1:1 ᠪᠣᠷᠬᠨᠨ ᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠭᠡᠷᠢᠰᠲᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠥ᠂
2 ᠡᠰᠢ ᠥᠵᠡᠭᠥᠯᠥᠭᠴᠢ ᠢᠰᠢᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠣᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠥ᠂ 《ᠥᠵᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠡᠢᠯᠡᠭᠡᠮᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠴᠢᠨᠥ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠥ ᠪᠣᠢ᠃
3 ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠳᠥᠷ ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠠᠨᠥ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠥᠷ ᡂᠨ ᠢ ᠴᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠳᠦᠨ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠅

4 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠥᠭᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠡᠦᠭᠢᠶᠡᠯ ᠥᠢ᠎ᠭᠦ᠎ᠭᠴᠢ ᠢᠦᠬᠠᠨ ᠠᠨᠥ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠣᠪᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠭᠢᠯᠢᠨᠴᠠ ᠵᠢ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠠᠪᠡᠢ᠃
5 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠪᠣᠢᠭᠦ ᠶᠦᠳᠢᠢ ᠠ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠶᠢᠷᠦᠰᠠᠯᠢᠮ ᠦᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠨᠥ ᠴᠦᠮ ᠭᠠᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠭᠢᠯᠢᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠶᠦᠷᠳᠠᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠣᠭᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠢ᠃
6 ᠦᠬᠠᠨ ᠠᠨᠥ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠭᠭᠠᠰᠥᠨ ᠬᠣᠪᠴᠡᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠦᠨ᠂ ᠪᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠰᠠ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠳᠥ ᠴᠡᠷᠴᠠᠬᠠᠢ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠡᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠲᠩ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃
7 ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠨᠣᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠂《ᠨᠡᠳᠡᠴᠡ ᠭᠦᠴᠦ  ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠨᠥ ᠮᠢᠨᠥ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠣᠯᠡᠪᠴᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠣᠷ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠢᠭᠦᠢᠢᠵᠥ ᠲᠠᠢᠢᠯᠬᠣ ᠵᠣᠭᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ᠃
8 ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠰᠥᠨ ᠢᠢᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠣᠭᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠦᠢ᠎ᠭᠦ᠎ᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠢᠠᠷ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠥᠶᠥ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠅

9 ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠰᠠᠷᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠶᠥᠷᠳᠠᠨ ᠮᠥᠷᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠲᠥᠷ ᠠ ᠢᠦᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠣᠭᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠪᠡᠢ᠃
10 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠣᠰᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠥᠮᠠᠬᠴᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢᠰ ᠨᠡᠭᠭᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠲᠠᠬᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠥ ᠦᠪᠡᠷᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠡᠭᠣᠬᠣᠢ ᠢᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠢ ᠃
11 ᠢᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠴᠥ᠂ 《ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠨᠥ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠮᠠᠰᠢᠳᠠ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠥᠢ᠂》 ᠭᠡᠮᠡᠵᠦᠭᠥᠢ ᠅

12 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠷᠥᠢ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢ ᠭᠣᠪᠢ  ᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠢ᠃
13 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠭᠣᠪᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠥᠳᠥᠷ ᠠ ᠲᠣᠢᠴᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠠᠳᠠᠨᠠ ᠳᠣᠷ — ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ — ᠦᠳᠦᠭᠭᠳᠡᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠯᠥᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠢᠢᠯᠴᠡᠪᠡᠢ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠰᠣᠳ ᠠᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠥᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ ᠅

14 ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠠ ᠢᠦᠬᠠᠨ ᠠᠨᠥ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠬᠣᠷᠢᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠳᠣᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠂
15 《ᠴᠠᠬ ᠠᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠷᠢ ᠢᠨᠥ ᠥᠢᠷ ᠠ ᠪᠣᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠭᠭᠲᠦᠨ ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠅

16 ᠲᠡᠡᠳᠡᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠥᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠠ᠂ ᠰᠢᠢᠮᠥᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠠᠨᠥ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠣᠷ ᠲᠣᠣᠷ ᠬᠠᠶᠠᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠢ᠃ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠵᠢᠭᠠᠰᠥᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ᠃
17 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠥᠷᠥᠨ᠂ 《ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠲᠦᠨ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠥᠬᠴᠢ ᠵᠢᠭᠠᠰᠥᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠰᠥᠭᠠᠢ᠃》
18 ᠭᠡᠮᠡᠮᠡᠭᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠣᠣᠷ ᠶᠢᠠᠨ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠃
19 ᠲᠡᠨᠳᠡᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠥᠬᠰᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠥᠭᠠᠳ᠂ ᠵᠢᠪᠢᠳᠢᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠠᠺᠦᠪ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠢᠦᠬᠠᠨ ᠦ ᠡᠳᠭᠭᠣᠴᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠳᠥᠷ ᠠ ᠲᠣᠣᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠶᠠᠰᠠᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠢ᠃
20 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠢᠪᠢᠳᠢᠢ ᠪᠡ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠷᠦᠴᠠ ᠨᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠡᠳᠭᠭᠣᠴᠠ ᠳᠣᠷ ᠣᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ ᠅

21 ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠺᠡᠹᠡᠷᠨᠠ ᠦᠮ ᠳᠣᠷ ᠭᠦᠷᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠴᠠ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠠᠮᠥᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠮ ᠳᠣᠷ ᠣᠷᠥᠵᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃
22 ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠡᠰᠢᠳᠡ ᠭᠠᠢᠢᠠᠠᠠᠯᠴᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠭᠠᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠳᠥ ᠡᠰᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠣ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠮᠠᠳᠥ ᠰᠣᠷᠭᠠᠪᠠᠢ᠃
23 ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠬ ᠲᠣᠷ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠥᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠣᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠂
24 《ᠨᠠᠰᠠᠷᠢᠳ ᠦᠨ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠡ᠂ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠶᠠᠮᠭᠦᠷ ᠬᠠᠮᠢᠢ ᠠ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠶᠦ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠮᠥᠢ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠨ᠃》
25 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠮᠠᠯᠠᠵᠦ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠥᠷᠥᠨ᠂ 《ᠲᠣᠭᠣᠢ ᠪᠡᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠥᠬᠳᠦᠨ᠃》
26 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠦ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠡᠯᠵᠠᠭᠣᠯᠥᠨ ᠶᠠᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠷᠬᠢᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠪᠠᠢ᠃
27 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠴᠠᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠰᠠᠭᠣᠯᠴᠠᠷᠦᠨ᠂ 《ᠡᠨᠡ ᠢᠨᠥ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠠᠵᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠣᠢ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠭᠡ ᠳᠣᠷ ᠣᠷᠥᠪᠠᠢ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠯᠳᠦᠪᠡᠢ᠃
28 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠠᠬᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠪᠡᠢ ᠅

29 ᠲᠠᠨᠳᠠᠴᠠ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠶᠠᠺᠥᠪ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠢᠦᠬᠠᠨ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠰᠢᠢᠮᠥᠨ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠦᠪᠡᠢ᠃
30 ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠰᠢᠢᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠠᠲᠠᠮ ᠡᠭᠡ ᠢᠨᠥ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠡᠳ ᠭᠡᠪᠳᠡᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠲᠣᠷ ᠠᠢᠢᠯᠡᠥᠠᠠᠬᠬᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠂
31 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠭᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠷᠢᠵᠥ ᠪᠣᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠠᠨᠥ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠪᠡᠢ ᠅

32 ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠦᠷᠦᠢ ᠪᠣᠯᠥᠬᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠬᠠᠮᠥᠬ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠴᠢᠳᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠢ ᠠᠪᠡᠴᠢᠷᠡᠪᠡᠢ᠃
33 ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠦ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠨᠥ ᠴᠦᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠠ ᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠵᠣᠬᠣᠢ᠃
34 ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠨᠡᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠥ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠳ ᠢ ᠴᠦ ᠦᠭᠡ ᠡᠰᠡ ᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠪᠠᠢ ᠅

