1:1 Adam, Syet, Yenosh, 2 Kyenan, Mahalalyel, Iaryed, 3 Yenoh, Myetusyela, Lamyeh, 4 Noa, Shyem, Ham, Iafyet. 5 Iafyetyn hovguud ni Gomyer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Myeshyeh, Tiras nar bogood 6 Gomyeryn hovguud ni Ashkyenaz, Difat, Togarma nar yum. 7 Iavany hovguud ni Yelisha, Tarshish, Kittim, Rodanim nar yum. 8 Hamyn hovguud ni Kush, Mizraim, Put, Kanaan nar bogood 9 Kushiin hovguud ni Zyeba, Havila, Sabta, Raama, Sabtyeka nar yum. Raamagiin hovguud ni Shyeba, Dyedan nar yum. 10 Kush Nyemrodyn etseg bolson bogood ter ni ene delhiin anhny huchirheg hun boljee. 11 Mizraimaas Lud, Anam, Lyehab, Naftuh, 12 Patrus, Kaslu, Kaftor humuus garsan yum. Kaslugaas filistchuud garsan bilee. 13 Kanaan ni uugan huu Sidonyg toruuleed, mon Hyet bolon 14 iyebuschuud, amorichuud, girgashchuud, 15 hivichuud, arkichuud, sinichuud, 16 arivadchuud, zyemarchuud, hamatchuudyg toruulsen yum. 17 Shyemiin hovguud ni Yelam, Ashur, Arfahshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gyetyer, Myeshyek yum. 18 Arfahshad ni Shyelagiin etseg bolj, Shyela ni Yebyeriin etseg boljee. 19 Yebyert hoyor huu torson bogood tuunii odruuded delhii huvaagdsan uchir neg huuhdiin ner ni Pyelyeg, tuunii duugiin ner ni Ioktan boloi. 20 Ioktan ni Almodad, Shyelyef, Hazarmavyet, Iyera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Yebal, Abimayel, Shyeba, 23 Ofir, Havila, Iobabyg toruulsen yum. Edgeer ni bugd Ioktany hovguud boloi. 24 Shyem, Arfaksad, Shyela, 25 Yebyer, Pyelyeg, Ryeu, 26 Syerug, Nahor, Tyera, 27 Abram buyuu Abraham. 28 Abrahamyn hovguud ni Isaak, Ishmayel boloi. 29 Tednii ugiin bichig ni daraah boloi. Ishmayelyn uugan huu ni Nyebaiot baisan bogood udaah ni Kyedar, Adbyeyel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tyema, 31 Iyetur, Nafish, Kyedyema nar yum. Edgeer ni Ishmayelyn hovguud boloi. 32 Abrahamyn tatvar em Kyeturagiin toruulsen hovguud ni Zimran, Iokshan, Myedan, Midian, Ishbak, Shua nar boloi. Iokshany hovguud ni Shyeba, Dyedan yum. 33 Midiany hovguud ni Yefa, Yefyer, Hanoh, Abida, Yeldaa boloi. Edgeer ni bugd Kyeturagiin hovguud yum. 34 Abraham ni Isaakiig toruulsen bilee. Isaakiin hovguud ni Yesav bolon Izraili. 35 Yesavyn hovguud ni Yelifaz, Ryeuyel, Iyeush, Ialam, Kora boloi. 36 Yelifazyn hovguud ni Tyeman, Omar, Zyefi, Gatam, Kyenaz, Timna, Amalyek nar boloi. 37 Ryeuyeliinhovguud ni Nahat, Zyera, Shamma, Mizza boloi. 38 Syeiriin hovguud ni Lotan, Shobal, Zibyeon, Ana, Dishon, Yezyer, Dishan. 39 Lotany hovguud ni Hori, Homam, Lotany egch ni Timna yum. 40 Shobalyn hovguud ni Alian, Manahat, Yebal, Shyefi, Onam boloi. Zibyeony hovguud ni Aia, Ana boloi. 41 Anagiin huu ni Dishon bogood Dishony hovguud ni Hamran, Yeshban, Itran, Hyeran boloi. 42 Yezyeriin hovguud ni Bilhan, Zaavan, Iaakan boloi. Dishany huu ni Uz, Aran boloi. 43 Izrailiin hovguudiin hen negen haany haanchlahaas omno Yedom gazryg zahirch baisan haad ni edgeer boloi. Byeoryn huu Byela. Tuunii hotyn neriig Dinhaba gedeg baiv. 44 Byela uhehed Bozragiin Zyeragiin huu Iobab tuunii orond haan bolson yum. 45 Iobab uhehed tyemanchuudyn nutgiin Husham tuunii orond haan bolson bilee. 46 Husham uhehed Moabyn tald midianchuudyg tsohison Byedadyn huu Hadad tuunii orond haan bolson bogood hotynh ni neriig Avit gedeg baiv. 47 Hadad uhehed Masryekagiin Samla tuunii orond haan bolson bilee. 48 Samla uhehed Yevfratyn orchmyn Ryehobotyn Shaul tuunii orond haan bolson yum. 49 Shaul uhehed Ahboryn huu Baalhanan tuunii orond haan bolson yum. 50 Baalhanan uhehed Hadad tuunii orond haan bolson bogood tuunii hotyg Pai hemeen nerledeg baiv. Tuunii ehneriin neriig Myehyetabyel gedeg bogood ter MyeZahabyn Matryedyn ohin boloi. 51 Daraa ni Hadad uhsen bilee. Yedomyn zahiragchid ni zahiragch Timna, zahiragch Alia, zahiragch Iyetyet 52 zahiragch Oholibama, zahiragch Yela, zahiragch Pinon, 53 zahiragch Kyenaz, zahiragch Tyeman, zahiragch Mibzar, 54 zahiragch Magdiyel, zahiragch Iram boloi. Edgeer ni Yedomyn zahiragchid yum.

2:1 Izrailiin hovguud ni Ryeubyen, Simyeon, Lyevi, Iuda, Issahar, Zyebulun, 2 Dan, Iosyef, Byeniamin, Naftali, Gad, Ashyer boloi. 3 Iudagiin hovguud ni Yer, Onan, Shyela nar bogood ene gurvyg ni Kanaan emegtei Batshua tuund toruulj ogson yum. Iudagiin uugan huu Yer ni EZENii melmiid balmad muu hun baisan tul Ter tuuniiguhuuljee. 4 Iudagiin ber Tamar tuund Pyeryez, Zyera naryg toruulj ogson ajee. Iudagiin hovguud ni bugd tav boloi. 5 Pyeryeziin hovguud ni Hyezron, Hamul nar boloi 6 Zyerahyn hovguud ni Zimri, Yetan, Hyeman, Kalkol, Dara nar bogood ted tsomooroo tavuulaa boloi. 7 Karmiin huu ni Ahar bogood horiglogdson zuild tereer shunasnaas bolj Izrailiig zovooson hun boloi. 8 Yetany huu ni Azaria yum. 9 Hyezrony hovguud ni Iyerahmyeyel, Ram, Hyelubai nar bogood tuund torson hovguud ni ted boloi. 10 Ram Amminadabyn etseg bolj, Amminadab ni Iudagiin hovguudiin udirdagch boloh Nahshony etseg bolson yum. 11 Nahshon Salmony etseg bolj, Salmon Boazyn etseg bolj, 12 Boaz Obyedynetseg bolj, Obyed Iyessiin etseg bolov. 13 Iyessiin uugan huu ni Yeliab, udaah huu ni Abinadab, guravdugaar ni Shimyea, 14 dorovdugeer huu ni Nyetanyel, tavdugaar ni Raddai, 15 zurgadugaar huu ni Ozyem, doldugaar huu ni David yum. 16 Tednii egch naryg Zyeruia ba Abigail gedeg boloi. Zyeruia ni Abishai, Ioab, Asahyel hemeeh gurvan hovguuntei bilee. 17 Abigail ni Amasag toruuljee. Amasagiin etseg ni Ishmayel hun Iyetyer boloi. 18 Hyezrony huu Kalyeb ooriin ehner Azuba bolon Iyeriotaar hovguudtei bolson yum. Ter emegtein hovguud ni Iyeshyer, Shobab, Ardon nar boloi. 19 Azuba uhehed Kalyeb bas Yefrattai gerlej, ter tuund Huryg toruulj ogson. 20 Hur Uriin etseg bolj, Uri ni Byezalyelyn etseg bolson ajee. 21 Tuunii daraa Hyezron jaran nasandaa Gilyeadyn etseg boloh Mahiryn ohin uruu ireed, tuuntei gerlesen yum. Ter tuund Syegubyg toruulj ogov. 22 Syegub Iairyn etseg bolj, Iair ni Gilyead nutgiin horin gurvan hotuudyg ezemshiv. 23 Gevch Gyeshur, Aram ni Kyenat bolon tendhiin jaran hot suuringuud ba Iairyn hotuudyg tednees bulaan avsan yum. Edgeer ni bugd Gilyeadyn etseg Makiryn hovguud boloi. 24 Kalyebyefratad Hyezron uhsenii daraa tuunii ehner Abia tuund Tyekoagiin etseg Ashuryg toruulj ogson yum. 25 Hyezrony uugan huu Iyerahmyeyeliin hovguudiin uugan huu ni Ram, udaah ni Buna, Oryen, Ozyem,Ahia nar boloi. 26 Iyerahmyeyeld Atara hemeeh bas oor neg ehner baisan bogood ter Onamyn eh boloi. 27 Iyerahmyeyeliin uutan huu Ramyn hovguud ni Maaz, Iamin, Yekyer yum. 28 Onamyn hovguud ni Shammai, Iada bogood Shammain hovguud ni Nadab, Abishur nar boloi. 29 Abishuryn ehneriin ner ni Abihail. Ter tuund Ahban, Molid naryg toruulj ogov. 30 Nadabyn hovguud ni Syelyed, Appaim boloi. Syelyed hovguudgui nas etseslev. 31 Appaimyn huu ni Ishi, Ishiin huu ni Shyeshan, Shyeshany huu ni Ahlai ajee. 32 Shammain duu Iadagiin hovguud ni Iyetyer, Ionatan nar yum. Iyetyer ni hovguudgui nasan etseslejee. 33 Ionatany hovguud ni Pyelyet, Zaza boloi. Edgeer ni Iyerahmyeyeliin hovguud boloi. 34 Shyeshan hovguudgui harin zovhon ohidtoi l baiv. Shyeshan Yegipyet booltoi baisan bogood tuunii ner ni Iarha boloi. 35 Shyeshan ohinoo ooriin bool Iarhad ogson bogood ter tuund Attaig toruulj ogson. 36 Attai Natany etseg bolj, Natan ni Zabadyn etseg bolj, 37 Zabad ni Yeflalyn etseg bolj, Yeflal ni Obyedyn etseg bolov. 38 Obyed ni Iyehugiin etseg bolj, Iyehu ni Azariagiin etseg bolj, 39 Azaria ni Hyelyeziin etseg bolj, Hyelyez ni Yelyeasagiin etseg bolov. 40 Yelyeasa ni Sismain etseg bolj, Sismai ni Shallumyn etseg bolj, 41 Shallum Iyekamiagiin etseg bolj, Iyekamia ni Yelishamagiin etseg bolov. 42 Iyerahmyeyeliin duu Kalyebyn hovguudiin uugan ni Myeshabogood ter Zifiin etseg yum. Tuunii huu Maryesha bol Hyebrony etseg boloi. 43 Hyebrony hovguud ni Kora, Tappua, Ryekyem, Shyema yum. 44 Shyema ni Iyerkoamyn etseg Rahamyn etseg bolov. Ryekyem ni Shammain etseg bolov. 45 Shammain huu ni Maon, Maon ni Byetzuryn etseg boloi. 46 Kalyebyn tatvar em Yefa ni Haran, Moza, Gazyezyg toruuljee. Haran Gazyezyn etseg bolov. 47 Iahdain hovguud ni Ryekyem, Iotam, Gyeshan, Pyelyet, Yefa, Shaaf nar yum. 48 Kalyebyn tatvar em Maaka ni Shyebyer, Tirhana naryg toruuljee. 49 Ter mon Madmannagiin etseg Shaafyg, bas Mahbyena, Gibyea naryn etseg Shyevag toruuljee. Kalyebyn ohinyg Ahsa gedeg baiv. 50 Edgeer ni Kalyebyn hovguud baisan yum. Yefratagiin uugan huu Huryn hovguud ni Kiriatiyearimyn etseg Shobal, 51 Byetlyehyemiin etseg Salma, Byetgadyeryn etseg Haryef nar boloi. 52 Kiriatiyearimyn etseg Shobalyn hovguud ni Haroye, manahatchuudyn hagas bogood 53 Kiriatiyearimyn orhuud boloh Itri, Put, Shumat, mishraichuud boloi. Edgeerees zoratchuud, yeshtoalchuud bii bolson yum. 54 Salmagiin hovguud ni Byetlyehyem, nyetofatchuud, Atrotbyetioab, manahatchuudyn hagas boloh zorichuud boloi. 55 Iabyezt amidarch baisan, temdeglegdsen orhuud ni tiratchuud, shimyeatchuud, sukatchuud bogood edgeer ni Ryehabyn geriinhnii etseg boloh Hammataas garsan kyenchuud boloi.

3:1 Hyebrond Davidad toruulj ogson hovguud ni daraah boloi. Uutan huu ni iyezryeyel emegtei Ahinoamaas torson Amnon, udaah huu ni karmyel emegtei Abigailaas torson Daniyel, 2 Guravdugaar huu ni Gyeshuryn haan Talmain ohin Maahagaas torson Absalom, dorovdugeer huu ni Haggitaas torson Adonai, 3 tavdugaar huu ni Abitalaas torson Shyefatia, zurgadutaar huu ni Davidyn ehner Yeglagaas torson Itryeam yum. 4 Ene zurgaa ni Davidyg Hyebrond baihad torson hovguud boloi. David tend doloon jil zurgaan sar haanchiljee. Iyerusalimd guchin gurvan jil haanchlav. 5 Iyerusalimd tuund torson hovguud ni daraah boloi. Shimyea, Shobab, Natan, Solomon, dorvuulee Ammiyelyn ohin Batshuagaas torson boloi. 6 Ibhar, Yelishama, Yelifyelyet, 7 Noga, Nyefyeg, Iafia, 8 Yelishama, Yeliada, Yelifyelyet ene yes ch 9 mon bugdeeree Davidyn hovguud bogood tednii egch ni Tamar boloi. Uund tatvar emsiin hovguud orsongui. 10 Solomony huu ni Ryehoboam, tuunii huu ni Abia, tuunii huu ni Asa, tuunii huu ni Iyehosabat, 11 tuunii huu ni Ioram, tuunii huu ni Ahazia, tuunii huu ni Ioash, 12 tuunii huu ni Amazia, tuunii huu ni Azaria, tuunii huu ni Iotam, 13 tuunii huu ni Ahaz, tuunii huu ni Hyezyekia, tuunii huu ni Manassye, 14 tuunii huu ni Amon, tuunii huu ni Iosia yum. 15 Iosiagiin hovguudiin uugan ni Iohanan, udaah huu ni Iyehoiakim, guravdugaar ni Zyedyekia, dorovdugeer ni Shallum boloi. 16 Iyehoiakimyn hovguud ni Iyekonia ba Zyedyekia boloi. 17 Horigdol Iyekoniagiin hovguud ni Shyealtiyel, 18 Malhiram, Pyedaia, Shyenazzar, Iyekamia, Hoshama, Nyedabia nar boloi. 19 Pyedaiagiin hovguud ni Zyerubbabyel ba Shimyei, Zyerubbabyelyn hovguud ni Myeshullam, Hanania nar bogood tednii egch ni Shyelomit boloi. 20 Mon Hashuba, Ohyel, Byeryehia, Hasadia, Iushabhyesyed gesen tavan hovguud baiv. 21 Hananiagiin hovguud ni Pyelatia, Iyeshaia bolon Ryefaiagiin hovguud Arnany hovguud Obadiagiin hovguud Shyekaniagiin hovguud yum. 22 Shyekaniagiin huu ni Shyemaia bogood tuunii ach nar ni Hattush, Igal, Baria, Nyearia, Shafat nar niileed zurguulaa boloi. 23 Nyeariagiin hovguud ni Yelioyenai, Hyezkia, Azrikam ene gurav boloi. 24 Yelioyenain hovguud ni Hodavia, Yeliashib, Pyelaia, Akkub, Iohanan, Dyelaia, Anani ene doloo boloi.

