The Old Testament of the Holy Bible

Tibirik 1

1 Di sibungas-i di tika Tapa napa rangit ngga ong, 2 ong ati dŭh biyŭn gayŭn ka puno ngga karŭm patŭ', ka Roh Tapa ngukap di tunduh piin. 3 Ka Tapa nang, “Isa-i agi jawa,” ka jawa sawŭ agi. 4 Ka Tapa kiris jawa anŭ kana, ka Tapa kutung jawa so karŭm. 5 Ka Tapa kadŭn jawa “Sandu” ka karŭm, “Singarŭm.” Singumi andu ripuan ka isan isan nusak, ka-i dog kadŭn andu adi ndi. 6-7 Ka Tapa nang, “Isa-i kayuh adi mun sakŭb agi adi kutung piin bada sidŭrŭ duwŭh yŭn,” ka-i sawŭ agi. Sawŭ meh Tapa napa kayuh mun sakŭb adi nyidŭrŭ piin adi di ribo-i, so piin adi di sambu-i. 8 Ka Tapa kadŭn sakŭb anŭ “Rangit.” Singumi andu ripuan, ka isan isan nusak, ka anŭ inŭh andu adi duwŭh. 9 Ka Tapa nang, “Isa-i piin adi di ribo rangit tikuruk di ndi yŭn, isa tana tatŭng.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 10 Ka Tapa kadŭn tana anŭ “Deyŭh,” ka piin adi mbŭh tikuruk Ayŭh kadŭn “Rawŭt.” Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 11 Ka Tapa nang, “Isa-i tana piruah barang masam kayuh adi timbu di tana; anŭ adi bisa buān buwa adi bisirah, ka tŭngŭn tŭngŭn kayuh adi buān buwa.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 12 Ngapŭi tana piruah barang masam kayuh adi timbu di tana; Ka asŭng Tapa munos kiris anŭ adi mbŭh jadi. 13 Jadi singumi andu ripuan ka isan isan nusak; anŭ inŭh andu adi taruh. 14 Ka Tapa nang, “Isa jawa timbur di rangit ka nyidŭrŭ sandu so singarŭm ka kiren tipuh sinde andu, sawa, ka gawai adat dog piguru. 15 Ngara re nyirinyak di rangit yŭn nggen jawa di ong.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 16 Ka Tapa napa duwŭh tibande jawa anŭ: batŭh andu adi nguasa sandu, ka jawa buran adi nguasa ngarŭm; ayŭh napa gŭh sigara bitang bitang. 17 Ka Tapa na ngara di rangit da nggen jawa di ong, 18 bada nguasa sandu ngga ngarŭm, ka nyidŭrŭ jawa so karŭm. Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 19 Jadi singumi andu ripuan ka isan isan nusak, ka anŭ inŭh andu adi pat. 20 Ka Tapa nang, “Isa-i rawŭt brisi ngga bagŭ masam dāng adi udip, ka isa au-tarun brisi ngga dudu manuk.” 21 Ngapŭi Tapa napa sigara dāng dāng-bās adi udip darŭm rawŭt, ka sigara dāng dāng adi kimitak darŭm piin ngga sigara manuk manuk. Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 22 Ka Tapa nyiberkat ngara ka bada ngara adi udip darŭm piin papah ka bitambah bagŭ, ka ngisi rawŭt, ka bada gŭh sigara manuk papah bitambah bagŭ di darŭm ong. 23 Jadi singumi andu ripuan, ka isan isan nusak; anŭ inŭh andu adi rimŭh. 24 Ka Tapa nang, “Isa-i tana piruah barang masam pimudip dāng: dāng kudip ngga dāng tarun, adi baga ngga adi sŭ.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 25 Tapa napa sopŭrŭg ngara anŭ, ka asŭng-I raru munos kiris ngara. 26 Tapa nang, “Ja ata napa manusia; raŭn gayŭn ngara re brimun ngga jata. Ngara re nguasa iken, manuk, ngga sopŭrŭg dāng kudip ngga dāng tarun, adi bās ngga adi sŭ.” 27 Jadi Tapa napa manusia nunda gayŭn adŭp-I. Ayŭh napa ngara, dari ngga dayung. 28 Ka Tapa nyiberkat ngara ka nang di ngara, “Mira biranak meh angān ka papah, isa sesang ngan udip di ndi ong ong ka nguasa-i. Aku bada angān nguasa sopŭrŭg iken, manuk manuk, ngga sopŭrŭg dāng tarun. 29 Aku mbŭh nggen di angān barang masam ruwang kayuh ngga barang masam buwa kayuh jadi pinguman ngan; 30 pak yŭn sopŭrŭg dāng tarun, ngga sopŭrŭg manuk, Aku mbŭh nggen barang masam kupai ngga kayuh adi pidawŭn jadi pinguman ngara.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 31 Ka Tapa kiris barang masam kayuh adi-I mbŭh napa, ka asŭng-I mbŭh raru munos. Singumi andu ripuan, ka isan isan nusak. Anŭ inŭh andu adi nŭm.

Tibirik 2

1 Jadi rangit ngga ong mbŭh kamas. 2 Ngga andu adi ju sopŭrŭg kayuh adi Tapa napa mbŭh kamas ka Ayŭh mbŭh rŭŭ so kraja-I. 3 TUHAN Tapa nyiberkat andu adi ju anŭ ka bada-i jadi andu adi grua, amai di andu anŭ Ayŭh mbŭh ngamas pingandai-I ka rŭŭ so kraja. 4 Simŭnŭ inŭh rangit ngga ong dog napa. Kan TUHAN Tapa napa rangit ngga ong, 5 gibabŭ mating kayuh timbu di tana ka mating ruwang kayuh timbu, amai TUHAN Tapa gibayuh nggen ujen, ka mating manusia re sita tana; 6 adŭ-i piin adi ruah so darŭm tana adi misa-i. 7 TUHAN Tapa tambit tana ka kakuk-i bada jadi manusia, f ka rasu ngasŭng asŭng adi nggen udip ka darŭm rubang undung-i, ka manusia anŭ rasu udip. 8 Muko anŭ TUHAN Tapa ndai ndi teya di Eden, tura ka timor, ka diginŭ Ayŭh na manusia adi-I ko napa. 9 TUHAN Tapa napa barang masam tŭngŭn kayuh adi ramus bada timbu diginŭ ka buān buwa adi kana. Di yun teya anŭ agi ndi tŭngŭn pimuruh adi nggen udip ka ndi tŭngŭn pimuruh adi nggen pinyipuan pasar kana ngga arap. 10 Ndi sungi aman di teya Eden ka misa teya anŭ; sungi anŭ agi bisakap pat di sapa teya Eden. 11 Sungi adi ndi dŭn Pishon, ka-i aman maning rais Havilah. 12 (Tigŭrŭ mas bisa dog dapŭd di tarun tana anŭ; ka simŭnŭ gŭh wangi ngga batuh batuh brega.) 13 Sungi adi duwŭh dŭn Gihon, aman maning rais Cush. 14 Sungi adi taruh dŭn Tigris, aman tura ka timor Assyria, ka sungi adi pat dŭn-i Euphrates. 15 Komŭnŭ TUHAN Tapa na manusia di teya Eden da sita ka nguan-i. 16 TUHAN Tapa pesan manusia, nang-I, “Kuu siŭn man tadŭ tadŭ buwa pimuruh di teya ati, 17 adŭ-i tŭngŭn anŭ adi nggen pinyipuan pasar kana ngga arapg kuu dŭh siŭn man; kambŭi kuu man kuu re kabŭs andu anŭ gŭh.” 18 Jadi TUHAN Tapa nang, “Dŭh kana manusia ati rŭŭ sadi. Aku re napa ayō-i adi situgu ngga ayŭh, da turung ayŭh.” 19 TUHAN Tapa tambit tana, rasu Ayŭh napa sopŭrŭg dāng ngga manuk ka taban ngara ka yŭn manusia anŭ da tingga ka nggen dŭn ngara; simŭnŭ inŭh ngara dapŭd dŭn ngara. 20 Jadi manusia nggen dŭn di sopŭrŭg manuk ngga dāng; pak sopŭrŭg ngara dŭh bisa jadi ayō-i adi bisa turung ayŭh. 21 Jadi TUHAN Tapa bada dari anŭ bŭŭs rŭrŭ, ka sitadŭn ayŭh bŭŭs, Tapa tambit ndi turang tirasah-i ka bada arok-i marit. 22 Ngga turang tirasah anŭ Tapa pijadi ndi naan dayung ka taban ayŭh ka yŭn dari anŭ. 23 Rasu dari anŭ nang, “Siati inŭh kada ku adi brimun ngga adŭp ku. Turang so turang ku, isin so isin ku. ‘Dayung’ inŭh dŭn-i, amai-i dog tambit so pŭrŭng dari.” 24 abab anŭ meh dari tingge sindŭ sama-i ka rŭŭ ngga sawŭn-i; ka ngara duwŭh jadi ndi pŭrŭng. 25 Dari ngga dayung anŭ sitabet sitagor, pak ngara dŭh puan mangŭh.

Tibirik 3

1 Jadi jippŭh inŭh dāng adi raru pitar adi TUHAN Tapa mbŭh napa. Jippŭh siken di dayung anŭ, “Sawŭ kah Tapa agi kidaan di angān da dŭh man buwa so tadŭ tadŭ tŭngŭn kayuh di teya ati?” 2 “Kieh bisa man buwa so tadŭ tadŭ tŭngŭn kayuh di teya ati,” dayung anŭ nam, 3 “adŭ-i so ndi tŭngŭn kayuh anŭ adi di yun teya. Tapa kidaan di kieh da dŭh man bait tama-i; kambŭi kieh man bait tama-i, kieh re kabŭs.” 4 Jippŭh anŭ nam, “Anŭ dŭh-i sawŭ; angān dŭh re kabŭs. 5 Tapa nang sakanŭ, amai Ayŭh puan nang kan angān man-i angān re mun Tapa ka puan kayuh adi kana ngga kayuh adi arap.” 6 Dayung anŭ kiris munki raru sangŭn tŭngŭn kayuh anŭ buang buwa-i tatŭng sidi dog man. Ayŭh birundeng munki sawŭ pinyikana-i kambŭi nŭŭh jadi bijak. Jadi ayŭh tambit kada buwa-i ka man. Komŭnŭ ayŭh nggen kada-i di banŭh-i, ka ayŭh sua gŭh man-i. 7 Dŭh tui ripas ngara ko man-i pikir ngara rasu tikuka ka rada adŭp-i mbŭh sitabet sitagor; jadi ngara nyapit ka nyiit dawŭn ara ngga nutu adŭp-i. 8 Singumi andu anŭ ngara dingah TUHAN Tapa panu di teya, ka ngara samah bisukan so Ayŭh di karu tŭngŭn kayuh. 9 Pak TUHAN Tapa bagan dari anŭ, “Diki kuu?” 10 Ayŭh nam, “Aku agi dingah Kaam di teya; pak aku taru ka bisukan so Kaam amai aku sitagor.” 11 Tapa siken, “Asi kidaan di kuu nang kuu sitagor? Agi kah kuu man buwa kayuh anŭ adi Aku mbŭh kijaman kuu man?” 12 Dari anŭ nam, “Dayung adi Kaam bada jadi ayō ku nggen di aku buwa kayuh anŭ, ka aku agi man-i.” 13 TUHAN Tapa siken dayung, “Mani kuu ndai kayuh mun anŭ?” Ayŭh nam, “Jippŭh nyibudo aku da man-i.” 14 Komŭnŭ TUHAN Tapa nang di jippŭh, “Kuu re dog ukum sitagar pingandai mu anŭ; kuu sadi adŭ so dāng dāng bŭkŭn dŭh siŭn dŭh gŭrŭng pangu ati: So madin kuu re panu ngga tain mu, ka kuu re man sapok dabu tana sitŭkŭd udip mu. 15 ku re bada kuu ngga dayung anŭ tiru di dingan ngan; bara sesang-i ngga tung jamu re jadi pinganyu. Anak sukuh-i re mŭmŭs ubak mu ka kuu re kuut tiga ngara.” 16 Ka Ayŭh nang di dayung, “Aku re nambah pinyusah mu di tika kuu bite samŭn sarang andam biranak mu. Pak sunggu mŭnŭ, kuu re babŭ biyŭn pinyiripong di banŭh mu, ka re nundok di ayŭh.” 17 Ka Ayŭh nang di dari anŭ, “Kuu mbŭh dingah pinganang sawŭn mu ka mbŭh man buwa adi Aku ko kijaman kuu man. Sabab kayuh adi kuu mbŭh ndai, tana re dog pangu. Kuu re bandar nyiraja nyiran adŭp mu sitŭkŭd umbur mu. 18 Tana re piruah uduh ngga tŭngŭn reja, ka kuu re man anak anak kayuh adi timbu di tarun. 19 Kuu re nyiraja jera ndŭg ka mudas ngga mu dapŭd pinguman, ndŭg ka kuu pari ka tana adi so mu dog napa. Kuu dog napa so tana, ka kuu re pari jadi tana.” 20 Adam kadŭn sawŭn-i Eve, amai ayŭh jadi sindŭ sopŭrŭg manusia. 21 Ka TUHAN Tapa ndai piraka so kurit dāng yŭn Adam ngga sawŭn-i. 22 Komŭnŭ TUHAN Tapa nang, “Madin manusia mbŭh brimun ngga ata ka biyŭn pinyipuan pasar kayuh adi kana ngga kayuh adi arap. Ngara dŭh siŭn dog nyibandar tambit buwa kayuh anŭ adi nggen udip, man-i, ka udip adu adu.” 23 Jadi TUHAN Tapa pibu ngara so Teya Eden ka bada ngara biteya birŭmŭh di tana adi so ngara dog napa. 24 Komŭnŭ di parad tura ka timor teya anŭ Ayŭh na cherubim ka ndi pedang apui adi bipusing nura ndi tarun tarun. Anŭ ngga bitan tadŭ tadŭ daya mandŭg nyindŭk tŭngŭn kayuh adi nggen udip.

Tibirik 4

1 Jadi Adam nyibŭŭs ngga sawŭn-i Eve, ka-i bite. Ayŭh biranak ndi anak dari; ka-i rasu nang, “Ngga pinurung TUHAN aku mbŭh dapŭd anak ati.” Ka-i kadŭn ayŭh Cain. 2 Ripas anŭ, ayŭh biranak ndi anak dari dinge, adi-i kadŭn Abel. Abel jadi pingingat-biri, pak Cain jadi daya birŭmŭh. 3 Mua tian-i ripas anŭ, Cain tambit kada buwa pingatŭm-i, ka jugan ndu sadis ka TUHAN. 4 Ka Abel taban gŭh anak bungas so biri biri-i, siŭ-i ka nggen tatad-i adi siabo kana ndu sadis. Yang TUHAN mbŭh raru munos di Abel ngga di sadis-i, 5 pak-I abah di Cain samŭn sadis adi jugan-i. Cain mbŭh raru baji buang nyibanyu. 6 Jadi TUHAN minyu ngga Cain, nang-I, “Mani kuu baji? Mani kuu nyibanyu? 7 Kambŭi kuu mbŭh ndai kayuh adi kana, tatu kuu tawŭh; pak sabab kuu mbŭh ndai kayuh adi arap, dosa mbŭh tuman kuu ka re ngarah kuu. Ayŭh raan nguasa kuu, pak kuu dŭh siŭn dŭh ngarah ayŭh.” 8 Ripas anŭ, Cain minyu ngga sude-i Abel, “Ja ata ruah panu.” Kan ngara mbŭh di sapa tarun, Cain siŭ sude-i. 9 TUHAN siken Cain, “Diki sude mu Abel?” Ayŭh nam, “Dŭh aku puan. Aku tukang kingat jaga ayŭh kah?” 10 Ka TUHAN nang, “Mani kuu mbŭh ndai kayuh adi raru sipŭ-i? Deya sude mu mbŭh bagan Aku so tana, sak sirŭŭn bagan mite baras. 11 Kuu mbŭh dog pangu ka re dŭh tia tungang purun kayuh di tana. Tana mbŭh nyŭp deya sude mu, keya ka mbŭh kanga baba-i taŭ deya-i di tika kuu siŭ ayŭh. 12 Kan kuu birŭmŭh bait biteya, tana dŭh re bada kayuh adi purun mu timbu. Pinyirŭŭ mu dŭh re bituku, ka re bigandon di ndi abong tarun.” 13 Ka Cain nang di TUHAN, “Ukum anŭ mbŭh rabis so adi tungang aku gŭrŭng. 14 Kaam pibu aku so tarun tana ati, ka dŭh an tia kiris aku. Aku re dŭh bituku pinyirŭŭ ku ka re bigandon di ndi abong tarun; ka daya adi bidapŭd ngga aku re siŭ aku.” 15 Pak TUHAN nam ka nang di ayŭh, “Dŭh. Daya adi siŭ kuu re dog ukum baras ju rupet bās dŭ so ukum adi nyatŭk kuu.” Sabab anŭ meh, TUHAN na tandā di Cain, isa-i kan daya bidapŭd ngga ayŭh, daya dŭh siŭ ayŭh. 16 Jadi Cain birakang ngga TUHAN ka rŭŭ di ndi tarun tana adi dŭn “Bigandon,” tura ka timor di sapa Eden. 17 Cain ngga sawŭn-i biyŭn ndi anak dari ka kadŭn-i Enoch. Komŭnŭ Cain pijog ndi kupo ka kadŭn-i Enoch, tunda dŭn anak-i. 18 Enoch biyŭn ndi anak dari dŭn Irad, adi jadi sama Mehujael, ka Mehujael biyŭn ndi anak dari dŭn Methushael, adi jadi sama Lamech. 19 Lamech biyŭn duwŭh sawŭn, Adah ngga Zillah. 20 Adah biranak Jabal, adi jadi tayung-babuk daya adi kudip dāng ka rŭŭ di bari. 21 Sude dari Jabal inŭh Jubal, adi tayung-babuk sopŭrŭg daya adi pandai mambak kachapi ngga sitaboi. 22 Zillah biranak Tubal Cain, adi ndai barang masam pingakas so timaga ngga basi. Sude dayung Tubal Cain inŭh Naamah. 23 Lamech nang di so-duwŭh sawŭn-i, “Adah, Zillah, dingah aku minyu: Aku agi siŭ ndi naan daya adi mara amai ayŭh mukong aku. 24 Kambŭi daya adi siŭ Cain dog ukum baras ju rupet bās dŭ so ukum adi nyatŭk Cain, ju puru-ju rupet baras ukum di daya anŭ adi siŭ aku.” 25 Adam ngga sawŭn-i biyŭn ndi dinge anak dari. Ka sawŭn-i nang, “Tapa mbŭh nggen di aku anak dari ngga gati Abel adi dog siŭ Cain.” Ngapŭi ayŭh kadŭn anak anŭ Seth. 26 Seth biyŭn ndi anak dari adi-i kadŭn Enosh. So jaman anŭ daya piguru nyambah TUHAN ngga adŭn-I adi kudus.

Tibirik 5

1 Ati inŭh susud sesang Adam. (Di andu Tapa napa manusia, Ayŭh napa ngara nunda gayŭn adŭp-I. 2 Ayŭh napa ngara dari ngga dayung, nyiberkat ngara, ka kadŭn ngara “Manusia.”) 3 Kan umbur Adam mbŭh 130 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari mun adŭp-i, adi-i kadŭn Seth. 4 Ripas anŭ, umbur Adam bitambah 800 sawa dinge. Ayŭh biyŭn dinge anak anak adi bŭkŭn 5 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 930. 6 Kan umbur Seth mbŭh 105 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Enosh, 7 ka udip sitian 807 sawa dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn dinge 8 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 912 sawa. 9 Kan umbur Enosh mbŭh 90 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari adi-i kadŭn Kenan, 10 ka udip sitian 815 sawa dinge. Ayŭh biyŭn dinge anak anak adi bŭkŭn, 11 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 905 sawa. 12 Kan umbur Kenan mbŭh 70 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Mahalalel, 13 ka udip sitian 840 sawa dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn dinge, 14 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 910 sawa. 15 Kan umbur Mahalalel mbŭh 65 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Jared, 16 ka udip sitian 830 sawa dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn dinge, 17 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 895 sawa. 18 Kan umbur-i mbŭh 162 sawa, Jared biyŭn ndi anak dari dŭn Enoch, 19 ka udip sitian 800 sawa dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn dinge 20 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 962 sawa. 21 Kan umbur Enoch mbŭh 65 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Methuselah. 22 Ripas anŭ, Enoch udip nanyam ka pinyiraan Tapa 300 sawa, ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn dinge. 23 Ayŭh udip ndŭg umbur-i 365 sawa. 24 Sitŭkŭd umbur-i ayŭh udip nanyam ka pinyiraan Tapa, ka komŭnŭ ayŭh miyap dog tambit Tapa. 25 Kan umbur Methuselah mbŭh 187 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Lamech, 26 ka udip sitian 782 sawa dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn 27 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 969 sawa. 28 Kan umbur Lamech mbŭh 182 sawa, ayŭh biyŭn ndi anak dari 29 ka nang, “So adŭp tana adi Tapa mbŭh mangu, anak ati re taban saduh yŭn ta so sopŭrŭg kraja jera ta.” Ngapŭi meh ayŭh kadŭn anak anŭ Noah. 30 Lamech pijuu udip 595 dinge. Ayŭh biyŭn anak anak adi bŭkŭn 31 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 777 sawa. 32 Ripas umbur Noah mbŭh 500 sawa, ayŭh biyŭn taruh madis anak dari, Shem, Ham, ka Japheth.

Tibirik 6

1 Kan manusia dŭ dŭ papah di ndi ong ong, ka anak anak dayung dog biranak, 2 kada so malaikat kiris dayung dayung anŭ ramus, ka tambit ndu sawŭn sinadan adi raan ngara. 3 TUHAN nang, “Aku dŭh re bada manusia udip adu adu; ngara inŭh manusia ka taŭn re kabŭs. So madin umbur ngara dŭh re rabis so 120 sawa.” 4 Di jaman anŭ, ka ripas anŭ gŭh, agi grigasi di ong adi sesang dayung dayung manusia ngga bara malaikat. u Ngara anŭ pimagan ka timagah di jaman jah. 5 Kan TUHAN kiris munki masam ginaka-i manusia di ong ka munki masam pikir-kira ngara mbŭh adu adu arap, 6 Ayŭh jadi susah kira adŭp-I mbŭh napa ngara ka na ngara di ong. Ayŭh mbŭh raru nyesar 7 ka-I nang, “Aku re pirarap bara daya adi ko Ku napa, samŭn sigara dāng ngga manuk, amai nyesar nyam Ku ko napa ngara.” 8 Pak TUHAN munos asŭng di Noah. 9-10 Ati inŭh dundan Noah. Ayŭh biyŭn taruh madis anak dari, Shem, Ham ngga Japheth. Noah nundok di Tapa ka taŭn ayŭh sadi adŭ daya adi kana di jaman adŭp-i. Ayŭh udip nanyam ka pinyiraan Tapa, 11 pak barang naan daya adi bŭkŭn mbŭh sadi arap di batŭh Tapa, ka pinyiganas mbŭh agi di barang yŭn-i. 12 Tapa tingga ong ka kiris-i arap, amai pimudip sopŭrŭg manusia mbŭh sadi arap. 13 Tapa nang di Noah, “Aku mbŭh natu adŭp Ku re pirarap sopŭrŭg manusia. Aku re kubo pirusak ngara, sabab ong ati mbŭh puno ngga pinyiganas ngara. 14 Kuu ndai ndi batra so betang betang kayuh adi kana; ndai birit birit di darŭm-i ka madad-i ngga tar di darŭm ngga di sapa. 15 Ndai-i da 133 mita ambu, 22 mita buka-i, ka 13 mita bigatung. 16 Ndai tanja di batra anŭ ka kidŭm 44 sentimita di asah tanjav ngga sindung. Ndai batra anŭ bada bitakah taruh ka ndai ndi tiban di sindung-i. 17 Aku re pait uba ka ong da pirusak barang masam kayuh adi udip. Barang masam kayuh di ong re abo kabŭs, 18 pak Aku re ndai simanya Ku ngga kuu. Mŭrŭt ka darŭm batra ngga sawŭn mu, anak anak dari mu, samŭn sawŭn sawŭn ngara. 19-20 Taban mŭrŭt ka darŭm batra ndi dari ndi dayung so barang masam dāng ka barang masam manuk, isa-i ngara dŭh rarap. 21 Taban barang masam pinguman yŭn adŭp mu ka yŭn ngara.” 22 Noah ndai sopŭrŭg anŭ nanyam pinyibada Tapa.

Tibirik 7

1 Tapa nang di Noah, “Mŭrŭt meh ka darŭm Batra ngga sopŭrŭg rawang mu; Aku puan kaŭs-i kuu sadi adŭ di ndi ong ong ati adi nundok di Aku. 2 Tambit ngga adŭp mu ju pasang so barang masam dāng adi bisig ka ndi pasang adŭ so barang masam dāng adi kais. 3 Tambit gŭh ju pasang so barang masam manuk. Ndai simŭnŭ isa barang masam dāng ngga manuk bisa udip, ka papah dinge di ong. 4 Dŭm ju andu so madin Aku re bada andu ujen pat puru andu ngga pat puru ngarŭm, ngga pirusak sopŭrŭg kayuh adi udip adi Aku ko napa.” 5 Noah ndai sopŭrŭg kayuh nanyam pinyibada TUHAN. 6 Noah mbŭh nŭm ratus sawa umbur-i, di andu uba bās ngapuh ong. 7 Ayŭh ngga sawŭn-i, bara anak dari-i adi taruh madis ngga sawŭn ngara, samah mŭrŭt ka darŭm batra nyiramat adŭp ngara so uba bās. 8 Ndi dari ndi dayung so barang masam dāng ngga manuk, bisig bait kais, 9 samah mŭrŭt ngga Noah ka darŭm Batra nanyam pinyibada Tapa. 10 Ju andu ripas anŭ uba mandŭg. 11 Kan Noah mbŭh nŭm ratus sawa umbur-i dog ngga simŭng ju andu buran duwŭh, sopŭrŭg rubang piin di darŭm tana bubus, ka sopŭrŭg tiban piin di rangit tikuka, 12 ka ujen rabu nyatŭk tana pat puru andu pat puru ngarŭm. 13 Di andu anŭ gŭh Noah ngga sawŭn-i mŭrŭt ka darŭm Batra ayō taruh madis anak dari-i, Shem, Ham, ka Japheth ngga sawŭn ngara. 14 Sua mŭrŭt ngga ngara inŭh barang masam dāng: dāng kudip ngga dāng tarun; adi sŭ ngga adi baga; ngga barang masam manuk. 15 Ndi dari ndi dayung so barang masam dāng samah mŭrŭt ka darŭm batra ngga Noah, 16 nanyam ka pinyibada Tapa. Kan sopŭrŭg mbŭh mŭrŭt, TUHAN tŭŭp tiban batra. 17 Uba pijuu maad ndŭg pat puru andu, ka piin jadi sadang tŭrŭp-i yŭn batra anŭ tipuang. 18 Piin jadi dŭ dŭ tŭrŭp, ka Batra biranyut di tunduh-i. 19 Piin mbŭh jadi raru tŭrŭp ndŭg ka-i mbŭh ngapuh darŭd darŭd adi siabo bigatung; 20 Gibabŭ gŭh uba tipaad, ndŭg ka-i ju mita rabis bigatung so tibung tibung darŭd. 21 Sopŭrŭg adi udip di ong, manuk, dāng ka manusia abo kabŭs. 22 Sopŭrŭg adi ngasŭng di ong abo kabŭs. 23 Tapa pirusak sopŭrŭg adi udip di ong, manusia, dāng, ka manuk. Kaŭs-i adi dŭm inŭh Noah ngga sinadan adi agi ngga ayŭh darŭm batra. 24 Uba nŭnŭng ndŭg siratus rimŭh puru andu.

Tibirik 8

1 Tapa dŭh kambŭt Noah ngga sopŭrŭg dāng adi agi ngga ayŭh di darŭm batra; ayŭh bada sabak poh, ka piin mupok simŭp. 2 Rubang rubang piin di ribo tana, ka tiban tiban uba di rangit mbŭh bitŭŭp. Ujen ko. 3 Piin mupok simŭp darŭm 150 andu. 4 Ngga andu adi simŭng ju darŭm buran adi ju batra anŭ nyasang di darŭd di apan Ararat. 5 Piin tanŭ ka simŭp, ka ngga sibungas andu darŭm buran simŭng tibung tibung darŭd mbŭh tatŭng. 6 Ripas pat puru andu Noah kuka pinjan. 7 Ka piruah ndi manuk kak. Manuk anŭ dŭh pari, pak adu adu mikabur ndŭg ka piin mbŭh badŭh bandar. 8 Di tipuh anŭ gŭh, Noah piruah ndi manuk asang amai an puan sawŭ mbŭh simŭp kah bayuh piin, 9 pak amai piin gibabŭ agi di tunduh tana, manuk anŭ dŭh dapŭd tarun adi re-i yŭn mbap. Ayŭh mikabur pari ka batra, ka Noah nyapai tambit-i. 10 Noah kajŭn ju andu dinge ka piruah manuk asang anŭ dinge. 11 Manuk anŭ pari ka yŭn-i ngga singumi andu taban dawŭn kayuh kanā di tukuk-i. So nŭ meh Noah puan nang piin mbŭh sawŭ simŭp. 12 Ayŭh kajŭn ju andu dinge adi ngga-i piruah dinge manuk asang anŭ; kari ati manuk anŭ dŭh pari. 13 Kan Noah mbŭh 601 sawa umbur-i, di sibungas andu darŭm sibungas buran, piin uba mbŭh badŭh. Noah kadi tanja batra, ka tingga abong tarun, ka kiris tana mbŭh re an badŭh. 14 Ngga andu adi duwŭh puru-ju darŭm buran duwŭh, tarun tana sawŭ mbŭh badŭh bandar. 15 Tapa nang di Noah, 16 “Ruah meh so batra anŭ ngga sawŭn mu samŭn anak anak dari mu ngga bara sawŭn ngara. 17 Taban sopŭrŭg manuk ngga dāng ruah, isa ngara bisa papah ka ngisi ndi tarun tana.” 18 Jadi Noah ruah so batra taban sawŭn-i, samŭn anak anak dari-i ka bara sawŭn ngara. 19 Sopŭrŭg dāng ka manuk ruah so batra nanyam ka tibaran masam adŭp-i. 20 Noah ndai ndi mija-sambah yŭn TUHAN; ayŭh tambit ndi pŭrŭng dāng ngga manuk adi bisig so barang masam-i, ka badang pŭrŭng pŭrŭng-i di tunduh mija-sambah anŭ ndu sadis. 21 Tapa mbŭh raru munos asŭng-I kan-I kadŭk dagŭn sadis anŭ, ka-i nang di adŭp-I, “Dŭh Aku re tia mangu ong sitagar kraja pingandai manusia; Aku puan so andu ngara gi-sŭ mara pikir-kira ngara taŭn mbŭh arap. Aku dŭh re tia pirusak tadŭ tadŭ kayuh adi udip, mun ati. 22 Sitŭkŭd ong agi, taŭn re agi tipuh nyipurun ngga tipuh ngatŭm. Ka re ari agi tipuh madud ngga tipuh paras, tipuh raga ngga tipuh birujen, sandu ngga singarŭm.”

Tibirik 9

1 Tapa nyiberkat Noah ngga bara anak dari-i, “Biranak bagŭ meh, isa bara sesang ngan udip di ndi ong ong. 2 Sopŭrŭg dāng, manuk, ka iken re udip darŭm taru di angān. Ngara mbŭh di ribo kuasa ngan. 3 Ngara siŭn jadi pinguman ngan, samŭn anak anak kayuh barŭm adi timbu; Aku nggen sopŭrŭg-i di angān ndu pinguman. 4 Ndi kayuh adi angān dŭh siŭn man, anŭ inŭh dagin adi babŭ bideya. Aku kijaman angān man-i sabab asŭng agi darŭm deya. 5 Kambŭi agi daya tambit asŭng manusia, ayŭh dŭh siŭn dŭh dog ukum. Aku gŭh re nggen ukum kabŭs di tadŭ tadŭ dāng adi tambit asŭng manusia. 6 Manusia dog napa nunda gayŭn Tapa, ngapŭi asi asi adi siŭ tadŭ tadŭ so ngara re dog siŭ daya bŭkŭn. 7 “Angān dŭh siŭn dŭh biyŭn bagŭ anak, isa bara sesang ngan udip di ndi ong ong.” 8 Tapa nang di Noah ka di bara anak dari-i, 9 “Aku madin ndai simanya Ku ngga angān ka ngga bara sesang ngan, 10 ka ngga sopŭrŭg kayuh adi udip, sopŭrŭg manuk ngga dāng; barang pŭrŭng adi ruah ngga kuu so batra. 11 Ngga pinganang sakati Aku ndai simanya Ku ngga angān: Aku bijanji re dŭh tia bada sopŭrŭg kayuh adi udip dog pirusak ngga uba; uba re dŭh tia pirusak ong. 12 Ndu tandā simanya anŭ, adi tan adu adu, adi ndai Ku ngga angān ka ngga sopŭrŭg kayuh adi udip, 13 Aku na bawŭh panah Ku di abun. Anŭ re jadi tandā simanya Ku ngga ong. 14 Niap kari Aku nutu rangit ngga abun, ujen bukang agi tatŭng, 15 Aku re ingat janji Ku ngga angān ka ngga sopŭrŭg dāng amai uba dŭh re tia pirusak sopŭrŭg kayuh adi udip. 16 Kan ujen bukang tatŭng di abun, Aku re kiris-i ka ingat simanya Ku adi tan adu adu adi Aku ko ndai ngga sopŭrŭg kayuh adi udip di tunduh tana. 17 Anŭ inŭh tandā janji adi Aku ndai ngga sopŭrŭg kayuh adi udip.” 18 Bara anak dari Noah adi samah ruah ngga ayŭh so batra inŭh Shem, Ham, ka Japheth. (Ham inŭh sama Canaan.) 19 So-taruh madis anak Noah anŭ mbŭh jadi tayung-babuk sopŭrŭg daya di ong. 20 Noah, daya adi biteya birŭmŭh, inŭh sibungas manusia adi ndai teya anggor. 21 Ripas-i ko nok kada wain anŭ, ayŭh mabuk, kubo pirudos piraka-i, ka guring sitagor darŭm bari. 22 Kan Ham, adi sama Canaan, kiris sama-i sitagor, ayŭh ruah ka sapa ka kidaan di jurud-i adi duwŭh madis. 23 Komŭnŭ Shem ngga Japheth tambit ndi jipo-ambu ka murai-i di kawin ngara. Ngara panu sikanang mŭrŭt ka darŭm bari sama ngara ka nabun ayŭh, buang bada jawin ngara nura tarun bŭkŭn siŭn ngara dŭh kiris ayŭh sitagor. 24 Kan Noah mbŭh rada adŭp-i ka puan kayuh adi anak sibusu-i mbŭh ndai di adŭp-i, 25 ayŭh nang, “Pangu nyatŭk Canaan! Ayŭh re jadi urun bara kaka-i. 26 Nggen puji di TUHAN, adi Tapa Shem! Canaan re jadi urun Shem. 27 Isa-i Tapa nyiberkat Japheth ngga tarun tana adi bayah yŭn-i rŭŭ. Isa-i sesang Japheth rŭŭ samah ngga sesang Shem! Canaan re jadi urun Japheth.” 28 Ripas uba bās anŭ Noah udip 350 sawa dinge 29 ka kabŭs kan umbur-i mbŭh 950 sawa.

Tibirik 10

1 Ati inŭh sesang bara anak dari Noah; Shem, Ham, ngga Japheth. Ngara ati adi taruh madis biyŭn anak anak dari ripas uba anŭ. 2 Bara anak dari Japheth inŭh Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, ngga Tiras. Ngara inŭh tayung-babuk bara daya adi tarik dŭn ngara. 3 Sesang Gomer inŭh daya Ashkenaz, Riphath, ngga Togarmah. 4 Sesang Javan inŭh daya Elishah, Spain, Cyprus, ka Rhodes; 5 ngara inŭh tayung-babuk daya adi rŭŭ di bŭngŭn rawŭt ka di anak anak purau. Ngara inŭh sesang Japheth, udip nanyam ka tibaran tibaran-asar ngara ngga rais ngara; barang tibaran minyu piminyu adŭp-i. 6 Bara anak Ham: Cush, Egypt, Libya, ngga Canaan. Ngara inŭh tayung-babuk bara daya adi tarik dŭn ngara. 7 Sesang Cush inŭh daya Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, ngga Sabteca. Sesang Raamah inŭh daya Sheba ngga Dedan. 8 Cush biyŭn ndi anak dari dŭn Nimrod. Ayŭh inŭh sibungas pinyerang adi timagah di ong. 9 Ngga pinurung TUHAN ayŭh jadi pingasū adi timagah; anŭ meh sabab daya ari nang, “Isa-i TUHAN bada kuu jadi pingasū adi timagah mun Nimrod!” 10 Jadi sibungas rais adi dog mritah-i inŭh Babylon, Erech, ka Accad, so taruh-i di Babylonia. 11 So tarun tana anŭ, ayŭh di ka Assyria, ka pijog kupo Nineveh, Rehoboth Ir, Calah, 12 ngga Resen adi di asah Nineveh ngga kupo bās Calah. 13 Bara sesang Egypt inŭh daya Lydia, Anam, Lehab, Naphtuh, 14 Pathrus, Casluh, ngga daya Crete, adi tayung-babuk daya Philistine. 15 Anak anak dari Canaan inŭh Sidon adi pinuai, ngga Heth adi sude-i. Ngara inŭh tayung-babuk bara daya adi tarik dŭn ngara. 16 Canaan gŭh adi tayung-babuk daya Jebus, Amor ngga Girgash, 17 daya Hivi, Arki, ngga Sini, 18 daya Arvad, Zemar, ngga Hamath. Barang tibaran-asar daya Canaan papah 19 ndŭg baat rais ngara piguru so Sidon ka siratan nuju Gerar sindŭk Gaza, ka timor nuju Sodom, Gomorrah, Admah, ngga Zeboiim sindŭk Lasha. 20 Ngara inŭh sesang Ham adi masin masin rŭŭ di rais adŭp ngara ka masin masin minyu piminyu adŭp-i. 21 Jadi Shem, adi kaka pinuai Japheth inŭh babuk daya Hebrew. 22 Bara anak dari Shem inŭh Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, ngga Aram. Ngara inŭh tayung-babuk bara daya adi tarik dŭn ngara. 23 Sesang Aram inŭh daya Uz, Hul, Gether, ngga Meshek. 24 Arpachshad inŭh sama Shelah, adi sama Eber. 25 Ka Eber biyŭn duwŭh anak dari: Ndi dŭn Peleg, amai di jaman-i pimudip manusia di ong taŭn-i birutung rutung; ka sianŭ ndi dŭn Joktan. 26 Sesang Joktan inŭh daya Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 27 Hadoram, Uzal, Diklah, 28 Obal, Abimael, Sheba, 29 Ophir, Havilah ngga Jobab. Sopŭrŭg ngara inŭh sesang Joktan. 30 Tarun tana adi yŭn ngara rŭŭ, bayah-i inŭh so Mesha ndŭg Sephar di rais tarun tana sandah tura ka timor. 31 Ngara inŭh sesang Shem adi udip ngga barang tibaran-asar ngara ngga rais ngara; barang tibaran-asar minyu piminyu adŭp-i. 32 Sopŭrŭg ngara inŭh sesang Noah, so bangsa ndi ndŭg bangsa andi, nanyam taris asar ngara. Sopŭrŭg bangsa di ong inŭh sesang bara anak dari Noah ripas uba bās anŭ.

Tibirik 11

1 Sibungas-i, bara daya di ndi ong ong biyŭn ndi piminyu ka pakai ndi masam bang bang piminyu. 2 Darŭm ngara bigandon di tarun tana di timor, ngara ndŭg tarun tana rabak di Babylonia ka rŭŭ diginŭ. 3 Ngara nang dupan adŭp ngara, “Ja ata ndai batuh batā! Ata badang-i da riang.” Jadi ngara biyŭn batuh batuh batā ka biyŭn gŭh tar ngga pirakat batuh batā anŭ. 4 Ngara nang, “Ja ata ndai ndi kupo ngga tawā-i adi bigatung ndŭg rangit, isa ata tungang bada dŭn ta timagah ka dŭh re papar sasah di ndi ong ong.” 5 Komŭnŭ TUHAN mūn di tingga kupo ngga tawā adi ngara ko ndai, 6 ka nang, “Ngara ati, adi taŭn-i ndi bangsa daya adi minyu ndi masam piminyu; ati gi-sibungas kayuh adi ngara re ndai. Dŭh tui ngara re tungang ndai tadŭ tadŭ kayuh adi ngara raan! 7 Ja ata mūn di ngarut piminyu ngara isa ngara dŭh mirati dingan-i.” 8 Jadi TUHAN mesak ngara bada papar sasah di ndi ong ong ka ngara dŭh pijuu ndai kupo anŭ. 9 Kupo anŭ dog kadŭn Babylon, sabab diginŭ TUHAN ngarut piminyu sopŭrŭg daya, ka so nŭ Ayŭh mesak ngara bada papar sasah di ndi ong ong. 10 Ati inŭh bara sesang Shem. Duwŭh sawa ripas uba bās anŭ, kan Shem mbŭh 100 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Arpachshad. 11 Ripas anŭ, ayŭh udip 500 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 12 Kan Arpachshad mbŭh 35 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Shelah; 13 ripas anŭ, ayŭh udip 403 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 14 Kan Shelah mbŭh 30 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Eber; 15 ripas anŭ, ayŭh udip 403 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 16 Kan Eber mbŭh 34 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Peleg; 17 ripas anŭ, ayŭh udip 430 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 18 Kan Peleg mbŭh 30 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Reu; 19 ripas anŭ, ayŭh udip 209 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 20 Kan Reu mbŭh 32 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Serug; 21 ripas anŭ, ayŭh udip 207 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 22 Kan Serug mbŭh 30 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Nahor; 23 ripas anŭ, ayŭh udip 200 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 24 Kan Nahor mbŭh 29 sawa umbur-i, ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Terah; 25 ripas anŭ, ayŭh udip 119 sawa dinge ka biyŭn anak anak adi bŭkŭn. 26 Ripas Terah mbŭh 70 sawa umbur-i, ayŭh jadi sama Abram, Nahor, ka Haran. 27 Ati inŭh bara sesang Terah, adi sama Abram, Nahor, ka Haran. Haran inŭh sama Lot, 28 ka Haran kabŭs di kupo adŭp-i Ur di Babylon, darŭm sama-i gibabŭ udip. 29 Abram tambit Sarai ndu sawŭn, ka Nahor tambit Milcah, anak dayung Haran, adi gŭh sama Iscah. 30 Sarai Aboh 31 Terah taban anak dari-i Abram, sukuh-i Lot, adi anak dari Haran, ka iban dayung-i Sarai, sawŭn Abram, ngga bu so kupo Ur di Babylonia di ka tana Canaan. Ngara bu jeh ka Haran ka rŭŭ diginŭ. 32 Terah kabŭs diginŭ kan umbur-i mbŭh 205 sawa.

Tibirik 12

1 TUHAN nang di Abram, “Tingge rais mu, jurud madis mu ka ramin sama mu, ka di ka tarun tana adi Aku re kiren di kuu. 2 Aku re nggen bagŭ sesang di kuu, ka ngara re jadi bangsa adi bās. Aku re nyiberkat kuu ka re bada dŭn mu timagah, isa kuu jadi daya adi biberkat yŭn bangsa bŭkŭn. 3 Aku re nyiberkat ngara adi nyiberkat kuu, pak Aku re mangu ngara adi mangu kuu. Ka so kuu Aku re nyiberkat sopŭrŭg bangsa bŭkŭn.” 4 Kan Abram mbŭh ju puru-rimŭh sawa umbur-i, ayŭh matak bu so Haran, nimun adi TUHAN mbŭh kidaan di ayŭh; ka Lot sua matak ngga ayŭh. 5 Abram taban sawŭn-i Sarai, Lot adi anak jurud-i, ka sopŭrŭg buat-rata samŭn sopŭrŭg daya urun adi ngara miris di Haran, ka ngara matak bu ka Canaan. Kan ngara mbŭh ndŭg Canaan, 6 Abram panu mutas tarun tana anŭ ndŭg ka ayŭh mandŭg ka yŭn tŭngŭn kayuh pirapu' di Moreh, tarun anŭ adi kudus di Shechem. (Di jaman anŭ daya Canaan babŭ rŭŭ di abong anŭ.) 7 TUHAN nandŭng di Abram ka nang di ayŭh, “Ati inŭh tarun tana adi Aku re nggen di bara sesang mu.” Komŭnŭ Abram ndai ndi mija-sambah yŭn TUHAN diginŭ, adi ko nandŭng di ayŭh. 8 Ripas anŭ, ayŭh bu bipindah di ka siratan ka rais tarun tana sandah di tura ka timor kupo Bethel ka bibari di asah Bethel parad tura ka barat ngga Ai di parad ka timor. Diginŭ gŭh ayŭh ndai ndi mija-sambah ka nyambah TUHAN. 9 Komŭnŭ ayŭh bipindah bu so tarun ndi di ka tarun andi nuju parad siratan Canaan. 10 Pak agi apag di Canaan, ka-i mbŭh sera ndŭg ka Abram pijuu panu nuju siratan ndŭg Egypt, ka rŭŭ diginŭ nyitiro. 11 Kan ayŭh re mutas baat di ka Egypt, ayŭh nang di sawŭn-i Sarai, “Kuu inŭh dayung adi ramus. 12 Kan daya Egypt kiris kuu, ngara re nang kuu sawŭn ku, ka re siŭ aku ka tandah kuu udip. 13 Kidaan di ngara nang adŭp mu sude dayung ku; isa ngara dŭh siŭ aku pak ngasi aku sitagar kuu.” 14 Jadi kan ayŭh mbŭh mutas baat di ka Egypt, daya Egypt sawŭ kiris sawŭn-i ramus. 15 Kada so daya pritah adi mbŭh kiris ayŭh kidaan di raja nang ayŭh sawŭ ramus; jadi ayŭh dog taban ka istana raja. 16 Sabab Sarai raja kana ngga Abram ka nggen di Abram kaban biri ngga kaban kambing, sapi sapi, kaldi, daya urun, ka onta. 17 Pak sabab raja mbŭh tambit Sarai, TUHAN pait andam adi raru bisā da dog ayŭh samŭn bara daya-i di istana. 18 Komŭnŭ raja bagan Abram ka siken ayŭh, “Ani anŭ mbŭh kuu ndai di aku? Mani kuu dŭh kidaan di aku nang ayŭh sawŭn mu? 19 Mani kuu nang ayŭh sude mu, ka bada aku tambit ayŭh jadi sawŭn ku? Ati sawŭn mu; tambit ayŭh ngga bu so ti!” 20 Raja nggen pritah di daya daya-i, ka ngara taban Abram ngga ruah so rais anŭ, samŭn sawŭn-i ka sopŭrŭg kayuh adi ayŭh dapu.

Tibirik 13

1 Abram panu ka utara ruah so Egypt di ka parad siratan tarun tana Canaan ngga sawŭn-i ka ngga sopŭrŭg buat-rata adi-i dapu, ka Lot sua ngga ayŭh. 2 Abram inŭh daya adi raru kaya; ayŭh biyŭn bagŭ biri, kambing, ka sapi, samŭn mas pirak. 3 Ayŭh tingge tarun anŭ, bipindah so tarun ndi di ka tarun andi nuju Bethel. Ayŭh mandŭg ka tarun tana adi di asah Bethel ngga Ai, tarun adi ko-i yŭn bibari dawŭ-i, 4 ka mbŭh pijog ndi mija-sambah. Diginŭ ayŭh nyambah TUHAN. 5 Lot biyŭn gŭh biri, kambing ngga sapi, ka rawang adŭp-i samŭn daya-gaji. 6 Ngapŭi tarun tana kupai mbŭh dŭh sadang yŭn duwŭh rawang anŭ briyŭn rŭŭ, amai dāng ngara mbŭh raru bagŭ. 7 Ka kaii timbur di dupan daya adi jaga dāng Abraham ngga daya adi jaga dāng Lot. (Di tipuh anŭ daya Canaan ngga daya Periz gibabŭ rŭŭ di tarun tana anŭ.) 8 Jadi Abram nang di Lot, “Ata ati bikada, ka daya mu ngga daya ku dŭh patut bikaii. 9 Ngapŭi ata birakang adŭ. Mien tadŭ tadŭ parad tarun tana adi raan mu. Kuu di ka parad ndi, aku di ka parad andi.” 10 Lot tingga ndi abong tarun anŭ, ka-i kiris ndi tarun tarun Rubān Jordan ndŭg abong Zoar biyŭn bagŭ piin, mun Teya TUHAN, puan kah mun tarun tana Egypt. (Anŭ inŭh tipuh adi diŭ so TUHAN pirabur kupo Sodom ngga kupo Gomorrah.) 11 Jadi Lot kubo ngaku Rubān Jordan, ka bipindah jeh ka parad timor. Simŭnŭ inŭh gaya ngara duwŭh birakang. 12 Abram rŭŭ di tana Canaan, ka Lot rŭŭ di gadung kupo kupo di rubān anŭ, ka bibari sindŭk Sodom, 13 adi puno ngga daya ginaka ngga adi bidosa rawan TUHAN. 14 Ripas Lot mbŭh bu, TUHAN nang di Abram, “So tarun adi yŭn mu madin, nakit meh tingga sopŭrŭg parad tarun. 15 Aku re nggen di kuu ngga di sopŭrŭg sesang mu, sopŭrŭg tarun tana adi kuu kiris anŭ, ka-i re adu adu jadi tung jamu. 16 Aku re nggen bagŭ turap sesang di kuu ndŭg ka mating daya re tungang mirang sopŭrŭg ngara; nimun dabu tana dŭh tungang dog mirang simŭnŭ gŭh ngara dŭh tungang dog mirang! 17 Panu meh di tingga ndi abong tarun tana anŭ, sabab Aku taŭn re kubo nggen-i di kuu.” 18 Ngapŭi Abram mindah bari-i ka rŭŭ sindŭk dudu tŭngŭn kayuh pirapu' Mamre di Hebron, ka diginŭ gŭh ayŭh pijog ndi mija-sambah yŭn TUHAN.

Tibirik 14

1 Pat naan raja, Amraphel so Babylonia, Arioch so Ellasar, Chedorlaomer so Elam, ka Tidal so Goiim, 2 matak biperang rawan rimŭh naan raja adi bŭkŭn: Bera so Sodom, Birsha so Gomorrah, Shinah so Admah, Shemeber so Zeboiim, ka raja so Bela (puan kah Zoar.) 3 Rimŭh naan raja anŭ bipambit ka nguruk adŭp-i di Rubān Siddim, adi madin dog kadŭn Rawŭt Pide. 4 Ngara mbŭh dog nguasa Chedorlaomer sitŭkŭd simŭng duwŭh sawa, pak ngga sawa adi simŭng taruh ngara rawan ayŭh. 5 Ngga sawa adi simŭng pat, raja Chedorlaomer ngga bara pambit-i ngarah Rephaim di Ashteroth Karnaim, daya Zuzim di Ham, daya Emim di rabak Kiriathaim, 6 samŭn daya Hor di darŭd Edom, tadak ngara ndŭg tarun tana Elparan di bŭngŭn tarun tana-pajam. 7 Komŭnŭ ngara pari ka mandŭg ka Kadesh (nganŭ dog kadŭn Enmishpat.) Ngara sirabut sopŭrŭg tarun tana daya Amalek ka ngarah daya Amor adi rŭŭ di Hazazon Tamar. 8 Komŭnŭ raja raja so Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim, ka Bela taban bara soldadu ngara ka biperang di gadung Rubān Siddim, 9 rawan raja raja Elam, Goiim, Babylonia, ka Ellasar; rimŭh naan raja rawan pat naan raja. 10 Rubān anŭ mbŭh puno ngga rubang tar, ka kan raja Sodom ngga raja Gomorrah bu mangān perang anŭ, ngara rabu ka darŭm rubang anŭ, pak raja adi taruh naan anŭ ruah ka bu di ka darŭd. 11 Raja anŭ adi pat naan tambit sopŭrŭg kayuh adi agi di Sodom ngga Gomorrah, samŭn dudu pinguman taban ngga bu. 12 Lot, anak jurud Abram mbŭh rŭŭ di Sodom, ka ngara taban ayŭh ngga bu, samŭn sopŭrŭg buat rata-i. 13 Pak ndi naan daya dapŭd pirupas adŭp-i ka kidaan sopŭrŭg kayuh anŭ di Abram, adi daya Hebrew, adi rŭŭ sindŭk tŭngŭn kayuh pirapu' adi dog dapu Mamre daya Amor. Mamre ngga jurud-i Eshcol ngga Aner inŭh pambit Abram. 14 Kan Abram dingah anak jurud-i mbŭh dog nakap, ayŭh nguruk sopŭrŭg daya-i adi pandai birawan. Prungun-i 318 naan, ka tadak raja anŭ adi pat naan jeh ndŭg Dan. 15 Diginŭ ayŭh kutung bara-i ngga tibaran, nyerang pinganyu singarŭm, ka ngarah ngara. Ayŭh tadak ngara ndŭg Hobah, di utara Damascus, 16 ka tambit pari sopŭrŭg kayuh adi muko dog sirapas. Ayŭh taban mari gŭh anak jurud-i Lot, ngga buat rata-i, samŭn bara dayung ngga bara daya-takap adi bŭkŭn. 17 Kan Abram mbŭh mari ripas pimanang-i rawan Chedorlaomer samŭn raja raja adi bŭkŭn, raja so Sodom mandŭg di bidapŭd ngga ayŭh di Rubān Shaveh (adi dog kadŭn Rubān Raja gŭh). 18 Melchizedek adi raja so Salem, ka adi imam gŭh yŭn Tapa adi Sambu Sopŭrŭg, taban ruti ngga wain ka Abram, 19 nyiberkat ayŭh, ka nang, “Isa-i Tapa adi Sambu Sopŭrŭg, adi napa rangit ngga ong, nyiberkat Abram! 20 Isa-i Tapa adi Sambu Sopŭrŭg, adi bada kuu manang rawan pinganyu mu, dog muji!” Ka Abram nggen di Melchizedek ndi utung-so-simŭng so sopŭrŭg kayuh sirapas adi mbŭh-i dapŭd tambit pari. 21 Raja Sodom nang di Abram, “Nyikŭn nŭh adŭ sopŭrŭg kayuh sirapas anŭ, pak nggen pari ka aku sopŭrŭg daya ku.” 22 Abram nam, “Aku ngga siabo atin ku bipayu di sirung jawin TUHAN, Tapa adi Sambu Sopŭrŭg, Pinapa rangit ngga ong, 23 aku dŭh re nyikŭn tadŭ tadŭ kayuh adi kuu dapu; ndŭg ka sirah tiburi bait taris kasut mu aku dŭh re nyikŭn. Isa andu bŭkŭn, kuu dŭh bisa nang, ‘Aku inŭh adi bada Abram kaya.’ 24 Aku dŭh re tambit ani ani yŭn adŭp ku, adŭ anŭ adi bara daya ku ko pakai. Pak bada bara pambit ku, Aner, Eshcol ka Mamre, tambit utung ngara.”

Tibirik 15

1 Ripas anŭ, Abram kiris kayuh keya ka darŭm pŭmŭh ka dingah TUHAN nang di adŭp-i, “Dŭhnyah taru, Abram, Aku re grindung kuu so pinyusah ka re nggen di kuu upah bās.” 2 Pak Abram nam, “TUHAN Raja, ani kana-i re upah Mai di aku, amai aku dŭh biyŭn anak? Daya adi re jadi pimunān ku kaŭs-i Eliezer so Damascus. 3 Kaam dŭh nggen anak di aku, ka ndi naan so urun ku re dapu buat-rata ku.” 4 Komŭnŭ ayŭh dingah TUHAN minyu ngga adŭp-i dinge: “Eliezer, urun mu anŭ dŭh re dapu buat-rata mu; anak dari adŭp mu re jadi pimunān mu.” 5 TUHAN taban ayŭh ngga ruah ka sapa ka nang, “Tingga rangit ka suba mirang dudu bitang; kuu re biyŭn bagŭ sesang mun anŭ gŭh.” 6 Abram na pinyabah-i di TUHAN, ka sabab anŭ meh TUHAN mbŭh raru munos asŭng-I di ayŭh ka ngitong ayŭh tŭnggŭn. 7 Komŭnŭ TUHAN nang di ayŭh, “Aku ati TUHAN, adi mbŭh taban kuu ngga ruah so Ur di Babylonia, ka re nggen di kuu tarun tana ati bada jadi tung jamu.” 8 Pak Abram siken, “TUHAN Raja, simuki aku re puan nang tana ati re jadi tung jaku?” 9 TUHAN nam, “Taban ka yŭn Ku ndi dayung sapi, ndi kambing, ka ndi dari biri, barang pŭrŭng ngara adi taruh sawa umbur-i, samŭn ndi manuk tikukur ngga ndi manuk asang.” 10 Abram taban dāng dāng anŭ ka Tapa, mire nyinuwŭh pŭrŭng dāng anŭ ka tipan pire pire anŭ da situra ngga pire pire adŭp-i, biratan duwŭh baris; pak ayŭh dŭh mire manuk manuk anŭ. 11 Dudu manuk volcha mandŭg mūn ka mbap di tunduh dagin dagin dāng anŭ, pak Abram krutak kasig ngara da bu. 12 Kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp, Abram guring rasu bŭŭs rŭrŭ, ka yang adi taru ngga tikŭnŭd kirurung ayŭh. 13 TUHAN nang di ayŭh, “Bara sesang mu re jadi bara daya saruh di tarun tana daya; ngara re jadi urun diginŭ ka re dog pijera sitadŭn pat ratus sawa. 14 Pak Aku re ngukum bangsa anŭ adi piurun ngara, ka kan ngara bu so tarun tana daya anŭ, ngara re taban bagŭ buat-rata. 15 Adŭp mu re udip ndŭg ka minyamba, re kabŭs ngga sanang, ka re dog kubur. 16 Ripas pat turap udip di tarun tana daya, nŭ ka sesang mu re pari mari kamati, amai Aku dŭh re pibu daya Amor ndŭg ka ngara mbŭh jadi ruai arap adi ngga ngara dŭh siŭn dŭh dog ukum.” 17 Kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp ka andu mbŭh karŭm, ndi priok apui adi birasuh ka ndi siru' adi bijireb gŭgŭh nandŭng mutas so asah pire pire pŭrŭng dāng anŭ. 18 Komŭnŭ TUHAN ndai simanya-I diginŭ ngga Abram. Ayŭh nang, “Aku bijanji an nggen di bara sesang mu sopŭrŭg tarun tana ati so siri baat Egypt ndŭg Yang Euphrates, 19 samŭn tarun tana daya Ken, daya Keniz, daya Kadmon, 20 daya Hitti, daya Periz, daya Rephaim, 21 daya Amor, daya Canaan, daya Girgash, ka daya Jebus.”

Tibirik 16

1 Sarai, adi sawŭn Abram, dŭh biranak. Sarai agi ndi naan dayung urun bangsa daya Egypt dŭn Hagar, 2 ka-i nang di Abram, “TUHAN mbŭh bitan aku biranak. Kana kuu nyibŭŭs ngga urun ku adŭ. Kadŭ ayŭh bisa dapŭd anak yŭn ku.” Abram situju ngga pinganang Sarai. 3 Jadi Sarai nggen Hagar di banŭh-i da jadi dayung nyikŭn-i. (Nganŭ Abram mbŭh simŭng sawa rŭŭ di tarun tana Canaan.) 4 Abram nyibŭŭs ngga Hagar, ka ayŭh bite. Kan ayŭh kinyam adŭp-i mbŭh bite, ayŭh jadi sambuh ka ngamun Sarai. 5 Jadi Sarai nang di Abram, “Sitagar mu inŭh Hagar ngamun aku. Adŭp ku nggen ayŭh di kuu, ka tan ayŭh mbŭh bite ayŭh ari ngamun aku. Isa-i TUHAN tingga asi so ata duwŭh adi batur, kuu kah aku!” 6 Abram nam, “Sawŭ, ayŭh anŭ urun mu, ka di ribo kuasa mu; sikamun kamun mu ngga ayŭh.” Jadi Sarai mbŭh barang ka mun-i ngga Hagar ndŭg ka ayŭh bu adŭ. 7 Malaikat TUHAN bidapŭd ngga Hagar sindŭk rubang piin di tarun tana-pajam, di aran nuju Shur, 8 ka nang, “Hagar urun Sarai, so ki kuu ka re kamaki kuu?” Ayŭh nam, “Aku bu so ramin tuan ku Sarai.” 9 Malaikat TUHAN nang, “Pari ka babŭ bituan di ayŭh.” 10 Komŭnŭ ayŭh nang, “Aku re bada sesang mu papah ndŭg ka-i dŭh tungang dog mirang. 11 Kuu re biyŭn ndi anak dari, ka re kadŭn ayŭh Ishmael, amai TUHAN mbŭh dingah pinyusah mu. 12 Pak anak dari mu re udip keya ka kaldi tarun; ayŭh re rawan daya, ka daya re rawan ayŭh. Ayŭh re udip jo so jurud madis-i.” 13 Hagar siken darŭm asŭng-i, “Aku mbŭh sawŭ kiris Tapa kani, ka babŭ udip re piagah pasar Ayŭh?” Ngapŭi ayŭh kadŭn TUHAN, adi muko minyu ngga adŭp-i, “Tapa adi Kiris.” 14 Ngapŭi daya kadŭn prigi anŭ di asah Kadesh ngga Bered “Prigi Nyanŭ adi Udip adi Kiris Aku.” 15 Hagar biranak ndi anak dari yŭn Abram ka kadŭn-i Ishmael. 16 Nganŭ Abram mbŭh 86 sawa.

Tibirik 17

1 Kan Abram mbŭh prii puru-prii sawa umbur-i, TUHAN pinandŭng adŭp-i di ayŭh ka nang, “Aku ati Tapa Bisa-pŭrŭg. Nundok di Aku ka ndai kayuh adi batur. 2 Aku re ndai simanya Ku ngga kuu ka nggen di kuu bagŭ sesang.” 3 Abram mutu ubak-i ndŭg ka jawin-i dog tana, ka Tapa nang, 4 “Aku ndai simanya ati ngga kuu: Aku bijanji kuu re jadi babuk yŭn bagŭ bangsa. 5 Dŭn mu dŭh tia Abram, pak Abraham, sabab Aku bada kuu jadi pingubak bagŭ bangsa. 6 Aku re nggen di kuu bagŭ sesang, ka kada so ngara anŭ re jadi raja. Kuu re biyŭn raru bagŭ sesang ndŭg ka ngara anŭ re jadi bagŭ bangsa.” 7 “Aku re kingat janji Ku di kuu ka di sesang mu di turap turap adi re, da jadi simanya adi tan adu adu. Aku re jadi Tapa mu ka Tapa bara sesang mu. 8 Aku re nggen di kuu ka di sesang mu tana ati adi yŭn mu madin jadi daya pinami. Ndi tarun tana Canaan re adu adu dog dapu bara sesang mu, ka Aku re jadi Tapa ngara.” 9 Tapa nang di Abraham, “Kuu dŭh siŭn dŭh gŭh an situju samah sita simanya anŭ ngga Aku, adŭp mu ngga bara sesang mu ndŭg turap adi re. 10 Kuu ngga sesang mu dŭh siŭn dŭh gŭh an situju nyunat barang naan anak dari ngan. 11-12 So madin kuu dŭh siŭn dŭh nyunat barang naan anak dari kan umbur ngara mbŭh mai andu, samŭn urun urun adi dog biranak di ramin mu, samŭn urun urun adi miris mu so daya pinami. Anŭ meh adi re jadi tandā simanya adi Aku mbŭh ndai ngga kuu. 13 Barang naan dŭh siŭn dŭh dog nyunat, ka ati re jadi tandā pŭrŭng adi kiren simanya Ku ngga kuu agi tan adu adu. 14 Tadŭ tadŭ dari adi dŭh dog nyunat dŭh re dog nyirundeng daya Ku, sabab ayŭh dŭh sita simanya anŭ ngga Aku.” 15 Tapa nang di Abraham, “Kuu dŭh siŭn tia bagan sawŭn mu Sarai; so madin dŭn-i inŭh Sarah. 16 Aku re nyiberkat ayŭh, ka Aku re nggen di kuu ndi anak dari so ayŭh. Aku re nyiberkat ayŭh, ka ayŭh re jadi sindŭ dudu bangsa, ka re agi raja raja so turap sesang-i.” 17 Abraham mutu ubak-i ndŭg ka jawin-i dog tana, pak tawŭh kan ayŭh pikir darŭm asŭng-i, “Tungang kah daya biyŭn anak kan umbur-i mbŭh siratus sawa? Tungang kah Sarah biyŭn anak kan umbur-i mbŭh prii puru sawa?” 18 Ayŭh siken di Tapa, “Mani dŭh bada Ishmael jadi pimunān ku?” 19 Pak Tapa nang, “Dŭh. Sawŭn mu Sarah re biranak ndi anak dari, ka kuu re kadŭn ayŭh Isaac. Aku re adu adu sita simanya Ku ngga ayŭh ka ngga bara sesang-i. Anŭ inŭh simanya adi tan adu adu. 20 Aku mbŭh dingah pimite mu pasar Ishmael, Aku re nyiberkat ayŭh ka bada ayŭh biyŭn bagŭ anak ka bagŭ sesang. Ayŭh re jadi sama ngara adi simŭng duwŭh naan pingubak tibaran-asar, ka Aku re bada bara sesang-i jadi bangsa adi bās. 21 Pak Aku re ingat simanya Ku ngga anak dari mu Isaac, adi re dog biranak so Sarah ngga arong munti sawa, sawa bauh.” 22 Kan Tapa muko minyu ngga Abraham, Tapa tingge ayŭh. 23 Andu anŭ gŭh Abraham tunda pinganang Tapa, ka nyunat anak dari-i Ishmael, ka sopŭrŭg dari adi bŭkŭn adi agi di rawang-i, samŭn bara urun-i adi dog biranak di ramin-i samŭn ngara anŭ adi-i ko miris. 24 Abraham mbŭh 99 sawa umbur-i adi ngga-i dog nyunat, 25 ka anak dari-i Ishmael 13 sawa. 26 So-duwŭh ngara dog nyunat di andu anŭ, 27 samah ngga sopŭrŭg urun Abraham.

Tibirik 18

1 TUHAN pinandŭng adŭp-I di Abraham di yŭn tŭngŭn kayuh pirapu' Mamre. Darŭm Abraham guru di baŭm tiban bari-i sitadŭn sura paras di andu anŭ, 2 ayŭh pakat ubak-i ka kiris taruh naan daya mijog diginŭ. Kan-i kiris ngara anŭ, ayŭh bikaduh ruah di kambat ngara. Mutu ubak-i ndŭg ka jawin-i dog tana, 3 ayŭh nang, “Tuan, turung dŭhnyah murah adŭ ramin ku; aku an ngidang angān. 4 Isa aku di tambit piin ngga ngu kaja ngan; angān bisa rŭŭ digiti di ribo tŭngŭn kayuh ati. 5 Aku re tambit gŭh kada pinguman isa-i nyibake angān kan angān pijuu pimanu ngan. Angān mbŭh stabi di aku amai tungang nyasa di bari ku; ngapŭi meh, bada aku ngidang angān.” Ngara nam, “Bisa; trima kaseh di kuu.” 6 Abraham bigaut mŭrŭt ka darŭm bari-i ka nang di Sarah, “Rikas tambit ndi kandi tibaduk mu adi siabo kana ka ndai ruti.” 7 Ka adŭp-i bikaduh di ka kaban dāng-i ka tambit ndi anak sapi adi gamu buang mara ka nggen-i di daya-gaji bada rikas sidia. 8 Ayŭh tambit kada krim, sisuh, ka dagin, ka na pinguman anŭ di sirung jawin ngara. Di ribo tŭngŭn kayuh anŭ ayŭh ngidang ngara, ka ngara man. 9 Komŭnŭ ngara siken di ayŭh, “Diki sawŭn mu Sarah?” Ayŭh nam, “Agi ayŭh diginŭ di darŭm bari.” 10 Ndi so ngara nang, “Prii buran so madin aku re mandŭg dinge, ka sawŭn mu Sarah re biyŭn ndi anak dari.” Sarah agi di punok-i sindŭk tiban bari, nyiringa. 11 Abraham ngga Sarah taŭn mbŭh minyamba ka Sarah mbŭh dŭh tia kais nandā buran-i. 12 Sarah tawŭh darŭm asŭng-i, “Madin aku mbŭh minyamba, tungang kah aku re pidundong pinyiraan ku babŭ puan dari? Ka dinge, banŭh ku mbŭh minyamba gŭh.” 13 Jadi TUHAN siken di Abraham, “Mani Sarah tawŭh buang nang, ‘Bisa kah aku biyŭn anak darŭm aku mbŭh minyamba?’ 14 Paŭh mbar kah kayuh di TUHAN? Nimun adi muko Aku nang, prii buran so madin Aku re mandŭg dinge, ka Sarah re biyŭn ndi anak dari.” 15 Sabab Sarah mbŭh taru, ayŭh miman, “Mating aku tawŭh.” “Kuu sawŭ agi tawŭh,” Ayŭh nam. 16 Jadi ngara anŭ bu panu di ka tarun tana adi yŭn ngara dapŭd nyirangga rais Sodom, ka Abraham nguru ngara ndŭg atang aran. 17 Ka TUHAN nang darŭm asŭng-I, “Aku dŭh re sukan so Abraham kayuh adi re Ku ndai. 18 Sesang-i re jadi bangsa adi bās ka bake ka so ayŭh Aku re nyiberkat sopŭrŭg bangsa. 19 Aku mbŭh mien ayŭh siŭn-i bisa pesan bara anak dari-i ngga bara sesang-i da nundok di Aku ka ndai kayuh adi batur ka patut. Kambŭi ngara ndai simŭnŭ, Aku re ndai barang masam kayuh yŭn-i nanyam adi muko Aku janji.” 20 Komŭnŭ TUHAN nang di Abraham, “Mbŭh agi pinganang adi raru bat nyarah Sodom ngga Gomorrah, ka taŭn sawŭ dosa ngara anŭ mbŭh raru bās. 21 Aku dŭh siŭn dŭh mūn di tingga nang ka sawŭ kah dŭh pinganang anŭ adi Aku mbŭh dingah.” 22 Komŭnŭ duwŭh naan ngara anŭ bu ka panu nuju kupo Sodom, pak TUHAN babŭ ngga Abraham. 23 Abraham nyindŭk TUHAN ka siken, “Re Mai pirabur kah daya adi dŭh sarah ngga adi sarah? 24 Kambŭi agi 50 naan daya adi dŭh sarah di kupo anŭ, re Mai kubo pirabur kah kupo anŭ? Dŭh kah Kaam tandah adŭ ngga nyiramat ngara adi 50 naan? 25 Tatu Kaam dŭh re siŭ ngara adi dŭh sarah samah ngga ngara adi sarah. Dŭh-i bisa jadi simŭnŭ! Kaam dŭh bisa ndai simŭnŭ. Kambŭi Kaam sawŭ ndai simŭnŭ, gŭt-i daya adi dŭh sarah sua dog pirabur samah ngga daya adi sarah. Dŭh-i bisa jadi simŭnŭ. Arang ong ati an miratak ukum ngga tŭnggŭn.” 26 TUHAN nam, “Kambŭi Aku tungang dapŭd 50 naan daya adi dŭh sarah di Sodom, Aku bisa tandah adŭ kupo anŭ amai sabab ngara.” 27 Abraham minyu dinge: “Turung apun aku, amai aku pagan babŭ minyu ngga Kaam, TUHAN. Aku ati taŭn manusia ka dŭh patut nang ani ani. 28 Pak kadŭ-i 45 naan adŭ kani daya adi dŭh sarah, dŭh 50. Re Mai kubo pirabur kah kupo anŭ sabab-i mbŭh kurang 5?” TUHAN nam, “Aku dŭh re pirabur kupo anŭ kambŭi Aku tungang dapŭd 45 naan daya adi dŭh sarah.” 29 Abraham minyu dinge: “Kadŭ-i 40 naan adŭ kani.” Ayŭh nam, “Aku dŭh re pirabur-i kambŭi agi 40 naan.” 30 Abraham nang, “Turung dŭhnyah tuas TUHAN, pak aku dŭh siŭn dŭh minyu dinge. Munki kambŭi agi 30 naan adŭ?” Ayŭh nam, “Aku dŭh re pirabur-i kambŭi Aku dapŭd 30 naan.” 31 Abraham nang, “Turung apun pinyipagan ku adi babŭ an minyu ngga TUHAN. Simuki meh kambŭi 20 naan adŭ dog dapŭd?” Ayŭh nang, “Aku dŭh re pirabur kupo anŭ kambŭi Aku tungang dapŭd 20 naan.” 32 Abraham nang, “Turung dŭhnyah tuas TUHAN, amai aku babŭ an minyu dŭm ndi sidah. Simuki kambŭi 10 naan adŭ dog dapŭd?” Ayŭh nang, “Aku dŭh re pirabur-i kambŭi agi 10 naan.” 33 Ripas-I muko minyu ngga Abraham, TUHAN bu, ka Abraham maad.

Tibirik 19

1 Kan duwŭh naan malaikat anŭ ndŭg kupo Sodom singumi andu anŭ, Lot agi guru di tiban-bās kupo. Kan-i kiris ngara mandŭg, ayŭh rasu makat di bidapŭd ngga ngara. Ayŭh mutu ubak-i ka ngara, 2 ka nang, “Tuan, aku an ngidang angān. Turung mŭrŭt ramin ku. Angān bisa ngu kaja ngan ka nyirŭmŭn. Sipagi isan isan angān bisa awar makat ka pijuu pimanu ngan.” Pak ngara nam, “Dŭh, kieh re nyirŭmŭn digiti di pakan kupo.” 3 Ayŭh darah mite, ka sikasŭn-i ngara mŭrŭt ramin-i. Lot bada bara daya gaji-i ndai ruti ka sidia pinguman adi sidi yŭn pinyandong-i. Kan-i mbŭh sidia, ngara man. 4 Sibayuh pinyandong anŭ bŭŭs, bara daya so Sodom kirurung ramin anŭ. Sopŭrŭg dari so kupo, adi mara ngga adi minyamba, mbŭh agi diginŭ. 5 Ngara bagan Lot ka siken, “Diki daya adi mandŭg nyirŭmŭn di ramin mu ngarŭm ati? Taban ngara ngga ruah!” Bara dari so Sodom an nyiket ngara. 6 Lot ruah ka sapa ka tŭŭp tiban. 7 Ayŭh nang di ngara, “Bara dingan, aku mite angān turung dŭhnyah ndai urah ginaka adi mun anŭ! 8 Dingah, aku biyŭn duwŭh madis anak dayung bujang tibŭn. Aku bisa nggen ngara di angān, ka angān bisa sikamun kamun ngan ngga ngara. Pak dŭhnyah ida ida ngga dari adi duwŭh naan anŭ; ngara duwŭh pinyandong ku, ka aku dŭh siŭn dŭh jaga ngara.” 9 Pak ngara nang, “Dŭhnyah matŭn kieh, tami! Asi kuu nak kidaan di kieh kayuh adi patut ami ndai? Bu, dŭhnyah matŭn kieh; kieh ndai di kuu kayuh adi rabis arap so anŭ adi kieh an ndai di ngara rai-i.” Ngara turak Lot ka bŭngŭn ka tudu tiban an nyirubuh-i. 10 Pak dari adi duwŭh naan anŭ, so darŭm, tarik Lot ka darŭm ramin, ka tŭŭp tiban. 11 Ka ngara bada sopŭrŭg dari anŭ adi di sapa karak, isa ngara dŭh puan diki tiban. 12 Ngara adi duwŭh naan anŭ nang di Lot, “kambŭi kuu biyŭn anak anak dari, anak anak dayung, iban iban dari, puan kah madis madis adi bŭkŭn adi rŭŭ di kupo ati, taban ngara ngga bu so ti, 13 sabab kieh re pirabur tarun ati. TUHAN mbŭh dingah pinganang raru bat nyarah bara daya ati ka mbŭh pait kieh da pirabur Sodom.” 14 Lot kidaan di duwŭh naan dari adi re sawŭn anak anak dayung-i, ka nang, “Rikas, ja ata bu so ti; TUHAN re pirabur tarun ati.” Pak ngara pikir ayŭh bitapat. 15 Ngga arong siri jawa duwŭh naan malaikat anŭ suba bada Lot rikas. “Rikas!” ngara nang. “Taban sawŭn mu ngga anak dayung mu adi duwŭh madis ngga bu so ti, isa angān dŭh kabŭs kan kupo ati dog pirabur.” 16 Lot sais. TUHAN masi di ayŭh; jadi ngara tambit tangan-i, sawŭn-i ka duwŭh madis anak dayung-i ka kayak ngara ngga ruah so kupo anŭ. 17 Ndi so malaikat anŭ nang, “Nyiramat adŭp ngan! Dŭhnyah kimat punok ka dŭhnyah rŭŭ di rubān. Bikaduh ka sandah ajeh, isa angān dŭh kabŭs.” 18 Pak Lot nam, “Dŭh, turung dŭhnyah bada kieh di kamanŭ, tuan. 19 Kaam mbŭh raru kana ngga aku ka mbŭh nyiramat aku. Pak sandah ajeh paŭh jo; pinyirusag re nyandat aku, ka aku re kabŭs sibayuh aku ndŭg nŭ. 20 Kiris mai kah anak kupo ajeh? Anŭ agi mua sindŭk-i. Bada aku di kamanŭ. Kaam kiris gŭh tarun anŭ sŭ, ka aku bisa siramat diginŭ.” 21 Malaikat nam, “Bisa, aku situju. Aku dŭh re pirabur kupo anŭ. 22 Rikas! bikaduh meh! Aku dŭh bisa ndai ani ani sibayuh angān mbŭh ndŭg nŭ.” Sabab Lot nang-i sŭ, kupo anŭ mbŭh dog kadŭn Zoar. 23 Batŭh andu aŭn makat kan Lot ndŭg Zoar. 24 Gŭgŭh TUHAN buān apui mirirang ka kupo Sodom ngga Gomorrah 25 ka pirabur-i samŭn arong rubān anŭ, samŭn sopŭrŭg daya adi agi diginŭ, ka samŭn sopŭrŭg kayuh adi udip di tarun tana anŭ. 26 Pak sawŭn Lot kimat punok ka rasu marui jadi uros garo. 27 Awar isan isan andu jawa ndi, Abraham rikas di ka tarun adi yŭn-i ko mijog di sirung jawin TUHAN. 28 Ayŭh nyirangga tingga kupo Sodom ngga Gomorrah samŭn rubān anŭ ka kiris asuh makat so tarun tana anŭ, mun jambung asuh so tibande buwang apui. 29 Pak di tipuh Tapa pirabur kupo kupo anŭ di rubān adi yŭn Lot ko rŭŭ, Ayŭh ingat Abraham ka bada Lot bu so nŭ di nyiramat adŭp-i. 30 Sabab Lot mbŭh taru rŭŭ di Zoar, ayŭh ngga duwŭh madis anak dayung-i maad sandah anŭ ka rŭŭ darŭm tang. 31 Anak pinuai dayung nang di sude-i, “Sama ta mbŭh dŭ dŭ minyamba, ka mating dari di ndi ong ong re sawŭn ata isa ata biyŭn anak. 32 Ja ata bada sama mabuk, isa ata bisa nyibŭŭs ngga ayŭh, ka dapŭd anak so ayŭh.” 33 Ngarŭm anŭ ngara bada sama ngara nok wain, ka anak pinuai dayung nyibŭŭs ngga ayŭh. Ayŭh mbŭh ruai mabuk, dŭh rada kayuh adi jadi. 34 Ngga andu jawa, anak pinuai anŭ nang di sude-i, “Aku muko nyibŭŭs ngga ayŭh singumi. Ja ata bada ayŭh mabuk dinge ngarŭm ati, ka kuu nyibŭŭs ngga ayŭh, isa so-duwŭh ta dapŭd anak so ayŭh.” 35 Jadi ngarŭm anŭ ngara bada ayŭh mabuk, ka sude-i nyibŭŭs ngga ayŭh. Babŭ gŭh ayŭh ruai nang mabuk-i ndŭg ka dŭh rada kayuh adi jadi. 36 Simŭnŭ inŭh meh so-duwŭh anak dayung Lot bite da sama adŭp ngara. 37 Anak pinuai dayung biranak anak dari ka kadŭn-i Moab Ayŭh inŭh babuk daya Moab adi madin. 38 Anak sibusu gŭh dapŭd anak dari, adi-i kadŭn Benammi. Ayŭh inŭh babuk daya Ammon adi madin.

Tibirik 20

1 Abraham bipindah so Mamre di ka parad siratan tarun tana Canaan ka rŭŭ di asah Kadesh ngga Shur. Ripas anŭ, darŭm ayŭh gibabŭ rŭŭ di Gerar, 2 ayŭh agi nang sawŭn-i Sarah sude dayung-i. Jadi Raja Abimelech di Gerar bada Sarah dog taban ka yŭn adŭp-i. 3 Ndi ngarŭm Tapa pinandŭng adŭp-I di ayŭh darŭm pŭmŭh ka nang, “Kuu re kabŭs, amai kuu mbŭh tambit dayung ati, adi mbŭh banan.” 4 Pak Abimelech gibayuh nyindŭk Sarah, ka ayŭh nang, “TUHAN aku dŭh sarah! Kaam raan pirabur aku ngga bara daya ku kah? 5 Adŭp Abraham agi nang Sarah sude dayung-i, ka adŭp Sarah sakanŭ gŭh. Aku ndai kayuh ati ngga pikir-kira atin adi bisig, ka aku mating ndai sarah.” 6 Tapa nam ayŭh darŭm pŭmŭh-i, “Sawŭ, Aku puan nang kuu mbŭh ndai simŭnŭ ngga pikir-kira atin adi bisig; ngapŭi meh Aku bitan kuu so ndai dosa rawan Aku ka dŭh bada kuu tama ayŭh. 7 Pak madin, nggen dayung anŭ pari ka banŭh-i. Ayŭh anŭ nabi, ka ayŭh re bidua yŭn mu, isa kuu dŭh kabŭs. Pak kambŭi kuu dŭh nggen ayŭh pari, Aku bakan kuu nang kuu re kabŭs, kuu ngga sopŭrŭg daya mu.” 8 Awar isan isan kan andu mbŭh jawa, Abimelech bagan sopŭrŭg pinurung-i ka kidaan di ngara pasar kayuh adi mbŭh jadi, ka ngara mbŭh samah taru. 9 Komŭnŭ Abimelech bagan Abraham ka siken di ayŭh, “Ani ati adi mbŭh mu ndai di kieh? Ani sarah adi mbŭh ku ndai di kuu adi bada kuu taban pinyusah ati di aku ngga di rais ku? Kuu mbŭh ndai di aku kayuh adi kuu dŭh patut ndai. 10 Ani sabab kuu ndai kayuh mun ati?” 11 Abraham nam, “Aku pikir mating daya digiti adi biyŭn atin taru di Tapa ka ngga simŭnŭ tatu ngara re siŭ aku yŭn tambit sawŭn ku. 12 Ayŭh taŭn sawŭ sude dayung ku. Ayŭh anak dayung sama ku, pak dŭh so sindŭ ku, jadi aku sawŭn ayŭh. 13 Jadi kan Tapa mbŭh pait aku bada bu so ramin sama ku di ka tarun tana rais bŭkŭn, aku nang di ayŭh, ‘Kuu bisa kiren munki masam nundok kuu di aku darŭm kuu kidaan di barang naan daya aku ati kaka dari mu.’” 14 Komŭnŭ Abimelech nggen Sarah pari ka Abraham, ka nganŭ gŭh ayŭh nggen di Abraham biri, sapi, ka daya urun. 15 Ayŭh nang di Abraham, “Ta sopŭrŭg-i tarun tana ku; rŭŭ di tadŭ yŭn kuu raan.” 16 Komŭnŭ ayŭh nang di Sarah, “Aku nggen di kaka dari mu siribu kiping pirak adi jadi tandā di sopŭrŭg daya adi agi ngga kuu nang kuu dŭh sarah; barang naan daya re puan kuu mating ndai sarah.” 17-18 Sabab kayuh adi mbŭh jadi di Sarah, adi sawŭn Abraham, TUHAN mbŭh bada tadŭ tadŭ dayung di istana Abimelech aboh. Jadi Abraham bidua yŭn Abimelech ka Tapa pibua ayŭh. Tapa pibua gŭh sawŭn-i ka bara urun dayung-i, isa ngara dapŭd mira biranak dinge.

Tibirik 21

1 TUHAN nyiberkat Sarah, nanyam janji-i ngga ayŭh, 2 ka ayŭh bite ka biranak ndi anak dari yŭn Abraham kan ayŭh mbŭh minyamba. Anak dari anŭ dog biranak di tika adi Tapa ko nang ayŭh taŭn re dog biranak. 3 Abraham kadŭn ayŭh Isaac, 4 ka kan Isaac mbŭh mai andu umbur-i, Abraham nyunat ayŭh, nanyam ka pesan Tapa. 5 Abraham mbŭh 100 sawa umbur-i kan Isaac dog biranak. 6 Ka Sarah nang, “Tapa mbŭh nggen pinyigaŭn adi bada aku tawŭh. Sopŭrŭg daya adi dingah kayuh ati re sua tawŭh ngga aku.” 7 Komŭnŭ ayŭh nang, “Asi re kidaan di Abraham nang aku re mira biranak? Ka aku meh mbŭh biranak ndi anak dari yŭn-i, darŭm ayŭh mbŭh minyamba.” 8 Anak anŭ masang baga, ka kan ayŭh mbŭh dŭh tia sisuh di sindŭ-i, Abraham ndai gawai bās. 9 Agi ndi andu, Ishmael anak Abraham ngga dayung bangsa Egypt adi dŭn Hagar agi birubi ngga Isaac anak Sarah. 10 Kan Sarah kiris ngara duwŭh birubi, ayŭh nang di Abraham. “Pibu dayung urun anŭ ngga anak-i Ishmael so ti. Amai anak dari urun anŭ dŭh bisa sua dapŭd ani ani utung so buat-rata mu adi anak ku Isaac re dapu.” 11 Pinganang Sarah nyusah atin Abraham, amai Ishmael taŭn mbŭh anak adŭp-i gŭh. 12 Pak Tapa minyu di Abraham, “Dŭhnyah kuu susah pasar anak mu Ishmael ngga urun mu Hagar. Tunda adŭ pinganang Sarah, amai so Isaac inŭh kuu re dapŭd bara sesang adi Aku muko janji di kuu. 13 Aku re nggen bagŭ anak gŭh di anak dayung urun mu anŭ isa ngara bisa jadi ndi bangsa. Ayŭh anak mu gŭh.” 14 Awar isan isan andu jawa ndi, Abraham nggen pinguman ngga piin ndi bŭrŭh-kurit ndu Hagar inged-i. Ayŭh na Ishmael di punok Hagar yŭn kabis ka bada ngara bu. Hagar bu ka bigandon di tarun tana-pajam Beersheba. 15 Kan piin inged-i mbŭh abo nok-i, ayŭh pasan ka tingge anak-i di ribo anak tŭngŭn kayuh, 16 ka guru atur 100 mita jo-i so ayŭh. Ayŭh minyu darŭm asŭng-i, “Dŭh aku raan kiris anak ku kabŭs.” Darŭm ayŭh guru diginŭ, ayŭh rasu sien. 17 Tapa dingah anak anŭ sien, ka malaikat Tapa minyu so rangit ngga Hagar, “Mani kuu susah Hagar? Dŭhnyah taru. Tapa mbŭh dingah anak mu sien. 18 Makat meh ka di tambit anak anŭ ka nyaduh ayŭh. Aku re ndai ndi bangsa adi bās so sesang-i.” 19 Jadi Tapa kuka batŭh Hagar ka ayŭh kiris ndi prigi. Ayŭh di ngisi bŭrŭh-kurit anŭ ngga piin, ka nggen piin anŭ di anak-i. 20 Tapa agi ngga anak anŭ sitadŭn ayŭh masang baga bigatung; ayŭh rŭŭ di tarun tana-pajam Paran ka jadi pingasū adi raru pandai. 21 Sindŭ-i dapŭd ndi naan dayung daya Egypt ka nggen di ayŭh ndu sawŭn. 22 Di tipuh anŭ Abimelech ayō Phicol, adi pingibās bara soldadu-i, di tudu Abraham ka nang di ayŭh, “Tapa agi ngga kuu darŭm sopŭrŭg kayuh adi kuu ndai. 23 Sabab anŭ bipayu meh digiti di sirung jawin Tapa, nang adŭp mu dŭh re nipu aku, anak anak ku, ka bara sesang ku. Aku mbŭh tian-ti tŭtŭd ngga kuu. Ngapŭi bijanji meh ngga aku nang adŭp mu re tŭtŭd ngga aku ka ngga rais ati adi yŭn mu rŭŭ.” 24 Abraham nang, “Aku bijanji.” 25 Abraham ngadu di Abimelech pasar ndi prigi adi daya-gaji Abimelech mbŭh ngaku. 26 Abimelech nang, “Aku dŭh puan asi adi mbŭh ndai simŭnŭ. Kuu mating kidaan di aku; muran aku dingah pasar kayuh anŭ.” 27 Komŭnŭ Abraham nggen di Abimelech kada biri ngga sapi, ka ngara duwŭh rasu ndai pekat-janji. 28 Abraham nyidŭrŭ 7 anak biri so kaban biri-i, 29 ka Abimelech siken di ayŭh, “Mani kuu ndai simŭnŭ?” 30 Abraham nam, “Trima 7 anak biri ati. Darŭm kuu trima-i, kuu ngaku aku ati adi kareh prigi ati.” 31 Ngapŭi meh tarun anŭ dog kadŭn Beersheba, amai diginŭ inŭh ngara duwŭh ndai payu-i. 32 Ripas ngara muko ndai pekat-janji anŭ di Beersheba, Abimelech ngga Phicol pari ka Philistia. 33 Komŭnŭ Abraham purun ndi tŭngŭn tamarisk di Beersheba ka nyambah TUHAN, adi Tapa adi udip adu adu. 34 Abraham rŭŭ di Philistia mua tian-i.

Tibirik 22

1 Mua tian ripas anŭ, TUHAN suba Abraham; Ayŭh bagan, “Abraham!” Ka Abraham nam, “Ta aku!” 2 “Taban anak mu,” Tapa nang, “Kaŭs kaŭs anak dari mu, Isaac, adi kuu raru rindu, ka di ka tarun tana Moriah. Diginŭ di tibung darŭd adi re Aku kiren di kuu, jugan ayŭh ndu sadis ka Aku.” 3 Awar isan isan andu jawa ndi Abraham mutah uwang adi re ngga bisadis, na-i di tunduh kaldi-i, ka taban Isaac samŭn duwŭh naan daya gaji-i. Ngara piguru panu di ka tarun anŭ adi Tapa ko kidaan di ayŭh. 4 Ngga andu adi taruh Abraham kiris tarun anŭ so jo. 5 Komŭnŭ ayŭh nang di daya gaji-i, “Rŭŭ digiti ngga kaldi ati. Kieh duwŭh manak re di kamajeh di bisambah, muko anŭ kieh re pari ka yŭn ngan.” 6 Abraham bada Isaac gŭrŭng uwang adi re ngga bisadis, ka adŭp-i taban sinda ngga bam apui re ngga ndai apui. Darŭm ngara samah samah panu, 7 Isaac minyu, “Sama!” Ayŭh nam, “Ani, nak?” Isaac siken, “Kaam taban bam apui ngga uwang, pak diki anak biri adi re mai ndu sadis?” 8 Abraham nam, “Adŭp Tapa re nggen.” Ngara duwŭh manak pijuu pimanu ngara. 9 Kan ngara mbŭh ndŭg tarun adi Tapa muko kidaan, Abraham nugung batuh ndu mija-sambah, ka tipan uwang di tunduh-i. Ayŭh mŭŭng anak-i ka na ayŭh di tunduh uwang di tunduh mija-sambah. 10 Komŭnŭ ayŭh tambit sinda re ngga siŭ ayŭh. 11 Pak malaikat TUHAN bagan ayŭh so rangit, “Abraham, Abraham!” Ayŭh nam, “Ta digiti aku.” 12 “Dŭhnyah bada anak anŭ kinaman bait ida ida ngga ayŭh,” ayŭh nang. “So madin aku puan nang kuu stabi ka taru di Tapa, amai kuu dŭh tungang siŭt kaŭs kaŭs anak dari mu so Ayŭh.” 13 Abraham bigiring ka kiris ndi dari biri, tanduk-i nyasang di randa daan anak kayuh. Ayŭh di tambit ka jugan-i ndu sadis badang ngga gati anak-i. 14 Abraham kadŭn tarun anŭ, “TUHAN nggen” . Ka ndŭg andu ati daya nang, “Di darŭd TUHAN, Ayŭh nggen” . 15 Malaikat TUHAN bagan Abraham so rangit adi piduwŭh saba. 16 “Aku ndai ndi payu ngga adŭn adŭp Ku adi TUHAN nang Aku re manŭn nyiberkat kuu. Sabab kuu mbŭh ndai simŭnŭ ka dŭh siŭt kaŭs kaŭs anak dari mu so Aku, 17 Aku bipayu Aku re bada bara sesang mu bagŭ keya ka bitang di rangit, puan kah sumat di pang rawŭt. Bara sesang mu re ngarah pinganyu ngara. 18 Sopŭrŭg bangsa re bada Aku nyiberkat adŭp ngara nimun Aku mbŭh nyiberkat sesang mu, amai kuu tunda pesan ku.” 19 Abraham pari ka yŭn daya gaji-i, ka ngara samah samah panu di ka Beersheba, di yŭn Abraham rŭŭ. 20 Mua tian ripas anŭ Abraham dingah agah Milcah mbŭh biranak mai madis anak dari yŭn jurud-i Nahor: 21 Uz anak pinuai, Buz sude-i, Kemuel sama Aram, 22 Chesed, Hazo, Pildash, Jidlaph, ka Bethuel, 23 adi Sama Rebecca. Milcah biranak mai madis anak dari ati yŭn Nahor adi jurud Abraham. 24 Reumah, dayung nyikŭn Nahor, biranak Tebah, Gaham, Tahash, ka Maacah.

Tibirik 23

1 Sarah udip ndŭg ka umbur-i mbŭh 127 sawa. 2 Ayŭh kabŭs di Hebron di tana Canaan, ka Abraham ngurid di pinyikabŭs-i. 3 Ayŭh tingge tarun adi yŭn tadang sawŭn-i, di ka yŭn bara daya Hitti, ka nang, 4 “Aku ati daya pinami rŭŭ bigaur ngga angān; jua di aku kada tana, yŭn ku bisa kubur sawŭn ku.” 5 Ngara nam, 6 “Dingah kieh, tuan. Di kieh kaam mbŭh keya ka pingubak adi bikuasa; kubur sawŭn mai di kubur ami adi siabo kana. Tadŭ tadŭ kieh taŭn raan nggen ngga sanang asŭng ndi kubur di kaam, adi yŭn mai bisa kubur ayŭh.” 7 Ka Abraham mutu ubak-i ka ngara 8 buang nang, “Kambŭi angān raan bada aku kubur sawŭn ku digiti, turung mite Ephron anak dari Zohar, 9 da jua di aku tang Machpelah di tura ka bŭngŭn tana-i. Bada ayŭh jua-i di aku ngga sipuno rega-i, digiti di sirung jawin ngan, isa aku bisa dapu-i ndu tana kubur.” 10 Adŭp Ephron mbŭh agi guru ngga bara daya Hitti di tarun adi yŭn daya tikuruk di tiban-bās kupo; ayŭh nam di sirung jawin sopŭrŭg daya adi agi tikuruk diginŭ. 11 “Dingah, tuan; aku re nggen di kaam sopŭrŭg tana anŭ samŭn tang anŭ adi agi dieh. Digiti di sirung jawin bara daya ku, aku nggen-i di kaam, isa kaam bisa kubur sawŭn mai.” 12 Pak Abraham mutu ubak-i ka bara daya Hitti 13 ka nang di Ephron, isa sopŭrŭg daya tungang dingah, “Aku mite kuu nakit dingah. Aku re miris sopŭrŭg tana anŭ. Trima pinyibayar ku, ka aku re kubur sawŭn ku diginŭ.” 14 Ephron nam, 15 “Tuan, rega tana 400 kiping pirak adŭ. Dŭhsah paŭh nyirundeng kayuh adi mun anŭ. Kubur nŭh sawŭn mai diginŭ.” 16 Abraham situju ka nimbang kiang rega adi Ephron ko nyabŭt di sirung jawin daya bagŭ, anŭ inŭh 400 kiping pirak nanyam ka timbang adi pakai daya dagang. 17 Simŭnŭ inŭh gaya rata adi Ephron ko dapu di Machpelah, tura ka timor Mamre, jadi rata Abraham. Anŭ samŭn teya ka tang adi agi dieh, ka sopŭrŭg tŭngŭn kayuh di tana anŭ ndŭg ka bŭngŭn tarun maning tana anŭ. 18 Bara daya Hitti adi agi tikuruk diginŭ mbŭh kadŭn anŭ rata Abraham. 19 Jadi Abraham kubur sawŭn-i Sarah di tang anŭ di tana Canaan. 20 Simŭnŭ inŭh tarun tana anŭ adi ko dog dapu daya Hitti, samŭn tang anŭ adi agi dieh, jadi rata Abraham ndu tana kubur.

Tibirik 24

1 Madin Abraham mbŭh raru minyamba, ka TUHAN mbŭh nyiberkat ayŭh di tadŭ tadŭ kayuh adi ndai-i. 2 Ayŭh minyu di daya gaji-i adi tuuh dŭ ka adi nguasa sopŭrŭg kayuh-i, “Na tangan mu di asah pŭŭh ku, ka bipayu. 3 Aku raan kuu bipayu darŭm adŭn TUHAN, Tapa shorga ngga ong, kuu dŭh mien sawŭn yŭn anak dari ku so bara daya digiti adi di Canaan. 4 Kuu dŭh siŭn dŭh mari ka rais adi yŭn ku dog biranak ka tambit ndi naan dayung yŭn anak ku Isaac ndu sawŭn so dupan bara madis ku.” 5 Pak daya-gaji anŭ siken, “Simuki meh kambŭi dayung anŭ abah tingge ramin-i ka tunda aku ka tarun tana ati? Bisa aku bada anak mai mari ka tarun tana adi so mai mandŭg?” 6 Abraham nam, “Dŭhnyah sikari kari bada anak ku pari kamanŭ! 7 TUHAN, adi Tapa rangit mbŭh tambit aku so ramin sama ku ka so tarun tana bara madis ku, ka Ayŭh mbŭh bipayu an nggen tarun tana ati di bara sesang ku. Ayŭh re pait malaikat-i diŭ so kuu isa kuu tungang dapŭd dayung diginŭ yŭn Isaac ndu sawŭn. 8 Kambŭi dayung anŭ dŭh raan mandŭg tunda kuu, kuu re rupas so payu ati. Pak kuu dŭhnyah sikari kari taban anak ku pari kamanŭ.” 9 Komŭnŭ daya-gaji anŭ na tangan-i di asah pŭŭh Abraham adi tuan-i, ka bipayu an ndai nanyam pinyibada Abraham. 10 Daya-gaji anŭ adi adŭp-i gŭh adi nguasa buat-rata Abraham, tambit simŭng onta tuan-i ka panu di ka kupo adi yŭn Nahor rŭŭ tura ka utara Mesopotamia. 11 Kan-i mbŭh ndŭg nŭ, ayŭh bada onta onta-i sidikang sindŭk prigi di sapa kupo anŭ. Nganŭ mbŭh sindŭk karŭm, tika adi ngga bara dayung ruah di pēn piin. 12 Ayŭh bidua, “TUHAN, Tapa tuan ku Abraham, nggen di aku pimujur di pingandu ku andu ati ka ingat janji Mai di tuan ku. 13 Aku madin di prigi ati adi yŭn bara dayung adi mara so kupo re mandŭg di pēn piin. 14 Aku re nang di ndi naan so ngara, ‘Turung bisor sapang mu, aku an nok.’ Kambŭi ayŭh nang, ‘Nah nok, ka aku re nggen gŭh piin di onta onta mai,’ aku harap ayŭh inŭh sianŭ adi Kaam mbŭh mien yŭn urun Mai Isaac. Kambŭi mun anŭ, aku puan nang Kaam sawŭ ingat janji Mai di tuan ku.” 15 Gibayuh abo dua-i, Rebecca mandŭg gŭrŭng sapang piin di kawin-i. Ayŭh anŭ anak dayung Bethuel adi anak dari jurud Abraham, Nahor ngga sawŭn-i Milcah. 16 Dayung anŭ raru ramus buang gi-mara ka gibabŭ tibŭn. Ayŭh di ka prigi anŭ, ngisi sapang-i ka rasu pari. 17 Daya-gaji anŭ bikaduh di tudu ayŭh ka nang, “Turung nggen di aku piin nok so sapang mu.” 18 Ayŭh nang, “Nok, tuan,” buang rasu bisor sapang anŭ so kawin-i buang gibabŭ digen-i darŭm ayŭh nok. 19 Kan ayŭh muko nok, dayung anŭ nang, “Aku re nggen gŭh piin yŭn onta onta mai ka bada-i nok sikiang kiang ngara raan.” 20 Ayŭh rasu ren piin ka darŭm durang piin dāng anŭ, ka bikaduh di ka prigi di pēn tambah-i, ndŭg ka sopŭrŭg onta anŭ sadi ko nok. 21 Daya-gaji anŭ pirŭngŭt pak nyibatŭh ayŭh, amai an puan kambŭi TUHAN sawŭ mbŭh pimujur pingandu-i. 22 Kan dayung anŭ muko nggen nok di dāng dāng-i, daya anŭ tambit ndi sisin mas adi raru brega ka na-i di undung dayung anŭ ka kasŭk gŭh duwŭh garang mas adi baga di tangan-i. 23 Daya-gaji anŭ nang, “Turung kidaan di aku asi sama mu. Agi kah tarun yŭn bara daya ku bisa nyirŭmŭn di ramin-i?” 24 Ayŭh nam, “Sama ku inŭh Bethuel anak Nahor ngga Milcah.” 25 “Gi-babŭ siriyang gandom samŭn pinguman dāng di ramin ami, ka agi gŭh tarun yŭn angān bisa nyirŭmŭn.” 26 Komŭnŭ daya anŭ sidikang ka nyambah TUHAN. 27 Ayŭh nang, “Puji ka TUHAN, Tapa tuan ku Abraham adi mbŭh sawŭ ingat janji-I di tuan ku. TUHAN mbŭh taban aku radus ndŭg ramin madis tuan ku.” 28 Dayung bujang anŭ bikaduh di ka ramin sindŭ-i ka kubo kidaan kayuh adi mbŭh jadi. 29 Rebecca biyŭn ndi kaka dari adi dŭn Laban, ka ayŭh bikaduh ka sapa di ka prigi adi yŭn daya-gaji Abraham kajŭn. 30 Laban kiris sisin di undung ka garang di tangan sude-i, ka agi gŭh dingah sude-i kidaan kayuh adi-i ko dingah so daya-gaji anŭ. Ayŭh di ka yŭn daya-gaji Abraham adi mijog ngga onta onta-i di bŭngŭn prigi, 31 ka nang, “Ja maad ka arŭn. Kuu inŭh daya adi TUHAN ko nyiberkat. Mani kuu mijog digiti di sapa? Aku biyŭn birit adi mbŭh dog sidia yŭn mu di ramin ku, ka agi gŭh tarun yŭn onta onta mu.” 32 Daya-gaji anŭ mŭrŭt ramin, ka Laban kuka kadi kayuh so tunduh onta onta anŭ ka paan-i ngga siriyang gandom ka uduh. Ka-i taban piin ngga ngu kaja yŭn daya-gaji Abraham ngga bara-i. 33 Kan pinguman mbŭh dog taban, daya-gaji anŭ nang, “Aku dŭh re man ndŭg ka aku muko nang kayuh adi an aku nang.” Laban nang, “Minyu garang.” 34 Ayŭh piguru minyu, “Aku inŭh daya-gaji Abraham.” 35 “TUHAN mbŭh bana nyiberkat tuan ku ka bada ayŭh jadi daya kaya. Ayŭh mbŭh nggen di ayŭh kaban biri, kaban kambing, sapi sapi, pirak, mas, bara dayung urun ngga dari urun, onta ngga kaldi. 36 Sarah, adi sawŭn tuan ku, mbŭh biranak ndi anak dari yŭn-i darŭm nyamba-i, ka tuan ku mbŭh nggen di anak-i sopŭrŭg kayuh adi ayŭh dapu. 37 Tuan ku bada aku bijanji ngga payu an tunda pinyipesan-i. Ayŭh nang, ‘Dŭhnyah mien sawŭn yŭn anak ku Isaac so bara dayung adi so tarun tana Canaan. 38 Pak di ka yŭn daya sama ku, ka bara madis ku, ka mien ndi dayung ndu-i sawŭn.’ 39 Ka aku siken tuan ku, ‘Simuki kambŭi dayung anŭ abah sua mari tunda aku?’ 40 Ayŭh nam, ‘TUHAN adi ari yŭn ku nundok re pait malaikat-i ngga kuu ka pimujur pingandu mu. Kuu re tambit yŭn anak dari ku ndi dayung ndu-i sawŭn so tibaran daya adŭp ku, ka so tibaran manak sama ku. 41 Agi ndi adŭ aran ngga mu bisa rupas so payu mu: kambŭi kuu di ka yŭn bara madis ku ka ngara tirawan kuu, nŭ kuu bisa rupas.’ 42 “Kan aku ndŭg prigi andu ati, aku bidua, ‘TUHAN, Tapa tuan ku Abraham, turung pimujur pingandu ku. 43 Ta aku digiti di prigi. Kan ndi naan dayung adi gi-mara ruah di pēn piin, aku re mite so ayŭh nok piin so sapang-i. 44 Kambŭi ayŭh situju, ka an gŭh nggen piin di onta onta ku, isa-i ayŭh meh garang adi Kaam mbŭh mien da jadi sawŭn yŭn anak dari tuan ku.’ 45 Darŭm aku gibabŭ bidua darŭm asŭng ku, Rebecca mandŭg gŭrŭng sapang di kawin-i mūn di pēn piin di prigi. Aku nang di ayŭh, ‘Turung nggen nok di aku.’ 46 Ayŭh rasu bisor sapang piin so kawin-i ka nang, ‘Nah nok, ka aku re nggen gŭh piin di onta onta mai.’ Aku sawŭ nok ka-i nggen gŭh piin di onta onta ku. 47 Aku siken di ayŭh, ‘Asi sama mu?’ Ka-i nam, ‘Sama ku inŭh Bethuel anak Nahor ngga Milcah.’ Komŭnŭ aku na sisin di undung-i ka garang di tangan-i. 48 Aku sidikang ka nyambah TUHAN, aku muji TUHAN adi Tapa tuan ku Abraham, adi mbŭh taban aku radus ka yŭn jurud tuan ku, adi yŭn aku tungang dapŭd anak dayung-i yŭn anak dari tuan ku. 49 Jadi madin, kambŭi kaam raan ndai kana di tuan ku ka pimunos asŭng-i, turung kidaan di aku; kambŭi dŭh, an kidaan gŭh, isa aku bisa natu ani re ku ndai.” 50 Laban ngga Bethuel nam, “Amai kayuh ati mandŭg so TUHAN, ata dŭh bisa ndai pikir-kira ta. 51 Ta Rebecca, taban ayŭh ngga mari. Isa-i jadi sawŭn anak tuan mu nanyam adi adŭp TUHAN muko nang.” 52 Kan daya-gaji Abraham dingah sakanŭ, ayŭh mutu ubak-i ka nyambah TUHAN. 53 Ka-i pisapa piraka samŭn pimakai mas ngga pirak ka nggen-i di Rebecca, ka-i nggen gŭh pinganggen adi brega di kaka ngga di sindŭ Rebecca. 54 Komŭnŭ daya-gaji Abraham ngga bara-i man nok, ka nyirŭmŭn diginŭ. Kan ngara makat bŭŭs isan isan, daya-gaji Abraham nang, “Bada meh aku mari ka yŭn tuan ku.” 55 Pak kaka dari-i ngga sindŭ-i nang, “Bada ayŭh rŭŭ ngga kieh dawŭ-i ndi minggu puan kah simŭng andu; ripas anŭ ayŭh bisa mari tunda angān.” 56 Pak ayŭh nang, “Dŭhnyah bitan kieh, TUHAN mbŭh bada pimanu ku mujur; bada adŭ aku pari ka yŭn tuan ku.” 57 Ngara nam, “Kana ata bagan adŭp Rebecca, ka siken ani pikir kira-i.” 58 Jadi ngara bagan Rebecca ka siken, “An kah kuu sua matak samah daya ati?” Ayŭh nam, “Aku raan.” 59 Jadi ngara bada Rebecca samŭn ndi naan nyamba daya-gaji rawang ngara matak samah daya-gaji Abraham ngga bara-i. 60 Ka ngara nyiberkat Rebecca sakati: “Isa-i kuu, sude, jadi sindŭ bijuta juta daya! Isa-i bara sesang mu ngarah kupo kupo bara pinganyu ngara!” 61 Komŭnŭ Rebecca ngga bara dayung-i adi gi-mara sidia adŭp ngara ka nunggang onta ngara re sua panu ngga daya-gaji Abraham. Ngara samah matak. 62 Isaac di ka tarun tana-pajam “Prigi Nyanŭ adi Udip adi Kiris Aku,” ka mbŭh rŭŭ di tura ka siratan rais Canaan. 63 Ngga arong ripas kumbeng ayŭh panu di arong tana anŭ, ka kiris dudu onta mandŭg. 64 Kan Rebecca kiris Isaac, ayŭh mūn so onta-i 65 ka siken daya-gaji Abraham, “Asi daya ajeh adi panu di arong tana ajeh tudu ata?” Daya-gaji anŭ nam, “Ayŭh anŭ tuan ku.” Ka Rebecca tambit taŭb so tungo-i ngga nutu jawin-i. 66 Daya-gaji anŭ nyidundan di Isaac sopŭrŭg kayuh adi-i mbŭh ndai. 67 Komŭnŭ Isaac taban Rebecca ngga mŭrŭt ka darŭm bari adi ko yŭn sindŭ-i Sarah rŭŭ dawŭ-i, ka Rebecca meh jadi sawŭn-i. Isaac raru awang Rebecca, ka simŭnŭ inŭh ayŭh dog nyaduh di pinyikabŭs sindŭ-i.

Tibirik 25

1 Abraham sawan dinge ngga dayung bŭkŭn adi dŭn Keturah. 2 Sawŭn-i anŭ biranak yŭn-i Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ka Shuah. 3 Jokshan inŭh sama Sheba ngga Dedan, ka bara sesang Dedan inŭh daya Asshurim, daya Letushim, ngga daya Leummim. 4 Anak anak dari Midian inŭh Ephah, Epher, Hanoch, Abida, ka Eldaah. Sopŭrŭg ngara inŭh bara sesang Keturah. 5 Abraham tingge sopŭrŭg buat rata-i di Isaac; 6 pak sitadŭn ayŭh gibabŭ udip, ayŭh nggen pinganggen di bara anak dari-i adi so bara sawŭn-i adi bŭkŭn. Komŭnŭ ayŭh pait bara anak dari-i anŭ da rŭŭ di tarun tana di Timor, jo so anak-i Isaac. 7-8 Abraham kabŭs kan ayŭh mbŭh sukup minyamba 175 sawa. 9 Anak-i Isaac ngga Ishmael kubur ayŭh di Tang Machpelah, di tana tura ka timor Mamre adi ko dog dapu Ephron anak dari Zohar daya Hitti. 10 Tana anŭ inŭh adi Abraham ko miris so daya Hitti; ngara duwŭh, Abraham ngga sawŭn-i Sarah dog kubur diginŭ. 11 Ripas pinyikabŭs Abraham, Tapa nyiberkat anak-i Isaac, adi rŭŭ sindŭk “Prigi Nyanŭ adi Udip adi Kiris Aku.” 12 Ishmael, adi Hagar daya Egypt adi urun Sarah, biranak yŭn Abraham, 13 biyŭn bara anak dari, dog nyusud nanyam ka pinyibranak ngara: Nebaioth, Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, ka Kedemah. 16 Ngara inŭh tayung-babuk simŭng duwŭh tibaran-asar, ka dŭn dŭn ngara mbŭh dog pakai ngga kadŭn anak anak kupo ka tarun tarun tana adi yŭn ngara bibari. 17 Ishmael agi 137 sawa umbur-i kan ayŭh kabŭs. 18 Bara sesang Ishmael rŭŭ di tarun tana di asah Havilah ngga Shur, parad tura ka timor Egypt di aran nuju Assyria. Ngara rŭŭ birijo so bara sesang Abraham adi bŭkŭn. 19 Ati inŭh dundan Isaac adi anak Abraham. 20 Isaac mbŭh pat puru sawa umbur-i kan ayŭh tambit Rebecca ndu sawŭn, anak dayung Bethuel (daya Aram so Mesopotamia) ka jurud dayung Laban. 21 Sabab Rebecca dŭh biyŭn anak, Isaac bidua ka TUHAN yŭn-i. TUHAN nam pimite-i, ka Rebecca meh rasu bite. 22 Rebecca re biranak anak apid, ka sibayuh ngara dog biranak, ngara siraru birawan ngga dingan-i darŭm ite sindŭ-i. Rebecca nang, “Mani kah kayuh mun ati bisa jadi di aku?” Jadi ayŭh di siken TUHAN rati-i. 23 TUHAN nang di ayŭh, “Duwŭh bangsa agi di darŭm ite mu; Kuu re biranak duwŭh bangsa daya adi dŭh bisa bigaur. Ndi re bake dŭ so sianŭ ndi; Adi tuuh re bituan di sianŭ adi mara.” 24 Tipuh adi ngga-i biranak mbŭh mandŭg, ka-i ruwan anak apid. 25 Adi diŭ ruah agi bireh, ka kurit-i mun jipo-ambu adi piburuh, jadi ayŭh dog kadŭn Esau. 26 Adi numbor duwŭh ruah bidigen tagap di tiga Esau, ka ayŭh dog kadŭn Jacob. Isaac mbŭh nŭm puru sawa umbur-i kan ngara dog biranak. 27 So-duwŭh anak anŭ mbŭh baga, ka Esau jadi daya adi pandai ngasū, daya adi rindu pimudip di sapa tarun, pak Jacob inŭh daya adi dŭh piminyu ka raan dŭ rŭŭ di arŭn. 28 Isaac rindu dŭ di Esau, sabab ayŭh gagā man dagin dāng adi Esau dapŭd, pak Rebecca rindu dŭ di Jacob. 29 Ndi andu darŭm Jacob aŭn tanŭk sup ruwang kasang, Esau mari ngasū. Ayŭh mbŭh sibŭrŭk 30 ka nang di Jacob, “Aku sibŭrŭk; nggen di aku kada pinguman adi bireh anŭ.” (Anŭ meh sabab ayŭh dog kadŭn Edom. 31 Jacob nam, “Aku an nggen di kuu kambŭi kuu nggen pangkat mu adi anak pinuai di aku.” 32 Esau nang, “Bisa! Re ku ngga mani pangkat pinuai ku anŭ; aku mbŭh re kabŭs sikirau tong-i!” 33 Jacob nam, “Kuu an diŭ bipayu adŭp mu re nggen pangkat mu anŭ di aku.” Esau bipayu ka nggen pangkat-i anŭ di Jacob. 34 Komŭnŭ Jacob nggen di ayŭh ruti ngga kada sup anŭ. Ayŭh man ka nok, komŭnŭ ayŭh makat ka bu. Esau mbŭh taran pangkat-i adi anak pinuai.

Tibirik 26

1 Agi dinge apag di tarun tana anŭ, nimun anŭ adi mbŭh jadi di jaman Abraham. Isaac di ka Gerar, di bidapŭd ngga Abimelech, raja daya Philistine. 2 TUHAN ko nandŭng di Isaac nang, “Dŭhnyah di ka Egypt; rŭŭ di tarun tana ati di yŭn Aku bada kuu rŭŭ. 3 Rŭŭ digiti, ka Aku re agi ngga kuu ka nyiberkat kuu. Aku re nggen sopŭrŭg tarun tana ati di kuu, ngga di bara sesang mu. Aku re ingat janji adi Aku ko ndai ngga sama mu Abraham. 4 Aku re bada sesang mu bagŭ keya ka bitang di rangit; ka re nggen di ngara sopŭrŭg tarun tana ati. Sopŭrŭg bangsa re mite Aku nyiberkat ngara nimun Aku ko nyiberkat bara sesang mu. 5 Aku re nyiberkat kuu, sabab Abraham nundok di Aku ka sita sopŭrŭg ukum-adat ngga pesan Ku.” 6 Jadi Isaac rŭŭ di Gerar. 7 Kan bara dari diginŭ siken pasar sawŭn-i, ayŭh nang di ngara ayŭh sude dayung-i. Ayŭh dŭh an ngaku Rebecca sawŭn-i, sabab ayŭh taru ngara siŭ adŭp-i yŭn an tambit Rebecca, adi taŭn dayung adi raru ramus. 8 Kan Isaac mbŭh mua tian-i rŭŭ diginŭ, Raja Abimelech nyingo so pinjan ka kiris Isaac ngga Rebecca biawang. 9 Abimelech bada daya di bagan Isaac ka nang, “Jadi sibatur-i ayŭh anŭ sawŭn mu! Mani kuu nang ayŭh sude dayung mu?” Ayŭh nam, “Aku pikir adŭp ku re dog siŭ kambŭi aku nang ayŭh sawŭn ku.” 10 “Ani ati mbŭh mu ndai di kieh?” Abimelech nang. “Ndi so bara daya ku bo tipia tungang bŭŭs ngga sawŭn mu, ka kuu inŭh adi re dapu tanggong sarah ami.” 11 Abimelech bakan sopŭrŭg daya: “Asi asi adi ida ida ngga daya ati bait ngga sawŭn-i, daya anŭ re dog ukum kabŭs.” 12 Isaac nyipurun di tarun tana anŭ, ka di sawa anŭ pingatŭm-i siratus rupet bagŭ so anŭ adi purun-i, sabab Tapa mbŭh nyiberkat ayŭh. 13 Pimudip-i makin mujur ndŭg ka ayŭh mbŭh jadi daya kaya. 14 Sabab ayŭh biyŭn bagŭ kaban biri ngga sapi ka bagŭ daya-gaji, daya Philistine mbŭh sina di ayŭh. 15 Jadi ngara napuk sopŭrŭg prigi adi bara daya-gaji sama-i Abraham ko kareh di tipuh ayŭh gibabŭ udip. 16 Komŭnŭ Abimelech nang di Isaac, “Bu so rais ami. Kuu mbŭh jadi rabis bikuasa so kieh.” 17 Jadi Isaac bu ka bibari di Rubān Gerar, di yŭn-i rŭŭ mua tian-i. 18 Ayŭh kareh dinge dudu prigi anŭ adi ko dog kareh di jaman sama-i Abraham ka adi ko dog napuk daya Philistine ripas Abraham kabŭs. Isaac kadŭn dudu prigi anŭ ngga dŭn dŭn anŭ adi ko sama-i ngga kadŭn-i. 19 Daya-gaji Isaac kareh prigi di rubān anŭ ka dapŭd piin dieh. 20 Pingingat-biri so Gerar bikaii ngga pingingat-biri Isaac, nang, “Piin ati kieh dapu.” Jadi Isaac kadŭn prigi anŭ “Kaii.” 21 Bara daya-gaji Isaac kareh dinge prigi adi bŭkŭn, ka agi dinge kaii pasar anŭ dinge, jadi ayŭh kadŭn prigi anŭ “Bipinganyu.” 22 Ayŭh bu so nŭ ka kareh dinge prigi adi bŭkŭn. Mating kaii pasar ati ndi, jadi ayŭh kadŭn-i “Sanang” Ayŭh nang, “TUHAN mbŭh bada ata sanang rŭŭ di tarun tana ati buang re mujur dieh.” 23 Isaac bu di ka Beersheba. 24 Ngarŭm anŭ TUHAN nandŭng di ayŭh ka nang, “Aku ati Tapa sama mu Abraham. Dŭhnyah taru; Aku agi ngga kuu. Aku re nyiberkat kuu ka nggen di kuu bagŭ sesang sabab janji Ku ngga urun Ku Abraham.” 25 Isaac ndai mija-sambah diginŭ ka nyambah TUHAN. Komŭnŭ ayŭh pijog bari-i diginŭ, ka daya gaji-i kareh prigi adi bŭkŭn. 26 Abimelech mandŭg so Gerar ngga Ahuzzath adi tukang pitayan ayŭh, ka Phicol adi pingibās bara soldadu-i, di bidapŭd ngga Isaac. 27 Jadi Isaac siken, “Mani angān bisa di dapŭd aku madin; dawŭ-i angān dŭh kana ngga aku ka bada aku bu so rais ngan?” 28 Ngara nam, “Madin kieh puan nang TUHAN agi ngga kuu, ka kieh pikir taŭn patut ata bipayu ndai yŭn adŭp ta pekat-janji, 29 adi yŭn-i kuu dŭh bisa ida ida ngga kieh nimun kieh dŭh bisa ida ida ngga kuu. Kieh ko kana ngga kuu ka bada kuu bu ngga damai. Madin mbŭh giranan inŭh TUHAN agi ngga kuu.” 30 Isaac ndai gawai yŭn ngara, ka ngara man nok. 31 Awar isan isan andu jawa ndi barang naan ngara ndai janji-i ka ngabŭt-i ngga payu. Isaac nggen siramat panu di ngara, ka ngara birakang buang mbŭh bidingan. 32 Di Andu anŭ gŭh bara daya-gaji Isaac mandŭg ka kidaan di ayŭh pasar prigi adi ko ngara kareh. Ngara nang, “Kieh mbŭh dapŭd piin.” 33 Ayŭh kadŭn prigi anŭ “Payu.” Simŭnŭ inŭh kupo Beersheba dapŭd dŭn-i. 34 Kan Esau mbŭh pat puru sawa umbur-i, ayŭh sawŭn duwŭh naan dayung daya Hitti, Judith anak Beeri, ngga Basemath anak Elon. 35 Ngara anŭ bada pimudip Isaac ngga Rebecca sangsara.

Tibirik 27

1 Isaac madin mbŭh minyamba, ka mbŭh karak. Ayŭh bagan anak pinuai-i Esau ka nang di ayŭh, “Nak.” “Ani, ma,” ayŭh nam. 2 Isaac nang, “Kuu kiris aku mbŭh minyamba, ka dŭm dŭh tui re kabŭs. 3 Tambit bawŭh ngga reja reja-panah mu, di ka tarun ka siŭ ndi dāng yŭn ku. 4 Tanŭk pinguman anŭ adi sidi kinyam ku, ka taban-i ka yŭn ku. Kan aku muko man-i, aku re nggen sikasŭn berkat ku di kuu diŭ so aku kabŭs.” 5 Sitadŭn Isaac minyu ngga Esau, Rebecca agi nyiringa. Jadi kan Esau mbŭh matak di jiroh dāng, 6 Rebecca nang di Jacob, “Aku agi bauh ko dingah sama mu nang di Esau, 7 ‘Jiroh dāng yŭn ku ka tanŭk-i yŭn ku. Ripas aku ko man-i, aku re nggen berkat ku di kuu di sirung jawin TUHAN diŭ so ku kabŭs.’ 8 Nak,” Rebecca pijuu minyu, “Dingah aku, ka ndai kayuh adi aku bada kuu ndai. 9 Di ka kaban dāng ka mien duwŭh anak kambing adi gamu, isa aku tanŭk pinguman anŭ adi sama mu raru suka man. 10 Kuu bisa taban-i ka yŭn-i da man, ka ayŭh re nggen berkat-i di kuu diŭ so-i kabŭs.” 11 Pak Jacob nang di sindŭ-i, “Kaam puan Esau daya adi piburuh, ka aku daya adi biyŭn kurit duduh. 12 Sama ku re tama aku ka dapŭd aku nipu adŭp-i; ndong ka aku bada adŭp ku dog pangu adŭ ka dŭh meh dog nyiberkat.” 13 Sindŭ-i nam, “Isa-i tadŭ tadŭ pangu di tunduh mu nyatŭk aku, nak; ndai adŭ sak adi kidaan ku, ka panu meh di tambit anak anak kambing anŭ yŭn ku.” 14 Jadi Jacob di tambit anak anak kambing anŭ ka taban-i ka sindŭ-i, ka ayŭh tanŭk pinguman anŭ nanyam adi sama-i suka. 15 Komŭnŭ Rebecca tambit piraka Esau adi siabo kana, adi nyikŭn-i darŭm arŭn, ka kasŭk-i di Jacob. 16 Ayŭh na anyit kambing di tangan Jacob ka di arong tungo-i adi dŭh piburuh. 17 Rebecca nggen di Jacob pinguman adi sidi anŭ ngga ruti adi-i ko ndai. 18 Ka Jacob di ka yŭn sama-i ka nang, “Ma!” “Ani nak” , ayŭh nam. “Aki ndi so anak ku kuu?” 19 Jacob nam, “Aku ati anak pinuai mai Esau; Aku muko ndai kayuh adi kaam bada aku ndai. Turung makat ka guru, ka man pinguman dagin ati adi aku taban ka kaam, isa kaam bisa nggen berkat mai di aku.” 20 Isaac nang, “Simuki kuu rikas raru dapŭd-i, nak?” Jacob nam, “TUHAN adi Tapa mai turung aku dapŭd-i.” 21 Isaac nang di Jacob, “Kamati, sindŭk aku, isa aku bisa tama kuu. Kuu sawŭ Esau kah?” 22 Jacob sigen adŭp-i sindŭk sama-i, adi tama ayŭh ka nang, “Sirŭŭn mu sak sirŭŭn Jacob, pak tangan mu nyam tangan Esau.” 23 Ayŭh dŭh natŭng Jacob amai tangan-i piburuh nyam tangan Esau. Ayŭh mbŭh re nggen berkat-i di Jacob, 24 pak-i siken dinge, “Kuu sawŭ Esau kah?” “Aku inŭh Esau,” ayŭh nam. 25 Isaac nang, “Taban kamati pinguman dagin anŭ. Ripas aku ko man-i, aku re nggen berkat ku di kuu.” Jacob taban pinguman anŭ ka yŭn sama-i, ka taban gŭh wain da-i nok. 26 Komŭnŭ sama-i nang di ayŭh, “Kamati sindŭk aku ka sium aku, nak.” 27 Darŭm-i nyindŭk re sium ayŭh, Isaac kadŭk piraka-i; ka-i nggen berkat-i di ayŭh. Jacob nang, “Dagŭn anak ku adi buuh ramak agi buuh dagŭn tarun adi TUHAN mbŭh nyiberkat. 28 Isa-i Tapa nggen di kuu sipot-abun so rangit ka bada tana ŭmŭh mu damŭn! Isa-i Ayŭh nggen bagŭ gandom ngga wain di kuu! 29 Isa-i bangsa bangsa daya jadi urun mu, ka isa-i daya daya nundok di kuu. Isa-i kuu mritah sopŭrŭg madis mu, ka isa-i sesang sindŭ mu nundok di kuu. Isa-i daya adi mangu kuu dog pangu, ka daya adi nyiberkat kuu dog nyiberkat.” 30 Kan Isaac muko nyiberkat Jacob, ka kan ayŭh mbŭh ruah so yŭn sama-i, nganŭ gŭh Esau mari ngasū. 31 Ayŭh tanŭk gŭh pinguman adi sidi anŭ ka taban-i ka yŭn sama-i. Ayŭh nang, “Makat, ma, man pinguman dagin ati adi aku taban ka kaam, isa kaam bisa nggen berkat mai di aku.” 32 “Asi kuu?” Isaac siken ayŭh. “Aku ati anak pinuai mai Esau,” Ayŭh nam. 33 Kan Isaac dingah sakanŭ, ndi pŭrŭng ganan-i kimŭtŭr, ka-i siken, “Asi meh sianŭ adi muko siŭ dāng ka taban-i ka yŭn ku? Aku muko man-i diŭ so kuu mandŭg; ka aku muko gŭh nggen sikasŭn berkat ku di ayŭh, adi re adu adu tung jangi.” 34 Kan Esau dingah sakanŭ, ayŭh nangŭng sien ka nang, “Nggen gŭh di aku berkat mai, ma!” 35 Isaac nam, “Sude mu mbŭh mandŭg ka nipu aku, ka mbŭh tambit berkat adi re ku nggen di kuu.” 36 Esau nang, “Ati mbŭh piduwŭh saba ayŭh nipu aku. Ngapŭi ka dŭn-i Jacob. Ayŭh muko tambit so aku hak ku adi anak pinuai, ka madin ayŭh mbŭh tambit dinge so aku berkat ku. Mating kah berkat nitah mai yŭn ku?” 37 Isaac nam, “Aku mbŭh bada ayŭh jadi tuan di tunduh mu, ka mbŭh bada sopŭrŭg madis-i jadi urun-i. Aku mbŭh nggen di ayŭh gandom ngga wain. Madin mbŭh mating tia kayuh adi bisa aku ndai yŭn mu, nak!” 38 Esau darah mite so sama-i, “Ndi anŭ adŭ kah berkat mai, ma? Nyiberkat aku gŭh.” Ayŭh rasu sien. 39 Komŭnŭ Isaac nang di ayŭh, “Mating sipot-abun so rangit yŭn mu, Mating tana ŭmŭh adi damŭn yŭn mu. 40 Kuu re udip ngga pedang mu, pak jadi urun sude mu. Di tipuh kuu birawan, kuu re rupas so kuasa-i.” 41 Esau tiru di Jacob amai sama-i muko nggen berkat-i di ayŭh. Ayŭh nang darŭm asŭng-i, “Tipuh adi ngga muās pinyikabŭs sama ku mbŭh sindŭk; nganŭ aku re siŭ Jacob.” 42 Pak kan Rebecca dingah pasar kayuh adi Esau re ndai, ayŭh bagan Jacob ka nang, “Ingat, jurud mu Esau an maras dendam ka re siŭ kuu. 43 Ndai kayuh adi aku bada kuu ndai. Rikas bu ka yŭn jurud ku Laban di Haran, 44 ka rŭŭ ngga ayŭh mua tian-i, ndŭg ka jurud mu anŭ mbŭh dŭh tia baji 45 buang kambŭt kayuh adi kuu ko ndai di tunduh-i. Komŭnŭ aku re pait daya da taban kuu ngga pari kamati. Aku dŭh raan so-duwŭh anak ku kabŭs darŭm ndi andu.” 46 Rebecca nang di Isaac, “Aku mbŭh raru dŭh suka bara sawŭn Esau adi daya pinami. Kambŭi Jacob sawŭn gŭh dayung daya Hitti mbŭh kana dŭ inŭh aku kabŭs.”

Tibirik 28

1 Isaac bagan Jacob, tabi ayŭh, ka nang di ayŭh, “Dŭhnyah sawŭn dayung daya Canaan. 2 Pati ka nŭŭh di ka Mesopotamia, ka rais adŭp babai mu Bethuel, ka sawŭn ndi so bara dayung bujang diginŭ, adi pinanak samba mu Laban. 3 Isa-i Tapa Bisa-pŭrŭg nyiberkat pinyisawan mu ka nggen di kuu bagŭ anak, isa kuu jadi sama yŭn bagŭ bangsa! 4 Isa-i Ayŭh nyiberkat kuu samŭn bara sesang mu, nimun Ayŭh mbŭh nyiberkat Abraham, ka isa-i kuu dapu tarun tana ati adi yŭn mu ko rŭŭ ka adi Tapa ko nggen di Abraham!” 5 Isaac bada Jacob di ka Mesopotamia, ka yŭn Laban adi anak Bethuel daya Aram, ka kaka Rebecca, adi sindŭ Jacob ngga Esau. 6 Esau dingah Isaac mbŭh nyiberkat Jacob ka bada ayŭh di ka tarun tana Mesopotamia di jiroh dayung ndu sawŭn. Ayŭh dingah gŭh nang di andu Isaac nyiberkat Jacob ayŭh pesan Jacob da dŭh sawŭn dayung daya Canaan. 7 Ayŭh puan gŭh nang Jacob sawŭ tunda pinganang sindŭ sama-i ka di ka Mesopotamia. 8 Esau mirati nang sama-i Isaac dŭh nyibandar ayŭh sawŭn dayung daya Canaan. 9 Jadi ayŭh di ka yŭn Ishmael anak Abraham, ka sawŭn anak-i adi dŭn Mahalath jurud Nebaioth. 10 Jacob bu so Beersheba ka panu nuju Haran. 11 Kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp ayŭh ndŭg tarun yŭn adi kudus ka nyirŭmŭn diginŭ. Ayŭh guring ka bŭŭs sangan ubak-i di tunduh batuh. 12 Ayŭh nyipŭmŭh ka kiris ndi tungoh tipijog so tana ndŭg rangit, ka bara malaikat mūn maad dieh. 13 Ka diginŭ TUHAN agi mijog sindŭk ayŭh, ka nang, “Aku ati TUHAN adi Tapa Abraham ngga Isaac, Aku re nggen di kuu ngga di bara sesang mu tarun tana ati adi yŭn mu guring. 14 Ngara re bagŭ keya ka dabu tana. Ngara re bada tarun tana ngara bayah ka barang parad, ka so kuu ngga sesang mu Aku re nyiberkat sopŭrŭg bangsa. 15 Ingat, Aku re agi ngga kuu ka grindung kuu di tadŭ ka kuu di, ka Aku re taban kuu pari ka tarun tana ati. Aku dŭh re tingge kuu ndŭg ka Aku muko ndai sopŭrŭg kayuh adi Aku ko janji di kuu.” 16 Jacob burah ka nang, “TUHAN agi digiti! Ayŭh agi di tarun ati; muran aku puan!” 17 Ayŭh mbŭh taru ka nang, “Tikŭnŭd nyam nŭŭh di tarun ati! Ati tatu ramin Tapa, tiban mŭrŭt shorga.” 18 Jacob makat isan isan andu jawa ndi, tambit batuh anŭ adi ko-i yŭn mangan ubak-i, ka pijog-i da jadi pinatŭng. Komŭnŭ ayŭh ren inyo kanā di tunduh-i ngga nitah-i yŭn Tapa. 19 Ayŭh kadŭn tarun anŭ Bethel (Kupo di tarun tana anŭ dawŭ-i dŭn Luz.) 20 Muko anŭ Jacob bipayu ngga TUHAN: “Kambŭi Kaam agi ngga aku ka grindung aku sitadŭn pimanu ku ati ka nggen di aku pinguman ngga pimakai, 21 ka kingat aku ndŭg ka aku mari ka ramin sama ku ngga siramat, nŭ ka Kaam jadi Tapa ku. 22 Batuh pinatŭng ati adi ko aku pijog digiti re jadi tarun adi yŭn Kaam dog nyambah, ka aku re nggen ndi utung-so-simŭng so tadŭ tadŭ kayuh adi Kaam nggen di aku.”

Tibirik 29

1 Jacob pijuu pimanu-i ka di ka tarun tana tura ka Timor. 2 Gŭgŭh ka ayŭh dapŭd ndi prigi di tarun ka agi taruh kaban biri guring maning prigi anŭ. Dāng dāng anŭ dog nggen nok so prigi anŭ adi agi tibande tŭtŭp batuh dieh. 3 Kan sopŭrŭg kaban dāng kudip mbŭh tikuruk diginŭ, bara pingingat-biri sigen batuh anŭ ka nggen nok di dāng dāng anŭ. Komŭnŭ ngara sigen batuh anŭ pari ka yŭn-i. 4 Jacob siken bara pingingat-biri anŭ, “Dingan, so ki angān?” Ngara nam, “So Haran.” 5 Ayŭh siken, “Puan ngan kah Laban sukuh Nahor?” “Puan.” 6 Ayŭh siken, “Sanang kah ayŭh?” Ngara nam, “Sanang ayŭh.” “Tingga, no anak dayung-i Rachel taban dāng dāng-i.” 7 Jacob nang, “San andu gibabŭ jawa, ka gibayuh gŭh jam adi ngga kaban dāng kudip dog pibŭrŭt, mani angān dŭh nggen nok di dāng anŭ, ka taban ngara pari ka tarun tana kupai?” 8 Ngara nam, “Kieh dŭh bisa ndai simŭnŭ ndŭg ka sopŭrŭg dāng mbŭh tikuruk digiti ka batuh anŭ muko dog sigen so baba prigi; ripas anŭ nŭ kieh bisa nggen nok di kaban dāng.” 9 Atan Jacob gibabŭ minyu ngga ngara, Rachel mandŭg gŭh taban kaban dāng-i. 10 Kan Jacob kiris Rachel ngga kaban dāng sama-i Laban, ayŭh di ka prigi anŭ, sigen batuh so baba prigi ka nggen nok di biri biri. 11 Komŭnŭ ayŭh sium Rachel buang sien amai gaŭn. 12 Jacob kidaan di Rachel, “Aku ati madis sama mu, anak Rebecca.” Rachel bikaduh di kidaan di sama-i; 13 ka kan ayŭh dingah pasar Jacob adi anak jurud-i, ayŭh bikaduh di tudu ayŭh, dakŭp ka sium ayŭh, ka taban ayŭh ka ramin-i. Kan Jacob muko kidaan di Laban sopŭrŭg kayuh adi mbŭh jadi, 14 Laban nang, “Sawŭ inŭh kuu isin ngga deya adŭp ku.” Jacob rŭŭ diginŭ ripuan buran. 15 Laban nang di Jacob, “Kuu dŭh patut nyiraja braŭn yŭn ku sitagar kuu madis ku. Kiang-ki gaji raan mu?” 16 Laban biyŭn duwŭh madis anak dayung; adi tuuh dŭn Leah, ka adi mara Rachel. 17 Leah ramus batŭh-i, pak Rachel piayong buang ramus. 18 Jacob awang Rachel, ngapŭi ayŭh nang, “Singadu aku nyiraja yŭn mai ju sawa kambŭi kaam raan bada aku sawŭn Rachel.” 19 Laban nam, “Raan dŭ aku nggen ayŭh di kuu so aku nggen di daya bŭkŭn; rŭŭ digiti ngga aku.” 20 Jacob nyiraja ju sawa ramŭn gŭh raan dapŭd Rachel, pak tipuh anŭ di ayŭh nyam adi kudu kudu andu adŭ, amai ayŭh awang Rachel. 21 Komŭnŭ Jacob nang di Laban, “Tipuh-i mbŭh mandŭg; bada meh aku sawŭn anak mai.” 22 Jadi Laban ndai gawai sawan ka bagan barang naan daya. 23 Pak ngarŭm anŭ Laban ton Leah ka yŭn Jacob, dŭh Rachel, ka Jacob nyibŭŭs ngga Leah. ( 24 Laban nggen ndi urun dayung adi dŭn Zilpah di Leah da jadi pinguses-i.) 25 Kan andu mbŭh jawa, Jacob rada nang anŭ Leah. Ayŭh di ka yŭn Laban ka nang, “Mani kaam simuti ngga aku? Aku mbŭh nyiraja amai raan dapu Rachel. Mani kaam nipu aku?” 26 Laban nam, “Nanyam adat digiti dŭh nŭŭh bisa bada anak dayung adi sude diŭ banan so kaka-i. 27 Kajŭn ndŭg tipuh gawai sawan ati adi ndi minggu mbŭh ripuan nŭ ka aku nggen Rachel di kuu, kambŭi kuu raan nyiraja yŭn ku dŭm ju sawa dinge.” 28 Jacob situju, ka kan gawai sawan anŭ mbŭh ripuan Laban nggen Rachel di Jacob da jadi sawŭn-i. ( 29 Laban nggen ndi urun dayung-i dŭn Bilhah di Rachel da jadi pinguses-i.) 30 Jacob nyibŭŭs gŭh ngga Rachel, ka ayŭh rindu Rachel rabis dŭ so Leah. Ka ayŭh nyiraja yŭn Laban ju sawa dinge. 31 Kan TUHAN kiris pinyirindu di Leah kurang dŭ so di Rachel, Ayŭh bada Leah mira biranak, pak Rachel gibabŭ dŭh. 32 Leah bite ka biranak ndi anak dari. Ayŭh nang, “TUHAN mbŭh kiris pinyusah ku, jadi madin banŭh ku re rindu aku.” Ka-i kadŭn anak anŭ Reuben. 33 Ayŭh bite dinge ka biranak ndi anak dari dinge. Ayŭh nang, “TUHAN mbŭh nggen anak ati di aku gŭh, amai Ayŭh mbŭh dingah aku dŭh dog rindu” ; ka-i kadŭn anak anŭ Simeon. 34 Ka ayŭh bite dinge ka biranak ndi anak dari dinge. Ayŭh nang, “Madin banŭh ku re rabis rakat di aku amai aku mbŭh biranak yŭn-i taruh madis anak dari.” Ka-i kadŭn anak anŭ Levi. 35 Komŭnŭ ayŭh bite dinge ka biranak ndi anak dari dinge. Ka-i nang, “Kari ati aku re muji TUHAN; ” Ka-i kadŭn anak dari-i anŭ Judah. Ripas anŭ ayŭh dŭh tia biranak.

Tibirik 30

1 Pak Rachel dŭh mira biranak ngga Jacob, sabab anŭ meh ayŭh biyŭn atin sina di kaka-i ka nang di Jacob, “Nggen anak di aku, kambŭi dŭh aku kabŭs.” 2 Jacob baji di Rachel ka nang, “Aku dŭh Tapa. Ayŭh inŭh adi bitan kuu mira biranak.” 3 Rachel nang, “Ta urun ku Bilhah; nyibŭŭs ngga ayŭh, isa ayŭh bisa biranak yŭn ku. Simŭnŭ aku bisa jadi sindŭ so ayŭh.” 4 Jadi ayŭh nggen Bilhah di banŭh-i, ka ayŭh nyibŭŭs ngga Bilhah. 5 Bilhah bite ka biranak yŭn Jacob ndi anak dari. 6 Rachel nang, “Tapa mbŭh nyibandar pinyiraan ku. Ayŭh agi dingah dua pimite ku ka nggen anak dari di aku” ; jadi ayŭh kadŭn anak anŭ Dan. 7 Bilhah bite dinge ka biranak anak dari dinge yŭn Jacob. 8 Rachel nang, “Aku mbŭh bandar bandar sitama ngga kaka ku, ka aku mbŭh dapŭd manang; ” jadi ayŭh kadŭn anak anŭ Naphtali. 9 Kan Leah rada adŭp-i mbŭh dŭh tia biranak, ayŭh nggen urun-i Zilpah di Jacob ndu sawŭn-i. 10 Komŭnŭ Zilpah biranak ndi anak dari yŭn Jacob. 11 Leah nang, “Aku mbŭh utung” ; jadi ayŭh kadŭn anak anŭ Gad. 12 Zilpah biranak dinge anak dari yŭn Jacob, 13 ka Leah nang, “Aku mbŭh raru gaŭn! Madin bara dayung re bagan aku gaŭn” ; jadi ayŭh kadŭn anak anŭ Asher. 14 Di tipuh ngatŭm gandom, Reuben di ka ŭmŭh ka dapŭd uduh-uri, adi taban-i ka yŭn sindŭ-i Leah. Rachel nang di Leah, “Nggen di aku kada uduh-uri anak mu.” 15 Leah nam, “Dŭh kah-i sadang kuu mbŭh tambit banŭh ku? Madin uduh-uri anak ku kuu suba an tambit gŭh.” Rachel nang, “Kambŭi kuu raan nggen uduh-uri anak mu di aku, kuu siŭn nyibŭŭs ngga Jacob sikambŭh.” 16 Kan Jacob maad so ŭmŭh singumi andu, Leah ruah tudu ayŭh ka nang, “Kuu re nyibŭŭs ngga aku ngarŭm ati, amai aku muko bayar ngga uduh-uri anak ku.” Jadi ayŭh nyibŭŭs ngga Leah ngarŭm anŭ. 17 Tapa mbŭh dingah dua Leah, ka ayŭh bite ka biranak anak dari adi numbor rimŭh yŭn Jacob. 18 Leah nang, “Tapa mbŭh nggen upah ku, sabab aku mbŭh nggen urun dayung ku di banŭh ku” ; jadi ayŭh kadŭn anak dari anŭ Issachar. 19 Leah bite dinge ka biranak anak dari adi numbor nŭm yŭn Jacob. 20 Ayŭh nang, “Tapa mbŭh nggen pinganggen adi raru kana di aku. Madin banŭh ku re trima aku, amai aku mbŭh biranak yŭn-i nŭm madis anak dari” ; jadi ayŭh kadŭn anak anŭ Zebulun. 21 Ripas anŭ ayŭh biranak anak dayung, adi-i kadŭn Dinah. 22 Komŭnŭ Tapa ingat Rachel; Ayŭh dingah dua-i ka bada ayŭh dapŭd mira biranak. 23 Rachel bite ka biranak anak dari. Ayŭh nang, “Tapa mbŭh kadi mangŭh ku amai Ayŭh nggen anak dari di aku. 24 Isa-i TUHAN nggen di aku anak dari dinge” ; jadi ayŭh kadŭn anak dari anŭ Joseph. 25 Ripas Joseph mbŭh dog biranak, Jacob nang di Laban, “Bada meh aku matak, siŭn aku bisa pari ka tarun tana adŭp ku. 26 Nggen di aku so-duwŭh sawŭn ku ngga bara anak ku adi mbŭh jadi upah ku nyiraja yŭn mai, siŭn aku bisa bu so ti. Kaam puan munki masam kana kraja ku yŭn mai.” 27 Laban nang di ayŭh, “Dingah dawŭ-i: Aku mbŭh puan so kuasa nanung, TUHAN mbŭh nyiberkat pimudip ku sitagar kuu. 28 Kidaan kiang-ki patut gaji mu, ka aku re bayar-i.” 29 Jacob nam, “Kaam puan munki masam aku mbŭh nyiraja yŭn kaam, ka munki masam kaban dāng mai mbŭh papah bagŭ di ribo pinyita ku. 30 Sibayuh aku mandŭg kayuh mai nisŭ, pak madin kaam mbŭh kaya, ka TUHAN mbŭh nyiberkat kaam di barang yŭn aku di. Madin tika mbŭh mandŭg adi ngga aku jiroh tung jaku.” 31 “Ani re aku ngga bayar kuu?” Laban siken ayŭh. Jacob nam, “Aku dŭh raan gaji. Aku raan pijuu kingat jaga kaban dāng mai, kambŭi kaam situju: 32 Bada aku di ka yŭn sopŭrŭg kaban dāng mai andu ati ka tambit sinadan anak biri adi singŭt ka barang kambing adi mara adi biritik puan kah bikurau buruh-i. Anŭ adŭ gaji adi raan ku. 33 Andu bŭkŭn kaam bisa sanang puan kambŭi aku ndai kayuh ngga atin batur. Kan kaam mandŭg di pirasa gaji ku, kambŭi aku biyŭn kambing adi dŭh bikurau puan kah biritik buruh-i puan kah tadŭ biri adi dŭh singŭt, kaam re puan nang-i mbŭh dog naku.” 34 Laban nam ayŭh, “Aku situju. Ata bisa ndai nanyam adi nang mu.” 35 Pak di andu anŭ Laban nyidŭrŭ sinadan dari kambing adi bijaran ka adi biritik buruh-i ka sopŭrŭg dayung kambing adi bikurau ngga adi biritik puan kah adi agi buda dieh; ayŭh kadi gŭh sinadan biri adi singŭt. Ayŭh bada anak anak dari-i jaga dāng dāng anŭ, 36 ka taban kaban dāng anŭ ngga bu jo so Jacob adi juan pimanu-i taruh andu. Jadi madin Jacob adŭ-i kingat jaga tadŭh kaban dāng Laban adi agi dŭm. 37 Jacob ndu daan daan kayuh udip so tŭngŭn kayuh poplar, almond, ka so tŭngŭn kayuh saja ka kupak kada kurit so sopŭrŭg daan kayuh anŭ da bijaran buda. 38 Ayŭh na dudu daan kayuh anŭ nura kaban kaban dāng di durang durang piin nok ngara. Ayŭh na diginŭ, amai dāng dāng anŭ sawan kan ngara mandŭg di nok. 39 Jadi kan dudu kambing sawan di jawin dudu daan kayuh anŭ, ngara biranak anak anak kambing adi bibana, adi bikurau, ka adi biritik buruh-i. 40 Jacob nyidŭrŭ biri biri so dudu kambing ka bada ngara situra ngga kaban dāng adi bibana ngga adi singŭt buruh-i adi Laban dapu. Simŭnŭ ayŭh bisa pijadi kaban dāng adŭp-i ka muwang da sidŭrŭ so tung Laban. 41 Kan dāng dāng adi tiranah sawan, Jacob na dudu daan kayuh anŭ nura ngara di bŭngŭn durang durang piin, isa ngara bisa sawan di karu daan daan kayuh anŭ. 42 Pak ayŭh dŭh na dudu daan kayuh anŭ nura dāng dāng adi nyibudur. Jadi meh sopŭrŭg dāng adi Laban dapu mbŭh sadi nyibudur, ka sopŭrŭg dāng adi Jacob dapu mbŭh sadi tiranah. 43 Simŭnŭ inŭh aran Jacob jadi kaya. Ayŭh biyŭn bagŭ kaban dāng, urun, onta, ka kaldi.

Tibirik 31

1 Jacob agi dingah anak anak dari Laban minyu, “Jacob mbŭh kubo tambit sopŭrŭg kayuh adi sama dapu. Ayŭh mbŭh dapŭd buat rata-i so anŭ adi sama ta dapu.” 2 Ayŭh ngatin gŭh Laban mbŭh dŭh tia rapat mun adi mbŭh ngga adŭp-i. 3 TUHAN nang di Jacob, “Pari ka tarun tana sama mu ka yŭn bara madis mu. Aku re agi ngga kuu.” 4 Jadi Jacob pait pinganang ka Rachel ngga Leah bada dapŭd adŭp-i di tarun yŭn kaban dāng-i. 5 Ayŭh nang di ngara, “Aku ngatin sama ngan mbŭh dŭh tia rapat mun adi mbŭh ngga aku; pak Tapa sama ku agi ngga aku. 6 So-duwŭh ngan puan nang aku mbŭh nyiraja yŭn sama ngan ngga siabo tungang ku. 7 Pak ayŭh nipu aku ka ngubah kiang gaji ku pisimŭng kari. Sunggu mŭnŭ, Tapa dŭh bada ayŭh ida ida ngga aku. 8 Tiap kari Laban nang, ‘Kambing adi bikurau buruh-i inŭh gaji mu,’ sopŭrŭg kaban kambing biranak anak adi bikurau. Kan ayŭh nang, ‘Kambing adi bijaran buruh-i inŭh gaji mu,’ sopŭrŭg kaban kambing biranak anak adi bijaran. 9 Tapa mbŭh tambit kaban kaban dāng so sama ngan ka mbŭh nggen-i di aku. 10 “Di tipuh dāng sawan aku agi nyipŭmŭh. Aku kiris bara dari kambing adi sawan sadi bijaran, biritik ka bikurau buruh-i. 11 Malaikat Tapa minyu di aku darŭm pŭmŭh, ‘Jacob!’ ‘Ani,’ aku nam. 12 ‘Tingga,’ ayŭh nang, ‘sopŭrŭg dari kambing adi sawan sadi bijaran, biritik ngga bikurau buruh-i. Aku bada-i jadi simŭnŭ sabab aku kiris sopŭrŭg kayuh adi Laban mbŭh ndai di kuu. 13 Aku ati Tapa adi nandŭng di kuu di Bethel, di yŭn mu nitah ndi batuh ka nginyo-i ngga inyo kanā da jadi batuh pinatŭng, ka di yŭn mu bipayu ngga Aku. Madin sidia adŭp mu ka pari ka tarun tana adi yŭn mu dog biranak.’” 14 Rachel ngga Leah nam Jacob, “Mbŭh mating inŭh utung buat-rata re kieh dapŭd so sama ami. 15 Ayŭh ndai di tunduh kieh keya ka kieh ati daya tami. Ayŭh jua kieh, ka mbŭh kubo pakai sopŭrŭg duit anŭ adi taŭn mbŭh rega ami. 16 Pak sopŭrŭg rata, adi TUHAN ko tambit so sama ami, inŭh ata ngga anak ta dapu. Ndai nanyam adi Tapa ko kidaan di kuu.” 17-18 Jadi Jacob sidia adŭp-i re pari ka tarun tana sama-i di Canaan. Ayŭh bada bara anak sawŭn-i guru di tunduh onta, ka bada sopŭrŭg dāng-i diŭ panu di jawin-i taban sopŭrŭg buat-rata adi-i dapŭd so Mesopotamia. 19 Tagan Laban di gumbak buruh biri biri-i, Rachel naku dudu tibudo rawang adi Sama-i dapu. 20 Jacob nipu tua-i Laban darŭm-i dŭh kidaan adŭp-i re bu. 21 Ayŭh taban sopŭrŭg buat-rata adŭp-i, ka rasu bu ngga bigaut. Ayŭh mutas Yang Euphrates ka kadŭg aran adi nuju rais tarun tana sandah Gilead. 22 Taruh andu ripas anŭ, agah ndŭg Laban nang Jacob mbŭh bu. 23 Laban ngga bara daya-i tadak Jacob ju andu ndŭg ka ayŭh nyandat ayŭh di rais tarun tana sandah Gilead. 24 Ngarŭm anŭ darŭm pŭmŭh Tapa mandŭg ka yŭn Laban ka nang di ayŭh, “Nakit nŭh, dŭhnyah pirawan ayŭh bait sibarang minyu ngga ayŭh.” 25 Jacob bibari di darŭd, ka Laban bibari gŭh ngga bara madis-i di arong anŭ di rais tarun tana sandah Gilead. 26 Laban nang di Jacob, “Mani kuu nipu aku ka taban anak anak dayung ku ngga bu mun dayung dog nakap darŭm perang? 27 Mani kuu nipu aku ka bu dŭh kidaan di aku? Kambŭi kuu kidaan di aku, aku bisa nguru kuu ngga atin pawŭn, pakai ragu tamburin ka kachapi. 28 Kuu dŭh bada aku sium anak sukuh ku bait nggen siramat panu di anak anak dayung ku. Pingandai adi raru budo inŭh anŭ. 29 Aku biyŭn kuasa bada kuu kinaman, pak ngarŭm singumi Tapa sama mu bakan aku da dŭh pirawan kuu. 30 Aku puan, kuu taŭn gruwŭn an pari ka ramin sama mu, pak mani kuu naku tibudo rawang ku?” 31 Jacob nam tua-i, “Aku taru kaam sirapas anak anak dayung mai so aku. 32 Pak kambŭi kaam dapŭd tadŭ tadŭ daya digiti adi naku tibudo rawang mai daya anŭ bisa dog ukum kabŭs. Digiti di sirung jawin bara daya ta ndu saksi, jiroh tadŭ tadŭ kayuh adi kaam dapu, kambŭi agi, kaam bisa tambit-i.” Jacob dŭh puan Rachel agi tambit tibudo sama-i. 33 Laban di jiroh di bari Jacob; komŭnŭ ayŭh di ka bari Leah, samŭn bari duwŭh naan urun dayung, pak mating tibudo rawang-i dog dapŭd. Komŭnŭ ayŭh mŭrŭt bari Rachel. 34 Rachel ko tambit tibudo rawang anŭ ka na-i darŭm kandi tapas-pinyiguru pinunggang onta, ka guru di tunduh-i. Laban jiroh darŭm sopŭrŭg bari, pak dŭh tungang dapŭd tibudo rawang-i. 35 Rachel nang di sama-i, “Dŭhnyah kaam tuas di aku; aku dŭh tungang mijog di sirung jawin mai amai aku kais nandā buran ku.” Laban nakit jiroh pak dŭh gŭh dapŭd tibudo rawang-i. 36 Jacob mbŭh ruai nang tuas-i. “Ani sarah mbŭh aku ndai?” ayŭh siken buang tuas. “Ani sarah ku adi bada kaam tadak aku? 37 Amai madin kaam mbŭh kisak kambur sopŭrŭg kayuh adi aku dapu, ani meh kayuh rawang mai mbŭh mai dapŭd? Na digiti di yŭn daya mai ngga daya ku bisa tingga-i, ka bada ngara kidaan asi so ata duwŭh adi batur. 38 Aku ko rŭŭ ngga kaam sitŭkŭd duwŭh puru sawa; biri ngga kambing mai bŭn re dŭh biranak ka papah, ka aku bŭn gŭh man dagin dari biri so kaban dāng mai. 39 Tiap kari biri mai dog siŭ dāng tarun, aku adi ari dapu tanggong. Aku bŭn taban-i ka kaam ka kidaan nang-i dŭh sitagar sarah ku. Kaam bada aku nubos ani ani kayuh adi dog naku sandu bait singarŭm. 40 Ari jera dog sura sandu, ka singarŭm dog adud. Aku dŭh tungang bŭŭs. 41 Simŭnŭ inŭh pimudip ku duwŭh puru sawa rŭŭ ngga kaam. Simŭng pat sawa aku nyiraja yŭn ku dapŭd duwŭh madis anak dayung mai. Ka nŭm sawa yŭn dapŭd kaban dāng mai. Pak kaam ngubah kiang gaji ku pisimŭng kari. 42 Kambŭi Tapa sama ku, Tapa Abraham ngga Isaac, mating ngga aku, kaam tatu ko bada aku bu bŭrŭh-beyang. Pak Tapa agi kiris pinyusah ku ka kraja adi ko aku ndai, ka singumi Ayŭh mbŭh nang kaam.” 43 Laban nam Jacob, “Dayung dayung adi mara anŭ anak ku, anak anak ngara aku dapu. Kaban dāng anŭ tung jaku gŭh. Sibatur-i, sopŭrŭg kayuh adi kuu kiris digiti inŭh aku dapu. Pak amai mating aran ku re tambit anak anak dayung ku ngga anak anak ngara, 44 aku mbŭh sidia an ndai ndi pekat-janji ngga kuu. Ja ata nugung batuh ndu ta pingingat, isa ata dŭh kambŭt pekat-janji ta.” 45 Jacob tambit ndi batuh ka pijog-i ndu batuh pinatŭng. 46 Ayŭh kidaan di bara daya-i da nguruk batuh ka nugung-i. Komŭnŭ ngara guru man nok di bŭngŭn tugung batuh anŭ. 47 Laban kadŭn-i Jegar Sahadutha, pak Jacob kadŭn-i Galeed. 48 Laban nang di Jacob, “Tugung batuh ati jadi pingingat di ata duwŭh.” Anŭ meh sabab tarun anŭ dog kadŭn Galeed. 49 Laban gŭh nang, “Isa-i Tapa nyibatŭh ata darŭm ata birakang ngga dingan ta.” Ka tarun anŭ dog kadŭn Mizpah. 50 Laban nang dinge, “kambŭi kuu ida ida ngga anak anak dayung ku, bait sawŭn dayung bŭkŭn, sawŭ sunggu aku dŭh puan, ingat, Tapa inŭh adi ari agi nyibatŭh ata. 51 Ati batuh adi aku ko nugung yŭn ata duwŭh, ka ati batuh pinatŭng. 52 Soduwŭh-i, tugung batuh ati ngga batuh pinatŭng ati inŭh jadi pingingat yŭn ta. Aku dŭh siŭn panu rewan tugung batuh ati di nyerang kuu, ka kuu dŭh gŭh siŭn panu rewan-i bait rewan batuh pinatŭng ati di nyerang aku. 53 Tapa Abraham ngga Tapa Nahor re tukang tingga asi so ata duwŭh adi batur.” Komŭnŭ, di sirung jawin Tapa adi sama-i Isaac nyambah, Jacob bipayu an sita janji-i. 54 Ayŭh siŭ ndi dāng ndu sadis di darŭd anŭ ka ayŭh bagan daya daya-i ngga sua man. Ripas ko man, ngara nyirŭmŭn di darŭd anŭ. 55 Awar isan isan andu jawa ndi Laban sium bara sukuh-i ngga anak anak dayung-i buang nggen siramat panu ka pari ka ramin adŭp-i.

Tibirik 32

1 Buang Jacob gibabŭ panu di aran, kudu kudu naan malaikat agi bidapŭd ngga ayŭh. 2 Kan ayŭh kiris ngara, ayŭh nang, “Ati inŭh bari Tapa,” jadi ayŭh kadŭn tarun anŭ Mahanaim. 3 Jacob pait bara pinyisung-i da diŭ so adŭp-i di ka yŭn kaka-i Esau di rais Edom. 4 Ayŭh ngajar ngara da minyu sakati: “Aku, Jacob adi urun mai, nggen puan di tuan ku Esau nang aku agi rŭŭ ngga Laban ka aku mbŭh raru tui dŭh mari. 5 Aku biyŭn sapi, kaldi, biri, kambing ka urun. Aku pait pinganang ka kaam tuan amai harap kaam re dŭh tia mandam atin di aku.” 6 Kan bara pinyisung anŭ pari ka yŭn Jacob, ngara nang di ayŭh, “Kieh di ka yŭn kaka mai Esau, ka ayŭh madin mbŭh aŭn panu re bidapŭd ngga kaam. Ayŭh taban 400 naan daya.” 7 Jacob mbŭh ruai taru buang gapang atin-i. Ayŭh kutung bara daya adi ayō-i da jadi duwŭh tibaran, samŭn bara biri, sapi, kambing, ka onta-i. 8 Ayŭh pikir, “Kambŭi Esau mandŭg ka nyerang tibaran adi ndi, tibaran adi duwŭh bisa bu nyiramat adŭp-i.” 9 Ka Jacob bidua, “O Tapa babai ku Abraham, ka Tapa sama ku Isaac, dingah aku! Kaam bada aku, TUHAN, pari ka rais adŭp ku, ka yŭn bara madis ku, ka bada aku mujur darŭm pimudip ku. 10 Aku adi urun mai mbŭh raru dŭh patut kambat mandis ngga pinyitŭtŭd mai. Dawŭ-i di andu aku mutas yang Jordan mating ani ani taban ku kaŭs-i ndi sikud, ka madin aku mbŭh mari ngga duwŭh tibaran ati. 11 Aku bidua mite Kaam, tak aku so baji kaka ku Esau. Aku taru ayŭh mandŭg di nyerang ka siŭ sopŭrŭg kieh, samŭn dayung ngga anak anak-sŭ. 12 Ingat Kaam mbŭh bijanji re bada pimudip ku mujur ka nggen bagŭ sesang di aku rabis so tungang daya mirang, keya ka sumat di pang rawŭt.” 13-15 Ripas ko nyirŭmŭn diginŭ, Jacob mien so kaban dāng-i ndu pinganggen yŭn kaka-i Esau: 200 dayung kambing ngga 20 dari-i. 200 dayung biri ngga 20 dari-i. 30 onta adi gibabŭ nyisuh anak-i, 40 dayung sapi ngga 10 dari-i, 20 dayung kaldi ngga 10 dari-i. 16 Ayŭh kutung dudu dāng-i bada bikaban ka na ndi naan daya gaji-i di barang kaban da jaga. Ayŭh nang di ngara, “Panu angān diŭ so aku, ka ndai asah di barang kaban dāng adi diŭ ngga adi sundis.” 17 Ayŭh pesan daya-gaji adi diŭ sakati, “Kan kaka ku Esau bidapŭd ngga kuu ka siken, ‘Asi tuan mu? Re kamaki kuu? Asi dapu dāng dāng anŭ adi kuu nguru?’ 18 Kuu dŭh siŭn dŭh nam, ‘Urun mai Jacob inŭh adi dapu dāng dāng ati, ka ayŭh mbŭh pait-i ndu pinganggen ka tuan-i Esau. Adŭp Jacob agi panu sundis so kieh.’” 19 Sakanŭ gŭh ayŭh pesan daya gaji-i adi numbor duwŭh ka numbor taruh, ka adi bŭkŭn adi jaga barang kaban dāng-i: “Angān dŭh siŭn dŭh nang sakati di Esau kan angān bidapŭd ngga ayŭh. 20 Angān dŭh siŭn dŭh nang, ‘Sawŭ urun mai Jacob agi tunda punok ami.’” Jacob nang darŭm asŭng-i, “Aku re tungang kadud atin-i ngga dudu pinganggen, ka kan aku bidapŭd ngga ayŭh aku harap ayŭh apun aku.” 21 Ayŭh pait dudu pinganggen anŭ diŭ so adŭp-i, ka adŭp-i nyirŭmŭn ngarŭm anŭ di yŭn ngara bibari. 22 Ngarŭm anŭ gŭh Jacob makat, tambit duwŭh naan sawŭn-i, duwŭh naan dayung nyikŭn-i, ka simŭng madis anak-i, ka mutas Yang Jabbok. 23 Ripas ayŭh muko bada ngara mutas, ayŭh bada dog taban mutas gŭh sopŭrŭg kayuh adi-i dapu, 24 pak adŭp-i dŭh sua, ka rŭŭ diginŭ sadi-i. Ka agi ndi naan daya mandŭg ka bigire ngga ayŭh ndŭg siri jawa. 25 Kan daya anŭ kinyam adŭp-i dŭh tungang ngarah Jacob, ayŭh ani' Jacob di tigang ka puun sape-i sitiked. 26 Daya anŭ nang, “Pasan aku, andu mbŭh re jawa.” Jacob nam, “Abah aku, kambŭi kaam dŭh nyiberkat aku.” 27 “Asi dŭn mu?” daya anŭ siken. “Jacob,” ayŭh nam. 28 Daya anŭ nang, “Dŭn mu dŭh re tia Jacob. Kuu mbŭh bigire ngga Tapa ka ngga manusia, ka kuu mbŭh manang; sabab anŭ kuu re dog kadŭn Israel.” 29 Jacob nang, “Kidaan meh dŭn mai di aku.” Pak daya anŭ nam, “Mani kuu sah an puan dŭn ku?” Komŭnŭ ayŭh nyiberkat Jacob. 30 Jacob nang, “Aku muko situra jawin kiris Tapa, ka aku gibabŭ udip.” Ngapŭi ayŭh kadŭn tarun anŭ Peniel. 31 Batŭh andu aŭn makat kan Jacob bu so Peniel, buang-i nyitijong naman tigang-i. 32 Ndŭg andu ati bara sesang Israel dŭh siŭn man isin adi ngagit turang tigang ngga turang pŭŭh dāng, amai di isin anŭ inŭh Jacob dog ani'.

Tibirik 33

1 Jacob kiris Esau mandŭg ngga pat ratus naan daya-i, jadi ayŭh kutung bara anak-i bada panu samah ngga sindŭ ngara Leah, Rachel, ngga duwŭh naan dayung nyikŭn-i. 2 Ayŭh bada dayung nyikŭn-i ngga anak anak ngara panu diŭ, komŭnŭ Leah ngga anak anak-i, ka sikasŭn-i Rachel ngga Joseph tura ka punok. 3 Jacob panu diŭ so ngara ka mutu ubak-i pikuju kari buang-i tudu kaka-i. 4 Pak Esau bikaduh tudu ayŭh, dakŭp ayŭh, ka sium ayŭh. So-duwŭh ngara sien. 5 Kan Esau kimat bait tauh-i ka kiris bara dayung ngga bara anak ngara, ayŭh siken, “Asi ngara ati ayō mu?” “Ngara, tuan, inŭh bara anak ku adi Tapa ngga raru mandis-I mbŭh nggen di aku,” Jacob nam. 6 Komŭnŭ dayung nyikŭn-i adi duwŭh naan mandŭg ngga bara anak ngara ka mutu ubak ngara; 7 komŭnŭ Leah ngga jangi anak, ka sikasŭn-i Joseph ngga Rachel mandŭg gŭh ka mutu ubak ngara. 8 Esau siken, “Tibaran asi meh garang anŭ adi muko aku dapŭd? Ani rati anŭ?” Jacob nam, “Anŭ ngga aku bada atin mu dŭh mandam di aku.” 9 Pak Esau nang, “Sude ku, jaku mbŭh sadang; nyikŭn adŭ anŭ adi tung jamu.” 10 Jacob nang, “Dŭh simŭnŭ, kambŭi kuu mbŭh kana ngga aku, aku mite kuu kambat adŭ pinganggen ku. Tingga raŭn mu adŭ mbŭh keya ka tingga jawin Tapa, amai kuu mbŭh raru kana ngga aku. 11 Turung trima pinganggen ku adi aku mbŭh taban ka kuu. Tapa mbŭh raru mandis ngga aku ka mbŭh nggen di aku sopŭrŭg adi aku biguna.” Jacob darah ngasu ayŭh ndŭg ka ayŭh trima adŭ. 12 Esau nang, “Ja meh garang panu. Aku re panu diŭ so kuu.” 13 Jacob nam, “Kuu puan nang bara anak anak ati ramah, ka aku an rada gŭh biri ngga kaban dāng adi mira sŭ. Kambŭi ngara dog takan da panu ndi andu dinge, ndi kaban anŭ re abo kabŭs. 14 Turung panu diŭ so aku. Aku bisa tunda kuu ngga situngang tungang ku taban kaban dāng ngga bara anak-sŭ ati ndŭg ka aku nyandat kuu di Edom.” 15 Esau nam, “Bada garang aku tingge kada so bara daya ku ngga kuu.” Pak Jacob nam, “Dŭhsah ndai simŭnŭ; aku batur ku raan bada asŭng mu sanang.” 16 Jadi andu anŭ Esau panu pari ka Edom. 17 Pak Jacob di ka Sukkoth, di yŭn-i pijog ramin-i ka sidangak yŭn dāng kudip-i. Anŭ sabab tarun anŭ dog kadŭn Sukkoth. 18 Darŭm-i pari so Mesopotamia Jacob mandŭg ngga siramat ka kupo Shechem di tarun tana Canaan ka bibari di tana sindŭk kupo anŭ. 19 Ayŭh miris supek tana anŭ so sesang Hamor sama Shechem ngga rega siratus kiping pirak. 20 Ayŭh pijog ndi mija-sambah diginŭ ka kadŭn-i El, Tapa Israel.

Tibirik 34

1 Ndi andu Dinah, anak dayung Jacob ngga Leah, di muah ka yŭn kada dayung daya Canaan. 2 Kan anak Hamor adi dŭn Shechem, pingubak bara daya Hivi di tarun tana anŭ kiris ayŭh, Shechem nakap ayŭh ka miragag ayŭh. 3 Pak ayŭh kiris dayung anŭ raru ramus ka awang ayŭh, ka suba bada ayŭh awang adŭp-i. 4 Ayŭh kidaan di sama-i, “Aku raan kaam tambit Dinah yŭn ku ndu sawŭn.” 5 Jacob dingah anak dayung-i dog pimangŭh, pak sabab bara anak dari-i mbŭh abo di tarun ngga dāng kudip-i, ayŭh dŭh ndai ani ani ndŭg ka ngara mbŭh mari. 6 Hamor, adi sama Shechem, di bisatur ngga Jacob, 7 di tika bara anak Jacob aŭn mari so tarun. Kan ngara dingah kayuh adi mbŭh jadi, ngara mbŭh raru gŭgŭh buang raru baji di Shechem di pingandai-i anŭ, miragag anak Jacob ngga pimangŭh daya Israel. 8 Hamor nang di ayŭh, “Anak ku Shechem mbŭh raru awang anak mu; turung bada ayŭh tambit anak mu ndu sawŭn. 9 Ja ata ndai pekat-janji isa dari dayung so tibaran ngan ngga so tibaran ami bisa banan sawan. 10 Ka angān bisa rŭŭ digiti di rais ami ngga kieh; angān bisa rŭŭ di tadŭ yŭn nanyam pinyiraan ngan, bijua bijaja ka biyŭn buat-rata.” 11 Komŭnŭ Shechem nang di sama Dinah samŭn di bara jurud dari-i, “Turung nggen pimite ku ati, ka aku re nggen di angān ani ani adi raan ngan. 12 Kidaan di aku ani pinganggen adi angān raan, ka natap rega sikiang adi raan ngan yŭn Dinah ndu ku sawŭn; aku an nggen tadŭ tadŭ kayuh adi angān mite, atas angān an bada aku sawŭn ayŭh.” 13 Sabab Shechem mbŭh pimangŭh jurud ngara Dinah, bara anak dari Jacob nam Shechem ngga sama-i Hamor, pakai aran tipu. 14 Ngara nang di ayŭh, “Kieh dŭh tungang bada jurud dayung ami banŭh dari adi dŭh bisunat; anŭ re nggen mangŭh di kieh. 15 Kieh bisa situju adŭ-i kambŭi sopŭrŭg dari ngan dog nyunat mun kieh. 16 Simŭnŭ ka kieh bisa situju di banan sawan dari dayung so tibaran ngan ngga so tibaran ami. Kieh bisa rŭŭ di ruang ngan ka jadi ndi tibaran daya ngga angān. 17 Pak kambŭi angān dŭh trima atur ami ati ka dŭh dog nyunat, kieh re taban Dinah ngga bu so tarun ati.” 18 Atur anŭ agi kana sak-i di Hamor ngga di anak-i Shechem, 19 anŭ sabab bujang dari anŭ dŭh taran masā pak rasu ndai nimun adi muko dog nyabŭt amai-i awang anak dayung Jacob. Shechem inŭh daya adi raru dog stabi di rawang-i. 20 Hamor ngga anak-i Shechem di ka tarun adi yŭn daya tikuruk di tiban-bās kupo ka minyu ngga bara daya di kupo anŭ: 21 “Bara daya anŭ kana; bada ngara rŭŭ di ruang ta ka panu kamati kamanŭ dŭh dog mito. Tarun tana ati agi sadang bayah yŭn ngara sua rŭŭ dieh. Ata bisa sawŭn anak dayung ngara ka ngara bisa sawŭn anak dayung ta. 22 Pak ngara anŭ situju rŭŭ bigaur jadi ndi tibaran ngga ata kambŭi ata nyunat sopŭrŭg dari ta mun ngara. 23 Dŭh kah kaban dāng ngara ka sopŭrŭg kayuh adi bŭkŭn jadi tung jata gŭh? Ja ata samah samah situju bada ngara rŭŭ bigaur ngga ata.” 24 Sopŭrŭg daya di kupo anŭ situju di pinganang Hamor ngga Shechem, ka sopŭrŭg dari ngara dog nyunat. 25 Taruh andu ripas anŭ, kan bara dari gibabŭ naman sunat ngara, duwŭh madis so bara anak Jacob, Simeon ngga Levi, adi jurud Dinah, tambit pedang ngara ka di ka kupo anŭ ngga gaya adi dŭh daya puan ka siŭ sopŭrŭg dari, 26 samŭn Hamor ngga anak-i Shechem. Komŭnŭ ngara tambit Dinah ngga bu so ramin Shechem. 27 Ripas muko siŭ ngara, anak dari Jacob adi bŭkŭn di sirapas kayuh kayuh di kupo anŭ ngga maras mangŭh adi muko dog ndai di tunduh jurud dayung ngara. 28 Ngara sirapas biri biri, sapi sapi, kaldi, samŭn kayuh kayuh bŭkŭn adi agi darŭm kupo anŭ bait di teya. 29 Ngara tambit sopŭrŭg kayuh adi brega, nakap sopŭrŭg dayung, samŭn bara anak-sŭ, ka taban ngga bu tadŭ tadŭ kayuh adi agi darŭm ramin. 30 Jacob nang di Simeon ngga Levi, “Angān mbŭh taban pinyusah ka aku; madin bara daya Canaan ngga bara daya Periz, samŭn ngara adi bŭkŭn di tarun tana ati re tiru kiris aku. Ata dŭh bagŭ; ka kambŭi ngara nguruk adŭp-i rawan aku ka nyerang aku, sopŭrŭg rawang ta ati re rarap.” 31 Pak ngara nam, “Kieh dŭh an tandah jurud dayung ami dog ndai mun dayung sundar.”

