The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mathia 1

1 Yê-su Crĩt toâq tễ tṓng toiq Davĩt; cớp Davĩt toâq tễ tṓng toiq A-praham. Nheq tữh ramứh achúc achiac Yê-su la neq: 2 A-praham la mpoaq I-sac. I-sac la mpoaq Yacốp. Yacốp la mpoaq Yuda cớp nheq tữh sễm ai án. 3 Yuda la mpoaq bar náq Pharêt cớp Sê-ra; cớp mpiq alới bar náq ki la Thama. Pharêt la mpoaq Hết-rôn. Hết-rôn la mpoaq Aram. 4 Aram la mpoaq Ami-nadap. Ami-nadap la mpoaq Nasôn. Nasôn la mpoaq Sal-môn. 5 Sal-môn la mpoaq Bô-ô; cớp mpiq Bô-ô la Rahap. Bô-ô la mpoaq Yô-bễt; cớp mpiq Yô-bễt la Rutỡ. Yô-bễt la mpoaq Yê-sai. 6 Yê-sai la mpoaq puo Davĩt. Davĩt la mpoaq Sa-lamôn; cớp mpiq Sa-lamôn la Bat-sê-ba. Tễ nhũang mpiq án la lacuoi Uri. 7 Sa-lamôn la mpoaq Rabũam. Rabũam la mpoaq Abia. Abia la mpoaq Asa. 8 Asa la mpoaq Yô-saphat. Yô-saphat la mpoaq Yô-ram. Yô-ram la mpoaq Ô-sia. 9 Ô-sia la mpoaq Yô-tam. Yô-tam la mpoaq Acha. Acha la mpoaq Ê-sakia. 10 Ê-sakia la mpoaq Ma-nasê. Ma-nasê la mpoaq Amôn. Amôn la mpoaq Yô-sia. 11 Yô-sia amia Yê-cania cớp nheq tữh sễm ai án bo cũai Ba-bulôn dững asuoi cũai I-sarễl pỡq ỡt pỡ cruang Ba-bulôn ễn. 12 Vớt cũai I-sarễl pỡq ỡt pỡ cruang Ba-bulôn, ngkíq Yê-cania amia Sala-thiel. Sala-thiel la mpoaq Sarô-babêl. 13 Sarô-babêl la mpoaq Abi-yut. Abi-yut la mpoaq Alia-kĩm. Alia-kĩm la mpoaq Asô. 14 Asô la mpoaq Sadốc. Sadốc la mpoaq Achim. Achim la mpoaq Ê-li-yut. 15 Ê-li-yut la mpoaq Alê-asa. Alê-asa la mpoaq Mathan. Mathan la mpoaq Yacốp. 16 Yacốp la mpoaq Yô-sễp. Yô-sễp la cayac Mari. Cớp Mari la mpiq Yê-su, noau dōq la Crĩt. 17 Ngkíq, tễ dỡi A-praham toâq dỡi Davĩt la bữn muoi chít la pỗn dỡi. Noap tễ dỡi Davĩt toâq dỡi noau cỗp cũai I-sarễl dững pỡ cruang Ba-bulôn la bữn muoi chít la pỗn dỡi. Chơ tễ dỡi noau cỗp cũai I-sarễl dững pỡ cruang Ba-bulôn toau toâq dỡi Yê-su Crĩt la bữn muoi chít la pỗn dỡi tê. 18 Yê-su Crĩt sễt máh parnai nâi atỡng. Mari, mpiq Yê-su, khoiq sampuoq Yô-sễp. Yô-sễp tỡ yũah racoâiq Mari, Mari khoiq ỡt mumiaq chơ tễ Raviei Yiang Sursĩ. 19 Ngkíq, Yô-sễp la cũai mantoat. Án tỡ ễq yỗn Mari casiet táq noau. Án ỡt chanchớm tâng mứt án, cutooq parnai ễ táh Mari. 20 Noâng án ỡt chanchớm ngê ki, án láu mpáu. Án hữm ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq pỡ án. Ranễng ki pai neq: “Yô-sễp ơi! Mới ca cũai tễ tṓng toiq Davĩt. Mới chỗi croōq ĩt Mari táq lacuoi mới, cỗ án ỡt mumiaq tễ Raviei Yiang Sursĩ. 21 Nỡ ra án canỡt con samiang. Mới amứh con ki la Yê-su, yuaq án chuai amoong nheq tữh cũai án, án táh lôih alới.” 22 Nheq ranáq nâi cỡt santruoq cớp parnai Yiang Sursĩ khoiq atỡng sacoâiq na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 23 Cũai ki khoiq pai neq: “Chumát bữn manoaq cumũr plot ỡt mumiaq. Án canỡt con samiang. Noau amứh con ki Ễ-manual.” (Santoiq Ễ-manual nâi parlong loah la ‘Yiang Sursĩ ỡt nứng hái’.) 24 Tữ Yô-sễp tamỡ, án trĩh nheq máh santoiq ranễng Yiang Sursĩ atỡng yỗn án ĩt Mari táq lacuoi án. 25 Ma án tỡ yũah bếq parnơi cớp Mari toau toâq tangái Mari canỡt con samiang clúng. Cớp án amứh con ki la Yê-su.

Mathia 2

1 Yê-su khoiq sễt tâng vil Bễt-lahễm, cruang Yudê, bo dỡi Hê-rôt táq puo. Vớt ki bữn cũai rien tễ mantỗr toâq pỡ vil Yaru-salễm tễ cruang alới, tễ angia moat mandang loōh. 2 Alới ki blớh neq: “Pỡ léq manoaq mbỡiq sễt ca nỡ ra cỡt puo tỗp Yuda? Hếq hữm chơ mantỗr án tễ angia moat mandang loōh. Ngkíq hếq toâq ễ sang án.” 3 Tữ puo Hê-rôt sâng parnai nâi, án sâng croōq lứq, cớp nheq máh cũai tâng vil Yaru-salễm la sâng croōq tê. 4 Hê-rôt parỗm nheq máh cũai sốt tỗp alới ca tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit tỗp I-sarễl ỡt tâng cruang ki. Án blớh alới ki neq: “Pỡ léq Crĩt sễt?” 5 Alới ki ta-ỡi neq: “Crĩt sễt tâng vil Bễt-lahễm, cruang Yudê. Yuaq bữn manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc dōq tễ mbṓq neq: 6 ‘Ơ Vil Bễt-lahễm, cruang tỗp Yuda ơi! Mới la tỡ cỡn vil ca bữn chớc cacớt, khân talĩ cớp máh vil canṓh tâng cruang Yuda. Yuaq bữn manoaq toâq tễ mới ca bữn sốt toâr lứq. Án paryỗng máh cũai proai cứq, la cũai I-sarễl.’” 7 Vớt ki Hê-rôt arô clỡp yoc ễ cachâp máh cũai rien tễ mantỗr. Án blớh alới ki samoât samơi neq: “Bo léq anhia hữm mantỗr ki loōh?” 8 Ngkíq án ớn tỗp rien tễ mantỗr pỡq pỡ vil Bễt-lahễm. Án atỡng alới neq: “Anhia pỡq chuaq samoât samơi con ki. Toâq anhia tamóh con ki, anhia atỡng cứq nơ. Cứq ễ pỡq sang án tê.” 9 Moâm alới tamứng parnai puo pai ngkíq, alới pỡq loah. Alới hữm loah mantỗr choâng angia moat mandang loōh. Mantỗr ki pỡq nhũang alới, cớp tangứt rayư ntốq con ki ỡt. 10 Toâq cũai rien tễ mantỗr hữm loah mantỗr ki, alới sâng bũi hỡr lứq. 11 Bo mut tâng dống, alới hữm con ki cớp Mari, mpiq án. Alới sacốh racớl sang con ki. Chơ alới pớh hĩp ca bữn crơng ngoaih, aloōh chiau yỗn con ki la yễng, trâm, cớp siet phuom. 12 Chơ Yiang Sursĩ atỡng loah alới toâq parnau láu mpáu yỗn alới chỗi chu noâng pỡ dống Hê-rôt. Ngkíq alới chu pỡ cruang alới ma chu loah rana canṓh ễn. 13 Toâq vớt cũai rien tễ mantỗr chu chơ, ki ranễng Yiang Sursĩ toâq loah pỡ Yô-sễp na parnau láu mpáu, pai neq: “Mới yuor tayứng, dững con cớp mpiq án loōh pỡq pỡ cruang Ễ-yip-tỗ ễn. Anhia ỡt dỡ cruang ki voai toau toâq cứq atỡng loah yỗn anhia chu, yuaq puo Hê-rôt yoc ễ cachĩt con ki.” 14 Ngkíq Yô-sễp yuor tayứng. Noâng canám án dững mpiq cớp con ki mut ỡt cruang Ễ-yip-tỗ ễn. 15 Alới ỡt pỡ ki toau toâq tangái Hê-rôt cuchĩt. Ranáq nâi lứq rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ khoiq pai na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Cứq arô con cứq loōh tễ cruang Ễ-yip-tỗ.” 16 Toâq Hê-rôt dáng cũai rien tễ mantỗr phếq án, án sâng ũan lứq. Án ớn noau cachĩt nheq tữh máh carnễn samiang tễ bar cumo asễng ỡt tâng vil Bễt-lahễm cớp máh vil canṓh ỡt mpễr vil ki. Án noap tễ tangái cũai rien tễ mantỗr atỡng yỗn án dáng. 17 Ngkíq cỡt rapĩeiq parnai Yê-rami, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, pai tễ mbṓq neq: 18 “Noau sâng bữn sưong cuclỗiq cucling tễ vil Rama, Rachễn nhiam atếh sanhữ con án. Án tỡ bữn tamứng sưong noau aliam án, yuaq con án tỡ bữn noâng.” 19 Vớt Hê-rôt cuchĩt chơ, ngkíq ranễng Yiang Sursĩ toâq loah pỡ Yô-sễp ỡt tâng cruang Ễ-yip-tỗ toâq parnau rláu mpáu sĩa. 20 Ranễng ki pai neq: “Yuor tayứng. Dững con cớp mpiq án pỡq chu loah pỡ cruang I-sarễl, yuaq cũai ca yoc ễ cachĩt con ki, án khoiq cuchĩt chơ.” 21 Ngkíq Yô-sễp yuor tayứng, dững con cớp mpiq con ki chu loah pỡ cruang I-sarễl. 22 Ma toâq Yô-sễp sâng noau pai Achê-lau cỡt puo, pláih loah Hê-rôt, mpoaq án, tâng cruang Yudê; ngkíq Yô-sễp tỡ cṓh chu pỡ ki. Ma Yiang Sursĩ atỡng loah án na parnau rláu mpáu. Cỗ ngkíq án pỡq pỡ cruang Ca-li-lê. 23 Án toâq ỡt tâng vil Na-sarễt. Ngkíq cỡt rapĩeiq samoât parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: “Noau dōq án la cũai Na-sarễt.”

Mathia 3

1 Bo ki, Yang ca táq batễm toâq atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ pỡ ntốq aiq tâng cruang Yudê. 2 Án atỡng neq: “Cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, yuaq khoiq cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt.” 3 Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq atỡng tễ Yang neq: “Bữn sưong sabau atỡng casang lứq tễ ntốq aiq neq: ‘Anhia cóq atức rana yỗn Ncháu hái. Cháh báng yỗn tanoang rana án ễ pỡq.’” 4 Yang nâi dốq tâc tampâc noau táq toâq sóc charán lac-da. Cớp án cantoân parnoân ngcâr tâng ngkĩng án. Án cha lam, cớp án nguaiq dỡq crot tễ arưih. 5 Bữn cũai proai tễ vil Yaru-salễm, cớp chũop nheq cruang Yudê, dếh cũai ca ỡt mpễr crỗng Yôr-dan la toâq pỡ án. 6 Alới ngin lôih, chơ Yang táq batễm yỗn alới tâng crỗng Yôr-dan. 7 Toâq Yang hữm clứng cũai tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tỗp Sa-dusê, toâq pỡ án ễq án táq batễm yỗn alới, ngkíq án pai chóq alới ki neq: “Anhia la pla ariang cusân tur. Anhia tỡ têq viaq vớt tễ Yiang Sursĩ táq anhia toâq án táq cũai lôih tâng tangái parsốt. 8 Cóq anhia táq ranáq o. Nâi la tếc anhia khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 9 Anhia chỗi chanchớm pai anhia têq viaq vớt tôt cỗ anhia pai neq: ‘A-praham la achúc achiac hếq.’ Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân Yiang Sursĩ yoc, ki têq án ĩt tamáu, chơ tễng táq tṓng toiq A-praham tễ tamáu ki. 10 Sanua ariang pai bữn achât ayư cheq nỡm aluang. Nỡm aléq ma tỡ bữn cỡt palâi o, ki noau tamư toâq achât nâi, chơ sarpứt tâng ũih. 11 Lứq samoât cứq táq batễm yỗn anhia na dỡq, táq tếc anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Ma án ca toâq ntun cứq, án ki sốt clữi tễ cứq. Cứq la tỡ bữn pĩeiq dếh ayễq cỡp án, yuaq cứq la chớc cacớt lứq. Án ki táq batễm yỗn anhia na Raviei Yiang Sursĩ cớp ũih. 12 Atĩ án yống taving, chơ án u-ũm nheq tữh saro án. Aléq ca chong, ki án dōq tâng sanic. Aléq ca hũat, ki án apṓng tâng ũih tỡ nai pât yỗn cat chíq.” 13 Bo ki Yê-su loōh tễ cruang Ca-li-lê pỡq pỡ crỗng Yôr-dan, yuaq án ễq Yang táq batễm yỗn án. 14 Ma Yang suon tỡ ễq táq batễm yỗn án. Yang pai neq: “Pĩeiq lứq la anhia táq batễm yỗn cứq. Cỗ nṓq anhia toâq pỡ cứq ễq cứq táq batễm yỗn anhia?” 15 Ma Yê-su ta-ỡi loah bỗq Yang neq: “Sanua cóq mới táq yỗn cứq. Ngkíq, cóq hái táq dũ ramứh máh Yiang Sursĩ yỗn hái táq.” Moâm Yê-su pai ngkíq, chơ Yang táq batễm yỗn Yê-su. 16 Moâm Yang táq batễm yỗn Yê-su, chơ Yê-su chỗn tễ dỡq. Chơ, paloōng samoât riang noau pớh, cớp Yê-su hữm Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloōng samoât riang chớm tariep, chơ póc tâng tỗ Yê-su. 17 Muoi prớh ki sưong Yiang Sursĩ sabau atỡng tễ paloōng neq: “Nâi la con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án táq, la cứq bũi nheq.”

Mathia 4

1 Vớt ki Raviei Yiang Sursĩ dững Yê-su pỡq chu ntốq aiq, yỗn yiang Satan radững Yê-su yỗn án táq ranáq lôih. 2 Yê-su ót sana nheq pỗn chít tangái pỗn chít sadâu. Vớt ki án sâng panhieih lứq. 3 Chơ yiang Satan toâq pỡ Yê-su, cớp pai neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới táq yỗn máh tamáu nâi cỡt crơng sana.” 4 Ma Yê-su ta-ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq: ‘Cũai tỡ bữn tamoong cỗ nhơ tễ ống crơng sana sâng, ma lứq cũai bữn tamoong cỗ nhơ tễ dũ santoiq ca loōh tễ bỗq Yiang Sursĩ.’” 5 Ntun ki yiang Satan dững Yê-su mut tâng vil Yaru-salễm. Án yỗn Yê-su chỗn tayứng tâng anũol dống sang toâr. 6 Chơ yiang Satan pai neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới pṓng asễng, yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc dōq neq: ‘Lứq Yiang Sursĩ ớn ranễng án tễ paloōng bán kĩaq níc mới. Cớp alới lứq dỡ mới toâq atĩ alới yỗn mới tỡ bữn bớc chũl ntrớu ayững mới tâng tamáu.’” 7 Ma Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Ma lứq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ án pai neq tê: ‘Anhia chỗi chim Yiang Sursĩ, Ncháu anhia.’” 8 Chơ yiang Satan dững Yê-su chỗn tâng cóh sarỡih lứq ễn. Án apáh yỗn Yê-su hữm nheq máh cruang sốt, cruang toâr cớp nheq ramứh chớc tâng cutễq nâi. 9 Yiang Satan atỡng Yê-su neq: “Nheq máh cruang nâi cứq chiau yỗn mới, khân mới sacốh racớl sang cứq.” 10 Ma Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Mới priang yơng tễ nâi, yiang Satan. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq chơ: ‘Anhia cóq sang toam Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, cớp táq ống ranáq Yiang Sursĩ sâng.’” 11 Chơ yiang Satan loōh toâp tễ Yê-su, cớp ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq chuai Yê-su. 12 Toâq Yê-su sâng noau khoiq cỗp Yang chơ, ngkíq án pỡq pỡ cruang Ca-li-lê. 13 Moâm án loōh tễ vil Na-sarễt, chơ án mut ỡt tâng vil Cabê-na-ũm ễn. Vil nâi ỡt tâng tor dỡq mưt, cheq raloan cruang Sa-bulôn cớp cruang Nễp-tali. 14 Án táq ngkíq yỗn cỡt rapĩeiq máh parnai Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 15 Án khoiq pai neq: “Cruang Sa-bulôn cớp cruang Nễp-tali ơi! Cruang anhia ỡt yáng tooh crỗng Yôr-dan cheq rana pỡq chu dỡq clóng Ca-li-lê. Cruang Ca-li-lê bữn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ỡt. 16 Alới ca ỡt tâng ntốq canám, nỡ ra alới lứq hữm ṓc poang toâr lứq. Cớp alới ca ỡt tâng ntốq cuchĩt, nỡ ra bữn ṓc poang aclaq chu alới.” 17 Tễ bo ki Yê-su mbỡiq atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ. Án atỡng neq: “Cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, yuaq khoiq cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt.” 18 Bo Yê-su pỡq mpễr tor dỡq clóng Ca-li-lê, án hữm bar náq sễm ai, Si-môn (ca noau dōq Phi-ễr) cớp Anrê. Alới bar náq ki ỡt yoang alieiq sĩaq tâng dỡq clóng, yuaq alới la cũai cơi chuaq sĩaq. 19 Yê-su pai chóq alới ki neq: “Anhia puai cứq, chơ cứq táq yỗn anhia cỡt cũai ca chuaq cũai canṓh samoât anhia chuaq sĩaq tê.” 20 Bo ki toâp alới táh alieiq; chơ alới puai án. 21 Yê-su pỡq bĩq ễn; chơ án hữm bar náq sễm ai canṓh ramứh Yacỡ cớp Yang. Alới bar náq ki ỡt tâng tuoc cớp mpoaq alới, Sê-badê, clam loah alieiq alới. Yê-su arô bar náq sễm ai ki. 22 Bo ki toâp alới bar náq ki táh tuoc, cớp pỡq tễ mpoaq alới, chơ puai Yê-su. 23 Yê-su pỡq chũop cruang Ca-li-lê atỡng tâng máh dống sang cũai I-sarễl parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp án táq yỗn cũai cỡt bán tễ dũ ramứh a-ĩ. 24 Ranáq Yê-su táq parhan dũ ntốq tâng cruang Si-ri. Cớp noau dững pỡ án clứng cũai bữn sa-ữi ramứh a-ĩ neq: cũai bữn a-ĩ tráuq, alới ca yiang sâuq payốh, alới ca a-ĩ yúh cusong, cớp alới ca bữn a-ĩ coang tỗ. Yê-su táq bán nheq tữh cũai a-ĩ ki. 25 Ngkíq clứng lứq cũai puai Yê-su. Alới toâq tễ cruang Ca-li-lê, cruang Dê-ca-palớt, vil Yaru-salễm, cruang Yudê, cớp cruang yáng tooh crỗng Yôr-dan.

Mathia 5

1 Toâq Yê-su hữm clứng lứq cũai ỡt ngki, án chỗn tâng cóh; chơ án tacu. Tỗp alới ca rien tễ án tacu cheq án. 2 Chơ Yê-su mbỡiq atỡng alới neq: 3 “Bốn lứq alới ca ngin mứt pahỡm alới tỡ bữn o ntrớu, yuaq alới bữn ndỡm tê ṓc bốn tễ Yiang Sursĩ sốt. 4 Bốn lứq alới ca sâng ngua tâng dỡi nâi, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ toâp aliam alới. 5 Bốn lứq alới ca bữn mứt lamên, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ yỗn alới ndỡm cruang cutễq. 6 Bốn lứq alới ca ễr áiq yoc ễ táq ranáq tanoang o, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ yỗn alới bữn máh pahỡm alới yoc. 7 Bốn lứq alới ca sâng ayooq táq cũai canṓh, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ sâng ayooq táq alới tê. 8 Bốn lứq alới ca bữn mứt pahỡm tỡ bữn lôih ntrớu, yuaq nỡ ra alới bữn hữm Yiang Sursĩ. 9 Bốn lứq cũai ca dững ṓc ratoi, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ dōq cũai ki la con acái án. 10 Bốn lứq alới ca bữn sa-ữi ramứh túh coat cũai táq alới cỗ alới puai ngê Yiang Sursĩ, yuaq nỡ ra alới bữn ndỡm ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloōng. 11 Bốn lứq yỗn anhia, toâq cũai canṓh ayê ra-ac anhia, táq anhia, cớp tũn anhia táq nheq máh ṓc sâuq, cỗ anhia puai ngê cứq. 12 Cóq anhia ỡt bũi cớp ỡn chỡ, yuaq nỡ ra anhia bữn kia sa-ữi tâng paloōng. Machớng ki tê máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq chĩuq noau táq alới.” 13 “Anhia la samoât riang boi yỗn cũai canṓh ỡt tâng cutễq nâi. Ma khân boi cỡt ntiah, ki nṓq ễ táq yỗn cỡt báq loah? Tỡ têq táq ntrớu noâng boi ki. Hái tốh táh yỗn cũai tĩn chíq. 14 “Anhia la samoât riang poang claq yỗn nheq cũai tâng cutễq nâi. Anhia la samoât riang muoi vil toâr ỡt tâng parlỡ cóh. Tỡ bữn noau têq catáng poang tễ vil ki. 15 Machớng ki tê, tỡ bữn noau tacât chớp tớu, chơ catứp chóq khang. Ma noau dōq tâng rông yỗn poang claq nheq tữh cũai tâng dống. 16 Machớng ki tê, anhia cóq yỗn poang tễ anhia claq yỗn cũai canṓh hữm. Ngkíq alới hữm máh ranáq o anhia táq; chơ alới khễn Mpoaq anhia ỡt tâng paloōng.” 17 “Anhia chỗi chanchớm cứq toâq pỡ nâi yoc ễ pupứt chíq phễp rit Môi-se tỡ la ngê alới cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Cứq toâq tỡ cỡn ễ pupứt ngê ki, ma cứq toâq yoc ễ yỗn ngê ki cỡt rapĩeiq. 18 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân noâng bữn paloōng cớp cutễq, lứq tỡ bữn pứt muoi ṓc ntrớu tễ phễp rit nâi toau sốt nheq dỡi. 19 Ngkíq khân cũai aléq ma táh muoi ṓc ntrớu tễ phễp rit ki cớp atỡng cũai canṓh yỗn táh tê, cũai ki tỡ têq cỡt sốt ntrớu tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. Ma cũai aléq ma trĩh phễp rit ki cớp atỡng yỗn cũai canṓh trĩh tê, cũai ki cỡt sốt lứq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 20 Ngkíq cứq atỡng anhia, khân anhia yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, anhia cóq puai ngê Yiang Sursĩ o clữi tễ máh cũai yống rit cớp máh cũai Pha-rasĩ.” 21 “Anhia khoiq sâng chơ noau atỡng tễ mbṓq neq: ‘Anhia chỗi cachĩt cũai. Cũai aléq ma cachĩt cũai canṓh, ki noau sữq loah án.’ 22 Ma lứq cứq atỡng anhia neq: cũai aléq ma sâng nsóq mứt chóq sễm ai án, cũai ki lứq Yiang Sursĩ sữq. Aléq ca ralỗih cớp sễm ai, cớp pai chóq sễm ai neq: ‘Mới sacũl lứq,’ ki têq cũai tâng dống sang parchĩn. Cớp cũai aléq ca báih cớp pupap sễm ai án, cũai ki têq Yiang Sursĩ apṓng tâng pống sarloac. 23 Ngkíq, khân anhia dững crơng ễ sang yỗn Yiang Sursĩ pỡ prông sang, ma bo ki anhia sanhữ loah sễm ai khoiq par-ũal cớp anhia, 24 cóq anhia dōq crơng sang ki tâng dống sang voai. Chơ anhia píh chu ra-o loah cớp sễm ai. Ki nṓq anhia pỡq loah sang crơng ki yỗn Yiang Sursĩ. 25 “Toâq anhia ralỗih cớp cũai canṓh, cớp cũai ki ễ dững anhia ramóh cũai sốt, cóq anhia pruam ratoi loah bo anhia tỡ yũah toâq pỡ cũai sốt ki. Khân anhia tỡ bữn pruam ratoi chái, cṓh lơ cũai ki dững anhia toâq pỡ cũai sốt yỗn án sữq. Ngkíq cũai sốt ki chiau yỗn cũai canṓh kháng anhia tâng cuaq tũ. 26 Anhia tỡ têq loōh tễ cuaq yỗn toau anhia chĩuq culáh nheq máh práq cũai sốt ki pai.” 27 “Anhia khoiq sâng parnai noau atỡng neq: ‘Anhia chỗi cooc lacuoi cayac cũai canṓh.’ 28 Ma lứq cứq atỡng anhia neq: cũai aléq ma nhêng chu cũai mansễm cớp mứt pahỡm án chanchớm yoc ễ bữn mansễm ki, lôih mứt pahỡm cũai ki machớng án khoiq cooc mansễm ki chơ. 29 Ngkíq khân ṓc moat anhia dững anhia táq lôih, anhia cóq culáiq táh chíq ṓc moat ki. O hỡn anhia pứt bĩq ṓc moat anhia, saláng anhia pứt nheq tỗ anhia tâng pống sarloac. 30 Cớp khân atĩ anhia dững anhia táq lôih, cóq anhia cṓh voang chíq atĩ ki. O hỡn anhia pứt bĩq atĩ sâng, saláng anhia pứt nheq tỗ anhia tâng pống sarloac.” 31 “Bữn noau khoiq chĩc neq: ‘Cũai aléq yoc táh lacuoi án, án cóq táq choâiq ratáh yỗn lacuoi.’ 32 Ma lứq cứq atỡng anhia neq: khân cũai aléq táh lacuoi án ma lacuoi án tỡ bữn bếq parnơi cớp samiang canṓh, ki cũai ki táq yỗn lacuoi án cỡt lôih khân án ĩt cayac tamái. Cớp lôih tê cũai canṓh ca ĩt án, samoât riang án cooc lacuoi noau.” 33 “Anhia khoiq sâng chơ noau pai tễ mbṓq neq: ‘Khân anhia thễ dũan ntrớu ma talếq ramứh Yiang Sursĩ, ki anhia tỡ têq táh.’ 34 Ma lứq cứq atỡng anhia neq: khân anhia yoc ễ pruam ntrớu, anhia chỗi talếq ramứh ntrớu. Chỗi talếq paloōng, yuaq paloōng la ntốq Yiang Sursĩ ỡt. 35 Chỗi talếq cutễq, yuaq cutễq la Yiang Sursĩ ndỡm. Chỗi talếq vil Yaru-salễm, yuaq vil ki la vil Yiang Sursĩ, án ca Puo Toâr. 36 Cớp anhia chỗi talếq dếh plỡ sóc anhia, yuaq anhia tỡ têq táq muoi ntreh sóc cloc tỡ la cũm. 37 Khân pĩeiq, ki anhia pai bĩq ‘Pĩeiq’. Khân tỡ pĩeiq, ki anhia pai ‘Tỡ pĩeiq’. Khân anhia chuaq pai sa-ữi santoiq canṓh, ki la tễ yiang Satan.” 38 “Anhia khoiq sâng chơ noau pai neq: ‘Ntrớu noau táq anhia, ki anhia táq loah machớng ki tê.’ 39 Ma cứq atỡng anhia neq: anhia chỗi carláh dỡq chóq cũai ca táq anhia. Khân noau tapáh rêng bang anhia coah atoam, ki anhia sato yỗn án tapáh coah avêr ễn. 40 Khân noau dững anhia toâq pỡ cũai sữq yoc ễ bữn au tâng clống tễ tỗ anhia, ki anhia tũot dếh au tuar yáng tiah hỡ yỗn pỡ án. 41 Khân noau ễp yỗn anhia pỡq muoi lamễt, ki anhia pỡq loâng bar lamễt cớp án. 42 Khân cũai aléq sễq ntrớu tễ anhia, ki anhia yỗn án aki. Cớp khân cũai aléq yoc ễ voaq ntrớu tễ anhia, ki anhia yỗn án voaq.” 43 “Anhia khoiq sâng chơ noau pai neq: ‘Anhia ayooq yớu anhia cớp kêt cũai ca yoc ễ táq anhia.’ 44 Ma cứq atỡng anhia neq: cóq anhia ayooq cũai ca yoc ễ táq anhia, cớp cóq anhia câu chuai yỗn cũai ca táq túh coat anhia. 45 Táq ngkíq anhia lứq cỡt con acái Mpoaq anhia tâng paloōng. Yuaq án yỗn moat mandang án claq pỡ cũai o cớp cũai loâi. Cớp án yỗn mia rooh cũai tanoang o, cớp cũai tỡ bữn tanoang o. 46 Khân anhia ma ayooq ống alới ca ayooq anhia sâng, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Lứq samoât cũai ca ĩt práq thễq la táq machớng ki tê. 47 Cớp khân anhia tabỡp tabéh o ống sễm ai anhia sâng, ki tỡ bữn salễh ntrớu tễ cũai canṓh. Dếh alới ca tỡ nai sâng tễ Yiang Sursĩ táq machớng ki tê. 48 Ngkíq cóq anhia bữn mứt pahỡm samoât Mpoaq anhia tâng paloōng, ca tỡ bữn ṓq muoi ramứh o ntrớu.”

Mathia 6

1 “Cóq anhia nhêng samoât! Toâq anhia táq ranáq o sang Yiang Sursĩ, anhia chỗi táq yáng moat cũai ễq alới hữm. Khân anhia táq ngkíq, Mpoaq anhia tâng paloōng tỡ bữn yỗn cóng tễ ranáq anhia táq. 2 “Toâq anhia ễ chuai cũai cadĩt, anhia chỗi apáh yỗn cũai canṓh dáng, ễq noau khễn anhia. Sa-ữi náq cũai dốq táq ngkíq tâng dống sang cớp tâng rana. Alới yoc lứq cũai canṓh hữm cớp khễn alới. Lứq samoât cứq atỡng anhia, alới ki khoiq bữn chơ cóng alới. 3 Ma toâq anhia ễ chuai cũai cadĩt, cóq anhia táq rangiac sâng, chỗi yỗn cũai canṓh hữm. 4 Lứq anhia táq rangiac, ma Mpoaq anhia tâng paloōng hữm máh ranáq anhia táq rangiac ki, cớp án yỗn anhia bữn cóng máh ranáq anhia táq.” 5 “Toâq anhia câu, anhia chỗi tũoiq riang cũai ca táq nan sâng. Cũai ki dốq tayứng câu tâng dống sang cớp tâng rana hỡ, ễq cũai hữm alới câu, chơ khễn alới. Lứq samoât cứq atỡng anhia alới ki khoiq bữn cóng tễ ranáq alới táq. 6 Ma anhia, toâq anhia câu, cóq anhia mut chu clống miar, cớp catáih chíq toong. Ỡt ntốq ki anhia câu pỡ Mpoaq anhia, án ca anhia tỡ têq hữm. Ma têq án hữm anhia ỡt câu ntốq clỡp ki, cớp án culáh cóng anhia táq. 7 “Toâq anhia câu, anhia chỗi câu alứp adữq tỡ cỡt ṓc ariang cũai tỡ bữn dáng ngê Yiang Sursĩ. Alới chanchớm cóq câu sa-ữi parnai nṓq têq Yiang Sursĩ sâng. 8 Anhia chỗi táq riang alới ki. Lứq Mpoaq anhia tâng paloōng dáng ramứh ntrớu anhia ṓq tễ nhũang anhia tỡ yũah sễq tễ án. 9 Ngkíq toâq anhia câu cóq anhia câu neq: ‘Cucốh Mpoaq hếq ỡt tâng paloōng! Sễq anhia yỗn nheq tữh cũai yám noap ramứh anhia. 10 Sễq anhia cỡt sốt tâng mứt pahỡm cũai. Cớp sễq anhia yỗn noau trĩh ngê anhia tâng cutễq nâi machớng noau trĩh ngê anhia tâng paloōng tê. 11 Sễq anhia yỗn hếq khám cha tangái nâi. 12 Sễq anhia táh lôih hếq khoiq táq chơ, machớng hếq táh lôih noau táq chóq hếq. 13 Sễq anhia chỗi yỗn hếq ramóh ṓc chim ntâng lứq, cớp chỗi yỗn yiang Satan radững hếq táq ranáq sâuq.’ 14 “Khân anhia ma táh lôih cũai canṓh táq chóq anhia, ki Mpoaq anhia tâng paloōng táh tê lôih anhia táq. 15 Ma khân anhia tỡ bữn táh lôih cũai canṓh táq chóq anhia, ki Mpoaq anhia tâng paloōng tỡ bữn táh tê lôih anhia táq.” 16 “Toâq anhia ót sana sang Yiang Sursĩ, anhia chỗi táq moat múh chưq ngỗq riang cũai ca táq nan sâng. Alới ki táq yỗn moat múh alới chưq yỗn cũai canṓh dáng alới ót sana. Lứq samoât cứq atỡng anhia, alới ki khoiq bữn roap chơ cóng tễ ranáq alới táq. 17 Ma toâq anhia ót sana sang Yiang Sursĩ, cóq anhia culĩaq moat múh siet sóc pôi. 18 Chỗi yỗn cũai canṓh dáng anhia ót sana. Ma ống Mpoaq anhia toâp, án ca anhia tỡ têq hữm, án hữm máh ranáq anhia táq clỡp ki. Cớp án culáh cóng máh ranáq anhia táq.” 19 “Anhia chỗi parỗm pachứm sanốc ntữn tâng dỡi nâi. Cỡt cumũar roauq cớp saréh cha, cớp dốq savễng mut tutuoiq. 20 Ma cóq anhia pachứm mun tâng paloōng, la ntốq tỡ bữn lamooh cớp saréh cha, cớp tỡ bữn savễng mut tutuoiq. 21 Lứq samoât tâng ntốq aléq anhia dōq máh mun anhia, ki mứt pahỡm anhia ỡt chanchớm níc tễ ntốq ki tê.” 22 “Moat cũai la samoât riang tabong yỗn tỗ cũai. Khân moat anhia ma hữm, ki nheq tỗ anhia cỡt poang tê. 23 Ma khân moat anhia cỡt sỡm, lứq nheq tỗ anhia cỡt canám til nhil tê. Ma khân ngê aléq anhia chanchớm poang, ma ngê ki tỡ bữn lứq poang, ki anhia cỡt canám lứq lơ.” 24 “Lứq tỡ bữn cũai aléq ma têq táq sũl yỗn bar náq ncháu. Toâq án kêt ncháu nâi, ma ayooq ncháu ki. Tỡ la án yám noap ncháu nâi, ma tỡ bữn yám noap ncháu ki. “Machớng ki tê anhia tỡ têq puai ngê Yiang Sursĩ prĩap cớp puai ngê ham crơng sanốc tâng dỡi nâi hỡ. 25 “Ngkíq cứq atỡng anhia, chỗi clơng tễ sana anhia cha, dỡq anhia nguaiq, cớp tampâc anhia tâc. Lứq samoât hái bữn tamoong la toâr hỡn tễ hái bữn sana. Cớp hái bữn tỗ chác, ki la toâr hỡn tễ hái bữn tampâc. 26 Anhia nhêng máh chớm ca dốq pâr tâng paloōng. Án tỡ bữn choat choi, tỡ bữn sot, cớp tỡ bữn dōq sana ntrớu tâng dống. Ma lứq Mpoaq anhia tâng paloōng chứm siem yỗn chớm ki. Casỡn anhia la Yiang Sursĩ pasếq hỡn tễ chớm. 27 Tỡ bữn cũai aléq ma têq táq anhúq án cỡt cuti hỡn cỗ án clơng la-ỡq. 28 “Cớp nṓq anhia ma lua cứt máh tampâc anhia tâc? Anhia nhêng chu piar bát. Án tỡ bữn túh táq ranáq ntrớu tễ tampâc tâc. 29 Ma lứq cứq atỡng anhia, puo Sa-lamôn, án la cũai sốc lứq, ma án tỡ bữn sớp tampâc nêuq o riang piar nâi. 30 Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn bát ki cỡt nêuq. Ma bát ki tamoong mahỗi sâng. Tangái nâi án cháh; tangái parnỡ án rangôm. Lứq samoât, hỡn tễ bát ki Yiang Sursĩ chuai anhia yỗn bữn tampâc tâc. Nṓq ṓc sa-âm anhia ma bĩq lứq? 31 “Ngkíq anhia chỗi clơng cớp pai neq: ‘Nṓq hái ễ táq yỗn bữn sana cha, bữn dỡq nguaiq, tỡ la bữn tampâc tâc tâng tangái ntun?’ 32 Nheq máh ramứh nâi cũai ca tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ dốq clơng. Ma Mpoaq anhia tâng paloōng khoiq dáng chơ anhia cóq bữn máh ramứh ki. 33 Nhũang lứq cóq anhia chuaq Yiang Sursĩ táq sốt cớp ngê tanoang o tễ án. Chơ án chuai tê túc ramứh ca anhia cóq bữn. 34 Ngkíq anhia chỗi clơng ntrớu tangái parnỡ. Parnỡ la pún parnỡ. Túh coat tangái léq, anhia chĩuq tangái ki.”

Mathia 7

1 “Anhia chỗi tếq cũai canṓh, yỗn Yiang Sursĩ tỡ bữn tếq loah anhia. 2 Khân anhia tếq yớu maléq, ki Yiang Sursĩ tếq loah anhia ngkíq tê. Cớp maléq anhia chuai yỗn yớu, Yiang Sursĩ chuai loah anhia máh ki tê. 3 Nṓq anhia hữm brếh tâng moat yớu, ma anhia tỡ bữn dáng loâng khlễc pian ễn catáng chíq moat anhia? 4 Ma nṓq anhia clṓq pai cớp yớu neq: ‘Dōq yỗn cứq ĩt chíq brếh tễ moat mới.’ Ma anhia tỡ bữn dáng loâng khlễc pian sadal chíq moat anhia? 5 Anhia la cũai ễm bĩq parnai sâng! Cóq anhia ĩt chíq khlễc pian tễ moat anhia voai. Ki nṓq têq anhia hữm raloaih cớp têq anhia ĩt brếh tễ moat yớu. 6 “Anhia chỗi ĩt crơng mpon yỗn Yiang Sursĩ; chơ yỗn chíq acho. Cớp chỗi ĩt crơng ngoaih; chơ yỗn chíq alic. Lứq charán ki tỡ dáng pasếq. Moâm án tĩn sapiar crơng, chơ án píh loah ễ cáp anhia ễn.” 7 “Khân anhia sễq, ki anhia bữn. Khân anhia chuaq, ki anhia ramóh. Khân anhia cucṓq toong, ki noau pớh yỗn. 8 Yuaq dũ náq aléq ca sễq, ki án bữn. Aléq ca chuaq, ki án ramóh. Aléq ca cucṓq toong, ki noau pớh yỗn. 9 Máh anhia ca bữn con chơ, nṓq khân con anhia sễq cha bễng, ki anhia yỗn án cha tamáu tỡ? 10 Cớp khân án sễq sĩaq, ki anhia yỗn án cusân tỡ? 11 Anhia la nheq cũai loâi, ma noâng anhia dáng yỗn crơng o yỗn con anhia. Casỡn Mpoaq anhia tâng paloōng yỗn crơng o hỡn tễ ki ễn, khân bữn cũai sễq tễ án. 12 “Ngkíq máh ramứh ntrớu anhia yoc cũai canṓh táq chóq anhia, ki anhia táq machớng ki tê chóq alới. Táq ngkíq la anhia puai samoât samơi phễp rit Yiang Sursĩ patâp na Môi-se, cớp na cũai tang bỗq án.” 13 “Cóq anhia mut na ngoah toong hễp, yuaq toong la-a cớp rana toâr, la pỡq chu pống sarloac. Clứng cũai rưoh pỡq rana ki. 14 Ma ngoah toong hễp cớp rana coat, ki pỡq chu ntốq tamoong. Mō bĩq náq cũai ramóh rana ki.” 15 “Anhia nhêng samoât, ngcṓh toâq pỡ anhia cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ. Roâp alới la samoât charán cữu ma mứt pahỡm alới la samoât ayoōng, pla lứq. 16 Têq anhia sacoal alới toâq anhia hữm ranáq alới táq. Nỡm sarlia tacỡng tỡ nai cỡt palâi nho. Cớp nỡm sarlia cáng tỡ nai cỡt palâi tarúng. 17 Aluang o cỡt palâi o, cớp aluang sâuq cỡt palâi sâuq. 18 Tỡ têq aluang o ma cỡt palâi sâuq, cớp tỡ têq aluang sâuq ma cỡt palâi o. 19 Khân aluang aléq tỡ cỡt palâi o, ki cũai poâiq chơ sarpứt tâng ũih. 20 Machớng ki tê anhia têq sacoal cũai táq nan tang bỗq Yiang Sursĩ toâq anhia hữm máh ranáq alới táq.” 21 “Tỡ bữn dũ náq ca dōq cứq la Ncháu ma têq mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloōng. Ống alới ca táq puai rangứh Mpoaq cứq tâng paloōng toâp têq bữn mut. 22 Toâq tangái ki sa-ữi cũai pai chóq cứq neq: ‘Ncháu ơi! Ncháu ơi! Nhơ ramứh anhia hếq atỡng parnai Yiang Sursĩ. Nhơ ramứh anhia hếq tuih yiang sâuq, cớp táq sa-ữi ranáq salễh.’ 23 Ma cứq ta-ỡi alới neq: ‘Cứq tỡ bữn dáng anhia. Anhia pỡq chíq tễ nâi. Anhia la cũai táq ranáq sâuq.’” 24 “Ngkíq cũai aléq ca tamứng cớp trĩh parnai cứq atỡng nâi, án la samoât cũai rangoaiq patứng dống tâng tamáu lantar. 25 Toâq mia choân, dỡq ralôq, cớp cuyal rapuq hâp, ma dống ki tưng tỡ bữn dớm, yuaq cũai ca táq dống ki patứng tâng tamáu. 26 Ma cũai aléq ca sâng parnai cứq atỡng nâi, ma tỡ bữn trĩh parnai ki, án ki la samoât cũai sacũl patứng dống tâng chũah. 27 Toâq mia choân, dỡq ralôq, cớp cuyal rapuq hâp, dống ki cỡt sarũq; chơ ralốh nheq!” 28 Moâm Yê-su atỡng nheq parnai nâi, nheq tữh cũai clứng ỡt mpễr ki sâng dớt lứq tễ án atỡng, 29 yuaq án atỡng ariang án la cũai bữn chớc toâr lứq, tỡ bữn ariang cũai ca yống rit dốq atỡng.

Mathia 8

1 Toâq Yê-su sễng tễ cóh, bữn clứng cũai puai ntun clĩ án. 2 Bữn manoaq cũai samiang a-ĩ tut toâq sacốh racớl choâng moat Yê-su, cớp pai neq: “Ncháu ơi! Khân Ncháu yoc, têq Ncháu táq yỗn cứq cỡt bán.” 3 Yê-su satoaq atĩ tâng cũai a-ĩ ki, chơ pai neq: “Cứq yoc. Yỗn mới cỡt bán.” Bo ki toâp cũai a-ĩ tut cỡt bán. 4 Chơ Yê-su patâp án neq: “Mới chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng tễ ranáq nâi. Mới pỡq apáh tỗ mới yỗn cũai ca tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng. Cớp mới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ máh ramứh Môi-se patâp tễ hỗi rái. Nâi la tếc apáh yỗn cũai canṓh dáng mới khoiq cỡt bán chơ.” 5 Bo Yê-su mut tâng vil Cabê-na-ũm bữn manoaq cũai Rô-ma ca sốt muoi culám tahan toâq pỡ án cớp sễq neq: 6 “Ncháu ơi! Manoaq cũai sũl tâng dống cứq a-ĩ coang tráuq lứq.” 7 Yê-su ta-ỡi án neq: “Cứq lứq pỡq táq yỗn án cỡt bán.” 8 Ma án ca sốt tahan ki pai neq: “Ncháu ơi, cứq tỡ khớn pỡq coâiq Ncháu yỗn pỡq pỡ dống cứq. Ma cứq sễq Ncháu pai sâng yỗn sũl cứq cỡt bán. 9 Lứq bữn cũai ca sốt cứq, cớp cứq la táq sốt tê cũai canṓh. Khân cứq ớn cũai nâi: ‘Pỡq!’ ki án pỡq. Khân cứq ớn cũai ki: ‘Toâq pỡ nâi!’ ki án toâq. Khân cứq ớn sũl cứq: ‘Táq neq!’ ki án táq.” 10 Bo Yê-su sâng santoiq ki, án sâng dớt lứq tâng mứt án. Cớp án pai chóq alới cũai canṓh ỡt mpễr án neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq tỡ nai hữm noau tễ cũai I-sarễl sa-âm riang cũai nâi. 11 Cớp cứq atỡng anhia neq tê: lứq bữn clứng cũai toâq tễ angia moat mandang loōh, cớp angia moat mandang pât. Alới bữn tacu cha tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloōng parnơi nứng A-praham, I-sac, cớp Yacốp. 12 Ma máh cũai I-sarễl ca noau dōq proai Yiang Sursĩ, mō tỡ bữn sa-âm, ki Yiang Sursĩ sarpứt aloōh alới tâng ntốq canám, la ntốq nhiam nhit cu-ỗi pupróh cớp carữot canễng tabang sâng túh arức lứq.” 13 Moâm ki, Yê-su atỡng cũai sốt tahan ki neq: “Mới chu pỡ dống. Máh ṓc mới sa-âm, ki lứq mới bữn.” Bo ki toâp sũl cũai sốt tahan ki cỡt bán. 14 Bo Yê-su mut tâng dống Phi-ễr, án hữm yacán Phi-ễr ỡt tâng cachơng bếq tua a-ĩ cutâu tỗ. 15 Yê-su satoaq tâng tỗ ayoaq ki, chơ ṓc cutâu cỡt pứt. Án yuor, chơ táq sana yỗn Yê-su cha. 16 Toâq tabữ noau dững pỡ Yê-su clứng cũai ca bữn yiang sâuq táq. Yê-su tuih aloōh yiang sâuq ki na láih parnai án. Cớp án táq bán dũ náq cũai ca bữn a-ĩ canṓh hỡ. 17 Án táq ranáq ki yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq Ê-sai, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, pai neq: “Lứq manoaq án toâp têq táq bán cớp ĩt dững nheq ramứh a-ĩ hái.” 18 Toâq Yê-su hữm clứng cũai ỡt pễr án, ki án ớn tỗp rien along án coah tooh dỡq clóng. 19 Bữn manoaq cũai yống rit toâq pỡ án cớp pai neq: “Thâi ơi! Pỡ léq thâi pỡq, cứq puai thâi pỡ ki tê.” 20 Ma Yê-su ta-ỡi án neq: “Ayoōng bữn cưp, chớm bữn sỗh, ma Con Yiang Cỡt Cũai tỡ bữn ntốq yỗn án bếq.” 21 Bữn manoaq canṓh ca rien tễ án pai neq: “Ncháu ơi! Dōq mpoaq cứq cuchĩt voai. Moâm cứq tứp mpoaq cứq, ki nṓq cứq puai Ncháu.” 22 Ma Yê-su ta-ỡi án neq: “Mới puai cứq sâng. Dōq yỗn alới ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq chứm siem bữm cũai canṓh ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq.” 23 Chơ Yê-su chỗn tâng tuoc, cớp tỗp rien tễ án puai án tê. 24 Vớt ki santar bữn rapuq hâp lứq táq yỗn dỡq lampóh ki lampoâp rêng lứq mán ễ dớp tuoc. Ma bo ki Yê-su bếq. 25 Tỗp rien tễ Yê-su pỡq amoaih án cớp pai neq: “Ncháu ơi! Chuai tôh! Hái cheq ễ cuchĩt chơ!” 26 Ma Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Nṓq anhia ngcṓh? Nṓq anhia sa-âm bĩq lứq?” Chơ Yê-su yuor tayứng sưoq cuyal cớp dỡq lampóh. Ngkíq dỡq cớp cuyal ki tangứt. 27 Dũ náq cũai sâng dớt lứq cớp pai neq: “Nṓq cũai nâi? Cuyal cớp dỡq ma têq án!” 28 Toâq Yê-su yang toâq coah tooh dỡq clóng ki, án mut tâng cruang Yê-rasê. Án ramóh bar náq ca bữn yiang sâuq payốh, alới loōh tễ clỗm cumuiq. Alới ki tachoât lứq; tỡ bữn noau khớn pha ntốq alới ỡt. 29 Bo alới hữm Yê-su, alới bar náq ki hễr casang lứq neq: “Ơ Con Yiang Sursĩ ơi! Ntrớu anhia yoc ễ táq cớp hếq? Hếq yũah ngư chĩuq tỗiq bap toâq pỡ hếq. Ma anhia yoc ễ táq yỗn hếq chĩuq tỗiq bap ki sanua tỡ?” 30 Cheq ntốq ki bữn muoi cantóh alic sa-ữi lứq ỡt chuaq cha. 31 Yiang sâuq ki sễq cucốh Yê-su neq: “Khân anhia lứq tuih aloōh hếq, sễq anhia yỗn hếq mut tâng cantóh alic ki.” 32 Yê-su ớn yiang sâuq ki neq: “Anhia pỡq toâp!” Chơ yiang sâuq ki loōh toâp tễ tỗ cũai ki mut tâng cantóh alic ki ễn. Chơ cantóh alic ki lúh chái lứq tễ leh tarhar pṓng chu dỡq clóng, chơ cuchĩt clooc nheq. 33 Alới ca rabán alic ki lúh chu vil atỡng loah dũ ṓc tễ alới bar náq ca bữn yiang sâuq payốh, yỗn noau dáng tê. 34 Chơ dũ náq cũai ỡt tâng vil ki, alới loōh tễ vil ễ ramóh Yê-su. Bo alới hữm Yê-su, alới sễq Yê-su loōh chíq tễ cruang alới.

Mathia 9

1 Yê-su chỗn loah tâng tuoc. Án clong loah yáng tooh dỡq clóng, chơ mut tâng vil án. 2 Bữn noau dững pỡ án manoaq a-ĩ coang. Án bếq tâng cantrang. Yê-su hữm mứt alới ki sa-âm lứq. Ngkíq án pai chóq án ca a-ĩ coang ki neq: “Con ơi! Mới chỗi ngcṓh ntrớu noâng! Lôih mới cứq táh yỗn!” 3 Bo ki bữn tỗp cũai yống rit ỡt pỡ ki tê. Alới tếng tâng mứt alới neq: “Cũai nâi, án yoc ễ táq chớc máh Yiang Sursĩ tê. Ngkíq santoiq án pai máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ.” 4 Ma Yê-su khoiq dáng chơ alới chanchớm ngkíq. Án blớh alới ki neq: “Nṓq anhia chanchớm ṓc sâuq ngkíq tâng mứt anhia? 5 Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? Pĩeiq cứq atỡng cũai a-ĩ coang neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la: ‘Mới yuor tayứng pỡq.’ Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? 6 Sanua cứq ễ táq yỗn cũai a-ĩ nâi cỡt bán yỗn anhia dáng samoât samơi cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, bữn chớc tâng dỡi nâi. Cứq têq táh lôih noau.” Moâm ki Yê-su atỡng yỗn cũai a-ĩ coang neq: “Cứq ớn mới yuor tayứng! Mới ĩt dỗl chíq cantrang mới! Chơ mới chu loah pỡ dống mới!” 7 Chơ cũai a-ĩ ki yuor tayứng chu pỡ dống án. 8 Bo cũai clứng ki hữm ranáq nâi, alới sâng dớt lứq, cớp alới khễn Yiang Sursĩ cỗ án yỗn cũai bữn chớc ngkíq. 9 Chơ Yê-su loōh tễ ntốq ki. Bo án pỡq án hữm manoaq ramứh Mathia tacu táq ranáq tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq. Yê-su ớn án neq: “Mới puai cứq!” Chơ Mathia yuor tayứng puai Yê-su. 10 Bo Yê-su tacu cha tâng dống Mathia bữn clứng cũai canṓh toâq cha parnơi nứng án cớp tỗp rien tễ án. Alới ki la cũai parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ. 11 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ hữm ngkíq. Chơ alới blớh tỗp rien tễ Yê-su neq: “Nṓq thâi anhia cha parnơi cớp alới ca parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ?” 12 Tữ Yê-su sâng alới pai ngkíq, án ta-ỡi loah alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn pỡq sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a-ĩ sâng pỡq sễq yỗn noau palai. 13 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq pai chơ neq: ‘Cứq yoc manoaq ayooq táq manoaq hỡn tễ cứq yoc noau kiac charán sang cứq.’ Cóq anhia pỡq rien yỗn dáng raloaih santoiq ki. Cứq toâq pỡ nâi cứq tỡ bữn arô cũai ca pai alới tanoang o, ma cứq arô cũai ca dáng alới bữn lôih.” 14 Moâm ki alới tỗp rien tễ Yang toâq pỡ Yê-su. Alới blớh án neq: “Nṓq tỗp hếq cớp tỗp Pha-rasĩ, nheq hếq dốq rưoh tangái ót sana, miaq hếq yoc ễ chanchớm ngê Yiang Sursĩ sâng, ma tỗp rien tễ thâi nṓq alới tỡ bữn táq machớng hếq?” 15 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân bữn samiang ễ ĩt lacuoi, hỗi yớu pỡq racoâiq cớp án, alới sâng bũi. Ma tữ alới chu tễ racoâiq, chơ alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana sanhữ loah yớu alới. 16 “Tỡ bữn noau tamoal aroâiq tamái tâng tampâc khoiq anhỗh chơ. Khân noau táq ngkíq, ramoal ki carớn cớp án ra-ṓc aroâiq anhỗh. Ngkíq raháq ki cỡt la-a lứq ễn. 17 Cớp tỡ bữn noau chiaq blṓng tâng khang khoiq chár. Khân noau táq ngkíq, blṓng ki cỡt puaiq, cớp acán pa-át ki táq padṓh chíq khang. Chơ pứt chíq khang cớp blṓng ki. Ma blṓng tamái cóq chóq tâng khang tỡ bữn chár.” 18 Bo Yê-su atỡng cũai ki, bữn manoaq ca ndỡm muoi dống sang tỗp I-sarễl toâq pỡ án. Cũai ki sacốh racớl yáng moat Yê-su, cớp pai neq: “Con mansễm cứq khoiq cuchĩt chơ. Cứq sễq thâi toâq satoaq atĩ tâng tỗ con cứq, chơ án bữn tamoong loah.” 19 Ngkíq Yê-su yuor tayứng pỡq parnơi cớp mpoaq con ki. Dếh tỗp rien tễ Yê-su pỡq tê. 20 Bo ki bữn manoaq mansễm canṓh toâq yáng clĩ Yê-su. Mansễm ki a-ĩ toâq prêng. Nheq muoi chít la bar cumo ma tỡ nai yốt aham ki. Ngkíq án satoaq tuoiq chễu au tuar Yê-su. 21 Mansễm ki chanchớm tâng mứt án neq: “Khân cứq satoaq tampâc Yê-su, ki cứq cỡt bán.” 22 Yê-su píh luliaq chu clĩ án. Tữ án hữm mansễm ki, chơ án pai neq: “Niang ơi, mới chỗi ngcṓh ntrớu. Tỗ mới cỡt bán chơ cỗ mới sa-âm.” Bo ki toâp mansễm ki cỡt bán nheq tâng tỗ án. 23 Moâm ki Yê-su mut tâng dống án ca ndỡm dống sang tỗp I-sarễl. Án hữm alới nhiam u-ỗi casang lứq. 24 Án atỡng alới ki neq: “Nheq tữh anhia loōh toâp tễ dống nâi! Mansễm nâi tỡ bữn lứq cuchĩt, án bếq sâng!” Ma cũai canṓh ki cacháng cớp ayê ra-ac Yê-su. 25 Toâq cũai clứng loōh nheq tễ ki, Yê-su mut tâng clống mansễm cuchĩt ki. Án tếc atĩ amōq ki. Chơ amōq ki yuor tayứng. 26 Ranáq nâi parhan la-ữt la-ữi dũ ntốq tâng cruang ki. 27 Tữ Yê-su loōh tễ ntốq ki, bữn bar náq cũai sũt moat puai ntun clĩ án. Alới sabau casang lứq neq: “Ncháu ơi! Ncháu ca tễ tṓng toiq puo Davĩt! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!” 28 Bo Yê-su mut tâng dống, alới bar náq cũai sũt ki toâq pỡ án. Yê-su blớh alới ki neq: “Anhia lứq sa-âm cứq têq táq ranáq nâi tỡ?” Alới bar náq ki ta-ỡi loah neq: “Lứq hếq sa-âm, Ncháu ơi!” 29 Chơ Yê-su satoaq atĩ án tâng moat alới bar náq ki, cớp án pai neq: “Máh anhia sa-âm chơ, lứq cỡt ngkíq!” 30 Ngkíq moat alới bar náq ki cỡt poang loah. Ma Yê-su patâp alới lứq samoât neq: “Anhia chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng tễ ṓc nâi!” 31 Ma vớt alới loōh tễ dống ki, ki alới atỡng tễ ranáq Yê-su táq la-ữt la-ữi dũ ntốq tâng cruang ki. 32 Bo alới cũai sũt moat loōh tễ ntốq ki, bữn cũai canṓh dững pỡ Yê-su manoaq cũai ngong. Án cỡt ngong cỗ bữn yiang sâuq táq án. 33 Moâm Yê-su tuih aloōh yiang sâuq tễ cũai ngong ki, chơ cũai ngong ki, án têq táq ntỡng loah. Nheq tữh cũai canṓh ki sâng dớt lứq. Cớp alới pai neq: “Hái tỡ nai hữm ranáq nneq toâq pỡ cruang I-sarễl!” 34 Ma tỗp Pha-rasĩ pai neq: “Lứq samoât yiang ca sốt nheq yiang sâuq canṓh, án ki toâp yỗn cũai nâi bữn chớc tuih aloōh yiang sâuq.” 35 Yê-su pỡq sa-óh tâng vil toâr vil cớt, atỡng tâng máh dống sang cũai I-sarễl. Án atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp án táq bán dũ ramứh cũai bữn a-ĩ. 36 Toâq án hữm cũai clứng, mứt án sâng sarũiq táq cũai ki, yuaq alới tỡ dáng táq ntrớu, cớp alới parsáng parsáiq, samoât riang charán cữu ṓq cũai mantán. 37 Ngkíq Yê-su pai chóq tỗp rien tễ án neq: “Catữ saro tâng sarái la-a khoiq chĩn lứq chơ, ma bữn bĩq náq cũai pỡq sot saro ki. 38 Cóq anhia câu sễq tễ Ncháu sarái, yỗn án ớn bữn sa-ữi náq ễn pỡq sot saro ki.”

Mathia 10

1 Yê-su arô tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án toâq pỡ án. Án yỗn alới ki bữn chớc têq tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ cũai cớp têq táq bán dũ ramứh cũai a-ĩ. 2 Ramứh tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su la neq: dâu lứq la Si-môn, án ca noau dōq Phi-ễr hỡ, cớp Anrê, la a-ễm Si-môn. Ntun ễn bữn bar náq sễm ai con Sê-badê, Yacỡ cớp Yang. 3 Ntun ễn bữn Phi-lip cớp Batê-lami, Thỗ-mat cớp Mathia, án ca parỗm práq thễq. Bữn Yacỡ, con Al-phê cớp Thadê. 4 Bữn Si-môn Sê-lôt cớp Yuda I-cari-ỗt, án ca chếq yỗn noau cachĩt chíq Yê-su. 5 Yê-su ớn muoi chít la bar náq nâi pỡq táq ranáq án. Án patâp alới ki neq: “Anhia chỗi pỡq pỡ cruang cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. Cớp chỗi mut tâng vil cũai Sa-mari. 6 Ma anhia pỡq pỡ cũai I-sarễl sâng. Alới ki samoât riang charán cữu khoiq clṓc rana chơ. 7 Anhia pỡq atỡng neq: ‘Khoiq cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt!’ 8 Cóq anhia táq bán cũai a-ĩ cớp yỗn tamoong loah alới ca khoiq cuchĩt chơ. Cóq anhia táq bán alới ca bữn a-ĩ tut cớp tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ cũai. Anhia khoiq roap chơ máh ramứh cứq chuai miat yỗn anhia. Ngkíq sanua cóq anhia chuai miat cũai canṓh tê. 9 Anhia chỗi thrũan dững yễng cớp tĩen práq tâng toai anhia. 10 Chỗi thrũan poac tũi riang cũai susễq crơng sana tễ cũai canṓh. Chỗi thrũan dững bar ploah au tâng tỗ anhia. Cớp chỗi thrũan dững muoi cáp cỡp canṓh ễn tỡ la muoi ntreh ralỡng canṓh ễn. Cũai aléq ma táq ranáq chuai cũai canṓh, cóq cũai canṓh ki chuai loah yỗn án ki bữn crơng sana tê. 11 “Bo anhia toâq pỡ vil toâr tỡ la vil cớt, cóq anhia mut tâng vil ki chuaq cũai ca roap cớp tabỡp tabéh o anhia. Chơ anhia ỡt tâng dống cũai ki toau toâq tangái anhia loōh tễ vil ki. 12 Bo anhia mut tâng dống, cóq anhia blớh carhan o cớp dống sũ cũai ki. 13 Khân cũai tâng dống ki roap cớp tabỡp tabéh o anhia, ki anhia câu yỗn alới bữn bán sũan ien khễ. Ma khân alới tỡ bữn roap cớp tabỡp tabéh o anhia, ki anhia chỗi câu ngkíq yỗn alới. 14 Khân bữn muoi dống tỡ la muoi vil, cũai tâng ntốq ki tỡ bữn tabỡp tabéh anhia o cớp alới tỡ ễq tamứng parnai anhia atỡng, bo anhia loōh tễ ntốq ki cóq anhia trutrếh phốn cutễq tễ ayững táq tếc cũai tâng ntốq ki tỡ bữn roap anhia. 15 Lứq samoât cứq atỡng anhia neq: toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, án táq yỗn alới ca ỡt tâng vil ki bữn túh coat hỡn tễ alới ca ỡt tâng vil Sadỗm cớp vil Camô-rơ tễ mbṓq.” 16 “Nâi! Cứq ớn anhia pỡq samoât riang charán cữu mpứng dĩ charán ayoōng. Ngkíq cóq anhia cỡt rangoaiq khễuq riang cusân, cớp khũn mantoat o ariang chớm tariep. 17 Cóq anhia nhêng o cũai canṓh, yuaq lứq alới cỗp anhia, chơ dững anhia toâq pỡ cũai sốt. Cớp alới yỗn noau toân anhia tâng dống sang tỗp I-sarễl. 18 Cỗ anhia puai cứq, bữn cũai canṓh ễ dững anhia toâq pỡ cũai sốt cớp toâq pỡ cũai puo hỡ. Ngkíq anhia bữn atỡng tễ ngê cứq yáng moat alới ki cớp yáng moat cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl tê. 19 Toâq noau dững anhia pỡ cũai sốt, anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai. Bo ki lứq anhia bữn roap máh santoiq anhia yoc ễ pai. 20 Santoiq ki tỡ bữn santoiq anhia bữm, ma santoiq ki la santoiq loōh tễ Raviei Mpoaq anhia tâng paloōng. Án atỡng yỗn anhia dáng santoiq ki. 21 “Lứq sễm ai ễ cỗp ratuaq sễm ai, chiau yỗn noau canṓh cachĩt chíq, cớp mpoaq táq machớng ki tê cớp con án. Con acái ra-ũan chóq mpiq mpoaq alới, cớp alới chiau mpiq mpoaq yỗn noau cachĩt chíq alới. 22 Lứq nheq tữh cũai kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. Ma cũai aléq rơi tanhĩr toau sốt dỡi án, lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki. 23 Toâq cũai táq túh coat chóq anhia tâng muoi vil, ki anhia lúh chíq tễ vil ki pỡq chu vil canṓh ễn. Lứq samoât cứq atỡng anhia, toâq Con Yiang Cỡt Cũai chu loah pỡ cutễq nâi, anhia tỡ yũah táq moâm máh ranáq anhia ễ táq tâng dũ vil tâng cruang cũai I-sarễl. 24 “Án ca rien tỡ bữn toâr hỡn tễ thâi án. Cớp án ca táq sũl tỡ bữn toâr hỡn tễ ncháu án. 25 Ngkíq án ca rien cóq pruam chĩuq túh coat machớng thâi án tê. Cớp án ca táq sũl cóq pruam chĩuq túh coat machớng ncháu án tê. Khân noau acrieiq án ca ncháu dống, dōq án la ramứh Bễn-sabũl, ntâng hỡn ễn noau acrieiq cũai canṓh tâng dống ki.” 26 “Ngkíq anhia chỗi ngcṓh cũai canṓh, yuaq khân bữn ramứh ntrớu noau pul cutooq sanua, chumát ramứh ki noau tỡ têq pul cutooq noâng. Cớp ranáq ntrớu noau táq clỡp sanua, chumát ranáq ki noau tỡ têq táq clỡp noâng. 27 Máh santoiq ntrớu cứq atỡng anhia sanua, cóq anhia atỡng loah santoiq ki yỗn dũ náq cũai canṓh dáng. Cớp santoiq ntrớu sanua cứq atỡng yỗn ống tỗp anhia sâng, cóq anhia atỡng loah santoiq ki yỗn dũ cruang canṓh dáng tê. Nâi la samoât riang cứq atỡng anhia tâng ntốq canám, mō anhia atỡng loah santoiq ki tâng ntốq poang tráh ễn. 28 Anhia chỗi ngcṓh alới ca têq cachĩt tỗ anhia, ma raviei anhia alới tỡ têq cachĩt. Ma cóq anhia ngcṓh ống Yiang Sursĩ sâng, yuaq Yiang Sursĩ têq cachĩt chíq tỗ anhia, cớp raviei anhia têq án chóq tâng pống sarloac. 29 Têq anhia chỡng bar lám chớm téc téc, ma kia án bĩq práq sâng. Ma khân bữn muoi lám chớm téc téc ki cuchĩt, lứq Mpoaq anhia tâng paloōng khoiq dáng chơ tễ ramứh ki. 30 Lứq samoât dũ ntreh sóc tâng plỡ anhia, Yiang Sursĩ khoiq noap chơ. 31 Ngkíq, anhia chỗi ngcṓh ntrớu noâng, yuaq rangứh anhia la Yiang Sursĩ pasếq hỡn tễ sa-ữi lám chớm téc téc. 32 “Cũai aléq ma ngin yáng moat cũai canṓh, pai án puai muoi mứt cớp cứq, machớng ki tê cứq ngin loah án yáng moat Mpoaq cứq tâng paloōng. 33 Ma cũai aléq ma calỡih cứq yáng moat cũai canṓh, machớng ki tê cứq calỡih loah án yáng moat Mpoaq cứq tâng paloōng.” 34 “Anhia chỗi chanchớm cứq toâq pỡ nâi yỗn dũ náq cũai tâng cutễq nâi ỡt ien khễ sâng. Cứq toâq pỡ nâi cứq tỡ bữn táq yỗn cũai ỡt ien khễ, ma lứq cứq toâq pỡ nâi cứq dững crơng pla. 35 Cứq toâq pỡ nâi táq yỗn anhia manoaq tỡ bữn pruam chóq manoaq. Con samiang tỡ bữn pruam cớp mpoaq. Con mansễm tỡ bữn pruam cớp mpiq. Con cumân tỡ bữn pruam cớp yacán. 36 Alới ca yoc ễ táq anhia la lứq cũai tễ dống sũ anhia bữm. 37 “Cũai aléq ma ayooq mpiq mpoaq án hỡn tễ án ayooq cứq, nâi la samoât án tỡ ễq noâng cứq. Cớp cũai aléq ma ayooq con samiang tỡ la con mansễm hỡn tễ án ayooq cứq, nâi la samoât án tỡ ễq noâng cứq. 38 Cũai aléq ma tỡ bữn dỗl aluang sangcáng án bữm cớp tỡ bữn puai cứq lứq samoât, nâi la samoât cũai ki tỡ ễq noâng cứq. 39 Cũai aléq ma pasếq rangứh án tâng dỡi nâi, ki rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án tâng dỡi nâi cỗ tian ngê cứq, raviei cũai ki lứq bữn tamoong mantái níc.” 40 “Cũai aléq ma tabỡp tabéh o chóq anhia, nâi la samoât cũai ki tabỡp tabéh o chóq cứq tê. Cớp cũai aléq ma tabỡp tabéh o chóq cứq, nâi la samoât cũai ki tabỡp tabéh o chóq án ca ớn cứq toâq tê. 41 Cũai aléq ma tabỡp tabéh o chóq cũai ca atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ yuaq án la tang bỗq Yiang Sursĩ, ngkíq cũai ki bữn cóng machớng cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. Cớp cũai aléq ma tabỡp tabéh o chóq cũai tanoang o yuaq án la cũai tanoang o, ngkíq cũai ki bữn cóng machớng cũai tanoang o tê. 42 Khân bữn cũai aléq ma yỗn manoaq cớt cớt lứq tâng tỗp rien tễ cứq nguaiq muoi tangan dỡq leng yuaq cũai cớt cớt ki sa-âm cứq, lứq samoât án ca chuai ki tỡ bữn ṓq cóng.”

Mathia 11

1 Moâm Yê-su patâp tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án máh parnai ki; chơ án loōh tễ ntốq ki. Án pỡq atỡng tâng máh vil mpễr ki ễn. 2 Bo ki Yang noâng ỡt tâng cuaq tũ. Án sâng noau táq ntỡng tễ ranáq Yê-su Crĩt táq. Ngkíq án ớn cũai tễ tỗp rien tễ án toâq pỡ Yê-su. 3 Án ớn alới ki blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Lứq ma tỡ bữn, thâi la manoaq Yiang Sursĩ rưoh yỗn chuai amoong nheq tữh cũai? Tỡ la cóq hếq ngcuang cũai canṓh ễn tỡ?” 4 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia chu atỡng loah Yang máh ranáq anhia khoiq sâng cớp khoiq hữm chơ. 5 Cũai sũt cỡt blang loah. Cũai yỗt têq pỡq loah. Cũai a-ĩ tut cỡt bán nheq. Cũai túng cỡt sâng loah. Cũai ca khoiq cuchĩt chơ yuor tamoong loah. Cớp cũai cadĩt bữn sâng tê parnai o tễ Yiang Sursĩ. 6 Bốn lứq cũai ca tỡ bữn táh ngê cứq.” 7 Toâq tỗp rien tễ Yang chu loah pỡ án, ki Yê-su atỡng tễ Yang yỗn cũai clứng ki sâng. Án blớh alới neq: “Tữ anhia pỡq ramóh Yang tâng ntốq aiq, ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia yoc ễ hữm cuyal phát bát tứng tooc tỡ? 8 Ma lứq anhia pỡq, anhia yoc ễ hữm ntrớu? Anhia yoc ễ hữm manoaq sớp au nêuq tỡ? Lứq alới ca sớp au nêuq la ỡt tâng dống puo. 9 Ma ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia chanchớm yoc ễ hữm cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ? Lứq samoât cứq atỡng anhia, Yang ki, án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê, ma án bữn chớc toâr hỡn tễ cũai tang bỗq canṓh. 10 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, cũai tang bỗq chĩc chơ máh Yiang Sursĩ atỡng sacoâiq tễ Yang neq: ‘Cứq Yiang Sursĩ ớn cũai ca ranễng cứq toâq nhũang mới. Lứq án cháh rana nhũang mới, con ơi.’ 11 Lứq samoât cứq atỡng anhia, máh dũ náq cũai ca mansễm canỡt tâng cutễq nâi, tỡ bữn noau toâr hỡn tễ Yang, án ca dốq táq batễm. Ma cứq atỡng anhia neq tê: cũai aléq ma tỡ bữn toâr ntrớu tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai ki bữn chớc clữi tễ Yang bữn. 12 Tễ tangái Yang ca dốq táq batễm toau toâq sanua, bữn cũai atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Sa-ữi lứq cũai yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, ma alới chanchớm alới têq mut cỗ rêng alới bữm. 13 Yiang Sursĩ atỡng sacoâiq na cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq cớp na phễp rit Môi-se pai nỡ ra án táq sốt. Án atỡng na ki toau toâq dỡi Yang. 14 Khân anhia sa-âm santoiq noau pai tễ mbṓq tễ Ê-li, ngkíq anhia bữn dáng Yang nâi la machớng Ê-li ki tê. 15 Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng. 16 “Ntrớu cứq têq sacâm máh cũai tâng dỡi nâi la samoât ntrớu? Lứq samoât máh cũai ỡt tâng dỡi nâi la riang carnễn ỡt lơiq tâng nchṓh. Muoi tỗp carnễn ki arô yớu alới. 17 Alới pai neq: ‘Hếq khoiq plóng tarĩel chơ lơiq táq rayuac. Ma anhia tỡ bữn mut ayữn cớp puan sarai nứng hếq! Cớp hếq lơiq táq rapữp, ma anhia tỡ bữn pruam mut nhiam u-ỗi nứng hếq!’ 18 Yang toâq pỡ nâi, án tỡ bữn nguaiq cha riang cũai canṓh. Án cha ống lam cớp nguaiq dỡq crot. Ngkíq noau pai án la cũai yúh. 19 Ma cứq Con Yiang Cỡt Cũai, cứq toâq nguaiq cha machớng cũai canṓh tê. Ngkíq noau pai cứq neq: ‘Ki! Án ki yoc ễ nguaiq cha tham sâng! Cớp án cỡt yớu cũai ca ĩt práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ!’ Ma cũai aléq ca lứq rangoaiq, nỡ ra cũai canṓh ngin tê cũai ki rangoaiq, yuaq alới hữm ranáq cũai ki táq.” 20 Chơ Yê-su sâng ngua lứq yuaq máh cũai tâng vil ca án khoiq táq sa-ữi ranáq salễh, alới tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 21 Án pai chóq alới neq: “Bap lứq toâq pỡ anhia ca ỡt tâng vil Côr-sín! Cớp bap lứq yỗn anhia ca ỡt tâng vil Bễt-sada! Khân cứq ma táq ranáq salễh tâng vil Turơ cớp vil Sadỗn machớng cứq khoiq táq tâng vil anhia chơ, ngkíq dũn chơ cũai tâng vil ki ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cớp dũn chơ alới ki tâc tampâc tanúh, cớp pức bṓh tâng tỗ alới, táq tếc alới sâng ngua alới bữn lôih. 22 Ngkíq cứq atỡng anhia, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, tangái ki án sâng sarũiq táq chóq cũai ca ỡt tâng vil Turơ cớp vil Sadỗn hỡn tễ án sâng sarũiq mứt chóq anhia. 23 Cớp anhia ca ỡt tâng vil Cabê-na-ũm ơi! Anhia chanchớm anhia têq chỗn bữm chu paloōng tỡ? Lứq samoât, nỡ ra Yiang Sursĩ apṓng anhia tâng pống sarloac. Khân cứq ma táq ranáq salễh tâng vil Sadỗm machớng cứq khoiq táq tâng vil anhia chơ, ngkíq vil Sadỗm ki noâng bữn cỡt vil sanua. 24 Ngkíq cứq atỡng anhia, toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, tangái ki án sâng sarũiq mứt chóq cũai ỡt tâng vil Sadỗm hỡn tễ án sâng sarũiq táq chóq anhia.” 25 Bo ki Yê-su câu neq: “Mpoaq ơi! Mpoaq la Ncháu paloōng cớp cutễq! Cứq sa-ỡn mới, mới khoiq apáh chơ ngê mới yỗn cũai ca samoât riang carnễn cacớt, alới ca tỡ yũah rien ntrớu. Ma mới cutooq ngê nâi tễ cũai ca roan rangoaiq, alới ca rien sa-ữi chơ. 26 Lứq pĩeiq, Mpoaq ơi, cứq khễn mới, yuaq ṓc ki lứq o yáng moat mới. 27 Dũ ramứh Mpoaq cứq khoiq chiau yỗn cứq bữn. Tỡ bữn cũai aléq ma dáng dũ ṓc tễ Con Yiang Sursĩ. Ống Mpoaq án toâp dáng dũ ṓc ki. Cớp tỡ bữn cũai aléq dáng dũ ṓc tễ Mpoaq tâng paloōng. Ống Con Yiang Sursĩ toâp dáng dũ ṓc ki. Cớp cũai aléq ca Con Yiang Sursĩ rưoh, lứq án apáh yỗn cũai ki dáng tê tễ Mpoaq tâng paloōng.” 28 Moâm Yê-su câu ngkíq, chơ án pai neq: “Nheq tữh anhia ca bữn lakéh lakiei ơi, cớp nheq tữh anhia ca dỗl crơng ntâng ơi! Anhia toâq pỡ cứq! Cứq táq yỗn anhia cỡt pứt lakéh lakiei. 29 Cứq bữn mứt pahỡm khũn, cớp cứq tỡ bữn chuaq ễq noau canṓh khễn cứq. Cóq anhia ĩt máh ngê cứq atỡng yỗn anhia, cớp cóq anhia rien tễ cứq. Ngkíq raviei anhia bữn ỡt ien khễ níc. 30 Yuaq rluang cứq la khễ, cớp pardỗl cứq la nghễl.”

Mathia 12

1 Tâng muoi tangái rlu ki, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh sapua tor. Bo alới mut tâng sarái ki, tỗp rien tễ Yê-su sâng panhieih. Ngkíq ntơn alới pỡq, ntơn alới rứt cha sapua tor ki. 2 Tữ cũai Pha-rasĩ hữm ngkíq, alới pai cớp Yê-su neq: “Ki! Tỗp rien tễ thâi, alới táq tỡ cỡt rit cuang ntrớu tâng tangái rlu.” 3 Ma Yê-su ta-ỡi loah alới ki neq: “Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Davĩt, cớp tỗp puai án, alới sâng panhieih lứq. 4 Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cớp yớu án cha bễng noau dōq yáng moat Yiang Sursĩ. Ma puai phễp rit cũai I-sarễl, ki án cớp yớu án tỡ têq cha bễng ki. Bễng ki la ống máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha. 5 Tỡ la anhia tỡ nai doc tâng phễp rit Môi-se máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ dốq mut táq ranáq tâng dống sang toâr tâng tangái rlu? Ma tỡ bữn noau pai alới ki táq lôih. 6 Ma cứq atỡng anhia neq: ỡt ntốq nâi sanua bữn manoaq toâr hỡn tễ dống sang toâr ki. 7 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án atỡng santoiq neq: ‘Cứq yoc manoaq sâng ayooq táq chóq manoaq hỡn tễ cứq yoc noau kiac charán sang cứq.’ Khân lứq anhia dáng samoât samơi tễ santoiq nâi, lứq anhia tỡ rơi pai alới ki bữn lôih táq ranáq tâng tangái rlu. 8 Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê tangái rlu.” 9 Yê-su pỡq tễ ntốq ki, chơ án mut tâng dống sang tỗp I-sarễl. 10 Ỡt ngki bữn manoaq cũai yỗt atĩ. Máh cũai canṓh tâng dống sang ki blớh Yê-su neq: “Puai rit hái, têq ma tỡ hái táq bán cũai a-ĩ tâng tangái rlu?” Cũai ca blớh ki, alới chuaq ralíh yoc ễ cauq Yê-su. 11 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Khân manoaq tễ anhia ma bữn charán cữu sapứl tâng prúng tâng tangái rlu, ki án acṓq chuai yỗn cữu ki loōh tễ prúng ki, pĩeiq tỡ? 12 Lứq samoât Yiang Sursĩ pasếq rangứh cũai hỡn tễ án pasếq rangứh charán cữu. Yuaq ngkíq têq hái manoaq chuai manoaq tâng tangái rlu.” 13 Chơ Yê-su atỡng án ca yỗt atĩ ki neq: “Mới aloōh atĩ mới!” Ki cũai ki aloōh atĩ. Chơ atĩ án cỡt bán toâp. Atĩ ca a-ĩ ki cỡt o loah machớng atĩ coah ki tê. 14 Máh tỗp cũai Pha-rasĩ ki, alới loōh tễ dống sang. Chơ alới sarhống ễ cachĩt chíq Yê-su. 15 Tữ Yê-su dáng alới ễ cachĩt án, ngkíq án loōh tễ ntốq ki, cớp bữn clứng cũai puai án. Cớp Yê-su táq bán yỗn dũ náq alới ki. 16 Yê-su patâp alới chỗi yỗn cũai canṓh dáng án la noau. 17 Án patâp ngkíq yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, pai tễ mbṓq neq: 18 “Nâi la cũai táq ranáq cứq, án ca cứq khoiq rưoh chơ. Cứq ayooq lứq án, cớp mứt pahỡm cứq sâng bũi lứq cớp án. Cứq yỗn án bữn Raviei cứq. Cớp nỡ ra án atỡng yỗn dũ náq cũai dáng cứq la tanoang o. 19 Lứq án tỡ bữn rasuon cớp tỡ bữn pai casang chóq noau. Cớp án tỡ bữn loai casang ntrớu tâng vil. 20 Máh cũai la samoât riang aluang cheq ễ tacoaih chơ, cớp samoât riang chớp tớu cheq ễ pât chơ. Ma án ca táq ranáq cứq noâng chuai ayooq alới ki toau toâq tangái ṓc tanoang o tễ Yiang Sursĩ toâq. 21 Nheq tữh cũai ỡt ngcuang án ca chuai amoong alới.” 22 Vớt ki noau dững toâq pỡ Yê-su manoaq bữn bar ramứh a-ĩ. Moat la sũt cớp bỗq la ngong, yuaq yiang sâuq táq án. Yê-su táq bán cũai a-ĩ ki yỗn moat án blang loah cớp yỗn án têq táq ntỡng loah. 23 Máh cũai clứng ki sâng dớt lứq. Cớp alới blớh neq: “Lứq ma tỡ bữn, Yê-su nâi la án ca tễ tṓng toiq puo Davĩt ca hái ngcuang?” 24 Bo tỗp Pha-rasĩ sâng cũai clứng ki pai ngkíq, ki alới pai neq: “Lứq án nâi tuih aloōh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bễn-sabũl yỗn án bữn chớc táq ranáq ki. Yiang Bễn-sabũl nâi la sốt nheq yiang sâuq.” 25 Yê-su dáng sarnớm alới chanchớm ngkíq. Chơ án pai neq ễn chóq alới: “Khân bữn muoi cruang ma manoaq rachíl chóq manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng cruang. Cớp khân bữn muoi vil tỡ la muoi dống ma manoaq rachíl chóq manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng vil cớp dống. 26 Khân yiang Satan ma tuih tỗp án bữm, ki tỗp ki cỡt ratáh. Chơ tỡ bữn cỡt tỗp noâng. 27 Anhia pai cứq tuih aloōh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bễn-sabũl yỗn cứq bữn chớc táq ranáq ki. Ma khân cũai ca puai anhia táq ranáq machớng ki tê, ki anhia tỡ bữn pai alới bữn chớc tễ yiang Bễn-sabũl. Yuaq ngkíq, lứq samoât bữn tễ tỗp anhia toâp ca tếq anhia bữm. 28 Ma khân cứq tuih aloōh yiang sâuq cỗ Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq táq, ki ranáq nâi apáh yỗn anhia dáng Yiang Sursĩ táq sốt khoiq toâq chơ pỡ anhia. 29 “Khân noau yoc ễ mut dống cũai bán rêng cớp ĩt nheq crơng án, cóq noau chṓq chíq cũai ki voai. Ki nṓq têq talốh dống cũai ki cớp ĩt crơng án. 30 “Cũai aléq ma tỡ bữn pruam muoi mứt cớp cứq, cũai ki lứq tỡ ễq cứq. Cớp cũai aléq ma tỡ bữn táq ranáq chuai yỗn cũai canṓh pruam cớp cứq, nâi la machớng riang cũai ki tỡ ễq yỗn noau canṓh puai ngê cứq. 31 Ngkíq cứq atỡng anhia, cũai aléq ma bữn lôih ntrớu, cớp cũai aléq ma acrieiq ramứh Yiang Sursĩ, nheq ramứh lôih ki táh têq. Ma khân cũai aléq ma acrieiq Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki. 32 Cũai aléq ma pai sâuq tễ cứq Con Yiang Cỡt Cũai, ki têq Yiang Sursĩ táh lôih ki. Ma khân cũai aléq ma pai sâuq tễ Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki tễ dỡi nâi toau toâq dỡi ntun.” 33 Yê-su atỡng ễn neq: “Khân yoc ễ bữn palâi o, ki cóq bữn nỡm aluang o. Khân bữn nỡm tỡ o, ki palâi án la tỡ o tê. Khân anhia hữm palâi, ki anhia dáng dếh nỡm. 34 Anhia la samoât cusân bữn pih! Nṓq têq anhia cũai sâuq ma pai santoiq o? Ngê ntrớu tâng mứt pahỡm cũai, ki bỗq cũai ki pai aloōh. 35 Cũai mantoat o, án bữn ngê o tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq o loōh tễ mứt cũai ki. Cớp cũai loâi, án bữn ngê sâuq tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq sâuq loōh tễ mứt cũai ki. 36 Ma cứq atỡng anhia neq: cũai ca atỡng parnai tỡ cỡt ṓc, lứq Yiang Sursĩ blớh cũai ki tễ ṓc ki toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. 37 Yuaq ngkíq, Yiang Sursĩ lứq rablớh anhia máh santoiq anhia pai. Khân anhia pai santoiq o, ki án dáng anhia la cũai tanoang o. Ma khân anhia pai santoiq tỡ o, ki án dáng anhia la cũai sâuq cớp án táq anhia.” 38 Vớt ki, bữn cũai yống rit cớp cũai tễ tỗp Pha-rasĩ, alới sễq tễ Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq yoc ễ hữm thâi táq ranáq salễh.” 39 Ma Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Cũai tâng dỡi nâi, la loâi lứq, cớp alới tỡ ễq sang Yiang Sursĩ noâng. Anhia sễq tễ cứq muoi ramứh tếc salễh, ma cứq tỡ bữn táq yỗn. Anhia khoiq bữn chơ ramứh tếc salễh tễ Yô-na, án ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 40 Yô-na nâi, án ỡt tâng púng sĩaq toâr bữn pái tangái pái sadâu. Machớng ki tê cứq Con Yiang Cỡt Cũai ỡt tâng ping cumuiq tâng cutễq bữn pái tangái pái sadâu tê. 41 Yô-na nâi, án pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ pỡ vil Ni-navê. Chơ cũai tâng vil ki, alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Ngkíq, máh cũai ki tếq cũai ỡt tâng dỡi nâi toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Yuaq sanua, ỡt ntốq nâi bữn manoaq toâr hỡn tễ Yô-na! 42 Cớp puo mansễm tễ mbṓq ca sốt cruang Sê-ba, lứq án tếq cũai ỡt tâng dỡi nâi tê toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Án têq tếq ngkíq yuaq án toâq tễ cruang yơng lứq yoc ễ tamứng ngê rangoaiq tễ puo Sa-lamôn atỡng. Ma sanua, ỡt ntốq nâi bữn manoaq rangoaiq hỡn tễ Sa-lamôn! 43 “Toâq yiang sâuq loōh vớt tễ tỗ cũai, chơ yiang sâuq ki pỡq tâng ntốq sa-ỡt chuaq ntốq án yoc ễ rlu, ma án tỡ bữn ramóh. 44 Chơ án chanchớm neq ễn: ‘Cứq chu loah pỡ ntốq cứq khoiq loōh tễ nhũang sĩa.’ Tữ án chu pỡ ntốq ki, án hữm ống ntốq miat sâng. Ntốq ki bráh briel cớp crơng ntrớu tâng ntốq ki khoiq atức carsĩat chơ. 45 Chơ án pỡq dững achu tapul náq yiang sâuq canṓh ễn yỗn ỡt parnơi cớp án tâng ntốq ki. Alới la sâuq hỡn tễ án. Ngkíq thrỗq cũai ki sâuq clữi tễ nhũang ễn. Lứq samoât dỡi sâuq nâi la machớng riang ki tê.” 46 Bo Yê-su noâng táq ntỡng cớp máh cũai clứng ki, bữn mpiq cớp sễm ai án ỡt tayứng yoah tiah. Alới yoc táq ntỡng cớp án. 47 Bữn manoaq cũai canṓh atỡng Yê-su neq: “Ki! Mpiq cớp sễm ai thâi ỡt yáng tiah. Alới yoc ễ táq ntỡng cớp thâi.” 48 Ma Yê-su blớh neq: “Noau la mpiq cứq, cớp noau la sễm ai cứq?” 49 Chơ Yê-su sadoi atĩ án chóq alới ca rien tễ án, cớp án pai neq: “Nâi la mpiq cớp sễm ai cứq! 50 Alới ca táq tapun ngê Mpoaq cứq tâng paloōng, alới ki la sễm ai sễm ỡi cớp mpiq cứq.”

Mathia 13

1 Tangái ki Yê-su loōh tễ dống, chơ pỡq tacu tâng tor dỡq clóng. 2 Bữn clứng cũai ỡt rôm pễr án. Ngkíq án chỗn tacu tâng tuoc. Ma máh cũai clứng ki, alới noâng ỡt tayứng tâng tor. 3 Chơ Yê-su atỡng máh cũai clứng ki sa-ữi ramứh toâq parnai sacâm. Án atỡng neq: “Bữn manoaq cũai pỡq trứh ṓc. 4 Bo án trứh, ki bữn ṓc satrooh tâng rana. Chơ chớm sarúh tot chíq ṓc ki. 5 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq cada, pưn nheq lantar. Chơ chái lứq ṓc ki dáh, yuaq cutễq ki tỡ bữn yarũ. 6 Ma toâq moat mandang loōh phũac lứq, bát ki cỡt khỗ, yuaq rêh án tỡ bữn yarũ. Án roōh, chơ cuchĩt. 7 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq bữn rêh bát sarlia. Tữ bát sarlia ki dáh, án éc chíq bát mbỡiq dáh tễ ṓc cũai ki trứh. 8 Cớp bữn ṓc canṓh ễn satrooh tâng cutễq o. Ṓc ki dáh o cớp cỡt palâi o. Muoi nỡm cỡt muoi culám ṓc. Muoi nỡm canṓh cỡt tapoât chít ṓc. Cớp muoi nỡm canṓh ễn cỡt pái chít ṓc. 9 Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 10 Tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp blớh án neq: “Cỗ nṓq thâi atỡng toâq parnai sacâm chóq máh cũai ki?” 11 Yê-su ta-ỡi neq: “Cỗ Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia bữn dáng chơ máh parnai cutooq tễ Yiang Sursĩ táq sốt, ma án tỡ bữn yỗn alới ki dáng. 12 Lứq samoât, cũai aléq ca khoiq bữn chơ, cứq chuai cũai ki yỗn bữn sa-ữi lứq ễn. Ma cũai aléq ca tỡ bữn bữn, máh ṓc cũai ki khoiq bữn chơ, ki cỡt pứt loah nheq. 13 Yuaq cứq atỡng toâq parnai sacâm chóq máh cũai ki, la cỗ alới nhêng ma alới tỡ bữn hữm, cớp alới tamứng ma alới tỡ bữn sâng, cớp alới tỡ bữn dáng ntrớu tháng. 14 Ngkíq, cỗ tễ alới ki yuaq cỡt rapĩeiq máh santoiq Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Lứq anhia tamứng, ma anhia tỡ bữn sâng ntrớu tháng. Cớp anhia nhêng, ma anhia tỡ bữn hữm ntrớu tháng. 15 Yuaq nheq tữh cũai bữn mứt coang, ngkíq alới cupât chíq cutũr, tỡ ễq sâng. Cớp alới canhĩt chíq moat, tỡ ễq hữm. Khân moat alới ma lứq hữm, cutũr alới lứq sâng, cớp mứt pahỡm alới lứq dáng, cṓh lơ alới ễ píh loah lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp cứq têq táh lôih alới.’ 16 “Ma anhia, ki lứq anhia bữn ṓc bốn sa-ữi. Anhia bữn moat têq hữm. Cớp anhia bữn cutũr têq sâng. 17 Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn sa-ữi náq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, cớp bữn clứng cũai canṓh tanoang o tê, nheq tữh alới ki yoc lứq ễ hữm máh ranáq anhia hữm sanua, ma alới tỡ dáng bữn hữm. Cớp alới ki yoc lứq ễ sâng máh ṓc anhia sâng sanua, ma alới tỡ dáng bữn sâng.” 18 “Ngkíq, anhia tamứng yỗn chễng máh ramứh parnai sacâm tễ manoaq trứh ṓc la ntrớu. 19 Bữn cũai ca tamứng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, ma án tỡ bữn dáng cớp án tỡ bữn sâng ntrớu. Chơ yiang Satan toâq pũr ĩt chíq parnai o ki tễ mứt pahỡm cũai ki. Cũai ki samoât riang cutễq noau tĩn tâng rana. Ṓc ki satrooh, ma án tỡ bữn dáh ntrớu. 20 Bữn cũai canṓh samoât riang cutễq cada pưn lantar. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, ki án tamứng parnai ki. Chái lứq án ĩt cớp pruam sa-âm parnai ki bũi o lứq. 21 Ma án ki tỡ bữn cỡt rêh yarũ. Ngkíq án bữn tamoong mahỗi sâng. Khân bữn túh coat toâq pỡ án cỗ tian án sa-âm parnai Yiang Sursĩ, ki án tỡ bữn sa-âm noâng. 22 Bữn cũai canṓh samoât riang cutễq bữn rêh bát sarlia. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, án tamứng parnai ki. Ma mứt án ỡt lua cứt tâng dỡi nâi, cớp án ham sốc bữn. Máh ramứh ki éc chíq parnai Yiang Sursĩ yỗn tỡ bữn cỡt palâi. 23 Ma bữn cũai canṓh samoât riang cutễq o. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, án ki tamứng parnai ki cớp án sâng samoât samơi. Án ki cỡt palâi. Muoi nỡm cỡt palâi muoi culám ṓc. Muoi nỡm canṓh cỡt palâi tapoât chít ṓc. Cớp muoi nỡm canṓh cỡt palâi pái chít ṓc.” 24 Yê-su atỡng toâq parnai sacâm ễn chóq alới ki neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq choat saro o tâng sarái án. 25 Ma bữn muoi sadâu, bo nheq tữh cũai bếq, manoaq ca sâng ũan cớp manoaq ca ndỡm sarái mut trứh ṓc payuac yoaq nian tâng sarái ki. Moâm án trứh ṓc ki, chơ án loōh tễ sarái. 26 Toâq nỡm saro ki dáh cớp parlứm, ki ṓc payuac ki dáh tê. 27 Ngkíq cũai táq ranáq yỗn ncháu ki, alới toâq pỡ ncháu cớp pai neq: ‘Ncháu ơi! Lứq ma tỡ bữn, ncháu choat ống ṓc saro sâng tâng sarái ncháu? Khân ngkíq, ki tễ léq payuac yoaq nian ki toâq?’ 28 Ncháu ta-ỡi loah neq: ‘Bữn manoaq ca sâng ũan cớp cứq táq ranáq ki.’ Alới ca táq ranáq ki blớh sĩa neq: ‘Ncháu yoc hếq pỡq rứh chíq nỡm payuac yoaq nian ki tỡ?’ 29 Ncháu ki ta-ỡi loah neq: ‘Tỡ bữn. Cứq ngcṓh bo anhia rứh nỡm payuac ki, ki anhia rứh dếh nỡm saro hỡ. 30 Hái dōq nỡm saro ki cớp nỡm payuac ki dáh parnơi voai yỗn toau toâq ngư tangái hái sot. Toâq tangái ki, cứq ớn alới ca chuai sot saro yỗn rứh chíq nỡm payuac voai. Chơ anhia curốm máh nỡm ki, cớp apṓng tâng ũih. Moâm ki, anhia sot saro chóq tâng ntốq cứq dōq.’” 31 Yê-su atỡng toâq parnai sacâm ễn chóq alới ki neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang muoi ṓc cuplốq lavứng. 32 Bữn cũai ĩt ṓc nâi trứh tâng sarái án. Ṓc ki la cớt cớt hỡn nheq tễ ṓc canṓh. Ma toâq án dáh, ki án toâr hỡn tễ máh bát canṓh. Án cỡt samoât aluang, yỗn têq chớm táq sỗh tâng abễng án.” 33 Yê-su atỡng toâq parnai sacâm ễn chóq alới ki neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih. Bữn mansễm ĩt manhũt crơng ki; chơ án talốc cớp bỗt mi tâng adéh pống. Chơ bỗt mi ki cỡt pluoih nheq.” 34 Yê-su atỡng dũ ramứh nâi toâq parnai sacâm chóq cũai clứng ki. Án tỡ bữn atỡng alới ṓc ntrớu ma tỡ bữn pai toâq parnai sacâm. 35 Án táq ngkíq yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq pai tễ Yê-su neq: “Bo cứq táq ntỡng cớp alới, cứq atỡng toâq parnai sacâm. Tễ tangái Yiang Sursĩ tễng paloōng cớp cutễq án cutooq máh santoiq cứq atỡng alới sanua.” 36 Moâm ki Yê-su yỗn cũai clứng ki chu; chơ án mut tâng dống. Tỗp rien tễ án toâq sễq tễ án neq: “Thâi ơi! Hếq sễq thâi aloōh ngê tễ parnai sacâm saro cớp payuac yoaq nian.” 37 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Án ca choat saro o ki la Con Yiang Cỡt Cũai. 38 Sarái ki la dũ cruang tâng cutễq nâi. Ṓc o ki la nheq tữh cũai ca cỡt con acái Yiang Sursĩ. Payuac yoaq nian ki la nheq tữh cũai ca cỡt con acái yiang Satan. 39 Án ca choat payuac yoaq nian la yiang Satan toâp. Án ki ũan cớp Ncháu sarái ki. Ngư sot saro ki la tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Cớp alới ca chuai sot saro ki la ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng. 40 Alới ki rứh cớp curốm payuac ki apṓng tâng ũih. Machớng ki tê Yiang Sursĩ táq cớp cũai tâng tangái án rablớh nheq tữh cũai. 41 Con Yiang Cỡt Cũai, án ớn ranễng án pỡq nheq dũ ntốq án sốt, chơ parỗm dũ náq cũai ca táq lôih cớp dũ náq cũai ca paryỗng cũai canṓh táq lôih. 42 Chơ ranễng ki apṓng máh cũai bữn lôih tâng pống sarloac. Ntốq ki alới chĩuq tỗiq bap lứq. Alới nhiam u-ỗi cớp alới carữot canễng tabang sâng túh coat lứq. 43 Chơ bo ki máh cũai ca tanoang o bữn ỡt tâng ntốq Mpoaq alới tâng paloōng sốt. Alới cỡt samoât riang moat mandang claq tâng ntốq ki. Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 44 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang noau tứp mun crơng moat tâng sarái. Toâq cũai canṓh ramóh mun ki, chơ án cubớl yỗn clỡp loah mun ki. Án ỡn lứq. Chơ án chu chếq nheq máh crơng tễ dống án; chơ pỡq chỡng chíq tâm sarái ki.” 45 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq chuaq yoc ễ chỡng hỗt tiaq o. 46 Toâq án ramóh muoi ṓc hỗt o hỡn tễ canṓh, chơ án pỡq chếq chíq nheq máh mun án bữn. Moâm ki án chỡng ṓc hỗt tiaq o ki.” 47 “Cớp Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang alieiq táq sĩaq noau yoang tâng dỡq. Án cỗp dũ ramứh sĩaq. 48 Tữ sĩaq chuat poân alieiq, ki cũai ca chuaq sĩaq ki, alới ti alieiq achỗn tâng tor. Chơ alới tacu pác sĩaq. Sĩaq o, ki alới chóq tâng adữ. Sĩaq sâuq, ki alới táh. 49 Toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, án táq machớng ki tê. Án ớn máh ranễng án pỡq pác cũai. Alới parỗm máh cũai sâuq cayoah chíq tễ cũai tanoang o. 50 Chơ alới apṓng chíq máh cũai sâuq ki tâng pống sarloac. Ỡt ntốq ki alới chĩuq tỗiq bap lứq. Alới nhiam u-ỗi cớp alới carữot canễng tabang sâng túh arức lứq.” 51 Moâm ki Yê-su blớh alới ki neq: “Máh ramứh nâi, anhia sapúh dũ, ma tỡ bữn?” Alới ki ta-ỡi neq: “Ơq. Hếq sapúh chơ.” 52 Yê-su atỡng ễn neq: “Khân ngkíq, dũ náq cũai yống rit tỗp I-sarễl ca khoiq rien ễn tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cũai ki têq atỡng tễ ngê tiaq cớp tễ ngê tamái hỡ yỗn noau canṓh sâng. Nâi la samoât riang bữn cũai ncháu dống ma aloōh tễ mun án crơng tiaq cớp crơng tamái.” 53 Toâq Yê-su atỡng moâm parnai sacâm ki, án loōh tễ ntốq ki. 54 Án chu pỡ vil án, la vil Na-sarễt. Án ỡt ngki atỡng tâng dống sang tỗp I-sarễl. Alới ca tamứng santoiq án, alới ki sâng dớt lứq. Cớp alới blớh neq: “Tễ léq án nâi bữn ngê rangoaiq nâi? Cớp yuaq nṓq án têq táq ranáq salễh ki? 55 Lứq ma tỡ bữn, án nâi la con cũai chiang táq pian? Lứq ma tỡ bữn, Mari la mpiq án, cớp Yacỡ, Yô-sễp, Si-môn, cớp Yude la a-ễm án? 56 Cớp lứq ma tỡ bữn, amuaq án ỡt muoi vil cớp hái? Ma nṓq cũai nâi bữn sa-ữi ngê ngkíq?” 57 Chơ alới sieu Yê-su; alới sâng ũan lứq án atỡng ngkíq. Yê-su atỡng chóq alới ki neq: “Khân bữn manoaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pỡq atỡng tâng vil canṓh, lứq cũai vil ki yám noap án. Ma khân án atỡng tâng vil án bữm, cớp tâng dống án bữm, alới ki tỡ bữn yám noap án.” 58 Ngkíq Yê-su tỡ bữn táq sa-ữi ranáq salễh tâng vil ki, cỗ alới tỡ bữn sa-âm.

Mathia 14

1 Bo ki puo Hê-rôt sâng parnai noau atỡng tễ Yê-su. 2 Án atỡng cũai ranễng án neq: “Lứq án nâi la Yang, án ca dốq táq batễm. Án yuor tamoong loah tễ ping. Ngkíq yuaq án bữn chớc táq ranáq salễh.” 3 Hê-rôt pai ngkíq yuaq tễ nhũang án khoiq ớn tahan án cỗp cớp chṓq Yang; chơ chóq án tâng cuaq. Hê-rôt táq ngkíq cỗ tian Hê-rô-dĩa, lacuoi án. Dâu lứq Hê-rô-dĩa la lacuoi Phi-lip, a-ễm Hê-rôt. 4 Yang khoiq atỡng puo Hê-rôt neq: “Yiang Sursĩ tỡ ễq mới ĩt lacuoi a-ễm mới!” 5 Ngkíq Hê-rôt ễ cachĩt chíq Yang, ma án ngcṓh cũai tỗp I-sarễl, yuaq alới pai Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 6 Ma toâq muoi tangái Hê-rôt táq pêl bũi sanhữ tangái mpiq canỡt án, ki con mansễm Hê-rô-dĩa, án puan sarai yáng moat cũai tamoi ki. Ngkíq Hê-rôt sâng bũi lứq. 7 Án ữq, cớp án thễ án dũan cớp mansễm ki neq: “Ntrớu mới sễq, cứq yỗn aki.” 8 Ngkíq mpiq amōq ki ớn con án sễq muoi ramứh neq: “Cứq sễq tễ mới plỡ Yang, án ca dốq táq batễm. Sễq mới chóq tâng padien sanua toâp!” 9 Puo ki sâng ngua lứq. Ma cỗ khoiq án thễ dũan yáng moat nheq tamoi ki, ngkíq án ớn noau táq machớng mansễm ki sễq. 10 Án yỗn noau mut cṓh tacong Yang tâng cuaq. 11 Noau chóq plỡ Yang tâng padien dững asuoi yỗn mansễm ki. Chơ mansễm ki chiau yỗn mpiq án. 12 Moâm ki tỗp rien tễ Yang toâq ĩt tứp chíq tỗ Yang. Cớp alới pỡq atỡng Yê-su tễ ramứh nâi. 13 Tữ Yê-su sâng tễ ramứh ki, án loōh tễ ntốq án ỡt. Án chỗn tâng tuoc pỡq chu ntốq tỡ bữn noau ỡt, yoc ễ ỡt manoaq án sâng. Clứng cũai sâng noau pai án pỡq; ngkíq alới loōh tễ vil alới, pỡq ayững puai Yê-su. 14 Tữ Yê-su sễng tễ tuoc, án hữm cũai clứng ki. Chơ mứt án sâng sarũiq táq chóq máh cũai ki. Cớp án táq bán máh cũai ca bữn a-ĩ. 15 Cheq moat mandang tahỗr, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án, pai neq: “Ntốq nâi yơng tễ cũai ỡt, cớp moat mandang khoiq cheq sadâu chơ. Sễq thâi ớn máh cũai clứng nâi chu tễ nâi mut tâng vil mpễr nâi yỗn alới chỡng bữm crơng sana cha.” 16 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Tỡ bữn cóq alới chu tễ nâi. Anhia toâp yỗn alới ki bữn crơng sana cha.” 17 Ma alới atỡng Yê-su neq: “Hếq tỡ bữn ntrớu ễ yỗn alới. Bữn bĩq sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq sâng.” 18 Yê-su ớn alới neq: “Dững bễng cớp sĩaq ki toâq pỡ cứq.” 19 Yê-su ớn máh cũai clứng ki tacu tâng cutễq. Chơ án ĩt sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq ki. Án tapoang achỗn chu paloōng cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng sana cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng ki. Chơ án chiau yỗn tỗp rien tễ án, yỗn alới ki tampễq yỗn máh cũai clứng ki cha. 20 Nheq tữh cũai cha pasâi dũ náq. Moâm alới cha, ki tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah máh ngcáh bữn muoi chít la bar carưo. 21 Nheq tữh cũai ca cha ki bữn sám sỡng ngin náq ống cũai carsai samiang sâng, tỡ bữn noap cũai mansễm cớp carnễn. 22 Moâm ki Yê-su ớn tỗp rien tễ án chỗn tâng tuoc cớp pỡq nhũang án pỡ tor yáng tooh ki. Chơ án ớn máh cũai clứng ki chu pỡ vil alới. 23 Moâm cũai clứng ki chu, chơ Yê-su chỗn tâng cóh manoaq án ễ câu ngki. Khoiq sadâu chơ Yê-su ỡt manoaq án tâng cóh ki. 24 Ma tỗp rien tễ Yê-su, alới ỡt tâng tuoc mpứng dĩ dỡq clóng. Bữn dỡq lampóh clúh tuoc alới hâp lứq, yuaq cuyal ỡt ploaq níc tuoc alới. 25 Cheq paloōng rưm rưm Yê-su toâq pỡ alới. Án pỡq ayững tâng cloong dỡq clóng. 26 Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm án pỡq ayững tâng cloong dỡq clóng ki, alới sâng ngcṓh lứq, cớp alới pai neq: “Lứq nâi la yiang cumuiq!” Ngkíq alới hễr casang lứq cỗ alới sâng ngcṓh. 27 Ma Yê-su atỡng toâp alới neq: “Yỗn mứt anhia ỡt ien khễ. Nâi la tỗ cứq. Anhia chỗi ngcṓh ntrớu.” 28 Chơ Phi-ễr pai neq: “Ncháu ơi! Khân lứq Ncháu, cứq sễq Ncháu yỗn cứq pỡq ayững tâng cloong dỡq clóng toâq pỡ Ncháu.” 29 Yê-su ta-ỡi án neq: “Toâq pỡ nâi!” Chơ Phi-ễr sễng tễ tuoc. Án pỡq ayững tâng cloong dỡq toâq pỡ Yê-su. 30 Ma bo Phi-ễr sâng cuyal phát tâng tỗ án, ki án sâng ngcṓh lứq. Chơ toâq án sarlốq asễng tâng dỡq, án arô casang lứq neq: “Ncháu ơi! Chuai tôh!” 31 Sanua toâp Yê-su tavoc atĩ án, âc acṓq Phi-ễr tễ dỡq. Cớp Yê-su atỡng án neq: “Mới sa-âm bĩq lứq! Nṓq mới tỡ bữn sa-âm samoât samơi?” 32 Chơ Yê-su cớp Phi-ễr chỗn tâng tuoc, cớp cuyal ki tỡ bữn phát noâng. 33 Ngkíq nheq tỗp rien tễ Yê-su ỡt tâng tuoc ki, alới ki cucốh sang Yê-su. Alới pai neq: “Lứq samoât Ncháu la Con Yiang Sursĩ!” 34 Alới pỡq yáng tooh dỡq clóng toâq pỡ cruang Canê-sarễt. 35 Cũai ỡt tâng cruang ki sacoal Yê-su. Ngkíq alới atỡng yỗn noau dững máh cũai bữn a-ĩ ỡt tâng cruang ki toâq pỡ Yê-su. 36 Cớp alới ki sễq tễ Yê-su yỗn máh cũai a-ĩ têq satoaq tâng chễu au tuar Yê-su. Cũai aléq ma satoaq, ngkíq tỗ cũai ki cỡt bán.

Mathia 15

1 Ntun ki bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tễ tỗp cũai yống rit, alới toâq pỡ Yê-su tễ vil Yaru-salễm. Alới ki blớh Yê-su neq: 2 “Nṓq tỗp rien tễ thâi tỡ bữn puai phễp rit achúc achiac hái? Nṓq nhũang alới chi-cha ma alới tỡ bữn ariau atĩ puai phễp rit ki?” 3 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Nṓq anhia táh chíq ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ, ma anhia ĩt ngê anhia bữm ễn? 4 Lứq Yiang Sursĩ khoiq patâp neq: ‘Anhia cóq ayooq lứq mpiq mpoaq anhia. Cớp cũai aléq ma lóc acrieiq mpiq mpoaq, cũai ki cóq chĩuq cuchĩt.’ 5 Yiang Sursĩ atỡng ngkíq, ma anhia atỡng neq: ‘Têq noau pai cớp mpiq mpoaq neq: “Máh ramứh cứq têq chuai anhia, ki cứq khoiq ữq sang yỗn Yiang Sursĩ chơ.” 6 Khân ngkíq, tỡ chuai mpiq mpoaq la thỗi.’ Ma cũai ki lứq tỡ bữn ayooq mpiq mpoaq án. Ngkíq anhia patṓng níc tễ ngê cũai, ma anhia táh chíq máh ṓc Yiang Sursĩ patâp. 7 Anhia la cũai táq nan sâng! Lứq pĩeiq máh santoiq Ê-sai pai tễ anhia neq: 8 ‘Cũai nâi khễn cứq ống bỗq sâng, ma mứt pahỡm alới ỡt yơng tễ cứq. 9 Alới sang cứq ma alới sang tỡ cỡt kia. Alới atỡng ngê cũai, ễq yỗn noau canṓh chanchớm la ngê tễ Yiang Sursĩ.’” 10 Moâm ki Yê-su arô cũai clứng toâq pỡ án. Án atỡng alới neq: “Anhia tamứng yỗn samoât! 11 Nheq tữh crơng sana cũai cha tâng bỗq tỡ bữn táq yỗn cỡt sâuq. Ma ngê tâng mứt bữm, ca bỗq pai aloōh, ngê ki yỗn cũai cỡt sâuq.” 12 Moâm ki tỗp rien tễ Yê-su toâq atỡng án neq: “Thâi dáng ma tỡ bữn, tỗp Pha-rasĩ sâng ũan cớp thâi, cỗ thâi atỡng máh santoiq tễ nhũang ki?” 13 Yê-su ta-ỡi alới toâq parnai sacâm neq: “Khân nỡm aluang aléq ma Mpoaq cứq tâng paloōng tỡ bữn chóh, lứq nỡ ra Yiang Sursĩ rơq chíq nỡm aluang ki. 14 Ngkíq anhia chỗi chanchớm ntrớu tễ alới. Alới la samoât riang cũai sũt moat ca yoc ễ ayông cũai sũt canṓh. Ngkíq alới sapứl parnơi tâng prúng.” 15 Moâm ki Phi-ễr sễq tễ Yê-su neq: “Sễq thâi atỡng raloaih tễ ṓc sacâm ki.” 16 Yê-su blớh loah neq: “Anhia la tỡ bữn sapúh machớng riang cũai canṓh tỡ? 17 Nṓq anhia tỡ yũah sapúh sĩa? Crơng sana mut tâng bỗq, lưn chu púng, chơ loōh na parnỡq. 18 Ma ngê cớp santoiq ntrớu loōh tễ bỗq, nheq ngê ki loōh tễ mứt pahỡm. Ngê ki táq yỗn cũai cỡt sâuq. 19 Chống loōh tễ mứt cũai bữm máh ramứh sâuq neq: chanchớm ranáq sâuq, cachĩt cũai, cooc lacuoi tỡ la cayac noau, tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, tutuoiq, thũ cũai, cớp acrieiq. 20 Nheq ramứh nâi táq yỗn cũai cỡt lôih. Ma khân noau cha sana ma tỡ yũah ariau atĩ, ṓc ki tỡ bữn cỡt lôih ntrớu.” 21 Moâm ki Yê-su loōh tễ ntốq ki, mut tâng cruang pễr vil Turơ cớp vil Sadỗn. 22 Bữn mansễm tễ tỗp cũai Canan ỡt tâng cruang ki toâq pỡ Yê-su; cớp pai casang lứq neq: “Ncháu ơi! Ncháu ca tễ tṓng toiq puo Davĩt! Sễq Ncháu sarũiq táq cứq nứng. Con mansễm cứq bữn a-ĩ hâp lứq, bữn yiang sâuq payốh níc án.” 23 Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi án ntrớu. Tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án pai neq: “Sễq thâi ớn yỗn mansễm nâi chu, yuaq án puai níc hái, rasễq rasuong sa-ĩr lứq.” 24 Yê-su ta-ỡi neq: “Yiang Sursĩ ớn cứq toâq pỡ ống tỗp I-sarễl sâng. Alới ki la samoât riang charán cữu clṓc rana.” 25 Moâm Yê-su pai ngkíq, mansễm ki toâq pỡ Yê-su, pai neq: “Cucốh Ncháu cứq ơi! Sễq Ncháu chuai cứq nứng!” 26 Ma Yê-su ta-ỡi neq: “Tỡ pĩeiq ĩt crơng sana carnễn; chơ tôi chíq yỗn acho cha.” 27 Mansễm ki ta-ỡi Yê-su, pai neq: “Lứq pĩeiq Ncháu pai. Ma têq acho cha rabéq rayâl ca sarũoi tâng pưn cachơng.” 28 Ngkíq Yê-su ta-ỡi mansễm ki: “Mới la mansễm ca sa-âm samoât samơi. Ramứh mới sễq, lứq cứq yỗn mới bữn ramứh ki.” Bo Yê-su pai ngkíq, con mansễm ki bán toâp. 29 Yê-su loōh tễ ntốq ki, pỡq cheq clóng Ca-li-lê ễn. Chơ án chỗn tacu tâng dũal. 30 Clứng cũai toâq pỡ án. Alới ki dững pỡ Yê-su cũai bữn sa-ữi ramứh a-ĩ neq: cũai yỗt, cũai sũt moat, cũai ngong, cũai ralĩh, cớp clứng cũai ca bữn ramứh a-ĩ canṓh hỡ. Alới dōq máh cũai a-ĩ ki cheq ayững Yê-su. Chơ Yê-su táq bán nheq máh cũai a-ĩ ki. 31 Cũai clứng ki sâng dớt lứq toâq alới hữm cũai ngong ma têq táq ntỡng loah, cũai ralĩh ma cỡt o loah, cũai yỗt ma têq pupỡq loah, cũai sũt ma cỡt poang loah. Alới khễn lứq Yiang Sursĩ, án ca Yiang tỗp I-sarễl sang. 32 Yê-su arô tỗp rien tễ án toâq pỡ án. Án pai neq: “Cứq sâng sarũiq táq lứq chóq máh cũai clứng nâi, cỗ alới ỡt cớp cứq nheq pái tangái chơ, cớp alới ṓq crơng sana cha. Cứq tỡ ễq yỗn alới chu púng miat, cṓh lơ alới dớm veq tâng rana.” 33 Tỗp rien tễ Yê-su blớh loah án neq: “Nṓq hái ễ táq bữn crơng sana siem cũai clứng nâi, yuaq ntốq nâi yơng tễ ntốq cũai ỡt?” 34 Yê-su blớh loah alới neq: “Sếq lám bễng anhia bữn?” Alới ta-ỡi neq: “Hếq bữn tapul lám bễng cớp bar pái lám sĩaq sâng.” 35 Yê-su ớn clứng cũai ki tacu tâng cutễq. 36 Chơ án ĩt tapul lám bễng cớp bar pái lám sĩaq ki. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng cớp sĩaq avơi yỗn tỗp rien tễ án; chơ alới tampễq yỗn máh cũai clứng ki cha. 37 Nheq tữh máh cũai ki cha pasâi nheq. Cớp alới parỗm loah crơng sana ki clữi tễ alới cha poân loah tapul carưo. 38 Nheq tữh cũai ca cha ki bữn pỗn ngin náq ống cũai carsai samiang sâng, tỡ bữn noap cũai mansễm cớp carnễn. 39 Moâm ki Yê-su ớn máh cũai clứng ki chu. Chơ án chỗn tâng tuoc pỡq pỡ tor cruang Ma-cadơn ễn.

Mathia 16

1 Bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tễ tỗp Sa-dusê toâq pỡ Yê-su. Alới yoc ễ chim án. Ngkíq alới sễq muoi tếc tễ Yê-su, án lứq bữn chớc tễ Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn. 2 Ma Yê-su ta-ỡi alới neq: “Bo moat mandang cheq ễ pât, khân sarỡng cusâu, ki anhia pai: ‘Parnỡ lứq phũac.’ 3 Ma toâq tarưp paloōng mbỡiq poang rưm rưm, khân anhia hữm sarỡng cusâu sĩa, ki anhia pai: ‘Tangái nâi lứq mia choân.’ Ngkíq anhia dáng rưoh tếc ramứl ki mia cớp phũac, ma anhia tỡ bữn dáng ntrớu tễ tếc Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng tễ ngê án tâng dỡi nâi. 4 Cũai tâng dỡi nâi, alới loâi lứq, cớp alới tỡ ễq noâng Yiang Sursĩ. Anhia sễq tễ cứq muoi ramứh tếc salễh, ma cứq tỡ bữn táq yỗn. Anhia khoiq bữn chơ ramứh tếc salễh tễ Yô-na, án ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq.” Chơ Yê-su loōh tễ alới ki, pỡq pỡ ntốq canṓh ễn. 5 Toâq tỗp rien tễ Yê-su pỡq yáng tooh dỡq clóng, alới khlĩr dững bễng. 6 Chơ Yê-su atỡng alới ki neq: “Anhia ỡt yỗn khễuq. Cóq anhia ỡt yơng tễ crơng yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tễ tỗp Sa-dusê.” 7 Alới ki sarhống táq ntỡng loah parnai Yê-su pai. Alới manoaq atỡng manoaq neq: “Án atỡng ngkíq, yuaq hái tỡ bữn dững bễng cha.” 8 Tữ Yê-su sâng alới pai ngkíq, án atỡng ễn chóq alới neq: “Dớt ơiq, anhia tỡ bữn sa-âm samoât samơi! Nṓq anhia sarhống tễ anhia ṓq bễng cha? 9 Nṓq anhia tỡ yũah sapúh? Anhia sanhữ ma tỡ bữn tễ sỡng lám bễng cứq siem yỗn sỡng ngin náq cũai cha? Bo ki anhia parỗm loah bữn sếq carưo clữi tễ cũai ki cha? 10 Cớp anhia sanhữ ma tỡ bữn tễ tapul lám bễng cứq siem yỗn pỗn ngin náq cũai cha? Bo ki anhia parỗm loah bữn sếq carưo clữi tễ cũai ki cha? 11 Toâq cứq atỡng anhia tễ crơng yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tỗp Sa-dusê, nṓq anhia tỡ bữn dáng parnai ki la parnai sacâm sâng?” 12 Moâm Yê-su pai ngkíq, ki tỗp rien tễ án dáng Yê-su tỡ bữn lứq atỡng tễ crơng táq bễng mi cỡt pluoih. Ma án atỡng tễ ngê tỗp Pha-rasĩ cớp tỗp Sa-dusê. 13 Toâq Yê-su mut tâng cruang cheq vil Sê-sarê Phi-lip, án blớh tỗp rien tễ án neq: “Máh cũai pai cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la noau?” 14 Alới ki ta-ỡi neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang, án ca dốq táq batễm. Bữn cũai canṓh pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canṓh ễn pai thâi la Yê-rami tỡ la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ canṓh.” 15 Yê-su blớh loah alới neq: “Ma anhia ễn pai cứq la noau?” 16 Si-môn Phi-ễr ta-ỡi loah neq: “Lứq thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai. Thâi la Con Yiang Sursĩ, con án ca tamoong mantái.” 17 Chơ Yê-su atỡng loah Phi-ễr neq: “Bốn lứq mới, Si-môn, con Yô-na! Ṓc pĩeiq máh mới pai nâi tỡ cỡn loōh tễ mứt pahỡm cũai, ma Mpoaq cứq tâng paloōng yỗn mới dáng ṓc ki. 18 Cứq atỡng mới, mới la samoât riang tamáu, ngkíq mới bữn ramứh Phi-ễr ễn. Cớp cỗ nhơ ṓc mới ngin ki, cứq yỗn sa-ữi náq cũai mut tâng tỗp sa-âm cứq. Chớc tễ yiang sâuq tỡ têq riap ntrớu tỗp ki. 19 Cứq yỗn mới bữn chớc tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. Ngkíq ramứh ntrớu mới pruam, lứq Yiang Sursĩ pruam ramứh ki tê. Cớp ramứh ntrớu mới tỡ bữn pruam, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn pruam ramứh ki tê.” 20 Moâm Yê-su pai ngkíq, án patâp tỗp rien tễ án chỗi yỗn noau canṓh dáng án la manoaq ca Yiang Sursĩ rưoh chuai amoong cũai. 21 Vớt tễ ki Yê-su mbỡiq atỡng raloaih lứq yỗn tỗp rien tễ án dáng. Án pai neq: “Cứq cóq chu pỡ vil Yaru-salễm. Ỡt ntốq ki cứq cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat. Máh cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, lứq alới táq cứq. Chơ alới ki cachĩt chíq cứq, ma catâm tangái pái cứq yuor tamoong loah.” 22 Moâm ki Phi-ễr táq ntỡng manoaq án cớp Yê-su. Chơ án sưoq Yê-su neq: “Ncháu cứq ơi! Cứq sễq Yiang Sursĩ chuai nứng Ncháu. Máh ṓc nâi chỗi yỗn toâq pỡ Ncháu!” 23 Ma Yê-su píh mieiq cớp atỡng chóq Phi-ễr neq: “Mới ỡt yáng clĩ cứq, yiang Satan! Mới ễ catáng cứq, tỡ yỗn táq moâm ranáq cứq! Mới tỡ bữn chanchớm tễ ranáq Yiang Sursĩ! Lứq mới chanchớm tễ ngê cũai sâng!” 24 Moâm ki Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Khân bữn cũai aléq ma yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cóq án ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, cớp cóq án puai cứq. 25 Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, ki rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian án puai ngê cứq, lứq rangứh cũai ki tỡ nai pứt. 26 Khân cũai aléq ma bữn túc palễc tễc pacan crơng crớu tâng dỡi nâi tỡ bữn ṓq ntrớu, ma án táh chíq rangứh án bữm, ntrớu la kia yỗn án? Cớp acán ntrớu cũai têq ralêq loah yỗn rangứh án? 27 Nỡ ra Con Yiang Cỡt Cũai lứq toâq loah parnơi cớp ranễng Yiang Sursĩ, cớp án bữn chớc ang ữr tễ Mpoaq án tâng paloōng. Bo ki án yỗn nheq tữh cũai bữn cóng alới, puai máh ranáq alới táq. 28 Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn cũai ca ỡt tayứng ntốq nâi sanua, alới tỡ yũah cuchĩt toau toâq alới bữn hữm Con Yiang Cỡt Cũai táq sốt.”

Mathia 17

1 Vớt tapoât tangái ễn Yê-su dững Phi-ễr, cớp alới bar náq sễm ai Yacỡ cớp Yang, chỗn nứng án tâng cóh sarỡih. Ống alới pỗn náq toâp ỡt ngki. 2 Ngkíq Yê-su samblớt cỡt roâp mpha ễn yáng moat alới pái náq ki. Mieiq án claq samoât riang moat mandang. Cớp tampâc án cỡt cloc sarbal moat. 3 Cớp alới pái náq ki hữm Môi-se cớp Ê-li táq ntỡng cớp Yê-su. 4 Chơ Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Ncháu ơi! Hếq ỡt nâi la o lứq. Khân Ncháu ễ bữn, ki hếq ễ táq pái lám nloâh, muoi lám yỗn Ncháu, muoi lám yỗn Môi-se, cớp muoi lám ễn yỗn Ê-li.” 5 Bo Phi-ễr noâng pai, bữn ramứl cloc catáng chíq rayư plỡ alới. Cớp bữn sưong sabau atỡng tễ ramứl ki neq: “Nâi la con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án táq, la cứq bũi nheq. Cớp ntrớu án atỡng, ki anhia tamứng cớp trĩh án.” 6 Tữ alới pái náq tỗp rien tễ Yê-su sâng sưong ki, alới pũp muoi tatứp tâng cutễq. 7 Yê-su toâq satoaq alới ki, cớp án pai neq: “Anhia yuor tayứng! Chỗi ngcṓh ntrớu!” 8 Ngkíq alới tapoang achỗn, hữm ống manoaq Yê-su sâng. 9 Bo alới ki sễng tễ cóh, Yê-su patâp alới pái náq ki neq: “Anhia chỗi atỡng yỗn noau canṓh dáng máh ramứh anhia khoiq hữm toau toâq tangái cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, cuchĩt chơ tamoong loah tễ ping.” 10 Chơ tỗp rien tễ Yê-su blớh án neq: “Nṓq cũai yống rit pai Ê-li cóq toâq nhũang Crĩt?” 11 Yê-su ta-ỡi loah alới ki neq: “Lứq Ê-li toâq nhũang, dōq atức dũ ramứh yỗn tamái loah. 12 Ma cứq atỡng anhia, lứq Ê-li khoiq toâq chơ, cớp cũai tỡ bữn dáng tỡ la sacoal án. Ma ranáq ntrớu noau yoc ễ táq chóq án, ki lứq alới khoiq táq chơ. Nỡ pra alới ễ táq machớng ki tê chóq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai.” 13 Moâm ki, alới tỗp rien tễ Yê-su dáng Yê-su pai Ê-li nâi la sacâm tễ Yang, án ca táq batễm. 14 Bo alới ki chu loah pỡ cũai clứng, ki bữn manoaq samiang toâq pỡ Yê-su. Án sacốh racớl, cớp án pai neq: 15 “Ncháu ơi! Cứq sễq Ncháu sarũiq táq con samiang cứq, yuaq con cứq bữn a-ĩ yúh casong. Toâq án mứh án dớm tâng ũih tỡ la tâng dỡq. 16 Cứq khoiq dững án pỡ tỗp rien tễ Ncháu chơ, ma alới ki tỡ têq táq bán.” 17 Ngkíq Yê-su ta-ỡi neq: “Anhia ơi! Máh anhia ca ỡt tâng dỡi nâi, lứq anhia tỡ bữn sa-âm, cớp anhia la loâi lứq. Noâng dũn máh léq cứq ỡt cớp anhia? Cớp noâng dũn máh léq cứq chĩuq tanhĩr anhia tỡ bữn sa-âm? Dững asuoi con ki toâq pỡ cứq!” 18 Chơ Yê-su sưoq yiang sâuq yỗn án loōh chíq tễ tỗ con ki. Tữ yiang sâuq loōh tễ tỗ con ki, con ki cỡt bán. 19 Vớt tễ ki, Yê-su ỡt parnơi cớp ống tỗp rien tễ án. Alới blớh Yê-su neq: “Nṓq hếq ma tỡ riap tuih aloōh yiang sâuq ki?” 20 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Ṓc ki la cỗ anhia tỡ bữn lứq sa-âm. Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân anhia lứq sa-âm, lứq pai ṓc sa-âm anhia toâr máh muoi ṓc cuplốq lavứng sâng, ki têq anhia ớn cóh nâi neq: ‘Cứq ớn mới pỡq tễ ntốq nâi pỡq ỡt chu ntốq canṓh ki ễn!’ Khân anhia ma bữn ṓc sa-âm ki, lứq cóh ki pỡq. Khân anhia ma sa-âm samoât samơi, ki ranáq ntrớu anhia yoc ễ táq, lứq cỡt ranáq ki. 21 Cũai aléq yoc riap tuih aloōh yiang sâuq máh nâi, cóq cũai ki câu samoât samơi cớp ót cha sana cỗ yoc ễ chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ.” 22 Bo nheq tỗp rien tễ Yê-su rôm tâng cruang Ca-li-lê, Yê-su atỡng alới neq: “Cheq chơ noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt. 23 Lứq alới cachĩt cứq, ma catâm tangái pái cứq yuor tamoong loah.” Ngkíq tỗp rien tễ án sâng ngua lứq. 24 Bo Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ vil Cabê-na-ũm, ki cũai tỗp dống sang toâr chát máh cũai I-sarễl cóq yỗn práq chuai tâng dống sang. Alới toâq pỡ Phi-ễr cớp alới blớh án neq: “Thâi mới yỗn práq pỡ dống sang tê, ma tỡ bữn?” 25 Phi-ễr ta-ỡi neq: “Lứq án yỗn tê.” Tữ Phi-ễr mut tâng dống, ki Yê-su blớh toâp án neq: “Si-môn ơi! Ntrớu mới chanchớm, máh puo tâng dỡi nâi parỗm ĩt práq tễ noau? Alới ĩt práq tễ cruang alới bữm, tỡ la tễ cruang canṓh, cruang ca alới khoiq rachíl riap chơ?” 26 Phi-ễr ta-ỡi Yê-su neq: “Lứq alới ĩt tễ cruang canṓh.” Ngkíq Yê-su pai ễn: “Khân ngkíq, lứq máh cũai ỡt tâng cruang bữm, ki alới tỡ bữn yỗn práq ntrớu. 27 Ma hái tỡ ễq alới ca parỗm práq ki sâng ngua cớp hái. Ngkíq mới pỡq tabáih sĩaq chu dỡq clóng. Sĩaq tễ dâu mới bữn ki, mới cáh bỗq. Chơ mới ĩt muoi ṓc práq tễ bỗq án. Práq ki dũ yỗn hái yỗn práq thễq dống sang ki. Chơ mới dững achu yỗn alới ca parỗm práq thễq.”

Mathia 18

1 Bo ki tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án; chơ blớh neq: “Tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, noau cỡt toâr hỡn nheq tễ canṓh?” 2 Yê-su arô manoaq carnễn yỗn án ỡt mpứng dĩ nheq alới ki. 3 Cớp án pai neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân anhia ma tỡ bữn cỡt mứt tamái, cớp tỡ bữn cỡt riang carnễn nâi, lứq anhia tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 4 Cũai aléq ma asễng tỗ án bữm yỗn cỡt samoât riang carnễn nâi, lứq cũai ki cỡt toâr clữi nheq tễ canṓh tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 5 Cớp cũai aléq ma roap manoaq carnễn máh nâi cỗ án sa-âm cứq, lứq cũai ki roap dếh cứq tê. 6 “Cũai aléq ma radững manoaq carnễn cớt cớt máh con nâi ca khoiq sa-âm cứq chơ, yỗn carnễn ki tỡ bữn sa-âm cứq noâng, o hỡn cũai ki pĩeiq noau alễu tamáu toâr lứq tâng tacong án tễ nhũang, cớp apṓng chíq án tâng dỡq mưt. 7 Coat lứq yỗn cũai tâng dỡi nâi, yuaq bữn sa-ữi ramứh ễ radững alới táq lôih. Máh ramứh ki lứq bữn, ma bap lứq toâq pỡ cũai ca ễ radững cũai canṓh táq lôih. 8 “Ngkíq, khân atĩ tỡ la ayững anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia cṓh voang chíq atĩ tỡ la ayững anhia. Khaq anhia ỡt tamoong bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn atĩ tỡ la ayững tulút, saláng bữn dũ bar lám atĩ tỡ la ayững ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac. 9 Cớp khân ṓc moat anhia ma dững yỗn anhia táq lôih, cóq anhia culáiq voang chíq ṓc moat ki. Anhia ỡt tamoong bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn ống muoi ṓc moat sâng, o hỡn tễ bữn dũ bar ṓc moat ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac.” 10 “Anhia nhêng o! Chỗi saryễ muoi noaq aléq tâng máh carnễn nâi. Yuaq cứq atỡng anhia neq: bữn ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng kĩaq níc carnễn ki. Máh ranễng ki, alới ỡt níc yáng moat Mpoaq cứq tâng paloōng. 11 Lứq samoât Con Yiang Cỡt Cũai toâq yoc ễ chuai amoong máh cũai ca clṓc rana. 12 “Nṓq anhia chanchớm? Khân bữn cũai aléq ca bữn muoi culám lám cữu, ma muoi lám cữu ki clṓc rana, ntrớu cũai ki táq? Lứq án dōq takêh chít takêh lám cữu ki tâng lễng, cớp án chỗn toâp tâng cóh chuaq muoi lám cữu ca clṓc rana ki. Lứq tỡ? 13 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân án ramóh loah cữu ki, lứq án sâng bũi tễ cữu ki hỡn tễ án sâng bũi tễ takêh chít takêh lám ca tỡ bữn pứt. 14 Machớng ki tê Mpoaq anhia tâng paloōng tỡ ễq yỗn pứt muoi noaq tễ carnễn cớt cớt nâi.” 15 “Khân bữn manoaq sễm ai ma táq lôih chóq mới, cóq mới pỡq sưoq cớp atỡng án, ống anhia bar náq sâng. Khân án têq santoiq mới, ki án cỡt loah sễm ai mới sĩa. 16 Ma khân án tỡ bữn têq santoiq mới, chơ mới dững muoi tỡ la bar náq ễn pỡq loah pỡ án. Táq ngkíq anhia puai ariang phễp rit Yiang Sursĩ patâp yỗn dáng raloaih cũai aléq bữn lôih. 17 Ma khân án tỡ bữn pruam tamứng sĩa bar pái náq ki, chơ anhia atỡng yỗn nheq tữh tỗp sa-âm dáng tê. Cớp khân án tỡ bữn trĩh nheq tỗp sa-âm ki, chơ anhia táq cớp cũai ki samoât riang án la cũai ca tỡ bữn sa-âm, tỡ la samoât riang án la cũai ca parỗm práq thễq. 18 “Lứq samoât cứq atỡng anhia, ramứh ntrớu anhia pruam, lứq Yiang Sursĩ pruam ramứh ki tê. Cớp ramứh ntrớu anhia tỡ bữn pruam, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn pruam ramứh ki tê. 19 Cớp lứq samoât cứq atỡng anhia neq tê: khân bar náq anhia ca ỡt tâng cutễq nâi, ma pruam sễq tễ Yiang Sursĩ, ṓc ntrớu anhia sễq, lứq samoât Mpoaq cứq tâng paloōng yỗn anhia bữn ṓc ki. 20 Toâq bar pái náq ỡt rôm parnơi cỗ alới ễ puai ngê cứq, lứq cứq ỡt parnơi cớp alới tê.” 21 Moâm ki Phi-ễr toâq pỡ Yê-su cớp blớh án neq: “Ncháu ơi! Sếq trỗ sễm ai cứq táq lôih cớp cứq, nṓq cứq táh lôih ki? Tapul trỗ péq tỡ, Ncháu?” 22 Ma Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Cứq tỡ bữn pai ống tapul trỗ sâng. Cóq anhia táh bữn tapul chít trỗ tapul.” 23 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq cũai puo. Puo ki yoc ễ blớh loah práq tễ cũai ca tu án. 24 Dâu lứq noau dững chiau pỡ án manoaq cũai ca tu puo tỡ dáng sếq trĩeu práq. 25 Án tỡ bữn ntrớu ễ culáh noâng práq puo ki. Ngkíq puo ớn alới ki dững chếq chíq án yỗn táq sũl noau, dếh con lacuoi án. Cớp chếq chíq dếh mun án hỡ. Nheq práq kia ki, chơ ĩt culáh práq tu puo. 26 Ma cũai ca tu ki, án sacốh racớl yáng moat puo ki. Án pai neq: ‘Sễq cucốh puo. Sễq puo chỗi cartál yũah. Cứq sễq sâi sa lua cứt voai, chơ cứq culáh dũ yỗn puo.’ 27 Tữ puo ki sâng cũai ki cuap ngkíq, án sâng sarũiq táq chóq cũai ki. Chơ án táh nheq máh práq cũai ki tu án. Chơ án yỗn cũai ki chu. 28 “Cũai ki loōh tễ puo ki; chơ án ramóh manoaq yớu án ca tu án. Yớu ki tu án bĩq práq sâng. Án cháp tacong yớu ki; chơ án pai neq: ‘Mới culáh toâp práq mới tu cứq.’ 29 Cũai tu ki ap tâng cutễq; chơ sễq cuap án neq: ‘Mới chỗi cartál yũah. Cứq sễq sâi sa lua cứt voai, chơ cứq culáh dũ yỗn mới.’ 30 Ma án tỡ pruam. Án yỗn noau cỗp cũai ca tu ki, khang chóq tâng cuaq toau toâq cũai ki culáh dũ nheq práq án. 31 Toâq cũai canṓh ca táq ranáq puo ki hữm án táq ngkíq, alới sâng ngua lứq. Chơ alới chu atỡng loah puo. 32 Ngkíq puo arô loah cũai ki. Án pai chóq cũai ki neq: ‘Mới la sâuq la-ỡq. Cứq táh nheq yỗn mới práq mới tu cứq cỗ mới cuap cứq. 33 Ma nṓq mới tỡ bữn ayooq loah yớu machớng cứq ayooq mới tê?’ 34 Puo ki sâng cutâu lứq. Chơ án ớn noau chóq cũai ki tâng cuaq toau án culáh dũ nheq práq puo ki.” 35 Chơ Yê-su atỡng ễn: “Machớng ki tê Mpoaq cứq tâng paloōng táq cớp anhia, khân anhia tỡ bữn táh lôih sễm ai anhia tâng mứt pahỡm anhia.”

Mathia 19

1 Moâm Yê-su atỡng santoiq ki, án loōh tễ cruang Ca-li-lê; chơ mut pỡ cruang Yudê ễn yáng tooh crỗng Yôr-dan. 2 Ỡt ngki bữn clứng cũai puai án, cớp Yê-su táq bán nheq ramứh cũai ki bữn a-ĩ. 3 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ toâq pỡ Yê-su yoc ễ chim án. Alới blớh án neq: “Puai phễp rit hái, têq cũai samiang táh lacuoi án khân án sâng yoc, ma tỡ bữn?” 4 Yê-su ta-ỡi loah alới: “Lứq anhia khoiq doc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Tễ dâu lứq Yiang Sursĩ tễng cũai samiang cớp cũai mansễm hỡ.’ 5 “Cớp Yiang Sursĩ pai ễn neq: ‘Yuaq ṓc ki cũai samiang cóq yoah tễ mpiq mpoaq, ma ỡt parnơi cớp lacuoi án. Chơ bar náq lacuoi cớp cayac ki cỡt máh muoi noaq sâng.’ 6 Alới ki tỡ bữn cỡt noâng bar náq. Ma alới cỡt chíq máh manoaq sâng. Ngkíq, khân Yiang Sursĩ amóh yỗn alới cỡt lacuoi cayac, ki tỡ têq cũai aléq caryáh yỗn alới ratáh.” 7 Cũai Pha-rasĩ ki blớh loah Yê-su neq: “Nṓq Môi-se khoiq patâp hếq, khân cũai aléq ma yoc ễ táh lacuoi án, cóq cũai ki chĩc tâng choâiq máh ranáq ki yỗn cũai canṓh dáng? Ngkíq têq án táh lacuoi án.” 8 Ma Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cỗ tian anhia bữn mứt pahỡm coang lứq tỡ ễq tamứng parnai Yiang Sursĩ, ngkíq ma Môi-se patâp yỗn anhia têq táh lacuoi anhia. Ma tễ dâu Yiang Sursĩ tễng túc culám khám ramứh, ki án tỡ bữn yỗn táq ngkíq. 9 Ngkíq cứq atỡng anhia neq: cũai aléq ca táh chíq lacuoi án, ma lacuoi án tỡ bữn bếq parnơi cớp samiang canṓh, chơ ĩt mansễm canṓh ễn, ki án táq lôih samoât riang án cooc lacuoi noau tê.” 10 Tỗp rien tễ Yê-su atỡng án neq: “Khân lacuoi cayac ma tỡ têq ratáh, khaq chỗi ra-ĩt noâng lacuoi cayac.” 11 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Máh santoiq cứq atỡng cớp anhia nâi, tỡ bữn dũ náq cũai têq ĩt noap santoiq nâi. 12 Bữn cũai tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq tỗ alới tỡ bữn o tễ tangái mpiq alới canỡt. Bữn cũai canṓh tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq bữn noau khoiq lát chíq alới. Cớp bữn cũai canṓh tỡ ễq ĩt lacuoi yuaq alới yoc ễ táq ranáq Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ alới. Cũai aléq ma têq ĩt noap máh santoiq nâi, ki yỗn cũai ki ĩt noap samoât samơi.” 13 Bữn cũai dững máh carnễn toâq pỡ Yê-su ễq yỗn Yê-su satoaq atĩ tâng carnễn ki, cớp câu yỗn alới. Ma tỗp rien tễ Yê-su sưoq máh cũai ca dững carnễn ki. 14 Yê-su pai neq: “Anhia yỗn carnễn toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn.” 15 Moâm Yê-su satoaq atĩ án tâng máh carnễn ki, chơ án pỡq tễ ntốq ki. 16 Bữn manoaq samiang toâq pỡ Yê-su. Án blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Ranáq o ntrớu cóq cứq táq yỗn têq cứq bữn tamoong mantái?” 17 Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Nṓq mới blớh cứq tễ ranáq o? Bữn ống Yiang Sursĩ sâng lứq o. Khân mới yoc ễ bữn tamoong mantái, cóq mới trĩh nheq ṓc Yiang Sursĩ patâp.” 18 Cũai samiang ki blớh loah neq: “Ṓc patâp ntrớu?” Yê-su ta-ỡi loah neq: “Chỗi cachĩt cũai; chỗi cooc lacuoi noau; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq; 19 yám noap mpiq mpoaq; cớp ayooq yớu machớng mới ayooq tỗ mới bữm tê.” 20 Cũai póng ki ta-ỡi loah neq: “Dũ ṓc patâp ki cứq khoiq trĩh chơ. Ma ṓc ntrớu cứq tỡ yũah táq?” 21 Yê-su atỡng loah án neq: “Khân mới yoc ễ bữn mứt pahỡm ma tỡ bữn ṓq muoi ṓc o ntrớu, ki cóq mới pỡq chếq nheq máh mun mới, chơ ĩt práq ki chuai yỗn máh cũai cadĩt. Khân mới táq ngkíq, lứq mới bữn mun ngoaih tâng paloōng. Chơ mới toâq puai cứq.” 22 Moâm Yê-su pai ngkíq, cũai póng ki pỡq tễ ki cớp án sâng ngua lứq, cỗ án la cũai sốc bữn. 23 Moâm ki Yê-su atỡng loah tỗp rien tễ án neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, máh cũai sốc bữn, coat lứq yỗn alới ki mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 24 Cớp cứq atỡng anhia ễn neq: charán lac-da ma luaiq hṓng sarứm, khễ hỡn tễ cũai sốc bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 25 Bo tỗp rien tễ Yê-su sâng ngkíq, alới sâng dớt lứq cớp alới blớh neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?” 26 Yê-su nhêng chu alới cớp atỡng alới neq: “Cũai la tỡ têq táq bữm ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.” 27 Moâm ki Phi-ễr pai cớp Yê-su neq: “Nâi! Hếq khoiq táh chíq chơ dũ ramứh hếq bữn, yuaq hếq puai thâi. Ngkíq nỡ ra hếq bữn kia ntrớu?” 28 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, tâng dỡi tamái, bo cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, tacu tâng ntốq cứq sốt, bo ki muoi chít la bar náq anhia ca puai cứq, lứq anhia bữn tacu tâng ntốq sốt tê yỗn sữq nheq muoi chít la bar tỗp cũai I-sarễl. 29 Cớp khân bữn noau táh dống, táh sễm ai, táh sễm ỡi, táh mpiq mpoaq, táh con acái, tỡ la táh sarái, cỗ tian án yoc ễ puai ngê cứq, ngkíq cũai ki lứq bữn loah hỡn tễ ramứh án táh tễ nhũang. Ma chumát cũai ki bữn tamoong mantái hỡ. 30 Ma sa-ữi náq ca cỡt toâr sanua, chumát alới ki cỡt cacớt ễn. Cớp sa-ữi náq ca cỡt cacớt sanua, chumát alới ki cỡt toâr ễn.”

Mathia 20

1 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang cũai ncháu nưong palâi nho. Tễ cláih lứq án pỡq chuaq cũai thễ táq ranáq tâng nưong án. 2 Ncháu ki pruam culáh cóng yỗn cũai thễ ki muoi tangái muoi ṓc práq. Chơ án ớn alới ki pỡq táq ranáq tâng nưong án. 3 Toâq mandang cháh, ncháu ki pỡq chuaq sĩa cũai tuthễ táq ranáq tâng nưong án. Tâng dỗng, án ramóh máh cũai ca tỡ bữn táq ranáq ntrớu. 4 Án atỡng alới ki neq: ‘Anhia pỡq táq ranáq tâng nưong cứq. Cứq culáh yỗn anhia dũ máh cóng anhia táq.’ 5 “Ngkíq alới ki pỡq. Toâq mandang toâng cớp mandang priang, ncháu ki pỡq sĩa chuaq ớn cũai canṓh pỡq táq tâng nưong án. 6 Cớp toâq moat mandang ralóh, ncháu ki pỡq pỡ dỗng sĩa. Án ramóh máh cũai canṓh tỡ bữn táq ranáq ntrớu. Ki án blớh máh cũai ki neq: ‘Nṓq anhia ỡt níc nâi, nheq muoi tangái nâi anhia tỡ bữn táq ntrớu?’ 7 “Alới ki ta-ỡi neq: ‘Cỗ tỡ bữn noau arô hếq thễ.’ “Ngkíq cũai ncháu ki pai ễn chóq alới neq: ‘Chơ, anhia mut táq tâng nưong cứq tê.’ 8 “Toâq tabữ cheq sadâu, ncháu ki ớn ranễng án neq: ‘Pỡq arô máh cũai tuthễ cớp culáh práq cóng yỗn alới. Culáh yỗn alới ca táq ntun voai. Moâm ki culáh yỗn alới ca táq ranáq nhũang.’ 9 “Alới ca mbỡiq táq ranáq mandang ralóh toâq pỡ ncháu; chơ ncháu yỗn alới ki bữn muoi noaq muoi ṓc práq. 10 Ngkíq máh alới ca táq ranáq nhũang, alới chanchớm alới bữn sa-ữi hỡn tễ cũai ca táq ntun. Ma tữ alới toâq pỡ ncháu, ki ncháu yỗn alới bữn muoi noaq muoi ṓc práq tê. 11 Moâm alới ĩt práq, chơ alới rasuon cớp ncháu ki. 12 Alới pai neq: ‘Máh cũai ca toâq ntun ki, alới táq mahỗi sâng. Ma hếq nâi, hếq táq nhứp bữ. Hếq chĩuq tiang phũac cớp chĩuq lakéh lakiei táng tangái. Ma ncháu culáh práq cóng hếq machớng ncháu culáh práq cóng alới ki tê.’ 13 “Ma ncháu ki ta-ỡi manoaq tễ alới ki neq: ‘Yớu ơi! Cứq tỡ bữn lôp anhia. Anhia khoiq pruam cớp cứq chơ, anhia táq muoi tangái, cứq culáh yỗn anhia muoi ṓc práq. 14 Ngkíq anhia ĩt práq anhia, chơ anhia chu. Khân cứq ma ễ yỗn máh cũai ca táq ntun nâi lĩ-ra-lĩ cớp anhia tê, 15 ki têq cứq táq ngkíq cớp práq cứq, ma tỡ bữn? Nṓq anhia sâng ngua anhia hữm cứq táq ranáq o?’” 16 “Ngkíq, alới ca ntun tháng sanua, nỡ ra alới ki lứq bữn nhũang. Cớp alới ca bữn nhũang sanua, lứq nỡ ra alới ki ntun tháng.” 17 Bo Yê-su chỗn pỡq vil Yaru-salễm, án dững ống tỗp rien tễ án sâng pỡq cớp án. Bo alới pỡq tâng rana Yê-su atỡng alới neq: 18 “Anhia tamứng! Hái chỗn pỡ vil Yaru-salễm. Ỡt ntốq ki noau chiau cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit. Lứq alới ki anoat cóq án chĩuq cuchĩt. 19 Chơ alới chiau án pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. Cũai ki ayê ra-ac án, proaih án, cớp téh án tâng aluang sangcáng. Ma catâm tangái pái, án yuor tamoong loah.” 20 Moâm ki, bữn lacuoi Sê-badê cớp bar náq con samiang án toâq pỡ Yê-su. Mansễm ki sacốh racớl yáng moat Yê-su cớp sễq muoi ramứh tễ Yê-su. 21 Yê-su blớh mansễm ki neq: “Ramứh ntrớu mới yoc ễ bữn?” Mansễm ki ta-ỡi neq: “Sễq thâi yỗn bar lám con cứq nâi tacu manoaq coah atoam, manoaq coah avêr thâi toâq thâi cỡt sốt.” 22 Ma Yê-su ta-ỡi alới pái náq ki neq: “Anhia tỡ dáng dếh ṓc anhia sễq! Rơi tỡ, anhia nguaiq muoi tangan cớp cứq tỡ?” Alới bar náq ki ta-ỡi án neq: “Hếq rơi.” 23 Chơ Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq nỡ ra anhia cóq nguaiq muoi tangan cớp cứq tê. Ma cứq tỡ têq yỗn anhia tacu coah atoam cớp coah avêr cứq. Ranáq nâi ống Mpoaq cứq sâng têq rưoh.” 24 Tữ alới muoi chít náq canṓh tâng tỗp rien tễ Yê-su khoiq sâng ranáq nâi, alới ki sâng ũan lứq chóq bar náq sễm ai ki. 25 Ngkíq Yê-su arô nheq tỗp ki toâq pỡ án. Cớp án atỡng alới ki neq: “Anhia khoiq dáng chơ cũai sốt tâng dỡi nâi, alới yoc cũai proai táq sũl alới; chơ alới padâm níc cũai proai cớp táq túh coat lứq. 26 Ma anhia chỗi táq samoât ngkíq. Cũai aléq yoc ễ cỡt toâr tâng tỗp anhia, cóq án ki táq ayững atĩ anhia. 27 Cớp cũai aléq ma yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canṓh tâng tỗp anhia, cóq án ki táq sũl anhia. 28 Machớng ki tê, Con Yiang Cỡt Cũai khoiq toâq tỡ ễq noau hâu án, ma án yoc ễ hâu cũai canṓh sâng. Cớp án pláih rangứh án chĩuq cuchĩt tang yỗn nheq tữh cũai têq bữn tamoong.” 29 Bo Yê-su cớp tỗp rien tễ án loōh tễ vil Yê-ri-cô, bữn clứng cũai puai án. 30 Bữn bar náq cũai sũt moat ỡt tacu kễng rana. Alới khoiq sâng Yê-su pỡq pha cheq alới. Ngkíq alới sabau casang lứq neq: “Ncháu, tễ tṓng toiq Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!” 31 Máh cũai clứng ki nhôp alới bar náq cũai sũt cớp atỡng alới neq: “Chỗi tabỗq noâng!” Ma alới bar náq ki sabau casang lứq ễn: “Ncháu, tễ tṓng toiq Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq hếq nứng!” 32 Ngkíq Yê-su tangứt. Án arô bar náq ki cớp blớh alới ki neq: “Ramứh ntrớu anhia yoc cứq táq yỗn anhia?” 33 Alới ki ta-ỡi neq: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu táq yỗn moat hếq cỡt blang loah!” 34 Chơ Yê-su sâng ayooq táq alới bar náq ki, cớp án satoaq atĩ tâng moat alới ki. Bo ki toâp moat alới bar náq ki cỡt poang loah. Chơ alới puai Yê-su.