4:1 Iudagiin hovguud ni Pyeryez, Hyezron, Karmi, Hur, Shobal boloi. 2 Shobalyn huu Ryeaia ni Iahatyn etseg bolj, Iahat ni Lahad Ahumain etseg bolj, edgeer ni zoratchuudyn orhuud boloi. 3 Yetamyn hovguud ni Iyezryeyel, Ishma, Idbash bogood tednii egch ni Hazzyelyelponi boloi. 4 Gyedoryn etseg ni Pyenuyel, Hushagiin etseg ni Yezyer boloi. Edgeer ni Byetlyehyemiin etseg Yefratagiin uugan huu Huryn hovguud yum. 5 Tyekoagiin etseg Ashur ni Hyela, Naara gesenhoyor ehnertei baiv. 6 Naara tuund Ahuzzam, Hyefyer, Tyemyeni, Haahashtari naryg toruulj ogchee. Edgeer ni Naaragiin hovguud boloi. 7 Hyelagiin hovguud ni Zyeryet, Izhar, Yetnan nar yum. 8 Koz ni Anub, Zobyebagiin bolon Harumyn huu Aharhyelyn urgiinhny etseg boljee. 9 Iabyez ooriin ah duusees iluugeer hundlegdsen bogood eej ni tuuniig Iabyez hemeen nerlehdee "Uchir ni bi tuuniig zovlontoigoor toruulsen yum" hemeejee. 10 Iabyez Izrailiin Burhand handan "Oo, Ta uneheer namaig yerooh boltugai! Hil hyazgaaryg mini orgosgoj, Tany mutar nadtai hamt baij, Ta namaig gai gamshgaas hamgaalj, ovchin zovlond namaig buu ortuuleech!" gej hussen bogood Burhan tuunii husliig guitselduulj ogchee. 11 Shuhagiin ah Hyelub Myehiriin etseg bolov. Myehir Yeshtony etseg boloi. 12 Yeshton ni Byetrafa, Pasyea bolon Irnahashiin etseg Tyehinnagiin etseg bolson bogood edgeer ni Ryekagiin erchuud boloi. 13 Kyenazyn hovguud ni Otniyel, Syeraia yum. Otniyelyn huu ni Hatat boloi. 14 Myeonotai Ofragiin etseg bolj, Gyeharashimyn etseg Ioabyn etseg ni Syeraia bogood ted darhchuud baisan yum. 15 Iyefunnyegiin hovguun Kalyebyn hovguud ni Iru, Yela, Naam bogood Yelagiin huu ni Kyenaz boloi. 16 Iahallyelyelyn hovguud ni Zif, Zifa, Tiria, Asaryel nar boloi. 17 Yezragiin hovguud ni Iyetyer, Myeryed, Yefyer, Ialon nar boloi. Edgeer ni Myeryediin avsan Faraony ohin Bitiagiin hovguud boloi. Ter Miriam, Shammai, Yeshtimoagiin etseg Ishba naryg olj teejee. 18 Tuunii Iuda ehner ni Gyedoryn etseg Iyeryed, Sokogiin etseg Hyebyer, Zanoagiin etseg Iyekutiyeliig toruulsen yum. 19 Hodiagiin ehner buyuu Nahamyn egchiin hovguud ni garmi hun Kyeilagiin etseg bolon Maaka hun Yeshtyemoa nar boloi. 20 Shimony hovguud ni Amnon, Rinna, Byenhanan, Tilon boloi. Ishiin hovguud ni Zohyet, Byenzohyet boloi. 21 Iudagiin huu Shyelagiin hovguud ni Lyekagiin etseg Yer, Maryeshagiin etseg Laada, Byetashbyea dahi maalinga nehegchdiin geriin urgiinhan, 22 Moab, Iashubilyehyemiig zahirsan Iokim bolon Kozyebagiin humuus, Ioash, Saraf nar bogood enehuu temdeglel ni ertniih boloi. 23 Edgeer ni vaarchid bogood haany albyg zalguulan, haantai hamt Nyetaim, Gyedyerahad amidarch baisan yum. 24 Simyeony hovguud ni Nyemuyel, Iamin, Iarib, Zyera, Shaul nar boloi. 25 Tuunii huu ni Shallum, tuunii huu ni Mibsam, tuunii huu ni Mishma boloi. 26 Mishmagiin hovguud ni Hammuyel, tuunii huu ni Zakkur, tuunii huu Shimyei nar boloi. 27 Shimyei arvan zurgaan huutei zurgaan ohintoi baisan hedii ch tuunii ah duus ni tiim ch olon hovguudtei baisangui. Tednii buh orhuud ni ch Iudagiin hovguud shig osoj urjin olshirsongui. 28 Tednii suurishsan gazruud ni Byeyershyeba, Molada, Hazarshual, 29 Bilha, Yezyem, Tolad, 30 Byetuyel, Horma, Ziklag, 31 Byetmarkabot, Hazarsusim, Byetbiri, mon Shaaraim yum. Edgeer hotuud ni Davidyn haanchlalyg hurtel tedniih baiv. 32 Tednii suuringuud ni Yetam, Ain, Rimmon, Tohyen, Ashan geh tavan hot, 33 Baalyn chanad dahi deerh hotuudyn ergen toirny buh tosgod yum. Ene ni tednii nutagshilt bogood ted oorsdiin ugiin bichigtei baiv. 34 Bas Myeshobab, Iamlyeh, Amaziagiin hovguun ni Iosha, 35 Ioyel bolon Asiyelyn guch, Syeraiagiin tach, Ioshibain huu, Iyehunar boloi. 36 Mon Yelioyenai, Iaakoba, Iyeshohaia, Asaia, Adiyel, Iyesimiyel, Byenaia, 37 Ziza nar bogood Ziza ni Shifiin huu, Allony ach, Iyedaiagiin guch, Shimriin dyech, Shyemaiagiin ach huu boloi. 38 Edgeeriig tednii urguudyn udirdagchdyn nersiin daguu bichsen boloi. Tednii etsguudiin geruud ihed osoj urjseneer 39 ted oorsdiin maldaa belcheer hain, Gyedoryn hooloi, bur hondiin zuun tal uruu yavtsgaav. 40 Ted uudam saihan belcheeriig olson bogood ug gazar ni orgon uudam, ayatai tuhtai, amar taivan baisan ba omno ni tend hamichuud amidarch baisan yum. 41 Ners ni temdeglegdsen edgeer humuus Iudagiin haan Hyezyekiagiin odruuded irsen bogood tednii maihnuudyg bolon tend baisan myeunichuudiig dairch, huis temtren, tednii nutagt ni ene odriig hurtel amidarsaar baigaa yum. Yuu gevel tend mald ni belcheer baijee. 42 Tedniidundaas, Simyeony hovguudees tavan zuun hun Ishiin hovguud boloh Pyelatia, Nyearia, Ryefaia, Uzziyel naryg oorsdiin udirdagchid bolgon Syeir uul uruu yavj, 43 orgoj zugtsan amalyekchuudyn uldegsdiig ustgaad, tendee ene odriig hurtel amidarsan yum.

5:1 Izrailiin uugan huu Ryeubyenii hovguud ni daraah boloi. (Ryeubyen uutan huu baisan bolovch ter etsgiinhee oryg buzarlasan tul tuunii uutan huugiin erh ni Izrailiin huu Iosyefyn hovguuded ogogdson yum. Iimees ter ugiin bichigt uugan hemeen bichigdsengui. 2 Hediigeer Iuda ah duusee davamgailj, tuunees udirdagch garsan bolovch uutan huugiin erh Iosyeft hamaatai yum.) 3 Izrailiin uugan huu Ryeubyenii hovguud ni Hanoh, Pallu, Hyezron, Karmi nar boloi. 4 Ioyelyn hovguud ni Shyemaia, tuunii huu ni Gog, tuunii huu ni Shimyei, 5 tuunii huu ni Mika, tuunii huu ni Ryeaia, tuunii huu ni Baal, 6 tuunii huu ni Byeyera bogood ter ryeubyenchuudiin udirdagch baisan bolovch Ashuryn haan Tilgatpilnyesyer tuuniig olzlon avch yavsan bilee. 7 Tednii udmyn ugiin bichigt orson urguudynh ni daguuh tuunii hamaatnuud ni zahiragch Iyeiyel, tegeed Zyeharia, 8 Shyemagiin ach, Ioyelyn guch Azazyn huu Byela boloi. Ter Aroyert Nyebo, Baalmyeon hurtelh gazart amidarsan yum. 9 Gilyead gazart tednii tugal ihed osson uchir ted zuun zugt Yevfrat mornoos zeluud tsoliin hooloi hurtel suurishin amidarchee. 10 Saulyn odruuded ter hagri humuustei dain hiij, gartaa oruulan, Gilyeadyn zuun zugiin buh nutagt oorsdiin maihnuudaa delgetsgeev. 11 Tednii zergeldee Gadyn hovguud Salyekagaas tsaash Bashany gazart amidran bailaa. 12 Bashand Ioyel terguun, Shafat udaah ni bogood daraa ni Ianai, Shafat nar baiv. 13 Tednii etsguudiinh ni ger buliin hamaatnuud ni Mihayel, Myeshullam, Shyeba, Iorai, Iakan, Zia, Yebyer ene doloo boloi. 14 Edgeer ni Abihailyn hovguud bogood Abihail ni Huriin huu, Iaroagiin ach, Gilyeadyn guch, Mihayelyn doch, Iyeshishain tach, Iahdogiin jich, Buzyn doldugaar uyeiin huu boloi. 15 Guniin ach Abdiyelyn huu Ahi bol tednii etsguudiin ger buliin terguun boloi. 16 Ted Gilyead, Bashan bolon tendhiin suuringuudad, Sharony buh belcheeriin hyazgaar hurtel tarhan amidarsan yum. 17 Ene bugd ni buh Iudagiin haan Iotam bolon Izrailiin haan Iyeroboamyn odruuded ugiin bichigt temdeglegdsen yum. 18 Ryeubyenii hovguud gadchuud bolon Manassyegiin hagas ovogt selem bambai agsan, numyg hovchlon, tulaand morddog daind turshlagatai zorigt erchuud dochin dorvon myanga doloon zuun jar baisan yum. 19 Ted hagri hun, Iyetur, Nafish, Nodabyn esreg daitav. 20 Ted tednii esreg tusalj, hagrichuud bolon tuuntei evssen buhniig tednii gart tushaajee. Ted dainy uyed Burhand handan guihadni Ter tedend orshool uzuuldeg baisny uchir ni ted Tuund itgedgiinh yum. 21 Ted daisny mal surgees tavin myangan temee, hoyor zuun tavin myangan honi, hoyor myangan iljgiig bolon zuun myangan huniig olzlon irjee. 22 Burhany dain baisan tul ui olon hun alagdav. Ted olzlogdon yavah hurtlee tednii nutagt amidarsan yum. 23 Manassyegiin hagas ovgiin hovguud Bashanaas Baalhyermon, Syenir, Hyermon uul hurtelh nutagt amidarsan yum. Ted heterhii oluulaa baiv. 24 Tednii etsguudiin ger buliin terguulegchid ni Yefyer, Ishi, Yeliyel, Azriyel, Iyeryemia, Hodavia, Iahdiyel bogood ted erelheg zorigtoi, aldar tsuutai, oorsdiin etsguudiin ger buliin terguulegchid boloi. 25 Gevch ted oorsdiin ovog deedsiin Burhany esreg itgelees urvan tednii omnoos Burhany ustgasan ter gazryn ard tumnii burhdyn araas zavhairav. 26 Iimees Izrailiin Burhan Ashuryn haan Pulyn suns, Ashuryn haan Tilgatpilnyesyeriin sunsiig hodolgosond ted Ryeubyen, Gad, Manassyegiin hagas ovgiig olzlon, Hala, Habor, Hara, Gozan gol uruu avaachjee. Ted odoo ch tendee baina.

6:1 Lyeviin hovguud ni Gyershom, Kohat, Myerari nar boloi. 2 Kohatyn hovguud ni Amram, Izhar, Hyebron, Uzziyel nar boloi. 3 Amramyn huuhduud ni Aaron, Mosye, Miriam nar boloi. Aarony hovguud ni Nadab, Abihu, Yelyeazar, Itamar nar boloi. 4 Yelyeazar ni Finyehasyn etseg bolj, Finyehas ni Abishuagiin etseg bolov. 5 Abishua ni Bukkiin etseg bolj, Bukki ni Uzziin etseg bolov. 6 Uzzi ni Zyerahiagiin etseg bolj, Zyerahia ni Myeraiotyn etseg bolood 7 Myeraiot ni Amariagiin etseg bolj, Amaria ni Ahitubyn etseg bolov. 8 Ahitub ni Zadokiin etseg bolj, Zadok ni Ahimaazyn etseg bolood 9 Ahimaaz ni Azariagiin etseg bolj, Azaria ni Iohanany etseg bolov. 10 Iohanan ni Azariagiin etseg bolov. Iyerusalimd Solomony barisan sumd Azaria tahilchiin uilchleld baiv. 11 Azaria Amariagiin etseg bolj, Amaria ni Ahitubyn etseg bolood 12 Ahitub Zadokiin etseg bolj, Zadok ni Shallumyn etseg bolov. 13 Shallum Hilkiagiin etseg bolj, Hilkia ni Azariagiin etseg bolood 14 Azaria Syeraiagiin etseg bolj, Syeraia ni Iyehozadakiin etseg bolov. 15 EZEN Nyebuhadnyezaraar damjuulan Iuda, Iyerusalimyg tsolohod Iyehozadak ch mon yavsan yum. 16 Lyeviin hovguud Gyershom, Kohat, Myerari nar yum. 17 Gyershomyn hovguudiin ners ni Libni, Shimyei yum. 18 Kohatyn hovguud ni Amram, Izhar, Hyebron, Uzziyel boloi. 19 Myerariin hovguud ni Mahli, Mushi yum. Edgeer ni etsguudiinh ni ger buliin daguu lyevichuudiin geruud yum. 20 Gyershomynh ni Libni bogood tuunii huu ni Iahat, tuunii huu ni Zimma, 21 tuunii huu ni Ioa, tuunii huu ni Iddo, tuunii huu ni Zyera, tuunii huu ni Iyeatyerai boloi. 22 Kohatyn huu ni Amminadab, tuunii huu ni Kora, tuunii huu ni Assir, 23 huunii huu ni Yelkana, tuunii huu ni Yebiasaf, tuunii huu ni Assir, 24 tuunii huu ni Tahat, tuunii huu ni Uriyel, tuunii huu ni Uzzia, tuunii huu ni Shaul boloi. 25 Yelkanagiin hovguud ni Amasai, Ahimot, 26 Yelkanagiin huvid tuunii huu ni Zofai, tuunii huu ni Nahat, 27 tuunii huu ni Yeliab, tuunii huu ni Iyeroham, tuunii huu ni Yelkana yum. 28 Samuyelyn hovguudiin uugan ni Ioyel, udaah ni Abia boloi. 29 Myerariin huu ni Mahli, tuunii huu ni Libni, tuunii huu ni Shimyei, tuunii huu ni Uzza, 30 huunii huu ni Shimyea, tuunii huu ni Haggia, tuunii huu ni Asaia boloi. 31 EZENii sumd avdryg bairluulsny daraa David tend duuny uilchleld humuusiig tomilson bogood 32 Solomon Iyerusalimd EZENii sumiig barih uye hurtel ted hurlyn maihny asryn omno duulah ajlyg hiij baiv. Ted oorsdiin hergemiin daguu uurgee guitsetgejee. 33 Oorsdiin hovguudiin hamt uilchlegchid ni daraah boloi. Kohatchuudyn hovguudees huu Hyeman ni duuchin bogood tereer Ioyelyn huu yum. Ioyel ni Samuyelyn huu, 34 Samuyel ni Yelkanagiin huu, Yelkana ni Iyerohamyn huu, Iyeroham ni Yeliyeliin huu, Yeliyel ni Toagiin huu boloi. 35 Toa ni Zufyn huu, Zuf ni Yelkanagiin huu, Yelkana ni Mahatyn huu, Mahat ni Amasaigiin huu, 36 Amasai ni Yelkanagiin huu, Yelkana ni Ioyelyn huu, Ioyel ni Azariagiin huu, Azaria ni Zyefanagiin huu, 37 Zyefana ni Tahatyn huu, Tahat ni Assiryn huu, Assir ni Yebiasafyn huu, Yebiasaf ni Koragiin huu, 38 Kora ni Izharyn huu, Izhar ni Kohatyn huu, Kohat ni Lyeviin huu, Lyevi ni Izrailiin huu boloi. 39 Hyemany ah duu Asaf ni tuunii baruun tadd zogsoh bolson yum. Asaf ni Byerahiagiin huu, Byerahia ni Shimyeagiin huu, 40 Shimyea ni Mihayelyn huu, Mihayel ni Baasyeiagiin huu, Baasyeia ni Malhiagiin huu, 41 Malhia ni Yetniin huu, Yetni ni Zyeragiin huu, Zyera ni Adaiagiin huu, 42 Adaia ni Yetany huu, Yetan ni Zimmagiin huu, Zimma ni Shimyeigiin huu, 43 Shimyei ni Iahatyn huu, Iahat ni Gyershomyn huu, Gyershom ni Lyeviin huu. 44 Zuun tald ni tednii hamaatan boloh Myerariin hovguun ni Yetan bogood ter ni Kishiin huu, Kishi ni Abdiin huu, Abdi ni Malluhyn huu, 45 Malluh ni Hashabiagiin huu, Hashabia ni Amaziagiin huu, Amazia ni Hilkiagiin huu, 46 Hilkia ni Amziin huu, Amzi ni Baniin huu, Bani ni Shyemyeriin huu, 47 Shyemyer ni Mahliin huu, Mahli ni Mushiin huu, Mushi ni Myerariin huu, Myerari ni Lyeviin huu boloi. 48 Tednii hamaatan lyevichuud ni Burhany geriin asar dahi buh uilchleld tomilogdson ajee. 49 Harin Aaron bolon tuunii hovguud ni shataalt orgoluudiin tahilyn shiree, utlagyn tahilyn shireen deer tahil orgoh ajil, ariunaas ariun gazryn buh ajil, Izrailiin toloo nugliig naminchlah ajlyg Burhany bool Mosyegiin zaasny daguu hiideg yum. 50 Aarony hovguud ni daraah boloi. Tuunii huu ni Yelyeazar, tuunii huu ni Finyehas, tuunii huu ni Abishua, 51 tuunii huu ni Bukki, tuunii huu ni Uzzi, tuunii huu ni Zyerahia, 52 tuunii huu ni Myeraiot, tuunii huu ni Amaria, tuunii huu ni Ahitub, 53 tuunii huu ni Zadok, tuunii huu ni Ahimaaz. 54 Tednii hil hyazgaar dotorh huaranguudynh ni daguu tednii nutagshilt ni daraah boloi. Kohatyn urgiinhny Aarony hovguuded (Uchir ni anhny shavga tedniih baiv) 55 ted Iudagiin nutag dahi Hyebron, tuunii oir orchmyn belcheeriig ogov. 56 Harin ter hotyn tarian talbai, tosgodyg ni Iyefunnyegiin huu Kalyebt ted ogchee. 57 Aarony hovguuded daraah horgodoh hotuudyg ogson yum. Hyebron, Libna belcheer nutgiinh ni hamt Iattir, Yeshtimoag belcheer nutgiinh ni hamt, 58 Hilyeniig belcheer nutgiinh ni hamt, Dyebiriig belcheer nutgiinh ni hamt, 59 Ashanyg belcheer nutgiinh ni hamt, Byetshyemyeshiig belcheer nutgiinh ni hamtaar, 60 mon Byeniaminy ovgoos Gyebag belcheer nutgiinh ni hamt, Allyemyetyg belcheer nutgiinh ni hamt, Anatotyg belcheer nutgiinh ni hamtaar avav. Tednii orhuuded noogdson hotuud ni bugd arvan gurav boloi. 61 Daraa ni Kohatyn hovguudiin uldsen ni Manassyegiin tal boloh hagas ovgoos buyuu ovgiin orhuudees arvan hotyg shodoj avav. 62 Gyershomyn hovguud urguudynhaa daguu Issahar ovgoos, Ashyer ovgoos, Naftali ovgoos, Bashan dahi arvan gurvan hotyg Manassyegiin ovgoos avsan yum. 63 Myerariin hovguud urguudynhaa daguu shodon Ryeubyen ovog, Gad ovog, Zyebuluny ovgoos arvan hoyor hotyg avav. 64 Iinhuu Izrailiin hovguud ni lyevichuuded hotuudyg belcheer nutgiinh ni hamtaar ogchee. 65 Ted shodon Iudagiin hovguudiin ovgoos, Simyeony hovguudiin ovgoos, Byeniaminy hovguudiin ovgoos deer ner durdagdsan hotuudyg ogchee. 66 Kohatyn hovguudiin orhiin zarim ni Yefraimyn ovgoos avsan ooriin gazar nutgiin hotuudtai baiv. 67 Tedend mon daraah horgodoh hotuudyg ogson yum. Edgeert ni Yefraimyn uularhag nutag dahi Shyehyem belcheer nutgiinhaa hamt mon Gyezyer ni belcheer nutgiinhaa hamt, 68 Iokmyeam belcheer nutgiinhaa hamt, Byethoron belcheer nutgiinhaa hamt, 69 Aiadon belcheer nutgiinhaa hamt, Gatrimmon belcheer nutgiinhaa hamt orjee. 70 Kohatyn hovguudiin urguudyn uldsend ni Manassyegiin hagas ovgoos Anyeryg belcheer nutguudynh ni hamt, Bilyeamyg belcheer nutguudynh ni hamt ogov. 71 Gyershomyn hovguuded Manassyegiin hagas ovgiin orhuudees Bashany Golanyg belcheer nutguudynh ni hamt, Ashtarotyg belcheer nutguudynh ni hamt, 72 Issahar ovgoos Kyedyeshiig belcheer nutgiinh ni hamt, Dabyeratyg belcheernutguudynh ni hamt, 73 Ramotyg belcheer nutguudynh ni hamt, Anyemyg belcheer nutguudynh ni hamt, 74 Ashyeryn ovgoos Mashalyg belcheer nutgiinh ni hamt, Abdonyg belcheer nutgiinh ni hamt, 75 Hukokiig belcheer nutgiinh ni hamt, Ryehobyg belcheer nutgiinh ni hamt, 76 Naftali ovgoos Galilyn Gyedyeshiig belcheer nutguudynh ni hamt, Hammonyg belcheer nutgiinh ni hamt, Kiriataimyg belcheer nutgiinh ni hamt ogov. 77 Lyevichuudiin uldsend ni buyuu Myerariin hovguuded Zyebuluny ovgoos Rimmono belcheer nutgiinh ni hamt, Taboryg belcheer nutgiinh ni hamt, 78 mon Iyeriho dahi Iordany chanad buyuu Iordany zuun tadd ogch, Ryeubyen ovgoos tsol deh Byezyeriig belcheer nutgiinh ni hamt, Iazag belcheer nutgiinh ni hamt, 79 Kyedyemotyg belcheer nutgiinh ni hamt, Myefaatyg belcheer nutguudynh ni hamtaar bolon 80 Gad ovgoos Gilyeadyn Ramotyg belcheer nutgiinh ni hamt, Mahanaimyg belcheer nutguudynh ni hamt, 81 Hyeshbonyg belcheer nutgiinh ni hamt, Iazyeryg belcheer nutguudynh ni hamt ogchee.