Tibirik 35

1 Tapa nang di Jacob, “Di rikas ka Bethel ka rŭŭ diginŭ. Ndai ndi mija-sambah diginŭ yŭn Ku, Tapa adi ko nandŭng di kuu kan kuu bu mangān kaka mu Esau.” 2 Jadi Jacob nang di rawang-i ka di sopŭrŭg adi agi ngga ayŭh, “Taran sopŭrŭg tibudo tapa saruh adi angān nyikŭn; pibisig adŭp ngan ka nēn piraka bisig. 3 Ata re bu so tarun ati di ka Bethel, di yŭn aku re pijog ndi mija-sambah yŭn Tapa adi ko turung aku di tipuh aku dog pinyusah ka adi agi ngga aku di tadŭ yŭn aku ko di.” 4 Jadi ngara nggen di Jacob sopŭrŭg tibudo tapa saruh adi ngara biyŭn samŭn dudu sigating adi ngara pakai. Ayŭh kubur sopŭrŭg-i di ribo tŭngŭn oak sindŭk Shechem. 5 Kan Jacob ngga bara anak-i mbŭh sidia re panu, sopŭrŭg daya adi rŭŭ di kupo kupo maning anŭ mbŭh raru taru, ka ngara dŭh tadak ngara. 6 Jacob ngga sopŭrŭg daya-i mandŭg di Luz, adi madin dog kadŭn Bethel, di tarun tana Canaan. 7 Diginŭ Jacob pijog ndi mija-sambah ka kadŭn tarun anŭ Tapa Bethel, sabab diginŭ Tapa mbŭh pinandŭng adŭp-I di ayŭh di andu-i bu mangān kaka-i. 8 Tukang pinguses Rebecca adi dŭn Deborah kabŭs diginŭ ka dog kubur di ribo tŭngŭn oak di tura ka siratan Bethel. Anŭ sabab-i dog kadŭn “Tŭngŭn Oak Pimuās.” 9 Di tika Jacob pari so Mesopotamia, Tapa nandŭng di ayŭh dinge ka nyiberkat ayŭh. 10 Tapa nang di ayŭh, “Dŭn mu inŭh Jacob, pak so madin kuu dog kadŭn Israel.” Jadi Tapa kadŭn ayŭh Israel. 11 Ka Tapa nang di ayŭh, “Aku ati Tapa Bisa-pŭrŭg. Biyŭn bagŭ anak meh. Bangsa bangsa re mandŭg so kuu, ka kuu re jadi babuk bara raja. 12 Aku re nggen di kuu tarun tana adi muko Aku nggen di Abraham ngga Isaac, ka Aku re nggen-i gŭh di sesang mu.” 13 Komŭnŭ Tapa bu tingge ayŭh. 14 Diginŭ di yŭn Tapa ko minyu ngga ayŭh, Jacob pijog batuh pinatŭng ka ren wain ngga inyo kanā di tunduh-i ngga nyikudus-i. 15 Ayŭh kadŭn tarun anŭ Bethel. 16 Jacob ngga rawang-i bu so Bethel, ka kan ngara gibabŭ mua juan-i so Ephrath, tipuh mbŭh mandŭg yŭn Rachel re biranak, pak anak-i raru mbar ruah, 17 Di jam sarang andam biranak bisikŭh, dayung pinading-i nang di ayŭh, “Dŭhnyah taru, Rachel; dari anak mu.” 18 Pak Rachel taŭn mbŭh kirarah, ka darŭm mbŭh re patŭd asŭng-i, ayŭh kadŭn anak-i Benoni, pak sama-i kadŭn ayŭh Benjamin. 19 Kan Rachel mbŭh kabŭs, tadang-i dog kubur di pang aran nuju Ephrath, adi madin mbŭh dog kadŭn Bethlehem. 20 Jacob pijog batuh pinatŭng diginŭ, ka-i babŭ nandā kubur Rachel ndŭg andu ati. 21 Jacob pijuu pimanu-i ka bibari di parad mandi sirangga Eder. 22 Sitadŭn Jacob rŭŭ di tarun tana anŭ, Reuben raban ngga Bilhah, ndi so dayung nyikŭn sama-i; Jacob raru baji kan-i dingah kayuh anŭ. Jacob biyŭn simŭng-duwŭh madis anak dari. 23 Anak dari Leah inŭh Reuben (anak pinuai Jacob), Simeon, Levi, Judah, Issachar, ka Zebulun. 24 Anak dari Rachel inŭh Joseph ngga Benjamin. 25 Anak dari Bilhah urun Rachel, inŭh Dan ngga Naphtali. 26 Anak dari Zilpah urun Leah, inŭh Gad ngga Asher. Ngara dog biranak di Mesopotamia. 27 Jacob di ka yŭn Sama-i Isaac di Mamre, sindŭk Hebron, tarun tana adi yŭn Abraham ngga Isaac ko rŭŭ. 28 Isaac udip ndŭg 180 sawa 29 ka kabŭs darŭm-i mbŭh sukup minyamba; ka anak dari-i Esau ngga Jacob kubur ayŭh.

Tibirik 36

1 Ati inŭh bara sesang Esau adi dog kadŭn gŭh Edom. 2 Esau sawŭn dayung dayung daya Canaan: Adah, anak dayung Elon daya Hitti; Oholibamah, anak dayung so anak dari Anah adi daya Hivi so Zibeon; 3 ka Basemath, adi anak dayung Ishmael ka jurud dayung Nebaioth. 4 Adah biranak Eliphaz; Basemath biranak Reuel; 5 ka Oholibamah biranak Jeush, Jalam, ka Korah. Sopŭrŭg anak dari anŭ dog biranak yŭn Esau di tarun tana Canaan. 6 Komŭnŭ Esau taban bara sawŭn-i, bara anak-i dari dayung, ka sopŭrŭg daya di ramin-i samŭn sopŭrŭg kaban dāng-i ka sopŭrŭg buat-rata adi ayŭh dapu di tarun tana Canaan, ka birakang so sude-i Jacob di ka tarun tana adi bŭkŭn. 7 Ayŭh bu so nŭ amai tarun tana adi yŭn-i ngga Jacob rŭŭ dŭh sadang yŭn ngara kudip adŭp-i; ngara biyŭn raru bagŭ dāng, ngga sabab anŭ ngara dŭh bisa briyŭn rŭŭ. 8 Jadi Esau rŭŭ di rais tarun tana sandah Edom. 9 Ati inŭh bara sesang Esau, adi babuk daya Edom. 10-13 Sawŭn Esau adi dŭn Adah biranak yŭn-i ndi anak dari dŭn Eliphaz, ka Eliphaz biyŭn rimŭh madis anak dari: Teman, Omar, Zepho, Gatam, ka Kenaz. Ka so sawŭn-i adi bŭkŭn, adi dŭn Timna, ayŭh dapŭd gŭh dinge ndi anak dari dŭn Amalek. Sawŭn Esau adi dŭn Basemath biranak yŭn-i ndi anak dari, Reuel, ka Reuel biyŭn pat madis anak dari: Nahath, Zerah, Shammah, ka Mizzah. 14 Sawŭn Esau adi dŭn Oholibamah, anak dayung Anah adi anak dari Zibeon, biranak yŭn-i taruh madis anak dari: Jeush, Jalam, ka Korah. 15 Ati inŭh bara tibaran-asar adi mandŭg so Esau. Anak pinuai dari Esau adi dŭn Eliphaz inŭh babuk bara tibaran-asar ati: Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16 Korah, Gatam, ka Amalek. Sopŭrŭg ngara bara sesang so sawŭn Esau adi dŭn Adah. 17 Anak dari Esau adi dŭn Reuel jadi babuk bara tibaran-asar ati: Nahath, Zerah, Shammah, ka Mizzah. Sopŭrŭg ngara bara sesang so sawŭn Esau adi dŭn Basemath. 18 Bara tibaran-asar adi mandŭg so Esau ngga sawŭn-i adi dŭn Oholibamah, anak dayung Anah inŭh Jeush, Jalam, ka Korah. 19 Sopŭrŭg tibaran-asar anŭ mandŭg so Esau. 20-21 Tibirik daya-asar tarun tana Edom birutung jadi tibaran tibaran-asar tunda susud bara sesang Seir adi daya Hor: Lotan, Shobal, Zibeon, ka Dishan. 22 Lotan inŭh babuk manak Hori ngga Heman. (Lotan biyŭn jurud dayung adi dŭn Timna.) 23 Shobal inŭh babuk manak Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, ka Onam. 24 Zibeon biyŭn duwŭh madis anak dari, Aiah ngga Anah. (Anah ati inŭh adi dapŭd rubang rubang piin paras di tarun tana-pajam di tika ayŭh kingat jaga bara kaldi sama-i.) 25-26 Anah inŭh sama Dishon, adi babuk manak Hemdan, Eshban, Ithran, ka Cheran. Anah biyŭn gŭh anak dayung dŭn Oholibamah. 27 Ezer inŭh babuk manak Bilhan, Zaavan, ka Akan. 28 Dishan inŭh babuk manak Uz ngga Aran. 29-30 Ngara ati inŭh bara tibaran-asar daya Hor di tarun tana Edom: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, ka Dishan. 31-39 Sibayuh bara raja agi di Israel, bara raja ati inŭh adi mritah tarun tana Edom bigati gati: Bela anak Beor so Dinhabah. Johab anak Zerah so Bozrah. Husham so tarun tana Teman. Hadad anak Bedad so Avith (ayŭh ngarah daya Midian darŭm perang di rais Moab). Samlah so Masrekah. Shaul so Rehoboth-di-tunduh-piin-Sungi. Baal Hanan anak Achbor. Hadad so Pau (sawŭn-i inŭh Mehetabel, anak Matred ka sukuh Mezahab). 40-43 Esau babuk tibaran tibaran-asar Edom: Timna, Alvah, Jetheth, Oholibamah, Elah, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, ka Iram. Jadi abong tarun tana adi yŭn tibaran tibaran-asar anŭ rŭŭ mbŭh dog ngatŭn tunda ka dŭn tibaran-asar ngara.

Tibirik 37

1 Jacob gibabŭ rŭŭ di tarun tana Canaan, adi yŭn sama-i ko rŭŭ dawŭ-i, 2 ka ati inŭh dundan rawang Jacob. Joseph, bujang dari adi simŭng ju sawa, sua kingat biri ka kambing ayō bara jurud-i adi bara anak dari Bilhah ngga Zilpah, dayung nyikŭn sama-i. Ayŭh agi ngadu di sama-i tadŭ tadŭ pingandai arap adi bara jurud-i ndai. 3 Jacob rindu Joseph rabis dŭ so bara anak dari-i adi bŭkŭn, sabab ayŭh dog biranak yŭn-i kan ayŭh mbŭh minyamba. Ayŭh ndai jipo-ambu adi ambu tangan-i yŭn Joseph. 4 Kan bara jurud-i kiris sama ngara rindu Joseph rabis dŭ so ayŭh rindu ngara, ngara tiru kiris sude ngara ndŭg ka ngara dŭh raan kana minyu kirakar ngga ayŭh. 5 Ndi sidah Joseph nyipŭmŭh, ka kan ayŭh kidaan pasar pŭmŭh-i di bara jurud-i, ngara jadi rabis dinge tiru di ayŭh. 6 Ayŭh nang, “Dingah pŭmŭh ku ati. 7 Sopŭrŭg ta mbŭh samah agi di ŭmŭh mŭtŭs tŭngŭn gandom, nganŭ bŭtŭs tung jaku makat ka mijog tŭnggŭn. Sinadan bŭtŭs tung jangān kirurung maning ka mutu nura tung jaku.” 8 Bara jurud-i siken ayŭh, “Kuu natis adŭp mu re jadi raja ka mritah kieh kah?” Jadi ngara mbŭh jadi rabis dinge tiru di ayŭh sabab pŭmŭh-i ka sabab kayuh adi-i nang pasar ngara. 9 Komŭnŭ Joseph biyŭn dinge pŭmŭh adi bŭkŭn ka ayŭh kidaan di bara jurud-i, “Aku agi pŭmŭh adi bŭkŭn. Aku pŭmŭh adŭp ku kiris batŭh andu, buran, ka simŭng ndi bitang mutu nura aku.” 10 Ayŭh agi gŭh kidaan pŭmŭh anŭ di sama-i, ka sama-i pirangi ayŭh: “Pŭmŭh ani anŭ adi sakanŭ? Kuu natis sindŭ mu, jurud mu, ka aku re nundok di kuu?” 11 Bara jurud Joseph mbŭh samah sina di ayŭh, pak sama-i gibabŭ bipikir pasar pŭmŭh anŭ. 12 Ndi andu kan bara jurud Joseph mbŭh matak ka Shechem di kingat kaban dāng sama ngara, 13 Jacob nang di Joseph, “Aku raan bada kuu di ka Shechem, adi yŭn bara jurud mu agi kingat kaban dāng ta.” Joseph nam, “Aku ja sidia garang nŭh.” 14 Sama-i nang di ayŭh, “Panu di tingga bara jurud mu sanang kah dŭh ngara, ka munki gŭh ngga kaban dāng; komŭnŭ kuu pari ka kidaan di aku.” Jadi sama-i bada ayŭh matak so Rubān Hebron. Joseph ndŭg Shechem 15 ka mbŭh bigandon barang barang ka-i di rais anŭ kan ndi naan daya kiris ayŭh ka siken ayŭh, “Ani jiroh mu?” 16 “Aku jiroh bara jurud ku, adi kingat kaban dāng ngara,” ayŭh nam. “Bisa kah turung kidaan di aku diki ngara?” 17 Daya anŭ nang, “Ngara mbŭh bu so ti. Aku agi dingah ngara nang adŭp ngara re di ka Dothan.” Jadi Joseph matak di nudug bara jurud-i ka dapŭd ngara di Dothan. 18 Ngara kiris ayŭh so jo, ka sibayuh ayŭh ndŭg ngara, ngara mbŭh bipekat an siŭ ayŭh. 19 Ngara nang dupan adŭp ngara, “Sipŭmŭh mandŭg. 20 Ja ata siŭ ayŭh ka taran tadang-i ka darŭm ndi so dudu rubang prigi adi badŭh. Ata bisa nang dāng tarun siŭ ayŭh. Komŭnŭ ata tingga ani re jadi so pŭmŭh-i.” 21 Kan Reuben dingah ngara nang sakanŭ, ayŭh suba an nyiramat Joseph so tangan ngara. “Dŭhnyah ata siŭ ayŭh,” ayŭh nang. 22 “Taran ayŭh ka darŭm prigi di tarun tana-pajam ati; pak dŭhnyah bada ayŭh kinaman.” Reuben nang sakanŭ amai an nyiramat ayŭh so ngara ka bada ayŭh pari ka sama-i. 23 Kan Joseph mbŭh ndŭg ngara, ngara nyirugut jipo ambu-i adi ambu tangan-i. h 24 Komŭnŭ ngara muak ayŭh ka taran ayŭh ka darŭm prigi adi badŭh. 25 Darŭm ngara guru man, gŭgŭh agi ndi tibaran daya Ishmael mandŭg so Gilead re di ka Egypt. Onta onta ngara kabis rapah ngga dambar. 26 Judah nang di bara jurud-i, “Ani re ata dapŭd kambŭi ata siŭ jurud ta ka nutu pingandai sarah ta anŭ? 27 Ja ata jua ayŭh ka daya daya Ishmael anŭ, ka dŭhsah na tangan di ayŭh; mŭnŭ jurud ta garang ayŭh nŭh, ka isin ngga deya adŭp ta gŭh.” Ngara samah situju. 28 Jadi kan bara daya Midian adi bidagang mandŭg murah, ngara adi bijurud anŭ tarik Joseph so rubang prigi ka jua ayŭh, yŭn duwŭh puru kiping duit pirak, di daya Ishmael adi taban ayŭh ka Egypt. 29 Kan Reuben pari di ka rubang prigi ka kiris Joseph mbŭh mating diginŭ, ayŭh nyiratak jipo-i darŭm susah. 30 Ayŭh di pari ka yŭn bara jurud-i ka nang, “Anak anŭ mating diginŭ! Simuki meh kayuh ati te?” 31 Jadi ngara siŭ ndi kambing ka gurai jipo-ambu Joseph di deya-i. 32 Ngara taban jipo-ambu anŭ ka yŭn sama ngara ka nang, “Kieh dapŭd ati. Anak mai kah dapu jipo-ambu ati?” 33 Jacob natŭng jipo-ambu anŭ ka nang, “Yŭh, jipo-i inŭh anŭ! Dāng tarun mbŭh siŭ ayŭh. Anak ku Joseph mbŭh dog man dāng tarun!” 34 Jacob darŭm susah nyiratak jipo-i, ka kasŭk banang guni ka ngurid anak-i Joseph mua tian-i. 35 Sopŭrŭg anak dari ngga anak dayung-i mandŭg di nyaduh ayŭh, pak ayŭh abah dog nyaduh. Ayŭh nang, “Aku re ngurid anak ku ndŭg ka aku mūn ka sibayan.” Jadi ayŭh babŭ ngurid anak-i Joseph. 36 Di tika anŭ, di Egypt, daya Midian mbŭh jua Joseph di Potiphar, ndi naan so bara pinurung Raja diginŭ, adi pingubak bara adi tukang jaga Istana.

Tibirik 38

1 Ngga arong tika anŭ Judah tingge bara jurud-i di rŭŭ ngga ndi naan daya dŭn Hirah, adi mandŭg so kupo Adullam. 2 Diginŭ Judah bidapŭd ngga ndi naan dayung daya Canaan anak Shua. Ayŭh tambit ayŭh ndu sawŭn. 3 Dayung anŭ biranak yŭn-i ndi anak dari adi-i kadŭn Er. 4 Ayŭh bite dinge ka biranak anak dari dinge ka kadŭn-i Onan. 5 Gibabŭ gŭh ayŭh biranak anak dari dinge ka kadŭn-i Shelah. Judah di kupo Achzib di andu anak-i anŭ dog biranak. 6 Yŭn anak pinuai-i Er, Judah dapŭd ndi naan dayung adi dŭn Tamar ndu-i sawŭn. 7 Urah rakah Er ruai nang ginaka-i, ka dŭh-i pimunos asŭng TUHAN, jadi TUHAN tambit asŭng-i. 8 Ka Judah nang di Onan, sude Er, “Di nyibŭŭs ngga uban kaka mu. Ndai simŭnŭ, kuu adi jurud banŭh-i ngga pijadi sesang yŭn kaka mu.” 9 Pak Onan puan nang anak-i anŭ dŭh ayŭh re dapu, ngapŭi di tiap kari ayŭh nyibŭŭs ngga uban kaka-i, ayŭh bada piin bine-i ruah di sapa, isa kaka-i dŭh dapŭd sesang. 10 Urah-i anŭ bada asŭng TUHAN dŭh munos, ka TUHAN tambit asŭng-i gŭh. 11 Judah nang di iban-i Tamar, “Kiang kuu pari adŭ ka rŭŭ di ramin sama mu ka udip nimun dayung uban ndŭg ka anak ku Shelah mbŭh baga.” Ayŭh nang sakanŭ amai ayŭh taru te Shelah kabŭs mun kaka-i adi duwŭh madis. Jadi Tamar pari ka rŭŭ di ramin sama adŭp-i. 12 Dŭh tui ripas anŭ sawŭn Judah kabŭs. Kan tipuh adi ngga-i ngurid mbŭh ripuan, ayŭh ngga jerā-i Hirah daya so Adullam di ka Timnah, di yŭn-i gumbak buruh biri-i. 13 Daya kidaan di Tamar nang damŭh-i re di ka Timnah di gumbak buruh biri-i. 14 Jadi ayŭh rasu kadi piraka uban-i, nutu jawin-i ngga taŭb, ka guru di tiban-bās kupo Enaim, kupo di aran nuju Timnah. Ayŭh taŭn puan sibusu Judah adi dŭn Shelah mbŭh baga, pak gibayuh dog bada jadi banŭh-i. 15 Kan Judah kiris Tamar, ayŭh pikir ayŭh anŭ dayung sundar, amai jawin-i dog nutu. 16 Judah di tudu ayŭh adi guru di pang aran ka siken, “Kiang-ki aku patut bayar kuu?” (Ayŭh dŭh puan nang ayŭh anŭ iban-i.)Ayŭh nang, “Ani re mu nggen di aku?” 17 Judah nam, “Aku re nggen di kuu ndi anak kambing adi so kaban dāng ku.” Ayŭh nam, “Bisa, kambŭi kuu an nggen di aku kayuh ndu tandā janji ndŭg ka kuu pait anak kambing anŭ ka aku.” 18 “Ani an mu aku nggen di kuu ndu tandā janji?” ayŭh siken. Tamar nam, “Kukong chop-tandā mu anŭ ngga sikud adi di tangan mu.” Ayŭh nggen so-duwŭh anŭ di ayŭh. Komŭnŭ ngara rasu nyibŭŭs, ka ayŭh bite. 19 Tamar maad ka arŭn-i, kadi taŭb so jawin-i, ka pari kasŭk piraka uban-i. 20 Judah bada jerā-i Hirah di tŭd kambing anŭ ka tambit pari so dayung anŭ kayuh kayuh adi ndu-i tandā janji, pak Hirah dŭh tungang dapŭd dayung anŭ. 21 Hirah siken di daya di Enaim, “Diki dayung sundar anŭ adi ko guru di pang aran ati?” “Gi-bŭn dayung sundar agi digiti,” ngara nam. 22 Hirah pari ka kidaan di Judah, “Aku dŭh tungang dapŭd dayung anŭ. Bara daya di tarun anŭ nang gi-bŭn dayung sundar agi diginŭ.” 23 Judah nang, “Tandah ayŭh nyikŭn kayuh kayuh anŭ. Ata dŭh raan daya tawŭh adŭp ata. Aku raan bayar ayŭh, pak kuu dŭh tungang dapŭd ayŭh.” 24 Na ka taruh buran ripas anŭ agi daya kidaan di Judah, “Iban mu Tamar agi ndai urah keya ka dayung sundar ka madin mbŭh bite.” Judah nggen ukum, “Taban ayŭh ka sapa ka badang ayŭh ndŭg kabŭs.” 25 Darŭm Tamar dog taban ka sapa, ayŭh pait pinganang ka damŭh-i. “Aku bite da daya adi dapu kayuh kayuh ati. Tingga kayuh ati ka asi dapu-i. Kukong chop-tandā ngga sikud ati.” 26 Judah natŭng kayuh kayuh anŭ ka nang, “Ayŭh dŭh sarah. Aku sarah amai aku dŭh bada ayŭh banŭh anak ku Shelah.” Ka Judah dŭh tia nyibŭŭs ngga ayŭh dinge. 27 Kan tipuh adi ngga ayŭh biranak, ayŭh mbŭh dog puan re biranak anak apid. 28 Darŭm ayŭh aŭn naman andam sarang biranak, ndi so anak-i piruah tangan-i ka sapa, rasu pinading nakap ka mŭŭng tiburi bireh di tangan anŭ, ka nang, “Siati inŭh adi diŭ ruah.” 29 Pak anak anŭ pari pibŭrŭt tangan-i, ka apid-i diŭ ruah. Ka pinading anŭ nang, “Simŭnŭ kuu pirupas adŭp mu ka sapa dian-i!” Jadi ayŭh dog kadŭn Perez. 30 Komŭnŭ apid-i ruah adi dog mŭŭng tiburi bireh di tangan-i, ka ayŭh dog kadŭn Zerah.

Tibirik 39

1 Jadi daya Ishmael mbŭh taban Joseph ka Egypt ka jua ayŭh ka Potiphar, ndi so bara pinurung raja, adi pingubak ngara adi tukang jaga Istana. 2 Joseph mujur darŭm sopŭrŭg kayuh amai TUHAN agi ngga ayŭh. Ayŭh rŭŭ darŭm ramin tuan-i adi daya Egypt, 3 adi kiris TUHAN agi ngga Joseph ka mbŭh bada ayŭh mujur darŭm sopŭrŭg kayuh adi ndai-i. 4 Potiphar mbŭh raru munos asŭng-i di Joseph ka bada ayŭh jadi daya-gaji yŭn adŭp-i sadi; jadi ayŭh bada Joseph tukang kingat jaga ramin ngga sopŭrŭg kayuh adi-i dapu. 5 So nganŭ, sitagar Joseph, TUHAN nyiberkat abin ramin Potiphar, samŭn sopŭrŭg kayuh adi-i dapu bait di ramin puan kah di teya. 6 Potiphar mbas pasan sopŭrŭg kayuh ka darŭm tangan Joseph, ka dŭh-i mbit piduri di tadŭ kayuh adŭ-i pinguman-i. Pŭrŭng ganan Joseph tagap bake buang piayong, 7 ka mua tian-i ripas anŭ, sawŭn tuan-i piguru ripong di ayŭh ka mite ayŭh nyibŭŭs ngga adŭp-i. 8 Joseph abah ka nang di ayŭh, “Tingga, tuan ku dŭh mbit piduri di tadŭ tadŭ kayuh di ramin arŭn, sabab aku agi digiti. Ayŭh mbŭh bada aku nguasa sopŭrŭg kayuh adi-i dapu. 9 Aku biyŭn kuasa di ramin ati nimun ayŭh, ka ayŭh dŭh bidagis ngga tadŭ tadŭ kayuh adŭ-i kuu. Simuki aku re ndai kayuh adi raru sarah mun anŭ ka bidosa rawan Tapa?” 10 Sunggu-i barang andu mite Joseph nyibŭŭs ngga adŭp-i Joseph dŭh nurut pimite-i. 11 Pak ndi andu kan Joseph mŭrŭt ka darŭm ramin re ndai kraja-i, daya-gaji adi bŭkŭn mating diginŭ. 12 Sawŭn Potiphar nakap ayŭh di jipo ambu-i ka nang, “Ja guring ngga aku.” Pak Joseph pirupas adŭp-i ka bikaduh ruah ka sapa, tingge jipo ambu-i di tangan sawŭn Potiphar. 13 Kan sawŭn Potiphar kiris Joseph tingge jipo ambu-i buang mbŭh bu so ramin, 14 ayŭh bagan bara daya gaji-i ka nang, “Tingga ati! Daya Hebrew anŭ adi banŭh ku taban ka ramin ati mbŭh nggen mangŭh di ata. Ayŭh mŭrŭt birit ku ka suba an miragag aku, pak aku nyirais ngga situngang tungang ku. 15 Kan ayŭh dingah aku nyirais, ayŭh bikaduh ruah ka sapa, tingge jipo ambu-i di yŭn ku.” 16 Ayŭh nyikŭn jipo-ambu Joseph ndŭg ka tuan Joseph mbŭh mari. 17 Jadi kan banŭh-i mbŭh di arŭn, ayŭh kidaan sakanŭ gŭh: “Daya Hebrew anŭ, urun adi kuu taban kamati, mŭrŭt ka birit ku ka nggen mangŭh di aku. 18 Pak kan aku nyirais, ayŭh ruah ka sapa tingge jipo ambu-i di yŭn ku.” 19 Tuan Joseph mbŭh raru baji 20 ka bada Joseph dog nakap ka dog na darŭm ramin jer di yŭn raja kurung bara daya takap-i, ka diginŭ meh ayŭh rŭŭ. 21 Pak TUHAN agi ngga Joseph ka nyiberkat ayŭh, ka bada daya adi tukang jaga ramin jer kana ngga ayŭh. 22 Ayŭh bada Joseph nguasa sopŭrŭg daya-takap adi bŭkŭn ka bada ayŭh dapu tanggong di sopŭrŭg kayuh adi dog ndai di ramin jer. 23 Daya adi tukang jaga ramin jer dŭhsah ngatur tadŭ tadŭ kayuh adi darŭm pingatur Joseph, sabab TUHAN agi ngga Joseph ka bada ayŭh mujur di sopŭrŭg kayuh adi ndai-i.

Tibirik 40

1 Mua tian ripas anŭ, tukang pingidang wain raja di Egypt ngga pingubak tukang ndai ruti-i bada ayŭh baji. 2 Ayŭh baji ngga duwŭh naan pinurung-i anŭ 3 ka bada ngara dog kurung di ramin pingubak daya adi tukang jaga istana, samah di tarun yŭn Joseph dog kurung. 4 Ngara tui rŭŭ di ramin jer, ka pingubak daya adi tukang jaga istana anŭ bada Joseph jadi daya-gaji ngara. 5 Agi ndi ngarŭm meh, pingidang wain anŭ ngga pingubak tukang ndai ruti anŭ agi nyipŭmŭh ka pŭmŭh ngara dŭh brimun rati-i. 6 Kan Joseph mandŭg ka yŭn ngara ngga isan isan, ayŭh kiris ngara raru susah. 7 Joseph siken ngara, “Mani angān mun adi raru susah andu ati?” 8 Ngara nam ayŭh, “Kieh duwŭh agi nyipŭmŭh, ka digiti mating daya tukang kidaan rati-i.” Joseph nam, “Tapa inŭh adi nggen pimandai ngga kidaan rati pŭmŭh.” “Kidaan di aku pŭmŭh ngan.” 9 Pingidang wain nang, “Darŭm pŭmŭh ku aku kiris ndi tŭngŭn anggor di sirung jawin ku. 10 Tŭngŭn anggor anŭ biyŭn taruh daan-i. Darŭm-i pidawŭn ayŭh rasu bisera, ka buwa-i rasu masak. 11 Aku digŭng saker tuan raja; jadi aku tambit anggor anŭ ka mŭ ju-i ka darŭm saker anŭ ka nggen-i di ayŭh.” 12 Joseph nang, “Ati rati-i: taruh daan anŭ inŭh taruh andu. 13 Dŭm taruh andu so madin, raja re piruah kuu, re apun kuu ka re bada kuu pari ndai kraja mu. Kuu re nggen saker di ayŭh nimun dawŭ-i kuu jadi pingidang wain-i. 14 Pak turung ingat aku kan sopŭrŭg kayuh mbŭh kana yŭn mu, ka turung nyabŭt aku di raja isa aku tungang dog piruah so ramin jer ati. 15 Sibandar-i, aku dawŭ-i dog nakap so tarun tana daya Hebrew, ka digiti di Egypt aku mating ndai sarah adi yŭn aku patut dog na di ramin jer.” 16 Kan pingubak tukang ndai ruti dingah rati pŭmŭh pingidang wain anŭ agi kana sak-i, ayŭh nang di Joseph, “Jaku agi gŭh pŭmŭh; aku nyipŭmŭh aku agi taruh bakur di tunduh ubak ku. 17 Di darŭm bakur anŭ adi sikasŭn tunduh agi barang masam ruti yŭn raja, ka manuk manuk man-i.” 18 Joseph nam, “Ati rati-i: taruh bakur anŭ inŭh taruh andu. 19 Dŭm taruh andu so madin, raja re piruah kuu so ti ka re kapŭg ubak mu! Ayŭh re kideng tadang mu di ndi tiang, ka dudu manuk re man isin mu.” 20 Di andu pinyibranak-i taruh andu ripas anŭ raja ndai gawai ka bagan sopŭrŭg pinurung-i; ayŭh piruah so ramin jer pingidang wain-i ngga pingubak tukang ndai ruti-i ka taban ngara ka sirung jawin bara pinurung-i. 21 Pingidang wain anŭ raja bada pari ndai kraja-i, 22 pak pingubak tukang ndai ruti anŭ, ayŭh bada dog ukum kabŭs. Sopŭrŭg anŭ jadi nimun adi ko Joseph kidaan. 23 Pak pingidang wain anŭ mbŭh dŭh tia ingat Joseph. Ayŭh kambŭt Joseph.

Tibirik 41

1 Kan mbŭh ripuan duwŭh sawa, raja Egypt pŭmŭh adŭp-i mijog di tabing Yang Nile, 2 kan ju pŭrŭng sapi adi gamu buang jarŭh ka ramus makat so yang anŭ ka rasu man kupai. 3 Ripas anŭ makat gŭh ju pŭrŭng sapi adi bŭkŭn adi raru manyuh mirigung. Ngara anŭ mijog brindŭk ngga bara sapi adi bŭkŭn di tabing yang anŭ, 4 ka sapi adi manyuh kubo man sapi adi gamu. Komŭnŭ raja anŭ burah. 5 Ayŭh bŭŭs dinge ka dapŭd pŭmŭh adi bŭkŭn. Ju tundun gandom adi pigandŭ buang masak di ndi tŭngŭn. 6 Komŭnŭ ju tundun gandom adi bŭkŭn ruah gŭh, piraping ka mangas da sabak adi mandŭg so tarun tana-pajam. 7 Jadi tundun tundun gandom adi piraping kubo tŭrŭn tundun tundun adi pigandŭ. Raja anŭ burah ka rada adŭp-i nyipŭmŭh. 8 Ngga isan isan andu sipagi ayŭh mbŭh susah ka-i bagan sopŭrŭg pinanung ngga daya bijak di Egypt. Ayŭh kidaan di ngara pŭmŭh-i, pak mating so ngara dapŭd kidaan rati-i. 9 Komŭnŭ pingidang wain nang di raja, “Aku dŭh siŭn dŭh ngaku andu ati aku agi ndai sarah. 10 Kaam ko baji di pingubak tukang ndai ruti samŭn di aku, ka kaam kurung kieh di ramin pingubak daya adi tukang jaga istana. 11 Di ndi ngarŭm kieh agi samah nyipŭmŭh, pak pŭmŭh ami dŭh brimun rati-i. 12 Ngga kieh agi ndi naan pimara daya Hebrew, urun pingubak daya adi tukang jaga istana. Kieh nyidundan di ayŭh pŭmŭh ami ka ayŭh kidaan rati-i di kieh. 13 Kayuh adi-i kidaan jadi bitŭtŭk: kaam bada aku pari nyiraja mun adi mbŭh, pak kaam siŭ ayŭh adi tukang ndai ruti.” 14 Raja anŭ bada daya bagan Joseph, ka-i rasu dog taban ruah so ramin jer. Ripas-i muko bigumbak ka nukar piraka-i, ayŭh di ka yŭn raja. 15 Raja nang di ayŭh, “Aku agi pŭmŭh, pak mating daya tungang kidaan rati-i. Aku agi dog kidaan nang kuu pandai kidaan rati pŭmŭh.” 16 Joseph nam, “Dŭh aku pandai, Tuan Raja, pak Tapa tungang kidaan rati-i.” 17 Raja nang, “Aku pŭmŭh adŭp ku mijog di tabing Yang Nile, 18 kan ju pŭrŭng sapi adi gamu buang jarŭh ramus, makat so yang anŭ ka rasu man kupai. 19 Komŭnŭ ju sapi adi bŭkŭn makat gŭh so nŭ adi manyuh mirigung. Ngara anŭ mbŭh siabo abo arap sapi so adi mbŭh aku kiris di tadŭ yŭn di Egypt. 20 Sapi anŭ adi manyuh kubo man anŭ adi gamu, 21 pak mating daya tungang puan, amai tain ngara babŭ mun mun-i manyuh. Komŭnŭ aku burah. 22 Aku pŭmŭh gŭh adŭp ku agi kiris ju tundun gandom adi pigandŭ buang masak di ndi tŭngŭn. 23 Komŭnŭ ju tundun adi bŭkŭn ruah gŭh, adi piraping ka mangas da sabak so tarun tana-pajam, 24 ka tundun anŭ adi piraping kubo tŭrŭn anŭ adi pigandŭ. Aku kidaan pŭmŭh pŭmŭh ku anŭ di bara pinanung, pak mating katŭn ngara tungang kidaan rati-i di aku.” 25 Joseph nang di raja, “So-duwŭh pŭmŭh anŭ agi brimun rati-i; Tapa mbŭh kidaan di kaam kayuh adi re-I ndai. 26 Ju pŭrŭng sapi adi gamu anŭ inŭh ju sawa, ka ju tundun gandom adi pigandŭ anŭ gŭh ju sawa; rati-i agi samah. 27 Ju pŭrŭng sapi adi manyuh adi mandŭg sundis ka ju tundun gandom adi piraping ka mangas da sabak so tarun tana-pajam inŭh ju sawa apag. 28 Nimun adi nang ku di kaam, Tapa mbŭh kidaan di kaam kayuh adi re-I ndai. 29 Re agi, sitŭkŭd ju sawa, gandom raru bagŭ di ndi tarun tana Egypt. 30 Ripas anŭ re agi apag sitŭkŭd ju sawa, ka sopŭrŭg sawa adi ngga gandom raru bagŭ re dog kambŭt, sabab apag anŭ re pirusak rais. 31 Tipuh adi ngga gandom raru bagŭ re dog kambŭt, sabab ko anŭ apag re raru bisā. 32 Pŭmŭh mai adi piduwŭh saba rati-i Tapa mbŭh ngŭtŭ nang kayuh anŭ dŭh siŭn dŭh jadi, ka dŭm dŭh tui re jadi. 33 “Madin kaam patut mien daya adi bijak buang pitar ka bada ayŭh tukang nguasa rais. 34 Kaam dŭh siŭn dŭh gŭh tijuan bara pinurung adi bŭkŭn ka nguruk ndi utung so rimŭh so buwa buwa pimuruh darŭm ju sawa adi ngga gandom raru bagŭ. 35 Mritah ngara da nguruk sopŭrŭg pinguman darŭm sawa adi re mandŭg adi ngga gandom raru bagŭ, ka nggen di ngara kuasa da nyikŭn gandom di barang kupo ka jaga-i. 36 Pinguman anŭ an dog nyikŭn tah ju sawa apag adi re mandŭg nyatŭk Egypt. Kambŭi nŭŭh ndai simŭnŭ daya ratus dŭh re sikirau.” 37 Raja ngga bara pinurung-i nyibandar atur anŭ, 38 ka-i nang di ngara, “Ata dŭh tungang dapŭd daya adi patut dŭ so Joseph; ayŭh daya adi biyŭn roh Tapa di adŭp-i.” 39 Raja nang di Joseph, “Tapa mbŭh kiren sopŭrŭg kayuh ati di kuu, ngapŭi kuu tatŭng biyŭn pinyibijak ngga pitar dŭ so daya bŭkŭn. 40 Aku tijuan kuu da tukang nguasa rais ku, ka sopŭrŭg daya ku re nundok di kuu. Kuasa mu adŭ-i re numbor duwŭh so jaku. 41 Aku madin tijuan kuu jadi gabenor di ndi tarun tana Egypt.” 42 Raja pirudos sisin so trinju adŭp-i adi agi chop-tandā raja dieh ka kasŭk-i di trinju Joseph. Ayŭh kasŭk gŭh di Joseph jipo-ambu adi dog ndai so banang linen adi grua, ka na gŭh kukong mas di tungo-i. 43 Raja nggen di ayŭh krita kuda adi numbor duwŭh yŭn raja bada ayŭh pakai, ka bara pingibān-stabi panu diŭ, buang nyirais nang, “Nggen aran! Nggen aran!” Simŭnŭ inŭh Joseph dog tijuan jadi gabenor di ndi tarun tana Egypt. 44 Raja nang di ayŭh, “Aku ati raja, pak mating daya di ndi tarun tana Egypt re nyimau mau ndai kayuh kambŭi gibayuh dapŭd pinyibandar so kuu.” 45-46 Ayŭh kadŭn Joseph ngga dŭn daya Egypt, Zaphenath Paneah, ka nggen di ayŭh sawŭn, Asenath anak Potiphera adi imam di kupo Heliopolis. Joseph mbŭh taruh puru sawa umbur-i kan ayŭh piguru nyiraja yŭn raja Egypt. Ayŭh ruah so yŭn raja ka panu di ndi tarun tana rais anŭ. 47 Sitadŭn ju sawa adi ngga gandom raru bagŭ tana piruah raru bagŭ buwa pimuruh, 48 adi Joseph sun ka nyikŭn di barang kupo. Di barang kupo ayŭh nyikŭn pinguman so teya maning kupo anŭ. 49 Gandom mbŭh raru bagŭ jadi Joseph mbŭh dŭh tia nakar-i; mbŭh paŭh bagŭ keya ka sumat di pang rawŭt. 50 Diŭ so tipuh apag mandŭg, Joseph mbŭh biyŭn duwŭh madis anak dari so sawŭn-i Asenath. 51 Ayŭh nang, “Tapa mbŭh bada aku kambŭt sopŭrŭg pinyusah ku, samŭn rawang sama ku; ” jadi ayŭh kadŭn anak pinuai-i Manasseh. 52 Ayŭh nang gŭh, “Tapa mbŭh nggen di aku anak di tarun tana pinyusah ku” ; jadi ayŭh kadŭn anak-i adi numbor duwŭh Ephraim. 53 Ju sawa adi ngga gandom raru bagŭ di tarun tana Egypt mbŭh ndŭg pinŭbŭn-i, 54 ka ju sawa apag piguru, nanyam adi Joseph muko kidaan. Apag mbŭh agi di barang rais adi bŭkŭn, pak pinguman agi di ndi tarun tana Egypt. 55 Kan daya bangsa Egypt mbŭh piguru dŭh biyŭn pinguman, ngara mite pinguman so raja. Jadi ayŭh bada ngara di ka yŭn Joseph ka ndai anŭ adi-i bada ngara ndai. 56 Apag mbŭh dŭ dŭ bisā ka mbŭh di ndi tarun tarun tana rais, jadi Joseph kuka sopŭrŭg ramin adi yŭn gandom dog nyikŭn ka jua-i ka bara daya bangsa Egypt. 57 Daya so ndi ong ong mandŭg ka Egypt di miris gandom so Joseph, sabab di barang yŭn-i apag mbŭh raru bisā.

Tibirik 42

1 Kan Jacob dingah gandom bagŭ di Egypt, ayŭh nang di bara anak dari-i, “Mani angān dŭh adŭ ndai ani ani? 2 Aku dingah gandom agi di Egypt; di kamanŭ di miris gandom isa ata dŭh kabŭs sikirau.” 3 Jadi jurud tiri Joseph adi simŭng madis di ka Egypt di miris gandom, 4 pak Jacob dŭh bada Benjamin adi jurud pasid Joseph sua ngga ngara, amai taru ayŭh dog stika. 5 Bara anak Jacob ngga bara adi bŭkŭn mandŭg di miris gandom, sabab apag agi di ndi tarun tana Canaan. 6 Joseph adi jadi gabenor di tarun tana Egypt jua gandom ka barang bangsa adi mandŭg so ndi ong ong. Jadi bara jurud Joseph mandŭg ka mutu ubak ngara ka ayŭh. 7 Kan Joseph kiris bara jurud-i, ayŭh rasu natŭng ngara, pak ayŭh bada adŭp-i mun adi dŭh natŭng ngara. Ayŭh siken ngara ngga kasar, “So ki angān mandŭg?” “Kieh mandŭg so Canaan an miris pinguman,” ngara nam. 8 Sunggu Joseph natŭng bara jurud-i, ngara dŭh natŭng ayŭh. 9 Ayŭh ingat pŭmŭh pŭmŭh-i pasar ngara ka nang, “Angān ati pinyiong; angān mandŭg kamati batur an puan pinyiramah rais ami.” 10 “Dŭh, tuan,” ngara nam. “Kieh mandŭg keya ka urun mai, di miris pinguman. 11 Kieh ati bijurud. Kieh dŭh pinyiong, tuan, kieh ati daya kana.” 12 Joseph nang di ngara, “Dŭh! Angān ati mandŭg an puan pinyiramah rais ami.” 13 Ngara nam, “Tuan, kieh ati simŭng duwŭh madis bijurud so ndi sama di tarun tana Canaan. Ndi naan mbŭh kabŭs, ka sibusu ami agi ngga sama ami madin.” 14 Joseph nam, “Sawŭ sak adi nang ku. Angān ati pinyiong. 15 Aku re suba angān. Aku bipayu ngga dŭn raja angān dŭh bisa bu so ti, adŭ-i kambŭi sude sibusu ngan mandŭg kamati. 16 Ndi so angān dŭh siŭn dŭh di tambit ayŭh. Angān adi bŭkŭn re dog bitan ka dog nguan ndŭg ka pinganang ngan mbŭh dog puan nang batur ngga dŭh. Kambŭi dŭh, aku bipayu ngga dŭn raja angān ati taŭn pinyiong.” 17 Ko-i nang sakanŭ, ayŭh na ngara di ramin jer yŭn tipuh taruh andu. 18 Ngga andu adi taruh Joseph nang di ngara, “Aku ati daya adi taru di Tapa, aku bisa dŭh siŭ angān adŭ-i so ndi masam atur. 19 Ngga kiren adŭp ngan sawŭ daya adi kana, ndi naan so angān re rŭŭ di ramin jer adi yŭn angān ko dog kurung, ka angān adi bŭkŭn bisa pari taban gandom adi angān ko miris ka rawang ngan adi sikirau. 20 Jadi angān dŭh siŭn dŭh taban ka yŭn ku sude sibusu ngan. Simŭnŭ angān kiren pinganang ngan agi sawŭ ka aku dŭh re siŭ angān.” Ngara situju 21 ka nang dupan adŭp ngara, “Tingga, madin ata ja mbŭh susah da kraja pingandai adŭp ta di tunduh sude ta; ata kiris munki masam sangsara-i ayŭh andu-i mite masi so ata, pak ata dŭh mbit piduri. Anŭ sabab ata dog pinyusah ati madin.” 22 Reuben nang, “Aku ko kidaan di angān nang dŭhnyah ida ida ngga ayŭh, pak angān dŭh dingah kayuh nang ku. Jadi madin ata mbŭh trima baras pinyikabŭs-i.” 23 Joseph mirati kayuh nang ngara, pak ngara dŭh puan amai ngara minyu ngga ayŭh so baba daya adi tukang kidaan rati piminyu ngara. 24 Joseph bu so yŭn ngara ka rasu sien. Kan ayŭh mbŭh tungang minyu dinge, ayŭh pari, tambit Simeon, ka bada ayŭh dog mŭŭng di sirung jawin ngara. 25 Joseph nggen ukum bada sopŭrŭg guni jurud-i dog ngisi ngga gandom, ka na pari duit barang naan ngara ka darŭm guni ngara, ka nggen inged ngara. Ripas anŭ ko dog ndai, 26 bara jurud-i na guni gandom adi ngara ko miris di tunduh kaldi ngara, ka komŭnŭ ngara bu. 27 Di tarun yŭn ngara nyirŭmŭn, ndi naan so ngara kuka guni-i amai an paan kaldi-i, pak gŭt-i dapŭd duit adŭp-i di darŭm pak tura ka baba guni. 28 “Duit ku mbŭh dog pari ka adŭp ku,” ayŭh nang di bara jurud-i. “Ta di darŭm guni ku!” Ngara rasu kimŭtŭr taru buang nang dupan adŭp-i, “Ani meh ati adi Tapa mbŭh ndai di ata?” 29 Kan ngara mandŭg ka yŭn sama ngara di Canaan, ngara kidaan sopŭrŭg kayuh adi mbŭh jadi di ngara: 30 “Gabenor Egypt paŭh kasar minyu ngga kieh, buang napŭ kieh pinyiong mŭrŭt rais-i. 31 ‘Kieh dŭh pinyiong,’ kieh nam, ‘kieh ati daya kana. 32 Kieh agi simŭng duwŭh madis bijurud so ndi sama. Ndi naan mbŭh kabŭs, ka sibusu dari ami agi babŭ di Canaan di yŭn sama ami.’ 33 Daya anŭ nam, ‘Simuti inŭh aku re puan nang angān sawŭ ngga dŭh daya adi kana: Ndi so angān re rŭŭ digiti ngga aku; angān adi bŭkŭn bisa mari taban gandom ka rawang ngan adi mbŭh sikirau. 34 Taban sude sibusu ngan ka yŭn ku. Simŭnŭ inŭh aku bisa puan angān ati sawŭ dŭh pinyiong, pak daya kana; aku re nggen pari sude ngan ka angān, ka angān bisa rŭŭ digiti bidagang.’” 35 Kan ngara mbŭh kangan guni guni ngara, barang naan ngara dapŭd kambut duit ngara; ka kan ngara kiris duit anŭ, ngara ngga sama ngara Jacob mbŭh taru. 36 Sama ngara nang di ngara, “Angān re bada sopŭrŭg anak ku miyap kah? Joseph mbŭh mating; Simeon mbŭh mating gŭh; ka madin angān an taban Benjamin ngga bu. Aku ati adi kinyam susah!” 37 Reuben nang di Sama-i, “Kambŭi aku dŭh taban Benjamin ngga pari ka yŭn mai, kaam bisa siŭ anak dari ku adi duwŭh madis. Tandah ayŭh darŭm tangan ku; aku re taban ayŭh ngga pari ka kaam.” 38 Pak Jacob nang, “Anak ku dŭh dapŭd di ngga angān; kaka-i mbŭh kabŭs, ka ayŭh sadi adŭ adi dŭm. Darŭm angān panu te agi stika dog ayŭh rai-i. Aku mbŭh minyamba, ka pinyusah adi angān re taban ka aku re bada aku kabŭs.”

Tibirik 43

1 Apag di Canaan mbŭh makin bisā, 2 jadi kan gandom adi rawang Jacob mbŭh ko taban so Egypt mbŭh abo dog man, Jacob nang di bara anak dari-i, “Angān di pari ka Egypt di miris pinguman yŭn ta.” 3 Judah nang di ayŭh, “Daya anŭ agi bandar bakan kieh nang kieh dŭh re dog trima da bidapŭd ngga adŭp-i adŭ kambŭi kieh agi taban sude ami ngga kieh. 4 Kambŭi kaam raan bada sude ami sua di ngga kieh, kieh bisa matak di miris pinguman yŭn mai. 5 Kambŭi kaam abah, kieh dŭh re di, sabab daya anŭ mbŭh kidaan nang adŭp-i dŭh re trima kieh bidapŭd ngga adŭp-i kambŭi sude ami dŭh sua ngga kieh.” 6 Jacob nang, “Mani angān bana nyusah aku, sah kidaan di daya anŭ nang angān biyŭn sude adi bŭkŭn?” 7 Ngara nam, “Daya anŭ darah siken pasar kieh ngga rawang ami, ‘Sama ngan gibabŭ udip kah? Agi kah sude ngan adi bŭkŭn?’ Mating aran kieh re dŭh nam pinyiken-i. Mating kieh puan nang ayŭh re bada kieh taban sude ami?” 8 Judah nang di sama-i, “Bada adŭ anak mai anŭ tunda aku, ka kieh bisa rasu di madin. Simŭnŭ adŭ isa ata dŭh kabŭs sikirau. 9 Aku bipayu ngga asŭng adŭp ku raan dapu tanggong di ani ani adi jadi di ayŭh. Kambŭi aku dŭh taban ayŭh pari ka kaam ngga siramat, isa-i aku dapu tanggong. 10 Kambŭi ata dŭh tui nyikite, tatu-i madin mbŭh piduwŭh saba ata matak mari so nŭ.” 11 Sama ngara nang di ngara, “Kambŭi sakanŭ, taban garang kayuh kayuh adi siabo kana so rais ta. Misŭn-i ndu pinganggen ka gabenor: dambar, ju banyis, rapah rapah, kasang pistasio, ka buwa buwa almond. 12 Taban gŭh duwŭh rupet duit, amai angān dŭh siŭn dŭh pari duit anŭ adi dog pari darŭm guni ngan. Kadŭ-i kayuh adi mun anŭ pingandai saru. 13 Taban sude ngan ka rikas mari. 14 Isa-i Tapa Bisa-pŭrŭg bada daya anŭ biyŭn atin masi di angān, ka bada Benjamin ngga jurud ngan anŭ ndi pari ka angān. Ka aku ati, kambŭi anak ku dŭh siŭn dŭh dog tambit so aku, isa-i dog tambit adŭ.” 15 Jadi ngara adi bimadis taban pinganggen ngara ngga duwŭh rupet kiang duit, ka matak panu di ka Egypt taban Benjamin. Diginŭ ngara bidapŭd ngga Joseph. 16 Kan Joseph kiris Benjamin ayō ngara, ayŭh nang di daya-gaji adi tukang nguasa kayuh di ramin-i, “Taban ngara anŭ ka ramin ku. Ngara re man ayō aku ngga kumbeng. Siŭ ndi dāng ka tanŭk-i.” 17 Daya-gaji anŭ ndai nimun adi ko dog pesan ka taban ngara ngga di ka ramin Joseph. 18 Darŭm ngara dog taban ka ramin Joseph, ngara mbŭh samah taru ka nang, “Ata dog taban di kamati sabab duit anŭ adi mbŭh dog pari ka darŭm guni ta sibungas ata mandŭg kamati prajah. Ngara re nyirŭgŭh nyerang ata, tambit kaldi kaldi ta, ka bada ata jadi urun-i.” 19 Jadi di baŭm tiban ramin Joseph, ngara nang di daya-gaji, 20 “Tuan, kieh di kamati ndi sidah dawŭ-i, di miris pinguman. 21 Kan kieh rŭŭ ka bibari di atang aran darŭm pimari ami, kieh kuka guni guni ami, ka barang naan kieh agi dapŭd duit ami di darŭm pak tura ka baba guni ami. Kieh madin agi taban-i pari ka kaam. 22 Kieh agi gŭh taban duit adi re ami ngga miris pinguman. Kieh dŭh puan asi misŭn duit anŭ ka darŭm guni ami.” 23 Daya-gaji anŭ nang, “Dŭhnyah gapang. Dŭhnyah taru. Tapa ngan, adi Tapa sama ngan, kani adi misŭn duit anŭ darŭm guni guni ngan. Aku agi trima pinyibayar ngan.” Komŭnŭ ayŭh taban Simeon ka yŭn ngara. 24 Daya-gaji anŭ taban ngara ka darŭm arŭn. Ayŭh nggen piin ngga ngara ngu kaja ngara, ka-i paan bara kaldi ngara. 25 Ngara sidia pinganggen adi re ngara nggen di Joseph kan ayŭh maad ngga kumbeng, sabab ngara mbŭh dog kidaan nang ngara re bisamah ngga ayŭh. 26 Kan Joseph mbŭh ndŭg arŭn, ngara taban pinganggen ngara ka darŭm arŭn ka yŭn-i buang mutu ubak ngara ka ayŭh. 27 Ayŭh siken ngara bua sanang kah dŭh ka komŭnŭ nang, “Angān agi kidaan di aku pasar sama ngan adi mbŭh minyamba; munki ayŭh madin? Babŭ kah ayŭh udip buang bua sanang?” 28 Ngara nam, “Sama ami babŭ udip buang bua sanang.” Ka ngara sidikang samah mutu ubak ngara ka ayŭh. 29 Kan Joseph kiris sude-i Benjamin, ayŭh nang, “Jadi siati meh sude sibusu ngan, adi angān ko kidaan di aku. Tapa nyiberkat kuu, nak.” 30 Komŭnŭ Joseph rikas bu, amai atin-i mbŭh raru puno ngga masi di sude-i. Ayŭh mbŭh dŭm tadŭ re sien, jadi ayŭh mŭrŭt birit-i ka sien. 31 Ripas ayŭh ko kuas jawin-i, ayŭh ruah ka sapa, buang nyijŭn adŭp-i ayŭh bada pinguman dog ngidang. 32 Joseph dog ngidang di ndi mija ka bara jurud-i di mija adi bŭkŭn. Bara daya Egypt adi sua man diginŭ dog ngidang dŭh bigaur ngga ngara, amai ngara nyirundeng re nggen mangŭh di adŭp-i kambŭi man samah ngga daya Hebrew. 33 Ngara adi bijurud samah guru man di mija situra jawin ngga Joseph. Pinyiguru ngara nanyam ka susud umbur ngara so pinuai ndŭg sibusu. Kan ngara kiris susud pinyiguru ngara, ngara samah kimat dingan-i buang nginga. 34 Pinguman dog ngidang di ngara so mija Joseph, ka Benjamin dog ngidang pirimŭh rupet bagŭ dŭ so tung ngara adi bŭkŭn. Jadi ngara man nok ngga Joseph, buang gaŭn pawŭn.

Tibirik 44

1 Joseph bada daya-gaji adi tukang nguasa kayuh di ramin-i, “Ngisi guni ngara ngga sibagŭ bagŭ pinguman tungang ngara kabis, ka na duit barang naan ngara di darŭm baba guni-i. 2 Na makuk pirak ku ngga duit rega gandom di darŭm baba guni sude sibusu ngara.” Daya-gaji anŭ ndai nimun dog kidaan. 3 Awar isan isan andu jawa ndi ngara adi bijurud ati dog bada matak ngga kaldi ngara. 4 Kan ngara gi-dŭh jo so kupo anŭ, Joseph nang di daya-gaji adi tukang nguasa kayuh di ramin-i, “Rikas di tadak ngara. Kan kuu mbŭh ndŭg ngara, siken, ‘Mani angān maras kana ngga arap? 5 Mani angān naku makuk pirak tuan ku? Anŭ makuk adi ayŭh siraru pakai ngga nok ka ngga nanung. Angān mbŭh ndai sarah bās.’” 6 Kan daya-gaji anŭ nyandat ngara, ayŭh nang sak adi ko dog kidaan di ayŭh. 7 Ngara nam ayŭh, “Ani rati pinganang mai sakanŭ, tuan, adi bada kaam minyu sakanŭ? Kieh bipayu kieh mating ndai simŭnŭ. 8 Kaam puan kieh taban pari so tarun tana Canaan duit adi dog dapŭd darŭm guni ami. Simuki kieh re naku makuk pirak puan kah mas so ramin tuan mai? 9 Tuan, kambŭi agi so kieh ati dog dapŭd tambit kayuh anŭ isa-i ayŭh dog ukum kabŭs, ka sopŭrŭg ami adi bŭkŭn jadi urun mai.” 10 Ayŭh nang “Aku situju; pak kaŭs sianŭ adi tambit makuk pirak anŭ re jadi urun ku. Angān adi bŭkŭn bisa mari.” 11 Jadi ngara rasu mbas guni ngara di tana, ka samah kuka-i. 12 Daya-gaji Joseph nakit pirasa, piguru so adi pinuai ndŭg sibusu, ka makuk anŭ dog dapŭd darŭm guni Benjamin. 13 Ngara adi bijurud anŭ nyiratak piraka ngara darŭm susah. Na barang ngara di tunduh kaldi ngara, ka pari ka kupo anŭ. 14 Kan Judah ngga jurud-i mandŭg ka ramin Joseph, ayŭh gi-babŭ diginŭ. Ngara mutu ubak ngara ka ayŭh, 15 ka Joseph nang, “Ani anŭ ndai ngan? Dŭh kah angān puan nang daya mun aku ati bisa puan kayuh ndai ngan so kuasa nanung?” 16 “Ani bisa kieh nang di kaam, tuan?” Judah nam, “Simuki kieh re bikarit? Simuki kieh re nang adŭp ami dŭh sarah? Tapa mbŭh kiren arap ami. Sopŭrŭg kieh madin mbŭh urun mai, dŭh-i sianŭ adi dog dapŭd ngga makuk pirak anŭ adŭ.” 17 Joseph nam, “Dŭh! Aku dŭh bisa ndai simŭnŭ! Kaŭs-i sianŭ adi dog dapŭd ngga makuk anŭ adŭ re jadi urun ku. Angān adi bŭkŭn bisa mari ngga siramat ka yŭn sama ngan.” 18 Judah di nyindŭk Joseph ka nang. “Tuan, turung bada aku minyu ngga kaam. Dŭhnyah tuas di aku; kaam mbŭh keya ka adŭp raja. 19 Tuan, prajah kaam siken kieh, ‘Agi kah sama ngan puan kah jurud ngan adi bŭkŭn?’ 20 Kieh nam, ‘Kieh biyŭn sama adi mbŭh minyamba ka ndi naan sude, adi dog biranak yŭn-i darŭm-i mbŭh minyamba. Kaka-i mbŭh kabŭs, ka ayŭh inŭh adi babŭ udip adi dog biranak sindŭ-i; sama-i ruai rindu ayŭh.’ 21 Tuan, kaam bada kieh taban ayŭh ngga kamati, isa kaam bisa kiris ayŭh, 22 ka kieh nam nang anak anŭ dŭh bisa tingge sama-i; kambŭi ayŭh tingge sama-i, sama-i tatu re kabŭs. 23 Ka kaam nang, ‘Angān dŭh re bisa bidapŭd ngga aku dinge kambŭi jurud sibusu ngan dŭh sua mandŭg ngga angān.’ 24 “Kan kieh pari ka sama ami, kieh kidaan pinganang mai di ayŭh. 25 Komŭnŭ ayŭh bada kieh pari di miris pinguman. 26 Kieh nam, ‘Kieh dŭh bisa di; kieh dŭh bisa bidapŭd ngga daya anŭ kambŭi sude sibusu ami dŭh sua ngga kieh. Kieh dapŭd di adŭ-i kambŭi sude sibusu ami sua ngga kieh.’ 27 Sama ami nang di kieh, ‘Angān puan nang sawŭn ku Rachel kaŭs-i biranak yŭn ku duwŭh madis anak dari. 28 Ndi naan mbŭh tingge aku. Ayŭh anŭ tatu mbŭh dog man dāng tarun, amai aku mating tia kiris ayŭh so andu-i ruah panu. 29 Kambŭi angān tambit siati ndi so aku ka ayŭh dog stika, pinyusah adi angān ndai di tunduh ku re bada aku kabŭs, aku ati adi mbŭh minyamba.’ 30-31 “Jadi madin, tuan,” Judah pijuu minyu, “Kambŭi aku pari ka sama ku dŭh taban sude ami ati, ka darŭm-i kiris ayŭh mating sua mari, ayŭh re kabŭs. Asŭng sama ami bisangan di asŭng anak ati; ayŭh mbŭh minyamba ka pinyusah adi re kieh taban ka ayŭh taŭn re bada ayŭh kabŭs. 32 Nambah gŭh dinge, aku mbŭh bipayu ngga asŭng adŭp ku di sama ku yŭn anak ati. Aku kidaan nang kambŭi aku dŭh taban anak ati pari ka adŭp-i, aku re dapu tanggong sitŭkŭd umbur ku. 33 Jadi madin, tuan, aku adŭ rŭŭ digiti jadi urun mai ngga gati anak ati; bada ayŭh pari ngga bara kaka-i. 34 Simuki aku re pari ka sama ku kambŭi sude ami ati dŭh sua ngga aku? Aku dŭh raan bada pinyusah ati nyatŭk sama ku.”

Tibirik 45

1 Joseph mbŭh dŭh tan nyijŭn asŭng-i di sirung jawin bara daya gaji-i, jadi ayŭh bada sopŭrŭg ngara ruah so birit anŭ. Mating daya bŭkŭn ngga Joseph kan ayŭh kidaan asi adŭp-i di bara jurud-i. 2 Ayŭh sien bana ndŭg ka daya daya Egypt dingah, ka agah anŭ dog taban ka istana raja. 3 Joseph nang di bara jurud-i, “Aku ati Joseph. Gibabŭ udip kah sama ku?” Pak kan bara jurud-i dingah sakanŭ, ngara mbŭh raru taru ndŭg ka mbŭh dŭh tungang nam ayŭh. 4 Komŭnŭ Joseph nang di ngara, “Mandŭg kamati sindŭk aku.” Ngara nyindŭk ayŭh, ka-i nang di ngara, “Aku ati Joseph, jurud ngan adi angān ko jua ka Egypt. 5 Pak dŭhnyah susah pasar adŭp ngan adi ko jua aku kamati. Adŭp Tapa inŭh adi ko pait aku da di diŭ so angān yŭn nyiramat asŭng daya bagŭ. 6 Ati gi muran-i sawa adi duwŭh darŭm tipuh apag; re agi dŭm rimŭh sawa dinge daya re mating majak bait ngatŭm. 7 Tapa mbŭh pait aku kamati diŭ so angān yŭn nyiramat angān ngga aran adi saruh mun ati isa angān ngga bara sesang ngan dapŭd udip. 8 Jadi sibatur-i dŭh-i angān adi pait aku kamati, pak mbŭh adŭp Tapa. Ayŭh mbŭh bada aku jadi pinurung adi bās yŭn raja. Aku inŭh adi tukang nguasa rais-i; aku inŭh adi mritah ndi tarun tarun tana rais Egypt. 9 “Madin rikas pari ka yŭn sama ku ka kidaan di ayŭh nang ati inŭh pinganang so anak-i Joseph; ‘Tapa mbŭh bada aku mritah ndi tarun tana Egypt; rikas mandŭg kamati ka yŭn ku. 10 Angān bisa rŭŭ di tarun tana Goshen di yŭn ngan re dŭh jo so aku. Angān ngga bara anak ngan, sukuh ngan, biri ngan, kambing ngan, sapi ngan, ka sopŭrŭg kayuh adi angān biyŭn. 11 Kambŭi angān rŭŭ di Goshen, aku bisa jaga angān. Apag ati dŭm rimŭh sawa; ka aku dŭh raan angān ngga rawang ngan ka dāng ngan sikirau.’” 12 Joseph nang dinge, “Madin sopŭrŭg ngan samŭn kuu Benjamin, kiris aku ati inŭh sawŭ Joseph. 13 Kidaan di sama ku munki masam bās kuasa ku digiti di Egypt ka kidaan di ayŭh pasar kayuh adi angān mbŭh kiris. Komŭnŭ rikas taban ayŭh ngga kamati.” 14 Joseph dakŭp sude-i Benjamin ka rasu sien; Benjamin gŭh sien buang-i dakŭp ayŭh. 15 Komŭnŭ, buang babŭ sien, ayŭh dakŭp barang naan jurud-i ka sium ngara. Ko anŭ, bara jurud-i piguru minyu kirakar ngga ayŭh. 16 Kan agah mbŭh ndŭg istana nang bara jurud Joseph agi mandŭg, asŭng raja ngga bara pinurung-i mbŭh raru munos. 17 Raja nang di Joseph, “Kidaan di bara jurud mu da taban gandom di tunduh kaldi ngara ngga pari ka Canaan. 18 Bada ngara di tambit sama ngara samŭn rawang ngara ngga pari kamati. Aku re nggen di ngara tana adi siabo kana di Egypt, ka ngara re biyŭn rabis so sadang buwa pimuruh so tana anŭ. 19 Kidaan gŭh di ngara da taban so ti krita krita-sapi isa agi dog pakai sawŭn sawŭn ngara, bara anak-sŭ ngara ka sama ngara ngga kamati. 20 Ngara dŭhsah gapang pasar tingge barang barang ngara; tana adi siabo kana di Egypt re ngara dapu.” 21 Bara anak Jacob ndai nanyam adi ko dog kidaan. Joseph nggen krita krita-sapi adi ngga muat barang nunda ka pinyibada raja samŭn inged ngara di aran. 22 Ayŭh nggen gŭh di barang naan piraka kibarui ngara, pak tung Benjamin ayŭh nggen taruh ratus kiping pirak, ka rimŭh pasang piraka kibarui. 23 Ayŭh pait ka sama-i simŭng kaldi kabis barang masam kayuh adi siabo kana di Egypt, ka simŭng kaldi kabis gandom, ruti ka pinguman adi bŭkŭn ndu inged di aran. 24 Ayŭh di tingga bara jurud-i panu, buang nang di ngara. “Dŭhnyah bikaii di aran.” 25 Ngara bu so Egypt pari ka sama ngara Jacob di Canaan. 26 “Joseph babŭ udip!” ngara kidaan di ayŭh, “Ayŭh mritah di ndi tarun tana Egypt!” Jacob gŭgŭh buang dŭh sabah ngara. 27 Pak kan ngara kidaan di ayŭh sopŭrŭg kayuh adi Joseph ko nang di ngara, ka kiris krita krita-sapi adi Joseph pait ngga taban ayŭh ka Egypt, ka yang-i nak pari mua gŭh. 28 “Anak ku Joseph gibabŭ udip!” ayŭh nang. “Anŭ inŭh kayuh adi aku ruai raan! Aku dŭh siŭn dŭh di tingga ayŭh sibayuh aku kabŭs.”

Tibirik 46

1 Jacob misŭn sopŭrŭg buat rata-i adi agi ka di ka Beersheba, di yŭn-i jugan sadis ka Tapa sama-i Isaac. 2 Tapa minyu ngga ayŭh singarŭm keya ka darŭm pŭmŭh ka bagan, “Jacob Jacob!” “Ta aku digiti,” ayŭh nam. 3 “Aku ati Tapa, Tapa sama mu” , Ayŭh nang. “Dŭhnyah taru di ka Egypt; Aku re bada sesang mu jadi bangsa adi bās diginŭ. 4 Aku re sua ngga kuu di ka Egypt, ka Aku re taban bara sesang mu pari ka tarun tana ati dinge. Joseph re agi ngga kuu di andu mu kabŭs.” 5 Jacob matak so Beersheba. Bara anak dari-i na ayŭh ngga bara anak ngara adi gi-sŭ, ngga bara sawŭn ngara di darŭm krita krita-sapi adi raja Egypt ko pait. 6 Ngara taban dāng kudip ngara samŭn buat-rata adi ngara dapŭd di Canaan ka matak ka Egypt. Jacob taban sopŭrŭg sesang-i: 7 bara anak dari-i, bara sukuh dari-i, bara anak dayung-i, bara sukuh dayung-i. 8 Sopŭrŭg daya adi darŭm rawang Jacob adi sua di ka Egypt inŭh anak pinuai-i Reuben 9 ngga bara anak dari-i: Hanoch, Pallu, Hezron, ka Carmi. 10 Simeon, ngga bara anak dari-i: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, ka Shaul adi anak dari-i ngga dayung daya Canaan. 11 Levi ngga bara anak dari-i: Gershon, Kohath, ngga Merari. 12 Judah ngga bara anak dari-i: Shelah, Perez, ngga Zerah. (Anak Judah adi bŭkŭn, Er ngga Onan mbŭh kabŭs di rais Canaan.) Anak anak dari Perez inŭh Hezron ngga Hamul. 13 Issachar ngga bara anak dari-i: Tola, Puah, Jashub, ngga Shimron. 14 Zebulum ngga bara anak dari-i: Sered, Elon, ngga Jahleel. 15 Ngara inŭh bara anak dari adi dog biranak Leah yŭn Jacob di Mesopotamia, samŭn anak dayung-i Dinah. Prungun-i sesang Jacob ngga Leah agi 33 naan. 16 Gad ngga bara anak dari-i: Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arod ngga Areli. 17 Asher ngga bara anak dari-i: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, ngga jurud dayung ngara Serah. Anak dari Beriah inŭh Heber ngga Malchiel. 18 Ngara adi 16 naan anŭ inŭh sesang Jacob ngga Zilpah adi urun dayung adi Laban nggen di anak-i Leah. 19 Sawŭn Jacob, adi dŭn Rachel agi biranak 2 madis anak dari yŭn-i: Joseph ngga Benjamin. 20 Di Egypt, Joseph biyŭn 2 madis anak dari: Manasseh ngga Ephraim, adi dog biranak sawŭn-i Asenath, adi anak dayung Potiphera adi jadi imam di Heliopolis. 21 Bara anak dari Benjamin inŭh: Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim, ngga Ard. 22 Ngara adi 14 naan anŭ inŭh sesang Jacob so sawŭn-i Rachel. 23 Dan ngga anak dari-i Hushim. 24 Naphtali ngga bara anak dari-i: Jahzeel, Guni, Jezer, ngga Shillem. 25 Ngara adi 7 naan anŭ inŭh sesang Jacob ngga Bilhah, dayung urun anŭ adi dog nggen Laban di anak-i Rachel. 26 Prungun tigŭrŭ sesang Jacob adi di ka rais Egypt agi 66 naan, dŭh ngitong samŭn iban iban dayung-i. 27 Duwŭh madis anak dari dog biranak yŭn Joseph di Egypt; sabab anŭ meh, sopŭrŭg sesang Jacob adi sua di ka Egypt agi 70 naan. 28 Jacob pait Judah da diŭ panu ka kidaan di Joseph da bidapŭd ngga bara adŭp-i di tarun tana Goshen. Kan ngara mbŭh ndŭg, 29 Joseph mŭrŭt krita kuda-i ka di ka Goshen di bidapŭd ngga sama-i. Kan ngara mbŭh bidapŭd, Joseph dakŭp sama-i ka sien mua tian-i. 30 Jacob nang di Joseph, “Mbŭh sadang ngga aku kabŭs madin amai aku mbŭh kiris kuu ka puan nang kuu gibabŭ udip.” 31 Jadi Joseph nang di bara jurud dari-i ngga di bara adi bŭkŭn adi mandŭg so rawang sama-i, “Aku dŭh siŭn dŭh di kidaan di raja nang bara jurud ku ngga sopŭrŭg rawang pinanak sama ku adi muko rŭŭ di Canaan mbŭh mandŭg ka yŭn ku. 32 Aku re kidaan di ayŭh nang angān pingingat-biri ngga sapi ka mbŭh taban kaban dāng ngan ka sopŭrŭg kayuh adi bŭkŭn adi angān dapu. 33 Kambŭi raja bagan angān ka siken ani kraja adi ngga angān kudip adŭp ngan, 34 angān dŭh siŭn dŭh kidaan nang so angān gi-sŭ angān jadi pingingat dāng nimun tayung-babuk ngan. Amai kambŭi angān sakanŭ ayŭh re bada angān rŭŭ di tarun tana Goshen.” Joseph minyu sakanŭ amai-i puan nang daya Egypt dŭh raan udip bigaur ngga daya adi jadi pingingat-biri.

Tibirik 47

1 Jadi Joseph taban 5 naan jurud-i ngga di ka yŭn raja. Ayŭh kidaan di raja, “Sama ku ngga bara jurud ku mbŭh mandŭg so Canaan ngga sopŭrŭg dāng adi ngara kudip ngga sopŭrŭg kayuh adi ngara dapu. Ngara madin mbŭh di tarun tana Goshen.” 2 Komŭnŭ ayŭh kidaan jurud jurud-i anŭ di raja. 3 Raja siken ngara, “Ani kraja adi ngga angān kudip adŭp ngan?” “Kieh ati pingingat-biri, tuan, nimun tayung-babuk ami jah,” ngara nam. 4 “Kieh mbŭh mandŭg di rŭŭ di rais ati, sabab di tarun tana Canaan apag mbŭh raru bisā, ndŭg ka kupai mating re dāng ami man. Turung nyibandar kieh rŭŭ di tarun tana Goshen.” 5 Ka raja nang di Joseph, “Amai madin sama ngga bara jurud mu mbŭh mandŭg, 6 tana Egypt mbŭh tung ngara. Bada ngara rŭŭ di tarun tana Goshen, parad tana adi siabo kana. Ka kambŭi agi so ngara adi tungang, bada ngara anŭ jadi tukang kingat jaga dāng adŭp ku gŭh.” 7 Komŭnŭ Joseph taban sama-i Jacob ka kidaan ayŭh di raja. Jacob nggen berkat-i di raja, 8 ka raja siken ayŭh, “Mbŭh kudu sawa umbur mu?” 9 Jacob nam, “Pimudip ku adi bigandon mbŭh ripuan 130 sawa. Sawa anŭ dŭh bagŭ buang susah, dŭh mun sawa sawa di jaman tayung-babuk ku bigandon.” 10 Jacob nyiberkat raja, ka komŭnŭ ayŭh bu. 11 Jadi Joseph natu pinyirŭŭ sama-i ngga bara jurud-i di Egypt, ka nggen di ngara tana adi siabo kana sindŭk kupo Rameses, nanyam ka pesan raja. 12 Joseph nggen pinguman di sama-i, bara jurud-i ka sopŭrŭg adi bŭkŭn adi darŭm rawang sama-i, samŭn adi siabo mara. 13 Apag mbŭh raru bisā ndŭg ka pinguman mbŭh mating di tadŭ yŭn-i, ka daya di Egypt ngga di Canaan mbŭh jadi ramah da sibŭrŭk. 14 Buang daya miris gandom Joseph nguruk sopŭrŭg duit anŭ ka taban-i ka istana. 15 Kan sopŭrŭg duit di Egypt ngga di Canaan mbŭh abo dog pakai ngga miris pinguman, daya daya Egypt mandŭg tudu Joseph ka nang, “Nggen di kieh pinguman! Dŭhnyah tandah kieh kabŭs sikirau. Turung kieh! Duit ami mbŭh abo.” 16 Joseph nam, “Taban dāng kudip ngan ngga nyambi pinguman kambŭi duit ngan mbŭh abo.” 17 Jadi ngara taban dāng kudip ngara ka yŭn Joseph, ka ayŭh nggen pinguman di ngara ngga nyambi kuda, biri, kambing, sapi, ka kaldi ngara. Di sawa anŭ ayŭh nggen di ngara pinguman ngga nyambi sopŭrŭg dāng ngara. 18 Sawa adi ndi ngara mandŭg ka ayŭh ka nang, “Kieh dŭh an miman so kaam, tuan, nang duit ami mbŭh abo ka kaban dāng ami mbŭh sopŭrŭg-i jadi tung jamai. Mbŭh mating tia kayuh re kieh nggen di kaam, adŭ-i pŭrŭng ngga tana ami. 19 Dŭhnyah tandah kieh kabŭs sikirau. Turung kieh! Dŭhnyah bada tana ami matung. Miris kieh ngga tana ami ngga nyambi pinguman. Kieh bisa jadi urun raja, ka ayŭh bisa dapu tana ami. Nggen gandom di kieh isa kieh udip, ka bine isa kieh bisa purun di tana ami.” 20 Joseph miris sopŭrŭg tana di Egypt yŭn raja. Barang naan daya Egypt dŭh siŭn dŭh jua tana-i amai apag mbŭh raru bisā; ka sopŭrŭg tana jadi tana raja. 21 Joseph bada jadi urun sopŭrŭg daya di tarun tana Egypt. 22 Kaŭs tana adi-i dŭh miris inŭh tana adi dog dapu bara imam. Ngara dŭhsah jua tana ngara, amai raja agi nggen duit di ngara ndu biranja. 23 Joseph nang di bara daya, “Madin aku mbŭh miris angān samŭn tana ngan yŭn raja. Ta bine, purun nŭh di tana ngan. 24 Di tipuh ngatŭm angān dŭh siŭn dŭh nggen ndi utung so rimŭh ka raja. Tadŭh anŭ angān siŭn pakai ndu bine ka pinguman yŭn adŭp ngan ka rawang ngan.” 25 Ngara nam, “Kaam mbŭh nyiramat asŭng ami; kaam mbŭh raru mandis ngga kieh, tuan. Kieh siŭn jadi urun raja.” 26 Jadi Joseph pijadi ndi ukum-adat yŭn rais Egypt nang ndi utung so rimŭh so pingatŭm patut dog dapu raja. Ukum-adat anŭ gibabŭ dog pakai ndŭg andu ati. Adŭ-i tana bara imam dŭh jadi buat-rata raja. 27 Bara daya Israel rŭŭ di tarun tana Goshen di Egypt di yŭn ngara jadi kaya ka biyŭn bagŭ anak. 28 Jacob rŭŭ di Egypt 17 sawa, ndŭg ka umbur-i mbŭh 147. 29 Kan tipuh mbŭh sindŭk adi ngga-i re kabŭs, ayŭh bagan anak-i Joseph ka nang di ayŭh, “Na tangan mu di asah pŭŭh ku, ka bipayu nang adŭp mu dŭh re kubur aku di Egypt. 30 Aku an dog kubur briyŭn ngga nyamba ku. Taban tadang ku ruah so Egypt ka kubur aku di yŭn ngara dog kubur.” Joseph nam, “Aku re ndai nimun adi nang mai.” 31 Jacob nang, “Bipayu adŭp mu re ndai simŭnŭ.” Joseph bipayu, ka Jacob mutu ubak-i bidua diginŭ di ambok-i.

Tibirik 48

1 Agi mua tian-i ripas anŭ Joseph dog kidaan nang sama-i mbŭh birandam. Jadi ayŭh taban anak-i adi duwŭh madis, Manasseh ngga Ephraim, ngga di munan Jacob. 2 Kan Jacob dog kidaan nang anak-i Joseph mbŭh mandŭg di dapŭd adŭp-i, ayŭh ngga situngang-i nyana makat ka guru di ambok-i. 3 Jacob nang di Joseph, “Tapa Bisa-pŭrŭg agi nandŭng di aku di Luz di tarun tana Canaan ka nyiberkat aku. 4 Ayŭh nang di aku, ‘Aku re nggen di kuu bagŭ anak, isa sesang mu jadi bagŭ bangsa; Aku re nggen tarun tana ati di bara sesang mu isa-i adu adu jadi bisaka ngara.’” 5 Jacob pijuu nang, “Joseph, so-duwŭh madis anak mu, adi dog biranak yŭn mu di Egypt diŭ so aku mandŭg kamati, mbŭh tung jaku; Ephraim ngga Manasseh mbŭh keya ka anak ku Reuben ngga Simeon. 6 Kambŭi kuu biyŭn dinge anak dari, ngara dŭh re dog nyirundeng anak ku; bisaka adi ngara dapŭd re mandŭg so ka Ephraim ngga Manasseh. 7 Aku ngatur simuti amai sindŭ mu Rachel. Ruai ku ngurid, ayŭh kabŭs di tarun tana Canaan dŭh jo so Ephrath, darŭm aku mbŭh pari so Mesopotamia. Aku kubur ayŭh diginŭ di bŭngŭn aran di ka Ephrath.” (Ephrath madin dog kadŭn Bethlehem.) 8 Kan Jacob kiris anak Joseph, ayŭh siken, “Asi anak anak dari ati?” 9 Joseph nam, “Ngara ati inŭh anak ku, adi Tapa mbŭh nggen di aku digiti di Egypt.” Jacob nang, “Taban ngara kamati isa aku nyiberkat ngara.” 10 Batŭh Jacob mbŭh kabur sabab umbur-i, ka piningga-i dŭh paŭh tawas. Joseph taban anak-i ka yŭn sama-i, ka sama-i dakŭp ka sium ngara. 11 Jacob nang di Joseph, “Aku dŭh pikir adŭp ku re tungang kiris kuu dinge, pak madin tanŭ ka Tapa mbŭh bada aku kiris bara anak mu.” 12 Komŭnŭ Joseph tambit ngara so kŭkŭn Jacob ka mutu ubak-i ka ayŭh. 13 Joseph na Ephraim di tura ka bait Jacob ka Manasseh di tura ka tauh-i. 14 Pak Jacob nyiparang tangan-i, ka na tangan tauh-i di tunduh ubak Ephraim, sunggu ayŭh mara dŭ, ka tangan bait-i di tunduh ubak Manasseh, adi tuuh dŭ. 15 Komŭnŭ ayŭh nyiberkat Joseph: “Isa-i Tapa, adi yŭn nyamba ku Abraham ngga Isaac bituan, nyiberkat ngara duwŭh madis ati! Isa-i Tapa, adi mbŭh nyiruton aku ndŭg andu ati, nyiberkat ngara! 16 Isa-i malaikat, adi mbŭh nyiramat aku so barang masam pinyusah, nyiberkat ngara! Isa-i dŭn ku ka dŭn nyamba ku Abraham ka Isaac adu adu dog kingat so ngara duwŭh madis ati! Isa-i ngara biyŭn bagŭ anak, bagŭ sesang!” 17 Joseph dŭh sanang asŭng-i kan-i kiris sama-i na tangan tauh-i di tunduh ubak Ephraim; jadi ayŭh tambit tangan sama-i so ubak Ephraim an na-i di tunduh ubak Manasseh. 18 Ayŭh nang di sama-i, “Dŭh-i simŭnŭ, sama. Siati ndi inŭh pinuai; na tangan tauh mai di tunduh ubak-i.” 19 Sama-i abah, buang nang, “Aku puan, nak, aku puan. Sesang Manasseh gŭh re jadi bara daya adi bās. Pak sude-i re jadi bās dŭ so ayŭh, ka bara sesang-i re jadi bangsa bangsa adi bās.” 20 Jadi ayŭh nyiberkat ngara di andu anŭ, nang-i, “Bara daya Israel re pakai dŭn ngan kan ngara nyiberkat daya. Ngara re nang, ‘Isa-i Tapa bada kuu mun Ephraim ngga Manasseh.’” Simŭnŭ inŭh Jacob bada Ephraim bās dŭ so Manasseh. 21 Komŭnŭ Jacob nang di Joseph, “Kuu puan gŭh, aku mbŭh re kabŭs, pak Tapa re agi ngga kuu ka re taban kuu pari ka rais tayung-babuk mu. 22 Di kuu inŭh aku nggen ka dŭh di tadŭ tadŭ jurud mu, Shechem, tana adi damŭn anŭ adi aku tambit so daya Amor ngga pedang ka ngga bawŭh panah ku.”

Tibirik 49

1 Jacob bagan bara anak dari-i ka nang, “Mandŭg tikuruk kamati, ka aku re kidaan kayuh adi re jadi di angān jŭ: 2 “Mandŭg ka dingah meh, bara anak Jacob. Dingah sama ngan Israel. 3 “Reuben, kuu adi anak pinuai ku, kuu inŭh pinyibake kuka sibungas anak ku darŭm tuuh ku, anak adi siabo traŭn ngga adi siabo bake di dupan bara anak dari ku. 4 Kuu inŭh adi keya ka uba adi daras, pak kuu dŭh re jadi adi siabo biguna, amai kuu nyibŭŭs ngga dayung nyikŭn kuka dŭh stabi di ambok sama mu. 5 “Simeon ngga Levi agi bijurud. Ngara pakai sinyata ngga ndai pito. 6 Aku dŭh re sua di pinganang bisukan ngara, dŭh gŭh aku re sua di udung ngara, amai ngara siŭ daya ngga bajika ngara bada bajang dari sapi ndu rubi. 7 Pangu nyatŭk baji ngara, sabab-i mbŭh raru mangah, ka di atin gaok ngara, sabab-i paŭh dŭh biyŭn masi. Aku re bada ngara papar sasah di ndi tarun tana Israel. Aku re mesak ngara dupan adŭp-i. 8 “Judah, bara jurud mu re nganju kuu. Kuu nakap pinganyu mu di tungo-i. Bara jurud dari mu re nundok di kuu. 9 Judah agi keya ka singah, Siŭ dangah-i ka pari ka sarin-i, Nyiriat buang rasu guring. Mating daya pagan ngaso ayŭh. 10 Judah re digŭng sikud-pinyipritah raja, ka bara sesang-i re ari mritah. Bara bangsa re jugan ka ayŭh takŭd buang mutu ubak ngara amai nundok di ayŭh. 11 Ayŭh nyirunggo kaldi-i adi mara di tŭngŭn anggor, di tŭngŭn anggor adi siabo kana. Ayŭh ngu piraka-i darŭm wain adi bireh mun deya. 12 Batŭh-i bireh amai ko nok wain, jipŭh-i buda amai ko nok sisuh. 13 “Zebulum re rŭŭ sindŭk rawŭt. Tabing-i re kapar yŭn birabuh. Abong tarun tana-i re ndŭg Sidon. 14 “Issachar mbŭh dŭh mbŭh so kaldiadi guring tŭnggŭn di asah kandi tapas-pinyiguru pinunggang kuda. 15 Pak ayŭh kiris tarun anŭ adi yŭn-i guring kana, ka tarun tana anŭ sangŭn. Jadi ayŭh mutu yŭn re kabis barangka dog takan da nyiraja mun urun. 16 “Dan re mritah daya-i. Ngara re mun tibaran tibaran-asar Israel adi bŭkŭn. 17 Dan re jadi jippŭh di pang aran, jippŭh adi bisā di bŭngŭn aran, adi matuk tiga kuda, isa pinunggang-i sidakak. 18 “Aku kajŭn pinyirupas so Kaam, TUHAN. 19 “Gad re dog nyerang bara pirupak, pak ayŭh re bigiring ka tadak ngara. 20 “Tana Asher re piruah pinguman adi kana. Ayŭh re piruah pinguman situgu yŭn raja. 21 “Naphtali inŭh peyu adi dŭh dog kurung, adi ruwan anak anak adi raru ramus. 22 “Joseph inŭh keya ka kaldi tarun di bŭngŭn rubang piin, anak kaldi tarun di sigŭn sandah. 23 Pinganyu-i bandar bandar nyerang ayŭh, ka tadak ayŭh ngga bawŭh ka reja-panah. 24 Pak jangi bawŭh babŭ kana, ka tangan-i tanŭ ka jadi bake ngga kuasa Tapa Jacob, adi Bikuasa, ngga Pingingat-biri adi jadi Pinyigrindung Israel. 25 Tapa sama mu inŭh adi turung kuu, Tapa Bisa-pŭrŭg adi nyiberkat kuungga ujen so sambu, piin adi so rasan tana, ka kuu re biyŭn bagŭ sapi ka biyŭn bagŭ anak. 26 Re biyŭn bagŭ gandom ngga bunga, angān re dŭh kurang dudu darŭd adi jah, kayuh kayuh sangŭn so sandah adi tan adu adu. Isa-i dudu berkat anŭ mbap di tunduh ubak Joseph, di arŭ-i adi ko dog mien so dupan bara jurud-i. 27 “Benjamin inŭh keya ka kasongtarun adi ruai mangah. Isan ngga singumi andu ayŭh siŭ ka man.” 28 Ngara inŭh simŭng duwŭh tibaran-asar Israel, ka anŭ inŭh piminyu pinganang adi nang sama ngara darŭm-i nang piminyu pinganang adi nugu ngga birakang, di barang naan anak dari-i. 29 Komŭnŭ Jacob pesan bara anak dari-i, “Madin aku re kabŭs nimun bara daya ku, kubur aku di yŭn bara nyamba ku dog kubur, di tang anŭ di tana Ephron daya Hitti, 30 di Machpelah, tura ka timor Mamre di tarun tana Canaan. Abraham miris tang ngga tana anŭ so Ephron ndu tana kubur. 31 Diginŭ inŭh yŭn ngara kubur Abraham ngga sawŭn-i Sarah; ka diginŭ gŭh ngara kubur Isaac ngga sawŭn-i Rebecca; ka diginŭ gŭh aku kubur Leah. 32 Tana ngga tang anŭ adi agi dieh dog miris so daya Hitti. Kubur aku diginŭ.” 33 Kan Jacob muko piruah pinganang-i sakanŭ di bara anak dari-i, ayŭh guring ka rasu kabŭs.

Tibirik 50

1 Joseph rasu mutu di tunduh jawin sama-i, sien ka sium ayŭh. 2 Komŭnŭ Joseph nggen ukum bada tadang sama-i dog namu. 3 Pat puru andu ngara namu tadang-i, tipuh adi nanyam kanyet daya namu tadang. Daya Egypt ngurid ayŭh ju puru andu. 4 Kan tipuh ngurid mbŭh ripuan, Joseph nang di pinurung pinurung raja, “Turung taban pinganang ati ka raja: 5 ‘Di tika sama ku mbŭh sindŭk re kabŭs, ayŭh bada aku bijanji ngga adŭp-i aku re kubur ayŭh di kubur adi-i muko sidia di tarun tana Canaan. Turung bada aku di kubur sama ku; komŭnŭ aku re pari.’” 6 Raja nam, “Di nŭh kubur sama mu, nimun adi ko kuu janji.” 7 Jadi Joseph matak di kubur sama-i. Sopŭrŭg pinurung raja, bara nyamba di istana, ka sopŭrŭg daya adi bās di Egypt sua matak ngga Joseph. 8 Rawang adŭp-i, bara jurud-i, ka rawang sama-i adi bŭkŭn sua di ngga ayŭh. Adŭ-i bara anak-sŭ ngga biri, kambing, ka sapi, babŭ di tarun tana Goshen. 9 Bara adi pimanu krita kuda ngga bara adi nunggang kuda agi gŭh sua; anŭ mbŭh dudu bara bara manusia. 10 Kan ngara mbŭh ndŭg tarun adi yŭn daya ngiik di Atad tura ka timor Jordan, ngara muās mua tian-i, ka Joseph nguru bara daya ngurid sitian ju andu. 11 Kan bara daya Canaan kiris bara daya ngurid di Atad, ngara nang, “Ruai nang grua-i adat ngurid daya Egypt!” Anŭ meh sabab tarun anŭ dog kadŭn Abel Mizraim. 12 Simŭnŭ inŭh bara anak dari Jacob ndai nanyam adi ko-i pesan di ngara; 13 ngara taban tadang-i ka Canaan ka kubur-i di tang di Machpelah di tura ka timor Mamre di tana adi Abraham ko miris so Ephron adi daya Hitti ndu tana kubur. 14 Ripas Joseph ko kubur sama-i, ayŭh pari ka Egypt ngga bara jurud-i ka sopŭrŭg daya adi agi sua ngga ayŭh di nyikubur. 15 Ripas sama-i mbŭh kabŭs, bara jurud Joseph nang, “Munki kambŭi Joseph babŭ tiru di ata ka bisatur re maras ata amai sopŭrŭg sarah adi ata ko ndai di tunduh ayŭh?” 16 Jadi ngara pait pinganang ka Joseph: “Diŭ so sama ta kabŭs, 17 ayŭh kidaan di kuu, ‘Turung apun sarah adi bara jurud mu ko ndai di tunduh mu.’ Jadi turung apun sarah ami adi bara urun Tapa sama mu ko ndai di tunduh mu.” Joseph sien kan ayŭh trima pinganang anŭ. 18 Komŭnŭ adŭp bara adi bijurud anŭ mandŭg ka mutu ubak ngara di sirung jawin-i. “Ta kieh di sirung jawin mai nimun urun mai,” ngara nang. 19 Pak Joseph nang di ngara, “Dŭhnyah taru; aku dŭh bisa bada adŭp ku keya ka Tapa. 20 Angān ko bipekat ndai arap di tunduh aku, pak Tapa mbŭh marik-i da jadi kayuh kana, isa bagŭ daya dapŭd dog nyiramat nimun adi mbŭh jadi madin. 21 Mating kayuh re ngan taru. Aku re kingat angān ngga bara anak ngan.” Jadi ayŭh bijanji ngga ngara pakai pinganang adi nyaduh ngara. 22 Joseph babŭ rŭŭ di Egypt ngga rawang sama-i; ayŭh mbŭh siratus simŭng sawa umbur-i kan ayŭh kabŭs. 23 Ayŭh tui udip ka kiris bara anak ngga anak sukuh Ephraim. Ayŭh sipŭt gŭh kambat bara anak Machir adi anak Manasseh ka darŭm rawang anŭ. 24 Ayŭh nang di bara jurud-i, “Aku mbŭh re kabŭs, pak Tapa taŭn tatu re kingat angān ka taban angān ngga ruah so tarun tana ati di ka tarun tana adi ko-I bijanji an nggen di Abraham, Isaac, ka Jacob.” 25 Komŭnŭ Joseph mite bara daya-i bipayu. “Bijanji ngga aku,” ayŭh nang, “di andu Tapa taban angān ka tarun tana anŭ, angān re taban tadang ku.” 26 Jadi Joseph kabŭs di Egypt kan umbur-i mbŭh siratus simŭng sawa. Ngara namu tadang-i ka na-i darŭm arung.

Pinyiruah 1

1 Bara anak Jacob adi di ka Egypt ngga ayŭh, barang naan ngga rawang adŭp-i, inŭh 2 Reuben, Simeon, Levi, Judah, 3 Issachar, Zebulun, Benjamin, 4 Dan, Naphtali, Gad, ka Asher. 5 Prungun ngara adi tigŭrŭ sesang Jacob agi ju puru naan. Anak dari-i Joseph taŭn mbŭh diŭ agi di Egypt. 6 Mua tian-i ripas anŭ, Joseph ngga bara jurud-i samŭn sopŭrŭg adi so turap anŭ kabŭs, 7 pak bara sesang ngara, daya Israel, biyŭn bagŭ anak ka papah ka jadi raru bagŭ buang bake, ndŭg ka Egypt mbŭh puno da ngara. 8 Komŭnŭ ndi naan raja, adi dŭh puan Joseph, makat ka nguasa Egypt. 9 Ayŭh nang di bara daya-i, “Bara daya Israel mbŭh raru bagŭ buang bake; ngara re jadi pinyusah di ata. 10 Di tipuh perang kadŭ ngara re mbit parad ka pinganyu ta an rawan bara ta, ka re bu so rais ta. Ata patut jiroh aran ngga bada ngara dŭh tanŭ ka bitambah rabis bagŭ.” 11 Ngapŭi meh bara daya Egypt bada bara pinguasa urun takan ngara da ndai kraja ngga piramah simangi ngara. Bara daya Israel dog piurun bada pijog kupo Pithom ngga kupo Rameses da jadi kupo pinyirikŭn gandom ngga kayuh kayuh bŭkŭn yŭn raja. 12 Pak makin ka daya Egypt kinanyuh bara daya Israel, makin ka ngara rabis daras papah di ndi tarun tana anŭ. Bara daya Egypt timbur taru di bara daya Israel, 13-14 ka takan ngara da ndai kraja urun adi raru sangsara. Ngara bada ngara ndai kraja piramin ngga biteya birŭmŭh yŭn ngara ka dŭh biyŭn masi di ngara. 15 Komŭnŭ raja daya Egypt minyu di Shiprah ngga Puah, duwŭh naan dayung pinading adi ari turung bara dayung Hebrew. 16 “Kan angān turung dayung Hebrew biranak,” ayŭh nang di ngara, “siŭ anak anŭ kambŭi-i anak dari; pak tandah bada udip kambŭi-i anak dayung.” 17 Pak duwŭh naan dayung pinading anŭ dayung adi taru di Tapa, ka dŭh ngara tunda pinganang raja. Ngara nyibireu pinganang raja, ka tanŭ ka kudip anak pira adi dari. 18 Jadi raja bada pinading pinading anŭ mandŭg ka yŭn adŭp-i ka-i siken di ngara, “Mani angān ndai simŭnŭ? Mani angān tandah bara anak pira dari udip?” 19 Ngara nam raja anŭ, “Dayung daya Hebrew dŭh mun dayung daya Egypt. Ngara sanang biranak; sibayuh kieh ndŭg nŭ anak ngara mbŭh diŭ ruah.” 20-21 Sabab dayung dayung pinading anŭ taru di Tapa, Tapa kana ngga ngara, ka mbŭh nggen di ngara masin masin rawang adŭp ngara. Ka bara daya Israel tanŭ ka bitambah papah, ka jadi bake. 22 Rango ka raja piruah ukum ka sopŭrŭg rayat-i: “Tambit sopŭrŭg anak dari daya Hebrew adi bauh dog biranak ka taran ngara ka Yang Nile, pak tandah sopŭrŭg anak dayung udip.”

Pinyiruah 2

1 Di tipuh anŭ ndi naan dari so tibaran-asar Levi sawan sawŭn ndi naan dayung so tibaran-asar adŭp-i. 2 Dayung anŭ biranak yŭn-i ndi anak dari. Kan dayung anŭ kiris sipira anŭ raru ramus, ayŭh sukan-i sitian taruh buran. 3 Pak kan ayŭh mbŭh dŭh tungang re adu adu sukan-i, ayŭh tambit bakur adi dog nganyam so tŭngŭn tŭngŭn reed ka dog madad ngga tar da panet, isa piin dŭh tambus; ayŭh na sipira anŭ di darŭm-i ka pasan di randa uduh di tabing Yang Nile. 4 Kaka dayung sipira anŭ agi mijog so jo, tukang nyibatŭh kayuh adi re jadi di ayŭh. 5 Di tika anŭ, anak dayung raja Pharaoh di mūn mamuh ka Yang Nile, atan bara dayung adi daya gaji-i panu di tabing yang anŭ. Ayŭh gŭgŭh kiris ndi bakur di randa uduh. Ayŭh bagan ndi naan dayung urun-i da di tambit. 6 Anak raja rasu kuka bakur anŭ ka kiris sipira dari. Sipira anŭ sien, ka ayŭh masi kiris buang nang, “Ati ndi so anak daya Hebrew,” ayŭh nang. 7 Komŭnŭ kaka dayung sipira anŭ siken, “Bisa kah aku bagan ndi dayung daya Hebrew da mira sipira ati yŭn mai?” 8 “Bisa,” ayŭh nam. Rasu kaka sipira anŭ di bagan sindŭ adŭp sipira anŭ. 9 Anak raja kidaan di dayung anŭ, “Tambit sipira ati ka mira-i yŭn ku; aku re bayar kuu.” Rasu ayŭh tambit ka mira anak anŭ. 10 Andu bŭkŭn, kan sipira anŭ mbŭh mua baga, ayŭh taban-i ka yŭn anak dayung raja, adi ngakat ayŭh jadi anak adŭp-i. Anak raja anŭ nang, “Aku tambit ayŭh so piin, aku re kadŭn ayŭh Moses.” 11 Kan Moses mbŭh baga tuuh ayŭh panu muah tudu bangsa adŭp-i, daya Hebrew, ka kiris munki masam ngara dog takan da kraja jera. Ayŭh kiris gŭh daya Egypt siŭ ndi naan daya Hebrew, ndi naan so daya adŭp Moses. 12 Moses kimat bait tauh-i, ka kan ayŭh kiris daya mating kiris adŭp-i, ayŭh siŭ daya Egypt anŭ ka sukan tadang-i di sumat. 13 Andu anŭ ndi ayŭh ruah dinge ka kiris duwŭh naan daya Hebrew bikaii. Moses nyara sianŭ adi sarah, “Mani kuu kijera dingan mu adi samah daya Hebrew?” 14 Daya anŭ nam, “Asi bada kuu jadi pinguasa ka akim ami? Kuu re siŭ aku kah nimun kuu ko siŭ daya Egypt anŭ?” Moses mbŭh jadi taru ka minyu darŭm asŭng-i, “Daya mbŭh puan kayuh adi muko aku ndai.” 15-16 Kan raja dingah pasar kayuh adi mbŭh jadi ayŭh jiroh aran ngga re siŭ Moses. Pak Moses mbŭh bu ka rŭŭ di tarun tana Midian. Ndi andu darŭm Moses aŭn guru di bŭngŭn prigi, ju madis anak dayung Jethro adi imam di Midian, mandŭg di pēn piin ngga ngisi durang biri ka kambing sama-i. 17 Pak kada pingingat-biri adi bŭkŭn pibu bara anak dayung Jethro. Komŭnŭ Moses di turung ngara ka nggen piin di dāng dāng ngara. 18 Kan ngara maad ka yŭn sama ngara, ayŭh siken, “Mani angān awar maad andu ati?” 19 “Ndi naan daya Egypt turung kieh so dog mito pingingat pingingat-biri adi bŭkŭn,” ngara nam, “ka ayŭh turung gŭh kieh nggen piin di dāng dāng ta.” 20 “Diki ayŭh?” ayŭh siken bara anak dayung-i. “Mani angān tingge ayŭh? Panu di bagan ayŭh da bisamah ngga ata.” 21 Jadi Moses natu pikir kira-i an rŭŭ diginŭ, ka Jethro nggen anak dayung-i Zipporah da jadi sawŭn-i, 22 adi biranak yŭn-i ndi anak dari. Moses nang darŭm asŭng-i, “Aku daya pinami di tarun tana ati, kana aku kadŭn ayŭh Gershom.” 23 Kudu kudu sawa ripas anŭ raja Egypt kabŭs, pak bara daya Israel gibabŭ sangsara dog piurun. Darŭm nyidaing ngara mite turung. Ka sidaing ngara maad ka Tapa, 24 adi dingah ka ingat simanya-I ngga Abraham, Isaac, ka Jacob. 25 Tapa kiris munki masam bara daya Israel dog piurun ka mbŭh masi di ngara.

Pinyiruah 3

1 Ndi andu kan Moses nguan biri ka kambing damŭh-i Jethro, imam di Midian, ayŭh taban kaban dāng anŭ ngga mutas tarun tana-pajam di ka Sinai, darŭd kudus. 2 Diginŭ malaikat nandŭng di ayŭh mun jireb apui di anak tŭngŭn kayuh. Moses kiris apui bijagu di anak tŭngŭn kayuh anŭ, pak-i dŭh sau. 3 “Saruh kayuh ati,” ayŭh nang darŭm asŭng-i. “Mani anak tŭngŭn kayuh anŭ dŭh sau? Aku re di nyindŭk tingga.” 4 Kan TUHAN kiris Moses mandŭg nyindŭk, Ayŭh bagan Moses so ruang anak tŭngŭn kayuh anŭ, “Moses Moses.” Moses nam, “Ani, ta aku.” 5 Tapa nang, “Dŭhnyah mandŭg nyindŭk. Kadi kasut mu, amai kuu mijog di tana kudus. 6 Aku Tapa tayung-babuk mu, Tapa Abraham, Isaac ka Jacob,” Moses rasu nutu jawin-i, amai taru tingga Tapa. 7 Jadi TUHAN nang, “Aku mbŭh kiris daya Ku dog pijera di Egypt. Aku mbŭh dingah sidaing ngara bagan mite pinyirupas so tangan bara pinguasa urun adi nguasa ngara. Aku puan sopŭrŭg pinyusah ngara. 8 Ngapŭi Aku mandŭg re pirupas ngara so daya Egypt ka taban ngara ruah so Egypt ka tarun tana adi bayah, adi kaya ka damŭn, adi yŭn daya Canaan, daya Hitti, daya Amor, daya Periz, daya Hivi, ka daya Jebus rŭŭ madin. 9 Aku sawŭ mbŭh dingah sidaing daya Ku, ka Aku mbŭh kiris munki masam ngara dog kinanyuh daya Egypt. 10 Ngapŭi madin Aku pait kuu ka raja Egypt isa kuu taban daya Ku ngga ruah so rais-i.” 11 Pak Moses nang di Tapa, “Aku ati daya saja adŭ. Simuki aku re bidapŭd ngga raja ka taban daya Israel ngga bu ruah so Egypt?” 12 Tapa nam, “Aku re agi ngga kuu, ka kan kuu mbŭh taban daya Israel ngga ruah so Egypt, kuu re nyambah Aku di darŭd ati. Anŭ re jadi tandā adi kiren Aku mbŭh pait kuu.” 13 Pak Moses nam, “Kan aku di ka daya Israel ka kidaan di ngara, nang ‘Tapa tayung-babuk ngan adi pait aku ka angān,’ tatu ngara siken aku, ‘Asi dŭn-I?’ Jadi sakaki aku re nam ngara?” 14 Tapa nam, “Aku ati inŭh Aku. Kuu dŭh siŭn dŭh kidaan di ngara, ‘Sianŭ adi adŭn Aku ati inŭh Aku mbŭh pait aku ka angān.’ 15 Kidaan di bara daya Israel nang Aku, adi TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngara, Tapa Abraham, Isaac ka Jacob inŭh adi pait kuu ka ngara. Anŭ inŭh dŭn Ku ndŭg situi tui; anŭ inŭh dŭn adi turap bauh re pakai ngga kadŭn Aku. 16 Panu di nguruk sopŭrŭg pinguru daya Israel ka kidaan di ngara nang Aku, adi TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngara, Tapa Abraham, Isaac, ka Jacob, mbŭh nandŭng di kuu. Kidaan di ngara nang Aku mbŭh mandŭg ka ngara ka mbŭh kiris kayuh adi daya Egypt ndai di tunduh ngara. 17 Aku mbŭh natu adŭp Ku re taban ngara ngga bu so Egypt di yŭn ngara dog kinanyuh; Aku re taban ngara ka tarun tana adi kaya ka damŭn, anŭ inŭh tarun tana daya Canaan, daya Hitti, daya Amor, daya Periz, daya Hivi ngga daya Jebus. 18 “Daya Ku re dingah kayuh adi nang mu di ngara. Jadi kuu dŭh siŭn dŭh di ngga bara pinguru Israel ka yŭn raja Egypt ka nang di ayŭh, ‘TUHAN, adi Tapa daya Hebrew, mbŭh pinandŭng adŭp-I di kieh. Madin nyibandar kieh panu taruh andu ka tarun tana-pajam di jugan sadis ka TUHAN, adi Tapa ami.’ 19 Aku puan raja Egypt dŭh re bada angān di kambŭi ayŭh dŭh dog takan. 20 Pak Aku re pakai kuasa Ku ka re ngukum Egypt ngga pingandai adi bisā diginŭ. Ripas anŭ ayŭh re bada angān panu. 21 Aku re bada daya Egypt biradat di kuu isa kan daya Ku bu so nŭ, ngara dŭh re bada ngara bu bŭrŭh-beyang. 22 Barang naan dayung daya Israel re di ka rasū ngara samŭn ka tadŭ tadŭ dayung daya Egypt adi rŭŭ di ramin-i ka mite piraka, pimakai mas ngga pirak. Daya Israel re bada anak ngara dari bait dayung pakai kayuh kayuh anŭ ngga taban bu pinyikaya daya Egypt.”

Pinyiruah 4

1 Komŭnŭ Moses nam TUHAN, “Pak munki kambŭi bara daya Israel dŭh sabah aku ka dŭh an dingah kayuh nang ku. Ani re ku ndai kambŭi ngara nang Kaam mating pinandŭng adŭp Mai di aku?” 2 Jadi TUHAN siken ayŭh, “Ani anŭ adi kuu digŭng?” “Sikud nŭh,” ayŭh nam. 3 TUHAN nang, “Taran sikud anŭ ka tana.” Kan Moses sawŭ taran-i ka tana, sikud anŭ marui jadi jippŭh, ka Moses bu mangān-i. 4 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Mutu ka nakap di koi-i.” Jadi Moses mutu ka nakap jippŭh anŭ, ka nganŭ gŭh ayŭh rasu marui pari jadi sikud. 5 TUHAN nang, “Ndai simŭnŭ ngga kiren di daya Israel nang TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngara, adi Tapa Abraham, Isaac, ngga Jacob, mbŭh nandŭng di kuu.” 6 TUHAN minyu dinge di Moses, “Kasŭk tangan mu ka darŭm jipo-ambu mu.” Moses ndai nanyam dog bada; ka kan ayŭh piruah tangan-i ka sapa, tangan-i anŭ biritik buda mun salju dog andam kurit. 7 Ka TUHAN nang, “Kasŭk tangan mu dinge ka darŭm jipo-ambu mu.” Ayŭh kasŭk, ka kan ayŭh piruah tangan-i kari ati, tangan-i anŭ bua, nimun parad ganan-i adi bŭkŭn. 8 TUHAN nang, “Kambŭi ngara dŭh an sabah di pinganang mu puan kah dŭh bisaya da sibungas pingandai-nginga adi kuu ko ndai, kadŭ ati ndi re bada ngara sabah. 9 Kambŭi sunggu so-duwŭh pingandai-nginga anŭ dog ndai ka ngara babŭ gŭh dŭh sabah di kuu, ka kambŭi ngara abah dingah di pinganang mu, tambit piin so Yang Nile ka ren-i di tana. Piin anŭ re marui jadi deya.” 10 Pak Moses nang, “Dŭh, TUHAN, dŭhnyah pait aku. Aku dŭh daya adi siradik minyu, ka taŭn gi-bŭn so sibungas Kaam minyu ngga aku. Aku daya adi bawa minyu, sitanah buang taru.” 11 TUHAN nang di ayŭh, “Asi garang nggen baba di manusia? Asi bada ayŭh bangam puan kah dŭh pandai minyu? Asi bada ayŭh kiris tarun puan kah bada ayŭh karak? Aku inŭh, adi TUHAN. 12 Panu madin! Aku re turung kuu minyu, ka Aku re kidaan di kuu kayuh adi re mu nang.” 13 Pak Moses nam, “Dŭh, TUHAN, turung pait daya bŭkŭn.” 14 TUHAN mbŭh baji di Moses ka nang, “Munki ngga jurud mu Aaron, adi daya Levi? Aku puan ayŭh pandai minyu. Sibandar-i ayŭh madin darŭm pimanu-i di dapŭd kuu ka re raru gaŭn bidapŭd ngga kuu. 15 Kuu bisa minyu di ayŭh ka kidaan di ayŭh ani kayuh adi patut dog nang. Aku re turung so-duwŭh ngan minyu, ka Aku re kidaan di so-duwŭh ngan kayuh adi re angān ndai. 16 Ayŭh re jadi tukang minyu yŭn mu ka re minyu di bara daya bagŭ yŭn mu. Kuu re keya ka Tapa, amai kidaan di ayŭh kayuh adi re-i nang. 17 Taban sikud anŭ ngga panu; amai ngga sikud anŭ kuu re ndai pingandai-nginga.” 18 Ripas anŭ Moses pari ka yŭn Jethro, adi damŭh-i, ka nang di ayŭh, “Turung bada aku pari ka yŭn bara madis ku di Egypt, an puan gibabŭ udip kah dŭh ngara.” Jethro bada ka nggen siramat panu di ayŭh. 19 Sitadŭn Moses gibabŭ di Midian, TUHAN nang di ayŭh, “Panu meh pari ka Egypt, amai sopŭrŭg ngara adi an siŭ kuu mbŭh abo kabŭs.” 20 Jadi Moses taban sawŭn-i ka bara anak dari-i; bada ngara guru di tunduh kaldi, ka rasu matak ayō ngara ka Egypt. Ayŭh taban sikud adi Tapa ko kidaan di ayŭh da taban. 21 TUHAN nang di Moses dinge, “Amai madin kuu pari ka Egypt, kuu dŭhnyah dŭh ndai sopŭrŭg pingandai-nginga adi Aku muko nggen kuasa di kuu ngga ndai, di sirung jawin raja. Pak Aku re bada atin raja anŭ baking, ka ayŭh dŭh re bada daya Israel bu so Egypt. 22 Nganŭ kuu dŭh siŭn dŭh kidaan di ayŭh nang Aku, adi TUHAN, nang, ‘Israel inŭh anak pinuai Ku. 23 Aku muko kidaan di kuu da pirupas anak Ku, isa ayŭh nyambah Aku, pak kuu abah bada. Madin Aku re siŭ anak pinuai dari mu.’” 24 Di tarun yŭn ngara bibari di atang aran nuju Egypt, TUHAN bidapŭd ngga Moses ka suba re siŭ ayŭh. 25-26 Nganŭ Zipporah, adi sawŭn Moses, tambit batuh adi reja, ka kapŭg tŭbŭn kurit buat anak dari-i, ka tama kaja Moses ngga kurit anŭ. Sabab di adat bisunat ayŭh nang di Moses, “Kuu banŭh deya di aku.” Ngga sabab anŭ meh TUHAN dŭh siŭ Moses. 27 Di tika anŭ gŭh TUHAN agi minyu di Aaron, “Panu di ka tarun tana-pajam di bidapŭd ngga Moses.” Jadi ayŭh di ka bidapŭd ngga Moses di darŭd kudus; ka kan ngara mbŭh bidapŭd ngga dingan-i, Aaron sium ayŭh. 28 Komŭnŭ Moses kidaan di Aaron sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko kidaan di ayŭh di andu Ayŭh bada ayŭh pari ka Egypt; Moses kidaan gŭh di Aaron pasar pingandai-nginga adi TUHAN ko bada ayŭh ndai. 29 Jadi Moses ngga Aaron matak ka Egypt ka bagan sopŭrŭg pinguru daya Israel da tikuruk. 30 Aaron kidaan di ngara sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko kidaan di Moses, ka diginŭ gŭh Moses ndai sopŭrŭg pingandai-nginga di sirung jawin bara daya. 31 Ngara sabah, ka kan ngara dingah nang TUHAN mbŭh mandŭg ka ngara ka mbŭh kiris munki masam ngara dog pijera, ngara mutu ubak ngara ka nyambah.

Pinyiruah 5

1 Jadi Moses ngga Aaron di ka yŭn raja Egypt ka nang, “TUHAN adi Tapa Israel, nang, ‘Bada bara daya Ku ruah so Egypt, isa ngara bisa nyambah Aku di tarun tana-pajam.’” 2 “Asi TUHAN anŭ?” raja siken. “Re ngga mani aku tunda pinganang-I ka bada daya Israel bu ruah so ti? Aku dŭh puan TUHAN anŭ; ka aku dŭh re bada daya Israel ruah so rais ati.” 3 Moses ngga Aaron nam, “Tapa daya Hebrew mbŭh pinandŭng adŭp-I di kieh. Turung bada kieh panu taruh andu ka tarun tana-pajam siŭn kieh bisa jugan sadis ka TUHAN adi Tapa ami. Kambŭi kieh dŭh ndai simŭnŭ, Ayŭh re siŭ kieh ngga andam puan kah ngga perang.” 4 Raja nang di Moses ngga Aaron, “Ani rati pingandai ngan anŭ adi re bada bara daya tingge kraja ngara? Bada bara urun anŭ pari di nyiraja! 5 Bara ngan mbŭh jadi raru bagŭ so daya Egypt. Jadi madin angān raan ko nyiraja!” 6 Di andu anŭ gŭh raja pesan bara daya Egypt adi pinguasa urun ngga daya Israel adi jadi mandor: 7 “Dŭh tia nggen di bangsa anŭ siriyang ngga ndai batuh batā. Bada adŭp ngara di jiroh-i. 8 Pak bada ngara babŭ ndai batuh batuh batā kiang adi mbŭh ngara ndai, ndi batuh batā dŭh gŭh siŭn kurang. Ngara gibabŭ me nyiraja, ngapŭi meh ngara ari mite aku nyibandar ngara ruah di jugan sadis ka Tapa ngara! 9 Bada ngara bandar bandar nyiraja ka nggen bagŭ kraja di ngara, isa ngara dŭh paya dingah dundan kadong.” 10 Bara pinguasa urun ngga bara daya Israel adi jadi mandor samah ruah ka nang di bara daya Israel, “Raja nang ayŭh dŭh re tia sidia yŭn ngan siriyang. 11 Ayŭh nang adŭp ngan dŭh siŭn dŭh ndu-i di tadŭ tadŭ yŭn angān tungang dapŭd-i, pak angān dŭh siŭn dŭh ndai batā kiang adi mbŭh.” 12 Jadi bara daya panu di ndi tarun tana Egypt jiroh siriyang. 13 Bara pinguasa urun mbŭh situngang tungang ngara takan bara daya ndai batuh batuh batā da kiang adi mbŭh barang andu nimun di tipuh siriyang dog nggen di ngara. 14 Daya Egypt adi pinguasa urun kijera bara daya Israel adi jadi mandor, adi ngara mbŭh tijuan bada nguasa kraja. Ngara nang, “Mani angān dŭh ndai batuh batuh batā bada nyikiang ngga anŭ adi angān ko ndai dawŭ-i?” 15 Ripas anŭ bara mandor di mingungut di sirung jawin raja, “Mani kaam ndai simuti di kieh, Tuan Raja? 16 Kieh dŭh dog nggen siriyang, pak kieh gibabŭ dog bada ndai batuh batā! Ka madin kieh dog kijera, pak adŭp pinurung mai inŭh adi sarah.” 17 Raja nam bara mandor, “Angān taŭn daya tibanga ka dŭh an nyiraja, ngapŭi ka angān mite aku piruah adŭp ngan da di jugan sadis ka TUHAN. 18 Pari di nyiraja madin! Angān dŭh re dog nggen siriyang, pak angān dŭh siŭn dŭh ndai batuh batā da kiang adi mbŭh.” 19 Madin bara mandor rada adŭp ngara darŭm susah kan ngara dog kidaan bada ndai batuh batā barang andu da kiang adi mbŭh. 20 Darŭm ngara ruah bu so yŭn raja, ngara bidapŭd ngga Moses ka Aaron, adi mbŭh agi kajŭn ngara. 21 Ngara nang di Moses ngga Aaron, “TUHAN mbŭh kiris kayuh adi angān mbŭh ndai ka re ngukum angān amai angān mbŭh bada raja ngga bara pinurung-i tiru di kieh. Angān mbŭh nggen di ngara aran ngga siŭ kieh.” 22 Komŭnŭ Moses pari ka TUHAN ka nang, “TUHAN, mani Kaam kinanyuh daya Mai? Mani Kaam pait aku kamati? 23 So sibungas aku di bidapŭd ngga raja di minyu yŭn Mai, ayŭh mbŭh bana kinanyuh ngara. Ka Kaam mating ndai ani ani ngga turung ngara!”

Pinyiruah 6

1 Jadi TUHAN nang di Moses, “Madin kuu re kiris kayuh adi re Ku ndai di raja. Aku re takan ayŭh bada piruah daya Ku. Sawŭ, Aku re takan ayŭh da pibu ngara so rais-i.” 2 Tapa minyu di Moses nang-I, “Aku ati TUHAN. 3 Aku nandŭng di Abraham, di Isaac, ka di Jacob nimun Tapa Bisa-pŭrŭg, pak Aku dŭh bada ngara puan Aku ngga adŭn kudus Ku, adi TUHAN. 4 Aku muko gŭh ndai simanya Ku ngga ngara, bijanji an nggen di ngara tarun tana Canaan, tarun tana adi ngara ko yŭn rŭŭ dawŭ-i di jaman ngara gibabŭ daya pinami diginŭ. 5 Madin Aku mbŭh dingah sidaing bara daya Israel adi daya Egypt mbŭh piurun, ka Aku mbŭh ingat simanya Ku. 6 Ngapŭi kidaan di daya Israel nang Aku kidaan di ngara, ‘Aku ati TUHAN; Aku re pirupas angān so dog piurun daya Egypt. Aku re pakai tangan Ku adi bikuasa ngga ngukum ngara; komŭnŭ Aku nyiramat angān. 7 Aku re bada angān jadi daya adŭp Ku ka Aku re jadi Tapa ngan. Angān re puan nang Aku ati TUHAN adi Tapa ngan kan Aku pirupas angān so dog piurun di Egypt. 8 Aku re taban angān ka tarun tana adi Aku mbŭh bipayu an nggen di Abraham, di Isaac ka di Jacob. Aku re nggen-i di angān ndu bisaka ngan. Aku ati TUHAN.’” 9 Moses kidaan pinganang anŭ di daya Israel, pak ngara dŭh raan dingah ayŭh amai mbŭh jimŭ bada jera-birasa darŭm ngara jadi urun. 10 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, 11 “Panu ka kidaan di raja daya Egypt nang ayŭh dŭh siŭn dŭh bada bara daya Israel bu so rais-i.” 12 Pak Moses nam, “Adŭp daya Israel dŭh gŭh an dingah kayuh adi nang ku, taya ka adŭp raja? Aku ati daya adi dŭh pandai minyu.” 13 TUHAN pesan di Moses ngga Aaron: “Kidaan di daya Israel ngga di raja Egypt nang Aku nggen ukum bada angān duwŭh nguru daya Israel ruah so Egypt.” 14 Reuben, anak pinuai Jacob, biyŭn pat madis anak dari: Hanoch, Pallu, Hezron, ngga Carmi; ngara inŭh tayung-babuk bara manak adi tarik dŭn ngara. 15 Simeon biyŭn nŭm madis anak dari: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, ngga Shaul adi anak-i ngga dayung daya Canaan; ngara inŭh tayung-babuk bara manak adi tarik dŭn ngara. 16 Levi biyŭn taruh madis anak dari: Gershon, Kohath, ngga Merari. Ngara inŭh tayung-babuk bara manak adi tarik dŭn ngara. Levi udip 137 sawa. 17 Gershon biyŭn duwŭh madis anak dari: Libni ngga Shimei, ka ngara biyŭn bagŭ sesang. 18 Kohath biyŭn pat madis anak dari: Amram, Izhar, Hebron, ngga Uzziel. Kohath udip 133 sawa. 19 Merari biyŭn duwŭh madis anak dari: Mahli ngga Mushi. Ngara inŭh bara manak Levi ngga bara sesang ngara. 20 Amram sawŭn sude sama-i Jochebed, adi biranak Aaron ngga Moses. Amram udip 137 sawa. 21 Izhar biyŭn taruh madis anak dari: Korah, Nepheg, ka Zichri. 22 Uzziel biyŭn taruh madis gŭh anak dari: Mishael, Elzaphan, ka Sithri. 23 Aaron sawŭn Elisheba, anak dayung Amminadab adi jurud dayung Nahshon. Elisheba biranak Nadab, Abihu, Eleazar, ngga Ithamar. 24 Korah biyŭn taruh madis anak dari: Assir, Elkanah, ka Abiasaph. Ngara inŭh tayung-babuk bara kaum manak Korah. 25 Eleazar adi anak dari Aaron sawŭn ndi naan so bara anak dayung Putiel, adi biranak yŭn-i Phinehas. Ngara inŭh pingubak bara rawang ngga pingubak bara manak tibaran-asar Levi. 26 Aaron ngga Moses inŭh daya adi yŭn TUHAN nang, “Nguru tibaran tibaran-asar Israel ruah so Egypt.” 27 Ngara inŭh daya adi kidaan di raja Egypt da pirupas bara daya Israel. 28 Kan TUHAN minyu ngga Moses di tarun tana Egypt, 29 Ayŭh nang, “Aku ati TUHAN. Kidaan di raja Egypt sopŭrŭg kayuh adi Aku kidaan di kuu.” 30 Pak Moses nam, “Kaam puan aku dŭh daya adi pandai minyu; re ngga mani raja dingah kayuh adi nang ku?”

Pinyiruah 7

1 TUHAN nang, “Aku re bada kuu keya ka Tapa di batŭh raja, ka jurud mu Aaron re minyu ngga ayŭh keya ka nabi mu. 2 Kidaan di Aaron sopŭrŭg kayuh adi Aku kidaan di kuu, ka ayŭh re kidaan di raja bada piruah bara daya Israel so rais-i. 3-4 Pak Aku re bada raja baking, ka dŭh re dingah pinganang mu, sunggu munki masam bagŭ kayuh adi pitaru Aku ndai di Egypt. Komŭnŭ Aku re bada ukum adi bisā nyatŭk Egypt ka taban bara tibaran-asar daya Ku ruah so nŭ. 5 Daya Egypt re puan meh nang Aku ati TUHAN, kan Aku pakat tangan Ku rawan ngara ka taban daya Israel ruah so rais ngara.” 6 Moses ngga Aaron ndai nimun adi TUHAN ko pesan. 7 Di tika ngara minyu ngga raja, Moses mbŭh 80 sawa umbur-i, ka Aaron mbŭh 83 sawa. 8 TUHAN nang di Moses ngga Aaron, 9 “Kambŭi raja mite angān ndai pingandai-nginga ngga nyibandar adŭp ngan, kidaan di Aaron da taran sikud-i di sirung jawin raja, ka sikud anŭ re marui jadi jippŭh.” 10 Jadi Moses ngga Aaron di ka yŭn raja ka ndai nimun TUHAN mbŭh pesan di ngara. Aaron taran sikud-i di sirung jawin raja, ngga di sirung jawin bara pinurung-i, ka-i marui jadi jippŭh. 11 Komŭnŭ raja bagan bara daya bijak-i samŭn bara pinanung, ka ngga pimandai-i ngara ndai simŭnŭ gŭh. 12 Ngara taran sikud ngara, ka sikud ngara marui jadi jippŭh. Pak sikud Aaron tŭrŭn sikud ngara. 13 Pak raja gibabŭ gŭh baking ka, sak adi TUHAN ko nang, raja dŭh an dingah pinganang Moses ngga Aaron. 14 Jadi TUHAN nang di Moses, “Raja mbŭh paŭh baking buang dŭh gŭh an bada daya Israel ruah so rais-i. 15 Ngapŭi di bidapŭd ngga ayŭh isan isan kan ayŭh mūn di ka Yang Nile. Taban sikud anŭ adi ko jadi Jippŭh ka kajŭn ayŭh di pang piin. 16 Ka kidaan di raja, ‘TUHAN, adi Tapa daya Hebrew, pait aku bada kidaan di kaam da piruah bara daya-I so rais ati, isa ngara bisa nyambah Ayŭh di tarun tana-pajam. Pak mbŭh ndŭg madin kaam dŭh an dingah pinganang-I. 17 Jadi madin, Tuan Raja, TUHAN nang kaam re puan asi Ayŭh so kayuh adi re-I ndai. Tingga, Aku re masut tunduh piin di yang ati ngga sikud ati, ka piin re marui jadi deya. 18 Iken re kabŭs, ka piin re buuh, ka daya Egypt dŭh re dapŭd nok piin-i.’” 19 Ka TUHAN nang di Moses, “Bada Aaron tambit ka pakat sikud-i, tiju sopŭrŭg tŭngŭn piin ngga parit, pagong ngga prigi, isa piin marui jadi deya, di ndi tarun tana Egypt samŭn sopŭrŭg piin adi darŭm tong kayuh, ngga adi darŭm gabuk ngga darŭm tipayan batuh.” 20 Moses ngga Aaron ndai nimun adi TUHAN ko pesan. Di sirung jawin raja ngga bara pinurung-i, Aaron pakat sikud-i ka masut tunduh piin Yang Nile, ka sopŭrŭg piin darŭm-i marui jadi deya. 21 Iken darŭm piin abo kabŭs, ka piin mbŭh raru buuh ndŭg ka daya Egypt dŭh tungang nok piin-i. Deya mbŭh di barang ka yŭn-i di Egypt. 22 Komŭnŭ bara pinanung raja ndai simŭnŭ gŭh so ka pimandai ngara, ka raja babŭ baking nimun adi mbŭh. Nimun adi TUHAN ko nang, raja abah dingah pinganang Moses ngga Aaron. 23 Ayŭh tanŭ ka-i pari adŭ maad ka istana buang dŭh adŭ mbit piduri. 24 Sopŭrŭg daya Egypt kareh rubang di pang Yang Nile jiroh piin nok, sabab ngara mbŭh dŭh adŭ tungang nok piin so adŭp Yang Nile. 25 Ju andu ripuan ripas TUHAN ko masut piin.

Pinyiruah 8

1 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Di ka yŭn raja ka kidaan di ayŭh TUHAN agi nang, ‘Bada daya Ku ruah, isa ngara bisa nyambah Aku. 2 Kambŭi kuu abah, Aku re muno rais mu ngga tigarag. 3 Yang Nile re puno da tigarag ndŭg ka sopŭrŭg-i re ruah di ka istana mu, birit mu, ambok mu, ramin ramin bara pinurung mu ka sopŭrŭg daya mu, ka simŭnŭ gŭh di oven-tana samŭn di kuari mu. 4 Dudu tigarag anŭ re minyakir ka pŭrŭng ganan mu, di bara daya mu, ka di bara pinurung mu.’” 5 TUHAN nang di Moses, “Kidaan di Aaron da pakat sikud-i di tunduh tŭngŭn tŭngŭn piin, parit ka tapo tapo piin, ka bada bara tigarag makat ka muno tarun tana Egypt.” 6 Jadi Aaron pakat sikud-i di tunduh piin, ka bara tigarag mandŭg ka muno tarun tana Egypt. 7 Pak bara pinanung anŭ ndai simŭnŭ gŭh so ka pimandai ngara, bada dudu tigarag ruah ka ndi tarun tana. 8 Raja bagan Moses ngga Aaron ka nang di ngara, “Bidua ka TUHAN bada kadi sopŭrŭg tigarag ati, ka aku re piruah bara daya ngan, isa ngara bisa jugan sadis ka TUHAN.” 9 Moses nam, “Aku re bidua yŭn mai ngga sanang asŭng ku. Miratak adŭ jam ngga ku bidua yŭn mai, yŭn pinurung mai, ka yŭn bara daya mai. Tigarag re mating tia adŭ-i di Yang Nile.” 10 Raja nam, “Bidua yŭn ku sipagi.” Moses nam, “Aku re ndai nanyam pimite mai, isa kaam puan nang mating tapa adi bŭkŭn adi mun TUHAN adi Tapa ami. 11 Tigarag re bu so yŭn mai, so bara pinurung mai, so bara daya mai, ka re mating tia adŭ-i di Yang Nile.” 12 Komŭnŭ Moses ngga Aaron bu so yŭn raja, ka Moses bidua ka TUHAN bada kadi dudu tigarag adi ko-I taban ka yŭn raja. 13 TUHAN ndai nanyam pimite Moses, jadi dudu tigarag adi agi di darŭm ramin, di badag, ka di ŭmŭh ngga teya abo kabŭs. 14 Bara daya Egypt nguruk tadang tigarag bada bitugung ndŭg ka tarun tana mbŭh buuh mangas da-i. 15 Kan raja kiris dudu tigarag mbŭh abo kabŭs ayŭh pari baking dinge ka, sak adi TUHAN ko nang, ayŭh dŭh an dingah pinganang Moses ngga Aaron. 16 TUHAN nang di Moses, “Kidaan di Aaron bada mupu tana ngga sikud-i isa runas dabu tana di ndi tarun tana Egypt marui jadi biyas.” 17 Jadi Aaron mupu tana ngga sikud-i, ka sawŭ dabu tana di ndi tarun tana Egypt marui jadi biyas ka mbap di daya ngga di dāng dāng. 18 Bara pinanung suba pakai pimandai ngara ngga nimbur biyas, pak ngara dŭh tungang. Mbŭh barang ka yŭn-i biyas agi, 19 ka bara pinanung anŭ nang di raja, “Tapa inŭh adi ndai kayuh ati!” Pak raja gibabŭ baking ka, sak adi TUHAN ko nang, ayŭh abah dingah pinganang Moses ngga Aaron. 20 TUHAN nang di Moses, “Awar isan isan andu sipagi di bidapŭd ngga raja darŭm-i mūn ka piin, ka kidaan di ayŭh TUHAN nang, ‘Bada daya Ku ruah isa ngara bisa nyambah Aku. 21 Aku bakan kuu kambŭi kuu abah dingah pinganang Ku, Aku re bada dudu tura mandŭg ka kuu, ka bara pinurung mu, samŭn ka bara daya mu. Ramin ramin daya Egypt samŭn badag badag ngara re puno da tura. 22 Pak Aku re tandah abong Goshen, adi yŭn daya Ku rŭŭ, da mating tura dieh. Aku re ndai simŭnŭ isa kuu puan nang Aku adi TUHAN adi bikuasa di tarun tana ati. 23 Aku re ndai pingatŭn di asah daya daya Ku ngga daya daya mu. Pingandai-nginga ati re jadi di andu sipagi.’” 24 TUHAN pait bara tura ka istana raja, samŭn ramin ramin bara pinurung-i. Ndi tarun tana Egypt mbŭh abo rusag bada tura. 25 Komŭnŭ raja bagan Moses ngga Aaron, ka nang, “Jugan sadis ka Tapa ngan digiti darŭm rais ati.” 26 Moses nam, “Dŭh-i batur simŭnŭ, amai bara daya Egypt taŭn re tuas kiris kieh nyadis dāng adi kieh jugan ka TUHAN adi Tapa ami. Kambŭi kieh pakai dāng ndu sadis ka bara daya Egypt kiris kieh ndai simŭnŭ, tatu ngara re manjan kieh ngga batuh ndŭg ka kieh kabŭs. 27 Kieh dŭh siŭn dŭh panu taruh andu ka tarun tana-pajam, di jugan sadis ami ka TUHAN adi Tapa ami, nanyam adi mbŭh-I pesan di kieh.” 28 Raja nang, “Aku re bada angān di jugan sadis ka TUHAN adi Tapa ngan di tarun tana-pajam, atas angān dŭh paŭh jo. Bidua yŭn aku.” 29 Moses nam, “Kan aku mbŭh panu, aku re rasu bidua ka TUHAN bada dudu tura andu sipagi bu so yŭn mai, so bara pinurung mu, ka so bara daya mai. Pak kaam dŭh siŭn tia nipu kieh, bait kijaman kieh di bisadis ka TUHAN.” 30 Moses bu so yŭn raja ka bidua ka TUHAN, 31 ka TUHAN rasu ndai nanyam pimite Moses. Bara tura bu so yŭn raja, samŭn so yŭn bara pinurung-i, ka bara daya-i; ndi mating gŭh tura dŭm. 32 Pak kari ati gibabŭ gŭh raja baking, ka dŭh-i bada daya Israel ruah.

Pinyiruah 9

1 TUHAN nang di Moses, “Di ka yŭn raja ka kidaan di ayŭh nang TUHAN adi Tapa daya Hebrew nang, ‘Bada daya Ku ruah isa ngara bisa nyambah Aku. 2 Kambŭi kuu gibabŭ gŭh abah bada ngara ruah, 3 Aku re ngukum kuu ngga andam adi raru bisā-i, bada nyatŭk sopŭrŭg dāng mu: kuda, kaldi, onta, sapi, biri, ka kambing kambing. 4 Aku re ndai pingatŭn di asah dāng daya Israel ngga dāng daya Egypt, ka dāng dāng daya Israel dŭh re sua kabŭs. 5 Aku adi TUHAN mbŭh natu andu sipagi andu adi ngga Aku ndai simŭnŭ.’” 6 Andu anŭ ndi TUHAN ndai nimun adi ko-I nang, ka sawŭ sopŭrŭg dāng daya Egypt abo kabŭs, pak ndi mating gŭh dāng daya Israel kabŭs. 7 Raja siken pasar kayuh adi mbŭh jadi, ka dog kidaan nang ndi mating gŭh dāng daya Israel kabŭs. Pak ayŭh baking ka abah bada daya Israel ruah. 8 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses ngga Aaron, “Tambit kudu kudu agŭm apŭk so buwang apui; Moses siŭn nabur-i di au-tarun di sirung jawin raja. 9 Dabu apŭk anŭ re mingare mun runas di ndi tarun tana Egypt, ka di barang ka yŭn-i re jadi pirakis adi pupus di pŭrŭng ganan daya Egypt samŭn di dāng dāng ngara.” 10 Jadi ngara tambit apŭk ka mijog di sirung jawin raja, ka Moses taran apŭk anŭ ka au-tarun, ka pijadi pirakis adi pupus di pŭrŭng ganan daya ngga di dāng. 11 Bara pinanung mbŭh dŭh tungang situra jawin ngga Moses amai ndi ganan ganan ngara mbŭh puno da pirakis, nimun bara daya Egypt adi bŭkŭn. 12 Pak TUHAN bada raja anŭ baking ka, sak adi TUHAN ko nang, raja abah dingah pinganang Moses ngga Aaron. 13 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Awar isan isan andu sipagi kuu di bidapŭd ngga raja ka kidaan di ayŭh nang TUHAN adi Tapa daya Hebrew nang, ‘Bada daya Ku ruah isa ngara bisa nyambah Aku. 14 Kari ati Aku dŭh re ngukum bara pinurung mu ngga bara daya mu adŭ, pak Aku re ngukum kuu ani, isa kuu puan nang mating adi bŭkŭn mun Aku di ndi ong ong. 15 Kambŭi Aku pakat tangan Ku ka kudog kuu samŭn daya daya mu ngga andam, taŭn angān madin mbŭh abo binasa. 16 Pak ngga Aku kiren kuasa Ku di kuu, Aku mbŭh tandah kuu udip isa Adŭn Ku dog puan di ndi ong ong. 17 Pak kuu gibabŭ gŭh dŭh tigŭgŭs ka dŭh raan piruah daya Ku. 18 Munti andu, andu sipagi Aku re ndai ujen batuh, anŭ inŭh adi bŭn daya Egypt kinyam so jah. 19 Madin nggen ukum bada sopŭrŭg dāng ngga tadŭ tadŭ-i adi bŭkŭn adi agi di sapa dog pibŭrŭt ka darŭm kandang. Ujen batuh re rabu nyatŭk daya ngga dāng adi babŭ di sapa, ka sopŭrŭg-i re kabŭs.’” 20 Agi kada so bara pinurung raja mbŭh taru sabab kayuh adi TUHAN mbŭh nang, ka ngara taban ngga mŭrŭt bara urun ngara samŭn dāng dāng ngara, isa sopŭrŭg-i siramat. 21 Adi bŭkŭn adi dŭh mbit piduri di pinyibakan TUHAN tandah bara urun ka dāng ngara di sapa. 22 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Pakat tangan mu ka rangit ka ujen batuh re rabu di ndi tarun tana Egypt ka nyatŭk bara daya, dāng dāng, samŭn kayuh kayuh adi timbu di sapa tarun.” 23 Jadi Moses pakat sikud-i tiju rangit, ka TUHAN pait dudū ngga ujen batuh; ka kijat gŭh nimbak tana. TUHAN pait 24 ujen batuh adi raru bangat ka kijat adi prikirab digiti diginŭ. Anŭ inŭh ujen batuh adi raru bisā adi rais Egypt gi-muran kinyam so jah. 25 Di ndi tarun tana Egypt ujen batuh pirusak sopŭrŭg kayuh adi timbu di sapa tarun samŭn sopŭrŭg daya ngga sopŭrŭg dāng. Ayŭh pirusak sopŭrŭg anak kayuh di barang ka yŭn-i samŭn dudu tŭngŭn kayuh. 26 Gadung tana Goshen adŭ adi yŭn bara daya Israel rŭŭ, adi dŭh dog ujen batuh. 27 Raja bagan Moses ngga Aaron ka nang, “Kari ati aku mbŭh bidosa; TUHAN inŭh adi batur, ka daya daya ku samŭn adŭp ku inŭh adi sarah. 28 Bidua ka Tapa! Kieh mbŭh sadang jera da dudū ngga ujen batuh! Aku bijanji an bada angān ruah, ka angān dŭhsah tia rŭŭ digiti.” 29 Moses nang di raja, “Darŭm aku mbŭh ruah so kupo, aku re pakat tangan ku bidua ka TUHAN. Dudū re ko, ka ujen batuh re saya, isa kaam puan nang ong ati taŭn TUHAN dapu. 30 Pak aku puan nang kaam ngga bara pinurung mai gibabŭ dŭh taru TUHAN Tapa.” 31 Tŭngŭn flex ngga tŭngŭn jeri mbŭh abo muba ka riyŭk, sabab jeri mbŭh masak, ka flex gibabŭ musu. 32 Pak gandom dŭh rusak amai sundis masak. 33 Moses bu so yŭn raja, ruah so kupo, ka pakat tangan-i buang bidua ka TUHAN. Rasu dudū ngga ujen batuh rŭŭ. 34 Kan raja kiris kayuh adi mbŭh jadi, ayŭh bidosa dinge. Ayŭh ngga bara pinurung-i baking dinge mun adi mbŭh 35 ka, sak adi ko TUHAN diŭ kidaan so baba Moses, raja dŭh raan bada bara daya Israel ruah.

Pinyiruah 10

1 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Di dapŭd raja, Aku muko bada ayŭh ngga bara pinurung-i jadi baking, isa Aku bisa ndai pingandai-nginga Ku di ruang ngara 2 ka isa kuu bisa kidaan di bara anak sukuh mu munki masam Aku nyibudo bara daya Egypt kan Aku ndai pingandai-nginga. Sopŭrŭg ngan re puan nang Aku ati TUHAN.” 3 Jadi Moses ngga Aaron di dapŭd raja ka nang di ayŭh, “TUHAN, adi Tapa daya Hebrew, nang, ‘Ndŭg sinde kuu dŭh an nundok di Aku? Bada daya Ku ruah isa ngara bisa nyambah Aku. 4 Kambŭi kuu gibabŭ gŭh dŭh raan bada ngara ruah, Aku re bada dudu kadis mandŭg ka rais mu andu sipagi. 5 Sakan raru bagŭ-i kadis anŭ, tana re abo dog nutu-i. Kadis re man sopŭrŭg kayuh adi dŭh rusak da ujen batuh, samŭn tŭngŭn tŭngŭn kayuh adi dŭm. 6 Kadis re ngisi istana mu, samŭn ramin bara pinurung mu, ka ramin bara daya mu. Kadis re rabis arap so tadŭ tadŭ kayuh adi tayung-babuk mu ko kiris.’” Komŭnŭ Moses bigiring ka bu. 7 Bara pinurung minyu di raja, “Ndŭg sinde daya anŭ nyusah ata? Bada adŭ daya Israel ruah isa ngara bisa nyambah TUHAN adi Tapa ngara. Dŭh kah kaam rada nang Egypt mbŭh rusag?” 8 Jadi Moses ngga Aaron dog bada pari ka yŭn raja, ka-i nang di ngara, “Angān bisa ruah ka nyambah TUHAN adi Tapa ngan. Pak sibatur-i asi meh so angān adi re di?” 9 Moses nang, “Sopŭrŭg kieh re di, samŭn bara anak ka bara nyamba ami. Kieh re taban bara anak dari ngga anak dayung ami, bara biri ngga kambing ami ka bara sapi ami, sabab kieh dŭh siŭn dŭh kuka gawai ngga kibās TUHAN.” 10 Raja nang, “Aku bipayu ngga adŭn TUHAN aku dŭh re bada angān taban bara dayung ngan ka bara anak ngan! Mbŭh giranan inŭh angān ati mbŭh bipekat an rawan pritah ku. 11 Dŭh! Bara dari adŭ bisa di ka nyambah TUHAN kambŭi anŭ pinyiraan ngan.” Nganŭ meh Moses ngga Aaron dog kasig so yŭn raja. 12 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Pakat tangan mu tiju tarun tana Egypt isa dudu kadis mandŭg. Ngara re man sopŭrŭg kayuh adi timbu, sopŭrŭg kayuh adi dŭh rusak da ujen batuh.” 13 Jadi Moses pakat sikud-i ka TUHAN bada sabak so timor mandŭg ka poh tarun tana rais ndi andu ndi ngarŭm anŭ. Ngga isan isan dudu kadis mbŭh agi. 14 Kadis mbŭh raru bagŭ mandŭg ka mbap di ndi tarun tarun tana rais. Gi-bŭn daya kiris kadis raru bagŭ mun anŭ, diŭ so anŭ bait ripas anŭ. 15 Kadis mbŭh mingare nutu ndi tarun tarun ndŭg ka tana singŭt da-i; ngara man sopŭrŭg kayuh adi dŭh rusak da ujen batuh, samŭn buwa bawa di atuh kayuh. Mating kayuh barŭm di tadŭ tadŭ atuh tŭngŭn kayuh bait anak anak kayuh-udip dŭm di ndi tarun tana Egypt. 16 Komŭnŭ raja bigaut bagan Moses ngga Aaron, ka nang, “Aku mbŭh bidosa rawan TUHAN adi Tapa ngan, ka rawan angān gŭh. 17 Apun dosa ku kari ati adŭ ka bidua ka TUHAN adi Tapa ngan bada kadi ukum adi bisā ati so aku.” 18 Moses bu so yŭn raja ka bidua ka TUHAN. 19 Ka TUHAN nukar sabak so timor da jadi sabak adi raru daras so barat, adi poh dudu kadis anŭ ka Tanjung Suez. Ndi mating gŭh kadis dŭm di Egypt. 20 Pak TUHAN bada raja baking, ka-i dŭh bada bara daya Israel ruah. 21 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Pakat tangan mu tiju rangit, ka karŭm adi karŭm patŭ' re kinarŭm ndi tarun tana Egypt.” 22 Moses pakat tangan-i nuju rangit, ka ndi tarun tana Egypt mbŭh karŭm patŭ' sitadŭn taruh andu. 23 Bara daya Egypt mbŭh dŭh tungang kiris dingan-i, ka mating so ngara ruah ka sapa sitadŭn taruh andu anŭ. Pak daya daya Israel biyŭn jawa di tarun yŭn ngara rŭŭ. 24 Raja bagan Moses ka nang, “Angān bisa ruah di nyambah TUHAN; taban anak sawŭn ngan. Pak biri, kambing, ngga sapi ngan dŭh siŭn dŭh babŭ digiti.” 25 Moses nam, “Jadi kaam meh garang adi re nggen di kieh dāng dāng adi re kieh ndu sadis samŭn sadis badang adi re kieh jugan ka TUHAN adi Tapa ami. 26 Dŭh, kieh re taban dāng dāng ami; ndi dŭh gŭh kieh re tingge. Adŭp ami dŭh siŭn dŭh mien dāng adi re kieh ngga nyambah TUHAN adi Tapa ami. Ka sibayuh kieh ndŭg nŭ, kieh dŭh siŭn puan dāng aki ndi re kieh nyadis yŭn-I.” 27 TUHAN bada raja baking, ka ayŭh dŭh an bada ngara ruah. 28 Raja nang di Moses, “Bu so ti! Dŭhnyah bada aku kiris kuu dinge! Kambŭi aku kiris kuu dinge, kuu re kabŭs!” 29 “Batur pinganang mai,” Moses nam. “Kaam dŭh re kiris aku dinge.”

Pinyiruah 11

1 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Aku re pait dŭm ndi sidah adŭ ukum di raja Egypt ngga di bara daya-i. Ripas anŭ ayŭh re bada angān ruah so rais-i. Sibandar-i ayŭh re pibu sopŭrŭg ngan so tarun ati. 2 Jadi madin, minyu ngga sopŭrŭg daya Israel ka kidaan di sopŭrŭg ngara da mite so bara rasū ngara pimakai mas ngga pirak.” 3 TUHAN bada bara daya Egypt stabi di bara daya Israel. Sawŭ, bara pinurung raja ngga sopŭrŭg daya nyirundeng Moses daya adi raru bās. 4 Komŭnŭ Moses nang di raja, “TUHAN nang, ‘Ngga arong sitŭrŭp ngarŭm Aku re kudak Egypt, 5 ka barang naan anak pinuai dari di Egypt re kabŭs, piguru so anak dari adŭp raja adi jadi pimunān raja, ndŭg ka anak dari dayung urun adi ngisar gandom. Anak bungas sopŭrŭg dāng kudip re kabŭs gŭh. 6 Re agi sien bana di ndi tarun tana Egypt; gi-bŭn-i mun anŭ ka dŭh-i re tia. 7 Pak di dupan daya Israel mating ani ani har, bait-i kasong ngakang daya Israel puan kah ngakang dāng ngara. Simŭnŭ meh kuu re puan nang Aku adi TUHAN adi ndai pingatŭn di asah daya Egypt ngga daya Israel.’” 8 Ngga kubo pinganang-i Moses nang, “Sopŭrŭg pinurung mai re di ka aku ka re mutu ubak ngara ka aku, ka ngara re mite aku taban sopŭrŭg daya ku ngga bu. Ripas anŭ, aku re bu.” Ka Moses bu so yŭn raja ngga atin adi raru tuas. 9 TUHAN mbŭh nang di Moses, “Raja re babŭ dŭh raan dingah pinganang mu, isa Aku bisa nambah pingandai-nginga Ku di Egypt.” 10 Moses ngga Aaron ndai sopŭrŭg pingandai-nginga anŭ di sirung jawin raja, pak TUHAN bada ayŭh baking ka abah-i bada daya Israel ruah so rais-i.

Pinyiruah 12

1 TUHAN minyu di Moses ngga Aaron di Egypt: 2 “Buran ati jadi sibungas buran darŭm sawa yŭn ngan. 3 Nggen ajar ati di barang naan daya Israel: ngga andu adi simŭng darŭm buran ati barang naan pingubak rawang dŭh siŭn dŭh an mien bait-i anak biri puan kah anak kambing yŭn rawang-i. 4 Kambŭi rawang-i paŭh sŭ re tungang nyidah man ndi pŭrŭng dāng anŭ, ayŭh ngga rawang adi ngga-i bisindŭk bisa kutung-i, nanyam ka kudu naan ka kiang-ki dapŭd ndi naan man. 5 Angān bisa mien bait-i anak biri puan kah anak kambing, pak-i dŭh siŭn dŭh an dari adi ndi sawa umbur-i buang adi pidanah. 6 Angān an jaga dāng anŭ ndŭg ka andu adi simŭng pat darŭm buran anŭ. Ka ngga singumi andu anŭ barang naan daya Israel an siŭ-i. 7 Ngara siŭn tambit kada deya dāng anŭ ka susen-i di uros tiban ka di sambu tiban ramin ngara adi yŭn ngara man dāng anŭ. 8 Ngarŭm anŭ dagin dāng anŭ an dog manggang ka dog man ngga dawŭn kayuh adi pa'it, ka ngga ruti adi dŭh biragi. 9 Dŭhnyah man dagin anŭ mata puan kah man-i dog tanŭk ngga piin, pak man-i mŭrŭng dog manggang, samŭn ubak, kaja, ka isi pŭrŭng-i. 10 Angān dŭh siŭn kidŭm-i ndŭg isan isan; kambŭi agi dŭm, angān dŭh siŭn dŭh badang-i ndŭg ka rŭpŭg. 11 Angān an bigaut man buang mbŭh kibarui adŭp ngan yŭn re panu, kasut di kaja ngan, ka sikud di tangan ngan. Anŭ inŭh Gawai Paska ngga angān kibās Aku, adi TUHAN. 12 “Ngarŭm anŭ Aku re panu kudak Egypt, siŭ barang anak pinuai dari daya Egypt samŭn anak bungas dari dāng ngara, ka ngukum sopŭrŭg tapa Egypt. Aku ati TUHAN. 13 Deya dāng adi susen ngan di uros uros tiban re jadi tandā ramin adi yŭn ngan rŭŭ. Kan Aku kiris deya anŭ, Aku re nandan angān ka dŭh re ngukum angān darŭm Aku panu ngukum daya Egypt. 14 Angān dŭh siŭn dŭh sita andu anŭ da jadi andu gawai adat adi jadi pingingat di angān pasar kayuh adi Aku adi TUHAN mbŭh ndai. Angān an adu adu sita-i.” 15 TUHAN nang, “Yŭn Tipuh ju andu angān dŭh siŭn man ruti adi biragi, adŭ-i man anŭ adi dŭh biragi. Ngga andu adi ndi angān an taran sopŭrŭg ragi so arŭn ngan, amai kambŭi asi asi adi man ruti adi biragi darŭm tipuh ju andu anŭ, ayŭh dŭh re tia dog nyirundeng daya Ku. 16 Di andu adi ndi, ka dinge di andu adi ju, angān an tikuruk yŭn bisambah. Dŭhnyah nyiraja di andu anŭ, adŭ-i ndai pinguman ngan. 17 Sita gawai anŭ amai di andu anŭ Aku mbŭh taban tibaran-asar ngan ruah so Egypt. Angān dŭh siŭn dŭh an adu adu sita andu anŭ ngga gawai. 18 So ngga singumi andu andu adi simŭng-pat darŭm buran adi ndi ndŭg ka singumi andu andu adi duwŭh puru ndi, angān dŭh siŭn man ruti adi biragi. 19-20 Sitadŭn ju andu ragi dŭh siŭn dog dapŭd darŭm arŭn ngan, amai asi asi so angān, bait-i daya asar puan kah daya pinami, man ruti adi biragi, ayŭh dŭh re tia dog nyirundeng daya Ku.” 21 Moses bagan sopŭrŭg pinguru Israel, ka nang di ngara, “Barang naan siŭn mien ndi anak biri puan kah anak kambing ka siŭ-i, isa rawang ngan bisa sita Gawai Paska. 22 Tambit tugu hyssop ka siruman-i di makuk adi agi deya dāng dieh ka susen deya anŭ di uros tiban ka di parang sambu tiban ramin ngan. Ndi naan so angān dŭh gŭh siŭn ruah so ramin ndŭg andu sipagi. 23 Kan TUHAN panu kudak tarun tana Egypt di siŭ bara daya Egypt, Ayŭh re kiris deya di parang ka di uros tiban, ka dŭh-I re bada Malaikat Pinyikabŭs mŭrŭt ramin ngan ka siŭ angān. 24 Angān ngga bara anak ngan dŭh siŭn dŭh an adu adu tunda atur ati. 25 Kan angān mŭrŭt tarun tana adi TUHAN mbŭh bijanji an nggen di angān, angān dŭh siŭn dŭh sita adat ati. 26 Kan bara anak ngan siken angān, ‘Ani rati adat ati?’ 27 Angān nam, ‘Ati inŭh sadis Gawai Paska ngga kibās TUHAN, sabab Ayŭh mbŭh nandan ramin ramin daya Israel di Egypt. Ayŭh siŭ bara daya Egypt, pak ata Ayŭh dŭh siŭ.’” Bara daya Israel sidikang ka nyambah. 28 Jadi ngara di ka ndai nanyam adi TUHAN mbŭh pesan di Moses ngga Aaron. 29 Ngga sitŭrŭp ngarŭm TUHAN siŭ sopŭrŭg anak pinuai dari di Egypt, piguru so anak pinuai dari adŭp raja adi jadi pimunān raja, ndŭg ka anak dari daya-takap adi di darŭm gerok; sopŭrŭg anak bungas dāng dog siŭ gŭh. 30 Ngarŭm anŭ, raja ngga bara pinurung-i ngga sopŭrŭg daya Egypt adi bŭkŭn mbŭh abo burah. Mbŭh agi sien bana di ndi tarun tana Egypt, sabab di barang ramin adi agi anak dari agi gŭh anak dari kabŭs. 31 Di ngarŭm anŭ gŭh raja bagan Moses ngga Aaron ka nang, “Bu so ti angān ngga bara daya Israel ngan! Bu so rais ati; bu di nyambah TUHAN, nimun adi ko angān mite. 32 Taban bara biri, kambing ngga sapi ngan ka bu. Bidua gŭh mite berkat yŭn aku.” 33 Bara daya Egypt ngasu bara daya Israel rikas bu tingge rais ngara; ngara nang, “Sopŭrŭg ami re kabŭs kambŭi angān dŭh bu.” 34 Jadi ngara ngisi kuari ngga tibaduk dŭh biragi, marut ngga banang ka na di kawin ngara. 35 Bara daya Israel ndai nanyam adi Moses ko kidaan, ngara mite mas, pirak samŭn dudu piraka so bara daya Egypt. 36 TUHAN bada bara daya Egypt stabi di ngara ka nggen tadŭ tadŭ kayuh adi ngara mite. Simŭnŭ inŭh daya Israel taban ngga bu pinyikaya daya Egypt. 37 Bara daya Israel makat bidayŭh bu so Rameses di ka Sukkoth. Kurang rabis agi 600, 000 naan dari, dŭh ngitong bara dayung ngga anak-anya. 38 Agi gŭh bara bara daya bŭkŭn taban biri, kambing, ka sapi matak ngga ngara. 39 Ngara ndai ruti adi dŭh biragi so tibaduk adi ngara taban so Egypt, amai ngara dog pibu so Egypt ngga bigaut, ndŭg ka ngara mbŭh dŭh sipŭt sidia pinguman puan kah ndai tibaduk adi biragi. 40 Daya Israel rŭŭ di Egypt sitŭkŭd 430 sawa. 41 Di andu 430 sawa anŭ mbŭh ripuan, sopŭrŭg tibaran-asar daya TUHAN mbŭh bu so Egypt. 42 Anŭ inŭh ngarŭm adi ngga TUHAN bijaga amai taban ngara ruah so Egypt; ngarŭm anŭ gŭh mbŭh dog nitah adu adu yŭn TUHAN adi ngga daya Israel dŭh siŭn dŭh an bijaga. 43 TUHAN nang di Moses ngga Aaron, “Ati inŭh atur-adat yŭn Gawai Paska: Daya bangsa bŭkŭn dŭh siŭn sua man pinguman Gawai Paska. 44 Pak tadŭ tadŭ urun adi angān muko miris bisa sua man kambŭi angān muko diŭ nyunat ayŭh. 45 Daya adi rŭŭ nupang puan kah adi man gaji dŭh gŭh bisa sua man. 46 Sopŭrŭg pinguman anŭ dŭh siŭn dŭh dog man di darŭm ramin adi yŭn-i muko dog sidia, ka dŭh bisa dog taban ka sapa, ka dŭhnyah mata tadŭ tadŭ turang dāng anŭ. 47 Barang naan daya Israel dŭh siŭn dŭh sita gawai ati. 48 Pak dari adi dŭh dog nyunat taŭn dŭh bisa sua man. Kambŭi agi daya so bangsa bŭkŭn adi mbŭh sua rŭŭ di ruang ngan, ka raan sua sita Gawai Paska yŭn stabi di TUHAN, angān dŭh siŭn dŭh diŭ nyunat sopŭrŭg anak dari adi agi di rawang-i. Ayŭh bisa dog bada jadi keya ka daya asar Israel, ka bisa sua sita gawai anŭ. 49 Atur-adat ati inŭh yŭn daya asar Israel ka yŭn daya adi so bangsa bŭkŭn adi sua rŭŭ di ruang ngan.” 50 Sopŭrŭg daya Israel tunda ka ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan di Moses ngga Aaron. 51 Di andu anŭ TUHAN taban tibaran tibaran-asar Israel ngga ruah so Egypt.

Pinyiruah 13

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Nitah yŭn Ku sopŭrŭg anak pinuai dari, amai barang naan anak pinuai dari daya Israel ka barang pŭrŭng anak bungas dari dāng Aku dapu.” 3 Moses nang di bara daya, “Ingat andu ati, andu adi ngga angān ruah so Egypt, tarun adi yŭn ngan jadi urun. Ati inŭh andu adi ngga TUHAN taban angān ruah pakai kuasa-I adi raru bās. Ruti adi biragi dŭh siŭn dog man. 4 Angān ruah so Egypt di andu ati darŭm sibungas buran, buran Abib. 5 TUHAN mbŭh bipayu ngga tayung-babuk ngan, an nggen di angān tarun tana daya Canaan, daya Hitti, daya Amor, daya Hivi, ka daya Jebus. Kan Ayŭh taban angān ngga mŭrŭt tarun tana anŭ adi kaya ka damŭn, angān dŭh siŭn dŭh an sita gawai ati darŭm buran ndi barang sawa. 6 Sitŭkŭd ju andu angān dŭh siŭn dŭh man ruti adi dŭh biragi, ka ngga andu adi ju an agi gawai ngga kibās TUHAN. 7 Sitŭkŭd ju andu angān dŭh siŭn man ruti adi dog ndai ngga ragi; Dŭhnyah nyikŭn ragi di tadŭ yŭn-i di rais ngan. 8 Kan gawai anŭ piguru, kidaan rati-i di bara anak ngan nang angān ndai simŭnŭ sabab kayuh adi TUHAN mbŭh ndai yŭn ngan darŭm angān ruah so rais Egypt. 9 Pinyita gawai ati inŭh jadi pingingat, keya ka kayuh adi dog mŭŭng di tangan ngan puan kah di arŭ ngan; ayŭh bada angān ingat nang angān an adu adu nyabŭt ka birajar Ukum-adat TUHAN, sabab TUHAN mbŭh taban angān ngga ruah so Egypt pakai kuasa bās-I. 10 Sita gawai ati di andu adi mbŭh dog miratak barang sawa. 11 “TUHAN re taban angān ka tarun tana daya Canaan adi muko-I bipayu an nggen di angān ka di bara tayung-babuk ngan. Kan Ayŭh nggen-i di angān, 12 angān dŭh siŭn dŭh jugan ka TUHAN barang naan anak pinuai dari ngan. Barang pŭrŭng anak bungas dari dāng ngan TUHAN dapu, 13 pak angān dŭh siŭn dŭh jugan anak biri ngga miris pari barang pŭrŭng anak bungas kaldi. Kambŭi angān dŭh raan miris pari kaldi anŭ, angān mata tungo-i. Angān dŭh siŭn dŭh miris pari barang naan anak pinuai dari ngan. 14 Jŭ, kan anak dari ngan siken ani rati pinyita gawai ati simuti, angān nam ayŭh nang, ‘Ngga kuasa bās-I TUHAN mbŭh taban ata ruah so Egypt, tarun yŭn ata ko jadi urun. 15 Kan raja Egypt baking ka abah bada ata ruah so rais-i, TUHAN siŭ barang naan anak pinuai dari di Egypt, manusia ngga dāng. Anŭ meh sabab ata nyadis barang pŭrŭng anak bungas dari dāng ka TUHAN, pak miris pari anak pinuai dari ta. 16 Pinyita gawai ati inŭh pingingat, keya ka kayuh adi dog mŭŭng di tangan ta puan kah di arŭ ta; ayŭh re bada ata ingat TUHAN mbŭh taban ata ngga ruah so Egypt pakai kuasa bās-I.’” 17 Kan raja Egypt bada daya Israel ruah, Tapa dŭh taban ngara kadŭg aran tabing rawŭt Philistia, sunggu-i aran anŭ purok. Tapa pikir, “Aku dŭh raan ngara nukar pikir-i ka raan pari ka Egypt kan ngara kiris re agi biperang.” 18 Ngapŭi meh TUHAN taban ngara kadŭg aran adi bikaring so tarun tana-pajam nuju Rawŭt Bireh. Bara daya Israel mbŭh bisinyata sidia re biperang. 19 Moses taban tadang Joseph nanyam adi Joseph ko bipayu ngga daya Israel. Joseph mbŭh nang, “Kan Tapa piruah angān, angān dŭh siŭn dŭh taban tadang ku ngga ruah so tarun ati.” 20 Bara daya Israel matak so Sukkoth ka bibari di Etham, di bŭngŭn tarun tana-pajam. 21 Sandu TUHAN panu diŭ di jawin ngara darŭm tŭngŭn abun, kiren aran di ngara; ka singarŭm darŭm tŭngŭn apui Ayŭh panu diŭ di jawin ngara nggen jawa di ngara, isa ngara bisa panu sandu ngga singarŭm. 22 Tŭngŭn abun ari agi diŭ di jawin ngara sandu, ka tŭngŭn apui singarŭm.

Pinyiruah 14

1 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, 2 “Kidaan di daya Israel bada pari ka bibari nura Pi Hahiroth, di asah Migdol ngga Rawŭt Bireh, sindŭk Baal Zephon. 3 Raja Egypt re pikir daya Israel bigandon di gadung rais ka taru mutas tarun tana-pajam. 4 Aku re bada ayŭh baking, ka ayŭh re tadak angān, ka pimanang Ku ngarah raja ngga bara tibaran soldadu-i re taban bragah ka adŭp Ku. Nganŭ daya Egypt re puan nang Aku ati TUHAN.” Daya Israel ndai nimun adi mbŭh dog kidaan. 5 Kan raja Egypt mbŭh dog kidaan nang daya Israel mbŭh bu, ayŭh ngga bara pinurung-i ngubah pikir-i, “Ani ati ndai ta? Ata mbŭh tandah daya Israel bu, ngara adi urun ta!” 6 Raja bada krita kuda perang-i ngga bara soldadu-i sidia. 7 Ayŭh matak ngga bara adi pakai krita kuda, samŭn nŭm ratus ngara adi siabo pandai birawan, dog nguru pingubak ngara. 8 TUHAN bada raja baking, ka ayŭh rasu tadak bara daya Israel, adi mbŭh ruah darŭm pimanang. 9 Bara soldadu daya Egypt, ngga sopŭrŭg kuda ngara, krita kuda ngga bara adi tukang pimanu-i, tadak ka nyandat ngara di tarun yŭn ngara mbŭh bibari di bŭngŭn Rawŭt Bireh sindŭk Pi Hahiroth ngga Baal Zephon. 10 Kan bara daya Israel kiris raja ngga bara soldadu-i mandŭg di nyerang ngara, ngara mbŭh tikaran ka mite turung so TUHAN. 11 Ngara nang di Moses, “Mating kah kubur di Egypt? Kuu mbŭh taban kieh kamati an bada kieh kabŭs di tarun tana-pajam kah? Tingga meh, ani mbŭh jadi darŭm kuu taban kieh ngga ruah so Egypt! 12 Dŭh kah kieh muko kidaan di kuu sibayuh ata ruah so Egypt nang kayuh adi mun ati re jadi? Kieh muko kidaan di kuu bada tandah adŭ kieh jadi urun daya Egypt. Mbŭh kana dŭ nŭŭh jadi urun di Egypt so nŭŭh kabŭs digiti di tarun tana-pajam.” 13 Moses nam, “Dŭhnyah taru! Nyiriang simangi ngan, ka angān re kiris kayuh adi TUHAN re ndai ngga nyiramat angān di andu ati; angān dŭh re tia kiris bara daya Egypt anŭ. 14 Adŭp TUHAN re birawan yŭn ngan. Angān dŭhsah ndai ani ani.” 15 TUHAN nang di Moses, “Mani kuu mite turung? Kidaan di bara daya da masang panu. 16 Pakat sikud mu tiju rawŭt. Piin rawŭt re tipire, ka bara daya Israel re tungang panu mutas rawŭt di tunduh tana badŭh. 17 Aku re bada bara daya Egypt anŭ raru baking ndŭg ka ngara re tadak ngara mŭrŭt rawŭt, ka Aku re dapŭd bragah so pimanang Ku ngarah raja, bara soldadu-i, bara krita kuda-i, ka ngara adi pimanu krita krita kuda-i. 18 Kan Aku mbŭh ngarah ngara, daya Egypt re puan nang Aku ati TUHAN.” 19 Malaikat Tapa, adi panu diŭ di jawin bara soldadu Israel, sigen adŭp-i ka punok. Tŭngŭn abun trigen gŭh ndŭg ka-i mbŭh di 20 asah bara daya Egypt ngga bara daya Israel. Abun anŭ kinarŭm daya Egypt, pak nggen jawa di daya Israel, ka so-duwŭh tibaran soldadu anŭ dŭh tungang nyindŭk dingan-i di ngarŭm anŭ. 21 Moses pakat tangan-i tiju rawŭt, ka TUHAN turak piin rawŭt ngga sabak adi daras so timor. Sabak anŭ poh ndi ngarŭm ngarŭm ka bada rawŭt badŭh jadi deyŭh. Rawŭt mbŭh tipire, 22 ka bara daya Israel panu mutas rawŭt di tunduh tana badŭh, ka piin adi tipire jadi keya ka sindung di so-duwŭh parad-i. 23 Bara daya Egypt tadak ngara ka tunda ngara mŭrŭt rawŭt ngga sopŭrŭg kuda ngara samŭn krita krita kuda samŭn ngara adi pimanu krita kuda. 24 Sindŭk siri jawa TUHAN tingga bara soldadu Egypt so tŭngŭn apui ngga tŭngŭn abun ka bada ngara kandang-kandŭ taru. 25 Ayŭh bada kaja kaja krita kuda ngara bakŭt panu, ndŭg ka ngara mbŭh briyuh buang mbar re panu. Bara daya Egypt anŭ nang, “TUHAN mbŭh birawan ngga ata yŭn daya Israel. Ja bu so ti!” 26 TUHAN nang di Moses, “Pakat tangan mu tiju rawŭt, ka piin re pari ka ngapuh bara daya Egypt ngga sopŭrŭg krita kuda ka ngara adi pimanu krita kuda.” 27 Sawŭ meh Moses pakat tangan-i tiju rawŭt, ka isan isan anŭ piin mbŭh pari mun adi mbŭh. Bara daya Egypt suba bu mangān piin, pak TUHAN pirŭnggŭd ngara di rawŭt. 28 Piin pari ka ngapuh krita krita kuda, bara adi pimanu krita kuda, ka sopŭrŭg bara soldadu Egypt adi tunda daya Israel ka darŭm rawŭt; ndi mating gŭh ngara dŭm. 29 Pak bara daya Israel panu mutas rawŭt di tunduh tana badŭh, ngga piin di so-duwŭh parad ngara jadi keya ka sindung. 30 Di andu anŭ TUHAN nyiramat daya Israel so daya Egypt, ka daya Israel kiris ngara prigure kabŭs di pang rawŭt. 31 Kan daya Israel kiris kuasa bās adi TUHAN pakai ngga ngarah bara daya Egypt, ngara mbŭh taru di TUHAN; ka mbŭh biyŭn pinyabah di TUHAN ka di Moses adi urun-I.

Pinyiruah 15

1 Komŭnŭ Moses ngga bara daya Israel nang ragu ati ka TUHAN: “Aku an nang ragu ka TUHAN, sabab Ayŭh mbŭh dapŭd pimanang adi bibragah; Ayŭh mbŭh taran bara kudangga pinunggang-i ka darŭm rawŭt. 2 TUHAN inŭh pingibān ku adi tagap; Ayŭh inŭh sianŭ adi mbŭh nyiramat aku. Ayŭh inŭh Tapa ku, ka aku re kibās Ayŭh, Tapa sama ku, ka aku re biragu kibās Ayŭh. 3 TUHAN inŭh pimagan; TUHAN inŭh adŭn-I. 4 “Ayŭh taran bara soldadu Egypt ngga krita kuda ngara di rawŭt; bara pingubak soldadu Egyptadi siabo pandai mbŭhrŭnggŭd di Rawŭt Bireh. 5 Rawŭt bās mbŭh ngapuh ngara; ngara timŭtŭm ka rasan-i mun batuh. 6 “Tangan tauh Mai, TUHAN, mbŭh raru bikuasa; tangan Mai bada pinganyu randŭk. 7 Darŭm pimanang bās Kaammbŭh ngarah pinganyu Mai; baji Mai bijireb ka sigot ngarakeya ka siriyang dog badang. 8 Kaam poh tunduh rawŭt ka piin makat bigatung; ka mijog tŭnggŭn keya ka sindung; rasan rawŭt jadi badŭh buang riang. 9 Pinganyu nang, ‘Aku re tadak ka nakap ngara; aku re kutung pinyikaya ngara ka tambit sopŭrŭg adi aku raan; aku re nyitak pedang ku ka tambit sopŭrŭg anŭ adi ngara biyŭn.’ 10 Pak Kaam poh ndi sidah, TUHAN, ka bara daya Egypt rasu rŭnggŭd; ngara timŭtŭm keya ka timah kadarŭm piin adi raru tŭrŭp. 11 “TUHAN, asi adi dupan bara tapa re mun Kaam? Asi re mun Kaam, bibragah buang kudus? Asi re bisa ndai pingandai-nginga ka pingandai bās mun jamai? 12 Kaam ton tangan tauh Mai, ka tana tŭrŭn pinganyu ami. 13 Tŭtŭd ngga janji Mai, Kaam ngurudaya adi Kaam mbŭh nyiramat; ngga kuasa Mai Kaam nguru ngaraka yŭn tana kudus Mai. 14 Bara bangsa bŭkŭn mbŭh dingah, ka ngara kimŭtŭr darŭm taru; daya Philistia mbŭh tikaran. 15 Bara pinguru di Edom mbŭh tikaran; bara dari daya Moab adi bake mbŭh kimŭtŭr taru; daya Canaan mbŭh dŭh tia pagan. 16 Taru mbŭh nyatŭk ngara. Ngara kiris pinyibake Mai, O TUHAN, ka ngara mijog dŭh bigaya buang tarundŭg ka daya Mai mbŭh panu murah, daya adi Kaam mbŭh pirupas so jadi urun. 17 Kaam taban ngara ngga mŭrŭt ka na ngara di darŭd Mai, tarun adi Kaam, TUHAN, mbŭh mien ndu yŭn pinyirŭŭ Mai, Ramin adi Kaam mbŭh pijog. 18 Kaam, TUHAN, re adu adu jadi Raja.” 19 Daya Israel panu mutas rawŭt di tunduh tana badŭh. Pak kan krita krita kuda ngga bara kuda ka bara adi pimanu krita kuda mŭrŭt rawŭt, TUHAN bada piin pari, ka-i ngapuh ngara. 20 Nabi Miriam, kaka dayung Aaron, tambit tamburin, ka sopŭrŭg dayung tunda ayŭh mambak tamburin ka bitanda. 21 Miriam biragu yŭn ngara: “Biragu ka TUHAN, amaiAyŭh mbŭh manang darŭm bragah. Ayŭh mbŭh taran bara kuda ngga pinunggang-i ka darŭm rawŭt.” 22 Komŭnŭ Moses nguru daya Israel bu so Rawŭt Bireh mŭrŭt tarun tana-pajam Shur. Ngara panu taruh andu di tarun tana-pajam, ka mating dapŭd piin. 23 Komŭnŭ ngara mandŭg di tarun adi dŭn Marah, pak piin diginŭ mbŭh raru pa'it; dŭh ngara tungang nok-i. Anŭ sabab tarun anŭ dog kadŭn Marah. 24 Daya bagŭ ngadu ka Moses, siken, “Ani re ata nok?” 25 Moses bandar bandar bidua ka TUHAN, ka TUHAN kiren di ayŭh ndi apŭg kayuh, adi Moses rasu taran ka darŭm piin, ka piin anŭ rasu bisa dog nok. Diginŭ TUHAN nggen ukum-adat bada ngara tunda, ka diginŭ gŭh Ayŭh suba ngara. 26 Ayŭh nang, “Kambŭi angān an tunda pinganang Ku ngga ndai anŭ adi Aku nang batur ka sita pesan Ku, Aku dŭh re ngukum angān ngga tadŭ mun andam anŭ adi Aku ko bada dog daya Egypt. Aku ati TUHAN adi pibua angān.” 27 Bu so nŭ, ngara mandŭg ka Elim. Diginŭ agi simŭng duwŭh rubang piin ngga ju puru tŭngŭn kurma; diginŭ ngara bibari sindŭk piin.

Pinyiruah 16

1 Sopŭrŭg daya Israel matak so Elim, ka di andu adi simŭng-rimŭh darŭm buran adi duwŭh ripas ngara mbŭh ruah so Egypt, ngara mandŭg ka tarun tana-pajam Sin, adi di asah Elim ngga Sinai. 2 Diginŭ di tarun tana-pajam sopŭrŭg ngara mingungut di Moses ngga Aaron 3 nang, “Kana dŭ kambŭi TUHAN pati ka siŭ kieh di Egypt. Diginŭ kieh bisa piji ka guru man dagin ngga sikiang kiang pinguman kieh raan. Pak kuu mbŭh taban kieh ruah ka tarun tana-pajam ati bada kieh kabŭs sikirau adŭ.” 4 TUHAN nang di Moses, “Madin Aku re bada pinguman rabu mun ujen so rangit yŭn sopŭrŭg ngan. Daya dŭh siŭn dŭh an ruah barang andu di nguruk sadang kiang-i yŭn man di andu anŭ. Simŭnŭ Aku bisa suba ngara, an kah abah ngara tunda pingatur Ku. 5 Di andu adi nŭm ngara an taban duwŭh rupet so adi ari ngara tambit ka sidia-i.” 6 Jadi Moses ngga Aaron nang di sopŭrŭg daya Israel, “Singumi andu ati angān re puan nang TUHAN inŭh adi taban angān ngga ruah so Egypt. 7 Ngga isan isan angān re kiris jawa bragah TUHAN. Ayŭh mbŭh dingah angān mingungut rawan adŭp-I, sawŭ, rawan Ayŭh, sabab kieh ati batur ami tunda pingatur-I adŭ.” 8 Komŭnŭ Moses nang, “Adŭp TUHAN inŭh adi re nggen di angān dagin yŭn singumi andu, ka ngga sibagŭ ruti nanyam raan ngan yŭn isan isan, sabab Ayŭh mbŭh dingah munki masam angān mingungut rawan Ayŭh. Kan angān mingungut rawan kieh, angān mbŭh mingungut rawan TUHAN.” 9 Moses nang di Aaron, “Kidaan di sopŭrŭg daya Israel bada mandŭg ka mijog di sirung jawin TUHAN, sabab Ayŭh mbŭh dingah ngara mingungut.” 10 Darŭm Aaron minyu di sopŭrŭg daya Israel, ngara bigiring nura tarun tana-pajam, ka gŭgŭh agi jawa bragah TUHAN nyirinyak di abun. 11 TUHAN nang di Moses, 12 “Aku mbŭh dingah bara daya Israel mingungut. Kidaan di ngara nang ngga singumi andu re agi dagin re ngara man, ka ngga isan isan ngara re man sikiang kiang ruti adi ngara raan. Ngara re puan nang Aku, adi TUHAN, inŭh Tapa ngara.” 13 Ngga singumi andu ndi kaban manuk pŭpŭng mandŭg, ka tarun adi yŭn ngara bibari puno da-i, ka ngga isan isan agi sipot-abun di tarun yŭn ngara bibari. 14 Kan sipot-abun anŭ mbŭh miyap, di tunduh tarun tana-pajam agi kayuh prisupek ka ride mun abun adi maku di tunduh tana. 15 Kan daya Israel kiris-i, ngara dŭh puan ani kayuh anŭ ka samah siken dingan-i, “Kayuh ani ati?” Moses nang di ngara, “Ati inŭh pinguman adi TUHAN mbŭh nggen di angān da man. 16 TUHAN mbŭh pesan nang barang naan angān an nguruk-i nanyam raan ngan, anŭ inŭh duwŭh lita yŭn barang naan di rawang-i.” 17 Bara daya Israel ndai simŭnŭ, agi adi nguruk rabis, agi adi nguruk nisŭ. 18 Kan ngara nakar-i, ngara adi nguruk bagŭ dŭh biyŭn rabis so patut, ka ngara adi nguruk nisŭ dŭh biyŭn paŭh nisŭ. Barang naan mbŭh nguruk nanyam kiang adi patut-i nguruk. 19 Moses nang di ngara, “Dŭhnyah tadŭ tadŭ so angān nyikŭn-i yŭn andu sipagi.” 20 Pak kada so ngara dŭh dingah pinganang Moses ka mbŭh nyikŭn kada-i. Andu jawa ndi ayŭh mbŭh ngŭrŭd buang buuh madam, ka Moses baji di ngara. 21 Barang isan ngara nguruk bagŭ kiang nanyam biguna ngara; ka kan batŭh andu mbŭh makin paras, anŭ adi dŭm di tana riris. 22 Di andu adi nŭm ngara nguruk duwŭh rupet pinguman, pat lita yŭn barang naan. Sopŭrŭg pinguru daya Israel mandŭg ka kidaan di Moses pingandai ngara, 23 ka ayŭh nang di ngara, “TUHAN mbŭh pesan nang andu sipagi inŭh andu kudus yŭn rŭŭ, dog nitah yŭn-I. Pak andu ati angān bisa manggang ani adi angān raan manggang ka tanŭk ngga piin ani adi angān raan tanŭk ngga piin. Anŭ adi dŭm nitah yŭn andu sipagi.” 24 Nimun adi ko Moses pesan, ngara nyikŭn anŭ adi dŭm yŭn andu sipagi. Pinguman anŭ dŭh bangŭs ka dŭh gŭh ngŭrŭd. 25 Moses nang, “Man pinguman ati andu ati, sabab andu ati inŭh andu Sabbath, andu rŭŭ adi dog nitah yŭn TUHAN, ka angān dŭh re dapŭd pinguman di sapa tarun yŭn bibari. 26 Angān dŭh siŭn dŭh nguruk pinguman darŭm nŭm andu, pak di andu adi ju, andu rŭŭ, mating re dog nguruk.” 27 Di andu adi ju agi kada daya ruah an nguruk pinguman, pak ngara dŭh dapŭd ani ani. 28 Jadi TUHAN nang di Moses, “Ndŭg sinde angān dŭh an dingah pinganang Ku? 29 Ingat Aku ati, adi TUHAN, mbŭh nggen di angān andu rŭŭ so kraja, ka anŭ inŭh sabab andu adi nŭm Aku ari nggen sukup pinguman yŭn tipuh duwŭh andu. Barang naan an rŭŭ di yŭn adŭp-i di andu adi ju ka dŭh ruah so arŭn-i.” 30 Jadi sopŭrŭg daya dŭh nyiraja di andu adi ju. 31 Daya Israel kadŭn pinguman anŭ manna. Anŭ inŭh mun ruwang kayuh adi anŭk ka buda, ka nyam biskit adi dog ndai ngga ju banyis. 32 Moses nang, “TUHAN mbŭh pesan ata da kidŭm kada manna yŭn bara sesang ta isa ngara bisa kiris pinguman adi-I nggen di ata di tarun tana-pajam di andu Ayŭh piruah ata so Egypt.” 33 Moses nang di Aaron, “Tambit ndi tipayan, na duwŭh lita manna dieh, ka na-i di sirung jawin TUHAN, nyikŭn yŭn bara sesang ta.” 34 Nimun TUHAN ko pesan di Moses, Aaron na-i di jawin Pati Simanya, yŭn dog nyikŭn. 35 Daya Israel man manna sitŭkŭd pat puru sawa so andu anŭ, ndŭg ka ngara mbŭh ndŭg tarun tana Canaan, di yŭn ngara bituku rŭŭ. ( 36 Takar yŭn kayuh badŭh adi kanyet ka patut dog pakai di jaman anŭ inŭh duwŭh puru lita.)