Mathia 21

1 Tữ alới ki cheq toâq vil Yaru-salễm, khoiq toâq chơ vil Bê-phayê ỡt tâng palic Dũal O-li-vê. Tữ alới toâq pỡ ranoâq vil ki, Yê-su ớn bar náq tỗp rien tễ án neq: 2 “Anhia pỡq pỡ vil nâi. Bo anhia toâq ramṓh vil, anhia ramóh toâp acán aséh dễn cớp con án, noau chṓq dōq tâng lác pỡ ki. Anhia leh; chơ anhia tếc dững pỡ cứq. 3 Khân bữn noau blớh anhia neq: ‘Nṓq anhia táq ngkíq?’ ki anhia ta-ỡi neq: ‘Ncháu hái yoc ễ mian. Moâm án mian, chơ án dững culáh loah yỗn anhia.’” 4 Máh ramứh nâi rapĩeiq máh santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: 5 “Atỡng cũai tâng vil Yaru-salễm neq: ‘Lứq puo anhia toâq pỡ anhia chơ. Án la cũai khũn lứq. Cớp án tacu tâng cloong aséh dễn. Lứq án tacu tâng cloong aséh con ki.’” 6 Ngkíq alới bar náq tỗp rien tễ Yê-su, alới pỡq táq dũ ramứh máh Yê-su khoiq ớn alới. 7 Alới dững asuoi pỡ Yê-su con cớp acán aséh dễn ki. Cớp alới sữn tampâc alới tâng cloong aséh ki. Chơ Yê-su chỗn ỡt tâng cloong aséh ki. 8 Clứng lứq cũai sữn tampâc alới tâng rana. Bữn alới ca mut tâng arưih, chơ catráiq rambũ yỗn sữn tâng rana hỡ. 9 Án ca pỡq nhũang cớp án ca puai ntun, alới triau casang lứq neq: “Ô-sana! Lứq khễn án ca tễ tṓng toiq puo Davĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai! Sễq Yiang Sursĩ yỗn ṓc bốn pỡ cũai ca toâq nhơ ramứh Yiang Sursĩ. Ô-sana! Lứq khễn Yiang Sursĩ!” 10 Bo Yê-su mut tâng vil Yaru-salễm, nheq tữh cũai ỡt tâng vil ki, alới parlṓng nhêng cớp alới blớh neq: “Cũai nâi la noau?” 11 Cũai clứng ki ta-ỡi neq: “Nâi la Yê-su. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ vil Na-sarễt cruang Ca-li-lê.” 12 Yê-su mut tâng dống sang toâr. Cớp án tuih aloōh nheq tữh máh cũai ca chếq chỡng ỡt tâng dống sang ki. Án cutớl cachơng noau lêq práq cớp cachơng noau tacu chếq chớm tariep. 13 Án atỡng cũai ki neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq án khoiq pai neq: ‘Lứq noau dōq dống cứq la dống yỗn câu sang.’ Ma anhia táq chíq dống nâi cỡt máh cưp yỗn cũai savễng mut tooq!” 14 Moâm ki, bữn cũai sũt cớp cũai yỗt toâq pỡ Yê-su pỡ dống sang toâr ki. Chơ Yê-su táq bán alới ki. 15 Ma máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới sâng cutâu lứq tâng mứt alới tữ alới hữm ranáq Yê-su táq; cớp tữ alới sâng cũai carnễn triau cupo casang lứq neq: “Ô-sana! Lứq khễn án ca tễ tṓng toiq puo Davĩt, án ca Yiang Sursĩ yỗn chuai amoong cũai!” 16 Ngkíq alới blớh Yê-su neq: “Thâi sâng ma tỡ bữn máh cũai carnễn nâi triau cupo?” Yê-su ta-ỡi alới neq: “Lứq cứq sâng. Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ? Án khoiq atỡng santoiq neq: ‘Yiang Sursĩ ơi, anhia táq yỗn bỗq carnễn ca cớt lứq, dếh alới ca noâng pu tóh, la ũat khễn anhia.’” 17 Moâm ki Yê-su loōh tễ alới, pỡq chu vil Bê-thani ễn. Sadâu ki án bếq tâng vil ki. 18 Poang tarưp parnỡ, bo Yê-su chu loah pỡ vil Yaru-salễm, án sâng panhieih. 19 Án hữm nỡm tarúng ỡt kễng rana, chơ án toâq cheq nỡm aluang ki. Án hữm ống sala miat, tỡ bữn palâi ntrớu. Ngkíq án atỡng nỡm aluang ki neq: “Chumát mới tỡ bữn cỡt palâi noâng!” Bo ki toâp nỡm aluang ki cỡt roōh. 20 Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm ranáq nâi, alới sâng dớt lứq cớp alới blớh neq: “Nṓq nỡm aluang nâi cỡt roōh chái lứq?” 21 Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân anhia ma lứq sa-âm samoât samơi cớp tỡ bữn bữn mứt catơn tơn, lứq anhia têq táq tê machớng cứq khoiq táq cớp aluang nâi. Cớp anhia têq táq ranáq canṓh tê. Têq anhia ớn cóh nâi neq: ‘Mới ravih sapĩl chu dỡq mưt.’ Ngkíq, lứq cóh nâi ravih. 22 Khân anhia sa-âm samoât samơi, ramứh ntrớu anhia câu sễq, lứq anhia bữn ramứh ki.” 23 Yê-su chu loah pỡ dống sang toâr sĩa. Bo án atỡng cũai ỡt tâng ki, bữn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt nheq sâu toâq pỡ ki tê; cớp alới blớh án neq: “Tễ chớc ntrớu thâi táq ranáq salễh nâi? Noau yỗn thâi bữn chớc nâi?” 24 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cứq blớh anhia muoi parnai tê. Khân anhia ma ta-ỡi cứq, ki cứq atỡng tê anhia noau yỗn cứq bữn chớc yỗn táq ranáq nâi. 25 Ranáq batễm Yang táq, tễ léq án bữn chớc táq ranáq ki, tễ Yiang Sursĩ tỡ la tễ cũai sâng?” Chơ alới manoaq sarhống manoaq neq: “Khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi toâq tễ Yiang Sursĩ,’ ngkếq án blớh loah hái neq: ‘Khân ngkíq, ki nṓq anhia tỡ bữn sa-âm Yang?’ 26 Ma khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi chống toâq tễ cũai sâng,’ ki hái ngcṓh cũai proai, yuaq cũai ki lứq sa-âm Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.” 27 Ngkíq alới ta-ỡi Yê-su neq: “Hếq tỡ dáng.” Chơ Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Chơ! Cứq tỡ bữn atỡng tê yỗn anhia dáng noau yỗn cứq bữn chớc táq máh ranáq nâi.” 28 “Ntrớu anhia chanchớm tễ parnai sacâm nâi? Bữn manoaq ca bữn bar lám con samiang. Mpoaq ki toâq pỡ án ca ai, cớp ớn án neq: ‘Con ơi! Tangái nâi mới pỡq táq ranáq tâng nưong hái, nơ ai.’ 29 Con ki ta-ỡi neq: ‘Cứq tỡ ễq pỡq táq.’ Ma ntun ễn án chanchớm loah; chơ án pỡq táq tâng nưong ki. 30 “Chơ mpoaq ki toâq pỡ a-ễm ễn, cớp ớn án machớng ki tê. Con ki ta-ỡi neq: ‘Ơq.’ Ma án tỡ bữn pỡq. 31 “Bar náq con samiang ki, án ca aléq lứq trĩh cớp puai mứt pahỡm mpoaq?” Alới ki ta-ỡi Yê-su neq: “Án ca ai.” Chơ Yê-su atỡng ễn neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, máh cũai ca parỗm práq thễq cớp máh cũai mansễm ca chếq tỗ, lứq alới bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt tễ nhũang anhia. 32 Lứq Yang khoiq toâq apáh anhia rana tanoang o chơ, ma anhia tỡ bữn sa-âm án. Ma máh cũai ca parỗm práq thễq cớp máh cũai mansễm ca chếq tỗ, lứq alới sa-âm Yang. Anhia khoiq hữm moâm máh ranáq ki, ma noâng anhia tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp anhia tỡ bữn sa-âm Yang.” 33 “Anhia tamứng muoi parnai sacâm canṓh ễn neq: bữn manoaq ncháu, án chóh voar palâi nho tâng nưong. Án táq cantruang pễr nưong ki. Án píq prúng; chơ chĩp tamáu dōq pát dỡq nho hoi tâng ki. Cớp án táq sũ tâng nưong ki. Moâm ki án yỗn cũai canṓh táq dỡ nưong án. Alới pruam ndỡm pruam mpễq palâi ki. Chơ án pỡq cruang canṓh. 34 Toâq catữ palâi ki chĩn, cũai ncháu ki ớn máh cũai sũl toâq ĩt pún án tễ alới ca táq dỡ nưong ki. 35 Ma cũai ca táq dỡ nưong ki, alới cỗp chíq cũai sũl ki. Án ca manoaq, ki alới toân. Manoaq ễn alới cachĩt. Manoaq ễn alới tám chóq tamáu. 36 Chơ ncháu ki ớn cũai sũl canṓh ễn, toâq clứng hỡn tễ nhũang. Ma alới táq chóq cũai sũl ki machớng ki sĩa. 37 Parsốt tháng, ncháu ki ớn con samiang án toâp toâq pỡ cũai ca táq dỡ nưong ki. Án chanchớm neq: ‘Lứq alới ki yám noap con cứq.’ 38 Ma toâq cũai ca táq dỡ nưong ki hữm con ncháu ki, alới sarhống neq: ‘Nâi la lứq con tṓng ncháu. Hâi! Hái cachĩt chíq án. Ngkíq nheq mun án chu pỡ hái!’ 39 Chơ alới cỗp chíq con ncháu ki, âc sadṓh aloōh tễ nưong, cớp cachĩt loâng. 40 “Toâq ncháu ki pỡq pỡ nưong án, ntrớu án táq cớp alới ca táq dỡ nưong án?” 41 Cũai ki ta-ỡi Yê-su neq: “Lứq án cachĩt chíq máh cũai sâuq ki. Chơ án yỗn cũai canṓh ễn táq dỡ nưong án. Toâq ngư palâi ki chĩn, lứq cũai canṓh ki tampễq yỗn ncháu ki bữn pún tê.” 42 Chơ Yê-su atỡng loah cũai ki neq: “Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ neq: ‘Cốc tamáu cũai ca táq dống khoiq táh chơ, lứq samoât cũai canṓh hữm tamáu ki o hỡn tễ tamáu canṓh. Chơ alới ĩt chĩp bân soq dống. Ranáq nâi khoiq Ncháu hái táq. Tữ moat hái hữm ranáq nâi, mứt hái santar sâng.’ 43 Ngkíq cứq atỡng anhia neq: Yiang Sursĩ tỡ bữn pruam noâng yỗn anhia mut tâng tỗp án sốt, ma lứq án yỗn cũai canṓh ễn mut. Lứq cũai ki táq ranáq o samoât riang cutễq ca bữn palâi o. 44 Cũai aléq ma dớm tâng tamáu nâi, an khat loâng. Ma khân tamáu nâi ma satrooh pĩeiq tỗ cũai, ki cũai ki dưoiq tháng.” 45 Tữ máh cũai sốt tỗp ca tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai Pha-rasĩ khoiq sâng parnai sacâm Yê-su atỡng ki, ngkíq alới dáng Yê-su sacâm tễ alới. 46 Ma tữ alới chuaq ngê yoc ễ cỗp án, alới ngcṓh cũai proai, yuaq máh cũai ki lứq sa-âm Yê-su la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ samoât.

Mathia 22

1 Yê-su atỡng loah toâq parnai sacâm canṓh ễn neq: 2 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang puo thrũan racoâiq yỗn con samiang án. 3 Puo ki ớn máh ranễng án pỡq coâiq máh cũai ca án khoiq mơi chơ, yỗn alới toâq hâu racoâiq ki. Ma máh cũai ki, alới tỡ ễq toâq hâu. 4 Ngkíq puo ki ớn ranễng canṓh ễn, cớp patâp alới neq: ‘Anhia pai cớp cũai ca khoiq mơi chơ neq: “Puo hếq khoiq thrũan racoâiq chơ. Ntroōq tôl cớp con ntroōq plứm lứq khoiq án kiac moâm chơ; cớp dũ ranáq canṓh khoiq thrũan moâm chơ. Ngkíq sễq anhia pỡq hâu racoâiq ki.”’ 5 Ma máh cũai ca khoiq án mơi ki, alới tỡ bữn tamứng ṓc ki. Alới yoc lứq táq ống ranáq alới sâng. Án ca pỡq táq sarái. Án ca pỡq chếq chỡng. 6 Máh cũai canṓh cỗp chíq ranễng cũai puo ki. Alới nhôp, alới toân, cớp alới cachĩt chíq ranễng ki. 7 Ngkíq puo ki sâng ũan lứq. Án ớn tahan án pỡq cachĩt loah máh cũai ca cachĩt chíq ranễng án. Cớp máh tahan ki chṓng chíq máh vil cũai ki. 8 Chơ puo arô loah máh ranễng án. Án patâp alới neq: ‘Racoâiq nâi khoiq thrũan chơ. Ma máh alới ca cứq mơi, ki mứt pahỡm alới tỡ bữn pĩeiq yỗn pỡq hâu racoâiq nâi. 9 Sanua anhia pỡq dũ ravéh rana. Cũai aléq anhia ramóh, ki anhia mơi cũai ki toâq hâu racoâiq nâi.’ 10 Ngkíq ranễng puo ki loōh pỡq tâng rana. Cũai aléq alới ramóh, ki alới dững cũai ki toâq hâu racoâiq puo táq. Alới dững máh cũai sâuq cớp máh cũai o hỡ. Ngkíq tâng clống dống puo ki bữn clứng cũai tadát lứq. 11 “Toâq puo mut nhêng tâng clống máh cũai hâu racoâiq ki, án hữm bữn muoi noaq tỡ bữn sớp au cơi noau dốq pỡq racoâiq. 12 Chơ án pai chóq cũai ki neq: ‘Yớu ơ! Nṓq mới toâq hâu racoâiq nâi ma mới tỡ bữn sớp au noau dốq racoâiq.’ Ma cũai ki tỡ têq ta-ỡi ntrớu án. 13 Chơ puo ki ớn ranễng án neq: ‘Anhia chṓq chíq ayững atĩ án, cớp anhia takễl chíq án yáng tiah tâng ntốq canám. Ntốq ki noau nhiam nhit cớp carữot canễng tabang sâng túh arức lứq.’” 14 Ngkíq Yê-su pai ễn neq: “Bữn clứng lứq cũai Yiang Sursĩ arô, ma bữn bĩaq náq sâng án rưoh.” 15 Vớt ki máh cũai tỗp Pha-rasĩ pỡq sarhống chi-chuaq ralíh ễq Yê-su táq ntỡng lôih. 16 Alới ki ớn cũai tễ tỗp alới cớp tễ tỗp Hê-rôt toâq pỡ Yê-su. Cũai ki atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq dáng chơ thâi lứq cũai tanoang. Cớp thâi atỡng ngê Yiang Sursĩ pĩeiq lứq. Yáng moat thâi nheq tữh cũai cỡt lĩ-ra-lĩ nheq. Yuaq ngkíq thâi tỡ bữn yám noap ống cũai bữn chớc sâng. 17 Ngkíq hếq sễq thâi atỡng yỗn hếq. Ntrớu thâi chanchớm, pĩeiq ma tỡ bữn hái cóq muap práq thễq pỡ puo Rô-ma?” 18 Ma Yê-su dáng chơ alới chim án, ễq án tỡ dáng ta-ỡi. Án pai chóq alới neq: “Anhia la ễm bĩq parnai sâng! Nṓq anhia chuaq ralíh chóq cứq? 19 Anhia yỗn cứq nhêng práq thễq ki!” Chơ alới dững yỗn án nhêng muoi ṓc práq. 20 Yê-su blớh alới neq: “Roâp anâi cớp chĩr anâi samoât tỗ noau?” 21 Alới ki ta-ỡi neq: “Puo Rô-ma.” Chơ Yê-su atỡng loah alới neq: “Crơng puo Rô-ma, ki anhia culáh loah yỗn puo Rô-ma, cớp crơng Yiang Sursĩ, cóq anhia culáh loah yỗn Yiang Sursĩ.” 22 Bo alới sâng santoiq ki, alới sâng dớt lứq. Cớp alới loōh chíq tễ Yê-su, pỡq ntốq canṓh ễn. 23 Tangái ki bữn cũai tễ tỗp Sa-dusê toâq pỡ Yê-su. Alới ki pai cũai ca khoiq cuchĩt chơ tỡ têq tamoong loah. 24 Alới ki atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Môi-se khoiq chĩc chơ atỡng yỗn hếq neq: ‘Khân ai khoiq cuchĩt chơ, ma án tỡ yũah bữn con, ki a-ễm án ễn cóq siem lacuoi ai, yỗn án bữn con dōq cỡt con tṓng ai án.’ 25 Hỗi rái bữn tapul náq sễm ai ỡt cớp hếq. Án ca ai clúng ki khoiq ĩt lacuoi. Án tỡ yũah bữn con, khoiq nhũang án cuchĩt. Ngkíq a-ễm ndĩ ễn siem lacuoi ai án. 26 Cớp machớng ki tê tễ a-ễm ndĩ toau toâq a-ễm ralṓh. Nheq alới sễm ai ki siem lacuoi ai, cớp alới cuchĩt nheq. 27 Parsốt tháng mansễm ki la cuchĩt tê. 28 Tữ alới ca cuchĩt ki tamoong loah, mansễm ki cỡt lacuoi noau, yuaq alới tapul náq ki ndỡm nheq mansễm ki?” 29 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Anhia táq ntỡng tỡ pĩeiq, yuaq anhia tỡ bữn dáng raloaih tễ parnai Yiang Sursĩ noau chĩc tễ mbṓq, cớp anhia tỡ dáng dếh chớc toâr lứq tễ Yiang Sursĩ. 30 Tữ alới ca cuchĩt ki tamoong loah, alới tỡ bữn ratoi noâng cỡt lacuoi cayac. Ma alới ỡt tâng paloōng machớng tỗp ranễng Yiang Sursĩ ỡt tê. 31 Ma ramứh cũai cuchĩt, chơ tamoong loah, nṓq riang pai anhia tỡ nai doc parnai Yiang Sursĩ atỡng anhia neq: 32 ‘Cứq la Yiang Sursĩ ca A-praham sang, Yiang Sursĩ ca I-sac sang, cớp Yiang Sursĩ Yacốp sang.’ Têq hái dáng alới tamoong loah tễ cuchĩt, yuaq cũai cuchĩt tỡ têq sang Yiang Sursĩ. Ống alới ca tamoong sâng têq sang án.” 33 Tữ máh cũai clứng tamứng Yê-su pai ngkíq, alới sâng dớt lứq máh parnai án atỡng. 34 Toâq tỗp Pha-rasĩ sâng Yê-su khoiq ta-ỡi táq yỗn tỗp Sa-dusê coang tabang loâng, ki alới ki rôm sarhống. 35 Manoaq tễ cũai ki la thâi atỡng phễp rit I-sarễl. Án ễ chim Yê-su toâq muoi santoiq blớh. 36 Án blớh neq: “Thâi ơi! Tâng phễp rit hái, ṓc patâp ntrớu la toâr clữi nheq tễ ṓc canṓh?” 37 Yê-su ta-ỡi án neq: “Cóq anhia ayooq Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, nheq tễ mứt pahỡm anhia, nheq tễ rangứh rahỡ anhia, cớp nheq tễ sarnớm anhia. 38 Ṓc patâp nâi la toâr clữi nheq tễ ṓc canṓh. 39 Cớp ṓc patâp bar clữi nheq tễ canṓh la neq: cóq anhia ayooq yớu máh anhia ayooq tỗ anhia bữm. 40 Khân bữn bar ṓc patâp nâi, ki bữn chơ nheq ramứh phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se, cớp nheq parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng.” 41 Bo tỗp Pha-rasĩ rôm sarhống, Yê-su blớh alới ki neq: 42 “Ntrớu anhia chanchớm tễ manoaq Crĩt? Án la tễ tṓng toiq noau?” Alới ki ta-ỡi neq: “Án la tễ tṓng toiq puo Davĩt.” 43 Ngkíq Yê-su blớh loah alới neq: “Khân ngkíq, ki nṓq Raviei Yiang Sursĩ yỗn puo Davĩt dōq Crĩt la ‘Ncháu’?, cỗ tễ mbṓq puo Davĩt khoiq pai neq chơ: 44 ‘Yiang Sursĩ atỡng chóq Ncháu cứq neq: “Mới tacu ỡt coah atoam cứq toau toâq tangái léq cứq yỗn alới ca yoc ễ cachĩt mới ỡt pưn talang ayững mới táq sũl mới.”’ 45 Khân Davĩt dōq Crĩt nâi la ‘Ncháu’, ki nṓq têq Davĩt dōq cũai tễ tṓng toiq án bữm la ‘Ncháu’?” 46 Moâm Yê-su pai ngkíq, ki tỡ bữn noau têq ta-ỡi muoi ṓc ntrớu. Cớp tễ tangái ki tỡ bữn noau khớn blớh noâng án.

Mathia 23

1 Moâm ki Yê-su atỡng loah máh cũai clứng cớp tỗp rien tễ án neq: 2 “Cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, alới ki pláih loah Môi-se cỡt cũai atỡng anhia. 3 Ngkíq, cóq anhia trĩh cớp puai samoât máh santoiq alới atỡng anhia. Ma anhia chỗi tũoiq máh ranáq alới táq, yuaq bỗq alới pai ma alới tỡ bữn lứq táq. 4 Alới atỡng yỗn anhia puai phễp rit coat lứq, samoât riang alới yỗn anhia dỗl crơng ntâng tâng apal anhia. Ma atĩ alới tỡ bữn ĩt chuai ntrớu crơng ntâng tễ anhia. 5 Dũ ranáq alới táq, alới ễq cũai canṓh hữm máh ranáq ki. Alới chóq parnai Yiang Sursĩ tâng hỗp ngcâr. Chơ alới chṓq hỗp ki tâng ngcṓng cớp alới tapưng tâng caliac. Cớp alới táq cuti rampóh tâng au tuar alới. 6 Alới yoc ễ tacu coah pỡng toâq noau mơi alới toâq cha. Cớp alới yoc ễ bữn cachơng tacu o clữi nheq tễ canṓh ỡt tâng dống sang. 7 Alới ễq cũai canṓh tabỡp o alới bo alới ỡt cớp cũai clứng. Cớp alới ễq noau dōq alới la ‘Thâi’. 8 Ma anhia chỗi ễq yỗn cũai canṓh dōq anhia la ‘Thâi’, yuaq anhia bữn ống muoi lám Thâi sâng, cớp anhia la lĩ-ra-lĩ nheq samoât sễm ai. 9 Cớp anhia chỗi dōq cũai ỡt tâng cutễq nâi ma ‘Mpoaq’ anhia, yuaq anhia bữn ống muoi lám Mpoaq sâng, án ca ỡt tâng paloōng. 10 Cớp anhia chỗi ễq yỗn cũai canṓh dōq anhia la cũai ‘Sốt’, yuaq anhia bữn ống muoi lám Sốt sâng. Án la manoaq Crĩt. 11 Khân bữn cũai tâng tỗp anhia ma yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ cũai canṓh, ki cóq cũai ki táq sũl anhia. 12 Cũai aléq ma achỗn tỗ án bữm, ki nỡ ra cũai ki lứq cỡt cacớt. Cớp cũai aléq ca asễng tỗ án bữm, nỡ ra cũai ki lứq cỡt toâr. 13 Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Yuaq anhia catáng chíq tỡ ễq cũai pruam mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. Lứq anhia tỡ ễq Yiang Sursĩ táq sốt anhia, cớp anhia tỡ bữn yỗn cũai canṓh bữn ṓc ki tê! 14 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Yuaq anhia lôp máh dống cán cumai. Cớp anhia câu santoiq cuti ễq noau pai anhia tanoang o. Ngkíq chumát tôt anhia ntâng hỡn tễ cũai canṓh. 15 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Yuaq anhia táq nheq rangứh rahỡ ễq yỗn cũai canṓh táh chíq ngê tiaq alới; chơ puai ngê anhia ễn. Ma toâq alới puai ngê anhia, ki anhia táq yỗn alới cỡt sâuq clữi tễ anhia ễn; chơ pĩeiq Yiang Sursĩ apṓng anhia tâng pống sarloac. 16 “Bap lứq toâq pỡ anhia, anhia ca samoât riang cũai sũt moat ma yoc ayông cũai canṓh. Anhia atỡng chóq cũai canṓh neq: ‘Khân cũai aléq ma thễ, ma án talếq ramứh dống sang toâr, ki parnai cũai thễ ki tỡ bữn ntrớu. Ma khân cũai aléq thễ ma án talếq ramứh yễng ỡt tâng dống sang toâr ki, ki cóq lứq cũai ki táq.’ 17 Anhia ca cũai sacũl cớp riang cũai sũt moat ơi! Aléq la toâr hỡn? Yễng ca ỡt tâng dống sang toâr, tỡ la dống sang ca táq yỗn yễng ki cỡt o yáng moat Yiang Sursĩ? 18 Cớp anhia atỡng neq tê: ‘Khân cũai aléq ma thễ, ma án talếq ramứh prông tâng dống sang toâr, ki parnai cũai thễ ki tỡ bữn ntrớu. Ma khân cũai aléq thễ ma án talếq ramứh crơng sang tâng prông ki, ki cóq lứq cũai ki táq.’ 19 Lứq anhia la samoât riang cũai sũt moat! Aléq la toâr hỡn? Crơng sang ỡt tâng prông ki, tỡ la prông ca táq yỗn crơng ki cỡt o yáng moat Yiang Sursĩ? 20 Ngkíq, khân cũai aléq thễ ma án talếq ramứh prông, lứq la machớng cũai ki khoiq thễ toâq crơng sang tâng prông ki tê. 21 Cớp khân cũai aléq thễ ma án talếq ramứh dống sang toâr, lứq la machớng án khoiq thễ chóq Yiang Sursĩ tê, yuaq dống sang ki la dống sang Yiang Sursĩ. 22 Cớp khân cũai aléq thễ ma án talếq ramứh paloōng, lứq machớng án khoiq thễ cớp Yiang Sursĩ tê, yuaq Yiang Sursĩ ỡt tâng paloōng. 23 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Yuaq anhia chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi pún tễ bát bai asai sakieu anhia, ma anhia tỡ bữn trĩh ṓc canṓh la toâr hỡn tễ rit sang ki tâng phễp rit Yiang Sursĩ. Ṓc toâr ki la neq: anhia cóq táq ranáq tanoang o, cóq bữn mứt pahỡm sâng sarũiq táq chóq cũai canṓh, cớp cóq táq lứq samoât yỗn cũai canṓh têq noap anhia. Cứq tỡ bữn yỗn anhia táh chíq ngê chiau sang ki, ma máh ramứh toâr hỡn, ki cóq lứq anhia táq. 24 Anhia la samoât riang cũai sũt moat ma yoc ayông cũai canṓh! Lứq anhia yoq ĩt chíq anhui tễ dỡq nguaiq, ma khân bữn charán lac-da, ki lứq anhia lưn toâp.” 25 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Yuaq anhia bữn mứt pahỡm samoât riang tangan cớp padien noau ariau ễq bráh o ống yáng tiah sâng, ma tâng clống ki moang nhơp. Nhơp ki la anhia rapốn cớp anhia cha nguaiq la-ỡq lứq. 26 Ơ máh cũai Pha-rasĩ, anhia la sanṓq cũai sũt! Nhũang lứq anhia cóq ariau yỗn bráh tâng clống tangan voai. Khân anhia táq ngkíq, ki yáng tiah tangan ki cỡt bráh tê! 27 “Bap lứq toâq pỡ anhia cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Anhia la samoât riang ping cumuiq noau asa táq bráh lứq. Yáng tiah ping la o cớp nêuq lứq, ma tâng clống ping ki bữn nghang cũai cuchĩt cớp nsóq príng príng. 28 Anhia la machớng ki tê. Anhia ễq cũai canṓh pai anhia la cũai tanoang o, ma mứt pahỡm anhia bữn sa-ữi lôih, cớp lứq anhia táq nan sâng. 29 “Bap lứq toâq pỡ anhia cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, la cũai táq nan sâng! Lứq anhia táq ping o yỗn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Cớp anhia táq yỗn nêuq lứq máh ping cũai tanoang o. 30 Cớp anhia dốq pai neq hỡ: ‘Khân hếq ma ỡt tễ mbṓq ki muoi prôq cớp achúc achiac hếq, lứq hếq tỡ bữn táq machớng alới ki cachĩt chíq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.’ 31 Toâq anhia pai ngkíq, lứq anhia ngin anhia la cũai tṓng toiq cũai ca cachĩt chíq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 32 Âu, anhia pỡq toâp! Anhia táq yỗn moâm máh ranáq achúc achiac anhia! 33 Anhia la cũai ca bữn mứt pahỡm loâi lứq, samoât riang cusân pla. Lứq anhia tỡ têq roac tễ Yiang Sursĩ rablớh anhia cớp takễl anhia tâng pống sarloac. 34 Ngkíq cứq atỡng anhia neq: nỡ ra cứq ớn máh cũai tang bỗq canṓh ễn, cớp máh cũai rangoaiq lứq, cớp máh cũai atỡng phễp rit toâq pỡ anhia. Tễ tỗp ki, bữn án ca anhia cachĩt tâng aluang sangcáng. Án ca anhia toân tâng dống sang anhia. Cớp án ca anhia tuih aloōh tễ vil nâi chu vil ki. 35 Ngkíq tôt alới ca khoiq cachĩt chíq cũai tanoang o tâng cutễq nâi, lứq Yiang Sursĩ yỗn anhia tamprêc tê tôt ki, yuaq anhia la tṓng toiq alới ki. Tôt ki bữn tễ tangái alới cachĩt Abên, án ca cũai tanoang o tễ mbṓq; cớp toau yỗn toâq alới cachĩt Sa-chari la con Ba-rachi ễn. Anhia khoiq cachĩt chíq Sa-chari tâng clống dống sang toâr cheq prông sang. 36 Lứq samoât cứq atỡng anhia, dũ ramứh tôt ki lứq toâq pỡ anhia ca ỡt tâng dỡi nâi! 37 “Ơ anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salễm, anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salễm ơi! Anhia la cũai ca dốq cachĩt chíq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp anhia tám chóq tamáu máh cũai ca Yiang Sursĩ ớn toâq pỡ anhia. Bữn sa-ữi trỗ chơ cứq yoc ễ parỗm pachứm nheq tữh anhia samoât riang ntruoi atu cutrốc arô con án yỗn ỡt nhưp khlap. Ma lứq anhia tỡ ễq! 38 Sanua cứq tỡ bữn cloah clơ noâng dống sũ anhia. 39 Ngkíq cứq atỡng anhia neq: nỡ ra anhia tỡ nai bữn hữm noâng cứq toau toâq tangái anhia pai neq: ‘Bốn lứq án ca toâq táq ranáq nhơ ramứh Ncháu hái.’”

Mathia 24

1 Tữ Yê-su loōh tễ dống sang toâr, chơ pỡq tâng rana, bữn tỗp rien tễ án toâq pỡ án cớp sadoi yỗn án nhêng chu dống sang ki. 2 Yê-su atỡng alới ki neq: “Anhia hữm nheq dống toâr ỡt ntốq nâi tỡ? Chumát tamáu noau táq dống toâr nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi. Án ratáh nheq.” 3 Bo Yê-su tacu ỡt tâng Dũal O-li-vê, bữn ống tỗp rien tễ án sâng toâq pỡ án. Alới blớh án neq: “Thâi ơi! Sễq thâi atỡng yỗn hếq, noâng maléq dũn ranáq nâi toâq? Bữn tếc ntrớu sapáh yỗn hếq dáng thâi chu loah pỡ cutễq nâi cớp toâq tangái parsốt?” 4 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq. Chỗi yỗn noau phếq anhia. 5 Chumát bữn sa-ữi náq toâq clễu ramứh cứq, cớp pai neq: ‘Cutỗ cứq nâi toâp la Crĩt!’ Ngkíq alới phếq clứng cũai. 6 Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cheq cheq yơng yơng, ki anhia chỗi croōq ntrớu. Ranáq anâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng. 7 Lứq bữn tỗp nâi rachíl ratáq cớp tỗp ki, cớp cruang nâi rachíl ratáq cớp cruang ki. Bữn sa-ữi ntốq ṓq sana cha. Cớp bữn sa-ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. 8 Máh ramứh nâi la mbỡiq tễ dâu sâng. Noâng bữn sa-ữi ễn ramứh túh coat. 9 “Bữn cũai canṓh chiau anhia pỡ atĩ cũai sâuq yỗn alới ki cachĩt chíq anhia. Tâng tangái ki nheq tữh cũai lứq kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. 10 Bo ki bữn sa-ữi náq cũai ca khoiq puai ngê cứq, alới táh chíq tỡ rơi puai noâng. Alới manoaq cauq manoaq yỗn cũai sốt cachĩt chíq. Cớp alới manoaq kêt manoaq. 11 Bữn sa-ữi náq cũai toâq pai alới la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Ma alới pai lauq sâng ễ radững yỗn clứng cũai sarlốq cớp alới. 12 Yuaq ngê sâuq pỡq pláh dũ ntốq, ngkíq alới ca tễ nhũang manoaq ayooq manoaq cỡt tỡ bữn ayooq noâng. 13 Ma máh cũai ca rơi tanhĩr níc toau sốt dỡi alới, ki Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai ki. 14 Parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, bữn cũai atỡng parnai ki pláh dũ cruang tâng cutễq nâi yỗn nheq tữh cũai têq dáng. Moâm ki, lứq toâq tangái parsốt tháng.” 15 “Nỡ ra anhia lứq hữm máh ramứh ca Daniel, la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, pai tễ mbṓq chơ. Daniel pai bữn noau dōq tâng dống sang toâr crơng nhơp cớp lôih lứq ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm. (Cũai aléq ca doc santoiq nâi, cóq chanchớm yỗn samoât.) 16 Tangái ki cũai ca ỡt tâng cruang Yudê cóq lúh chỗn ỡt tâng cóh ễn. 17 Án ca ỡt nhưp curũm dống, cóq chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống án. 18 Án ca ỡt pỡ sarái cóq chỗi chu ĩt noâng tampâc tễ dống án. 19 Tâng tangái ki tỗiq bap lứq alới ca ỡt mumiaq cớp alới ca apu con. 20 Ngkíq, cóq anhia câu sễq chỗi yỗn anhia lúh tâng casâi sangễt, cớp câu chỗi yỗn anhia lúh tâng tangái rlu. 21 Tâng tangái ki bữn túh coat hỡn tễ dâu Yiang Sursĩ tễng paloōng cutễq toau toâq sanua. Cớp nỡ ra tỡ bữn túh coat noâng riang tangái ki. 22 Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn arũiq loah máh tangái ki, tỡ bữn noau têq tamoong noâng. Ma yuaq án yoc ễ chuai máh cũai ca án rưoh, lứq án arũiq loah máh tangái ki. 23 “Khân noau atỡng anhia neq: ‘Nâi! Lứq án nâi la Crĩt!’ tỡ la ‘Tíh! Án ca ỡt pỡ ki la lứq Crĩt!’ anhia chỗi noap santoiq ki. 24 Yuaq nỡ pra bữn cũai tỡ cỡn lứq Crĩt, cớp tỡ cỡn lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, toâq pỡ nâi. Alới ki táq tếc cớp rit salễh dōq thũ phếq. Khân têq, alới yoc ễ rakiauq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ, yỗn táq ranáq sâuq tê. 25 Nâi! Cứq atỡng dōq yỗn anhia dáng nhũang tễ ranáq ki tỡ yũah toâq. 26 “Ngkíq, khân bữn noau atỡng anhia neq: ‘Tíh! Bữn manoaq Crĩt ỡt tâng ntốq aiq ki!,’ anhia chỗi pỡq toâq ntốq ki. Tỡ la alới pai neq: ‘Tíh! Manoaq Crĩt ỡt tooq tâng dống ki!,’ anhia chỗi noap. 27 Lứq samoât, cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq samoât riang lalieiq lacang tễ pứp moat mandang loōh toâq pứp moat mandang pât. 28 “Ntốq aléq bữn cũai cuchĩt, lứq ntốq ki bữn chớm calang sarúh rôm cha cumuiq ki.” 29 Yê-su atỡng ễn neq: “Vớt tễ tangái túh coat lứq ki, moat mandang tỡ bữn claq noâng, cớp rliang casâi tỡ bữn tráh noâng. Mantỗr satrooh tễ paloōng. Cớp máh ramứh ntrớu bữn chớc tâng paloōng, Yiang Sursĩ táq yỗn rachâu nheq. 30 Moâm ki ỡt tâng paloōng bữn tếc tễ Con Yiang Cỡt Cũai. Chơ dũ ramứh cũai ỡt tâng cutễq nâi, alới nhiam u-ỗi yuaq alới sâng ngcṓh. Alới hữm cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, toâq mpứng dĩ ramứl, bữn chớc toâr cớp ang ữr lứq. 31 Bo ki noau sâng sưong lavia casang lứq, chơ cứq ớn ranễng Yiang Sursĩ parỗm dũ náq máh cũai ca cứq khoiq rưoh tễ nheq pứp pưn paloōng cutrúq, cớp tễ cu angia chũop pưn paloōng cutrúq nâi.” 32 “Anhia tamứng cứq sacâm tễ aluang tarúng. Khân abễng aluang ki noâng nhuam, ki án báiq lacứp loah sala nhuam tê. Ngkíq anhia dáng khoiq cheq toâq casâi phũac. 33 Machớng ki tê, khân anhia hữm nheq ramứh nâi toâq, ngkíq anhia dáng Con Yiang Cỡt Cũai cheq ễ toâq chơ. Án khoiq tamṓc ngoah toong. 34 Lứq samoât cứq atỡng anhia, nheq tữh cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn pứt nhũang nheq ramứh ki tỡ yũah toâq. 35 Chumát paloōng cớp cutễq cỡt pứt chíq nheq, ma santoiq cứq atỡng tỡ nai pứt.” 36 “Tỡ bữn noau dáng tangái ntrớu tỡ la bo léq ranáq ki toâq. Máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng, cớp Con Yiang Sursĩ hỡ la tỡ bữn dáng tê tangái ki. Ống manoaq Mpoaq cứq toâp lứq dáng tangái ki. 37 Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi la samoât riang dỡi Nô-ê tễ mbṓq. 38 Tâng dỡi Nô-ê ki, tễ nhũang raloâm dỡq toâq, lứq cũai tâng dỡi ki cha nguaiq bũi óh lứq. Alới ĩt con lacuoi mantoat tễ nling toau toâq tangái Nô-ê chỗn tâng tuoc. 39 Alới tỡ bữn dáng ramứh ntrớu tháng toâq pỡ alới. Ma bo raloâm dỡq ki toâq, chơ dỡq ki dững alới khlỗi nheq. Toâq Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi la machớng ki tê. 40 Bo ki bữn bar náq samiang ỡt tâng sarái. Ranễng Yiang Sursĩ dững manoaq, cớp manoaq ễn án yỗn ỡt loah tâng sarái ki. 41 Cớp bo ki bữn bar náq mansễm ỡt cuclóh saro. Ranễng ki dững manoaq, cớp manoaq ễn án yỗn ỡt loah ngki. 42 Ngkíq cóq anhia trỗl níc yuaq anhia tỡ dáng tangái ntrớu Ncháu anhia toâq loah pỡ anhia. 43 Cóq anhia sanhữ yỗn samoât ṓc nâi tê: khân cũai ncháu dống ma dáng hỗi léq cũai savễng ễ mut tutuoiq tâng dống án, ki cũai ncháu dống ki trỗl níc tỡ yỗn cũai savễng ki têq mut tutuoiq tâng dống án. 44 Ngkíq cóq anhia thrũan acoan níc tê, yuaq anhia tỡ dáng bo léq cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah. Lứq cứq toâq bo tangái anhia tỡ bữn chanchớm ntrớu pai cứq ễ toâq.” 45 “Khân bữn cũai sũl táq o cớp rangoaiq, ki ncháu chóh yỗn án táq sốt nhêng máh cũai canṓh ca táq ranáq án. Ntrớu ncháu ớn siem, ki án siem ramứh ki. 46 Khân sũl ki táq pĩeiq nheq máh ranáq ncháu án ớn, lứq án sâng bũi lứq bo ncháu án chu! 47 Lứq samoât cứq atỡng anhia, nỡ ra ncháu ki yỗn sũl ki bán kĩaq nheq máh mun án. 48 Ma khân cũai sũl ki ma sâuq, lứq án chanchớm tâng mứt án neq: ‘Noâng dũn, ki nṓq ncháu cứq chu.’ 49 Ngkíq án toân máh cũai ca táq ranáq ncháu án, cớp án pỡq cha nguaiq yỗn bũl plêc riang noau tê. 50 Chơ ncháu ki chu, ma sũl ki tỡ bữn dáng tangái ki, cớp án tỡ bữn chanchớm ntrớu tháng tễ ṓc ki. 51 Ngkíq ncháu ki lứq tráh chíq tỗ cũai sũl ki. Cớp ncháu ki yỗn sũl ki ỡt parnơi cớp alới ca táq nan sâng. Ntốq ki noau nhiam cớp noau carữot canễng tabang sâng túh coat lứq.”

Mathia 25

1 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang muoi chít náq cũai cumũr cantrĩng. Alới ki ĩt chớp tớu alới, chơ alới pỡq crṓq án ca racoâiq lacuoi. 2 Sỡng náq cumũr ki la sacũl, cớp sỡng náq la rangoaiq. 3 Alới ca sacũl, ki alới dững chớp tớu alới ma alới tỡ bữn dững tớu carlữi. 4 Ma alới ca rangoaiq, alới dững chớp tớu alới, cớp dững tớu tâng bễ canṓh ễn. 5 Ngkíq án ca racoâiq lacuoi ki toâq muoi mpứt. Chơ máh cumũr ki, án ca bếq tưt, án ca bếq langêt tháng. 6 Toâq muoi mpứt noau arô casang lứq neq: ‘Ki! Án ca racoâiq lacuoi toâq chơ! Anhia pỡq ramóh án!’ 7 Nheq tữh muoi chít náq cumũr ki tamỡ nheq. Cớp alới thrũan chớp tớu alới. 8 Alới ca sacũl pai cớp alới ca rangoaiq neq: ‘Sễq anhia kĩah yỗn hếq nứng tớu anhia, yuaq chớp tớu hếq khoiq nheq tớu chơ.’ 9 Ma alới ca rangoaiq ta-ỡi loah alới neq: ‘Hếq tỡ têq kĩah mō. Ngcṓh tớu hếq tỡ bữn dũ yỗn anhia cớp hếq. Pĩeiq lứq anhia pỡq chỡng pỡ cũai ca chếq tớu ki.’ 10 Ma bo alới pỡq chỡng, bo ki án ca racoâiq lacuoi toâq. Cớp alới sỡng náq ca noâng bữn tớu, alới mut hâu racoâiq parnơi cớp án ca ĩt lacuoi. Chơ noau catáih chíq toong. 11 Vớt ki, alới ca pỡq chỡng tớu chu. Alới arô neq: ‘Ai tamái ơi! Ai tamái ơi! Pớh toong yỗn hếq mut tê!’ 12 Ma ai tamái ki ta-ỡi loah neq: ‘Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq tỡ bữn dáng anhia.’” 13 Chơ Yê-su pai ễn: “Ngkíq cóq anhia ỡt trỗl níc, yuaq anhia tỡ bữn dáng tangái léq cớp hỗi léq Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah pỡ cutễq nâi.” 14 “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq cũai pỡq tamoi cruang yơng. Bo án cheq ễ pỡq, án arô cũai táq ranáq án. Chơ án chiau yỗn máh cũai ki práq mun án. 15 Án ca rangoaiq lứq, ki án yỗn sỡng nễn. Án ca rangoaiq padam sâng, ki án yỗn bar nễn. Cớp án ca rangoaiq bĩq, ki án yỗn muoi nễn sâng. Chơ ncháu ki pỡq. 16 Án ca roap sỡng nễn ki pỡq toâp chếq chỡng. Chơ án bữn lơi sỡng nễn ễn. 17 Án ca roap bar nễn ki, án táq machớng ki tê. Chơ án bữn lơi bar nễn ễn. 18 Ma án ca roap muoi nễn sâng, án píq prúng tâng cutễq. Chơ án tứp chíq práq ncháu án. 19 “Dũn cumo ralua casâi, ncháu ki píh chu. Án blớh loah máh práq ca án khoiq yỗn pỡ alới. 20 Cũai ca khoiq roap sỡng nễn chơ, án toâq dững sỡng nễn canṓh ễn. Cớp án pai neq: ‘Ncháu ơi! Tễ dâu ncháu yỗn cứq sỡng nễn. Ma sanua cứq bữn lơi sỡng nễn ễn.’ 21 Ncháu ki ta-ỡi neq: ‘Máh ranáq mới táq la pĩeiq nheq. Cớp mới la cũai táq ranáq o cớp pĩeiq lứq. Mới khoiq táq o lứq tâng ramứh cacớt nâi. Ngkíq cứq yỗn mới ndỡm sa-ữi ramứh toâr lứq ễn. Cớp cứq yỗn mới bữn ṓc bũi ỡn ỡt parnơi cớp cứq tê.’ 22 Cũai ca khoiq roap bar nễn chơ, án toâq dững bar nễn canṓh ễn. Cớp án pai neq: ‘Ncháu ơi! Tễ dâu ncháu yỗn cứq bar nễn. Ma sanua cứq bữn lơi bar nễn ễn.’ 23 Ncháu ki ta-ỡi neq: ‘Máh ranáq mới táq la pĩeiq nheq. Cớp mới la cũai táq ranáq o cớp pĩeiq lứq. Mới khoiq táq o lứq tâng ramứh cacớt nâi. Ngkíq cứq yỗn mới ndỡm sa-ữi ramứh toâr lứq ễn. Cớp cứq yỗn mới bữn ṓc bũi ỡn ỡt parnơi cớp cứq tê.’ 24 Ntun ki cũai ca khoiq roap muoi nễn, án toâq cớp pai neq: ‘Ncháu ơi! Cứq dáng mới pasếq lứq práq mới. Mới tỡ bữn táq, ma mới ễ ĩt. Mới tỡ bữn choat, ma mới ễ sot sâng. 25 Yuaq cứq ngcṓh, chơ cứq tứp chíq práq mới tâng cutễq. Sanua cứq culáh loah yỗn ncháu práq nâi.’ 26 Ncháu ki ta-ỡi neq: ‘Mới la cũai loâi cớp aloah lứq. Mới khoiq dáng chơ cứq tỡ bữn táq, ma cứq ĩt. Cứq tỡ bữn choat, ma cứq sot. 27 Khân ngkíq, o hỡn mới yỗn cũai canṓh voaq práq cứq. Chơ toâq tangái aléq cứq chu loah, ki cứq bữn práq ki cớp lơi hỡ. 28 Ngkíq sanua, ĩt chíq práq tễ cũai nâi, chơ yỗn án ca bữn muoi chít nễn ki ễn. 29 Lứq án ca bữn sa-ữi, ki cứq yỗn án bữn sa-ữi lứq ễn, clữi tâc clữi cha. Cớp án ca tỡ bữn bữn ntrớu tháng, ki cứq yỗn án ṓq chíq loâng. 30 Máh cũai ca táq tỡ bữn cỡt lơi ntrớu, ki takễl aloōh chíq án yỗn án ỡt tâng ntốq canám. Ntốq ki la noau nhiam nhit cớp carữot canễng tabang sâng túh arức lứq.’” 31 “Bo Con Yiang Cỡt Cũai toâq loah cỡt Puo yỗn nheq tữh cũai, bo ki án tacu tâng cachơng sốt, cachơng ống Puo sâng têq tacu. Roâp án ang ữr, cớp ranễng Yiang Sursĩ toâq cớp án tê. 32 Bo ki nheq tữh cũai rôm ỡt yáng moat án, cớp án cayoah nheq tữh cũai ki cỡt bar tỗp, samoât riang cũai mantán cayoah cữu cớp mbễq. 33 Chơ án yỗn máh cữu ki ỡt yoah atoam, cớp án yỗn máh mbễq ki ỡt yoah avêr án. 34 Chơ Puo ki atỡng chóq alới ca ỡt coah atoam án neq: ‘Lứq Mpoaq cứq yỗn anhia bữn ṓc bốn sa-ữi. Anhia mut táq sốt tâng ntốq Yiang Sursĩ khoiq thrũan dōq mun yỗn anhia. Mun nâi án thrũan yỗn anhia tễ tangái án tễng túc culám khám ramứh tâng paloōng cớp tâng cutễq. 35 Bo cứq sâng panhieih, ki anhia khoiq siem yỗn cứq cha. Bo cứq khlac dỡq, ki anhia khoiq yỗn cứq nguaiq. Bo cứq la tamoi liaq, ki anhia khoiq tabỡp tabéh o yỗn cứq mut tâng dống anhia. 36 Bo cứq ṓq tampâc, ki anhia khoiq yỗn cứq bữn tampâc. Bo cứq a-ĩ, ki anhia khoiq pỡq clơ cứq. Bo cứq ỡt tũ tâng cuaq, ki anhia khoiq pỡq sa-óh cứq.’ 37 Chơ alới ca tanoang o ki blớh neq: ‘Ncháu ơi! Bo léq hếq hữm Ncháu panhieih cớp hếq siem yỗn Ncháu? Tỡ la Ncháu khlac dỡq cớp hếq yỗn Ncháu nguaiq? 38 Bo léq hếq hữm Ncháu la cũai tamoi liaq, cớp hếq tabỡp tabéh o yỗn Ncháu mut tâng dống hếq? Tỡ la Ncháu ṓq tampâc cớp hếq yỗn Ncháu bữn tampâc? 39 Cớp bo léq hếq hữm Ncháu a-ĩ tỡ la ỡt tũ tâng cuaq, ma hếq pỡq sa-óh Ncháu?’ 40 Ngkíq Puo ki ta-ỡi loah neq: ‘Lứq samoât cứq atỡng anhia, bo anhia táq máh ranáq ki chóq sễm ai cứq ca tỡ bữn noau ễ chuai, nâi la machớng anhia táq chóq cứq tê!’ 41 “Moâm ki, Puo ki atỡng yỗn alới ca ỡt coah avêr án ễn neq: ‘Anhia priang yơng tễ cứq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq anhia chơ. Án yỗn anhia ỡt tâng ntốq ũih blữ mantái níc, ntốq ca Yiang Sursĩ khoiq thrũan yỗn yiang Satan cớp nheq ranễng án. 42 Bo cứq sâng panhieih, ki anhia tỡ bữn siem yỗn cứq cha. Bo cứq khlac dỡq, ki anhia tỡ bữn yỗn cứq nguaiq. 43 Bo cứq la cũai tamoi liaq, ki anhia tỡ bữn tabỡp tabéh o yỗn cứq mut tâng dống anhia. Bo cứq ṓq tampâc, ki anhia tỡ bữn yỗn cứq bữn tampâc. Bo cứq a-ĩ cớp ỡt tũ tâng cuaq, ki anhia tỡ bữn pỡq clơ cớp sa-óh cứq.’ 44 Chơ alới cũai ki blớh Puo neq: ‘Ncháu ơi! Bo léq hếq hữm Ncháu sâng panhieih, tỡ la khlac dỡq, tỡ la cũai tamoi liaq, tỡ la Ncháu ṓq tampâc, tỡ la Ncháu a-ĩ cớp ỡt tũ tâng cuaq, ma hếq tỡ bữn chuai nứng Ncháu?’ 45 Ngkíq Puo ki ta-ỡi loah alới neq: ‘Lứq samoât cứq atỡng anhia, bo anhia tỡ bữn chuai nứng yỗn máh cũai ca tỡ bữn noau ễ chuai, ki machớng anhia tỡ bữn chuai nứng cứq tê.’ 46 Ngkíq máh alới ca tỡ bữn chuai ki, lứq alới cóq mut tâng ntốq bữn tỗiq bap tái mantái. Ma alới ca cũai tanoang o, alới bữn mut tâng ntốq bữn tamoong mantái níc.”

Mathia 26

1 Tữ Yê-su atỡng moâm nheq parnai ki, án atỡng cớp tỗp rien tễ án neq: 2 “Anhia khoiq dáng chơ, noâng bar tangái ễn tỗp I-sarễl ễ cha bũi sanhữ Tangái Loōh. Tangái ki la tangái noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai ca téh cứq tâng aluang sangcáng.” 3 Hỗi ki bữn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai sốt nheq sâu, alới ỡt rôm sarhống tâng dống án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Ramứh cũai ki la Cai-phễ. 4 Alới sarhống chuaq ngê ễ cỗp cớp cachĩt Yê-su, ma alới tỡ ễq noau canṓh dáng. 5 Alới pai neq: “Hái tỡ têq táq ngkíq tâng tangái cha bũi, yuaq ngcṓh cũai clứng ki táq choac cớp cachĩt hái.” 6 Bo Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani, án ỡt tâng dống Si-môn, la cũai ca hỗi rái bữn a-ĩ tut. 7 Bữn manoaq mansễm toâq pỡ Yê-su. Án dững muoi lám bễ noau táq toâq tamáu bữn ramứh ‘a-labat’. Tâng bễ ki bữn dỡq phuom lứq cớp ntâng lứq kia. Bo Yê-su ỡt chi-cha, mansễm ki tốh dỡq phuom ki tâng plỡ Yê-su. 8 Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm mansễm ki táq ngkíq, alới sâng cutâu lứq, cớp alới pai neq: “Nṓq mansễm nâi táq ranáq ki, ma palỗ miat mun? 9 Khân chếq dỡq phuom nâi, ki bữn sa-ữi práq. Têq ĩt práq ki chuai yỗn máh cũai cadĩt!” 10 Ma Yê-su sâng alới pai ngkíq, cớp án atỡng alới neq: “Nṓq anhia táq yỗn mansễm nâi ngua? Mansễm nâi táq ranáq o yỗn cứq. 11 Máh cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Ma tỗ cứq tỡ bữn ỡt mantái níc cớp anhia. 12 Mansễm nâi khoiq tốh dỡq phuom tâng tỗ cứq, thrũan dōq yỗn noau tứp tỗ cứq tâng ping. 13 Lứq samoât cứq atỡng anhia, tâng dũ ntốq chũop cutễq nâi, toâq noau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, lứq noau atỡng tê dếh ranáq mansễm nâi táq, dōq yỗn cũai sanhữ loah án.” 14 Vớt ki Yuda I-cari-ỗt, án ca tễ tỗp muoi chít la bar náq, án toâq pỡ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ. 15 Cớp án atỡng alới neq: “Khân cứq ma chiau tỗ Yê-su toâq pỡ atĩ anhia, ki ntrớu anhia yỗn cứq?” Ngkíq alới pruam yỗn pái chít ṓc práq. 16 Moâm ki, Yuda chuaq ngê yoc ễ chếq chíq Yê-su. 17 Tâng máh tangái tỗp I-sarễl cha bũi sanhữ Tangái Loōh, nheq tapul tangái alới cha bễng tỡ bữn pluoih. Tâng tangái muoi ki, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp blớh neq: “Ntốq aléq thâi yoc hếq pỡq thrũan yỗn thâi cha pêl bũi?” 18 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia mut tâng vil; chơ anhia ramóh manoaq cũai ca bữn dống ngki. Anhia pai chóq án neq: Thâi pai neq: ‘Khoiq cheq ễ toâq ngư cứq cuchĩt chơ. Cứq cớp tỗp rien tễ cứq yoc ễ cha pêl bũi Tangái Loōh tâng dống mới.’” 19 Ngkíq tỗp rien tễ Yê-su pỡq táq máh santoiq Yê-su patâp alới. Cớp alới thrũan cha pêl bũi tâng dống ki. 20 Toâq nhứm nhứm Yê-su tacu cha parnơi cớp muoi chít la bar náq tỗp rien tễ án. 21 Bo alới chi-cha, Yê-su atỡng alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn manoaq tễ tỗp anhia ễ chếq chíq cứq.” 22 Nheq tữh tỗp rien tễ án sâng ngua lứq, cớp chữ manoaq alới blớh Yê-su neq: “Lứq cứq ma tỡ bữn, Ncháu?” 23 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Án ca tốq cha bễng muoi tangan cớp cứq, lứq án ki toâp chếq chíq cứq. 24 Ngkíq, Con Yiang Cỡt Cũai cóq cuchĩt máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ án. Ma án ca chếq chíq Con Yiang Cỡt Cũai, bap lứq toâq pỡ án! Pĩeiq la mpiq án chỗi canỡt!” 25 Yuda, án ca ễ chếq Yê-su blớh neq: “Lứq cứq ma tỡ bữn, thâi?” Yê-su atỡng án neq: “Lứq pĩeiq riang mới pai ki.” 26 Bo alới chi-cha, Yê-su ĩt bễng. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ, chơ án pĩh bễng ki, avơi yỗn máh tỗp rien tễ án. Án pai neq: “Anhia roap cha; nâi la tỗ cứq.” 27 Vớt ki án ĩt tangan ễn. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ; chơ án avơi yỗn tỗp rien tễ án. Án pai neq: “Nheq tữh anhia nguaiq. 28 Nâi la aham cứq ca loōh táq tếc Yiang Sursĩ khoiq par-ữq parnai tamái yỗn nheq tữh cũai. Nhơ tễ aham cứq Yiang Sursĩ táh lôih alới. 29 Cứq atỡng anhia neq: cứq tỡ nai nguaiq noâng dỡq palâi nho yỗn toau toâq tangái cứq nguaiq dỡq nho tamái ễn parnơi cớp anhia tâng ntốq Mpoaq cứq sốt.” 30 Moâm alới ũat santoiq khễn, chơ alới loōh tễ ki chỗn tâng Dũal O-li-vê. 31 Bo ki Yê-su atỡng alới neq: “Lứq sadâu nâi nheq tữh anhia táh chíq cứq. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ neq: ‘Cứq yỗn noau cachĩt chíq cũai mantán ca rabán cữu; chơ nheq cữu ki pláh chap lúh chu nâi lúh chu ki.’ 32 Ma toâq cứq tamoong loah, cứq pỡq nhũang anhia pỡ cruang Ca-li-lê.” 33 Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Khân nheq tữh cũai canṓh ma táh chíq thâi, ki cứq tỡ bữn táh!” 34 Yê-su atỡng loah án neq: “Lứq samoât cứq atỡng mới, tâng sadâu nâi toâp nhũang ntruoi tacar, lứq mới calỡih cứq bữn pái trỗ.” 35 Ma Phi-ễr ta-ỡi neq: “Khân noau cachĩt cứq cớp thâi, la chơ. Cứq tỡ bữn calỡih mō!” Cớp nheq tữh tỗp ki pai machớng santoiq Phi-ễr tê. 36 Chơ Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ ntốq nưong Kễt-se-manê. Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Anhia ỡt tacu nâi nơ. Cứq pỡq câu pỡ ki.” 37 Ngkíq Yê-su dững Phi-ễr cớp bar náq sễm ai con Sê-badê pỡq nứng án. Mbỡiq ki Yê-su sâng croōq cớp ngua lứq tâng mứt. 38 Án atỡng alới pái náq ki neq: “Mứt cứq sâng ngua lứq, tỡ rơi tamoong noâng. Anhia ỡt acoan nâi. Anhia trỗl cớp cứq.” 39 Ngkíq Yê-su pỡq bĩq ễn. Án padếh tâng cutễq muoi tatứp, cớp án câu neq: “Ơ Mpoaq cứq ơi! Khân mới sâng pĩeiq, ki cứq sễq mới ayṓq tangan túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq. Ma cứq tỡ ễq puai rangứh cứq bữm, ma ễ puai ống rangứh mới sâng.” 40 Chơ Yê-su chu loah pỡ pái náq tỗp rien tễ án. Án ramóh alới ki bếq. Án blớh Phi-ễr neq: “Nṓq anhia tỡ rơi trỗl mahỗi cớp cứq? 41 Cóq anhia tamỡ cớp câu chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih. Lứq mứt pahỡm anhia la bán rêng, ma sac sâiq anhia la ieuq.” 42 Yê-su pỡq trỗ bar ễn ễ câu pỡ ki sĩa. Án câu neq: “Mpoaq cứq ơi! Khân mới tỡ bữn ayṓq tangan túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq, ma mới yỗn cứq cóq nguaiq, ki cứq pruam puai ống rangứh mới sâng.” 43 Chơ Yê-su chu loah pỡ pái náq tỗp rien tễ án. Án ramóh alới bếq sĩa. Alới tỡ rơi culian; acứp níc acỡr moat alới. 44 Yê-su loōh tễ alới sĩa, cớp án pỡq câu trỗ pái ễn. Án câu machớng santoiq tễ nhũang sĩa. 45 Chơ án chu loah pỡ tỗp rien tễ án cớp án pai neq: “Nṓq noâng anhia bếq cớp rlu sĩa? Ngư cứq khoiq cheq toâq chơ. Con Yiang Cỡt Cũai, noau khoiq chếq án chơ toâq pỡ atĩ cũai lôih. 46 Yuor tayứng! Hái pỡq! Anhia nhêng, án ca chếq cứq khoiq toâq chơ!” 47 Bo Yê-su noâng atỡng, bữn Yuda, manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq ki, toâq parnơi cớp cũai clứng. Máh cũai clứng ki, alới toâq tễ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt nheq sâu. Alới dững dau cớp cuan. 48 Án ca chếq Yê-su, án khoiq atỡng tếc yỗn máh cũai clứng ki dáng. Án khoiq atỡng alới ki neq: “Khân aléq anhia hữm cứq hũn, ki la cutỗ án ca anhia ễ bữn. Chơ cỗp án ki ơiq!” 49 Ngkíq Yuda toâq toâp pỡ Yê-su, cớp án pai neq: “Bán tê thâi.” Chơ án hũn Yê-su. 50 Yê-su atỡng loah án neq: “Yớu ơi! Ranáq ntrớu mới yoc ễ táq, ki mới táq chái!” Chơ noau toâq yống cớp cỗp Yê-su. 51 Bữn manoaq tễ tỗp puai Yê-su thot dau tễ sor. Án tráh manoaq sũl án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, pĩeiq ta-ṓh muoi coah cutũr. 52 Yê-su atỡng án ki neq: “Mới chóq loah dau mới tâng sor. Cũai aléq yống dau, cũai ki cuchĩt loah na dau tê. 53 Mới dáng ma tỡ bữn, khân cứq yoc, têq cứq sễq tễ Mpoaq cứq yỗn án ớn hỡn tễ muoi chít la bar vian ranễng án tễ paloōng toâq chuai cứq? 54 Ma khân cứq táq ngkíq, lứq tỡ bữn rapĩeiq máh Yiang Sursĩ khoiq pai tâng tâm saráq án tễ mbṓq. Saráq ki pai máh ranáq nâi cóq toâq.” 55 Chơ Yê-su blớh máh cũai clứng ki ễn: “Nṓq anhia toâq pỡ nâi ma dững dau cớp cuan ễ cỗp cứq? Anhia chanchớm cứq la cũai savễng tỡ? Cu rangái cứq ỡt atỡng tâng dống sang toâr, ma anhia tỡ bữn cỗp cứq. 56 Ma ranáq nâi táq yỗn cỡt rapĩeiq máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng nhơ cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq.” Chơ máh tỗp rien tễ Yê-su, alới lúh táh chíq án. 57 Ngkíq alới ca cỗp Yê-su dững án pỡq pỡ dống Cai-phễ, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Nheq tữh cũai sốt nheq sâu cớp cũai yống rit pỡq rôm pỡ ntốq ki tê. 58 Phi-ễr puai cutuaih ntun clĩ Yê-su. Án mut tâng nchṓh dống án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án tacu parnơi cớp ranễng cũai sốt ki, yoc ễ dáng ntrớu alới táq cớp Yê-su. 59 Ngkíq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp tỗp cũai bữn chớc canṓh, alới chuaq cũai ca têq pai apớt Yê-su. Alới yoc ễ cachĩt án. 60 Bữn sa-ữi cũai toâq apớt Yê-su, ma tỡ bữn lứq. Sốt ki tỡ bữn ramóh muoi ṓc tỡ o ntrớu tễ Yê-su táq. Ntun tháng bữn bar náq ễn toâq apớt án tê. 61 Alới pai neq: “Cũai nâi pai: ‘Têq cứq talốh dống sang toâr Yiang Sursĩ. Chơ cứq táq loah pái tangái la moâm toâp.’” 62 Ngkíq án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, án yuor tayứng cớp án blớh Yê-su neq: “Máh cũai nâi cauq mới, lứq samoât mới pai ngkíq, ma tỡ bữn? Cớp ntrớu mới yoc ễ ta-ỡi loah chóq alới ki?” 63 Ma Yê-su ỡt savưl sâng. Án tỡ bữn pai ntrớu. Chơ án ca ndỡm rit ki pai ễn neq: “Cứq nhơ ramứh Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái, nhơ ramứh án cứq ớn mới thễ dũan cớp hếq, lứq mới la manoaq Crĩt, la Con Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn?” 64 Yê-su ta-ỡi án neq: “Lứq pĩeiq máh mới pai. Ma cứq atỡng loah anhia neq: chumát anhia hữm Con Yiang Cỡt Cũai tacu coah atoam Yiang Sursĩ ca bữn chớc lứq, cớp án toâq mpứng dĩ ramứl tễ paloōng.” 65 Ngkíq án ca ndỡm rit sang Yiang Sursĩ háq tampâc án bữm táq tếc án sâng ngua lứq. Cớp án pai chóq nheq tữh cũai canṓh neq: “Án nâi pai ngkíq, ki la máh án khoiq acrieiq Yiang Sursĩ. Choam hái ễ blớh noâng cũai canṓh? Anhia khoiq sâng chơ án pai parnai ki. 66 Nṓq anhia chanchớm tễ ṓc ki?” Ngkíq alới ki ta-ỡi neq: “Lứq pĩeiq án cóq cuchĩt!” 67 Chơ alới cuchóh tâng mieiq Yê-su, cớp chooc án. Ma bữn cũai canṓh tapáh án, 68 cớp blớh neq: “Ơ Crĩt ơi! Khân mới la lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, âu mới atỡng hếq, noau chooc mới?” 69 Phi-ễr ỡt tacu tâng nchṓh dống. Bữn manoaq mansễm ca táq ranáq yỗn án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, án toâq pỡ Phi-ễr, pai chóq Phi-ễr neq: “Mới la cũai ca ỡt cớp Yê-su, cũai tễ cruang Ca-li-lê.” 70 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su yáng moat nheq cũai ki, pai neq: “Cứq tỡ sapúh mới pai.” 71 Chơ án pỡq pỡ ngoah toong viang. Bữn mansễm canṓh ễn hữm án, cớp pai chóq máh cũai clứng ki neq: “Cũai nâi lứq ỡt cớp Yê-su cũai tễ vil Na-sarễt tê.” 72 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su sĩa, cớp án thễ dũan: “Lứq cứq tỡ dáng noau án ki!” 73 Mahỗi bar ễn bữn máh cũai canṓh ca ỡt cheq ki toâq pỡ Phi-ễr, cớp pai neq: “Lứq samoât mới tễ tỗp ki tê, yuaq samữong mới pai la machớng cớp cũai ki.” 74 Ma Phi-ễr án thễ án dũan cloc plỡ cloc sóc. Án ta-ỡi cớp suon níc neq: “Cứq tỡ nai hữm tỡ nai dáng cũai ki!” Bo ki toâp ntruoi tacar. 75 Chơ Phi-ễr sanhữ loah máh santoiq Yê-su khoiq atỡng án neq: “Nhũang ntruoi tacar, lứq mới calỡih cứq pái trỗ.” Ngkíq Phi-ễr loōh tễ ki; chơ án nhiam la-ỡq tháng.

Mathia 27

1 Toâq poang tarưp parnỡ ễn, mbỡiq rưm rưm, nheq tữh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp nheq tữh cũai sốt nheq sâu, alới sarhống chuaq ngê cachĩt Yê-su. 2 Alới chṓq án cớp dững chiau pỡ atĩ Phi-lat, la cũai Rô-ma ca sốt tâng cruang ki. 3 Tữ Yuda, án ca khoiq chếq chíq Yê-su, sâng cũai sốt pai Yê-su cóq cuchĩt, ngkíq án sâng ngua lứq yuaq án táq ranáq ki. Chơ án dững loah pái chít ṓc práq ki culáh loah pỡ nheq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt nheq sâu. 4 Án pai neq: “Cứq táq lôih yuaq cứq khoiq chếq chíq manoaq ca tỡ bữn bữn lôih ntrớu.” Ma alới ki ta-ỡi Yuda neq: “Ṓc ki tỡ bữn ntrớu cớp hếq. Tam mới!” 5 Ngkíq Yuda voang chíq práq ki tâng dống sang toâr. Chơ án loōh pỡq yác, chṓq panũar chơ sarớt tacong. 6 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ ki, alới tỗiq loah práq ki, cớp alới pai neq: “Práq nâi la práq kia aham cũai. Ngkíq puai phễp rit hái tỡ têq dōq práq nâi tâng dống sang toâr.” 7 Chơ alới sarhống. Moâm ki alới chỡng muoi tâm cutễq toâq práq ki. Cutễq ki alới chỡng tễ cũai chiang táq crơng toâq cutễq dieuq. Cũai sốt ki ễ chỡng tâm cutễq ki, ien bữn cũai liaq ma cuchĩt, ki noau tứp tâng ntốq ki. 8 Ngkíq toau tangái nâi noau amứh cutễq ki la ‘Tâm Cutễq Aham Cũai Cuchĩt’. 9 Ngkíq cỡt rapĩeiq máh santoiq Yê-rami, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq pai neq: “Noau ĩt pái chít ṓc práq cớp chỡng muoi tâm cutễq tễ cũai chiang táq crơng toâq cutễq dieuq ariang Ncháu cứq ớn cứq táq. Pái chít ṓc práq ki la kia cũai I-sarễl anoat yỗn rangứh án.” 11 Yê-su ỡt tayứng yáng moat Phi-lat, la cũai Rô-ma ca sốt tâng cruang ki. Cũai sốt ki blớh Yê-su neq: “Mới la lứq puo tỗp I-sarễl tỡ?” Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq pĩeiq máh mới pai.” 12 Ngkíq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt nheq sâu, alới cauq Yê-su. Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi ntrớu. 13 Chơ Phi-lat blớh ễn: “Mới sâng ma tỡ bữn noau cauq mới sa-ữi ramứh?” 14 Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi muoi ṓc ntrớu. Ngkíq cũai sốt ki sâng dớt lứq. 15 Toâq tangái cũai I-sarễl rôm cha bũi sanhữ Tangái Loōh, alới bữn rit cũai sốt cruang ki acláh manoaq cũai tũ tễ cuaq tam pahỡm cũai proai rưoh yoc ễ acláh. 16 Bo tangái ki bữn manoaq cũai tũ, ramứh Ba-raba. Dũ náq cũai dáng nheq ramứh án. 17 Ngkíq, bo clứng cũai ki rôm, Phi-lat blớh máh cũai ki neq: “Cũai aléq anhia yoc cứq acláh yỗn anhia, Ba-raba, tỡ la Yê-su, án ca noau dōq la Crĩt?” 18 Phi-lat dáng chơ tâng mứt án nheq tữh cũai sốt ki ũan lứq cớp Yê-su yuaq cũai proai alới yoc ễ puai Yê-su. Ngkíq alới dững Yê-su toâq pỡ án. 19 Bo Phi-lat tacu tâng ntốq án sữq, ki lacuoi án cơiq parnai toâq pỡ án neq: “Mới chỗi táq ntrớu cớp cũai ki, yuaq án tỡ bữn bữn lôih ntrớu. Tabữ mahái cứq rláu mpáu tễ án, chơ tangái nâi cứq sâng croōq lứq.” 20 Ma nheq cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp nheq cũai sốt nheq sâu, alới ớn máh cũai clứng ki sễq tễ sốt acláh Ba-raba, ma cachĩt Yê-su. 21 Án ca sốt ki blớh cũai clứng ki neq: “Bar náq cũai nâi, anhia yoc cứq acláh án ca aléq?” Alới ta-ỡi: “Ba-raba!” 22 Phi-lat blớh ễn neq: “Khân ngkíq, ki ntrớu anhia ễq cứq táq cớp Yê-su, án ca noau dōq Crĩt?” Alới ki ta-ỡi neq: “Téh án tâng aluang sangcáng!” 23 Phi-lat blớh loah sĩa: “Nṓq? Ntrớu án táq lôih cớp anhia?” Ma alới ki ta-ỡi casang lứq hỡn tễ nhũang: “Téh án tâng aluang sangcáng!” 24 Tữ Phi-lat dáng án tỡ têq táq ntrớu noâng ễ chuai Yê-su, cớp án ngcṓh cũai clứng ki táq choac lứq ễn, ngkíq án ĩt dỡq; chơ án ariau atĩ yáng moat cũai clứng ki, cớp pai neq: “Nâi cứq táq tếc cứq tỡ bữn tôt ntrớu tễ cũai nâi cuchĩt. Ṓc ki tam anhia.” 25 Nheq tữh cũai clứng ki ta-ỡi loah neq: “Tôt cũai ki cuchĩt sễq yỗn toâq pỡ hếq cớp toâq dếh pỡ con acái hếq hỡ.” 26 Chơ Phi-lat acláh Ba-raba yỗn máh cũai clứng ki. Ma Yê-su, Phi-lat yỗn noau proaih án. Vớt ki án chiau Yê-su yỗn alới dững téh án tâng aluang sangcáng. 27 Chơ, máh tahan Phi-lat, alới dững Yê-su mut tâng dống noau dốq sữq cũai. Ntốq ki bữn clứng tahan canṓh toâq ỡt pễr Yê-su. 28 Alới tũot chíq tampâc Yê-su, cớp alới asớp án au tuar santứm ễng. 29 Alới táq carvang sarlia apưng tâng plỡ án. Cớp alới yỗn án yống ralỡng yoah atĩ atoam án. Moâm ki alới sacốh racớl yáng moat án cớp ayê ra-ac án pai neq: “Cucốh noau casai puo I-sarễl!” 30 Alới cuchóh tâng tỗ Yê-su, cớp alới ĩt dũi ralỡng toân tâng plỡ án. 31 Moâm alới ayê ra-ac án ngkíq, chơ alới tũot au tuar cớp asớp loah tampâc án bữm. Chơ alới dững án loōh cớp téh án tâng aluang sangcáng. 32 Tữ alới loōh tễ vil, alới ramóh tâng rana manoaq bữn ramứh Si-môn. Án la tễ cruang Si-rễn. Alới ễp án dỗl aluang sangcáng Yê-su. 33 Alới ki toâq pỡ ntốq bữn ramứh Cô-cô-tha. Santoiq nâi parlong loah la ‘Ntốq Nghang Cantar Plỡ’. 34 Ỡt ntốq ki noau yỗn Yê-su nguaiq blṓng ca noau carchốc cớp crơng ntáng. Yê-su yễl, ma án tỡ bữn nguaiq. 35 Chơ alới téh Yê-su tâng aluang sangcáng. Cớp alới tampễq tampâc án na séng anhúq, aléq bữn la thỗi. 36 Moâm ki alới tacu kĩaq Yê-su. 37 Yoah pỡng plỡ Yê-su alới dōq muoi khlễc pian; cớp alới chĩc chữq neq: CŨAI NÂI LA YÊ-SU. ÁN LA PUO CŨAI I-SARỄL. 38 Bo ki noau téh bar náq cũai savễng cheq Yê-su tê, manoaq coah atoam, manoaq coah avêr. 39 Máh cũai ca pỡq pha bân ki, alới ki ngungứr plỡ cớp ayê ra-ac Yê-su. 40 Alới pai neq: “Mới nâi ơiq pai hỗi ki mới talốh dống sang Yiang Sursĩ. Chơ mới táq loah pái tangái la moâm toâp. Âu sanua mới chuai amoong loah tỗ mới bữm. Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, ki mới sễng tễ aluang sangcáng ki.” 41 Cớp bữn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, cớp máh cũai sốt nheq sâu, nheq alới ki ayê ra-ac Yê-su tê. 42 Alới pai neq: “Cũai canṓh têq án chuai amoong, ma tỗ án bữm, ki tỡ hữm têq án chuai. Khân án lứq puo cũai I-sarễl, ki yỗn án sễng bữm tễ aluang sangcáng ki. Khân ngkíq, hái lứq sa-âm án tê. 43 Án sa-âm Yiang Sursĩ, cớp án pai án la Con Yiang Sursĩ. Khân lứq ngkíq, ki yỗn Yiang Sursĩ chuai amoong án sanua.” 44 Cớp alới bar náq savễng ca noau téh tâng aluang sangcáng muoi prớh cớp Yê-su, alới ayê ra-ac Yê-su tê. 45 Tễ moat mandang toâng toau toâq moat mandang priang, cỡt canám nheq tâng cruang ki. 46 Toâq mandang priang Yê-su arô casang lứq neq: “Ê-li, Ê-li, lama sabac-tani?” Santoiq nâi parlong loah la: “Yiang Sursĩ cứq ơi! Yiang Sursĩ cứq ơi! Nṓq mới táh chíq cứq?” 47 Bữn cũai ỡt tayứng cheq ki, alới sâng Yê-su arô. Alới pai neq: “Án arô Ê-li!” 48 Bữn manoaq tễ alới ki, án lúh ĩt muoi cốc aroâiq. Án alốq aroâiq ki tâng blṓng nhṓq, cớp án chṓq aroâiq ki tâng dũi. Chơ án avơi yỗn Yê-su yáp. 49 Ma cũai canṓh pai neq: “Hái acoan voai. Hái nhêng voai Ê-li toâq chuai án, ma tỡ bữn!” 50 Yê-su u-ỗi casang lứq ễn, chơ án ta-ṓh rangứh. 51 Bo ki aroâiq noau yoang tâng dống sang toâr cỡt raháq tễ pỡng toâq pưn, cỡt bar sarễc. Cutễq cacưt, cớp tamáu cỡt pacháh. 52 Ping cumuiq riang noau pớh bữm yỗn sa-ữi náq cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ ma khoiq cuchĩt bữn tamoong loah. 53 Vớt Yê-su tamoong loah, máh cũai ca khoiq cuchĩt ki, alới loōh tễ ping alới tê. Cớp alới mut tâng vil Yaru-salễm. Ỡt ntốq ki bữn clứng cũai canṓh hữm alới. 54 Bo ki bữn manoaq tahan ca sốt muoi culám tahan canṓh. Án cớp tahan canṓh ki ỡt kĩaq Yê-su. Nheq alới ki hữm cutễq cacưt, cớp alới hữm nheq ramứh canṓh hỡ. Ngkíq alới sâng ngcṓh lứq, cớp alới pai neq: “Lứq samoât nâi la Con Yiang Sursĩ!” 55 Bữn sa-ữi náq cũai mansễm ỡt tễ yơng tapoang nhêng chu Yê-su tê. Alới ki khoiq puai Yê-su tễ cruang Ca-li-lê chơ, cớp alới chứm siem án. 56 Tâng tỗp mansễm ki bữn Mari tễ vil Mac-dala, cớp Mari la mpiq Yacỡ cớp Yô-sê, cớp mpiq alới bar náq con Sê-badê. 57 Toâq paloōng tabữ cheq ntruoi mut looc, ki toâq manoaq cũai sốc tễ vil Ari-mathê. Ramứh án la Yô-sễp. Án la cũai rien tễ Yê-su tê. 58 Án pỡq toâq pỡ Phi-lat, cớp án sễq cumuiq Yê-su. Phi-lat ớn noau yỗn cumuiq Yê-su pỡ Yô-sễp. 59 Ngkíq Yô-sễp ĩt cumuiq Yê-su, cớp án som cumuiq ki toâq aroâiq tamái cớp cloc o. 60 Chơ án dōq cumuiq ki tâng ping tamái khong án, ping ca noau tốc tâng tamáu côl. Chơ án vih tamáu catáng chíq ngoah ping ki. Moâm ki án pỡq. 61 Mari tễ vil Mac-dala, cớp Mari canṓh ễn, alới tacu tapoang nhêng chu ngoah ping ki. 62 Máh tangái parnỡ ễn la tangái ntun tỗp I-sarễl thrũan táq lêq. Tangái ki máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai Pha-rasĩ, alới pỡq pỡ Phi-lat. 63 Alới pai chóq Phi-lat neq: “Achuaih ơi! Hếq sanhữ bo cũai lauq ki noâng tamoong án pai neq: ‘Cứq cuchĩt, ma vớt pái tangái ễn cứq tamoong loah.’ 64 Ngkíq hếq sễq achuaih yỗn noau kĩaq carsĩat o ping ki toau toâq tangái pái. Chơ tỗp rien tễ án tỡ têq pỡq ĩt tuoiq tỗ cumuiq ki. Khân alới bữn tuoiq, ki alới atỡng cớp cũai canṓh neq: ‘Yê-su cuchĩt, chơ án tamoong loah.’ Khân alới pai Yê-su tamoong loah, ki ṓc lauq ki ntâng hỡn tễ ṓc lauq noau pai án la Crĩt.” 65 Chơ Phi-lat ta-ỡi alới neq: “Anhia ĩt tahan yỗn alới pỡq kĩaq ping ki, tam rangứh anhia.” 66 Ngkíq alới loōh tễ ki. Alới pỡq cloaih yỗn khâm lứq ngoah ping ki. Cớp alới yỗn tahan kĩaq ntốq ki.

Mathia 28

1 Vớt tangái rlu, toâq tangái muoi tâng tốn tamái, tarưp ki paloōng poang mbỡiq rưm rưm bữn Mari tễ vil Mac-dala cớp Mari canṓh pỡq clơ ping Yê-su. 2 Hỗi ki bữn cutễq cacưt hâp lứq, yuaq bữn ranễng Yiang Sursĩ sễng vih tamáu ca noau catáng ngoah ping Yê-su; chơ tacu tâng tamáu ki. 3 Roâp ranễng ki la samoât riang lalieiq, cớp tampâc án la cloc sarbal moat. 4 Máh tahan ca kĩaq ping ki alới sâng ngcṓh lứq cớp cangcoaih. Alới cỡt samoât riang cũai cuchĩt. 5 Ranễng Yiang Sursĩ atỡng mansễm ki neq: “Anhia chỗi ngcṓh ntrớu. Cứq dáng anhia chuaq Yê-su, án ca noau khoiq téh tâng aluang sangcáng chơ. 6 Án tỡ bữn ỡt nâi noâng. Án khoiq tamoong loah chơ máh án khoiq pai tễ nhũang. Anhia toâq pỡ nâi, nhêng chu ntốq noau dōq cumuiq án tễ nhũang. 7 Chơ anhia pỡq chái atỡng máh tỗp rien tễ án neq: ‘Yê-su khoiq tamoong loah chơ. Sanua án pỡq nhũang anhia chu cruang Ca-li-lê. Ỡt ntốq ki anhia bữn ramóh án!’ Cóq anhia sanhữ máh ṓc cứq atỡng anhia chơ.” 8 Ngkíq mansễm ki loōh tễ ntốq ping ki. Ntơn alới croōq, ntơn alới ỡn hỡ. Alới lúh pỡq atỡng máh tỗp rien tễ Yê-su. 9 Bo alới pỡq, Yê-su ramóh alới, cớp án cubán alới neq: “Bán tê anhia.” Mansễm ki toâq pỡ Yê-su, kĩau ayững án, cớp sang án. 10 Yê-su atỡng alới neq: “Anhia chỗi ngcṓh ntrớu. Anhia pỡq atỡng sễm ai cứq yỗn alới pỡq chu cruang Ca-li-lê. Ỡt ntốq ki alới bữn ramóh cứq.” 11 Bo mansễm ki noâng pỡq tâng rana, tahan ca kĩaq ping Yê-su chu pỡ vil cớp atỡng máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ dũ ramứh máh alới khoiq hữm. 12 Máh cũai sốt ki, alới rôm sarhống cớp máh cũai sốt nheq sâu. Chơ alới yỗn sa-ữi práq pỡ máh tahan ki. 13 Cớp alới atỡng tahan ki neq: “Yỗn anhia pai tỗp rien tễ Yê-su toâq sadâu ĩt tuoiq tỗ cumuiq Yê-su bo anhia bếq. 14 Ma khân Phi-lat, án ca sốt cruang, bữn sâng tễ ramứh nâi, ki hếq rapai chuai anhia tê yỗn sốt ki tỡ bữn táq ntrớu cớp anhia.” 15 Máh cũai tahan ki, alới ĩt práq ki cớp alới táq máh parnai noau patâp alới. Toau toâq tangái nâi bữn cũai I-sarễl atỡng ṓc ki yỗn parchia yỗn cũai canṓh dáng. 16 Alới muoi chít la muoi náq tỗp rien tễ Yê-su, alới chỗn pỡ cóh tâng cruang Ca-li-lê pỡ ntốq Yê-su khoiq patâp alới chơ. 17 Toâq alới hữm Yê-su, alới sang án; ma bữn bar pái náq tễ tỗp ki tỡ bữn sa-âm samoât samơi. 18 Yê-su toâq pỡ alới cớp atỡng alới neq: “Nheq máh ramứh chớc tâng paloōng cớp tâng cutễq, Yiang Sursĩ khoiq chiau yỗn cứq chơ. 19 Ngkíq cóq anhia pỡq atỡng dũ náq cũai yỗn alới cỡt máh cũai rien tễ cứq tê. Cóq anhia táq batễm yỗn alới, nhơ ramứh Mpoaq, nhơ ramứh Con, cớp nhơ ramứh Raviei Yiang Sursĩ. 20 Cóq anhia atỡng alới yỗn alới trĩh dũ ṓc máh cứq khoiq patâp anhia. Cớp lứq samoât cứq ỡt cớp anhia mantái níc toau toâq tangái parsốt.”

Mac 1

1 Santoiq nâi mbỡiq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, Con Yiang Sursĩ. 2 Ranáq nâi Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc sacoâiq dōq tễ Yang neq: “Cứq Yiang Sursĩ ớn cũai ca ranễng cứq toâq nhũang mới. Lứq án cháh rana nhũang mới, con ơi. 3 Sưong án sabau atỡng casang lứq tễ ntốq aiq neq: ‘Anhia cóq atức rana yỗn Ncháu hái. Cháh báng yỗn tanoang rana yỗn án pỡq.’” 4 Ngkíq lứq toâq manoaq ramứh Yang. Án ỡt tâng ntốq aiq, cớp án táq batễm yỗn cũai. Án pỡq pau yỗn nheq tữh cũai dáng tễ ranáq batễm. Batễm nâi la táq tếc cũai khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, yỗn Yiang Sursĩ táh lôih alới. 5 Ngkíq nheq tữh cũai ỡt tâng cruang Yudê cớp nheq tữh cũai ỡt tâng vil Yaru-salễm toâq pỡ án. Alới ki ngin lôih; chơ Yang táq batễm yỗn alới tâng crỗng Yôr-dan. 6 Yang dốq tâc tampâc noau táq toâq sóc charán lac-da. Án cantoân parnoân ngcâr tâng ngkĩng. Án cha lam, cớp nguaiq dỡq crot tễ arưih. 7 Nâi la parnai án atỡng: “Ntun cứq bữn manoaq ễn toâq. Án ki sốt hỡn tễ cứq. Cứq la tỡ bữn pĩeiq dếh leh cansâi cỡp tễ ayững án, yuaq cứq la chớc cacớt lứq. 8 Cứq táq batễm yỗn anhia na dỡq sâng, ma án táq batễm yỗn anhia na Raviei Yiang Sursĩ.” 9 Tâng tangái ki Yê-su toâq tễ vil Na-sarễt cruang Ca-li-lê. Chơ Yang táq batễm yỗn Yê-su ỡt tâng crỗng Yôr-dan. 10 Tữ Yê-su chỗn tễ dỡq ki, án hữm paloōng samoât riang noau pớh. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Raviei án sễng mut tâng tỗ Yê-su. Raviei ki noau hữm samoât riang chớm tariep. 11 Muoi prớh ki sưong Yiang Sursĩ sabau atỡng tễ paloōng neq: “Mới la con ca cứq ayooq lứq. Ntrớu mới táq, la cứq bũi nheq.” 12 Bo ki toâp Raviei Yiang Sursĩ dững án pỡq pỡ ntốq aiq. 13 Yê-su ỡt tâng ntốq aiq ki nheq pỗn chít sadâu pỗn chít tangái. Chơ yiang Satan chim án, yoc ễ radững án táq lôih. Yê-su ỡt bân ntốq charán arưih, cớp ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq chuai án. 14 Moâm noau chóq Yang tâng cuaq, Yê-su mut tâng cruang Ca-li-lê, atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. 15 Án atỡng neq: “Khoiq toâq ngư chơ. Cheq lứq Yiang Sursĩ táq sốt. Ngkíq cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn cớp sa-âm parnai o tễ Yiang Sursĩ.” 16 Bo Yê-su pỡq tâng tor dỡq clóng Ca-li-lê, án hữm bar náq sễm ai ramứh Si-môn cớp Anrê. Alới yoang alieiq sĩaq tâng dỡq clóng, yuaq alới ki cũai táq ranáq chuaq sĩaq. 17 Yê-su atỡng alới neq: “Anhia puai cứq; chơ cứq táq yỗn anhia cỡt cũai ca chuaq cũai canṓh samoât anhia chuaq sĩaq tê.” 18 Bo ki toâp alới táh alieiq; chơ alới puai án. 19 Yê-su pỡq bĩq ễn; chơ án hữm bar náq sễm ai canṓh ramứh Yacỡ cớp Yang, con samiang Sê-badê. Alới ki ỡt tâng tuoc clam loah alieiq. 20 Bo ki toâp Yê-su sabau alới bar náq sễm ai. Ngkíq alới yỗn mpoaq alới, Sê-badê, noâng ỡt tâng tuoc nứng cũai tuthễ. Chơ, alới bar náq ki puai Yê-su. 21 Vớt ki, Yê-su cớp cũai rien tễ án mut tâng vil Cabê-na-ũm. Toâq tangái rlu Yê-su mut tâng dống sang tỗp I-sarễl cớp atỡng ngki. 22 Cũai canṓh sâng dớt lứq án táq ntỡng ngkíq. Án atỡng riang cũai bữn chớc lứq, tỡ bữn riang alới cũai yống rit. 23 Ỡt tâng dống sang ki bữn manoaq cũai ca bữn yiang sâuq. Án hễr casang lứq neq: 24 “Ntrớu anhia yoc cớp hếq, Yê-su tễ vil Na-sarễt? Anhia toâq pỡ nâi ễ cachĩt hếq tỡ? Cứq sacoal anhia la toâq tễ Yiang Sursĩ cớp tỡ bữn lôih ntrớu.” 25 Yê-su sưoq yiang sâuq ki: “Chỗi tabỗq! Mới loōh chíq tễ tỗ cũai ki!” 26 Moâm ki yiang sâuq carvứt tứng tooc cũai ki, chơ án loōh. Bo yiang sâuq loōh, án hễr casang lứq. 27 Aléq aki sâng dớt lứq. Manoaq blớh manoaq neq: “Nṓq têq án táq ranáq nâi? Án atỡng parnai tamái mō bữn chớc salễh. Án sưoq yiang sâuq, cớp yiang ki trĩh án.” 28 Bo ki toâp ranáq o tễ Yê-su bữn parhan dũ vil mpễr cruang Ca-li-lê. 29 Moâm loōh tễ dống sang ki, Yê-su pỡq parnơi cớp Yacỡ cớp Yang, chơ mut tâng dống Si-môn cớp Anrê. 30 Yacán Si-môn bếq tua a-ĩ cutâu tỗ; chơ alới atỡng yỗn Yê-su dáng ayoaq nâi a-ĩ. 31 Yê-su toâq pỡ ayoaq ki cớp tếc ayuor án. Tữ án yuor, án cỡt bán, cớp têq loah chóq sana yỗn tamoi cha. 32 Toâq tabữ, mandang pât chơ, noau dững nheq tữh cũai a-ĩ cớp cũai ca bữn yiang sâuq táq. 33 Nheq tữh cũai ỡt vil ki rôm yáng tiah cheq ngoah toong. 34 Yê-su táq yỗn bán clứng cũai bữn sa-ữi ramứh a-ĩ. Án tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ cũai hỡ. Án tỡ yỗn yiang sâuq táq ntỡng ntrớu, yuaq yiang sâuq ki sacoal án. 35 Tarưp ễn Yê-su tamỡ tễ cláih tỡ yũah poang. Án loōh tễ vil; chơ án pỡq chu ntốq aiq dōq câu ngki. 36 Tỗp alới Si-môn pỡq chuaq Yê-su. 37 Toâq alới tamóh án, alới atỡng án neq: “Nheq tữh cũai chuaq yoc ễ ramóh thâi.” 38 Yê-su ta-ỡi loah alới ki neq: “Hái cóq pỡq vil canṓh ễn, pỡq dũ vil mpễr nâi. Cứq yoc atỡng vil ki hỡ. Cỗ Mpoaq cứq yỗn cứq táq ranáq nâi, yuaq cứq toâq pỡ nâi.” 39 Ngkíq Yê-su pỡq atỡng tâng máh dống sang tỗp I-sarễl tâng cruang Ca-li-lê. Án tuih yiang sâuq tễ tỗ cũai hỡ. 40 Chơ, bữn manoaq cũai a-ĩ tut toâq pỡ Yê-su. Án sacốh racớl, cucốh cucũoi, cớp pai neq: “Khân Ncháu yoc, têq Ncháu táq yỗn cứq cỡt bán.” 41 Yê-su sâng sarũiq táq, chơ án aloōh atĩ satoaq cũai ki. Yê-su pai cớp án neq: “Cứq yoc. Yỗn tỗ mới cỡt bán.” 42 Bo ki toâp cũai ki cỡt bán a-ĩ tut. Tỗ án cỡt o loah. 43 Yê-su ớn án chu toâp. Án patâp atỡng cũai ki neq: 44 “Chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng tễ ranáq nâi. Mới pỡq apáh tỗ mới yỗn cũai ca tễng rit sang Yiang Sursĩ nhêng. Cớp mới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ máh ramứh Môi-se patâp tễ hỗi rái. Nâi la tếc apáh yỗn cũai canṓh dáng mới khoiq cỡt bán chơ.” 45 Ma moâm cũai ki loōh tễ ki, chơ án pỡq loai tễ ranáq Yê-su chuai án. Santoiq nâi trṓh la-ữt la-ữi. Yuaq ngkíq, khân Yê-su yoc ễ mut tâng vil, cóq án mut clỡp, tỡ yỗn noau hữm tỗ án. Án ỡt yáng tiah vil tâng ntốq tỡ bữn noau ỡt. Ma noâng bữn cũai tễ nâi tễ ki toâq pỡ án.

Mac 2

1 Vớt bar pái tangái ễn, Yê-su chu loah pỡ vil Cabê-na-ũm. Khoiq noau sâng han án chu toâq pỡ dống. 2 Cũai pỡq rôm pỡ ki clứng lứq. Tâng ngoah toong tỡ bữn ntốq mut noâng, nheq tadát chơ. Ngkíq Yê-su atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn alới sâng. 3 Bữn noau dững asuoi manoaq a-ĩ coang nheq tỗ toâq pỡ án. Pỗn náq crang cũai a-ĩ ki. 4 Ma tữ alới hữm clứng lứq cũai ỡt khĩt Yê-su chơ, alới tỡ dáng na léq ễ mut pỡ Yê-su. Ngkíq alới ki pớh na mpuol dống choâng Yê-su ỡt, ễ atĩar asễng cantrang ca bữn cũai a-ĩ ki. 5 Tữ Yê-su dáng mứt alới sa-âm lứq, ngkíq án atỡng cũai a-ĩ coang ki neq: “Con ơi! Lôih mới cứq táh yỗn.” 6 Bữn máh cũai yống rit tacu ngki tê. Alới chanchớm, alới tếng tâng mứt alới neq: 7 “Nṓq cũai nâi pai ngkíq? Án yoc ễ táq chớc máh Yiang Sursĩ tê. Ngkíq santoiq án pai la máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ. Tỡ bữn cũai aléq têq táh lôih. Ống manoaq Yiang Sursĩ toâp têq táh lôih.” 8 Bo ki toâp Yê-su dáng alới ki chanchớm ngkíq tâng mứt alới. Án blớh alới neq: “Nṓq anhia chanchớm ngkíq tâng mứt anhia? 9 Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? Pĩeiq cứq atỡng cũai a-ĩ coang neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la ‘Mới yuor tayứng, pỡq. Mới dững achu loâng cantrang mới’? Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? 10 Ma sanua cứq ễ táq yỗn cũai a-ĩ nâi cỡt bán yỗn anhia dáng samoât samơi cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, bữn chớc tâng dỡi nâi. Cứq têq táh lôih cũai.” Moâm ki Yê-su atỡng yỗn cũai a-ĩ coang neq: 11 “Cứq ớn mới yuor tayứng. Mới ĩt dỗl chíq cantrang mới. Chơ mới chu loah pỡ dống.” 12 Ngkíq cũai ki yuor tayứng. Án ĩt toâp cantrang án, loōh chíq tễ cũai clứng ki. Tữ alới hữm ngkíq, aléq aki sâng dớt lứq cớp alới khễn Yiang Sursĩ. Alới pai neq: “Hái tỡ nai hữm ranáq nneq.” 13 Vớt ki Yê-su pỡq loah sĩa pỡ tor dỡq clóng. Clứng lứq cũai rôm loah pễr án; chơ án atỡng alới ki. 14 Bo án pỡq, án hữm Lê-vi, con Al-phê, ỡt tacu táq ranáq tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq. Yê-su ớn Lê-vi neq: “Mới puai cứq.” Ngkíq Lê-vi yuor tayứng puai án. 15 Moâm ki Yê-su pỡq cha dỗi tâng dống Lê-vi. Ỡt ngki bữn clứng cũai ca dốq parỗm ĩt práq thễq, cớp cũai lôih canṓh hỡ cha parnơi nứng Yê-su cớp tỗp rien tễ án. Yuaq bữn clứng cũai ki puai án. 16 Bữn cũai yống rit tễ tỗp Pha-rasĩ ễn hữm Yê-su cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canṓh. Ngkíq cũai yống rit ki blớh tỗp rien tễ Yê-su: “Nṓq án ki cha parnơi cớp cũai parỗm ĩt práq thễq cớp cũai lôih canṓh?” 17 Yê-su sâng alới ki pai ngkíq; chơ án atỡng alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn pỡq sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a-ĩ sâng sễq yỗn noau palai. Cứq toâq pỡ nâi, cứq tỡ bữn arô cũai ca pai alới tanoang o, ma cứq arô cũai ca dáng alới bữn lôih.” 18 Máh cũai rien tễ Yang cớp máh cũai Pha-rasĩ, alới dốq rưoh tangái dōq ót sana cỗ alới yoc chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ. Alới toâq blớh Yê-su neq: “Tỗp rien tễ Yang cớp alới ca puai tỗp Pha-rasĩ, alới rưoh tangái dōq ót sana. Nṓq tỗp rien tễ thâi tỡ bữn táq machớng alới ki tê?” 19 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Khân bữn samiang ĩt lacuoi, bo yớu pỡq racoâiq cớp án, alới sâng bũi. 20 Ma tữ alới chu tễ racoâiq, alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana sanhữ loah yớu alới. 21 “Tỡ bữn noau tamoal aroâiq tamái tâng tampâc khoiq anhỗh chơ. Khân noau táq ngkíq, ramoal ki carớn cớp án ra-ṓc aroâiq anhỗh. Ngkíq raháq ki cỡt la-a lứq ễn. 22 Cớp tỡ bữn noau chiaq blṓng tâng khang khoiq chár. Khân noau táq ngkíq, blṓng ki cỡt puaiq, cớp acán pa-át ki táq padṓh chíq khang. Chơ, pứt chíq khang cớp blṓng ki. Ma blṓng tamái cóq chóq tâng khang tỡ bữn chár.” 23 Bữn muoi tangái rlu, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh sapua tor. Ntơn alới pỡq tâng sarái, ntơn alới rứt cha sapua tor ki. 24 Tỗp Pha-rasĩ atỡng Yê-su neq: “Ki! Alới ki táq ranáq tỡ cỡt rit cuang ntrớu tâng tangái rlu.” 25 Yê-su blớh loah alới: “Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Davĩt cớp tỗp puai án, alới ṓq crơng sana cớp alới sâng panhieih lứq. 26 Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cha cớp yỗn yớu án cha tê bễng dōq yáng moat Yiang Sursĩ. Bễng nâi ống cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha. Bo ki Abia-tha la ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ.” 27 Yê-su atỡng loah alới neq: “Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng tangái rlu yỗn cũai yám noap tangái ki. Ma Yiang Sursĩ tễng tangái rlu yoc ễ chuai cũai. 28 Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê tangái rlu.”

Mac 3

1 Moâm ki Yê-su mut loah tâng dống sang tỗp I-sarễl. Bữn manoaq yỗt atĩ tâng dống sang ki. 2 Ma bữn cũai canṓh nhêng chu Yê-su, yoc ễ dáng án táq bán cũai a-ĩ ki tâng tangái rlu, ma tỡ bữn. Alới chi-chuaq ṓc lôih yoc ễ cauq Yê-su. 3 Yê-su atỡng cũai yỗt atĩ ki neq: “Mới yuor tayứng yáng moat máh cũai nâi.” 4 Chơ Yê-su blớh alới ca ỡt mpễr ki neq: “Khân puai rit hái, ntrớu anhia sâng pĩeiq hỡn noau táq tâng tangái rlu? Pĩeiq noau táq o, ma pĩeiq noau táq sâuq? Pĩeiq noau chuai amoong, ma pĩeiq noau cachĩt? Ṓc aléq anhia sâng o hỡn?” Ma alới ki tỡ bữn ta-ỡi ntrớu. 5 Yê-su carlang nhêng chu alới ki. Án sâng ũan lứq alới bữn mứt coang. Án patâp cũai a-ĩ ki neq: “Mới aloōh atĩ.” Tữ án aloōh atĩ án, chơ atĩ án cỡt bán. 6 Ngkíq tỗp Pha-rasĩ loōh tễ dống sang ki pỡq toâp ramóh tỗp puai Hê-rôt. Nheq alới ki sarhống ễ cachĩt chíq Yê-su. 7 Vớt ki Yê-su loōh tễ ki cớp tỗp rien tễ án, toâq pỡ dỡq clóng. Ma pĩeiq bữn muoi tỗp cũai clứng lứq tễ cruang Ca-li-lê toâq pỡ án. Alới toâq tễ cruang Yudê, 8 vil Yaru-salễm, cruang I-dumê, cruang yơng tễ crỗng Yôr-dan, cớp cruang pễr vil Turơ cớp vil Sadỗn hỡ. Alới ki khoiq sâng chơ Yê-su táq ntrớu tễ nhũang; ngkíq alới toâq pỡ Yê-su. 9 Chơ Yê-su ớn tỗp rien tễ án pỡq mian dōq tuoc, yuaq án tỡ ễq cũai clứng ki nêt tỗ án. 10 Cỗ án khoiq táq yỗn bán sa-ữi cũai a-ĩ chơ, ngkíq clứng cũai ca a-ĩ, alới ki toâq nêt yoc ễ satoaq tỗ án. 11 Ma tữ yiang sâuq hữm Yê-su, alới padếh muoi tatứp yáng moat án. Alới ki pai casang lứq neq: “Anhia lứq Con Yiang Sursĩ.” 12 Ma Yê-su sưoq yiang sâuq ki chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng án la noau. 13 Yê-su chỗn tâng cóh, cớp án arô yỗn toâq pỡ án cũai aléq ca án ễ rưoh. Ngkíq alới ki toâq pỡ án. 14 Yê-su rưoh muoi chít la bar náq ca dốq ỡt cớp án. Án ớn alới ki pỡq pỡ léq atỡng pỡ ki. 15 Án yỗn alới bữn chớc tuih chíq yiang sâuq hỡ. 16 Ngkíq án ớn muoi chít la bar náq neq: Si-môn, án ca Yê-su amứh Phi-ễr hỡ; 17 Yacỡ cớp a-ễm án ramứh Yang, alới bar náq con Sê-badê. Yê-su dōq loah ramứh alới Bô-anễt ễn. Santoiq Bô-anễt parlong loah la ‘sanṓq crứm’. 18 Bữn dếh Anrê, Phi-lip, Batê-lami, Mathia, Thỗ-mat, Yacỡ con Al-phê, Thadê, Si-môn Sê-lôt, 19 cớp Yuda I-cari-ỗt, án ca chếq yỗn noau cachĩt chíq Yê-su. 20 Vớt ki Yê-su chu loah pỡ dống. Chơ clứng lứq cũai pỡq rôm loah pỡ Yê-su. Yê-su cớp yớu án tỡ têq chi-cha noâng yuaq tadát nheq cũai. 21 Tữ mpiq cớp a-ễm Yê-su khoiq sâng chơ ranáq nâi, alới yoc ễ dững aloōh chíq Yê-su tễ cũai clứng, yuaq alới sâng noau pai neq: “Án la samoât cũai yúh.” 22 Bữn tỗp cũai yống rit ca sễng tễ vil Yaru-salễm. Alới ki pai neq: “Yê-su têq tuih aloōh yiang sâuq cỗ yiang Bễn-sabũl ỡt cớp án cớp yỗn án bữn chớc táq ranáq ki. Lứq yiang ca sốt nheq máh yiang sâuq yỗn án bữn chớc ki.” 23 Ngkíq Yê-su arô cũai ki toâq pỡ án. Án atỡng alới toâq parnai sacâm neq: “Nṓq yiang Satan ma têq tuih tỗ án bữm? 24 Khân bữn muoi cruang, ma manoaq rachíl manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng cruang. 25 Khân bữn muoi dống, ma manoaq ralỗih chóq manoaq, ki dống ki tỡ bữn cỡt noâng dống. 26 Khân dống yiang Satan, manoaq rachíl chóq manoaq, ki tỗp ki cỡt ratáh. Án tỡ bữn cỡt tỗp noâng. Án cỡt pứt chíq. 27 “Tỡ bữn noau têq talốh chíq dống cũai rêng khân án tỡ bữn chṓq cũai ki nhũang. Moâm ki têq án talốh dống cũai ki cớp ĩt nheq crơng án. 28 “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ma bữn lôih ntrớu, cớp cũai aléq acrieiq ramứh Yiang Sursĩ, nheq ramứh ki táh têq. 29 Ma cũai aléq ma acrieiq Raviei Yiang Sursĩ, Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki. Cũai ca táq ranáq ki bữn lôih mantái níc.” 30 Yê-su atỡng ngkíq cỗ alới ki pai neq: “Án bữn yiang sâuq ỡt cớp án.” 31 Chơ mpiq cớp sễm ai Yê-su toâq pỡ ki. Alới ki tayứng yáng tiah dống. Alới pỡq coâiq yỗn án toâq pỡ alới. 32 Clứng cũai tacu pễr Yê-su. Alới ki atỡng án neq: “Ki! Mpiq cớp sễm ai thâi ỡt yáng tiah. Alới yoc ễ ramóh thâi.” 33 Ma Yê-su blớh loah alới ki: “Noau la mpiq cớp sễm ai cứq?” 34 Chơ án carlang nhêng máh cũai tacu pễr án. Cớp án atỡng neq: “Nâi la mpiq cớp sễm ai cứq. 35 Alới ca táq tapun ngê Yiang Sursĩ, alới ki la sễm ai sễm ỡi cứq cớp mpiq cứq.”

Mac 4

1 Yê-su mbỡiq atỡng muoi trỗ ễn tâng tor dỡq clóng. Clứng lứq cũai toâq pỡ án. Ngkíq án chỗn tacu tâng tuoc ỡt tâng dỡq. Ma nheq tữh cũai clứng ki ỡt tâng tor dỡq. 2 Chơ án atỡng alới ki sa-ữi ramứh toâq parnai sacâm. Án atỡng neq: 3 “Anhia tamứng! Bữn manoaq cũai pỡq trứh ṓc. 4 Bo án trứh, ki bữn ṓc satrooh tâng rana. Chơ, chớm sarúh tot chíq ṓc ki. 5 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq cada, pưn nheq lantar. Chơ, chái lứq ṓc ki dáh, yuaq cutễq ki tỡ bữn yarũ. 6 Ma toâq moat mandang loōh phũac lứq, bát ki cỡt khỗ, yuaq rêh án tỡ bữn yarũ. Án roōh, chơ cuchĩt. 7 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq bữn rêh bát sarlia. Tữ bát sarlia ki dáh, án éc chíq bát mbỡiq dáh tễ ṓc cũai ki trứh. Ngkíq ṓc bát ki tỡ cỡt palâi. 8 Cớp bữn ṓc canṓh ễn satrooh tâng cutễq o. Ṓc ki dáh o. Án cỡt palâi o. Muoi nỡm cỡt pái chít ṓc. Muoi nỡm ễn cỡt tapoât chít ṓc. Muoi nỡm ễn cỡt muoi culám ṓc.” 9 Chơ Yê-su pai ễn: “Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 10 Toâq Yê-su tỡ bữn ỡt noâng cớp cũai clứng ki, alới ca ỡt pễr án cớp muoi chít la bar náq rien tễ án, alới blớh án tễ parnai sacâm ki. 11 Yê-su atỡng loah alới ki neq: “Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia dáng chơ parnai cutooq tễ Yiang Sursĩ táq sốt; ma máh cũai canṓh, alới sâng parnai ki toâq parnai sacâm sâng. 12 Yiang Sursĩ ễq yỗn alới nhêng ma tỡ bữn hữm. Alới tamứng, ma tỡ bữn sâng. Khân alới ma lứq hữm cớp lứq sâng, cṓh lơ alới ễ píh loah puai ngê Yiang Sursĩ tê, cớp bữn Yiang Sursĩ táh lôih alới tê.” 13 Yê-su blớh alới ki neq: “Khân anhia tỡ dáng parnai sacâm nâi, nṓq anhia bữn dáng nheq tữh parnai sacâm canṓh? 14 Cũai ca trứh ṓc ki, lứq án trứh parnai Yiang Sursĩ. 15 Bữn cũai samoât cutễq noau tĩn tâng rana. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, alới tamứng parnai ki. Ma yiang Satan toâq toâp. Án ĩt chíq parnai ki tễ mứt alới. 16 Máh ki tê bữn cũai canṓh samoât cutễq cada, pưn nheq lantar. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, alới tamứng parnai ki. Chái lứq alới pruam sa-âm parnai ki bũi o lứq. 17 Ma alới ki tỡ bữn cỡt rêh yarũ. Alới tamoong mahỗi sâng. Khân bữn túh coat ntrớu cỗ tian alới sa-âm parnai Yiang Sursĩ, ki alới tỡ bữn sa-âm noâng. 18 Bữn cũai canṓh samoât cutễq bữn rêh bát sarlia. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, alới tamứng parnai ki. 19 Ma mứt alới ỡt lua cứt tâng dỡi nâi, cớp alới ham sốc bữn, cớp alới ham nheq ranáq canṓh. Máh ramứh ki éc chíq parnai Yiang Sursĩ yỗn tỡ bữn cỡt palâi. 20 Ma bữn cũai canṓh samoât cutễq o. Tữ noau atỡng parnai Yiang Sursĩ, alới tamứng parnai ki. Alới ĩt samoât samơi parnai ki. Alới cỡt palâi. Muoi nỡm cỡt palâi pái chít ṓc. Muoi nỡm ễn cỡt palâi tapoât chít ṓc. Muoi nỡm ễn cỡt palâi muoi culám ṓc.” 21 Yê-su atỡng ễn neq: “Tỡ bữn noau tacât chớp tớu, chơ catứp chíq khang, tỡ la dōq chíq nhưp cachơng. Ma lứq samoât noau dōq tâng rông. 22 Machớng ki tê, ramứh ntrớu cutooq sanua, chumát nheq tữh cũai bữn hữm raloaih nheq ramứh ki. Cớp ramứh ntrớu catáng sanua, chumát nheq tữh cũai bữn dáng ramứh ki tê. 23 Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 24 Yê-su atỡng ễn cớp alới ki neq: “Cóq anhia tamứng yỗn samoât parnai anhia sâng cứq atỡng. Maléq anhia chuai yỗn yớu, Yiang Sursĩ chuai loah anhia máh ki tê. Cớp clữi tễ ki ễn noau yỗn pỡ anhia. 25 Cũai aléq ca khoiq bữn chơ, Yiang Sursĩ chuai cũai ki yỗn bữn sa-ữi lứq ễn. Ma cũai aléq ca tỡ bữn bữn, máh ṓc cũai ki khoiq bữn chơ, ki cỡt pứt loah nheq.” 26 Yê-su atỡng ễn neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang manoaq choat saro tâng sarái án. Moâm án choat, chơ án chu chu dống. 27 Sadâu án bếq; chơ tangái án pỡq táq ranáq. Ma saro án choat ki chống ễ dáh sâng. Moâm án dáh, ki án toâr achỗn. Ma cũai ncháu saro ki tỡ dáng nṓq ṓc ki dáh. 28 Cutễq apu amia saro ki yỗn án dáh. Nhũang bữn sala. Ntun bữn parlứm. Ntun ễn bữn palâi. 29 Toâq chĩn chơ, ncháu ki ĩt liem pỡq roaiq saro án, yuaq khoiq toâq catữ chơ.” 30 Yê-su blớh ễn: “Hái chanchớm Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang ntrớu? Cớp hái ĩt parnai sacâm ntrớu ễ sacâm tễ sốt ki? 31 Sốt ki la samoât muoi ṓc cuplốq lavứng. Tữ noau trứh ṓc ki tâng cutễq, án cớt cớt clữi nheq tễ ṓc canṓh. 32 Ma tữ án dáh, án toâr luat nheq tễ nỡm bát canṓh. Án cỡt abễng toâr yỗn chớm têq táq sỗh tâng óc abễng ki.” 33 Yê-su atỡng parnai Yiang Sursĩ toâq sa-ữi parnai sacâm yỗn alới bữn dáng máh léq alới têq sâng. 34 Án tỡ bữn atỡng alới ntrớu khân tỡ bữn pai toâq parnai sacâm. Ma tữ án ỡt cớp ống tỗp rien tễ án sâng, án atỡng raloaih yỗn alới nheq ramứh parnai sacâm ki. 35 Tangái ki toâq nhứm nhứm Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Hái pỡq yáng tor coah ki ễn.” 36 Chơ alới loōh tễ cũai clứng ki, cớp asuoi Yê-su na tuoc. Bữn sa-ữi tuoc canṓh pỡq tê. 37 Ngkếq bữn cuyal rapuq, cớp dỡq lampóh hâp lứq, lampoâp tâng tuoc. Dỡq lampóh pardáih amut mán ễ poân tuoc. 38 Yê-su ỡt tâng soi tuoc ki bếq tacỗl racỗl. Yớu án amoaih án cớp pai neq: “Thâi ơi! Nṓq thâi tỡ bữn croōq hái ễ cuchĩt?” 39 Yê-su yuor tayứng sưoq cuyal cớp atỡng dỡq clóng neq: “Ỡt o. Mới chỗi canoâq noâng.” Tữ ki cuyal tangứt, cớp bữn ien khễ loah. 40 Chơ án blớh alới ki neq: “Nṓq anhia ngcṓh? Nṓq anhia tỡ yũah sa-âm sĩa?” 41 Ma alới ki santar sâng tâng mứt alới. Manoaq blớh manoaq neq: “Nṓq cũai nâi? Cuyal cớp dỡq ma têq án!”

Mac 5

1 Moâm Yê-su cớp tỗp rien tễ án khoiq tacáng clóng Ca-li-lê chơ, alới toâq pỡ tor cruang Yê-rasê. 2 Tữ Yê-su sễng tễ tuoc, bo ki toâp cũai ca bữn yiang sâuq payốh án toâq ramóh Yê-su tễ clỗm cumuiq. 3 Án ỡt loâng tâng clỗm cumuiq. Tỡ bữn noau têq sacáp noâng sái sô. 4 Sa-ữi trỗ tễ nhũang noau sacáp sái sô cớp noau clữong toâq panũar hỡ tâng tỗ án. Ma sái sô án rakiaq nheq, cớp panũar la ta-ṓh nheq. Tỡ bữn noau têq kĩaq án noâng. 5 Mantái níc sadâu cớp tangái án ỡt tâng clỗm cumuiq cớp tâng cóh. Án hễr níc. Án chĩc tỗ án toâq tamáu yỗn bớc. 6 Ma tữ án hữm Yê-su tễ yơng lứq, án lúh toâq pỡ Yê-su. Án sacốh racớl yáng moat Yê-su. 7 Án hễr casang lứq pai neq: “Ntrớu anhia yoc ễ táq chóq cứq, Yê-su? Anhia la Con Yiang Sursĩ, án ca toâr clữi nheq tễ canṓh. Cứq sễq anhia yáng moat Yiang Sursĩ, chỗi táq tỗiq bap cứq.” 8 Án pai ngkíq yuaq án khoiq sâng chơ Yê-su ớn án neq: “Yiang sâuq ơi! Mới loōh chíq tễ tỗ cũai nâi.” 9 Chơ Yê-su blớh án: “Ntrớu ramứh mới?” Yiang sâuq ki ta-ỡi: “Hếq clứng lứq. Ngkíq ramứh cứq la Poâl.” 10 Cũai ca bữn yiang sâuq ki sễq cucốh Yê-su chỗi tuih yiang sâuq tễ cruang ki. 11 Cheq cóh ki bữn muoi cantóh alic sa-ữi lứq ỡt chuaq cha. 12 Ngkíq máh yiang sâuq ki sễq cucốh Yê-su: “Yỗn hếq mut tâng cantóh alic ki.” 13 Chơ Yê-su yỗn alới mut. Ngkíq yiang sâuq loōh tễ tỗ cũai ki, chơ mut tâng cantóh alic ễn. Chơ cantóh alic ki lúh chái lứq tễ leh tarhar pṓng chu dỡq clóng, cớp cuchĩt clooc nheq. Alic ki bữn sám bar ngin lám. 14 Máh cũai ca bán alic ki, alới lúh chu vil, atỡng yớu tâng vil cớp ỡt pỡ rapoq sarái máh ramứh ntrớu alới khoiq hữm. Cũai ki toâq salĩq ntrớu ca táq alic ki. 15 Tữ alới toâq pỡ Yê-su, alới hữm cũai ca hỗi ki bữn poâl yiang sâuq tacu pỡ ki. Án tâc tampâc, cớp án tỡ bữn yúh noâng. Chơ alới ki ngcṓh lứq. 16 Alới ca hữm máh ramứh ca toâq pỡ cũai yúh ki cớp tỗp alic ki, alới atỡng loah yỗn cũai canṓh dáng tê. 17 Chơ nheq tữh cũai ki sễq Yê-su loōh tễ cruang alới. 18 Ngkíq Yê-su chỗn loah tâng tuoc sĩa. Bo ki toâp cũai ca bữn yiang sâuq tễ nhũang ki toâq pỡ Yê-su sễq pỡq tê cớp Yê-su. 19 Ma Yê-su tỡ yỗn án pỡq, cớp atỡng neq: “Mới chu pỡ dống mới. Mới atỡng yỗn yớu dáng tê tễ máh ranáq Ncháu khoiq táq yỗn mới, cỗ án ayooq táq mới.” 20 Ngkíq cũai ca cỡt bán ki chu. Án atỡng yỗn yớu ca ỡt tâng cruang Dê-ca-palớt tễ ranáq Yê-su táq yỗn án. Nheq tữh alới ki sâng dớt lứq. 21 Vớt ki Yê-su chỗn tâng tuoc píh loah pỡ tor yáng ki. Tữ Yê-su toâq pỡ tor yáng ki, clứng lứq cũai toâq pỡ án. 22 Bữn manoaq ramứh Yaru toâq pỡ án. Yaru nâi ndỡm muoi dống sang tỗp I-sarễl. Án sacốh racớl pũp cheq ayững Yê-su. 23 Án sễq cucốh Yê-su neq: “Con mansễm cứq a-ĩ tráuq lứq cheq cuchĩt chơ. Cứq sễq thâi toâq satoaq atĩ tâng tỗ án yỗn án cỡt bán cớp têq tamoong.” 24 Ngkíq Yê-su pỡq cớp án. Clứng cũai canṓh tapun Yê-su tê. Alới ỡt chũop nheq tỗ Yê-su, cớp alới nêt án hỡ. 25 Bữn manoaq mansễm ca bữn a-ĩ toâq prêng. Nheq muoi chít la bar cumo ma tỡ nai yốt aham ki. 26 Án khoiq pỡq toâq sa-ữi náq cũai, cớp án chĩuq sa-ữi ramứh alới ễ palai a-ĩ án. Án pứt nheq tĩen práq chỡng rahâu, ma tỡ hữm khaq ntrớu. Cớp sanua án a-ĩ hỡn ễn. 27 Tữ án sâng cũai canṓh atỡng tễ Yê-su, ki án pỡq ỡt mpứng dĩ cũai clứng ki. Án toâq yáng clĩ Yê-su; chơ án satoaq tuoiq au Yê-su. 28 Án chanchớm tâng mứt án neq: “Khân cứq satoaq tampâc Yê-su, cứq cỡt bán nheq.” 29 Bo ki toâp aham án tỡ bữn loōh noâng. Án sâng tâng tỗ án tỡ bữn a-ĩ noâng. 30 Yê-su dáng toâp rêng loōh tễ tỗ án yỗn cỡt ranáq nâi. Yê-su píh nhêng cũai clứng ki, chơ blớh: “Noau satoaq au cứq?” 31 Tỗp rien tễ Yê-su ta-ỡi: “Thâi hữm chơ clứng cũai nêt thâi. Nṓq noâng thâi blớh: ‘Noau satoaq cứq?’” 32 Ma Yê-su luliaq nhêng máh cũai clứng ki ễ hữm cũai aléq ca satoaq au án. 33 Mansễm ki cangcoaih ngcṓh lứq, yuaq án dáng cỗ án satoaq tuoiq au Yê-su án bữn cỡt bán. Chơ án toâq pỡ Yê-su, pũp asễng tỗ án cheq ayững Yê-su. Án atỡng Yê-su lứq tanoang. 34 Chơ Yê-su atỡng án neq: “Niang ơi! Tỗ mới cỡt bán chơ cỗ mới sa-âm. Mới chu bán sũan ien khễ. Mới tỡ bữn cỡt a-ĩ nneq noâng.” 35 Bo Yê-su noâng táq ntỡng cớp mansễm ki, bữn cũai canṓh toâq tễ dống Yaru, án ca ndỡm muoi dống sang tỗp I-sarễl. Cũai ki atỡng Yaru neq: “Con mansễm mới khoiq cuchĩt chơ. Nṓq noâng mới pakhoq thâi?” 36 Ma Yê-su tỡ bữn ramíng parnai alới atỡng ngkíq. Án atỡng Yaru neq: “Chỗi ngcṓh, sa-âm sâng.” 37 Vớt ki Yê-su yỗn Phi-ễr, Yacỡ, cớp Yang la a-ễm Yacỡ, pỡq nứng án. Máh cũai canṓh Yê-su tỡ yỗn pỡq. 38 Tữ alới ki toâq pỡ dống Yaru, Yê-su hữm clứng cũai nhiam, hễr, cớp u-ỗi casang lứq. 39 Toâq án mut tâng dống, Yê-su blớh alới ki neq: “Nṓq anhia nhiam u-ỗi casang lứq? Con ki tỡ bữn cuchĩt mō. Án bếq sâng.” 40 Ma alới ki ayê ra-ac Yê-su. Ngkíq Yê-su tuih aloōh nheq cũai tễ dống ki. Án dững mpiq mpoaq mansễm ki cớp yớu án toâq pỡ ntốq noau dōq cumuiq ki. 41 Án tếc atĩ amōq ki, chơ pai chóq amōq ki neq: “Tali-tha cumi.” Santoiq nâi parlong loah la neq: “Amōq ơi! Mới yuor tayứng.” 42 Bo ki toâp mansễm ki yuor tayứng. Cớp têq án pỡq loah. Anhúq mansễm nâi la bữn muoi chít la bar cumo chơ. Máh cũai ca ỡt ngki, alới dớt lứq tữ alới hữm mansễm ki tamoong loah. 43 Ma Yê-su patâp alới ki neq: “Chỗi atỡng ranáq nâi yỗn cũai canṓh dáng. Anhia ĩt crơng sana yỗn amōq nâi cha.”

Mac 6

1 Vớt ki Yê-su loōh tễ ntốq ki, chu loah pỡ vil án, la vil Na-sarễt. Tỗp rien tễ án pỡq nứng án tê. 2 Toâq tangái rlu án pỡq atỡng tâng dống sang tỗp I-sarễl. Nheq tữh cũai clứng ki, alới sâng dớt lứq. Alới rablớh neq: “Tễ nléq cũai nâi bữn santoiq nneq? Nṓq án bữn sa-ữi ngê rangoaiq? Bữn sa-ữi ranáq salễh tễ atĩ án táq.” 3 Cớp alới pai ễn: “Lứq ma tỡ bữn, án nâi la cũai chiang táq pian, con Mari, ai alới Yacỡ, Yuda, cớp Si-môn? Cớp amuaq án ỡt nứng hái tê.” Chơ alới sieu Yê-su, alới sâng ũan lứq án atỡng ngkíq. 4 Yê-su atỡng alới ki neq: “Khân bữn manoaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pỡq atỡng tâng vil canṓh, lứq cũai vil ki yám noap án. Ma khân án atỡng tâng vil án bữm, tâng sâu án bữm, cớp tâng dống án bữm, alới ki tỡ bữn yám noap án.” 5 Ngkíq Yê-su tỡ têq táq sa-ữi ranáq salễh tâng vil án. Ma án satoaq atĩ tâng pái pỗn náq sâng, alới ca a-ĩ, cớp táq yỗn bán alới ki. 6 Yê-su sâng dớt lứq yuaq cũai ỡt tâng vil ki tỡ bữn sa-âm. Chơ án pỡq atỡng dũ vil mpễr ki ễn. 7 Yê-su arô tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án; cớp án ớn alới ki pỡq chu ki pỡq chu tíh, bar náq pỡq parnơi muoi rana. Án yỗn alới bữn chớc tuih yiang sâuq. 8 Án patâp alới neq: “Anhia pỡq atứng pỡq atooc chỗi dững ntrớu. Chỗi dững crơng sana; chỗi poac tũi; cớp chỗi chóq práq tâng toai. Ma dững manoaq muoi ntreh ralỡng sâng. 9 Cỡp, ki têq anhia sớp. Ma chỗi sớp bar ploah au.” 10 Án patâp ễn alới ki neq: “Tữ anhia mut tâng muoi vil, anhia ỡt muoi dống sâng toau toâq tangái anhia loōh tễ vil ki. 11 Khân anhia mut tâng vil, ma noau tỡ bữn roap cớp tabỡp o anhia cớp noau tỡ ễq tamứng santoiq anhia, tữ anhia loōh tễ ki, cóq anhia trutrếh phốn cutễq tễ ayững. Nâi la tếc cũai tâng vil ki tỡ bữn roap anhia.” 12 Ngkíq muoi chít la bar náq ki loōh tễ ki. Alới atỡng nheq tữh cũai cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 13 Alới tuih chíq sa-ữi yiang sâuq. Cớp alới atia nsễng dỡq tễ palâi o-li-vê tâng tỗ sa-ữi cũai a-ĩ yỗn alới bán nheq. 14 Puo Hê-rôt khoiq sâng chơ tễ ranáq nâi, yuaq ramứh Yê-su trṓh la-ữt la-ữi cu vil. Bữn cũai ca pai neq: “Yang, án ca dốq táq batễm, lứq án yuor tamoong loah tễ ping. Yuaq ngkíq án ma bữn chớc táq sa-ữi ranáq salễh.” 15 Ma bữn cũai canṓh pai neq: “Lứq án nâi la Ê-li.” Bữn cũai canṓh ễn pai neq: “Lứq án nâi la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ, samoât cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq tê.” 16 Ma tữ Hê-rôt khoiq sâng noau atỡng tễ Yê-su, án pai neq: “Yang ca khoiq cứq ớn noau cṓh tacong tễ nhũang, sanua án tamoong loah.” 17 Hê-rôt pai ngkíq yuaq án khoiq yỗn tahan cỗp Yang tễ nhũang chơ, cớp chóq án tâng cuaq. Án táq ngkíq cỗ tian Hê-rô-dĩa, lacuoi án, sâng ũan chóq Yang. Dâu lứq Hê-rô-dĩa nâi la lacuoi Phi-lip, a-ễm Hê-rôt. Ma Hê-rôt, án ĩt mansễm ki táq lacuoi án ễn. 18 Yang khoiq atỡng Hê-rôt neq: “Yiang Sursĩ tỡ ễq mới ĩt lacuoi a-ễm mới.” 19 Chơ Hê-rô-dĩa sâng ũan tâng mứt án yuaq Yang pai ngkíq, cớp án ễ cachĩt Yang. 20 Ma án tỡ têq, yuaq Hê-rôt ngcṓh Yang, cỗ án dáng Yang la cũai tanoang cớp cũai tỡ bữn lôih. Ngkíq Hê-rôt dōq Yang yỗn ỡt o voai. Tữ án tamứng santoiq Yang táq ntỡng, Hê-rôt cỡt bar mứt. Ma án lứq yoc ễ tamứng máh santoiq Yang atỡng. 21 Ma toâq tangái Hê-rô-dĩa bữn táq Yang, la tangái Hê-rôt yoc ễ sanhữ tangái mpiq canỡt án. Ngkíq án táq muoi pêl toâr yỗn cha bũi cớp máh cũai sốt pưn án, cũai sốt tahan, cớp cũai bữn chớc lứq tâng cruang Ca-li-lê. 22 Tữ con mansễm Hê-rô-dĩa mut pỡ clống noau cha ki, án puan sarai. Hê-rôt cớp tamoi, alới sâng bũi lứq con Hê-rô-dĩa puan. Ngkíq Hê-rôt atỡng mansễm ki neq: “Ntrớu mới yoc ễ bữn, mới sễq tễ cứq. Lứq cứq yỗn mới aki.” 23 Hê-rôt, án thễ dũan cớp mansễm ki neq: “Ntrớu mới sễq tễ cứq, cứq yỗn mới ramứh ki. Khân mới ễ bữn muoi charáh cruang cứq, la cứq yỗn.” 24 Mansễm ki loōh tễ ki, pỡq blớh mpiq án: “Ramứh ntrớu mới yoc cứq sễq tễ án?” Mpiq án ta-ỡi neq: “Mới sễq plỡ Yang, án ca dốq táq batễm.” 25 Mansễm ki lúh toâp pỡq sễq tễ puo Hê-rôt neq: “Cứq sễq tễ mới plỡ Yang, án ca dốq táq batễm. Sễq mới chóq tâng padien sanua toâp.” 26 Puo ki sâng ngua lứq, ma cỗ án khoiq thễ dũan chơ yáng moat máh cũai tamoi ki, án tỡ ễq ễ táh noâng parnai khoiq án ữq tễ nhũang cớp mansễm ki. 27 Chơ puo ớn tahan pỡq toâp dững plỡ Yang toâq pỡ án. Tahan ki mut cṓh tacong Yang tâng cuaq. 28 Án chóq plỡ Yang tâng padien dững achu yỗn mansễm ki. Chơ mansễm ki dững achu yỗn mpiq án. 29 Máh tỗp rien tễ Yang, tữ alới sâng ranáq ngkíq, alới toâq ĩt tỗ Yang dững tứp tâng ping. 30 Máh cũai ca Yê-su khoiq ớn tễ nhũang yỗn pỡq atỡng dũ vil, alới píh chu loah pỡ Yê-su. Alới atỡng án ntrớu alới khoiq táq chơ, cớp ntrớu alới khoiq atỡng chơ. 31 Yê-su atỡng loah alới neq: “Hái pỡq ống hái sâng chu ntốq tỡ bữn noau ỡt. Hái ỡt rlu ngki voai.” Án pai ngkíq yuaq clứng cũai luloah pỡq chu níc. Alới miaq táq ranáq, cớp alới ṓq dếh chi-cha. 32 Chơ alới chỗn tâng tuoc ống alới sâng, ễ pỡq muoi ntốq tỡ bữn noau ỡt. 33 Ma clứng cũai canṓh hữm alới pỡq cớp sacoal alới ki. Ngkíq alới lúh tễ vil alới, pỡq ỡt chíq pỡ ntốq Yê-su ễ toâq. 34 Tữ Yê-su sễng tễ tuoc, án hữm clứng lứq cũai ngki. Cớp án sâng sarũiq táq chóq máh cũai clứng ki, yuaq alới samoât charán cữu ṓq cũai mantán. Ngkíq án mbỡiq atỡng alới sa-ữi ramứh. 35 Cheq moat mandang tahỗr, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án. Alới atỡng án neq: “Ntốq nâi yơng tễ cũai ỡt, cớp moat mandang khoiq cheq sadâu. 36 Sễq thâi ớn máh cũai clứng nâi chu tễ nâi mut tâng vil mpễr nâi yỗn alới chỡng bữm crơng sana cha.” 37 Ma Yê-su atỡng loah alới ki neq: “Anhia toâp yỗn alới bữn crơng sana cha.” Ngkíq alới blớh Yê-su: “Thâi yoc hếq pỡq chỡng bar culám ṓc práq crơng sana yỗn alới cha tỡ?” 38 Yê-su blớh loah alới neq: “Sếq lám bễng anhia bữn? Anhia pỡq nhêng chim voai.” Tữ alới pỡq nhêng chơ, alới pai neq: “Hếq bữn sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq.” 39 Chơ Yê-su ớn nheq tữh cũai ki tacu tâng cutễq, muoi tỗp pỡ nâi, muoi tỗp pỡ ki, muoi tỗp pỡ tíh. 40 Ngkíq nheq tữh alới tacu sa-ữi tỗp. Muoi tỗp bữn muoi culám náq. Muoi tỗp ễn bữn sỡng chít náq. 41 Yê-su ĩt sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq ki. Án tapoang achỗn chu paloōng cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng cớp chiau yỗn tỗp rien tễ án tampễq yỗn nheq tữh cũai. Án tampễq bar lám sĩaq hỡ yỗn nheq tữh cũai cha. 42 Nheq tữh cũai cha pasâi dũ náq. 43 Moâm alới cha, tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah máh bễng cớp sĩaq clữi tễ alới cha bữn muoi chít la bar carưo. 44 Nheq tữh cũai carsai samiang bữn sỡng ngin náq ca cha bễng ki. 45 Moâm ki Yê-su ớn tỗp rien tễ án chỗn tâng tuoc cớp pỡq nhũang án toâq tor yáng ki, toâq vil Bễt-sada. Chơ án ớn máh cũai clứng ki chu pỡ vil alới. 46 Vớt alới ki chu, án chỗn tâng cóh ễ câu ngki. 47 Khoiq sadâu chơ tỗp rien tễ Yê-su ỡt tâng tuoc tâng mpứng dĩ dỡq clóng. Ma Yê-su ỡt manoaq án tâng cutễq. 48 Yê-su hữm tỗp rien tễ án voah tuoc túh coat lứq, yuaq cuyal ỡt ploaq níc tuoc alới. Paloōng cheq rưm rưm chơ, Yê-su toâq pỡ alới. Án pỡq ayững tâng cloong dỡq. Án táq nan pỡq luat tễ alới. 49 Ma tữ alới hữm án pỡq ayững tâng cloong dỡq, alới chanchớm pai yiang cumuiq; chơ alới hễr casang lứq; 50 yuaq aléq aki la hữm nheq, cớp alới ngcṓh lứq. Ma sanua toâp Yê-su atỡng alới neq: “Yỗn mứt anhia ỡt ien khễ. Nâi la tỗ cứq. Chỗi ngcṓh ntrớu.” 51 Chơ án chỗn ỡt tâng tuoc cớp alới tê, cớp cuyal tangứt. Chơ alới sâng dớt lứq tâng mứt alới, 52 yuaq alới tỡ bữn sapúh Yê-su táq ntrớu bo án pĩh bễng tễ nhũang. Mứt alới noâng coang. 53 Chơ alới clong dỡq ki toâq pỡ cruang Canê-sarễt, cớp alới chṓq tuoc tâng tor ki. 54 Tữ alới sễng tễ tuoc, máh cũai ki sacoal toâp Yê-su. 55 Chơ alới miar lúh chu vil alới dững cũai a-ĩ chóq tâng cantrang. Khân alới sâng Yê-su ỡt pỡ ntốq aléq, ki alới dững chu ntốq ki. 56 Pỡ léq Yê-su pỡq, máh vil cớt, vil toâr, tỡ la máh rapoq, noau dững cũai a-ĩ parỗm pỡ ntốq ki. Alới ki sễq tễ Yê-su yỗn cũai a-ĩ têq satoaq chễu au tuar án. Aléq ca satoaq, ki tỗ án cỡt bán.

Mac 7

1 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ cớp cũai yống rit toâq tễ vil Yaru-salễm rôm pễr Yê-su. 2 Alới hữm bữn cũai tễ tỗp rien tễ Yê-su ỡt chi-cha ma tỡ bữn ariau atĩ puai phễp rit. 3 Tỗp Pha-rasĩ cớp nheq tỗp I-sarễl, khân alới tỡ bữn ariau atĩ, alới tỡ bữn chi-cha. Ngkíq alới puai rit achúc achiac tễ mbṓq. 4 Tữ alới chu tễ dỗng, khân atĩ alới tỡ bữn ariau, ki alới tỡ têq chi-cha. Cớp bữn sa-ữi rit canṓh alới trĩh, ariang rit ariau adéh tangan. 5 Ngkíq máh cũai Pha-rasĩ cớp cũai yống rit blớh Yê-su neq: “Nṓq tỗp rien tễ thâi tỡ bữn puai rit achúc achiac alới? Nṓq alới chi-cha ma atĩ alới tỡ bữn ariau puai phễp rit?” 6 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Tễ mbṓq Ê-sai atỡng lứq pĩeiq tễ anhia la cũai táq nan sâng. Yiang Sursĩ yỗn án atỡng neq: ‘Cũai nâi khễn cứq ống bỗq sâng, ma mứt pahỡm alới ỡt yơng tễ cứq. 7 Alới sang cứq, ma alới sang tỡ cỡt ṓc. Alới atỡng ngê cũai, ễq yỗn noau canṓh chanchớm la ngê tễ Yiang Sursĩ.’” 8 Cớp Yê-su atỡng ễn neq: “Anhia khoiq táh chíq ngê Yiang Sursĩ, ma anhia yống pacái lứq phễp rit cũai.” 9 Ngkíq Yê-su achũor alới ki neq: “Cứq hữm anhia táq o lứq táh chíq ngê Yiang Sursĩ. Ma anhia yống phễp rit cũai pacái lứq. Pĩeiq ơiq! 10 Môi-se khoiq atỡng chơ neq: ‘Anhia cóq ayooq lứq mpiq mpoaq anhia. Cớp cũai aléq ma lóc acrieiq mpiq mpoaq, cũai ki cóq chĩuq cuchĩt.’ 11 Ma anhia atỡng têq noau pai cớp mpiq mpoaq neq: ‘Máh ramứh cứq têq chuai anhia, ki khoiq cứq ‘côr-ban’ chơ.’ (Santoiq ‘côr-ban’ parlong loah la ‘khoiq ữq sang yỗn Yiang Sursĩ chơ’.) 12 Anhia pai ngkíq, anhia tỡ yỗn cũai nâi chuai mpiq mpoaq án. 13 Ngkíq anhia táh chíq santoiq Yiang Sursĩ, ma anhia patṓng níc rit anhia bữm. Lứq anhia táq sa-ữi ranáq canṓh ngkíq tễ.” 14 Moâm ki Yê-su arô loah cũai clứng toâq pỡ án. Án atỡng alới neq: “Nheq tữh anhia cóq tamứng santoiq cứq. Cóq anhia sâng hỡ. 15 Túc ramứh máh crơng tễ yáng tiah tỡ bữn táq yỗn cũai cỡt lôih. Ma ngê loōh tễ mứt bữm táq yỗn cũai cỡt lôih. 16 Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 17 Tữ Yê-su loōh tễ cũai clứng ki cớp mut tâng dống, tỗp rien tễ án blớh án tễ parnai sacâm ki. 18 Chơ Yê-su blớh loah alới neq: “Nṓq anhia tỡ yũah sapúh? Anhia dáng ma tỡ bữn, crơng sana tễ yáng tiah mut tâng púng tỡ nai táq yỗn cũai cỡt sâuq ntrớu? 19 Lứq samoât crơng ki tỡ bữn mut tâng mứt. Ma án mut tâng púng sâng, chơ loōh na parnỡq.” 20 Cớp Yê-su atỡng ễn neq: “Ngê ntrớu ca loōh tễ mứt cũai, ngê ki táq yỗn cũai cỡt lôih. 21 Yuaq ngê loōh tễ mứt cũai la neq: chanchớm ranáq sâuq, tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, tutuoiq, cachĩt cũai, 22 cooc lacuoi tỡ la cayac noau, ham crơng yớu, táq pampla, cakéq, táq tanghang, ỡt sa-on cumíq, acrieiq, ễq noau khễn ễq noau yám, cớp táq yúh yúh. 23 Nheq tữh máh ramứh lôih nâi loōh tễ mứt cũai cớp táq yỗn cũai ki cỡt sâuq.” 24 Moâm Yê-su pai ngkíq án loōh tễ ki, mut tâng cruang pễr vil Turơ cớp vil Sadỗn. Án mut ỡt tâng muoi láng dống. Án tỡ ễq cũai canṓh dáng án ỡt pỡ ki, ma tỡ têq cutooq tỗ án. 25 Bữn mansễm toâq cớp ap muoi tatứp cheq ayững án. Mansễm nâi khoiq sâng chơ tễ Yê-su, cớp án bữn muoi lám con mansễm bữn yiang sâuq payốh. 26 Mansễm ki la cũai Créc, án canỡt tễ tỗp Sarô-phê-nasĩ. Án sễq Yê-su tuih chíq yiang sâuq tễ tỗ con án. 27 Ma Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Pĩeiq yỗn nheq carnễn chi-cha voai. Tỡ pĩeiq ĩt tôi crơng sana carnễn yỗn acho cha.” 28 Ma mansễm ki ta-ỡi Yê-su: “Lứq pĩeiq Ncháu pai. Ma têq acho cha rabéq rayâl ca sarũoi pưn cachơng.” 29 Chơ Yê-su atỡng mansễm ki neq: “Yuaq mới khoiq pai ngkíq, chơ têq mới chu. Yiang sâuq ki khoiq loōh chơ tễ tỗ con mới.” 30 Ngkíq mansễm ki chu pỡ dống. Án hữm con án bếq tâng cachơng. Cớp yiang sâuq khoiq loōh chơ tễ tỗ con án. 31 Moâm ki Yê-su loōh tễ raloan vil Turơ. Án pỡq luat tễ vil Sadỗn cớp án pha cruang Dê-ca-palớt toâq dỡq clóng Ca-li-lê. 32 Noau dững toâq pỡ án manoaq cũai, cutũr la túng cớp bỗq la plṓq. Alới ớn Yê-su satoaq atĩ tâng tỗ án yỗn án bán nheq máh ramứh ki. 33 Yê-su dững aloōh ống manoaq án tễ cũai clứng; chơ án chũaiq bar coah ndễm atĩ tâng hṓng cutũr cũai ki. Cớp Yê-su atia dỡq viaq án tâng lieih cũai ki. 34 Chơ Yê-su tapoang achỗn chu paloōng. Án tangứh cusốh, chơ án atỡng cũai ki: “Ep-phata.” Santoiq nâi parlong loah la: “Cóq pớh chíq!” 35 Bo ki toâp cutũr cũai ki cỡt sâng, cớp lieih án cỡt lamên. Án táq ntỡng raloaih loah. 36 Yê-su sưoq alới ki chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng. Ma Yê-su sưoq alới máh léq, ki alới atỡng sa-ữi lứq lơ máh ki ễn. 37 Alới sâng dớt lứq tâng mứt alới, cớp pai neq: “Án táq ranáq ntrớu la o lứq. Án yỗn cũai túng têq sâng cớp cũai plṓq têq loah táq ntỡng.”

