Bangla 1st John

/1 Naiya sulatia antoko doiyamo bantilan mo beena tuboan, doiyamo bantilan mo 
daanomo salataa doi tumbe; Kami lapamo lengele, tukon kami kitayomo 
matanggami; Kami lapamo mbalenge, tukon lapamo kami taaniyo limanggami.
Salataa tuboanoo inokitakonggon, kami kitayomo; Doiyamo kosababpo kami mebee 
kasaksian motuuk doi yana; Kami basa litakene doi komuyu doi tuboanoo mobisa 
tukon posidutukon, mo daano polaing Tama, tukon mo lapamo inokitaikon doi 
kami.
Oilamo komo lapamo kami kitayo tukon lengele, doiyamo koidan komai 
binasalitakon doi komutu, sulano komuyu polaing kami malaing mopikikene 
kotuboan pomeenggonan tukon Tama tukon na Pau Yesus Klistus.
Kami tulise naiya sulano konoanggita nalaba-laba tuuno.
Naiyamo kobilita kami mo lengele luwedoi na Pau tukon kami mo pelenggene doi 
komuyu; Mian Bisa madialan, tukon doi yana akiyo kokalipookan.
Kalu kita bantile baikon kita tubo pomeenggon tukon yana, banggokai kita tubo 
doi kalipookan lalomo, maka kita bakala-kala doi bantil-bantilan mau doi nda 
kokubai.
Bai kalu kita tubo doi madialan lalomo bunomo lakon ko Mian Bisa daano doi 
madialan lalomo, maka kita tubo pokokonoi, pomeenggon doi meeng tukon bailong, 
tukon Yesus sauno, na Pau, kumesiyo doi sasaibino konda lalim.
Kalu kita bantile baikon kita akiyo konda lalim, kita kokoliiyo kobutonggita; 
tukon ko Mian Bisa akiyo doi noanggita lalomo.
Bai kalu kita mangakukene londa lalim-lalim doi Mian Bisa, yana naikon 
tapaatiyo kona toon tukon kubaiyo oila komo adil; Yana naikon ompuniyo konda 
lalim-lalim tukon kumesiyo kita doi sasaibino konda kokubai mo sala.
Bai kalu kita bantile baikon kita akiyo konda lalim, kita aanggene naikon ko 
Mian Bisa kala-kala tukon kita aki nda mangabos Mian Bisa nabantilan doi 
noanggita.

/2 Kulabuk-labuk! Yaku tulise naiya doi komuyu sulano komuyu inai pomokubai 
lalim; Bai kalu daano komo mokubai lalim, maka kita daano komeeng konda 
pombela, doiyamo Yesus Klistus mo adiloo; yana naikon kabiyo kita doi Tama 
salaano.