Pinyiruah 17

1 Sopŭrŭg daya Israel bu so tarun tana-pajam Sin, masang so tarun ndi di ka tarun andi nanyam dog pesan TUHAN. Ngara bibari di Rephidim, pak di tarun anŭ mating piin re ngara nok. 2 Ngara mingungut di Moses buang nang, “Nggen di kieh piin nok.” Moses nam, “Mani angān mingungut? Mani angān suba TUHAN?” 3 Pak ngara mbŭh ruai badŭh asŭng ka gibabŭ mingungut di Moses. Ngara nang, “Mani kaam taban kieh ruah so Egypt? An siŭ kieh ngga bara anak ami samŭn dāng kudip ami kah?” 4 Moses bandar bandar bidua ka TUHAN ka nang, “Simuki gaya ku ngga bara daya ati? Ngara batang an manjan aku ngga batuh.” 5 TUHAN nang di Moses, “Taban kada pinguru daya Israel ngga adŭp mu ka panu diŭ di jawin bara daya bagŭ. Taban sikud anŭ adi ko kuu ngga masut piin Yang Nile. 6 Aku re mijog di tunduh ndi batuh di jawin mu di Darŭd Sinai. Mupu batuh anŭ, ka piin re rasu ruah so dieh yŭn bara daya nok.” Moses ndai simŭnŭ di sirung jawin bara pinguru daya Israel. 7 Tarun anŭ dog kadŭn Massah ngga Meribah, amai daya Israel mingungut buang suba TUHAN di andu ngara siken, “Agi kah TUHAN ngga ata?” 8 Daya Amalek mandŭg ka nyerang daya Israel di Rephidim. 9 Moses nang di Joshua, “Mien kada dari ngga di rawan daya Amalek sipagi. Aku re mijog di tibung sandah buang digen sikud adi Tapa bada aku taban.” 10 Joshua ndai nimun Moses ko pesan ka matak di rawan daya Amalek, sitadŭn Moses, Aaron ngga Hur maad ka mijog di tibung sandah. 11 Atas Moses gibabŭ pakat tangan-i daya Israel manang birawan, pak kan ayŭh bisor tangan-i daya Amalek piguru manang birawan. 12 Kan tangan Moses mbŭh kawŭk, Aaron ngga Hur tambit ndi batuh yŭn Moses guru buang mijog ngapid ayŭh pakat tangan-i. Ngara duwŭh nukang tangan Moses ndŭg ka batŭh andu simŭdŭp. 13 Simŭnŭ inŭh Joshua ngarah daya Amalek. 14 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Nuris pasar pimanang ati darŭm surat isa-i bisa adu adu dog ingat. Kidaan di Joshua nang Aku re pirarap daya Amalek.” 15 Moses pijog ndi mija-sambah ka kadŭn-i “TUHAN inŭh Binira ku.” 16 Ayŭh nang, “Katuh bada bigatung binira TUHAN! TUHAN re babŭ pijuu rawan daya Amalek!”

Pinyiruah 18

1 Jethro, adi damŭh Moses, ka adi imam gŭh di Midian, mbŭh dingah pasar sopŭrŭg kayuh adi Tapa mbŭh ndai yŭn Moses ka yŭn daya Israel, darŭm Ayŭh taban ngara ruah so Egypt. 2 Jadi ayŭh mandŭg ka Moses, taban sawŭn Moses, adi ko dog tingge, 3 ngga anak dari-i adi duwŭh madis, Gershom ngga Eliezer. (Moses agi nang, “Aku mbŭh jadi daya pinami di tarun tana saruh” ; sabab anŭ ayŭh kadŭn ndi anak dari-i Gershom. 4 Moses muko gŭh nang, “Tapa sama ku mbŭh turung aku ka nyiramat aku so dog siŭ raja Egypt” . Ngga sabab anŭ gŭh ayŭh kadŭn anak dari-i sianŭ ndi Eliezer. 5 Jethro ngga sawŭn Moses ngga anak dari-i adi duwŭh madis mandŭg ka tarun tana-pajam di yŭn Moses bibari di darŭd kudus. 6 Jethro muko gŭh pait pinganang ka Moses nang adŭp-i re mandŭg, 7 jadi Moses ruah di kambat ayŭh, ka mutu ka ayŭh ka sium ayŭh. Ngara samah bisiken pasar bua sanang dingan-i, ka komŭnŭ ngara mŭrŭt ka darŭm bari Moses. 8 Moses nyidundan di Jethro sopŭrŭg adi TUHAN mbŭh ndai di tunduh raja ngga daya Egypt ngga piruah daya Israel. Ayŭh nyuse gŭh pasar jera ngara di pimanu ngara ka munki TUHAN mbŭh nyiramat ngara. 9 Kan Jethro dingah sopŭrŭg kayuh anŭ, ayŭh raru gaŭn 10 ka nang, “Puji ka TUHAN adi mbŭh nyiramat angān so raja ngga so daya Egypt! Puji ka TUHAN adi mbŭh piruah daya-i so dog piurun! 11 Madin aku puan nang TUHAN sawŭ bās dŭ so sopŭrŭg tapa adi bŭkŭn, amai Ayŭh mbŭh ndai simŭnŭ di tika daya Egypt dŭh stabi di daya Israel.” 12 Komŭnŭ Jethro tambit sadis an-i mŭrŭng badang, ngga sadis adi bŭkŭn an-i jugan ka TUHAN; ka Aaron ngga bara pinguru daya Israel samah ngga ayŭh di man pinguman kudus anŭ ngga nyambah Tapa. 13 Di andu jawa ndi, Moses mbŭh ngatur kaii daya bagŭ, ka ayŭh mbŭh dŭh paya so isan isan ndŭg karŭm. 14 Kan Jethro kiris sopŭrŭg kayuh adi Moses patut ndai, ayŭh siken, “Ani sopŭrŭg ati adi ndai mu yŭn daya bagŭ? Mani kuu ndai sopŭrŭg ati sadi adŭp mu, ka daya bagŭ mijog digiti so isan isan ndŭg karŭm an bisiken ngga kuu?” 15 Moses nam, “Aku dŭh siŭn dŭh ndai ati, amai daya bagŭ mandŭg tudu aku an birajar pasar pinyiraan Tapa. 16 Kan duwŭh naan daya bikaii, ngara mandŭg ka yŭn ku, ka aku kidaan asi so ngara adi batur, ka aku kidaan di ngara pesan ngga ukum-adat Tapa.” 17 Jadi Jethro nang, “Sarah pingandai mu simŭnŭ. 18 Kuu re pirarah adŭp mu, samŭn bara daya anŭ. Kuu dŭh re nyawa sadi adŭp mu ndai simŭnŭ. 19 Madin, bada aku nggen kada pinyitayan adi kana di kuu, ka Tapa re agi ngga kuu. Taŭn patut kuu jadi pingarun daya bagŭ di Tapa, ka taban kaii ngara ka Ayŭh. 20 Kuu patut ngajar pesan Tapa di ngara ka kidaan munki ngara patut udip ka ani adi patut ngara ndai. 21 Pak nambah anŭ, kuu patut mien kada daya adi bisa jadi pinguru bara daya: pinguru biribu naan daya, biratus naan daya, rimŭh puru ka simŭng naan daya. Ngara dŭh siŭn dŭh daya adi taru di Tapa, adi bisa dog sabah ka dŭh dapŭd dog nyuap. 22 Bada ngara jadi akim adi tatap yŭn daya bagŭ. Ngara bisa taban ka yŭn mu sopŭrŭg kayuh adi mbar dog ngatur, pak sopŭrŭg kaii adi sŭ adŭp ngara patut ngatur. Simŭnŭ kuu pijangan kraja mu, amai ngara agi turung kuu. 23 Kambŭi kuu ndai simŭnŭ nimun adi Tapa pesan, kuu dŭh re pirarah adŭp mu, ka sopŭrŭg daya anŭ bisa maad darŭm kaii ngara mbŭh tirase dog ngatur.” 24 Moses trima ajar Jethro 25 ka mien daya daya adi patut so dupan sopŭrŭg daya Israel. Ayŭh tijuan ngara bada jadi pinguru adi digen siribu, siratus, rimŭh puru, ka simŭng naan daya. 26 Kraja ngara inŭh jadi akim adi tatap yŭn daya bagŭ, ka taban kaii adi mbar dog ngatur ka yŭn Moses, pak adŭp ngara matŭd itong yŭn kaii adi sŭ. 27 Komŭnŭ Moses nggen siramat panu di Jethro, ka Jethro pari ka ramin adŭp-i.

Pinyiruah 19

1-2 Bara daya Israel bu so Rephidim, ka di andu adi ndi darŭm buran adi taruh ripas ngara mbŭh bu so Egypt ngara mandŭg ka tarun tana-pajam Sinai. Diginŭ ngara bibari di sigŭn Darŭd Sinai, 3 ka Moses maad darŭd an bidapŭd ngga Tapa. TUHAN bagan ayŭh so darŭd ka bada ayŭh kidaan di daya Israel, adi sesang Jacob: 4 “Angān mbŭh kiris kayuh adi Aku, adi TUHAN, mbŭh ndai di tunduh daya Egypt ka munki Aku mbŭh taban angān keya ka beuh taban anak-i di urad-i, ka taban angān kamati ka yŭn adŭp Ku. 5 Madin, kambŭi angān tunda pinganang Ku ka sita simanya Ku, angān re jadi daya Ku. Ndi ong ong ati mbŭh tung jaku, pak angān re jadi daya adi Aku ko mien, 6 daya adi dog nitah ka Aku sadi, ka angān re jadi bara imam yŭn Ku.” 7 Jadi Moses mūn so darŭd anŭ ka bagan bara pinguru da tikuruk ka kidaan di ngara sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan di ayŭh. 8 Komŭnŭ sopŭrŭg daya samah nam, “Kieh re ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN mbŭh nang,” ka Moses kidaan-i di TUHAN. 9 TUHAN nang di Moses, “Aku re mandŭg ka kuu darŭm abun, isa daya dingah Aku minyu ngga kuu ka re so madin sabah di kuu.” Moses kidaan di TUHAN pinyinam daya, 10 ka TUHAN nang di ayŭh, “Di ka bara daya bagŭ ka kidaan di ngara da pibisig adŭp ngara andu ati ngga andu sipagi. Ngara dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngara 11 ka sidia adŭp ngara yŭn girundi. Di andu anŭ Aku re mūn ka Darŭd Sinai, di yŭn sopŭrŭg daya tungang kiris Aku. 12 Ndai siri baat maning darŭd adi daya dŭh siŭn kabang, ka kidaan di ngara da dŭh maad darŭd bait nyindŭk-i. Asi asi adi kabang baat, ayŭh re dog ukum kabŭs; 13 ayŭh dŭh siŭn dŭh dog manjan ngga batuh puan kah dog nimbak ngga reja-panah, buang mating daya re nyingŭg ayŭh. Atur ati yŭn manusia ngga dāng; ngara dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. Pak di tika trompet dog mambak, nganŭ daya bisa maad darŭd.” 14 Komŭnŭ Moses mūn so darŭd ka kidaan di bara daya da sidia adŭp ngara. Jadi ngara ngu piraka ngara, 15 ka Moses nang di ngara, “Sidia ngga andu girundi ka dŭhnyah diŭ nyibŭŭs ngga sawŭn ngan.” 16 Isan isan andu adi taruh agi dudū ngga kijat, abun adi tabar tatŭng di tibung darŭd, ka jawŭn trompet adi raru bana dog dingah. Sopŭrŭg daya di bari kimŭtŭr taru. 17 Moses taban ngara ngga ruah so bari di bidapŭd ngga Tapa; ka ngara mijog di sigŭn darŭd. 18 Darŭd Sinai mbŭh dog nutu asuh, sabab TUHAN mbŭh mūn ka tunduh-i darŭm apui. Asuh anŭ maad ka rangit mun asuh so buwang apui, ka sopŭrŭg daya mbŭh bana kimŭtŭr taru. 19 Jawŭn trompet anŭ dŭ dŭ bana. Moses minyu, ka Tapa nam ayŭh ngga jawŭn dudū. 20 TUHAN mūn ka tibung Darŭd Sinai ka bagan Moses da maad ka tibung darŭd. Moses maad 21 ka TUHAN nang di ayŭh, “Di mūn ka bakan bara daya da dŭh mutas baat di tingga Aku; kambŭi ngara mutas-i, bagŭ ngara re kabŭs. 22 Ka bara imam adi mandŭg nyindŭk Aku dŭh siŭn dŭh an pibisig adŭp-i; Aku ngukum ngara rai-i.” 23 Moses nang di TUHAN, “Bara daya dŭh dapŭd maad, sabab Kaam mbŭh pesan kieh da nyirundeng darŭd ati kudus buang ndai baat maning-i.” 24 TUHAN nam, “Di mūn ka taban Aaron ngga pari kamati. Pak bara imam ngga bara daya dŭh siŭn mutas baat di tingga Aku; Aku ngukum ngara rai-i.” 25 Moses rasu mūn ka sagān ka yŭn bara daya ka kidaan di ngara kayuh adi TUHAN mbŭh nang.

Pinyiruah 20

1 Tapa minyu, ka ati inŭh bang bang pinganang-I: 2 “Aku ati TUHAN adi Tapa ngan adi taban angān ruah so Egypt, adi yŭn ngan ko jadi urun. 3 “Dŭhnyah nyambah tapa bŭkŭn, adŭ-i Aku. 4 “Dŭhnyah ndai tibudo yŭn adŭp ngan tunda gayŭn tadŭ tadŭ kayuh di rangit bait di ong, puan kah di piin di ribo tana. 5 Dŭhnyah mutu ubak ngan ka tadŭ tadŭ tibudo puan kah nyambah-i, sabab Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, ka Aku dŭh raan dog nyambah samah ngga tapa bŭkŭn. Aku ngukum sinadan daya adi tiru di Aku samŭn sesang sesang ngara ndŭg turap adi taruh ngga turap adi pat. 6 Pak Aku kiren pinyirindu Ku di biribu ribu turap manusia adi rindu di Aku ka tunda ukum-adat Ku. 7 “Dŭhnyah pakai adŭn Ku yŭn kayuh adi arap, amai Aku, TUHAN adi Tapa ngan, re ngukum tadŭ tadŭ daya adi sarah pakai adŭn Ku. 8 “Sita andu Sabbath ka bada-i jadi kudus. 9 Angān biyŭn nŭm andu adi ngga angān ndai kraja ngan, 10 pak andu adi ju inŭh andu rŭŭ so kraja adi dog nitah ka Aku. Di andu anŭ mating daya siŭn nyiraja, bait-i adŭp ngan, anak ngan, urun ngan, dāng ngan, puan kah daya pinami adi rŭŭ di rais ngan. 11 Darŭm nŭm andu Aku, adi TUHAN, napa ong, rangit, rawŭt, ka sopŭrŭg kayuh adi di darŭm-i, pak di andu adi ju Aku rŭŭ so kraja. Anŭ meh sabab Aku, adi TUHAN, nyiberkat andu Sabbath ka bada-i jadi kudus. 12 “Stabi di sindŭ sama ngan, isa angān bisa udip tui di tarun tana adi Aku nggen di angān. 13 “Dŭhnyah siŭ daya. 14 “Dŭhnyah tanggah. 15 “Dŭhnyah naku. 16 “Dŭhnyah nggen taksi kadong pasar tadŭ daya. 17 “Dŭhnyah ripong di ramin daya; dŭhnyah ripong di sawŭn-i, urun-i, sapi sapi-i, kaldi-i, puan kah tadŭ tadŭ kayuh adi ayŭh dapu.” 18 Kan bara daya dingah dudū ka jawŭn trompet ka kiris kijat ngga darŭd birasuh, ngara kimŭtŭr taru ka mijog jo so nŭ. 19 Ngara nang di Moses, “Kambŭi kaam minyu ngga kieh, kieh an dingah; pak kieh taru, kambŭi Tapa minyu ngga kieh, kieh kabŭs.” 20 Moses nam, “Dŭhnyah taru; Tapa mbŭh mandŭg adŭ-I an suba angān, buang an bada angān gibabŭ tunda pinganang-I, isa angān dŭh bidosa.” 21 Pak bara daya gibabŭ mijog jo so nŭ, ka adŭp Moses sadi di nyindŭk abun adi karŭm anŭ adi yŭn Tapa. 22 TUHAN pesan di Moses da kidaan di daya Israel: “Angān mbŭh kiris munki Aku, adi TUHAN, minyu di angān so rangit. 23 Dŭhnyah ndai yŭn adŭp ngan tapa so pirak puan kah so mas, adi nyambah ngan nimun angān nyambah Aku. 24 Ndai mija-sambah so tana yŭn Ku, ka di tunduh-i nyadis biri ngga sapi ngan ndu sadis adi mŭrŭng dog badang ka ndu sadis bidingan. Di barang yŭn adi mbŭh Aku nitah yŭn ngan nyambah Aku, Aku re mandŭg ka angān ka nyiberkat angān. 25 Kambŭi angān ndai mija-sambah so batuh yŭn Ku, dŭhnyah ndai-i so batuh adi muko dog mŭŭt, sabab kan angān pakai pŭŭt di batuh, angān bada-i dŭh tipakai yŭn Ku. 26 Dŭhnyah ndai yŭn Ku mija-sambah adi bisubang ngga maad-i. Kambŭi angān ndai simŭnŭ angān re pirapa adŭp ngan darŭm angān maad-i.

Pinyiruah 21

1 Nggen di daya Israel ukum ukum-adat ati: 2 Kambŭi angān miris urun, ayŭh siŭn bituan di angān sitŭkŭd nŭm sawa. Ngga sawa adi ju ayŭh siŭn dog pirupas dŭh ngga bibayar. 3 Kambŭi ayŭh bayuh sawan darŭm ayŭh jadi urun ngan, ayŭh dŭh siŭn taban sawŭn-i kan ayŭh bu; pak kambŭi ayŭh mbŭh sawan di andu ayŭh jadi urun ngan, ayŭh siŭn taban sawŭn-i. 4 Kambŭi tuan-i nggen di ayŭh dayung jadi sawŭn-i ka dayung anŭ biranak anak dari puan kah anak dayung yŭn-i, dayung anŭ ngga bara anak-i anŭ dog dapu tuan-i, ka adŭp dari anŭ patut bu sadi adŭp-i. 5 Pak kambŭi urun anŭ kidaan adŭp-i rindu tuan-i, sawŭn-i, ka bara anak-i ka dŭh raan dog pirupas so jadi urun, 6 tuan-i siŭn taban ayŭh ka yŭn bisambah. Diginŭ ayŭh bada ayŭh mijog minyandis di tiban puan kah di uros tiban ka tabŭk kajit-i diginŭ. So nganŭ ayŭh jadi urun-i sitŭkŭd udip-i. 7 “Kambŭi daya jua anak dayung-i da jadi urun, anak dayung anŭ dŭh siŭn dog pirupas, nimun urun dari. 8 Kambŭi ayŭh dog jua ka daya adi raan sawŭn ayŭh, pak dŭh suka ayŭh, dayung anŭ patut dog jua pari ka sama-i; tuan-i dŭh siŭn jua ayŭh ka daya pinami, sabab ayŭh dŭh kana ngga ayŭh. 9 Kambŭi daya miris dayung urun an-i nggen di anak dari-i, ayŭh siŭn bada dayung anŭ jadi keya ka anak adŭp-i. 10 Kambŭi daya sawan dinge, ayŭh dŭh siŭn dŭh nggen di sawŭn numbor ndi-i kiang pinguman ngga piraka samŭn hak di tadŭ kayuh nimun adi mbŭh. 11 Kambŭi ayŭh dŭh ndai simŭnŭ di dayung anŭ, ayŭh dŭh siŭn dŭh ngga dŭh bibayar pirupas dayung anŭ. 12 “Asi asi adi mukong ka siŭ daya dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 13 Pak kambŭi ayŭh siŭ daya ngga dŭh singaja, ayŭh bisa bu di ka tarun adi Aku re mien yŭn mu, ka diginŭ ayŭh re siramat. 14 Pak kan daya baji ka singaja-i siŭ daya, ayŭh dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs, sunggu bait kani ayŭh di ka mija-sambah Ku yŭn pinyigrindung. 15 “Asi asi adi mukong sama-i puan kah sindŭ-i dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 16 “Asi asi adi nakap daya yŭn re jua puan kah re ndu urun, dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 17 “Asi asi adi mangu sindŭ-i puan kah sama-i dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 18-19 “Kambŭi agi daya bikaii ka agi adi nuku dingan-i ngga batuh puan kah mukut ayŭh, pak dŭh siŭ ayŭh, daya anŭ dŭh dog ukum. Kambŭi sianŭ adi dog nuku biragan ka guring di ambok, pak ripas anŭ tungang makat ka panu pakai sikud, daya adi ko nuku ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar gati rugi ka kingat jaga ayŭh ndŭg ka ayŭh mbŭh bua. 20 “Kambŭi daya adi dapu urun mukong urun-i ngga kayuh, bait-i dari puan kah dayung, ka urun anŭ nyan yŭn-i kabŭs, daya adi dapu urun anŭ patut dog ukum. 21 Pak kambŭi urun anŭ dŭh kabŭs ndi puan kah duwŭh andu ripas anŭ, tuan anŭ dŭh dog ukum. Urun anŭ keya ka rata di ayŭh, ka jadi ukum di ayŭh kambŭi-i kabŭs. 22 “Kambŭi agi daya bikaii ka bada ndi naan dayung adi bite kinaman ndŭg ka bubu, pak dŭh rabis so anŭ, sianŭ adi bada ayŭh kinaman patut dog ukum sikiang nanyam pimite banŭh dayung anŭ, buang nanyam ka adi dog nyibandar bara akim. 23 Pak kambŭi dayung anŭ biragan, ukum-i inŭh asŭng gati asŭng, 24 batŭh gati batŭh, jipŭh gati jipŭh, tangan gati tangan, kaja gati kaja, 25 raus gati raus, tawan gati tawan, pŭmŭs gati pŭmŭs. 26 “Kambŭi agi daya mukong dari urun puan kah dayung urun-i di batŭh ndŭg ka karak, ayŭh patut pirupas urun-i anŭ ngga bayar batŭh-i. 27 Kambŭi ayŭh bada jipŭh-i pata, ayŭh patut pirupas urun-i anŭ ngga bayar jipŭh-i. 28 “Kambŭi dari sapi nanduk daya da kabŭs, sapi anŭ patut dog manjan ngga batuh, ka dagin-i dŭh siŭn dog man; pak daya adi dapu sapi anŭ dŭh dog ukum. 29 Pak kambŭi dari sapi anŭ mbŭh kanyet nyerang daya, ka daya adi dapu-i mbŭh dog bakan pak dŭh kurung-i, ka tipia sapi anŭ nanduk daya da kabŭs, sapi anŭ patut dog manjan ngga batuh, ka daya adi dapu-i dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs gŭh. 30 Pak, kambŭi daya adi dapu-i dog nyibandar bada bayar ngga nyiramat asŭng adŭp-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar ngga puno ukum-i nanyam dog miratak. 31 Kambŭi dari sapi siŭ anak daya, dari bait dayung, simŭnŭ gŭh dog ngatur. 32 Kambŭi dari sapi siŭ dari urun puan kah dayung urun, daya adi dapu sapi anŭ patut bayar daya adi dapu urun anŭ taruh puru kiping pirak, ka sapi anŭ an dog manjan ngga batuh ndŭg kabŭs. 33 “Kambŭi daya kadi tŭtŭp rubang puan kah kareh rubang ka dŭh nutu-i, ka ndi dari sapi puan kah kaldi rabu ka darŭm-i, 34 ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar di daya adi dapu dāng anŭ ka bisa tambit dāng adi kabŭs anŭ. 35 Kambŭi dari sapi daya siŭ dari sapi daya bŭkŭn, ngara duwŭh patut jua anŭ adi udip ka kutung rega-i; ngara patut gŭh kutung dagin dāng anŭ adi mbŭh kabŭs. 36 Pak kambŭi mbŭh dog puan nang dari sapi anŭ taŭn mbŭh kanyet nyerang dari sapi adi bŭkŭn ka sianŭ adi dapu-i dŭh kurung-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh an gati ngga dari sapi adi udip, pak ayŭh bisa tambit anŭ adi mbŭh kabŭs.

Pinyiruah 22

1 “Kambŭi daya naku sapi puan kah biri ka siŭ puan kah jua-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh gati ngga rimŭh pŭrŭng sapi yŭn ndi sapi ka pat pŭrŭng biri yŭn ndi biri. 2-4 Ayŭh dŭh siŭn dŭh gati kayuh adi-i ko naku. Kambŭi ayŭh dŭh biyŭn ani ani, ayŭh dŭh siŭn dŭh dog jua jadi urun ngga gati kayuh adi-i ko naku. Kambŭi dāng adi dog naku, bait-i sapi, kaldi, puan kah biri, dog dapŭd babŭ udip darŭm tangan-i, ayŭh gati ngga duwŭh pŭrŭng yŭn ndi pŭrŭng. “Kambŭi ndi naan pinaku dog nakap darŭm-i mŭrŭt ramin singarŭm ka dog siŭ, sianŭ adi siŭ ayŭh dŭh sarah. Pak kambŭi kayuh ati jadi ngga jawa sandu, ayŭh sarah. 5 “Kambŭi daya bada dāng dāng-i man uduh di teya adŭp-i puan kah di teya anggor, ka ngara mirarat ka man pimuruh di teya daya bŭkŭn, ayŭh dŭh siŭn dŭh an pakai pimuruh so teya adŭp-i puan kah teya anggor ngga gati rugi. 6 “Kambŭi daya ndai apui di tana adŭp-i ka-i minyawit tunda uduh di ka teya daya, ka man tŭngŭn tŭngŭn gandom adi aŭn timbu puan kah adi muko dog kapŭg ka dog nguruk, sianŭ adi ndai apui anŭ dŭh siŭn dŭh bayar gati rugi. 7 “Kambŭi ndi naan daya situju an nyikŭn duit daya bŭkŭn puan kah tadŭ tadŭ kayuh brega ka-i dog naku so ramin-i, pinaku anŭ, kambŭi dog dapŭd, patut bayar duwŭh rupet. 8 Pak kambŭi pinaku anŭ dŭh tungang dog dapŭd, sianŭ adi nyikŭn kayuh kayuh anŭ adi brega patut dog taban ka yŭn bisambah ka diginŭ ayŭh dŭh siŭn dŭh bipayu adŭp-i mating naku kayuh adi-i nyikŭn anŭ. 9 “Di kaii jeja ka buat-rata, bait-i sapi, kaldi, biri, piraka, puan kah tadŭ tadŭ kayuh adi manyap, duwŭh naan ngara anŭ adi samah nang adŭp-i dapu patut dog taban ka yŭn bisambah. Sianŭ adi Tapa nang sarah patut bayar duwŭh rupet di sianŭ adi dŭh sarah. 10 “Kambŭi daya situju an nyikŭn kaldi, sapi, biri, puan kah tadŭ tadŭ dāng yŭn daya, ka dāng anŭ kabŭs puan kah biragan puan kah dog sirapas pinganyu, ka kambŭi saksi mating, 11 daya anŭ dŭh siŭn dŭh di ka tarun yŭn bisambah ka bipayu adŭp-i mating naku dāng daya anŭ. Kambŭi dāng anŭ dŭh dog naku, daya adi dapu dāng anŭ patut trima adŭ pinyirugi-i, ka sianŭ adi nyikŭn dāng anŭ dŭhsah bayar gati rugi; 12 pak kambŭi dāng anŭ sawŭ dog naku, daya anŭ dŭh siŭn dŭh an bayar gati rugi di daya adi dapu dāng anŭ. 13 Kambŭi dāng anŭ dog siŭ dāng tarun, sianŭ adi tukang nyikŭn-i an taban isin puan kah turang-i ndu saksi; ayŭh dŭhsah bayar gati rugi yŭn kayuh adi dog siŭ dāng tarun. 14 “Kambŭi daya nginjam dāng daya bŭkŭn ka dāng anŭ biragan puan kah kabŭs di tika daya adi dapu mating kiris, ayŭh dŭh siŭn dŭh an bayar gati rugi. 15 Pak kambŭi kayuh anŭ jadi di tika daya adi dapu-i agi, ayŭh dŭhsah bayar. Kambŭi-i dāng adi dog nyewa, rugi anŭ mbŭh dog bayar ngga rega sewa. 16 “Kambŭi dari piripong dayung tibŭn adi gibayuh bitunang, dari anŭ dŭh siŭn dŭh an bayar ayŭh ngga duit sawan ka sawŭn ayŭh. 17 Pak kambŭi sama dayung anŭ dŭh an bada ayŭh sawŭn anak-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar gati rugi di sama-i sikiang duit rega anak dayung tibŭn adi re banan. 18 “Nggen ukum kabŭs di tadŭ dayung adi ndai biruri karŭm. 19 “Nggen ukum kabŭs di dari adi birambang ngga dāng. 20 “Nggen ukum kabŭs di daya adi jugan sadis di tadŭ tadŭ tapa adi bŭkŭn, ripas so Aku adi TUHAN. 21 “Dŭhnyah ida ida puan kah kinanyuh daya pinami; ingat adŭp ngan ko daya pinami gŭh di Egypt. 22 Dŭhnyah ida ida ngga dayung uban puan kah anak tumang. 23 Kambŭi angān ida ida ngga ngara, Aku, adi TUHAN, re nam ngara kan ngara bagan mite turung so Aku, 24 ka Aku re baji ka siŭ angān darŭm perang. Sawŭn ngan re uban, ka anak ngan re tumang. 25 “Kambŭi angān nginjam duit di tadŭ tadŭ daya Ku adi sirata, dŭhnyah bada adŭp ngan mun daya adi tukang nginjam duit di daya yŭn an dapŭd anak duit. 26 Kambŭi angān tambit jipo daya ndu tandā janji ayŭh re bayar angān, angān dŭh siŭn dŭh nggen-i pari ka ayŭh sibayuh batŭh andu simŭdŭp, 27 sabab kaŭs-i anŭ adŭ kayuh adi pakai-i ngga nyiparas adŭp-i. Ani dinge re-i pakai ngga bŭŭs? Kan ayŭh bagan mite turung so Aku, Aku re nam ayŭh sabab Aku ati raru masi. 28 “Dŭhnyah nang pinganang arap rawan Tapa, ka dŭhnyah mangu tadŭ tadŭ pinguru ngan. 29 “Nggen di Aku pinganggen so gandom ngan, wain, ka inyo kanā ngan di tika adi mbŭh dog natu. “Nggen di Aku anak pinuai dari ngan. 30 Nggen di Aku anak bungas sapi ka anak bungas biri ngan. Bada sibungas anak dari-i rŭŭ ngga sindŭ-i sitŭkŭd ju andu, ka di andu adi mai jugan-i ka Aku. 31 “Angān inŭh daya Ku, jadi angān dŭh siŭn man dagin tadŭ tadŭ dāng adi dog siŭ dāng tarun; nggen dagin anŭ di kasong.

Pinyiruah 23

1 Dŭhnyah pigarau agah adi dŭh sawŭ, ka dŭhnyah gŭh nggen taksi kadong amai ramŭn an turung daya adi sarah. 2 Dŭhnyah tunda parad daya bagŭ di pingandai adi sarah, puan kah kan ngara nggen taksi adi rawan pinyitŭnggŭn. 3 Dŭhnyah marad ka daya sirata sabab ayŭh daya sirata darŭm ayŭh dog bisara. 4 “Kambŭi tipia angān kiris sapi puan kah kaldi pinganyu ngan ruah, tambit ka tŭd dāng anŭ ka yŭn-i. 5 Kambŭi kaldi-i rabu dog maret barang, turung ayŭh bada kaldi anŭ makat; dŭhnyah radus panu adŭ. 6 Kambŭi daya sirata dog bisara di yŭn daya bisara, dŭhnyah matŭn pinyitŭnggŭn so ayŭh. 7 Dŭhnyah nyarah daya kambŭi ayŭh dŭh sawŭ sarah, ka dŭhnyah gŭh nggen ukum kabŭs di tunduh daya adi dŭh sarah, amai Aku re ngukum tadŭ daya adi ndai pingandai arap adi mun anŭ. 8 Dŭhnyah trima suap, amai suap nutu batŭh daya so kayuh adi batur ka pirusak daya adi dŭh biyŭn sarah. 9 Dŭhnyah ida ida ngga daya pinami; angān mbŭh puan nyamki jadi daya pinami, amai adŭp ngan ko jadi daya pinami di Egypt. 10 “Sitŭkŭd nŭm sawa birŭmŭh biteya di tana ngan, ka ngatŭm buwa adi-i piruah. 11 Pak di sawa adi ju, dŭhnyah birŭmŭh di tana anŭ; dŭhnyah ndu tadŭ tadŭ kayuh adi timbu dieh. Daya sirata siŭn man tadŭ tadŭ kayuh adi timbu dieh, ka dāng dāng tarun siŭn gŭh tambit tadŭh-i. Ndai simŭnŭ gŭh ngga teya anggor ngan ka tŭngŭn kanā ngan. 12 “Nyiraja nŭm andu darŭm ndi minggu, pak dŭhnyah nyiraja di andu adi ju, isa urun ngan ngga daya pinami adi nyiraja yŭn ngan samŭn dāng ngan bisa rŭŭ di andu anŭ. 13 “Tunda meh sopŭrŭg kayuh adi Aku adi TUHAN ngan mbŭh nang di angān. Dŭhnyah bidua ka tapa bŭkŭn; nyabŭt dŭn ngara dŭhnyah gŭh. 14 “Bigawai pitaruh saba darŭm ndi sawa ngga kibās Aku. 15 Darŭm buran Abib, anŭ inŭh buran adi ngga angān ruah so Egypt, sita Gawai Ruti dŭh-Biragi nanyam adi Aku muko pesan di angān. Dŭhnyah man ruti adi dog ndai ngga ragi sitadŭn ju andu adi ngga gawai anŭ dog sita. Dŭhnyah dŭh taban sadis kan angān mandŭg di nyambah Aku. 16 “Sita Gawai Pingatŭm kan angān piguru ngatŭm buwa pimuruh ngan. “Sita Gawai Bari-Dawŭn di tipuh jaya, kan angān sun buwa so teya anggor ngga risŭn kanā ngan. 17 Barang sawa di tipuh taruh gawai anŭ, sopŭrŭg ngan adi dari dŭh siŭn dŭh mandŭg di nyambah Aku, adi TUHAN Tapa ngan. 18 Dŭhnyah jugan ruti adi biragi kan angān nyadis dāng ka Aku. Ramak dāng dāng adi mbŭh dog nyadis yŭn Ku darŭm so-taruh gawai ati, dŭh siŭn dog nyikŭn ndŭg isan isan andu jawa ndi. 19 “Barang sawa taban ka darŭm ramin TUHAN adi Tapa ngan buwa bungas adi siabo kana adi angān ngatŭm. “Dŭhnyah tanŭk anak biri puan kah anak kambing darŭm sisuh sindŭ-i. 20 “Aku re pait ndi naan malaikat bada panu diŭ so angān da grindung angān di aran, ka nguru angān ka tarun anŭ adi Aku mbŭh sidia. 21 Dingah ayŭh ka tunda pinganang-i. Dŭhnyah rawan ayŭh, amai Aku mbŭh pait ayŭh, ka ayŭh dŭh re apun daya adi birawan. 22 Pak Kambŭi angān tunda pinganang-i ka ndai sopŭrŭg kayuh adi Aku pesan, Aku re rawan sopŭrŭg pinganyu ngan. 23 Malaikat Ku re diŭ panu so angān ka re taban angān mŭrŭt tarun tana daya Amor, daya Hitti, daya Periz, daya Canaan, daya Hivi, ngga daya Jebus, ka Aku re pirabur ngara. 24 Dŭhnyah mutu ubak ngan ka tapa tapa ngara puan kah nyambah-i, ka dŭhnyah gŭh tunda adat pinyabah ngara. Pirabur sopŭrŭg tapa ngara, ka mata sopŭrŭg uros-batuh pirapu' ngara. 25 Kambŭi angān nyambah Aku adi TUHAN ngga Tapa ngan, Aku re nyiberkat angān ngga pinguman ngga piin ka kadi sopŭrŭg andam udar ngan. 26 Di tarun tana ngan mating dayung re bubu puan kah aboh. Aku re nggen umbur adi ambu di angān. 27 “Aku re bada daya daya adi rawan angān taru di Aku; Aku re bada riruk daya adi angān rawan, ka Aku re bada sopŭrŭg pinganyu ngan bu taru angān. 28 Aku re bada pinganyu ngan kandang-kandŭ taru. Aku re pibu daya Hivi, daya Canaan, ka daya Hitti darŭm angān masang panu. 29 Aku dŭh re pibu ngara darŭm tipuh ndi sawa, amai kambŭi Aku ndai simŭnŭ tarun tana anŭ re engan, ka dāng dāng tarun re jadi paŭh bagŭ ka nyusah angān. 30 Pak Aku re mupok pibu ngara ndŭg ka angān mbŭh bitambah bagŭ, sadang kiang ngga dapu tarun tana anŭ. 31 Aku re nambah buka baat tana ngan da bayah so Tanjung Aqaba ndŭg rawŭt Mediterranean, ka so tarun tana-pajam ndŭg Yang Euphrates. Aku re bada angān bikuasa di tunduh bara daya adi rŭŭ di tarun tana anŭ, ka angān re pibu ngara darŭm angān masang. 32 Dŭhnyah ndai tadŭ mun pekat-janji ngga ngara puan kah ngga tapa tapa ngara. 33 Dŭhnyah bada ngara anŭ rŭŭ di rais ngan, amai kambŭi ngara rŭŭ bigaur ngga angān, ngara bisa bada angān bidosa rawan Aku. Kambŭi angān nyambah tapa ngara, anŭ re jadi jarat adi bisa kudog adŭp angān.”

Pinyiruah 24

1 TUHAN nang di Moses, “Maad ka darŭd tudu Aku, kuu ngga Aaron, Nadab, Abihu, ngga ju puru naan pinguru daya Israel; ka mutu nyambah Aku, kan angān gi-mua juan ngan so Aku. 2 Kuu sadi adŭ adi siŭn mandŭg nyindŭk Aku. Ngara adi bŭkŭn dŭh siŭn. Bara daya bagŭ dŭh sikari kari siŭn maad darŭd ati.” 3 Moses di ka nyuse sopŭrŭg pesan ngga sopŭrŭg atur-adat TUHAN di sopŭrŭg daya, ka sopŭrŭg daya samah nam, “Kieh re ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN mbŭh kidaan.” 4 Moses nuris sopŭrŭg pesan TUHAN. Isan isan andu jawa ndi Moses ndai ndi mija-sambah di sigŭn darŭd ka pijog simŭng duwŭh batuh baga; batuh batuh anŭ sirati-i simŭng duwŭh tibaran-asar Israel. 5 Komŭnŭ ayŭh pait bara dari adi mara bada badang sadis ka TUHAN, ka nyadis kudu kudu sapi ndu sadis bidingan. 6 Moses tambit sitangah utung so deya dāng anŭ ka na-i darŭm kudu kudu makuk; ka tadŭh anŭ ayŭh ngga naui mija-sambah anŭ. 7 Komŭnŭ ayŭh tambit surat simanya, di yŭn sopŭrŭg pesan TUHAN mbŭh dog nuris, ka basa-i ngga sirŭŭn bana di bara daya. Ka bara daya nang, “Kieh an tunda pinganang TUHAN ka ndai sopŭrŭg kayuh adi Ayŭh mbŭh pesan.” 8 Komŭnŭ Moses tambit deya adi darŭm makuk makuk anŭ ka masik-i di daya bagŭ. Ayŭh nang, “Ati inŭh deya adi natu simanya adi TUHAN mbŭh ndai ngga angān kan Ayŭh nggen sopŭrŭg pesan ati.” 9 Moses, Aaron, Nadab, Abihu, ngga ju puru naan pinguru daya Israel maad darŭd, 10 ka ngara kiris Tapa daya Israel. Di yŭn-I mijog agi kayuh mun aran batuh nilam, adi biru mun rangit. 11 Tapa dŭh bada bara pinguru Israel anŭ kinaman. Ngara kiris Tapa, ka komŭnŭ samah man nok. 12 TUHAN nang di Moses, “Mandŭg tudu Aku di darŭd, ka sitadŭn kuu digiti, Aku re nggen di kuu duwŭh kiping batuh adi yŭn Aku muko nuris sopŭrŭg ukum-adat ngga ngajar bara daya.” 13 Moses ngga pinurung-i Joshua sidia adŭp-i, ka Moses piguru maad darŭd kudus anŭ. 14 Moses nang di bara pinguru, “Kajŭn digiti ndŭg ka kieh pari. Aaron ngga Hur agi digiti ngga angān. Kambŭi agi daya biyŭn kaii ngga dingan-i, ngara siŭn turung di ngatur.” 15 Moses maad Darŭd Sinai, ka abun nutu darŭd anŭ. 16-17 Jawa bragah TUHAN mūn ka darŭd anŭ. Di piningga daya Israel, jawa anŭ mun jireb apui adi sakŭt di tibung darŭd anŭ. Abun anŭ nutu darŭd nŭm andu. Ka di andu adi ju TUHAN bagan Moses so abun. 18 Moses maad ka sambu darŭd ka mŭrŭt abun anŭ, ka rŭŭ diginŭ pat puru andu pat puru ngarŭm.

Pinyiruah 25

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Kidaan di daya Israel da jugan pinganggen ka Aku. Kambat tadŭ mun pinganggen adi daya raan nggen. 3 Pinganggen anŭ inŭh mas, pirak, ka timaga; 4 banang linen; buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh; banang adi dog ndai so buruh kambing; 5 kurit dari biri adi dog nyamŭk bireh; birurang adi duduh; kayuh acacia; 6 inyo yŭn prita; rapah rapah adi ngga gaur inyo kudus ka yŭn kimanyan adi buuh ramak; 7 batuh akek bireh ka batuh batuh brega adi bŭkŭn adi re dog pirakat di efod Imam Bās ka di tutu sudo-i. 8 Daya bagŭ dŭh siŭn dŭh ndai Bari yŭn Ku, isa Aku bisa rŭŭ bigaur ngga ngara. 9 Ndai Bari anŭ ka sopŭrŭg pingakas-i nanyam suto adi Aku re kiren di kuu. 10 “Ndai ndi pati so kayuh acacia, adi 110 sentimita ambu-i, 66 sentimita buka-i, ka 66 sentimita bigatung-i. 11 Marut darŭm ka sapa-i ngga tigŭrŭ mas ka ndai jiri-i so mas maning-i. 12 Ndai pat sigarong pinawid so mas ka pirakat-i di so-pat kaja-i, samŭn duwŭh sigarong di so-duwŭh parad-i. 13 Ndai pinawid pinawid so kayuh acacia ka marut-i ngga mas 14 ka kasŭk pinawid pinawid anŭ di rubang sigarong sigarong anŭ di so-duwŭh parad pati anŭ. 15 Pinawid anŭ an dog tandah di rubang sigarong ka dŭh siŭn dog kadi. 16 Komŭnŭ misŭn di darŭm pati anŭ duwŭh kiping batuh adi Aku re nggen di kuu, adi yŭn Pinyipesan agi dog nuris. 17 “Ndai ndi sakŭb yŭn pati anŭ so tigŭrŭ mas, adi 110 sentimita anjong-i ka 66 sentimita buka-i. 18 Ndai duwŭh cherubim so mas adi dog maba, 19 ndi yŭn barang parad tŭbŭn sakŭb pati anŭ. Ndai so-duwŭh cherubim anŭ bada sinyadi ngga adŭp sakŭb. 20 Ngatur cherubim cherubim anŭ da situra jawin ngga dingan-i di tunduh sakŭb, ka urad ngara adi tiburai an nutu sakŭb pati anŭ. 21 Misŭn so-duwŭh kiping batuh anŭ di darŭm Pati ka nutu-i ngga sakŭb anŭ. 22 Aku re bidapŭd ngga kuu diginŭ, ka so sambu sakŭb di asah duwŭh cherubim anŭ Aku re nggen di kuu ukum ukum-adat Ku yŭn daya Israel. 23 “Ndai ndi mija so kayuh acacia, adi 88 sentimita anjong-i, 44 sentimita buka-i, ka 66 sentimita bigatung-i. 24 Marut mija anŭ ngga tigŭrŭ mas ka ndai jiri mas maning-i. 25 Ndai triding mija anŭ da 7. 5 sentimita tabar-i ka ndai jiri-i so mas da maning triding-i. 26 Ndai pat sigarong so mas yŭn mija anŭ: ka pirakat-i di so-pat sikuh di yŭn kaja-i. 27 Sigarong adi yŭn kasŭk pinawid adi re ngga tawid mija anŭ an dog pirakat sindŭk triding-i. 28 Ndai pinawid so kayuh acacia ka marut-i ngga mas. 29 Ndai pinggen, saker, gabuk, ka makuk adi re dog pakai yŭn sadis wain. Sopŭrŭg pimakai anŭ an dog ndai so tigŭrŭ mas. 30 Mija anŭ an dog na di tura ka jawin Pati Simanya, ka di tunduh-i an ari agi ruti kudus adi dog jugan ka Aku. 31 “Ndai ndi rika prita so tigŭrŭ mas. Ndai bangan-i ka betang-i ngga mas adi dog maba; butik bunga pingabuh-i samŭn pusu pusu ngga rarak bunga, an da sinyadi ngga adŭp rika. 32 Nŭm daan-i siŭn dog nganjak di tigang-i, taruh di bait, taruh di tauh. 33 Barang daan anŭ inŭh an biyŭn taruh butik bunga dog ndai mun gaya rarak almond ka agi pusu ngga rarak-i. 34 Rawas rika prita anŭ an biyŭn pat butik bunga dog ndai mun rarak almond ngga pusu ka rarak-i. 35 Diginŭ an agi ndi pusu di ribo so-taruh anjak daan-i. 36 Sinadan pusu, daan rawas, ka rika prita an dog ndai so mas adi dog maba da sinyadi ngga abuh-i. 37 Ndai ju prita yŭn rika prita anŭ ka pijog isa-i nyekar tura ka jawin. 38 Ndai dudu satip ka par par-i so tigŭrŭ mas. 39 Pakai 35 kilogram tigŭrŭ mas ngga ndai rika prita anŭ samŭn sopŭrŭg pingakas-i. 40 Nakit ndai sopŭrŭg-i nanyam suto anŭ adi Aku muko kiren di kuu di darŭd.

Pinyiruah 26

1 “Ndai tura ka darŭm Bari TUHAN, Bari Ku, pakai simŭng rambar banang linen adi duduh adi nakit dog nanun ngga tiburi buruh biri adi biru, bēng ka bireh, ka ngabuh-i ngga butik butik gayŭn cherubim. 2 Bada-i nyimati, ambu-i 12 mita, ka ramba-i 2 mita. 3 Nyiit bada bitubu rimŭh rambar da jadi ndi tŭngŭn banang; ka ndai simŭnŭ gŭh ngga anŭ adi rimŭh adi bŭkŭn. 4 Ndai kajit kajit-i pakai banang adi biru di bŭngŭn rambar di tura ka sapa di barang tŭngŭn banang. 5 Ndai rimŭh puru kajit di rambar banang adi numbor ndi di sibungas tŭngŭn banang, ka rimŭh puru kajit di sikasŭn rambar di tŭngŭn banang adi numbor duwŭh. 6 Ndai rimŭh puru sikait mas ngga tubu duwŭh tŭngŭn banang anŭ da jadi ndi. 7 “Ndai tutu Bari TUHAN ngga simŭng ndi rambar banang adi dog ndai so buruh kambing. 8 Ndai sopŭrŭg-i bada nyimati, 13 mita ambu, ka 2 mita ramba. 9 Nyiit bada bitubu rimŭh rambar bada jadi ndi tŭngŭn banang, ka adi nŭm rambar samah gŭh an dog ndai simŭnŭ. Ngupet nyinuwŭh rambar adi numbor nŭm da nutu rawa Bari TUHAN. 10 Pirakat rimŭh puru kajit di bŭngŭn sikasŭn rambar ndi tŭngŭn banang, ka rimŭh kajit di bŭngŭn tŭngŭn banang anŭ ndi. 11 Ndai rimŭh puru sikait timaga ka na-i di kajit kajit anŭ ngga tubu so-duwŭh tŭngŭn banang anŭ bada jadi ndi tutu. 12 Kideng rambun banang adi sitangah tura ka punok Bari. 13 Rambun banang adi 50 sentimita an dog kideng da kirurung Bari ngga nutu-i. 14 “Ndai duwŭh dinge tutu, ndi so kurit dari biri adi dog nyamŭk bireh, ka ndi dog ndai ngga birurang adi duduh, ndu tutu di tura ka tunduh. 15 “Ndai sibukah sibukah nyipijog yŭn Bari so kayuh acacia. 16 Barang sibukah an 4 mita ambu-i, ka 66 sentimita buka-i, 17 ngga sikuan sikuan adi sipasang, isa dudu sibukah anŭ bisa mijog bitubu. Sopŭrŭg sibukah an biyŭn sikuan. 18 Ndai duwŭh puru sibukah di tura ka siratan Bari, 19 ka pat puru bangan pirak siŭn dog na di punda-i; duwŭh bangan yŭn barang sibukah adi ngga mangan sikuan. 20 Ndai duwŭh puru sibukah tura ka utara Bari 21 ka pat puru bangan pirak, duwŭh di punda barang sibukah. 22 Yŭn punok Bari tura ka barat ndai nŭm sibukah, 23 ka duwŭh sibukah yŭn barang sikuh-i. 24 Sibukah sibukah sikuh an dog tubu di sagān ka dog tubu ndŭg sambu. Sibukah anŭ adi duwŭh yŭn sikuh an dog ndai simŭnŭ. 25 Jadi mai sibukah ngga simŭng nŭm bangan pirak-i, duwŭh di punda barang sibukah. 26 “Ndai simŭng rimŭh parang so kayuh acacia; rimŭh yŭn sibukah tura ka parad ndi Bari. 27 Rimŭh yŭn sibukah di parad anŭ ndi, ka rimŭh yŭn sibukah di tŭbŭn tura ka barat, di tura ka punok. 28 Parang yun an dog na di sitangah ajog sibukah, so ndi tŭbŭn Bari ndŭg tŭbŭn anŭ ndi. 29 Sibukah an dog marut ngga mas ka dog pirakat sigarong mas dieh ngga bitan parang, adi an dog marut gŭh ngga mas. 30 Pijog Bari anŭ nanyam ka suto adi Aku ko kiren di kuu di darŭd. 31 “Ndai tabir so banang linen adi duduh adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, bēng ka adi bireh. Ngabuh-i ngga butik butik gayŭn cherubim. 32 Kideng-i di pat tiang kayuh acacia adi ko dog marut ngga mas, adi agi sikait dieh, ka dog piguru di pat bangan pirak. 33 Na tabir anŭ di ribo jari sikait di ribo tanja Bari, ka na di punok tabir anŭ Pati Simanya adi agi duwŭh kiping batuh darŭm-i. Tabir anŭ re ngga nyidŭrŭ Yŭn Kudus so Yŭn adi Siabo Kudus. 34 Na sakŭb Pati Simanya. 35 Di sapa Yŭn adi Siabo Kudus na ndi mija tura ka utara Bari, ka rika prita tura ka siratan. 36 “Yŭn tiban Bari, ndai tabir so banang linen adi duduh adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, bēng, ngga bireh ka dog ngabuh ngga butik bunga jiit. 37 Yŭn tabir ati, ndai rimŭh tiang so kayuh acacia adi dog marut ngga mas ka an agi sikait mas dieh; ndai rimŭh bangan timaga yŭn tiang tiang anŭ.

Pinyiruah 27

1 “Ndai ndi mija-sambah so kayuh acacia. Bada-i misagi, 2. 2 mita ambu ka 2. 2 mita buka-i, ka 1. 3 mita bigatung. 2 Ndai junggir di tunduh so-pat sikuh-i. Junggir anŭ an sinyadi ngga mija-sambah anŭ ka dog marut ngga timaga. 3 Ndai priok yŭn na apŭk adi pirinyo, ndai sanduk, makuk, sikait, ka tipaku apui. Sopŭrŭg pingakas ati an dog ndai so timaga. 4 Ndai ndi radai timaga ka na pat sigarong pinawid timaga di sikuh sikuh-i. 5 Na radai timaga anŭ di sagān triding mija-sambah, di sitangah ajog mija-sambah anŭ. 6 Ndai pinawid so kayuh acacia ka marut-i ngga timaga, 7 ka kasŭk-i di sigarong adi di sikuh mija-sambah kan-i dog tawid. 8 Ndai mija-sambah anŭ so papan ka bada-i bigagong, nanyam suto adi mbŭh Aku kiren di kuu di darŭd. 9 “Yŭn Bari-Ku, ndai buwang ngga tabir banang linen adi duduh. Buwang di tura ka siratan an 44 mita ambu-i, 10 dog pijog ngga duwŭh puru tiang timaga di duwŭh puru bangan adi dog ndai so timaga, ngga sikait ka anak parang adi dog ndai so pirak. 11 Ndai simŭnŭ gŭh ngga buwang tabir di tura ka utara. 12 Di parad tura ka barat banang tabir anŭ an 22 mita ambu-i, ngga simŭng tiang ka simŭng bangan. 13 Parad tura ka timor adi so nŭŭh mŭrŭt ruah, buka buwang anŭ an 22 mita gŭh. 14-15 Di barang parad tiban anŭ, banang tabir an 6. 6 mita, pakai taruh tiang ngga taruh bangan. 16 Jadi ndu tiban-i, tabir anŭ an 9 mita ambu-i, dog ndai so banang linen adi duduh ka adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, bēng, ka adi bireh, ka dog ngabuh ngga butik bunga jiit. Anŭ an dog pijog ngga pat tiang di pat bangan. 17 Sopŭrŭg tiang adi maning buwang anŭ an dog tubu ngga anak parang pirak, ka dudu sikait anŭ an dog ndai so pirak, ka bangan-i dog ndai so timaga. 18 Jadi buwang anŭ an 44 mita ambu-i, 22 mita buka-i, ka 2. 2 mita bigatung. Banang tabir anŭ an dog ndai so banang linen adi duduh, ka bangan-i an dog ndai so timaga. 19 Sopŭrŭg pingakas adi dog pakai darŭm Bari TUHAN ka pagu pagu yŭn Bari TUHAN ka yŭn buwang an dog ndai so timaga. 20 “Bada daya Israel taban ka kuu inyo kanā adi siabo kana yŭn prita anŭ, isa-i bisa dog tung barang singumi andu. 21 Aaron ngga anak anak dari-i an pijog prita anŭ di darŭm Bari-Ku, tura ka sapa tabir adi di jawin Pati Simanya. Diginŭ di yŭn Ku, prita anŭ an sakŭt so singumi andu ndŭg isan isan. Pesan ati an adu adu dog sita daya Israel ngga bara sesang ngara.

Pinyiruah 28

1 “Bagan kaka mu Aaron ngga bara anak-i, Nadab, Abihu, Eleazar, ka Ithamar. Nyidŭrŭ ngara so bara daya Israel, isa ngara bisa jadi imam yŭn Ku. 2 Ndai piraka imam yŭn jurud mu Aaron, ngga ngabuh ayŭh da tatŭng dog stabi. 3 Bagan sopŭrŭg daya adi Aku ko nggen pimandai ngga ndai kraja, ka bada ngara ndai piraka Aaron, siŭn ayŭh dog garar jadi imam yŭn Ku. 4 Kidaan di ngara da ndai tutu-sudo, efod, jipo-ambu, jipo adi biyŭn butik bunga jiit, bubok, ka bŭŭng kupong. Ngara an ndai piraka piraka imam anŭ yŭn jurud mu Aaron ngga bara anak dari-i, isa ngara bisa jadi imam yŭn Ku. 5 Ngara adi ndai sopŭrŭg kayuh anŭ an pakai banang buruh biri adi biru, bēng, ka bireh, tiburi mas, ka banang linen adi duduh. 6 “Ngara an ndai efod anŭ so banang buruh biri adi biru, bēng, ka bireh, tiburi mas, ka banang linen adi duduh, adi dog ngabuh ngga butik bunga jiit. 7 Duwŭh song kawin yŭn efod anŭ an dog pirakat di so-duwŭh parad tura ka tigang. 8 Abŭt kupong adi nakit dog nanun so kayuh adi samah mun anŭ an dog pirakat da sinyadi ngga efod anŭ. 9 Tambit duwŭh sirah batuh akek bireh ka mŭŭt dieh dŭn bara anak Jacob adi simŭng-duwŭh naan, 10 nanyam susud ngara bijurud. Nŭm di batuh ndi, ka nŭm di batuh anŭ ndi. 11 Bada ndi naan tukang batuh-brega da mŭŭt di duwŭh batuh anŭ dŭn bara anak Jacob, ka pirakat batuh batuh anŭ di sinangan mas. 12 Na batuh batuh anŭ di song kawin efod ngga kiren simŭng duwŭh tibaran-asar daya Israel. Simŭnŭ Aaron re taban dŭn dŭn ngara di kawin-i, isa Aku, adi TUHAN re adu adu ingat ngara adi daya Ku. 13 Ndai duwŭh sinangan mas, 14 ka duwŭh parik adi dog ndai so tigŭrŭ mas, ka dog nyarat da mun taris, ka pirakat-i di sinangan mas anŭ. 15 “Ndai ndi tutu-sudo yŭn Imam Bās, pakai-i ngga jiroh pinyiraan Tapa. Anŭ an dog ndai so kayuh kayuh anŭ adi dog pakai ngga ndai efod ka adi samah butik bunga jiit-i. 16 Tutu-sudo anŭ an misagi kan dog ngupet nyinuwŭh, an 22 sentimita ambu, ka 22 sentimita ramba-i. 17 Ndai pat baris batuh batuh brega di tunduh-i; di baris adi numbor ndi na ndi batuh delima, ndi batuh topaz, ka ndi batuh garnet; 18 Di baris adi numbor duwŭh, na ndi batuh zamrud, ndi batuh nilam, ka ndi batuh itan; 19 Di baris numbor taruh, na ndi batuh firus, ndi batuh akek ka ndi batuh kecubung. 20 Ka di baris numbor pat na ndi batuh beril, ndi batuh akek bireh ka ndi batuh jasper. Sopŭrŭg anŭ an dog pirakat di sinangan mas. 21 Di barang sirah batuh adi simŭng duwŭh anŭ an dog mŭŭt dŭn barang ndi naan so bara anak Jacob, ngga ngarun tibaran-asar daya Israel. 22 Yŭn tutu-sudo, ndai parik so tigŭrŭ mas ka bada-i bikaring mun taris. 23 Ndai duwŭh sigarong mas ka pirakat-i di so-duwŭh sikuh tura ka sambu tutu-sudo anŭ, 24 ka mŭŭng so-duwŭh parik mas anŭ di duwŭh sigarong anŭ. 25 Mŭŭng so-duwŭh tŭbŭn parik anŭ di duwŭh sinangan mas anŭ, komŭnŭ pirakat-i di tura ka jawin di song kawin efod anŭ. 26 Komŭnŭ, ndai duwŭh sigarong mas ka pirakat-i di sikuh sigŭn tutu-sudo parad ka darŭm ngapid efod anŭ. 27 Ndai dinge duwŭh sigarong mas, ka pirakat-i di sigŭn song efod tura ka jawin sindŭk tigurang-i, ka di sambu abŭt kupong adi nakit dog nanun. 28 Mŭŭng sigarong tutu-sudo di sigarong efod ngga taris adi biru, isa tutu-sudo tagap di sambu abŭt kupong ka dŭh bisa rudos. 29 “Kan Aaron mŭrŭt ka Yŭn Kudus, ayŭh an pakai tutu-sudo anŭ adi yŭn dŭn dŭn tibaran-asar daya Israel dog mŭŭt, isa Aku adi TUHAN ari ingat daya Ku. 30 Na Urim ngga Thummim di tutu-sudo anŭ, isa Aaron taban-i kan ayŭh mandŭg ka yŭn kudus Ku. Di tika adi mun anŭ ayŭh dŭh siŭn dŭh an ari nēn tutu-sudo anŭ, isa ayŭh bisa kidaan pinyiraan Ku di daya Israel. 31 “Jipo-ambu adi dog nēn tura ka darŭm efod, an dog ndai so tigŭrŭ banang buruh biri adi biru. 32 An agi rubang yŭn ubak, ka rubang tungo an dog nyigiren isa dŭh tatas. 33-34 Di sigŭn jipo-ambu anŭ na abuh tunda gayŭn buwa delima pakai banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh; bisarŭt ngga anak anak ruseng mas. 35 Aaron an pakai jipo-ambu anŭ darŭm-i nyiraja jadi imam. Kan ayŭh di ka yŭn Ku di Yŭn Kudus puan kah kan ayŭh ruah so nŭ, jawŭn ruseng anŭ re dog dingah daya, ka ayŭh dŭh re dog siŭ. 36 “Ndai ndi abuh so tigŭrŭ mas ka mŭŭt di tunduh-i, ‘Kudus yŭn TUHAN.’ 37 Mŭŭng abuh anŭ tura ka jawin bubok pakai taris adi biru. 38 Aaron an pakai-i di arŭ-i, isa Aku, adi TUHAN, bisa trima sopŭrŭg pinganggen adi daya Israel nitah ka Aku, sunggu-i ngara bo agi adi ndai sarah darŭm jugan-i ka Aku. 39 “Nanun jipo Aaron ngga bubok-i so banang linen adi duduh, ka mŭnŭ gŭh bŭŭng kupong dog ngabuh ngga butik bunga jiit. 40 “Ndai jipo, bŭŭng kupong ka tupi yŭn bara anak dari Aaron, ngga ngabuh ngara da tatŭng dog stabi. 41 Kasŭk piraka anŭ di jurud mu Aaron, samŭn bara anak dari-i. Ripas anŭ, garar ka nyikudus ngara ngga inyo kanā isa ngara bisa jadi imam yŭn Ku. 42 Ndai sinjang rajut yŭn ngara so banang linen; ambu-i an so kupong nutu pŭŭh, ngga nutu pinyidasa ngara. 43 Aaron ngga bara anak dari-i dŭh siŭn dŭh ari pakai sinjang rajut anŭ kan ngara di ka Bari-Ku, puan kah kan ngara tudu mija-sambah di ndai kraja imam di Yŭn Kudus, isa ngara dŭh tatŭng rapā ka dog siŭ. Ati inŭh atur adat adi tatap yŭn Aaron ngga bara sesang-i.

Pinyiruah 29

1 “Ati inŭh kayuh adi kuu patut ndai di Aaron ngga bara anak dari-i ngga nyikudus ngara da jadi imam yŭn Ku. Tambit ndi pŭrŭng anak dari sapi ka duwŭh pŭrŭng dari biri adi pidanah. 2 Pakai tibaduk gandom adi siabo kana, pak dŭh biragi, ka ndai ruti adi bigaur ngga inyo kanā, kada-i dŭh, ka kada-i mun biskit adi dog susen inyo dieh. 3 Na sopŭrŭg anŭ di darŭm bakur ka jugan-i ka Aku kan kuu nyadis dari sapi ka duwŭh dari biri anŭ. 4 “Taban Aaron ngga bara anak-i ka tiban Bari-Ku, ka bada ngara mamuh pakai adat mamuh. 5 Komŭnŭ kibarui Aaron ngga piraka Imam: jipo, jipo-ambu adi dog nunduh ngga efod, ka tutu-sudo, ngga abŭt kupong. 6 Bada ayŭh pakai bubok anŭ ka mŭŭng dieh tandā pinyikudus anŭ adi dog mŭŭt ‘Kudus yŭn TUHAN’ dieh. 7 Komŭnŭ tambit inyo kudus, ka ren di ubak-i, ngga nginyo ayŭh. 8 “Taban bara anak dari-i ka kasŭk jipo di ngara; 9 Bada ngara pakai bŭŭng kupong anŭ ka mŭŭng tupi di ubak ngara. Simŭnŭ inŭh kuu garar Aaron ngga bara anak dari-i. Ngara ngga bara sesang ngara re adu adu jadi imam yŭn Ku. 10 “Taban dari sapi anŭ ka rawa Bari-Ku ka bada Aaron ngga bara anak dari-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 11 Siŭ dari sapi anŭ di yŭn kudus Ku di tiban Bari Ku. 12 Tambit kada deya dari sapi anŭ ka ngga trinju tangan mu nyatek ka na-i di junggir mija-sambah. Komŭnŭ ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah anŭ. 13 Ko anŭ, kadi sopŭrŭg ramak adi marut isi pŭrŭng, parad atin adi siabo kana, ka so-duwŭh atin tipareng-i adi agi ramak dieh, ka badang sopŭrŭg anŭ di tunduh mija-sambah ndu sadis ka Aku. 14 Pak badang sopŭrŭg isin dari sapi anŭ, kurit, ka kuboi di sapa tarun yŭn bibari. Anŭ inŭh sadis ngga taran dosa bara imam. 15 “Tambit ndi dari biri so dupan dari biri anŭ ka bada Aaron ngga bara anak-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 16 Siŭ biri anŭ, taŭ deya-i ngga nyijuh so-pat parad mija-sambah anŭ. 17 Ndai bagŭ tatad so pŭrŭng dari biri anŭ; ngu isi isi pŭrŭng-i samŭn kaja kaja-i, ka nugung sopŭrŭg anŭ di tunduh ubak-i samŭn tatad adi bŭkŭn. 18 Badang pŭrŭng dari biri anŭ di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng Ku. 19 “Tambit dari biri anŭ adi bŭkŭn, anŭ inŭh dari biri adi dog pakai ngga pimanu adat nitah. Bada Aaron ngga bara anak-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 20 Siŭ biri anŭ, ka tambit kada deya-i ka susen-i di dawŭn kajit tauh Aaron samŭn tung bara anak-i, ka susen gŭh di sindŭ trinju tangan tauh samŭn di sindŭ trinju kaja tauh ngara. Komŭnŭ nŭŭh nyijuh tadŭh deya anŭ di so-pat parad mija-sambah. 21 Tambit kada deya anŭ adi agi di tunduh mija-sambah, kada inyo kudus, ka masik-i di tunduh Aaron ka di piraka-i ka ndai simŭnŭ gŭh di bara anak-i ka di piraka ngara. Aaron, ngga bara anak-i, ka piraka ngara re dog nitah yŭn Ku. 22 “Nading kadi sopŭrŭg ramak dari biri anŭ, koi-i adi piramak, ka ramak adi marut isi pŭrŭng, parad atin adi siabo kana, so-duwŭh atin tipareng adi agi ramak dieh, ka pŭŭh tauh-i. 23 Tambit so darŭm bakur ruti anŭ adi mbŭh dog jugan ka Aku, ndi baru ruti so barang masam ruti adi agi diginŭ: ndi baru ruti adi mbŭh dog ndai ngga inyo kanā ka ndi adi dŭh dog gaur ngga inyo kanā ka ndi biskit. 24 Na sopŭrŭg pinguman anŭ di tangan Aaron ngga bara anak-i ka bada ngara jugan-i ka Aku ndu pinganggen adi grua. 25 Komŭnŭ tambit pinguman anŭ so ngara ka badang-i di tunduh mija-sambah, nunduh sadis badang, ndu sadis pinguman ka Aku. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng Ku. 26 “Tambit sudo dari biri anŭ ka jugan-i ka Aku ndu pinganggen adi grua. Sudo anŭ inŭh tung jangān. 27 “Kan imam dog garar, sinadan isin sudo ngga pŭŭh dari biri adi dog pakai di pinyigarar an dog jugan ka Aku ndu pinganggen adi grua ka dog nyidŭrŭ yŭn bara imam. 28 Pingatur Ku adi tatap inŭh kan daya ndai sadis bidingan, sudo ka pŭŭh dāng anŭ dog dapu bara imam. Anŭ inŭh pinganggen daya di Aku, adi TUHAN. 29 “Piraka imam adi Aaron dapu an dog nggen di bara anak dari-i ripas ayŭh kabŭs, siŭn ngara nen-i di andu ngara dog garar. 30 Anak Aaron adi gati ayŭh jadi imam adi mŭrŭt ka darŭm Bari-Ku ka adi ndai kraja di Yŭn Kudus siŭn nēn piraka anŭ sitŭkŭd ju andu. 31 “Tambit isin dari biri anŭ adi ko dog pakai di pinyigarar Aaron ngga bara anak-i ka rabus-i di tarun yŭn adi kudus. 32 Ngara an man dagin anŭ di tiban Bari-Ku ngga ruti anŭ adi dŭm darŭm bakur. 33 Ngara siŭn man tadŭ tadŭ pinguman adi ko dog pakai di adat pingapun sarah di andu pinyigarar ngara. Kaŭs-i bara imam adŭ adi siŭn man pinguman anŭ, amai-i kudus. 34 Kambŭi agi dagin puan kah ruti dŭm dŭh abo dog man ngga isan isan, pinguman anŭ an dog badang bada rŭpŭg; dŭh siŭn dog man, amai-i kudus. 35 “Ndai adat pinyigarar yŭn Aaron ngga bara anak-i sitŭkŭd ju andu nanyam adi ko Aku kidaan di kuu. 36 Barang andu kuu dŭh siŭn dŭh jugan ndi dari sapi ndu sadis taran dosa. Anŭ re pibisig mija-sambah. Komŭnŭ nginyo mija-sambah ngga inyo kanā ngga bada-i kudus. 37 Ndai simŭnŭ barang andu sitŭkŭd ju andu. Simŭnŭ mija-sambah re jadi batur batur kudus, ka tadŭ tadŭ daya puan kah tadŭ tadŭ kayuh adi tama mija-sambah anŭ re binasa da kuasa pinyikudus-i. 38 “Barang andu ka adu adu, nyadis di tunduh mija-sambah anŭ duwŭh pŭrŭng anak biri adi ndi sawa umbur-i. 39 Nyadis ndi pŭrŭng anak biri isan isan ka ndi ngga arong singumi andu. 40 Samah ngga anak biri adi sibungas-i jugan gŭh ndi kilogram tibaduk gandom adi siabo kana ngga ndi lita tigŭrŭ inyo kanā. Ren ndi lita wain ndu sadis. 41 Nyadis anak biri anŭ adi numbor duwŭh ngga singumi andu, ka jugan samah ngga kiang adi tejah gŭh tibaduk gandom, inyo kanā, ka wain bada nyikiang sukad-i ngga anŭ adi mbŭh dog jugan ngga isan isan. Anŭ inŭh sadis pinguman adi dog jugan ka Aku, adi TUHAN, ka dagŭn-i pimunos asŭng Ku. 42 Kuu ngga bara sesang mu an ari jugan sadis badang anŭ ka Aku, di tiban Bari-Ku. Diginŭ Aku re bidapŭd ngga bara daya Ku ka minyu di kuu. 43 Diginŭ Aku re bidapŭd ngga bara daya Israel, ka sekar jawa bragah Ku re bada tarun anŭ kudus. 44 Aku re bada Bari anŭ ka mija-sambah anŭ kudus, ka Aku re nyidŭrŭ Aaron ka bara anak dari-i da jadi imam yŭn Ku. 45 Aku re rŭŭ bigaur ngga bara daya Israel, ka re jadi Tapa ngara. 46 Ngara re puan nang Aku ati TUHAN adi Tapa ngara adi ko taban ngara ngga ruah so Egypt isa Aku bisa rŭŭ di ruang ngara. Aku TUHAN adi Tapa ngara.

Pinyiruah 30

1 “Ndai ndi kija so kayuh acacia yŭn badang kimanyan. 2 Ndai-i bada misagi pat, anŭ inŭh 45 sentimita anjong-i ka 45 sentimita buka-i, ka 90 sentimita bigatung. Junggir-i di so-pat sikuh-i dŭh siŭn dŭh sinyadi ngga mija anŭ. 3 Nurap tunduh-i, tigang-i, ka junggir-i ngga tigŭrŭ mas, ka ndai jiri bŭngŭn-i ngga mas. 4 Ndai duwŭh sigarong pinawid so mas di punda jiri bŭngŭn anŭ yŭn kasŭk pinawid di so-duwŭh parad-i. 5 Pinawid anŭ an dog ndai so kayuh acacia ka marut-i ngga mas. 6 Na mija ati di sapa tabir adi dog kideng di jawin Pati Simanya. Anŭ inŭh tarun adi yŭn Aku re bidapŭd ngga kuu. 7 Barang isan kan Aaron mandŭg di sidia prita, ayŭh dŭh siŭn dŭh badang kimanyan adi buuh ramak di tunduh-i. 8 Ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai simŭnŭ gŭh kan-i tung prita ngga siri ngumi. Kraja ati adi badang kimanyan an adu adu dog ndai so turap ndi ndŭg turap andi. 9 Dŭhnyah badang di tunduh mija ati kimanyan adi dŭh siŭn dog pakai, tadŭ tadŭ sadis dāng, puan kah sadis ruwang kayuh, ka dŭhnyah gŭh ren sadis wain dieh. 10 Ndi sidah ndi sawa, Aaron dŭh siŭn dŭh pimanu adat pibisig mija anŭ ka susen so-pat junggir anŭ ngga deya dāng adi dog nyadis ngga taran dosa. Kraja ati dŭh siŭn dŭh dog ndai barang sawa ndŭg situi tui. Mija ati an jadi adi siabo kudus, adi angān mbŭh nitah ka Aku, adi TUHAN.” 11 TUHAN nang di Moses, 12 “Kan kuu mirang daya Israel, barang naan dŭh siŭn dŭh bayar takŭd yŭn adŭp-i, isa pinyirusag dŭh mandŭg nyatŭk ayŭh sitadŭn pimirang anŭ dog ndai. 13 Barang naan adi dog mirang dŭh siŭn dŭh bayar kiang adi mbŭh dog natu, nanyam ka kiang adi dog miratak di Bari-Ku. Barang naan dŭh siŭn dŭh bayar kiang anŭ ndu pinganggen ka Aku. 14 Barang naan adi mbŭh dog mirang, anŭ inŭh sopŭrŭg dari adi mbŭh duwŭh puru sawa ngga adi rabis so anŭ umbur-i, dŭh siŭn dŭh bayar kiang anŭ ka Aku. 15 Daya kaya dŭh siŭn bayar rabis ka daya sirata dŭh siŭn bayar kurang, kan ngara bayar kiang anŭ yŭn asŭng ngara. 16 Nguruk duit anŭ so daya Israel, ka pakai-i ngga sita Bari-Ku. Suke anŭ inŭh dog pakai ngga bayar asŭng ngara, ka Aku re ingat ka grindung ngara.” 17 TUHAN nang di Moses. 18 “Ndai ndi sambong so timaga. Piguru-i di asah Bari-Ku ngga mija-sambah, ka na piin di darŭm-i. 19 Aaron ngga bara anak dari-i siŭn pakai piin anŭ ngga ngu kaja ngga tangan ngara 20 diŭ so ngara mŭrŭt Bari-Ku puan kah tudu mija-sambah re jugan sadis pinguman. Kambŭi ngara ndai simŭnŭ ngara dŭh re dog siŭ. 21 Ngara dŭh siŭn dŭh ngu kaja ngga tangan ngara, isa ngara dŭh kabŭs. Ati inŭh atur adi ngara ngga sesang ngara dŭh siŭn dŭh tunda ndŭg situi tui.” 22 TUHAN nang di Moses, 23 “Tambit rapah rapah adi siabo kana: 6 kilogram ju myrrh, 3 kilogram kurit kayuh adi buuh ramak, 3 kilogram tabuh wangi, 24 6 kilogram kayuh cassia, (dog nimbang nanyam ka timbang adi dog miratak di Bari-Ku), nambah ngga 4 lita inyo kanā, 25 ka ndai inyo kudus, bigaur mun wangi. 26 Pakai inyo anŭ ngga nginyo Bari-Ku, Pati Simanya, 27 mija ngga sopŭrŭg pingakas-i, rika prita ngga sopŭrŭg pingakas-i, ka mija adi yŭn kimanyan dog badang, 28 mija adi yŭn badang sadis, ngga sopŭrŭg pingakas-i, ngga sambong-pinyingu samŭn bangan-i. 29 Simŭnŭ nitah sopŭrŭg kayuh anŭ isa-i jadi kayuh adi sukup kudus, ka tadŭ tadŭ daya puan kah tadŭ tadŭ kayuh adi tama kayuh kayuh kudus anŭ re binasa da kuasa pinyikudus-i. 30 Komŭnŭ, nginyo Aaron ngga bara anak dari-i, ka garar ngara jadi bara imam yŭn Ku. 31 Kidaan di daya Israel, ‘Inyo kudus anŭ dŭh siŭn dŭh adu adu dog pakai ngga ndai kraja Ku. 32 Inyo anŭ dŭh siŭn dog pakai ngga nginyo daya braŭn, ka angān dŭh siŭn nanya pinyigaur-i ngga ndai kayuh bŭkŭn. Inyo anŭ inyo kudus, ka angān dŭh siŭn dŭh sita-i nimun inyo kudus. 33 Asi asi adi ndai inyo bada mun inyo anŭ puan kah pakai-i di tunduh tadŭ tadŭ daya adi dŭh imam, daya anŭ dŭh re tia dog nyirundeng ndi naan so daya Ku.’” 34 TUHAN nang di Moses, “Tambit bada nyikiang rapah rapah adi buuh ramak: pŭtŭk myrrh, kabang rukan, pŭtŭk raksamala, ngga tigŭrŭ kimanyan. 35 Pakai rapah rapah anŭ ngga ndai kimanyan, bada bigaur mun wangi. Na garo ngga bada-i bisig ka kudus. 36 Pŭh kada-i bada anŭk mun tibaduk ka taban-i ka darŭm Bari-Ku ka ngabu-i di jawin Pati Simanya. Kimanyan anŭ dŭh siŭn dŭh jadi kayuh adi siabo kudus. 37 Dŭhnyah nanya pinyigaur anŭ ngga ndai kimanyan adi re adŭp ngan pakai. Bada-i jadi kayuh kudus adi muko angān nitah ka Aku. 38 Asi asi adi ndai kimanyan adi mun anŭ an-i pakai ndu wangi, daya anŭ dŭh re tia dog nyirundeng ndi naan so daya Ku.”

Pinyiruah 31

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Aku mbŭh mien Bezalel, anak Uri, adi sukuh Hur, so tibaran-asar Judah, 3 ka Aku mbŭh ngisi ayŭh ngga kuasa Ku. Aku mbŭh nggen di ayŭh pinyimirati, pimandai ngga pinyibisa yŭn barang masam kraja pingandai bibutik 4 ngga-i mutik ka mŭŭt masam masam butik ka bunga di mas, pirak, ngga timaga, 5 ngga kapŭg batuh batuh brega adi re dog pirakat; ngga mŭŭt apŭg kayuh; ka ngga ndai barang masam kraja pingandai bibutik. 6 Aku mbŭh mien gŭh Oholiab anak Ahisamach, so tibaran-asar Dan, da nyiraja samah ngga ayŭh. Aku muko gŭh nggen pinyibisa di sopŭrŭg ngara adi bŭkŭn adi re turung ngara di sopŭrŭg kayuh nimun adi Aku ko pesan di kuu: 7 Bari TUHAN, Pati Simanya ngga tŭtŭp-i, sopŭrŭg pingakas adi dog pakai darŭm Bari TUHAN, 8 mija ngga pingakas-i; rika prita adi dog ndai so tigŭrŭ mas samŭn sopŭrŭg pingakas-i, mija adi yŭn badang kimanyan, 9 mija-sambah adi yŭn sadis badang, sambong-pinyingu ngga bangan-i, 10 piraka simayang imam yŭn Aaron ngga bara anak dari-i, adi ngara nēn kan ngara ndai kraja imam; 11 inyo kudus, ngga kimanyan adi buuh ramak yŭn birit adi dog kadŭn Yŭn Kudus. Kan ngara ndai sopŭrŭg kayuh anŭ, ngara dŭh siŭn dŭh tunda gaya anŭ adi Aku muko pesan di kuu.” 12 TUHAN pesan Moses, 13 da kidaan di daya Israel, “Sita Andu Sabbath, andu Aku rŭŭ, amai andu anŭ jadi tandā yŭn Ku ngga angān ndŭg situi tui, ngga kiren Aku adi TUHAN mbŭh bada angān jadi daya Ku. 14 Angān dŭh siŭn dŭh sita andu rŭŭ anŭ amai-i kudus. Asi asi adi dŭh sita-i, ka nyiraja di andu anŭ, dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 15 Angān biyŭn nŭm andu adi ngga angān ndai kraja ngan, pak andu adi ju inŭh andu rŭŭ adi kudus, amai anŭ Andu adi mbŭh dog nitah ka Aku. Asi asi adi nyiraja di Andu anŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 16 Daya Israel dŭh siŭn dŭh sita andu anŭ ndu tandā simanya Ku. 17 Anŭ inŭh tandā adi tatap yŭn daya Israel ngga Aku, amai Aku adi TUHAN, mbŭh napa rangit ngga ong darŭm nŭm andu, ka andu adi ju Aku rŭŭ so kraja Ku.” 18 Kan Tapa muko minyu ngga Moses di Darŭd Sinai, Ayŭh nggen di Moses duwŭh kiping batuh adi yŭn-I mbŭh nuris Pinyipesan.

Pinyiruah 32

1 Kan bara daya kiris Moses babŭ mating mūn so darŭd, pak mbŭh tui rŭŭ diginŭ, ngara mandŭg tikuruk maning Aaron, ka nang di ayŭh, “Ata dŭh puan ani mbŭh jadi di Moses, adi mbŭh taban ata ngga ruah so Egypt. Kiang nŭŭh ndai adŭ ndi tapa da nguru ata.” 2 Aaron nang di ngara, “Kadi sigating sigating mas adi sawŭn ngan, anak dari ngan, ka anak dayung ngan pakai, ka taban-i ka yŭn ku.” 3 Jadi sopŭrŭg daya kadi sigating mas ngara ka taban-i ka yŭn Aaron. 4 Aaron tambit sigating sigating anŭ, piriris-i ka ren-i di suan, ka ndai ndi tibudo anak dari sapi mas. Ka bara daya nang, “O Israel, ati inŭh tapa ta adi mbŭh taban ata ngga ruah so Egypt!” 5 Komŭnŭ Aaron ndai ndi mija-sambah tura ka jawin sapi mas anŭ, ka kidaan di bara daya, “Sipagi re agi gawai ngga kibās TUHAN.” 6 Awar isan isan andu jawa ndi ngara taban kada dāng yŭn badang ndu sadis, ka adi bŭkŭn yŭn man ndu sadis bidingan. Bara daya guru man ngga nok, ka piguru ndai rubi adi kais. 7 TUHAN nang di Moses, “Rikas mūn meh ka sagān, amai bara daya mu adi kuu mbŭh taban ngga ruah so Egypt agi ndai sarah ka nyibireu Aku. 8 Ngara mbŭh tingge atur atur adi Aku muko bada ngara tunda; ngara mbŭh ndai sapi so mas adi dog piriris ka nyambah-i, ka jugan sadis dieh. Ngara mbŭh nang anŭ inŭh tapa ngara adi mbŭh taban ngara ngga ruah so Egypt. 9 Aku puan munki masam baking-i ngara. 10 Jadi madin, dŭhnyah suba bitan Aku. Aku mbŭh baji di ngara, ka Aku re pirabur ngara. Pak Aku re bada kuu ngga bara sesang mu jadi bangsa adi bās.” 11 Pak Moses mite so TUHAN adi Tapa-i ka nang, “TUHAN mani Kaam mbŭh paŭh baji di daya daya Mai adi Kaam mbŭh piruah so Egypt ngga pinyibake ka kuasa bās Mai? 12 Patut kah daya Egypt nang Kaam taban daya Mai ngga ruah so Egypt, yŭn re an siŭ ngara di arong darŭd ka pirarap ngara? Dŭhnyah tia baji; ngubah pikir Mai ka dŭhnyah taban pinyirusag ati ka daya Mai. 13 Ingat urun urun Mai Abraham, Isaac, ka Jacob. Ingat janji adi Kaam muko ndai di ngara, an nggen di ngara sikiang kiang bagŭ sesang, bagŭ keya ka bitang di rangit, ka nggen di sesang ngara tana adi Kaam muko bijanji re jadi bisaka ngara adu adu.” 14 Jadi TUHAN ngubah pikir-I ka dŭh taban pinyirusag anŭ ka daya-I, pinyirusag adi ko-I nang. 15 Moses mūn so darŭd, taban duwŭh kiping batuh adi yŭn Pinyipesan dog nuris di so-duwŭh parad-i. 16 Adŭp Tapa ko ndai kiping kiping batuh anŭ, ka mbŭh nuris Pinyipesan dieh. 17 Joshua dingah bara daya nyirais ka nang di Moses, “Aku dingah sak daya biperang di yŭn ta bibari.” 18 Moses nang, “Anŭ dŭh sak sirais daya manang biperang, dŭh gŭh sirais daya arah biperang; anŭ sak jawŭn daya biragu.” 19 Kan Moses mbŭh sindŭk yŭn ngara bibari ka kiris tibudo sapi ka bara daya birajang, ayŭh mbŭh raru baji. Diginŭ di sigŭn darŭd, ayŭh taran so-duwŭh kiping batuh anŭ adi-i gŭrŭng; kiping batuh anŭ pape. 20 Ayŭh tambit tibubo sapi anŭ adi ngara ko ndai, piriris-i, ka nginges-i da mun tibaduk, ka gaur-i ngga piin. Komŭnŭ ayŭh bada daya Israel nok-i. 21 Ayŭh nang di Aaron, “Ani kayuh adi bara daya ati ndai di kuu ka kuu tandah ngara ndai dosa adi raru sipŭ mun anŭ?” 22 Aaron nam, “Dŭhnyah tuas di aku. Kaam puan munki masam ngara ati taŭn bigŭtŭ an ndai arap. 23 Ngara nang di aku, ‘Kieh mbŭh dŭh puan ani mbŭh jadi di daya anŭ, Moses, adi taban kieh ngga ruah so Egypt; ngapŭi ndai meh ndi tapa yŭn ami da nguru kieh.’ 24 Aku bada ngara taban ka yŭn ku pimakai mas ngara; ka sinadan adi biyŭn, pirudos so adŭp-i ka nggen-i di aku. Aku taran pimakai mas anŭ ka apui, ka timbur meh tibudo sapi ati!” 25 Moses kiris Aaron mbŭh tandah adŭ bara daya dŭh tungang dog jaga, ka ndai kayuh adi kiren adŭp ngara budo bawa di sirung jawin pinganyu ngara. 26 Jadi ayŭh mijog di rawa tarun yŭn ngara bibari ka nyirais nang, “Barang naan daya adi mbit parad ka TUHAN, mandŭg kamati.” Jadi sopŭrŭg daya Levi mandŭg maning ayŭh, 27 ka-i nang di ngara, “TUHAN Tapa daya Israel bada barang naan angān nakin pedang ngan ka mŭrŭt sopŭrŭg bari, piguru so rawa ati ndŭg rawa ajeh ndi, ka siŭ bara jurud ngan, jerā ngan, ka rasū ngan.” 28 Bara daya Levi tunda pinganang anŭ, ka siŭ kurang rabis taruh ribu naan adi dari di andu anŭ. 29 Moses nang di bara daya Levi, “Andu ati angān mbŭh garar adŭp ngan jadi imam yŭn TUHAN darŭm angān siŭ anak anak dari ngan, ka jurud ngan. Simŭnŭ TUHAN mbŭh nggen berkat-I di angān.” 30 Andu anŭ ndi Moses nang di bara daya, “Angān mbŭh ndai dosa adi raru sipŭ. Pak madin aku re maad darŭd dinge ka yŭn TUHAN; kadŭ aku tungang dapŭd pingapun so Ayŭh yŭn dosa ngan.” 31 Moses sawŭ di pari ka yŭn TUHAN, ka nang, “Ngara anŭ mbŭh ndai dosa adi raru sipŭ-i. Ngara mbŭh agi ndai tapa so mas ka nyambah-i. 32 Turung apun dosa ngara; pak kambŭi Kaam abah ka nŭh kadi adŭ jaku dŭn so surat adi yŭn Mai nuris dŭn bara daya Mai.” 33 TUHAN nam, “Ngara anŭ adi mbŭh bidosa rawan Aku inŭh adi dapu dŭn adi re Aku kadi so surat Ku. 34 Panu madin, di nguru bara daya anŭ ka tarun adi muko Aku kidaan di kuu. Ingat malaikat Ku re agi nguru angān, pak tipuh re mandŭg kan Aku re ngukum ngara amai dosa ngara.” 35 Jadi TUHAN pait andam da dog bara daya, sabab ngara mbŭh takan Aaron ndai tibudo anak sapi anŭ so mas.

Pinyiruah 33

1 TUHAN nang di Moses, “Tingge tarun ati, kuu ngga bara daya adi kuu taban ngga ruah so Egypt; di ka tarun tana adi Aku ko bijanji an nggen di Abraham, Isaac, ka Jacob ka di bara sesang ngara. 2 Aku re pait malaikat da nguru angān, ka Aku re pibu daya Canaan, daya Amor, daya Hitti, daya Periz, daya Hivi, ka daya Jebus. 3 Angān re di ka tarun tana adi kaya ka damŭn. Pak Aku dŭh re panu ngga angān, amai angān daya adi baking; Aku pirabur angān di atang aran rai-i.” 4 Kan bara daya dingah sakanŭ, ngara rasu susah mun daya ngurid ka dŭh tia pakai mas pirak ngara. 5 Amai TUHAN mbŭh pesan Moses da kidaan di ngara, “Angān daya adi baking. Kambŭi Aku panu ngga angān tatu Aku re pirabur angān. Kadi so adŭp ngan mas pirak ngan, ka Aku re natu simuki Aku re ngga angān.” 6 Jadi ripas ngara mbŭh bu so Darŭd Sinai, bara daya Israel mbŭh dŭh tia pakai mas ngga pirak. 7 Niap kari daya Israel bibari, Moses ari pijog Bari adi kudus anŭ mua juan-i di sapa tarun yŭn bibari. Bari anŭ dog kadŭn Bari TUHAN, ka asi asi adi raan bidapŭd ka bisiken ngga TUHAN, ayŭh di kamanŭ. 8 Niap kari Moses di kamanŭ, bara daya mijog di baŭm tiban bari adŭp ngara, tingga Moses panu ndŭg ka ayŭh mbŭh mŭrŭt ka darŭm-i. 9 Kan Moses mbŭh mŭrŭt, tŭngŭn abun mūn ka rŭŭ di baŭm tiban Bari TUHAN, ka TUHAN minyu ngga Moses so abun anŭ. 10 Kan bara daya kiris tŭngŭn abun anŭ di baŭm tiban Bari TUHAN, ngara mutu ubak. 11 TUHAN minyu situra jawin ngga Moses mun daya minyu ngga jerā-i. Komŭnŭ Moses pari ka yŭn ngara bibari. Pak sianŭ adi mara, adi pinurung-i, Joshua anak Nun, rŭŭ di Bari TUHAN. 12 Moses kidaan di TUHAN, “Taŭn Kaam mbŭh kidaan di aku da nguru bara daya ati ka tarun tana anŭ. Pak Kaam dŭh kidaan asi re Mai pait ayō aku. Kaam mbŭh nang Kaam puan aku ka asŭng Mai munos di aku. 13 Madin kambŭi Kaam sawŭ, kidaan di aku atur-pinyiraan Mai, isa aku bisa babŭ bituan di Kaam ka pimunos asŭng Mai. Ingat meh gŭh Kaam mbŭh mien bangsa ati da jadi tung jamai.” 14 TUHAN nang, “Aku re panu ngga angān, ka nggen pimanang di angān.” 15 Moses nam, “Kambŭi Kaam dŭh panu ngga kieh, dŭhnyah bada kieh bu so tarun ati. 16 Simuki daya re bisa puan nang Kaam munos asŭng di daya Mai ka di aku kambŭi Kaam dŭh panu ngga kieh? Kambŭi Kaam agi ngga kieh, kieh tungang dog ngatŭn so tadŭ tadŭ bangsa bŭkŭn di ong.” 17 TUHAN nang di Moses, “Aku re ndai nanyam ka pimite mu, amai Aku puan kuu, ka asŭng Ku munos di kuu.” 18 Komŭnŭ Moses mite, “TUHAN turung bada aku tingga jawa bragah Mai.” 19 TUHAN nam, “Aku re bada jawa bragah Ku murah di sirung jawin mu ka di sirung jawin mu Aku re kidaan adŭn kudus Ku. Aku adi TUHAN, ka Aku kiren pinyirindu ngga pinyirasi Ku di daya adi Aku mbŭh mien. 20 Aku dŭh re bada kuu tingga jawin Ku, amai mating daya adi tingga jawin Ku re tungang udip, 21 pak digiti agi yŭn adi sindŭk Aku yŭn mu bisa mijog di tunduh batuh. 22 Kan sekar jawa bragah Ku murah kuu, Aku re na kuu di sapad batuh, ka nutu kuu ngga tangan Ku ndŭg ka Aku mbŭh murah rewan kuu. 23 Ripas anŭ Aku re kadi tangan Ku, ka kuu re kiris punok Ku adŭ, dŭh jawin Ku.”

Pinyiruah 34

1 TUHAN nang di Moses, “Ndai duwŭh kiping batuh da mun adi sibungas-i, ka Aku re nuris dieh bang piminyu adi Aku ko nuris di kiping anŭ adi diŭ adi kuu ko mape. 2 Sidia adŭp mu isan isan andu sipagi, maad ka tibung Darŭd Sinai ka bidapŭd ngga Aku diginŭ. 3 Mating daya siŭn maad ayō kuu; mating daya siŭn dog kiris di tadŭ yŭn di darŭd anŭ; ka mating biri puan kah sapi siŭn man kupai di sigŭn darŭd anŭ.” 4 Jadi Moses ndai duwŭh kiping batuh, ka isan isan andu jawa ndi ayŭh taban-i ngga maad Darŭd Sinai, nanyam adi TUHAN mbŭh bada. 5 TUHAN mūn darŭm abun, ka mijog sindŭk Moses diginŭ, Ayŭh rasu kidaan adŭn kudus-I, adi TUHAN. 6 TUHAN murah sirung jawin Moses ka nang, “Aku adi TUHAN, ka Aku kiren pinyirindu ngga pinyirasi ka dŭh udah tuas, ka adi kiren pinyirindu bās ngga pinyitŭtŭd. 7 Aku ingat janji Ku yŭn biribu ribu turap manusia, ka apun arap ngga dosa; pak Aku dŭh re kambŭt ngukum sesang manusia ndŭg taruh ngga pat turap amai dosa pimas ngara.” 8 Moses bigaut mutu ubak-i nyambah. 9 Moses nang, “TUHAN, kambŭi asŭng Mai sawŭ munos di aku, aku mite Kaam sua panu ngga kieh. Ngara ati daya baking, pak apun sarah ngga dosa ami, ka trima kieh jadi daya Mai.” 10 TUHAN nang di Moses, “Madin Aku ndai simanya ngga daya Israel. Di sirung jawin ngara Aku re ndai kayuh bās, adi bŭn dog ndai di tadŭ tadŭ yŭn di ong di dupan tadŭ tadŭ bangsa. Sopŭrŭg daya re kiris munki masam bās kayuh adi Aku, adi TUHAN, tungang ndai sabab Aku re ndai kayuh bās yŭn mu. 11 Tunda ukum-adat adi Aku ko nggen di kuu andu ati. Aku re pibu daya Amor, daya Canaan, daya Hitti, daya Periz, daya Hivi, ka daya Jebus sitadŭn angān masang panu. 12 Dŭhnyah kuu ndai tadŭ masam pekat ngga daya di rais anŭ adi angān re mŭrŭt, amai anŭ bisa jadi jarat di angān. 13 Pati ka nŭŭh nyirubuh adŭ mija mija-sambah ngara. Uros uros-batuh pirapu' ngara angān an pirusak, ka tandā tandā pinatŭng tapa Asherah ngara angān an tabŭng. 14 “Dŭhnyah nyambah tadŭ tadŭ tapa bŭkŭn, sabab Aku adi TUHAN, dŭh raan kiris angān nyambah tapa adi bŭkŭn. 15 Dŭhnyah ndai tadŭ pekat ngga daya di rais anŭ, sabab kan ngara nyambah tapa tapa adat karŭm ngara ka jugan sadis ka tapa tapa anŭ, ngara re ngaja angān da sua, ka angān meh re ripong di pinguman adi ngara ko jugan ka tapa tapa ngara. 16 Anak dari ngan bo tipia raan sawŭn dayung ngara, adi re taban ngara da dŭh tŭtŭd di Aku ka nyambah tapa tapa bŭkŭn. 17 “Dŭhnyah ndai tibudo so basi ka nyambah-i. 18 “Sita Gawai Ruti dŭh-Biragi. Nanyam adi Aku ko pesan di kuu, man ruti dŭh-biragi ju andu darŭm buran Abib, amai di buran anŭ angān ruah so Egypt. 19 “Sopŭrŭg anak pinuai dari ngga anak bungas dāng kudip adi dari inŭh Aku dapu, 20 pak angān an jugan anak biri ngga nubos barang pŭrŭng anak bungas kaldi. Kambŭi dŭh ndai simŭnŭ, mata tungo kaldi anŭ. Angān dŭh siŭn dŭh an nubos anak pinuai ngan. “Mating daya siŭn bidapŭd ngga Aku kambŭi dŭh taban sadis. 21 “Angān biyŭn nŭm andu ngga ndai kraja ngan, pak dŭhnyah nyiraja di andu adi ju, dŭh gŭh di tipuh majak puan kah di tipuh ngatŭm. 22 “Sita Gawai Pingatŭm kan angān piguru ngatŭm buwa bungas gandom ngan. Sita Gawai Bari-dawŭn di tipuh jaya kan angān nguruk buwa pimuruh ngan. 23 “Pitaruh saba darŭm ndi sawa sopŭrŭg dari ngan dŭh siŭn dŭh mandŭg di nyambah Aku, adi TUHAN, adi Tapa daya Israel. 24 Ripas Aku muko pibu bangsa bangsa bŭkŭn ka nambah tarun tana ngan, mating daya re suba nyerang rais ngan darŭm tipuh taruh gawai anŭ. 25 “Dŭhnyah jugan ruti adi biragi kan angān nyadis dāng ka Aku. Dŭhnyah nyikŭn ndŭg isan isan andu jawa ndi kada dagin dāng adi angān ko siŭ yŭn Gawai Paska. 26 “Barang sawa angān an taban ka ramin TUHAN buwa bungas adi siabo kana adi angān ngatŭm. “Dŭhnyah tanŭk anak biri puan kah anak kambing darŭm sisuh sindŭ-i.” 27 TUHAN nang di Moses, “Nuris pinganang anŭ, amai bisangan di pinganang anŭ Aku ndai simanya ngga kuu ka ngga daya Israel.” 28 Moses rŭŭ diginŭ ngga TUHAN pat puru andu pat puru ngarŭm dŭh man dŭh nok. Ayŭh nuris di kiping kiping batuh anŭ pinganang simanya, anŭ inŭh Simŭng Pinyipesan. 29 Kan Moses mūn so darŭd Sinai taban Simŭng Pinyipesan anŭ, jawin-i nyirinyak amai ayŭh ko minyu ngga TUHAN. Pak adŭp-i dŭh rada. 30 Aaron ngga sopŭrŭg daya samah tingga Moses ka kiris jawin-i nyirinyak, ka sopŭrŭg daya taru nyindŭk ayŭh. 31 Pak Moses bagan ngara, ka Aaron ngga sopŭrŭg pinguru daya Israel di ka ayŭh, ka Moses minyu ngga ngara. 32 Ripas anŭ, sopŭrŭg daya Israel tikuruk maning ayŭh; Moses nggen di ngara sopŭrŭg ukum-adat adi TUHAN ko nggen di ayŭh di Darŭd Sinai. 33 Kan Moses muko minyu ngga ngara, ayŭh nutu jawin-i ngga taŭb. 34 Kan Moses di ka Bari TUHAN di minyu ngga TUHAN, ayŭh kadi taŭb anŭ. Kan ayŭh ruah, ayŭh kidaan di daya Israel sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan di ayŭh da kidaan, 35 ka ngara kiris jawin-i nyirinyak. Komŭnŭ ayŭh pari na taŭb anŭ di jawin-i ndŭg ka andu adi ngga-i di minyu ngga TUHAN dinge.

Pinyiruah 35

1 Moses bagan sopŭrŭg daya Israel bada tikuruk ka nang di ngara, “Ati inŭh kayuh adi TUHAN mbŭh pesan di angān da ndai: 2 Angān biyŭn nŭm andu ngga angān ndai kraja ngan, pak andu adi ju taŭn-i andu adi kudus, andu ngga rŭŭ so kraja ka mbŭh dog nitah ka Aku adi TUHAN. Asi asi adi nyiraja andu anŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. 3 Dŭhnyah gŭh tung apui di arŭn ngan di andu Sabbath.” 4 Moses nang di sopŭrŭg daya Israel, “Ati inŭh kayuh adi TUHAN ko pesan: 5 Jugan pinganggen ka TUHAN. Barang naan daya adi raan ndai simŭnŭ siŭn taban pinganggen mas, pirak puan kah timaga; 6 banang linen adi duduh; banang buruh biri adi biru, adi bēng, adi bireh; banang adi dog ndai so buruh kambing; 7 kurit dari biri adi dog nyamŭk bireh; birurang adi duduh; kayuh acacia; 8 inyo yŭn prita; rapah rapah yŭn inyo kudus ka yŭn kimanyan adi buuh ramak; 9 batuh batuh akek bireh ngga batuh batuh bŭkŭn adi brega adi re dog pirakat di efod ka di tapas-sudo Imam Bās. 10 “Sopŭrŭg ngara adi pandai bitukang so dupan ngan an samah mandŭg ka ndai barang masam kayuh adi TUHAN ko pesan: 11 Bari TUHAN, tutu-i ka tutu sapa-i, dudu sikait-i ka sibukah-i, parang-i, tiang-i, ka bangan-i; 12 Pati Simanya, pinawid-i, tŭtŭp-i, ka banang tabir adi ngga matŭn-i; 13 mija, pinawid-i, ka sopŭrŭg pingakas-i; ruti adi dog jugan ka Tapa; 14 rika prita ngga da jawa-i tatŭng ka pingakas-i; prita prita ngga inyo-i; 15 mija adi yŭn badang kimanyan ka pinawid-i; inyo kudus; kimanyan adi buuh ramak; banang tabir yŭn tiban Bari TUHAN; 16 Mija-sambah adi yŭn badang sadis, ngga radai timaga-i dog piguru dieh, pinawid-i, ka sopŭrŭg pingakas-i; sambong-pinyingu ngga bangan-i; 17 banang banang tabir adi ngga muwang, tiang tiang ka bangan-i; banang tabir yŭn tiban buwang; 18 pagu pagu-i ka taris yŭn Bari TUHAN ka buwang; 19 piraka piraka adi sangŭn adi bara imam nēn kan ngara ndai kraja di Yŭn Kudus, ka piraka kudus yŭn Aaron adi imam ka yŭn bara anak-i.” 20 Sopŭrŭg daya Israel bu maad, 21 ka barang naan adi raan, taban pinganggen ngara ka TUHAN ngga ndai Bari TUHAN. Ngara taban tadŭ tadŭ kayuh adi biguna ngga bisambah ka ngga ndai piraka imam. 22 Sopŭrŭg adi raan, dari bait dayung, taban krusang, sigating, sisin, kukong, ka barang masam pimakai mas ka nitah-i ka TUHAN. 23 Barang naan daya adi biyŭn banang linen adi duduh, banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh; banang adi dog ndai so buruh kambing; kurit dari biri adi dog nyamŭk bireh; puan kah birurang adi duduh, taban sopŭrŭg-i. 24 Sopŭrŭg adi tungang nggen pirak puan kah timaga taban pinganggen ngara ka TUHAN, ka sopŭrŭg adi biyŭn kayuh kayuh acacia adi bisa dog pakai ngga ndai tadŭ tadŭ kraja, taban sopŭrŭg-i. 25 Sopŭrŭg bara dayung adi pandai bijiit taban tiburi linen adi duduh ka tiburi buruh biri adi biru, adi bēng ka adi bireh, adi ngara ko ndai. 26 Ngara ndai gŭh tiburi so buruh kambing. 27 Bara pinguru taban batuh akek bireh ka batuh batuh brega adi bŭkŭn adi re dog pirakat di efod ka tutu-sudo 28 ka rapah rapah ka inyo yŭn prita prita, ka yŭn inyo kudus, ka yŭn kimanyan adi buuh ramak. 29 Sopŭrŭg daya Israel adi raan, taban pinganggen ngara ka TUHAN yŭn kraja pingandai adi Ayŭh ko pesan di Moses da ndai. 30 Moses nang di daya Israel, “TUHAN mbŭh mien Bezalel, anak Uri ka sukuh Hur, so tibaran-asar Judah. 31 Tapa mbŭh ngisi ayŭh ngga kuasa-I ka mbŭh nggen di ayŭh pimandai, pinyibisa, ka pinyimirati yŭn barang masam kraja pingandai bibutik, 32 yŭn ngatur butik butik adi grua ka ndai-i ngga mas, pirak ka timaga; 33 yŭn mire kapŭg batuh brega adi re dog pirakat; ka yŭn mŭŭt mutik kayuh; ka yŭn barang masam kraja pingandai bibutik adi bŭkŭn. 34 TUHAN mbŭh nggen di ayŭh ka di Oholiab anak Ahisamach, so tibaran-asar Dan, pinyibisa adi ngga ngajar pimandai ngara di daya bŭkŭn. 35 TUHAN mbŭh nggen di ngara pimandai di barang masam kraja daya adi tukang mŭŭt, adi tukang mutik, ka adi tukang nanun linen adi duduh; buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh; ka banang adi bŭkŭn. Ngara pandai ndai barang masam kraja ka samah pandai mutik.

Pinyiruah 36

1 “Bezalel, Oholiab, ka sopŭrŭg tukang adi TUHAN mbŭh nggen pimandai ngga pinyimirati, adi puan munki ndai sopŭrŭg kayuh adi biguna ngga pijog Bari TUHAN, an ndai sopŭrŭg-i nanyam adi TUHAN mbŭh pesan.” 2 Moses bagan Bezalel ngga Oholiab, samŭn sopŭrŭg adi bŭkŭn adi pandai adi TUHAN mbŭh nggen pimandai ka adi raan turung, ka Moses bada ngara piguru nyiraja. 3 Ngara trima so Moses, sopŭrŭg pinganggen adi bara daya Israel mbŭh taban ngga ndai Bari TUHAN. Pak daya Israel adu adu taban ka Moses pinganggen ngara barang isan. 4 Komŭnŭ ngara anŭ adi bitukang adi ndai kraja anŭ di 5 ka kidaan di Moses, “Bara daya mbŭh taban kayuh rabis so adi patut ngga ndai kraja adi TUHAN mbŭh pesan.” 6 Jadi Moses pait pinganang ka bara daya da dŭh tia taban pinganggen yŭn Bari TUHAN; sawŭ meh bara daya dŭh tia taban. 7 Anŭ adi mbŭh dog taban mbŭh rabis so sadang ngga ngamas kraja anŭ. 8 Bara adi rabis pandai, di dupan ngara adi bitukang, ndai Bari TUHAN. Ngara ndai-i pakai simŭng rambar banang linen adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh ka adi dog ngabuh ngga butik butik gayŭn cherubim. 9 Barang rambar anŭ nyimati, 12 mita ambu, ka 2 mita buka-i. 10 Ngara nyiit bada bitubu rimŭh rambar bada jadi ndi tŭngŭn banang, ka simŭnŭ gŭh ngga adi bŭkŭn adi rimŭh. 11 Ngara ndai kajit ngga banang adi biru di sigŭn rambar anŭ tura ka sapa di so-duwŭh tŭngŭn banang anŭ. 12 Ngara pirakat rimŭh puru kajit di sibungas rambar di sibungas tŭngŭn banang ka rimŭh puru kajit gŭh di sikasŭn rambar di sikasŭn tŭngŭn banang anŭ ndi. 13 Ngara ndai rimŭh puru sikait mas adi ngga tubu so-duwŭh tŭngŭn banang anŭ da jadi ndi. 14 Komŭnŭ ngara ndai tutu Bari TUHAN pakai simŭng ndi rambar banang adi dog ndai so buruh kambing. 15 Ngara ndai sopŭrŭg rambar anŭ da nyimati, 13 mita ambu, ka 2 mita ramba-i. 16 Ngara nyiit bada bitubu rimŭh rambar bada jadi ndi tŭngŭn banang, ka adi nŭm dinge di ndi tŭngŭn anŭ ndi. 17 Ngara ndai rimŭh puru kajit di bŭngŭn sikasŭn rambar banang di ndi tŭngŭn, ka rimŭh puru gŭh kajit di bŭngŭn tŭngŭn anŭ ndi. 18 Ngara ndai rimŭh puru sikait so timaga, ngga tubu so-duwŭh tŭngŭn banang anŭ, bada-i jadi ndi tutu. 19 Ngara ndai duwŭh dinge tutu adi bŭkŭn adi dog ndai so kurit dari biri ka dog nyamŭk bireh, ka adi ndi so birurang adi duduh bada jadi turap tutu tura ka tunduh. 20 Ngara ndai sibukah sibukah nyipijog yŭn Bari TUHAN so kayuh acacia. 21 Sopŭrŭg sibukah an 4 mita bigatung, ka 66 sentimita buka-i, 22 ngga ndi pasang sikuan, isa sibukah sibukah anŭ bisa dog tubu. Sopŭrŭg sibukah an biyŭn sikuan. 23 Ngara ndai duwŭh puru sibukah yŭn parad tura ka siratan, 24 ka pat puru bangan pirak di punda-i, duwŭh bangan yŭn barang sibukah ngga bitan sikuan-i. 25 Ngara ndai duwŭh puru sibukah yŭn parad Bari TUHAN tura ka utara, 26 ka pat puru bangan pirak, duwŭh di punda barang sibukah. 27 Yŭn punok Bari TUHAN, tura ka barat, ngara ndai nŭm sibukah 28 ka duwŭh sibukah yŭn sikuh sikuh-i. 29 Sikuh sikuh sibukah anŭ dog tubu di sagān ka bigagit gagit ndŭg sambu-i. Sibukah adi duwŭh adi pijadi duwŭh sikuh anŭ dog ndai simŭnŭ. 30 Ngapŭi agi mai sibukah, ka simŭng nŭm bangan pirak, duwŭh di punda barang sibukah. 31 Ngara ndai simŭng rimŭh parang so kayuh acacia, rimŭh yŭn sibukah sibukah di ndi parad Bari TUHAN, 32 rimŭh yŭn sibukah di parad tura ka mandi, ka rimŭh yŭn sibukah tura ka barat, di punok. 33 Parang yun dog ndai di sitangah ajog sibukah anŭ, ka dog nganjak so tŭbŭn ndi Bari TUHAN ndŭg tŭbŭn mandi. 34 Ngara marut sibukah sibukah ngga mas ka pirakat-i ngga dudu sigarong mas ngga bitan dudu parang adi dog marut ngga mas gŭh. 35 Ngara ndai ndi tabir banang linen adi duduh, dog nanun ngga buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh ka ngabuh-i ngga butik butik gayŭn cherubim. 36 Ngara ndai pat tiang so kayuh acacia ngga pijog tabir anŭ, ka tiang tiang anŭ dog marut ngga mas, ka pirakat dieh sikait mas. Komŭnŭ, ngara ndai pat bangan pirak yŭn piguru tiang tiang anŭ. 37 Yŭn tiban Bari TUHAN anŭ ngara ndai tabir so banang linen adi duduh, ka adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, adi bēng, ngga adi bireh ka ngabuh-i ngga butik bunga jiit. 38 Yŭn tabir anŭ ngara ndai rimŭh tiang adi biyŭn sikait dieh, ka marut tibung-i ka anak anak parang-i ngga mas, ka ndai rimŭh bangan so timaga yŭn tiang tiang anŭ.

Pinyiruah 37

1 Bezalel ndai Pati Simanya so kayuh acacia 110 sentimita ambu-i, ka 66 sentimita buka-i, ka 66 sentimita bigatung-i. 2 Ayŭh marut sapa ngga darŭm-i ngga tigŭrŭ mas, ka na jiri mas maning-i. 3 Ayŭh ndai pat sigarong pinawid so mas, ka pirakat-i di so-pat kaja-i, ngga duwŭh sigarong di barang parad. 4 Ayŭh ndai pinawid so kayuh acacia, ka marut-i ngga mas, 5 ka ton-i di sigarong di so-duwŭh parad pati anŭ. 6 Ayŭh ndai tŭtŭp-i so tigŭrŭ mas, 110 sentimita ambu, ka buka-i 66 sentimita. 7 Ayŭh ndai duwŭh cherubim so mas adi dog maba, 8 da biraku duwŭh tŭbŭn tŭtŭp anŭ, isa-i sinyadi ngga tŭtŭp anŭ. 9 Cherubim cherubim anŭ nura dingan-i di tunduh tŭtŭp anŭ, ka urad urad-i tiburai nutu tŭtŭp anŭ. 10 Ayŭh ndai mija anŭ so kayuh acacia, ambu-i 88 sentimita, buka-i 44 sentimita, ka bigatung-i 66 sentimita. 11 Ayŭh marut-i ngga tigŭrŭ mas, ka ndai so mas jiri bŭngŭn-i. 12 Ayŭh ndai triding-i, ka tabar-i 7. 5 sentimita ka ndai jiri ngga mas maning triding anŭ. 13 Ayŭh ndai pat sigarong pinawid so mas, ka pirakat-i di so-pat sikuh di yŭn kaja mija anŭ. 14 Sigarong adi yŭn kasŭk pinawid ngga tawid mija anŭ dog pirakat sindŭk triding-i. 15 Ayŭh ndai pinawid so kayuh acacia ka marut-i ngga mas. 16 Ayŭh ndai so tigŭrŭ mas pinggen, saker, tipayan ka makuk yŭn sadis wain. 17 Ayŭh ndai rika prita so tigŭrŭ mas. Ayŭh ndai kaja ngga tŭngŭn-i so mas adi dog maba; abuh bunga samŭn pusu ngga rarak-i sinyadi ngga rika prita anŭ. 18 Nŭm anjak sakap so tŭngŭn-i, taruh sakap di barang parad. 19 Barang sakap anŭ adi nŭm agi abuh bunga dieh adi mun rarak bunga almond adi biyŭn pusu ka dawŭn rarak. 20 Tŭngŭn rika prita anŭ biyŭn pat abuh bunga adi mun rarak bunga almond adi biyŭn pusu ka dawŭn rarak. 21 Agi ndi pusu di punda barang daan sakap sakap anŭ. 22 Pusu pusu, daan sakap sakap anŭ, ngga rika prita anŭ sinyadi ndi tŭngŭn dog ndai so tigŭrŭ mas adi dog maba. 23 Ayŭh ndai ju prita yŭn ndi rika prita anŭ, ka-i ndai gŭh dudu satip ngga par par so tigŭrŭ mas. 24 Ayŭh pakai 35 kilogram tigŭrŭ mas ngga ndai rika prita anŭ samŭn pingakas pingakas-i. 25 Ayŭh ndai ndi mija so kayuh acacia yŭn badang kimanyan. Mija anŭ inŭh misagi, 45 sentimita ambu, ka buka-i 45 sentimita, ka 90 sentimita bigatung-i. Junggir-i di so-pat sikuh-i sinyadi ngga mija anŭ. 26 Ayŭh marut tunduh-i samŭn pat tigang-i ka junggir-i ngga tigŭrŭ mas, ka ndai jiri-i so mas maning-i. 27 Ayŭh ndai duwŭh sigarong pinawid so mas di sagān jiri-i di so-duwŭh parad tigang-i, yŭn kasŭk pinawid adi ngga-i dog tawid. 28 Ayŭh ndai pinawid anŭ so kayuh acacia ka marut-i ngga mas. 29 Ayŭh ndai gŭh inyo kudus samŭn tigŭrŭ kimanyan adi buuh ramak adi dog gaur mun wangi.

Pinyiruah 38

1 Yŭn badang sadis, ayŭh ndai mija-sambah so kayuh acacia. Mija-sambah anŭ misagi, 2. 2 mita ambu-i, 2. 2 mita buka-i, ka 1. 3 mita bigatung-i. 2 Ayŭh ndai junggir junggir-i di sambu so-pat sikuh-i, siŭn-i sinyadi ngga adŭp mija-sambah anŭ. Ayŭh marut mija-sambah anŭ ngga timaga. 3 Ayŭh ndai gŭh sopŭrŭg pingakas mija-sambah anŭ: priok, sanduk, makuk, sikait, ka tipaku tipaku apui. Sopŭrŭg pingakas pingakas anŭ dog ndai so timaga. 4 Ayŭh ndai radai timaga adi na-i di sagān triding mija-sambah, di sitangah ajog mija-sambah anŭ. 5 Ayŭh ndai pat sigarong pinawid ka pirakat-i di so-pat sukuh-i. 6 Ayŭh ndai gŭh pinawid so kayuh acacia, ka marut-i ngga timaga, 7 ka kasŭk-i di sigarong sigarong adi agi di so-duwŭh parad mija-sambah. Mija-sambah anŭ mbŭh dog ndai so papan kayuh ka bigagong darŭm-i. 8 Ayŭh ndai sambong ngga bangan timaga-i so siramin adi dog dapu bara dayung adi nyiraja di tiban Bari TUHAN. 9 Yŭn Bari TUHAN ayŭh ndai buwang so banang tabir linen adi duduh. Di parad ka siratan banang tabir anŭ agi 44 mita ambu-i, 10 adi dog pijog pakai duwŭh puru betang tiang timaga di duwŭh puru bangan timaga, ngga sikait sikait ka anak anak parang adi dog ndai so pirak. 11 Buwang anŭ agi brimun ngga anŭ adi di parad ka utara. 12 Tura ka parad adi di barat banang banang tabir agi 22 mita ambu-i, ngga simŭng tiang ka simŭng gŭh bangan-i samŭn sikait sikait ka anak parang adi dog ndai so pirak. 13 Di parad tura ka timor, adi yŭn tiban, buwang anŭ agi 22 mita buka-i. 14-15 Di barang parad tiban anŭ agi 6. 6 mita ambu banang tabir, ngga taruh tiang ka taruh bangan-i. 16 Sopŭrŭg banang tabir adi dog pakai ndu buwang dog ndai so banang linen adi duduh. 17 Sopŭrŭg bangan adi yŭn pijog tŭngŭn tiang mbŭh dog ndai so timaga, ka sikait sikait, anak parang, ka sakŭb tipuran tiang mbŭh dog ndai so pirak. Sopŭrŭg tiang adi maning buwang dog tubu ngga anak anak parang pirak. 18 Banang tabir yŭn tiban buwang mbŭh dog ndai so banang linen adi dog nanun ngga buruh biri adi biru, bēng, bireh ka dog ngabuh ngga butik bunga jiit. Ambu-i agi 9 mita ka bigatung-i 2 mita, brimun ngga banang tabir buwang. 19 Banang tabir anŭ dog pijog pakai pat tŭngŭn tiang di pat bangan timaga. Sopŭrŭg sikait-i, sakŭb tipuran tiang, ka anak parang mbŭh dog ndai so pirak. 20 Sopŭrŭg pagu yŭn Bari TUHAN samŭn anŭ adi dog pakai yŭn buwang mbŭh dog ndai so timaga. 21 Ati inŭh kiang prungun basi basi adi dog pakai ngga ndai Bari TUHAN, adi yŭn duwŭh kiping batuh dog nyikŭn adi yŭn Simŭng Pinyipesan mbŭh dog nuris. Adŭp Moses mbŭh nggen ukum bada susud prungun-i dog ndai, ka mbŭh dog ndai daya Levi adi nyiraja di ribo pingatur Ithamar adi anak dari imam Aaron. 22 Bezalel, anak dari Uri ka adi sukuh Hur so tibaran-asar Judah, mbŭh ndai barang masam kayuh anŭ adi TUHAN mbŭh pesan. 23 Pinurung-i, Oholiab anak Ahisamach, adi so tibaran-asar Dan, inŭh adi jadi tukang mŭŭt, tukang mutik, ka tukang nanun banang linen adi duduh ka banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh. 24 Sopŭrŭg mas anŭ adi mbŭh dog nitah ka TUHAN yŭn Bari TUHAN bat-i 1, 000 kilogram, dog nimbang nanyam ka timbang adi dog miratak di Bari TUHAN. 25 Pirak adi dog dapŭd so pimirang daya Israel agi 3, 430 kilogram, dog nimbang nanyam ka timbang adi dog miratak di Bari TUHAN. 26 Prungun kiang-i mbŭh nyikiang ngga anŭ adi mbŭh dog bayar sopŭrŭg daya adi mbŭh nggen dŭn ngara. Barang naan daya bayar kiang adi mbŭh dog natu, ka dog nimbang nanyam ka timbang adi dog miratak di Bari TUHAN. Diginŭ mbŭh agi 603, 550 naan bara dari so umbur duwŭh puru sawa bait tuuh dŭ adi muko nggen dŭn ngara di tika pimirang. 27 So pirak, 3, 400 kilogram dog pakai ngga ndai siratus bangan yŭn Bari TUHAN ka yŭn banang tabir, 34 kilogram yŭn tiap bangan. 28 Ngga tadŭh pirak adi 30 kilogram Bezalel ndai anak anak parang, sikait sikait yŭn tiang tiang, ka ngga ndai sakŭb sakŭb tipuran-i. 29 Timaga adi mbŭh dog nitah ka TUHAN bat-i agi 2, 425 kilogram. 30 Ngga timaga anŭ Bezalel ndai bangan bangan yŭn tiburong tiban Bari TUHAN, mija-sambah timaga samŭn radai timaga-i, ka sopŭrŭg pingakas-i, 31 bangan bangan buwang anŭ, ka yŭn tiburong tiban buwang, ka sopŭrŭg pagu yŭn Bari TUHAN ka yŭn buwang adi maning-I.

Pinyiruah 39

1 Ngga banang buruh biri adi biru, bēng, ka bireh, ngara ndai piraka adi sangŭn adi re bara imam nēn kan ngara nyiraja di Yŭn Kudus. Ngara ndai piraka imam yŭn Aaron, nanyam adi TUHAN ko pesan di Moses. 2 Ngara ndai efod so banang linen adi duduh, banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh, ka tiburi mas. 3 Ngara maba ka pijadi kiping kiping mas ka kapŭg-i bada ride sirah tŭngŭn tŭngŭn-i isa-i bisa dog naris di banang linen adi duduh ka di buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh. 4 Ngara ndai duwŭh song kawin yŭn efod ka nyiit-i di so-duwŭh parad tigang-i isa-i bisa dog ngabŭt di pŭrŭng. 5 Ka abŭt kupong adi nakit dog nanun ngga banang linen ka buruh biri gŭh dog pirakat di efod anŭ da sinyadi, nanyam adi TUHAN ko pesan di Moses. 6 Ngara sidia batuh batuh akek bireh ka pirakat-i di sinangan mas; dŭn dŭn simŭng duwŭh madis anak Jacob nakit dog mŭŭt di tunduh batuh batuh anŭ. 7 Batuh batuh anŭ dog pirakat ngara di song kawin efod ngga ngarun simŭng duwŭh tibaran-asar daya Israel, nanyam adi TUHAN ko pesan di Moses. 8 Jadi ngara ndai tutu-sudo so samah banang ngga anŭ adi ngga ndai efod ka adi samah butik bunga jiit-i. 9 Ayŭh agi misagi ka tikupet nyinuwŭh, 22 sentimita ambu ka 22 sentimita ramba. 10 Ngara pirakat 4 baris batuh batuh brega dieh: di baris adi sibungas-i, ngara pirakat ndi rubi, ndi topaz, ka ndi garnet, 11 di baris adi numbor duwŭh, ndi zamrud, ndi nilam, ka ndi itan; 12 di baris adi numbor taruh, ndi firus, ndi akek, ka ndi kecubung; 13 ngga di baris adi numbor pat, ndi beril, ndi akek bireh, ka ndi jasper. Sopŭrŭg anŭ dog pirakat di sinangan mas. 14 Di tiap batuh anŭ adi 12 agi dog mŭŭt dŭn anak anak Jacob ngga ngarun 12 tibaran-asar daya Israel. 15 Yŭn tutu-sudo anŭ ngara ndai parik so tigŭrŭ mas adi dog ngaring bada mun taris. 16 Ngara ndai duwŭh sinangan mas ka duwŭh sigarong mas, ka pirakat sigarong mas anŭ adi 2 di sikuh tutu-sudo anŭ tura ka sambu. 17 Ngara ngabŭt duwŭh parik mas anŭ di duwŭh sigarong mas, 18 ka ngabŭt tŭbŭn parik anŭ adi duwŭh di duwŭh tigurang ka ngga simŭnŭ meh pirakat-i di song kawin efod tura ka jawin. 19 Ngara ndai duwŭh sigarong mas ka pirakat-i tura ka sagān bŭngŭn tutu-sudo, di sigŭn tura ka darŭm sindŭk efod anŭ. 20 Ngara ndai duwŭh dinge sigarong mas ka pirakat-i di sagān song kawin anŭ adi duwŭh tura ka jawin, sindŭk tigurang-i di sambu abŭt kupong adi nakit dog nanun. 21 Nimun adi TUHAN ko pesan di Moses, ngara mŭŭng sigarong tutu-sudo anŭ di sigarong efod ngga taris adi biru, isa tutu-sudo bisangan di sambu abŭt kupong anŭ ka dŭh rudos. 22 Jipo-ambu adi dog nunduh efod dog ndai so tigŭrŭ banang buruh biri adi biru. 23 Rubang adi yŭn tungo dog nyigiren ngga jiit banang tanun ngga bada-i dŭh udah tatas. 24-26 Maning sigŭn-i ngara ngabuh ngga buwa buwa delima adi dog ndai so banang linen adi duduh ka so banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka adi bireh; bisarŭt diginŭ agi anak anak ruseng adi dog ndai so tigŭrŭ mas, nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 27 Ngara ndai gŭh jipo yŭn Aaron ngga bara anak-i, 28 ka bubok, tupi, ka sinjang rajut banang linen, 29 ka bŭŭng kupong so banang linen adi duduh ka so banang buruh biri adi biru, adi bēng, ka bireh, adi dog ngabuh ngga butik bunga jiit, nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 30 Ngara ndai abuh bubok adi tandā pinyikudus, so tigŭrŭ mas ka mbŭh dog mŭŭt dieh: “Kudus yŭn TUHAN.” 31 Ngara mŭŭng tandā anŭ di tura ka jawin bubok ngga bŭŭng adi biru, nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 32 Sopŭrŭg kraja pingandai di Bari TUHAN mbŭh kamas. Daya Israel mbŭh ndai sopŭrŭg kayuh nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 33 Ngara taban ka yŭn Moses Bari TUHAN samŭn pingakas-i, sikait-i, sibukah-i, parang-i, tiang-i ka bangan-i; 34 tutu adi dog ndai so kurit dari biri adi dog nyamŭk bireh; tutu adi dog ndai so birurang adi duduh; ka banang tabir. 35 Pati Simanya adi agi darŭm-i duwŭh kiping batuh anŭ, pinawid-i ngga tŭtŭp-i. 36 Mija ngga sopŭrŭg pingakas-i, ngga ruti adi dog jugan ka Tapa; 37 rika prita adi dog ndai so tigŭrŭ mas ngga prita prita-i; sopŭrŭg pingakas-i, ka inyo prita; 38 mija-sambah mas; inyo kudus; kimanyan adi buuh ramak; banang tabir yŭn tiban Bari TUHAN, 39 Mija-sambah timaga ngga radai timaga-i, pinawid-i, ngga sopŭrŭg pingakas-i; sambong-pinyingu ngga bangan-i; 40 banang tabir buwang ka tiang tiang-i ka bangan bangan-i; tabir tiban buwang ngga taris taris-i; pagu pagu Bari TUHAN, sopŭrŭg pingakas adi dog pakai darŭm Bari TUHAN; 41 Piraka adi imam nēn kan ngara ndai kraja di Yŭn Kudus; piraka piraka adi kudus yŭn imam Aaron samŭn bara anak-i. 42 Daya Israel mbŭh ndai sopŭrŭg kraja nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 43 Moses piruh sopŭrŭg kayuh adi ngara ko ndai, ka kiris sopŭrŭg-i mbŭh dog ndai nanyam adi TUHAN ko pesan. Jadi Moses nyiberkat ngara.

Pinyiruah 40

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Pijog Bari TUHAN ngga andu adi ndi darŭm buran ndi. 3 Na di darŭm-i Pati Simanya, adi brisi ngga Simŭng Pinyipesan ka na tabir di jawin-i. 4 Taban ngga mŭrŭt mija ka na sopŭrŭg pingakas di tunduh-i. Taban gŭh rika prita ka piguru prita prita di tunduh-i. 5 Na mija mas adi yŭn badang kimanyan di jawin Pati Simanya ka kideng tabir di tiban Bari TUHAN. 6 Na mija-sambah adi yŭn badang sadis di rawa Bari TUHAN. 7 Na sambong-pinyingu di asah Bari TUHAN ngga mija-sambah ka ngisi-i ngga piin. 8 Ndai buwang kirurung tarun anŭ, ka kideng tabir di tiban-i. 9 “Komŭnŭ nyikudus Bari TUHAN ngga sopŭrŭg pingakas pakai inyo kudus, ka sopŭrŭg-i re jadi kudus. 10 Muko anŭ, nyikudus mija-sambah ngga sopŭrŭg pingakas-i ngga inyo kudus isa-i jadi sukup kudus. 11 Nyikudus gŭh sambong-pinyingu ngga bangan-i tunda gaya anŭ. 12 “Taban Aaron ngga bara anak-i ka baŭm tiban Bari TUHAN, ka bada ngara pibisig adŭp ngara ngga adat mamuh. 13 Kasŭk piraka imam di Aaron, ka nginyo ayŭh, ka ngga gaya anŭ ayŭh dog nyikudus yŭn ndai kraja Ku. 14 Taban bara anak-i ka kasŭk jipo anŭ di ngara. 15 Komŭnŭ nginyo ngara, nimun kuu nginyo sama ngara, isa ngara bisa jadi imam yŭn Ku. Dog nginyo simŭnŭ re bada ngara adu adu jadi imam.” 16 Moses ndai sopŭrŭg anŭ nanyam adi TUHAN ko pesan di ayŭh. 17 Sabab anŭ meh, ngga sibungas andu darŭm sibungas buran darŭm sawa adi duwŭh ripas ngara ruah so Egypt, Bari TUHAN mbŭh dog pijog. 18 Moses piguru bangan bangan-i, pijog turang turang bari, pasang parang, ka pijog tiang tiang-i. 19 Ayŭh na banang tutu di tunduh Bari TUHAN, ka nunduh-i ngga tutu tura ka tunduh, nanyam adi TUHAN ko pesan. 20 Komŭnŭ ayŭh tambit duwŭh kiping batuh anŭ ka na-i di darŭm Pati Simanya. Ayŭh kasŭk pinawid di sigarong Pati anŭ, ka na tŭtŭp-i. 21 Komŭnŭ ayŭh na Pati anŭ darŭm Bari TUHAN ka kideng tabir. Simŭnŭ ayŭh matŭn Pati Simanya, nimun adi TUHAN ko pesan. 22 Moses na mija di darŭm Bari TUHAN, tura ka utara di sapa tabir, 23 ka na di tunduh-i ruti adi dog jugan ka TUHAN, nimun adi TUHAN ko pesan. 24 Ayŭh na gŭh rika prita di darŭm Bari TUHAN tura ka siratan bistatang ngga mija anŭ, 25 ka diginŭ, di yŭn TUHAN, ayŭh tung prita prita anŭ nimun adi TUHAN ko pesan. 26 Ayŭh na mija mas anŭ di darŭm Bari TUHAN di jawin tabir, 27 ka badang kimanyan adi buuh ramak, nimun adi TUHAN ko pesan. 28 Ayŭh kideng tabir di tiban Bari TUHAN, 29 ka diginŭ di jawin tabir ayŭh na mija-sambah yŭn badang sadis. Di tunduh mija-sambah anŭ ayŭh nyadis sadis badang ngga sadis ruwang kayuh, nimun adi TUHAN ko pesan. 30 Ayŭh na sambong-pinyingu di asah Bari TUHAN ngga mija-sambah, ka ngisi-i ngga piin. 31 Moses, Aaron, ngga bara anak dari-i ngu kaja ngga tangan ngara diginŭ 32 kan ngara re mŭrŭt Bari TUHAN bait tudu mija-sambah, nimun adi TUHAN ko pesan. 33 Moses pijog buwang kirurung Bari TUHAN ka mija-sambah, ka kideng tabir di tiban buwang anŭ. Simŭnŭ ayŭh ngamas sopŭrŭg kraja anŭ. 34 Komŭnŭ abun nutu Bari TUHAN ka jawa bragah TUHAN ngisi-i. 35 Sabab anŭ, Moses dŭh bisa mŭrŭt Bari TUHAN. 36 Daya Israel bipindah so nŭ adŭ-i kan abun makat so Bari TUHAN. 37 Ngara dŭh mindah bari ngara atas abun gibabŭ diginŭ. 38 Sitadŭn ngara bigandon ngara ari kiris abun TUHAN di tunduh Bari anŭ sandu, ka jireb apui nyirungan-i singarŭm.

Leviticus 1

1 TUHAN bagan Moses so darŭm Bari TUHAN ka nggen di ayŭh atur adat ati 2 adi daya Israel an ari sita kan ngara jugan sadis ngara. Kan angān jugan sadis dāng, ayŭh an ndi so sapi ngan puan kah biri ngan puan kah kambing ngan. 3 Kambŭi angān jugan ndi so sapi ngan ndu sadis badang, angān dŭh siŭn dŭh taban dari sapi adi pidanah. Angān dŭh siŭn dŭh an taban-i ka baŭm tiban Bari TUHAN isa TUHAN trima angān. 4 Angān an na tangan ngan di tunduh ubak dāng anŭ, ka-i re dog trima jadi sadis ngga taran dosa ngan. 5 Angān an siŭ dari sapi anŭ diginŭ, ka bara imam adi so asar Aaron an jugan deya dāng anŭ ka TUHAN, ka komŭnŭ naui-i di so-pat parad mija-sambah adi di rawa tiban Bari TUHAN. 6 Komŭnŭ angān an nganyit dāng anŭ, ka natad-i, 7 ka bara imam an ngatur uwang di tunduh mija-sambah ka pisakŭt-i. 8 Ngara an na di apui tatad tatad dāng anŭ, samŭn ubak ngga ramak-i. 9 Angān dŭh siŭn dŭh an ngu isi pŭrŭng samŭn kaja kaja-i, ka imam adi dapu kraja di tika anŭ an mŭrŭng badang sadis anŭ di tunduh mija-sambah. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 10 Kambŭi angān jugan ndi so biri ngan puan kah kambing ngan, dāng anŭ dŭh siŭn dŭh dari adi pidanah. 11 Angān an siŭ dāng anŭ di parad mija-sambah tura ka utara, ka bara imam an naui deya dāng anŭ di so-pat parad mija-sambah. 12 Ripas angān muko natad-i, imam adi dapu kraja di tika anŭ an na sopŭrŭg tatad anŭ di tunduh apui samŭn ubak ngga ramak ramak-i. 13 Angān dŭh siŭn dŭh an ngu isi pŭrŭng dāng anŭ, samŭn kaja kaja-i, ka imam anŭ re jugan sadis anŭ ka TUHAN, ka badang sadis anŭ di tunduh mija-sambah. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 14 Kambŭi angān jugan ndi manuk ndu sadis badang, manuk anŭ dŭh siŭn dŭh an manuk asang puan kah manuk tikukur. 15 Imam anŭ an jugan-i di mija-sambah, mŭrŭs tungo-i ka badang ubak-i di tunduh mija-sambah. Deya-i an dog taran di tigang mija-sambah. 16 Ayŭh an kadi kukon manuk anŭ ka taran samŭn isi-i tura ka timor parad mija-sambah di yŭn apŭk dog na. 17 Ayŭh an digen so-duwŭh urad manuk anŭ ka nyiratak pŭrŭng-i, pak dŭh bada urad-i pata; komŭnŭ badang abo abo pŭrŭng-i di mija-sambah. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN.

Leviticus 2

1 Kan tadŭ tadŭ so angān jugan sadis ruwang kayuh ka TUHAN, dŭh siŭn dŭh sibungas-i angān an ngisar-i da jadi tibaduk. Angān dŭh siŭn dŭh na inyo kanā ka kimanyan di tunduh-i, 2 ka taban-i ka yŭn bara imam adi sesang Aaron. Imam adi dapu kraja di tika anŭ an tambit ndi agŭm so tibaduk anŭ ngga inyo kanā samŭn sopŭrŭg kimanyan, ka badang-i di tunduh mija-sambah jadi tandā sopŭrŭg kayuh anŭ mbŭh dog jugan ka TUHAN. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 3 Jadi tadŭh sadis ruwang kayuh anŭ bara imam dapu; anŭ kayuh adi raru kudus, amai-i mbŭh dog tambit so pinguman adi mbŭh dog jugan ka TUHAN. 4 Kambŭi pinganggen anŭ ruti adi dog ndai ngga oven-tana, dŭhsah-i biragi. Bait-i ruti adi bibaru adi dog ndai so tibaduk bigaur ngga inyo kanā, puan kah biskit adi dog susen inyo kanā dieh. 5 Kambŭi pinganggen anŭ ruti adi dog mipi di darŭm kuari adi dadas, ruti anŭ an bigaur ngga inyo kanā pak dŭhsah biragi. 6 Nyiratak-i bada anŭk ka ren inyo kanā di tunduh-i kan angān jugan-i. 7 Kambŭi pinganggen anŭ ruti adi dog mipi di darŭm kuari, ayŭh an dog ndai so tibaduk ngga inyo kanā. 8 Taban ndu pinganggen ka TUHAN ka nggen di imam adi re taban-i ka mija-sambah. 9 Imam anŭ re tambit pire-i ndu tandā-i muko dog jugan ka TUHAN, ka ayŭh re badang-i di tunduh mija-sambah. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 10 Jadi tadŭh pinganggen anŭ bara imam dapu; pinganggen anŭ raru kudus, amai-i dog tambit so pinguman adi muko dog jugan ka TUHAN. 11 Sadis ruwang kayuh adi angān jugan ka TUHAN dŭh siŭn dog ndai ngga ragi; angān dŭh siŭn pakai ragi puan kah ju banyis di pinguman adi dog jugan ka TUHAN. 12 Pinganggen buwa bungas adi siabo kana adi angān ngatŭm barang sawa an dog taban ka yŭn TUHAN, pak-i dŭh yŭn dog badang di tunduh mija-sambah. 13 Na garo di barang sadis ruwang kayuh, sabab garo inŭh tandā simanya ngan ngga Tapa. (Angān dŭh siŭn dŭh na garo di sopŭrŭg sadis ngan anŭ.) 14 Kan angān taban ka yŭn TUHAN pinganggen buwa bungas adi siabo kana adi angān ngatŭm, jugan anŭ adi muko dog nyirandang, puan kah anŭ adi muko dog pŭh bada anŭk. 15 Na inyo kanā ka na kimanyan di tunduh-i. 16 Imam anŭ re badang kada tibaduk anŭ samŭn inyo ndu tandā sopŭrŭg-i mbŭh dog jugan, ka sopŭrŭg kimanyan, ndu sadis pinguman ka TUHAN.

Leviticus 3

1 Kan angān jugan ndi so sapi ngan ndu sadis bidingan, sapi anŭ an dari bait dayung adi pidanah. 2 Angān an na tangan ngan di tunduh ubak dāng anŭ ka siŭ-i di rawa tiban Bari TUHAN. Bara imam adi so asar Aaron an naui deya dāng anŭ di so-pat parad mija-sambah 3 ka jugan tatad tatad dāng anŭ nimun adi dog nyabŭt digiti ndu sadis pinguman ka TUHAN: sopŭrŭg ramak di isi pŭrŭng-i, 4 atin tipareng-i ngga ramak adi agi dieh, ka parad atin adi siabo kana. 5 Bara imam an badang sopŭrŭg-i di tunduh mija-sambah ngga sadis sadis badang. Dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 6 Kambŭi biri puan kah kambing dog pakai ndu sadis bidingan, anŭ bisa dari bait dayung, pak dŭh siŭn dŭh adi pidanah. 7 Kambŭi angān jugan biri, 8 angān an na tangan ngan di tunduh ubak-i, ka siŭ-i di rawa Bari TUHAN. Bara imam an naui deya-i di so-pat parad mija-sambah, 9 ka jugan tatad tatad dāng anŭ nanyam adi dog nyabŭt digiti, ndu sadis pinguman ka TUHAN: ramak ramak-i, koi adi piramak dog kapŭg di siri turang udug-i, ka sopŭrŭg ramak ramak adi marut isi isi pŭrŭng-i, 10 atin tipareng ngga ramak adi agi dieh, ka parad atin adi siabo kana. 11 Imam adi dapu kraja di tika anŭ an badang sopŭrŭg-i di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman ka TUHAN. 12 Kambŭi angān jugan kambing, 13 angān an na tangan ngan di tunduh ubak-i, ka siŭ-i di rawa Bari TUHAN. Bara imam an naui deya-i di so-pat parad mija-sambah, 14 ka jugan tatad tatad-i nanyam adi dog nyabŭt digiti ndu sadis pinguman ka TUHAN: sopŭrŭg ramak-i adi marut isi isi pŭrŭng-i, 15 atin tipareng samŭn ramak ramak adi agi dieh, ka parad atin adi siabo kana. 16 Imam an badang sopŭrŭg-i di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman ka TUHAN. Sopŭrŭg ramak-i TUHAN dapu. 17 Daya Israel dŭh siŭn man tadŭ tadŭ ramak puan kah deya; ati inŭh atur adi sopŭrŭg daya Israel, diki diki ngara rŭŭ, an adu adu tunda.

Leviticus 4

1 TUHAN pesan Moses 2 da kidaan di bara daya Israel nang tadŭ tadŭ daya adi ndai dosa ka miranggar ndi so pesan TUHAN ngga dŭh singaja, an sita atur adat ati. 3 Kambŭi Imam Bās ndai dosa, ka bada sopŭrŭg daya sua sarah, ayŭh an taban dari sapi adi gi-mara ka pidanah, ka nyadis-i ka TUHAN yŭn dosa-i. 4 Ayŭh an taban dari sapi anŭ ka rawa tiban Bari TUHAN, na tangan-i di tunduh ubak-i, ka siŭ-i diginŭ di rawa Bari anŭ. 5 Komŭnŭ Imam Bās anŭ an taban kada deya dari sapi anŭ ka darŭm Bari anŭ. 6 Ayŭh siŭn siruman trinju-i di deya anŭ, ka masik-i di jawin tabir kudus anŭ ju kari. 7 Komŭnŭ, ayŭh an susen kada deya anŭ di junggir adi di sikuh mija-sambah kimanyan di darŭm Bari TUHAN. Ayŭh siŭn ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah adi yŭn badang sadis, adi di rawa tiban Bari TUHAN. 8 So dari sapi anŭ ayŭh an kubo tambit ramak ramak-i, ramak ramak adi marut isi isi pŭrŭng-i, 9 ka atin tipareng samŭn ramak ramak adi agi dieh, ka parad atin adi siabo kana. 10 Imam anŭ an taban ramak ramak anŭ ka badang-i di tunduh mija-sambah adi yŭn badang sadis badang, mun adi ko-i ndai ngga ramak dāng adi dog siŭ yŭn sadis bidingan. 11 Pak ayŭh an tambit kurit-i, sopŭrŭg isin-i, ubak-i, kaja kaja-i ngga isi isi pŭrŭng-i, samŭn kuboi kuboi-i, 12 Kubo taban-i ka sapa tarun yŭn bibari adi taŭn dog nitah yŭn-i, ka diginŭ ayŭh siŭn badang-i di tunduh apui uwang. 13 Kambŭi-i sopŭrŭg daya Israel adi bidosa ka mbŭh sarah amai miranggar ndi so pesan TUHAN ngga dŭh singaja, 14 ka kan dosa anŭ mbŭh dog puan, daya Israel an taban ndi dari sapi adi gi-mara ndu sadis taran dosa. Ngara siŭn taban-i ka rawa Bari TUHAN. 15 Bara pinguru daya Israel an na tangan ngara di tunduh ubak dāng anŭ, ka siŭ-i diginŭ gŭh. 16 Imam Bās siŭn taban kada deya sapi anŭ ka darŭm Bari TUHAN, 17 siruman trinju-i dieh ka masik-i di jawin tabir ju kari. 18 Ayŭh siŭn susen kada deya anŭ di junggir di sikuh sikuh mija-sambah kimanyan di darŭm Bari TUHAN, ka ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah adi yŭn badang sadis, adi agi di rawa tiban Bari TUHAN. 19 Komŭnŭ, ayŭh siŭn tambit sopŭrŭg ramak-i ka badang-i di tunduh mija-sambah. 20 Ayŭh siŭn ndai simŭnŭ gŭh di dari sapi anŭ, nimun ayŭh mbŭh ndai di dari sapi yŭn sadis taran dosa, ka ngga gaya adi mun anŭ ayŭh ndai sadis yŭn dosa bara daya, ka ngara re dog apun. 21 Komŭnŭ, ayŭh siŭn taban dari sapi anŭ ka sapa tarun yŭn bibari ka badang-i, nimun ayŭh badang dari sapi adi dog jugan yŭn dosa adŭp-i. Ati sadis ngga taran dosa daya Israel. 22 Kambŭi-i pinguru tibaran-asar adi ndai dosa ka mbŭh sarah amai miranggar ndi so pesan TUHAN ngga dŭh singaja, 23 ka kan ayŭh rasu rada sarah-i, ayŭh siŭn taban ndu pinganggen ndi dari kambing adi pidanah. 24 Ayŭh an na tangan-i di tunduh ubak dāng anŭ ka siŭ-i di tigang mija-sambah, tura ka utara di yŭn dāng dāng dog siŭ yŭn sadis badang. Ati inŭh sadis ngga taran dosa. 25 Imam siŭn siruman trinju-i di deya dāng anŭ, ka susen-i di junggir adi di sikuh sikuh mija-sambah, ka ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah. 26 Komŭnŭ, ayŭh siŭn badang sopŭrŭg ramak dāng anŭ, nimun ayŭh badang ramak ramak dāng adi dog siŭ yŭn sadis bidingan. Simŭnŭ inŭh imam jugan sadis ngga taran dosa pinguru tibaran-asar, ka ayŭh re dog apun. 27 Kambŭi tadŭ tadŭ so angān adi daya saja ndai dosa ka mbŭh sarah amai miranggar ndi so pesan TUHAN ngga dŭh singaja, 28 ka kan ayŭh rasu rada sarah-i, ayŭh siŭn taban ndu pinganggen ndi dayung kambing adi pidanah. 29 Ayŭh an na tangan-i di tunduh ubak dāng anŭ, ka siŭ-i di tigang mija-sambah tura ka utara, di yŭn dāng yŭn sadis badang dog siŭ. 30 Imam an siruman trinju-i di deya dāng anŭ ka susen-i di junggir adi di sikuh sikuh mija-sambah, ka ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah. 31 Komŭnŭ, ayŭh kadi ramak ramak-i, nimun ayŭh kadi ramak ramak dāng adi mbŭh dog siŭ yŭn sadis bidingan, ka-i badang ramak ramak anŭ di tunduh mija-sambah, isa dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. Simŭnŭ inŭh imam jugan sadis yŭn dosa daya anŭ ka ayŭh bisa dog apun. 32 Kambŭi angān taban ndi biri yŭn sadis taran dosa, anŭ dŭh siŭn dŭh an dayung adi pidanah. 33 Angān an na tangan ngan di tunduh ubak dāng anŭ, ka siŭ-i di parad tura ka utara mija-sambah adi yŭn dāng yŭn sadis badang dog siŭ. 34 Imam siŭn siruman trinju-i di deya dāng anŭ, susen-i di junggir adi di sikuh sikuh mija-sambah ka ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah. 35 Komŭnŭ, ayŭh siŭn kubo kadi ramak ramak-i nimun ayŭh kadi ramak ramak biri adi mbŭh dog siŭ yŭn sadis bidingan, ka badang ramak ramak anŭ di tunduh mija-sambah, samah ngga sadis pinguman adi dog jugan ka TUHAN. Simŭnŭ inŭh imam jugan sadis yŭn taran dosa ngan, ka angān siŭn dog apun.

Leviticus 5

1 Sadis taran dosa dog biguna yŭn sarah adi mun ati: Kambŭi angān dog bagan bada nggen taksi di yŭn daya bisara ka dŭh nggen puan pasar kayuh adi angān mbŭh kiris ka dingah, angān re dapu tanggong di sarah anŭ. 2 Kambŭi angān ngga dŭh singaja tama tadŭ kayuh adi kais nanyam ka adat, mun tadang dāng, angān mbŭh kais ka sarah darŭm angān rada pingandai ngan anŭ. 3 Kan angān ngga dŭh singaja tama tadŭ kayuh adi kais nanyam ka adat, adi so pŭrŭng ganan manusia, ani bait ani, angān mbŭh sarah darŭm angān rada pingandai ngan anŭ. 4 Kambŭi angān nyimau mau adŭ bipayu yŭn tadŭ tadŭ kayuh, angān mbŭh sarah darŭm angān rada pingandai ngan anŭ. 5 Kambŭi angān mbŭh sarah, angān dŭh siŭn dŭh ngaku sarah anŭ. 6 Ngga ngukum adŭp ngan sabab sarah ngan, angān dŭh siŭn dŭh taban ka TUHAN ndi dayung biri, puan kah kambing ndu pinganggen. Imam siŭn jugan sadis anŭ yŭn dosa ngan. 7 Kambŭi angān dŭh tungang jugan biri puan kah kambing, angān siŭn taban ka yŭn TUHAN ngga nubos dosa ngan duwŭh manuk asang puan kah tikukur, ndi yŭn sadis taran dosa, ndi yŭn sadis badang. 8 Angān siŭn taban-i ka imam, ka ayŭh re diŭ jugan manuk anŭ yŭn sadis taran dosa. Ayŭh re mata tungo-i pak dŭh bada ubak-i patŭd, 9 ka masik kada deya-i di tigang mija-sambah. Tadŭh deya anŭ siŭn dog paman di sigŭn mija-sambah. Ati inŭh sadis ngga taran dosa. 10 Komŭnŭ, ayŭh siŭn jugan manuk anŭ ndi ndu sadis badang, nanyam atur-adat. Simŭnŭ inŭh imam jugan sadis yŭn dosa ngan; ka angān siŭn dog apun. 11 Kambŭi angān dŭh tungang jugan duwŭh manuk asang puan kah duwŭh tikukur, angān siŭn taban ndi kilogram tibaduk yŭn sadis taran dosa. Angān dŭh siŭn na inyo kanā puan kah kimanyan di tunduh-i, sabab-i sadis taran dosa, dŭh sadis ruwang kayuh. 12 Angān siŭn taban-i ka yŭn imam, ka ayŭh re tambit tibaduk anŭ ndi agŭm ndu tandā-i muko dog jugan ka TUHAN; ayŭh re badang-i di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman. Anŭ inŭh sadis ngga taran dosa. 13 Simŭnŭ inŭh imam siŭn jugan sadis anŭ yŭn dosa ngan, ka angān siŭn dog apun. Imam anŭ dapu tadŭh tibaduk anŭ, nimun gaya atur sadis ruwang kayuh. 14 TUHAN nggen atur-adat ati di Moses: 15 Kambŭi tadŭ tadŭ so angān ngga dŭh singaja dŭh nggen pinganggen anŭ adi kudus ka TUHAN, angān siŭn taban ndi dari biri puan kah kambing adi pidanah ndu sadis bayar gati rugi ka TUHAN. Rega-i siŭn dog ngŭtŭ nanyam ka anŭ adi mbŭh dog miratak di Bari TUHAN. 16 Angān dŭh siŭn dŭh ndai pinyibayar ngga 20 piratus tambah-i yŭn kayuh adi gibayuh angān bayar. Angān siŭn nggen-i ka imam, ka ayŭh re jugan dāng anŭ ndu sadis taran dosa ngan, ka angān siŭn dog apun. 17 Kambŭi tadŭ tadŭ so angān ngga dŭh singaja miranggar pesan TUHAN, angān mbŭh sarah ka dŭh siŭn dŭh dog ukum. 18 Angān dŭh siŭn dŭh taban ka yŭn imam ndu sadis bayar gati rugi ndi dari biri puan kah kambing adi pidanah. Rega-i siŭn dog ngŭtŭ nanyam ka anŭ adi mbŭh dog miratak di Bari TUHAN. Imam siŭn jugan sadis anŭ yŭn dosa adi angān ndai dŭh ngga singaja, ka angān siŭn dog apun. 19 Anŭ inŭh sadis bayar gati rugi yŭn dosa adi angān ndai rawan TUHAN.

Leviticus 6

1 TUHAN nggen atur-adat ati di Moses: 2 Sadis dŭh siŭn dŭh an dog jugan kambŭi tadŭ so angān bidosa rawan TUHAN darŭm angān abah pari kayuh adi ngga dingan ngan adi samah daya Israel muko tingge di angān ndu-i jamen kayuh, puan kah darŭm angān naku tadŭ kayuh so ayŭh, puan kah nipu ayŭh 3 puan kah kadong pasar kayuh adi mbŭh manyap ka bipayu nang adŭp ngan dŭh tungang dapŭd-i. 4-5 Angān adi bidosa amai dapŭd kayuh ngga aran adi sarah anŭ patut bayar tadŭ tadŭ kayuh anŭ. Di andu angān dog dapŭd sarah, angān dŭh siŭn dŭh bayar ngga puno di daya adi dapu, ngga 20 piratus tambah-i. 6 Angān siŭn taban ka yŭn imam ndu sadis bayar gati rugi ka TUHAN ndi dari biri puan kah kambing adi pidanah. Rega-i siŭn dog ngŭtŭ nanyam ka anŭ adi mbŭh dog miratak di Bari TUHAN. 7 Imam siŭn jugan sadis yŭn dosa ngan, ka angān siŭn dog apun. 8 TUHAN pesan di Moses 9 bada nggen di Aaron ngga di bara anak dari-i atur-adat ati yŭn sadis badang: Sadis badang siŭn dog tandah di tunduh mija-sambah ndi ngarŭm, ka apui-i dog tandah sakŭt. 10 Komŭnŭ, imam adi nēn jipo-ambu linen-i ngga sinjang rajut banang linen, siŭn kadi apŭk adi prinyo adi dog tingge di tunduh mija-sambah ka na-i di bŭngŭn mija-sambah. 11 Komŭnŭ ayŭh siŭn kibarui piraka-i, ka taban apŭk anŭ ngga ka sapa tarun yŭn bibari adi taŭn dog nitah yŭn-i. 12-13 Apui adi di tunduh mija-sambah an adu adu sakŭt, dŭh siŭn tandah-i pura. Barang isan imam an na uwang dieh, ngatur sadis badang di tunduh-i, ka badang ramak adi so sadis bidingan. 14 Ati atur-adat pasar sadis ruwang kayuh. Imam so asar Aaron siŭn jugan sadis ruwang kayuh ka TUHAN di jawin mija-sambah. 15 Komŭnŭ ayŭh siŭn tambit tibaduk anŭ ndi agŭm, ngga inyo, ka ngga kimanyan adi di tunduh-i, ka badang-i di tunduh mija-sambah jadi tandā sopŭrŭg-i muko dog jugan ka TUHAN. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng TUHAN. 16-17 Bara imam siŭn man tadŭh-i. Tibaduk anŭ siŭn dog ndai bada jadi ruti dŭh biragi ka dog man di tarun yŭn adi kudus, di badag Bari TUHAN. TUHAN mbŭh nggen-i di bara imam jadi utung ngara ndu sadis pinguman. Sadis anŭ raru kudus, brimun ngga sadis taran dosa, ka sadis bayar gati rugi. 18 Sinadan sesang Aaron adi dari siŭn ndŭg jŭ man pinguman anŭ jadi utung sadis pinguman adi mbŭh dog jugan ka TUHAN. Tadŭ tadŭ daya bŭkŭn adi tama sadis pinguman re binasa da kuasa pinyikudus-i. 19 TUHAN nggen di Moses atur-adat ati 20 yŭn pinyigarar imam so asar Aaron: Di andu ayŭh dog garar, ayŭh siŭn jugan ndu sadis ka TUHAN ndi kilogram tibaduk (nyikiang ngga sadis ruwang kayuh adi dog jugan barang andu), sitangah ngga isan isan, sitangah ngga singumi andu. 21 Tibaduk anŭ siŭn dog gaur ngga inyo ka tanŭk di kuari adi dadas, komŭnŭ dog nyiratak, ka dog jugan ndu sadis ruwang kayuh, ka dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 22 Sadis anŭ siŭn dog jugan barang naan so sesang Aaron adi jadi Imam Bās. Sadis anŭ siŭn mŭrŭng dog badang ndu sadis ka TUHAN. 23 Nisit dŭh gŭh sadis ruwang kayuh adi imam jugan siŭn dog man; sopŭrŭg-i dŭh siŭn dŭh dog badang bada rŭpŭg. 24 TUHAN pesan Moses 25 da nggen di Aaron ngga di bara anak dari-i atur-adat ati yŭn sadis taran dosa: Dāng adi ndu sadis taran dosa siŭn dog siŭ di tura ka utara mija-sambah, di yŭn dāng dāng yŭn sadis badang dog siŭ. Anŭ inŭh sadis adi raru kudus. 26 Imam adi nyadis dāng anŭ siŭn man-i di tarun yŭn adi kudus, di badag Bari TUHAN. 27 Tadŭ tadŭ daya puan kah kayuh bŭkŭn adi tama dagin dāng anŭ re binasa da kuasa pinyikudus-i. Kambŭi agi pimakai adi dog ndai so banang bitameg da deya dāng anŭ, pimakai anŭ dŭh siŭn dŭh dog ngu di tarun yŭn adi kudus. 28 Tadŭ priok tana adi yŭn dagin anŭ dog tanŭk ngga piin dŭh siŭn dŭh dog mape; ka kan priok basi dog pakai, priok anŭ dŭh siŭn dŭh dog marus ka musor ngga piin. 29 Tadŭ tadŭ dari adi so rawang imam siŭn man sadis anŭ; sadis anŭ inŭh raru kudus. 30 Pak kambŭi deya dāng anŭ agi dog taban ka darŭm Bari TUHAN, ka dog pakai di adat taran dosa, dāng anŭ dŭh siŭn dog man, ka-i dŭh siŭn dŭh dog badang bada rŭpŭg.

Leviticus 7

1 Ati inŭh atur-adat yŭn sadis bayar gati rugi, sadis adi raru kudus. 2 Dāng adi dog pakai yŭn sadis anŭ siŭn dog siŭ di tura ka utara mija-sambah, di yŭn dāng dāng yŭn sadis badang dog siŭ, ngga deya-i siŭn dog nimba di so-pat parad mija-sambah anŭ. 3 Sopŭrŭg ramak-i siŭn dog kadi ka dog jugan di tunduh mija-sambah: mun koi-i adi piramak, ramak adi marut sopŭrŭg isi pŭrŭng, 4 atin tipareng samŭn ramak-i, ngga parad atin adi siabo kana. 5 Imam siŭn badang sopŭrŭg ramak anŭ di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman ka TUHAN. Anŭ inŭh sadis bayar gati rugi. 6 Tadŭ tadŭ dari adi so rawang imam bisa man sadis anŭ, pak-i dŭh siŭn dŭh dog man di tarun yŭn adi kudus, amai-i raru kudus. 7 Jadi atur-adat pasar sadis taran dosa ngga sadis bayar gati rugi agi brimun: isin dāng anŭ dog dapu imam adi jugan sadis anŭ. 8 Kurit dāng adi dog jugan ndu sadis badang dog dapu imam anŭ adi jugan-i. 9 Sopŭrŭg sadis ruwang kayuh adi ko dog ndai ngga oven-tana, puan kah adi ko dog nyirandang, puan kah adi dog mipi mbŭh tung imam adi jugan-i ka Tapa. 10 Pak sopŭrŭg sadis ruwang kayuh adi dŭh dog tanŭk, bait-i gaur inyo bait-i badŭh, dog dapu bara imam so asar Aaron ka dŭh siŭn dŭh dog kutung di dupan ngara bada nyikiang. 11 Ati atur-adat yŭn sadis bidingan adi dog jugan ka TUHAN. 12 Kambŭi angān jugan sadis anŭ ndu sadis trima kaseh ka Tapa, angān siŭn jugan, samah ngga dāng anŭ adi re dog nyadis, ndi pinganggen ruti adi dŭh biragi, bait-i ruti adi bibaru adi bigaur ngga inyo kanā, puan kah biskit adi dog susen inyo kanā dieh, puan kah kue adi dog ndai so tibaduk adi bigaur ngga inyo kanā. 13 Nambah ka anŭ, angān siŭn jugan baru baru ruti adi dog ndai ngga ragi. 14 Angān siŭn jugan ndi utung so barang masam ruti ruti anŭ jadi pinganggen adi grua ka TUHAN; anŭ dog dapu imam anŭ adi tambit deya dāng anŭ ka naui-i di mija-sambah. 15 Dagin dāng anŭ dŭh siŭn dŭh dog man di andu dāng anŭ dog nyadis; ka dŭh siŭn kidŭm ndŭg isan isan andu jawa ndi. 16 Kambŭi daya taban sadis bidingan ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, dŭh sopŭrŭg-i siŭn dog man di andu-i dog jugan, pak kambŭi agi tadŭh-i ayŭh siŭn dog man di andu sipagi. 17 Pak tadŭh dagin adi dŭm ndŭg andu adi taruh dŭh siŭn dŭh dog badang bada rŭpŭg. 18 Kambŭi agi so dagin anŭ dog man di andu adi taruh, Tapa dŭh re trima sadis anŭ. Sadis anŭ dŭh re jadi berkat di angān pak mbŭh dog nyirundeng kais, ka asi asi adi man-i re dapu tanggong di sarah anŭ. 19 Kambŭi dagin anŭ adi dog nyingŭg tadŭ tadŭ kayuh adi kais nanyam ka adat, dagin anŭ dŭh siŭn dog man, ka dŭh siŭn dŭh dog badang. Tadŭ tadŭ so angān adi bisig nanyam ka adat siŭn man dagin anŭ, 20 pak kambŭi tadŭ so angān adi kais man dagin anŭ, angān dŭh re tia dog kadŭn daya Tapa. 21 Ka dinge kambŭi angān man dagin adi ko dog jugan anŭ ripas ko tama tadŭ kayuh adi kais nanyam ka adat, bait so manusia puan kah so dāng, angān dŭh re tia dog kadŭn daya Tapa. 22 TUHAN nggen di Moses atur-adat ati 23 yŭn daya Israel: Ramak sapi, biri, puan kah kambing, dŭh siŭn dog man. 24 Ramak dāng adi kabŭs sadi-i, puan kah adi kabŭs dog siŭ dāng tarun, dŭh siŭn dog man, pak-i siŭn dog pakai yŭn tadŭ tadŭ kayuh bŭkŭn. 25 Tadŭ tadŭ so angān adi man ramak dāng adi muko dog jugan ndu sadis pinguman ka TUHAN, re dŭh tia dog kadŭn daya Tapa. 26 Diki diki daya Israel rŭŭ, ngara dŭh siŭn man deya manuk puan kah deya dāng. 27 Asi asi adi rawan atur-adat ati re dŭh tia dog kadŭn daya Tapa. 28 TUHAN nggen atur-adat ati di Moses 29 yŭn daya Israel: Kan tadŭ so angān jugan sadis bidingan, angān dŭh siŭn dŭh jugan pire-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN; 30 taban-i ngga tangan adŭp ngan ndu sadis pinguman. Angān siŭn taban ramak dāng anŭ samŭn sudo-i ka jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 31 Imam siŭn badang ramak anŭ di tunduh mija-sambah, pak sudo-i dog dapu bara imam. 32 Sape tauh kaja dāng anŭ siŭn dog nggen ndu pinganggen adi grua 33 ka imam anŭ adi jugan deya ngga ramak dāng yŭn sadis bidingan. 34 Isin sudo dāng anŭ inŭh pinganggen adi grua, ka sape tauh kaja-i mbŭh pinganggen adi dog nitah adi TUHAN mbŭh tambit so daya Israel ka nggen di bara imam. Anŭ kayuh adi dŭh siŭn dŭh daya Israel adu adu nggen di bara imam. 35 Anŭ inŭh utung sadis pinguman dog jugan ka TUHAN adi dog nggen di Aaron ngga bara anak dari-i di andu ngara dog garar jadi imam. 36 Di andu anŭ, TUHAN pesan daya Israel bada nggen di ngara utung pinganggen anŭ. Atur-adat ati dŭh siŭn dŭh daya Israel adu adu tunda. 37 Jadi anŭ inŭh atur-adat yŭn sadis badang, sadis ruwang kayuh, sadis taran dosa, sadis bayar gati rugi, sadis pinyigarar ngga sadis bidingan. 38 Pinyipesan ati dog nggen TUHAN di Moses di Darŭd Sinai, di tarun tana-pajam, di andu ayŭh bada daya Israel jugan sadis ka TUHAN.

Leviticus 8

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Taban Aaron ngga bara anak dari-i ngga di ka tiban Bari Ku, ka taban gŭh piraka imam, inyo kudus, anak dari sapi adi re ndu sadis taran dosa, duwŭh dari biri, ka bakur adi brisi ngga ruti adi dŭh biragi. 3 Komŭnŭ bagan sopŭrŭg daya Israel bada mandŭg tikuruk diginŭ.” 4 Moses ndai nanyam adi TUHAN ko pesan, ka kan sopŭrŭg daya Israel mbŭh tikuruk, 5 ayŭh nang di ngara, “Kayuh adi aku re ndai madin inŭh kayuh adi TUHAN ko pesan.” 6 Moses taban Aaron ngga bara anak dari-i ka sirung jawin daya bagŭ, ka rasu bada ngara ndai adat mamuh di adŭp ngara. 7 Ayŭh kasŭk jipo ngga jipo-ambu di Aaron, ka na bŭŭng kupong di kupong-i. Ayŭh kasŭk gŭh efod di Aaron ka ngabŭt kupong-i ngga song-i. 8 Ayŭh kasŭk gŭh tutu-sudo di Aaron, ka na Urim ngga Thummim darŭm tutu-sudo anŭ. 9 Ayŭh na bubok di ubak Aaron, ka di tura ka jawin bubok anŭ ayŭh na abuh mas, tandā pinyikudus, nimun adi TUHAN ko pesan di Moses. 10 Komŭnŭ Moses tambit inyo kudus ka nginyo Bari TUHAN samŭn sopŭrŭg kayuh adi darŭm-i; simŭnŭ inŭh ayŭh mbŭh nyikudus sopŭrŭg kayuh anŭ ka TUHAN. 11 Ayŭh tambit kada inyo anŭ ka masik-i pikuju kari di mija-sambah ngga di sopŭrŭg pingakas-i, ka di sambong ngga bangan-i, siŭn kayuh anŭ gŭh dog nyikudus yŭn TUHAN. 12 Ayŭh ren inyo kudus di tunduh ubak Aaron ngga garar ayŭh. 13 Ko anŭ, Moses taban bara anak dari Aaron ka kasŭk jipo di ngara ka bŭŭng kupong di kupong ngara, ka na tupi di ubak ngara nanyam anŭ adi TUHAN ko pesan. 14 Komŭnŭ Moses taban anak dari sapi ndu sadis taran dosa, ka Aaron ngga bara anak dari-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 15 Moses siŭ sapi anŭ ka tambit kada deya-i, ka ngga trinju-i susen-i di sopŭrŭg junggir adi di sikuh mija-sambah ngga nyikudus-i. Komŭnŭ ayŭh ren tadŭh deya di sigŭn mija-sambah. Simŭnŭ ayŭh mbŭh nyikudus ka pibisig-i. 16 Moses tambit sopŭrŭg ramak so isi pŭrŭng dāng anŭ, parad atin adi siabo kana, atin tipareng samŭn ramak adi marut-i, ka badang sopŭrŭg anŭ di tunduh mija-sambah. 17 Ayŭh tambit tadŭh pŭrŭng anak sapi anŭ, samŭn kurit, isin ngga kuboi-i, ka badang-i di sapa tarun yŭn bibari nanyam adi TUHAN ko pesan. 18 Muko anŭ, Moses taban dari biri ndu sadis badang; ka Aaron ngga bara anak dari-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 19 Moses siŭ biri anŭ, ka naui deya-i di so-pat parad mija-sambah anŭ. 20-21 Ayŭh natad biri anŭ, ngu isi pŭrŭng-i ka kaja-i ngga piin, ka badang ubak-i, ramak-i, ngga sopŭrŭg tatad-i adi bŭkŭn di tunduh mija-sambah, nanyam adi TUHAN ko pesan. Sadis badang anŭ inŭh sadis pinguman, ngga dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 22 Komŭnŭ Moses tambit dari biri dinge, yŭn pinyigarar imam, ka Aaron ngga bara anak dari-i na tangan ngara di tunduh ubak-i. 23 Moses siŭ biri anŭ, ka tambit kada deya-i ka susen-i di dawŭn kajit tauh Aaron, di sindŭ tangan tauh-i, ka di sindŭ kaja tauh-i. 24 Komŭnŭ Moses taban bara anak dari Aaron ka jawin ka susen kada deya anŭ di dawŭn kajit tauh ngara, sindŭ tangan tauh ngara, ka sindŭ kaja tauh ngara. Komŭnŭ Moses naui tadŭh deya anŭ di so-pat parad mija-sambah anŭ. 25 Ayŭh tambit ramak-i, koi-i adi piramak, ka sopŭrŭg ramak adi marut isi pŭrŭng-i ka parad atin-i adi siabo kana, atin tipareng-i samŭn ramak adi marut-i, ka sape tauh-i. 26 Komŭnŭ ayŭh tambit ndi baru ruti so bakur adi brisi ngga ruti adi dŭh biragi adi muko dog nitah ka TUHAN, ndi baru ruti adi dog ndai ngga inyo, ka ndi biskit, ka na-i di tunduh ramak ngga sape tauh biri anŭ. 27 Moses na sopŭrŭg pinguman anŭ di tangan Aaron ngga bara anak dari-i, ka ngara jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 28 Komŭnŭ Moses tambit pinguman anŭ so ngara, rasu badang-i di tunduh mija-sambah, di tunduh sadis badang, ndu sadis pinyigarar. Anŭ inŭh sadis pinguman, ka dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 29 Komŭnŭ Moses tambit isin sudo dāng anŭ rasu jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. Anŭ inŭh mbŭh utung Moses so dari biri adi dog jugan yŭn pinyigarar imam. Moses ndai sopŭrŭg anŭ nanyam adi TUHAN ko pesan. 30 Moses tambit kada inyo kudus ka kada deya so tunduh mija-sambah ka masik-i di Aaron ngga bara anak dari-i ka di piraka ngara. Simŭnŭ inŭh ayŭh mbŭh garar ngara ka nyikudus piraka ngara yŭn TUHAN. 31 Moses nang di Aaron ngga di bara anak dari-i. “Taban dagin ati ka rawa tiban Bari TUHAN, tanŭk ngga piin ka man-i diginŭ ngga ruti adi darŭm bakur sadis pinyigarar nanyam adi TUHAN ko pesan. 32 Badang sopŭrŭg dagin bait ruti adi dŭm. 33 Angān dŭh siŭn makat bu so rawa tiban Bari TUHAN darŭm tipuh ju andu ndŭg ka sopŭrŭg adat pinyigarar ngan mbŭh abo dog sita. 34 TUHAN mbŭh pesan ata da ndai sopŭrŭg anŭ adi ata mbŭh ndai andu ati, ngga taran dosa ngan. 35 Angān dŭh siŭn dŭh rŭŭ di rawa tiban Bari TUHAN sandu singarŭm ndŭg ju andu ndai kraja adi TUHAN ko pesan. Kambŭi angān dŭh tunda atur anŭ, angān re kabŭs. Ati inŭh kayuh adi TUHAN ko pesan di aku.” 36 Ngapŭi Aaron ngga bara anak dari-i ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan so Moses.

Leviticus 9

1 Di andu ripas adat pinyigarar mbŭh kamas, Moses bagan Aaron ngga bara anak dari-i, samŭn bara pinguru daya Israel. 2 Ayŭh nang di Aaron, “Tambit ndi dari sapi adi gi-mara, ngga ndi dari biri adi pidanah, ka jugan-i ka TUHAN. Dari sapi anŭ ndu sadis taran dosa, ka biri anŭ ndu sadis badang. 3 Komŭnŭ kidaan di bara daya Israel bada tambit ndi dari kambing yŭn sadis taran dosa, ka ndi anak sapi ngga ndi anak biri samah ndi sawa umbur-i ka adi pidanah yŭn sadis badang, 4 ka ndi sapi ngga ndi biri yŭn sadis bidingan. Ngara an nyadis dāng dāng anŭ ka TUHAN biramah ngga sadis ruwang kayuh adi bigaur ngga inyo. Ngara dŭh siŭn dŭh ndai simŭnŭ sabab TUHAN re nandŭng di ngara andu ati.” 5 Ngara taban ka rawa Bari TUHAN sopŭrŭg kayuh nanyam adi Moses muko kidaan di ngara, ka sopŭrŭg daya Israel mbŭh tikuruk diginŭ re nyambah TUHAN. 6 Moses nang, “TUHAN mbŭh pesan angān bada ndai sopŭrŭg anŭ, isa jawa bragah-I nyirinyak nandŭng di angān.” 7 Komŭnŭ ayŭh nang di Aaron, “Di ka mija-sambah, ka jugan sadis taran dosa samŭn sadis badang ngga taran dosa mu samŭn dosa bara daya bagŭ. Jugan sadis anŭ ngga taran dosa bara daya, nanyam adi TUHAN ko pesan.” 8 Aaron di ka mija-sambah ka siŭ dari sapi anŭ adi gi-mara yŭn sadis taran dosa adŭp-i. 9 Bara anak dari-i taban ka yŭn-i deya dāng anŭ, ka ayŭh siruman trinju-i dieh, ka susen kada deya anŭ di junggir adi di sikuh sikuh mija-sambah, ka ren tadŭh deya anŭ di sigŭn mija-sambah anŭ. 10 Komŭnŭ ka ayŭh badang di tunduh mija-sambah ramak ramak-i, atin tipareng-i ka parad atin-i adi siabo kana, nanyam adi TUHAN ko pesan di Moses. 11 Pak ayŭh badang dagin ngga kurit-i di sapa tarun yŭn bibari. 12 Ayŭh siŭ dāng adi ndu sadis badang yŭn adŭp-i. Bara anak dari-i taban ka yŭn-i deya dāng anŭ ka ayŭh naui-i di so-pat parad mija-sambah. 13 Ngara taban gŭh ka yŭn-i ubak ngga tatad tatad dāng anŭ ka ayŭh badang-i di tunduh mija-sambah. 14 Komŭnŭ ayŭh ngu isi isi pŭrŭng-i, samŭn sape-i, ka badang-i di tunduh mija-sambah nunduh sadis adi bŭkŭn. 15 Ripas anŭ, ayŭh jugan pinganggen bara daya. Ayŭh tambit kambing adi re dog jugan ngga taran dosa bara daya, siŭ-i, ka jugan-i, nimun adi ko-i ndai di sadis taran dosa adŭp-i. 16 Ayŭh taban gŭh dāng adi ndu sadis badang, ka jugan-i nunda ka atur-adat. 17 Ayŭh jugan sadis ruwang kayuh ka tambit ndi agŭm tibaduk ka badang-i di tunduh mija-sambah. (Ati inŭh ngga nambah sadis badang adi dog ndai barang andu.) 18 Ayŭh siŭ dari sapi ngga dari biri ndu sadis bidingan yŭn bara daya bagŭ. Bara anak dari-i taban ka yŭn-i deya dāng dāng anŭ, ka ayŭh naui-i di so-pat parad mija-sambah. 19 Aaron na tatad adi piramak so dari sapi ngga dari biri anŭ 20 di tunduh sudo so-duwŭh dāng anŭ, ka taban sopŭrŭg-i ka mija-sambah. Ayŭh badang ramak-i di tunduh mija-sambah 21 ka jugan sudo sudo samŭn sape sape tauh-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN yŭn bara imam, nanyam adi Moses ko kidaan. 22 Kan Aaron muko ndai sopŭrŭg sadis anŭ, ayŭh pakat tangan-i nura daya bagŭ ka nyiberkat ngara. Komŭnŭ, ayŭh mūn ka sagān. 23 Moses ngga Aaron mŭrŭt Bari TUHAN, ka kan ngara ruah, ngara nyiberkat daya bagŭ. Ka jawa bragah TUHAN nyirinyak nandŭng di sopŭrŭg daya. 24 Gŭgŭh ka TUHAN pait apui ka-i badang sadis badang anŭ, samŭn parad parad adi piramak, di tunduh mija-sambah. Kan bara daya kiris kayuh anŭ, sopŭrŭg ngara nyirais ka mutu ubak nyambah.