Mac 8

1 Tâng tangái ki clứng cũai toâq sĩa pỡ Yê-su. Alới tỡ bữn bữn crơng sana cha. Ngkíq Yê-su arô tỗp rien tễ án toâq pỡ án, cớp atỡng alới neq: 2 “Cứq sâng sarũiq táq cũai clứng nâi, yuaq alới ki ỡt cớp cứq khoiq pái tangái chơ, ma alới tỡ bữn bữn crơng sana cha. 3 Khân cứq ớn alới chu loah pỡ dống alới, ma púng alới khoiq panhieih, ngkếq alới dớm veq tâng rana, yuaq sa-ữi náq tễ alới toâq tễ vil yơng.” 4 Tỗp rien tễ án blớh loah án neq: “Nṓq hái ễ táq bữn crơng sana siem nheq tữh cũai nâi bữn cha pasâi, yuaq ntốq nâi yơng tễ vil cũai ỡt?” 5 Yê-su blớh loah alới: “Sếq lám bễng anhia bữn?” Alới ta-ỡi neq: “Tapul lám.” 6 Chơ Yê-su ớn nheq tữh cũai ki tacu tâng cutễq. Án ĩt tapul lám bễng ki, cớp án sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng cha nâi. Moâm ki án pĩh bễng cớp chiau yỗn tỗp rien tễ án tampễq yỗn cũai canṓh. Chơ tỗp rien tễ án tampễq yỗn nheq tữh cũai ki. 7 Alới bữn bĩq sĩaq cacớt hỡ. Yê-su sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng sana nâi, chơ án ớn tỗp rien tễ án tampễq loah sĩa. 8 Ngkíq nheq tữh cũai ki cha pasâi. Alới parỗm loah crơng sana clữi tễ alới cha, ki poân loah tapul carưo. 9 Bữn sám pỗn ngin náq cũai carsai samiang ỡt tâng ntốq ki. Chơ Yê-su ớn cũai ki chu loah pỡ dống alới. 10 Vớt ki án chỗn toâp tâng tuoc cớp tỗp rien tễ án. Chơ alới mut tâng cruang Dal-manu-tha ễn. 11 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ toâq pỡ Yê-su rasuon cớp án. Alới sễq muoi tếc salễh tễ Yê-su yoc ễ dáng chớc án tễ Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn. Alới yoc ễ chim Yê-su. 12 Ma Yê-su tangứh cusốh tâng mứt án, chơ ta-ỡi alới neq: “Nṓq cũai tâng dỡi nâi chuaq níc tếc salễh tễ cứq? Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq tỡ bữn yỗn cũai ỡt tâng dỡi nâi bữn tếc ntrớu.” 13 Moâm án pai ngkíq, án loōh tễ alới, chơ chỗn loah tâng tuoc clong tacáng tor yáng ki. 14 Tỗp rien tễ án khlĩr dững bễng. Noâng muoi lám bễng sâng tâng tuoc alới. 15 Chơ Yê-su sưoq alới ki neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq. Cóq anhia ỡt yơng tễ crơng yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tễ Hê-rôt hỡ.” 16 Ngkíq alới ki manoaq sarhống manoaq, pai neq: “Án atỡng ngkíq yuaq hái tỡ bữn bữn bễng cha.” 17 Yê-su sâng alới pai ngkíq, chơ blớh alới neq: “Nṓq anhia ỡt sarhống pai hái tỡ bữn bễng cha? Nṓq anhia yũah sâng, yũah dáng tỡ? Mứt anhia noâng coang, lứq tỡ? 18 Nṓq anhia bữn moat, ma tỡ bữn hứm? Anhia bữn cutũr, ma tỡ bữn sâng? Anhia sanhữ ma tỡ bữn? 19 Bo cứq pĩh sỡng lám bễng yỗn sỡng ngin náq, bữn sếq carưo poân anhia parỗm loah máh ngcáh anhia cha?” Alới ta-ỡi án neq: “Muoi chít la bar carưo.” 20 Yê-su blớh sĩa: “Cớp bo cứq pĩh tapul lám bễng yỗn pỗn ngin náq, sếq carưo poân anhia parỗm loah máh ngcáh anhia cha?” Alới ta-ỡi án neq: “Tapul carưo.” 21 Yê-su blớh loah alới neq: “Anhia sapúh ma tỡ yũah?” 22 Vớt ki alới toâq pỡ vil Bễt-sada. Noau dững toâq pỡ Yê-su manoaq cũai sũt, cớp alới sễq Yê-su satoaq án. 23 Yê-su tếc atĩ cũai sũt ki cớp dững án loōh yáng tiah vil. Moâm ki Yê-su pruih dỡq viaq tâng moat cũai sũt cớp satoaq án, chơ blớh cũai sũt ki neq: “Mới hữm ntrớu tỡ?” 24 Cũai ki tangơq achỗn, chơ án ta-ỡi neq: “Cứq hữm cũai pỡq ki. Ma tỗ alới cứq hữm tỡ raloaih ariang pai aluang pupỡq tứng tooc.” 25 Yê-su satoaq loah atĩ án tâng moat cũai sũt ki. Ngkíq cũai nâi án nhêng cloân. Chơ moat án cỡt poang loah. Ntrớu la án hữm raloaih nheq. 26 Yê-su ớn án chu loah pỡ dống, chơ patâp án neq: “Chỗi atỡng yỗn cũai tâng vil dáng tễ ranáq nâi.” 27 Vớt ki Yê-su pỡq loah cớp tỗp rien tễ án. Alới mut máh vil tâng cruang Sê-sarê Phi-lip. Bo alới pỡq tâng rana, Yê-su blớh tỗp rien tễ án neq: “Ntrớu anhia sâng noau pai cứq la noau?” 28 Alới ki ta-ỡi án neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang, án ca dốq táq batễm. Bữn cũai canṓh pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canṓh pai thâi la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ.” 29 Yê-su blớh loah alới neq: “Ma anhia ễn pai cứq la noau?” Phi-ễr ta-ỡi án: “Lứq thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai.” 30 Chơ Yê-su patâp alới tỡ yỗn cũai canṓh dáng parnai nâi. 31 Moâm ki Yê-su mbỡiq atỡng tỗp rien tễ án neq: “Chumát cứq Con Yiang Cỡt Cũai cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat. Cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai yống rit, nheq alới ki kêt chíq cứq cớp cachĩt cứq. Ma vớt pái tangái cứq tamoong loah.” 32 Yê-su atỡng samoât lứq parnai nâi. Moâm ki, Phi-ễr táq ntỡng manoaq án cớp Yê-su; chơ án sưoq Yê-su, tỡ yỗn Yê-su táq ntỡng ngkíq. 33 Ma Yê-su luliaq nhêng chu tỗp rien tễ án, cớp án sưoq Phi-ễr neq: “Mới ỡt yáng clĩ cứq, yiang Satan. Mới tỡ bữn chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ. Mới chanchớm ngê cũai sâng.” 34 Moâm ki Yê-su arô cũai clứng ki toâq pỡ án cớp tỗp rien tễ án. Án atỡng nheq tữh alới neq: “Khân bữn cũai aléq ma yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cóq án ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, cớp cóq án puai cứq. 35 Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, ki rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian ngê cứq cớp parnai o tễ cứq, lứq rangứh cũai ki tỡ nai pứt. 36 Khân cũai aléq ma bữn túc palễc tễc pacan crơng crớu tâng dỡi nâi tỡ bữn ṓq ntrớu, ma án táh chíq rangứh án bữm, ntrớu la kia yỗn án? 37 Cớp acán ntrớu cũai têq ralêq loah yỗn rangứh án? 38 Cũai tâng dỡi nâi, alới tỡ ễq sang Yiang Sursĩ, cớp alới bữn lôih sa-ữi. Khân cũai aléq ma casiet táq tễ cứq cớp tễ parnai cứq yáng moat cũai tâng dỡi nâi, ki nỡ ra cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, casiet táq loah tê alới ki, tữ cứq toâq loah parnơi cớp ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng. Tangái ki cứq bữn chớc ang ũr tễ Mpoaq cứq.”

Mac 9

1 Yê-su atỡng alới ễn neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn cũai ỡt tayứng ntốq nâi sanua, alới tỡ yũah cuchĩt toau toâq alới bữn hữm samoât samơi Yiang Sursĩ táq sốt bữn chớc lứq.” 2 Vớt tapoât tangái ễn Yê-su dững Phi-ễr, Yacỡ, cớp Yang chỗn cớp án tâng cóh cuti. Ống alới pỗn náq toâp ỡt ngki. Chơ Yê-su samblớt cỡt roâp mpha ễn yáng moat alới pái náq ki. 3 Tampâc Yê-su claq cỡt cloc sarbal moat. Tỡ têq cũai aléq táq aroâiq cloc ariang aroâiq ki. 4 Chơ alới hữm Ê-li cớp Môi-se ỡt pỡ ki tê. Alới ki táq ntỡng cớp Yê-su. 5 Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq ỡt nâi la o lứq. Hếq ễ táq pái lám nloâh, muoi lám yỗn thâi, muoi lám yỗn Môi-se, cớp muoi lám ễn yỗn Ê-li.” 6 Ngkíq Phi-ễr chuaq pai tỡ cỡt ṓc, yuaq alới pái náq sâng croōq lứq. 7 Chơ ramứl catáng chíq rayư plỡ alới ki. Cớp bữn sưong sabau atỡng tễ ramứl ki neq: “Nâi la con cứq ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án atỡng, cóq anhia tamứng cớp trĩh án.” 8 Bo ki toâp alới pái náq carlang nhêng chu nâi chu ki. Alới tỡ bữn hữm noau noâng, alới hữm manoaq Yê-su toâp ỡt cớp alới. 9 Bo alới sễng tễ cóh, Yê-su patâp alới pái náq neq: “Máh ramứh ntrớu ca khoiq anhia hữm chơ, chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng tễ nhũang cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, cuchĩt, chơ tamoong loah tễ ping.” 10 Ngkíq alới trĩh parnai Yê-su patâp. Ma alới manoaq blớh manoaq: “Ntrớu ramứh anâi, án tamoong loah tễ ping?” 11 Chơ alới blớh loah Yê-su neq: “Nṓq cũai yống rit pai Ê-li cóq toâq nhũang Crĩt?” 12 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Lứq Ê-li toâq nhũang dōq atức dũ ramứh tamái loah. Khân ngkíq, ki nṓq parnai Yiang Sursĩ khoiq chĩc chơ tễ Con Yiang Cỡt Cũai cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat cớp noau tỡ bữn yám noap án? 13 Ma cứq atỡng anhia, lứq Ê-li khoiq toâq chơ. Ma ranáq ntrớu noau yoc ễ táq chóq án, ki lứq alới khoiq táq chơ, machớng parnai noau khoiq chĩc tễ nhũang.” 14 Tữ Yê-su cớp alới pái náq ki chu loah pỡ yớu canṓh, alới hữm clứng cũai mpễr tỗp alới ki. Bữn cũai yống rit ỡt rasuon cớp tỗp Yê-su. 15 Tữ cũai clứng ki hữm Yê-su, alới ki santar cớp lúh toâq pỡ án, chơ cubán cusũan án. 16 Yê-su blớh alới ki neq: “Ntrớu anhia rasuon cớp tỗp rien tễ cứq?” 17 Bữn manoaq tễ cũai clứng ki ta-ỡi neq: “Thâi ơi! Cứq dững asuoi con samiang cứq toâq pỡ thâi yuaq yiang sâuq táq yỗn án cỡt ngong. 18 Toâq yiang sâuq ễ táq án, yiang ki atáih án tâng cutễq. Chơ rapooh loōh tễ bỗq án. Án carữot canễng tabang hỡ, cớp tỗ án cỡt coang nheq. Cứq khoiq canưi chơ tỗp rien tễ thâi yỗn alới tuih chíq yiang sâuq, ma alới tuih án tỡ riap.” 19 Yê-su blớh loah alới ki neq: “Anhia ơi! Anhia ỡt tâng dỡi nâi, lứq anhia tỡ bữn sa-âm. Noâng dũn máh léq cứq ỡt cớp anhia? Noâng dũn máh léq cứq chĩuq cớp tanhĩr anhia tỡ bữn sa-âm. Âu anhia dững asuoi con ki toâq pỡ cứq.” 20 Chơ alới dững asuoi con samiang ki toâq pỡ án. Tữ yiang sâuq hữm Yê-su, án carvứt tứng tooc con ki. Con ki dớm tâng cutễq. Án palṓh tỗ án tứng tooc tứng tooc. Án loōh rapooh tễ bỗq hỡ. 21 Yê-su blớh mpoaq án ki neq: “Maléq dũn án bữn a-ĩ ngkíq?” 22 Mpoaq ki ta-ỡi neq: “Tễ án cớt cớt. Sa-ữi trỗ chơ yiang sâuq bốh án tâng ũih cớp amớt án tâng dỡq yỗn án cuchĩt. Ma khân têq thâi táq ntrớu, sễq thâi ayooq táq cớp chuai hếq nứng.” 23 Yê-su blớh loah án neq: “Nṓq mới pai, ‘Khân têq thâi táq ntrớu?’ Khân cũai aléq ma sa-âm lứq, ramứh ntrớu la án têq nheq.” 24 Bo ki toâp mpoaq ki pai casang lứq neq: “Lứq cứq sa-âm! Sễq thâi chuai yỗn cứq táh chíq mứt tỡ bữn sa-âm!” 25 Tữ Yê-su hữm clứng cũai toâq talốm parnơi, án sưoq yiang sâuq ki neq: “Yiang ca táq yỗn án cỡt ngong cớp túng, cứq ớn mới loōh chíq tễ tỗ án, cớp chỗi mut noâng.” 26 Vớt ki yiang sâuq ki hễr casang lứq cớp carvứt con ki tứng tooc. Chơ yiang sâuq loōh tễ tỗ án. Con samiang ki samoât riang cuchĩt. Sa-ữi alới pai: “Khoiq án cuchĩt chơ.” 27 Ma Yê-su tếc ayuor yỗn án tayứng, chơ án yuor tayứng. 28 Tữ Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng dống, chơ tỗp rien tễ án blớh loah án neq: “Nṓq hếq ma tỡ riap tuih yiang sâuq ki?” 29 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân noau tỡ bữn câu samoât samơi, tỡ riap tuih yiang sâuq ariang nâi.” 30 Moâm loōh tễ ntốq ki, alới pỡq luat cruang Ca-li-lê. Ma Yê-su tỡ ễq cũai canṓh dáng chu léq án ễ pỡq, yuaq án yoc atỡng ống tỗp rien tễ án sâng. 31 Án atỡng alới neq: “Cheq chơ noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt. Alới ki lứq cachĩt chíq cứq. Chơ tữ alới cachĩt cứq, vớt pái tangái cứq tamoong loah.” 32 Ma tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn sapúh santoiq ki. Cớp alới tỡ khớn blớh Yê-su máh santoiq án pai. 33 Moâm ki alới toâq pỡ vil Cabê-na-ũm. Tữ Yê-su ỡt tâng dống, án blớh alới neq: “Bo anhia pỡq tâng rana, ntrớu anhia sarhống?” 34 Ma alới ki ravưl sâng tỡ bữn ta-ỡi ntrớu, yuaq bo alới pỡq tâng rana ki alới rasuon noau tễ tỗp alới toâr clữi nheq tễ canṓh. 35 Yê-su ỡt tacu arô muoi chít la bar náq ki, chơ atỡng alới neq: “Cũai aléq yoc ễ táq sốt pỡng yớu, cóq án táq ranáq pưn yớu, cớp cóq án táq sũl nheq tữh cũai.” 36 Tữ ki Yê-su tếc manoaq carnễn, cớp dōq con ki mpứng dĩ alới ki. Chơ án ca-ữ carnễn ki, cớp atỡng alới tỗp rien tễ án neq: 37 “Cũai aléq ma roap manoaq carnễn máh nâi cỗ án sa-âm cứq, lứq cũai ki roap dếh cứq tê. Cớp cũai aléq ca roap cứq, tỡ cỡn án roap ống tỗ cứq sâng, ma án roap dếh án ca ớn cứq toâq pỡ nâi.” 38 Moâm ki Yang atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq hữm chơ manoaq canṓh tuih aloōh yiang sâuq, cớp án talếq ramứh thâi. Ma hếq tỡ yỗn án táq noâng ranáq ngkíq, yuaq án tỡ bữn puai hái.” 39 Ma Yê-su atỡng loah neq: “Anhia chỗi catáng án, yuaq tỡ bữn cũai aléq ma têq táq ranáq salễh nhơ ramứh cứq, chơ mahỗi ễn táq ntỡng tỡ o tễ cứq. 40 Cũai aléq ca tỡ bữn sanũi hái, nâi la riang án ki chuai hái tê. 41 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân cũai aléq yỗn anhia nguaiq muoi tangan dỡq yuaq anhia bữn muoi mứt cớp Crĩt, lứq án ki bữn cóng tễ ranáq án táq.” 42 “Khân bữn noau radững manoaq carnễn cớt cớt máh con nâi ca khoiq sa-âm cứq chơ yỗn tỡ bữn sa-âm cứq noâng, o hỡn cũai ki pĩeiq noau alễu tamáu toâr lứq tâng tacong án tễ nhũang, cớp apṓng chíq án tâng dỡq mưt. 43 Khân atĩ anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia cṓh chíq atĩ anhia. Khaq anhia ỡt tamoong bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn atĩ tulứt, saláng bữn dũ bar lám atĩ ma anhia mut tâng pống sarloac. Ỡt pỡ ki bữn ũih tỡ nai pât. 44 Cớp bữn mpang cha chíq sâiq alới, ma mpang ki tỡ nai cuchĩt cớp ũih tỡ nai pât. 45 Khân ayững anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia cṓh chíq ayững anhia. Khaq anhia ỡt tamoong bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn ayững tulứt, saláng bữn dũ bar lám ayững ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac. 46 Ỡt pỡ ki bữn mpang cha chíq sâiq alới, ma mpang ki tỡ nai cuchĩt cớp ũih tỡ nai pât. 47 Khân moat anhia ma dững anhia táq lôih, cóq anhia culáiq chíq moat anhia. Anhia bữn mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt bữn muoi ṓc moat sâng, o hỡn tễ bữn bar ṓc moat ma Yiang Sursĩ voang anhia tâng pống sarloac. 48 Ỡt pỡ ki bữn mpang cha chíq sâiq alới, ma mpang ki tỡ nai cuchĩt cớp ũih tỡ nai pât. 49 “Nỡ ra dũ náq cóq ramóh túh coat, ki nṓq alới cỡt báq bĩq. 50 Boi la lứq crơng o. Ma khân boi cỡt ntiah, ki nṓq ễ táq yỗn án cỡt báq loah? Cóq anhia báq pachóc ỡt ratoi parnơi, cớp manoaq saryóq manoaq.”

Mac 10

1 Vớt ki Yê-su loōh tễ ntốq ki, mut tâng cruang Yudê cớp cruang yáng tooh crỗng Yôr-dan. Bữn cũai clứng rôm loah cớp án. Án atỡng cũai clứng ki machớng án dốq atỡng tễ nling sĩa. 2 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ toâq blớh yoc ễ chim Yê-su. Alới blớh án neq: “Puai phễp rit hái, têq cũai samiang táh lacuoi án, ma tỡ bữn?” 3 Yê-su blớh loah alới neq: “Ntrớu Môi-se patâp anhia?” 4 Alới ta-ỡi neq: “Môi-se patâp hếq khân cũai aléq ma yoc ễ táh lacuoi án, cóq cũai ki chĩc tâng choâiq máh ranáq ki yỗn cũai canṓh dáng. Ngkíq têq án táh lacuoi án.” 5 Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Cỗ tian anhia bữn mứt coang lứq, yuaq ngkíq Môi-se ma chĩc ṓc patâp ki yỗn anhia. 6 Ma tễ dâu lứq, bo Yiang Sursĩ tễng nheq dũ ramứh, án tễng cũai samiang cớp cũai mansễm. 7 Yuaq ṓc ki cũai samiang cóq yoah tễ mpiq mpoaq, ma ỡt parnơi cớp lacuoi án. 8 Chơ bar náq lacuoi cayac ki cỡt máh muoi noaq sâng. Alới ki tỡ bữn cỡt noâng bar náq. Ma alới cỡt chíq máh manoaq sâng. 9 Ngkíq, khân Yiang Sursĩ amóh yỗn alới cỡt lacuoi cayac, ki tỡ têq cũai aléq caryáh yỗn alới ratáh.” 10 Moâm ki Yê-su cớp tỗp rien tễ án chu loah pỡ dống alới. Chơ alới blớh loah Yê-su tễ ranáq ki. 11 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Cũai aléq ca táh chíq lacuoi án, chơ ĩt lacuoi canṓh ễn, cũai ki samoât án cooc lacuoi noau. 12 Cớp khân lacuoi táh chíq cayac, chơ ỡt cớp cayac canṓh ễn, cũai ki samoât án cooc cayac noau tê.” 13 Vớt ki noau dững carnễn toâq pỡ Yê-su ễq yỗn án satoaq atĩ tâng carnễn ki. Ma tỗp rien tễ Yê-su sưoq cũai ca dững carnễn ki. 14 Tữ Yê-su hữm ngkíq, án nhôp tỗp rien tễ án, cớp án atỡng alới neq: “Anhia yỗn carnễn toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn. 15 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ma tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ táq sốt máh carnễn pruam, lứq cũai ki tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 16 Chơ Yê-su ca-ữ máh carnễn ki, satoaq atĩ tâng alới, cớp câu ṓc bốn yỗn alới hỡ. 17 Bo Yê-su ntôm loōh ễ pỡq tâng rana, bữn manoaq samiang lúh toâq pỡ án cớp sacốh racớl yáng moat án. Cũai ki blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi la o lứq. Ntrớu cứq cóq táq, yỗn têq cứq bữn tamoong mantái?” 18 Yê-su blớh loah án neq: “Nṓq mới dōq cứq o? Ống Yiang Sursĩ toâp o. 19 Mới dáng chơ ṓc Yiang Sursĩ patâp: chỗi cachĩt cũai canṓh; chỗi cooc lacuoi noau; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq; chỗi lôp; cớp yám noap mpiq mpoaq.” 20 Cũai samiang ki ta-ỡi loah Yê-su neq: “Thâi ơi! Khoiq cứq táq nheq máh ramứh nâi tễ cứq noâng sanhỡr.” 21 Yê-su nhêng chu án cớp án sâng ayooq lứq cũai ki. Chơ Yê-su atỡng loah án neq: “Mới noâng khlâiq muoi ramứh. Cóq mới pỡq chếq nheq tữh máh ramứh mới bữn, chơ tampễq práq kia ki yỗn cũai cadĩt. Ngkíq mới bữn mun ngoaih tâng paloōng. Chơ mới toâq puai cứq.” 22 Tữ án sâng Yê-su pai ngkíq, cũai ki ngúc moat múh cớp án loōh tễ ki, án sâng ngua lứq, yuaq án la cũai sốc bữn. 23 Chơ Yê-su carlang nhêng mpễr án, cớp án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Máh cũai sốc bữn, coat lứq yỗn alới ki mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 24 Tữ Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án sâng dớt lứq tâng mứt alới. Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Máh con cứq ơi! Cũai aléq ca yoc ễ mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, coat lứq yỗn án. 25 Lứq samoât máh charán lac-da ma luaiq hṓng sarứm, ma ranáq nâi khễ hỡn tễ cũai sốc mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 26 Tỗp rien tễ Yê-su sâng dớt lứq, cớp alới blớh loah Yê-su neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?” 27 Yê-su nhêng chu alới cớp atỡng neq: “Máh cũai, alới tỡ têq táq ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.” 28 Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Nâi! Hếq khoiq táh dũ ramứh hếq bữn, yuaq hếq ễ puai thâi.” 29 Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân bữn noau ca táh dống sũ, sễm ai sễm ỡi, mpiq mpoaq, con acái, tỡ la sarái cỗ tian án puai cứq cớp puai parnai o tễ Yiang Sursĩ, 30 lứq án ki bữn loah tâng dỡi nâi muoi culám trỗ hỡn tễ ramứh án táh, máh dống sũ, sễm ai sễm ỡi, mpiq, con, cớp sarái. Lứq án ramóh dếh túh coat hỡ. Ma chumát án bữn tamoong mantái. 31 Sa-ữi náq ca cỡt toâr sanua, chumát alới ki cỡt cacớt ễn, cớp sa-ữi náq ca cỡt cacớt sanua, chumát alới ki cỡt toâr ễn.” 32 Yê-su cớp tỗp rien tễ án pỡq tâng rana chỗn chu vil Yaru-salễm. Yê-su pỡq nhũang alới. Máh tỗp rien tễ Yê-su sâng dớt lứq. Ma máh cũai ca puai ntun, alới ki sâng croōq. Yê-su dững muoi chít la bar náq loōh tễ cũai ki cớp atỡng alới tễ máh ramứh ca cheq ễ toâq pỡ án. 33 Án pai neq: “Cóq anhia tamứng nâi! Hái chỗn pỡ vil Yaru-salễm. Ỡt pỡ ki noau chiau Con Yiang Cỡt Cũai pỡ atĩ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai yống rit. Vớt ki, alới ki anoat án cóq chĩuq cuchĩt; chơ alới chiau án yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. 34 Cũai ki lứq ayê ra-ac án, cuchóh tâng án, proaih án, cớp cachĩt án. Ma vớt pái tangái, án tamoong loah.” 35 Vớt ki Yacỡ cớp Yang, bar náq con Sê-badê, alới toâq pỡ Yê-su cớp sễq tễ án neq: “Thâi ơi! Hếq ễq thâi táq máh ṓc ntrớu hếq sễq tễ thâi.” 36 Yê-su blớh alới bar náq neq: “Ṓc ntrớu anhia yoc cứq táq yỗn anhia?” 37 Alới ta-ỡi án neq: “Yỗn hếq tacu manoaq coah atoam, manoaq coah avêr thâi bo thâi cỡt sốt cớp bữn chớc ang ữr.” 38 Chơ Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia tỡ dáng dếh ṓc anhia sễq. Rơi tỡ anhia nguaiq muoi tangan cớp cứq? Cớp rơi tỡ anhia roap batễm parnơi cớp cứq?” 39 Alới ta-ỡi án: “Hếq rơi.” Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq nỡ ra anhia cóq nguaiq muoi tangan cớp cứq, cớp lứq anhia cóq roap muoi batễm cớp cứq tê. 40 Ma cứq tỡ têq yỗn anhia tacu coah atoam cớp coah avêr cứq. Ramứh nâi ống Yiang Sursĩ sâng têq rưoh.” 41 Tữ alới muoi chít náq canṓh tâng tỗp rien tễ Yê-su khoiq sâng ranáq nâi, alới ki sâng ũan lứq chóq Yacỡ cớp Yang. 42 Chơ Yê-su arô nheq tỗp ki toâq pỡ án. Án atỡng alới neq: “Anhia khoiq dáng chơ cũai sốt tâng dỡi nâi, alới yoc cũai proai táq sũl alới, cớp alới padâm níc cũai proai táq túh coat lứq. 43 Ma anhia chỗi táq samoât ngkíq. Cũai aléq yoc ễ cỡt toâr tâng tỗp anhia, án ki cóq táq ayững atĩ anhia. 44 Cớp cũai aléq ma yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canṓh tâng tỗp anhia, án ki cóq táq sũl yỗn nheq cũai canṓh. 45 Machớng ki tê, Con Yiang Cỡt Cũai khoiq toâq tỡ ễq noau hâu án, ma án yoc ễ hâu cũai canṓh sâng. Cớp án ralêq rangứh án chĩuq cuchĩt tang yỗn nheq tữh cũai têq bữn tamoong.” 46 Vớt ki Yê-su cớp tỗp rien tễ án toâq pỡ vil Yê-ri-cô. Tữ alới loōh tễ vil ki cớp clứng cũai canṓh, alới ramóh manoaq cũai sũt ỡt susễq kễng rana. Ramứh án la Bati-mê con samiang Ti-mê. 47 Tữ án ki khoiq sâng noau pai bữn Yê-su, cũai tễ vil Na-sarễt, toâq, án sabau casang lứq neq: “Ơ Yê-su tễ tṓng toiq puo Davĩt ơi! Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng!” 48 Bữn sa-ữi cũai sưoq án, ớn án chỗi tabỗq, ma án sabau casang lứq ễn: “Ơ anhia ca tễ tṓng toiq puo Davĩt ơi! Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng!” 49 Yê-su tangứt, chơ án ớn neq: “Arô cũai sũt ki toâq pỡ nâi.” Chơ alới arô cũai sũt ki, atỡng án neq: “Mới chỗi croōq ntrớu. Mới yuor tayứng. Yê-su arô mới.” 50 Ngkíq cũai ki carieiq táh au tuar án. Yóiq án yuor toâq pỡ Yê-su. 51 Yê-su blớh án neq: “Ntrớu mới yoc cứq táq yỗn mới?” Cũai sũt ki ta-ỡi: “Thâi ơi! Sễq yỗn moat cứq cỡt blang loah!” 52 Yê-su atỡng loah án neq: “Pỡq. Yuaq mới sa-âm lứq, mới cỡt bán.” Bo ki toâp moat cũai ki cỡt poang loah, cớp án puai Yê-su tê.

Mac 11

1 Tữ alới ki cheq toâq vil Yaru-salễm, khoiq toâq vil Bê-phayê cớp vil Bê-thani, tâng palic Dũal O-li-vê. Tữ alới toâq pỡ ranoâq vil ki, Yê-su ớn bar náq tỗp rien tễ án neq: 2 “Anhia pỡq pỡ vil nâi. Bo anhia toâq ramṓh vil, anhia bữn ramóh toâp muoi lám con aséh dễn ca tỡ bữn noau ỡt yũah; noau chṓq dōq án tâng lác ngki. Anhia leh; chơ anhia tếc dững achu aséh con ki pỡ cứq. 3 Khân bữn noau blớh anhia neq: ‘Nṓq anhia táq ngkíq?’ ki anhia ta-ỡi neq: ‘Ncháu hái yoc ễ mian. Moâm án mian, chơ án dững culáh loah yỗn anhia.’” 4 Ngkíq bar náq alới pỡq pỡ ki. Alới ramóh con aséh noau chṓq dōq cheq ngoah toong dống ỡt kễng rana. Chơ alới leh chíq án. 5 Cũai ỡt tayứng cheq ki blớh alới neq: “Anhia leh táq ntrớu aséh ki?” 6 Bar náq ki ta-ỡi alới máh santoiq Yê-su khoiq patâp; chơ alới yỗn bar náq ki chu. 7 Vớt ki alới dững achu aséh ki toâq pỡ Yê-su. Alới sữn chóq tampâc alới tâng cloong aséh. Chơ Yê-su chỗn ỡt tâng cloong aséh ki. 8 Sa-ữi náq sữn tampâc alới tâng rana. Bữn cũai canṓh mut tâng arưih catráiq rambũ dōq sữn tâng rana. 9 Án ca pỡq nhũang cớp án ca puai ntun, alới triau casang lứq: “Ô-sana! Lứq khễn án ca Yiang Sursĩ rưoh toâq chuai amoong cũai! 10 Lứq khễn! Toâq chơ Sốt tễ puo Davĩt, achúc achiac hái! Ô-sana! Lứq khễn Yiang Sursĩ!” 11 Tữ Yê-su mut tâng vil Yaru-salễm, án mut tâng dống sang toâr. Moâm án carlang; nhêng nheq máh ramứh pễr ki chơ; án loōh tễ ki cớp tỗp muoi chít la bar náq, mut tâng vil Bê-thani ễn, yuaq paloōng cheq sadâu chơ. 12 Poang tangái parnỡ ễn tữ alới ki loōh tễ vil Bê-thani, Yê-su sâng panhieih. 13 Án hữm tễ yơng lứq muoi nỡm tarúng bữn sala. Yê-su tarôq nhêng aluang ki bữn palâi ma tỡ bữn. Ma tữ án toâq pỡ ki, tỡ hữm palâi ntrớu, ống sala miat sâng, yuaq tỡ yũah ngư tarúng palâi. 14 Yê-su pai chóq nỡm tarúng ki neq: “Tữ nâi chumát tỡ bữn noau cha noâng palâi mới.” Cớp tỗp rien tễ Yê-su sâng tê án pai santoiq ki. 15 Vớt ki alới toâq pỡ vil Yaru-salễm. Yê-su mut loah tâng dống sang toâr. Chơ án mbỡiq tuih aloōh máh cũai ca chếq chỡng tâng dống sang toâr ki. Án cutớl cachơng noau lêq práq cớp cachơng noau tacu chếq chớm tariep. 16 Cớp án tỡ yỗn noau dững crơng luloah pỡq táq rana tâng dống sang toâr ki. 17 Chơ Yê-su pai neq chóq alới: “Nṓq riang pai anhia tỡ bữn dáng Yiang Sursĩ khoiq chĩc chơ: ‘Noau dōq dống cứq la dống câu sễq yỗn dũ tỗp cũai’? Ma anhia táq dống nâi cỡt máh cưp yỗn cũai savễng mut tooq.” 18 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai yống rit, alới sâng Yê-su táq ngkíq. Chơ alới ki chi-chuaq ngê ễ cachĩt án, yuaq alới ki ngcṓh án. Alới ngcṓh yuaq clứng lứq cũai sâng dớt cớp sâng pĩeiq santoiq Yê-su atỡng. 19 Toâq tabữ, Yê-su cớp tỗp rien tễ án loōh tễ vil ki. 20 Poang tarưp ễn tữ alới ki pỡq pha nỡm aluang tarúng ki, alới hữm aluang ki khoiq roōh toâq rêh chơ. 21 Phi-ễr sanhữ loah máh Yê-su khoiq pai; chơ án atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Nhêng ki! Aluang thâi catưp tangái mahái khoiq roōh chơ.” 22 Yê-su patâp loah alới neq: “Cóq anhia sa-âm Yiang Sursĩ. 23 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân cũai aléq pai cóh nâi neq: ‘Mới ravih, chơ sapĩl chíq chu dỡq mưt,’ khân cũai nâi tỡ bữn bữn mứt catơn tơn, ma án sa-âm lứq samoât ranáq án pai lứq cỡt, lứq samoât ranáq nâi cỡt yỗn án. 24 Ngkíq cứq atỡng anhia, ntrớu anhia sễq toâq santoiq câu. Cóq anhia sa-âm lứq anhia khoiq bữn chơ ṓc ki. Ngkíq chumát lứq anhia bữn. 25 “Tữ anhia tayứng câu, khân bữn cũai aléq khoiq táq lôih chóq anhia, cóq anhia táh lôih ki. Ngkíq Mpoaq anhia tâng paloōng noâm táh tê lôih anhia. 26 Khân anhia tỡ bữn táh lôih yớu, ngkíq Mpoaq anhia tâng paloōng tỡ bữn táh tê lôih anhia táq.” 27 Vớt ki alới toâq loah pỡ vil Yaru-salễm sĩa. Tữ Yê-su pỡq tâng clống dống sang toâr, ki máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, cớp máh cũai sốt nheq sâu, alới ki toâq pỡ án. 28 Cớp alới blớh án: “Tễ chớc ntrớu thâi táq ranáq salễh nâi? Noau yỗn thâi bữn chớc nâi?” 29 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Cứq blớh anhia muoi parnai tê. Khân anhia ta-ỡi cứq, ki cứq atỡng tê noau yỗn cứq bữn chớc yỗn táq ranáq nâi. 30 Ranáq batễm Yang táq, tễ léq ranáq nâi toâq, tễ Yiang Sursĩ tỡ la tễ cũai sâng? Anhia ta-ỡi cứq.” 31 Chơ alới manoaq sarhống manoaq: “Khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi tễ Yiang Sursĩ,’ ngkếq án blớh loah hái: ‘Khân ngkíq, ki nṓq anhia tỡ bữn sa-âm án?’ 32 Ma khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi chống toâq tễ cũai sâng,’ ki hái ngcṓh cũai proai, yuaq máh cũai ki sa-âm Yang la lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.” 33 Ngkíq alới ki ta-ỡi Yê-su neq: “Hếq tỡ dáng.” Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Chơ! Cứq tỡ bữn atỡng tê anhia noau yỗn cứq bữn chớc táq máh ranáq nâi.”

Mac 12

1 Yê-su atỡng alới ki toâq parnai sacâm neq: “Bữn manoaq chóh voar palâi nho tâng nưong. Án táq cantruang pễr nưong ki. Án píq prúng, chơ chĩp tamáu ien dōq pát dỡq nho hoi tâng ki. Án táq sũ hỡ dōq kĩaq nưong ki. Moâm ki án chiau yỗn cũai canṓh táq dỡ nưong ki yỗn án. Alới pruam ndỡm pruam mpễq palâi ki. Chơ án pỡq cruang canṓh. 2 Toâq catữ palâi ki chĩn, ncháu nâi ớn sũl án toâq pỡ alới ca táq dỡ nưong án. Án yỗn sũl ki ĩt pún án tễ cũai ca táq dỡ nưong ki. 3 Tữ cũai sũl toâq pỡ ki, cũai ca táq dỡ nưong ki cỗp chíq án, toân án, cớp tuih aloōh án hỡ. Alới yỗn án chu miat. 4 Chơ ncháu ki ớn loah cũai sũl canṓh ễn toâq pỡ ki. Ma alới toân tâng plỡ án. Cớp alới táq yỗn án lo-lo miat sâng. 5 Ncháu ki ớn loah cũai sũl canṓh ễn toâq pỡ ki. Cớp alới cachĩt chíq án. Alới táq samoât tễ nhũang sĩa chóq clứng cũai ễn; án ca alới toân, án ca alới cachĩt loâng. 6 Ncháu nâi noâng bữn manoaq ễn. Nâi la con samiang ca án ayooq lứq. Toâq parsốt tháng, án ớn con án ễn pỡq pỡ ki. Án chanchớm neq: ‘Lứq alới ki yám noap con cứq.’ 7 Ma cũai ca táq dỡ nưong ki, manoaq sarhống manoaq neq: ‘Nâi la con tṓng ncháu. Hâi! Hái cachĩt chíq án. Ngkíq nheq mun án chu pỡ hái.’ 8 Chơ alới cỗp cớp cachĩt chíq án. Alới lampống chíq án yáng tiah nưong ki. 9 Nṓq toâp ncháu nưong nâi ễ táq? Lứq án toâq cachĩt chíq cũai táq dỡ nưong ki, cớp án chiau yỗn cũai canṓh ễn táq dỡ nưong ki. 10 Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Cốc tamáu cũai ca táq dống khoiq táh chơ, lứq samoât cũai canṓh hữm tamáu ki o hỡn tễ tamáu canṓh. Chơ alới ĩt chĩp bân soq dống. 11 Ranáq nâi khoiq Ncháu hái táq. Tữ moat hái hữm ranáq nâi, mứt hái santar sâng.’” 12 Máh cũai sốt ca sâng Yê-su pai ngkíq, alới ki chuaq ngê yoc ễ cỗp án, cỗ alới khoiq sâng án atỡng parnai sacâm nâi tễ alới. Ma alới ngcṓh cũai proai. Ngkíq alới loōh tễ án, cớp pỡq chu ntốq canṓh ễn. 13 Vớt ki noau ớn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ cớp tễ tỗp Hê-rôt ễn toâq pỡ Yê-su, yỗn alới chi-chuaq parnai lôih Yê-su táq ntỡng. 14 Tỗp alới ki toâq pỡ Yê-su cớp atỡng án neq: “Thâi ơi! Hếq dáng chơ thâi lứq cũai tanoang. Yáng moat thâi nheq tữh cũai cỡt lĩ-ra-lĩ nheq. Yuaq ngkíq thâi tỡ bữn yám noap ống cũai bữn chớc sâng. Thâi atỡng ngê Yiang Sursĩ pĩeiq lứq. Puai tễ phễp rit hái pĩeiq ma tỡ bữn hái cóq muap práq thễq pỡ puo Rô-ma?” 15 Ma Yê-su dáng alới ki táq nan sâng. Án blớh loah alới neq: “Nṓq anhia chuaq ralíh chóq cứq? Anhia dững yỗn cứq muoi ṓc práq, yỗn cứq nhêng.” 16 Ngkíq alới ki dững yỗn án muoi ṓc práq. Chơ án blớh loah alới neq: “Roâp anâi cớp chĩr anâi samoât tỗ noau?” Alới ki ta-ỡi án neq: “Puo Rô-ma.” 17 Chơ Yê-su atỡng loah alới neq: “Crơng puo Rô-ma, ki cóq anhia culáh loah yỗn puo Rô-ma; cớp crơng Yiang Sursĩ cóq anhia culáh loah yỗn Yiang Sursĩ.” Ma alới ki sâng dớt lứq Yê-su atỡng ngkíq. 18 Bữn cũai tễ tỗp Sa-dusê toâq pỡ Yê-su tê. Alới ki pai cũai ca khoiq cuchĩt chơ tỡ têq tamoong loah. 19 Alới atỡng án neq: “Thâi ơi! Môi-se khoiq chĩc chơ yỗn hái dáng, la khân ai khoiq cuchĩt, ma lacuoi án noâng tamoong cớp alới tỡ yũah bữn con; ngkíq a-ễm án ễn cóq siem lacuoi ai, yỗn án bữn con dōq cỡt con tṓng ai án. 20 Hỗi rái bữn tapul náq sễm ai. Ai clúng alới khoiq ĩt lacuoi. Án cuchĩt ma tỡ yũah bữn con. 21 Chơ a-ễm ndĩ ễn siem lacuoi ai án. Ma tỡ yũah bữn con khoiq án cuchĩt tê. Ngkíq a-ễm ralṓh ễn la machớng ai ndĩ tê. 22 Alới tapul náq táq machớng ki nheq. Aléq la tỡ bữn bữn yũah con. Nheq alới tapul náq cuchĩt; cớp ntun tháng mansễm ki cuchĩt tê. 23 Tữ máh cũai cuchĩt bữn tamoong loah, ki mansễm ki la lacuoi noau? Yuaq tapul náq alới la ndỡm nheq mansễm ki.” 24 Yê-su atỡng loah alới ki neq: “Anhia táq ntỡng tỡ pĩeiq, yuaq anhia tỡ bữn dáng raloaih parnai tễ Yiang Sursĩ noau chĩc tễ mbṓq; cớp anhia tỡ dáng dếh chớc toâr lứq tễ Yiang Sursĩ. 25 Tữ alới ca cuchĩt ki tamoong loah, alới tỡ bữn ratoi noâng cỡt lacuoi cayac. Ma alới ỡt tâng paloōng machớng tỗp ranễng Yiang Sursĩ ỡt tê. 26 “Ma tễ ngê cũai cuchĩt, chơ tamoong loah, nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Môi-se chĩc tễ rambũ blữ ũih ma tỡ bữn cat. Pỡ ntốq ki Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: ‘Cứq la Yiang Sursĩ ca A-praham sang, Yiang Sursĩ ca I-sac sang, cớp Yiang Sursĩ ca Yacốp sang.’ 27 Têq hái dáng alới ki tamoong loah tễ cuchĩt, yuaq cũai cuchĩt tỡ têq sang Yiang Sursĩ. Ống alới ca tamoong sâng têq sang án. Lứq anhia tỡ bữn dáng tháng.” 28 Bữn manoaq tễ tỗp cũai yống rit toâq pỡ ki cớp sâng alới ki raloai. Án sâng Yê-su ta-ỡi o lứq, ngkíq án blớh Yê-su neq: “Tễ máh ṓc Yiang Sursĩ patâp, ṓc aléq toâr clữi nheq tễ ṓc canṓh?” 29 Yê-su ta-ỡi loah án neq: “Nâi la ṓc toâr clữi nheq tễ ṓc canṓh Yiang Sursĩ patâp: ‘Tỗp I-sarễl ơi! Anhia tamứng! Yiang Sursĩ, Ncháu hái, ống manoaq án toâp. 30 Cóq anhia ayooq Yiang Sursĩ, Ncháu anhia, nheq tễ mứt pahỡm anhia, nheq tễ sarnớm anhia, cớp nheq tễ rangứh rahỡ anhia.’ 31 Cớp ṓc patâp bar toâr clữi nheq tễ canṓh la neq: ‘Cóq anhia ayooq yớu machớng anhia ayooq tỗ anhia bữm.’ Ṓc patâp canṓh tỡ bữn clữi tễ bar ṓc patâp nâi.” 32 Án ca tễ tỗp yống rit ki atỡng loah Yê-su neq: “Thâi ơi! Lứq tanoang thâi atỡng. Thâi atỡng lứq pĩeiq, Yiang Sursĩ la manoaq án toâp. Vớt chíq tễ Yiang Sursĩ la tỡ bữn yiang aléq ca sốt noâng. 33 Khân hái ayooq Yiang Sursĩ nheq tễ mứt pahỡm, nheq tễ sarnớm, cớp nheq tễ rangứh rahỡ, cớp hái ayooq yớu máh hái ayooq tỗ hái bữm, ranáq nâi o hỡn tễ noau bốh charán tỡ la chiau crơng canṓh dōq sang Yiang Sursĩ.” 34 Yê-su sâng án ki ta-ỡi rangoaiq lứq, chơ Yê-su atỡng loah án neq: “Cheq lứq mới bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, tỡ bữn yơng noâng.” Vớt ki nheq tữh cũai tỡ khớn blớh noâng tễ Yê-su. 35 Bo Yê-su atỡng tâng dống sang toâr, án blớh neq: “Nṓq cũai yống rit pai Crĩt la tễ tṓng Davĩt? 36 Cutỗ Davĩt toâp pai parnai nâi cỗ nhơ tễ Raviei Yiang Sursĩ ớn án pai neq: ‘Yiang Sursĩ atỡng chóq Ncháu cứq neq: “Mới tacu ỡt coah atoam cứq toau toâq tangái léq cứq yỗn alới ca yoc ễ cachĩt mới ỡt pưn talang ayững mới, táq sũl mới.”’ 37 Cutỗ Davĩt toâp dōq Crĩt nâi la ‘Ncháu’. Ki nṓq têq Davĩt dōq cũai tễ tṓng toiq án bữm la ‘Ncháu’?” Cũai clứng ki sâng bũi o lứq Yê-su atỡng ngkíq. 38 Bo Yê-su atỡng, án pai neq: “Anhia chỗi táq machớng cũai yống rit. Alới ki ễq lứq sớp au tuar, cớp alới ễq cũai canṓh tabỡp o alới bo alới ỡt cớp cũai clứng. 39 Alới yoc ễ bữn cachơng tacu o lứq clữi nheq tễ canṓh ỡt tâng dống sang, cớp alới yoc ễ tacu coah pỡng toâq noau mơi alới toâq cha. 40 Alới ki lôp máh dống cán cumai; chơ alới câu cuti ễq noau khễn pai alới lứq tanoang. Ma chumát tôt alới ki ntâng hỡn tễ cũai canṓh.” 41 Vớt ki Yê-su ỡt tacu cheq ntốq noau dốq sang práq. Án nhêng clứng cũai chóq práq sang tâng ntốq ki. Clứng cũai sốc chóq práq sa-ữi lứq. 42 Ma bữn manoaq cán cumai cadĩt lứq toâq pỡ ki. Án chóq bar ṓc práq ca bữn kia bĩq lứq. 43 Chơ Yê-su arô tỗp rien tễ án toâq pỡ án, cớp án atỡng alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cán cumai cadĩt nâi, án chóq práq sa-ữi hỡn tễ nheq tữh cũai canṓh. 44 Nheq tữh cũai ki chóq tễ práq clữi tễ alới tâc cha; ma cán cumai nâi ṓq lứq, máh léq án bữn án chóq nheq máh ki.”

Mac 13

1 Tữ Yê-su loōh tễ dống sang toâr, bữn manoaq tỗp rien tễ án atỡng án neq: “Thâi ơi! Nhêng pỡ ki! Tamáu ki cớp nheq dống sang toâr ki o pha moâm!” 2 Ma Yê-su blớh loah án: “Mới hữm dống toâr nâi tỡ? Chumát tamáu noau táq dống toâr nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi. Án ratáh nheq.” 3 Vớt ki Yê-su tacu ỡt tâng Dũal O-li-vê choâng dống sang toâr. Phi-ễr, Yacỡ, Yang, cớp Anrê, ống alới pỗn náq toâp ỡt cớp Yê-su. 4 Alới ki blớh án: “Sễq thâi atỡng hếq, noâng dũn maléq ranáq nâi toâq? Tếc ntrớu sapáh nhũang ranáq nâi ễ toâq?” 5 Yê-su atỡng loah alới neq: “Cóq anhia ỡt khễuq. Chỗi yỗn noau phếq anhia. 6 Chumát bữn sa-ữi náq toâq clễu ramứh cứq. Alới pai neq: ‘Cutỗ cứq toâp la Crĩt!’ Ngkíq alới phếq clứng cũai. 7 “Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cheq cheq yơng yơng, ki anhia chỗi croōq ntrớu. Ranáq anâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng. 8 Lứq bữn tỗp nâi rachíl ratáq cớp tỗp ki; cớp cruang nâi rachíl ratáq cớp cruang ki. Bữn sa-ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. Cớp bữn sa-ữi ntốq ṓq sana cha. Máh ramứh nâi la mbỡiq tễ dâu sâng. Noâng bữn sa-ữi ễn ramứh túh coat. 9 “Yuaq ngkíq cóq anhia ỡt khễuq. Lứq noau cỗp anhia; dững anhia toâq pỡ cũai sốt. Cớp noau toân anhia tâng dống sang tỗp I-sarễl. Cóq anhia tayứng yáng moat cũai sốt cớp cũai puo hỡ cỗ tian anhia puai cứq, dōq anhia atỡng yỗn alới dáng tê tễ ngê cứq. 10 Lứq tỗp puai cứq cóq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ voai yỗn nheq tữh cũai dáng. 11 Tữ noau cỗp yoc ễ dững sữq anhia, anhia chỗi croōq. Anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai. Ma anhia pai puai santoiq Yiang Sursĩ yỗn anhia atỡng bo ki. Yuaq santoiq nâi la tỡ cỡn santoiq anhia, ma santoiq Raviei Yiang Sursĩ atỡng. 12 Bo dỡi ki sễm ai ễ cỗp ratuaq sễm ai, chiau yỗn noau cachĩt chíq, cớp mpoaq chiau yỗn noau cachĩt chíq con án. Con acái ra-ũan chóq mpiq mpoaq alới, cớp chiau mpiq mpoaq yỗn noau cachĩt chíq alới. 13 Lứq nheq tữh cũai kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. Ma cũai aléq rơi tanhĩr toau sốt anhúq án, lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki. 14 “Nỡ ra anhia bữn hữm noau dōq tâng dống sang toâr crơng nhơp cớp lôih lứq ca Yiang Sursĩ tỡ ễq hữm. (Cũai aléq ca doc santoiq nâi cóq chanchớm samoât tễ ṓc nâi.) Tangái ki cũai ca ỡt tâng cruang Yudê cóq lúh chỗn ỡt tâng cóh ễn. 15 Án ca ỡt nhưp curũm dống, cóq chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống án. 16 Án ca ỡt pỡ sarái, cóq chỗi chu ĩt noâng tampâc tễ dống án. 17 Tâng tangái ki tỗiq bap lứq alới ca ỡt mumiaq cớp alới ca apu con. 18 Cóq anhia câu sễq chỗi yỗn máh ramứh nâi toâq tâng casâi sangễt. 19 Yuaq tâng tangái ki bữn túh coat clữi tễ dâu Yiang Sursĩ tễng paloōng cutễq yỗn toau toâq sanua. Cớp ntun ễn tỡ bữn túh coat noâng riang tangái ki. 20 Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn arũiq loah máh tangái ki, tỡ bữn noau têq tamoong noâng. Ma cỗ án yoc ễ chuai máh cũai ca án rưoh, lứq án arũiq loah máh tangái ki. 21 “Khân noau atỡng anhia neq: ‘Nâi! Lứq án nâi la Crĩt!’ tỡ la ‘Tíh! Án ca ỡt pỡ ki la lứq Crĩt!,’ anhia chỗi noap santoiq ki. 22 Yuaq nỡ pra bữn cũai tỡ cỡn lứq Crĩt, cớp tỡ cỡn lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, bữn toâq pỡ nâi. Alới ki táq tếc salễh dōq thũ phếq. Khân têq, alới yoc ễ rakiauq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ, yỗn táq ranáq sâuq tê. 23 Ngkíq cóq anhia ỡt khễuq. Máh ramứh nâi cứq atỡng dōq yỗn anhia dáng nhũang. 24 Ma tâng tangái ki, vớt tễ tangái túh coat lứq, moat mandang tỡ bữn claq noâng, cớp rliang casâi tỡ bữn tráh noâng. 25 Mantỗr satrooh tễ paloōng, cớp máh ramứh ntrớu bữn chớc tâng paloōng, Yiang Sursĩ táq yỗn rachâu nheq. 26 Moâm ki, lứq noau hữm cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq mpứng dĩ ramứl, bữn chớc toâr lứq cớp roâp ang ữr. 27 Bo ki cứq ớn ranễng Yiang Sursĩ parỗm dũ náq máh cũai ca cứq khoiq rưoh tễ nheq pứp pưn paloōng cutrúq, cớp cu angia pưn paloōng cutrúq nâi.” 28 Yê-su atỡng ễn: “Cóq anhia tamứng cứq sacâm tễ aluang tarúng. Khân abễng aluang ki noâng nhuam, ki án báiq lacứp loah sala nhuam tê. Ngkíq anhia dáng khoiq cheq ễ toâq casâi phũac. 29 Machớng ki tê, khân anhia hữm nheq ramứh nâi toâq, ngkíq anhia dáng Con Yiang Cỡt Cũai cheq ễ toâq chơ. Án khoiq tamṓc ngoah toong. 30 Lứq samoât cứq atỡng anhia, nheq tữh cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn pứt tễ nhũang nheq ramứh nâi khoiq toâq chơ. 31 Chumát, paloōng cớp cutễq cỡt pứt chíq nheq, ma santoiq cứq atỡng tỡ nai pứt. 32 “Tỡ bữn noau dáng tangái ntrớu tỡ la bo léq ranáq ki toâq. Máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng, cớp Con Yiang Sursĩ hỡ la tỡ bữn dáng tê tangái ki. Ống manoaq Mpoaq cứq toâp dáng tangái ki. 33 “Ngkíq cóq anhia ỡt o, anhia acoan, anhia trỗl níc, yuaq anhia tỡ bữn dáng bo léq ranáq nâi toâq. 34 Ranáq nâi la machớng manoaq pỡq tamoi cruang yơng. Tữ án loōh tễ dống án, án chiau yỗn cũai táq ranáq án miar ndỡm máh ranáq tâng dống án. Cớp án patâp cũai ca kĩaq toong ớn án trỗl níc. 35 Ngkíq cóq anhia trỗl níc, yuaq anhia tỡ dáng bo léq ncháu dống chu. Pĩeiq án chu sadâu la bữn. Pĩeiq án chu muoi mpứt la bữn. Pĩeiq án chu ntruoi tacar la bữn. Pĩeiq án chu tarưp la bữn. 36 Cóq anhia acoan nhêng níc. Ngcṓh sarblỡl án chu, chơ án ramóh anhia bếq. 37 Máh ramứh cứq atỡng anhia, cứq atỡng yỗn nheq tữh cũai tê: cóq anhia acoan nhêng níc!”

Mac 14

1 Noâng bar tangái ễn tỗp I-sarễl ễ cha bũi sanhữ Tangái Loōh. Cớp alới cha bũi bễng tỡ bữn pluoih hỡ. Ngkíq cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai yống rit, alới chuaq ngê yoc ễ cỗp Yê-su cớp ễ cachĩt án, ma alới tỡ ễq cũai canṓh dáng. 2 Alới sarhống neq: “Hái tỡ têq táq ngkíq tâng tangái cha bũi. Ngcṓh cũai clứng ki táq choac cớp cachĩt hái.” 3 Bo Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani, án ỡt tâng dống Si-môn, la cũai ca hỗi rái bữn a-ĩ tut. Bo Yê-su ỡt chi-cha, bữn manoaq mansễm toâq pỡ án, dững muoi bễ dỡq phuom. Bễ ki noau táq toâq tamáu bữn ramứh ‘a-labat’. Dỡq phuom tâng bễ ki moat lứq, noau dōq ‘nar’. Mansễm ki pễng bễ ki, chơ tốh dỡq phuom tâng plỡ Yê-su. 4 Bữn cũai ỡt ngki sâng cutâu lứq, cớp alới sarhống pai neq: “Nṓq dỡq phuom nâi ma án palỗ chíq ngkíq? 5 Khân chếq dỡq phuom nâi, noau bữn práq clữi tễ cóng noau tuthễ pái culám tangái. Chơ têq ĩt práq ki chuai yỗn cũai cadĩt.” Ngkíq alới ki nhôp mansễm ki. 6 Ma Yê-su atỡng alới neq: “Dōq tam án. Nhôp táq ntrớu mansễm ki? Nṓq anhia táq yỗn án ngua? Án khoiq táq ranáq o yỗn cứq. 7 Cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Maléq anhia yoc ễ chuai, ki têq anhia chuai. Ma tỗ cứq tỡ bữn ỡt mantái níc cớp anhia. 8 Ranáq ntrớu têq mansễm nâi táq, án khoiq táq. Án khoiq tốh dỡq phuom tâng tỗ cứq, thrũan dōq nhũang noau tỡ yũah tứp cứq tâng ping. 9 Lứq samoât cứq atỡng anhia, tâng dũ ntốq chũop cutễq nâi, toâq noau atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, lứq noau atỡng dếh ranáq mansễm nâi táq, dōq yỗn cũai sanhữ loah án.” 10 Vớt ki Yuda I-cari-ỗt, manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq, án toâq pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ yoc ễ chếq Yê-su yỗn alới. 11 Tữ alới ki sâng ngê ngkíq, alới ỡn lứq, cớp alới ữq chang práq yỗn Yuda. Ngkíq Yuda chi-chuaq ngê ễ chếq Yê-su. 12 Tâng tangái cũai I-sarễl cha bễng tỡ bữn pluoih cớp kiac charán cữu dōq sanhữ Tangái Loōh, tangái ki tỗp rien tễ Yê-su blớh án neq: “Ntốq léq thâi yoc hếq pỡq thrũan yỗn thâi cha pêl bũi nâi?” 13 Yê-su ớn bar náq tỗp rien tễ án neq: “Anhia mut tâng vil ki. Chơ anhia bữn ramóh manoaq samiang ayễq aluoi dỡq. Anhia puai ntun clĩ án. 14 Khân án mut dống aléq, anhia atỡng ncháu dống ki neq: ‘Thâi blớh neq: “Nléq clống tamoi yỗn cứq cớp tỗp rien tễ cứq cha pêl bũi Tangái Loōh?”’ 15 Lứq án ki sadoi yỗn anhia muoi clống toâr tâng tran pỡng. Tâng clống ki bữn chơ dũ ramứh máh crơng tadỡng. Ỡt pỡ ki anhia thrũan yỗn hái cha.” 16 Alới bar náq loōh tễ ki mut tâng vil. Alới ramóh nheq ranáq mantoat Yê-su atỡng nhũang. Chơ alới tễng pêl cha bũi ngki. 17 Toâq nhứm nhứm Yê-su cớp tỗp muoi chít la bar náq toâq pỡ ki. 18 Bo alới tacu cha, Yê-su atỡng alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn manoaq tễ anhia ca cha parnơi cớp cứq, nỡ ra án lứq chếq chíq cứq.” 19 Alới ki sâng ngua lứq, cớp alới blớh Yê-su chữ manoaq neq: “Cứq ma tỡ bữn, thâi?” 20 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Lứq cũai nâi la manoaq tễ muoi chít la bar náq anhia; án tốq cha bễng muoi tangan cớp cứq tê. 21 Con Yiang Cỡt Cũai cóq cuchĩt máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ án. Ma án ca chếq chíq Con Yiang Cỡt Cũai, bap lứq toâq pỡ án. Pĩeiq lứq la mpiq án chỗi canỡt.” 22 Bo alới cha, Yê-su ĩt bễng. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ, chơ án pĩh bễng ki, avơi yỗn tỗp rien tễ án cha. Án atỡng alới neq: “Anhia roap. Nâi la tỗ cứq.” 23 Vớt ki án ĩt tangan. Moâm án sa-ỡn Yiang Sursĩ, án avơi yỗn tỗp rien tễ án nguaiq. Chơ nheq alới ki nguaiq. 24 Cớp Yê-su atỡng alới neq: “Nâi la aham cứq. Aham nâi loōh táq tếc Yiang Sursĩ par-ữq parnai tamái yỗn nheq tữh cũai. 25 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq tỡ nai nguaiq noâng dỡq tễ palâi nho toau toâq tangái cứq nguaiq dỡq ki tamái ễn ỡt tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt.” 26 Moâm alới ũat santoiq khễn, chơ alới loōh tễ ki chỗn tâng Dũal O-li-vê. 27 Yê-su atỡng alới neq: “Ngkếq nheq tữh anhia táh chíq cứq. Tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ neq: ‘Cứq yỗn noau cachĩt chíq cũai mantán ca rabán cữu, chơ nheq cữu ki pláh chap.’ 28 Ma toâq cứq tamoong loah, cứq pỡq nhũang anhia tâng cruang Ca-li-lê.” 29 Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Khân nheq tữh cũai canṓh ma táh chíq thâi, ki ma cứq tỡ bữn táh.” 30 Yê-su atỡng loah Phi-ễr neq: “Lứq samoât cứq atỡng mới, tâng sadâu nâi toâp nhũang ntruoi tacar bar trỗ, lứq mới calỡih cứq bữn pái trỗ.” 31 Ma Phi-ễr ta-ỡi suon níc neq: “Khân noau cachĩt cứq cớp thâi la thỗi. Cứq tỡ bữn calỡih mō thâi!” Cớp nheq tữh tỗp ki pai machớng santoiq Phi-ễr tê. 32 Tữ alới ki toâq muoi ntốq nưong noau dōq ramứh Kễt-se-manê, Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Anhia ỡt tacu nâi nơ. Cứq pỡq câu pỡ ki.” 33 Án dững Phi-ễr, Yacỡ, cớp Yang pỡq cớp án. Chơ Yê-su mbỡiq sâng croōq cớp ngua lứq tâng mứt án. 34 Án pai neq: “Mứt cứq sâng ngua lứq, tỡ rơi tamoong noâng. Anhia ỡt acoan nâi. Anhia trỗl cớp cứq.” 35 Chơ Yê-su pỡq bĩq ễn. Án padếh tâng cutễq muoi tatứp. Án câu khân têq la yỗn ranáq nâi tỡ bữn toâq noâng yỗn án. 36 Án câu neq: “Mpoaq, Mpoaq cứq ơi! Ntrớu mới ễ táq, lứq têq mới táq. Cứq sễq mới ayṓq tangan túh coat nâi yỗn vớt tễ cứq. Ma cứq tỡ ễq puai ngê cứq bữm. Cứq ễ puai ống ngê mới sâng.” 37 Moâm ki Yê-su píh loah, cớp ramóh alới bếq. Chơ án blớh Phi-ễr neq: “Si-môn ơi! Mới bếq chơ? Nṓq mới tỡ rơi trỗl mahỗi cớp cứq? 38 Cóq anhia tamỡ cớp câu chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih. Lứq mứt pahỡm anhia la bán rêng, ma sac sâiq anhia la ieuq.” 39 Ngkíq Yê-su pỡq câu loah. Án câu parnai machớng tễ nhũang. 40 Chơ án píh loah sĩa pỡ ntốq alới ki ỡt. Án tamóh alới bếq loah sĩa, yuaq moat alới ntâng lứq tỡ rơi culian. Alới ki tỡ dáng nṓq ễ ta-ỡi Yê-su. 41 Ngkíq Yê-su chu loah toâq ntốq alới ki ỡt trỗ pái ễn. Cớp án blớh alới neq: “Nṓq noâng anhia bếq cớp rlu sĩa? Anhia chỗi bếq noâng. Khoiq toâq ngư chơ. Con Yiang Cỡt Cũai, noau khoiq chếq án toâq pỡ atĩ cũai lôih. 42 Yuor tayứng! Hái pỡq! Anhia nhêng! Án ca chếq cứq khoiq toâq chơ.” 43 Bo Yê-su noâng atỡng ngkíq, bo ki toâp Yuda toâq. Án la tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. Clứng cũai dững dau cớp cuan toâq cớp Yuda tễ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, tễ cũai yống rit, cớp tễ cũai sốt nheq sâu. 44 Án ca ễ chếq Yê-su khoiq atỡng tếc nhũang yỗn cũai clứng ki dáng neq: “Khân aléq anhia hữm cứq hũn, ki la cutỗ án ca anhia ễ bữn. Chơ anhia cỗp án ki ơiq! Anhia yống yỗn samoât, chơ dững án tễ ntốq ki.” 45 Chơ Yuda toâq toâp pỡ Yê-su cớp pai neq: “Thâi ơi!” Chơ án hũn Yê-su. 46 Ngkíq noau toâq yống cớp cỗp Yê-su. 47 Manoaq tễ alới ca tayứng cheq ki thot dau tễ sor, chơ tráh manoaq sũl án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, pĩeiq tâng cutũr, chơ ta-ṓh chíq muoi coah cutũr. 48 Ma Yê-su blớh alới ki neq: “Nṓq anhia toâq pỡ nâi ma dững dau cớp cuan ễ cỗp cứq? Anhia chanchớm cứq la cũai savễng tỡ? 49 Cu rangái cứq atỡng tâng dống sang toâr, ma anhia tỡ bữn cỗp cứq. Ma ranáq nâi táq yỗn cỡt rapĩeiq máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbṓq chơ.” 50 Ngkíq nheq tữh alới ca ỡt cớp Yê-su lúh táh chíq án. 51 Bữn manoaq cũai póng puai Yê-su. Án satễng ống prê tâng tỗ án. Noau catoâng prê án, ễ cỗp án. 52 Chơ án tũot táh chíq prê ki, lúh muoi rariaq ễn. 53 Tữ ki alới dững Yê-su toâq pỡ án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Nheq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cũai sốt nheq sâu, cớp cũai yống rit pỡq rôm pỡ ki tê. 54 Phi-ễr puai cutuaih ntun Yê-su, chơ mut tâng nchṓh dống án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án tacu parnơi cớp ranễng cũai sốt ki, ỡt nghễng ũih. 55 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp tỗp cũai bữn chớc canṓh chuaq ralíh tễ Yê-su, ễ cachĩt án. Ma alới tỡ bữn ramóh ṓc ntrớu. 56 Bữn sa-ữi cũai apớt Yê-su ma tỡ bữn lứq. Alới apớt ma tỡ bữn muoi santoiq. 57 Bữn alới ca yuor tayứng apớt Yê-su neq: 58 “Hếq khoiq sâng án ki pai chơ neq: ‘Cứq ễ talốh chíq dống sang Yiang Sursĩ ca atĩ cũai táq. Ma vớt pái tangái cứq táq dống tamái ễn tỡ bữn tễ atĩ cũai táq.’” 59 Ma santoiq alới apớt tỡ bữn ramóh parnơi. 60 Tữ ki án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ yuor tayứng ỡt mpứng dĩ alới. Án blớh Yê-su neq: “Mới ễ ta-ỡi ma tỡ bữn? Nṓq mới sâng alới ki cauq tễ mới?” 61 Ma Yê-su ỡt savưl sâng. Án tỡ bữn pai ntrớu. Án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh loah Yê-su neq: “Mới lứq Crĩt, con án ca hếq khễn, ma tỡ bữn?” 62 Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq! Chumát anhia lứq hữm Con Yiang Cỡt Cũai tacu coah atoam Yiang Sursĩ ca bữn chớc lứq, cớp án toâq mpứng dĩ ramứl tễ paloōng.” 63 Chơ án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ háq tampâc án bữm, táq tếc án sâng ngua lứq. Cớp án pai neq: “Choam hái ễ blớh noâng cũai canṓh? 64 Anhia khoiq sâng chơ án pai parnai ki la máh án khoiq acrieiq Yiang Sursĩ. Nṓq anhia chanchớm tễ ṓc ki?” Nheq tữh alới ki pruam muoi mứt anoat Yê-su cóq chĩuq cuchĩt. 65 Bữn cũai cuchóh tâng Yê-su. Alới tán chíq moat án, chơ alới chooc án cớp blớh án neq: “Noau chooc mới?” Cớp máh cũai ranễng ki tapáh án tê. 66 Bo ki Phi-ễr noâng ỡt tâng nchṓh. Bữn manoaq mansễm ca táq ranáq yỗn án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ toâq pỡ ki. 67 Tữ án hữm Phi-ễr ỡt nghễng ũih ngki, án nhêng moat Phi-ễr cớp án pai chóq Phi-ễr neq: “Mới la cũai ỡt cớp Yê-su, cũai tễ vil Na-sarễt tê.” 68 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su, pai neq: “Tỡ bữn! Cứq tỡ dáng ntrớu mới pai! Ca cứq tỡ sapúh loâng!” Chơ Phi-ễr loōh tễ ntốq ki, cớp bo ki toâp ntruoi tacar. 69 Ma mansễm ki hữm loah sĩa Phi-ễr, cớp án atỡng cũai canṓh ca ỡt tayứng ntốq ki neq: “Manoaq nâi la tễ tỗp ki tê.” 70 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su sĩa. Mahỗi ễn máh cũai tayứng ki pai chóq Phi-ễr neq: “Lứq samoât mới la tễ tỗp alới ki tê, yuaq mới la cũai Ca-li-lê.” 71 Phi-ễr, án thễ án dũan cloc plỡ cloc sóc cớp alới ki. Án ta-ỡi suon níc neq: “Anhia pai cứq tễ tỗp án ki, ma cứq tỡ dáng nṓq roâp án.” 72 Bo ki toâp ntruoi tacar trỗ bar. Chơ Phi-ễr sanhữ parnai Yê-su atỡng tễ nhũang yỗn án: “Nhũang ntruoi tacar bar trỗ, mới calỡih cứq pái trỗ.” Tữ Phi-ễr chanchớm loah santoiq ki, chơ án nhiam.

Mac 15

1 Toâq poang tarưp parnỡ, mbỡiq rưm rưm, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai sốt nheq sâu, cớp máh cũai yống rit rôm sarhống parnơi cớp máh cũai sốt canṓh. Moâm alới ki sarhống, alới chṓq Yê-su cớp dững asuoi án toâq pỡ Phi-lat. 2 Phi-lat blớh Yê-su: “Mới la lứq puo I-sarễl tỡ?” Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq pĩeiq máh mới pai.” 3 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới cauq Yê-su, pai án táq sa-ữi ranáq sâuq. 4 Chơ Phi-lat blớh loah Yê-su: “Nṓq mới tỡ bữn ta-ỡi ntrớu? Mới sâng chơ noau cauq mới sa-ữi ramứh.” 5 Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi ntrớu tháng. Ngkíq Phi-lat sâng dớt lứq. 6 Toâq tangái cũai I-sarễl rôm cha bũi sanhữ Tangái Loōh, alới bữn rit cũai sốt cruang ki acláh manoaq cũai tũ tễ cuaq tam pahỡm cũai proai rưoh yoc ễ acláh. 7 Tangái ki tâng cuaq ki bữn manoaq ramứh Ba-raba. Án ki manoaq tễ tỗp ễ cheng sốt. Cớp án khoiq cachĩt cũai canṓh. 8 Clứng lứq cũai toâq pỡ Phi-lat, sễq Phi-lat táq rit riang cumo nhũang sĩa. 9 Phi-lat blớh alới ki neq: “Anhia ễq cứq acláh puo I-sarễl tỡ?” 10 Phi-lat dáng chơ cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng ũan cớp Yê-su yuaq cũai proai alới yoc ễ puai Yê-su. Ngkíq alới dững Yê-su toâq pỡ án. 11 Ma máh cũai sốt rit sang, alới ớn cũai clứng ki sễq Phi-lat acláh Ba-raba, tỡ cỡn Yê-su. 12 Phi-lat blớh loah alới ki neq: “Ntrớu anhia ễq cứq táq cớp cũai nâi, ca anhia dōq puo I-sarễl?” 13 Alới ki ta-ỡi casang lứq neq: “Téh án tâng aluang sangcáng!” 14 Phi-lat blớh loah alới ki neq: “Nṓq? Ṓc ntrớu án táq sâuq?” Ma alới ki ta-ỡi casang lứq hỡn tễ nhũang ễn: “Téh án tâng aluang sangcáng!” 15 Phi-lat ễq pĩeiq pahỡm cũai proai. Ngkíq án acláh Ba-raba yỗn alới, cớp án ớn noau proaih Yê-su. Vớt ki án chiau Yê-su yỗn alới dững téh tâng aluang sangcáng. 16 Chơ tahan dững asuoi Yê-su toâq pỡ nchṓh dống noau dốq sữq cũai. Alới ki arô parỗm pachứm nheq tỗp tahan ki. 17 Alới ki asớp Yê-su au tuar santứm ễng. Alới táq carvang sarlia apưng tâng plỡ án. 18 Chơ alới táq nan cubán cusũan án neq: “Cucốh noau casai puo I-sarễl.” 19 Alới ki ayiat ĩt ayiat ĩt toâq dũi tâng plỡ án, cớp alới cuchóh tâng tỗ án. Alới sacốh racớl táq nan sang án hỡ. 20 Moâm alới ayê ra-ac án ngkíq, alới tũot táh chíq au tuar ễng ki. Cớp alới asớp loah tampâc án bữm. Chơ alới dững aloōh cớp téh án tâng aluang sangcáng. 21 Bo ki bữn manoaq ramứh Si-môn tễ cruang Si-rễn, mpoaq Alec-sandơ cớp Ruphu pha na ki. Án chu tễ yáng tiah vil. Tahan ki ễp yỗn án dỗl aluang sangcáng Yê-su. 22 Alới dững Yê-su toâq ntốq noau dōq Cô-cô-tha. Santoiq nâi parlong loah la ‘Ntốq Nghang Cantar Plỡ’. 23 Chơ alới ki yỗn Yê-su nguaiq blṓng noau carchốc cớp dỡq phuom noau dōq ‘mứr’. Ma án tỡ ễq nguaiq. 24 Alới téh án tâng aluang sangcáng. Cớp alới ĩt chíq tampâc án, chơ tampễq na séng anhúq, aléq bữn la chơ. 25 Toâq mandang cháh tarưp ki, alới téh án tâng aluang sangcáng. 26 Cớp alới chĩc dōq pỡng plỡ Yê-su parnai atỡng tễ án neq: “NÂI LA PUO I-SARỄL.” 27 Alới téh tê bar náq cũai savễng parnơi cớp Yê-su, manoaq coah atoam, manoaq coah avêr. 28 Ngkíq cỡt rapĩeiq tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai neq: “Cũai dốq noap án la cũai lôih ariang noau tê.” 29 Cũai ca pha bân ntốq noau cachĩt Yê-su alới ngungứr plỡ cớp ayê ra-ac án, pai neq: “Mới nâi ơiq pai hỗi ki mới talốh dống sang Yiang Sursĩ, chơ mới táq loah pái tangái moâm toâp. 30 Âu mới sễng tễ aluang sangcáng ki, chuai amoong tỗ mới bữm!” 31 Cớp máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp nheq cũai yống rit ayê ra-ac tê Yê-su. Alới ki pai neq: “Cũai canṓh têq án chuai amoong, ma tỗ án bữm, ki tỡ hữm têq án chuai. 32 Khân án lứq Crĩt, puo I-sarễl, yỗn án sễng tễ aluang sangcáng yỗn hái hữm. Ngkíq hái lứq sa-âm án tê.” Cớp alới bar náq ca noau téh tâng aluang sangcáng muoi prớh cớp Yê-su, alới ayê ra-ac Yê-su tê. 33 Tễ moat mandang toâng toau toâq moat mandang priang cỡt canám nheq tâng cruang ki. 34 Toâq mandang priang Yê-su arô casang lứq neq: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, lama-sabac-tani?” Santoiq nâi parlong loah la, “Yiang Sursĩ cứq ơi, Yiang Sursĩ cứq ơi, nṓq mới táh chíq cứq?” 35 Bữn cũai ỡt tayứng cheq ki, alới sâng án arô ngkíq. Chơ alới pai neq: “Ki! Án arô Ê-li.” 36 Cớp bữn manoaq tễ alới ki lúh ĩt muoi cốc aroâiq. Án alốq aroâiq ki tâng blṓng nhṓq, cớp chóq tâng dũi. Chơ án avơi yỗn Yê-su yáp. Án pai neq: “Hái coan voai. Hái nhêng chim Ê-li toâq alíh asễng án, ma tỡ bữn.” 37 Ma Yê-su u-ỗi casang lứq, chơ ta-ṓh rangứh. 38 Bữn aroâiq noau yoang tâng dống sang toâr cỡt raháq tễ pỡng toâq pưn, cỡt bar sarễc. 39 Bo ki bữn manoaq tahan ca sốt muoi culám tahan canṓh, án tayứng yáng moat Yê-su. Tữ án hữm Yê-su ta-ṓh rangứh, án pai neq: “Lứq samoât nâi la Con Yiang Sursĩ.” 40 Bữn máh cũai mansễm ỡt yơng yơng tapoang nhêng chu ki tê. Pái náq tễ tỗp alới ki la Mari tễ vil Mac-dala, Salô-mê, cớp Mari la mpiq bar náq sễm ai Yô-sê cớp Yacỡ Cớt. 41 Tễ nhũang, bo Yê-su ỡt tâng cruang Ca-li-lê, alới pái náq mansễm nâi dốq puai Yê-su cớp chứm siem chuai án. Cớp bữn tê pỡ ki sa-ữi mansễm canṓh ca pỡq parnơi cớp Yê-su bo án chỗn pỡ vil Yaru-salễm. 42 Tangái ki la tangái noau thrũan nhũang tangái rlu. Toâq paloōng tabữ cheq ntruoi mut looc, 43 Yô-sễp tễ vil Ari-mathê toâq pỡ Phi-lat. Án la manoaq tễ tỗp cũai sốt ca noau yám lứq, cớp án ngcuang Yiang Sursĩ táq sốt. Án tỡ bữn ngcṓh sễq tễ Phi-lat cumuiq Yê-su. 44 Phi-lat sâng dớt lứq noau pai Yê-su khoiq cuchĩt chơ. Ngkíq án arô tahan ca sốt muoi culám tahan ki yoc ễ blớh án Yê-su cuchĩt, ma tỡ yũah. 45 Toâq Phi-lat dáng tễ tahan ki pai Yê-su khoiq cuchĩt chơ, án yỗn cumuiq Yê-su pỡ Yô-sễp. 46 Ngkíq Yô-sễp ĩt muoi ploah aroâiq busín. Moâm án alíh Yê-su asễng tễ aluang sangcáng, án som toâq aroâiq ki, cớp án dōq cumuiq Yê-su tâng ping noau tốc tễ tamáu côl. Chơ án vih tamáu catáng chíq ngoah ping tamáu côl ki. 47 Mari tễ vil Mac-dala cớp Mari mpiq Yô-sê, alới bar náq hữm ntốq noau dōq cumuiq Yê-su.

Mac 16

1 Vớt tangái rlu, chơ Mari tễ vil Mac-dala, Mari mpiq Yacỡ, cớp Salô-mê, alới pái náq dững crơng phuom ễ tia tâng cumuiq Yê-su. 2 Tangái muoi tâng tốn ki, poang tarưp moat mandang mbỡiq loōh, alới toâq pỡ ping ki. 3 Alới manoaq blớh manoaq neq: “Noau têq vih tamáu yỗn hái tễ ngoah ping ki?” 4 Tamáu ki la toâr lứq. Ma tữ alới tapoang achỗn, alới hữm khoiq noau vih tamáu ki chơ. 5 Tữ alới mut tâng ping, alới hữm manoaq cũai samiang póng ca sớp au tuar cloc, tacu ỡt coah atoam ntốq ki. Chơ alới ki sâng croōq. 6 Ma cũai samiang ki atỡng alới neq: “Anhia chỗi croōq ntrớu. Cứq dáng anhia chuaq Yê-su, cũai tễ vil Na-sarễt, án ca noau téh tâng aluang sangcáng. Ma án tỡ bữn ỡt nâi noâng. Án tamoong loah chơ. Anhia nhêng chu ntốq noau dōq cumuiq án. 7 Chơ anhia pỡq atỡng tỗp rien tễ Yê-su, cớp Phi-ễr neq: ‘Lứq Yê-su pỡq nhũang anhia tâng cruang Ca-li-lê. Anhia pỡq pỡ ki, ki anhia ramóh án máh án khoiq atỡng anhia tễ nhũang chơ.’” 8 Ngkíq alới mansễm ki lúh loōh vớt tễ ping ki. Alới sâng dớt lứq, cớp alới cangcoaih yuaq alới sâng croōq lứq tâng mứt alới. Alới tỡ khớn táq ntỡng ntrớu yỗn cũai dáng, miaq alới croōq lứq. 9 Tangái muoi tâng tốn ki, Yê-su yuor tamoong loah tễ ping. Cláih lứq tarưp ki án pỡq sapáh tỗ án yỗn Mari tễ vil Mac-dala hữm án. Mari nâi la án ca Yê-su khoiq tuih aloōh chíq tapul náq yiang sâuq. 10 Chơ mansễm ki pỡq atỡng yỗn yớu Yê-su dáng máh ranáq án khoiq hữm. Ma yớu Yê-su ki, alới ỡt nhiam tanúh níc. 11 Tữ yớu Yê-su sâng mansễm ki pai Yê-su lứq tamoong loah, cớp mansễm ki khoiq hữm án chơ, mō alới tỡ bữn noap parnai ki. 12 Moâm ki bữn bar náq cũai canṓh ễn loōh tễ vil Yaru-salễm. Cớp Yê-su sapáh tỗ án cỡt roâp mpha ễn yỗn bar náq ki hữm tỗ án. 13 Bar náq ki chu atỡng yỗn yớu Yê-su pai alới lứq hữm Yê-su, ma yớu ki tỡ bữn noap sĩa parnai cũai ki. 14 Ntun ễn Yê-su sapáh tỗ án yỗn tỗp muoi chít la muoi náq hữm tỗ án tê. Yê-su táq ngkíq bo tỗp muoi chít la muoi náq ki tacu cha. Cớp Yê-su tếq alới ki yuaq alới bữn mứt coang lứq, tỡ ễq noap án lứq tamoong loah máh cũai canṓh khoiq atỡng alới. 15 Yê-su atỡng alới ki neq: “Anhia pỡq nheq dũ cruang pưn paloōng cutrúq nâi cớp atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng parnai o tễ cứq. 16 Cũai aléq ma sa-âm cứq, chơ roap batễm, ki cứq chuai amoong cũai ki. Ma cũai aléq tỡ bữn sa-âm cứq, ki cũai ki chĩuq tôt án bữm. 17 Alới ca lứq sa-âm cứq, cũai nâi têq táq ranáq salễh máh nâi: nhơ ramứh cứq têq alới tuih aloōh yiang sâuq; têq alới atỡng parnai tamái; têq alới yống cusân ma tỡ bữn pân ntrớu; têq alới nguaiq crơng bũl ma alới tỡ bữn bũl; cớp têq alới satoaq atĩ tâng cũai a-ĩ yỗn cũai a-ĩ ki cỡt bán.” 19 Moâm Yê-su pai ngkíq, chơ án chỗn loah chu paloōng, cớp án tacu coah atoam Yiang Sursĩ. 20 Chơ tỗp rien tễ Yê-su loōh pỡq chu nâi pỡq chu ki atỡng níc parnai o tễ Yê-su. Cớp Yiang Sursĩ chuai alới, yỗn alới bữn chớc têq táq ranáq salễh. Yuaq ngkíq cũai têq dáng samoât parnai alới atỡng la lứq pĩeiq.

Luca 1

1 Ơ achuaih Thễu-phulơ ơi! Bữn clứng cũai khoiq táq nheq tễ mứt pahỡm alới, alới chĩc chơ tễ ngê Yê-su. Nheq ngê ki khoiq toâq pỡ hái chơ. 2 Máh cũai ki bữn dáng tễ ngê Yê-su cỗ alới bữn sâng tễ cũai ca lứq hữm án tễ dâu. Chơ, cũai ki atỡng tễ nheq parnai o ki yỗn hái dáng. 3 Dâu lứq, cứq khoiq rien samoât samơi nheq ngê máh cũai ki atỡng. Yuaq ngkíq, cứq chanchớm ễ chĩc nheq ṓc ki yỗn mới bữn tê. 4 Cứq táq ngkíq yoc mới dáng samoât samơi dũ ṓc pĩeiq tễ ngê noau khoiq atỡng mới chơ. 5 Bo dỡi Hê-rôt cỡt puo tâng cruang Yudê, bữn manoaq tễ tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ ramứh Sa-chari. Án la tễ tṓng Abia, manoaq ca tễng rit sang Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Lacuoi Sa-chari la ramứh Ê-li-sabễt tễ tṓng toiq Arôn. 6 Alới bar náq nâi la cũai tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Alới trĩh samoât samơi máh ṓc Yiang Sursĩ patâp, yỗn tỡ bữn noau têq tếq alới táq lôih. 7 Alới bar náq nâi tỡ bữn bữn con, yuaq Ê-li-sabễt la cũai cũt, cớp alới bar náq la cũai khoiq thâu chơ. 8 Tỗp cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới bữn rit tampễq táq ranáq, manoaq táq muoi tangái. Bữn muoi tangái tỗp ki rưoh yỗn Sa-chari ỡt tễng rit sang yáng moat Yiang Sursĩ. Alới yỗn án mut tacât crơng phuom tâng prông tâng clống dống sang toâr. 10 Bo Sa-chari mut tacât crơng phuom ki, bữn clứng cũai ỡt rôm câu yáng tiah. 11 Cớp ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq pỡ Sa-chari. Ranễng ki ỡt tayứng coah atoam prông ca noau dốq tacât crơng phuom ki. 12 Toâq Sa-chari hữm ranễng ki, án sâng dớt lứq cớp án ngcṓh. 13 Ma ranễng ki atỡng án neq: “Sa-chari ơi! Mới chỗi ngcṓh ntrớu. Yiang Sursĩ khoiq roap chơ santoiq mới câu. Ê-li-sabễt, lacuoi mới, nỡ ra án canỡt muoi lám con samiang. Cóq anhia amứh án ki la Yang. 14 Nỡ ra mứt pahỡm mới sâng bũi ỡn lứq cỗ mới bữn con samiang. Cớp clứng cũai canṓh hỡ, alới sâng bũi tê toâq tangái con samiang ki canỡt, 15 yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ pasếq lứq án clữi tễ cũai canṓh. Cóq án chỗi nguaiq blṓng sariau ntrớu. Cớp án bữn Raviei Yiang Sursĩ sốt lứq tâng mứt pahỡm án tễ tangái mpiq án canỡt. 16 Nỡ ra án táq yỗn clứng cũai I-sarễl píh sa-âm loah Yiang Sursĩ, Ncháu alới. 17 Lứq án bữn mứt pahỡm cớp chớc samoât riang Ê-li, án ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Án pỡq nhũang tễ manoaq ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai. Án táq yỗn mpoaq cớp con cỡt loah muoi mứt. Cớp án táq yỗn alới ca tỡ bữn trĩh ngê Yiang Sursĩ yỗn alới chanchớm loah táq ranáq tanoang o ễn. Án chuai yỗn máh cũai canṓh atức loah mứt pahỡm alới yỗn Ncháu alới têq ndỡm.” 18 Sa-chari blớh loah ranễng ki neq: “Nṓq cứq têq dáng ṓc ki la lứq pĩeiq? Cứq cớp lacuoi cứq khoiq thâu chơ.” 19 Ma ranễng ki ta-ỡi loah neq: “Ramứh cứq la Capriel. Cứq la ranễng Yiang Sursĩ ca dốq tayứng yáng moat án. Án ớn cứq toâq atỡng mới yỗn mới dáng tễ ramứh o nâi. 20 Sanua mới cỡt chíq cũai ngong toau toâq tangái nheq ramứh nâi lứq toâq, yuaq mới tỡ bữn noap parnai cứq. Toâq ngư máh ramứh nâi toâq, ki lứq pĩeiq máh parnai cứq khoiq pai.” 21 Bo ki bữn clứng cũai ỡt acoan Sa-chari yáng tiah. Alới sâng salễh lứq Sa-chari ỡt dũn tâng dống sang ki. 22 Tữ án loōh, án tỡ têq pai muoi ṓc ntrớu cớp alới. Ngkíq, alới dáng án khoiq hữm Yiang Sursĩ sapáh baih tâng dống sang ki. Cớp Sa-chari, án atỡng alới toâq atĩ sâng, yuaq bỗq án tỡ têq táq ntỡng noâng. 23 Moâm Sa-chari táq ranáq án tâng dống sang ki, chơ án chu loah pỡ dống án. 24 Vớt máh tangái ki Ê-li-sabễt, lacuoi Sa-chari, ỡt mumiaq. Chơ Ê-li-sabễt ỡt níc tâng dống án, tỡ bữn pỡq chu léq bữn sỡng casâi. 25 Cớp án pai neq: “Sanua cứq bũi ỡn lứq Yiang Sursĩ chuai yỗn cứq ỡt mumiaq yỗn cứq tỡ bữn sâng casiet noâng yáng moat cũai canṓh cỗ cứq ṓq con.” 26 Ê-li-sabễt ỡt mumiaq khoiq tapoât casâi chơ. Casâi ki Yiang Sursĩ ớn ranễng án, Capriel, pỡq chu vil Na-sarễt tâng cruang Ca-li-lê. 27 Án dững parnai Yiang Sursĩ toâq pỡ manoaq cumũr ca tỡ yũah bếq parnơi cớp cũai samiang. Ramứh cumũr ki la Mari. Mpiq mpoaq án khoiq amóh án chơ cớp manoaq samiang ramứh Yô-sễp. Yô-sễp nâi tễ tṓng toiq Davĩt, án ca puo cũai I-sarễl tễ mbṓq. 28 Ranễng Yiang Sursĩ ki toâq pỡ cumũr ki, cớp án pai neq: “Bán tê Mari. Yiang Sursĩ lứq ỡt cớp mới, cớp án yỗn mới bữn ṓc bốn!” 29 Tữ Mari sâng parnai ranễng ki, án sâng dớt cớp croōq lứq. Án tỡ dáng ntrớu ranễng ki ễ pai cớp án. 30 Ranễng ki atỡng loah neq: “Mari ơi, mới chỗi ngcṓh ntrớu, yuaq Yiang Sursĩ khoiq rưoh mới yỗn bữn ṓc bốn. 31 Ntun nâi mới ỡt mumiaq; chơ mới canỡt muoi lám con samiang. Cóq mới amứh án la Yê-su. 32 Nỡ ra án cỡt sốt, cớp noau dōq án la Con Yiang Sursĩ. Lứq Yiang Sursĩ, Ncháu hái, chóh án cỡt puo machớng achúc achiac án Davĩt tễ mbṓq tê. 33 Lứq án cỡt puo nheq tṓng toiq Yacốp mantái níc. Án táq puo toau sốt nheq dỡi!” 34 Mari ta-ỡi ranễng ki neq: “Cứq tỡ yũah bếq parnơi cớp cũai samiang aléq. Ngkíq, nṓq ramứh nâi têq toâq pỡ cứq?” 35 Ma ranễng ki ta-ỡi loah neq: “Ntun nâi Raviei Yiang Sursĩ lứq toâq ỡt cớp mới. Cớp Yiang Sursĩ lứq kĩaq pasếq níc mới. Ngkíq, noau dōq con mới la Con Yiang Sursĩ. Án tỡ bữn bữn lôih ntrớu. 36 Mới sanhữ tễ ỡi mới Ê-li-sabễt. Án la cũai khoiq thâu chơ. Cớp noau pai án la cũai cũt. Ma sanua án ỡt mumiaq muoi lám con samiang tê. Án u-ỡt khoiq tapoât casâi chơ. 37 Dũ ranáq ntrớu, Yiang Sursĩ têq táq nheq.” 38 Chơ Mari ta-ỡi loah neq: “Cứq la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Cứq sễq máh ramứh mới pai yỗn lứq toâq pỡ cứq.” Vớt ki ranễng ki pỡq tễ Mari. 39 Tâng clống tangái ki, Mari thrũan pỡq chu muoi vil ỡt tâng cóh cruang Yuda. Án pỡq chái lứq, coâp án ễ toâq pỡ vil ki. 40 Án mut tâng dống Sa-chari, cớp án cubán Ê-li-sabễt. 41 Bo Ê-li-sabễt sâng parnai Mari cubán án, ngkíq con án rachâu tâng púng. Cớp bữn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm Ê-li-sabễt. 42 Chơ Ê-li-sabễt pai casang lứq neq: “Yiang Sursĩ lứq yỗn mới bữn ṓc bốn hỡn tễ mansễm canṓh! Cớp con cớt cớt ỡt tâng púng mới lứq bữn ṓc bốn tê! 43 Yuaq nṓq mpiq Ncháu cứq toâq sa-óh cứq? Ṓc nâi la toâr lứq yỗn cứq! 44 Bo cứq sâng parnai mới cubán cứq, ngkíq con cớt cớt tâng púng cứq, án rachâu tê, yuaq án sâng bũi. 45 Lứq mới bữn mứt pahỡm sâng bũi lứq, yuaq mới sa-âm máh parnai Yiang Sursĩ atỡng mới lứq cỡt pĩeiq!” 46 Ngkíq Mari pai neq: “Cứq nheq rangứh khễn Ncháu cứq. 47 Cớp mứt pahỡm cứq sâng bũi hỡr, yuaq Yiang Sursĩ la Yiang ca chuai amoong cứq. 48 Cứq la cũai cớt cớt lứq táq ranáq án, ma noâng án nhêng chuai cứq. Cớp tễ sanua toau toâq ntun, dũ dỡi cũai lứq dōq cứq la cũai bữn ṓc bốn, 49 yuaq Yiang Sursĩ, án ca bữn chớc toâr lứq, táq ranáq o lứq yỗn cứq. Án tỡ nai táq lôih ntrớu tháng. 50 Án sâng ayooq táq chóq nheq tữh máh cũai ca yám án, tễ dỡi nâi toau toâq dỡi ntun. 51 Án khoiq táq chơ ranáq toâr toâq atĩ án. Cớp án khoiq tuih chíq máh cũai ca chanchớm alới toâr hỡn cớp o hỡn tễ cũai canṓh. 52 Alới ca sốt toâr lứq, án khoiq táq yỗn alới tỡ bữn sốt noâng. Ma alới ca cớt cớt sâng, lứq án khoiq achỗn alới ki. 53 Máh cũai ca ṓq, ki án khoiq yỗn alới bữn dũ crơng o. Ma máh alới ca sốc chơ, ki án yỗn alới chu atĩ miat. 54 Án tỡ bữn khlĩr ṓc parkhán án khoiq ữq cớp achúc achiac hếq. Cớp án khoiq chuai chơ máh cũai I-sarễl, alới ca táq ranáq án. 55 Án tỡ bữn khlĩr sâng ayooq táq chóq A-praham cớp nheq tṓng toiq án mantái níc!” 56 Moâm Mari pai máh santoiq ki, chơ án ỡt cớp Ê-li-sabễt bữn pái casâi. Vớt ki án chu pỡ dống án. 57 Chơ toâq ngư Ê-li-sabễt sễt con án. Án sễt muoi lám con samiang. 58 Máh cũai ỡt tâng vil ki, cớp máh sễm ai án khoiq sâng chơ Yiang Sursĩ sarũiq táq chóq Ê-li-sabễt. Ngkíq, nheq tữh alới sâng bũi cớp Ê-li-sabễt tê. 59 Toâq con cớt cớt ki bữn tacual tangái, alới pỡq táq rit cứt yỗn con. Alới yoc ễ amứh con ki la Sa-chari, tũoiq ramứh mpoaq án. 60 Ma mpiq án pai neq: “Tỡ bữn! Hái dōq ramứh án la Yang.” 61 Ma cũai canṓh ki pai neq: “Ma tâng sâu mới tỡ bữn noau bữn ramứh ngkíq!” 62 Chơ alới blớh loah mpoaq con ki toâq atĩ alới. Alới blớh án ramứh ntrớu án yoc ễ amứh con án. 63 Sa-chari sễq muoi khlễc pian cacớt; chơ án chĩc tâng pian ki neq: “Ramứh án la Yang.” Ngkíq nheq cũai ki sâng dớt lứq! 64 Bo ki toâp Sa-chari têq táq ntỡng loah, cớp án khễn Yiang Sursĩ. 65 Nheq cũai tâng vil ki sâng ngcṓh lứq. Cớp parnai ki trṓh la-ữt la-ữi dũ ntốq tâng máh cóh cruang Yuda. 66 Nheq tữh cũai ca sâng tễ ramứh ki, alới chanchớm tễ ṓc ki, cớp alới manoaq blớh manoaq neq: “Con nâi nỡ ra án cỡt nṓq?” Yuaq Yiang Sursĩ lứq ỡt cớp án. 67 Chơ Sa-chari, mpoaq con ki, án bữn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án. Ngkíq án atỡng parnai tễ Yiang Sursĩ neq: 68 “Cóq hái khễn Ncháu hái, la Yiang Sursĩ ca cũai I-sarễl sang. Lứq án toâq chuai máh cũai án, cớp án chíl tang alới. 69 Án yỗn manoaq toâq chuai amoong hái. Manoaq ki toâq tễ tṓng toiq puo Davĩt, án ca táq ranáq Yiang Sursĩ. 70 Nheq ramứh nâi Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbṓq chơ toâq cũai tang bỗq án. 71 Án khoiq ữq chuai amoong hái tễ cũai ca yoc ễ táq hái, cớp tễ atĩ cũai ca kêt hái. 72 Án khoiq pai chơ án sâng ayooq táq chóq nheq dỡi tṓng toiq hái. Cớp án tỡ nai khlĩr máh parnai o án khoiq ữq tễ nhũang. 73 Án khoiq parkhán chơ cớp A-praham, la achúc achiac hái, 74 cớp án ữq neq: lứq án chuai amoong hái tễ atĩ cũai ca ễ táq hái. Ngkíq, án yỗn hái táq ranáq án tỡ bữn ngcṓh ntrớu; 75 cớp hái ỡt tanoang o tỡ bữn lôih ntrớu yáng moat án nheq dỡi tamoong hái. 76 “Con cứq ơi! Nỡ ra noau dōq mới la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ. Lứq mới pỡq nhũang Ncháu hái, cháh rana yỗn án. 77 Cớp lứq mới atỡng máh cũai án, yỗn alới dáng Yiang Sursĩ táh lôih alới yỗn án têq chuai amoong alới. 78 Yuaq Yiang Sursĩ hái sâng sarũiq táq, ngkíq án yỗn manoaq ca án rưoh dōq chuai amoong cũai lứq toâq pỡ hái. 79 Cũai ki toâq tễ paloōng, cớp án táq yỗn cũai tỡ bữn ngcṓh cuchĩt noâng. Cớp án ayông hái yỗn pỡq tâng rana ien khễ.” 80 Ngkíq, con ki tỗ án toâr achỗn cớp mứt pahỡm án yoc lứq ễ puai ngê Yiang Sursĩ. Án ỡt tâng ntốq aiq toau toâq tangái án mbỡiq táq ranáq apáh yỗn máh cũai I-sarễl hữm.

Luca 2

1 Máh tangái ki Acu-tỡ, puo Rô-ma, táq sốt nheq máh cruang mpễr ki. Án ớn nheq tữh cũai pỡq chĩc ramứh yỗn án dáng máh léq clứng proai án. 2 Trỗ nâi la chữ dâu noau noap cũai, bo Curê-nia táq sốt pưn Acu-tỡ tâng cruang Si-ri. 3 Nheq tữh cũai miar chu loah pỡ vil alới, dōq chĩc ramứh tâng vil bữm. 4 Ngkíq Yô-sễp loōh tễ cruang Ca-li-lê, vil Na-sarễt. Án mut tâng cruang Yudê, vil Bễt-lahễm, la vil Davĩt. Án mut vil nâi, yuaq án la tễ tṓng toiq Davĩt tê. 5 Án ễ chĩc ramứh pỡ ki. Cớp án dững dếh Mari, la mansễm ca noau ữq yỗn án táq lacuoi. Mari khoiq ỡt mumiaq chơ. 6 Bo alới bar náq ỡt pỡ ki, chơ toâq ngư Mari ễ sễt con. 7 Án sễt con samiang clúng. Án a-ũl con ki toâq aroâiq, chóq án tâng cuaq bát, yuaq nheq dống cũai tâng vil ki khoiq tadát chơ, tỡ bữn noâng ntốq yỗn alới bếq. 8 Bo ki bữn cũai ỡt rabán charán cữu tâng cruang ki. Alới ỡt kĩaq bán cữu alới tâng lễng sadâu ki. 9 Bữn manoaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq pỡ alới. Cớp poang tễ Yiang Sursĩ claq pễr alới; chơ alới sâng ngcṓh lứq. 10 Ranễng ki pai chóq alới neq: “Chỗi ngcṓh! Cứq atỡng anhia muoi ranáq bũi o yỗn nheq tữh cũai. 11 Tangái nâi tâng vil Davĩt, bữn manoaq khoiq sễt chơ yỗn chuai amoong anhia. Manoaq nâi la Crĩt, án la Ncháu hái. 12 Nâi la tếc yỗn anhia: anhia bữn ramóh con sáu sáu noau acuam toâq aroâiq. Án bếq tâng cuaq bát.” 13 Bo ki toâp bữn clứng lứq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng ỡt parnơi cớp ranễng ki. Nheq tữh alới khễn Yiang Sursĩ. 14 Alới pai neq: “Lứq khễn Yiang Sursĩ ỡt tâng paloōng. Yỗn toâq ien khễ pỡ cũai ca ỡt patoat o tâng cốc cutễq nâi.” 15 Tữ nheq tữh ranễng ki loōh tễ cũai bán cữu, chu loah tâng paloōng; chơ cũai rabán cữu manoaq radững manoaq neq: “Ki hái pỡq pỡ vil Bễt-lahễm. Hái nhêng ranáq ca khoiq toâq chơ máh Yiang Sursĩ khoiq atỡng hái.” 16 Chơ alới ki pỡq chái lứq toâq toâp. Alới ramóh Mari cớp Yô-sễp cớp con. Con ki bếq tâng cuaq bát. 17 Moâm alới hữm, chơ alới pỡq atỡng pỡ nâi pỡ ki. Alới atỡng loah yỗn cũai canṓh dáng máh ramứh alới khoiq sâng chơ tễ con nâi. 18 Nheq cũai ca tamứng parnai tỗp rabán cữu atỡng, alới sâng dớt lứq tễ ranáq nâi. 19 Ma Mari cayớm dōq tâng mứt án nheq ranáq nâi. 20 Ngkíq cũai rabán cữu, bo alới chu alới khễn Yiang Sursĩ, yuaq alới khoiq sâng khoiq hữm ranáq nâi máh noau atỡng alới. 21 Noap tễ tangái con ki cỡt bữn tacual tangái, alới táq rit cứt yỗn con alới puai phễp rit I-sarễl. Tangái ki alới amứh con ki la Yê-su. Alới ĩt ramứh ariang ranễng Yiang Sursĩ khoiq atỡng alới tễ tangái Mari tỡ yũah ỡt mumiaq. 22 Vớt ki Yô-sễp cớp Mari puai phễp rit máh Môi-se atỡng. Alới dững con alới toâq pỡ vil Yaru-salễm sang chiau con alới yỗn Yiang Sursĩ. 23 Yuaq phễp rit Yiang Sursĩ patâp cũai I-sarễl tễ mbṓq neq: “Dũ náq con samiang clúng cóq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ.” 24 Cớp alới yoc ễ chiau tê crơng sang yỗn Yiang Sursĩ, yuaq phễp rit Yiang Sursĩ atỡng cũai I-sarễl neq: “Moâm mansễm bếq tapéh cóq án dững pỡ dống sang muoi cáp chớm tariep tỡ la bar lám chớm tapâr con.” 25 Bữn manoaq tâng vil Yaru-salễm ramứh Si-mê-ôn. Án cũai tanoang o, cớp án trĩh samoât samơi ngê Yiang Sursĩ. Án ngcuang níc tangái Yiang Sursĩ rưoh manoaq dōq chuai amoong cũai I-sarễl. Raviei Yiang Sursĩ ỡt níc cớp Si-mê-ôn. 26 Cớp Raviei Yiang Sursĩ atỡng án, án tỡ bữn cuchĩt tễ nhũang án tỡ yũah hữm manoaq Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh chuai amoong cũai. 27 Tangái ki Raviei Yiang Sursĩ dững Si-mê-ôn mut tâng dống sang toâr. Bo ki mpiq mpoaq Yê-su dững con alới mut dống sang toâr yoc ễ puai phễp rit I-sarễl. 28 Ngkíq Si-mê-ôn ĩt ca-ữ con ki cớp án sa-ỡn Yiang Sursĩ neq: 29 “Yiang Sursĩ ơi! Khoiq toâq chơ ranáq anhia ữq cớp cứq. Sanua khân anhia yỗn cứq ca táq ranáq anhia cuchĩt, ki cứq sâng ien khễ lứq, 30 yuaq moat cứq khoiq hữm chơ án ca anhia rưoh yỗn chuai amoong cũai. 31 Ranáq nâi anhia thrũan yáng moat nheq tữh cũai. 32 Án la samoât aroam abal rana yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. Nhơ án, nheq tữh cũai bữn khễn cũai I-sarễl.” 33 Mpiq mpoaq Yê-su sâng dớt lứq santoiq Si-mê-ôn pai tễ con alới. 34 Chơ Si-mê-ôn câu sễq ṓc bốn yỗn alới, cớp án atỡng Mari, mpiq Yê-su, neq: “Con mới nâi, lứq Yiang Sursĩ khoiq rưoh án yỗn clứng cũai I-sarễl têq ỡt cheq Yiang Sursĩ cỗ án, cớp yỗn clứng cũai I-sarễl canṓh ỡt yơng tễ Yiang Sursĩ la cỗ án. Cớp án ễ apáh ngê Yiang Sursĩ yỗn cũai dáng. Ma lứq bữn clứng cũai ễ ayê ra-ac án. 35 Ngkíq, máh ṓc sarnớm cutooq tâng mứt pahỡm clứng cũai ki, máh ṓc ki cỡt mpáh nheq. Cớp mới, nỡ ra mới bữn ṓc ngua toâq pỡ mới samoât pla coih tacáh tâng pahỡm mới.” 36 Bữn tê manoaq ayoaq thâu pỡ ki ramứh Ana, con Phanual, tỗp Asêr. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Tễ nhũang án bữn cayac nheq tapul cumo. 37 Moâm ki án ỡt cumai. Bo ki án khoiq tacual chít la pỗn cumo chơ. Án tỡ nai loōh tễ dống sang toâr. Tangái cớp sadâu án ỡt sang Yiang Sursĩ. Toâq án câu, án ót tỡ bữn chi-cha noâng. 38 Bo ki toâp ayoaq nâi mut chu ntốq mpiq mpoaq Yê-su ỡt. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ. Cớp án atỡng tễ con nâi chóq nheq alới ca ngcuang manoaq ca Yiang Sursĩ rưoh yỗn chuai vil Yaru-salễm. 39 Moâm mpiq mpoaq Yê-su táq nheq máh ramứh puai phễp rit Yiang Sursĩ patâp cũai I-sarễl, alới chu loah pỡ dống alới pỡ vil Na-sarễt, cruang Ca-li-lê. 40 Chơ Yê-su toâr achỗn cỡt bán rêng. Án rangoaiq lứq. Cớp Yiang Sursĩ yỗn án bữn ṓc bốn sa-ữi. 41 Dũ cumo mpiq mpoaq Yê-su dốq pỡq pỡ vil Yaru-salễm cha bũi sanhữ Tangái Loōh. 42 Toâq Yê-su bữn muoi chít la bar cumo, alới pỡq sĩa puai rit cha bũi tâng vil Yaru-salễm. 43 Moâm tangái cha bũi, chơ alới chu loah pỡ dống. Ma Yê-su noâng ỡt loah tâng vil Yaru-salễm. Mpiq mpoaq án tỡ bữn dáng Yê-su ỡt loah. 44 Alới chanchớm Yê-su chu tê cớp yớu ca pỡq parnơi. Ngkíq alới pỡq nheq muoi tangái. Toâq sadâu alới chuaq blớh sễm ai cớp yớu canṓh tễ vil alới. 45 Ma alới tỡ ramóh Yê-su. Ngkíq alới píh loah pỡ vil Yaru-salễm, cớp chuaq án pỡ ki. 46 Vớt pái tangái alới ramóh án tâng dống sang toâr. Án tacu parnơi cớp tỗp thâi atỡng phễp rit I-sarễl. Án tamứng cớp blớh alới. 47 Nheq alới ca tamứng sâng dớt án ta-ỡi rangoaiq lứq. 48 Toâq mpiq mpoaq Yê-su hữm án pỡ ki, alới sâng dớt lứq. Mpiq án pai chóq án: “Nṓq con táq nneq cớp hếq? Mpoaq mới cớp cứq hớl sâng chuaq mới.” 49 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Chuaq cứq táq ntrớu? Anhia dáng ma tỡ bữn, cứq cóq ỡt tâng dống Mpoaq cứq?” 50 Ma alới tỡ bữn dáng santoiq con alới pai. 51 Chơ Yê-su chu cớp mpiq mpoaq án pỡ vil Na-sarễt. Cớp án têq nheq parnai mpiq mpoaq án. Ma mpiq án cayớm dōq tâng mứt nheq máh ramứh nâi. 52 Tữ Yê-su toâr achỗn, án cỡt rangoaiq la-ữt ễn. Cớp ranáq án táq la o achỗn ễn yáng moat Yiang Sursĩ cớp cũai hỡ.

Luca 3

1 Bo ki puo Rô-ma, ramứh Tubễr-rơ, táq sốt nheq máh cruang ki khoiq muoi chít la sỡng cumo chơ. Pon-ti Phi-lat táq sốt pưn Tubễr-rơ tâng cruang Yudê; cớp Hê-rôt táq sốt tâng cruang Ca-li-lê. Phi-lip, a-ễm Hê-rôt, táq sốt tâng cruang I-turê cớp Tra-canit; cớp Li-sania táq sốt tâng cruang Abi-lên. 2 An-na cớp Cai-phễ ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Bo ki parnai Yiang Sursĩ toâq pỡ Yang, con Sa-chari, ỡt tâng ntốq aiq. 3 Yang nâi pỡq pau nheq tâng cruang pễr crỗng Yôr-dan, atỡng tễ ranáq batễm. Batễm nâi la táq tếc cũai khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, yỗn Yiang Sursĩ táh lôih alới. 4 Án táq machớng Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbṓq neq: “Bữn sưong sabau atỡng casang lứq tễ ntốq aiq. Án sabau neq: ‘Anhia cóq atức rana yỗn Ncháu hái. Cháh báng yỗn tanoang rana yỗn án pỡq. 5 Máh ahỗr tâng rana, cóq cubớl yỗn poân. Cớp nheq cóh nheq dũal cóq táq yỗn tapứn. Máh rana cooc véc, cóq báng yỗn tanoang. Cớp máh rana rahĩc rahōc, cóq puon yỗn li loah. 6 Ngkíq, dũ náq cũai têq hữm cớp dáng Yiang Sursĩ lứq chuai amoong cũai!’” 7 Bữn clứng cũai toâq pỡ Yang yoc án táq batễm yỗn alới. Án atỡng chóq alới ki neq: “Anhia la pla ariang cusân tur. Anhia tỡ têq viaq vớt tễ Yiang Sursĩ táq anhia toâq án táq cũai lôih tâng tangái parsốt. 8 Cóq anhia táq ranáq o. Nâi la tếc anhia khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Anhia chỗi chanchớm pai anhia têq viaq vớt tôt, cỗ anhia pai neq: ‘A-praham la achúc achiac hếq.’ Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân Yiang Sursĩ yoc, ki têq án ĩt tamáu, chơ tễng táq tṓng toiq A-praham tễ tamáu ki! 9 Sanua sacâm bữn achât dōq cheq nỡm aluang. Nỡm aléq ma tỡ bữn cỡt palâi o, ki noau tamư, chơ sarpứt tâng ũih.” 10 Máh cũai ki blớh Yang neq: “Khân ngkíq, ki ntrớu hếq ễ táq?” 11 Yang ta-ỡi loah neq: “Aléq ca bữn bar ploah au, cóq án yỗn án ca ṓq. Cớp aléq ca bữn crơng sana, cóq án táq machớng ki tê.” 12 Bữn cũai ca parỗm práq thễq toâq pỡ Yang yoc án táq batễm yỗn alới. Alới ki blớh neq: “Thâi ơi! Ntrớu hếq cóq táq?” 13 Yang atỡng loah alới neq: “Anhia chỗi ĩt práq thễq luat ngư.” 14 Cớp cũai tahan, alới blớh tê: “Ma hếq, ntrớu hếq cóq táq?” Yang atỡng loah alới neq: “Anhia chỗi cachĩt lôp cũai, cớp chỗi cauq apớt cũai canṓh. Cớp anhia chỗi chanchớm ễ bữn práq hỡn tễ práq casâi anhia.” 15 Cũai clứng ki sâng máh santoiq Yang atỡng, cớp alới ỡt ngcuang chanchớm tâng mứt alới, tỡ dáng Yang la lứq Crĩt ma tỡ bữn. 16 Ngkíq Yang atỡng chóq alới neq: “Lứq samoât cứq táq batễm yỗn anhia toâq dỡq. Ma án ca toâq ntun cứq, án ki sốt hỡn tễ cứq. Cứq la tỡ bữn pĩeiq dếh leh cansâi cỡp tễ ayững án, yuaq chớc cứq cacớt hỡn tễ án. Án ki táq batễm yỗn anhia na Raviei Yiang Sursĩ cớp ũih. 17 Atĩ án yống taving dōq u-ũm nheq tữh saro. Aléq ca chong, ki án dōq tâng sanic. Aléq ca hũat, ki án apṓng tâng ũih tỡ nai pât yỗn cat chíq.” 18 Chơ Yang atỡng sa-ữi santoiq canṓh hỡ yỗn cũai ki dáng parnai o tễ Yiang Sursĩ. 19 Ma Yang tếq puo Hê-rôt, cỗ án khoiq ĩt Hê-rô-dĩa, lacuoi a-ễm án. Cớp Hê-rôt khoiq táq sa-ữi ranáq sâuq canṓh hỡ. 20 Vớt ki án táq sâuq palứq ễn, la án chóq Yang tâng cuaq. 21 Moâm Yang táq batễm yỗn máh cũai ki, chơ án táq yỗn Yê-su ễn. Tữ Yê-su câu, ki paloōng cỡt samoât riang noau pớh, 22 cớp bữn Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloōng samoât riang chớm tariep, chơ póc tâng tỗ Yê-su. Cớp bữn sưong Yiang Sursĩ sabau atỡng tễ paloōng neq: “Mới la Con cứq, án ca cứq ayooq lứq. Ntrớu mới táq, cứq bũi lứq.” 23 Bo Yê-su mbỡiq táq ranáq án, án bữn sám pái chít cumo chơ. Puai ngê cũai chanchớm, Yê-su la con Yô-sễp. Cớp Yô-sễp la con Hê-li. 24 Hê-li la con Matát. Matát la con Lê-vi. Lê-vi la con Mêl-chi. Mêl-chi la con Yanê. Yanê la con Yô-sễp. 25 Yô-sễp la con Ma-tathia. Ma-tathia la con Amỗt. Amỗt la con Nahũm. Nahũm la con E-sali. E-sali la con Nakê. 26 Nakê la con Mat. Mat la con Ma-tathia. Ma-tathia la con Samễn. Samễn la con Yô-sễt. Yô-sễt la con Yô-da. 27 Yô-da la con Yô-anan. Yô-anan la con Rê-sa. Rê-sa la con Sarô-babêl. Sarô-babêl la con Sala-thiel. Sala-thiel la con Nari. 28 Nari la con Mêl-chi. Mêl-chi la con Adĩ. Adĩ la con Cusam. Cusam la con Ễl-madan. Ễl-madan la con Ễr. 29 Ễr la con Yô-sũa. Yô-sũa la con Ễ-liat-sê. Ễ-liat-sê la con Yô-rim. Yô-rim la con Mathat. Mathat la con Lê-vi. 30 Lê-vi la con Si-mê-ôn. Si-mê-ôn la con Yuda. Yuda la con Yô-sễp. Yô-sễp la con Yô-nam. Yô-nam la con Alia-kĩm. Alia-kĩm la con Malĩa. 31 Malĩa la con Mana. Mana la con Ma-tatha. Ma-tatha la con Nathan. Nathan la con Davĩt. 32 Davĩt la con Yê-sai. Yê-sai la con Yô-bễt. Yô-bễt la con Bô-ô. Bô-ô la con Sal-môn. Sal-môn la con Nasôn. Nasôn la con Ami-nadap. 33 Ami-nadap la con At-mín. At-mín la con Arni. Arni la con Hết-rôn. Hết-rôn la con Pharêt. Pharêt la con Yuda. 34 Yuda la con Yacốp. Yacốp la con I-sac. I-sac la con A-praham. A-praham la con Thara. Thara la con Nakhôr. 35 Nakhôr la con Sarúc. Sarúc la con Racau. Racau la con Phaléc. Phaléc la con Hê-bễr. Hê-bễr la con Sala. 36 Sala la con Cai-nam. Cai-nam la con Ar-pac-sat. Ar-pac-sat la con Sễm. Sễm la con Nô-ê. Nô-ê la con Laméc. 37 Laméc la con Mathu-sala. Mathu-sala la con Hê-nóc. Hê-nóc la con Yarêt. Yarêt la con Malê-ễl. Malê-ễl la con Cai-nam. 38 Cai-nam la con Ê-nôih. Ê-nôih la con Sễt. Sễt la con Adam. Cớp Adam la con Yiang Sursĩ.

Luca 4

1 Tữ Yê-su chu tễ crỗng Yôr-dan, Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt loâng tâng mứt pahỡm án. Raviei ki dững án pỡq pỡ ntốq aiq. 2 Ỡt ngki yiang Satan, án ca sốt nheq yiang sâuq, chim Yê-su nheq pỗn chít tangái pỗn chít sadâu yoc ễ dững án táq lôih. Nheq máh tangái ki Yê-su tỡ bữn chi-cha ntrớu. Ngkíq vớt máh tangái ki, án sâng panhieih. 3 Yiang Satan pai chóq Yê-su neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới táq yỗn tamáu nâi cỡt crơng sana.” 4 Ma Yê-su ta-ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc neq: ‘Cũai tỡ bữn tamoong cỗ nhơ tễ ống crơng sana sâng.’” 5 Chơ yiang Satan dững Yê-su chỗn tâng cóh. Án sapáh yỗn Yê-su nhêng muoi carbéh moat máh cruang tâng cốc cutễq nâi. 6 Yiang Satan pai neq hỡ: “Lứq cứq yỗn mới sốt nheq tữh cruang nâi, cớp cứq yỗn mới bữn máh sanốc tâng cruang nâi, yuaq noau khoiq yỗn cứq ndỡm nheq dũ cruang nâi chơ. Aléq cứq yoc ễ yỗn, la têq cứq yỗn. 7 Khân mới sacốh racớl sang cứq, ki cứq chiau nheq yỗn mới.” 8 Ma Yê-su ta-ỡi loah neq: “Lứq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc neq chơ: ‘Cóq anhia sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu anhia, cớp táq ống ranáq Yiang Sursĩ sâng.’” 9 Chơ yiang Satan dững Yê-su mut tâng vil Yaru-salễm. Án yỗn Yê-su tayứng tâng anũol dống sang toâr. Cớp án pai neq: “Khân mới lứq Con Yiang Sursĩ, âu mới pṓng asễng, 10 yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq chĩc dōq neq: ‘Lứq Yiang Sursĩ ớn ranễng án bán kĩaq níc mới. 11 Alới lứq dỡ mới toâq atĩ alới yỗn mới tỡ bữn bớc chũl ntrớu ayững mới tâng tamáu.’” 12 Ma Yê-su ta-ỡi loah neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ án pai neq tê: ‘Anhia chỗi chim Yiang Sursĩ, Ncháu anhia.’” 13 Moâm yiang Satan chim Yê-su dũ ngê, chơ án loōh tễ Yê-su toau toâq tangái ntun ễn. 14 Chơ Yê-su chu pỡ cruang Ca-li-lê ễn bữn chớc tễ Raviei Yiang Sursĩ. Cớp dũ ntốq ỡt mpễr ki noau sâng han tễ án. 15 Yê-su atỡng tâng dống sang tâng cruang ki, cớp dũ náq cũai ỡt ngki khễn án. 16 Chơ Yê-su pỡq pỡ vil Na-sarễt ễn, la vil án ỡt tễ hỗi án carnễn. Tâng tangái rlu án mut tâng dống sang, samoât án dốq táq tễ nling. Án tayứng ễ doc tễ parnai Yiang Sursĩ yáng moat cũai ỡt tâng dống sang ki. 17 Bữn cũai avơi yỗn án saráq ca Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, chĩc tễ mbṓq. Yê-su pớh nhêng saráq ki, cớp chuaq ntốq Ê-sai chĩc neq: 18 “Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp cứq, yuaq án khoiq yỗn cứq bữn chớc atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ yỗn cũai cadĩt dáng tê. Án khoiq ớn cứq pỡq atỡng chuai máh cũai ca tũ, yỗn alới têq racláh; cớp máh cũai ca sũt, yỗn alới cỡt blang loah. Án ớn cứq chuai cũai ca tanhĩr ṓc túh coat, yỗn alới ỡt ien khễ. 19 Cớp án yỗn cứq atỡng tễ cumo Yiang Sursĩ toâq chuai amoong cũai!” 20 Moâm Yê-su doc máh santoiq ki, án catứp saráq ki, avơi loah yỗn cũai ca táq ranáq tâng dống sang ki, chơ tacu. Dũ náq cũai tâng dống sang ki, alới cloân chu Yê-su. 21 Án atỡng alới neq: “Máh santoiq anhia sâng cứq doc tễ tâm saráq Yiang Sursĩ, santoiq ki cỡt santruoq cớp tangái nâi.” 22 Aléq aki la táq ntỡng o tễ Yê-su, cớp alới sâng dớt lứq máh santoiq án pai la ễm lứq. Alới, manoaq blớh manoaq neq: “Lứq cũai nâi la con samiang Yô-sễp, ma tỡ bữn?” 23 Yê-su atỡng loah chóq alới neq: “Cṓh lơ anhia ĩt parnai sacâm ễ pai cớp cứq neq: ‘Cũai ca dốq tahâu ơi! Âu mới tahâu tỗ mới bữm.’ Cớp cṓh lơ anhia chanchớm yoc ễ pai cứq neq: ‘Hếq khoiq sâng chơ tễ ranáq salễh mới táq tâng vil Cabê-na-ũm. Sanua hếq sễq mới táq machớng ki tê tâng vil mới.’” 24 Yê-su atỡng neq ễn: “Lứq samoât cứq atỡng anhia: máh cũai ỡt tâng vil ca bữn manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ, lứq cũai vil ki tỡ bữn yám noap cũai tang bỗq ki. 25 Cớp cứq atỡng yỗn anhia lứq samoât neq: tâng dỡi Ê-li bữn sa-ữi cán cumai ỡt tâng cruang I-sarễl. Bo dỡi ki paloōng tỡ bữn mia nheq pái cumo tapoât casâi. Ngkíq, ỡt tâng cruang ki máh cũai panhieih lứq ṓq crơng sana cha. 26 Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn ớn Ê-li pỡq chu cán cumai tâng cruang I-sarễl. Án ớn Ê-li toâq pỡ muoi noaq cán cumai tâng vil Sarễp-ta cheq vil Sadỗn. 27 Ê-li-sê la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. Tâng dỡi án, bữn sa-ữi náq cũai a-ĩ tut ỡt tâng cruang I-sarễl. Ma bữn ống manoaq sâng cũai a-ĩ tut tễ cruang Si-ri, ramứh Naman, ma cỡt bán.” 28 Moâm nheq tữh cũai tâng dống sang ki sâng Yê-su pai máh ṓc ki, ki alới sâng cutâu lứq cớp Yê-su. 29 Alới yuor tayứng nheq, chơ sadṓh Yê-su tễ dống sang cớp dững aloōh án tễ vil. Vil alới la ỡt tâng cóh. Alới dững Yê-su pỡ leh tarhar yoc ễ cutớl apṓng Yê-su tễ parlỡ leh ki. 30 Ma Yê-su pỡq mpứng dĩ cũai clứng ki, loōh vớt tễ alới. 31 Chơ Yê-su mut tâng vil Cabê-na-ũm, cruang Ca-li-lê. Tâng tangái rlu án atỡng cũai tâng vil ki. 32 Máh cũai ki sâng dớt lứq máh ngê án atỡng, yuaq án atỡng riang cũai ca bữn chớc lứq. 33 Tâng dống sang ki bữn manoaq ca bữn yiang sâuq payốh. Cũai ki hễr casang lứq neq: 34 “Nṓq anhia yoc ễ táq cớp hếq, Yê-su tễ vil Na-sarễt? Anhia toâq pỡ nâi ễ cachĩt hếq tỡ? Cứq sacoal anhia la toâq tễ Yiang Sursĩ cớp tỡ bữn lôih ntrớu.” 35 Yê-su sưoq yiang sâuq neq: “Chỗi tabỗq! Mới loōh chíq tễ tỗ cũai ki!” Yiang sâuq carvứt tứng tooc cũai ki yáng moat nheq tữh cũai, chơ án loōh cớp tỡ bữn táq bớc chũl ntrớu cũai ki. 36 Aléq aki sâng dớt lứq, chơ manoaq blớh manoaq neq: “Santoiq ki la santoiq ntrớu? Cũai nâi bữn chớc têq tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ cũai, cớp yiang sâuq ki têq án!” 37 Chơ parnai noau táq ntỡng tễ Yê-su parhan dũ ntốq mpễr vil ki. 38 Yê-su loōh tễ dống sang ki, chơ mut tâng dống Si-môn ễn. Yacán Si-môn bữn a-ĩ cutâu tỗ hâp lứq. Chơ alới sễq tễ Yê-su yỗn án táq bán ayoaq ki. 39 Yê-su pỡq tayứng cheq ayoaq ki cớp sưoq ramứh a-ĩ ki. Chơ ayoaq ki cỡt bán loah, têq loah án yuor táq sana yỗn tamoi cha. 40 Toâq mandang ngêt chơ, noau dững toâq pỡ Yê-su clứng cũai ca bữn sa-ữi ramứh a-ĩ. Án satoaq atĩ tâng tỗ nheq tữh cũai ki yỗn alới cỡt bán. 41 Bữn dếh yiang sâuq hỡ loōh tễ tỗ clứng cũai a-ĩ ki. Yiang sâuq ki hễr cớp alới pai neq: “Anhia la lứq Con Yiang Sursĩ!” Chơ Yê-su sưoq yiang sâuq ki tỡ yỗn tabỗq noâng, yuaq alới khoiq dáng chơ án la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai. 42 Poang tarưp mbỡiq rưm rưm Yê-su loōh tễ ntốq ki. Chơ án mut tâng ntốq aiq ễn. Bữn clứng cũai canṓh chuaq án. Bo alới ramóh án, alới tỡ ễq yỗn án loōh tễ alới. 43 Ma Yê-su atỡng alới neq: “Cóq cứq pỡq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, yỗn vil canṓh dáng tê. Yuaq ngkíq Mpoaq cứq ớn cứq toâq pỡ nâi.” 44 Ngkíq Yê-su atỡng tâng máh dống sang chũop cruang I-sarễl.

Luca 5

1 Tangái ki Yê-su tayứng cheq tor dỡq clóng Canê-sarễt. Bữn clứng cũai, manoaq ranêt manoaq, yoc ễ ỡt cheq Yê-su tamứng án atỡng parnai Yiang Sursĩ. 2 Yê-su hữm bar lám tuoc cheq tor dỡq. Cũai ca táq alieiq sĩaq, alới dōq tuoc ngki. Chơ alới pỡq pooh alieiq. 3 Yê-su chỗn tâng tuoc Si-môn. Cớp án yỗn Si-môn aloōh bĩq yỗn vớt tễ tor. Yê-su tacu tâng tuoc, chơ án atỡng cũai clứng ỡt tâng tor ki. 4 Moâm án atỡng cũai clứng ki, án ớn Si-môn neq: “Âu mới voah aloōh tuoc mới toâq pỡ yarũ. Chơ anhia ruai alieiq.” 5 Si-môn ta-ỡi neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq táq nheq sadâu ma tỡ bữn chuat ntrớu. Ma khân thâi ớn, ngkíq cứq ruai.” 6 Chơ alới ruai alieiq, cớp sĩaq chuat sa-ữi lứq, cheq ễ raháq alieiq. 7 Alới cuvoiq cớp sabau yớu tễ tuoc canṓh, yỗn alới lêc chuai tê. Yớu ki toâq chuai, cớp alới chóq sĩaq tâng bar lám tuoc ki poân nheq cớp tuoc cheq ễ dớp. 8 Tữ Si-môn Phi-ễr hữm ranáq ki, án sacốh racớl yáng moat Yê-su, cớp án pai: “Sễq pang yơng tễ cứq, Ncháu ơi, yuaq cứq la cũai bữn lôih!” 9 Si-môn cớp yớu án, alới santar sâng bữn sĩaq sa-ữi lứq. 10 Yacỡ cớp Yang, con Sê-badê, santar tê hữm sĩaq sa-ữi. Alới bar náq ki ndỡm tê cớp Si-môn tuoc ki. Yê-su atỡng Si-môn neq: “Chỗi ngcṓh ntrớu. Tữ nâi chumát, mới têq chuaq cũai canṓh samoât mới chuaq sĩaq tê.” 11 Alới pái náq ki ti achỗn tuoc alới tâng cóh. Alới táh nheq; chơ puai Yê-su. 12 Bo Yê-su ỡt tâng muoi vil ki, án ramóh cũai samiang a-ĩ tut hâp lứq. Toâq cũai ki hữm Yê-su, án cucốh ap tâng cutễq yáng moat Yê-su. Án sễq tễ Yê-su neq: “Ncháu ơi, khân Ncháu yoc, têq Ncháu táq yỗn cứq cỡt bán.” 13 Yê-su aloōh atĩ satoaq tâng tỗ cũai a-ĩ ki. Án pai neq: “Cứq yoc. Yỗn tỗ mới cỡt bán!” Bo ki toâp cũai ki cỡt bán tháng a-ĩ tut. 14 Yê-su patâp cũai ki neq: “Chỗi táq ntỡng yỗn cũai canṓh dáng. Mới pỡq apáh tỗ mới yỗn cũai ca tễng rit sang Yiang Sursĩ hữm. Chơ mới chiau sang yỗn Yiang Sursĩ máh ramứh Môi-se patâp tễ mbṓq. Nâi la tếc yỗn cũai canṓh dáng mới khoiq cỡt bán chơ.” 15 Ma ranáq Yê-su táq cớp cũai ki cỡt trṓh la-ữt la-ữi. Clứng cũai toâq tamứng parnai án atỡng, cớp alới sễq án táq bán nheq ramứh alới a-ĩ. 16 Ma Yê-su dốq loōh tễ ntốq cũai ỡt, pỡq câu pỡ ntốq tơ bữn noau ỡt. 17 Bữn muoi tangái Yê-su ỡt atỡng. Tangái ki bữn máh cũai Pha-rasĩ cớp cũai ca yống rit cũai I-sarễl, alới tacu ntốq ki tê. Alới ki toâq tễ dũ vil tâng cruang Ca-li-lê cớp cruang Yudê. Cớp alới toâq tễ vil Yaru-salễm hỡ. Yê-su bữn chớc tễ Yiang Sursĩ têq táq bán máh cũai a-ĩ ỡt ngki. 18 Bữn cũai crang manoaq a-ĩ coang tâng cantrang. Alới yoc ễ mut tâng dống dōq án yáng moat Yê-su. 19 Ma cũai clứng lứq tadát dống; ngkíq alới tỡ dáng na léq ễ mut noâng. Alới crang achỗn án tâng mpuol dống. Chơ alới pớh na mpuol atĩar asễng cũai a-ĩ tâng cantrang mpứng dĩ cũai clứng yáng moat Yê-su. 20 Tữ Yê-su hữm mứt alới sa-âm lứq, chơ án atỡng chóq cũai a-ĩ ki neq: “Yớu ơi! Lôih mới cứq táh yỗn!” 21 Cũai yống rit cớp cũai Pha-rasĩ, alới tếng tâng mứt alới neq: “Cũai nâi la noau? Án yoc ễ cỡt chớc máh Yiang Sursĩ tê. Ngkíq santoiq án pai la máh án acrieiq Yiang Sursĩ chơ. Tỡ bữn cũai aléq têq táh lôih. Ống manoaq Yiang Sursĩ toâp têq táh lôih.” 22 Ma Yê-su khoiq dáng alới chanchớm ngkíq; chơ án blớh alới ki neq: “Nṓq anhia chanchớm ṓc ki tâng mứt anhia? 23 Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? Pĩeiq cứq atỡng cũai a-ĩ coang neq: ‘Lôih mới cứq táh yỗn,’ tỡ la ‘Mới yuor tayứng, pỡq.’ Santoiq aléq anhia sâng ien hỡn cứq atỡng? 24 Ma sanua cứq ễ táq yỗn cũai a-ĩ nâi cỡt bán, yỗn anhia dáng samoât samơi cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, bữn chớc tâng dỡi nâi cớp têq táh lôih cũai.” Moâm ki Yê-su atỡng cũai a-ĩ coang neq: “Cứq ớn mới, yuor tayứng! Mới ĩt dỗl chíq cantrang mới; chơ chu loah pỡ dống mới!” 25 Chơ cũai a-ĩ ki yuor tayứng yáng moat máh cũai clứng ki. Án ĩt dỗl cantrang án; chơ án chu pỡ dống. Án khễn Yiang Sursĩ. 26 Clứng cũai ki sâng dớt cớp ngcṓh lứq. Ngkíq alới khễn Yiang Sursĩ. Alới pai neq: “Tangái nâi hái khoiq hữm ranáq salễh lứq!” 27 Vớt ki Yê-su loōh tễ ntốq ki. Bo án pỡq tâng rana, án hữm manoaq, ramứh Lê-vi, ỡt tacu tâng dống noau parỗm ĩt práq thễq. Án la cũai dốq ĩt práq thễq. Yê-su ớn án: “Mới puai cứq!” 28 Chơ Lê-vi táh nheq máh crơng án, yuor tayứng, cớp puai Yê-su. 29 Moâm ki Lê-vi táq muoi pêl toâr roap Yê-su. Bữn clứng cũai, dếh cũai parỗm práq thễq canṓh, cha parnơi cớp alới tê. 30 Ma máh cũai Pha-rasĩ cớp cũai yống rit, alới tếq tỗp rien tễ Yê-su neq: “Nṓq anhia cha parnơi cớp alới ca parỗm práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ?” 31 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cũai bán o tỡ bữn pỡq sễq yỗn noau palai. Ma ống cũai a-ĩ sâng pỡq sễq yỗn noau palai. 32 Cứq toâq pỡ nâi, tỡ bữn arô cũai ca pai alới tanoang o, ma cứq arô cũai ca dáng alới bữn lôih yỗn alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.” 33 Máh cũai Pha-rasĩ cớp cũai yống rit, alới atỡng Yê-su neq: “Máh tỗp rien tễ Yang, sa-ữi pêl alới ót sana cỗ alới yoc ễ chanchớm tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp alới ễ câu sâng. Alới ca rien tễ tỗp Pha-rasĩ, alới táq machớng ki tê. Ma tỗp rien tễ thâi, alới cha nguaiq níc.” 34 Yê-su atỡng loah alới toâq parnai sacâm neq: “Khân bữn samiang ĩt lacuoi, hỗi yớu pỡq racoâiq cớp án alới sâng bũi. 35 Ma tữ alới chu tễ racoâiq, alới miar ỡt. Tữ ki alới ót sana sanhữ loah yớu alới.” 36 Yê-su atỡng ễn toâq parnai sacâm neq: “Tỡ bữn noau háq muoi mễng aroâiq tễ au tamái, chơ yĩh tamoal tâng au anhỗh. Khân noau táq ngkíq, ki au tamái ki cỡt rúng, cớp ramoal ki tỡ bữn rapóc cớp au anhỗh. 37 Cớp tỡ bữn noau chiaq blṓng tâng khang khoiq chár. Khân noau táq ngkíq, blṓng ki cỡt puaiq, cớp acán pa-át ki táq padṓh chíq khang. Chơ, pứt nheq khang cớp blṓng ki. 38 Ma blṓng tamái cóq chóq tâng khang tỡ bữn chár. 39 Cớp tỡ bữn noau ễ nguaiq blṓng tamái khân án khoiq nguaiq blṓng tiaq chơ, cỗ án pai neq: ‘Blṓng tiaq lứq ễm hỡn.’”

Luca 6

1 Tâng muoi tangái rlu, Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng sarái noau chóh sapua tor. Tỗp rien tễ Yê-su rứt sapua tor ki, chơ alới saréh cha. 2 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ blớh alới neq: “Nṓq anhia táq tỡ cỡt rit cuang ntrớu tâng tangái rlu?” 3 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Nṓq riang pai anhia tỡ nai doc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ puo Davĩt khoiq táq ntrớu? Lứq Davĩt cớp tỗp puai án, alới sâng panhieih lứq. 4 Ngkíq Davĩt mut tâng dống sang Yiang Sursĩ. Án cha bễng noau dōq yáng moat Yiang Sursĩ. Ma puai rit cũai I-sarễl, án cớp yớu án tỡ têq cha bễng ki. Bễng ki la ống máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ sâng têq cha.” 5 Cớp Yê-su pai ễn neq: “Cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, la Ncháu tê tangái rlu.” 6 Bữn muoi tangái rlu canṓh ễn, Yê-su mut atỡng cũai tâng dống sang. Ỡt ngki bữn manoaq yỗt atĩ coah atoam. 7 Máh cũai yống rit cớp máh cũai Pha-rasĩ, alới chuaq ngê yoc ễ cauq Yê-su. Ngkíq alới nhêng samoât lứq chu Yê-su, yoc ễ dáng án táq bán cũai a-ĩ tâng tangái rlu, ma tỡ bữn. 8 Ma Yê-su dáng alới chanchớm ngkíq. Chơ án atỡng chóq cũai yỗt atĩ ki neq: “Mới yuor tayứng yáng moat cũai nâi.” Chơ cũai ki yuor toâp cớp án tayứng ngki. 9 Chơ Yê-su atỡng cũai canṓh mpễr ki neq: “Cứq blớh anhia: puai rit hái, nṓq hái táq tâng tangái rlu? Hái táq o, tỡ la hái táq sâuq? Hái chuai amoong cũai, tỡ la hái cachĩt cũai?” 10 Moâm ki Yê-su carlang nhêng chu máh cũai ki, cớp án patâp cũai a-ĩ ki neq: “Mới aloōh atĩ mới!” Tữ cũai ki aloōh atĩ án, chơ atĩ án cỡt bán. 11 Ngkíq cũai canṓh ki sâng la-ữn toâp cutâu mứt, cớp alới sarhống ntrớu alới yoc ễ táq chóq Yê-su. 12 Vớt ki, Yê-su chỗn tâng cóh yoc ễ câu pỡ ki. Nheq sadâu ki án câu sễq tễ Yiang Sursĩ. 13 Toâq tarưp ễn, án arô alới ca rien tễ án, cớp án rưoh muoi chít la bar náq tễ alới ki. Án dōq muoi chít la bar náq ki la cũai ayững atĩ án. 14 Máh alới ca án rưoh bữn ramứh neq: Si-môn, án ca Yê-su amứh Phi-ễr hỡ, cớp Anrê, la a-ễm Si-môn. Bữn Yacỡ, Yang, Phi-lip cớp Batê-lami, 15 Mathia, Thỗ-mat, Yacỡ con Al-phê, cớp Si-môn Sê-lôt, 16 Yuda con Yacỡ, cớp Yuda I-cari-ỗt, án ca chếq Yê-su yỗn noau cachĩt chíq. 17 Vớt ki, Yê-su sễng tễ cóh ki parnơi cớp clứng cũai ca rien tễ án. Alới tayứng tâng ntốq tapứn ễn. Ỡt ngki bữn clứng cũai canṓh hỡ toâq tễ cruang Yudê, tễ vil Yaru-salễm, cớp tễ tor dỡq mưt cheq vil Turơ cớp tễ vil Sadỗn. 18 Nheq tữh cũai ki toâq ễ tamứng parnai Yê-su, cớp alới ễq án táq bán máh ramứh alới a-ĩ. Alới ca bữn yiang sâuq táq cỡt bán tê. 19 Nheq tữh clứng cũai a-ĩ ki chuaq yoc ễ satoaq Yê-su, yuaq Yê-su bữn chớc táq yỗn bán nheq tữh cũai a-ĩ. 20 Yê-su nhêng chu alới ca rien tễ án, cớp pai neq: “Bốn lứq anhia ca cadĩt, yuaq Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm anhia! 21 “Bốn lứq anhia ca panhieih sanua, yuaq nỡ ra anhia cỡt pasâi! “Bốn lứq anhia ca nhiam sanua, yuaq nỡ ra anhia cỡt bũi hỡr ễn! 22 “Bốn lứq anhia bo cũai canṓh kêt anhia, calỡih anhia, ayê ra-ac anhia, cớp pai anhia la tỡ o cỗ tian anhia puai ngê Con Yiang Cỡt Cũai! 23 “Bo alới táq ngkíq, cóq anhia sâng bũi, cớp cóq anhia ỡn tamprũol, yuaq Yiang Sursĩ dōq yỗn anhia bữn kia sa-ữi tâng paloōng. Lứq achúc achiac máh cũai ki táq machớng ki tê chóq alới ca tang bỗq Yiang Sursĩ. 24 “Ma bap lứq anhia ca sốc bữn sanua, yuaq anhia ramóh ṓc bốn la tâng dỡi nâi sâng! 25 “Cớp bap lứq anhia ca bữn pasâi sanua, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ yỗn anhia cỡt panhieih ễn! Cớp bap lứq anhia ca cacháng sanua, yuaq nỡ ra Yiang Sursĩ yỗn anhia nhiam u-ỗi ễn! 26 “Bap lứq anhia bo nheq tữh cũai khễn níc anhia. Tễ mbṓq, achúc achiac máh cũai ca khễn ki táq machớng ki tê chóq cũai ca táq nan pai alới tang bỗq Yiang Sursĩ.” 27 “Cứq atỡng anhia ca yoc ễ tamứng cứq neq: cóq anhia ayooq máh cũai ca yoc ễ táq anhia. Cóq anhia táq o chóq alới ca kêt anhia. 28 Cóq anhia sễq ṓc bốn yỗn alới ca báih anhia. Cớp cóq anhia câu chuai yỗn alới ca táq sâuq chóq anhia. 29 Khân noau tapáh rêng báng anhia muoi coah, ki anhia sato yỗn alới tapáh coah canṓh ễn. Cớp khân noau yoc ễ ĩt au tuar anhia, cóq anhia tũot dếh au tâng clống hỡ yỗn alới. 30 Khân cũai aléq sễq ntrớu tễ anhia, ki anhia yỗn án aki. Cớp khân án ĩt crơng ntrớu tễ anhia, anhia chỗi sễq loah crơng ki. 31 Cóq anhia táq chóq cũai canṓh machớng anhia yoc alới táq chóq anhia tê. 32 “Khân anhia ma ayooq ống cũai ca ayooq anhia sâng, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Lứq alới ca tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, alới ayooq loah cũai ca ayooq alới tê. 33 Cớp khân anhia ma táq o chóq alới ca táq o chóq anhia sâng, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Cũai ca tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, lứq alới táq ngkíq tê. 34 Khân anhia ma yỗn cũai canṓh voaq práq anhia, ma anhia ngcuang ễ bữn loah práq anhia tễ cũai ki, ki ntrớu Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng? Cũai ca tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, alới yỗn cũai canṓh voaq tê práq alới, khân alới ngcuang bữn loah práq ki sĩa. 35 Ma cóq anhia ayooq cũai ca yoc ễ táq anhia. Cóq anhia táq o chóq alới. Cớp cóq anhia yỗn alới voaq práq tễ anhia, ma anhia chỗi ngcuang bữn loah práq tễ alới. Ngkíq, nỡ ra anhia bữn cóng o lứq, cớp anhia lứq cỡt con acái Yiang Sursĩ, án ca sốt toâr clữi nheq tễ canṓh. Lứq án táq o chóq alới ca loâi lứq cớp alới ca tỡ dáng sa-ỡn. 36 Cóq anhia ayooq táq cũai canṓh machớng Mpoaq anhia tâng paloōng ayooq táq anhia tê.” 37 Yê-su pai ễn neq: “Anhia chỗi tếq cũai canṓh; ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn tếq anhia tê. Cớp anhia chỗi pai cũai canṓh táq tỡ pĩeiq; ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn pai anhia táq tỡ pĩeiq tê. Cóq anhia táh lôih cũai canṓh táq chóq anhia; ngkíq Yiang Sursĩ táh lôih anhia tê. 38 Khân anhia yỗn muoi carưo crơng ntrớu yỗn cũai canṓh, ki Yiang Sursĩ lứq culáh loah anhia clữi tễ ki. Máh carưo án chuai anhia, lứq án acứr, cớp án chiaq; cớp án chóq poân vuvỡ yỗn anhia bữn. Yuaq maléq anhia chuai yỗn yớu, Yiang Sursĩ chuai loah anhia máh ki tê.” 39 Yê-su atỡng cũai ki parnai sacâm neq: “Cũai sũt moat tỡ têq ayông cũai sũt canṓh. Khân án ayông, ki bar náq alới sapứl nheq tâng prúng. 40 Án ca rien tỡ bữn toâr hỡn tễ thâi án. Ma dũ náq ca rien, toâq án moâm rien, ngkíq án samoât riang thâi án tê. 41 “Nṓq anhia hữm brếh tâng moat yớu, ma anhia tỡ bữn dáng loâng khlễc pian catáng chíq moat anhia? 42 Cớp nṓq anhia clṓq pai cớp yớu neq: ‘Dōq yỗn cứq ĩt chíq brếh tễ moat mới,’ ma lứq anhia tỡ bữn dáng loâng khlễc pian sadal chíq moat anhia? Anhia la cũai ễm bĩq parnai sâng! Cóq anhia ĩt chíq khlễc pian tễ moat anhia voai. Ki nṓq têq anhia hữm raloaih cớp têq anhia ĩt brếh tễ moat yớu.” 43 “Tỡ nai bữn aluang o ma cỡt palâi sâuq, cớp tỡ nai bữn aluang sâuq ma cỡt palâi o. 44 Khân anhia hữm palâi, ki anhia dáng dếh nỡm. Anhia tỡ nai cáiq palâi tarúng tễ nỡm sarlia tacỡng. Cớp anhia tỡ nai cáiq palâi nho tễ nỡm sarlia rayoâiq. 45 Cũai mantoat o bữn ngê o tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq o loōh tễ mứt cũai ki. Cớp cũai loâi bữn ngê sâuq tâng mứt pahỡm án. Ngkíq ranáq sâuq loōh tễ mứt cũai ki. Ngê ntrớu bữn tâng mứt pahỡm cũai, ki bỗq cũai pai aloōh.” 46 “Nṓq anhia pai cớp cứq: ‘Ncháu ơi! Ncháu ơi!’ Ma anhia tỡ bữn trĩh máh parnai cứq atỡng? 47 Cũai aléq ma toâq pỡ cứq, chơ tamứng santoiq cứq, cớp trĩh máh santoiq cứq, cũai ki la samoât riang ntrớu? 48 Cũai ki la samoât riang cũai táq dống. Án píq prúng yỗn yarũ cớp chóq tamáu tâng ki yỗn tanũl cỡt khâm. Tữ dỡq toâr toâq, dỡq ki clúh dống ki, ma dống ki tỡ bữn cacưt, yuaq cũai ki chóq tamáu táq yỗn khâm lứq. 49 Ma án ca tamứng santoiq cứq, ma án tỡ bữn trĩh, cũai ki la samoât riang manoaq ca táq dống tâng cutễq sâng. Án píq prúng ma ndữl, cớp án tỡ bữn chóq tamáu tâng prúng ki. Tữ dỡq toâr toâq, dỡq ki clúh dống ki hâp lứq, chơ dống ki dớm cớp ralốh tháng.”