35 ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠠᠷᠭᠠᠳᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠷ ᠴᠠᠢᠢᠬᠣᠢ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠢᠳᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠣᠰᠴᠥ᠂ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠪᠠᠢ᠃
36 ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠢᠮᠥᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠠᠬᠴᠢᠳ ᠠᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠣᠳᠣᠭᠠᠳ᠂
37 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠥ ᠠᠢᠢᠯᠠᠥᠠᠠᠬᠷᠦᠨ᠂ 《ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠣᠢ᠃》
38 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠣᠷᠥᠨ᠂ 《ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠢᠢᠷᠠᠭᠢ ᠬᠣᠳᠠ ᠨᠣᠭᠣᠳ ᠲᠣᠷ ᠴᠦ ᠨᠣᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠷ ᠠ ᠣᠳᠥᠢ ᠠ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠠᠷᠴᠥ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃》
39 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠥᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠦᠭᠦ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠳᠣᠷ ᠠᠬᠴᠢ ᠬᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠩᠭᠢᠮ ᠳᠣᠷ ᠨᠣᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠳ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠢ ᠅

40 ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠶᠠᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠣ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠢᠨᠥ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠰᠣᠢᠭᠦᠳᠦᠨ ᠬᠣᠶᠣᠷᠣᠨ᠂ 《ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠᠰᠥ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠡᠮᠦᠢ ᠃》
41 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠦᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠭᠦᠳᠡᠯᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠣᠨᠭᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠭᠦᠷᠭᠡᠵᠦ᠂ 《ᠪᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠥᠢ᠂ ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠠᠳᠥᠭᠠᠢ᠃》
42 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠡᠷᠯᠢᠬ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠬᠴᠠ᠂ ᠣᠶᠠᠮᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠥ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠳᠡᠪᠡᠢ᠃
43 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ᠂ 《ᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠴᠦ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠢ ᠴᠥ ᠦᠯᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ᠂
44 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠲᠡᠬᠢᠯᠴᠢ ᠳᠣᠷ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠂ ᠴᠢᠨᠥ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠮᠣᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠯ ᠣᠳ ᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠣᠷ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠥᠬᠭᠲᠥᠨ ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠥ᠂ ᠲᠡᠷᠦᠢ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠪᠠᠢ᠃
45 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠣᠳᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠡᠨᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠵᠢᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠥ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠬᠣᠳᠠᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠵᠥ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠦᠳᠡᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠷᠡᠵᠦᠭᠦᠢ ᠅

2᠄1 ᠲᠠᠠᠳᠠᠴᠠ ᠭᠡᠳᠥᠨ ᠡᠳᠥᠷ ᠥᠨᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠦ ᠬᠣᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠺᠡᠪᠢᠷᠨᠠ ᠥᠮ  ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠢᠨ ᠣᠷᠢᠪᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠥ ᠲᠡᠭᠥᠨ  ᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠠᠬᠣᠢ ᠠᠨᠥ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠡᠵᠣ᠂ 2 ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠡᠭᠥᠯᠳᠡᠨ  ᠦ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠠ ᠴᠥ ᠵᠠᠢ ᠥᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠪᠡᠢ᠃ 3 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠲᠠᠮᠨᠠᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠦ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠲᠣᠷ ᠠᠪᠠᠴᠢᠷᠡᠪᠠᠢ᠃ 4 ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠣᠯᠠᠨ  ᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠣᠷ ᠥᠢᠷᠡᠳᠡᠴᠦ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠨ  ᠦ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠢᠢᠰᠦᠰ  ᠦᠨ ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠪᠥᠷ  ᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠨᠦᠭᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠦ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠢ ᠭᠡᠪᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠢ᠃ 5 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠳᠣᠷ ᠥᠭᠥᠯᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠭᠦᠪᠡᠭᠥᠨ ᠮᠢᠨᠥ ᠡ᠂ ᠴᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠢᠨᠥ ᠭᠡᠯᠳᠥᠷᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠪᠠᠢ᠃ 6 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠨᠳᠠ ᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠠᠬᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠭᠠᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ  ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠨᠣ ᠰᠡᠳᠭᠢᠷᠥᠨ᠂ 7 《 ᠡᠨᠡ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠡᠢᠢᠨ ᠭᠥ ᠥᠭᠥᠯᠡᠭᠥ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ  ᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠣ ᠠᠴᠢ᠃ ᠭᠠᠬᠴᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠠ ᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠥᠯ  ᠢ ᠭᠡᠯᠳᠥᠷᠢᠭᠥᠯᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠢ᠃》 8 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠥᠢ ᠵᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠮᠠᠳᠥ ᠭᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠳᠠᠵᠣ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠥᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠥᠭᠥᠯᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠰᠠᠳᠭᠢᠨ ᠠᠮᠣᠢ᠃ 9 ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠳ  ᠳᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠳᠣᠷ᠂ 〈 ᠴᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠭᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠭᠥᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃〉 ᠭᠡᠮᠡᠭᠥ ᠪᠡ᠂ 〈 ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠣ᠃〉 ᠭᠡᠮᠡᠭᠥ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠨ ᠠᠨᠥ ᠭᠢᠯᠪᠡᠷ ᠪᠣᠢ᠃ 10 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠦ ᠭᠥᠪᠡᠭᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠢ ᠭᠡᠯᠳᠥᠷᠢᠭᠥᠯᠭᠥ ᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠥ ᠮᠥᠨ᠂ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠥ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ᠂》 ( ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠰᠡᠭᠥᠳᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ  ᠳᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠳᠣᠷ᠂ ) 11 《 ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠳᠣᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠦᠢ᠃ ᠪᠣᠰᠴᠣ ᠴᠢᠨᠥ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷ  ᠢ ᠠᠪᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢ᠋᠃》 12 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠮᠠᠬᠴᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠳᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠠᠪᠣᠨ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ  ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠨ  ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠯᠴᠠᠨ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠬᠳᠡᠠ ᠥᠭᠥᠯᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠪᠢᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠳᠣ ᠵᠢ ᠭᠡᠵᠢᠢ ᠠ ᠴᠣ ᠡᠰᠡ ᠥᠵᠡᠪᠡᠢ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠯᠴᠡᠪᠡᠢ ᠅

13 ᠲᠡᠨᠳᠡᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠥᠪᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠣᠳᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠠᠮᠥᠬ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠣᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠪᠠᠢ᠃ 14 ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣᠢ  ᠳᠣᠷ᠂ ᠠᠯᠫᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠥᠪᠡᠭᠥᠨ ᠯᠢᠣᠢ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠠᠪᠳᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠨ ᠠᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠥᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ 《 ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠳᠣᠨ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠣᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ ᠅

15 ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠯᠢᠦᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠠ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠠᠪᠣᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠨᠢᠭᠥᠯ  ᠳᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠢᠨᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠬᠴᠢᠳ ᠠᠨᠥ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 16 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠹᠠᠷᠢᠰᠢ ᠨᠡᠷ  ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠭᠠᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠠᠨᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ  ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠥᠯ  ᠳᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠪᠡ᠂ ᠭᠠᠢᠢᠯᠢ ᠠᠪᠣᠬᠴᠢ ᠨᠡᠷ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠥ ᠰᠠᠭᠣᠨ ᠵᠣᠭᠣᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠥᠭᠥᠯᠥᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠳᠣᠷ ᠡᠯᠴᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠡᠢᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠲᠣ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠥᠯᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠷ ᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠪᠡᠢ᠃

18 ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠹᠠᠷᠢᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠪᠠᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠥᠯᠦᠭᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠨᠥ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠲᠣᠷ ᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠠᠬᠷᠣᠨ᠂ 《 ᠢᠣᠬᠠᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠹᠠᠷᠢᠰᠢ ᠨᠠᠷ  ᠦᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠪᠠᠴᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠥᠭᠡᠳᠡᠯ ᠠ᠂ ᠲᠡᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠶᠠᠭᠣᠨ  ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠴᠠᠬᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠣᠢ᠃ 》 19 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠷᠣᠨ᠂ 《 ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠨᠥ ᠬᠣᠷᠢᠮ  ᠦᠨ ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠪᠠᠴᠠᠬᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠪᠡᠨ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠭᠡᠳᠥᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠠᠳᠥᠢ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠴᠠᠬᠯᠠᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠥᠢ᠃ 20 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠣ ᠴᠠᠭ ᠠᠨᠥ ᠢᠡᠭᠥ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠷ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠠᠴᠠᠬᠯᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠶᠣ᠃ 21 ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠨ ᠴᠥ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠥᠭᠰᠦᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠵᠢ ᠡᠰᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠥᠢᠯᠡᠳᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠦᠭᠦᠥᠭᠰᠦᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠠᠨᠣ ᠣᠯᠠᠮ ᠣᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠣ ᠪᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠣᠷᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠴᠣ ᠣᠯᠠᠮ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠢ᠃ 22 ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠨ ᠴᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠥᠵᠥᠮ  ᠦᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠢ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠠᠷᠢᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠥᠮ  ᠳᠣᠷ ᠡᠰᠡ ᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠣᠢ᠃ ᠠᠭᠣᠯᠪᠠᠰᠣ ᠦᠵᠦᠮ  ᠦᠨ ᠢᠰᠭᠡᠭᠭᠰᠡᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠨᠥ ᠠᠷᠢᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠣᠮ  ᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠥ ᠦᠵᠦᠮ  ᠦᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠠᠷᠢᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠣᠮ ᠴᠣ ᠴᠦᠮ ᠭᠡᠷᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠵᠦᠮ  ᠦᠨ ᠣᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠢᠰᠣᠨ ᠲᠣᠯᠣᠮ  ᠳᠣᠷ ᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣ  ᠳᠥ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠅

23 ᠲᠡᠭᠦᠨᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠮᠥᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠥᠠᠭᠡᠷᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠪᠣᠭᠣᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠥᠥ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠠᠪᠣᠪᠠᠢ᠃ 24 ᠡᠭᠦᠨ  ᠳᠣᠷ ᠹᠠᠷᠢᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠲᠣᠷ ᠦᠭᠥᠯᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠦᠵᠡᠳᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠮᠥᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠣᠷ ᠥᠢᠯᠡᠳᠴᠣ ᠦᠯᠦ ᠪᠣᠯᠬᠣᠢ ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ  ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠮᠥᠢ᠃ 》 25 ᠭᠡᠮᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ᠂  ᠳᠠᠤᠢᠳ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠳ ᠦᠨ ᠥᠯᠥᠰᠴᠣ ᠭᠠᠴᠢᠬᠳᠠᠬᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠥᠢᠯᠡᠳᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠶᠠᠷᠣ ᠡᠰᠡ ᠣᠨᠭᠰᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ᠃ 26 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠪᠠᠶᠠᠳᠠᠷ ᠲᠡᠭᠢᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠥᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠣ ᠴᠠᠭ ᠲᠣᠷ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠳᠣᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠢᠮᠠᠬᠲᠠ ᠲᠡᠭᠢᠯᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠰᠣ ᠭᠡᠨ ᠴᠣ ᠢᠳᠡᠭᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠭᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠭᠣᠷᠰᠣᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠳ ᠲᠣᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠴᠣ ᠦᠭᠪᠡᠢ᠃ 》 27 ᠭᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ᠂ 《 ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠠᠮᠥᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠦᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠮᠥᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠨᠥ ᠭᠥᠮᠥᠨ  ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ᠃ 28 ᠲᠡᠢᠢᠮᠥ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠨᠥ ᠪᠠᠰᠠᠴᠣ ᠠᠥᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠅

3:1 ᠲᠠᠨᠳᠡᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠬᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠲᠡᠡᠭᠡᠭᠢᠮ  ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠢᠨ ᠣᠷᠣᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠰᠠᠨ ᠪᠥᠯᠥᠭᠡ᠃ 2 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠢᠢᠰᠦᠰ  ᠢ ᠠᠮᠣᠷᠠᠯ  ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠦ ᠪᠣᠶᠥ᠂ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣᠬᠣ  ᠳᠣᠷ ᠣᠨᠠᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠡᠯᠭᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃ 3 ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠬᠠᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠣ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠳᠣᠷ᠂ 《 ᠢᠨᠠᠬᠰᠢ ᠢᠷ ᠠ᠃ 》 4 ᠭᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠣᠷᠣᠨ᠂ 《 ᠠᠮᠣᠷᠠᠯ ᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠢ ᠥᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠪᠣᠶᠣ᠂ ᠮᠠᠭᠣ ᠵᠢ ᠥᠢᠯᠡᠳᠭᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠣᠷᠠᠬᠣ ᠪᠣᠶᠣ᠂ ᠠᠮᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠰᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠠᠨᠥ ᠥᠢᠯᠡᠳᠴᠣ ᠪᠣᠯᠣᠮᠣᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠨᠥ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠥᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠢ᠃ 5 ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠭᠢᠯᠢᠨᠭᠯᠡᠵᠥ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠳᠭᠢᠯ ᠬᠠᠳᠠᠭᠣ ᠵᠢᠨ ᠣᠴᠠᠷ ᠠ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠳᠣᠷ᠂ 《 ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠣᠨᠭᠭ᠎ᠠ᠃》 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠰᠣᠨᠭᠭᠠᠬᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠣᠭ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ 6 ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠹᠠᠷᠢᠰᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠬᠠᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠷᠥᠢ ᠭᠡᠷᠦᠳᠢ ᠦᠨ ᠨᠠᠮ ᠦᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦᠪᠡᠢ ᠅