Leviticus 10

1 Anak Aaron adi dŭn Nadab ngga Abihu masin masin tambit tipaku apui, na bam apui dieh, nambah kimanyan, ka jugan-i ka TUHAN. Pak apui anŭ dŭh kudus amai TUHAN dŭh bada ngara jugan-i. 2 Gŭgŭh TUHAN pait apui da badang ngara ndŭg ka kabŭs di darŭm Bari TUHAN. 3 Komŭnŭ Moses nang di Aaron, “Ati inŭh kayuh adi TUHAN mbŭh kidaan kan-I nang, ‘Sopŭrŭg daya adi bituan di Aku, dŭh siŭn dŭh an stabi di pinyikudus Ku; Aku re pinandŭng bragah Ku di daya Ku.’” Pak Aaron pirŭŭ adŭp-i adŭ. 4 Moses bagan Mishael ngga Elzaphan anak Uzziel, tua dari Aaron, ka nang di ngara, “Mandŭg kamati ka tawek tadang madis ngan ngga bu so Bari TUHAN, ka na-i di sapa tarun yŭn bibari.” 5 Jadi ngara mandŭg ka bidigŭng di piraka tadang tadang anŭ ngara tawek-i ka sapa tarun yŭn bibari nunda ka adi Moses ko pesan. 6 Komŭnŭ Moses nang di Aaron ngga anak-i Eleazar ngga Ithamar, “Dŭhnyah tandah ubok ngan dŭh dog nyinod, puan kah nyiratak piraka ngan ngga kiren adŭp ngan ngurid. Kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān re kabŭs, ka TUHAN re baji di sopŭrŭg daya Israel. Pak sopŭrŭg daya Israel adi bŭkŭn bisa ngurid di pinyikabŭs anŭ adi jadi so apui adi TUHAN mbŭh pait. 7 Dŭhnyah tagan tiban Bari TUHAN, angān kabŭs rai-i, sabab angān muko dog nyikudus ngga inyo kudus TUHAN.” Sawŭ meh ngara ndai nimun adi Moses ko kidaan. 8 TUHAN nang di Aaron, 9 “Kuu ngga anak anak dari mu dŭh siŭn mŭrŭt Bari Ku ripas ko nok wain, puan kah nok adi bisā; kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān re kabŭs. Ati inŭh ukum-adat adi sopŭrŭg sesang ngan patut sita. 10 Angān dŭh siŭn dŭh ngatŭn kayuh adi TUHAN dapu, so anŭ adi mbŭh kanyet dog pakai, so kayuh adi bisig ngga anŭ adi kais. 11 Angān dŭh siŭn dŭh an ngajar bara daya Israel sopŭrŭg ukum-adat adi ko Aku nggen di angān so Moses.” 12 Moses nang di Aaron ngga anak-i adi dŭm duwŭh madis Eleazar ngga Ithamar, “Tambit tadŭh sadis ruwang kayuh so pinguman adi muko dog jugan ka TUHAN, ka ndai ruti adi dŭh biragi, ka man-i sindŭk mija-sambah, sabab sadis anŭ inŭh raru kudus. 13 Man-i di tarun yŭn adi kudus, amai anŭ inŭh utung yŭn mu ngga bara anak dari mu so sadis pinguman adi mbŭh dog jugan ka TUHAN. Anŭ inŭh kayuh adi TUHAN ko pesan di aku. 14 Pak kuu ngga bara rawang mu bisa man isin sudo ngga sape-i adi ko dog jugan ndu pinganggen adi grua ngga pinganggen ka TUHAN adi dog nitah yŭn bara imam. Angān siŭn man-i di tadŭ yŭn adi bisig nanyam ka adat. Sopŭrŭg pinganggen anŭ mbŭh dog nggen di angān ngga bara anak ngan jadi utung adi angān dapu so sadis bidingan daya Israel. 15 Ngara siŭn taban sape anŭ samŭn isin sudo anŭ di tipuh ramak-i dog jugan ndu sadis pinguman ka TUHAN. Sopŭrŭg anŭ, angān ngga bara anak ngan adu adu dapu, nanyam ka adi TUHAN ko pesan.” 16 Moses siken pasar kambing adi mbŭh dog nitah ndu sadis taran dosa, pak ayŭh dog kidaan nang dāng anŭ mbŭh dog badang. Anŭ bada ayŭh baji di Eleazar ngga Ithamar, ka ayŭh babŭ siken, 17 “Mani angān dŭh man sadis taran dosa anŭ di tarun yŭn adi kudus? Anŭ kayuh adi raru kudus, ka TUHAN mbŭh nggen-i di angān isa angān pakai-i ngga taran dosa daya Israel. 18 Amai angān dŭh taban deya-i ngga mŭrŭt ka Bari TUHAN, angān patut man sadis anŭ diginŭ gŭh, nanyam adi aku ko pesan.” 19 Aaron nam, “Kambŭi aku man sadis taran dosa anŭ andu ati, re TUHAN nyibandar kah? Bara daya mbŭh jugan sadis taran dosa ka TUHAN andu ati, ka ngara taban gŭh sadis badang, pak kayuh adi raru arap ati mbŭh dog aku.” 20 Kan Moses dingah pinganang anŭ, asŭng-i puas.

Leviticus 11

1 TUHAN nggen di Moses ngga Aaron atur-adat ati 2-3 yŭn daya Israel: Angān siŭn man tadŭ tadŭ dāng deyŭh adi tipire tinjug-i ka adi ngunyai pinguman so kundi-i, 4-6 pak angān dŭh siŭn man onta, dŭngŭn batuh, ka rebit. Dāng dāng ati dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais; ngara ngunyai pinguman so kundi-i, pak tinjug-i dŭh tipire. 7 Dŭhnyah man ayo. Ngara dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais; tinjug ngara tipire pak ngara dŭh ngunyai pinguman so kundi-i. 8 Dŭhnyah man dāng dāng anŭ puan kah tama tadang-i, dāng dāng anŭ kais. 9 Angān siŭn man tadŭ tadŭ iken adi bisirimed ngga bisisik, 10-12 pak tadŭ tadŭ dāng adi udip darŭm piin adi dŭh bisirimed ngga bisisik dŭh siŭn dog man. Dāng dāng adi mun anŭ dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais. Angān dŭh siŭn man puan kah tama tadang-i. Angān dŭh siŭn man tadŭ tadŭ dāng adi dŭh bisirimed ngga dŭh bisisik adi udip darŭm piin. 13-19 Angān dŭh siŭn man tadŭ tadŭ manuk ati: beuh, bo, beuh-sise, manuk nasar, manuk gagak, manuk volcha, manuk kak; manuk onta; manuk iken rawŭt, barang masam bangau, manuk undan, manuk kosa, kadā; 20 Sopŭrŭg anak kayuh piurad inŭh kais, 21 adŭ-i adi minyakir. 22 Angān siŭn man kadis baga, kadis sikirik, puan kah kadis biasa. 23 Pak sopŭrŭg adi sŭ ka piurad, samŭn adi bigawang dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais. 24-28 Kambŭi angān tama tadang dāng dāng ati, angān re kais ndŭg singumi andu: sopŭrŭg dāng adi bitinjug, pak adŭ-i adi tipire tinjug-i ka ngunyai pinguman so kundi-i ka sopŭrŭg dāng adi biyŭn pat kaja adi bisirŭh. Kambŭi angān gŭrŭng puan kah tawid tadang dāng ati, angān dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngan, pak angān gibabŭ gŭh kais ndŭg singumi andu. 29-30 Barang masam babu, bait tibug dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais. 31 Asi asi adi tama tadang dāng anŭ re kais ndŭg singumi andu. 32 Kambŭi tadang tadang dāng anŭ rabu nyatŭk tadŭ tadŭ kayuh, kayuh anŭ jadi kais; bait-i pimakai adi dog ndai so kayuh, ka piraka, birurang, puan kah guni, dŭh kira ani guna-i; kayuh anŭ patut dog kurom darŭm piin, pak-i gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 33 Ka kan tadang dāng dāng anŭ rabu nyatŭk priok tana, sopŭrŭg isi priok anŭ mbŭh jadi kais, ka angān dŭh siŭn dŭh mape priok anŭ. 34 Tadŭ tadŭ pinguman adi bisa dog man, pak muko dog nyijuh piin adi so priok adi kais, re jadi kais; ka tadŭ tadŭ mun piin nok adi darŭm priok anŭ mbŭh jadi kais gŭh. 35 Ani bait ani adi yŭn tadang kayuh ko rabu inŭh kais. Tuku apui tana puan kah oven-tana dŭh siŭn dŭh dog mape, 36 pak rubang piin ngga tong piin dŭh kais, sunggu tadŭ tadŭ kayuh bŭkŭn adi muko dog tadang anŭ mbŭh jadi kais. 37 Kambŭi ndi so tadang anŭ rabu nyatŭk bine adi re dog purun, ruwang bine anŭ gibabŭ bisig. 38 Pak kambŭi bine anŭ dog kurom darŭm piin, ka ndi so tadang anŭ rabu nyatŭk-i, ruwang bine anŭ jadi kais. 39 Kambŭi tadŭ tadŭ dāng adi bisa dog man kabŭs, tadŭ tadŭ daya adi tama tadang-i re jadi kais ndŭg singumi andu. 40 Ka kambŭi tadŭ so angān man tatad dāng anŭ, angān dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngan, pak angān re gibabŭ kais ndŭg singumi andu. Tadŭ tadŭ angān adi gŭrŭng tadang dāng anŭ dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngan, pak angān gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 41 Angān dŭh siŭn man tadŭ tadŭ dāng adi sŭ adi panu di tana, 42 bait-i adi bigawang, puan kah panu ngga pat kaja, puan kah adi bagŭ kaja-i. 43 Dŭhnyah kinais adŭp ngan man tadŭ mun dāng anŭ. 44 Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, ka angān dŭh siŭn dŭh bada adŭp ngan adu adu kudus, amai Aku ati kudus. 45 Aku ati TUHAN adi taban angān ngga ruah so Egypt isa Aku bisa jadi Tapa ngan. Angān dŭh siŭn dŭh kudus, amai Aku ati kudus. 46 Anŭ inŭh ukum-adat pasar dāng dāng ngga manuk manuk; pasar sopŭrŭg kayuh adi udip darŭm piin, ngga sopŭrŭg adi udip di deyŭh. 47 Angān dŭh siŭn dŭh an nakit ngatŭn ani adi sŭn adat nang bisig ngga ani adi kais, di dupan dāng adi siŭn dog man ngga dāng adi dŭh siŭn dog man.

Leviticus 12

1 TUHAN nggen di Moses atur-adat ati 2 yŭn daya Israel: Sitŭkŭd ju andu ripas dayung biranak anak dari, nanyam ka adat, ayŭh mbŭh kais keya ka di tipuh ayŭh kais nandā buran-i. 3 Di andu adi mai anak anŭ siŭn dog nyunat. 4 Komŭnŭ ripas taruh puru taruh andu dinge ka ayŭh mbŭh bisig nanyam ka adat so deya bisirŭn-i; ayŭh dŭh siŭn tama tadŭ tadŭ kayuh adi kudus, puan kah mŭrŭt Bari TUHAN ndŭg ka tipuh adat pibisig-i mbŭh ripuan. 5 Sitŭkŭd simŭng-pat andu ripas dayung biranak anak dayung, ayŭh gibabŭ kais nanyam ka adat, keya ka di tipuh ayŭh kais nandā buran-i. Komŭnŭ ripas nŭm puru nŭm andu dinge ka ayŭh mbŭh bisig nanyam ka adat so deya bisirŭn-i. 6 Kan tipuh adat pibisig-i mbŭh abo dog pimanu, bait-i yŭn anak dari puan kah yŭn anak dayung, dayung anŭ siŭn taban ka yŭn imam di tiban Bari TUHAN ndi anak biri adi gi-ndi sawa umbur-i yŭn sadis badang, ka ndi manuk asang puan kah tikukur yŭn sadis taran dosa. 7 Imam anŭ siŭn jugan sadis-i ka TUHAN, ka pimanu adat adi ngga kadi pinyikais-i, ka ayŭh re jadi bisig nanyam ka adat. Ati inŭh kayuh adi dayung dŭh siŭn dŭh ndai ripas-i biranak. 8 Kambŭi dayung anŭ dŭh tungang nggen ndi anak biri, ayŭh siŭn taban duwŭh manuk asang puan kah duwŭh tikukur, ndi yŭn sadis badang, ka ndi yŭn sadis taran dosa, ka imam siŭn pimanu adat ngga kadi pinyikais-i, ka ayŭh re jadi bisig nanyam ka adat.

Leviticus 13

1 TUHAN nggen di Moses ngga Aaron atur-adat ati. 2 Kambŭi tadŭ so angān biyŭn bakang puan kah pirakis, puan kah bŭ adi bisa marui jadi andam kurit adi bisā, daya anŭ siŭn dog taban ka yŭn imam adi so asar Aaron. 3 Imam anŭ siŭn piruh bakang anŭ, ka kambŭi buruh adi timbu dieh mbŭh marui buda ka bakang anŭ rōng buang tŭrŭp dŭ so kurit di bŭngŭn-i, anŭ inŭh andam kurit adi bisā. Ka imam anŭ siŭn pikadŭn daya anŭ kais. 4 Pak kambŭi bakang anŭ buda ka dŭh rōng ka dŭh tŭrŭp dŭ so kurit di bŭngŭn-i, ka buruh dieh dŭh marui buda, imam anŭ siŭn pijo daya anŭ so daya bagŭ sitŭkŭd ju andu. 5 Imam anŭ siŭn piruh daya anŭ dinge di andu adi ju, ka kambŭi di pikir-i, bakang anŭ mun mun-i, ka dŭh rarā, ayŭh siŭn pijo daya anŭ so daya bagŭ sitŭkŭd ju andu dinge. 6 Imam anŭ siŭn piruh daya anŭ di andu adi ju dinge; ka kambŭi bakang anŭ mbŭh asab ka dŭh rarā, ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat, amai anŭ mbŭh bakang braŭn adŭ. Daya anŭ siŭn ngu piraka-i ka jadi bisig nanyam ka adat. 7 Pak kambŭi bakang anŭ pari bŭ ka rarā ripas imam muko piruh ayŭh ka pikadŭn ayŭh bisig, daya anŭ dŭh siŭn dŭh pari ka imam anŭ. 8 Imam anŭ siŭn piruh ayŭh dinge, ka kambŭi bakang anŭ mbŭh rarā dinge, imam siŭn pikadŭn ayŭh kais; anŭ inŭh mbŭh andam kurit adi bisā. 9 Kambŭi tadŭ so angān biyŭn andam kurit adi bisā, daya anŭ siŭn dog taban ka yŭn imam, 10 adi re piruh ayŭh. Kan agi bakang adi buda di kurit-i, adi bada buruh buda, ka puno ngga pinana, 11 anŭ mbŭh andam kurit adi bisā. Imam anŭ siŭn pikadŭn daya anŭ kais; daya anŭ dŭhsah dog pijo so daya bagŭ, amai ayŭh mbŭh giranan kais. 12 Kambŭi andam kurit anŭ papah ka raput pŭrŭng-i so ubak ndŭg kaja, 13 imam siŭn piruh daya anŭ dinge. Kambŭi ayŭh kiris nang sawŭ mbŭh raput pŭrŭng-i, ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat. Kambŭi kurit daya anŭ mbŭh marui buda ndi tarun tarun, daya anŭ bisig nanyam ka adat. 14 Pak so andu bakang adi bipuse timbur, daya anŭ mbŭh kais. 15 Imam anŭ siŭn piruh daya anŭ dinge, ka kambŭi ayŭh kiris bakang adi bipuse, ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ kais. Bakang adi bipuse inŭh andam kurit adi bisā, ka daya anŭ inŭh mbŭh kais. 16 Pak kan bakang anŭ bua ka pari buda dinge, daya anŭ siŭn di ka yŭn imam, 17 adi re piruh ayŭh dinge. Kambŭi bakang anŭ marui buda, daya anŭ mbŭh bisig nanyam ka adat, ka imam siŭn pikadŭn ayŭh bisig. 18 Kambŭi tadŭ so angān biyŭn pirakis adi mbŭh bua, 19 ka kan bŭ adi buda puan kah tapo adi bireh buda timbur di arok pirakis anŭ, daya anŭ siŭn di ka yŭn imam. 20 Imam anŭ siŭn piruh daya anŭ, ka kambŭi tapo anŭ mun adi rōng ka tŭrŭp so kurit adi di bŭngŭn-i, ka buruh dieh marui buda, ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ kais. Anŭ inŭh andam kurit adi bisā adi piguru so pirakis anŭ. 21 Pak kambŭi imam piruh ka dapŭd nang buruh di bakang anŭ dŭh marui buda, buang rōng-i dŭh tŭrŭp so kurit adi di bŭngŭn-i, pak mara bireh, imam anŭ siŭn pijo daya anŭ sitŭkŭd ju andu. 22 Kambŭi tapo anŭ rarā, imam siŭn pikadŭn daya anŭ kais; daya anŭ mbŭh dog andam kurit adi bisā. 23 Pak kambŭi tapo anŭ dŭh birubah ka dŭh gŭh rarā, anŭ mbŭh arit pirakis adi mbŭh bua, ka imam siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat. 24 Kambŭi daya raus, ka raus anŭ marui buda puan kah bireh buda, 25 imam siŭn piruh daya anŭ. Kambŭi buruh adi di tapo anŭ mbŭh marui buda, ka mbŭh rōng tŭrŭp dŭ so kurit adi di bŭngŭn-i, anŭ inŭh andam kurit adi bisā adi mbŭh timbur so raus anŭ; ka imam siŭn pikadŭn daya anŭ kais. 26 Pak kambŭi buruh dieh dŭh marui buda, ka rōng-i dŭh tŭrŭp so kurit adi di bŭngŭn-i, ka dŭh gŭh takod singŭt, imam siŭn pijo daya anŭ sitŭkŭd ju andu. 27 Imam siŭn piruh daya anŭ dinge di andu adi ju, ka kambŭi-i rarā, anŭ mbŭh andam kurit adi bisā, ka imam siŭn pikadŭn daya anŭ kais. 28 Pak kambŭi tapo anŭ dŭh birubah ka dŭh gŭh rarā, buang mara bireh, anŭ dŭh andam kurit adi bisā. Imam siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat, amai-i arit raus adŭ. 29 Kan tadŭ so angān, dari bait dayung, biyŭn bakang di ubak puan kah di raang, 30 imam siŭn piruh-i. Kambŭi-i mun adi tŭrŭp dŭ so kurit adi di bŭngŭn-i ka buruh dieh sia ka jarang, anŭ inŭh andam kurit adi bisā, ka ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ kais. 31 Kambŭi di tika imam piruh daya anŭ, ka bakang anŭ dŭh rōng tŭrŭp dŭ so kurit adi di bŭngŭn-i, pak buruh adi tiranah mating dieh, ayŭh siŭn pijo daya anŭ sitŭkŭd ju andu. 32 Imam siŭn piruh bakang anŭ di andu adi ju, ka kambŭi-i dŭh rarā ka mating buruh adi sia dieh, buang dŭh gŭh rōng tŭrŭp dŭ so kurit adi di bŭngŭn-i, 33 daya anŭ siŭn nundo ubak-i pak kidŭm ubok adi di bŭngŭn bakang anŭ. Imam siŭn pijo daya anŭ sitŭkŭd ju andu dinge. 34 Di andu adi ju, imam siŭn piruh bakang anŭ dinge; ka kambŭi-i dŭh rarā ka dŭh gŭh rōng tŭrŭp dŭ so kurit adi di bŭngŭn-i, ayŭh siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat. Daya anŭ siŭn ngu piraka-i ka ayŭh re jadi bisig. 35 Pak kambŭi bakang anŭ rarā ripas ayŭh muko dog pikadŭn bisig, 36 imam siŭn piruh ayŭh dinge. Kambŭi bakang anŭ rarā, imam dŭhsah jiroh buruh adi sia dieh; mbŭh giranan daya anŭ kais. 37 Pak kambŭi di pikir imam bakang anŭ dŭh rarā, ka buruh adi tiranah agi timbu dieh, bakang anŭ mbŭh bua, ka imam siŭn pikadŭn daya anŭ bisig nanyam ka adat. 38 Kan tadŭ so angān dari bait dayung biyŭn tapo tapo adi buda di kurit-i, 39 imam siŭn piruh daya anŭ. Kambŭi tapo tapo anŭ dŭh paŭh takod buda, anŭ kaŭs-i takar adi timbur di kurit-i; daya anŭ inŭh bisig nanyam ka adat. 40-41 Kambŭi ubok daya ruruh di tura ka punok puan kah di tura ka jawin ubak-i, anŭ dŭh bada ayŭh kais. 42 Pak kambŭi bakang adi bireh buda timbur di yŭn anŭ adi badu, anŭ inŭh andam kurit adi bisā. 43 Imam siŭn piruh daya anŭ, ka kambŭi agi bakang adi bireh buda dieh, 44 imam siŭn pikadŭn daya anŭ kais, amai andam kurit adi bisā anŭ di ubak-i. 45 Kambŭi daya dog andam kurit adi bisā, daya anŭ dŭh siŭn dŭh nēn piraka adi ranjang rasas, dŭhsah nyinod ubok-i, nutu jawin-i di tura ka sagān, ka ngga sirŭŭn bana nang, “Kais kais!” 46 Daya anŭ taŭn babŭ kais sitŭkŭd ayŭh babŭ dog andam anŭ, ka ayŭh dŭh siŭn dŭh rŭŭ di sapa tarun yŭn bibari, jo so daya bŭkŭn. 47 Kambŭi agi kurat andam di piraka, bait-i di piraka adi dog ndai so buruh biri puan kah so banang linen, 48 puan kah di tadŭ supek banang linen puan kah di supek banang adi dog ndai so buruh biri, puan kah di birurang, puan kah di tadŭ kayuh adi dog ndai so birurang, 49 kambŭi-i barŭm puan kah bireh, anŭ inŭh kurat andam adi papah ka dŭh siŭn dŭh dog kiren di imam. 50 Imam siŭn piruh-i ka nyidŭrŭ nyikŭn-i sitŭkŭd ju andu. 51 Ayŭh siŭn piruh-i dinge di andu adi ju, ka kambŭi kurat anŭ agi papah, kayuh anŭ mbŭh kais. 52 Imam siŭn badang-i amai-i kurat andam adi papah, ka dŭh siŭn dŭh dog badang ngga apui. 53 Pak kambŭi, di tipuh kayuh anŭ dog piruh, ka imam anŭ dapŭd kurat anŭ dŭh papah di kayuh anŭ, 54 ayŭh siŭn bada kayuh anŭ dog ngu ka dog nyidŭrŭ bada pagŭng sitŭkŭd ju andu dinge. 55 Komŭnŭ ayŭh siŭn piruh-i, ka kambŭi kurat anŭ dŭh birubah kala-i sunggu-i dŭh papah, kayuh anŭ babŭ kais; angān dŭh siŭn dŭh badang kayuh anŭ bait-i adi madam tura ka jawin puan kah tura ka punok. 56 Pak kambŭi di tika imam piruh-i dinge, kala anŭ mbŭh asab, ayŭh siŭn nyiratak kadi-i so piraka puan kah birurang anŭ. 57 Jadi, kambŭi kurat anŭ timbur dinge, kurat anŭ mbŭh papah dinge, ka daya adi dapu kayuh anŭ siŭn badang-i. 58 Kambŭi ayŭh ngu kayuh anŭ, ka tapo anŭ tikadi, ayŭh siŭn ngu-i dinge, ka kayuh anŭ re jadi bisig nanyam ka adat. 59 Ati inŭh ukum-adat pasar kurat andam adi di piraka, dŭh puan nang di piraka adi dog ndai so buruh biri puan kah so banang linen, puan kah adi dog adŭp banang linen puan kah banang buruh biri, puan kah tadŭ kayuh adi dog ndai so birurang; simŭnŭ inŭh pingatur-i jeja ka kayuh adi bisig ngga kais nanyam ka adat.

Leviticus 14

1 TUHAN nggen di Moses, 2 atur-adat ati yŭn adat pibisig daya adi mbŭh bua so andam kurit adi bisā: Andu adi ngga daya re dog pikadŭn bisig daya anŭ dŭh siŭn dŭh dog taban ka yŭn imam. 3 Jadi imam anŭ siŭn taban daya anŭ ngga ka sapa tarun yŭn bibari ka piruh ayŭh. Kambŭi andam anŭ sawŭ mbŭh bua, 4 imam anŭ siŭn bada duwŭh manuk adi bisig nanyam ka adat dog taban ka yŭn adŭp-i, samŭn supek kayuh sedar, taris adi bireh, ka anak tugu kayuh hyssop. 5 Komŭnŭ, ayŭh bada ndi so manuk anŭ dog siŭ da nyirungan makuk tana adi birisi ngga piin bisig adi so rubang piin. 6 Ayŭh siŭn tambit manuk anŭ adi ndi ka siruman-i biramah ngga supek sedar, taris anŭ adi bireh ka samah tugu hyssop, di deya manuk anŭ adi muko dog siŭ. 7 Ayŭh masik deya anŭ pikuju kari di daya anŭ adi an dog pibisig so andam kurit-i ka pikadŭn ayŭh mbŭh bisig. Ka imam anŭ piruah manuk anŭ adi udip bada mikabur bu. 8 Daya anŭ siŭn ngu piraka-i, kubo gumbak ubok-i ka mamuh; nŭ ka ayŭh sawŭ mbŭh bisig nanyam ka adat. Ayŭh siŭn mŭrŭt tarun yŭn bibari, pak ayŭh dŭh siŭn dŭh an rŭŭ di sapa bari-i sitŭkŭd ju andu. 9 Ngga andu adi ju, ayŭh siŭn nundo ubak-i dinge, gumbak gagap-i, buruh kaning-i, samŭn buruh buruh adi agi di pŭrŭng-i. Ayŭh siŭn ngu piraka-i ka mamuh, ko anŭ nŭ ka ayŭh jadi bisig nanyam ka adat. 10 Di andu adi mai ayŭh siŭn taban duwŭh anak biri adi dari ngga ndi anak biri adi dayung samah mbŭh ndi sawa umbur-i ka adi pidanah, taruh kilogram tibaduk adi dog gaur ngga inyo kanā, ka ndi utung so taruh sukad lita inyo kanā. 11 Imam siŭn taban ayŭh samŭn dudu pinganggen anŭ ka tiban Bari Tuhan. 12 Komŭnŭ imam siŭn tambit ndi so dari biri anŭ, samŭn ndi utung so taruh sukad lita inyo anŭ, ka jugan-i ndu sadis bayar gati rugi. Ayŭh siŭn jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 13 Ayŭh siŭn siŭ anak biri anŭ di tarun yŭn adi kudus adi yŭn dāng dāng dog siŭ ndu sadis taran dosa ka sadis badang. Ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai simŭnŭ sabab sadis bayar gati rugi, nimun ka sadis taran dosa, mbŭh tah tung imam, ka mbŭh raru kudus. 14 Imam siŭn tambit kada deya biri anŭ ka susen-i di dawŭn kajit tauh, di sindŭ trinju tangan tauh, ka di sindŭ kaja tauh daya adi an dog pikadŭn bisig nanyam ka adat. 15 Imam siŭn tambit kada inyo kanā ka ren-i di pura tangan bait adŭp-i, 16 njug trinju tangan tauh-i dieh, ka masik-i pikuju kari di darŭm Bari TUHAN. 17 Ayŭh siŭn tambit kada inyo adi di pura tangan-i ka kada deya biri ka susen-i di dawŭn kajit tauh, di sindŭ trinju tangan tauh, ka di sindŭ kaja tauh daya adi an dog pikadŭn bisig. 18 Ayŭh siŭn gurai tadŭh inyo anŭ adi agi di pura tangan-i di tunduh ubak daya anŭ. Simŭnŭ inŭh ayŭh siŭn pimanu adat pibisig. 19 Komŭnŭ, imam siŭn jugan sadis taran dosa, ka pimanu adat pibisig. Ripas anŭ, ayŭh siŭn siŭ dāng anŭ yŭn sadis badang, 20 ka jugan-i samah ngga sadis ruwang kayuh di tunduh mija-sambah. Simŭnŭ inŭh imam anŭ siŭn pimanu adat pibisig, ka daya anŭ siŭn jadi bisig. 21 Kambŭi daya anŭ sirata ka dŭh tungang nggen dinge, ayŭh siŭn taban yŭn adat pibisig-i ndi anak biri adi dari ndu sadis bayar gati rugi, pinganggen adi grua ka TUHAN yŭn imam. Ayŭh siŭn taban gŭh ndi kilogram tibaduk dog gaur ngga inyo kanā yŭn sadis ruwang kayuh samŭn ndi utung so taruh sukad lita inyo kanā. 22 Ayŭh siŭn taban gŭh duwŭh manuk asang, puan kah duwŭh pŭrŭng manuk tikukur, ndi yŭn sadis taran dosa, ka ndi yŭn sadis badang. 23 Di andu adi mai adat pibisig-i ayŭh siŭn taban manuk manuk anŭ ka imam di tiban Bari TUHAN. 24 Imam siŭn tambit anak biri anŭ samŭn inyo kanā ka jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN, ka anŭ mbŭh tah tung imam anŭ. 25 Ayŭh siŭn siŭ anak biri anŭ ka tambit kada deya-i ka susen-i di sagān dawŭn kajit tauh daya anŭ, di sindŭ tangan tauh-i, ka di sindŭ kaja tauh-i gŭh. 26 Imam siŭn ren kada inyo di pura tangan bait adŭp-i, 27 ka ngga trinju tangan tauh-i ayŭh masik kada deya anŭ pikuju kari diginŭ di darŭm Bari TUHAN. 28 Imam siŭn susen kada inyo anŭ di yŭn-i ko susen deya: di sagān dawŭn kajit tauh daya anŭ, di sindŭ trinju tangan tauh-i, ka di sindŭ kaja tauh-i gŭh. 29 Jadi tadŭh inyo adi agi di pura tangan-i, imam siŭn susen di tunduh ubak daya anŭ; ka simŭnŭ inŭh imam anŭ pimanu adat pibisig. 30 Komŭnŭ, ayŭh siŭn jugan ndi so manuk asang puan kah manuk tikukur anŭ 31 ndu sadis taran dosa, ka manuk anŭ ndi siŭn dog pakai ndu sadis badang adi imam badang samah ngga sadis ruwang kayuh. Simŭnŭ inŭh imam anŭ pimanu adat pibisig. 32 Ati inŭh ukum-adat yŭn daya adi mbŭh dog andam kurit adi bisā, pak adi dŭh tungang nggen nanyam ka anŭ adi patut dog jugan yŭn adat pibisig-i. 33 TUHAN nggen di Moses ngga Aaron, 34 atur-adat ati pasar ramin adi dog kurat adi papah: (Atur-adat ati siŭn dog pakai ripas daya Israel mŭrŭt tarun tana Canaan adi TUHAN an nggen di ngara ndu bisaka.) 35 Kambŭi daya nang TUHAN mbŭh pait kurat bada timbu di ramin-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh di kidaan di imam. 36 Imam anŭ siŭn bada sopŭrŭg kayuh adi agi darŭm ramin anŭ dog kadi na ka sapa, diŭ so-i mŭrŭt di piruh kurat anŭ; sopŭrŭg kayuh anŭ dog kadŭn kais rai-i. Ko anŭ, ka ayŭh mŭrŭt ramin anŭ 37 ka piruh kurat anŭ. Kambŭi agi tapo tapo adi barŭm puan kah bireh adi man sindung ramin anŭ, 38 ayŭh siŭn ruah so ramin anŭ, ka ngabŭt-i yŭn tipuh ju andu. 39 Di andu adi ju, ayŭh pari di piruh-i. Kambŭi kurat anŭ papah, 40 ayŭh siŭn bada batuh batuh anŭ adi yŭn kurat anŭ dog dapŭd, dog kadi ka taran ka tarun adi kais di sapa kupo. 41 Ripas anŭ, sopŭrŭg sindung di parad ka darŭm dog ngiis ka sapok samen an dog taran di tarun adi kais di sapa kupo. 42 Komŭnŭ batuh batuh adi bŭkŭn siŭn dog pakai ngga gati adi muko dog kadi, ka samen adi bauh siŭn dog pakai ngga nutu sindung anŭ. 43 Kambŭi kurat timbur dinge di ramin anŭ, ripas batuh sindung anŭ muko dog kadi, ka ramin anŭ muko gŭh dog ngiis ka dog nyamen bauh, 44 imam siŭn di pirasa. Kambŭi kurat anŭ papah, ramin anŭ kais. 45 Ramin anŭ dŭh siŭn dŭh dog nyirubuh, batuh batuh-i, kayuh kayuh-i, samŭn sopŭrŭg samen dŭh siŭn dŭh dog taban ruah ka sapa kupo, ka taran di tarun adi kais. 46 Tadŭ tadŭ daya adi mŭrŭt ramin anŭ darŭm-i gibabŭ dog ngabŭt jadi kais ndŭg ka singumi andu. 47 Tadŭ tadŭ daya adi guring puan kah man darŭm ramin anŭ dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i. 48 Kambŭi di tika imam mandŭg di pirasa ramin anŭ, ka kurat mating timbur dinge ripas-i muko dog nyamen bauh, imam anŭ siŭn pikadŭn ramin anŭ bisig, sabab kurat anŭ mbŭh abo dog kadi. 49 Ngga pimanu adat pibisig di ramin anŭ, imam siŭn tambit duwŭh pŭrŭng manuk, kada supek kayuh sedar, taris bireh, ka tugu hyssop. 50 Ayŭh siŭn siŭ ndi so manuk anŭ da nyirungan makuk tana adi birisi ngga piin bisig adi so rubang piin. 51 Komŭnŭ ayŭh siŭn tambit supek kayuh sedar, tugu hyssop, taris bireh, samŭn manuk anŭ adi babŭ udip ka siruman sopŭrŭg-i di deya manuk anŭ adi ko dog siŭ ka di piin bisig anŭ. Ka ayŭh siŭn masik ramin anŭ pikuju kari. 52 Simŭnŭ ayŭh pibisig ramin anŭ ngga deya manuk, piin bisig, manuk adi udip, supek kayuh sedar, tugu hyssop, ka taris bireh. 53 Komŭnŭ, ayŭh siŭn piruah manuk anŭ bada mikabur ka sapa kupo di ka darŭm tarun. Simŭnŭ inŭh ayŭh pimanu adat pibisig yŭn ramin anŭ, ka-i jadi bisig nanyam ka adat. 54 Ati inŭh ukum-adat yŭn andam kurit adi bisā; 55-56 bakang, pirakis, bŭ bŭ; ka pasar kurat di piraka puan kah di ramin. 57 Ukum-adat ati natu kidaan pasar kayuh adi kais ngga adi dŭh kais.

Leviticus 15

1 TUHAN nggen di Moses ngga Aaron atur-adat ati 2 yŭn daya Israel: Kan buat dari bijire, jire anŭ inŭh kais, 3 bait-i bijire puan kah bitabat bada-i. 4 Tadŭ tadŭ ambok adi yŭn dari anŭ guru puan kah guring inŭh kais. 5 Tadŭ tadŭ daya adi tama ambok-i 6 puan kah guru di tadŭ kayuh di arok dari anŭ guru dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i ka mamuh adŭp-i, ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 7 Daya adi tama daya adi bijire buat-i dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i, ka mamuh adŭp-i; ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 8 Kambŭi daya anŭ adi bijire buat-i nyiruja daya adi bisig nanyam ka adat, daya anŭ dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i, ka mamuh adŭp-i, ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 9 Tadŭ tadŭ tapas-pinyiguru pinunggang kuda bait tadŭ yŭn guru adi muko dari anŭ guru dieh inŭh kais. 10 Tadŭ daya adi tama tadŭ kayuh adi dari anŭ ko yŭn guru inŭh kais ndŭg singumi andu. Tadŭ daya adi kabis puan kah gŭrŭng tadŭ kayuh adi dari anŭ muko yŭn guru, dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i, mamuh adŭp-i; ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 11 Kambŭi dari adi bijire buat-i anŭ tama ndi naan so angān sibayuh ayŭh ngu tangan-i; angān dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngan ka mamuh adŭp ngan; ka angān gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 12 Tadŭ tadŭ priok tana adi dari anŭ tama dŭh siŭn dŭh dog mape, ka tadŭ makuk adi dog ndai so kayuh adi ayŭh muko tama dŭh siŭn dŭh dog ngu. 13 Ripas dari anŭ mbŭh bua ka dŭh tia bijire buat-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh kajŭn sitian ju andu dawŭ-i, komŭnŭ ka ayŭh ngu piraka-i ka mamuh adŭp-i ngga piin bisig adi so rubang piin, komŭnŭ ayŭh jadi bisig nanyam ka adat. 14 Di andu adi mai, ayŭh siŭn tambit duwŭh manuk asang puan kah duwŭh manuk tikukur ka taban ka tiban Bari TUHAN ka nggen di imam. 15 Imam anŭ siŭn jugan ndi so manuk anŭ yŭn sadis taran dosa, ka manuk anŭ adi ndi yŭn sadis badang. Simŭnŭ inŭh ayŭh pimanu adat pibisig yŭn dari anŭ. 16 Kan dari kinyam piin bine-i ruah, ayŭh dŭh siŭn dŭh mamuh ndi pŭrŭng ganan-i, ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 17 Tadŭ kayuh adi dog ndai so banang puan kah birurang adi dog niteg piin bine anŭ dŭh siŭn dŭh dog ngu, ka-i gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 18 Ripas ko nyibŭŭs ngga dingan-i, dari ngga dayung dŭh siŭn dŭh mamuh, ka ngara gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 19 Kan dayung kais nandā buran-i, ayŭh kais ndŭg ju andu. Tadŭ daya adi tama ayŭh inŭh kais ndŭg singumi andu. 20 Tadŭ tadŭ kayuh adi yŭn-i guru puan kah guring di tipuh ayŭh kais nandā buran-i inŭh kais. 21-23 Tadŭ daya adi tama ambok-i puan kah tadŭ kayuh adi yŭn-i guru dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i ka mamuh, ka ayŭh gibabŭ kais ndŭg singumi andu. 24 Kambŭi dari nyibŭŭs ngga ayŭh di tipuh ayŭh dog buran-i, dari anŭ mbŭh sua kais da pinyikais-i ka gibabŭ kais sitŭkŭd ju andu, ka tadŭ ambok adi yŭn dari anŭ guring inŭh kais. 25 Kambŭi deya dayung anŭ babŭ ruah kudu kudu andu ripas tipuh ayŭh kais nandā buran-i puan kah deya-i dŭh rŭŭ ruah ripas tipuh nimun biasa ayŭh kais nandā buran-i, ayŭh babŭ kais sitŭkŭd deya anŭ babŭ ruah, nimun di tipuh ayŭh kais nandā buran-i. 26 Tadŭ ambok adi yŭn-i guring ka tadŭ kayuh adi yŭn-i guru di tipuh anŭ inŭh kais. 27 Tadŭ daya adi tama kayuh kayuh anŭ dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i ka mamuh; daya anŭ kais ndŭg singumi andu. 28 Ripas deya-i mbŭh rŭŭ, dayung anŭ dŭh siŭn dŭh kajŭn ju andu; ko anŭ ka ayŭh re bisig nanyam ka adat. 29 Di andu adi mai ayŭh siŭn taban duwŭh manuk asang puan kah duwŭh manuk tikukur ka yŭn imam di tiban Bari TUHAN. 30 Imam anŭ siŭn jugan ndi so manuk anŭ ndu sadis taran dosa, ka anŭ ndi ndu sadis badang; ngga simŭnŭ ayŭh pimanu adat pibisig yŭn-i. 31 TUHAN kidaan di Moses da bakan daya Israel pasar pinyikais ngara, isa ngara dŭh nyembar Bari TUHAN, adi mbŭh di tura ka yun tarun yŭn ngara bibari. Kambŭi ngara nyembar-i, ngara re dog siŭ. 32 Anŭ inŭh atur-adat pasar dari adi bijire buat-i ka pasar dari adi ruah piin bine-i, 33 ka pasar dayung di tipuh kais nandā buran-i, ka pasar dari adi nyibŭŭs ngga dayung adi kais nanyam ka adat.

Leviticus 16

1 TUHAN minyu di Moses ripas pinyikabŭs anak dari Aaron adi duwŭh madis amai jugan apui adi dŭh kudus ka TUHAN. 2 Ayŭh nang, “Kidaan di jurud mu Aaron nang, adŭ-i di tipuh adi patut ayŭh siŭn mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus di punok tabir, amai diginŭ inŭh Aku nandŭng darŭm abun nyirungan tŭtŭp Pati Simanya. Kambŭi ayŭh miranggar atur anŭ, ayŭh re kabŭs. 3 Ayŭh siŭn mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus adŭ-i ripas ayŭh muko taban ndi pŭrŭng dari sapi adi gi-mara yŭn sadis taran dosa ka ndi dari biri yŭn sadis badang.” 4 Komŭnŭ TUHAN nggen atur adat ati: Diŭ so Aaron mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus, ayŭh dŭh siŭn dŭh mamuh ka kasŭk piraka imam: jipo-ambu linen ngga sinjang rajut, abŭt kupong ngga bubok. 5 Bara daya Israel siŭn nggen di Aaron duwŭh dari kambing yŭn sadis taran dosa, ka ndi dari biri yŭn sadis badang. 6 Ayŭh siŭn jugan dari sapi ndu sadis ngga taran dosa adŭp-i ngga dosa rawang-i. 7 Komŭnŭ ayŭh siŭn tambit dari kambing anŭ adi duwŭh ka taban-i ka tiban Bari TUHAN. 8 Diginŭ ayŭh siŭn taran dadu pakai duwŭh batuh, ndi dog nandā, “Yŭn TUHAN” ka anŭ ndi dog nandā “Yŭn Azazel.” 9 Aaron siŭn nyadis kambing anŭ adi dog mien pakai taran-dadu yŭn TUHAN ka jugan-i yŭn sadis taran dosa. 10 Kambing anŭ adi dog mien yŭn Azazel siŭn dog jugan udip udip-i ka TUHAN, rasu dog pirupas bada bu ka yŭn Azazel, siŭn taran dosa daya bagŭ. 11 Kan Aaron nyadis dari sapi anŭ ndu sadis taran dosa adŭp-i ngga rawang-i, 12 ayŭh siŭn tambit tipaku apui adi brisi ngga bam apui adi so mija-sambah ngga duwŭh agŭm kimanyan adi anŭk, ka taban mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus. 13 Ka diginŭ di sirung jawin TUHAN ayŭh siŭn na kimanyan di bam apui, ka asuh kimanyan anŭ re grindung tŭtŭp Pati Simanya isa ayŭh dŭh kiris-i ka dŭh kabŭs. 14 Ayŭh siŭn tambit kada deya sapi anŭ ka pakai trinju-i ngga masik-i di parad ka jawin tŭtŭp anŭ, ka masik kada-i pikuju kari di parad ka jawin adŭp Pati Simanya. 15 Ripas anŭ ayŭh siŭn siŭ kambing anŭ yŭn sadis taran dosa daya bagŭ, ka taban deya-i mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus, ka masik-i di tunduh tŭtŭp anŭ ka di parad ka jawin adŭp Pati Simanya anŭ nimun ayŭh mbŭh masik deya sapi tejah. 16 Simŭnŭ inŭh ayŭh pimanu adat pibisig yŭn Yŭn adi Siabo Kudus so pinyikais daya Israel ngga so sopŭrŭg dosa ngara. Ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai anŭ di Bari TUHAN, amai-i mijog di ruang tarun yŭn daya Israel bibari, adi mbŭh kais nanyam ka adat. 17 So jam adi ngga Aaron mŭrŭt Yŭn adi Siabo Kudus pimanu adat pibisig ndŭg ka ayŭh ruah so nŭ, daya dŭh siŭn agi di darŭm Bari TUHAN. Kan ayŭh mbŭh ngamas adat pibisig yŭn adŭp-i, rawang-i, ka yŭn sopŭrŭg daya Israel, 18 ayŭh dŭh siŭn dŭh ruah di ka yŭn mija-sambah yŭn sadis badang ka pibisig-i. Ayŭh dŭh siŭn dŭh tambit kada deya sapi ngga kada deya kambing ka susen-i di sopŭrŭg junggir adi di barang sikuh mija-sambah anŭ. 19 Ayŭh siŭn pakai trinju-i ngga masik kada deya anŭ pikuju kari di tunduh mija-sambah. Simŭnŭ inŭh ayŭh pibisig-i so dosa daya Israel, ka bada-i kudus. 20 Kan Aaron mbŭh ngamas pimanu adat pibisig yŭn Yŭn adi Siabo Kudus, yŭn tarun tarun bŭkŭn darŭm Bari TUHAN, ka yŭn mija-sambah, ayŭh siŭn jugan ka TUHAN kambing anŭ adi gibabŭ udip adi dog mien yŭn Azazel. 21 Ayŭh siŭn na so-duwŭh tangan-i di tunduh ubak kambing anŭ ka ngaku di tunduh-i sopŭrŭg arap, dosa ngga sopŭrŭg pinyakar adi arap adi muko daya Israel ndai, ngga mindah sopŭrŭg sarah anŭ ka ubak kambing anŭ. Komŭnŭ kambing anŭ siŭn dog taban ndi naan daya adi ko dog tijuan, ngga bu ka tarun tana-pajam. 22 Kambing anŭ re gŭrŭng sopŭrŭg dosa ngara ngga di ka tarun tana-pajam adi mating daya rŭŭ dieh. 23 Komŭnŭ Aaron siŭn mŭrŭt Bari TUHAN, kadi piraka imam adi ko-i kasŭk di adŭp-i diŭ so-i mŭrŭt ka Yŭn adi Siabo Kudus, ka tingge-i diginŭ. 24 Ayŭh dŭh siŭn dŭh mamuh adŭp-i di tarun yŭn adi kudus rasu kasŭk piraka adŭp-i. Ripas anŭ, ayŭh siŭn ruah ka sapa ka jugan sadis badang ngga kadi dosa adŭp-i ngga dosa daya bagŭ. 25 Ayŭh siŭn badang di tunduh mija-sambah ramak dāng anŭ adi muko dog nitah yŭn sadis taran dosa. 26 Daya anŭ adi dog tijuan da taban kambing ngga bu ka tarun tana-pajam ka yŭn Azazel, dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i ka mamuh adŭp-i diŭ so-i pari maad ka tarun yŭn daya bibari. 27 Sapi ngga kambing anŭ adi deya-i dog pakai yŭn sadis taran dosa adi dog taban ka Yŭn adi Siabo Kudus ngga taran dosa, siŭn dog taban ka sapa tarun yŭn bibari ka dog badang bada rŭpŭg. Sopŭrŭg kurit-i, isin-i, ka kuboi-i an dog badang gŭh. 28 Daya adi badang kayuh anŭ dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i, ka mamuh adŭp-i diŭ so-i pari maad ka tarun yŭn bibari. 29 Atur-adat ati dŭh siŭn dŭh adu adu dog sita: Di andu adi simŭng darŭm buran adi ju, daya Israel ngga daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga ngara dŭh siŭn dŭh bipusa ka dŭh siŭn ndai tadŭ tadŭ mun kraja. 30 Di andu anŭ, ngara dŭh siŭn dŭh pimanu adat adi ngga pibisig adŭp-i, isa ngara jadi bisig nanyam ka adat. 31 Andu anŭ siŭn jadi andu adi raru kudus, andu adi ngga ngara bipusa ka dŭh ndai tadŭ mun kraja. Atur-adat ati dŭh siŭn dŭh adu adu dog sita. 32 Imam bās, adi ko dog garar ngga adat adi batur ngga gati sama-i, siŭn pimanu adat pibisig. Ayŭh siŭn nēn piraka imam-i. 33 Ayŭh siŭn pimanu adat pibisig ngga pibisig Yŭn adi Siabo Kudus, tarun tarun bŭkŭn darŭm Bari TUHAN, mija-sambah, imam imam, ka sopŭrŭg daya Israel. 34 Atur-adat ati dŭh siŭn dŭh adu adu dog sita. Adat ati dŭh siŭn dŭh dog pimanu ndi sidah darŭm ndi sawa ngga pibisig daya Israel so sopŭrŭg dosa ngara. Jadi Moses ndai nimun TUHAN mbŭh pesan.

Leviticus 17

1 TUHAN pesan Moses 2 da nggen di Aaron ngga anak anak-i ka sopŭrŭg daya Israel atur-adat ati: 3-4 Tadŭ tadŭ daya Israel adi siŭ sapi, biri puan kah kambing ndu sadis ka TUHAN, di tadŭ yŭn ripas so di tiban Bari TUHAN mbŭh miranggar Ukum-adat. Ngara mbŭh piruah deya ka mbŭh dŭh tia dog nyirundeng daya Tapa. 5 Rati pesan ati inŭh: daya Israel madin an taban ka TUHAN dāng dāng adi siraru ngara siŭ di sapa rais. Ngara madin siŭn taban dāng dāng anŭ ka imam di tiban Bari TUHAN ka siŭ-i ndu sadis bidingan. 6 Imam siŭn naui deya anŭ di barang parad mija-sambah di tiban Bari, ka badang ramak-i siŭn-i piruah dagŭn adi pimunos asŭng TUHAN. 7 Daya Israel dŭh siŭn tia dŭh tŭtŭd di TUHAN, anŭ inŭh siŭ dāng ngara di sapa tarun ndu sadis yŭn umot-kambing. Daya Israel dŭh siŭn dŭh an adu adu sita atur-adat ati. 8 Tadŭ tadŭ daya Israel puan kah daya pinami adi rŭŭ di ruang daya Israel, adi jugan sadis badang puan kah tadŭ tadŭ sadis adi bŭkŭn 9 ndu pinganggen ka TUHAN di tarun bŭkŭn ripas so tiban Bari TUHAN re dŭh tia dog nyirundeng daya Tapa. 10 Kambŭi tadŭ tadŭ daya Israel, puan kah daya pinami adi rŭŭ di ruang daya Israel man dagin dāng adi gibabŭ bideya, TUHAN re rawan ngara anŭ ka dŭh an ngaku ngara daya-I. 11 Asŭng sopŭrŭg kayuh adi udip agi di deya-i, sabab anŭ meh TUHAN mbŭh pesan nang sopŭrŭg deya an dog ren di tunduh mija-sambah ngga taran dosa daya bagŭ. Deya, adi taŭn asŭng, taran dosa daya. 12 Anŭ inŭh sabab TUHAN mbŭh kidaan di daya Israel nang ngara, puan kah daya pinami adi rŭŭ di ruang ngara, dŭh siŭn man dagin adi gibabŭ bideya. 13 Kambŭi tadŭ tadŭ daya Israel, puan kah daya pinami adi rŭŭ di ruang daya Israel, nakap dāng puan kah manuk adi bisig nanyam ka adat, ngara dŭh siŭn dŭh basen deya-i di tana ka napuk-i ngga tana. 14 Asŭng sopŭrŭg kayuh adi udip taŭn di deya, sabab anŭ meh TUHAN mbŭh kidaan di daya Israel nang ngara dŭh siŭn man tadŭ tadŭ dagin adi gibabŭ bideya, ka tadŭ tadŭ daya adi man dagin adi gibabŭ bideya mbŭh dŭh tia dog nyirundeng daya-I. 15 Tadŭ tadŭ daya, daya Israel puan kah daya pinami, adi man dagin dāng adi kabŭs sadi adŭp-i, puan kah adi kabŭs dog siŭ dāng tarun, dŭh siŭn dŭh ngu piraka-i, ka mamuh adŭp-i, ka kajŭn ndŭg singumi andu sibayuh ngara pari jadi bisig nanyam ka adat. 16 Kambŭi ngara dŭh tunda atur-adat anŭ, ngara re dapu tanggong di sarah anŭ.

Leviticus 18

1 TUHAN kidaan di Moses 2 da minyu di daya Israel nang, “Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 3 Dŭhnyah tunda urah-rakah daya Egypt, rais adi yŭn angān ko rŭŭ, puan kah urah-rakah daya di tarun tana Canaan, tarun adi ka Aku aŭn taban angān madin. 4 Tunda Ukum-adat Ku ka ndai nimun pesan Ku. Aku ati adi TUHAN Tapa ngan. 5 Tunda urah ngga ukum-adat adi Aku nggen di angān; angān re nyiramat asŭng ngan kambŭi angān ndai simŭnŭ. Aku ati TUHAN.” 6 TUHAN nggen atur-adat ati: Dŭhnyah nyibŭŭs ngga tadŭ tadŭ jurud madis ngan. 7 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga sindŭ ngan ngga pimangŭh sama ngan. Dŭhnyah pimangŭh sindŭ adŭp ngan. 8 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga tadŭ tadŭ sawŭn sama ngan adi bŭkŭn ngga pimangŭh ayŭh. 9 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga jurud ngan adi dayung, puan kah jurud tiri ngan adi dayung, bait-i dog kudip samah puan kah dŭh di rawang ngan. 10 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga sukuh ngan adi dayung; anŭ re nggen mangŭh di adŭp ngan. 11 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga jurud dayung ngan adi dog biranak so sindŭ puan kah sama adi dŭh samah ngga adŭp ngan; ayŭh anŭ mbŭh jurud adŭp ngan gŭh. 12-13 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga tua dayung ngan, bait-i sude dayung sama ngan puan kah sude dayung sindŭ ngan. 14 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga sawŭn tua dari ngan; ayŭh anŭ mbŭh tua ngan gŭh. 15 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga iban dayung ngan, 16 puan kah ngga sawŭn jurud dari ngan. 17 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga anak dayung puan kah sukuh dayung nyamba dayung adi muko kuu ngga nyibŭŭs amai bikada kani kuu ngga ngara; gŭt kuu mbŭh raban meh rai-i. 18 Dŭhnyah tambit ndu sawŭn sude bait kaka sawŭn mu sitŭkŭd sawŭn mu gibabŭ udip. 19 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga dayung adi aŭn kais nandā buran-i, amai ayŭh mbŭh kais nanyam ka adat. 20 Dŭhnyah nyibŭŭs ngga sawŭn daya; anŭ re bada kuu kais nanyam ka adat. 21 Dŭhnyah nggen tadŭ tadŭ anak ngan ndu sadis ka tapa Molech, sabab anŭ re nggen mangŭh di adŭn Tapa adi TUHAN. 22 Mating dari siŭn bisiket ngga dari. Tapa tiru di kayuh anŭ. 23 Mating dari bait dayung siŭn birambang ngga dāng. Urah arap adi mun anŭ bada angān jadi kais nanyam ka adat. 24 Dŭhnyah kinais adŭp ngan ngga tadŭ pingandai adi mun anŭ, amai simŭnŭ inŭh bangsa adi muko rŭŭ di Canaan kinais adŭp-i. Anŭ inŭh sabab TUHAN pibu ngara so nŭ, isa angān bisa mŭrŭt ka rŭŭ diginŭ. 25 Kraja pingandai ngara kinais tarun tana anŭ; sabab anŭ TUHAN ngukum tarun tana anŭ ka bada-i tirawan daya adi rŭŭ diginŭ. 26-27 Ngara ndai sopŭrŭg pingandai kais anŭ ngga bada tarun tana anŭ kais, pak angān dŭh siŭn ndai simŭnŭ. Sopŭrŭg ngan, daya Israel bait daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan, dŭh siŭn dŭh sita ukum adat ngga pesan TUHAN, 28 isa tarun tana anŭ dŭh tirawan angān nimun-i mbŭh tirawan bangsa adi muko rŭŭ diginŭ dawŭ-i. 29 Angān puan nang asi asi adi ndai tadŭ mun pingandai kais anŭ re dŭh tia dog nyirundeng ndi so daya Tapa. 30 Ka TUHAN nang, “Tunda pesan adi Aku nggen ka dŭhnyah tunda kraja pingandai daya adi muko rŭŭ di tarun tana anŭ diŭ so angān, ka dŭhnyah kinais adŭp ngan ngga tadŭ pingandai adi mun anŭ. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan.”

Leviticus 19

1 TUHAN kidaan di Moses 2 da minyu di sopŭrŭg daya Israel, “Jadi kudus meh angān amai Aku adi TUHAN Tapa ngan taŭn kudus. 3 Barang naan angān dŭh siŭn dŭh stabi di sindŭ sama ngan, ka dŭh siŭn dŭh sita andu Sabbath nanyam adi mbŭh Aku pesan. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 4 “Dŭhnyah nyipunok Aku ka manyah tibudō; dŭhnyah ndai tapa so basi ka nyambah-i. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 5 “Kan angān siŭ dāng yŭn sadis bidingan, sita atur-adat adi muko Aku nggen di angān ka Aku re kambat sadis ngan anŭ. 6 Dagin-i dŭh siŭn dŭh dog man di andu dāng anŭ dog siŭ puan kah di andu sipagi. Kambŭi agi dŭm di andu girundi dagin anŭ dŭh siŭn dŭh dog badang bada rŭpŭg, 7 amai-i kais nanyam ka adat, ka kambŭi daya man-i, Aku dŭh re trima sadis anŭ. 8 Tadŭ daya adi man-i mbŭh sarah amai ayŭh mbŭh bada kayuh adi muko dog jugan ka Aku jadi kayuh braŭn, ka ayŭh dŭh re tia dog nyirundeng daya Ku. 9 “Kan angān ngatŭm ŭmŭh ngan, dŭhnyah kapŭg anŭ adi di irah ŭmŭh, ka dŭhnyah pari di sun reru. 10 Dŭhnyah pari ka kudak teya anggor ngan di sun reru puan kah anŭ adi mbŭh rabu. Tingge nŭh yŭn daya adi sirata ngga daya pinami. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 11 “Dŭhnyah naku puan kah ngakar puan kah kadong. 12 Dŭhnyah bijanji ngga adŭn Ku kambŭi angān dŭh re sita janji ngan anŭ; amai anŭ nggen mangŭh di adŭn Ku. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 13 “Dŭhnyah mirupak puan kah kinanyuh tadŭ daya. Dŭhnyah bitan gaji daya adi nyiraja yŭn ngan, ndi ngarŭm dŭhnyah gŭh. 14 Dŭhnyah mangu daya adi bangam puan kah na kayuh di aran daya adi karak ngga bada ayŭh sikak. Tunda pinganang Ku; Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 15 “Ndai anŭ adi batur ka dŭhnyah marad kan angān ngatur har daya; dŭhnyah marad ngga tadŭ daya, bait-i daya sirata puan kah daya kaya. 16 Dŭhnyah pigarau pinganang kadong pasar daya; ka kan daya dog bisara dŭhnyah nggen taksi kadong adi re bada ayŭh dog ukum kabŭs. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 17 “Dŭhnyah bidendam ngga tadŭ daya, pak nyirase garog ngan ngga ngara, isa angān dŭh bidosa sabab ngara. 18 Dŭhnyah maras dendam di tadŭ daya bait adu adu tiru di daya, pak rindu daya nimun angān rindu adŭp ngan. Aku ati TUHAN. 19 “Tunda pesan Ku. Dŭhnyah pisawan duwŭh masam dāng adi angān kudip. Dŭhnyah purun duwŭh masam bine darŭm ndi ŭmŭh. Dŭhnyah nēn piraka adi dog ndai so duwŭh masam tiburi. 20 “Kambŭi dayung urun adi mbŭh traŭn dayung nyikŭn ndi naan dari ka gibayuh dog bayar yŭn dog pirupas, ka kambŭi dari adi bŭkŭn nyibŭŭs ngga ayŭh, ngara duwŭh siŭn dog ukum, pak dŭh dog ukum kabŭs amai dayung anŭ dayung urun. 21 Dari anŭ siŭn taban dari biri ka tiban Bari Ku ndu sadis bayar gati rugi, 22 ka ngga dari biri anŭ imam siŭn pimanu adat pibisig ngga kadi dosa dari anŭ, ka Tapa re apun ayŭh. 23 “Di tika angān mandŭg mŭrŭt tarun tana Canaan ka purun tadŭ masam tŭngŭn pimuruh, nyirundeng meh buwa kayuh anŭ agi kais nanyam ka adat sitadŭn sibungas tipuh taruh sawa. Darŭm tipuh anŭ angān dŭh siŭn man-i. 24 Di sawa adi pat sopŭrŭg buwa-i siŭn dog jugan ndu tandā trima kaseh ngan di Aku, adi TUHAN. 25 Pak di sawa adi rimŭh angān siŭn man buwa-i. Kambŭi angān ndai simŭnŭ, tŭngŭn tŭngŭn kayuh ngan re buān rabis bagŭ buwa. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 26 “Dŭhnyah man tadŭ dagin adi gibabŭ bideya. Dŭhnyah ndai biruri karŭm. 27 Dŭhnyah kapŭg ubok di panding ngan bait mŭpŭd gagap ngan 28 puan kah mringai bait nidi pŭrŭng ganan ngan kan muās daya kabŭs. Aku ati TUHAN. 29 “Dŭhnyah pimangŭh anak anak dayung ngan bada ngara jadi dayung sundar bari-sambah; kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān re tunda tapa tapa bŭkŭn ka tarun tana anŭ re puno ngga kraja pingandai kais. 30 Sita andu Sabbath, ka stabi di tarun adi yŭn Aku dog nyambah. Aku ati TUHAN. 31 “Dŭhnyah mite pinyitayan so daya adi bisiken ngga roh daya adi mbŭh kabŭs. Kambŭi angān ndai simŭnŭ angān re jadi kais nanyam ka adat. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 32 “Kiren adŭp nŭŭh biradat di daya adi mbŭh minyamba ka stabi di ngara. Ngga stabi tunda pinganang Ku; Aku ati TUHAN. 33 “Dŭhnyah kinanyuh daya pinami adi rŭŭ di tarun tana ngan. 34 Ndai di ngara nimun angān ndai di daya Israel, ka rindu ngara nimun angān rindu adŭp ngan. Ingat adŭp ngan muko jadi daya pinami gŭh di Egypt. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 35 “Dŭhnyah ngakar tadŭ daya pakai pingŭkŭd, timbang, ka takar adi sarah. 36 Pakai dasin adi batur, timbang adi batur, ka pingŭkŭd adi batur. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, ka Aku adi taban angān ngga ruah so Egypt. 37 Tunda sopŭrŭg ukum-adat ngga pesan Ku. Aku ati TUHAN.”

Leviticus 20

1 TUHAN kidaan di Moses, 2 da minyu di daya Israel, “Asi asi so angān puan kah daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga angān nggen tadŭ tadŭ anak-i yŭn dog pakai ngga nyambah tapa Molech siŭn dog manjan sopŭrŭg daya Israel ngga batuh ndŭg ka kabŭs. 3 Kambŭi tadŭ so angān nggen ndi naan so anak-i ka Molech ka nyembar Bari Ku, buang pimangŭh adŭn kudus Ku, Aku re ngukum ayŭh ka dŭh re nyirundeng ayŭh daya Ku. 4 Pak kambŭi bara daya Israel dŭh piduri kayuh adi ayŭh mbŭh ndai, ka dŭh siŭ ayŭh, 5 adŭp Aku re mandŭg di ngukum ayŭh samŭn sopŭrŭg di rawang-i samŭn sopŭrŭg ngara adi sua dŭh tŭtŭd di Aku amai nyambah Molech. Aku re dŭh tia nyirundeng ngara daya Ku. 6 “Kambŭi tadŭ so angān mite pinyitayan so daya adi bisiken ngga roh daya adi mbŭh kabŭs, Aku re ngukum ayŭh ka re dŭh tia nyirundeng ayŭh daya Ku. 7 Bada adŭp ngan kudus, sabab Aku ati TUHAN adi Tapa ngan. 8 Tunda ukum-adat Ku, sabab Aku ati TUHAN adi bada angān kudus.” 9 TUHAN nggen atur-adat ati: Asi asi angān adi mangu sama ngan puan kah sindŭ ngan siŭn dog nggen ukum kabŭs; angān dapu tanggong di pinyikabŭs adŭp ngan. 10 Kambŭi daya tanggah ngga sawŭn dingan-i adi daya Israel, so-duwŭh dari ngga dayung anŭ siŭn dog ukum kabŭs. 11 Daya adi raban ngga ndi naan so bara sawŭn nyama-i, mbŭh pimangŭh sama-i, jadi so-duwŭh dari ngga dayung anŭ siŭn dog ukum kabŭs. Ngara tanggong di pinyikabŭs adŭp ngara. 12 Kambŭi daya raban ngga iban dayung-i, so-duwŭh ngara siŭn dog ukum kabŭs. Ngara mbŭh raban, ka tanggong di pinyikabŭs adŭp ngara. 13 Kambŭi dari bisiket ngga dari adi bŭkŭn, ngara mbŭh ndai kayuh adi sipŭ, ka so-duwŭh ngara siŭn dog ukum kabŭs. Ngara tanggong di pinyikabŭs adŭp ngara. 14 Kambŭi dari sawŭn dayung samŭn sindŭ-i, so-taruh ngara siŭn dog badang ndŭg ka kabŭs, amai kayuh adi ngara ndai sawŭ mbŭh raru sipŭ. Kayuh adi mun anŭ dŭh patut jadi di dupan ngan. 15 Kambŭi dari birambang ngga dāng, ayŭh ngga dāng anŭ siŭn dog siŭ. 16 Kambŭi dayung suba an bada dāng nyirambang adŭp-i, dayung ngga dāng anŭ siŭn dog ukum kabŭs. Ngara tanggong di pinyikabŭs adŭp ngara. 17 Kambŭi dari sawŭn sude dayung adŭp-i, puan kah sude tiri-i, ngara an dog pimangŭh di sirung jawin daya bagŭ, ka dog pibu so dupan bara daya Israel. Ayŭh muko raban ngga sude-i, jadi dŭh siŭn dŭh dapu tanggong di sarah anŭ. 18 Kambŭi dari nyibŭŭs ngga dayung adi gi-aŭn kais nandā buran-i, so-duwŭh ngara an dog pibu so dupan bara daya Israel, amai ngara mbŭh miranggar atur-adat pasar kayuh adi kais nanyam ka adat. 19 Kambŭi ndi naan dari raban ngga tua-i adi dayung, so-duwŭh ngara dŭh siŭn dŭh dapu tanggong di sarah anŭ. 20 Kambŭi daya raban ngga sawŭn tua-i, ayŭh pimangŭh tua-i, jadi ayŭh ngga dayung anŭ siŭn dog ukum; mating katŭn so ngara duwŭh re biyŭn anak. 21 Kambŭi daya tambit sawŭn jurud-i ndu sawŭn, ngara re dŭh mira biranak ndŭg ka kabŭs. Dari anŭ mbŭh ndai kayuh adi kais nanyam ka adat ka mbŭh pimangŭh jurud-i. 22 TUHAN nang, “Sita sopŭrŭg ukum-adat samŭn pesan Ku, isa angān dŭh dog tirawan tarun tana Canaan adi ka Aku taban angān. 23 Dŭhnyah tunda adat bara daya adi rŭŭ diginŭ; Aku aŭn pibu ngara anŭ isa angān bisa mŭrŭt tarun tana anŭ. Ngara mbŭh kinuas Aku ngga sopŭrŭg kraja pingandai ngara adi arap. 24 Pak Aku mbŭh bijanji re nggen di angān tarun tana anŭ adi kaya ngga damŭn ndu bisaka ngan, ka Aku taŭn re nggen-i di angān. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, ka Aku mbŭh nyidŭrŭ angān so bangsa bangsa bŭkŭn. 25 Anŭ sabab-i angān dŭh siŭn dŭh an nakit ngatŭn dāng ngga manuk adi bisig ngga kais nanyam ka adat. Dŭhnyah man dāng bait manuk adi kais. Aku mbŭh kadŭn-i kais. Kambŭi angān man-i angān re kais. 26 Angān dŭh siŭn dŭh kudus ka mbŭh tung jaku, sabab Aku ati TUHAN ka Aku ati kudus. Aku mbŭh nyidŭrŭ angān so bangsa bangsa bŭkŭn, isa Aku sadi adŭ dapu angān. 27 “Tadŭ tadŭ dari bait dayung adi bisiken ngga roh roh daya adi mbŭh kabŭs siŭn dog manjan ngga batuh ndŭg ka kabŭs; tadŭ tadŭ so angān adi ndai kayuh anŭ dapu tanggong di pinyikabŭs adŭp-i.”

Leviticus 21

1 TUHAN pesan Moses da kidaan di bara imam adi so asar Aaron, “Imam dŭh siŭn kinais adŭp-i sua di ka adat nyikubur kan madis-i kabŭs, 2 adŭ-i kambŭi sianŭ adi kabŭs sindŭ-i puan kah sama-i, anak dari-i, anak dayung-i, jurud dari-i, 3 puan kah jurud dayung-i adi dŭh banan adi rŭŭ di arŭn-i. 4 Ayŭh dŭh siŭn kinais adŭp-i, di pinyikabŭs ngara adi ngga-i bimadis so ka banan sawan. 5 “Imam dŭh siŭn gumbak tadŭ tadŭ parad ubak-i puan kah mŭpŭd gagap-i, puan kah nidi pŭrŭng ganan-i, ngga kiren adŭp-i ngurid. 6 Ayŭh dŭh siŭn dŭh an bada adŭp-i kudus, ka dŭhnyah pimangŭh adŭn Ku. Ayŭh an jugan sadis pinguman ka Aku, ka sabab anŭ ayŭh dŭh siŭn dŭh an kudus. 7 Imam dŭh siŭn sawŭn dayung adi muko jadi dayung sundar, puan kah dayung adi dŭh tibŭn, puan kah dayung adi mbŭh dog taran banŭh-i; ayŭh inŭh kudus. 8 Daya dŭh siŭn dŭh an nyirundeng nang imam kudus, amai ayŭh adi jugan sadis pinguman ka Aku. Aku ati TUHAN, ka Aku inŭh kudus, ka Aku bada bara daya Ku kudus. 9 Kambŭi anak dayung imam jadi dayung sundar, ayŭh pimangŭh sama-i; dayung anŭ an dog badang ndŭg ka kabŭs. 10 “Inyo kudus muko dog ren di tunduh ubak imam bās, ka ayŭh muko dog nyikudus, ka bisa nēn piraka imam, sabab anŭ ayŭh dŭh siŭn tandah ubok-i binyas binyas, puan kah nyiratak piraka-i ngga kiren adŭp-i ngurid. 11-12 Ayŭh muko dog garar yŭn Ku, ka dŭh siŭn kinais adŭp-i, ka dŭh gŭh patut nyembar Bari kudus Ku darŭm-i bu so nŭ ka radus mŭrŭt ramin adi agi tadang daya dieh, bait-i tadang sama-i puan kah sindŭ-i. 13 Ayŭh patut sawŭn dayung adi tibŭn, 14 ka dŭh dayung uban, puan kah dayung adi mbŭh dog taran banŭh-i, puan kah dayung adi muko jadi sundar. Ayŭh patut sawŭn dayung adi tibŭn adi so tibaran adŭp-i; 15 amai bara anak-i adi patut jadi kudus, re jadi kais nanyam ka adat rai-i. Aku ati TUHAN, ka Aku inŭh adi nyidŭrŭ ayŭh da jadi Imam Bās.” 16 TUHAN pesan Moses, 17 da kidaan di Aaron, “Mating katŭn so bara sesang mu adi kika pŭrŭng ganan-i siŭn jugan sadis pinguman ka Aku. Atur ati re simŭnŭ adu adu. 18 Daya adi kika pŭrŭng ganan-i dŭh siŭn jugan sadis: daya adi karak, adi bajang, puan kah adi bawa; 19 dŭh-i siŭn daya adi mabŭs tangan-i puan kah daya adi kipang; 20 dŭh-i siŭn daya adi mudug puan kah adi sŭ mun baji; dŭh-i siŭn daya adi dog andam batŭh puan kah andam kurit; ka dŭh-i siŭn daya adi muko dog nuroi. 21 Sesang Aaron adi agi kika di pŭrŭng ganan-i dŭh siŭn jugan sadis pinguman ka Aku. 22 Daya adi mun anŭ siŭn man pinguman adi dog jugan ka Aku, sadis pinguman adi kudus ngga anŭ adi raru kudus, 23 pak sabab ayŭh agi kika di pŭrŭng ganan-i, ayŭh dŭh siŭn mandŭg nyindŭk tabir kudus, puan kah tudu mija-sambah. Ayŭh dŭh siŭn kinais kayuh kayuh anŭ adi kudus, sabab Aku ati TUHAN ka Aku bada sopŭrŭg kayuh anŭ kudus.” 24 Anŭ inŭh kayuh adi Moses nang di Aaron, ngga di anak anak dari-i, ngga di sopŭrŭg daya Israel.

Leviticus 22

1 TUHAN pesan di Moses, 2 da kidaan di Aaron ngga di anak anak dari-i, “Angān sikari kari dŭhnyah pimangŭh adŭn Ku adi kudus, ngapŭi angān an stabi di sopŭrŭg sadis kudus adi daya Israel nitah ka Aku. Aku ati TUHAN. 3 Kambŭi tadŭ tadŭ so sesang ngan sitadŭn-i gibabŭ kais nanyam ka adat, mandŭg nyindŭk sadis kudus adi daya Israel mbŭh nitah ka Aku, ayŭh dŭhnyah tia ndai kraja di mija-sambah. Atur ati an adu adu dog tunda. Aku ati TUHAN. 4 “Daya adi so sesang Aaron adi dog andam kurit adi bisā puan kah adi bijire buat-i dŭh siŭn man sadis kudus ndŭg ka ayŭh mbŭh bisig nanyam ka adat. Tadŭ tadŭ imam mbŭh jadi kais kambŭi-i tama kayuh adi kais adi ko dog tadang, puan kah kambŭi piin bine-i ruah, 5 puan kah kambŭi ayŭh agi tama dāng bait manusia adi kais. 6 Tadŭ tadŭ imam adi mbŭh kais taŭn babŭ kais ndŭg singumi andu, ka sunggu-i simŭnŭ ayŭh gibabŭ dŭh siŭn man sadis kudus ndŭg ka ayŭh muko mamuh. 7 Ripas batŭh andu mbŭh simŭdŭp ka ayŭh mbŭh jadi bisig, ka ayŭh bisa man sadis kudus anŭ, adi taŭn mbŭh pinguman-i. 8 Ayŭh dŭh siŭn man dagin dāng adi kabŭs sadi-i, puan kah adi dog siŭ dāng tarun; anŭ re bada ayŭh kais. Aku ati TUHAN. 9 “Sopŭrŭg imam siŭn sita atur atur-adat adi Aku muko nggen; amai kambŭi dŭh, ngara sarah ka re kabŭs, sabab ngara nyibireu atur-adat kudus. Aku ati TUHAN, ka Aku adi bada ngara kudus. 10 “Adŭ-i daya so rawang imam adi siŭn man tadŭ tadŭ sadis kudus; mating daya bŭkŭn siŭn, bait-i daya adi rŭŭ ngga imam, puan kah daya gaji-i. 11 Pak urun urun imam adi adŭp imam miris pakai duit adŭp-i, puan kah urun adi dog biranak di ramin-i, bisa sua man pinguman adi imam kambat. 12 Anak dayung imam, kambŭi-i banŭh daya adi dŭh imam, dŭh siŭn man tadŭ tadŭ sadis kudus. 13 Pak dayung adi mbŭh kabŭs banŭh-i, puan kah adi dog taran banŭh-i buang dŭh biyŭn anak ka pari rŭŭ di ramin sama-i adi imam ka bisangan di ayŭh, bisa man pinguman adi sama-i kambat. Adŭ-i daya so rawang imam bisa man pinguman anŭ. 14 “Kambŭi tadŭ daya adi dŭh so rawang imam, tipasu man tadŭ tadŭ sadis kudus, ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar ngga puno ka imam anŭ, ka nambah duwŭh puru piratus dinge. 15 Imam dŭh siŭn nyembar sadis kudus, 16 anŭ inŭh bada daya adi dŭh dog nyibandar sua man-i; anŭ bisa jadi sarah ka taban ukum di ngara. Aku ati TUHAN, ka Aku adi bada sadis anŭ kudus.” 17 TUHAN pesan Moses, 18 da nggen di Aaron ngga di anak anak dari-i samŭn sopŭrŭg daya Israel, atur-adat ati: Kan tadŭ daya Israel, puan kah tadŭ daya pinami adi rŭŭ di Israel, jugan sadis badang, bait-i ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, dāng anŭ dŭh siŭn dŭh an adi pidanah. 19 Ngga bada sadis anŭ dog trima, dāng anŭ dŭh siŭn dŭh dari adi pidanah. 20 Kambŭi angān jugan dāng adi dŭh pidanah, TUHAN dŭh re trima-i. 21 Kan tadŭ daya jugan sadis bidingan ka TUHAN, bait-i ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, dāng anŭ dŭh siŭn dŭh an adi pidanah kambŭi ayŭh raan-i dog trima. 22 Dŭhnyah jugan ka TUHAN tadŭ tadŭ dāng adi karak, puan kah adi bajang puan kah adi muko daya kapŭg kaja tangan-i bait pŭrŭng-i, puan kah bijire bakang-i, puan kah adi mirakis puan kah bibagi. Dŭhnyah jugan dāng dāng adi mun anŭ di tunduh mija-sambah ndu sadis pinguman. 23 Yŭn sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, angān siŭn jugan dāng adi baruh puan kah adi dŭh paŭh ramus pidanah, pak dŭh-i dog trima kan ndu sadis adi ngga pijadi payu. 24 Dŭhnyah jugan ka TUHAN tadŭ tadŭ dāng adi mbŭh rusak girander-i, dŭh puan nang tawan puan kah pŭmŭs puan kah patŭd. Kayuh adi mun anŭ dŭh dog nyibandar di tarun tana ngan. 25 Dŭhnyah jugan dāng adi dog dapŭd so tami ndu sadis pinguman. Dāng adi mun anŭ inŭh dog nyirundeng dŭh pidanah ka dŭh dog trima. 26-27 Anak sapi, puan kah anak biri, puan kah anak kambing adi bauh dog biranak, dŭh siŭn dog tambit so sindŭ-i sitŭkŭd ju andu. Pak ripas tipuh anŭ ayŭh siŭn dog trima ndu sadis pinguman. 28 Dŭhnyah bijabag nyadis sapi ngga anak-i, biri ngga anak-i, puan kah kambing ngga anak-i darŭm ndi andu. 29 Kan angān jugan sadis trima kaseh ka TUHAN, tunda atur isa angān dog trima. 30 Kubo man sadis ngan di andu anŭ gŭh. Dŭhnyah bada dŭm ndŭg isan isan andu jawa ndi. 31 TUHAN nang, “Tunda pesan Ku; Aku ati TUHAN. 32 Dŭhnyah pimangŭh adŭn Ku adi kudus; sopŭrŭg daya Israel dŭh siŭn dŭh ngaku Aku kudus. Aku ati TUHAN, ka Aku adi bada angān kudus; 33 ka Aku taban angān ruah so Egypt, jadi Tapa ngan. Aku ati TUHAN.”

Leviticus 23

1 TUHAN nggen di Moses 2 atur-adat ati yŭn gawai adat, di tika daya Israel tikuruk simayang: 3 Angān biyŭn nŭm andu ngga ndai kraja ngan, pak ingat andu adi ju, andu Sabbath, adi ngga angān rŭŭ. Di andu anŭ dŭhnyah nyiraja, pak tikuruk simayang. Sabbath inŭh andu adi dog nitah yŭn TUHAN, dŭh kira diki diki angān rŭŭ. 4 Piagah gawai gawai adat ati di tipuh adi mbŭh dog miratak: 5 Gawai Paska, dog sita ngga stabi di TUHAN, piguru so simŭdŭp batŭh andu dog ngga andu adi simŭng-pat darŭm sibungas buran. 6 Ngga andu adi simŭng-rimŭh di tipuh Gawai Ruti dŭh-Biragi, ka sitŭkŭd ju andu angān dŭh siŭn man ruti adi biragi. 7 Di sibungas andu darŭm tipuh anŭ angān siŭn tikuruk simayang, ka dŭhnyah ndai kraja adi angān ndai barang andu. 8 Jugan sadis pinguman ngan ka TUHAN yŭn tipuh ju andu. Di andu adi ju angān siŭn tikuruk simayang dinge, pak dŭhnyah ndai kraja adi angān ndai barang andu. 9-10 Kan di tipuh angān mŭrŭt ka tarun tana adi TUHAN nggen di angān, ka angān ngatŭm buwa gandom ngan, taban sibungas bŭtŭs jangut ngan ka imam. 11 Imam re jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN, isa angān bisa dog trima. Imam anŭ re jugan pinganggen anŭ ka TUHAN ripas andu Sabbath. 12 Andu adi ngga angān jugan sadis gandom, andu anŭ gŭh nyadis ndi anak biri adi dari adi ndi sawa umbur-i buang adi pidanah ndu sadis badang. 13 Samah ngga sadis anŭ angān siŭn jugan duwŭh kilogram tibaduk bigaur ngga inyo kanā ndu sadis pinguman. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng TUHAN. Pak angān siŭn jugan gŭh samah ngga sadis anŭ ndi lita wain. 14 Dŭh diŭ man sibungas buwa gandom ngan, puan kah adi mata, adi dog nyirandang puan kah adi dog ndai bada jadi ruti, kambŭi gibayuh dog jugan ka Tapa. Atur-adat ati an adu adu dog sita sesang ngan. 15 Mirang bada sukup ju minggu so andu ripas andu Sabbath adi ngga angān taban bŭtŭs buwa gandom ngan yŭn jugan ka TUHAN. 16 Ngga andu adi rimŭh-puru, anŭ inŭh ripas Sabbath adi ju, jugan dinge ka TUHAN sadis gandom adi bauh. 17 Barang rawang an taban duwŭh baru ruti ka jugan-i ka TUHAN ndu pinganggen adi grua. Ndi baru ruti an dog ndai so duwŭh kilogram tibaduk bigaur ngga ragi ka dog jugan ka TUHAN ndu pinganggen buwa bungas adi siabo kana adi mbŭh dog ngatŭm. 18 Jadi samah ngga ruti anŭ daya Israel siŭn gŭh jugan ju anak biri adi gi-ndi sawa umbur-i, ndi dari sapi, ka duwŭh dari biri; sopŭrŭg dāng anŭ an adi pidanah. Dāng dāng anŭ siŭn dog jugan ndu sadis badang ka TUHAN, samŭn sadis ruwang kayuh ngga sadis wain. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng TUHAN. 19 Ka dinge jugan ndi dari kambing ndu sadis taran dosa, ka duwŭh anak biri adi dari adi ndi sawa umbur-i ndu sadis bidingan. 20 Imam anŭ siŭn jugan baru ruti anŭ samŭn duwŭh anak biri anŭ ndu pinganggen adi grua ka TUHAN yŭn bara imam. Sopŭrŭg sadis anŭ kudus. 21 Di andu anŭ angān dŭhnyah ndai kraja adi angān ndai barang andu, pak tikuruk simayang. Bara sesang ngan siŭn adu adu sita atur-adat ati, dŭh puan nang diki diki ngara rŭŭ. 22 Kan angān ngatŭm ŭmŭh ngan, dŭhnyah ngatŭm anŭ adi di bŭngŭn irah, ka dinge dŭhnyah pari di sun reru; tandah anŭ yŭn daya adi sirata ka yŭn daya pinami. TUHAN inŭh Tapa ngan. 23-24 Di sibungas andu darŭm buran adi ju, sita andu adi dog nitah ngga rŭŭ, ka samah tikuruk simayang kan trompet jawŭn. 25 Jugan sadis pinguman ka TUHAN, ka dŭhnyah ndai kraja adi angān ndai barang andu. 26-27 Andu adi simŭng darŭm buran adi ju, inŭh andu adat sawa adi siŭn dog pimanu ngga taran dosa daya bagŭ. Di andu anŭ dŭhnyah sikari kari man tadŭ kayuh. Mandŭg tikuruk simayang buang jugan sadis pinguman ka TUHAN. 28 Dŭhnyah ndai tadŭ mun kraja di andu anŭ, amai anŭ inŭh andu adi ngga angān pimanu adat adi ngga taran dosa. 29 Tadŭ daya adi man tadŭ kayuh di andu anŭ, re dŭh tia dog nyirundeng daya Tapa. 30 Jadi kambŭi agi daya ndai tadŭ masam kraja di andu anŭ, adŭp Tapa re siŭ daya anŭ. 31 Atur-adat ati inŭh yŭn sopŭrŭg sesang ngan, dŭh puan nang diki diki ngara rŭŭ. 32 So simŭdŭp batŭh andu di andu adi numbor prii darŭm buran anŭ ndŭg simŭdŭp batŭh andu di andu adi simŭng, sita andu anŭ bada jadi andu adi dog nitah ngga rŭŭ, ka dŭh man ani ani. 33-34 Gawai Bari-Dawŭn piguru so andu adi simŭng-rimŭh darŭm buran ju ka dog pijuu ndŭg ju andu. 35 Di sibungas andu darŭm tipuh anŭ, mandŭg tikuruk simayang, ka dŭhnyah ndai kraja adi angān ndai barang andu. 36 Barang andu sitŭkŭd ju andu, angān siŭn jugan sadis pinguman. Ngga andu adi mai angān siŭn mandŭg dinge tikuruk simayang ka jugan sadis pinguman. Anŭ inŭh andu adi ngga angān simayang, ka angān dŭhnyah ndai tadŭ mun kraja. ( 37 Ati inŭh gawai adat adi ngga angān kibās TUHAN darŭm angān tikuruk simayang buang jugan sadis pinguman, sadis badang, sadis ruwang kayuh, sadis sadis, samŭn sadis wain, nanyam adi dog guna barang andu. 38 Gawai gawai anŭ inŭh ngga nambah andu andu Sabbath adi ari angān sita; ka dudu sadis anŭ inŭh ngga nambah pinganggen adi angān ari jugan, mun sadis adi ngga bada payu bitŭtŭk, ka sadis adi dog jugan ka TUHAN so pinyiraan atin adŭp.) 39 Kan angān muko ngatŭm ŭmŭh ngan, sita gawai pingatŭm yŭn tipuh ju andu, piguru so andu adi simŭng-rimŭh darŭm buran ju. Sibungas andu inŭh dog nitah jadi andu ngga rŭŭ. 40 Di andu anŭ tambit buwa pimuruh ngan adi siabo kana, tambit gŭh daan daan kurma ka daan dawŭn kayuh adi pidawŭn, ka pinguru ndai gawai adat adi ngga kibās TUHAN adi Tapa ngan. 41 Sita gawai anŭ sitŭkŭd ju andu. Atur-adat ati siŭn adu adu dog sita bara sesang ngan. 42 Sopŭrŭg daya Israel siŭn rŭŭ di bari-dawŭn ju andu, 43 isa bara sesang ngan puan nang TUHAN mbŭh bada daya Israel rŭŭ di bari-dawŭn kan Ayŭh taban ngara ruah so Egypt. Ayŭh inŭh TUHAN adi Tapa ngan. 44 Simŭnŭ inŭh Moses nggen di daya Israel atur-adat ngga sita gawai gawai adat ngga kibās TUHAN.

Leviticus 24

1 TUHAN kidaan di Moses 2 da nggen atur ati ka daya Israel: Taban aŭn inyo kanā adi siabo kana yŭn dudu prita di darŭm Bari TUHAN isa prita ari sakŭt. 3 Barang singumi andu Aaron siŭn tung prita prita anŭ ka bada-i adu adu sakŭt ndŭg isan isan, darŭm Bari TUHAN di sapa tabir adi di jawin Pati Simanya di Yŭn adi Siabo Kudus. Atur-adat ati an adu adu dog sita. 4 Aaron siŭn sita prita prita adi di rika prita adi dog ndai so tigŭrŭ mas, ka dŭh siŭn dŭh bada-i sakŭt barang singumi andu darŭm Bari TUHAN. 5 Tambit simŭng-duwŭh kilogram tibaduk ka ndai simŭng-duwŭh baru ruti. 6 Tipan baru ruti anŭ bada duwŭh jari, nŭm di barang jari, di tunduh mija adi dog marut ngga tigŭrŭ mas, adi darŭm Bari TUHAN. 7 Na kada aŭn kimanyan di tunduh barang jari, ngga nandā ruti anŭ sadis pinguman ka TUHAN. 8 Barang andu Sabbath, yŭn adu adu, ruti anŭ dŭh siŭn dŭh dog na di darŭm Bari TUHAN. Ati inŭh kayuh adi Israel dŭh siŭn dŭh ndai adu adu. 9 Ruti anŭ mbŭh tung Aaron ngga bara sesang-i, ka ngara siŭn man-i di tarun yŭn adi kudus, amai-i kada so sadis pinguman adi raru kudus adi mbŭh dog jugan ka TUHAN yŭn bara imam. 10-11 Agi ndi naan dari adi daya Egypt sama-i, ka sindŭ-i daya Israel dŭn Shelomith, anak Dibri so tibaran-asar Dan. Di tarun yŭn bibari dari anŭ bikaii ngga ndi naan daya Israel. Sitadŭn kaii anŭ ayŭh mangu TUHAN, jadi ngara taban ayŭh ka yŭn Moses, 12 jaga ayŭh, ka kajŭn TUHAN kidaan di ngara simuki re ngga ayŭh. 13 TUHAN nang di Moses, 14 “Taban daya anŭ ruah so tarun yŭn bibari. Barang naan daya adi agi dingah ayŭh bipangu siŭn na tangan-i di tunduh ubak daya anŭ ngga kidaan ayŭh sarah, komŭnŭ sopŭrŭg daya Israel siŭn manjan ayŭh ngga batuh ndŭg kabŭs. 15 Komŭnŭ, kidaan di daya Israel nang tadŭ tadŭ daya adi mangu Tapa dŭh siŭn dŭh dog ndai simŭnŭ, 16 dog ukum kabŭs. Tadŭ tadŭ daya Israel puan kah daya pinami adi rŭŭ di Israel, adi mangu TUHAN dŭh siŭn dŭh dog manjan sopŭrŭg daya Israel ngga batuh ndŭg kabŭs. 17 “Tadŭ daya adi siŭ daya siŭn dog ukum kabŭs, 18 ka tadŭ daya adi siŭ dāng daya bŭkŭn dŭh siŭn dŭh an gati-i. Rati-i inŭh asŭng gati asŭng. 19 “Kambŭi tadŭ so angān bada daya biragan, anŭ adi angān ndai di ayŭh re dog ndai gŭh di angān. 20 Kambŭi angān bada turang daya pata, tung jangān turang siŭn dog mata gŭh; kambŭi angān bada ndi batŭh daya karak, ndi so tung jangān re dog bada karak gŭh. Kambŭi angān mata ndi jipŭh daya, ndi so tung jangān re dog mata gŭh. Ani ani adi ndai ngan di daya ngga bada ayŭh mandam re dog maras di angān. 21 Asi asi adi siŭ dāng siŭn gati-i, pak asi asi adi siŭ manusia re dog ukum kabŭs. 22 Ukum-adat ati yŭn sopŭrŭg ngan, daya Israel ngga daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga angān, amai Aku ati TUHAN adi Tapa ngan.” 23 Kan Moses muko nang sakanŭ di daya Israel, ngara taban daya anŭ ruah ka sapa tarun yŭn bibari ka manjan ayŭh ngga batuh ndŭg kabŭs. Simŭnŭ inŭh daya Israel ndai nanyam adi TUHAN ko pesan di Moses.

Leviticus 25

1 TUHAN minyu ngga Moses di Darŭd Sinai ka pesan ayŭh 2 da nggen di daya Israel atur-adat ati: Kan angān mŭrŭt tarun tana adi TUHAN nggen di angān, angān kibās TUHAN kan angān dŭh ngŭmŭh tana anŭ di barang sawa adi ju. 3 Angān siŭn ngŭmŭh tana ngan, kapŭg daan daan tŭngŭn adi arap di teya anggor ngan, ka ngatŭm buwa buwa pimuruh darŭm tipuh nŭm sawa. 4 Pak ngga sawa di ju inŭh sawa adi ngga tana anŭ dŭh siŭn dog ngŭmŭh, sawa adi dog nitah yŭn TUHAN. Dŭhnyah biteya birŭmŭh, bait kapŭg daan daan anggor adi arap darŭm sawa adi ju. 5 Dŭhnyah ngatŭm buwa gandom adi timbu sadi-i, ka dŭhnyah gŭh ngatŭm buwa anggor adi ruah so tŭngŭn adi dŭh dog kapŭg daan-i adi arap, amai sawa adi ju inŭh sawa adi ngga tana dŭh siŭn dog ngŭmŭh. 6 Sunggu tana anŭ dŭh dog ngŭmŭh sitadŭn sawa anŭ, ayŭh re piruah pinguman yŭn ngan, yŭn urun ngan, yŭn daya-gaji ngan, ka yŭn daya pinami adi rŭŭ ngga ngan, 7 dāng adi kudip ngan, ka dāng tarun di tarun tana ngan. Ka tadŭ masam buwa adi tana anŭ piruah bisa dog man. 8 Mirang ju kari ju sawa, prungun-i pat puru prii sawa. 9 Komŭnŭ, ngga andu adi simŭng darŭm buran ju, anŭ inŭh Andu Pingapun Dosa, pait ndi naan daya bada mambak trompet di ndi tarun tarun tana anŭ. 10 Simŭnŭ inŭh angān bisa puan nang sawa adi numbor rimŭh-puru dog nyidŭrŭ yŭn sopŭrŭg daya adi rŭŭ di tana anŭ. Darŭm sawa anŭ sopŭrŭg rata adi muko dog jua an dog pari ka daya adi sibungas dapu-i, puan kah ka sesang-i, ka tadŭ daya adi muko dog jua jadi urun siŭn dog pari gŭh ka manak adŭp-i. 11 Angān dŭh siŭn nyipurun di teya teya ngan, puan kah ngatŭm buwa gandom adi timbu sadi-i, puan kah nguruk buwa anggor adi dŭh dog kapŭg daan-i adi arap. 12 Ndi sawa sawa anŭ inŭh jadi kudus yŭn ngan, ka angān siŭn man ani ani kayuh adi adŭp tarun tana anŭ piruah yŭn ngan. 13 Darŭm sawa anŭ sopŭrŭg rata adi muko dog jua siŭn dog pari ka daya adi sibungas dapu-i. 14 Ngapŭi kan di tika angān jua puan kah miris tana so dupan adŭp ngan daya Israel, dŭhnyah nipu dingan ngan. 15 Rega-i an dog natu nanyam kiang sawa adi ngga tana anŭ tungang piruah buwa pimuruh diŭ so Sawa Pinyipari adi re. 16 Kambŭi bagŭ sawa-i, rega-i siŭn bigatung dŭ, pak kambŭi sawa-i kurang, rega-i kurang gŭh, sabab anŭ adi dog jua inŭh kiang buwa pimuruh adi tana anŭ tungang piruah. 17 Dŭhnyah ngakar dingan adŭp ngan adi daya Israel, pak taru meh TUHAN. 18 Tunda sopŭrŭg ukum-adat ngga pesan TUHAN, isa angān udip ngga siramat di tarun tana anŭ. 19 Tana anŭ re piruah buwa buwa pimuruh, ka angān re biyŭn sopŭrŭg adi angān raan man ka re udip ngga siramat. 20 Pak agi daya an siken ani garang re nŭŭh man sitadŭn sawa adi ju, kan tana dŭh dog ngŭmŭh ka buwa buwa mating dog ngatŭm. 21 TUHAN re nyiberkat tana anŭ di sawa adi nŭm ka-i re piruah sukup pinguman yŭn tipuh duwŭh sawa. 22 Kan angān nyipurun darŭm sawa adi mai, angān re gibabŭ man anŭ adi dapŭd ngan darŭm sawa adi nŭm, ka angān re gibabŭ biyŭn sukup pinguman ndŭg ka buwa buwa adi angān purun sawa anŭ dog ngatŭm. 23 Sikari kari dŭhnyah piruro jua tana ngan, amai dŭh inŭh angān adi dapu-i; TUHAN adi dapu-i, ka angān inŭh keya ka daya pinami adi nginjam pakai-i. 24 Kan tana dog jua, hak daya adi sibungas dapu-i an miris pari patut dog stabi. 25 Kambŭi tadŭ so angān daya Israel jadi sirata ka dŭh siŭn dŭh jua tana ngan, jurud madis ngan adi siabo sindŭk ngga angān patut miris pari tana anŭ. 26 Kambŭi angān dŭh biyŭn jurud madis adi re miris pari tana anŭ, kadŭ-i andu bŭkŭn angān jadi kaya ka biyŭn sukup duit ngga miris-i pari ka adŭp ngan. 27 Kambŭi simŭnŭ angān dŭh siŭn dŭh bayar ka sianŭ adi miris-i ngga kiang adi patut ngga utung adi re dog dapŭd sibayuh Sawa Pinyipari adi re mandŭg. Simŭnŭ angān tungang tambit pari tana ngan. 28 Pak kambŭi angān dŭh biyŭn sukup duit ngga miris pari tana anŭ, tana anŭ taŭn gibabŭ di ribo kuasa sianŭ adi muko miris-i ndŭg ka Sawa Pinyipari adi re mandŭg. Di Sawa Pinyipari anŭ adi re mandŭg meh tana anŭ re dog pari ka sianŭ adi sibungas dapu-i. 29 Kambŭi angān jua ramin adi di darŭm kupo adi bikuta, angān siŭn miris pari ramin anŭ darŭm sibungas tipuh ndi sawa, ngitong so andu buran adi ngga-i dog jua. 30 Pak kambŭi angān dŭh miris pari ramin anŭ darŭm tipuh sawa anŭ, hak ngga angān miris-i re manyap, ka ramin anŭ jadi rata adi ruro yŭn sianŭ adi muko miris-i, ngga bara sesang-i. Ramin anŭ dŭh re dog pari darŭm Sawa Pinyipari. 31 Pak ramin ramin adi darŭm kupo adi dŭh bikuta an dog nyirundeng keya ka tana sapa tarun. Daya adi sibungas dapu-i biyŭn hak miris-i pari, ka-i dŭh siŭn dŭh dog pari darŭm Sawa Pinyipari. 32 Saja-i simŭnŭ, daya Levi biyŭn hak miris pari buat-rata ngara di tadŭ nga-i di kupo kupo adi ngara dapu. 33 Kambŭi ndi ramin di ndi so kupo kupo anŭ dog jua daya Levi ka dŭh dog miris pari, ramin anŭ dŭh siŭn dŭh dog pari darŭm Sawa Pinyipari, sabab ramin ramin adi daya Levi dapu di darŭm kupo kupo ngara inŭh rata ruro adŭp ngara di dupan daya Israel. 34 Pak tarun tana kupai adi maning kupo daya Levi taŭn dŭh siŭn dog jua; anŭ inŭh mbŭh adu adu buat-rata ngara. 35 Kambŭi tadŭ daya Israel adi rŭŭ bisindŭk ngga angān jadi sirata ka dŭh tungang nyiran adŭp-i, angān dŭh siŭn dŭh nggen di ngara nimun angān nggen di daya-gaji ngan, isa ngara bisa babŭ bisindŭk ngga angān. 36 Dŭhnyah mite so daya Israel anak duit ngan puan kah tadŭ mun utung so kayuh adi dog nginjam, pak nurut pinyiraan Tapa ka bada ngara rŭŭ sindŭk angān. 37 Dŭhnyah bada ngara bayar anak duit adi angān nginjam di ngara, ka dŭhnyah gŭh jiroh utung so pinguman adi angān jua di ngara. 38 Ati inŭh pesan TUHAN adi Tapa ngan, adi piruah angān so Egypt siŭn-I nggen di angān tarun tana Canaan ka jadi Tapa ngan. 39 Kambŭi agi daya Israel adi rŭŭ sindŭk angān jadi raru sirata ndŭg ka jua adŭp-i jadi urun ngan, angān dŭh siŭn bada ayŭh ndai kraja urun. 40 Ayŭh siŭn rŭŭ ngga angān keya ka daya-gaji adŭ, ka nyiraja yŭn ngan ndŭg ka Sawa Pinyipari adi re mandŭg. 41 Di tipuh anŭ ngara ngga bara anak ngara siŭn pari ka rawang adŭp ngara samŭn ka buat-rata tayung-babuk ngara. 42 Daya Israel inŭh bara urun TUHAN, ka Ayŭh adi taban ngara ruah so Egypt; ngara dŭh siŭn dog jua jadi urun. 43 Dŭhnyah kasar ngga ngara, pak taru meh Tapa ngan. 44 Kambŭi angān biguna di urun, angān siŭn miris so bangsa bangsa bŭkŭn adi maning angān. 45 Angān siŭn gŭh miris anak anak daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga angān. Anak anak adi mun anŭ adi dog biranak di tarun tana ngan siŭn jadi keya ka buat-rata ngan. 46 Angān siŭn gŭh nggen ngara ndu bisaka ka bara anak ngan, adi ngara dŭh siŭn dŭh yŭn bituan sitŭkŭd umbur ngara. Pak angān dŭh siŭn kasar ngga tadŭ tadŭ dingan ngan adi samah daya Israel. 47 Nyamtadar-i, kambŭi ndi naan daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga angān jadi kaya, ka agi kada daya Israel jadi sirata ka jua adŭp-i jadi urun di daya pinami anŭ, puan kah di ndi naan daya so rawang daya pinami anŭ. 48 Ripas ayŭh muko dog jua, ayŭh gibabŭ biyŭn hak dog miris pari. Ndi so jurud-i puan kah 49 tua samba-i puan kah bitungar-i, puan kah dingan madis-i siŭn miris ayŭh pari; bait kah kambŭi ayŭh biyŭn duit, ayŭh bisa bayar yŭn pirupas adŭp-i. 50 Ayŭh dŭh siŭn dŭh an bisiken ngga sianŭ adi ko miris adŭp-i, ka ngara dŭh siŭn dŭh an mirang sawa so sibungas andu adi ngga ayŭh jua adŭp-i ndŭg ka Sawa Pinyipari adi re mandŭg, ka ngŭtŭ rega yŭn pinyirupas-i nanyam ka gaji adi dog bayar ka daya-gaji. 51-52 Ayŭh dŭh siŭn dŭh an pari kada rega-i nunda ka kiang sawa adi dŭm, 53 keya ka daya adi nyiraja burong sawa ka dog bayar gaji di tŭbŭn sawa. Tuan-i dŭh siŭn kasar ngga ayŭh. 54 Kambŭi ayŭh dŭh dog pirupas nunda ka ndi so aran anŭ, ayŭh ngga bara anak-i dŭh siŭn dŭh dog pirupas darŭm Sawa Pinyipari adi re mandŭg. 55 Tadŭ tadŭ daya Israel dŭh siŭn ruro jadi urun, sabab daya Israel taŭn mbŭh jadi urun TUHAN. Ayŭh piruah ngara so Egypt; Ayŭh inŭh TUHAN adi Tapa ngara.

Leviticus 26

1 TUHAN nang, “Dŭhnyah ndai tibudo puan kah pijog patong, uros batuh, puan kah batuh adi dog mŭŭt ka nyambah-i. Aku TUHAN adi Tapa ngan. 2 Sita gawai gawai adat ka stabi di tarun yŭn Aku dog nyambah. Aku ati TUHAN. 3 “Kambŭi angān udip nanyam ka ukum-adat Ku ka tunda pesan Ku, 4 Aku re pait ujen ka angān di tipuh-i adi batur, isa tana piruah buwa buwa pimuruh ka tŭngŭn tŭngŭn kayuh buān. 5 Buwa buwa pimuruh ngan re ruai pisŭng ndŭg ka angān re gibabŭ ngatŭm gandom kan-i mbŭh tika ngga sun buwa anggor, ka angān re gibabŭ sun buwa anggor kan-i mbŭh tika purun gandom. Angān re biyŭn sopŭrŭg anŭ adi angān raan man, ka angān re rŭŭ ngga siramat di tarun tana ngan. 6 “Aku re bada angān udip bamai di tarun tana ngan, ka angān re bŭŭs buang mating taru di tadŭ daya. Aku re kadi dāng dāng adi mangah so tarun tana anŭ, ka perang gŭh re mating tia. 7 Angān re manang ngarah pinganyu ngan; 8 rimŭh naan adŭ angān re tungang ngarah siratus naan pinganyu, ka siratus naan re tungang ngarah simŭng ribu naan pinganyu. 9 Aku re nyiberkat angān ka nggen bagŭ anak di angān; Aku re ingat simanya adi Aku muko ndai ngga angān. 10 Buwa pingatŭm ngan re bagŭ, ka re sadang yŭn sitŭkŭd ndi sawa, ka angān re taran tadŭh pingatŭm adi amba ramŭn an biyŭn sadang tarun yŭn nyikŭn buwa pingatŭm adi bauh. 11 Aku re rŭŭ di ruang ngan darŭm Bari Ku, ka Aku dŭh re tagan angān. 12 Aku re agi ngga angān; Aku re jadi Tapa ngan, ka angān re jadi daya Ku. 13 Aku, TUHAN Tapa ngan, taban angān ngga ruah so Egypt isa angān dŭh tia jadi urun. Aku pirusak kuasa anŭ adi ngabŭt angān, ka bada angān udip darŭm sanang, dŭh di ribo kuasa daya.” 14 TUHAN nang, “Kambŭi angān abah tunda pesan Ku, angān re dog ukum. 15 Kambŭi angān abah tunda ukum-adat Ku, ka miranggar simanya adi Aku mbŭh ndai ngga angān, 16 Aku re ngukum angān. Aku re taban pinyirusag ka angān, mun andam andam adi dŭh tikuri ka sungoh adi bisa bada angān karak ka adi re kirŭpŭt pimudip ngan. Angān re nyipurun, pak-i dŭh re jadi guna di angān, amai pinganyu ngan re ngarah angān ka re man kayuh adi angān purun. 17 Aku re rawan angān, isa angān dog ngarah. Sinadan daya adi tiru di angān re mritah angān. Angān re taru ka re bikaduh pŭn daya mating tadak angān. 18 “Sunggu kambŭi sopŭrŭg kayuh anŭ mbŭh dog angān ka angān gibabŭ gŭh abah dingah pinganang Ku, Aku re nambah ukum ngan ju rupet. 19 Aku re pirabur uap-sambuh ngan. Ujen re mating, ka tana ngan re jadi badŭh ka riang mun basi. 20 Angān re bandar bandar nyiraja pak sopŭrŭg-i re jadi au-tarun, sabab tana ngan dŭh re piruah buwa bawa pimuruh ka tŭngŭn tŭngŭn kayuh dŭh re buān. 21 “Kambŭi angān gibabŭ nyipunok Aku ka abah dingah pinganang Ku, Aku re nambah dinge ukum ngan ju rupet. 22 Aku re pait dāng dāng mangah ka ruang ngan, ka-i re siŭ bara anak ngan, siŭ dāng kudip ngan, ka kidŭm angān bada nisŭ ndŭg ka aran aran ngan re dŭh tia dog kadŭg. 23 “Kambŭi sunggu sopŭrŭg ukum anŭ mbŭh nyatŭk angān, ka angān gibabŭ dŭh an dingah pinganang Ku, pak pijuu rawan Aku, 24 nganŭ Aku re rawan angān ka ngukum angān ju rupet rabis mandam so adi mbŭh. 25 Aku re taban perang ka angān ngga ngukum angān amai angān miranggar simanya ta, ka kambŭi angān tikuruk re magŭng adŭp ngan darŭm kupo ngan, Aku re pait andam adi dŭh tikuri ka ruang ngan, ka angān re nyerah adŭp ngan ka pinganyu ngan. 26 Aku re ngurang pinguman ngan, isa simŭng naan dayung re samah pakai ndi oven-tana ngga ndai ruti adi ngara biyŭn. Ngara re kutung ruti anŭ, ka kan-i mbŭh abo man ngan, angān re babŭ sibŭrŭk. 27 “Kambŭi sunggu sopŭrŭg anŭ mbŭh nyatŭk angān ka angān gibabŭ rawan Aku ka abah dingah pinganang Ku, 28 nganŭ ngga baji Ku Aku re rawan angān ka nambah ukum ngan dinge ju rupet rabis mandam so adi mbŭh. 29 Sibŭrŭk ngan re raru bisā ndŭg ka angān re man bara anak adŭp ngan. 30 Aku re pirabur tarun yŭn angān bisambah di sandah, nyirubuh mija mija kimanyan ngan, ka taran tadang ngan di tunduh dudu tibudo ngan adi mbŭh tumbang. Adi raru sipŭ-i, 31 Aku re nyirubuh kupo kupo ngan, ka pirabur tarun yŭn angān bisambah, ka dŭh re kambat sadis sadis ngan. 32 Aku re kubo pirusak tana ngan ndŭg ka bara pinganyu adi ngisi-i re gŭgŭh kiris pinyirusak-i. 33 Aku re taban perang ka angān ka bada angān papar sasah ka tarun tarun tana rais daya tami. Tarun tana ngan re dog tagan ka kupo kupo ngan re asur. 34-35 Jadi, di tipuh anŭ, sitadŭn angān dog taran ka rais pinganyu ngan, tana adi angān abah tandah bada rŭŭ-paya re dapŭd sukup paya darŭm-i dog tagan. 36 “Aku re bada sinadan angān adi dog taran ka rais daya ruai taru ndŭg ka jawŭn dawŭn dog poh sabak re bada angān bikaduh. Angān re bikaduh keya ka dog tadak darŭm biperang, ka angān re rabu pŭn ka pinganyu mating sindŭk angān. 37 Angān re sikak sikakong dingan ngan pŭn ka daya mating tadak angān, ka angān dŭh re tungang rawan tadŭ tadŭ pinganyu. 38 Angān re kabŭs di rais adi yŭn angān dog taran, ka dog kubur di rais pinganyu ngan. 39 Angān adi nisŭ adi gibabŭ udip di rais pinganyu ngan re udip sangsara amai dosa adŭp ngan ngga dosa tayung-babuk ngan. 40 “Pak bara sesang ngan re ngaku dosa ngara ngga dosa dosa tayung-babuk ngara, adi nyipunok Aku ka adi rawan Aku, 41 ka bada Aku rawan ngara ka bada ngara dog taran ka rais pinganyu ngara. Ngga pinŭbŭn-i di tika bara sesang ngan mbŭh pirapat adŭp ngara ka mbŭh trima ukum yŭn dosa ngga kraja ngara adi birawan, 42 Aku re ingat simanya Ku ngga Jacob ngga Isaac ka ngga Abraham, ka Aku re pibauh janji Ku an nggen tarun tana anŭ di daya Ku. 43 Pak diŭ so anŭ, rais anŭ dŭh siŭn dŭh dog kangan so daya adi rŭŭ dieh, isa-i bisa rŭŭ-paya ngga sukup, ka ngara dŭh siŭn dŭh trima ukum ngga sukup-i amai mbŭh tirawan ukum-adat ngga pesan Ku. 44 Pak sunggu mŭnŭ, di tika ngara gibabŭ di rais pinganyu ngara, Aku dŭh re tagan bait pirabur ngara. Anŭ bisa pirusak simanya Ku ngga ngara, ka Aku ati TUHAN Tapa ngara. 45 Aku re pibauh simanya adi Aku muko ndai ngga tayung-babuk ngara di tika Aku kiren di sopŭrŭg bangsa kuasa Ku darŭm Aku taban daya Ku ruah so Egypt, siŭn Aku adi TUHAN, bisa jadi Tapa ngara.” 46 Sopŭrŭg anŭ inŭh pesan ngga ukum-adat adi TUHAN nggen di Moses di Darŭd Sinai yŭn daya Israel.

Leviticus 27

1 TUHAN nggen di Moses 2 atur-adat ati yŭn daya Israel: Kan tadŭ so angān mbŭh dog nggen ka TUHAN ngga pijadi payu, daya anŭ siŭn dog pirupas ngga rega nimun adi dog nyusud simuti, 3-7 nanyam ka anŭ adi mbŭh dog miratak di Bari TUHAN: -- 60 sawa ka sambu: dari: 15 kiping duit pirakdayung: 10 kiping duit pirak-- di asah 20--60 sawa: dari: 50 kiping duit pirakdayung: 30 kiping duit pirak-- di asah 5--20 sawadari: 20 kiping duit pirakdayung: 10 kiping duit pirak-- di ribo 5 sawa: dari: 5 kiping duit pirakdayung: 3 kiping duit pirak. 8 Kambŭi tadŭ so angān bipayu ka paŭh sirata re bayar nanyam ka adi mbŭh dog miratak, daya anŭ siŭn taban ayŭh ka imam, ka imam siŭn ngurang rega bada nanyam ka adi tungang daya anŭ bayar. 9 Kambŭi payu ngan agi jeja ka dāng adi bisa dog trima ndu sadis ka TUHAN, taŭn barang pinganggen adi dog jugan ka TUHAN inŭh kudus, 10 ka angān dŭh siŭn gati dāng anŭ ngga dāng bŭkŭn. Kambŭi angān ndai simŭnŭ, so-duwŭh dāng anŭ mbŭh tung TUHAN. 11 Pak kambŭi payu ngan agi jeja ka dāng adi kais nanyam ka adat, adi dŭh bisa dog trima ndu sadis ka TUHAN, angān siŭn taban dāng anŭ ka imam. 12 Imam anŭ siŭn miratak rega-i, nanyam arap kana-i, ka rega anŭ re dŭh siŭn dog ngubah. 13 Kambŭi angān raan miris-i pari, angān dŭh siŭn dŭh bayar rega anŭ ngga tambah 20 piratus. 14 Kan tadŭ so angān nyikudus ramin ngan ka TUHAN, imam siŭn miratak rega-i nanyam arap kana-i, ka rega anŭ dŭh siŭn dog ngubah. 15 Kambŭi angān raan miris ramin ngan pari, angān dŭh siŭn dŭh bayar rega-i ngga tambah 20 piratus. 16 Kambŭi tadŭ so angān nyikudus pire tana ngan ka TUHAN, rega-i siŭn nanyam kiang bine adi sadang dog nabur dieh, mun simŭng kiping pirak yŭn barang 20 kilogram jeri. 17 Kambŭi tana anŭ rasu dog nyikudus ripas Sawa Pinyipari, rega puno-i an dog bayar. 18 Kambŭi angān nyikudus-i di tadŭ nga-i ripas anŭ, imam anŭ siŭn natu rega-i nanyam ka sawa sawa adi dŭm diŭ so Sawa Pinyipari adi re mandŭg, ka nganŭ rega re kurang dŭ. 19 Kambŭi angān raan miris pari tana ngan anŭ, angān dŭh siŭn dŭh bayar rega-i ngga tambah 20 piratus. 20 Kambŭi angān jua tana anŭ ka daya bŭkŭn sibayuh-i dog miris pari so TUHAN, angān mbŭh kinanyap hak ngan ngga miris-i pari. 21 Ngga Sawa Pinyipari adi re mandŭg tana anŭ re jadi rata adi ruro yŭn TUHAN, ka re dog dapu bara imam. 22 Kambŭi angān nyikudus ka TUHAN tana adi angān muko miris, 23 imam siŭn natu rega-i nanyam kiang sawa adi agi ndŭg Sawa Pinyipari adi re mandŭg, ka angān dŭh siŭn dŭh bayar rega-i di andu anŭ gŭh; duit anŭ TUHAN dapu. 24 Ngga Sawa Pinyipari tana anŭ siŭn dog pari ka daya adi sibungas dapu-i puan kah ka bara sesang-i. 25 Sopŭrŭg rega siŭn dog ngŭtŭ nanyam ka anŭ adi dog miratak di Bari TUHAN. 26 Anak bungas dāng taŭn mbŭh TUHAN dapu, ngapŭi mating daya siŭn jugan-i ka Ayŭh ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp. Anak sapi, anak biri puan kah anak kambing taŭn-i mbŭh TUHAN dapu, 27 pak anak bungas dāng adi kais nanyam ka adat siŭn dog miris pari ngga rega adi muko dog miratak di Bari TUHAN, ngga 20 piratus yŭn tambah bayar-i. Kambŭi-i dŭh dog miris pari, anak dāng anŭ siŭn dog jua ka daya bŭkŭn ngga rega adi dog miratak di Bari TUHAN. 28 Ndi so angān dŭh gŭh siŭn jua puan kah miris pari kayuh adi angān muko ngga siabo atin nitah ka TUHAN, bait-i manusia, dāng, puan kah tana. Kayuh anŭ mbŭh ruro TUHAN dapu. 29 Manusia adi muko dog nitah ngga siabo atin sirabi ka dŭh siŭn dog miris pari; ngara dŭh siŭn dŭh dog siŭ. 30 Ndi utung so simŭng so sopŭrŭg buwa tana, bait gandom puan kah buwa kayuh, mbŭh TUHAN dapu. 31 Kambŭi angān raan miris pari tadŭ tadŭ so kayuh anŭ, angān dŭh siŭn dŭh bayar kiang rega adi muko dog miratak di Bari TUHAN ngga 20 piratus tambah-i. 32 Ndi so barang simŭng pŭrŭng dāng kudip mbŭh TUHAN dapu. Di tika dāng dog mirang, barang pŭrŭng numbor 10 TUHAN dapu. 33 Angān dŭh siŭn ngatur dāng ngan isa sinadan adi arap dog mien, ka angān dŭh siŭn nyambi dāng dāng anŭ. Kambŭi angān nyambi ndi pŭrŭng dāng ngga ndi dāng adi bŭkŭn, so-duwŭh dāng anŭ dog dapu TUHAN, ka-i dŭh siŭn dog miris pari. 34 Anŭ inŭh pesan adi TUHAN nggen di Moses di Darŭd Sinai yŭn daya Israel.

Pinyikiang 1

1 Di sibungas andu darŭm buran adi duwŭh darŭm sawa adi duwŭh ripas daya Israel bu so Egypt, TUHAN minyu di Moses darŭm Bari-I di Tarun tana-pajam Sinai. Ayŭh nang, 2 “Kuu ngga Aaron siŭn mirang kiang daya Israel nanyam manak ngga rawang. Nuris dŭn sopŭrŭg dari 3 adi duwŭh puru sawa umbur-i bait adi tuuh so anŭ, adi mbŭh bisa jadi soldadu. 4 Bada ndi naan pingubak manak so barang tibaran-asar turung kuu.” 5-16 Ati inŭh bara dari, bara pinguru darŭm tibaran tibaran-asar ngara, adi dog mien so dupan bara daya Israel yŭn kraja anŭ: - Tibaran-asar - Pingubak - Reuben - Elizur anak Shedeur - Simeon - Shelumiel anak Zurishaddai - Judah - Nahshon anak Amminadab - Issachar - Nethanel anak Zuar - Zebulun - Eliab anak Helon - Ephraim - Elishama anak Ammihud - Manasseh - Gamaliel anak Pedahzur - Benjamin - Abidan anak Gideoni - Dan - Ahiezer anak Ammishaddai - Asher - Pagiel anak Ochran - Gad - Eliasaph anak Deuel - Naphtali - Ahira anak Enan 17 Ngga pinurung so ngara adi simŭng-duwŭh naan anŭ Moses ngga Aaron 18 bagan bada tikuruk sopŭrŭg daya Israel di sibungas andu darŭm buran duwŭh ka pibŭrŭt dŭn dŭn ngara nanyam ka manak ngga rawang. Dŭn dŭn bara dari adi mbŭh duwŭh puru sawa umbur-i bait adi tuuh so anŭ dog nuris ka dog mirang, 19 nimun adi TUHAN muko pesan. Di Tarun tana-pajam Sinai, Moses pibŭrŭt dŭn bara daya. 20-46 Bara dari adi duwŭh sawa umbur-i bait adi tuuh so anŭ adi mbŭh patut jadi soldadu dog pibŭrŭt dŭn-i nanyam ka manak ngga rawang, piguru so tibaran-asar Reuben adi anak pinuai Jacob. Ati inŭh prungun ngara: - Tibaran-asar - Kiang Kudu naan Daya - Reuben - 46, 500 naan - Simeon - 59, 300 naan - Gad - 45, 650 naan - Judah - 74, 600 naan - Issachar - 54, 400 naan - Zebulum - 57, 400 naan - Ephraim - 40, 500 naan - Manasseh - 32, 200 naan - Benjamin - 35, 400 naan - Dan - 62, 700 naan - Asher - 41, 500 naan - Naphtali - 53, 400 naan - Prungun: - 603, 550 47 Dŭn dŭn daya Levi dŭh dog pibŭrŭt samah ngga tibaran tibaran-asar adi bŭkŭn, 48 sabab TUHAN muko nang di Moses, 49 “Kan angān mirang bara dari adi patut jadi soldadu, dŭhnyah mirang samŭn tibaran-asar Levi. 50 Simudan, bada daya Levi tukang nguasa Bari Ku samŭn sopŭrŭg pingakas-i. Ngara siŭn taban-i samŭn pingakas-i, nyiraja darŭm-i, ka bibari maning-i. 51 Kan angān mindah bari bari ngan, daya Levi siŭn natas Bari-Ku ka pijog-i dinge di barang tarun yŭn bibari adi bauh. Tadŭ daya adi nyindŭk Bari-Ku siŭn dog ukum kabŭs. 52 Bara daya Israel adi bŭkŭn siŭn bibari, barang naan darŭm tibaran adŭp-i ka di ribo binira adŭp-i. 53 Pak daya Levi siŭn bibari kirurung Bari-Ku, isa mating daya mandŭg nyindŭk ka bada baji Ku nyatŭk barang naan daya Israel.” 54 Jadi daya Israel ndai sopŭrŭg anŭ nanyam adi TUHAN muko pesan di Moses.

Pinyikiang 2

1 TUHAN nggen atur ati di Moses ngga Aaron: 2 Kan daya Israel pijog bari, barang naan dari an ndai bari-i nanyam uruk ngga binira manak adŭp-i. Ngara an bibari kirurung Bari TUHAN. 3-9 Di tura ka timor, ngara adi di ribo binira-uruk Judah siŭn bibari darŭm tibaran adŭp ngara, di ribo pinguru pinguru ngara: - Tibaran-asar - Pinguru - Kiang Kudu naan Daya - Judah - Nahshon anak Amminadab - 74, 600 - Issachar - Nethanel anak Zuar - 54, 400 - Zebulun - Eliab anak Helon - 57, 400 - Prungun: - 186, 400 Tibaran di ribo uruk Judah inŭh adi matak diŭ. 10-16 Di tura ka siratan, ngara adi di ribo binira-uruk Reuben siŭn bibari darŭm tibaran adŭp ngara, di ribo pinguru pinguru ngara: - Tibaran-asar - Pinguru - Kiang Kudu naan Daya - Reuben - Elizur anak Shedeur - 46, 500 - Simeon - Shelumiel anak Zurishaddai - 59, 300 - Gad - Eliasaph anak Deuel - 45, 650 - Prungun: - 151, 450 Tibaran di ribo uruk Reuben inŭh adi numbor duwŭh matak. 17 Komŭnŭ, di asah duwŭh uruk tibaran ngga sikasŭn duwŭh uruk tibaran, daya Levi an panu taban Bari TUHAN. Barang uruk tibaran an panu nanyam ka atur adi ngga ngara bibari; masin masin di yŭn adŭp-i ka di ribo binira adŭp-i. 18-24 Di tura ka barat, ngara adi di ribo binira-uruk Ephraim siŭn bibari darŭm tibaran adŭp ngara, di ribo pinguru pinguru ngara: - Tibaran-asar - Pinguru - Kiang Kudu naan Daya - Ephraim - Elishama anak Ammihud - 40, 500 - Manasseh - Gamaliel anak Pedahzur - 32, 200 - Benjamin - Abidan anak Gideoni - 35, 400 - Prungun: - 108, 100 Tibaran di ribo uruk Ephraim inŭh adi numbor taruh matak. 25-31 Di tura ka utara, ngara adi di ribo binira-uruk Dan siŭn bibari darŭm tibaran adŭp ngara, di ribo pinguru pinguru ngara: - Tibaran-asar - Pinguru - Kiang Kudu naan Daya - Dan - Ahiezer anak Ammishaddai - 62, 700 - Asher - Pagiel anak Ochran - 41, 500 - Naphtali - Ahira anak Enan - 53, 400 - Prungun: - 157, 600 Tibaran di ribo uruk Dan inŭh adi sikasŭn matak. 32 Prungun daya Israel adi dog nuris dŭn ngara nanyam uruk ngga tibaran inŭh 603, 550. 33 Nimun TUHAN muko pesan di Moses, daya Levi dŭh dog pibŭrŭt dŭn ngara samah ngga bara daya Israel adi bŭkŭn. 34 Jadi daya Israel ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN muko pesan di Moses. Ngara bibari nanyam binira adŭp ngara, ka panu ngga manak adŭp ngara.

Pinyikiang 3

1 Ati inŭh rawang Aaron ngga Moses di tika TUHAN minyu ngga Moses di Darŭd Sinai. 2 Aaron biyŭn pat madis anak dari: Nadab, adi pinuai, Abihu, Eleazar, ka Ithamar. 3 Ngara mbŭh dog nginyo ka dog garar jadi imam, 4 pak Nadab ngga Abihu dog siŭ kan ngara jugan apui adi dŭh kudus ka TUHAN di Tarun tana-pajam Sinai. Ngara dŭh biyŭn anak, jadi Eleazar ngga Ithamar meh jadi imam di jaman Aaron. 5 TUHAN nang di Moses, 6 “Taban kamati tibaran-asar Levi ka tijuan ngara bada jadi tukang batu Aaron adi imam. 7 Ngara re nyiraja di Bari Ku ka ndai kraja ngara yŭn bara imam ka gŭh yŭn sopŭrŭg daya Israel. 8 Ngara re nguasa sopŭrŭg pingakas di darŭm Bari Ku ka ndai kraja yŭn sopŭrŭg daya Israel. 9 Kaŭs kraja daya Levi inŭh batu Aaron ngga anak anak-i. 10 Kuu siŭn tijuan Aaron ngga anak anak-i da ndai kraja imam; tadŭ tadŭ daya bŭkŭn adi suba an ndai kraja imam re dog ukum kabŭs.” 11 TUHAN nang di Moses, 12-13 “Madin daya Levi mbŭh tung jaku. Di tika Aku siŭ bara anak pinuai daya Egypt, Aku nyikudus yŭn adŭp Ku anak pinuai dari di barang rawang daya Israel, samŭn anak bungas barang masam dāng kudip. Pak madin Aku tambit daya Levi jadi tung jaku ngga gati anak anak pinuai dari daya Israel; daya Levi re jadi tung jaku. Aku ati TUHAN.” 14 Di Tarun tana-pajam Sinai TUHAN pesan Moses 15 da pibŭrŭt dŭn dŭn daya Levi nanyam ka manak ngga rawang, tambit dŭn barang naan anak dari adi mbŭh ndi buran umbur-i puan kah rabis so anŭ, 16 ka Moses sawŭ ndai simŭnŭ. 17-20 Levi biyŭn taruh madis anak dari: Gershon, Kohath, ka Merari, adi tayung-babuk manak manak adi tarik dŭn ngara. Gershon biyŭn duwŭh madis anak dari: Libni ngga Shimei; Kohath biyŭn pat madis anak dari: Amram, Izhar, Hebron, ka Uzziel; ka Merari biyŭn duwŭh madis anak dari: Mahli ngga Mushi. Ngara inŭh tayung-babuk manak manak adi tarik dŭn ngara. 21 Manak Gershon inŭh rawang rawang Libni ngga Shimei. 22 Prungun bara dari adi ndi buran umbur-i puan kah rabis, adi dog nuris dŭn-i inŭh 7, 500. 23 Manak ati siŭn bibari di tura ka barat di punok Bari TUHAN, 24 ngga Eliasaph anak Lael adi jadi pingubak manak anŭ. 25 Ngara inŭh dapu tanggong di Bari TUHAN, sindung adi tura ka darŭm, sindung adi tura ka sapa, tabir tiban, 26 tabir yŭn badag adi maning Bari TUHAN ngga mija-sambah, ka tabir tiban badag. Ngara inŭh adi dapu tanggong di sopŭrŭg kraja pingandai adi bigagit ngga kayuh kayuh anŭ. 27 Manak Kohath inŭh bara rawang Amram, Izhar, Hebron, ka Uzziel. 28 Prungun bara anak dari adi ndi buran umbur-i puan kah rabis, adi dog nuris dŭn-i inŭh 8, 600. 29 Manak ati siŭn bibari di tura ka siratan Bari TUHAN, 30 ngga Elizaphan anak Uzziel adi jadi pingubak-i. 31 Ngara dapu tanggong di Pati Simanya, mija, rika prita, mija mija-sambah, pingakas pingakas adi imam pakai di Yŭn Kudus, ka tabir adi di tiban Yŭn adi Siabo Kudus. Ngara inŭh adi dapu tanggong di sopŭrŭg kraja pingandai adi bigagit ngga kayuh kayuh anŭ. 32 Pingubak daya Levi inŭh Eleazar anak imam Aaron. Ayŭh inŭh adi jaga ngara adi ndai kraja di Yŭn Kudus. 33 Manak Merari inŭh rawang Mahli ngga Mushi. 34 Prungun bara dari adi ndi buran umbur-i puan kah rabis, adi mbŭh dog nuris dŭn-i inŭh 6, 200. 35 Manak ati siŭn bibari tura ka utara Bari TUHAN, ngga Zuriel adi anak Abihail jadi pingubak-i. 36 Ngara mbŭh dog tijuan bada dapu tanggong di sibukah Bari TUHAN, dudu parang, tiang, bangan, ka sopŭrŭg pingakas-i. Ngara inŭh adi dapu tanggong di sopŭrŭg kraja pingandai adi bigagit ngga kayuh kayuh anŭ. 37 Ngara gŭh dapu tanggong di dudu tiang, bangan, pagu, ka taris yŭn badag sapa. 38 Moses ngga Aaron ka anak anak dari-i siŭn bibari di jawin Bari TUHAN tura ka timor. Ngara inŭh adi dapu tanggong di simayang adi dog ndai darŭm Yŭn Kudus yŭn bara daya Israel. Tadŭ tadŭ daya bŭkŭn adi suba an ndai simŭnŭ patut dog ukum kabŭs. 39 Prungun bara anak dari daya Levi adi ndi buran umbur-i puan kah rabis adi Moses mbŭh nuris dŭn ngara nanyam ka tibaran manak nunda ka pesan TUHAN inŭh 22, 000. 40-41 TUHAN nang di Moses, “Sopŭrŭg anak pinuai dari daya Israel inŭh tung jaku. Sabab anŭ, pibŭrŭt dŭn dŭn barang naan anak pinuai dari daya Israel, adi ndi buran umbur-i puan kah rabis. Pak ngga gati ngara Aku ngaku sopŭrŭg daya Levi yŭn adŭp Ku! Aku ati TUHAN! Aku ngaku gŭh dāng kudip daya Levi ngga gati sopŭrŭg anak bungas dāng kudip daya Israel.” 42 Moses ndai nanyam adi mbŭh dog kidaan, ka pibŭrŭt dŭn dŭn sopŭrŭg anak pinuai dari 43 adi ndi buran umbur-i bait rabis. Prungun-i mbŭh 22, 273. 44 TUHAN nang di Moses, 45 “Madin nitah daya Levi yŭn Ku ngga gati sopŭrŭg anak pinuai dari daya Israel, ka nitah dāng kudip daya Levi ngga gati anak bungas dāng kudip daya Israel. 46 Amai anak anak pinuai daya Israel bagŭ, agi-i 273 naan bagŭ dŭ so anak pinuai daya Levi, angān dŭh siŭn dŭh miris pari rabis-i. 47 Yŭn barang naan ngara bayar rimŭh kiping pirak, nanyam ka anŭ adi dog miratak di Bari TUHAN, 48 ka nggen duit anŭ di Aaron ngga anak anak dari-i.” 49 Moses ndai nimun adi mbŭh dog kidaan ka tambit 50 1, 365 kiping pirak 51 ka nggen-i di Aaron ngga anak anak dari-i.

Pinyikiang 4

1 TUHAN kidaan di Moses 2 da mirang daya Levi adi manak Kohath pakai atur nanyam ka tibaran anak manak ngga rawang, 3 ka pibŭrŭt dŭn sopŭrŭg dari adi asah taruh puru ngga rimŭh puru sawa umbur-i adi mbŭh tibirang nyiraja di Bari TUHAN. 4 Kraja ngara inŭh ngatur kayuh kayuh adi raru kudus. 5 TUHAN nggen di Moses pinganang sakati: Kan-i mbŭh tika bari bari dog natas, Aaron ngga anak anak dari-i siŭn mŭrŭt Bari TUHAN, kadi tabir di tura ka jawin Pati Simanya ka pakai-i ngga nutu Pati anŭ. 6 Ngara siŭn nutu-i ngga birurang adi duduh, ka mamad banang adi biru di tunduh-i, ka kasŭk pinawid dieh. 7 Ngara siŭn mamad banang biru di tunduh mija anŭ yŭn na ruti adi dog jugan ka TUHAN, ka na dieh kada pinggen, makuk makuk kimanyan, makuk makuk adi ngga jugan pinganggen, ka sapang sapang yŭn sadis wain. Ruti an ari agi di tunduh mija anŭ. 8 Ngara siŭn mamad banang bireh di tunduh sopŭrŭg kayuh anŭ, ka nutu-i ngga birurang adi duduh, ka kasŭk pinawid dieh. 9 Ngara siŭn tambit banang biru ngga nutu rika prita samŭn prita-i, satip satip, par par samŭn bŭrŭh bŭrŭh inyo kanā. 10 Ngara siŭn mbos-i samŭn sopŭrŭg pingakas-i ngga birurang adi duduh, ka na-i di tunduh raras ngga gŭrŭng. 11 Komŭnŭ ngara siŭn mamad banang biru di tunduh mija-sambah mas, ka nutu-i ngga birurang adi duduh ka kasŭk pinawid dieh. 12 Ngara siŭn tambit sopŭrŭg pingakas adi dog pakai di Yŭn Kudus, mbos-i ngga banang biru, nutu-i ngga birurang adi duduh, ka na-i di tunduh raras ngga gŭrŭng. 13 Ngara siŭn kadi ŭbŭ ŭbŭ adi pirinyo so tunduh mija-sambah ka mamad banang adi bēng di tunduh-i. 14 Ngara siŭn na di tunduh-i sopŭrŭg pingakas adi dog pakai di tika simayang: tipaku apui, sikait, sanduk, ka sambong. Komŭnŭ ngara siŭn nutu-i ngga birurang adi duduh ka kasŭk pinawid dieh. 15 Kan-i mbŭh tika adi ngga bari dog natas, manak Kohath siŭn mandŭg di gŭrŭng kayuh kayuh kudus anŭ adŭ-i kan Aaron ngga anak anak dari-i muko nutu-i samŭn sopŭrŭg pingakas-i. Manak Kohath dŭh siŭn tama kayuh kudus anŭ; ngara kabŭs rai-i. Anŭ inŭh tah kraja pingandai manak Kohath kan Bari TUHAN dog mindah. 16 Eleazar anak dari imam Aaron dapu tanggong ngatur Bari TUHAN, samŭn inyo yŭn dudu prita, kimanyan, sadis ruwang kayuh, inyo kudus, ka sopŭrŭg kayuh bŭkŭn di Bari TUHAN adi muko dog nyikudus yŭn TUHAN. 17 TUHAN nang di Moses ngga Aaron, 18 “Dŭhnyah tandah manak Kohath 19 kabŭs sitagar mandŭg nyindŭk kayuh kayuh kudus anŭ. Ngga bada kayuh dŭh jadi simŭnŭ, Aaron ngga anak anak dari-i siŭn mŭrŭt ka kidaan di barang naan ngara kraja-i, ka kidaan kayuh adi re barang naan tunduk. 20 Pak kambŭi daya Kohath mŭrŭt Bari TUHAN ka kiris bara imam ngatur kayuh kayuh anŭ adi kudus yŭn re mindah, ngara re kabŭs.” 21 TUHAN kidaan di Moses, 22 da mirang daya Levi adi manak Gershon pakai atur nanyam ka tibaran anak manak ngga rawang, 23 ka pibŭrŭt dŭn sopŭrŭg dari adi asah taruh puru ngga rimŭh puru sawa umbur-i adi mbŭh tibirang nyiraja di Bari TUHAN. 24 Ngara inŭh adi tukang gŭrŭng kayuh kayuh ati: 25 Bari TUHAN, sindung di tura ka darŭm ngga anŭ di tura ka sapa, anŭ inŭh birurang adi duduh di tunduh-i, tabir yŭn tiban bari, 26 tabir tabir ngga taris taris yŭn badag adi maning Bari TUHAN samŭn mija-sambah, tabir yŭn tiban badag, ka sopŭrŭg pingakas adi ngga pijog kayuh kayuh anŭ. Ngara inŭh adi dapu tanggong di sopŭrŭg kraja pingandai adi bigagit ngga kayuh kayuh anŭ. 27 Moses ngga Aaron an nakit ingat bada daya Gershon ndai sopŭrŭg kraja anŭ ka taban sopŭrŭg kayuh adi Aaron ngga anak anak dari-i ngatur yŭn ngara. 28 Anŭ inŭh tah kraja pingandai manak Gershon di Bari TUHAN; ngara siŭn ndai kraja ngara so pingatur Ithamar anak dari imam Aaron. 29 TUHAN kidaan di Moses da mirang daya Levi adi manak Merari pakai atur nanyam ka tibaran anak manak ngga rawang, 30 ka pibŭrŭt dŭn sopŭrŭg dari adi asah taruh puru ngga rimŭh puru sawa umbur-i adi mbŭh tibirang nyiraja di Bari TUHAN. 31 Ngara dapu tanggong tukang gŭrŭng sibukah, parang, tiang, ka bangan bangan Bari TUHAN, 32 ka mŭnŭ gŭh tiang tiang, bangan bangan, pagu pagu ka dudu taris yŭn dog pakai di badag maning Bari TUHAN, ka samŭn sopŭrŭg pingakas adi ngga pijog-i. Barang naan dog nitah kayuh adi-i gŭrŭng. 33 Anŭ inŭh tah kraja pingandai manak Merari di Bari TUHAN; ngara siŭn ndai kraja ngara so pingatur Ithamar anak dari Imam Aaron. 34-48 Ngga tunda pinganang Moses, Aaron ngga bara pinguru daya Israel, mirang taruh tibaran manak Levi, Kohath, Gershon, ka Merari. Ngara ndai simŭnŭ pakai atur nanyam ka tibaran anak manak ngga rawang ka pibŭrŭt dŭn dŭn bara dari adi asah taruh puru ngga rimŭh puru sawa umbŭr-i adi mbŭh tibirang nyiraja di Bari TUHAN. Kiang kudu naan ngara agi simuti: - Manak - Kiang Kudu naan Daya - Kohath - 2, 750 - Gershon - 2, 630 - Merari - 3, 200 - Prungun: - 8, 580 49 Barang naan mbŭh dog pibŭrŭt dŭn-i nanyam adi TUHAN muko pesan di Moses; ka ngga pesan TUHAN adi muko dog nggen so Moses, barang naan muko dog nitah pinanggong bait-i di kraja-i puan kah tukang gŭrŭng kayuh.

Pinyikiang 5

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Pesan daya Israel da pibu so tarun yŭn bibari barang naan daya adi dog andam kurit adi bisā, puan kah buat-i bijire, ka barang naan daya adi kais amai ko tama tadang. 3 Pibu sopŭrŭg ngara adi kais nanyam ka adat, isa ngara dŭh nyembar bari, adi yŭn Aku rŭŭ ngga bara daya Ku.” 4 Daya daya Israel sawŭ ndai simŭnŭ ka pibu sopŭrŭg ngara so tarun yŭn bibari. 5 TUHAN nggen di Moses 6 atur ati yŭn daya Israel. Kan tadŭ tadŭ so angān adi dŭh tŭtŭd di TUHAN ka ndai sarah di daya, 7 angān dŭh siŭn dŭh an ngaku sarah ngan ka bayar gati rugi ngga sipuno-i, ngga 20 piratus tambah-i, di sianŭ adi yŭn angān ndai sarah. 8 Pak kambŭi daya anŭ mbŭh kabŭs ka dŭh biyŭn jurud madis-i adi bisindŭk ngga adŭp-i adi bisa kambat bayar gati rugi, pinyibayar anŭ an dog nggen di TUHAN yŭn imam. Pinyibayar anŭ inŭh ngga nambah dari biri adi dog pakai ngga pimanu adat pibisig yŭn daya adi sarah. 9 Simŭnŭ gŭh barang pinganggen adi grua adi daya daya Israel jugan ka TUHAN dog dapu imam adi kambat kayuh anŭ. 10 Barang naan imam siŭn dapu pinganggen adi dog nggen di ayŭh. 11 TUHAN pesan Moses 12-14 bada nggen di daya daya Israel atur ati. Nyamtadar-i dari mise sawŭn-i, nang ayŭh dŭh tŭtŭd ngga adŭp-i ka mbŭh nyibŭŭs ngga dari bŭkŭn. Banŭh-i dŭh puan sawŭ kah dŭh kayuh anŭ, amai kadŭ sawŭn-i mbŭh sukan urah-i, buang gŭh dinge saksi mating, ka dayung anŭ mating gŭh dog nakap darŭm-i ndai urah-i. Puan kah kadŭ banŭh-i mise sawŭn-i, pŭn ka sawŭn-i mating ndai sarah. 15 Sawŭ bait dŭh, daya anŭ an taban sawŭn-i ka yŭn imam. Ayŭh an taban gŭh pinganggen, ndi kilogram tibaduk jeri, pak dŭh na inyo kanā bait kimanyan dieh, amai anŭ mbŭh pinganggen so banŭh adi mise, ngga jiroh sawŭ kah dŭh sawŭn-i ndai sarah. 16 Imam anŭ an taban dayung anŭ ka bada ayŭh mijog di jawin mija-sambah. 17 Ayŭh an ren kada piin kudus ka darŭm makuk tana ka tambit kada dabu so yŭn bidigang di Bari TUHAN ka na-i di piin ngga bada-i pa'it. 18 Komŭnŭ ayŭh siŭn mesak ubok dayung anŭ ka na pinganggen tibaduk anŭ di tangan-i. Di tangan adŭp-i imam anŭ siŭn digŭng makuk piin anŭ adi pa'it adi taban pangu. 19 Komŭnŭ imam anŭ bada dayung anŭ situju di payu adi ayŭh nang sakati: “Kambŭi kuu mating tanggah, pangu adi piin ati taban dŭh re nyatŭk kuu. 20 Pak kambŭi kuu agi tanggah, 21 isa-i TUHAN bada dŭn mu madam di dupan bara daya mu. Isa-i Ayŭh bada buat mu kŭrŭng ka tain mu bakak. 22 Isa-i piin ati mŭrŭt tain mu ka bada-i bakak ka bada buat mu kŭrŭng.” Dayung anŭ siŭn nam, “Aku situju; isa-i TUHAN ndai simŭnŭ.” 23 Komŭnŭ imam siŭn nuris bang pangu anŭ ka ngu turis anŭ darŭm makuk piin anŭ adi pa'it. 24 Diŭ so-i bada dayung anŭ nok piin anŭ, adi bisa bada ayŭh sangsara, 25 imam an tambit pinganggen tibaduk so tangan dayung anŭ, katuh-i ka jugan-i ka TUHAN, ka pasan-i di mija-sambah. 26 Komŭnŭ ayŭh siŭn tambit ndi agŭm so tibaduk anŭ ndu tandā sopŭrŭg-i mbŭh dog jugan ka badang-i di tunduh mija-sambah. Sikasŭn-i, ayŭh bada dayung anŭ nok piin anŭ. 27 Kambŭi ayŭh agi tanggah, piin anŭ re bada ayŭh sangsara; tain-i re bakak ka buat-i re kŭrŭng. Dŭn-i re madam di dupan bara daya adŭp-i. 28 Pak kambŭi ayŭh dŭh sarah, ayŭh dŭh re sangsara ka re tungang mira biranak. 29-30 Anŭ inŭh ukum-adat yŭn banŭh adi mise, adi pikir sawŭn-i agi tanggah. Dayung anŭ an dog bada mijog di jawin mija-sambah, ka imam an pimanu adat anŭ. 31 Banŭh dŭh sarah; kambŭi dayung anŭ sarah, ayŭh dŭh siŭn dŭh dapu tanggong di sarah-i.

Pinyikiang 6

1 TUHAN pesan Moses 2 da nggen atur ati di daya Israel. Tadŭ tadŭ so angān, dari bait dayung, adi bipayu jadi daya nazir buang nitah adŭp-i ka TUHAN 3 an pijo adŭp-i so wain ngga nok adi bisā. Ayŭh dŭh siŭn nok tadŭ masam nok adi dog ndai so anggor bait man buwa anggor puan kah buwa anggor adi pisŭk. 4 Sitŭkŭd ayŭh babŭ daya nazir, ayŭh dŭh siŭn man tadŭ kayuh adi mandŭg so tŭngŭn anggor, ndŭg ka ruwang ngga kurit anggor dŭh gŭh. 5 Sitŭkŭd ayŭh di ribo payu daya nazir, ayŭh dŭh siŭn kapŭg ubok-i puan kah bigumbak. Ayŭh mbŭh dog ngabŭt ngga payu anŭ sitian ayŭh mbŭh nitah adŭp-i ka TUHAN, buang kasān ubok-i. 6-7 Ubok-i inŭh tandā ayŭh mbŭh nitah adŭp-i ka Tapa, ngapŭi ayŭh dŭhnyah nyembar adŭp-i di nyindŭk tadang, bait-i tadang sama-i, sindŭ-i, jurud dari-i, puan kah jurud dayung-i. 8 Sitŭkŭd ayŭh daya nazir, ayŭh mbŭh dog nyikudus yŭn TUHAN. 9 Kambŭi ubok-i adi muko dog nyikudus dog nyembar sabab ayŭh tipia ngapid daya adi gŭgŭh kabŭs, ayŭh dŭh siŭn dŭh an kajŭn ndŭg ju andu mbŭh ripuan ngga-i siŭn nundo ubak-i. Simŭnŭ ayŭh jadi bisig nanyam ka adat. 10 Di andu adi mai ayŭh siŭn taban duwŭh manuk asang puan kah duwŭh manuk tikukur ka yŭn imam di tiban Bari TUHAN. 11 Imam siŭn jugan ndi ndu sadis taran dosa ndi ndu sadis badang, ngga pimanu adat pibisig yŭn-i adi mbŭh nyindŭk tadang. Di andu anŭ gŭh ayŭh siŭn pari nyikudus ubok-i 12 ka pari nitah ka TUHAN tipuh-i jadi daya nazir. Tipuh adi mbŭh ripas dŭh tia dog kira, sabab ubok-i mbŭh dog nyembar. Ndu sadis bayar gati rugi ayŭh siŭn taban ndi anak biri adi ndi sawa umbur-i. 13 Kan tipuh payu nazir-i mbŭh ripuan, ayŭh an pimanu adat ati. Ayŭh siŭn di ka tiban Bari TUHAN 14 ka nggen ka TUHAN taruh pŭrŭng dāng adi pidanah: ndi adi ndi sawa anak dari biri yŭn sadis badang, ndi adi ndi sawa anak dayung biri yŭn sadis taran dosa, ka ndi dari biri yŭn sadis bidingan. 15 Ayŭh siŭn jugan gŭh ndu sadis ndi bakur ruti adi dŭh biragi: baru ruti adi tabar adi dog ndai so tibaduk bigaur ngga inyo kanā ka biskit adi dog susen inyo kanā dieh, ngga nambah sadis gandom ngga sadis wain nimun adi mbŭh dog miratak. 16 Imam an nggen sopŭrŭg kayuh anŭ ka TUHAN ka jugan sadis taran dosa ngga sadis badang. 17 Ayŭh an nyadis dari biri anŭ ka TUHAN ndu sadis bidingan, ka jugan-i ngga bakur ruti anŭ; ayŭh an jugan gŭh sadis gandom ka sadis wain. 18 Di rawa tiban Bari TUHAN daya nazir anŭ an gumbak ubok-i ka na-i di apui di yŭn sadis bidingan dog badang. 19 Komŭnŭ, kan kawin dari biri anŭ mbŭh dog tanŭk, imam an tambit-i ka na-i, samah ngga ndi baru ruti adi tabar ngga ndi biskit so bakur anŭ, di tangan daya nazir anŭ. 20 Ko anŭ, imam an jugan-i ndu pinganggen adi grua ka TUHAN; kayuh anŭ inŭh pinganggen adi kudus yŭn imam, ngga nambah sudo ngga sape dari biri, adi nanyam ka ukum-adat, mbŭh tah tung imam. Ripas anŭ, daya nazir bisa nok wain anŭ. 21 Anŭ inŭh atur-adat yŭn daya daya nazir; pak kambŭi ndi naan daya nazir bijanji an jugan rabis so adi dog miratak payu-i, ayŭh dŭh siŭn dŭh pijadi-i nimun adi ayŭh mbŭh bijanji. 22 TUHAN pesan Moses 23 da kidaan di Aaron ngga di anak anak dari-i da pakai bang pinganang ati ngga nyiberkat daya Israel: 24 Isa-i TUHAN nyiberkat angān ka kingat angān; 25 Isa-i TUHAN mandis ka masi di angān; 26 Isa-i TUHAN kana ngga angān ka nggen di angān damai. 27 Ka TUHAN nang, “Kambŭi ngara nyabŭt adŭn Ku ngga nyiberkat daya Israel, Aku re nyiberkat ngara.”

Pinyikiang 7

1 Kan Bari TUHAN mbŭh abo dog pijog Moses, ayŭh nginyo ka nyikudus Bari anŭ ngga sopŭrŭg pingakas-i, samŭn mija-sambah ngga sopŭrŭg pingakas-i. 2 Komŭnŭ pingubak manak adi pinguru tibaran-asar Israel, anŭ inŭh ngara adi pimanu pimirang, 3 taban pinganggen ngara ka TUHAN: nŭm tibande krita-sapi ngga simŭng duwŭh dari sapi, ndi tibande krita-sapi so barang duwŭh naan pinguru ngga ndi dari sapi so barang naan pinguru. Ripas ngara ko nggen-i 4 TUHAN nang di Moses, 5 “Kambat pinganggen anŭ ngga ndai kraja di Bari Ku; nggen-i di daya Levi nanyam ka kraja adi patut ngara ndai.” 6 Jadi Moses nggen krita krita-sapi ngga dari dari sapi anŭ di daya Levi. 7 Ayŭh nggen duwŭh krita-sapi ka pat dari sapi di bara daya Gershon, 8 ka pat krita-sapi ngga mai dari sapi di bara daya Merari. Sopŭrŭg kraja ngara an dog ndai di ribo kuasa Ithamar anak Aaron. 9 Pak Moses dŭh nggen tibande krita-sapi bait sapi di bara daya Kohath, sabab kayuh kayuh kudus adi ngara jaga re agi dog taban ngara di kawin ngara. 10 Bara pinguru gŭh taban dudu pinganggen ngga sita gawai atur adat nyikudus mija-sambah. Kan ngara mbŭh sidia re jugan pinganggen ngara di mija-sambah, 11 TUHAN nang di Moses, “Kidaan di ngara nang barang andu darŭm tipuh simŭng duwŭh andu ndi naan so bara pinguru an jugan pinganggen-i yŭn atur adat nyikudus mija-sambah.” 12-83 Ngara jugan pinganggen ngara nunda ka susud atur ati: - Andu - Tibaran-asar - Pinguru - Sibungas-i - Judah - Nahshon anak Amminadab - Adi duwŭh - Issachar - Nethanel anak Zuar - Adi taruh - Zebulun - Eliab anak Helon - Adi pat - Reuben - Elizur anak Shedeur - Adi rimŭh - Simeon - Shelumiel anak Zurishaddai - Adi nŭm - Gad - Eliasaph anak Deuel - Adi ju - Ephraim - Elishama anak Ammihud - Adi mai - Manasseh - Gamaliel anak Pedahzur - Adi prii - Benjamin - Abidan anak Gideoni - Adi simŭng - Dan - Ahiezer anak Ammishaddai - Adi simŭng ndi - Asher - Pagiel anak Ochran - Adi simŭng duwŭh - Naphtali - Ahira anak Enan Pinganggen adi barang naan taban agi brimun: ndi makuk pirak adi bat-i 1. 5 kilogram, ka ndi sambong adi bat-i 800 gram, nanyam ka timbang adi dog miratak di Bari TUHAN, soduwŭh-i puno ngga tibaduk bigaur ngga inyo yŭn sadis ruwang kayuh; ndi pinggen mas adi bat-i 110 gram, ka puno ngga kimanyan; ndi anak dari sapi, ndi dari biri, ka ndi anak biri adi ndi sawa umbur-i, yŭn sadis badang; ndi kambing yŭn sadis taran dosa; ka duwŭh dari sapi, rimŭh dari biri, ka rimŭh anak biri adi ndi sawa umbur-i, yŭn sadis bidingan. 84-88 Prungun pinganggen adi dog taban simŭng duwŭh pinguru yŭn atur adat nyikudus mija-sambah inŭh simuti: -- 12 makuk pirak ngga 12 sambong pirak adi prungun bat-i 27. 6 kilogram, -- 12 pinggen mas adi prungun bat-i 1. 32 kilogram, ka puno ngga kimanyan, -- 12 pŭrŭng dari sapi, 12 pŭrŭng dari biri, 12 anak biri adi ndi sawa umbur-i, samah ngga sadis ruwang kayuh, yŭn sadis badang. -- 12 kambing yŭn sadis taran dosa, -- 24 dari sapi, 60 dari biri, 60 kambing, 60 anak biri adi ndi sawa umbur-i, yŭn sadis bidingan. 89 Kan Moses mŭrŭt Bari TUHAN di minyu ngga TUHAN, ayŭh dingah TUHAN minyu ngga adŭp-i so sambu tutu adi di tunduh Pati Simanya, di asah duwŭh cherubim.

Pinyikiang 8

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Kidaan di Aaron nang kan ayŭh piguru ju prita di rika prita, ayŭh patut bada jawa-i nyekar ka jawin.” 3 Aaron ndai nimun adi dog bada ka bada prita prita anŭ nyekar so ka jawin rika prita. 4 So sambu ndŭg sagān rika prita anŭ dog ndai so mas adi dog maba, nanyam suto adi TUHAN mbŭh kiren di Moses. 5 TUHAN nang di Moses, 6 “Nyidŭrŭ daya Levi so daya Israel ka pibisig ngara 7 simuti: masik ngara ngga piin adi ngga pibisig ngara ka bada ngara gumbak ndi ganan ganan ngara ka bada ngara ngu piraka ngara. Komŭnŭ ngara re bisig nanyam ka adat. 8 Komŭnŭ ngara an taban ndi anak sapi ngga sadis ruwang kayuh nanyam adi mbŭh dog miratak bigaur ngga inyo kanā; ka kuu an taban dari sapi adi bŭkŭn yŭn sadis taran dosa. 9 Komŭnŭ nguruk sopŭrŭg daya Israel ka bada daya Levi mijog di jawin Bari Ku. 10 Daya Israel siŭn na tangan ngara di tunduh ubak daya Levi, 11 ka nganŭ Aaron siŭn nitah daya Levi ka Aku ndu pinganggen adi grua so bara daya Israel, isa ngara bisa ndai kraja Ku. 12 Komŭnŭ daya Levi siŭn na tangan ngara di tunduh ubak so-duwŭh dari sapi; ndi an dog jugan ndu sadis taran dosa ka anŭ ndi ndu sadis badang, ngga pimanu adat pibisig yŭn daya Levi. 13 “Nitah daya Levi ndu pinganggen adi grua ka Aku, ka bada Aaron ngga anak anak dari-i jadi pinguru ngara. 14 Nyidŭrŭ daya Levi simŭnŭ so bara daya Israel, isa ngara bisa jadi tung jaku. 15 Ripas kuu muko pibisig ka nitah daya Levi, ngara re tibirang nyiraja di Bari Ku. 16 Aku mbŭh ngaku ngara ngga gati sopŭrŭg anak pinuai dari daya Israel, ka ngara mbŭh tung jaku sadi adŭ. 17 Di andu Aku siŭ sopŭrŭg anak pinuai di Egypt, Aku nyikudus barang anak pinuai darŭm rawang daya Israel, ka barang anak bungas dāng kudip. 18 Aku madin mbŭh ngaku daya Levi ngga gati anak pinuai daya Israel, 19 ka Aku mbŭh nggen daya Levi di Aaron ngga di anak anak dari-i, ndu pinganggen so bara daya Israel, da nyiraja di Bari Ku yŭn daya Israel ka grindung bara daya Israel so pinyirusag adi bisa dog ngara kambŭi ngara mandŭg paŭh nyindŭk Yŭn Kudus.” 20 Jadi Moses, Aaron, ngga sopŭrŭg daya Israel nitah bara daya Levi, nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses. 21 Daya Levi pibisig adŭp ngara ka ngu piraka ngara, ka Aaron nitah ngara ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. Ayŭh pimanu gŭh adat pibisig di ngara. 22 Bara daya ndai sopŭrŭg-i nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses yŭn daya Levi. Ngapŭi meh daya Levi mbŭh jadi tibirang nyiraja di Bari TUHAN di ribo Aaron ngga anak anak dari-i. 23 TUHAN nang di Moses, 24 “So umbur duwŭh puru-rimŭh sawa barang naan daya Levi an ndai kraja-i di Bari Ku, 25 ka kan umbur-i mbŭh rimŭh puru sawa ayŭh siŭn ko nyiraja. 26 Ripas anŭ, ayŭh siŭn turung dingan-i daya Levi di kraja ngara di Bari Ku, pak ayŭh dŭh siŭn ndai kraja sadi adŭp-i. Simŭnŭ inŭh kuu siŭn ngatur tah kraja daya Levi.”

Pinyikiang 9

1 TUHAN nang di Moses di Tarun tana-pajam Sinai darŭm sibungas buran darŭm sawa adi duwŭh ripas daya Israel bu so Egypt. Ayŭh nang, 2-3 “Di andu adi simŭng pat darŭm buran ati, piguru so batŭh andu simŭdŭp, daya Israel an sita gawai Paska nanyam ka sopŭrŭg atur ngga atur-adat adi mbŭh dog ndai yŭn gawai anŭ.” 4 Jadi Moses kidaan di bara daya bada sita gawai Paska, 5 ka ngga singumi andu di andu adi simŭng pat darŭm sibungas buran ngara ndai simŭnŭ di Tarun tana-pajam Sinai. Bara daya ndai sopŭrŭg kayuh nanyam ka pesan TUHAN di Moses. 6 Pak diginŭ agi kada daya adi mbŭh kais nanyam ka adat sabab ngara mbŭh tama tadang, ka dŭh tungang sita gawai Paska di andu anŭ. Ngara di ka Moses ngga Aaron 7 ka nang, “Kieh ati mbŭh kais sabab kieh mbŭh tama tadang, pak mani kieh dog kijaman jugan sadis ka TUHAN samah bara daya Israel adi bŭkŭn?” 8 Moses nam, “Kajŭn ndŭg ka aku mbŭh kambat pinganang so TUHAN.” 9 TUHAN kidaan di Moses 10 da nang di daya Israel, “Kan tadŭ so angān puan kah sesang ngan kais amai ko tama tadang, puan kah adi jo darŭm pimanu-i, pak babŭ an sita gawai Paska, 11 ayŭh dog nyibandar sita-i ndi buran ripas anŭ, ngga singumi andu di andu adi simŭng pat darŭm buran adi duwŭh. Ayŭh an sita-i pakai ruti dŭh-biragi ngga dawŭn dawŭn kayuh adi pa'it. 12 Ayŭh dŭh siŭn tandah tadŭ tadŭ pinguman anŭ ndŭg andu jawa ndi, ka ayŭh dŭh siŭn mata turang tadŭ tadŭ dāng anŭ. Ayŭh patut sita gawai Paska nanyam ka sopŭrŭg atur adat-i. 13 Pak kambŭi tadŭ tadŭ so angān bisig nanyam ka adat ka dŭh jo darŭm pimanu ka dŭh sita gawai Paska, daya anŭ dŭh re tia dog nyirundeng daya Ku, sabab ayŭh dŭh jugan sadis-i ka Aku di tika adi mbŭh dog natu. Ayŭh dŭh siŭn dŭh dapu tanggong di sarah adŭp-i. 14 “Kambŭi daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan raan sita gawai Paska, ngara dŭh siŭn dŭh sita-i nanyam ka sopŭrŭg atur ngga atur-adat. Ukum-adat anŭ taŭn yŭn sopŭrŭg daya, bait-i daya Israel puan kah daya pinami.” 15-16 Di andu Bari TUHAN dog pijog, abun mandŭg ka nutu-i. Singarŭm abun anŭ mun apui. 17 Niap kari abun anŭ makat, bara daya Israel natas bari ngara, ka bibari bauh di tarun bŭkŭn adi yŭn abun anŭ mūn. 18 Bara daya natas bari nanyam ka pesan TUHAN, ka nanyam ka pinyipesan-I gŭh ngara pijog-i dinge. Sitŭkŭd abun anŭ gibabŭ rŭŭ nyirungan Bari TUHAN, ngara rŭŭ bibari diginŭ gŭh. 19 Kan abun anŭ tui rŭŭ nyirungan Bari TUHAN, ngara tunda pinganang TUHAN ka dŭh bipindah so nŭ. 20 Agi andu abun anŭ yŭn yŭn nyirungan Bari TUHAN batur duwŭh taruh andu adŭ; mŭnŭ bait kani, pinyirŭŭ ngara puan kah makat bipindah, mbŭh nanyam ka pesan TUHAN. 21 Agi andu-i abun anŭ diginŭ batur so singumi andu ndŭg isan isan andu jawa ndi adŭ; ka ngara rasu makat mindah adŭp ngara atas abun anŭ makat. Niap kari abun anŭ makat, ngara makat bipindah gŭh. 22 Bait-i duwŭh andu, ndi buran, ndi sawa, puan kah rabis tui-i, sitŭkŭd abun anŭ gibabŭ nyirungan Bari TUHAN, ngara dŭh bipindah; pak kan-i makat, ngara bipindah gŭh. 23 Ngara pijog bari ka natas-i nanyam ka pesan TUHAN so baba Moses.

Pinyikiang 10

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Ndai duwŭh trompet so pirak adi dog maba ngga bagan daya bada tikuruk ka ngga piguru natas bari. 3 Kan so-duwŭh trompet anŭ tui dog mambak, sopŭrŭg daya Israel siŭn tikuruk maning kuu di rawa tiban Bari Ku. 4 Pak kan ndi adŭ trompet dog mambak, anŭ ngga bagan pinguru manak manak adŭ bada tikuruk maning kuu. 5 Kan jawŭn-i purok adŭ, tibaran tibaran-asar adi bibari tura ka timor siŭn makat ka piguru panu. 6 Kan jawŭn anŭ adi purok dog mambak piduwŭh kari, tibaran tibaran-asar adi bibari tura ka siratan siŭn makat ka piguru panu. Jadi jawŭn adi purok dog mambak ngga bada daya natas bari, 7 pak ngga bagan sopŭrŭg daya Israel bada tikuruk, jawŭn adi tui siŭn dog mambak. 8 Trompet trompet siŭn dog mambak anak anak Aaron, adi bara imam. “Atur ati an adu adu dog sita. 9 Kan angān biperang di tarun tana ngan, tak adŭp ngan so pinganyu adi nyerang angān; mambak trompet anŭ kan re biperang. Aku, TUHAN adi Tapa ngan, re turung angān ka nyiramat angān so pinganyu ngan. 10 Simŭnŭ gŭh di tipuh pawŭn, mun di tika Gawai Anak Buran ngga di tika gawai gawai adat adi bŭkŭn; angān siŭn mambak trompet trompet kan angān jugan sadis badang ngga sadis bidingan. Jadi Aku re turung angān. Aku ati TUHAN adi Tapa ngan.” 11 Di andu adi duwŭh puru darŭm buran adi duwŭh darŭm sawa adi duwŭh ripas bara daya bu so Egypt, abun anŭ adi nyirungan Bari TUHAN makat, 12 ka bara daya Israel piguru pimanu ngara ruah so Tarun tana-pajam Sinai. Abun anŭ rŭŭ di tarun tana-pajam Paran. 13 Ngara piguru matak so ka pesan TUHAN so baba Moses, 14 ka niap saba ngara matak, ngara siraru pakai atur simuti: Ngara adi di ribo binira-uruk adi dog nguru tibaran-asar Judah diŭ panu, tibaran tunda tibaran, dog nguru Nahshon anak Amminadab. 15 Nethanel anak Zuar, jadi pinguru tibaran-asar Issachar, 16 ka Eliab anak Helon, jadi pinguru tibaran-asar Zebulun. 17 Kan Bari TUHAN dog natas, bara manak Gershon ngga Merari, adi gŭrŭng-i, siŭn panu gŭh. 18 Komŭnŭ, ngara adi di ribo binira-uruk adi dog nguru tibaran-asar Reuben panu, tibaran tunda tibaran, dog nguru Elizur anak Shedeur. 19 Shelumiel anak Zurishaddai jadi pinguru tibaran-asar Simeon, 20 ka Eliasaph anak Deuel jadi pinguru tibaran-asar Gad. 21 Komŭnŭ Levi adi manak Kohath piguru panu, taban kayuh kayuh kudus. Kan ngara mbŭh ndŭg tarun yŭn bibari anŭ ndi, Bari TUHAN taŭn mbŭh dog pijog. 22 Ripas anŭ, ngara adi di ribo binira-uruk adi dog nguru tibaran-asar Ephraim siŭn panu, tibaran tunda tibaran, dog nguru Elishama anak Ammihud. 23 Gamaliel anak Pedahzur jadi pinguru tibaran-asar Manasseh, 24 ka Abidan anak Gideoni jadi pinguru tibaran-asar Benjamin. 25 Sikasŭn-i, ngara adi di ribo binira-uruk adi dog nguru tibaran-asar Dan, adi jadi tukang jaga tura ka punok sopŭrŭg uruk, siŭn panu, tibaran tunda tibaran dog nguru Ahiezer anak Ammishaddai. 26 Pagiel anak Ochran jadi pinguru tibaran-asar Asher, 27 ka Ahira anak Enan jadi pinguru tibaran-asar Naphtali. 28 Anŭ, inŭh gaya pingatur darŭm pimanu, tibaran tunda tibaran, niap saba bara daya Israel natas bari ka bipindah. 29 Moses nang di sike-i Hobab anak Jethro daya Midian, “Ata re matak ka tarun adi TUHAN nang adŭp-I re nggen di ata. Ayŭh mbŭh bijanji an bada Israel mujur, jadi ja meh tunda kieh, ka kieh re bada kuu sua dapu pimujur ami.” 30 Hobab nam, “Dŭh, aku re pari ka tarun tana asar adŭp ku.” 31 “Turung dŭhnyah tingge kieh,” Moses nang. “Kuu puan diki bisa bibari di tarun tana-pajam, ka kuu inŭh adi bisa nguru kieh. 32 Kambŭi kuu sua ngga kieh, kieh re samah ngga kuu sopŭrŭg berkat adi TUHAN nggen di kieh.” 33 Kan bara daya bu so Sinai, darŭd kudus, ngara panu sitian taruh andu. Pati Simanya TUHAN taŭn ari dog taban diŭ so ngara, jiroh tarun yŭn ngara bibari. 34 Darŭm ngara bipindah so barang tarun yŭn bibari, abun TUHAN agi nyirungan ngara sandu. 35 Niap saba Pati Simanya dog pakat ngga panu, Moses nang, “Makat TUHAN; mesak pinganyu Mai ka bada ngara adi tiru di Kaam babak bu!” 36 Ka niap saba-i rŭŭ, ayŭh nang, “Pari, TUHAN, ka yŭn biribu ribu rawang daya Israel.”

Pinyikiang 11

1 Bara daya piguru mingungut di TUHAN pasar pinyusah ngara. Kan TUHAN dingah ngara, Ayŭh jadi baji ka pait apui bada nyatŭk ngara. Apui anŭ bijagu di ruang ngara ka man ndi bŭngŭn tarun yŭn bibari. 2 Bara daya mite turung so Moses; ayŭh bidua ka TUHAN, ka apui anŭ pura. 3 Ngapŭi tarun anŭ dog kadŭn Taberah, sabab diginŭ apui TUHAN agi bijagu di ruang ngara. 4 Daya daya pinami agi sua bigandon ngga bara daya Israel. Ngara mbŭh raru kirarŭn an man dagin, ka adŭp daya daya Israel gŭh mbŭh piguru mingungut, nang: “Kasi kambŭi ata biyŭn dagin! 5 Di Egypt ata ari man iken sikiang adi ata raan, buang-i dŭh mbar rega-i. Ingat meh timun, simaka, ka tŭngŭn bang, bang bireh, ka bang buda adi ata ari biyŭn diginŭ? 6 Pak madin mating tia pinyibake ta. Mbŭh mating ani ani re ata man tia, adŭ-i manna adi barang andu ata man!” 7 (Manna inŭh mun ruwang adi siit, buda sia kala-i. 8-9 Manna rabu di tarun yŭn bibari singarŭm samah sipot-abun. Ngga isan isan bara daya ruah di sun-i, ngisar bait pŭh-i da jadi tibaduk, ka komŭnŭ tanŭk-i ka bada-i jadi kue-pipi. Sap-i nyam ruti adi dog ndai ngga inyo kanā.) 10 Moses dingah sopŭrŭg daya mingungut darŭm ngara mijog darŭm tibaran di rawa bari bari ngara. Ayŭh raru susah amai TUHAN mbŭh baji di ngara, 11 ka-i nang di TUHAN, “Mani Kaam simuti ngga aku? Mani Kaam dŭh sanang asŭng di aku? Mani Kaam bada aku dapu tanggong sopŭrŭg daya ati? 12 Aku mating napa bait biranak ngara! Mani Kaam bada aku mun adi mira ngara, puko ngara mun anak pira di ka tarun tana adi Kaam mbŭh bijanji di tayung-babuk ngara? 13 So ki aku re dapŭd dagin sadang yŭn sopŭrŭg daya anŭ? Ngara marar sien sien mite dagin. 14 Dŭh aku tungang sadi adŭp ku dapu tanggong bara daya anŭ; mbŭh dŭh aku tan! 15 Kambŭi Kaam re adu adu simuti ngga aku, masi di aku ka siŭ adŭ aku, isa aku dŭh tia kinyam andam ati adi Kaam nggen di aku.” 16 TUHAN nang di Moses, “Nguruk ju puru naan ngara adi dog stabi, adi traŭn tungang jadi pinguru bara daya Israel; taban ngara ka Aku di Bari Ku, ka bada ngara mijog diginŭ ngapid kuu. 17 Aku re mūn ka minyu ngga kuu diginŭ, ka Aku re tambit kada roh adi Aku ko nggen di kuu ka nggen-i di ngara. Simŭnŭ ngara re bisa turung kuu di pinanggong mu di bara daya ati; simŭnŭ kuu dŭh re tia gŭrŭng-i sadi adŭp mu. 18 Madin kidaan di bara daya, ‘Pibisig adŭp ngan yŭn andu sipagi; agi dagin re ngan man. TUHAN mbŭh dingah sien ngan buang angān ingat munki masam kirarŭn angān an man dagin, ka nang adŭp ngan biyŭn sukup di andu angān babŭ di Egypt. Madin TUHAN re nggen dagin di angān ka angān dŭh siŭn dŭh man-i. 19 Angān re man-i dŭh ndi duwŭh andu adŭ, puan kah rimŭh andu, puan kah simŭng andu, puan kah duwŭh puru andu, 20 pak sitŭkŭd ndi buran, ndŭg ka-i ruah so kajit ngan, ndŭg ka angān an nguta da-i. Kayuh anŭ re jadi simŭnŭ sabab angān tirawan TUHAN adi agi ngga angān digiti ka mbŭh mingungut nang adŭp ngan patut dŭh bu so Egypt.’” 21 Moses nang di TUHAN, “Madin Aku nguru 600, 000 naan daya, ka Kaam nang adŭp Mai re nggen dagin sadang man ngara sitŭkŭd ndi buran? 22 Sadang kah dudu sapi ngga biri biri dog siŭ ngga pimunos ngara? Sadang kah sopŭrŭg iken di rawŭt yŭn ngara?” 23 “Agi kah pinyikurang di kuasa Ku?” TUHAN nam. “Kuu re kiris sawŭ kah dŭh kayuh adi Aku muko nang jadi bitŭtŭk!” 24 Jadi Moses di ruah ka kidaan di bara daya kayuh adi TUHAN mbŭh nang. Ayŭh nguruk ju puru naan pinguru ka bada ngara mijog maning Bari TUHAN. 25 Komŭnŭ TUHAN mūn darŭm abun ka minyu ngga ayŭh. Ayŭh tambit kada roh adi-I ko nggen di Moses ka nggen-i di ju puru naan bara pinguru anŭ. Kan roh anŭ mbŭh mūn di tunduh ngara, ngara nyirais sak bara nabi, pak dŭh tui. 26 Duwŭh naan so bara pinguru anŭ adi ju puru naan, Eldad ngga Medad, babŭ di tarun yŭn bibari ka dŭh sua di ka Bari TUHAN. Diginŭ di yŭn bibari roh mandŭg ka ngara, ka ngara gŭh nyirais sak nabi. 27 Ndi naan dari adi mara mandŭg ka kidaan di Moses kayuh adi mbŭh jadi di Eldad ngga Medad. 28 Komŭnŭ Joshua anak Nun, adi jadi pinurung Moses so-i gi-mara, minyu ka nang di Moses, “Bada ngara pajam, tuan!” 29 Moses nam, “Bipikir kah kuu di kayuh ati? Kasi kambŭi TUHAN an nggen Roh-I di sopŭrŭg daya-I ka bada sopŭrŭg ngara nyirais sak bara nabi!” 30 Komŭnŭ Moses ngga bara pinguru Israel anŭ pari ka tarun yŭn bibari. 31 Ka gŭgŭh TUHAN pait sabak adi taban manuk manuk pŭpŭng so rawŭt, mikabur kurang so ndi mita so tana. Dudu manuk anŭ mbap di tunduh bari bari samŭn di ndi tarun tana maning anŭ ka mingare ndŭg ka bikilo-kilo mita bayah-i di barang parad. 32 Jadi ndi andu andu anŭ, ndi ngarŭm ngarŭm, ka ndi andu andu anŭ ndi, bara daya nyiraja nakap manuk pŭpŭng; mating adi nguruk kurang so siribu kilogram pŭrŭng manuk. Ngara tipan-i yŭn dawan da pisŭk maning sopŭrŭg parad tarun yŭn bibari. 33 Sitadŭn dagin gibabŭ bagŭ yŭn ngara, TUHAN jadi baji ngga bara daya ka bada sesak-andam nyerang ngara. 34 Tarun anŭ rasu dog kadŭn Kibroth Hattaavah (rati-i “Kubur bara daya adi Kirarŭn”), sabab diginŭ ngara kubur bara daya adi kirarŭn an man dagin. 35 So nŭ bara daya bipindah ka Hazeroth, ka bibari diginŭ.

Pinyikiang 12

1 Moses mbŭh sawŭn dayung daya Cush, ka Miriam ngga Aaron ngamun ayŭh sitagar anŭ. 2 Ngara nang, “Agi kah TUHAN kaŭs-i minyu so baba Moses adŭ? Dŭh kah Ayŭh agi gŭh minyu so baba ta?” TUHAN dingah kayuh adi ngara nang. 3 (Moses inŭh daya adi pirapat adŭp-i. Ayŭh pirapat adŭp-i rabis so daya bŭkŭn adi di ong.) 4 Ka gŭgŭh TUHAN minyu di Moses, Aaron ka Miriam, “Aku raan angān taruh mandŭg ka Bari Ku.” Ngara di, 5 ka TUHAN mūn darŭm tŭngŭn abun, mijog di rawa Bari TUHAN, ka bagan, “Aaron! Miriam!” Ngara duwŭh di nyindŭk, 6 ka TUHAN nang, “Dingah kayuh adi re Ku nang! Kan bara nabi agi di ruang ngan, Aku pinandŭng adŭp Ku di ngara keya ka darŭm pŭmŭh ka minyu ngga ngara darŭm pŭmŭh. 7 Pak-i dŭh simŭnŭ kan Aku minyu ngga urun Ku Moses; Aku mbŭh bada ayŭh jadi pinguru sopŭrŭg bara daya Ku Israel. 8 Jadi Aku minyu ngga ayŭh situra jawin, ngga tarang ka dŭh bipatun; ayŭh mbŭh kiris gŭh gayŭn Ku! Birani angān minyu rawan urun Ku Moses?” 9 TUHAN mbŭh baji di ngara; ka darŭm-I bu 10 ka buang abun bu so Bari TUHAN, kurit Miriam mbŭh rasu puno ngga andam kurit adi bisā buang marui jadi buda mun salju. Kan Aaron kimat ayŭh ka kiris ayŭh puno ngga andam kurit anŭ, 11 ayŭh nang di Moses, “Tuan, turung dŭhnyah pijera kieh ngga ukum ati sitagar dosa bawa ami ati. 12 Dŭhnyah bada ayŭh keya ka sipira dog biranak kabŭs ngga sitangah pŭrŭng ganan-i madam.” 13 Jadi Moses bidua ka TUHAN, nang-i, “O Tapa, pibua ayŭh!” 14 TUHAN nam, “Kambŭi sama-i nyiruja jawin-i, ayŭh an nyijŭn mangŭh-i sitŭkŭd ju andu. Jadi meh bada ayŭh dog na di sapa tarun yŭn bibari sitŭkŭd ndi minggu, ka ripas anŭ ayŭh bisa dog bada pari mŭrŭt.” 15 Miriam dog na di sapa tarun yŭn bibari sitŭkŭd ju andu, ka bara daya dŭh mindah ndŭg ka ayŭh mbŭh dog bada pari mŭrŭt. 16 Komŭnŭ ngara bipindah so Hazeroth ka bibari di tarun tana-pajam Paran.