Luca 7

1 Moâm Yê-su pai nheq santoiq ki chóq máh cũai, án mut tâng vil Cabê-na-ũm ễn. 2 Ỡt tâng vil ki bữn manoaq cũai Rô-ma ca sốt muoi culám náq tahan. Cũai tahan ki, bữn cũai táq ranáq ca án ayooq lứq. Ma cũai ki a-ĩ tráuq, cheq ễ cuchĩt. 3 Tữ sốt tahan ki sâng noau pai tễ Yê-su, ki án ớn cũai tễ tỗp sốt nheq sâu tỗp I-sarễl pỡq pỡ Yê-su cớp sễq Yê-su toâq táq yỗn bán cũai táq ranáq án. 4 Alới ki toâq pỡ Yê-su, chơ sễq nheq rangứh rahỡ alới neq: “Án ca sốt tahan ki, hếq sễq yỗn thâi chuai án, yuaq án la cũai mantoat o. 5 Án ayooq lứq hái cũai I-sarễl, cớp án táq dống sang yỗn hếq hỡ.” 6 Chơ Yê-su pỡq cớp alới. Cheq ễ toâq pỡ dống, cũai sốt tahan ki ớn yớu án toâq pỡ Yê-su pai neq: “Ncháu ơi, cứq tỡ khớn pỡq coâiq Ncháu yỗn Ncháu mut pỡ dống cứq. 7 Cớp cứq chanchớm cứq tỡ bữn pĩeiq dếh toâq pỡ Ncháu tê. Ma cứq sễq Ncháu pai sâng yỗn cũai táq ranáq cứq cỡt bán. 8 Lứq cứq bữn cũai ca sốt cứq, cớp cứq la táq sốt tê cũai canṓh. Khân cứq ớn cũai nâi: ‘Pỡq!’ ki án pỡq. Khân cứq ớn cũai ki: ‘Toâq pỡ nâi!’ ki án toâq. Khân cứq ớn cũai táq ranáq cứq: ‘Táq neq!’ ki án táq.” 9 Bo Yê-su sâng santoiq ki, án sâng dớt lứq tâng mứt án. Cớp án pai chóq alới cũai canṓh ỡt mpễr án neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq tỡ nai hữm noau tễ cũai I-sarễl ma sa-âm riang cũai nâi.” 10 Máh cũai ca cũai sốt tahan ki ớn toâq pỡ Yê-su, alới chu loah pỡ dống cũai sốt tahan. Chơ alới hữm cũai táq ranáq cũai sốt tahan khoiq cỡt bán. 11 Tangái ntun, Yê-su mut tâng vil Na-in. Tỗp rien tễ án cớp clứng cũai canṓh hỡ pỡq cớp án. 12 Tữ Yê-su toâq pỡ ramṓh viang vil ki, pĩeiq noau crang aloōh cũai cuchĩt. Mpiq cũai cuchĩt ki la cán cumai, cớp án bữn ống malám con samiang ki toâp. Bữn clứng cũai canṓh tễ vil ki pỡq parnơi cớp cán cumai ki. 13 Tữ Yê-su hữm cán cumai ki, án sâng sarũiq táq, cớp án pai neq: “Mới chỗi nhiam.” 14 Án toâq satoaq hom cumuiq; chơ cũai ca crang hom ki tangứt. Yê-su pai neq: “A-ễm ơi! Cứq ớn mới yuor!” 15 Án ca khoiq cuchĩt ki yuor tacu cớp mbỡiq táq ntỡng loah. Chơ Yê-su chiau loah án yỗn mpiq án. 16 Nheq tữh cũai ki sâng ngcṓh lứq cớp alới khễn Yiang Sursĩ. Alới pai neq: “Bữn manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ ca toâr lứq khoiq toâq pỡ hái chơ!” Cớp alới pai ễn neq: “Lứq Yiang Sursĩ toâq chuai amoong máh cũai ca puai ngê án.” 17 Ranáq Yê-su khoiq táq nâi parhan dũ ntốq tâng cruang Yudê cớp dũ cruang ỡt mpễr ki. 18 Tỗp rien tễ Yang pỡq atỡng Yang ranáq alới hữm Yê-su táq. Yang arô bar náq tễ tỗp rien tễ án, 19 cớp án ớn alới toâq blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Lứq ma tỡ bữn, thâi la manoaq Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong nheq tữh cũai? Tỡ la cóq hếq ngcuang cũai canṓh ễn tỡ?” 20 Tữ alới bar náq toâq pỡ Yê-su, alới pai neq: “Yang ca dốq táq batễm ớn hếq toâq blớh thâi neq: ‘Lứq ma tỡ bữn, thâi la manoaq Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong nheq tữh cũai? Tỡ la cóq hếq ngcuang cũai canṓh ễn?’” 21 Bo alới noâng ỡt pỡ ki, Yê-su táq yỗn bán sa-ữi ramứh cũai a-ĩ, cũai bữn a-ĩ sari, cớp cũai ca bữn yiang sâuq hỡ. Cớp máh cũai ca sũt moat, án táq yỗn alới cỡt blang loah. 22 Chơ Yê-su ta-ỡi loah bar náq tỗp rien tễ Yang neq: “Anhia chu atỡng loah Yang máh ranáq anhia khoiq sâng cớp khoiq hữm chơ. Cũai sũt moat cỡt blang loah. Cũai yỗt têq pỡq. Cũai a-ĩ tut cỡt bán. Cũai túng cỡt sâng loah. Cũai ca khoiq cuchĩt chơ, yuor tamoong loah. Cớp cũai cadĩt bữn sâng tê parnai o tễ Yiang Sursĩ. 23 Bốn lứq cũai ca tỡ bữn táh ngê cứq!” 24 Vớt tỗp rien tễ Yang chu loah pỡ án, ki Yê-su atỡng tễ Yang yỗn cũai clứng ki sâng. Án blớh alới neq: “Bo anhia pỡq ramóh Yang tâng ntốq aiq, ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia yoc ễ hữm cuyal phát bát tứng tooc tỡ? 25 Ma lứq anhia pỡq, anhia yoc ễ hữm ntrớu? Anhia yoc ễ hữm manoaq sớp au nêuq tỡ? Lứq alới ca sớp au nêuq cớp tâc cha la thrưong, alới ki ỡt tâng dống puo. 26 Ma lứq ntrớu anhia yoc ễ hữm tâng ntốq ki? Anhia chanchớm yoc ễ hữm cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ? Lứq samoât cứq atỡng anhia, Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê, ma án bữn chớc toâr hỡn tễ cũai tang bỗq canṓh. 27 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, khoiq cũai tang bỗq chĩc chơ máh Yiang Sursĩ atỡng sacoâiq tễ Yang yỗn cứq dáng neq: ‘Cứq Yiang Sursĩ ớn cũai ca ranễng cứq toâq nhũang mới. Lứq án cháh rana nhũang mới, con ơi.’ 28 Cứq atỡng anhia, máh dũ náq cũai ca mansễm canỡt tâng cutễq nâi tỡ bữn noau la toâr hỡn tễ Yang, án ca dốq táq batễm. Ma cứq atỡng anhia neq tê: cũai aléq ma tỡ bữn toâr ntrớu tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai ki bữn chớc clữi tễ Yang bữn.” 29 Nheq tữh cũai ca khoiq sâng santoiq Yang pai, dếh alới ca parỗm práq thễq, nheq alới ki ngin Yiang Sursĩ la lứq tanoang o. Ngkíq alới khoiq yỗn Yang táq yỗn alới batễm. 30 Ma máh cũai Pha-rasĩ cớp cũai atỡng phễp rit, alới tỡ ễq ĩt tỡ la puai ngê Yiang Sursĩ. Ngkíq alới tỡ yỗn Yang táq batễm yỗn alới. 31 Yê-su pai ễn: “Chơ ntrớu cứq têq sacâm máh cũai ỡt tâng dỡi nâi la samoât ntrớu? 32 Lứq samoât máh cũai ỡt tâng dỡi nâi la riang carnễn ỡt lơiq tâng nchṓh. Muoi tỗp carnễn ki arô yớu alới, pai neq: ‘Hếq khoiq plóng tarĩel chơ lơiq táq rayuac. Ma anhia tỡ bữn mut ayữn cớp puan sarai nứng hếq! Cớp hếq lơiq táq rapữp, ma anhia tỡ bữn pruam mut nhiam u-ỗi nứng hếq!’ 33 Yang ca táq batễm toâq pỡ nâi tỡ bữn nguaiq cha riang cũai canṓh, cha ống lam cớp nguaiq dỡq crot. Chơ anhia pai án la cũai yúh. 34 Ma cứq, la Con Yiang Cỡt Cũai, toâq nguaiq cha machớng cũai canṓh tê. Chơ anhia pai cứq neq: ‘Ki! Án ki yoc ễ nguaiq cha tham sâng! Cớp án cỡt yớu cũai ca parỗm práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ!’ 35 Ma cũai aléq ca lứq rangoaiq, nỡ ra cũai canṓh ngin tê cũai ki rangoaiq, yuaq alới hữm ranáq cũai ki táq.” 36 Bữn manoaq tễ tỗp Pha-rasĩ mơi Yê-su toâq cha muoi pêl tâng dống án. Chơ Yê-su pỡq cha. 37 Ỡt tâng vil ki bữn manoaq mansễm ca táq sa-ữi ranáq sâuq. Án khoiq sâng noau pai Yê-su chi-cha tâng dống cũai Pha-rasĩ ki, chơ án dững muoi bễ dỡq phuom. Bễ ki noau táq toâq tamáu ca bữn ramứh ‘a-labat’. 38 Mansễm ki sacốh racớl cheq ayững Yê-su. Án nhiam, cớp sarliang moat án hoi layâp nheq ayững Yê-su. Chơ án chut ayững Yê-su toâq sóc án. Án hũn hĩt ayững Yê-su, chơ án tốh dỡq phuom tâng ayững Yê-su. 39 Tữ cũai Pha-rasĩ ca mơi Yê-su hữm ranáq ki, án tếng tâng mứt án neq: “Khân cũai nâi ma lứq manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ, ki lứq án dáng mansễm ca satoaq án la noau. Cớp lứq án dáng mansễm nâi táq sa-ữi ranáq sâuq.” 40 Yê-su atỡng neq chóq cũai ki: “Si-môn ơi! Cứq bữn muoi santoiq yoc atỡng cớp mới.” Si-môn ta-ỡi: “Ơ thâi. Sễq thâi pai.” 41 Chơ Yê-su pai neq: “Bữn bar náq voaq práq tễ cũai ca manrai práq. Manoaq tu sỡng culám. Manoaq tu sỡng chít. 42 Bar náq ki, alới tỡ bữn ntrớu ễ culáh loah práq án ca manrai ki. Ngkíq án táh nheq práq alới tu án. Ma tễ bar náq alới ki, aléq ayooq hỡn án ca manrai práq yỗn alới?” 43 Si-môn ta-ỡi neq: “Cứq chanchớm án ca tu sa-ữi, ki ayooq hỡn.” Yê-su pai: “Lứq pĩeiq mới pai.” 44 Chơ Yê-su nhêng chu mansễm ki cớp án atỡng Si-môn neq: “Mới hữm, ma tỡ bữn, mansễm nâi? Tữ cứq toâq pỡ dống mới, ki mới tỡ bữn yỗn dỡq ariau ayững. Ma mansễm nâi, án ariau ayững cứq toâq sarliang moat án. Cớp án ĩt sóc án; chơ án chut ayững cứq. 45 Tữ cứq toâq pỡ dống mới, ki mới tỡ bữn hũn hĩt cứq puai tâng rit sa-óh tamoi. Ma mansễm nâi, án hũn hĩt níc ayững cứq tễ cứq mut tâng dống toau toâq sanua. 46 Mới tỡ bữn ĩt dỡq phuom tia tâng plỡ cứq puai tâng rit sa-óh tamoi. Ma mansễm nâi, án tốh dỡq phuom moat lứq tâng ayững cứq. 47 Ngkíq cứq atỡng mới: lôih mansễm nâi la sa-ữi lứq, ma cứq khoiq táh chơ, yuaq án ayooq lứq cứq. Ma án ca chanchớm án bữn bĩq lôih sâng yỗn cứq táh, cũai ki ayooq cứq bĩq sâng.” 48 Chơ Yê-su atỡng chóq mansễm ki neq: “Lôih mới khoiq cứq táh chơ.” 49 Máh cũai ca ỡt cha cớp Yê-su, alới chanchớm tâng mứt neq: “Cũai nâi la noau, ma khớn pai têq án táh lôih?” 50 Ma Yê-su atỡng loah chóq mansễm ki neq: “Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong mới chơ, yuaq mới sa-âm lứq cứq. Mới pỡq yỗn bán sũan ien khễ.”

Luca 8

1 Vớt ki, Yê-su mut sa-ữi vil cớt vil toâr atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án pỡq parnơi cớp án. 2 Cớp bữn máh cũai mansễm hỡ pỡq parnơi cớp Yê-su. Tễ mansễm ki bữn alới ca yiang sâuq payốh tễ nhũang ma Yê-su khoiq tuih aloōh, cớp bữn alới ca án táq bán alới sa-ữi ramứh a-ĩ canṓh hỡ. Máh mansễm ki bữn ramứh neq: muoi la Mari tễ vil Mac-dala. Bữn tapul náq yiang sâuq khoiq loōh tễ tỗ án. 3 Bar la Yanơ, lacuoi Chusa. Chusa la táq ranáq yỗn puo Hê-rôt. Pái la Su-sanơ. Cớp bữn clứng cũai mansễm canṓh hỡ. Nheq alới ki ĩt práq alới bữm chuai yỗn Yê-su cớp tỗp rien tễ án bữn crơng sana cha. 4 Clứng lứq cũai toâq pỡ Yê-su tễ sa-ữi vil. Chơ Yê-su atỡng alới ki parnai sacâm neq: 5 “Bữn manoaq cũai pỡq trứh ṓc. Bo án trứh, ki bữn ṓc satrooh tâng rana. Cũai tĩn ṓc ki cớp chớm tot cha. 6 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq sa-ữi tamáu. Tữ ṓc ki dáh, án cỡt roōh nheq, yuaq ṓq dỡq. 7 Bữn ṓc canṓh satrooh tâng cutễq bữn rêh bát sarlia. Tữ bát sarlia ki dáh, án éc chíq bát mbỡiq dáh tễ ṓc cũai ki trứh. 8 Cớp bữn ṓc canṓh ễn satrooh tâng cutễq o. Ṓc ki dáh achỗn, cớp cỡt palâi. Muoi nỡm cỡt loah muoi culám ṓc.” Yê-su pai ễn neq: “Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng.” 9 Máh tỗp rien tễ Yê-su blớh loah án parnai nâi la sacâm ntrớu. 10 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Nheq máh parnai cutooq tễ Yiang Sursĩ táq sốt, lứq Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng. Ma cũai canṓh tamứng bĩq parnai sacâm sâng. Ngkíq alới nhêng ma tỡ bữn hữm, cớp alới tamứng ma tỡ bữn sâng.” 11 “Parnai sacâm nâi la neq: ṓc cũai ki trứh la sacâm cũai pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ. 12 Ṓc satrooh tâng rana sacâm cũai ca tamứng parnai Yiang Sursĩ, ma yiang Satan toâq ĩt chíq parnai ki tễ mứt pahỡm cũai ki yỗn alới tỡ têq sa-âm, cớp yỗn Yiang Sursĩ tỡ têq chuai amoong alới. 13 Ṓc satrooh tâng cutễq bữn tamáu sacâm cũai ca tamứng parnai Yiang Sursĩ cớp pruam sa-âm parnai ki bũi o. Ma parnai ki tỡ bữn mut samoât tâng mứt pahỡm alới. Alới sa-âm mahỗi sâng. Toâq alới ramóh túh coat alới tanĩq cỗ tian alới sa-âm, chơ alới tỡ ễq sa-âm noâng. 14 Ṓc satrooh tâng cutễq bữn sa-ữi bát sarlia sacâm cũai ca tamứng parnai Yiang Sursĩ, ma lua cứt tâng dỡi nâi, ham sốc, cớp ham thrưong, mut tâng mứt pahỡm alới. Máh ramứh ki éc chíq parnai Yiang Sursĩ yỗn tỡ bữn cỡt palâi. 15 Ma ṓc satrooh tâng cutễq o sacâm cũai ca tamứng parnai Yiang Sursĩ, cớp alới bữn mứt pahỡm o, yoc ễ yám noap Yiang Sursĩ. Alới cayớm dōq níc parnai ki, chơ toâq ngư alới cỡt palâi sa-ữi lứq.” 16 “Tỡ bữn noau tacât chớp tớu, chơ catứp chíq khang tỡ la dōq chíq nhưp cachơng. Ma lứq noau dōq chớp tớu ki tâng rông yỗn claq poang nheq clống ki. Ngkíq cũai ca mut tâng ki têq hữm raloaih. 17 Machớng ki tê, ramứh ntrớu cứq cutooq sanua, chumát cứq yỗn nheq tữh cũai dáng raloaih nheq ramứh ki. Cớp ramứh ntrớu cứq catáng sanua, chumát cứq tỡ bữn catáng noâng. 18 “Parnai ntrớu anhia sâng cứq atỡng, cóq anhia pasếq lứq parnai ki. Cũai aléq ca khoiq bữn chơ, cứq chuai cũai ki bữn sa-ữi lứq ễn. Ma cũai aléq ca tỡ bữn bữn, máh ṓc cũai ki chanchớm bữn chơ, ki cỡt pứt loah nheq.” 19 Mpiq cớp sễm ai Yê-su toâq ễ ramóh Yê-su, ma alới tỡ têq toâq pỡ án, yuaq tadát lứq cũai tâng dống ki. 20 Bữn cũai atỡng Yê-su neq: “Mpiq cớp sễm ai thâi ỡt yáng tiah ễ ramóh thâi.” 21 Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Mpiq cớp sễm ai cứq la nheq tữh cũai ca tamứng cớp trĩh parnai Yiang Sursĩ.” 22 Bữn muoi tangái, Yê-su chỗn tâng tuoc cớp tỗp rien tễ án. Yê-su pai chóq alới neq: “Hái clong yáng tooh dỡq clóng ễn.” Chơ alới clong. 23 Mpứng dĩ dỡq, Yê-su bếq. Ma toâq cuyal rapuq clúh dỡq ki, cớp tuoc ki cheq ễ poân nheq dỡq. Chơ alới croōq lứq. 24 Tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp amoaih án. Alới pai neq: “Thâi ơi, thâi ơi! Hái cheq ễ cuchĩt.” Yê-su yuor tayứng. Án sưoq cuyal cớp dỡq lampóh ki. Chơ cuyal cớp dỡq ki tangứt; alới sâng ien khễ loah. 25 Yê-su blớh tỗp rien tễ án neq: “Nṓq anhia tỡ bữn sa-âm?” Ma alới ki dớt lứq cớp alới ngcṓh. Manoaq pai chóq manoaq neq: “Nṓq cũai nâi? Án sưoq cuyal cớp dỡq. Ma cuyal cớp dỡq trĩh án!” 26 Alới clong dỡq clóng toâq pỡ cruang Yê-rasê ễn. Cruang Yê-rasê nâi ỡt yáng tooh dỡq clóng ki choâng cruang Ca-li-lê. 27 Bo Yê-su sễng tễ tuoc, ki bữn manoaq tễ vil ki ca bữn yiang sâuq payốh toâq ramóh án. Khoiq dũn chơ cũai ki ỡt rariat. Án tỡ bữn ỡt tâng dống, ma án ỡt níc pỡ clỗm cumuiq. 28 Tữ án hữm Yê-su, án hễr casang lứq, sacốh racớl, cớp pai casang lứq neq: “Ntrớu anhia yoc ễ táq chóq cứq Yê-su? Anhia la Con Yiang Sursĩ, án ca toâr clữi nheq tễ canṓh. Cứq sễq anhia chỗi táq tỗiq bap cứq.” 29 Án pai ngkíq, yuaq Yê-su khoiq ớn chơ yiang sâuq loōh tễ tỗ cũai ki. Sa-ữi trỗ chơ yiang sâuq táq cũai ki. Cớp khân cũai canṓh cỗp án cớp sacáp sái sô, tỡ la clữong panũar, ki án táq ta-ṓh nheq. Cớp yiang sâuq dốq dững án pỡq pỡ ntốq aiq. 30 Yê-su blớh cũai ki neq: “Ntrớu ramứh mới?” Cũai ki ta-ỡi: “Ramứh cứq la Poâl.” Án pai ngkíq, yuaq bữn sa-ữi yiang sâuq ỡt tâng tỗ án. 31 Nheq tữh yiang sâuq ki sễq Yê-su chỗi ớn alới pỡq chu pống sarloac. 32 Ỡt tâng cóh ki bữn muoi cantóh alic sa-ữi lứq ntôm chuaq cha. Nheq tữh yiang sâuq ki sễq tễ Yê-su yỗn alới mut tâng alic ki. Chơ Yê-su yỗn alới mut. 33 Ngkíq máh yiang sâuq ki loōh tễ tỗ cũai ki, mut tâng tỗp alic ễn. Chơ nheq cantóh alic ki lúh chái lứq pṓng tễ leh tarhar chu dỡq clóng cớp cuchĩt clooc nheq. 34 Cũai ca rabán tỗp alic ki, alới hữm nheq ranáq ki. Chơ alới lúh chu atỡng máh cũai ỡt tâng vil cớp ỡt pỡ rapoq sarái. 35 Clứng cũai toâq yoc ễ nhêng ranáq ca mbỡiq toâq. Alới ki toâq pỡ Yê-su, cớp alới hữm cũai ca hỗi ki bữn yiang sâuq. Án ki tacu cheq ayững Yê-su. Án tâc tampâc, cớp án tỡ bữn cỡt yúh noâng. Chơ nheq cũai ki sâng ngcṓh lứq. 36 Máh alới ca hữm Yê-su táq ranáq salễh ki, alới atỡng loah yỗn cũai ca tỡ bữn hữm, yỗn alới dáng tê ntrớu Yê-su táq yỗn cũai ki cỡt bán. 37 Máh cũai clứng tễ cruang Yê-rasê, alới sễq Yê-su pỡq chíq tễ cruang alới, yuaq alới ngcṓh lứq. Chơ Yê-su chỗn tâng tuoc sĩa, loōh tễ ntốq ki. 38 Cũai ca yiang sâuq khoiq loōh tễ tỗ án, cũai ki sễq tễ Yê-su yỗn án pỡq tê. Ma Yê-su ớn án chu, cớp Yê-su patâp án neq: 39 “Mới chu pỡ dống mới. Chơ mới atỡng loah tễ dũ ranáq Yiang Sursĩ khoiq chuai yỗn mới chơ.” Ngkíq cũai ki pỡq dũ ntốq tâng vil án, án atỡng loah tễ dũ ranáq Yê-su khoiq chuai án. 40 Tữ Yê-su chu loah coah ki dỡq clóng, cũai clứng tabỡp án bũi o, yuaq alới acoan án tâng ntốq ki. 41 Ma bữn manoaq ramứh Yaru toâq pỡ ki. Án la cũai ndỡm muoi dống sang tỗp I-sarễl tâng vil ki. Án sacốh racớl pũp cheq ayững Yê-su, cớp án sễq Yê-su toâq pỡ dống án, yuaq con mansễm án a-ĩ hâp lứq. 42 Con án noâm muoi náq ki toâp. Án mbỡiq muoi chít la bar cumo, ma án a-ĩ cheq ễ cuchĩt. Bo Yê-su pỡq tâng rana, clứng lứq cũai nêt Yê-su. 43 Cớp bữn manoaq mansễm ỡt ntốq ki ca bữn a-ĩ toâq prêng. Nheq muoi chít la bar cumo ma tỡ nai yốt aham ki. Tĩen práq án ralốh nheq yỗn cũai palai, ma tỡ hữm bán ntrớu. 44 Án cunhár amut coah clĩ Yê-su, chơ án cuvỡ atĩ satoaq chễu au Yê-su. Bo ki toâp aham tỡ bữn loōh noâng tễ tỗ án. 45 Yê-su blớh neq: “Noau satoaq cứq?” Ma aléq la tỡ bữn ngin. Cớp Phi-ễr pai neq: “Thâi ơi! Clứng lứq cũai ỡt khĩt thâi, cớp alới nêt tỗ thâi.” 46 Ma Yê-su pai loah neq: “Bữn cũai satoaq cứq, yuaq cứq sâng rêng loōh tễ tỗ cứq.” 47 Ngkíq mansễm ca satoaq au ki, án dáng tỡ bữn clỡp noâng. Án cangcoaih ngcṓh lứq, cớp án pũp asễng tỗ án cheq ayững Yê-su. Yáng moat cũai clứng ki, mansễm ki ngin pỡ Yê-su. Án atỡng Yê-su yuaq nṓq ma án satoaq au Yê-su cớp nṓq án cỡt bán tháng. 48 Yê-su ta-ỡi mansễm ki neq: “Niang ơi! Yuaq mới sa-âm, mới cỡt bán. Mới chu ien khễ.” 49 Bo Yê-su noâng táq ntỡng cớp mansễm ki, toâq manoaq cũai tễ dống Yaru, án ca ndỡm dống sang ki. Án atỡng Yaru neq: “Con mansễm mới khoiq cuchĩt chơ. Mới chỗi pakhoq noâng thâi.” 50 Yê-su sâng cũai ki pai ngkíq, chơ án atỡng Yaru neq: “Chỗi ngcṓh, sa-âm sâng. Ngkếq con mới cỡt bán loah.” 51 Tữ án toâq pỡ dống Yaru, Yê-su yỗn Phi-ễr, Yacỡ, Yang, cớp mpiq mpoaq con mansễm ki mut tâng dống. Cũai canṓh ki án tỡ yỗn mut. 52 Nheq tữh cũai ki nhiam atếh con mansễm ca cuchĩt ki. Yê-su pai neq: “Chỗi nhiam. Cũai nâi tỡ bữn cuchĩt mō. Án bếq sâng.” 53 Alới ca sâng Yê-su pai ngkíq, alới ayê ra-ac án, yuaq alới dáng chơ con ki khoiq cuchĩt tháng. 54 Ma Yê-su tếc atĩ mansễm cuchĩt ki cớp án arô neq: “Amōq ơi! Mới yuor tayứng!” 55 Ngkíq raviei án chu loah pỡ án cớp án yuor toâp. Yê-su ớn noau yỗn amōq ki cha. 56 Mpiq mpoaq mansễm ki sâng dớt lứq, ma Yê-su patâp alới chỗi yỗn cũai canṓh dáng tễ ranáq nâi.

Luca 9

1 Yê-su parỗm tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án. Án yỗn alới bữn chớc dōq tuih aloōh yiang sâuq ca payốh cũai, cớp táq yỗn bán máh cũai a-ĩ. 2 Chơ án ớn alới pỡq atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cớp án ớn alới pỡq táq bán máh cũai a-ĩ. 3 Án patâp alới neq: “Anhia chỗi dững crơng ntrớu tâng tỗ anhia. Chỗi dững ralỡng. Chỗi poac tũi. Chỗi dững crơng sana. Chỗi dững práq. Cớp chỗi dững bar ploah au. 4 Tữ anhia mut tâng vil, cóq anhia ỡt muoi dống sâng toau toâq anhia loōh tễ vil ki. 5 Khân anhia mut tâng vil léq, ma noau tỡ bữn roap cớp tabỡp o anhia, toâq anhia loōh tễ vil ki, cóq anhia trutrếh phốn cutễq tễ ayững. Nâi la tếc cũai tâng vil ki tỡ bữn roap anhia.” 6 Ngkíq alới ki pỡq vil cớt vil toâr atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cớp alới táq yỗn bán máh cũai a-ĩ. 7 Hê-rôt, án ca sốt tâng cruang Ca-li-lê, án sâng tễ máh ranáq Yê-su táq. Ngkíq án saria sarnớm, yuaq án sâng noau pai Yang ca dốq táq batễm khoiq tamoong loah tễ ping. 8 Bữn cũai canṓh pai Ê-li khoiq toâq loah chơ. Cớp bữn cũai canṓh ễn pai manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq tamoong loah tễ án cuchĩt. 9 Ma Hê-rôt pai neq: “Lứq cứq khoiq cṓh chơ tacong Yang, ma cũai nâi la noau ca cứq sâng cũai pai án táq ranáq ngkíq?” Ngkíq Hê-rôt chuaq ễ ramóh Yê-su. 10 Máh cũai ayững atĩ Yê-su, alới chu atỡng loah án máh ranáq alới khoiq táq chơ. Án dững alới ki pỡq cớp án toâq muoi ntốq cheq vil Bễt-sada. Ntốq ki tỡ bữn cũai ỡt. 11 Toâq clứng cũai canṓh dáng Yê-su pỡq pỡ ntốq ki, ngkíq alới pỡq puai án tê. Yê-su tabỡp tabéh nheq alới ki, cớp án atỡng alới tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp án táq yỗn bán cũai aléq bữn a-ĩ. 12 Cheq moat mandang tahỗr, tỗp rien tễ Yê-su toâq pỡ án cớp pai neq: “Sễq thâi ớn máh cũai clứng nâi chu pỡ vil cớt vil toâr mpễr nâi yỗn alới chuaq ntốq ỡt, cớp yỗn alới chỡng bữm crơng sana cha, yuaq ntốq nâi yơng tễ cũai ỡt.” 13 Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Anhia toâp yỗn alới bữn crơng sana cha.” Alới ki pai loah neq: “Hếq bữn ống sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq sâng. Thâi yoc hếq pỡq chỡng crơng sana yỗn cũai clứng nâi cha tỡ?” 14 Ỡt ntốq ki bữn sám sỡng ngin náq cũai carsai samiang, ma tỡ bữn noap mansễm cớp carnễn. Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Yỗn nheq tữh cũai clứng nâi tacu, muoi ntốq sám sỡng chít náq.” 15 Chơ tỗp rien tễ Yê-su yỗn cũai clứng tacu. 16 Yê-su ĩt sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq ki. Án tapoang achỗn chu paloōng cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ bữn crơng sana cha nâi. Moâm ki, án pĩh bễng cớp chiau yỗn tỗp rien tễ án tampễq yỗn nheq tữh cũai. 17 Nheq tữh cũai ki cha pasâi dũ náq. Moâm alới cha, tỗp rien tễ Yê-su parỗm loah máh ngcáh bữn muoi chít la bar carưo. 18 Bữn muoi tangái bo Yê-su ntôm ỡt câu manoaq án, chơ tỗp rien tễ án toâq. Yê-su blớh alới neq: “Máh cũai clứng, alới pai cứq la noau?” 19 Alới ta-ỡi neq: “Bữn cũai pai thâi la Yang, án ca dốq táq batễm. Bữn cũai canṓh pai thâi la Ê-li. Cớp bữn cũai canṓh ễn pai thâi la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tamoong loah tễ cuchĩt.” 20 Yê-su blớh loah alới neq: “Ma anhia ễn pai cứq la noau?” Phi-ễr ta-ỡi neq: “Thâi la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai!” 21 Yê-su patâp alới chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng tễ ṓc nâi. 22 Cớp án atỡng ễn neq: “Chumát cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat toâq pỡ cứq. Máh cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, nheq alới ki kêt chíq cứq, cớp cachĩt cứq. Ma catâm tangái pái cứq yuor tamoong loah.” 23 Moâm ki, Yê-su atỡng nheq tữh alới ki neq: “Khân bữn cũai aléq ma yoc ễ puai cứq, cóq án táh chíq ngê án bữm. Cóq cu rangái án ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm, cớp cóq án puai cứq. 24 Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, ki rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án cỗ tian án puai ngê cứq, lứq rangứh cũai ki tỡ nai pứt. 25 Khân cũai aléq ma bữn túc palễc tễc pacan crơng crớu tâng dỡi nâi tỡ bữn ṓq ntrớu, ma án táh chíq tỡ la pứt chíq rangứh án bữm, cũai ki bữn kia ntrớu? 26 Khân cũai aléq ma casiet táq tễ cứq cớp tễ parnai cứq yáng moat cũai tâng dỡi nâi, ki nỡ ra cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, casiet táq loah tê án tâng tangái cứq toâq loah pỡ cutễq nâi. Tangái ki noau yám noap cứq, cớp Mpoaq cứq, cớp máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng hỡ. 27 Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn cũai ca ỡt tayứng ntốq nâi sanua, alới tỡ yũah cuchĩt toau alới bữn hữm Yiang Sursĩ táq sốt.” 28 Vớt Yê-su pai máh santoiq ki, sám bữn tacual tangái ễn, chơ Yê-su dững Phi-ễr, Yang, cớp Yacỡ chỗn nứng án tâng cóh, ễ câu ngki. 29 Bo Yê-su câu, án samblớt cỡt roâp mpha ễn, cớp tampâc án cỡt cloc sarbal moat. 30 Bữn bar náq táq ntỡng cớp Yê-su. Alới bar náq la Môi-se cớp Ê-li. 31 Roâp alới ang ữr, cớp alới atỡng tễ Yê-su chĩuq cuchĩt tâng vil Yaru-salễm. 32 Ma Phi-ễr cớp yớu án, alới bếq langêt lứq. Tữ alới tamỡ, alới hữm ang ữr roâp Yê-su, cớp alới bar náq cũai canṓh ki ỡt tayứng cớp Yê-su. 33 Tữ alới bar náq ki loōh tễ Yê-su, Phi-ễr atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq ỡt nâi la o lứq. Hếq ễ táq pái lám nloâh, muoi lám yỗn thâi, muoi lám yỗn Môi-se, cớp muoi lám yỗn Ê-li.” Ma Phi-ễr chuaq pai tỡ cỡt ṓc. 34 Bo Phi-ễr noâng táq ntỡng, bữn ramứl catáng chíq rayư plỡ alới. Ngkíq alới sâng ngcṓh lứq. 35 Cớp bữn sưong sabau atỡng tễ ramứl ki neq: “Nâi la con cứq ca cứq ayooq lứq. Ntrớu án atỡng, cóq anhia tamứng cớp trĩh án!” 36 Moâm rangiac sưong ki, alới hữm ống Yê-su sâng ỡt ntốq ki. Ngkíq alới pái náq tỗp rien tễ Yê-su, alới tỡ bữn atỡng ntrớu yỗn cũai canṓh dáng tễ ramứh alới khoiq hữm, toau toâq tangái Yê-su cuchĩt ma tamoong loah. 37 Máh tangái parnỡ ễn, toâq alới sễng tễ cóh, bữn clứng cũai ramóh Yê-su. 38 Bữn manoaq tễ cũai clứng ki sabau casang lứq neq: “Thâi ơi! Cứq sễq thâi pỡq nhêng con samiang cứq. Cứq bữn ống muoi lám con nâi toâp. 39 Cớp yiang sâuq dốq táq án. Tữ án táq, santar án hễr sâng, cớp yiang sâuq ki nhoac án, chơ loōh rapooh tễ bỗq. Án carnhoac carnhứl con cứq, chơ án tangứt, ma án tỡ bữn táh tễ tỗ con cứq! 40 Cứq khoiq canưi chơ tỗp rien tễ thâi yỗn tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ con cứq, ma alới tuih án tỡ riap.” 41 Yê-su ta-ỡi neq: “Anhia ơi! Anhia ca ỡt tâng dỡi nâi, lứq anhia tỡ bữn sa-âm cớp anhia la loâi lứq! Noâng dũn máh léq cứq ỡt cớp anhia cớp chĩuq anhia tỡ bữn sa-âm? Dững asuoi con ki toâq pỡ cứq!” 42 Bo samiang ki toâq, yiang sâuq ki carvứt án; chơ atáih án tâng cutễq. Yê-su sưoq yiang sâuq yỗn án loōh chíq tễ tỗ con ki. Chơ con ki cỡt bán. Yê-su chiau loah con ki pỡ mpoaq án. 43 Nheq tữh cũai ki sâng dớt lứq Yiang Sursĩ bữn chớc toâr lứq ngkíq. Bo nheq tữh cũai ki noâng sâng dớt tễ ranáq Yê-su táq ngkíq, ki Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: 44 “Anhia tamứng o santoiq cứq atỡng anhia nâi! Cheq chơ noau chiau cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, pỡ atĩ cũai sốt!” 45 Ma alới ki tỡ bữn sapúh santoiq ki. Yiang Sursĩ cutooq ramứh santoiq ki yỗn alới tỡ bữn dáng. Cớp alới tỡ khớn blớh Yê-su tễ ramứh ki. 46 Máh tỗp rien tễ Yê-su, alới rasuon noau la toâr clữi nheq tễ canṓh tâng tỗp alới. 47 Yê-su dáng alới táq ntỡng ngkíq. Ngkíq Yê-su tếc muoi noaq carnễn, yỗn carnễn ki tayứng cheq án. 48 Án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cũai aléq ma roap carnễn máh nâi cỗ án sa-âm cứq, lứq cũai ki roap dếh cứq tê. Cớp cũai aléq ca roap cứq, machớng cũai ki roap dếh án ca ớn cứq toâq pỡ nâi tê. Cũai aléq ca yoc ễ cỡt toâr clữi nheq tễ canṓh tâng tỗp anhia, cóq cũai ki cỡt cacớt clữi tễ cũai canṓh.” 49 Yang atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq hữm chơ manoaq cũai tuih aloōh yiang sâuq cớp án talếq ramứh thâi. Ma hếq tỡ yỗn án táq noâng ranáq ngkíq, yuaq án tỡ bữn puai hái.” 50 Ma Yê-su atỡng loah Yang neq: “Anhia chỗi catáng án. Cũai aléq ca tỡ bữn sanũi anhia, nâi la riang án ki chuai anhia tê.” 51 Cheq ễ toâq chơ tangái Yê-su chỗn loah chu paloōng; ngkíq Yê-su chanchớm ễ pỡq chu vil Yaru-salễm. 52 Án ớn máh cũai dững parnai pau pỡq nhũang. Cũai ki mut tâng muoi vil cũai Sa-mari. Alới ễ thrũan dōq yỗn Yê-su toâq. 53 Ma cũai ỡt tâng vil ki tỡ bữn roap Yê-su, yuaq alới dáng án yoc ễ pỡq pỡ vil Yaru-salễm. 54 Toâq Yacỡ cớp Yang, alới bar náq tễ tỗp rien tễ Yê-su, ma dáng ṓc ki, ngkíq alới blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Ncháu yoc hếq arô ũih tễ paloōng sễng chṓng chíq alới ki tỡ?” 55 Ma Yê-su luliaq chu clĩ, cớp án sưoq alới chỗi chanchớm ngkíq. 56 Chơ alới pỡq chu vil canṓh ễn. 57 Bo alới pỡq tâng rana, bữn manoaq toâq pỡ Yê-su cớp pai neq: “Thâi ơi! Pỡ léq thâi pỡq, cứq puai thâi pỡ ki tê.” 58 Yê-su atỡng loah án neq: “Ayoōng bữn cưp, chớm bữn sỗh, ma Con Yiang Cỡt Cũai tỡ bữn ntốq yỗn án bếq.” 59 Yê-su ớn manoaq cũai canṓh: “Mới puai cứq.” Ma cũai ki pai loah neq: “Ncháu ơi! Dōq mpoaq cứq cuchĩt voai. Moâm cứq tứp mpoaq cứq, ki nṓq cứq puai Ncháu.” 60 Yê-su atỡng loah án neq: “Dōq yỗn alới ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq chứm siem bữm cũai canṓh ca tỡ bữn muoi mứt cớp cứq. Cóq mới pỡq atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt.” 61 Bữn cũai canṓh ễn pai neq: “Ncháu ơi! Cứq yoc ễ puai Ncháu tê, ma cứq sễq chu cubán dống sũ cứq voai.” 62 Yê-su atỡng cũai ki neq: “Cũai aléq ma táq vông tâng rô án, khân án yống acán cái, ngkíq cóq cũai ki chỗi luliaq chu clĩ. Ki nṓq hang vông tanoang o. Án ca táq ranáq Yiang Sursĩ la machớng ki tê. Khân án bữn bar mứt, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn táq sốt án.”

Luca 10

1 Vớt ki ễn Yê-su rưoh tapul chít la bar náq. Án ớn alới ki pỡq nhũang án, muoi tỗp bar náq, mut nheq dũ vil dũ ntốq án chanchớm ễ pỡq. 2 Án atỡng alới ki neq: “Catữ saro tâng sarái la-a khoiq chĩn lứq chơ, ma bữn bĩq náq cũai pỡq sot saro ki. Cóq anhia câu sễq tễ Ncháu sarái yỗn án ớn bữn sa-ữi náq ễn pỡq sot saro ki. 3 Anhia pỡq! Cứq ớn anhia pỡq samoât riang cữu con ỡt mpứng charán ayoōng. 4 Anhia chỗi dững práq. Chỗi poac tũi riang cũai susễq. Chỗi dững bar cáp cỡp. Cớp toâq anhia ramóh yớu tâng rana, anhia chỗi tacu táq ntỡng cớp alới. 5 Toâq anhia mut tâng dống aléq, tễ dâu lứq anhia pai neq: ‘Sễq Yiang Sursĩ chuai yỗn dống sũ nâi bữn bán sũan ien khễ níc.’ 6 Khân cũai ỡt tâng dống ki lứq yoc Yiang Sursĩ táq yỗn alới bữn ṓc bốn ki, ki lứq Yiang Sursĩ yỗn. Ma khân alới tỡ ễq, ki Yiang Sursĩ yỗn anhia ễn bữn ṓc bốn ki. 7 Cóq anhia ỡt muoi dống sâng. Anhia chỗi pỡq ỡt dống nâi dống ki. Cớp sana ntrớu cũai dống ki yỗn anhia cha, ki anhia cha sana ki. Cũai ca táq ranáq chuai cũai canṓh, cóq cũai canṓh ki chuai loah yỗn án ca táq ki bữn crơng sana tê. 8 Toâq anhia mut tâng vil, khân cũai ki roap tabỡp o chóq anhia, ngkíq cóq anhia cha máh crơng sana alới yỗn. 9 Tâng vil ki cóq anhia táq yỗn bán máh cũai a-ĩ. Cớp cóq anhia atỡng alới neq: ‘Cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt.’ 10 Ma toâq anhia mut tâng vil cũai, ma cũai tâng vil ki tỡ bữn roap tabỡp o chóq anhia, ki cóq anhia loōh loah chu rana cớp pai neq: 11 ‘Lứq samoât phốn cutễq tễ vil anhia ca tớt tâng ayững hếq; lứq hếq trutrếh chíq phốn cutễq ki tễ ayững hếq. Ki la táq tếc anhia tỡ bữn roap hếq. Ma cóq anhia dáng neq tê: khoiq cheq lứq chơ Yiang Sursĩ táq sốt, ma anhia tỡ ễq!’” 12 Chơ Yê-su atỡng ễn neq: “Cứq atỡng anhia la toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, lứq án táq yỗn alới ca ỡt tâng vil ki bữn túh coat hỡn tễ alới ca ỡt tâng vil Sadỗm tễ mbṓq.” 13 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca ỡt tâng vil Côr-sín! Cớp bap lứq yỗn anhia ca ỡt tâng vil Bễt-sada! Khân cứq ma táq ranáq salễh tâng vil Turơ cớp vil Sadỗn machớng cứq khoiq táq tâng vil anhia chơ, ngkíq dũn chơ cũai tâng vil ki ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cớp dũn chơ alới ki tâc tampâc tanúh, cớp pức bṓh tâng tỗ alới, táq tếc alới sâng ngua alới bữn lôih. 14 Toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, lứq tangái ki án sâng sarũiq táq chóq cũai ca ỡt tâng vil Turơ cớp vil Sadỗn hỡn tễ án sâng sarũiq táq chóq anhia. 15 Cớp anhia ca ỡt tâng vil Cabê-na-ũm ơi! Anhia chanchớm anhia têq chỗn bữm chu paloōng tỡ? Lứq samoât, nỡ ra Yiang Sursĩ apṓng anhia tâng pống sarloac!” 16 Chơ Yê-su atỡng neq chóq tapul chít la bar náq ki: “Cũai aléq ma tamứng santoiq anhia, ki la machớng án tamứng santoiq cứq tê. Cớp cũai aléq ma tỡ ễq tamứng santoiq anhia, ki la machớng án tỡ ễq tamứng santoiq cứq tê. Cớp cũai aléq ma tỡ ễq tamứng santoiq cứq, ki la machớng án tỡ ễq tamứng santoiq án ca ớn cứq toâq pỡ nâi tê.” 17 Tỗp tapul chít la bar náq ki chu loah, cớp alới sâng bũi lứq. Alới atỡng Yê-su neq: “Ncháu ơi! Lứq samoât máh yiang sâuq trĩh parnai hếq bo hếq ớn alới cớp hếq talếq ramứh Ncháu!” 18 Yê-su atỡng loah alới ki neq: “Cứq khoiq hữm yiang Satan satrooh tễ paloōng chái lứq, samoât riang lalieiq. 19 Anhia tamứng! Cứq yỗn anhia bữn chớc yỗn anhia têq tĩn cusân cớp pông cutiang, cớp yỗn anhia riap chíl loah yiang Satan. Cớp tỡ bữn ramứh ntrớu têq táq anhia. 20 Ma anhia chỗi ỡn yiang sâuq têq anhia. Cóq anhia ỡn Yiang Sursĩ khoiq chĩc ramứh anhia tâng paloōng.” 21 Bo ki Raviei Yiang Sursĩ yỗn Yê-su sâng hỡr lứq. Ngkíq án pai neq cớp Yiang Sursĩ: “Mpoaq cứq tâng paloōng ơi! Mpoaq lứq la Ncháu paloōng cớp Ncháu cutễq nâi! Cứq sa-ỡn mới khoiq apáh chơ ngê mới yỗn cũai ca samoât riang carnễn cacớt, alới ca tỡ yũah rien ntrớu. Ma mới cutooq ngê nâi tễ cũai ca roan rangoaiq, alới ca rien sa-ữi chơ. Lứq pĩeiq, Mpoaq ơi, cứq khễn mới, yuaq ṓc ki lứq o yáng moat mới. 22 “Dũ ramứh Mpoaq cứq khoiq chiau yỗn cứq bữn. Tỡ bữn cũai aléq ma dáng dũ ṓc tễ Con Yiang Sursĩ. Ống Mpoaq án toâp dáng dũ ṓc ki. Cớp tỡ bữn cũai aléq ma dáng dũ ṓc tễ Mpoaq tâng paloōng. Ống Con Yiang Sursĩ toâp dáng dũ ṓc ki. Cớp cũai aléq ca Con Yiang Sursĩ rưoh, lứq án apáh yỗn cũai ki dáng tễ Mpoaq tâng paloōng.” 23 Moâm ki Yê-su píh loah moat chu tỗp rien tễ án. Án atỡng ống alới ki sâng neq: “Bốn lứq cũai aléq ma bữn hữm máh ramứh anhia hữm. 24 Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn sa-ữi náq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp bữn sa-ữi náq puo, ca yoc lứq ễ hữm máh ranáq anhia hữm sanua, ma alới tỡ dáng bữn hữm. Cớp alới ki yoc lứq ễ sâng máh ṓc anhia sâng sanua, ma alới tỡ dáng bữn sâng.” 25 Manoaq cũai thâi atỡng phễp rit I-sarễl toâq pỡ Yê-su. Án blớh chim Yê-su ễq Yê-su tỡ dáng ta-ỡi. Án pai neq: “Thâi ơi! Ntrớu cứq táq yỗn cứq bữn tamoong mantái?” 26 Yê-su ta-ỡi neq: “Tâng phễp rit Yiang Sursĩ khoiq chĩc ntrớu? Toâq anhia doc, ntrớu anhia sâng tễ parnai ki?” 27 Cũai ki ta-ỡi loah neq: “Parnai Yiang Sursĩ atỡng neq: ‘Cóq anhia ayooq Yiang Sursĩ, la Ncháu anhia, nheq tễ mứt pahỡm anhia, nheq tễ rangứh rahỡ anhia, cớp nheq tễ sarnớm anhia.’ Cớp án pai ễn neq: ‘Cóq anhia ayooq yớu machớng anhia ayooq tỗ anhia bữm.’” 28 Yê-su ta-ỡi cũai ki neq: “Lứq pĩeiq mới pai. Khân mới táq ngkíq, lứq mới bữn tamoong mantái.” 29 Ma cũai ki, án yoc apáh mứt án, ễq Yê-su pai án la cũai tanoang o. Ngkíq án blớh ễn Yê-su neq: “Noau la yớu cứq?” 30 Yê-su ta-ỡi parnai sacâm neq: “Bữn manoaq cũai samiang pỡq tâng rana sễng tễ vil Yaru-salễm pỡq chu vil Yê-ri-cô. Bo án pỡq tâng rana ki, bữn cũai savễng palṓng pũr nheq crơng án. Cớp alới toân án hỡ. Cheq án ễ cuchĩt, alới lúh táh chíq án. 31 Tâng tangái ki bữn manoaq tễ tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ pỡq rana ki tê. Án hữm cũai ca noau cachĩt ki, ma án pỡq viaq chíq. 32 Machớng ki tê toâq cũai ca táq ranáq tâng dống sang. Án hữm cũai bớc ki. Án toâq ngơ mahỗi, chơ án pỡq viaq chíq tễ cũai ki tê. 33 Ma bữn manoaq tễ cruang Sa-mari pỡq tâng rana ki tê. Án hữm cũai bớc ki, cớp án sâng sarũiq táq cũai ki. 34 Án toâq pỡ cũai bớc ki, tốh dỡq rahâu cớp blṓng tâng ntốq bớc, chơ tĩan toâq aroâiq. Moâm ki án acṓq cũai bớc ki achỗn tâng aséh dễn án, chơ án dững cũai ki toâq pỡ dống noau siem cũai cớp yỗn cũai bếq. Ỡt ngki cũai Sa-mari ki chứm siem cũai bớc ki. 35 Toâq tangái parnỡ án ĩt bar ṓc práq tễ tũi án yỗn pỡ cũai ncháu dống. Cớp án patâp ncháu dống ki neq: ‘Cứq sễq anhia nhêng chuai cũai nâi. Cớp nỡ pra cứq chu loah rana nâi, maléq sa-ữi práq anhia pứt yỗn án cha, cứq culáh loah yỗn anhia.’” 36 Moâm Yê-su atỡng parnai sacâm nâi, án blớh cũai ca chim án neq: “Tễ cũai pái náq pỡq rana ki, aléq la yớu manoaq ca savễng táq ki?” 37 Án ca atỡng phễp rit I-sarễl ki ta-ỡi loah Yê-su neq: “Lứq cũai ca chuai án la yớu án.” Ngkíq Yê-su atỡng loah án neq: “Cóq mới pỡq táq machớng cũai ki tê.” 38 Bo Yê-su cớp tỗp rien tễ án pỡq tâng rana, alới mut tâng muoi vil. Tâng vil ki bữn manoaq mansễm, ramứh Mathê. Mathê nâi roap tabỡp o chóq Yê-su yỗn Yê-su mut tâng dống án. 39 Mathê nâi bữn a-ễm mansễm, ramứh Mari. Mari nâi, án tacu cheq ayững Yê-su cớp tamứng parnai Yê-su atỡng. 40 Ma Mathê, án miaq tál sa-ữi ranáq. Ngkíq án toâq pỡ Yê-su pai neq: “Ncháu ơi! A-ễm cứq yỗn manoaq cứq sâng táq ranáq nâi. Nṓq Ncháu chanchớm tễ ṓc ki? Cứq sễq Ncháu ớn a-ễm cứq toâq chuai cứq nứng.” 41 Ma Yê-su ta-ỡi án neq: “Ơ Mathê, Mathê ơi! Coat lứq yỗn mới; mới croōq cớp tál sa-ữi ranáq. 42 Ma bữn muoi ramứh sâng cóq mới rưoh. Mari khoiq rưoh chơ ramứh ki, cớp ramứh ki noau tỡ têq ĩt loah tễ án.”

Luca 11

1 Bữn muoi tangái Yê-su ỡt câu tâng muoi ntốq. Moâm án câu, bữn manoaq tỗp rien tễ án sễq neq: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu atỡng yỗn hếq dáng câu, machớng Yang atỡng tỗp rien tễ án tê.” 2 Ngkíq, Yê-su atỡng alới ki neq: “Toâq anhia câu, anhia câu neq: ‘Cucốh Mpoaq hếq ơi! Sễq anhia yỗn nheq tữh cũai yám noap ramứh anhia. Sễq anhia cỡt sốt tâng mứt pahỡm cũai. 3 Sễq anhia yỗn hếq khám cha tangái nâi. 4 Sễq anhia táh lôih hếq khoiq táq chơ, yuaq hếq táh lôih noau táq chóq hếq. Sễq anhia chỗi yỗn yiang Satan radững hếq táq ranáq sâuq.’” 5 Yê-su atỡng ễn chóq tỗp rien tễ án neq: “Cứq sacâm neq: Nṓq anhia chanchớm khân anhia bữn yớu, cớp anhia pỡq dống yớu khoiq muoi mpứt chơ, cớp pai neq: ‘Ai ơi! Cứq sễq mian pái long racáu mới, 6 yuaq bữn cũai tamoi toâq pỡ dống cứq, ma cứq tỡ bữn ntrớu ễ aloōh yỗn tamoi ki cha.’ 7 Pĩeiq lơ yớu ki ta-ỡi loah anhia neq: ‘Mới chỗi arô cứq sanua, yuaq cứq khoiq cloaih toong chơ. Cứq cớp con acái cứq khoiq bếq chơ. Cứq tỡ têq yuor ĩt yỗn mới.’ 8 Ma cứq atỡng anhia neq: khân yớu ki tỡ ễq ĩt racáu yỗn anhia cỗ anhia táq yớu cớp án, lứq samoât án ĩt yỗn anhia yuaq anhia pakhoq ntếq án. 9 Cớp cứq pai ễn chóq anhia neq: khân anhia sễq, ki anhia bữn. Khân anhia chuaq, ki anhia ramóh. Khân anhia cucṓq toong, ki noau pớh yỗn. 10 Yuaq dũ náq aléq ca sễq, ki án bữn. Aléq ca chuaq, ki án ramóh. Aléq ca cucṓq toong, ki noau pớh. 11 Máh anhia ca bữn con chơ, nṓq khân con anhia sễq sĩaq, ki anhia yỗn án cusân tỡ? 12 Cớp khân án sễq tarễl ntruoi, ki anhia yỗn án pông catiang tỡ? 13 Anhia la nheq cũai loâi, ma noâng anhia dáng yỗn crơng o pỡ con anhia. Casỡn Mpoaq anhia tâng paloōng yỗn anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ khân anhia sễq tễ án!” 14 Bo ki Yê-su tuih aloōh yiang sâuq ca táq yỗn manoaq cũai cỡt ngong. Vớt yiang sâuq ki loōh tễ tỗ cũai ki, chơ cũai ki têq loah táq ntỡng. Cũai clứng ki, alới sâng dớt lứq. 15 Ma bữn cũai tễ alới ki pai neq: “Lứq án nâi tuih aloōh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bễn-sabũl yỗn án bữn chớc táq ranáq ki. yiang Bễn-sabũl nâi la sốt nheq yiang sâuq.” 16 Cớp bữn cũai canṓh yoc ễ chim Yê-su; chơ alới sễq tễ án muoi tếc án lứq bữn chớc tễ Yiang Sursĩ ma tỡ bữn. 17 Ma Yê-su dáng sarnớm alới chanchớm ngkíq, chơ án atỡng alới ki neq: “Khân bữn muoi cruang ma manoaq rachíl chóq manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng cruang. Cớp khân bữn muoi dống ma manoaq ralỗih chóq manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng dống. 18 Khân tỗp yiang Satan, manoaq rachíl chóq manoaq, ki tỡ bữn cỡt noâng tỗp yiang Satan. Anhia pai cứq tuih aloōh yiang sâuq cỗ nhơ yiang Bễn-sabũl yỗn cứq bữn chớc táq ngkíq. 19 Ma khân cũai ca puai anhia táq ranáq machớng ki tê, anhia tỡ bữn pai alới ma bữn chớc tễ yiang Bễn-sabũl. Yuaq ngkíq, lứq samoât bữn tễ tỗp anhia toâp ca tếq anhia bữm. 20 Ma khân cứq tuih aloōh yiang sâuq cỗ Yiang Sursĩ yỗn cứq táq, ki ranáq nâi apáh yỗn anhia dáng Yiang Sursĩ táq sốt khoiq toâq chơ pỡ anhia. 21 “Khân bữn cũai bán rêng lứq, cớp án bữn sa-ữi crơng pla dōq kĩaq crơng án, cũai canṓh tỡ têq talốh crơng án. 22 Ma khân bữn cũai bán rêng hỡn tễ án ễn, cũai ki riap rachíl cớp án, ĩt chíq nheq crơng pla tễ án, cớp tampễq nheq crơng án yỗn alới ca pỡq cớp án. 23 “Cũai aléq ma tỡ bữn pruam muoi mứt cớp cứq, cũai ki lứq tỡ ễq cứq. Cớp cũai aléq ma tỡ bữn táq ranáq chuai yỗn cũai canṓh toâq pỡ cứq, nâi la machớng riang cũai ki tỡ ễq yỗn cũai canṓh puai ngê cứq. 24 “Toâq yiang sâuq loōh vớt tễ tỗ cũai, chơ yiang sâuq ki pỡq tâng ntốq sa-ỡt. Án chuaq ntốq án yoc ễ rlu, ma án tỡ bữn ramóh. Chơ án chanchớm neq ễn: ‘Cứq chu loah pỡ ntốq cứq khoiq loōh tễ nhũang.’ 25 Tữ án chu pỡ ntốq ki, án hữm ống ntốq miat sâng. Ntốq ki bráh briel, cớp crơng ntrớu tâng ntốq ki khoiq atức carsĩat chơ. 26 Chơ án pỡq, án dững achu tapul náq yiang sâuq canṓh ễn yỗn ỡt parnơi cớp án tâng ntốq ki. Alới la sâuq hỡn tễ án. Ngkíq thrỗq cũai ki sâuq clữi tễ nhũang ễn.” 27 Bo Yê-su atỡng parnai ki, bữn manoaq mansễm tễ cũai clứng ki pai casang lứq neq chóq án: “Bốn lứq mansễm ca canỡt thâi, cớp yỗn thâi pu tóh!” 28 Ma Yê-su atỡng loah neq: “Ṓc ki la pĩeiq tê, ma bốn hỡn la cũai ca tamứng parnai Yiang Sursĩ cớp trĩh nheq ṓc ki!” 29 Bo clứng cũai ỡt rôm pễr Yê-su, án atỡng alới ki neq: “Loâi lứq máh cũai ỡt tâng dỡi nâi! Alới sễq tễ cứq muoi ramứh tếc salễh, ma cứq tỡ bữn táq yỗn. Alới khoiq bữn chơ ramứh tếc salễh tễ Yô-na, án ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 30 Yô-na la muoi tếc salễh yỗn cũai ca ỡt tâng vil Ni-navê. Machớng ki tê cứq Con Yiang Cỡt Cũai la tếc salễh yỗn cũai ỡt tâng dỡi nâi. 31 Toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, bữn mansễm puo tễ mbṓq, án ca sốt tâng cruang Sê-ba, lứq án tếq cũai ỡt tâng dỡi nâi. Án têq tếq ngkíq, yuaq án toâq tễ cruang yơng lứq yoc ễ tamứng ngê rangoaiq tễ puo Sa-lamôn atỡng. Ma sanua, ỡt ntốq nâi bữn manoaq rangoaiq hỡn tễ Sa-lamôn! 32 Toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai, cũai tễ vil Ni-navê tễ mbṓq lứq tếq cũai ỡt tâng dỡi nâi tê. Alới têq tếq ngkíq, yuaq bo alới sâng parnai Yô-na atỡng, alới ngin toâp lôih alới yỗn lêq cỡt mứt tamái ễn. Ma sanua, ỡt ntốq nâi bữn manoaq toâr hỡn tễ Yô-na!” 33 Yê-su atỡng ễn neq: “Tỡ bữn noau tacât chớp tớu, chơ pul chíq ayỡ, tỡ la catứp chíq khang. Ma noau tacât chớp tớu ki, chơ dōq tâng rông yỗn dũ náq cũai ca mut têq hữm. 34 Moat cũai la samoât riang tabong yỗn tỗ cũai. Khân moat anhia ma hữm, ki nheq tỗ anhia cỡt poang tê. Ma khân moat anhia tỡ bữn hữm, lứq nheq tỗ anhia cỡt canám chíq. 35 Ngkíq cóq anhia nhêng samoât. Cṓh lơ ngê anhia chanchớm poang, ma tỡ bữn lứq poang. 36 Khân anhia ma puai nheq ṓc poang, tỡ bữn puai ṓc canám ntrớu, ngkíq nheq mứt pahỡm anhia lứq cỡt poang tê. Nâi la samoât riang chớp tớu claq yỗn anhia têq hữm poang.” 37 Bo Yê-su noâng atỡng, bữn manoaq tễ tỗp Pha-rasĩ mơi Yê-su toâq cha muoi pêl pỡ dống án. Ngkíq Yê-su pỡq cha. 38 Cũai Pha-rasĩ ki sâng dớt lứq án hữm Yê-su tỡ bữn ariau atĩ tễ nhũang án ễ cha. 39 Ngkíq Yê-su atỡng chóq cũai ki neq: “Anhia tỗp Pha-rasĩ bữn mứt pahỡm samoât riang tangan cớp padien noau ariau ễq bráh o ống yáng tiah sâng, ma tâng clống ki moang nhơp. Nhơp ki la anhia rapốn crơng noau cớp anhia la loâi lứq! 40 Máh anhia la cũai sacũl lứq! Án ca tễng tỗ cũai, lứq án tễng dếh mứt pahỡm hỡ. 41 Ma cóq anhia bữn mứt pahỡm ễ chuai cũai cadĩt. Khân ngkíq, ki anhia cỡt bráh dếh yáng clống dếh yáng tiah. 42 “Bap lứq toâq pỡ anhia cũai Pha-rasĩ ơi! Lứq anhia chiau sang yỗn Yiang Sursĩ muoi pún tễ bát bai asai sakieu anhia. Ma anhia tỡ bữn trĩh parnai patâp táq tanoang o cớp ayooq Yiang Sursĩ samoât samơi. Cứq tỡ bữn yỗn anhia táh chíq ngê chiau sang ki, ma bar ṓc ntun ki cóq lứq anhia táq. 43 “Bap lứq toâq pỡ anhia cũai Pha-rasĩ ơi! Anhia yoc lứq ễ bữn cachơng tacu o clữi nheq tễ canṓh tâng dống sang. Cớp anhia yoc cũai canṓh tabỡp o anhia bo anhia ỡt cớp cũai clứng. 44 Bap lứq toâq pỡ anhia cũai Pha-rasĩ ơi! Anhia la samoât riang ping cumuiq noau tỡ bữn táq tếc. Ngkíq cũai canṓh pỡq tĩn ping ki, ma alới tỡ bữn dáng ntốq ki la nhơp.” 45 Bữn manoaq cũai atỡng phễp rit ki pai chóq Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi pai ngkíq, ki la machớng thâi tếq hếq ca cũai atỡng phễp rit tê!” 46 Ngkíq Yê-su atỡng án neq: “Bap lứq tê toâq pỡ anhia ca cũai atỡng phễp rit! Anhia atỡng yỗn cũai canṓh puai phễp rit coat lứq, samoât riang anhia yỗn alới dỗl crơng ntâng. Ma atĩ anhia tỡ bữn ĩt chuai ntrớu tễ crơng ntâng alới. 47 Bap lứq toâq pỡ anhia! Anhia táq ping o yỗn cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ma lứq achúc achiac anhia toâp khoiq cachĩt chíq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ki. 48 Ngkíq, nâi la machớng anhia ngin anhia pruam tê cớp ranáq achúc achiac anhia táq, yuaq alới khoiq cachĩt máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp anhia táq ping yỗn cũai tang bỗq ki. 49 Ma ṓc rangoaiq tễ Yiang Sursĩ atỡng neq: ‘Nỡ ra cứq ớn máh cũai tang bỗq cứq cớp máh cũai ayững atĩ cứq toâq pỡ alới. Bữn cũai tễ tỗp ki, án ca alới cachĩt, án ca alới toân.’ 50 Ngkíq máh alới ca khoiq cachĩt chíq nheq máh cũai tang bỗq ki, tôt alới ki Yiang Sursĩ yỗn toâq pỡ cũai ỡt tâng dỡi nâi tê. 51 Tôt ki bữn tễ tangái alới cachĩt Abên, toau yỗn toâq alới cachĩt Sa-chari ễn. Lứq alới khoiq cachĩt chíq Sa-chari tâng clống dống sang toâr cheq prông sang. Lứq samoât cứq atỡng anhia: dũ ramứh tôt ki lứq toâq pỡ cũai ca ỡt tâng dỡi nâi! 52 “Bap lứq toâq pỡ anhia ca cũai atỡng phễp rit, yuaq anhia tỡ ễq puai ngê Yiang Sursĩ samoât samơi. Cớp cũai canṓh ca yoc ễ puai, ma anhia tỡ yỗn tê! Nâi la samoât riang anhia cloaih chíq ngoah toong ca anhia tỡ ễq mut, yỗn cũai canṓh tỡ têq mut tê!” 53 Bo Yê-su loōh tễ dống ki, máh cũai yống rit cớp máh cũai Pha-rasĩ, alới aloōh rêng blớh Yê-su tễ sa-ữi ramứh. 54 Alới tamứng níc yoc ễ dáng tễ santoiq Yê-su pai lôih yỗn alới têq cauq án.

Luca 12

1 Bo ki tỡ dáng sếq ngin cũai ỡt rôm ngki. Clứng lứq cũai, manoaq tĩn ayững manoaq. Nhũang Yê-su atỡng cũai canṓh, án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cóq anhia ỡt yơng tễ crơng yỗn bễng mi cỡt pluoih tễ tỗp Pha-rasĩ. Crơng ki la alới táq nan pai puai ngê Yiang Sursĩ. 2 Khân bữn ramứh ntrớu noau pul cutooq sanua, chumát ramứh ki noau tỡ têq pul cutooq noâng. Cớp ranáq ntrớu noau táq clỡp sanua, chumát ranáq ki noau tỡ têq táq clỡp noâng. 3 Ngkíq, santoiq ntrớu anhia khoiq atỡng chơ yỗn bĩq náq dáng, ki nỡ ra clứng lứq ễn cũai dáng santoiq ki tê. Cớp ṓc ntrớu anhia rachâp tâng cutũr cũai tâng clống clỡp, ki nỡ ra dũ cruang cũai dáng tễ ṓc ki tê. 4 “Anhia la yớu cứq. Lứq samoât cứq atỡng anhia neq: chỗi ngcṓh alới ca têq cachĩt tỗ anhia, ma vớt alới cachĩt tỗ anhia, ki alới tỡ têq táq ntrớu raviei anhia. 5 Lứq cứq atỡng yỗn anhia dáng cóq anhia ngcṓh noau. Cóq anhia ngcṓh Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ têq cachĩt chíq tỗ anhia, cớp raviei anhia têq án chóq tâng pống sarloac. Lứq samoât cứq atỡng anhia: cóq anhia ngcṓh án! 6 “Têq anhia chỡng sỡng lám chớm téc téc, ma kia án bĩq práq sâng. Ma lứq Yiang Sursĩ tỡ bữn khlĩr muoi lám tễ chớm ki. 7 Lứq samoât, dũ ntreh sóc tâng plỡ anhia, Yiang Sursĩ khoiq noap chơ. Ngkíq, anhia chỗi ngcṓh ntrớu noâng, yuaq rangứh anhia la Yiang Sursĩ pasếq hỡn tễ sa-ữi lám chớm téc téc. 8 “Cớp cứq atỡng anhia neq: cũai aléq ma ngin yáng moat cũai canṓh, pai án puai muoi mứt cớp cứq, machớng ki tê cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, ngin loah án yáng moat nheq ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng. 9 Ma khân cũai aléq ma calỡih cứq yáng moat cũai canṓh, machớng ki tê cứq calỡih loah án yáng moat ranễng Yiang Sursĩ. 10 “Cũai aléq ma acrieiq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, ki têq Yiang Sursĩ táh lôih ki. Ma khân cũai aléq ma acrieiq Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ tỡ nai táh lôih ki. 11 “Toâq noau dững cauq anhia pỡ dống sang, tỡ la yáng moat cũai sốt, ki anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai. 12 Lứq bo ki bữn Raviei Yiang Sursĩ atỡng anhia máh santoiq anhia yoc ễ pai.” 13 Bữn manoaq tâng tỗp cũai clứng ki pai cớp Yê-su neq: “Thâi ơi! Sễq thâi ớn ai cứq tampễq yỗn cứq mun mpoaq hếq.” 14 Yê-su blớh loah cũai ki neq: “Noau yỗn cứq chớc dōq sữq anhia cớp tampễq mun anhia bar náq?” 15 Chơ án atỡng yỗn nheq tữh alới mpễr ki ễn neq: “Anhia kĩaq samoât, ngcṓh mứt pahỡm anhia cỡt ham dóc, yuaq cũai tỡ bữn tamoong cỗ nhơ bữn crơng sa-ữi.” 16 Yê-su atỡng parnai sacâm neq: “Bữn cũai sốc, palâi sarnóh tâng sarái án cỡt sa-ữi lứq. 17 Cũai ca ndỡm sarái ki chanchớm tâng mứt án neq: ‘Tỡ bữn noâng ntốq dōq palâi tễ sarái cứq. Ntrớu cứq táq?’ 18 Chơ án chanchớm ễn: ‘Cứq táq neq: cứq talốh dống tiaq, táq loah dống tamái toâr hỡn ễn; cớp cứq parỗm tâng ki nheq saro cứq cớp nheq crơng cứq. 19 Chơ cứq chanchớm neq: cứq bữn sa-ữi lứq. Sa-ữi cumo cứq tỡ bữn tutáq, ma cứq bữn cha níc. Ngkíq cứq ỡt ien, tâc sâng, nguaiq cha sâng.’ Ngkíq cũai sốc ki chanchớm. 20 Ma Yiang Sursĩ pai chóq cũai ki neq: ‘Mới la sacũl lứq. Sadâu nâi toâp nheq anhúq mới. Chơ nheq máh sanốc mới pachứm, ki noau ễn bữn ndỡm?’” 21 Chơ Yê-su pai neq: “Machớng cũai ki tê yỗn cũai ham cớp parỗm crơng sa-ữi, ma tỡ bữn sốc ntrớu yáng moat Yiang Sursĩ.” 22 Chơ Yê-su atỡng ễn chóq tỗp rien tễ án neq: “Ngkíq cứq atỡng anhia neq: anhia chỗi clơng máh sana anhia cha, cớp dỡq anhia nguaiq, cớp tampâc anhia tâc. 23 Lứq samoât hái bữn tamoong la toâr hỡn tễ hái bữn sana. Cớp hái bữn tỗ chác la toâr hỡn tễ hái bữn tampâc. 24 Anhia nhêng chu chớm ca-ac. Chớm ki tỡ bữn choat choi, tỡ bữn sot, cớp tỡ bữn dōq sana ntrớu tâng dống. Ma lứq Yiang Sursĩ chứm siem yỗn chớm ki. Casỡn anhia la Yiang Sursĩ pasếq hỡn tễ chớm. 25 Tỡ bữn cũai aléq ma têq táq anhúq án cỡt cuti hỡn cỗ án clơng la-ỡq. 26 Khân anhia ma tỡ têq táq muoi ranáq cớt ngkíq, ki nṓq anhia yoc ễ clơng níc tễ ramứh canṓh ễn? 27 “Anhia nhêng chu piar bát. Piar ki tỡ bữn túh táq ranáq ntrớu tễ tampâc tâc. Ma lứq cứq atỡng anhia neq: puo Sa-lamôn, án la cũai sốc lứq, ma án tỡ bữn sớp tampâc nêuq máh piar nâi. 28 Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn bát ki cỡt nêuq. Ma bát ki tamoong mahỗi sâng. Tangái nâi án cháh, tangái parnỡ án rangôm. Lứq samoât, clữi tễ bát ki Yiang Sursĩ chuai anhia yỗn bữn tampâc tâc. Nṓq ṓc sa-âm anhia ma bĩq lứq? 29 Anhia chỗi clơng ntrớu tễ crơng nguaiq cha. 30 Nheq máh ramứh nâi cũai ca tỡ dáng Yiang Sursĩ dốq clơng. Ma Mpoaq anhia tâng paloōng khoiq dáng chơ anhia cóq bữn máh ramứh ki. 31 Ma cóq anhia chuaq Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm anhia. Khân ngkíq, án lứq chuai tê máh ramứh ki. 32 “Anhia ca tỗp yớu cứq ơi! Anhia bĩq náq sâng, ma chỗi ngcṓh ntrớu, yuaq Mpoaq anhia tâng paloōng sâng bũi pahỡm yỗn anhia bữn chớc tâng ntốq án sốt. 33 Cóq anhia chếq chíq mun anhia; chơ anhia chuai cũai cadĩt. Cớp cóq anhia ĩt crơng ngoaih ca tỡ bữn cỡt rúng; chơ anhia dōq máh crơng ngoaih anhia tâng paloōng. Crơng ngoaih tâng paloōng ki tỡ nai cỡt pứt; savễng tỡ têq mut tutuoiq, cớp cumũar tỡ bữn roauq. 34 Yuaq tâng ntốq aléq anhia dōq máh mun anhia, ki mứt pahỡm anhia ỡt chanchớm níc tễ ntốq ki tê.” 35 “Cóq anhia thrũan nhũang cớp cóq anhia trỗl níc. 36 Anhia táq machớng cũai ca táq ranáq dốq acoan ncháu alới chu tễ cỗl. Toâq ncháu chu, ncháu cucṓq ngoah toong. Ki alới pớh toâp yỗn ncháu alới. 37 Toâq ncháu chu, án hữm o lứq khân máh cũai ca táq ranáq án ỡt coan níc cớp tỡ bữn bếq. Ngkíq, máh cũai ca táq ranáq ki sâng bũi tê, yuaq ncháu alới khoiq hữm alới táq níc. Lứq samoât cứq atỡng anhia: ncháu ki, án thrũan loah tê. Án yỗn máh cũai ca táq ranáq án tacu, cớp án toâp yỗn alới crơng sana cha. 38 Pĩeiq ncháu ki chu muoi mpứt tỡ la cláih lứq cống bữn. Ma nheq cũai ca táq ranáq án noâng sâng bũi óh lứq, yuaq alới khoiq thrũan chơ. 39 Cóq anhia dáng neq tê: khân ncháu dống dáng hỗi léq cũai savễng ễ mut tutuoiq tâng dống án, ki án trỗl níc tỡ bữn yỗn cũai savễng têq mut tutuoiq tâng dống án. 40 Máh ki tê, cóq anhia thrũan acoan níc, yuaq anhia tỡ dáng bo léq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq loah. Lứq bo anhia tỡ bữn chanchớm tễ ngư cứq toâq, ki bo ki toâp cứq toâq.” 41 Ngkíq Phi-ễr blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Ncháu atỡng parnai sacâm nâi yỗn ống hếq sâng, tỡ la Ncháu atỡng yỗn dũ náq cũai?” 42 Yê-su ta-ỡi neq: “Khân bữn cũai sũl táq o cớp rangoaiq, ki ncháu chóh yỗn án táq sốt nhêng máh cũai canṓh ca táq ranáq án. Ntrớu ncháu ớn siem, ki án siem ramứh ki. 43 Khân sũl ki táq pĩeiq nheq máh ranáq ncháu án ớn, lứq án sâng bũi lứq bo ncháu án chu. 44 Lứq samoât cứq atỡng anhia, nỡ ra ncháu ki yỗn sũl ki bán kĩaq nheq máh mun án. 45 Ma khân cũai sũl ki ma sâuq, lứq án chanchớm tâng mứt án neq: ‘Noâng dũn, ki nṓq ncháu cứq chu.’ Ngkíq, án toân máh cũai ca táq ranáq ncháu án, dếh mansễm dếh samiang, cớp án pỡq cha nguaiq bũl plêc níc sâng. 46 Chơ ncháu ki chu, ma sũl ki tỡ bữn dáng tangái ki, cớp án tỡ bữn chanchớm ntrớu tễ ṓc ki. Ngkíq ncháu ki lứq tráh chíq tỗ cũai sũl ki. Cớp ncháu yỗn sũl ki ỡt parnơi cớp alới ca tỡ bữn trĩh án. 47 “Sũl ca dáng tễ ngê ncháu án, ma án tỡ bữn thrũan cớp án tỡ bữn trĩh, ki ncháu yỗn noau toân sũl ki hâp lứq. 48 Ma sũl ca tỡ bữn dáng tễ ngê ncháu án, cớp án táq ranáq lôih, ki ncháu yỗn noau toân án bĩq sâng, yuaq sũl ki tỡ bữn dáng. Cũai aléq ma noau yỗn sa-ữi, ki noau ngcuang loah tễ cũai ki sa-ữi. Cớp cũai aléq ma noau cơiq sa-ữi, ki noau ớn cũai ki culáh loah clữi tễ ki ễn.” 49 “Cứq toâq pỡ nâi la samoât riang cứq dững ũih sễng chṓng chíq tâng cốc cutễq nâi. Cứq yoc lứq ranáq ki yỗn vớt dớh. 50 Cóq cứq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat; cớp mứt pahỡm cứq túh arức lứq toau yỗn toâq ranáq ki moâm! 51 Anhia chanchớm cứq toâq pỡ cutễq nâi dững yỗn cũai ỡt ien khễ tỡ? Tỡ Cỡn! Cứq toâq pỡ nâi, cứq táq yỗn cũai ca tỡ bữn sa-âm cứq cỡt ratáh chíq tễ cũai ca sa-âm cứq. 52 Tễ tangái nâi toau yỗn toâq tangái ntun, khân bữn muoi dống ca bữn sỡng náq, alới manoaq tỡ bữn pruam chóq manoaq. Pái náq tỡ bữn pruam chóq bar náq, cớp bar náq ki tỡ bữn pruam loah chóq pái náq ki. 53 Mpoaq tỡ bữn pruam cớp con samiang, cớp con samiang tỡ bữn pruam cớp mpoaq. Mpiq tỡ bữn pruam cớp con mansễm, cớp con mansễm tỡ bữn pruam cớp mpiq. Yacán tỡ bữn pruam cớp cumân, cớp cumân tỡ bữn pruam cớp yacán.” 54 Cớp Yê-su atỡng chóq máh cũai ki ễn neq: “Toâq anhia hữm ramứl cũm toâq tễ angia moat mandang pât, ki anhia pai toâp paloōng ễ mia. Ki lứq án mia. 55 Cớp toâq anhia sâng cuyal phát tễ angia cruang phũac, ki anhia pai cruang anhia phũac tê. Ki lứq án phũac. 56 Anhia la cũai táq nan dáng sa-ữi! Anhia dáng sacoal tếc tâng cutễq nâi cớp tâng paloōng, ma anhia tỡ bữn dáng ntrớu tễ tếc Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng tễ ngê án tâng dỡi nâi. 57 “Nṓq anhia tỡ bữn dáng rưoh bữm ṓc aléq la pĩeiq? 58 Toâq anhia ralỗih cớp cũai canṓh, cớp cũai ki ễ radững anhia ramóh cũai sốt, cóq anhia pruam ratoi loah bo anhia tỡ yũah ramóh cũai sốt ki. Khân anhia tỡ bữn pruam ratoi chái, cṓh lơ cũai ki dững anhia toâq pỡ cũai sốt yỗn án sữq. Ngkíq cũai sốt ki chiau yỗn cũai canṓh kháng anhia tâng cuaq tũ. 59 Anhia tỡ têq loōh tễ tũ ki toau toâq anhia chĩuq culáh nheq máh práq cũai sốt ki pai.”

Luca 13

1 Bo ki bữn cũai ỡt ngki atỡng yỗn Yê-su dáng tễ ranáq Phi-lat táq cachĩt chíq máh cũai Ca-li-lê bo alới kiac charán sang Yiang Sursĩ. 2 Yê-su atỡng alới ki neq: “Nṓq anhia chanchớm? Máh cũai Ca-li-lê ca chĩuq cuchĩt ngkíq, alới bữn lôih hỡn tễ cũai Ca-li-lê canṓh tỡ? 3 Tỡ cỡn! Lứq samoât cứq atỡng anhia: khân anhia ma tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, ngkíq anhia lứq chĩuq cuchĩt machớng alới ki tê. 4 Cớp ntrớu anhia chanchớm tễ muoi chít tacual náq ca ỡt tâng Salũam bo ngôl cuti ralíh catễt alới cuchĩt? Anhia chanchớm alới muoi chít tacual náq ki bữn lôih hỡn tễ cũai canṓh ỡt tâng vil Yaru-salễm tỡ? 5 Tỡ cỡn! Lứq samoât cứq atỡng anhia: khân anhia ma tỡ bữn ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, ngkíq anhia lứq chĩuq cuchĩt machớng alới ki tê.” 6 Chơ Yê-su atỡng alới parnai sacâm neq: “Bữn manoaq cũai bữn muoi nỡm tarúng dáh tâng nưong án. Án pỡq chuaq palâi tễ nỡm ki, ma án tỡ hữm bữn palâi. 7 Ngkíq án atỡng chóq cũai ca kĩaq nưong ki neq: ‘Nâi! Khoiq pái cumo nâi chơ cứq toâq chuaq palâi tễ nỡm nâi, ma cứq tỡ hữm án palâi ntrớu. Chơ mới cứl chíq nỡm nâi. Chỗi yỗn án dáh noâng tâng cutễq o nâi.’ 8 Ma án ca kĩaq nưong ki ta-ỡi neq: ‘Ncháu ơi! Sễq mới dōq nỡm nâi tamoong muoi cumo voai. Cứq píq prúng pễr nỡm nâi. Chơ cứq chóq phốn ễn. 9 Toâq cumo ntun, khân nỡm nâi ma cỡt palâi, ki hái bữn cha. Ma khân án tỡ bữn cỡt palâi, ki hái cứl chíq nỡm aluang nâi.’” 10 Bữn muoi tangái rlu, Yê-su atỡng tâng dống sang. 11 Ỡt ngki bữn manoaq mansễm ca tacô cloong khoiq muoi chít tacual cumo chơ. Bữn muoi lám yiang sâuq táq yỗn án tỡ têq tayứng tanoang. 12 Toâq Yê-su hữm mansễm ki, án arô cớp pai neq: “Avia ơi! Sanua, avia tỡ bữn a-ĩ ngkíq noâng!” 13 Moâm ki, Yê-su satoaq atĩ án tâng tỗ mansễm ki. Bo ki toâp cloong mansễm ki cỡt tanoang loah, cớp án khễn Yiang Sursĩ. 14 Ma án ca ndỡm dống sang ki, án sâng ũan lứq Yê-su táq yỗn bán cũai a-ĩ tâng tangái rlu. Ngkíq cũai ndỡm dống sang ki, pai neq chóq máh cũai ỡt ngki: “Bữn ống tapoât tangái sâng hái têq táq ranáq. Ngkíq ống máh tangái ki sâng anhia têq toâq yỗn noau táq bán tỗ anhia. Anhia chỗi toâq yỗn noau táq bán tỗ anhia tâng tangái rlu!” 15 Ma Yê-su atỡng loah chóq cũai ca ndỡm dống sang ki neq: “Anhia la cũai táq nan sâng! Nheq tữh anhia, khân ma anhia bữn ntroōq tỡ la aséh ỡt tâng cuaq, ki lứq anhia pớh, yỗn án têq loōh nguaiq dỡq tâng tangái rlu tê. 16 Mansễm nâi la tễ tṓng toiq A-praham machớng anhia tê, ma yiang Satan táq án nheq muoi chít tacual cumo chơ. Nṓq tỡ bữn o chuai án tâng tangái rlu?” 17 Bo Yê-su pai ngkíq, nheq alới ca ũan cớp án, alới sâng casiet lứq. Ma máh cũai clứng canṓh ỡt ngki, alới sâng bũi lứq tễ nheq ranáq o Yê-su táq. 18 Yê-su atỡng ễn neq. “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang ntrớu? Cớp ramứh ntrớu têq cứq sacâm tễ sốt ki? 19 Lứq sốt ki la samoât riang muoi ṓc cuplốq lavứng. Bữn manoaq ĩt ṓc cuplốq ki cớp trứh tâng sarái án. Chơ, ṓc ki dáh cỡt toâr samoât riang aluang. Têq chớm táq sỗh tâng abễng án.” 20 Cớp Yê-su sacâm ễn neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la samoât riang ntrớu? 21 Lứq sốt ki samoât riang crơng táq yỗn bễng mi cỡt pluoih. Bữn mansễm ĩt manhũt crơng ki, chơ án talốc cớp bỗt mi tâng adéh pống. Chơ bỗt mi ki cỡt pluoih nheq.” 22 Bo Yê-su pỡq tâng rana ễ pỡq chu vil Yaru-salễm, án veh tâng vil cớt vil toâr atỡng cũai tâng máh vil ki. 23 Bữn manoaq blớh án neq: “Ncháu ơi! Yiang Sursĩ chuai amoong ống bĩq náq cũai sâng tỡ?” Chơ Yê-su atỡng nheq tữh cũai ki neq: 24 “Cóq anhia cutóng ễ mut tâng ngoah toong hễp. Lứq samoât cứq atỡng anhia: bữn clứng cũai yoc ễ mut tâng ngoah toong hễp ki, ma alới tỡ dáng bữn mut. 25 “Toâq ncháu dống yuor catáih chíq ngoah toong, ki nheq tữh anhia ỡt yáng tiah cucṓq toong ki cớp arô neq: ‘Ncháu ơi! Sễq Ncháu pớh toong yỗn hếq mut!’ Ma Ncháu ki ta-ỡi anhia neq: ‘Cứq tỡ bữn dáng tễ léq anhia toâq!’ 26 Chơ anhia atỡng loah neq: ‘Hếq khoiq nguaiq cha parnơi cớp Ncháu chơ, cớp Ncháu khoiq atỡng tâng vil hếq chơ!’ 27 Ma Ncháu ki ta-ỡi loah neq: ‘Cứq tỡ dáng tễ léq anhia toâq. Anhia pang chíq tễ cứq, anhia la moang cũai loâi sâng!’ 28 Lứq samoât, nỡ ra anhia nhiam níc, cớp anhia carữot canễng tabang sâng túh coat lứq, bo anhia hữm tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt la A-praham, I-sac, cớp Yacốp, cớp máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ma anhia noâng ỡt yáng tiah tỡ têq mut. 29 Bữn máh cũai canṓh hỡ toâq tễ angia moat mandang loōh, cớp angia moat mandang pât, cớp tễ angia canṓh hỡ. Alới ki bữn ỡt cha tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt tâng paloōng. 30 Ngkíq, alới ca cỡt cacớt sanua, chumát alới cỡt toâr ễn. Cớp alới ca cỡt toâr sanua, chumát alới ki cỡt cacớt ễn.” 31 Bo ki bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasĩ toâq pỡ Yê-su atỡng án neq: “Cóq thâi loōh tễ ntốq nâi, pỡq chu ntốq canṓh ễn, yuaq puo Hê-rôt ễ cachĩt chíq thâi.” 32 Ma Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia pỡq chu Hê-rôt, án ca bữn mứt pahỡm dốq ễ thũ cũai, cớp anhia atỡng án neq: ‘Noâng bĩq tangái sâng cứq tuih aloōh yiang sâuq cớp táq bán nheq ramứh cũai a-ĩ. Cớp toâq moâm nheq cứq táq, ki cứq cuchĩt.’ 33 Ma sanua cớp parnỡ pra, cóq cứq puai ngê Yiang Sursĩ chu pỡ vil Yaru-salễm, yuaq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tỡ têq cuchĩt yáng tiah vil Yaru-salễm. 34 “Ơ vil Yaru-salễm, anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salễm ơi! Anhia la cũai ca dốq cachĩt chíq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, cớp anhia tám tamáu chóq máh cũai ca Yiang Sursĩ ớn toâq pỡ anhia. Bữn sa-ữi trỗ chơ cứq yoc ễ parỗm pachứm nheq tữh anhia samoât riang ntruoi atu cutrốc arô con án yỗn ỡt nhưp khlap. Ma lứq anhia tỡ ễq! 35 Sanua cứq tỡ bữn cláh clơ noâng dống sũ anhia. Ngkíq cứq atỡng anhia neq: nỡ ra anhia tỡ bữn hữm noâng cứq toau toâq tangái anhia pai neq: ‘Bốn lứq án ca toâq táq ranáq nhơ ramứh Ncháu hái.’”

Luca 14

1 Bữn muoi tangái rlu, Yê-su pỡq cha muoi pêl tâng dống manoaq cũai sốt tâng tỗp Pha-rasĩ. Nheq alới ỡt ngki nhêng níc chu Yê-su. 2 Bữn manoaq toâq pỡ Yê-su bữn a-ĩ u-aih. 3 Yê-su blớh máh cũai atỡng phễp rit cớp máh cũai Pha-rasĩ ki neq: “Puai rit hái, têq hái táq bán cũai a-ĩ tâng tangái rlu tỡ?” 4 Ma alới ki ravưl sâng tỡ bữn ta-ỡi ntrớu. Ngkíq Yê-su tếc cũai a-ĩ ki, cớp án táq bán. Chơ Yê-su yỗn án chu. 5 Moâm ki Yê-su atỡng neq: “Khân bữn manoaq tễ anhia ma bữn con samiang tỡ la ntroōq ma sapứl tâng dỡq parníq tâng tangái rlu, ki anhia âc aloōh bo ki toâp, pĩeiq ma tỡ bữn?” 6 Ma alới ki tỡ têq ta-ỡi Yê-su ntrớu tễ ṓc ki. 7 Yê-su hữm bữn máh cũai tamoi ki rưoh tacu ntốq coah pỡng. Ngkíq án atỡng chóq alới parnai sacâm neq: 8 “Toâq noau mơi anhia pỡq cỗl, ki anhia chỗi chuaq ntốq tacu coah pỡng. Cṓh lơ bữn manoaq toâr hỡn tễ anhia toâq tê. 9 Ngkíq án ca mơi toâq pỡ anhia pai neq: ‘Anhia priang ntốq yỗn cũai nâi tacu.’ Ngkíq anhia sâng casiet cớp cóq anhia ỡt tacu coah pưn ễn. 10 Ma khân noau mơi anhia, ki o hỡn anhia ỡt coah pưn. Ngkíq án ca mơi anhia toâq pỡ anhia cớp pai neq: ‘Ai ơi! Sễq ai chỗn tacu coah pỡng.’ Ngkíq án ca mơi anhia, án yám noap anhia yáng moat máh cũai tamoi ki. 11 Yuaq cũai aléq ma achỗn tỗ án bữm, ki nỡ ra cũai ki lứq cỡt cacớt. Cớp cũai aléq ma asễng tỗ án bữm, nỡ ra cũai ki lứq cỡt toâr.” 12 Moâm ki Yê-su atỡng chóq cũai ca mơi án neq: “Toâq hỗi léq mới táq muoi pêl cha bũi tarưp tỡ la tabữ, mới chỗi mơi yớu, tỡ la sễm ai, tỡ la cũai ca sốc tâng vil mới. Cṓh lơ alới ki mơi loah mới tê; chơ alới culáh loah dỡq máh mới mơi alới chơ. 13 Ma toâq mới táq muoi pêl yỗn bũi, cóq mới mơi máh cũai cadĩt, máh cũai ralĩh, máh cũai yỗt, cớp máh cũai sũt moat. 14 Ngkíq mới bữn ṓc bốn sa-ữi, yuaq cũai ki tỡ têq culáh loah dỡq yỗn mới. Lứq Yiang Sursĩ culáh loah cóng mới tang alới ki bo cũai tanoang o tamoong loah tễ alới cuchĩt.” 15 Bữn manoaq tacu cha ntốq ki sâng Yê-su atỡng santoiq ki, cớp án pai chóq Yê-su neq: “Bốn lứq alới ca cha tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt!” 16 Ma Yê-su atỡng loah án neq: “Bữn manoaq cũai táq muoi pêl bũi, cớp án mơi clứng cũai toâq cha. 17 Toâq ngư cha pêl ki, án ớn ranễng án pỡq coâiq máh cũai ca khoiq án mơi chơ neq: ‘Anhia toâq cha! Khoiq moâm chơ hếq tễng!’ 18 Ma máh cũai ca án khoiq mơi ki, samoât riang alới bữn muoi mứt tỡ ễq ễ pỡq. Bữn manoaq tễ alới ki pai neq: ‘Cứq khoiq chỡng muoi tâm cutễq táq sarái chơ. Cứq sễq lôih mới, cóq cứq pỡq nhêng!’ 19 Bữn manoaq ễn pai neq: ‘Cứq khoiq chỡng sỡng cáp ntroōq chơ. Cứq sễq lôih mới, cóq cứq pỡq nhêng chim.’ 20 Cớp bữn manoaq canṓh ễn pai neq: ‘Cứq mbỡiq ĩt lacuoi. Ngkíq cứq tỡ têq pỡq.’ 21 Chơ ranễng ki chu atỡng loah ncháu án máh santoiq ki. Ncháu ki sâng ũan lứq, cớp án ớn ranễng án neq: ‘Mới pỡq chái dũ rana dũ ravéh tâng vil, cớp pỡq coâiq máh cũai cadĩt, máh cũai yỗt, cớp máh cũai sũt moat, yỗn alới pỡq pỡ nâi.’ 22 Toâq ranễng ki chu, án pai neq: ‘Ncháu ơi! Máh santoiq ncháu ớn, khoiq cứq táq chơ, ma tâng dống ncháu noâng la-a.’ 23 Chơ ncháu ki ớn loah ranễng án neq: ‘Mới loōh tễ vil, pỡq chu rana put cớp dũ ravéh cớt hỡ. Cũai aléq mới ramóh, ki mới mơi cucốh cucũoi yỗn cũai ki pỡq lứq, yỗn tadát dống cứq. 24 Ma máh cũai ca cứq khoiq mơi tễ nhũang chơ, tỡ va manoaq têq toâq cha bũi tâng dống cứq.’” 25 Bữn clứng cũai pỡq parnơi cớp Yê-su. Án píh nhêng chu alới ki cớp atỡng chóq alới neq: 26 “Khân cũai aléq ma yoc ễ puai ngê cứq, ma cũai ki ayooq mpiq mpoaq án, tỡ la con lacuoi án, tỡ la sễm ai sễm ỡi án, tỡ la án ayooq rangứh án bữm hỡn tễ án ayooq cứq, ki cũai ki tỡ têq puai ngê cứq. 27 Cũai aléq ma tỡ bữn ĩt dỗl aluang sangcáng án bữm cớp tỡ bữn puai cứq lứq samoât, cũai ki tỡ têq cỡt cũai rien tễ cứq. 28 Khân bữn manoaq tễ anhia yoc ễ táq muoi lám dống toâr, tễ dâu lứq cóq án tếng nheq máh aluang aloai crái samữ voai. 29 Khân cũai ki tỡ bữn táq ngkíq, cṓh lơ án khoiq patứng chơ dống ki, ma án tỡ bữn khám crơng ễ táq moâm. Ngkíq dũ náq cũai hữm dống ki tỡ bữn moâm, cớp alới cacháng án. 30 Alới pai neq: ‘Cũai nâi khoiq táq dống, ma tỡ cỡt moâm noâng!’ 31 Cớp khân bữn puo ca bữn muoi vian tahan, ma án ễ pỡq rachíl cớp puo canṓh ca bữn bar vian tahan, tễ dâu lứq puo ki cóq chanchớm táq nṓq ma têq riap. 32 Khân án tỡ riap, bo puo canṓh ki noâng ỡt yơng, cóq án ớn máh ranễng án pỡq sễq tễ puo ki chỗi rachíl noâng yỗn têq ỡt ien khễ. 33 Machớng ki tê, khân bữn cũai aléq tễ anhia ma tỡ bữn táh dũ ramứh án bữn, ki án tỡ têq cỡt cũai rien tễ cứq. 34 “Boi la lứq crơng o. Ma khân boi cỡt ntiah, ki nṓq ễ táq yỗn án cỡt báq loah? 35 Tỡ têq táq ntrớu noâng cớp boi ki. Hái voang chu cutễq. Aléq bữn cutũr yoc ễ tamứng, ki tamứng!”

Luca 15

1 Bữn máh cũai parỗm práq thễq cớp cũai lôih canṓh hỡ toâq yoc ễ tamứng Yê-su. 2 Máh cũai Pha-rasĩ, cớp máh cũai yống rit, nheq alới ki tếq Yê-su, pai neq: “Cũai nâi ỡt parnơi cớp cũai bữn lôih, cớp án chi-cha cớp alới ki.” 3 Ngkíq Yê-su atỡng alới parnai sacâm neq: 4 “Khân manoaq tễ anhia bữn muoi culám lám cữu ma pứt chíq muoi lám, lứq án dōq takêh chít takêh lám cữu ki tâng lễng voai. Chơ án pỡq chuaq toâp muoi lám cữu ki toau án ramóh loah. Lứq tỡ bữn? 5 Toâq án ramóh loah cữu ki, chơ mứt pahỡm án sâng bũi lứq. 6 Ngkíq án ĩt apỗng cữu ki tâng apal án dững achu pỡ dống. Vớt ki án parỗm yớu atỡng alới neq: ‘Sanua cứq bũi lứq! Cứq khoiq ramóh loah cữu ca cứq pứt ki.’ 7 Machớng parnai sacâm nâi cứq atỡng anhia: Yiang Sursĩ sâng bũi lứq bữn manoaq cũai lôih ma ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Yiang Sursĩ sâng bũi tễ manoaq ki clữi tễ án sâng bũi tễ takêh chít takêh náq cũai canṓh ca chanchớm alới tanoang o cớp tỡ bữn cóq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.” 8 “Tỡ la khân bữn manoaq mansễm ca bữn muoi chít ṓc práq ma pứt chíq muoi ṓc. Ntrớu án táq? Lứq án tacât chớp tớu, pễh dống, cớp nhêng chuaq tâng nheq soq dống toâq án ramóh loah ṓc práq ki. 9 Toâq ramóh chơ, ngkíq án parỗm yớu atỡng alới ki neq: ‘Sanua cứq bũi lứq, yuaq cứq khoiq ramóh loah práq ca cứq pứt ki.’ 10 Machớng parnai sacâm nâi, cứq atỡng anhia: máh ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng, alới sâng bũi lứq bữn manoaq cũai lôih ma ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.” 11 Yê-su atỡng ễn neq: “Bữn manoaq cũai ca bữn bar lám con samiang. 12 Con ralṓh ki sễq tễ mpoaq án neq: ‘Mpoaq ơi! Cứq sễq mới tampễq crơng crớu mun mới. Cứq ễ bữn pún cứq sanua toâp.’ Ngkíq mpoaq alới tampễq mun án yỗn alới bar náq sễm ai. 13 Tỡ bữn dũn noâng con ralṓh ki ĩt crơng crớu án; chơ án pỡq. Án loōh tễ cruang án, pỡq cuang pỡ cruang yơng. Ỡt ngki án phṓng talốh nheq. 14 Án tâc cha thréc nheq crơng án. Chơ, tâng cruang ki pĩeiq panhieih lứq. Con ralṓh ki mbỡiq ṓq lứq tê. 15 Ngkíq án pỡq sễq tuthễ tễ manoaq cũai tâng cruang ki, cớp ncháu ki ớn án loōh pỡ lễng bán alic. 16 Án sâng panhieih lứq. Án yoc ễ cha yỗn pasâi alức sana alic ki, ma tỡ bữn noau yỗn án cha. 17 Ngkíq án sarốh sarnớm, chanchớm loah neq: ‘Ơ pỡ dống mpoaq cứq bữn clứng cũai tuthễ. Alới ki cha dỗi la clữi, par-ếh par-ớh. Ma cứq nâi cheq ễ cuchĩt khlac panhieih. 18 Chơ cứq chu toâq pỡ mpoaq cứq, cớp cứq atỡng án neq: “Mpoaq ơi! Cứq táq lôih chóq Yiang Sursĩ cớp chóq mới hỡ. 19 Cứq la cũai tỡ o. Mpoaq chỗi dōq noâng cứq la con. Cứq sễq mới yỗn cứq tuthễ yỗn mới machớng noau tê.”’ 20 Ngkíq bo ki toâp án yuor tayứng píh chu pỡ mpoaq án. “Án chu noâng tễ yơng, mpoaq án hữm poah rapoang. Án sâng sarũiq táq con án. Án palṓng toâq pỡ con án; chơ kĩau cớp hũn hĩt con án. 21 Con ki pai neq cớp mpoaq án: ‘Mpoaq ơi! Cứq táq lôih chóq Yiang Sursĩ cớp chóq mới hỡ. Cứq la cũai tỡ o. Mpoaq chỗi dōq noâng cứq la con.’ 22 Ma mpoaq ki atỡng cũai sũl neq: ‘Âu táq chái! Dững au o lứq clữi nheq tễ canṓh; chơ asớp án. Chóq sambễt tâng atĩ án, cớp asớp cỡp tâng ayững án. 23 Anhia kiac con ntroōq nín lứq hỡ. Hái cha. Hái ỡt bũi ỡn, 24 yuaq con cứq nâi samoât riang án khoiq cuchĩt, ma sanua samoât riang án tamoong loah. Tễ nhũang án khoiq pứt. Ma sanua cứq tamóh loah!’ Ngkíq alới cha bũi óh. 25 “Bo ki con clúng noâng táq sarái. Toâq án chu pỡ dống, cheq ễ toâq dống, án sâng sưong noau ũat, noau puan. 26 Án arô manoaq cũai tuthễ; chơ blớh neq: ‘Ntrớu noau táq ngkíq?’ 27 Cũai tuthễ ta-ỡi neq: ‘A-ễm mới chu. Mpoaq mới khoiq kiac con ntroōq nín, yuaq con án chu bán rêng.’ 28 Con clúng ki sâng cutâu lứq tâng mứt án. Án tỡ ễq mut noâng dống. Chơ mpoaq án loōh aliam. 29 Con ki pai neq: ‘Tỡ dáng sếq cumo nâi chơ cứq táq samoât sũl yỗn mới. Ntrớu mới ớn cứq táq, ki cứq táq aki. Ma mới tỡ nai yỗn cứq muoi lám con mbễq yỗn cứq cha bũi cớp yớu. 30 Ma sanua con ralṓh mới chu chơ. Án khoiq phṓng talốh nheq mun mới yỗn máh mansễm ca chếq tỗ. Ma noâng mới kiac con ntroōq nín yỗn án.’ 31 Mpoaq ta-ỡi neq: ‘Con ơi! Mới, ki ỡt níc cớp cứq. Nheq tữh crơng crớu cứq bữn la khong mới nheq. 32 Ma hái cóq táq yỗn bũi o, yuaq a-ễm mới samoât riang án khoiq cuchĩt, ma sanua riang án tamoong loah. Án khoiq pứt chơ, ma sanua hái tamóh loah.’”

Luca 16

1 Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Bữn manoaq cũai sốc ca bữn manoaq ayững atĩ nhêng salĩq mun án. Ma noau cauq cũai ki, pai án talốh chíq mun ncháu án. 2 Ngkíq ncháu ki arô cũai ki, cớp blớh neq: ‘Ntrớu noau cauq mới táq tỡ pĩeiq chóq cứq? Mới atỡng loah yỗn cứq máh léq mới ĩt chếq, cớp máh léq mới yỗn noau. Lứq mới tỡ têq cỡt noâng ayững atĩ dōq nhêng salĩq mun cứq.’ 3 Ngkíq, cũai ki chanchớm neq tâng mứt án: ‘Ncháu cứq cheq ễ táh cứq. Án tỡ yỗn cứq nhêng salĩq noâng mun án. Ngkíq nṓq cứq ễ táq? Tỗ cứq tỡ bữn bán rêng dōq táq sarái. Cớp pỡq susễq, ki cứq casiet táq. 4 Ki sanua cứq dáng chơ ntrớu cứq táq. Chơ toâq tangái cứq tỡ bữn táq noâng ayững atĩ ca nhêng mun ncháu, tangái ki cứq noâng bữn yớu ca roap tabỡp tabéh o chóq cứq, yỗn cứq ỡt tâng dống alới.’ 5 Ngkíq án arô máh cũai ca tu ncháu án. Án blớh án ca toâq nhũang neq: ‘Maléq mới tu ncháu cứq?’ 6 Cũai ki ta-ỡi: ‘Cứq tu muoi culám thống dỡq tớu tễ palâi o-li-vê.’ Ranễng ki pai loah neq: ‘Chơ! Cứq yỗn mới culáh loah sỡng chít thống sâng.’ 7 Chơ án blớh cũai canṓh ễn neq: ‘Ma mới, maléq mới tu?’ Cũai ki ta-ỡi: ‘Cứq tu muoi culám sanic saro.’ Ranễng ki pai loah: ‘Cứq yỗn mới culáh loah tacual chít sanic sâng.’ 8 Vớt ki, ncháu khễn cũai ayững atĩ ca sâuq ki, yuaq án táq rangoaiq. Lứq samoât cũai ca tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ, lứq alới táq chóq yớu alới rangoaiq hỡn tễ cũai ca puai ngê Yiang Sursĩ táq chóq yớu alới. 9 “Cứq atỡng ễn anhia neq: khân anhia bữn sa-ữi crơng sanốc, cóq anhia chuai yỗn yớu canṓh hỡ, ngkíq sanốc anhia táq yỗn clứng cũai cỡt yớu anhia. Chơ toâq tangái sanốc anhia pứt nheq, tangái ki lứq Yiang Sursĩ yỗn anhia ỡt tâng ntốq têq tamoong mantái níc. 10 Khân anhia táq o ranáq cacớt, ki anhia táq o ranáq toâr tê. Cớp khân anhia ma tỡ bữn táq o ranáq cacớt, ki anhia tỡ bữn táq o ranáq toâr tê. 11 Ngkíq, khân anhia tỡ bữn táq o cớp crơng sanốc anhia tâng dỡi nâi, ki nṓq Yiang Sursĩ têq yỗn anhia bữn mun ca tỡ nai pứt tâng paloōng. 12 Cớp khân anhia tỡ bữn táq o cớp crơng cũai canṓh yỗn anhia kĩaq dỡ, ki tỡ bữn noau chiau yỗn anhia bữn crơng anhia bữm. 13 “Tỡ bữn cũai sũl aléq, ma têq táq sũl yỗn bar náq cũai ncháu. Toâq án kêt ncháu nâi, ma ayooq ncháu ki. Tỡ la án yám noap ncháu nâi, ma tỡ bữn yám noap ncháu ki. Machớng ki tê anhia tỡ têq puai ngê Yiang Sursĩ muoi prớh cớp puai ngê ham crơng sanốc tâng dỡi nâi hỡ.” 14 Máh cũai Pha-rasĩ sâng Yê-su atỡng ngkíq. Ma alới ayê Yê-su, yuaq alới pasếq lứq máh crơng sanốc tâng dỡi nâi. 15 Yê-su atỡng chóq alới neq: “Anhia la cũai ca táq ranáq o ễq cũai pai anhia tanoang o, ma Yiang Sursĩ dáng mứt pahỡm anhia. Ramứh aléq cũai dốq chanchớm pai o lứq, ki ramứh ki Yiang Sursĩ tỡ bữn noap ntrớu. 16 “Phễp rit Yiang Sursĩ patâp na Môi-se, cớp máh santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng tễ mbṓq, lứq na ki Yiang Sursĩ atỡng toau toâq dỡi Yang, án ca dốq táq batễm. Tễ tangái Yang toâq, ki bữn cũai atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp dũ náq cũai yoc lứq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt, ma alới chanchớm têq alới mut cỗ rêng alới bữm. 17 Paloōng cớp cutễq nâi cỡt pứt khễ lứq, ma muoi ṓc tâng phễp rit Yiang Sursĩ la tỡ nai cỡt pứt. 18 “Cũai aléq ma táh chíq lacuoi án cớp ĩt lacuoi canṓh ễn, ṓc ki la samoât riang án cooc lacuoi noau. Cớp khân cũai aléq ma ĩt lacuoi ca noau táh, ṓc ki la samoât riang cũai ki cooc lacuoi noau tê.” 19 “Bữn manoaq cũai sốc bữn. Án sớp au nêuq lứq, cớp cu rangái án tâc cha thrưong la-ỡq. 20 Cớp bữn manoaq cũai cadĩt, ramứh La-sarơ. Noau dững dōq án ỡt yáng tiah cheq ngoah toong cũai sốc ki. Tâng tỗ án moang mpĩh. 21 La-sarơ ngcuang yoc ễ cha ngcáh mbéh tễ cũai sốc ki cha. Cớp bữn acho toâq yễl mpĩh án. 22 Chơ vớt ki, cũai cadĩt ki cuchĩt, cớp ranễng Yiang Sursĩ dững án ỡt parnơi cớp A-praham. Cũai sốc ki cuchĩt tê, chơ noau dững tứp án. 23 Cũai sốc ki ỡt tâng pống sarloac sâng a-ĩ túh coat lứq. Án tapoang achỗn, chơ án hữm A-praham ỡt yơng lứq tễ án. Cớp án hữm La-sarơ ỡt parnơi cớp A-praham tê. 24 Ngkíq cũai sốc ki arô casang lứq neq: ‘Ơ A-praham, la achúc achiac cứq ơi! Sễq anhia ayooq táq cứq nứng. Sễq anhia ớn La-sarơ toâq pỡ cứq, cớp yỗn án alốq atĩ án tâng dỡq; chơ ayṓq tâng lieih cứq, yuaq cứq sâng a-ĩ túh coat lứq tâng ũih nâi!’ 25 Ma A-praham ta-ỡi án neq: ‘Con ơi! Mới sanhữ loah tễ hỗi mới noâng tamoong, khoiq mới bữn thrưong la-ỡq chơ, ma La-sarơ bữn túh coat cớp cadĩt lứq. Ma sanua tâng ntốq nâi án bữn ien khễ, ma mới ỡt ntốq ki bữn a-ĩ túh coat lứq. 26 Cớp muoi ṓc ễn, bữn sanor yarũ cớp la-a lứq mpứng dĩ hái. Cũai aléq ma yoc ễ yang tễ ntốq hếq pỡq pỡ mới, la tỡ têq. Cớp cũai aléq ma yoc ễ yang tễ ntốq mới pỡq pỡ hếq, la tỡ têq.’ 27 Chơ cũai sốc ki pai ễn neq: ‘Ngkíq, cứq sễq anhia ớn La-sarơ pỡq pỡ dống mpoaq cứq. 28 Cứq noâng bữn sỡng náq sễm ai ỡt ngki. Yỗn La-sarơ pỡq atỡng alới ki yỗn alới tỡ bữn mut tâng ntốq chĩuq túh coat nâi.’ 29 Ma A-praham pai neq: ‘Sễm ai mới khoiq bữn chơ parnai Môi-se atỡng cớp parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Cóq sễm ai mới tamứng cớp trĩh santoiq alới.’ 30 Cũai sốc ki pai ễn neq: ‘Ơ A-praham, la achúc achiac cứq ơi! Lứq alới tỡ tamứng santoiq alới ki. Ma khân bữn cũai cuchĩt ma tamoong loah pỡq atỡng sễm ai cứq, lứq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn.’ 31 Ma A-praham atỡng loah neq: ‘Khân sễm ai mới ma tỡ bữn tamứng santoiq Môi-se cớp máh cũai ca tang bỗq Yiang Sursĩ, lứq alới tỡ bữn sa-âm tê khân bữn cũai cuchĩt ma tamoong loah.’”

Luca 17

1 Yê-su atỡng chóq tỗp rien tễ án neq: “Lứq samoât tỡ bữn ṓq ramứh ca yoc ễ radững cũai táq lôih, ma bap lứq toâq pỡ cũai ca radững ki. 2 Khân cũai aléq ma radững muoi noaq carnễn máh nâi yỗn án tỡ bữn sa-âm cứq noâng, o hỡn cũai ki pĩeiq noau alễu tamáu toâr lứq tâng tacong án tễ nhũang, cớp apṓng chíq án tâng dỡq mưt. 3 Anhia nhêng o mứt pahỡm anhia bữm! Khân bữn yớu anhia ma táq lôih chóq anhia, cóq anhia sưoq án. Cớp khân án ngin lôih, cóq anhia táh lôih ki. 4 Khân yớu anhia táq lôih chóq anhia tapul trỗ muoi tangái, ma khân án toâq pỡ anhia ngin loah nheq tapul trỗ ki, chơ pai neq: ‘Sễq mới táh lôih cứq,’ cóq anhia táh lôih án.” 5 Bữn tỗp rien tễ Yê-su sễq tễ án neq: “Sễq Ncháu táq yỗn hếq sa-âm sa-ữi lứq ễn.” 6 Yê-su atỡng loah alới neq: “Khân anhia lứq sa-âm, lứq pai ṓc sa-âm anhia toâr máh muoi ṓc cuplốq lavứng sâng, ki têq anhia ớn nỡm aluang nâi neq: ‘Aluang ơi, âu mới rơq chíq nỡm mới bữm, chơ mới chóh loah nỡm mới tâng dỡq mưt ễn,’ chơ nỡm aluang ki trĩh anhia.” 7 “Khân manoaq tễ anhia ma bữn sũl táq ranáq tal sarái tỡ la bán charán cữu yỗn án, ki toâq sũl ki chu tabữ, ncháu ki tỡ bữn pai chóq án neq: ‘Âu mới mut cha voai sanua.’ 8 Lứq án tỡ bữn pai ngkíq! Ma ncháu dốq pai neq chóq sũl ki: ‘Âu mới aloōh crơng sana yỗn cứq cha. Cớp mới saráu tampâc; chơ mới ỡt hâu cứq toau toâq moâm cứq cha. Vớt ki, nṓq têq mới cha.’ 9 Ma lứq ncháu ki tỡ bữn sa-ỡn sũl ki táq ranáq trĩh parnai án ớn. 10 Ma anhia la machớng sũl ki tê. Toâq anhia táq moâm máh dũ ranáq Yiang Sursĩ ớn anhia táq, ki cóq anhia pai neq ễn: ‘Lứq hếq la sũl Yiang Sursĩ. Hếq tỡ bữn chanchớm pai Yiang Sursĩ cóq khễn hếq, yuaq hếq táq ống ranáq Yiang Sursĩ ớn sâng.’” 11 Bo Yê-su pỡq pỡ vil Yaru-salễm, án pỡq pha raloan cruang Sa-mari cớp Ca-li-lê. 12 Cheq án ễ mut vil, án ramóh muoi chít náq cũai a-ĩ tut. Alới ỡt yơng tễ án. 13 Alới arô án neq: “Ncháu Yê-su ơi! Ayooq chuai hếq nứng!” 14 Yê-su hữm alới, chơ án pai: “Anhia pỡq apáh tỗ anhia yỗn cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ hữm.” Bo alới pỡq, alới cỡt bán a-ĩ tut. 15 Manoaq tễ tỗp muoi chít náq ki, toâq hữm án khoiq bán chơ, án píh chu loah pỡ Yê-su, cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ casang lứq. 16 Án cucốh u-ap yáng moat Yê-su cớp sa-ỡn án. Cũai ki la cũai Sa-mari. 17 Yê-su pai neq: “Bữn muoi chít náq khoiq cỡt bán. Nléq alới takêh náq ễn? 18 Ống manoaq nâi toâp toâq sa-ỡn Yiang Sursĩ. Cớp án la cũai tễ cruang canṓh.” 19 Chơ Yê-su atỡng cũai ki: “Mới yuor tayứng. Cỗ mới sa-âm, mới cỡt bán.” 20 Bữn máh cũai tễ tỗp Pha-rasĩ blớh Yê-su noâng maléq dũn nṓq Yiang Sursĩ táq sốt. Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Yiang Sursĩ táq sốt la án tỡ bữn apáh tếc yỗn cũai hữm samoât samơi. 21 Tỡ bữn noau têq pai neq: ‘Nâi! Yiang Sursĩ táq sốt la tâng ntốq nâi, tỡ la ntốq ki!’ Noau tỡ têq pai ngkíq, yuaq Yiang Sursĩ táq sốt la tâng mứt pahỡm anhia.” 22 Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Nỡ ra lứq toâq tangái anhia sâng ễr áiq lứq yoc ễ hữm Con Yiang Cỡt Cũai ỡt loah pỡ cutễq nâi ống muoi tangái sâng la péq, ma anhia tỡ dáng bữn hữm. 23 Bữn cũai canṓh ễ pai chóq anhia neq: ‘Con Yiang Cỡt Cũai ỡt ntốq nâi, tỡ la ỡt ntốq ki.’ Ma anhia chỗi pỡq, cớp chỗi noap santoiq alới ki. 24 Samoât riang lalieiq lacang tễ pứp nâi toâq pứp ki tâng paloōng, cứq Con Yiang Cỡt Cũai toâq machớng ki tê. 25 Ma tễ nhũang tangái ki, cứq cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat cớp máh cũai ỡt tâng dỡi nâi calỡih chíq cứq. 26 Tữ cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, chu loah pỡ cutễq nâi la samoât riang dỡi Nô-ê tễ mbṓq tê. 27 Tâng dỡi Nô-ê, dũ náq cũai cha nguaiq bũi óh lứq, cớp alới ĩt con lacuoi mantoat tễ nling toau toâq tangái Nô-ê chỗn tâng tuoc. Chơ dỡq raloâm toâq, cớp dũ náq cũai tâng dỡi ki cuchĩt. 28 Cớp ngư cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, chu loah la samoât riang dỡi Lot tễ mbṓq tê. Máh cũai tâng dỡi ki cha nguaiq bũi óh lứq, alới chếq chỡng, alới choat choi, cớp alới táq dống. 29 Ma tangái Lot ki loōh tễ vil Sadỗm, ki Yiang Sursĩ apṓng mữ cớp pla ũih samoât riang mia satrooh tễ paloōng, cớp dũ náq cũai tâng vil ki cuchĩt. 30 Tangái cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq, la machớng ki tê. 31 “Tâng tangái ki, khân bữn cũai aléq ma ỡt nhưp curũm dống, cóq án chỗi chỗn ĩt noâng crơng tễ dống án. Machớng ki tê, án ca táq sarái, cóq án chỗi chu pỡ dống án. 32 Cóq anhia sanhữ loah tễ lacuoi Lot tễ mbṓq! 33 Cũai aléq ma pasếq rangứh án bữm, ki rangứh cũai ki lứq pứt. Ma cũai aléq ma chĩuq pứt rangứh án, lứq rangứh cũai ki tỡ nai pứt. 34 Lứq samoât cứq atỡng anhia, tâng sadâu ki bữn bar náq bếq muoi ntốq. Manoaq, Yiang Sursĩ dững pỡq cớp án; cớp manoaq ễn, Yiang Sursĩ dōq loah ngki. 35 Bo ki bữn bar náq mansễm ỡt cuclóh saro. Yiang Sursĩ dững manoaq pỡq cớp án, ma manoaq ễn, Yiang Sursĩ dōq loah ngki. 36 Cớp bo ki bữn bar náq samiang ỡt tâng sarái. Yiang Sursĩ dững manoaq pỡq cớp án, ma manoaq ễn, Yiang Sursĩ dōq loah ngki.” 37 Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án blớh neq: “Ncháu ơi! Pỡ léq toâq ranáq nâi?” Yê-su ta-ỡi alới toâq parnai sacâm neq: “Ntốq aléq bữn cũai cuchĩt, lứq ntốq ki bữn chớm calang sarúh rôm cha cumuiq ki.”

Luca 18

1 Chơ Yê-su atỡng tỗp rien tễ án muoi parnai sacâm yoc alới dáng cóq alới câu níc, chỗi lakéh lakiei. 2 Án pai neq: “Bữn manoaq cũai sốt ca sữq cũai tâng vil. Án tỡ bữn ngcṓh ntrớu Yiang Sursĩ, cớp án tỡ bữn yám noap cũai. 3 Tâng vil ki bữn tê manoaq cán cumai. Án toâq níc pỡ cũai sốt ki, cớp án pai neq: ‘Sễq achuaih carláh dỡq chóq cũai ca khoiq táq cứq!’ 4 Khoiq dũn chơ cũai sốt ki tỡ ễq tamứng parnai cán cumai ki. Ma toâq tangái án chanchớm tâng mứt án neq: ‘Lứq cứq tỡ bữn ngcṓh Yiang Sursĩ, cớp cứq tỡ bữn yám noap dếh cũai hỡ. 5 Ma cỗ cán cumai nâi toâq sễq níc tễ cứq, ngkíq yuaq cứq chuai án. Khân cứq tỡ bữn chuai, ki án toâq pakhoq níc cứq, cớp án táq yỗn cứq sâng sa-ĩr!’” 6 Chơ Yê-su pai ễn neq: “Anhia sâng ma tỡ bữn santoiq tễ cũai sốt ki? Án sữq ma án sữq tỡ bữn tanoang o. 7 Ma Yiang Sursĩ, án sữq pĩeiq lứq ễ chuai alới ca puai ngê án, alới ca arô án cu rangái cu sadâu. Lứq tỡ bữn cro án chuai alới. 8 Cớp cứq atỡng yỗn anhia dáng, Yiang Sursĩ sữq o yỗn alới ca puai ngê án, cớp án táq ranáq ki chái lứq. Ma toâq cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, chu loah pỡ cutễq nâi, cứq ramóh máh cũai sa-âm nheq Yiang Sursĩ tỡ?” 9 Yê-su atỡng parnai sacâm ễn chóq cũai ca chanchớm alới lứq tanoang o ma cũai canṓh tỡ bữn o ntrớu. 10 Án pai neq: “Bữn bar náq samiang mut tâng dống sang toâr yoc ễ câu. Manoaq la cũai Pha-rasĩ, cớp manoaq ễn la cũai parỗm práq thễq. 11 Án ca cũai Pha-rasĩ, án tayứng câu ngcuai manoaq án neq: ‘Cucốh Yiang Sursĩ, cứq sa-ỡn anhia yuaq cứq tỡ bữn táq lôih riang cũai canṓh. Cứq tỡ bữn ham crơng noau. Cứq tỡ bữn phếq noau. Cứq tỡ bữn cooc lacuoi noau. Cứq sa-ỡn anhia, cứq tỡ bữn riang cũai ca parỗm práq thễq nâi. 12 Cứq ót tỡ bữn cha sana muoi tốn bar tangái. Cớp nheq mun cứq, khân bữn muoi chít pún, ki cứq chiau sang muoi pún yỗn anhia.’ 13 Ma cũai ca parỗm práq thễq ki, án ỡt yơng tễ cũai Pha-rasĩ. Án tỡ khớn tapoang achỗn chu paloōng. Án trứp apơm án bữm táq tếc án sâng ngua. Cớp án pai neq: ‘Ơ Yiang Sursĩ ơi! Sễq anhia sarũiq cứq nứng, yuaq cứq la cũai lôih!’” 14 Chơ Yê-su pai neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai ca parỗm práq thễq nâi, án chu pỡ dống, lứq án tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma cũai Pha-rasĩ ki tỡ bữn tanoang o ntrớu yáng moat Yiang Sursĩ. Khân cũai aléq ma achỗn tỗ bữm yoc ễ cỡt toâr, ki nỡ ra cũai ki cỡt cacớt ễn. Cớp cũai aléq ca asễng tỗ án yỗn cacớt sanua, nỡ ra án cỡt toâr ễn.” 15 Bữn cũai dững carnễn cớt cớt toâq pỡ Yê-su, ễq yỗn Yê-su satoaq atĩ tâng carnễn ki. Ma tỗp rien tễ Yê-su hữm alới toâq; chơ alới sưoq máh cũai ca dững carnễn ki. 16 Ma Yê-su arô carnễn ki toâq pỡ án; chơ pai neq: “Anhia yỗn carnễn toâq pỡ cứq. Chỗi catáng alới, yuaq tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt bữn ống cũai ca bữn mứt pahỡm samoât carnễn. 17 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ma tỡ bữn pruam yỗn Yiang Sursĩ táq sốt máh carnễn pruam, lứq cũai ki tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 18 Bữn manoaq cũai sốt tâng tỗp I-sarễl toâq blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi la lứq o. Ntrớu cứq cóq táq yỗn têq cứq bữn tamoong mantái?” 19 Yê-su blớh loah án neq: “Nṓq mới dōq cứq o? Ống Yiang Sursĩ toâp o. 20 Mới dáng chơ ṓc Yiang Sursĩ patâp: chỗi cooc lacuoi noau; chỗi cachĩt cũai canṓh; chỗi tutuoiq; chỗi táq ntỡng lauq; cớp yám noap mpiq mpoaq.” 21 Cũai ki pai loah neq: “Dũ ṓc patâp ki cứq khoiq trĩh tễ cứq noâng sanhỡr.” 22 Tữ Yê-su sâng án pai ngkíq, Yê-su atỡng loah án neq: “Mới noâng khlâiq muoi ramứh. Cóq mới pỡq chếq nheq máh mun mới; chơ ĩt práq ki chuai yỗn cũai cadĩt. Khân mới táq ngkíq, ki mới bữn mun ngoaih tâng paloōng. Chơ mới toâq puai cứq.” 23 Bo cũai ki sâng santoiq Yê-su pai ngkíq, án sâng ngua lứq, yuaq án la cũai sốc bữn. 24 Yê-su hữm cũai ki sâng ngua. Chơ án atỡng ễn neq: “Máh cũai sốc bữn, coat lứq yỗn alới ki mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt! 25 Khễ hỡn charán lac-da luaiq hṓng sarứm tễ cũai sốc bữn mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt.” 26 Alới ca sâng Yê-su pai ngkíq, alới blớh án neq: “Khân ngkíq, noau têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt?” 27 Yê-su ta-ỡi neq: “Cũai tỡ têq táq bữm ranáq ki, ma Yiang Sursĩ têq táq nheq tữh ranáq.” 28 Chơ Phi-ễr pai cớp Yê-su neq: “Nâi! Hếq khoiq táh chíq dũ ramứh hếq bữn, cỗ hếq ễ puai thâi.” 29 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca táh dống sũ, táh mpiq mpoaq, táh sễm ai, cớp táh con lacuoi, cỗ tian án yoc Yiang Sursĩ táq sốt, 30 lứq cũai ki bữn loah clữi tễ ramứh án táh tễ nhũang. Cớp chumát cũai ki bữn tamoong mantái hỡ.” 31 Yê-su dững ống tỗp rien tễ án pỡq nứng án; chơ án atỡng alới neq: “Anhia tamứng! Hái chỗn pỡ vil Yaru-salễm. Ỡt tâng vil ki lứq cỡt rapĩeiq dũ ramứh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq chĩc chơ tễ Con Yiang Cỡt Cũai. 32 Lứq noau chiau án toâq pỡ atĩ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. Lứq alới ki ayê ra-ac án, lóc án, cớp cuchóh tâng tỗ án. 33 Alới proaih án, cớp cachĩt chíq án. Ma catâm tangái pái án yuor tamoong loah.” 34 Ma tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn sapúh ntrớu tễ ṓc nâi, yuaq santoiq ki la yarũ lứq. Ngkíq alới tỡ bữn dáng raloaih tễ ṓc Yê-su atỡng ki. 35 Tữ Yê-su toâq cheq vil Yê-ri-cô, bữn manoaq cũai sũt moat ỡt susễq kễng rana. 36 Bo án sâng cũai clứng pỡq pha cheq án, án blớh: “Ntrớu anhia táq hỗ hât?” 37 Máh cũai ki ta-ỡi án neq: “Bữn Yê-su tễ vil Na-sarễt pỡq pha cheq nâi.” 38 Ngkíq cũai sũt ki arô casang lứq neq: “Ơ Yê-su tễ tṓng Davĩt ơi! Sễq Ncháu sarũiq táq cứq nứng.” 39 Cũai ca pỡq tâng rana ki sưoq án neq: “Chỗi tabỗq!” Ma án pai casang lứq ễn: “Ơ anhia tễ tṓng Davĩt ơi! Sễq anhia sarũiq táq cứq nứng.” 40 Yê-su tangứt, cớp án ớn noau dững cũai sũt ki toâq pỡ án. Tữ án toâq, Yê-su blớh án neq: 41 “Ntrớu mới yoc cứq táq yỗn mới?” Cũai sũt ki ta-ỡi loah: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu táq yỗn moat cứq cỡt blang loah!” 42 Chơ Yê-su atỡng loah án neq: “Lứq moat mới cỡt blang! Cỗ mới sa-âm samoât samơi, ngkíq moat mới ma cỡt blang loah.” 43 Bo ki toâp moat cũai ki cỡt poang. Chơ án puai Yê-su cớp khễn Yiang Sursĩ. Tữ cũai clứng hữm ranáq ki, alới khễn Yiang Sursĩ tê.

Luca 19

1 Yê-su pỡq tâng rana mut tâng vil Yê-ri-cô. 2 Ỡt tâng vil ki bữn manoaq, ramứh Sachê. Án sốt máh cũai ca parỗm práq thễq, cớp án la sốc lứq. 3 Án yoc ễ hữm Yê-su la noau. Ma án la cũai dễn. Án tỡ têq hữm Yê-su, yuaq máh cũai clứng ki catáng chíq án. 4 Ngkíq án lúh pỡq nhũang cũai clứng ki. Chơ án chỗn tâng nỡm aluang yoc ễ hữm Yê-su pỡq pha cheq aluang ki. 5 Bo Yê-su toâq pỡ ntốq nỡm aluang ki, án tapoang achỗn chu aluang, cớp án atỡng Sachê neq: “Sachê ơi! Mới sễng chái, yuaq tangái nâi cứq cóq toâq dống mới.” 6 Ngkíq Sachê sễng toâp, cớp án roap chỗm Yê-su bũi hỡr lứq. 7 Máh cũai canṓh ki hữm ngkíq, ki alới bubéq bubữp neq: “Cũai nâi toâq pỡ dống cũai lôih.” 8 Ma Sachê, án tayứng yáng moat nheq tữh cũai ki cớp atỡng Yê-su neq: “Ncháu ơi! Máh mun cứq, cứq ĩt tadĩ chuai máh cũai cadĩt. Cớp khân bữn cũai aléq ma cứq lôp án muoi pún, ki sanua cứq culáh loah án pỗn pún ễn.” 9 Yê-su atỡng loah án neq: “Tangái nâi Yiang Sursĩ lứq chuai amoong dống sũ nâi, yuaq cũai nâi lứq tễ tṓng toiq A-praham machớng hái tê. 10 Lứq samoât cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, toâq pỡ nâi yoc ễ chuaq cớp chuai amoong alới ca khoiq clṓc rana chơ.” 11 Moâm ki, Yê-su atỡng parnai sacâm chóq cũai ca khoiq sâng án pai ngkíq. Án khoiq toâq cheq vil Yaru-salễm chơ, cớp cũai canṓh chanchớm tâng mứt alới la khoiq cheq ễ toâq chơ tangái Yiang Sursĩ táq sốt tâng cruang alới. 12 Ngkíq Yê-su pai neq: “Bữn manoaq cũai toâr pỡq chu cruang canṓh yỗn máh cũai sốt tâng cruang ki chóh yỗn án táq puo tâng cruang án bữm. Vớt ki án ễ chu loah pỡ cruang án. 13 Tễ nhũang án pỡq, án arô muoi chít náq cũai ca táq ranáq yỗn án. Án yỗn muoi noaq muoi nễn práq, cớp án patâp neq: ‘Anhia táq nṓq yỗn práq nâi cỡt lơi toau toâq tangái cứq chu loah.’ 14 Máh cũai proai ỡt tâng cruang án, alới kêt án cớp tỡ ễq án táq puo alới. Ngkíq alới ớn noau pỡq atỡng loah cũai sốt toâr lứq ca ễ chóh án neq: ‘Hếq tỡ ễq án nâi ma táq sốt hếq.’ 15 “Ma cũai ki lứq cỡt puo, cớp án chu loah pỡ cruang án. Án arô loah máh cũai ca táq ranáq án, alới ca roap práq tễ án, yoc ễ dáng maléq lơi alới bữn tễ práq ki. 16 Án ca nhũang toâq pai neq: ‘Ncháu ơi! Cứq bữn lơi muoi chít nễn ễn tễ muoi nễn ncháu yỗn cứq.’ 17 Án ca sốt ki pai neq: ‘O lứq mới táq! Mới la cũai o táq ranáq cứq! Yuaq mới táq o cớp bĩaq práq nâi, ngkíq cứq chóh mới táq sốt tâng muoi chít vil.’ 18 Bữn manoaq ễn toâq pỡ sốt cớp pai neq: ‘Ncháu ơi! Cứq bữn lơi sỡng nễn ễn tễ muoi nễn ncháu yỗn cứq.’ 19 Cũai sốt ki pai chóq cũai ki neq: ‘Lứq cứq chóh mới táq sốt tâng sỡng vil.’ 20 Cớp manoaq ễn toâq pỡ cũai sốt, án pai neq: ‘Ncháu ơi! Nâi la práq nễn ncháu yỗn cứq. Cứq cayớm dōq práq nâi tâng aroâiq. 21 Cứq ngcṓh lứq, yuaq cứq dáng mới pasếq lứq práq mới. Mới tỡ bữn táq, ma mới ễ ĩt. Mới tỡ bữn choat, ma mới ễ sot sâng.’ 22 Cũai sốt ki pai neq chóq cũai ki: ‘Mới la cũai loâi lứq ca táq ranáq cứq! Parnai mới tếq loah mới bữm. Mới khoiq dáng chơ cứq pasếq lứq práq cứq. Cớp mới dáng chơ cứq tỡ bữn táq, ma cứq ĩt. Cứq tỡ bữn choat, ma cứq sot. 23 Khân ngkíq, pĩeiq lứq mới yỗn cũai canṓh voaq práq cứq. Chơ, toâq tangái cứq chu loah cứq bữn práq ki cớp lơi tê.’ 24 Vớt ki, cũai sốt ki atỡng máh cũai ca ỡt mpễr ki neq: ‘Ĩt loah muoi nễn práq ki tễ cũai nâi. Chơ yỗn pỡ án ca bữn muoi chít nễn ki ễn.’ 25 Ma máh cũai ki atỡng cũai sốt ki neq: ‘Ncháu ơi! Cũai ki khoiq bữn muoi chít nễn chơ!’ 26 Ma sốt ki ta-ỡi neq: ‘Lứq án ca bữn sa-ữi, ki cứq yỗn án bữn sa-ữi lứq ễn. Cớp án ca tỡ bữn bữn ntrớu tháng, ki cứq yỗn án ṓq chíq loâng. 27 Ma máh alới ca tỡ ễq cứq cỡt puo alới, ki dững alới toâq pỡ nâi cớp cachĩt chíq alới yáng moat cứq!’” 28 Vớt Yê-su pai ngkíq, án carlíq pỡq nhũang máh cũai ca pỡq pỡ vil Yaru-salễm. 29 Cheq án ễ toâq pỡ vil Bê-phayê cớp vil Bê-thani, pỡ ntốq Dũal O-li-vê, án ớn bar náq tỗp rien tễ án pỡq nhũang. 30 Án patâp alới bar náq ki neq: “Anhia pỡq pỡ vil nâi. Bo anhia toâq ramṓh vil, anhia bữn ramóh muoi lám con aséh dễn ca tỡ bữn noau ỡt yũah. Noau chṓq dōq án pỡ ki. Anhia leh chíq án tễ ki; chơ dững chu cứq. 31 Khân noau blớh anhia: ‘Ntrớu anhia leh táq aséh nâi?’ chơ anhia ta-ỡi neq: ‘Ncháu hái ễ mian aséh nâi.’” 32 Chơ alới bar náq ki pỡq, cớp alới hữm pĩeiq máh santoiq Yê-su atỡng alới. 33 Bo alới leh aséh con ki, cũai ndỡm aséh ki blớh alới neq: “Ntrớu anhia leh táq aséh nâi?” 34 Alới bar náq ta-ỡi neq: “Ncháu hái ễ mian aséh nâi.” 35 Chơ alới dững achu aséh dễn ki yỗn Yê-su. Moâm ki alới ĩt tampâc; chơ alới sữn tâng cloong aséh ki. Chơ alới apỗng Yê-su chỗn ỡt tâng cloong aséh ki. 36 Bo án pỡq, cũai sữn tampâc tâng rana yỗn án pỡq. 37 Tữ án pỡq toâq cheq vil Yaru-salễm, pỡ ntốq rana sễng tễ Dũal O-li-vê, clứng lứq cũai ca rien tễ án triau cupo. Casang lứq alới sa-ỡn cớp khễn Yiang Sursĩ máh ramứh salễh alới khoiq hữm chơ. 38 Alới pai neq: “Sễq Yiang Sursĩ apṓng ṓc bốn yỗn puo nâi ca toâq pỡ nâi cỗ Yiang Sursĩ ớn. Sễq ien khễ toâq tâng paloōng cớp santoiq khễn toâq pỡ Yiang Sursĩ.” 39 Tâng tỗp cũai clứng ki bữn dếh cũai Pha-rasĩ hỡ. Alới ki pai chóq Yê-su neq: “Thâi ơi! Cóq thâi sưoq cũai rien tễ thâi chỗi yỗn alới triau cupo noâng.” 40 Ma Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân alới nâi ma tỡ bữn triau cupo ngkíq, lứq samoât cứq atỡng anhia, Yiang Sursĩ yỗn tamáu ễn triau cupo.” 41 Tữ Yê-su cheq ễ toâq pỡ vil Yaru-salễm, án tapoang chu vil ki, chơ án nhiam. 42 Án pai neq: “Tangái nâi cứq yoc lứq máh anhia ca ỡt tâng vil nâi dáng cóq anhia táq nṓq ễn yỗn têq anhia ỡt ien khễ. Ma sanua anhia tỡ têq sâng tễ ṓc nâi. 43 Nỡ ra toâq tangái alới ca ễ cachĩt anhia, lứq alới píq prúng lavíng nheq mpễr vil anhia, cớp alới tỡ yỗn anhia loōh tễ vil. Alới catáng chíq dũ rana. 44 Alới cachĩt chíq dũ náq anhia cớp talốh nheq vil anhia. Alới táq yỗn tỡ bữn plot muoi ramứh ntrớu tâng vil anhia, yuaq anhia tỡ bữn dáng tễ tangái Yiang Sursĩ khoiq toâq ễ chuai amoong anhia!” 45 Yê-su mut tâng dống sang toâr, chơ án tuih aloōh alới ca chếq chỡng tâng ki. 46 Án atỡng alới neq: “Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq pai neq chơ: ‘Lứq noau dōq dống cứq la dống yỗn câu sang.’ Ma anhia táq chíq dống nâi cỡt máh cưp yỗn cũai savễng mut tooq!” 47 Cu rangái Yê-su atỡng tâng dống sang toâr ki. Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai yống rit, cớp máh cũai sốt canṓh hỡ, nheq tữh alới ki chuaq ngê ễ cachĩt Yê-su. 48 Ma alới tỡ dáng táq ngê nṓq ễ cachĩt án, yuaq máh cũai canṓh tamứng níc santoiq Yê-su atỡng.

Luca 20

1 Bữn muoi tangái Yê-su atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ yỗn cũai proai tâng dống sang toâr. Bo ki bữn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai yống rit, cớp máh cũai sốt nheq sâu, nheq alới ki toâq pỡ án cớp blớh neq: 2 “Tễ chớc ntrớu thâi táq ranáq salễh nâi? Noau yỗn thâi bữn chớc nâi?” 3 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cứq yoc ễ blớh anhia muoi ṓc tê. Anhia ta-ỡi yỗn cứq: 4 ranáq batễm Yang táq, tễ léq ranáq ki toâq, tễ Yiang Sursĩ tỡ la tễ cũai sâng?” 5 Alới manoaq sarhống manoaq neq: “Khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi toâq tễ Yiang Sursĩ,’ ngkếq án blớh loah hái neq: ‘Khân ngkíq, ki nṓq anhia tỡ bữn sa-âm Yang?’ 6 Ma khân hái ta-ỡi án neq: ‘Ranáq batễm nâi chống toâq tễ cũai sâng,’ ki hái ngcṓh cũai proai tám tamáu chóq hái, yuaq alới lứq sa-âm Yang la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ.” 7 Ngkíq alới ta-ỡi Yê-su neq: “Hếq tỡ dáng.” 8 Chơ Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Chơ! Cứq tỡ bữn atỡng tê yỗn anhia dáng noau yỗn cứq bữn chớc táq máh ranáq nâi.” 9 Yê-su atỡng máh cũai clứng ki parnai sacâm neq: “Bữn manoaq chóh voar palâi nho tâng nưong. Án yỗn cũai canṓh táq dỡ nưong ki. Alới pruam ndỡm pruam mpễq palâi ki. Chơ án pỡq cruang canṓh. 10 Toâq ngư palâi ki chĩn, ncháu ki ớn cũai sũl toâq pỡ alới ca táq dỡ nưong án. Án yỗn sũl ki ĩt pún án tễ nưong ki. Ma alới ca táq ranáq tâng nưong ki, alới toân cũai sũl ki, cớp alới tuih yỗn án chu miat. 11 Ngkíq ncháu ki ớn sũl canṓh ễn pỡq chu nưong ki. Ma cũai ca táq dỡ nưong ki, alới toân tê cũai sũl ki, cớp alới lóc acrieiq án; chơ alới tuih yỗn án chu miat tê. 12 Vớt ki ncháu ớn manoaq sũl ễn pỡq. Ma cũai ca táq dỡ nưong ki, alới táq bớc nheq sũl ki, cớp alới tuih aloōh dếh án hỡ. 13 Chơ ncháu nưong ki chanchớm neq: ‘Nṓq ễn cứq ễ táq? Cứq ớn yỗn con samiang ca cứq pasếq lứq ễn pỡq. Lứq samoât alới ki yám noap án.’ 14 Ma toâq alới ca táq dỡ nưong ki hữm con samiang ki, alới manoaq atỡng manoaq neq: ‘Nâi la lứq con tṓng ncháu. Hâi! Hái cachĩt chíq án! Ngkíq nheq mun án chu pỡ hái!’ 15 Chơ alới âc sadṓh con ncháu ki loōh tễ nưong, cớp alới cachĩt chíq án. Ngkíq, nṓq toâp ncháu ki ễ táq chóq cũai ca táq dỡ nưong án? 16 Lứq án toâq cachĩt chíq cũai ki, cớp án yỗn cũai canṓh ễn táq dỡ nưong án.” Máh cũai ca sâng parnai ki, alới pai neq: “Chỗi yỗn cỡt ngkíq!” 17 Ma Yê-su nhêng chu alới cớp blớh neq: “Khân tỡ bữn ngkíq, ki ntrớu la ngê santoiq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: ‘Cốc tamáu cũai ca táq dống khoiq táh chơ, lứq samoât cũai canṓh hữm tamáu ki o hỡn tễ nheq tamáu canṓh. Chơ alới ĩt cớp chĩp bân soq dống.’ 18 Cũai aléq ma dớm tâng tamáu nâi, án khat loâng. Ma khân tamáu nâi ma satrooh pĩeiq tỗ cũai, ki cũai ki dưoiq tháng.” 19 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai yống rit chuaq ngê ễ cỗp toâp Yê-su, yuaq alới dáng Yê-su atỡng parnai sacâm ki tễ alới. Ma alới tỡ khớn, yuaq alới ngcṓh cũai proai. 20 Ma alới tutuaiq níc tễ Yê-su. Alới ớn cũai canṓh pỡq soc ngê tễ án. Cũai ki táq nan alới la cũai mantoat o, ma alới toâq pỡ Yê-su yoc ễ chuaq ralíh tễ án. Alới yoc ễ cỗp án cớp chiau yỗn pỡ atĩ cũai sốt. 21 Máh cũai ca soc ngê ki blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Hếq dáng chơ thâi atỡng parnai pĩeiq níc. Cớp yáng moat thâi, nheq tữh cũai cỡt lĩ-ra-lĩ nheq. Thâi atỡng ngê Yiang Sursĩ pĩeiq lứq. 22 Ngkíq hếq sễq thâi atỡng yỗn hếq: ntrớu thâi chanchớm, pĩeiq ma tỡ bữn hái cóq muap práq thễq pỡ puo Rô-ma?” 23 Ma Yê-su khoiq dáng chơ alới bữn ngê yoc ễ táq tỡ o; chơ án pai chóq alới neq: 24 “Anhia yỗn cứq nhêng muoi ṓc práq! Ṓc práq nâi bữn roâp cớp chĩr samoât tỗ noau?” 25 Alới ki ta-ỡi neq: “Puo Rô-ma.” Ngkíq Yê-su atỡng loah alới neq: “Crơng puo Rô-ma, ki anhia culáh loah yỗn puo Rô-ma, cớp crơng Yiang Sursĩ, ki cóq anhia culáh loah yỗn Yiang Sursĩ.” 26 Bo Yê-su atỡng yáng moat cũai clứng ki, alới ca chim Yê-su tỡ bữn ramóh muoi ṓc lôih ntrớu tễ santoiq Yê-su atỡng. Ngkíq alới sâng dớt lứq Yê-su ta-ỡi ngkíq. Chơ alới tỡ bữn tabỗq ntrớu noâng. 27 Bữn cũai tễ tỗp Sa-dusê toâq pỡ Yê-su. Tỗp ki pai cũai ca khoiq cuchĩt chơ tỡ têq bữn tamoong loah. Alới atỡng Yê-su neq: 28 “Thâi ơi! Môi-se khoiq chĩc yỗn hái dáng neq: ‘Khân ai khoiq cuchĩt chơ, ma lacuoi án noâng tamoong, cớp alới tỡ yũah bữn con, ngkíq a-ễm án ễn cóq siem lacuoi ai, yỗn án bữn con dōq cỡt con tṓng ai án.’ 29 Hỗi rái bữn tapul náq sễm ai. Ai clúng alới khoiq ĩt lacuoi. Ma án cuchĩt tỡ yũah bữn con. 30 Ngkíq a-ễm ndĩ, án ễn siem lacuoi ai án. 31 Cớp machớng ki tê tễ a-ễm ndĩ toau toâq a-ễm ralṓh. Tapul náq alới la machớng nheq. Alới ki cuchĩt ma tỡ yũah bữn con. 32 Parsốt tháng mansễm ki cuchĩt tê. 33 Tữ máh cũai cuchĩt ki tamoong loah, ki mansễm ki la lacuoi noau? Yuaq alới tapul náq ndỡm nheq mansễm ki!” 34 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Mansễm samiang ĩt lacuoi cayac la ống tâng dỡi nâi sâng. 35 Ma alới ca sa-âm Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ yỗn alới ki tamoong loah tễ cuchĩt, cớp án yỗn alới tamoong mantái níc. Lứq cũai ki tỡ bữn ĩt noâng lacuoi cayac. 36 Alới ki la samoât riang ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng; alới tỡ nai cuchĩt noâng. Alới lứq cỡt con acái Yiang Sursĩ, yuaq alới khoiq tamoong loah tễ alới cuchĩt chơ. 37 Ma tễ ramứh cũai cuchĩt ma tamoong loah, lứq Môi-se yỗn hái dáng raloaih tễ ṓc ki chơ, bo án chĩc atỡng tễ rambũ blữ ũih ma tỡ bữn cat. Ntốq ki án dōq Yiang Sursĩ la ‘Yiang Sursĩ ca A-praham sang, Yiang Sursĩ ca I-sac sang, cớp Yiang Sursĩ ca Yacốp sang.’ 38 Têq hái dáng alới tamoong loah tễ cuchĩt, yuaq cũai cuchĩt tỡ têq sang Yiang Sursĩ. Ống alới ca tamoong sâng têq sang án, cớp nheq tữh cũai bữn tamoong cỗ nhơ tễ Yiang Sursĩ.” 39 Moâm Yê-su pai ngkíq, bữn cũai tễ tỗp yống rit pai chóq Yê-su neq: “Thâi ơi! Lứq pĩeiq máh santoiq thâi pai!” 40 Vớt ki, alới tỡ khớn blớh noâng muoi santoiq ntrớu tễ Yê-su. 41 Yê-su blớh máh cũai ki neq: “Yuaq nṓq cũai têq pai Crĩt toâq tễ tṓng toiq puo Davĩt? 42 Cutỗ Davĩt toâp atỡng tâng tâm saráq Parnai Ũat Khễn Yiang Sursĩ neq: ‘Yiang Sursĩ atỡng chóq Ncháu cứq neq: “Mới tacu ỡt coah atoam cứq toau toâq tangái léq cứq yỗn alới ca yoc ễ cachĩt mới ỡt pưn talang ayững mới, táq sũl mới.”’ 44 Cutỗ Davĩt toâp dōq Crĩt nâi la ‘Ncháu.’ Ki nṓq têq Davĩt dōq cũai tễ tṓng toiq án bữm la ‘Ncháu’?” 45 Bo clứng cũai ỡt tamứng santoiq Yê-su, án atỡng tỗp rien tễ án neq: 46 “Anhia chỗi táq machớng cũai yống rit. Alới ki yoc lứq sớp au tuar. Cớp alới yoc lứq cũai canṓh tabỡp o alới bo alới ỡt cớp cũai clứng. Cớp alới yoc ễ bữn cachơng tacu o lứq clữi nheq tễ canṓh ỡt tâng dống sang. Cớp alới yoc ễ tacu coah pỡng toâq noau mơi alới toâq cha. 47 Alới lôp nheq mun cán cumai. Cớp alới câu cuti lứq ễq noau pai alới lứq tanoang o. Ngkíq chumát tôt alới ki la ntâng hỡn tễ cũai canṓh!”

Luca 21

1 Yê-su nhêng chu ntốq cũai chóq práq sang tâng dống sang toâr. Án hữm cũai sốc bữn chóq práq tâng ki. 2 Cớp án hữm manoaq cán cumai ca cadĩt lứq chóq bar ṓc práq sâng. Kia bar ṓc práq nâi bĩq lứq. 3 Yê-su pai neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cán cumai nâi, án cadĩt lứq, ma án chóq práq sang sa-ữi hỡn tễ cũai canṓh. 4 Nheq tữh cũai canṓh ki chóq práq clữi tễ alới tâc cha, ma cán cumai nâi ṓq lứq. Máh léq án bữn, án chóq nheq máh ki.” 5 Bữn cũai táq ntỡng tễ dống sang toâr. Alới pai nêuq lứq dống sang ki, yuaq noau táq toâq tamáu o lứq. Cớp tâng dống ki bữn sa-ữi crơng nêuq o noau sang yỗn Yiang Sursĩ. 6 Ma Yê-su atỡng cũai ki neq: “Dống toâr anhia hữm tâng ntốq nâi, chumát tamáu noau táq dống nâi tỡ bữn ratớt noâng parnơi. Án ratáh nheq.” 7 Alới blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Sễq thâi atỡng yỗn hếq dáng, noâng dũn maléq ranáq nâi toâq? Cớp bữn tếc ntrớu sapáh nhũang ranáq nâi toâq?” 8 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cóq anhia ỡt yỗn khễuq; chỗi yỗn noau phếq anhia. Chumát bữn sa-ữi náq toâq clễu ramứh cứq, cớp alới pai neq: ‘Cutỗ cứq nâi toâp la Crĩt!’ Cớp alới pai neq tê: ‘Tangái parsốt ễ toâq chơ!’ Ma anhia chỗi noap santoiq alới. 9 Tữ anhia sâng parhan noau rachíl cớp noau tampỗr ễ cỡt sốt khoiq cheq cheq yơng yơng, ki anhia chỗi croōq ntrớu. Ranáq anâi cóq toâq nhũang voai. Ma tỡ yũah toâq tangái parsốt tháng.” 10 Yê-su atỡng ễn neq: “Tangái ki lứq bữn tỗp nâi rachíl ratáq cớp tỗp ki, cớp cruang nâi rachíl ratáq cớp cruang ki. 11 Bữn sa-ữi ntốq cutễq rachâu cớp cacưt. Bữn sa-ữi ntốq ṓq sana cha. Cớp bữn sa-ữi ramứh a-ĩ, manoaq tớt tễ manoaq. Lứq bữn sa-ữi ramứh túh coat toâq, cớp sa-ữi tếc salễh tễ paloōng toâq tê. 12 “Ma nhũang máh ramứh ki ễ toâq, bữn noau cỗp anhia cớp táq túh coat anhia. Alới dững sữq anhia pỡ dống sang tỗp I-sarễl, cớp alới chóq anhia tâng cuaq. Alới dững anhia yáng moat máh cũai puo cớp yáng moat máh cũai sốt canṓh hỡ cỗ tian anhia puai ngê cứq. 13 Máh ramứh ki táq yỗn anhia têq atỡng tễ ngê cứq. 14 Cóq anhia chỗi clơng nhũang ntrớu anhia yoc ễ pai cớp cũai sốt ki. 15 Bo ki, cứq toâp atỡng yỗn anhia bữn ngê rangoaiq yỗn anhia têq táq ntỡng santoiq pĩeiq chóq alới ca ễ táq anhia. Chơ alới tỡ têq rasuon ntrớu noâng chóq anhia. 16 Lứq mpiq mpoaq, sễm ai, khỡi cuya, cớp yớu anhia, nheq alới ki chiau anhia toâq pỡ atĩ cũai ca ễ táq anhia. Bữn cũai tễ tỗp anhia, noau cachĩt chíq. 17 Nheq tữh cũai kêt anhia cỗ tian anhia puai ngê cứq. 18 Ma sóc tâng plỡ anhia tỡ bữn pứt muoi ntreh ntrớu tháng. 19 Cỗ anhia chĩuq tanhĩr níc, ngkíq yuaq anhia bữn tamoong mantái.” 20 “Toâq anhia hữm clứng tahan ỡt mpễr vil Yaru-salễm, ngkíq anhia dáng la khoiq cheq chơ noau talốh chíq vil ki. 21 Bo ki, alới ca ỡt tâng cruang Yudê, cóq alới lúh chỗn ỡt pỡ cóh ễn. Alới ca ỡt tâng vil Yaru-salễm, cóq alới loōh tễ vil ki. Cớp alới ca ỡt yáng tiah vil Yaru-salễm, cóq alới chỗi mut tâng vil ki. 22 Tangái ki la tangái Yiang Sursĩ táq máh tỗp I-sarễl cỗ tian alới tỡ trĩh, yỗn cỡt rapĩeiq máh santoiq noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. 23 Tâng tangái ki tỗiq bap lứq alới ca ỡt mumiaq cớp alới ca apu con. Yuaq tangái ki bữn túh coat lứq toâq pỡ cruang nâi, cớp Yiang Sursĩ táq cũai nâi. 24 Án ca noau poâiq toâq dau. Án ca noau cỗp chíq, dững táq sũl pỡ cruang canṓh ễn. Cớp máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, alới talốh nheq vil Yaru-salễm toau sốt dỡi alới.” 25 “Vớt ki, bữn tếc salễh tâng moat mandang, tâng rliang casâi, cớp tâng mantỗr hỡ. Cớp tâng cutễq nâi bữn sa-ữi cruang cũai sâng dớt cớp ngcṓh lứq. Dỡq mưt cỡt lampóh hỗ casang lứq. 26 Cũai pứt mứt yuaq alới ngcṓh cớp alới croōq lứq ramứh túh coat toâq pỡ dũ cruang. Cớp máh ramứh ntrớu bữn chớc tâng paloōng, Yiang Sursĩ táq yỗn rachâu nheq. 27 Vớt ki noau hữm Con Yiang Cỡt Cũai toâq mpứng dĩ ramứl, án bữn chớc toâr lứq cớp roâp ang ữr. 28 Bo anhia hữm ramứh nâi toâq, anhia tayứng tapoang achỗn, yuaq cheq ễ toâq chơ Yiang Sursĩ chuai amoong anhia.” 29 Chơ Yê-su atỡng alới toâq parnai sacâm neq: “Anhia nhêng chu nỡm aluang tarúng cớp chu nỡm aluang canṓh hỡ. 30 Toâq anhia hữm aluang ki lacứp sala, ki anhia dáng khoiq cheq toâq casâi phũac. 31 Machớng ki tê, toâq anhia hữm máh ramứh cứq atỡng anhia, lứq anhia dáng la khoiq cheq chơ Yiang Sursĩ táq sốt. 32 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai ỡt tâng dỡi nâi tỡ bữn cuchĩt nhũang nheq ramứh nâi khoiq toâq chơ. 33 Chumát, paloōng cớp cutễq cỡt pứt chíq nheq, ma santoiq cứq atỡng tỡ nai pứt.” 34 “Cóq anhia kĩaq o tỗ bữm. Chỗi yỗn mứt pahỡm anhia chanchớm yoc ễ nguaiq cha sa-ữi tỡ la bũl plêc; cớp chỗi ỡt clơng ngcṓh ṓq crơng tâc cha tâng dỡi tamoong anhia. Khân ngkíq, toâq tangái cứq chu loah pỡ cutễq nâi, tangái ki cứq toâq chái lứq, ma cứq cṓh lơ anhia tỡ bữn chanchớm ntrớu tễ cứq toâq loah. 35 Tangái ki toâq pỡ dũ náq cũai ỡt tâng cốc cutễq nâi, la chái lứq samoât riang taho loaih. 36 Ngkíq cóq anhia chanchớm níc cớp coan níc tangái ki. Cóq anhia câu yỗn têq anhia viaq vớt tễ ramứh túh coat ki, cớp yỗn têq án ngin anhia la cũai tanoang o yáng moat án, toâq tangái Con Yiang Cỡt Cũai rablớh nheq tữh cũai.” 37 Cu rangái Yê-su atỡng tâng dống sang toâr, ma toâq sadâu án pỡq bếq ỡt tâng Dũal O-li-vê. 38 Toâq poang tarưp tễ cláih bữn clứng cũai toâq pỡ dống sang toâr ễ tamứng Yê-su atỡng.