7 ᠵᠢᠴᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢ ᠣᠭᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠢ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠃ 8 ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠥᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠶᠦᠳᠢᠢ ᠠ᠂ ᠶᠢᠷᠦᠰᠠᠯᠢᠮ᠂ ᠢᠳᠦᠮᠢᠢ ᠠ᠂ ᠶᠦᠷᠳᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠳᠣ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠢᠢᠷ᠂ ᠰᠢᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠣᠷᠵᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠠᠷᠢᠪᠠᠢ᠃ 9 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠯᠦ ᠰᠢᠬᠠᠴᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠵᠡᠭᠢᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠨᠭᠭᠣᠴᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠯᠠᠳᠭᠡᠨ ᠭᠦᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠡᠪᠡᠢ᠃ 10 ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ ᠠ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠳᠡᠨ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠬᠠᠴᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃ 11 ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠥᠳ ᠢᠨᠥ ᠭᠡᠵᠢᠢ ᠠ ᠴᠣ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠢ  ᠳᠡᠭᠢᠨ᠂ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠢᠨᠥ ᠣᠨᠠᠭᠠᠳ᠂ 《 ᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠪᠡᠷᠭᠢᠷᠡᠪᠡᠢ᠃ 12 ᠲᠡᠢᠢᠨ ᠭᠦ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ᠂ 《 ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠪᠣᠣ ᠢᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠲᠣᠨ᠂ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠲᠡᠭᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠨ ᠴᠢᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠭᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣᠬᠣᠢ ᠅

13 ᠲᠡᠳᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠭᠣᠯᠠᠨ ᠳᠣᠷ ᠭᠠᠷᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠳ ᠵᠢᠠᠨ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠰᠠᠨ ᠳᠣᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ ᠢᠷᠡᠪᠡᠢ᠃ 14 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠯᠣᠭᠡ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠠᠢᠢᠯᠴᠠᠬᠣ ᠪᠡ᠂ ᠢᠯᠡᠭᠭᠳᠡᠵᠦ ᠨᠣᠮ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠦ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ 15 ᠴᠢᠳᠭᠦᠳ ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠣ ᠡᠷᠭᠡ  ᠳᠥ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠪᠠᠢ᠃ 16 ᠡᠳᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠠ ᠰᠢᠢᠮᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠵᠢ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠫᠢᠳᠢᠷ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠪᠠᠢ᠃ 17 ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠪᠢᠳᠢᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠠᠺᠣᠪ ᠪᠡ᠂ ᠶᠠᠺᠣᠪ ᠦᠨ ᠲᠡᠭᠥᠥ ᠢᠥᠬᠠᠨ ᠡᠳᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠶᠠᠨᠢᠷᠭᠡᠰ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠨᠠᠷᠠᠢᠢᠳᠪᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠢᠨᠥ ᠠᠶᠣᠨᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠳᠬ ᠠ  ᠳᠥ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ 18 ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠨᠳᠠᠷᠢ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫ᠂ ᠪᠠᠲᠥᠯᠥᠮᠢ᠂ ᠮᠠᠳᠲᠢᠢ᠂ ᠲᠦᠮ ᠠ᠂ ᠠᠯᠹᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠶᠠᠺᠣᠪ᠂ ᠲᠠᠳᠠᠢᠶᠦᠰ᠂ ᠺᠡᠨᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠢᠮᠥᠨ ᠪᠡ᠂ 19 ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ ᠢᠰᠺᠦᠷᠢᠶᠦᠳ ᠦᠨ ᠶᠦᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭᠡ ᠅