Pinyikiang 13

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Mien ndi naan so bara pinguru so barang simŭng duwŭh tibaran-asar ka pait ngara jadi pinyiong bada pirasa tarun tana Canaan adi re Aku nggen di bara daya Israel.” 3-15 Moses ndai nimun pesan TUHAN ka so tarun tana-pajam Paran, ayŭh pait bara pinguru nanyam adi dog nuris digiti: - Tibaran-asar - Pinguru - Reuben - Shammua anak Zaccur - Simeon - Shaphat anak Hori - Judah - Caleb anak Jephunneh - Issachar - Igal anak Joseph - Ephraim - Hoshea anak Nun - Benjamin - Palti anak Raphu - Zebulun - Gaddiel anak Sodi - Manasseh - Gaddi anak Susi - Dan - Ammiel anak Gemalli - Asher - Sethur anak Michael - Naphtali - Nahbi anak Vophsi - Gad - Geuel anak Machi 16 Ngara anŭ inŭh bara pinyiong adi Moses pait bada pirasa tarun tana anŭ. Ayŭh nukar dŭn Hoshea anak Nun bada dŭn Joshua. 17 Di andu Moses pait ngara, ayŭh nang di ngara, “Panu angān ka utara di ka siratan tarun tana Canaan, nuju rais tarun tana sandah. 18 Di nyibatŭh munki rais anŭ, ka tingga bagŭ ngga dŭh daya adi rŭŭ diginŭ, ka munki pinyibake ngara. 19 Ngatin, kana ngga dŭh tana anŭ, ka tingga, rŭŭ di anak anak kupo di sapa tarun puan kah di kupo kupo adi bikuta ngara anŭ. 20 Ngatin gŭh tana ngara, damŭn kah dŭh, bagŭ kah dŭh tŭngŭn kayuh diginŭ. Ka ingat, dŭh kambŭt taban buwa buwa kayuh so nŭ.” (Anŭ mbŭh tipuh kan buwa buwa anggor mbŭh piguru re masak.) 21 Jadi ngara anŭ rasu matak nuju utara ka di pirasa tarun tana anŭ, so tarun tana-pajam Sin di tura ka siratan ndŭg Rehob, sindŭk Ateng Hamath di utara. 22 Ngara diŭ di ka siratan tarun tana anŭ ka mandŭg ka Hebron, di yŭn tibaran manak Ahiman, Sheshai, ngga Talmai adi bara sesang bangsa daya grigasi adi dog kadŭn Anakim rŭŭ. (Hebron inŭh kupo adi dog pijog ju sawa diŭ so Zoan di Egypt.) 23 Ngara mandŭg ka Rubān Eshcol, ka diginŭ ngara kapŭg ndi daan adi biyŭn ndi tibande tundun buwa anggor adi raru bat ndŭg ka duwŭh naan daya tawid-i ngga kayuh. Ngara taban gŭh ngga mari kada buwa delima ngga buwa ara. 24 (Tarun anŭ dog kadŭn Rubān Eshcol sabab ndi tibande tundun buwa anggor adi daya Israel ko kapŭg diginŭ.) 25 Ripas ko nyibatŭh tarun tana anŭ pat puru andu, bara pinyiong anŭ pari 26 ka Moses ngga Aaron, samŭn sopŭrŭg daya Israel di Kadesh di tarun tana-pajam Paran. Ngara kidaan sopŭrŭg kayuh adi ngara muko kiris, ka kiren buwa buwa kayuh adi ngara taban ngga mari. 27 Ngara kidaan di Moses, “Kieh ko pirasa tarun tana anŭ ka mbŭh dapŭd-i kaya buang damŭn. Ta ati kada buwa so nŭ. 28 Pak daya adi rŭŭ diginŭ agi raru bake, ka kupo kupo ngara agi bayah buang bikuta; nambah anŭ dinge kieh kiris sesang grigasi diginŭ. 29 Bara daya Amalek rŭŭ di tura ka siratan tarun tana anŭ; daya Hitti, daya Jebus, ngga daya Amor rŭŭ di rais tarun tana sandah; ka bara daya Canaan rŭŭ di pang rawŭt Mediterranean, ka mapang Yang Jordan.” 30 Caleb bada bara daya adi mingungut rawan Moses pajam, ka nang, “Ata patut nyerang madin ka tambit tarun tana anŭ. Ata sukup bake di nyerang ka sirabut tarun tana anŭ.” 31 Pak bara dari adi agi sua di kamanŭ ngga Caleb nang, “Dŭh, ata dŭh sukup bake re di nyerang ngara; daya diginŭ rabis bake so ata.” 32 Jadi ngara pigarau agah adi dŭh batur di dupan daya Israel pasar tarun tana adi ngara ko pirasa. Ngara nang, “Tarun tana anŭ dŭh gŭh tungang piruah sukup pinguman yŭn bara daya adi rŭŭ diginŭ. Barang naan daya adi kieh kiris mbŭh raru bigatung. 33 Kieh agi gŭh kiris bara grigasi diginŭ, adi bara sesang Anak. Kieh nyam adi raru sŭ mun kadis, ka tatu simŭnŭ inŭh kieh dog kiris ngara.”

Pinyikiang 14

1 Ndi ngarŭm ngarŭm bara daya sien darŭm susah. 2 Ngara mingungut rawan Moses ngga Aaron, ka nang, “Kana dŭ nŭŭh kabŭs di Egypt bait digiti di tarun tana-pajam! 3 Mani TUHAN taban ata ka tarun tana anŭ? Ata re dog siŭ darŭm perang, ka bara anak sawŭn ta re dog tambit pinganyu. Dŭh kah-i kana dŭ nŭŭh pari ka Egypt?” 4 Jadi ngara nang dupan adŭp ngara, “Ja mien ndi naan pinguru ka ata pari ka Egypt!” 5 Komŭnŭ Moses ngga Aaron mutu ubak ngara ka tana di jawin sopŭrŭg daya. 6 Ka Joshua anak Nun ngga Caleb anak Jephunneh, duwŭh naan so bara pinyiong, nyiratak piraka ngara darŭm susah 7 ka nang di bara daya, “Tarun tana adi kieh ko pirasa inŭh tana adi raru mandis. 8 Kambŭi TUHAN munos asŭng-I di ata, Ayŭh re taban ata kamanŭ ka nggen di ata tana adi kaya ka damŭn anŭ. 9 Dŭhnyah rawan TUHAN ka dŭhnyah taru di bara daya adi rŭŭ diginŭ. Ata re sanang ngarah ngara. TUHAN agi ngga ata ka mbŭh ngarah tapa tapa adi grindung ngara; ka dŭhnyah meh taru.” 10 Sopŭrŭg daya Israel raan manjan ngara ngga batuh, pak gŭgŭh bara daya agi kiris sekar jawa bragah TUHAN nyirinyak nandŭng nyirungan Bari TUHAN. 11 TUHAN nang di Moses, “Ndŭg sinde bara daya ati babŭ tirawan Aku? Ndŭg sinde ngara abah bisaya di Aku, sunggu Aku mbŭh ari ndai pingandai-nginga di ruang ngara? 12 Aku re pait sesak-andam ka pirabur ngara, pak Aku re bada kuu jadi sama bangsa adi bās dŭ ka rabis bake so ngara!” 13 Pak Moses nang di TUHAN, “Kaam taban bara daya ati ruah so Egypt ngga kuasa adŭp Mai. Kan daya daya Egypt dingah kayuh adi Kaam ndai di daya Mai, 14 ngara re kidaan-i di daya adi rŭŭ di tarun tana ati. Ngara mbŭh dingah nang Kaam, TUHAN, agi giranan nandŭng kan abun Mai rŭŭ nyirungan kieh, ka Kaam mbŭh panu diŭ so kieh darŭm tŭngŭn abun sandu ka tŭngŭn apui singarŭm. 15 Madin kambŭi Kaam siŭ sopŭrŭg daya Mai, bangsa bangsa adi mbŭh dingah adŭn Mai adi timagah re nang 16 Kaam siŭ daya Mai di tarun tana-pajam sabab Kaam mbŭh dŭh tungang taban ngara ka tarun tana adi Kaam mbŭh bijanji an nggen di ngara. 17 Jadi madin, TUHAN, aku bidua, kiren di kieh kuasa Mai ka ndai kayuh adi Kaam ko bijanji kan Kaam nang, 18 ‘Aku adi TUHAN, dŭh re udah baji, ka Aku kiren pinyirindu adi bās ngga pinyitŭtŭd ka apun dosa ngga urah adi birawan. Pak Aku dŭh re kambŭt ngukum bara pinanak ngga bara sukuh ndŭg taruh ngga pat turap sitagar dosa pimas pimas ngara.’ 19 Ka madin, TUHAN, nanyam ka pinyirindu Mai adi raru bās ka adi dŭh bisa birubah, apun, aku mite, dosa ngara, nimun Kaam mbŭh ari apun ngara so andu ngara bu so Egypt.” 20 TUHAN nam, “Aku re apun ngara, nimun pimite mu. 21 Pak Aku bijanji ngga adŭp Ku adi udip ka ngga adŭp Ku adi bikuasa di ong, 22 mating so bara daya ati re mŭrŭt tarun tana anŭ. Ngara mbŭh kiris sekar jawa bragah Ku ka pingandai-nginga adi Aku ndai di Egypt ka di tarun tana-pajam, pak ngara mbŭh siraru kinuas Aku ka dŭh an tunda pinganang Ku. 23 Ngara dŭh re mŭrŭt tana anŭ adi Aku ko bijanji an nggen di tayung-babuk ngara. Mating so ngara adi tirawan Aku re mŭrŭt tana anŭ. 24 Pak amai urun Ku Caleb biyŭn pikir-kira bŭkŭn buang mbŭh tŭtŭd di Aku, Aku re taban ayŭh ka tana anŭ adi-i ko pirasa, ka bara sesang-i re dapu tarun tana anŭ 25 adi biyŭn dudu rubān adi yŭn daya Amalek ngga daya Canaan madin rŭŭ. Pari sipagi ka panu ka tarun tana-pajam nuju Tanjung Aqaba.” 26 TUHAN nang di Moses ngga Aaron, 27 “Ndŭg sinde bara daya adi ginaka ati babŭ mingungut rawan Aku? Aku mbŭh dingah ngara mingungut! 28 Madin nggen di ngara pinyinam ati: ‘Aku bipayu ngga adŭp Ku adi udip, Aku re ndai di angān nimun pimite ngan. Aku ati adi TUHAN, mbŭh minyu. 29 Angān re kabŭs ka tadang ngan re mingare di ndi tarun tana-pajam. Sabab angān mbŭh mingungut rawan Aku, mating so angān adi mbŭh rabis duwŭh puru sawa umbur-i re dapŭd mŭrŭt tarun tana anŭ. 30 Aku muko bijanji an bada angān rŭŭ diginŭ, pak mating so angān re tungang, adŭ-i Caleb ngga Joshua. 31 Angān nang bara anak ngan re dog nakap pinganyu, pak Aku re taban ngara ka tana anŭ adi abah ngan, ka-i re jadi tarun yŭn ngara rŭŭ. 32 Angān re kabŭs di tarun tana-pajam ati. 33 Bara anak ngan re bigandon di tarun tana-pajam sitŭkŭd pat puru sawa; re sangsara sitagar angān adi paŭh dŭh tŭtŭd di Aku, ndŭg ka sikasŭn daya so dupan ngan mbŭh kabŭs. 34 Angān re kinyam sarang dosa ngan sitŭkŭd pat puru sawa, anŭ inŭh ndi sawa yŭn barang pat puru andu adi taran ngan di nyibatŭh tana anŭ. Angān re puan nyam ani Aku baji ngga angān! 35 Aku bipayu Aku re ndai simŭnŭ di tunduh ngan daya ginaka adi mbŭh bipekat rawan Aku. Digiti di tarun tana-pajam barang naan angān re kabŭs. Aku adi TUHAN, mbŭh minyu.’” 36-37 Bara daya adi Moses ko pait da pirasa tarun tana anŭ nggen pinganang adi sarah adi bada bara daya mingungut rawan TUHAN. Ngapŭi TUHAN bada ngara dog andam, ka ngara kabŭs. 38 So prungun simŭng duwŭh naan pinyiong anŭ, adŭ-i Joshua ngga Caleb adi gibabŭ udip. 39 Kan Moses kidaan di bara daya Israel kayuh adi TUHAN ko nang, ngara mbŭh raru susah. 40 Awar isan isan andu jawa ndi ngara matak di nyerang rais tarun tana sandah, nang, “Madin ata mbŭh sidia an di ka tarun adi TUHAN muko kidaan di ata. Ata ngaku adŭp ta mbŭh bidosa.” 41 Pak Moses nang, “Jadi mani garang angān dŭh tunda pinganang TUHAN madin? Angān dŭh re manang! 42 Dŭhnyah di. TUHAN mating ngga angān; pinganyu re ngarah angān. 43 Kan angān situra ngga daya daya Amalek ngga daya daya Canaan, angān re kabŭs darŭm perang; TUHAN dŭh re ayō angān, sabab angān abah tunda Ayŭh.” 44 Pak babŭ gŭh ngara birani di maad rais tarun tana sandah, sunggu Pati Simanya TUHAN ngga adŭp Moses dŭh sua ngga ngara. 45 Komŭnŭ daya daya Amalek ngga daya daya Canaan adi rŭŭ diginŭ nyerang ngara ka ngarah ngara, ka tadak ngara jeh ndŭg Hormah.

Pinyikiang 15

1 TUHAN nggen di Moses 2 atur-adat ati yŭn daya Israel sita kan ngara mbŭh di tarun tana adi-I re nggen di ngara: 3 Ndi dari sapi, ndi dari biri, ndi biri puan kah kambing bisa dog jugan ka TUHAN ndu sadis badang, puan kah ndu sadis ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, puan kah ndu sadis adi angān ndai di tika gawai adat; dagŭn sadis pinguman anŭ pimunos asŭng TUHAN. 4-5 Asi so angān adi jugan biri puan kah kambing ndu sadis badang ka TUHAN siŭn taban samah ngga barang pŭrŭng dāng anŭ ndi kilogram tibaduk bigaur ngga ndi lita inyo kanā ndu sadis ruwang kayuh, samah ngga ndi lita wain. 6 Kan dari biri dog jugan ndu sadis, duwŭh kilogram tibaduk bigaur ngga inyo kanā an dog jugan ndu sadis ruwang kayuh, 7 samah ngga ndi lita sitangah wain. Dagŭn sadis sadis anŭ pimunos asŭng TUHAN. 8 Kan dari sapi dog jugan ndu sadis badang ka TUHAN, puan kah ndu sadis adi ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis bidingan, 9 ka taruh kilogram tibaduk bigaur ngga duwŭh lita inyo kanā an dog jugan, 10 samah ngga duwŭh lita wain. Dagŭn sadis anŭ pimunos asŭng TUHAN. 11 Anŭ inŭh kayuh adi siŭn dog jugan samah ngga dari sapi, dari biri, biri, puan kah kambing. 12 Kan rabis so ndi dāng dog jugan, sadis tibaduk an dog nambah nanyam adi patut yŭn sukad-i. 13 Sopŭrŭg daya Israel siŭn ndai simŭnŭ kan ngara jugan sadis pinguman, adi dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 14 Ka kambŭi di tika daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan, bait-i nyitiro puan kah adi ruro, ndai sadis pinguman, adi dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN; ngara siŭn samah sita atur-adat anŭ. 15 Atur anŭ an adu adu dog sita ngan, ngga daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan. Angān ngga ngara mbŭh brimun di batŭh TUHAN; 16 ukum-adat ngga atur-adat taŭn mbŭh yŭn ngan ngga ngara. 17 TUHAN nggen di Moses 18 atur-adat ati yŭn daya Israel da sita di tarun tana adi-I re nggen di ngara: 19 Kan angān man pinguman adi dog purun di tarun tana anŭ, kada-i siŭn dog nitah ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 20 Kan angān ndai ruti, sibungas baru so sibungas ruti adi dog ndai so gandom adi bauh siŭn dog jugan ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. Anŭ siŭn dog jugan nimun pinganggen grua ngan adi angān ndai so gandom adi angān ngiik. 21 Pinganggen adi grua anŭ an adu adu dog nggen ka TUHAN so ruti adi angān ndai. 22 Pak nyamtadar-i agi daya dŭh saji dŭh sita kada atur-adat adi TUHAN mbŭh nggen di Moses. 23 Ka nyamtadar-i jŭ bara daya Israel dŭh ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan so baba Moses. 24 Kambŭi sarah anŭ timbur sabab daya Israel dŭh puan atur atur-adat, ngara siŭn jugan dari sapi ndu sadis badang, adi dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN, samah ngga sadis tibaduk adi ko dog ngŭtŭ ka sadis wain. Nambah ka anŭ, ngara siŭn jugan ndi dari kambing ndu sadis taran dosa. 25 Imam an pimanu adat pibisig yŭn daya Israel, adi ngga ngara siŭn dog apun, sabab sarah anŭ dŭh saji dog ndai ka ngara taban sadis taran dosa ndu sadis pinguman ka TUHAN. 26 Sopŭrŭg daya Israel ngga daya pinami adi rŭŭ di ruang ngara re dog apun, sabab barang naan daya sua darŭm sarah. 27 Kambŭi agi so angān dŭh saji ndai dosa, angān siŭn jugan ndu sadis taran dosa ndi anak dayung kambing adi ndi sawa umbur-i. 28 Di mija-sambah imam siŭn pimanu adat pibisig ngga pibisig angān so dosa, ka angān re dog apun. 29 Atur-adat anŭ mbŭh yŭn sopŭrŭg daya adi dŭh saji ndai dosa, bait-i daya Israel puan kah daya pinami adi rŭŭ ngga angān. 30 Pak daya adi saji-i ndai dosa, bait daya Israel puan kah daya pinami, mbŭh nggen mangŭh di TUHAN, ka ayŭh siŭn dog ukum kabŭs, 31 sabab ayŭh mbŭh tirawan pinganang TUHAN ka mbŭh saji-i miranggar ndi so pinyipesan-I. Ayŭh dapu tanggong di pinyikabŭs adŭp-i. 32 Agi ndi sidah, sitadŭn daya daya Israel gibabŭ bigandon di tarun tana-pajam, ndi naan daya dog dapŭd ndu uwang di andu Sabbath. 33 Ayŭh dog taban ka yŭn Moses, Aaron, samŭn sopŭrŭg daya Israel, 34 ka dog jaga, sabab gibayuh puan re simuki ngga ayŭh. 35 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Daya anŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs; sopŭrŭg daya Israel siŭn manjan ayŭh ngga batŭh ndŭg kabŭs di sapa tarun yŭn bibari.” 36 Jadi sopŭrŭg daya Israel taban daya anŭ ka sapa tarun yŭn bibari ka manjan ayŭh ngga batŭh ndŭg kabŭs, nimun pesan so TUHAN. 37 TUHAN pesan Moses 38 bada nang di bara daya Israel: “Ndai jabuh taris di sigŭn piraka ngan ka mŭŭng taris adi biru di barang jabuh taris. Angān an adu adu ndai simŭnŭ. 39 Jabuh taris anŭ re jadi tandā pingingat, ka tiap kari angān kiris-i, angān re ingat sopŭrŭg pesan Ku ka tunda-i; simŭnŭ angān dŭh re bu so Aku ka ndai pinyiraan adŭp ngan. 40 Jabuh taris anŭ re bada angān ingat ka sita sopŭrŭg pesan Ku; angān re jadi tung jaku ngga sipuno-i. 41 Aku ati TUHAN adi Tapa ngan; Aku taban angān ruah so Egypt isa Aku jadi Tapa ngan. Aku ati adi TUHAN.”

Pinyikiang 16

1-2 Korah anak Izhar, adi daya Levi so manak Kohath, rawan Moses. Adi samah ngga ayŭh inŭh taruh naan so tibaran-asar Reuben, anŭ inŭh Dathan ngga Abiram, adi bara anak dari Eliab, ngga On adi anak dari Peleth, samŭn 250 naan daya Israel adi bŭkŭn, bara pinguru adi traŭn, ka adi adŭp daya Israel muko mien. 3 Ngara tikuruk di yŭn Moses ngga Aaron ka nang di ngara, “Angān mbŭh rabis so patut! Sopŭrŭg daya Israel mbŭh tung TUHAN, ka TUHAN mbŭh agi ngga sopŭrŭg ta. Mani meh kaam, Moses, katuh adŭp mai bada bigatung so bara daya TUHAN?” 4 Kan Moses dingah pinganang anŭ, ayŭh sipŭŭb di tana ka bidua. 5 Komŭnŭ ayŭh nang di Korah ngga di bara pinunda-i, “Isan isan andu sipagi TUHAN re kiren di ata asi tung Jangi; Ayŭh re bada sianŭ adi-I dapu, anŭ inŭh, sianŭ adi-I mbŭh mien, mandŭg ka yŭn adŭp-I sindŭk mija-sambah. 6-7 Isan isan sipagi kuu ngga bara pinunda mu taban tipaku apui, na bam apui ngga kimanyan dieh, ka taban-i ka mija-sambah. Nganŭ ata bisa tingga asi so ata adi TUHAN mbŭh mien. Angān daya Levi inŭh adi mbŭh rabis so patut!” 8 Moses pijuu minyu ngga Korah. “Dingah, angān daya Levi! 9 Angān nyirundeng ati kayuh adi sŭ kah, Tapa Israel mbŭh nyidŭrŭ angān so bara daya Israel adi bŭkŭn, isa angān bisa tudu Ayŭh, ndai kraja ngan darŭm Bari TUHAN, ka ndai kraja ngan yŭn bara daya Israel? 10 Ayŭh mbŭh bada kuu ngga sopŭrŭg daya Levi dapŭd utung kraja anŭ, ka madin kuu suba an jadi imam gŭh kah! 11 Kan kuu mingungut rawan Aaron, sibatur-i kuu ngga bara pinunda mu mbŭh rawan TUHAN.” 12 Komŭnŭ Moses bagan Dathan ngga Abiram, pak ngara nang, “Kieh dŭh re mandŭg! 13 Dŭh kah-i sadang kaam mbŭh taban kieh ngga ruah so tana damŭn Egypt an siŭ kieh digiti di tarun tana-pajam? Kaam raan mritah kieh gŭh kah? 14 Kaam manŭn dŭh taban kieh ka tarun tana damŭn anŭ puan kah nggen di kieh ŭmŭh ngga teya anggor ndu rata ami, ka madin kaam mbŭh suba an nipu kieh. Kieh dŭh re mandŭg!” 15 Moses tuas ka nang di TUHAN, “Dŭhnyah kambat tadŭ tadŭ sadis adi ngara anŭ jugan. Aku mating ndai sarah di tadŭ tadŭ ngara; ndi pŭrŭng kaldi ngara mating gŭh aku tambit.” 16 Moses nang di Korah, “Sipagi kuu ngga 250 pinunda mu dŭh siŭn dŭh mandŭg ka Bari TUHAN; Aaron an agi gŭh diginŭ. 17 Barang naan angān an taban tipaku apui, na kimanyan dieh, ka komŭnŭ jugan-i di mija-sambah.” 18 Jadi barang naan ngara taban tipaku apui, na bam apui dieh ka kimanyan di tunduh-i, ka mijog di rawa tiban Bari TUHAN ngga Moses ka Aaron. 19 Jadi Korah nguruk sopŭrŭg daya Israel, ka ngara mijog nura Moses ngga Aaron di rawa tiban Bari TUHAN. Ka gŭgŭh jawa bragah TUHAN nandŭng di sopŭrŭg daya Israel; 20 ka TUHAN nang di Moses ngga Aaron, 21 “Pijo adŭp ngan so bara daya anŭ; Aku re pirabur ngara madin tong-i.” 22 Pak Moses ngga Aaron mutu ubak ngara ka nang, “O Tapa, Kaam inŭh atak sopŭrŭg kayuh adi udip. Kan ndi naan so kieh bidosa, di sopŭrŭg daya Israel kah Kaam baji?” 23 TUHAN nang di Moses, 24 “Kidaan di bara daya bada bu jo so bari Korah, Dathan, ka Abiram.” 25 Komŭnŭ Moses, ayō bara pinguru Israel, di ka yŭn Dathan ngga Abiram. 26 Ayŭh nang di bara daya, “Bu jo so bari bari daya ati adi ginaka ka dŭhnyah tama tadŭ tadŭ kayuh adi ngara dapu. Angān sua dog pirabur ngga ngara rai-i sitagar dosa ngara.” 27 Jadi ngara bu jo so bari bari Korah, Dathan, ka Abiram. Dathan ngga Abiram mbŭh ruah ka mijog di rawa tiban bari adŭp ngara, samah ngga bara anak sawŭn ngara. 28 Moses nang di bara daya, “Simuti inŭh angān re puan nang TUHAN mbŭh pait aku bada ndai sopŭrŭg kayuh ati, ka dŭh-i so ka pinyiraan adŭp ku aku ndai sopŭrŭg-i. 29 Kambŭi ngara anŭ kabŭs sadi adŭp-i dŭh sabab ukum so Tapa, sirati-i TUHAN dŭh pait aku. 30 Pak kambŭi TUHAN ndai kayuh adi saruh, ka tana tikuka ka tŭrŭn ngara ngga sopŭrŭg adi ngara dapu, ka ngara udip udip ngara mūn ka ong daya adi mbŭh kabŭs, angān re puan nang ngara mbŭh tirawan TUHAN.” 31 Kan ayŭh muko minyu, tana di yŭn Dathan ngga Abiram mijog tipire ka tikuka 32 ka tŭrŭn ngara ngga bara rawang ngara, ngga sopŭrŭg pinunda Korah ngga kayuh kayuh adi ngara dapu. 33 Jadi ngara mūn udip udip ngara ka ong daya adi mbŭh kabŭs, samŭn kayuh kayuh adi ngara dapu. Tana napuk ngara ka tŭrŭn ngara. 34 Sopŭrŭg daya Israel adi agi diginŭ babak bu kan dingah sirais ngara. Ngara nyirais nang, “Bu! Ata dog tŭrŭn tana gŭh rai-i!” 35 Komŭnŭ TUHAN pait apui ka sigot sopŭrŭg ngara anŭ adi 250 naan adi ko jugan kimanyan. 36 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, 37 “Kidaan di Eleazar anak dari imam Aaron bada kadi dudu tipaku apui timaga so tadang ngara adi dog man apui, ka nabur ŭbŭ adi darŭm tipaku anŭ di tarun bŭkŭn, amai tipaku apui anŭ kudus. 38 Dudu tipaku anŭ jadi kudus di andu-i dog jugan di mija-sambah TUHAN. Ngapŭi meh tambit dudu tipaku apui anŭ so daya daya adi dog ukum kabŭs sitagar dosa ngara, maba-i bada mapet ride, ka ndai ndu tutu mija-sambah. Tutu anŭ re jadi pinyibakan di sopŭrŭg daya Israel.” 39 Jadi Imam Eleazar tambit dudu tipaku apui anŭ ka maba-i da mapet ka ride ndu tutu mija-sambah. 40 Kayuh anŭ jadi pinyibakan di daya daya Israel nang mating daya adi dŭh so sesang Aaron bisa mandŭg ka mija-sambah di badang kimanyan yŭn TUHAN. Te ayŭh dog pirabur rai-i mun Korah ngga bara daya-i. Sopŭrŭg anŭ mbŭh dog ndai nimun TUHAN ko pesan Eleazar so Moses. 41 Andu adi ndi sopŭrŭg daya Israel mingungut rawan Moses ngga Aaron ka nang, “Kuu mbŭh siŭ kada daya TUHAN.” 42 Ripas sopŭrŭg ngara mbŭh tikuruk an nyakar Moses ngga Aaron, ngara bigiring nura Bari TUHAN ka kiris abun mbŭh nutu-i, ka jawa bragah TUHAN gŭh mbŭh tatŭng. 43 Moses ngga Aaron di ka mijog di rawa Bari TUHAN, 44 ka TUHAN nang di Moses, 45 “Pijo adŭp ngan so bara daya anŭ, ka Aku re pirabur ngara di yŭn ngara mijog!” Ngara duwŭh mutu ubak ngara, 46 ka Moses nang di Aaron, “Tambit tipaku apui mu, na bam apui so mija-sambah dieh, ka na kada kimanyan di tunduh bam apui anŭ. Komŭnŭ rikas taban-i ka yŭn bara daya ka pimanu adat pibisig yŭn ngara. Rikas! TUHAN mbŭh raru baji, buang sesak-andam mbŭh piguru.” 47 Aaron ndai nimun dog bada, tambit tipaku apui-i ka bikaduh ka yun bara daya adi mbŭh tikuruk. Kan ayŭh kiris sesak-andam mbŭh piguru, ayŭh na kimanyan di tunduh bam apui ka pimanu adat pibisig yŭn bara daya. 48 Pingandai Aaron pirŭŭ sesak-andam anŭ, ka ayŭh mbŭh mijog di asah daya adi udip ngga adi kabŭs. 49 Kiang daya adi mbŭh kabŭs inŭh 14, 700, dŭh ngitong ngara adi kabŭs samah ngga Korah. 50 Kan sesak-andam anŭ mbŭh rŭŭ, Aaron pari ka yŭn Moses di tiban Bari TUHAN.

Pinyikiang 17

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Kidaan di daya Israel da nggen di kuu simŭng duwŭh sikud, ndi so barang pinguru tibaran-asar. Di barang sikud nuris dŭn daya adi dapu-i 3 ka komŭnŭ nuris dŭn Aaron di sikud adi ngarun Levi. Ndi sikud yŭn barang pinguru tibaran-asar. 4 Taban dudu sikud anŭ ka Bari Ku, ka na-i di jawin Pati Simanya, di yŭn Aku bidapŭd ngga kuu. 5 Ka sikud sianŭ adi Aku muko mien re prisok. Simŭnŭ Aku bisa bada daya Israel dŭh tia mingungut rawan kuu.” 6 Jadi Moses minyu di daya daya Israel, ka barang naan pinguru ngara nggen sikud-i di ayŭh, ndi yŭn ndi tibaran-asar, simŭng duwŭh sopŭrŭg-i, ka sikud Aaron agi dog nguruk ngga tung ngara. 7 Moses rasu na sopŭrŭg sikud anŭ di Bari TUHAN, di jawin Pati Simanya TUHAN. 8 Andu adi ndi, kan Moses di mŭrŭt ka darŭm Bari TUHAN, ayŭh kiris sikud Aaron, adi ngarun tibaran-asar Levi, mbŭh prisok. Sikud anŭ musu, mirarak, ka piruah asak buwa almond! 9 Moses tambit sopŭrŭg sikud anŭ ka kiren-i di daya daya Israel. Ngara kiris ani adi mbŭh jadi, ka barang naan pinguru tambit pari sikud adŭp-i. 10 TUHAN nang di Moses, “Na sikud Aaron pari di jawin Pati Simanya. Sikud-i anŭ re jadi pinyibakan di daya daya Israel adi an birawan, nang ngara re kabŭs kambŭi ngara dŭh ko mingungut.” 11 Moses ndai nimun TUHAN ko pesan. 12 Bara daya Israel nang di Moses, “Kambŭi sakanŭ, mŭmbŭh inŭh ata! 13 Kambŭi daya adi mandŭg nyindŭk Bari TUHAN dŭh siŭn dŭh kabŭs, mbŭh payah inŭh sopŭrŭg ta!”

Pinyikiang 18

1 TUHAN nang di Aaron, “Kuu, anak anak dari mu, ngga daya Levi dŭh siŭn dŭh dog ukum kambŭi angān ndai sarah darŭm angān nyiraja darŭm Bari Ku; pak adŭ-i kuu ngga anak anak dari mu re dog ukum kambŭi ndai sarah darŭm ndai kraja imam. 2 Taban mŭrŭt jurud madis mu, adi tibaran-asar Levi, da nyiraja ngga angān ka turung kuu sitadŭn kuu ngga anak anak dari mu nyiraja di Bari Ku. 3 Di ribo kuu ngara an pijadi kraja ngara samŭn pinanggong ngara di Bari Ku, pak ngara dŭh siŭn nyingŭg kayuh kayuh kudus di Yŭn Kudus puan kah mija-sambah. Kambŭi ngara miranggar atur anŭ, kuu ngga ngara re dog ukum kabŭs. 4 Ngara siŭn nyiraja ngga kuu ka pijadi pinanggong ngara yŭn sopŭrŭg kraja pingandai di Bari Ku, pak daya adi dŭh dog nggen hak ndai kraja diginŭ dŭh siŭn nyiraja ngga kuu. 5 Kuu ngga anak anak dari mu adŭ adi bisa ndai kraja di Yŭn Kudus ngga di mija-sambah, isa baji Ku dŭh tia nyatŭk daya Israel. 6 Aku inŭh adi mien jurud madis mu daya Levi so dupan daya Israel ndu pinganggen ka kuu. Ngara mbŭh dog nitah ka Aku, isa ngara dapŭd ndai kraja ngara di Bari Ku. 7 Pak kuu ngga anak anak dari mu sadi adŭ siŭn pijadi sopŭrŭg pinanggong imam tura ka mija-sambah ka kayuh adi di Yŭn adi Siabo Kudus. Kayuh kayuh anŭ inŭh pinanggong mu, sabab Aku mbŭh nggen di kuu kraja imam. Tadŭ daya adi dŭh dog nggen hak mandŭg nyindŭk kayuh kayuh adi kudus anŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs.” 8 TUHAN nang di Aaron, “Ingat Aku mbŭh nggen di kuu sopŭrŭg pinganggen adi grua adi dog jugan ka Aku adi dŭh dog badang jadi sadis. Aku nggen-i di kuu ka di bara sesang mu ndu utung ngan ndŭg situi tui. 9 So sadis adi siabo kudus adi dŭh dog badang di tunduh mija-sambah, anŭ mbŭh tung jamu: sadis ruwang kayuh, sadis taran dosa, ka sadis bayar gati rugi. Sopŭrŭg kayuh adi dog jugan ka Aku ndu sadis adi kudus, inŭh kuu ngga anak anak dari mu dapu. 10 Angān dŭh siŭn dŭh man kayuh kayuh anŭ di yŭn kudus, ka kaŭs-i dari adŭ adi bisa man-i; nyirundeng-i kayuh kudus. 11 “Ngga nambah anŭ, tadŭ tadŭ pinganggen adi grua adi bŭkŭn adi daya daya Israel jugan ka Aku siŭn jadi tung jamu. Aku nggen-i di kuu, di anak anak dari mu, ka di anak anak dayung mu yŭn situi tui. Barang naan di rawang mu adi bisig nanyam ka adat siŭn man-i. 12 “Aku nggen di kuu pinganggen buwa bungas adi siabo kana adi daya Israel nggen di Aku barang sawa, mun inyo kanā, wain, ka gandom. 13 Sopŭrŭg anŭ mbŭh tung jamu. Barang naan di rawang mu adi bisig nanyam ka adat siŭn man-i. 14 “Sopŭrŭg kayuh di Israel adi mbŭh dog nitah ka Aku mbŭh tung jamu. 15 “Barang naan anak pinuai puan kah anak bungas dāng adi daya daya Israel jugan ka Aku mbŭh tung jamu. Pak kuu dŭh siŭn dŭh an nubos anak pinuai, ka dŭh siŭn dŭh gŭh an nubos barang anak bungas dāng adi kais nanyam ka adat. 16 Anak-sŭ an dog nubos kan umbur-i mbŭh ndi buran pakai rimŭh kiping pirak adi mbŭh dog ngŭtŭ, nanyam ka rega adi dog miratak di Bari Ku. 17 Pak anak bungas sapi, biri, ka kambing bisa dŭh dog nubos; anŭ taŭn mbŭh tung jaku ka siŭn dog nyadis. Naui deya dāng dāng anŭ di mija-sambah ka badang ramak-i ndu sadis pinguman, ka dagŭn-i pimunos asŭng Ku. 18 Dagin dāng dāng anŭ mbŭh jamu, mun isin sudo ngga sape tauh adi taŭn mbŭh pinganggen adi grua. 19 “Aku re nggen di kuu, di anak anak dari mu, ka di anak anak dayung mu, yŭn adu adu, sopŭrŭg pinganggen adi grua adi bara daya Israel jugan ka Aku. Anŭ inŭh simanya adi dŭh siŭn dog kabang adi Aku ndai ngga kuu ka ngga sesang sesang mu.” 20 TUHAN nang di Aaron, “Kuu dŭh re kambat buat-rata adi bisa jadi bisaka yŭn turap bauh, ka mating utung tana Israel re dog nggen di kuu. Aku, adi TUHAN, inŭh utung mu.” 21 TUHAN nang, “Aku mbŭh nggen di daya Levi barang pinganggen ndi utung-so-simŭng adi daya Israel jugan ka Aku. Anŭ inŭh ndu pinyibayar yŭn kraja ngara adi sita Bari Ku. 22 Daya daya Israel adi bŭkŭn dŭh siŭn tudu Bari Ku amai simŭnŭ ngara tŭd adŭp-i ka ukum kabŭs. 23 So madin kaŭs-i daya Levi adi re sita Bari Ku ka re dapu tanggong ngga sipuno-i di kraja anŭ. Ati inŭh atur adi dŭh siŭn dog nukar, yŭn bara sesang mu ani. Daya Levi dŭh siŭn biyŭn rata adi ruro ngara dapu di Israel, 24 sabab Aku mbŭh nggen di ngara ndu utung ngara pinganggen ndi utung-so-simŭng adi daya Israel nggen di Aku ndu pinganggen adi grua. Anŭ sabab Aku mbŭh kidaan di ngara nang ngara dŭh re biyŭn rata adi ruro ngara dapu di Israel.” 25 TUHAN Pesan di Moses, 26 da kidaan di daya Levi: “Kan angān kambat so daya Israel pinganggen ndi utung-so-simŭng adi TUHAN nggen di angān ndu utung bās ngan, angān dŭh siŭn dŭh nggen ndi utung-so-simŭng so pinganggen anŭ ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 27 Pinganggen adi grua anŭ bisa dog nyirundeng brinyam ngga sadis gandom bauh ngga wain bauh adi daya adi biteya birŭmŭh jugan. 28 Ngga aran ati angān an gŭh nggen pinganggen adi grua ka TUHAN so sopŭrŭg pinganggen ndi utung-so-simŭng adi angān trima so daya Israel. Angān siŭn nggen pinganggen adi grua ati ka TUHAN di Aaron adi imam. 29 Nggen pinganggen so anŭ adi siabo kana adi angān mbŭh trima. 30 Kan angān muko nggen anŭ adi siabo kana, angān bisa nyikŭn tadŭh-i, nimun daya adi biteya birŭmŭh nyikŭn tadŭh tung jangi ripas-i muko jugan jangi pinganggen. 31 Angān ngga rawang rawang ngan bisa man tadŭh anŭ di tadŭ yŭn-i, sabab anŭ mbŭh gaji ngan adi nyiraja di Bari TUHAN. 32 Angān dŭh sarah kan angān man-i, atas angān muko jugan anŭ adi siabo kana ka TUHAN. Pak dŭhnyah nyembar pinganggen adi kudus anŭ so daya Israel darŭm angān man-i diŭ so adi siabo kana dog jugan; kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān re dog ukum kabŭs.”

Pinyikiang 19

1 TUHAN pesan di Moses ngga Aaron, 2 bada nggen ka bara daya Israel atur-adat ati: Taban ka yŭn Moses ngga Aaron ndi dayung sapi adi bireh ka adi ramus buang pidanah ka adi bŭn dog bada ndai kraja, 3 ka ngara re nggen-i di imam Eleazar. Dāng anŭ an dog taban ka sapa tarun yŭn bibari ka dog siŭ di sirung jawin-i. 4 Komŭnŭ Eleazar an tambit kada deya dāng anŭ ka ngga trinju-i masik-i pikuju kari nura Bari TUHAN. 5 Ndi pŭrŭng pŭrŭng dāng anŭ, kurit, dagin, deya ngga kuboi-i an dog badang di sirung jawin imam anŭ. 6 Komŭnŭ ka ayŭh an tambit kada kayuh sedar, ndi tugu hyssop, ka taris adi bireh, ka taran-i di apui. 7 Ripas anŭ, imam anŭ an ngu piraka-i ka mŭbŭh adŭp-i ngga piin, komŭnŭ nŭ ayŭh bisa mŭrŭt tarun yŭn bibari; pak ayŭh gibabŭ kais nanyam ka adat ndŭg singumi andu. 8 Daya adi badang dayung sapi anŭ dŭh siŭn dŭh gŭh an ngu piraka-i ka mŭbŭh adŭp-i ngga piin, pak ayŭh gŭh babŭ kais nanyam ka adat ndŭg singumi andu. 9 Jadi ndi naan daya adi bisig nanyam ka adat an nguruk dabu apŭk sapi anŭ ka na-i di tarun adi bisig nanyam ka adat di sapa tarun yŭn bibari, di yŭn-i dog nyikŭn yŭn daya Israel pakai ngga sidia piin ngga kadi pinyikais nanyam ka adat. Atur adat anŭ dog pimanu ngga taran dosa. 10 Daya adi tukang nguruk dabu apŭk anŭ dŭh siŭn dŭh an ngu piraka-i, pak ayŭh babŭ kais nanyam ka adat ndŭg singumi andu. Atur-adat ati re adu adu simŭnŭ yŭn bara daya Israel samŭn daya pinami adi rŭŭ di ruang ngara. 11 Sinadan daya adi tama tadang mbŭh jadi kais nanyam ka adat darŭm tipuh ju andu. 12 Ayŭh dŭh siŭn dŭh an pibisig adŭp-i ngga piin pinyibisig di andu adi taruh ngga di andu adi ju; simŭnŭ ka ayŭh bisig. Pak kambŭi ayŭh dŭh pibisig adŭp-i di andu adi taruh ngga andu adi ju anŭ, ayŭh taŭn mbŭh dŭh bisig. 13 Sinadan daya adi tama tadang ka dŭh pibisig adŭp-i taŭn babŭ kais, amai piin pinyibisig gibayuh dog mŭbŭh di tunduh-i. Ayŭh nyembar Bari TUHAN, ka ayŭh re dŭh tia dog nyirundeng daya Tapa. 14 Kambŭi agi daya kabŭs di darŭm bari, jadi tadŭ tadŭ daya adi agi di darŭm bari anŭ di tipuh pinyikabŭs anŭ, puan kah agi daya mŭrŭt ka darŭm-i sua jadi kais nanyam ka adat darŭm tipuh ju andu. 15 Tadŭ tadŭ sapang puan kah priok adi agi di darŭm bari anŭ adi dŭh dog nutu sua gŭh jadi kais. 16 Kambŭi daya tama daya adi mbŭh dog siŭ puan kah adi kabŭs sadi adŭp-i di sapa tarun, puan kah tama turang daya adi mbŭh kabŭs, puan kah kubur, ayŭh mbŭh jadi kais darŭm tipuh ju andu. 17 Ngga kadi pinyikais anŭ, tambit kada dabu apŭk dayung sapi bireh adi mbŭh dog badang ngga taran dosa, na-i di darŭm priok ka gaur ngga piin adi bisig. 18 Yŭn har adi sibungas-i, daya adi bisig nanyam ka adat an tambit ndi tugu hyssop, siruman-i di piin anŭ, ka masik bari anŭ, sopŭrŭg kayuh adi agi di darŭm-i, ngga sopŭrŭg daya adi agi diginŭ. Yŭn har adi numbor duwŭh, daya adi bisig nanyam ka adat an masik piin anŭ di tunduh ngara adi mbŭh tama turang daya adi mbŭh kabŭs puan kah tadang daya puan kah kubur. 19 Di andu adi taruh ngga di andu adi ju daya adi bisig nanyam ka adat an masik piin anŭ di tunduh daya adi kais. Di andu adi ju ayŭh an pibisig daya anŭ, adi, muko ngu piraka-i ka mŭbŭh adŭp-i ngga piin, jadi bisig nanyam ka adat ngga simŭdŭp batŭh andu. 20 Daya adi mbŭh jadi kais nanyam ka adat, ka dŭh pibisig adŭp-i taŭn babŭ kais, sabab piin pinyibisig babŭ dŭh dog mŭbŭh di tunduh-i. Ayŭh nyembar Bari TUHAN, ka mbŭh dŭh tia dog nyirundeng daya Tapa. 21 Angān an adu adu sita atur adat ati. Sianŭ adi tukang masik piin pinyibisig dŭh siŭn dŭh gŭh ngu piraka-i. Tadŭ tadŭ daya adi tama piin anŭ taŭn babŭ kais nanyam ka adat ndŭg singumi andu. 22 Tadŭ tadŭ kayuh adi daya adi kais tama mbŭh jadi kais gŭh; ka tadŭ tadŭ daya bŭkŭn adi tama kayuh anŭ, jadi kais ndŭg singumi andu.

Pinyikiang 20

1 Darŭm sibungas buran sopŭrŭg daya Israel di ka tarun tana-pajam Zin ka bibari di Kadesh. Diginŭ Miriam kabŭs ka dog kubur. 2 Mating piin di tarun yŭn ngara bibari, jadi bara daya mandŭg tikuruk maning Moses ngga Aaron, 3 buang mingungut: “Mbŭh kana dŭ ata pati ka samah kabŭs ngga bara dingan ta daya Israel di rawa Bari TUHAN. 4 Mani angān taban kieh di ka tarun tana-pajam ati? Isa kieh kabŭs digiti samah ngga dāng dāng ami kah? 5 Mani angān taban kieh ngga bu so Egypt di ka tarun tana ati adi ruai arap, buang mating ani ani timbu dieh? Gandom mating, tŭngŭn ara mating, tŭngŭn anggor mating, tŭngŭn delima mating. Piin re nŭŭh nok mating gŭh!” 6 Moses ngga Aaron bu so yŭn bara daya ka mijog di tiban Bari TUHAN. Ngara mutu ubak ngara, ka jawa bragah TUHAN nandŭng di ngara. 7 TUHAN nang di Moses, 8 “Tambit sikud anŭ adi di jawin Pati Simanya, komŭnŭ kuu ngga Aaron nguruk sopŭrŭg daya Israel. Diginŭ di sirung jawin sopŭrŭg ngara minyu di batuh ajeh, ka piin re minapus ruah so dieh. Simŭnŭ kuu re piruah piin so batuh anŭ yŭn bara daya samŭn dāng dāng ngara bada nok.” 9 Moses di ka tambit sikud anŭ nimun TUHAN mbŭh bada. 10 Ayŭh ngga Aaron nguruk sopŭrŭg daya Israel di jawin batuh anŭ, ka Moses nang, “Dingah angān adi an birawan! Patut kah kieh piruah piin so batuh ati yŭn ngan?” 11 Komŭnŭ Moses pakat sikud anŭ ka mupu batuh anŭ piduwŭh kari ngga sikud anŭ, ka piin bagŭ ruah so dieh, ka sopŭrŭg daya samŭn dāng nok-i. 12 Pak TUHAN nang Moses ngga Aaron. Ayŭh nang, “Sabab angān dŭh biyŭn puno pinyabah di Aku ngga ngaku kuasa Ku adi kudus di sirung jawin daya Israel, angān dŭh re nguru ngara ka tarun tana adi Aku mbŭh bijanji an nggen di ngara.” 13 Kayuh anŭ jadi di Meribah adi yŭn daya Israel mingungut rawan TUHAN, ka di yŭn-I kiren di ngara nang adŭp-I kudus. 14 Moses pait bara pinyisung so Kadesh ka yŭn raja di Edom. Ngara nang, “Pinganang ati so bara madis mai, tibaran-asar daya Israel. Kaam puan pinyusah adi mbŭh dog kieh, 15 munki tayung-babuk ami di ka Egypt, di yŭn ami rŭŭ bisawa sawa. Daya Egypt kinanyuh bara tayung-babuk ami, samŭn kieh, 16 ka kieh sien bagan TUHAN bada turung kieh. Ayŭh dingah sien ami ka pait ndi naan malaikat, adi taban kieh ruah so Egypt. Madin kieh mbŭh di Kadesh, anak kupo di baat tarun tana ngan. 17 Turung nyibandar kieh mutas tarun tana ngan. Kieh ngga dāng kudip ami batur panu kadŭg aran adŭ ka kieh dŭh re digang ŭmŭh puan kah teya anggor ngan, ka kieh dŭh gŭh re nok piin so prigi ngan. Kieh re adu adu panu di aran bās adŭ, ndŭg ka kieh mbŭh ruah so tarun tana ngan.” 18 Pak daya Edom nam, “Kieh dŭh re bada angān panu mutas rais ami! Kambŭi angān suba mutas, kieh re ruah di nyerang angān.” 19 Daya Israel nang, “Kieh re adu adu panu di aran bās adŭ, ka kambŭi kieh puan kah dāng ami nok piin ngan, kieh re bayar. Kaŭs kieh raan panu mutas adŭ.” 20 Daya Edom nang dinge, “Dŭh bisa!” ka ngara matak taban bara soldadu adi bās re an nyerang daya Israel. 21 Sabab daya Edom abah bada daya Israel panu mutas tarun tana ngara, daya Israel biruit kadŭg aran adi bŭkŭn adŭ. 22 Sopŭrŭg daya Israel bu so Kadesh ka mandŭg ka Darŭd Hor, 23 di baat Edom. Diginŭ TUHAN nang di Moses ngga Aaron, 24 “Aaron dŭh re mŭrŭt tarun tana adi Aku mbŭh bijanji an nggen di Israel; ayŭh re kabŭs, sabab angān duwŭh mbŭh rawan pinganang Ku di Meribah. 25 Taban Aaron ngga anak dari-i Eleazar ka maad Darŭd Hor, 26 ka diginŭ pirukos jipo-ambu imam Aaron, ka kasŭk-i di Eleazar. Aaron re kabŭs diginŭ.” 27 Moses ndai nimun pinyibada TUHAN. Ngara maad Darŭd Hor dog kiris sopŭrŭg daya Israel, 28 ka Moses pirukos jipo-ambu imam Aaron ka kasŭk-i di Eleazar. Diginŭ di tibung darŭd Aaron kabŭs, ka Moses ngga Eleazar mūn pari. 29 Sopŭrŭg daya Israel mbŭh puan nang Aaron mbŭh kabŭs, ka sopŭrŭg ngara ngurid ayŭh sitŭkŭd taruh puru andu.

Pinyikiang 21

1 Kan raja daya Canaan di Arad di tura ka siratan tarun tana Canaan dingah daya daya Israel re mandŭg so tura ka Atharim, ayŭh nyerang ngara ka nakap kada ngara. 2 Komŭnŭ bara daya Israel ndai payu ngara ngga TUHAN: “Kambŭi Kaam raan bada kieh ngarah bara daya ati, kieh re kubo nitah ngara ngga kupo kupo ngara ka Kaam ka re pirabur ngara.” 3 TUHAN dingah ngara ka turung ngara ngarah daya daya Canaan. Jadi daya daya Israel pirarap ngara ngga kupo kupo ngara, ka kadŭn tarun anŭ Hormah. 4 Daya daya Israel bu tingge Darŭd Hor kadŭg aran adi nuju Tanjung Aqaba amai an panu maning tarun tana Edom. Pak darŭm pimanu ngara mbŭh dŭh tan nŭtŭd adŭp-i, 5 ka minyu rawan Tapa ngga Moses. Ngara mingungut, “Mani kaam taban kieh ngga ruah so Egypt da kabŭs di tarun tana-pajam ati, di yŭn mating pinguman puan kah piin? Dŭh kieh tan man pinguman ati adi bidab!” 6 Komŭnŭ TUHAN pait dudu jippŭh adi raru bisā ka ruang daya bagŭ, ka bagŭ daya Israel dog nyingŭt ka kabŭs. 7 Bara daya mandŭg ka yŭn Moses, ka nang, “Kieh mbŭh bidosa kan kieh minyu rawan TUHAN ka rawan kaam. Jadi madin bidua ka TUHAN bada kadi dudu jippŭh ati.” Jadi Moses bidua yŭn bara daya bagŭ. 8 Komŭnŭ TUHAN bada Moses ndai jippŭh so timaga, ka na-i di ndi tiang, isa tadŭ daya adi muko dog nyingŭt bisa tingga-i ka dapŭd bua. 9 Jadi Moses ndai jippŭh so timaga ka na-i di tiang. Tadŭ daya adi mbŭh dog nyingŭt tingga jippŭh timaga anŭ ka rasu bua. 10 Daya Israel pijuu pimanu ngara ka bibari di Oboth. 11 Ripas ngara tingge tarun anŭ, ngara bibari di tibawang Abarim di tarun tana-pajam tura ka timor tarun tana Moab. 12 Komŭnŭ ngara bibari di Rubān Zered. 13 So nŭ ngara pijuu panu dinge ka bibari di tura ka utara Yang Arnon, di tarun tana-pajam adi bayah-i ndŭg tarun tana daya Amor. (Arnon inŭh baat di asah daya Moab ngga daya Amor.) 14 Ngapŭi darŭm Surat Pasar Perang TUHAN agi dog nuris “. . . kupo Waheb di arong gadung Suphah, ngga rubān rubān; 15 ngga ired rubān rubān adi bayah-i ndŭg kupo Ar nuju baat tarun tana Moab.” 16 So nŭ, ngara pijuu pimanu ngara ndŭg tarun adi dog kadŭn Prigi, di yŭn TUHAN nang di Moses, “Nguruk bara daya, ka Aku re nggen di ngara piin nok.” 17 Di tipuh anŭ daya Israel nang ragu ati: “Prigi, piruah piin ngan; ka kieh re ngadā-i ngga ragu. 18 Prigi adi dog kareh bara pinguasaka adi dog kareh bara pinguru daya, dog kareh ngga sikud-pinyipritah rajaka ngga sikud ngara.” Ngara panu so tarun tana-pajam di ka Mattanah, 19 ka so nŭ ngara pijuu panu ndŭg Nahaliel, ka so Nahaliel di ka Bamoth, 20 ka so Bamoth di ka rubān di tarun tana daya Moab, di ribo tibung Darŭd Pisgah, nura ninjau tarun tana-pajam. 21 Komŭnŭ daya Israel pait pinyisung ka Sihon adi raja daya Amor ka nang: 22 “Bada kieh mutas tarun tana ngan. Kieh ngga dāng kudip ami dŭh re miriseu so aran ka kudak ŭmŭh puan kah teya anggor ngan, ka kieh dŭh gŭh re nok piin so prigi ngan; kieh re adu adu di aran bās adŭ ndŭg ka kieh mbŭh ruah so tarun tana ngan.” 23 Pak Sihon abah nyibandar daya Israel panu mutas tarun tana-i. Ayŭh nguruk bara soldadu-i ka matak ka Jahaz di tarun tana-pajam ka nyerang bara daya Israel. 24 Pak daya Israel siŭ raru bagŭ pinganyu darŭm perang, ka mŭrŭt tarun tana ngara, piguru so Yang Arnon di utara Jabbok, anŭ inŭh ndŭg daya Ammon, amai baat daya Ammon mbŭh nakit dog jaga. 25 Ngapŭi daya Israel sirabut sopŭrŭg kupo daya Amor, samŭn Heshbon ngga sopŭrŭg anak kupo adi maning tarun tana anŭ, ka rŭŭ dieh. 26 Heshbon inŭh sindŭ kupo raja Sihon adi daya Amor, adi ko biperang ngga raja Moab adi diŭ, ka ko tambit sopŭrŭg tana-i ndŭg Yang Arnon. 27 Ngapŭi bara adi tukang bipatun matun, “Mandŭg ka Heshbon, ka kupo Raja Sihon! Kieh raan kiris-i pari dog pijog bauh mun amba-i. 28 Muko ndi sidah so kupo Heshbonbara soldadu Sihon masang mun apui; ayŭh nyirubuh kupo Ar di Moabka man dudu tirunduk di sijo Arnon. 29 Munki raru sipŭ-i di angān, daya Moab! Angān adi nyambah Chemosh mbŭh dog nyirubuh! Tapa ngan mbŭh bada bara dari ngan jadi daya adi bu mangān rais adŭp-i, ka bara dayung jadi daya-takap raja daya Amor. 30 Pak madin sesang ngara mbŭh dog siŭ, ndi aran aran so Heshbon ndŭg Dibon, so Nashim ndŭg Nophah, sindŭk Medeba.” 31 Jadi bara daya Israel rŭŭ di tarun tana Amor, 32 ka Moses pait daya bada jiroh aran adi kana dŭ ngga nyerang kupo Jazer. Daya Israel sirabut kupo anŭ samŭn anak anak kupo adi maning anŭ, ka pibu daya Amor adi rŭŭ dieh. 33 Komŭnŭ daya Israel biruit ka aran nuju Bashan, ka Og adi raja di Bashan matak ngga bara soldadu-i di nyerang ngara di Edrei. 34 TUHAN nang di Moses, “Dŭhnyah taru ayŭh. Aku re nggen di kuu pimanang. Kuu re ngarah ayŭh, sopŭrŭg daya-i ngga tana-i. Ndai di ayŭh anŭ adi kuu mbŭh ndai di Sihon, raja daya Amor adi mritah di Heshbon.” 35 Jadi daya Israel siŭ Og, bara anak dari-i, ngga sopŭrŭg daya-i, dŭh kidŭm asi asi. Komŭnŭ ngara ngisi tarun tana anŭ.

Pinyikiang 22

1 Bara daya Israel pijuu pimanu ngara ka bibari di rabak Moab tura ka timor Yang Jordan, bistatang ngga Jericho. 2 Kan raja daya Moab, Balak anak Zippor, dingah kayuh adi daya Israel mbŭh ndai di daya Amor ka munki masam bagŭ-i daya Israel, 3 ayŭh ngga sopŭrŭg daya-i mbŭh jadi taru. 4 Bara daya Moab nang di bara pinguru daya Midian, “Dudu bara daya ati re rikas mandŭg di pirusak sopŭrŭg kayuh adi maning ata, keya ka dari sapi man kupai di tarun tana kupai.” Jadi Raja Balak 5 pait pinyisung bada bagan Balaam anak Beor, adi agi di Pethor sindŭk Yang Euphrates di tarun tana Amaw. Ngara taban ka ayŭh pinganang ati so Balak: “Aku raan kuu puan nang ndi bangsa bangsa mbŭh mandŭg so Egypt; daya-i mbŭh papah barang ka yŭn-i ka raan tambit tana ami. 6 Ngara mbŭh raru bagŭ so kieh, ngapŭi turung mandŭg ka mangu ngara yŭn ku. Komŭnŭ kadŭ kieh tungang ngarah ka pibu ngara so tana ami. Aku puan nang kan kuu nyiberkat daya, daya anŭ dapŭd berkat; ka kan kuu mangu daya, daya anŭ dog nyatŭk pangu.” 7 Jadi pinguru daya Moab ngga Midian taban duit upah ngga bayar pangu anŭ, di ka yŭn Balaam, ka nggen di ayŭh pinganang Balak. 8 Balaam nang di ngara, “Nyirŭmŭn ngarŭm ati digiti, ka sipagi aku re kidaan di angān ani bait ani adi TUHAN kidaan di aku.” Jadi bara pinguru daya Moab nyirŭmŭn di ramin Balaam. 9 Tapa mandŭg tudu Balaam ka siken, “Asi ngara ati adi nyirŭmŭn di ramin mu?” 10 Ayŭh nam, “Raja Balak so Moab mbŭh pait ngara bada kidaan di aku 11 nang bara daya adi mandŭg so Egypt mbŭh agi di barang ka yŭn-i. Ayŭh mite aku mangu ngara yŭn adŭp-i, isa ayŭh tungang rawan ka pibu ngara so tana-i.” 12 Tapa nang di Balaam. “Dŭhnyah tunda ngara, ka dŭhnyah mangu daya Israel, amai ngara mbŭh dapŭd berkat so Aku.” 13 Isan isan andu jawa ndi, Balaam di ka yŭn bara pinyisung Balak ka nang, “Pari adŭ angān; TUHAN dŭh raan bada aku sua ngga angān.” 14 Jadi ngara pari ka yŭn Balak ka kidaan di ayŭh nang Balaam abah sua mandŭg ayō ngara. 15 Komŭnŭ Balak pait rabis bagŭ bara pinguru adi rabis bās dŭ pangkat so ngara anŭ adi diŭ tejah. 16 Ngara di ka yŭn Balaam ka nggen di ayŭh pinganang so Balak: “Turung dŭhnyah bada tadŭ kayuh matŭn kuu mandŭg ka yŭn ku! 17 Aku re nggen di kuu bagŭ upah ka ndai tadŭ kayuh adi kuu mite. Turung mandŭg ka mangu bara daya anŭ yŭn ku.” 18 Pak Balaam nam, “Sunggu kambŭi Balak nggen di aku sopŭrŭg pirak ngga mas adi darŭm istana-i, aku dŭh bisa nyibireu pesan TUHAN adi Tapa ku, pasar har adi siabo sŭ bait kani. 19 Pak turung nyirŭmŭn digiti, nimun ngara anŭ adi bŭkŭn, isa aku bisa puan nang agi puan kah mating kayuh adi TUHAN an kidaan di aku.” 20 Ngarŭm anŭ Tapa mandŭg ka yŭn Balaam ka nang, “Kambŭi bara daya anŭ mbŭh mandŭg an mite kuu tunda adŭp-i, sidia adŭp mu ka di, pak ndai anŭ adi Aku bada kuu ndai adŭ.” 21 Jadi isan isan andu jawa ndi Balaam na tapas-pinyiguru di tunduh kaldi-i ka matak samah bara pinguru daya Moab. 22 Tapa mbŭh tuas nang Balaam sah di, ka darŭm Balaam panu nunggang kaldi-i, ayō duwŭh naan daya gaji-i, malaikat TUHAN mijog di aran tarang aran-i. 23 Kan kaldi anŭ kiris malaikat mijog di aran buang digen pedang, ayŭh biruit bu so aran ka di ka ŭmŭh. Balaam madŭs kaldi-i ka taban-i pari ka aran. 24 Komŭnŭ malaikat anŭ mijog di ateng aran di asah duwŭh teya anggor adi agi sindung batuh di barang parad. 25 Kan kaldi kiris malaikat anŭ, ayŭh sigen adŭp-i ka panu ngisi sindung ka ngites kaja Balaam. Balaam madŭs kaldi anŭ dinge. 26 Nganŭ malaikat di ka jawin, ka mijog di tarun adi sikidŭn buang mating aran ngga biruit ka bait ka tauh. 27 Kari ati, kan kaldi kiris malaikat anŭ, ayŭh guring adŭ. Balaam mbŭh raru tuas ka piguru madŭs kaldi ngga sikud-i. 28 Komŭnŭ TUHAN nggen kuasa di kaldi anŭ bada pandai minyu, ka-i nang di Balaam, “Ani mbŭh ku ndai di kaam? Mani kaam mbŭh pitaruh kari madŭs aku?” 29 Balaam nam, “Amai kuu mbŭh bada aku mun daya budo! Kambŭi aku agi pedang, taŭn muko aku siŭ kuu.” 30 Kaldi anŭ nam, “Dŭh kah aku ati kaldi anŭ adi ari mai nunggang tian ti? Mbŭh kah aku simuti ngga kaam dawŭ-i?” “Bŭn” ayŭh nam. 31 Komŭnŭ TUHAN bada Balaam kiris malaikat anŭ mijog diginŭ ngga pedang-i; ka Balaam nyipŭŭb di tana nyambah. 32 Malaikat anŭ siken, “Mani kuu mbŭh pitaruh kari madŭs kaldi mu mun anŭ? Aku mbŭh mandŭg di tarang aran mu, amai kuu taŭn dŭh patut ndai pimanu ati. 33 Kaldi mu kiris aku ka biruit pitaruh kari. Kambŭi ayŭh dŭh biruit, tatu Aku muko siŭ kuu ka tandah kaldi mu udip.” 34 Balaam nam, “Aku mbŭh bidosa. Aku dŭh puan kaam agi mijog di aran tarang aku; pak madin kambŭi kaam nang aku dŭh patut pijuu pimanu ati, aku re pari maad.” 35 Pak malaikat anŭ nang, “Panu adŭ ngga ngara, pak minyu nang anŭ adi aku bada kuu nang.” Jadi Balaam pijuu panu ngga ngara. 36 Kan Balak dingah Balaam agi mandŭg, ayŭh ruah di kambat ayŭh di Ar, kupo adi di pang Yang Arnon di baat tarun tana Moab. 37 Balak nang di ayŭh, “Mani kuu dŭh mandŭg sibungas aku bagan kuu? Kuu pikir aku dŭh tungang ngupah kuu ngga sukup kah?” 38 Balaam nam, “Dŭh kah aku agi mandŭg? Pak madin, ani kuasa ku? Kaŭs aku bisa nang anŭ adi Tapa bada aku nang.” 39 Jadi Balaam di ngga Balak ka kupo Huzoth, 40 di yŭn Balak simareh dudu sapi ngga dudu biri, ka nggen kada dagin-i di Balaam ngga bara pinguru adi agi sua ngga ayŭh. 41 Ngga isan isan andu jawa ndi Balak taban Balaam ngga di ka Bamoth Baal, di yŭn Balaam dapŭd kiris kada uruk bara daya Israel.

Pinyikiang 23

1 Ayŭh nang di Balak, “Pijog ju mija-sambah digiti yŭn ku, ka taban ka yŭn ku ju dari sapi ka ju dari biri.” 2 Balak ndai nimun adi mbŭh dog bada, ka ayŭh ngga Balaam nyadis ndi dari sapi ngga ndi dari biri di tunduh barang mija-sambah. 3 Komŭnŭ Balaam nang di Balak, “Mijog digiti sindŭk sadis adi kuu badang, atan aku di tingga re bidapŭd kah dŭh TUHAN ngga aku. Aku re kidaan di kuu ani bait ani adi Ayŭh pinandŭng di aku.” Jadi ayŭh di sadi-i ka tibung ndi sandah, 4 ka Tapa bidapŭd ngga ayŭh. Balaam nang di Ayŭh, “Aku mbŭh pijog ju mija-sambah ka nyadis ndi dari sapi ngga ndi dari biri di tunduh barang mija.” 5 TUHAN kidaan di Balaam kayuh adi patut-i nang, ka bada ayŭh pari ka yŭn Balak bada nggen pinganang-I di ayŭh. 6 Jadi ayŭh pari ka dapŭd Balak gibabŭ mijog sindŭk sadis adi-i badang, samah ngga bara pinguru daya Moab. 7 Balaam minyu pinganang binabi-i: “Balak adi raja daya Moab mbŭh taban akuso Syria, so darŭd tura ka timor. ‘Mandŭg minyu yŭn ku,’ ayŭh nang, ‘Mangu daya Israel.’ 8 Simuki aku bisa mangu kayuh adi Tapa dŭh mangu, bait minyu pasar pinyirusag kan TUHAN dŭh nang ani ani? 9 So tunduh batuh batuh adi bigatung aku tungang kiris ngara; aku tungang nyibatŭh ngara so dudu sandah. Ngara inŭh ndi bangsa adi udip sadi; ngara puan adŭp-i mbŭh dog nyiberkat rabis so bangsa bangsa bŭkŭn. 10 Sesang sesang daya Israel keya ka dabu; ngara mbŭh raru bagŭ ka dŭh batah dog mirang. Bada aku nŭbŭn pimudip ku nimun ndi so daya TUHAN; bada aku kabŭs ngga sanang nimun daya tŭnggŭn.” 11 Komŭnŭ Balak nang di Balaam, “Ani ati ndai mu di aku? Aku taban kuu kamati di mangu bara pinganyu ku, pak gŭt kuu nyiberkat ngara?” 12 Ayŭh nam, “Aku nang kayuh kaŭs-i kayuh adi TUHAN bada aku nang.” 13 Komŭnŭ Balak nang di Balaam, “Ja tunda aku di ka tarun bŭkŭn adi so mu bisa kiris kada daya Israel adŭ. Mangu ngara yŭn ku so nŭ.” 14 Ayŭh taban Balaam ngga di ka tana Zophim di tibung Darŭd Pisgah. Diginŭ ayŭh pijog gŭh jŭ mija-sambah, ka nyadis ndi dari sapi ka ndi dari biri di tunduh barang mija-sambah anŭ. 15 Balaam nang di Balak, “Mijog digiti sindŭk sadis badang mu, ka aku re di kamajeh bidapŭd ngga Tapa.” 16 Tapa bidapŭd ngga Balaam, ka kidaan di ayŭh kayuh adi patut-i nang, ka bada ayŭh pari ka yŭn Balak ka nggen pinganang-I di ayŭh. 17 Jadi ayŭh pari ka dapŭd Balak gibabŭ mijog sindŭk sadis badang-i, samah ngga bara pinguru daya Moab. Balak siken ani kayuh adi TUHAN mbŭh nang, 18 ka Balaam minyu pinganang binabi-i: “Mandŭg, Balak anak Zippor, ka dingah kayuh adi re ku nang. 19 Tapa dŭh manusia, adi minyu kadong; Ayŭh dŭh manusia adi an ngubah pikir-i. Ani bait ani adi Ayŭh bijanji, Ayŭh ndai; Ayŭh minyu, ka-i jadi. 20 Aku mbŭh dog ngajar bada nyiberkat, ka kan Tapa nyiberkat, aku dŭh bisa tarik pari berkat anŭ. 21 Aku mbŭh diŭ kiris pimudip Israel adi sundis andu, dŭh re dŭh bituah buang dŭh re dog pinyusah. TUHAN adi Tapa ngara agi ngga ngara; ngara ngaku Ayŭh anŭ Raja ngara. 22 Tapa mbŭh taban ngara ruah so Egypt; Ayŭh birawan yŭn ngara keya ka dari sapi tarun. 23 Mating uri karŭm, mating pingandai siher, adi bisa dog pakai ngga rawan bangsa Israel. Madin daya re nang pasar Israel, ‘Tingga kayuh adi Tapa mbŭh ndai!’ 24 Bangsa Israel mbŭh keya ka singah adi bake: ayŭh dŭh re rŭŭ ndŭg ka-i muko nyirigat ka man, ndŭg ka-i muko nok deya ngara adi-i muko siŭ.” 25 Komŭnŭ Balak nang di Balaam, “Kuu abah mangu daya Israel, pak piji ka nŭŭh dŭhnyah nyiberkat ngara!” 26 Balaam nam, “Dŭh kah aku muko kidaan di kuu nang aku dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN kidaan di aku?” 27 Balak nang, “Ja tunda aku, ka aku re taban kuu ka tarun adi bŭkŭn. Kadŭ Tapa re an bada kuu mangu ngara yŭn ku so nŭ.” 28 Jadi ayŭh taban Balaam ka tibung Darŭd Peor adi nura tarun tana-pajam. 29 Balaam nang di ayŭh, “Pijog ju mija-sambah digiti yŭn ku, ka taban yŭn ku ju dari sapi ka ju dari biri.” 30 Balak ndai nimun adi mbŭh dog bada ka nyadis ndi dari sapi ka ndi dari biri di barang mija-sambah anŭ.

Pinyikiang 24

1 Jadi madin Balaam mbŭh puan nang TUHAN taŭn raan ayŭh nyiberkat daya Israel, ngapŭi ayŭh dŭh tia di jiroh pinyipuan jang, nimun dawŭ-i. Ayŭh bigiring nura tarun tana-pajam 2 ka kiris daya Israel bibari ka kutung adŭp ngara nanyam ka tibaran-asar. Roh Tapa nguasa ayŭh, 3 ka ayŭh minyu pinganang binabi-i: “Pinganang so Balaam anak Beor, pinganang daya anŭ adi tungang tirase tingga, 4 adi tungang dingah kayuh adi Tapa nang. Ngga batŭh adi bidarang aku kiris keya ka darŭm pŭmŭhkayuh so Tapa adi Bisa-pŭrŭg. 5 Bari daya Israel ramus, 6 Mun ated baris tŭngŭn kurma, puan kah teya di pang sungi, mun tŭngŭn gaharu adi TUHAN purun, puan kah tŭngŭn sedar di pang piin. 7 Ngara re dapŭd bagŭ piin ujen, ka purun bine-i di tana adi sadang bisa. Raja ngara re bās dŭ so Agag, ka pritah-i re mukap bayah. 8 Tapa taban ngara ruah so Egypt; Ayŭh birawan yŭn ngara keya ka dari sapi tarun. Ngara tŭrŭn pinganyu ngara, pirandŭk turang ngara, ka mata reja reja-panah ngara. 9 Bangsa Israel keya ka singah adi bake; kan-i bŭŭs, mating daya birani kies-i. Asi asi adi nyiberkat Israel re dog nyiberkat, ka asi asi adi mangu Israel re dog mangu.” 10 Darŭm tuas-i Balak nyiriang pupung-i, ka nang di Balaam, “Aku bagan kuu bada mangu pinganyu ku, pak gŭt kuu mbŭh pitaruh kari nyiberkat ngara. 11 Madin maad adŭ nŭh! Aku bijanji an ngupah kuu, pak TUHAN mbŭh kinarang kuu so dapŭd upah anŭ.” 12 Balaam nam, “Aku muko kidaan di pinyisung adi pait mu ka aku nang 13 kambŭi kuu nggen di aku sopŭrŭg mas ngga pirak di darŭm Istana bait kani, aku dŭh bisa nyibireu pesan TUHAN ka ndai tadŭ kayuh so ka pinyiraan adŭp ku. Kaŭs aku bisa nang anŭ adi TUHAN bada aku nang.” 14 Balaam nang di Balak, “Madin aku pari ka daya adŭp ku. Pak diŭ so aku panu, aku bakan kuu di kayuh adi re daya Israel ndai di tunduh daya mu darŭm tipuh adi re mandŭg.” 15 Komŭnŭ ayŭh minyu pinganang binabi-i: “Pinganang Balaam anak Beor, pinganang daya anŭ adi tungang tirase tingga, 16 adi tungang dingah kayuh adi Tapa nangka trima pinyipuan adi mandŭg so Ayŭh adi Sambu Sopŭrŭg. Ngga batŭh adi bidarang aku kiris keya ka darŭm pŭmŭhkayuh so Tapa adi Bisa-pŭrŭg. 17 Aku tingga tipuh adi re mandŭg, ka aku kiris bangsa daya Israel. Ndi naan raja, keya ka bitang adi nyirinyak, re makat so bangsa anŭ. Keya ka suat bitang ayŭh re mandŭg so Israel. Ayŭh re pirandŭk bara pinguru Moabka ngarah sopŭrŭg daya Seth adi miruap ka ganas. 18 Ayŭh re ngarah pinganyu-i di Edomka bada tarun tana ngara jadi bisaka-i, sitadŭn Israel pijuu pimanang-i. 19 Bangsa Israel re bidigang di tunduh ngaraka pirarap ngara adi gibabŭ udip.” 20 Komŭnŭ keya ka darŭm pŭmŭh Balaam kiris daya Amalek, ka minyu pinganang-binabi ati: “Amalek inŭh daya adi bake dŭ so sopŭrŭg bangsa, pak pinŭbŭn-i re rarap adu adu.” 21 Ka keya ka darŭm pŭmŭh ayŭh kiris daya Ken, ka minyu pinganang-binabi ati: “Tarun adi yŭn ngan rŭŭ agi pagŭng, pagŭng keya ka sarin adi dog ndai di sandah batuh, 22 pak angān daya Ken re dog piraburkan angān dog nakap daya Assyria.” 23 Balaam minyu pinganang-binabi ati: “Asi dudu daya anŭ adi tikuruk di tura ka utara? 24 Bara pinyerang re birayar so Cyprus; ngara re ngarah Assyria ngga Eber, pak ngara, gŭh, re rarap adu adu.” 25 Komŭnŭ Balaam sidia adŭp-i ka mari ka arŭn adŭp-i, ka Balak mari gŭh.

Pinyikiang 25

1 Kan bara daya Israel mbŭh pijog bari ngara di gadung Rubān Acacia, bara dari ngara mbŭh piguru ndai pingandai kais ngga bara dayung daya Moab adi agi diginŭ. 2 Bara dayung anŭ bagan ngara ka gawai sadis adi yŭn tapa daya Moab dog nyambah. Daya daya Israel sua man pinguman ngara ka sua nyambah tapa 3 Baal di Peor. Jadi TUHAN mbŭh baji di ngara, 4 ka nang di Moses, “Tambit sopŭrŭg pinguru Israel ka siŭ ngara darŭm jawa sandu, ka komŭnŭ Aku re dŭh tia baji di bara daya.” 5 Moses nang di bara akim anŭ, “Barang naan angān an siŭ barang naan daya di tibaran-asar ngan adi mbŭh nyambah Baal di Peor.” 6 Ndi naan so daya Israel taban dayung daya Midian ngga mŭrŭt bari adŭp-i ka mbŭh giranan dog kiris Moses ngga sopŭrŭg daya Israel, atan ngara gibabŭ ngurid di tiban Bari TUHAN. 7 Kan Phinehas, anak dari Eleazar ka sukuh Aaron adi mbŭh jadi imam, kiris kayuh anŭ, ayŭh makat ka bu tingge uruk daya bagŭ. Ayŭh tambit ndi jarok, 8 tunda dari ngga dayung anŭ ka darŭm bari ka tabŭk so-duwŭh ngara anŭ ngga jarok. Simŭnŭ inŭh sesak-andam adi pirabur daya Israel dog pirŭŭ, 9 pak mbŭh agi 24, 000 naan daya kabŭs bada-i. 10 TUHAN nang di Moses, 11 “Sabab kayuh adi Phinehas mbŭh ndai, Aku dŭh tia baji di daya Israel. Ayŭh dŭh raan tandah daya nyambah tapa adi bŭkŭn adŭ-i Aku, anŭ sabab Aku dŭh pirabur ngara darŭm baji Ku. 12 Jadi kidaan di Phinehas nang Aku ndai simanya ngga ayŭh adi re adu adu dog ingat. 13 Ayŭh ngga bara sesang-i re adu adu jadi imam, amai ayŭh dŭh an tandah Israel nyambah tapa adi bŭkŭn so Aku, buang mbŭh ndai aran yŭn pingapun dosa bara daya.” 14 Dŭn dari daya Israel anŭ adi dog siŭ ngga dayung daya Midian inŭh Zimri anak dari Salu, adi pingubak rawang darŭm tibaran-asar Simeon. 15 Dŭn dayung anŭ inŭh Cozbi. Zur, sama-i, inŭh pingubak ndi tibaran so manak daya Midian. 16 TUHAN pesan Moses, 17 “Nyerang daya Midian ka siŭ sopŭrŭg ngara, 18 amai arap adi ngara ndai di angān kan ngara nipu angān di Peor, ka sabab Cozbi, adi dog siŭ di tipuh sesak-andam anŭ di Peor.”

Pinyikiang 26

1 Ripas sesak-andam anŭ TUHAN nang di Moses ngga Eleazar anak dari Aaron, 2 “Ndai pimirang nanyam ka rawang yŭn sopŭrŭg daya Israel, yŭn sopŭrŭg dari adi umbur duwŭh puru sawa bait adi tuuh so anŭ adi tungang jadi soldadu.” 3-4 Moses ngga Eleazar tunda pinganang TUHAN ka nguruk sopŭrŭg dari adi umbur duwŭh puru ngga ka sambu. Ngara tikuruk di rabak Moab di pah mandi Yang Jordan bistatang ngga Jericho. Ngara ati inŭh daya daya Israel adi mbŭh ruah so Egypt: 5 Tibaran-asar Reuben (Reuben inŭh anak pinuai dari Jacob): bara manak Hanoch, Pallu, 6 Hezron ngga Carmi. 7 Kiang bara manak anŭ agi 43, 730 naan dari. 8 Bara sesang Pallu inŭh Eliab, 9 ngga bara anak dari-i Nemuel, Dathan ka Abiram. (Dathan ngga Abiram inŭh dog mien sopŭrŭg daya Israel. Ngara rawan ngamun Moses ngga Aaron, ka tunda bara pinunda Korah kan ngara rawan TUHAN. 10 Tana tipire ka tŭrŭn ngara, ka ngara kabŭs samah ngga Korah ngga bara pinunda-i kan apui badang 250 naan ngara adi dari. Kayuh anŭ mbŭh jadi pinyibakan yŭn daya bagŭ. 11 Pak bara anak dari Korah dŭh dog siŭ.) 12 Tibaran-asar Simeon: bara manak Nemuel, Jamin, Jachin, 13 Zerah, ka Shaul. 14 Kiang bara manak ati agi 22, 200 naan dari. 15 Tibaran-asar Gad: bara manak Zephon, Haggi, Shuni, 16 Ozni, Eri, 17 Arod, ka Areli. 18 Kiang bara manak ati agi 40, 500 naan dari. 19-21 Tibaran-asar Judah: bara manak Shelah, Perez, Zerah, Hezron, ka Hamul. (Duwŭh madis anak dari Judah, Er ngga Onan, mbŭh kabŭs di tarun tana Canaan.) 22 Kiang bara manak ati agi 76, 500 naan dari. 23 Tibaran-asar Issachar: bara manak Tola, Puah, 24 Jashub, ka Shimron. 25 Kiang bara manak ati agi 64, 300 naan dari. 26 Tibaran-asar Zebulun: bara manak Sered, Elon, ka Jahleel. 27 Kiang bara manak ati agi 60, 500 naan dari. 28 Tibaran-asar Joseph, adi sama duwŭh madis anak dari, Manasseh ngga Ephraim. 29 Tibaran-asar Manasseh. Machir anak dari Manasseh inŭh sama Gilead, ka bara manak ati tarik asar ngara so Gilead: 30 bara manak Iezer, Helek, 31 Asriel, Shechem, 32 Shemida, ka Hepher. 33 Zelophehad anak dari Hepher, dŭh biyŭn anak dari, pak bara anak dayung adŭ. Dŭn ngara inŭh Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, ka Tirzah. 34 Kiang bara manak ati agi 52, 700 naan dari. 35 Tibaran-asar Ephraim: bara manak Shuthelah, Becher, ngga Tahan. 36 Bara manak Eran tarik asar ngara so Shuthelah. 37 Kiang bara manak ati agi 32, 500 naan dari. Anŭ inŭh bara manak adi sesang Joseph. 38 Tibaran-asar Benjamin: bara manak Bela, Ashbel, Ahiram, 39 Shephupham, ngga Hupham. 40 Bara manak Ard ngga Naaman tarik asar ngara so Bela. 41 Kiang bara manak ati agi 45, 600 naan dari. 42 Tibaran-asar Dan: adi manak Shuham, 43 kiang ngara ati agi 64, 400 naan dari. 44 Tibaran-asar Asher: bara manak Imnah, Ishvi, ngga Beriah. 45 Bara manak Heber ngga Malchiel tarik asar ngara so Beriah. 46 Asher biyŭn ndi anak dayung dŭn Serah. 47 Kiang bara manak ati agi 53, 400 naan dari. 48 Tibaran-asar Naphtali: bara manak Jahzeel, Guni, 49 Jezer, ngga Shillem. 50 Prungun bara manak anŭ agi 45, 400 naan dari. 51 Jadi prungun bara dari daya Israel agi 601, 730 naan. 52 TUHAN nang di Moses, 53 “Kutung tarun tana yŭn barang tibaran-asar, nanyam ka kiang kudu naan darŭm ndi tibaran. 54-56 Kutung tana anŭ pakai dadu, ka nggen baga utung di tibaran adi baga, ka sŭ utung di tibaran adi sŭ.” 57 Tibaran-asar Levi inŭh bara manak Gershon, Kohath, ka Merari. 58 Bara sesang ngara yŭh gŭh bara anak manak Libni, Hebron, Mahli, Mushi, ka Korah. Kohath inŭh sama Amram, 59 adi tambit Jochebed anak dayung Levi ndu sawŭn, adi dog biranak di Egypt. Jochebed biranak yŭn Amram duwŭh madis anak dari, Aaron ngga Moses, ka ndi anak dayung dŭn Miriam. 60 Aaron biyŭn pat madis anak dari, Nadab, Abihu, Eleazar, ngga Ithamar. 61 Nadab ngga Abihu kabŭs kan ngara jugan apui adi dŭh kudus ka TUHAN. 62 Bara anak dari daya Levi adi umbur ndi buran ngga ka sambu, kiang ngara agi 23, 000 naan. Ngara dog mirang sidŭrŭ so bara daya Israel adi bŭkŭn, amai ngara dŭh dog nggen buat-rata di Israel. 63 Sopŭrŭg manak anŭ mbŭh dog mirang Moses ngga Eleazar di tika ngara ndai pimirang yŭn bara daya Israel di rabak Moab di pah mandi Yang Jordan bistatang ngga Jericho. 64 Ndi naan mating gŭh dari dŭm so sinadan ngara anŭ adi Moses ngga Aaron muko pibŭrŭt di sibungas pimirang adi dog ndai di tarun tana-pajam di Sinai. 65 TUHAN mbŭh nang sopŭrŭg ngara anŭ taŭn re kabŭs di tarun tana-pajam, adŭ-i Caleb anak dari Jephunneh ngga Joshua adi anak dari Nun adi babŭ udip.

Pinyikiang 27

1 Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, ka Tirzah inŭh bara anak dayung Zelophehad adi anak dari Hepher. Hepher anak dari Gilead, Gilead anak dari Machir, Machir anak dari Manasseh, Manasseh anak dari Joseph. 2 Ngara di ka mijog di sirung jawin Moses, imam Eleazar, bara pinguru, ka sopŭrŭg daya Israel di rawa Bari TUHAN ka nang, 3 “Sama ami kabŭs di tarun tana-pajam dŭh biyŭn anak dari. Ayŭh dŭh ndi so bara pinunda Korah, adi rawan TUHAN; ayŭh kabŭs sabab dosa adŭp-i. 4 Mani dŭn sama ami re manyap so Israel batur sitagar ayŭh dŭh biyŭn anak dari? Nggen di kieh utung di buat-rata samah ngga jurud madis sama ami.” 5 Moses taban har anŭ ka TUHAN, 6 ka TUHAN nang di ayŭh, 7 “kayuh adi bara anak dayung Zelophehad mite inŭh batur; nggen di ngara utung buat-rata nanyam patut nimun jurud madis sama ngara. Bisaka so sama ngara patut dog nggen di ngara. 8 Kidaan di bara daya Israel nang kan daya kabŭs dŭh biyŭn anak dari, anak-i adi dayung siŭn dapu buat rata-i. 9 Kambŭi ayŭh dŭh biyŭn anak dayung, jurud jurud dari-i siŭn dapu buat rata-i anŭ. 10 Kambŭi ayŭh dŭh biyŭn jurud jurud dari, jurud jurud dari sama-i siŭn dapu buat rata-i anŭ. 11 Kambŭi ayŭh dŭh biyŭn jurud jurud dari ka dŭh gŭh biyŭn tua tua ka samba samba adi dari, jurud jurud madis-i adi bŭkŭn adi siabo sindŭk siŭn dapu-i ka siŭn dapu-i keya ka buat-rata adŭp-i. Daya Israel an sita atur ati keya ka atur ukum-adat, nimun Aku, adi TUHAN, mbŭh pesan di kuu.” 12 TUHAN nang di Moses, “Di maad Darŭd Abarim ka nyirangga so nŭ tarun tana adi Aku re nggen di bara daya Israel. 13 Ripas kuu kiris-i, kuu re kabŭs nimun kaka mu Aaron, 14 amai so-duwŭh ngan ko rawan pesan Ku di tarun tana-pajam Zin. Di tika sopŭrŭg daya Israel mingungut rawan Aku di Meribah, kuu abah ngaku kuasa Ku adi kudus di sirung jawin ngara.” (Meribah inŭh ndi rubang piin di Kadesh di tarun tana-pajam Zin.) 15 Moses bidua, 16 “TUHAN Tapa, adi atak pimudip, aku mite Kaam tijuan ndi naan daya adi bisa nguru bara daya ati, 17 ka adi bisa mritah ngara di tika biperang, isa bara daya Israel Mai dŭh keya ka bara biri adi dŭh biyŭn pingingat.” 18 TUHAN nang di Moses, “Tambit Joshua anak Nun, daya adi pandai ndai kayuh, ka na so-duwŭh tangan mu di tunduh ubak-i. 19 Bada ayŭh mijog di sirung jawin imam Eleazar ka di sirung jawin sopŭrŭg daya Israel, ka diginŭ di sirung jawin sopŭrŭg ngara, kidaan nang ayŭh adi gati kuu. 20 Nggen di ayŭh kada kuasa mu, isa sopŭrŭg daya Israel dingah pinganang-i. 21 Ayŭh re bisangan di imam Eleazar adi puan pinyiraan Ku pakai urim ngga Thummim. Simŭnŭ inŭh Eleazar re ngatur Joshua ngga sopŭrŭg daya Israel, di tadŭ tadŭ gaya aran pimudip ngara.” 22 Moses ndai nimun TUHAN muko pesan di ayŭh. Ayŭh bada Joshua mijog di sirung jawin imam Eleazar ngga sopŭrŭg daya Israel. 23 Nimun TUHAN muko pesan, Moses na tangan-i di tunduh ubak Joshua ka kidaan di daya bagŭ nang ayŭh adi re gati adŭp-i.

Pinyikiang 28

1 TUHAN pesan Moses 2 da ngajar daya Israel ari jugan sadis pinguman adi pimunos asŭng TUHAN di tipuh adi mbŭh dog miratak. 3 Ati inŭh sadis sadis pinguman adi an dog jugan ka TUHAN: yŭn sadis badang adi barang andu, duwŭh anak dari biri adi mbŭh ndi sawa umbur-i, adi pidanah. 4 Jugan ndi ngga isan isan, ka jugan anŭ ndi ngga singumi andu, 5 barang pŭrŭng samah ngga 1 kilogram tibaduk adi bigaur ngga 1 lita inyo kanā adi siabo kana. 6 Anŭ inŭh sadis barang andu adi kubo dog badang, adi sibungas-i dog jugan di Darŭd Sinai ndu sadis pinguman; dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 7 Ndu sadis wain samah ngga sibungas biri, ren di mija-sambah 1 lita wain. 8 Ngga singumi andu jugan anak biri adi numbor duwŭh mun gaya sadis adi isan isan dog jugan, samah ngga sadis wain-i. Anŭ gŭh sadis pinguman adi pimunos asŭng TUHAN. 9 Di andu Sabbath jugan duwŭh anak dari biri adi ndi sawa umbur-i ka adi pidanah, 2 kilogram tibaduk bigaur ngga inyo kanā ndu sadis ruwang kayuh, ngga sadis wain. 10 Sadis badang anŭ an dog jugan barang andu Sabbath ngga nambah sadis adi barang andu samah ngga sadis wain. 11 Jugan sadis badang ka TUHAN barang puun buran: duwŭh anak dari sapi, ndi dari biri, ju anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 12 Ndu sadis tibaduk, jugan tibaduk adi bigaur ngga inyo kanā: samah ngga barang dari sapi, 3 kilogram tibaduk; samah ngga dari biri, 4 kilogram tibaduk; 13 ka samah ngga barang pŭrŭng anak biri, 1 kilogram tibaduk. Sadis sadis badang anŭ inŭh sadis pinguman, ka dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 14 Sadis wain adi mbŭh dog ngŭtŭ an 2 lita ngga barang pŭrŭng dari sapi; 1 lita sitangah ngga ndi dari biri; 1 lita ngga barang pŭrŭng anak dari biri. Anŭ inŭh atur-adat yŭn sadis badang yŭn andu adi sibungas darŭm barang buran sitŭkŭd sawa. 15 Ngga nambah sadis adi dog jugan barang andu adi samah ngga sadis wain, jugan ndi dari kambing ndu sadis taran dosa. 16 Gawai Paska adi ngga kibās TUHAN siŭn dog sita ngga andu adi simŭng-pat darŭm sibungas buran. 17 Ngga andu adi simŭng-rimŭh gawai adat piguru ka sitadŭn ju andu darŭm gawai anŭ, ruti adi dog ndai dŭh ngga ragi adŭ siŭn dog man. 18 Ngga sibungas andu gawai anŭ angān an tikuruk simayang, ka mating kraja siŭn dog ndai. 19 Jugan sadis badang ndu sadis pinguman ka TUHAN: duwŭh dari sapi adi gi-mara, ndi dari biri, ka ju anak dari biri adi mbŭh ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 20 Jugan sadis tibaduk nanyam adi mbŭh dog ngŭtŭ: 3 kilogram tibaduk adi mbŭh dog gaur ngga inyo kanā samah ngga barang pŭrŭng sapi, 2 kilogram tibaduk samah ngga dari biri, 21 ka 1 kilogram tibaduk samah ngga barang pŭrŭng anak biri. 22 Jugan gŭh 1 dari kambing ndu sadis taran dosa, ka simŭnŭ meh pimanu adat pibisig yŭn daya bagŭ. 23 Jugan sopŭrŭg anŭ ngga nambah sadis badang adi dog ndai barang isan isan. 24 Simŭnŭ gŭh, sitian ju andu jugan ka TUHAN sadis pinguman adi dagŭn-i pimunos asŭng-I. Jugan-i ngga nambah sadis badang ngga sadis wain adi ari dog ndai barang isan isan. 25 Tikuruk simayang di andu adi ju, ka dŭhnyah ndai tadŭ mun kraja. 26 Ngga sibungas andu Gawai Pingatŭm, di tika angān jugan sadis gandom bauh ka TUHAN, angān an tikuruk simayang, ka dŭhnyah ndai tadŭ mun kraja. 27 Jugan sadis badang adi dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN: duwŭh dari sapi adi gi-mara, ndi dari biri, ka ju anak dari biri adi mbŭh ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 28 Jugan sadis tibaduk nanyam adi mbŭh dog ngŭtŭ: 3 kilogram tibaduk adi mbŭh dog gaur ngga inyo kanā samah ngga barang pŭrŭng sapi, 2 kilogram tibaduk samah ngga dari biri, 29 ka 1 kilogram tibaduk samah ngga barang pŭrŭng anak biri. 30 Jugan gŭh 1 dari kambing ndu sadis taran dosa, ka simŭnŭ meh pimanu adat pibisig yŭn daya bagŭ. 31 Jugan sopŭrŭg anŭ ngga sadis wain, ngga nambah sadis badang samah ngga sadis ruwang kayuh adi ari dog ndai barang andu.

Pinyikiang 29

1 Ngga sibungas andu darŭm buran adi ju, angān an mandŭg tikuruk simayang, ka dŭh siŭn nyiraja. Di andu anŭ trompet an dog mambak. 2 Jugan sadis badang ka TUHAN, adi dagŭn-i pimunos asŭng-I: ndi dari sapi adi gi-mara, ndi dari biri, ka ju anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 3 Jugan sadis tibaduk nanyam adi mbŭh dog ngŭtŭ: 3 kilogram tibaduk bigaur ngga inyo kanā samah ngga dari sapi. 2 kilogram tibaduk ngga dari biri, 4 ka 1 kilogram ngga barang pŭrŭng anak biri. 5 Jugan gŭh ndi dari kambing ndu sadis taran dosa; simŭnŭ meh pimanu adat pibisig yŭn daya bagŭ. 6 Jugan anŭ ngga nambah sadis badang adi ari dog ndai di sibungas andu darŭm buran samah ngga sadis ruwang kayuh, ngga sadis badang adi dog ndai barang andu samah ngga sadis ruwang kayuh ngga sadis wain. Dudu sadis pinguman ati inŭh adi dagŭn-i pimunos asŭng TUHAN. 7 Tikuruk simayang ngga andu adi simŭng darŭm buran adi ju. Dŭhnyah man, ka dŭhnyah gŭh nyiraja. 8 Jugan sadis badang ka TUHAN, adi dagŭn-i pimunos asŭng-I: ndi dari sapi adi gi-mara, ndi dari biri, ka ju anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 9 Jugan sadis tibaduk nanyam adi dog ngŭtŭ: 3 kilogram tibaduk adi bigaur ngga inyo kanā, samah ngga dari sapi, 2 kilogram tibaduk samah ngga dari biri, 10 ngga 1 kilogram tibaduk samah ngga barang pŭrŭng anak dari biri anŭ. 11 Jugan gŭh ndi dari kambing ndu sadis taran dosa, ngga nambah kambing adi dog jugan di adat pibisig yŭn daya bagŭ, ngga sadis badang adi ari dog ndai barang isan isan samah ngga sadis ruwang kayuh ngga sadis wain. 12 Tikuruk simayang ngga andu adi simŭng-rimŭh darŭm buran adi ju. Sita gawai anŭ ngga kibās TUHAN sitian ju andu ka dŭhnyah nyiraja. 13 Di sibungas andu anŭ jugan sadis pinguman ka TUHAN, adi dagŭn-i pimunos asŭng-I: simŭng-taruh sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 14 Jugan sadis tibaduk nanyam adi mbŭh dog ngŭtŭ: 3 kilogram tibaduk adi bigaur ngga inyo kanā samah ngga barang dari sapi, 2 kilogram tibaduk samah ngga barang dari biri, 15 ngga 1 kilogram tibaduk samah ngga barang pŭrŭng anak biri, samŭn sadis wain nanyam adi mbŭh dog miratak. 16 Jugan gŭh ndi dari kambing ndu sadis taran dosa. Jugan sadis sadis anŭ ngga nambah sadis badang adi dog ndai barang isan isan samah ngga sadis ruwang kayuh ngga sadis wain. 17 Di andu adi duwŭh jugan simŭng-duwŭh dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 18-19 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 20 Di andu adi taruh jugan simŭng-ndi dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 21-22 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 23 Di andu adi pat, jugan simŭng dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 24-25 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 26 Di andu adi rimŭh jugan prii dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ka simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 27-28 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 29 Di andu adi nŭm jugan mai dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 30-31 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 32 Di andu adi ju jugan ju dari sapi adi gi-mara, duwŭh dari biri, ngga simŭng-pat anak dari biri adi ndi sawa umbur; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 33-34 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 35 Ngga andu adi mai tikuruk simayang ka dŭhnyah nyiraja. 36 Jugan sadis badang ndu sadis pinguman ka TUHAN, adi dagŭn-i pimunos asŭng-I: ndi dari sapi adi gi-mara, ndi dari biri, ngga ju anak dari biri adi ndi sawa umbur-i; sopŭrŭg-i an adi pidanah. 37-38 Jugan sadis sadis anŭ samah ngga sopŭrŭg sadis adi bŭkŭn adi mbŭh dog miratak yŭn andu adi sibungas-i. 39 Anŭ inŭh atur-adat jeja ka sadis badang, sadis ruwang kayuh, sadis wain, ka sadis bidingan adi angān patut jugan ka TUHAN di tipuh gawai gawai adi mbŭh dog ngŭtŭ. Sopŭrŭg anŭ inŭh ngga nambah sadis adi angān jugan ngga pijadi payu, puan kah ndu sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp. 40 Jadi Moses kidaan di daya Israel sopŭrŭg kayuh adi TUHAN muko pesan di ayŭh.

Pinyikiang 30

1 Moses nggen atur ati di bara pinguru tibaran-asar Israel. 2 Kan daya bipayu an nggen kayuh di TUHAN puan kah bipayu pijo adŭp-i so ndi masam kayuh, ayŭh dŭh siŭn kadong janji-i, pak dŭh siŭn dŭh ndai nanyam adi muko-i nang. 3 Kambŭi ndi naan dayung adi gi-mara adi gibabŭ udip rŭŭ di ramin sama-i, bipayu an nggen kayuh di TUHAN puan kah bipayu pijo adŭp-i so ndi masam kayuh, 4 ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg-i nanyam payu puan kah nanyam janji-i kambŭi sama-i puan ayŭh agi ndai simŭnŭ ka dŭh gŭh kijaman. 5 Pak kambŭi sama-i kijaman ayŭh sita payu anŭ kan ayŭh puan, dayung anŭ bisa dŭhsah sita-i. TUHAN re apun ayŭh, amai sama-i abah bada ayŭh sita-i. 6 Kambŭi dayung adi dŭh banan agi bipayu, singaja puan kah nyimau, puan kah bijanji pijo adŭp-i so ndi masam kayuh, komŭnŭ ka-i banan 7 dayung anŭ dŭh siŭn dŭh ndai nimun adi ayŭh mbŭh bipayu puan kah mbŭh bijanji kambŭi banŭh-i puan ayŭh agi ndai simŭnŭ ka dŭh gŭh kijaman. 8 Pak kambŭi banŭh dayung anŭ kijaman ayŭh pijadi payu-i kan ayŭh puan, dayung anŭ bisa dŭhsah sita-i. TUHAN re apun ayŭh. 9 Dayung uban, puan kah adi mbŭh birakang ngga banŭh-i dŭh siŭn dŭh sita payu-i puan kah janji-i adi pijo adŭp-i so ndi masam kayuh. 10 Kambŭi dayung adi mbŭh banan bipayu puan kah bijanji pijo adŭp-i so ndi masam kayuh, 11 ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg-i adi ayŭh bipayu re ndai puan kah bijanji re ndai, kambŭi banŭh-i dŭh kijaman kan ayŭh puan. 12 Pak kambŭi banŭh-i kijaman ayŭh sita payu-i kan ayŭh puan, ayŭh bisa dŭhsah sita-i. TUHAN re apun ayŭh, amai banŭh-i kijaman ayŭh sita-i. 13 Banŭh-i biyŭn hak natu bait kadi tadŭ tadŭ payu puan kah janji adi ayŭh ndai. 14 Pak kambŭi banŭh-i dŭh kijaman, di andu ayŭh puan, dayung anŭ dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg-i nanyam adi mbŭh-i bipayu puan kah bijanji. Banŭh-i mbŭh natu payu anŭ darŭm-i dŭh kijaman di andu ayŭh puan. 15 Pak kambŭi banŭh-i kadi payu anŭ sundis andu, banŭh-i re dapu tanggong kan payu anŭ dŭh dog sita. 16 Anŭ inŭh atur-adat adi TUHAN mbŭh nggen di Moses jeja ka payu adi dog ndai dayung adi dŭh banan adi udip rŭŭ di ramin sama-i, puan kah dog ndai dayung adi mbŭh banan.

Pinyikiang 31

1 TUHAN nang di Moses, 2 “Kuu re kabŭs, pak kuu an diŭ ngukum bara daya Midian amai kayuh adi ngara ko ndai di daya Israel.” 3 Jadi Moses nang di daya bagŭ, “Sidia adŭp ngan yŭn biperang, isa angān bisa nyerang daya Midian ka ngukum ngara amai kayuh adi ngara ko ndai di TUHAN. 4 So barang tibaran-asar Israel pait siribu naan dari bada biperang.” 5 Jadi siribu naan dari mbŭh dog mien so barang tibaran-asar, ngga prungun simŭng-duwŭh ribu naan dari mbŭh sidia yŭn biperang. 6 Moses bada ngara matak biperang di ribo kuasa Phinehas adi anak dari imam Eleazar, adi taban kayuh kayuh kudus so Bari TUHAN samŭn trompet trompet yŭn pakai di tika biperang. 7 Ngara nyerang daya Midian, nimun TUHAN ko pesan di Moses, ka siŭ sopŭrŭg adi dari, 8 samŭn rimŭh naan raja daya Midian: Evi, Rekem, Zur, Hur, ka Reba. Ngara siŭ gŭh Balaam anak dari Beor. 9 Daya Israel nakap bara dayung daya Midian samŭn bara anak-sŭ, tambit sapi sapi ngga biri biri ngara, sirapas sopŭrŭg pinyikaya ngara, 10 ka sigot sopŭrŭg kupo samŭn bari ngara. 11 Ngara taban ngga bu sopŭrŭg kayuh adi mbŭh ngara sirapas, daya daya-takap samŭn dāng dāng, 12 ka taban-i ka yŭn Moses, imam Eleazar ngga sopŭrŭg daya Israel adi agi di tarun yŭn bibari di rabak Moab di pah mandi Yang Jordan, bistatang ngga Jericho. 13 Moses, Eleazar, ngga sopŭrŭg pinguru daya Israel adi bŭkŭn ruah so tarun yŭn bibari di bidapŭd ngga bara soldadu. 14 Moses rasu tuas di bara pingubak, pingibās soldadu, ka bara soldadu, adi mbŭh mari ko biperang. 15 Ayŭh siken ngara, “Mani angān dŭh siŭ sopŭrŭg dayung ati? 16 Ingat ngan, bara dayung inŭh adi tunda ajar Balaam di Beor adi bada daya Israel dŭh tŭtŭd di TUHAN. Anŭ inŭh adi taban sesak-andam ka bara daya TUHAN. 17 Jadi madin siŭ sopŭrŭg anak dari samŭn bara dayung adi dŭh tia tibŭn, 18 pak tambit yŭn adŭp ngan sopŭrŭg dayung tibŭn, bait-i anak dayung puan kah adi mbŭh sadang banan. 19 Jadi madin angān adi mbŭh siŭ daya bait adi mbŭh tama tadang dŭh siŭn dŭh rŭŭ di sapa tarun yŭn bibari sitŭkŭd ju andu. Di andu adi taruh ka di andu adi ju pibisig adŭp ngan samŭn bara dayung adi angān mbŭh nakap. 20 Angān dŭh siŭn dŭh gŭh pibisig barang piraka ngga sopŭrŭg kayuh adi dog ndai so birurang, so buruh kambing, puan kah so kayuh.” 21 Imam Eleazar nang di bara dari adi mbŭh mari biperang, “Ati inŭh atur-adat adi TUHAN mbŭh nggen di Moses. 22-23 Kayuh kayuh adi dŭh re dog badang mun mas, pirak, timaga, basi, tin, puan kah timah, an dog ngasap ngga apui ngga pibisig-i. Sopŭrŭg adi bŭkŭn an dog pibisig ngga piin adat pibisig. 24 Di andu adi ju angān dŭh siŭn dŭh ngu piraka ngan; simŭnŭ angān jadi bisig nanyam ka adat ka bisa mŭrŭt ka tarun yŭn bibari.” 25 TUHAN nang di Moses. 26 “Kuu ngga Eleazar, samŭn bara pinguru daya Israel adi bŭkŭn, an ngitong sopŭrŭg kayuh adi ko dog sirapas, samŭn bara daya-takap ka dāng dāng. 27 Kutung nyinuwŭh sopŭrŭg-i, ndi utung yŭn bara soldadu ka ndi utung yŭn bara daya Israel adi bŭkŭn. 28 So utung adi bara soldadu dapu, tambit yŭn suke ka TUHAN ndi naan so rimŭh ratus naan daya-takap, ka simŭnŭ gŭh ngga sapi, kaldi, biri, ka kambing. 29 Nggen-i ka Imam Eleazar ndu pinganggen adi grua ka TUHAN. 30 So utung adi bara daya Israel adi bŭkŭn dapu, tambit yŭn TUHAN ndi naan so barang rimŭh puru naan daya-takap, ka simŭnŭ gŭh ngga sapi, kaldi, biri, ka kambing. Nggen-i di bara daya Levi adi sita Bari TUHAN.” 31 Moses ngga Eleazar ndai nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses. 32-35 Ati inŭh susud kayuh adi mbŭh dog sirapas bara soldadu, ngga nambah anŭ adi ngara mbŭh tambit: 675, 000 biri ngga kambing, 72, 000 sapi, 61, 000 kaldi, ka 32, 000 dayung tibŭn. 36-40 Sitangah utung bara soldadu inŭh 337, 500 biri ngga kambing, so anŭ 675 ndu suke ka TUHAN; 36, 000 sapi yŭn bara soldadu, so anŭ 72 ndu suke ka TUHAN; 30, 500 kaldi yŭn bara soldadu, so anŭ 61 ndu suke ka TUHAN; ka 16, 000 bara dayung tibŭn yŭn bara soldadu, so anŭ 32 ndu suke ka TUHAN. 41 Jadi Moses nggen di Eleazar suke anŭ ndu pinganggen adi grua ka TUHAN, nimun adi TUHAN ko pesan. 42-46 Utung yŭn bara daya Israel brimun ngga tung bara soldadu: 337, 500 biri ngga kambing, 36, 000 sapi, 30, 500 kaldi, ka 16, 000 naan dayung tibŭn. 47 So utung ati Moses tambit ndi so barang rimŭh puru naan daya-takap ngga dāng, ka nimun TUHAN ko pesan, nggen-i ka bara daya Levi adi sita Bari TUHAN. 48 Komŭnŭ bara pingubak adi ko nguasa bara soldadu di ka yŭn Moses 49 ka nang, “Tuan, kieh mbŭh ngitong bara soldadu di ribo ami, ka ndi naan mating gŭh manyap. 50 Jadi kieh taban pimakai mas, garang tangan, garang kaja, sisin, sigating, ka kukong adi kieh ko sirapas. Kieh jugan-i ka TUHAN ndu pinyibayar yŭn asŭng ami, isa TUHAN grindung kieh.” 51 Moses ngga Eleazar kambat mas anŭ, adi mbŭh sopŭrŭg-i pimakai mas. 52 Prungun pinganggen so bara pingubak soldadu agi rabis 200 kilogram. 53 Ngara adi dŭh pingubak nyikŭn tung ngara kayuh sirapas. 54 Jadi Moses ngga Eleazar taban mas anŭ ka Bari TUHAN, isa TUHAN grindung daya Israel.

Pinyikiang 32

1 Tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad biyŭn bagŭ dāng kudip. Kan ngara kiris tarun tana Jazer ngga Gilead raru kana yŭn kudip dāng, 2 ngara di ka yŭn Moses, Eleazar, ka pinguru pinguru daya Israel adi bŭkŭn ka nang, 3-4 “Tarun tana adi TUHAN turung bara daya Israel ngisi, mun kupo kupo Ataroth, Dibon, Jazer, Nimrah, Heshbon, Elealeh, Sibmah, Nebo, ka Beon, inŭh tarun tana adi kana yŭn kudip dāng, ka kieh gŭh biyŭn bagŭ dāng kudip. 5 Turung nggen di kieh tarun tana anŭ ndu utung rata ami, ka dŭhnyah bada kieh mutas Yang Jordan ka rŭŭ dijeh.” 6 Moses nam, “Angān raan rŭŭ digiti sitadŭn bara daya Israel adi bŭkŭn matak di biperang kah? 7 Birani angān suba an kijaman daya Israel mutas Yang Jordan di ka tarun tana adi TUHAN mbŭh nggen di ngara? 8 Anŭ inŭh kayuh adi bara sama ngan ndai di tika aku pait ngara so Kadesh Barnea da di pirasa tarun tana anŭ. 9 Ngara panu jeh ndŭg Rubān Eshcol ka kiris tarun tana anŭ; pak kan ngara pari, ngara kijaman bara daya Israel mŭrŭt tarun tana anŭ adi TUHAN mbŭh nggen di ngara. 10 TUHAN baji andu anŭ ka rasu bijanji: 11 ‘Aku bipayu, amai ngara dŭh tŭtŭd di Aku, mating so ngara bara dari adi duwŭh puru sawa umbur-i bait adi tuuh so anŭ adi ruah so Egypt re mŭrŭt tarun tana adi Aku ko bijanji an nggen di Abraham, Isaac, ka Jacob.’ 12 Sopŭrŭg ngara, adŭ-i Caleb anak Jephunneh adi daya Keniz ngga Joshua anak Nun; ngara duwŭh babŭ tŭtŭd di TUHAN. 13 TUHAN baji di ngara anŭ ka bada ngara bigandon di tarun tana-pajam sitŭkŭd pat puru sawa ndŭg ka turap anŭ adi bada asŭng-I dŭh munos mbŭh abo kabŭs. 14 Ka madin angān mbŭh mun bara sama ngan, turap daya bidosa adi bauh adi re taban baji TUHAN ka daya Israel dinge. 15 Kambŭi angān bara daya Reuben ngga daya Gad dŭh tŭtŭd di Ayŭh madin, Ayŭh re tagan dinge bara daya Israel di tarun tana-pajam, ka angān meh adi re dapu tanggong di pinyirusag adi re nyatŭk ngara.” 16 Ngara tudu Moses ka nang, “Diŭ so kayuh bŭkŭn bada kieh ndai buwang batuh yŭn biri biri ami ka kupo kupo adi bikuta yŭn bara sawŭn ngga anak anak ami. 17 Komŭnŭ kieh re sidia sua matak ngga bara daya Israel adi bŭkŭn di biperang ndŭg ka mbŭh natu ngara dapŭd tana adi re ngara dapu anŭ. Darŭm simŭnŭ, bara anak ngga bara sawŭn ami bisa rŭŭ digiti darŭm kupo kupo adi bikuta, siramat so daya tarun tana ati. 18 Kieh dŭh re mari ndŭg ka sopŭrŭg daya Israel mbŭh batur dapu tarun tana anŭ adi mbŭh dog nitah yŭn ngara. 19 Kieh dŭh re sua dapu tana ngara adi di pah mandi Yang Jordan, amai kieh mbŭh kambat jami utung digiti di timor Yang Jordan.” 20 Moses nam, “Kambŭi angān sawŭ re ndai simŭnŭ, madin digiti di sirung jawin TUHAN sidia meh adŭp ngan yŭn matak di biperang. 21 Sopŭrŭg ngara adi dapŭd biperang an mutas Yang Jordan, ka di ribo kuasa TUHAN ngara siŭn nyerang pinganyu ami ndŭg ka TUHAN mbŭh ngarah ngara 22 ka tambit tarun tana anŭ. Ripas anŭ, angān bisa mari, sabab simŭnŭ angān re pijadi kayuh adi angān patut ndai di sirung jawin TUHAN ka di bara daya Israel adi bŭkŭn. Komŭnŭ TUHAN re natu nang tarun tana ati di tura ka timor Jordan sawŭ mbŭh tung jangān. 23 Pak kambŭi angān dŭh ndai simŭnŭ, ingat meh angān mbŭh bidosa rawan TUHAN. Ingat gŭh, angān re dog ukum amai dosa ngan anŭ. 24 Pijog meh kupo kupo ngan samŭn buwang buwang yŭn biri biri ngan, pak ndai anŭ adi angān mbŭh bijanji re ndai!” 25 Bara daya Gad ngga bara daya Reuben nang, “Tuan, kieh re ndai nimun adi pesan mai. 26 Bara anak sawŭn ami ngga sapi ka biri ami re babŭ digiti di kupo kupo Gilead. 27 Pak sopŭrŭg ami mbŭh sidia yŭn re biperang di ribo pritah TUHAN. Kieh re mutas Yang Jordan ka biperang, nimun adi muko mai nang.” 28 Jadi Moses nggen pesan ati di Eleazar, Joshua, ka di bara pinguru Israel adi bŭkŭn: 29 “Kambŭi bara daya Gad ngga bara daya Reuben mutas Yang Jordan sidia yŭn re biperang nimun adi mbŭh TUHAN pesan ka kambŭi ngga pinurung ngara angān tungang ngarah ka tambit tarun tana anŭ, nggen di ngara tarun tana Gilead ndu bisaka ngara. 30 Pak kambŭi ngara dŭh mutas Yang Jordan ka sua di biperang ngga angān, ngara patut sua kambat utung tana di tarun tana Canaan, nimun angān gŭh.” 31 Bara daya Gad ngga bara daya Reuben nam, “Tuan, kieh re ndai nimun adi TUHAN mbŭh pesan. 32 Di ribo pritah-I kieh re mutas di ka tarun tana Canaan ka sua biperang, isa kieh bisa babŭ dapu tana ami digiti di timor Jordan.” 33 Jadi Moses nggen di tibaran tibaran-asar Gad ngga Reuben ka sitangah di tibaran-asar Manasseh sopŭrŭg tarun tana adi dog nguasa Sihon raja daya Amor ka Og raja rais Bashan, samŭn kupo kupo ka rais adi maning anŭ. 34 Tibaran-asar Gad pari pijog kuta kuta kupo Dibon, Ataroth, Aroer, 35 Atroth Shophan, Jazer, Jogbehah, 36 Beth Nimrah, ka Beth Haran. 37 Tibaran-asar Reuben pari pijog kupo kupo Heshbon, Elealeh, Kiriathaim, 38 Nebo, Baal Meon (dŭn ati mbŭh dog nukar), ka Sibmah. Ngara nggen dŭn bauh di kupo kupo adi ngara pari pijog. 39 Manak Machir adi anak Manasseh nyerang tarun tana Gilead ka rasu ngisi-i, ka pibu bara daya Amor adi rŭŭ diginŭ. 40 Jadi Moses nggen tarun tana Gilead di manak Machir, ka ngara rasu rŭŭ diginŭ. 41 Jair, adi so tibaran-asar Manasseh nyerang ka tambit kada anak anak kupo ka kadŭn-i “Anak anak kupo Jair.” 42 Nobah nyerang ka sirabut Kenath samŭn anak anak kupo-i, ka kadŭn-i Nobah tunda dŭn adŭp-i.

Pinyikiang 33

1 Ati dundan pasar tarun tarun adi yŭn bara daya Israel bibari ripas ngara mbŭh ruah so Egypt nanyam ka tibaran tibaran-asar ngara di ribo pinguru Moses ngga Aaron. 2 Nimun adi TUHAN mbŭh pesan, Moses nuris dŭn tarun tarun anŭ niap saba ngara pijog bari. 3 Daya Israel bu so Egypt di andu adi simŭng-rimŭh darŭm sibungas buran, andu adi ripas sibungas Gawai Paska. Di ribo pinyigrindung TUHAN ngara bu tingge kupo Rameses di sirung jawin bara daya Egypt, 4 adi aŭn kubur bara anak-pinuai dari ngara adi TUHAN mbŭh siŭ. Darŭm ndai simŭnŭ TUHAN kiren adŭp-I rabis bikuasa so bara tapa Egypt. 5 Daya Israel bu tingge Rameses ka bibari di Sukkoth. 6 Ripas anŭ ngara bibari di Etham di bŭngŭn tarun tana-pajam. 7 So nŭ ngara pari ka Pi Hahiroth, tura ka timor Baal Zephon, ka bibari sindŭk Migdol. 8 Ngara bu so Pi Hahiroth ka mutas Rawŭt Bireh di ka tarun tana-pajam Shur. Ripas taruh andu bigandon ngara bibari di Marah. 9 So nŭ ngara di ka Elim, di yŭn ngara bibari, sabab diginŭ agi simŭng duwŭh rubang piin ka ju puru tŭngŭn kurma. 10 Ngara bu so Elim ka bibari sindŭk Tanjung Suez. 11 Ripas anŭ ngara bibari di tarun tana-pajam Sin. 12 Komŭnŭ ngara bibari di Dophkah, 13 ka ripas anŭ di Alush. 14 Komŭnŭ di Rephidim, di yŭn mating piin re ngara nok. 15-37 So Rephidim ndŭg Darŭd Hor ngara bibari di tarun tarun ati: tarun tana-pajam Sinai, Kibroth Hattaavah (puan kah “Kubur bara daya adi kirarŭn”), Hazeroth, Rithmah, Rimmon Perez, Libnah, Rissah, Kehelathah, Darŭd Shepher, Haradah, Makheloth, Tahath, Terah, Mithkah, Hashmonah, Moseroth, Bene Jaakan, Hor Haggidgad, Jotbathah, Abronah, Eziongeber, tarun tana-pajam Zin (anŭ inŭh, Kadesh), ka Darŭd Hor, di bŭngŭn tarun tana Edom. 38-39 Nimun TUHAN ko pesan, imam Aaron maad Darŭd Hor. Kan umbur-i mbŭh 123 sawa ayŭh kabŭs diginŭ andu adi ndi darŭm buran rimŭh darŭm sawa adi pat puru ripas bara daya Israel ruah so Egypt. 40 Raja di Arad di siratan Canaan dingah bara daya Israel mandŭg. 41-49 So Darŭd Hor ndŭg rabak Moab bara daya Israel ndai bari ngara di tarun tarun ati: Zalmonah, Punon, Oboth, tibawang Abarim di tarun tana Moab, Dibon Gad, Almon Diblathaim, tarun tana Darŭd Abarim sindŭk Darŭd Nebo ka di rabak tarun tana Moab di pah mandi Yang Jordan bistatang ngga Jericho, di asah Beth Jeshimoth ngga Rubān Acacia. 50 Diginŭ di rabak Moab di pah mandi Yang Jordan bistatang ngga Jericho TUHAN nggen di Moses 51 atur ati: “Kan angān mutas Yang Jordan mŭrŭt tarun tana Canaan, 52 angān dŭh siŭn dŭh pibu sopŭrŭg daya adi rŭŭ di tarun tana anŭ. Pirusak sopŭrŭg tibudo batuh ngga tibudo basi ngara samŭn sopŭrŭg tarun yŭn ngara bisambah. 53 Ngisi tarun tana anŭ ka rŭŭ diginŭ, sabab Aku nggen-i di angān. 54 Kutung tarun tana anŭ dupan tibaran tibaran-asar ngga manak manak pakai dadu. Nggen utung baga di manak adi baga, ka utung siit di manak adi siit. 55 Pak kambŭi angān dŭh pibu daya adi rŭŭ diginŭ, ngara anŭ adi dŭm diginŭ re jadi pinyusah keya ka taŭn di batuh ngan ka reja di tigang ngan, ka re makat rawan angān. 56 Kambŭi angān dŭh pibu ngara, Aku re pirabur angān, nimun Aku mbŭh sidia an pirabur ngara.”

Pinyikiang 34

1 TUHAN nggen di Moses 2 atur-adat ati yŭn bara daya Israel: “Kan angān mŭrŭt Canaan, tarun tana adi Aku nggen di angān, baat baat tarun tana ngan re simuti: 3 Ambu baat re so tarun tana-pajam Zin tura ka siratan nŭdŭs baat Edom. Anŭ re piguru di tura ka timor di tŭbŭn Rawŭt Pide di siratan. 4 Komŭnŭ adu adu nuju Ateng Akrabbim ka mutas Zin jeh ka siratan ndŭg Kadesh Barnea. Komŭnŭ biruit ka utara tura ka barat nuju Hazar Addar ka komŭnŭ ndŭg Azmon, 5 di yŭn-i re biruit nuju rubān di baat Egypt ndŭg Rawŭt Mediterranean. 6 “Baat di tura ka barat inŭh re Rawŭt Mediterranean. 7 “Baat di tura ka utara re tunda siri Mediterranean ndŭg Darŭd Hor 8 ka so nŭ ndŭg Ateng Hamath. Anŭ re adu adu ka Zedad 9 ndŭg Ziphron, ka re sikasŭn-i ndŭg Hazar Enan. 10 “Baat tura ka timor re tunda siri Hazar Enan ndŭg Shepham. 11 So nŭ-i re mūn ka siratan ka Harbel, tura ka timor Ain, ka radus ndŭg tarun tana sandah tura ka timor tabing Danu Galilee, 12 komŭnŭ nuju siratan kadŭg Yang Jordan ndŭg Rawŭt Pide. “Anŭ inŭh pat siri baat tana ngan.” 13 Jadi Moses nang di bara daya Israel, “Anŭ inŭh tana adi angān re dapu pakai taran dadu, tana adi TUHAN mbŭh nitah yŭn prii sitangah tibaran-asar. 14 Tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad ka sitangah so tibaran-asar Manasseh di tura ka timor mbŭh dapŭd tung ngara utung tana, adi dog kutung nanyam ka rawang ngara, 15 di tura ka timor Yang Jordan bistatang ngga Jericho.” 16 TUHAN nang di Moses, 17 “Imam Eleazar ngga Joshua anak Nun re tukang kutung tana yŭn bara daya Israel. 18 So barang tibaran-asar bada ndi naan pinguru turung ngara kutung-i.” 19-28 Ati inŭh bara daya adi TUHAN mbŭh mien: - Tibaran-asar - Pinguru - Judah - Caleb anak Jephunneh - Simeon - Shelumiel anak Ammihud. - Benjamin - Elidad anak Chislon - Dan - Bukki anak Jogli - Manasseh - Hanniel anak Ephod - Ephraim - Kemuel anak Shiphtan - Zebulun - Elizaphan anak Parnach - Issachar - Paltiel anak Azzan - Asher - Ahihud anak Shelomi - Naphtali - Pedahel anak Ammihud 29 Anŭ inŭh bara daya adi TUHAN tijuan bada kutung tana bisaka yŭn bara daya Israel di tarun tana Canaan.

Pinyikiang 35

1 Di rabak Moab bŭngŭn Yang Jordan bistatang ngga Jericho, TUHAN nang di Moses, 2 “Kidaan di bara daya Israel nang so utung tana adi ngara trima, ngara dŭh siŭn dŭh an nggen di bara daya Levi kada kupo yŭn ngara rŭŭ, samŭn tarun tana kupai adi maning kupo anŭ. 3 Kupo kupo anŭ inŭh re yŭn bara daya Levi, re yŭn ngara rŭŭ. Tarun tana kupai inŭh re yŭn dudu sapi ngara samŭn yŭn sopŭrŭg dāng ngara adi bŭkŭn. 4 Tarun tana kupai anŭ an 450 mita bayah-i di barang parad piguru so sindung kupo, 5 isa tarun tana anŭ misagi 900 mita di barang parad, ngga adŭp kupo anŭ di yun-i. 6 Angān an nggen di bara daya Levi nŭm kupo pinyigrindung, di yŭn daya bu bisukan kan ayŭh ko siŭ daya ngga dŭh singaja. Ngga nambah anŭ, nggen di ngara 42 kupo adi bŭkŭn, 7 samŭn tarun tana kupai, siŭn prungun-i 48 kupo. 8 Kiang kupo adi patut dog nggen di daya Levi dog natu nanyam ka pinyibagŭ kupo ngga pinyibayah abong tarun yŭn barang tibaran-asar anŭ.” 9 TUHAN kidaan di Moses, 10 da nang di bara daya Israel: “Kan angān mutas Yang Jordan ka mŭrŭt tarun tana Canaan, 11 angān an mien kupo kupo pinyigrindung yŭn bisukan, di yŭn tadŭ tadŭ daya adi ko siŭ dingan-i dŭh ngga singaja bisa bisukan. 12 Diginŭ daya anŭ siramat so madis sianŭ adi mbŭh kabŭs, adi jiroh aran an maras dendam. Mating daya adi dog nyarah nang mbŭh kinanyap asŭng daya siŭn dog nggen ukum kabŭs kambŭi dŭh dog bisara di sirung jawin daya bagŭ. 13 Mien nŭm kupo, 14 taruh di tura ka timor Yang Jordan, ka taruh di tarun tana Canaan. 15 Sopŭrŭg anŭ inŭh kupo pinyigrindung yŭn daya daya Israel puan kah daya daya pinami bisukan, adi rŭŭ nupang puan kah rŭŭ ruro di Israel. Asi asi daya adi siŭ daya dŭh ngga singaja, bisa bu bisukan di tadŭ tadŭ kupo anŭ. 16-18 “Pak kambŭi agi so angān pakai basi, puan kah batuh, puan kah kayuh ngga siŭ daya, ayŭh mbŭh sarah ka dŭh siŭn dŭh dog nggen ukum kabŭs. 19 Jurud madis sianŭ adi kabŭs mbŭh dapu tanggong nggen ukum kabŭs di daya anŭ. Kambŭi ayŭh dapŭd daya anŭ, ayŭh siŭn siŭ daya anŭ. 20 “Kambŭi agi so angān tiru di daya ka turak ayŭh bada kabŭs rabu, puan kah kabŭs dog jakad-i ngga kayuh, 21 puan kah kabŭs dog mukut-i, daya anŭ mbŭh sarah ka dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. Madis sianŭ adi kabŭs adi siabo sindŭk, dapu tanggong nggen ukum kabŭs di daya anŭ. Kambŭi ayŭh dapŭd daya anŭ, ayŭh siŭn siŭ daya anŭ. 22 “Pak nyamtadar-i ndi naan daya siŭ daya adi-i dŭh tiru ka dŭh ngga singaja, bait-i dog turak puan kah dog jakad-i ngga kayuh. 23 Bait nyamtadar-i, angān dŭh kiris, angān jakad batuh ka siŭ daya adi angān dŭh biyŭn atin re an kinaman adi dŭh gŭh pinganyu ngan. 24 Di har adi mun anŭ, bara daya Israel siŭn tingga asi sarah ngga dŭh, so parad ngan ka dŭh so parad madis sianŭ adi kabŭs adi mbŭh raru raan maras dendam. 25 Kaŭs angān mbŭh sarah amai mbŭh kinanyap asŭng daya, ka bara daya Israel patut nyiramat angān so dog siŭ madis sianŭ adi kabŭs, ka pari angān ka kupo pinyigrindung anŭ adi yŭn ngan ko bu bisukan. Angān dŭh siŭn dŭh rŭŭ diginŭ ndŭg ka Imam Bās adi di tika anŭ mbŭh kabŭs. 26 Kambŭi angān bu so kupo pinyigrindung anŭ adi yŭn angān ko bisukan 27 ka kambŭi madis sianŭ adi kabŭs dapŭd angān ka siŭ angān, pingandai-i anŭ adi maras dendam dŭh sarah. 28 Tadŭ tadŭ so angān adi sarah amai mbŭh kinanyap asŭng daya dŭh siŭn dŭh bisukan di kupo pinyigrindung anŭ ndŭg ka pinyikabŭs Imam Bās, ka ripas anŭ angān bisa mari ka ramin adŭp ngan. 29 Atur atur-adat ati inŭh yŭn ngan ngga bara sesang ngan, di tadŭ tadŭ yŭn ngan rŭŭ. 30 “Ngara adi dog dapŭd sarah amai ko siŭ daya ka dog nggen ukum kabŭs adŭ-i so ka taksi duwŭh naan puan kah bagŭ saksi; taksi so ndi naan saksi dŭh-i sadang ngga nyarah yŭn re nggen ukum kabŭs. 31 Pinyiŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. Ngara dŭh tungang pirupas adŭp-i so ukum ati ngga bibayar pakai duit. 32 Kambŭi ngara ko bu bisukan di kupo pinyigrindung anŭ, dŭhnyah bada ngara bayar yŭn-i dapŭd mari ka ramin adŭp-i diŭ so pinyikabŭs Imam Bās. 33 Kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān mbŭh nyembar tarun tana adi yŭn ngan rŭŭ. Siŭ daya inŭh nyembar tarun tana, ka adŭ-i so ka pinyikabŭs-i inŭh adat pibisig bisa dog pimanu yŭn tarun tana adi yŭn daya ko dog siŭ. 34 Dŭhnyah nyembar tarun tana adi yŭn ngan rŭŭ, sabab Aku ati TUHAN ka Aku rŭŭ di dupan daya Israel.”

Pinyikiang 36

1 Pingubak pingubak rawang manak Gilead, adi anak dari Machir ka sukuh Manasseh anak Joseph, di ka yŭn Moses ka bara pinguru adi bŭkŭn. 2 Ngara nang, “TUHAN ko pesan kaam da kutung tana di daya Israel pakai taran dadu. Ayŭh gŭh ko pesan kaam da nggen bisaka madis ami Zelophehad di bara anak dayung-i. 3 Pak ingat, kambŭi ngara banŭh bara dari so tibaran-asar adi bŭkŭn, bisaka ngara re dog dapu tibaran-asar anŭ, ka prungun adi dog nitah yŭn ami re jadi nisŭ. 4 Darŭm Sawa Pinyipari, kan sopŭrŭg buat-rata adi mbŭh dog jua dog pari ka sibungas daya adi dapu-i, buat-rata bara anak dayung Zelophehad re mŭrŭt tibaran-asar bara dari adi ngara banŭh. Ngga simŭnŭ meh buat-rata anŭ re manyap so tibaran-asar ami.” 5 Jadi Moses nggen di daya Israel pesan ati so TUHAN. Ayŭh nang, “Kayuh adi tibaran-asar Manasseh nang inŭh batur, 6 ka ngapŭi meh TUHAN nang bara anak dayung Zelophehad siŭn banŭh tadŭ tadŭ daya ngara raan pak di dupan tibaran-asar adŭp ngara. 7 Buat-rata barang naan daya Israel re babŭ darŭm tibaran-asar adŭp-i. 8 Barang naan dayung adi trima bisaka darŭm tibaran-asar Israel dŭh siŭn dŭh banŭh dari so tibaran-asar anŭ. Ngga simŭnŭ inŭh sopŭrŭg daya Israel re dapu bisaka so tayung-babuk ngara, 9 ka buat-rata anŭ dŭh re bu so tibaran-asar ndi di ka tibaran-asar andi. Barang tibaran-asar re adu adu dapu buat-rata adŭp-i.” 10-11 Jadi Mahlah, Tirzah, Hoglah, Milcah, ka Noah, adi bara anak dayung Zelophehad, ndai nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses, ka banŭh bitungar adŭp ngara. 12 Ngara banan darŭm manak manak tibaran-asar Manasseh anak Joseph, ka buat-rata ngara babŭ darŭm tibaran-asar sama ngara. 13 Anŭ inŭh atur ngga atur atur-adat adi TUHAN nggen di bara daya Israel so ka Moses di rabak Moab di pah mandi Yang Jordan, bistatang ngga Jericho.

Ditronomi 1

1 Darŭm surat ati inŭh pinganang Moses di sopŭrŭg daya Israel darŭm ngara di tarun tana-pajam di timor Yang Jordan. Ngara agi di Rubān Jordan sindŭk Suph, di asah kupo Paran di ndi parad ngga kupo kupo Tophel, Laban, Hazeroth, ngga Dizahab di parad mandi. ( 2 An simŭng ndi andu panu so Darŭd Sinai di ka Kadesh Barnea kadŭg rais tarun tana sandah Edom.) 3 Di sibungas andu darŭm buran simŭng ndi, darŭm sawa adi pat puru ripas ngara bu so Egypt, Moses kidaan di daya Israel sopŭrŭg kayuh adi TUHAN ko pesan ayŭh da kidaan di ngara. 4 Anŭ inŭh ripas TUHAN muko ngarah Sihon adi raja daya Amor, adi mritah di kupo Heshbon, ngga Og adi raja Bashan adi mritah di kupo Ashtaroth ngga kupo Edrei. 5 Anŭ inŭh darŭm daya Israel di timor Yang Jordan di tarun tana Moab, Moses piguru kidaan rati ukum-adat ngga ajar Tapa. Ayŭh nang, 6 “Darŭm ata gibabŭ di Darŭd Sinai, TUHAN adi Tapa ta nang di ata, ‘Angān mbŭh sukup tui rŭŭ di darŭd ati. 7 Natas bari ka bipindah so ti. Di ka rais tarun tana sandah daya Amor ka sopŭrŭg tarun tana adi maning anŭ, ka Rubān Jordan, ka rais tarun tana sandah ngga rabak rabak, ka utung rais tura ka siratan, ngga tabing Rawŭt Mediterranean. Di ka tarun tana Canaan, mutas dudu darŭd Lebanon jeh ndŭg Yang Euphrates. 8 Sopŭrŭg anŭ inŭh tarun tana adi Aku, adi TUHAN, mbŭh bijanji an nggen di babuk ngan Abraham, Isaac ngga Jacob, ka di bara sesang ngara. Panu meh ka ngisi tarun tana anŭ.’” 9 Moses nang di bara daya, “Sitadŭn ata gibabŭ di Darŭd Sinai, aku agi kidaan di angān, ‘Pinanggong ku nguru angān agi raru bat di aku. Dŭh-i kayuh adi aku bisa sadi ndai. 10 TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bada angān raru bagŭ mun bitang di rangit. 11 Isa-i TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngan, bada angān bitambah siribu kari bagŭ ka mujur nimun adi muko-I janji! 12 Pak simuki aku sadi re tungang nura pinanggong ngatur kaii ngan? 13 Mien kada daya adi bijak, adi mirati, ka adi mbŭh pandai ndai kraja so barang tibaran-asar, ka aku re bada ngara tukang ngatur angān.’ 14 Angān mbŭh situju nang anŭ inŭh atur adi kana. 15 Jadi aku tambit ngara adi bijak ka pinguru adi mbŭh pandai adi angān mien so tibaran tibaran-asar ngan, ka aku mbŭh bada ngara tukang ngatur angān. Kada ngara tukang ngatur siribu naan daya, kada siratus naan, kada rimŭh puru, ka kada simŭng naan. Aku tijuan gŭh pinurung yŭn barang tibaran-asar. 16 “Di tipuh anŭ aku ngajar ngara. ‘Dingah nŭh kaii adi timbur di ruang bara daya ngan. Nyirase kaii ngga aran adi tŭnggŭn, bait-i dog ka daya adŭp ngan puan kah daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan. 17 Dŭhnyah marad kan matŭd itong. Ngatur sarah barang naan daya dŭh mien asi asi ngara. Dŭhnyah taru di tadŭ daya, amai pimatŭd itong ngan agi mandŭg so Tapa. Kambŭi agi har adi raru mbar angān ngatur, taban-i ka ku, ka aku re ngatur-i.’ 18 Nganŭ gŭh, aku agi nggen ajar yŭn sopŭrŭg kayuh bŭkŭn adi patut angān ndai. 19 “Ata ndai anŭ adi TUHAN Tapa ta mbŭh pesan bada ata ndai. Ata bu tingge Darŭd Sinai ka panu mutas tarun tana-pajam adi bayah ka adi pitaru, nuju rais tarun tana sandah daya Amor. Kan ata mbŭh ndŭg Kadesh Barnea, 20-21 aku agi kidaan di angān, ‘Angān madin mbŭh ndŭg rais tarun tana sandah daya Amor, adi TUHAN Tapa ta, Tapa tayung-babuk ta, nggen di ata. Tingga, no rah-i. Panu ka ngisi-i nimun adi-I mbŭh pesan. Dŭhnyah gapang bait taru.’ 22 “Pak angān agi mandŭg tudu aku ka nang, ‘Ja ata pait pinyiong diŭ so ata, isa ngara nyibatŭh tarun tana anŭ, isa ngara kidaan aran adi kana kadŭg ta buang munki kupo kupo diginŭ.’ 23 “Anŭ sak kayuh adi kana ndai nŭh, jadi aku mien simŭng duwŭh naan daya, ndi naan so barang tibaran-asar. 24 Ngara matak ka rais tarun tana sandah jeh ndŭg Rubān Eshcol di pirasa-i. 25 Ngara tambit kada buwa kayuh so rais anŭ ngga mari ka kidaan nang tarun tana anŭ adi TUHAN adi Tapa ta nggen di ata agi raru mandis. 26 “Pak angān rawan pesan TUHAN adi Tapa ngan, ka dŭh raan mŭrŭt tarun tana anŭ. 27 Angān mingungut dupan adŭp ngan: ‘TUHAN tiru di ata. Ayŭh taban ata ruah so Egypt batur ngga-I ton ata ka darŭm tangan bara daya Amor, isa ngara siŭ ata. 28 Mani ata sah mŭrŭt kamanŭ? Ata taru. Ngara adi pait ta kidaan di ata nang daya adi rŭŭ di tarun tana anŭ agi baga bigatung buang bake so ata, ka nang ngara rŭŭ darŭm kupo kupo adi bikuta bigatung ndŭg rangit. Ngara kiris grigasi diginŭ!’ 29 “Pak aku nang di angān, ‘Dŭhnyah taru bara daya anŭ. 30 TUHAN adi Tapa ngan re nguru angān, ka re birawan yŭn ngan nimun adi muko angān kiris Ayŭh birawan yŭn ngan di Egypt, 31 ka di tarun tana-pajam. Angān muko kiris simuki Ayŭh nguru angān ngga siramat ndi aran aran ndŭg tarun ati, nimun sama daya kabis anak adŭp-i.’ 32 Pak sunggu aku nang sakanŭ, angān babŭ dŭh sabah di TUHAN, 33 pŭn ka Ayŭh adi ari panu diŭ so angān jiroh tarun yŭn angān bibari. An kiren aran di angān, Ayŭh panu diŭ di jawin ngan darŭm tŭngŭn apui singarŭm, ka darŭm tŭngŭn abun sandu. 34 “TUHAN dingah angān mingungut ka-I jadi baji, ka Ayŭh bipayu nang, 35 ‘Ndi naan so angān so turap ati adi arap dŭh gŭh re mŭrŭt tarun tana mandis anŭ adi Aku ko bijanji an nggen di tayung-babuk ngan. 36 Adŭ-i Caleb anak Jephunneh adi bisa mŭrŭt kamanŭ. Ayŭh agi sawŭ tŭtŭd di Aku, ka Aku re nggen di ayŭh ngga di bara sesang-i tarun tana anŭ adi muko-i pirasa.’ 37 Sitagar angān TUHAN baji gŭh di aku ka nang, ‘Kuu Moses, dŭh gŭh re mŭrŭt tarun tana anŭ. 38 Pak nyiriang atin pinurung mu, Joshua anak Nun. Ayŭh re nguru Israel ngisi tarun tana anŭ.’ 39 “Komŭnŭ TUHAN nang di sopŭrŭg ta, ‘Bara anak ngan adi gibabŭ mara, adi gibayuh puan katŭn kayuh adi batur ngga adi sarah, re mŭrŭt tarun tana anŭ -- bara anak ngan adi nang ngan re dog nakap bara pinganyu ngan. Aku re nggen tarun tana anŭ di ngara, ka ngara re ngisi-i. 40 Pak adŭp ngan, bigiring ka pari di ka tarun tana-pajam kadŭg aran nuju Tanjung Aqaba.’ 41 “Angān nam, ‘Moses, kieh mbŭh bidosa rawan TUHAN. Pak madin kieh re nyerang nimun adi TUHAN Tapa ta mbŭh pesan di ata.’ Nganŭ barang naan angān mbŭh sidia re matak biperang, pikir sanang re nyerang rais tarun tana sandah anŭ. 42 “Pak TUHAN nang di aku, ‘Bakan ngara bada dŭhnyah nyerang, amai Aku dŭh re agi ngga ngara, ka pinganyu ngara re ngarah ngara.’ 43 Aku kidaan di angān kayuh adi TUHAN mbŭh nang, pak angān dŭh piduri. Angān rawan Ayŭh, ka ngga atin sambuh ngan angān matak ka rais tarun tana sandah di biperang. 44 Nganŭ bara daya Amor adi rŭŭ di tarun tana sandah anŭ ruah di rawan angān mun dudu banyis. Ngara tadak angān ndŭg Hormah ka ngarah angān di rais tarun tana sandah Edom. 45 Ka angān nyirais mite turung so TUHAN, pak Ayŭh dŭh raan dingah angān, ka dŭh piduri angān. 46 “Ripas anŭ ata rŭŭ tui di Kadesh.

Ditronomi 2

1 Pinŭbŭn-i ata matak ka panu pari ka tarun tana-pajam kadŭg aran adi nuju Tanjung Aqaba, nimun adi TUHAN ko pesan, ka raru tui ata bigandon di rais tarun tana sandah Edom. 2 “Komŭnŭ TUHAN kidaan di aku, 3 nang ata mbŭh sukup tui bigandon di sandah sandah anŭ ka ata mbŭh patut matak nuju utara. 4 Ayŭh kidaan di aku da nggen di angān atur ati: ‘Angān mbŭh re panu mutas rais tarun tana sandah Edom, tarun tana madis-jo ngan adi bara sesang Esau. Ngara re taru di angān, 5 pak angān dŭhnyah biperang ngga ngara, sabab Aku dŭh re nggen di angān tana ngara, ndi mita misagi dŭh gŭh. Aku mbŭh nggen Edom di bara sesang Esau. 6 Angān bisa miris pinguman ka piin so ngara.’ 7 “Ingat munki TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nyiberkat angān darŭm sopŭrŭg kayuh adi angān ndai. Ayŭh mbŭh kingat angān sitadŭn angān bigandon di tarun tana-pajam ati adi raru bayah. Ayŭh agi ngga angān sitadŭn pat puru sawa, ka angān mbŭh biyŭn sopŭrŭg kayuh adi angān biguna. 8 “Jadi ata pijuu pimanu ta ka tingge aran adi so kupo kupo Elath ngga Eziongeber di ka Rawŭt Pide, ka biruit ka utara-timor nuju Moab. 9 TUHAN nang di aku, ‘Dŭhnyah mito daya Moab adi sesang Lot, puan kah biperang rawan ngara. Aku mbŭh nggen di ngara kupo Ar, ka Aku dŭh re nggen di angān tadŭ tadŭ so tana ngara.’” ( 10 Agi ndi bangsa grigasi adi raru bake dŭn Emim ko dawŭ-i rŭŭ di kupo Ar. Ngara anŭ bigatung mun daya Anak, bangsa grigasi gŭh. 11 Mun daya Anak ngara dog kadŭn Rephaim gŭh; pak bara daya Moab kadŭn ngara daya Emim. 12 Bara daya Hori ko dawŭ-i rŭŭ di Edom, pak bara sesang Esau pibu ngara, pirabur bangsa ngara, ka rŭŭ diginŭ, mun bara daya Israel ripas anŭ pibu bara pinganyu ngara so tarun tana adi TUHAN mbŭh nggen di ngara.) 13 “Komŭnŭ ata mutas Yang Zered nanyam adi TUHAN ko kidaan di ata. 14 Nganŭ mbŭh 38 sawa ripas ata bu tingge Kadesh Barnea. Sopŭrŭg dari adi tungang biperang so turap anŭ mbŭh kabŭs, nimun adi TUHAN ko diŭ nang. 15 TUHAN uris uris rawan ngara ndŭg ka Ayŭh mbŭh kubo pirarap ngara. 16 “Ripas ngara mbŭh abo kabŭs, 17 TUHAN nang di ata, 18 ‘Andu ati angān re mutas tarun tana Moab so ka Ar. 19 Angān re sindŭk tarun tana daya Ammon, adi bara sesang Lot. Dŭhnyah mito ngara bait biperang rawan ngara, sabab Aku dŭh re nggen di angān tadŭ tadŭ tana adi Aku ko nggen di ngara.’” ( 20 Abong tarun tana anŭ dog kadŭn gŭh tarun tana daya Rephaim, nunda dŭn bara daya adi ko rŭŭ diginŭ; bara daya Ammon kadŭn ngara daya Zamzummim. 21 Ngara bigatung mun daya Anakim. Ngara bagŭ, ka ngara bangsa adi bake. Pak TUHAN pirarap ngara, isa bara daya Ammon tambit tana ngara ka rŭŭ dieh. 22 TUHAN mbŭh ndai simŭnŭ gŭh yŭn daya Edom, adi sesang Esau, adi rŭŭ di rais tarun tana sandah Edom. TUHAN pirarap daya Hor, isa daya Edom bisa tambit tarun tana ngara ka rŭŭ diginŭ ndŭg andu ati. 23 Tarun tana adi di bŭngŭn Rawŭt Mediterranean mbŭh dog ngisi daya so purau Crete. Ngara muko pirarap daya Awim adi tibirik daya-asar tarun tana anŭ, ka mbŭh tambit tarun tana ngara ndŭg kupo Gaza jeh di siratan.) 24 “Ripas ata ko mutas Moab, TUHAN kidaan di ata, ‘Madin, matak meh di mutas Yang Arnon. Aku na di ribo kuasa ngan Sihon daya Amor adi raja so Heshbon samŭn tarun tana-i. Nyerang ayŭh, ka piguru ngisi tarun tana-i. 25 Piguru so andu ati, Aku re bada daya di barang yŭn-i taru di angān. Barang naan daya re kimŭtŭr taru kan dŭn ngan dog nyabŭt.’ 26 “Komŭnŭ aku pait bara pinyisung so tarun tana-pajam Kedemoth ka yŭn Raja Sihon di Heshbon ngga pinganang ngaja bidamai: 27 ‘Nyibandar kieh mutas rais mu. Kieh re panu radus adŭ ka dŭh re miriseu so aran raya. 28 Kieh re bayar pinguman adi kieh man, ka piin adi kieh nok. Kaŭs kayuh adi kieh raan inŭh mutas rais mu, 29 ndŭg ka kieh mutas Yang Jordan ka mŭrŭt tarun tana adi TUHAN adi Tapa ami nggen di kieh. Bara sesang Esau adi rŭŭ di Edom, ngga daya daya Moab adi rŭŭ di Ar, mbŭh nyibandar kieh panu mutas tarun tana ngara.’ 30 “Pak Raja Sihon abah bada ata mutas rais-i. TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bada ayŭh baking buang abah dingah pinganang, isa ata tungang ngarah ayŭh ka tambit tarun tana-i, adi ata taŭn babŭ ngisi. 31 “Komŭnŭ TUHAN nang di aku, ‘Tingga, Aku mbŭh na Raja Sihon ngga tarun tana-i ka darŭm kuasa ngan; tambit tana-i ka ngisi-i.’ 32 Sihon ruah ngga sopŭrŭg bara soldadu-i di rawan ata sindŭk kupo Jahaz, 33 pak TUHAN adi Tapa ta na ayŭh di ribo kuasa ta, ka ata siŭ ayŭh, bara anak dari-i, ka sopŭrŭg soldadu-i. 34 Nganŭ gŭh ata sirabut ka pirabur barang kupo ka siŭ barang naan daya, dari dayung samŭn anak-anya. Ndi naan mating gŭh ata kidŭm. 35 Ata tambit dāng dāng kudip ngara ka mirupak kupo kupo ngara. 36 TUHAN adi Tapa ta bada ata nyerang ka tambit sopŭrŭg kupo piguru so Aroer di bŭngŭn Rubān Arnon, ngga kupo anŭ adi di yun rubān anŭ, jeh ndŭg Gilead. Mating kupo adi biyŭn sindung adi dŭh ata tungang pirusak. 37 Pak ata dŭh di nyindŭk tarun tana daya Ammon, puan kah ka tabing Yang Jabbok, puan kah ka kupo kupo di rais tarun tana sandah, puan kah ka tadŭ tadŭ tarun bŭkŭn adi TUHAN adi Tapa ta dŭh pesan ata bada di.

Ditronomi 3

1 “Komŭnŭ, ata pijuu pimanu ta ka utara nuju tarun tana Bashan, ka Raja Og makat ngga bara soldadu-i di nyerang ata sindŭk kupo Edrei. 2 Pak TUHAN nang di aku, ‘Dŭhnyah taru ayŭh. Aku re nggen ayŭh samŭn bara soldadu-i ngga sopŭrŭg tarun tana-i di angān. Ndai di ayŭh nimun adi angān mbŭh ndai di raja Sihon adi daya Amor adi mritah di Heshbon.’ 3 “Jadi TUHAN na gŭh Raja Og ngga bara daya-i ka darŭm kuasa ta, ka ata siŭ sopŭrŭg ngara. 4 Di tipuh anŭ gŭh ata sirabut sopŭrŭg kupo-i; ndi mating gŭh adi ata dŭh sirabut. Prungun-i nŭm puru kupo adi mbŭh ata tambit -- ndi tarun tarun tana Argob, adi yŭn Raja Og so Bashan mritah. 5 Sopŭrŭg kupo anŭ mbŭh dog nyindung ngga sindung kuta adi bigatung, tiban tiban-bās kupo ngga parang parang adi ngga ngabŭt tiban, ka bagŭ gŭh anak kupo adi dŭh biyŭn sindung. 6 Ata pirabur sopŭrŭg kupo, ka siŭ sopŭrŭg dari ka dayung, samŭn anak-anya, nimun adi ata mbŭh ndai di kupo kupo adi dog dapu Raja Sihon so Heshbon. 7 Ata tambit sopŭrŭg dāng kudip ka mirupak kupo kupo ngara. 8 “Di tika anŭ gŭh ata tambit so so-duwŭh raja daya Amor anŭ tarun tana di tura ka timor Yang Jordan, so Yang Arnon ndŭg Darŭd Hermon. ( 9 Darŭd Hermon, dog kadŭn daya Sidon, inŭh Sirion, ka daya Amor kadŭn-i Senir.) 10 Ata kubo tambit tarun tana Raja Og so Bashan: kupo kupo adi agi di tarun tana adi rata buang bayah bigatung, gadung tarun tana Gilead ngga Bashan ka jeh ndŭg kupo kupo di Selecah ngga Edrei di tura ka timor.” ( 11 Raja Og inŭh adi sikasŭn so daya Rephaim. Arung-i, dog ndai so batuh, buka-i 2 mita ka anjong-i kurang rabis 4 mita, nanyam ka pingŭkŭd adi siraru dog pakai di jaman anŭ. Arung anŭ gibabŭ dapŭd dog kiris di Rabbah, kupo daya Ammon.) 12 “Kan ata mbŭh tambit tarun tana anŭ, aku nggen di tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad gadung tarun tana tura ka utara kupo Aroer sindŭk Yang Arnon, samŭn kada rais tarun tana sandah Gilead, samŭn kupo kupo adi agi dieh. 13 Yŭn sitangah tibaran-asar Manasseh aku nggen tadŭh tarun tana Gilead samŭn sopŭrŭg tana Bashan adi yŭn Og ko mritah, anŭ inŭh ndi tarun tana Argob.” (Bashan mbŭh dog puan nang tarun tana daya Rephaim. 14 Jair, so tibaran-asar Manasseh, tambit ndi tarun tana Argob, anŭ inŭh Bashan, jeh ndŭg baat Geshur ngga Maacah. Ayŭh kadŭn anak anak kupo anŭ tunda dŭn adŭp-i, ka gibabŭ dog kadŭn kupo kupo Jair.) 15 “Aku nggen tarun tana Gilead ka manak Machir so tibaran-asar Manasseh. 16 Ka di tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad aku nggen tarun tana so Gilead ndŭg Yang Arnon. Jadi yun Yang Arnon inŭh baat ngara tura ka siratan, ka baat ngara tura ka utara inŭh Yang Jabbok, adi kada-i jadi baat daya Ammon. 17 Di tura ka barat, buka tarun tana ngara jeh ndŭg Yang Jordan so Danu Galilee di tura ka utara mūn ka Rawŭt Pide tura ka siratan, ka ndŭg sigŭn Darŭd Pisgah tura ka timor. 18 “Di tipuh anŭ gŭh aku pitayan ngara: ‘TUHAN adi Tapa ta mbŭh nggen di angān tarun tana anŭ tura ka timor Yang Jordan, bada angān ngisi. Ngapŭi meh nggen sinyata di bara soldadu ngan ka mutas Yang Jordan diŭ so tibaran tibaran-asar Israel adi bŭkŭn, yŭn turung ngara ngisi tarun tana ngara. 19 Adŭ-i bara sawŭn ngan, bara anak ngan, samŭn dāng kudip ngan -- aku puan angān biyŭn bagŭ dāng kudip -- bisa dog tingge di kupo kupo adi muko aku nggen di ngan. 20 Turung bara daya Israel adi bŭkŭn ndŭg ka ngara mbŭh ngisi tarun tana adi TUHAN nggen di ngara tura ka barat Yang Jordan, ka ndŭg ka TUHAN mbŭh bada ngara rŭŭ diginŭ ngga damai, nimun ka adi muko-I ndai yŭn ngan digiti. Ripas anŭ, angān bisa pari ka tarun tana ati adi aku mbŭh nggen di angān.’ 21 “Komŭnŭ Aku pitayan Joshua: ‘Kuu muko kiris sopŭrŭg kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan muko ndai di tunduh duwŭh naan raja, Sihon ngga Og; ka Ayŭh re ndai simŭnŭ gŭh di barang naan daya adi dapu tarun tana adi angān nyerang. 22 Dŭhnyah taru ngara, amai TUHAN adi Tapa ngan re birawan yŭn ngan.’ 23 “Di tipuh anŭ aku mbŭh bandar bandar bidua, 24 ‘TUHAN Raja, aku puan nang Kaam mbŭh kiren di aku batur-i puun sibungas pingandai Mai adi bās ngga saruh adi re Mai ndai. Mating tapa adi bŭkŭn di rangit puan kah di ong adi bisa ndai kayuh adi raru bās adi Kaam mbŭh ndai! 25 Bada aku mutas Yang Jordan, TUHAN, ka tingga tarun tana adi damŭn anŭ di parad mandi, rais tarun tana sandah adi sangŭn anŭ, ka Darŭd Darŭd Lebanon.’ 26 “Pak sabab bara ngan, TUHAN mbŭh baji di aku, ka dŭh an nggen pimite ku. Ayŭh nang, ‘Mbŭh inŭh! Dŭh tia nang anŭ dinge! 27 Di ka tibung Darŭd Pisgah ka tingga tura ka utara ngga tura ka siratan, tura ka timor ngga tura ka barat. Nakit tingga kayuh adi kuu kiris, sabab kuu manŭn dŭh re mutas Yang Jordan. 28 Kidaan di Joshua kayuh adi dŭh siŭn dŭh ayŭh ndai, ka turung bada ayŭh bake buang birani, sabab ayŭh re nguru bara daya mutas ka pah mandi di ngisi tarun tana adi kuu kiris.’ 29 “Jadi ata mbŭh babŭ di gadung rubān adi bistatang ngga kupo Bethpeor.”

Ditronomi 4

1 Komŭnŭ Moses nang di bara daya, “Sita sopŭrŭg ukum-adat adi aku ko ngajar di angān, ka angān re udip ka ngisi tarun tana adi TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngan, nggen di angān. 2 Dŭhnyah nambah di kayuh adi aku ko pesan di angān, ka dŭhnyah kadi ani ani so dieh. Tunda pesan TUHAN adi Tapa ngan, adi aku muko nggen di angān. 3 Adŭp ngan muko kiris kayuh adi TUHAN mbŭh ndai di Darŭd Peor. Ayŭh pirarap barang naan daya adi nyambah Baal diginŭ, 4 pak sinadan angān adi tŭtŭd di TUHAN adi Tapa ngan, gibabŭ udip ndŭg andu ati. 5 “Aku mbŭh ngajar sopŭrŭg ukum-adat di angān, nimun adi TUHAN adi Tapa ku muko bada. Sita-i di tarun tana adi angān re nyerang ka ngisi. 6 Sita-i ngga atin tŭtŭd, ka simŭnŭ angān re kiren di bangsa bangsa bŭkŭn munki masam bijak angān. Kan ngara dingah sopŭrŭg ukum-adat anŭ, ngara re nang, ‘Sawŭ bijak ngga mirati bangsa adi bās anŭ!’ 7 “Mating bangsa bŭkŭn adi raru bās bait kani, biyŭn tapa adi raru sindŭk di tipuh ngara biguna dieh mun TUHAN adi Tapa ta ngga ata. Ayŭh nam ata kan ata mite turung. 8 Mating bangsa bŭkŭn, adi raru bās bait kani, biyŭn ukum-adat adi raru tŭnggŭn mun anŭ adi aku mbŭh ngajar di angān andu ati. 9 Ari bijaga! Ingat batur batur ka dŭhnyah kambŭt, sitŭkŭd udip ngan, kayuh adi angān muko kiris ngga batuh adŭp ngan. Kidaan di bara anak ngan ngga di bara anak sukuh ngan, 10 pasar andu adi ngga angān mijog di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan di Darŭd Sinai, di tika Ayŭh nang di aku, ‘Nguruk bara daya. Aku raan ngara dingah kayuh adi re Ku nang, isa ngara bisa birajar dingah pinganang Ku sitŭkŭd ngara udip, ka isa ngara ngajar bara anak ngara bada ndai simŭnŭ gŭh.’ 11 “Kidaan di bara anak ngan simuki angān di ka mijog di sigŭn darŭd anŭ adi dog nutu asuh tabar adi singŭt ngga apui adi bijagu ndŭg rangit. 12 Kidaan di ngara simuki TUHAN mbŭh minyu ngga angān so apui anŭ, simuki angān dingah Ayŭh minyu pak dŭh tungang kiris Ayŭh darŭm raŭn gayŭn-I. 13 Ayŭh mbŭh kidaan di angān ani kayuh adi angān dŭh siŭn dŭh ndai ngga sita simanya adi muko-I ndai ngga angān -- angān dŭh siŭn dŭh tunda sopŭrŭg Simŭng Pinyipesan, adi Ayŭh mbŭh nuris di duwŭh kiping batuh. 14 TUHAN mbŭh bada aku ngajar sopŭrŭg ukum-adat adi angān dŭh siŭn dŭh tunda di tarun tana adi angān mbŭh re nyerang ka ngisi. 15 “Kan TUHAN minyu ngga angān so apui di Darŭd Sinai, angān mating kiris raŭn gayŭn kayuh. Yŭn kana adŭp ngan, nakit ingat 16 dŭhnyah angān ndai dosa, anŭ inŭh ndai yŭn adŭp ngan tibudo darŭm tadŭ mun gayŭn, bait-i mun dari puan kah dayung, 17 mun dāng puan kah manuk, 18 dāng adi bigawang, puan kah iken. 19 Dŭhnyah dog pinyisuba an nyambah ka bituan di kayuh adi angān kiris di rangit -- batŭh andu, buran ngga bitang bitang. TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen kayuh kayuh anŭ ka sopŭrŭg daya bŭkŭn, bada ngara nyambah. 20 Pak angān inŭh daya adi Ayŭh mbŭh piruah so Egypt, buwang apui adi bijagu anŭ. Ayŭh taban angān ruah, yŭn bada angān jadi daya adŭp-I, mun angān madin. 21 Sitagar angān, TUHAN adi Tapa ngan mbŭh baji di aku, ka mbŭh bipayu nang aku dŭh re mutas Yang Jordan ka mŭrŭt tarun tana damŭn anŭ adi nggen-I di angān. 22 Aku re kabŭs di tarun tana ati ka ruro dŭh re mutas Yang anŭ, pak angān aŭn re mutas ka ngisi tarun tana damŭn anŭ. 23 Ingat batur batur dŭhnyah angān kambŭt simanya adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh ndai ngga angān. Tunda pinyipesan-I dŭh ndai yŭn adŭp ngan tadŭ masam tibudo. 24 Sabab TUHAN adi Tapa ngan agi keya ka jireb apui adi bijagu; Ayŭh dŭh raan dog nyambah bigaur ngga tapa tapa adi bŭkŭn. 25 “Kan angān mbŭh tui rŭŭ di tarun tana anŭ ka mbŭh biyŭn bagŭ anak ngga sukuh, dŭhnyah bidosa ndai tadŭ masam tibudo. Anŭ inŭh sarah di batŭh TUHAN ka re bada Ayŭh baji. 26 Aku bagan rangit ngga tana jadi saksi rawan angān andu ati nang, kambŭi angān nyibireu aku, angān re miyap so tarun tana anŭ. Angān dŭh re tui rŭŭ di tarun tana di pah mandi Yang Jordan adi angān re ngisi. Angān re abo dog pirabur. 27 TUHAN re bada angān papar sasah di dupan bangsa bangsa bŭkŭn, ka raru nisŭ adŭ bara ngan re udip. 28 Diginŭ angān re bituan di masam masam tapa adi dog ndai ngga tangan manusia, tapa adi dog ndai so kayuh ngga batuh, tapa adi dŭh kiris tarun puan kah dŭh dingah ani ani, dŭh man puan kah dŭh kadŭk kayuh. 29 Diginŭ angān re jiroh TUHAN adi Tapa ngan, ka kambŭi angān jiroh Ayŭh ngga siabo atin ngan, angān re dapŭd ayŭh. 30 Kan angān dog pinyusah ka sopŭrŭg anŭ dog angān, nŭ ka angān re rango pari ka TUHAN ka dingah pinganang-I. 31 Ayŭh inŭh Tapa adi masi. Ayŭh dŭh re tagan angān puan kah pirabur angān, ka Ayŭh dŭh re kambŭt simanya adi adŭp-I muko ndai ngga tayung-babuk ngan. 32 “Pari ingat kayuh adi jah, jaman adi ngga angān gibayuh dog biranak, ndŭg ka jaman Tapa napa manusia di ong. Di ndi ong ong, mbŭh kah kayuh adi raru grua mun ati jadi? Mbŭh kah daya dingah kayuh adi mun ati? 33 Mbŭh kah daya gibabŭ udip ripas muko dingah tapa minyu ngga ngara so jireb apui, nimun ka angān gibabŭ udip? 34 Agi kah tapa adi pagan tambit daya so bangsa bŭkŭn ka bada ngara jadi daya adŭp-i, nimun adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh ndai yŭn ngan di Egypt? Angān mbŭh kiris ngga batŭh adŭp ngan Ayŭh pakai kuasa bās-I ngga pinyibake-I. Ayŭh nimbur sesak-andam ngga perang. Ayŭh ndai pingandai-nginga ngga pingandai saruh, ka bada kayuh adi bisā timbur. 35 TUHAN mbŭh kiren di angān kayuh anŭ, ngga kiren di angān nang adŭp-I sadi adŭ Tapa, mating adi bŭkŭn. 36 Ayŭh bada angān dingah sirŭŭn-I so rangit isa Ayŭh bisa pitayan angān, ka digiti di ong Ayŭh bada angān kiris apui-I adi kudus adi so-I minyu ngga angān. 37 Sabab Ayŭh rindu tayung-babuk ngan, Ayŭh mien angān, ka ngga kuasa-I adi bās Ayŭh mbŭh taban angān ngga ruah so Egypt. 38 Darŭm angān masang panu, Ayŭh pibu bangsa bangsa adi bās dŭ ka bake dŭ so angān, isa Ayŭh bisa taban angān ngga mŭrŭt tarun tana ngara, ka nggen di angān tarun tana ngara, tana adi angān babŭ dapu madin. 39 Jadi ingat andu ati ka dŭhnyah kambŭt: TUHAN inŭh Tapa di rangit ngga di ong. Mating tapa adi bŭkŭn. 40 Tunda sopŭrŭg ukum adat-I adi muko aku nggen di angān andu ati, isa angān ngga bara sesang ngan dapŭd sanang. Angān re babŭ rŭŭ di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, bada angān adu adu dapu.” 41 Komŭnŭ Moses nitah taruh kupo tura ka timor Yang Jordan 42 yŭn daya bu bisukan ka siramat kambŭi ayŭh ko siŭ daya ngga dŭh singaja, daya adi dŭh gŭh pinganyu-i. Ayŭh siŭn bu bisukan di ndi so taruh kupo anŭ di yŭn-i dŭh dog siŭ. 43 Yŭn tibaran-asar Reuben kupo adi mun anŭ agi di Bezer, di gadung tarun tana-pajam adi rata buang bayah bigatung; yŭn tibaran-asar Gad inŭh Ramoth, di tarun tana Gilead; ka tah yŭn tibaran-asar Manasseh inŭh Golan, di tarun tana Bashan. 44 Moses nggen ukum-adat ka ajar Tapa di daya Israel. 45-46 Anŭ inŭh ripas ngara mbŭh ruah so Egypt ka mbŭh di rubān tura ka timor Yang Jordan, bistatang ngga kupo Bethpeor, adi ngga-i nggen di ngara ukum-adat anŭ. Anŭ inŭh tarun tana adi dawŭ-i dog dapu Raja Sihon adi daya Amor, adi mritah di kupo Heshbon. Moses ngga daya Israel ngarah ayŭh di tika ngara ruah so Egypt. 47 Ngara ngisi tarun tana-i samŭn tarun tana Raja Og so Bashan, adi daya Amor ka raja anŭ ndi adi rŭŭ di timor Yang Jordan. 48 Tarun tana anŭ bayah-i so kupo Aroer di bŭngŭn Yang Arnon jeh ka utara ndŭg Darŭd Sirion, anŭ inŭh Darŭd Hermon. 49 Anŭ mbŭh samŭn sopŭrŭg gadung tarun tana di timor Yang Jordan, jeh ka siratan ndŭg Rawŭt Pide, ka tura ka timor sigŭn Darŭd Pisgah.

Ditronomi 5

1 Moses bagan bada mandŭg tikuruk sopŭrŭg daya Israel ka nang di ngara, “Angān daya Israel, dingah sopŭrŭg ukum-adat adi aku nggen di angān andu ati. Birajar nŭh ka nakit ingat adŭp nŭh tunda-i. 2 Di Darŭd Sinai TUHAN adi Tapa ta ndai simanya, 3 dŭh ngga tayung-babuk ta adŭ, pak ngga sopŭrŭg ta adi udip andu ati. 4 Di sambu darŭd anŭ TUHAN minyu di angān situra jawin so darŭm apui. 5 Nganŭ aku mijog di asah angān ngga TUHAN, kidaan di angān kayuh adi nang-I, amai angān taru di apui anŭ ka dŭh raan maad ka sambu darŭd anŭ. “TUHAN nang, 6 ‘Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, adi pirupas angān so Egypt, adi yŭn ngan ko jadi urun. 7 “ ‘Dŭhnyah nyambah tapa bŭkŭn, adŭ-i Aku. 8 “ ‘Dŭhnyah ndai tibudo yŭn adŭp ngan tunda gayŭn tadŭ tadŭ kayuh di rangit bait di ong, puan kah di piin di ribo tana. 9 Dŭhnyah mutu ubak ngan ka tadŭ tadŭ tibudo puan kah nyambah-i, sabab Aku ati TUHAN adi Tapa ngan ka Aku dŭh raan angān biyŭn tapa adi bŭkŭn. Aku ngukum daya adi tiru di Aku samŭn sesang sesang ngara ndŭg turap adi taruh ngga turap adi pat. 10 Pak Aku kiren pinyirindu Ku di biribu ribu turap manusia adi rindu di Aku ka tunda ukum-adat Ku. 11 “ ‘Dŭhnyah pakai adŭn Ku yŭn kayuh adi arap, amai Aku, TUHAN adi Tapa ngan, re ngukum tadŭ tadŭ daya adi nyiraba Adŭn Ku. 12 “ ‘Sita andu Sabbath ka bada-i jadi kudus, amai Aku, TUHAN adi Tapa ngan, mbŭh pesan angān. 13 Angān biyŭn nŭm andu adi ngga angān ndai kraja ngan, 14 pak andu adi ju inŭh andu rŭŭ so kraja adi dog nitah ka Aku. Di andu anŭ mating daya siŭn nyiraja, bait-i adŭp ngan, anak ngan, urun ngan, dāng ngan, puan kah daya pinami adi rŭŭ di rais ngan. 15 Ingat adŭp ngan ko jadi urun di Egypt, ka Aku, TUHAN adi Tapa ngan mbŭh piruah angān ngga kuasa bās ka pinyibake Ku. Anŭ sabab Aku pesan angān bada sita andu Sabbath. 16 “ ‘Stabi di sindŭ sama ngan, nimun Aku, TUHAN adi Tapa ngan, pesan angān, isa angān sanang ka isa angān tui udip di tarun tana adi Aku nggen di angān. 17 “ ‘Dŭhnyah siŭ daya. 18 “ ‘Dŭhnyah tanggah. 19 “ ‘Dŭhnyah naku. 20 “ ‘Dŭhnyah nggen taksi kadong pasar tadŭ daya. 21 “ ‘Dŭhnyah ripong di sawŭn daya; dŭhnyah ripong di ramin-i, tana-i, urun-i, sapi sapi-i, kaldi-i, puan kah tadŭ tadŭ kayuh bŭkŭn adi ayŭh dapu.’ 22 “Anŭ inŭh Pinyipesan adi TUHAN mbŭh nggen di sopŭrŭg ngan di tika angān tikuruk di darŭd anŭ. Kan Ayŭh minyu ngga sirŭŭn adi bana so darŭm apui ka so abun adi tabar, Ayŭh nggen Pinyipesan anŭ ka mating adi bŭkŭn. Muko anŭ Ayŭh nuris-i di duwŭh kiping batuh ka nggen-i di aku. 23 “Kan apui sakŭt di ndi darŭd darŭd anŭ ka angān dingah sirŭŭn so yŭn karŭm anŭ, bara pinguru ngga bara pingubak tibaran tibaran-asar ngan mandŭg ka yŭn ku 24 ka nang, ‘TUHAN adi Tapa ta mbŭh kiren di ata kuasa ngga bragah-I kan ata dingah Ayŭh minyu so darŭm apui! Andu ati ata mbŭh kiris nang daya tatu bisa gibabŭ udip, sunggu Tapa muko minyu ngga ngara. 25 Pak mani ata birani ton apŭg asŭng ta dinge? Apui adi bās anŭ re pirabur ata. Ata manŭn re kabŭs kan ata dingah TUHAN adi Tapa ta minyu dinge. 26 Mbŭh kah tadŭ tadŭ manusia gibabŭ udip ripas muko dingah Tapa adi udip minyu so darŭm apui? 27 Di pari, Moses, ka nyiringa sopŭrŭg kayuh adi TUHAN adi Tapa ta nang. Muko anŭ, pari ka kidaan di kieh kayuh adi nang-I di kuu. Kieh an dingah ka tunda-i.’ 28 “Kan TUHAN dingah anŭ, Ayŭh nang di aku, ‘Aku mbŭh dingah kayuh adi nang ngara, ka pinganang ngara agi batur. 29 Kasi kah kambŭi ngara ari mun anŭ! Kasi kah kambŭi ngara ari stabi di Aku ka tunda sopŭrŭg pesan Ku, isa ngara ngga bara sesang ngara adu adu sanang. 30 Di kidaan di ngara bada pari ka bari ngara. 31 Pak kuu, Moses, rŭŭ digiti ngga Aku, ka Aku re nggen di kuu sopŭrŭg ukum-adat ngga pesan Ku. Ngajar sopŭrŭg-i di ngara isa ngara tunda-i di tarun tana adi Aku nggen di ngara.’ 32 “Angān daya Israel, ingat nakit angān dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pesan di angān. Dŭhnyah nyibireu tadŭ tadŭ ukum adat-I. 33 Tunda sopŭrŭg-i, isa angān sanang ka isa angān tui udip di tarun tana adi angān re ngisi.

Ditronomi 6

1 “Ati inŭh sopŭrŭg ukum-adat adi TUHAN adi Tapa ngan pesan aku bada ngajar angān. Tunda-i di tarun tana adi angān mbŭh re mŭrŭt ka ngisi. 2 Sitŭkŭd angān udip, angān ngga sesang ngan an stabi di TUHAN adi Tapa ngan, ka tunda sopŭrŭg ukum adat-I adi aku nggen di angān, isa angān udip tui di tarun tana anŭ. 3 Dingah nŭh ukum-adat anŭ, angān daya Israel, ka tunda-i! Simŭnŭ angān re sanang, ka jadi bangsa adi bake ka rŭŭ di tarun tana adi kaya ka damŭn anŭ, nimun adi TUHAN adi Tapa tayung-babuk ta mbŭh bijanji. 4 “Israel, ingat ati! TUHAN -- ka TUHAN sadi adŭ -- inŭh Tapa ta. 5 Rindu TUHAN adi Tapa ngan ngga siabo atin ngan, ngga siabo simangi ngan, ka ngga siabo tungang ngan. 6 Mba ngapŭh kambŭt pesan anŭ adi nggen ku di angān andu ati. 7 Ngajar-i di bara anak ngan. Pari pari nyabŭt-i di tika angān di arŭn ka di tika angān birarang, di tika angān rŭŭ-paya, ka di tika angān nyiraja. 8 Mŭŭng-i di tangan ngan ka nen-i di arŭ ngan ndu pingingat. 9 Nuris-i di uros tiban ramin ngan ka di tiban buwang ramin ngan. 10 “Nimun adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bijanji di tayung-babuk ngan, Abraham, Isaac, ka Jacob, Ayŭh re nggen di angān tarun tana ngga kupo kupo-i adi bayah ka mujur adi dŭh adŭp ngan pijog. 11 Ramin ramin re puno bada kayuh kayuh adi kana adi dŭh so tangan adŭp ngan, ka re bagŭ prigi adi angān dŭh kareh, ka teya anggor ngga risŭn kanā adi dŭh angān purun. Kan TUHAN taban angān mŭrŭt tarun tana anŭ, ka angān re biyŭn sopŭrŭg adi angān raan man, 12 nakit ingat dŭhnyah angān kambŭt TUHAN adi piruah angān so Egypt, adi yŭn ngan ko jadi urun. 13 Stabi di TUHAN adi Tapa ngan, nyambah Ayŭh sadi adŭ, ka ndai janji ngan darŭm adŭn-I sadi adŭ. 14 Dŭhnyah nyambah tapa tapa adi bŭkŭn, tadŭ tadŭ tapa daya adi rŭŭ maning angān. 15 Kambŭi angān nyambah tapa tapa adi bŭkŭn, baji TUHAN re nyatŭk angān keya ka apui, ka re pirarap angān, amai TUHAN adi Tapa ngan, adi agi di ruang ngan, dŭh raan dog nyambah bigaur ngga tapa tapa adi bŭkŭn. 16 “Dŭhnyah suba TUHAN adi Tapa ngan, nimun anŭ adi ndai ngan di Massah. 17 Ingat nakit angān dŭh siŭn dŭh tunda sopŭrŭg ukum-adat adi Ayŭh muko nggen di angān. 18 Ndai anŭ adi TUHAN nang batur ka kana, ka angān re sanang. Angān re tungang dapu tarun tana damŭn anŭ adi TUHAN mbŭh bijanji an nggen di tayung-babuk ngan, 19 ka angān re pibu pinganyu ngan, nimun adi muko-I bijanji ngga angān. 20 “Di tika adi re mandŭg, bara anak ngan re siken di angān, ‘Mani TUHAN adi Tapa ta pesan ata bada tunda sopŭrŭg ukum-adat anŭ?’ 21 Jadi kidaan di ngara nang, ‘Ata ko jadi urun raja di Egypt, ka TUHAN muko piruah ata ngga kuasa bās-I. 22 Ngga batŭh adŭp ta ata kiris Ayŭh ndai pingandai-nginga ngga pingandai adi bisā di bara daya Egypt ka di raja ngara ka di sopŭrŭg pinurung-i. 23 Ayŭh pirupas ata so Egypt ka taban ata kamati ka nggen tarun tana ati di ata nimun adi Ayŭh muko bijanji di tayung-babuk ta. 24 Komŭnŭ TUHAN adi Tapa ta pesan ata bada tunda sopŭrŭg ukum-adat anŭ ka stabi di Ayŭh. Kambŭi ata ndai simŭnŭ, Ayŭh re ari nguan bangsa ta ka bada-i mujur. 25 Kambŭi ata tŭtŭd tunda sopŭrŭg adi Tapa mbŭh pesan di ata, Ayŭh re munos asŭng-I di ata.’