7:1 Issaharyn hovguud ni Tola, Pua, Iashub, Shimron dorov boloi. 2 Tolagiin hovguud ni Uzzi, Ryefaia, Iyeriyel, Iahmai, Ibsam, Samuyel bogood ted etsguudiinhee geriin terguulegchid baiv. Tolagiin hovguud oorsdiin udmynhaa dotor erelheg zorigtoi ers baiv. Davidyn odruuded tednii too horin hoyor myanga zurgaan zuu baiv. 3 Uzziin huu ni Izrahia, Izrahiagiin hovguud ni Mihayel, Obadia, Ioyel, Ishia yum. Ted tavuulaa bugd zahiragchid boloi. 4 Tednii etsgiin urguudyn daguu ur udam ni tedentei hamt daitah tsergiin bulegleluud guchin zurgaan myanga baiv. Uchir ni tedend ehner hovguud mash olon baijee. 5 Issaharyn buh orhuudiin dotorh tednii hamaatnuud erelheg zorigtoi daichid bogood nayan doloon myanguulaa ugiin bichigt orjee. 6 Byeniaminy hovguud Byela, Byehyer, Iyediayel ene gurav boloi. 7 Byelagiin hovguud ni Yezbon, Uzzi, Uzziyel, Iyerimot, Iri ene tav bogood ted tus tusyn geriin zahiragchid boloi. Tednii ugiin bichigt orson erelheg zorigtoi ers ni horin hoyor myanga guchin dorvon hun yum. 8 Byehyeriin hovguud ni Zyemira, Ioash, Yeliyezyer, Yelioyenai, Omri, Iyerimot, Abia, Anatot, Alyemyet yum. Ted bugd Byehyeriin hovguud boloi. 9 Ednii ugiin bichigt tus tusyn geriin zahiragchaar bichigdsen erelheg baatruud ni horin myanga hoyor zuun hun boloi. 10 Iyediayelyn huu ni Bilhan bogood tuunii hovguud ni Iyeush, Byeniamin, Yehud, Hyenaana, Zyetan, Tarshish, Ahishahar nar boloi. 11 Ted butd Iyediayelyn hovguud bogood tus tusyn geriin zahiragchid boloi. Daind mordohod belen, shalgarsan erelheg baatruud ni arvan doloon myanga hoyor zuu yum. 12 Iriin hovguud ni Shuppim, Huppim nar bogood Ahyeryn huu ni Hushim boloi. 13 Naftaliin hovguud ni Iahziyel, Guni, Iyezyer, Shallum bogood ted Bilhagiin hovguud boloi. 14 Manassyegiin huu ni tuunii tatvar em siri emegtein toruulsen Asriyel boloi. Gilyeadyn etseg Mahir ch ene emegteigees torson ajee. 15 Mahir ni Huppim, Shuppimd ehner avch ogson bogood tuunii egchiin ner ni Maaka boloi. Udaah hovguunii ner ni Zyelofyehad yum. Zyelofyehad ni ohidtoi bolov. 16 Mahiryn ehner Maaka huu toruulen, tuuniig Pyeryesh gej nerlev. Tuunii duugiin ner ni Shyeryesh bogood tuunii hovguud ni Ulam, Rakyem nar boloi. 17 Ulamyn huu ni Byedan boloi. Edgeer ni Manassyegiin ur udam Mahiryn hovguun Gilyeadyn hovguud boloi. 18 Tuunii egch Hammolyehyet ni Ishhod, Abiyezyer, Mahlag toruulsen yum. 19 Shyemidagiin hovguud ni Ahilan, Shyehyem, Likhi, Aniam nar boloi. 20 Yefraimyn huu ni Shutyela, tuunii huu ni Byeryed, tuunii huu ni Tahat, tuunii huu ni Yelyeada bogood tuunii huu ni Tahat, 21 tuunii huu ni Zabad, tuunii huu ni Shutyela yum. Ter gazart torson Gatyn humuus Yezyer, Yelyead naryg alsny uchir ni ted gatchuudyn mal surgiig bulaah gesnees bolson boloi. 22 Tednii etseg Yefraim olon odor gashuudaj torol sadan ni tuuniig taitgaruulahaar irev. 23 Daraa ni Yefraim ehnerteigee untsand ehner ni jiremslen huu toruulev. Yefraim gert ni zolgui yavdal tohioldson baisan tul ter huutee Byeria gej nerlev. 24 Tuunii ohinyg ni Shyeyera geh bogood deed, dood Byethoron, Uzzyenshyeyerag ter bosgoson ajee. 25 Tuunii hovguud ni Ryefa, Ryeshyef nar boloi. Ryeshyefiin huu ni Tyela, tuunii huu ni Tahan, 26 tuunii huu ni Ladan, tuunii huu ni Ammihud, tuunii huu ni Yelishama, 27 tuunii huu ni Non, tuunii huu ni Ioshua boloi. 28 Tednii ezemshil, nutagshilt ni Byetyel bolon tuunii tosgod, zuun zugt Naaran, baruun zugt Gyezyer bolon tuunii tosgod, Shyehyem bolon tuunii tosgod, bas Azza bolon tuunii tosgod, mon 29 Manassyegiin hovguudiin hiliin daguu Byetshyean bolon tuunii tosgod, Taanah bolon tuunii tosgod, Myegiddo bolon tuunii tosgod, Dor bolon tuunii tosgod yum. Izrailiin huu Iosyefyn hovguud ene gazruudad amidarch baiv. 30 Ashyeryn hovguud ni Imna, Ishva, Ishvi, Byeria bogood tednii egch ni Syera boloi. 31 Byeriagiin hovguud ni Hyebyer, Malhiyel boloi. Malhiyel ni Birzaityn aav boloi. 32 Hyebyer ni Iaflyet, Shomyer, Hotam naryn etseg bolson yum. Tednii egch ni Shua boloi. 33 Iaflyetyn hovguud ni Pasah, Bimhal, Ashvat yum. Edgeer ni Iaflyetyn hovguud ajee. 34 TTTrmrriin hovguud ni Ahi, Rohga, Iyehubba, Aram nar boloi. 35 Shyemyeriin duu Hyelyemiin hovguud ni Zofa, Imna, Shyelyesh, Amal yum. 36 Zofagiin hovguud ni Sua, Harnyefyer, Shual, Byeri, Imra, 37 Byezyer, Hod, Shamma, Shilsha, Itran,Byeyera nar boloi. 38 Iyetyeriin hovguud ni Iyefunnye, Pispa, Ara boloi. 39 Udlagiin hovguud ni Ara, Hanniyel, Rizia boloi. 40 Ted bugdeeree Ashyeryn hovguud bogood tus tusyn geriin zahiragchid, shalgarsan baatar erchuud, jononguudyn terguulegchid boloi. Dainy heregt ugiin bichigt orson hunii too ni horin zurgaan myanga boloi.

8:1 Byeniamin ni uutan huu Byela, udaah huu Ashbyel, guravdugaarh huu Ahara, 2 dorovdugeerh huu Noha, tavdugaarh huu Rafa naryn etseg bolov. 3 Byela hovguudtei baisan bogood tedniig Addar, Gyera, Abihud, 4 Abishua, Naaman, Ahoa, 5 Gyera, Shyefufan, Huram gedeg baiv. 6 Yehudiin hovguud ni daraah boloi. Ted Gyebad amidardag ger buliin zahiragchid bogood Gyeba irgediig Manahat uruu olzlon avaachjee. 7 Tedniig nerlevel Naaman, Ahia, Gyera bogood tedniig olzlon avaachsan Gyera ni Uzza, Ahihud naryn etseg boljee. 8 Shaharaim ni Hushim, Baara hemeeh ooriin ehneruudiig yavuulsny daraa Moab ni orond huuhduudiin etseg bolov. 9 Ter ooriin ehner Hodyeshaar damjuulan Iobab, Zibia, Myesha, Malkam, 10 Iyeuz, Sahia, Mirma naryn etseg bolov. Tuunii hovguud ni tedgeer geriin zahiragchid boloi. 11 Bas Shaharaim ni ehner Hushimaar damjuulan Abitub, Yelpaal naryn etseg bolov. 12 Yelpaalyn hovguud ni Yebyer, Misham, Shyemyed nar yum. Ono, Lod bolon tuunii tosgodyg Shyemyed baiguulav. 13 Mon Byeria,Shyema ni Aialond amidardag ger buluudiin zahiragchid bogood ted Gatyn orshin suugchdyg hoon gargajee. 14 Mon Ahio, Shashak, Iyerimot, 15 Zyebadia, Arad, Yedyer, 16 Mihayel, Ishpa, Ioha nar ni Byeriagiin hovguud boloi. 17 Zyebadia, Myeshullam, Hizki, Hyebyer, 18 Ishmyerai, Izlia, Iobab nar ni Yelpaalyn hovguud boloi. 19 Iakim, Zihri, Zabdi, 20 Yeliyenai, Zillyetai, Yeliyel, 21 Adaia, Byeraia, Shimrat nar ni Shimyeigiin hovguud boloi. 22 Ishpan, Yebyer, Yeliyel, 23 Abdon, Zihri, Hanan, 24 Hanania, Yelam, Antotia, 25 Ifdyeia, Pyenuyel nar ni Shashakiin hovguud boloi. 26 Shamshrai, Shyeharia, Atalia, 27 Iaaryeshia, Yelia, Zihri nar ni Iyerohamyn hovguud boloi. 28 Ted udmynhaa daguu tus tusyn geriin zahiragchid bogood edgeer zahiragchid ni Iyerusalimd amidarch baiv. 29 Gibyeony etseg Iyeiyel ni Gibyeond amidarsan bogood tuunii ehneriin ner ni Maaka boloi. 30 Tuunii uugan huu ni Abdon bogood udaah ni Zur, Kish, Baal, Nadab, 31 Gyedor, Ahio, Zyehyer nar boloi. 32 Miklot ni Shimyeagiin etseg bolov. Mon ted oorsdiin ah duusiin hamt oor busad hamaatnuudynhaa zergeldee Iyerusalimd amidrav. 33 Nyer Kishiin etseg bolj, Kish ni Saulyn etseg bolj, Saul ni Ionatan, Malhishua, Abinadab, Yeshbaal naryn etseg bolson yum. 34 Ionatany huu ni Myeribbaal bogood Myeribbaal ni Mikagiin etseg bolov. 35 Mikagiin hovguud ni Piton, Myelyek,Taryea, Ahaz nar boloi. 36 Ahaz ni Iyehoaddagiin etseg bolj, Iyehoadda ni Alyemyet, Azmavyet, Zimri naryn etseg bolj, Zimri Mozagiin etseg bolov. 37 Moza ni Binyeagiin etseg bolson yum. Binyeagiin huu ni Rafa, tuunii huu ni Yelyeasa, tuunii huu ni Azyel boloi. 38 Azyel zurgaan huutei bolson bogood tednii ners ni Azrikam, Bohyeru, Ishmayel, Shyearia, Obadia, Hanan yum. Ed bugd Azyelyn hovguud yum. 39 Tuunii duu Yeshyekiin hovguudiin uugan ni Ulam, hoyordutaarh ni Iyeush, guravdugaarh ni Yelifyelyet boloi. 40 Ulamyn hovguud ni sain harvaach zorigtoi baatar erchuud bogood olon huu, ach nartai bogood tedgeer ni bugd zuun tavin hun baiv. Edgeer ni bugd Byeniaminy hovguud boloi.

9:1 Ingeed buh Izraili ugiin bichigt orov. Uzegtun, ted Izrailiin Haadyn Nomd temdeglegdsen bilee. Iuda ooriin itgelgui baidlaasaa bolj Vavilon uruu olzlogdon yavav. 2 Oorsdiin hotuud bolon ezemshil gazartaa amidragsdyn turuuch ni tahilch nar, lyevichuud, dutany uilchlegchid boloh izrailichuud boloi. 3 Iudagiin hovguudiin Byeniaminy hovguudiin, Yefraimyn hovguudiin, Manassyegiin hovguudiin zarim ni Iyerusalimd amidarsan ni 4 Iudagiin huu Pyeryeziin hovguudees Utai bogood ter Ammihudyn huu, Omriin ach, Imriin guch, Baniin doch boloi. 5 Shilonchuudaas uugan huu Asaia bolon tuunii hovguud tend amidarchee. 6 Zyeragiin hovguudeesIyeuyel bolon tuunii torol sadangiin zurgaan zuun yeren hun amidarsan ajee. 7 Byeniamin hovguudees Hassyenuagiin guch Hodaviagiin ach, Myeshullamyn huu Sallu amidarsan boloi. 8 Mon Iyerohamyn huu boloh Ibnyeia, Mikriin ach Uzziin huu Yela, Ibnyeiagiin guch Ryeuyeliin ach Shyefatiagiin huu Myeshullam amidarsan yum. 9 Tednii sadan torol ni udmynhaa daguu butd yeson zuun tavin zurgaan hun bogood ted bugdeeree tus tusyn geriin zahiragchid boloi. 10 Tahilch naraas Iyedaia, Iyehoiarib, Iahin, 11 Azaria nar amidarsan bogood Azaria bol Hilkiagiin huu, Myeshullamyn ach Zadokiin guch, Myeraiotyn doch, Burhany sumiin ahlah daamal Ahitubyn tach huu boloi. 12 Bas Adaia baisan bogood ter bol Iyerohamyn huu, Pashuryn ach, Malhiagiin guch yum. Mon Maasai baisan bogood ter bol Adiyelyn huu, Iazyeragiin ach, Mishullamyn guch, Myeshillyemitiin doch, Immyeriin tach yum. 13 Tednii torol sadan boloh orhuudiin terguulegchid buyuu Burhany sumiin uilchleliin ajild avyaaslag myanga doloon zuun jaran hun baiv. 14 Lyevi humuusees Myerariin hovguudiin neg boloh Shyemaia baisan bogood ter bol Hasshubyn huu, Azrikamyn ach, Hashabiagiin guch boloi. 15 Bas Bakbakkar, Hyeryesh, Galal, Mattania nar baisan bogood Mattania bol Mikagiin huu, Zikriin ach, Asafyn guch boloi. 16 Bas Obadia baisan bogood ter bol Shyemaiagiin huu, Galalyn ach, Iyedutuny guch yum. Byeryekia ch baisan bogood ter bol Asagiin huu, Nyetofat humuusiin tosgond amidarch baisan Yelkanagiin ach boloi. 17 Haalgach nar ni Shallum, Akkub, Talmon, Ahiman nar bolon tednii torol sadanguud boloi. Shallum ni terguun bogood 18 odoog hurtel zuun tal dahi Haany haalgan deer haalgach baina. Edgeer ni Lyeviin hovguudiin hureenii haalgach nar baisan yum. 19 Koragiin guch, Yebiasafyn ach, Koryegiin huu Shallum bolon tuunii etsgiin ger buliinhen tuunii torol sadan, korachuud maihny uudiig sahin uilchleliin ajild tavigdjee. Tednii ovog deedes ch EZENii huarangiin uud haalgyg hamgaaldag humuus baiv. 20 Urid Yelyeazaryn huu Finyehas ni tednii udirdagch baisan bogood EZEN tuuntei hamt baiv. 21 Myeshyelyemiagiin huu Zyeharia hurlyn maihny uudnii sahiul boloi. 22 Uudnii sahiulaar songogdson humuus ni bugd hoyor zuun arvan hoyoulaa baisan bogood tosgonooroo utiin bichigt temdeglegdjee. David bolon uzmerch Samuyel ch tedniig itgeliin ajild tomilov. 23 Iimees ted bolon tednii hovguud ni maihan ger buyuu EZENii sumiin haalgany hamgaalaltyg daan avav. 24 Sahiuluud zuun, baruun, omno, hoid dorvon zugt baiv. 25 Tednii tosgon dahi torol sadanguud ni doloo honog bur irj, eeljeer tedentei hamt baidag baiv. 26 Burhany orgoonii erdenesiin sang ba oroonuudiig hariutssan itgeliin uilchleld dorvon ahlah sahiul baisan bogood ted lyevi humuus baiv. 27 Haruul hamgaalalt ba ogloo bur haalgyg neeh uurgiig daan avsan tul ted Burhany sumiin ergen toirond shoniig ongoroodog baiv. 28 Tednii zarim ni uilchleliin heregsluudiig daan avsan tul tedgeeriig gargaj, oruulah buriidee tooldog baijee. 29 Tednii zarim ni ariun gazryn buh heregsel, tavilguud, sain guril, usan uzmiin dars, tos, gugel, unertniig hariutsaj bailaa. 30 Tahilch naryn hovguudiin zarim ni unertnuudiig holin beltgedeg baiv. 31 Lyevichuudiin neg Mattitia ni kora hun Shallumyn uutan huu bogood tereer savand sharah zuilsiig hariutsaj avchee. 32 Kohatchuudyn hovguudiin torol sadangiin zarim ni amraltyn odor bur il tavih talh hiihiig hariutsaj avsan baiv. 33 Duuchid ni Lyeviin orhuudiin zahiragchid bogood sumiin oroonuuded amidran, odor ch shono ch oorsdiin ajlyg hiih tul oor busad uilchlelees choloologdov. 34 Edgeer ni ugiin bichigt orson lyevichuudiin etsgiin udmyn zahiragchid boloi. Ted Iyerusalimd amidarchee. 35 Gibyeony etseg Iyeiyel ni Gibyeond amidarsan yum. Tuunii ehneriin ner ni Maaka boloi. 36 Tuunii uugan huu ni Abdon, udaah ni Zur, Kish, Baal, Nyer, Nadab, 37 Gyedor, Ahio, Zyeharia, Miklot nar boloi. 38 Miklot ni Shimyeamyn etseg bolov. Ted mon Iyerusalimd oorsdiin ah duusiin hamt busad hamaatnuudynhaa zergeldee amidrav. 39 Nyer ni Kishiin etseg bolj, Kish ni Saulyn etseg bolj, Saul ni Ionatan, Malhishua, Abinadab, Yeshbaal naryn etseg bolov. 40 Ionatany huu ni Myeribbaal bogood Myeribbaal ni Mikagiin etseg bolov. 41 Mikagiin hovguud ni Piton, Myelyek, Taryea, Ahaz nar boloi. 42 Ahaz ni Iaragiin etseg bolj, Iara ni Alyemyet, Azmavyet, Zimri naryn etseg bolj, Zimri ni Mozagiin etseg bolov. 43 Moza ni Binyeagiin etseg bolov. Binyeagiin huu ni Ryefaia, tuunii huu ni Yelyeasa, tuunii huu ni Azyel boloi. 44 Azyel zurgaan huutei baisan bogood tednii ners ni Azrikam, Bokyeru, Ishmayel, Shyearia, Obadia, Hanan boloi. Edgeer ni Azyelyn hovguud boloi.

