China

Jesus Christ brings everlasting life to you.
Abraham, Moses and the prophets tell about this.

China Church of Jesus Christ

Jesus is the Son of God

Fuyin - Comic

- Hymns - Comics

Your Home - Uyghur - English - By My Spirit

Cantonese - Mien, Yao - Miao, Hmong - Mandarin

Download the Uyghur Holy Bible - Chinese Holy Bible - English Holy Bible

BJ Beijing
Mandarin Bible Easy Download GospelGo
Mandarin Mark Audio GospelGo
Mandarin Bible OBible
Mandarin A Story of Jesus BereanBeacon
Mandarin John BereanBeacon
Mandarin The Light of the World BereanBeacon
Mandarin New Testament GospelCom
Mandarin Bible FamilyRadio
Mandarin: Traditional Bible BibleGateway
Mandarin: China
Mandarin: China Children
Mandarin: China Audiodrama

FJ Fujian
Amoy
Amoy Audiodrama
Foochow John BereanBeacon
Foochow
Foochow Audiodrama
Hakka Mark Audio GospelGo
Hakka
Hakka Audiodrama
Hokkien Luke Audio POJ
Teochew
Teochew Audiodrama

GS Gansu
Dungan

GD Guangdong
Cantonese John MP3 Watchman
Cantonese Mark Audio GospelGo
Cantonese John BereanBeacon
Cantonese New Testament AudioTreasure
Cantonese 1 New Testament Audio FCBH
Cantonese 2 New Testament Audio FCBH
Cantonese
Cantonese Children
Cantonese Audiodrama

GX Guangxi
Chinese: Guiliu
Mien New Testament Audio FCBH
Mien John GospelGo
Mien, Yao Luke Audio POJ
Yao (Iu Mien)
Yao (Iu Mien) Audiodrama
Zhuang: Northern (Yongbei)

GZ Guizhou
Bai
Bouyei
Bouyei Audiodrama
Dong: Southern
Ge
Hmong Daw
Hmong Daw Audiodrama
Hmong Shuad
Hmong Shuad Audiodrama
Shui

HI Hainan
Hainanese Luke Audio POJ
Hainanese
Hainanese Audiodrama

HN Hunan
Xiang
Xiang Audiodrama

NM Nei Monggol
Inner Mongolian

NX Ningxia
Hui
Hui Audiodrama

SH Shanghai
Shanghainese

SC Sichuan
Chinese: Sichuan
Chinese: Sichuan Audiodrama

QH Qinghai
Amdo Luke Audio GPS
Amdo: Tibetan
Amdo: Tibetan Audiodrama
Chinese: Qinghai

TW Taiwan
Mandarin: Taiwan
Mandarin: Taiwan Children
Mandarin: Taiwan Audiodrama

XJ Xinjiang
Dargin
Daur
Daur Audiodrama
Uyghur Bible Arabic script GospelGo
Uyghur Bible Latin script GospelGo

Uyghur
Uyghur Audiodrama

XZ Xizang
Khampa: Eastern
Khampa: Eastern Audiodrama
Lhasa: Tibetan
Lhasa: Tibetan Children
Lhasa: Tibetan Audiodrama
Lhomi New Testament AudioScriptures
Tibetan Mark GospelGo
Tibetan Mark PDF GospelGo

YN Yunnan
A-Hmao
Akha
Akha Children
Akha Audiodrama
Chinese: Yunnan (Kunming)
Chinese: Yunnan (Kunming) Children
Jingpho
Jingpho Audiodrama
Khmu
Khmu Audiodrama
Lahu New Testament MyanmarBible
LhaoVo, Wa New Testament MyanmarBible
Lahu
Lahu Audiodrama
Lashi
Lisu Mark Latin script
Lisu Mark Classical script
Lisu
Lisu Audiodrama
Nasu: Eastern
Nasu: Eastern Children
Nisu
Nosu: Shengzha Audiodrama
Shan New Testament PDF ShanMissions
Shan John PDF
Wa
Wa Audiodrama
Zaiwa


Drag vertical scroll bar for more songs
Bible GB

Free Chinese Bible

Mandarin
Mandarin: People Need the Lord
Mandarin: Zoeitoh
Mandarin: For God So Loved the World
Hakka
Cantonese
Hokkien 1
Hokkien 2
Good News
House Church Praise
Spreading the Gospel

China Church of Jesus Christ

Mandarin

Anhui
Beijing
Fujian
Gansu
Guangdong
Guangxi
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Nei Mongol
Ningxia
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanghai
Shanxi
Sichuan
Taiwan
Xinjiang
Xizang
Yunnan
Zhejiang


free BibleFree Chinese BibleLanguages
Villages
GoFriends

Home - Help - Index