Ditronomi 7

1 “TUHAN adi Tapa ngan re taban angān mŭrŭt tarun tana adi angān re ngisi, ka Ayŭh re pibu bagŭ bangsa so dieh. Buang angān masang, Ayŭh re pibu ju bangsa adi bās dŭ ka bake dŭ so angān: bara daya Hitti, daya Girgash, daya Amor, daya Canaan, daya Periz, daya Hivi, ngga daya Jebus. 2 Kan TUHAN adi Tapa ngan na bara daya anŭ ka darŭm kuasa ngan ka angān ngarah ngara, angān dŭh siŭn dŭh siŭ sopŭrŭg ngara. Dŭhnyah bipambit ngga ngara puan kah kiren masi di ngara. 3 Dŭhnyah banan sawan ngga tadŭ tadŭ ngara anŭ, ka dŭhnyah gŭh bada anak anak ngan banan sawan ngga tadŭ tadŭ so anak ngara, 4 sabab simŭnŭ ngara re bada bara anak ngan bu so TUHAN di nyambah tapa tapa bŭkŭn. Kambŭi kayuh jadi simŭnŭ, TUHAN re baji di angān ka rasu pirabur angān. 5 Ngapŭi meh, nyirubuh mija mija-sambah ngara, mapar bada randŭk uros uros-batuh pirapu' ngara, tabŭng tandā tandā pinatŭng tapa Asherah ka sigot tibudo tibudo ngara. 6 Ndai anŭ amai angān dog dapu TUHAN adi Tapa ngan. So sopŭrŭg daya adi di ong ati Ayŭh mbŭh mien angān adŭ bada jadi daya tah yŭn adŭp-I. 7 “TUHAN rindu angān, ka mien angān dŭh sabab angān bagŭ dŭ so daya bangsa bŭkŭn; angān ko bangsa adi rabis sŭ di ong. 8 Pak TUHAN rindu angān ka raan sita janji adi Ayŭh muko ndai ngga tayung-babuk ngan. Ngapŭi Ayŭh nyiramat angān ngga pinyibake-I adi bās ka pirupas angān so jadi urun raja Egypt. 9 Ingat nang TUHAN adi Tapa ngan adŭ adi Tapa ka Ayŭh taŭn tŭtŭd. Ayŭh re sita simanya-I ka kiren pinyirindu-I adi dŭh bisa birubah di siribu turap daya adi rindu Ayŭh ka tunda pinyipesan-I, 10 pak Ayŭh dŭh re ngang ngukum sinadan daya adi tiru di Ayŭh. 11 Jadi meh, tunda kayuh adi muko dog ngajar di angān; tunda sopŭrŭg ukum-adat adi aku mbŭh nggen di angān andu ati. 12 “Kambŭi angān dingah pesan ati ka tunda-i ngga atin tŭtŭd, taŭn TUHAN adi Tapa ngan re babŭ sita simanya-I ngga angān, ka re kiren pinyirindu-I adi dŭh bisa birubah, nimun adi Ayŭh mbŭh janji di tayung-babuk ngan. 13 Ayŭh re rindu angān ka nyiberkat angān, isa angān bitambah bagŭ ka biyŭn bagŭ anak; Ayŭh re nyiberkat tana ngan, isa angān dapŭd bagŭ gandom, wain, ka inyo kanā; ka Ayŭh re nyiberkat angān ngga bagŭ sapi ka biri. Ayŭh re nggen di angān sopŭrŭg berkat ati di tarun tana adi Ayŭh muko bijanji di bara tayung-babuk ngan an nggen di angān. 14 Mating bangsa daya di ong re raru biberkat mun angān. Mating so angān re jadi aboh, ka sopŭrŭg dāng kudip ngan re papah. 15 TUHAN re grindung angān so sopŭrŭg andam, ka Ayŭh dŭh re bada nyatŭk angān tadŭ mun andam adi bisā adi muko angān kinyam di Egypt, pak Ayŭh re bada-i nyatŭk sopŭrŭg pinganyu ngan. 16 Pirusak barang bangsa adi TUHAN adi Tapa ngan na di darŭm kuasa ngan, ka dŭhnyah kiren pinyirasi di ngara. Dŭhnyah nyambah tapa tapa ngara, amai anŭ kayuh adi bisa pirabur angān. 17 “Dŭhnyah pikir nang bara daya anŭ bagŭ dŭ so adŭp ngan, ka angān dŭh tungang pibu ngara. 18 Dŭhnyah taru ngara; ingat kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh ndai di tunduh raja Egypt ngga sopŭrŭg rayat-i. 19 Ingat nŭh sesak-andam adi angān mbŭh kiris ngga batŭh adŭp ngan, pingandai-nginga, ngga pingandai saruh, ka kuasa bās ngga pinyibake adi ngga TUHAN adi Tapa ngan pirupas angān. Simŭnŭ Ayŭh pirabur daya Egypt, simŭnŭ gŭh Ayŭh re pirabur sopŭrŭg daya anŭ adi angān taru madin. 20 Ayŭh re bada ngara kandang-kandŭ taru ka re pirabur sinadan ngara adi bu bisukan. 21 Ngapŭi dŭhnyah taru bara daya anŭ. TUHAN adi Tapa ngan agi ngga angān; Ayŭh inŭh Tapa adi bās ka Ayŭh inŭh adi patut ata taru. 22 Ayŭh re birunyet pibu bangsa bangsa anŭ darŭm angān masang. Angān dŭh re tungang kubo siŭ sopŭrŭg ngara jam anŭ, amai, kambŭi angān ndai simŭnŭ, dāng dāng tarun re papah ka jadi pinyusah di angān. 23 TUHAN re na pinganyu ngan di darŭm kuasa ngan ka bada ngara kandang-kandŭ taru ndŭg ka ngara abo dog pirabur. 24 Ayŭh re na raja raja ngara ka darŭm kuasa ngan. Angān re siŭ ngara, ka ngara re dog kambŭt. Mating daya re tungang pirŭŭ angān; angān re pirabur barang naan ngara. 25 Sigot dudu tibudo ngara. Dŭhnyah ripong di pirak puan kah mas adi dog na di tibudo tibudo anŭ, ka dŭhnyah gŭh tambit-i yŭn adŭp ngan. Kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān re dog nyatŭk pinyusah, amai TUHAN tiru di pingandai nyambah tibudo. 26 Dŭhnyah taban tadŭ tadŭ so tibudo anŭ ka darŭm ramin ngan, amai te pangu anŭ adi nyatŭk ngara nyatŭk gŭh angān rai-i. Angān dŭh siŭn dŭh tiru ka ngamun tibudo tibudo anŭ, amai-i mbŭh dog mangu TUHAN.

Ditronomi 8

1 “Tunda ngga atin tŭtŭd sopŭrŭg ukum-adat adi aku mbŭh nggen di angān andu ati, isa angān udip, bitambah bagŭ ka ngisi tarun tana adi TUHAN ko janji di tayung-babuk ngan. 2 Ingat simuki TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nguru angān di pimanu adi raru jo mutas tarun tana-pajam pat puru sawa; bada angān jera ngga-I suba angān, yŭn-I an puan kayuh adi re ngan ndai, ka re ngan tunda kah dŭh pinyipesan-I. 3 Ayŭh bada angān sibŭrŭk, ka komŭnŭ Ayŭh nggen manna di angān bada man, pinguman adi angān ngga tayung-babuk ngan bŭn man diŭ so anŭ. Ayŭh ndai simŭnŭ ngga ngajar angān bada dŭhnyah bisangan di ruti adŭ ngga kudip adŭp ngan, pak di sopŭrŭg kayuh adi TUHAN nang. 4 Sitadŭn pat puru sawa anŭ, piraka ngan dŭh bayu, kaja ngan dŭh gŭh bŭ. 5 Ingat nŭh TUHAN adi Tapa ngan ngajar ka ngukum angān keya ka pimas daya ngajar ka ngukum bara anak ngara. 6 Ngapŭi meh, ndai nimun TUHAN mbŭh pesan: udip nanyam ka ukum adat-I ka tunda pinganang-I. 7 TUHAN adi Tapa ngan taban angān ngga mŭrŭt tarun tana adi damŭn, tarun tana adi agi bagŭ sungi ngga rubang piin, ka sungi sungi di ribo tana adi minapus di dau dau ka di dudu sandah, 8 tarun tana adi piruah gandom ngga jeri, buwa anggor, buwa ara, buwa delima, buwa kanā ngga ju banyis. 9 Diginŭ angān dŭh re sibŭrŭk puan kah biguna di ani ani. Batuh batuh-i agi basi dieh, ka so sandah sandah-i angān bisa dapŭd timaga. 10 Angān re biyŭn sopŭrŭg adi raan ngan man, ka angān re nggen trima kaseh ka TUHAN adi Tapa ngan amai tana damŭn anŭ adi Ayŭh mbŭh nggen di angān. 11 “Dŭhnyah angān ngapŭh kambŭt TUHAN adi Tapa ngan. Dŭhnyah dŭh tunda tadŭ tadŭ ukum adat-I adi aku nggen di angān andu ati. 12 Kan angān mbŭh biyŭn sopŭrŭg adi raan ngan man ka mbŭh pijog ramin ramin adi kana yŭn rŭŭ, 13 ka kan sapi ngga biri ngan, mas ngga pirak, ka sopŭrŭg buat-rata ngan adi bŭkŭn mbŭh bitambah, 14 nakit ingat dŭhnyah angān jadi gambung ka kambŭt TUHAN adi Tapa ngan adi piruah angān so Egypt, adi yŭn ngan ko jadi urun. 15 Ayŭh nguru angān mutas tarun tana-pajam adi bayah ka adi pitaru adi yŭn dudu jippŭh adi bisā ngga dudu rikara. Di tarun tana anŭ adi badŭh ka mating piin Ayŭh bada piin ruah aman so panggar batuh yŭn ngan. 16 Di tarun tana-pajam Ayŭh nggen manna di angān bada man, pinguman adi tayung-babuk ngan bŭn man. Ayŭh bada pimudip ngan jera ngga-I suba angān, isa di pinŭbŭn-i Ayŭh bisa nyiberkat angān ngga kayuh kayuh adi kana. 17 Ngapŭi meh, angān dŭh siŭn pikir adŭp ngan mbŭh jadi kaya so ka kuasa ngga pinyibake adŭp ngan. 18 Ingat nŭh meh TUHAN adi Tapa ngan adi nggen kuasa di angān bada angān jadi kaya. Ayŭh ndai simŭnŭ amai Ayŭh gibabŭ tŭtŭd andu ati di simanya adi Ayŭh mbŭh ndai ngga bara tayung-babuk ngan. 19 Dŭhnyah kambŭt TUHAN adi Tapa ngan puan kah nyambah ka bituan di tapa tapa adi bŭkŭn. Kambŭi angān ndai simŭnŭ, aku bakan angān andu ati, angān manŭn re dog pirabur. 20 Kambŭi angān dŭh tunda pinganang TUHAN, angān manŭn re dog pirabur keya ka dudu bangsa anŭ adi Ayŭh re pirabur darŭm angān masang.

Ditronomi 9

1 “Dingah, bara daya Israel! Madin angān mbŭh re mutas Yang Jordan ka ngisi tarun tana anŭ adi dog dapu bangsa bangsa adi rabis bās ka rabis bake so angān. Kupo kupo ngara bayah ka biyŭn sindung sindung adi bigatung ndŭg rangit. 2 Bara ngara anŭ bigatung buang bake; ngara anŭ mun grigasi, ka angān mbŭh dingah gŭh nang mating daya tungang rawan ngara. 3 Pak madin adŭp ngan re kiris TUHAN adi Tapa ngan re panu diŭ so angān mun apui adi bijagu. Ayŭh re ngarah ngara buang angān masang, isa angān pibu ngara ka rikas pirabur ngara, nanyam janji-I. 4 “Ripas TUHAN adi Tapa ngan muko pibu ngara yŭn ngan, mba ngapŭh minyu dupan adŭp ngan nang Ayŭh mbŭh taban angān mŭrŭt ka tarun tana anŭ yŭn dapu-i amai angān daya adi patut dapu-i. Dŭh-i simŭnŭ, TUHAN re pibu ngara anŭ yŭn ngan sabab ngara anŭ arap. 5 Dŭh inŭh sabab angān kana ka ndai kayuh adi batur TUHAN re bada angān dapu tarun tana ngara. Ayŭh re pibu ngara anŭ sabab ngara anŭ arap, ka sabab Ayŭh raan ingat janji adi ko-I ndai ngga babuk ngan Abraham, Isaac ka Jacob. 6 Angān bisa natu nang TUHAN taŭn dŭh nggen di angān tarun tana anŭ adi damŭn sabab angān patut dapu-i. Dŭh, angān ati daya adi baking. 7 “Dŭhnyah kambŭt munki angān bada TUHAN adi Tapa ngan baji, di tarun tana-pajam. So andu adi ngga angān ruah so Egypt ndŭg ka andu adi ngga angān ndŭg tarun ati, angān mbŭh rawan Ayŭh. 8 Di Darŭd Sinai gŭh angān bada TUHAN baji, raru baji adi ngga-I pirabur angān. 9 Aku maad ka sambu darŭd di kambat duwŭh kiping batuh; duwŭh kiping batuh anŭ inŭh tandā simanya adi TUHAN mbŭh ndai ngga angān. Aku rŭŭ diginŭ pat puru andu ngga pat puru ngarŭm, ka dŭh man dŭh nok ani ani. 10 Nganŭ TUHAN nggen di aku duwŭh kiping batuh adi yŭn-I mbŭh nuris ngga tangan adŭp-I kayuh adi mbŭh-I nang di angān so jireb apui di andu angān tikuruk di sigŭn darŭd anŭ. 11 Sawŭ, ripas pat puru andu ngga pat puru ngarŭm anŭ, TUHAN nggen di aku duwŭh kiping batuh anŭ, adi tandā simanya. 12 “Komŭnŭ, TUHAN nang di aku, ‘Rikas mūn ka sigŭn darŭd, sabab bara daya mu, adi kuu mbŭh taban ngga ruah so Egypt, mbŭh pirusak adŭp ngara ka ndai kayuh adi arap. Ngara mbŭh nyibireu kayuh adi Aku pesan ngara da ndai, ka mbŭh ndai tibudo yŭn adŭp ngara.’ 13 “TUHAN nang gŭh di aku, ‘Aku puan nang munki raru baking-i ngara ati. 14 Dŭhnyah suba pirŭŭ Aku. Aku taŭn an pirabur ngara, isa mating daya re tia ingat ngara. Komŭnŭ Aku re bada kuu jadi sama yŭn bangsa adi rabis bagŭ daya-i ka adi rabis bake so ngara.’ 15 “Komŭnŭ Aku mūn darŭd anŭ taban duwŭh kiping batuh anŭ di yŭn simanya dog nuris. Jireb apui ruah so darŭd. 16 Aku kiris angān mbŭh nyibireu pesan TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān, ka angān mbŭh bidosa rawan Ayŭh amai angān mbŭh ndai yŭn adŭp ngan ndi tibudo so basi, darŭm gayŭn anak sapi. 17 Ngapŭi di sirung jawin ngan, aku taran ka mape kiping batuh anŭ bada randŭk. 18 Komŭnŭ ndi sidah dinge aku nyipŭŭb di sirung jawin TUHAN sitian pat puru andu pat puru ngarŭm ka dŭh man bait nok. Aku ndai simŭnŭ sabab angān mbŭh bidosa rawan TUHAN ka mbŭh bada Ayŭh baji. 19 Aku taru kiris baji TUHAN adi bisā, sabab Ayŭh mbŭh sukup baji an pirabur angān; pak sikari anŭ dinge TUHAN babŭ dingah aku. 20 TUHAN mbŭh sukup baji gŭh di Aaron ka an siŭ ayŭh, jadi aku bidua yŭn Aaron di tipuh anŭ gŭh. 21 Aku tambit kayuh anŭ adi pingandai dosa ngan, anŭ inŭh tibudo anak sapi basi anŭ, ka taran-i ka darŭm apui. Komŭnŭ aku mape-i bada randŭk ka mupu-i bada jadi dabu, ka taran dabu-i ka sungi adi aman so darŭd. 22 “Angān bada gŭh TUHAN adi Tapa ngan baji di tika angān di Taberah, Massah, ka di Kibroth Hattaavah. 23 Kan Ayŭh bada angān makat so Kadesh Barnea ngga pinganang bada angān tambit tarun tana adi Ayŭh nggen di angān, angān rawan Ayŭh; angān dŭh harap di Ayŭh ka angān nyibireu Ayŭh. 24 So sibungas aku puan angān, angān taŭn ari an rawan TUHAN. 25 “Jadi aku nyipŭŭb di sirung jawin TUHAN, pat puru andu ngga pat puru ngarŭm anŭ, sabab aku puan nang TUHAN taŭn mbŭh bigŭtŭ an pirabur angān. 26 Jadi aku bidua, ‘TUHAN Raja, dŭhnyah pirabur daya adŭp Mai, daya adi Kaam mbŭh piruah so Egypt pakai pinyibake ngga kuasa Mai adi bās. 27 Ingat urun urun Mai Abraham, Isaac ka Jacob, ka dŭhnyah mbit piduri di pinyibaking, urah ginaka ka dosa bara daya ati. 28 Amai te ka daya Egypt nang Kaam mbŭh dŭh tungang nguru bara daya Mai di ka tarun tana adi Kaam mbŭh bijanji an nggen di ngara rai-i. Ngara re nang Kaam taban daya Mai ka tarun tana-pajam an siŭ ngara, sabab Kaam tiru di ngara. 29 Amai mŭnŭ, ngara ati inŭh adi Kaam mbŭh mien bada jadi daya adŭp Mai, ka adi Kaam mbŭh taban ngga ruah so Egypt pakai kuasa ngga pinyibake Mai adi bās.’

Ditronomi 10

1 “Komŭnŭ TUHAN nang di aku, ‘Ndai duwŭh kiping batuh bada mun anŭ adi sibungas-i, ka ndai gŭh pati so kayuh yŭn nyikŭn-i. Maad ka yŭn Ku di sambu darŭd, 2 ka Aku re nuris di duwŭh kiping batuh anŭ kayuh adi Aku muko nuris di kiping kiping anŭ adi kuu ko mape, ka komŭnŭ kuu siŭn nyikŭn-i di darŭm pati anŭ.’ 3 “Jadi aku ndai ndi pati so kayuh acacia, ka ndai duwŭh kiping batuh mun anŭ adi sibungas-i ka taban-i ngga maad darŭd. 4 Komŭnŭ TUHAN nuris di kiping kiping batuh anŭ piminyu pinganang brisak ngga anŭ adi sibungas-I nuris, anŭ inŭh Simŭng Pinyipesan adi-I mbŭh nggen di angān di tika Ayŭh minyu so jireb apui di andu angān tikuruk di sigŭn darŭd. TUHAN nggen kiping kiping batuh anŭ di aku, 5 ka aku rasu mūn so darŭd. Jadi nanyam adi TUHAN muko pesan, aku na kiping kiping batuh anŭ di darŭm pati adi aku muko ndai, ka-i mbŭh diginŭ so andu anŭ ndŭg andu ati.” ( 6 Bara daya Israel makat panu so dudu prigi adi dog dapu daya Jaakan, ka panu ka Moserah. Diginŭ Aaron kabŭs ka dog kubur, ka anak dari-i Eleazar gati ayŭh jadi imam. 7 So nŭ ngara makat di ka Gudgodah, komŭnŭ di ka Jotbathah tarun adi yŭn bagŭ piin. 8 Di darŭd anŭ TUHAN tijuan bara dari so tibaran-asar Levi bada dapu tanggong jaga Pati Simanya ka ndai kraja bara imam yŭn-I ka nggen berkat darŭm adŭn-I. Ka anŭ taŭn gibabŭ kraja ngara. 9 Anŭ sabab-i tibaran-asar Levi dŭh sua dapŭd utung tana mun tibaran tibaran-asar adi bŭkŭn; kayuh adi ngara mbŭh trima inŭh hak jadi bara imam TUHAN, nanyam ka adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh janji.) 10 “Aku rŭŭ di darŭd pat puru andu ngga pat puru ngarŭm, nimun adi sibungas-i. TUHAN dingah dinge pimite ku, ka situju dŭh re pirabur angān. 11 Komŭnŭ Ayŭh bada aku matak ka nguru angān, isa angān dapŭd tambit tarun tana adi muko-I janji di tayung-babuk ngan.” 12 “Madin, angān daya Israel, dingah nŭh kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan mite so angān: Nyambah TUHAN ka ndai sopŭrŭg anŭ adi-I pesan. Rindu Ayŭh, bituan di Ayŭh ngga siabo atin ngan, 13 ka tunda sopŭrŭg ukum adat-I. Aku nggen-i di angān andu ati yŭn utung di adŭp ngan. 14 Rangit adi siabo bigatung TUHAN gŭh dapu. Ong ati tung jangi gŭh ngga sopŭrŭg kayuh adi agi dieh. 15 Pak pinyirindu TUHAN di tayung-babuk ngan taŭn raru tagap ndŭg ka Ayŭh mien dŭh daya bŭkŭn pak angān bada jadi daya-I, ka angān taŭn babŭ daya adi-I mbŭh mien. 16 Ngapŭi meh, so madin tunda pinganang TUHAN, ka dŭh tia baking. 17 TUHAN adi Tapa ngan inŭh bikuasa di tunduh sopŭrŭg tapa ka di tunduh sopŭrŭg kuasa. Ayŭh inŭh bās ka bikuasa, ka Ayŭh inŭh adi patut ata dingah. Ayŭh dŭh marad di pingatur-I, ka Ayŭh dŭh trima suap. 18 Ayŭh raan natu bara anak tumang ngga bara dayung uban dog nimbang ngga nakit; Ayŭh rindu bara daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga bangsa ta, ka nggen di ngara pinguman ngga pimakai. 19 Ngapŭi meh, kiren pinyirindu di bara daya pinami, sabab adŭp ngan jah ko gŭh jadi daya pinami di Egypt. 20 Stabi di TUHAN adi Tapa ngan, ka nyambah Ayŭh sadi adŭ. Tŭtŭd di Ayŭh ka ndai janji ngan darŭm adŭn-I sadi adŭ. 21 Muji Ayŭh -- Ayŭh inŭh Tapa ngan, ka angān mbŭh kiris ngga batuh adŭp ngan kayuh kayuh bās ngga kayuh kayuh saruh adi mbŭh-I ndai yŭn ngan. 22 Di andu Tayung-babuk ngan di ka Egypt, ngara agi ju puru naan adŭ. Pak madin TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bada angān jadi raru bagŭ mun bitang bitang di rangit.

Ditronomi 11

1 “Rindu TUHAN adi Tapa ngan ka ari tunda sopŭrŭg ukum adat-I. 2 Ingat andu ati kayuh adi angān mbŭh birajar pasar TUHAN so ka kayuh adi angān mbŭh kinyam ngga so. Angān inŭh, dŭh-i bara anak ngan, adi mbŭh kinyam kayuh anŭ. Angān kiris bās TUHAN, kuasa-I, pinyibake-I, 3 ngga pingandai nginga-I. Angān mbŭh kiris kayuh adi mbŭh-I ndai di raja Egypt ngga di ndi tarun tana rais-i. 4 Angān mbŭh kiris munki TUHAN pirarap soldadu Egypt, samŭn kuda kuda ngga krita kuda ngara, bada rŭnggŭd di Rawŭt Bireh, kan ngara tadak angān. 5 Angān puan ani kayuh adi TUHAN mbŭh ndai yŭn ngan di tarun tana-pajam diŭ so angān ndŭg tarun ati. 6 Angān ingat kayuh adi mbŭh-I ndai di tunduh Dathan ngga Abiram, adi anak anak Eliab so tibaran-asar Reuben. Di sirung jawin sopŭrŭg daya, tana tikuka ka tŭrŭn ngara, samŭn rawang ngga bari bari ngga sopŭrŭg daya-gaji ka dāng kudip ngara. 7 Sawŭ, angān inŭh adi mbŭh kiris sopŭrŭg kayuh bās anŭ adi TUHAN mbŭh ndai. 8 “Tunda sopŭrŭg kayuh adi Aku mbŭh pesan di angān andu ati. Simŭnŭ angān dapŭd mutas yang anŭ ka ngisi tarun tana anŭ adi angān mbŭh re mŭrŭt. 9 Angān re tui udip di tarun tana anŭ adi kaya ngga damŭn adi TUHAN mbŭh bijanji an nggen di tayung-babuk ngan ngga di bara sesang ngara. 10 Tarun tana adi angān re ngisi dŭh mun tarun tana Egypt adi yŭn ngan muko rŭŭ dawŭ-i. Diginŭ, kan angān purun bine, angān an bandar bandar nyiraja ndai parit ngga tambit piin ka teya ngan. 11 Pak tarun tana adi angān re mŭrŭt inŭh tarun tarun tana darŭd ngga rubān, tarun tana adi dog misa ujen. 12 TUHAN adi Tapa ngan kingat jaga tarun tana anŭ sitŭkŭd sawa. 13 “Ngapŭi, tunda sopŭrŭg pesan adi aku mbŭh nggen di angān andu ati; rindu TUHAN adi Tapa ngan ka bituan di Ayŭh ngga siabo abo atin ngan. 14 Kambŭi angān ndai simŭnŭ, Ayŭh re pait ujen ka tarun tana ngan di tipuh ujen dog biguna, di tipuh jaya ngga di tipuh bunga, isa gandom, wain, ngga inyo kanā, agi yŭn guna ngan, 15 ka kupai yŭn dāng kudip ngan. Angān re biyŭn sikiang kiang pinguman adi raan ngan. 16 Dŭhnyah bada adŭp ngan miriseu so TUHAN ka nyambah ka bituan di tapa tapa adi bŭkŭn. 17 Kambŭi angān ndai simŭnŭ, TUHAN re baji di angān. Ayŭh re bitan ujen, ka tana ngan re raru badŭh ndŭg ka kayuh adi purun ngan dŭh bisa timbu. Ka angān re kabŭs sikirau diginŭ, sunggu tarun tana anŭ raru kana adi nggen-I di angān. 18 “Ingat sopŭrŭg pesan anŭ ka na-i darŭm atin ngan. Mŭŭng-i di tangan ngan, ka na-i di arŭ ngan ndu pingingat. 19 Ngajar-i di bara anak ngan. Kirakar pasar-i di tika angān di arŭn ka di tika angān panu ruah, di tika angān rŭŭ ka di tika angān nyiraja. 20 Nuris-i di uros tiban ramin ngan, ka di tiban buwang ramin ngan. 21 Kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān ngga bara anak ngan re tui udip di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bijanji an nggen di tayung-babuk ngan. Angān re rŭŭ diginŭ sitian rangit babŭ agi di sambu tana. 22 “Tunda ngga atin tŭtŭd sopŭrŭg kayuh adi aku mbŭh pesan di angān: Rindu TUHAN adi Tapa ngan, ndai sopŭrŭg kayuh adi-I pesan, ka tŭtŭd di Ayŭh. 23 Komŭnŭ darŭm angān panu masang, Ayŭh re pibu sopŭrŭg bangsa anŭ, ka angān re ngisi tarun tana bangsa bangsa adi bās dŭ ka adi bikuasa dŭ so angān. 24 Sopŭrŭg tarun tana adi angān kudak re jadi tung jangān. Buka tarun tana ngan re so tarun tana-pajam tura ka siratan jeh ndŭg Darŭd Darŭd Lebanon tura ka utara, ka so Yang Euphrates di timor jeh ndŭg Rawŭt Mediterranean di barat. 25 Kamaki maki angān panu di tarun tana anŭ, TUHAN adi Tapa ngan re bada daya taru di angān, nimun adi muko-I janji, ka mating daya re tungang pirŭŭ angān. 26 “Andu ati aku bada angān mien aki ndi, berkat kah pangu -- 27 berkat, anŭ inŭh kambŭi angān tunda sopŭrŭg pesan TUHAN adi Tapa ngan adi aku nggen di angān andu ati; 28 pak pangu, anŭ inŭh kambŭi angān dŭh tunda sopŭrŭg pesan anŭ ka di nyambah tapa tapa adi bŭkŭn adi angān bŭn nyambah dawŭ-i. 29 Kan TUHAN taban angān ka tarun tana adi angān re ngisi, angān an piagah berkat so Darŭd Gerizim ka pangu so Darŭd Ebal. ( 30 So-duwŭh darŭd anŭ agi di tura ka barat Yang Jordan di tarun tana daya Canaan adi rŭŭ di gadung Rubān Jordan. Darŭd darŭd anŭ nura barat, dŭh jo so dudu tŭngŭn kayuh pirapu' Moreh sindŭk kupo Gilgal.) 31 Angān madin mbŭh aŭn re mutas Yang Jordan ka ngisi tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān. Kan angān tambit-i ka rŭŭ diginŭ, 32 ingat nakit angān tunda sopŭrŭg ukum-adat adi aku nggen di angān andu ati.”

Ditronomi 12

1 “Ati inŭh ukum ukum-adat adi angān dŭh siŭn dŭh tunda sitŭkŭd angān udip di tarun tana adi TUHAN, Tapa tayung-babuk ngan, nggen di angān. Dingah nŭh Ayŭh! 2 Di tarun tana adi angān tambit, pirabur sopŭrŭg tarun adi yŭn daya nyambah tapa ngara di darŭd adi bigatung, tunduh sandah sandah, ka di ribo tŭngŭn tŭngŭn kayuh. 3 Nyirubuh mija mija-sambah ngara ka pirandŭk dudu uros uros-batuh pirapu' ngara. Badang tandā tandā pinatŭng tapa Asherah ngara, ka tabŭng tibudo tibudo ngara, isa sopŭrŭg-i dŭh tia dog nyambah di tarun tarun anŭ. 4 “Dŭhnyah nyambah TUHAN adi Tapa ngan mun gaya ngara anŭ nyambah tapa tapa ngara. 5 So abong tarun tana sopŭrŭg tibaran-asar ngan TUHAN re mien tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ adi yŭn bara daya siŭn di ka sirung jawin-I ka nyambah Ayŭh. 6 Diginŭ angān siŭn jugan dudu sadis ngan adi an dog badang ngga sadis ngan adi bŭkŭn, pinganggen ndi utung-so-simŭng ngga pinganggen ngan adi bŭkŭn, pinganggen adi angān bijanji an jugan ka TUHAN, sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, ka anak bungas sapi ngga anak bungas biri ngan. 7 Diginŭ, di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan, adi mbŭh nyiberkat angān, angān ngga rawang rawang ngan re man ka angan kayuh kana adi angān dapŭd so kraja ngan. 8 “Kan tipuh anŭ mbŭh mandŭg, angān dŭh siŭn ndai nimun adi mbŭh ngan ndai tian ti. Ndŭg madin angān mbŭh bisambah nanyam adi raan ngan, 9 sabab angān gibayuh mŭrŭt tarun tana anŭ adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, adi yŭn angān bisa udip bamai. 10 Kan angān mutas Yang Jordan, TUHAN re bada angān ngisi ka rŭŭ di tarun tana anŭ, Ayŭh re bada sopŭrŭg ngan siramat so sopŭrŭg pinganyu ngan, ka angān re udip bamai. 11 TUHAN re mien ndi adŭ tarun adi yŭn adŭp-I re dog nyambah, ka diginŭ angān dŭh siŭn dŭh taban ka yŭn-I sopŭrŭg kayuh adi aku mbŭh pesan di angān: sadis ngan adi re dog badang ngga sadis ngan adi bŭkŭn, pinganggen ndi utung-so-simŭng ngan ngga pinganggen ngan adi bŭkŭn, ka pinganggen adi grua adi angān mbŭh bijanji an jugan ka TUHAN. 12 Gaŭn meh diginŭ di sirung jawin-I, samah ngga bara anak ngan, daya-gaji ngan, ngga bara daya Levi adi rŭŭ di kupo kupo ngan; ingat nŭh bara daya Levi dŭh re biyŭn tana adi tah tung adŭp ngara. 13 Angān dŭh siŭn jugan sadis ngan di tadŭ tadŭ yŭn angān raan. 14 Angān dŭh siŭn dŭh jugan sadis adŭ-i di ndi yŭn anŭ adi TUHAN re mien di tarun tana so ndi tibaran-asar ngan. Diginŭ adŭ angān siŭn jugan sadis sadis ngan adi patut dog badang, ka ndai sopŭrŭg kayuh adi bŭkŭn adi aku muko pesan di angān. 15 “Pak angān siŭn siŭ ka man dāng dāng ngan di tadŭ tadŭ yŭn ngan rŭŭ. Angān siŭn man sikiang adi TUHAN nggen di angān. Sopŭrŭg ngan, bait bisig puan kah kais nanyam ka adat, siŭn man-i, nimun angān man dagin peyu bait jerak. 16 Pak angān dŭh siŭn man deya-i; angān dŭh siŭn dŭh basen-i di tana keya ka basen piin. 17 Mating kayuh adi jugan ngan ka TUHAN siŭn dog man di tarun adi yŭn ngan rŭŭ: pinganggen ndi utung-so-simŭng so gandom ngan dŭh gŭh, wain, puan kah inyo kanā ngan dŭh gŭh, puan kah anak bungas sapi ngga biri ngan, pinganggen adi angān muko bijanji an jugan ka TUHAN, sadis adi dog jugan so pinyiraan atin adŭp, puan kah tadŭ tadŭ pinganggen adi bŭkŭn. 18 Angān ngga bara anak ngan, samah ngga bara daya-gaji ngan ngga bara daya Levi adi rŭŭ di kupo kupo ngan, siŭn man dudu sadis anŭ adŭ-i di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah adi dog mien adŭp TUHAN adi Tapa ngan. Ka angān patut gaŭn diginŭ amai sopŭrŭg kayuh adi angān muko ndai. 19 Nakit ingat gŭh, dŭhnyah dŭh mbit piduri di bara daya Levi sitŭkŭd angān udip di tarun tana ngan. 20 “Kan TUHAN adi Tapa ngan pikambang tarun tana ngan, nimun adi Ayŭh mbŭh janji, angān siŭn man dagin di tadŭ nga angān raan. 21 Kambŭi tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah mbŭh raru jo, angān bisa di tadŭ nga angān raan, siŭ tadŭ tadŭ sapi puan kah biri adi TUHAN muko nggen di angān, ka siŭn man dagin anŭ di arŭn ngan, nimun adi aku muko kidaan di angān. 22 Tadŭ tadŭ angān, adi bisig puan kah kais nanyam ka adat, siŭn man dagin anŭ, nimun ayŭh man dagin peyu puan kah dagin jerak. 23 Adŭ angān dŭhnyah man dagin adi gibabŭ agi deya dieh, amai asŭng agi darŭm deya, ka angān dŭh siŭn man asŭng ngga dagin anŭ. 24 Dŭhnyah deya jadi pinguman ngan; angān patut basen-i di tana keya ka basen piin. 25 Kambŭi angān tunda pesan anŭ, TUHAN re munos asŭng-I, ka angān ngga bara sesang ngan re sanang. 26 Taban ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah dudu sadis ngan ngga dudu pinganggen adi angān muko janji yŭn TUHAN. 27 Jugan diginŭ dudu sadis adi re kubo dog badang di mija-sambah TUHAN. Jugan gŭh dudu sadis anŭ adi re ngan man dagin-i ka deya-i ren di tunduh mija-sambah. 28 Tunda ngga atin tŭtŭd sopŭrŭg adi aku muko pesan di angān, ka angān ngga bara sesang ngan re adu adu sanang, sabab angān ndai kayuh adi batur ka adi pimunos asŭng TUHAN adi Tapa ngan. 29 “TUHAN adi Tapa ngan re pirabur sinadan bangsa adi angān nyerang tana-i, ka angān re ngisi-i ka rŭŭ dieh. 30 Ripas TUHAN pirabur bangsa bangsa anŭ, ingat dŭhnyah sikari kari angān tunda kraja pingandai adat ngara, sabab anŭ re pirabur angān. Dŭhnyah suba an puan gaya ngara nyambah tapa tapa ngara, amai ramŭn raan tunda gaya ngara. 31 Dŭhnyah nyambah TUHAN adi Tapa ngan mun gaya ngara nyambah tapa ngara; amai darŭm ngara nyambah tapa ngara, ngara ndai sopŭrŭg kayuh adi sipŭ adi TUHAN tiru. Ngara nyadis gŭh anak anak ngara di apui di tunduh mija-sambah ngara. 32 “Ndai sopŭrŭg kayuh adi aku muko pesan di angān. Dŭhnyah nambah tadŭ tadŭ kayuh, puan kah kadi tadŭ tadŭ kayuh so pesan anŭ.

Ditronomi 13

1 “Kadŭ nabi nabi puan kah ngara adi tukang kidaan rati pŭmŭh re bijanji nang adŭp-i re ndai pingandai-nginga puan kah pingandai saruh, 2 ngga-i nyikuro angān bada nyambah ka bituan di tapa tapa adi angān bŭn nyambah dawŭ-i. Sunggu bait kani janji ngara jadi bitŭtŭk, 3 dŭhnyah piduri ngara. TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pakai ngara ngga suba angān, an tingga nang ka sawŭ rindu ngan kah TUHAN ngga siabo atin ngan. 4 Tunda TUHAN ka stabi di ayŭh; nurut pinganang-I ka sita pinyipesan-I; nyambah Ayŭh ka tŭtŭd di Ayŭh. 5 Pak siŭ ngara adi tukang kidaan rati pŭmŭh bait nabi nabi adi bada angān rawan TUHAN adi pirupas angān so Egypt, di yŭn angān ko jadi urun. Daya adi mun anŭ arap; ngara suba bada angān miriseu so aran pimudip adi TUHAN mbŭh pesan di angān. Ngara dŭh siŭn dŭh dog siŭ, ngga kadi adŭp ngan so arap adi mun anŭ. 6 “Ndŭg ka adŭp jurud ngan, puan kah anak dari ngan, puan kah anak dayung ngan, puan kah sawŭn ngan adi angān rindu, puan kah dingan ngan adi raru rapat ngga angān bisa gŭh darŭm bisukan ngatat angān bada nyambah tapa tapa adi bŭkŭn, adi angān ngga tayung-babuk ngan bŭn nyambah. 7 Kada so ngara bisa gŭh ngasu angān bada nyambah tapa tapa ngara adi rŭŭ sindŭk angān puan kah tapa tapa ngara adi rŭŭ jo so angān. 8 Pak dŭhnyah bada tadŭ so ngara nyikuro angān; dŭhnyah dingah pinganang ngara. Dŭhnyah masi di ngara, ka dŭhnyah gŭh grindung ngara. 9 Siŭ ngara! Diŭ nŭŭh manjan ngara ngga batuh, ka komŭnŭ tandah sopŭrŭg daya bŭkŭn manjan gŭh ngara. 10 Manjan ngara ngga batuh ndŭg ka kabŭs! Ngara mbŭh suba an bada angān miriseu so TUHAN adi Tapa ngan adi piruah angān so Egypt adi yŭn ngan ko jadi urun. 11 Komŭnŭ sopŭrŭg daya Israel re dingah kayuh adi mbŭh jadi; ngara re taru, ka ndi naan mating gŭh re tia ndai kayuh adi arap mun anŭ dinge 12 “Kan angān rŭŭ darŭm kupo kupo adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, angān re dingah 13 nang kada daya adi dŭh biguna so bangsa ngan mbŭh bada miriseu kada daya so kupo ngara bada nyambah tapa tapa adi adŭp ngan bŭn nyambah dawŭ-i. 14 Kambŭi angān dingah kayuh adi sakanŭ, nakit nyuki dawŭ-i; ka kambŭi kayuh arap anŭ sawŭ, 15 angān bisa siŭ sopŭrŭg daya adi di kupo anŭ samŭn sopŭrŭg dāng kudip ngara. Pirabur kupo anŭ. 16 Nguruk sopŭrŭg buat-rata daya daya adi rŭŭ diginŭ ka nugung-i di pakan kupo. Komŭnŭ sigot kupo anŭ ngga sopŭrŭg kayuh adi darŭm-i ndu sadis ka TUHAN adi Tapa ngan. Anŭ dŭh siŭn dŭh adu adu nyibawang ka dŭh tia pari dog pijog. 17 Dŭhnyah tambit yŭn adŭp ngan tadŭ tadŭ kayuh adi mbŭh dog ngŭtŭ dŭh siŭn dŭh dog pirabur; ka TUHAN re dŭh tia raru baji ka re kiren masi-I di angān. Ayŭh re masi di angān ka re bada angān jadi daya adi raru bagŭ, nimun adi Ayŭh muko janji di tayung-babuk ngan, 18 kambŭi angān tunda sopŭrŭg pesan adi aku nggen di angān andu ati, buang ndai anŭ adi Ayŭh raan.

Ditronomi 14

1 “Angān inŭh daya TUHAN adi Tapa ngan. Jadi kan angān ngurid daya kabŭs, dŭhnyah nidi ganan ngan puan kah nundo bangap ngan, mun anŭ adi daya bŭkŭn ndai. 2 Angān dog dapu TUHAN adi Tapa ngan; Ayŭh mbŭh mien angān bada jadi daya adŭp-I so dudu bangsa daya adi udip di ong. 3 “Dŭhnyah man tadŭ tadŭ kayuh adi TUHAN mbŭh nang kais. 4 Angān siŭn man dāng dāng ati: sapi, biri, kambing, 5 peyu, biri tarun, kambing tarun, bait jerak; 6 tadŭ tadŭ dāng adi tipire siruh tinjug-i buang adi ngunyai pinguman so kundi-i. 7 Pak mating dāng siŭn dog man adŭ-i adi tipire siruh tinjug-i buang adi ngunyai pinguman so kundi-i. Angān dŭh siŭn man onta, rebit, puan kah dŭngŭn batuh. Dāng dāng anŭ dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais; ngara ngunyai pinguman so kundi pak-i dŭh biyŭn siruh tinjug adi tipire. 8 Dŭhnyah man ayo. Dāng anŭ dŭh siŭn dŭh dog nyirundeng kais. Dāng anŭ tipire siruh tinjug-i, pak dŭh ngunyai pinguman so kundi-i. Dŭhnyah man tadŭ tadŭ so dudu dāng anŭ, puan kah tama tadang-i. 9 “Angān siŭn man tadŭ tadŭ masam iken adi bisirimed ngga adi bisisik, 10 pak tadŭ tadŭ dāng adi udip darŭm piin adi dŭh bisirimed ngga bisisik dŭh siŭn dog man. Dāng anŭ kais. 11 “Angān siŭn man tadŭ tadŭ manuk adi bisig. 12-18 Pak ati inŭh manuk manuk adi angān dŭh siŭn man: beuh, bo, beuh sise, kak, manuk gagak, manuk volcha, manuk camar, manuk onta, manuk iken rawŭt, bangau, manuk undan, manuk kosa, ka kadā. 19 “Sopŭrŭg anak kayuh piurad inŭh kais; dŭhnyah man-i. 20 Angān siŭn man kada-i adi bisig. 21 “Dŭhnyah man tadŭ tadŭ dāng adi kabŭs sadi adŭp-i. Angān siŭn bada daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan man-i, puan kah jua-i ka ngara adi bŭkŭn. Pak angān dog dapu TUHAN adi Tapa ngan. Angān daya-I. “Dŭhnyah tanŭk anak biri puan kah anak kambing darŭm sisuh nyindŭ-i. 22 “Nyidŭrŭ ndi utung-so-simŭng so buwa tana ngan barang sawa. 23 Komŭnŭ di ka tarun anŭ adi ndi adŭ adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh mien yŭn adŭp-I dog nyambah; ka diginŭ di sirung jawin-I man pinganggen ndi utung-so-simŭng anŭ so gandom, wain, ngga inyo kanā, ngga anak bungas sapi ngga biri ngan. Ndai simŭnŭ isa angān bisa birajar ari stabi di TUHAN adi Tapa ngan. 24 Kambŭi tarun adi yŭn bisambah mbŭh paŭh jo so arŭn ngan, adi ka angān taban pinganggen ndi utung-so-simŭng so buwa tana adi TUHAN mbŭh nggen di angān, ka nŭŭh ndai kayuh ati: 25 Jua buwa tana ngan ka taban rega-i di ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. 26 Pakai duit anŭ ngga miris tadŭ tadŭ kayuh adi raan ngan, mun dagin sapi, dagin anak biri, wain, ka nok adi bisā; ka diginŭ di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan, angān ngga bara rawang ngan siŭn man ka nyipawŭn adŭp ngan. 27 “Dŭhnyah dŭh rada bara daya Levi adi rŭŭ di kupo kupo ngan; ngara dŭh biyŭn buat-rata adŭp ngara. 28 Di tŭbŭn barang taruh sawa taban pinganggen ndi utung so simŭng so sopŭrŭg buwa pimuruh ngan ka nyikŭn-i di darŭm kupo kupo ngan. 29 Pinguman anŭ inŭh yŭn bara daya Levi amai ngara dŭh biyŭn buat-rata, ka gŭh yŭn daya pinami, anak tumang ka dayung uban adi rŭŭ di kupo kupo ngan. Ngara siŭn mandŭg ka tambit sikiang adi ngara biguna. Ndai simŭnŭ, ka TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat angān di sopŭrŭg kayuh adi angān ndai.

Ditronomi 15

1 “Di tŭbŭn barang sawa adi ju angān an kinating utang utang ngara adi nginjam duit ngan. 2 Simuti inŭh kayuh siŭn dog ndai. Barang naan so angān adi mbŭh nginjam duit di tadŭ tadŭ dingan ngan an kinating utang anŭ; angān dŭh siŭn nageh duit anŭ, amai adŭp TUHAN inŭh adi mbŭh kadŭn ka kinating utang anŭ. 3 Angān bisa nageh kayuh adi daya pinami nginjam, pak angān dŭh siŭn nageh kayuh adi daya bangsa adŭp ngan nginjam so angān. 4 “TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat angān di tarun tana adi-I nggen di angān. Ndi so angān mating gŭh re jadi sirata 5 kambŭi angān tunda pinganang-I ka nakit sita sopŭrŭg kayuh adi aku pesan di angān andu ati. 6 TUHAN re nyiberkat angān, nimun adi muko-I janji. Angān re nginjam duit di bagŭ bangsa, pak angān dŭh re nginjam so daya; angān re nguasa bagŭ bangsa, pak mating bangsa re nguasa angān. 7 “Kambŭi di tadŭ tadŭ kupo di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān agi dingan ngan adi sutok, mba ngapŭh angān bidagis ka abah turung ngara. 8 Angān patut turung ngara ka nginjam di ngara sikiang adi raan-i. 9 Dŭhnyah angān, amai sawa adi ngga utang dog kinating mbŭh sindŭk, abah nginjam kayuh di ngara. Dŭhnyah bada pikir adi arap mun anŭ mŭrŭt atin ngan. Kambŭi angān abah, ngara re ngadu ka TUHAN, ka angān meh re sawŭ sarah. 10 Nggen di ngara ngga sanang asŭng, ka TUHAN re nyiberkat angān di sopŭrŭg kayuh adi angān ndai. 11 Taŭn re agi kada daya Israel adi sirata ka adi sutok, jadi aku pesan angān bada dŭhnyah bidagis ngga ngara. 12 “Kambŭi tadŭ tadŭ dingan ngan, dari puan kah dayung jua adŭp-i di angān yŭn jadi urun, angān an pirupas ayŭh kan ayŭh mbŭh nyiraja yŭn ngan sitŭkŭd nŭm sawa. Kan-i mbŭh sawa adi ju, angān dŭh siŭn dŭh pirupas ayŭh. 13 Kan angān pirupas ayŭh, dŭhnyah bada ayŭh bu bŭrŭh-beyang. 14 Nggen di ayŭh ngga sanang asŭng kayuh adi TUHAN mbŭh nggen di angān, mun biri, gandom, ka wain. 15 Ingat adŭp ngan muko jadi urun di Egypt, ka TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pirupas angān; anŭ inŭh sabab-i aku madin nggen di angān pesan ati. 16 “Pak kadŭ urun ngan abah bu, amai ayŭh rindu angān ngga rawang ngan ka raan dŭ babŭ rŭŭ ngga angān. 17 Kambŭi simŭnŭ taban ayŭh di ka tiban ramin ngan ka diginŭ tabŭk kajit-i, nŭ ka ayŭh bisa jadi urun ngan sitŭkŭd umbur-i. Simŭnŭ gŭh ngga urun ngan adi dayung. 18 Dŭhnyah mingungut kan angān pirupas urun ngan; mŭnŭ mbŭh nŭm sawa gŭh ayŭh nyiraja yŭn ngan ngga sitangah gaji daya-gaji. Ndai simŭnŭ, ka TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat angān di sopŭrŭg kayuh adi angān ndai. 19 “Nitah yŭn TUHAN adi Tapa ngan sopŭrŭg anak bungas dari sapi ngga anak bungas dari biri ngan; dŭhnyah bada tadŭ tadŭ sapi anŭ ndai kraja ngan ka dŭhnyah gutin buruh tadŭ tadŭ biri anŭ. 20 Barang sawa angān ngga rawang ngan an man-i di sirung jawin TUHAN di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. 21 Pak kambŭi agi kayuh kika di pŭrŭng dāng anŭ, bait-i bajang, puan kah karak, puan kah agi arap-i adi bŭkŭn adi mbŭh raru, dŭhnyah angān nyadis-i ka TUHAN adi Tapa ngan. 22 Angān siŭn man dāng dāng adi mun anŭ di arŭn ngan. Sopŭrŭg ngan bait-i adi bisig puan kah adi kais nanyam ka adat, bisa man dāng dāng anŭ nimun angān man peyu puan kah jerak. 23 Pak dŭhnyah deya-i angān ndu pinguman; basen deya anŭ di tana mun angān basen piin.

Ditronomi 16

1 “Stabi di TUHAN adi Tapa ngan darŭm angān sita Gawai Paska darŭm buran Abib; amai di ngarŭm darŭm buran anŭ Ayŭh piruah angān so Egypt. 2 Di ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah ka diginŭ siŭ ndi so biri ngan puan kah sapi yŭn biruman Gawai Paska ngga nggen stabi di TUHAN adi Tapa ngan. 3 Darŭm biruman anŭ, dŭhnyah man ruti adi dog ndai ngga ragi. Sitŭkŭd ju andu angān an man ruti adi dŭh dog ndai ngga ragi, nimun adi man ngan di andu angān bigaut ruah so Egypt. Man ruti anŭ, ka ruti anŭ re dog kadŭn ruti jera-birasa, isa sitŭkŭd umbur ngan angān re ingat andu anŭ adi ngga angān ruah so Egypt, tarun yŭn jera-birasa anŭ. 4 Darŭm tipuh ju andu, ndi naan daya dŭh gŭh di tarun tana ngan siŭn nyikŭn ragi di arŭn-i; ka dagin dāng adi mbŭh dog siŭ sibungas singumi andu adi ndi anŭ dŭh siŭn dŭh dog man ngarŭm anŭ gŭh. 5-6 “Siŭ dāng Gawai Paska di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah, ka dŭh di tarun bŭkŭn darŭm tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan re nggen di angān. Siŭ dāng anŭ kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp, tika adi ngga angān bu so Egypt. 7 Tanŭk ngga piin dagin anŭ ka man-i di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah; ka ngga jawa isan isan angān pari ka ramin ngan. 8 Sitŭkŭd nŭm andu angān siŭn man ruti adi dŭh biragi, ka andu adi ju angān an tikuruk nyambah TUHAN adi Tapa ngan, ka dŭhnyah nyiraja di andu anŭ. 9 “Mirang ju minggu so tipuh adi ngga angān piguru ngatŭm gandom ngan, 10 komŭnŭ sita Gawai Pingatŭm ngga kibās TUHAN adi Tapa ngan, ka nggen di Ayŭh sadis so pinyiraan atin adŭp bada situgu ngga berkat adi Ayŭh muko nggen di angān. 11 Gaŭn meh di sirung jawin TUHAN, samah ngga bara anak ngan, daya-gaji ngan, ngga bara daya Levi, daya pinami, bara anak tumang, ngga bara dayung uban adi rŭŭ di kupo kupo ngan. Ndai kayuh anŭ di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. 12 Nakit ingat adŭp ngan sawŭ tunda sopŭrŭg pesan ati; dŭhnyah kambŭt adŭp ngan muko jadi urun di Egypt. 13 “Ripas angān muko ngiik sopŭrŭg gandom ngan, ka muko gŭh mŭ sopŭrŭg buwa anggor ngan, sita Gawai Bari-Dawŭn sitŭkŭd ju andu. 14 Darŭm gawai anŭ, pirami adŭp ngan ngga bara anak ngan, daya daya-gaji ngan, daya Levi, daya pinami, bara anak tumang, samŭn bara dayung uban adi rŭŭ di kupo kupo ngan. 15 Kibās TUHAN adi Tapa ngan ngga gawai anŭ sitŭkŭd ju andu di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. Gaŭn meh, amai TUHAN mbŭh nyiberkat pingatŭm ngga kraja pingandai ngan. 16 “Sopŭrŭg dari bangsa ngan an mandŭg di nyambah TUHAN pitaruh kari darŭm ndi sawa di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah: di tipuh Gawai Paska, Gawai Pingatŭm ka Gawai Bari-Dawŭn. Barang naan dari an taban pinganggen, 17 nanyam tungang-i, bada situgu ngga berkat adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di ayŭh. 18 “Tijuan bara akim ngga bara pinurung adi bŭkŭn di barang kupo adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān. Bara daya anŭ siŭn ngatur har daya ngga tŭnggŭn. 19 Ngara dŭh siŭn taban atin adi bidikok puan kah marad kambŭi matŭd itong; ka ngara dŭh siŭn trima suap, amai anŭ bada karak batŭh daya adi bijak ngga adi batur, ka bada ngara matŭd itong ngga aran adi sarah. 20 Ari ndai kraja adi kana ngga tŭnggŭn, isa angān tungang ngisi tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān ka isa angān babŭ adu adu rŭŭ diginŭ. 21 “Kan angān ndai mija-sambah yŭn TUHAN adi Tapa ngan, dŭhnyah na uros kayuh anŭ adi jadi tandā pinatŭng tapa Asherah sindŭk-i. 22 Ka dŭhnyah gŭh pijog tadŭ tadŭ uros batuh yŭn bisambah tibudo; TUHAN tiru di kayuh adi mun anŭ.

Ditronomi 17

1 “Dŭhnyah nyadis ka TUHAN adi Tapa ngan sapi puan kah biri adi dŭh ramus pidanah; TUHAN tiru di pingandai adi mun anŭ. 2 “Nyamtadar-i angān dingah darŭm ndi so kupo kupo ngan kada dari puan kah dayung mbŭh bidosa rawan TUHAN ka miranggar simanya-I, 3 anŭ inŭh nyambah ka bituan di tapa bŭkŭn, batŭh andu, buran, ka bitang, adi sitiked so pesan-I. 4 Kambŭi angān dingah kayuh anŭ, nyuki-i nakit nakit. Kambŭi kayuh arap anŭ sawŭ agi jadi di Israel, 5 taban adŭp ngara anŭ ngga ruah ka sapa kupo ka manjan ngara ngga batuh ndŭg kabŭs. 6 Pak sunggu mŭnŭ, ngara bisa dog ukum kabŭs adŭ-i kambŭi agi duwŭh puan kah rabis daya bisaksi rawan ngara. Ngara dŭh siŭn dog ukum kabŭs kambŭi ndi naan adŭ saksi. 7 Bara saksi siŭn jakad sibungas batuh di ngara; komŭnŭ sopŭrŭg daya adi bŭkŭn siŭn manjan ngara gŭh ngga batuh. Simŭnŭ inŭh angān kadi arap anŭ so ruang ngan. 8 “Kadŭ agi kada har adi raru mbar re bara akim ngatur, mun har pasar hak di buat-rata, puan kah har pasar pŭrŭng ganan adi biragan, puan kah har pasar aki ndi siŭ daya ngga aki ndi kinanyap asŭng daya ngga dŭh singaja. Kan har adi mun anŭ timur, di ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah adi dog mien TUHAN adi Tapa ngan, 9 ka nggen har anŭ ka bara imam adi so asar Levi samŭn ka akim adi agi kŭkŭn kraja-i di tipuh anŭ, ka bada ngara nyirase har anŭ. 10 Ngara anŭ re nggen pimatŭd pikir-kira ngara, ka angān an ndai nanyam adi kidaan ngara di angān. 11 Trima itong adi ngara matŭd ka tunda atur-adat adi ngara nggen ngga sipuno-i. 12 Tadŭ tadŭ daya adi pagan rawan pinganang akim bait pinganang imam adi ndai kraja-i di tipuh anŭ dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. Simŭnŭ inŭh angān bisa kadi arap anŭ so Israel. 13 Jadi barang naan daya re dingah ka jadi taru, ka mating katŭn daya re pagan ndai sarah adi mun anŭ. 14 “Ripas angān mbŭh tambit tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān ka mbŭh bituku rŭŭ diginŭ, angān re natu adŭp ngan biyŭn raja mun sopŭrŭg bangsa bŭkŭn adi maning angān. 15 Angān an nakit natu daya adi angān mien bada jadi raja inŭh daya adi adŭp TUHAN mbŭh mien. Ayŭh dŭh siŭn dŭh daya bangsa adŭp ngan, ka mba ngapŭh bada daya pinami jadi raja ngan. 16 Raja anŭ dŭhsah biyŭn paŭh bagŭ kuda yŭn bara soldadu-i, ka ayŭh dŭhnyah gŭh bada daya-i di ka Egypt miris kuda, sabab TUHAN mbŭh minyu nang daya-I re dŭh tia pari kamanŭ. 17 Raja anŭ dŭh siŭn biyŭn bagŭ sawŭn, amai anŭ bisa bada ayŭh nyibireu TUHAN; ka ayŭh dŭh siŭn bada adŭp-i kaya ngga mas pirak. 18 Kan ayŭh jadi raja, ayŭh an biyŭn ndi surat ukum-adat ngga ajar Tapa adi dog mbit so anŭ adi dog nyikŭn bara imam so asar Levi. 19 Ayŭh siŭn nyikŭn surat anŭ sindŭk adŭp-i ka ari basa-i sitŭkŭd ayŭh udip, isa ayŭh bisa birajar stabi di TUHAN ka tunda ngga atin tŭtŭd sopŭrŭg kayuh adi dog pesan darŭm surat anŭ. 20 Anŭ re bada ayŭh dŭh pikir adŭp-i kana dŭ so daya Israel adi bŭkŭn, ka isa ayŭh dŭh nyibireu kayuh adi TUHAN pesan. Simŭnŭ inŭh ayŭh re bisawa sawa mritah, ka bara sesang-i re biturap turap mritah Israel.

Ditronomi 18

1 “Bara imam adi so tibaran-asar Levi dŭh siŭn sua dapu utung tana di Israel. Ngara udip so pinganggen ngga sadis sadis adi dog jugan ka TUHAN. 2 Ngara dŭh siŭn sua dapu utung tana nimun tibaran-asar adi bŭkŭn. Tung ngara utung inŭh jadi imam TUHAN, nimun adi mbŭh TUHAN janji. 3 “Kan di tika sapi bait biri dog nyadis, bara imam an dog nggen kawin, siraka, ka tain dāng anŭ. 4 Ngara siŭn trima sibungas utung so gandom, wain, inyo kanā, ka buruh biri. 5 Amai so sopŭrŭg tibaran-asar ngan, TUHAN mbŭh mien tibaran-asar Levi bada jadi bara imam-I ndŭg situi tui. 6 “Tadŭ tadŭ daya Levi, adi raan, siŭn mandŭg so tadŭ kupo darŭm Israel di ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah 7 ka siŭn ndai kraja imam diginŭ nimun imam TUHAN adi Tapa-i, nimun bara Levi adi bŭkŭn adi ndai kraja ngara diginŭ. 8 Ayŭh siŭn trima pinguman nyikiang ngga imam adi bŭkŭn, ka ayŭh siŭn nyikŭn ani bait ani kayuh adi rawang-i pait ka ayŭh. 9 “Kan angān mbŭh mŭrŭt tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, dŭhnyah tunda pingandai arap adi dog ndai bangsa bangsa bŭkŭn adi rŭŭ diginŭ. 10 Dŭhnyah nyadis anak adŭp ngan di apui di tunduh mija-sambah ngan; ka dŭhnyah tandah bangsa adŭp ngan ndai pingandai nanung, puan kah sabah di pinyipuan jang bait pinganang dukun, 11 puan kah barang masam uri karŭm, ka dŭhnyah tandah ngara bisiken ngga roh daya adi mbŭh kabŭs. 12 TUHAN adi Tapa ngan tiru di daya adi ndai kraja pingandai arap anŭ, ka anŭ inŭh sabab-I pibu bangsa bangsa anŭ so tarun tana anŭ darŭm angān masang mŭrŭt-i. 13 Angān dŭh siŭn dŭh sukup tŭtŭd di TUHAN.” 14 Komŭnŭ Moses nang, “Di tarun tana adi angān re ngisi, daya diginŭ tunda pinganang bara pinanung ka sabah di pinyipuan jang, pak TUHAN adi Tapa ngan dŭh nyibandar angān ndai simŭnŭ. 15 Ka Ayŭh re pait ka yŭn ngan ndi naan nabi mun aku, so ruang bangsa adŭp ngan, ka angān dŭh siŭn dŭh tunda pinganang-i. 16 “Di andu adi ngga angān tikuruk di Darŭd Sinai, angān mite adŭp ngan dŭh tia dingah TUHAN minyu, bait tingga Ayŭh nandŭng darŭm jireb apui, amai angān taru adŭp ngan kabŭs. 17 Jadi TUHAN nang di aku, ‘Raru bijak pimite ngara. 18 Aku re pait ndi naan nabi adi mun kuu ka yŭn ngara so ruang bangsa adŭp ngara. Aku re kidaan di ayŭh kayuh adi re-i nang, ka ayŭh re kidaan di ngara sopŭrŭg kayuh adi Aku pesan. 19 Ayŭh re minyu ngga adŭn Ku, ka Aku re ngukum tadŭ tadŭ daya adi abah tunda pinganang-i. 20 Pak kambŭi agi nabi pagan minyu ngga adŭn Ku darŭm Aku mating pesan ayŭh da ndai simŭnŭ, ayŭh dŭh siŭn dŭh kabŭs. Simŭnŭ gŭh ngga tadŭ tadŭ nabi adi minyu ngga dŭn tapa tapa adi bŭkŭn.’ 21 “Kadŭ angān re nginga simuki re ngatŭn pinganang nabi dŭh mandŭg so TUHAN. 22 Kambŭi nabi minyu ngga adŭn TUHAN, ka kayuh adi nang-i dŭh jadi bitŭtŭk, angān puan nang anŭ dŭh pinganang so TUHAN. Nabi anŭ mbŭh minyu so ka pinyiraan atin adŭp-i, ka angān dŭh siŭn taru di ayŭh.”

Ditronomi 19

1 “Ripas TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pirabur bangsa daya adi dapu tarun tana adi-I nggen di angān, ka ripas angān mbŭh tambit kupo kupo ngga ramin ramin ngara ka mbŭh bituku rŭŭ diginŭ, 2-3 kutung nyitaruh tarun tana anŭ, ka barang utung an biyŭn ndi kupo adi udah dog tudu. Jadi daya adi ko siŭ daya bisa bu bisukan di tadŭ tadŭ kupo anŭ yŭn dapŭd pinyigrindung. 4 Kambŭi angān tipasu siŭ daya adi dŭh pinganyu ngan, angān siŭn bu di bisukan di tadŭ tadŭ kupo anŭ di yŭn angān re siramat. 5 Nyamtadar-i, kambŭi angān duwŭh naan biayo di ka tarun, ndu kayuh, ka darŭm ndi naan so angān aŭn bitabŭng ka ubak kapak rudos ka siŭ dingan ngan, angān siŭn bu di bisukan di ndi so kupo kupo anŭ taruh di yŭn angān re siramat. 6 Kambŭi ndi adŭ kupo anŭ, ka kadŭ juan-i paŭh jo, ka madis sianŭ adi mbŭh kabŭs an maras dendam nyandat angān, ka darŭm baji tuas-i siŭ angān adi dŭh sarah. Amai sawŭ ngga dŭh singaja angān siŭ daya adi dŭh pinganyu ngan. 7 Anŭ inŭh sabab aku bada angān nitah taruh kupo. 8 “Kan TUHAN adi Tapa ngan nambah tarun tana ngan bada bayah, nimun adi-I mbŭh kidaan di tayung-babuk ngan, ka nggen gŭh di angān sopŭrŭg tarun tana anŭ adi Ayŭh mbŭh bijanji, 9 angān an mien taruh kupo dinge. (Ayŭh taŭn an nggen tarun tana anŭ kambŭi angān ndai sopŭrŭg kayuh adi aku pesan di angān andu ati, ka kambŭi angān rindu TUHAN adi Tapa ngan ka udip nanyam ka ajar-I.) 10 Ndai simŭnŭ, isa daya adi dŭh sarah dŭh kabŭs, ka isa angān dŭh gŭh sarah sitagar daya dog siŭ darŭm tarun tana adi TUHAN nggen di angān. 11 “Pak nyamtadar-i, angān singaja siŭ daya ngga baji tuas, ka rasu bu bisukan di tadŭ tadŭ kupo anŭ yŭn dog grindung. 12 Di har anŭ, pinguru pinguru kupo adŭp ngan siŭn bada angān dog tambit ka dog nyerah ka bara madis sianŭ adi angān ko siŭ, siŭn ngara maras dendam. Simŭnŭ angān dog ukum kabŭs. 13 Re mating pinyirasi di angān. Israel dŭh siŭn dŭh dog pibisig so bara pinyiŭ, isa angān udip darŭm sanang. 14 “Dŭhnyah sigen tandā baat tana dingan ngan, adi mbŭh tui muko dog ngŭtŭ di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān. 15 “Ndi naan saksi dŭh-i sadang ngga natu daya sawŭ sarah; an sikurang kurang-i duwŭh naan saksi adi bisa natu daya sawŭ sarah. 16 Kambŭi agi daya amai an kandam dingan-i ka napŭ dingan-i, 17 ngara duwŭh dŭh siŭn dŭh di ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah ka diginŭ bisara di sirung jawin imam puan kah akim adi aŭn kŭkŭn kraja-i di tipuh anŭ. 18 Bara akim re nakit nyuki ka pirasa har ngara; ka kambŭi sianŭ dog dapŭd napŭ dingan-i, 19 ayŭh siŭn kambat ukum sianŭ adi dog napŭ sarah. Simŭnŭ inŭh bangsa ngan bisa taran arap adi mun anŭ. 20 Barang naan daya re dingah kayuh adi mbŭh jadi, ka re jadi taru, ka mating daya re tia birani ndai arap adi mun anŭ. 21 Di har adi mun anŭ dŭhnyah kiren masi; ukum anŭ inŭh asŭng gati asŭng, batŭh gati batŭh, jipŭh gati jipŭh, tangan gati tangan, ka kaja gati kaja.”

Ditronomi 20

1 “Kan angān matak di biperang rawan pinganyu ngan ka kiris dudu krita kuda ngga dudu kuda ka bara soldadu adi bās dŭ so tung adŭp ngan, dŭhnyah taru ngara, TUHAN adi Tapa ngan adi piruah angān so Egypt re agi ngga angān. 2 Diŭ so angān piguru biperang, ndi naan imam siŭn mandŭg di ka jawin ka nang di bara soldadu ngan, 3 ‘Bara daya Israel, dingah! Andu ati angān re biperang. Dŭhnyah taru di bara pinganyu ngan, bait ramah simangi, puan kah kandang-kandŭ taru. 4 TUHAN adi Tapa ngan re matak ayō angān, ka Ayŭh re nggen di angān pimanang.’ 5 “Komŭnŭ bara pingubak soldadu re minyu ngga bara soldadu-i, nang, ‘Agi kah daya digiti adi muran ko pijog ramin-i, pak gibayuh man siramat ramin-i anŭ? Kambŭi agi, ayŭh siŭn mari. Amai sibia ayŭh kabŭs dog siŭ darŭm perang, daya bŭkŭn meh re man siramat ramin-i anŭ. 6 Agi kah daya digiti adi muran ko ndai teya anggor-i, pak gibayuh tungang ngatŭm buwa-i? Kambŭi agi, ayŭh siŭn mari ka arŭn-i. Amai sibia ayŭh kabŭs darŭm perang, daya bŭkŭn meh re dapŭd utung so buwa anŭ. 7 Agi kah daya digiti adi muko bitunang yŭn re sawan? Kambŭi agi, ayŭh siŭn maad ka arŭn-i. Amai sibia ayŭh kabŭs darŭm perang, daya bŭkŭn meh re sawŭn tunang-i.’ 8 “Bara pingubak gŭh re nang di bara soldadu-i, ‘Agi kah digiti daya adi mbŭh ramah simangi-i buang taru? Kambŭi agi, ayŭh siŭn maad ka arŭn-i. Amai kambŭi dŭh, ayŭh re bada bara adi bŭkŭn ramah simangi gŭh.’ 9 Kan bara pingubak muko minyu di bara soldadu, bara pinguru an dog mien gŭh yŭn barang tibaran. 10 “Darŭm angān masang re nyerang kupo, angān siŭn diŭ nggen pluang di daya kupo anŭ bada nyerah adŭp-i. 11 Kambŭi ngara kuka tiban kupo ka nyerah adŭp-i, ngara sopŭrŭg re jadi urun ngan ka adi re angān takan da ndai kraja yŭn ngan. 12 Pak kambŭi daya di kupo anŭ dŭh raan nyerah adŭp-i, ka raan dŭ birawan, kirurung kupo anŭ ngga bara soldadu ngan. 13 Ka kan TUHAN adi Tapa ngan bada angān nyerang kupo anŭ, siŭ sopŭrŭg dari darŭm kupo anŭ. 14 Angān siŭn tambit yŭn adŭp ngan bara dayung, anak-anya, dāng kudip, ka barang kayuh adi darŭm kupo anŭ. Angān siŭn pakai barang kayuh adi dog dapu pinganyu ngan. TUHAN mbŭh nggen-i di angān. 15 Simŭnŭ inŭh angān patut ndai di kupo kupo anŭ adi jo so tarun tana adi re yŭn ngan rŭŭ. 16 “Pak kan angān sirabut kupo kupo adi darŭm tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, siŭ barang naan daya. 17 Pirarap sopŭrŭg daya: daya Hitti, daya Amor, daya Canaan, daya Periz, daya Hivi, ka daya Jebus, nimun adi TUHAN mbŭh mritah angān bada ndai. 18 Siŭ ngara, isa ngara dŭh bada angān bidosa rawan TUHAN, anŭ inŭh ngajar angān ndai sopŭrŭg kayuh adi sipŭ anŭ adi ngara ndai kan ngara nyambah tapa tapa ngara. 19 “Kan angān suba sirabut kupo, dŭhnyah tabŭng tŭngŭn tŭngŭn pimuruh, sunggu bait kani angān raru tui nyikapung kupo anŭ. Man buwa-i, pak dŭhnyah pirusak tŭngŭn-i; tŭngŭn tŭngŭn pimuruh anŭ dŭh pinganyu ngan. 20 Angān siŭn tabŭng tŭngŭn tŭngŭn kayuh bŭkŭn ka pakai-i ngga nyikapung kupo anŭ ndŭg ka angān mbŭh dapŭd sirabut-i.

Ditronomi 21

1 “Nyamtadar ndi naan daya dog dapŭd kabŭs dog siŭ di sapa tarun darŭm tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, ka angān dŭh puan asi siŭ ayŭh. 2 Bara pinguru ngga akim akim ngan an ruah ka ngŭkŭd juan so yŭn tadang anŭ ngga barang kupo adi maning arong anŭ. 3 Komŭnŭ, bara pinguru so kupo adi siabo sindŭk so tarun yŭn tadang anŭ dog dapŭd, an mien ndi anak sapi adi bŭn dog pakai da ndai kraja. 4 Ngara an taban anak sapi anŭ ka ndi tarun yŭn sindŭk sungi adi dŭh bisa badŭh, ka di yŭn tana adi bŭn dog majak ka bŭn gŭh kayuh dog purun dieh, ka diginŭ ngara siŭn mata tungo dāng anŭ. 5 Imam imam so asar Levi an sua di ka tarun anŭ, amai ngara anŭ inŭh adi ngatur har bisara adi bigagit ngga pinyiganas ngga pinyiŭ. TUHAN adi Tapa ngan mbŭh mien ngara da ndai kraja yŭn-I ka nyiberkat daya ngga adŭn-I. 6 Komŭnŭ sopŭrŭg pinguru so kupo anŭ adi siabo sindŭk so tarun adi yŭn tadang daya anŭ dog dapŭd an ngu tangan ngara nyirungan sapi anŭ 7 buang nang, ‘Kieh mating siŭ daya ati, ka kieh dŭh gŭh puan asi siŭ ayŭh. 8 TUHAN, apun daya Mai Israel, adi Kaam mbŭh piruah so Egypt. Apun kieh ka dŭhnyah bada kieh dapu tanggong di pinyikabŭs daya adi dog siŭ dŭh biyŭn sarah.’ 9 Amai angān ndai nimun adi TUHAN raan, angān dŭh re dapu tanggong di pinyikabŭs daya anŭ adi dog siŭ. 10 “Kan TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān pimanang darŭm perang ka angān nakap pinganyu ngan, 11 ka kadŭ angān kiris dayung adi ramus adi angān suka ka raan tambit ayŭh ndu sawŭn. 12 Taban ayŭh ka ramin ngan, di yŭn-i re gumbak ubok-i, kapŭg siruh-i, 13 ka nyambi piraka-i. Ayŭh an rŭŭ di arŭn ngan ka ngurid pimas pimas-i ndi buran; ripas anŭ angān siŭn sawŭn ayŭh. 14 Komŭnŭ, kambŭi angān mbŭh dŭh tia siŭt ayŭh, angān bisa pirupas ayŭh. Amai angān mbŭh takan ayŭh da nyibŭŭs ngga adŭp ngan, angān dŭh siŭn bada ayŭh mun daya urun ka jua ayŭh. 15 “Nyamtadar-i ndi naan daya biyŭn duwŭh sawŭn, ka so-duwŭh ngara biranak yŭn-i anak anak dari, pak anak pinuai dari dŭh so dayung adi-i rindu dŭ. 16 Kan daya anŭ ndai pikir-i simuki ayŭh re kutung buat rata-i di dupan bara anak-i, ayŭh dŭh siŭn marad di pingatur-i di anak adi so sawŭn adi-i raru suka ka nggen di anak anŭ utung rata adi taŭn mbŭh tah anak pinuai. 17 Ayŭh siŭn nggen duwŭh rupet utung di anak pinuai dari-i, saja ayŭh dŭh so sawŭn adi-i rindu dŭ. Daya anŭ dŭh siŭn dŭh an puan anŭ anak pinuai dari-i ka nggen di ayŭh utung adi taŭn mbŭh hak-i. 18 “Nyamtadar ndi naan daya biyŭn ndi anak dari adi baking ka an birawan, anak adi an nyibireu piminyu pinganang pimas-i, pŭn ari dog kijera pimas-i. 19 Pimas-i an taban ayŭh ka yŭn pinguru pinguru kupo di yŭn-i rŭŭ ka bada ayŭh dog bisara. 20 Ngara an nang di pinguru pinguru anŭ, ‘Anak ami baking, an birawan ka abah dingah pinganang ami; ayŭh nyiraba duit ka pimabuk.’ 21 Komŭnŭ bara dari so kupo anŭ siŭn manjan ayŭh ngga batuh ndŭg kabŭs, ngga simŭnŭ angān re tungang kadi arap adi mun anŭ. Barang naan daya di Israel re dingah kayuh adi mbŭh jadi ka re jadi taru. 22 “Kambŭi ndi naan daya dog nggen ukum kabŭs amai kraja pingandai adi raru sarah ka pŭrŭng-i dog kideng di tiang, 23 tadang anŭ dŭh siŭn babŭ diginŭ ripuan ndi ngarŭm. Ayŭh dŭh siŭn dŭh dog kubur di andu anŭ gŭh, sabab tadang daya adi bikideng di tiang taban pangu Tapa di tarun tana anŭ. Kubur tadang daya anŭ isa angān dŭh nyembar tarun tana adi TUHAN nggen di angān.

Ditronomi 22

1 “Kambŭi angān kiris sapi puan kah biri daya Israel rupas, dŭhnyah tandah-i; taban-i pari ka daya adi dapu-i. 2 Pak kambŭi daya adi dapu-i rŭŭ jo so nŭ, puan kah kambŭi angān dŭh puan asi dapu-i, angān siŭn taban-i ngga maad. Kan daya adi dapu-i mandŭg di jiroh-i, nggen-i pari ka adŭp-i. 3 Ndai simŭnŭ gŭh kambŭi angān dapŭd kaldi, supek piraka, puan kah tadŭ tadŭ kayuh adi daya Israel mbŭh bada manyap. 4 “Kambŭi kaldi puan kah sapi daya Israel rabu, dŭhnyah tandah; turung ayŭh pakat dāng anŭ bada mijog. 5 “Dayung dŭh siŭn nēn piraka dari, ka dari dŭh siŭn nēn piraka dayung. TUHAN adi Tapa ngan tiru di daya adi ndai simŭnŭ. 6 “Kambŭi angān tipia dapŭd sarin manuk di atuh kayuh puan kah di tana, ka agi sindŭ manuk anŭ ngŭkŭp turoh-i puan kah ngga anak-i, angān dŭh siŭn tambit sindŭ manuk anŭ. 7 Angān bisa tambit anak manuk anŭ, pak angān dŭh siŭn dŭh tandah sindŭ manuk anŭ, isa pimudip ngan tui buang mujur. 8 “Kan angān pijog ramin bauh, angān an nakit ingat ndai buwang maning bŭngŭn tibung ramin. Jadi angān dŭh re dapu tanggong kambŭi daya rabu puan kah kabŭs rabu so dieh. 9 “Dŭhnyah purun tadŭ tadŭ pimuruh di ndi teya bigaur ngga tŭngŭn tŭngŭn anggor ngan; kambŭi angān ndai simŭnŭ, angān dog kijaman sun buwa buwa anggor bait buwa buwa pimuruh ngan anŭ. 10 “Dŭhnyah bada birapid sapi ngga kaldi di ndi bajak, ngga majak tana ngan. 11 “Dŭhnyah nēn banang adi dog nanun so buruh biri bigaur ngga banang linen. 12 “Nyiit jabuh taris di so-pat sikuh piraka ngan. 13 “Nyamtadar-i ndi naan dari sawŭn ndi naan dayung adi gibabŭ mara, ka ripas anŭ ayŭh dŭh tia suka ayŭh. 14 Jadi dari anŭ nang barang ka sak pinganang kadong ngga nyarah dayung anŭ, napŭ ayŭh dŭh dayung tibŭn di andu ngara sawan. 15 “Kambŭi har anŭ agi timur, pimas dayung anŭ siŭn taban tapas ambok sawan ngara adi agi takar titeg deya dieh adi natu ayŭh dayung tibŭn, ka kiren-i di pinguru pinguru kupo di yŭn bisara. 16 Sama dayung anŭ an kidaan di ngara, ‘Aku nggen anak dayung ku di dari ati bada ayŭh sawŭn, ka madin ayŭh dŭh suka ayŭh. 17 Ayŭh barang ka sak-i nang pinganang kadong ngga napŭ ayŭh, nang ayŭh dŭh dayung tibŭn di andu ngara sawan. Pak ta rah-i taksi adi natu anak ku dayung tibŭn. Tingga no takar titeg deya di tapas ambok ngara!’ 18 Komŭnŭ bara pinguru kupo siŭn tambit banŭh dayung anŭ ka madŭs ayŭh. 19 Bara pinguru anŭ siŭn ngukum gŭh ayŭh bada bayar siratus kiping duit pirak ka nggen duit anŭ di sama dayung anŭ, sabab dari anŭ mbŭh nggen mangŭh di dayung daya Israel. Nambah ka anŭ, dayung anŭ siŭn babŭ jadi sawŭn-i, ka ayŭh dŭh siŭn taran ayŭh sitŭkŭd adŭp-i udip. 20 “Pak kambŭi dayung anŭ sawŭ dŭh dayung tibŭn sak adi nang dari anŭ, ka mating taksi adi nang ayŭh dayung tibŭn, 21 bara pinguru anŭ an taban dayung anŭ ngga ruah ka rawa ramin sama-i, di yŭn bara dari so kupo anŭ manjan ayŭh ngga batuh ndŭg kabŭs. Ayŭh mbŭh ndai kayuh adi nggen mangŭh di dupan bangsa ta, anŭ inŭh nurut pinyiripong pŭrŭng diŭ so ayŭh banan, darŭm ayŭh gibabŭ rŭŭ di ramin sama-i. Simŭnŭ inŭh angān taran kraja arap anŭ. 22 “Kambŭi ndi naan daya dog dapŭd nurut pinyiripong pŭrŭng-i ngga sawŭn daya, so-duwŭh ngara an dog siŭ. Simŭnŭ angān taran kraja arap anŭ. 23 “Kambŭi ndi naan daya di kupo dog dapŭd nurut pinyiripong pŭrŭng-i ngga dayung adi mbŭh bitunang ngga dari bŭkŭn, 24 angān siŭn taban so-duwŭh ngara ngga ruah ka sapa kupo, ka manjan ngara ngga batuh ndŭg ka kabŭs. Dayung anŭ patut kabŭs sabab ayŭh dŭh nyirais mite turung pŭn ka-i darŭm kupo adi yŭn sirais-i tungang dog dingah. Ka dari anŭ patut kabŭs sabab ayŭh nurut pinyiripong pŭrŭng-i ngga dayung adi mbŭh agi tunang-i. Simŭnŭ angān taran kraja arap anŭ. 25 “Nyamtadar-i ndi naan dari di sapa kupo miragag ndi naan dayung adi mbŭh bitunang. Kaŭs-i dari anŭ adŭ adi dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs; 26 mating ani ani siŭn dog dayung anŭ sabab ayŭh dŭh ndai sarah adi yŭn-i patut dog ukum kabŭs. Har anŭ brimun ngga ndi naan daya nyerang ka siŭ daya bŭkŭn. 27 Dayung anŭ adi mbŭh bitunang dog miragag di sapa kupo, ka sunggu ayŭh nyirais mite turung, daya mating turung ayŭh. 28 “Nyamtadar ndi naan daya dog nakap miragag ndi naan dayung adi gibayuh bitunang, 29 ayŭh dŭh siŭn dŭh bayar sama dayung anŭ duit sawan sikiang rimŭh puru kiping duit pirak, ngga tambit dayung anŭ ndu sawŭn-i, sabab ayŭh mbŭh takan dayung anŭ yŭn-i pimunos pinyiraan pŭrŭng. Ayŭh dŭh siŭn taran dayung anŭ sitŭkŭd adŭp-i gibabŭ udip. 30 “Daya dŭh siŭn nggen mangŭh di sama-i, nyibŭŭs ngga tadŭ tadŭ sawŭn sama-i.

Ditronomi 23

1 “Mating daya adi muko dog nuroi puan kah adi muko dog kapŭg buat-i siŭn dog pibŭrŭt ka darŭm tibaran daya TUHAN. 2 “Mating daya adi dog biranak di sapa adat banan sawan puan kah tadŭ tadŭ sesang daya adi mun anŭ, ndŭg ka adi so turap simŭng bait kani, siŭn dog pibŭrŭt ka darŭm tibaran daya TUHAN. 3 “Mating daya Ammon puan kah daya Moab, puan kah tadŭ tadŭ so sesang ngara, ndŭg ka turap adi simŭng bait kani, siŭn dog pibŭrŭt ka darŭm tibaran daya TUHAN. 4 Ngara abah nggen di angān pinguman bait piin di tika angān ruah so Egypt; ka ngara ngupah Balaam anak Beor, so kupo Pethor di Mesopotamia, da mangu angān. 5 Pak TUHAN adi Tapa ngan dŭh raan dingah Balaam, tanŭ ka Ayŭh marik pangu-i bada jadi berkat, sabab Ayŭh rindu angān. 6 Sitŭkŭd angān gibabŭ ndi bangsa, dŭhnyah ndai tadŭ tadŭ kayuh ngga turung bangsa bangsa anŭ puan kah ngga bada ngara mujur. 7 “Dŭhnyah ngamun daya Edom; ngara anŭ madis ngan. Ka dŭhnyah ngamun daya Egypt; angān muko dawŭ-i rŭŭ di tarun tana ngara. 8 Piguru so turap adi taruh sesang ngara anŭ siŭn dog pibŭrŭt ka darŭm tibaran daya TUHAN. 9 “Kan angān bibari di tipuh perang, angān dŭh siŭn dŭh kingat jaga adŭp ngan so tadŭ kayuh adi bisa bada angān jadi kais nanyam ka adat. 10 Kambŭi daya jadi kais amai ayŭh nyibubot da pŭmŭh darŭm-i bŭŭs singarŭm, ayŭh an ruah di ka sapa tarun yŭn bibari ka rŭŭ diginŭ. 11 Sindŭk singumi andu ayŭh an mamuh adŭp-i, ka ngga simŭdŭp batŭh andu ayŭh siŭn pari ka darŭm bari. 12 “Angān an biyŭn di sapa tarun yŭn bibari, tarun yŭn bijamban. 13 Kan angān raan bijamban, angān an taban apŭg kayuh ngga kareh rubang ka ngga napuk-i. 14 Bada bari ngan bisig nanyam ka adat, amai TUHAN adi Tapa ngan agi ngga angān darŭm bari ngan, grindung angān ka nggen pimanang di angān rawan pinganyu ngan. Dŭhnyah ndai pingandai adi dŭh tatu adi bisa bada TUHAN nyipunok angān. 15 “Kambŭi daya urun bu so tuan adi dapu ngara ka mandŭg ka yŭn ngan mite pinyigrindung, dŭhnyah pibu ngara bada pari. 16 Ngara siŭn rŭŭ di tadŭ kupo ngan adi ngara mien, ka angān dŭhnyah ida ida ngga ngara. 17 “Mating daya Israel, dari bait dayung siŭn jadi sundar bari-sambah. 18 Ka dinge, mating duit adi dog dapŭd so kraja pingandai adi mun anŭ siŭn dog taban ka darŭm Ramin TUHAN adi Tapa ngan ngga pijadi payu. TUHAN tiru di sundar bari-sambah. 19 “Kan angān nginjam duit, puan kah pinguman, puan kah tadŭ tadŭ kayuh ka dingan ngan adi samah daya Israel, dŭhnyah mite anak duit so ngara. 20 Angān siŭn mite anak duit so kayuh adi angān nginjam ka daya pinami, pak dŭh so kayuh adi angān nginjam ka daya Israel. Tunda atur ati, ka TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat sopŭrŭg kayuh adi angān ndai di tarun tana adi angān re ngisi. 21 “Kan angān muko bipayu ngga TUHAN adi Tapa ngan, dŭhnyah dŭh ndai kayuh adi angān muko bijanji an ndai; TUHAN re digŭng payu ngan anŭ, ka-i re jadi dosa kambŭi angān dŭh ndai-i. 22 Dŭh nŭŭh bidosa dŭh ndai payu ngga TUHAN, 23 pak kambŭi angān ngaŭn asŭng ndai payu ngan, dŭhnyah dŭh sita payu ngan anŭ. 24 “Kan angān panu mutas teya anggor daya, angān bisa man sikiang buwa anggor angān raan, pak angān dŭh siŭn na-i darŭm bakur ngga taban bu. 25 Kan angān panu mutas teya gandom daya, angān bisa man sikiang gandom adi angān tungang muas ngga tangan ngan, pak angān dŭh siŭn kapŭg tundun-i ngga gayang pingatŭm.

Ditronomi 24

1 “Nyamtadar-i ndi naan daya sawŭn ndi naan dayung, ka dŭh tui ripas anŭ ayŭh matŭd pikir-i dŭh raan dayung anŭ, sabab ayŭh mbŭh puan kayuh adi dŭh-i suka pasar dayung anŭ. Jadi ayŭh nuris surat birakang ka nggen-i di dayung anŭ, ka pibu ayŭh so ramin-i. 2 Ka nyamtadar-i, dayung anŭ banan, banŭh dari bŭkŭn, 3 ka dari anŭ gŭh matŭd pikir-i dŭh raan ayŭh, ka nuris gŭh surat birakang, nggen di ayŭh ka pibu ayŭh so ramin-i. Ka nyamtadar-i gŭh banŭh-i adi numbor duwŭh kabŭs. 4 Di so-duwŭh har anŭ, banŭh dayung anŭ adi sibungas dŭh siŭn sawŭn ayŭh dinge. Ayŭh siŭn nyirundeng dayung anŭ mbŭh sembar. Kambŭi ayŭh sawŭn ayŭh dinge, anŭ mbŭh kayuh adi nggen mangŭh di TUHAN. Angān dŭh siŭn ndai dosa adi sipŭ mun anŭ di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān. 5 “Kan dari gi-bauh ko sawan, ayŭh dŭh siŭn dog pibŭrŭt bada jadi soldadu, puan kah tadŭ tadŭ kraja daya ratus; ayŭh patut dog pirupas so ndai kraja sitian ndi sawa; isa-i bisa rŭŭ di arŭn ka pigaŭn sawŭn-i. 6 “Kan angān nginjam kayuh di daya, angān dŭh siŭn tambit kisar batuh-i adi ngga-i ngisar gandom-i ndu jamen. Amai kambŭi simŭnŭ, angān mbŭh tambit so rawang anŭ pimakai adi ngga ngara ndai pinguman adi ngga ngara kudip adŭp-i. 7 “Kambŭi angān nakap dingan ngan adi samah daya Israel bada jadi urun puan kah jua bada jadi urun, angān dŭh siŭn dŭh dog ukum kabŭs. Simŭnŭ inŭh angān taran arap adi mun anŭ. 8 “Kan angān naman andam kurit adi bisā, angān dŭh siŭn dŭh ndai nimun adi bara imam so asar Levi mbŭh kidaan di angān. Tunda atur adi aku mbŭh nggen di ngara. 9 Ingat kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan ndai di Miriam darŭm angān mandŭg so Egypt. 10 “Kan angān nginjam kayuh ngan di daya, dŭhnyah mŭrŭt arŭn-i di tambit jipo adi-i re nggen di angān ndu jamen; 11 kajŭn di sapa ka tandah ayŭh taban-i ka yŭn ngan. 12 Kambŭi ayŭh daya sirata, dŭhnyah nyikŭn-i ndŭg ripuan ngarŭm. 13 Pari jipo anŭ barang ngumi, isa agi ngga-i sitabun bŭŭs singarŭm. Simŭnŭ ayŭh re raru sanang asŭng di angān, ka TUHAN adi Tapa ngan re munos asŭng-I di angān. 14 “Dŭhnyah ngakar daya-gaji adi sirata ka adi sutok bagŭ kayuh, bait-i daya Israel puan kah daya pinami adi rŭŭ darŭm ndi so dudu kupo ngan. 15 Barang andu diŭ so batŭh andu simŭdŭp bayar gaji ngara yŭn kraja adi ngara ndai di andu anŭ; ngara biguna di duit anŭ ka taŭn mbŭh harap adŭp-i re trima-i. Kambŭi angān dŭh bayar ngara, ngara re sien ngadu angān ka TUHAN, ka angān meh re bidosa amai sarah ngan anŭ. 16 “Pimas daya dŭh siŭn dog ukum kabŭs sabab sarah adi dog ndai anak ngara; ka anak-anya dŭh siŭn dog ukum kabŭs sabab sarah adi dog ndai pimas ngara; daya siŭn dog ukum kabŭs adŭ-i yŭn sarah adi adŭp-i mbŭh ndai. 17 “Dŭhnyah sirapas hak daya pinami ngga hak bara anak tumang; ka dŭhnyah gŭh tambit piraka dayung uban ndu jamen duit adi-i nginjam. 18 Ingat adŭp ngan muko jadi urun di Egypt ka TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pirupas angān; anŭ sabab aku mbŭh nggen di angān pesan ati. 19 “Kan angān sun buwa buwa pimuruh ngan, ka kambŭt taban kada-i, dŭhnyah pari di tambit-i; tandah nŭh adŭ yŭn bara daya pinami, anak tumang, ngga dayung uban; isa TUHAN adi Tapa ngan nyiberkat angān di sopŭrŭg kayuh adi ndai ngan. 20 Kan angān muko ndi sidah ndu buwa kanā ngan, dŭhnyah pari di ndu tadŭh-i; anŭ mbŭh tah tung daya pinami, anak tumang ngga bara dayung uban. 21 Kan angān muko ndi sidah ndu buwa anggor ngan, dŭhnyah pari ka teya anggor di sun buwa adi dog tingge; anŭ mbŭh tah tung daya pinami, anak tumang, ngga bara dayung uban. 22 Dŭhnyah kambŭt adŭp ngan muko jadi urun di Egypt; anŭ sabab aku nggen pesan anŭ di angān.

Ditronomi 25

1 “Nyamtadar-i duwŭh naan daya Israel di ka yŭn bisara an nyirase kaii ngara, ka ndi naan dog dapŭd dŭh sarah, sianŭ ndi dog dapŭd sarah. 2 Kambŭi sianŭ adi sarah dog ukum padŭs, akim siŭn bada ayŭh nyipŭŭb ka bada daya madŭs ayŭh. Pikudu kari ayŭh dog madŭs inŭh nanyam ka sarah adi ko-i ndai. 3 Ayŭh siŭn dog madŭs 40 kari, ka dŭh siŭn rabis so anŭ; rabis so anŭ re pimangŭh ayŭh di sirung jawin daya bagŭ. 4 “Dŭhnyah mŭŭng baba sapi kan angān bada-i ngiik gandom. 5 “Kambŭi duwŭh naan dari adi bijurud rŭŭ samah, ka ndi naan so ngara anŭ kabŭs ka mating anak dari tingge-i; sawŭn nyanŭ adi mbŭh kabŭs dŭh siŭn banan ka banŭh dari bŭkŭn di sapa rawang anŭ. Jurud dari nyanŭ adi mbŭh kabŭs patut sawŭn dayung uban anŭ. 6 Ka pinuai anak dari ngara re dog nyirundeng anak dari nyanŭ adi mbŭh kabŭs, isa taris asar-i bisa babŭ darŭm Israel. 7 Pak kambŭi jurud nyanŭ adi mbŭh kabŭs abah sawŭn dayung uban anŭ, dayung uban anŭ siŭn di bidapŭd ngga bara pinguru kupo ka nang, ‘Jurud banŭh ku dŭh raan ndai kayuh adi patut-i ndai; ayŭh abah pakat sesang jurud-i di dupan daya Israel.’ 8 Komŭnŭ bara pinguru kupo bisa bagan dari anŭ ka minyu ngga ayŭh. Kambŭi ayŭh abah gŭh sawŭn dayung uban anŭ, 9 dayung uban anŭ siŭn di ka yŭn-i di sirung jawin pinguru pinguru kupo anŭ, kadi ndi kasut-i, nyiruja jawin-i, ka nang, ‘Simuti inŭh kayuh di dari adi abah pakat sesang jurud-i.’ 10 Rawang-i re dog kadŭn darŭm Israel ‘rawang daya adi ko dog kadi kasut-i.’ 11 “Kambŭi duwŭh naan dari birawan, ka sawŭn ndi naan suba turung banŭh-i buang rasu ngagŭm sikawa dari anŭ ndi, 12 dŭhnyah masi di dayung anŭ; kapŭg tangan-i. 13-14 “Dŭhnyah nipu kan angān nimbang bait nakar kayuh. 15 Pakai timbang ngga takar adi batur, isa angān tui udip di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān. 16 TUHAN tiru di daya adi nipu. 17 “Ingat kayuh adi daya Amalek ndai di tunduh ngan darŭm angān mandŭg so Egypt. 18 Ngara dŭh taru di Tapa, ngapŭi ngara nyerang angān so punok ngan darŭm angān mbŭh raru kawŭk buang sarsor, ka siŭ sopŭrŭg ngan adi panu sundis di aran. 19 Sabab anŭ meh, kan TUHAN muko nggen tarun tana anŭ di angān, ka bada angān siramat so sopŭrŭg pinganyu ngan adi rŭŭ maning angān, angān dŭh siŭn dŭh kubo siŭ daya Amalek, isa daya mating tia ingat ngara. Dŭhnyah angān kambŭt!

Ditronomi 26

1 “Ripas angān mbŭh mŭrŭt ka ngisi tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, ka mbŭh tatu rŭŭ diginŭ, 2 barang naan angān dŭh siŭn dŭh na darŭm bakur buwa bungas adi angān ngatŭm, ka taban-i ka tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. 3 Tudu imam anŭ adi agi nyiraja di tipuh anŭ, ka nang di ayŭh, ‘Madin aku ngaku di sirung jawin TUHAN adi Tapa ku amai aku mbŭh mŭrŭt tarun tana adi Ayŭh mbŭh bijanji di tayung-babuk ta an nggen di ata.’ 4 “Imam anŭ re tambit bakur anŭ so angān ka piguru-i di jawin mija-sambah TUHAN adi Tapa ngan. 5 Komŭnŭ, di sirung jawin TUHAN, angān an nyabŭt pinganang ati: ‘Babuk ku inŭh daya Aram adi bigandon, adi taban rawang-i di ka Egypt ka rŭŭ diginŭ. Nisŭ adŭ ngara di andu ngara bipindah kamanŭ, pak ngara jadi bangsa adi bās buang bake. 6 Daya Egypt pijera kieh ka takan kieh nyiraja mun urun. 7 Ka kieh bagan mite turung so TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ami. Ayŭh dingah kieh ka kiris kieh dog pijera, dog kinanyuh, ka dog kisiis. 8 Ngga kuasa-I adi bās ka pinyibake-I Ayŭh piruah kieh so Egypt. Ayŭh ndai pingandai-nginga ngga pingandai saruh, ka bada kayuh adi pitaru jadi. 9 Ayŭh taban kieh kamati ka nggen tana ati adi kaya ka damŭn di kieh. 10 Sabab anŭ meh, madin aku mandŭg taban ka yŭn TUHAN buwa bungas kayuh adi aku ngatŭm adi Ayŭh mbŭh nggen di aku.’ “Komŭnŭ na bakur anŭ di sirung jawin TUHAN, ka nyambah Ayŭh diginŭ. 11 Nggen trima kaseh meh angān sabab kayuh kayuh kana adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān ngga di rawang ngan; ka bada daya Levi ngga daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan sua pawŭn ngga angān. 12 “Barang sawa adi taruh nggen pinganggen, anŭ inŭh ndi utung-so-simŭng so buwa pingatŭm ngan di daya Levi, di daya pinami, di anak tumang, ngga dayung uban, isa di barang kaum re agi sukup pinguman. Kan angān muko ndai simŭnŭ, 13 minyu di TUHAN, ‘Mating pinganggen ndi utung-so-simŭng anŭ adi kudus dŭm di arŭn ku; aku mbŭh nggen di daya Levi, di daya pinami, di anak tumang, ka di dayung uban, nanyam adi Kaam ko pesan di aku. Aku mating nyibireu bait kambŭt tadŭ tadŭ pesan Mai jeja ka pinganggen ndi utung-so-simŭng anŭ. 14 Di tika aku ngurid aku mating man-i; di tika aku kais nanyam ka adat aku mating taban-i ngga ruah so ramin ku; ka aku mating nggen-i ndu sadis yŭn daya kabŭs. Aku tunda pinganang Mai, O TUHAN; Aku mbŭh ndai sopŭrŭg-i nanyam ka pesan Mai jeja ka pinganggen ndi utung-so-simŭng anŭ. 15 Tingga ka sagān so yŭn kudus Mai di shorga, ka nyiberkat daya Mai Israel. Nyiberkat gŭh tarun tana adi kaya ka damŭn adi Kaam mbŭh nggen di kieh, nimun adi Kaam mbŭh bijanji di tayung-babuk ami.’ 16 “Andu ati TUHAN adi Tapa ngan pesan angān da tunda sopŭrŭg ukum adat-I; tunda meh ngga sukup atin sabah ka ngga siabo atin ngan. 17 Andu ati angān mbŭh ngaku TUHAN adi Tapa ngan; angān mbŭh bijanji an tunda pinganang-I, sita sopŭrŭg ukum adat-I, ka ndai sopŭrŭg adi-I pesan. 18 Andu ati TUHAN mbŭh trima angān jadi daya adŭp-I nanyam ka janji-I; ka Ayŭh pesan angān bada tunda sopŭrŭg pinyipesan-I. 19 Ayŭh re bada angān jadi bās dŭ so tadŭ tadŭ bangsa bŭkŭn adi Ayŭh mbŭh napa, ka angān re nggen puji ngga stabi di adŭn-I. Angān re jadi daya adŭp-I, nimun janji-I.”

Ditronomi 27

1 Komŭnŭ Moses, samah ngga bara pinguru Israel, nang di bara daya, “Tunda sopŭrŭg ajar adi aku nggen di angān andu ati. 2 Di andu angān mutas Yang Jordan ka mŭrŭt tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, angān an nugung batuh batuh baga, ka nutu ka pijarŭh-i ngga samen, 3 ka nuris di tunduh batuh batuh anŭ sopŭrŭg ukum-adat ngga ajar ati. Kan angān mbŭh mŭrŭt tarun tana adi kaya ngga damŭn anŭ adi TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngan, mbŭh bijanji an nggen di angān, 4 ka angān taŭn mbŭh di parad mandi Yang Jordan, angān an nugung batuh batuh anŭ di tibung Darŭd Ebal, nimun adi kidaan ku di angān andu ati, ka nutu ka pijarŭh-i ngga samen. 5 Pijog ndi mija-sambah diginŭ so batuh batuh adi bŭn dog mŭŭt ngga pingakas basi, 6 sabab tadŭ tadŭ mija-sambah adi angān pijog yŭn TUHAN adi Tapa ngan dŭh siŭn dŭh dog ndai so batuh adi dŭh dog mŭŭt. Diginŭ angān siŭn jugan sadis sadis adi main badang, 7 ka diginŭ angān siŭn nyadis ka man sadis bidingan ngga atin trima kaseh di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan. 8 Di tunduh tugung batuh anŭ nuris bada bitarang barang bang piminyu ukum-adat Tapa.” 9 Komŭnŭ Moses, samah ngga bara imam adi so asar Levi, nang di bara daya Israel, “Nakit dingah, angān daya Israel, kayuh adi nang ku. Andu ati angān mbŭh jadi daya TUHAN adi Tapa ngan; 10 ngapŭi tunda meh pinganang-I ka sita sopŭrŭg ukum adat-I adi aku nggen di angān andu ati.” 11 Komŭnŭ Moses nang di bara daya Israel, 12 “Ripas angān muko mutas Yang Jordan, bara tibaran-asar ati an mijog di tibung Darŭd Gerizim kan berkat dog nyabŭt yŭn bara daya: Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph ka Benjamin. 13 Ka bara tibaran-asar adi re mijog di tibung Darŭd Ebal kan pangu dog nyabŭt: Reuben, Gad, Asher, Zebulun, Dan ka Naphtali. 14 Bara daya Levi re nyabŭt pinganang ati ngga sirŭŭn bana: 15 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi ndai tibudo so batuh, so kayuh, puan kah so basi, ka nyambah-i darŭm bisukan; TUHAN tiru di pingandai nyambah tibudo’. “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 16 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi dŭh stabi di sindŭ sama-i.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 17 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi ngana tandā baat dingan-i.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 18 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi taban daya adi karak kadŭg aran adi sarah.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 19 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi sirapas hak daya pinami, anak tumang, ka dayung uban.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 20 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi pimangŭh sama-i, anŭ inŭh nurut pinyiripong pŭrŭng-i ngga tadŭ tadŭ so bara sawŭn nyama-i.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 21 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi birambang ngga dāng.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 22 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi raban ngga jurud dayung-i, puan kah ngga jurud tiri-i adi dayung.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 23 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi raban ngga dinŭh-i.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 24 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi siŭ daya darŭm bisukan.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 25 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi trima duit upah yŭn siŭ daya adi dŭh sarah.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’ 26 “ ‘Pangu Tapa nyatŭk tadŭ tadŭ daya adi dŭh tunda sopŭrŭg ukum-adat ngga ajar Tapa.’ “Ka sopŭrŭg daya re nam, ‘Amen!’

Ditronomi 28

1 “Kambŭi angān tunda pinganang TUHAN adi Tapa ngan buang tŭtŭd sita sopŭrŭg pinyipesan-I adi aku nggen di angān andu ati, Ayŭh re bada angān rabis bās so tadŭ tadŭ bangsa adi bŭkŭn adi di ong ati. 2 Tunda pinganang TUHAN adi Tapa ngan ka sopŭrŭg berkat ati re jadi tung jangān: 3 “TUHAN re nyiberkat kupo ngga ŭmŭh ngan. 4 “TUHAN re nyiberkat angān bada biyŭn bagŭ anak, bada buwa pimuruh ngan bagŭ, ka bada sapi ngga biri ngan bagŭ. 5 “TUHAN re nyiberkat buwa gandom ngan samŭn pinguman adi angān ndai so gandom anŭ. 6 “TUHAN re nyiberkat sopŭrŭg kayuh adi angān ndai. 7 “TUHAN re ngarah bara pinganyu ngan kan ngara nyerang angān. Ngara re nyerang angān so ndi parad, pak ngara re bu so barang parad. 8 “TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat sopŭrŭg kraja pingandai ngan, ka ngisi panggau ngan ngga gandom. Ayŭh re nyiberkat angān di tarun tana adi Ayŭh nggen di angān. 9 “Kambŭi angān tunda pinganang TUHAN adi Tapa ngan ka ndai sopŭrŭg kayuh adi Ayŭh pesan, Ayŭh re bada angān jadi daya adŭp-I nanyam ka adi-I muko janji: 10 Komŭnŭ sopŭrŭg bangsa di ong re kiris angān mbŭh dog mien TUHAN bada jadi daya adŭp-I ka ngara re taru di angān. 11 TUHAN re bada angān biyŭn bagŭ anak, bagŭ dāng kudip, ka bagŭ buwa pimuruh di tana adi mbŭh-I bijanji ngga tayung-babuk ngan an nggen di angān. 12 Ayŭh re pait ujen di tipuh-i so yŭn pinyirikŭn-I di rangit ka nyiberkat sopŭrŭg kraja pingandai ngan, isa angān dapŭd nginjam ka bagŭ bangsa, pak angān dŭhsah nginjam so tadŭ tadŭ ngara. 13 TUHAN adi Tapa ngan re bada angān jadi pinguru di dupan sopŭrŭg bangsa, ka dŭh jadi pinunda; angān re ari mujur ka bŭn re rabu kambŭi angān tŭtŭd tunda sopŭrŭg pinyipesan-I adi aku nggen di angān andu ati. 14 Pak angān sikari kari dŭhnyah nyibireu sopŭrŭg pinyipesan-I, puan kah nyambah ka bituan di tapa tapa adi bŭkŭn. 15 “Pak kambŭi angān nyibireu TUHAN adi Tapa ngan ka dŭh tŭtŭd sita sopŭrŭg pesan ngga ukum adat-I adi aku nggen di angān andu ati, sopŭrŭg kayuh arap ati re nyatŭk angān. 16 “TUHAN re mangu kupo kupo ngan ngga ŭmŭh ngan. 17 “TUHAN re mangu buwa buwa gandom ngan, ngga pinguman adi ndai ngan so gandom anŭ. 18 “TUHAN re mangu angān bada dŭh biyŭn bagŭ anak, dŭh biyŭn bagŭ buwa pimuruh, ka dŭh biyŭn bagŭ sapi ngga biri. 19 “TUHAN re mangu barang kayuh adi angān ndai. 20 “Kambŭi angān ndai kayuh adi arap ka nyipunok TUHAN, Ayŭh re taban ka angān pinyirusag, pinyiriruk, ngga pinyusah di barang kayuh adi angān ndai, ndŭg ka angān rasu rarap dog pirabur. 21 Ayŭh re pait andam bigati gati ka angān ndŭg ka ndi naan mating gŭh angān re dŭm di tarun tana anŭ adi angān re ngisi. 22 TUHAN re ngukum angān ngga andam adi bisa sawit, ngga andam bakak ngga sungoh; Ayŭh re pait raga ngga sabak adi paras da pirusak anŭ adi angān purun di ŭmŭh ngan. Pinyirusag anŭ re nyatŭk angān ndŭg ka angān kabŭs. 23 Ujen re mating, ka tana ngan re riang mun basi. 24 Ngga gati ujen TUHAN re pait sabak ribut dabu ngga sabak ribut sumat, ndŭg ka angān abo dog pirabur. 25 “TUHAN re bada pinganyu ngan manang rawan angān. Angān re nyerang pinganyu ngan so ndi parad pak angān re bu mangān ngara so barang parad, ka sopŭrŭg bangsa di ndi ong ong re kimŭtŭr taru kan ngara kiris kayuh adi jadi di angān. 26 Kan angān kabŭs manuk manuk ngga dāng tarun re mandŭg di man tadang ngan; ka ndi naan mating gŭh daya re kasig ngara. 27 TUHAN re pait pirakis ka angān nimun adi muko-I ndai di tunduh daya Egypt. Ayŭh re bada pŭrŭng ganan ngan puno da bakang buang bibagi adi tii, ka re dŭh tungang dog nguri. 28 TUHAN re bada angān mapung braŭg; Ayŭh re bada angān karak ka angān re jadi riruk. 29 Angān re kāp tarun darŭm jawa sandu, mun daya karak, ka angān taŭn dŭh re tungang dapŭd aran ngan. Angān dŭh re mujur di tadŭ tadŭ kayuh adi angān ndai. Angān re ari dog kinanyuh ka dog mirupak, ka mating daya re mandŭg di turung angān. 30 “Angān re bitunang ngga dayung adi mara, pak daya bŭkŭn re sawŭn ayŭh. Angān re pijog ramin, pak re rangun dŭh rŭŭ dieh. Angān re ndai teya anggor pak re rangun dŭh man buwa-i. 31 Sapi ngan re dog simareh di sirung jawin ngan, pak angān dŭh re tungang man dagin-i. Kaldi ngan re dog tarik ngga bu di sirung jawin ngan, ka-i dŭh re dog nggen pari ka angān. Biri ngan re dog nggen di pinganyu ngan, ka ndi naan mating gŭh daya re turung angān. 32 Anak anak dari ngga anak anak dayung ngan re dog nggen bada jadi urun di daya pinami di sirung jawin ngan. Barang andu angān re tingga ndŭg ka batŭh ngan mandam, asa asa kajŭn bara anak ngan pari. 33 Bangsa tami re tambit sopŭrŭg buwa pimuruh ngan adi angān ko bandar bandar nyiraja sita-i, ka adŭp ngan dŭh trima ani ani adŭ-i dog kinanyuh ka dog pijera. 34 Udip sangsara ngan re bada pikir ngan manyap. 35 TUHAN re bada kaja ngan puno da bakang adi majot ka adi dŭh tikuri; pŭrŭng ganan ngan re puno ngga pirakis so ubak ndŭg kaja ngan. 36 “TUHAN re taban angān ngga raja ngan ngga bu ka tarun tana tami, adi taŭn gi-bŭn angān ngga tayung-babuk ngan yŭn rŭŭ dawŭ-i; diginŭ angān re bituan di tapa tapa adi dog ndai so kayuh ngga batuh. 37 Di rais adi yŭn TUHAN re bada angān papar sasah, bara daya re gŭgŭh kiris kayuh adi mbŭh jadi di angān; ngara re napat angān ka tawŭh angān. 38 “Angān re nabur bagŭ bine, pak nisŭ adŭ re angān ngatŭm, sabab dudu kadis re di man buwa buwa pimuruh ngan. 39 Angān re ndai teya anggor ka nakit kingat jaga-i pak angān dŭh re sun buwa-i puan kah nok wain so buwa-i, amai ŭrŭd re man tŭngŭn-i. 40 Tŭngŭn kanā re timbu di barang yŭn-i di tarun tana ngan pak angān dŭh tungang re biyŭn inyo kanā, amai buwa kanā anŭ re abo ruruh. 41 Angān re biyŭn bagŭ anak dari ngga anak dayung pak ngara re mating, amai ngara re dog taban ngga bu jadi daya-takap. 42 Sopŭrŭg tŭngŭn kayuh adi angān purun ngga buwa buwa pimuruh ngan re dog man kadis. 43 “Bara daya pinami adi rŭŭ di tarun tana ngan re dŭ dŭ bikuasa, darŭm angān re dŭ dŭ dŭh bikuasa. 44 Ngara re biyŭn duit bisa ngara nginjam di angān, pak angān re dŭh biyŭn ani ani re angān nginjam di ngara. Pinŭbŭn-i ngara re jadi pinguasa ngan. 45 “Sopŭrŭg pinyirusag anŭ re mandŭg ka angān, ka re nyatŭk angān ndŭg ka angān mbŭh rarap, sabab angān nyibireu TUHAN adi Tapa ngan ka dŭh gŭh sita ukum-adat adi Ayŭh mbŭh nggen di angān. 46 Anŭ re jadi tandā ukum Tapa di tunduh ngan ngga di bara sesang ngan ndŭg situi tui. 47 TUHAN mbŭh nyiberkat angān di barang ka mun aran pimudip ngan, pak angān dŭh an bituan di Ayŭh ngga sanang asŭng ka ngga atin pawŭn. 48 Jadi meh, angān re bituan di bara pinganyu ngan adi TUHAN re pait da rawan angān. Angān re sibŭrŭk, badŭh asŭng ka sitabet sitagor -- jadi daya sirata. TUHAN re bandar bandar kinanyuh angān ndŭg ka angān rarap. 49 TUHAN re taban ndi bangsa so bŭngŭn ong da rawan angān, bangsa adi dŭh angān puan piminyu-i. Ngara re nyambar angān mun beuh nyambar nakap dangah-i. 50 Ngara re raru garang ka dŭh biyŭn masi di tadŭ tadŭ daya, adi mara bait adi minyamba. 51 Ngara re man dāng kudip ngan samŭn buwa buwa pimuruh ngan, ka angān re kabŭs sikirau. Ngara dŭh re kidŭm yŭn ngan gandom, wain, inyo kanā, sapi puan kah biri, ka angān re kabŭs. 52 Ngara re nyerang barang kupo adi agi di tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān, ka sindung sindung kuta adi bigatung adi angān harap dŭh re rubuh, re rubuh. 53 “Kan bara pinganyu ngan nyikapung kupo kupo ngan, angān re ruai sibŭrŭk ndŭg ka angān man anak anak ngan adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān. 54-55 Dari adi siabo duduh di tipuh dog nyikapung, re man gŭh kada anak adŭp-i sabab ayŭh dŭh biyŭn pinguman. Ayŭh dŭh kutung ngga bara jurud madis-i, bait sawŭn adi-i rindu, puan kah anak anak-i adi babŭ udip. 56-57 Dayung adi siabo duduh ani, adi ko raru kaya ndŭg ka bŭn panu kaja ka barang yŭn, re ndai simŭnŭ gŭh. Kan pinganyu nyikapung kupo-i, ayŭh re darŭm raru sibŭrŭk re naku man anak adi bauh-i ko ruwan, samŭn pasid-i. Ayŭh dŭh samah-i ngga banŭh adi-i rindu bait ngga tadŭ tadŭ anak-i adi bŭkŭn. 58 “Kambŭi angān dŭh tŭtŭd tunda sopŭrŭg ajar Tapa adi dog nuris di surat ati, ka kambŭi angān dŭh stabi di Adŭn TUHAN adi Tapa ngan adi raru biragah ngga adi dog taru, 59 Ayŭh re pait ka angān, ngga sesang ngan, barang masam andam adi dŭh tikuri ngga sesak-andam adi dŭh bisa dog pirŭŭ. 60 Ayŭh re taban ka angān dinge sopŭrŭg andam adi bisā adi angān ko taru ka kiris di Egypt, ka angān dŭh re tungang bua. 61 Ayŭh re pait gŭh barang masam andam ngga sesak-andam adi dŭh dog nyabŭt darŭm surat Tapa ati adi brisi ngga ukum-adat ngga ajar-I, ka angān re dog pirabur. 62 Sunggu angān mbŭh raru bagŭ keya ka dudu bitang di rangit, kada so angān adŭ adi re babŭ udip, sabab angān nyibireu TUHAN adi Tapa ngan. 63 Nimun ka TUHAN ngga sanang asŭng-I bada angān mujur, ka bada gŭh angān papah bagŭ, simŭnŭ gŭh Ayŭh re ngga sanang asŭng-I pirabur angān ndŭg ka rŭpŭg. Angān re dog dimbut so tarun tana adi angān re ngisi. 64 “TUHAN re bada angān papar sasah di ruang sopŭrŭg bangsa di ndi ong ong, ka diginŭ angān re bituan di tapa tapa adi dog ndai so kayuh ngga batuh, tapa tapa adi angān ngga tayung-babuk ngan bŭn nyambah dawŭ-i. 65 Re mating damai yŭn ngan di tadŭ tadŭ yŭn-i, ka mating tarun adi re angān kadŭn tung adŭp ngan; TUHAN re batur batur pijera angān ngga pinyigapang, ngga mating pingarap, ka ngga pinyusah. 66 Pimudip ngan re ari an dog pinyusah. Sandu singarŭm angān re taru, ka angān re adu adu taru pinyikabŭs darŭm angān udip. 67 Atin ngan re simabog da taru di barang ka mun kayuh adi angān kiris. Barang isan angān re gruwŭn singumi andu; barang singumi andu angān re gruwŭn isan isan. 68 TUHAN re bada angān pari ka Egypt pakai kapar, sunggu Ayŭh muko nang angān taŭn dŭh tia re pari kamanŭ. Diginŭ angān re suba jua adŭp ngan jadi urun di pinganyu ngan, pak mating daya re raan miris angān.”

Ditronomi 29

1 Ati inŭh gaya atur simanya adi TUHAN pesan di Moses bada ndai ngga daya Israel di tarun tana Moab; sopŭrŭg anŭ inŭh ngga nambah simanya anŭ adi TUHAN mbŭh ndai ngga ngara di Darŭd Sinai. 2 Moses bagan bada tikuruk sopŭrŭg daya Israel, ka nang di ngara, “Adŭp ngan ko kiris kayuh adi TUHAN mbŭh ndai di raja Egypt, di bara pinurung-i, ka di ndi tarun tana rais-i. 3 Angān mbŭh kiris sesak-andam, pingandai nginga ngga pingandai-bās adi TUHAN mbŭh ndai. 4 Pak ndŭg ka andu ati Ayŭh dŭh bada angān mirati kayuh adi angān muko kinyam. 5 Sitŭkŭd pat puru sawa TUHAN taban angān panu mutas tarun tana-pajam, ka piraka ngan dŭh tungang rutus, kasut ngan dŭh tungang rusak. 6 Angān dŭh biyŭn ruti re ngan man, bait wain puan kah nok adi bisā re ngan nok, pak TUHAN mbŭh nggen di angān kayuh adi raan ngan ngga ngajar angān nang adŭp-I inŭh adi Tapa ngan. 7 Ka kan ata mbŭh ndŭg tarun ati, Raja Sihon so Heshbon ngga Raja Og so Bashan mandŭg di nyerang ata. Pak ata ngarah ngara, 8 tambit tarun tana ngara ka kutung-i di dupan tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad, ka di sitangah tibaran-asar Manasseh. 9 Tunda nakit gaya atur simanya ati, isa angān jadi mujur di barang kayuh adi angān ndai. 10 “Andu ati angān mijog di sirung jawin TUHAN adi Tapa ngan, sopŭrŭg ngan -- bara pinguru ngan, bara pingubak ngan, bara dari ngan, 11 bara dayung ngan, bara anak-anya, ngga bara daya pinami adi rŭŭ di ruang ngan adi kapŭg uwang ka muat piin yŭn ngan. 12 Angān tikuruk digiti andu ati di ngabŭt adŭp ngan ngga simanya adi TUHAN adi Tapa ngan ndai ngga angān ka bidigŭng tagap di gaya atur-i, 13 isa madin TUHAN bisa natu angān jadi daya-I ka Ayŭh jadi Tapa ngan, nanyam adi-I muko bijanji ngga angān ngga tayung-babuk ngan, Abraham, Isaac ka Jacob. 14 Dŭh-i ngga angān sadi adŭ TUHAN ndai simanya ati, ka samŭn gaya atur-i. 15 Ayŭh ndai-i ngga sopŭrŭg ta adi agi digiti di sirung jawin-I andu ati, ka ngga sopŭrŭg sesang ta adi gibayuh dog biranak. 16 “Angān ingat munki pimudip ngan di Egypt ka nyamki bigandon mutas tarun tana daya bangsa bŭkŭn. 17 Angān mbŭh kiris tibudo tibudo ngara adi sipŭ anŭ, adi dog ndai so kayuh, batuh, pirak, ka mas. 18 Nakit ingat, dari, dayung, rawang puan kah tibaran-asar adi agi sua mijog digiti andu ati dŭh siŭn nyipunok TUHAN adi Tapa ta ka nyambah tapa tapa daya bangsa bŭkŭn. Anŭ re jadi keya ka uat anak kayuh-udip adi timbu jadi kayuh adi pa'it ka adi birasun. 19 Nakit ingat, dŭh siŭn agi andu ati digiti daya adi dingah gaya atur anŭ, pak sabah nang adŭp-i dŭh re mani mani kambŭi ngga atin baking-i tunda aran adŭp-i sadi. Kraja adi mun anŭ re pirusak sopŭrŭg ngan, adi kana ngga adi arap. 20 TUHAN dŭh re apun daya adi mun anŭ; pak tanŭ ka baji TUHAN re bijagu nyatŭk ayŭh, ka sopŭrŭg pinyirusag adi dog nuris di surat ati re nyatŭk ayŭh, ndŭg ka TUHAN mbŭh kinating ayŭh. 21 TUHAN re bada daya anŭ jadi suto di sopŭrŭg tibaran-asar Israel, ka re bada pinyirusag nyatŭk ayŭh nanyam ka sopŭrŭg pangu adi agi di simanya adi dog nuris di surat ati adi brisi ngga ajar TUHAN. 22 “Di bara turap adi re, sesang sesang ngan ngga bara pinami adi mandŭg so tarun tana adi jo re kiris pinyirusag ngga sangsara adi TUHAN mbŭh taban ka tarun tana ngan. 23 Tana ŭmŭh ngan re matung, dog nutu mirirang ka garo; mating kayuh bisa dog purun, ndŭg ka uduh abah gŭh timbu dieh. Tarun tana ngan re keya ka kupo Sodom, kupo Gomorrah, kupo Admah ngga kupo Zeboiim, adi TUHAN ko pirabur kan-I mbŭh raru baji. 24 Jadi ndi ong ong re siken, ‘Mani kah TUHAN ndai kayuh adi mun anŭ di tarun tana ngara? Ani bada Ayŭh raru baji?’ 25 Ka pinyinam-i re sakati, ‘Ayŭh raru baji sabab bara daya TUHAN tirawan simanya adi ngara muko ndai ngga Ayŭh adi Tapa tayung-babuk ngara, di tika Ayŭh taban ngara ruah so Egypt. 26 Ngara bituan di tapa tapa bŭkŭn adi ngara bŭn nyambah dawŭ-i; tapa adi TUHAN mbŭh nagah ngara nyambah. 27 Ngapŭi TUHAN baji di bara daya-I ka taban ka tarun tana ngara sopŭrŭg pinyirusag adi dog nuris di surat ati. 28 TUHAN mbŭh raru baji, ndŭg ka Ayŭh kadi ngara so tarun tana ngara ka taran ngara ka tarun tana tami, ka diginŭ inŭh ngara ndŭg andu ati.’ 29 “Agi kayuh adi TUHAN adi Tapa ta sukan so ata; pak Ayŭh mbŭh kiren ukum adat-I, ka ata ngga bara sesang ta an tunda-i adu adu.

Ditronomi 30

1 “Aku muko bada angān mien: berkat kah pangu. Kan sopŭrŭg kayuh ati mbŭh jadi di angān, ka angān mbŭh rŭŭ bigaur ngga bangsa bangsa adi yŭn TUHAN adi tapa ngan mbŭh bada angān papar sasah, angān re ingat aku ko bada angān ndai pimien ngan. 2 Kambŭi angān ngga bara sesang ngan raan pari ka TUHAN ka ngga siabo abo atin ngan tunda pinyipesan-I adi aku nggen di angān andu ati, 3 TUHAN adi Tapa ngan re masi di angān. Ayŭh re taban angān ngga pari so bangsa bangsa adi yŭn-I mbŭh bada angān papar sasah, ka Ayŭh re bada angān mujur dinge. 4 Sunggu kambŭi angān papar sasah jeh ndŭg bŭngŭn ong, TUHAN adi Tapa ngan re nguruk angān ka taban angān ngga pari, 5 isa angān bisa pari dapu tarun tana adi tayung-babuk ngan ko yŭn rŭŭ. Ka Ayŭh re bada angān jadi rabis mujur ka rabis bagŭ so tayung-babuk ngan jah. 6 TUHAN adi Tapa ngan re nggen di angān ngga bara sesang ngan atin adi raan tunda pinganang-I, isa angān bisa rindu Ayŭh ngga siabo atin ngan, ka angān re gibabŭ rŭŭ di tarun tana anŭ. 7 Ayŭh re marik sopŭrŭg pangu anŭ bada nyatŭk bara pinganyu ngan, adi ko tiru di angān ka kinanyuh angān, 8 ka angān re tunda pinganang-I dinge ka sita sopŭrŭg pinyipesan-I adi aku nggen di angān andu ati. 9 TUHAN re bada angān mujur di sopŭrŭg kayuh adi angān ndai; angān re biyŭn bagŭ anak ka bagŭ dāng kudip, ka ŭmŭh ŭmŭh ngan re piruah bagŭ buwa. Ayŭh re ngga sanang asŭng bada angān mujur nimun Ayŭh muko bada tayung-babuk ngan mujur, 10 pak angān an tunda pinganang-I ka sita sopŭrŭg ukum adat-I adi mbŭh dog nuris di surat ati adi brisi ngga ajar-I. Angān an pari ka Ayŭh ngga siabo atin ngan. 11 “Pesan adi aku nggen di angān andu ati dŭh inŭh paŭh mbar dog tunda ka dŭh-i kayuh adi dŭh angān tungang nyapai. 12 Pesan anŭ dŭh jeh di rangit. Angān dŭhsah siken, ‘Asi re di ka sambu ka taban-i mūn ka yŭn ta, isa ata dapŭd dingah-i ka tunda-i?’ 13 Pesan anŭ dŭh di pah mandi rawŭt. Angān dŭhsah siken, ‘Asi re di mutas rawŭt di tambit-i yŭn ta, isa ata tungang dingah-i ka tunda-i?’ 14 Pesan anŭ digiti, agi ngga angān. Angān tungang nyabŭt-i ngga baba ngan, angān tungang ingat-i ngga atin ngan, ngapŭi tunda nŭh meh pesan anŭ. 15 “Andu ati aku bada angān mien: pinyikana kah arap, udip kah pinyikabŭs. 16 Kambŭi angān tunda pesan TUHAN adi Tapa ngan, adi aku nggen di angān andu ati, kambŭi angān rindu Ayŭh, tunda pinganang-I, ka sita sopŭrŭg ukum adat-I, angān sawŭ re mujur ka jadi bangsa daya adi bagŭ. TUHAN adi Tapa ngan re nyiberkat angān di tarun tana adi angān re ngisi. 17 Pak kambŭi angān nyibireu ka abah dingah, ka miriseu nyambah tapa adi bŭkŭn, 18 angān re dog pirabur! Aku bakan angān digiti madin. Angān dŭh re tui udip di tarun tana di pah mandi Yang Jordan adi angān re ngisi. 19 Aku madin bada angān mien: udip kah pinyikabŭs, berkat Tapa kah pangu Tapa, ka aku bagan rangit ngga tana bada nyaksi pimien ngan. Mien nŭh udip. 20 Rindu TUHAN adi Tapa ngan, tunda ka tŭtŭd di Ayŭh, ka angān ngga bara sesang ngan re tui udip di tarun tana adi Ayŭh mbŭh bijanji an nggen di babuk ngan, Abraham, Isaac ngga Jacob.”

Ditronomi 31

1 Moses pijuu minyu di bara daya Israel, 2 ka nang, “Umbur ku madin mbŭh siratus duwŭh puru sawa ka aku mbŭh dŭh tia re tungang jadi pinguru ngan. Ka dinge, TUHAN mbŭh kidaan di aku nang aku dŭh re mutas Yang Jordan. 3 TUHAN adi Tapa ngan re panu diŭ di jawin ngan, ka re siŭ bangsa bangsa adi rŭŭ diginŭ, isa angān dapŭd ngisi tarun tana ngara; ka Joshua inŭh adi re jadi pinguru ngan nimun adi TUHAN ko kidaan. 4 TUHAN re siŭ ngara, nimun Ayŭh mbŭh ngarah Sihon ngga Og, raja raja daya Amor, ka pirabur rais ngara. 5 TUHAN re bada angān manang rawan ngara, ka angān siŭn ndai di tunduh ngara nimun adi muko aku kidaan di angān. 6 Angān dŭh siŭn dŭh birani ka dŭhnyah bada atin ngan arot. Dŭhnyah taru ngara. Tapa ngan, adi adŭp-I TUHAN, re agi ngga angān. Ayŭh dŭh re tandah angān puan kah tagan angān.” 7 Komŭnŭ Moses bagan Joshua ka nang di ayŭh di sirung jawin sopŭrŭg daya Israel, “Kuu dŭh siŭn dŭh birani ka dŭhnyah bada atin mu arot; kuu inŭh adi re nguru bara daya ati di ngisi tarun tana anŭ adi TUHAN mbŭh bijanji an nggen di tayung-babuk ngara. 8 Adŭp TUHAN re nguru angān ka re agi ngga angān. Ayŭh dŭh re tandah angān puan kah tagan angān, jadi dŭhnyah jimŭ puan kah taru.” 9 Jadi Moses nuris ukum-adat Tapa ka nggen-i di bara imam so asar Levi adi tukang jaga Pati Simanya TUHAN, ka di bara pinguru Israel. 10 Ayŭh pesan ngara, “Di tŭbŭn barang ju sawa, kan sawa adi ngga utang daya dog kinating mandŭg, basa ukum-adat ati bada bana di tipuh Gawai Bari-Dawŭn. 11 Basa-i di bara daya Israel kan ngara mandŭg di nyambah TUHAN adi Tapa ngan di tarun yŭn anŭ adi ndi adŭ yŭn bisambah. 12 Bagan bada tikuruk sopŭrŭg dari dayung, bara anak-anya ngga bara pinami adi rŭŭ di kupo kupo ngan, isa barang pŭrŭng daya dapŭd dingah ka birajar stabi di TUHAN adi Tapa ngan ka tunda ajar-I ngga atin tŭtŭd. 13 Ngga aran anŭ bara sesang ngan adi bŭn dingah Ukum-Adat TUHAN adi Tapa ngan, re dingah-i. Ka simŭnŭ inŭh ngara re birajar tunda pinganang-I sitŭkŭd ngara udip di tarun tana adi angān re ngisi di pah mandi Yang Jordan.” 14 Komŭnŭ TUHAN nang di Moses, “Kuu dŭm dŭh tui re kabŭs. Bagan Joshua ka taban ayŭh ka Bari Ku, isa Aku bisa nggen pinganang di ayŭh.” Moses ngga Joshua di ka Bari TUHAN, 15 ka TUHAN nandŭng di ngara diginŭ di darŭm tŭngŭn abun adi mijog sindŭk tiban Bari TUHAN. 16 TUHAN nang di Moses, “Kuu dŭm dŭh tui re kabŭs, ka ripas pinyikabŭs mu bara daya re dŭh tia tŭtŭd di Aku ka miranggar simanya adi Aku muko ndai ngga ngara. Ngara re tagan Aku ka nyambah tapa tapa adi dog nyambah di tarun tana adi ngara re ngisi. 17 Kan kayuh adi mun anŭ jadi Aku re baji di ngara; ka Aku re tagan ngara, ka ngara re rarap. Bagŭ mun pinyirusag re dog ngara, ka ngara re rada nang sopŭrŭg kayuh anŭ nyatŭk ngara sabab Aku, adi Tapa ngara, mbŭh dŭh tia ngga ngara. 18 Aku re abah turung ngara, sabab ngara mbŭh ndai pingandai adi arap ka nyambah tapa tapa adi bŭkŭn. 19 “Jadi madin, nuris ragu ati. Ngajar-i di daya Israel, isa-i jadi taksi Ku di ngara. 20 Aku re taban ngara ka tarun tana anŭ adi kaya ngga damŭn, nimun adi Aku muko janji di tayung-babuk ngara. Diginŭ ngara re biyŭn sopŭrŭg pinguman adi ngara raan, ka ngara re udip darŭm sanang. Pak ngara re nyipunok Aku ka nyambah tapa tapa adi bŭkŭn. Ngara re tirawan Aku ka miranggar simanya Ku, 21 ka bagŭ mun pinyirusag adi raru arap re nyatŭk ngara. Pak ragu ati re babŭ dog nang, ka jadi taksi Ku di ngara. Ka madin gŭh, diŭ so Aku taban ngara mŭrŭt tarun tana adi Aku mbŭh bijanji an nggen di ngara, Aku mbŭh puan kayuh adi ngara pikir.” 22 Di andu anŭ gŭh Moses nuris ragu anŭ ka ngajar-i di bara daya Israel. 23 Komŭnŭ TUHAN minyu di Joshua anak Nun ka nang di ayŭh, “Kuu dŭh siŭn bada atin mu arot pak birani. Kuu re nguru daya Israel ka tarun tana adi Aku mbŭh bijanji an nggen di ngara, ka Aku re agi ngga kuu.” 24 Moses nuris Ukum-adat Tapa ngga nakit so puun ndŭg tŭbŭn-i. 25 Kan mbŭh abo nuris-i, ayŭh nang di bara imam so asar Levi, adi tukang jaga Pati Simanya TUHAN, 26 “Tambit surat ati adi yŭn Ukum-adat Tapa dog nuris, ka na-i sindŭk Pati Simanya TUHAN adi Tapa ngan, isa-i babŭ diginŭ ndu taksi di daya-I. 27 Aku puan ngara anŭ baking buang an birawan. Ngara mbŭh rawan TUHAN sitadŭn aku udip, ka ngara re rabis an birawan kan aku mbŭh kabŭs. 28 Nguruk sopŭrŭg pinguru tibaran-asar ngan samŭn bara pinurung di sirung jawin ku, isa aku bisa kidaan di ngara sopŭrŭg kayuh ati; aku re bagan rangit ngga tana bada jadi saksi ku di ngara. 29 Aku puan nang kan aku mbŭh kabŭs bara daya re jadi ginaka ka tirawan kayuh adi aku muko ngajar di ngara. Ka di tipuh adi re mandŭg ngara re dog nyatŭk pinyirusag, sabab ngara re bada TUHAN baji ngga pingandai adi TUHAN mbŭh kijaman ngara ndai.” 30 Komŭnŭ Moses nang nyidayŭh ndi tŭngŭn ragu anŭ bada sopŭrŭg daya Israel dingah.

Ditronomi 32

1 “Tana ngga rangit, dingah pinganang ku, dingah nakit nakit kayuh adi nang ku. 2 Ajar ku re rabu mun sirah ujenka jadi keya ka sipot-abun di tunduh tana. Pinganang ku re rabu mun ujen di tunduh anak anak kayuh-udip, mun ujen adi duduh di tunduh kupai adi dŭdŭt. 3 Aku re muji adŭn TUHAN, ka daya-I re kibās Ayŭh di barang yŭn. 4 “TUHAN inŭh pingibān ngan adi bikuasa, sukup kana ka tŭnggŭn darŭm sopŭrŭg kayuh, Tapa ngan inŭh tŭtŭd ngga sawŭ, Ayŭh ndai kayuh adi batur ngga patut. 5 Pak angān dŭh tŭtŭd, dŭh tibirang jadi daya-I, bangsa adi bidosa buang pinipu. 6 Simŭnŭ kah angān patut ngga TUHAN, angān adi budo, adi dŭh biyŭn pikir? Ayŭh anŭ Sama ngan, Pinapa ngan, Ayŭh ndai angān jadi ndi bangsa. 7 “Ingat kayuh adi mbŭh ripas, di jaman jah; mite pimas pimas ngan kidaan kayuh adi mbŭh jadi; mite bara adi mbŭh minyamba kidaan kayuh adi mbŭh ripas. 8 Ayŭh adi di Sambu Sopŭrŭg pirutung tarun tana di sopŭrŭg bangsa, Ayŭh ngatur tarun adi yŭn ngara rŭŭ. Ayŭh tijuan yŭn barang bangsa malaikat adi jadi pinyigrindung, 9 pak sesang JacobAyŭh mien yŭn adŭp-I. 10 “Ayŭh dapŭd ngara bigandon di tarun tana-pajam, tarun adi maput, adi yŭn sabak marar poh. Tarun yŭn adi-I grindung ka kingat jaga, nimun Ayŭh grindung ka kingat jaga adŭp-I. 11 Keya ka manuk beuh ngajar anak-i mikabur, nakit nakap ngara ngga urad-i merarai, TUHAN kingat jaga Israel isa ngara dŭh rabu. 12 TUHAN sadi adŭp-I nguru daya-I, dŭh ngga pinurung so tapa tapa bŭkŭn. 13 “Ayŭh bada ngara mritah di tarun tana darŭd, ka ngara man kayuh adi timbu di ŭmŭh. Ngara dapŭd ju banyis tarun so apad apad batuh; tŭngŭn tŭngŭn kanā ngara raru mandis timbu di tana adi pibatuh. 14 Ngara dapŭd bagŭ sisuh so sapi ngga kambing ngara; ngara biyŭn biri, kambing ngga sapi adi gamu, gandom adi siabo kana ngga wain adi raru sidi. 15 “Daya TUHAN jadi kaya, pak raru an birawan; ngara gamu ka badŭg ngga pinguman. ngara tagan Tapa adi Pinapa ngara, ka tirawan pinyikudip ngara adi bikuasa. 16 Ngara nyambah tibudo, ngga bada TUHAN jadi sina; arap adi ngara ndai bada Ayŭh baji. 17 Ngara bisadis ka tapa tapa adi dŭh sawŭ, tapa tapa bauh adi tayung-babuk ngara bŭn puan, tapa tapa adi Israel bŭn bituan dieh. 18 Ngara kambŭt Tapa adŭp ngara, pinyikudip ngara adi bikuasa, sianŭ adi bada ngara udip. 19 “Kan TUHAN kiris kayuh anŭ, Ayŭh raru bajika tirawan bara anak dari ngga anak dayung-I. 20 ‘Aku dŭh re tia turung ngara,’ Ayŭh nang, ‘Aku an tingga ani re jadi di ngara, ngara anŭ daya adi baking ngga dŭh tŭtŭd. 21 Amai sabab tibudo ngara, ngara mbŭh bada Aku baji, Aku sina sabab tibudo adi ngara kadŭn tapa, tapa tapa adi dŭh sawŭ tapa. Jadi Aku re pakai bangsa adi dŭh sawŭ bangsa ngga bada ngara baji; Aku re bada ngara sina di bangsa adi budo. 22 Baji Ku re bijagu mun apui, ka sigot barang masam kayuh di tunduh tana. Baji Ku re ndŭg ong di sagān ka nyau uat dudu darŭd. 23 “ ‘Aku re bada pinyirusag adi dŭh bisa abo nyatŭk ngaraka pakai sopŭrŭg reja-panah Ku rawan ngara. 24 Ngara re kabŭs amai sikirau ngga sungoh; ngara re kabŭs bada andam adi bisā. Aku re pait dāng tarun bada nyerang ngara, ka jippŭh jippŭh adi bisā bada nyingŭt ngara. 25 Perang re taban pinyikabŭs di aran aran raya; pinyitaru re nyatŭk ramin arŭn daya. Dari dayung adi babŭ mara re kabŭs; anak pira ngga nyamba nyamba dŭh re dog murau. 26 Sibatur-i Aku bisa pirarap ngara, isa mating daya re ingat rada ngara. 27 Pak Aku dŭh bisa bada pinganyu ngara mingangŭnka nang adŭp ngara mbŭh ngarah daya Ku, amai pŭn ka adŭp Ku inŭh adi pirabur ngara.’ 28 “Israel inŭh bangsa adi dŭh biyŭn atin; ngara manŭn dŭh biyŭn pinyibijak. 29 Ngara dŭh tungang rada ani sabab ngara dog ngarah; ngara dŭh tungang mirati ani mbŭh jadi. 30 Mani siribu naan daya tungang dog ngarah ndi naan daya, ka simŭng ribu dog ngarah duwŭh naan? TUHAN, adi Tapa ngara, mbŭh tagan ngara; Tapa ngara adi bikuasa mbŭh dŭh tia piduri ngara. 31 Pinganyu ngara puan nang tapa adŭp ngara ramah, dŭh bikuasa mun Tapa Israel. 32 Pinganyu ngara arap mun Sodom ngga Gomorrah, keya ka tŭngŭn anggor adi buān buwa adi pa'it ngga birasun, 33 keya ka wain adi dog ndai so rasun jippŭh. 34 “TUHAN ingat kayuh adi pinganyu ngara mbŭh ndai; Ayŭh kajŭn tipuh adi batur ngga-I ngukum ngara. 35 TUHAN re maras ka ngukum ngara; tipuh re mandŭg kan ngara re rabu; andu pinyirusag ngara mbŭh sindŭk. 36 TUHAN re nyiramat daya-Ikan Ayŭh kiris pinyibake ngara mbŭh mating; Ayŭh re biyŭn masi di ngara adi bituan di Ayŭh, kan Ayŭh kiris ngara mbŭh raru dŭh bigaya. 37 Komŭnŭ TUHAN re siken daya-I, ‘Diki dudu tapa anŭ adi bikuasa adi angān sabah? 38 Angān paan ngara ngga aŭn anŭ adi kana so dudu sadis ngan, ka jugan wain ka ngara da nok. Bada ngara mandŭg ka turung angān madin; bada ngara nyiramat angān. 39 “ ‘Aku, ka Aku sadi adŭ adi Tapa; mating tapa adi bŭkŭn adi sawŭ. Aku siŭ ka Aku kudip; Aku bada tawan ka Aku bada bua, ka mating daya bisa matah kayuh adi ndai Ku. 40 Siragi Aku ati Tapa adi udip, Aku pakat tangan Ku ka Aku bipayu 41 Aku re ngasa pedang Ku adi mikirabka nakit tingga bada pinyitŭnggŭn dog pimanu. Aku re maras bara pinganyu Kuka ngukum ngara adi tiru di Aku. 42 Reja-panah Ku re bititeg ngga deya ngara, ka pedang Ku re siŭ sopŭrŭg adi rawan Aku. Aku dŭh re kidŭm daya adi birawan rawan Aku; daya adi mbŭh tawan ngga daya-takap sirabi ka re kabŭs.’ 43 “O bangsa bangsa, angān dŭh siŭn dŭh muji daya TUHAN. Ayŭh ngukum sopŭrŭg daya adi siŭ ngara; Ayŭh maras bara pinganyu-Ika apun dosa daya-I.” 44 Moses ngga Joshua nang nyidayŭh ragu anŭ, isa daya Israel bisa dingah-i. 45 Kan Moses muko nggen ajar Tapa ka daya bagŭ, 46 ayŭh nang, “Nakit ingat ka tunda sopŭrŭg pesan adi nggen ku di angān andu ati. Pesan anak anak ngan bada sita-i, isa ngara bisa ngga atin tŭtŭd tunda sopŭrŭg ajar Tapa. 47 Ajar ajar ati dŭh-i pinganang au-tarun, pak aŭn asŭng udip ngan. Tunda nŭh ka angān re tui udip di tarun tana adi di pah mandi Yang Jordan adi angān re ngisi.” 48 Di andu anŭ gŭh TUHAN nang di Moses, 49 “Di ka Darŭd Abarim di tarun tana Moab bistatang ngga kupo Jericho; maad Darŭd Nebo ka tingga tarun tana Canaan adi Aku re nggen di daya Israel. 50 Kuu re kabŭs di darŭd anŭ nimun jurud mu Aaron kabŭs di Darŭd Hor, 51 sabab so-duwŭh ngan dŭh tŭtŭd di Aku di sirung jawin daya Israel. Di tika angān sindŭk batŭh piin di Meribah, adi sindŭk kupo Kadesh di tarun tana-pajam Zin, angān dŭh nggen stabi di Aku di sirung jawin daya bagŭ. 52 Kuu re tingga tarun tana anŭ so jo, pak kuu dŭh re sua mŭrŭt tarun tana anŭ adi Aku re nggen di daya Israel.”

Ditronomi 33

1 Ati inŭh berkat adi Moses, urun Tapa, nggen di daya Israel diŭ so ayŭh kabŭs. 2 TUHAN mandŭg so Darŭd Sinai; Ayŭh makat mun batŭh andu nyirungan Edom, ka nyekar di tunduh daya-I so Darŭd Paran. Simŭng ribu naan malaikat agi ngga Ayŭh; jireb apui di tangan tauh-I. 3 TUHAN rindu daya-I ka grindung ngara adi-I dapu. Sabab anŭ meh ata sidikang di kaja-Ika tunda pinyipesan-I. 4 Ata tunda Ukum-adat adi Moses nggen di ata, bisaka bās bangsa ta. 5 TUHAN jadi raja daya-I Israel, kan tibaran tibaran-asar ngga bara pinguru ngara tikuruk. 6 Pasar tibaran-asar Reuben, Moses nang: “Isa-i Reuben dŭh rarap, Sunggu daya ngara nisŭ.” 7 Pasar tibaran-asar Judah, ayŭh nang: “TUHAN, dingah sirŭŭn ngara mite turung; pari nyindi ngara ngga tibaran tibaran-asar adi bŭkŭn. Birawan yŭn ngara, TUHAN, ka turung ngara rawan pinganyu ngara.” 8 Pasar tibaran-asar Levi, ayŭh nang: “Kaam, TUHAN, kiren pinyiraan Mai so kuasa Urim ngga Thummim so ka urun Mai daya Levi adi tŭtŭd; Kaam mbŭh suba ngara di Massahka di piin Meribah Kaam mbŭh natu ngara sawŭ. 9 Ngara mbŭh kiren pinyitŭtŭd-i adi bās di Kaamso di pimas, jurud ngga di bara anak ngara. Ngara tunda pesan Mai. Ka tŭtŭd di simanya Mai. 10 Ngara re ngajar daya Mai bada tunda Ukum-adat Mai; ngara re jugan sadis di mija-sambah Mai. 11 TUHAN, turung tibaran-asar ngara bada bitambah bake; bada munos asŭng Mai di kraja pingandai ngara. Pirandŭk sopŭrŭg pinganyu ngara; bada ngara dŭh tia makat.” 12 Pasar tibaran-asar Benjamin, ayŭh nang: “Ati inŭh tibaran-asar adi TUHAN rindu ka grindung; Ayŭh kingat jaga ngara sitian tian-i. Ka Ayŭh rŭŭ di ruang ngara.” 13 Pasar tibaran-asar Joseph, ayŭh nang: “Isa-i TUHAN nyiberkat tana ngara ngga ujenka ngga piin so ribo tana. 14 Isa-i tana ngara dog nyiberkat ngga buwa buwa adi masak da sura, kaya ngga buwa buwa adi siabo kana di barang tipuh jajak. 15 Isa-i sandah tibawang amba ngarapuno ngga buwa buwa adi siabo kana. 16 Isa-i tana ngara brisi ngga sopŭrŭg kayuh adi kana, dog nyiberkat ngga mandis TUHAN, adi muko minyu so anak tŭngŭn kayuh adi bijagu apui dieh. Isa-i sopŭrŭg berkat ati mandŭg ka tibaran-asar Joseph, sabab ayŭh mbŭh jadi pinguru di dupan adŭp ngara adi bijurud. 17 Joseph biyŭn pinyibake dari sapi, ka biyŭn tanduk dari sapi tarun, tanduk-i inŭh sesang manasseh adi biribu ribu, ka sesang Ephraim bipuru ribu. Ngga ngara Ayŭh nanduk bagŭ bangsa daya, ka turak ngara ndŭg bŭngŭn ong.” 18 Pasar tibaran-asar Zebulum ngga Issachar, ayŭh nang: “Isa-i Zebulum mujur di dagang ngara di rais tami, ka isa-i pinyikaya Issachar bitambah bagŭ darŭm rais adŭp-i. 19 Ngara bagan daya pinami bada mandŭg ka darŭd ngara; diginŭ ngara jugan sadis adi batur. Ngara dapŭd pinyikaya ngara so rawŭtka so sumat adi di tabing rawŭt.” 20 Pasar tibaran-asar Gad, ayŭh nang: “Puji ka TUHAN, adi bada tarun tana ngara bayah. Gad kajŭn mun singahan nyiratak tangan bait nyirigat kurit ubak. 21 Ngara tambit yŭn adŭp-i tarun tana adi siabo kana; tah utung bara pinguru dog nggen di ngara. Ngara tunda pesan ngga ukum-adat TUHANkan bara pinguru Israel mbŭh mandŭg tikuruk.” 22 Pasar tibaran-asar Dan, ayŭh nang: “Dan inŭh singah adi gibabŭ mara; ayŭh mirupat ruah so Bashan.” 23 Pasar tibaran-asar Naphtali, ayŭh nang: “Naphtali mbŭh raru biberkat bada mandis TUHAN; bayah tarun tana ngara inŭh so Danu Galilee ndŭg siratan.” 24 Pasar tibaran-asar Asher, ayŭh nang: “Asher mbŭh dog nyiberkat rabis dŭ sotibaran-asar adi bŭkŭn. Isa-i ayŭh dog nyirot bara jurud-i, ka isa-i tung jangi tana puno ngga risŭn kanā. 25 Isa-i tung jangi kupo dog grindung ngga tibanbuwang basi, ka isa-i ayŭh ari udip ngga siramat.” 26 Angān daya Israel, mating tapa bŭkŭn re mun Tapa ngan, panu darŭm bragah mutas rangit, panu tambus abun di turung angān. 27 Tapa taŭn siraru jadi pinyigrindung ngan; Tangan-I adu adu jadi pinyibatu ngan. Ayŭh pibu pinganyu ngan darŭm angān masang, ka kidaan di angān bada siŭ ngara. 28 Jadi bara sesang Jacob udip darŭm damai, pagŭng di tarun tana adi puno ngga gandom ka wain, ka tana anŭ dog misa sipot-abun so rangit. 29 O Israel, mbŭh raru gaŭn inŭh angān! Mating daya bŭkŭn mun angān, bangsa adi dog nyiramat TUHAN. Adŭp TUHAN inŭh pinangin ngga pedang ngan, adi grindung ka nggen pimanang di angān. Pinganyu ngan re mandŭg mite masi, ka angān re bidigang di tunduh ngara.

Ditronomi 34

1 Moses maad so rabak Moab ka Darŭd Nebo, di ka tibung Darŭd Pisgah tura ka timor kupo Jericho, ka diginŭ TUHAN kiren di ayŭh ndi abong abong tarun tana anŭ: so gadung tana Gilead jeh ka utara ndŭg kupo Dan; 2 gadung tarun tana Naphtali; gadung tarun tana Ephraim ngga Manasseh, gadung tarun tana Judah jeh ndŭg Rawŭt Mediterranean di tura ka barat, 3 parad tarun tana Judah di tura ka siratan; ka rabak adi bayah-i so Zoar ndŭg Jericho, adi kupo tŭngŭn kurma. 4 Ka TUHAN nang di Moses, “Anŭ inŭh tarun tana adi Aku mbŭh bijanji di Abraham, Isaac, ngga Jacob an nggen di sesang ngara. Aku mbŭh bada kuu ninjau-i adŭ, pak Aku dŭh re bada kuu di kamanŭ.” 5 Jadi Moses, adi urun TUHAN, kabŭs diginŭ di tarun tana Moab nimun adi TUHAN muko kidaan. 6 TUHAN kubur ayŭh di rubān di Moab, bistatang ngga kupo Bethpeor, pak ndŭg andu ati mating daya puan diki sibatur yŭn-i dog kubur. 7 Moses mbŭh siratus duwŭh puru sawa umbur-i adi ngga-i kabŭs; ayŭh gibabŭ gures bake, ka piningga-i babŭ kana. 8 Daya Israel ngurid ayŭh taruh puru andu di rabak tarun tana Moab. 9 Joshua anak Nun brisi ngga pinyibijak, sabab Moses mbŭh tijuan ayŭh bada gati adŭp-i. Daya Israel tunda pinganang Joshua ka sita pesan adi TUHAN muko nggen di ngara so Moses. 10 So jaman anŭ, mating nabi mun Moses di Israel; TUHAN minyu situra jawin ngga ayŭh. 11 Mating nabi bŭkŭn mbŭh ndai pingandai-nginga ngga pingandai-saruh mun anŭ adi TUHAN bada Moses ndai ngga rawan raja di Egypt, pinurung-i ka rais-i. 12 Mating nabi adi bŭkŭn tungang ndai pingandai bās ngga adi pitaru mun adi Moses mbŭh ndai di sirung jawin sopŭrŭg daya Israel.

Joshua 1

1 Ripas Moses adi urun TUHAN mbŭh kabŭs, TUHAN minyu di pinurung Moses, Joshua anak Nun. 2 Ayŭh nang, “Urun Ku Moses mbŭh kabŭs. Sidia meh madin, kuu ngga sopŭrŭg daya Israel, ka mutas Yang Jordan mŭrŭt tarun tana adi Aku nggen di angān. 3 Nimun adi Aku mbŭh kidaan di Moses, Aku nggen di kuu ngga di sopŭrŭg daya Ku sopŭrŭg tarun tana adi angān re kudak anŭ. 4 Bayah tarun tana ngan anŭ inŭh so tarun tana-pajam tura ka siratan ndŭg dudu darŭd Lebanon di tura ka utara; so tibande Yang Euphrates tura ka timor, mutas rais Hitti, ndŭg Rawŭt Mediterranean tura ka barat. 5 Joshua, mating daya re tungang ngarah kuu sitŭkŭd kuu udip. Aku re agi ngga kuu nimun Aku agi ngga Moses. Aku re ari agi ngga kuu; Aku dŭh re tagan kuu. 6 Kuu dŭh siŭn dŭh birani ka dŭhnyah bada atin mu arot, amai kuu adi re jadi pinguru ngara ati darŭm ngara ngisi tarun tana adi Aku mbŭh bijanji di tayung-babuk ngara. 7 Bada adŭp mu birani, ka dŭhnyah atin mu arot; ka nakit ingat tunda sopŭrŭg Ukum-adat adi urun Ku Moses mbŭh nggen di kuu. Dŭhnyah kambŭt tadŭ tadŭ pinganang-i isa angān mujur di barang ka yŭn angān panu. 8 Nakit ingat surat Ukum adat an ari dog basa darŭm angān tikuruk simayang. Birajar-i sandu singarŭm, ka nakit tunda barang kayuh adi dog nuris dieh. Simŭnŭ inŭh angān re sanang buang mujur. 9 Ingat Aku mbŭh pesan di kuu nang kuu dŭh siŭn dŭh birani buang dŭhnyah bada atin mu arot! Dŭhnyah taru puan kah jimŭ; Aku, TUHAN adi Tapa mu, agi ngga kuu di barang ka yŭn kuu panu.” 10 Komŭnŭ Joshua ngatur bara pinguru bada 11 di ka yŭn bibari ka kidaan di bara daya, “Sidia pinguman, sabab dŭm taruh andu angān re mutas Yang Jordan di ngisi tarun tana adi TUHAN adi Tapa ngan nggen di angān.” 12 Joshua nang di tibaran tibaran-asar Reuben, Gad, ka sitangah so tibaran-asar Manasseh, 13 “Ingat Moses adi urun TUHAN mbŭh kidaan di angān nang TUHAN adi Tapa ngan an nggen di angān tarun tana di tura ka timor Yang Jordan yŭn ngan rŭŭ. 14 Bara sawŭn ngan, bara anak ngan, ngga dudu dāng kudip ngan kajŭn digiti, pak bara soldadu ngan adi mbŭh sidia yŭn biperang, re mutas di ka pah mandi diŭ so bara daya Israel adi bŭkŭn amai re turung ngara 15 ndŭg ka ngara mbŭh ngisi tarun tana tura ka barat Jordan adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di ngara. Kan TUHAN mbŭh bada sopŭrŭg tibaran-asar daya Israel siramat, nŭ ka angān bisa pari ka natu pinyirŭŭ ngan digiti di tarun tana adŭp ngan di tura ka timor Yang Jordan, adi Moses, urun TUHAN mbŭh nggen di angān.” 16 Ngara nam Joshua, “Kieh re ndai sopŭrŭg kayuh adi kaam kidaan di kieh, ka re di ka barang yŭn kaam pait kieh. 17 Kieh re tunda pinganang mai, nimun kieh ko ari tunda pinganang Moses, ka isa-i TUHAN adi Tapa mai agi ngga kaam, nimun Ayŭh ko agi ngga Moses! 18 Asi asi adi pagan kinabah kuasa mai, puan kah nyibireu tadŭ tadŭ pingatur mai re dog ukum kabŭs. Kaam dŭh siŭn dŭh birani ka dŭhnyah bada atin mai arot!”

Joshua 2

1 Komŭnŭ Joshua pait duwŭh naan pinyiong so bari ngara di Acacia, ngga pinganang bada ngara pirasa tarun tana Canaan darŭm bisukan, rabis-i kupo Jericho. Kan ngara ndŭg kupo anŭ, ngara nyirŭmŭn di ramin dayung sundar adi dŭn Rahab. 2 Raja di Jericho mbŭh agi dingah kada daya Israel mandŭg ngarŭm anŭ di nyibatŭh rais ngara, 3 jadi ayŭh pait pinganang ka Rahab: “Bara dari adi di ramin mu inŭh mandŭg di nyibatŭh ndi tarun tarun tana rais ati! Taban ngara ngga ruah!” 4-6 Rahab nam, “Agi daya mandŭg ka ramin ku, pak aku dŭh puan so ki pimandŭg ngara. Ngara bu kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp diŭ so tiban-bās kupo dog tŭŭp. Aku dŭh siken re kamaki ngara, pak kambŭi angān rikas tadak ngara, angān tungang nyandat ngara.” (Nganŭ Rahab muko taban duwŭh naan pinyiong anŭ ngga di ka tibung ramin-i ka sukan ngara di rasan tugung tugu flex adi taŭn muko-i diŭ nugung diginŭ.) 7 Bara daya raja anŭ ruah so kupo, ka tiban-bās kupo dog tŭŭp. Ngara jiroh bara pinyiong daya Israel ndŭg tarun adi agi aran mutas Yang Jordan. 8 Diŭ so bara pinyiong anŭ bŭŭs ngarŭm anŭ, Rahab di ka tibung ramin 9 ka nang di ngara, “Aku puan nang TUHAN mbŭh nggen tarun tana ati di angān. Barang naan daya darŭm rais ati raru taru angān; 10 Kieh agi dingah TUHAN nyibadŭh Rawŭt Bireh yŭn ngan di tika angān bu ruah so Egypt. Kieh agi gŭh dingah angān siŭ Sihon ngga Og, duwŭh naan raja daya Amor tura ka timor Yang Jordan. 11 Kieh mbŭh raru taru kan kieh dingah agah anŭ; pinyipagan sopŭrŭg ami mbŭh miyap sabab angān. TUHAN adi Tapa ngan inŭh Tapa di rangit di sambu ka digiti di ong. 12 Ngapŭi madin bipayu meh darŭm adŭn-I nang angān re kana buang nakit ngga bara di rawang ku, nimun aku mbŭh kana ngga angān, ka nggen di aku tandā adi ngga ku bisa sabah di angān. 13 Bijanji ngga aku nang adŭp ngan re nyiramat sindŭ sama ku, bara jurud dari ngga jurud dayung ku samŭn rawang rawang ngara! Dŭhnyah bada kieh dog siŭ!” 14 Bara pinyiong anŭ nang di ayŭh, “Isa-i Tapa tambit asŭng ami kambŭi kieh dŭh ndai nimun adi kieh muko nang! Kambŭi kuu dŭh kidaan di tadŭ daya pasar kieh ati, kieh bijanji ngga kuu kieh re nakit ngga angān kan TUHAN nggen di kieh tarun tana ati.” 15 Rahab rŭŭ di ramin adi dog ndai sinyadi ngga sindung kupo, jadi ayŭh bisor pinyiong anŭ so pinjan ramin-i pakai taris. 16 Ayŭh nang di ngara, “Di ka rais tarun tana sandah, te bara daya raja dapŭd angān rai-i. Bisukan diginŭ taruh andu ndŭg ka ngara mbŭh pari. Ripas anŭ angān bisa pijuu pimanu ngan.” 17 Pinyiong pinyiong anŭ nang di ayŭh, “Kieh re ingat janji adi kuu muko ndai ngga kieh. 18 Ati inŭh kayuh adi kuu dŭh siŭn dŭh ndai. Kan kieh nyerang tarun tana ngan, mŭŭng taris bireh ati di pinjan adi so mu bisor kieh. Bagan sindŭ ngga sama mu, bara jurud dari mu, ngga sopŭrŭg manak di rawang sama mu bada tikuruk di ramin mu. 19 Asi asi adi ruah so ramin anŭ, pinyikabŭs-i inŭh so sarah adŭp-i, ka kieh dŭh re dapu tanggong; pak kambŭi agi daya adi darŭm ramin mu kinaman, kieh siŭn dapu tanggong. 20 Sunggu mŭnŭ, kambŭi kuu kidaan di tadŭ daya pasar kieh, kieh re pasan janji ami ati.” 21 Ayŭh situju, ka bada ngara panu. Kan ngara mbŭh bu, ayŭh mŭŭng taris bireh anŭ di pinjan. 22 Pinyiong pinyiong anŭ di ka tarun tana sandah ka bisukan. Bara daya raja jiroh ngara sitŭkŭd taruh andu di sapa tarun tana rais pak dŭh tungang dapŭd ngara, jadi ngara pari ka Jericho. 23 Komŭnŭ pinyiong adi duwŭh naan anŭ mūn so dudu sandah anŭ, mutas sungi, ka pari ka yŭn Joshua. Ngara kidaan di Joshua sopŭrŭg kayuh adi mbŭh jadi, 24 ka komŭnŭ nang, “Kieh mbŭh puan nang TUHAN mbŭh sawŭ nggen ndi tarun tarun tana rais anŭ di ata. Sopŭrŭg daya diginŭ mbŭh raru taru di ata.”

Joshua 3

1 Ngga andu jawa ndi, Joshua ngga sopŭrŭg daya Israel awar makat, tingge tarun yŭn ngara bibari di Acacia, di ka abong Yang Jordan, adi yŭn ngara bibari buang kajŭn tika re mutas. 2 Taruh andu ripas anŭ bara pinguru panu di tarun yŭn bibari 3 ka kidaan di daya bagŭ, “Kambŭi angān kiris bara imam gŭrŭng Pati Simanya TUHAN adi Tapa ngan, makat meh ka tunda ngara. 4 Angān gi-bŭn di ka abong ati, jadi ngara re kiren aran di angān. Pak dŭhnyah nyindŭk Pati Simanya; bada sitangah batuh juan ngan jo so punok Pati Simanya.” 5 Joshua nang di daya bagŭ, “Pibisig adŭp ngan, amai andu sipagi TUHAN re ndai pingandai-nginga di ruang ngan.” 6 Komŭnŭ ayŭh kidaan di bara imam bada tambit Pati Simanya ka taban-i ngga panu diŭ so bara daya bagŭ. Ngara ndai nimun adi ayŭh mbŭh kidaan. 7 TUHAN nang di Joshua, “Kayuh adi re Ku ndai andu ati re bada sopŭrŭg daya Israel piguru stabi di kuu keya ka di daya adi raru bās, ka ngara re rada nang Aku agi ngga kuu nimun Aku ari agi ngga Moses. 8 Kidaan di bara imam adi tawid Pati Simanya nang, kan ngara mbŭh ndŭg sungi, ngara dŭh siŭn dŭh mūn ka piin ka rŭŭ mijog sindŭk tabing.” 9 Komŭnŭ Joshua nang di daya bagŭ, “Mandŭg kamati, ka nyiringa di kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan nang. 10 Buang angān masang panu, Ayŭh tatu re pibu daya Canaan, daya Hitti, daya Hivi, daya Periz, daya Girgash, daya Amor, ka daya Jebus. Angān re puan nang Tapa adi udip agi di ruang ngan 11 kan Pati Simanya TUHAN adi nguasa ndi ong ong mutas Yang Jordan diŭ so angān. 12 Jadi madin, mien simŭng duwŭh naan daya, ndi naan so barang tibaran-asar Israel. 13 Kan bara imam, adi tawid Pati Simanya TUHAN adi nguasa ndi ong ong, na kaja ngara di piin, piin Yang Jordan re ngŭndŭr, ka piin adi aman so sijo re tikandang ka tipaad di ndi yŭn.” 14-15 Nganŭ mbŭh tipuh ngatŭm, ka sungi anŭ mbŭh uba. Kan bara daya bu so yŭn bibari re mutas Yang Jordan, bara imam panu diŭ so ngara, tawid Pati Simanya. Ka kan bara imam na kaja ngara di sungi, 16 piin rasu ngŭndŭr ka tipaad mudek ndŭg Adam, kupo adi sindŭk Zarethan. Piin adi aman ka Rawŭt Pide mbŭh patŭd bandar, ka daya Israel rasu tungang mutas sungi sindŭk Jericho. 17 Atan bara daya panu mutas di tana badŭh, bara imam adi tawid Pati Simanya mijog di tana badŭh di yun Yang Jordan ndŭg ka sopŭrŭg daya mbŭh abo mutas.

Joshua 4

1 Kan ndi bangsa anŭ mbŭh abo mutas Yang Jordan, TUHAN nang di Joshua, 2 “Mien simŭng duwŭh naan daya, ndi naan so barang tibaran-asar, 3 ka bada ngara tambit simŭng duwŭh panggar batuh so yun Yang Jordan, so yŭn anŭ adi bara imam ko yŭn mijog. Kidaan di ngara bada taban dudu batuh anŭ ka na-i di tarun adi yŭn angān bibari ngarŭm ati.” 4 Komŭnŭ Joshua bagan simŭng duwŭh naan daya anŭ adi ayŭh ko mien, 5 ka nang di ngara, “Mūn ka Yang Jordan di jawin Pati Simanya TUHAN adi Tapa ngan. Barang naan angān masin masin taban ndi batuh di kawin, anŭ inŭh, ndi batuh yŭn ndi tibaran-asar Israel. 6 Batuh batuh anŭ re ngga bada daya Israel ingat pasar kayuh adi TUHAN mbŭh ndai. Jŭ, kan bara anak sukuh ngan siken ani rati batuh anŭ di angān, 7 angān bisa kidaan di ngara nang piin Yang Jordan ngŭndŭr kan Pati Simanya TUHAN mutas-i. Batuh batuh anŭ re ari bada daya Israel ingat kayuh adi mbŭh jadi digiti.” 8 Bara dari anŭ ndai kayuh adi Joshua mbŭh bada ngara ndai. Nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Joshua, ngara tambit simŭng duwŭh panggar batuh so yun Yang Jordan, anŭ inŭh, ndi yŭn ndi tibaran-asar daya Israel, taban-i ka yŭn ngara bibari, ka na-i diginŭ. 9 Joshua nugung gŭh simŭng duwŭh panggar batuh di yun Yang Jordan, di yŭn bara imam adi tawid Pati Simanya TUHAN ko yŭn mijog. (Batuh batuh anŭ gibabŭ diginŭ madin.) 10 Bara imam mijog di yun Yang Jordan ndŭg ka sopŭrŭg kayuh mbŭh kamas dog ndai, kayuh adi TUHAN mbŭh pesan Joshua da kidaan di bara daya da ndai. Anŭ, kayuh adi Moses mbŭh pesan. Daya Israel bigaut mutas sungi anŭ. 11 Kan sopŭrŭg daya mbŭh di pah mandi Yang Jordan, bara imam adi tawid Pati Simanya TUHAN panu diŭ di jawin daya bagŭ. 12 Bara daya adi so tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad, ngga sitangah bara so tibaran-asar Manasseh, mbŭh sidia yŭn re biperang, mutas diŭ so bara adi bŭkŭn, nimun adi Moses ko kidaan di ngara. 13 Di sirung jawin TUHAN agi pat puru ribu naan bara dari adi mbŭh sidia re biperang, mutas di ka rabak sindŭk Jericho. 14 Kayuh adi TUHAN ndai di andu anŭ bada daya Israel stabi di Joshua keya ka di daya adi raru bās. Ngara stabi di ayŭh sitŭkŭd ayŭh udip, nimun ngara mbŭh stabi di Moses. 15 Komŭnŭ TUHAN bada Joshua 16 kidaan di bara imam adi tawid Pati Simanya da ruah so Yang Jordan. 17 Joshua kidaan di ngara, 18 ka kan bara imam mbŭh ndŭg tabing sungi, piin sungi anŭ pari aman, ka pari ngapuh tabing-i. 19 Daya Israel mutas Yang Jordan ngga andu adi simŭng darŭm sibungas buran, ka bibari di Gilgal tura ka timor Jericho. 20 Diginŭ Joshua nugung batuh anŭ adi simŭng duwŭh panggar adi dog tambit so Yang Jordan. 21 Ka ayŭh nang di daya Israel, “Jŭ, kan bara anak sukuh ngan siken ani rati batuh batuh ati, 22 angān kidaan di ngara pasar daya Israel mutas Yang Jordan panu di tunduh tana badŭh. 23 Kidaan di ngara nang TUHAN adi Tapa ngan nyibadŭh piin Yang Jordan yŭn ngan ndŭg ka angān mbŭh abo mutas, nimun Ayŭh muko nyibadŭh Rawŭt Bireh yŭn ta. 24 Sabab anŭ barang naan daya di ong re puan munki masam bās-i kuasa TUHAN, ka angān re adu adu stabi TUHAN adi Tapa ngan.”

Joshua 5

1 Sopŭrŭg raja daya Amor adi rŭŭ di tura ka barat Yang Jordan ngga sopŭrŭg raja daya Canaan adi rŭŭ mapang Rawŭt Mediterranean mbŭh dingah pasar muki TUHAN mbŭh nyibadŭh Yang Jordan ndŭg ka bara daya Israel mbŭh mutas-i. Ngara jadi taru ka pinyibirani ngara mbŭh miyap bada daya Israel. 2 Komŭnŭ TUHAN kidaan di Joshua, “Ndai kudu kudu sinda so batuh ka nyunat daya Israel.” 3 Jadi Joshua ndai nimun TUHAN mbŭh pesan, ka ayŭh nyunat daya Israel di tarun adi dog kadŭn Sandah Sunat. 4-6 Di tika daya Israel bu so Egypt, sopŭrŭg dari taŭn muko dog nyunat. Pak sitadŭn pat puru sawa anŭ adi ngga ngara bigandon di tarun tana-pajam, mating anak pira dari dog nyunat. Ka dinge, di tŭbŭn jaman anŭ sopŭrŭg dari, adi gi-piaŭn bisa matak biperang di tika ngara bu so Egypt, mbŭh abo kabŭs amai ngara nyibireu TUHAN. Nimun adi TUHAN mbŭh bipayu, ngara dŭh siŭn kiris tarun tana anŭ adi kaya ngga damŭn, adi Ayŭh ko janji di tayung-babuk ngara. 7 Bara anak dari ngara bŭn dog nyunat, ka-i mbŭh turap bauh anŭ inŭh adi Joshua nyunat. 8 Ripas ngara mbŭh bisunat, barang naan darŭm ndi bangsa anŭ rŭŭ di bari ndŭg ka tawan ngara mbŭh bua. 9 TUHAN nang di Joshua, “Andu ati Aku mbŭh kadi so angān mangŭh anŭ adi angān dapŭd so jadi urun di Egypt.” Anŭ sabab tarun anŭ dog kadŭn Gilgal, ka-i babŭ ndŭg andu ati. 10 Sitadŭn daya Israel bibari di Gilgal, di rabak sindŭk Jericho, ngara sita Gawai Paska ngga singumi andu simŭng pat andu buran anŭ. 11 Ngga andu anŭ ndi andu adi sibungas ngara man pinguman so pimuruh adi ngara purun di Canaan: sirandang gandom ngga ruti dŭh biragi. 12 Manna mbŭh dŭh tia rabu ka tana, ka daya Israel mbŭh dŭh gŭh tia biyŭn-i. So nganŭ ngara man pinguman adi dog purun di Canaan. 13 Darŭm Joshua gibabŭ sindŭk Jericho, gŭgŭh ka ayŭh kiris ndi naan daya mijog di sirung jawin-i, digŭng pedang. Joshua panu tudu ayŭh ka siken, “Kuu ndi naan so bara soldadu ami kah ndi naan so pinganyu ami?” 14 Ayŭh nang, “Aku dŭh ndi so bara soldadu ngan, ka dŭh gŭh pinganyu ngan. Aku agi digiti jadi pingibās soldadu TUHAN.” Joshua sipŭŭb di tana nyambah ka nang, “Aku ati urun mai, tuan. Ani raan mai aku ndai?” 15 Pingibās soldadu TUHAN nang di ayŭh, “Kadi kasut mu; kuu mijog di tana kudus.” Ka Joshua ndai nimun dog bada.

Joshua 6

1 Tiban-bās Jericho dog tŭŭp ka dog jaga isa daya Israel dŭh tungang mŭrŭt. Mating daya tungang mŭrŭt puan kah ruah so kupo anŭ. 2 TUHAN nang di Joshua, “Aku na Jericho ka darŭm tangan mu, samŭn raja-i ngga sopŭrŭg soldadu-i adi pagan. 3 Kuu ngga bara soldadu mu an panu maning kupo anŭ ndi sidah ndi andu yŭn tipuh nŭm andu. 4 Ju naan imam, barang naan digen ndi trompet, an panu diŭ di jawin Pati Simanya. Ngga andu adi ju kuu ngga bara soldadu mu an panu maning kupo anŭ pikuju kari darŭm bara imam mambak trompet ngara. 5 Komŭnŭ ngara an mambak trompet ngga jawŭn adi tui. Kan angān dingah jawŭn anŭ, sopŭrŭg daya an nyirais bana, ka sindung sindung kupo anŭ re rubuh. Nganŭ bara soldadu siŭn nyurong mŭrŭt ka darŭm kupo anŭ.” 6 Joshua bagan bara imam ka nang di ngara, “Tawid Pati Simanya, ka ju naan angān siŭn panu diŭ di jawin-i digen trompet.” 7 Komŭnŭ ayŭh mritah bara daya da piguru panu maning kupo anŭ, ngga ndi tibaran soldadu adi panu diŭ di jawin Pati Simanya TUHAN. 8-9 Jadi, nimun adi Joshua mbŭh ngatur, ndi tibaran soldadu piguru panu di jawin bara imam adi mambak trompet; di punok ngara, bara imam adi tawid Pati Simanya, dog tunda ndi tibaran soldadu. Sitadŭn anŭ, trompet taŭn dŭh rŭŭ rŭŭ jawŭn. 10 Pak Joshua muko mritah bara daya bada dŭh nyirais, dŭh minyu ndi bang piminyu ndŭg ka ayŭh mbŭh bada. 11 Jadi Joshua bada tibaran anŭ taban Pati Simanya TUHAN maning kupo anŭ ndi sidah. Komŭnŭ ngara maad ka tarun yŭn bibari ka nyirŭmŭn diginŭ. 12-13 Joshua awar makat andu jawa ndi, ka anŭ mbŭh saba adi duwŭh adi ngga bara imam ngga bara soldadu panu maning kupo anŭ nimun adi muko ngara ndai di andu adi diŭ: tibaran soldadu adi diŭ panu di jawin; komŭnŭ, bara imam adi ju naan adi mambak ju trompet; komŭnŭ, bara imam adi tawid Pati Simanya TUHAN; ka sikasŭn-i, ndi tibaran soldadu di punok. Sitadŭn anŭ, dudu trompet anŭ dŭh rŭŭ rŭŭ dog mambak. 14 Di andu anŭ adi duwŭh, ngara panu maning kupo anŭ ndi sidah adŭ. Komŭnŭ ngara pari, maad ka bari. Ngara ndai simŭnŭ birijut nŭm andu. 15 Ngga andu adi ju, ngara makat ngga arong siri jawa, ka panu maning kupo anŭ pikuju kari nimun adi mbŭh -- andu anŭ adŭ ngara panu maning kupo anŭ pikuju kari. 16 Kari adi ju, kan bara imam mbŭh re mambak trompet ngara, Joshua bada bara daya nyirais, ka-i nang, “TUHAN mbŭh nggen kupo ati di angān! 17 Kupo anŭ ngga sopŭrŭg kayuh adi darŭm-i dŭh siŭn dŭh kubo dog pirabur ndu pinganggen ka TUHAN. Adŭ-i Rahab, dayung sundar anŭ ngga ramin arŭn-i siŭn dog tandah, amai ayŭh muko sukan pinyiong ta. 18 Pak angān dŭhnyah tambit tadŭ kayuh adi re dog pirabur; kambŭi angān tambit, angān re taban pinyusah ngga pinyirusag ka bari bari daya Israel. 19 Sopŭrŭg kayuh adi dog ndai so pirak, mas, timaga, puan kah basi mbŭh dog nitah yŭn TUHAN. Kayuh kayuh anŭ re dog na di darŭm pinyirikŭn-rata TUHAN.” 20 Jadi bara imam mambak trompet. Ka kan bara daya bagŭ dingah-i, ngara rasu nyirais, ka sindung kupo rubuh. Komŭnŭ sopŭrŭg bara soldadu Israel rasu maad sandah ka nyerang kupo anŭ ka sirabut-i. 21 Ngara siŭ barang naan daya di darŭm kupo ngga pedang, dari dayung adi gi-mara ngga adi mbŭh minyamba. Ngara siŭ gŭh sapi, biri ngga kaldi. 22 Joshua kidaan di duwŭh naan ngara anŭ adi muko jadi pinyiong, “Di ka ramin dayung sundar anŭ, ka taban ayŭh ngga rawang-i ngga ruah, nimun adi angān muko bijanji ngga ayŭh.” 23 Jadi ngara taban Rahab ngga ruah, samŭn sindŭ sama-i, bara jurud dari-i, ngga sopŭrŭg adi bŭkŭn darŭm rawang-i. Ngara taban sopŭrŭg ngara, bara jurud madis ngga bara urun, ngga di ka tarun yŭn adi siramat sindŭk tarun yŭn daya Israel bibari. 24 Komŭnŭ ngara sigot kupo anŭ ndŭg ka rŭpŭg, samŭn barang masam kayuh adi darŭm-i, adŭ-i kayuh kayuh adi dog ndai so mas, pirak, timaga, ngga basi, adi ngara tambit ka na di darŭm pinyirikŭn-rata TUHAN. 25 Pak Joshua dŭh siŭ Rahab, adi dayung sundar anŭ, ngga sopŭrŭg jurud madis-i, amai ayŭh muko sukan duwŭh naan pinyiong anŭ adi ayŭh pait ka Jericho. (Sesang Rahab rŭŭ di Israel ndŭg andu ati.) 26 Di tipuh anŭ Joshua piruah pinganang pinyibakan: “Tadŭ tadŭ daya adi suba an pari pijog kupo Jericho re dog nyatŭk pangu TUHAN. Asi asi adi juman puun pinagap rasan-i re kinanyap anak pinuai dari-i. Asi asi adi pijog tiban kuta-i re kinanyap anak sibusu-i.” 27 Jadi TUHAN agi ngga Joshua, ka dŭn-i mbŭh raru timagah di ndi tarun tarun tana rais anŭ.