Luca 22

1 Cheq toâq tangái tỗp I-sarễl cha bễng mi tỡ bữn pluoih. Tangái ki alới sanhữ Tangái Loōh. 2 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp tỗp cũai yống rit, alới chuaq ngê yoc ễ cachĩt Yê-su. Ma alới ngcṓh cũai proai. 3 Bo ki yiang Satan mut tâng mứt Yuda I-cari-ỗt. Yuda nâi la tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. 4 Ngkíq Yuda pỡq ramóh máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp tỗp alới ca kĩaq dống sang toâr. Án sarhống alới nṓq ễ táq ma bữn cỗp Yê-su. 5 Alới ki sâng ỡn lứq, cớp alới ữq chang práq yỗn Yuda. 6 Yuda khoiq pruam; chơ án chuaq bo léq khễ alới cỗp Yê-su ma tỡ bữn clứng cũai ỡt cheq Yê-su. 7 Toâq chơ tangái cha bễng tỡ bữn pluoih. Tangái ki cóq cũai I-sarễl táq charán cữu puai phễp rit Yiang Sursĩ atỡng yỗn sanhữ Tangái Loōh. 8 Ngkíq Yê-su ớn Phi-ễr cớp Yang neq: “Anhia pỡq tễng sana yỗn hái cha sanhữ loah Tangái Loōh.” 9 Ma alới blớh loah Yê-su: “Ntốq aléq thâi yỗn hếq thrũan?” 10 Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Anhia tamứng yỗn samoât. Bo anhia mut tâng vil, anhia bữn ramóh manoaq samiang ayễq aluoi dỡq. Anhia puai ntun clĩ cũai ki. Dống aléq án mut, anhia mut ngki tê. 11 Chơ anhia atỡng cũai ncháu dống ki, pai neq: ‘Thâi yoc ễ blớh mới neq: “Nléq clống tamoi? Tâng clống ki cứq yoc ễ cha pêl bũi sanhữ Tangái Loōh cớp tỗp rien tễ cứq.”’ 12 Moâm anhia atỡng ngkíq, ki án sadoi yỗn anhia muoi clống toâr tâng tran pỡng. Clống ki bữn chơ dũ nheq máh crơng tadỡng. Anhia thrũan tâng clống ki.” 13 Chơ alới bar náq Phi-ễr cớp Yang pỡq, cớp alới ramóh lứq pĩeiq máh Yê-su khoiq atỡng alới. Chơ alới thrũan muoi pêl sanhữ Tangái Loōh. 14 Toâq ngư chi-cha, Yê-su tacu cớp tỗp muoi chít la bar náq rien tễ án. 15 Chơ Yê-su atỡng alới neq: “Cứq sâng yoc lứq cha nguaiq cớp anhia sanhữ Tangái Loōh tễ nhũang cứq ramóh túh coat. 16 Lứq cứq atỡng anhia, cứq tỡ bữn cha nguaiq noâng cớp anhia riang pêl nâi toau toâq tangái cỡt rapĩeiq máh ramứh noau sanhữ cha nguaiq pêl nâi. Tangái ki la tangái Yiang Sursĩ lứq táq sốt.” 17 Moâm Yê-su pai ngkíq, án ĩt tangan dỡq cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pai neq: “Anhia ĩt, tampễq dỡq nâi yỗn anhia nguaiq. 18 Lứq cứq atỡng anhia, cứq tỡ bữn nguaiq noâng dỡq palâi nho nâi toau toâq tangái Yiang Sursĩ táq sốt.” 19 Án ĩt bễng ễn cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pĩh avơi yỗn alới. Án pai neq: “Bễng nâi la tỗ cứq máh cứq chiau yỗn anhia. Toâq anhia cha bễng nâi anhia sanhữ níc cứq.” 20 Moâm alới cha, Yê-su táq machớng ki sĩa. Án ĩt tangan dỡq, chơ án pai neq: “Dỡq nâi la aham cứq. Aham nâi loōh táq tếc Yiang Sursĩ khoiq par-ữq parnai tamái cớp anhia. 21 “Ma lứq samoât, tễ anhia ca cha parnơi cớp cứq sanua, bữn manoaq ca ễ chếq chíq cứq. 22 Lứq Con Yiang Cỡt Cũai khoiq bữn chơ rana noau anoat yỗn án pỡq. Ma bap lứq yỗn cũai ca chếq chíq án.” 23 Chơ alới mbỡiq manoaq blớh manoaq: “Noau toâp tễ tỗp hái ma ễ táq ranáq nâi?” 24 Alới tỗp rien tễ Yê-su rasuon ratuaq yoc ễ dáng aléq tâng tỗp alới la toâr hỡn tễ canṓh. 25 Yê-su atỡng alới neq: “Tâng dỡi nâi, máh alới ca táq puo yoc cũai proai táq sũl alới. Cớp máh cũai cỡt chớc, ễq cũai canṓh khễn pai alới la cũai dốq chuai yớu. 26 Ma anhia chỗi táq ngkíq. Khân aléq tễ anhia ma toâr hỡn, yỗn án táq samoât cũai cacớt. Cớp án ca cỡt arieih, yỗn án táq máh cũai ranễng. 27 Cũai aléq anhia hữm toâr hỡn, án ca tacu cha sâng tỡ la án ca táq ranáq tễng sana yỗn án? Lứq án ca tacu cha, la toâr hỡn. Ma cứq ỡt cớp anhia samoât cũai ranễng sâng. 28 “Anhia la tỗp ỡt cớp cứq; anhia tỡ bữn táh cứq bo cứq ramóh sa-ữi ṓc túh coat. 29 Mpoaq cứq khoiq anoat yỗn cứq táq sốt. Machớng ki tê cứq anoat yỗn anhia táq sốt. 30 Cứq yỗn anhia cha nguaiq parnơi cớp cứq bo cứq táq sốt. Cớp cứq yỗn anhia tacu rablớh nheq máh muoi chít la bar tỗp cũai I-sarễl.” 31 “Ơi Si-môn, Si-môn! Yiang Satan khoiq sễq chơ ễ bữn anhia. Án yoc ễ táq túh coat anhia ariang noau ũm ntưo saro. 32 Ma cứq khoiq câu yỗn mới tỡ bữn pứt ṓc sa-âm. Tữ mới sa-âm loah cứq, ki cóq mới chuai máh cũai ca sa-âm cứq chơ, yỗn mứt pahỡm alới sa-âm samoât lứq ễn.” 33 Ma Phi-ễr ta-ỡi loah Yê-su neq: “Ncháu ơi! Cứq pỡq tê cớp Ncháu. Khân noau chóq tũ, tỡ la noau cachĩt, la cứq pruam cớp Ncháu tê.” 34 Ma Yê-su atỡng loah Phi-ễr neq: “Phi-ễr ơi! Nhũang ntruoi yũah tacar, lứq mới calỡih cứq pái trỗ.” 35 Yê-su blớh tỗp rien tễ án neq: “Bo cứq ớn anhia pỡq ma cứq tỡ yỗn anhia dững tũi, tỡ la toai práq, tỡ la cỡp, bo ki anhia ṓq ntrớu tỡ?” Alới ta-ỡi: “Hếq tỡ bữn ṓq ntrớu.” 36 Chơ Yê-su pai ễn neq: “Ma sanua cứq atỡng anhia neq: aléq ca bữn tũi, yỗn án dững. Aléq ca bữn toai práq, yỗn án catoân. Aléq ca tỡ bữn bữn dau, yỗn án chếq chíq au, chơ chỡng dau ễn. 37 Lứq cứq atỡng anhia, parnai Yiang Sursĩ atỡng neq tễ cứq: ‘Cũai dốq noap án la cũai lôih ariang noau tê.’ Sanua cóq cỡt rapĩeiq máh santoiq ki pai tễ cứq. Cớp santoiq canṓh noau pai tễ cứq la cỡt rapĩeiq tê.” 38 Tỗp rien tễ Yê-su atỡng án neq: “Ncháu ơi! Nâi! Khoiq bữn chơ bar pla dau.” Chơ Yê-su ta-ỡi: “Ơq. Péq chơ.” 39 Yê-su loōh tễ ntốq ki pỡq pỡ Dũal O-li-vê, la ntốq án dốq pỡq tễ nhũang. Máh tỗp rien tễ án pỡq tê cớp án. 40 Toâq pỡ ntốq ki án atỡng tỗp rien tễ án neq: “Cóq anhia câu chỗi yỗn noau radững anhia táq lôih.” 41 Yê-su loōh tễ alới bữn sám muoi chít achoang. Chơ án sacốh racớl, cớp câu. 42 Án câu neq: “Mpoaq ơi! Khân mới pruam, sễq mới aviaq chíq máh ramứh ntrớu ễ toâq pỡ cứq. Ma Mpoaq chỗi puai máh rangứh cứq ễ bữn, ma puai máh pahỡm Mpoaq yoc sâng.” 43 Chơ bữn manoaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng toâq pỡ Yê-su chuai yỗn mứt pahỡm Yê-su rơi chĩuq ramứh túh coat ki. 44 Yê-su sâng coat arức lứq tâng mứt pahỡm án. Chơ án câu nheq rangứh rahỡ. Bữn pahũr loōh tễ tỗ án samoât aham tayṓq tâng cutễq. 45 Toâq Yê-su yuor tễ câu, án chu loah pỡ tỗp rien tễ án. Án hữm alới bếq, yuaq alới sâng lakéh chanchớm sa-ữi ṓc ngua. 46 Yê-su blớh alới: “Nṓq anhia bếq? Cóq anhia tamỡ! Cớp cóq anhia câu yỗn vớt tễ noau radững anhia táq lôih.” 47 Bo Yê-su noâng atỡng tỗp rien tễ án, ki bữn clứng cũai toâq pỡ alới, parnơi cớp Yuda, án ca tễ tỗp muoi chít la bar náq rien tễ Yê-su. Yuda ayông cũai clứng ki toâq cheq Yê-su. Chơ án hũn Yê-su. 48 Ma Yê-su blớh Yuda neq: “Nṓq mới hũn cứq, Con Yiang Cỡt Cũai? Mới yoc ễ chếq chíq cứq tỡ?” 49 Tữ tỗp rien tễ Yê-su hữm ṓc ntrớu ễ toâq, alới blớh Yê-su: “Ncháu ơi! Pĩeiq tỡ, hái tráh alới toâq dau?” 50 Cớp manoaq tễ alới ki tráh chíq manoaq cũai sũl án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, ta-ṓh chíq cutũr coah atoam. 51 Yê-su pai cớp alới neq: “Chỗi! Yỗn alới tíng táq.” Chơ án atớt loah cutũr cũai ki yỗn án cỡt bán. 52 Chơ Yê-su pai chóq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh tahan ca kĩaq dống sang toâr, cớp máh cũai sốt nheq sâu, alới ca toâq cỗp án neq: “Nṓq anhia dững dau cớp cuan toâq cỗp cứq samoât anhia ễ cỗp cũai savễng? 53 Cu rangái cứq ỡt cớp anhia tâng dống sang toâr ma anhia tỡ bữn táq ntrớu cớp cứq. Ma tangái nâi anhia têq puai rangứh anhia bữm, puai ngê canám.” 54 Chơ alới cỗp Yê-su, cớp alới dững án toâq pỡ dống án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Phi-ễr puai cutuaih ntun clĩ Yê-su. 55 Toâq alới mut tâng nchṓh dống ki, alới nhúq ũih. Chơ alới tacu nghễng ũih parnơi. Dếh Phi-ễr nghễng cớp alới ki tê. 56 Ma bữn manoaq mansễm ca táq ranáq tâng dống ki hữm Phi-ễr tacu nghễng ũih ki. Án cloân chu Phi-ễr; chơ án pai: “Án nâi la ỡt cớp Yê-su ki tê.” 57 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su. Án pai neq: “Mới chỗi la amōq! Cứq tỡ bữn dáng án ki.” 58 Chơ mahỗi bar toâq cũai canṓh ễn hữm Phi-ễr, cớp cũai ki pai neq: “Mới la tễ tỗp ki tê.” Ma Phi-ễr ta-ỡi: “Cứq tỡ cỡn tễ tỗp ki dáih!” 59 Vớt tễ ki bữn muoi ngứt ễn toâq manoaq samiang canṓh sacoal Phi-ễr. Án pai: “Lứq samoât cũai nâi ỡt cớp Yê-su, yuaq án la cũai Ca-li-lê tê.” 60 Ma Phi-ễr ta-ỡi: “Cứq tỡ dáng ntrớu mới pai.” Bo Phi-ễr pai ngkíq, ntruoi tacar toâp. 61 Chơ Yê-su luliaq nhêng chu Phi-ễr. Cớp Phi-ễr sanhữ loah Yê-su khoiq pai cớp án neq: “Tễ ntruoi yũah tacar, mới calỡih cứq pái trỗ.” 62 Chơ Phi-ễr loōh tễ ki cớp án nhiam la-ỡq lứq. 63 Alới ca cỗp Yê-su ayê ra-ac án cớp toân án hỡ. 64 Alới tán moat án; chơ pai neq: “Âu mới pai, mới ca tang bỗq Yiang Sursĩ, noau ca chooc mới.” 65 Cớp sa-ữi ramứh canṓh alới acrieiq asáh án. 66 Toâq poang tarưp ki máh tỗp cũai sốt nheq sâu, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh alới ca yống rit, alới rôm parnơi. Noau dững Yê-su toâq pỡ alới. Chơ alới blớh án neq: 67 “Mới la lứq Crĩt, ma tỡ bữn? Mới atỡng hếq.” Ma Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân cứq atỡng anhia, la mō anhia tỡ bữn noap. 68 Cớp khân cứq blớh anhia, la mō anhia tỡ bữn ta-ỡi cứq. 69 Ma lứq tễ nâi chumát, cứq, Con Yiang Cỡt Cũai, tacu coah atoam Yiang Sursĩ.” 70 Chơ nheq tữh alới blớh án: “Lứq mới la Con Yiang Sursĩ tỡ bữn?” Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq pĩeiq máh anhia pai.” 71 Chơ alới pai neq: “Choam hái ễ blớh noâng cũai canṓh. Hái sâng tễ bỗq án pai la péq.”

Luca 23

1 Bo ki nheq tỗp alới sarhống dững asuoi Yê-su toâq pỡ Phi-lat. 2 Ỡt pỡ ki alới cauq Yê-su, pai neq: “Hếq ramóh cũai nâi, án ễ radững cruang hái táq tỡ pĩeiq. Án pai neq: ‘Anhia chỗi muap práq thễq pỡ puo cũai Rô-ma.’ Cớp án pai án toâp la Crĩt, puo cũai I-sarễl.” 3 Phi-lat blớh Yê-su: “Lứq ma tỡ bữn mới la puo cũai I-sarễl?” Yê-su ta-ỡi án: “Lứq pĩeiq máh mới pai.” 4 Chơ Phi-lat atỡng máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai proai neq: “Cứq tỡ bữn ramóh muoi ṓc lôih ntrớu tễ cũai nâi.” 5 Ma alới ớn níc yỗn Phi-lat táq Yê-su. Alới pai neq: “Tễ dâu lứq cũai nâi pỡq cachúc tâng cruang Ca-li-lê. Moâm ki án pỡq cachúc pláh cruang Yudê. Sanua án toâq cachúc pỡ nâi ễn.” 6 Tữ Phi-lat sâng alới pai tễ cruang Ca-li-lê, án blớh alới ki, Yê-su la cũai Ca-li-lê, ma tỡ bữn. 7 Chơ toâq Phi-lat dáng lứq Yê-su la cũai Ca-li-lê, án dáng sốt Yê-su la pỡ puo Hê-rôt. Chơ án ớn noau dững Yê-su pỡq pỡ Hê-rôt ễn. Tangái ki Hê-rôt ỡt tâng vil Yaru-salễm tê. 8 Tữ Hê-rôt hữm Yê-su, án ỡn lứq. Khoiq dũn lứq chơ án yoc ễ ramóh Yê-su, yuaq án khoiq sâng sa-ữi ramứh noau atỡng tễ Yê-su. Cớp án yoc ễ hữm tê Yê-su táq ranáq salễh. 9 Chơ án blớh Yê-su sa-ữi ṓc. Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi án muoi ṓc ntrớu. 10 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai yống rit, alới ỡt tayứng cauq cutóh Yê-su. 11 Chơ Hê-rôt cớp tahan án táq Yê-su samoât bỗr sanễh. Cớp alới ra-ac án. Alới asớp Yê-su au tuar samoât puo dốq ễ sớp. Chơ alới yỗn noau pỡq asuoi loah án pỡ Phi-lat sĩa. 12 Tữ tangái ki Hê-rôt cớp Phi-lat cỡt ratoi loah, yuaq tễ nhũang alới ra-ũan. 13 Chơ toâq Phi-lat parỗm loah máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, máh cũai sốt, cớp máh cũai proai; 14 chơ án pai chóq alới neq: “Anhia dững cũai nâi toâq pỡ cứq, anhia pai án radững cũai canṓh táq tỡ pĩeiq. Ma cứq khoiq blớh án chơ yáng moat anhia, cớp cứq tỡ bữn ramóh muoi ṓc ntrớu lôih án táq máh santoiq anhia cauq án. 15 Cớp Hê-rôt tỡ bữn ramóh lôih ntrớu tê, yuaq án dững loah cũai nâi pỡ cứq. Tỡ bữn ramứh ntrớu án táq ma têq cachĩt án. 16 Ngkíq cứq toân án sâng, chơ cứq acláh.” 17 Yuaq tangái lếq ki, cóq Phi-lat acláh manoaq cũai tũ. 18 Ma máh cũai clứng ki pai muoi prớh casang lứq neq: “Ĩt dững chíq án nâi! Acláh yỗn hếq Ba-raba!” 19 Ba-raba nâi la khoiq cachúc cũai tâng vil ki, cớp án khoiq cachĩt cũai canṓh hỡ. 20 Phi-lat lứq yoc ễ acláh Yê-su; chơ án pai loah chóq máh cũai clứng ki. 21 Ma alới ki pai casang lứq ễn: “Téh án tâng aluang sangcáng! Téh án tâng aluang sangcáng!” 22 Chơ Phi-lat blớh sĩa alới toâq pái trỗ: “Ntrớu lôih anhia hữm án táq? Cứq tỡ bữn ramóh ṓc ntrớu ma têq cachĩt chíq án. Ngkíq cứq toân án sâng, chơ cứq acláh.” 23 Ma alới mandốq níc Phi-lat, cớp alới pai casang lứq yỗn Phi-lat téh Yê-su tâng aluang sangcáng. Chơ máh parnai alới ki cỡt blễng lứq. 24 Ngkíq Phi-lat ớn noau táq máh santoiq alới mandốq. 25 Cớp án acláh yỗn alới Ba-raba, án ca alới khoiq sễq tễ adớh. Cũai ki cỡt tũ yuaq án cachúc cũai tâng vil ki, cớp án khoiq cachĩt cũai canṓh hỡ. Ma Phi-lat chiau tỗ Yê-su yỗn alới. Alới ễ táq nṓq, alới táq. 26 Bo alới dững Yê-su loōh, alới ramóh manoaq ramứh Si-môn tễ cruang Si-rễn chu tễ yáng tiah vil. Alới cỗp án, cớp ớn án dỗl aluang sangcáng Yê-su. Chơ án puai coah clĩ Yê-su. 27 Bữn clứng lứq cũai puai Yê-su. Bữn dếh mansễm hỡ puai án, cớp alới nhiam atếh. 28 Ma Yê-su luliaq chu clĩ; chơ án pai cớp alới ki neq: “Mansễm tễ vil Yaru-salễm ơi! Anhia chỗi nhiam tễ cứq. Anhia nhiam tỗ anhia bữm cớp con acái anhia bữm. 29 Lứq samoât nỡ ra toâq tangái noau pai neq: ‘Bốn lứq alới ca cũai cũt cớp alới ca tỡ nai canỡt con. Cớp bốn tê alới ca bữn tóh ma tỡ nai apu con. 30 Lứq tangái ki alới sễq yỗn cóh ralíh catễt chíq cớp alới sễq yỗn dũal catứp chíq alới.’” 31 Chơ Yê-su sacâm ễn neq: “Khân aluang ramoong ma noau poâiq chíq, casỡn ca aluang roōh noau táq clữi tễ ki ễn.” 32 Cớp noau dững tê bar náq cũai lôih, ễ cachĩt parnơi cớp Yê-su tê. 33 Tữ alới toâq pỡ ntốq noau dōq ‘Ntốq Nghang Cantar Plỡ’, ntốq ki toâp noau cachĩt alới pái náq ki, téh alới tâng aluang sangcáng. Yê-su noau téh tâng aluang sangcáng mpứng dĩ. Bar náq cũai lôih ki noau téh manoaq coah atoam, manoaq coah avêr Yê-su. 34 Chơ Yê-su pai neq: “Mpoaq ơi! Sễq Mpoaq táh lôih alới ca táq cứq, yuaq alới tỡ bữn dáng alới táq ntrớu.” Chơ tahan ki tampễq tampâc Yê-su na séng anhúq, aléq bữn la thỗi. 35 Bữn cũai sốt ỡt tayứng parnơi cớp cũai proai yoc ễ nhêng Yê-su. Máh cũai sốt ki ayê ra-ac Yê-su pai neq: “Cũai canṓh ki têq án chuai amoong. Khân án lứq Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh, sanua yỗn án chuai amoong tỗ án bữm.” 36 Dếh cũai tahan ayê ra-ac án tê. Alới avơi yỗn án nguaiq blṓng dỡq chong. 37 Alới pai neq: “Khân lứq mới la puo cũai I-sarễl, âu mới chuai amoong tỗ mới bữm.” 38 Chơ noau chĩc dōq parnai nâi pỡng plỡ Yê-su neq: CŨAI NÂI LA PUO CŨAI I-SARỄL. 39 Alới bar náq cũai ca noau téh parnơi cớp Yê-su, án ca manoaq atữl Yê-su pai neq: “Khân mới lứq Crĩt, âu mới chuai tỗ mới bữm, cớp mới chuai hếq hỡ.” 40 Ma án ca manoaq canṓh ki sưoq án ca pai ngkíq. Án pai neq: “Nṓq mới tỡ bữn ngcṓh Yiang Sursĩ táq mới? Mới cớp án la noau táq machớng ki tê. 41 Hái, lứq pĩeiq noau táq, yuaq hái la noau carláh dỡq máh ranáq hái táq. Ma cũai nâi tỡ bữn táq lôih ntrớu.” 42 Chơ cũai ca sưoq ki pai ễn chóq Yê-su neq: “Yê-su ơi! Toâq mới cỡt sốt nỡ ra, sễq mới chỗi khlĩr cứq.” 43 Chơ Yê-su ta-ỡi án neq: “Lứq samoât cứq atỡng mới, tangái nâi toâp mới ỡt cớp cứq tâng cruang o tâng paloōng.” 44 Bo moat mandang ễ cuvỡ toâng, ki cỡt canám nheq tâng cruang ki toau toâq mandang priang. 45 Moat mandang cỡt pứt chíq, cớp aroâiq catáng clống nhuat tâng dống sang toâr chống raháq cỡt bar sarễc. 46 Yê-su u-ỗi casang lứq, pai neq: “Mpoaq ơi! Raviei cứq, cứq pachúh loah pỡ Mpoaq.” Toâq tangứt sưong án pai, ta-ṓh toâp rangứh án. 47 Bữn manoaq ca sốt muoi culám náq tahan, án hữm máh ranáq nâi. Án khễn Yiang Sursĩ, cớp án pai neq: “Lứq samoât cũai nâi la tanoang o.” 48 Cớp nheq tữh alới ca rôm cheq ki, alới sâng ngcṓh lứq. Chơ alới chu nheq chu dống. 49 Máh sarcoal Yê-su cớp mansễm ca puai án tễ cruang Ca-li-lê, alới ỡt yơng yơng tapoang nhêng máh ranáq noau táq. 50 Bữn manoaq ramứh Yô-sễp tễ tỗp sốt cũai I-sarễl. Án la cũai o cớp tanoang. 51 Án tỡ bữn pruam cớp tỗp sốt ki máh alới ễ táq Yê-su. Án la tễ cruang Yudê, vil Ari-mathê. Cớp án ngcuang Yiang Sursĩ táq sốt. 52 Yô-sễp nâi pỡq toâq pỡ Phi-lat sễq cumuiq Yê-su. 53 Chơ án toâq alíh cumuiq Yê-su tễ aluang sangcáng. Án som toâq aroâiq, cớp án tứp tâng ping noau tốc tâng tamáu. Ping ki noau tỡ yũah tứp cũai. 54 Tangái ki la noau thrũan cheq toâq tangái rlu. 55 Cũai mansễm ca puai Yê-su tễ cruang Ca-li-lê, alới pỡq nhêng tê pỡ ping Yê-su. Cớp alới hữm cũai ki chóq cumuiq Yê-su tâng ping. 56 Moâm ki alới chu pỡ dống. Alới thrũan crơng phuom yoc ễ chóq tâng cumuiq Yê-su. Cớp toâq tangái rlu, alới rlu tê puai ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ.

Luca 24

1 Chơ tangái muoi tâng tốn ntun, tễ cláih lứq alới mansễm toâq pỡ ping Yê-su. Alới dững máh crơng phuom alới khoiq thrũan chơ. 2 Alới hữm tamáu catáng ngoah ping ki khoiq noau vih chơ. 3 Chơ alới mut tâng ping ki, ma alới tỡ bữn hữm noâng cumuiq Yê-su. 4 Alới ỡt tayứng ngki sâng dớt lứq. Bo ki alới hữm bar náq samiang sớp au cloc lứq claq moat alới. 5 Mansễm ki ngcṓh lứq, chơ alới ngũq moat alới chu cutễq. Ma cũai samiang ki pai chóq alới neq: “Nṓq anhia chuaq cũai tamoong tâng ntốq nâi? Ntốq nâi la noau dōq cũai cuchĩt. 6 Án ca anhia chuaq, án tỡ bữn ỡt nâi; khoiq án tamoong loah chơ. Anhia sanhữ nṓq án pai cớp anhia hỗi noâng án ỡt cớp anhia tâng cruang Ca-li-lê. 7 Án pai neq: ‘Con Yiang Cỡt Cũai cóq toâq pỡ atĩ cũai sâuq. Chơ alới cachĩt án, téh án tâng aluang sangcáng. Ma catâm tangái pái án yuor tamoong loah.’” 8 Ngkíq mansễm ki sanhữ loah máh parnai Yê-su khoiq atỡng. 9 Chơ alới chu tễ ping ki. Alới atỡng nheq máh ramứh nâi yỗn tỗp muoi chít la muoi náq rien tễ Yê-su dáng. Cớp alới atỡng yỗn nheq máh cũai canṓh dáng tê. 10 Mansễm ca atỡng ramứh nâi yỗn tỗp rien tễ Yê-su la Mari tễ vil Mac-dala, Yô-anan, cớp Mari mpiq Yacỡ. Bữn mansễm canṓh hỡ pỡq cớp alới. 11 Ma tỗp rien tễ Yê-su tỡ bữn noap parnai mansễm ki pai. Alới chanchớm mansễm ki atỡng tư sâng. 12 Ma Phi-ễr yuor tayứng. Án lúh toâq toâp pỡ ping Yê-su. Án ngũq talễn chu ping ki, chơ án hữm ống aroâiq miat tâng ping ki. Chơ án chu, cớp án dớt lứq tâng mứt án ranáq nâi cỡt nneq. 13 Tangái ki tê bữn bar náq yớu Yê-su pỡq tâng rana chu vil Ễm-ma-ũt. Vil ki yơng tễ vil Yaru-salễm mán bữn muoi chít la muoi lamễt. 14 Bo alới pỡq, ki alới manoaq táq ntỡng cớp manoaq tễ máh ṓc alới sâng noau pai tễ Yê-su. 15 Bo alới noâng táq ntỡng ngkíq, Yê-su toâp pỡq sapong cớp alới. 16 Ma moat alới tỡ bữn sacoal Yê-su. 17 Yê-su blớh alới: “Ṓc ntrớu anhia sarhống tễ adớh, manoaq táq ntỡng cớp manoaq?” Chơ alới tangứt cớp moat múh alới ngua lứq. 18 Manoaq tễ alới bar náq ki, ramứh Clễu-ba, blớh neq: “Nṓq mới la tamoi, yuaq mới tỡ bữn dáng ntrớu noau táq tâng vil Yaru-salễm bar pái tangái nâi?” 19 Yê-su blớh: “Ramứh ntrớu noau táq?” Chơ alới atỡng án, pai neq: “Máh ramứh tễ Yê-su, cũai tễ vil Na-sarễt. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Salễh lứq ranáq án táq cớp blễng lứq parnai án pai yáng moat Yiang Sursĩ cớp nheq tữh cũai. 20 Ma máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai canṓh ca sốt hếq, alới cachĩt chíq án, téh án tâng aluang sangcáng. 21 Ma hỗi ki hếq chanchớm án la cũai Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai I-sarễl. Sanua khoiq pái tangái chơ tễ noau táq máh ramứh nâi. 22 Cớp bữn cũai mansễm tâng tỗp hếq táq ntỡng yỗn hếq sâng dớt lứq. Alới ki pỡq tễ cláih lứq toâq pỡ ping Yê-su. 23 Alới tỡ bữn ramóh cumuiq Yê-su; chơ alới chu loah. Alới pai alới hữm ranễng Yiang Sursĩ, cớp ranễng ki atỡng pai Yê-su khoiq tamoong loah chơ. 24 Bữn cũai canṓh tễ tỗp hếq pỡq chu ping ki. Cớp alới hữm máh mansễm ki atỡng. Ma alới tỡ bữn hữm Yê-su.” 25 Chơ Yê-su atỡng alới bar náq ki neq: “Anhia la sacũl lứq, cớp cro lứq anhia sa-âm máh parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq pai tễ mbṓq chơ. 26 Nṓq anhia tỡ bữn dáng Crĩt cóq chĩuq ṓc túh coat nâi, ki nṓq án bữn chớc toâr lứq?” 27 Chơ Yê-su ruaih loah yỗn alới dáng nheq tễ máh tâm saráq Yiang Sursĩ pai tễ án, tễ santoiq Môi-se chĩc yỗn toau toâq nheq parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ atỡng. 28 Cheq alới ễ toâq vil ca alới bar náq ki yoc ễ ỡt, Yê-su ễ pỡq luat vil ki. 29 Ma alới bar náq ki catoâng án, pai neq: “Sễq mới ỡt cớp hếq voai. Khoiq tabữ chơ, cheq ễ sadâu.” Chơ Yê-su mut ỡt cớp alới ki voai. 30 Toâq alới tacu chi-cha, Yê-su ĩt bễng. Án sa-ỡn Yiang Sursĩ. Chơ án pĩh bễng ki avơi yỗn alới cha. 31 Bo ki alới sanhữ loah, cớp sacoal Yê-su. Chơ bo ki toâp sarbiet chíq Yê-su. Alới tỡ hữm noâng án. 32 Cớp alới manoaq atỡng manoaq neq: “Lứq ma tỡ bữn, mứt pahỡm hái sâng bũi óh lứq bo án táq ntỡng cớp hái tangái nâi tâng rana, cớp bo án atỡng yỗn hái parnai Yiang Sursĩ?” 33 Chơ alới bar náq ki yuor toâp; alới píh chu loah chu vil Yaru-salễm ễn. Alới ramóh tỗp muoi chít la muoi náq rien tễ Yê-su ỡt rôm parnơi cớp cũai canṓh hỡ. Ngkíq alới bar náq ki bữn sâng tê máh tỗp rôm ki táq ntỡng, pai neq: 34 “Lứq samoât Ncháu hái tamoong loah! Si-môn khoiq ramóh chơ án.” 35 Chơ bar náq ki ễn atỡng tê yỗn alới ca rôm ngki máh ramứh alới khoiq hữm tâng rana, cớp atỡng tễ alới sacoal Yê-su bo án pĩh bễng. 36 Noâng alới táq ntỡng ngkíq, cutỗ Yê-su toâp palooh mpứng dĩ alới. Cớp án pai chóq alới neq: “Anhia ỡt ien khễ.” 37 Ma alới ngcṓh lứq cớp cangcoaih, yuaq alới chanchớm la cumuiq Yê-su palơ alới. 38 Chơ Yê-su blớh alới neq: “Nṓq anhia ngcṓh? Cớp nṓq anhia chanchớm ngkíq tâng mứt anhia? 39 Anhia nhêng chu ayững atĩ cứq. Lứq samoât tỗ cứq. Chơ anhia pỡq satoaq chim cứq. Lứq anhia dáng cũai, yuaq cumuiq tỡ bữn bữn sâiq cớp nghang riang cứq bữn.” 40 Moâm Yê-su pai ngkíq, án apáh yỗn alới hữm ayững atĩ án. 41 Alới tỡ yũah noap yuaq alới sâng bũi la-ỡq cớp alới dớt. Ngkíq Yê-su pai cớp alới neq: “Anhia bữn tỡ bữn crơng sana tâng nâi?” 42 Alới yỗn pỡ án muoi béq sĩaq áng. 43 Chơ án ĩt cha yáng moat alới toâp. 44 Cớp Yê-su pai neq chóq alới: “Nheq máh parnai nâi cứq atỡng pỡ anhia bo noâng cứq ỡt cớp anhia. Cứq khoiq atỡng anhia cóq toâq máh ramứh parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ cứq tễ mbṓq chơ, dếh phễp rit Môi-se yỗn, dếh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ pai, cớp dếh tâm saráq Parnai Ũat Khễn Yiang Sursĩ hỡ.” 45 Chơ án atỡng yỗn alới sâng samoât lứq nheq máh parnai Yiang Sursĩ. 46 Án atỡng alới neq: “Khoiq noau chĩc chơ tễ Crĩt cóq án chĩuq sa-ữi ṓc túh coat, cớp noau cachĩt chíq án, ma catâm tangái pái án yuor tamoong loah. 47 Cớp nhơ tễ ramứh án, cóq atỡng yỗn dũ cruang dáng, cũai cóq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, ki nṓq têq Yiang Sursĩ táh lôih alới. Dâu lứq cóq atỡng tâng vil Yaru-salễm. 48 Anhia toâp cứq yỗn dững parnai nâi. 49 Lứq samoât cứq yỗn anhia bữn máh ramứh Mpoaq cứq khoiq ữq chơ yỗn anhia. Ma cóq anhia acoan voai tâng vil Yaru-salễm toau toâq anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ sễng ỡt cớp anhia.” 50 Chơ Yê-su dững alới loōh tễ vil ki toâq pỡ vil Bê-thani ễn. Án sacỡ bar coah atĩ, chơ câu sễq ṓc bốn yỗn alới. 51 Bo án noâng câu ṓc bốn yỗn alới, án loōh tễ alới chỗn loah chu paloōng. 52 Alới sang Yê-su; chơ alới chu loah chu vil Yaru-salễm. Alới sâng bũi lứq. 53 Alới pỡq níc chu dống sang toâr khễn cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ.

Yang 1

1 Tễ dâu lứq, bo Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng muoi ramứh ntrớu, Parnai Yiang Sursĩ khoiq bữn chơ. Án ỡt níc cớp Yiang Sursĩ. Án la lứq Yiang Sursĩ. 2 Án ỡt cớp Yiang Sursĩ tễ dâu lứq. 3 Nhơ án, Yiang Sursĩ tễng túc culám khám ramứh tâng pưn cớp tâng pỡng. Tỡ bữn muoi ramứh ntrớu Yiang Sursĩ tễng ma tỡ bữn nhơ tễ án. 4 Nhơ tễ án yuaq bữn ṓc tamoong, cớp ṓc tamoong ki la ṓc poang yỗn nheq tữh cũai. 5 Ṓc poang claq tâng ntốq canám, cớp ṓc canám tỡ riap pupât ṓc poang nâi. 6 Bữn manoaq ca Yiang Sursĩ ớn toâq atỡng tễ ṓc poang nâi. Ramứh án la Yang. Án yoc dũ náq cũai têq sa-âm cỗ tễ ṓc poang nâi. 8 Yang la tỡ cỡn ṓc poang nâi, ma Yang toâq atỡng tễ ṓc poang nâi. 9 Ṓc poang nâi la Yê-su Crĩt. Án la ṓc poang samoât. Án toâq táq ranáq án tâng cutễq nâi. Án aclaq tâng mứt pahỡm dũ náq cũai. 10 Án ỡt tâng cutễq nâi. Cutễq nâi la án toâp tễng, ma cũai ỡt tâng cutễq nâi, alới tỡ bữn sacoal án. 11 Án toâq pỡ cruang án bữm, ma cũai ki tỡ ễq roap án. 12 Ma cũai aléq ca roap cớp sa-âm án, ki án yỗn máh cũai ki bữn chớc cỡt con acái Yiang Sursĩ tê. 13 Alới cỡt con acái Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yiang Sursĩ tễng. Tỡ cỡn alới cỡt con acái Yiang Sursĩ samoât mansễm canỡt con, tỡ la cỗ nhơ táq cha amia apu, tỡ la puai ngê cũai chanchớm. 14 Ngkíq, Parnai Yiang Sursĩ cỡt sac sâiq machớng cũai tê. Án ỡt parnơi cớp hái. Hái khoiq hữm chơ án bữn chớc toâr lứq machớng chớc ống Con Yiang Sursĩ sâng têq bữn. Án bữn mứt pahỡm yoc ễ chuai miat máh cũai, cớp mứt pahỡm án la pĩeiq níc. 15 Yang pỡq pau tễ Yê-su neq: “Manoaq nâi, cứq khoiq atỡng chơ tễ án: ‘Án toâq ntun cứq, ma án bữn chớc hỡn tễ cứq. Ma tễ nhũang cứq tỡ yũah cỡt, án khoiq bữn chơ tâng paloōng.’ 16 Lứq samoât nheq tữh hái khoiq bữn sa-ữi ṓc bốn chơ, cỗ án yoc lứq chuai miat hái. 17 Yiang Sursĩ khoiq yỗn tỗp I-sarễl bữn phễp rit án na Môi-se, ma ṓc chuai miat cớp ṓc pĩeiq toâq na Yê-su Crĩt sâng. 18 Tỡ bữn cũai aléq ma bữn hữm Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Án lĩ-ra-lĩ cớp Yiang Sursĩ, cớp án bữn muoi mứt cớp Mpoaq án. Án khoiq atỡng yỗn cũai dáng tễ Yiang Sursĩ.” 19 Nâi la parnai Yang atỡng bo tỗp I-sarễl tễ vil Yaru-salễm ớn bar pái náq tễ tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp tễ tỗp Lê-vi toâq blớh Yang neq: “Thâi la noau?” 20 Yang ngin máh ranáq án táq. Án tỡ bữn cakéq ntrớu. Án ta-ỡi loah alới ki neq: “Cứq la tỡ cỡn Crĩt.” 21 Alới ki blớh loah sĩa Yang neq: “Khân ngkíq, thâi la noau? Thâi la Ê-li tỡ?” Yang ta-ỡi loah: “Cứq la tỡ cỡn Ê-li.” Alới blớh loah án: “Thâi la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ca hếq ngcuang tỡ?” Yang ta-ỡi loah: “Tỡ cỡn.” 22 Alới blớh loah sĩa: “Khân ngkíq, thâi la noau? Sễq mới atỡng hếq yỗn hếq dững parnai mới chu pỡ cũai ca ớn hếq toâq pỡ nâi. Sễq mới ngin mới la noau?” 23 Yang ta-ỡi loah machớng parnai Ê-sai khoiq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ neq: “Cứq la ‘sưong sabau atỡng casang lứq tễ ntốq aiq neq: anhia cháh báng yỗn tanoang rana yỗn Ncháu hái.’” 24 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ toâq blớh sĩa Yang neq: “Khân mới tỡ cỡn Crĩt, tỡ la Ê-li, tỡ la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ, ki nṓq mới táq batễm yỗn cũai?” 26 Yang ta-ỡi loah neq: “Cứq táq batễm nâi na dỡq sâng, ma bữn manoaq toâq ntun cứq. Sanua án ki ỡt tayứng mpứng dĩ anhia, ma anhia tỡ bữn sacoal án. Cứq la tỡ bữn pĩeiq dếh leh cansâi cỡp tễ ayững án, yuaq cứq la chớc cacớt lứq.” 28 Nheq ranáq nâi cỡt tâng vil Bê-thani, yáng tooh crỗng Yôr-dan pỡ ntốq Yang dốq táq batễm. 29 Máh tangái parnỡ ễn, Yang hữm Yê-su toâq pỡ án. Yang pai neq: “Tíh! Anhia nhêng! Án la Cữu Con tễ Yiang Sursĩ. Án la samoât charán noau kiac sang yỗn Yiang Sursĩ, dōq Yiang Sursĩ táh lôih nheq tữh cũai. 30 Cứq khoiq atỡng chơ tễ án neq: ‘Bữn manoaq toâq ntun cứq, ma chớc án toâr hỡn tễ cứq. Tễ nhũang cứq tỡ yũah cỡt, la án khoiq bữn chơ tâng paloōng.’ 31 Tễ nhũang, cứq tỡ bữn dáng tê án la Crĩt. Ma cứq khoiq táq chơ batễm toâq dỡq yỗn tỗp I-sarễl têq dáng án samoât lứq.” 32 Yang atỡng loah máh ranáq án khoiq hữm chơ neq: “Cứq khoiq hữm Raviei Yiang Sursĩ sễng tễ paloōng riang chớm tariep. Chơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt loâng cớp án. 33 Tangái ki cứq tỡ yũah dáng tê máh ranáq Yê-su yoc ễ táq, ma Yiang Sursĩ, án ca ớn cứq táq batễm toâq dỡq, atỡng cứq neq: ‘Tữ mới hữm bữn manoaq ca Raviei Yiang Sursĩ sễng ỡt, ki manoaq nâi la cũai ca táq batễm toâq Raviei Yiang Sursĩ.’ 34 Lứq samoât cứq khoiq hữm chơ ṓc nâi. Cứq atỡng anhia samoât lứq, Yê-su nâi la lứq Con Yiang Sursĩ.” 35 Tangái parnỡ Yang ca táq batễm ỡt ntốq ki sĩa parnơi cớp bar náq rien tễ án. 36 Tữ án hữm Yê-su pỡq pha, Yang nhêng chu Yê-su, cớp án pai neq: “Ki! Anhia nhêng! Án nâi toâp la Cữu Con tễ Yiang Sursĩ.” 37 Tữ alới bar náq rien tễ Yang sâng án pai ngkíq, alới puai Yê-su. 38 Yê-su luliaq hữm alới bar náq ki puai yoah clĩ án, chơ án blớh alới ki neq: “Ntrớu anhia ễ bữn anhia puai cứq?” Alới bar náq ta-ỡi: “Nléq thâi ỡt?” 39 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia toâq nhêng.” Ngkíq bar náq ki puai Yê-su cớp hữm ntốq Yê-su ỡt. Chơ alới ỡt cớp Yê-su nheq muoi tangái ki, yuaq khoiq toâq mandang ralóh chơ. 40 Anrê, a-ễm Si-môn Phi-ễr, la manoaq tễ alới bar náq ca khoiq sâng Yang atỡng, chơ alới puai Yê-su. 41 Anrê pỡq toâp ramóh Si-môn, ai án; chơ atỡng án neq: “Hếq khoiq ramóh chơ án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai.” (Tâng parnai Créc noau dōq cũai ki la Crĩt.) 42 Anrê dững Si-môn toâq pỡ Yê-su. Yê-su nhêng chu Si-môn cớp atỡng án neq: “Mới bữn ramứh Si-môn, con Yô-na. Ma sanua cứq amứh mới bữn ramứh tamái ễn la Sê-pha.” (Ramứh Sê-pha nâi parnai Créc dōq la Phi-ễr, cớp santoiq Phi-ễr parlong loah la ‘tamáu’.) 43 Máh tangái parnỡ ễn Yê-su chanchớm ễ pỡq chu cruang Ca-li-lê. Tữ án pỡq, án ramóh Phi-lip cớp atỡng án neq: “Cóq mới puai cứq!” 44 Phi-lip nâi ỡt muoi vil cớp Anrê cớp Phi-ễr. Ramứh vil ki la Bễt-sada. 45 Chơ Phi-lip ramóh Na-thanĩal cớp atỡng án neq: “Hếq khoiq ramóh chơ án ca Môi-se khoiq chĩc tâng tâm saráq phễp rit tỗp I-sarễl. Cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq atỡng tễ manoaq nâi tê. Ramứh cũai nâi la Yê-su, con Yô-sễp tễ vil Na-sarễt.” 46 Ma Na-thanĩal blớh neq: “Loōh lưr ntrớu ca tễ vil Na-sarễt?” Phi-lip ta-ỡi: “Âu mới pỡq nhêng salĩq voai.” 47 Tữ Yê-su hữm Na-thanĩal toâq pỡ án, ki Yê-su atỡng tễ Na-thanĩal neq: “Án nâi la lứq cũai I-sarễl samoât samơi. Án tỡ bữn bữn loâng ngê tỡ o.” 48 Na-thanĩal blớh Yê-su: “Nṓq thâi dáng tễ mứt cứq?” Yê-su ta-ỡi án neq: “Tễ nhũang Phi-lip tỡ yũah arô mới, bo mới ỡt nhưp nỡm aluang tarúng, ki cứq khoiq dáng chơ mới.” 49 Na-thanĩal pai ễn neq: “Thâi ơi! Lứq samoât thâi la Con Yiang Sursĩ. Cớp lứq samoât thâi la puo tỗp cũai I-sarễl.” 50 Yê-su pai neq: “Cứq mbỡiq pai, ‘Cứq khoiq dáng chơ mới bo mới ỡt nhưp aluang ki,’ ma nṓq mới sa-âm toâp? Nỡ ra mới bữn hữm ranáq toâr clữi tễ nâi ễn!” 51 Yê-su pai ễn: “Lứq samoât cứq atỡng nheq tữh anhia, nỡ ra anhia bữn hữm ranễng Yiang Sursĩ chỗn sễng tễ paloōng nhơ tễ Con Yiang Cỡt Cũai.”

Yang 2

1 Vớt bar tangái ễn bữn noau racoâiq lacuoi tâng vil Cana, cruang Ca-li-lê. Mpiq Yê-su ỡt pỡ ki. 2 Cớp noau mơi Yê-su cớp tỗp rien tễ án pỡq rôm pỡ ki tê. 3 Toâq blṓng nho khoiq nheq chơ, mpiq Yê-su pai cớp Yê-su neq: “Sanua blṓng alới khoiq nheq chơ.” 4 Yê-su ta-ỡi loah mpiq án neq: “Tỡ bữn ntrớu, mpiq. Nâi la tỡ cỡn ranáq cứq. Ngư ranáq cứq tỡ yũah toâq.” 5 Ngkíq mpiq Yê-su atỡng cũai táq ranáq tâng ki neq: “Ntrớu án ớn anhia táq, anhia táq aki.” 6 Tỗp I-sarễl bữn rit cóq ariau atĩ nhũang ễ cha. Ngkíq ntốq ki bữn tapoât lám khang tamáu dōq puai rit ki. Muoi khang ki tadỡng bar pái chít aluoi dỡq. 7 Yê-su ớn cũai ca táq ranáq ki neq: “Sanua anhia chóq poân máh dỡq tâng khang ki.” Chơ cũai ki chóq dỡq li tambớr khang. 8 Vớt ki Yê-su ớn alới ki ễn: “Sanua anhia puoc dỡq tễ khang nâi; chơ aloōh yỗn thâu kễ nguaiq.” Cũai táq ranáq dững dỡq ki toâq pỡ thâu kễ. 9 Chơ thâu kễ nguaiq chim dỡq ki, ma dỡq ki khoiq cỡt blṓng nho chơ. Thâu kễ ki tỡ dáng tễ léq blṓng nâi toâq, ma alới ca táq ranáq ki, alới ca puoc dỡq ki, alới ki khoiq dáng chơ. Ngkíq thâu kễ arô cũai ca ĩt lacuoi ki. 10 Án atỡng neq: “Toâq noau mơi cũai canṓh, dốq noau yỗn nguaiq blṓng ễm nhũang voai. Moâm tamoi nguaiq sa-ữi chơ, ki nṓq aloōh blṓng ntiah ễn. Ma trỗ nâi anhia aloōh blṓng ễm ntun lứq.” 11 Yê-su táq ranáq nâi yỗn dỡq cỡt blṓng tâng vil Cana cruang Ca-li-lê. Nâi la ranáq salễh tễ dâu lứq án táq. Án táq ngkíq la án apáh chớc án. Ngkíq tỗp rien tễ án sa-âm án. 12 Vớt ki Yê-su, mpiq án, a-ễm samiang án, cớp tỗp rien tễ án, nheq tữh alới sễng chu vil Cabê-na-ũm. Alới ỡt ngki bar pái tangái. 13 Cheq toâq tangái tỗp I-sarễl cha sanhữ loah Tangái Loōh. Ngkíq Yê-su chỗn pỡ vil Yaru-salễm. 14 Tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl, Yê-su ramóh cũai chếq chỡng ntroōq, charán cữu, cớp chớm tariep. Cớp bữn cũai lêq práq hỡ tâng ntốq ki. 15 Ngkíq Yê-su táq muoi ntreh samữ proaih, chơ án proaih atũih aloōh nheq charán tễ dống sang ki, dếh cữu, dếh ntroōq. Cớp án cutớl chíq cachơng cũai lêq práq yỗn máh práq ki sa-ar nheq. 16 Chơ Yê-su ớn cũai ca chếq chớm tariep ki neq: “Anhia aloōh chíq tariep tễ ntốq nâi. Anhia chỗi táq samoât dỗng tâng dống Mpoaq cứq.” 17 Tỗp rien tễ Yê-su sanhữ loah noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Cứq yoc ễ táq ranáq yỗn dống Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ cứq. Mứt pahỡm cứq ễr áiq lứq ễ táq ống ranáq ki sâng.” 18 Moâm ki cũai tỗp I-sarễl blớh Yê-su neq: “Tếc ntrớu thâi apáh yỗn hếq dáng thâi bữn chớc táq ranáq nâi?” 19 Yê-su ta-ỡi loah neq: “Khân talốh dống sang nâi, chơ cứq táq loah pái tangái la moâm toâp.” 20 Cũai I-sarễl blớh loah Yê-su: “Nṓq thâi pai thâi ma táq bữm dống sang nâi la pái tangái sâng? Hếq táq dống sang nâi khoiq pứt cóng nheq pỗn chít tapoât cumo.” 21 Ma santoiq ki Yê-su sacâm tễ tỗ án bữm la samoât dống sang tê. 22 Toâq vớt Yê-su cuchĩt, chơ tamoong loah, tỗp rien tễ Yê-su sanhữ loah santoiq Yê-su pai nâi. Chơ alới noap lứq tâm saráq Yiang Sursĩ cớp nheq santoiq Yê-su pai. 23 Yê-su ỡt loah tâng vil Yaru-salễm máh tangái tỗp I-sarễl cha sanhữ loah Tangái Loōh. Bo Yê-su ỡt ntốq ki bữn clứng cũai sa-âm án, yuaq alới hữm ranáq salễh án táq. 24 Ma Yê-su tỡ bữn noap alới, yuaq án dáng nheq tâng mứt pahỡm nheq tữh cũai. 25 Án tỡ bữn túh noau atỡng án tễ mứt pahỡm cũai canṓh, yuaq án khoiq dáng samoât lứq chơ nheq tễ mứt pahỡm cũai.

Yang 3

1 Bữn manoaq tễ tỗp Pha-rasĩ la ramứh Ni-cudễm. Án ki tễ tỗp alới ca sốt cũai I-sarễl. 2 Bữn muoi sadâu án toâq pỡ Yê-su cớp pai neq: “Thâi ơi! Hếq khoiq dáng chơ thâi toâq tễ Yiang Sursĩ. Tỡ bữn noau têq táq ranáq salễh machớng thâi táq, khân Yiang Sursĩ ma tỡ bữn chuai yỗn táq ranáq ki.” 3 Ma Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq samoât cứq atỡng mới, khân cũai aléq ma tỡ bữn sễt loah, lứq án tỡ têq hữm Yiang Sursĩ táq sốt.” 4 Chơ Ni-cudễm blớh loah neq: “Nṓq cũai khoiq thâu chơ ma têq sễt loah? Lứq aléq la tỡ têq mut noâng tâng púng mpiq cớp sễt loah muoi trỗ ễn!” 5 Yê-su ta-ỡi loah ễn: “Lứq samoât cứq atỡng mới, khân bữn cũai aléq ma tỡ bữn sễt na dỡq cớp na Raviei Yiang Sursĩ, lứq cũai ki tỡ têq mut tâng tỗp Yiang Sursĩ sốt. 6 Khân cỡt na cũai la cũai sâng, ma khân cỡt na Raviei Yiang Sursĩ la bữn raviei án. 7 Mới chỗi dớt santoiq cứq pai, anhia cóq sễt loah. 8 Patoat cuyal phát tê, chu léq án yoc ễ phát la án phát chu ki. Mới têq sâng hỗ cuyal ki, ma mới tỡ dáng tễ léq án toâq, cớp tỡ dáng chu léq án pỡq. Machớng cuyal ki tê yỗn nheq tữh cũai ca sễt loah na Raviei Yiang Sursĩ.” 9 Vớt Yê-su pai ngkíq Ni-cudễm blớh loah: “Dớt ơiq! Nṓq têq cũai cỡt loah?” 10 Yê-su ta-ỡi loah neq: “Mới la thâi atỡng cũai I-sarễl, ma mới tỡ bữn sapúh ramứh nâi tỡ? 11 Lứq samoât cứq atỡng mới, hếq atỡng tễ ramứh hếq khoiq dáng chơ, cớp hếq atỡng tễ ramứh hếq khoiq hữm chơ, ma tỡ bữn noau tễ anhia yoc ễ tamứng santoiq hếq. 12 Tữ cứq atỡng anhia tễ ramứh tâng cutễq nâi, ma anhia tỡ bữn sa-âm cứq, casỡn cứq atỡng máh ramứh tễ paloōng ễn, ki nṓq têq anhia sa-âm? 13 Bữn ống manoaq sâng khoiq chỗn chu paloōng. Manoaq nâi la Con Yiang Cỡt Cũai, án ca khoiq sễng chơ tễ paloōng. Ma máh cũai canṓh, tỡ bữn noau khoiq chỗn chu paloōng. 14 “Tễ mbṓq Môi-se ayṓng cusân sapoan tâng ntốq aiq. Nỡ ra machớng ki tê noau ayṓng Con Yiang Cỡt Cũai. 15 Ngkíq, khân cũai aléq ma sa-âm án, cũai ki bữn tamoong mantái níc. 16 Yiang Sursĩ bữn ống muoi lám Con sâng. Cỗ án ayooq lứq nheq tữh cũai, ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng ỡt tâng cutễq nâi. Cũai aléq ca sa-âm Con nâi, raviei cũai ki tỡ nai cuchĩt pứt, ma lứq samoât án tamoong mantái. 17 Yiang Sursĩ tỡ bữn ớn Con án sễng pỡ cutễq nâi dōq sữq cũai, ma Yiang Sursĩ yoc ễ chuai amoong nheq tữh cũai cỗ nhơ Con án. 18 “Cũai aléq ca khoiq sa-âm Con Yiang Sursĩ chơ, ki Yiang Sursĩ tỡ bữn táq cũai ki. Ma cũai aléq ca tỡ bữn sa-âm, ki Yiang Sursĩ khoiq dadōq ễ táq cũai ki chơ, cỗ cũai ki tỡ bữn sa-âm Con Yiang Sursĩ. 19 Yiang Sursĩ dadōq ễ táq cũai ngkíq cỗ neq: ṓc poang khoiq toâq chơ pỡ cutễq nâi, ma cũai pasếq ṓc canám hỡn tễ ṓc poang, yuaq ranáq alới táq la tỡ o. 20 Nheq tữh cũai ca táq ranáq sâuq, alới kêt lứq ṓc poang. Cớp alới tỡ ễq ễ toâq pỡ ṓc poang, yuaq alới ngcṓh noau dáng chíq ranáq sâuq alới. 21 Ma cũai aléq ca puai ranáq pĩeiq lứq, cũai nâi yoc ễ toâq pỡ ṓc poang. Alới yoc ṓc poang nâi apáh alới trĩh nheq ngê Yiang Sursĩ máh dũ ramứh alới táq.” 22 Moâm Yê-su pai ngkíq, án cớp tỗp rien tễ án mut tâng cruang Yudê. Alới ỡt pỡ ki táq batễm yỗn cũai. 23 Bo ki Yang táq batễm tâng ntốq Anôn cheq vil Salim, yuaq ntốq ki bữn sa-ữi dỡq. Cớp cũai toâq níc pỡ Yang yoc án táq batễm. 24 (Bo ki, noau tỡ yũah chóq Yang tâng tũ.) 25 Vớt ki tỗp rien tễ Yang rasuon cớp manoaq cũai I-sarễl tễ rit táq bráh. 26 Chơ tỗp rien tễ Yang toâq pỡ án cớp atỡng án neq: “Thâi ơi! Manoaq ca ỡt cớp thâi hỗi thâi ỡt yáng ki crỗng Yôr-dan, án ca thâi khoiq atỡng chơ yỗn hếq dáng tễ án, sanua án ki táq batễm yỗn cũai tê. Cớp nheq tữh cũai toâq pỡ án.” 27 Yang ta-ỡi loah neq: “Cũai tỡ têq bữn muoi ramứh ntrớu, khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn án bữn. 28 Anhia dáng chơ cứq khoiq pai neq: ‘Cứq la tỡ cỡn Crĩt. Ma Yiang Sursĩ ớn cứq toâq nhũang Crĩt.’ 29 Ṓc nâi la samoât parnai sacâm nâi: khân bữn manoaq pỡq racoâiq lacuoi, ki yớu án rôm pỡq parnơi cớp án tê. Yớu tỡ têq ndỡm tê lacuoi án. Manoaq án ki toâp têq ndỡm. Ma yớu ca pỡq cớp cayac ki, alới sâng bũi tê. Ngkíq cứq la machớng yớu ki tê. Sanua moang ṓc bũi tâng mứt pahỡm cứq, yuaq Crĩt khoiq toâq chơ. 30 Án ki cóq cỡt toâr achỗn, ma cứq cóq cỡt cacớt asễng. 31 “Án ca toâq tễ pỡng, án toâr clữi nheq tễ canṓh. Án ca toâq tễ cutễq, án sốt tâng cutễq, cớp án atỡng tễ ramứh tâng cutễq sâng. Ma án ca toâq tễ paloōng, án toâr nheq tễ canṓh. 32 Án ki atỡng máh ramứh án khoiq hữm cớp sâng chơ, ma tỡ bữn noau yoc ễ tamứng santoiq án. 33 Aléq ca noap santoiq án pai, la samoât cũai ki ngin Yiang Sursĩ la pĩeiq lứq. 34 Yiang Sursĩ khoiq ớn Yê-su toâq atỡng parnai Yiang Sursĩ. Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Yê-su bữn moang Raviei án. 35 Mpoaq ayooq Con, cớp chiau nheq túc ramứh yỗn án táq sốt. 36 Cũai aléq ca sa-âm Con Yiang Sursĩ, cũai ki lứq bữn tamoong mantái. Ma cũai aléq tỡ bữn trĩh Con ki, cũai ki tỡ nai bữn tamoong mantái, ma Yiang Sursĩ ũan níc cớp án.”

Yang 4

1 Tỗp Pha-rasĩ khoiq sâng noau pai Yê-su bữn sa-ữi hỡn cũai rien tễ án, cớp án táq batễm yỗn cũai sa-ữi hỡn tễ Yang. 2 Ma lứq samoât atĩ Yê-su tỡ bữn táq batễm yỗn cũai canṓh, ma ống tỗp rien tễ Yê-su sâng táq ranáq ki. 3 Tữ Yê-su dáng tỗp Pha-rasĩ khoiq sâng noau pai ngkíq, ki án loōh toâp tễ cruang Yudê. Chơ án píh chu loah chu cruang Ca-li-lê. 4 Ma rana Yê-su pỡq cóq luat cruang Sa-mari voai. 5 Tâng cruang Sa-mari án toâq pỡ vil Sukha. Vil ki cheq ntốq ruang ca Yacốp yỗn con án, Yô-sễp, tễ mbṓq chơ. 6 Cớp bữn tê dỡq parníq ca Yacốp píq tễ mbṓq pỡ ntốq ki. Yê-su sâng lakéh lakiei, yuaq án pỡq níc tâng rana. Ngkíq Yê-su tacu cheq dỡq parníq ki; khoiq cheq toâq moat mandang toâng chơ. 7 Bữn manoaq mansễm Sa-mari toâq ṓh dỡq. Chơ Yê-su pai neq cớp mansễm ki: “Sễq mới yỗn cứq nguaiq tê dỡq mới, ỡi tôh.” 8 (Tỗp rien tễ Yê-su khoiq mut chơ chu vil ễ chỡng crơng sana.) 9 Mansễm Sa-mari ki pai loah neq: “Âu! Nṓq mới la cũai I-sarễl, ma sễq nguaiq dỡq tễ cứq? Cứq la cũai Sa-mari.” Án pai ngkíq yuaq tỗp I-sarễl tỡ ễq ratoi cớp tỗp Sa-mari. 10 Yê-su pai loah cớp mansễm ki neq: “Khân mới ma dáng ntrớu Yiang Sursĩ ễ chuai miat cũai, cớp khân mới dáng án ca pai neq: ‘Sễq mới yỗn cứq nguaiq tê dỡq mới, ỡi tôh,’ ngkíq mới ễ sễq tễ án; chơ án yỗn mới bữn dỡq ca yỗn tamoong.” 11 Mansễm ki ta-ỡi loah Yê-su neq: “Thâi ơi! Thâi ṓq crơng puoc dỡq, cớp dỡq parníq nâi yarũ lứq. Ngkíq tễ léq thâi bữn dỡq ca yỗn tamoong? 12 Achúc achiac hái, Yacốp, táq dōq yỗn hái dỡq parníq nâi. Án cớp nheq con samiang án, dếh charán dống án, nheq tữh alới nguaiq tê dỡq parníq nâi tễ mbṓq. Nṓq thâi sốt hỡn tễ Yacốp tỡ?” 13 Ma Yê-su ta-ỡi neq: “Cũai aléq nguaiq tễ dỡq parníq nâi, noâng án ễ khlac sĩa. 14 Ma cũai aléq ma nguaiq dỡq máh cứq yỗn án bữn, ki án tỡ nai khlac noâng. Lứq samoât, dỡq cứq yỗn cỡt máh dỡq mec hoi níc tâng mứt pahỡm án. Cớp dỡq nâi yỗn án bữn tamoong mantái.” 15 Mansễm ki pai: “Thâi ơi! Sễq thâi yỗn cứq nứng dỡq ki. Ien cứq tỡ bữn khlac noâng, cớp cứq tỡ bữn toâq ṓh noâng tễ dỡq parníq nâi.” 16 Yê-su ta-ỡi neq: “Mới chu coâiq cayac mới pỡ dống. Chơ mới pỡq loah chu nâi nơ.” 17 Mansễm ki pai: “Cứq tỡ bữn bữn cayac.” Yê-su ta-ỡi: “Lứq pĩeiq mới pai mới tỡ bữn bữn cayac. 18 Lứq samoât mới khoiq bữn sỡng lám cayac chơ. Cớp samiang ca ỡt cớp mới sanua, la tỡ cỡn cayac mới. Lứq pĩeiq ariang mới khoiq pai chơ.” 19 Mansễm ki pai loah neq: “Thâi ơi! Mbỡiq nâi nṓq cứq dáng thâi la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 20 Achúc achiac hếq khoiq sang Yiang Sursĩ dũn chơ tâng cóh nâi, ma anhia tỗp I-sarễl pai ntốq sang Yiang Sursĩ la cóq tâng vil Yaru-salễm sâng.” 21 Yê-su pai neq: “Câi ỡi! Cứq pai lứq cớp mới. Cheq ễ toâq tangái cũai ca yoc ễ sang Mpoaq hái tâng paloōng, alới tỡ bữn sang án cóq tâng cóh nâi tỡ la tâng vil Yaru-salễm. 22 Anhia tỗp Sa-mari tỡ yũah dáng samoât lứq anhia sang noau. Ma hếq tỗp I-sarễl khoiq dáng samoât chơ noau hếq sang, yuaq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai cỗ nhơ tễ tỗp I-sarễl. 23 Ma cheq ễ toâq cớp khoiq toâq chơ tangái cũai ca ễ sang samoât samơi, lứq alới ki sang nheq tễ mứt pahỡm cớp pĩeiq lứq Mpoaq hái tâng paloōng. Mpoaq hái yoc lứq cũai ki sang án máh ki. 24 Yiang Sursĩ la lứq Yiang, tỡ cỡn la riang cũai. Ngkíq, cũai aléq ca yoc ễ sang án cóq sang toâq nheq mứt pahỡm cớp sang yỗn pĩeiq.” 25 Moâm Yê-su pai ngkíq, mansễm ki pai ễn neq: “Cứq khoiq dáng chơ nỡ ra lứq toâq án ca Yiang Sursĩ rưoh chuai amoong cũai, án ca noau dōq ramứh Crĩt. Tữ án toâq án atỡng yỗn hái dáng dũ ramứh.” 26 Yê-su pai chóq án: “Cứq ca táq ntỡng cớp mới sanua, la lứq án ki toâp.” 27 Bo ki tỗp rien tễ Yê-su toâq tễ vil. Alới sâng dớt lứq Yê-su táq ntỡng cớp mansễm ki. Ma tỡ bữn noau tễ tỗp alới blớh mansễm neq: “Ntrớu mới ễ bữn?” Cớp tỡ bữn noau blớh Yê-su: “Nṓq thâi táq ntỡng cớp án?” 28 Vớt ki mansễm ki táh dōq aluoi dỡq án; chơ án chu táq ntỡng cớp cũai tâng vil ki. 29 Mansễm ki pai neq: “Âu, anhia pỡq nhêng manoaq cũai ca atỡng cứq nheq máh ramứh cứq khoiq táq. Cũai nâi lứq la Crĩt tỡ?” 30 Ngkíq máh cũai tễ vil ki loōh pỡq toâq pỡ ntốq Yê-su ỡt. 31 Bo máh cũai ca loōh tễ vil noâng dĩ ria rana, tỗp rien tễ Yê-su pasĩt án neq: “Thâi ơi, chi-cha dỗi voai.” 32 Ma Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Cứq bữn crơng sana cha chơ, ma anhia tỡ yũah dáng crơng ki.” 33 Ngkíq tỗp rien tễ Yê-su, manoaq blớh manoaq neq: “Bữn cũai canṓh dững ntrớu yỗn án cha tỡ?” 34 Ma Yê-su pai loah neq: “Crơng sana cứq la cứq puai rangứh án ca ớn cứq toâq, cớp táq moâm ranáq án yỗn cứq táq. 35 Lứq ma tỡ bữn hái dốq ễ pai neq: ‘Noâng pỗn casâi ễn toâq catữ sot?’ Ma cứq atỡng anhia neq: anhia tapoang achỗn chu sarái. Saro ki khoiq chĩn chơ, toâq ngư sot chơ. 36 Cũai ca sot tâng sarái ki, lứq án bữn cóng án. Cớp ranáq án táq cỡt palâi neq: cũai bữn tamoong mantái. Ngkíq cũai ca choat cớp cũai ca sot alới sâng mpruam bũi. 37 Khoiq noau pai chơ santoiq neq: ‘Án nâi, ki choat. Án ki, ki sot.’ Santoiq nâi la pĩeiq lứq. 38 Cứq ớn anhia sot tâng sarái ca anhia tỡ bữn táq. Cũai canṓh khoiq táq tâng ki chơ, ma anhia ĩt palâi tễ cóng rêng alới.” 39 Sa-ữi náq cũai Sa-mari tễ vil ki sa-âm Yê-su cỗ nhơ mansễm ki atỡng alới neq: “Án ki atỡng cứq nheq máh ramứh cứq khoiq táq.” 40 Ngkíq, tữ cũai Sa-mari toâq pỡ Yê-su, alới catoâng án yỗn ỡt cớp alới. Chơ Yê-su ỡt ntốq ki nheq bar tangái. 41 Sa-ữi náq ễn sa-âm tữ alới sâng parnai Yê-su atỡng. 42 Cũai ca sa-âm ki atỡng mansễm ki neq: “Tễ nhũang hếq sa-âm Yê-su la cỗ tễ mới atỡng hếq, ma sanua hếq khoiq sâng parnai án atỡng chơ. Ngkíq hếq dáng án nâi la lứq samoât manoaq ca chuai amoong nheq tữh cũai.” 43 Vớt bar tangái ki, Yê-su pỡq sĩa ễ chu pỡ cruang Ca-li-lê. 44 Tễ nhũang Yê-su khoiq pai chơ: “Cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ bữn noau yám noap án tâng cruang án bữm.” 45 Tữ Yê-su toâq pỡ cruang Ca-li-lê, cũai Ca-li-lê ki tabỡp án bũi o, yuaq alới khoiq hữm chơ nheq ranáq án táq pỡ vil Yaru-salễm tangái tỗp I-sarễl cha bũi puai phễp rit Tangái Loōh. Bo ki bữn cũai Ca-li-lê pỡq tê pỡ vil Yaru-salễm. 46 Ngkíq Yê-su toâq loah pỡ vil Cana tâng cruang Ca-li-lê. Tâng vil ki Yê-su khoiq táq chơ yỗn dỡq ma cỡt blṓng nho. Pỡ ntốq ki bữn manoaq cũai sốt ca bữn con samiang bếq a-ĩ pỡ vil Cabê-na-ũm. 47 Tữ cũai sốt nâi sâng Yê-su khoiq loōh tễ cruang Yudê toâq pỡ cruang Ca-li-lê, ki án toâq pỡ Yê-su, cớp án sễq Yê-su pỡq pỡ vil Cabê-na-ũm cớp táq bán con samiang án. Con án cheq ễ cuchĩt chơ. 48 Yê-su atỡng án neq: “Khân anhia tỡ hữm tếc salễh tỡ la ranáq salễh, ngkíq anhia tỡ nai sa-âm.” 49 Cũai sốt ki ta-ỡi loah: “Ncháu ơi! Sễq Ncháu pỡq cớp cứq, satỡm bo con cứq noâng tamoong.” 50 Ngkíq Yê-su ta-ỡi án neq: “Pỡq; mới chu. Sanua con samiang mới lứq bữn tamoong.” Ngkíq cũai sốt ki sa-âm santoiq Yê-su; chơ án chu. 51 Án pỡq noâng dĩ ria rana; án ramóh cũai táq ranáq án. Cũai ki atỡng án neq: “Con samiang ncháu môih loah.” 52 Cũai sốt ki blớh alới bo léq con samiang án môih loah. Alới ta-ỡi án neq: “Con ncháu pứt cutâu tỗ tangái mahái bo mandang priang.” 53 Chơ, cũai sốt ki sanhữ la bo ki Yê-su atỡng cớp án neq: “Sanua con samiang mới lứq bữn tamoong.” Ngkíq cũai sốt ki cớp nheq dống sũ án sa-âm Yê-su. 54 Ranáq nâi la trỗ bar Yê-su táq ranáq salễh toâq vớt án loōh tễ cruang Yudê toâq pỡ cruang Ca-li-lê.

Yang 5

1 Vớt ki Yê-su pỡq chu vil Yaru-salễm. Tangái ki tỗp I-sarễl cha bũi puai rit alới. 2 Tâng vil Yaru-salễm ki, cheq toong ca bữn ramứh Toong Charán Cữu, bữn muoi amống. Tâng parnai I-sarễl amống nâi noau dōq Bê-thada. Pễr amống nâi bữn sỡng lám ntrỡn. 3 Clứng lứq cũai a-ĩ bếq tâng ntrỡn ki: cũai sũt, cũai yỗt, cớp cũai a-ĩ coang. (Cũai a-ĩ ki acoan dỡq tâng amống ki canoâq, 4 yuaq bữn manoaq ranễng Yiang Sursĩ sễng táq yỗn dỡq ki cỡt canoâq. Toâq dỡq ki canoâq, aléq ca sễng nhũang tâng dỡq ki, lứq pai a-ĩ ntrớu la cỡt bán nheq.) 5 Ntốq ki bữn manoaq ca khoiq a-ĩ pái chít tacual cumo chơ. 6 Yê-su hữm manoaq ki bếq ntốq ki. Cớp Yê-su dáng cũai ki cỡt a-ĩ khoiq dũn chơ. Ngkíq Yê-su blớh án: “Mới yoc ễ cỡt bán tỡ?” 7 Cũai a-ĩ ki ta-ỡi: “Ncháu ơi! Cứq tỡ bữn noau chuai cứq sễng tâng dỡq amống tữ dỡq ki canoâq. Bo ki cứq yoc ễ sễng tê, ma bữn cũai canṓh sễng chíq nhũang cứq.” 8 Yê-su atỡng loah án neq: “Mới yuor tayứng! Ĩt chĩau mới! Chơ mới pỡq!” 9 Bo ki toâp cũai a-ĩ ki cỡt bán tháng. Án ĩt chĩau, cớp án pỡq. Tangái ki la tangái rlu puai rit tỗp I-sarễl. 10 Ngkíq bữn cũai I-sarễl atỡng cũai cỡt bán ki neq: “Tangái nâi la tangái rlu. Puai tâng rit hái mới tỡ têq dững chĩau mới tangái nâi.” 11 Ma cũai ki ta-ỡi neq: “Án ca táq cứq cỡt bán atỡng cứq neq: ‘Mới ĩt chĩau mới; chơ mới pỡq.’” 12 Cũai I-sarễl blớh loah án neq: “Noau atỡng mới ĩt chĩau mới; chơ mới pỡq?” 13 Ma cũai cỡt bán ki tỡ bữn dáng noau táq yỗn án bán, yuaq biet chíq Yê-su tâng tỗp cũai clứng ki. 14 Toâq ntun ễn, tâng dống sang toâr Yê-su ramóh loah cũai ca a-ĩ cỡt bán ki. Chơ Yê-su atỡng án neq: “Sanua mới khoiq bán chơ. Mới chỗi táq noâng ranáq lôih. Khân mới táq lôih, ngcṓh mới ramóh túh coat clữi tễ nhũang ễn.” 15 Cũai ki loōh tễ ntốq ki, cớp án atỡng yỗn tỗp I-sarễl dáng la Yê-su khoiq táq yỗn án cỡt bán. 16 Cỗ tian Yê-su táq ranáq salễh tâng tangái rlu, yuaq ngkíq tỗp I-sarễl chuaq ngê ễ táq án. 17 Yê-su atỡng alới neq: “Mpoaq cứq táq ranáq toau sanua, cớp cứq la táq machớng ki tê.” 18 Cỗ Yê-su pai ngkíq, yuaq tỗp I-sarễl chuaq sa-ữi lứq ễn ngê yoc ễ cachĩt án. Alới pai Yê-su táq bar ramứh tỡ pĩeiq. Tỡ cỡn pai ống án táh phễp rit tangái rlu sâng, ma ca án dōq Yiang Sursĩ la Mpoaq án. Táq ngkíq la machớng án pai án lĩ-ra-lĩ cớp Yiang Sursĩ tê. 19 Ngkíq Yê-su atỡng loah tỗp I-sarễl neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq Con Yiang Sursĩ tỡ têq táq muoi ṓc ntrớu manoaq cứq bữm. Con táq máh Con hữm Mpoaq táq. Ranáq ntrớu Mpoaq táq, Con táq machớng ki tê. 20 Cỗ Mpoaq ayooq Con, yuaq ngkíq Mpoaq apáh Con nheq túc ramứh án táq. Nỡ ra Mpoaq apáh Con táq ranáq toâr clữi tễ ranáq nâi, yỗn anhia sâng dớt lứq. 21 Riang Mpoaq yỗn cũai ca khoiq cuchĩt chơ ma bữn tamoong loah, machớng ki tê Con yỗn ṓc tamoong pỡ nheq tữh cũai án yoc ễ yỗn. 22 Mpoaq tỡ bữn rablớh noau. Ma án yỗn Con án bữn chớc dōq rablớh cũai. 23 Ngkíq, cũai aléq yoc ễ yám noap Mpoaq, cũai ki cóq yám noap Con machớng ki tê. Cũai aléq ma tỡ bữn yám noap Con, cũai ki tỡ bữn yám noap tê Mpoaq, án ca ớn Con toâq pỡ cutễq nâi. 24 “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca tamứng parnai cứq, cớp sa-âm án ca ớn cứq toâq, cũai ki bữn tamoong mantái. Cũai ki tỡ bữn noau rablớh ễ táq án noâng. Ngkíq án khoiq vớt chơ tễ ṓc cuchĩt; noâng án bữn ṓc tamoong sâng. 25 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cheq ễ toâq cớp khoiq toâq chơ tangái máh cũai ca khoiq cuchĩt bữn sâng sưong Con Yiang Sursĩ; chơ raviei alới ki bữn tamoong. 26 Yuaq Mpoaq rơi yỗn cũai tamoong, ngkíq án yỗn Con rơi yỗn cũai tamoong tê. 27 Cớp Mpoaq khoiq yỗn Con bữn chớc dōq rablớh cũai, yuaq án la Con Yiang Cỡt Cũai. 28 Anhia chỗi dớt santoiq nâi, yuaq lứq ễ toâq tangái cũai khoiq cuchĩt chơ ỡt tâng ping, alới bữn sâng sưong Con ki. 29 Chơ alới loōh tễ ping alới. Cũai aléq ca khoiq táq ranáq o, ki cũai ki loōh cớp tamoong ien khễ. Ma cũai aléq ca khoiq táq ranáq sâuq, ki cũai ki loōh ma noâng chĩuq noau rablớh ễ táq alới. 30 Cứq tỡ têq táq ntrớu puai rangứh cứq bữm. Ma parnai ntrớu cứq sâng tễ Mpoaq cứq, cứq rablớh cũai puai parnai ki. Ngkíq parnai cứq rablớh la tanoang lứq, yuaq cứq tỡ bữn puai rangứh cứq bữm, ma cứq puai rangứh án ca ớn cứq toâq. 31 “Khân cứq atỡng tễ ngê cứq bữm, ki parnai nâi tỡ bữn lứq ntrớu. 32 Ma bữn Mpoaq cứq atỡng tễ cứq tê, cớp cứq dáng parnai án atỡng tễ cứq la pĩeiq lứq. 33 Anhia khoiq ớn noau toâq pỡ Yang chơ, cớp án atỡng parnai lứq pĩeiq. 34 Ma cứq tỡ bữn nhơ ống tễ parnai cũai atỡng sâng. Cứq atỡng anhia ṓc nâi yỗn bữn Yiang Sursĩ chuai amoong anhia. 35 Yang la samoât tabong tacât yỗn poang. Anhia yoc mahỗi sâng ṓc poang tễ án. 36 Ma cứq bữn muoi ramứh toâr hỡn tễ parnai Yang atỡng tễ cứq. Nheq ranáq cứq táq la ranáq Mpoaq cứq chiau yỗn cứq táq. Nheq ranáq nâi apáh yỗn cũai canṓh dáng cứq toâq tễ Mpoaq cứq. 37 Cớp Mpoaq cứq toâp, án ca ớn cứq toâq, án ki atỡng tễ cứq tê. Anhia tỡ nai sâng sưong án, tỡ la hữm roâp án, 38 cớp parnai án tỡ bữn ỡt tâng mứt anhia, yuaq anhia tỡ bữn sa-âm án ca Mpoaq ớn toâq chơ. 39 Anhia chuaq rien sa-ữi tễ parnai Yiang Sursĩ, yuaq chanchớm anhia têq bữn tamoong mantái cỗ nhơ tễ anhia rien parnai ki. Lứq parnai Yiang Sursĩ nâi atỡng tễ cứq, 40 ma noâng anhia tỡ ễq toâq pỡ cứq yỗn bữn tamoong mantái. 41 “Tỡ bữn ntrớu khân cũai khễn cứq. 42 Ma cứq khoiq dáng anhia chơ. Cứq dáng anhia tỡ bữn ayooq Yiang Sursĩ tâng mứt pahỡm anhia. 43 Cứq khoiq toâq pỡ nâi bữn chớc tễ Mpoaq cứq, ma noâng anhia tỡ ễq roap cứq. Ma khân bữn cũai canṓh toâq clễu chớc án bữm, ki anhia roap án ki. 44 Anhia yoc lứq manoaq khễn manoaq, ma anhia tỡ bữn chuaq yỗn Yiang Sursĩ khễn anhia; ống án toâp lứq Yiang. Ngkíq, ki nṓq têq anhia sa-âm? 45 Ma anhia chỗi chanchớm ntrớu ngcṓh cứq cauq anhia toâq Mpoaq cứq. Lứq samoât cutỗ Môi-se toâp cauq anhia, án ca anhia ngcuang chuai anhia. 46 Ma khân anhia lứq sa-âm Môi-se, ki anhia sa-âm cứq tê, yuaq Môi-se khoiq chĩc tễ cứq chơ. 47 Ma khân anhia tỡ bữn sa-âm parnai Môi-se khoiq chĩc chơ, nṓq anhia têq sa-âm parnai cứq atỡng sanua?”

Yang 6

1 Vớt ki, Yê-su píh yang loah clóng Ca-li-lê. Clóng nâi noau dōq la clóng Tubê-riat hỡ. 2 Clứng lứq cũai puai Yê-su, yuaq alới khoiq hữm chơ ranáq salễh án táq bán cũai a-ĩ. 3 Yê-su chỗn tâng cóh, tacu ntốq ki cớp tỗp rien tễ án. 4 Cheq ễ toâq tangái tỗp I-sarễl cha sanhữ Tangái Loōh. 5 Tữ Yê-su tapoang achỗn, án hữm clứng cũai toâq pỡ án; chơ án pai neq cớp Phi-lip: “Ntốq aléq hái chỡng crơng sana yỗn khám nheq tữh cũai nâi cha?” 6 Yê-su blớh ngkíq yoc ễ chim Phi-lip sâng, yuaq án khoiq dáng chơ ranáq án yoc ễ táq. 7 Phi-lip ta-ỡi neq: “Khân noau tuthễ bar culám tangái, chơ ĩt práq cóng ki tỡ yũah bữn manoaq muoi mễng yỗn máh cũai nâi cha.” 8 Bữn manoaq ễn tỗp rien tễ Yê-su ramứh Anrê, a-ễm Si-môn Phi-ễr. 9 Anrê pai neq: “Bữn manoaq carnễn samiang ỡt nâi. Án bữn sỡng lám bễng cớp bar lám sĩaq. Ma nṓq têq khám yỗn nheq tữh cũai nâi cha?” 10 Yê-su ta-ỡi neq: “Yỗn cũai clứng nâi tacu.” Tâng ntốq ki bữn bát sanlan; chơ alới tacu ngki. Nheq tữh ống cũai carsai samiang la sám sỡng ngin náq. 11 Yê-su ĩt bễng ki, cớp sa-ỡn Yiang Sursĩ. Moâm ki án tampễq yỗn nheq tữh cũai tacu ngki. Án táq machớng ki tê cớp sĩaq, maléq alới yoc ễ cha, la alới tíng cha. 12 Moâm nheq tữh cũai cha pasâi chơ, ngkíq Yê-su ớn tỗp rien tễ án neq: “Anhia parỗm loah máh ngcáh mbéh clữi tễ alới cha. Chỗi yỗn khlâiq muoi béq ntrớu.” 13 Ngkíq alới parỗm loah máh ngcáh bữn muoi chít la bar carưo clữi noau cha tễ sỡng lám bễng. 14 Nheq tữh cũai ca hữm Yê-su táq ranáq salễh nâi, alới ki pai neq: “Lứq samoât cũai nâi la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ, án ca Yiang Sursĩ khoiq pruam ớn toâq pỡ cutễq nâi.” 15 Tữ Yê-su dáng clứng cũai ki chanchớm ễ toâq cỗp án, ễp yỗn án cỡt puo, chơ Yê-su loōh chíq tễ ntốq ki. Án chỗn sĩa tâng cóh, manoaq án. 16 Toâq tabữ, tỗp rien tễ Yê-su sễng pỡ tor dỡq clóng. 17 Ntốq ki alới chỗn tâng tuoc yoc ễ yang coah tooh dỡq clóng, chu angia vil Cabê-na-ũm. Paloōng khoiq canám, ma Yê-su tỡ yũah toâq pỡ alới. 18 Cuyal phát rêng lứq, cớp dỡq chanchoâc. 19 Tữ tỗp rien tễ Yê-su khoiq voah tuoc clữi tapoât lamễt chơ, alới hữm Yê-su pỡq ayững tâng cloong dỡq cheq toâq tuoc alới. Chơ alới sâng ngcṓh lứq. 20 Ma Yê-su atỡng alới neq: “Nâi la tỗ cứq. Anhia chỗi ngcṓh ntrớu.” 21 Moâm ki, alới yỗn Yê-su chỗn tâng tuoc; chơ bo ki toâp tuoc alới toâq pỡ tor dỡq bân ntốq alới ễ pỡq. 22 Poang tarưp ễn cũai clứng ki noâng ỡt tâng tor yáng nâi. Alới ki dáng bữ hái bân ntốq nâi bữn ống muoi lám tuoc sâng. Cớp alới dáng tê Yê-su tỡ bữn chỗn tâng tuoc ki cớp tỗp rien tễ án. Ma ống alới tỗp rien tễ án sâng pỡq tâng tuoc ki. 23 Ma tangái ki bữn tuoc canṓh ễn toâq tễ vil Tubê-riat. Tuoc nâi ỡt tâng tor cheq ntốq Yê-su khoiq sa-ỡn bễng yỗn cũai clứng cha. 24 Tữ clứng cũai dáng Yê-su cớp tỗp rien tễ án tỡ bữn ỡt noâng ntốq ki, ngkíq alới chỗn tâng tuoc tê, cớp alới pỡq pỡ vil Cabê-na-ũm chuaq Yê-su. 25 Tữ cũai clứng ramóh Yê-su yáng dỡq clóng, alới blớh án neq: “Thâi ơi! Bo léq thâi toâq pỡ nâi?” 26 Ma Yê-su ta-ỡi loah neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, máh anhia chuaq cứq tỡ cỡn cỗ anhia khoiq hữm ranáq salễh cứq táq, ma lứq anhia chuaq cứq sanua cỗ mahái anhia khoiq cha pasâi crơng sana tễ cứq. Ngkíq sanua anhia chuaq yoc ễ cha sĩa. 27 Cóq anhia chỗi chuaq táq ranáq ễ bữn sana tâng dỡi nâi sâng. Sana nâi têq cỡt nsóq. Ma cóq anhia táq ranáq chuaq sana yỗn anhia têq tamoong mantái. Sana nâi Con Yiang Cỡt Cũai yỗn anhia bữn, yuaq Yiang Sursĩ, Mpoaq án, khoiq yỗn chơ Con án táq ranáq tang án.” 28 Moâm ki cũai clứng blớh Yê-su neq: “Ranáq ntrớu hếq cóq táq máh Yiang Sursĩ yoc hếq táq?” 29 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Nâi la ranáq Yiang Sursĩ yoc anhia táq: cóq anhia sa-âm manoaq ca Yiang Sursĩ khoiq ớn toâq pỡ nâi.” 30 Cũai clứng ki blớh loah: “Tếc salễh ntrớu thâi táq yỗn têq hếq hữm cớp sa-âm thâi? Nṓq thâi táq? 31 Achúc achiac hái tễ mbṓq cha bễng tễ paloōng tâng ntốq aiq. Ṓc nâi noau khoiq chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq: ‘Án yỗn alới cha bễng tễ paloōng.’” 32 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, tỡ cỡn Môi-se yỗn anhia cha bễng tễ paloōng. Ma ống Mpoaq cứq toâp yỗn anhia cha bễng lứq samoât, la bễng án asễng tễ paloōng. 33 Bễng ca Yiang Sursĩ yỗn, lứq samoât bễng nâi la án ca sễng tễ paloōng, cớp bễng nâi yỗn nheq tữh cũai bữn tamoong.” 34 Alới ta-ỡi loah neq: “Thâi ơi! Thâi yỗn hếq bữn níc bễng nâi.” 35 Yê-su atỡng alới neq: “Cứq nâi toâp la bễng yỗn noau tamoong. Cũai aléq ca toâq pỡ cứq, cũai ki tỡ nai sâng panhieih. Cớp cũai aléq ca sa-âm cứq, cũai ki tỡ nai khlac. 36 “Ma máh cứq atỡng anhia chơ, anhia khoiq hữm cứq, ma noâng anhia tỡ bữn sa-âm cứq. 37 Máh cũai ca Mpoaq cứq yỗn toâq pỡ cứq, lứq samoât nheq tữh cũai ki toâq pỡ cứq. Cớp nheq tữh cũai ca toâq pỡ cứq, cứq tỡ nai tuih alới ki. 38 Yuaq cứq sễng tễ paloōng tỡ cỡn cứq ễ puai rangứh cứq bữm, ma cứq ễ puai rangứh án ca ớn cứq toâq pỡ nâi. 39 Nâi la rangứh án ca ớn cứq toâq: án tỡ yỗn pứt manoaq tễ nheq tữh cũai ca án yỗn cứq bữn. Cớp toâq tangái parsốt án yoc cứq yỗn nheq tữh cũai ki tamoong loah tễ ping. 40 Nâi la rangứh Mpoaq cứq: nheq tữh cũai ca dáng Con án cớp sa-âm Con ki, nheq alới ki bữn tamoong mantái. Cớp toâq tangái parsốt cứq yỗn nheq tữh cũai ki tamoong loah tễ ping.” 41 Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarễl ki loai bubéq bubữp tễ Yê-su, yuaq án khoiq pai: “Cứq la bễng ca sễng tễ paloōng.” 42 Tỗp I-sarễl pai neq: “Lứq ma tỡ, cũai nâi la Yê-su, con Yô-sễp? Hái khoiq dáng chơ mpiq mpoaq án. Nṓq án têq pai án sễng tễ paloōng?” 43 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Anhia chỗi loai noâng tỡ cỡt ṓc. 44 Khân Mpoaq cứq tâng paloōng, án ca ớn cứq toâq pỡ nâi, ma tỡ bữn tếc cũai yỗn toâq pỡ cứq, ki tỡ bữn noau têq toâq pỡ cứq. Cớp toâq tangái parsốt, cũai aléq ca toâq pỡ cứq, cứq yỗn cũai ki bữn tamoong loah tễ ping. 45 Bữn noau khoiq chĩc chơ tâng tâm saráq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ neq: ‘Yiang Sursĩ atỡng nheq tữh cũai.’ Cũai aléq ca tamứng santoiq Mpoaq tâng paloōng cớp rien tễ án, máh cũai ki toâq nheq pỡ cứq. 46 Lứq tỡ bữn noau hữm Mpoaq cứq tâng paloōng, ma án ca toâq tễ Yiang Sursĩ, ống án toâp khoiq hữm Mpoaq chơ. 47 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca sa-âm cứq, cũai ki bữn tamoong mantái. 48 Cứq la bễng ca yỗn cũai bữn tamoong. 49 Achúc achiac anhia khoiq cha bễng tễ paloōng tâng ntốq aiq, ma noâng alới cuchĩt. 50 Ma nâi la bễng ca sễng tễ paloōng; chơ cũai aléq ma cha bễng nâi, cũai ki tỡ bữn cuchĩt noâng. 51 Cứq la bễng tamoong ca khoiq sễng tễ paloōng. Khân bữn noau cha bễng nâi, cũai ki bữn tamoong mantái. Ma bễng nâi la sâiq cứq, ca cứq ễ yỗn nheq tữh cũai dōq têq tamoong mantái.” 52 Moâm Yê-su pai ngkíq, cũai tễ tỗp I-sarễl alới rasuon ratuaq; chơ blớh neq: “Nṓq án nâi yỗn hái cha sâiq án?” 53 Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân anhia tỡ bữn cha sâiq Con Yiang Cỡt Cũai cớp tỡ bữn nguaiq aham án, ngkíq anhia tỡ bữn bữn tamoong mantái. 54 Cũai aléq cha sâiq cứq cớp nguaiq aham cứq, cũai ki bữn tamoong mantái; cớp toâq tangái parsốt, cứq yỗn án tamoong loah tễ ping. 55 Yuaq sâiq cứq la crơng sana pĩeiq lứq, cớp aham cứq la crơng nguaiq pĩeiq lứq. 56 Cũai aléq cha sâiq cứq cớp nguaiq aham cứq, cũai ki ỡt muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt muoi mứt cớp án. 57 Mpoaq cứq tâng paloōng, án ca yống nỡm ṓc tamoong, án ki khoiq ớn cứq toâq. Cứq tamoong cỗ nhơ Mpoaq cứq tâng paloōng yỗn cứq tamoong. Machớng ki tê, cũai aléq ca cha cứq, cũai ki bữn tamoong cỗ nhơ cứq. 58 Nâi la bễng ca sễng tễ paloōng. Bễng nâi mpha tễ bễng tễ paloōng achúc achiac hái cha tễ mbṓq. Alới cha bễng ki, ma noâng alới cuchĩt. Ma cũai aléq ma cha bễng cứq yỗn, cũai ki bữn tamoong mantái.” 59 Máh santoiq nâi Yê-su atỡng tâng dống sang tỗp I-sarễl tâng vil Cabê-na-ũm. 60 Sa-ữi náq tễ tỗp puai Yê-su tamứng Yê-su atỡng santoiq ki, cớp alới pai neq: “Coat lứq ramứh án atỡng nâi. Noau têq dáng ramứh ki?” 61 Yê-su chống dáng máh tỗp puai án, alới loai bubéq bubữp ngkíq; chơ án atỡng alới neq: “Ṓc nâi anhia sâng tỡ ễq puai noâng tỡ? 62 Khân ngkíq, nṓq anhia chanchớm khân anhia hữm Con Yiang Cỡt Cũai chỗn loah chu ntốq án ỡt tễ nhũang? 63 Lứq samoât, Raviei Yiang Sursĩ táq yỗn raviei cũai bữn tamoong, ma sâiq cũai tỡ bữn kia ntrớu. Máh parnai cứq khoiq atỡng anhia chơ, parnai ki atỡng tễ raviei, cớp parnai ki têq yỗn tamoong. 64 Ma noâng bữn noau tễ anhia tỡ bữn sa-âm cứq.” Yê-su pai ngkíq, án khoiq dáng tễ nhũang chơ máh cũai tỡ bữn sa-âm án, cớp án dáng chơ tâng tỗp án bữn manoaq ễ chếq chíq án. 65 Cớp Yê-su pai ễn neq: “Ngkíq cứq khoiq atỡng anhia tễ nhũang chơ, khân Mpoaq cứq tâng paloōng tỡ bữn yỗn noau toâq pỡ cứq, ki tỡ bữn noau têq toâq pỡ cứq.” 66 Tữ Yê-su pai nheq santoiq ki, bữn sa-ữi náq tễ tỗp puai án, alới píh chu tỡ ễq puai noâng Yê-su. 67 Yê-su blớh tỗp muoi chít la bar náq ễn: “Anhia yoc ễ loōh tê tỡ?” 68 Si-môn Phi-ễr ta-ỡi loah neq: “Ncháu ơi! Tỡ bữn noau hếq ễ puai noâng. Ống Ncháu sâng bữn parnai ca yỗn cũai bữn tamoong mantái. 69 Hếq sa-âm chơ cớp dáng samoât lứq Ncháu la manoaq ca Yiang Sursĩ rưoh chuai amoong cũai.” 70 Chơ Yê-su ta-ỡi neq: “Lứq cứq khoiq rưoh anhia muoi chít la bar náq chơ. Ma bữn manoaq tễ anhia puai ngê yiang sâuq.” 71 Santoiq nâi Yê-su atỡng tễ Yuda, con Si-môn I-cari-ỗt. Yuda la manoaq tễ tỗp muoi chít la bar náq, ma nỡ pra án chếq Yê-su. Án dững cũai canṓh cachĩt chíq Yê-su.

Yang 7

1 Moâm ki Yê-su pỡq pláh nheq tâng cruang Ca-li-lê. Án tỡ ễq mut tâng cruang Yudê, yuaq cũai I-sarễl pỡ ki yoc ễ cachĩt án. 2 Cheq ễ toâq tỗp I-sarễl cha bũi sanhữ Tangái Nloâh. 3 Sễm ai Yê-su atỡng neq cớp án: “O mới loōh chíq tễ ntốq nâi, pỡq pỡ cruang Yudê ễn. Ngkíq nheq cũai ca puai mới têq hữm máh ranáq mới táq. 4 Cũai aléq, khân án yoc cũai canṓh dáng ramứh án, ki án tỡ bữn táq ranáq cutooq. Máh ranáq ntrớu mới táq, cóq mới apáh yỗn dũ náq têq hữm tê.” 5 Ma lứq sễm ai Yê-su toâp tỡ bữn sa-âm tê. 6 Ngkíq Yê-su ta-ỡi alới neq: “Tỡ yũah toâq ngư cứq apáh yỗn dũ náq dáng. Ma ngư anhia pỡq, ki hỗi léq la têq. 7 Cũai tâng dỡi tỡ têq kêt anhia, ma alới kêt cứq yuaq cứq atỡng nheq ranáq alới táq la sâuq lứq. 8 Ống anhia sâng pỡq cha bũi sanhữ Tangái Nloâh. Cứq tỡ yũah pỡq chu ki, yuaq tỡ yũah toâq ngư cứq pỡq.” 9 Moâm Yê-su pai ngkíq, án noâng ỡt tâng cruang Ca-li-lê. 10 Ma vớt sễm ai án khoiq pỡq chơ Yê-su ễn pỡq tê, ma án pỡq tooq tuoiq. 11 Bân ntốq alới cha bũi ki, cũai tỗp I-sarễl chuaq Yê-su cớp alới blớh neq: “Nléq án ki?” 12 Cớp clứng cũai ki táq ntỡng tễ Yê-su tê. Bữn án ca pai neq: “Yê-su nâi la cũai o.” Ma bữn án ca pai: “Tỡ cỡn. Yê-su nâi, án thũ cũai canṓh.” 13 Ma tỡ bữn noau khớn pai aloōh tễ Yê-su, yuaq alới ngcṓh cũai sốt tâng tỗp I-sarễl. 14 Tapul tangái noau dốq cha bũi sanhữ Tangái Nloâh. Ma catâm tangái pỗn Yê-su chỗn tâng dống sang toâr. Án mbỡiq atỡng tâng ntốq ki. 15 Cũai I-sarễl sâng dớt lứq, cớp alới blớh neq: “Nṓq án nâi tỡ yũah rien, ma án dáng sa-ữi?” 16 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Parnai cứq atỡng tỡ bữn toâq tễ cứq bữm, ma parnai nâi toâq tễ án ca ớn cứq toâq pỡ nâi. 17 Khân cũai aléq yoc ễ puai rangứh Yiang Sursĩ, cũai ki dáng samoât lứq parnai cứq atỡng toâq tễ Yiang Sursĩ, tỡ la toâq tễ cứq bữm. 18 Cũai aléq ca atỡng parnai tễ án bữm, cũai ki ễq cũai canṓh khễn. Ma cũai aléq ca táq ranáq yỗn cũai canṓh khễn án ca ớn án toâq, cũai ki la cũai samoât lứq, cớp án tỡ bữn bữn muoi ṓc ntrớu tỡ o tâng mứt án. 19 Môi-se khoiq yỗn anhia bữn phễp rit Yiang Sursĩ chơ. Ma tỡ bữn noau tễ anhia trĩh phễp rit ki. Yuaq nṓq anhia yoc ễ cachĩt chíq cứq?” 20 Cũai clứng ki ta-ỡi Yê-su neq: “Thâi la samoât cũai yúh. Noau ca yoc ễ cachĩt thâi?” 21 Yê-su ta-ỡi loah alới ki: “Cứq khoiq táq muoi ranáq salễh tâng tangái rlu mbỡiq muoi trỗ sâng; chơ anhia santar. 22 Môi-se yỗn anhia táq rit cứt. Ma khân pĩeiq tâng tangái rlu, ki anhia la táq tê. (Ma lứq samoât rit nâi tỡ bữn toâq tễ Môi-se, ma rit nâi toâq tễ achúc achiac anhia.) 23 Khân anhia têq táq rit cứt yỗn con samiang tâng tangái rlu tỡ ễq táh phễp rit Môi-se, nṓq anhia ũan cớp cứq cỗ tian cứq táq bán cũai a-ĩ tâng tangái rlu? 24 Khân anhia hữm cũai táq ntrớu, ki anhia chỗi coâp tếq yũah. Ma khân anhia ễ tếq ntrớu, cóq anhia tutuaiq yỗn samoât voai.” 25 Bữn cũai tễ vil Yaru-salễm blớh neq: “Lứq tỡ, án nâi ca noau yoc ễ cachĩt chíq? 26 Ma sanua án ỡt atỡng yỗn dũ náq sâng santoiq án, ma tỡ bữn noau pai ntrớu tễ án. Tỡ dáng nâng ca cũai sốt dáng án nâi la Crĩt tỡ? 27 Hái khoiq dáng chơ tễ léq Yê-su nâi toâq, ma tữ Crĩt toâq, tỡ bữn noau dáng tễ léq án toâq.” 28 Ngkíq Yê-su atỡng casang lứq tâng dống sang toâr neq: “Anhia dáng cứq víq? Cớp anhia dáng tễ léq cứq toâq tỡ? Tỡ cỡn cứq chống ễ toâq. Ma bữn án ca ớn cứq toâq, án ki la Yiang Sursĩ, án ca pĩeiq lứq. Ma lứq samoât anhia tỡ bữn dáng án. 29 Ma cứq dáng án samoât lứq, yuaq cứq toâq tễ án, cớp án ớn cứq toâq.” 30 Moâm Yê-su pai ngkíq, bữn cũai yoc ễ cỗp án, ma tỡ bữn noau aloōh atĩ yống án, yuaq tỡ yũah toâq ngư án chĩuq cuchĩt. 31 Ma tễ tỗp cũai clứng ki bữn sa-ữi náq pruam sa-âm Yê-su. Alới blớh neq: “Khân Crĩt toâq, lứq án táq ranáq salễh o clữi tễ án nâi táq tỡ?” 32 Tỗp Pha-rasĩ sâng cũai clứng ki táq ntỡng neq ngkíq tễ Yê-su. Ngkíq tỗp Pha-rasĩ cớp máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới ớn ranễng alới pỡq cỗp Yê-su. 33 Ma Yê-su pai neq: “Noâng bĩq tangái sâng cứq ỡt cớp anhia. Vớt ki cứq chu pỡ án ca ớn cứq toâq. 34 Tangái ki anhia chuaq cứq, ma anhia tỡ ramóh cứq. Cớp ntốq cứq ỡt, anhia tỡ têq pỡq ntốq ki.” 35 Ngkíq cũai I-sarễl ki manoaq blớh manoaq: “Ntốq léq cũai nâi ễ pỡq, ma hái tỡ têq chuaq ramóh án? Nâng án ễ pỡq pỡ cũai I-sarễl ca ỡt cruang yơng, dōq atỡng alới ca tỡ cỡn cũai I-sarễl tâng cruang ki tỡ? 36 Adớh án pai neq: ‘Anhia chuaq cứq, ma anhia tỡ bữn ramóh cứq.’ Cớp án pai neq hỡ: ‘Ntốq cứq ỡt, anhia tỡ têq pỡq ntốq ki.’ Ntrớu toâp án pai ngkíq?” 37 Tangái parsốt noau cha lampễ ki la tangái toâr clữi tễ tangái nhũang. Tangái ki Yê-su yuor tayứng cớp atỡng casang lứq neq: “Khân cũai sâng ễ khlac, cóq cũai ki toâq pỡ cứq; chơ nguaiq. 38 Cũai aléq ca lứq sa-âm cứq, ngkíq cũai ki samoât riang dỡq ca yỗn tamoong hoi loōh níc tễ mứt pahỡm cũai ki. Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai ngkíq chơ.” 39 Yê-su pai ngkíq, án atỡng tễ Raviei Yiang Sursĩ. Cũai aléq sa-âm Yê-su, nỡ ra cũai ki bữn roap Raviei Yiang Sursĩ. Tâng tangái ki Raviei Yiang Sursĩ tỡ yũah toâq, yuaq Yê-su tỡ yũah cuchĩt cớp chỗn chu paloōng. 40 Sa-ữi náq tễ cũai clứng ki sâng Yê-su pai ngkíq, cớp alới ki pai neq: “Lứq samoât cũai nâi la Manoaq Tang Bỗq Yiang Sursĩ.” 41 Cũai canṓh pai neq: “Lứq samoât án nâi la Crĩt.” Ma bữn cũai canṓh ễn pai neq: “Crĩt tỡ bữn toâq tễ cruang Ca-li-lê. 42 Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai Crĩt la tễ tṓng toiq Davĩt. Cớp Crĩt cóq cỡt tâng vil Bễt-lahễm la vil Davĩt khoiq ỡt.” 43 Ngkíq cũai clứng ki muoi tỗp pai neq, muoi tỗp pai ngkíq, tễ Yê-su. 44 Tâng tỗp clứng ki bữn cũai yoc ễ cỗp án, ma tỡ bữn noau aloōh atĩ yống án. 45 Vớt ki ranễng tễ dống sang toâr chu loah pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp pỡ tỗp Pha-rasĩ hỡ. Máh cũai sốt ki blớh ranễng alới: “Nṓq anhia tỡ bữn cỗp cũai ki?” 46 Ranễng ki ta-ỡi neq: “Hếq tỡ nai sâng cũai táq ntỡng ariang án nâi táq ntỡng.” 47 Tỗp Pha-rasĩ blớh loah: “Dếh anhia tamứng tê máh parnai án táq ntỡng phếq ki tỡ? 48 Léq anhia hữm cũai sốt tỡ la cũai tễ tỗp Pha-rasĩ ma sa-âm án? 49 Ma cũai clứng nâi, alới sacũl; alới tỡ dáng ntrớu tễ phễp rit Môi-se yỗn. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ calỡih alới ki.” 50 Bữn manoaq tễ tỗp cũai sốt ki, ramứh án la Ni-cudễm. Hỗi rái án khoiq toâq pỡ Yê-su chơ. Án blớh cũai sốt canṓh ki neq: 51 “Khân puai rit hái, têq tỡ hái parchĩn parnai cũai ma tỡ yũah sâng ṓc án pai?” 52 Cũai sốt canṓh ki ta-ỡi roap parnai án neq: “Mới la cũai tễ cruang Ca-li-lê tê tỡ? Khân mới chuaq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, lứq mới tỡ bữn ramóh ntốq aléq parnai ki atỡng tễ manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ loōh tễ cruang Ca-li-lê.” 53 Moâm ki nheq tữh alới ki loōh píh chu loah pỡ dống alới.

Yang 8

1 Ma Yê-su chỗn tâng Dũal O-li-vê. 2 Toâq poang tarưp Yê-su pỡq loah pỡ dống sang toâr. Ỡt ntốq ki bữn clứng cũai rôm pễr án. Ngkíq án tacu atỡng alới ki. 3 Tỗp cũai yống rit cớp tỗp Pha-rasĩ, alới dững asuoi mansễm ca cooc cớp samiang. Alới yỗn mansễm ki tayứng mpứng dĩ tỗp ỡt pễr Yê-su. 4 Cớp alới atỡng Yê-su neq: “Thâi ơi! Bữn cũai ramóh mansễm nâi cooc cớp samiang. 5 Tâng phễp rit hái, Môi-se khoiq atỡng chơ, khân cũai aléq táq tỡ o ngkíq, cóq cachĩt chíq án tám chóq tamáu. Ma nṓq thâi pai tễ ṓc nâi?” 6 Alới blớh ngkíq yoc ễ chim Yê-su. Alới chuaq ngê ễ cauq Yê-su. Ma Yê-su ngũq chĩc toâq ndễm atĩ án tâng cutễq. 7 Tữ alới ca dững mansễm ki blớh níc án, Yê-su yuor cớp atỡng alới neq: “Khân bữn manoaq tễ anhia ma tỡ bữn lôih ntrớu, yỗn cũai ki tám nhũang tamáu chóq mansễm nâi.” 8 Chơ Yê-su ngũq chĩc tâng cutễq sĩa. 9 Tữ cũai ki sâng santoiq Yê-su pai ngkíq, nheq tữh alới miar loōh tễ ntốq ki, ma cũai thâu loōh nhũang, toau ca noâng ống Yê-su cớp mansễm ki sâng ỡt ntốq ki. 10 Yê-su yuor loah cớp blớh mansễm ki neq: “Niang ơi! Pỡ léq cũai ca ễ tếq mới? Alới noâng ễ tếq mới ễn tỡ?” 11 Mansễm ki ta-ỡi neq: “Tỡ bữn noau noâng, Ncháu ơi.” Yê-su ta-ỡi loah: “Ngkíq cứq tỡ bữn tếq mới tê. Têq mới pỡq, ma chỗi táq lôih noâng.” 12 Yê-su atỡng loah cũai I-sarễl neq: “Cứq la ṓc poang yỗn nheq tữh cũai. Cũai aléq ca puai cứq tỡ bữn pỡq tâng ntốq canám, ma án bữn ṓc poang. Cũai aléq ma bữn ṓc poang nâi, án bữn dếh ṓc tamoong.” 13 Tỗp Pha-rasĩ atỡng Yê-su neq: “Sanua thâi atỡng tễ thâi bữm. Ngkíq parnai thâi, hếq tỡ têq sa-âm.” 14 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Tỡ bữn ntrớu cứq atỡng tễ cứq bữm; nheq santoiq cứq lứq pĩeiq, yuaq cứq dáng tễ léq cứq toâq cớp chu léq cứq pỡq. Ma anhia tỡ bữn dáng tễ léq cứq toâq cớp chu léq cứq pỡq. 15 Anhia pai cũai canṓh, la puai ngê cũai sâng, ma cứq tỡ bữn pai noau. 16 Ma khân cứq pai, máh santoiq cứq pai la pĩeiq lứq, yuaq Mpoaq ca ớn cứq toâq, án ỡt cớp cứq tê; tỡ cỡn cứq ỡt manoaq cứq sâng. 17 Bữn cũai khoiq chĩc chơ tâng phễp rit anhia neq: khân bar náq ma pai muoi santoiq, ki têq sa-âm ṓc ki. 18 Ngkíq cứq atỡng tễ cứq bữm, cớp Mpoaq ca ớn cứq toâq, án atỡng tễ cứq tê.” 19 Chơ tỗp Pha-rasĩ blớh Yê-su: “Mpoaq thâi ỡt nléq?” Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia tỡ bữn dáng cứq tỡ la Mpoaq cứq. Khân anhia ma dáng cứq, ki anhia dáng tê Mpoaq cứq.” 20 Yê-su atỡng nheq santoiq nâi tâng dống sang toâr cheq ntốq alới chóq práq sang. Ma noâng noau tỡ yũah bữn cỗp án, yuaq ngư án chĩuq cuchĩt tỡ yũah toâq. 21 Moâm ki Yê-su atỡng loah alới neq: “Nỡ ra cứq pỡq ntốq canṓh. Anhia chuaq cứq, ma lứq samoât anhia cuchĩt tâng ṓc lôih anhia bữm. Ntốq cứq pỡq, anhia tỡ têq pỡq ntốq ki.” 22 Chơ cũai I-sarễl blớh neq: “Nṓq án nâi pai hái tỡ têq toâq pỡ ntốq án pỡq? Nâng án ễ yác tỡ?” 23 Ma Yê-su pai ễn: “Anhia toâq tễ pưn nâi, ma cứq toâq tễ pỡng. Anhia la tễ cutễq nâi, ma cứq la tỡ bữn tễ cutễq nâi. 24 Ngkíq cứq khoiq atỡng anhia chơ, toâq anhia cuchĩt, ki anhia noâng bữn lôih. Khân anhia tỡ bữn sa-âm cứq ca chuai amoong anhia, ngkíq toâq anhia cuchĩt, anhia noâng bữn lôih.” 25 Alới blớh loah Yê-su: “Thâi la noau?” Yê-su ta-ỡi neq: “Máh cứq khoiq pai cớp anhia tễ nhũang chơ. 26 Cứq noâng bữn sa-ữi parnai tếq anhia. Ma án ca ớn cứq toâq la samoât lứq. Cứq atỡng nheq tữh cũai máh santoiq cứq sâng tễ án.” 27 Ma cũai I-sarễl ki tỡ bữn dáng ntrớu máh santoiq Yê-su atỡng tễ Mpoaq tâng paloōng. 28 Ngkíq Yê-su atỡng alới neq: “Toâq tangái anhia téh Con Yiang Cỡt Cũai tâng aluang sangcáng, bo ki anhia bữn dáng cứq la noau. Cớp bo ki anhia dáng samoât, cứq tỡ bữn táq ranáq tễ ngê cứq bữm, ma máh santoiq cứq atỡng la santoiq Mpoaq cứq khoiq atỡng cứq chơ. 29 Án ca ớn cứq toâq, án ki ỡt níc cớp cứq. Án tỡ bữn yỗn cứq ỡt manoaq cứq, yuaq ranáq cứq táq, cứq táq yỗn bũi pahỡm án.” 30 Tữ noau sâng Yê-su pai ngkíq, sa-ữi náq sa-âm án. 31 Yê-su atỡng cũai I-sarễl ca khoiq sa-âm án chơ neq: “Khân anhia trĩh parnai cứq atỡng, lứq samoât anhia la cũai puai cứq. 32 Táq ngkíq anhia dáng ṓc pĩeiq la ntrớu, cớp ṓc pĩeiq nâi acláh anhia tễ táq sũl.” 33 Ma cũai ki ta-ỡi Yê-su neq: “Hếq la tṓng toiq A-praham. Hếq tỡ nai táq sũl noau. Nṓq thâi pai acláh hếq tễ táq sũl?” 34 Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca táq lôih ntrớu, cũai ki táq sũl yỗn lôih ki. 35 Khân cũai aléq yoc ễ táh cũai sũl, ki têq án táh, ma con samiang án amia, con ki ỡt níc tâng dống sũ án; án tỡ nai táh. 36 Ngkíq khân Con Yiang Sursĩ acláh anhia, lứq samoât anhia tỡ bữn sũl noâng. 37 Cứq dáng chơ anhia tễ tṓng toiq A-praham. Ma noâng anhia ễ cachĩt cứq, yuaq anhia tỡ ễq tamứng parnai cứq. 38 Cứq atỡng máh cứq khoiq hữm chơ tễ Mpoaq cứq, ma anhia táq puai máh anhia khoiq sâng tễ mpoaq anhia.” 39 Cũai ki pai neq: “A-praham la mpoaq hếq.” Ma Yê-su pai loah: “Khân lứq anhia la tṓng A-praham, ki anhia táq ranáq machớng A-praham tê. 40 Cứq atỡng anhia ṓc pĩeiq sâng, máh santoiq cứq khoiq bữn chơ tễ Yiang Sursĩ, ma anhia chanchớm ễ cachĩt cứq. A-praham tỡ bữn táq ranáq máh ki. 41 Sanua anhia táq puai ranáq mpoaq anhia, ma mpoaq anhia tỡ cỡn A-praham.” Ma cũai ki ta-ỡi Yê-su neq: “Hếq la tỡ cỡn con saríh. Hếq bữn muoi lám Mpoaq sâng. Yiang Sursĩ lứq Mpoaq hếq.” 42 Ma Yê-su atỡng loah alới neq: “Khân lứq Yiang Sursĩ ma Mpoaq anhia, ngkíq anhia ayooq cứq tê, yuaq cứq toâq tễ Yiang Sursĩ. Sanua cứq ỡt nâi, cứq tỡ bữn toâq puai ngê cứq bữm, ma Yiang Sursĩ ớn cứq toâq. 43 Nṓq anhia tỡ bữn sâng parnai cứq atỡng? Anhia tỡ bữn sâng, yuaq anhia tỡ ễq tamứng parnai cứq. 44 Anhia la con acái yiang Satan. Án ki la mpoaq anhia. Cớp anhia yoc ễ puai ngê mpoaq anhia. Tễ nhũang lứq, yiang Satan nâi án la dốq ễ cachĩt noau. Án tỡ bữn yống ṓc pĩeiq, yuaq tỡ bữn muoi ṓc pĩeiq ntrớu tâng mứt án. Tữ án pai ṓc lauq án puai ngê án bữm, yuaq án dốq lauq níc cớp án la mpoaq ṓc lauq. 45 Ma cỗ cứq atỡng anhia ṓc pĩeiq, ngkíq anhia tỡ bữn sa-âm cứq. 46 Noau toâp tễ anhia bữn tếc têq cauq cứq táq ranáq lôih? Khân cứq atỡng pĩeiq lứq, ki nṓq anhia tỡ bữn sa-âm cứq? 47 Cũai aléq ca lứq con acái Yiang Sursĩ, cũai ki tamứng parnai Yiang Sursĩ atỡng. Ma anhia tỡ ễq tamứng parnai Yiang Sursĩ, yuaq anhia tỡ cỡn con acái án.” 48 Cũai I-sarễl lóc Yê-su neq: “Pĩeiq ma tỡ bữn hếq pai mới la con saríh machớng cũai Sa-mari tê, cớp mới bữn yiang sâuq hỡ?” 49 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cứq tỡ bữn bữn yiang sâuq. Cứq yám noap Mpoaq cứq sâng, ma anhia tỡ bữn yám noap cứq. 50 Cứq tỡ bữn chuaq yỗn noau khễn cứq. Ma bữn manoaq canṓh chuaq ṓc ki yỗn cứq. Án ki sữq anhia cớp cứq. 51 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân bữn cũai trĩh samoât samơi parnai cứq, cũai ki tỡ nai cuchĩt.” 52 Tữ Yê-su pai santoiq ki, cũai I-sarễl pai neq: “Sanua hếq dáng samoât lứq mới bữn yiang sâuq. A-praham khoiq cuchĩt chơ. Cớp nheq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ la cuchĩt tê. Ma sanua mới pai khân bữn cũai trĩh parnai mới, cũai ki tỡ nai cuchĩt. 53 Mới la toâr hỡn tễ achúc achiac hếq A-praham tỡ? A-praham khoiq cuchĩt chơ, cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ la cuchĩt tê. Mới ễq noau dōq mới la noau?” 54 Ngkíq Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân cứq ma khễn tỗ cứq bữm, la tỡ bữn loōh lưr ntrớu. Án ca khễn cứq la Mpoaq cứq, án ca anhia pai la Yiang anhia sang tê. 55 Anhia tỡ bữn dáng án, ma cứq dáng án. Khân cứq pai cứq tỡ bữn dáng án, ki cứq la táq ntỡng lauq machớng anhia tê. Ma lứq cứq dáng án, cớp cứq trĩh parnai án. 56 A-praham, la achúc achiac anhia, án ễr áiq lứq yoc ễ hữm cứq toâq pỡ cutễq nâi. Án khoiq hữm ṓc nâi chơ; ngkíq án ỡn lứq.” 57 Cũai I-sarễl ki pai loah neq: “Dỡi mới tỡ yũah toâq sỡng chít cumo. Ma nṓq mới pai mới khoiq hữm chơ A-praham?” 58 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, nhũang A-praham tỡ yũah cỡt, ma cứq khoiq bữn chơ.” 59 Moâm Yê-su pai ngkíq, cũai I-sarễl ĩt tamáu ễ tám án. Ma Yê-su tamblốc chíq tâng cũai clứng ki; chơ án loōh tễ dống sang toâr ki.

Yang 9

1 Tữ Yê-su pỡq ayững, án hữm manoaq cũai ca sũt moat tễ mpiq án canỡt. 2 Tỗp rien tễ Yê-su blớh Yê-su neq: “Thâi ơi! Noau táq lôih yỗn cũai nâi sũt moat tễ mpiq canỡt án? Án ki, tỡ la mpiq mpoaq án táq lôih?” 3 Yê-su ta-ỡi alới ki neq: “Ṓc ki tỡ bữn cỗ lôih cũai nâi, tỡ la lôih mpiq mpoaq án. Ma lứq Yiang Sursĩ ễ apáh ranáq án cỗ tễ cũai sũt nâi. 4 Bo noâng tangái, hái cóq táq nheq ranáq án ca ớn cứq toâq. Toâq sadâu, lứq hái tỡ têq táq ranáq ntrớu noâng. 5 Bo cứq ỡt tâng cutễq nâi, cứq la ṓc poang yỗn nheq tữh cũai.” 6 Moâm Yê-su pai ngkíq, án cuchóh tâng cutễq. Án carchốc dỡq viaq cớp cutễq cỡt lúq. Chơ án atia lúq tâng moat cũai sũt ki. 7 Yê-su ớn cũai sũt ki neq: “Pỡq! Mới pỡq culĩaq moat tâng amống Salũam.” (Santoiq Salũam nâi, khân parlong loah la ‘Noau Ớn.’) Ngkíq cũai sũt ki pỡq culĩaq moat án, cớp án píh loah chu dống. Moat án cỡt blang loah. 8 Cũai ca ỡt muoi vil cớp án, cớp cũai canṓh ca khoiq hữm án ỡt susễq cha tễ nhũang, nheq alới ki blớh neq: “Lứq ma tỡ cỡn, án nâi la cũai sũt ca dốq tacu susễq cha?” 9 Bữn cũai ta-ỡi: “Lứq án.” Ma cũai canṓh pai: “Tỡ cỡn án. Roâp cũai nâi ĩn cũai sũt ki sâng.” Ma cũai ki pai loah neq: “Lứq samoât cứq nâi la cũai sũt ki.” 10 Ngkíq cũai canṓh blớh án: “Khân lứq mới cũai ki, cỗ nṓq moat mới cỡt blang loah?” 11 Án ta-ỡi alới neq: “Bữn manoaq samiang ramứh Yê-su, án talốc lúq; chơ atia tâng moat cứq, cớp án ớn cứq pỡq culĩaq moat tâng amống Salũam. Ngkíq cứq pỡq toâq amống ki culĩaq moat cứq. Chơ moat cứq cỡt blang loah.” 12 Cũai canṓh ki blớh loah neq: “Nléq cũai ki sanua?” Ma án ki ta-ỡi: “Cứq tỡ dáng pỡ léq án.” 13 Moâm ki noau dững asuoi cũai sũt ca khoiq cỡt blang toâq pỡ tỗp Pha-rasĩ. 14 Tangái Yê-su talốc lúq cớp táq yỗn moat cũai sũt cỡt blang loah, tangái ki la tangái rlu. 15 Ngkíq tỗp Pha-rasĩ blớh loah cũai sũt ki neq: “Ntrớu toâp mới táq ma moat mới cỡt blang loah?” Cũai sũt ta-ỡi alới ki neq: “Án ki atia lúq tâng moat cứq. Chơ cứq culĩaq moat; ngkíq sanua cứq cỡt blang loah.” 16 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ pai neq: “Cũai nâi tỡ bữn toâq tễ Yiang Sursĩ, yuaq cũai nâi táh phễp rit tangái rlu.” Ma bữn cũai canṓh pai neq: “Nṓq cũai lôih ma têq táq ranáq salễh neq?” Chơ tỗp Pha-rasĩ ki cỡt bar tỗp, muoi tỗp pai nneq, muoi tỗp pai ngkíq. 17 Ngkíq tỗp Pha-rasĩ blớh sĩa cũai sũt ki neq: “Án ca táq moat mới cỡt blang loah, ntrớu mới pai tễ cũai ki?” Cũai sũt ki ta-ỡi neq: “Cũai ki la manoaq tang bỗq Yiang Sursĩ.” 18 Ma cũai I-sarễl ki tỡ yũah sa-âm cũai ki lứq sũt tễ nhũang ma cỡt blang loah. Ngkíq alới pỡq coâiq mpiq mpoaq án. 19 Chơ alới blớh mpiq mpoaq án neq: “Lứq ma tỡ, án nâi la con samiang anhia? Lứq án sũt tễ tangái anhia canỡt án tỡ? Cỗ nṓq sanua án cỡt blang loah?” 20 Mpiq mpoaq án ta-ỡi neq: “Hếq pai samoât lứq, nâi la lứq con samiang hếq. Cớp lứq hếq hữm án sũt tễ tangái hếq canỡt án. 21 Ma nṓq án bữn blang loah sanua, hếq tỡ dáng tê. Cớp hếq tỡ dáng nâng noau táq yỗn án cỡt blang loah. Anhia blớh án. Án la cũai khoiq carsai chơ. Têq án ta-ỡi bữm.” 22 Mpiq mpoaq cũai sũt pai ngkíq, cỗ alới ngcṓh tỗp I-sarễl. Tỗp I-sarễl khoiq patâp chơ, cũai aléq ca pai Yê-su la manoaq Yiang Sursĩ rưoh chuai amoong cũai, cũai ki tỡ têq rôm noâng dống sang alới. 23 Yuaq ṓc ki mpiq mpoaq cũai sũt ki pai neq: “Án la cũai khoiq carsai chơ. Anhia blớh án.” 24 Muoi trỗ ễn tỗp Pha-rasĩ arô cũai sũt ki cớp pai neq chóq án: “Cóq mới khễn ống Yiang Sursĩ sâng. Hếq khoiq dáng chơ cũai ki la cũai lôih.” 25 Ma cũai sũt ki pai loah neq: “Cứq tỡ dáng cũai ki bữn lôih, tỡ la tỡ bữn lôih. Cứq dáng bĩq muoi ramứh sâng. Hỗi rái moat cứq sũt, ma sanua moat cứq cỡt blang!” 26 Chơ tỗp Pha-rasĩ blớh loah án neq: “Cũai ki táq ṓc ntrớu chơ yỗn mới? Nṓq toâp án táq moat mới cỡt blang loah?” 27 Cũai sũt ki ta-ỡi neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ, ma anhia tỡ ễq tamứng. Nṓq noâng anhia ễq cứq atỡng loah sĩa? Anhia ễ puai ngê án tê tỡ?” 28 Tỗp Pha-rasĩ sâng nsóq lứq tâng mứt alới; chơ pai neq: “Lứq mới la puai ngê cũai ki! Ma hếq puai ngê Môi-se! 29 Hếq dáng Yiang Sursĩ khoiq atỡng na Môi-se. Ma cũai ki, hếq tỡ dáng tễ léq án toâq.” 30 Chơ cũai sũt ki ta-ỡi neq: “Cứq dớt ơiq! Anhia tỡ dáng tễ léq cũai ki toâq, ma khoiq án táq yỗn moat cứq cỡt blang loah! 31 Hái dáng chơ Yiang Sursĩ tỡ bữn tamứng cũai lôih, ma án tamứng cũai ca yám noap án cớp puai ngê án. 32 Tễ dâu Yiang Sursĩ tễng cốc cutễq nâi, tỡ nai sâng bữn cũai têq táq cũai sũt tễ tangái mpiq án canỡt ma cỡt blang loah. 33 Khân cũai ki, ma Yiang Sursĩ tỡ bữn chuai án, ngkíq án tỡ têq táq muoi ranáq salễh ntrớu.” 34 Ma tỗp Pha-rasĩ pai ễn neq: “Mới la cũai lôih tễ tangái mpiq mới canỡt! Nṓq mới ma táq sốt, yoc ễ atỡng hếq?” Vớt ki alới tuih aloōh cũai sũt ki. 35 Yê-su sâng alới tuih cũai sũt ki. Chơ án chuaq ramóh cũai ki cớp blớh án neq: “Mới sa-âm Con Yiang Cỡt Cũai tỡ?” 36 Cũai sũt ta-ỡi loah: “Thâi ơi, án ki la noau? Thâi atỡng cứq yỗn cứq dáng. Cứq yoc ễ sa-âm án tê.” 37 Yê-su pai loah: “Mới khoiq hữm chơ án, cớp án ca atỡng mới sanua la lứq án ki toâp.” 38 Ngkíq cũai sũt ki ta-ỡi: “Ncháu ơi! Lứq cứq sa-âm!” Chơ án cucốh cucũoi Yê-su. 39 Yê-su pai ễn: “Cứq toâq tâng cutễq nâi dōq pác cũai. Cứq táq yỗn cũai sũt cỡt blang cớp cũai moat poang o ma cỡt sũt.” 40 Bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ sâng Yê-su pai ngkíq. Alới blớh Yê-su neq: “Thâi pai hếq la cũai sũt tê tỡ?” 41 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Khân anhia ngin anhia la cũai sũt, ki anhia tỡ bữn bữn lôih ntrớu. Ma sanua anhia pai anhia poang o, ngkíq lôih anhia noâng ỡt níc cớp anhia.”

Yang 10

1 Yê-su pai ễn neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca tỡ bữn mut tâng cuaq charán cữu na ngoah, ma mut na canṓh, cũai ki la savễng. Án yoc tutuoiq. 2 Án ca mut na ngoah, cũai ki la lứq cũai mantán cữu ki. 3 Cũai ca kĩaq ngoah cuaq ki pớh toong yỗn cũai mantán têq mut, cớp cữu ki tamứng sưong án arô. Án talếq ramứh cữu ki; chơ án dững aloōh máh cữu ki. 4 Toâq án ayông cữu, ki án pỡq nhũang. Cớp máh cữu ki puai ntun án, yuaq cữu ki sacoal samữong mantán án. 5 Ma cữu tỡ bữn puai cũai liaq. Lứq án lúh tễ cũai liaq, yuaq án tỡ bữn sacoal samữong cũai ki.” 6 Yê-su atỡng parnai sacâm nâi, ma cũai ki tỡ bữn sapúh parnai án. 7 Ngkíq Yê-su atỡng loah alới neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, cứq la ngoah cuaq charán cữu mut loōh. 8 Nheq cũai canṓh ca toâq tễ nhũang cứq, máh cũai ki la cũai savễng cớp cũai tutuoiq. Ma cữu tỡ bữn tamứng sưong alới. 9 Cứq la ngoah cuaq. Cũai aléq ca mut na ngoah cuaq, cũai ki bữn tamoong. Têq án mut loōh chuaq cha cớp ramóh níc crơng sana. 10 Cũai savễng mut yoc ễ tuoiq, yoc ễ cachĩt, cớp yoc ễ talốh sâng. Ma cứq toâq yỗn cữu bữn tamoong. Lứq án tamoong, tỡ bữn ṓq muoi ramứh ntrớu. 11 “Cứq la mantán o. Mantán o pláih rangứh án yỗn cữu têq tamoong. 12 Cũai ca tuthễ bán cữu, án tỡ bữn ndỡm cữu. Khân án hữm ayoōng toâq, án lúh táh cữu ki. Ngkíq ayoōng palṓng cữu; chơ máh cữu ki pláh chap. 13 Cũai tuthễ lúh tễ ki yuaq án la cũai bán thễ sâng. Án tỡ bữn tutuaiq ntrớu tễ cữu. 14 Cứq la cũai mantán o. Ariang Mpoaq tâng paloōng dáng cứq, cớp cứq dáng Mpoaq tâng paloōng, machớng ki tê cứq dáng cữu cứq, cớp cữu cứq dáng cứq. Cứq bũi pláih rangứh cứq yỗn máh cữu ki. 16 Bữn cữu canṓh la khong cứq tê, ma tỡ bữn ỡt tâng cuaq nâi. Cứq cóq pỡ coâiq tê máh cữu ki. Nỡ ra cữu ki tamứng sưong cứq. Chơ cỡt chíq muoi tỗp sâng, cớp bữn manoaq mantán sâng. 17 Mpoaq tâng paloōng ayooq lứq cứq, yuaq cứq pahỡm chĩuq cuchĩt. Cứq chĩuq cuchĩt ngkíq la cỗ cứq yoc ễ tamoong loah. 18 Noau tỡ têq cachĩt rangứh cứq, ma cứq chống pahỡm chĩuq cuchĩt. Cứq bữn chớc chĩuq cuchĩt ngkíq. Cớp cứq bữn chớc têq táq tamoong loah rangứh cứq. Chớc nâi la tễ Mpoaq cứq yỗn cứq bữn.” 19 Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarễl cayoah bar tỗp. 20 Muoi tỗp pai neq: “Lứq samoât án ki bữn yiang sâuq payốh. Án la cũai yúh. Nṓq anhia tamứng santoiq án?” 21 Ma tỗp canṓh pai: “Khân manoaq nâi ma lứq yiang sâuq payốh, ki mō têq án atỡng máh santoiq án atỡng. Nṓq cũai bữn yiang sâuq, ma têq táq blang loah moat cũai sũt?” 22 Toâq casâi sangễt tâng vil Yaru-salễm, tỗp I-sarễl cha bũi sanhữ tangái bữn loah dống sang tễ mbṓq. 23 Yê-su mut tâng dống sang ki, cớp án pỡq luloah tâng Ntrỡn Sa-lamôn. 24 Tỗp I-sarễl rôm pễr Yê-su, cớp alới blớh án neq: “Maléq dũn noâng thâi yỗn hếq ngṓh rangṓh ngcuang? Khân thâi la Crĩt, ki thâi atỡng raloaih yỗn hếq dáng toâp.” 25 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ, ma anhia tỡ ễq sa-âm cứq. Ranáq cứq táq cỗ nhơ Mpoaq cứq yỗn chớc, ranáq nâi apáh cứq toâq tễ Yiang Sursĩ. 26 Ma anhia tỡ bữn sa-âm cứq, yuaq anhia tỡ cỡn tỗp cữu cứq. 27 Cữu cứq tamứng sưong cứq. Cứq dáng án, cớp án puai cứq. 28 Cứq yỗn án tamoong mantái; ngkíq án tỡ nai cuchĩt. Cũai aléq la tỡ têq sadṓh án tễ atĩ cứq. 29 Mpoaq cứq la toâr clữi nheq tễ canṓh. Án yỗn cứq bữn cữu ki. Cũai aléq tỡ têq sadṓh cữu ki tễ atĩ Mpoaq cứq. 30 Cứq cớp Mpoaq cứq la muoi.” 31 Vớt Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarễl ki ĩt tamáu yoc ễ tám Yê-su. 32 Ma Yê-su atỡng alới neq: “Cứq khoiq táq sa-ữi ranáq o máh Mpoaq cứq yỗn cứq táq. Cỗ tian ṓc ntrớu tễ ranáq ki ma anhia ễ tám tamáu chóq cứq?” 33 Tỗp I-sarễl ki ta-ỡi loah: “Hếq tỡ bữn tám cỗ tian mới táq ranáq o. Ma hếq táq mới cỗ mới acrieiq ramứh Yiang Sursĩ. Mới la cũai sâng, ma mới yoc cũai canṓh dōq mới la Yiang Sursĩ tê.” 34 Yê-su atỡng loah alới neq: “Tâng phễp rit anhia, bữn cũai chĩc chơ Yiang Sursĩ khoiq pai neq: ‘Anhia cỡt samoât yiang tê.’ 35 Hái dáng chơ parnai Yiang Sursĩ la lứq pĩeiq. Cớp Yiang Sursĩ dōq alới ca roap parnai án la samoât ‘yiang’ tê. 36 Ma cứq nâi, Mpoaq cứq khoiq rưoh cứq, cớp án ớn cứq toâq pỡ cutễq nâi. Ngkíq, nṓq anhia pai cứq acrieiq ramứh Yiang Sursĩ toâq cứq pai cứq la Con Yiang Sursĩ? 37 Khân cứq tỡ bữn táq ranáq Mpoaq cứq, ki anhia chỗi sa-âm cứq. 38 Ma khân cứq táq ranáq Yiang Sursĩ, ma anhia tỡ ễq sa-âm cứq, ki cóq anhia sa-âm máh ranáq cứq táq. Ngkíq anhia têq dáng samoât lứq la Mpoaq cứq ỡt muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt muoi mứt cớp Mpoaq cứq.” 39 Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp I-sarễl ki chi-chuaq ngê sĩa ễ cỗp Yê-su. Ma Yê-su viaq chíq tễ alới ki; chơ alới tỡ dáng bữn cỗp án. 40 Yê-su chu loah chơ clong crỗng Yôr-dan toâq pỡ ntốq Yang táq batễm tễ hỗi rái. Yê-su ỡt ntốq ki voai. 41 Clứng cũai toâq pỡ án; chơ pai neq: “Yang tỡ bữn táq muoi ranáq salễh ntrớu, ma máh parnai án atỡng tễ cũai nâi la pĩeiq nheq.” 42 Ngkíq sa-ữi náq cũai ki sa-âm Yê-su.

Yang 11

1 Bữn manoaq, ramứh La-sarơ, cỡt a-ĩ. Án ỡt tâng vil Bê-thani. Mari la ỡt tâng vil ki tê cớp ỡi án, ramứh Mathê. 2 Mari nâi la mansễm ca tốh tớu phuom tâng tỗ Yê-su, cớp chut ayững Yê-su toâq sóc plỡ án. La-sarơ, ca a-ĩ ki, la amiang Mari nâi. 3 Bar náq sễm ỡi ki ớn cũai toâq pỡ Yê-su atỡng án neq: “Ncháu ơi! Án ca Ncháu ayooq lứq, sanua án a-ĩ.” 4 Tữ Yê-su sâng parnai ki, án pai neq: “La-sarơ lứq a-ĩ, ma án tỡ bữn cuchĩt mō. Cỗ án bữn a-ĩ nâi, ngkíq cũai bữn khễn Yiang Sursĩ cớp Con Yiang Sursĩ.” 5 Yê-su ayooq Mathê, Mari, cớp La-sarơ. 6 Tữ Yê-su sâng han La-sarơ a-ĩ, án noâng ỡt ntốq ki bar tangái ễn. 7 Vớt bar tangái, Yê-su atỡng tỗp rien tễ án neq: “Hái píh chu loah chu cruang Yudê.” 8 Ma tỗp rien tễ Yê-su atỡng loah án neq: “Thâi ơi! Léq bữn dũn yũah tỗp I-sarễl pỡ ki yoc ễ tám tamáu chóq thâi. Ma nṓq sanua thâi yoc píh loah pỡ ntốq ki?” 9 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Pên tangái tâng cutễq nâi bữn poang, ma tỡ bữn? Khân bữn cũai pỡq tâng tangái, ki án tỡ bữn dớm; yuaq poang, ki têq án hữm. 10 Ma khân án pỡq tâng sadâu, ki án dớm, yuaq canám án tỡ báng hữm.” 11 Moâm Yê-su pai ngkíq, án pai ễn neq: “Yớu hái, La-sarơ, án bếq, ma sanua cứq pỡq amoaih án.” 12 Tỗp rien tễ Yê-su ta-ỡi neq: “Ncháu ơi! Khân án bếq, ki moai tê.” 13 Yê-su atỡng tễ La-sarơ khoiq cuchĩt chơ, ma tỗp rien tễ Yê-su chanchớm la Yê-su pai La-sarơ bếq sâng. 14 Ngkíq Yê-su atỡng alới raloaih lứq neq: “La-sarơ khoiq cuchĩt chơ. 15 Cứq ỡn tê cứq tỡ bữn toâq bo án a-ĩ. Ma sanua cứq pỡq yỗn anhia têq sa-âm samoât samơi. Chơ sanua hái pỡq pỡ La-sarơ.” 16 Moâm ki Thỗ-mat, ca noau dōq ramứh Di-dim hỡ, án pai chóq yớu án, alới ca rien parnơi tễ Yê-su neq: “Hái pỡq tê, dōq hái pruam cuchĩt parnơi cớp thâi.” 17 Tữ Yê-su toâq pỡ ntốq ki, án sâng noau pai khoiq tứp La-sarơ pỗn tangái chơ. 18 Vil Bê-thani mán ễ bữn pái lamễt tễ vil Yaru-salễm. 19 Ngkíq sa-ữi náq tỗp I-sarễl pỡq bếq aliang Mathê cớp Mari, yuaq amiang alới cuchĩt. 20 Tữ Mathê sâng Yê-su mbỡiq toâq ramṓh vil, chơ án pỡq crṓq Yê-su. Ma Mari, án noâng ỡt tâng dống. 21 Mathê pai cớp Yê-su neq: “Ncháu ơi! Khân Ncháu ỡt pỡ nâi bo ki, amiang cứq tỡ bữn cuchĩt. 22 Ma cứq dáng dếh sanua ramứh ntrớu Ncháu sễq tễ Yiang Sursĩ, lứq án yỗn.” 23 Yê-su atỡng Mathê neq: “Lứq samoât amiang mới tamoong loah tễ ping.” 24 Chơ Mathê pai neq: “Cứq dáng chơ amiang cứq tamoong loah tễ ping toâq tangái parsốt. Tangái ki nheq tữh cũai ca cuchĩt bữn tamoong.” 25 Yê-su atỡng loah Mathê neq: “Cutỗ cứq toâp têq yỗn cũai cuchĩt yuor loah tễ ping, cớp cứq yỗn tamoong. Aléq ca sa-âm cứq, toâq án cuchĩt, la noâng án tamoong. 26 Cớp cũai aléq ca tamoong cớp sa-âm cứq, án ki tỡ nai cuchĩt. Mới sa-âm ṓc nâi tỡ?” 27 Mathê ta-ỡi neq: “Lứq cứq sa-âm, Ncháu! Cứq sa-âm Ncháu la Crĩt, Con Yiang Sursĩ, án ca Yiang Sursĩ ớn toâq pỡ cutễq nâi.” 28 Moâm Mathê pai ngkíq, án chu pỡ dống, chơ án rachâp cớp Mari, a-ễm án, neq: “Thâi toâq chơ. Án yoc ễ ramóh mới.” 29 Tữ Mari sâng ngkíq, yóiq toâp án yuor pỡq pỡ Yê-su. 30 Yê-su tỡ yũah mut tâng vil. Noâng án ỡt bân ntốq Mathê ramóh án. 31 Cũai I-sarễl, alới ca bếq aliang tâng dống Mari, alới hữm Mari yuor chái lứq loōh tễ dống; chơ alới puai ntun clĩ án. Alới chanchớm án pỡq nhiam pỡ ping amiang án. 32 Tữ Mari toâq pỡ Yê-su cớp hữm án, Mari ap cheq ayững Yê-su, pai neq: “Ncháu ơi! Khân Ncháu ỡt pỡ nâi bo ki, amiang cứq tỡ bữn cuchĩt mō.” 33 Tữ Yê-su hữm Mari nhiam, cớp máh cũai I-sarễl ca puai Mari nhiam tê, ki Yê-su sâng sarũiq cớp ngua lứq tâng mứt án. 34 Án blớh neq: “Bân léq anhia tứp án?” Alới pai: “Ncháu ơi! Sanua hái pỡq nhêng.” 35 Yê-su nhiam. 36 Ngkíq cũai I-sarễl pai: “Âu! Hữm! Án ayooq lứq La-sarơ!” 37 Ma bữn cũai ca pai neq: “Manoaq nâi khoiq táq chơ moat cũai sũt cỡt blang. Bo La-sarơ tỡ yũah cuchĩt, têq nâng tỡ, án táq La-sarơ cỡt bán?” 38 Yê-su toâq pỡ ping. Mứt án sâng ngua lứq sĩa. Ping nâi la tâng cưp, cớp tamáu toâr catáng chíq ngoah cưp. 39 Yê-su ớn neq: “Cóq anhia vih aloōh chíq tamáu tễ ngoah ki.” Ma Mathê, amuaq cũai cuchĩt ki, án pai neq: “Ncháu ơi! Khoiq pa-ốh chơ, yuaq án ỡt ngki khoiq pỗn tangái.” 40 Yê-su blớh ễn neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ ma tỡ bữn, khân anhia sa-âm, ki anhia hữm chớc ang ữr tễ Yiang Sursĩ?” 41 Ngkíq alới vih tamáu ki. Chơ Yê-su tapoang achỗn chu paloōng cớp pai neq: “Mpoaq cứq ơi! Cứq sa-ỡn mới, mới khoiq tamứng níc cứq. 42 Cứq pai ngkíq ễq cũai ca ỡt cheq cứq nâi, yỗn alới sa-âm lứq Mpoaq ớn cứq toâq pỡ nâi.” 43 Moâm Yê-su pai ngkíq, án arô casang lứq: “La-sarơ ơi! Mới loōh tễ ki!” 44 Chơ cũai cuchĩt ki loōh tễ ping. Atĩ cớp ayững án nheq noau som aroâiq. Cớp án bữn aroâiq canṓh cuom mieiq cớp plỡ án. Yê-su ớn cũai canṓh ki neq: “Leh chíq aroâiq noau som tễ tỗ án yỗn án chu.” 45 Sa-ữi náq cũai I-sarễl, alới ca pỡq bếq aliang Mari, alới hữm ranáq Yê-su táq. Ngkíq alới sa-âm án tê. 46 Ma bữn cũai canṓh tễ tỗp I-sarễl, alới pỡq chu tỗp Pha-rasĩ atỡng alới máh ranáq Yê-su khoiq táq. 47 Ngkíq tỗp Pha-rasĩ cớp máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới arô nheq tữh cũai sốt tỗp I-sarễl; chơ alới sarhống. Alới pai neq: “Cũai nâi táq ranáq salễh sa-ữi lứq chơ. Nṓq hái ễ táq sanua? 48 Khân hái yỗn án táq níc ngkíq, ki nheq tữh cũai sa-âm nheq án. Chơ cũai Rô-ma toâq talốh dống sang hái cớp nheq cruang hái hỡ.” 49 Tâng tỗp ki bữn manoaq ramứh Cai-phễ. Cumo ki án ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Án pai neq: “Anhia tỡ dáng ntrớu tháng. 50 Anhia tỡ bữn tutuaiq. Khân dōq manoaq nâi, proai hái nheq cuchĩt, cớp cruang hái la ralốh nheq tê. Ma khaq hái yỗn manoaq nâi sâng cuchĩt saláng nheq cũai hái cuchĩt.” 51 Ma án tỡ bữn chống ễ pai tễ mứt án sâng. Máh ṓc Cai-phễ atỡng tễ Yê-su cuchĩt yỗn nheq cũai I-sarễl, lứq Yiang Sursĩ yỗn án atỡng sacoâiq ṓc ki, yuaq bo ki Cai-phễ ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. 52 Cớp Yê-su tỡ bữn cuchĩt yỗn ống cũai I-sarễl sâng, ma án cuchĩt yỗn dũ náq con acái Yiang Sursĩ. Sanua cũai nâi parsáng parsaiq sa-ữi ntốq, ma nỡ ra alới rôm loah cỡt muoi tỗp. 53 Ngkíq tễ tangái ki tỗp I-sarễl chi-chuaq ngê ễ cachĩt Yê-su. 54 Vớt ki Yê-su tỡ bữn noâng ỡt parnơi cớp cũai clứng tỗp I-sarễl. Ma án pỡq pỡ ntốq aiq cheq vil Ễp-ra-ĩm. Án ỡt ntốq ki cớp tỗp rien tễ án. 55 Cheq toâq tangái cũai I-sarễl cha sanhữ Tangái Loōh. Ngkíq clứng cũai ca ỡt yáng tiah vil Yaru-salễm mut tâng vil ki, yoc ễ puai rit táq bráh tễ nhũang alới cha bũi tangái ki. 56 Cũai ki chuaq níc Yê-su. Alới ỡt tayứng tâng dống sang toâr, cớp alới manoaq blớh manoaq: “Nṓq mới chanchớm? Án ki toâq cha bũi sanhữ tangái ki tê, ma tỡ bữn?” 57 Nheq cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp tỗp Pha-rasĩ, alới patâp neq: khân cũai aléq dáng ntốq Yê-su ỡt, cóq án pỡq cuchỡiq yỗn alới dáng tê, yuaq alới yoc ễ cỗp án.