20 ᠲᠡᠭᠦᠡᠴᠡ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠢᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠨ  ᠦ ᠲᠣᠯᠠ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠦᠢ ᠵᠢ ᠴᠣ ᠡᠰᠡ ᠵᠠᠪᠳᠣᠪᠠᠢ᠃ 21 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠨᠥ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠣ ᠵᠢᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠣᠳᠪᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠢᠨᠥ᠂ 《 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠵᠣᠬᠣᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡᠢ᠃ 22 ᠲᠡᠨᠳᠠ ᠶᠢᠷᠦᠰᠠᠯᠢᠮ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠭᠠᠬᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠠᠨᠥ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠂ 《 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠠᠢᠢᠯᠰᠢᠪᠣᠪ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ  ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ  ᠢ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠦ ᠭᠠᠭᠠᠮᠣᠢ᠃ 》 23 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠥᠭᠥᠯᠡᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠰᠠᠳᠠᠨᠠ ᠠᠨᠥ ᠰᠠᠳᠠᠨᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠨ ᠭᠦᠭᠡᠡᠭᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠣᠢ᠃ 24 ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠷᠢ ᠢᠨᠥ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠣᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠦᠷᠢ ᠢᠨᠥ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠮᠣᠢ᠃ 25 ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠢᠨᠥ ᠥᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠣᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠷ ᠢᠨᠥ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠡᠮᠣᠢ᠃ 26 ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠡᠷᠪᠡ ᠰᠠᠳᠠᠨᠠ ᠠᠨᠥ ᠦᠪᠡᠷ ᠵᠢᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠲᠠᠮᠠᠴᠠᠯᠳᠣᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠰᠦᠨᠦᠭᠦ ᠪᠣᠢ᠃ 27 ᠭᠡᠨ ᠴᠣ ᠭᠦᠴᠦ ᠳᠥ ᠡᠷ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠣᠷ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠳ ᠲᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠨᠣᠵᠣ ᠡᠰᠡ ᠴᠢᠳᠡᠮᠥᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠦᠵᠦ ᠳᠥ ᠡᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠷᠢᠳᠡᠷ ᠭᠦᠯᠢᠪᠰᠣ᠂ ᠰᠠᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠣᠨᠣᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠅

28 ᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠣᠷ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠦᠢ ᠢᠨᠥ᠂ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠭᠢᠯᠡᠴᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠷᠢᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠨ ᠶᠠᠮᠪᠠᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠴᠣ ᠴᠦᠮ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠮᠣᠢ᠃ 29 ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠠᠨᠥ ᠭᠡᠵᠢᠢ ᠠ ᠴᠣ ᠦᠯᠦ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠲᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠨᠭᠡᠡᠭᠡ ᠶᠠᠯ  ᠠ  ᠳᠣᠷ ᠣᠨᠭᠠᠬᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ᠃ 30 ᠡᠨᠡ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ  ᠦᠨ ᠰᠣᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ᠂ 《 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠪᠣᠵᠠᠷ ᠴᠢᠳᠭᠦᠷ ᠲᠣ ᠪᠣᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯᠠᠢ ᠅

31 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠥᠥ ᠨᠠᠷ ᠢᠨᠥ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠡᠭᠦᠭᠣᠳᠠᠷ ᠠ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠯᠡᠭᠡᠪᠡᠢ᠃ 32 ᠡᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠰᠠᠭᠣᠬᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠣᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠷᠦᠨ᠂ 《 ᠲᠠᠨ ᠦ ᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠥᠥ ᠨᠠᠷ ᠢᠨᠥ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠡᠵᠢᠨ ᠠᠮᠣᠢ᠃  》 33 ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠣᠷ ᠢᠢᠰᠦᠰ ᠢᠨᠥ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠷᠥᠨ᠂ 《 ᠮᠢᠨᠣ ᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠭᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠢᠨᠥ ᠭᠡᠨ ᠪᠣᠢ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠪᠠᠢ᠃ 34 ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠨᠥ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠣᠳᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠰᠢᠷᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ 《 ᠮᠢᠨᠥ ᠡᠭᠡ ᠭᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠠᠳᠠ ᠪᠣᠢ᠃ 35 ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠭᠡᠮᠡᠭᠦᠯ ᠠ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠡᠭᠴᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠥᠮᠥᠨ ᠢᠨᠥ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠠᠭ ᠠ ᠲᠡᠭᠥᠥ ᠨᠠᠷ ᠭᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠲᠡᠭᠥᠥ ᠨᠠᠷ ᠪᠡ᠂ ᠮᠢᠨᠥ ᠡᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ 》 ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠢ ᠅

4᠄1