10:1 Filistchuud Izrailiin esreg daitsand Izraili humuus filistchuudiin omno zugtan, Gilboa uuland alagdan unatsgaav. 2 Filistchuud Saul bolon tuunii hovguudiig nehen hooj, ted Saulyn hovguud boloh Ionatan, Abinadab, Malhishua naryg tsohijee. 3 Saulyn esreg tulaldaan shiruusej, harvaachid Saulyg olj harav. Ingeed harvaachid Saulyg sharhduuljee. 4 Tegmegts Saul ooriin zevseg uuregch tseregtee — Selmee sugalaad, namaig hatgan sulbegtun. Es tegvel hovch honduuleegui humuus irj namaig doromjilno gev. Gevchtuunii zevseg uuregch ni mash ih aisan tul tiinuildsengui. Tegtel Saul ooriin ildiig avaad, deerees ni unav. 5 Saulyn uhehiig zevseg uuregch ni haraad, mon adilaar ooriin ilden deerees unaj uhev. 6 Ingeed Saul ooriin gurvan huu, ooriin buh geriinhnii hamt uhev. 7 Hondiid baisan buh Izraili humuus, Izrailiin tserguud zugtan, Saul bolon tuunii huuhduudiig uhehiig haraad, oorsdiin hotuudaa orhin zuttatsgaav. Filistchuud irj, tend ni amidrav. 8 Daraa odor ni filist humuus uhegsdiig deeremdeheer irehdee, Saul bolon tuunii hovguudiig Gilboa uuland unasnyg olov. 9 Ingeed ted Saulyg tonoj, tuunii tolgoi, zevsgiig ni avaad, filistchuudiig gazar burd elch naryg ilgeen, oorsdiin shuteen bolon ard tumend sain medeeg hurgev. 10 Ted Saulyn zevsgiig oorsdiin burhdyn dugandaa tavij, tolgoig ni Dagony dugand olgov. 11 Filist humuus Sauld hiisen buhniig Iyebyeshgilyeadynhan bugd sonsood 12 buh zorigt ers ni bosoj, Saulyn sharil bolon hovguudiinh ni sharilyg bulaaj avan, Iabyesht avchraad tendhiin neg tsarsny door yasyg ni orshuulaad doloo honog matsag bariv. 13 Iinhuu EZENii esreg ooriin uildsen busarmag uilsiinhee toloo Saul uhsen ni EZENii ugiig sahilgui, uzmerchiin zovlogoog guin sanaa bodlyg ni asuuj, 14 EZENii husliig medehiig huseeguigees bolson yum. Tiimees Ter tuuniig horoon,haanchlalyg ni Iyessiin huu Davidad shiljuulev.

11:1 Tegeed buh Izraili Hyebrond baisan David uruu tsuglan irj — Uzegtun, bid tany yas mahny tasarhai bilee. 2 Urid Saulyg haan baih uyed Izrailiig udirdan gargaj avchirdag gants hun ni ta baisan bilee. Tany Burhan EZEN tand "Chi Minii ard tumen Izrailiin honichin bolj, chi Minii ard tumen Izrailiin zahiragch boloh bolno" gej aildsan gej heltsgeev. 3 Iinhuu Izrailiin buh ahmaduudad Hyebrond haan uruu irj, Hyebrond David EZENii omno tedentei geree baiguulav. Ted Samuyelaar damjuulsan EZENii ugiin daguu Davidyg Izrailiin haan bolgon toslov. 4 Tegeed David bolon buh Izraili ni Iyerusalim (buyuu Iyebus) uruu yavav. Tend uuguul nutgiinhan boloh iyebuschuud amidarch baiv. 5 Iyebusyn orshin suugchid Davidad — Chi end nevterch bolohgui gej heljee. Gevch David Siony behleltiig ezlen avchee (ter ni Davidyn hot). 6 David — Hamgiin turuund Iyebus huniig tsohigch hen bolovch janjin, udirdagch bolno gehed Zyeruiagiin huu Ioab hamgiin turuund dovtlon, yavj janjin bolov. 7 Tegeed David ter behlelted orshin suusan tul ene ni Davidyn hot gej nerlegdeh boljee. 8 Ter Millogoos ehleed buten neg toiruulan buh ergen toirondoo hotyg bosgohod hotyn uldsen hesgiig Ioab sergeen bosgov. 9 Tumen tsergiin EZEN Davidtai hamt baisan tul tereer ulam huchirhegjseer baiv. 10 Davidtai baisan huchit ersiin tolgoilogchid ni daraah boloi. Ted Izrailiin talaar EZENii aildsan ugiin daguu haanchlald ni Davidad idevhtei tuslan, buh Izrailiin hamt tuuniig haanaar orgomjilson humuus boloi. 11 Davidtai baisan huchit ersiin jagsaal ni daraah boloi. Guchin hunii terguulegch ni hagmon hunii huu Iashobyeam yum. Ter gurvan zuun hunii esreg jadaa orgon tedniig neg dalailtaar alsan hun bilee. 12 Tuunii udaah ni aho hun Dodogiin huu Yelyeazar bogood ter gurvan huchit ersiin neg bilee. 13 Filistchuud tulaldahaar Pasdammimd boognoron tsuglah uyed tereer tend Davidtai hamt baiv. Tend ni arvai ih tarisan talbai baisan bogood humuus filistchuudees zugtaav. 14 Ted talbain gol dund bairlalaa ezleed talbaig hamgaalan, Filistiin tserguudiig tsohiv. EZEN aguu yalaltaar tedniig avrav. 15 Filistiin ih tsereg Ryefaimyn hondiid huaragnan baih uyed guchin terguulegch ersiin gurav ni hadand bui Davidyg hain Adullamyn aguid irev. 16 Filistiin tsergiin angi Byetlyehyemd baih uyed David Ariun uulyn behlelted baiv. 17 David — Hen negen ni Byetlyehyemiin haalgany hajuud baih hudgaas nadad us avchran ogdog ch boloosoi! hemeen husemjilsend 18 onooh gurav filistchuudiin huarang nevtren garch, Byetlyehyemiin haalgany hajuudah hudgaas us hutgan avchirj Davidad ogov. Gesen hedii ch David ter usyg uulgui, harin EZENii omno asgaj, — 19 Ooriin Burhany omno uuniig uildeh yavdal ni nadaas hol baig! Oorsdiin amiaraa denchin tavij yavsan edgeer humuusiin tsusyg bi uuh gej uu? Uchir ni ted ene usyg oorsdiin amiar denchin tavij avchirsan yum gej helsen yum. Tegeed ter usyg uusangui. Ene gurvan huchit ersiin uildsen ni iim boloi. 20 Ioabyn duu Abshai monooh guchiin terguun ni baiv. Ter gurvan zuun hunii esreg jadaa erguulen tedniig alsan bilee. Ter monooh guchiin adil ner hundtei baiv. 21 Ter ni ene shildeg guchin hunees hamgiin ihed hundlegden deedlegdsen ni bilee. Tereer tednii janjin bolson bolovch terguun guravtai duitsehgui. 22 Iyehoiadagiin huu Byenaia bol Kabzyeyelyn zorigt eriin huu bogood Moabyn Ariyelyn hoyor huug tsohij alsan aguu uilstei hun baiv. Tsas budarsan negen odor tereer nuh uruu orj, arslan agnasan bilee. 23 Tereer tavan tohoi ondor, ulemj avarga yegipyet huniig alsan yum. Ter yegipyet hunii gar dahi jad ni nehmelchnii gogdogch zuu met baisan bolovch Byenaia tuun uruu neg savaa barij ochood onooh yegipyet hunii garaas jadyg ni bulaan avch, jadaar ni tuuniig horooson yum. 24 Iyehoiadagiin huu Byenaia edgeer zuilsiig uildsen bogood ter gurvan huchit ersiin negen adil nertei baiv. 25 Uzegtun, ter guchin hunii dund hundleliig olson bolovch onooh guravtai duitsehgui boloi. David tuuniig ooriin hamgaalagch bolgon tomilson bilee. 26 Ih tsergiin huchit ers ni daraah boloi. Ioabyn duu Asahyel, Byetlyehyemiin Dodogiin huu Yelkanan, 27 haror hun Shammot, pyelonit hun Hyelyez, 28 tyekoa hun Ikkyeshiin huu Ira, anatot hun Abiyezyer, 29 husha hun Sibbyekai, ahoa hun Ilai, 30 nyetofat hun Maharai, nyetofat hun Baanagiin huu Hyelyed, 31 Byeniaminy hovguudiin Gibyeagiin Ribain huu Itai, piraton hun Byenaia, 32 Gaash gorhiny Hurai, arbat hun Abiyel, 33 baharum hun Azmavyet, shaalbon hun Yeliaba, 34 gizon hun Hashyemyn huuhduud, harar hun Shagyegiin huu Ionatan, 35 harar hun Sakaryn huu Ahiam, Uryn huu Yelifal, 36 myekyerat hun Hyefyer, pyelonit hun Ahia, 37 galmyer hun Hyezro, Yezbaigiin huu Naarai, 38 Natany duu Ioyel, Hagrigiin huu Mibhar, 39 ammon hun Zyelyek, Zyeruiagiin huu Ioabyn zevseg uuregch byerot hun Naharai, 40 itrithun Ira, itrit hun Garyeb, 41 hyet hun Uria, Ahlain huu Zabad, 42 ryeubyen hun TTTizagiin huu ryeubyenchuudiin tolgoilogch guchin huniig oorteigoo bailgan Adina, 43 Maakagiin huu Hanan, mitnit hun Ioshafat, 44 ashtyerat hun Uzzia, aroyer hun Hotamyn hovguud Shama, Iyeiyel, 45 Shimriin huu Iyediayel, tuunii duu Tiz hun Ioha, 46 mahavi hunYeliyel, Yelnaamyn hovguud boloh Iyeribai, Ioshavia nar ba moab hun Itma, 47 Yeliyel, Obyed, myezobai hun Iaasyel nar boloi.

12:1 Kishiin hovguun Saulaas bolj David Ziklagt nuugdan baih uyed tuun deer irsen humuus ni daraah humuus yum. Ted dain tulaand huchit ersiin dund Davidad tusalj baiv. 2 Ted numand garamgai bogood baruun, zuun hoyor garaaraa chuluu duuguurdeh, num sum harvah erdemd bolovsorson humuus baiv. Ted Saulyn hamaatan Byeniamin garlyn humuus baiv. 3 Tolgoilogch ni Abiyezyer, udaah ni Ioash bogood ted gyebyeat hun Shyemaagiin hovguud, mon Azmavyetyn hovguud boloh Iyeziyel, Pyelyet nar, Byeraka, anatot hun Iyehu 4 monooh guchiin terguulegch, tednii dund huchirheg er boloh gibyeon hun Ishmaia, tegeed Iyeryemia, Iahaziyel, Iohanan, gyedyera hun boloh Iozabad, 5 Yeluzai, Iyerimot, Byealia, Shyemaria, haruf hun boloh Shyefatia, 6 koratchuud boloh Yelkanan, Isshia, Azaryel, Ioyezyer, Iashobyeam, 7 Gyedoryn Iyerohamyn hovguud Ioyela, Zyebadia nar boloi. 8 Gadchuudaas bambai, jad ezemshij dadsan, daind shalgarsan erelheg zorigtoi ers ni tsol deh tsaizad baisan David uruu hurch irev. Tednii tsarai ni arslangiin torhtei adil bogood uulyn bor goroostei adil hurdan boloi. 9 Neg deh ni Yezyer, hoyor dahi ni Obadia, gurav dahi ni Yeliab, 10 dorov deh ni Mishmanna, tav dahi ni Iyeryemia, 11 zurgaa dahi niAttai, doloo dahi ni Yeliyel, 12 naim dahi ni Iohanan, yes deh ni Yelzabad, 13 arav dahi ni Iyeryemia, arvan neg deh ni Makbanai boloi. 14 Gadyn hovguudees edgeer ni tsergiin darga nar yum. Doroi neg ni zuutyg, aguu neg ni myangatyg zahirav. 15 Negdugeer sard ted Iordan gol buh ergee halin uyerlej baihad ni gatlan garch, hondii deh buh huniig zuun, baruun zug uruu hoon butargav. 16 Daraa ni Byeniamin bolon Iudagiin hovguudiin zarim ni behlelted baisan David uruu hurch irev. 17 David tedniig ugtan garch, — Herev ta buhen nadad tuslahaar sain sanaagaar nad uruu irsen bol, minii setgel ta nartai negdeh bolno. Harin minii gart yamar ch buruu ugui baihad, herev ta nar nadaas urvan minii daisnuud uruu handah avaas bidnii etseg ovgodiin Burhan uuniig haraad, shiideh boltugai gej helev. 18 Ter uyed monooh guchin hunii tolgoilogch Amasaigiin deer Suns buun irj — Davidaa, bidtanyh, Iyessiin huu mini, bid tantai hamt baina. Enh amgalan, amar taivan tand orshig! Tand tuslagch negend amar taivan ni orshig! Uneheer tany Burhan tanyg demjdeg bilee gej helsnii daraa David tedniig huleen avch, tedniig bulgiin tolgoilogchoor taviv. 19 David filistchuudtei hamtran Saulyn esreg daitahaar yavah gej baital tuun uruu Manassyegaas heseg humuus irev. Gevch ted filistchuuded tusalj chadsangui. Yuu gevel, Filistiin noyod zovloldsonii daraa — Bidnii tolgoin uneer ter oariin ezen Sauld buuj ogohgui gej uu? geed Davidyg holduulan yavuulav. 20 David Ziklag uruu yavah uyed, tend tuun uruu Manassyegaas urvan irsen humuus gevel Adna, Iozabad, Iyediayel, Mihayel, Iozabad, Yelihu, Zillyetai nar buyuu Manassyed hariyaalagdah myangatyn darga nar boloi. 21 Ted bugd erelheg huchit daichid bogood tsergiin darga nar baisan tul deeremchdiin bulguudiin esreg Davidad tuslav. 22 Uchir ni Davidad tuslahaar odroos odort humuus irseer Burhany tsereg met augaa ih tsergiig burelduulev. 23 EZENii ugiin daguu Saulyn haanchlalyg Davidad erguulehiin tuld Hyebrond bui David uruu hurch irsen, zevseglesen bulegleluudiin too ni daraah boloi. 24 Bambai, jad uursen, daitahaar zevseglesen Iudagiin hovguud ni zurgaan myanga naiman zuu baiv. 25 Simyeony hovguudees daind eremgii doloon myanga neg zuun huchit ers baiv. 26 Lyeviin hovguudees dorvon myanga zurgaan zuu hun baiv. 27 Iyehoiada ni Aarony buliin udirdagch baisan bogood tuunii hamt gurvan myanga doloon zuun hun, 28 mon erelheg daichin zaluu Zadok bolon tuunii etsgiin bulees horin hoyor ahmad baiv. 29 Saulyn torol sadan boloh Byeniaminy hovguudees gurvan myangan hun baiv. Tednii ihenh heseg ni onoog hurtel Saulyn gert unench heveer baina. 30 Yefraimynhovguudees horin myanga naiman zuun erelheg daichin ers baisan bogood ted oorsdiin etsguudiin buluuded nertei humuus baiv. 31 Manassyegiin hagas ovgoos Davidyg haan bolgohyn tudd songogdson arvan naiman myangan ers baiv. 32 Issaharyn hovguudees tsag uyee oilgon tanij, Izraili yuu hiih yostoi talaarh medlegtei humuus baiv. Tednii hoyor zuun udirdagch ni oorsdiin buh torol sadangaa daguulan irsen bailaa. 33 Zyebulunaas baildaany beltgeltei, buh torliin zevseg agssan, huvaagdaagui setgeleer Davidad tuslahaar tsuglarsan tsereg ni tavin myanga baiv. 34 Naftalias myangan ahmaduud ba tedentei hamt bambai jadtai guchin doloon myangan ers baiv. 35 Danchuudaas tulaldaany beltgeltei horin naiman myanga zurgaan zuun hun baiv. 36 Ashyeraas tulaldaany beltgeltei dochin myangan hun baiv. 37 Iordany nogoo talaas buyuu Ryeubyen, Gad, Manassyegiin hagas ovgoos baildaany torol buriin zevseg agssan zuun horin myangan tsereg irev. 38 Tulaldaany beltgeltei edgeer buh daichid Davidyg buh Izrailiin haanaar orgomjilno gesen tsever itgelteigeer Hyebrond irjee. Izrailiin uldsen humuus ch bugd Davidyg haanaar orgomjloh negen sanaatai baiv. 39 Tednii torol sadanguud ni tedend hool beltgen ogson tul ted idej, uusaar Davidtai hamt gurvan honog tend baiv. 40 Uunchlen tednii oir orchmynhon buyuu bur Issahar,Zyebulun, Naftalias ch iljig, temee, luus, uher deer huns achin, gurilan boov, injirtei talh, hataasan uzem, usan uzmiin dars, tos, uher, honiig mash iheer avchrav. Izrailid uneheer bayar hoortei bailaa.

13:1 Tegeed David myangatyn bolon zuutyn darga nar buyuu buh udirdagchidtai zovloldjee. 2 David Izrailiin buh chuulgand handan — Herev ene zuil ta nart taalagdaj, ene ni bidnii Burhan EZENees bol, Izrailiin buh nutagt uldsen oorsdiin torol sadanguud uruu, mon belcheer buhii tednii hotuudad tedentei hamt baigaa tahilch nar ba lyevichuud uruu gazar burd zar ilgeen, tedniig bidentei uulzuulahaar duudatsgaaya. 3 Oorsdiin Burhany avdryg oorsoddoo avchirtsgaaya. Uchir ni Saulyn odruuded bid tuuniig haigaagui shuu dee hemeev. 4 Buh ard tumnii nudend ene ni zov hemeen uzegdsen tul buh chuulgan tiin uildene gej hariulav. 5 Ingeed Burhany avdryg Kiriatiyearimaas avchrahyn tuld David Yegipyetiin Shihoroos Hamatyn hooloi hurtelh buh Izrailiig tsugluulav. 6 Tuunii neriig aguulsan avdar buyuu hyerubuudyn deer zalragch EZEN, Burhany avdryg tendees avchrah gej Iudad hariyaalagdah Baala uruu buyuu Kiriatiyearim uruu David bolon buh Izraili yavjee. 7 Ted Burhany avdryg Abinadabyn gerees shine tergend achin yavsan bogood Uzza, Ahio nar tergiig hotlov. 8 Davidbolon buh izrailichuud duu duulan, yatga, bosoo yatga, hengereg, tsan, buree hogjimteigeer, oorsdiin hamag chadlaaraa Burhany omno bayarlatsgaav. 9 Ted Kidony utrem deer irtel, uher ni budersen tul Uzza garaa sungan, avdryg tushiv. 10 Uzza garaaraa avdart hursnees bolj EZENii hilen tuunii esreg shataj, Ter tuuniig tsohijee. Uzza tend Burhany omno uhev. 11 Uzzagiin esreg EZEN durshiin uurlasan tul David uurlajee. David ter gazryg Pyeryezuzza hemeen nerlesen ni onoog hurtel baidag. 12 Ter odor David Burhanaas aij, — Bi herhen Burhany avdryg oortoo avchirj chadah bilee? gev. 13 Tiimees David avdryg Davidyn hot uruu oortoo avch yavsangui. Harin tuunii git hun Obyedyedomyn ger uruu avaachiv. 14 Ingeed Burhany avdar Obyedyedomyn ger buliin hamt tuunii gert gurvan sar baisan bogood EZEN Obyedyedomyn ger buliig tuund baisan buhnii hamt yeroov.