Yang 12

1 Noâng tapoât tangái ễn ki nṓq tỗp I-sarễl cha sanhữ Tangái Loōh. Tangái ki Yê-su pỡq pỡ vil Bê-thani, la ntốq La-sarơ ỡt. La-sarơ la án ca Yê-su khoiq amôih loah tễ ping. 2 Ỡt ntốq ki alới roap chỗm Yê-su. Mathê aloōh crơng sana yỗn alới cha, cớp La-sarơ tacu cha parnơi cớp alới tê. 3 Bo ki Mari ĩt bễ dỡq phuom ca noau dōq ramứh ‘nar’. Dỡq phuom ki bữn kia ntâng lứq. Mari tốh dỡq phuom ki tâng ayững Yê-su, chơ án chut ayững Yê-su toâq sóc plỡ án. Nheq dống ki sâng phuom chanchức. 4 Bữn manoaq tỗp rien tễ Yê-su, ramứh Yuda I-cari-ỗt, án ca cheq ễ chếq chíq Yê-su, pai neq: 5 “Nṓq án tỡ bữn chếq dỡq phuom; chơ ĩt práq kia ki chuai cũai cadĩt? Kia dỡq phuom nâi li cớp práq cóng noau tuthễ pái culám tangái.” 6 Án pai ngkíq, tỡ cỡn án yoc ễ chuai cũai cadĩt, ma án yoc ễ plớp práq ki, yuaq án la cũai yống práq chống tâng tỗp ki. 7 Ma Yê-su pai neq: “Dōq tam án. Yỗn án dōq dỡq phuom nâi toâq tangái noau tứp cứq. 8 Cũai cadĩt ỡt níc cớp anhia. Ma tỗ cứq tỡ bữn ỡt mantái níc cớp anhia.” 9 Clứng cũai I-sarễl sâng noau pai Yê-su ỡt tâng vil Bê-thani. Ngkíq alới pỡq chu ki tê. Alới tỡ bữn pỡq yoc ễ ramóh ống Yê-su sâng, ma alới yoc ễ hữm La-sarơ hỡ, án ca Yê-su amôih loah tễ ping. 10 Ngkíq máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ chi-chuaq ngê ễ cachĩt dếh La-sarơ hỡ. 11 Cỗ tian La-sarơ, yuaq clứng cũai I-sarễl táh rit tiaq alới yoc sa-âm Yê-su ễn. 12 Máh tangái parnỡ ễn clứng cũai ca toâq cha bũi sanhữ Tangái Loōh, alới sâng Yê-su cheq ễ mut tâng vil Yaru-salễm tê. 13 Ngkíq alới ĩt ngcoong po cớp alới pỡq crṓq Yê-su toâq. Alới triau cupo casang lứq neq: “Ô-sana! Lứq khễn án ca Yiang Sursĩ rưoh toâq chuai amoong cũai. Lứq khễn puo cũai I-sarễl.” 14 Yê-su ramóh muoi lám con aséh dễn. Án tacu tâng cloong aséh ki machớng parnai Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq atỡng chơ neq: 15 “Vil Yaru-salễm ơi, chỗi ngcṓh ntrớu. Sanua puo anhia toâq chơ. Án tacu tâng cloong con aséh dễn.” 16 Tangái ki tỗp rien tễ Yê-su tỡ yũah dáng raloaih parnai nâi. Ma vớt Yê-su yuor tamoong loah, ki nṓq alới sapúh parnai Yiang Sursĩ atỡng nâi tễ Yê-su. Cớp alới sanhữ loah alới khoiq táq pĩeiq nheq máh parnai Yiang Sursĩ pai tễ Yê-su. 17 Clứng cũai ca hữm Yê-su arô La-sarơ loōh tễ ping cớp tamoong loah, máh cũai ki atỡng la-ữt la-ữi tễ ṓc nâi. 18 Yuaq ngkíq clứng cũai canṓh pỡq ramóh Yê-su tê, cỗ alới khoiq sâng Yê-su táq ranáq salễh nâi. 19 Chơ tỗp Pha-rasĩ, manoaq atỡng manoaq neq: “Ki! Anhia hữm tỡ? Nheq tữh máh ca cũai clứng ki puai nheq án. Táq nṓq la hái tỡ rơi tâng án mō.” 20 Tangái cha sanhữ ki bữn cũai Créc pỡq pỡ vil Yaru-salễm yoc ễ sang pỡ ki tê. 21 Tỗp cũai Créc ki toâq pỡ Phi-lip, la cũai tễ vil Bễt-sada tâng cruang Ca-li-lê. Alới ki sễq tễ Phi-lip neq: “Achuaih ơi! Hếq yoc ễ ramóh Yê-su.” 22 Ngkíq Phi-lip pỡq atỡng Anrê; chơ Anrê cớp Phi-lip toâq atỡng Yê-su. 23 Yê-su atỡng alới neq: “Cheq toâq ngư Yiang Sursĩ apáh chớc ang ữr Con Yiang Cỡt Cũai. 24 Lứq samoât cứq atỡng anhia, khân muoi ṓc sapua noau chóh tâng cutễq, amoat ki padốh; chơ ṓc ki cỡt pứt. Khân noau tỡ bữn chóh ṓc ki, ki án noâng níc muoi ṓc ki. Ma khân noau chóh ṓc ki, ṓc ki cỡt sa-ữi palâi. 25 Cũai aléq ca ayooq pasếq rangứh án bữm tâng dỡi nâi, cũai ki cỡt pứt chíq rangứh án. Ma cũai aléq ca tỡ bữn pasếq rangứh án bữm tâng dỡi nâi, cũai ki bữn tamoong mantái níc. 26 Cũai aléq yoc ễ táq ranáq cứq, cóq cũai ki puai cứq. Ntốq aléq cứq ỡt, cũai ca táq ranáq cứq lứq ỡt ntốq ki tê. Cớp cũai ca táq ranáq cứq, Mpoaq cứq noap tapỗng án ki tê. 27 “Sanua mứt cứq sâng túh arức lứq. Têq ma tỡ cứq pai sanua neq: ‘Mpoaq ơi! Chuai yỗn cứq têq viaq chíq tễ ṓc cuchĩt nâi?’ Cứq tỡ têq pai ngkíq, yuaq cứq toâq pỡ cutễq nâi yỗn têq chĩuq ṓc cuchĩt ki. 28 Mpoaq ơi, sễq mới táq yỗn cũai khễn ramứh ang ữr mới!” Moâm Yê-su pai ngkíq, sưong Yiang Sursĩ pai tễ paloōng neq: “Cứq khoiq táq chơ yỗn cũai khễn ramứh ang ữr cứq, cớp nỡ ra cứq táq machớng ki sĩa.” 29 Clứng cũai ca ỡt ntốq ki, alới sâng sưong ki samoât sưong crứm. Bữn án ca pai ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng táq ntỡng cớp Yê-su. 30 Ma Yê-su pai neq: “Sưong nâi atỡng tỡ bữn yỗn cứq, ma yỗn anhia. 31 Sanua toâq ngư cứq pác nheq tữh cũai. Cớp sanua yiang ca sốt tâng cutễq nâi, cứq tuih aloōh chíq án. 32 Tữ noau ayṓng cứq tâng aluang sangcáng, ngkíq cứq tếc nheq tữh cũai toâq pỡ cứq.” 33 Yê-su pai ngkíq, án yoc atỡng yỗn cũai dáng na ntrớu án cuchĩt. 34 Ma clứng cũai ki atỡng loah neq: “Phễp rit hếq atỡng hếq la manoaq Crĩt tamoong mantái. Ngkíq nṓq thâi pai Con Yiang Cỡt Cũai cóq ayṓng tâng aluang sangcáng? Noau la Con Yiang Cỡt Cũai?” 35 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia bữn ṓc poang noâng bĩq tangái sâng. Sanua cóq anhia pỡq tâng ṓc poang nâi, yuaq anhia tỡ bữn dáng bo léq sarblỡl ṓc canám toâq. Bo ki anhia tỡ dáng pỡq chu léq noâng. 36 Anhia noâng bữn ṓc poang ki. Ngkíq cóq anhia sa-âm ṓc ki yỗn anhia cỡt samoât con acái ṓc poang tê.” Moâm Yê-su pai ngkíq, án loōh tễ alới ki, cớp án pỡq tooq tỗ án tễ alới. 37 Yê-su khoiq táq sa-ữi ranáq salễh yáng moat alới chơ, ma noâng alới tỡ bữn sa-âm án. 38 Ngkíq rapĩeiq santoiq Ê-sai, cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbṓq neq: “Ncháu ơi! Noau khoiq sa-âm parnai hếq atỡng? Toâq noau toâp Ncháu khoiq apáh chớc Ncháu?” 39 Hái bữn dáng tỗp I-sarễl ki tỡ têq sa-âm, cỗ hái dáng tễ Ê-sai chĩc ntốq canṓh neq: 40 “Yiang Sursĩ táq yỗn moat alới cỡt sũt, cớp mứt alới cỡt coang. Ngkíq moat alới tỡ têq hữm. Cớp mứt alới tỡ têq dáng. Alới tỡ ễq toâq pỡ cứq; ki ma têq cứq táq yỗn alới cỡt bán.” 41 Ê-sai pai santoiq ngkíq, yuaq án khoiq sacoâiq hữm chớc ang ữr Yê-su chơ. Ngkíq án atỡng santoiq ki tễ Yê-su. 42 Ma noâng bữn sa-ữi náq tễ cũai sốt sa-âm Yê-su. Ma alới ca sa-âm ki, alới tỡ bữn atỡng yỗn cũai canṓh dáng alới sa-âm, yuaq alới ngcṓh tỗp Pha-rasĩ tuih alới tễ dống sang. 43 Ngkíq alới ễq cũai canṓh khễn alới clữi tễ alới ễq Yiang Sursĩ khễn alới. 44 Vớt tễ ki Yê-su atỡng casang lứq neq: “Cũai aléq ca sa-âm cứq, cũai ki tỡ bữn sa-âm ống cứq sâng, ma án sa-âm dếh án ca ớn cứq toâq. 45 Cũai aléq hữm cứq, cũai ki hữm dếh án ca ớn cứq toâq tê. 46 Cứq la ṓc poang toâq pỡ cutễq nâi. Ngkíq cũai aléq ca sa-âm cứq, cũai ki tỡ bữn ỡt noâng tâng ntốq canám. 47 Cũai aléq ca tamứng parnai cứq, ma tỡ bữn trĩh parnai ki, cứq tỡ bữn tếq cũai ki. Cứq tỡ bữn toâq ễ tếq cũai, ma cứq toâq ễ chuai amoong nheq tữh cũai. 48 Cũai aléq ca kêt cứq, cớp cũai aléq ca tỡ bữn ĩt parnai cứq, ngkíq cũai ki bữn parnai ca tếq án. Toâq tangái parsốt, parnai cứq khoiq atỡng chơ, lứq parnai ki toâp tếq án. 49 Cứq tỡ bữn atỡng tễ ngê cứq bữm. Ma Mpoaq ca ớn cứq toâq pỡ nâi, án toâp khoiq atỡng cứq máh santoiq cứq pai. 50 Máh ṓc án patâp, cứq dáng ṓc ki yỗn cũai bữn tamoong mantái. Ngkíq, santoiq ntrớu cứq pai la machớng santoiq Mpoaq khoiq patâp cứq.”

Yang 13

1 Noâng muoi tangái ễn, ki nṓq cũai I-sarễl ễ cha sanhữ Tangái Loōh. Tangái ki Yê-su dáng khoiq cheq chơ tangái án pỡq tễ cutễq nâi chu loah pỡ Mpoaq án. Án khoiq ayooq chơ nheq tữh cũai tâng cutễq nâi ca bữn muoi mứt cớp án. Án ayooq lứq alới toau sốt clũiq. 2 Yê-su cớp tỗp rien tễ án rôm cha pêl tabữ. Yiang Satan khoiq táq tâng mứt pahỡm Yuda, con Si-môn I-cari-ỗt, yỗn án ễ chếq chíq Yê-su. 3 Yê-su dáng Mpoaq án khoiq yỗn án bữn chớc yỗn án sốt dũ ramứh. Cớp án dáng án toâq tễ Yiang Sursĩ, cớp cheq án ễ chu loah pỡ Yiang Sursĩ. 4 Ngkíq Yê-su yuor tayứng tễ ntốq án cha. Án tũot dōq au tuar án; chơ án ĩt aroâiq cuti catoân tâng ngkĩng. 5 Moâm ki Yê-su chóq dỡq tâng thrỡ bát; chơ mbỡiq ariau ayững tỗp rien tễ án. Cớp án ĩt aroâiq cuti tễ ngkĩng án; chơ chut ayững alới ki. 6 Tữ án toâq pỡ Si-môn Phi-ễr, chơ Phi-ễr blớh án neq: “Ncháu ơi! Ncháu ễ ariau ayững cứq tỡ?” 7 Yê-su ta-ỡi án neq: “Mới tỡ bữn sapúh ranáq cứq táq sanua, ma ntun ễn lứq mới dáng.” 8 Phi-ễr pai ễn cớp Yê-su neq: “Tỡ pĩeiq mō Ncháu ma ariau ayững cứq.” Ma Yê-su ta-ỡi án neq: “Khân cứq tỡ bữn ariau mới, ki mới tỡ bữn cỡt muoi mứt cớp cứq.” 9 Chơ Si-môn Phi-ễr pai neq: “Khân lứq ngkíq, Ncháu ơi, chỗi ariau ống ayững sâng. Ma ariau atĩ cớp plỡ cứq hỡ!” 10 Yê-su pai ễn chóq án neq: “Cũai aléq ca khoiq mpơi dỡq, nheq tỗ cũai ki khoiq bráh chơ. Moâm mpơi ki cóq ariau loah ống ayững sâng. Sanua anhia khoiq bráh chơ, ma noâng manoaq tễ anhia tỡ bữn bráh.” 11 Yê-su pai manoaq tễ alới tỡ bữn bráh, yuaq án khoiq dáng chơ manoaq ca yoc ễ chếq chíq án. 12 Moâm Yê-su ariau ayững alới, án sớp loah au tuar án, cớp án tacu loah bân ntốq án cha sĩa. Án blớh alới neq: “Anhia sapúh ma tỡ, cứq táq ranáq nâi cớp anhia? 13 Anhia dōq cứq la Thâi cớp Ncháu. Lứq pĩeiq anhia pai ngkíq. Lứq samoât cứq la bar ramứh ki. 14 Cứq la Ncháu anhia cớp Thâi anhia, ma cứq ariau ayững anhia. Ngkíq anhia cóq táq machớng ki tê, manoaq ariau ayững manoaq. 15 Cứq táq paryỗng anhia yỗn têq anhia táq machớng cứq táq yỗn anhia tê. 16 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai sũl tỡ bữn toâr clữi tễ ncháu án, cớp cũai ranễng tỡ bữn toâr hỡn tễ án ca ớn án pỡq. 17 Khân anhia dáng nheq ramứh nâi, cớp anhia puai samoât samơi, ngkíq anhia bữn ṓc bốn lứq. 18 Ma cứq tỡ bữn atỡng tễ nheq tữh anhia. Cứq dáng máh cũai ca cứq khoiq rưoh chơ. Ma rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai neq: ‘Bữn manoaq ca cha dỗi cớp cứq, án ki táq alia bar ploah ễ táq cứq.’ 19 “Sanua cứq atỡng anhia bo ranáq nâi tỡ yũah toâq. Ma tữ ranáq nâi toâq, ngkíq anhia têq sa-âm cứq la manoaq ca cứq khoiq pai chơ. 20 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq tamứng parnai cũai ca cứq ớn pỡq atỡng, nâi la machớng án tamứng parnai cứq tê. Cớp cũai aléq tamứng parnai cứq, nâi la machớng án tamứng án ca ớn cứq toâq tê.” 21 Moâm Yê-su pai ngkíq, án sâng túh arức lứq tâng mứt án. Án pai neq: “Lứq samoât cứq atỡng anhia, bữn manoaq tễ anhia ễ chếq chíq cứq.” 22 Tỗp rien tễ Yê-su, alới manoaq cloân manoaq. Alới sâng dớt tê, tỡ dáng noau Yê-su pai. 23 Cứq ca ratoi lứq cớp Yê-su, cứq ỡt tĩng Yê-su bo ki. 24 Si-môn Phi-ễr cuvoiq cứq cớp ớn cứq neq: “Mới blớh Yê-su, án atỡng tễ noau.” 25 Ngkíq cứq sĩc cheq Yê-su cớp pai neq: “Sễq Ncháu atỡng cũai ki la noau?” 26 Yê-su ta-ỡi neq: “Sanua cứq tốq muoi mễng bễng tâng tangan. Chơ cứq avơi yỗn pỡ án ca ễ chếq cứq.” Ngkíq Yê-su ĩt muoi mễng bễng. Án tốq bễng ki tâng tangan. Chơ án avơi yỗn Yuda, con Si-môn I-cari-ỗt. 27 Tữ Yuda roap bễng ki, bo ki toâp yiang Satan mut tâng mứt án. Chơ Yê-su atỡng Yuda neq: “Ranáq ntrớu mới ễ táq, ki mới táq chái!” 28 Cũai canṓh ca tacu cha ntốq ki, alới tỡ bữn sapúh santoiq Yê-su pai cớp Yuda. 29 Cũai canṓh ki chanchớm Yê-su ớn Yuda pỡq chỡng crơng sana cha, tỡ la chuai cũai cadĩt, yuaq Yuda yống práq chống tỗp ki. 30 Moâm Yuda roap bễng ki, chơ án loōh toâp. Bo ki paloōng khoiq sadâu chơ. 31 Vớt Yuda loōh, Yê-su pai neq: “Sanua noau bữn hữm chớc ang ữr Con Yiang Cỡt Cũai. Cớp noau khễn dếh Yiang Sursĩ hỡ cỗ nhơ tễ Con án. 32 Khân noau khễn chớc ang ữr Yiang Sursĩ cỗ nhơ tễ Con án, machớng ki tê Yiang Sursĩ táq yỗn noau khễn chớc ang ữr Con án cỗ nhơ tễ Yiang Sursĩ. Cớp án táq yỗn noau khễn toâp án. 33 Máh con cứq ơi! Cứq ỡt cớp anhia noâng bĩq tangái sâng. Lứq anhia chuaq cứq, ma cứq atỡng anhia machớng cứq khoiq atỡng cũai I-sarễl chơ: ‘Anhia tỡ têq toâq pỡ ntốq cứq pỡq.’ 34 Sanua cứq patâp yỗn anhia muoi ṓc tamái ễn. Ṓc nâi la neq: cóq anhia manoaq ayooq manoaq. Machớng cứq khoiq ayooq anhia chơ, ngkíq anhia cóq manoaq ayooq manoaq tê. 35 Khân anhia manoaq ayooq manoaq, ngkíq nheq tữh cũai dáng anhia puai ngê cứq samoât samơi.” 36 Si-môn Phi-ễr blớh Yê-su: “Ncháu ơi! Pỡ léq Ncháu ễ pỡq?” Yê-su ta-ỡi án neq: “Ntốq cứq pỡq, sanua mới tỡ têq puai cứq. Ma nỡ ra têq mới puai cứq tê.” 37 Ngkíq Phi-ễr blớh ễn: “Ncháu ơi! Nṓq cứq tỡ têq puai Ncháu sanua? Cứq rơi chĩuq cuchĩt cớp Ncháu.” 38 Ma Yê-su roap parnai án neq: “Lứq samoât mới rơi chĩuq cuchĩt cớp cứq tỡ? Cứq atỡng mới samoât lứq: nhũang ntruoi tỡ yũah tacar, lứq mới calỡih cứq pái trỗ.”

Yang 14

1 Yê-su atỡng ễn neq: “Anhia chỗi túh arức tâng mứt anhia. Sa-âm Yiang Sursĩ, cớp sa-âm cứq tê. 2 Tâng dống Mpoaq cứq bữn sa-ữi ntốq ỡt. Sanua cứq pỡq thrũan ntốq yỗn anhia ỡt. Khân ṓc nâi ma tỡ bữn pĩeiq, ki cứq tỡ bữn atỡng ṓc nâi yỗn anhia. 3 Moâm cứq pỡq thrũan ntốq yỗn anhia ỡt, lứq cứq toâq loah dững anhia pỡq cớp cứq. Ntốq léq cứq ỡt, anhia ỡt pỡ ki tê. 4 Lứq anhia dáng chu léq cứq pỡq, cớp anhia dáng chơ rana toâq pỡ ntốq ki.” 5 Ma Thỗ-mat blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Hếq tỡ dáng chu léq Ncháu pỡq. Nṓq têq hếq dáng rana toâq pỡ ki?” 6 Yê-su ta-ỡi án neq: “Cứq la rana pỡq; cứq la ṓc pĩeiq; cớp cứq la ṓc tamoong. Tỡ bữn noau têq toâq pỡ Mpoaq cứq, khân tỡ bữn toâq na cứq. 7 Khân anhia dáng cứq, ki anhia dáng Mpoaq cứq tê. Ma tữ nâi chumát anhia lứq dáng án, cớp anhia khoiq hữm án chơ.” 8 Phi-lip pai cớp Yê-su neq: “Sễq Ncháu apáh Mpoaq Ncháu yỗn hếq dáng án, la péq toâp.” 9 Yê-su ta-ỡi án neq: “Phi-lip ơi! Cứq ỡt cớp anhia khoiq dũn chơ, ma nṓq noâng mới tỡ yũah dáng cứq? Cũai aléq ca khoiq hữm cứq chơ, machớng án khoiq hữm Mpoaq cứq tê. Nṓq mới sễq yỗn cứq apáh Mpoaq cứq yỗn anhia dáng án? 10 Nṓq anhia tỡ bữn sa-âm cứq ỡt muoi mứt cớp Mpoaq, cớp Mpoaq ỡt muoi mứt cớp cứq? Parnai cứq atỡng anhia tỡ bữn parnai tễ cứq bữm, ma lứq samoât Mpoaq ca ỡt muoi mứt cớp cứq, án táq nheq ranáq nâi la ranáq án bữm. 11 Cóq anhia sa-âm cứq bo cứq pai cứq ỡt muoi mứt cớp Mpoaq, cớp Mpoaq ỡt muoi mứt cớp cứq. Ma khân anhia tỡ ễq sa-âm, ki cóq anhia sa-âm cứq cỗ tễ ranáq salễh cứq khoiq táq chơ. 12 Lứq samoât cứq atỡng anhia, cũai aléq ca sa-âm cứq, cũai ki lứq táq ranáq machớng cứq tê. Ma lứq án táq ranáq toâr clữi tễ ki ễn, yuaq sanua cứq chu pỡ Mpoaq cứq. 13 Ṓc ntrớu anhia sễq nhơ ramứh cứq, lứq cứq yỗn anhia bữn ṓc ki. Cứq táq ngkíq ễq noau khễn chớc ang ữr Mpoaq tâng paloōng cỗ nhơ tễ Con án. 14 Khân anhia sễq ṓc ntrớu nhơ ramứh cứq, lứq cứq yỗn anhia bữn ṓc ki.” 15 “Khân anhia ayooq cứq, ngkíq cóq anhia trĩh nheq ṓc cứq patâp. 16 Chơ cứq sễq tễ Mpoaq cứq, cớp án yỗn anhia bữn Raviei lứq pĩeiq níc. Raviei ki pláih cứq chuai anhia, cớp ỡt níc cớp anhia. Ma cũai canṓh, alới ca tỡ bữn sa-âm, alới ki tỡ têq bữn Raviei nâi, yuaq alới tỡ bữn sacoal cớp tỡ bữn dáng án. Ma anhia dáng án, yuaq án ỡt níc nứng anhia, cớp án ỡt tâng mứt pahỡm anhia. 18 Cứq tỡ bữn táh anhia yỗn anhia cỡt riang con cumuiq. Lứq cứq toâq loah pỡ anhia. 19 Noâng bĩq tangái sâng, máh cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn hữm noâng cứq, ma lứq anhia hữm cứq. Cỗ cứq tamoong, ngkíq nỡ ra anhia tamoong tê. 20 Toâq tangái ki anhia dáng samoât lứq cứq ỡt muoi mứt cớp Mpoaq cứq, cớp anhia ỡt muoi mứt cớp cứq machớng cứq ỡt muoi mứt cớp anhia. 21 “Cũai aléq roap nheq ṓc cứq patâp, cớp trĩh nheq ṓc ki, cũai ki lứq ayooq cứq. Mpoaq cứq ayooq án ca ayooq cứq. Cứq ayooq án ki tê, cớp cứq apáh ngê cứq yỗn án ki dáng cứq.” 22 Moâm Yê-su pai ngkíq, Yuda (Yuda nâi tỡ cỡn Yuda I-cari-ỗt) blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi, cỗ nṓq Ncháu apáh ngê Ncháu yỗn ống hếq sâng, ma Ncháu tỡ bữn apáh yỗn máh cũai tâng dỡi nâi?” 23 Yê-su ta-ỡi án neq: “Cũai aléq ca ayooq cứq, lứq cũai ki trĩh nheq parnai cứq. Mpoaq cứq lứq ayooq cũai ki. Cứq cớp Mpoaq cứq toâq pỡ cũai ki; chơ ỡt níc cớp án. 24 Ma cũai aléq ca tỡ bữn ayooq cứq, cũai ki tỡ bữn trĩh parnai cứq. Parnai anhia sâng sanua, parnai nâi la tỡ cỡn parnai cứq, ma parnai nâi la parnai Mpoaq ca ớn cứq toâq. 25 “Cứq khoiq atỡng nheq parnai nâi bo cứq noâng ỡt cớp anhia. 26 Ma Raviei Yiang Sursĩ, án ca Mpoaq cứq ớn tang cứq chuai anhia, Raviei ki atỡng anhia túc ramứh; cớp án chuai yỗn anhia sanhữ nheq parnai cứq khoiq atỡng anhia chơ. 27 Cứq yỗn anhia bữn ṓc ien khễ tâng mứt pahỡm anhia. Cứq yỗn anhia bữn ṓc ien khễ tễ cứq bữm. Cứq tỡ bữn yỗn machớng cũai tâng dỡi nâi yỗn. Anhia chỗi yỗn mứt pahỡm anhia sâng túh arức. Cớp anhia chỗi ngcṓh ntrớu. 28 Anhia khoiq sâng chơ cứq pai cứq loōh tễ anhia ma nỡ pra cứq toâq loah pỡ anhia sĩa. Khân anhia ma ayooq cứq, ki anhia ỡn tê cứq chu pỡ Mpoaq cứq, yuaq Mpoaq cứq toâr clữi tễ cứq. 29 Cứq atỡng anhia nhũang bo ranáq nâi tỡ yũah toâq, dōq tangái léq án toâq, ngkíq anhia noap samoât samơi. 30 Cứq tỡ têq atỡng sa-ữi noâng cớp anhia, yuaq yiang ca sốt tâng cutễq nâi, án cheq toâq chơ. Án ki tỡ bữn táq sốt cứq. 31 Ma cứq táq nheq ramứh nâi yỗn nheq tữh cũai dáng samoât lứq la cứq ayooq Mpoaq cứq. Cớp cứq trĩh nheq ṓc Mpoaq cứq khoiq patâp cứq chơ. Sanua anhia yuor tayứng! Hái loōh tễ ntốq nâi!”

Yang 15

1 Yê-su pai ễn neq: “Cứq la nỡm aluang pĩeiq lứq. Cớp Mpoaq cứq la án ca sama aluang. 2 Abễng léq ca tỡ bữn cỡt palâi, ki án cứl táh chíq abễng ki. Cớp abễng léq ma cỡt palâi, ki án asa yỗn bráh abễng ki. Ngkíq abễng ki cỡt palâi sa-ữi lứq ễn. 3 Anhia la bráh chơ cỗ nhơ parnai cứq khoiq atỡng anhia. 4 Cóq anhia ỡt níc muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt níc muoi mứt cớp anhia. Khân abễng aluang ma tỡ bữn ratớt cớp nỡm, ki mō têq án cỡt palâi. Machớng ki tê, khân anhia tỡ bữn ỡt níc muoi mứt cớp cứq, ki anhia tỡ têq cỡt palâi ntrớu. 5 Cứq la nỡm aluang. Anhia la abễng. Cũai aléq ỡt níc muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt níc muoi mứt cớp án, cũai ki cỡt sa-ữi palâi. Khân sacáh tễ cứq, ki anhia tỡ têq táq ntrớu. 6 Cũai aléq ca tỡ bữn ỡt níc muoi mứt cớp cứq, cũai ki noau voang aloōh ariang noau voang abễng aluang tê. Ngkíq abễng ki cỡt khỗ. Chơ noau ĩt abễng ki sarpứt chóq tâng ũih yỗn cat nheq. 7 Khân anhia ỡt níc muoi mứt cớp cứq, cớp parnai cứq ỡt níc tâng mứt pahỡm anhia, ngkíq ṓc ntrớu anhia sễq, lứq anhia bữn ṓc ki. 8 Khân anhia cỡt sa-ữi palâi, ngkíq anhia yỗn noau canṓh dáng anhia lứq puai ngê cứq, cớp anhia apáh chớc ang ữr tễ Mpoaq cứq tê. 9 “Cứq ayooq anhia machớng Mpoaq cứq ayooq cứq tê. Cóq anhia yống níc ṓc ayooq tễ cứq. 10 Khân anhia trĩh ṓc cứq patâp, ngkíq anhia yống níc ṓc ayooq tễ cứq, machớng cứq trĩh nheq ṓc Mpoaq cứq patâp cớp yống níc ṓc ayooq tễ án. 11 Cứq khoiq atỡng yỗn anhia nheq máh ramứh nâi dōq anhia bữn ṓc bũi tễ cứq ỡt tâng mứt pahỡm anhia, cớp yỗn anhia bữn moang ṓc bũi nâi sâng tâng mứt pahỡm anhia. 12 “Ṓc cứq patâp la neq: anhia cóq manoaq ayooq manoaq machớng cứq khoiq ayooq anhia chơ. 13 Ṓc ayooq toâr clữi nheq tễ canṓh la bữn manoaq pláih rangứh án yỗn yớu. 14 Anhia la yớu cứq, khân anhia trĩh ṓc cứq patâp. 15 Cứq tỡ bữn dōq noâng anhia la cũai táq ranáq, yuaq cũai táq ranáq tỡ dáng ntrớu ncháu án táq. Ma cứq dōq anhia la yớu cứq, yuaq cứq yỗn anhia dáng nheq máh ramứh ca cứq sâng tễ Mpoaq cứq. 16 Anhia tỡ bữn rưoh cứq, ma cứq rưoh anhia. Cớp cứq chóh anhia, dōq yỗn anhia pỡq cớp cỡt palâi, palâi plot cớp o níc. Ngkíq ṓc ntrớu anhia sễq nhơ ramứh cứq, Mpoaq cứq lứq yỗn anhia bữn ramứh ki. 17 Nâi la ṓc cứq patâp anhia: cóq anhia manoaq ayooq manoaq.” 18 “Khân cũai tâng dỡi ma kêt anhia, ki cóq anhia dáng alới khoiq kêt cứq nhũang anhia. 19 Khân anhia pruam parnơi cớp cũai tâng dỡi, alới ki ayooq anhia máh sễm ai tê. Ma cứq khoiq rưoh anhia chơ tễ cũai ki. Cớp anhia tỡ bữn pruam parnơi noâng cớp alới. Yuaq ngkíq cũai ki kêt anhia. 20 Cóq anhia sanhữ parnai cứq khoiq atỡng anhia neq: ‘Cũai sũl tỡ bữn toâr hỡn tễ ncháu án.’ Khân alới khoiq táq cứq, ki alới táq anhia tê. Khân alới tamứng parnai cứq, ki alới tamứng parnai anhia tê. 21 Alới táq nheq máh ṓc nâi chóq anhia la cỗ tian cứq, yuaq alới tỡ bữn dáng án ca ớn cứq toâq. 22 Khân cứq tỡ bữn toâq atỡng alới, ki alới tỡ dáng bữn lôih. Ma sanua alới tỡ têq suon pai alới tỡ bữn lôih. 23 Cũai aléq ca kêt cứq, la án kêt dếh Mpoaq cứq tê. 24 Khân cứq tỡ bữn táq sa-ữi ranáq máh cũai canṓh tỡ têq táq, ki alới tỡ dáng bữn lôih tê. Ma sanua alới khoiq hữm chơ máh ranáq ki, ma noâng alới kêt cứq cớp Mpoaq cứq hỡ. 25 Ma ranáq nâi lứq rapĩeiq máh parnai Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: ‘Cứq tỡ bữn táq lôih ntrớu, ma alới chống kêt cứq.’ 26 “Nỡ ra án ca cứq ớn toâq pỡ anhia, lứq án toâq tễ Mpoaq cứq. Án la Raviei lứq pĩeiq níc, cớp án atỡng tễ cứq. 27 Ma anhia cóq atỡng tễ cứq tê, yuaq anhia khoiq ỡt cớp cứq tễ dâu chơ.”

Yang 16

1 “Cứq atỡng anhia nheq ramứh nâi yỗn anhia tỡ bữn sapứl. 2 Nỡ ra cũai I-sarễl tuih aloōh anhia tễ dống sang alới. Cớp toâq tangái ki cũai ca cachĩt anhia, alới chanchớm pai alới táq ranáq Yiang Sursĩ tê. 3 Alới táq ranáq ki cỗ alới tỡ dáng Mpoaq cứq, cớp tỡ dáng cứq hỡ. 4 Cứq atỡng anhia máh ramứh nâi dōq tangái ramứh nâi toâq; ki anhia sanhữ cứq khoiq atỡng anhia chơ. Tễ nhũang cứq tỡ bữn túh atỡng anhia máh ramứh nâi, yuaq cứq noâng ỡt cớp anhia. 5 “Sanua cứq chu loah pỡ án ca ớn cứq toâq pỡ nâi, ma noâng tỡ bữn noau tễ anhia blớh cứq neq: ‘Pỡ léq thâi pỡq?’ 6 Ma cỗ cứq khoiq atỡng anhia máh ramứh nâi, ngkíq anhia sâng ngua lứq tâng mứt pahỡm anhia. 7 Ma sanua cứq atỡng lứq cớp anhia, cứq pỡq tễ anhia, la cỡt kia yỗn anhia. Khân cứq tỡ bữn loōh tễ anhia, ki án ca chuai anhia tỡ têq toâq pỡ anhia. Ma khân cứq pỡq, cứq ớn án toâq pỡ anhia. 8 Tữ án toâq, án atỡng nheq tữh cũai yỗn alới dáng samoât lứq tễ ṓc lôih, tễ ṓc tanoang o, cớp tễ ṓc sữq. 9 Án atỡng tễ ṓc lôih yuaq cũai tỡ bữn sa-âm cứq. 10 Án atỡng tễ ṓc tanoang o yuaq cứq chu pỡ Mpoaq cứq, cớp anhia tỡ bữn hữm cứq noâng. 11 Án atỡng tễ ṓc sữq yuaq Yiang Sursĩ khoiq sữq chơ yiang ca sốt tâng cốc cutễq nâi, cớp yiang ki pê. 12 “Noâng bữn sa-ữi ṓc cứq ễ atỡng anhia, ma ṓc ki ntâng lứq; anhia tỡ rơi mō. 13 Ma tữ toâq Raviei Ca Pĩeiq Lứq, án ayông anhia yỗn anhia dáng nheq ṓc pĩeiq. Án tỡ bữn atỡng tễ ngê án bữm, ma án atỡng anhia máh ṓc án khoiq sâng chơ. Cớp án atỡng anhia tễ ṓc tỡ yũah toâq. 14 Án ki apáh chớc ang ữr tễ cứq, yuaq án ĩt santoiq tễ cứq, cớp án atỡng loah santoiq ki yỗn anhia. 15 Nheq mun Mpoaq cứq la khong cứq tê. Ngkíq têq cứq pai la Raviei Yiang Sursĩ ĩt santoiq cứq cớp atỡng loah yỗn anhia.” 16 “Tỡ bữn dũn noâng, anhia tỡ bữn hữm noâng cứq. Chơ, tễ tangái ki tỡ bữn dũn noâng, anhia hữm loah cứq.” 17 Tỗp rien tễ Yê-su, alới manoaq blớh manoaq neq: “Ṓc ntrớu toâp án pai cớp hái? Án pai neq: ‘Tỡ bữn dũn noâng anhia tỡ bữn hữm noâng cứq chơ, tễ tangái ki tỡ bữn dũn noâng, anhia hữm loah cứq.’ Cớp án pai: ‘Yuaq cứq chu pỡ Mpoaq cứq.’ 18 Ntrớu la ṓc tễ santoiq nâi: ‘Tỡ bữn dũn noâng’? Hái tỡ bữn dáng ntrớu án pai.” 19 Yê-su khoiq dáng mứt alới yoc ễ blớh án. Ngkíq án atỡng alới neq: “Cứq atỡng anhia chơ: tỡ bữn dũn noâng anhia tỡ bữn hữm noâng cứq. Chơ, tễ tangái ki tỡ bữn dũn noâng anhia hữm loah cứq. Nṓq anhia manoaq blớh manoaq tễ ṓc nâi? 20 Lứq samoât cứq atỡng anhia, nỡ pra anhia nhiam cớp anhia sâng ngua tâng mứt pahỡm anhia, ma cũai tâng dỡi, alới sâng bũi hỡr lứq. Lứq anhia sâng ngua, ma ṓc ngua ki lêq loah yỗn anhia cỡt bũi hỡr ễn. 21 Nâi la ariang mansễm sễt con. Bo ki án sâng a-ĩ lứq, yuaq khoiq toâq khuop cumo chơ. Ma moâm án sễt con, ki án tỡ bữn sanhữ noâng máh án chĩuq túh coat ki, yuaq án sâng bũi lứq án sễt con tâng dỡi nâi. 22 Anhia la machớng ki tê. Sanua anhia sâng ngua lứq, ma nỡ pra cứq hữm loah anhia. Tangái ki anhia sâng bũi hỡr loah, cớp tỡ bữn noau têq ĩt ṓc bũi ki tễ anhia. 23 Tâng tangái ki, anhia tỡ bữn blớh muoi ṓc ntrớu noâng tễ cứq. Lứq samoât cứq atỡng anhia, Mpoaq cứq yỗn anhia bữn ṓc ntrớu anhia sễq nhơ ramứh cứq. 24 Toau sanua anhia tỡ nai sễq ntrớu yũah nhơ ramứh cứq. Cóq anhia sễq, ki anhia bữn, yỗn anhia bữn moang ṓc bũi tâng mứt pahỡm anhia. 25 “Cứq khoiq atỡng anhia máh ṓc nâi na parnai sacâm. Ma nỡ ra cứq tỡ bữn atỡng noâng na parnai sacâm. Tangái ki cứq atỡng raloaih yỗn anhia dáng tễ Mpoaq cứq. 26 Tâng tangái ki ṓc ntrớu anhia sễq, ki anhia sễq nhơ ramứh cứq. Cứq tỡ bữn pai cứq sễq ntrớu tễ Mpoaq cứq yỗn anhia, 27 yuaq Mpoaq cứq ayooq anhia tê, cỗ anhia khoiq ayooq cứq chơ, cớp cỗ anhia sa-âm cứq toâq tễ Yiang Sursĩ. 28 Lứq cứq loōh tễ Mpoaq cứq tangái cứq toâq pỡ cutễq nâi. Chơ sanua cứq loōh tễ cutễq nâi chu loah pỡ Mpoaq cứq.” 29 Moâm Yê-su pai ngkíq, tỗp rien tễ án pai neq: “Sanua thâi atỡng raloaih lứq. Thâi tỡ bữn atỡng noâng toâq parnai sacâm. 30 Sanua hếq dáng chơ thâi sapúh dũ ramứh. Cớp tỡ bữn túh noau blớh ntrớu noâng tễ thâi. Yuaq ngkíq, hếq sa-âm thâi lứq toâq tễ Yiang Sursĩ.” 31 Yê-su roap bỗq alới neq: “Sanua lứq anhia sa-âm tỡ? 32 Cheq toâq chơ ngư anhia pláh chap miar chu ntốq léq ntốq ki. Chơ anhia táh cứq ỡt manoaq cứq sâng. Ma lứq cứq tỡ bữn ỡt manoaq cứq sâng, yuaq Mpoaq cứq ỡt níc cớp cứq. Ma ngư ki khoiq toâq chơ. 33 Cứq khoiq atỡng anhia máh ṓc nâi dōq anhia bữn ien khễ cỗ anhia ỡt muoi mứt cớp cứq. Tâng dỡi nâi, lứq anhia ramóh sa-ữi ramứh túh coat. Ma cóq anhia ỡt sabớng o! Cứq khoiq riap chơ dỡi nâi!”

Yang 17

1 Moâm Yê-su pai ngkíq, án tapoang achỗn chu paloōng cớp án pai neq: “Mpoaq ơi! Ngư cứq toâq chơ. Sanua cứq sễq mới apáh chớc ang ữr cứq yỗn cũai canṓh dáng, dōq cứq Con têq apáh loah chớc ang ữr mới. 2 Mới khoiq yỗn cứq Con bữn sốt dũ náq cũai chơ. Ngkíq têq cứq yỗn tamoong mantái nheq máh cũai ca mới khoiq chiau yỗn cứq. 3 Nâi la ṓc tamoong mantái: cũai bữn dáng mới. Ống mới toâp la Yiang pĩeiq lứq. Cớp alới bữn dáng Yê-su Crĩt, án ca mới khoiq ớn toâq pỡ cutễq nâi. 4 Cứq khoiq apáh chơ chớc ang ữr mới tâng cutễq nâi. Cớp cứq khoiq táq moâm chơ nheq máh ranáq mới ớn cứq táq. 5 Mpoaq ơi, sanua cứq chu ỡt loah pỡ mới. Cứq sễq mới yỗn cứq bữn chớc ang ữr ỡt cớp mới machớng cứq bữn tễ nhũang mới tỡ yũah tễng cốc cutễq nâi. 6 “Máh cũai ca mới khoiq chiau yỗn cứq bữn tễ dỡi nâi, cứq khoiq atỡng alới ki chơ tễ mới. Alới ki la cũai mới; mới khoiq chiau alới ki yỗn cứq. Cớp alới khoiq trĩh chơ parnai mới. 7 Sanua alới ki dáng samoât lứq máh ramứh mới khoiq yỗn pỡ cứq toâq nheq tễ mới. 8 Yuaq cứq khoiq atỡng yỗn alới chơ máh parnai mới khoiq atỡng yỗn cứq, cớp alới khoiq roap nheq parnai ki. Alới dáng samoât lứq cứq khoiq toâq tễ mới, cớp alới khoiq sa-âm chơ mới ớn cứq toâq pỡ nâi. 9 “Cứq sễq yỗn alới ki. Sanua cứq tỡ bữn sễq yỗn cũai tâng dỡi nâi, ma cứq sễq yỗn alới ca mới khoiq chiau yỗn cứq, yuaq alới ki la lứq cũai mới. 10 Nheq máh mun cứq la mun mới tê, cớp nheq máh mun mới la mun cứq tê. Cũai canṓh bữn khễn chớc ang ữr cứq cỗ nhơ tễ alới ki puai ngê cứq. 11 Cứq tỡ bữn ỡt noâng tâng cutễq nâi. Ma alới ki noâng ỡt tâng cutễq nâi. Cớp cứq chu loah pỡ mới. Mpoaq ơi, mới la ṓq lôih! Cứq sễq mới kĩaq pasếq alới nhơ chớc tễ ramứh mới. Ramứh nâi la ramứh mới khoiq yỗn pỡ cứq chơ. Ki nṓq alới têq ỡt muoi mứt, machớng hái tê. 12 Hỗi cứq ỡt cớp alới, cứq kĩaq pasếq alới cỗ chớc tễ ramứh mới, la ramứh mới khoiq yỗn pỡ cứq. Cứq khoiq kĩaq alới, ma pứt ống manoaq sâng. Cũai canṓh tỡ bữn pứt noau mō. Án ca pứt nâi la án ca ễ chu chu pống sarloac dōq yỗn rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ mbṓq. 13 “Sanua cứq chu pỡ mới. Ma cứq atỡng nheq ramứh nâi bo cứq noâng ỡt tâng dỡi nâi, yỗn cũai nâi bữn moang ṓc bũi tễ cứq tâng mứt pahỡm alới. 14 Cứq khoiq atỡng chơ parnai mới yỗn alới. Pân ngkíq cũai tâng dỡi nâi ma kêt alới, yuaq alới tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi, machớng cứq tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi tê. 15 Cứq tỡ bữn sễq mới dững alới loōh tễ dỡi nâi, ma cứq sễq mới kĩaq pasếq alới yỗn alới vớt tễ atĩ yiang ca sốt nheq yiang sâuq. 16 Alới ki tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi machớng cứq tỡ bữn puai ngê tâng dỡi nâi tê. 17 Parnai mới la parnai pĩeiq lứq. Cứq sễq mới cayoah alới tễ cũai tâng dỡi nâi toâq parnai pĩeiq tễ mới. 18 Ariang mới khoiq ớn cứq toâq pỡ cũai tâng dỡi nâi, machớng ki tê cứq ớn alới ca puai cứq pỡq pỡ cũai tâng dỡi nâi. 19 Cứq chống cayoah bữm tễ ngê tâng dỡi nâi dōq cứq ỡt muoi mứt cớp mới sâng. Cứq táq ngkíq ễq yỗn alới ca puai cứq, nhơ tễ parnai pĩeiq, ma têq cayoah machớng cứq tê, cớp bữn muoi mứt cớp mới tê. 20 “Cứq tỡ bữn sễq yỗn ống alới nâi sâng. Ma cứq sễq dếh nheq tữh cũai ca sa-âm cứq cỗ nhơ parnai alới nâi atỡng. 21 Cứq sễq yỗn nheq tữh alới ỡt muoi mứt sâng, machớng mới ỡt muoi mứt cớp cứq, cớp cứq ỡt muoi mứt cớp mới. Cớp cứq sễq yỗn alới ỡt muoi mứt cớp hái tê. Ki nṓq cũai canṓh tâng dỡi nâi têq sa-âm mới khoiq ớn cứq toâq. 22 Cứq khoiq yỗn alới ki bữn chớc ang ữr machớng mới khoiq yỗn cứq bữn chơ, dōq alới têq ỡt muoi mứt machớng hái tê. 23 Cứq ỡt muoi mứt cớp alới, cớp mới ỡt muoi mứt cớp cứq. Ngkíq dōq nheq tữh alới ỡt nheq muoi mứt tê, yỗn cũai tâng dỡi nâi bữn dáng mới khoiq ớn cứq toâq pỡ nâi, cớp yỗn alới ki dáng mới ayooq alới machớng mới ayooq cứq tê. 24 “Mpoaq ơi! Máh alới ca mới khoiq chiau yỗn cứq bữn, ntốq léq cứq ỡt, cứq yoc alới ki ỡt ntốq ki tê. Ngkíq alới têq hữm chớc ang ữr cứq, la chớc mới khoiq yỗn cứq bữn yuaq mới khoiq ayooq cứq tễ nhũang mới tỡ yũah tễng paloōng cutễq nâi. 25 Mpoaq ơi! Mới la tanoang o. Cũai tâng dỡi nâi tỡ bữn dáng mới. Ma cứq dáng mới, cớp alới ca puai cứq dáng mới khoiq ớn cứq toâq. 26 Cứq khoiq atỡng alới yỗn alới dáng tê mới. Cớp tễ nâi chumát, cứq atỡng ễn ṓc nâi yỗn mới têq ayooq alới ki machớng mới khoiq ayooq cứq chơ, cớp yỗn cứq têq ỡt muoi mứt níc cớp alới.”

Yang 18

1 Moâm Yê-su câu ngkíq, chơ án cớp tỗp rien tễ án loōh tễ ntốq ki; chơ yang yáng tooh dỡq tũm Kêt-rôn. Bân ntốq ki bữn nưong; chơ Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng nưong ki. 2 Yuda, án ca ễ chếq Yê-su, án dáng chơ ntốq ki, yuaq Yê-su dốq rôm ntốq ki cớp tỗp rien tễ án. 3 Ngkíq Yuda ayông muoi tỗp tahan, cớp ranễng tễ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai Pha-rasĩ hỡ, dững alới toâq pỡ nưong ki. Alới ki ayễq crơng pla, chớp tớu, cớp aroam. 4 Yê-su khoiq dáng chơ máh ramứh ca ễ toâq pỡ án. Ngkíq án loōh blớh alới ki: “Noau anhia chuaq?” 5 Alới ta-ỡi: “Hếq chuaq Yê-su, án ca tễ vil Na-sarễt.” Yê-su ta-ỡi loah neq: “Cứq nâi la án.” Yuda, án ca chếq Yê-su, án tayứng parnơi cớp alới ki tê. 6 Tữ Yê-su ta-ỡi: “Cứq nâi la án,” ngkíq alới ki lúh lalín; chơ taliang dớm loâng tâng cutễq. 7 Chơ Yê-su blớh loah alới neq: “Noau anhia chuaq?” Alới ta-ỡi loah neq: “Hếq chuaq Yê-su, án ca cũai tễ vil Na-sarễt.” 8 Yê-su ta-ỡi loah alới neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ, cứq nâi la án. Khân anhia chuaq cứq, ki anhia yỗn cũai nâi pỡq chíq voai.” 9 Yê-su pai ṓc ki yỗn rapĩeiq santoiq án pai tễ nhũang chơ. Tễ nhũang án pai neq: “Mpoaq ơi, cứq tỡ bữn táq pứt manoaq tễ alới ca mới khoiq chiau yỗn cứq.” 10 Si-môn Phi-ễr bữn muoi pla dau. Án thot dau tễ sor; chơ tráh sũl án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, ta-ṓh chíq cutũr yoah atoam. Ramứh cũai sũl ki la Malchu. 11 Yê-su ớn Phi-ễr neq: “Mới chóq loah dau mới tâng sor! Lứq samoât sanua cứq cóq nguaiq tễ tangan Mpoaq cứq yỗn cứq nguaiq.” 12 Bo ki tỗp tahan cớp án ca sốt alới, cớp máh ranễng cũai sốt tễ tỗp I-sarễl, nheq alới ki cỗp Yê-su; chơ chṓq án. 13 Alới dững Yê-su toâq pỡ An-na, yacũn Cai-phễ. Tâng cumo ki Cai-phễ ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. 14 Cai-phễ nâi la manoaq ca khoiq atỡng tỗp I-sarễl tễ nhũang neq: “Khaq hái yỗn manoaq nâi sâng cuchĩt saláng nheq cũai hái cuchĩt.” 15 Si-môn Phi-ễr cớp manoaq canṓh tỗp rien tễ Yê-su, alới bar náq puai Yê-su. Án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, án sacoal manoaq canṓh nâi. Ngkíq cũai canṓh nâi mut parnơi cớp Yê-su tâng nchṓh pễr dống án ca ndỡm rit sang ki. 16 Ma Phi-ễr ỡt yáng tiah ngoah toong. Ngkíq manoaq ca sarcoal cớp án ca ndỡm rit sang, án píh loah pỡ ngoah toong, cớp án sễq tễ mansễm ca kĩaq toong yỗn Phi-ễr mut tê. 17 Mansễm ca kĩaq toong ki blớh Phi-ễr: “Mới la tỗp rien tễ cũai ki tỡ?” Phi-ễr ta-ỡi: “Cứq tỡ bữn tễ tỗp ki.” 18 Máh cũai táq ranáq cớp cũai tahan ỡt ntốq ki, alới sâng sangễt. Ngkíq alới nhúq ũih; chơ alới nghễng. Phi-ễr tayứng nghễng ũih cớp alới ki tê. 19 Án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh Yê-su tễ tỗp rien tễ án, cớp tễ parnai án atỡng. 20 Yê-su ta-ỡi neq: “Cứq khoiq atỡng raloaih chơ yỗn nheq tữh cũai dáng. Cứq atỡng níc tâng dống sang cớt cớp tâng dống sang toâr pỡ ntốq nheq tữh cũai I-sarễl dốq rôm. Cứq tỡ bữn cutooq muoi ṓc ntrớu máh santoiq cứq atỡng. 21 Ngkíq nṓq anhia blớh cứq? Ca lứq pĩeiq anhia blớh alới ca khoiq sâng parnai cứq atỡng. Lứq alới dáng nheq máh cứq pai.” 22 Moâm Yê-su pai ngkíq, bữn ranễng cũai sốt ki tapáh Yê-su cớp pai neq: “Ntrớu mới pai táq ngkíq yáng moat án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ?” 23 Yê-su ta-ỡi án ki neq: “Khân cứq pai tỡ pĩeiq, ngkíq o mới atỡng cứq. Ma khân cứq pai pĩeiq, nṓq mới tapáh cứq?” 24 Moâm ki An-na ớn noau pỡq chiau Yê-su pỡ Cai-phễ, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Ma Yê-su, noâng alới chṓq án. 25 Phi-ễr noâng tayứng nghễng ũih. Cũai canṓh ki blớh Phi-ễr: “Mới la tỗp rien tễ án ki tỡ?” Phi-ễr calỡih Yê-su, pai neq: “Cứq tỡ cỡn tễ tỗp ki.” 26 Bữn manoaq cũai sũl án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ ỡt ntốq ki tê. Cũai sũl ki la sễm ai cớp cũai ca Phi-ễr khoiq tráh cutũr. Cũai sũl ki blớh Phi-ễr neq: “Lứq ma tỡ, cứq khoiq hữm mới tâng nưong cớp án ki?” 27 Ma Phi-ễr calỡih Yê-su sĩa. Bo ki toâp ntruoi tacar. 28 Moâm ki, noâng cláih lứq tarưp ki, alới dững Yê-su tễ dống Cai-phễ toâq pỡ ntốq noau rasữq cũai. Ma cũai I-sarễl tỡ ễq mut tâng ntốq noau sữq ki, yuaq alới tân khân alới mut tâng ki tễ nhũang alới tỡ yũah cha sanhữ Tangái Loōh. 29 Cỗ tỗp I-sarễl tỡ ễq mut ntốq noau rasữq ki, ngkíq yuaq Phi-lat, án ca cũai sốt ki, loōh toâq pỡ alới. Án blớh alới ki neq: “Cỗ ṓc ntrớu anhia cauq án nâi?” 30 Alới ta-ỡi neq: “Khân án nâi tỡ bữn cũai pampla, hếq tỡ bữn dững án toâq pỡ achuaih.” 31 Phi-lat atỡng loah alới neq: “Cóq anhia dững loah án; chơ anhia táq án puai rit anhia bữm.” Ma cũai I-sarễl ki ta-ỡi neq: “Hếq noau tỡ yỗn cachĩt cũai.” 32 Ngkíq cỡt rapĩeiq santoiq Yê-su khoiq atỡng tễ nhũang chơ. Án khoiq atỡng na ntrớu án cóq chĩuq cuchĩt. 33 Vớt ki Phi-lat mut loah chu dống, cớp án arô Yê-su. Án blớh Yê-su neq: “Lứq samoât mới la puo tỗp I-sarễl tỡ?” 34 Chơ Yê-su blớh loah án neq: “Ṓc nâi mới chống ễ pai, tỡ la cũai canṓh atỡng yỗn mới dáng tễ cứq?” 35 Phi-lat ta-ỡi loah neq: “Mō têq cứq dáng! Cứq tỡ bữn tễ tỗp I-sarễl. Cũai mới cớp cũai sốt rit sang cruang mới, alới ki dững mới toâq pỡ cứq. Ṓc ntrớu toâp mới táq lôih?” 36 Yê-su ta-ỡi loah neq: “Cứq táq sốt la tỡ bữn tâng dỡi nâi. Khân cứq táq sốt tâng dỡi nâi, ki proai cứq rachíl tê cớp tỗp I-sarễl yỗn alới tỡ têq bữn cỗp cứq. Ma chớc cứq bữn sanua la tỡ bữn tâng nâi.” 37 Phi-lat blớh loah: “Ngkíq mới la lứq puo tỡ?” Yê-su ta-ỡi neq: “Pĩeiq ariang mới pai, cứq la puo. Cứq cỡt cũai tâng dỡi nâi la yoc atỡng tễ ṓc pĩeiq. Cũai aléq ca bữn muoi mứt cớp ṓc pĩeiq, cũai ki lứq tamứng parnai cứq.” 38 Phi-lat blớh loah: “Ki ntrớu la ṓc pĩeiq?” Vớt Phi-lat pai ngkíq, án loōh tễ dống toâq loah pỡ cũai I-sarễl. Án atỡng alới neq: “Cứq tỡ bữn ramóh muoi ṓc lôih ntrớu tễ án. 39 Ma toâq tangái anhia cha sanhữ ki, anhia bữn rit rưoh manoaq cũai tũ yỗn cứq acláh. Ngkíq anhia ễq cứq acláh puo tỗp I-sarễl tỡ?” 40 Alới roap bỗq Phi-lat casang lứq: “Chỗi acláh án! Acláh Ba-raba!” Ba-raba nâi la manoaq tễ tỗp ễ cheng sốt.

Yang 19

1 Moâm ki Phi-lat arô loah Yê-su, chơ án ớn noau proaih Yê-su. 2 Cũai tahan táq carvang sarlia apưng tâng plỡ Yê-su. Cớp alới asớp Yê-su au tuar santứm ễng. 3 Chơ alới toâq cheq Yê-su pai án neq: “Cucốh noau casai puo I-sarễl!” Alới tapáh án hỡ. 4 Phi-lat loōh loah sĩa pỡ cũai I-sarễl, cớp án atỡng alới neq: “Nâi! Cứq dững aloōh án nâi toâq pỡ anhia, yỗn anhia dáng cứq tỡ bữn ramóh muoi ṓc lôih ntrớu tễ án.” 5 Tữ Yê-su loōh, án noâng tapưng carvang sarlia, cớp sớp au tuar ễng. Phi-lat atỡng chóq cũai clứng ki neq: “Ki! Anhia nhêng cũai nâi!” 6 Tữ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp ranễng tễ dống sang ki hữm Yê-su, nheq tữh alới pai casang lứq neq: “Téh án tâng aluang sangcáng! Téh án tâng aluang sangcáng!” Ma Phi-lat pai chóq alới neq: “Âu anhia dững cớp téh án tâng aluang sangcáng! Ma cứq tỡ bữn ramóh muoi ṓc lôih ntrớu tễ án!” 7 Tỗp I-sarễl ki ta-ỡi loah neq: “Puai phễp rit hếq, án ki cóq cuchĩt, yuaq án pai án la Con Yiang Sursĩ.” 8 Tữ Phi-lat sâng santoiq ki, án croōq lứq tâng mứt án. 9 Án mut loah tâng dống sữq ki, chơ án blớh Yê-su neq: “Tễ léq mới toâq?” Ma Yê-su tỡ bữn ta-ỡi ntrớu. 10 Phi-lat pai neq: “Nṓq mới tỡ bữn ta-ỡi cứq? Mới dáng ma tỡ bữn, cứq bữn chớc acláh mới, tỡ la téh mới tâng aluang sangcáng?” 11 Yê-su ta-ỡi án neq: “Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn, ki mới tỡ têq táq ntrớu chóq cứq. Ngkíq, án ca dững cứq toâq pỡ mới, án ki bữn lôih hỡn tễ mới.” 12 Vớt Phi-lat sâng ngkíq, án chuaq ngê yoc acláh Yê-su. Ma cũai I-sarễl, alới pai casang lứq sĩa: “Khân achuaih acláh cũai nâi, ki achuaih tỡ bữn ratoi noâng cớp puo Rô-ma. Cũai aléq ca ngin án la puo, ki máh án chíl puo Rô-ma chơ.” 13 Tữ Phi-lat sâng ṓc ki, án dững aloōh Yê-su cớp án tacu tâng cachơng noau rasữq. Cachơng ki la ỡt tâng ntốq noau dōq ‘Nchṓh Tamáu’, ma tâng parnai I-sarễl alới dōq ntốq ki la ‘Ca-batha’. 14 Bo ki cheq mandang cuvỡ toâng tâng tangái cũai I-sarễl thrũan cha sanhữ Tangái Loōh. Phi-lat atỡng cũai I-sarễl: “Nâi la puo anhia!” 15 Ma máh cũai ki pai loah casang lứq neq: “Hếq tỡ ễq án! Téh chíq án tâng aluang sangcáng!” Phi-lat blớh loah alới: “Anhia yoc cứq téh puo anhia tâng aluang sangcáng tỡ?” Ma alới ca sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ ta-ỡi neq: “Án tỡ cỡn puo hếq! Puo hếq la ống puo Rô-ma sâng!” 16 Moâm ki Phi-lat chiau Yê-su pỡ atĩ alới ki yỗn alới téh án tâng aluang sangcáng. Chơ alới dững Yê-su loōh tễ ntốq ki. 17 Yê-su loōh tễ ki, chơ án dỗl bữm aluang sangcáng án. Án toâq pỡ ntốq noau dōq ‘Ntốq Nghang Cantar Plỡ’. Tâng parnai I-sarễl noau dōq ntốq ki la “Cô-cô-tha.” 18 Ỡt ntốq ki noau téh Yê-su tâng aluang sangcáng. Bữn bar náq canṓh ễn noau téh ngki tê, bar coah aveh Yê-su. Yê-su ỡt mpứng dĩ alới bar náq ki. 19 Phi-lat chĩc tâng muoi khlễc pian, chơ téh ayṓng khlễc ki tâng aluang sangcáng Yê-su. Án chĩc neq tâng khlễc ki: “YÊ-SU, CŨAI TỄ VIL NA-SARỄT. ÁN LA PUO CŨAI I-SARỄL.” 20 Clứng cũai I-sarễl doc khlễc nâi, yuaq ntốq alới cachĩt Yê-su la cheq vil. Cớp noau khoiq chĩc khlễc nâi toâq pái parnai: parnai I-sarễl, parnai Rô-ma, cớp parnai Créc. 21 Ma máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ tễ tỗp I-sarễl, alới atỡng Phi-lat neq: “Achuaih chỗi chĩc ‘án la Puo Cũai I-sarễl.’ Pĩeiq lứq achuaih chĩc la ‘án ki pai án la puo cũai I-sarễl.’” 22 Ma Phi-lat pai loah chóq alới ki neq: “Cứq khoiq chĩc moâm chơ parnai nâi. Cứq tỡ ễq atức noâng.” 23 Vớt cũai tahan téh Yê-su tâng aluang sangcáng, alới ĩt tampâc án, cớp alới tampễq pỗn pún, manoaq muoi pún. Alới ĩt au tuar Yê-su hỡ. Au nâi noau tan muoi sâiq sâng, tỡ bữn santih ntrớu tễ pỡng toâq pưn. 24 Ngkíq tahan ki, manoaq atỡng manoaq: “Hái chỗi háq au tuar nâi. Hái séng anhúq au nâi. Aléq bữn la chơ.” Ngkíq rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: “Alới tampễq aroâiq cứq dốq tâc, cớp séng anhúq tampâc cứq.” Ngkíq alới tahan ki táq. 25 Bữn cũai tayứng cheq aluang sangcáng Yê-su. Cũai ki la mpiq Yê-su, avia Yê-su, Mari lacuoi Clô-ba, cớp Mari tễ vil Mac-dala hỡ. 26 Tữ Yê-su hữm mpiq án cớp cứq ca ratoi lứq cớp án ỡt tayứng cheq ki, Yê-su pai cớp mpiq án neq: “Mpiq ơi! Ki la con mới.” 27 Moâm ki Yê-su atỡng cứq neq: “Nâi la mpiq mới.” Tữ ki, cứq dững mpiq Yê-su chu ỡt tâng dống cứq ễn. 28 Vớt ki Yê-su pai neq: “Cứq sâng ễ khlac dỡq.” Án dáng khoiq moâm nheq máh ramứh noau chĩc atỡng tễ án tâng parnai Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Ngkíq án pai santoiq ki yỗn cỡt rapĩeiq cớp tâm saráq ki. 29 Tâng ntốq ki bữn muoi lám khang blṓng nhṓq. Alới ki alốq muoi cốc aroâiq tâng blṓng ki, chơ alới chṓq tâng dũi. Alới avơi aroâiq ki toâq pỡ bỗq Yê-su. 30 Moâm Yê-su yáp tễ ki án pai neq: “Khoiq moâm chơ nheq ranáq cứq!” Vớt ki Yê-su ngũq asễng plỡ án, chơ án ta-ṓh rangứh. 31 Tangái ki tỗp I-sarễl thrũan thrác dōq cha bũi tangái parnỡ, la tangái rlu. Tỗp I-sarễl tỡ ễq dōq cumuiq tâng aluang sangcáng tâng tangái rlu; khân alới táq ngkíq la alới tân. Ngkíq alới ki sễq tễ Phi-lat yỗn án ớn noau toân tacoaih chíq ayững cũai ca noau téh ki, cớp yỗn alới asễng chíq cumuiq tễ aluang sangcáng. 32 Chơ tahan toâq toân yỗn tacoaih ayững bar náq cũai noau téh parnơi cớp Yê-su. 33 Ma tữ tahan ki toâq pỡ Yê-su, alới hữm Yê-su khoiq cuchĩt chơ. Ngkíq alới tỡ bữn toân noâng yỗn tacoaih ayững án. 34 Ma bữn manoaq tahan ĩt coih choat aveh Yê-su. Chơ aham cớp dỡq loōh tễ môiq ki. 35 Cứq khoiq hữm nheq ramứh nâi. Lứq cứq toâp atỡng tễ ramứh nâi, cớp santoiq cứq pai la pĩeiq lứq. Cứq dáng bữm cứq pai lứq pĩeiq, cớp cứq atỡng ngkíq yỗn anhia têq sa-âm. 36 Nheq ramứh nâi toâq yỗn rapĩeiq parnai Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai neq: “Nghang án muoi ntreh la tỡ bữn tacoaih.” 37 Cớp ntốq canṓh ễn tâng parnai Yiang Sursĩ pai neq: “Alới ca choat án nhêng loah án tê.” 38 Moâm ki Yô-sễp tễ vil Ari-mathê sễq tễ Phi-lat cumuiq Yê-su. Yô-sễp la cũai ca puai Yê-su tê, ma án puai clỡp sâng, yuaq án ngcṓh tỗp I-sarễl. Phi-lat yỗn án ĩt, chơ Yô-sễp toâq ĩt cumuiq Yê-su. 39 Bữn dếh Ni-cudễm pỡq cớp Yô-sễp tê. Ni-cudễm la án ca pỡq sa-óh Yê-su muoi sadâu tễ nhũang. Án dững dỡq phuom án carchốc tễ bar thữ aluang. Dỡq phuom ki ntâng pái chít la pái ki-lô. 40 Alới bar náq ĩt cumuiq Yê-su chơ som toâq aroâiq. Alới chóq dỡq phuom tâng aroâiq ki hỡ. Táq ngkíq alới puai rit tỗp I-sarễl thrũan dốq tứp cumuiq. 41 Cheq ntốq noau cachĩt Yê-su bữn nưong. Tâng nưong ki bữn muoi lám ping tamái noau táq dōq, ien noau ễ tứp cumuiq. 42 Yuaq tangái ki la tangái tỗp I-sarễl thrũan cha bũi, cớp yuaq ping ki cheq ntốq noau khoiq cachĩt án, alới bar náq tứp Yê-su tâng ping ki.

Yang 20

1 Tangái muoi tâng tốn ki, noâng cláih lứq, paloōng poang mbỡiq rưm rưm, Mari tễ vil Mac-dala toâq pỡ ping ki. Án hữm ariang khoiq noau vih chơ tamáu toâr tễ ngoah ping ki. 2 Ngkíq án lúh chu pỡ Si-môn Phi-ễr cớp cứq. Mari pai chóq hếq bar náq neq: “Khoiq noau ĩt chơ Ncháu hái tễ ping, cớp hếq tỡ dáng pỡ léq noau dōq án.” 3 Ngkíq Phi-ễr cớp cứq pỡq chu ping ki. 4 Hếq bar náq lúh, ma cứq carlíq Phi-ễr. Ngkíq cứq toâq nhũang pỡ ping. 5 Cứq talễn tâng ping ki, hữm aroâiq miat tâng ping. Ma cứq tỡ bữn mut tâng clống ping. 6 Chơ Si-môn Phi-ễr toâq tê, cớp án mut toâp tâng clống ping. Án hữm aroâiq miat ki tê. 7 Cớp án hữm aroâiq ca noau pul plỡ Yê-su. Aroâiq nâi ariang noau tâp, chơ dōq miar tễ aroâiq noau som. 8 Vớt ki, cứq mut tê. Cứq hữm cớp cứq noap. 9 Hỗi ki hếq tỡ yũah dáng samoât parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ Yê-su cóq cuchĩt ma yuor tamoong loah. 10 Vớt ki hếq bar náq chu loah pỡ dống. 11 Ma Mari noâng tayứng nhiam yáng tiah ping ki. Bo án nhiam án talễn tâng ping. 12 Án hữm bar náq ranễng Yiang Sursĩ sớp au cloc cớp tacu pỡ ntốq noau dōq cumuiq Yê-su tễ nhũang. Manoaq tacu coah plỡ, manoaq tacu coah ayững. 13 Alới blớh Mari neq: “Avia ơi! Ntrớu mới nhiam?” Mari ta-ỡi: “Khoiq noau ĩt Ncháu cứq, cớp cứq tỡ dáng pỡ léq noau dững án.” 14 Moâm ki Mari luliaq hữm Yê-su tayứng bân ki, ma án tỡ bữn sacoal Yê-su. 15 Yê-su pai neq cớp án: “Avia ơi! Ntrớu mới nhiam? Noau mới chuaq?” Mari chanchớm án la cũai sama tâng nưong ki. Ngkíq án ta-ỡi neq: “Achuaih ơi! Khân achuaih dững aloōh án ki, achuaih yỗn cứq dáng ntốq léq achuaih dōq. Ngkíq cứq pỡq ĩt án.” 16 Chơ Yê-su pai chóq án: “Mari.” Mari luliaq sĩa chu Yê-su cớp pai neq: “Ra-buni ơi!” (Santoiq ‘ra-buni’ parlong loah la ‘thâi’.) 17 Yê-su atỡng Mari neq: “Chỗi satoaq cứq, yuaq cứq tỡ yũah chỗn pỡ Mpoaq cứq. Ma sanua mới chu pỡ sễm ai cứq, cớp atỡng alới neq: ‘Cứq chỗn pỡ Mpoaq cứq cớp Mpoaq anhia. Cứq chỗn pỡ Yiang Sursĩ cứq cớp Yiang Sursĩ anhia.’” 18 Ngkíq, Mari tễ vil Mac-dala chu pỡ tỗp rien tễ Yê-su. Án atỡng alới neq: “Cứq khoiq hữm chơ Ncháu hái.” Cớp án atỡng alới máh parnai Yê-su patâp án. 19 Tangái muoi tâng tốn ki, toâq tabữ chơ, tỗp rien tễ Yê-su parỗm muoi ntốq. Alới cloaih toong báng, yuaq alới ngcṓh cũai I-sarễl. Chơ Yê-su toâq tayứng mpứng dĩ alới. Án pai neq: “Anhia ỡt ien khễ.” 20 Moâm án pai ngkíq, Yê-su apáh yỗn alới ki nhêng talang atĩ cớp coah aveh án. Nheq tỗp rien tễ Yê-su sâng ỡn lứq alới bữn hữm loah Ncháu alới. 21 Yê-su atỡng loah sĩa: “Anhia ỡt ien khễ. Ariang Mpoaq cứq khoiq ớn cứq pỡq, machớng ki tê, cứq ớn anhia pỡq.” 22 Moâm Yê-su pai ngkíq, án cahỡ tâng alới cớp pai neq: “Anhia roap Raviei Yiang Sursĩ. 23 Khân anhia táh lôih noau, ngkíq lôih ki lứq pứt. Cớp khân anhia tỡ bữn táh lôih noau, ngkíq lôih ki tỡ bữn pứt.” 24 Thỗ-mat, án ca noau dōq Di-dim hỡ, án la tễ tỗp muoi chít la bar náq tê, ma án tỡ bữn ỡt cớp tỗp ki tâng tangái Yê-su toâq trỗ nhũang. 25 Tữ alới atỡng Thỗ-mat alới khoiq hữm Ncháu alới chơ, ki Thỗ-mat tỡ bữn noap parnai alới. Án pai neq: “Khân cứq tỡ bữn hữm rapit dếng tâng talang atĩ án, cớp khân cứq tỡ bữn satoaq ndễm atĩ cứq tâng rapit ki, cớp khân cứq tỡ bữn satoaq atĩ cứq tâng aveh án, ki cứq tỡ bữn noap.” 26 Vớt tacual tangái ễn tỗp rien tễ Yê-su ỡt tâng dống ki sĩa, cớp Thỗ-mat ỡt cớp alới ki tê. Alới cloaih loah sĩa ngoah toong ki. Ma Yê-su toâq sĩa tayứng mpứng dĩ alới. Yê-su pai neq: “Anhia ỡt ien khễ.” 27 Moâm ki án pai chóq Thỗ-mat neq: “Nâi la talang atĩ cứq. Mới aloōh ndễm atĩ mới pupơr tâng talang atĩ cứq. Cớp mới aloōh atĩ mới pupơr tâng aveh cứq. Mới chỗi ngian noâng. Ma cóq mới sa-âm!” 28 Thỗ-mat ta-ỡi toâp: “Ncháu cứq, cớp Yiang Sursĩ cứq!” 29 Yê-su pai loah cớp Thỗ-mat neq: “Yuaq mới khoiq hữm cứq chơ, ngkíq mới sa-âm. Ma bốn lứq alới ca sa-âm cứq, ma tỡ nai hữm cứq.” 30 Yê-su táq sa-ữi ranáq salễh canṓh yáng moat tỗp puai án, ma tỡ bữn chĩc nheq tâng saráq nâi. 31 Ma máh ṓc khoiq chĩc tâng saráq nâi chơ, la yỗn anhia sa-âm Yê-su la manoaq Crĩt, Con Yiang Sursĩ. Khân anhia sa-âm ngkíq, anhia bữn tamoong mantái cỗ nhơ án.

Yang 21

1 Vớt tễ ki Yê-su toâq pỡ tỗp rien tễ án muoi trỗ ễn tâng tor clóng Tubê-riat. Ramứh nâi toâq neq: 2 alới ca ỡt parnơi ntốq ki la Si-môn Phi-ễr, Thỗ-mat (án ca noau dōq Di-dim hỡ), Na-thanĩal tễ vil Cana tâng cruang Ca-li-lê, hếq bar náq con samiang Sê-badê, cớp bar náq canṓh tễ tỗp rien tễ Yê-su. 3 Si-môn Phi-ễr pai neq: “Cứq pỡq yoang alieiq chuaq sĩaq.” Chơ máh cũai canṓh ki pai: “Hếq pỡq tê cớp mới.” Ngkíq nheq tữh hếq chỗn tâng tuoc. Ma nheq muoi sadâu ki hếq tỡ va bữn muoi lám. 4 Poang tarưp mbỡiq rưm rưm Yê-su ỡt tâng tor clóng ki, ma hếq tỗp rien tễ án tỡ bữn dáng pai Yê-su. 5 Yê-su sabau neq: “Câi ơi! Anhia bữn sĩaq tỡ?” Hếq ta-ỡi loah: “Tỡ!” 6 Yê-su pai ễn: “Anhia yoang alieiq anhia coah atoam ễn. Ki nṓq anhia bữn sĩaq.” Tữ hếq táq ngkíq, alieiq hếq chuat sĩaq sa-ữi lứq. Hếq tỡ rơi âc noâng alieiq achỗn tâng tuoc. 7 Chơ, cứq atỡng Phi-ễr neq: “Án ki la Ncháu hái!” Moâm Si-môn Phi-ễr sâng cứq pai: “Án ki la Ncháu hái,” ngkíq Phi-ễr sớp toâp au án, yuaq tễ nhũang án khoiq tũot dōq chơ. Moâm ki án pṓng tâng dỡq. 8 Hếq, ki puai ntun án na tuoc. Cớp hếq ti alieiq khoiq poân sĩaq chơ. Hếq ỡt yơng tễ tor sám bar culám coat sâng. 9 Tữ hếq toâq pỡ tor, hếq hữm ũih rahững, cớp bữn sĩaq cớp bễng tâng tapéh ki. 10 Yê-su ớn hếq: “Anhia dững pỡ nâi sĩaq mbỡiq chuat.” 11 Sanua toâp Si-môn Phi-ễr pỡq ti alieiq chu pỡ tor. Alieiq ki khoiq poân moang sĩaq; bữn muoi culám sỡng chít la pái lám sĩaq toâr, ma alieiq ki tỡ bữn prúh. 12 Yê-su atỡng hếq neq: “Anhia toâq cha voai.” Tỡ bữn aléq tễ hếq tỗp rien tễ án khớn blớh án: “Thâi la noau?” Nheq tữh hếq khoiq dáng chơ nâi la Ncháu hếq. 13 Ngkíq Yê-su pỡq ĩt bễng; chơ án avơi yỗn hếq cha. Cớp án avơi sĩaq hỡ. 14 Pái trỗ tâng nâi chơ Yê-su ramóh cớp tỗp rien tễ án vớt tangái án yuor tamoong loah. 15 Moâm cha, Yê-su blớh Si-môn Phi-ễr neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Mới ayooq cứq hỡn tễ nheq ṓc canṓh tỡ?” Phi-ễr ta-ỡi neq: “Ơq. Ncháu dáng chơ cứq ayooq Ncháu.” Chơ Yê-su atỡng án neq: “Cóq mới siem cữu con khong cứq nơ.” 16 Muoi trỗ ễn Yê-su blớh Phi-ễr neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Lứq mới ayooq cứq tỡ?” Phi-ễr ta-ỡi loah sĩa: “Ơq. Ncháu dáng chơ cứq ayooq Ncháu.” Chơ Yê-su atỡng sĩa án: “Cóq mới rabán charán cữu cứq nơ.” 17 Muoi trỗ ễn Yê-su blớh sĩa Phi-ễr neq: “Si-môn, con Yô-na, ơi! Lứq samoât mới ayooq cứq tỡ?” Ngkíq Phi-ễr sâng ngua lứq tâng mứt án Yê-su ỡt blớh níc án khoiq pái trỗ chơ neq: “Lứq samoât mới ayooq cứq tỡ?” Chơ Phi-ễr ta-ỡi loah sĩa: “Ncháu ơi! Ncháu dáng nheq dũ ramứh chơ. Ngkíq Ncháu dáng cứq ayooq Ncháu.” Chơ Yê-su atỡng án sĩa: “Cóq mới siem charán cữu cứq nơ. 18 Lứq samoât cứq atỡng mới, hỗi mới noâng cũai póng, têq mới ĩt rangứh mới bữm. Mới yoc ễ pỡq chu léq, mới pỡq. Ma nỡ ra toâq mới cỡt thâu, lứq mới ayoang atĩ mới cớp cũai canṓh chṓq ngkĩng mới. Cớp alới dững mới pỡq ntốq mới tỡ ễq pỡq.” 19 Yê-su pai ngkíq, án atỡng na ntrớu Phi-ễr chĩuq cuchĩt. Ngkíq, nỡ ra cũai canṓh hữm Phi-ễr cuchĩt ngkíq, alới khễn Yiang Sursĩ tê. Moâm ki Yê-su ớn Phi-ễr: “Cóq mới puai cứq!” 20 Phi-ễr luliaq chu clĩ. Án hữm cứq ca ratoi lứq cớp Yê-su ỡt pỡ ki tê. Cứq la án ca ỡt tĩng Yê-su bo hếq cha dỗi parnơi pêl tabữ ki. Cứq nâi toâp khoiq blớh Yê-su noau ca ễ chếq án. 21 Tữ Phi-ễr hữm cứq, án blớh Yê-su neq: “Ncháu ơi! Án nâi cuchĩt na ntrớu?” 22 Yê-su ta-ỡi Phi-ễr neq: “Khân cứq yoc án nâi ỡt toau cứq toâq loah pỡ nâi, bữn mới tutuaiq táq ntrớu? Ma mới, cóq mới puai cứq.” 23 Moâm Yê-su pai ngkíq, parnai ki toâq la-ữt la-ữi pỡ cũai ca sa-âm Yê-su. Ngkíq alới chanchớm pai cứq tỡ cuchĩt noâng. Ma Yê-su tỡ bữn pai cứq tỡ cuchĩt. Yê-su pai la neq: “Khân cứq yoc án nâi ỡt toau cứq toâq loah pỡ nâi, bữn mới tutuaiq táq ntrớu?” 24 Cutỗ cứq toâp la cũai tễ tỗp rien tễ Yê-su ca atỡng nheq ramứh nâi, cớp cứq chĩc nheq ramứh nâi tê. Têq anhia noap nheq parnai nâi la pĩeiq lứq. 25 Noâng bữn sa-ữi ranáq ễn Yê-su khoiq táq chơ. Cứq chanchớm, khân noau yoc ễ chĩc nheq ramứh ki, tỡ bữn nléq ễ dōq noâng tâm saráq ki, tadát nheq tâng cốc cutễq nâi.

Ranáq Táq 1

1 Cứq la ramứh Luca cơiq saráq nâi yỗn yớu cứq Thễu-phulơ. Tễ nhũang cứq khoiq chĩc chơ muoi pơ saráq yỗn mới dáng samoât samơi nheq tữh ramứh tễ Yê-su. Tâng saráq ki cứq atỡng nheq ranáq Yê-su khoiq táq cớp nheq ṓc án atỡng tễ nhũang án tỡ yũah chỗn chu paloōng. 2 Nhũang án chỗn, Raviei Yiang Sursĩ yỗn án patâp tỗp alới ca án khoiq rưoh yỗn rien tễ án, yỗn alới dáng cóq alới táq nṓq. 3 Yê-su khoiq ramóh túh coat sa-ữi lứq tâng tỗ án. Vớt án cuchĩt án tamoong loah, cớp án chu loah pỡ tỗp alới ca rien tễ án. Bo ki án táq sa-ữi tếc yỗn alới têq dáng samoât samơi án lứq tamoong loah. Chơ Yê-su ỡt cớp alới ca rien tễ án nheq pỗn chít tangái pỗn chít sadâu, cớp án atỡng alới máh ramứh tễ Yiang Sursĩ táq sốt. 4 Bo Yê-su ỡt rôm cớp tỗp rien tễ án, án atỡng alới neq: “Sanua anhia chỗi loōh yũah tễ vil Yaru-salễm. Ma anhia ỡt acoan voai yỗn toâq Raviei Yiang Sursĩ máh Mpoaq cứq ữq yỗn anhia, samoât cứq atỡng anhia tễ nhũang chơ. 5 Lứq samoât Yang khoiq táq batễm yỗn anhia toâq dỡq. Ma tỡ bữn dũn noâng Raviei Yiang Sursĩ lứq toâq. Cớp án mut ỡt tâng mứt pahỡm anhia. Nâi la lứq ramứh anhia roap batễm tễ Raviei Yiang Sursĩ.” 6 Bo tỗp puai Yê-su rôm cớp án, alới blớh án neq: “Sanua Ncháu táq loah yỗn cruang I-sarễl sốt bữm tỡ?” 7 Yê-su ta-ỡi alới neq: “Anhia tỡ bữn túh dáng ṓc nâi. Máh ramứh nâi ống Yiang Sursĩ dáng, yuaq án toâp anoat. 8 Ma tữ Raviei Yiang Sursĩ mut ỡt tâng mứt pahỡm anhia, lứq án yỗn anhia riap pỡq atỡng tễ cứq yỗn nheq tữh cũai canṓh dáng tê. Nỡ ra anhia bữn atỡng ranáq nâi tâng vil Yaru-salễm, cruang Yudê, cruang Sa-mari, cớp pláh nheq cruang pưn paloōng cutrúq nâi.” 9 Moâm Yê-su pai ngkíq án chỗn chu paloōng, cớp ramứl catáng chíq tỗ án. Alới ca ỡt tâng pưn tỡ bữn hữm noâng Yê-su. 10 Tữ Yê-su chỗn chu paloōng, alới ỡt tapoang níc. Bo ki toâp bữn bar náq cũai samiang ỡt cheq tỗp alới. Bar náq nâi sớp au cloc, 11 cớp pai neq: “Cũai tễ cruang Ca-li-lê ơi! Nṓq anhia ỡt tayứng ntốq nâi nhêng níc chu paloōng? Yê-su nâi, nỡ ra án sễng loah pỡq cutễq nâi machớng anhia hữm án chỗn sanua tê.” 12 Tữ tỗp puai Yê-su sâng parnai ki, alới sễng tễ dũal ki, la Dũal O-li-vê. Dũal nâi la mán muoi lamễt tễ vil Yaru-salễm. Chơ alới chu pỡ vil ki. 13 Alới chu loah pỡ dống ca dốq alới ỡt tễ nling sĩa. Tâng dống ki, alới chỗn tâng tran bar, mut ỡt tâng muoi clống. Máh cũai ca rôm ki la neq: Phi-ễr, Yang, Yacỡ, Anrê, Phi-lip, Thỗ-mat, Batê-lami, Mathia, Yacỡ con Al-phê, Si-môn Sê-lôt, cớp Yuda con Yacỡ. 14 Nheq tữh alới dốq rôm pruam câu muoi mứt tâng ntốq ki. Bữn cũai mansễm, dếh Mari, mpiq Yê-su, cớp máh a-ễm samiang Yê-su la rôm ngki tê. 15 Bữn muoi tangái ntun ễn Phi-ễr yuor tayứng yoc atỡng tỗp sa-âm Yê-su ca ỡt rôm pỡ ki. Tỗp alới ki bữn sám muoi culám bar chít náq. Phi-ễr pai neq: 16 “Nheq tữh sễm ai sễm ỡi ơi! Máh parnai Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbṓq, lứq hái hữm cỡt rapĩeiq ranáq Yuda I-cari-ỗt khoiq táq chơ. Yuda táq máh Raviei Yiang Sursĩ yỗn Davĩt atỡng tễ mbṓq, ki án dững cũai pỡq cỗp Yê-su. 17 Án la lứq tễ tỗp hái, táq ranáq machớng hái tê. 18 Ma Yuda ĩt práq noau chang; chơ án ayông rana yỗn noau cỗp Yê-su. Chơ án pỡq chỡng muoi tâm cutễq. Moâm ki Yuda yác. Púng án cỡt puoih, chơ padṓh; cớp ruaiq án loōh yáng tiah. 19 Tữ cũai ỡt tâng vil Yaru-salễm sâng ranáq ki, alới amứh ntốq ki Hakễl-dama. Santoiq ki parlong loah la ‘Ntốq cutễq bữn aham cũai cuchĩt’. 20 Nheq ramứh nâi puo Davĩt khoiq atỡng chơ tâng tâm saráq Parnai Ũat Khễn Yiang Sursĩ neq: ‘Dống án ống dống miat sâng. Tỡ bữn noau ỡt noâng tâng dống ki.’ Cớp Davĩt atỡng muoi santoiq canṓh ễn ntốq ki: ‘Yỗn cũai canṓh pláih loah ranáq án táq.’” 21 Phi-ễr atỡng sĩa neq: “Tỗp hếq cóq bữn loah manoaq ễn táq cớp hếq. Cóq hái rưoh manoaq ca ỡt cớp hếq tễ tangái Yang táq batễm yỗn Yê-su, yỗn toau toâq tangái Yê-su chỗn chu paloōng. Cũai nâi cóq án khoiq hữm Yê-su cuchĩt; chơ tamoong loah, dōq têq án atỡng parnơi cớp hếq yỗn cũai canṓh dáng tê.” 23 Ngkíq alới rưoh bữn bar náq, ma ĩt manoaq sâng. Ramứh bar náq ki la Mathiat cớp Yô-sễp. Yô-sễp nâi, noau dōq án Ba-saba tỡ la Yuctu hỡ. 24 Chơ nheq tỗp ki câu neq: “Ncháu hếq ơi! Anhia dáng nheq dũ ṓc tâng mứt pahỡm cũai. Ngkíq Ncháu ơi, sễq anhia apáh tỗ aléq tễ bar náq nâi ma anhia ễ rưoh yỗn án táq tang loah ranáq Yuda táq. Yuda nâi, án khoiq táh ranáq nâi, cớp án pỡq ỡt tâng ntốq cũai sâuq tê.” 26 Moâm câu chơ, alới séng yoc ễ rưoh manoaq tễ bar náq ki. Alới rưoh pĩeiq Mathiat. Ngkíq Mathiat mut táq ranáq parnơi cớp tỗp muoi chít la muoi náq. Chơ noau dōq tỗp alới muoi chít la bar náq ki la ayững atĩ Yê-su Crĩt.

Ranáq Táq 2

1 Toâq tangái tỗp I-sarễl cha pớh sũ, tỗp puai Yê-su pỡq rôm muoi ntốq. 2 Bo alới rôm, alới santar sâng sưong tễ paloōng máh sưong cuyal hâp lứq. Sưong nâi mut pláh nheq tâng clống dống alới ỡt. 3 Alới hữm samoât pla ũih tớt tâng tỗ cũai dũ náq. 4 Ki la tếc Raviei Yiang Sursĩ mut táq sốt tâng mứt alới. Cớp máh cũai ki mbỡiq têq táq ntỡng sa-ữi parnai cũai canṓh ễn, cỗ Raviei Yiang Sursĩ yỗn alới pai. 5 Tangái ki, ỡt tâng vil Yaru-salễm bữn cũai I-sarễl tễ nheq tữh cruang pưn paloōng cutrúq pỡq rôm pỡ ki. Alới ki puai phễp rit Yiang Sursĩ samoât lứq. 6 Tữ alới sâng sưong ki, clứng lứq cũai pỡq rôm pỡ dống tỗp puai Yê-su ỡt. Dũ náq cũai ki sâng noau táq ntỡng parnai alới bữm; chơ alới dớt lứq tỡ dáng pai ntrớu noâng. 7 Alới santar sâng tâng mứt alới, cớp pai neq: “Nheq tữh cũai ca atỡng nâi, alới la lứq cũai Ca-li-lê. 8 Nṓq hái sâng alới táq ntỡng parnai hái ma raloaih lứq? 9 Hái la cũai tễ sa-ữi cruang, dếh cũai tễ cruang Bathê, Madi, Ê-lam, Mê-sapô-tamia, Yudê, Cap-badôc, Bỗng, Asi, 10 Phu-rayi, Bam-phuli, Ễ-yip-tỗ, cớp Li-bi cheq Si-rễn. Cớp bữn cũai tamoi tễ Rô-ma hỡ. 11 Muoi phân hái lứq cũai I-sarễl. Muoi phân la cũai canṓh ca pruam tũoiq phễp rit I-sarễl. Muoi phân hái la cũai Crêt, muoi phân la cũai Arap. Hái la cũai tễ miar cruang, ma hái têq sâng alới atỡng toâq parnai hái bữm, tễ ranáq toâr Yiang Sursĩ khoiq táq chơ.” 12 Ngkíq nheq tữh alới santar cớp sâng dớt lứq tâng mứt alới. Manoaq blớh manoaq: “Ntrớu ramứh ranáq nâi?” 13 Ma bữn cũai canṓh ayê ra-ac pai neq: “Alới ki bũl blṓng.” 14 Chơ Phi-ễr cớp muoi chít la muoi náq tỗp án, alới yuor tayứng. Phi-ễr atỡng cũai clứng ki casang lứq neq: “Cũai I-sarễl cớp anhia ca ỡt tâng vil Yaru-salễm ơi! Anhia tamứng yỗn samoât samơi parnai cứq atỡng yỗn anhia. 15 Anhia chanchớm hếq bũl blṓng. Ma lứq hếq tỡ bữn bũl mō. Mbỡiq mandang cháh kễ, loan léq hếq ễ bũl? 16 Máh ṓc ntrớu anhia sâng sanua, ṓc ki la lứq samoât cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ramứh Yô-ễl, khoiq atỡng tễ mbṓq. Án pai neq: 17 ‘Yiang Sursĩ patâp cũai neq: “Tâng máh tangái cheq ễ toâq tangái parsốt, cứq yỗn Raviei cứq mut tâng mứt pahỡm nheq tữh cũai. Ngkíq con samiang con mansễm anhia, têq alới atỡng tang parnai tễ cứq. Máh cũai samiang póng tễ tỗp anhia, Raviei cứq yỗn dáng nhũang ranáq tỡ yũah toâq. Cớp máh cũai samiang thâu tễ tỗp anhia, Raviei cứq atỡng alới toâq parnau láu mpáu. 18 Tâng tangái ki cứq yỗn máh cũai ca táq ranáq cứq bữn Raviei cứq, dếh samiang, dếh mansễm, yỗn alới têq atỡng tang parnai tễ cứq. 19 Lứq cứq táq ranáq tâng paloōng ca noau tỡ yũah hữm. Cớp cứq táq tếc salễh lứq tâng cutễq ca noau tỡ yũah dáng. Tếc nâi la aham, ũih, cớp phĩac. 20 Moat mandang cỡt canám chíq, cớp rliang casâi cỡt cusâu samoât aham. Toâq anhia hữm tếc nâi, ngkíq khoiq cheq chơ Ncháu anhia ễ chu. 21 Cũai aléq ca arô sễq nhơ ramứh Ncháu, lứq Ncháu chuai amoong cũai ki.”’” 22 Chơ Phi-ễr atỡng ễn neq: “Cũai I-sarễl ơi! Anhia tamứng parnai cứq. Yê-su, la cũai tễ vil Na-sarễt, lứq Yiang Sursĩ yỗn án táq sa-ữi ranáq salễh cớp tếc canṓh hỡ yỗn anhia dáng samoât lứq án toâq tễ Yiang Sursĩ. Lứq anhia khoiq sâng chơ án táq ranáq salễh cớp tếc nâi. 23 Ma Yiang Sursĩ khoiq thrũan ranáq nâi tễ nhũang, yỗn anhia têq táq Yê-su. Yiang Sursĩ khoiq dáng tễ nhũang, anhia lứq chiau Yê-su toâq pỡ cũai sâuq yỗn alới cachĩt chíq án. 24 Ma Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah. Bo ki la samoât riang ṓc cuchĩt chṓq Yê-su khâm lứq, ma Yiang Sursĩ leh loah tễ ṓc cuchĩt ki. Án tỡ yỗn ṓc cuchĩt táq sốt noâng Con án. 25 Puo Davĩt khoiq atỡng tễ mbṓq chơ máh ramứh anâi. Án pai neq: ‘Cứq dáng samoât la Yiang Sursĩ ỡt níc cớp cứq. Yuaq án ỡt cheq cứq, ki tỡ bữn ṓc ntrớu ma táq yỗn cứq tỡ bữn sabớng. 26 Ngkíq cứq sâng bũi óh lứq, cớp santoiq cứq khễn la bũi tê. Tỡ bữn ntrớu tỗ cứq cuchĩt. Cứq dáng samoât samơi nỡ ra cứq tamoong loah, 27 yuaq anhia tỡ bữn apṓng cứq tâng pống sarloac. Anhia tỡ bữn yỗn cũai ca tỡ bữn lôih ntrớu ma cỡt abuoiq. 28 Anhia khoiq sadoi chơ yỗn cứq dáng rana pỡq chu ntốq tamoong mantái. Choâng moat anhia, mứt pahỡm cứq cỡt bũi óh lứq.’” 29 Chơ Phi-ễr atỡng ễn neq: “Sễm ai ơi! Cứq yoc atỡng yỗn anhia dáng raloaih lứq tễ Davĩt. Án la achúc achiac hái. Lứq samoât án khoiq cuchĩt chơ, cớp noau tứp án tâng ping. Tangái nâi hái lứq dáng ntốq ping án. 30 Ma Davĩt nâi, án la lứq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. Davĩt dáng samoât samơi, lứq pĩeiq Yiang Sursĩ pruam cớp án nỡ ra bữn manoaq tễ tṓng án táq puo tang loah án. 31 Davĩt, án lứq thrap nhũang. Ntun lứq la thrap Yê-su. Ma lứq Davĩt dáng nhũang, Yê-su cuchĩt têq tamoong loah. Ngkíq Davĩt dáng samoât lứq raviei Yê-su tỡ bữn ỡt tâng pống sarloac, cớp tỗ Yê-su cuchĩt tỡ bữn abuoiq ntrớu tháng. 32 Ranáq Yê-su tamoong loah nâi, lứq moat hếq khoiq hữm. Yuaq ngkíq têq hếq atỡng yỗn anhia sâng samoât. 33 Yiang Sursĩ yỗn Yê-su toâq cớp ỡt coah atoam án. Táq ngkíq, Yiang Sursĩ táq tếc án ayooq lứq Yê-su clữi tễ canṓh. Yiang Sursĩ yỗn Raviei án pỡ Yê-su, máh án khoiq ữq tễ nhũang. Chơ Yê-su cơiq Raviei Yiang Sursĩ yỗn ỡt tâng dỡi sanua. Ngkíq ranáq anhia sâng cớp hữm sanua, ranáq nâi la lứq Raviei Yiang Sursĩ táq. 34 Cớp máh santoiq Davĩt atỡng, tỡ cỡn án pai tễ tỗ án bữm chỗn chu paloōng. Ma Davĩt atỡng neq: ‘Yiang Sursĩ atỡng chóq Ncháu cứq neq: “Mới tacu ỡt coah atoam cứq toau toâq tangái léq cứq yỗn alới ca yoc ễ cachĩt mới ỡt pưn talang ayững mới, táq sũl mới.”’” 36 Chơ Phi-ễr atỡng ễn neq: “Máh tỗp cũai I-sarễl ơi! Cứq atỡng yỗn anhia dáng samoât ṓc nâi. Yiang Sursĩ yỗn Yê-su cỡt Ncháu nheq tữh cũai. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Yê-su cỡt Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai. Ma anhia khoiq cachĩt chíq chơ Yê-su.” 37 Tữ tỗp ki sâng parnai nâi, mứt alới sâng lavoâiq loah. Alới blớh Phi-ễr cớp tỗp muoi chít la muoi náq neq: “Sễm ai ơi! Nṓq hếq ễ táq sanua?” 38 Phi-ễr ta-ỡi alới neq: “Cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cớp cóq anhia roap batễm nhơ ramứh Yê-su Crĩt. Ngkíq Yiang Sursĩ táh lôih anhia, cớp Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia tê. 39 Lứq Yiang Sursĩ yoc ễ yỗn Raviei án pỡ anhia, dếh dỡi con anhia cớp cũai tễ cruang canṓh hỡ. Lứq Yiang Sursĩ yỗn nheq tữh cũai ca án rưoh bữn Raviei án.” 40 Phi-ễr atỡng sa-ữi lứq ễn tễ ranáq Yê-su. Cớp án sưoq alới neq: “Cóq anhia táh chíq ranáq sâuq, yỗn anhia têq viaq ṓc túh coat ca toâq pỡ tṓng toiq lôih loâi nâi.” 41 Bữn sám pái ngin náq cũai ca sa-âm parnai Phi-ễr atỡng. Cớp alới pái ngin náq ki roap loâng batễm, táq tếc alới sa-âm Yê-su Crĩt. Ngkíq alới pruam muoi mứt cớp tỗp puai Yê-su. 42 Alới pái ngin náq nâi pỡq rôm níc cớp tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt. Alới rôm câu parnơi, cớp alới pĩh bễng cha sanhữ Yê-su cuchĩt tang alới. 43 Nheq tữh cũai canṓh dớt, tỡ dáng chanchớm ntrớu hữm tỗp ayững atĩ Yê-su táq ranáq salễh máh Yiang Sursĩ yỗn alới táq. 44 Nheq tỗp puai Yê-su, alới cỡt níc muoi mứt. Máh crơng alới bữn, alới pruam chống. 45 Alới chếq mun alới; chơ práq ki alới parỗm dōq muoi ntốq. Cũai aléq ṓq, alới chuai cũai ki. 46 Cu rangái alới pỡq rôm pỡ dống sang. Cớp alới rôm cha bũi parnơi hỡ, muoi tangái dống án nâi, muoi tangái dống án ki, muoi tangái dống án tíh. Alới ỡt bũi lứq bữn muoi mứt muoi luam. 47 Mantái lứq alới khễn Yiang Sursĩ. Nheq tữh cũai tâng vil Yaru-salễm khễn tỗp sa-âm Yê-su. Cớp cu rangái Yiang Sursĩ yỗn cũai canṓh sa-âm Yê-su; chơ mut tâng tỗp sa-âm Yê-su tê.

Ranáq Táq 3

1 Cu rangái toâq mandang priang tỗp puai Yê-su pỡq rôm câu tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl. Bữn muoi tangái ki Phi-ễr cớp Yang pỡq câu pỡ ki tê. 2 Alới khoiq cheq toâq ngoah toong ca noau dōq Toong Nêuq. Ỡt cheq toong ki alới hữm cũai yỗt ỡt tacu. Án yỗt tễ mpiq án canỡt. Cu rangái noau dững dōq án pỡ ntốq ki, yỗn án sễq práq tễ cũai ca mut ngoah toong ki. 3 Tữ cũai yỗt nâi hữm Phi-ễr cớp Yang ễ mut dống sang, án sễq práq tễ alới. 4 Chơ Phi-ễr cớp Yang cloân chu cũai yỗt ki, cớp Phi-ễr pai neq: “Mới nhêng chu hếq nâi.” 5 Ngkíq cũai yỗt ki nhêng chu alới. Án tếng alới bar náq ễ yỗn án práq. 6 Ma Phi-ễr pai loah neq: “Práq yễng cứq tỡ bữn tê. Ma ramứh ntrớu cứq bữn, cứq yoc ễ chuai aki. Nhơ ramứh Yê-su Crĩt tễ vil Na-sarễt, cứq ớn mới yuor tayứng; chơ pỡq!” 7 Phi-ễr tếc atĩ atoam cũai yỗt ki ayuor án tayứng. Bo ki toâp ayững án cỡt bán. 8 Yóiq toâp án yuor. Án pỡq na ayững mut tâng dống sang manơi nứng Phi-ễr cớp Yang. Án ntơn pỡq ntơn vuat; án khễn Yiang Sursĩ. 9 Nheq tữh cũai tâng dống sang ki, alới hữm án pỡq ayững cớp khễn Yiang Sursĩ. 10 Alới sacoal án nâi la cũai dốq ễ crṓq sễq práq cheq ngoah Toong Nêuq. Alới dớt tê hữm ayững cũai nâi cỡt o loah. 11 Tâng dống sang ki bữn muoi lám ntrỡn noau dōq Ntrỡn Sa-lamôn. Phi-ễr cớp Yang ỡt tâng ntrỡn ki; bữn dếh án ca ayững cỡt bán la ỡt cớp alới tê. Clứng cũai parlṓng toâq pỡ ntốq alới ỡt, cớp sâng dớt lứq. 12 Toâq Phi-ễr hữm cũai clứng ki, án atỡng alới neq: “Cũai I-sarễl ơi! Nṓq anhia dớt tễ ranáq nâi? Nṓq anhia nhêng cloân níc chu hếq? Anhia chớm hếq têq táq bữm ranáq nâi tỡ? Cớp anhia chớm hếq o hỡn tễ yớu canṓh yáng moat Yiang Sursĩ tỡ? Tỡ cỡn! Lứq tễ Yê-su Crĩt toâp cũai nâi cỡt bán. 13 Yiang Sursĩ hái, án ca achúc achiac hái A-praham, I-sac, cớp Yacốp sang, lứq Yiang Sursĩ yỗn Yê-su, Con án, cỡt sốt lứq. Ma anhia chiau Yê-su pỡ atĩ Phi-lat, la cũai sốt tâng cruang nâi. Tữ Phi-lat yoc ễ acláh Yê-su, anhia tỡ yỗn án acláh. 14 Anhia táh chíq Yê-su, la cũai tanoang o, tỡ bữn lôih ntrớu. Cũai pla dốq cachĩt cũai, ma anhia acláh. 15 Yê-su, án ca têq yỗn hái tamoong, anhia cachĩt chíq án. Ma Yiang Sursĩ yỗn án tamoong loah. Hếq dáng ranáq nâi lứq pĩeiq, yuaq hếq khoiq hữm chơ máh ramứh nâi. 16 Lứq anhia sacoal cũai yỗt nâi tễ nhũang. Cỗ hếq sa-âm Yê-su, cớp cỗ nhơ ramứh án, ma cũai nâi cỡt bán. Lứq Yê-su toâp táq ranáq nâi yỗn moat anhia hữm. 17 “Sễm ai ơi! Cứq dáng cỗ anhia sacũl, yuaq anhia cớp sốt anhia cachĩt chíq Yê-su. 18 Ma ṓc anâi Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ tễ mbṓq na cũai tang bỗq án. Alới pai Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai, cóq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat. Parnai nâi lứq cỡt santruoq cớp Yê-su. 19 Ngkíq, cóq anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp píh loah puai ngê Yiang Sursĩ. Ki nṓq án ariau yỗn bráh máh lôih anhia. Khân anhia bữn mứt pahỡm ngkíq, riang nỡm aluang sâng dỡq mia, chơ án ngcuang tamoong loah, têq Yiang Sursĩ chuai mứt pahỡm anhia la machớng ki tê. 20 Cớp nỡ ra Yiang Sursĩ ớn Yê-su Crĩt sễng loah tâng cutễq nâi machớng án khoiq pai tễ nhũang chơ. 21 Ma sanua Yê-su cóq ỡt tâng paloōng toau toâq tangái Yiang Sursĩ atức cutễq nâi yỗn o loah máh mbỡiq án tễng tễ dâu chơ. Yiang Sursĩ khoiq atỡng ngkíq toâq cũai tang bỗq án tễ mbṓq. 22 Manoaq tễ cũai tang bỗq ki la Môi-se. Án pai neq: ‘Nỡ ra Yiang Sursĩ ớn manoaq tễ tỗp hái táq ranáq tang bỗq án machớng cứq tê. Cóq anhia tamứng cớp trĩh parnai án atỡng. 23 Cũai aléq tỡ bữn trĩh parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ ki, lứq Yiang Sursĩ calỡih táh chíq cũai ki tễ tỗp án sốt.’ 24 “Samu-ễl, cớp máh cũai tang bỗq canṓh hỡ ca toâq ntun Samu-ễl, nheq tữh alới khoiq atỡng chơ tễ ranáq hái hữm tâng dỡi sanua nâi. 25 Tỗp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ nâi la achúc achiac hái tê. Cớp hái la chống tê máh ramứh Yiang Sursĩ par-ữq cớp achúc achiac hái A-praham. Yiang Sursĩ par-ữq neq: ‘Nỡ ra cỗ nhơ tễ tṓng mới ma dũ tỗp cũai pưn paloōng cutrúq nâi bữn ṓc bốn.’ 26 “Ngkíq Yiang Sursĩ cơiq Yê-su, la cũai táq ranáq án, yỗn anhia voai. Án yỗn anhia bữn ṓc bốn, yỗn anhia têq viaq chíq tễ ngê sâuq nhũang tễ cũai canṓh.”

Ranáq Táq 4

1 Bo Phi-ễr cớp Yang noâng atỡng, máh cũai sốt toâq toâp pỡ ntốq ki. Cũai sốt nâi la tễ tỗp cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp án ca sốt tahan kĩaq dống sang toâr tỗp I-sarễl, dếh cũai tễ tỗp Sa-dusê hỡ. 2 Máh cũai sốt ki, alới ũan lứq chóq Phi-ễr cớp Yang, yuaq alới bar náq ki atỡng tễ Yê-su khoiq tamoong loah chơ. Cớp alới pai cỗ Yê-su tamoong loah, ngkíq cũai canṓh têq tamoong loah matoat Yê-su tê. 3 Ngkíq máh cũai sốt cỗp toâp alới bar náq ki dững chóq chíq tâng cuaq. Tangái ki khoiq cheq sadâu chơ. Ngkíq alới dōq tangái parnỡ ễn alới ễ blớh bar náq ki. 4 Ma clứng lứq cũai sa-âm parnai alới bar náq ki atỡng. Máh cũai samiang ca sa-âm bo ki bữn sám sỡng ngin náq. 5 Toâq tangái parnỡ ễn, máh cũai sốt tỗp I-sarễl, máh cũai sốt nheq sâu, cớp máh cũai yống rit, nheq tữh alới rôm tâng vil Yaru-salễm. Alới pỡq ramóh An-na, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ tâng tỗp I-sarễl. Cớp bữn cũai canṓh tễ dống An-na ỡt pỡ ki tê, dếh Cai-phễ, Yang, cớp Alec-sandơ. 7 Cũai sốt ki ớn noau dững Phi-ễr cớp Yang toâq pỡ alới; chơ alới blớh bar náq ki neq: “Noau yỗn anhia bữn chớc táq bán cũai yỗt ki? Ntrớu ramứh án?” 8 Phi-ễr bữn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án; chơ án pai neq: “Cũn anhi ơi! Cứq sễq atỡng anhia. 9 Khân anhia yoc ễ dáng nṓq hếq têq chuai cũai yỗt nâi cớp táq yỗn án cỡt bán, 10 cóq anhia cớp nheq tữh cũai I-sarễl canṓh hỡ dáng raloaih tễ cũai yỗt nâi cỡt bán chơ. Lứq ranáq nâi ống Yê-su Crĩt sâng têq táq. Yê-su nâi, án la cũai tễ vil Na-sarễt ca anhia khoiq cachĩt chơ, téh án tâng aluang sangcáng. Ma Yiang Sursĩ yỗn án tamoong loah. 11 Án la samoât cốc tamáu tễl cũai ca táq dống khoiq táh chíq chơ. Ma cũai canṓh hữm tamáu nâi o hỡn tễ nheq tamáu canṓh; chơ alới ĩt chĩp bân soq dống. 12 Pưn paloōng nâi tỡ bữn noau têq chuai amoong loah hái. Ống Yê-su toâp Yiang Sursĩ yỗn táq ranáq nâi têq chuai amoong hái.” 13 Máh cũai sốt ki sâng dớt lứq Phi-ễr cớp Yang táq ntỡng clṓq lứq, yuaq alới dáng bar náq ki la cũai proai sâng cớp tỡ bữn rien sa-ữi. Ma cũai sốt dáng alới bar náq ki khoiq ỡt cớp Yê-su. 14 Ma cũai sốt tỡ têq tếq ntrớu tễ ranáq Phi-ễr cớp Yang táq, yuaq alới hữm cũai yỗt ca khoiq cỡt bán chơ ỡt tayứng parnơi cớp alới. 15 Ngkíq alới ớn Phi-ễr cớp Yang loōh tễ ntốq alới rôm. Alới yoc ễ sarhống ống alới sâng. 16 Alới pai neq: “Nṓq hái ễ táq cớp alới bar náq nâi? Nheq tữh cũai tâng vil Yaru-salễm khoiq hữm chơ alới bar náq táq ranáq o lứq yỗn cũai yỗt nâi. Hái tỡ têq suon pai alới tỡ bữn táq ranáq ki. 17 Ma hái chỗi yỗn ranáq nâi trṓh la-ữt la-ữi yỗn cũai canṓh dáng. Ngkíq cóq hái sưoq alới chỗi yỗn alới pỡq atỡng tễ ramứh Yê-su.” 18 Moâm ki alới arô loah Phi-ễr cớp Yang toâq loah pỡ alới. Alới sưoq bar náq ki tỡ têq pỡq atỡng noâng tễ ramứh Yê-su. 19 Ma Phi-ễr cớp Yang ta-ỡi máh cũai sốt ki neq: “Nṓq anhia chanchớm, ranáq aléq Yiang Sursĩ hữm o hỡn? O hếq trĩh parnai anhia, ma o hếq trĩh parnai Yiang Sursĩ? 20 Khân hếq tỡ bữn pỡq atỡng, ki tỡ têq. Máh hếq hữm ranáq Yê-su táq cớp atỡng, cóq hếq atỡng yỗn cũai canṓh dáng.” 21 Ma máh cũai sốt ki prưt alới bar náq tỡ yỗn atỡng noâng parnai nâi. Moâm alới sưoq ngkíq, chơ alới acláh. Cũai sốt ki tỡ bữn hữm lôih ntrớu. Ngkíq alới tỡ têq táq bar náq ki, yuaq alới ngcṓh cũai proai táq loah alới. Cũai proai nâi khễn Yiang Sursĩ án chuai cũai yỗt nâi. 22 Cũai yỗt nâi clữi pỗn chít cumo chơ tễ mpiq án canỡt. 23 Tữ cũai sốt acláh Phi-ễr cớp Yang, alới chu loah pỡ tỗp alới, atỡng loah máh parnai cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt nheq sâu khoiq pai chóq alới. 24 Ngkíq nheq tữh tỗp ki rôm câu muoi mứt neq: “Yiang Sursĩ ơi! Lứq anhia tễng paloōng, cốc cutễq nâi, dỡq mưt, cớp túc ramứh ỡt tâng ki. 25 Tễ mbṓq anhia khoiq atỡng na achúc achiac hếq, Davĩt, máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ yỗn án atỡng. Davĩt pai neq: ‘Cỗ nṓq máh cũai tâng cruang cutễq nâi ũan cớp Yiang Sursĩ? Cỗ nṓq alới sarhống ngê tỡ bữn cỡt kia ntrớu? 26 Máh cũai puo tâng cutễq nâi, cớp máh cũai sốt canṓh hỡ, nheq náq alới pruam sarhống ễ chíl chíq Yiang Sursĩ cớp Puo ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ.’ 27 Lứq samoât máh Davĩt khoiq atỡng tễ mbṓq, sanua hếq hữm ṓc nâi khoiq toâq chơ. Hê-rôt cớp Phi-lat, alới khoiq rôm tâng vil Yaru-salễm nâi parnơi cớp tỗp cũai I-sarễl cớp tỗp cũai tễ cruang canṓh hỡ yoc ễ táq Yê-su. Yê-su nâi, án la cũai táq ranáq anhia ca tỡ bữn lôih ntrớu. Nưm manoaq án toâp anhia rưoh yỗn chuai amoong cũai. 28 Lứq máh cũai sốt ki rôm táq máh ṓc anhia khoiq anoat tễ mbṓq chơ. 29 Sanua, Ncháu hếq ơi, anhia sâng santoiq alới cũai sốt ki yoc ễ táq hếq. Sễq anhia chuai yỗn mứt hếq cỡt clṓq lứq atỡng níc tễ parnai anhia. 30 Hếq sễq anhia tahâu satoaq cũai a-ĩ yỗn cỡt bán. Cớp hếq sễq anhia apáh ranáq salễh cớp tếc tễ chớc anhia nhơ ramứh Yê-su, án ca táq ranáq anhia cớp tỡ bữn lôih ntrớu.” 31 Moâm alới câu, dống alới rôm cỡt cacưt. Cớp Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm alới. Chơ alới atỡng parnai Yiang Sursĩ clṓq lứq ễn. 32 Nheq tỗp sa-âm Yê-su, alới cỡt muoi mứt muoi luam. Aléq ca bữn mun ntrớu, la án tỡ bữn ndỡm manoaq án sâng. Nheq tữh alới pruam chống mun ki. 33 Parnai tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt atỡng tễ Ncháu alới tamoong loah cỡt blễng lứq. Cớp Yiang Sursĩ apṓng ṓc bốn yỗn tỗp alới ca puai Yê-su. 34 Tâng tỗp alới tỡ bữn noau ṓq ntrớu. Aléq ca bữn ntốq cutễq tỡ la dống, ma alới chống pahỡm yoc ễ chuai yớu, alới chếq chíq mun alới. Cớp alới pruam parỗm dōq práq ki pỡ tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su. Chơ tỗp ki tampễq yỗn cũai aléq ca ṓq. 36 Manoaq ca táq ngkíq la Yô-sễp tễ sâu Lê-vi. Án toâq tễ cruang Cuprơ. Án bữn muoi liang sarái, chơ án chếq chíq cớp dững asuoi práq ki pỡ tỗp muoi chít la bar náq. Tỗp muoi chít la bar náq dōq án ramứh Ba-naba hỡ. Santoiq Ba-naba parlong loah la ‘aliam cũai bữn ngua’.

Ranáq Táq 5

1 Ma bữn cũai ramứh A-nania. Án cớp lacuoi án, ramứh Sapi-ra, alới chếq tê muoi tâm cutễq yoc ễ chuai yớu. 2 Muoi pún práq ki, A-nania dững asuoi pỡ tỗp ayững atĩ Yê-su. Ma muoi pún ễn, ki án cutooq dōq loah. Lacuoi án la dáng tê cayac táq ngkíq. 3 Chơ Phi-ễr atỡng A-nania neq: “A-nania ơi! Nṓq mới puai rangứh yiang Satan? Mới cakéq cớp Raviei Yiang Sursĩ práq kia anhia chếq cutễq, cớp anhia dōq loah muoi pún ma yỗn muoi pún sâng. 4 Bo anhia tỡ yũah chếq, la lứq cutễq anhia. Práq kia chếq cutễq ki lứq práq anhia. Nṓq anhia pai khoiq chiau nheq práq kia cutễq ki, ma noâng anhia dōq loah muoi pún? Anhia tỡ bữn cakéq cớp cũai, ma lứq anhia cakéq cớp Yiang Sursĩ.” 5 Moâm Phi-ễr atỡng ngkíq, bo ki toâp A-nania dớm; chơ cuchĩt loâng. Ngkíq nheq tữh cũai sâng croōq lứq. 6 Tỗp cũai samiang póng mut som cumuiq ki. Moâm alới som, chơ alới dững tứp toâp. 7 Vớt ki, sám chĩn pái adéh dỗi, chơ lacuoi A-nania ễn mut tâng ntốq ki. Án tỡ yũah dáng pai cayac án khoiq cuchĩt. 8 Phi-ễr blớh án ễn neq: “Anhia dững nheq chơ máh práq anhia chếq cutễq ki ma tỡ bữn?” Mansễm ki ta-ỡi: “Ơq. Práq hếq chếq cutễq ki khoiq nheq cayac cứq dững chơ.” 9 Phi-ễr pai ễn neq: “Nṓq anhia bar náq pruam muoi mứt yoc ễ phếq Raviei Yiang Sursĩ? Cayac mới khoiq noau dững tứp chơ. Sanua alới ca tứp cayac mới, ki khoiq toâq ngoah toong chơ. Sanua alới ễ dững tứp mới ễn.” 10 Tữ án sâng Phi-ễr pai ngkíq, án dớm; chơ cuchĩt tê. Tỗp cũai samiang póng mut hữm án khoiq cuchĩt; chơ alới dững tứp án cheq ping cayac án tê. 11 Ngkíq nheq tữh tỗp sa-âm Yê-su cớp cũai canṓh hỡ, tữ alới sâng ṓc nâi, ki alới croōq lứq. 12 Tỗp ayững atĩ Yê-su táq sa-ữi ranáq salễh yáng moat cũai ỡt tâng vil ki. Cớp nheq tỗp puai Yê-su dốq rôm tâng Ntrỡn Sa-lamôn tâng dống sang toâr ki. Ngkíq alới cỡt muoi mứt muoi luam. 13 Máh cũai ca tỡ yũah sa-âm, alới khễn tỗp puai Yê-su, ma sa-ữi alới tỡ khớn mut cớp tỗp puai Yê-su. 14 Ma bữn clứng cũai canṓh khớn mut sa-âm Yê-su, dếh samiang, dếh mansễm. 15 Dốq noau dững máh cũai a-ĩ; chơ dōq tâng rana yỗn alới bếq tâng chĩau cớp tâng cantrang. Alới ỡt ngcuang Phi-ễr toâq, ễq bữn mul án cadớp máh cũai ca a-ĩ ki yỗn alới cỡt bán. 16 Clứng cũai tễ vil canṓh ỡt cheq vil Yaru-salễm, alới dững asuoi dōq pỡ ki cũai ca bữn a-ĩ cớp cũai ca bữn yiang sâuq táq. Chơ alới cỡt bán nheq. 17 Ma án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ cớp yớu án tễ tỗp Sa-dusê, alới ũan cớp tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt. 18 Chơ alới cỗp cớp chóq chíq tâng cuaq. 19 Ma toâq sadâu ki manoaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng pớh chíq ngoah toong cuaq, cớp án dững aloōh alới muoi chít la bar náq tễ cuaq ki. 20 Ranễng ki ớn alới neq: “Anhia pỡq mut atỡng tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl yỗn cũai dáng nṓq toâp ṓc Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia ngê tamái nâi.” 21 Ngkíq alới trĩh parnai ki. Tữ poang tarưp alới mut atỡng tâng dống sang toâr. Bo alới atỡng ngki, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ cớp yớu án, alới rôm parnơi cớp cũai sốt tỗp I-sarễl. Máh cũai sốt ki ớn tahan pỡq coâiq tỗp muoi chít la bar náq tễ cuaq, chơ dững toâq pỡ ntốq alới rôm. 22 Ma tữ tahan mut nhêng tâng cuaq, alới tỡ hữm noâng tỗp muoi chít la bar náq ki. Cũai tahan ki chu atỡng loah cũai sốt. 23 Alới pai neq: “Tữ hếq toâq pỡ cuaq ki, hếq nhêng cachữo tỡ bữn noau pớh yũah, cớp án ca kĩaq ỡt níc ngki. Ma tữ hếq pớh toong ki, tỡ hữm noau noâng tâng cuaq.” 24 Án ca sốt máh tahan ca kĩaq dống sang ki cớp alới ca sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, tữ alới sâng santoiq ki, alới dớt lứq tâng mứt alới. Cớp alới ỡt chanchớm tỡ dáng ranáq ntrớu ễn tỗp muoi chít la bar náq nâi ễ táq. 25 Moâm ki bữn cũai toâq atỡng alới sốt ki neq: “Máh cũai anhia chóq tâng cuaq bữ hái, sanua alới atỡng cũai tâng dống sang toâr.” 26 Ngkíq cũai sốt tahan ki, án dững tahan án pỡq coâiq tỗp muoi chít la bar náq ki. Ma alới táq ngcuai, yuaq alới ngcṓh khân alới táq tachoât chóq tỗp ki, máh cũai proai ỡt ngki tám tamáu chóq alới. 27 Tahan ki dững tỗp muoi chít la bar náq ki yỗn alới mut tayứng yáng moat cũai sốt. Án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ atỡng alới neq: 28 “Tễ nhũang hếq sưoq anhia chơ. Hếq tỡ yỗn anhia atỡng noâng tễ ngê Yê-su nâi. Ma anhia tỡ trĩh hếq sưoq anhia. Sanua parnai ki parhan la-ữt la-ữi chũop nheq vil Yaru-salễm. Cớp anhia pai chóq cũai canṓh ễq noau pai hếq cachĩt Yê-su hỡ.” 29 Phi-ễr cớp yớu án ta-ỡi neq: “Lứq samoât cóq hếq trĩh parnai Yiang Sursĩ saláng hếq trĩh parnai cũai. 30 Lứq pĩeiq anhia khoiq cachĩt chơ Yê-su tâng aluang sangcáng. Ma Yiang Sursĩ, án ca achúc achiac hái sang tễ mbṓq khoiq chuai yỗn án tamoong loah. 31 Sanua Yiang Sursĩ yỗn Yê-su ỡt coah atoam án, cỡt sốt toâr lứq, dōq têq án chuai amoong cũai. Yiang Sursĩ yoc ễ chuai tỗp I-sarễl yỗn alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn; chơ Yiang Sursĩ táh lôih alới. 32 Hếq nâi la cũai atỡng loah máh ṓc ki. Cớp Raviei Yiang Sursĩ la atỡng ngkíq tê. Khân cũai aléq ma trĩh parnai án, ki Yiang Sursĩ yỗn Raviei án ỡt loâng cớp cũai ki.” 33 Tữ cũai sốt ki sâng ngkíq, alới sâng ũan lứq. Alới yoc ễ cachĩt tỗp muoi chít la bar náq. 34 Ma bữn manoaq tễ tỗp cũai sốt ki yuor tayứng. Ramứh án la Ca-maliel, cớp án la tễ tỗp Pha-rasĩ. Án la cũai atỡng tễ phễp rit I-sarễl, cớp lứq aléq la yám noap án. Án ki ớn tahan dững tỗp muoi chít la bar náq loōh tễ ntốq ki. 35 Chơ án atỡng chóq máh cũai sốt ki neq: “Sễm ai ơi! Cóq anhia táq o dáih chóq tỗp muoi chít la bar náq nâi. 36 Cóq anhia sanhữ tễ nhũang bữn manoaq ramứh Thễu-da. Án ễq noau pai án la cũai toâr. Bữn sám pỗn culám náq tê dốq puai án. Ma bữn noau canṓh cachĩt án. Cớp máh tỗp puai án, alới pláh chu nâi chu ki, cớp ranáq alới táq cỡt pứt chíq. 37 Vớt ki toâq tangái cũai sốt noap máh cũai, ki bữn manoaq ễn ramứh Yuda tễ cruang Ca-li-lê. Án yuor táq sốt, cớp bữn clứng cũai puai án tê. Ma noau cachĩt án tê, cớp máh tỗp puai án, alới pláh chu nâi chu ki. 38 Ngkíq cứq atỡng anhia sanua, anhia chỗi táq ntrớu cớp alới muoi chít la bar náq nâi. Khân santoiq alới pai, cớp ranáq alới táq la tễ mứt alới bữm, tỡ bữn dũn noâng ranáq ki cỡt pứt. 39 Ma khân ranáq alới táq, ma tễ Yiang Sursĩ, ki anhia tỡ têq pupứt. Khân anhia yoc ễ pupứt chíq ranáq ki, ki anhia chíl cớp Yiang Sursĩ.” 40 Ngkíq cũai sốt ki tamứng parnai án. Alới arô loah tỗp muoi chít la bar náq ki toâq loah pỡ alới. Chơ alới yỗn noau toân tỗp ki. Cớp alới sưoq loah sĩa tỗp ki tỡ yỗn alới atỡng noâng parnai tễ Yê-su. Moâm alới sưoq; chơ alới acláh. 41 Cớp tỗp muoi chít la bar náq loōh tễ ki. Alới sâng bũi lứq yuaq Yiang Sursĩ yỗn alới riap chĩuq máh ṓc túh coat cỗ tian alới yám noap ramứh Yê-su. 42 Cu rangái tỗp alới mut tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl, cớp alới mut tâng dống cũai hỡ, chơ alới atỡng níc parnai o tễ Yê-su Crĩt.

Ranáq Táq 6

1 Máh tangái ki tỗp puai Yê-su cỡt clứng lứq ễn. Cớp bữn muoi pún tễ tỗp ki la cũai I-sarễl tê, ma alới táq ntỡng parnai Créc. Alới voōq pai neq: “Cu rangái cán cumai hếq ĩt crơng tâc cha tỡ bữn lĩ-ra-lĩ cớp cán cumai cũai I-sarễl ca táq ntỡng parnai Hê-brơ.” 2 Ngkíq tỗp muoi chít la bar náq ki parỗm nheq máh tỗp puai Yê-su. Alới pai neq: “Tỡ pĩeiq hếq muoi chít la bar náq ma tỡ bữn atỡng noâng parnai Yiang Sursĩ, dōq hếq tampễq crơng tâc cha yỗn anhia. 3 Ngkíq cóq nheq tữh anhia rưoh tễ tỗp anhia bữm, ĩt tapul náq cũai rangoaiq cớp alới ca bữn Raviei Yiang Sursĩ sốt tâng mứt alới. Ngkíq hếq pachúh yỗn tỗp alới tapul náq ki sốt nheq ranáq tampễq tampâc sana yỗn anhia. 4 Chơ hếq bữn câu níc, cớp hếq bữn pỡq atỡng parnai Yiang Sursĩ hỡ.” 5 Tữ tỗp puai Yê-su sâng santoiq ki, nheq tữh alới pruam bũi lứq. Ngkíq alới rưoh Atien; án la cũai sa-âm Yê-su samoât lứq, cớp án bữn Raviei Yiang Sursĩ sốt tâng mứt pahỡm án. Cớp alới rưoh cũai canṓh hỡ bữn ramứh neq: Phi-lip, Bô-carơ, Ni-canỗr, Tamôn, Barmê-na, cớp Nu-cula. Nu-cula nâi la tễ vil Anti-ỗt, cớp hỗi rái án mut puai phễp rit I-sarễl. Moâm ki án mut puai phễp rit Yê-su ễn. 6 Ngkíq tapul náq ki ỡt yáng moat tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Tỗp ki câu cớp satoaq atĩ tâng alới tapul náq, táq tếc alới mbỡiq táq ranáq Yiang Sursĩ. 7 Yuaq ngkíq parnai Yiang Sursĩ cỡt parhan sa-ữi ntốq. Bữn clứng lứq cũai tâng vil Yaru-salễm mut sa-âm Yê-su. Cớp bữn clứng cũai ca tễng rit sang Yiang Sursĩ la sa-âm Yê-su tê. 8 Atien la cũai ca sa-âm Yê-su samoât lứq. Cớp Raviei Yiang Sursĩ yỗn án bữn chớc táq ranáq salễh yáng moat cũai canṓh. 9 Ma bữn cũai tễ muoi dống sang tỗp I-sarễl yoc ễ rasuon cớp Atien. Máh cũai ca pỡq rôm dống sang ki, tễ nhũang sa-ữi náq alới la cũai sũl, ma sanua alới tỡ bữn sũl noâng. Alới ki la tễ vil Si-rễn, tễ vil Alec-santri, tễ cruang Si-lasi, cớp tễ cruang Asi hỡ. 10 Ma Raviei Yiang Sursĩ yỗn Atien ta-ỡi cũai ki rangoaiq lứq. Ngkíq tỗp ki tỡ dáng ễ pai nṓq noâng chóq Atien. 11 Chơ tỗp ki chang práq yỗn cũai canṓh táq ntỡng apớt Atien. Cũai ki pai neq: “Lứq hếq khoiq sâng chơ Atien acrieiq Môi-se cớp Yiang Sursĩ.” 12 Ngkíq tỗp ki sasrúc cũai ỡt tâng vil ki, dếh cũai sốt nheq sâu cớp máh cũai yống rit, la ễq alới táq Atien. Nheq tữh alới ki pỡq cỗp Atien dững án pỡ cũai sốt. 13 Alới dững sĩa cũai toâq apớt Atien, pai neq: “Atien nâi, án dốq ayê níc tễ dống sang toâr tỗp I-sarễl, cớp án ayê phễp rit Yiang Sursĩ atỡng na Môi-se hỡ. 14 Cớp hếq sâng chơ án pai tễ manoaq ramứh Yê-su tễ vil Na-sarễt yoc ễ talốh chíq dống sang toâr tỗp I-sarễl cớp yoc ễ ralêq loah máh phễp rit Môi-se patâp hái.” 15 Vớt ki nheq tữh cũai rôm ntốq ki, alới cloân níc chu Atien. Alới hữm mieiq Atien samoât ariang mieiq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng.

Ranáq Táq 7

1 Chơ án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh Atien neq: “Lứq ma tỡ bữn máh ṓc alới pai mới?” 2 Atien ta-ỡi loah neq: “Nheq tữh sễm ai cũn anhi ơi! Sễq anhia tamứng santoiq cứq ruaih. Yiang Sursĩ hái, án ca bữn chớc ang ữr clữi tễ yiang canṓh, án khoiq toâq atỡng achúc achiac hái A-praham tễ mbṓq chơ. Bo ki A-praham noâng ỡt tâng cruang Mê-sapô-tamia tỡ yũah pỡq chu cruang Charan. 3 Yiang Sursĩ ớn A-praham neq: ‘Mới loōh tễ cruang mới, cớp mới táh chíq sễm ai mới. Chơ mới pỡq ỡt cruang aléq cứq sadoi yỗn mới ỡt.’ 4 Chơ A-praham loōh tễ cruang Caldê pỡq ỡt pỡ cruang Charan ễn. Ma tữ mpoaq án cuchĩt, ki Yiang Sursĩ dững asuoi án ỡt tâng cruang hái ỡt sanua. 5 Yiang Sursĩ tỡ yũah yỗn A-praham ndỡm cutễq nâi. Ma Yiang Sursĩ ữq cớp A-praham lứq alới ki bữn ndỡm nheq cruang nâi toau toâq dỡi chễ dỡi cho. Ma bo Yiang Sursĩ pai ngkíq cớp A-praham, ki A-praham tỡ yũah bữn con. 6 Cớp Yiang Sursĩ atỡng ễn A-praham neq: ‘Dỡi chễ dỡi cho mới, nỡ ra alới loōh tễ cruang nâi pỡq ỡt tâng cruang cũai canṓh. Ỡt tâng cruang ki alới táq sũl nheq pỗn culám cumo, cớp cũai ca ndỡm táq alới túh coat lứq. 7 Ma ntun ễn, ki cứq culáh dỡq chóq cũai tâng cruang ki ca táq sũl chễ cho mới. Moâm ki chễ cho mới bữn loōh tễ cruang ki cớp ỡt sang cứq pỡ ntốq nâi ễn.’ 8 Chơ Yiang Sursĩ khoiq par-ữq cớp A-praham, cớp án ớn A-praham táq rit cứt yỗn con samiang hỡ. Rit nâi la tếc án pruam cớp Yiang Sursĩ. Tữ A-praham bữn con samiang, án amứh con ki la I-sac. Catâm tangái tacual noap tễ mpiq án canỡt, A-praham táq rit cứt yỗn I-sac, con án. Machớng ki tê I-sac táq tếc yỗn Yacốp, con án. Cớp Yacốp táq tếc nâi tê yỗn con samiang án. Yacốp bữn muoi chít la bar náq con samiang. Nheq alới ki la achúc achiac hái tễ mbṓq. 9 “Bữn manoaq tễ máh achúc achiac hái con Yacốp, ramứh án la Yô-sễp. Máh ai Yô-sễp ũan cớp án. Ngkíq alới chếq chíq án. Chơ cũai tễ cruang Ễ-yip-tỗ dững án táq sũl pỡ cruang alới. Ma Yiang Sursĩ ỡt níc cớp Yô-sễp. 10 Ngkíq án yỗn Yô-sễp vớt nheq máh ṓc túh coat tễ noau yoc ễ táq án. Cớp Yiang Sursĩ táq tâng mứt pahỡm puo cruang Ễ-yip-tỗ sâng ayooq lứq Yô-sễp. Cớp Yiang Sursĩ yỗn Yô-sễp cỡt rangoaiq lứq. Ngkíq puo tâng cruang Ễ-yip-tỗ chóh Yô-sễp táq sốt tâng cruang ki, cớp táq sốt dếh dống puo hỡ. 11 Bo ki bữn sa-ữi cumo ṓq lứq tâng cruang Ễ-yip-tỗ cớp cruang Canan; tỡ cỡt ntrớu tháng. Cũai tâng cruang ki tỗiq bap lứq. Cớp achúc achiac hái tễ mbṓq ruroah crơng sana, ma tỡ bữn bữn ntrớu. 12 Tữ Yacốp sâng cũai tâng cruang Ễ-yip-tỗ bữn crơng sana cha, chơ án ớn con samiang án, máh achúc achiac hái tễ mbṓq, pỡq chu cruang Ễ-yip-tỗ trỗ dâu lứq. 13 Chơ alới pỡq pỡ ki muoi trỗ ntun ễn. Trỗ ki Yô-sễp yỗn alới dáng án la sễm ai alới. Cớp Yô-sễp amóh sễm ai án cớp puo tâng cruang Ễ-yip-tỗ. 14 Ngkíq Yô-sễp patâp Yacốp, mpoaq án, yỗn nheq sâu án pỡq ỡt cớp án tâng cruang Ễ-yip-tỗ. Nheq tữh cũai tâng sâu án bữn tapul chít la sỡng náq. 15 Chơ Yacốp mut tâng cruang Ễ-yip-tỗ. Án cớp nheq achúc achiac hái tễ mbṓq, alới ỡt loâng tâng cruang ki toau sốt dỡi alới. 16 Vớt ki noau dững achu loah cumuiq alới chu vil Si-chem chóq tâng ping tâng cưp ca A-praham chỡng tễ máh con samiang Hê-môr. 17 “Khoiq cheq ễ toâq tangái Yiang Sursĩ ễ táq ranáq máh án khoiq ữq cớp A-praham tễ nhũang, chơ tṓng hái rứh la-ữt cỡt clứng lứq tâng cruang Ễ-yip-tỗ. 18 Chơ bữn manoaq pláih táq puo tâng cruang Ễ-yip-tỗ ca tỡ bữn dáng ntrớu loâng tễ Yô-sễp. 19 Puo nâi dững túh coat lứq tṓng hái tễ mbṓq. Án padâm aléq ca mbỡiq sễt con samiang cóq pỡq phỗt chíq tâng arưih. Puo nâi ễq yỗn pứt chíq tṓng hái. 20 Tâng tangái túh coat ki, mpiq Môi-se canỡt Môi-se. Yiang Sursĩ bũi lứq cớp Môi-se. Mpiq mpoaq án rabán án tâng dống nheq pái casâi. 21 Tữ alới tỡ têq cutooq noâng con ki, alới dững phỗt Môi-se pỡ dỡq, chóq tâng ra-áu cớt. Ma con mansễm puo ramóh; chơ án ĩt táq con án. 22 Ngkíq Môi-se bữn rien nheq ngê rangoaiq tễ cũai Ễ-yip-tỗ. Chơ parnai án pai la blễng lứq, cớp ranáq án táq la khễuq lứq. 23 “Tữ Môi-se toâr, anhúq án khoiq pỗn chít cumo chơ, án sâng yoc ễ pỡq sa-óh sễm ai sễm ỡi án cũai I-sarễl. 24 Bo Môi-se pỡq sa-óh, ki án ramóh manoaq cũai Ễ-yip-tỗ cachĩt manoaq cũai I-sarễl. Môi-se sâng ayooq táq cũai I-sarễl ki, yoc ễ chuai án. Chơ Môi-se cachĩt chíq manoaq cũai Ễ-yip-tỗ ki. 25 Môi-se tếng tâng mứt án la cũai I-sarễl dáng chơ Yiang Sursĩ cơiq yỗn án chuai cũai I-sarễl. Ma lứq cũai I-sarễl tỡ bữn dáng ṓc nâi. 26 Tangái parnỡ ễn Môi-se ramóh bar náq cũai I-sarễl carchĩt. Môi-se yoc ễ mangcra alới tỡ yỗn alới carchĩt noâng. Án atỡng alới ki neq: ‘Lứq anhia la sễm ai. Nṓq anhia manoaq nhôp manoaq, manoaq táq manoaq?’ 27 Ma án ca toân yớu, án cutớl Môi-se cớp pai neq: ‘Noau chóh mới cỡt sốt cớp parchĩn hếq? 28 Mới yoc ễ cachĩt cứq machớng mới khoiq cachĩt cũai Ễ-yip-tỗ mahái tỡ?’ 29 Tữ Môi-se sâng santoiq ki, án ngcṓh lứq. Cớp án lúh chíq tễ cruang Ễ-yip-tỗ pỡq ỡt tâng cruang Madian ễn. Ỡt tâng cruang ki án amia bar lám con samiang. 30 “Nheq pỗn chít cumo Môi-se ỡt tâng ntốq aiq cheq cóh Si-nai. Vớt ki manoaq ranễng Yiang Sursĩ sapáh yỗn Môi-se hữm pla ũih tễ prul rambũ. 31 Tữ Môi-se hữm ũih ki, án dớt lứq tâng mứt án. Chơ toâq án pỡq cheq ễ nhêng samoât rambũ ki, án sâng sưong Yiang Sursĩ atỡng án neq: 32 ‘Cứq la lứq Yiang Sursĩ ca achúc achiac anhia A-praham, I-sac, cớp Yacốp sang.’ Chơ Môi-se cangcoaih ngcṓh lứq, cớp án tỡ khớn nhêng noâng chu ũih ki. 33 Chơ Yiang Sursĩ atỡng án ễn: ‘Mới pũot chíq cỡp tễ ayững mới. Ntốq cutễq mới ntôm tayứng nâi la ntốq miar khong Yiang Sursĩ. 34 Lứq cứq khoiq hữm máh cũai khong cứq chĩuq sa-ữi túh arức tâng cruang Ễ-yip-tỗ. Cứq khoiq sâng chơ máh tỗp cũai cứq cuclỗiq. Ngkíq cứq sễng pỡ nâi yoc ễ chuai amoong cũai ki. Cớp sanua cứq ớn mới chu loah pỡ cruang Ễ-yip-tỗ.’ 35 “Tễ nhũang, Môi-se yoc ễ chuai tê tỗp I-sarễl, ma alới ki tỡ ễq yỗn án chuai. Bo ki alới pai neq: ‘Noau chóh mới cỡt sốt cớp parchĩn hếq?’ Ma ranễng Yiang Sursĩ ỡt tâng rambũ ca blữ ki, án atỡng yỗn Môi-se dáng Yiang Sursĩ toâp rưoh Môi-se táq sốt tỗp I-sarễl cớp chuai amoong alới. 36 Ngkíq Môi-se dững asuoi tỗp I-sarễl loōh tễ cruang Ễ-yip-tỗ. Án táq ranáq salễh lứq tâng cruang Ễ-yip-tỗ cớp bo án chuai alới yang Dỡq Mưt Cusâu. Vớt ki, alới toâq pỡ ntốq aiq; chơ alới ỡt pỡ ki pỗn chít cumo. 37 Cớp Môi-se atỡng tỗp I-sarễl neq: ‘Nỡ ra Yiang Sursĩ ớn manoaq tễ tỗp anhia atỡng tang bỗq án machớng cứq tê.’ 38 Môi-se ỡt cớp tỗp achúc achiac hái cũai I-sarễl tễ mbṓq tâng ntốq aiq ki, cớp cutỗ án toâp táq ntỡng cớp ranễng Yiang Sursĩ tâng cóh Si-nai. Bo ki án roap parnai tamoong tễ Yiang Sursĩ, chơ atỡng loah yỗn hái dáng parnai ki. 39 “Ma tṓng hái tỡ bữn trĩh parnai ki. Alới yoc ễ táh chíq Môi-se, cớp alới yoc ễ chu loah pỡ cruang Ễ-yip-tỗ. 40 Bo Môi-se noâng ỡt tâng cóh Si-nai, achúc achiac hái ớn Arôn neq: ‘Âu mới táq rup yiang canṓh yỗn án bán kĩaq hái. Yuaq tỡ dáng ṓc ntrớu ca toâq pỡ Môi-se, cũai ca dững asuoi hái loōh tễ cruang Ễ-yip-tỗ.’ 41 Ngkíq alới táq muoi lám rup ntroōq con. Alới toōng sang rup ki. Alới cha cớp lơiq bũi. Alới ỡn bữn rup ca alới táq bữm. 42 Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih chíq alới, dōq alới tíng sang moat mandang, rliang casâi, cớp máh mantỗr ễn. Alới pai máh ramứh nâi la yiang alới. Ma nheq ramứh nâi khoiq Yiang Sursĩ atỡng tâng tám saráq cũai tang bỗq tễ mbṓq, pai neq: ‘Tỗp I-sarễl ơi! Anhia ỡt tâng ntốq aiq pỗn chít cumo ki, ma lứq anhia tỡ bữn táq charán ntrớu sang cứq. 43 Lứq anhia clễu dống aroâiq yỗn yiang Mo-lóc. Cớp anhia clễu rup mantỗr, táq tếc anhia sang yiang Rôm-phán. Aléq anhia sâng yoc ễ sang, ki anhia táq rup aki. Cỗ ṓc ki, cứq tuih chíq anhia yỗn noau dững anhia yáng ki cruang Ba-bulôn.’” 44 Atien pai ễn neq: “Bo tṓng hái tễ mbṓq ỡt tâng ntốq aiq, lứq alới pruam dững muoi lám dống sang aroâiq dōq sang Yiang Sursĩ. Dống sang ki alới táq ariang Yiang Sursĩ atỡng alới na Môi-se, cớp ariang Yiang Sursĩ sapáh yỗn Môi-se hữm. Tâng dống sang aroâiq ki alới chóq khlễc tamáu bữn tâm saráq Yiang Sursĩ pachĩr yỗn alới. 45 Tṓng hái tễ mbṓq yỗn dỡi con alới ễn bữn ndỡm tê dống sang aroâiq nâi. Bo Yô-sũa dững asuoi tṓng hái tễ mbṓq mut tâng cruang Yiang Sursĩ khoiq ữq yỗn alới ndỡm, alới dững dếh dống sang aroâiq ki. Ngkíq Yiang Sursĩ tuih chíq máh cũai ỡt tâng cruang ki yỗn tỗp hái ễn ỡt pỡ ki. Chơ dống sang aroâiq ki noâng níc tâng cruang nâi toau toâq tangái Davĩt táq puo tỗp I-sarễl. 46 Yiang Sursĩ ayooq lứq Davĩt. Cớp Davĩt sễq tễ Yiang Sursĩ yỗn án bữn táq dống toâr dōq sang Yiang Sursĩ ca achúc achiac hái, Yacốp, sang tê. 47 Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn Davĩt táq dống sang toâr yỗn án. Yiang Sursĩ yỗn Sa-lamôn, con Davĩt, táq. 48 Ma lứq samoât Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt tâng dống sang cũai táq. Yiang Sursĩ khoiq pai na cũai tang bỗq án neq: 49 ‘Cứq tacu táq sốt tâng paloōng, cớp cốc cutễq la cỡt ntốq cứq chóq ayững cứq. Khân ngkíq, anhia yoc ễ táq dống ntrớu yỗn cứq ỡt? Cứq tỡ nai lakéh. Nṓq anhia táq dống yỗn cứq rlu? 50 Cứq toâp tễng máh ramứh ca khoiq bữn chơ, pĩeiq ma tỡ?’” 51 Chơ Atien atỡng ễn neq: “Anhia bữn mứt coang lứq. Cớp cutũr anhia tỡ bữn tamứng tháng. Anhia tỡ trĩh parnai Yiang Sursĩ. Cớp anhia tỡ yỗn Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm anhia. Lứq anhia táq machớng loah tṓng anhia tễ mbṓq tê. 52 Alới táq túh coat máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Cớp alới cachĩt chíq cũai ca atỡng sacoâiq yỗn alới dáng nỡ ra bữn manoaq Con Yiang Sursĩ sễng tâng cutễq nâi. Sanua án khoiq toâq chơ tâng cutễq nâi, ma anhia chếq chíq án, cớp anhia cachĩt án. 53 Ranễng Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ yỗn anhia dáng phễp rit tễ Yiang Sursĩ, ma anhia tỡ trĩh parnai ki.” 54 Tữ cũai sốt ki sâng nheq santoiq ki, alới sâng la-ữn toâp tâng mứt alới. Cớp alới carữot canễng tabang chóq Atien. 55 Ma Atien, án bữn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm án. Chơ án tapoang achỗn chu paloōng, cớp án hữm chớc ang ữr tễ Yiang Sursĩ. Cớp án hữm Yê-su ỡt tayứng coah atoam Yiang Sursĩ. 56 Chơ Atien pai neq: “Tíh! Anhia tapoang chu paloōng ki! Cứq hữm paloōng ariang noau pớh, cớp cứq hữm Con Yiang Cỡt Cũai ỡt tayứng coah atoam Yiang Sursĩ.” 57 Tữ cũai canṓh sâng santoiq ki, alới u-ỗi casang lứq. Alới cupât cutũr; chơ alới palṓng chu Atien. 58 Alới sadṓh Atien aloōh yáng tiah vil. Cớp alới tám tamáu chóq án toau Atien cuchĩt. Tỗp ca cachĩt Atien, alới yỗn manoaq cũai póng, ramứh Salơ, ỡt kĩaq tampâc alới. 59 Bo alới tám tamáu chóq Atien, án câu neq: “Ncháu Yê-su ơi! Sễq anhia roap chíq raviei cứq.” 60 Ngkíq án sacốh racớl cớp pai casang lứq neq: “Ncháu ơi! Sễq anhia chỗi noap máh lôih alới nâi táq cứq sanua.” Moâm án atỡng ngkíq, chơ án cuchĩt.