Joshua 7

1 Pinyipesan TUHAN di Israel bada dŭh tambit so Jericho tadŭ tadŭ kayuh adi re dog pirabur dŭh dog tunda. Ndi naan daya dŭn Achan nyibireu atur anŭ, ka TUHAN meh raru baji di bara daya Israel. (Achan inŭh anak Carmi ka sukuh Zabdi, so manak Zerah, so tibaran-asar Judah.) 2 Joshua pait kada daya so Jericho di ka Ai, kupo tura ka timor Bethel, sindŭk Bethaven, bada pirasa tarun tana anŭ. Muko ndai simŭnŭ, 3 ngara pari ka kidaan di Joshua: “Dŭhsah sopŭrŭg daya matak di nyerang Ai. Pait duwŭh puan kah taruh ribu naan adŭ. Dŭhnyah pait sopŭrŭg bara soldadu bada di kamanŭ di biperang. Dŭh kupo anŭ bayah.” 4 Jadi kurang rabis taruh ribu naan daya Israel adi matak nyerang, pak daya so kupo anŭ ngarah ngara bada ngundur. 5 Daya Ai tadak ngara so tiban-bās kupo ndŭg kwari kwari batuh, ka siŭ kurang rabis taruh puru nŭm naan ngara di aran mūn sandah. Jadi daya Israel mbŭh ramah simangi buang mbŭh raru taru. 6 Joshua ngga bara pinguru Israel nyiratak piraka ngara darŭm susah ka sipŭŭb nura Pati Simanya ndŭg singumi andu anŭ, ka di ubak ngara agi dabu tana ngga nandā adŭp ngara susah. 7 Ka Joshua nang, “TUHAN Raja! Mani Kaam taban kieh mutas Yang Jordan? Batur ngga Mai ton kieh di daya Amor adŭ kah? An bada kieh kabŭs adŭ kah? Mani dŭh bada kieh pati ka rŭŭ di pah majeh Yang Jordan adŭ? 8 Ani bisa ku nang, O TUHAN, amai madin Israel mbŭh ngundur bada pinganyu? 9 Daya Canaan ngga sopŭrŭg daya bŭkŭn adi di rais ati re dingah pasar kayuh anŭ. Ngara re kirurung kieh ka siŭ barang naan kieh! Simuki meh Kaam re tak bragah adŭn Mai?” 10 Ka TUHAN nang di Joshua, “Makat! Mani kuu guring di tana mun anŭ? 11 Israel mbŭh bidosa! Ngara mbŭh miranggar pekat-janji adi Aku bada ngara tunda. Ngara mbŭh tambit kada kayuh adi patut dog pirabur. Ngara mbŭh naku kayuh anŭ, kadong pasar kayuh anŭ, ka gaur-i ngga pimakai adŭp ngara. 12 Anŭ inŭh sabab daya Israel dŭh tungang rawan pinganyu ngara. Ngara ngundur so pinganyu ngara amai adŭp ngara mbŭh dog nyatŭk ukum yŭn dog siŭ! Aku dŭh re tia rŭŭ ngga angān kambŭi angān dŭh pirabur kayuh kayuh anŭ adi dŭh angān patut tambit! 13 Makat! Pibisig sopŭrŭg ngara, ka bada ngara sidia yŭn re tikuruk bidapŭd ngga Aku. Kidaan di ngara bada sidia andu sipagi, amai Aku, TUHAN adi Tapa Israel re an minyu sakati: ‘Israel, angān mbŭh biyŭn kayuh kayuh adi Aku muko bada angān pirabur! Angān dŭh re tungang rawan pinganyu ngan kambŭi angān bayuh kubo pirabur dudu kayuh anŭ.’ 14 Ngapŭi meh, kidaan di ngara nang ngga isan isan andu sipagi ngara re dog taban ka jawin ka yŭn Ku, nanyam ka tibaran-asar ngara masin masin. Tibaran-asar adi Aku mien re di ka jawin, nanyam ka manak ngara masin masin. Manak adi Aku mien re di ka jawin, nanyam ka rawang ngara masin masin. Rawang adi Aku mien re di ka jawin, barang naan bitunda ndi ngga ndi. 15 Sianŭ adi dog bagan ka dog dapŭd nyikŭn kayuh kayuh anŭ adi patut dog pirabur re dog badang, samŭn rawang-i ngga sopŭrŭg kayuh adi-i dapu, amai ayŭh mbŭh nggen mangŭh di Israel ka mbŭh miranggar simanya Ku.” 16 Awar isan isan andu jawa ndi, Joshua taban daya Israel ka yŭn TUHAN nanyam ka tibaran-asar ngara masin masin, ka tibaran-asar Judah meh dog mien. 17 Joshua taban tibaran-asar Judah mandŭg ka jawin, nanyam ka manak ngara masin masin, ka manak Zerah meh dog mien. Komŭnŭ ayŭh taban manak Zerah mandŭg ka jawin nanyam ka rawang ngara masin masin, ka rawang Zabdi dog mien. 18 Ayŭh taban rawang Zabdi ka jawin, barang naan bitunda ndi ngga ndi, ka Achan, adi anak Carmi ka sukuh Zabdi, dog mien. 19 Joshua nang di ayŭh, “Nak, kidaan ngga sawŭ digiti, di sirung jawin TUHAN, adi Tapa Israel, ka kidaan di aku madin kayuh adi ko mu ndai. Dŭhnyah miman so aku.” 20 “Sawŭ inŭh,” Achan nam. “Aku mbŭh bidosa rawan TUHAN, adi Tapa Israel, ka ati inŭh kayuh adi aku mbŭh ndai. 21 Bigaur ngga dudu kayuh adi kieh sirapas, aku agi dapŭd ndi jipo Babylonia adi raru ramus, pirak sindŭk 2 kilogram bat-i, ka ndi panggar mas adi rabis sitangah kilogram bat-i. Aku raru ripong di kayuh kayuh anŭ, ka aku tambit-i. Kaam bisa dapŭd dudu kayuh anŭ dog napuk darŭm tana darŭm bari ku, ka pirak anŭ agi di rasan-i.” 22 Jadi Joshua pait kada daya. Ngara bikaduh di ka bari anŭ ka dapŭd sopŭrŭg kayuh anŭ sawŭ agi dog napuk diginŭ, ka pirak anŭ sawŭ agi di rasan-i. 23 Ngara taban dudu kayuh anŭ ruah so bari, taban-i ka yŭn Joshua ngga sopŭrŭg daya Israel, ka pasan di sirung jawin TUHAN. 24 Joshua ngga sopŭrŭg daya Israel muak Achan, tambit pirak anŭ, jipo anŭ, panggar mas anŭ, samŭn bara anak dari ngga anak dayung-i, dudu sapi, kaldi, biri, ngga sopŭrŭg buat rata-i, ka taban ngara di ka ndi rubān adi dŭn Rubān Pinyusah. 25 Ka Joshua nang, “Mani kuu taban pinyusah adi mun ati ka kieh? Madin TUHAN re taban pinyusah ka kuu!” Sopŭrŭg daya meh manjan Achan ngga batuh ndŭg kabŭs; ngara manjan ka badang gŭh rawang-i samŭn buat rata-i. 26 Ngara nugung batuh di tunduh tadang Achan; tugung batuh anŭ gibabŭ diginŭ ndŭg andu ati. Anŭ meh sabab tarun anŭ gibabŭ dog kadŭn Rubān Pinyusah. Muko anŭ TUHAN mbŭh dŭh tia baji.

Joshua 8

1 TUHAN nang di Joshua, “Taban sopŭrŭg soldadu ka di ka kupo Ai. Dŭhnyah taru bait jimŭ. Aku re nggen di angān pimanang, ngarah raja di Ai; bara daya-i, kupo-i, ngga tana-i re jadi tung jangān. 2 Angān siŭn ndai di kupo Ai ngga raja-i nimun anŭ adi muko angān ndai di Jericho ngga raja-i, pak kari ati angān siŭn tambit buat-rata so dieh samŭn dāng kudip yŭn adŭp ngan. Sidia meh yŭn re nyerang kupo anŭ pakai gaya adi nyirŭgŭh so punok-i.” 3 Jadi Joshua sidia adŭp-i re di nyerang kupo Ai ngga sopŭrŭg soldadu-i. Ayŭh mien taruh puru ribu naan bara soldadu-i adi pagan ka pait ngara bada matak singarŭm 4 ngga atur ati: “Bisukan di parad mandi kupo anŭ, pak dŭhnyah paŭh jo; ka sidia yŭn re nyerang. 5 Aku ngga bara ku re masang tudu kupo anŭ. Kan daya Ai ruah di rawan kieh, kieh re bu, nimun adi mbŭh ata ndai sibungas-i. 6 Ngara re tadak kieh ndŭg ka ngara mbŭh jo so kupo. Ngara re pikir kieh bu mangān ngara, nimun adi mbŭh ata ndai dawŭ-i. 7 Nganŭ meh angān ruah so tarun yŭn ngan bisukan ka sirabut kupo anŭ. TUHAN adi Tapa ngan re nggen-i di angān. 8 Ripas angān muko sirabut kupo anŭ, angān rasu sigot-i, nimun adi mbŭh TUHAN pesan. Anŭ inŭh atur yŭn ngan.” 9 Jadi Joshua bada ngara matak, ka ngara di ka tarun adi yŭn bisukan ka kajŭn diginŭ, tura ka barat Ai, di asah Ai ngga Bethel. Ngarŭm anŭ Joshua nyirŭmŭn di yŭn ngara bibari. 10 Awar Isan isan, Joshua makat ka bagan bara soldadu-i bada tikuruk. Ka Joshua ngga bara pinguru Israel nguru ngara matak di ka kupo Ai. 11 Bara soldadu adi ayō Joshua masang panu nuju tiban-bās kupo Ai ka bibari di parad ka utara, ka agi rubān di asah ngara ngga kupo Ai. 12 Ayŭh taban 5000 naan bara-i ka bada ngara bisukan di parad ka barat kupo anŭ, di asah Ai ngga Bethel. 13 Bara soldadu dog ngatur yŭn biperang, anŭ inŭh bara adi so bari mbit tura ka utara kupo, ka bara adi bŭkŭn mbit tura ka barat. Joshua nyirŭmŭn di rubān ngarŭm anŭ. 14 Kan raja kupo Ai kiris bara soldadu Joshua, ayŭh ngga bara daya-i bigaut matak ka Rubān Jordan di nyerang bara daya Israel di tarun adi yŭn ngara ko ngarah ngara dawŭ-i, dŭh rada adŭp ngara re dog nyerang so punok. 15 Joshua ngga bara-i ndai adŭp ngara bada mun adi ngundur, bu nuju tarun tana-matung. 16 Sopŭrŭg daya adi darŭm kupo Ai mbŭh dog bada tadak ngara, ka darŭm ngara tadak Joshua, ngara mbŭh makin dŭ dŭ jo so kupo. 17 Barang naan dari darŭm kupo Ai mbŭh ruah tadak bara daya Israel, ka kupo Ai mbŭh rapā, amai mating daya jaga-i. 18 Ka TUHAN nang di Joshua, “Tiju Ai ngga jarok mu; Aku nggen-i di kuu.” Joshua ndai nimun dog bada, 19 ka kan ayŭh pakat tangan-i, bara soldadu-i adi bisukan rasu ruah, bikaduh ka darŭm kupo ka sirabut-i. Ngara rasu sigot kupo anŭ. 20 Kan bara daya so kupo Ai kimat punok, ngara kiris asuh bijambung ka rangit. Mbŭh mating gaya ngara re bikaduh bu amai bara daya Israel adi ko bu ka tarun tana-matung madin mbŭh pari di nyerang ngara. 21 Kan Joshua ngga bara-i kiris bara adi bŭkŭn mbŭh sirabut kupo Ai ka mbŭh sigot-i, ngara pari ka piguru siŭ bara daya Ai. 22 Bara daya Israel adi darŭm kupo Ai ruah ka sua nyerang ngara. Jadi daya Ai mbŭh dog nyikapung bara daya Israel, ka sopŭrŭg daya Ai abo dog siŭ. Ndi naan mating tungang bu ka ndi naan mating gŭh udip 23 adŭ-i raja Ai. Ayŭh dog nakap ka dog taban ka yŭn Joshua. 24 Bara daya Israel siŭ barang naan pinganyu di tarun tana-matung di yŭn ngara ko dog tadak. Komŭnŭ ngara pari ka kupo Ai ka siŭ barang naan daya diginŭ. 25-26 Joshua gibabŭ tiju kupo Ai ngga jarok-i, ka dŭh pasan-i ndŭg ka barang naan daya diginŭ mbŭh dog siŭ. Sopŭrŭg daya adi rŭŭ di Ai dog siŭ andu anŭ; prungun-i agi 12, 000 naan dari ngga dayung. 27 Bara daya Israel tambit yŭn adŭp ngara dāng kudip ngga buat buat-rata adi dog sirapas di kupo anŭ, nimun adi ko TUHAN kidaan di Joshua. 28 Jadi Joshua sigot kupo Ai ka tandah-i jadi tibawang ndŭg andu ati. 29 Ayŭh kideng raja Ai di atuh kayuh ka tandah tadang-i diginŭ ndŭg singumi andu. Ngga simŭdŭp batŭh andu Joshua nggen ukum bada tadang-i dog kadi, ka-i dog taran dŭh jo so tiban-bās kupo. Ngara nugung tibande batuh di tunduh tadang-i, adi gibabŭ diginŭ ndŭg andu ati. 30 Komŭnŭ Joshua pijog ndi mija-sambah yŭn TUHAN, adi Tapa Israel, di Darŭd Ebal. 31 Ayŭh pijog-i nanyam atur adi Moses, adi urun TUHAN mbŭh nggen di bara daya Israel, nimun adi dog nang di Ukum-adat Moses: “mija-sambah dog ndai so batuh adi dŭh dog mŭŭt ngga pingakas basi.” Di tunduh-i ngara jugan sadis badang ka TUHAN, ka ngara jugan gŭh sadis bidingan ngara. 32 Di tunduh mija-sambah anŭ, ka di sirung jawin bara daya Israel, Joshua nuris di batuh batuh anŭ Ukum-adat nimun adi Moses ko nuris. 33 Bara daya Israel, ngga bara pinguru ngara, bara pingubak, ka bara akim, samŭn bara daya pinami adi rŭŭ bigaur ngga ngara, mijog di duwŭh parad Pati Simanya TUHAN, nura bara imam adi so asar Levi adi tawid-i. Sitangah so bara daya Israel mijog nyipunok Darŭd Gerizim, ka sitangah adi bŭkŭn mijog nyipunok Darŭd Ebal. Moses adi urun TUHAN muko pesan ngara bada ndai simŭnŭ kan-i mbŭh tipuh adi ngga ngara kambat berkat. 34 Joshua basa meh tŭngŭn ukum-adat anŭ ngga sirŭŭn bana, samŭn pinganang berkat ngga pinganang pangu, nimun adi mbŭh dog nuris darŭm surat Ukum-adat. 35 Barang Pinyipesan Moses dog basa Joshua di sirung jawin daya bagŭ adi agi tikuruk diginŭ, samŭn bara dayung ngga anak-anya, ngga bara daya pinami adi agi rŭŭ bigaur ngga ngara.

Joshua 9

1 Pimanang daya Israel darŭm perang mbŭh dog puan bara raja adi rŭŭ tura ka barat Jordan -- di gadung sandah, di sigŭn dudu sandah, ka di ndi abong tarun rabak mapang Rawŭt Mediterranean jeh ka utara ndŭg Lebanon. Ngara anŭ inŭh raja daya Hitti, raja daya Amor, raja daya Canaan, raja daya Periz, raja daya Hivi, ngga raja daya Jebus. 2 Ngara anŭ bipekat ka nguruk adŭp-i yŭn re rawan Joshua ngga bara daya Israel. 3 Pak bara daya Gibeon adi daya Hivi, mbŭh dingah kayuh adi Joshua mbŭh ndai di Jericho ngga di Ai, 4 ka ngara rasu ndai pikir-i an nipu ayŭh. Ngara matak ka taban di tunduh kaldi pinguman darŭm guni adi mbŭh tiratak ngga bŭrŭh-kurit adi bitapung. 5 Ngara nēn piraka adi mbŭh ranjang rasas ka kasut adi dog napung. Ngara taban ruti adi mbŭh badŭh ka bikurat. 6 Ngara di ka tarun yŭn bibari di Gilgal ka nang di Joshua ngga di bara daya Israel, “Kieh mandŭg so tarun adi jo. Kieh raan angān ndai ndi pekat-damai ngga kieh.” 7 Pak bara daya Israel nang, “Re ngga mani kieh ndai pekat-damai ngga angān? Kadŭ-i angān rŭŭ di arong ati.” 8 Ngara nang di Joshua, “Kieh ati urun mai.” Joshua siken ngara, “Asi angān? So ki pimandŭg ngan?” 9 Ka ngara kidaan di ayŭh dundan sakati: “Kieh mandŭg so tarun tana adi raru jo, tuan, sabab kieh mbŭh dingah pasar TUHAN adi Tapa ngan. Kieh mbŭh dingah barang masam kayuh adi-I mbŭh ndai di Egypt 10 samŭn kayuh adi mbŭh-I ndai di duwŭh naan raja daya Amor tura ka timor Jordan, anŭ inŭh Raja Sihon so Heshbon ngga Raja Og so Bashan, adi rŭŭ di Ashtaroth. 11 Bara pinguru ami samŭn sopŭrŭg daya adi rŭŭ di tarun tana ami bada kieh sidia pinguman yŭn pimanu ami di dapŭd kaam. Kieh mbŭh dog kidaan bada jadi urun mai ka mite kaam ndai ndi pekat-damai ngga kieh. 12 Tingga masam ruti ami. Di andu kieh tingge ramin arŭn ami di tudu kaam, ruti ati babŭ ngumat. Pak tingga! Madin ayŭh mbŭh badŭh ka bikurat. 13 Di andu kieh ngisi bŭrŭh-kurit ati, ayŭh babŭ bauh, pak tingga! Madin ayŭh mbŭh tiratak. Piraka ngga kasut ami mbŭh rusak sabab pimanu adi jo.” 14 Bara daya Israel trima kada pinguman so ngara pak dŭh bisiken ngga TUHAN pasar kayuh anŭ. 15 Joshua ndai pekat-damai ngga daya Gibeon ka dŭh siŭ ngara. Bara pinguru daya Israel bipayu an sita pekat-damai anŭ. 16 Taruh andu ripas pekat-damai anŭ mbŭh dog ndai, bara daya Israel puan nang ngara anŭ sawŭ rŭŭ di arong anŭ dŭh jo so ngara. 17 Jadi bara daya Israel matak ka panu, ka taruh andu ripas anŭ ngara mandŭg ka kupo kupo adi yŭn ngara anŭ rŭŭ: Gibeon, Chephirah, Beeroth, ka Kiriath Jearim. 18 Pak bara daya Israel dŭh dapŭd siŭ ngara, sabab bara pinguru ngara muko bipayu ngga ngara ngga adŭn TUHAN, adi Tapa Israel. Sopŭrŭg daya Israel mbŭh mingungut di bara pinguru pasar kayuh anŭ, 19 pak ngara nam, “Ata muko bipayu ngga ngara ngga adŭn TUHAN adi Tapa Israel. Madin ata dŭh bisa ida ida ngga ngara. 20 Ata dŭh siŭn dŭh tandah ngara udip amai janji ta; kambŭi dŭh, Tapa re ngukum ata. 21 Tandah ngara udip, pak ngara re tukang kapŭg uwang ka muat piin yŭn ta.” Anŭ inŭh adi bara pinguru mbŭh kira. 22 Joshua bada bara daya Gibeon dog taban ka yŭn adŭp-i; ka-i siken ngara, “Mani angān nipu kieh, nang adŭp ngan mandŭg so tarun adi raru jo pŭn ka angān rŭŭ di arong ati? 23 Sabab angān mbŭh ndai simŭnŭ, Tapa mbŭh ngukum angān. Angān re adu adu jadi urun, tukang kapŭg uwang ka muat piin yŭn ramin Tapa ku.” 24 Ngara nam, “Kieh ndai-i, tuan, sabab kieh mbŭh puan nang taŭn-i sawŭ inŭh TUHAN adi Tapa mai mbŭh pesan urun-I Moses bada kubo nggen tarun tana ati ka kaam ka siŭ sopŭrŭg daya adi rŭŭ dieh buang mai masang biperang. Kieh ndai simŭnŭ sabab kieh taru kaam; kieh siŭt asŭng ami. 25 Madin kieh mbŭh di darŭm kuasa mai; ndai di kieh nimun adi batur di pikir mai.” 26 Jadi anŭ inŭh kayuh adi Joshua mbŭh ndai: ayŭh grindung ngara ka dŭh bada daya Israel siŭ ngara. 27 Pak simŭnŭ gŭh ayŭh bada ngara jadi urun tukang kapŭg uwang ka muat piin yŭn daya Israel ka yŭn mija-sambah TUHAN. Ndŭg andu ati ngara babŭ ndai kraja anŭ di tarun adi TUHAN mbŭh mien yŭn adŭp-I dog nyambah.

Joshua 10

1 Adonizedek, raja di Jerusalem, dingah Joshua mbŭh sirabut ka pirabur Ai ka mbŭh siŭ raja-i, nimun adi mbŭh-i ndai di Jericho ngga di raja-i. Ayŭh dingah gŭh daya di Gibeon mbŭh ndai pekat-damai ngga daya Israel ka mbŭh rŭŭ bigaur ngga ngara. 2 Daya di Jerusalem mbŭh gŭgŭh kan ngara dingah, sabab Gibeon inŭh bayah nyimati ngga tadŭ tadŭ kupo adi biyŭn raja. Ayŭh bayah dŭ so Ai, ka bara soldadu-i pandai biperang. 3 Jadi Adonizedek pait pinganang ati ka Raja Hoham di Hebron, ka Raja Piram di Jarmuth, ka Raja Japhia di Lachish, samŭn Raja Debir di Eglon: 4 “Mandŭg ka turung aku nyerang Gibeon, sabab daya-i mbŭh ndai pekat-damai ngga Joshua ka ngga daya Israel.” 5 Rimŭh naan raja Amor anŭ, anŭ inŭh raja so Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, ka so Eglon. Ngara nguruk adŭp-i ka kirurung Gibeon, ka nyerang-i. 6 Daya Gibeon pait pinganang ka Joshua adi nganŭ bibari di Gilgal: “Dŭhnyah tandah kieh, tuan! Mandŭg rikas di turung kieh! Nyiramat kieh! Sopŭrŭg raja Amor di rais tarun tana sandah mbŭh nguruk adŭp-i ka mbŭh nyerang kieh!” 7 Jadi Joshua ngga sopŭrŭg bara soldadu-i, samŭn bara soldadu adi siabo pandai biperang matak so Gilgal. 8 TUHAN nang di Joshua, “Dŭhnyah taru ngara. Aku mbŭh nggen di kuu pimanang. Ndi naan so ngara anŭ dŭh gŭh re tungang ngarah kuu.” 9 Ndi ngarŭm ngarŭm Joshua ngga bara soldadu-i panu so Gilgal di ka Gibeon, ka ngara nyerang bara daya Amor darŭm ngara dŭh rada. 10 TUHAN bada daya Amor kandang-kandŭ taru kan kiris bara soldadu Israel. Daya Israel siŭ ngara di Gibeon ka tadak ngara mūn ateng darŭd di Beth Horon; adu adu nyerang ndŭg ka siratan jeh di Azekah ngga Makkedah. 11 Darŭm daya Amor bikaduh mūn ateng darŭd mangān soldadu daya Israel, TUHAN bada ujen batuh adi baga rabu nyatŭk ngara ndi aran aran ndŭg Azekah. Bagŭ dŭ kabŭs dog ujen batuh so adi kabŭs da daya Israel. 12 Di andu adi ngga TUHAN nggen pimanang di daya Israel, anŭ inŭh ngarah daya Amor, Joshua minyu ngga TUHAN. Di sirung jawin bara daya Israel ayŭh nang, “Batŭh andu, nŭnŭng nyirungan Gibeon; Buran, rŭŭ nyirungan Rubān Aijalon.” 13 Batŭh andu nŭnŭng ka buran dŭh trigen ndŭg ka bangsa anŭ mbŭh ngarah pinganyu-i. Anŭ agi dog nuris di Surat Jashar. Batŭh andu nŭnŭng di yun rangit ka dŭh mūn ndi andu andu anŭ. 14 Gi-bŭn, so jah ndŭg ka madin, andu adi mun anŭ, adi ngga TUHAN tunda pinganang manusia. TUHAN birawan ngarun daya Israel! 15 Ripas anŭ, Joshua ngga bara soldadu-i pari ka yŭn ngara bibari di Gilgal. 16 Pak rimŭh naan raja Amor anŭ rupas ka bu bisukan di darŭm tang di Makkedah. 17 Agi daya dapŭd ngara, ka Joshua dog kidaan tarun yŭn ngara bisukan. 18 Ayŭh nang, “Biraring batuh batuh adi baga ka baba tang anŭ. Bada kada soldadu jaga diginŭ, 19 pak adŭp ngan dŭhnyah rŭŭ diginŭ. Adu adu tadak pinganyu ka nyerang ngara so punok. Dŭhnyah bada ngara pari ka kupo kupo ngara! TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān pimanang, ngarah ngara.” 20 Joshua ngga bara daya Israel siŭ ngara, sunggu agi adi bŭkŭn tungang nyiramat adŭp-i di darŭm kupo ka dŭh dog siŭ. 21 Komŭnŭ sopŭrŭg soldadu Joshua siramat pari ka yŭn-i di yŭn bibari di Makkedah. Mating daya di ndi tarun tana anŭ birani minyu nyarah daya Israel. 22 Komŭnŭ Joshua nang, “Kadi batuh batuh so baba tang anŭ ka taban raja adi rimŭh naan anŭ ka yŭn ku.” 23 Jadi baba tang anŭ dog kuka, ka raja raja anŭ adi so Jerusalem, Hebron, Jarmuth, Lachish, ka Eglon, dog taban ruah 24 ka dog taban ka yŭn Joshua. Jadi Joshua bagan sopŭrŭg daya Israel da tudu adŭp-i ka mritah bara pingubak adi ko sua biperang ayō ayŭh da na kaja ngara di tungo bara raja anŭ. Ka ngara ndai nimun dog bada. 25 Komŭnŭ Joshua nang di bara pingubak, “Dŭhnyah taru puan kah jimŭ. Angān dŭh siŭn dŭh birani ka dŭhnyah atin ngan arot, sabab ati inŭh kayuh adi TUHAN re ndai di tunduh sopŭrŭg pinganyu ngan.” 26 Jadi Joshua siŭ raja raja anŭ ka kideng ngara di rimŭh tŭngŭn kayuh, di yŭn tadang ngara dog tandah ndŭg singumi andu. 27 Kan batŭh andu mbŭh simŭdŭp Joshua nggen pinganang, ka tadang ngara dog bisor ka dog taran ka darŭm tang adi ko ngara yŭn bisukan. Batuh batuh adi baga dog na di baba tang anŭ ngga nabat-i, ka-i babŭ diginŭ madin. 28 Joshua nyerang ka sirabut kupo Makkedah samŭn raja-i andu anŭ. Ayŭh bada barang naan daya di kupo anŭ dog siŭ; ndi naan mating gŭh dog kidŭm. Ayŭh ndai di raja Makkedah nimun ayŭh mbŭh ndai di raja Jericho. 29 Ripas anŭ, Joshua ngga bara soldadu-i matak so Makkedah di ka Libnah ka nyerang-i. 30 TUHAN nggen gŭh di bara daya Israel pimanang sirabut kupo anŭ ka ngarah raja-i. Ngara dŭh kidŭm asi asi, pak siŭ barang naan daya adi agi diginŭ. Ngara ndai di raja anŭ nimun ngara mbŭh ndai di raja Jericho. 31 Ripas anŭ, Joshua ngga bara soldadu-i matak so Libnah di ka Lachish, kirurung ka nyerang-i. 32 TUHAN nggen di bara daya Israel pimanang, ngarah Lachish di andu adi duwŭh darŭm tipuh biperang anŭ. Nimun adi mbŭh ngara ndai di Libnah, ngara dŭh kidŭm asi asi, pak siŭ barang naan daya di kupo anŭ. 33 Raja Horam so Gezer mandŭg di turung Lachish, pak Joshua ngarah ayŭh ngga bara soldadu-i ka dŭh tandah asi asi udip. 34 Komŭnŭ, Joshua ngga bara soldadu-i matak so Lachish di ka Eglon, kirurung ka nyerang-i. 35 Ngara sirabut kupo anŭ andu anŭ gŭh ka siŭ barang naan daya adi agi diginŭ, nimun ngara mbŭh ndai di Lachish. 36 Ripas anŭ, Joshua ngga bara soldadu-i matak dinge so Eglon, maad di ka gadung sandah di ka Hebron, nyerang-i 37 ka sirabut-i. Ngara siŭ raja-i ngga barang naan daya di kupo anŭ samŭn di anak anak kupo adi maning anŭ. Joshua pirabur kupo anŭ, nimun adi mbŭh-i ndai di Eglon. Ndi naan daya mating gŭh dŭm. 38 Komŭnŭ Joshua ngga bara soldadu-i pari ka Debir ka nyerang-i. 39 Ayŭh sirabut-i, samŭn raja-i ka sopŭrŭg anak anak kupo adi sindŭk anŭ. Ngara siŭ barang naan daya adi agi diginŭ. Joshua ndai di Debir ngga di raja-i nimun adi mbŭh-i ndai di Hebron ngga di Libnah ngga raja-i. 40 Joshua sirabut ndi tarun tarun tana anŭ. Ayŭh ngarah raja raja rais tarun tana sandah, ired ired tura ka timor, ka sigŭn sandah tura ka barat, samŭn tarun tana adi badŭh di rais tura ka siratan. Ndi naan mating gŭh dog tandah; barang naan dog siŭ. Anŭ inŭh adi TUHAN Tapa daya Israel mbŭh pesan. 41 Joshua ngarah ndi tarun tarun tana so Kadesh Barnea di tura ka siratan ndŭg Gaza sindŭk bŭngŭn rawŭt, samŭn sopŭrŭg tarun tana Goshen, ka jeh ka utara ndŭg Gibeon. 42 Joshua ngarah sopŭrŭg raja anŭ ka tambit tarun tana ngara darŭm ndi sidah matak, sabab TUHAN, adi Tapa Israel, agi birawan yŭn Israel. 43 Ripas anŭ, Joshua ngga bara soldadu-i pari ka yŭn ngara bibari di Gilgal.

Joshua 11

1 Kan agah pasar pimanang daya Israel mbŭh ndŭg Raja Jabin di Hazor, ayŭh pait pinganang ka Raja Jobab di Madon, ka raja raja di Shimron ngga Achshaph, 2 samŭn raja raja di rais tarun tana sandah di utara, di Rubān Jordan di siratan Danu Galilee, di sigŭn sigŭn sandah, ka di pang rawŭt sindŭk Dor. 3 Ayŭh pait gŭh pinganang ka daya Canaan di so-duwŭh parad yang Jordan, ka daya Amor, daya Hitti, daya Periz, daya Jebus di rais tarun tana sandah, samŭn daya Hivi adi rŭŭ di sigŭn Darŭd Hermon di tarun tana Mizpah. 4 Ngara mandŭg ngga sopŭrŭg bara soldadu ngara -- bara soldadu adi kiang dudu sirah sumat di pang rawŭt. Ngara biyŭn bagŭ gŭh kuda ngga krita kuda. 5 Sopŭrŭg bara raja anŭ nguruk adŭp-i ka samah mandŭg di bibari di Sungi Merom yŭn re biperang ngga daya Israel. 6 TUHAN nang di Joshua, “Dŭhnyah taru ngara anŭ. Sipagi ngga arong munti andu, sopŭrŭg ngara re abo dog siŭ Ku yŭn Israel. Angān siŭn bada kuda kuda ngara bajang ka sigot krita krita kuda ngara.” 7 Jadi Joshua ngga sopŭrŭg soldadu-i nyerang ngara di Sungi Merom darŭm ngara dŭh rada. 8 TUHAN nggen pimanang di Israel ngarah ngara. Bara daya Israel nyerang ka tadak ngara jeh ndŭg Misrephoth Maim ngga Sidon tura ka utara, jeh ndŭg Rubān Mizpah tura ka timor. Perang anŭ dŭh rŭŭ rŭŭ ndŭg ka ndi naan pinganyu ngara mating gŭh dŭm. 9 Joshua ndai di ngara nimun adi TUHAN mbŭh pesan: ayŭh bada kuda kuda ngara bajang ka sigot krita krita kuda ngara. 10 Komŭnŭ Joshua pari, sirabut kupo Hazor ka siŭ raja-i. (Di jaman anŭ, Hazor inŭh kupo adi pritah-i adi siabo bake so sopŭrŭg pritah adi bŭkŭn.) 11 Ngara siŭ barang naan daya diginŭ; ndi naan mating gŭh dog kidŭm, ka kupo anŭ dog sigot. 12 Joshua sirabut sopŭrŭg kupo anŭ ngga raja raja-i, siŭ barang naan daya, nimun adi Moses, adi urun TUHAN mbŭh pesan. 13 Sunggu mŭnŭ, daya Israel dŭh sigot tadŭ tadŭ kupo adi dog pijog di anak sandah, adŭ-i Hazor adi dog sigot Joshua. 14 Daya Israel tambit sopŭrŭg kayuh adi brega, ngga dāng kudip so kupo kupo anŭ ka nyikŭn-i yŭn adŭp ngara. Pak ngara siŭ barang naan daya. Ndi naan mating gŭh dog kidŭm. 15 TUHAN mbŭh nggen pinyipesan-I di urun-I Moses, Moses mbŭh nggen-i di Joshua, ka Joshua tunda sopŭrŭg-i. Ayŭh ndai barang masam kayuh adi TUHAN pesan di Moses. 16 Joshua sirabut sopŭrŭg tarun tana anŭ -- rais tarun tana sandah ka sigŭn sigŭn sandah, tura ka utara ngga siratan, sopŭrŭg abong Goshen ngga rais adi badŭh tura ka siratan, samŭn Rubān Jordan. 17-18 Tarun tana anŭ, buka-i inŭh so Darŭd Halak di siratan sindŭk Edom, ka jeh ndŭg Baalgad di utara, di rubān Lebanon tura ka siratan Darŭd Hermon; Joshua biperang ngga raja raja tarun tana anŭ mua tian-i, pak ayŭh nakap ka siŭ sopŭrŭg ngara. 19 Kupo adi ndai damai ngga Israel adŭ-i Gibeon, adi yŭn kada daya Hivi rŭŭ. Sopŭrŭg kupo adi bŭkŭn mbŭh dog ngarah darŭm perang. 20 TUHAN mbŭh bada ngara bigŭtŭ an biperang ngga daya Israel, isa ngara rarap ka dog siŭ dŭh ngga masi. Anŭ inŭh kayuh adi TUHAN mbŭh pesan di Moses. 21 Di tika anŭ Joshua pirarap bangsa grigasi adi dog kadŭn Anakim adi rŭŭ di rais tarun tana sandah -- di Hebron, Debir, Anab, ka di sopŭrŭg rais tarun tana sandah Judah ngga Israel. Joshua pirarap ngara samŭn kupo kupo ngara. 22 Mating daya Anakim dŭm di tarun tana Israel, pak sunggu mŭnŭ, agi kada ngara dŭm di Gaza, Gath, ka Ashdod. 23 Joshua sirabut ndi abong tarun tana anŭ, nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses. Joshua nggen tarun tana anŭ di daya Israel siŭn ngara dapu, ka kutung-i dupan ngara, nanyam ka tibaran-asar. Daya Israel rŭŭ so biperang, ka rais ngara mbŭh darŭm damai.

Joshua 12

1 Daya Israel taŭn muko sirabut ka ngisi tarun tana tura ka timor yang Jordan, so Rubān Arnon ndŭg Rubān Jordan jeh ndŭg Darŭd Hermon di tura ka utara. Ngara ngarah duwŭh naan raja. 2 Ndi naan dŭn Sihon, raja Amor adi mritah di Heshbon. Sitangah tarun tana Gilead mŭrŭt pritah-i: so Aroer (di bŭngŭn Rubān Arnon) so kupo adi di yun rubān anŭ, jeh ndŭg Yang Jabbok, adi baat Ammon; 3 samŭn Rubān Jordan so Danu Galilee ka siratan nuju Beth Jeshimoth (tura ka timor Rawŭt Pide) ka nuju sigŭn Darŭd Pisgah. 4 Ngara ngarah gŭh raja Og so Bashan, ndi naan so sikasŭn bara daya Rephaim. Ayŭh mritah di Ashtaroth ngga Edrei. 5 Tarun adi-i mritah inŭh samŭn Darŭd Hermon, Salecah, ngga sopŭrŭg tarun tana Bashan jeh ndŭg baat Geshur ngga Maacah, samŭn sitangah tarun tana Gilead, jeh ndŭg tarun tana Raja Sihon di Heshbon. 6 Duwŭh naan raja anŭ ko dog ngarah Moses ngga bara daya Israel. Moses, adi urun TUHAN, nggen tarun tana ngara di tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad, ka di sitangah tibaran-asar Manasseh, siŭn jadi utung ngara. 7 Joshua ngga bara daya Israel ngarah sopŭrŭg raja di tarun tana tura ka barat yang Jordan, so Baalgad di rubān Lebanon ndŭg Darŭd Halak di siratan sindŭk Edom. Joshua kutung tarun tana anŭ dupan tibaran tibaran-asar Israel ka nggen-i di ngara ndu bisaka. 8 Tarun tana anŭ inŭh samŭn rais tarun tana sandah, sigŭn sandah tura ka barat, Rubān Jordan ngga sigŭn sigŭn sandah-i, ired ired sandah tura ka timor, ngga tarun tana badŭh tura ka siratan. Tarun tana anŭ, dawŭ-i mbŭh tarun yŭn rŭŭ daya Hitti, daya Amor, daya Canaan, daya Periz, daya Hivi, ngga daya Jebus. 9 Daya Israel ngarah raja raja di kupo kupo ati: Jericho, Ai (sindŭk Bethel), 10 Jerusalem, Hebron, 11 Jarmuth, Lachish, 12 Eglon, Gezer, 13 Debir, Geder, 14 Hormah, Arad, 15 Libnah, Adullam, 16 Makkedah, Bethel, 17 Tappuah, Hepher, 18 Aphek, Lasharon, 19 Madon, Hazor, 20 Shimron Meron, Achshaph, 21 Taanach, Megiddo, 22 Kedesh, Jokneam (di Carmel), 23 Dor (di bŭngŭn rawŭt), Goiim (di Galilee), 24 ka Tirzah -- 31 naan raja sopŭrŭg-i.

Joshua 13

1 Joshua madin mbŭh raru minyamba. TUHAN nang di ayŭh, “Kuu mbŭh raru minyamba, pak raru bagŭ tarun tana adi babŭ an dog tambit; 2 sopŭrŭg tarun tana Philistia ngga Geshur, 3 samŭn sopŭrŭg tarun tana Avvim tura ka siratan. (Tarun tana so sungi Shihor, di baat Egypt, jeh ndŭg baat Ekron tura ka utara mbŭh dog nyirundeng tarun tana daya Canaan. Raja raja daya Philistia rŭŭ di Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath, ngga Ekron.) 4 Gibabŭ bagŭ tana rais daya Canaan, ka Mearah (adi dog dapu daya Sidon) jeh ndŭg Aphek, di arong baat daya Amor; 5 tarun tana daya Gebal; ndi tarun tarun tana Lebanon ndŭg timor, so Baalgad, di tura ka siratan Darŭd Hermon, ndŭg Ateng Hamath. 6 Anŭ samŭn sopŭrŭg tarun tana daya Sidon, adi rŭŭ di rais tarun tana sandah di asah dudu Darŭd Lebanon ngga Misrephoth Maim. Aku re pibu sopŭrŭg ngara anŭ kan bara daya Israel nyerang ngara. Kuu dŭh siŭn dŭh kutung tarun tana anŭ dupan bara daya Israel, nimun adi Aku muko pesan di kuu. 7 Ngapŭi kutung meh tarun tana anŭ dupan tibaran-asar adi dŭm prii, ngga di sitangah tibaran-asar Manasseh, yŭn jadi tana adi ngara dapu.” 8 Tibaran-asar Reuben ngga tibaran-asar Gad samŭn sitangah tibaran-asar Manasseh anŭ ndi mbŭh kambat tana adi Moses, adi urun TUHAN, mbŭh nggen di ngara. Tana anŭ inŭh di tura ka timor Yang Jordan. 9 Buka tarun tana ngara inŭh jeh ndŭg Aroer (di bŭngŭn Rubān Arnon), samŭn kupo adi di yun rubān anŭ samŭn sopŭrŭg tarun tana adi rata buang bayah bigatung so Medeba ndŭg Dibon. 10 Ka-i jeh ndŭg arong baat Ammon samŭn sopŭrŭg kupo adi muko dog mritah raja Sihon adi daya Amor, adi muko mritah di Heshbon. 11 Samŭn tarun tana Gilead, gadung Geshur ngga Maacah, ndi abong abong Darŭd Hermon, samŭn ndi abong abong Bashan, jeh ndŭg Selecah. 12 Anŭ samŭn tarun tana adi dog mritah Og, sikasŭn raja adi so daya Rephaim, adi muko mritah di Ashtaroth ngga Edrei. Moses muko ngarah ngara ka pibu ngara. 13 Sunggu mŭnŭ bara daya Israel dŭh pibu bara daya Geshur ngga daya Maacah; ngara gibabŭ rŭŭ di Israel. 14 Moses dŭh nggen tana di tibaran-asar Levi. Nimun adi TUHAN muko kidaan di Moses, adŭ ngara bisa trima ndu utung ngara inŭh ndi utung so sadis adi dog badang di tunduh mija-sambah yŭn TUHAN adi Tapa daya Israel. 15 Moses mbŭh nggen kada so tarun tana anŭ ka bara rawang tibaran-asar Reuben bada jadi utung ngara. 16 Bayah tarun tana ngara inŭh ndŭg Aroer (di bŭngŭn Rubān Arnon) samŭn kupo adi di yun rubān anŭ, ka samŭn sopŭrŭg tarun tana adi rata buang bayah bigatung maning Medeba. 17 Anŭ samŭn Heshbon ngga kupo kupo adi di tarun tana adi rata buang bayah bigatung: Dibon, Bamoth Baal, Beth Baalmeon, 18 Jahaz, Kedemoth, Mephaath, 19 Kiriathaim, Sibmah, Zereth Shahar di tunduh sandah di darŭm rubān anŭ, 20 Bethpeor, ired ired Darŭd Pisgah, ngga Beth Jeshimoth. 21 Anŭ samŭn sopŭrŭg kupo adi di tarun tana adi rata buang bayah bigatung, samŭn ndi abong abong tarun tana darŭm pritah raja Sihon adi daya Amor adi muko mritah di Heshbon. Moses ngarah ayŭh samŭn bara pinguasa di Midian: Evi, Rekem, Zur, Hur ngga Reba. Sopŭrŭg ngara anŭ muko mritah tarun tana anŭ yŭn Raja Sihon. 22 Samah ngga ngara anŭ adi dog siŭ daya Israel inŭh ndi naan daya adi pandai kidaan nasip, dŭn Balaam anak Beor. 23 Yang Jordan inŭh baat di tura ka barat yŭn tibaran-asar Reuben. Sopŭrŭg anŭ inŭh kupo kupo ngga anak anak kupo adi dog nggen di bara rawang tibaran-asar Reuben, bada jadi utung ngara. 24 Moses muko gŭh nggen kada so tarun tana anŭ ka bara rawang tibaran-asar Gad, bada jadi utung ngara. 25 Tarun tana ngara inŭh samŭn Jazer ka sopŭrŭg kupo di gadung Gilead, sitangah so tarun tana Ammon jeh ndŭg Aroer di tura ka timor Rabbah. 26 Bayah tarun tana ngara inŭh so Heshbon jeh ndŭg Ramath Mizpeh ngga Betonim, so Mahanaim jeh ndŭg baat Lodebar. 27 Di Rubān Jordan, anŭ samŭn Beth Haram, Bethnimrah, Sukkoth, ngga Zaphon, kada so tarun tana adi dog mritah Raja Sihon so Heshbon. Baat ngara di tura ka barat inŭh Yang Jordan jeh ndŭg Danu Galilee di tura ka utara. 28 Anŭ inŭh dudu kupo ngga anak anak kupo adi dog nggen di bara rawang tibaran-asar Gad, bada jadi utung ngara. 29 Moses muko nggen kada tarun tana anŭ di bara rawang sitangah so tibaran-asar Manasseh, bada jadi utung ngara. 30 Bayah tarun tana ngara inŭh ndŭg Mahanaim, ka samŭn sopŭrŭg abong Bashan -- ka ndi tarun tana adi dog mritah Og, raja so Bashan, samŭn nŭm puru anak anak kupo Jair di Bashan. 31 Anŭ samŭn tarun tana Gilead, samŭn Ashtaroth ngga Edrei, adi jadi sindŭ sindŭ kupo di tarun tana adi dog mritah raja Og di Bashan. Sopŭrŭg anŭ mbŭh dog nggen di sitangah bara rawang adi sesang Machir anak Manasseh. 32 Simŭnŭ inŭh Moses kutung tarun tana di tura ka timor Jericho ngga Jordan di tika ayŭh gibabŭ di tarun tana rabak Moab. 33 Pak Moses dŭh pirutung tarun tana di tibaran-asar Levi. Ayŭh kidaan di ngara nang tung ngara utung inŭh sadis adi dog jugan ka TUHAN adi Tapa Israel.

Joshua 14

1 Ati inŭh gaya tarun tana Canaan di tura ka barat Jordan dog kutung dupan bara daya Israel. Eleazar adi jadi imam, Joshua anak Nun, ngga bara pinguru rawang tibaran tibaran-asar Israel bikutung tarun tana anŭ dupan bara daya bagŭ. 2 Nimun adi TUHAN mbŭh pesan di Moses, tarun tana yŭn prii ngga sitangah tibaran tibaran-asar tura ka barat Jordan dog natu pakai taran dadu. 3-4 Moses taŭn muko nggen tarun tana di tura ka timor Jordan di duwŭh ngga sitangah tibaran tibaran-asar adi bŭkŭn. (Bara sesang Joseph mbŭh dog kutung jadi duwŭh tibaran-asar: Manasseh ngga Ephraim.) Sunggu simŭnŭ, Moses dŭh pirutung tibaran-asar Levi ngga tarun tana. Adŭ ngara dog nggen kupo kupo yŭn ngara rŭŭ, ngga tarun tana kupai yŭn sapi sapi ngga biri biri ngara. 5 Daya Israel bikutung tarun tana anŭ nanyam adi TUHAN mbŭh pesan di Moses. 6 Ndi andu kada daya so tibaran-asar Judah mandŭg tudu Joshua di Gilgal. Ndi so ngara anŭ adi dŭn Caleb, anak Jephunneh daya Keniz, nang di ayŭh, “Kaam puan kayuh adi TUHAN mbŭh nang, di Kadesh Barnea, pasar kaam ngga aku di Moses, adi urun Tapa. 7 Umbur ku mbŭh pat puru sawa di tika Moses adi urun TUHAN, pait aku so Kadesh Barnea bada di pirasa tarun tana ati. Aku taban pinyiripot adi sawŭ ka ayŭh, 8 pak bara daya adi sua ngga aku pitaru bara daya ta. Pak aku tŭtŭd tunda TUHAN adi Tapa ku. 9 Amai aku mbŭh ndai simŭnŭ, Moses bijanji ngga aku nang bara anak ku ngga adŭp ku taŭn sawŭ re trima tarun tana adi muko ku kudak jadi utung jami. 10 Pak madin, tingga meh, mbŭh pat puru-rimŭh sawa so andu TUHAN muko nang kayuh anŭ di Moses. Anŭ inŭh di tipuh bara daya Israel bigandon mutas tarun tana-pajam, ka TUHAN, nanyam janji-I, mbŭh bada aku babŭ udip ndŭg madin. Tingga aku! Aku madin mbŭh mai puru-rimŭh sawa 11 ka gibabŭ tagap bake nimun adŭp ku di tika Moses pait aku. Aku gibabŭ sukup bake sua matak biperang puan kah ndai tadŭ tadŭ kayuh. 12 Ngapŭi meh, nggen di aku rais tarun tana sandah anŭ adi TUHAN mbŭh bijanji an nggen di aku di andu aku ngga bara daya ku nggen pinyiripot ami pasar tarun tana anŭ. Kieh kidaan di kaam nang bangsa grigasi adi dog kadŭn Anakim agi rŭŭ diginŭ darŭm kupo kupo adi bikuta. Kadŭ-i TUHAN re agi ngga aku, ka aku re pibu ngara so nŭ nanyam adi TUHAN muko nang.” 13 Joshua nyiberkat Caleb anak Jephunneh ka nggen di ayŭh kupo Hebron jadi utung-i. 14 Hebron gibabŭ dog dapu bara sesang Caleb anak Jephunneh adi daya Keniz, sabab ayŭh tŭtŭd tunda TUHAN adi Tapa Israel. 15 Diŭ so anŭ, Hebron dog kadŭn kupo Arba (Arba inŭh ndi naan adi siabo timagah so tibaran Anakim.)Madin tarun tana anŭ mbŭh darŭm damai amai mating tia perang.

Joshua 15

1 Bara rawang tibaran-asar Judah trima tung ngara utung tana nanyam ka adi dog nyuse digiti: Bayah tarun tana anŭ inŭh ndŭg siratan nuju tŭbŭn tarun tana-pajam Zin, jeh di siratan di baat Edom. 2 Baat parad ka siratan anŭ piguru so tŭbŭn Rawŭt Pide di siratan, 3 jeh nuju siratan so Ateng Akrabbim ka ndŭg Zin. Ayŭh mūn nuju siratan so Kadesh Barnea, murah Hezron ndŭg Addar, biruit nuju Karka, 4 ka pijuu ndŭg Azmon, ka tunda tŭngŭn sungi di baat Egypt ndŭg Rawŭt Mediterranean, adi tŭbŭn baat anŭ. Anŭ inŭh baat Judah di parad ka siratan. 5 Baat adi parad ka timor inŭh Rawŭt Pide, mudek jeh ndŭg atak sungi adi jadi nangŭh Yang Jordan. Baat adi parad ka utara piguru so nŭ, 6 nuju Beth Hoglah ka pijuu ndŭg dūg tarun di tura ka utara adi nura Rubān Jordan. Komŭnŭ ayŭh maad nuju Batuh Bohan (Bohan inŭh anak dari Reuben), 7 so Rubān Pinyusah ndŭg Debir, komŭnŭ biruit ka utara nuju Gilgal, adi nura Ateng Adummim parad tura ka siratan rubān anŭ. Komŭnŭ ka-i nuju rubang rubang piin Enshemesh ka tambus Enrogel, 8 ka maad mutas Rubān Hinnom tura ka parad siratan sandah adi yŭn kupo daya Jebus adi dŭn Jerusalem mbŭh mijog. Baat anŭ pijuu ndŭg tibung sandah anŭ di tura ka barat Rubān Hinnom, di tŭbŭn Rubān Rephaim adi parad ka utara. 9 So nŭ baat anŭ ndŭg rubang rubang piin Nephtoah ka ruah tambus kupo kupo adi sindŭk Darŭd Ephron. Diginŭ ayŭh biruit nuju Baalah (puan kah Kiriath Jearim), 10 di yŭn-i maning parad ka barat Baalah nuju rais tarun tana sandah Edom, ka kadŭg parad utara Darŭd Jearim (puan kah Chesalon), mūn nuju Beth Shemesh ka murah Timnah. 11 Baat anŭ jeh ndŭg sandah tura ka utara Ekron, biruit nuju Shikkeron, murah Darŭd Baalah, ka pijuu ndŭg Jamnia. Tŭbŭn baat anŭ inŭh di Rawŭt Mediterranean, 12 adi jadi baat tura ka barat. Di darŭm gadung baat baat anŭ bara rawang tibaran-asar Judah agi rŭŭ. 13 Nanyam ka adi TUHAN muko pesan di Joshua, kada so tarun tana Judah mbŭh dog nggen di Caleb anak Jephunneh, so tibaran-asar Judah. Ayŭh trima Hebron, kupo adi dog dapu Arba, sama Anak. 14 Caleb pibu bara sesang Anak so kupo anŭ -- bara manak Sheshai, Ahiman, ngga Talmai. 15 So nŭ ayŭh di nyerang bara daya adi rŭŭ di Debir. (Dawŭ-i kupo anŭ dog kadŭn Kiriath Sepher.) 16 Caleb nang, “Aku re nggen anak dayung ku Achsah ndu sawŭn dari adi tungang sirabut kupo Kiriath Sepher.” 17 Othniel, anak dari jurud Caleb adi dŭn Kenaz sirabut kupo anŭ, ka sawŭ Caleb nggen anak dayung-i Achsah di ayŭh ndu sawŭn. 18 Di andu ngara sawan Othniel ngasu dayung anŭ bada mite ndi engan tana so sama-i. Ayŭh mūn so kaldi-i, ka Caleb siken ayŭh ani raan-i. 19 Ayŭh nam, “Aku raan tarun adi biyŭn piin dieh. Tarun tana adi kaam mbŭh nggen di aku inŭh di tarun tana adi badŭh.” Jadi Caleb nggen di ayŭh atak piin adi di sijo ngga di saba. 20 Ati inŭh tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Judah trima jadi utung ngara. 21 Kupo kupo jeh tura ka siratan adi ngara dapu, anŭ adi sindŭk baat ngga Edom inŭh Kabzeel, Eder, Jagur, 22 Kinah, Dimonah, Adadah, 23 Kedesh, Hazor, Ithnan, 24 Ziph, Telem, Bealoth, 25 Hazor Hadattah, Kerioth Hezron (puan kah Hazor), 26 Amam, Shema, Moladah, 27 Hazar Gaddah, Heshmon, Bethpelet, 28 Hazar Shual, Beersheba, Biziothiah, 29 Baalah, Iim, Ezem, 30 Eltolad, Chesil, Hormah, 31 Ziklag, Madmannah, Sansannath, 32 Lebaoth, Shilhim, Ain, ngga Rimmon: prungun-i agi duwŭh puru-prii kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 33 Jadi kupo kupo adi di sigŭn dudu sandah anŭ inŭh Eshtaol, Zorah, Ashnah, 34 Zanoah, Engannim, Tappuah, Enam, 35 Jarmuth, Adullam, Socoh, Azekah, 36 Shaaraim, Adithaim, Gederah ngga Gederothaim: Prungun-i agi simŭng pat kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 37 Agi gŭh Zenan, Hadashah, Migdalgad, 38 Dilean, Mizpah, Joktheel, 39 Lachish, Bozkath, Eglon, 40 Cabbon, Lahmam, Chitlish, 41 Gederoth, Bethdagon, Naamah, ngga Makkedah: simŭng nŭm kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 42 Ka agi gŭh Libnah, Ether, Ashan, 43 Iphtah Ashnah, Nezib, 44 Keilah, Achzib, ngga Mareshah: prii kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 45 Agi dinge Ekron ngga kupo kupo-i ngga anak anak kupo-i, 46 ka sopŭrŭg kupo ngga anak anak kupo sindŭk Ashdod, so Ekron ndŭg Rawŭt Mediterranean. 47 Ka agi gŭh Ashdod ngga Gaza, samŭn kupo kupo-i ngga anak anak kupo-i, jeh ndŭg sungi di baat Egypt ngga tabing Rawŭt Mediterranean. 48 Di rais tarun tana sandah agi Shamir, Jattir, Socoh, 49 Dannah, Kiriath Sepher (puan kah Debir), 50 Anab, Eshtemoa, Anim, 51 Goshen, Holon, ka Giloh: simŭng ndi kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 52 Ka agi gŭh Arab, Dumah, Eshan, 53 Janim, Beth Tappuah, Aphekah, 54 Humtah, Hebron, ka Zior: prii kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 55 Agi gŭh Maon, Carmel, Ziph, Juttah, 56 Jezreel, Jokdeam, Zanoah, 57 Kain, Gibeah, ngga Timnah: simŭng kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 58 Agi gŭh Halhul, Bethzur, Gedor, 59 Maarath, Bethanoth, ngga Eltekon: nŭm kupo, ngga anak anak kupo adi maning-i. 60 Ka agi gŭh Kiriath Baal (puan kah Kiriath Jearim) ngga Rabbah: duwŭh kupo, samŭn anak anak kupo maning-i. 61 Di tarun tana-pajam agi Beth Arabah, Middin, Secacah, 62 Nibshan, Kupo Garo, ngga Engedi: nŭm kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 63 Pak bara daya Judah dŭh tungang pibu bara daya Jebus, adi rŭŭ di Jerusalem. Bara daya Jebus gibabŭ rŭŭ diginŭ ngga bara daya Judah.

Joshua 16

1 Baat di parad ka siratan adi dog nitah yŭn sesang sesang Joseph piguru so yang Jordan sindŭk Jericho, di ndi tarun yŭn tura ka timor rubang rubang piin di Jericho, ka tambus tarun tana-pajam. Ayŭh piguru so Jericho nuju rais tarun tana sandah jeh ndŭg Bethel. 2 So Bethel ndŭg Luz, ka masang ndŭg Ataroth Addar, di yŭn daya Archi rŭŭ. 3 Komŭnŭ ayŭh masang nuju abong tarun tana daya Japhlet, ka jeh ndŭg saba Beth Horon. So nŭ nuju Gezer ndŭg Rawŭt Mediterranean. 4 Bara sesang Joseph, anŭ inŭh tibaran-asar Ephraim ngga tibaran-asar Manasseh barat, trima tarun tana anŭ jadi utung ngara. 5 Ati inŭh tarun tana bara rawang tibaran-asar Ephraim: baat ngara piguru so Ataroth Addar nuju timor jeh ndŭg Sijo Beth Horon, 6 ka so nŭ nuju Rawŭt Mediterranean. Michmethath inŭh tura ka utara ngara. So ka timor tarun anŭ, baat anŭ nikok nuju Taanath Shiloh, ka radus kadŭg tura ka timor di ka Janoah. 7 Komŭnŭ ayŭh mūn so Janoah di ka Ataroth ngga Naarah, ndŭg Jericho ka ndŭg yang Jordan. 8 So Tappuah radus ka barat di ka sungi Kanah ndŭg Rawŭt Mediterranean. Anŭ inŭh tarun tana adi dog nggen ka bara rawang tibaran-asar Ephraim jadi utung ngara, 9 samŭn kada kupo ngga anak anak kupo adi agi darŭm baat Manasseh, pak dog nggen ka daya Ephraim. 10 Pak ngara dŭh pibu bara daya Canaan adi rŭŭ di Gezer. Ngapŭi meh daya Canaan rŭŭ di ruang daya Ephraim ndŭg andu ati, pak ngara dog takan bada jadi urun.

Joshua 17

1 Pire tana tura ka barat yang Jordan mbŭh dog pirutung yŭn kada rawang adi sesang anak pinuai Joseph adi dŭn Manasseh. Machir, adi sama Gilead, inŭh anak pinuai Manasseh buang pimagan perang; jadi Gilead ngga Bashan di tura ka timor yang Jordan mbŭh dog pirutung yŭn-i. 2 Tarun tana tura ka barat yang Jordan mbŭh dog pirutung yŭn bara rawang Manasseh adi bŭkŭn: Abiezer, Helek, Asriel, Shechem, Hepher ngga Shemida. Ngara inŭh bara sesang dari so Manasseh anak Joseph, ka ngara mbŭh pingubak rawang rawang anŭ gŭh. 3 Zelophehad, anak Hepher, adi anak Gilead, adi anak Machir, adi anak Manasseh, dŭh biyŭn anak dari, pak anak anak dayung adŭ. Dŭn ngara inŭh Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, ngga Tirzah. 4 Ngara di ka yŭn Eleazar adi imam, ka yŭn Joshua anak Nun, ka yŭn bara pinguru, ka nang, “TUHAN muko pesan Moses bada nggen di kieh ngga di bara madis ami adi dari, pire tana yŭn jadi utung ami.” Ngapŭi, nimun adi TUHAN mbŭh pesan, ngara ngga bara madis ngara dog pirutung tarun tana. 5 Sabab anŭ meh Manasseh trima simŭng utung tarun tana, nambah Gilead ngga Bashan adi di tura ka timor yang Jordan, 6 amai bara sesang-i adi dayung ngga adi dari mbŭh samah dog pirutung. Tarun tana Gilead mbŭh dog pirutung ka bara sesang Manasseh adi bŭkŭn. 7 Tarun tana Manasseh piguru so Asher ndŭg Michmethath, di timor Shechem. Baat tana anŭ ndŭg siratan, adi pibŭrŭt bara daya Entappuah. 8 Tarun tana adi maning Tappuah dog dapu Manasseh, pak kupo Tappuah, adi di baat, dog dapu bara sesang Ephraim. 9 Baat anŭ mūn ka sungi Kanah. Kupo kupo adi di siratan sungi anŭ dog dapu Ephraim, sunggu-i darŭm tarun tana Manasseh. Baat Manasseh pijuu mapang tura ka utara sungi anŭ ndŭg Rawŭt Mediterranean. 10 Ephraim tura ka siratan, ka Manasseh tura ka utara, ka Rawŭt Mediterranean jadi baat ngara tura ka barat. Asher agi di utara barat ka Issachar di utara timor. 11 Di darŭm tarun tana Issachar ngga Asher, Manasseh dapu kupo Beth Shan ngga Ibleam, samŭn anak anak kupo adi maning-i, samŭn Dor (anŭ adi di pang rawŭt), Endor, Taanach, Megiddo, ngga anak anak kupo adi maning-i. 12 Pak daya Manasseh dŭh tungang pibu daya adi taŭn mbŭh agi rŭŭ di kupo kupo anŭ; jadi daya Canaan meh gibabŭ agi rŭŭ diginŭ. 13 Di tika daya Israel jadi rabis bake, ngara dŭh pibu daya Canaan so tarun tana ngara, pak ngara takan ngara bada nyiraja yŭn ngara. 14 Bara sesang Joseph nang di Joshua, “Mani kaam mbŭh nggen tana ndi utung adŭ di kieh bada dapu? Kieh ati mbŭh raru bagŭ amai TUHAN mbŭh nyiberkat kieh.” 15 Joshua nam, “Kambŭi angān mbŭh raru bagŭ, ka rais tarun tana sandah Ephraim mbŭh raru sŭ yŭn ngan, di meh ka darŭm tarun ka raba sayan yŭn adŭp ngan di tarun tana daya Periz ngga daya Rephaim.” 16 Ngara nam, “Rais tarun tana sandah anŭ dŭh sadang yŭn ami, pak bara daya Canaan adi rŭŭ di tana rabak biyŭn krita kuda adi dog ndai so basi, bait-i ngara adi rŭŭ di Beth Shan ngga anak anak kupo adi maning-i puan kah ngara adi rŭŭ di Rubān Jezreel.” 17 Joshua nang di tibaran-asar Ephraim ngga tibaran-asar Manasseh Barat, “Sawŭ bagŭ angān, ka angān mbŭh raru bake gŭh. Angān re trima rabis so ndi utung. 18 Rais tarun tana sandah anŭ re jadi tung jangān. Sawŭ sunggu-i gibabŭ tarun, angān re sayan-i ka dapu-i so bŭngŭn ndi ndŭg bŭngŭn andi. Jeja ka daya Canaan anŭ, angān re pibu ngara so nŭ, sunggu ngara daya adi bake ka biyŭn krita krita kuda adi dog ndai so basi.”

Joshua 18

1 Ripas ngara muko sirabut tarun tana Canaan, sopŭrŭg kaum Israel tikuruk di Shiloh ka rasu pijog Bari TUHAN. 2 Gibabŭ agi dŭm ju tibaran-asar daya Israel adi gibayuh dog pirutung tarun tana. 3 Jadi Joshua nang di daya Israel, “Ndŭg sinde angān re kajŭn diŭ so angān mŭrŭt ka tambit tarun tana adi TUHAN, Tapa tayung-babuk ngan, muko nggen di angān? 4 Taban ka yŭn ku taruh naan daya so barang tibaran-asar. Aku re pait ngara bada di ngawah ndi tarun tarun tana rais ati ka ngŭkŭd tarun tana adi ngara raan dapu. Ko anŭ ngara pari ka yŭn ku. 5 Tarun tana anŭ re dog pirutung nyikiju; Judah siŭn rŭŭ di tarun tana adŭp-i di siratan, ka Joseph di tarun tana adŭp-i di utara. 6 Nuris ruru tarun tana anŭ adi ju utung ka taban-i ka yŭn ku. Komŭnŭ aku re taran dadu ngga bisiken ngga TUHAN Tapa ta yŭn ngan. 7 Bara daya Levi, sunggu mŭnŭ, dŭh re sua trima utung tana ngga angān, amai tung ngara utung inŭh jadi imam TUHAN. Tibaran-asar Gad, Reuben, ngga Manasseh timor muko gŭh trima tung ngara utung tana di tura ka timor yang Jordan, adi Moses, adi urun TUHAN, muko nggen di ngara.” 8 Ngara adi dog mien anŭ matak di kudak ka ngŭkŭd tarun tana anŭ ripas Joshua muko nggen atur ati di ngara: “Panu kudak ndi abong abong tarun tana anŭ ka ngŭkŭd-i, ka pari ka yŭn ku. Komŭnŭ digiti di Shiloh, aku re bisiken ngga TUHAN yŭn ngan pakai taran dadu.” 9 Jadi ngara matak ka kudak ndi abong abong tarun tana anŭ, ka nuris munki ngara kutung tarun tana anŭ nyikiju, buang nuris susud kupo kupo. Komŭnŭ ngara pari ka yŭn Joshua di yŭn bibari di Shiloh. 10 Joshua taran dadu ngga bisiken ngga TUHAN yŭn ngara, ka pirutung barang tibaran-asar Israel adi dŭm ngga pire tarun tana anŭ. 11 Abong tarun tana adi dog dapu bara rawang tibaran-asar Benjamin inŭh adi sibungas-i dog pirutung. Tarun tana ngara inŭh di asah tibaran-asar Judah ngga tibaran-asar Joseph. 12 Di utara, baat ngara piguru so yang Jordan ka maad ired di utara Jericho ka biruit nuju barat kadŭg rais tarun tana sandah jeh ndŭg tarun tana-pajam Bethaven. 13 Baat anŭ nuju ired sandah di tura ka siratan Luz (adi dŭn Bethel gŭh), ka mūn nuju Ataroth Addar, di darŭd tura ka siratan di Saba Beth Horon. 14 Baat anŭ pijuu ka biruit nuju siratan piguru so tura ka barat darŭd anŭ ka nuju Kiriath Baal (puan kah Kiriath Jearim) adi tibaran-asar Judah dapu. Anŭ inŭh baat tura ka barat. 15 Baat di siratan, piguru so bŭngŭn Kiriath Jearim ka nuju Rubang Rubang piin Nephtoah. 16 So nŭ baat anŭ mūn ka sigŭn darŭd adi muā Rubān Hinnom, di tŭbŭn Rubān Rephaim tura ka utara. Komŭnŭ baat anŭ nuju siratan kadŭg Rubān Hinnom, tura ka siratan dūg Jebus nuju Enrogel. 17 So nŭ ka-i biruit ka utara nuju Enshemesh ka pijuu ndŭg Geliloth bistatang ngga Ateng Adummim. Baat anŭ mūn so nŭ nuju Batuh Bohan (Bohan inŭh anak dari Reuben), 18 ka murah tura ka utara dūg anŭ adi nura Rubān Jordan. So nŭ baat anŭ mūn ka mŭrŭt rubān anŭ, 19 murah utara dūg Beth Hoglah ndŭg utara suak di Rawŭt Pide, adi yŭn Yang Jordan minangŭh. Anŭ inŭh baat adi di siratan. 20 Yang Jordan jadi baat tura ka timor. Anŭ inŭh baat baat tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Benjamin trima jadi utung ngara. 21 Kupo kupo adi dog dapu bara rawang tibaran-asar Benjamin inŭh Jericho, Beth Hoglah, Emek Keziz, 22 Beth Arabah, Zemaraim, Bethel, 23 Awim, Parah, Ophrah, 24 Chepharammoni, Ophni, ngga Geba: simŭng duwŭh kupo, ngga anak anak kupo adi maning-i. 25 Diginŭ agi gŭh Gibeon, Ramah, Beeroth, 26 Mizpah, Chephirah, Mozah, 27 Rekem, Irpeel, Taralah, 28 Zela, Haeleph, Jebus (puan kah Jerusalem), Gibeah ngga Kiriath Jearim: Simŭng pat kupo, ngga anak anak kupo adi maning-i. Anŭ inŭh tana adi bara rawang tibaran-asar Benjamin trima jadi utung ngara.

Joshua 19

1 Utung tarun tana adi numbor duwŭh inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Simeon. Abong tana anŭ mbŭh mŭrŭt tarun tana adi mbŭh dog pirutung ka tibaran-asar Judah. 2 Anŭ samŭn Beersheba, Sheba, Moladah, 3 Hazar Shual, Balah, Ezem, 4 Eltolad, Bethul, Hormah, 5 Ziklag, Beth Marcaboth, Hazar Susah, 6 Beth Lebaoth, ngga Sharuhen: simŭng taruh kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 7 Nambah anŭ, Ain, Rimmon, Ether, ngga Ashan: pat kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 8 Ka samŭn sopŭrŭg anak anak kupo maning kupo kupo anŭ jeh ndŭg Baalath Beer (puan kah Ramah), di tura ka siratan. Anŭ inŭh tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Simeon trima jadi utung ngara. 9 Amai utung Judah mbŭh rabis bayah yŭn ngara, kada-i mbŭh dog nggen di tibaran-asar Simeon. 10 Utung tarun tana adi numbor taruh inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Zebulum. Tarun tana adi ngara trima inŭh jeh ndŭg Sarid. 11 So nŭ, baat radus ka barat nuju Mareal, ndŭg Dabbesheth ngga sungi anŭ di tura ka timor Jokneam. 12 So parad mandi Sarid baat anŭ nuju timor ndŭg baat Chisloth Tabor, radus ndŭg Daberath ka maad ndŭg Japhia. 13 So nŭ, pijuu tura ka timor ndŭg Gath-Hepher, ngga Ethkazin, ka biruit nuju Neah ka radus ndŭg Rimmon. 14 Di utara, baat anŭ biruit nuju Hannathon radus ndŭg Rubān Iphtahel. 15 Anŭ samŭn Kattath, Nahalal, Shimron, Idalah, ngga Bethlehem: simŭng duwŭh kupo, samŭn anak anak kupo adi maning-i. 16 Kupo kupo anŭ ngga anak anak kupo-i inŭh di darŭm tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Zebulum mbŭh trima jadi utung ngara. 17 Utung tarun tana adi numbor pat inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Issachar. 18 Darŭm gadung rais anŭ inŭh kupo Jezreel, Chesulloth, Shunem, 19 Hapharaim, Shion, Anaharath, 20 Rabbith, Kishion, Ebez, 21 Remeth, Engannim, Enhaddah, ngga Bethpazzez. 22 Baat anŭ dog gŭh Tabor, Shahazumah, ngga Beth Shemesh, ka ndŭg Yang Jordan. Anŭ samŭn simŭng nŭm kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 23 Kupo kupo anŭ ngga anak anak kupo-i inŭh darŭm tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Issachar mbŭh trima jadi utung ngara. 24 Utung tarun tana adi numbor rimŭh inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Asher. 25 Darŭm gadung rais anŭ inŭh Helkath, Hali, Beten, Achshaph, 26 Allam Melech, Amad, ngga Mishal. Di tura ka barat baat anŭ inŭh samŭn Carmel ngga Shihor Libnath. 27 So nŭ baat anŭ biruit nuju timor, nuju Bethdagon, samŭn Zebulun ngga Rubān Iphtahel kadŭg tura ka utara nuju Bethemek ngga Neiel. Baat anŭ pijuu ka utara nuju Cabul, 28 Ebron, Rehob, Hammon, ngga Kanah, jeh ndŭg Sidon. 29 So nŭ baat anŭ biruit nuju Ramah ndŭg kupo Tyre adi bikuta; so nŭ ayŭh biruit nuju Hosah ka ndŭg Rawŭt Mediterranean. Anŭ samŭn Mahalab, Achzib, 30 Ummah, Aphek, ngga Rehob: duwŭh puru duwŭh kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 31 Kupo kupo anŭ samŭn anak anak kupo-i inŭh darŭm tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Asher mbŭh trima jadi utung ngara. 32 Utung tarun tana adi mumbor nŭm inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Naphtali. 33 Baat rais anŭ piguru so Heleph ndŭg tŭngŭn oak di Zaanannim, ka pijuu ka Adaminekeb ngga Jamnia, jeh ndŭg Lakkum, ka ndŭg Yang Jordan. 34 So nŭ baat anŭ biruit ka barat nuju Aznoth Tabor, ka so nŭ ndŭg Hukkok, dog Zebulun di siratan, Asher di barat, ka Jordan di timor. 35 Kupo kupo adi bikuta inŭh Ziddim, Zer, Hammath, Rakkath, Chinnereth, 36 Adamah, Ramah, Hazor, 37 Kedesh, Edrei, Enhazor, 38 Yiron, Migdalel, Horem, Bethanath, ngga Beth Shemesh: simŭng prii kupo samŭn anak anak kupo adi maning-i. 39 Kupo kupo anŭ samŭn anak anak kupo-i inŭh darŭm tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Naphtali mbŭh trima jadi utung ngara. 40 Utung tarun tana adi mumbor ju inŭh yŭn bara rawang tibaran-asar Dan. 41 Darŭm gadung rais anŭ inŭh kupo Zorah, Eshtaol, Irshemesh, 42 Shaalbim, Aijalon, Ithlah, 43 Elon, Timnah, Ekron, 44 Eltekeh, Gibbethon, Baalath, 45 Jehud, Beneberak, Gathrimmon, 46 Mejarkon, ngga Rakkon, samŭn tarun tana adi maning Joppa. 47 Di andu daya Dan dog tambit tarun tana-i, ngara di ka Laish ka nyerang-i. Ngara sirabut-i, siŭ bara daya-i, ka tambit-i yŭn adŭp ngara. Ngara rŭŭ diginŭ ka nukar dŭn kupo anŭ Laish bada-i dog kadŭn Dan, tarik dŭn babuk adŭp ngara Dan. 48 Kupo kupo anŭ ngga anak anak kupo-i inŭh darŭm tarun tana adi bara rawang tibaran-asar Dan mbŭh trima jadi utung ngara. 49 Kan daya Israel muko bikutung tarun tana, ngara nggen di Joshua anak Nun ndi pire tarun tana ndu utung adŭp-i. 50 Nimun adi TUHAN muko pesan, ngara nggen di Joshua kupo adi muko-i mite: Timnah Serah, di rais tarun tana sandah Ephraim. Ayŭh pari pijog kupo anŭ ka rŭŭ diginŭ. 51 Imam Eleazar, Joshua anak Nun, ngga bara pinguru bara rawang so tibaran tibaran-asar Israel mbŭh bikutung tarun tana pakai taran dadu ngga bisiken ngga TUHAN di Shiloh, di tiban Bari TUHAN. Simŭnŭ ngara kubo bikutung tarun tana.

Joshua 20

1 Komŭnŭ TUHAN kidaan di Joshua, 2 da nang di daya Israel, “Mien kupo kupo pinyigrindung adi Aku muko bada Moses kidaan di angān. 3 Kambŭi tadŭ so angān tipia siŭ daya dŭh ngga singaja, ayŭh bisa bu kamanŭ mangān daya adi an maras dendam. 4 Ayŭh siŭn bu tudu ndi so tadŭ tadŭ kupo anŭ, ka radus di ka tarun yŭn bisara adi di tiban-bās kupo, ka nyuse di pinguru pinguru kupo kayuh adi mbŭh jadi. Komŭnŭ ngara re trima ayŭh mŭrŭt kupo anŭ ka nggen di ayŭh tarun yŭn rŭŭ diginŭ. 5 Ka kambŭi daya adi an maras dendam nudug ayŭh kamanŭ, daya kupo anŭ dŭh siŭn nyerah ayŭh ka daya anŭ. Ngara dŭh siŭn dŭh grindung ayŭh amai ayŭh siŭ daya dŭh ngga singaja ka dŭh sabab baji. 6 Ayŭh siŭn rŭŭ di kupo anŭ ndŭg ka ayŭh muko bisara di sirung jawin daya bagŭ, ka ndŭg ka daya adi jadi Imam Bās darŭm kupo anŭ di tipuh anŭ mbŭh kabŭs. Muko anŭ, nŭ ka ayŭh siŭn mari ka kupo adŭp-i, adi so-i bu.” 7 Jadi sabab anŭ meh di tura ka barat yang Jordan ngara miratak kupo Kadesh adi di Galilee, di rais tarun tana sandah Naphtali; kupo Shechem, di rais tarun tana sandah Ephraim; ka kupo Hebron, di rais tarun tana sandah Judah. 8 Di tura ka timor yang Jordan, di darŭd tarun tana-pajam adi rata buang bayah bigatung, ngara mien kupo Bezer di tarun tana Reuben; Ramoth di Gilead, di tarun tana Gad; ka Golan di Bashan, di tarun tana Manasseh. 9 Sopŭrŭg kupo pinyigrindung anŭ mbŭh dog mien yŭn sopŭrŭg daya Israel, ka yŭn sopŭrŭg daya pinami adi rŭŭ di ruang ngara. Tadŭ tadŭ daya adi siŭ daya dŭh ngga singaja siŭn dapŭd pinyigrindung diginŭ so sianŭ adi an maras dendam; ngara dŭh bisa dog siŭ sibayuh ngara bisara di sirung jawin daya bagŭ.

Joshua 21

1 Pinguru pinguru bara rawang daya Levi di bidapŭd ngga imam Eleazar, Joshua anak Nun ngga bara pingubak rawang so sopŭrŭg tibaran-asar Israel. 2 Di Shiloh di tarun tana Canaan ngara nang di ngara, “TUHAN mbŭh pesan so baba Moses nang kieh an dog nggen kupo kupo yŭn ami rŭŭ, samŭn tarun tana kupai maning-i yŭn dāng kudip ami.” 3 Jadi nanyam adi TUHAN mbŭh pesan, daya Israel nggen di daya Levi kada kupo ngga tarun tarun tana kupai so tarun tana adi ngara dapu. 4 Bara rawang daya Levi adi so manak Kohath inŭh adi sibungas dog pirutung kupo kupo anŭ. Bara rawang adi sesang imam Aaron mbŭh dog pirutung simŭng taruh kupo so tarun tana Judah, Simeon, ngga Benjamin. 5 Manak Kohath adi bŭkŭn dog pirutung simŭng kupo so tarun tana Ephraim, Dan, ngga Manasseh Barat. 6 Manak Gershon dog pirutung simŭng taruh kupo so tarun tana Issachar, Asher, Naphtali, ngga Manasseh Timor. 7 Bara rawang so manak Merari dog pirutung simŭng duwŭh kupo so tarun tana Reuben, Gad, ngga Zebulun. 8 Pakai taran dadu, daya Israel pirutung kupo kupo ngga tarun tarun tana kupai-i ka bara daya Levi, nimun adi TUHAN mbŭh pesan so baba Moses. 9 Anŭ inŭh dŭn dŭn kupo adi so tarun tana Judah ngga Simeon adi mbŭh dog nggen 10 di bara sesang Aaron adi manak Kohath, adi sesang Levi. Utung ngara inŭh adi sibungas dog ndai. 11 Ngara dog nggen kupo Arba (Arba inŭh sama Anak), adi madin dog kadŭn Hebron, di rais tarun tana sandah Judah, samŭn tarun tana kupai adi maning-i. 12 Pak tana tana kupo anŭ samŭn anak anak kupo-i taŭn mbŭh diŭ dog nggen di Caleb anak Jephunneh jadi utung-i. 13 Ngga nambah Hebron, (ndi so kupo pinyigrindung), kupo kupo ati mbŭh dog nggen di bara sesang imam Aaron: Libnah, 14 Jattir, Eshtemoa, 15 Holon, Debir, 16 Ain, Juttah, ngga Beth Shemesh, samŭn tarun tarun tana kupai-i: prii kupo so tibaran-asar Judah ngga Simeon. 17 Adi so tarun tana Benjamin ngara dog nggen pat kupo: Gibeon, Geba, 18 Anathoth, ngga Almon, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 19 Simŭng taruh kupo sopŭrŭg-i, samŭn tarun tarun tana kupai-i, dog nggen di bara imam, adi bara sesang Aaron. 20 Bara rawang daya Levi adi bŭkŭn adi manak Kohath dog nggen kada kupo so tarun tana Ephraim. 21 Ngara dog nggen pat kupo: Shechem, samŭn tarun tarun tana kupai di rais tarun tana sandah Ephraim (ndi so kupo pinyigrindung), Gezer, 22 Kibzaim, ngga Beth Horon, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 23 So tarun tana Dan ngara dog nggen pat kupo: Eltekeh, Gibbethon, 24 Aijalon, ngga Gathrimmon, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 25 So tarun tana Manasseh Barat ngara dog nggen duwŭh kupo: Taanach ngga Gathrimmon, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 26 Bara rawang so manak Kohath trima simŭng kupo sopŭrŭg-i, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 27 Tibaran daya Levi adi bŭkŭn, adi manak Gershon, trima so tarun tana Manasseh timor duwŭh kupo: Golan di Bashan (ndi so kupo pinyigrindung) ngga Beeshterah, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 28 So tarun tana Issachar ngara trima pat kupo: Kishion, Daberath, 29 Jarmuth, ngga Engannim, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 30 So tarun tana Asher ngara trima pat kupo: Mishal, Abdon, 31 Helkath, ngga Rehob, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 32 So tarun tana Naphtali ngara trima taruh kupo: Kedesh di Galilee, ka samŭn tarun tarun tana kupai-i, (ndi so kupo pinyigrindung), Hammoth Dor, ngga Kartan, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 33 Bara rawang so manak Gershon trima prungun simŭng taruh kupo samŭn tarun tarun tana kupai-i. 34 Bara daya Levi adi bŭkŭn, adi manak Merari, trima so tarun tana Zebulum pat kupo: Jokneam, Kartah, 35 Dimnah, ngga Nahalal, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 36 So tarun tana Reuben ngara trima pat kupo: Bezer, Jahaz, 37 Kedemoth, ngga Mephaath, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 38 So tibaran-asar Gad ngara trima pat kupo: Ramoth di Gilead, samŭn tarun tarun tana kupai-i (ndi so kupo pinyigrindung), Mahanaim, 39 Heshbon, ngga Jazer, samŭn tarun tarun tana kupai-i. 40 Jadi manak Merari dog nggen prungun simŭng duwŭh kupo. 41-42 So tarun tana adi daya Israel dapu, prungun-i pat puru mai kupo, samŭn tarun tarun tana kupai adi maning-i, dog nggen di bara daya Levi. 43 Jadi TUHAN nggen di daya Israel sopŭrŭg tana anŭ adi Ayŭh muko bijanji ngga tayung-babuk ngara an nggen di ngara. Kan ngara mbŭh tambit tana anŭ, ngara rŭŭ diginŭ. 44 TUHAN nggen di ngara damai di ndi tarun tana anŭ, nimun adi Ayŭh mbŭh bijanji ngga tayung-babuk ngara. Ndi mating gŭh so bara pinganyu ngara adi re tungang ngarah ngara, sabab TUHAN mbŭh nggen pimanang di bara daya Israel ngarah sopŭrŭg pinganyu ngara. 45 TUHAN bada bitŭtŭk sopŭrŭg janji adi Ayŭh mbŭh ndai ngga daya Israel.

Joshua 22

1 Komŭnŭ Joshua bagan bada tikuruk bara daya so tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor. 2 Ayŭh nang di ngara, “Angān mbŭh ndai barang masam kayuh adi Moses urun TUHAN bada angān ndai, ka angān mbŭh tunda sopŭrŭg pesan ku. 3 Adi mbŭh tian ti ndi sidah gi-bŭn gŭh angān tandah dingan ngan daya Israel sadi darŭm pinyusah. Angān mbŭh nakit nakit tunda pesan TUHAN adi Tapa ngan. 4 Madin, nimun Ayŭh mbŭh bijanji, TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen damai di bara daya Israel adi bŭkŭn. Di meh mari ka tarun tana adi angān mbŭh ngaku yŭn adŭp ngan, tana adi parad ka timor yang Jordan, adi Moses, urun TUHAN, mbŭh nggen di angān. 5 Ingat nakit nŭh adŭp ngan tunda ukum-adat adi Moses mbŭh pesan angān bada tunda: rindu TUHAN adi Tapa ngan, ndai pinyiraan-I, tunda Pinyipesan-I, tŭtŭd di Ayŭh, ka bituan di Ayŭh ngga siabo atin ka ngga siabo simangi ngan.” 6-8 Joshua bada ngara mari ngga pinganang berkat sakati: “Angān mari taban adŭp ngan raru kaya, biyŭn bagŭ dāng kudip, pirak, mas, timaga, basi, ka bagŭ piraka. Kutung ngga bara dingan ngan adi samah tibaran-asar kayuh adi angān mbŭh tambit so pinganyu ngan.” Ka ngara meh mari. Moses mbŭh nggen tarun tana di parad timor Jordan yŭn sitangah tibaran-asar Manasseh, pak di sitangah anŭ ndi Joshua nggen tarun tana di tura ka barat yang Jordan, simŭnŭ gŭh di bara tibaran-asar adi bŭkŭn. 9 Jadi daya adi so tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor mari. Ngara tingge daya Israel adi bŭkŭn di Shiloh di tarun tana Canaan ka matak ka tarun tana adŭp ngara, tarun tana Gilead, adi ngara mbŭh tambit nimun adi TUHAN mbŭh pesan ngara so baba Moses. 10 Kan tibaran tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor mbŭh ndŭg Geliloth, gibabŭ di parad barat yang Jordan, ngara pijog mija-sambah adi bās ka grua di tabing yang anŭ. 11 Daya Israel adi bŭkŭn dog kidaan. “Dingah! Daya adi so tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor mbŭh pijog mija-sambah di Geliloth, di pah mandi yang Jordan!” 12 Kan daya Israel dingah sakanŭ, sopŭrŭg daya Israel samah mandŭg ka Shiloh an di biperang rawan tibaran tibaran-asar timor. 13 Pak diŭ so ngara matak, ngara pait Phinehas, anak imam Eleazar, ka yŭn daya tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor di tarun tana Gilead. 14 Simŭng naan pinguru samah di ngga Phinehas, ndi naan so barang tibaran-asar di tura ka barat ka barang naan pingubak rawang so barang manak anŭ. 15 Ngara mandŭg ka tarun tana Gilead, di dapŭd bara daya Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor, 16 ka minyu yŭn sopŭrŭg daya TUHAN, ngara nang di ngara, “Mani angān ndai kayuh adi arap ati rawan Tapa Israel? Angān mbŭh rawan TUHAN darŭm angān pijog mija-sambah anŭ yŭn adŭp ngan! Angān mbŭh dŭh tia tunda Ayŭh! 17 Ingat nŭh dosa ta di Peor, di andu TUHAN ngukum daya-I ngga sesak-andam? Ata gibabŭ kinaman sabab anŭ. Dŭh kah dosa anŭ mbŭh sadang? 18 Angān re abah tunda Ayŭh madin kah? Kambŭi angān rawan TUHAN andu ati, Ayŭh re baji di barang naan ata di Israel sipagi. 19 Jadi madin, kambŭi tarun tana ngan dŭh kana yŭn ngan bisambah, mandŭg ka tarun tana TUHAN, di yŭn Bari-I. Mite kada tarun tana so kieh. Pak dŭhnyah rawan TUHAN bait kieh, anŭ inŭh pijog mija-sambah ngga nambah mija-sambah TUHAN Tapa ta. 20 Ingat munki Achan anak Zerah dŭh an tunda pinganang pasar kayuh adi mbŭh dog ngŭtŭ dŭh siŭn dŭh dog pirabur; sopŭrŭg kaum Israel dog ukum sabab anŭ. Dŭh-i Achan sadi adŭ adi kabŭs sitagar dosa-i.” 21 Daya so tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor nam bara pingubak rawang tibaran-asar so barat: 22 “Adi Siabo Bikuasa inŭh Tapa! Ayŭh inŭh TUHAN! Adi Siabo Bikuasa inŭh Tapa! Ayŭh inŭh TUHAN! Ayŭh puan ani sabab kieh ndai simŭnŭ, ka kieh raan angān sua puan! Kambŭi kieh rawan TUHAN ka dŭh sabah di Ayŭh, dŭhnyah tandah kieh udip! 23 Kambŭi kieh nyibireu TUHAN ka pijog mija-sambah yŭn adŭp ami yŭn badang sadis puan kah yŭn sadis ruwang kayuh puan kah yŭn sadis bidingan, isa-i adŭp TUHAN ngukum kieh. 24 Pinŭtŭn ami dŭh-i simŭnŭ! Kieh ndai simuti sabab kieh taru di sundis andu-i sesang ngan re nang di sesang ami, ‘Re angān ngga mani TUHAN, adi Tapa Israel? 25 Ayŭh bada yang Jordan jadi baat di asah kieh ngga angān daya Reuben ngga daya Gad. TUHAN inŭh Tapa daya Israel, dŭh inŭh Tapa ngan.’ Komŭnŭ sesang ngan kadŭ re bada sesang ami dŭh tia nyambah TUHAN. 26 Jadi kieh pijog mija-sambah, dŭh yŭn badang sadis puan kah yŭn jugan pinganggen, 27 pak isa-i jadi tandā yŭn daya ami ngga daya ngan, ka yŭn turap turap adi sundis ripas ata, nang kieh sawŭ nyambah TUHAN di Bari kudus-I ngga pinganggen adi dog badang ka ngga sadis sadis adi bŭkŭn ngga sadis bidingan. Anŭ, isa sesang sesang ngan dŭh nang tung jami dŭh yŭn TUHAN. 28 Nanyam ka pikir-kira ami, kambŭi kayuh anŭ jadi bitŭtŭk di sundis andu, sesang ami bisa nang, ‘Tingga! Tayung-babuk ami pijog mija-sambah adi brimun ngga tung TUHAN. Dŭh-i yŭn badang sadis puan kah yŭn bisadis, pak isa-i jadi tandā di daya ami ngga di daya ngan.’ 29 Kieh tatu dŭh re rawan TUHAN, dŭh re dŭh tia tunda Ayŭh darŭm kieh pijog mija-sambah yŭn badang sadis, bait-i yŭn sadis ruwang kayuh, bait-i yŭn bisadis. Kieh dŭh re pijog tadŭ tadŭ mija-sambah adi bŭkŭn so tung TUHAN Tapa ta adi agi mijog di rawa Bari-I.” 30 Imam Phinehas ngga simŭng naan pinguru bara daya Israel adi agi ngga ayŭh, pingubak pingubak rawang tibaran-asar so barat, dingah kayuh adi daya tibaran-asar Reuben, Gad, ngga Manasseh Timor nang, ka ngara mbŭh munos asŭng-i. 31 Phinehas, anak imam Eleazar, nang di ngara, “Madin ata puan TUHAN agi ngga ata. Angān mating rawan Ayŭh, ka angān mbŭh nyiramat daya Israel so ukum TUHAN.” 32 Komŭnŭ Phinehas ngga bara pinguru anŭ bu so yŭn daya Reuben ngga Gad di tarun tana Gilead ka pari ka Canaan, ka yŭn daya Israel, ka kidaan pasar kayuh anŭ di ngara. 33 Bara daya Israel mbŭh munos asŭng-i ka kibās Tapa. Ngara dŭh tia minyu pasar matak nyerang di pirabur tarun tana adi yŭn daya Reuben ngga Gad rŭŭ. 34 Daya Reuben ngga Gad nang, “Mija-sambah ati jadi saksi di sopŭrŭg ta nang TUHAN inŭh Tapa.” Ngapŭi ngara kadŭn-i “Saksi.”

Joshua 23

1 Mua tian ripas anŭ TUHAN bada Israel siramat so bara pinganyu ngara. Di tipuh anŭ Joshua mbŭh raru minyamba, 2 jadi ayŭh bagan sopŭrŭg daya Israel, bara nyamba, bara pinguru, bara akim, ka bara pingubak Israel, ka nang, “Madin aku mbŭh raru minyamba. 3 Angān mbŭh kiris sopŭrŭg kayuh adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh ndai di tunduh sopŭrŭg bangsa ati yŭn ngan. TUHAN adi Tapa ngan mbŭh biperang yŭn ngan. 4 Aku mbŭh pirutung ndu utung bara tibaran-asar ngan tarun tana bangsa bangsa ati adi gibabŭ dŭm, simŭnŭ gŭh tarun tana bangsa adi aku muko ngarah, so Yang Jordan adi di Timor ndŭg ka Rawŭt Mediterranean di tura ka barat. 5 TUHAN adi Tapa ngan re bada ngara ngundur so angān, ka Ayŭh re pibu ngara darŭm angān masang. Angān re dapu tana ngara, nanyam adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh bijanji re nggen di angān. 6 Ngapŭi nakit nakit ingat ka tunda sopŭrŭg kayuh adi mbŭh dog nuris darŭm surat Ukum-adat Moses. Ka dŭhnyah nyibireu tadŭ tadŭ-i darŭm surat anŭ, 7 ka angān manyah bigaur ngga ngara adi gibabŭ agi dŭm di ruang ngan, puan kah nyabŭt dŭn tapa tapa ngara, puan kah pakai dŭn tapa ngara ngga bipayu, puan kah nyambah tapa ngara, puan kah mutu ubak ka tapa ngara. 8 Angān patut tŭtŭd di TUHAN, nimun adi mbŭh ndŭg madin. 9 TUHAN mbŭh pibu bangsa bangsa adi bās ngga adi bake darŭm angān masang, ka mating adi tungang rawan angān. 10 Tadŭ tadŭ so angān tungang bada siribu naan daya bu, sabab TUHAN adi Tapa ngan inŭh adi birawan yŭn ngan, nimun adi Ayŭh mbŭh janji. 11 Amai anŭ meh, angān an nakit ngga siabo asŭng rindu TUHAN adi Tapa ngan. 12 Kambŭi angān dŭh tŭtŭd pak tunda bangsa bangsa adi babŭ agi rŭŭ di ruang ngan ka sawan banan ngga ngara, 13 angān re tatu puan nang TUHAN Tapa ngan re dŭh tia pibu bangsa bangsa anŭ darŭm angān masang. Bangsa bangsa anŭ re jadi pinyusah di angān keya ka jarat bait rubang, ka re mandam nyam pasut di punok ngan puan kah reja di batŭh ngan. Ka anŭ re tui ndŭg ka angān mbŭh mating tia dŭm di tarun tana adi kana ati adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān. 14 “Madin tipuh adi ngga aku kabŭs mbŭh mandŭg. Barang naan angān mbŭh puan darŭm asŭng ngga simangi nang TUHAN adi Tapa ngan mbŭh nggen di angān sopŭrŭg kayuh adi kana nanyam ka janji-I. Barang janji adi Ayŭh mbŭh ndai mbŭh dog sita; ndi mating gŭh adi dŭh bitŭtŭk. 15 Pak nimun Ayŭh mbŭh sita barang janji adi Ayŭh mbŭh ndai ngga angān, simŭnŭ gŭh Ayŭh re pimanu sopŭrŭg pinyibisā-i. 16 Kambŭi angān dŭh sita simanya adi TUHAN adi Tapa ngan mbŭh pesan angān da sita ka kambŭi angān bituan ka nyambah tapa tapa adi bŭkŭn, darŭm baji-I Ayŭh re ngukum angān, ka angān re rasu mating tia dŭm rŭŭ di tana adi kana ati adi Ayŭh mbŭh nggen di angān.”

Joshua 24

1 Joshua bagan bada tikuruk sopŭrŭg tibaran-asar Israel di Shechem. Ayŭh bagan bara nyamba, bara pinguru, bara akim, samŭn bara pingubak Israel, ka ngara tikuruk di sirung jawin Tapa. 2 Joshua minyu di bara daya, “Ati inŭh kayuh adi TUHAN, Tapa Israel raan nang: ‘Jah-i tayung-babuk ngan rŭŭ di pah mandi Yang Euphrates ka nyambah tapa tapa bŭkŭn. Ndi so bara tayung-babuk ngan anŭ inŭh Terah, sama Abraham ngga Nahor. 3 Komŭnŭ Aku taban Abraham, adi babuk ngan, so tarun tana adi di pah mandi Yang Euphrates, ka taban ayŭh ngga mutas ndi tarun tarun tana Canaan. Aku nggen di ayŭh bagŭ sesang. Aku nggen di ayŭh Isaac, 4 ka di Isaac Aku nggen Jacob ngga Esau. Aku nggen di Esau rais tarun tana sandah Edom jadi utung-i, pak babuk ngan Jacob ngga bara anak-i di ka Egypt. 5 Ripas anŭ Aku pait Moses ngga Aaron, ka Aku taban pinyusah bās ka Egypt. Pak Aku taban angān ngga ruah so nŭ; 6 Aku taban bara tayung-babuk ngan ngga ruah so Egypt, ka bara daya Egypt tadak ngara pakai krita kuda ngga bara soldadu pinunggang kuda. Pak kan tayung-babuk ngan mbŭh ndŭg Rawŭt Bireh, 7 ngara bagan mite turung so Aku, ka Aku na karŭm di asah ngara ngga bara daya Egypt. Aku bada piin rawŭt ngapuh bara daya Egypt ka pirŭnggŭd ngara. Angān puan kayuh adi Aku muko ndai di Egypt. “ ‘Angān raru tui rŭŭ di tarun tana-pajam. 8 Komŭnŭ Aku taban angān ka tarun tana daya Amor, adi rŭŭ tura ka timor Yang Jordan. Ngara rawan angān, pak Aku bada angān manang rawan ngara. Angān tambit tarun tana ngara, ka Aku pirabur ngara darŭm angān masang. 9 Komŭnŭ Raja so Moab adi dŭn Balak anak Zippor makat rawan angān. Ayŭh pait pinganang ka Balaam anak Beor, ka bada ayŭh mangu angān. 10 Pak Aku dŭh dingah pimite Balaam, jadi ayŭh nyiberkat angān, ka ngga simŭnŭ inŭh Aku nyiramat angān so Balak. 11 Angān mutas yang Jordan ka mandŭg ka Jericho. Bara daya adi di Jericho rawan angān, simŭnŭ gŭh daya Amor, daya Periz, daya Canaan, daya Hitti, daya Girgash, daya Hivi, ka daya Jebus. Pak Aku nggen di angān pimanang ngarah ngara. 12 Darŭm angān masang, Aku bada ngara kandang-kandŭ taru, adi bada duwŭh naan raja daya Amor bu. Dŭh-i pedang ngga bawŭh panah ngan adi bada angān manang rawan ngara. 13 Aku nggen di angān tana adi bŭn angān birŭmŭh dieh ka kupo kupo adi dŭh angān pijog. Madin angān mbŭh rŭŭ diginŭ man buwa anggor so tŭngŭn adi dŭh angān purun, ka buwa kanā so tŭngŭn adi dŭh angān purun.’ 14 “Ngapŭi meh madin,” Joshua pijuu nang, “Stabi di TUHAN ka bituan di Ayŭh ngga batur sawŭ ka ngga puno pinyabah. Taran sopŭrŭg tapa adi tayung-babuk ngan nyambah di Mesopotamia ka di Egypt, ka bituan di TUHAN adŭ. 15 Kambŭi angān dŭh raan bituan di Ayŭh, natu pikir-kira ngan andu ati, asi adi re ngan yŭn bituan; tapa tapa adi tayung-babuk ngan nyambah di Mesopotamia, puan kah tapa tapa daya Amor adi muko dapu tarun tana adi yŭn ngan rŭŭ madin. Pak aku ngga rawang ku, kieh re bituan di TUHAN.” 16 Bara daya nam, “Kieh dŭh re tingge TUHAN ka nyambah tapa tapa adi bŭkŭn! 17 TUHAN adi Tapa ami mbŭh taban bara tayung-babuk ami samŭn kieh ngga ruah so Egypt di yŭn ami dog piurun, ka kieh mbŭh kiris masam masam pingandai-nginga adi Ayŭh mbŭh ndai. Ayŭh bada kieh siramat darŭm kieh masang panu di barang yŭn, mutas rais rais daya bangsa bŭkŭn. 18 Darŭm kieh panu masang ka tarun tana ati, TUHAN pibu sopŭrŭg daya Amor adi rŭŭ digiti. Ngapŭi kieh re bituan di TUHAN; Ayŭh inŭh Tapa ami.” 19 Joshua nang di bara daya, “Pak kadŭ angān dŭh re tungang bituan di TUHAN. Ayŭh inŭh Tapa adi kudus ka dŭh re apun dudu dosa ngan. Ayŭh dŭh re tandah angān bituan di tapa tapa saruh, 20 ka kambŭi angān tingge Ayŭh amai an bituan di tapa adi saruh, Ayŭh re rawan angān ka ngukum angān. Ayŭh re pirabur angān sunggu Ayŭh ko kana ngga angān.” 21 Bara daya nang di Joshua, “Dŭh! Kieh taŭn re bituan di TUHAN.” 22 Joshua kidaan di ngara, “Adŭp ngan jadi saksi yŭn adŭp ngan; angān mbŭh ngaku adŭp ngan raan bituan di TUHAN.” “Sawŭ,” ngara nang, “kieh jadi saksi yŭn adŭp ami.” 23 “Taran meh garang sopŭrŭg tapa saruh ngan anŭ,” Joshua nang, “ka bipayu adŭp ngan re tŭtŭd di TUHAN, adi Tapa Israel.” 24 Ka bara daya nang di Joshua, “Kieh re bituan di TUHAN adi Tapa ami. Kieh re tunda pinyipesan-I.” 25 Jadi Joshua ndai simanya yŭn bara daya di andu anŭ, ka diginŭ di Shechem ayŭh nggen di ngara ukum ukum-adat ngga atur atur adi ngara patut tunda. 26 Joshua nuris pesan pesan anŭ di surat Ukum-adat Tapa. Komŭnŭ ayŭh tambit tibande batuh ka pijog-i di ribo tŭngŭn oak di yŭn adi mbŭh dog nitah yŭn TUHAN. 27 Ayŭh nang di sopŭrŭg daya, “Batuh ati re jadi saksi yŭn ta. Batuh ati muko dingah sopŭrŭg pinganang adi TUHAN mbŭh nang di ata. Ngapŭi-i jadi saksi di tunduh ngan, isa angān dŭh rawan Tapa ngan.” 28 Komŭnŭ Joshua bada bara daya maad, ka barang naan pari ka tarun tana adŭp-i masin masin. 29 Ripas anŭ, urun TUHAN, Joshua anak Nun kabŭs aŭn umbur siratus simŭng sawa. 30 Ngara kubur ayŭh di tarun tana adŭp-i di Timnath Serah di rais tarun tana sandah Ephraim tura ka utara Darŭd Gaash. 31 Sitadŭn Joshua udip, daya Israel bituan di TUHAN, ka ripas pinyikabŭs-i ngara babŭ mun anŭ sitŭkŭd bara pinguru anŭ gibabŭ udip adi muko kiris barang masam kayuh adi TUHAN ndai yŭn Israel. 32 Tadang Joseph, adi bara daya Israel taban so Egypt, mbŭh dog kubur di Shechem di supek tana adi Jacob miris so bara anak Hamor adi sama Shechem, rega siratus kiping pirak. Tarun tana anŭ mbŭh jadi bisaka bara sesang Joseph. 33 Eleazar anak Aaron kabŭs ka dog kubur di Gibeah, kupo di rais tarun tana sandah Ephraim adi ko dog nggen di anak-i Phinehas.

Akim 1

1 Ripas pinyikabŭs Joshua daya Israel siken di TUHAN, “Aki ndi so bara tibaran-asar ami adi patut diŭ matak di nyerang bara daya Canaan?” 2 Ka TUHAN nam, “Tibaran-asar Judah patut diŭ. Aku nggen di ngara kuasa ngga sirabut tarun tana anŭ.” 3 Daya Judah nang di daya Simeon, “Matak ngga kieh ka tarun tana adi mbŭh dog pirutung ka kieh, ka ata samah samah rawan bara daya Canaan. Muko anŭ kieh re matak ngga angān ka tarun tana adi mbŭh dog pirutung ka angān.” Ka tibaran-asar Simeon 4 ngga Judah meh samah matak biperang. TUHAN nggen di ngara pimanang ngarah bara daya Canaan ngga bara daya Periz. Ngara ngarah simŭng ribu naan soldadu di Bezek. 5 Ngara dapŭd Adonibezek diginŭ ka rawan ayŭh. 6 Ayŭh bu, pak ngara tadak ayŭh, nakap ayŭh, ka kapŭg so-duwŭh sindŭ tangan ngga so-duwŭh sindŭ kaja-i. 7 Adonibezek nang, “Ju puru naan raja adi dog kapŭg sindŭ tangan ngga sindŭ kaja ngara sun tatuh di ribo mija ku. Tapa mbŭh ndai di aku kayuh adi aku mbŭh ndai di ngara.” Ayŭh dog taban ka Jerusalem, ka diginŭ ayŭh kabŭs. 8 Daya Judah nyerang Jerusalem ka sirabut-i. Ngara siŭ bara daya adi darŭm-i, ka sigot kupo anŭ. 9 Muko anŭ, ngara di nyerang daya Canaan adi rŭŭ di rais tarun tana sandah, di sigŭn sandah, ka di tarun tana adi badŭh di tura ka siratan. 10 Ngara masang tudu daya Canaan adi rŭŭ di kupo Hebron adi ko dog kadŭn Kiriath Arba. Diginŭ ngara ngarah bara manak Sheshai, Ahiman, ngga Talmai. 11 So nŭ bara daya Judah masang di nyerang kupo Debir, adi di jaman anŭ dog kadŭn Kiriath Sepher. 12 Ndi naan so ngara, adi dŭn Caleb, nang, “Aku re nggen anak dayung ku Achsah ndu sawŭn di dari adi tungang sirabut Kiriath Sepher.” 13 Othniel, anak sude Caleb adi dŭn Kenaz, sirabut kupo anŭ, jadi Caleb nggen di ayŭh anak dayung-i Achsah ndu sawŭn-i. 14 Di andu pinyisawan ngara, Othniel ngasu sawŭn-i mite ndi engan tana so sama-i. Ayŭh mūn so kaldi adi nunggang-i, ka Caleb siken ayŭh ani raan-i. 15 Ayŭh nam, “Aku raan tana adi biyŭn rubang piin. Tana adi kaam mbŭh nggen di aku inŭh di tarun tana badŭh.” Jadi Caleb nggen di ayŭh tana adi biyŭn rubang rubang piin di sijo ngga di saba. 16 Jadi bara sesang damŭh Moses, adi daya Ken, samah ngga daya Judah bipindah so Jericho, anŭ inŭh kupo adi biyŭn bagŭ tŭngŭn kurma, di ka tarun tana-matung di tura ka siratan Arad di tarun tana Judah. Diginŭ ngara rŭŭ bigaur ngga daya Amalek. 17 Daya Judah matak ngga daya Simeon ka samah samah ngara ngarah daya Canaan adi rŭŭ di kupo Zephath. Ngara mangu kupo anŭ, nyirubuh ka kadŭn-i Hormah. 18-19 TUHAN turung daya Judah, ka ngara tambit rais tarun tana sandah; pak ngara dŭh sirabut Gaza, Ashkelon, bait Ekron, ngga abong tarun tana adi maning anŭ. Ngara adi rŭŭ di pang rawŭt biyŭn krita kuda adi dog ndai so basi, ka anŭ sabab daya Judah dŭh tungang pibu ngara. 20 Jadi, nimun adi Moses muko pesan, Hebron dog nggen di Caleb, adi mbŭh pibu taruh manak adi so sesang Anak so dieh. 21 Pak daya tibaran-asar Benjamin dŭh pibu daya Jebus adi rŭŭ di Jerusalem, sabab anŭ meh daya Jebus babŭ diginŭ ndŭg madin, bigaur ngga daya Benjamin. 22-23 Tibaran-asar Ephraim ngga Manasseh matak di nyerang kupo Bethel, adi dog kadŭn Luz di jaman anŭ. TUHAN agi turung ngara. Ngara pait pinyiong ka kupo anŭ. 24 Ka bara pinyiong anŭ kiris ndi naan daya ruah so kupo anŭ, ka nang di ayŭh, “Turung kidaan di kieh aran mŭrŭt kupo ati, ka kieh dŭh re ida ida ngga kuu.” 25 Ka ayŭh kidaan di ngara aran mŭrŭt kupo; ka daya Ephraim ngga Manasseh siŭ sopŭrŭg daya adi darŭm kupo anŭ, adŭ-i daya anŭ ngga rawang-i. 26 Ripas anŭ ayŭh di ka tarun tana daya Hitti, ka pijog ndi kupo diginŭ, ka kadŭn-i Luz. Anŭ meh dŭn-i ndŭg andu ati. 27 Tibaran-asar Manasseh dŭh pibu daya adi rŭŭ di kupo Beth Shan, Taanach, Dor, Ibleam, Megiddo, ngga anak anak kupo adi sindŭk anŭ; daya Canaan gibabŭ rŭŭ diginŭ. 28 Kan bara daya Israel jadi rabis bake, ngara takan daya Canaan bada nyiraja yŭn adŭp ngara, pak babŭ gŭh dŭh pibu ngara. 29 Tibaran-asar Ephraim dŭh pibu daya Canaan adi rŭŭ di kupo Gezer, ka daya Canaan meh babŭ rŭŭ diginŭ bigaur ngga ngara. 30 Tibaran-asar Zebulum dŭh pibu daya adi rŭŭ di kupo Kidron ngga Nahalal, ka daya Canaan meh babŭ rŭŭ bigaur ngga ngara, ka dog takan bada nyiraja yŭn daya Zebulum. 31 Tibaran-asar Asher dŭh pibu daya adi rŭŭ di kupo Acco, Sidon, Ahlab, Achzib, Helbah, Aphek, ngga Rehob. 32 Daya Asher rŭŭ ngga daya Canaan adi daya asar rais anŭ, amai ngara dŭh pibu ngara so nŭ. 33 Tibaran-asar Naphtali dŭh pibu daya adi rŭŭ di kupo Beth Shemesh ngga Bethanath. Daya Naphtali rŭŭ bigaur ngga daya Canaan adi daya asar rais anŭ, pak takan ngara bada nyiraja yŭn ngara. 34 Bara daya Amor pibu daya tibaran-asar Dan ka rais tarun tana sandah ka dŭh bada ngara pari ka tarun tana rabak. 35 Bara daya Amor babŭ rŭŭ di Aijalon, Shaalbim, ngga di Darŭd Heres, pak tibaran-asar Ephraim ngga Manasseh nguasa ngara ka takan ngara bada nyiraja yŭn ngara. 36 Di utara Sela, baat daya Edom mutas Ateng Akrabbim.

Akim 2

1 Malaikat TUHAN matak so Gilgal di ka Bochim ka nang di bara daya Israel. “Aku tambit angān ngga ruah so Egypt ka taban angān ka tarun tana adi Aku muko bijanji di tayung-babuk ngan an nggen. Aku nang, ‘Simanya Ku ngga angān dŭh Aku re miranggar. 2 Angān dŭh siŭn ndai tadŭ tadŭ simanya ngga daya adi rŭŭ di tarun tana anŭ. Angān dŭh siŭn dŭh nyirubuh mija-sambah ngara.’ Pak gŭt angān dŭh ndai kayuh adi Aku bada angān ndai. Angān mbŭh ndai kayuh adi Aku bŭn bada! 3 Ngapŭi madin, Aku dŭh re pibu bara daya anŭ darŭm angān masang. Ngara re jadi pinganyu ngan, ka angān re ripong di tapa ngara.” 4 Kan malaikat anŭ muko nang sopŭrŭg kayuh anŭ, sopŭrŭg daya Israel rasu sien, 5 anŭ meh sabab tarun anŭ dog kadŭn Bochim. Diginŭ ngara jugan sadis ka TUHAN. 6 Joshua bada bara daya Israel matak, ka barang naan ngara matak di tambit tung adŭp-i utung tana. 7 Sitadŭn Joshua gibabŭ udip daya Israel bituan di TUHAN; ndŭg ka ripas pinyikabŭs-i ngara babŭ mun anŭ sitŭkŭd bara pinguru anŭ gibabŭ udip adi muko kiris ngga batŭh adŭp ngara sopŭrŭg pingandai bās adi TUHAN mbŭh ndai yŭn Israel. 8 Urun TUHAN, Joshua anak Nun, kabŭs kan umbur-i mbŭh siratus simŭng sawa. 9 Ayŭh dog kubur di utung tana adŭp-i di Timnah Serah di rais tarun tana sandah Ephraim tura ka utara Darŭd Gaash. 10 Sopŭrŭg adi darŭm turap takar anŭ kabŭs gŭh, ka turap bauh kambŭt TUHAN ngga sopŭrŭg kayuh adi Ayŭh mbŭh ndai yŭn Israel. 11 Komŭnŭ, daya Israel bidosa rawan TUHAN ka piguru bituan di Baal. 12 Ngara mbŭh dŭh tia nyambah TUHAN, adi Tapa tayung-babuk ngara, Tapa adi muko taban ngara ruah so Egypt, ka piguru nyambah tapa tapa bŭkŭn, anŭ inŭh tapa bangsa daya adi rŭŭ maning ngara. Ngara mutu ubak ngara ka tapa tapa bangsa bŭkŭn ngga bada TUHAN baji. 13 Ngara mbŭh dŭh tia nyambah TUHAN pak bituan di Baal ngga Astart. 14 Ngapŭi TUHAN jadi raru baji di Israel ka bada bara pirupak nyerang ka mirupak ngara. TUHAN bada bara pinganyu adi maning ngara ngarah ngara. Daya Israel mbŭh dŭh tia tungang grindung adŭp-i. 15 Barang saba ngara matak biperang, TUHAN rawan ngara, nimun adi ko-I kidaan di ngara. Ngara mbŭh darŭm susah bās. 16 Muko anŭ, TUHAN tijuan bara pinguru adi bisa nyiramat daya Israel so bara pirupak. 17 Pak bara daya Israel dŭh dingah pinganang bara pinguru ngara. Israel mbŭh dŭh tŭtŭd di TUHAN ka nyambah tapa tapa bŭkŭn. Bara babuk ngara tunda pesan TUHAN, pak turap bauh anŭ rikas raru dŭh tia ndai simŭnŭ. 18 Kan TUHAN nggen di Israel pinguru, TUHAN turung pinguru anŭ, ka nyiramat daya Israel so pinganyu ngara sitŭkŭd pinguru anŭ gibabŭ udip. TUHAN masi di ngara amai sidaing ngara sitagar sangsara ngga jera-birasa. 19 Pak kan bara pinguru anŭ kabŭs, daya Israel rasu pari ka aran pimudip amba ngara ka jadi rabis arap so turap adi diŭ. Ngara ari an nyambah tapa tapa bŭkŭn, ka andŭh andŭh tunda aran arap ngara. 20 Sabab anŭ TUHAN baji di Israel ka nang, “Bangsa ati mbŭh miranggar simanya adi Aku mbŭh bada tayung-babuk ngara sita. Amai ngara mbŭh nyibireu Aku, 21 Aku re dŭh tia pibu tadŭ tadŭ bangsa adi gibabŭ darŭm tarun tana ati di andu Joshua kabŭs. 22 Aku re pakai ngara ngga tingga nang an kah abah bara daya Israel tunda aran Ku, nimun tayung-babuk ngara.” 23 Sabab anŭ meh TUHAN nyibandar bangsa bangsa bŭkŭn anŭ babŭ rŭŭ di tarun tana anŭ. TUHAN dŭh bada Joshua manang rawan ngara, ka dŭh gŭh pibu ngara ripas Joshua kabŭs.

Akim 3

1 Ngapŭi meh TUHAN kidŭm kada bangsa di tarun tana anŭ ngga suba daya Israel adi mating sua kinyam perang di Canaan. 2 Ayŭh ndai simŭnŭ adŭ-i ngga ngajar barang turap bauh daya Israel pasar perang, rabis-i ngara adi gi-bŭn sua biperang. 3 Anŭ adi gibabŭ di tarun tana anŭ inŭh rimŭh kupo daya Philistine, sopŭrŭg daya bangsa Canaan, daya bangsa Sidon, ka daya bangsa Hivi adi rŭŭ di gadung Darŭd Lebanon so Darŭd Baal Hermon ndŭg Ateng Hammath. 4 Ngara anŭ inŭh ngga suba daya Israel, ngga tingga re daya Israel tunda ka dŭh pesan adi TUHAN ko nggen di tayung-babuk ngara so baba Moses. 5 Sabab anŭ meh daya Israel rŭŭ bigaur ngga daya Canaan, daya Hitti, daya Amor, daya Periz, daya Hivi, ka daya Jebus. 6 Ngara banan sawan ngga bangsa bangsa anŭ ka sua nyambah tapa tapa ngara. 7 Daya Israel mbŭh kambŭt TUHAN adi Tapa ngara; ngara bidosa rawan Ayŭh ka nyambah tibudo tibudo Baal ngga Asherah. 8 Jadi TUHAN raru baji di daya Israel ka bada Cushan Rishathaim adi Raja Mesopotamia piurun ngara. Ngara dog mritah raja anŭ sitŭkŭd mai sawa. 9 Komŭnŭ daya Israel mite turung so TUHAN, ka Ayŭh pait daya da pirupas ngara. Ayŭh anŭ Othniel, anak Caleb adi sude Kenaz. 10 Roh TUHAN nguasa ayŭh, ka ayŭh jadi pinguru Israel. Othniel di matak biperang, ka TUHAN bada ayŭh manang rawan raja Mesopotamia. 11 Ka damai meh agi di tarun tana anŭ sitŭkŭd pat puru sawa. Ripas anŭ Othniel kabŭs. 12 Daya Israel bidosa rawan TUHAN dinge. Sabab anŭ TUHAN bada Raja Eglon so Moab bake dŭ so Israel. 13 Eglon bipambit ngga daya Ammon ka daya Amalek; ngara ngarah Israel ka sirabut Jericho, kupo tŭngŭn kurma. 14 Daya Israel dog mritah Eglon sitian simŭng mai sawa. 15 Komŭnŭ daya Israel mite turung so TUHAN, ka Ayŭh pait daya da pirupas ngara. Ayŭh anŭ Ehud, daya adi sibait ndai kayuh, adi anak Gera, so tibaran-asar Benjamin. Daya Israel pait Ehud di ka Raja Eglon di Moab da taban takŭd ka ayŭh. 16 Ehud mbŭh ndai yŭn adŭp-i pedang adi duwŭh siid-i, sindŭk rimŭh puru sentimita ambu-i. Ayŭh nakin-i tura ka tauh-i ka dog nutu piraka-i. 17 Komŭnŭ ayŭh taban takŭd anŭ ka Eglon, adi mbŭh taŭn daya adi raru gamu. 18 Kan Ehud muko nggen takŭd anŭ di ayŭh, ayŭh bada ngara adi kabis-i pari maad. 19 Pak adŭp Ehud, so arong batuh batuh adi dog mŭŭt di Gilgal, pari ka Eglon, ka nang, “Tuan Raja, aku agi taban agah ka kaam, agah adi dŭh daya bŭkŭn siŭn puan.” Jadi raja mritah bara daya gaji-i, “Tandah kieh sadi digiti!” Ka ngara sopŭrŭg samah ruah ka sapa. 20 Komŭnŭ, darŭm raja aŭn guru sadi diginŭ darŭm birit adi madud di tibung ramin, Ehud di ka yŭn-i ka nang, “Aku agi pinganang so Tapa yŭn mai.” Raja rasu mijog. 21 Ngga tangan bait-i Ehud nyitak pedang so tura ka tauh-i ka tabŭk tain raja ngga pedang anŭ. 22 Pedang anŭ abo mŭrŭt, samŭn ubak-i ka dog marut ramak. Ehud dŭh tarik-i so tain raja, ka-i birambus ka punok di asah kaja-i. 23 Komŭnŭ Ehud ruah ka sapa, tŭŭp tiban tiban, ngabŭt sopŭrŭg-i, 24 ka bu. Bara daya-gaji mandŭg ka kiris tiban tiban dog ngabŭt, pak ngara pikir raja agi di darŭm, bijamban. 25 Ngara kajŭn nanyam patut-i, pak kan ayŭh gibabŭ dŭh kuka tiban, ngara tambit kusi ka kuka-i. Ka diginŭ meh ngara kiris tuan ngara mbŭh gatang gatang di tunduh samen, kabŭs. 26 Ehud bu sitadŭn ngara kajŭn. Ayŭh bu murah batuh batuh adi dog mŭŭt, di ka Seirah. 27 Kan ayŭh mbŭh ndŭg nŭ di rais tarun tana sandah Ephraim, ayŭh mambak trompet ngga bagan bara daya Israel bada matak biperang; komŭnŭ ayŭh nguru ngara mūn dudu sandah anŭ. 28 Ayŭh kidaan di ngara, “Tunda aku! TUHAN mbŭh nggen di angān pimanang ngarah pinganyu ngan, daya Moab.” Jadi ngara tunda Ehud mūn ka sirabut tarun adi yŭn daya daya Moab re mutas Jordan; ngara dŭh nyibandar tadŭ tadŭ so bara pinganyu mutas. 29 Di andu anŭ ngara siŭ kurang rabis simŭng ribu naan soldadu daya Moab adi siabo bake ka adi pandai birawan; ndi mating gŭh so ngara tungang pirupas adŭp-i. 30 Di andu anŭ daya Israel ngarah daya Moab, ka mbŭh agi damai di tarun tana anŭ sitŭkŭd mai puru sawa. 31 Pinguru adi bauh inŭh Shamgar anak Anath. Ayŭh gŭh pirupas Israel, kan-i siŭ nŭm ratus daya Philistine pakai basi adi ambu anŭ adi ngga nguru sapi.

Akim 4

1 Ripas Ehud kabŭs, daya Israel bidosa rawan TUHAN. 2 Jadi TUHAN bada ngara dog ngarah Jabin, adi raja daya Canaan adi mritah di kupo Hazor. Pingibās soldadu-i inŭh Sisera, adi rŭŭ di Harosheth-Hagoyim. 3 Jabin biyŭn prii ratus krita kuda adi dog ndai so basi, ka mritah daya Israel ngga gaok ka ganas sitian duwŭh puru sawa. Komŭnŭ daya Israel mite turung so TUHAN. 4 Deborah, adi sawŭn Lappidoth, inŭh nabi, ka ayŭh mbŭh jadi akim yŭn daya Israel di tika anŭ. 5 Ayŭh ari guru di ribo ndi tŭngŭn kurma di asah Ramah ngga Bethel di rais tarun tana sandah Ephraim, ka daya Israel ari di kamanŭ di dingah pinganang pitayan so ayŭh. 6 Agi ndi sidah ayŭh bagan Barak anak Abinoam so kupo Kedesh di Naphtali, ka nang di ayŭh, “TUHAN, adi Tapa Israel, mbŭh nggen pesan ati di kuu: ‘Taban simŭng ribu naan daya so tibaran-asar Naphtali ngga Zebulum ka nguru ngara ka Darŭd Tabor. 7 Aku re bada Sisera, adi pingibās soldadu Jabin, rawan kuu di Yang Kishon. Ayŭh re taban krita krita kuda ngga bara soldadu, pak Aku re nggen di kuu pimanang ngarah ayŭh.’” 8 Komŭnŭ Barak nam, “Aku an di kambŭi kaam di ngga aku, pak kambŭi kaam dŭh, aku dŭh gŭh an di.” 9 Ayŭh nam, “Sa-i, aku re di ngga kuu, pak kuu dŭh re dapu dŭn di pimanang anŭ, sabab TUHAN re nyerah Sisera ka tangan dayung.” Jadi Deborah matak di ka Kedesh ngga Barak. 10 Barak bagan tibaran-asar Zebulum ngga Naphtali da di ka Kedesh, ka simŭng ribu naan bara dari tunda ayŭh. Deborah sua matak ngga ayŭh. 11 Di tika anŭ Heber adi daya Ken mbŭh pijog bari-i dŭh jo so Kedesh sindŭk tŭngŭn oak di Zanannim. Ayŭh mbŭh bipindah jo so bara daya Ken, adi bara sesang Hobab, adi sike dari Moses. 12 Kan Sisera dingah Barak mbŭh di ka Darŭd Tabor, 13 ayŭh nguruk prii ratus krita kuda-i adi dog ndai so basi samŭn sopŭrŭg soldadu-i, ka pait ngara so Harosheth-Hagoyim ka Yang Kishon. 14 Komŭnŭ Deborah nang di Barak, “Panu! TUHAN agi ngga kuu! Andu ati Ayŭh mbŭh nggen di kuu pimanang ngarah Sisera.” Jadi Barak mūn so Darŭd Tabor ngga simŭng ribu naan soldadu-i. 15 Kan Barak nyerang ngga bara soldadu-i, TUHAN bada Sisera ngga bara krita kuda samŭn bara soldadu-i jadi kandang-kandŭ. Sisera mūn so krita kuda-i ka bikaduh bu. 16 Barak tadak krita krita kuda samŭn bara soldadu anŭ ndŭg Harosheth-Hagoyim, ka sopŭrŭg soldadu Sisera dog siŭ. Ndi naan mating gŭh dŭm. 17 Sisera bu ka bari Jael, sawŭn Heber adi daya Ken, sabab Raja Jabin di Hazor agi darŭm bidamai ngga rawang Heber. 18 Jael ruah di bidapŭd ngga Sisera ka nang di ayŭh, “Mŭrŭt, tuan; mŭrŭt ka darŭm bari ku. Dŭhnyah taru.” Jadi ayŭh mŭrŭt, ka Jael sukan ayŭh di punok tabir. 19 Ayŭh nang di Jael, “Turung nggen di aku piin adud; badŭh asŭng ku.” Jael kuka ndi bŭrŭh-kurit adi brisi ngga sisuh, nggen-i di ayŭh bada nok, ka pari sukan ayŭh. 20 Komŭnŭ ayŭh nang di Jael, “Mijog di tiban bari, ka kambŭi agi daya mandŭg ka siken agi kah mating daya digiti, kidaan nang mating.” 21 Sisera mbŭh raru kawŭk ka-i bŭŭs, ka rasu rŭrŭ. Jael tambit pabā ngga ndi pagu bari, pirŭngŭt tudu ayŭh, ka ngga pabā anŭ ayŭh maba pagu anŭ di ubak tura ka panding-i, birambus ndŭg tana. 22 Kan Barak mandŭg jiroh Sisera, Jael ruah tudu ayŭh ka nang, “Mandŭg kamati! Aku an kiren di kuu daya adi kuu jiroh.” Jadi ayŭh mŭrŭt tunda ayŭh, ka kiris Sisera mbŭh gandar gandar di tana kabŭs, ngga pagu bari birambus di ubak-i. 23 Di andu anŭ Tapa nggen di daya Israel pimanang ngarah Jabin, raja daya Canaan. 24 Ngara nyerang ayŭh ndŭg ka ayŭh mbŭh makin ramah, ka pinŭbŭn-i ngara siŭ ayŭh.

Akim 5

1 Di andu anŭ, Deborah ngga Barak adi anak Abinoam nang ragu ati: Puji ka TUHAN! 2 Bara pinguru Israel mbŭh bigŭtŭ raan biperang; bara daya bagŭ ngaŭn asŭng raan sua. 3 Dingah, angān bara raja! Nakit dingah, angān adi mritah! Aku re biragu ka main musikka Tapa Israel adi TUHAN. 4 O TUHAN, di tika Kaam bu so darŭd Seir, di tika Kaam ruah so abong tarun tana Edom, tana bigugoh, ka ujen rabu so rangit, sawŭ, piin dog basen so kruman. 5 Darŭd darŭd bigugoh di sirung jawin TUHAN Sinai, di sirung jawin TUHAN, adi Tapa Israel. 6 Di jaman Shamgar anak Anath, di jaman Jael, bara daya dŭh tia ated ated mutas tarun tana rais, ka daya bagŭ mbŭh pakai aran patas. 7 Kupo kupo daya Israel dog tagan, O Deborah; mating daya dieh ndŭg ka kaam mandŭg, mandŭg keya ka sindŭ yŭn Israel. 8 Komŭnŭ perang agi di tarun tanadi tika Israel mien tapa tapa bauh. So bara dari adi pat puru ribu naan di Israel, agi kah daya digen jarok puan kah pinangin? 9 Atin ku agi ngga bara pingibās Israel, ngga dudu daya adi ngaŭn asŭng raan sua biperang. Puji ka TUHAN! 10 Kidaan pasar kayuh anŭ, angān adi nunggang kaldi buda, adi guru di tunduh tapas-pinyiguru, ka angān adi dŭh siŭn dŭh bidayŭhka tadŭ yŭn. 11 Dingah! Jawŭn dudu daya maning prigi prigikidaan pasar pimanang TUHAN, pimanang daya Israel! Komŭnŭ bara daya TUHAN baris mūn so kupo kupo ngara. 12 Makat meh, Deborah, makat meh! Makat meh! Nang ndi ragu! makat meh! Makat, Barak anak Abinoam, taban meh bara daya-takap mu! 13 Komŭnŭ, ngara adi tŭtŭd mūn mandŭg tudu bara pingubak ngara; bara daya TUHAN mandŭg tudu Ayŭh, sidia re biperang. 14 Ngara mandŭg so Ephraim di ka rubān di punok tibaran-asar Benjamin ngga bara daya-i. Bara pingibās soldadu mandŭg mūn so Machir. bara pingubak soldadu mandŭg mūn so Zebulum. 15 Bara pinguru Issachar mandŭg ayō Deborah; sawŭ, Issachar mandŭg ka simŭnŭ gŭh Barak, ka ngara tunda ayŭh di ka rubān. Pak tibaran-asar Reuben mbŭh pape; ngara mbŭh dŭh tungang natu adŭp-ire mandŭg kah dŭh. 16 Mani ngara abah sua, ka dog tingge samah biri biri? Dingah bara pingingat-biri bagan kaban biri? Sawŭ, tibaran-asar Reuben mbŭh pape; ngara mbŭh dŭh tungang natu adŭp-ire mandŭg kah dŭh. 17 Tibaran-asar Gad rŭŭ di tura ka timor Jordan, ka tibaran-asar Dan babŭ rŭŭ sindŭk kapar kapar. Tibaran-asar Asher rŭŭ di arong bŭngŭn rawŭt; ngara babŭ di arong tabing rawŭt. 18 Pak daya Zebulum ngga Naphtaliruban asŭng ngara di tarun yŭn biperang. 19 Di Taanach, sindŭk sungi Megiddo, bara raja mandŭg di birawan; bara raja Canaan birawan, pak ngara mating taban pirak ngga bu. 20 Bitang bitang birawan so rangit; buang mutas rangit, ngara rawan Sisera. 21 Piin uba di Kishon paman ngara ngga bu --uba Yang Kishon adi daras aman. Aku re panu, masang, ngga pinyibake! 22 Komŭnŭ bara kuda mandŭg bikaduh, sigudab di tana ngga tinjug-i. 23 “Mangu Meroz” malaikat TUHAN nang, “pangu, pangu nyatŭk ngara adi rŭŭ diginŭ. Ngara dŭh mandŭg di turung TUHAN, nimun soldadu adi birawan yŭn-I.” 24 Adi bituah dŭ so dayung bŭkŭn inŭh Jael, adi sawŭn Heber daya Ken --dayung adi siabo bituah adi rŭŭ di bari. 25 Sisera mite piin, pak Jael nggen sisuh di ayŭh; Jael taban yŭn-i kada krim darŭm makuk adi raru ramus. 26 Ayŭh digen pagu bari di ndi tangan, ka pabā di tangan-i anŭ ndi; ayŭh maba pagu anŭ di ubak tura ka pandingSisera ka mape tikurok-i; ayŭh bada pagu anŭ tambus ubak-i. 27 Ayŭh rabu sagan karŭb-i, tumbang ka radus sipŭŭb di kaja Jael. Di kaja Jael ayŭh rabu sagan karŭb-ika tumbang; tumbang ka tana, kabŭs. 28 Sindŭ Sisera nyingo so pinjan; ayŭh nŭkŭn tingga so kirarai pinjan, Ayŭh nang, “Mani krita kuda-i paŭh rambat mandŭg? Mani bara kuda-i paŭh sais mari?” 29 Bara dayung adi nguan ayŭh adi raru bijak nam ayŭh, ka ayŭh pari pari nang di adŭp-i, 30 “Ngara gi-aŭn jiroh kayuh adi re-i sirapas ka kutung, ndi puan kah duwŭh naan dayung yŭn barang naan soldadu, banang adi grua yŭn Sisera, adi birabuh kana yŭn tungo rani.” 31 Ngapŭi isa-i sopŭrŭg pinganyu Mai kabŭs mun anŭ, O TUHAN, pak isa-i sopŭrŭg jerā Mai nyirinyak mun batŭh andu makat! Ka rais anŭ darŭm damai sitŭkŭd pat puru sawa.

Akim 6

1 Jadi daya Israel bidosa dinge rawan TUHAN, ka Ayŭh bada daya Midian mritah ngara sitŭkŭd ju sawa. 2 Bara daya Midian bake dŭ so Israel, ka daya Israel bisukan mangān ngara darŭm tang ka di tarun bŭkŭn adi siramat di arong sandah. 3 Tiap kari daya Israel nyipurun, daya Midian mandŭg samah ngga daya Amalek samŭn tibaran tibaran-asar so tarun tana-pajam ka nyerang ngara. 4 Ngara bibari di tarun tana anŭ ka pirusak sopŭrŭg pimuruh daya Israel jeh ndŭg arong gadung Gaza di siratan. Ngara sirapas sopŭrŭg biri, sapi, ngga kaldi, ka dŭh kidŭm ani ani kayuh adi ngga bara daya Israel kudip adŭp-i. 5 Ngara mandŭg taban dāng kudip ngara ngga bari bari, bara bara ngara mun dudu kadis. Ngara ngga dudu onta ngara mbŭh dŭh tungang dog mirang. Ngara mandŭg ka pirusak tarun tana adŭ, 6 ka daya Israel dŭh biyŭn aran re rawan ngara. 7 Jadi daya Israel mite turung so TUHAN rawan daya Midian, 8 ka Ayŭh pait ka yŭn ngara ndi naan nabi adi taban pinganang ati so TUHAN, adi Tapa Israel: “Aku mbŭh taban angān ruah so jadi urun di Egypt. 9 Aku pirupas angān so daya Egypt ka so daya adi rawan angān di tarun tana ati. Aku pibu ngara darŭm angān masang nyerang ngara, ka Aku nggen di angān tarun tana ngara. 10 Aku kidaan di angān nang, Aku ati TUHAN adi Tapa ngan, ka angān dŭh siŭn nyambah tapa tapa daya Amor adi dapu tarun tana ati adi yŭn ngan rŭŭ madin. Pak angān dŭh dingah pinganang Ku.” 11 Komŭnŭ malaikat TUHAN mandŭg ka anak kupo Ophrah, ka guru di ribo tŭngŭn oak adi Joash dapu, daya adi so manak Abiezer. Anak-i Gideon bisukan ngiik gandom di tarun yŭn mŭ anggor, isa daya Midian dŭh kiris adŭp-i. 12 Malaikat TUHAN nandŭng di ayŭh diginŭ ka nang: “TUHAN agi ngga kuu, kuu daya adi pagan buang bake!” 13 Gideon nang di ayŭh, “Kambŭi aku siŭn siken, tuan, mani ka sopŭrŭg kayuh ati jadi di kieh pŭn ka TUHAN agi ngga kieh? Ani mbŭh jadi di sopŭrŭg pingandai saruh adi tayung-babuk ami mbŭh nyidundan di kieh TUHAN ari ndai -- simuki Ayŭh taban ngara ruah so Egypt? TUHAN mbŭh tagan kieh ka tandah kieh darŭm tangan daya Midian.” 14 Jadi TUHAN mritah Gideon, “Panu ngga siabo pinyibake mu, ka pirupas Israel so daya Midian. Adŭp Ku inŭh pait kuu.” 15 Gideon nam, “Pak TUHAN, simuki aku re tungang pirupas Israel? Manak adi so aku mandŭg inŭh adi siabo rumuh darŭm tibaran-asar Manasseh, ka aku ati daya adi siabo sŭ pangkat darŭm rawang ku.” 16 TUHAN nam ayŭh, “Kuu tungang amai Aku re turung kuu. Kuu re sanang ngarah daya Midian, keya ka ngarah ndi naan daya.” 17 Gideon nam, “Kambŭi asŭng Mai munos di aku, kiren garang tandā di aku nang Kaam ati sawŭ TUHAN adi minyu ngga aku. 18 Turung dŭhnyah diŭ bu ndŭg ka aku mbŭh taban yŭn Mai pinganggen pinguman.” Ayŭh nang, “Aku re kajŭn ndŭg ka kuu mbŭh pari kamati.” 19 Jadi Gideon maad ka arŭn-i rasu tanŭk ndi pŭrŭng anak kambing ka pakai simŭng kilogram tibaduk ngga ndai ruti dŭh biragi. Ayŭh na dagin anŭ di darŭm bakur ka ju dagin anŭ darŭm priok branga, taban-i ka yŭn malaikat TUHAN di ribo tŭngŭn oak anŭ, ka nggen-i di ayŭh. 20 Malaikat anŭ kidaan di ayŭh, “Na dagin ngga ruti anŭ di tunduh batuh ati, ka ren ju dagin anŭ di tunduh-i.” Gideon ndai simŭnŭ. 21 Komŭnŭ malaikat TUHAN pakat tangan-i ka njug dagin ngga ruti anŭ ngga tŭbŭn sikud adi digen-i. Apui ruah so batuh anŭ ka badang dagin ngga ruti anŭ. Komŭnŭ malaikat anŭ miyap. 22 Gideon rasu natŭng anŭ malaikat TUHAN adi ayŭh kiris, ka ayŭh nang darŭm taru, “TUHAN Raja! Aku mbŭh situra jawin kiris malaikat Mai.” 23 Pak TUHAN nang di ayŭh, “Damai, Dŭhnyah taru. Kuu dŭh re kabŭs.” 24 Gideon pijog ndi mija-sambah diginŭ ka kadŭn-i “TUHAN inŭh Damai.” (Mija-sambah anŭ gibabŭ di Ophrah, adi dog dapu manak Abiezer.) 25 Ngarŭm anŭ TUHAN kidaan di Gideon, “Tambit dari sapi sama mu ngga anŭ ndi adi ju sawa umbur-i; nyirubuh mija-sambah adi sama mu pijog yŭn Baal, ka tabŭng tandā pinatŭng tapa Asherah, adi ngapid-i. 26 Pijog ndi mija-sambah adi nakit dog ndai yŭn TUHAN adi Tapa mu di tibung sandah ati. Komŭnŭ tambit dari sapi adi numbor duwŭh anŭ ka mŭrŭng badang-i ndu sadis, ka pakai ndu uwang tandā pinatŭng Asherah adi muko mu tabŭng tejah.” 27 Jadi Gideon mien simŭng naan daya gaji-i ka ndai nanyam adi TUHAN mbŭh bada. Ayŭh dŭh pagan ndai-i sandu amai raru taru di rawang adŭp-i ka di daya daya kupo anŭ, ngapŭi ayŭh ndai-i singarŭm. 28 Kan daya kupo isan makat andu jawa ndi, ngara kiris mija-sambah Baal ngga tandā pinatŭng Asherah mbŭh dog tabŭng, ka dari sapi adi numbor duwŭh muko dog badang di tunduh mija-sambah adi dog pijog diginŭ. 29 Ngara bisiken ngga dingan-i, “Asi ndai ati?” Ngara nyuki pingandai anŭ ka dog kidaan nang Gideon anak Joash adi ndai-i. 30 Ka ngara nang di Joash, “Taban anak mu ruah kamati, isa kieh siŭ ayŭh! Ayŭh nyirubuh mija-sambah Baal, ka tabŭng tandā pinatŭng Asherah adi ngapid-i.” 31 Pak Joash nang di sopŭrŭg ngara adi natang nyangang ayŭh, “Angān bikarit ngarun Baal kah? Angān nyibandar ayŭh kah? Asi asi adi ngarun ayŭh re dog siŭ diŭ so andu jawa sipagi. Kambŭi Baal sawŭ tapa, bada ayŭh nyibandar adŭp-i. Mija sambah-i inŭh adi mbŭh dog nyirubuh.” 32 So nganŭ Gideon mbŭh dog kadŭn Jerubbaal amai Joash nang, “Bada Baal nyibandar adŭp-i; mija sambah-i inŭh adi mbŭh dog nyirubuh.” 33 Komŭnŭ sopŭrŭg daya Midian, daya Amalek, ngga tibaran tibaran-asar so tarun tana-pajam mandŭg tikuruk, mutas Yang Jordan ka bibari di Rubān Jezreel. 34 Roh TUHAN nguasa Gideon, ka ayŭh mambak trompet ngga bagan bara dari so manak Ahiezer bada tunda adŭp-i. 35 Ayŭh pait bara pinyisung ka abong abong so-duwŭh tarun tana Manasseh bada ngara tunda adŭp-i. Ayŭh pait bara pinyisung ka tibaran-asar Asher, Zebulum, Naphtali, ka ngara gŭh mandŭg an tunda ayŭh. 36 Komŭnŭ Gideon nang di Tapa, “Kaam nang adŭp Mai re pakai aku bada pirupas daya Israel. 37 Madin aku na buruh biri di tunduh tana adi yŭn ami ngiik gandom. Kambŭi ngga isan isan andu sipagi sipot-abun agi di tunduh buruh biri anŭ adŭ pak dŭh di tunduh tana, nganŭ aku re puan nang Kaam sawŭ re pakai aku ngga pirupas daya Israel.” 38 Anŭ inŭh kayuh adi sawŭ mbŭh jadi. Kan Gideon makat isan isan andu jawa ndi, ayŭh mŭrŭs buruh biri anŭ ka piin sipot-abun sadang ndi makuk ruah so dieh. 39 Ka Gideon nang di Tapa, “Dŭhnyah tuas di aku, bada aku minyu dŭm ndi sidah. Turung bada aku ndai ndi pinyisuba dinge ngga buruh biri anŭ. Saba ati, bada buruh biri anŭ badŭh, ka bada tana anŭ bisa.” 40 Ngarŭm anŭ Tapa bada kayuh anŭ jadi simŭnŭ. Isan isan andu sipagi, buruh biri anŭ badŭh, pak tana bisa bada sipot-abun.

Akim 7

1 Agi ndi sidah, Gideon ngga sopŭrŭg daya-i makat isan isan ka bibari sindŭk Rubang piin Harod. Bara daya Midian bibari di rubān tura ka utara ngara sindŭk Sandah Moreh. 2 TUHAN nang di Gideon, “Bara dari adi ayō mu mbŭh raru bagŭ re Ku yŭn nggen pimanang ngarah daya Midian. Ngara re pikir ngara manang so pinyibake adŭp ngara, ka dŭh re nyibragah Aku. 3 Kidaan di daya bagŭ, ‘Barang naan adi pinakut patut pari ka ramin-i, ka kieh rŭŭ digiti di Darŭd Gilead.’” Jadi duwŭh puru-duwŭh ribu naan daya bu mari, pak simŭng ribu adi dŭm. 4 Komŭnŭ TUHAN nang di Gideon, “Gibabŭ bagŭ daya mu. Taban ngara ngga mūn ka tŭngŭn piin, ka diginŭ aku re nyidŭrŭ ngara yŭn mu. Kambŭi Aku kidaan di kuu daya adi patut di ngga kuu, ayŭh dŭh siŭn dŭh di. Kambŭi Aku kidaan di kuu daya adi dŭh siŭn di ngga kuu, ayŭh dŭh siŭn di.” 5 Gideon taban bara daya-i mūn ka tŭngŭn piin, ka TUHAN kidaan di ayŭh, “Nyidŭrŭ barang naan daya adi nyarek piin ngga jura-i mun kasong, so barang naan daya adi sidikang ngga karŭb-i nok.” 6 Agi taruh ratus naan bara dari adi nyarek piin adi dog nyauk ngga tangan-i. Sopŭrŭg adi bŭkŭn sidikang ngga karŭb-i nok. 7 TUHAN nang di Gideon, “Aku re nyiramat angān ka nggen pimanang di angān ngarah daya Midian ngga taruh ratus naan bara dari adi nyarek piin anŭ. Kidaan di barang naan adi bŭkŭn bada mari.” 8 Jadi Gideon bada sopŭrŭg daya Israel mari, adŭ-i ngara adi taruh ratus naan, adi tambit sopŭrŭg inged ngga trompet so ngara. Bari daya Midian agi di sagān ngara di rubān. 9 Ngarŭm anŭ TUHAN nang di Gideon, “Makat meh ka nyerang bari bari daya Midian; Aku nggen di kuu pimanang ngarah ngara. 10 Pak kambŭi kuu taru di nyerang; mūn ka yŭn bari bari anŭ ngga daya-gaji mu Purah. 11 Kuu re dingah kayuh adi ngara nang, komŭnŭ kuu re jadi pagan di nyerang.” Jadi Gideon ngga daya gaji-i Purah mūn ka sagān ndŭg bŭngŭn tarun yŭn pinganyu bibari. 12 Bara daya Midian, daya Amalek, ngga daya tibaran tibaran-asar so tarun tana-pajam mbŭh raru bagŭ di ndi tarun tarun rubān anŭ mun dudu kadis, ka ngara biyŭn raru bagŭ onta keya ka sirah sumat di pang rawŭt. 13 Kan Gideon mbŭh ndŭg nŭ, ayŭh dingah ndi naan daya kidaan di dingan-i pasar pŭmŭh-i. Daya anŭ nang, “Aku pŭmŭh ndi baru ruti jeri biraring ka darŭm yŭn ta bibari ka numbong ndi bari. Bari anŭ rubuh.” 14 Dingan-i nam, “Anŭ inŭh pedang daya Israel anŭ, Gideon anak Joash! Dŭh rati-i kayuh bŭkŭn! Tapa mbŭh nggen di ayŭh pimanang ngarah daya Midian ngga sopŭrŭg soldadu ta!” 15 Kan Gideon dingah pŭmŭh daya anŭ ngga rati-i, ayŭh rasu sidikang ka nyambah TUHAN. Komŭnŭ ayŭh pari ka yŭn bara daya Israel bibari ka nang, “Makat meh! TUHAN mbŭh nggen di angān pimanang ngarah bara soldadu daya Midian!” 16 Ayŭh kutung bara daya-i adi taruh ratus naan nyitaruh, ka nggen di barang naan ngara ndi trompet ngga ndi gabuk adi agi prita-siru' di darŭm-i. 17 Ayŭh kidaan di ngara, “Kan aku mbŭh ndŭg bŭngŭn tarun yŭn pinganyu bibari, nyibatŭh aku, ka ndai anŭ adi aku ndai. 18 Kan aku ngga bara ku mambak trompet, angān mambak gŭh tung jangān maning bari bari pinganyu buang nyirais nang, ‘Yŭn TUHAN ka yŭn Gideon!’” 19 Gideon ngga bara-i adi siratus naan mandŭg ka bŭngŭn tarun yŭn pinganyu bibari dŭh tui diŭ so sitŭrŭp ngarŭm, ripas daya adi tukang jaga mbŭh bigati. Komŭnŭ ngara mambak trompet ka mape gabuk adi ngara digen, 20 ka ngara anŭ adi duwŭh tibaran ndai simŭnŭ gŭh. Sopŭrŭg ngara digen prita-siru' di tangan bait ngara, trompet di tangan tauh ngara, ka nyirais nang, “Pedang yŭn TUHAN ka yŭn Gideon!” 21 Barang naan masin masin tambit yŭn mijog maning tarun yŭn pinganyu bibari, ka sopŭrŭg soldadu pinganyu babak bu nyirais. 22 Sitadŭn bara daya Gideon mambak trompet, TUHAN bada bara soldadu pinganyu nyerang bara adŭp-i ngga pedang. Ngara bikaduh nuju Zarethan jeh ndŭg Beth Shittah, jeh ndŭg kupo Abel Meholah sindŭk Tabbath. 23 Bara dari so tibaran-asar Naphtali, Asher, ngga so-duwŭh parad so tibaran-asar Manasseh dog bagan, ka ngara tadak bara daya Midian. 24 Gideon pait bara pinyisung bada di ka ndi abong abong rais tarun tana sandah Ephraim da nang, “Mandŭg mūn ka rawan daya Midian. Jaga di Yang Jordan ngga di sungi sungi jeh ndŭg Bethbarah, ka dŭhnyah bada daya Midian mutas.” Bara daya so tibaran-asar Ephraim dog bagan, ka ngara jaga di Yang Jordan ka di sungi sungi jeh ndŭg Bethbarah. 25 Ngara nakap pingubak daya Midian adi duwŭh naan, Oreb ngga Zeeb; ngara siŭ Oreb di Batuh Oreb, ka Zeeb di Tarun yŭn mŭ Anggor Zeeb. Ngara adu adu tadak daya Midian ka taban ubak Oreb ngga ubak Zeeb ka yŭn Gideon adi mbŭh di tura ka timor Jordan.

Akim 8

1 Jadi daya Ephraim nang di Gideon, “Mani kuu dŭh bagan kieh di tika kuu matak rawan daya Midian? Mani kuu simŭnŭ ngga kieh?” Ngara bandar bandar mingungut pasar anŭ. 2 Pak ayŭh kidaan di ngara, “Kayuh adi aku tungang ndai inŭh au-tarun kambŭi danding ngga kayuh adi angān mbŭh ndai. Kayuh adi nisŭ adi angān daya Ephraim mbŭh ndai inŭh brega dŭ so kayuh adi sopŭrŭg daya manak ku mbŭh ndai. 3 Amai sawŭ gŭh, so kuasa Tapa angān siŭ pingubak daya Midian anŭ adi duwŭh naan, Oreb ngga Zeeb. Ani meh adi aku mbŭh ndai re ngga danding anŭ?” Kan ayŭh muko nang sakanŭ, ngara mbŭh dŭh tia paŭh tuas. 4 Di tika anŭ Gideon ngga bara-i adi taruh ratus naan mbŭh ndŭg ka mbŭh mutas Yang Jordan. Ngara mbŭh raru kawŭk, pak gibabŭ tadak bara pinganyu. 5 Kan ngara mbŭh ndŭg Sukkoth, ayŭh nang di bara daya kupo anŭ, “Turung nggen di bara daya ku pinguman. Ngara mbŭh raru kawŭk, ka aku ati aŭn tadak Zebah ngga Zalmunna, adi raja raja daya Midian.” 6 Pak bara pinguru kupo Sukkoth nang, “Ani pada kieh nggen pinguman di bara soldadu mu? Kuu gibayuh nakap Zebah ngga Zalmunna.” 7 Jadi Gideon nang, “Kana! Kan TUHAN muko nggen Zebah ngga Zalmunna di aku, aku re madŭs angān ngga tŭngŭn reja ka bakah pireja so tarun tana-pajam!” 8 Gideon pijuu pimanu-i ndŭg Penuel, ka ndai pimite adi sakanŭ gŭh di daya diginŭ, pak daya di Penuel nggen pinyinam adi brisak ngga daya di Sukkoth. 9 Jadi ayŭh nang di ngara, “Aku re pari mandŭg kamati siramat buang bua sanang; ka kan aku pari, aku re nyirubuh tawā kupo ati.” 10 Zebah ngga Zalmunna agi di Karkor ngga bara soldadu ngara. Sopŭrŭg bara soldadu tibaran tibaran-asar daya adi so tarun tana-pajam agi simŭng rimŭh ribu naan adŭ adi dŭm. Siratus duwŭh puru ribu naan adi mbŭh kabŭs dog siŭ. 11 Gideon pijuu pimanu-i kadŭg aran adi di bŭngŭn tarun tana-pajam, tura ka timor Nobah ngga Jogbehah, ka nyirŭgŭh nyerang bara soldadu pinganyu diginŭ. 12 Raja Midian adi duwŭh naan anŭ, Zebah ngga Zalmunna, bu, pak ayŭh tadak ka nakap ngara, ka bada sopŭrŭg soldadu ngara kandang-kandŭ taru. 13 Kan Gideon pari so perang kadŭg aran Ateng Heres, 14 ayŭh nakap ndi naan bujang dari so Sukkoth ka siken ayŭh. Bujang dari anŭ nuris yŭn Gideon dŭn dŭn ju puru ju naan pinguru di Sukkoth. 15 Komŭnŭ Gideon di ka yŭn bara pinguru di Sukkoth ka nang, “Ingat angān muko abah turung aku? Angān nang adŭp ngan dŭh tungang nggen pinguman di bara soldadu ku adi mbŭh raru kawŭk amai aku gibayuh nakap Zebah ngga Zalmunna. Ta ngara duwŭh!” 16 Ka ayŭh tambit tŭngŭn reja ka bakah pireja so tarun tana-pajam ka pakai-i ngga kijera bara pinguru kupo Sukkoth. 17 Ayŭh nyirubuh gŭh tawā kupo Penuel ka siŭ bara dari kupo anŭ. 18 Komŭnŭ Gideon siken Zebah ngga Zalmunna, “Munki meh bara dari adi angān siŭ di Tabor?” Ngara nam, “Mun kuu -- barang naan ngara mun anak raja.” 19 Gideon nang, “Ngara anŭ jurud dari ku, bara anak sindŭ adŭp ku. Aku bipayu, kambŭi angān dŭh siŭ ngara, aku dŭh gŭh siŭ angān.” 20 Komŭnŭ Gideon nang di Jether, anak pinuai dari-i, “Siŭ meh ngara!” Pak anak anŭ dŭh nyitak pedang-i. Ayŭh taru, amai ayŭh paŭh gi-mara. 21 Komŭnŭ Zebah ngga Zalmunna nang di Gideon, “Adŭp mu siŭ kieh. Anŭ inŭh kraja dari.” Jadi Gideon siŭ ngara ka tambit sopŭrŭg abuh adi agi di tungo onta onta ngara. 22 Ripas anŭ, daya Israel nang di Gideon, “Jadi pimritah ami, kaam ngga bara sesang mai ripas kaam. Kaam mbŭh nyiramat kieh so daya Midian.” 23 Gideon nam, “Aku dŭh re jadi pimritah ngan, anak dari ku dŭh gŭh. TUHAN inŭh adi re jadi pimritah ngan.” 24 Pak ayŭh pijuu nang, “Bada aku mite ndi masam kayuh so angān. Barang naan angān nggen di aku dudu sigating adi angān mbŭh sirapas so pinganyu.” (Bara daya Midian, mun daya tibaran tibaran-asar so tarun tana-pajam, taŭn pakai sigating mas.) 25 Bara daya bagŭ nam, “Ngga sanang asŭng kieh re nggen kayuh anŭ di kaam.” Ngara mamad banang, ka barang naan ngara na dudu sigating adi muko dog sirapas so pinganyu. 26 Dudu sigating mas adi ngara nggen di Gideon agi duwŭh puru kilogram bat-i, pak anŭ dŭh dog mirang samŭn abuh abuh, kukong kukong, piraka piraka adi bēng adi bara raja Midian pakai, ka abuh abuh adi dog nyikakong di tungo onta onta ngara. 27 Gideon ndai ndi tibudo ngga mas mas anŭ, ka pijog-i di kupo adŭp-i, Ophrah. Sopŭrŭg daya Israel mbŭh tagan Tapa, ka di kamanŭ nyambah tibudo anŭ. Anŭ inŭh mbŭh jadi jarat di Gideon ngga di rawang-i. 28 Jadi Midian mbŭh dog ngarah daya Israel ka mbŭh dŭh tia jadi pinyusah di ngara. Tarun tana mbŭh bamai sitian pat puru sawa, ndŭg ka Gideon kabŭs. 29 Gideon pari ka ramin adŭp-i di Ophrah ka rŭŭ diginŭ. 30 Ayŭh biyŭn ju puru madis anak dari, amai ayŭh biyŭn bagŭ sawŭn. 31 Ayŭh biyŭn gŭh ndi naan dayung nyikŭn-i di Shechem; adi biranak ndi anak dari yŭn-i, ka ayŭh kadŭn-i Abimelech. 32 Gideon anak Joash kabŭs kan umbur-i mbŭh sadang nyamba-i, ka dog kubur di darŭm kubur sama-i Joash, di Ophrah, kupo manak Abiezer. 33 Ripas pinyikabŭs Gideon daya Israel mbŭh dŭh tia tŭtŭd di Tapa ka nyambah tapa tapa Baal. Ngara pijadi Baal-Berith tapa ngara, 34 ka dŭh tia bituan di TUHAN adi Tapa ngara, adi muko nyiramat ngara so sopŭrŭg pinganyu adi maning ngara. 35 Ngara dŭh gŭh rada rawang Gideon di sopŭrŭg kayuh adi kana adi ayŭh muko ndai yŭn Israel.

Akim 9

1 Abimelech, adi anak Gideon, di ka Shechem, di yŭn sopŭrŭg jurud madis sindŭ-i rŭŭ, ka kidaan di ngara 2 bada siken daya di Shechem, “Aki adi raan ngan? Raan sopŭrŭg anak Gideon adi ju puru naan mritah angān puan kah bada ndi naan adŭ? Ingat nŭh Abimelech inŭh isin ngga deya adŭp ngan.” 3 Jurud madis sindŭ Abimelech minyu di bara daya di Shechem pasar kayuh anŭ yŭn-i, ka bara daya di Shechem matŭd rundeng ngara an tunda Abimelech sabab ayŭh madis ngara. 4 Ngara nggen di ayŭh 70 kiping pirak adi so bari-sambah Baal-Berith, ka ngga duit anŭ ayŭh ngupah ndi tibaran daya arap bada tunda adŭp-i. 5 Ayŭh di ka ramin sama-i di Ophrah, ka diginŭ di tunduh ndi tibande batuh ayŭh siŭ bara jurud-i adi anak Gideon adi ju puru naan. Pak Jotham, anak sibusu Gideon, bisukan ka dŭh dog siŭ. 6 Komŭnŭ sopŭrŭg daya di Shechem ngga di Bethmillo tikuruk ka di ka yŭn tŭngŭn oak pirapu' di Shechem, di yŭn ngara garar Abimelech jadi raja. 7 Kan Jotham dingah pasar kayuh anŭ, ayŭh di ka mijog di tibung Darŭd Gerizim ka nyirais nang di ngara, “Dingah kayuh nang ku, angān daya Shechem, ka Tapa re dingah angān! 8 Agi ndi andu, tŭngŭn tŭngŭn kayuh tikuruk ka mien raja yŭn adŭp ngara. Ngara nang di tŭngŭn kanā, ‘Jadi raja ami.’ 9 Tŭngŭn kanā nam, ‘Kambŭi aku mritah angān, aku tatu dŭh re tia piruah inyo, adi ngga kibās tapa tapa ngga manusia.’ 10 Ka tŭngŭn tŭngŭn kayuh anŭ nang di tŭngŭn ara, ‘Kuu nŭh jadi raja ami.’ 11 Pak tŭngŭn ara nam, ‘Kambŭi aku mritah angān, aku tatu dŭh re tia piruah buwa ku adi sidi.’ 12 Jadi tŭngŭn tŭngŭn kayuh anŭ nang di tŭngŭn anggor, ‘Kuu nŭh jadi raja ami.’ 13 Pak tŭngŭn anggor anŭ nam, ‘Kambŭi aku mritah angān, aku tatu dŭh re tia piruah ju anggor ku adi bada tapa tapa ngga manusia gaŭn.’ 14 Sabab anŭ meh sopŭrŭg tŭngŭn kayuh anŭ nang di tŭngŭn reja, ‘Kuu adŭ nŭh jadi raja ami.’ 15 Tŭngŭn reja nam, ‘Kambŭi angān tŭk sawŭ raan bada aku jadi raja ngan, mandŭg garang ka nyayung adŭp ngan di sayung ku. Kambŭi angān dŭh, apui re bijagu ruah so daan ku adi pireja ka badang sopŭrŭg tŭngŭn sedar di Lebanon.’ 16 “Jadi madin,” Jotham pijuu minyu, “Sawŭ batur ngga tŭnggŭn kah atin ngan di tika angān bada Abimelech jadi raja? Agi kah angān biyŭn stabi di pinyikana Gideon, ka nakit ngga rawang-i, nimun kraja pingandai kana-i patut dog rapas. 17 Ingat nŭh sama ku biperang yŭn ngan. Ayŭh mbŭh ruban asŭng-i nyiramat angān so daya daya Midian. 18 Pak andu ati angān mbŭh rawan rawang sama ku. Angān siŭ bara anak-i adi ju puru naan di tunduh ndi tibande batuh -- ka sitagar Abimelech, anak-i adi dog biranak so daya gaji-i, adi madis ngan, angān mbŭh bada ayŭh jadi raja di Shechem. 19 Jadi madin, kambŭi kayuh adi ndai ngan andu ati di Gideon ngga di rawang-i sawŭ batur ngga tŭnggŭn, gaŭn meh garang ngga Abimelech ka bada ayŭh samah gaŭn ngga angān. 20 Pak kambŭi dŭh, isa-i apui bijagu ruah so Abimelech ka badang sopŭrŭg daya di Shechem ngga di Bethmillo. Isa-i apui bijagu ruah so bara daya Shechem ngga Bethmillo ka badang Abimelech.” 21 Ka sabab ayŭh taru kaka-i Abimelech, Jotham bu ka di rŭŭ di Beer. 22 Abimelech mritah Israel taruh sawa. 23 Komŭnŭ Tapa bada Abimelech ngga daya daya di Shechem tiru di dingan-i; ka ngara makat rawan Abimelech. 24 Anŭ mbŭh jadi isa Abimelech ngga daya daya Shechem, adi ngatat ayŭh bada siŭ anak anak Gideon adi ju puru naan, dog ukum yŭn sarah adŭp ngara. 25 Bara daya di Shechem bada daya tuman Abimelech di tibung tibung darŭd, ka mirupak barang naan daya adi murah tarun anŭ. Abimelech dog kidaan pasar kayuh anŭ. 26 Jadi Gaal adi anak Ebed mandŭg ka Shechem ngga bara jurud dari-i, ka daya daya di Shechem na atin sabah ngara di ayŭh. 27 Sopŭrŭg ngara di ka teya anggor ngara ka ngatŭm buwa anggor, ndai wain ngga ju anggor, ka ngara kuka gawai. Ngara di ka bari-sambah tapa ngara, di yŭn ngara man nok ka ndai tapat di tunduh Abimelech. 28 Gaal nang, “Ata ati daya adi rŭŭ di Shechem. Mani ata bituan di Abimelech? Asi ayŭh? Anak Gideon! Ka Zebul di ribo kuasa-i, pak mani ata bituan di ayŭh? Nundok di babuk ngan Hamor, ayŭh adi puun manak ngan! 29 Kasi kambŭi aku adi jadi pinguru bara daya ati! Aku kadi Abimelech! Aku kidaan di ayŭh, ‘Nguruk bara soldadu mu, mandŭg ruah ka birawan!’” 30 Zebul, adi mritah di kupo anŭ, jadi raru baji kan-i dingah pinganang Gaal. 31 Ayŭh pait bara pinyisung bada di bidapŭd ngga Abimelech di Arumah bada nang, “Gaal anak Ebed ngga bara jurud-i mbŭh mandŭg ka Shechem, ka ngara dŭh re bada kuu mŭrŭt kupo. 32 Ngapŭi madin, kuu ngga bara daya mu patut matak singarŭm ka bisukan di arong teya. 33 Makat isan isan andu sipagi kan batŭh andu mbŭh nusak ka nyirŭgŭh nyerang kupo anŭ. Komŭnŭ kan Gaal ngga bara daya-i ruah rawan kuu, rawan ngara ngga situngang tungang mu!” 34 Abimelech ngga sopŭrŭg bara daya-i matak singarŭm ka bisukan di sapa Shechem darŭm pat tibaran. 35 Kan Abimelech ngga bara daya-i kiris Gaal ruah ka mijog di rawa tiban-bās kupo, ngara makat ruah so tarun adi yŭn ngara bisukan. 36 Gaal kiris ngara ka nang di Zebul, “Tingga! Agi bara daya mandŭg mūn so tibung tibung darŭd!” “Anŭ dŭh manusia,” Zebul nam. “Anŭ inŭh singangi adŭ di tibung tibung darŭd.” 37 Gaal nang dinge, “Tingga! Agi bara daya mūn dūg darŭd ka ndi tibaran mandŭg kadŭg aran adi so tŭngŭn oak adi daya adi pandai kidaan nasip dapu!” 38 Komŭnŭ Zebul nang di ayŭh, “Diki meh sopŭrŭg piminyu ranggung mu? Kuu inŭh adi nang mani ata sah bituan di Abimelech. Ngara anŭ inŭh bara daya adi kuu muko bandar bandar ngamun. Panu meh ruah di rawan ngara.” 39 Gaal taban bara daya di Shechem ruah di rawan Abimelech. 40 Abimelech tadak Gaal, ka Gaal bikaduh mangān ayŭh. Bagŭ adi mbŭh biragan, ka di tiban-bās kupo ani. 41 Abimelech rŭŭ di Arumah, ka Zebul pibu Gaal ngga bara jurud dari-i so Shechem, isa ngara dŭh tia rŭŭ diginŭ. 42 Andu adi ndi Abimelech mbŭh dog kidaan nang bara daya di Shechem mbŭh birundeng re di ruah ka teya, 43 jadi ayŭh taban bara daya-i, kutung ngara bada jadi taruh tibaran, ka bisukan di arong teya, kajŭn. Kan ayŭh kiris daya ruah so kupo, ayŭh ruah so yŭn-i bisukan di siŭ ngara. 44 Darŭm Abimelech ngga tibaran-i bikaduh tudu tiban-bās kupo ka jaga-i, tibaran adi duwŭh anŭ di nyerang bara daya anŭ di arong teya ka siŭ sopŭrŭg ngara. 45 Ngara birawan ndi andu andu. Abimelech sirabut kupo anŭ, ka siŭ bara daya-i, nyirubuh kupo anŭ, ka nabur garo di tana. 46 Kan sopŭrŭg pinguru di kuta di Shechem dingah pasar kayuh anŭ, ngara bisukan di birit bās di ribo bari-sambah El-Berith. 47 Abimelech mbŭh dog kidaan nang ngara agi tikuruk diginŭ, 48 jadi ayŭh maad Darŭd Zalmon ngga bara daya-i. Diginŭ ayŭh tambit kapak, kapŭg ndi daan kayuh, ka gŭrŭng-i. Ayŭh bada bara daya-i rikas ndai simŭnŭ gŭh. 49 Jadi barang naan ngara japa daan kayuh, ka tunda Abimelech nugung daan daan kayuh di baŭm tiban birit bās di ribo bari-sambah anŭ. Ngara sigot-i, samŭn daya adi darŭm-i, ka sopŭrŭg daya adi darŭm birit anŭ kabŭs -- kurang rabis siribu naan bara dari ngga bara dayung. 50 Komŭnŭ Abimelech di ka Thebez, kirurung kupo anŭ, ka sirabut-i. 51 Diginŭ agi tawā adi raru tagap, ka barang naan dari ngga dayung darŭm kupo anŭ, samŭn bara pinguru, bikaduh di kamanŭ. Ngara ngabŭt adŭp ngara di darŭm-i ka maad ka tibung-i. 52 Di tika Abimelech mandŭg di nyerang tawā anŭ, ayŭh di ka tiban-i di sigot tawā anŭ. 53 Pak ndi naan dayung buān batuh kisar so sambu bada nyatŭk ubak-i ka tikurok-i pape. 54 Ka ayŭh bigaut bagan ndi naan bujang dari adi tukang taban sinyata-i ka kidaan di ayŭh, “Nyitak pedang mu ka siŭ aku. Aku dŭh raan daya nang aku kabŭs dog siŭ dayung.” Ka bujang dari anŭ tabŭk ayŭh ngga pedang-i, ka ayŭh kabŭs. 55 Kan bara daya Israel kiris Abimelech mbŭh kabŭs, sopŭrŭg ngara mari. 56 Simŭnŭ inŭh Tapa maras Abimelech sabab sarah-i di tunduh sama-i, anŭ inŭh siŭ jurud-i adi ju puru naan. 57 Tapa bada gŭh daya Shechem sangsara sabab udip ginaka ngara, nimun adi Jotham anak Gideon muko nang di andu ayŭh mangu ngara.

Akim 10

1 Ripas pinyikabŭs Abimelech, Tola anak dari Puah ka sukuh Dodo, mandŭg di pirupas Israel. Ayŭh anŭ so tibaran-asar Issachar ka rŭŭ di Shamir di rais tarun tana sandah Ephraim. 2 Ayŭh jadi pinguru Israel sitian duwŭh puru-taruh sawa. Komŭnŭ ayŭh kabŭs ka dog kubur di Shamir. 3 Ripas Tola, Jair jadi pinguru Israel. Ayŭh nguru Israel sitian duwŭh puru-duwŭh sawa. 4 Ayŭh biyŭn taruh puru anak dari adi nunggang taruh puru kaldi. Ngara biyŭn taruh puru kupo di tarun tana Gilead, adi gibabŭ dog kadŭn anak anak kupo Jair. 5 Jair kabŭs ka dog kubur di Kamon. 6 Ndi sidah dinge bara daya Israel bidosa rawan TUHAN amai nyambah Baal ngga Astart; ngara nyambah gŭh tapa tapa so Syria, so Sidon, so Moab, so Ammon, ka so Philistia. Ngara mbŭh tagan TUHAN ka mbŭh dŭh tia nyambah Ayŭh. 7 Jadi TUHAN baji di daya Israel, ka bada daya Philistine ngga daya Ammon ngarah ngara. 8 Sitian simŭng mai sawa ngara pijera ka kisiis sopŭrŭg daya Israel adi rŭŭ di rais Amor di parad tura ka timor Yang Jordan di Gilead. 9 Bara daya Ammon mutas gŭh Yang Jordan di nyerang tibaran-asar Judah, Benjamin, ngga Ephraim, ndŭg ka daya Israel mbŭh raru susah. 10 Komŭnŭ daya Israel bagan ka mite turung so TUHAN, “Kieh mbŭh bidosa rawan Kaam, amai kieh mbŭh tingge Kaam, adi Tapa ami, ka nyambah tapa tapa Baal.” 11 TUHAN nggen di ngara pinyinam sakati: “Daya Egypt, daya Amor, daya Ammon, daya Philistine, 12 daya Sidon, daya Amalek, ngga daya Maon pijera angān dawŭ-i, ka angān bagan ka mite turung so Aku. Mating kah Aku nyiramat angān so ngara? 13 Pak angān gibabŭ tingge Aku ka nyambah tapa tapa bŭkŭn, jadi Aku dŭh re nyiramat angān dinge. 14 Panu di bagan tapa tapa adi angān mbŭh mien. Bada ngara pirupas angān kan angān dog pinyusah.” 15 Pak daya Israel nang di TUHAN, “Kieh mbŭh bidosa. Ndai tadŭ mun-i nanyam raan Mai, atas Kaam nyiramat kieh andu ati.” 16 Jadi ngara kubo taran tapa tapa saruh ngara ka nyambah TUHAN; ka Ayŭh dŭh munos yang-I kiris pinyusah Israel. 17 Komŭnŭ bara soldadu daya Ammon mbŭh sidia yŭn re biperang ka bibari di Gilead. Daya Israel mandŭg tikuruk ka bibari di Mizpah di Gilead. 18 Diginŭ bara daya ngga bara pinguru tibaran tibaran-asar Israel siken dupan adŭp-i, “Asi adi re nguru ata biperang rawan daya Ammon? Sianŭ adi birani nguru siŭn jadi pinguru yŭn barang naan daya di Gilead.”

Akim 11

1 Jephthah, ndi naan soldadu adi pagan, inŭh anak so dayung sundar. Sama-i so Gilead 2 biyŭn anak anak dari adi bŭkŭn so sawŭn-i, ka kan ngara mbŭh baga, ngara takan Jephthah bada bu so arŭn. Ngara nang di ayŭh, “Kuu dŭh bisa dapŭd ani ani utung so sama ami; kuu anak so dayung bŭkŭn.” 3 Jephthah bu so yŭn bara jurud-i ka rŭŭ di tarun tana Tob. Diginŭ ayŭh nguruk tibaran daya adi dŭh biguna, ka di mirupak ayō ayŭh. 4 Mua tian-i ripas anŭ daya Ammon matak biperang rawan Israel. 5 Kan kayuh jadi simŭnŭ, bara pinguru Gilead di tambit Jephthah pari so tarun tana Tob. 6 Ngara kidaan di ayŭh, “Mandŭg ka jadi pinguru ami, isa kieh tungang rawan daya Ammon.” 7 Pak Jephthah nam, “Angān ko ruai tiru di aku ndŭg ka angān takan aku bada bu so ramin sama ku. Mani mandŭg tudu aku madin, yŭn angān mbŭh dog pinyusah?” 8 Ngara nang di Jephthah, “Kieh madin nyigura kuu sabab kieh raan kuu sua ngga kieh di rawan daya daya Ammon ka mritah sopŭrŭg daya di Gilead.” 9 Jephthah nang di ngara, “Kambŭi angān taban aku mari da rawan daya daya Ammon ka TUHAN nggen di aku pimanang, aku re jadi pimritah ngan.” 10 Ngara nam, “Kieh situju. TUHAN inŭh saksi ami.” 11 Jadi Jephthah di ngga bara pinguru Gilead, ka bara daya bada ayŭh jadi pimritah ngga pinguru ngara. Jephthah piruah pinganang janji-i di sirung jawin TUHAN di Mizpah. 12 Komŭnŭ Jephthah pait pinyisung-i ka raja daya Ammon bada nang, “Ani kaii mu ngga kieh? Mani kuu nyerang rais ami?” 13 Raja daya Ammon nam pinyisung Jephthah, “Di tika bara daya Israel ruah so Egypt, ngara tambit tana ku so Yang Arnon ndŭg Yang Jabbok ngga Yang Jordan. Madin angān dŭh siŭn dŭh pari-i ngga aran damai.” 14 Jephthah pait bara pinyisung pari ka raja daya Ammon 15 ngga pinyinam sakati: “Dŭh-i sawŭ daya Israel adi tambit tana Moab bait tana Ammon. 16 Simuti inŭh ayŭh: di tika bara daya Israel ruah so Egypt, ngara panu so tarun tana-pajam di ka Tanjung Aqaba ka tambus Kadesh. 17 Komŭnŭ ngara pait pinyisung ka raja di Edom bada mite pinyibandar yŭn panu mutas tarun tana-i. Pak raja di Edom dŭh nyibandar ngara. Ngara agi gŭh mite so raja Moab, pak ayŭh dŭh gŭh nyibandar ngara panu mutas tarun tana-i. Ngapŭi bara daya Israel rŭŭ di Kadesh. 18 Komŭnŭ ngara pijuu panu mutas tarun tana-pajam, nganing tarun tana Edom samŭn tarun tana Moab ndŭg ka ngara tambus tura ka timor Moab, di pah mandi Yang Arnon. Ngara bibari diginŭ, pak ngara dŭh mutas Yang Arnon sabab-i mbŭh baat tana Moab. 19 Komŭnŭ daya Israel pait pinyisung ka Sihon, daya Amor adi raja di Heshbon, ka mite ayŭh pinyibandar ngara mutas rais-i yŭn mŭrŭt tarun tana adŭp ngara. 20 Pak Sihon dŭh nyibandar Israel ndai simŭnŭ. Ayŭh taban sopŭrŭg bara soldadu-i, bibari di Jahaz, ka nyerang Israel. 21 Pak TUHAN, adi Tapa Israel, nggen pimanang di daya Israel, ngarah Sihon ngga bara soldadu-i. Jadi daya Israel dapu sopŭrŭg tarun tana daya Amor adi rŭŭ di rais anŭ. 22 Ngara ngisi sopŭrŭg tarun tana daya Amor so Arnon di tura ka siratan ndŭg Jabbok di tura ka utara ka so tarun tana-pajam tura ka timor ndŭg Jordan tura ka barat. 23 Jadi TUHAN, adi Tapa Israel, inŭh adi pibu daya daya Amor yŭn daya-I, bara daya Israel. 24 Kuu re suba tambit-i pari kah? Kuu bisa nyikŭn sopŭrŭg kayuh adi Chemosh tapa ngan mbŭh nggen di angān. Pak kieh taŭn re dapu sopŭrŭg anŭ adi TUHAN, Tapa ami, mbŭh tambit yŭn ami. 25 Kuu pikir adŭp mu kana dŭ so Balak anak Zippor, adi raja daya Moab kah? Ayŭh gi-bŭn natang Israel, dŭh kah? Agi kah ayŭh matak biperang rawan kieh? 26 Mbŭh sitian taruh ratus sawa Israel rŭŭ di Heshbon ngga Aroer, ka di anak anak kupo adi maning-i, ka sopŭrŭg kupo di tabing Yang Arnon. Tian-ti mani kuu dŭh tambit-i pari? 27 Dŭh, aku gi-mating ndai sarah di kuu. Kuu inŭh adi sarah darŭm kuu an biperang ngga aku. TUHAN inŭh akim. Ayŭh re natu andu ati asi adi sarah, daya Israel puan kah daya Ammon.” 28 Pak raja daya Ammon dŭh mbit piduri di pinganang anŭ so Jephthah. 29 Komŭnŭ roh TUHAN nguasa Jephthah. Ayŭh di mutas Gilead ngga Manasseh ka pari ka Mizpah di Gilead ka radus panu ka Ammon. 30 Jephthah bijanji ngga TUHAN: “Kambŭi Kaam nggen di aku pimanang ngarah daya Ammon, 31 aku re badang ndu sadis sibungas daya adi ruah so ramin ku adi nyupat aku mari so pimanang ku. Aku re jugan ndu sadis ka Kaam daya anŭ.” 32 Jadi Jephthah mutas sungi anŭ di rawan daya Ammon, ka TUHAN nggen di ayŭh pimanang. 33 Ayŭh nyerang ngara piguru so Aroer ndŭg gadung tarun adi maning Minnith; duwŭh puru kupo sopŭrŭg-i, jeh ndŭg Abel Keramim. Bagŭ raru daya Ammon dog siŭ, ka dog ngarah Israel. 34 Kan Jephthah pari, mari ka Mizpah, anak dayung-i ruah di nyupat ayŭh, bitanda buang mambak tamburin. Ayŭh anŭ kaŭs-i ndi anak-i. 35 Kan Jephthah kiris ayŭh, ayŭh nyiratak piraka-i darŭm susah buang nang, “O Anak dayung ku! Kuu kinaman atin ku? Mani gŭt-i dŭh siŭn dŭh kuu adi kinaman atin ku? Aku mbŭh bipayu ngga TUHAN, ka aku dŭh bisa tarik-i pari!” 36 Anak dayung anŭ kidaan di ayŭh, “Kambŭi kaam mbŭh ndai payu ngga TUHAN, ndai adŭ di tunduh ku kayuh adi kaam muko nang, amai sawŭ gŭh TUHAN mbŭh bada kaam maras pinganyu mai, daya Ammon.” 37 Ayŭh nang dinge di sama-i, “Ndi adŭ kayuh mite ku so kaam. Tandah aku sitian duwŭh buran, isa aku bisa bigandon ngga bara dingan ku di gadung darŭd ka ngurid adŭp ku dŭh siŭn dŭh kabŭs gibabŭ dayung tibŭn.” 38 Sama-i bada ayŭh di sitian tipuh duwŭh buran. Ayŭh ngga bara dingan-i di maad darŭd darŭd ka ngurid adŭp-i re kabŭs bayuh banan ka dŭh biyŭn anak. 39 Ripas duwŭh buran anŭ, ayŭh pari ka yŭn sama-i. Sama-i ndai nimun adi-i ko bijanji ngga TUHAN, ka ayŭh kabŭs darŭm-i gibabŭ dayung tibŭn. Simŭnŭ meh adat anŭ piguru di Israel, 40 bara dayung Israel ari ruah yŭn tipuh pat andu barang sawa di ngurid anak dayung Jephthah so Gilead.