14:1 Tiriin haan Hiram Davidad ger barij bosgohoor hush mod, chuluuchid, mujaanuudyn hamt elch naryg David uruu ilgeev. 2 EZEN ooriig ni Izrailiin haanaar orgomjlon, Tuunii ard tumen Izrailiin tusyn tuld haanchlalyg ni augaa ondort orgosniig David uhaaran oilgojee. 3 Tegeed David Iyerusalimd oor olon ehner avan, olon hovguud ohidyn etseg bolov. 4 Iyerusalimd tuund torson huuhduudiin ners gevel Shammua, Shobab, Natan, Solomon, zibhar, Yelishua, Yelpyelyet, 6 Noga, Nyefyeg, Iafia, 7 Yelishama, Byeyeliada, Yelifyelyet nar yum. 8 David buh Izrailiin haanaar toslogdson gedgiig filistchuud sonsood, buh filistchuud Davidyg haij irev. David uuniig sonsood, tednii esreg hodlov. 9 Filistchuud hurch ireed, Ryefaimyn hondiig deeremden tonov. 10 David Burhanaas asuun, — Bi filistchuudiin esreg hodloh uu? Ta tedniig minii gart tushaah uu? gev. EZEN tuund — Bi tedniig chinii gart ogoh uchraas yav hemeev. 11 Tiimees ted Baalpyerazimd ireed, David filistchuudiig tend yalav. David helehdee — Uyeriin us met Burhan minii daisnuudyg minii garaar hemh tatlaa gev. Tiimees ted ter gazryg Baalpyerazim gej nerlejee. 12 Ted oorsdiin burhdaa tend hayan zugtsan tul David tushaan tedniig gald shataav. 13 Filistchuud monooh hondiid dahin neg deerem tonuul hiiv. 14 David dahin Burhanaas asuusand Burhan tuund — Chi tednii hoinoos buu neh. Tednii hoiguur toiron yavj, yalam moddyn urdaas teden uruu dair. 15 Yalam moddyn oroigoos alhah chimeeg sonsmogtsoo chi tulaldahaar gar. Uchir ni Burhan filistchuudiin tsergiig tsohihoor chinii omno yavna hemeen aildav. 16 David Burhany oort ni tushaasnaar uildej, ted Gibyeonoos Gyezyeriin tsaana gartal filistchuudiin tserguudiig but tsohiv. 17 Ingeed Davidyn aldar ner buh gazart tugen tarhjee. EZEN buh undestnii deer Davidaas emeeh aidsyg avchrav.

15:1 David oortoo zoriulan Davidyn hotod geruud bariulav. Bas tereer Burhany avdart zoriulan gazar beltgen, tuund maihan bosgov. 2 Tegeed David — Burhany avdryg lyevichuudees oor hen ch orgon zooj bolohgui. Uchir ni Burhany avdryg zoolgoj, Oortoo uurd monh uilchluuleheer EZEN tedniig songoson bilee gev. 3 David ooriin beltgesen gazart EZENii avdryg avchruulahaar buh Izrailiig Iyerusalimd tsugluulav. 4 David Aarony hovguudiig bolon lyevichuudiig hamtad ni tsugluuljee. Uund: 5 Kohatyn hovguudees zahiragch Uriyel bolon tuunii torol sadangiin zuun horin hun, 6 Myerariin hovguudees zahiragch Asaia bolon tuunii torol sadangiin hoyor zuun horin hun, 7 Gyershomyn hovguudees zahiragch Ioyel bolon tuunii torol sadangiin zuun guchin hun, 8 Yelizafany hovguudees zahiragch Shyemaia bolon tuunii torol sadangiin hoyor zuun hun, 9 Hyebrony hovguudees zahiragch Yeliyel bolon tuunii torol sadangiin nayan hun, 10 Uzziyeliin hovguudees zahiragch Amminadab bolon tuunii torol sadangiin zuun arvan hoyor hun baiv. 11 Daraa ni tahilch Zadok, Abiatar naryg bolon lyevichuud boloh Uriyel, Asaia, Ioyel, Shyemaia, Yeliyel, Amminadab naryg David duudan 12 tedend — Ta nar bol lyevichuudiin etsguudiin buluudiin terguulegchid bilee. Izrailiin Burhan EZENii avdryg minii tuund zoriulan beltgesen gazart avchrahyn tuld oorsdiigoo bolon hamaatan sadanguudaa ariusga. 13 Ehnii udaa ta nar tuuniig uureeguigees bolj bidnii Burhan EZEN bidend durshiin uurlasan yum. Yaagaad gevel bid zaavryn daguu Tuuniig erj haigaagui bilee gej helev. 14 Ingeed Izrailiin Burhan EZENii avdryg avchrahyn tuld tahilch nar bolon lyevichuud oorsdiigoo ariusgav. 15 EZENii ugiin daguu Mosyegiin tushaasnaar lyevichuudiin hovguud Burhany avdryg damnuurgaar orgon, moron deeree uurch yavav. 16 Tegeed bayar bayaslyn duug orgohoor bosoo yatga, yatga, tsan hogjmuudtei hamt duulah duuchdaar hamaatnuudaas ni tomiloh tuhai David lyevichuudiin zahiragchidtai yariltsav. 17 Ingeed Ioyelyn huu Hyemanyg bolon tuunii torol sadnaas Byeryeiagiin huu Asafyg lyevichuud tomiljee. Mon tednii torol sadan boloh Myerariin hovguudees Kushaiagiin huu Yetanyg bolon 18 tednii hamt hoyordugaar zergiin hamaatnuud buyuu haalgach nar boloh Zyeharia, Byen, Iaziyel, Shyemiramot, Iyehiyel, Unni, Yeliab, Byenaia, Maasyeia, Mattitia, Yelifyelye, Miknyeia, Obyedyedom, Iyeiyel nar baiv. 19 Duuchid boloh Hyeman, Asaf, Yetan nar guulin tsan tsohihoor tomilogdjee. 20 Zyeharia, Aziyel, Shyemiramot, Iyehiyel, Unni, Yeliab, Maasyeia,Byenaia nar alamotod niitsuulen bosoo yatga toglov. 21 Mattitia, Yelifyelye, Miknyeia, Obyedyedom, Iyeiyel, Azazia nar shyeminited niitsuulen yatga darav. 22 Dyevichuudiin zahiragch Kyenania ni duulah uurgiig daan avchee. Tereer avyaastai baisan tul duulah zaavryg ogch baiv. 23 Byeryekia, Yelkana nar avdryn sahiuluud baiv. 24 Tahilch nar boloh Shyebania, Ioshafat, Nyetanyel, Amisai, Zyeharia, Byenaia, Yeliyezyer nar Burhany avdryn omno buree uleev. Obyedyedom, Iyehia nar mon avdryn sahiuluud baiv. 25 Obyedyedomyn gerees EZENii gereenii avdryg bayar bayasgalantaigaar nuulgen avchrahaar Izrailiin ahmaduud bolon myangatyn darga naryn hamt yavsan hun ni David baiv. 26 EZENii gereenii avdryg zooson lyevichuuded Burhan tusalsan tul ted doloon buh, doloon hutsaar tahil orgov. 27 Avdryg uursen buh lyevichuud, duuchid bolon duuny udirdaach Kyenania naryn adil David nariin maalingaar hiisen deel omsov. David bas maalingan yefod omsson baiv. 28 Iinhuu buh Izraili uuhain duugaar, ever buree bolon buree uleen, tsan hogjmiig changa duugargan, bosoo yatga ba yatgyn ayalguutaigaar EZENii gereenii avdryg avchirjee. 29 EZENii gereenii avdar Davidyn hot uruu oirton ireh uyed Saulyn ohin Mikal tsonhoor haraad, David haany userch tsovhchin, bayarlan temdeglej baihyg uzeed,zurh setgeldee tuuniig basamjlav.

16:1 Ted Burhany avdryg Davidyn tuund zoriulan bosgoson maihand oruulan tavij, Burhany omno shataalt tahiluud bolon eviin tahiluudyg orgov. 2 David shataalt tahil bolon eviin tahiluudyg orgoj duussany daraa EZENii nereer ard olnyg yeroov. 3 Eregtei, emegtei buh Izraili humuust, hun neg burd neg shirheg talh, zusem mah, uzmeer hiisen boovyg ter taraav. 4 Tereer lyevichuudiin zarimyg Izrailiin Burhan EZENiig magtan, talarhan, bayarlan temdeglej baihaar buyuu EZENii avdryn omno uilchlegchdeer tomilov. 5 Terguulegch ni Asaf, udaah ni Zyeharia, tegeed Iyeiyel, Shyemiramot, Iyehiyel, Mattitia, Yeliab, Byenaia, Obyedyedom, Iyeiyel nar baiv. Ted bosoo yatga, yatga, hogjmiin zemsguudtei baiv. Bas Asaf changa duutai tsan hogjmiig tsohij, 6 tahilch nar boloh Byenaia, Iahaziyel nar Burhany gereenii avdryn omno urgelj buree uleej baiv. 7 Tegeed EZENd talarhal orguuleheer Asaf bolon tuunii torol sadanguudyg ter odor David anh udaa tomilov. 8 Oo, EZENd talarhal orgon, Tuunii neriig duudagtun. Tuunii uilsiig ard tumnii dund meduulegtun. 9 Tuund duulj, Tuund magtaalyg duulagtun. Tuunii buh gaihamshguudyg yarigtun. 10 Tuunii ariun nerd addar baig. EZENiig haij bui hunii zurh bayar bayasgalantai baih boltutai. 11 EZENiig bolon Tuunii huchiig eregtun. Urgelj Tuunii nuuriig haigtun. 12 EZENii uildsen gaihamshigt uilsiig, Tuunii yer busyn zuils bolon Tuunii amnaas garah shuultuudiig dursan sanagtun. 13 Tuunii bool Izrailiin uree, Tuunii songoson negen boloh Iakovyn hovguud ee! 14 Ter bol bidnii BurhanEZEN. Tuunii shuultuud buh delhiid baina. 15 Tuunii gereeg buyuu myangan uyeiinhend Tuunii tushaasan ugiig monhod sanagtun. 16 Abrahamtai togtooson Tuunii geree, Isaakt ogson Tuunii amlaltyg sanagtun. 17 Ter mon uuniigee Iakovd togtool bolgon, Izrailid monhiin geree bolgon batalj ogood, 18 "Bi ta nart Kanaany gazryg ta naryn oviin heseg bolgon ogno" gej aildsan bilee. 19 Ted toogoor tsoon, mashtsoohon bogood ter gazart hari humuus baisan uyed, 20 ted neg undestnees nogoo undesten uruu, neg haanchlalaas oor ard tumen uruu tenuuchlen yavah uyed ni 21 tedniig darlahyg EZEN hend ch zovshoorolgui, tednii toloo haadyg zemlen, 22 "Minii toslogdson humuust buu hurch, Minii esh uzuulegchded hor honool buu uchruulagtun" hemeen aildsan bilee. 23 Buh gazar delhii, EZENd duulagtun. Tuunii avralyn sain medeeg odroos odort tunhaglagtun. 24 Tuunii yaruu aldryn talaar undestnuudiin dund helj, Tuunii gaihamshigt uilsiin talaar buh ard tumnuudiin dund yarigtun. 25 Uchir ni EZEN bol aguu bogood aguutaar magtagdah Negen. Mon buh burhdaas deeguur Tuunees emeegtun. 26 Uchir ni humuusiin buh burhad bol shuteenuud yum. Harin EZEN tengeruudiig buteesen bilee. 27 Tuunii omno sur javhlan, yaruu aldar bii. Tuunii gazart huch chadal, bayar bayasgalan bii. 28 EZENd orgogtun, ard tumnuudiin urguud aa, EZENd yaruu aldar, huch chadlyg orgogtun. 29 Nerd ni zohih yaruu aldryg EZENd orgogtun. Orgoloo avchran Tuunii omno ir. Ariun huvtsastaigaar EZENd morgogtun. 30 Buh delhii, Tuunii omno chichregtun. Uneheer gazar delhii bat togtson bogood ganhahgui. 31 Tengeruud bayarlan, gazar delhii bayasag. Ted undestnuudiin dund "EZEN haanchildag" gej oguuleg. 32 Dalai bolon tuuniig burduulegch buh yums nurgelegtun. Tal bolon tend baigaa buh yums bayarlagtun. 33 Tegeed oin modod EZENii omno bayarlan duulah bolno. Uchir ni EZEN delhiig shuuheer irj baina. 34 EZEN sain uchir Tuund talarhal orgogtun. Uchir ni Tuunii hair enerel uurdiinh. 35 Tegeed "Bidnii avralyn Burhan aa, bidniig avraach. Tany ariun nerd talarhlyg, Tany magtaal dotor aldryg orgohoor bidniig tsugluulj, undestnuudees choloolj ogooch" gej helegtun. 36 Izrailiin Burhan EZEN ono monhoos uurd monh hurtel magtagdah boltugai. Daraa ni buh ard tumen — Amyen hemeegeed, EZENiig magtav. 37 Ingeed odor tutmyn ajil met avdryn omno urgeljluulen uilchlehiin tuld Asaf bolon tuunii torol sadanguudyg David tend, EZENii gereenii avdryn omno uldeesen bilee. 38 Obyedyedomyg tuunii torol sadangiin jaran naiman huntei uldeev. Iyedutuny huu Obyedyedom ba Hosa nar haalgachid bolov. 39 Tahilch Zadok bolon tuunii torol sadangiin tahilch naryg tereer Gibyeon dahi morgoliin ondorlog deerh EZENii asryn omno uldeesen ni 40 Izrailid tushaasan EZENii huulid bichigdsen bugdiin daguu EZENd shataalt tahiluudyg shataalt tahilyn shireen deer ogloo oroigui urgeljluulen orguulehiin tuld baiv. 41 Tednii hamt Hyeman, Iyedutun nar bolon EZENd talarhal orgoj baihaar ners ni togtoogdoj, songogdson uldsen humuus baiv. Uchir ni Tuunii hair enerel uurdiinh yum. 42 Changaar duugaragchdad zoriulsan buree, tsantai, mon Burhany duunuudad zoriulsan hogjmiin zemsguudtei Hyeman, Iyedutun nar tedentei hamt bailaa. Iyedutuny hovguud ni haalgachid bolov. 43 Tuunii daraa buh ard tumen oor ooriin ger uruu yavtsgaaj, David ch ooriin ger buliinhniig yeroohoor butsav.

17:1 David ooriin gertee amidarch baih uyedee esh uzuulegch Natand handan — Uzegtun, bi hush modon gert amidarch baihad EZENii gereenii avdar hoshgon door baina hemeev. 2 Natan Davidad — Burhan chamtai hamt baigaa tul ooriin setgeld baigaa buhnee hiigtun gev. 3 Ter shono Burhany ug Natand irj aildahdaa — 4 Yavj, Minii zarts Davidad oguulegtun "EZEN iin aildahdaa «Orshin suuh orgoog Nadad zoriulan chi barihgui. 5 Uchir ni Bi Izrailiig gargan avchirsan odroos hoish ene odriig hurtel orgoond zalarsangui, harin Bi maihnaas maihand, neg orshih gazraas nogoo uruu ayalj baiv. 6 Buh Izrailiin hamt Minii alhaj baisan buh gazruudad Minii ard tumniig hariuluulahaar tushaasan Izrailiin shuugch naryn hen negend ni Bi "Yaagaad chi Nadad zoriulan hush modoor orgoo bariagui ve?" gej helsen gej uu?» hemeev" gej hel. 7 Tegeheer odoo chi Minii bool Davidad ingej hel. "Tumen tsergiin EZEN iin aildahdaa «Bi chamaig belcheerees, honin surgee dagan yavahaas chini avch, Ooriin ard tumen Izrailiin udirdagch bolgoson. 8 Chamaig haa yavsan ch Bi chamtai hamt baij, buh daisnuudyg chini chinii omnoos tastan hayasan. Bi chamaig delhii deerh aguu humuusiin aldar tsuutai adil aldartai bolgono. 9 Bi Ooriin ard tumen Izrailid gazar togtoon ogch, ted oorsdiin nutagtaa orshin suuj, dahin nuudellehgui baihaar tedniig tend suulgana. Uridyn adil nugeltnuud tedniig dahin zovoohoo bolino. 10 Ene ni Bi Ooriin ard tumen Izrailid shuugch naryg tomilson odroos ehelsen bilee. Bi chinii buh daisnyg zahirgaand oruulna. Tuugeer ch barahgui, EZEN chamd ger barij ogno gedgiig Bi chamd helne. nchinii odruud guitsen, chi ooriin etseg ovgodtei baihaar yavah uyed Bi chinii hovguudiin neg boloh chinii ur udmaas negiig chinii daraa bosgon tuunii haanchlalyg baiguulna. 12 Ter nadad orgoo bosgoj, Bi tuunii haan shireeg uurd monhod baiguulna. 13 Bi tuunii etseg bolj, ter Minii huu bolno. Bi chinii omno baisan negnees avsan shig, Bi tuunees Ooriin hair enerliig holduulahgui. 14 Gevch Bi tuuniig Ooriin orgoo, Ooriin haanchlald monhod suulgan, tuunii haan shiree monhod togtoh bolno» hemeev" gev. 15 Edgeer buh ugs ba ene uzegdliin daguu Natan Davidad heljee. 16 Tegeed David haan yavj, EZENii omno suugaad, — EZEN Burhan mini, bi hen bolon minii ger yuu bolood Ta namaig ene hurtel avchirsan yum be? 17 Burhan mini, ene ni Tany melmiid ochuuhen zuil baisan bolovch Ta Ooriin boolyn gert irj bui aguu uyeiin tuhai aildaj, erhem deed hunii hemjuuriin daguu nadad handlaa, Burhan EZEN mini. 18 Tany boold ogogdson hundleliin talaar David Tand oor iluu yuu helj chadah bilee? Uchir ni Ta Ooriin booloo medeh bilee. 19 Oo, EZEN mini, Ooriin boolyn toloo bolood Ooriinhoo zurh setgeliin daguu edgeer buh augaa zuilsiig meduulehiin tuld Ta ene buh aguu zuilsiin uchir shaltgaan boljee. 20 Oo, EZEN mini, bid chiheeree sonsson bugdiin daguu Tantai adil hen chbaihgui bogood Tanaas oor yamar ch Burhan baihgui bilee. 21 Ene gazar deer yamar undesten ni Tany ard tumen Izrailitai adil ve? Burhan tedniig ard tumen bolgon Oortoo avrahaar yavj, Yegipyetees avran gargasan Ooriin humuusiin omnoos undestnuudiig hoon zailuulsan uildel dotorh augaa, aimshigt zuilseer Oortoo ner aldryg avchee. 22 Uchir ni Tany buteesen Tany ard tumen Izraili ni monhod Tanyh bogood Oo EZEN, Ta tednii Burhan boljee. 23 Oo EZEN, Ooriin bool ba tuunii geriin talaar Tany aildsan ugiig monhod togtooj, aildsanaaraa hiigeerei. 24 Tany ner monhod togtoogdon orgomjlogdoj, "Tumen tsergiin EZEN bol Izrailiin Burhan, Izrailid hamaarah Burhan bilee. Tany bool Davidyn ger ch Tany omno battai zogsjee" hemeen helegdeh boltugai. 25 Burhan mini ee, Ta Ooriin booldoo zoriulan geriig barij ogno gedgiig tuund ilchlen uzuulsen tul Tany bool Tany omno zalbirah zorigiig avsan bilee. 26 EZEN, Ta Burhan mon bogood edgeer sain zuiliig Ooriin boold amlasan bilee. 27 Tegeheer ene ni Tany omno monhod urgeljlehiin tuld odoo Ooriin boolyn geriig yerooh ni Tany taalald niitsjee. Uchir ni EZEN mini, Ta yerooson bogood ene bol monhiin yerool bilee gev.