Ranáq Táq 8

1 Ma Salơ, án pruam tê cớp alới ca cachĩt Atien. Bo ki tỗp puai Yê-su ỡt tâng vil Yaru-salễm; alới mbỡiq ramóh noau táq túh coat sa-ữi lứq chóq alới. Ngkíq tỗp alới ki miar lúh mprieih. Bữn án ca ỡt loah tâng cruang Yudê, cớp bữn án ca lúh ỡt pỡ cruang Sa-mari ễn. Ma tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt noâng ỡt loah tâng vil Yaru-salễm. 2 Bữn muoi tỗp cũai samiang, alới ca yám noap Yiang Sursĩ tê, alới ĩt chíq cumuiq Atien cớp dững tứp. Alới nhiam atếh án. 3 Ma Salơ ễ pupứt chíq nheq máh cũai sa-âm Yê-su. Ngkíq án chi-chuaq dũ dống. Khân án ramóh cũai sa-âm, án âc aloōh, dếh mansễm, dếh samiang, dững chóq chíq tâng cuaq. 4 Máh cũai sa-âm Yê-su ca lúh tễ vil Yaru-salễm, án ca pỡq chu nâi, án ca pỡq chu ki atỡng loâng parnai o tễ Yê-su Crĩt. 5 Bữn manoaq tễ tỗp ki, ramứh Phi-lip. Án sễng chu vil Sa-mari atỡng cũai tâng vil ki tễ Yê-su Crĩt. 6 Cỗ Phi-lip táq sa-ữi ranáq salễh, yuaq ngkíq clứng lứq cũai tâng vil ki tamứng parnai án atỡng. 7 Bữn sa-ữi náq ca bữn yiang sâuq táq alới. Tữ Phi-lip tuih aloōh yiang sâuq tễ tỗ máh cũai ki, yiang ki hễr casang lứq. Máh cũai ca a-ĩ coang, cớp máh cũai yỗt, nheq alới ki la án táq yỗn bán nheq. 8 Yuaq ngkíq cũai tâng vil Sa-mari bữn moang ṓc bũi. 9 Ỡt tâng vil Sa-mari bữn manoaq ramứh Si-môn. Tễ nhũang án la cũai mo. Cũai tễ vil Sa-mari ki, alới dớt lứq ranáq án táq. Cớp án ễq cỡt parchia khễn pai án la cũai mo khớt lứq. 10 Máh cũai sốt cớp máh cũai proai tâng vil ki, alới ki tamứng nheq parnai án atỡng. Alới pai neq: “Chớc cũai nâi la samoât Yiang Sursĩ tê.” 11 Máh cũai tâng vil ki, alới puai Si-môn, yuaq khoiq dũn chơ alới sâng dớt lứq tễ ranáq án táq. 12 Ma tữ Phi-lip atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ táq sốt, cớp tữ án atỡng ngê tễ Yê-su Crĩt, ki bữn cũai tâng vil ki sa-âm, cớp alới roap batễm, dếh samiang, dếh mansễm. 13 Cớp Si-môn la sa-âm tê, cớp án roap batễm hỡ. Chu léq Phi-lip pỡq, Si-môn pỡq chu ki tê. Ngkíq Si-môn bữn hữm máh ranáq salễh Phi-lip táq. Án sâng dớt lứq tâng mứt án. Án tỡ dáng nṓq Phi-lip têq táq ranáq ngkíq. 14 Tữ tỗp muoi chít la bar náq tâng vil Yaru-salễm sâng cũai tâng vil Sa-mari khoiq sa-âm parnai Yiang Sursĩ chơ, alới ớn Phi-ễr cớp Yang pỡq pỡ ki tê. 15 Tữ Phi-ễr cớp Yang toâq pỡ vil ki, alới câu yỗn cũai ca khoiq sa-âm sễq Yiang Sursĩ yỗn Raviei án ỡt cớp alới. 16 Bo ki Raviei Yiang Sursĩ tỡ yũah ỡt cớp alới, ma alới roap batễm nhơ ramứh Yê-su sâng. 17 Tữ Phi-ễr cớp Yang satoaq atĩ tâng tỗ cũai ca sa-âm ki, chơ Raviei Yiang Sursĩ lứq ỡt toâp tâng mứt alới. 18 Si-môn, án ca cỡt cũai mo tễ nhũang, tữ án hữm Phi-ễr cớp Yang satoaq atĩ tâng tỗ cũai canṓh, chơ Raviei Yiang Sursĩ mut toâp tâng mứt cũai ki, ngkíq án dững práq yỗn alới yoc ễ bữn tê chớc ngkíq. 19 Si-môn pai neq: “Chớc nâi cứq sễq anhia yỗn cứq bữn tê, dōq cứq satoaq atĩ cứq tâng tỗ cũai canṓh yỗn alới bữn tê Raviei Yiang Sursĩ.” 20 Ma Phi-ễr ta-ỡi án: “Práq mới cớp tỗ mới yỗn pứt muoi tarưp. Nṓq mới chanchớm chớc Yiang Sursĩ ma têq chỡng toâq práq? 21 Mới tỡ têq táq ranáq nâi, yuaq mứt mới tỡ yũah tanoang yáng moat Yiang Sursĩ. 22 Ngkíq cóq mới táh chíq ngê tiaq, ĩt mứt tamái ễn. Cớp cóq mới câu sễq tễ Yiang Sursĩ moac moai án táh lôih mới tễ ranáq ca mới chanchớm yoc ễ táq. 23 Lứq cứq hữm mứt mới lĩeu palĩeu yoc ễ táq ranáq machớng hếq tê, cớp ṓc loâi táq sốt tâng mứt mới.” 24 Ngkíq Si-môn ta-ỡi loah Phi-ễr neq: “Sễq mới câu Yiang Sursĩ yỗn cứq, chỗi yỗn máh ṓc ki toâq pỡ cứq.” 25 Moâm Phi-ễr cớp Yang atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng vil Sa-mari, cớp atỡng nheq ṓc Yê-su táq máh alới khoiq hữm chơ, chơ alới chu loah pỡ vil Yaru-salễm. Bo alới pỡq tâng rana, alới mut atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng máh vil canṓh tâng cruang Sa-mari ỡt mpễr rana. 26 Ma bữn muoi náq ranễng Yiang Sursĩ pai cớp Phi-lip neq: “Mới thrũan, chơ pỡq chu angia atoam. Mới pỡq rana tễ vil Yaru-salễm toâq pỡ vil Casa, rana ca tadáh tapứng ntốq aiq.” 27 Ngkíq Phi-lip yuor tayứng, chơ pỡq. Tâng rana ki án hữm manoaq cũai samiang tễ cruang Ê-thie-bĩ. Cũai samiang nâi, án táq ranáq toâr lứq chuai puo mansễm tâng cruang Ê-thie-bĩ. Án kĩaq nheq máh sanốc Candac, puo mansễm ki. Cũai samiang nâi khoiq pỡq sang Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salễm. 28 Ma sanua án chu pỡ cruang án na sễ aséh. Án ỡt tâng sễ aséh ki cớp án doc tễ tâm saráq Ê-sai, la tang bỗq Yiang Sursĩ, khoiq chĩc tễ mbṓq. 29 Raviei Yiang Sursĩ atỡng Phi-lip neq: “Mới rapuai cũai ỡt tâng sễ aséh ki.” 30 Phi-lip rapuai; chơ án satỡm sễ aséh ki. Án sâng cũai tâng sễ aséh ki ỡt doc tễ saráq Ê-sai. Ngkíq Phi-lip blớh án neq: “Máh ṓc mới doc ki, mới dáng ma tỡ bữn?” 31 Án ta-ỡi Phi-lip neq: “Mō têq cứq dáng khân tỡ bữn noau atỡng cứq?” Ngkíq án mơi Phi-lip chỗn tâng sễ án, tacu cớp án. 32 Tâng saráq Ê-sai cũai ki doc neq: “Noau dững cũai nâi máh noau dững yoc ễ cachĩt charán cữu tê. Machớng noau cứt sóc cữu con, ma án tỡ bữn hễr, ngkíq tê cũai nâi tỡ bữn tabỗq ntrớu. 33 Alới ayê án. Án tỡ bữn táq lôih ntrớu, ma noau táq án. Alới cachĩt chíq án, tỡ yỗn án tamoong noâng tâng cutễq nâi.” 34 Moâm án doc, cũai Ê-thie-bĩ ki blớh Phi-lip neq: “Ê-sai nâi, án atỡng tễ noau? Án atỡng tễ tỗ án bữm, ma án atỡng tễ cũai canṓh?” 35 Chơ Phi-lip mbỡiq atỡng parnai tễ Yê-su. Dâu lứq án atỡng cũai ki yỗn dáng raloaih tễ parnai nâi Ê-sai chĩc atỡng tễ Yê-su. 36 Bo alới pỡq tâng rana ki, alới toâq pỡ ntốq bữn dỡq. Cũai Ê-thie-bĩ ki pai neq: “Ki! Mới nhêng dỡq ki. Têq mới táq batễm yỗn cứq sanua toâp tỡ?” 37 Phi-lip ta-ỡi án neq: “Khân lứq mới sa-âm, têq cứq táq batễm yỗn mới.” Cũai ki ta-ỡi: “Lứq cứq sa-âm Yê-su Crĩt la Con Yiang Sursĩ.” 38 Ngkíq cũai Ê-thie-bĩ ki yỗn sễ aséh tangứt cheq dỡq. Chơ alới bar náq sễng chu dỡq, cớp Phi-lip táq batễm yỗn cũai ki. 39 Tữ alới chỗn tễ dỡq, Raviei Yiang Sursĩ acṓq chíq Phi-lip dững pỡ ntốq canṓh ễn. Cũai Ê-thie-bĩ tỡ bữn hữm noâng Phi-lip, ma án pỡq manoaq án ễn tâng rana ki, cớp mứt án sâng bũi lứq. 40 Ma Yiang Sursĩ achúh Phi-lip pỡ vil Asỗt ễn. Án atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng dũ vil cheq rana án pỡq toau án toâq pỡ vil Sê-sarê.

Ranáq Táq 9

1 Ma Salơ noâng ũan chóq tỗp puai Yê-su, cớp án yoc ễ cachĩt níc tỗp ki. Ngkíq án pỡq sễq choâiq tễ án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ yỗn án têq cỗp máh cũai sa-âm Yê-su, dếh samiang, dếh mansễm, ỡt tâng vil Damac. Án yoc apáh choâiq nâi yỗn cũai sốt máh dống sang tỗp I-sarễl tâng vil Damac ki, yỗn alới ki dáng tê têq án cỗp cũai. Cũai aléq ca án cỗp tễ tỗp puai Yê-su, ki án yoc ễ chṓq alới dững achu chu vil Yaru-salễm. 3 Moâm cũai sốt ki yỗn án choâiq, chơ án pỡq. Bo Salơ pỡq tâng rana cheq ễ toâq vil Damac, brứn án santar hữm poang claq asễng tễ paloōng chu tỗ án. 4 Án dớm tâng cutễq. Cớp án sâng sưong sabau án neq: “Salơ ơi! Ơ Salơ! Nṓq mới táq cứq?” 5 Salơ ta-ỡi neq: “Ncháu ơi! Anhia la noau?” Sưong ki ta-ỡi loah Salơ neq: “Cứq la Yê-su. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq cớp cứq. 6 Yuor tayứng, chơ mut tâng vil. Tâng vil ki bữn noau atỡng mới cóq mới táq ntrớu.” 7 Máh alới ca pỡq cớp Salơ, alới sâng dớt lứq, tỡ têq tabỗq ntrớu noâng. Alới sâng sưong ki, ma alới tỡ bữn hữm noau. 8 Chơ Salơ yuor tayứng. Tữ án culian, án cỡt sũt chíq. Ngkíq yớu án tếc atĩ án yũar amut chu vil Damac. 9 Nheq pái tangái án tỡ báng hữm ntrớu, cớp án tỡ bữn cha nguaiq ntrớu. 10 Ỡt tâng vil Damac ki bữn manoaq tễ tỗp puai Yê-su ramứh A-nania. Yiang Sursĩ sapáh yỗn án hữm Yê-su. Yê-su arô án pai neq: “A-nania ơi!” A-nania ta-ỡi Yê-su neq: “Ơ. Ntrớu Ncháu ễ bữn cứq?” 11 Yê-su atỡng án neq: “Cóq mới pỡq sanua toâp chu rana ca noau amứh Rana Tanoang. Toâq pỡ ki mới chuaq manoaq tễ vil Tarsơ, ramứh Salơ. Án ỡt tâng dống Yuda. Sanua Salơ câu sễq tễ cứq. 12 Cớp Yiang Sursĩ khoiq sapáh chơ yỗn Salơ dáng ramứh mới, cớp yỗn án hữm tỗ mới toâq satoaq atĩ tâng tỗ án yỗn án blang loah.” 13 A-nania ta-ỡi neq: “Ncháu ơi! Cứq sâng chơ noau pai tễ cũai nâi, án khoiq táq sa-ữi túh coat tỗp anhia tâng vil Yaru-salễm. 14 Cớp sanua án bữn choâiq tễ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ yỗn têq án cỗp nheq tữh cũai sa-âm Yê-su tâng vil Damac nâi.” 15 Ma Yê-su atỡng A-nania ễn neq: “Cóq mới pỡq táq máh ṓc cứq atỡng mới, yuaq cứq khoiq rưoh cũai nâi. Cứq yỗn án dững ramưh cứq cỡt parhan dũ cruang, toâq máh cũai puo, cớp tỗp I-sarễl hỡ. 16 Cớp cứq yỗn án dáng nheq ṓc túh coat cóq án chĩuq cỗ tian án dững ramứh cứq.” 17 Ngkíq A-nania pỡq mut tâng dống Yuda. Án satoaq atĩ tâng tỗ Salơ, cớp atỡng Salơ neq: “Salơ ơi! Mới la sễm ai cứq. Ncháu hái, Yê-su, khoiq ramóh mới tâng rana. Án ớn cứq toâq pỡ mới dōq yỗn moat mới cỡt blang loah, cớp án dōq yỗn Raviei Yiang Sursĩ cỡt sốt tâng mứt pahỡm mới.” 18 Bo ki toâp sarũoi chíq acán ca táq sũt moat án, chơ moat án cỡt poang loah. Án yuor tayứng cớp roap batễm. 19 Án cha loah dỗi, cớp án sâng bán rêng loah. Chơ án ỡt tâng vil Damac ki cớp tỗp puai Yê-su bữn bĩq tangái ễn. 20 Chơ Salơ pỡq toâp chu dống sang tỗp I-sarễl cớp atỡng ngki Yê-su la lứq Con Yiang Sursĩ. 21 Nheq tữh cũai ca tamứng santoiq án atỡng, alới sâng dớt lứq. Alới pai: “Lứq ma tỡ bữn án nâi khoiq talốh tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salễm? Cớp án toâq pỡ nâi ễn la án ễ cỗp máh cũai ca puai Yê-su sĩa. Án ễ chṓq dững achu alới ki atoâq pỡ máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ.” 22 Ma parnai Salơ atỡng cỡt blễng lứq ễn. Tữ tỗp I-sarễl ỡt tâng vil Damac ki sâng án atỡng Yê-su la manoaq Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai, alới tỡ têq rasuon ntrớu noâng. 23 Vớt tễ ki máh cũai sốt tỗp I-sarễl sarhống yoc ễ cachĩt chíq Salơ. 24 Alới crṓq nheq ngoah toong viang vil ki yoc ễ cachĩt án. Ma Salơ sâng chơ alới yoc ễ cachĩt án. 25 Ngkíq, toâq sadâu tỗp puai Yê-su chỗn tâng viang. Alới yỗn Salơ ỡt tâng achoiq; chơ alới atĩar asễng yáng tiah viang. 26 Vớt ki Salơ pỡq pỡ vil Yaru-salễm ễn. Án yoc ễ mut ỡt cớp tỗp puai Yê-su tâng vil ki tê. Ma tỗp ki ngcṓh lứq án. Alới tỡ bữn noap pai án khoiq sa-âm Yê-su chơ. 27 Ma bữn manoaq tâng tỗp ki, ramứh Ba-naba. Án pỡq asuoi Salơ toâq pỡ tỗp alới ayững atĩ Yê-su Crĩt. Cớp án táq ntỡng cớp tỗp ki yỗn alới dáng Salơ khoiq hữm chơ Yê-su tâng rana, cớp án khoiq sâng chơ Yê-su pai chóq án. Án pai Salơ atỡng clṓq lứq parnai tễ Yê-su tâng vil Damac. 28 Ngkíq tỗp ki yỗn Salơ ỡt cớp alới tâng vil Yaru-salễm. Án pỡq nheq tâng vil Yaru-salễm atỡng clṓq lứq parnai tễ Yê-su Crĩt. 29 Án táq ntỡng cớp sarhống cớp muoi tỗp cũai I-sarễl ca táq ntỡng parnai Créc. Ma máh cũai ki chi-chuaq ngê yoc ễ cachĩt chíq Salơ. 30 Tữ tỗp puai Yê-su sâng ṓc ki, alới pỡq asuoi chíq án pỡ vil Sê-sarê. Toâq tangái ntun alới yỗn Salơ chu loah pỡ vil án, la vil Tarsơ. 31 Vớt ki máh tỗp sa-âm Yê-su tỡ bữn ramóh noâng túh coat tâng cruang Yudê, cruang Ca-li-lê, cớp cruang Sa-mari. Alới pruam muoi mứt manoaq catoaih manoaq tễ ngê Yê-su Crĩt. Cớp Raviei Yiang Sursĩ aliam mứt pahỡm alới yỗn ỡt ien o loah. Cũai sa-âm Yê-su cỡt clứng lứq ễn. 32 Bo ki Phi-ễr dốq pỡq sa-óh dũ ntốq bữn cũai sa-âm Yê-su tâng cruang ki. Ngkíq án pỡq sa-óh tỗp sa-âm tâng vil Li-da. 33 Tâng vil ki án ramóh manoaq ramứh Ê-nê ca bữn a-ĩ coang. Án tua a-ĩ tâng chĩau khoiq nheq tacual cumo chơ. 34 Phi-ễr atỡng án neq: “Ê-nê ơi! Yê-su Crĩt táq yỗn mới bán. Mới yuor tayứng. Mới pĩal dōq chĩau mới.” Bo ki toâp Ê-nê yuor tayứng. 35 Nheq tữh cũai tâng vil Li-da cớp tâng vil Sarôn, alới hữm Ê-nê khoiq cỡt bán. Ngkíq alới sa-âm Yê-su Crĩt tê. 36 Tâng vil Yôp-bê bữn manoaq mansễm tâng tỗp sa-âm Yê-su, ramứh Ta-butha. Tâng parnai Créc noau dōq ramứh án la Dôr-ca. Mansễm nâi táq ranáq o níc, cớp án chuai sa-ữi náq cũai cadĩt. 37 Bo ki án cỡt a-ĩ; chơ án cuchĩt. Yớu án ĩt dỡq ariau tỗ cumuiq ki puai rit alới cơi táq. Moâm alới ariau, chơ alới dōq tỗ cumuiq ki tâng clống tran bar tâng dống ki. 38 Vil Yôp-bê nâi cheq vil Li-da. Ngkíq tữ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-bê sâng han Phi-ễr ỡt tâng vil Li-da, alới ớn bar náq pỡq coâiq Phi-ễr. Alới pai cớp Phi-ễr neq: “Sễq mới pỡq toâp chu vil hếq.” 39 Chơ Phi-ễr pỡq cớp alới. Tữ án toâq pỡ dống ki, alới dững án chỗn tâng clống tran bar. Clứng lứq máh cán cumai tâng clống ki. Alới nhiam cớp alới aloōh tampâc Dôr-ca khoiq yĩh yỗn alới tễ nhũang. 40 Phi-ễr yỗn nheq tữh alới loōh tễ clống ki. Chơ án sacốh racớl cớp án câu sễq Yê-su Crĩt chuai Dôr-ca. Moâm án câu, chơ án píh nhêng chu cumuiq ki. Cớp án pai neq: “Ta-butha ơi! Mới yuor tayứng.” Bo ki toâp mansễm ca cuchĩt ki têq culian loah moat án. Tữ án hữm Phi-ễr, án yuor tacu. 41 Phi-ễr tếc atĩ mansễm ki yỗn án yuor tayứng. Vớt ki Phi-ễr arô tỗp puai Yê-su cớp máh cán cumai. Án aloōh mansễm ki yỗn nheq tữh alới ki dáng mansễm ki khoiq tamoong loah. 42 Tữ ranáq nâi cỡt parhan chũop nheq vil Yôp-bê, ki clứng lứq ễn cũai sa-âm Yê-su. 43 Phi-ễr ỡt tâng vil Yôp-bê nâi tỡ dáng sếq tangái ễn. Án ỡt cớp manoaq bữn ramứh Si-môn. Si-môn nâi, án la cũai chiang táq sa-ữi ramứh tễ ngcâr charán.

Ranáq Táq 10

1 Tâng vil Sê-sarê bữn manoaq ramứh Cor-nai. Án táq sốt muoi culám náq tahan. Tỗp tahan nâi noau dōq Tỗp I-tali. 2 Cor-nai nâi, án la cũai o cớp khũn lứq. Án cớp nheq dống án, alới yám noap cớp sang Yiang Sursĩ. Án chuai práq yỗn cũai cadĩt. Án câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ. 3 Bữn muoi tangái, toâq mandang priang, Yiang Sursĩ sapáh yỗn án hữm manoaq ranễng Yiang Sursĩ toâq pỡ án cớp arô án neq: “Cor-nai ơi!” 4 Ma Cor-nai ngcṓh lứq. Án nhêng cloân níc ranễng ki, cớp án blớh neq: “Ncháu ơi! Ntrớu anhia ễ bữn cứq?” Ranễng Yiang Sursĩ ta-ỡi án neq: “Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ santoiq mới câu sễq tễ án. Cớp Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ práq mới chuai máh cũai cadĩt. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ sanhữ níc mới. 5 Sanua mới ớn cũai pỡq chuaq tâng vil Yôp-bê ki bữn manoaq ramứh Si-môn. Noau dōq án la ramứh Phi-ễr hỡ. Mới sễq yỗn án toâq pỡ dống mới. 6 Cũai ca ncháu dống Phi-ễr ỡt la ramứh Si-môn tê. Án la cũai chiang táq sa-ữi ramứh tễ ngcâr charán. Dống án kễng dỡq mưt.” 7 Moâm ranễng Yiang Sursĩ loōh tễ ki, Cor-nai arô bar náq cũai táq ranáq tâng dống án, cớp án arô manoaq cũai tahan hỡ. Cũai tahan nâi, án yám noap Yiang Sursĩ tê, cớp án chống pahỡm yoc ễ chuai ranáq yỗn Cor-nai. 8 Cor-nai atỡng loah alới pái náq ki nheq santoiq ranễng Yiang Sursĩ khoiq atỡng án. Chơ án ớn alới pái náq ki pỡq chu vil Yôp-bê. 9 Máh tangái parnỡ khoiq cheq mandang toâng, alới pái náq noâng ỡt tâng rana cheq vil Yôp-bê, Phi-ễr chỗn tâng mpuol dống án ỡt. Án chỗn ễ câu tâng mpuol tapứn ki. 10 Bo ki Phi-ễr sâng panhieih púng, yoc ễ cha dỗi. Ntôm noau táq cha, án hữm muoi ramứh Yiang Sursĩ sapáh yỗn án. 11 Án hữm paloōng samoât raplớh. Cớp án hữm ariang aroâiq la-a lứq. Án hữm samoât noau chṓq samữ pỗn chễng aroâiq ki; chơ noau atĩar asễng tễ paloōng. 12 Tâng aroâiq ki án hữm dũ ramứh charán, án ca pỡq na ayững, án ca pỡq talor, cớp án ca pâr tâng pỡng. 13 Cớp Phi-ễr sâng sưong atỡng án neq: “Phi-ễr ơi! Mới yuor tayứng. Máh charán nâi têq nheq mới cha. Charán aléq mới ễ cha, ki mới táq charán ki.” 14 Ma Phi-ễr ta-ỡi neq: “Tỡ bữn! Cứq tỡ ễq cha mō, Ncháu ơi. Tễ cớt toau toâr cứq tỡ nai cha crơng ca hếq tỡ têq cha cỗ hếq puai phễp rit I-sarễl.” 15 Ma sưong ki atỡng loah Phi-ễr neq: “Ramứh ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới cha, ki mới chỗi pai tỡ têq cha.” 16 Pái trỗ sưong ki atỡng Phi-ễr ngkíq. Vớt ki aroâiq ki samoât noau âc achỗn loah chu paloōng. 17 Phi-ễr sâng dớt lứq máh ramứh án hữm ki. Bo Phi-ễr ỡt chanchớm ngkíq, alới pái náq tễ Cor-nai ca chuaq dống Si-môn, alới bữn ramóh. Alới pái náq ỡt cheq ntrỡn Si-môn. 18 Alới blớh casang lứq neq: “Léq anhia hữm Si-môn Phi-ễr tâng dống nâi tỡ?” 19 Ma bo Phi-ễr noâng ỡt chanchớm loah máh ramứh án khoiq hữm, ki Raviei Yiang Sursĩ atỡng chóq án neq: “Bữn pái náq toâq pỡ nâi yoc ễ ramóh mới. 20 Mới sễng ramóh alới, cớp mới chỗi ngcṓh pỡq cớp alới, cỗ cứq ớn yuaq alới bữn toâq pỡ nâi.” 21 Ngkíq Phi-ễr sễng ramóh alới cớp pai neq: “Cứq nâi la án ca anhia chuaq. Ntrớu anhia ễ bữn cứq?” 22 Alới ta-ỡi án neq: “Hếq toâq pỡ nâi yuaq Cor-nai, án ca sốt muoi culám náq tahan, ớn hếq pỡq coâiq mới. Án ki la cũai tanoang o, cớp án yám noap Yiang Sursĩ. Nheq tữh cũai I-sarễl pai Cor-nai la cũai o. Cớp ranễng Yiang Sursĩ ớn Cor-nai pỡq coâiq mới pỡq pỡ dống án yỗn án bữn sâng tê parnai ntrớu mới ễ atỡng án.” 23 Ngkíq Phi-ễr yỗn alới pái náq mut tâng dống; bếq ngki muoi sadâu. Poang tarưp parnỡ Phi-ễr cớp tapoât náq tễ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-bê pỡq cớp alới pái náq ki. 24 Máh tangái pra ễn alới toâq pỡ vil Sê-sarê. Cor-nai ỡt acoan alới tâng dống án. Cor-nai khoiq parỗm sễm ai cớp yớu ca ratoi cớp án, yỗn alới rôm tâng dống án. 25 Cheq Phi-ễr ễ mut tâng dống ki, Cor-nai loōh ramóh án. Cor-nai sacốh racớl cucốh Phi-ễr; án chanchớm pai yiang. 26 Ma Phi-ễr tếc atĩ Cor-nai yỗn án yuor tayứng, cớp atỡng Cor-nai neq: “Mới yuor tayứng. Cứq la cũai machớng mới tê.” 27 Bo alới noâng táq ntỡng, alới mut tâng dống. Cớp Phi-ễr hữm clứng lứq cũai rôm tâng dống ki. 28 Chơ Phi-ễr atỡng yỗn nheq tữh alới ki neq: “Anhia dáng chơ phễp rit I-sarễl tỡ yỗn cũai I-sarễl ratoi cớp cũai tễ cruang canṓh. Ma Yiang Sursĩ khoiq atỡng cứq chơ, cứq tỡ têq pai noâng tỡ têq ratoi cớp cũai tễ cruang canṓh. 29 Cỗ ngkíq ma cứq tỡ bữn ngcṓh toâq pỡ nâi. Sanua cứq yoc ễ dáng cỗ nṓq anhia sễq cứq toâq pỡ nâi?” 30 Cor-nai ta-ỡi án neq: “Tangái ntrêh cứq ỡt câu tâng dống cứq bo mandang priang máh sanua nâi. Santar bữn manoaq tayứng yáng moat cứq. Án tâc tampâc ang ữr lứq, 31 cớp atỡng cứq neq: ‘Cor-nai ơi! Yiang Sursĩ khoiq sâng chơ mới câu, cớp Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ mới chuai cũai cadĩt. Ngkíq yuaq Yiang Sursĩ sanhữ níc mới. 32 Sanua mới ớn cũai pỡq pỡ vil Yôp-bê pỡq coâiq manoaq bữn ramứh Si-môn, án ca noau dōq Phi-ễr hỡ. Mới sễq yỗn án toâq pỡ dống mới. Manoaq nâi, án ỡt tâng dống Si-môn kễng dỡq mưt. Si-môn nâi, án la cũai chiang táq sa-ữi ramứh toâq ngcâr charán.’ 33 Bo ki toâp cứq ớn cũai pỡq coâiq mới toâq pỡ nâi. Ngkíq, moai lứq mới toâq pỡ nâi. Sanua Yiang Sursĩ hữm chơ nheq náq hếq rôm nâi yoc ễ tamứng parnai Yiang Sursĩ ớn mới atỡng yỗn hếq dáng.” 34 Moâm Cor-nai pai ngkíq, Phi-ễr atỡng alới neq: “Sanua cứq dáng samoât samơi Yiang Sursĩ táq yỗn nheq tữh cũai cỡt lĩ-ra-lĩ nheq. 35 Lứq dũ cruang, khân cũai aléq ma yám noap Yiang Sursĩ cớp táq ranáq tanoang o, ki Yiang Sursĩ pruam yỗn cũai ki cỡt con acái án tê. 36 Anhia khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ yỗn parnai o pỡ cũai I-sarễl. Parnai nâi atỡng neq: cũai aléq trĩh parnai Yê-su Crĩt, mứt pahỡm cũai ki cỡt ien khễ níc, tỡ bữn croōq ntrớu. Yê-su Crĩt la Ncháu nheq tữh cũai. 37 Anhia khoiq sâng chơ tễ Yang, án atỡng yỗn cũai roap batễm. Vớt ki, Yê-su mbỡiq atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng cruang Ca-li-lê. Moâm ki án atỡng tâng cruang Yudê ễn. 38 Yê-su nâi, án la cũai tễ vil Na-sarễt. Yiang Sursĩ rưoh án cớp yỗn án bữn Raviei Yiang Sursĩ. Ngkíq Yê-su bữn chớc toâr lứq. Án pỡq chu nâi pỡq chu ki táq ranáq o cớp tahâu yỗn bán máh cũai ca yiang sâuq táq. 39 Lứq hếq khoiq hữm chơ máh ranáq Yê-su táq chũop nheq cruang I-sarễl cớp tâng vil Yaru-salễm. Tỗp I-sarễl cachĩt chíq án tâng aluang sangcáng. 40 Ma catâm tangái pái Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah. Moâm Yê-su tamoong loah, Yiang Sursĩ yỗn máh tỗp hếq hữm tỗ Yê-su. Ma Yiang Sursĩ tỡ yỗn nheq tữh cũai hữm tỗ án. Án yỗn ống alới ca án khoiq rưoh tễ nhũang bữn hữm tỗ án. Vớt Yê-su tamoong loah, nheq tỗp hếq lứq cha nguaiq parnơi cớp án. 42 Yê-su ớn máh tỗp hếq atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng tễ án. Cớp án ớn hếq atỡng yỗn cũai dáng Yê-su la manoaq Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn pác nheq tữh cũai, dếh alới ca noâng tamoong, cớp dếh alơi ca khoiq cuchĩt chơ. 43 Nheq tữh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, alới khoiq chĩc chơ tễ ranáq Yê-su táq. Cớp alới chĩc chơ, khân cũai aléq sa-âm Yê-su, lứq Yiang Sursĩ táh lôih cũai ki cỗ nhơ Yê-su.” 44 Bo Phi-ễr noâng atỡng ngkíq, Raviei Yiang Sursĩ mut toâp tâng mứt pahỡm máh cũai ca tamứng santoiq Phi-ễr atỡng. 45 Cớp alới tapoât náq ca toâq tễ vil Yôp-bê nứng Phi-ễr, alới ki sâng dớt lứq cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ma bữn Raviei Yiang Sursĩ tê. Alới tapoât náq ki la cũai I-sarễl, ma alới khoiq sa-âm Yê-su chơ. 46 Alới sâng cũai parỗm ỡt dống Cor-nai ki táq ntỡng parnai mpha, cớp alới khễn Yiang Sursĩ hỡ. 47 Ngkíq Phi-ễr atỡng ễn neq: “Lứq máh cũai nâi bữn Raviei Yiang Sursĩ chơ, ariang hếq bữn tễ nhũang tê. Tỡ bữn noau têq catáng tễ ranáq táq batễm yỗn máh cũai nâi sanua.” 48 Ngkíq Phi-ễr ớn noau táq batễm yỗn alới nhơ ramứh Yê-su Crĩt. Alới ca mbỡiq roap batễm sễq Phi-ễr ỡt cớp alới pái pỗn tangái ễn.

Ranáq Táq 11

1 Vớt ki tỗp muoi chít la bar náq ayững atĩ Yê-su Crĩt cớp nheq tữh tỗp sa-âm Yê-su tễ cruang Yudê, alới sâng chơ noau pai cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl khoiq sa-âm parnai Yiang Sursĩ tê. 2 Bữn muoi tỗp tễ cũai sa-âm Yê-su, alới chanchớm cũai aléq yoc ễ puai Yê-su cóq táq rit cứt samoât cũai I-sarễl tê. Ngkíq tữ Phi-ễr chu loah chu vil Yaru-salễm, alới nhôp án. 3 Alới tếq Phi-ễr, pai neq: “Mới khoiq pỡq ỡt cớp tacu cha parnơi cớp cũai tỡ yũah táq tếc cứt.” 4 Ngkíq Phi-ễr ruaih loah yỗn alới sâng nheq máh ṓc án khoiq hữm. 5 Án pai neq: “Bữn muoi tangái cứq ỡt tâng vil Yôp-bê. Tữ cứq pỡq câu, cứq hữm muoi ramứh Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq hữm. Cứq hữm samoât ariang aroâiq la-a lứq. Chơ cứq hữm samoât noau chṓq samữ pỗn chễng aroâiq ki, cớp noau atĩar asễng tễ paloōng toâq pỡ cứq. 6 Cứq nhêng samoât lứq tâng aroâiq ki. Cứq hữm máh charán dống cớp charán cruang, án ca pỡq na ayững, án ca pỡq talor, cớp án ca pâr tâng pỡng. 7 Cớp cứq sâng sưong atỡng cứq neq: ‘Phi-ễr ơi! Mới yuor tayứng. Máh charán nâi têq nheq mới cha. Charán aléq mới ễ cha, ki mới táq charán ki.’ 8 Ma cứq ta-ỡi sưong ki: ‘Tỡ bữn! Cứq tỡ ễq cha mō, Ncháu. Tễ cớt toau toâr cứq tỡ nai cha crơng ca hếq tỡ têq cha cỗ hếq puai phễp rit I-sarễl.’ 9 Ma sưong ki atỡng loah cứq: ‘Ramứh ntrớu Yiang Sursĩ yỗn mới cha, ki mới chỗi pai tỡ têq cha.’ 10 Pái trỗ sưong ki atỡng cứq ngkíq. Vớt ki, samoât noau âc achỗn loah aroâiq ki chu paloōng. 11 Bo ki toâp bữn pái náq tễ vil Sê-sarê ỡt yáng tiah dống cứq ỡt. Alới pái náq ki toâq chuaq cứq. 12 Cớp Raviei Yiang Sursĩ atỡng yỗn cứq pỡq cớp alới pái náq ki, chỗi ngcṓh ntrớu. Ngkíq bữn tapoât náq sễm ai tễ tỗp puai Yê-su tâng vil Yôp-bê, alới pỡq cớp cứq mut tâng dống Cor-nai. 13 Cor-nai atỡng hếq máh án khoiq hữm ranễng Yiang Sursĩ palooh tâng dống án. Ranễng ki atỡng án neq: ‘Mới ớn cũai pỡq coâiq Si-môn Phi-ễr tâng vil Yôp-bê. 14 Phi-ễr nâi, lứq án atỡng yỗn mới cớp nheq dống mới dáng Yiang Sursĩ têq chuai amoong anhia.’ 15 Bo cứq atỡng alới ca rôm pỡ dống ki, Raviei Yiang Sursĩ mut ỡt tâng mứt pahỡm alới machớng án mut tâng mứt pahỡm hái tễ nhũang tê. 16 Mbỡiq ki cứq sanhữ parnai Yê-su khoiq atỡng hếq tễ nhũang chơ. Yê-su pai neq: ‘Yang khoiq táq batễm yỗn anhia toâq dỡq, ma nỡ ra Yiang Sursĩ táq batễm yỗn anhia toâq Raviei án ễn.’ 17 Ngkíq sanua Yiang Sursĩ yỗn Raviei án pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ, machớng án khoiq yỗn Raviei án pỡ hếq ca sa-âm Yê-su Crĩt tễ nhũang tê. Nṓq anhia chanchớm cứq têq sưoq Yiang Sursĩ tỡ? Ranáq ntrớu án yoc ễ táq, ki án táq.” 18 Tữ tỗp ki sâng santoiq Phi-ễr atỡng ngkíq, alới tỡ têq tếq ntrớu noâng. Ma alới khễn Yiang Sursĩ, pai neq: “Lứq samoât Yiang Sursĩ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl têq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn; chơ Yiang Sursĩ chuai amoong alới tê.” 19 Vớt tangái noau cachĩt Atien, nheq tỗp puai Yê-su chĩuq sa-ữi túh coat. Chơ alới loōh tễ vil Yaru-salễm, án ca pỡq atứng án ca pỡq atooc. Clứng cũai ki mut tâng cruang Phê-nasi, cruang Cuprơ, cớp vil Anti-ỗt. Cruang Cuprơ nâi ỡt tâng cỗn toâr. Ntốq aléq alới ỡt, alới atỡng parnai Yiang Sursĩ ntốq ki. Ma alới atỡng ống tỗp I-sarễl sâng. 20 Ma tâng tỗp puai Yê-su, bữn cũai tễ cruang Cuprơ cớp cruang Si-rễn hỡ. Tữ alới ki mut tâng vil Anti-ỗt, alới atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl dáng tê parnai ki. 21 Yiang Sursĩ chuai yỗn alới atỡng parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq clứng lứq cũai sa-âm cớp puai ngê Yê-su Crĩt tê. 22 Tữ tỗp sa-âm Yê-su ỡt tâng vil Yaru-salễm sâng noau pai clứng cũai sa-âm Yê-su tâng vil Anti-ỗt, ki alới ớn Ba-naba pỡq sa-óh pỡ vil Anti-ỗt. 23 Tữ Ba-naba toâq pỡ vil ki, án hữm Yiang Sursĩ apṓng sa-ữi ṓc bốn yỗn máh cũai tâng vil ki. Ngkíq Ba-naba sâng bũi tê tâng mứt án. Cớp án patâp cũai sa-âm ki yỗn alới sa-âm palứq, cớp puai ống ngê Yê-su Crĩt sâng. 24 Ba-naba nâi la cũai khũn lứq. Án sa-âm lứq Yê-su Crĩt. Cớp Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm án. Bo ki bữn clứng cũai canṓh sa-âm Yê-su Crĩt tê. 25 Vớt ki, Ba-naba pỡq chuaq Salơ tâng vil Tarsơ. 26 Tữ án ramóh Salơ, chơ án dững Salơ pỡq chu vil Anti-ỗt. Alới ỡt rôm cớp tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki nheq muoi cumo. Cớp alới atỡng ễn tỗp ki tễ parnai Yiang Sursĩ. Tâng vil Anti-ỗt ki noau mbỡiq dōq tỗp puai ngê Yê-su la Tỗp Yê-su Crĩt. 27 Tâng máh tangái ki bữn máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ vil Yaru-salễm pỡq chu vil Anti-ỗt. 28 Bữn manoaq tễ tỗp nâi ramứh A-cabũt. Án yuor tayứng cớp án atỡng parnai máh Raviei Yiang Sursĩ yỗn án atỡng. Án pai cheq ễ toâq tangái nheq cruang pưn paloōng cutrúq nâi ṓq crơng sana cha. Chơ ntun ễn lứq bữn ariang án pai, bo Calôt táq puo cũai Rô-ma. 29 Ngkíq tỗp puai Yê-su tâng vil Anti-ỗt ki, alới pruam chuai práq yỗn yớu ca puai Yê-su tâng cruang Yudê. Maléq alới têq chuai, alới chuai máh ki. 30 Moâm alới parỗm práq ki, alới ớn Ba-naba cớp Salơ dững asuoi práq ki yỗn pỡ cũai sốt tỗp puai Yê-su tâng cruang Yudê.

Ranáq Táq 12

1 Bo ki puo Hê-rôt táq túh coat lứq máh tỗp sa-âm Yê-su. 2 Án yỗn noau tráh chíq Yacỡ, ai Yang, toâq dau. 3 Tữ Hê-rôt yỗn noau cachĩt chíq Yacỡ, ki cũai I-sarễl sâng bũi lứq. Yuaq án hữm cũai I-sarễl bũi tễ ranáq nâi; chơ án cỗp Phi-ễr ễn. Tangái ki cũai I-sarễl puai rit cha bễng tỡ bữn chóq crơng pluoih. 4 Puo Hê-rôt chóq Phi-ễr tâng cuaq cớp án yỗn muoi chít tapoât náq tahan kĩaq Phi-ễr. Vớt tỗp I-sarễl cha sanhữ Tangái Loōh, ki Hê-rôt yoc ễ cachĩt Phi-ễr. 5 Ngkíq noau kháng Phi-ễr tâng cuaq. Ma máh tỗp sa-âm Yê-su, alới câu níc sễq Yiang Sursĩ chuai án. 6 Sadâu ki alới kĩaq Phi-ễr samoât lứq, yuaq tangái parnỡ puo Hê-rôt ễ cachĩt án. Alới yỗn Phi-ễr bếq mpứng dĩ bar náq cũai tahan. Alới clữong ayững atĩ Phi-ễr toâq bar ntreh sái sô. Cớp bữn tahan canṓh ễn kĩaq ngoah toong cuaq ki. 7 Ma santar bữn ranễng Yiang Sursĩ palooh tâng cuaq ki cheq Phi-ễr. Cớp cỡt poang nheq tâng clống cuaq ki. Ranễng ki toah tâng bran Phi-ễr amoaih yỗn án tamỡ. Ranễng ki pai chóq Phi-ễr neq: “Mới yuor tayứng toâp!” Bo ki toâp sái sô cỡt rakiaq tễ atĩ Phi-ễr. 8 Cớp ranễng Yiang Sursĩ atỡng Phi-ễr neq: “Mới caléh loah au, cớp mới sớp cỡp.” Moâm Phi-ễr sớp cỡp, chơ ranễng Yiang Sursĩ atỡng ễn neq: “Mới sớp au tuar mới; chơ mới puai cứq.” 9 Ngkíq Phi-ễr loōh puai ranễng Yiang Sursĩ. Án tỡ dáng lứq samoât ranễng ki dững án loōh tễ cuaq, tỡ la án rláu mpáu sâng. 10 Ma alới pỡq vớt bar ntốq tahan kĩaq, cớp toâq ngoah toong tac loōh chu tiah. Toong tac ki raplớh bữm; chơ alới loōh. Tữ alới pỡq tâng rana, ranễng Yiang Sursĩ cỡt biet chíq, tỡ bữn hữm noâng. 11 Ngkíq Phi-ễr dáng ṓc ki la lứq samoât, tỡ cỡn án láu mpáu. Cớp án ỡt chanchớm neq: “Sanua cứq dáng samoât samơi ranáq nâi lứq pĩeiq. Lứq Yiang Sursĩ yỗn ranễng án toâq chuai amoong cứq tễ puo Hê-rôt yoc ễ cachĩt cứq, cớp tễ nheq tữh ramứh tỗp I-sarễl yoc ễ táq cứq.” 12 Bo Phi-ễr noâng chanchớm ṓc ki, án toâq pỡ dống Mari, mpiq Yang Mac. Clứng cũai tễ tỗp puai Yê-su pỡq rôm câu tâng dống ki. 13 Phi-ễr cucṓq toong, arô cũai tâng dống ki. Bữn manoaq mansễm táq ranáq tâng dống ki, ramứh Rô-dơ; án pỡq nhêng yoc ễ dáng noau cucṓq toong. 14 Tữ mansễm nâi sacoal samữong Phi-ễr, án sâng bũi lứq tâng mứt pahỡm án. Ma án khlĩr pớh toong yỗn Phi-ễr mut, yuaq coâp án lúh atỡng máh cũai tâng dống, pai Phi-ễr ỡt tayứng yáng tiah ngoah toong. 15 Cũai ca ỡt tâng dống ki pai chóq mansễm ki neq: “Ngcṓh mới yúh!” Ma mansễm ki ta-ỡi loah neq: “Tỡ bữn! Lứq án ỡt yáng tiah ngoah toong ki.” Ma cũai ki pai loah chóq án neq: “Sưong nâi la sưong ranễng Yiang Sursĩ ca kĩaq Phi-ễr. Tỡ cỡn lứq tỗ Phi-ễr.” 16 Ma Phi-ễr cucṓq arô loah sĩa yỗn alới pớh toong. Tữ alới pớh toong, alới hữm lứq Phi-ễr. Ngkíq alới sâng dớt tâng mứt alới. 17 Phi-ễr avứt atĩ án sưoq alới tỡ yỗn tabỗq. Cớp án atỡng alới nṓq toâp Yiang Sursĩ táq yỗn án bữn racláh tễ cuaq ki. Cớp án patâp alới neq: “Anhia atỡng loah máh ṓc nâi yỗn Yacỡ cớp nheq sễm ai hái dáng tê.” Moâm ki Phi-ễr loōh tễ ki pỡq ntốq canṓh ễn. 18 Mbỡiq poang rưm rưm, tahan ca kĩaq cuaq ki, alới croōq lứq, tỡ dáng nṓq alới ễ táq noâng sarbiet chíq Phi-ễr tễ cuaq ki. 19 Puo Hê-rôt ớn cũai pỡq ravoât loah Phi-ễr. Ma alới tỡ ramóh noâng án. Puo Hê-rôt blớh loah tahan ca kĩaq cuaq ki, ma alới tỡ dáng nṓq Phi-ễr bữn loōh tễ ki. Ngkíq Hê-rôt yỗn noau cachĩt chíq tahan ki. Vớt ki puo Hê-rôt loōh tễ cruang Yudê pỡq ỡt tâng vil Sê-sarê ễn. 20 Tữ Hê-rôt ỡt tâng vil Sê-sarê, bữn muoi tỗp tễ vil Turơ cớp vil Sadỗn yoc ễ ramóh án. Tễ nhũang Hê-rôt ũan lứq cớp cũai tễ bar vil ki. Ma sanua alới yoc ratoi loah cớp Hê-rôt yuaq sa-ữi crơng sana tễ cruang Hê-rôt noau amut chu vil alới. Ngkíq alới táq ntỡng nhũang cớp manoaq ayững atĩ puo Hê-rôt, ramứh Ba-latut. Alới ễq Ba-latut pỡq atỡng yỗn puo Hê-rôt dáng alới yoc ễ ỡt o cớp án. 21 Tâng tangái ki puo Hê-rôt tâc tampâc nêuq lứq, cớp án tacu tâng cachơng puo. Án atỡng cũai proai muoi santoiq yỗn alới sâng. 22 Clứng cũai ki tamứng santoiq án; chơ alới pai casang lứq: “Lứq parnai nâi la tỡ cỡn parnai cũai, ma lứq parnai yiang.” 23 Bo ki toâp manoaq ranễng Yiang Sursĩ táq Hê-rôt yỗn án cỡt a-ĩ hâp lứq. Bữn bỗr cha tâng púng; chơ án cuchĩt. Yiang Sursĩ táq Hê-rôt ngkíq yuaq Hê-rôt tỡ bữn yám noap Yiang Sursĩ. 24 Vớt ki parnai Yiang Sursĩ cỡt blễng lứq ễn, cớp clứng lứq cũai sa-âm parnai án. 25 Ba-naba cớp Salơ, alới táq moâm ranáq chuai yớu tâng vil Yaru-salễm; chơ alới píh chu loah pỡ vil Anti-ỗt. Cớp alới dững Yang Mac pỡq cớp alới tê.

Ranáq Táq 13

1 Tâng tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Anti-ỗt bữn máh cũai tang bỗq Yiang Sursĩ cớp bữn cũai canṓh atỡng parnai Yiang Sursĩ. Ramứh alới ki la: Ba-naba, Si-mê-ôn (noau dōq án ramứh Ni-yê hỡ), Lusi-ũt tễ cruang Si-rễn, Ma-nahễm (án la samoât sễm ai cớp puo Hê-rôt yuaq noau rabán alới bar náq parnơi tễ hỗi alới noâng cớt cớt), cớp Salơ. 2 Bữn muoi tangái bo alới ki sang Yiang Sursĩ cớp alới ót sana, ki Raviei Yiang Sursĩ atỡng alới ki neq: “Anhia dōq miar Ba-naba cớp Salơ yỗn alới táq máh ranáq ntrớu cứq ớn alới táq.” 3 Moâm alới ót sana cớp alới câu, chơ alới satoaq atĩ alới tâng Ba-naba cớp Salơ. Cớp alới ớn bar náq ki yỗn pỡq táq ranáq máh Raviei Yiang Sursĩ ớn alới táq. 4 Ngkíq Ba-naba cớp Salơ loōh tễ ki pỡq chu vil Sê-lusi máh Raviei Yiang Sursĩ ớn alới pỡq. Tễ vil ki alới bar náq pỡq na tuoc toâq pỡ cruang Cuprơ. Dếh Yang Mac hỡ pỡq cớp alới ki dōq táq ranáq chuai alới. 5 Toâq pỡ cruang Cuprơ, alới sễng tễ tuoc bân vil Sa-lamin. Chơ alới mut tâng dống sang cũai I-sarễl tâng vil ki. Alới yoc atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. 6 Vớt ki alới pỡq tadáh tâng cruang Cuprơ ki tễ kễng nâi toâq kễng yáng tíh; chơ alới mut tâng vil Baphô. Tâng vil ki alới ramóh manoaq cũai I-sarễl ramứh Bayê-su. Án la cũai mo, cớp ễq noau pai án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, ma lứq án tỡ bữn atỡng parnai Yiang Sursĩ. Bayê-su nâi, noau dōq ramứh Ê-luma hỡ. 7 Ê-luma ỡt cớp manoaq ca sốt cruang Cuprơ, ramứh Sê-yut Phalut. Án la cũai rangoaiq lứq. Cũai sốt nâi arô Ba-naba cớp Salơ yoc ễ tamứng parnai Yiang Sursĩ. 8 Ma Ê-luma tỡ ễq cũai sốt nâi tamứng cớp sa-âm parnai ki. 9 Chơ Salơ, án ca noau dōq ramứh Phau-lô, nhêng cloân níc chu Ê-luma. Cớp Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm án. 10 Án pai chóq Ê-luma neq: “Mới la cũai dốq ễ cakéq, cớp yoc ễ táq pampla níc. Mới la con yiang Satan. Mới yoc ễ pupứt ngê tanoang o. Nṓq mới tỡ ễq cũai puai ngê tanoang o tễ Yiang Sursĩ? 11 Sanua Yiang Sursĩ táq yỗn mới cỡt sũt. Tỡ dáng maléq dũn nṓq mới têq bữn hữm loah.” Bo ki toâp Ê-luma cỡt sũt. Chơ án chuchơr chuaq cũai ễq noau tếc án. 12 Tữ cũai sốt cruang ki hữm ranáq nâi, ki án sâng dớt lứq. Cớp án sa-âm Yê-su Crĩt tê. 13 Vớt ki Phau-lô cớp yớu án, alới chỗn tâng tuoc loōh tễ vil Baphô pỡq chu vil Bễr-yê tâng cruang Bam-phuli. Ỡt tâng vil ki Yang Mac tỡ bữn pỡq noâng cớp Ba-naba cớp Phau-lô, ma án yoc ễ chu loah pỡ vil Yaru-salễm. 14 Chơ Ba-naba cớp Phau-lô loōh tễ vil Bễr-yê mut tâng vil Anti-ỗt tâng cruang Bi-sadi. Tâng tangái rlu alới bar náq mut rôm tâng dống sang tỗp I-sarễl tâng vil ki. 15 Moâm noau doc tễ phễp rit Môi-se khoiq atỡng tễ mbṓq yỗn tỗp I-sarễl, cớp doc tễ saráq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc tễ mbṓq, alới ca ndỡm dống sang ki pai chóq Ba-naba cớp Phau-lô neq: “Sễm ai ơi! Khân anhia bữn santoiq atỡng, sễq anhia atỡng sanua yỗn tỗp hếq dáng tê parnai ki.” 16 Ngkíq Phau-lô yuor tayứng cớp avứt atĩ án tỡ yỗn alới tabỗq. Chơ án atỡng alới neq: “Nheq tữh sễm ai cũai I-sarễl ơi! Cớp nheq náq anhia cũai canṓh ca yám noap Yiang Sursĩ tê, sễq anhia tamứng santoiq cứq. 17 Yiang Sursĩ ca nheq tữh cũai I-sarễl sang, án toâp khoiq rưoh achúc achiac hái tễ mbṓq. Tữ alới ki ỡt tâng cruang Ễ-yip-tỗ, Yiang Sursĩ yỗn alới cỡt clứng lứq. Toâq Yiang Sursĩ yỗn tṓng hái loōh nheq tễ cruang Ễ-yip-tỗ, ki dũ náq dáng nheq án la lứq sốt. 18 Tỗp I-sarễl ỡt tâng ntốq aiq nheq pỗn chít cumo. Dốq alới tỡ trĩh parnai Yiang Sursĩ, ma noâng Yiang Sursĩ ayooq alới. 19 Cớp tâng cruang Canan, Yiang Sursĩ táq yỗn pứt chíq nheq tapul cruang cũai ca ỡt tâng ki. Cớp Yiang Sursĩ yỗn tṓng hái ễn bữn ndỡm nheq tữh cutễq tâng cruang ki. 20 Toâq tỗp I-sarễl bữn ndỡm cruang ki nheq pỗn culám sỡng chít cumo, ki Yiang Sursĩ rưoh cũai dōq sữq tỗp I-sarễl. Parsốt tháng Samu-ễl táq ranáq ki. Samu-ễl la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. 21 “Moâm ki tỗp I-sarễl sễq Yiang Sursĩ yỗn alới bữn puo. Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn Salơ cỡt puo alới. Salơ la con Ki-sơ, tễ tỗp Bễn-yamin. Cớp Salơ táq puo nheq pỗn chít cumo. 22 Moâm ki Yiang Sursĩ táh chíq Salơ, ma chóh Davĩt ễn táq puo. Yiang Sursĩ pai tễ Davĩt neq: ‘Davĩt, con Yê-sai, án bữn muoi mứt cớp cứq. Cớp ntrớu cứq yoc án táq, án lứq táq aki.’ 23 Máh Yiang Sursĩ khoiq ữq tễ nhũang, ki lứq án yỗn manoaq tễ tṓng Davĩt toâq chuai amoong cũai I-sarễl. Manoaq nâi la Yê-su. 24 Bo Yê-su tỡ yũah pỡq atỡng, ki Yang khoiq atỡng chơ yỗn máh tỗp I-sarễl roap batễm, táq tếc alới khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 25 Tữ Yang táq máh ranáq Yiang Sursĩ ớn án khoiq cheq ễ moâm chơ, án pai neq: ‘Cứq la tỡ cỡn manoaq ca anhia ỡt ngcuang. Ma ntun, án ca anhia ngcuang lứq toâq. Cứq la tỡ bữn pĩeiq dếh leh cansâi cỡp tễ ayững án, yuaq cứq la chớc cớt cớt lứq.’ 26 “Sễm ai ơi! Hái ca tễ tṓng toiq A-praham, cớp máh anhia cũai canṓh ca yám noap Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ yỗn hái bữn parnai án, yỗn hái dáng án têq chuai amoong cũai. 27 Cũai proai tâng vil Yaru-salễm cớp cũai sốt alới hỡ, nheq tữh alới ki tỡ bữn dáng Yê-su la Con Yiang Sursĩ. Cu tangái rlu tâng dống sang, alới doc tễ saráq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc tễ mbṓq, mō alới tỡ bữn dáng ṓc tễ saráq ki. Ma tữ alới ễ cachĩt chíq Yê-su, alới táq lứq pĩeiq samoât cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbṓq. 28 Máh cũai tâng vil Yaru-salễm, alới chuaq ralíh yoc ễ cachĩt Yê-su, ma alới tỡ ramóh muoi ṓc ntrớu têq cachĩt án. Ma noâng alới sễq tễ Phi-lat ễq án cachĩt chíq Yê-su. Chơ alới cachĩt chíq Yê-su. 29 Alới khoiq táq moâm nheq máh ranáq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc tễ mbṓq tễ Yê-su. Chơ alới alíh asễng Yê-su tễ aluang sangcáng, dững tứp án tâng ping. 30 Ma Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah. 31 Chơ án ỡt cớp tỗp alới ca khoiq puai án tễ cruang Ca-li-lê toâq pỡ vil Yaru-salễm clữi muoi casâi. Sanua tỗp nâi pỡq atỡng yỗn cũai I-sarễl ca tỡ yũah dáng tễ ranáq Yê-su táq. 32 Ngkíq hếq toâq atỡng parnai o nâi yỗn anhia dáng tê, la parnai Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp achúc achiac hái tễ mbṓq. Toâq Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah, án táq lứq pĩeiq máh ṓc án khoiq ữq cớp achúc achiac hái tễ nhũang. Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ ṓc nâi tâng pún bar tâm saráq Ũat Khễn. Ntốq ki Yiang Sursĩ pai tễ Yê-su neq: ‘Mới la Con cứq. Tangái nâi cứq lứq cỡt Mpoaq mới.’ 34 Cớp muoi ntốq canṓh ễn tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, án pai tễ Yê-su neq: ‘Lứq cứq táq yỗn mới máh ṓc o cứq ữq cớp Davĩt tễ mbṓq chơ.’ Parnai nâi atỡng tễ Yiang Sursĩ yỗn Yê-su tamoong loah, cớp Yiang Sursĩ tỡ yỗn Yê-su cuchĩt noâng. 35 Cớp muoi ntốq canṓh ễn tâng tâm saráq Ũat Khễn, Davĩt pai neq: ‘Anhia tỡ bữn yỗn cỡt abuoiq tỗ cũai táq ranáq anhia ca tỡ bữn lôih ntrớu.’ 36 Bo Davĩt noâng tamoong án táq nheq ranáq Yiang Sursĩ yỗn án táq. Ma vớt ki án cuchĩt, cớp noau tứp án tâng ping achúc achiac án tê. Tỗ án cỡt abuoiq. 37 Ma Yê-su, Yiang Sursĩ yỗn án tamoong loah, cớp tỗ án tỡ bữn cỡt abuoiq ntrớu. 38 Ngkíq, sễm ai ơi, cứq yoc anhia dáng samoât lứq, ống manoaq Yê-su toâp têq táh lôih anhia. Máh phễp rit Môi-se yỗn anhia, phễp rit ki tỡ têq yỗn anhia cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma cũai aléq ca sa-âm Yê-su, cũai ki cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. 40 Ngkíq anhia nhêng o, yỗn anhia têq viaq tễ ramứh túh coat ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq pai tễ mbṓq neq: 41 ‘Máh anhia ca ayê ra-ac parnai Yiang Sursĩ, cóq anhia tamứng yỗn o. Cóq anhia sâng croōq lứq, cớp cóq anhia cuchĩt chíq, yuaq cứq táq ranáq o lứq tâng dỡi anhia. Ma toâq noau atỡng anhia ṓc nâi, lứq anhia tỡ bữn sa-âm.’” 42 Tữ Phau-lô cớp Ba-naba loōh tễ dống sang ki, bữn cũai sễq alới atỡng loah ễn santoiq ki toâq tangái rlu ntun. 43 Moâm alới rôm, ki alới miar chu. Ma sa-ữi náq tễ tỗp I-sarễl cớp sa-ữi náq cũai canṓh ca puai phễp rit I-sarễl, nheq alới ki puai yáng clĩ Phau-lô cớp Ba-naba. Ngkíq Phau-lô cớp Ba-naba táq ntỡng cớp alới, cớp patâp alới chỗi táh máh ngê Yiang Sursĩ chuai yỗn alới dáng. 44 Toâq tangái rlu ntun ễn, mán nheq cũai tễ vil ki pỡq rôm yoc ễ tamứng parnai Yiang Sursĩ. 45 Tữ cũai I-sarễl hữm clứng lứq cũai rôm, alới sâng ũan tâng mứt alới, tỡ ễq yỗn cũai tamứng parnai Phau-lô. Chơ alới acrieiq Phau-lô. 46 Ma Phau-lô cớp Ba-naba, alới atỡng clṓq lứq ễn neq: “Cóq hếq atỡng yỗn anhia cũai I-sarễl tamứng parnai Yiang Sursĩ nhũang tễ cũai canṓh. Ma anhia tỡ ễq tamứng parnai nâi, samoât anhia tỡ ễq bữn tamoong mantái. Ngkíq sanua hếq pỡq atỡng yỗn cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn. 47 Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ ớn hếq táq, chơ án pai neq: ‘Lứq cứq tễng anhia yỗn anhia pỡq atỡng tê cũai cruang canṓh, yỗn nheq tữh cruang pưn paloōng cutrúq nâi bữn dáng cứq yoc ễ chuai amoong alới.’” 48 Tữ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl sâng parnai ki, alới sâng bũi hỡr lứq tâng mứt alới, cớp alới khễn parnai Yiang Sursĩ. Máh alới ca Yiang Sursĩ arô yỗn tamoong mantái, alới sa-âm parnai ki. 49 Ngkíq parnai Yiang Sursĩ cỡt parhan la-ữt la-ữi chũop nheq cruang ki. 50 Ma cũai I-sarễl, alới pỡq sasrúc chóq máh cũai sốt tâng vil ki cớp chóq máh cũai ayoaq ca sang Yiang Sursĩ. Cũai ayoaq ki la noau yám noap lứq alới. Ngkíq máh cũai I-sarễl avoaih Phau-lô cớp Ba-naba, cớp tuih aloōh alới bar náq ki yỗn vớt tễ raloan cutễq alới. 51 Ma alới bar náq ki trutrếh phốn tễ ayững, táq tếc cũai tâng vil ki tỡ ễq tamứng alới. Chơ alới bar náq pỡq chu vil I-cuni ễn. 52 Ma máh cũai ca khoiq sa-âm chơ ỡt tâng vil Anti-ỗt, alới sâng bũi lứq, cớp Raviei Yiang Sursĩ táq sốt tâng mứt pahỡm alới.

Ranáq Táq 14

1 Tữ Phau-lô cớp Ba-naba toâq pỡ vil I-cuni, alới mut atỡng sĩa tâng dống sang tỗp I-sarễl. Parnai alới pai la blễng lứq. Ngkíq clứng cũai tễ tỗp I-sarễl cớp clứng cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ, sa-ữi náq tễ alới noap cớp sa-âm Yê-su. 2 Ma máh tỗp I-sarễl ca tỡ ễq sa-âm parnai Yiang Sursĩ, ki alới sasrúc chóq cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl yỗn alới ũan chóq alới ca khoiq sa-âm. 3 Ngkíq Phau-lô cớp Ba-naba ỡt atỡng parnai Yiang Sursĩ dũn lứq tâng vil ki. Alới atỡng clṓq lứq. Cớp Yiang Sursĩ apáh yỗn cũai dáng parnai nâi la lứq parnai Yiang Sursĩ, yuaq án yỗn alới bữn chớc têq táq ranáq salễh. 4 Ma máh cũai tâng vil ki, alới caryoah cỡt bar tỗp. Muoi tỗp yoc ễ puai santoiq tỗp I-sarễl ca tỡ yũah sa-âm. Muoi tỗp ễn yoc ễ puai santoiq Phau-lô cớp Ba-naba. 5 Chơ tỗp cũai I-sarễl ca tỡ bữn sa-âm, alới pruam cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl cớp cũai sốt tâng vil hỡ, yỗn nheq tữh alới pai vial Phau-lô cớp Ba-naba, cớp tám tamáu chóq alới bar náq. 6 Ma tữ alới bar náq sâng ngkíq, alới lúh aloōh chíq tễ vil ki pỡq chu cruang Lu-cani mut tâng vil Lutrơ, vil Dễr-bơ, cớp máh vil mpễr ki. 7 Ỡt tâng vil ki alới atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt. 8 Ỡt tâng vil Lutrơ ki bữn manoaq cũai samiang yỗt ayững tễ mpiq án canỡt. Án tỡ têq pỡq. 9 Manoaq nâi tamứng tê parnai Phau-lô atỡng. Tữ Phau-lô cloân níc chu án, Phau-lô hữm cũai nâi lứq sa-âm Yiang Sursĩ têq táq bán ayững án. 10 Ngkíq Phau-lô ớn án casang lứq: “Mới yuor tayứng!” Yóiq toâp cũai ki yuor. Chơ án pỡq. 11 Clứng lứq cũai hữm Phau-lô táq ranáq nâi. Nheq tữh alới pruam pai casang lứq toâq parnai alới, la parnai Lu-cani, neq: “Yiang ơiq alới bar náq nâi! Yiang samblớt cỡt cũai!” 12 Cớp alới dōq Ba-naba la yiang Yubi-tỡ, cớp Phau-lô alới dōq yiang Mễt-curơ. Alới dōq Phau-lô la yiang Mễt-curơ cỗ án la cũai nghễl bỗq ariang yiang ki tê. 13 Cớp tỗp ca sang yiang Yubi-tỡ, alới bữn muoi lám prông bân ramṓh vil. Án ca yống tampức yiang ki, án dững ntroōq tangcáh cớp piar hỡ toâq pỡ ngoah toong viang vil ki yoc ễ toōng yỗn Ba-naba cớp Phau-lô. 14 Tữ Ba-naba cớp Phau-lô sâng tỗp ki yoc ễ sang alới, alới bar náq háq chíq tampâc alới, táq tếc alới tỡ ễq tỗp cũai nâi táq ngkíq. Chơ alới bar náq lúh chu cũai clứng ki cớp pai casang lứq neq: “Sễm ai ơi! Nṓq anhia yoc ễ toōng yỗn hếq? 15 Hếq la cũai machớng anhia tê. Hếq toâq pỡ nâi yoc ễ atỡng anhia dáng chỗi toōng noâng yiang canṓh yuaq yiang ki tỡ têq chuai anhia ntrớu. Ma cóq anhia sang ống Yiang Sursĩ sâng. Ống Yiang Sursĩ toâp la Yiang tamoong níc. Lứq ống Yiang Sursĩ toâp tễng paloōng, cutễq, dỡq, cớp nheq tữh ramứh ỡt tâng ki. 16 Tâng máh dỡi nhũang Yiang Sursĩ yỗn nheq tữh cũai puai ngê alới bữm. 17 Ma noâng Yiang Sursĩ táq sa-ữi tếc o yỗn nheq tữh cũai ki dáng samoât án la lứq Yiang Sursĩ. Án yỗn nheq tữh cũai bữn li phũac mia. Cớp crơng sarnóh cỡt o. Ngkíq mứt pahỡm cũai cỡt bũi lứq.” 18 Ma Phau-lô mán ễ pê sưoq alới chỗi tutoōng yỗn án cớp Ba-naba. 19 Tỡ bữn dũn noâng tỗp I-sarễl tễ vil Anti-ỗt tâng cruang Bi-sadi, cớp tễ vil I-cuni, alới toâq toâp. Alới radững cũai proai yỗn alới tám tamáu chóq Phau-lô ễq án cuchĩt chíq. Chơ alới hor aloōh tỗ án yáng tiah vil. Alới chớm pai Phau-lô khoiq cuchĩt chơ. 20 Ma tữ tỗp sa-âm Yê-su rôm mpễr tỗ Phau-lô, ki Phau-lô yuor tayứng cớp án mut loah tâng vil ki. Máh tangái parnỡ ễn Phau-lô cớp Ba-naba loōh tễ vil ki pỡq chu vil Dễr-bơ ễn. 21 Tâng vil Dễr-bơ ki alới atỡng sĩa parnai o tễ Yê-su Crĩt. Cớp clứng cũai ki sa-âm Yê-su Crĩt tê. Moâm alới atỡng tâng vil Dễr-bơ, alới píh chu loah pỡq vil Lutrơ, vil I-cuni, cớp vil Anti-ỗt tâng cruang Bi-sadi. 22 Tâng máh vil ki Phau-lô cớp Ba-naba atỡng nheq máh tỗp puai Yê-su yỗn alới ki sa-âm nheq rangứh cớp yỗn alới yống pacái parnai alới khoiq sa-âm chơ. Alới atỡng tỗp ki neq: “Khân hái yoc ễ mut tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt, cóq hái chĩuq sa-ữi ramứh túh coat.” 23 Tễ tỗp sa-âm cu vil, Phau-lô cớp Ba-naba rưoh máh cũai táq sốt tỗp sa-âm vil ki. Alới rôm câu, cớp alới ót sana. Chơ alới chiau pỡ Yiang Sursĩ máh cũai alới khoiq rưoh chơ, sễq Yiang Sursĩ bán kĩaq máh cũai ki, yuaq máh cũai ki khoiq sa-âm Yiang Sursĩ samoât samơi. 24 Vớt ki Phau-lô cớp Ba-naba pỡq luat cruang Bi-sadi toâq pỡ cruang Bam-phuli ễn. 25 Alới mut tâng vil Bễr-yê; chơ alới atỡng parnai Yiang Sursĩ pỡ ki. Moâm ki alới mut tâng vil A-tali ễn. Tễ vil ki alới chỗn tâng tuoc chu loah pỡ vil Anti-ỗt tâng cruang Si-ri. 26 Tỗp sa-âm tâng vil Anti-ỗt toâp khoiq rôm câu yỗn Phau-lô cớp Ba-naba tễ nhũang bar náq nâi tỡ yũah pỡq atỡng. Alới khoiq sễq Yiang Sursĩ chuai yỗn alới bar náq pỡq táq ranáq ca Yiang Sursĩ rưoh yỗn alới táq. Sanua alới bar náq táq khoiq moâm chơ ranáq nâi. 27 Tữ Phau-lô cớp Ba-naba toâq loah pỡ vil Anti-ỗt, alới parỗm loah máh tỗp sa-âm Yê-su yoc táq ntỡng loah máh ranáq Yiang Sursĩ khoiq chuai alới táq. Cớp alới atỡng tỗp sa-âm ki pai Yiang Sursĩ yỗn cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl sa-âm parnai án tê. 28 Ngkíq Phau-lô cớp Ba-naba, alới ỡt dũn cớp tỗp puai Yê-su tâng vil Anti-ỗt cruang Si-ri.

Ranáq Táq 15

1 Vớt ki bữn cũai tễ cruang Yudê toâq atỡng tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Anti-ỗt. Alới pai neq: “Khân cũai aléq tỡ yũah táq rit cứt puai phễp rit Môi-se, lứq Yiang Sursĩ tỡ têq chuai amoong cũai ki.” 2 Phau-lô cớp Ba-naba tỡ bữn pruam cớp parnai nâi. Alới rasuon la-ỡq lứq tễ ṓc nâi cớp tỗp tễ cruang Yudê. Ngkíq máh tỗp puai Yê-su tâng vil ki, alới ớn Phau-lô cớp Ba-naba cớp cũai canṓh hỡ tễ tỗp ki, yỗn alới pỡq blớh alới tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt cớp máh cũai canṓh ca sốt tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salễm tễ ṓc nâi. 3 Nheq tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Anti-ỗt, alới pỡq asuoi tỗp Phau-lô cớp Ba-naba vớt ramṓh vil yỗn alới pỡq chu vil Yaru-salễm. Bo alới pỡq chu vil Yaru-salễm, alới pha na cruang Phê-nasi cớp cruang Sa-mari. Cớp alới táq ntỡng loâng chóq cũai puai Yê-su tâng bar cruang ki, yỗn alới dáng bữn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl sa-âm tê ngê Yê-su Crĩt. Ngkíq tữ máh tỗp sa-âm Yê-su tâng bar cruang ki sâng parnai nâi, alới bũi lứq. 4 Tữ Phau-lô cớp Ba-naba cớp yớu alới toâq pỡ vil Yaru-salễm, nheq tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki, dếh tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt cớp máh cũai sốt canṓh hỡ, nheq alới cubán cusũan bũi lứq alới. Chơ Phau-lô cớp Ba-naba táq ntỡng loah máh ranáq Yiang Sursĩ chuai yỗn alới táq. 5 Ma bữn cũai tễ tỗp Pha-rasĩ ca khoiq sa-âm Yê-su tê, alới tayứng cớp pai neq: “Máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, khân alới yoc ễ puai ngê Yê-su Crĩt tê, cóq alới táq rit cứt cớp puai máh ramứh canṓh hỡ tễ Môi-se patâp tỗp I-sarễl tễ mbṓq.” 6 Ngkíq tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt cớp máh cũai canṓh ca sốt tỗp sa-âm Yê-su, nheq alới ki sarhống yoc ễ dáng tễ ṓc nâi. 7 Alới sarhống dũn lứq; chơ Phi-ễr yuor cớp pai chóq alới neq: “Sễm ai ơi! Khoiq anhia dáng chơ tễ nhũang, ki Yiang Sursĩ rưoh cứq dōq atỡng máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl yỗn alới dáng tê parnai o tễ Yê-su Crĩt, cớp yỗn alới sa-âm tê parnai ki. 8 Yiang Sursĩ dáng nheq tâng mứt pahỡm cũai. Tữ Yiang Sursĩ yỗn cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl bữn Raviei án machớng án khoiq yỗn hái tê, ki Yiang Sursĩ apáh yỗn hái dáng án yoc cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl puai án tê. 9 Yiang Sursĩ ayooq alới ki lĩ-ra-lĩ cớp hái tê. Cũai aléq ca sa-âm án samoât samơi, Yiang Sursĩ lứq tễng mứt cũai ki cỡt o ễn. 10 Ma nṓq anhia tỡ bữn noap Yiang Sursĩ táq ngkíq? Nṓq anhia yoc ễ ễp cũai sa-âm ca tỡ cỡn cũai I-sarễl yỗn alới puai phễp rit coat lứq? Phễp rit nâi, hái cớp achúc achiac hái tễ mbṓq la tỡ rơi puai. 11 Lứq samoât khân hái sa-âm Yê-su Crĩt, Yiang Sursĩ têq chuai amoong hái. Cớp Yiang Sursĩ táq machớng nâi tê yỗn máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ca khoiq sa-âm Yê-su.” 12 Moâm ki alới tỡ bữn sarhống noâng. Ma alới tamứng parnai Ba-naba cớp Phau-lô ruaih loah máh Yiang Sursĩ yỗn alới têq táq ranáq salễh yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. 13 Moâm alới bar náq ki táq ntỡng ngkíq, chơ Yacỡ ễn táq ntỡng neq: “Sễm ai ơi! 14 Sễq anhia tamứng parnai cứq. Si-môn Phi-ễr khoiq atỡng hái chơ máh Yiang Sursĩ mbỡiq rưoh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl yỗn alới cỡt con acái án tê. 15 Ṓc ca toâq sanua nâi la khoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc tễ mbṓq chơ. Án chĩc neq: 16 ‘Nỡ ra cứq toâq loah. Sanua tỡ bữn noau tễ tṓng toiq Davĩt cỡt sốt tâng cruang I-sarễl. Ma nỡ ra ễn cứq tễng loah yỗn cũai tễ tṓng toiq Davĩt táq loah puo tâng cruang I-sarễl. Ngkíq nheq tữh cũai tễ dũ cruang têq puai ngê cứq. Cứq táq ngkíq yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl têq cỡt tỗp cứq tê. 18 Máh ṓc nâi Yiang Sursĩ khoiq atỡng tễ mbṓq chơ.’” 19 Yacỡ pai ễn neq: “Puai rangứh cứq la neq: máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ca khoiq puai ngê Yiang Sursĩ chơ, hái chỗi táq coat alới. 20 Ma cóq hái chĩc saráq cơiq atỡng alới chỗi cha noâng máh crơng noau tutoōng. Cũai mansễm samiang tỡ bữn cỡt lacuoi cayac chỗi bếq parnơi. Chỗi cha sâiq charán noau éc tỡ bữn loōh aham. Cớp chỗi cha aham charán. 21 Hái táq ngkíq la chỗi yỗn cũai I-sarễl sâng ngua. Yuaq tễ mbṓq toâq sanua, cu tangái rlu cũai I-sarễl doc anhoac loah tễ phễp rit Môi-se tâng dống sang tỗp I-sarễl dũ vil.” 22 Moâm Yacỡ atỡng ngkíq, tỗp ayững atĩ Yê-su cớp máh cũai canṓh ca sốt tỗp sa-âm Yê-su, nheq tữh alới pruam cớp parnai Yacỡ. Alới rưoh bar náq, Yuda Ba-saba cớp Si-la, la cũai ca táq sốt tâng tỗp puai Yê-su, yỗn alới bar náq pỡq chu vil Anti-ỗt nứng Phau-lô cớp Ba-naba. 23 Ngkíq alới bar náq dững saráq noau chĩc neq: “Sễm ai ơi! Hếq la tỗp ayững atĩ Yê-su Crĩt, parnơi cớp nheq tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salễm cớp máh cũai sốt tỗp ki, nheq tữh hếq pruam chĩc saráq nâi cơiq sa-óh nheq máh tỗp sễm ai hếq ca tỡ cỡn cũai I-sarễl tâng vil Anti-ỗt cruang Si-ri, cớp cruang Si-lasi hỡ. 24 Hếq sâng chơ yớu hếq khoiq pỡq atỡng anhia táq yỗn anhia cỡt saria sarnớm. Ma lứq hếq tỡ bữn ớn alới ki pỡq atỡng chóq anhia ngkíq. 25 Ngkíq yuaq hếq pruam ớn bar náq tễ tỗp hếq yỗn alới pỡq nứng yớu hái Phau-lô cớp Ba-naba pỡq sa-óh anhia. 26 Ba-naba cớp Phau-lô nâi, ki tỡ dáng sếq trỗ chơ alới chĩuq noau cachĩt cỗ tian alới dững parnai Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 27 Chơ hếq ớn Yuda cớp Si-la hỡ yỗn pỡq atỡng anhia, yỗn anhia dáng raloaih tễ santoiq tâng saráq nâi. 28 Raviei Yiang Sursĩ chuai hếq têq sarhống ṓc nâi; ngkíq hếq pruam tỡ ễq yỗn anhia puai phễp rit coat lứq. Ma hếq chĩc yỗn anhia pái pỗn ramứh sâng tâng saráq nâi yỗn anhia puai. 29 Anhia chỗi cha noâng crơng sana noau khoiq tutoōng. Anhia chỗi cha aham charán. Anhia chỗi cha sâiq charán noau éc tỡ bữn loōh aham. Cớp cũai mansễm samiang tỡ bữn lacuoi cayac chỗi bếq parnơi. Khân anhia trĩh máh ṓc patâp nâi, ki anhia táq pĩeiq lứq. Nheq máh ki toâp hếq ễ patâp anhia. Sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc.” 30 Chơ tỗp puai Yê-su tâng vil Yaru-salễm, alới ớn Yuda cớp Si-la pỡq nứng Phau-lô cớp Ba-naba chu pỡ vil Anti-ỗt. Tữ alới toâq pỡ vil ki, alới parỗm tỗp puai Yê-su cớp avơi yỗn alới saráq ki. 31 Tữ alới doc saráq ki, cớp alới dáng raloaih nheq máh ṓc tâng ki, alới sâng bũi lứq tâng mứt alới yuaq yớu pai ngkíq. 32 Chơ Yuda cớp Si-la atỡng tỗp puai Yê-su tâng vil ki yỗn alới dáng sa-ữi lứq ễn ngê Yiang Sursĩ. Yuda cớp Si-la la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tê. 33 Toâq Yuda cớp Si-la ỡt pỡ ki khoiq dũn chơ, tỗp puai Yê-su tâng vil ki carbán carsũan yỗn alới chu ien khễ pỡ vil Yaru-salễm dōq ramóh loah alới ca ớn alới pỡq. 34 Ma Si-la noâng ễ ỡt loah tâng vil Anti-ỗt. 35 Phau-lô cớp Ba-naba noâng ỡt tâng vil Anti-ỗt tê. Alới bar náq ki cớp clứng cũai canṓh hỡ ỡt atỡng níc parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng vil ki. 36 Vớt máh tangái ki, Phau-lô sarhống Ba-naba neq: “Hâi! Hái pỡq sa-óh loah máh vil hái khoiq atỡng tễ nhũang parnai o tễ Yê-su Crĩt. Yoc ễ dáng alới ỡt nṓq sanua.” 37 Ba-naba pruam pỡq, cớp yoc ễ dững Yang Mac pỡq cớp alới tê. 38 Ma Phau-lô tỡ bữn pruam Yang Mac pỡq cớp alới, yuaq Yang Mac khoiq táh chíq alới tâng cruang Bam-phuli hỗi ki, cớp tỡ ễq chuai noâng ranáq alới. 39 Ngkíq Ba-naba cớp Phau-lô rasuon tễ ṓc nâi; chơ alới miar pỡq. Ba-naba dững Yang Mac chỗn tâng tuoc pỡq chu cruang Cuprơ. 40 Ma Phau-lô dững Si-la pỡq cớp án. Moâm tỗp puai Yê-su tâng vil ki câu sễq Yiang Sursĩ chuai alới, chơ Phau-lô cớp Si-la pỡq tê. 41 Alới pỡq luat cruang Si-ri cớp cruang Si-lasi. Alới atỡng máh tỗp sa-âm Yê-su tâng cruang ki yỗn alới sa-âm pacái lứq ễn.

Ranáq Táq 16

1 Moâm ki Phau-lô cớp Si-la pỡq loah chu vil Dễr-bơ cớp vil Lutrơ. Tâng vil Lutrơ alới ramóh manoaq tễ tỗp puai Yê-su ramứh Ti-muthê. Mpiq án la cũai I-sarễl ca khoiq sa-âm Yê-su tê. Ma mpoaq Ti-muthê la cũai Créc. 2 Tỗp puai Yê-su tâng vil Lutrơ cớp vil I-cuni, dũ náq alới khễn Ti-muthê pai án la cũai patoat lứq. 3 Ngkíq Phau-lô yoc ễ dững Ti-muthê pỡq cớp alới tê. Ma nhũang alới loōh tê vil ki, Phau-lô yỗn Ti-muthê táq rit cứt puai phễp rit I-sarễl. Phau-lô táq tếc ngkíq yuaq sa-ữi ntốq alới yoc ễ pỡq bữn sa-ữi cũai I-sarễl. Cớp Phau-lô ngcṓh alới ki tỡ ễq Ti-muthê, yuaq alới dáng mpoaq án la cũai Créc, tỡ cỡn cũai I-sarễl. 4 Tữ alới mut máh vil, alới atỡng tỗp puai Yê-su máh ṓc tỗp ayững atĩ Yê-su cớp máh cũai sốt tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Yaru-salễm khoiq pruam chơ yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl têq puai ṓc ki. 5 Ngkíq tỗp sa-âm Yê-su tâng máh vil ki, alới sa-âm lứq ễn. Cớp cu rangái sa-ữi cũai mut sa-âm riang alới tê. 6 Raviei Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn Phau-lô cớp yớu án mut atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng cruang Asi. Ngkíq alới pỡq pỡ cruang Phu-rayi cớp cruang Ca-lati. 7 Tữ alới toâq raloan cruang Musi, alới yoc ễ mut tâng cruang Bi-thuni ễn. Ma Raviei Yiang Sursĩ tỡ yỗn alới mut tâng ki. 8 Ngkíq alới pỡq luat cruang Musi mut tâng vil Trô-át ễn. 9 Toâq sadâu Yiang Sursĩ sapáh yỗn Phau-lô hữm manoaq tễ cruang Ma-sadôn. Cũai ki tayứng cuclỗiq chóq Phau-lô neq: “Sễq mới toâq pỡ cruang Ma-sadôn, chuai hếq nứng!” 10 Toâq Phau-lô hữm manoaq ki, Phau-lô cớp yớu án, dếh cứq, ramứh Luca, nheq tữh hếq mbỡiq thrũan pỡq chu cruang Ma-sadôn. Hếq chanchớm lứq samoât Yiang Sursĩ yoc hếq pỡq pỡ ki yỗn hếq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng cruang ki ễn. 11 Chơ hếq chỗn tâng tuoc tâng vil Trô-át, pỡq chu cỗn Samô-trasơ. Máh tangái parnỡ ễn hếq toâq pỡ vil Nĩa-buli tâng cruang Ma-sadôn. 12 Toâq vil ki hếq sễng tễ tuoc, chơ pỡq vil Phi-lip. Vil Phi-lip nâi la vil toâr lứq tâng cruang Ma-sadôn. Cũai Rô-ma táq sốt tâng vil Phi-lip. 13 Toâq tangái rlu hếq loōh tễ vil ki toâq pỡ tor dỡq tũm. Ntốq nâi tỗp I-sarễl dốq pỡq rôm câu. Tâng ntốq ki hếq tacu cớp atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn máh mansễm ca rôm pỡ ki. 14 Tễ tỗp ki bữn manoaq mansễm tễ vil Thia-turơ, ramứh Li-di. Mansễm nâi, án chếq aroâiq santứm ễng cát o lứq. Án la cũai sang Yiang Sursĩ tê. Cớp Yiang Sursĩ pớh mứt pahỡm án yỗn án noap lứq máh parnai Phau-lô atỡng alới. 15 Ngkíq mansễm nâi, án cớp nheq dống sũ án roap nheq batễm. Moâm ki án sễq hếq neq: “Khân anhia chanchớm cứq lứq sa-âm Yê-su Crĩt, ki cứq sễq anhia mut ỡt tâng dống cứq.” Cỗ mansễm nâi ỡt sễq níc yỗn hếq mut dống án, yuaq ngkíq hếq mut ỡt pỡ dống án. 16 Bữn muoi tangái, bo hếq pỡq pỡ ntốq hếq dốq rôm câu, hếq ramóh manoaq mansễm sũl ca bữn yiang sâuq payốh án. Mansễm nâi táq ranáq moâiq mư, cớp ncháu án bữn sa-ữi práq kia tễ ranáq án táq. 17 Mansễm nâi puai Phau-lô cớp hếq, cớp án pai casang lứq neq: “Lứq cũai nâi táq ranáq Yiang Sursĩ, cớp alới atỡng anhia ngê Yiang Sursĩ têq chuai amoong anhia.” 18 Mansễm nâi atỡng ngkíq níc khoiq sa-ữi tangái chơ. Ma Phau-lô sâng pê tamứng án ỡt táq ntỡng níc ngkíq; chơ án píh nhêng chu mansễm ki. Án pai chóq yiang sâuq ki neq: “Nhơ ramứh Yê-su Crĩt cứq ớn mới loōh toâp tễ tỗ mansễm nâi.” Tữ Phau-lô atỡng ngkíq, yiang sâuq ki loōh toâp tễ tỗ mansễm ki. 19 Tữ ncháu mansễm ki dáng alới tỡ bữn bữn noâng práq kia tễ mansễm ki táq ranáq moâiq mư, alới cỗp chíq Phau-lô cớp Si-la. Chơ alới âc bar náq ki dững pỡq pỡ ntốq cũai sốt ỡt. 20 Alới ramóh cũai sốt; chơ alới atỡng neq: “Alới bar náq nâi la cũai tễ tỗp I-sarễl. Sanua alới radững clứng cũai sasrúc tâng vil hái. 21 Alới atỡng phễp rit mpha ễn tễ phễp rit cruang hái. Hái la cũai Rô-ma, tỡ têq puai phễp rit alới atỡng.” 22 Clứng lứq cũai rôm yoc ễ táq Phau-lô cớp Si-la. Cớp cũai sốt ki ớn noau rứt chíq tampâc; chơ toân alới bar náq. 23 Moâm alới toân hâp lứq, chơ alới nhoat amut tâng cuaq. Cớp cũai sốt patâp án ca ndỡm cuaq yỗn án kĩaq pacái lứq bar náq ki. 24 Ngkíq cũai ca ndỡm cuaq ki, án chóq Phau-lô cớp Si-la tâng muoi clống cuaq khâm lứq. Án sacáp toâq anúh tâng ayững alới. 25 Sadâu ki, toâq muoi mpứt, Phau-lô cớp Si-la câu tễ Yiang Sursĩ, cớp alới ũat khễn Yiang Sursĩ. Máh cũai tũ canṓh tâng cuaq ki sâng alới táq ngkíq. 26 Ma bo ki toâp cutễq cacưt hâp lứq. Nheq cuaq ki cỡt cacưt nheq, cớp nheq máh ngoah toong cuaq ki cỡt samoât noau pớh. Sái sô noau sacáp cũai tũ tâng cuaq ki, án cỡt rakiaq nheq dũ náq alới cũai tũ. 27 Tữ cũai ca ndỡm cuaq ki tamỡ, án hữm ngoah toong cỡt raplớh. Ngkíq án thot dau tễ sor án, yoc ễ choat chíq tỗ án bữm, yuaq án chanchớm máh cũai tũ tâng cuaq ki khoiq racláh nheq chơ. 28 Ma Phau-lô pai casang lứq: “Mới chỗi yác! Nheq náq hếq noâng tâng cuaq nâi!” 29 Chơ cũai ndỡm cuaq ki arô noau dững tabong yỗn án. Án lúh mut chu cuaq ki chái lứq. Án sâng croōq lứq cớp cangcoaih. Án sacốh racớl yáng moat Phau-lô cớp Si-la. 30 Án dững aloōh alới bar náq cớp án blớh alới neq: “Yớu ơi! Ntrớu cứq táq yỗn têq cứq tamoong mantái?” 31 Alới bar náq ta-ỡi neq: “Cóq mới sa-âm Yê-su Crĩt; chơ mới cớp dống sũ mới lứq bữn tamoong mantái.” 32 Moâm ki, alới bar náq atỡng án cớp nheq dống sũ án parnai o tễ Yê-su Crĩt. 33 Sadâu ki noâng dĩ dớc, cũai ndỡm cuaq ki dững rahâu tahâu bớc alới bar náq. Moâm án tahâu, chơ án cớp nheq dống sũ án roap batễm. 34 Moâm ki án dững Phau-lô cớp Si-la mut tâng dống án, cớp án chóq yỗn alới crơng sana cha. Án cớp nheq dống sũ, alới sa-âm Yiang Sursĩ; ngkíq yuaq alới cỡt bũi lứq tâng mứt pahỡm alới. 35 Toâq poang tarưp parnỡ, máh cũai sốt tâng vil ki ớn cũai pỡq atỡng án ca ndỡm cuaq yỗn án acláh Phau-lô cớp Si-la. 36 Chơ cũai ca ndỡm cuaq ki atỡng loah Phau-lô neq: “Máh cũai sốt ớn cứq acláh anhia. Sanua anhia loōh tễ nâi. Pỡ léq anhia ễ pỡq, anhia pỡq ien khễ.” 37 Ma Phau-lô atỡng loah alới ca toâq dững parnai cũai sốt ki neq: “Hếq la lứq cũai Rô-ma tê. Tễ nhũang máh cũai sốt tỡ yũah radáng ṓc lôih hếq táq, ma coâp alới toân hếq yỗn clứng cũai hữm. Cớp alới chóq hếq tâng cuaq. Sanua alới yoc ễ acláh hếq, ma alới táq clỡp tỡ yỗn cũai canṓh dáng. Ngkíq hếq tỡ bữn pruam máh cũai sốt táq ngkíq. Alới táq tỡ pĩeiq cớp hếq cũai Rô-ma. Khân alới yoc ễ acláh hếq tễ cuaq nâi, cóq alới toâq acláh bữm.” 38 Chơ alới ca dững santoiq máh cũai sốt ki, alới chu atỡng loah cũai sốt máh santoiq Phau-lô patâp toâq alới. Tữ máh cũai sốt sâng Phau-lô cớp Si-la lứq cũai Rô-ma tê, ngkíq alới ngcṓh lứq. 39 Chơ máh cũai sốt ki pỡq pỡ cuaq sễq lôih Phau-lô cớp Si-la, cớp sễq alới loōh tễ vil ki. 40 Ngkíq Phau-lô cớp Si-la loōh tễ cuaq ki mut tâng dống Li-di. Tâng dống ki alới rôm, cớp alới atỡng máh tỗp puai Yê-su yỗn alới sa-âm samoât lứq ễn. Moâm alới atỡng ngkíq, alới bar náq loōh tễ vil ki.

Ranáq Táq 17

1 Chơ Phau-lô cớp Si-la pỡq luat vil Amphi-bulit cớp vil Ablô-ni mut tâng vil Tê-salô-naca. Tâng vil ki bữn muoi dống sang tỗp I-sarễl. 2 Cu tangái rlu Phau-lô cơi mut tâng dống sang. Ngkíq yuaq án mut tâng dống sang vil ki. Tâng pái tốn, nheq pái tangái rlu Phau-lô atỡng cũai ca rôm ki tễ tâm saráq Yiang Sursĩ. 3 Án atỡng yỗn alới dáng tễ Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai, cóq chĩuq sa-ữi túh coat cớp chĩuq cuchĩt; ma lứq án cỡt tamoong loah. Ngkíq án atỡng neq yỗn alới ki: “Yê-su nâi, án ca cứq atỡng yỗn anhia dáng, án toâp la Crĩt.” 4 Bữn cũai tễ tỗp I-sarễl ca sa-âm parnai ki, alới puai ngê Phau-lô cớp Si-la. Cớp clứng cũai Créc hỡ, alới ca yám noap Yiang Sursĩ, alới sa-âm Yê-su tê. Bữn sa-ữi náq cũai mansễm ca dốq noau yám tâng vil ki, alới sa-âm tê. 5 Ma bữn cũai I-sarễl ca tỡ ễq sa-âm parnai ki, alới sâng ũan lứq tâng mứt alới. Ngkíq alới pỡq chuaq cũai loâi cớp cũai yúh yúh dững pỡq carchĩt cớp cũai tâng vil ki. Alới mut toâp tâng dống Yasôn, chuaq Phau-lô cớp Si-la. Alới yoc ễ cỗp alới bar náq ki dững chu tỗp alới. 6 Ma tữ alới tỡ ramóh Phau-lô cớp Si-la tâng dống ki, ki alới cỗp chíq Yasôn cớp cũai canṓh tễ tỗp puai Yê-su. Alới âc dững cũai ca puai Yê-su yỗn ỡt tayứng yáng moat cũai sốt vil ki. Chơ alới cauq Phau-lô cớp Si-la neq: “Bar náq alới ki mut cruang aléq, alới táq yúc cruang ki. Sanua alới mut tâng vil hái ễn. 7 Chơ Yasôn nâi, án yỗn alới bar náq ki ỡt dống án. Nheq alới táh chíq phễp rit puo hái, cớp alới atỡng lứq bữn puo canṓh ễn sốt nheq tữh cruang. Puo nâi la ramứh Yê-su.” 8 Santoiq alới ca cauq ki cỡt blễng lứq. Máh cũai clứng ki cớp máh cũai sốt ki noap parnai alới. Ngkíq mứt pahỡm nheq tữh cũai ki sâng ũan lứq. 9 Chơ alới ớn cóq Yasôn cớp cũai canṓh tễ tỗp puai Yê-su ki yỗn práq pỡ cũai sốt, dōq pruam alới tỡ bữn táq yúc noâng. Moâm ki cũai sốt acláh yỗn alới chu. 10 Chơ toâq sadâu ki, tỗp puai Yê-su yỗn Phau-lô cớp Si-la pỡq chu vil Bê-rê ễn. Tữ alới toâq vil Bê-rê, alới mut toâp tâng dống sang tỗp I-sarễl. 11 Cũai I-sarễl ỡt tâng vil ki bữn mứt lamên hỡn tễ cũai tâng vil Tê-salô-naca. Alới tamứng, cớp alới yoc ễ dáng samoât tễ parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq alới rien tâm saráq parnai Yiang Sursĩ cu rangái yoc ễ dáng santoiq Phau-lô atỡng pĩeiq lứq ma tỡ bữn tễ parnai Yiang Sursĩ. 12 Clứng cũai I-sarễl tâng vil ki sa-âm Yê-su Crĩt, cớp clứng cũai Créc hỡ, dếh mansễm, dếh samiang, alới ca noau dốq yám noap tâng vil ki. 13 Ma tữ tỗp I-sarễl tâng vil Tê-salô-naca sâng Phau-lô atỡng parnai Yiang Sursĩ tâng vil Bê-rê ễn, alới pỡq tapun chu vil Bê-rê tê. Cớp alới atỡng clứng cũai ễq alới ki ễn táq Phau-lô. 14 Ngkíq tỗp puai Yê-su tâng vil ki yỗn Phau-lô loōh toâp, pỡq chu tor dỡq mưt. Ma Si-la cớp Ti-muthê noâng ỡt tâng vil Bê-rê. 15 Bữn cũai pỡq asuoi Phau-lô toâq pỡ vil Athên ễn. Tữ alới píh loah chu vil alới, Phau-lô patâp alới yỗn atỡng Si-la cớp Ti-muthê yỗn toâq toâp pỡ án khân têq. 16 Bo Phau-lô ỡt acoan alới bar náq Si-la cớp Ti-muthê tâng vil Athên, án hữm cũai tâng vil ki sa-ữi noau sang rup yiang canṓh. Chơ mứt pahỡm án sâng ngua lứq. 17 Ngkíq Phau-lô atỡng níc tâng dống sang tỗp I-sarễl. Án atỡng cũai I-sarễl cớp máh cũai canṓh ca yám noap Yiang Sursĩ hỡ. Cớp cu rangái Phau-lô atỡng tâng dỗng vil ki yỗn cũai ca yoc tamứng. 18 Chơ toâq pỡ án cũai tễ tỗp Ễp-curien cớp tỗp Sa-tũoc. Bar tỗp ki yoc ễ rien tễ máh ngê rangoaiq tâng dỡi nâi. Alới ki pai tễ Phau-lô neq: “Án nâi la cũai sacũl. Án atỡng tỡ cỡt ṓc.” Ma cũai canṓh pai neq: “Cṓh lơ án atỡng tễ yiang ca hái tỡ yũah dáng.” Alới pai ngkíq yuaq Phau-lô atỡng tễ Yê-su, cớp án atỡng tễ cũai ca khoiq cuchĩt chơ cỡt tamoong loah. 19 Cũai ki dững asuoi Phau-lô toâq muoi ntốq cũai sốt dốq ễ sarhống. Ntốq nâi la tâng cóh Arễu-ba. Alới ki atỡng Phau-lô neq: “Hếq yoc ễ dáng samoât samơi ramứh tamái nâi mới atỡng la ramứh ntrớu. 20 Hếq santar sâng tâng mứt hếq santoiq mới atỡng ngkíq; chơ hếq yoc ễ dáng nheq ramứh santoiq nâi.” 21 (Máh cũai Athên, cớp máh cũai canṓh ca ỡt tâng vil ki, tữ alới ki sâng ranáq tamái, alới yoc lứq ễ sarhống tễ ranáq ki. Alới tỡ ễq táq noâng ranáq canṓh.) 22 Ngkíq Phau-lô tayứng tâng cóh Arễu-ba cớp atỡng alới neq: “Cũai ỡt tâng vil Athên nâi ơi! Cứq khoiq dáng chơ anhia sang yiang anhia lứq samoât samơi. 23 Tữ cứq pỡq tâng vil anhia, cứq hữm sa-ữi lứq prông anhia sang sa-ữi thữ yiang. Cớp cứq hữm muoi prông noau chĩc chữq tâng ki, pai neq: ‘Prông nâi la prông yiang noau tỡ yũah dáng ramứh.’ Ngkíq yiang nâi anhia ễ sang, ma anhia tỡ yũah dáng. Lứq ramứh yiang nâi cứq ễ atỡng anhia. 24 Yiang nâi la Yiang Sursĩ. Án tễng paloōng, cớp án tễng dếh nheq ramứh tâng pưn paloōng cutrúq nâi. Án sốt nheq máh ramứh tâng pỡng paloōng cớp tâng pưn paloōng. Lứq án tỡ bữn ỡt tâng prông atĩ cũai táq. 25 Hái tỡ têq táq ntrớu chuai yỗn Yiang Sursĩ, yuaq án tỡ bữn ṓq ntrớu. Lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai tamoong, cớp yỗn cũai cỡt bán rêng. Cớp án lứq tễng nheq ramứh máh cũai bữn. 26 Yiang Sursĩ tễng nheq tữh máh tỗp cũai la cỡt tễ manoaq. Cớp Yiang Sursĩ yỗn máh tỗp cũai nâi ỡt dũ cruang tâng cutễq nâi. Ống Yiang Sursĩ toâp anoat yỗn dũ tỗp cũai, tangái alới toâq cớp ntốq alới ỡt, tễ nhũang tỗp ki tỡ yũah bữn. 27 Yiang Sursĩ táq ngkíq, la yỗn nheq tữh cũai têq chuaq án cớp têq ramóh án. Ma Yiang Sursĩ lứq tỡ bữn ỡt yơng tễ hái. 28 Yiang Sursĩ toâp chuai hái yỗn cỡt tamoong, têq hái pupỡq, cớp têq hái tutáq. Ramứh nâi la samoât cũai tễ tỗp anhia khoiq chĩc chơ. Alới chĩc neq: ‘Yuaq Yiang tễng hái, ngkíq hái cỡt con án.’ 29 Khân hái lứq con Yiang Sursĩ, hái chỗi chanchớm Yiang Sursĩ la samoât noau táq rup toâq yễng, toâq práq, cớp toâq tamáu. Nheq ramứh nâi la cũai chống chanchớm tễ mứt alới bữm. 30 Ma tễ nhũang Yiang Sursĩ nhêng sâng alới táq ranáq ngkíq. Alới tỡ yũah dáng ntrớu. Ma sanua Yiang Sursĩ atỡng yỗn nheq tữh cũai dáng cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 31 Yuaq Yiang Sursĩ khoiq rưoh tangái chumát ễ yỗn manoaq ca án khoiq rưoh chơ dōq pác cũai lôih cớp cũai tanoang o. Lứq Yiang Sursĩ khoiq yỗn Yê-su cỡt tamoong loah dōq táq tếc yỗn noau dáng samoât lứq án rưoh Yê-su dōq pác nheq tữh cũai.” 32 Tữ noau sâng parnai Phau-lô pai cũai cuchĩt têq tamoong loah, án ca ayê ra-ac Phau-lô. Ma án ca pai neq: “Ntun hếq yoc ễ tamứng ễn santoiq nâi.” 33 Moâm ki Phau-lô loōh tễ ntốq ki. 34 Ma bữn cũai tễ tỗp ki lứq noap cớp sa-âm, cớp alới pỡq nứng Phau-lô hỡ. Manoaq tễ cũai nâi bữn ramứh Dê-ni. Án la tễ cũai sốt ca dốq sarhống tâng cóh Arễu-ba. Cớp bữn manoaq mansễm hỡ sa-âm tê. Ramứh án la Da-mari. Cớp bữn cũai canṓh ễn, alới sa-âm Yê-su tê.

Ranáq Táq 18

1 Vớt ki Phau-lô loōh tễ vil Athên mut tâng vil Côr-ntỗ ễn. 2 Tâng vil ki án ramóh manoaq tễ tỗp I-sarễl, ramứh Aki-la. Án la tễ cruang Bỗng. Cớp lacuoi án la ramứh Barit-sín. Alới bar náq lacuoi cayac mbỡiq toâq tễ cruang I-tali, yuaq puo Calôt tuih aloōh nheq tỗp I-sarễl tễ vil Rô-ma tâng cruang I-tali. Ngkíq bar náq lacuoi cayac loōh tễ cruang ki, mut tâng vil Côr-ntỗ ễn. Chơ Phau-lô pỡq sa-óh bar náq ki. 3 Án mut ỡt cớp alới, yuaq alới bar náq táq ranáq machớng Phau-lô tê. Alới táq dống toâq aroâiq; chơ chếq yỗn bữn tampâc sana. 4 Cu tangái rlu Phau-lô atỡng níc tâng dống sang tỗp I-sarễl, yỗn tỗp cũai I-sarễl cớp tỗp cũai Créc. Án ễq alới sa-âm Yê-su Crĩt. 5 Tữ Si-la cớp Ti-muthê sễng tễ cruang Ma-sadôn, alới hữm Phau-lô cutóng atỡng tỗp I-sarễl yỗn dáng samoât Yê-su la án ca alới ỡt acoan, la cũai ca Yiang Sursĩ rưoh yỗn chuai amoong alới. 6 Ma tỗp I-sarễl vil ki, alới tỡ ễq tamứng cớp alới acrieiq Phau-lô. Ngkíq Phau-lô tutốh máh brếh tễ tampâc án, táq tếc alới tỡ ễq tamứng santoiq án atỡng alới. Cớp Phau-lô atỡng alới neq: “Khân anhia tỡ ễq raviei anhia ỡt tamoong níc cớp Yiang Sursĩ, tam anhia. Cứq vớt chơ lôih cớp anhia. Sanua cứq pỡq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn.” 7 Chơ Phau-lô loōh tễ alới ki mut tâng dống Ti-tiu Yutu. Yutu la cũai sang Yiang Sursĩ tê. Cớp dống án ỡt tĩng dống sang tỗp I-sarễl. 8 Bữn manoaq ễn ramứh Crit-bu. Án la cũai ndỡm dống sang tỗp I-sarễl ki. Án cớp nheq dống sũ án sa-âm Yê-su Crĩt. Cớp bữn clứng cũai Côr-ntỗ canṓh, alới sâng parnai o tễ Yê-su Crĩt; chơ alới sa-âm cớp roap batễm. 9 Bữn muoi sadâu, Yiang Sursĩ sapáh yỗn Phau-lô hữm Yê-su Crĩt. Cớp Yê-su atỡng án neq: “Mới chỗi ngcṓh ntrớu. Cóq mới atỡng níc parnai tễ cứq. Mới chỗi cubĩm bỗq mới. 10 Cứq ỡt níc cớp mới. Cũai canṓh tỡ têq táq ntrớu cớp mới. Tâng vil nâi bữn clứng cũai khong cứq.” 11 Ngkíq Phau-lô ỡt tâng vil ki nheq muoi cumo tadĩ, cớp án atỡng níc parnai Yiang Sursĩ tâng vil ki. 12 Bo Calien táq sốt tâng cruang Achai, bữn cũai tễ tỗp I-sarễl chanchớm yoc ễ táq Phau-lô. Ngkíq alới dững asuoi Phau-lô toâq pỡ Calien yỗn án parchĩn. 13 Cũai ki cauq Phau-lô neq: “Cũai nâi atỡng ễq noau sang Yiang Sursĩ, ma tỡ bữn lứq puai phễp rit hếq.” 14 Toâq Phau-lô ễ ta-ỡi parnai ki, Calien atỡng toâp yỗn tỗp I-sarễl ki neq: “Tỗp anhia I-sarễl ơi! Khân manoaq nâi, ma án lứq tutuoiq, tỡ la cachĩt cũai, tỡ la táq ranáq sâuq canṓh, ki têq cứq parchĩn yỗn anhia. 15 Ma khân anhia ũan tễ án cỗ án atỡng parnai mpha tễ phễp rit anhia, ki tam anhia. Cứq tỡ ễq parchĩn ṓc nâi.” 16 Ngkíq cũai sốt ki tuih aloōh chíq alới tễ án. 17 Chơ cũai clứng ki, alới cỗp Sô-thễn ễn. Sô-thễn la cũai ndỡm dống sang tỗp I-sarễl tâng vil ki. Alới toân án yáng moat cũai sốt. Ma Calien táq riang tỡ bữn hữm. 18 Chơ Phau-lô ỡt tâng vil Côr-ntỗ dũn tangái. Ntun ki án cubán cusũan tỗp puai Yê-su pỡ ki; chơ án pỡq chu vil Sen-crơ ễn. Aki-la cớp Barit-sín pỡq cớp án chu ki tê. Tâng vil Sen-crơ ki, Phau-lô cũah táq alống nheq plỡ án, táq tếc án khoiq pruam cớp Yiang Sursĩ táq muoi ranáq. Vớt ki, alới pái náq chỗn tâng tuoc pỡq chu cruang Si-ri ễn. 19 Tữ alới toâq pỡ vil Ê-phê-sô, Phau-lô miar pỡq tễ Aki-la cớp Barit-sín. Chơ án mut tâng dống sang tỗp I-sarễl, cớp án atỡng tỗp I-sarễl tâng dống sang ki. 20 Alới ki sễq án ỡt dũn cớp alới, ma án miaq coâp ễ pỡq chu canṓh ễn. 21 Toâq án loōh tễ alới, án pai neq: “Khân Yiang Sursĩ yỗn, chumát cứq píh loah pỡ anhia.” Moâm án pai ngkíq, án chỗn tâng tuoc loōh tễ vil Ê-phê-sô. 22 Chơ án toâq pỡ vil Sê-sarê. Tễ vil ki án pỡq chu vil Yaru-salễm ễn, yoc ễ sa-óh tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki. Vớt ki án pỡq chu vil Anti-ỗt ễn. 23 Moâm án ỡt tâng vil Anti-ỗt sa-ữi tangái, chơ án pỡq luat nheq bar cruang Ca-lati cớp Phu-rayi. Án atỡng tỗp puai Yê-su tâng cruang ki yỗn mứt alới cỡt sa-âm lứq ễn. 24 Tâng tangái ki, bữn manoaq ramứh Ablô toâq pỡ vil Ê-phê-sô. Án la cũai I-sarễl tễ vil Alec-santri. Santoiq án atỡng la rangoaiq lứq. Cớp án dáng samoât lứq tễ tâm saráq Yiang Sursĩ. 25 Noau khoiq atỡng án chơ nheq máh ngê tễ Yê-su Crĩt. Án bữn mứt pahỡm yoc ễ atỡng pĩeiq lứq tễ án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai. Ma án dáng bĩq batễm Yang táq sâng. 26 Ablô nâi atỡng clṓq lứq tâng dống sang tỗp I-sarễl. Chơ toâq alới bar náq, Aki-la cớp Barit-sín, sâng án atỡng ngkíq, alới dững án pỡq chu dống alới; chơ alới táq ntỡng cớp Ablô, yỗn án dáng samoât hỡn ễn tễ ngê Yiang Sursĩ. 27 Vớt ki Ablô yoc ễ mut tâng cruang Achai ễn. Ngkíq tỗp puai Yê-su tâng vil Ê-phê-sô táq choâiq thỡ yỗn án dững pỡ tỗp puai Yê-su tâng cruang Achai, yỗn alới tabỡp o án. Tữ Ablô toâq pỡ cruang Achai, án chuai sa-ữi lứq máh tỗp puai Yê-su yỗn alới bữn mứt pahỡm cỡt sa-âm lứq ễn. 28 Toâq án sarhống tễ parnai Yiang Sursĩ cớp máh cũai I-sarễl, Yiang Sursĩ yỗn tỡ bữn noau têq suon noâng. Ngkíq Ablô atỡng tễ tâm saráq Yiang Sursĩ yỗn alới dáng samoât lứq Yê-su la Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai.

Ranáq Táq 19

1 Bo Ablô ỡt tâng vil Côr-ntỗ, Phau-lô ntôm pỡq luat cruang ca khoiq án pỡq tễ nhũang; chơ chu loah pỡ vil Ê-phê-sô sĩa. Tâng vil ki án ramóh cũai sa-âm. 2 Phau-lô blớh alới ki neq: “Tữ anhia sa-âm, Raviei Yiang Sursĩ mut yũah tâng mứt pahỡm anhia?” Alới ta-ỡi án neq: “Hếq tỡ sâng loâng tễ Raviei Yiang Sursĩ.” 3 Ngkíq Phau-lô blớh ễn neq: “Tữ anhia roap batễm, anhia puai ngê ntrớu?” Alới ta-ỡi neq: “Hếq puai ngê Yang, án ca dốq táq batễm.” 4 Phau-lô atỡng ễn alới neq: “Lứq Yang táq batễm yỗn cũai ca ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Ma Yang atỡng yỗn cũai dáng cóq alới sa-âm yỗn samoât manoaq ca toâq ntun án. Lứq manoaq nâi la ramứh Yê-su.” 5 Tữ alới sâng santoiq nâi, alới roap batễm nhơ ramứh Yê-su. 6 Toâq Phau-lô satoaq atĩ án tâng alới ki, Raviei Yiang Sursĩ mut toâp tâng mứt alới. Chơ alới táq ntỡng parnai canṓh ễn ca alới tỡ yũah rien. Cớp alới atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. 7 Tỗp alới bữn sám muoi chít la bar náq. 8 Nheq pái casâi Phau-lô mut atỡng níc tâng dống sang tỗp I-sarễl. Án atỡng clṓq lứq tễ parnai Yiang Sursĩ cớp atỡng tễ Yiang Sursĩ táq sốt, ễq alới ki sa-âm tễ ngê ki. 9 Ma bữn cũai tễ tỗp alới bữn mứt coang, tỡ ễq trĩh parnai ki. Cớp alới pai sâuq tễ ngê Yê-su Crĩt. Ngkíq Phau-lô cớp máh cũai sa-âm loōh tễ ntốq ki; chơ mut tâng dống rien Ti-ranu ndỡm. Cu rangái Phau-lô atỡng tâng dống rien ki. 10 Phau-lô atỡng tâng dống rien ki nheq bar cumo. Ngkíq nheq tữh cũai tâng cruang Asi tamứng parnai o tễ Yê-su Crĩt, dếh cũai I-sarễl, dếh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. 11 Yiang Sursĩ yỗn Phau-lô bữn chớc têq táq sa-ữi ramứh salễh. 12 Khân cũai ĩt khán tỡ la tampâc Phau-lô; chơ atớt tâng tỗ cũai ca a-ĩ, lứq cũai a-ĩ ki cỡt bán nheq, cớp yiang sâuq loōh chíq tễ tỗ cũai ki. 13 Chơ bữn muoi tỗp cũai I-sarễl ca pỡq chu nâi pỡq chu ki táq mo yoc ễ tuih aloōh chíq yiang sâuq tễ tỗ cũai. Alới chanchớm yoc ễ talếq ramứh Yê-su dōq tuih aloōh yiang sâuq ariang Phau-lô táq tê. Ngkíq alới atỡng yiang sâuq neq: “Hếq ớn mới cỗ hếq talếq ramứh Yê-su, án ca Phau-lô dốq atỡng, mới loōh chíq tễ tỗ cũai nâi.” 14 Alới ca táq ranáq ki la tapul náq sễm ai, con samiang Sê-va. Sê-va la cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ. 15 Ma yiang sâuq ta-ỡi alới tapul náq ki neq: “Yê-su cứq dáng, cớp Phau-lô cứq sacoal, ma anhia la noau?” 16 Ngkíq cũai ca bữn yiang sâuq ki, án palṓng chu tỗp alới tapul náq ki. Án rêng hỡn tễ alới tapul náq ki. Án táq dóc lứq. Alới ki chũl hâp lứq. Cớp alới loōh tễ dống ki muoi rariat sâng. 17 Ranáq nâi parhan chũop vil Ê-phê-sô chái lứq. Nheq cũai I-sarễl, cớp nheq cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, tữ alới sâng ngkíq, ki alới ngcṓh lứq. Cớp sa-ữi náq ễn tâng vil ki yám noap lứq Yê-su Crĩt. 18 Bữn clứng cũai tễ tỗp puai Yê-su, alới ngin kho, cớp alới atỡng yỗn cũai canṓh dáng la lứq alới khoiq puai cũai mo tê. Ma sanua alới tỡ ễq puai noâng. 19 Sa-ữi náq tễ tỗp alới táq samoât cũai mo chơ tễ nhũang. Ma sanua alới parỗm muoi ntốq máh saráq alới rien táq mo. Chơ alới bốh chíq yáng moat cũai clứng. Tếng loah kia alới chỡng choâiq nâi toâq sỡng chít ngin ṓc práq dóng liang. 20 Ngkíq parnai o tễ Yê-su Crĩt cỡt parhan la-ữt la-ữi. Cớp parnai ki cỡt khâm lứq ễn. 21 Moâm ki Phau-lô chanchớm yoc ễ pỡq luat cruang Ma-sadôn cớp cruang Achai, ễ pỡq chu vil Yaru-salễm ễn. Án pai neq: “Vớt cứq pỡq vil Yaru-salễm, cứq yoc ễ pỡq chu vil Rô-ma hỡ.” 22 Phau-lô ớn bar náq Ti-muthê cớp Ê-rat pỡq nhũang pỡ cruang Ma-sadôn. Alới ki dốq táq ranáq chuai Phau-lô. Ma Phau-lô yoc ễ ỡt loah tâng cruang Asi. 23 Tâng tangái ki tâng vil Ê-phê-sô clứng cũai ũan lứq cớp tỗp Yê-su Crĩt. 24 Bữn manoaq tâng vil ki ramứh Dê-matri. Án la cũai chiang táq rup Yiang Dian toâq práq. Án cớp yớu án, alới bữn lơi sa-ữi lứq alới chếq rup ki. 25 Án arô máh yớu án cớp cũai canṓh ca táq ranáq machớng alới tê. Án atỡng alới ki neq: “Sễm ai ơi! Anhia dáng chơ hái khoiq bữn sa-ữi lơi tễ ranáq hái táq. 26 Anhia hữm, cớp anhia sâng tễ ranáq cũai ramứh Phau-lô nâi táq. Án atỡng nheq tữh cũai pai yiang tễ atĩ cũai táq la tỡ cỡn lứq yiang. Khoiq bữn clứng cũai chơ puai ngê Phau-lô atỡng, tỡ cỡn tâng vil Ê-phê-sô nâi sâng ma chũop nheq cruang Asi hỡ. 27 Ṓc nâi lốp lứq yỗn hái. Ngcṓh ranáq hái táq cỡt pứt nheq. Cớp ngcṓh tỡ bữn dũn noâng dống sang yiang Dian nâi noau tỡ bữn yám noap noâng. Sanua clứng cũai tâng cruang Asi cớp nheq cruang canṓh hỡ sang yiang Dian nâi, ma ngcṓh nỡ pra tỡ bữn noau ễ sang noâng yiang Dian.” 28 Tữ clứng cũai ca rôm ki sâng santoiq nâi, mứt alới cỡt cutâu lứq. Cớp alới pai casang lứq neq: “Toâr lứq yiang Dian hái, la yiang nheq tữh vil Ê-phê-sô sang.” 29 Chơ máh cũai tâng vil ki pỡq atứng pỡq atooc, pruam hễr casang lứq. Cớp alới cỗp chíq Cai-ũt cớp Ari-tac, bar náq yớu Phau-lô ca dốq pỡq parnơi cớp án. Bar náq ki la tễ cruang Ma-sadôn. Cũai clứng ki dững alới bar náq ki toâq pỡ ntốq noau dốq ễ lơiq. 30 Phau-lô yoc ễ mut tê tâng ntốq ki yoc atỡng yỗn cũai clứng ki, ma tỗp puai Yê-su tỡ yỗn án mut. 31 Bữn cũai sốt tâng vil ki hỡ, alới la yớu Phau-lô tê. Cũai sốt ki cơiq parnai sễq Phau-lô chỗi mut tâng cũai clứng ki. 32 Chơ cũai clứng ki, alới hễr casang lứq. Manoaq hễr pai ramứh neq, manoaq ễn hễr pai ramứh ngkíq. Ma sa-ữi náq tễ tỗp cũai clứng ki tỡ dáng ntrớu ntrớu alới rôm ntốq ki. 33 Ngkíq cũai I-sarễl, alới cutớl ớn manoaq ramứh Alec-sandơ tayứng yáng moat cũai clứng ki yỗn án atỡng alới ki. Alới khoiq atỡng Alec-sandơ chơ máh ngê atỡng yỗn cũai rôm pỡ ki. Ngkíq Alec-sandơ avứt atĩ án yỗn alới chỗi tabỗq noâng. Án yoc ễ atỡng cũai clứng ki chỗi ũan cớp tỗp I-sarễl. 34 Ma tữ cũai clứng ki sacoal Alec-sandơ la cũai I-sarễl tê, cớp alới dáng cũai I-sarễl tỡ bữn sang yiang Dian, alới pai casang lứq ễn mán chĩn bar adéh dỗi neq: “Toâr lứq yiang Dian hái, la yiang nheq tữh vil Ê-phê-sô sang.” 35 Vớt ki bữn manoaq tễ vil Ê-phê-sô ca táq saráq yỗn cũai sốt tâng vil ki. Án sễq cũai clứng ki ỡt rangiac dōq án atỡng alới muoi ramứh. Án atỡng neq: “Sễm ai tễ vil Ê-phê-sô ơi! Nheq tữh cũai dáng moâm vil Ê-phê-sô nâi lứq kĩaq níc dống sang toâr yiang Dian. Cớp nheq tữh cũai dáng moâm hái kĩaq níc rup yiang Dian ca sễng tễ paloōng. 36 Tỡ bữn noau têq suon ṓc nâi. Ngkíq anhia ỡt o. Anhia chỗi coâp nsóq. 37 Alới bar náq ca anhia khoiq dững pỡ nâi, alới tỡ bữn tuoiq ntrớu tễ dống sang yiang Dian. Cớp alới tỡ bữn acrieiq ntrớu tễ yiang nâi. 38 Khân Dê-matri cớp yớu án bữn ralíh ntrớu, yỗn alới pỡq cauq pỡ cũai sốt. Tỡ bữn ṓq cũai parchĩn parnai ki. 39 Khân anhia bữn ṓc ntrớu ễn, ki cóq anhia atỡng yỗn cũai sốt parchĩn. Ngkíq la phễp rit hái. 40 Ma máh anhia rôm ntốq nâi sanua, cứq ngcṓh lứq cũai sốt hái chanchớm pai hái yoc ễ cheng sốt tễ alới. Khân cũai sốt hái ma pai ṓc ngkíq, nheq náq hái tỡ têq pai ntrớu noâng.” 41 Moâm cũai ki atỡng santoiq ki, chơ án yỗn nheq tữh cũai ki loōh nheq.

Ranáq Táq 20

1 Toâq vil Ê-phê-sô khoiq cỡt ien loah chơ, Phau-lô arô máh tỗp puai Yê-su. Án atỡng loah yỗn mứt pahỡm alới cỡt sa-âm lứq ễn. Moâm ki Phau-lô cubán cusũan alới. Chơ án loōh tễ vil ki pỡq chu cruang Ma-sadôn ễn. 2 Án pỡq vil léq la án pỡq sa-óh tỗp puai Yê-su. Cớp án atỡng alới yỗn mứt pahỡm alới sa-âm lứq ễn. Moâm ki Phau-lô pỡq pỡ cruang Créc ễn. 3 Án ỡt tâng cruang Créc nheq pái casâi. Án chanchớm yoc ễ chu pỡ cruang Si-ri ễn, ma khoiq án sâng nhũang chơ, tỗp I-sarễl yoc ễ táq án. Toâq án dáng ngkíq, án chanchớm o hỡn chu chíq na cruang Ma-sadôn ễn. 4 Bữn tapul náq pỡq cớp án. Ramứh alới tapul náq nâi la: Sô-batê con Buru tễ vil Bê-rê, Ari-tac cớp Sê-cundơ tễ vil Tê-salô-naca, Cai-ũt tễ vil Dễr-bơ, Ti-chacơ cớp Trô-phim tễ cruang Asi, cớp Ti-muthê. 5 Nheq tữh tapul náq cũai nâi pỡq nhũang acoan hếq tâng vil Trô-át. 6 Moâm máh tangái tỗp I-sarễl cha bễng noau tỡ bữn chóq crơng pluoih tũoiq rit alới, hếq chỗn tâng tuoc loōh tễ vil Phi-lip. Vớt sỡng tangái ễn hếq toâq pỡ vil Trô-át ễn. Hếq ỡt pỡ ki nheq tapul tangái. 7 Tangái muoi tâng tốn ki, toâq sadâu, máh tỗp puai Yê-su rôm cha sanhữ loah tangái Yê-su cuchĩt. Cớp Phau-lô atỡng alới ki tễ plỡ tabữ toâq muoi mpứt. Án atỡng dũn máh kĩ yuaq án chanchớm tangái parnỡ yoc ễ loōh tễ ki pỡq chu canṓh ễn. 8 Alới rôm dống ki tâng tran pái, cớp tâng clống ki bữn sa-ữi chớp tớu. 9 Bữn manoaq cũai tatoam, ramứh Ơ-tic, án tacu tâng ngoah toong piang. Ma Phau-lô atỡng dũn lứq. Ngkíq cũai tatoam ki sâng lakéh lakiei. Chơ án bếq tưt. Ma moâm ki án bếq langêt tháng, chơ án satrooh tễ ngoah toong tran pái ki toâq tháng chu cutễq. Cũai pỡq acṓq án, ma án khoiq cuchĩt tháng chơ. 10 Phau-lô sễng kĩau cumuiq ki, cớp án atỡng neq: “Anhia chỗi croōq. Lứq án tamoong loah.” 11 Moâm Phau-lô atỡng ngkíq, án chỗn loah tâng pỡng. Án pĩh bễng cớp dững nheq tữh yớu ki cha sanhữ Yê-su cuchĩt. Moâm ki án atỡng alới toau poang. Poang tarưp án loōh tễ tỗp ki. 12 Chơ manoaq cũai tatoam ki cỡt tamoong loah. Cớp yớu án pỡq asuoi án chu chu dống án. Alới sâng bũi lứq tâng mứt alới yuaq yớu alới cỡt tamoong loah. 13 Tễ ki Phau-lô yoc ễ pỡq chu vil Asôt ễn. Án pỡq ayững. Ma hếq pỡq na tuoc. Phau-lô chanchớm tữ án toâq pỡ vil Asôt, án chỗn tâng tuoc cớp hếq tê. 14 Toâq hếq ramóh loah Phau-lô tâng vil Asôt, án chỗn tâng tuoc nứng hếq. Chơ nheq náq hếq pỡq parnơi pỡ vil Mi-tulen ễn. 15 Máh tangái parnỡ ễn tuoc hếq pha cruang Chi-ô. Máh tangái pra hếq toâq pỡ cruang Samôt. Chơ máh tangái prai hếq toâq pỡ vil Mi-lê ễn. 16 Tữ ki Phau-lô chanchớm yoc ễ pỡq luat vil Ê-phê-sô tâng cruang Asi. Án tỡ ễq ỡt dũn tâng cruang Asi. Án yoc ễ pỡq chái chu vil Yaru-salễm yỗn têq satỡm tangái tỗp I-sarễl cha pớh sũ. 17 Ma tễ vil Mi-lê nâi, Phau-lô patâp na cũai ca pỡq chu vil Ê-phê-sô, yỗn máh cũai sốt tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki toâq sa-óh án tâng vil Mi-lê. 18 Tữ alới toâq pỡ án, Phau-lô pai cớp alới ki neq: “Anhia khoiq dáng chơ nṓq cứq táq bo cứq ỡt cớp anhia tễ tangái cứq mbỡiq mut tâng cruang Asi. 19 Cớp anhia dáng samoât chơ cứq táq ranáq Yiang Sursĩ nheq tễ mứt pahỡm cứq. Lứq cứq tỡ ễq noau yám noap cứq. Cớp cứq sâng yoc ễ nhiam noau tỡ ễq tapun ngê Yiang Sursĩ. Anhia dáng chơ cứq chĩuq sa-ữi túh coat máh tỗp I-sarễl táq cứq. 20 Anhia dáng tê, ṓc aléq ma cỡt kia yỗn anhia, cứq atỡng nheq yỗn anhia; cứq tỡ bữn cutooq ṓc ntrớu. Cứq atỡng níc anhia, tỡ bữn ntrớu anhia rôm clứng tỡ la bĩq. 21 Cứq atỡng lĩ-ra-lĩ cũai I-sarễl cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn cớp sa-âm samoât samơi Yê-su Crĩt. 22 Sanua Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq chu pỡ vil Yaru-salễm. Cứq tỡ dáng ntrớu ntrớu noau táq cớp cứq pỡ ki. 23 Ma dũ vil cứq mut, la Raviei Yiang Sursĩ atỡng cứq, lứq cứq ramóh sa-ữi ramứh túh coat, cớp noau chóq cứq tâng cuaq hỡ. 24 Ma nheq ramứh nâi lứq cứq tỡ bữn sâng ngcṓh ntrớu. Tỡ bữn ntrớu pứt chíq rangứh cứq. Ma cứq yoc muoi ramứh sâng. Cứq yoc ễ táq yỗn moâm nheq máh ranáq Yê-su Crĩt ớn cứq táq. Ranáq nâi la cứq atỡng níc parnai o tễ Yê-su Crĩt. 25 “Tễ nhũang cứq khoiq atỡng nheq tữh anhia chơ tễ parnai Yiang Sursĩ táq sốt. Ma sanua cứq atỡng anhia, tễ tangái nâi anhia tỡ bữn hữm noâng roâp cứq tâng cutễq nâi. 26 Cứq atỡng anhia tangái nâi, khân noau tễ anhia tỡ yũah sa-âm Yê-su Crĩt, cứq vớt chơ lôih cớp anhia. 27 Cứq khoiq atỡng anhia chơ nheq ngê Yiang Sursĩ. Cứq tỡ bữn cutooq muoi ṓc ntrớu. 28 Ngkíq cóq anhia kĩaq rabán o tỗ anhia bữm. Cớp cóq anhia kĩaq rabán tỗp sa-âm Yê-su samoât cũai mantán kĩaq charán cữu tê. Ranáq nâi la ranáq Raviei Yiang Sursĩ yỗn anhia táq. Tỗp sa-âm Yê-su la lứq con Yiang Sursĩ cỗ nhơ aham Yê-su ariau yỗn bráh lôih alới. 29 Cứq dáng samoât lứq, tữ cứq loōh tễ anhia bữn cũai toâq talốh chíq parnai Yê-su. Cũai ki la samoât ayṓng palṓng yoc ễ cha charán cữu. 30 Lứq samoât nỡ ra bữn cũai tễ tỗp anhia bữm thũ anhia. Alới máng ễm parnai ễq anhia puai alới, cớp alới chíl parnai Yê-su. 31 Ngkíq cóq anhia ỡt o. Chỗi yỗn mứt anhia chanchớm yoc ễ puai santoiq noau thũ. Anhia sanhữ nheq pái cumo cứq ỡt cớp anhia, cớp cứq atỡng níc anhia nheq tangái nheq sadâu. Yuaq mứt cứq sâng sarũiq táq anhia, ngkíq cứq sâng yoc ễ nhiam. 32 “Sanua cứq sễq Yiang Sursĩ kĩaq anhia. Cớp cứq sễq parnai tễ Yiang Sursĩ chuai anhia bán kĩaq mứt pahỡm anhia. Parnai ki têq táq yỗn anhia sa-âm sa-ữi lứq ễn, cớp yỗn anhia chống tê máh mun Yiang Sursĩ khoiq pruam yỗn alới ca án khoiq rưoh. 33 Cứq tỡ nai ham tĩen práq cớp tampâc noau. 34 Lứq anhia khoiq dáng chơ, atĩ cứq bữm táq ranáq yỗn cứq cớp yớu cứq bữn khám tâc khám cha. 35 Cứq khoiq apáh yỗn anhia dáng cóq hái táq ranáq yỗn sarâng lứq, ki nṓq têq hái chuai cũai túh cadĩt. Táq ngkíq hái lứq sanhữ santoiq Yê-su Crĩt pai neq: ‘Khân anhia yỗn crơng anhia chuai yỗn cũai canṓh, ṓc ki la bũi hỡn tễ anhia roap crơng cũai canṓh chuai yỗn anhia.’” 36 Moâm Phau-lô atỡng nheq santoiq ki, án sacốh racớl, cớp án câu parnơi cớp alới tễ vil Ê-phê-sô. 37 Chơ alới kĩau Phau-lô cớp hũn án. Cớp alới nhiam sanhữ ṓc Phau-lô atỡng alới, pai alới tỡ bữn hữm roâp án noâng tâng cutễq nâi. Ṓc ki alới sâng ngua lứq. Vớt ki alới pỡq asuoi Phau-lô toâq pỡ tuoc.

Ranáq Táq 21

1 Tữ hếq ratáh cớp alới tễ vil Ê-phê-sô, hếq chỗn tâng tuoc pỡq tanoang chu cruang Côt. Máh tangái ntun ễn hếq toâq pỡ cruang Rô-dơ. Tễ cruang ki hếq toâq pỡ vil Ba-tara. 2 Tễ vil ki hếq chỗn tâng tuoc canṓh ễn pỡq chu cruang Phê-nasi. 3 Hếq pỡq viaq cruang Cuprơ coah atoam. Cớp hếq toâq pỡ vil Turơ tâng cruang Si-ri. Tâng vil ki alới ca ndỡm tuoc ruoh crơng tễ tuoc ki. 4 Tâng vil Turơ ki hếq ramóh tỗp sa-âm Yê-su cớp hếq ỡt cớp alới tapul sadâu. Raviei Yiang Sursĩ yỗn tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki atỡng Phau-lô chỗi pỡq chu vil Yaru-salễm. 5 Ma catâm tangái tacual hếq chỗn loah tâng tuoc sĩa; chơ loōh tễ alới ki. Cớp nheq tỗp sa-âm ki, mansễm samiang, carnễn carsai, alới pỡq satoâl hếq vớt ramṓh vil. Toâq tor dỡq mưt hếq sacốh racớl; chơ câu. 6 Moâm câu, hếq cubán cusũan alới ki. Chơ hếq chỗn tâng tuoc, ma alới ki chu loah pỡ dống alới. 7 Hếq loōh tễ vil Turơ mut tâng vil Batô-lama ễn. Tâng vil ki hếq mut sa-óh tỗp sa-âm Yê-su, cớp hếq ỡt cớp alới muoi tangái muoi sadâu. 8 Máh tangái parnỡ hếq loōh tễ vil Batô-lama pỡq chu vil Sê-sarê ễn. Tâng vil ki hếq ỡt tâng dống Phi-lip. Án la tễ tỗp alới tapul náq ca noau rưoh yỗn tampễq crơng tâc cha tâng vil Yaru-salễm. Cớp Phi-lip pỡq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn cũai canṓh sâng tê. 9 Án bữn pỗn lám con mansễm noâng cumũr ca atỡng parnai Yiang Sursĩ. 10 Hếq ỡt pỡ ki bữn pái pỗn tangái; chơ toâq manoaq ramứh A-cabũt tễ cruang Yudê. Án la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. 11 Án toâq pỡ hếq, cớp án ĩt parnoân tễ ngkĩng Phau-lô; chơ án chṓq ayững atĩ án bữm. Án pai neq: “Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq pai neq: Án ca ndỡm mang-ễu nâi, nỡ ra tỗp I-sarễl tâng vil Yaru-salễm chṓq chíq án machớng cứq chṓq ayững atĩ cứq sanua. Cớp tỗp I-sarễl atoâq án pỡ atĩ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ.” 12 Toâq hếq sâng santoiq nâi hếq cớp nheq tỗp sa-âm Yê-su ki, nheq náq hếq catoaih Phau-lô sễq án chỗi pỡq noâng pỡ vil Yaru-salễm. 13 Ma Phau-lô ta-ỡi hếq neq: “Ntrớu anhia nhiam táq? Sễq anhia chỗi catoâng cứq. Cứq tỡ bữn ngcṓh. Tỡ bữn ntrớu noau chṓq ayững atĩ cứq. Cớp tỡ bữn ntrớu alới cachĩt chíq cứq. Cứq tỡ bữn ngcṓh ntrớu noau táq cứq cỗ cứq dững parnai Yê-su Crĩt.” 14 Ngkíq Phau-lô tỡ bữn trĩh parnai hếq catoaih án. Chơ hếq tỡ bữn pai ntrớu noâng. Hếq pai bĩq neq sâng: “Tam Yiang Sursĩ. Ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yoc ễ táq, lứq án táq.” 15 Vớt ki nheq náq hếq thrũan chu pỡ vil Yaru-salễm. 16 Bữn cũai tễ tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Sê-sarê pỡq cớp hếq tê. Tâng vil Yaru-salễm alới dững asuoi hếq toâq dống Ma-nasôn. Ma-nasôn la cũai tễ cruang Cuprơ, cớp án sa-âm Yê-su khoiq dũn chơ. 17 Tữ hếq toâq pỡ vil Yaru-salễm, tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki tabỡp tabéh hếq o lứq. 18 Ma tangái parnỡ Phau-lô cớp hếq pỡq sa-óh Yacỡ cớp nheq tữh cũai ndỡm tỗp sa-âm Yê-su tâng vil Yaru-salễm. 19 Phau-lô tabỡp alới, cớp án atỡng alới nheq ramứh Yiang Sursĩ khoiq táq chuai cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl, cỗ án pỡq atỡng alới. 20 Tữ alới sâng santoiq Phau-lô atỡng, alới khễn Yiang Sursĩ. Chơ alới pai cớp Phau-lô neq: “Ai ơi! Mới khoiq dáng chơ bữn sa-ữi vian náq tễ tỗp I-sarễl khoiq sa-âm ngê Yê-su Crĩt. Alới ki pai nheq tữh cũai I-sarễl ca puai ngê Yê-su cóq trĩh phễp rit Môi-se hỡ. 21 Bữn noau cauq mới pỡ cũai I-sarễl, pai mới atỡng tỗp I-sarễl ca ỡt tâng cruang canṓh yỗn alới chỗi puai noâng phễp rit Môi-se, cớp yỗn alới chỗi táq noâng rit cứt yỗn con alới. Cớp alới cauq neq hỡ pai mới atỡng tỡ bữn puai noâng la thỗi máh rit achúc achiac hái. 22 Tỡ bữn dũn noâng alới ca cauq mới dáng toâp mới toâq pỡ vil nâi. Ngkíq nṓq hái ễ táq sanua? 23 Hếq chanchớm o hỡn mới tamứng parnai hếq voai. Bữn pỗn náq tễ tỗp hếq, alới khoiq ữq chơ cớp Yiang Sursĩ táq muoi ramứh, ma tỡ yũah moâm. 24 Mới pỡq cớp pỗn náq nâi. Cớp mới táq machớng alới tê puai phễp rit I-sarễl, yỗn nheq tữh anhia ỡt o yáng moat Yiang Sursĩ. Ntrớu alới pỗn náq ki yoc ễ chỡng, ki mới yỗn práq yỗn alới chỡng. Chơ anhia cũah yỗn alống nheq plỡ anhia. Ngkíq tỗp I-sarễl, bữn dáng samoât, tỡ bữn pĩeiq noau cauq mới. Chơ alới dáng mới noâng puai phễp rit Môi-se tê. 25 Ma máh cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl ca khoiq sa-âm Yê-su Crĩt chơ, hếq khoiq táq choâiq yỗn alới dáng ntrớu hếq yỗn alới táq. Alới cóq táq neq sâng: chỗi cha crơng sana noau khoiq tutoōng chơ; chỗi cha aham; chỗi cha charán noau éc; cớp mansễm samiang tỡ bữn lacuoi cayac chỗi bếq parnơi.” 26 Chơ tangái ntun, Phau-lô pỡq cớp pỗn náq ki táq ariang alới khoiq ữq cớp Yiang Sursĩ. Moâm ki án mut tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl yỗn nheq tữh cũai dáng raloaih sếq tangái ễn án táq moâm ranáq án ữq cớp Yiang Sursĩ. Catâm tapul tangái ễn alới yỗn crơng sang hỡ puai phễp rit I-sarễl. 27 Tữ cheq ễ nheq tapul tangái ki, bữn muoi tỗp cũai I-sarễl tễ cruang Asi, alới hữm Phau-lô tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl. Chơ alới sasrúc máh cũai clứng ễq alới ki ũan cớp Phau-lô. Ngkíq cũai clứng ki cỗp chíq Phau-lô. 28 Cớp alới pai casang lứq neq: “Nheq tữh cũai I-sarễl ơi! Anhia chuai hếq nứng! Lứq samoât cũai nâi ơiq ca pỡq atỡng dũ cruang parnai tỡ pĩeiq tễ tỗp cũai I-sarễl. Án atỡng tỡ pĩeiq tễ phễp rit Môi-se, cớp án atỡng tỡ pĩeiq tễ dống sang toâr hái. Án dững cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl mut tâng dống sang toâr hái hỡ. Táq ngkíq, án táq yỗn dống sang hái cỡt tỡ bữn bráh o noâng.” 29 Alới pai ngkíq, yuaq alới khoiq hữm Phau-lô pỡq cớp Trô-phim tâng rana vil ki. Trô-phim la cũai tễ vil Ê-phê-sô. Ngkíq alới ki chanchớm Phau-lô dững Trô-phim mut tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl. Ma lứq Trô-phim tỡ bữn mut tâng dống sang ki. 30 Nheq vil ki parlṓng yoc ễ táq Phau-lô; chơ alới âc aloōh Phau-lô tễ dống sang toâr. Vớt alới táq ngkíq, alới catáih chíq ngoah toong dống sang toâr. 31 Nheq alới ki táq Phau-lô ễq yỗn án cuchĩt chíq. Ma bữn cũai pỡq atỡng sốt tahan Rô-ma tâng vil Yaru-salễm, pai nheq cũai tâng vil thúc parthác ễ cachĩt cũai ki. 32 Chơ cũai sốt tahan ki dững cũai sốt pưn án cớp tahan canṓh pỡq chái chu ntốq sưong ra-ỗq ramễq ki. Tữ cũai clứng ki hữm tahan toâq, alới tỡ bữn toân noâng Phau-lô. 33 Cũai sốt tahan ki pỡq cheq Phau-lô, cớp án ớn tahan cỗp chíq Phau-lô; chơ chṓq án toâq bar ntreh sái sô. Moâm ki án blớh: “Án nâi la noau? Ntrớu án táq?” 34 Máh cũai clứng ki cu-ỗi pai casang lứq. Án ca pai neq, án ca pai ngkíq. Ma cũai sốt tỡ bữn sâng ṓc ntrớu. Chơ cũai sốt ki ớn tahan dững Phau-lô chu pỡ dỗn tahan. 35 Tữ alới toâq pỡ ntruang mut tâng dỗn, tahan ki atũon Phau-lô achỗn, ngcṓh cũai clứng cachĩt án. 36 Cũai clứng ki puai cheq lứq cớp pai casang lứq: “Cachĩt chíq án!” 37 Tữ alới cheq mut tâng dỗn ki, Phau-lô atỡng cũai sốt tahan toâq parnai Créc neq: “Cứq sễq táq ntỡng mahỗi cớp mới.” Cũai sốt ki dớt lứq tâng mứt án, cớp án ta-ỡi neq: “Nṓq mới ma dáng parnai Créc? 38 Lứq ma tỡ, mới la cũai tễ cruang Ễ-yip-tỗ ca yoc ễ cheng sốt cruang nâi? Cớp mới dững asuoi cũai pỗn ngin náq chu ntốq aiq; chơ loōh rachíl. Lứq tỡ?” 39 Ma Phau-lô ta-ỡi án neq: “Tỡ cỡn. Lứq cứq la cũai I-sarễl tê. Mpiq cứq canỡt cứq tâng vil Tarsơ. Vil Tarsơ la vil toâr lứq tâng cruang Si-lasi. Cứq sễq mới yỗn cứq táq ntỡng cớp cũai clứng nâi.” 40 Ngkíq cũai sốt ki yỗn Phau-lô táq ntỡng cớp cũai clứng ki. Chơ Phau-lô tayứng tâng ntruang, cớp avứt atĩ án yỗn cũai clứng ki chỗi tabỗq. Toâq alới ỡt rangiac, Phau-lô atỡng alới toâq parnai Hê-brơ, la parnai cũai I-sarễl.

Ranáq Táq 22

1 Phau-lô atỡng neq: “Máh cũn anhi, máh sễm ai ơi! Anhia tamứng santoiq cứq. Máh ranáq cứq táq, cứq yoc atỡng yỗn anhia dáng.” 2 Tữ alới sâng Phau-lô atỡng alới toâq parnai Hê-brơ, la parnai alới bữm, alới ỡt rangiac yoc ễ tamứng lứq. 3 Ngkíq Phau-lô atỡng ễn: “Cứq la lứq cũai I-sarễl tê. Mpiq cứq canỡt cứq tâng vil Tarsơ cruang Si-lasi. Ma tễ cứq noâng cacớt, cứq ỡt níc tâng vil Yaru-salễm nâi. Cứq rien tễ thâi Ca-maliel yỗn dáng samoât lứq dũ ṓc tâng phễp rit achúc achiac hái. Cớp cứq ễr áiq lứq yoc ễ puai ngê Yiang Sursĩ machớng anhia sanua tê. 4 Hỗi ki cứq yoc ễ pupứt chíq ngê Yê-su. Cứq cỗp máh cũai ca puai ngê ki, dếh mansễm, dếh samiang, chóq alới tâng cuaq ễq noau cachĩt alới. 5 Án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ cớp máh cũai sốt canṓh hỡ, alới ki dáng cứq pai lứq, yuaq alới ki toâp yỗn cứq bữn choâiq têq cỗp chíq cũai sa-âm Yê-su tâng vil Damac. Tữ cứq apáh choâiq ki yỗn máh cũai sốt tỗp I-sarễl tâng vil ki, alới ki dáng samoât cứq têq pỡq chuaq cớp cỗp máh cũai puai ngê Yê-su, cớp chṓq dững asuoi alới pỡ vil Yaru-salễm yỗn noau táq alới tâng vil ki.” 6 “Cheq moat mandang toâng, cứq ỡt tâng rana cheq vil Damac. Bo ki toâp poang tễ paloōng claq asễng chu tỗ cứq. 7 Chơ cứq dớm tâng rana, cớp cứq sâng sưong noau sabau cứq neq: ‘Salơ ơi! Ơ Salơ! Nṓq mới táq cứq?’ 8 Chơ cứq ta-ỡi sưong ki neq: ‘Ncháu ơi! Anhia la noau?’ Án ta-ỡi loah cứq neq: ‘Cứq la Yê-su tễ vil Na-sarễt. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq cớp cứq.’ 9 Máh alới ca pỡq cớp cứq, alới hữm tê poang ki, ma alới tỡ bữn sâng sưong ntrớu. 10 Chơ cứq blớh Yê-su ễn neq: ‘Ncháu ơi! Nṓq cứq ễ táq sanua?’ Yê-su ta-ỡi loah cứq neq: ‘Mới yuor tayứng; chơ mới mut tâng vil Damac. Tâng vil ki bữn cũai atỡng yỗn mới dáng ranáq ntrớu cứq yoc mới táq.’ 11 Tữ poang ki claq tâng tỗ cứq, moat cứq cỡt sũt chíq. Ngkíq yớu cứq tếc ayũar cứq mut tâng vil Damac. 12 “Tâng vil Damac ki bữn manoaq ramứh A-nania. Án trĩh lứq phễp rit hái, cớp tỗp I-sarễl tâng vil ki yám noap lứq án. 13 A-nania toâq atỡng cứq neq: ‘Salơ ơi! Mới la sễm ai cứq. Moat mới lứq cỡt poang loah.’ Bo ki toâp moat cứq cỡt poang loah, cớp cứq hữm A-nania. 14 Chơ án atỡng cứq ễn neq: ‘Yiang Sursĩ ca tṓng toiq hái khoiq sang tễ mbṓq, lứq án toâp rưoh mới yỗn dáng ngê án. Án rưoh mới yỗn bữn hữm Yê-su, án ca lứq tanoang o cớp tỡ bữn lôih ntrớu. Cớp án rưoh mới yỗn bữn sâng sưong Yê-su. 15 Yiang Sursĩ táq ngkíq yỗn têq mới pỡq atỡng nheq tữh cũai dáng nheq máh ramứh mới khoiq hữm cớp sâng chơ. 16 Nṓq mới noâng acoan? Mới yuor tayứng roap batễm. Mới câu sễq Yê-su táh lôih mới.’” 17 “Tữ cứq chu pỡ vil Yaru-salễm, cứq mut tâng dống sang toâr yoc ễ câu. Bo cứq câu, cứq hữm Yê-su sapáh tỗ án, cớp atỡng cứq neq: ‘Pỡq chái! Mới loōh sanua toâp tễ vil Yaru-salễm nâi. Cũai ỡt tâng vil nâi, alới tỡ ễq tamứng santoiq mới atỡng tễ cứq.’ 19 Chơ cứq ta-ỡi loah Yê-su neq: ‘Ncháu ơi! Tỗp nâi khoiq dáng chơ hỗi ki cứq dốq mut tâng dống sang ễ cỗp máh tỗp sa-âm ngê Ncháu. Cớp cứq chóq alới tâng cuaq yoc ễ cachĩt alới. 20 Hỗi alới cachĩt Atien, cỗ án atỡng parnai anhia, cứq la pruam tê cớp alới ca cachĩt án. Cứq ỡt kĩaq tampâc alới.’ 21 Ma Yê-su ta-ỡi loah cứq neq: ‘Mới pỡq chái! Cứq ớn mới pỡq chu cruang cũai canṓh ca tỡ cỡn cũai I-sarễl.’” 22 Tễ dâu Phau-lô atỡng cũai clứng ki, alới tamứng samoât lứq. Ma tữ alới sâng án pai Yê-su ớn án pỡq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn, ki alới tỡ ễq tamứng noâng santoiq án. Cớp alới pai casang lứq: “Hái táh chíq cũai nâi! Cachĩt chíq án! Tỡ têq yỗn án tamoong noâng tâng cutễq nâi!” 23 Cũai clứng ki pai casang níc ngkíq. Alới háq tampâc alới bữm, cớp alới trứh cutễq phốn, táq tếc alới sâng nsóq lứq. 24 Chơ cũai sốt tahan ki ớn noau dững Phau-lô amut tâng dỗn tahan. Cớp án ớn alới toân Phau-lô, yoc ễ dáng samoât Phau-lô táq lôih ntrớu cớp cũai I-sarễl. 25 Tữ alới chṓq Phau-lô yoc ễ toân án, Phau-lô hữm án ca sốt muoi culám tahan ỡt tayứng cheq án. Chơ án blớh cũai ki neq: “Nṓq têq tỡ noau toân cũai proai Rô-ma khân tỡ yũah radáng lôih ntrớu?” 26 Tữ tahan ki sâng santoiq ngkíq, án pỡq atỡng toâp cũai sốt án neq: “Nṓq mới yoc ễ táq cũai nâi? Án la cũai proai cruang Rô-ma!” 27 Chơ cũai sốt ki toâq toâp pỡ Phau-lô, cớp blớh án neq: “Mới atỡng cứq samoât, mới lứq cũai proai Rô-ma tỡ?” Phau-lô ta-ỡi neq: “Ơq. Cứq cũai proai Rô-ma.” 28 Cũai sốt ki pai ễn neq: “Cứq khoiq pứt práq sa-ữi lứq yoc ễ cỡt proai Rô-ma.” Phau-lô atỡng loah án neq: “Ma cứq la proai Rô-ma, yuaq mpoaq cứq la cũai proai Rô-ma.” 29 Tữ alới sâng Phau-lô atỡng ngkíq, máh tahan ca ễ táq án, alới lui tui. Cớp cũai sốt tahan ki la ngcṓh tê, cỗ án khoiq ớn noau chṓq chíq Phau-lô, la manoaq cũai proai Rô-ma. 30 Cũai sốt tahan ki yoc ễ dáng samoât lứq nṓq tỗp I-sarễl yoc ễ táq Phau-lô. Ngkíq toâq tangái parnỡ ễn, cũai sốt tahan ki, án ớn noau leh chíq sái sô tễ ayững Phau-lô. Cớp án ớn máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt canṓh tễ tỗp I-sarễl, yỗn nheq alới rôm muoi ntốq. Chơ án dững asuoi Phau-lô tayứng yáng moat alới cũai sốt ki.