Akim 12

1 Daya Ephraim mbŭh sidia re biperang; ngara mutas Yang Jordan di ka Zaphon ka nang di Jephthah, “Mani angān mutas baat di rawan daya Ammon dŭh kidaan di kieh bada sua ngga angān? Kieh re badang ramin ngan samah ngga adŭp ngan!” 2 Pak Jephthah kidaan di ngara, “Bara daya ku ngga aku agi kaii bās ngga daya Ammon. Aku agi bagan angān, pak angān dŭh an mandŭg di turung aku pirupas adŭp ku so ngara. 3 Kan aku kiris angān dŭh re mandŭg, aku ruban asŭng adŭp ku mutas baat di rawan ngara, ka TUHAN nggen di aku pimanang ngarah ngara. Jadi mani meh angān mandŭg an rawan aku madin?” 4 Komŭnŭ Jephthah taban sopŭrŭg daya Gilead, ka rawan bara soldadu Ephraim ka ngarah ngara. (Bara daya Ephraim ko nang, “Angān daya Gilead di Ephraim ngga Manasseh, angān daya adi kadi adŭp ngan so tibaran-asar Ephraim!”) 5 Ngga bada daya Ephraim dŭh dapŭd pirupas adŭp ngara, daya daya Gilead sirabut tarun tarun adi yŭn Jordan dapŭd dog mutas. Kan tadŭ tadŭ daya Ephraim suba an pirupas adŭp-i, ayŭh an mite pinyibandar diŭ so-i mutas, ka daya Gilead meh re siken, “Kuu daya Ephraim kah?” Kambŭi ayŭh nang, “Dŭh,” 6 ngara an bada ayŭh nang “Shibboleth.” Pak ayŭh nang “Sibboleth,” sabab ayŭh dŭh pandai nyabŭt-i ngga batur. Ka ngara meh an nakap ayŭh ka siŭ ayŭh diginŭ di ndi so anŭ adi yŭn mutas Yang Jordan. Di tika anŭ pat puru duwŭh ribu naan daya Ephraim dog siŭ. 7 Jephthah jadi pinguru Israel sitŭkŭd nŭm sawa. Komŭnŭ ayŭh kabŭs ka dog kubur di kupo adŭp-i di Gilead. 8 Ripas Jephthah, Ibzan so Bethlehem jadi pinguru Israel. 9 Ayŭh biyŭn taruh puru naan anak dari ka taruh puru naan anak dayung. Ayŭh bada anak anak dayung-i banan ngga daya daya so manak bŭkŭn ka taban dayung dayung mara so sapa manak adŭp-i bada jadi sawŭn bara anak adŭp-i. Ibzan jadi pinguru Israel sitŭkŭd ju sawa, 10 komŭnŭ ayŭh kabŭs ka dog kubur di Bethlehem. 11 Ripas Ibzan, Elon so Zebulun jadi pinguru Israel sitŭkŭd simŭng sawa. 12 Komŭnŭ ayŭh kabŭs ka dog kubur di Aijalon di tarun tana Zebulun. 13 Ripas Elon, Abdon anak Hillel so Pirathon jadi pinguru Israel. 14 Ayŭh biyŭn pat puru naan anak dari ka taruh puru naan sukuh dari, ka barang naan biyŭn kaldi adŭp-i. Abdon jadi pinguru Israel sitŭkŭd mai sawa, 15 komŭnŭ ayŭh kabŭs ka dog kubur di Pirathon di tarun tana Ephraim di rais tarun tana sandah Amalek.

Akim 13

1 Daya Israel bidosa dinge rawan TUHAN, ka Ayŭh bada daya Philistine mritah ngara sitŭkŭd pat puru sawa. 2 Di jaman anŭ agi ndi naan daya dŭn Manoah so kupo Zorah. Ayŭh anŭ ndi naan daya so tibaran-asar Dan. Sawŭn-i aboh. 3 Malaikat TUHAN nandŭng di sawŭn-i ka nang, “Kuu mbŭh bŭn tungang biyŭn anak, pak dŭm dŭh tui kuu re bite ka biranak ndi anak dari. 4 Pak ingat, dŭhnyah nok tadŭ tadŭ wain puan kah nok nok adi bisā, puan kah man tadŭ tadŭ pinguman adi dog nagah daya man, 5 ka ripas anak mu mbŭh dog biranak, kuu dŭh siŭn kapŭg ubok-i, amai piguru so andu pinyibranak-i ayŭh mbŭh dog nitah ka TUHAN, jadi daya Nazir. Ayŭh re piguru pinyirupas yŭn daya Israel so daya Philistine.” 6 Muko anŭ, dayung anŭ di ka kidaan di banŭh-i, “Ndi naan daya Tapa agi mandŭg tudu aku, taru nŭŭh kiris, mun malaikat Tapa. Aku dŭh siken so ki pimandŭg-i, ka ayŭh dŭh gŭh kidaan dŭn-i di aku. 7 Pak ayŭh agi kidaan di aku nang aku re bite ka re biranak ndi anak dari. Ayŭh kidaan di aku bada dŭhnyah nok tadŭ tadŭ wain puan kah nok nok adi bisā puan kah man pinguman adi dog nagah daya man, amai anak anŭ re dog nitah ka TUHAN jadi daya Nazir sitŭkŭd umbur-i” . 8 Komŭnŭ Manoah bidua ka TUHAN, “TUHAN, turung bada daya Tapa anŭ adi pait Mai pari ka yŭn ami isa-i kidaan kayuh adi patut ami ndai yŭn anak anŭ kan ayŭh mbŭh dog biranak.” 9 Tapa ndai nimun pimite Manoah, ka malaikat-I anŭ pari tudu dayung anŭ darŭm-i guru di ŭmŭh. Banŭh-i Manoah mating ngga ayŭh diginŭ. 10 Jadi ayŭh rasu makat ka bikaduh di kidaan di banŭh-i, “Tingga! Daya anŭ adi mandŭg tudu aku prajah mbŭh agi nandŭng dinge di aku!” 11 Manoah rasu makat ka tunda sawŭn-i. Ayŭh tudu daya anŭ ka siken, “Kaam kah daya anŭ adi minyu ngga sawŭn ku prajah?” “Aku inŭh anŭ,” ayŭh nam. 12 Komŭnŭ Manoah nang, “Kan pinganang mai anŭ jadi bitŭtŭk, ani dŭh siŭn dŭh anak anŭ ndai? Pimudip adi munki tung jangi” 13 Malaikat TUHAN nam, “Sawŭn mu dŭh siŭn dŭh ndai nimun adi muko aku kidaan di ayŭh. 14 Ayŭh dŭh siŭn man tadŭ tadŭ kayuh adi mandŭg so tŭngŭn anggor; ayŭh dŭh siŭn nok tadŭ tadŭ wain puan kah nok nok adi bisā, puan kah man pinguman adi dog nagah daya man. Ayŭh dŭh siŭn dŭh ndai sopŭrŭg anŭ adi aku muko kidaan di ayŭh.” 15-16 Dŭh puan nang ayŭh anŭ malaikat TUHAN, Manoah nang di ayŭh, “Turung dŭhnyah diŭ bu. Kieh re tanŭk ndi anak kambing yŭn mai.” Pak malaikat anŭ nang, “Kambŭi aku kajŭn, dŭh gŭh aku re man pinguman ngan. Pak kambŭi angān raan sidia-i, angān siŭn badang-i ndu sadis ka TUHAN.” 17 Manoah nam, “Kidaan dŭn mai di kieh, isa kieh bisa nggen stabi di kaam kan pinganang mai jadi bitŭtŭk.” 18 Ka malaikat anŭ siken, “Mani angān an puan dŭn ku? Dŭn ku inŭh dŭn adi saruh.” 19 Jadi Manoah tambit ndi anak kambing ngga kada ruwang kayuh, ka jugan-i di tunduh mija-sambah batuh ka TUHAN adi ndai pingandai pingandai saruh. 20-21 Ka sitadŭn jireb apui bijagu ka sambu so tunduh mija-sambah, Manoah ngga sawŭn-i kiris malaikat TUHAN maad ka rangit darŭm jireb apui anŭ. Manoah rasu rada nang daya anŭ malaikat TUHAN, ka ayŭh ngga sawŭn-i rasu sipŭŭb di tana, nyambah. Ngara bŭn kiris malaikat anŭ dinge. 22 Manoah nang di sawŭn-i, “Ata tatu re kabŭs amai ata mbŭh kiris Tapa?” 23 Pak sawŭn-i nam, “Kambŭi TUHAN sawŭ raan siŭ ata, Ayŭh dŭh kambat sadis ta; ka Ayŭh dŭh gŭh an kiren sopŭrŭg kayuh ati di ata bait kidaan kayuh adi mun ati di tipuh ati.” 24 Jadi dayung anŭ biranak ndi anak dari, ka kadŭn ayŭh Samson. Anak anŭ masang baga bigatung ka TUHAN nyiberkat ayŭh. 25 Ka kuasa TUHAN piguru nyibake ayŭh sitadŭn ayŭh rŭŭ di Bari Dan di asah Zorah ngga Eshtaol.

Akim 14

1 Ndi andu, Samson matak di ka Timnah, ka diginŭ ayŭh kiris ndi naan dayung bujang daya Philistine. 2 Ayŭh mari ka arŭn ka kidaan di sindŭ sama-i, “Aku agi kiris ndi naan bujang dayung daya Philistine di Timnah adi ripong ku kiris. Siken ayŭh yŭn ku; aku raan tambit ayŭh ndu sawŭn.” 3 Pak sindŭ sama-i siken ayŭh, “Mani kuu sah di ka dupan daya Philistine di jiroh dayung ndu mu sawŭn? Dŭh kah kuu tungang dapŭd dayung so manak adŭp ta, di dupan sopŭrŭg daya bangsa adŭp ta?” Pak Samson kidaan di sama-i, “Ayŭh inŭh dayung adi raan ku angān tambit yŭn ku. Ayŭh dog di batŭh ku.” 4 Sindŭ sama Samson dŭh puan nang TUHAN inŭh adi ngatur Samson bada ndai simŭnŭ, amai TUHAN taŭn mbŭh jiroh aran adi ngga-i bisa rawan daya Philistine. Di jaman anŭ daya Philistine inŭh adi mritah Israel. 5 Jadi Samson matak di ka Timnah ayō sindŭ sama-i. Ka darŭm ngara panu mutas teya anggor diginŭ, ayŭh dingah singah adi mara ngŭr. 6 Ka gŭgŭh kuasa TUHAN nyibake Samson, ka-i nyiratak adŭ singah anŭ nyinuwŭh ngga tangan-i, mun nyiratak anak kambing. Pak ayŭh dŭh kidaan di pimas-i kayuh adi ndai-i. 7 Muko anŭ ayŭh di tudu ka minyu ngga dayung anŭ. Ayŭh suka dayung anŭ. 8 Duwŭh taruh andu ripas anŭ, Samson pari di sawŭn ayŭh. Di atang aran, ayŭh nyipang, di tingga singah adi ko-i siŭ. Ayŭh mbŭh raru gŭgŭh kan-i kiris dudu banyis ngga ju banyis darŭm tadang singah anŭ. 9 Ka-i nyauk ngga tangan-i, ka man-i buang-i panu. Ayŭh taban kada ju banyis anŭ ka yŭn sindŭ sama-i. Ngara man-i, pak Samson dŭh kidaan di ngara nang adŭp-i tambit ju banyis anŭ so tadang singah. 10 Sama Samson di ka ramin dayung anŭ, ka Samson kuka gawai diginŭ. Anŭ inŭh ndi masam adat yŭn bujang dari. 11 Kan daya Philistine kiris ayŭh, ngara pait taruh puru naan bujang dari bada rŭŭ ngga ayŭh. 12-13 Samson nang di ngara, “Aku re nang ndi atau di angān, ka kambŭi angān tungang kidaan rati-i diŭ so ju andu adi ngga ata sita gawai ati ripuan, aku an nggen di angān taruh puru rambar banang linen adi jarŭh ngga taruh puru pasang piraka adi ramus.” “Nang garang atau mu di kieh,” ngara nang. “Kieh an dingah.” 14 Ayŭh nang, “So sianŭ adi man mandŭg kayuh man; So sianŭ adi bake mandŭg kayuh adi nyibanyis.” Taruh andu ripas anŭ, ngara gibabŭ dŭh tungang dapŭd rati atau anŭ. 15 Di andu adi pat ngara nang di sawŭn Samson, “Mujuk banŭh mu, isa-i kidaan rati atau-i. Kambŭi kuu dŭh, kieh re sigot ramin sama mu, samŭn adŭp mu darŭm-i. Angān duwŭh bagan kieh kamati amai raan mirupak kieh, dŭh kah?” 16 Jadi sawŭn Samson di tudu ayŭh buang sien nang di ayŭh, “Kuu dŭh sawŭ awang aku! Kuu tiru di aku! Kuu nggen atau di dingan dingan ku, ka dŭh kidaan rati-i di aku!” Ayŭh nang di sawŭn-i, “Tingga, di sindŭ sama ku dŭh gŭh aku kidaan. Re ngga mani aku kidaan di kuu?” 17 Sawŭn-i sien pasar kayuh anŭ sitadŭn ju andu gawai anŭ. Pak di andu adi ju, Samson kidaan di sawŭn-i rati atau anŭ, amai mbŭh anŭ anŭ nang sawŭn-i. Ka sawŭn Samson kidaan rati atau anŭ di daya Philistine. 18 Jadi, di andu adi ju, diŭ so Samson di mŭrŭt ka darŭm birit bŭŭs, bara dari kupo anŭ nang di ayŭh: “Ani adi nyibanyis dŭ so ju banyis? Ani adi bake dŭ so dāng singah?” Samson nam, “Kambŭi angān dŭh ko diŭ majak tana ngga sapi ku, tatu angān dŭh tungang puan rati atau ku.” 19 Ka gŭgŭh kuasa TUHAN nyibake Samson, ka ayŭh matak di ka kupo Ashkelon, di yŭn-i siŭ taruh puru naan daya, ka pirukos piraka ngara, ka nggen di ngara anŭ adi muko kidaan rati atau-i tejah. Muko anŭ, ayŭh mari ka ramin sama-i buang raru baji pasar kayuh adi mbŭh jadi, 20 ka sawŭn Samson dog nggen di jerā-i anŭ adi muko ngapid ayŭh di tika sawan-i.

Akim 15

1 Dŭh tui ripas anŭ, Samson matak di munan sawŭn-i darŭm tipuh daya ngatŭm gandom, taban anak kambing yŭn-i. Ayŭh kidaan di sama sawŭn-i, “Aku raan mŭrŭt birit sawŭn ku.” Pak sama sawŭn-i abah bada ayŭh mŭrŭt ka darŭm birit sawŭn-i. 2 Ayŭh kidaan di Samson, “Aku batur batur pikir kuu mbŭh tiru di ayŭh, ngga aku muko nggen ayŭh di jerā mu. Pak sude-i no, ramus dŭ. Kuu bisa tambit ayŭh adŭ, ngga gati sawŭn mu.” 3 Samson nang, “Saba ati, aku dŭh re dapu tanggong di kayuh adi ndai ku di tunduh daya Philistine.” 4 Jadi ayŭh matak ka nakap taruh ratus pŭrŭng dāng bisirŭh. Ayŭh bada bigembar duwŭh dāng dāng anŭ, mŭŭng-i di koi-i bada bigagit, ka prita-siru' ayŭh na di buku-i. 5 Komŭnŭ Samson tung prita-siru' anŭ ngga apui ka piruah dudu bisirŭh anŭ darŭm ŭmŭh gandom daya Philistine. Simŭnŭ ayŭh sigot dŭh gandom adi muko dog ngatŭm adŭ, pak samŭn anŭ adi gibabŭ di tŭngŭn-i. Risŭn risŭn kanā daya dog sigot gŭh. 6 Kan bara daya Philistine siken asi ndai kayuh anŭ, ngara dog kidaan nang Samson adi ndai-i amai damŭh-i, daya so Timnah, mbŭh nggen sawŭn Samson di jerā Samson. Jadi daya Philistine di ka badang dayung anŭ ndŭg ka kabŭs ka badang ramin sama-i. 7 Samson nang di ngara, “Mun anŭ pingandai ngan kawang! Aku bipayu aku dŭh re ko ndŭg ka aku mbŭh maras angān!” 8 Samson bandar bandar nyerang ka siŭ bagŭ bara ngara anŭ. Komŭnŭ ayŭh di ka rŭŭ di darŭm tang di sandah batuh di Etam. 9 Daya Philistine mandŭg ka bibari di tarun tana Judah, ka nyerang kupo Lehi. 10 Bara daya Judah siken ngara, “Mani angān nyerang kieh?” Ngara nam, “Kieh mandŭg an nakap Samson ka ndai di ayŭh nimun adi ayŭh mbŭh ndai di kieh.” 11 Jadi taruh ribu naan bara daya Judah di ka tang di sandah batuh di Etam ka nang di Samson, “Dŭh kah kuu puan nang daya Philistine adi mritah ata? Mani kuu ndai simuti di kieh?” Ayŭh nam, “Aku ndai di ngara nimun adi ngara mbŭh ndai di aku.” 12 Ngara nang di ayŭh, “Kieh mandŭg kamati an muak kuu, isa kieh bisa nggen kuu di ngara.” Samson nang, “Bijanji ngga aku adŭp ngan dŭh re siŭ aku.” 13 “Kieh bijanji,” ngara nang, “Kaŭs kieh re muak kuu ka nggen kuu di ngara. Kieh dŭh re siŭ kuu.” Jadi ngara muak ayŭh ngga duwŭh tŭngŭn taris adi gi-bauh, ka taban ayŭh ngga pari so sandah batuh anŭ. 14 Kan ayŭh mbŭh ndŭg Lehi, bara daya Philistine bikaduh mandŭg tudu ayŭh, buang nyirais. Gŭgŭh kuasa TUHAN nyibake ayŭh, ka ayŭh matŭd taris adi ngga mŭŭng birungo ngga tangan-i keya ka matŭd tiburi adi dog badang. 15 Komŭnŭ Samson dapŭd siraka kaldi adi bauh kabŭs. Ayŭh mutu ka tambit siraka anŭ ka pakai-i ngga siŭ siribu naan daya. 16 Ka Samson biragu, “Ngga turang siraka kaldi aku siŭ siribu naan daya; Ngga turang siraka kaldi aku nugung tadang ngara bada bitugung.” 17 Ripas anŭ, Samson taran turang siraka kaldi anŭ. Tarun adi yŭn kayuh anŭ jadi dog kadŭn Ramath Lehi. 18 Komŭnŭ Samson raru badŭh asŭng-i, ka ayŭh bagan ka TUHAN ka nang, “Kaam mbŭh nggen di aku pimanang bās ati; ka madin aku re kabŭs badŭh asŭng ka dog nakap bara daya Philistine adi dŭh puan Kaam kah?” 19 Jadi Tapa kuka tarun adi bigagong darŭm tana di Lehi, ka piin ruah so darŭm-i. Samson nok piin anŭ, ka yang-i jadi mua ranyah. Jadi rubang piin anŭ dog kadŭn Hakkore, ka gibabŭ agi diginŭ di Lehi. 20 Samson jadi pinguru Israel sitŭkŭd duwŭh puru sawa darŭm daya Philistine nguasa tarun tana anŭ.

Akim 16

1 Ndi andu Samson di ka kupo daya Philistine di Gaza, di yŭn-i bidapŭd ngga ndi naan dayung sundar, ka nyibŭŭs ngga ayŭh. 2 Daya daya di Gaza dingah Samson agi diginŭ, jadi ngara kirurung tarun anŭ ka tuman ayŭh ndi ngarŭm ngarŭm di tiban-bās kupo. Ngara pirŭngŭt ndi ngarŭm ngarŭm buang bipikir dupan adŭp ngara, “Ata kajŭn ndŭg siri jawa, komŭnŭ ata siŭ ayŭh.” 3 Pak Samson diginŭ ndŭg sitŭrŭp ngarŭm adŭ. Komŭnŭ ayŭh makat ka di dimbut tiban-bās kupo, sopŭrŭg-i samŭn uros uros ngga parang abŭt-i. Ayŭh na sopŭrŭg-i di kawin-i ka gŭrŭng-i ngga bu jeh ndŭg tibung sandah adi nura Hebron. 4 Ripas anŭ, Samson awang ndi naan dayung dŭn Delilah, adi rŭŭ di Rubān Sorek. 5 Rimŭh naan raja Philistine di tudu Delilah ka nang, “Nyikuro Samson isa ayŭh kidaan di kuu mani ayŭh raru bake, ka simuki kieh bisa ngarah ayŭh, muak ayŭh, ka bada ayŭh dŭh dapŭd ndai ani ani. Barang naan kieh re nggen di kuu siribu siratus kiping pirak.” 6 Jadi Delilah nang di Samson, “Turung kidaan di aku ani bada kuu raru bake. Kambŭi daya an muak kuu ka bada kuu dŭh dapŭd ndai ani ani, ani patut-i ndai?” 7 Samson nam, “Kambŭi daya muak aku ngga ju tŭngŭn taris panah adi bauh adi gibayuh pisŭk, aku bisa jadi ramah mun daya bŭkŭn.” 8 Jadi raja raja Philistine taban ju taris bawŭh panah adi gibayuh pisŭk, ka Delilah muak Samson ngga taris anŭ. 9 Ayŭh muko bada kada daya kajŭn di darŭm birit adi bŭkŭn, jadi ayŭh nyirais nang, “Samson! Bara daya Philistine mandŭg!” Pak Samson matŭd adŭ taris taris bawŭh panah anŭ mun tiburi patŭd kan-i dog jireb apui. Jadi gibayuh meh ngara puan rusia pinyibake-i. 10 Delilah nang di Samson, “Tingga, kuu bada aku mun daya budo; kuu dŭh kidaan kayuh adi sawŭ di aku. Turung kidaan di aku simuki daya bisa muak kuu.” 11 Samson kidaan di ayŭh, “Kambŭi daya muak aku ngga taris bauh adi gibayuh dog pakai, aku bisa jadi ramah mun daya bŭkŭn.” 12 Jadi Delilah tambit kada taris adi bauh ka muak Samson. Komŭnŭ ayŭh nyirais, “Samson! Bara daya Philistine mandŭg!” Bara daya anŭ agi kajŭn di birit adi bŭkŭn. Pak ayŭh matŭd adŭ dudu taris anŭ so tangan-i mun matŭd tiburi. 13 Delilah nang di Samson, “Kuu gibabŭ ndai aku mun daya budo, amai kuu gibabŭ dŭh kidaan kayuh adi sawŭ di aku. Kidaan di aku simuki daya bisa muak kuu.” Samson kidaan di ayŭh, “Kambŭi kuu nganyam so-ju sarat ubok ku di sinangan tanun ka nyisŭt ngga pagu sinangan, aku bisa jadi ramah mun daya bŭkŭn.” 14 Jadi Delilah bada ayŭh bŭŭs, tambit so-ju sarat ubok-i ka nganyam-i di sinangan tanun ka nyisŭt-i ngga pagu sinangan, ka nyirais nang, “Samson! Daya Philistine mandŭg!” Pak Samson burah ka tarik pirudos ubok-i so sinangan. 15 Jadi ayŭh nang di Samson, “Simuki kuu bisa nang adŭp mu awang aku, kan di atin mu kuu dŭh sawŭ? Kuu mbŭh bada aku mun daya budo pitaruh kari, ka kuu gibabŭ dŭh kidaan di aku ani anŭ adi bada kuu raru bake.” 16 Barang andu ayŭh dŭh rŭŭ rŭŭ siken ayŭh ndŭg ka Samson mbŭh kawŭk ka reju dingah ayŭh nang anŭ anŭ; 17 ngga pinŭbŭn-i ayŭh mbŭh kidaan adŭ ani anŭ adi bada ayŭh raru bake: “Ubok ku gi-bŭn dog kapŭg,” ayŭh nang. “Aku ati mbŭh dog nitah ka Tapa jadi daya Nazir so andu aku dog biranak. Kambŭi ubok ku dog kapŭg, pinyibake ku manyap, ka aku jadi ramah mun daya bŭkŭn.” 18 Kan Delilah kiris Samson mbŭh kidaan rusia-i, ayŭh pait pinganang ka raja raja daya Philistine ka nang, “Pari dŭm ndi sidah. Ayŭh muko kidaan rusia-i di aku.” Jadi ngara mandŭg ka taban duit adi ngara ko janji. 19 Delilah bada Samson bŭŭs di kŭkŭn-i, ka bagan ndi naan daya, adi kapŭg so-ju sarat ubok Samson. Komŭnŭ Delilah rasu pijera Samson, amai ayŭh mbŭh dŭh tia bake. 20 Komŭnŭ ayŭh nyirais, “Samson! Bara daya Philistine mandŭg!” Samson burah ka bipikir, “Aku re pirupas adŭp ku mun adi barang nga-i.” Ayŭh dŭh puan nang TUHAN mbŭh tingge adŭp-i. 21 Daya Philistine nakap ayŭh ka tuket so-duwŭh ruwang batŭh-i. Ngara taban ayŭh ka Gaza, nyirunggo ayŭh ngga parik timaga, ka bada ayŭh ndai kraja ngisar di yŭn ngisar di ramin jer. 22 Pak ubok-i piguru timbu dinge. 23 Bara raja daya Philistine mandŭg tikuruk ka kuka gawai ka jugan sadis bās ka tapa ngara, Dagon. Ngara biragu, “Tapa ta mbŭh nggen di ata pimanang ngarah pinganyu ta Samson!” 24-25 Ngara nyipawŭn adŭp ngara, ka nang, “Bagan Samson, ka bada ayŭh ndai rubi yŭn ta!” Kan ngara taban Samson ruah so ramin jer, ngara bada ayŭh ndai rubi yŭn ngara, ka bada ayŭh mijog di asah duwŭh tiang bās. Kan bara daya kiris ayŭh, ngara biragu muji tapa ngara: “Tapa ta mbŭh nggen di ata pimanang ngarah pinganyu ta, adi ko pirusak tarun tana ta ka siŭ bagŭ daya ta!” 26 Samson nang di ndi naan anak dari adi kayak ayŭh, “Bada aku tama tiang tiang anŭ adi nukang ramin ati. Aku an minyandis dieh.” 27 Ramin anŭ mbŭh puno bada bara daya, dari ngga dayung. So-rimŭh raja daya Philistine agi diginŭ, ka agi taruh ribu naan dari dayung di tibung ramin, tingga Samson ndai rubi-i yŭn ngara. 28 Komŭnŭ Samson bidua, “TUHAN Raja, turung ingat meh aku; turung O Tapa, nggen pinyibake di aku dŭm ndi sidah ati adŭ, isa ngga ndi pingandai ku adi re ku ndai aku dapŭd maras daya Philistine adi muko tuket ruwang batŭh ku.” 29 Jadi Samson na so-duwŭh tangan-i di so-duwŭh tiang bās adi nukang ramin anŭ; ndi tangan di ndi tiang, ayŭh turak-i bada nyatŭk ngara, 30 ka nyirais, “Bada aku kabŭs ngga daya Philistine!” Ayŭh turak ngga siabo tungang-i, ka ramin anŭ rubuh nyatŭk so-rimŭh raja anŭ ngga barang naan daya adi bŭkŭn. Samson siŭ bagŭ dŭ daya di pinyikabŭs-i so anŭ adi siŭ-i darŭm-i gibabŭ udip. 31 Bara jurud dari-i ngga sopŭrŭg adi bŭkŭn so rawang-i mandŭg di tambit tadang-i. Ngara taban ayŭh ngga mari ka kubur ayŭh di asah Zorah ngga Eshtaol di darŭm kubur sama-i Manoah. Ayŭh jadi pinguru Israel sitian duwŭh puru sawa.

Akim 17

1 Agi ndi naan daya dŭn Micah, rŭŭ di rais tarun tana sandah Ephraim. 2 Ayŭh kidaan di sindŭ-i, “Di andu daya naku siribu siratus kiping pirak so kaam, kaam mangu pinaku anŭ. Aku agi dingah kaam ndai simŭnŭ. Tingga, di aku inŭh duit anŭ. Aku inŭh sianŭ adi naku-i.” Sindŭ-i nang, “Isa-i TUHAN nyiberkat kuu, nak!” 3 Ayŭh pari duit anŭ ka sindŭ-i, ka sindŭ-i nang, “Ngga bada pangu anŭ dŭh nyatŭk anak adŭp ku, aku jugan pirak ati ka TUHAN. Isa-i dog pakai ngga marut tibudo adi dog ndai so kayuh. Jadi madin aku re nggen pari dudu kiping pirak anŭ ka kuu.” 4 Pak ayŭh pari-i ka sindŭ-i. Sindŭ-i taban duwŭh ratus kiping pirak ka nggen-i di tukang basi, adi ndai tibudo so kayuh ka marut-i ngga pirak anŭ. Tibudo anŭ dog na-i di ramin Micah. 5 Micah anŭ biyŭn tarun yŭn adŭp-i bisambah. Ayŭh ndai kudu kudu tidudo samŭn efod, ka tijuan ndi naan so bara anak dari-i bada jadi imam. 6 Di jaman anŭ Israel dŭh biyŭn raja; barang naan daya mbŭh ndai barang masam kayuh nanyam pinyiraan adŭp-i. 7 Di jaman anŭ gŭh agi ndi naan bujang dari daya Levi adi muko rŭŭ di kupo Bethlehem di Judah. 8 Ayŭh bu so Bethlehem di jiroh tarun bŭkŭn yŭn-i rŭŭ. Darŭm-i panu, ayŭh tambus ramin Micah di rais tarun tana sandah Ephraim. 9 Micah siken ayŭh, “So ki kuu?” Ayŭh nam, “Aku daya Levi so Bethlehem di Judah. Aku jiroh tarun yŭn rŭŭ.” 10 Micah nang, “Rŭŭ ngga aku. Jadi tukang pitayan yŭn ku ka jadi imam ku, ka aku re nggen di kuu simŭng kiping pirak ndi sidah barang sawa, piraka, ka pinguman mu.” 11 Bujang dari Levi anŭ situju rŭŭ ngga Micah ka jadi keya ka anak di ayŭh. 12 Micah tijuan ayŭh bada jadi imam-i, ka ayŭh rŭŭ di ramin Micah. 13 Micah nang, “Amai madin aku biyŭn daya Levi jadi imam ku, aku puan nang TUHAN re kana ngga aku.”

Akim 18

1 Jadi, mating raja di Israel di jaman anŭ. Di jaman anŭ, daya tibaran-asar Dan aŭn jiroh tarun tana re-i ngaku ka yŭn rŭŭ, sabab ngara gibayuh trima utung tana mun tibaran tibaran-asar Israel adi bŭkŭn. 2 Jadi daya tibaran-asar Dan mien rimŭh naan daya adi birani so sopŭrŭg rawang darŭm tibaran-asar anŭ ka pait ngara so kupo Zorah ngga Eshtaol bada nyiong tarun tana anŭ. Kan ngara mbŭh ndŭg rais tarun tana sandah Ephraim, ngara nyandong ramin Micah. 3 Sitadŭn ngara diginŭ, ngara natŭng piminyu bujang dari daya Levi anŭ; ka ngara di tudu ayŭh ka siken, “Ani ndai mu digiti? Asi taban kuu kamati?” 4 Ayŭh nam, “Aku mbŭh agi pekat-janji ngga Micah adi bayar gaji ku jadi imam-i.” 5 Ngara nang di ayŭh, “Turung siken di Tapa nang kah re mujur kah dŭh pimanu ami.” 6 Imam anŭ nam, “Mating ani ani re angān yŭn gapang. TUHAN agi kingat jaga angān di pimanu ngan.” 7 Jadi ngara anŭ adi rimŭh naan makat ka panu di ka kupo Laish. Ngara kiris pinyirŭŭ ngara diginŭ agi pagŭng mun pinyirŭŭ daya Sidon. Ngara daya adi udip bamai, dŭh bidudu, dŭh pinyikaii, ka biyŭn sopŭrŭg kayuh adi biguna-i. Ngara rŭŭ jo so daya Sidon ka dŭh bigaur ngga tadŭ tadŭ daya bŭkŭn. 8 Kan ngara adi rimŭh naan mbŭh pari ka Zorah ngga Eshtaol bara daya siken ani pinyidapŭd ngara so pimanu ngara. 9 “Ja meh,” ngara nam, “Ata di nyerang Laish. Kieh muko kiris tarun tana anŭ, ka-i mbŭh raru damŭn. Dŭhnyah paya paya rŭŭ digiti; rikas! Ata di sirabut tana anŭ! 10 Kan angān ndŭg nŭ, angān re kiris daya diginŭ dŭh puan kayuh adi re jadi. Rais anŭ raru bayah, ka-i biyŭn barang masam kayuh adi daya raan, ka Tapa mbŭh nggen-i di angān.” 11 Jadi nŭm ratus naan daya so tibaran-asar Dan makat so Zorah ngga Eshtaol, sidia yŭn biperang. 12 Ngara matak ka bibari di tura ka barat Kiriath Jearim di Judah. Anŭ sabab tarun anŭ gibabŭ dog kadŭn Bari Dan. 13 Ngara pijuu panu so nŭ ka mandŭg ka ramin Micah di rais tarun tana sandah Ephraim. 14 Komŭnŭ ngara adi rimŭh naan anŭ adi muko nyiong rais adi maning Laish nang di dingan-i, “Puan ngan kah darŭm ndi so dudu ramin ati, agi ndi tibudo kayuh adi bibarut ngga pirak? Agi gŭh dudu tibudo adi bŭkŭn ngga ndi efod. Ani meh sŭn ngan nang patut ata ndai?” 15 Jadi ngara di mŭrŭt ramin Micah, adi yŭn bujang dari daya Levi rŭŭ, ka siken munki pinyirŭŭ-i diginŭ. 16 Sitadŭn anŭ, bara soldadu daya tibaran-asar Dan adi nŭm ratus naan anŭ, adi mbŭh sidia yŭn biperang, agi mijog di tiban buwang ramin anŭ. 17 Pinyiong anŭ adi rimŭh naan radus mŭrŭt ramin anŭ ka tambit tibudo kayuh adi bibarut ngga pirak, tibudo tibudo adi bŭkŭn, ngga efod anŭ, sitadŭn imam mijog di tiban buwang ngga bara soldadu bisinyata adi nŭm ratus naan anŭ. 18 Kan bara pinyiong anŭ mŭrŭt ka darŭm ramin Micah ka tambit kayuh kayuh kudus anŭ, imam anŭ siken ngara, “Ani anŭ ndai ngan?” 19 Ngara nang di ayŭh, “Pirŭŭ adŭp nŭh. Dŭhnyah nang ani ani. Matak ngga kieh ka jadi imam ka tukang pitayan yŭn ami. Dŭh kah kuu raan dŭ jadi imam yŭn sopŭrŭg tibaran-asar Israel so mu jadi imam yŭn rawang daya ndi naan?” 20 Anŭ bada imam anŭ raru gaŭn, ka-i tambit kayuh kayuh anŭ ka panu tunda ngara. 21 Komŭnŭ ngara pijuu pimanu ngara, ngga bara anak anak ngara, dāng kudip ngara, ka ngga sopŭrŭg buat-rata ngara, diŭ di tura ka jawin. 22 Ngara mbŭh panu mua juan-i so ramin anŭ kan Micah ngaja bara rasū-i di nyerang ngara. Micah ngga bara-i nyandat bara daya Dan, 23 ka nyirais di ngara. Bara daya Dan bigiring ka siken Micah, “Ani har? Mani angān mbŭh raru bagŭ mun anŭ?” 24 Micah nam, “Ani rati pinganang ngan anŭ? ‘Ani har?’ Angān tambit imam ku ngga tapa tapa adi adŭp ku mbŭh ndai, ka rasu bu! Ani agi dŭm yŭn ku!” 25 Bara daya Dan nang di ayŭh, “Kana dŭ kuu dŭhsah nang ani ani, kambŭi kuu dŭh raan ngara ati baji di kuu ka nyerang kuu. Kuu ngga sopŭrŭg di rawang mu abo kabŭs rai-i.” 26 Komŭnŭ bara daya Dan pijuu pimanu ngara. Micah kiris ngara bake dŭ so adŭp-i; sabab anŭ ayŭh pari maad ka ramin adŭp-i. 27-28 Ripas bara daya Dan muko tambit imam anŭ ngga kayuh kayuh adi Micah muko ndai, ngara di nyerang Laish, kupo daya adi bamai, daya adi dŭh bidudu, adi samah di rubān anŭ ngga kupo Bethrehob. Ngara siŭ bara daya adi rŭŭ di kupo anŭ ka sigot kupo anŭ. Mating daya mandŭg di turung ngara, amai Laish mbŭh raru jo so Sidon, ka ngara dŭh gŭh bigaur ngga tadŭ tadŭ daya bŭkŭn. Daya Dan pari pijog kupo anŭ ka rŭŭ diginŭ. 29 Ngara nukar dŭn Laish ka kadŭn-i Dan, tarik dŭn babuk ngara Dan, adi anak Jacob. 30 Bara daya Dan pijog tibudo anŭ yŭn nyambah, ka Jonathan, adi anak Gershom ka sukuh Moses, jadi imam yŭn bara daya Dan, ka bara sesang-i jadi imam ngara ndŭg ka andu adi ngga bangsa ngara dog nakap ka dog taran ka rais tami. 31 Tibudo adi Micah ndai gibabŭ diginŭ sitian Bari adi yŭn Tapa dog nyambah babŭ mijog di Shiloh.

Akim 19

1 Di jaman Israel gibayuh biyŭn raja, agi ndi naan daya Levi rŭŭ jeh di rais tarun tana sandah Ephraim. Ayŭh tambit ndi naan dayung adi gi-mara so Bethlehem di Judah jadi dayung nyikŭn-i. 2 Pak komŭnŭ dayung anŭ baji di ayŭh ka mari ka ramin sama-i di Bethlehem, ka rŭŭ diginŭ pat buran. 3 Jadi dari anŭ ndai pikir-i an tudu ayŭh ka nyikuro ayŭh bada pari ka yŭn adŭp-i. Ayŭh taban daya gaji-i ngga duwŭh kaldi. Dayung anŭ bada dari anŭ mŭrŭt ka darŭm arŭn, ka kan sama dayung anŭ kiris ayŭh, ayŭh kambat ayŭh ngga atin gaŭn. 4 Sama dayung anŭ bitan ayŭh, jadi ayŭh rŭŭ diginŭ taruh andu. Ngara man nok ka ayŭh nyirŭmŭn diginŭ. 5 Isan isan andu adi pat, ngara awar makat ka mbŭh sidia re an matak. Pak sama dayung anŭ nang di daya Levi anŭ, “Guru man dawŭ-i, bada adŭp nŭh bisoh. Kuu bisa panu te.” 6 Jadi ngara duwŭh anŭ guru, ka samah man nok. Komŭnŭ sama dayung anŭ nang di daya Levi anŭ, “Turung nyirŭmŭn dinge ka nyipawŭn adŭp mu.” 7 Daya Levi anŭ makat an panu, pak sama dayung anŭ ngasu ayŭh bada nyirŭmŭn, jadi ayŭh nyirŭmŭn dinge diginŭ. 8 Awar isan isan andu jawa adi rimŭh ayŭh makat re an panu, pak sama dayung anŭ nang, “Man dawŭ-i. Kajŭn ndŭg ripas kumbeng ka nŭh panu.” Ka ngara duwŭh man samah. 9 Kan daya Levi anŭ, dayung nyikŭn-i, ngga daya gaji-i makat dinge re panu, sama dayung anŭ nang di ayŭh, “Tingga, madin andu mbŭh re karŭm; kana dŭ angān nyirŭmŭn adŭ. Dŭm dŭh tui andu re karŭm. Rŭŭ digiti ka nyipawŭn adŭp ngan. Sipagi angān bisa awar makat, panu mari.” 10-11 Pak daya Levi anŭ abah nyirŭmŭn dinge diginŭ, ka ayŭh ngga dayung nyikŭn-i panu adŭ, ngga daya-gaji ngara ka ngga duwŭh kaldi anŭ adi mbŭh dog na tapas-pinyiguru dieh. Andu mbŭh rambat kan ngara mbŭh re ndŭg Jebus, (anŭ inŭh Jerusalem). Ka daya-gaji anŭ nang di tuan-i, “Mani ata dŭh rŭŭ adŭ ka nyirŭmŭn di kupo daya Jebus ati?” 12-13 Pak tuan-i nang, “Ata dŭh re nyasa rŭŭ di kupo daya adi dŭh daya Israel. Ata an radus adŭ panu jo nisit, ka nyirŭmŭn di Gibeah puan kah di Ramah.” 14 Jadi ngara murah kupo Jebus ka pijuu pimanu ngara. Batŭh andu mbŭh simŭdŭp kan ngara ndŭg Gibeah, di tarun tana tibaran-asar Benjamin. 15 Ngara biruit so aran bās, amai an nyirŭmŭn di kupo anŭ. Ngara mŭrŭt kupo ka guru di pakan kupo, pak mating daya raan tambit ngara bada nyandong ramin-i. 16 Sitadŭn ngara diginŭ, ndi naan nyamba dari mari so ŭmŭh-i. Daya anŭ, asar-i inŭh so rais tarun tana sandah Ephraim, pak madin ayŭh rŭŭ di Gibeah. (Daya bŭkŭn adi rŭŭ diginŭ inŭh so tibaran-asar Benjamin.) 17 Nyamba dari anŭ kiris daya Levi anŭ di pakan kupo ka siken ayŭh, “So ki kuu mandŭg? Re di kamaki kuu?” 18 Daya Levi anŭ nam, “Kieh bauh mandŭg so Bethlehem di tarun tana Judah, ka madin kieh darŭm pimanu ami re pari ka ramin adŭp ami jeh di rais tarun tana sandah Ephraim. Mating daya an bada kieh nyirŭmŭn di ramin-i, 19 sunggu kieh biyŭn pinguman ngga kupai yŭn kaldi kaldi ami, samŭn ruti ngga wain yŭn dayung nyikŭn ku ka yŭn adŭp ku ngga daya-gaji ku. Kieh biyŭn sopŭrŭg-i adi kieh biguna.” 20 Nyamba dari anŭ nang, “Mandŭg ka ramin ku! Aku bisa nggen di angān kayuh adi raan ngan. Dŭhnyah nyirŭmŭn di pakan kupo.” 21 Jadi ayŭh taban ngara ngga maad ka ramin adŭp-i, ka paan kaldi ngara. Ngara nyandong ramin-i, ngu kaja ngara ka guru man. 22 Ngara aŭn nyipawŭn adŭp-i ka gŭgŭh mandŭg bara dari adi sumbang urah mandŭg so kupo anŭ ka kirurung ramin anŭ ka piguru gutog tiban. Ngara nang di nyamba dari anŭ, “Taban ngga ruah dari anŭ adi mari ayō kuu! Kieh raan bisiket ngga ayŭh!” 23 Pak nyamba dari anŭ ruah ka sapa ka nang di ngara. “Dŭhnyah! Turung dŭhnyah ndai pingandai arap, adi kais mun anŭ! Ayŭh anŭ jerā ku. 24 Tingga! Agi dayung nyikŭn-i ngga anak dayung adŭp ku adi bujang tibŭn. Aku bisa taban ngara ngga ruah, ka angān bisa tambit ngara, ka pimunos adŭp ngan ngga ngara. Pak dŭhnyah ndai pingandai adi raru sipŭ anŭ di daya ati!” 25 Pak bara dari anŭ dŭh dingah pinganang-i. Jadi daya Levi anŭ tambit dayung nyikŭn-i anŭ, ka turak ayŭh ka sapa yŭn ngara. Ngara miragag dayung anŭ ka pijera ayŭh ndi ngarŭm ngarŭm anŭ ka dŭh rŭŭ rŭŭ ndŭg ka andu jawa. 26 Nga siri jawa, dayung anŭ mandŭg ka tumbang di bŭŭn tiban nyamba dari anŭ adi yŭn banŭh-i. Ayŭh gibabŭ diginŭ kan andu mbŭh jawa. 27 Banŭh-i makat isan isan anŭ, ka kan ayŭh kuka tiban amai re pijuu panu, ayŭh dapŭd dayung nyikŭn-i guring di rawa tiban buang tangan-i nyapai tiban. 28 Ayŭh nang, “Makat, ja meh panu.” Pak dayung anŭ dŭh nam. Jadi ayŭh tunduk tadang dayung anŭ ka na-i nyiparang kaldi-i, ka piguru panu mari ka ramin adŭp-i. 29 Kan ayŭh mbŭh ndŭg ramin-i, ayŭh mŭrŭt arŭn ka tambit sinda. Ayŭh kapŭg tadang dayung nyikŭn-i anŭ simŭng duwŭh tatad, ka pait ndi ndi tatad ka barang tibaran-asar Israel adi simŭng duwŭh. 30 Barang naan daya adi kiris tatad anŭ nang, “Kieh gi-bŭn dingah kayuh adi mun ati! Mating kayuh adi mun ati mbŭh jadi ngitong so andu daya Israel ruah so Egypt! Ata dŭh siŭn dŭh bisatur ani re ata ndai?”

Akim 20

1 Sopŭrŭg daya Israel, so Dan di tura ka utara ndŭg Beersheba di tura ka Siratan, samŭn adi so tarun tana Gilead di tura ka timor, nam pinyibagan anŭ. Ngara tikuruk darŭm ndi tibaran bās di sirung jawin TUHAN di Mizpah. 2 Bara pinguru sopŭrŭg tibaran-asar Israel agi darŭm udung bās bara daya TUHAN anŭ. Ka mbŭh agi pat ratus ribu naan soldadu adi panu kaja. 3 Sitadŭn anŭ daya so tibaran-asar Benjamin dingah sopŭrŭg daya Israel adi bŭkŭn anŭ agi tikuruk di Mizpah. Bara daya Israel siken, “Kidaan di kieh munki sarah anŭ jadi?” 4 Daya Levi adi dapu dayung nyikŭn adi dog siŭ anŭ nam, “Aku ngga dayung nyikŭn ku di ka kupo Gibeah di tarun tana Benjamin amai re nyirŭmŭn diginŭ. 5 Bara daya di Gibeah mandŭg ngarŭm anŭ an tambit aku, ka kirurung ramin adi yŭn ami nyirŭmŭn. Ngara an siŭ aku; pak gŭt-i ngara miragag dayung nyikŭn ku ndŭg ka-i kabŭs. 6 Aku tambit tadang-i ka kapŭg-i simŭng duwŭh tatad, ka pait ndi ndi tatad ka barang tibaran-asar Israel. Ngara anŭ mbŭh ndai pingandai sarah adi raru sipŭ di ruang ta. 7 Sopŭrŭg ngan digiti mbŭh bara daya Israel. Ani re ata ndai pasar kayuh ati?” 8 Sopŭrŭg daya samah makat mijog, ka nang, “Mating so ata re mari ka bari bait ka ramin adŭp-i. 9 Ati inŭh kayuh adi re ata ndai; ata re taran dadu, ka mien kada daya bada nyerang Gibeah. 10 Ndi utung so simŭng bara dari di Israel re tukang sidia pinguman yŭn bara soldadu, adi bŭkŭn re di ngukum Gibeah sabab pingandai sarah adi raru sipŭ ati adi ngara mbŭh ndai di ruang Israel.” 11 Sabab anŭ, sopŭrŭg dari di Israel nguruk adŭp ngara ngga ndi pinŭtŭn: nyerang kupo Gibeah. 12 Jadi tibaran tibaran-asar Israel pait bara pinyisung ka sopŭrŭg tarun tana tibaran-asar Benjamin bada nang, “Ani meh pingandai sarah ati adi angān mbŭh ndai? 13 Nyerah ka kieh ngara adi sumbang urah anŭ di Gibeah, isa kieh bisa siŭ ngara ka kadi arap ati so Israel.” Pak daya Benjamin dŭh tambit piduri di pinganang bara daya Israel adi bŭkŭn anŭ. 14 So sopŭrŭg kupo tibaran-asar Benjamin, ngara di ka Gibeah re biperang rawan daya Israel adi bŭkŭn anŭ. 15-16 Sopŭrŭg soldadu adi mandŭg so sopŭrŭg kupo daya Benjamin di andu anŭ adŭ agi duwŭh puru nŭm ribu naan bara dari. Nambah anŭ, bara daya di kupo Gibeah mbŭh nguruk ju ratus naan bara dari adi muko nakit dog mien adi sibait. Barang naan ngara pandai nyitamŭng kayuh adi mati ndi sirah ubok ngga batuh ka bŭn re aset. 17 Tibaran tibaran-asar Israel adi bŭkŭn mbŭh nguruk pat ratus ribu naan soldadu adi mbŭh pandai birawan. 18 Bara daya Israel di ka tarun adi yŭn bisambah di Bethel, ka diginŭ ngara siken di Tapa, “Tibaran-asar aki adi patut diŭ matak nyerang daya Benjamin?” TUHAN nam, “Tibaran-asar Judah.” 19 Jadi tibaran tibaran-asar Israel matak ngga isan isan andu jawa ndi, ka bibari sindŭk kupo Gibeah. 20 Ngara matak di nyerang bara soldadu daya Benjamin, ka ngatur bara soldadu-i di yŭn adi nura kupo anŭ. 21 Bara soldadu daya Benjamin ruah so kupo, ka diŭ so andu ripuan ngara mbŭh siŭ duwŭh puru duwŭh ribu naan soldadu daya Israel. 22-23 Komŭnŭ daya Israel di ka tarun yŭn bisambah ka muās bara soldadu adi mbŭh kabŭs, di sirung jawin TUHAN ndŭg singumi andu. Ngara siken di TUHAN, “Patut kah kieh matak dinge di nyerang jurud madis ami bara daya Benjamin?” TUHAN nam, “Patut.” Pinganang anŭ mirasang bara soldadu daya Israel, ka ngara ngatur bara soldadu-i dinge di yŭn anŭ nimun di andu adi diŭ. 24 Ngara makat di nyerang bara soldadu daya Benjamin, adi piduwŭh saba. 25 Ka piduwŭh saba anŭ gŭh bara daya Benjamin ruah so kupo Gibeah, ka saba anŭ ngara siŭ simŭng mai ribu naan soldadu Israel adi mbŭh pandai birawan. 26 Komŭnŭ sopŭrŭg daya Israel di ka Bethel ka muās diginŭ. Ngara tikuruk diginŭ di sirung jawin TUHAN, ka bipusa ndŭg singumi andu. Ngara jugan sadis bidingan ka mŭrŭng badang kada sadis di sirung jawin TUHAN. 27-28 Pati Simanya Tapa agi diginŭ di Bethel di jaman anŭ, ka Phinehas, adi anak Eleazar, ka sukuh Aaron adi jaga-i. Daya Israel siken di TUHAN, “Patut kah dŭh kieh makat dinge di rawan jurud madis ami daya Benjamin, puan kah dŭhsah tia?” TUHAN nam, “Di rawan ngara. Sipagi Aku re nggen pimanang di angān, ngarah ngara.” 29 Jadi bara daya Israel ngatur kada soldadu bada bisukan maning Gibeah, 30 Komŭnŭ di andu adi taruh dinge ngara matak di nyerang bara soldadu daya Benjamin, ka ngatur bara soldadu ngara bada nura kupo Gibeah nimun adi mbŭh. 31 Bara daya Benjamin ruah di birawan ka mbŭh jo ka sapa kupo. Nimun adi mbŭh, ngara piguru siŭ daya Israel di sapa kupo, di aran nuju Bethel ngga di aran nuju Gibeah. Ngara siŭ kurang rabis taruh puru naan daya Israel. 32 Bara daya Benjamin nang, “Ata mbŭh ngarah ngara dinge.” Pak bara soldadu daya Israel taŭn muko bisatur an ngundur isa daya Benjamin tadak ngara di aran aran jeh di sapa kupo Gibeah. 33 Jadi kan tibaran bās soldadu Israel mbŭh ngundur ka pari nguruk adŭp-i di Baaltamar, bara soldadu Israel adi bisukan maning Gibeah rasu ruah so tarun yŭn ngara bisukan di tarun adi pibatuh di sapa kupo. 34 Simŭng ribu naan bara dari, adi mbŭh nakit dog mien so dupan bara daya Israel, nyerang Gibeah. Ka diginŭ so-duwŭh parad, daya Israel ngga daya Benjamin samah bandar bandar birawan. Bara daya Benjamin dŭh rada adŭp-i re dog ngarah. 35 TUHAN nggen pimanang di Israel ngarah bara soldadu daya Benjamin. Bara daya Israel siŭ 25, 100 naan pinganyu di andu anŭ, 36 ka bara daya Benjamin rada adŭp-i mbŭh arah. Tibaran bās soldadu Israel ngundur mangān soldadu daya Benjamin amai ngara bisangan di bara soldadu adŭp ngara adi bisukan maning kupo Gibeah. 37 Ngara anŭ rikas tudu kupo Gibeah ka rasu mŭrŭt ka darŭm-i ka siŭ barang naan daya diginŭ. 38 Tibaran adi bās soldadu Israel ngga adi bisukan mbŭh agi bipekat nggen tandā. Kan ngara kiris jambung asuh makat so darŭm kupo, 39 bara soldadu Israel adi birawan di sapa tarun dŭh siŭn dŭh pari. Nganŭ bara daya Benjamin muko siŭ taruh puru naan daya Israel. Ngara nang dupan adŭp ngara, “Sawŭ, ata mbŭh ngarah ngara dinge.” 40 Komŭnŭ tandā anŭ tatŭng; jambung asuh makat so darŭm kupo. Bara soldadu daya Benjamin kimat punok, ka mbŭh inga inga kiris kupo ngara mbŭh simadum ngga jireb apui. 41 Komŭnŭ bara soldadu Israel pari, ka bara soldadu Benjamin mbŭh kandang-kandŭ taru, amai mbŭh rada adŭp ngara re arah. 42 Ngara ngundur so bara soldadu Israel jeh nuju sapa rais, pak ngara mbŭh dŭh tungang pirupas adŭp ngara. Ngara mbŭh tikapung di asah tibaran bās soldadu Israel ngga bara soldadu adi mbŭh aŭn ruah so darŭm kupo, ka ngara meh mbŭh sawŭ batur dog ngarah. 43 Bara soldadu daya Israel mbŭh mirakap bara pinganyu, ka ngara dŭh rŭŭ rŭŭ tadak buang siŭ bara soldadu daya Benjamin ndŭg ndi tarun di tura ka timor Gibeah. 44 Simŭng mai ribu naan soldadu Benjamin adi siabo pandai mbŭh dog siŭ. 45 Adi bŭkŭn bu nuju sapa rais di ka Batuh Rimmon. Rimŭh ribu naan ngara dog siŭ di aran. Soldadu Israel adu adu tadak ngara adi bŭkŭn ndŭg Gidom, ka siŭ duwŭh ribu naan ngara. 46 Prungun-i, agi duwŭh puru rimŭh ribu naan soldadu daya Benjamin dog siŭ di andu anŭ; sopŭrŭg-i soldadu adi pagan. 47 Pak nŭm ratus naan ngara adi tungang bu pirupas adŭp-i di ka sapa rais di ka Batuh Rimmon, ka ngara rŭŭ diginŭ sitian pat buran. 48 Bara soldadu Israel pari di rawan tadŭh bara soldadu daya Benjamin, ka siŭ sopŭrŭg ngara, dari dayung ngga anak-anya, ngga dāng dāng ani. Ngara sigot barang kupo adi di tarun tana anŭ.

Akim 21

1 Kan bara daya Israel mbŭh tikuruk di Mizpah, ngara ndai payu ngga TUHAN: “Mating so kieh re nyibandar dari daya Benjamin sawŭn anak dayung ami.” 2 Madin daya Israel di ka Bethel ka guru diginŭ di sirung jawin Tapa ndŭg singumi andu. Ngara muās ngga bana: 3 “TUHAN Tapa Israel, mani kayuh ati jadi simuti? Mani tibaran-asar Benjamin mbŭh re miyap so Israel?” 4 Isan isan andu jawa ndi bara daya makat ka pijog ndi mija-sambah diginŭ. Ngara jugan sadis bidingan ka mŭrŭng badang kada sadis. 5 Ngara siken, “Agi kah tibaran so barang tibaran-asar Israel adi mating mandŭg tikuruk di sirung jawin TUHAN di Mizpah?” (Ngara mbŭh bipayu nang kambŭi agi tadŭ tadŭ daya mating sua di ka Mizpah re dog ukum kabŭs.) 6 Daya Israel mbŭh susah kira jurud ngara daya Benjamin ka nang, “Andu ati, Israel mbŭh kinanyap ndi tibaran-asar so Israel. 7 Ani re ta ndai ngga jiroh sawŭn yŭn bara dari daya Benjamin adi dŭm? Ata mbŭh bipayu ngga TUHAN nang ata dŭh re nggen anak anak dayung ta di ngara.” 8 Kan ngara siken pasar agi ngga mating so tibaran-asar Israel adi mating sua tikuruk di Mizpah, ngara dapŭd ndi naan mating gŭh so Jabesh di Gilead sua di kamanŭ; 9 kan dŭn dŭn bara soldadu dog bagan ndi naan daya so Jabesh mating gŭh nam. 10 Jadi bara adi mbŭh tikuruk mritah simŭng duwŭh ribu naan bara soldadu adi siabo pagan, “Panu di siŭ sopŭrŭg daya di Jabesh, samŭn bara dayung ngga anak-anya. 11 Siŭ sopŭrŭg dari, ka sopŭrŭg dayung adi dŭh tibŭn.” 12 Ngara dapŭd pat ratus dayung bujang tibŭn dupan bara daya di Jabesh, adi ngara taban ka tarun yŭn bibari di Shiloh di tarun tana Canaan. 13 Komŭnŭ bara adi agi tikuruk anŭ pait pinganang ka bara daya Benjamin adi agi di Batuh Rimmon, mite dŭh tia biperang. 14 Bara daya Benjamin pari, ka bara daya Israel adi bŭkŭn anŭ nggen di ngara bara dayung adi so Jabesh adi ngara dŭh siŭ. Pak bara dayung anŭ dŭh sadang bagŭ yŭn ngara. 15 Bara daya mbŭh raru susah di bara daya Benjamin sabab TUHAN mbŭh kadi bŭŭng bisindi tibaran tibaran-asar Israel. 16 Jadi bara pinguru di tika tikuruk anŭ nang, “Mbŭh mating tia bara dayung di tibaran-asar Benjamin. Simuki meh ata re jiroh dayung yŭn bara dari adi dŭm anŭ? 17 Israel dŭh siŭn kinanyap ndi so simŭng duwŭh tibaran asar-i. Ata dŭh siŭn dŭh jiroh aran ngga kudip tibaran-asar Benjamin, 18 pak ata dŭh bisa bada ngara tambit anak dayung ta, sabab ata muko ndai pangu di tunduh tadŭ tadŭ daya adi nyibandar daya Benjamin tambit anak dayung-i ndu sawŭn.” 19 Komŭnŭ ngara bipikir, “Gawai sawa TUHAN di Shiloh mbŭh sindŭk.” (Shiloh inŭh tura ka utara Bethel, tura ka siratan Lebonah, ka tura ka timor aran di asah Bethel ngga Shechem.) 20 Ngara nang di bara daya Benjamin, “Panu di bisukan di arong teya anggor 21 ka bijaga. Kan bara dayung bujang di Shiloh ruah re bitanda di tika gawai, angān ruah so teya anggor. Barang naan angān sirapas dayung ndu sawŭn so tibaran dayung anŭ ka taban-i pari ngga adŭp ngan ka tarun tana Benjamin. 22 Kambŭi sama puan kah jurud dari ngara mandŭg ka angān ka matah, angān bisa kidaan di ngara, ‘Turung bada kieh tambit ngara, amai kieh dŭh tambit ngara so angān darŭm biperang, bada jadi sawŭn ami. Ka amai angān dŭh nggen ngara di kieh, angān dŭh miranggar payu ngan.’” 23 Bara daya Benjamin ndai nimun dog bada; barang naan ngara mien yŭn adŭp-i dayung so bara dayung bujang adi bitanda di Shiloh ka taban dayung anŭ ngga bu. Komŭnŭ ngara pari ka tarun tana adŭp ngara, pari pijog kupo kupo ngara, ka rŭŭ diginŭ. 24 Nganŭ gŭh bara daya Israel bu, barang naan pari ka tibaran-asar adŭp-i, ka rawang ngga tana adŭp-i. 25 Di jaman anŭ gi-mating raja di Israel. Barang naan daya ndai tadŭ mun kayuh nanyam pinyiraan adŭp-i.

Ruth 1

1-2 Jah, di jaman Israel gibayuh biyŭn raja, agi apag di tarun tana anŭ. Jadi ndi naan dari dŭn Elimelech, adi so manak Ephrath adi rŭŭ di Bethlehem di Judah, bipindah ngga sawŭn-i Naomi ngga duwŭh madis anak dari ngara Mahlon ngga Chilion di rŭŭ nyitiro di rais Moab. Sitadŭn ngara mbŭh diginŭ, 3 Elimelech kabŭs tingge Naomi sadi rŭŭ ngga anak-i adi duwŭh madis, 4 adi sawŭn dayung daya Moab, Orpah ngga Ruth. Atur simŭng sawa ripas anŭ 5 Mahlon ngga Chilion kabŭs gŭh, ngga Naomi mbŭh rŭŭ udip sadi, dŭh biyŭn banŭh dŭh biyŭn anak. 6 Mua tian ripas anŭ, Naomi dingah TUHAN mbŭh nyiberkat daya-I ngga bagŭ buwa pimuruh adi kana. Jadi Naomi makat ka bipisŭn yŭn re bu so Moab ngga iban dayung-i adi duwŭh naan. 7 Ngara samah matak ka Judah, pak darŭm ngara panu, 8 ayŭh nang di ngara, “Pari adŭ angān, ka rŭŭ ngga sindŭ ngan. Isa-i Tuhan mandis ngga angān nimun angān mbŭh mandis ngga aku ka ngga ngara adi mbŭh kabŭs. 9 Ka isa-i Tuhan ngatur angān duwŭh bada banan bauh ka biyŭn ramin arŭn adŭp ngan.” Jadi Naomi sium ngara ka kidaan adŭp-i panu di ngara. Pak gŭt ngara sien 10 ka nang di ayŭh, “Abah! Kieh an panu tunda kaam di ka yŭn bangsa adŭp mai.” 11 “Angān dŭh siŭn dŭh pari, nak,” Naomi nam. “Mani angān raan tunda aku? Angān pikir aku re tungang biyŭn anak re ngan banŭh dinge kah? 12 Mari ka rawang adŭp ngan, amai aku ati paŭh mbŭh minyamba ka dŭh re dapŭd banan dinge. Ka kambŭi aku dapŭd gŭh nyamtadar-i, ka banan sikambŭh ka dapŭd anak anak dari, 13 tungang kah angān kajŭn ndŭg ka ngara mbŭh baga? Dŭh kah anŭ re kinarang angān banŭh dari bŭkŭn? Angān puan-i dŭh bisa jadi simŭnŭ. Tuhan mbŭh ngukum aku, ka aku raru masi di angān duwŭh.” 14 Ngara duwŭh sien dinge. Komŭnŭ Orpah sium dinŭh-i, kidaan adŭp-i panu ka rasu mari ka ramin adŭp-i, pak Ruth abah birakang ngga dinŭh-i. 15 Jadi Naomi nang di ayŭh, “Ruth, sawŭn jurud mu mbŭh pari di ka yŭn daya adŭp-i ka tapa adŭp-i. Panu mari tunda ayŭh.” 16 Pak Ruth nam, “Dŭhnyah bada aku bu so kaam! Bada aku tunda kaam. Aku raan tunda kaam ka barang yŭn mai; di tadŭ yŭn mai rŭŭ, diginŭ gŭh aku re. Bangsa mai bangsa ku, ka Tapa mai Tapa ku. 17 Diki kaam kabŭs, diginŭ gŭh aku re, ka diginŭ inŭh yŭn aku re dog kubur. Isa-i ukum TUHAN adi bisā nyatŭk aku kambŭi aku bada tadŭ tadŭ kayuh bada aku birakang so kaam, adŭ-i pinyikabŭs!” 18 Kan Naomi kiris Ruth mbŭh bigŭtŭ raan tunda adŭp-i, ayŭh dŭh tia nang ani ani. 19 Ngara panu adŭ meh ndŭg ka ngara mbŭh ndŭg Bethlehem. Kan ngara mbŭh ndŭg nŭ, sopŭrŭg daya darŭm kupo guga, ka bara dayung siken, “Sawŭ Naomi kah anŭ?” 20 “Dŭhnyah bagan aku Naomi,” ayŭh nam; “Bagan aku Marah, amai Tapa Bisa-pŭrŭg mbŭh bada pimudip ku raru jera. 21 Di andu aku bu tingge tarun ati dawŭ-i, aku biyŭn bagŭ kayuh, pak madin Tuhan mbŭh taban aku pari dŭh biyŭn ani ani. Mani bagan aku Naomi, kan TUHAN Bisa-pŭrŭg mbŭh nunggu aku ka bada aku susah?” 22 Simŭnŭ inŭh Naomi pari so Moab ayō Ruth, iban dayung-i daya Moab. Kan ngara mandŭg ka Bethlehem, nganŭ mbŭh tika ngatŭm jeri.

Ruth 2

1 Naomi biyŭn ndi naan madis adi kaya buang adi dog stabi daya, dŭn Boaz. Ayŭh so rawang banŭh-i Elimelech. 2 Ndi andu, Ruth nang di Naomi, “Bada aku matak ka ŭmŭh ka ngatŭm reru jeri adi bara adi ngatŭm mbŭh tingge. Tatu aku re dapŭd daya adi re bada aku nyiraja ayō adŭp-i.” Naomi nam, “Panu, nak.” 3 Jadi Ruth matak ka ŭmŭh ka panu tunda punok daya adi ngatŭm, sun reru ngara. Tipia gŭh Ruth di ŭmŭh Boaz. 4 Dŭh tui ripas anŭ, adŭp Boaz mandŭg so Bethlehem, ka nggen tabi di bara adi nyiraja. “TUHAN agi ngga angān!” ayŭh nang. “TUHAN nyiberkat kaam!” ngara nam. 5 Boaz siken di sianŭ adi tukang jaga bara adi nyiraja, “Asi dayung adi gi-mara ajeh?” 6 Daya anŭ nam, “Ayŭh anŭ pinami so Moab, adi mari ayō Naomi. 7 Ayŭh mite aku bada adŭp-i tunda bara adi ngatŭm ka sun reru. Ayŭh nyiraja so jŭjah, ka madin ayŭh bauh rŭŭ nyitiro di bari.” 8 Komŭnŭ Boaz nang di Ruth, “Bada aku pitayan kuu. Dŭhnyah ngatŭm di tarun bŭkŭn adŭ-i di ŭmŭh ati. Nyiraja ngga bara dayung adi digiti. 9 Ngatin diki ngara ngatŭm ka tunda ngara. Aku muko mritah bara dari adi nyiraja bada dŭh mito kuu. Ka kan kuu badŭh asŭng, di nok so tipayan piin adi ngara muko ngisi.” 10 Ruth mutu ubak-i ka nang di Boaz, “Mani kaam sah mbit bat pasar aku? Mani kaam sah raru mandis ngga daya pinami?” 11 Boaz nam, “Aku mbŭh dingah pasar sopŭrŭg kayuh adi kuu mbŭh ndai yŭn dinŭh mu sitian banŭh mu mbŭh kabŭs. Aku puan nang kuu mbŭh tingge sindŭ sama mu ngga rais adŭp mu, ka mbŭh mandŭg ka rŭŭ ngga bangsa daya adi dŭh mu puan. 12 Isa-i TUHAN ngupah kuu sabab kayuh adi mbŭh mu ndai. Isa-i kuu dapŭd upah ngga sipuno-i so TUHAN adi Tapa Israel, adi kuu mbŭh tudu yŭn pinyigrindung.” 13 Ruth nam, “Kaam mbŭh raru mandis ngga aku, tuan. Kaam mbŭh nyaduh atin ku darŭm mai minyu duduh ngga aku, pŭn ka aku dŭh ndi so daya-gaji mai.” 14 Di tika guru man, Boaz nang di Ruth, “Ja man. Man, njug ruti anŭ di sambar.” Jadi Ruth guru man ayō bara adi nyiraja, ka Boaz jugan ka ayŭh sirandang gandom. Ayŭh man ndŭg bisoh, ka pinguman-i gibabŭ bagŭ dŭm. 15-16 Ripas Ruth mbŭh makat re di ngatŭm, Boaz nang di bara adi ngatŭm, “Tandah ayŭh ngatŭm di aŭn jeri, ka dŭhnyah nyara ayŭh. Nambah ka anŭ, tarik kada tundun aŭn jeri so bŭtŭs-i ka tandah isa agi nguruk-i.” 17 Jadi Ruth ngatŭm di ŭmŭh anŭ ndŭg singumi andu. Ka kan ayŭh ngiik jeri ayŭh kiris adŭp-i agi dapŭd prungun jeri-i sindŭk simŭng kilogram. 18 Ayŭh taban jeri anŭ ngga mari ka kupo ka kiren kiang pingandu-i di dinŭh-i. Ayŭh nggen gŭh di dinŭh-i tadŭh pinguman adi-i nyikŭn ripas muko man. 19 Naomi siken ayŭh, “Diki kuu ngatŭm jeri ati andu ati? Ŭmŭh asi adi yŭn mu nyiraja? Isa-i Tapa nyiberkat dari anŭ adi mandis ngga kuu!” Jadi Ruth kidaan di Naomi nang adŭp-i agi nyiraja di ŭmŭh ndi naan daya dŭn Boaz. 20 “Isa-i TUHAN nyiberkat Boaz!” Naomi nang. “TUHAN taŭn ari ingat janji-I ngga daya adi udip ngga adi mbŭh kabŭs.” Naomi pijuu nang, “Daya anŭ inŭh kada ta, ndi so ngara adi patut biyŭn pinanggong di tunduh ata.” 21 Komŭnŭ Ruth nang, “Adi siabo kana inŭh ayŭh bada aku babŭ sua ngatŭm ngga bara daya-i ndŭg ka pinangŭh.” 22 Naomi nang di Ruth, “Sawŭ nak, kana dŭ inŭh kuu nyiraja biayo ngga bara dayung anŭ di ŭmŭh Boaz. Kambŭi kuu di ka ŭmŭh daya bŭkŭn, kadŭ-i kuu dog mito daya.” 23 Jadi Ruth nyiraja biayo ngga ngara sun jeri ngga gandom ndŭg ka sopŭrŭg-i mbŭh abo dog ngatŭm. Ka Ruth gibabŭ rŭŭ samah ngga dinŭh-i.

Ruth 3

1 Mua tian ripas anŭ Naomi nang di Ruth, “Aku dŭh siŭn dŭh jiroh banŭh yŭn mu, isa kuu bisa biyŭn ramin arŭn adŭp mu. 2 Ingat daya anŭ adi dŭn Boaz, adi biyŭn bara dayung adi ngga mu samah nyiraja, inŭh madis ta. Dingah ati. Singumi andu ati ayŭh re ngiik jeri. 3 Mamuh adŭp mu, pakai wangi, ka nēn piraka mu adi siabo ramus. Komŭnŭ di ka yŭn-i ngiik, pak dŭhnyah bada ayŭh puan adŭp mu agi diginŭ ndŭg ka ayŭh muko man nok. 4 Nakit nyibatŭh diki ayŭh guring, ka kan ayŭh mbŭh bŭŭs rŭrŭ, pakat putong-i ka guring di sigŭn kaja-i. Ayŭh re kidaan di kuu kayuh adi re mu ndai.” 5 Ruth nam, “Aku re ndai sopŭrŭg adi nang mai.” 6 Jadi Ruth di ka tarun adi yŭn daya ngiik ka ndai nimun adi ko dinŭh-i kidaan di ayŭh. 7 Kan Boaz muko man nok, ayŭh gaŭn asŭng-i. Ayŭh di ka yŭn tugung jeri ka guring diginŭ rasu bŭŭs. Ruth pirŭngŭt di ka yŭn-i, pakat putong anŭ ka guring di sigŭn kaja-i. 8 Di ngarŭm anŭ Boaz gŭgŭh rada tarun ka bigiring ka mbŭh nginga kiris dayung agi guring di sigŭn kaja-i. 9 “Asi kuu?” Boaz siken. “Aku Ruth, tuan,” ayŭh nam. “Sabab kaam mbŭh madis adi sindŭk ka patut biyŭn pinanggong di tunduh aku, ngapŭi turung sawŭn adŭ aku.” 10 “TUHAN nyiberkat kuu,” Boaz nang. “Ngga pingandai mu adi mun ati madin, kuu mbŭh kiren stabi bisaya adi bās dŭ so anŭ adi kuu mbŭh ndai di dinŭh mu, amai kuu bisa gŭh di jiroh dari adi gi-mara, adi kaya puan kah adi sirata, pak kuu dŭh. 11 Jadi madin dŭhnyah gapang Ruth. Aku re ndai ani ani adi kuu mite; amai barang naan daya di kupo mbŭh puan nang kuu ati dayung adi kana. 12 Taŭn sawŭ aku ati madis adi sindŭk ka biyŭn pinanggong di tunduh mu, pak agi dari adi bŭkŭn adi rabis sindŭk so aku. 13 Rŭŭ digiti ndŭg ripuan ngarŭm ati, ka isan isan sipagi ata di natu raan kah abah dari anŭ biyŭn pinanggong di tunduh mu. Kambŭi ayŭh raan, kana; pak kambŭi ayŭh abah, aku bipayu di TUHAN adi udip, aku re dapu pinanggong ati. Madin, guring ka rŭŭ digiti ndŭg isan isan sipagi.” 14 Jadi Ruth guring di sigŭn kaja Boaz, pak Ruth makat diŭ so andu batur jawa amai abah dog kiris daya, sabab Boaz dŭh raan tadŭ tadŭ daya puan nang Ruth agi diginŭ. 15 Boaz nang di ayŭh, “Kadi jipo mu ka mamad-i digiti.” Ruth ndai simŭnŭ ka Boaz ren jeri sindŭk duwŭh puru kilogram dieh ka-i turung ayŭh pakat bakot jeri anŭ, na di kawin-i. Komŭnŭ ayŭh maad taban jeri anŭ ka kupo. 16 Kan ayŭh ndŭg ramin-i, dinŭh-i siken di ayŭh, “Munki meh angān duwŭh, nak?” Ruth kidaan di ayŭh sopŭrŭg kayuh adi Boaz ndai yŭn-i. 17 Ruth nambah nang, “Ayŭh kidaan di aku nang aku dŭh siŭn pari ka yŭn mai bŭrŭh-beyang. Anŭ sabab-i nggen di aku jeri ati.” 18 Naomi nang di ayŭh, “Kuu an tŭtŭd, Ruth, ndŭg ka kuu mbŭh kiris pinŭbŭn-i. Boaz dŭh re rŭŭ-paya andu ati ndŭg ka ayŭh mbŭh bada kayuh ati tirase.”

Ruth 4

1 Boaz di ka tarun adi yŭn daya tikuruk di tiban-bās kupo ka guru diginŭ. Komŭnŭ madis Elimelech adi rabis sindŭk, daya adi Boaz muko nyabŭt, agi murah, ka Boaz bagan ayŭh, “Mandŭg kamati, jerā ku, ka sua guru.” Ka ayŭh mandŭg ka sua guru. 2 Boaz bagan simŭng naan pinguru kupo ka bada ngara sua guru. Kan ngara mbŭh guru, 3 Boaz minyu, nang di madis-i anŭ, “Amai madin Naomi mbŭh pari so Moab, ayŭh raan jua tana adi dog dapu madis ta Elimelech. 4 Ka aku pikir kuu patut puan pasar kayuh ati. Jadi madin, kambŭi kuu raan-i, kuu miris-i di sirung jawin ngara ati adi agi guru digiti. Pak kambŭi kuu abah miris-i, kidaan nang abah, sabab daya adi biyŭn hak diŭ miris-i inŭh kuu; komŭnŭ, ka-i aku.” Daya anŭ nam, “Aku raan miris-i.” 5 Boaz nang, “Kana, kambŭi kuu miris tana anŭ so Naomi, kuu an miris Ruth gŭh, adi dayung uban so Moab, isa tana anŭ tungang babŭ di rawang dari anŭ adi mbŭh kabŭs.” 6 Dari anŭ nam, “Kambŭi sakanŭ, dŭh garang aku jadi miris tana anŭ, amai gŭt-i bara anak adŭp ku dŭh re sua dapu-i. Kuu adŭ miris-i; abah aku.” 7 Di jaman anŭ, kan daya an nyirase har bijua, puan kah har pasar nyambi buat-rata, taŭn-i adat yŭn daya adi jua pirudos kasut-i so kaja-i ka nggen-i di daya adi miris. Simŭnŭ bara daya Israel natu nang kayuh anŭ mbŭh tirase. 8 Jadi kan ayŭh nang di Boaz, “Kuu adŭ miris-i,” ayŭh pirudos kasut-i so kaja-i ka nggen-i di Boaz. 9 Komŭnŭ, Boaz nang di bara pinguru samŭn daya adi bŭkŭn adi agi diginŭ, “Angān jadi saksi andu ati nang aku mbŭh miris so Naomi barang masam kayuh adi dog dapu Elimelech ngga anak dari-i Chilion ngga Mahlon. 10 Ngga nambah anŭ, Ruth adi daya Moab, dayung uban Mahlon, jadi sawŭn ku. Ati re bada buat-rata anŭ gibabŭ darŭm rawang dari anŭ adi mbŭh kabŭs, ka taris asar rawang-i re babŭ di dupan bara daya-i ngga di darŭm kupo adŭp-i. Angān jadi saksi di kayuh ati andu ati.” 11 Bara pinguru ngga adi bŭkŭn nang, “Sawŭ, kieh inŭh jadi saksi. Isa-i TUHAN bada sawŭn mu jadi mun Rachel ngga Leah adi biranak bagŭ anak yŭn Jacob. Isa-i kuu jadi kaya darŭm manak Ephrath ka jadi timagah di Bethlehem. 12 Isa-i bara anak adi TUHAN re nggen di kuu so dayung adi mara ati bada rawang mu mun rawang Perez, adi anak Judah ngga Tamar.” 13 Jadi Boaz taban Ruth ngga maad jadi sawŭn-i. TUHAN nyiberkat ayŭh, ka ayŭh bite ka biyŭn ndi anak dari. 14 Bara dayung nang di Naomi, “Puji ka TUHAN! Ayŭh mbŭh nggen di kuu ndi sukuh dari andu ati adi re kingat jaga kuu. Isa-i anak dari ati jadi timagah di Israel. 15 Iban dayung mu rindu kuu, ka mbŭh kana ngga kuu rabis so ju naan anak dari. Madin ayŭh mbŭh nggen di kuu ndi sukuh dari adi re taban pimudip bauh yŭn mu ka re kingat jaga kuu kan kuu mbŭh minyamba.” 16 Naomi tambit anak anŭ, dakŭp-i, ka nakit kingat jaga ayŭh. 17 Bara dayung adi rasū ngara kadŭn anak anŭ Obed. Ngara kidaan di barang naan daya, “Naomi mbŭh biyŭn ndi anak dari!” Obed jadi sama Jesse, ka Jesse jadi sama David. 18-22 Anŭ inŭh taris rawang so Perez ndŭg David: Perez, Hezron, Ram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, David.

1 Samuel 1

1 Agi ndi naan daya dŭn Elkanah, adi so tibaran-asar Ephraim. Ayŭh rŭŭ di kupo Ramah di rais tarun tana sandah Ephraim. Ayŭh inŭh anak dari Jeroham ka sukuh Elihu, so rawang Tohu kada manak Zuph. 2 Elkanah biyŭn duwŭh sawŭn, Hannah ngga Peninnah. Peninnah biyŭn anak, pak Hannah dŭh. 3 Barang sawa Elkanah matak so Ramah di nyambah ka jugan sadis ka TUHAN Bisa-pŭrŭg di Shiloh, adi yŭn Hophni ngga Phinehas, anak Eli adi duwŭh madis jadi imam TUHAN. 4 Barang saba Elkanah jugan sadis-i, ayŭh nggen ndi utung so dagin sadis anŭ ka Peninnah, ka ndi utung ka barang naan bara anak-i. 5 Ka sunggu ayŭh raru rindu Hannah ayŭh nggen ndi utung adŭ di ayŭh, sabab TUHAN mbŭh bitan ayŭh biyŭn anak. 6 Peninnah adi sawŭn Elkanah anŭ ndi, ari nyusah ka pimangŭh ayŭh, amai TUHAN bitan ayŭh biyŭn anak. 7 Kayuh anŭ simŭnŭ bisawa sawa; ka kan di tika ngara di ka ramin TUHAN, Peninnah ari kinuas Hannah ndŭg ka ayŭh sien ka dŭh an man ani ani. 8 Banŭh-i Elkanah siken ayŭh, “Hannah, mani kuu sien? Mani kuu abah man? Mani kuu ari susah? Dŭh kah aku ati mbŭh nyam ka adi rabis so simŭng anak dari di kuu?” 9-10 Ndi andu, ripas ngara muko man di ramin TUHAN di Shiloh, Hannah makat. Ayŭh mbŭh raru susah, ka ayŭh bandar bandar sien buang-i bidua ka TUHAN. Di tika anŭ, Eli adi imam agi guru di yŭn adŭp-i sindŭk tiban. 11 Hannah bipayu nang, “O TUHAN adi Bisa-pŭrŭg, tingga aku ati adi urun Mai! Tingga pinyusah ku ka ingat aku! Dŭhnyah kambŭt aku! Kambŭi Kaam nggen anak dari di aku, aku bijanji aku re nitah ayŭh ka Kaam sitŭkŭd umbur-i ka ayŭh re bŭn kapŭg ubok-i.” 12 Mua tian-i Hannah bidua ka TUHAN, ka Eli ngatin bibis-i. 13 Hannah pirŭngŭt bidua; bibis-i biguyut, pak sirŭŭn-i dŭh dog dingah. Jadi Eli pikir ayŭh mabuk, 14 ka nang di ayŭh, “Dŭhnyah kuu mabuk digiti! Dŭh tia nok ka nakit ngga adŭp mu!” 15 “Dŭh, aku dŭh mabuk, tuan,” ayŭh nam. “Mating aku nok! Aku susah, ka aku bidua, kidaan pinyusah ku ka TUHAN. 16 Dŭhnyah pikir aku ati dayung adi dŭh biguna. Aku bidua mun ati sabab aku mbŭh raru susah.” 17 Eli nang di ayŭh, “Kambŭi sakanŭ, maad kuu darŭm damai, ka isa-i Tapa Israel nggen di kuu kayuh adi mite mu so Ayŭh.” 18 “Isa-i kaam ari bipikir kana pasar aku,” Hannah nam. Komŭnŭ ayŭh bu, mbŭh an man, ngga dŭh tia susah. 19 Isan isan andu jawa ndi, Elkanah ngga rawang-i awar makat, ka kan muko nyambah TUHAN, ngara mari ka Ramah. Elkanah nyibŭŭs ngga sawŭn-i Hannah, ka TUHAN nam dua-i. 20 Sawŭ meh Hannah bite, ka biranak ndi anak dari. Ayŭh kadŭn anak-i anŭ Samuel, ka kidaan rati-i, “Aku mite ayŭh so TUHAN.” 21 Tipuh mbŭh mandŭg dinge adi ngga Elkanah ngga rawang-i patut di ka Shiloh ka jugan sadis sawa ka TUHAN ngga sadis adi grua adi ayŭh muko bijanji an jugan. 22 Pak saba anŭ Hannah dŭh sua. Ayŭh kidaan di banŭh-i, “Kan anak ta ati mbŭh dŭh tia nyisuh, aku re taban ayŭh ka ramin TUHAN, di yŭn-i re rŭŭ sitŭkŭd umbur-i.” 23 Elkanah nam, “Kana gŭh, ndai nanyam patut sŭn adŭp mu nang. Rŭŭ di arŭn ka sita ayŭh ndŭg ka ayŭh mbŭh dŭh tia nyisuh. Ka isa-i TUHAN bada janji mu jadi bitŭtŭk.” Jadi Hannah rŭŭ di arŭn ka sita anak-i. 24 Kan anak anŭ mbŭh dŭh tia nyisuh, Hannah taban-i ngga di ka Shiloh, samŭn ndi pŭrŭng dari sapi adi gi-taruh sawa umbur-i, simŭng kilogram tibaduk, ngga ndi bŭrŭh-kurit puno ngga wain. Ayŭh taban Samuel, adi gibabŭ sŭ, di ka ramin TUHAN di Shiloh. 25 Ripas ngara muko siŭ dari sapi anŭ, ngara taban anak anŭ ka yŭn Eli. 26 Hannah nang di Eli, “Tuan, ingat mai kah aku? Aku inŭh dayung anŭ adi kiris mai mijog digiti, bidua ka TUHAN. 27 Aku mite anak ati so Ayŭh, ka Ayŭh mbŭh nggen di aku kayuh adi aku mite. 28 Jadi aku nyerah ayŭh ka TUHAN. Sitŭkŭd umbur-i ayŭh re dog dapu TUHAN.” Komŭnŭ ngara nyambah TUHAN diginŭ.

1 Samuel 2

1 Hannah bidua, “TUHAN mbŭh bada atin ku gaŭn; munki raru gaŭn aku amai kayuh adi Ayŭh mbŭh ndai! Aku tawŭh pinganyu ku; munki raru gaŭn atin ku amai Tapa mbŭh turung aku! 2 “Mating adi bŭkŭn re kudus mun TUHAN, mating adi bŭkŭn mun Ayŭh, Tapa ta sadi adŭ tungang grindung ata. 3 Pirŭŭ pinganang miruap ngan; bada pajam pinganang sambuh ngan. amai TUHAN inŭh Tapa adi puan, ka Ayŭh tingga arap kana di sopŭrŭg kraja pingandai daya. 4 Dudu bawŭh panah bara soldadu adi bake mbŭh pata, pak daya adi dŭh sinunuh jadi makin bake, 5 Daya adi muko ari bisoh man madin mbŭh bikuri jiroh man, pak adi sibŭrŭk mbŭh dŭh tia sibŭrŭk, dayung adi aboh mbŭh biranak ju madis anak, pak sindŭ adi biyŭn bagŭ anak mbŭh piasi adŭp-i sadi, dŭh biyŭn anak. 6 TUHAN siŭ ka Ayŭh gŭh adi pari kudip; Ayŭh pait daya ka ong daya adi mbŭh kabŭs ka taban ngara ngga pari dinge. 7 Ayŭh bada kada daya sirata ka adi bŭkŭn Ayŭh bada kaya; Ayŭh pirapat kada daya ka adi bŭkŭn Ayŭh bada bās. 8 Ayŭh pakat daya sirata so dabu runas ka katuh adi dog ngamun so sangsara ngara. Ayŭh bada ngara jadi dingan bara raja ka piguru ngara di tarun yŭn adi dog stabi. Pinagap-rasan ong ati inŭh TUHAN dapu; di tunduh-i Ayŭh mbŭh pijog ong. 9 “Ayŭh grindung pimudip daya-I adi tŭtŭd, pak adi ginaka miyap darŭm karŭm; manusia dŭh-i mujur bada pinyibake adŭp-i. 10 Pinganyu TUHAN re dog pirabur; Ayŭh re bidudū rawan ngara so rangit. TUHAN inŭh arang yŭn ndi ong ong; Ayŭh re nggen kuasa ka raja-I. Ayŭh re nggen pimanang di raja adi-I mien.” 11 Komŭnŭ Elkanah pari mari ka Ramah, pak anak dari anŭ Samuel tingge di Shiloh ka bituan di TUHAN di ribo Imam Eli. 12 Anak anak Eli inŭh daya adi ginaka. Ngara dŭh piduri TUHAN, 13 bait atur-adat pasar kayuh adi bisa imam mite so daya bagŭ. Gŭt-i kan daya jugan sadis, daya-gaji imam ari mandŭg taban sirapang adi bisakap taruh. Sitadŭn dagin anŭ gi-aŭn dog tanŭk, 14 ayŭh ari kujok sirapang anŭ ka darŭm priok, ka ani bait ani adi rakat di sirapang anŭ kan-i dog tarik so priok mbŭh jadi utung adi dog dapu imam. Sopŭrŭg daya Israel adi mandŭg ka Shiloh di jugan sadis mbŭh dog ndai simŭnŭ. 15 Nambah ka anŭ, diŭ so ramak dog kadi ka dog badang, daya-gaji imam ari mandŭg ka nang di sianŭ adi jugan sadis, “Nggen di aku kada dagin re imam manggang. Ayŭh dŭh trima dagin adi muko dog tanŭk ngga piin so kuu, ayŭh raan ata-i adŭ.” 16 Kambŭi daya anŭ nam, “Bada kieh ndai anŭ adi batur ka badang ramak anŭ diŭ; komŭnŭ, kuu bisa tambit anŭ adi raan mu,” daya-gaji imam ari nang, “Dŭh! Nggen-i di aku madin! Kambŭi kuu dŭh, aku re sirapas-i so kuu!” 17 Dosa anak anak Eli mbŭh raru sipŭ di batŭh TUHAN, sabab ngara dŭh stabi di sadis adi dog jugan ka TUHAN. 18 Sitadŭn tipuh anŭ, Samuel pijuu bituan di TUHAN, nēn efod adi dog ndai so banang linen. 19 Barang sawa, sindŭ-i ndai anak jipo-ambu ka taban ka yŭn-i di tika ayŭh tunda banŭh-i di jugan sadis sawa. 20 Komŭnŭ Eli ari nyiberkat Elkanah ngga sawŭn-i, ka nang di Elkanah, “Isa-i TUHAN nggen di kuu anak anak adi bŭkŭn so sawŭn mu ati ngga gati sianŭ adi angān mbŭh nitah ka TUHAN.” Ripas anŭ, ngara pari ka Ramah. 21 TUHAN nyiberkat Hannah, ka ayŭh biranak taruh madis anak dari dinge ka duwŭh madis anak dayung. Samuel masang baga bigatung sitadŭn ayŭh bituan di TUHAN. 22 Eli madin mbŭh raru minyamba. Ayŭh mbŭh dŭh ko ko dingah pasar barang masam kayuh adi bara anak dari-i ndai di tunduh daya daya Israel, ka ngara gŭh agi bŭŭs ngga bara dayung adi nyiraja di rawa tiban Bari TUHAN. 23 Jadi ayŭh nang di ngara, “Mani angān ndai kayuh adi mun anŭ? Barang naan daya kidaan di aku pasar pingandai arap ngan. 24 Dŭh tia, nak! Mbŭh raru sipŭ-i kayuh adi daya TUHAN mbŭh nyidundan pasar angān. 25 Kambŭi daya bidosa rawan dingan-i, Tapa bisa grindung sianŭ adi sarah; pak asi bisa grindung daya adi bidosa rawan TUHAN?” Pak ngara dŭh raan dingah pinganang sama-i, amai TUHAN mbŭh natu re siŭ ngara. 26 Anak anŭ Samuel masang baga ka dog rindu TUHAN ngga daya bagŭ. 27 Ndi naan nabi mandŭg tudu Eli taban pinganang ati so TUHAN. “Di tika babuk ngan Aaron ngga rawang-i jadi urun raja Egypt, Aku pinandŭng adŭp Ku di Aaron. 28 So sopŭrŭg tibaran-asar Israel, Aku mbŭh mien rawang-i bada jadi bara imam Ku da ndai kraja di mija-sambah, badang kimanyan, ka nēn efod kan bisiken pasar kayuh ngga Aku. Ka Aku nggen di ngara hak tambit utung ngara so sadis sadis adi dog badang di mija-sambah. 29 Ngga mani meh angān ripong kiris sadis ngga pinganggen adi daya Ku jugan ka Aku? Mani, Eli, kuu stabi dŭ di anak anak mu so kuu stabi di Aku darŭm kuu tandah ngara pigamu adŭp-i ngga tatad tatad adi siabo kana so sopŭrŭg sadis adi daya Ku jugan ka Aku?” 30 Aku, adi TUHAN Tapa Israel, muko bijanji jah nang rawang mu ngga manak mu re adu adu jadi imam yŭn Ku. Pak madin Aku nang Aku dŭh tia raan-i simŭnŭ! Aku re stabi di sinadan daya adi stabi di Aku, ka ngara adi ngamun Aku re dog ngamun. 31 Dingah, tipuh re mandŭg adi ngga Aku re siŭ sopŭrŭg dari adi gi-mara di rawang ngga manak mu, isa mating dari di rawang mu re udip ndŭg ka nyamba-i. 32 Kuu re jadi susah, ka tingga ngga sina di sopŭrŭg berkat adi Aku re nggen di daya Israel adi bŭkŭn, pak ndi naan mating gŭh darŭm rawang mu re udip ndŭg ka nyamba-i. 33 Sunggu mŭnŭ, Aku re kidŭm ndi naan so sesang mu bada udip, ka ayŭh re nyiraja jadi imam yŭn Ku. Pak ayŭh re karak ka mating tia pingarap-i, ka sopŭrŭg sesang mu adi bŭkŭn re dog pijera ndŭg kabŭs. 34 Di tika anak dari mu Hophni ngga Phinehas samah kabŭs darŭm ndi andu, anŭ re kiren di kuu nang sopŭrŭg kayuh adi Aku muko nang re jadi bitŭtŭk, 35 Aku re mien ndi naan imam adi re tŭtŭd di Aku ka adi re ndai sopŭrŭg kayuh adi Aku bada ayŭh ndai. Aku re nggen di ayŭh sesang sesang adi re nyiraja jadi imam yŭn raja adi Aku mien. 36 Tadŭ tadŭ so sesang mu adi gibabŭ udip re tudu imam anŭ ka mite duit ngga pinguman so ayŭh, ka mite adŭp-i turung bara imam, ramŭn gŭh ngga dapŭd pinguman.”

1 Samuel 3

1 Di jaman anŭ, di tika anak anŭ Samuel bituan di TUHAN di ribo pingatur Eli, pinganang dŭh bagŭ mandŭg so TUHAN, ka kayuh adi dog kiris keya ka darŭm pŭmŭh raru jarang gŭh mandŭg so Ayŭh. 2 Jadi, ndi ngarŭm Eli, adi madin mbŭh batang karak, bŭŭs di birit adŭp-i, 3 ka Samuel bŭŭs darŭm ramin TUHAN, briyŭn ngga Pati Simanya. Diŭ so siri jawa buang prita Bari TUHAN gibabŭ sakŭt, 4 TUHAN bagan Samuel. Ayŭh nam, “Ani, tuan!” 5 rasu bikaduh tudu Eli ka nang, “Kaam bagan aku, ta aku.” Pak Eli nam, “Aku mating bagan kuu; pari di bŭŭs.” Ka Samuel pari ka ambok-i 6-7 TUHAN bagan Samuel dinge. Anak anŭ dŭh puan nang TUHAN bagan adŭp-i, amai TUHAN gi-bŭn minyu ngga ayŭh. Jadi ayŭh makat, di ka yŭn Eli, ka nang, “Kaam bagan aku, ta aku.” Pak Eli nam, “Nak, aku mating bagan kuu; pari di bŭŭs.” 8 TUHAN bagan Samuel saba adi taruh; ayŭh makat, di ka yŭn Eli, ka nang, “Kaam bagan aku, ta aku.” Jadi Eli rada meh nang TUHAN inŭh adi bagan anak anŭ, 9 jadi ayŭh nang di anak anŭ, “Pari di bŭŭs; ka kambŭi Ayŭh bagan kuu dinge, nang, ‘Minyu, TUHAN, urun Mai agi nyiringa.’” Jadi Samuel pari di ka ambok-i. 10 TUHAN mandŭg ka mijog diginŭ, ka bagan sakanŭ gŭh dinge, “Samuel! Samuel!” Samuel nam, “Minyu; urun Mai agi nyiringa.” 11 TUHAN nang di ayŭh, “Agi andu Aku re ndai kayuh adi raru sipŭ di tunduh daya Israel ndŭg ka barang naan daya adi dingah-i re gŭgŭh. 12 Di andu anŭ Aku re ndai sopŭrŭg kayuh adi muko Aku nang Aku re ndai di tunduh rawang Eli, so sibungas ndŭg sikasŭn-i. 13 Aku muko kidaan di ayŭht nang Aku re ngukum rawang-i ndŭg jŭ amai anak anak dari-i muko minyu arap rawan Aku. Eli puan ngara agi ndai simŭnŭ, pak ayŭh dŭh kijaman ngara. 14 Ngapŭi Aku bipayu kidaan di rawang Eli nang mating sadis puan kah pinganggen re tungang kadi dosa adi raru sipŭ anŭ.” 15 Samuel babŭ di ambok ndŭg jawa; komŭnŭ ayŭh makat ka kuka tiban tiban ramin TUHAN. Ayŭh taru re kidaan di Eli kayuh adi-i kiris ka dingah adi keya ka darŭm pŭmŭh. 16 Eli bagan ayŭh, “Samuel, anak ku!” “Ani, tuan,” Samuel nan. 17 “Ani nang TUHAN di kuu?” Eli siken. “Dŭhnyah miman tadŭ tadŭ kayuh so aku. Tapa re bandar bandar ngukum kuu kambŭi kuu dŭh kidaan di aku sopŭrŭg kayuh adi nang-I.” 18 Jadi Samuel kidaan di ayŭh sopŭrŭg-i. Sopŭrŭg-i ayŭh dŭh miman. Eli nang, “Ayŭh anŭ TUHAN; Ayŭh re ndai tadŭ mun kayuh adi sŭn-i nang kana.” 19 Buang Samuel masang baga bigatung, TUHAN agi ngga ayŭh ka bada bitŭtŭk barang masam kayuh adi Samuel nang. 20 Jadi sopŭrŭg daya Israel, so bŭngŭn ndi ndŭg bŭngŭn andi rais anŭ, puan nang Samuel inŭh sawŭ nabi TUHAN. 21 TUHAN pijuu pinandŭng adŭp-I di Shiloh, di yŭn-I ko pinandŭng adŭp-I di Samuel ka ko minyu ngga ayŭh. Ka kan Samuel minyu, sopŭrŭg Israel nyiringa.

1 Samuel 4

1 Di tipuh anŭ bara soldadu daya Philistine mbŭh tikuruk re biperang rawan soldadu daya Israel, jadi bara soldadu daya Israel mbŭh matak di rawan ngara. Bara soldadu daya Israel mbŭh pijog bari ngara di Ebenezer, ka bara soldadu daya Philistine pijog tung ngara di Aphek. 2 Bara soldadu daya Philistine nyerang bara soldadu daya Israel, ka ripas bisaad ngara mbŭh ngarah bara soldadu daya Israel ka mbŭh siŭ kurang rabis pat ribu naan daya di tarun yŭn biperang. 3 Kan bara soldadu daya Israel adi gibabŭ udip pari ka tarun yŭn ngara bibari, bara pinguru Israel nang, “Mani TUHAN bada soldadu daya Philistine ngarah ata andu ati? Ja ata di tambit Pati Simanya TUHAN so Shiloh, isa Ayŭh bisa sua ngga ata ka nyiramat ata so bara pinganyu ta.” 4 Jadi ngara pait pinyisung ka Shiloh bada di tambit Pati Simanya TUHAN Bisa-pŭrŭg, adi bitakta di tunduh cherubim. Ka anak Eli adi duwŭh madis, Hophni ngga Phinehas, mandŭg taban Pati Simanya anŭ. 5 Kan Pati Simanya mbŭh mandŭg, bara soldadu Israel bandar bandar nyirais ngga gaŭn ndŭg ka tana bigugoh. 6 Bara soldadu Philistine dingah sirais ngara ka nang, “Dingah dudu sirais anŭ di bari daya Hebrew! Ani meh rati-i?” Kan ngara mbŭh puan nang Pati Simanya TUHAN mbŭh agi ndŭg bari bara soldadu Hebrew, 7 ngara mbŭh taru ka nang, “Agi tapa mandŭg ka bari ngara! Mbŭh arah meh ata! Mating kayuh mun ati jadi di ata dawŭ-i! 8 Asi tungang nyiramat ata so tapa tapa adi bikuasa anŭ? Anŭ inŭh tapa tapa adi muko siŭ bara daya Egypt di tarun tana-pajam! 9 Dŭhnyah taru, angān soldadu daya Philistine! Birawan mun dari! Kambŭi dŭh, ata re jadi urun daya Hebrew, nimun ngara muko jadi urun ta dawŭ-i. Ngapŭi birawan mun dari nŭŭh!” 10 Bara soldadu daya Philistine bandar bandar birawan ka ngarah bara soldadu daya Israel. Bara soldadu daya Israel bu pari ka bari ngara, amai ngara mbŭh bana arah. Agi 30, 000 naan soldadu daya Israel dog siŭ. 11 Pati Simanya Tapa mbŭh dog sirapas, ka anak Eli, Hophni ngga Phinehas, mbŭh dog siŭ. 12 Ndi naan daya so tibaran-asar Benjamin bikaduh so tarun adi yŭn biperang di ka Shiloh, ka mbŭh ndŭg nŭ andu anŭ gŭh. Ngga kiren atin susah-i ayŭh nyiratak piraka-i ka na tana di ubak-i. 13 Eli, adi mbŭh raru gapang pasar Pati Simanya anŭ, agi guru di baku di pang aran nyidŭngŭ. Dari anŭ piagah agah anŭ di barang yŭn darŭm kupo, ka barang naan daya sien buang taru. 14 Eli dingah dudu anŭ ka siken, “Dudu ani anŭ sakanŭ?” Daya anŭ rikas tudu Eli ka kidaan agah anŭ di ayŭh. ( 15 Nganŭ Eli mbŭh prii puru mai sawa umbur-i, ka mbŭh batang karak bandar.) 16 Daya anŭ nang, “Aku bu pirupas adŭp ku so bisaad anŭ ka mbŭh bikaduh ndi aran aran kamati andu ati.” Eli siken ayŭh, “Ani mbŭh jadi, nak?” 17 Daya anŭ adi taban agah nam, “Bara soldadu Israel mbŭh bu mangān bara soldadu Philistine. Ata mbŭh bana dog ngarah! Ka dinge, anak mai Hophni ngga Phinehas mbŭh dog siŭ, ka Pati Simanya Tapa mbŭh dog sirapas!” 18 Kan dari anŭ nyabŭt Pati Simanya, Eli rabu sidakak so baku-i sindŭk tiban-bās kupo. Ayŭh mbŭh paŭh minyamba buang gamu, ka pinyirabu-i bada tungo-i pata ka-i kabŭs. Ayŭh jadi pinguru di Israel sitian pat puru sawa. 19 Iban Eli, sawŭn Phinehas, mbŭh bite, ka tipuh adi ngga-i re biranak mbŭh raru sindŭk. Kan-i dingah Pati Simanya Tapa mbŭh dog sirapas, ka damŭh-i ngga banŭh-i mbŭh kabŭs, ayŭh rasu naman tain-i ka biranak. 20 Darŭm ayŭh mbŭh re kabŭs, bara dayung adi turung ayŭh nang di ayŭh, “Dŭhnyah taru! Dari anak mu!” Pak ayŭh dŭh piduri kayuh adi nang ngara ka dŭh nam ngara. 21 Ayŭh kadŭn anak dari-i Ichabod, nang-i, “Bragah Tapa mbŭh tingge Israel” -- rati-i Pati Simanya mbŭh dog sirapas, ka damŭh-i ngga banŭh-i mbŭh kabŭs. 22 Ayŭh nang, “Bragah Tapa mbŭh tingge Israel, amai Pati Simanya Tapa mbŭh dog sirapas.”

1 Samuel 5

1 Ripas daya Philistine sirapas Pati Simanya anŭ, ngara gŭrŭng-i so Ebenezer ngga di ka kupo adŭp ngara Ashdod. 2 Ngara taban-i ngga mŭrŭt bari-sambah tapa ngara Dagon, ka piguru-i ngapid patong Dagon. 3 Awar isan isan andu jawa ndi bara daya Ashdod kiris patong Dagon tumbang sipŭŭb di tunduh tana nura Pati Simanya TUHAN. Ngara pakat-i ka pijog-i di yŭn adŭp-i. 4 Awar Isan isan andu jawa andi, ngara kiris dinge patong anŭ tumbang nura Pati Simanya anŭ. Saba anŭ ubak-i ngga so-duwŭh tangan-i pata ka mbŭh gandar gandar di pinutug tiban; pŭrŭng-i adŭ dŭm. ( 5 Anŭ sabab ndŭg andu ati bara imam Dagon, samŭn bara daya adi mandŭg bisambah di Ashdod kabang yŭn anŭ ka dŭh raan bidigang dieh.) 6 TUHAN mbŭh bandar bandar ngukum ka pitaru bara daya Ashdod. Ayŭh ngukum ngara samŭn ngara anŭ adi rŭŭ maning tarun tana anŭ; Ayŭh bada ngara dog andam kibŭ 7 Kan ngara mbŭh kiris kayuh adi mbŭh jadi, ngara nang, “Tapa Israel mbŭh ngukum ata samŭn tapa ta Dagon. Ata dŭh bisa bada Pati Simanya anŭ babŭ digiti.” 8 Ngapŭi ngara pait pinyisung bada di bagan so-rimŭh raja daya Philistine da tikuruk ka siken ngara, “Re simuki ata ngga Pati Simanya Tapa Israel?” Bara raja anŭ nam, “Taban-i ka Gath.” Jadi ngara taban-i ka Gath, ndi so kupo daya Philistine adi bŭkŭn. 9 Pak kan Pati Simanya anŭ mbŭh ndŭg nŭ, TUHAN ngukum gŭh ngara di kupo anŭ ngga bada ngara anŭ raru taru ka susah. Ayŭh ngukum ngara ngga andam pirakis, adi papah di sopŭrŭg daya darŭm kupo anŭ, nyamba ngga adi mara. 10 Jadi ngara pait Pati Simanya anŭ ka Ekron, ndi so kupo daya Philistine adi bŭkŭn dinge. Pak kan-i mbŭh ndŭg nŭ, bara daya mbŭh bago, nang, “Ngara mbŭh taban Pati Simanya Tapa Israel ngga kamati amai raan siŭ sopŭrŭg ta!” 11 Jadi ngara bagan dinge sopŭrŭg raja daya Philistine ka nang, “Nggen pari Pati Simanya daya Israel ka yŭn adŭp-i, isa-i dŭh siŭ kieh ngga bara rawang ami.” Bara daya di kupo anŭ mbŭh taru ka susah sabab Tapa mbŭh bandar bandar ngukum ngara. 12 Ngara adi dŭh kabŭs gŭh dog andam pirakis ndŭg ka bara daya di kupo anŭ mbŭh mite turung so tapa tapa ngara.

1 Samuel 6

1 Kan Pati Simanya TUHAN mbŭh ju buran di Philistia, 2 bara daya bagŭ bagan bara imam ngga bara pinanung ka siken, “Simuki ata re ngga Pati Simanya TUHAN anŭ? Kambŭi ata pari-i ka yŭn adŭp-i, ani patut ata pait samah-i?” 3 Ngara nam, “Kambŭi angān pari Pati Simanya Tapa Israel, angān dŭh siŭn dŭh pait-i ngga pinganggen ka Ayŭh ngga nubos dosa ngan. Pati Simanya anŭ dŭh siŭn pari dŭh ngga pinganggen. Simŭnŭ angān bisa dog pibua, ka angān re puan mani Ayŭh dŭh ko ko ngukum angān.” 4 “Ani pinganggen patut ami pait ka Ayŭh?” daya bagŭ siken. Ngara nam, “Rimŭh panggar suto-gayŭn pirakis mas ngga rimŭh pŭrŭng suto-gayŭn babu mas, ndi yŭn barang naan raja Philistine adi rimŭh naan. Sesak-andam anŭ mbŭh dog sopŭrŭg ngan samŭn rimŭh naan raja anŭ. 5 Angān dŭh siŭn dŭh ndai suto-gayŭn pirakis ngga suto-gayŭn babu anŭ adi nyerang rais ngan, ka angān dŭh siŭn dŭh nggen stabi di Tapa Israel. Kadŭ Ayŭh an ko ngukum angān, tapa tapa ngan ngga tana ngan. 6 Mani angān sah paŭh baking mun raja Egypt ngga bara daya-i? Dŭhnyah kambŭt munki Tapa nyibudo ngara ndŭg ka ngara mbŭh nyibandar daya Israel bu so Egypt. 7 Ngapŭi meh, sidia ndi krita-sapi adi bauh ngga duwŭh sapi adi gi-bŭn dog bada nyiraja; ngatur ngara di krita-sapi anŭ yŭn-i tarik, ko anŭ taban anak anak sapi ngga pari ka kandang-i. 8 Tambit Pati Simanya TUHAN, na-i di krita-sapi anŭ, ka na di darŭm ndi pati adi ngapid Pati Simanya anŭ suto-gayŭn pirakis mas ngga suto-gayŭn babu mas anŭ adi angān re pait ndu pinganggen ka TUHAN ngga nubos dosa ngan. Bada krita-sapi ngga sapi sapi anŭ panu ka tandah-i panu sadi adŭp-i. 9 Komŭnŭ, ngatin pimanu-i; kambŭi pimanu-i nuju kupo Beth Shemesh, sirati-i taŭn Tapa Israel adi pait sesak-andam adi bisā anŭ bada dog ata. Pak kambŭi dŭh, ata re puan nang Tapa Israel dŭh inŭh adi pait andam anŭ. Anŭ mbŭh andam adi tipia timbur sadi adŭp-i.” 10 Ngara ndai nimun adi mbŭh dog kidaan: ngara tambit sapi sapi anŭ ka ngatur-i di krita-sapi yŭn re tarik, ka kurung anak anak-i darŭm kandang. 11 Ngara na Pati Simanya anŭ darŭm krita-sapi, samah ngga pati adi brisi ngga suto-gayŭn babu mas ngga suto-gayŭn pirakis mas anŭ. 12 Sapi sapi anŭ piguru panu di aran nuju Beth Shemesh, panu radus tŭnggŭn kamanŭ ka dŭh biruit bu so aran. Sapi sapi anŭ pira-muu adŭp-i buang panu. Raja Philistine adi rimŭh naan tunda sapi sapi anŭ panu jeh ndŭg baat Beth Shemesh. 13 Bara daya Beth Shemesh agi aŭn ngatŭm gandom di rubān, kan ngara kiris Pati Simanya anŭ. Ngara mbŭh ruai gaŭn kan ngara kiris-i. 14 Krita sapi anŭ rŭŭ sindŭk ndi tibande batuh di ŭmŭh ndi naan daya dŭn Joshua, adi rŭŭ di Beth Shemesh. Bara daya japa krita-sapi anŭ adi dog ndai so kayuh ka siŭ sapi sapi anŭ ka jugan-i ndu sadis badang ka TUHAN. 15 Bara daya Levi tunduk Pati Simanya samŭn pati anŭ adi brisi ngga suto-gayŭn pirakis mas ngga suto-gayŭn babu mas, ka pasan dudu kayuh anŭ di tunduh tibande batuh anŭ. Komŭnŭ daya Beth Shemesh jugan sadis sadis badang ngga sadis sadis adi bŭkŭn ka TUHAN. 16 Raja Philistine adi rimŭh naan nyibatŭh ngara ndai anŭ ka komŭnŭ ngara pari ka Ekron andu anŭ gŭh. 17 Bara daya Philistine pait rimŭh panggar suto-gayŭn pirakis mas anŭ ka TUHAN ndu pinganggen ngga nubos dosa ngara, ndi panggar yŭn barang kupo anŭ adi rimŭh: Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath, ngga Ekron. 18 Ngara pait gŭh rimŭh panggar suto-gayŭn babu mas anŭ: ndi yŭn barang kupo adi dog mritah rimŭh naan raja Philistine, kupo kupo adi bikuta ngga anak anak kupo adi dŭh bikuta. Tibande batuh anŭ adi di ŭmŭh Joshua daya Beth Shemesh, adi yŭn ngara pasan Pati Simanya gibabŭ agi diginŭ jadi saksi kayuh adi mbŭh jadi. 19 TUHAN siŭ 70 naan daya Beth Shemesh sabab ngara tingga darŭm Pati Simanya anŭ. Ka daya ngurid amai TUHAN mbŭh bada raru bagŭ daya kabŭs di dupan ngara. 20 Jadi meh, bara daya Beth Shemesh nang, “Asi re tan nyindŭk TUHAN, Tapa kudus? Kamaki ata patut pait Ayŭh ngga ata pijo Ayŭh so adŭp ta?” 21 Ngara pait pinyisung ka daya di Kiriath Jearim bada nang di ngara, “Daya Philistine mbŭh pari Pati Simanya TUHAN. Mandŭg kamati di tambit-i.”

1 Samuel 7

1 Jadi daya di Kiriath Jearim tambit Pati Simanya TUHAN ka taban-i ka ramin ndi naan daya dŭn Abinadab adi rŭŭ di tibung sandah. Ngara nyikudus anak dari-i Eleazar ka bada ayŭh jadi tukang jaga Pati Simanya. Samuel Mritah Israel 2 Pati Simanya TUHAN anŭ agi di Kiriath Jearim mua tian-i, kurang rabis duwŭh puru sawa. Sitadŭn anŭ sopŭrŭg daya Israel bagan mite turung so TUHAN. 3 Samuel nang di daya Israel, “Kambŭi angān an pari ka TUHAN ngga siabo atin ngan, angān dŭh siŭn dŭh taran sopŭrŭg tapa saruh ngga gayŭn gayŭn tapa Astart. Nitah adŭp ngan ngga sipuno puno-i ka TUHAN ka nyambah Ayŭh sadi adŭ, ka Ayŭh re piruah angān so kuasa daya Philistine.” 4 Jadi bara daya Israel taran sopŭrŭg tibudo Baal ngga Astart, ka nyambah TUHAN sadi adŭ. 5 Komŭnŭ Samuel bagan sopŭrŭg daya Israel bada tikuruk di Mizpah, nang, “Aku re bidua ka TUHAN yŭn ngan diginŭ.” 6 Jadi sopŭrŭg ngara tikuruk di Mizpah. Ngara pēn piin ka ren-i ndu sadis pinganggen ka TUHAN ka bipusa ndi andu andu anŭ. Ngara nang “Ata mbŭh bidosa rawan TUHAN.” (Mizpah inŭh tarun adi yŭn Samuel nyirase kaii daya Israel.) 7 Kan daya Philistine dingah daya Israel mbŭh tikuruk di Mizpah, raja daya Philistine adi rimŭh naan makat ngga bara daya ngara an di nyerang daya Israel. Bara daya Israel dingah ka jadi taru, 8 ka nang di Samuel, “Adu adu bidua ka TUHAN adi Tapa ta bada nyiramat ata so daya Philistine.” 9 Samuel siŭ ndi anak biri ka mŭrŭng badang-i ndu sadis ka TUHAN. Komŭnŭ ayŭh bidua ka TUHAN bada turung Israel, ka TUHAN nam pimite-i. 10 Sitadŭn Samuel jugan sadis anŭ, bara daya Philistine piguru nyerang ngara; pak nganŭ gŭh TUHAN bidudū so rangit rawan ngara. Bara daya Philistine mbŭh sukup riruk buang kandang-kandŭ babak bu taru. 11 Bara soldadu daya Israel masang so Mizpah ka tadak daya Philistine batang re jeh ndŭg Bethcar, buang siŭ ngara ndi aran aran. 12 Jadi Samuel tambit ndi batuh, pijog-i di asah Mizpah ngga Shen, ka nang, “TUHAN mbŭh ngga siabo asŭng-I turung ata” -- ka kadŭn batuh anŭ “Batuh Pinurung.” 13 Jadi daya Philistine mbŭh dog ngarah, ka TUHAN bada ngara dŭh tungang nyerang tarun tana Israel sitadŭn Samuel udip. 14 Sopŭrŭg kupo adi daya Philistine ko sirabut di asah Ekron ngga Gath mbŭh dog pari ka Israel; ka Israel meh mbŭh pari biyŭn sopŭrŭg tarun tana-i. Ka bara daya Israel ngga bara daya Canaan gŭh mbŭh udip bamai. 15 Samuel mritah Israel sitŭkŭd umbur-i. 16 Barang sawa ayŭh panu ka Bethel, Gilgal, ngga Mizpah, ka diginŭ ayŭh ari nyirase kaii daya. 17 Komŭnŭ ayŭh ari pari ka ramin adŭp-i di Ramah, di yŭn-i ndai kraja-i jadi akim. Di Ramah ayŭh pijog ndi mija-sambah ka TUHAN.

1 Samuel 8

1 Kan Samuel mbŭh minyamba, ayŭh tijuan anak anak dari-i jadi akim di Israel. 2 Adi pinuai, dŭn-i Joel, ka sude-i dŭn Abijah; ngara jadi akim di Beersheba. 3 Pak ngara dŭh tunda danding sama ngara; ngara gruwŭn adŭp-i dapŭd duit adŭ, sabab anŭ meh ngara trima suap ka dŭh nyirase har daya ngga batur. 4 Komŭnŭ sopŭrŭg pinguru Israel mandŭg tikuruk, di ka yŭn Samuel di Ramah, 5 ka nang di ayŭh, “Tingga, kaam mbŭh jadi makin minyamba, ka anak anak mai mbŭh dŭh tunda danding mai. Ngapŭi meh, tijuan ndi naan raja yŭn ami, isa kieh biyŭn raja mun rais adi bŭkŭn.” 6 Samuel mbŭh dŭh munos asŭng-i di pimite ngara; jadi ayŭh bidua ka TUHAN, 7 ka TUHAN nang, “Dingah nŭh barang masam kayuh adi daya nang di kuu. Dŭh-i kuu adi ngara mbŭh tirawan; Aku ati inŭh adi abah ngara trima bada jadi raja ngara. 8 So jaman Aku taban ngara ruah so Egypt, ngara mbŭh nyipunok Aku ka nyambah tapa tapa adi bŭkŭn; ka madin ngara mbŭh ndai di kuu kayuh adi ngara ari ndai di Aku. 9 Ngapŭi-i meh, dingah nŭh pinganang ngara, pak bakan ngara ka kidaan munki raja re ngga ngara.” 10 Samuel kidaan di bara daya adi mite raja, sopŭrŭg kayuh adi TUHAN muko kidaan di ayŭh. 11 “Simuti inŭh raja ngan re ngga angān,” Samuel nang di ngara. “Ayŭh re bada anak anak dari ngan jadi soldadu; kada so ngara re jadi soldadu adi pimanu krita kuda perang, ka adi bŭkŭn jadi soldadu pinunggang kuda, ka adi bŭkŭn re tukang bikaduh di jawin krita kuda perang-i. 12 Ayŭh re bada kada so ngara jadi pingubak adi nguasa siribu naan soldadu, ka adi bŭkŭn nguasa rimŭh puru naan. Anak anak dari ngan re dog bada majak ŭmŭh-i, ngatŭm buwa di ŭmŭh-i, ka ndai sinyata ngga pingakas yŭn krita kuda perang-i. 13 Bara anak dayung ngan re tukang ndai wangi yŭn-i, ka nyiraja jadi tukang tanŭk ngga tukang ndai ruti. 14 Ayŭh re tambit teya ngan adi siabo kana, teya anggor, ngga teya kanā, ka nggen-i di bara pinurung-i. 15 Ayŭh re tambit ndi utung-so-simŭng gandom ngga buwa anggor ngan yŭn bara pinurung istana-i ngga bara daya gaji-i. 16 Ayŭh re tambit daya daya-gaji ngan ngga dāng kudipt ngan adi siabo kana, samŭn kaldi ngan, ka bada ngara nyiraja yŭn adŭp-i. 17 Ayŭh re tambit ndi utung-so-simŭng so biri biri ngan. Ka adŭp ngan re jadi urun-i. 18 Kan tipuh anŭ mbŭh mandŭg, angān re mingungut pasar raja ngan anŭ, adi adŭp ngan muko mien; pak TUHAN dŭh re piduri pingadu ngan.” 19 Bara daya bagŭ abah dingah pinganang Samuel, pak tanŭ ka nang, “Dŭh! Kieh raan raja, 20 isa kieh mun bangsa daya bŭkŭn, biyŭn raja adŭp ami adi mritah kieh ka nguru kieh matak biperang.” 21 Samuel nyiringa barang sak kayuh adi ngara nang, komŭnŭ di kidaan ka TUHAN. 22 TUHAN nam, “Ndai nŭh anŭ adi ngara raan, ka nggen raja di ngara.” Komŭnŭ Samuel kidaan di sopŭrŭg daya Israel bada mari ka ramin ngara.

1 Samuel 9

1 Agi ndi naan daya adi kaya buang stabi daya dieh, dŭn Kish, so tibaran-asar Benjamin; ayŭh anŭ anak Abiel ka sukuh Zeror, ka so rawang Becorath, adi kada manak Aphiah. 2 Ayŭh biyŭn ndi anak dari dŭn Saul, bujang adi piayong buang piaŭn. Ayŭh anŭ bigatung dŭ ajog-i so daya bŭkŭn di Israel buang piayong dŭ gŭh. 3 Agi ndi sidah, kudu kudu kaldi adi dog dapu Kish rupas, jadi ayŭh nang di Saul, “Taban ndi naan so daya daya-gaji adi bŭkŭn ngga di jiroh kaldi kaldi anŭ.” 4 Ngara di jiroh mutas rais tarun tana sandah Ephraim ngga di abong Shalishah, pak dŭh tungang dapŭd. Ngara panu jeh di ka abong Shaalim, pak kaldi kaldi anŭ mating diginŭ. Komŭnŭ ngara mutas tarun tana Benjamin, pak babŭ gŭh dŭh dapŭd-i. 5 Kan ngara mbŭh ndŭg abong tarun Zuph, Saul nang di daya gaji-i, “Ja gŭh ata mari, te ka sama ku mbŭh dŭh tia bipikir pasar kaldi anŭ ka piguru gapang di ata.” 6 Daya-gaji anŭ nam, “Kajŭn dawŭ! Di kupo ati agi ndi naan daya adi kudus, adi raru stabi daya dieh sabab sopŭrŭg kayuh adi nang-i jadi bitŭtŭk. Ja di ka yŭn-i, amai kadŭ ayŭh bisa kidaan di ata tarun yŭn ata bisa dapŭd kaldi kaldi anŭ.” 7 “Kambŭi ata di ka yŭn-i, ani re ta nggen di ayŭh?” Saul siken. “Pinguman mbŭh mating tia darŭm kandi ta, ka ata dŭh gŭh biyŭn ani ani re ata nggen di ayŭh, dŭh kah?” 8 Daya-gaji anŭ nam, “Aku agi ndi kiping duit pirak. Aku bisa nggen-i di ayŭh, ka ayŭh re kidaan di ata tarun yŭn ata bisa dapŭd kaldi kaldi anŭ.” 9-11 Saul nam, “Kana garang! Ja ata di.” Jadi ngara di meh ka kupo anŭ adi yŭn daya kudus anŭ rŭŭ. Darŭm ngara maad sandah nuju kupo anŭ, ngara bidapŭd ngga kudu kudu naan bujang dayung re di pēn piin. Ngara siken so bara dayung anŭ, “Agi kah sitingga di kupo?” (Di jaman anŭ, nabi dog kadŭn sitingga; jadi kambŭi daya an siken kayuh di Tapa, daya nang, “Ja ata di dapŭd sitingga”) 12-13 “Agi ayŭh,” bara dayung anŭ nam. “Sibatur-i, ayŭh agi panu di jawin diŭ so angān. Kambŭi angān rikas panu, angān re nyandat ayŭh. Angān re dapŭd ayŭh, kan angān mbŭh mŭrŭt kupo. Ayŭh mandŭg ka kupo andu ati sabab daya re jugan sadis di mija-sambah di tibung sandah. Bara daya adi dog bagan dŭh re piguru man ndŭg ka ayŭh mbŭh mandŭg, sabab ayŭh re nyiberkat sadis anŭ diŭ. Kambŭi angān di madin, angān re dapŭd ayŭh diŭ so-i maad sandah anŭ di man.” 14 Jadi Saul ngga daya gaji-i di ka kupo, ka darŭm ngara mŭrŭt, ngara kiris Samuel panu nuju ngara re di ka tarun yŭn bisambah. 15 Di andu adi diŭ so anŭ, TUHAN agi kidaan di Samuel, 16 “Sipagi ngga arong munti andu Aku re pait ka yŭn mu ndi naan daya so tibaran-asar Benjamin; nginyo ayŭh ngga nandā ayŭh adi jadi raja daya Ku. Ayŭh re pirupas ngara so daya Philistine. Aku mbŭh kiris daya Ku sangsara ka mbŭh dingah sien ngara mite turung.” 17 Kan Samuel kiris Saul, TUHAN nang di ayŭh, “Siati inŭh daya adi Aku ko kidaan di kuu. Ayŭh re mritah daya Ku.” 18 Komŭnŭ Saul di tudu Samuel, adi mbŭh sindŭk tiban-bās kupo, ka siken, “Kidaan di aku, diki sitingga rŭŭ?” 19 Samuel nam, “Aku ati inŭh ayŭh. Panu angān diŭ di ka tarun yŭn bisambah. Angān duwŭh re man ngga aku andu ati. Isan isan sipagi aku re nam sopŭrŭg pinyiken mu, komŭnŭ kuu bisa mari. 20 Jeja ka kaldi kaldi anŭ adi mbŭh taruh andu manyap, dŭhnyah gapang; kaldi kaldi anŭ mbŭh dog dapŭd. Pak asi meh sianŭ adi daya Israel mbŭh raru raan? t Kuu inŭh -- kuu ngga rawang sama mu.” 21 Saul nam, “Aku ati so tibaran-asar Benjamin, tibaran-asar adi siabo sŭ di Israel, ka rawang ku inŭh adi siabo dŭh biyŭn dŭn darŭm tibaran-asar anŭ. Mani meh kaam sakanŭ minyu ngga aku?” 22 Komŭnŭ Samuel taban Saul ngga daya gaji-i ka darŭm ndi birit adi bayah ka bada ngara duwŭh guru di yŭn adi numbor ndi di mija bara daya adi muko dog bagan. Kurang rabis, agi taruh puru naan daya mbŭh guru diginŭ. 23 Samuel nang di daya tukang tanŭk, “Taban pire dagin anŭ adi aku muko nggen di kuu, adi aku mbŭh bada kuu nyidŭrŭ nyikŭn.” 24 Jadi daya tukang tanŭk taban pire dagin pŭŭh adi siabo kana anŭ ka nggen-i di Saul. Samuel nang, “Tingga, ati inŭh pire adi mbŭh dog nitah yŭn mu. Man nŭh. Aku muko nitah-i yŭn mu isa kuu man-i madin ngga ngara ati adi muko dog bagan.” Ka Saul meh man ngga Samuel di andu anŭ. 25 Kan ngara mbŭh mūn so tarun yŭn bisambah di ka kupo, ngara mamad ambok yŭn Saul di tibung ramin, 26 ka ayŭh bŭŭs diginŭ. Ngga siri jawa Samuel bagan Saul di tibung ramin, “Makat meh, aku re nguru angān matak.” Saul makat, ka ayŭh ngga Samuel samah matak. 27 Kan ngara mbŭh ndŭg bŭngŭn kupo, Samuel nang di Saul, “Bada daya-gaji mu panu diŭ.” Daya-gaji anŭ panu diŭ, ka Samuel pijuu minyu, “Rŭŭ digiti nyitiro dawŭ-i, ka aku re kidaan di kuu kayuh adi Tapa ko nang.”

1 Samuel 10

1 Samuel tambit ndi anak gabuk adi brisi ngga inyo kanā, ka ren inyo anŭ di tunduh ubak Saul, sium ayŭh, ka nang, “TUHAN nginyo kuu bada jadi raja daya-I Israel. Kuu re mritah daya-I ka grindung ngara so sopŭrŭg pinganyu ngara. Ka ati inŭh tandā di kuu nang TUHAN mbŭh mien kuut bada jadi raja daya-I: 2 kan kuu mbŭh tingge aku andu ati, kuu re bidapŭd ngga duwŭh naan daya sindŭk kubur Rachel di Zelzah di tarun tana Benjamin. Ngara re kidaan di kuu nang kaldi kaldi adi jiroh mu mbŭh dog dapŭd, ka sama mu dŭh tia gapang pasar-i pak gapang pasar kuu; ka ayŭh mbŭh pari pari siken, ‘Ani re ku ndai ngga aku bisa dapŭd anak ku?’ 3 Kuu re pijuu panu so nŭ ndŭg ka kuu mandŭg di ndi tŭngŭn kayuh pirapu' di Tabor, di yŭn mu re dapŭd taruh naan daya aŭn panu di aran re di jugan sadis ka Tapa di Bethel. Ndi naan so ngara re taban taruh anak kambing, ka sianŭ ndi re taban taruh baru ruti, ka adi ndi dinge re taban bŭrŭh-kurit brisi ngga wain. 4 Ngara re tabi kuu ka nggen di kuu duwŭh baru ruti, adi kuu dŭh siŭn dŭh trima. 5 Komŭnŭ kuu re di ka Sandah Tapa di Gibeah; diginŭ agi bari daya Philistine. Di tiban mŭrŭt kupo kuu re bidapŭd ngga ndi tibaran nabi mūn so mija-sambah di tibung sandah, mambak kachapi, gendang, tirari ngga gambus. Ngara re birajang buang nyirais. 6 Ka gŭgŭh roh TUHAN re nguasa kuu, ka kuu re sua birajang ka nyirais ka re birubah, dŭh mun adŭp mu adi mbŭh. 7 Kan kayuh anŭ jadi, ndai tadŭ tadŭ kayuh adi Tapa bada kuu ndai. 8 Kuu re di ka Gilgal diŭ so aku. Diginŭ aku re bidapŭd ngga kuu ka jugan sadis badang ngga sadis bidingan. Kajŭn diginŭ ju andu ndŭg ka aku mandŭg ka kidaan di kuu kayuh adi kuu patut ndai.” 9 Kan Saul mbŭh re panu tingge Samuel, Tapa nggen di Saul tibiat adi bauh. Ka barang masam kayuh adi Samuel muko kidaan di ayŭh jadi bitŭtŭk di andu anŭ. 10 Kan Saul ngga daya gaji-i mandŭg di Gibeah, ndi tibaran nabi bidapŭd ngga ayŭh. Gŭgŭh meh roh Tapa nguasa ayŭh, ka ayŭh sua birajang ka nyirais ngga ngara. 11 Kan daya adi taŭn puan ayŭh so dawŭ-i, kiris ayŭh sua ndai simŭnŭ, ngara bisiken dupan adŭp-i, “Ani mbŭh jadi di anak Kish? Ayŭh mbŭh jadi nabi kah?” 12 t Ndi naan daya adi rŭŭ di arong anŭ siken, “Bara nabi adi bŭkŭn anŭ -- sŭn ngan nang, asi sama ngara?” Simŭnŭ inŭh meh ruru pinganang anŭ timbur, “Ndŭg ka Saul mbŭh jadi nabi gŭh kah?” 13 Kan Saul muko birajang ka nyirais, ayŭh di ka mija-sambah di tibung sandah. 14 Tua Saul kiris ayŭh ngga daya gaji-i, ka siken, “So ki angān?” “Jiroh kaldi kaldi adi manyap,” Saul nam. “Kan kieh dŭh tungang dapŭd, kieh di ka yŭn Samuel.” 15 “Ani nang-i di angān meh?” Tua Saul siken. 16 “Ayŭh kidaan di kieh nang dāng dāng anŭ mbŭh dog dapŭd.” Saul nam -- pak ayŭh dŭh kidaan di tua-i kayuh adi Samuel muko kidaan pasar adŭp-i re jadi raja. 17 Samuel bagan daya bagŭ bada tikuruk di sirung jawin TUHAN di Mizpah, 18 ka nang di ngara, “TUHAN adi Tapa Israel, nang, ‘Aku mbŭh taban angān ruah so Egypt ka pirupas angān so bangsa Egypt ngga sopŭrŭg daya bangsa bŭkŭn adi kinanyuh angān. 19 Aku ati Tapa ngan, adi pirupas angān so sopŭrŭg susah ngga jera ngan, pak andu ati angān mbŭh tirawan Aku ka mbŭh mite Aku bada nggen raja di angān. Kana, nguruk garang adŭp ngan di sirung jawin TUHAN nanyam ka tibaran tibaran-asar ngga manak manak ngan.’” 20 Komŭnŭ Samuel ngatur bada barang tibaran-asar mandŭg ka jawin, ka TUHAN mien tibaran-asar Benjamin. 21 Komŭnŭ Samuel bada bara rawang so tibaran-asar Benjamin mandŭg ka jawin, ka rawang Matri dog mien. Komŭnŭ bara dari so rawang Matri mandŭg ka jawin, ka Saul anak Kish dog mien. Ngara jiroh ayŭh, pak kan ngara dŭh tungang dapŭd ayŭh, 22 ngara siken so TUHAN, “Gibabŭ agi kah daya bŭkŭn?” TUHAN nam, “Saul agi dijeh, bisukan di dudu barang.” 23 Jadi ngara bikaduh ka taban Saul ngga ruah ka yŭn daya bagŭ, ka ngara kiris ayŭh bigatung dŭ so daya bŭkŭn. 24 Samuel nang di daya bagŭ, “Ta siati inŭh daya adi TUHAN muko mien! Mating daya bŭkŭn di ruang ta mun ayŭh.” Sopŭrŭg daya nyirais nang, “Siramat ambu umbur ka tuan raja!” 25 Samuel kidaan di bara daya rati hak ngga kraja pingandai raja, ka nuris-i darŭm surat, adi nyikŭn-i di tarun yŭn adi kudus. Komŭnŭ ayŭh bada barang naan daya maad. 26 Saul gŭh mari ka ramin adŭp-i di Gibeah. Kada bara dari adi bake, adi muko Tapa tama atin-i, sua ngga ayŭh. 27 Pak kada daya adi dŭh biguna nang, “Ani bisa daya anŭ ndai yŭn ta?” Ngara ngamun Saul ka dŭh taban tadŭ mun pinganggen ka yŭn-i.

1 Samuel 11

1 Atur ndi buran ripas anŭ Raja Nahash so Ammon nguru bara soldadu-i nyerang kupo Jabesh di tarun tana Gilead ka nyikapung-i. Bara daya Jabesh nang di Nahash, “Ndai pekat-damai ngga kieh, ka kieh bisa trima kaam jadi pimritah ami.” 2 Nahash nam, “Aku bisa ndai pekat-damai ngga angān adŭ-i kambŭi aku tuket ruwang batŭh tauh barang naan daya ngga pimangŭh sopŭrŭg Israel.” 3 Bara pinguru Jabesh nang, “Nggen di kieh ju andu ngga ami pait pinyisung di ndi tarun tana Israel. Kambŭi mating daya turung kieh, kieh re nyerah adŭp ami ka kaam.” 4 Bara pinyisung mandŭg ka Gibeah, di yŭn Saul rŭŭ, ka kan ngara kidaan agah anŭ, bara daya rasu sien ka muās. 5 Saul bauh mandŭg so ŭmŭh taban dari sapi-i, ka siken, “Ani har? Mani sopŭrŭg daya sien?” Ngara kidaan di ayŭh kayuh adi bara pinyisung so Jabesh mbŭh kidaan. 6 Kan Saul dingah kayuh anŭ, roh Tapa nguasa ayŭh, ka ayŭh mbŭh raru bangok. 7 Ayŭh tambit duwŭh dari sapi, natad-i, ka pait bara pinyisung da taban dudu tatad anŭ ka ndi tarun tana Israel ngga pinyibakan sakati: “Asi asi adi dŭh tunda Saul ngga Samuel matak biperang re dog ndai simuti dari sapi-i!” Daya Israel taru kayuh adi TUHAN re ndai, ka sopŭrŭg ngara, dŭh kira ani ani, mandŭg di tikuruk. 8 Saul bada ngara tikuruk di Bezek: 300, 000 so Israel ka 30, 000 so Judah. 9 Ngara nang di bara pinyisung so Jabesh, “Kidaan di daya ngan diŭ so kumbeng sipagi ngara re dog nyiramat.” Kan daya Jabesh kambat pinganang anŭ, ngara mbŭh raru gaŭn 10 ka nang di Nahash, “Sipagi kieh re nyerah adŭp ami ka kaam, ka kaam bisa ndai barang ka mun kaam raan ngga kieh.” 11 Ngarŭm anŭ Saul kutung daya-i da jadi taruh tibaran, ka ngga siri jawa ngara rasu di ka tarun yŭn daya Ammon bibari ka nyerang ngara. Ngga arong kumbeng ngara siŭ ngara. Adi babŭ udip mingare di barang yŭn, barang naan bu sadi adŭp-i. 12 Komŭnŭ daya Israel nang di Samuel, “Diki ngara adi nang Saul dŭh siŭn jadi raja ta? Nyerah ngara ka kieh isa kieh siŭ ngara!” 13 Pak Saul nang, “Mating daya siŭn dog siŭ andu ati, amai andu ati TUHAN nyiramat daya Israel.” 14 Ka Samuel nang di ngara, “Ja sopŭrŭg ta di ka Gilgal ka natu Saul ati raja ta.” 15 Jadi sopŭrŭg ngara di ka Gilgal, ka diginŭ di yŭn kudus ngara natu Saul raja ngara. Ngara jugan sadis bidingan, ka Saul ngga sopŭrŭg daya Israel bigawai man siramat yŭn pingandai ngara andu anŭ.

1 Samuel 12

1 Jadi Samuel nang di daya Israel, “Aku mbŭh ndai kayuh adi angān bada aku ndai. Aku mbŭh nggen di angān raja da mritah angān, 2 ka madin angān mbŭh biyŭn ayŭh da nguru angān. Ka aku ati, aku mbŭh minyamba ka ubok ku mbŭh buda, ka bara anak dari ku agi ngga angān. Aku jadi pinguru ngan so aku gi-mara ndŭg madin. 3 Ta aku. Kambŭi aku agi ndai sarah, angān bisa nyarah aku di sirung jawin TUHAN ka di sirung jawin raja adi-I mbŭh mien. Mbŭh kah aku tambit sapi daya bait kaldi daya? Mbŭh kah aku nipu bait kinanyuh daya? Kambŭi aku agi ndai kayuh anŭ, aku bisa bayar pari.” 4 Bara daya nam, “Mating, kaam mating nipu bait kinanyuh kieh; kaam mating tambit kayuh so tadŭ daya.” 5 Samuel nam, “TUHAN ngga raja adi Ayŭh mbŭh mien inŭh saksi andu ati angān nang aku mating ndai sarah.” “Sawŭ, TUHAN inŭh saksi ami,” ngara nam. 6 Samuel pijuu minyu, “TUHAN inŭh adi mien Moses ngga Aaron adi taban tayung-babuk ngan ruah so Egypt. 7 Mijog di yŭn ngan madin, ka aku re nyarah angān di sirung jawin TUHAN isa angān ingatt sopŭrŭg pingandai bās TUHAN adi ngga-I nyiramat angān ngga tayung-babuk ngan. 8 Kan Jacob ngga rawang-i di ka Egypt ka daya Egypt kinanyuh ngara, tayung-babuk ngan bagan ka TUHAN mite turung, ka Ayŭh pait Moses ngga Aaron, adi taban ngara ruah so Egypt ka bada ngara rŭŭ di tarun tana ati. 9 Pak daya kambŭt TUHAN adi Tapa ngara, jadi Ayŭh bada daya Philistine ngga raja so Moab ngga Sisera adi pingibās bara soldadu so kupo Hazor, biperang rawan ka ngarah tayung-babuk ngan. 10 Komŭnŭ ngara bagan ka TUHAN mite turung ka nang, ‘Kieh mbŭh bidosa, sabab kieh nyipunok kaam, TUHAN, ka nyambah tibudo Baal ngga Astart. Pirupas kieh so pinganyu ami, ka kieh re nyambah Kaam!’ 11 Ka TUHAN pait Gideon, Barak, Jephthah, ka sikasŭn-i aku. Barang naan kieh pirupas angān so pinganyu ngan, ka angān udip ngga siramat. 12 Pak kan angān kiris Raja Nahash so Ammon re nyerang angān, angān abah di TUHAN jadi raja ngan ka nang di aku, ‘Kieh raan biyŭn raja da mritah kieh.’ 13 “Madin angān mbŭh biyŭn raja adi adŭp ngan mbŭh mien; angān mite ayŭh, ka madin TUHAN mbŭh nggen ayŭh di angān. 14 Angān re sanang kambŭi angān stabi di TUHAN adi Tapa ngan, bituan di Ayŭh, dingah pinganang-I, ka tunda pinyipesan-I, ka kambŭi angān ngga raja ngan tŭtŭd di Ayŭh. 15 Pak kambŭi angān dŭh dingah pinganang TUHAN ka nyibireu pinyipesan-I, Ayŭh re rawan angān samŭn raja ngan. 16 Ngapŭi meh, mijog diginŭ, ka angān re kiris kayuh bās adi TUHAN re ndai. 17 Ati mbŭh tipuh raga, dŭh kah? Pak aku re bidua, ka TUHAN re pait dudū ngga ujen. Kan kayuh anŭ jadi, angān re rada angān agi ndai dosa bās rawan TUHAN kan angān mite Ayŭh nggen raja di angān.” 18 Jadi Samuel bidua, ka di andu anŭ gŭh TUHAN pait dudū ngga ujen. Ka sopŭrŭg daya mbŭh taru di TUHAN ngga di Samuel, 19 ka ngara nang di Samuel, “Turung, tuan, bidua ka TUHAN adi Tapa mai, mite kieh dŭh kabŭs. Kieh rada madin, samŭn dosa ami adi bŭkŭn, kieh mbŭh bidosa darŭm kieh mite raja.” 20 “Dŭhnyah taru,” Samuel nam. “Sunggu angān mbŭh ndai pingandai adi sarah mun anŭ, dŭhnyah angān nyipunok TUHAN, pak bituan di Ayŭh ngga siabo atin ngan. 21 Dŭhnyah tunda tapa tapa adi dŭh sawŭ; ngara dŭh dapŭd turung angān bait nyiramat angān, amai ngara dŭh sawŭ. 22 TUHAN mbŭh bipayu, ka Ayŭh dŭh re tagan angān, amai Ayŭh mbŭh natu re bada angān jadi daya-I. 23 Ka aku ati, bidosa rawan TUHAN inŭh aku kambŭi aku dŭh bidua yŭn ngan. Aku re ngajar angān ndai kayuh adi kana ngga adi batur. 24 Dingah pinganang TUHAN ka tŭtŭd bituan di Ayŭh ngga siabo atin ngan. Ingat kayuh bās adi Ayŭh mbŭh ndai yŭn ngan. 25 Pak kambŭi angān ngandŭ ndai dosa, angān ngga raja ngan re binasa.”

1 Samuel 13

1 2 Saul mien 3, 000 naan daya Israel, 2, 000 naan so ngara rŭŭ ngga ayŭh di Michmash samŭn di rais tarun tana sandah Bethel. Ayŭh pait 1, 000 naan ayō anak-i Jonathan ka Gibeah, di tarun tana tibaran-asar Benjamin. Adi bŭkŭn Saul bada mari. 3 Jonathan siŭ pingibās soldadu daya Philistinet di Geba, ka sopŭrŭg daya Philistine mbŭh dingah kayuh adi mbŭh jadi. Komŭnŭ Saul pait pinyisung bada mambak trompet di ndi tarun tarun tana rais ngga bagan bara daya Hebrew bada matak biperang. 4 Sopŭrŭg daya Israel dog kidaan nang Saul agi siŭ pingibās soldadu daya Philistine ka daya Philistine mbŭh tiru di ngara. Jadi bara daya makat ka sua ngga Saul di Gilgal. 5 Daya Philistine tikuruk re rawan daya Israel; ngara biyŭn 30, 000 krita kuda perang, 6, 000 soldadu pinunggang kuda, ka dudu soldadu kiang sirah sumat di pang rawŭt. Ngara matak ka Michmash, tura ka timor Bethaven, ka bibari diginŭ. 6 Komŭnŭ ngara nyerang daya Israel, serang bās adi bada daya Israel dŭh bigaya. Kada daya Israel bisukan di tang ka di rubang batuh di darŭd, di arong batuh, di rubang ka darŭm prigi; 7 adi bŭkŭn mutas Yang Jordan di ka tarun tana Gad ngga Gilead. Saul babŭ di Gilgal, ka daya adi agi ngga ayŭh mbŭh kimŭtŭr taru. 8 Ayŭh kajŭn Samuel ju andu, nanyam ka pingatur Samuel ngga ayŭh, pak Samuel babŭ gŭh dŭh mandŭg ka Gilgal. Daya mbŭh piguru tagan Saul, 9 ka ayŭh nang di ngara, “Taban ka yŭn ku sadis badang ngga sadis bidingan.” Ayŭh jugan sadis badang, 10 ka kan-i mbŭh re kamas, Samuel mandŭg. Saul di tudu ayŭh ka kambat ayŭh, 11 pak Samuel nang, “Ani anŭ ndai mu?” Saul nam, “Bara daya mbŭh bu tangan aku, ka kaam mating gŭh mandŭg di tika kaam nang adŭp mai re mandŭg; ka nambah anŭ, daya Philistine mbŭh tikuruk di Michmash. 12 Jadi aku pikir, ‘Daya Philistine re nyerang aku digiti di Gilgal, ka aku mating jugan sadis ngga mite turung so TUHAN.’ Ngapŭi aku takan adŭp ku jugan sadis ati.” 13 “Anŭ mbŭh kraja budo,” Samuel nam. “Kuu dŭh tunda pesan TUHAN adi Tapa mu mbŭh nggen di kuu. Kambŭi kuu tunda, tatu Ayŭh mbŭh bada kuu ngga bara sesang mu mritah Israel adu adu. 14 Pak madin pinyipritah mu dŭh re tan tui. Sabab kuu tirawan Ayŭh, TUHAN re jiroh ndi naan daya adi-I raan ka bada ayŭh jadi pimritah daya-I.” 15 Samuel bu so Gilgal di pijuu pimanu-i. Bara adi bŭkŭn tunda Saul sua ngga bara soldadu-i. Ngara matak so Gilgalt di ka Gibeah di tarun tana Benjamin. Saul pirasa bara soldadu-i; agi 600 naan sopŭrŭg-i. 16 Saul, anak-i Jonathan, ngga bara-i bibari di Geba di tarun tana Benjamin; daya Philistine bibari di Michmash. 17 Soldadu daya Philistine matak di mirupak so tarun yŭn ngara bibari ngga taruh tibaran: ndi tibaran matak nuju Ophrah di tarun tana Shual, 18 anŭ ndi matak nuju Beth Horon, ka adi ndi matak nuju baat adi nura Rubān Zeboim ngga tarun tana-pajam. 19 Di jaman anŭ mating tukang basi di Israel sabab daya Philistine dŭh nyibandar daya Hebrew ndai pedang ka jarok. 20 (Siraru-i daya Israel di ka daya Philistine kambŭi ngara an ngasa sinda bajak, sakor, kapak, ka gayang; 21 ndi anak kiping duit yŭn upah ngasa kapak ka yŭn upah ndai basi adi ngga nguru sapi, ka duwŭh kiping yŭn upah ngasa sinda bajak puan kah sakor.) 22 Ka di andu biperang, bara soldadu Israel dŭh biyŭn pedang puan kah jarok, kaŭs-i adŭp Saul ngga anak-i Jonathan adŭ biyŭn. 23 Daya Philistine pait ndi tibaran soldadu bada jaga ateng Michmash.

1 Samuel 14

1 Ndi andu Jonathan nang di bujang dari adi tukang taban sinyata-i, “Ja ata di ka bari daya Philistine.” Pak Jonathan dŭh nggen puan di sama-i Saul, 2 adi bibari di ribo tŭngŭn delima di Migron, dŭh jo so Gibeah; agi nŭm ratus naan daya ayō ayŭh. 3 (Imam adi taban efod inŭh Ahijah, anak Ahitub adi jurud Ichabod, adi anak Phinehas ka sukuh Eli, adi imam TUHAN di Shiloh.) Daya dŭh puan Jonathan mbŭh bu so nŭ. 4 Di ateng Michmash, adi Jonathan re mutas siŭn-i dapŭd ndŭg bari daya Philistine, diginŭ agi duwŭh tibande batuh adi rasing, ndi mijog di so-duwŭh parad ateng anŭ: ndi dog kadŭn Bozez ka anŭ ndi Seneh. 5 Ndi tura ka utara ateng anŭ, nura Michmash, ka anŭ ndi tura ka siratan, nura Geba. 6 Jonathan nang di bujang dari anŭ, “Ja ata di ka bari daya Philistine, daya adi dŭh puan Tapa. Kadŭ TUHAN re turung ata; kambŭi Ayŭh turung, Ayŭh re nggen di ata pimanang, nisŭ bait kani bara ta.” 7 Bujang dari anŭ nam, “Sŭn adŭp mai nang, aku agi ngga kaam.” 8 “Ja garang,” Jonathan nam. “Ata di mutas ka bada daya Philistine kiris ata. 9 Kambŭi ngara bada ata kajŭn ngara mandŭg ka yŭn ta, ata bisa dŭhsah mutas. 10 Pak kambŭi ngara bada ata tudu ngara, ata di, sabab anŭ tandā TUHAN mbŭh nggen di ata pimanang ngarah ngara.” 11 Jadi ngara bada daya Philistine kiris ngara, ka daya Philistine nang, “Tingga! Kada daya Hebrew mandŭg so rubang adi yŭn ngara bisukan!” 12 Komŭnŭ ngara nyirais nang di Jonathan ngga bujang dari anŭ, “Mandŭg kamati! Agi kayuh raan ami kidaan di angān!” Jonathan nang di bujang dari anŭ, “Tunda aku. TUHAN mbŭh nggen di Israel pimanang ngarah ngara.” 13 Jonathan sigawang maad ateng anŭ, ka bujang dari anŭ tunda ayŭh. Jonathan nyerang daya daya Philistine anŭ ka ngara tumbang dog pukong-i, ka bujang dari anŭ siŭ ngara. 14 Di sibungas bisaad anŭ Jonathan ngga bujang dari anŭ siŭ kurang rabis duwŭh puru naan daya di tarun yŭn adi kurang rabis sitangah hektar bayah-i. 15 Sopŭrŭg daya Philistine di sapa rais mbŭh taru; bara adi tukang mirupak ngga bara soldadu di tarun yŭn bibari mbŭh kimŭtŭr taru; tana bigugoh, ka sopŭrŭg mbŭh kandang-kandŭ. 16 Daya Saul adi bijaga di Gibeah di tarun tana Benjamin kiris bara daya Philistine mbŭh kandang-kandŭ bikaduh. 17 Jadi Saul nang di daya-i, “Mirang bara soldadu yŭn tingga asi adi mating.” Ngara mirang ka puan Jonathan ngga bujang dari adi tukang taban sinyata-i mating diginŭ. 18 “Taban efod kamati,” Saul nang di imam Ahijah. (Di andu anŭ imam Ahijah taban-i di jawin daya Israel.) 19 Sitadŭn Saul minyu di imam anŭ, daya Philistine mbŭh makin rabis kandang-kandŭ, ka Saul nang di ayŭh, “Mbŭh dŭh ata sipŭt bisiken ngga TUHAN!” 20 Komŭnŭ ayŭh ngga bara daya-i masang ka yŭn bisaad anŭ. Diginŭ ngara kiris daya Philistine mbŭh bana kandang-kandŭ ka mbŭh bisaad dupan adŭp-i. 21 Kada daya Hebrew, adi rŭŭ bigaur ngga daya Philistine ka mbŭh sua matak biperang ayō ngara, pari mŭrŭt tibaran Saul ngga Jonathan. 22 Daya daya Israel adi bisukan di arong sandah Ephraim, dingah daya Philistine mbŭh bu, ka ngara sua gŭh nyerang daya Philistine, 23 bisaad ndi aran aran jeh ndŭg Bethaven. TUHAN nyiramat Israel di andu anŭ. 24 Daya Israel ramah amai sibŭrŭk andu anŭ, sabab Saul, ngga payu, ko mritah: “Pangu re nyatŭk daya adi man andu ati, sibayuh aku maras pinganyu ku.” Ndi andu andu anŭ mating daya man ani ani. 25 Sopŭrŭg ngara mandŭg ka tarun yŭn adi bagŭ tŭngŭn kayuh dieh ka dapŭd ju banyis di barang yŭn. 26 Di tarun yŭn anŭ bagŭ ju banyis, pak mating daya man-i amai taru pangu Saul. 27 Pak Jonathan mating dingah sama-i pirawan daya bagŭ ngga pangu; ngapŭi ayŭh pakai sikud adi taban-i, tabŭk mara banyis anŭ ka ngga sikud anŭ ayŭh tambit ka man-i. Ayŭh rasu kinyam yang-i raru ranyah buang bitambah bake. 28 Pak ndi naan so bara daya-i nang, “Sopŭrŭg kieh ramah amai sibŭrŭk, pak sama mu pirawan kieh, ‘Pangu re nyatŭk daya adi man tadŭ tadŭ kayuh andu ati.’” 29 Jonathan nam, “Mbŭh raru sipŭ inŭh kayuh adi sama ku ndai di bara daya ta! Tingga munki masam ranyah-i aku amai aku muko man ju banyis! 30 Munki masam kana-i kambŭi di andu ati daya ta man pinguman adi ngara taban kan ngara ngarah pinganyu. Suba kira munki masam bagŭ-i daya Philistine ngara dapŭd siŭ!” 31 Di andu anŭ daya Israel ngarah daya Philistine, bisaad ndi aran aran so Michmash ndŭg Aijalon. Nganŭ meh daya Israel mbŭh raru ramah amai sibŭrŭk, 32 jadi ngara bigaut ka yŭn kayuh adi ngara muko sirapas so pinganyu, tambit biri ka sapi, simareh diginŭ gŭh ka man dagin anŭ gibabŭ bideya. 33 Saul dog kidaan, “Tingga, bara daya mbŭh bidosa rawan TUHAN. Ngara man dagin adi gibabŭ agi deya dieh.” “Angān dŭh tŭtŭd di TUHAN!” Saul nang ngga sirŭŭn bana. “Biraring tibande batuh kamati ka yŭn ku.” 34 Komŭnŭ ayŭh nang, “Di ka yŭn bara daya ka kidaan di ngara bada taban sapi ngga biri ngara kamati; Ngara dŭh siŭn dŭh simareh-i ka man-i digiti. Ngara dŭh siŭn bidosa rawan TUHAN, anŭ inŭh man dagin adi gibabŭ agi deya dieh.” Jadi ngarŭm anŭ sopŭrŭg ngara taban dāng adi ngara ko sirapas ka simareh-i diginŭ. 35 Saul pijog ndi mija-sambah yŭn TUHAN, adi sibungas-i pijog. 36 Saul nang di bara daya-i, “Ja di mūn ka nyerang daya Philistine singarŭm, mirupak ngara ndŭg isan isan, ka siŭ sopŭrŭg ngara.” “Ndai anŭ adi kaam pikir kana ka patut,” ngara nam. Pak imam nam, “Ja ata di bisiken ngga TUHAN diŭ.” 37 Jadi Saul siken Tapa, “Bisa aku nyerang daya Philistine? Re Mai nggen kah di kieh pimanang?” Pak Tapa dŭh nam di andu anŭ. 38 Komŭnŭ Saul nang di bara pinguru daya-i, “Mandŭg kamati ka jiroh ani dosa adi ko dog ndai andu ati. 39 Aku bijanji ngga adŭn TUHAN adi udip, adi nggen pimanang di Israel, sianŭ adi sarah re dog nggen ukum kabŭs, sunggu bait kani ayŭh anak ku Jonathan.” Pak mating daya nang ani ani. 40 Komŭnŭ Saul nang di ngara, “Sopŭrŭg ngan mijog diginŭ, ka Jonathan ngga aku mijog digiti.” “Ndai adŭ nanyam pinyiraan mai,” ngara nam. 41 Saul nang di TUHAN, adi Tapa Israel, “TUHAN, mani Kaam dŭh nam aku andu ati? TUHAN, Tapa Israel, nam aku ngga adŭn batuh kudus. Kambŭi Jonathan puan kah aku adi sarah, nam ngga batuh Urim; pak kambŭi daya Mai Israel adi sarah, nam ngga batuh Thummim.” Pinyinam TUHAN kiren Jonathan ngga Saul adi sarah, ka daya Israel dŭh sarah. 42 Komŭnŭ Saul nang, “Asi so anak ku Jonathan ngga aku adi sarah.” Ka pinyinam kiren Jonathan adi sarah. 43 Komŭnŭ Saul siken Jonathan, “Ani anŭ mbŭh mu ndai?” Jonathan nam, “Aku agi kija nisit ju banyis ngga sikud adi digŭng ku ati. Aku mbŭh sidia an kabŭs.” 44 Saul nang di ayŭh, “Isa-i Tapa ngukum aku kambŭi kuu dŭh dog nggen ukum kabŭs!” 45 Pak bara daya nang di Saul, “Patut kah Jonathan dog nggen ukum kabŭs? Dŭh ka ayŭh adi bada Israel dapŭd pimanang bās ati? Kieh bipayu ngga adŭn TUHAN ndi sirah ubok-i dŭh gŭh re tikadi so ubak-i. Kayuh adi-i ndai andu ati inŭh so pinurung Tapa.” Jadi bara daya nyiramat Jonathan so ukum kabŭs. 46 Ripas anŭ, Saul dŭh tia tadak daya Philistine, ka ngara pari ka tarun tana adŭp ngara. 47 Kan Saul jadi raja Israel, ayŭh biperang ngga sopŭrŭg pinganyu-i di barang yŭn: daya Moab, daya Ammon, ka daya Edom, raja raja so Zobah, ka daya Philistine. Kan ayŭh biperang ayŭh manang. 48 Ayŭh biperang ngga birani ka ngarah daya Amalek ani. Ayŭh nyiramat daya Israel so sopŭrŭg serang. 49 Anak Saul inŭh Jonathan, Ishvi, ngga Malchishua. Anak pinuai dayung-i Merab, ka sianŭ adi mara Michal. 50 Sawŭn-i Ahinoam, anak Ahimaaz; pingibās soldadu-i inŭh Abner adi bitungar-i, adi anak sude sama-i Ner. 51 Kish adi sama Saul ngga Ner adi sama Abner inŭh anak Abiel. 52 Sitŭkŭd ayŭh udip, Saul bandar bandar biperang ngga daya Philistine. Ngapŭi kan ayŭh dapŭd daya adi bake buang birani, ayŭh tambit daya anŭ bada sua ngga bara soldadu-i.

1 Samuel 15

1 Samuel nang di Saul, “Aku inŭh adi TUHAN pait bada nginyo kuu jadi raja daya-I Israel. Madin dingah kayuh adi TUHAN Bisa-pŭrŭg nang. 2 Ayŭh re ngukum daya Amalek amai tayung-babuk ngara nyerang daya Israel di tika ngara ruah so Egypt. 3 Panu di nyerang daya Amalek ka pirusak sopŭrŭg kayuh adi ngara biyŭn. Dŭhnyah kidŭm ani ani; siŭ sopŭrŭg dari, dayung, anak-anya, anak pira, sapi, biri, onta, ka kaldi ngara.” 4 Saul bagan bada tikuruk bara soldadu-i ka pirasa ngara di Telem: agi 200, 000 naan soldadu so Israel ka 10, 000 naan so Judah. 5 Komŭnŭ ayŭh ngga bara daya-i di ka kupo daya Amalek ka tuman di sungi adi mbŭh badŭh. 6 Ayŭh pait pinganang pinyibakan ka daya Ken, daya adi kana tayung babuk-i ngga daya Israel di tika ngara ruah so Egypt: “Panu ka tingge daya Amalek, isa angān dŭh dog siŭ samah ngga ngara.” Jadi daya Ken bu. 7 Saul ngarah daya Amalek, bisaad ndi aran aran so Havilah ndŭg Shur, tura ka timor Egypt; 8 ayŭh nakap Raja Agag, raja daya Amalek ka siŭ sopŭrŭg daya Amalek. 9 Pak Saul ngga daya-i dŭh siŭ Agag, ka dŭh siŭ biri ngga sapi adi gamu, ngga anak sapi ngga anak biri adi gamu, puan kah tadŭ kayuh adi kana; ngara pirabur adi dŭh biguna ngga adi dŭh brega. 10 TUHAN nang di Samuel, 11 “Aku nyesar aku bada Saul jadi raja; ayŭh nyipunok aku ka mbŭh nyibireu pesan ku.” Samuel baji ka ndi ngarŭm ngarŭm ayŭh bidua ka TUHAN. 12 Awar isan isan andu jawa ndi ayŭh di jiroh Saul. Ayŭh dingah Saul mbŭh di ka kupo Carmel, di yŭn-i muko pijog batuh-pingingat yŭn adŭp-i, ka komŭnŭ mbŭh di ka Gilgal. 13 Samuel di ka Saul, adi tabi ayŭh, nang, “TUHAN agi ngga kaam, Samuel! Aku mbŭh tunda pesan TUHAN.” 14 Samuel siken, “Mani meh, aku dingah sapi pira-muu adŭp-i ka biri pira-mre adŭp-i?” 15 Saul nam, “Daya ku tambit-i so daya Amalek. Ngara mbŭh tambit biri ngga sapi adi gamu yŭn re jugan ndu sadis ka TUHAN adi Tapa mai, ka adi bŭkŭn kieh mbŭh kubo pirabur.” 16 “Kajŭn dawŭ,” Samuel nang, “aku re kidaan di kuu kayuh adi TUHAN kidaan di aku singumi.” “Kidaan di aku,” Saul nang. 17 Samuel nam, “Sunggu kuu nyirundeng adŭp mu dŭh biguna, kuu inŭh pinguru tibaran tibaran-asar Israel. TUHAN nginyo kuu jadi raja Israel, 18 ka Ayŭh mritah kuu bada di pirabur daya Amalek adi ginaka anŭ. Ayŭh bada kuu biperang ngga ngara ndŭg ka kuu mbŭh siŭ sopŭrŭg ngara. 19 Mani meh, kuu dŭh tunda pinganang-I? Mani kuu bigaut di sirapas rata ngara, ka ndai kayuh adi dŭh pimunos asŭng TUHAN?” 20 “Aku agi tunda pinganang TUHAN,” Saul nam. “Aku matak nimun adi muko-I kidaan di aku, taban Raja Agag ngga pari, ka siŭ sopŭrŭg daya Amalek. 21 Pak daya ku dŭh siŭ sopŭrŭg dāng kudip; ngara mbŭh mien biri ngga sapi adi gamu ka taban-i ka Gilgal an ngara jugan ndu sadis ka TUHAN adi Tapa mai.” 22 Samuel nang, “Aki ndi TUHAN raan: nurut pinganang TUHAN kah pinganggen ngga sadis? Kana dŭ nurut pinganang-I so nŭŭh jugan biri adi gamu ka Ayŭh. 23 Rawan Ayŭh inŭh brinyam arap-i ngga pingandai siher; ka pinyigambung inŭh dosa, brinyam ngga nyambah tibudo. Sabab kuu tirawan pesan TUHAN, Ayŭh mbŭh tirawan kuu jadi raja.” 24 “Sawŭ, aku mbŭh bidosa,” Saul nam. “Aku mbŭh nyibireu pesan TUHAN samŭn atur adat-I. Aku taru daya ku ka mbŭh ndai kayuh adi ngara raan. 25 Pak madin aku mite, apun dosa ku ka pari ngga aku, isa aku dapŭd nyambah TUHAN.” 26 “Aku dŭh re pari ngga kuu,” Samuel nam. “Kuu tirawan pesan TUHAN, ka Ayŭh mbŭh tirawan kuu jadi raja Israel.” 27 Komŭnŭ Samuel bigiring ka bu, pak Saul nakap jipo-i, ka-i tiratak. 28 Samuel nang di ayŭh, “TUHAN mbŭh nyiratak pritah Israel so kuu andu ati ka nggen-i di daya bŭkŭn adi rabis kana so kuu. 29 Tapa bās Israel dŭh kadong bait ka nukar pikir-I. Ayŭh dŭh manusia -- Ayŭh dŭh nukar pikir-I.” 30 “Aku mbŭh bidosa,” Saul nam. “Pak piji ka kiren stabi di aku di sirung jawin bara pinguru daya ku ka di sirung jawin sopŭrŭg Israel. Pari ngga aku isa aku dapŭd nyambah TUHAN adi Tapa mai.” 31 Jadi Samuel pari ngga ayŭh, ka Saul nyambah TUHAN. 32 “Taban Agag ka yŭn ku,” nang Samuel. Agag mandŭg, kimŭtŭr taru, nang darŭm asŭng-i, “Raru pa'it kayuh dŭn kabŭs!” 33 Samuel nang, “Nimun pedang mu mbŭh bada bagŭ sindŭ daya dŭh biyŭn anak, simŭnŭ inŭh sindŭ mu madin re dŭh biyŭn anak.” Ka ayŭh japa Agag bada prisupek di jawin mija-sambah di Gilgal. 34 Komŭnŭ Samuel di ka Ramah, ka Raja Saul mari ka ramin adŭp-i di Gilgal. 35 Sitŭkŭd Samuel udip, ayŭh bŭn tia kiris Saul; ayŭh susah amai TUHAN nyesar ko bada Saul jadi raja Israel.

1 Samuel 16

1 TUHAN nang di Samuel, “Ndŭg sinde kuu re susah pasar Saul? Aku mbŭh tirawan ayŭh jadi raja Israel. Madin di tambit inyo kanā ka di ka Bethlehem, ka yŭn ndi naan daya dŭn Jesse, sabab aku mbŭh mien ndi naan so anak anak dari-i bada jadi raja.” 2 “Simuki aku re ndai simŭnŭ?” Samuel siken. “Kambŭi Saul puan, tatu ayŭh re siŭ aku!” TUHAN nam, “Taban anak sapi ka kidaan nang kuu agi diginŭ amai an jugan sadis ka TUHAN. 3 Bagan Jesse bada sua ka yŭn jugan sadis anŭ, ka Aku re kidaan di kuu kayuh adi re mu ndai. Kuu re nginyo bada jadi raja daya adi aku kidaan di kuu.” 4 Samuel ndai nanyam adi TUHAN mbŭh kidaan di ayŭh, ka di ka Bethlehem di yŭn bara pinguru kupo bidapŭd ngga ayŭh. Buang kimŭtŭr taru ngara siken, “Taban damai kah pimandŭg mai ati, sitingga?” 5 Samuel nam, “Taban damai. Aku mandŭg di jugan sadis ka TUHAN. Pibisig adŭp ngan ka sua ngga aku.” Ayŭh kidaan gŭh bada Jesse ngga bara anak dari-i pibisig adŭp ngara. Ka-i bagan ngara bada sua di ka yŭn jugan sadis. 6 Kan ngara mbŭh ndŭg, Samuel kiris anak dari Jesse adi dŭn Eliab ka nang darŭm asŭng-i, “Dari ati adi mijog digiti di sirung jawin TUHAN inŭh tatu adi TUHAN mbŭh mien.” 7 Pak TUHAN nang di Samuel, “Dŭhnyah piduri ayŭh bigatung bait ramus. Aku dŭh raan ayŭh, amai Aku dŭh mien mun manusia mien. Manusia tingga sapa pŭrŭng ganan, pak Aku tingga darŭm atin daya.” 8 Komŭnŭ, Jesse bagan anak-i Abinadab ka taban ayŭh ka yŭn Samuel. Pak Samuel nang, “Dŭh. Ayŭh dŭh gŭh TUHAN mien.” 9 Komŭnŭ Jesse taban anak-i Shammah, ka Samuel nang, “Ayŭh dŭh gŭh TUHAN mien.” 10 Simŭnŭ inŭh Jesse mbŭh taban ju madis anak dari-i ka yŭn Samuel. Ka Samuel nang di ayŭh, “Dŭh, mating katŭn so ngara ati adi TUHAN mien.” 11 Komŭnŭ Samuel siken di ayŭh, “Agi kah anak dari mu adi bŭkŭn?” Jesse nam, “Dŭm adi sibusu, pak ayŭh aŭn kingat biri.” Samuel nang, “Bada ayŭh mandŭg kamati. Ata gi-dŭh re jugan sadis kambŭi ayŭh gibayuh mandŭg.” 12 Jadi Jesse bagan ayŭh. Ayŭh bujang dari adi ramus buang tiranah, ka batŭh-i ramus. TUHAN nang di Samuel, “Yŭh inŭh siati - nginyo ayŭh!” 13 Samuel tambit inyo kanā ka nginyo David di sirung jawin bara jurud dari-i. Rasu roh TUHAN nguasa David so andu anŭ. Komŭnŭ Samuel pari ka Ramah. 14 Roh TUHAN bu so Saul, ka roh arap adi dog pait TUHAN mito ayŭh. 15 Bara daya gaji-i nang di ayŭh, “Kieh puan nang roh arap adi mbŭh dog pait Tapa agi mandŭg mito kaam. 16 Kidaan di kieh, tuan, isa-i kieh di jiroh daya adi pandai main kachapi. Ka kan roh arap anŭ mŭrŭt kaam, daya anŭ bisa main kachapi-i, ka kaam bisa jadi sanang dinge.” 17 Saul nang di ngara, “Panu garang di jiroh daya adi pandai ka taban ayŭh ka yŭn ku.” 18 Ndi naan so daya gaji-i nang, “Jesse, so kupo Bethlehem adi biyŭn ndi anak dari adi pandai main musik. Ayŭh inŭh dari adi ramus buang pagan, soldadu adi kana, buang-i siradik gŭh minyu. TUHAN agi ngga ayŭh.” 19 Sawŭ meh Saul pait pinyisung ka yŭn Jesse, bada nang, “Pait ka yŭn ku anak mu David, sianŭ adi kingat biri.” 20 Jesse pait David bada di ka yŭn Saul taban ndi kambing adi gi-mara, ndi kaldi kabis ruti ngga ndi bŭrŭh-kurit adi puno ngga wain. 21 David mandŭg ka yŭn Saul ka rasu nyiraja yŭn-i. Saul raru rindu ayŭh ka mien ayŭh bada jadi tukang taban sinyata-i. 22 Komŭnŭ, Saul pait pinganang ka Jesse: “Aku rindu David. Bada ayŭh rŭŭ digiti ka nyiraja yŭn ku.” 23 So nganŭ meh, kan roh arap adi mbŭh dog pait Tapa mandŭg di mito Saul, David tambit kachapi-i, ka main-i ngga piramŭn Saul, ka roh arap bu, ka Saul rasu dapŭd sanang dinge.

1 Samuel 17

1 Daya Philistine mbŭh tikuruk re biperang di Socoh, kupo di Judah. Ngara bibari di tarun yŭn adi dog kadŭn Ephes Dammim, di asah Socoh ngga Azekah. 2 Saul ngga bara daya Israel tikuruk ka bibari di rubān Elah, di yŭn ngara sidia re biperang ngga daya Philistine. 3 Daya Philistine biratan di ndi sandah ka daya Israel di sandah anŭ ndi, ka rubān di asah ngara. 4 Ndi naan daya dŭn Goliath, so kupo Gath, ruah so bari daya Philistine di natang daya Israel. Ajog-i sindŭk taruh mita bigatung 5 ka nēn jipo perang timaga adi kurang rabis rimŭh-puru ju kilogram bat-i, ngga tupi timaga. 6 Kaja-i dog tak ngga barut-timaga, ka ngumban sigaru timaga di kawin-i. 7 Jarok-i mati tan sinangan pinanun banang, ka ubak jarok-i adi dog ndai so basi agi kurang rabis ju kilogram bat-i. Ndi naan soldadu panu di jawin-i taban pinangin-i. 8 Goliath mijog ka bagan daya Israel, nang, “Ani ndai ngan diginŭ, biratan an biperang kah? Aku ati daya Philistine, angān bara urun Saul! Mien ndi naan so bara ngan bada rawan aku. 9 Kambŭi ayŭh manang ka siŭ aku, kieh jadi urun ngan; pak kambŭi aku manang ka siŭ ayŭh, angān jadi urun ami. 10 Digiti ka madin ati gŭh aku natang angān bara soldadu daya Israel. Aku mite angān mien daya bada rawan aku!” 11 Kan Saul ngga bara daya-i dingah sakanŭ, ngara mbŭh taru. 12 David inŭh anak Jesse adi daya Ephrath so Bethlehem di Judah. Jesse biyŭn mai madis anak dari, ka di tipuh Saul jadi raja, Jesse mbŭh minyamba. 13 So-taruh pinuai anak dari Jesse mbŭh sua di biperang ayō Saul. Adi pinuai-i inŭh Eliab, adi numbor duwŭh inŭh Abinadab, ka adi numbor taruh inŭh Shammah. 14 David inŭh sibusu anak dari-i, ka sitadŭn so-taruh madis kaka dari-i rŭŭ ngga Saul, 15 David ari pari ka Bethlehem di kingat biri sama-i. 16 Barang isan ngga singumi andu darŭm pat puru andu Goliath natang daya Israel. 17 Ndi andu Jesse nang di David, “Tambit simŭng kilogram sirandang gandom ngga simŭng baru ruti ati, ka rikas taban-i ka yŭn bara kaka mu di yŭn ngara bibari. 18 Ka taban simŭng mbos chis ati yŭn pingibās soldadu. Siken ani agah bara kaka mu ka taban pari kayuh ngga kiren kuu agi dapŭd ngara, ka ngara agi sanang gŭh. 19 Raja Saul, bara kaka mu, ka sopŭrŭg daya Israel adi bŭkŭn inŭh di Rubān Elah biperang ngga daya Philistine.” 20 Isan isan andu jawa ndi David awar makat, bada daya bŭkŭn turung jaga biri-i, taban pinguman anŭ ka panu nunda ka adi Jesse muko kidaan di ayŭh. Ayŭh ndŭg bari anŭ batur biramah ngga daya Israel ruah di ka tarun yŭn ngara biperang, buang ngab sirais perang. 21 Bara soldadu Philistine ngga bara soldadu daya Israel mbŭh biratan di yŭn adŭp-i masin masin, ka situra jawin sidia re biperang. 22 David tingge pinguman anŭ di daya adi tukang jaga barang, ka bikaduh di ka tarun yŭn biperang di dapŭd bara kaka-i, buang siken ani agah ngara. 23 Darŭm-i minyu ngga ngara, Goliath ruah so uruk bara adŭp-i ka natang daya Israel nimun adi mbŭh. Ka David dingah ayŭh. 24 Kan daya Israel kiris Goliath, ngara bu amai taru. 25 “Tingga daya anŭ!” ngara nang dupan adŭp-i. “Dingah tatang-i! Raja Saul muko bijanji an nggen upah di daya adi tungang siŭ ayŭh; raja gŭh an nggen anak dayung-i di ayŭh ndu sawŭn ka re bada rawang sama-i dŭh bayar suke.” 26 David siken bara daya adi sindŭk ayŭh, “Ani upah daya adi siŭ daya Philistine anŭ ka pirupas Israel so dog pimangŭh? Buang ja, asi daya Philistine anŭ adi dŭh puan Tapa, adi natang bara soldadu Tapa adi udip?” 27 Ngara kidaan di ayŭh ani re dog ndai yŭn daya adi tungang siŭ Goliath. 28 Eliab, adi kaka pinuai David, dingah David minyu ngga bara daya diginŭ. Ayŭh tuas di David ka nang, “Ani ndai mu digiti? Asi kingat biri mu di tarun tana-pajam? Kuu dŭh tria! Kuu mandŭg kamati batur an tingga daya bisaad!” 29 “Ani sarah ku?” David siken. “Dŭh kah aku bisa siken?” 30 Ayŭh bigiring ka siken ndi naan dinge pasar kayuh adi-i siken tejah, ka tiap kari ayŭh siken, pinyinam-i brisak. 31 Kada daya dingah kayuh adi nang David, ka kidaan di Saul, adi rasu bada ayŭh dog taban ka yŭn adŭp-i. 32 David nang di Saul, “Tuan Raja, daya dŭh patut taru daya Philistine anŭ! Aku raan di rawan ayŭh.” 33 “Dŭhnyah,” Saul nam. “Simuki kuu re rawan ayŭh? Kuu anak daya, ka ayŭh mbŭh tui jadi soldadu sitŭkŭd umbur-i!” 34 “Tuan Raja,” David nang, “Aku kingat biri sama ku. Tiap kari singah puan kah buāng tambit anak biri, 35 aku tadak-i, rawan-i, ka tambit pari anak biri ku. Ka kambŭi singah puan kah buāng tudu aku, aku nakap-i di tungo ka mukong-i ndŭg kabŭs. 36 Aku muko siŭ singah ngga buāng, aku re ndai simŭnŭ gŭh di daya Philistine anŭ adi dŭh puan Tapa, adi natang bara soldadu Tapa adi udip. 37 TUHAN mbŭh nyiramat aku so singah ngga buāng; ayŭh gŭh re nyiramat aku so daya Philistine anŭ.” “Sŭn adŭp mu nang,” Saul nam. “Panu, TUHAN agi ngga kuu.” 38 Ayŭh nggen piraka perang adŭp-i di David, anŭ inŭh ndi jipo basi, ka David nēn-i. Saul kasŭk tupi timaga di ubak David. 39 David ngumban pedang Saul nunduh jipo perang anŭ ka suba panu, pak ayŭh dŭh tungang, sa