18:1 Uunii daraa David filistchuudiig yalj, tedniig oortoo zahiruulan, filistchuudiin garaas Gat bolon tuuniin gatsaanuudyg avav. 2 Tereer Moabyg yalj, moabchuud Davidyn bool bolj, alba guvchuur avchrav. 3 Zobagiin haan Hadadyezyer ooriin zahirgaagaa baiguulahaar Yevfrat moron uruu yavj baih uyed David tuuniig Hamat hurtel yaljee. 4 David tuunees myangan tereg, doloon myangan moriton, horin myangan yavgan tsergiig olzlon avav. David buh teregnii moridyn shormosiig tastaj, harin zuun tergend hangalttai hureh moridyg oorsoddoo uldeev. 5 Damaskiin aramyeichuud Zobagiin haan Hadadyezyert tuslah gej irehed David aramyeichuudaas horin hoyor myangan huniig horoov. 6 Tegeed David Damaskiin aramyeichuudyn dund tserguudiig tavij, aramyeichuud Davidyn booluud bolj, alba guvchuur avchrav. Davidyn yavsan gazar burd EZEN tuund tuslav. 7 Hadadyezyeryn tushmeded baisan altan bambainuudyg David bulaaj, Iyerusalim uruu avchirlaa. 8 Bas Hadadyezyeryn hotuud boloh Tibhat ba Kunaas David mash ih hemjeenii hurel olzoljee. Tuugeer Solomon hurel tengis, baganuud bolon hurel sav suulgyg tsutgaj hiiv. 9 Zobagiin haan Hadadyezyeryn buh tsergiig David yalsan tuhai Hamatyn haan Tou sonsood, 10 David haan uruu tuuntei mendchilj, Hadadyezyeryn esreg tulaldan yalsand ni bayar hurgeheer ooriin huu Hadoramyg ilgeev. Uchir ni Hadadyezyer Toutai daitaj yavsan bilee. Hadoram alt, mongo, guuliar hiisen yanz buriin edleluudiigavchrav. 11 Yedom, Moab, Ammony hovguud, filistchuud bolon Amalyek zereg buh undestnuudees avchirsan mongo, alttai hamt David haan edgeeriig ch gesen EZENd zoriuljee. 12 Uunees gadna, Zyeruiagiin huu Abishai ni Davsny Hondiid arvan naiman myangan yedomchuudyg aljee. 13 Tegeed tereer Yedomd tserguudiig tavij, buh yedomchuud Davidyn booluud bolov. Davidyn yavsan gazar burd EZEN tuund tuslav. 14 Iinhuu David buh Izrailiig zahirchee. Tereer ooriin buh ard tumniig zovoor ba shudargaar udirdav. 15 Zyeruiagiin huu Ioab tsergiin janjin bolj, Ahiludyn huu Iyehoshafat bicheech bolov. 16 Ahitubyn huu Zadok, Abiataryn huu Ahimyelyeh nar tahilch nar bolj, Shavsha ni hereg hotlogch bolov. 17 Iyehoiadagiin huu Byenaia ni kyeryetchuud ba pyelyetchuudiig zahirch, Davidyn hovguud haany hajuud baih udirdagchid bolov.

19:1 Uunii daraa Ammony hovguudiin haan Nahash uhej, tuunii huu orond ni haan bolov. 2 Tegehed David — Hanuny etseg Nahash nadad enerel uzuulsen tul bi ch huud ni enerel uzuulne gej helev. Ingeed aavynh ni talaar huug taitgaruulahaar David elch naryg ilgeev. Davidyn elch nar Hanunyg taitgaruulahaar Ammony hovguudiin nutagt irev. 3 Gevch Ammony hovguudiin noyod Hanund handan — Taitgaruulagchdyg cham uruu ilgeesneeree David chinii etsgiig hundelj baigaa gej chi bodoj baina uu? Tuunii tushmed ene gazryg sudalj, ustgahyn tuld tagnahaar irsen bish gej uu? gev. 4 Tiimees Hanun Davidyn tushmediig barij, sahlyg ni husaad, omsson huvtssyg ni ogzgiin haviar ni goloor tairaad, butsaan yavuulav. 5 Heden humuus yavj Davidad elch narynh ni tuhaid ailtgav. Onooh humuust mash iheer doromjluulsan tul David teden uruu hun ilgeejee. Haan tedend — Ta naryn sahal urgaj guitseh hurtel Iyerihod uldeed, daraa ni butsaj iregtun hemeen heluulev. 6 Oorsdiig ni David jigshseniig Ammony hovguud haraad, Hanun bolon Ammony hovguud oorsoddoo tereg ba morit tserguudiig Myesopotami, Arammaaka bolon Zobagaas holslon avahaar myangan mongon talantyg ilgeev. 7 Ted oorsoddoo guchin hoyor myangan tereg, Maakagiin haan bolon tuunii humuusiig holslon avav. Ted irj, Myedyebagiin omno huaragnan buuv. Ammony hovguud ch oorsdiin hotuudaas huran tsuglaj, daitahaar irev. 8 David uuniig sonsood, Ioab bolon huchirheg erchuudees burdsen buh tsergee ilgeev. 9 Ammony hovguud garch iren, hotyn oroh haalgan deer daitahad beltgen jagsaj, irsen haad ch oorsdiin tsergee heer tald bairluulav. 10 Tulaldaan urd tald bolon araar ni ooriinh ni esreg ornoj baigaag Ioab haraad, buh tsergees Izrailiin shildeg daichdyg songon avch, ted aramyeichuudyn esreg jagsan bairlav. 11 Harin uldsen humuusiig Ioab ooriin duu Abishaigiin gart daatgav. Ted Ammony hovguudiin esreg jagsan bairlajee. 12 Ioab oguulehdee — Herev aramyeichuud nadaas hucheeree ih bol chi nadad tuslagtun. Harin Ammony hovguud chamaas iluu huchtei baih avaas, bi chamd tusalna. 13 Huchirheg baij, oorsdiin ard tumen bolon bidnii Burhany hotuudyn toloo zorigtoigoor tulaldatsgaaya. Melmiid ni sain zuiliig EZEN uildeh boltugai gev. 14 Ingeed Ioab ooriin humuusiin hamt aramyeichuudyn esreg tulaldahaar oirtohod aramyeichuud Ioabyn omnoos zugtatsgaav. 15 Ammony hovguud aramyeichuudyn zuttahyg haraad, oorsdoo ch mon Ioabyn duu Abishaigiin omnoos zuttan, hot uruugaa orov. Tegeed Ioab Iyerusalimd irlee. 16 Aramyeichuud Izrailid diildsenee haraad, elch naryg ilgeen, Yevfratyn chanadad baih aramyeichuudyg tedniig udirdaj bui Hadadyezyeryn tsergiin janjin Shofakiin hamtaar iruulev. 17 Uuniig Davidad medegdsend tereer buh Izrailiig hamtad ni tsugluulj, Iordanyg gatlan, tednii deer irj, tednii esreg bairlalaa ezlev. David aramyeichuudyn esreg tulaldahaar jagsanguut aramyeichuud tuunii esreg dairav. 18 Aramyeichuud Izrailiin omnoos zugtsand David aramyeichuudaas doloon myangan teregt tsereg, dochinmyangan yavgan tsergiig ustgaj, tednii tsergiin janjin Shofakiig ch alav. 19 Hadadyezyeryn zarts nar Izrailid diildsenee haraad, Davidtai nairamdan, tuund uilchlev. Ingeed aramyeichuud dahin Ammony hovguuded tuslah husel zoriggui bolloo.

20:1 Daraa ni haadyn daind mordoh tsagt buyuu havar Ioab tsergee udirdan yavj, Ammony hovguudiin gazryg suiruulen, irj Rabbag buslen avav. Gevch David Iyerusalimd uldjee. Ioab Rabbag tsohin ustgav. 2 David tednii haany tolgoigoos altan titmiig ni avchee. Ter titem neg altan talant jintei bogood erdeniin chuluu shigtgegdseniig David olj medev. Tuuniig Davidyn terguun deer tavijee. Tereer hotoos mash ih hemjeenii olz omog avchrav. 3 Ter hotod baisan humuusiig ch olzlon avchirj, irtei horoo bagaj suh heregleh ajild daichiljee. Ammony hovguudiin buh hotuudad David iinhuu uildev. Daraa ni David bolon buh humuus Iyerusalim uruu butsaj irev. 4 Uunii daraa Gyezyert filistchuudtei daitaj eheljee. Tegehed avarga biyetnuudiin ur udmyn neg Sippaig hushat hun Sibbyekai alsand, filistchuud buuj ogov. 5 Dahin filistchuudtei daitah uye garch, Iairyn huu Yelkanan ni git hun Goliatyn duu Lahmig alsan yum. Lahmiin jadny ish ni nehmelchnii gogdogch mod met baiv. 6 Gatad dahin dain boloh uyed negen ulemj avarga hun baisan bogood tuunii gar, holiin huruunuud ni tus tus zurgaa, niit horin dorvon huruutai baijee. Ene hun ch avarga biyetnuudiin ur udmyn neg baisan bilee. 7 Tereer Izrailiig doromjlohod, Davidyn ah Shimyeagiin huu Ionatan tuuniig alav. 8 Edgeer ni Gat dahi avarga biyetnuudiin ur udmuud baisan bogood ted Davidyn gart bolon tuunii booluudyn gart unatsgaasan yum.

21:1 Daraa ni Satan Izrailiin esreg bosood, Izrailiig tooluulahaar Davidyg hodolgov. 2 Tiimees David Ioab bolon ard tumnii noyodod handan — Yavj, Byershyebaagaas Dan hurtelh izrailichuudyg toolj, tednii toog nadad medegtun hemeev. 3 Ioab — EZEN Ooriin ard tumnee odoo baigaagaas ni zuu dahin osgoh boltutai! Harin haan ezen mini, ted chini butdeeree eznii mini booluud bish gej uu? Yuund minii ezen ene zuiliig hiiheer husemjilne ve? Yaagaad ter Izrailid gem buruut uchruulah yostoi yum be? gev. 4 Gesen hedii ch haany zarlig Ioabyn ugnees huchtei baiv. Tiimees Ioab hodlon, buh Izraili dayaar yavj, Iyerusalimd irev. 5 Buh ard tumnii toollogyn medeeg Ioab Davidad ogchee. Ild agssan Izrailiin erchuud butd neg saya neg zuun myanga baisan ba ild agssan Iudagiin erchuud dorvon zuun dalan myanga baiv. 6 Gehdee haany tushaal Ioabyn jigshliig toruulsen tul tereer tednii dund Lyevi, Byeniaminyg toolsongui. 7 Burhand ene zuil taalagdaagui bogood Ter Izrailiig tsohiv. 8 David Burhand — Bi uuniig hiisneeree asar ih nugel uildlee. Gevch odoo boolynhoo gem buruug orshoogooch. Uchir ni bi mash teneg mulguu zuil uildsen yum hemeev. 9 EZEN Davidyn uzmerch Gadad handan aiddahdaa — 10 Yavj, Davidad helehdee "EZEN iin aildaj baina «Bi chamd gurvan zuil ogno. Tednii negiig oortoo songoj avagtun. Tuuniig Bi chamd uildeh bolno» gesen" gej hel hemeev. 11 Gad David uruu irj, tuund — EZEN iin aiddahdaa "Oortoo 12 gurvan jil olsgolon boloh, esvel chinii orsoddogchdiin ild chinii deer baih zuur daisnuudynhaa omnoos gurvan saryn tursh zugtaan yavah, esvel EZENii ild boloh tahlyg ene gazart gurvan odriin tursh buulgan, EZENii tenger elch Izrailiin buh nutag dayaar ustgan uhuuleh zergiin ali negiig songo" hemeev. Tiim uchraas odoo namaig ilgeesen Tuund bi yamar hariutai butsahyg ergetsuulen bodogtun gev. 13 David Gadad — Bi mash ih shanalj baina. EZENii orshooluud aguu ih uchraas namaig Tuunii gart tushaagtun. Harin namaig hunii gart buu oruulaach hemeen hariulav. 14 Ingeed EZEN Izraili deer tahal ilgeej, Izrailiin dalan myangan hun uhev. 15 Mon Iyerusalimyg suitgeheer Burhan tenger elchee tiishee ilgeev. Gevch tenger elch Iyerusalimyg suitgehed belenbaih uyed EZEN haraad, gai gamshig buulgah gej baigaadaa haruusaj, suiruulegch tenger elchid handan — Hangalttai. Odoo garaa avagtun gej tushaav. EZENii tenger elch iyebus hun Ornany utremiin hajuud zogsoj baiv. 16 David nudee orgood, tenger, gazryn hoorond zogsoj bui EZENii tenger elch gartaa ildee barin Iyerusalimyn deeguur sungasan baigaag uzev. Tiimees David bolon ahmaduud taar nomron, nuureeree gazart unatsgaav. 17 David Burhand — Ard tumniig tooloh tushaalyg gargasan hun ni bi bish gej uu? Uneheer nugel uildej, mash ih buzryg hiisen hun ni bi bolohoos edgeer honin sureg yuu hiisen yum be? Oo, minii Burhan EZEN, Tany mutar minii esreg bolon minii etsgiin buliin esreg baig. Harin tahald nervegdsen Ooriin ard tumneesee Ta mutraa tataach gev. 18 Ingehed deeshee yavj, iyebus hun Ornany utrem deer EZENd tahilyn shireeg bosgoh yostoig Davidad helehiig EZENii tenger elch Gadad tushaav. 19 EZENii nereer helsen Gadyn ugeer David yavav. 20 Ornan hoish ergen, tenger elchiig harsan bogood tuuntei hamt baisan dorvon huu ni nuugdjee. Ornan ulaan buudai tsairuulj baiv. 21 David Ornan uruu dohoj baihad Ornan Davidyg haraad, utremeesee garch iren, Davidyn omno nuureeree gazar sunan morgov. 22 Tegeed David Ornand — Bi end EZENd tahilyn shireeg bosgohyn tuld ene utremiin gazraa nadad ogooch. Ard tumnees tahlyg salgahyn tuld chi uuniig nadad buten uneer ni zarah yostoi hemeev. 23 Ornan Davidad — Uuniig ga oortoo av. Minii ezen haan ooriin nudend taalagdsanaa uildegtun. Hardaa, bi shataalt tahild zoriulan uhriig, tulee bolgon taria tsairuulagch nuduuriig, ideen orgold zoriulan ulaan buudaig ogiye. Bi ene bugdiig ogiye gev. 24 Gevch David Haan Ornand — Ugui, bi zaaval uuniig buten uneer ni hudaldan avna. Uchir ni bi chinii yumyg EZENd zoriulan avahgui, mon uniig ni toloogui zuileer shataalt tahil orgohgui hemeev. 25 David gazryn unend zurgaan zuun altan shyekyeliig Ornand ogov. 26 Tegeed David tend EZENd zoriulan tahilyn shiree bosgon, shataalt tahil bolon eviin tahiluudyg orgov. David EZENiig duudsand Tereer shataalt tahilyn shireen deer tengerees gal buulgan tuund hariulav. 27 EZEN tenger elchid tushaasand ter ni ildee huind ni butsaan hiilee. 28 Ter uyed iyebus hun Ornany utrem deer EZEN oort ni hariulahyg David haraad, tend tahil orgov. 29 Yaagaad gevel tsold Mosyegiin bosgoson EZENii asar bolon shataalt tahilyn shiree ter uyed Gibyeon dahi morgoliin ondorlog deer baisan boloi. 30 Gevch David EZENii tenger elchiin ildees aisan tul Burhany husliigmedeheer tuunii omno ochij chadsangui.

22:1 Tegeed David — Ene bol Burhan EZENii orgoo, ene bol Izrailiin tolooh shataalt tahilyn shiree yum hemeev. 2 Ingeed David Izrailiin nutagt baisan hariinhnyg tsugluulah tushaalyg gargaj, Burhany orgoonii barilgyn chuluunuudyg tsavchih humuusiig togtoov. 3 David daaman haalganuud bolon tonogloluudyn hadaasnuudyg hiih ulemj hemjeenii tomriig, mon jinlen hemjij chadahaargui hurliig beltgev. 4 Sidonchuud ba tirchuud Davidad ulemj hemjeenii hushin dunznuud avchirj ogson tul hushin gualinguudaar hiisen dunznuud toolshgui ih baiv. 5 David — Minii huu Solomon balchir, turshlagagui baina. EZENd zoriulan barigdah orgoo ch mash surleg, buh delhii dahind aldarshsan, tsog javhlantai baih yum. Tiim uchraas odoo bi uuniig barih beltgeliig hangana gev. Ingeed David ood bolohoosoo omno hangalttai beltgeliig bazaav. 6 Tuunii daraa David ooriin huu Solomonyg duudaj, Izrailiin Burhan EZENd zoriulan orgoo barihyg tuund tushaav. 7 David Solomond handan — Huu mini ee, bi ooriin Burhan EZENii ner aldryn toloo orgoo barih bodoltoi baisan bilee. 8 Gevch EZENii ug nadad irj, "Chi ih tsus ursgan, olon dainyg odooson. Chi Minii omno delhiideer ih tsus ursgasan tul Minii ner aldryn toloo orgoo barij bolohgui. 9 Haragtun, chamd negen huu toroh bogood tereer amar amgalangiin hun baih bolno. Bi tuund ergen toirny buh daisnuudaas ni hamgaalalt, amar taivnyg ogoh bolno. Tuunii ner Solomon baih bogood tuunii amidralyn odruuded Bi Izrailid amar amgalan, anirgui baidlyg ogno. 10 Ter Minii ner aldryn toloo orgoo barih bogood Ter Minii huu bolj, Bi tuunii etseg bolno. Bi tuunii haanchlalyn sentiig Izrailiin deer uurd monhod suuriluulah bolno" gesen yum. 11 Minii huu, chi amjilttai yavj, chinii tuhaid Tuunii aildsanaar chi ooriin Burhan EZENii orgoog barihyn tuld EZEN chamtai hamt baih boltugai. 12 Chi ooriin Burhan EZENii huuliig sahij baihyn tuld zovhon EZEN chamd hersuu baidal ba uhaarlyg, mon Izrailiig zahirah medliig chamd ogoh boltugai. 13 Izrailiin talaar Mosyed EZENii tushaasan togtool, zarliguudyg chi sahihdaa hyanamgai handah avaas, chi amjilt oloh bolno. Tuushtai bogood zorigtoi bai. Buu ai, buu shantar. 14 Odoo haragtun, bi EZENii orgoond zoriulan zuun myangan talant alt, neg saya talant mongo, jignen hemjij barahaargui mash ih hemjeenii hurel ba tomor, mon dunz bolon chuluunuudyg zovlontoigoor beltgen tavisan bilee. Chi deer ni nemerleerei. 15 Tuunees gadna, chamtai hamt mash olon ajilchid buyuu chuluutsavchigchid, chuluu ongologchid, mujaanuud bolon buh torliin ajild avyaas chadvartai buh humuus baina. 16 Alt, mongo, hurel, tomriin huvid hemjeelshgui iheer baina. Bosood, ajillagtun. EZEN chamtai hamt baih boltugai gev. 17 Mon David Izrailiin buh udirdagchdad ooriin huu Solomond tuslahyg tushaan, — 18 Ta naryn Burhan EZEN ta nartai hamt baigaa yum bus uu? Ergen toirond amar taivnyg Ter ta nart ogoogui gej uu? Tereer ene gazryn irgediig minii gart tushaaj, ene gazar ch EZEN bolon Tuunii ard tumnii omno sohorson yum. 19 Odoo oorsdiin Burhan EZENiig haihaar oorsdiin zurh setgel, sanaa bodloo chigluulegtun. Tiim uchraas EZENii ner aldryn toloo barigdah orgoond EZENii gereenii avdar bolon Burhany ariun zuilsiig oruulan tavihyn tuld bosoj, EZEN Burhany ariun gazryg barij bosgogtun hemeev.

23:1 David ondor nastai bolood ooriin huu Solomonoo Izrailiin haan bolgov. 2 Ter Izrailiin buh udirdagchdyg tahilch nar ba lyevichuudiin hamt tsugluulav. 3 Guch bolon tuunees deeshih nasny lyevichuud tooluulsan bogood toollogyn burtgeleer too ni guchin naiman myanga baiv. 4 Tedgeerees horin dorvon myanga ni EZENii orgoonii ajlyg hargalzah humuus baiv. Zurgaan myanga ni tushmed ba shuugch nar, 5 dorvon myanga ni haalgach bogood dorvon myangani magtaalyg orgohiin tuld Davidyn buteesen hogjmoor EZENiig magtdag humuus bailaa. 6 David tedniig Lyeviin hovguud boloh Gyershom, Kohat, Myerari naryn daguu bulguuded huvaajee. 7 Gyershomchuudaas Ladan, Shimyei nar baiv. 8 Ladany hovguud gevel uugan ni Iyehiyel bolon Zyetam, Ioyel zereg gurvuulaa baiv. 9 Shimyeigiin hovguud ni Shyelomit, Haziyel, Haran zereg gurvuulaa baiv. Edgeer ni Ladany buliin terguunuud yum. 10 Shimyeigiin hovguud ni Iahat, Zina, Iyeush, Byeria nar boloi. Ene dorvon ni Shimyeigiin hovguud yum. 11 Iahat uugan ni, Ziza udaah ni baiv. Harin Iyeush, Byeria nar olon hovguudgui baisan tul ted etsgiin neg bul buyuu neg gar bul bolov. 12 Kohatyn hovguud dorvuulee bogood Amram, Izhar, Hyebron, Uzziyel nar baiv. 13 Amramyn hovguud ni Aaron ba Mosye boloi. Aaron ni EZENii omno utlaga shataaj, Tuund uilchlen, Tuunii neriig uurd yeroohiin tuld ooroo bolon hovguudiinhee hamt uurd monh hamgiin ariunaar ariusgagdahaar tusgaarlagdsan hun baisan yum. 14 Harin Burhany hun Mosyegiin huvid tuunii hovguud Lyevi ovgiin dund bagtsan boloi. 15 Mosyegiin hovguud Gyershom, Yeliyezyer nar baiv. 16 Gyershomyn huu ni terguulegch Shyebuyel baiv. 17 Yeliyezyeriin huu ni terguulegch Ryehabia baiv. Yeliyezyer oor hovguudgui baisan bolovch Ryehabiagiin hovguud ni ui olon baiv. 18 Izharyn huu ni terguulegch Shyelomit baiv. 19 Hyebrony hovguudiin uugan ni Iyeria, udaah ni Amaria, gurav dahi ni Iahaziyel, dorov deh ni Iyekatiyem boloi. 20 Uzziyeliin hovguudiin uugan ni Mika, udaah ni Ishshia boloi. 21 Myerariin hovguud ni Mahli, Mushi nar baiv. Mahliin hovguud ni Yelyeazar, Kish nar boloi. 22 Yelyeazar uhehdee hovguudgui, zovhon ohidtoi baiv. Tiimees tednii ah duu nar boloh Kishiin hovguud tedniig ehneruudee bolgon avav. 23 Mushiin hovguud gurvuulaa bogood Mahli, Yedyer, Iyeryemot nar baiv. 24 Edgeer ni EZENii orgoonii uilchleld zoriulan ajil hiij bui, horin nastai bolon tuunees deeshih nasny, neriig ni temdeglesen, toologdson humuusiin etsguudiin buluudiin terguunuud buyuu tus tusyn etsguudiin buluudiin daguu Lyeviin hovguud baiv. 25 David "Izrailiin Burhan EZEN Ooriin ard tumendee amraltyg ogch, Iyerusalimd monhod orshih bolov. 26 Mon lyevichuud asryg bolon tuunii uilchledd hereglegddeg buh edleliig dahin zoon yavah shaardlagagui bolson" hemeen oguulse yum. 27 Davidyn suulchiin ugiig dagaj horin nastai bolon tuunees deeshih nasny Lyeviin hovguud tooluulav. 28 Tednii uureg ni EZENii orgoonii uilchleld, hashaa, oroonuud bolon buh ariun zuilsiig tseverlehed buyuu Burhany orgoonii uilchleliin ajild Aarony hovguuded tuslah bolon 29 il tavih talh, ideen orgoliin sain guril,horongogui hiisen talh zereg savand sharah esvel sain zuurah ajil, jignen hemjih buh ajlyg hariutsahad orshij baiv. zoted ogloo bur EZENd talarhan, magtahaar zogsoj, oroi bur uunii adil uilden, 31 amraltyn odor, shine sar, togtoogdson bayar naadmyn uyeer EZENd buh shataalt tahilyg orgoj, tednii talaar togtooson zaavryn toogoor EZENii omno urgeljluulen uilchleh yostoi baiv. 32 Ingej EZENii orgoonii uilchleld zoriulan ted hurlyn maihan, ariun gazar bolon tednii ah duus boloh Aarony hovguudiin tolooh uurgiig hariutsaj baiv.

24:1 Aarony ur udmyn bulguud gevel, Aarony hovguud ni Nadab, Abihu, Yelyeazar, Itamar nar baiv. 2 Gevch Nadab, Abihu nar etsgeesee omno nas barj ur huuhedgui baiv. Yelyeazar, Itamar nar tahilch nar bolon uilchlev. 3 David Yelyeazaryn udmyn Zadok, Itamaryn udmyn Ahimyelyeh nartai hamt tedniig uilchleliin daguu ajluudad ni huvaajee. 4 Yelyezaryn udmynhand Itamaryn udmynhnaas iluu olon terguulegch ers baisan tul tedniig huvaarilahdaa ted Yelyeazaryn udmynhny etsguudiin buluuded arvan zurgaan terguun, Itamaryn udmynhny etsguudiin buluudiin daguu naiman terguun onoov. 5 Ted Itamaryn ur udam bolon Yelyeazaryn ur udmaas hoyoulangaas ni Burhany ba ariun gazryn tushmed baisan uchir negiig ni nogootei ni adil shodon huvaav. 6 Lyevichuudeesgaraltai, guush Nyetanyelyn huu Shyemaia tedniig haan, jononguud, tahilch Zadok, Abiataryn huu Ahimyelyeh, tahilch nar bolon lyevichuudiin etsguudiin buluudiin terguunuudiin omno temdeglesen bilee. Yelyeazarynhaas neg etsgiin bul, Itamarynhaas neg etsgiin buliig avchee. 7 Anhny shavga Iyehoiarib deer irj, hoyordugaarh ni Iyedaia, 8 guravdugaarh ni Harim, dorovdugeerh ni Syeorim, 9 tavdugaarh ni Malhiia, zurgadugaarh ni Miamin, 10 doldugaarh ni Hakkoz, naimdugaarh ni Abia, 11 yesdugeerh ni Iyeshua, aravdugaarh ni Shyekania, 12 arvan negdugeerh ni Yeliashib, arvan hoyordugaarh ni Iakim, 13 arvan guravdutaarh ni Huppa, arvan dorovdugeerh ni Iyeshyebyeab, 14 arvan tavdutaarh ni Bilga, arvan zurgadugaarh ni Immyer, 15 arvan doldutaarh ni Hyezir, arvan naimdutaarh ni Happizzyez, 16 arvan yesdugeerh ni Pyetahia, horidugaarh ni Iyehyezkyel, 17 horin negdugeerh ni Iakin, horin hoyordutaarh ni Gamul, 18 horin guravdugaarh ni Dyelaia, horin dorovdugeerh ni Maazia deer buuv. 19 Edgeer ni tedniig EZENii orgoo dotor oroh uyed tednii uilchilgeenii uurguud baisan bogood tednii ovog etseg Aarond Izrailiin Burhan EZENii tushaasny daguu tuugeer damjuulan tedend ogogdson zaavryn daguu baiv. 20 Lyeviin hovguudiin busad ni gevel Amramyn hovguudees garaltai Shubayel, Shubayelyn hovguudees garaltai Iyedyeia baiv. 21 Ryehabiagaas, Ryehabiagiin hovguudees uugan ni Isshia yum. 22 Izharchuudaas, Shyelomot, Shyelomotyn hovguudees Iahat baiv. 23 Hyebrony hovguud gevel, uugan ni Iyeria, hoyordugaarh ni Amaria, guravdugaarh ni Iahaziyel, dorovdugeerh ni Iyekamyeam yum. 24 Uzziyeliin hovguudees Mika, Mikagiin hovguudees Shamir boloi. 25 Mikagiin duu Ishshia, Ishshiagiin hovguudees Zyeharia yum. 26 Myerariin hovguudees Mahli, Mushi nar boloi. Iaziagiin hovguudees Byeno yum. 27 Myerariin hovguudees, Iaziagaar Byeno, Shoham, Zakkur, Ibri nar baiv. 28 Mahligaar Yelyeazar bogood tereer hovguudgui baiv. 29 Kisheer, Kishiin hovguud, Iyeramyeyel baiv. 30 Mushiin hovguudees Mahli, Yedyer, Iyerimot nar baiv. Edgeer ni etsguudiinhee buluudiin daguu Lyeviin hovguud boloi. 31 Ed ch bas tednii torol sadan boloh Aarony hovguudiin adilaar David haan, Zadok, Ahimyelyeh, tahilch nar bolon lyevichuudiin etsguudiin buluudiin terguunuudiin omno shodjee. Etsguudiin buliin terguulegch ch bai, tuunii duu naraas ch bai bugd adil shodotsgoov.

25:1 Uunees gadna, David bolon ih tsergiin janjnuud ni Asaf, Hyeman, Iyedutuny hovguudiin zarimyg ni uilchleld zoriulan tusgaarlan avchee. Tedend yatga, bosoo yatga, tsantaigaar esh uzuuleh uurgiig daalgav. Enehuu uilchleldee orson humuusiin too ni daraah boloi. 2 Asafyn hovguudees Zakkur, Iosyef, Nyetania, Asharyela nar boloi. Asafyn hovguud ni haany zaavraar esh uzuuldeg Asafyn udirdlagyn door baiv. 3 Iyedutunaas, Iyedutuny hovguud boloh Gyedalia, Zyeri, Iyeshaia, Shimyei, Hashabia, Mattitia zereg zurgaa boloi. Yatga darj, EZENd talarhaj magtan esh uzuuldeg oorsdiin etseg Iyedutunaar ted udirduuldag baiv. 4 Hyemanaas, Hyemany hovguud boloh Bukkia, Mattania, Uzziyel, Shyebuyel, Iyerimot, Hanania, Hanani, Yeliatan, Giddalti, Roamtiyezyer, Ioshbyekasha, Malloti, Hotir, Mahaziot nar boloi. 5 Burhany ugeer haanyg orgomjloh haany uzmerch Hyemany hovguud ed bugd yum. Burhan Hyemand arvan dorvon huu, gurvan ohin ogov. 6 Ted bugd oorsdiin etsgiin udirdlaga door Burhany orgoonii uilchleld zoriulan tsan, bosoo yatga, yatgyg daran, EZENii orgoond duu duuldag baiv. Asaf, Iyedutun, Hyeman nar haany udirdlaga door bailaa. 7 EZENd duulahaar beltgegdsen ted bolon tednii torol sadanguud buyuu avyaas chadvartai buh hunii too ni hoyor zuun nayan naim baiv. 8 Tednii baga ni aguu negentei, bagsh ni suragchtai adil bugd uurgiinhee toloo shavga tatav. 9 Anhny shoo ni Asafaar Iosyeft, hoyordugaarh ni Gyedaliad buuv. Gyedalia ooriin torol sadan, hovguudiinhee hamt arvan hoyoulaa baiv 10 Guravdugaarh ni Zakkurt bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa bailaa. 11 Dorovduteerh ni Izridbogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 12 Tavdugaarh ni Nyetaniad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 13 Zurgadutaarh ni Bukkiad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 14 Doldutaarh ni Iyesharyelad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 15 Naimdugaarh ni Iyeshaiad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 16 Yesdugeerh ni Mattaniad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 17 Aravdugaarh ni Shimyeid bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 18 Arvan negdugeerh ni Azaryeld bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 19 Arvan hoyordugaarh ni Hashabiad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 20 Arvan guravdugaarh ni Shubayeld bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 21 Arvan dorovdugeerh ni Mattitiad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 22 Arvan tavdugaarh ni Iyeryemotod bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 23 Arvan zurgadugaarh ni Hananiad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 24 Arvan doldugaarh ni Ioshbyekashad bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 25 Arvan naimdugaarh ni Hananid bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaabaiv. 26 Arvan yesduteerh ni Mallotid bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 27 Horidugaarh ni Yeliatand bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 28 Horin negdugeerh ni Hotirt bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 29 Horin hoyordugaarh ni Giddaltid bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 30 Horin guravdugaarh Mahaziotod bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baiv. 31 Horin dorovdugeerh ni Romamtiyezyert bogood tuunii hovguud, torol sadan ni arvan hoyoulaa baisan boloi.

26:1 Daaman haalganuudyn sahiuluudyn hesguuded korachuudaas, Asafyn hovguudees garaltai Koryegiin huu Myeshyelyemia baiv. 2 Myeshyelyemia hovguudtei baisan bogood uutan ni Zyeharia, hoyordutaarh ni Iyediayel, guravdugaarh ni Zyebadia, dorovdugeerh ni Iatniyel, 3 tavdugaarh ni Yelam, zurgadugaarh ni Iyehonan, doldugaarh ni Yeliyehoyenai boloi. 4 Obyedyedom hovguudtei baisan bogood uugan ni Shyemaia, hoyordugaarh ni Iyehozabad, guravdugaarh ni Ioa, dorovdugeerh ni Sakar, tavdugaarh ni Nyetanyel, 5 zurgadugaarh ni Ammiyel, doldugaarh ni Issahar, naimdugaarh ni Pyeulyetai boloi. Burhan tuuniig uneheer yerooson yum. 6 Mon tuunii huu Shyemaiad ch hovguud torj, ted erelheg zorigtoi daichid baisan tul oorsdiin etsgiin buliig zahirav. 7 Shyemaiagiin hovguud ni Otni, Ryefayel, Obyed, Yelzabad nar bogood Yelzabadyn ah duu Yelihu, Shyemakia nar erelheg humuus baiv. 8 Edgeer ni bugd Obyedyedomyn hovguudees garaltai humuus baiv. Ted bolon tednii hovguud, torol sadan ni uilchlelee hiih huchtei, chadvartai humuus bogood Obyedyedomoos jaran hoyor hun baiv. 9 Myeshyelyemiad hovguud bolon torol sadan boloh arvan naiman erelheg hun baiv. 10 Bas Myerariin hovguudiin neg boloh Hosa hovguudtei baisan bogood ehniih ni Shimri (hediigeer ter uugan huu bish bolovch etseg ni tuuniig ehniih bolgoson), 11 hoyordugaarh ni Hilkia, guravdugaarh ni Tyebalia, dorovdugeerh ni Zyeharia nar boloi. Hosagiin buh hovguud ba torol sadan ni arvan gurvan hun baiv. 12 Terguulegchid boloh daaman haalgany sahiuluudyn edgeer baguudad torol sadanguudynh ni adil EZENii orgoond uilchleh uurguud ogogdov. 13 Ted tom, jijig gej yalgalgui oorsdiin etsguudiin buluudiin daguu daaman haalga tus buriin toloo shodov. 14 Zuun zugiin shoo ni Shyelyemiad taarav. Daraa ni ted tuunii huu bileg uhaantai zovlogch Zyehariagiin toloo shoo hayasand ter ni umard zugt buuv. 15 Obyedyedomd ter ni omno zugt unaj, tuunii hovguuded aguulah taarav. 16 Shuppim ba Hosa nart baruun zugt, Shallyekyetyn daaman haalgany hajuud, ogsoh gol zam deer buuv. Haruul ni haruulynhaa zergeldeebaiv. 17 Zuun tald zurgaa, hoid tald odor bur dorov, omnod tald odor bur dorov, aguulahad hoyor hoyorooroo lyevichuud zogsdog baiv. 18 Baruun tal dahi Parbaryn gol zam deer dorvon hun, Parbar deer hoyor hun baiv. 19 Edgeer ni Kora bolon Myerariin hovguudees garaltai, daaman haalgany sahiuluudyn bulguud baiv. 20 Tednii torol sadanguud boloh lyevichuud Burhany orgoonii erdenes ba zoriulan orgoson belguudiin erdenesiig hariutsaj baiv. 21 Ladany hovguud boloh Ladand hariyaalagdah gyershonchuud buyuu iyehiyelchuud ni gyershon hun Ladany etsguudiin buluudiin terguunuud baiv. 22 Iyehiyeliin hovguud bolon tuunii ah duu Zyetam, Ioyel nar EZENii orgoonii erdenesiig hariutsaj baiv. 23 Amramchuud, izharchuud, hyebronchuud, uzziyelchuudiin huvid gevel, 24 Mosyegiin ach, Gyershomyn huu Shyebuyel ni erdenesiin nyarav bolov. 25 Yeliyezyeraar damjuulan tuunii hamaatnuud gevel Yeliyezyeryn huu Ryehabia, Ryehabiagiin huu Iyeshaia, Iyeshaiagiin huu Ioram, Ioramyn huu Zikri, Zikriin huu Shyelomot nar baiv. 26 Ene Shyelomot ba tuunii torol sadanguud ni David haan, etsguudiin buluudiin terguunuud, myangat, zuutyn darga nar, ih tsergiin janjnuudyn zoriulan orgoson belguudiin buh erdenesiig hariutsav. 27 Ted daind yalsan olznyhoo hesgiig EZENii orgoog zasvarlahad zoriulan orgojee. 28 Uzmerch Samuyel, Kishiin huu Saul, Nyeriinhuu Abnyer, Zyeruiagiin huu Ioab naryn bolon yamar negen zuil zoriulan orgoson hun buriin orgoluud ni bugd Shyelomot bolon tuunii sadanguudyn hamgaalalt dor baijee. 29 Izharchuudyn huvid gevel, Kyenania ba tuunii hovguud ni Izrailiin gaduur alba boloh tushmed, shuugchdeer tomilogdson ajee. 30 Hyebronchuudyn huvid gevel Hashabia ba tuunii hamaatnuud buyuu myanga doloon zuun chadvarlag ers ni Iordany baruun tal dahi Izrailiin herguudiig hariutsaj, EZENii buh ajild ch, haany uilchleld ch tomilogdjee. 31 Hyebronchuudyn huvid gevel, terguulegch Iyeria (edgeer hyebronchuud ni Davidyn haanchlalyn doch deh jild oorsdiin ugiin bichig bolon etsguudiin buluudiin daguu sudlagdahad, Gilyeadyn Iazyert tednii dundaas ontsgoi chadvarlag humuus oldov) 32 bolon tuunii torol sadanguud gevel etsguudiin buluudiin terguunuud boloh hoyor myanga doloon zuun chadvarlag ers baiv. David haan tedniig Burhany bolon haany buh herguudiin talaarh ryeubyenchuud, gadchuud bolon manassyechuudyn hagas ovgiin hargalzagchdaar tomilov.

27:1 Ene bol Izrailiin hovguud, etsguudiin buluudiin terguunuud boloh myangat, zuutyn darga nar bolon bulguudiin hamag herguuded haand uilchildeg tushmediin toollogo yum. Terhuu bulguud tus burdee horin dorvon myangan huntei bogood jiliin buh saryn turshid sar bur soligddog baiv. 2 Zabdiyelyn huu Ioshobyeam ni negdugeer sard alba haah negdugeer bulgiig zahirdag baiv. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 3 Tereer Pyeryeziin hovguudees garaltai bogood negdugeer saryn huvid ih tsergiin buh darga naryn terguulegch baiv. 4 Aho hun Dodai bolon tuunii buleg ni hoyordugaar sard alba haah bulgiig hariutsaj baiv. Tuunii bulgiin ahlah tushmel Miklot yum. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 5 Guravdutaar sard ih tsergiin gurav dahi janjin buyuu terguulegch bol tahilch Iyehoiadagiin huu Byenaia yum. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 6 Ene Byenaia ni guchin baatryn dotroos huchirheg negen bogood ug guchiig zahirdag baiv. Tuunii bulgiin zahiragchaar tuunii huu Ammizabad baijee. 7 Dorovdugeer sard dorov deh ni Ioabyn duu Asahyel bolon udaah ni tuunii huu Zyebadia boloi. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 8 Tavdutaar sard tav dahi ni Izra hun ahlagch Shamhut baiv. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 9 Zurgadugaar sard zurgaa dahi ni tyekoi hun Ikkyeshiin huu Ira boloi. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 10 Doldugaar sard doloo dahi ni Yefraimyn hovguudees garaltai pyelon hun Hyelyez baiv. Tuunii bulegt horin dorvon hun baijee. 11 Naimdutaar sard naim dahi ni zyerachuudaas garaltai hushat hun Sibbyekai boloi. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 12 Yesduteer sardyes deh ni byeniaminchuudaas garaltai anatot hun Abiyezyer baiv. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 13 Aravdugaar sard arav dahi ni zyerachuudaas garaltai Nyetofat hun Maharai baiv. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 14 Arvan negdugeer sard arvan neg deh ni Yefraimyn hovguudees garaltai piraton hun Byenaia boloi. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 15 Arvan hoyordutaar sard arvan hoyor dahi ni Otniyelyn nyetofat hun Hyeldai baiv. Tuunii bulegt horin dorvon myangan hun baiv. 16 Izrailiin ovguudyg hariutsahaar ryeubyenchuudiin ahlah tushmel ni Zihriin huu Yeliyezyer, simyeonchuudad Maakagiin huu Shyefatia, 17 Lyevid Kyemuyeliin huu Hashabia, Aarond Zadok, 18 Iudad Davidyn ah naryn neg boloh Yelihu, Issahart Mikayelyn huu Omri, 19 Zyebulund Obadiagiin huu Ishmaia, Naftalid Azriyelyn huu Iyeryemot, 20 Yefraimyn hovguuded Azaziagiin huu Hoshyea, Manassyegiin hagas ovogt Pyedaiagiin huu Ioyel, 21 Gilyead dahi Manassyegiin hagas ovogt Zyehariagiin huu Iddo, Byeniamind Abnyeryn huu Iaasiyel, 22 Dand Iyerohamyn huu Azaryel nar boloi. Edgeer ni Izrailiin ovguudyn noyod baiv. 23 Harin EZEN izrailichuudyg tengeriin odod met olon bolgono hemeen aildsan uchraas David horin nastai bolon tuunees dooshih nasny humuusiig toolsongui. 24 Zyeruiagiin huu Ioab tedniig toolj ehelsen bolovch duusgaagui. Uunees bolj Burhany uur hilen Izraili deer buugaad tednii too David haany Shastiryn burtgeld oroogui bilee. 25 Adiyelyn huu Azmavyet haany aguulahyg hariutsav. Uzziagiin huu Ionatan ni hodoo, hot, tosgon, tsaizuud dahi aguulahuudyg hariutsav. 26 Kyelubiin huu Yezri ni gazar hors bolovsruulj baisan ajilchdyg hariutssan baiv. 27 Ramat hun Shimyei usan uzmiin talbaig hariutsav. Shifmit hun Zabdi darsny aguulahuudad hadgalagdsan usan uzmiin urgatsyg hariutsav. 28 Gyedyer hun Baalhanan ni Shyefyela dahi chidun mod, yalam moddyg hariutsav. Tosny aguulahyg Ioash hariutsav. 29 Sharond belchij bui uher surgiig Sharon hun Shitrai hariutsav. Adlaigiin huu Shafat hondiinuuded baih uher surgiig hariutsav. 30 Ishmayel hun Obil temeenuudiig, myeronot hun Iyedyeia iljignuudiig hariutsav. 31 Hagri hun Iaziz ni honin surgiig hariutsav. Ed bugd David haany hariyaalagdah horongonii hargalzagchid baiv. 32 Bas Davidyn avga ah Ionatan uhaantai zovlogch bogood guush baiv. Hahmoniin huu Iyehiyel ni haany hovguudiig asarch baiv. 33 Ahitofyel ni haany zovloh, arhye hun Hushai ni haany and baiv. 34 Byenaiagiin huu Iyehoiada, Abiatar nar Ahitofyelyg zalgamjiljee. Ioab ni haany ih tsergiin janjin baiv.

28:1 David Izrailiin buh tushmed, ovguudyn zahiragchid,haand uilchildeg hesguudiin ahlagchid, myangatyn, zuutyn darga nar, haan bolon haany hovguuded hariyaalagdah buh ed horongo, mal surgiin hargalzagchid, tushmed, huchit ers boloh buh zorigt baatruudyg Iyerusalimd tsutluuljee. 2 Tegeed David haan hol deeree boson, — Minii ah duus bolon minii ard tumen, namaig sonsogtun. Bi EZENii gereenii avdar bolon bidnii Burhany holiin taviurand zoriulan baingyn orgoo barihyg hussen yum. Iimees bi tuuniig barihad beltgesen bilee. 3 Gevch Burhan nadad "Chi dainch hun ba tsus ursgasan tul Minii ner aldart zoriulan sum barij bolohgui" gej aildsan bilee. 4 Gesen ch EZEN boloh Izrailiin Burhan namaig monhod Izrailiin haan bolgohoor minii etsgiin buh gerees namaig songoson yum. Uchir ni Tereer Iudag udirdagchaar songoson yum. Iudagiin ger, minii etsgiin ger bolon minii etsgiin hovguudiin dundaas Tereer namaig buh Izrailiin haan bolgohoor taalan soyorhson bilee. 5 Minii buh hovguudees (uchir ni EZEN nadad olon hovguud ogson) Tereer minii huu Solomonyg Izraili dahi EZENii haanchlalyn sentiind zalahaar songov. 6 Ter nadad aildahdaa "Minii orgoo bolon Minii hashaanuudyg barih hun bol chinii huu Solomon yum. Uchir ni Bi tuuniig Ooriin hovguun bolgohoor songoson bogood Bi tuund etseg ni baih bolno. 7 Tereer odoo uilddegshigee Minii tushaal, Minii zaavruudyg charmain sahival, Bi tuunii haanchlalyg uurd monhod togtoono" gesen yum. 8 Iimees odoo, ta nar ene saihan gazryg ezemshij, tuuniigee oorsdiin daraa garah hovguuddee monhod ovluulehiin tuld EZENii chuulgan boloh buh Izrailiin nudnii omno, mon bidnii Burhany sonort oorsdiin Burhan EZENii buh tushaaluudyg sahin mordogtun. 9 Minii huu Solomon oo, ooriin etsgiin Burhanyg tanij meden, buh zurh bolon oyuun uhaanaaraa Tuund uilchlegtun. Uchir ni EZEN buh zurhnuudiig shalgaj, bodol sanaany handlaga buriig meddeg yum. Herev chi Tuuniig haival, Tuuniig olno. Harin chi Tuuniig umartah avaas, Ter chamaig monhod orhino. 10 Ariun gazart zoriulan orgoog bariulahaar EZEN chamaig songoson tul odoo uuniig anhaaraldaa av. Zorigtoi baij, uildegtun hemeev. 11 Daraa ni sumiin uudnii tanhim, tuunii barilga baiguulamj, tuunii aguulahuud, tuunii deed oroonuud, tuunii dotor oroonuud bolon orshooliin suudald zoriulsan oroo zergiin zagvar zurgiig David ooriin huu Solomond ogov. 12 Bas EZENii orgoonii hashaanuud, ergen toirny buh oroonuud, Burhany orgoonii aguulahuud bolon zoriulan orgogdson zuilsiin aguulahuudyn talaar sanaandaa baisan buhnii zagvar zurgiig ogov. 13 Mon tahilch nar bolon lyevichuudiin bulguud, EZENii orgoonii uilchleliin buh ajil, EZENii orgoon deh uilchleliin buh ed heregleluud, 14 buh torliin uilchleld heregleh altan sav suulganuudyn altny jin buyuu altan sav suulganuud, buh torliin uilchleld heregleh mongon sav suulganuudyn mongonii jin buyuu mongon sav suulganuud, 15 altan denluunii suurind zoriulsan altny jin bolon tedgeeriin altan denluunuud, mongon denluunii suurind zoriulsan mongonii jin, denluunii suuri buriin zoriulaltyn daguu tedgeeriin bolon denluuniih ni jin, 16 mon il tavih talhny shireend zoriulan shiree buriin altny jin, mongon shireenuuded zoriulsan mongonii jin, 17 bas shijir altan seree, togoo, savnuud, mon altan ayaganuudad tus buriinh ni jing, mongon ayaganuudad zoriulsan tus buriinh ni jingiin talaar, 18 mon utlagyn tahilyn shireeg hiih tsevershuulsen altny jin, teregnii zagvaryn alt bolon EZENii gereenii avdryg dalavchaa delgen burhsen hyerubuud zergiin zagvar zurgiig ogchee. 19 David — Ene bugd buyuu ene zagvaryn buh hesguudiig EZEN Ooriin mutraar minii deer bichin, nadad meduulj ogson yum gev. 20 Tegeed David ooriin huu Solomond handan — Tuushtai bogood zorigtoi baij uildegtun. Minii Burhan boloh Burhan EZEN chamtai hamt baigaa tul buu ai, buu shantar. EZENii orgoonii uilchleld zoriulsan buh ajluud duusah hurtel Ter chamaig hayahgui, chamaig martahgui. 21 Odoo haragtun, Burhany orgoonii buh uilchleliin tolooh tahilch nar ba lyevichuudiin baguud bolon yuund ch chadvarlag sain duryn urchuud buh torliin uilchleliin buh ajild chamtai hamt baih bolno. Bas tushmed bolon buh ard tumen chinii tushaalyg buren dagah bolno gev.

29:1 Tegeed David haan buh chuulgand handan — Burhany songoson minii huu Solomon nas baga, turshlagagui bogood ajil ch mash aguu baina. Uchir ni ene sum hund zoriulagdaagui, harin EZEN Burhand zoriulagdsan bilee. 2 Ooriin buhii l chadlaaraa bi Ooriin Burhany orgoond zoriulan altan edleluudiig hiih alt, mongon edleluudiig hiih mongo, hurel edleluudiig hiih hurel, tomor edleluudiig hiih tomor, modon edleluudiig hiih mod, oniks chuluu, shigtgeh chuluu, chimegleh chuluu, olon ongiin chuluu, buh torliin erdenesiin chuluu bolon shohoin chuluut mash iheer beldsen. 3 Uunees gadna, minii Burhany orgoond bayarlasandaa, ariun sumiin toloo minii hediinee beltgesen buh zuilsees iluu ihiig buyuu nadad baigaa alt, mongon erdenesiig bi ooriin Burhany orgoond orgoson yum. 4 Uund Ofiryn altnaas gurvan myangan talant alt, barilgyn hanyg burehed doloon myangan talant tsevershuulsen mongo, 5 altaar hiih edleld alt, mongoor hiih edleld mongobuyuu urchuudyn garaar buteh buh ajild heregleh zuils yum. Tiimees ene odor EZENd zoriulan ooriigoo ariusgahyg hen husej baina ve? gev. 6 Tegehed etsguudiin buluudiin terguunuud, Izrailiin ovguudyn noyod, myangatyn bolon zuutyn darga nar, haany ajlyn hargalzagchdyn hamt sain duraaraa orgol orgov. 7 Burhany orgoonii uilchledd zoriulan ted tavan myangan talant ba arvan myangan darik alt, arvan myangan talant mongo, arvan naiman myangan talant zes, zuun myangan talant tomriig orgov. 8 Unet chuluu ezemshigch hun bur tedgeeriigee EZENii orgoonii erdenesiin sand avchirj, gyershon hun Iyehiyeld hariutsuulj ogov. 9 Humuus buhii l zurh setgeleeree EZENd orgoloo orgoson uchraas iinhuu sain duraaraa uiddsendee bayarlatsgaav. David haan ch bas mash iheer bayarlav. 10 Ingeed David buh chuulgany nudnii omno EZENiig magtahdaa — Bidnii etseg ovog Izrailiin Burhan EZEN, Ta monhiin monhod magtagdah boltugai. 11 Oo, EZEN mini, aguu sur, huch chadal, yaruu aldar, yalalt, tsog javhlan bogood uneheer tenger, gazar dahi buh yums Tanyh bilee. Oo, EZEN mini, noyorhol ch Tanyh bogood Ta Ooriigoo buhnii terguuneer orgomjildog bilee. 12 Ed bayalag, hundlel ni hoyoulaa Tanaas irdeg, Ta buhniig zahirdag ba Tany mutart erh medel, huch chadal baidag. Hen negen huniig aguu bolgoj huchirhegjuuleh ni Tany mutart atgaastai baidag. 13 Iimees odoo, Burhan mini ee, bid Tand talarhaj, Tany tsog javhlant neriig magtya. 14 Uunii adil haramguigeer orgoj chadahaar minii ard tumen bolood bi hen yum be? Uchir ni buh zuils Tanaas irdeg bogood Tany mutraas bid Tand orgoson yum. 15 Uchir ni bid Tany omno tur orshin suuh humuus bogood oorsdiin buh etseg ovgodiinhoo adil holslon suugchid bilee. Delhii deerh bidnii odruud suudertei adil bogood yamar ch naidvar alga. 16 Oo, bidnii Burhan EZEN, Tany ariun neriin toloo Tand orgoo barihaar bidnii beltgesen ene ulemj ih yums bugdeeree Tany mutraas irsen bogood ed bugd Tanyh boloi. 17 Oo, Burhan mini, Ta hunii zurhiig tandan medej, tseh shuluun baidlyg taalan soyorhdog gedgiig bi negent meddeg uchir bi chin unench zurheeree edgeer buh zuiliig sain duraaraa orgoson yum. Tiimees odoo end baigaa Tany ard tumen Tand sain duraaraa orgoluudee orgoj baigaag haraad bi bayarlaj baina. 18 Bidnii etseg ovgod boloh Abraham, Isaak, Izrailiin Burhan, EZEN, Ooriin ard tumnii zurh setgeliig uurd iimeer ni hadgalan, tednii setgeliig Oor uruutaa handuulaach. 19 Minii huu Solomond Tany tushaaluud, gerchleluud bolon zarliguudyg sahij, ter bugdiig uildej, minii beltgej ogson sumiig barih buren togs zurh setgeliig ogooch hemeev. 20 Tegeed David buh chuulgand — Oorsdiin Burhan EZENiig odoo magtapun hemeesend buh chuulgan ni etseg ovgodiinhoo Burhan boloh EZENiig magtaj, dooshoo morgoj, EZENd bolon haand hundlel uzuulev. 21 Daraa odor ni ted EZENd tahil orgoj, myangan buh, myangan huts, myangan hurgyg darsnyh ni orgol bolon tahiluudtai ni hamt buh Izrailiin toloo hangalttaigaar shataalt tahil bolgon orgoloo. 22 Iinhuu ted ter odortoo EZENii omno bayartaigaar idej, uutsgaav. Ted Davidyn huu Solomonyg hoyor dahi udaagaa haanaar orgomjlon, tuuniig EZENii omno udirdagch bolgon, Zadokiig tahilchaar tomiljee. 23 Daraa ni Solomon ooriin etseg Davidyn orond haan bolj, EZENii sentiind zalrav. Tereer hogjin devshsen bogood buh Izraili tuuniig duulgavartai dagav. 24 Buh tushmed, huchirheg ers, mon David Haany buh hovguud ch Solomon Haand unench baihaa tangaraglalaa. 25 EZEN Solomonyg buh Izrailiin nudend ondort orgomjilj, tuunii omno Izrailid yamar haany edelj baigaagui sur javhlang tuun deer tsutgav. 26 Iyessiin huu David buh Izrailiig zahirav. 27 Tuunii Izrailiig zahirsan hutatsaa ni dochin jil boloi. Ter Hyebrond doloon jil, Iyerusalimd guchin gurvan jil zahirchee. 28 Tegeed ter bayalag, hundetgeleer duuren odruudee etseslen, ondor nasyg naslaad uhev. Tuunii huu Solomon tuunii orond haanchlav. 29 David haany uils ni ehniiheesee etssiinh hurtel uzmerch Samuyelyn shastir, esh uzuulegch Natany shastir bolon uzmerch Gadyn shastir bichigdsen bogood 30 tuunii buh haanchlal, tuunii huch chadal, mon tuund, Izrailid bolon delhiin buh haanchlaluudad tohioldson nohtsol baidluud tend bichigdsen yum.