Ranáq Táq 23

1 Phau-lô cloân níc chu cũai sốt tỗp I-sarễl ki, cớp án pai neq: “Sễm ai ơi! Cứq khoiq puai ngê Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ tễ cứq cớt toau cứq toâr tangái nâi.” 2 Ma tữ Phau-lô pai ngkíq, A-nania, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, ớn cũai ỡt cheq Phau-lô tapáh Phau-lô tâng bỗq. 3 Chơ Phau-lô pai chóq cũai sốt ki neq: “Nỡ ra Yiang Sursĩ táq mới samoât mới táq cứq sanua tê. Bỗq mới táq ntỡng samoât riang o, ma tâng mứt pahỡm mới, ki cooc. Mới yoc ễ parchĩn cứq puai phễp rit Yiang Sursĩ, ma mới yỗn noau tapáh chíq cứq. Ngkíq mới táh chíq phễp rit Yiang Sursĩ.” 4 Moâm Phau-lô pai ngkíq, cũai ỡt cheq án atỡng án neq: “Nṓq mới pupap án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ?” 5 Phau-lô ta-ỡi loah neq: “Sễm ai ơi! Cứq tỡ bữn dáng án ma ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Khân cứq dáng, cứq tỡ bữn pai ma ngkíq, yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ atỡng hái neq: ‘Chỗi pai sâuq tễ sốt anhia.’” 6 Phau-lô dáng máh cũai sốt ki cỡt bar tỗp. Muoi tỗp la Sa-dusê, cớp muoi tỗp ễn la Pha-rasĩ. Ngkíq án atỡng casang lứq neq: “Sễm ai ơi! Cứq la tễ tỗp Pha-rasĩ. Cớp mpoaq cứq cũai Pha-rasĩ tê. Hữm cứq tayứng yáng moat anhia sanua, la cỗ tian cứq sa-âm cũai ca khoiq cuchĩt têq tamoong loah.” 7 Tữ cũai sốt ki sâng Phau-lô pai ngkíq, alới bar tỗp ki rasuon ratuaq. Ngkíq cũai sốt ki, alới cỡt miar mứt. 8 Tỗp Pha-rasĩ, alới sa-âm cũai khoiq cuchĩt têq tamoong loah. Alới sa-âm lứq bữn ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng. Cớp alới sa-âm nheq tữh cũai dũ náq lứq bữn raviei. Ma tỗp Sa-dusê, alới tỡ bữn sa-âm máh ṓc nâi. 9 Ngkíq bar tỗp ki rasuon casang lứq. Bữn cũai yống rit tễ tỗp Pha-rasĩ, alới yuor tayứng cớp pai neq: “Lứq hếq tỡ hữm ṓc ntrớu lôih cũai nâi táq. Cṓh lơ lứq bữn raviei tỡ la ranễng Yiang Sursĩ atỡng án.” 10 Ngkíq alới bar tỗp ki ralỗih lứq lơ ễn. Cũai sốt tahan ki, án ngcṓh Phau-lô cuchĩt, yuaq alới bar tỗp ki ra-âc tỗ án. Ngkíq án ớn tahan án âc chíq Phau-lô tễ ntốq ki dững achu pỡ dỗn ễn. 11 Ma sadâu ki, Yê-su toâq pỡ Phau-lô cớp atỡng án neq: “Chỗi ngcṓh ntrớu. Cứq yỗn mới atỡng parnai o tễ cứq tâng vil Rô-ma, samoât mới khoiq atỡng tâng vil Yaru-salễm nâi tê.” 12 Máh poang tarưp parnỡ bữn muoi tỗp cũai I-sarễl, alới pruam muoi mứt tỡ bữn cha nguaiq ntrớu toau toâq tangái alới bữn cachĩt Phau-lô. Alới ki thễ dũan ngkíq cớp yớu alới. 13 Alới ca pruam táq ngkíq bữn clữi pỗn chít náq. 14 Alới pỡq chu cũai ca sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt canṓh tâng tỗp I-sarễl, pai neq: “Nheq náq tỗp hếq khoiq thễ dũan hếq tỡ bữn cha nguaiq ntrớu toau toâq tangái hếq bữn cachĩt chíq Phau-lô. 15 Sanua anhia chuai hếq neq: sễq anhia cớp nheq tữh cũai sốt tỗp I-sarễl táq choâiq yỗn cũai sốt tahan, yỗn án dững aloōh loah Phau-lô. Anhia táq nan yoc ễ blớh loah Phau-lô. Chơ hếq ỡt crṓq án dĩ ria rana. Phau-lô tỡ yũah loâp toâq pỡ anhia, hếq cachĩt chíq án nhũang.” 16 Ma pĩeiq ramon Phau-lô sâng santoiq ki. Án chu toâp pỡ dỗn tahan; chơ atỡng loah yỗn Phau-lô dáng nheq santoiq ki. 17 Phau-lô arô cũai sốt muoi culám náq tahan, cớp atỡng án neq: “Mới dững asuoi cũai póng nâi toâq pỡ cũai sốt nheq máh tahan. Án yoc atỡng muoi ramứh yỗn cũai sốt ki dáng.” 18 Ngkíq tahan ki dững asuoi ramon Phau-lô toâq pỡ cũai sốt ki cớp atỡng án neq: “Phau-lô, án ca ỡt tâng cuaq, arô cứq sễq cứq pỡq asuoi cũai póng nâi toâq pỡ mới. Án yoc ễ ramóh mới.” 19 Cũai sốt ki tếc atĩ cũai póng, dững án yơng tễ cũai canṓh; chơ blớh án: “Ntrớu mới yoc táq ntỡng cớp cứq?” 20 Cũai póng ta-ỡi neq: “Nheq tỗp I-sarễl, alới pruam ễq sốt alới sễq tễ achuaih dững asuoi loah Phau-lô toâq pỡ cũai sốt alới tangái parnỡ. Alới táq nan yoc ễ blớh loah Phau-lô. 21 Ma achuaih chỗi tamứng parnai alới. Clữi pỗn chít náq cũai khoiq thễ dũan tỡ bữn cha nguaiq ntrớu toau toâq tangái alới bữn cachĩt chíq Phau-lô. Ngkíq tỗp ki ỡt crṓq dĩ ria rana. Alới ỡt acoan Phau-lô toâq, ễ cachĩt chíq án. Alới khoiq thrũan chơ táq ranáq ki, ma noâng alới ỡt acoan yoc ễ sâng achuaih ta-ỡi nṓq cớp alới.” 22 Ngkíq cũai sốt ki patâp cũai póng ki neq: “Chỗi atỡng yỗn cũai canṓh dáng santoiq mới mbỡiq atỡng cứq nâi.” Moâm án patâp ngkíq, án yỗn cũai póng ki chu. 23 Cũai sốt tahan ki arô bar náq cũai ca sốt muoi culám tahan. Chơ án ớn bar náq ki neq: “Anhia thrũan dōq bar culám tahan pỡq na ayững, tapul chít tahan pỡq na aséh, cớp bar culám tahan ễn yỗn dững coih. Sadâu nâi nheq tữh anhia pỡq chu vil Sê-sarê. 24 Anhia thrũan aséh yỗn Phau-lô ỡt; chơ anhia dững asuoi Phau-lô yỗn án chu ien o toâq pỡ Phê-lit, la cũai sốt cruang nâi.” 25 Moâm ki cũai sốt tahan ki chĩc choâiq atỡng Phê-lit neq: 26 “Cứq la ramứh Calôt Lusia chĩc choâiq nâi cơiq sa-óh achuaih Phê-lit. 27 Cứq táq choâiq nâi, cứq sễq atỡng achuaih muoi ramứh tễ manoaq ramứh Phau-lô. Cũai nâi, tỗp I-sarễl cỗp ễ cachĩt án. Tữ cứq dáng Phau-lô la cũai proai Rô-ma, ki cứq cớp tỗp tahan cứq pỡq ĩt chíq Phau-lô tễ ntốq alới ễ cachĩt án. 28 Cứq yoc ễ dáng samoât lứq ramứh ntrớu Phau-lô nâi táq lôih cớp alới. Chơ cứq dững amóh án cớp cũai sốt tỗp I-sarễl yoc ễ tamứng alới blớh án ntrớu. 29 Tữ ki cứq dáng tỗp I-sarễl ũan cớp Phau-lô, yuaq alới chanchớm Phau-lô tỡ bữn têq phễp rit alới. Ma cứq tỡ ramóh lôih ntrớu tễ ranáq Phau-lô táq yỗn noau têq chóq án tâng cuaq cớp cachĩt án. 30 Ma tữ cứq sâng tỗp I-sarễl pruam muoi mứt yoc ễ cachĩt Phau-lô dĩ ria rana ễn, ngkíq cứq yỗn án pỡq chíq toâq pỡ achuaih. Cớp cứq ớn tỗp I-sarễl pỡq pỡ achuaih tê. Ntrớu alới yoc ễ cauq tễ ranáq Phau-lô táq lôih, ki yỗn alới cauq pỡ achuaih. Sanua cứq nheq parnai táq ntỡng cớp achuaih.” 31 Ngkíq tỗp tahan ki trĩh santoiq sốt alới. Sadâu ki alới dững asuoi Phau-lô toâq pỡ vil Anti-batri. 32 Máh tangái parnỡ tahan ca pỡq ayững, alới chu loah pỡ dỗn. Ma alới ca pỡq na aséh, noâng alới pỡq cớp Phau-lô. 33 Tữ alới toâq pỡ vil Sê-sarê, alới avơi choâiq pỡ achuaih sốt. Cớp alới chiau Phau-lô pỡ cũai sốt ki. 34 Moâm cũai sốt doc choâiq ki, án blớh Phau-lô neq: “Mới cũai tễ cruang léq?” Phau-lô ta-ỡi neq: “Cứq la cũai tễ cruang Si-lasi.” 35 Tữ án sâng Phau-lô pai ngkíq, cũai sốt ki atỡng loah án neq: “Coan alới ca cauq mới toâq pỡ nâi, ki nṓq cứq tamứng ṓc ntrớu mới yoc ễ pai cớp cứq.” Moâm án pai ngkíq, cũai sốt ki ớn noau kĩaq Phau-lô tâng dống toâr puo Hê-rôt táq.

Ranáq Táq 24

1 Catâm sỡng tangái ntun ễn bữn A-nania, án ca ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, cớp cũai sốt canṓh tỗp I-sarễl, cớp manoaq bữn ramứh Tet-tulu, nheq alới ki toâq pỡ vil Sê-sarê tê. Tet-tulu nâi la cũai noau mian dōq rapai chuai yớu. Nheq tữh alới cauq Phau-lô yỗn achuaih sốt ki tamứng. 2 Toâq noau dững Phau-lô toâq pỡ ntốq alới rôm, Tet-tulu cauq Phau-lô neq: “Cứq sễq lôih, cứq yoc ễ táq ntỡng cớp achuaih sanua. Hếq sa-ỡn achuaih yuaq sanua hếq bữn ỡt ien khễ lứq. Cớp cruang hếq cỡt bũi lứq sanua, yuaq achuaih táq ranáq o lứq yỗn cruang hếq. 3 Achuaih ơi! Hếq yám noap lứq achuaih, cớp hếq sa-ỡn lứq achuaih. 4 Hếq dáng achuaih bữn sa-ữi miaq, ma hếq sễq táq ntỡng bĩq cớp achuaih tễ Phau-lô nâi. 5 Lứq cũai nâi, aléq la tỡ ễq hữm án. Án pỡq cruang aléq, án talốh cũai I-sarễl cruang ki. Cớp án paryỗng tỗp cũai ca puai ngê Yê-su tễ vil Na-sarễt hỡ. 6 Án táq ranáq tỡ pĩeiq tâng dống sang hếq. Ki yuaq hếq cỗp án. 7 Hếq yoc ễ parchĩn án puai phễp rit hếq. Ma Lusia, án ca sốt tahan ki, án toâq chái lứq, cớp án ĩt sadṓh rêng lứq Phau-lô tễ hếq. 8 Cớp Lusia ớn hếq toâq pỡ achuaih hỡ. Khân achuaih blớh Phau-lô, lứq achuaih sâng bữm nheq ṓc hếq atỡng tễ án la lứq pĩeiq.” 9 Moâm Tet-tulu pai santoiq ki, ngkíq nheq tỗp I-sarễl ỡt ntốq ki pai lứq pĩeiq nheq máh parnai ki. 10 Moâm ki, achuaih sốt ki yỗn Phau-lô ễn atỡng loah tễ máh ṓc ki. Ngkíq Phau-lô atỡng neq: “Achuaih ơi! Cứq dáng chơ achuaih khoiq parchĩn clứng lứq cũai cớp sa-ữi cumo chơ tâng cruang nâi. Ngkíq, achuaih ơi, cứq bũi lứq bữn atỡng santoiq nâi yỗn achuaih dáng. 11 Mbỡiq muoi chít la bar tangái nhũang nâi, cứq pỡq pỡ vil Yaru-salễm yoc ễ sang Yiang Sursĩ. Khân achuaih yoc ễ dáng samoât samơi ṓc nâi, ki bữn cũai canṓh atỡng ariang cứq tê. 12 Tỗp I-sarễl nâi, alới tỡ bữn ramóh cứq rasuon cớp noau tâng dống sang toâr, tỡ la tâng dống sang cớt, tỡ la ntốq canṓh tâng vil Yaru-salễm ki. 13 Ma alới chống ễ cauq cứq sâng. Khân lứq alới hữm tếc; chơ yỗn alới aloōh. Ma alới tỡ bữn bữn tếc ki. 14 Ma muoi ramứh lứq pĩeiq alới cauq. Ramứh ki la cứq puai ngê tamái yoc ễ sang Yiang Sursĩ. Yiang Sursĩ la Yiang ca tṓng hếq sang tễ mbṓq. Tỗp sốt cũai I-sarễl nâi, alới chanchớm ngê tamái nâi tỡ bữn pĩeiq. Ma lứq cứq sa-âm tê nheq ramứh máh Môi-se, cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq chĩc dōq tễ mbṓq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ. 15 Cớp cứq ngcuang ariang alới ki tê Yiang Sursĩ táq yỗn cũai cuchĩt bữn tamoong loah, dếh cũai tanoang o, dếh cũai cooc. 16 Yuaq ngkíq cứq cutóng lứq táq ranáq o níc chóq Yiang Sursĩ cớp chóq máh cũai yỗn mứt cứq tỡ têq tếq loah cứq. 17 “Ngkíq vớt cứq pỡq chu canṓh bữn bĩq cumo, chơ cứq chu loah pỡ vil Yaru-salễm. Cứq dững práq hỡ chuai cũai tâng cruang cứq. Cớp cứq dững crơng yoc ễ sang yỗn Yiang Sursĩ tê. 18 Ngkíq cứq mut tâng dống sang toâr tỗp I-sarễl yoc ễ yỗn crơng sang ki. Cứq táq ngkíq la khoiq cứq ữq muoi ramứh cớp Yiang Sursĩ, cớp cứq táq khoiq moâm chơ ramứh ki. Bo ki cứq tỡ bữn dững clứng cũai mut tâng dống sang toâr ki, cớp nheq náq hếq ỡt o tâng ki. 19 Ma bữn muoi tỗp cũai I-sarễl tễ cruang Asi, alới toâq pỡ dống sang ki tê. Khân cứq táq lôih ntrớu cớp alới ki, cóq alới pỡq cauq cứq pỡ achuaih. 20 Ma máh tỗp cũai I-sarễl ỡt nâi sanua, alới khoiq blớh chơ cứq. Khân alới ramóh muoi ṓc ntrớu cứq táq lôih cớp alới, yỗn alới atỡng achuaih dáng. 21 Ma lứq bữn muoi ramứh toâp cứq khoiq pai casang lứq yáng moat alới. Cứq pai neq: ‘Hữm cứq tayứng yáng moat anhia sanua, la cỗ tian cứq sa-âm cũai ca khoiq cuchĩt têq tamoong loah.’” 22 Tữ án sâng máh parnai nâi, achuaih Phê-lit chanchớm yoc ễ parchĩn loah tangái ntun ễn. Án pai neq: “Toâq tangái Lusia, án ca sốt tahan tâng vil Yaru-salễm, toâq pỡ nâi, cứq parchĩn loah yỗn anhia.” Phê-lit khoiq dáng sa-ữi chơ máh ngê tỗp puai Yê-su. 23 Chơ Phê-lit ớn tahan kĩaq Phau-lô ỡt tâng dống. Ma án ớn tahan chỗi catáng yớu Phau-lô mut sa-óh cớp chuai án. 24 Bữn bĩq tangái ễn Phê-lit toâq loah pỡ ntốq án parchĩn cũai. Lacuoi án, ramứh Dơ-rusi, toâq cớp án. Dơ-rusi la cũai I-sarễl. Phê-lit ớn noau dững Phau-lô toâq pỡ án. Án ễq Phau-lô atỡng án nṓq táq yoc ễ sa-âm ngê Yê-su Crĩt. 25 Phau-lô atỡng Phê-lit pai lứq Yiang Sursĩ yoc cũai bữn mứt tanoang o. Cớp Yiang Sursĩ yoc cũai bữn mứt têq viaq ranáq sâuq. Cớp chumát Yiang Sursĩ lứq rablớh nheq tữh cũai. Tữ Phê-lit sâng nheq santoiq ki, án sâng ngcṓh lứq; chơ án atỡng Phau-lô neq: “Sanua cứq miaq. Khân nỡ pra cứq tỡ bữn miaq ntrớu, cứq arô loah mới yoc ễ tamứng ễn mới atỡng.” 26 Bo Phê-lit atỡng ngkíq, Phê-lit ngcuang Phau-lô aloōh yỗn án práq ễq án acláh. Ngkíq yuaq án arô Phau-lô sa-ữi trỗ ễn yoc ễ táq ntỡng cớp Phau-lô. 27 Vớt bar cumo ễn, bữn manoaq ramứh Bôt-tiu Phê-tu pláih loah Phê-lit táq sốt tâng cruang ki. Ma Phê-lit, án yoc tỗp I-sarễl ỡt bũi níc cớp án. Ngkíq án dōq níc Phau-lô, tỡ bữn acláh.

Ranáq Táq 25

1 Phê-tu táq sốt mbỡiq pái tangái tâng cruang ki; chơ án loōh tễ vil Sê-sarê pỡq sa-óh tâng vil Yaru-salễm. 2 Ỡt tâng vil ki máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp nheq máh cũai sốt canṓh tễ tỗp I-sarễl, alới ki cauq Phau-lô chóq Phê-tu ễn. 3 Alới sễq muoi ramứh tễ Phê-tu. Alới sễq Phê-tu yỗn Phau-lô chu pỡ vil Yaru-salễm. Alới pruam yoc ễ cachĩt Phau-lô tâng rana sĩa. 4 Ma Phê-tu atỡng loah alới neq: “Tíng yỗn Phau-lô ỡt tũ tâng vil Sê-sarê. Bĩq nâi cứq chu pỡ vil ki tê. 5 Ngkíq anhia ớn cũai tễ tỗp anhia chu cớp cứq pỡ vil Sê-sarê. Khân Phau-lô bữn lôih ntrớu cớp anhia, anhia cauq án pỡ ki.” 6 Chơ Phê-tu ỡt tâng vil Yaru-salễm mán muoi chít tangái ễn. Vớt ki án chu loah pỡ vil Sê-sarê. Cớp máh tangái parnỡ án mut tacu tâng ntốq dốq án parchĩn cũai. Án ớn noau dững Phau-lô toâq pỡ án. 7 Tữ Phau-lô toâq ntốq ki, tỗp cũai I-sarễl tễ vil Yaru-salễm, alới lavíng pễr Phau-lô cớp cauq án, pai án táq lôih toâr lứq. Ma alới chống cauq sâng, ṓq tếc ntrớu. 8 Ngkíq Phau-lô pai neq: “Lứq cứq tỡ bữn táq lôih ntrớu tễ phễp rit tỗp I-sarễl, tỡ la tễ dống sang toâr tỗp I-sarễl, tỡ la tễ puo Rô-ma.” 9 Ma Phê-tu chỡng pahỡm cũai I-sarễl ễq alới ayooq án. Ngkíq án blớh Phau-lô neq: “Mới pruam chu pỡ vil Yaru-salễm yỗn cứq parchĩn anhia tâng vil ki tỡ?” 10 Ma Phau-lô ta-ỡi án neq: “Tỡ pĩeiq noau parchĩn pỡ vil ki. Ntốq nâi toâp la lứq pĩeiq noau parchĩn cũai Rô-ma. Achuaih khoiq dáng moâm cứq tỡ bữn táq ranáq sâuq ntrớu cớp tỗp I-sarễl. 11 Khân cứq tỡ bữn trĩh phễp rit anhia, ki anhia cachĩt cứq la thỗi, cứq chĩuq cuchĩt. Ma khân alới cauq cứq tỡ bữn lứq pĩeiq, ki anhia tỡ têq chiau cứq pỡ alới. Sanua cứq sễq puo Rô-ma toâp parchĩn yỗn cứq.” 12 Moâm Phau-lô pai ngkíq, Phê-tu sarhống loah cớp yớu án. Chơ án pai neq chóq Phau-lô: “Mới sễq puo Rô-ma toâp parchĩn yỗn mới. Ki cứq yỗn mới pỡq pỡ puo Rô-ma.” 13 Tỡ bữn dũn tangái noâng, puo Acri-pa cớp amuaq án, ramứh Bê-ranit, pỡq pỡ vil Sê-sarê sa-óh achuaih Phê-tu. 14 Alới bar náq ỡt pỡ ki khoiq pái pỗn tangái; chơ Phê-tu atỡng puo Acri-pa tễ Phau-lô. Án pai neq: “Bữn manoaq cũai tũ ỡt pỡ nâi tễ tangái Phê-lit noâng táq sốt cruang nâi. Phê-lit tỡ yũah acláh cũai ki. 15 Tữ cứq pỡq pỡ vil Yaru-salễm, máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, cớp máh cũai sốt nheq sâu tễ tỗp I-sarễl, nheq alới ki cauq cũai nâi ễq cứq táq coat án. 16 Ma cứq ta-ỡi neq yỗn tỗp I-sarễl ki: ‘Rit cũai Rô-ma la neq: tỡ têq táq coat cũai khân tỡ yũah radáng lôih. Cóq bữn bar coah ramóh parnơi yỗn cũai ca noau cauq têq ta-ỡi parnai noau cauq án.’ 17 Ma tữ alới tỗp I-sarễl toâq pỡ vil Sê-sarê nâi, cứq parchĩn toâp parnai ki. Khân tangái nâi alới toâq, ki tangái parnỡ cứq parchĩn. 18 Tễ nhũang cứq chanchớm Phau-lô nâi bữn lôih toâr lứq. Ma tữ cứq sâng noau cauq án, cứq tỡ sâng ṓc ntrớu lôih toâr. 19 Alới cauq Phau-lô ống tễ rit sang sâng. Cớp alới pai tễ manoaq bữn ramứh Yê-su hỡ. Alới ki pai Yê-su lứq samoât khoiq cuchĩt tháng, ma Phau-lô pai án lứq tamoong. 20 Ngkíq cứq dớt sarnớm, tỡ dáng nṓq ễ parchĩn yỗn alới. Ki yuaq cứq blớh Phau-lô, án pruam chu pỡ vil Yaru-salễm ma tỡ bữn. Cứq chanchớm o hỡn yỗn cứq parchĩn alới tâng vil ki. 21 Ma Phau-lô sễq puo Rô-ma toâp parchĩn yỗn án. Ngkíq cứq ớn noau kĩaq án yỗn toau toâq tangái cứq têq cơiq án toâq pỡ puo Rô-ma.” 22 Moâm Phê-tu atỡng ngkíq, Acri-pa ta-ỡi án neq: “Lứq cứq yoc ễ tamứng tê santoiq cũai nâi.” Cớp Phê-tu ta-ỡi loah Acri-pa neq: “Lứq samoât tangái parnỡ mới sâng santoiq án.” 23 Máh tangái parnỡ Acri-pa cớp Bê-ranit, alới tâc tampâc nêuq lứq cớp mut tâng ntốq dốq noau rasữq. Chơ cũai canṓh pỡq hâu alới pỡ dống ki tê. Tâng ntốq ki bữn sa-ữi náq cũai sốt tahan, cớp cũai ca sốt proai tâng vil ki. Ngkíq Phê-tu, án ớn noau pỡq coâiq Phau-lô toâq pỡ ntốq ki. 24 Chơ Phê-tu pai neq: “Puo Acri-pa ơi! Cớp máh sễm ai cũn anhi ỡt nâi! Anhia hữm cũai nâi ca tỗp cũai I-sarễl cauq pỡ cứq. Alới cauq án tâng vil Yaru-salễm cớp tâng vil nâi hỡ. Alới sễq níc tễ cứq ễq cứq cachĩt chíq án. 25 Ma cứq tỡ bữn ramóh ṓc ntrớu lôih yỗn têq cachĩt án. Ma sanua Phau-lô khoiq sễq yỗn puo Rô-ma toâp parchĩn án. Ngkíq cứq khoiq chanchớm yoc ễ cơiq án toâq pỡ puo Rô-ma. 26 Ma sanua cứq tỡ dáng ễ chĩc ramứh ntrớu tâng choâiq atỡng yỗn puo Rô-ma dáng raloaih ṓc ntrớu Phau-lô lôih. Ngkíq cứq dững Phau-lô pỡ nheq tữh anhia cớp pỡ puo Acri-pa nâi. Sễq anhia blớh yỗn dáng raloaih ṓc ntrớu Phau-lô lôih, ien cứq chĩc choâiq atỡng yỗn puo Rô-ma dáng. 27 Cứq chanchớm la tỡ bữn o cơiq cũai tũ toâq pỡ puo Rô-ma, ma tỡ bữn dáng ramứh ntrớu cũai nâi táq lôih.”

Ranáq Táq 26

1 Moâm Phê-tu pai ngkíq, Acri-pa pai chóq Phau-lô neq: “Ntrớu mới yoc ễ táq ntỡng, mới atỡng sanua.” Chơ Phau-lô aloōh atĩ pai neq: “Puo Acri-pa ơi! 2 Cứq sâng bũi lứq cứq bữn táq ntỡng cớp anhia nheq máh ṓc tỗp I-sarễl cauq cứq. 3 Yuaq anhia dáng chơ nheq máh phễp rit tỗp I-sarễl, cớp nheq máh ṓc cũai I-sarễl dốq sarhống. Ngkíq cứq sễq anhia tamứng samoât samơi santoiq cứq atỡng yỗn anhia. 4 “Lứq nheq tỗp I-sarễl dáng samoât samơi máh ranáq cứq táq hỗi cứq noâng póng ỡt tâng cruang cứq, cớp ỡt tâng vil Yaru-salễm. 5 Khân alới yoc, têq alới pai cứq la cũai Pha-rasĩ tê. Anhia khoiq dáng chơ máh tỗp Pha-rasĩ trĩh phễp rit I-sarễl clữi nheq tễ tỗp canṓh. 6 Ma sanua cứq tayứng yáng moat anhia cỗ tian cứq sa-âm santoiq Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp tṓng hếq tễ mbṓq. 7 Nheq tữh muoi chít la bar tỗp cũai tâng cruang I-sarễl, alới sang níc Yiang Sursĩ cu tangái cu sadâu. Cớp alới ngcuang níc máh ṓc Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp alới. Ngkíq puo ơi, cỗ cứq sa-âm ṓc ngcuang nâi, yuaq alới ũan cứq, chơ alới cauq cứq. 8 Nṓq anhia chanchớm salễh Yiang Sursĩ têq táq cũai cuchĩt cỡt tamoong loah? 9 “Hỗi ki cứq chanchớm pĩeiq cứq táq túh coat máh cũai ca puai ngê Yê-su tễ vil Na-sarễt. 10 Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ tâng vil Yaru-salễm yỗn cứq bữn chớc têq chóq máh tỗp puai Yê-su tâng cuaq. Khân cũai sốt yoc ễ cachĩt alới, ki cứq pruam tê.. 11 Khoiq sa-ữi trỗ chơ cứq táq alới, ễq alới táh chíq ngê Yê-su cớp acrieiq ramứh án. Cứq táq ngkíq khoiq sa-ữi ntốq tâng dống sang tỗp I-sarễl. Mứt cứq sâng ũan lứq chóq máh cũai ca sa-âm Yê-su. Cớp cứq pỡq táq alới tâng cruang canṓh hỡ.” 12 “Muoi tangái ki, cứq pỡq pỡ vil Damac, yoc ễ cỗp chíq máh cũai ca sa-âm Yê-su. Máh cũai sốt tỗp tễng rit sang Yiang Sursĩ, alới khoiq táq choâiq yỗn cứq têq cỗp cũai sa-âm. 13 Tangái ki, puo ơi, toâq moat mandang toâng bo cứq noâng pỡq tâng rana cheq ễ toâq pỡ vil Damac, cứq hữm poang claq tễ paloōng. Poang ki clữi tễ poang moat mandang. Án claq chũop nheq tỗ cứq cớp yớu ca pỡq cớp cứq. 14 Nheq tữh hếq dớm proac prêq nheq tâng cutễq. Cớp cứq sâng sưong sabau atỡng cứq toâq parnai cứq bữm, la parnai Hê-brơ, pai neq: ‘Salơ ơi! Ơ Salơ! Nṓq mới táq cứq? Mới táq ngkíq la samoât tariac noau clốh múh ễ tếc án chu tíh, ma án cữuq nhanhiar ễ pỡq chu canṓh, tỡ ễq puai ncháu án. Mới táq ngkíq coat lứq yỗn mới.’ 15 Ma cứq ta-ỡi sưong ki neq: ‘Ncháu ơi! Anhia la noau?’ Chơ sưong ki ta-ỡi loah cứq neq: ‘Cứq la Yê-su. Mới táq ngkíq tỡ pĩeiq cớp cứq. 16 Ma sanua mới yuor tayứng. Cứq toâq pỡ mới sanua cỗ cứq yoc mới táq ranáq cứq. Cớp cứq yoc mới atỡng yỗn cũai canṓh dáng tê tễ máh ramứh mới hữm sanua, cớp máh ramứh cứq apáh mới nỡ ra hỡ. 17 Cứq chuai mới yỗn mới bữn vớt tễ cũai I-sarễl, cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, ca yoc ễ táq mới. Cứq ớn mới pỡq atỡng cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. 18 Toâq mới atỡng alới nheq parnai tễ cứq, lứq cứq pớh mứt pahỡm alới yỗn têq alới táh chíq ngê sâuq; chơ puai ngê o ễn. Cớp cứq yỗn alới tỡ bữn táq sũl noâng yiang Satan, ma yỗn alới puai ống ngê Yiang Sursĩ sâng. Chơ cứq táh lôih alới, cớp cứq yỗn alới rachống tê máh mun ca cứq pruam yỗn tỗp cũai ca sa-âm cứq.’” 19 “Ngkíq, puo Acri-pa ơi, cứq trĩh nheq santoiq Yê-su atỡng cứq tễ paloōng. 20 Cứq atỡng cũai cóq alới ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn, cớp cóq alới puai ống ngê Yiang Sursĩ sâng. Cớp cứq atỡng alới cóq alới táq ranáq yỗn o níc, dōq cũai dáng samoât samơi alới khoiq ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. Cứq atỡng máh ramứh nâi tâng vil Damac nhũang. Chơ cúq atỡng tâng vil Yaru-salễm cớp tâng nheq cruang Yudê hỡ. Moâm ki cứq atỡng pỡ cruang cũai canṓh ễn. 21 Cỗ cứq táq ranáq nâi yuaq cũai I-sarễl cỗp cứq tâng dống sang toâr, cớp ễ cachĩt chíq cứq. 22 Ma toau toâq tangái nâi Yiang Sursĩ chuai cứq tỡ yỗn noau têq cachĩt cứq. Ngkíq cứq têq tayứng atỡng parnai o yỗn nheq tữh cũai sâng, dếh cũai toâr, dếh cũai cớt. Cứq atỡng loah máh parnai Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se cớp cũai tang bỗq án tễ mbṓq atỡng sacoâiq. 23 Alới pai tễ Crĩt, án ca Yiang Sursĩ rưoh dōq chuai amoong cũai, lứq án cóq chĩuq sa-ữi túh coat, cớp noau cachĩt án. Chơ án tamoong loah nhũang tễ cũai canṓh. Án la samoât riang poang claq yỗn tỗp cũai I-sarễl cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ.” 24 Moâm Phau-lô táq ntỡng santoiq ki yỗn cũai sốt ki sâng, Phê-tu pai casang lứq neq: “Phau-lô ơi! Mới lứq cũai yúh! Cỗ mới rien sa-ữi lứq, ki mới cỡt yúh!” 25 Ma Phau-lô ta-ỡi loah neq: “Achuaih Phê-tu ơi! Lứq cứq tỡ bữn yúh. Máh parnai cứq atỡng la lứq pĩeiq. 26 Cớp puo Acri-pa ơi! Cỗ anhia dáng chơ nheq ramứh nâi, ki yuaq khớn cứq atỡng anhia. Nheq máh ṓc nâi tỡ bữn noau cutooq. Ngkíq cứq dáng anhia lứq dáng samoât samơi máh ramứh nâi. 27 Puo Acri-pa ơi! Anhia lứq sa-âm parnai cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc tỡ? Lứq cứq chanchớm anhia sa-âm tê.” 28 Ma Acri-pa ta-ỡi loah Phau-lô neq: “Mới atỡng cứq mahỗi lứq. Nṓq mới chanchớm cứq mut tỗp sa-âm Yê-su tê tỡ?” 29 Chơ Phau-lô ta-ỡi loah án neq: “Dũn tỡ la mahỗi, tỡ bữn ntrớu. Cứq sễq Yiang Sursĩ yỗn anhia cớp nheq tữh cũai ca tamứng santoiq cứq sanua, yỗn nheq anhia sa-âm machớng cứq sa-âm tê. Ma cứq tỡ ễq noau táq anhia ariang noau chṓq cứq toâq sái sô nâi.” 30 Moâm Phau-lô pai ngkíq, puo Acri-pa, achuaih Phê-tu, Bê-ranit, cớp nheq tữh cũai ỡt ntốq ki, alới yuor tayứng. 31 Cớp alới táq ntỡng neq: “Phau-lô lứq tỡ bữn lôih ntrớu têq noau cachĩt, tỡ la chóq án tâng cuaq.” 32 Chơ Acri-pa atỡng Phê-tu neq: “Khân Phau-lô tỡ bữn sễq yỗn puo Rô-ma parchĩn yỗn án, ki têq hái acláh chíq án.”

Ranáq Táq 27

1 Toâq cũai sốt ki thrũan cơiq Phau-lô pỡ cruang I-tali, cứq Luca, pỡq cớp Phau-lô tê. Cũai sốt ki chiau Phau-lô cớp máh cũai tũ canṓh pỡ Yulơ, la cũai ca sốt muoi culám náq tahan. Tỗp tahan ca án sốt noau dōq Tỗp Acu-tỡ. 2 Hếq chỗn tuoc tâng vil A-tramit. Tuoc nâi yoc ễ mut dũ vil cũai ca ỡt cheq tor dỡq mưt tâng cruang Asi. Bữn manoaq yớu ễn pỡq cớp hếq, ramứh Ari-tac. Án la tễ vil Tê-salô-naca tâng cruang Ma-sadôn. 3 Máh tangái parnỡ hếq toâq pỡ vil Sadỗn ễn. Yulơ sâng ayooq táq Phau-lô; chơ án yỗn Phau-lô pỡq sa-óh yớu án tâng vil ki, cớp yỗn yớu Phau-lô chuai nứng án. 4 Chơ hếq loōh tễ vil Sadỗn, ma cuyal phát hâp lứq ễ dững dếh tuoc. Ngkíq tuoc hếq pỡq viaq coah atoam cruang Cuprơ ễn. 5 Vớt ki hếq pỡq luat cruang Si-lasi cớp cruang Bam-phuli; chơ toâq pỡ vil Mura tâng cruang Lusi. 6 Tâng vil ki án ca sốt muoi culám tahan, án chuaq tuoc canṓh ễn. Toâq án ramóh muoi lám tuoc ca toâq tễ vil Alec-santri yoc ễ pỡq chu cruang I-tali, chơ án yỗn hếq chỗn tâng tuoc ki ễn. 7 Tỡ dáng sếq tangái noâng hếq ngcuai pỡq. Coat lứq cuyal phát. Moan tỡ toâq pỡ vil Cơ-nit. Ma vớt ki cuyal phát hâp lứq ễn. Ngkíq hếq pỡq luat chíq ntốq Samôn pỡq cheq tor dỡq cruang Crêt ễn. 8 Hếq pỡq pễr tor dỡq cruang Crêt, cớp hếq pachốq tuoc hếq bân ntốq dỡq viq ving cheq vil Lasê. 9 Hếq ỡt dũn lứq tâng vil ki; chơ hếq yoc ễ pỡq ễn, ma casâi ki khoiq cheq nheq cumo chơ. Casâi ki paloōng mia choân lứq, cớp cuyal rapuq. Coat lứq pỡq na tuoc. Ngkíq Phau-lô sưoq alới neq: “Sễm ai ơi! 10 Khân hái pỡq sanua tễ ntốq nâi, cứq chanchớm hái ramóh sa-ữi túh coat. Tỡ bữn pứt ống crơng cớp tuoc sâng, ma tỗ hái la cuchĩt tê.” 11 Ma cũai sốt muoi culám tahan ki tỡ bữn noap santoiq Phau-lô atỡng. Án noap santoiq án ca dững tuoc, cớp án ca ncháu tuoc ki. 12 Ntốq dỡq viq ving ki tỡ bữn o dōq tuoc tâng casâi sangễt. Ngkíq moâm alới sarhống máh cũai ca ễ pỡq tâng tuoc ki, clứng hỡn cũai yoc ễ pỡq. Alới cutóng ễ pỡq pỡ vil Phê-nit tâng cruang Crêt. Alới yoc ễ ỡt vil ki tâng casâi sangễt, yuaq vil ki bữn ntốq viq ving o hỡn tễ vil Lasê nâi. 13 Tữ alới hữm cuyal phát laviei o, máh cũai tâng tuoc, alới chanchớm têq pỡq. Ngkíq alới leh tuoc ki; chơ hếq pỡq cheq tor dỡq cruang Crêt. 14 Ma tỡ bữn dũn noâng cuyal rapuq hâp lứq tễ angia cruang Crêt ki. 15 Cớp cuyal ki clúh tuoc rêng lứq. Ngkíq hếq tỡ têq abĩat noâng tuoc hếq, yuaq cuyal ỡt dững níc tuoc hếq. 16 Ngkíq tuoc hếq pỡq luat cỗn cớt bữn ramứh Clô-da. Ỡt ngki cuyal laviei bĩq. Ngkíq tuoc cớt cớt ca hếq ti coah clĩ, hếq riap âc achỗn tâng tuoc toâr hếq ễn. 17 Moâm hếq achỗn tuoc cớt cớt ki, chơ hếq ĩt proat, tán tuoc toâr ễn ngcṓh pacháh. Cớp cũai ca dững tuoc hếq, alới ngcṓh lứq tuoc hếq mut bân ntốq sa-ữi chũah. Ntốq chũah sa-ữi ki noau dōq Sir-tơ. Ngkíq alới ki yial chíq aroâiq ca noau yoang tâng tuoc yỗn cuyal clúh. Chơ alới tỡ bữn voah noâng tuoc; alới ĩt bĩq cuyal dững sâng. 18 Máh tangái parnỡ cuyal phát hâp lứq ễn. Ngkíq cũai ca dững tuoc hếq, alới voang asễng nheq tâng dỡq máh crơng alới patiang. Alới ễq tuoc cỡt nghễl. 19 Chơ máh tangái pra ễn, ki hếq voang dếh aroâiq cớp sarva apṓng tâng dỡq tê. 20 Sa-ữi tangái chơ hếq tỡ bữn hữm noâng moat mandang cớp mantỗr, yuaq rapuq hâp níc. Hếq tỡ bữn ngcuang têq bữn tamoong noâng. 21 Khoiq sa-ữi tangái chơ hếq tỡ bữn chi-cha ntrớu. Ngkíq Phau-lô tayứng yáng moat nheq cũai tâng tuoc hếq, cớp án atỡng alới ki neq: “Sễm ai ơi! Khân anhia trĩh parnai cứq atỡng tễ nhũang, anhia tỡ bữn loōh tễ cruang Crêt ki. Chơ hái tỡ bữn ramóh túh coat nâi, cớp crơng hái dỡi léq pứt? 22 Ma sanua anhia chỗi ngcṓh ntrớu. Nheq náq máh hái ỡt tâng tuoc nâi tỡ bữn cuchĩt mō. Ma pứt ống tuoc sâng. 23 Nheq anhia khoiq dáng chơ cứq la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ. Sadâu bữ hái bữn ranễng Yiang Sursĩ toâq pỡq cứq. 24 Án atỡng cứq neq: ‘Phau-lô ơi! Mới chỗi ngcṓh ntrớu. Cóq mới ramóh puo Rô-ma. Cỗ Yiang Sursĩ ayooq lứq mới, ki yuaq án chuai nheq tữh cũai ca ỡt parnơi cớp mới tâng tuoc nâi yỗn tỡ bữn cuchĩt.’ 25 Ngkíq sễm ai ơi, anhia chỗi ngcṓh ntrớu. Cứq sa-âm samoât samơi máh santoiq Yiang Sursĩ ữq cớp cứq. Lứq án táq nheq máh ṓc án ữq ki. 26 Ma cuyal nâi lứq dững hái toâq pỡ muoi ntốq cỗn; chơ hái raclṓng nheq chu cỗn ki.” 27 Nheq muoi chít la pỗn tangái cuyal dững tứng tooc tuoc hếq pỡq tâng dỡq mưt At-ria-tic. Tâng sadâu muoi chít la pỗn ki cheq muoi mpứt, cũai ca dững tuoc hếq, alới chanchớm tuoc hếq khoiq cheq toâq tor chơ. 28 Ngkíq alới chiaq dỡq ki yoc ễ dáng maléq yarũ. Chơ alới dáng dỡq ki la yarũ cheq bar chít achoang. Alới pỡq bĩq ễn, alới dáng ntốq ki yarũ cheq muoi chít la sỡng achoang. 29 Alới ngcṓh tuoc hếq clúh tamáu; chơ pacháh chíq. Ngkíq alới bữn pỗn cốc tac ntâng, alới chṓq panũar; chơ alới apṓng tac ki tễ soi tuoc tâng dỡq ễq yỗn tuoc ỡt dớng muoi ntốq sâng. Cớp alới câu níc yỗn poang chái sadâu ki. 30 Bữn cũai ca dững tuoc hếq, alới asễng loah tuoc cớt cớt ki tâng dỡq. Alới pai alới yoc ễ apṓng cốc tac canṓh ễn tâng dỡq cheq plỡ tuoc. Ma alới táq nan sâng. Lứq alới yoc ễ pỡq luoiq chíq tễ tuoc ki. 31 Ma Phau-lô atỡng nheq cũai tahan tâng tuoc hếq neq: “Khân cũai ca dững tuoc hái nâi tỡ bữn ỡt níc tâng tuoc nâi, ki nheq tữh anhia cuchĩt nheq.” 32 Ngkíq cũai tahan ki cứt chíq panũar ca noau chṓq tuoc cớt ki; chơ alới táh loâng. 33 Sadâu ki khoiq cheq poang, Phau-lô atỡng yỗn nheq náq tâng tuoc ki cha dỗi. Án pai neq: “Khoiq nheq muoi chít la pỗn sadâu chơ anhia tỡ bữn cha ntrớu. 34 Cứq sễq anhia cha yỗn têq anhia tamoong. Lứq samoât anhia tỡ bữn bớc chũl ntrớu.” 35 Moâm Phau-lô pai ngkíq, án ĩt bễng; chơ án câu sa-ỡn Yiang Sursĩ yáng moat nheq tữh cũai tâng tuoc ki. Moâm ki án pĩh; chơ án cha. 36 Tữ alới ki hữm Phau-lô táq ngkíq, alới sâng bũi tê tâng mứt alới. Ngkíq alới cha tê. 37 Tâng tuoc hếq bữn bar culám tapul chít tapoât náq. 38 Moâm nheq tữh cũai ki cha pasâi; chơ hếq apṓng táh nheq saro tễ tuoc hếq yỗn tuoc cỡt nghễl loah. 39 Toâq poang tarưp, nheq tữh cũai tâng tuoc hếq tỡ bữn noau dáng tháng tor ki. Ma cũai ca dững tuoc hếq, alới hữm muoi ntốq viq ving tâng tor ki. Alới cutóng dững tuoc hếq amut tâng viq ving ki. 40 Alới cứt chíq panũar chṓq cốc tac yỗn satrooh chíq tâng dỡq. Cớp alới leh chíq acán abĩat tuoc ki. Alới chỗn yoang loah aroâiq tâng plỡ tuoc yỗn cuyal clúh, ễq tuoc hếq pỡq tanoang chu tor ntốq bữn viq ving ki. 41 Ma tuoc hếq toâq muoi ntốq dỡq rachoat. Chơ samoât noau chi-chít plỡ tuoc tâng chũah pacái lứq. Cớp yoah soi tuoc ki dỡq lampoâp níc; chơ pacháh nheq coah béq soi tuoc. 42 Ngkíq tahan tâng tuoc hếq, alới chanchớm yoc ễ cachĩt nheq máh cũai tũ tâng tuoc ki. Alới ngcṓh cũai tũ ki lôi chu tor, chơ lúh chíq chu canṓh. 43 Ma cũai sốt tahan ki, án tỡ ễq noau cachĩt Phau-lô. Ngkíq án tỡ yỗn tahan án cachĩt cũai tũ. Chơ án ớn máh cũai tâng tuoc ki aléq dáng lôi, ki pṓng nhũang; chơ lôi chu tor. 44 Máh cũai ca tỡ dáng lôi dỡq, án ớn alới ĩt pian cớp crơng canṓh chuai yỗn alới têq lôi achu pỡ tor tê. Ngkíq nheq náq hếq toâq nheq pỡ tor. Aléq la tỡ bữn bớc chũl ntrớu mō.

Ranáq Táq 28

1 Tữ hếq toâq pỡ tor ki, noau atỡng hếq ramứh cỗn ki la Mantơ. 2 Máh cũai ỡt tâng cỗn ki, alới ayooq táq lứq máh tỗp hếq. Paloōng noâng mia, alới hữm hếq sangễt lứq. Ngkíq alới chuaq yỗn hếq moang ũih parlứng; chơ alới nhúq yỗn hếq nghễng. 3 Phau-lô chuaq ũih tê. Toâq án ễ nhúq tâng tapéh ki, bữn muoi lám cusân loōh tễ ũih ki; chơ tot chíq atĩ án cớp tỡ táh noâng. 4 Toâq cũai ỡt tâng cỗn ki hữm Phau-lô ỡt ayṓng níc cusân tot atĩ án, manoaq atỡng manoaq neq: “Lứq samoât án nâi khoiq cachĩt cũai. Ngkíq yiang yỗn án cóq cuchĩt tê. Án vớt tễ dỡq, chơ án cuchĩt na cóh ễn.” 5 Ma Phau-lô trutrếh apṓng tâng tapéh ũih cusân ki, cớp atĩ án tỡ bữn a-ĩ ntrớu. 6 Cũai tâng cỗn ki nhêng, cớp alới tếng atĩ án cỡt aih; chơ án dớm cuchĩt toâp. Alới ỡt acoan nhêng dũn lứq, ma alới hữm Phau-lô tỡ bữn pân ntrớu. Chơ alới pai neq ễn: “Cũai nâi lứq yiang.” 7 Cũai sốt cỗn ki ramứh Bupliu. Cheq ntốq hếq ỡt tâng tor dỡq mưt ki, cũai sốt nâi bữn sa-ữi tâm cutễq. Ngkíq án tabỡp tabéh hếq o lứq, cớp án yỗn hếq ỡt cớp án nheq pái tangái. 8 Mpoaq Bupliu nâi, án cỡt a-ĩ cutâu tỗ cớp a-ĩ ayoam hỡ. Ngkíq Phau-lô mut tâng clống mpoaq Bupliu, cớp câu chuai yỗn án. Phau-lô satoaq atĩ tâng tỗ achuaih ki; chơ mpoaq Bupliu cỡt bán toâp. 9 Tữ máh cũai sâng ngkíq, nheq tữh alới ca bữn a-ĩ ntrớu tâng cỗn ki toâq pỡ Phau-lô. Cớp nheq tữh alới cỡt bán tê. 10 Ngkíq cũai tâng cỗn ki tabỡp tabéh cớp yám noap hếq bũi o. Cớp toâq tangái hếq loōh tễ cỗn ki, alới thrũan sa-ữi lứq crơng crớu chuai hếq. 11 Hếq ỡt tâng cỗn ki nheq pái casâi. Vớt ki hếq chỗn tâng muoi lám tuoc ca toâq tễ vil Alec-santri. Tuoc nâi bữn ramứh yiang Cartuan. Tuoc nâi, khoiq ỡt tâng cỗn ki nheq máh casâi sangễt. 12 Chơ hếq toâq pỡ vil Sura-cusơ. Hếq ỡt pỡ ki nheq pái tangái. 13 Tễ vil ki hếq pỡq na tuoc sĩa toâq pỡ vil Rêc-yum ễn. Máh tangái parnỡ cuyal phát tễ clĩ tuoc hếq. Ngkíq bar tangái sâng hếq toâq toâp pỡ vil Bu-sulơ. 14 Toâq hếq sễng tễ tuoc, hếq ramóh cũai tễ tỗp sa-âm Yê-su tâng vil ki. Alới sễq tỗp hếq ỡt cớp alới nheq tapul tangái. Moâm ki hếq pỡq tâng rana pỡq chu vil Rô-ma. 15 Ma tỗp puai Yê-su tâng vil Rô-ma, alới sâng han hếq toâq. Chơ alới pỡq crṓq hếq dĩ ria rana. Muoi tỗp alới ramóh hếq tâng vil Dỗng Apiu. Cớp muoi tỗp ễn ramóh hếq tâng vil ramứh Pái Ntốq Cũai Rlu. Tữ Phau-lô hữm alới tễ tỗp puai Yê-su, án sa-ỡn Yiang Sursĩ, cớp mứt án sâng sabớng loah. 16 Ỡt vil Rô-ma, ntốq aléq Phau-lô yoc ễ ỡt, têq án ỡt. Ma noâng cũai tahan kĩaq níc án. 17 Tữ hếq ỡt tâng vil Rô-ma khoiq pái tangái, Phau-lô arô máh cũai sốt tỗp I-sarễl tâng vil ki. Alới toâq pỡ án; chơ án atỡng alới neq: “Sễm ai ơi! Cứq tỡ bữn táq lôih ntrớu cớp cũai hái. Cớp cứq tỡ bữn táh máh phễp rit tṓng toiq hái tễ mbṓq atỡng. Ma noâng alới cỗp cứq tâng vil Yaru-salễm, cớp chiau cứq pỡ cũai Rô-ma. 18 Máh cũai Rô-ma ki blớh cứq tễ ranáq cứq táq. Ma alới tỡ bữn ramóh ṓc ntrớu têq cachĩt cứq. Ngkíq alới yoc ễ acláh cứq. 19 Ma cỗ tỗp I-sarễl tỡ ễq yỗn án acláh cứq, ngkíq yuaq cứq sễq tễ puo Rô-ma ễn parchĩn cứq. Ma cứq tỡ bữn cauq ntrớu tễ tỗp cũai hái. 20 Ngkíq cứq arô sễq anhia toâq pỡ nâi yoc ễ ramóh anhia. Cớp cứq yoc atỡng yỗn anhia dáng samoât samơi tễ cứq. Yuaq cứq sa-âm án ca nheq tữh cũai I-sarễl ngcuang, ki yuaq noau chṓq cứq toâq sái sô nâi.” 21 Moâm Phau-lô atỡng ngkíq, tỗp I-sarễl ki ta-ỡi loah Phau-lô neq: “Lứq hếq tỡ bữn roap choâiq ntrớu tễ cruang Yudê atỡng tễ mới. Cớp hếq tỡ sâng noau voōq ntrớu tễ mới. 22 Ma lứq hếq sâng dớt lứq, tâng dũ vil noau pai sâuq máh tỗp sa-âm Yê-su nâi. Ngkíq sanua hếq yoc ễ tamứng tễ mới ễn, nṓq mới chanchớm tễ ngê ki.” 23 Alới pruam pỡq rôm loah tangái ntun ễn cớp Phau-lô. Chơ toâq tangái ki sa-ữi hỡn ễn tỗp cũai I-sarễl pỡq rôm tâng dống Phau-lô chang. Tễ tarưp toau tabữ Phau-lô atỡng alới tễ Yiang Sursĩ táq sốt. Án atỡng alới tễ phễp rit Môi-se, cớp tễ saráq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ chĩc tễ mbṓq. Án ễq alới dáng, chơ sa-âm Yê-su. 24 Tễ tỗp I-sarễl ki, bữn alới ca noap parnai Phau-lô atỡng. Cớp bữn alới ca tỡ ễq noap. 25 Tỗp I-sarễl ki tỡ bữn pruam muoi mứt. Ntôm alới ễ loōh, Phau-lô atỡng ễn yỗn alới ki neq: “Máh parnai Ê-sai atỡng tang bỗq Raviei Yiang Sursĩ tễ mbṓq chóq achúc achiac hái, parnai nâi la pĩeiq lứq. Án atỡng neq: 26 ‘Mới cóq pỡq atỡng tỗp I-sarễl nâi neq: “Lứq anhia tamứng níc, ma anhia tỡ bữn sâng. Anhia nhêng níc, ma anhia tỡ bữn hữm.” 27 Yuaq cũai nâi bữn mứt coang, ngkíq alới cupât chíq cutũr, tỡ ễq sâng. Cớp alới canhĩt chíq moat, tỡ ễq hữm. Khân lứq moat alới ma hữm, cutũr alới ma sâng, cớp mứt pahỡm alới ma dáng, lứq alới táh mứt tiaq; chơ cứq chuai amoong alới.’” 28 Phau-lô atỡng tỗp I-sarễl ki ễn neq: “Sanua cóq anhia dáng samoât lứq parnai o tễ Yê-su Crĩt toâq pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. Lứq alới yoc ễ tamứng. Cớp alới ễ noap ĩt nheq máh parnai nâi.” 29 Moâm Phau-lô pai ngkíq, nheq tỗp I-sarễl ki loōh tễ ntốq ki; chơ alới rasuon tễ ngê Phau-lô atỡng ki. 30 Chơ Phau-lô ỡt tâng dống án chang ki nheq bar cumo. Cớp án tabỡp o lứq nheq tữh cũai ca dốq ễ toâq pỡ án. 31 Án atỡng clṓq lứq tễ parnai Yiang Sursĩ táq sốt. Cớp án atỡng nheq parnai tễ Yê-su Crĩt hỡ. Tỡ bữn cũai aléq ma catáng án.

Rô-ma 1

1 Cứq la ramứh Phau-lô chĩc choâiq nâi cơiq sa-óh anhia. Cứq la cũai ca pruam táq ranáq yỗn Yê-su Crĩt. Yiang Sursĩ toâp rưoh cứq táq ranáq ayững atĩ Yê-su Crĩt cớp arô cứq yỗn atỡng parnai o tễ án. 2 Tễ mbṓq Yiang Sursĩ ữq yỗn parnai o nâi na cũai tang bỗq án chĩc tễ ṓc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ. 3 Parnai o nâi atỡng tễ Con Yiang Sursĩ. Tâng cutễq nâi Con Yiang Sursĩ cỡt machớng con cũai tê. Lứq án toâq tễ tṓng toiq puo Davĩt. 4 Vớt Con Yiang Sursĩ cuchĩt, án tamoong loah cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ bữn chớc toâr lứq. Ngkíq noau dáng samoât samơi án la lứq Con Yiang Sursĩ. Con Yiang Sursĩ nâi la Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 5 Nhơ án, Yiang Sursĩ chuai miat cứq, yỗn cứq bữn táq ranáq ayững atĩ án yỗn cũai dũ cruang sa-âm cớp trĩh án. 6 Anhia la tỗp ki tê, yuaq Yiang Sursĩ dōq anhia la tỗp sa-âm Yê-su Crĩt. 7 Ngkíq cứq chĩc choâiq nâi cơiq sa-óh anhia ca ỡt tâng vil Rô-ma. Yiang Sursĩ ayooq lứq anhia. Án dōq anhia la tỗp sa-âm án. Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai nứng anhia, yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc. 8 Dâu lứq, cứq sa-ỡn Yiang Sursĩ ca cứq sang, nhơ Yê-su Crĩt, anhia khoiq sa-âm. Khoiq parhan dũ cruang chơ máh ṓc anhia sa-âm samoât samơi. 9 Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ máh parnai cứq câu chuai níc yỗn anhia. Cứq táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ, cớp cứq atỡng parnai o tễ Con án nheq rangứh rahỡ cứq. 10 Cứq câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ yoc ễ pỡq sa-óh anhia. Khân Yiang Sursĩ yỗn, tỡ bữn dũn noâng cứq yoc ễ pỡq ntốq anhia ỡt. 11 Cứq ễr áiq lứq yoc ễ ramóh anhia, yuaq cứq yoc atỡng anhia tễ ngê ca Yiang Sursĩ khoiq yỗn cứq dáng chơ. Ngkíq anhia têq sa-âm pacái hỡn ễn tâng mứt anhia. 12 Táq ngkíq, hái manoaq chuai manoaq. Cứq atỡng chuai anhia, cớp anhia atỡng chuai cứq. Ngkíq mứt hái sa-âm pacái lứq ễn. 13 Sễm ai ơi! Cứq yoc anhia dáng cứq chanchớm ễ toâq pỡ anhia sa-ữi trỗ chơ, ma cứq tỡ yũah bữn pỡq. Cứq yoc lứq máh ranáq cứq táq yỗn cỡt palâi tâng tỗp anhia, machớng cớp cũai canṓh hỡ, alới ca tỡ cỡn cũai I-sarễl. 14 Cứq tu dũ náq cũai ca cứq tỡ yũah atỡng alới parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cóq cứq atỡng máh cũai Créc cớp máh cũai tỡ cỡn Créc. Cóq cứq atỡng máh cũai rangoaiq cớp máh cũai sacũl. 15 Yuaq ngkíq cứq ễr áiq lứq yoc atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ yỗn anhia ca ỡt tâng vil Rô-ma tê. 16 Cứq tỡ bữn casiet táq ntrớu atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, yuaq Yiang Sursĩ bữn chớc chuai amoong cũai cỗ nhơ parnai ki. Cũai aléq ma sa-âm samoât samơi parnai ki, lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki. Dâu lứq Yiang Sursĩ chuai amoong cũai tễ tỗp I-sarễl. Ntun ễn, án chuai amoong cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. 17 Parnai o nâi atỡng hái ṓc ntrớu hái táq yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Khân hái yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, hái cóq sa-âm. Moâm ki hái sa-âm pacái lứq ễn. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc chơ neq: “Cũai ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ bữn tamoong, la cỗ alới sa-âm.” 18 Yiang Sursĩ ỡt tâng paloōng. Án sâng ũan lứq cũai bữn lôih, cớp alới táq níc ranáq sâuq. Máh cũai ki pupât chíq ṓc pĩeiq cỗ tian alới táq níc ranáq tỡ o. 19 Tỡ cỡn alới tỡ bữn dáng ṓc pĩeiq tễ Yiang Sursĩ. Lứq Yiang Sursĩ khoiq apáh chơ ṓc ki yỗn alới. 20 Moat cũai tỡ têq hữm Yiang Sursĩ tỡ la chớc án. Ma têq alới hữm sa-ữi ramứh án tễng. Ngkíq alới têq dáng raloaih ống Yiang Sursĩ toâp bữn chớc clữi nheq tễ canṓh tễ tangái án tễng paloōng cutễq toau toâq sanua. Cớp alới tỡ têq suon pai alới tỡ dáng ntrớu tễ Yiang Sursĩ. 21 Lứq alới dáng tê Yiang Sursĩ, ma alới tỡ bữn noap án la Yiang Sursĩ. Cớp alới tỡ bữn sa-ỡn án. Ma alới chanchớm níc tễ ṓc canṓh ca tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Ngkíq mứt sacũl alới cỡt sacũl palứq ễn. 22 Alới pai alới la rangoaiq, ma lứq samoât alới la sacũl lứq. 23 Yiang Sursĩ tỡ nai pứt. Ma noâng alới tỡ ễq sang án. Alới yoc ễ sang rup cũai, rup chớm, rup cusân, cớp rup charán canṓh hỡ. Ma máh ramứh ki lứq cuchĩt pứt. 24 Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới ki, yỗn alới táq ranáq sâuq puai mứt alới bữm. Ngkíq alới táq ṓc sâuq salễh lứq manoaq táq tỗ manoaq. 25 Alới táh chíq ṓc pĩeiq tễ Yiang Sursĩ; chơ alới yống ṓc tỡ pĩeiq ễn. Alới sa-âm cớp sang crơng ca Yiang Sursĩ tễng. Ma alới tỡ bữn sang Yiang Sursĩ, án ca tễng túc culám khám ramứh. Ống Yiang Sursĩ sâng hái cóq khễn mantái níc. Amễn. 26 Ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới ki yỗn alới tíng puai mứt sâuq alới bữm. Lứq bữn máh mansễm ca tỡ ễq bếq noâng cớp samiang. Ma alới ễ bữn mansễm ratuaq mansễm. 27 Máh samiang machớng ki tê. Alới tỡ ễq ễ bữn noâng mansễm. Ngkíq mứt pahỡm samiang ki déc padéc yoc ễ táq ranáq sâuq, alới yoc ễ bữn samiang ratuaq samiang. Cỗ tian ranáq sâuq alới táq, ngkíq alới chĩuq tôt tâng tỗ alới bữm. 28 Yuaq alới ki tỡ ễq Yiang Sursĩ ndỡm mứt pahỡm alới, ngkíq Yiang Sursĩ calỡih alới yỗn ngê sâuq ễn ndỡm tâng mứt pahỡm alới. Ranáq alới táq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 29 Tâng mứt alới bữn moang ṓc sâuq. Alới loâi lứq; alới ham crơng noau; alới táq sâuq chóq yớu; alới manoaq sa-on tễ manoaq; alới cachĩt cũai; alới ralỗih; alới cakéq; alới kêt yớu; alới ravoâq pai yớu; 30 alới pai sasrúc; alới kêt Yiang Sursĩ; alới lóc lár yớu; alới ễq cũai canṓh achưng alư alới cớp khễn alới; alới khễuq lứq táq ranáq sâuq; alới tỡ bữn trĩh parnai mpiq mpoaq; 31 alới sacũl lứq; alới ữq tư sâng; alới bữn mứt tỡ bữn ayooq yớu; tỡ bữn sâng sarũiq táq yớu. 32 Alới khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ anoat cũai ca táq ranáq ngkíq cóq chĩuq cuchĩt. Ma noâng alới tỡ ễq táh ranáq ki. Cớp alới sâng bũi yớu canṓh táq ngkíq tê.

Rô-ma 2

1 Ngkíq anhia chỗi chanchớm Yiang Sursĩ tỡ bữn rablớh lôih anhia. Anhia dốq tếq cũai canṓh táq lôih, ma toâq anhia táq lôih machớng ki tê, ki la machớng anhia tếq tỗ anhia bữm. 2 Hái khoiq dáng chơ Yiang Sursĩ rablớh máh cũai ca táq ranáq ngkíq; cớp Yiang Sursĩ rablớh la pĩeiq lứq. 3 Anhia ca tếq cũai canṓh táq lôih, ma anhia táq ranáq machớng ki tê, ki anhia chỗi chanchớm Yiang Sursĩ tỡ bữn rablớh anhia. 4 Yiang Sursĩ sarũiq táq anhia sa-ữi lứq, cớp án tanhĩr níc anhia. Ma nṓq anhia noâng yoc ễ sadễng ṓc ki? Yiang Sursĩ sarũiq táq anhia cỗ án yoc anhia ngin lôih lêq cỡt mứt tamái ễn. 5 Anhia bữn mứt coang lứq, tỡ ễq tamứng Yiang Sursĩ cớp tỡ ễq ngin lôih. Táq ngkíq anhia parỗm sa-ữi ṓc lôih toau toâq tangái Yiang Sursĩ rablớh nheq tữh cũai. Tangái ki, Yiang Sursĩ lứq apáh án rablớh tanoang lứq cũai ca bữn lôih. 6 Lứq tangái ki, Yiang Sursĩ culáh loah cóng yỗn dũ náq, puai máh ranáq alới khoiq táq. 7 Bữn cũai ca cutóng níc táq ranáq o cỗ alới yoc lứq ỡt cớp Yiang Sursĩ. Alới yoc án khễn alới, cớp yỗn alới tỡ nai cuchĩt. Máh cũai ki Yiang Sursĩ yỗn tamoong mantái. 8 Ma bữn cũai canṓh bữn mứt pahỡm dốq rasuon loah. Alới tỡ ễq trĩh ṓc pĩeiq. Alới yoc ễ trĩh ṓc tỡ pĩeiq sâng. Máh cũai ki Yiang Sursĩ sâng cutâu lứq, cớp án ũan lứq chóq alới. 9 Lứq samoât, ṓc bap cớp ṓc ngua toâq pỡ dũ náq cũai ca táq ranáq sâuq. Dâu lứq ṓc nâi toâq pỡ cũai I-sarễl. Ntun ễn ṓc nâi toâq pỡ cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. 10 Ma máh cũai táq ranáq o, lứq Yiang Sursĩ yỗn alới ỡt cớp án. Án khễn alới, cớp án yỗn alới ỡt ien khễ níc. Dâu lứq ṓc nâi toâq pỡ cũai I-sarễl. Ntun ễn ṓc nâi toâq pỡ cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl hỡ. 11 Yuaq yáng moat Yiang Sursĩ dũ náq cũai la lĩ-ra-lĩ nheq. 12 Cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl tỡ bữn dáng phễp rit Yiang Sursĩ atỡng tễ mbṓq na Môi-se. Khân cũai ki ma táq lôih, tỡ bữn ntrớu alới dáng ma tỡ bữn dáng tễ phễp rit Môi-se. Yiang Sursĩ noâng rablớh cớp táq alới. Ma máh tỗp I-sarễl, alới khoiq dáng chơ phễp rit Môi-se. Toâq alới táq lôih, ki Yiang Sursĩ rablớh cớp táq alới puai phễp rit Môi-se. 13 Lứq samoât, cũai tỡ bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ alới dáng phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se. Ma lứq samoât, cũai ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ alới trĩh phễp rit ki. 14 Cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, alới tỡ bữn bữn phễp rit Môi-se. Ma toâq alới chống chanchớm tễ mứt pahỡm alới bữm ễ táq ranáq o, ngkíq ṓc chanchớm ki cỡt samoât phễp rit yỗn alới ki tê. 15 Cũai aléq ca táq ngkíq, lứq alới apáh alới bữn phễp rit tâng mứt pahỡm alới. Cớp sarnớm alới bữm apáh ngkíq tê, yuaq sarnớm alới tếq, tỡ la bễng ranáq alới táq. 16 Máh ramứh ki, lứq Yiang Sursĩ apáh toâq tangái án yỗn Yê-su Crĩt, Ncháu hái, rablớh nheq tữh cũai. Tangái ki án rablớh nheq máh ṓc cutooq tâng mứt pahỡm cũai. 17 Ma máh anhia ca ngin anhia la cũai I-sarễl, anhia chanchớm phễp rit Yiang Sursĩ táq khễ yỗn anhia, cớp anhia khễn bữm anhia ỡt cheq Yiang Sursĩ. 18 Anhia pai anhia khoiq dáng chơ ranáq Yiang Sursĩ yoc anhia táq, cớp anhia dáng rưoh sâuq cớp o, yuaq anhia khoiq rien phễp rit Môi-se. 19 Anhia chanchớm anhia la cũai ayông cũai sũt moat, alới ca tỡ yũah dáng tễ ngê Yiang Sursĩ. Anhia pai anhia la samoât tabong yỗn alới ca ỡt tâng ntốq canám. 20 Anhia chanchớm anhia la máh cũai thâi atỡng cũai sacũl, alới ca tỡ yũah dáng ntrớu tễ ngê Yiang Sursĩ. Cớp anhia cỡt samoât thâi atỡng carnễn, yuaq anhia atỡng cũai ca mbỡiq dáng bĩq sâng tễ ngê Yiang Sursĩ. Anhia pai ngkíq, yuaq anhia chanchớm tâng phễp rit Yiang Sursĩ anhia bữn dũ ṓc o cớp dũ ṓc pĩeiq. 21 Anhia atỡng cũai canṓh, ma anhia tỡ bữn atỡng tỗ anhia bữm. Anhia atỡng cũai canṓh: “Chỗi tutuoiq!”, ma anhia toâp tutuoiq tê. 22 Cớp anhia pai chóq cũai canṓh: “Chỗi ĩt lacuoi noau!”, ma anhia toâp ĩt lacuoi noau. Anhia pai anhia a-ĩ tâng mứt toâq cũai canṓh sang rup máh atĩ alới táq, ma anhia toâp mut tuoiq rup ki tễ dống sang alới. 23 Anhia khễn tỗ anhia bữm pai anhia bữn phễp rit Yiang Sursĩ, ma anhia tỡ bữn trĩh phễp rit ki. Ngkíq anhia táq yỗn Yiang Sursĩ casiet táq. 24 Lứq tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq pai chơ tễ anhia neq: “Cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl dốq acrieiq Yiang Sursĩ cỗ tian ranáq anhia la tỗp I-sarễl táq.” 25 Anhia ca tỗp I-sarễl táq rit cứt dōq apáh anhia la cũai puai ngê Yiang Sursĩ. Khân anhia trĩh phễp rit Yiang Sursĩ, lứq tếc ki cỡt kia yỗn anhia. Ma khân anhia tỡ bữn trĩh phễp rit ki, tếc anhia táq tâng tỗ anhia tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 26 Máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl tỡ bữn táq tếc ki. Ma khân alới lứq trĩh phễp rit Yiang Sursĩ, ki Yiang Sursĩ nhêng chu alới samoât alới lứq bữn tếc ki tê. 27 Anhia ca tỗp I-sarễl lứq bữn phễp rit Yiang Sursĩ tâng tâm saráq chơ, cớp anhia táq rit cứt chơ dōq apáh anhia puai ngê Yiang Sursĩ. Ma noâng anhia tỡ bữn trĩh phễp rit Yiang Sursĩ. Ma alới ca tỡ cỡn tỗp anhia, lứq alới tỡ bữn táq tếc ki, ma noâng alới trĩh phễp rit Yiang Sursĩ. Táq ngkíq alới ki apáh anhia tỗp I-sarễl la cũai lôih. 28 Khân ngkíq, ki noau la cũai I-sarễl samoât samơi? Tỡ bữn dũ náq tễ tṓng toiq Yacốp ca táq rit cứt puai phễp rit Môi-se la cũai I-sarễl lứq samoât. 29 Cũai ca sa-âm cớp trĩh samoât samơi, lứq cũai ki la cũai I-sarễl yáng moat Yiang Sursĩ. Lứq Yiang Sursĩ khễn cũai ki, tỡ cỡn cũai canṓh khễn alới. Cũai ki la machớng alới bữn tếc tâng mứt alới, tỡ cỡn tếc tâng tỗ. Tếc ki Raviei Yiang Sursĩ táq tâng mứt pahỡm alới. Phễp rit Yiang Sursĩ máh noau khoiq chĩc tễ mbṓq chơ, tỡ têq táq ranáq nâi tâng mứt pahỡm.

Rô-ma 3

1 Ngkíq, tỗp I-sarễl o hỡn tễ cũai canṓh yáng moat Yiang Sursĩ tỡ? Cớp rit cứt alới táq bữn kia ntrớu tỡ? 2 Lứq samoât tỗp I-sarễl khoiq roap sa-ữi ṓc toâr tễ Yiang Sursĩ chơ. Ṓc toâr clữi tễ canṓh la Yiang Sursĩ yỗn tỗp I-sarễl kĩaq tâm saráq án. 3 Lứq bữn cũai tễ tỗp I-sarễl ca tỡ bữn sa-âm Yiang Sursĩ, ma noâng Yiang Sursĩ táq tapun parnai án khoiq ữq chơ. 4 Lứq pai nheq tữh cũai tâng cốc cutễq nâi táq ntỡng lauq, ma têq hái dáng Yiang Sursĩ la tanoang lứq, án atỡng ṓc pĩeiq sâng. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc chơ tễ Yiang Sursĩ neq: “Têq cũai dáng anhia tanoang o toâq alới sâng parnai anhia pai. Toâq noau ễ tếq anhia, parnai anhia lứq riap níc.” 5 Cũai tâng dỡi yoc ễ pai neq: “Khân hái ma táq ranáq lôih, ki cũai dáng raloaih hỡn ễn Yiang Sursĩ lứq tanoang, yuaq án tỡ bữn táq lôih ariang hái.” Cớp alới pai neq tê: “Yiang Sursĩ táq tỡ pĩeiq khân án táq hái cỗ tian hái táq ranáq lôih.” 6 Ma lứq samoât tỡ têq pai Yiang Sursĩ táq tỡ pĩeiq! Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn lứq tanoang, nṓq têq án rablớh nheq tữh cũai? 7 Bữn cũai blớh neq: “Khân cũai bữn khễn Yiang Sursĩ, cớp alới bữn dáng án atỡng tanoang lứq cỗ alới sâng cứq atỡng tỡ pĩeiq, mō nṓq Yiang Sursĩ tếq cứq táq lôih?” 8 Chơ bữn án ca ễ pai neq: “Âu! Hái táq sâuq palứq! Ngkíq noau bữn khễn Yiang Sursĩ sa-ữi hỡn ễn.” Cớp bữn cũai tũn cứq, pai cứq atỡng ṓc ki tê. Ma nỡ ra Yiang Sursĩ lứq táq máh cũai ca pai ngkíq. 9 Ngkíq cũai I-sarễl o hỡn tễ cũai canṓh tỡ? Lứq tỡ cỡn! Cứq khoiq atỡng chơ, cũai I-sarễl cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl la machớng nheq. Dũ náq alới la cũai lôih. 10 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc chơ neq: “Tỡ bữn noau ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, lứq tỡ va manoaq. 11 Tỡ bữn noau sâng cớp dáng ngê Yiang Sursĩ. Cớp tỡ bữn noau chuaq ravoât Yiang Sursĩ. 12 Dũ náq alới nguai chíq tễ Yiang Sursĩ; chơ alới ṓq kia loâng. Tỡ bữn noau táq ranáq o, lứq tỡ va manoaq. 13 Máh sưong cũai táq ntỡng samoât ping cumuiq noau pớh, nsóq lứq. Lieih alới dốq pai ṓc phếq. Cớp bỗq alới aloōh santoiq samoât pih cusân. 14 Bỗq alới táq ntỡng moang santoiq lóc lár cớp ntáng nghớr. 15 Chái lứq alới yoc ễ cachĩt cũai canṓh. 16 Ntốq léq alới pỡq alới talốh ntốq ki, cớp alới táq yỗn noau sâng ngua lứq. 17 Alới tỡ bữn dáng ỡt ratoi cớp yớu. 18 Cớp alới tỡ bữn dáng ngcṓh Yiang Sursĩ.” 19 Ngkíq hái dáng, Yiang Sursĩ yỗn tỗp I-sarễl bữn phễp rit án ễq alới puai samoât samơi phễp rit ki. Yiang Sursĩ táq ngkíq yỗn dũ náq alới dáng nheq alới bữn lôih. Cũai aléq la tỡ têq suon pai án tỡ bữn bữn lôih. 20 Ngkíq tỡ bữn cũai aléq têq pai án cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ nhơ án trĩh phễp rit Môi-se. Lứq samoât, Yiang Sursĩ yỗn phễp rit ki yỗn nheq tữh cũai dáng alới bữn lôih. 21 Ma sanua Yiang Sursĩ khoiq apáh chơ yỗn máh cũai dáng têq alới ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se atỡng tễ ṓc nâi. Cớp cũai tang bỗq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq atỡng ngkíq tê. Ma ṓc nâi hái tỡ bữn bữn cỗ hái puai phễp rit. 22 Lứq Yiang Sursĩ táq yỗn cũai ỡt tanoang o yáng moat án cỗ nhơ alới sa-âm Yê-su Crĩt. Án táq ngkíq yỗn dũ náq cũai ca sa-âm, yuaq án ayooq dũ náq cũai lĩ-ra-lĩ nheq. 23 Dũ náq cũai la bữn lôih, cớp alới tỡ bữn roap ṓc ang ữr tễ Yiang Sursĩ. 24 Ma Yiang Sursĩ chuai miat yỗn cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án. Án yỗn Yê-su Crĩt sễng chíl chuai alới. 25 Yiang Sursĩ yỗn Yê-su Crĩt cuchĩt tang cũai, dōq têq án táh lôih cũai. Khân cũai aléq ma sa-âm Yê-su Crĩt cuchĩt tang alới, ngkíq Yiang Sursĩ lứq táq pứt chíq lôih alới. Yiang Sursĩ táq ngkíq, dōq apáh án táq tanoang lứq hỗi án táh lôih yỗn cũai ca táq lôih tễ hỗi rái, yuaq Yiang Sursĩ khoiq dáng nhũang chơ nỡ ra Yê-su cuchĩt tang cũai ki. Ngkíq Yiang Sursĩ tanhĩr sâng máh lôih cũai táq tễ nhũang Yê-su tỡ yũah cỡt. 26 Ma sanua Yiang Sursĩ yoc ễ apáh án la tanoang lứq. Ngkíq án táq yỗn cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án, cỗ alới sa-âm Yê-su Crĩt. 27 Khân Yiang Sursĩ táq ngkíq yỗn hái, bữn noau têq pai án táq bữm ranáq o tỡ? Lứq tỡ têq. Cỗ nṓq alới tỡ têq pai ngkíq? Cỗ Yiang Sursĩ tỡ yỗn máh cũai ỡt tanoang o yáng moat án yuaq alới trĩh phễp rit Môi-se. Yiang Sursĩ táq yỗn máh cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án, la cỗ alới sa-âm Yê-su Crĩt sâng. 28 Ngkíq hái dáng samoât samơi máh cũai têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ nhơ alới sa-âm Yê-su Crĩt, tỡ cỡn cỗ nhơ alới trĩh phễp rit Môi-se. 29 Anhia chanchớm Yiang Sursĩ chuai ống cũai I-sarễl tỡ? Án chuai ma tỡ bữn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl? Lứq samoât, Yiang Sursĩ chuai nheq tữh cũai, tỡ cỡn ống cũai I-sarễl sâng. 30 Bữn ống muoi Yiang Sursĩ sâng. Tỗp I-sarễl têq bữn mứt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, khân alới sa-âm. Cớp cũai tỡ cỡn tễ tỗp I-sarễl têq bữn mứt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, khân alới sa-âm tê, la machớng nheq. 31 Khân hái sa-âm Yê-su Crĩt, hái pupứt chíq phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se tỡ? Lứq tỡ bữn ngkíq! Khân hái sa-âm Yê-su, hái noap phễp rit ki la lứq pĩeiq.

Rô-ma 4

1 Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ A-praham, la achúc achiac tỗp I-sarễl tễ dâu lứq. 2 Khân A-praham ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ tễ ranáq án táq, ki têq án khễn tỗ án bữm. Ma lứq samoât án tỡ têq khễn ngkíq yáng moat Yiang Sursĩ. 3 Tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq pai chơ tễ A-praham neq: “A-praham sa-âm Yiang Sursĩ; ngkíq Yiang Sursĩ noap án la cũai tanoang o.” 4 Cứq sacâm neq: khân bữn cũai tuthễ, lứq án bữn práq cóng án. Práq ki hái tỡ têq pai ncháu án chuai miat sâng. Ma práq ki la práq cóng án táq. 5 Ma Yiang Sursĩ chuai cũai lôih yỗn cỡt tanoang o yáng moat án, la cỗ án sa-âm, tỡ cỡn cỗ nhơ án táq ranáq ntrớu. 6 Tễ mbṓq, puo Davĩt khoiq atỡng machớng ki tê. Án pai bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq noap tanoang o cỗ nhơ án sa-âm, tỡ cỡn cỗ tễ ranáq án táq. 7 Davĩt pai neq: “Bốn lứq máh cũai ca Yiang Sursĩ táh lôih alới. Yuaq án khoiq pul clỡp chơ lôih alới, tỡ bữn hữm noâng. 8 Bốn lứq cũai ca Yiang Sursĩ tỡ bữn noap noâng lôih alới.” 9 Ṓc bốn nâi toâq pỡ ống cũai ca táq rit cứt tỡ? Tỡ cỡn! Ṓc bốn nâi toâq pỡ cũai ca tỡ bữn táq rit cứt hỡ. Hái dáng chơ tễ A-praham, Yiang Sursĩ khoiq noap án tanoang o la cỗ án sa-âm. 10 Bo léq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o? Nhũang tỡ la ntun A-praham táq rit cứt? Lứq samoât Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o bo án tỡ yũah táq rit cứt, tỡ cỡn ntun án táq tếc ki. 11 Vớt Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o, chơ A-praham táq rit cứt dōq apáh mứt pahỡm án la tanoang o. Ma A-praham bữn mứt tanoang o cỗ nhơ án sa-âm, tễ nhũang án tỡ yũah táq rit cứt. Ngkíq A-praham cỡt samoât achúc achiac cũai ca tỡ bữn táq rit cứt tê, khân alới sa-âm Yiang Sursĩ yỗn án têq noap alới ki tanoang o. 12 Cớp A-praham la achúc achiac máh alới ca táq rit cứt tê. Ma án tỡ bữn achúc achiac alới cỗ alới táq rit cứt sâng. Ma lứq án la achúc achiac alới, yuaq alới sa-âm machớng án sa-âm tễ nhũang tỡ yũah táq tếc ki. 13 Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham cớp nheq tṓng toiq A-praham la Yiang Sursĩ lứq yỗn alới ndỡm máh cruang cutễq nâi. Yiang Sursĩ ữq ngkíq la cỗ A-praham sa-âm, tỡ cỡn cỗ án trĩh phễp rit Môi-se. Cỗ nhơ A-praham sa-âm, ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham tanoang o. 14 Khân Yiang Sursĩ ữq chuai ống alới ca puai phễp rit Môi-se sâng, ki tỡ bữn kia ntrớu hái sa-âm, cớp tỡ bữn lứq ntrớu Yiang Sursĩ ữq cớp A-praham cớp tṓng toiq án. 15 Khân cũai aléq ma táh phễp rit Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ táq cũai ki. Ma khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn phễp rit ntrớu, ki hái tỡ têq pai noau bữn lôih. 16 Máh ṓc Yiang Sursĩ ữq cớp A-praham, bữn toâq pỡ A-praham cỗ nhơ án sa-âm. Yiang Sursĩ táq ngkíq, yuaq án yoc ễ chuai miat nheq máh tṓng toiq A-praham. Án ễ chuai alới ca puai phễp rit Môi-se, cớp án ễ chuai alới ca sa-âm ariang A-praham sa-âm tê. Ngkíq A-praham la samoât achúc achiac dũ náq cũai ca sa-âm. 17 Nâi la machớng noau khoiq chĩc chơ tễ A-praham tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Noau chĩc neq: “Cứq táq yỗn mới cỡt achúc achiac sa-ữi cruang.” Lứq A-praham sa-âm santoiq Yiang Sursĩ. Cớp máh ṓc Yiang Sursĩ khoiq ữq, ṓc ki lứq toâq. Lứq Yiang Sursĩ têq chuai cũai cuchĩt ma têq tamoong loah. Cớp Yiang Sursĩ têq táq ṓc tỡ bữn bữn ma yỗn cỡt bữn. 18 A-praham khoiq vớt ngư amia con chơ, ma noâng án ngcuang Yiang Sursĩ yỗn án bữn con samiang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq. Ngkíq, A-praham sa-âm án lứq cỡt achúc achiac sa-ữi cruang, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp án neq: “Tṓng toiq mới lứq cỡt sa-ữi cruang.” 19 A-praham khoiq thâu lứq chơ. Anhúq án cheq muoi culám cumo. Cớp Sara, lacuoi án, khoiq vớt ngư án amia con. Ma noâng A-praham sa-âm níc. 20 Án tỡ bữn tốh voal ntrớu tâng mứt pahỡm án tễ ṓc Yiang Sursĩ ữq cớp án. Ma lứq án sa-âm pacái lứq ễn. Cớp án khễn níc Yiang Sursĩ. 21 Án dáng samoât samơi Yiang Sursĩ lứq têq táq máh án khoiq ữq chơ. 22 Ngkíq Yiang Sursĩ noap A-praham la cũai tanoang o yáng moat án. 23 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc chơ santoiq neq: “Yiang Sursĩ noap án tanoang o cỗ án sa-âm.” Án ca khoiq chĩc ṓc ki, án tỡ bữn atỡng tễ ống A-praham sâng. 24 Ma án atỡng tễ hái hỡ, yuaq Yiang Sursĩ noap hái tanoang tê, khân hái sa-âm án táq yỗn Yê-su, Ncháu hái, lứq tamoong loah tễ cuchĩt. 25 Yiang Sursĩ chiau Yê-su cuchĩt cỗ tian lôih hái. Cớp án yỗn Yê-su yuor tamoong loah yỗn hái têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ.

Rô-ma 5

1 Yiang Sursĩ yỗn hái ỡt tanoang o yáng moat án cỗ nhơ hái sa-âm Yê-su Crĩt. Ngkíq hái ỡt muoi mứt cớp Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 2 Cỗ hái sa-âm Yê-su, ngkíq hái têq toâq pỡ Yiang Sursĩ sễq tễ án cớp ngcuang án chuai miat yỗn hái. Cớp hái sâng bũi lứq, yuaq hái ngcuang tangái hái bữn ỡt cớp Yiang Sursĩ tê. 3 Cớp hái sâng bũi tê toâq hái ramóh túh coat. Yuaq hái dáng, khân hái tanhĩr túh coat sanua, ōc ki arĩen yỗn hái rơi tanhĩr ṓc túh coat ntun ễn. 4 Khân hái rơi tanhĩr ṓc túh coat, ngkíq Yiang Sursĩ sâng bũi cớp hái. Khân hái dáng Yiang Sursĩ sâng bũi cớp hái, ngkíq hái ngcuang Yiang Sursĩ chuai hái. 5 Khân hái ngcuang níc ṓc ki, hái tỡ bữn cỡt ngua ntrớu, yuaq Yiang Sursĩ khoiq yỗn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm hái chơ. Cớp Raviei Yiang Sursĩ atỡng hái la Yiang Sursĩ ayooq lứq hái. 6 Lứq samoât, bo hái tỡ têq táq ntrớu chuai amoong tỗ hái bữm, lứq bo ki toâp toâq ngư Yê-su Crĩt cuchĩt tang cũai lôih. 7 Lơq náq cũai ma pruam pláih mang án chuai yớu, lứq pai yớu ki la cũai mantoat. Pĩeiq lơ bữn bĩq náq rơi chĩuq cuchĩt tang yớu, khân yớu ki lứq cũai o. 8 Ma hái la moang cũai lôih, ma noâng Yê-su Crĩt cuchĩt tang hái. Táq ngkíq Yiang Sursĩ apáh án ayooq hái sa-ữi lứq. 9 Nhơ Yê-su cuchĩt tang hái, hái cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ngkíq hái tỡ bữn ngcṓh noâng Yiang Sursĩ táq hái toâq tangái án táq máh cũai lôih. 10 Hỗi rái, sarnớm hái par-ũal cớp Yiang Sursĩ, ma hái cỡt ratoi loah cớp án cỗ nhơ Con án chĩuq cuchĩt tang hái. Sanua hái ỡt ratoi cớp Yiang Sursĩ; ngkíq hái ngcuang án chuai amoong hái cỗ nhơ Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt. 11 Ma clữi tễ ki ễn, hái cỡt bũi o cớp Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, táq yỗn hái cỡt ratoi cớp Yiang Sursĩ. 12 Tễ dâu lứq ṓc lôih toâq pỡ cutễq nâi cỗ tian tễ cũai manoaq. Cớp ṓc cuchĩt toâq tê cỗ tian ṓc lôih ki. Ṓc cuchĩt nâi pláh dũ tỗ cũai pưn paloōng cutrúq nâi, yuaq dũ náq cũai bữn lôih. 13 Tễ nhũang Yiang Sursĩ tỡ yũah yỗn phễp rit na Môi-se, lứq ṓc lôih khoiq bữn chơ tâng cutễq nâi. Ma bo Yiang Sursĩ tỡ yũah yỗn phễp rit án, ki tỡ têq pai cũai táq lôih cỗ táh chíq phễp rit Yiang Sursĩ. 14 Ma tễ dỡi Adam toau toâq dỡi Môi-se, lứq dũ náq cũai cuchĩt, dếh alới ca tỡ bữn táq lôih ariang Adam, án ca tỡ trĩh parnai Yiang Sursĩ. Adam nâi la ngôl yỗn nheq tữh cũai, machớng Yê-su, án ca toâq ntun la ngôl yỗn nheq tữh cũai tê. 15 Ma bar ngôl ki tỡ bữn machớng. Muoi la ngôl ṓc lôih, muoi la ngôl chuai miat. Clứng lứq cũai cuchĩt cỗ tian Adam táq lôih. Ma toâr clữi tễ ṓc ki la Yiang Sursĩ chuai miat cũai cỗ nhơ Yê-su Crĩt. Ngkíq clứng lứq cũai têq tamoong cỗ nhơ Yê-su Crĩt chuai miat alới. 16 Yiang Sursĩ chuai miat la mpha tễ ranáq lôih Adam táq. Cỗ tian manoaq Adam táq lôih, ngkíq Yiang Sursĩ anoat dũ náq cũai cóq chĩuq cuchĩt. Ma cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai miat hái, ngkíq tỡ bữn ntrớu hái bữn lôih sa-ữi, hái têq ỡt tanoang o yáng moat án. 17 Cỗ tian manoaq Adam táq ranáq lôih, ngkíq dũ náq cũai cóq cuchĩt ariang án tê. Ma toâr clữi tễ ki la ranáq Yê-su Crĩt táq chuai hái. Cỗ nhơ manoaq Yê-su Crĩt, Yiang Sursĩ têq chuai miat yỗn hái cỡt tanoang o yáng moat án. Cớp hái bữn tamoong táq sốt cớp án tê. 18 Ngkíq, cỗ tian muoi ranáq lôih, Yiang Sursĩ ma anoat dũ náq cũai cóq cuchĩt. Machớng ki tê, cỗ nhơ muoi ranáq o, Yiang Sursĩ yỗn nheq tữh cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án, cớp yỗn alới bữn tamoong. 19 Sa-ữi náq cũai cỡt lôih cỗ tian manoaq Adam tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ. Machớng ki tê, sa-ữi náq cũai têq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, cỗ nhơ manoaq Yê-su Crĩt lứq trĩh Yiang Sursĩ. 20 Yiang Sursĩ yỗn phễp rit án na Môi-se, yuaq án yoc ễ yỗn cũai dáng alới bữn lôih sa-ữi. Tam cũai táq lôih sa-ữi lứq, ma Yiang Sursĩ chuai miat cũai clữi tễ ṓc lôih ki. 21 Tễ nhũang, ṓc lôih cỡt sốt tâng mứt pahỡm cũai. Cỗ tian ṓc lôih, ma cũai cuchĩt. Ma sanua Yiang Sursĩ yỗn ṓc chuai miat ễn cỡt sốt tâng mứt pahỡm cũai. Ngkíq cũai têq bữn mứt pahỡm tanoang o, cớp bữn tamoong mantái níc cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái.

Rô-ma 6

1 Khân ngkíq, nṓq hái ễ pai? O ma tỡ bữn hái táq lôih níc, yỗn Yiang Sursĩ têq chuai hái sa-ữi lứq ễn? 2 Lứq tỡ pĩeiq ngkíq! Hái la samoât cũai cuchĩt. Khân cũai khoiq cuchĩt chơ, alới tỡ têq táq lôih noâng. 3 Nṓq riang pai anhia tỡ bữn dáng tễ phễp rit noau táq batễm? Bo hái roap batễm, hái táq tếc hái bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Nâi la samoât riang hái cuchĩt cớp Yê-su tê. 4 Tữ hái roap batễm, ngkíq samoât hái cuchĩt parnơi cớp Yê-su, cớp samoât noau tứp hái parnơi cớp Yê-su tê. Ma cỗ tễ chớc án, Yiang Sursĩ táq yỗn Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt. Cớp án táq machớng ki tê yỗn hái têq tamoong loah tamái ễn. 5 Khân hái lứq pruam cuchĩt parnơi cớp Yê-su, ngkíq hái lứq bữn tamoong loah machớng án tamoong loah tê. 6 Hái dáng samoât samơi mứt tiaq hái khoiq cuchĩt parnơi cớp Yê-su Crĩt tâng aluang sangcáng. Bo ki Yiang Sursĩ pupứt chíq nheq ṓc lôih tễ mứt tiaq; chơ hái tỡ bữn sâng ễ táq noâng ranáq lôih. 7 Khân cũai khoiq cuchĩt chơ, ngkíq yiang Satan tỡ têq radững noâng án táq ranáq lôih. 8 Khân hái ma cuchĩt parnơi cớp Yê-su Crĩt, ngkíq hái sa-âm hái lứq bữn tamoong loah parnơi cớp án tê. 9 Hái khoiq dáng chơ Yê-su Crĩt tamoong loah tễ án cuchĩt, cớp án tỡ nai cuchĩt loah. Ṓc cuchĩt tỡ rơi táq ntrớu noâng án. 10 Yê-su Crĩt cuchĩt dōq chuai cũai lôih muoi trỗ sâng. Chơ sanua án tamoong loah dōq táq nheq máh ranáq Yiang Sursĩ yỗn án táq. 11 Machớng ki tê, cóq anhia chanchớm tâng mứt anhia la anhia samoât cũai cuchĩt, tỡ têq táq noâng ranáq lôih. Ma cóq anhia chanchớm anhia la samoât cũai tamoong loah tê, yỗn anhia táq nheq máh ranáq Yiang Sursĩ yỗn anhia táq. 12 Chỗi yỗn ṓc lôih táq sốt noâng tâng mứt anhia. Cớp anhia chỗi puai noâng rangứh anhia bữm. 13 Chỗi chiau tỗ anhia yỗn táq ranáq lôih samoât mứt sâuq dốq yoc ễ táq. Ma cóq anhia chiau tỗ anhia yỗn Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia tamoong loah tễ anhia cuchĩt, cớp án chuai anhia yỗn táq ranáq tanoang o. 14 Lứq ṓc lôih tỡ têq sốt noâng tâng mứt anhia. Cớp phễp rit Môi-se tỡ bữn sốt noâng anhia tê. Ma lứq ṓc chuai miat tễ Yiang Sursĩ toâp táq sốt anhia. 15 Khân ngkíq, nṓq hái ễ pai? Sanua Yiang Sursĩ chuai miat hái, cớp phễp rit Môi-se tỡ bữn sốt noâng hái. Ngkíq, hái têq táq ranáq lôih tỡ? Lứq tỡ têq! 16 Nṓq riang pai anhia tỡ bữn dáng, khân anhia trĩh ngê léq, anhia cỡt samoât sũl ngê ki. Ngkíq, khân anhia trĩh ngê sâuq, ki anhia samoât sũl yỗn ngê sâuq. Chơ cóng tễ ngê sâuq la anhia cuchĩt. Ma khân anhia trĩh ngê Yiang Sursĩ, ki anhia samoât sũl yỗn Yiang Sursĩ. Cớp Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn cóng la anhia bữn mứt tanoang o yáng moat án. 17 Cứq sa-ỡn lứq Yiang Sursĩ! Hỗi rái anhia samoât sũl yỗn ngê sâuq, ma sanua anhia trĩh nheq rangứh rahỡ máh ṓc pĩeiq tễ Yê-su Crĩt ca noau khoiq atỡng anhia chơ. 18 Yiang Sursĩ khoiq acláh anhia tễ táq sũl ranáq lôih, cớp án táq yỗn anhia cỡt samoât sũl táq ranáq tanoang o ễn. 19 Cứq atỡng anhia toâq parnai sacâm nâi ễq anhia sâng raloaih lứq. Hỗi rái anhia chiau tỗ anhia samoât sũl táq ranáq sâuq sâng. Ngkíq mứt pahỡm anhia cỡt sâuq lứq ễn. Ma sanua cóq anhia chiau tỗ anhia samoât sũl táq ranáq tanoang o. Ngkíq mứt pahỡm anhia cỡt bráh o lứq ễn. 20 Hỗi anhia táq sũl ngê sâuq, anhia tỡ têq chanchớm ntrớu tễ ranáq tanoang o. 21 Ngê anhia puai hỗi ki cỡt palâi ntrớu? Lứq tỡ bữn palâi o ntrớu. Sanua anhia sâng casiet táq lứq cỗ tian ranáq sâuq ki, yuaq ngê sâuq bữn palâi la anhia cuchĩt. 22 Ma sanua Yiang Sursĩ khoiq acláh anhia chơ tễ ngê sâuq. Ngkíq, anhia cỡt samoât sũl Yiang Sursĩ ễn. Palâi tễ ṓc ki la anhia bữn mứt bráh o cớp anhia bữn tamoong mantái níc. 23 Lứq samoât, cóng tễ ṓc lôih la hái cuchĩt. Ma Yiang Sursĩ chuai miat yỗn hái tamoong mantái níc cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái.

Rô-ma 7

1 Sễm ai ơi! Anhia la cũai ca dáng chơ tễ phễp rit Môi-se. Ngkíq anhia dáng cóq cũai trĩh phễp rit ống bo noâng tamoong. Khân alới cuchĩt, ki alới tỡ bữn trĩh noâng. 2 Cứq sacâm neq: bữn manoaq mansễm ca bữn cayac. Phễp rit patâp la cóq mansễm ki ỡt níc cớp cayac án, toau nheq dỡi cayac án. Ma vớt cayac án cuchĩt, mansễm ki racláh chơ tễ parnai án ữq cỡt lacuoi. 3 Ngkíq, khân cayac mansễm ki noâng tamoong, ma án ỡt tâng samiang canṓh, lứq noau dōq mansễm ki la “mansễm ễ cachĩt cayac.” Ma khân cayac án khoiq cuchĩt chơ, án tỡ bữn táq lôih ntrớu khân án chuaq cayac tamái. Cớp tỡ bữn noau dōq án la “mansễm ễ cachĩt cayac.” 4 Ngkíq sễm ai ơi, anhia la machớng ki tê. Cỗ nhơ Yê-su Crĩt khoiq cuchĩt, ngkíq samoât anhia cuchĩt tê. Chơ phễp rit Môi-se tỡ têq pai ntrớu noâng tễ anhia. Ma Yê-su Crĩt khoiq tamoong loah tễ án cuchĩt. Ngkíq, o yỗn anhia cỡt muoi mứt cớp án, yỗn anhia têq táq ranáq o yỗn Yiang Sursĩ. 5 Bo hái tỡ yũah sa-âm, ki hái puai rangứh hái bữm. Ngkíq phễp rit Môi-se táq yỗn mứt pahỡm hái chanchớm ễ táq ranáq lôih sa-ữi lứq ễn. Tữ hái táq ranáq ki, hái bữn cóng la hái cuchĩt. 6 Ma sanua phễp rit Môi-se tỡ têq pai ntrớu noâng hái, yuaq hái samoât khoiq cuchĩt chơ. Ngkíq hái tỡ bữn táq noâng ranáq tiaq puai phễp rit máh noau khoiq chĩc chơ. Ma sanua hái táq ranáq tamái ễn cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ yỗn hái bữn mứt tamái. 7 Khân ngkíq, nṓq hái ễ pai? Hái ễ pai phễp rit Môi-se la lôih tỡ? Lứq tỡ cỡn! Ma phễp rit ki apáh yỗn hái dáng ṓc lôih la ntrớu. Lứq samoât cứq tỡ bữn dáng cứq táq lôih ham crơng noau, khân phễp rit ki tỡ bữn pai neq: “Anhia chỗi ham crơng noau.” 8 Ma toâq phễp rit ki apáh yỗn cứq dáng cứq táq lôih ham crơng noau, chơ mứt cứq cỡt ham sa-ữi lứq ễn. Ma khân cứq tỡ bữn dáng tễ phễp rit Yiang Sursĩ, lứq cứq tỡ dáng ṓc ntrớu la lôih cớp ṓc tỡ bữn lôih. 9 Hỗi rái cứq tỡ yũah dáng phễp rit tễ Yiang Sursĩ, ngkíq cứq chanchớm mứt cứq la o. Ma toâq tangái cứq dáng ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ, tangái ki cứq dáng mứt cứq lôih lứq. 10 Cứq la samoât cứq khoiq cuchĩt. Yiang Sursĩ yỗn ṓc patâp ki yuaq án ễq cũai têq tamoong. Ma tữ cứq dáng tễ ṓc patâp ki, ngkíq cứq dáng cứq cóq chĩuq cuchĩt cỗ tian cứq tỡ bữn trĩh ṓc patâp ki. 11 Ṓc lôih tâng mứt pahỡm cứq phếq yỗn cứq tỡ bữn trĩh ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ. Ngkíq, ṓc lôih nâi radững yỗn cứq cuchĩt. 12 Lứq samoât phễp rit tễ Yiang Sursĩ la lứq o. Cớp máh ṓc Yiang Sursĩ patâp la tỡ bữn sâuq ntrớu, tanoang o nheq. 13 Khân ngkíq, ṓc o nâi táq yỗn cứq cuchĩt tỡ? Lứq tỡ cỡn! Ống ṓc lôih toâp táq yỗn cứq cuchĩt. Ma phễp rit tễ Yiang Sursĩ apáh cứq bữn lôih. Ngkíq phễp rit ki la o, cớp phễp rit ki apáh lôih cứq la sâuq lứq. 14 Lứq hái dáng Raviei Yiang Sursĩ yỗn hái trĩh phễp rit Yiang Sursĩ. Ma cứq dốq ĩt rangứh cứq bữm. Ngkíq, samoât cứq chếq chíq tỗ cứq yỗn táq sũl ngê sâuq. 15 Cứq hữm salễh lứq cứq táq. Máh ranáq o cứq yoc ễ táq, cỡt cứq tỡ bữn táq ranáq ki. Ma máh ranáq sâuq cứq tỡ ễq táq, cỡt cứq táq ranáq ki. Cứq dớt lứq, tỡ dáng nṓq cứq ma táq ngkíq. 16 Khân cứq tỡ ễq táq ranáq sâuq, ma noâng cứq táq ranáq ki, mứt cứq ngin phễp rit tễ Yiang Sursĩ la lứq pĩeiq. 17 Ngkíq mứt cứq bữm tỡ ễq táq ranáq sâuq, ma bữn ṓc lôih tâng mứt cứq radững cứq táq ranáq sâuq. 18 Cứq dáng chơ tỡ bữn muoi ṓc o ntrớu ỡt tâng mứt cứq, khân puai rangứh cứq bữm. Lứq pai mứt cứq chanchớm ễ táq o, ma lứq cứq tỡ rơi táq o noâng. 19 Máh ranáq o cứq yoc ễ táq, cỡt cứq tỡ bữn táq. Ma máh ranáq sâuq cứq tỡ ễq táq, cỡt cứq táq. 20 Khân cứq táq máh ranáq cứq tỡ ễq táq, nâi la tỡ bữn cứq bữm ca táq ngkíq, ma ṓc lôih ỡt tâng mứt cứq táq ngkíq. 21 Riang pai cứq bữn bar mứt. Toâq cứq sâng yoc ễ táq ranáq o, cỡt cứq táq ranáq sâuq ễn. 22 Mứt cứq yoc lứq puai phễp rit Yiang Sursĩ. 23 Ma ariang pai bar ngê rachíl tâng mứt pahỡm cứq. Sarnớm cứq yoc ngê o. Ma tỗ cứq la samoât sũl ngê sâuq. 24 Ơiq! Bap lứq cứq! Noau rơi chuai cứq yỗn racláh tễ ngê sâuq nâi ca yoc ễ cachĩt cứq? 25 Cứq sa-ỡn Yiang Sursĩ yuaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, lứq rơi chuai cứq ngkíq! Khân tỡ bữn Yê-su Crĩt chuai, cứq la neq: mứt cứq yoc ễ puai phễp rit Yiang Sursĩ, ma tỗ cứq noâng ễ puai ngê sâuq.

Rô-ma 8

1 Sanua, máh cũai ca ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt tỡ bữn ngcṓh noâng Yiang Sursĩ táq alới. 2 Khân puai ngê sâuq, hái cóq cuchĩt. Ma cỗ nhơ hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Raviei Yiang Sursĩ chuai hái yỗn viaq tễ cuchĩt cỗ tian hái táq lôih. 3 Phễp rit Yiang Sursĩ tỡ têq chuai amoong cũai, yuaq tỡ bữn noau rơi trĩh phễp rit ki samoât samơi. Ma Yiang Sursĩ yỗn Con án sễng tâng cutễq nâi. Con ki bữn tỗ machớng cũai tê, ma án tỡ bữn táq ranáq lôih ntrớu. Ngkíq Con Yiang Sursĩ chĩuq cuchĩt tang máh cũai lôih. Chơ ṓc lôih tỡ têq táq sốt noâng tâng mứt hái. 4 Sanua hái puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ sâng, tỡ bữn puai noâng rangứh hái bữm. Ngkíq têq hái táq o puai phễp rit Yiang Sursĩ. 5 Máh cũai ca puai rangứh alới bữm, alới ki chanchớm tễ ranáq tâng dỡi sâng. Ma máh cũai ca puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ, alới ki chanchớm tễ ranáq Yiang Sursĩ. 6 Máh cũai ca táq ranáq puai sarnớm alới sâng yoc, ki ranáq alới táq cỡt kia la alới cuchĩt. Ma máh cũai ca táq ranáq puai sarnớm Raviei Yiang Sursĩ, ki ranáq alới táq cỡt kia alới bữn tamoong mantái cớp alới ỡt ien khễ cớp Yiang Sursĩ. 7 Khân hái puai rangứh hái bữm, la hái par-ũal cớp Yiang Sursĩ, yuaq hái tỡ ễq puai phễp rit Yiang Sursĩ. Lứq pai hái yoc, la hái tỡ rơi puai phễp rit án. 8 Ngkíq, máh cũai ca puai rangứh alới bữm, alới tỡ têq táq bũi pahỡm Yiang Sursĩ. 9 Ma anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt anhia. Ngkíq anhia tỡ bữn puai noâng rangứh anhia bữm, ma anhia puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ. Cũai aléq ma tỡ bữn bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt án, lứq cũai ki tỡ bữn lứq muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. 10 Lứq tỗ hái cóq cuchĩt cỗ tian ṓc lôih. Ma khân Yê-su Crĩt ỡt tâng mứt hái, ngkíq raviei hái ỡt tamoong mantái níc, yuaq Yiang Sursĩ noap hái la cũai tanoang o. 11 Yiang Sursĩ khoiq yỗn Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt chơ. Ngkíq khân anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt anhia, nỡ ra Yiang Sursĩ táq yỗn tỗ anhia tamoong loah tễ cuchĩt tê. Yiang Sursĩ táq ngkíq la cỗ nhơ tễ Raviei án ỡt cớp anhia. 12 Ngkíq, sễm ai ơi, hái tỡ bữn tu noâng tễ ngê tiaq. Hái tỡ bữn puai noâng rangứh hái bữm. 13 Lứq samoât khân anhia puai rangứh anhia bữm, ki nỡ ra anhia cuchĩt. Ma khân anhia tỡ bữn trĩh noâng rangứh anhia bữm cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia, ki nỡ ra anhia tamoong. 14 Nheq tữh cũai ca puai rangứh Raviei Yiang Sursĩ, alới ki la con acái Yiang Sursĩ. 15 Toâq anhia bữn Raviei Yiang Sursĩ tâng mứt anhia, ki anhia cỡt máh con acái Yiang Sursĩ; anhia tỡ bữn noâng ariang cũai sũl. Chơ anhia tỡ bữn ngcṓh noâng samoât cũai sũl dốq ngcṓh. Cỗ nhơ hái bữn Raviei Yiang Sursĩ, ngkíq têq hái arô Yiang Sursĩ neq: “Mpoaq ơi!” 16 Raviei Yiang Sursĩ toâp chuai yỗn mứt hái dáng samoât samơi hái la lứq con acái Yiang Sursĩ. 17 Khân hái lứq con acái Yiang Sursĩ, hái ngcuang bữn ndỡm tê mun án parnơi cớp Yê-su Crĩt. Cớp khân hái chĩuq túh coat parnơi cớp Yê-su, nỡ ra hái bữn ỡt ien khễ cớp án tâng paloōng tê. 18 Cứq chanchớm neq: tỡ bữn ntrớu hái chĩuq ṓc túh coat sanua, yuaq nỡ ra hái bữn ṓc o pha moâm. Tangái ki Yiang Sursĩ yỗn hái ỡt cớp án, bữn chớc ang ữr parnơi cớp án tê. 19 Yiang Sursĩ khoiq tễng chơ túc culám khám ramứh tâng pưn cớp tâng pỡng. Dũ ramứh nâi ễr áiq lứq ngcuang tangái Yiang Sursĩ apáh nheq tữh con acái án. 20 Nheq máh ramứh Yiang Sursĩ tễng la tỡ bữn cỡt o yũah, yuaq Yiang Sursĩ anoat máh ramứh ki cóq ngcuang tangái ki tê. 21 Sanua máh ramứh nâi cóq cuchĩt cớp abuoiq. Ma toâq tangái nheq con acái Yiang Sursĩ bữn chớc ang ữr parnơi cớp án, ki dũ ramứh máh Yiang Sursĩ khoiq tễng chơ cỡt o ễn tê. Máh ramứh ki tỡ bữn cuchĩt cớp abuoiq noâng. 22 Hái dáng tê, dũ ramứh tâng paloōng cớp tâng cutễq ramóh ṓc bap, tễ hỗi rái toau sanua. Máh ramứh ki la samoât u-ỗi túh coat ariang mansễm dốq u-ỗi toâq khuop cumo chơ. 23 Hái la u-ỗi machớng ki tê, yuaq hái ễr tháng ngcuang tangái Yiang Sursĩ apáh hái la lứq con acái án. Yiang Sursĩ khoiq yỗn Raviei án ỡt tâng mứt hái chơ yỗn hái dáng samoât lứq nỡ ra hái bữn tỗ tamái ễn. 24 Hỗi Yiang Sursĩ chuai amoong hái, án ữq yỗn hái bữn tỗ tamái ễn. Ngkíq hái noâng ngcuang ṓc ki. Khân hái bữn chơ ṓc hái ngcuang, hái tỡ bữn túh ngcuang noâng. Nṓq hái noâng ngcuang ṓc ca hái khoiq bữn chơ? 25 Ma sanua hái tỡ yũah bữn ṓc Yiang Sursĩ ữq yỗn hái. Ngkíq hái ỡt tanhĩr sâng, cớp hái ngcuang nỡ ra hái lứq bữn ṓc ki. 26 Cớp Raviei Yiang Sursĩ yoc ễ chuai lứq hái, yuaq hái la sacũl lứq, tỡ dáng nṓq ễ câu sễq tễ Yiang Sursĩ. Toâq hái cuclỗiq ma tỡ bữn luoh, lứq Raviei Yiang Sursĩ toâp dững loah santoiq hái ễ câu ki atoâq pỡ Yiang Sursĩ. 27 Yiang Sursĩ lứq dáng dũ ṓc tâng mứt pahỡm cũai. Cớp án dáng tê Raviei Yiang Sursĩ câu ntrớu tang cũai sa-âm. Raviei Yiang Sursĩ câu ngkíq, án puai samoât lứq ngê Yiang Sursĩ. 28 Hái dáng chơ máh cũai ca Yiang Sursĩ arô yỗn puai ngê án, máh cũai ca ayooq lứq án, ṓc ntrớu ca toâq pỡ alới, lứq Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt o tễ ṓc ki. 29 Tễ dâu lứq Yiang Sursĩ khoiq dáng hái chơ, cớp án chanchớm ễ táq yỗn hái cỡt samoât Con án tê. Ngkíq Yê-su Crĩt la samoât con clúng Yiang Sursĩ, cớp hái ca toâq ntun la samoât a-ễm Yê-su. 30 Ngkíq Yiang Sursĩ khoiq arô hái, yuaq án khoiq chanchớm ễ táq ranáq nâi tễ dâu chơ. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq arô hái, ngkíq án táq yỗn hái ỡt tanoang o yáng moat án. Yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn hái ỡt tanoang o yáng moat án, ngkíq án táq yỗn hái bữn ỡt cớp án, bữn chớc ang ữr parnơi cớp án tê. 31 Nṓq hái ễ pai tễ ranáq nâi? Khân Yiang Sursĩ lứq chuai hái ngkíq, tỡ bữn noau têq táq ntrớu chóq hái. 32 Yiang Sursĩ khoiq yỗn Con án cuchĩt tang hái chơ. Khân án ma chuai hái ngkíq, lứq hái dáng án chuai tê máh ramứh hái yoc ễ bữn yỗn hái têq táq ranáq án. 33 Tỡ bữn ntrớu noau ễ cauq hái ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ, yuaq Yiang Sursĩ toâp noap hái tanoang o. 34 Cớp tỡ bữn ntrớu noau tếq hái cỗ tian lôih hái, yuaq Yê-su Crĩt toâp ỡt coah atoam Yiang Sursĩ, cớp án rapai chuai hái cớp Yiang Sursĩ. Yê-su Crĩt khoiq cuchĩt tang hái, cớp án khoiq tamoong loah chơ tễ án cuchĩt. 35 Yê-su Crĩt ayooq lứq hái cớp tỡ bữn muoi ṓc ntrớu têq cayoah hái tễ ṓc ayooq ki. Khân hái ramóh coat arức, tỡ la túh cadĩt, tỡ la noau táq hái, tỡ la hái sâng panhieih khlac, tỡ la ṓq tampâc tâc, tỡ la ramóh croōq, tỡ la noau tráh toâq dau, lứq máh ramứh nâi tỡ têq táq yỗn Yê-su Crĩt tỡ bữn ayooq hái. 36 Machớng noau khoiq chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Cỗ tian hếq puai ngê anhia, ngkíq cu rangái noau chuaq ngê ễ cachĩt hếq. Noau nhêng chu hếq samoât noau nhêng chu charán cữu ca cheq noau ễ cachĩt.” 37 Ma tỡ bữn ntrớu máh ṓc túh coat nâi toâq pỡ hái, lứq hái riap máh ṓc ki, yuaq án ca ayooq lứq hái chuai níc hái. 38 Cứq dáng samoât samơi la tỡ bữn muoi ṓc ntrớu têq cayoah hái tễ ṓc ayooq tễ Yiang Sursĩ. Lứq toâq ṓc cuchĩt, toâq ṓc tamoong, toâq ranễng Yiang Sursĩ, toâq yiang canṓh, toâq ramứh ntrớu tâng dỡi nâi tỡ la tâng dỗi ntun ễn, toâq cũai sốt ntrớu, toâq ṓc tễ pỡng tỡ la ṓc tễ pưn, tỡ la toâq ramứh ntrớu canṓh ễn, lứq ramứh ntrớu la tỡ têq táq yỗn Yiang Sursĩ tỡ bữn ayooq hái. Án ayooq níc hái, yuaq hái ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái.

Rô-ma 9

1 Cứq yoc anhia dáng muoi ramứh lứq pĩeiq. Cứq la cũai sa-âm Yê-su Crĩt, cớp Raviei Yiang Sursĩ dáng cứq atỡng tanoang lứq. Cứq tỡ bữn cakéq ntrớu. 2 Cứq yoc anhia dáng neq: cứq sâng ngua lứq, cớp cứq tỡ nai pứt ṓc ngua nâi. 3 Hỡn tễ dũ ramứh canṓh tâng dỡi tamoong cứq, cứq yoc ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Ma khân cứq ma chĩuq ratáh tễ Yê-su Crĩt, chơ ṓc ki têq chuai yỗn cũai I-sarễl cỡt sa-âm án, la cứq chĩuq ratáh toâp. Yuaq cứq ayooq sễm ai cứq, la cũai I-sarễl, hỡn tễ cứq ayooq tỗ cứq bữm. 4 Tỗp I-sarễl la samoât con acái Yiang Sursĩ tê. Alới khoiq hữm chớc Yiang Sursĩ chơ. Yiang Sursĩ yỗn alới kĩaq parnai án cớp phễp rit án. Alới sang Yiang Sursĩ khoiq dũn lứq chơ. Cớp Yiang Sursĩ par-ữq cớp alới. 5 Alới la muoi tṓng toiq cớp A-praham, I-sac, cớp Yacốp. Bo Yê-su Crĩt cỡt cũai, án la tễ tỗp I-sarễl tê. Lứq Yê-su Crĩt toâp sốt clữi nheq tễ canṓh. Án lĩ-ra-lĩ cớp Yiang Sursĩ tê. Cóq noau khễn án mantái níc. Amễn. 6 Lứq cứq tỡ bữn pai parnai Yiang Sursĩ ma tỡ bữn cỡt kia ntrớu. Ma lứq samoât tỗp I-sarễl tỡ bữn dũ náq ma cỡt con acái Yiang Sursĩ. 7 Cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn noap dũ náq alới ca tễ tỗp A-praham ma dōq alới la lứq tṓng toiq A-praham. Yiang Sursĩ khoiq atỡng chơ A-praham neq: “Lứq I-sac toâp bữn nheq ṓc cứq khoiq par-ữq cớp mới.” 8 Ngkíq ṓc nâi la neq: máh cũai ca con tṓng A-praham, lứq tỡ bữn nheq tữh alới la con acái Yiang Sursĩ. Ma máh cũai ca Yiang Sursĩ khoiq par-ữq cớp alới chơ, ống alới ki sâng la lứq con acái Yiang Sursĩ. 9 Nâi la parnai Yiang Sursĩ khoiq ữq cớp A-praham: “Noâng muoi cumo ễn cứq toâq loah pỡ mới. Tangái ki Sara, lacuoi mới, lứq án canỡt muoi lám con samiang.” 10 Cớp cứq atỡng muoi ramứh ễn tễ Rê-be-ca. Rê-be-ca nâi la lacuoi I-sac, achúc achiac hái. Tữ Rê-be-ca ỡt mumiaq, Yiang Sursĩ atỡng án neq: “Toâq tangái mới sễt con, lứq mới bữn bar lám con samiang.” 11 Cớp Yiang Sursĩ atỡng án ễn neq: “Lứq samoât con ndĩ, nỡ ra án sốt hỡn tễ con clúng.” Yiang Sursĩ pai ngkíq nhũang tễ Rê-be-ca tỡ yũah sễt con án. Ngkíq Yiang Sursĩ rưoh con ndĩ, ma án tỡ bữn rưoh puai ranáq o tỡ la ranáq tỡ bữn o tễ bar náq con ki khoiq táq chơ. Ma lứq Yiang Sursĩ rưoh puai ṓc án khoiq chanchớm tễ nhũang. 13 Noau khoiq chĩc chơ tễ bar náq con Rê-be-ca tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Cứq ayooq lứq Yacốp, ma Ê-sau cứq tỡ bữn ayooq.” 14 Nṓq hái yoc ễ pai tễ ṓc ki? Hái ễ pai Yiang Sursĩ táq tỡ pĩeiq tỡ? Lứq tỡ cỡn ngkíq! 15 Ngkíq Yiang Sursĩ khoiq atỡng Môi-se neq: “Tam cứq! Khân cứq sâng ayooq táq aléq, ki cứq ayooq. Cớp khân cứq sâng sarũiq táq chóq aléq, ki cứq sarũiq.” 16 Ngkíq ṓc ki tam Yiang Sursĩ. Khân án sâng ayooq táq, ki án ayooq. Cũai tỡ têq chanchớm ntrớu tỡ la táq ntrớu ễ bữn ṓc ki. 17 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc chơ la Yiang Sursĩ pai chóq puo cruang Ễ-yip-tỗ neq: “Cứq yỗn mới cỡt sốt, yuaq cứq ễ apáh chớc cứq la toâr lứq. Cớp cứq yoc dũ cruang tâng cốc cutễq nâi bữn dáng ramứh cứq.” 18 Ngkíq tam Yiang Sursĩ. Khân án sâng yoc, ki án ayooq táq cũai. Khân án sâng yoc ễ táq yỗn mứt alới coang, ki án táq. 19 Cṓh lơ anhia ễ blớh cứq neq: “Khân ngkíq, nṓq Yiang Sursĩ tếq hái, pai hái bữn lôih? Hái tỡ rơi táq ṓc sâuq ntrớu khân Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn hái táq.” 20 Ma cứq ta-ỡi loah anhia neq: “Ơ sễm ai ơi! Nṓq anhia khớn pai ngkíq chóq Yiang Sursĩ? Adéh cutễq tỡ têq suon loah chóq cũai ca mial án pai neq: ‘Nṓq mới táq roâp cứq neq?’” 21 Lứq án ca mial bar bễng adéh tễ muoi cốc cutễq, têq án mial muoi bễng nêuq lứq, cớp muoi bễng nêuq padam sâng. Tam mứt án. 22 Machớng ki tê Yiang Sursĩ ndỡm nheq tữh cũai. Án bữn mứt cutâu lứq chóq alới ca táq moang ranáq sâuq. Ngkíq, nỡ ra án pupứt chíq alới ki. Ma Yiang Sursĩ yoc ễ apáh chớc án tê. Ngkíq án ót dũn chóq cũai ca táq ranáq sâuq ki. 23 Yiang Sursĩ táq ngkíq, yuaq án yoc apáh yỗn hái dáng án bữn chớc toâr lứq, cớp án ayooq táq hái sa-ữi lứq. Lứq án rưoh hái tễ mbṓq yỗn hái têq rachống tê chớc ang ữr tễ án. 24 Yuaq ngkíq Yiang Sursĩ arô hái, dếh cũai I-sarễl, dếh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. 25 Machớng ki tê Yiang Sursĩ khoiq pai tâng tâm saráq Ô-sê chĩc sacoâiq tễ mbṓq neq: “Tễ nhũang noau tỡ bữn dōq alới ki proai cứq, ma sanua cứq dōq alới la proai cứq tê. Tễ hỗi rái cứq tỡ bữn ayooq alới, ma sanua cứq ayooq lứq alới. 26 Pỡ ntốq ca Yiang Sursĩ khoiq pai cớp cũai ki neq: ‘Anhia la tỡ cỡn proai cứq,’ lứq ntốq ki toâp noau dōq cũai ki la con acái Yiang Sursĩ, án ca tamoong mantái.” 27 Cớp Ê-sai, án ca cũai tang bỗq Yiang Sursĩ, án pai tễ tỗp I-sarễl neq: “Tỗp I-sarễl la clứng lứq. Alới rứh samoât chũah tâng tor dỡq mưt, ma Yiang Sursĩ chuai amoong bĩq náq alới sâng. 28 Chái lứq Yiang Sursĩ táq moâm máh parnai án khoiq pai chơ. Án culáh cóng yỗn dũ náq tâng cutễq nâi.” 29 Cớp Ê-sai khoiq pai tễ nhũang neq: “Sanua hái noâng bĩq náq sâng. Khân Yiang Sursĩ ma tỡ bữn chuai yỗn hái bữn tṓng toiq, ki vil hái cỡt machớng vil Sadỗm cớp vil Camô-rơ tê, pứt nheq.” 30 Khân ngkíq, nṓq hái ễ pai tễ ṓc nâi? Lứq hái ễ pai neq: cũai ca tỡ cỡn tễ tỗp I-sarễl tỡ bữn chuaq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, ma lứq alới bữn ṓc ki cỗ alới sa-âm Yê-su Crĩt. 31 Ma máh cũai tễ tỗp I-sarễl, alới chanchớm alới ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ alới puai phễp rit Môi-se. Ma alới tỡ bữn bữn ṓc ki. 32 Yuaq nṓq alới tỡ bữn bữn? Yuaq alới tỡ bữn sa-âm Yê-su Crĩt. Alới chanchớm alới cóq táq puai phễp rit sâng. Ngkíq Yê-su Crĩt cỡt samoât tamáu tâng rana yỗn tỗp I-sarễl. Alới ki tỡ ễq sa-âm, ngkíq samoât alới tũl chíq tamáu ki. 33 Yiang Sursĩ khoiq pai chơ tâng tâm saráq án tễ Yê-su Crĩt neq: “Cứq yỗn manoaq ỡt tâng vil Si-ôn. Án la samoât tamáu. Tamáu nâi cũai tũl, chơ alới sarứn. Alới tũl, chơ alới dớm. Ma cũai aléq ca sa-âm án, cũai ki tỡ nai sâng casiet ntrớu tễ án.”

Rô-ma 10

1 Sễm ai ơi! Mứt cứq sâng yoc lứq Yiang Sursĩ chuai amoong nheq tỗp I-sarễl, cớp cứq dốq câu ngkíq. 2 Cứq hữm alới ễr áiq yoc ễ puai ngê Yiang Sursĩ, ma alới tỡ dáng táq nṓq yỗn pĩeiq. 3 Alới tỡ dáng Yiang Sursĩ khoiq atỡng rana yỗn cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án. Ma alới puai ngê alới bữm chuaq yoc ễ bữn ṓc ki. Alới tỡ ễq puai rana ca Yiang Sursĩ atỡng yỗn cũai têq ỡt tanoang o yáng moat án. 4 Cũai aléq ma sa-âm Yê-su Crĩt, lứq cũai ki bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma cũai aléq ca trĩh phễp rit Môi-se sâng, lứq cũai ki tỡ bữn ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. 5 Môi-se khoiq atỡng chơ tễ cũai ca yoc ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ cỗ nhơ alới trĩh phễp rit Yiang Sursĩ atỡng na án. Án atỡng tễ alới ki neq: “Cũai aléq ma táq pĩeiq dũ ṓc tễ phễp rit Yiang Sursĩ, lứq cũai ki bữn tamoong cỗ tễ ṓc ki.” 6 Ma cũai aléq ca sa-âm Yê-su Crĩt têq yỗn án ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ atỡng cũai ki neq: “Anhia chỗi dớt, pai neq: ‘Noau rơi chỗn chu paloōng, dōq coâiq Yê-su sễng chuai hái?’ 7 Cớp anhia chỗi dớt, pai: ‘Noau rơi sễng chu pưn pỡ ntốq raviei cũai cuchĩt ỡt, dōq coâiq Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt?’” 8 Ma parnai Yiang Sursĩ pai ntrớu tễ ṓc tanoang o nâi? Lứq án pai neq: “Ṓc tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ tỡ bữn yơng tễ anhia. Cóq anhia ngin toâq bỗq anhia cớp sa-âm samoât samơi tâng mứt anhia sâng.” Nâi la machớng santoiq hếq khoiq atỡng anhia chơ yỗn anhia bữn sa-âm Yê-su Crĩt. 9 Khân bỗq anhia ma ngin pai Yê-su la Ncháu anhia, cớp mứt anhia sa-âm samoât samơi Yiang Sursĩ khoiq yỗn Yê-su tamoong loah tễ án cuchĩt, ki lứq Yiang Sursĩ chuai amoong anhia. 10 Hái ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, la cỗ mứt pahỡm hái sa-âm án. Cớp Yiang Sursĩ chuai amoong hái, la cỗ bỗq hái ngin pai Yê-su Crĩt la Ncháu hái. 11 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq noau pai chơ neq: “Cũai aléq ma sa-âm án, lứq cũai ki tỡ nai sâng casiet tễ án.” 12 Yáng moat Yiang Sursĩ tỡ bữn mpha ntrớu cũai I-sarễl cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. Ngkíq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai sa-ữi ṓc bốn yỗn dũ náq ca sễq tễ án. 13 Yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai neq: “Ncháu hái chuai amoong dũ náq cũai aléq ca câu sễq tễ án.” 14 Ma nṓq têq cũai câu sễq tễ án, khân alới tỡ yũah sa-âm án? Cớp nṓq têq alới sa-âm án, khân alới tỡ yũah bữn sâng ntrớu tễ án? Cớp nṓq alới têq bữn sâng tễ án, khân tỡ bữn noau pỡq atỡng alới? 15 Cớp nṓq cũai têq pỡq atỡng alới, khân tỡ bữn noau chuai yỗn alới pỡq? Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau pai neq: “Bốn lứq cũai ca dững parnai o yỗn cũai canṓh dáng.” 16 Ma lứq tỡ bữn dũ náq ma yoc ễ tamứng parnai o tễ Yê-su Crĩt. Machớng Ê-sai khoiq pai tễ mbṓq neq: “Ncháu cứq ơi! Tỡ bữn cũai aléq noap parnai cứq atỡng.” 17 Ma khân cũai yoc ễ sa-âm, cóq alới tamứng nhũang. Cớp parnai ca alới cóq tamứng nhũang la parnai o tễ Yê-su Crĩt. 18 Ma cứq ễ blớh anhia neq: tỗp I-sarễl khoiq sâng parnai nâi ma tỡ yũah? Lứq alới khoiq sâng chơ. Yuaq tâm saráq Yiang Sursĩ atỡng tễ mbṓq pai neq: “Khoiq noau atỡng chơ parnai nâi chũop nheq tâng cốc cutễq nâi. Lứq santoiq nâi pláh dũ ntốq cũai ỡt.” 19 Cứq ễ blớh anhia neq ễn: nṓq tỗp I-sarễl ma tỡ bữn dáng? Môi-se khoiq atỡng máh Yiang Sursĩ pai tễ mbṓq neq: “Cứq táq yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl cỡt con acái cứq tê. Hỗi rái alới sacũl, ma sanua alới dáng. Ngkíq cứq táq yỗn anhia sa-on cumíq yoc ễ bữn ariang alới ki. Cớp cứq táq yỗn anhia sâng ũan chóq alới.” 20 Cớp Ê-sai atỡng clṓq hỡn tễ Môi-se. Án atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ pai neq: “Alới ca tỡ bữn chuaq cứq, lứq alới ramóh cứq. Cớp alới ca tỡ bữn sễq tễ cứq, lứq cứq yỗn alới dáng ngê cứq.” 21 Cớp Yiang Sursĩ pai ễn tễ tỗp I-sarễl neq: “Cu rangái cứq arô níc cũai nâi, ma alới tỡ bữn trĩh cứq, cớp alới chíl níc cứq.”

Rô-ma 11

1 Chơ cứq ễ blớh anhia neq: Yiang Sursĩ khoiq táh tỗp I-sarễl tỡ? Lứq tỡ bữn! Cứq nâi toâp la cũai I-sarễl. Cứq la tễ tṓng toiq A-praham tê. Cớp cứq la tễ tỗp Bễn-yamin. 2 Yiang Sursĩ khoiq rưoh tỗp I-sarễl tễ mbṓq chơ. Toau sanua án tỡ bữn táh alới. Anhia khoiq dáng chơ máh parnai Yiang Sursĩ atỡng Ê-li, án ca táq ranáq Yiang Sursĩ tễ mbṓq. Ê-li cauq tỗp I-sarễl chóq Yiang Sursĩ, pai neq: 3 “Yiang Sursĩ ơi! Alới ki khoiq cachĩt chơ cũai tang bỗq anhia. Cớp alới talốh dếh prông dốq sang anhia hỡ. Ống cứq toâp noâng tamoong. Cớp alới ễ cachĩt cứq tê.” 4 Ma ntrớu Yiang Sursĩ ta-ỡi Ê-li? Yiang Sursĩ ta-ỡi án neq: “Cứq noâng bữn tapul ngin náq cũai samiang tỗp I-sarễl ca sang cứq. Lứq alới ki tỡ bữn pruam sacốh racớl sang yiang Ba-al.” 5 Sanua la machớng ki tê. Noâng bữn bĩq náq cũai I-sarễl ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ, yuaq án bữn mứt pahỡm ễ chuai miat alới. 6 Án rưoh alới cỗ án ễ chuai miat alới, tỡ cỡn cỗ alới táq ranáq o. Khân án rưoh alới cỗ alới khoiq táq ranáq o, ngkíq ṓc ki tỡ têq pai noâng án chuai miat. 7 Khân ngkíq, nṓq hái ễ pai? Hái ễ pai neq: nheq tữh cũai I-sarễl yoc ễ ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ma bĩq lứq alới ramóh ṓc ki. Ống alới ca Yiang Sursĩ rưoh sâng bữn ṓc ki. Ma alới ca tỡ ễq sa-âm, mứt alới cỡt coang lứq ễn. 8 Tâm saráq Yiang Sursĩ pai neq: “Toau sanua, Yiang Sursĩ táq yỗn mứt alới cỡt sacũl ớc. Alới bữn moat, ma ariang alới tỡ bữn hữm. Alới bữn cutũr, ma ariang alới tỡ bữn sâng.” 9 Cớp Davĩt pai tễ mbṓq neq: “Alới nguaiq cha bũi níc. Alới tỡ bữn chanchớm croōq criat ntrớu toâq pỡ alới. Ngkíq Yiang Sursĩ ơi, cứq sễq anhia táq yỗn ṓc alới cha bũi ki cỡt samoât acáp tỡ la alieiq yỗn alới ramóh túh coat sa-ữi. 10 Cứq sễq anhia táq yỗn moat alới cỡt sũt. Cớp cứq sễq anhia táq yỗn cloong alới cỡt tacô, yuaq alới chĩuq túh coat sa-ữi.” 11 Ngkíq cứq yoc ễ blớh anhia neq: cỗ tỗp I-sarễl tỡ bữn sa-âm Yê-su sanua, ngkíq Yiang Sursĩ lứq táh tháng alới ki tỡ? Lứq tỡ bữn! Cỗ tỗp I-sarễl tỡ bữn sa-âm, ngkíq Yiang Sursĩ ma chuai amoong máh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn. Yiang Sursĩ táq ngkíq yỗn mứt pahỡm tỗp I-sarễl cỡt sa-on cumíq yoc ễ bữn machớng cũai ki tê. 12 Cỗ tỗp I-sarễl tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ, ngkíq máh cũai canṓh ễn bữn ṓc bốn sa-ữi tễ Yiang Sursĩ. Cỗ tỗp I-sarễl táq lôih, ngkíq Yiang Sursĩ chuai cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn. Khân ngkíq, ki hỡn tễ ki ễn Yiang Sursĩ chuai nheq tữh cũai nỡ ra, toâq máh cũai I-sarễl sa-âm Yê-su Crĩt tê. 13 Sanua cứq yoc atỡng anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl. Yiang Sursĩ ớn cứq atỡng parnai án yỗn anhia bữn sâng tê. Ngkíq cứq táq ranáq nâi nheq rangứh rahỡ cứq. 14 Cứq táq ngkíq, la cứq ễq tỗp I-sarễl cỡt sa-on cumíq tễ anhia. Moac moai bữn muoi tỗp tễ alới sa-âm tê, chơ Yiang Sursĩ chuai amoong alới hỡ. 15 Toâq Yiang Sursĩ táh cũai I-sarễl ca tỡ bữn sa-âm, ki án ĩt anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl ễn cỡt muoi mứt cớp án. Ma nỡ ra Yiang Sursĩ arô loah nheq cũai I-sarễl. Chơ ntrớu bữn kia tễ ṓc ki? Lứq ṓc ki bữn kia cũai cuchĩt bữn tamoong loah. 16 Cứq sacâm neq: khân ĩt muoi lám bễng mi, ma sang muoi béq yỗn Yiang Sursĩ; chơ nheq máh bễng ki cỡt khong Yiang Sursĩ tê. Khân sang rêh aluang yỗn Yiang Sursĩ; chơ nheq máh abễng la cỡt khong án tê. 17 Khân bữn abễng o-li-vê tâng nưong ma noau cứl táh chíq; chơ noau ĩt abễng o-li-vê tễ arưih ễn chot pláih loah bân abễng ca noau khoiq cứl táh ki. Tỗp anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl la samoât abễng o-li-vê tễ arưih ki tê. Ma sanua anhia bữn roap rêng cớp ṓc tamoong tễ cũai I-sarễl. 18 Anhia chỗi chanchớm anhia la o hỡn tễ tỗp I-sarễl. Khân anhia chanchớm ngkíq, cóq anhia chanchớm loah neq: abễng tỡ bữn amoong rêh, ma lứq rêh amoong abễng. 19 Cṓh lơ anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl yoc ễ pai neq: “Lứq Yiang Sursĩ cứl táh chíq abễng tiaq tễ nỡm ki yoc ễ chot hếq ễn tâng nỡm ki.” 20 Lứq pĩeiq anhia pai. Ma Yiang Sursĩ cứl chíq alới ki, cỗ alới tỡ bữn sa-âm. Cớp án chot loah anhia cỗ anhia sa-âm. Ngkíq anhia chỗi chanchớm anhia la o hỡn tễ tỗp I-sarễl. Ma cóq anhia ngcṓh Yiang Sursĩ. 21 Khân Yiang Sursĩ cứl chíq abễng tiaq tễ nỡm ki cỗ alới tỡ bữn sa-âm, lứq án táq machớng ki tê cớp anhia, khân anhia tỡ bữn sa-âm. 22 Ngkíq hái dáng la Yiang Sursĩ sarũiq táq cũai, cớp án táq cũai. Án táq alới ca tỡ bữn sa-âm. Ma án sarũiq táq anhia sa-ữi lứq, khân anhia táq pỡq níc tâng ṓc sarũiq ki. Ma khân anhia tỡ bữn táq ngkíq, ki Yiang Sursĩ cứl chíq anhia machớng alới ki tê. 23 Ma khân tỗp I-sarễl, nỡ ra alới sa-âm, ki Yiang Sursĩ chot loah alới. Yiang Sursĩ lứq rơi chot loah alới tâng ntốq án khoiq cứl alới tễ nhũang. 24 Anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl la samoât abễng tễ nỡm o-li-vê ca dáh tâng arưih. Ma lứq Yiang Sursĩ chot loah anhia tâng nỡm o-li-vê ca án chóh cớp án asa tâng nưong án. Tỗp I-sarễl la samoât abễng tiaq tễ nỡm o-li-vê ca Yiang Sursĩ chóh. Khân Yiang Sursĩ ma têq chot loah abễng tễ arưih, ki khễ hỡn ễn têq Yiang Sursĩ chot loah abễng tiaq ki tâng nỡm án bữm. 25 Sễm ai ơi! Cứq yoc anhia dáng tễ ramứh cutooq nâi, dōq anhia tỡ bữn ỗt pai anhia dáng clữi tễ cũai canṓh. Sanua bữn muoi tỗp tễ cũai I-sarễl ca bữn mứt pahỡm coang. Ma moâm án arô yỗn dũ thrỗq án ễ bữn tễ cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl, ki án arô cũai I-sarễl ễn. 26 Toâq tangái ki Yiang Sursĩ lứq chuai amoong nheq tữh tỗp I-sarễl. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, Yiang Sursĩ khoiq pai neq: “Án ca chuai amoong cũai lứq án toâq tễ vil Si-ôn. Án táq yỗn tṓng toiq Yacốp tỡ bữn táq lôih noâng. 27 Tữ cứq táh lôih alới, lứq tangái ki cứq táq yỗn moâm máh parnai cứq khoiq ữq cớp alới tễ mbṓq chơ.” 28 Sa-ữi lứq cũai I-sarễl tỡ ễq sa-âm parnai o tễ Yê-su Crĩt. Ngkíq alới ki samoât par-ũal cớp Yiang Sursĩ. Cỗ alới táq ngkíq, sanua anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl têq sa-âm Yê-su Crĩt tê. Ma tỗp I-sarễl la cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh tễ nhũang chơ. Ngkíq Yiang Sursĩ noâng ayooq alới cỗ án khoiq par-ữq cớp achúc achiac alới. 29 Yiang Sursĩ tỡ nai ralêq loah máh ṓc án khoiq ữq chơ. Ṓc ntrớu án yỗn, án tỡ nai ĩt loah. Cớp cũai án rưoh, án tỡ nai táh. 30 Tễ nhũang anhia tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ. Ma sanua Yiang Sursĩ lứq ayooq táq anhia tang loah tỗp I-sarễl ca tỡ ễq ễ trĩh án. 31 Sanua tỗp I-sarễl tỡ bữn trĩh Yiang Sursĩ, cớp alới sâng ũan Yiang Sursĩ chuai anhia. Ma nỡ ra Yiang Sursĩ lứq sarũiq táq alới machớng án sarũiq táq anhia sanua tê. 32 Lứq Yiang Sursĩ khoiq yỗn dũ náq cũai cỡt samoât cũai tũ cỗ alới tỡ bữn trĩh, dōq têq án apáh ṓc sarũiq táq yỗn dũ náq alới. 33 Ô! Rangoaiq lứq Yiang Sursĩ! Án dáng dũ ramứh. Hái tỡ rơi noap máh ṓc án dáng. Cớp hái tỡ têq dáng máh ranáq án yoc ễ táq cớp máh sarnớm án chanchớm. 34 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq blớh neq: “Bữn cũai aléq têq dáng sarnớm Yiang Sursĩ tỡ? Tỡ la bữn cũai aléq têq tĩeih atỡng Yiang Sursĩ tỡ? 35 Tỡ bữn cũai aléq têq pai Yiang Sursĩ tu án muoi ramứh ntrớu, cỗ án khoiq yỗn Yiang Sursĩ tễ nhũang chơ.” 36 Lứq Yiang Sursĩ toâp khoiq tễng túc culám khám ramứh tâng pưn cớp tâng pỡng. Dũ ramứh ki la nheq khong án. Cớp án sốt dũ ramứh máh án tễng. Cóq hái khễn níc Yiang Sursĩ sốt dỡi lơi cumo. Amễn.

Rô-ma 12

1 Sễm ai ơi! Yuaq Yiang Sursĩ sarũiq táq anhia sa-ữi lứq, cứq sễq anhia chiau tỗ anhia pỡ Yiang Sursĩ. Táq ngkíq, tỗ anhia la samoât charán noau kiac sang miar yỗn Yiang Sursĩ, ma noâng anhia tamoong. Lứq pĩeiq anhia sang Yiang Sursĩ máh ki tâng mứt pahỡm, cớp Yiang Sursĩ sâng bũi lứq anhia táq ngkíq. 2 Anhia chỗi puai ngê tâng dỡi nâi. Ma cóq anhia yỗn Yiang Sursĩ lêq loah mứt anhia yỗn sarnớm anhia chanchớm ngê tamái ễn. Táq ngkíq, anhia lứq dáng ranáq ntrớu Yiang Sursĩ yoc anhia táq. Ranáq ki la o yỗn anhia, cớp o yỗn Yiang Sursĩ tê. Cớp ranáq ki la tỡ bữn lôih ntrớu yỗn anhia táq. 3 Cứq sa-ỡn Yiang Sursĩ khoiq chuai yỗn cứq bữn táq ranáq atỡng anhia dũ náq neq: anhia chỗi chanchớm luat ngư tễ ranáq Yiang Sursĩ yỗn anhia táq. Ma cóq anhia chanchớm pĩeiq tễ ramứh ki, yuaq anhia dáng Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia táq ranáq puai tễ ṓc sa-âm ca án khoiq yỗn anhia bữn. 4 Tỗ cũai cóq bữn sa-ữi ramứh nṓq têq cỡt tỗ. Cớp dũ ramứh ki bữn miar ranáq táq. 5 Machớng ki tê, hái cũai ca sa-âm Yê-su Crĩt la clứng, ma hái cỡt muoi tỗp. Ngkíq sanua hái pruam manoaq chuai manoaq. 6 Nheq tữh hái bữn miar ranáq Yiang Sursĩ yỗn hái táq. Khân án yỗn cũai aléq ma atỡng tang parnai Yiang Sursĩ, cóq cũai ki atỡng parnai ki puai máh án sa-âm tâng mứt pahỡm án. 7 Cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn táq ranáq chuai tâng tỗp sa-âm, cóq cũai ki táq ranáq ki. Cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn táq ranáq atỡng cũai canṓh, cóq cũai ki táq ranáq ki. 8 Cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn atỡng catoaih yớu, cóq cũai ki táq ranáq ki. Cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn táq ranáq rachuai yớu, cóq cũai ki rachuai nheq rangứh rahỡ. Cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn táq sốt tâng tỗp sa-âm, cóq cũai ki cutóng táq ranáq sốt. Cớp cũai aléq ma Yiang Sursĩ yỗn bữn mứt sâng sarũiq táq yớu, cóq cũai ki bũi níc táq ranáq ki. 9 Cóq anhia ayooq yớu lứq samoât; chỗi ayooq ống bỗq sâng. Cớp cóq anhia viaq nheq máh ranáq sâuq, táq ống ranáq o sâng. 10 Cóq anhia manoaq ayooq manoaq samoât anhia la nheq sễm ai. Cớp cóq anhia yám yớu yỗn toâr hỡn tễ anhia. 11 Anhia chỗi aloah táq ranáq máh Yiang Sursĩ yỗn anhia táq. Ma cóq anhia táq ranáq ki nheq rangứh rahỡ anhia. 12 Cóq anhia sâng bũi o bo anhia ỡt ngcuang Yiang Sursĩ chuai anhia. Cớp cóq anhia tanhĩr níc máh ṓc túh coat ca toâq pỡ anhia. Cóq anhia câu sễq níc tễ Yiang Sursĩ. 13 Khân bữn noau tễ tỗp sa-âm ma túh cadĩt, cóq anhia chuai cũai ki. Cóq anhia táq poang moat múh chóq cũai tamoi ca toâq pỡ anhia. 14 Cóq anhia sễq Yiang Sursĩ táq o chóq cũai ca yoc ễ táq anhia. Anhia chỗi pacho pasríh alới ki. 15 Khân bữn noau ramóh ṓc bũi, cóq anhia sâng ỡn cớp alới tê. Khân bữn noau ramóh túh coat, cóq anhia nhiam cớp alới tê. 16 Cóq nheq tữh anhia bữn muoi mứt sâng. Anhia chỗi achỗn tỗ anhia bữm. Ma cóq anhia ỡt ratoi cớp cũai cadĩt tê. Cớp anhia chỗi chanchớm anhia la rangoaiq hỡn tễ cũai canṓh. 17 Khân bữn cũai táq sâuq cớp anhia, anhia chỗi carláh dỡq chóq alới. Ma cóq anhia cutóng táq ranáq o níc, yỗn nheq tữh cũai têq hữm anhia la cũai o. 18 Khân têq, cóq anhia cutóng nheq rangứh rahỡ anhia yỗn ỡt ien khễ cớp dũ náq cũai. 19 Sễm ai ơi! Cứq ayooq sa-ữi lứq anhia. Cứq patâp anhia neq: chỗi carláh dỡq chóq cũai canṓh. Cóq anhia yỗn Yiang Sursĩ sâng táq alới ca táq anhia. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, án khoiq pai neq: “Cứq toâp têq carláh dỡq yỗn cũai. Lứq samoât cứq culáh cóng yỗn dũ náq cũai, puai ranáq alới táq.” 20 Ntốq canṓh tâng tâm saráq Yiang Sursĩ án pai neq: “Khân bữn cũai ca yoc ễ táq anhia ma sâng panhieih, cóq anhia yỗn án cha. Khân án sâng ễ khlac dỡq, cóq anhia yỗn án nguaiq. Khân anhia táq ngkíq, lứq cũai ki sâng casiet táq tê án ễ táq anhia.” 21 Anhia chỗi yỗn ngê sâuq radững anhia táq ranáq tỡ o. Ma cóq anhia táq níc ranáq o. Ngkíq anhia chíl riap nheq ngê sâuq ki.

Rô-ma 13

1 Cóq dũ náq anhia trĩh parnai alới ca táq sốt anhia. Lứq Yiang Sursĩ toâp chóh cũai ki yỗn cỡt sốt. Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn rưoh, lứq cũai ki tỡ têq táq sốt. 2 Ngkíq khân cũai aléq ma tỡ ễq ễ trĩh cũai sốt, la samoât án tỡ ễq trĩh Yiang Sursĩ tê. Cũai ki lứq ramóh sa-ữi ṓc túh coat. 3 Yiang Sursĩ tỡ bữn chóh cũai sốt yỗn alới táq cũai ca táq ranáq o. Ma lứq Yiang Sursĩ chóh cũai sốt yỗn alới manrap cũai ca táq ranáq sâuq. Khân anhia ma tỡ ễq cũai sốt manrap anhia, cóq anhia táq ranáq o. Ngkíq alới cũai sốt atỡng o tễ anhia. 4 Cũai sốt táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ, dōq cỡt kia yỗn anhia. Ma khân anhia táq ranáq sâuq, lứq anhia cóq ngcṓh alới ca táq sốt, yuaq têq alới táq anhia. Yiang Sursĩ lứq yỗn alới bữn chớc manrap cũai ca táq ranáq sâuq. 5 Ngkíq cóq anhia trĩh máh cũai sốt, ma anhia chỗi trĩh alới cỗ anhia ngcṓh noau manrap sâng, ma cóq anhia trĩh alới cỗ mứt pahỡm anhia dáng ṓc nâi la o. 6 Machớng ṓc ki tê, cóq anhia muap crơng yỗn pỡ cũai sốt, yuaq toâq alới roap crơng nâi alới táq ranáq Yiang Sursĩ tê. 7 Ngkíq, cóq anhia culáh yỗn dũ náq, puai máh ramứh ntrớu pĩeiq yỗn án bữn roap. Khân pĩeiq anhia yỗn práq thễq, ki anhia yỗn. Khân pĩeiq anhia yỗn crơng noau chát, ki anhia yỗn crơng ki. Khân pĩeiq anhia yám noap, ki anhia yám noap. Khân pĩeiq anhia khễn, ki anhia khễn. 8 Moâm anhia culáh nheq máh ramứh anhia tu, anhia noâng tu muoi ramứh. Ramứh ki la cóq anhia manoaq ayooq manoaq. Cũai aléq ma ayooq yớu, lứq cũai ki puai samoât samơi phễp rit Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se. 9 Yiang Sursĩ patâp neq: “Chỗi cooc lacuoi tỡ la cayac noau. Chỗi cachĩt noau. Chỗi tutuoiq. Chỗi ham crơng noau.” Nheq ṓc patâp nâi, cớp nheq ṓc canṓh ca Yiang Sursĩ patâp, lứq cỡt muoi ṓc patâp sâng. Khân hái trĩh ṓc patâp nâi samoât samơi, lứq hái trĩh dũ ṓc patâp canṓh tê. Ṓc patâp toâr clữi nheq tễ canṓh la neq: cóq anhia ayooq yớu machớng anhia ayooq tỗ anhia bữm. 10 Cũai aléq ma ayooq yớu samoât samơi, cũai ki tỡ nai táq sâuq chóq yớu. Ngkíq, khân hái ayooq yớu, ki lứq hái trĩh dũ ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ. 11 Cóq hái cutóng táq ranáq ki, yuaq hái dáng cheq toâq tangái Yê-su yỗn hái loōh tễ cutễq nâi. Sanua tangái ki cheq hỡn tễ tangái hái mbỡiq sa-âm. Ngkíq, cóq hái chéng cachéng ngcuang tangái ki. 12 Chỗi táq noâng ranáq tâng dỡi nâi. Ranáq ki la samoât ranáq noau táq tâng sadâu. Ma sanua cheq toâq tangái Yê-su chu loah pỡ cutễq nâi. Nâi la samoât riang cheq ễ poang tarưp. Ngkíq, cóq hái táh chíq máh ranáq noau dốq táq tâng canám. Hái táq máh ranáq Yiang Sursĩ yỗn hái táq sâng. Ranáq ki la samoât ranáq noau dốq táq tâng poang. 13 Dũ ranáq hái táq, cóq hái táq o ariang cũai ca táq ranáq tâng poang. Táq ngkíq, hái tỡ bữn ngcṓh ntrớu cũai canṓh hữm ranáq hái táq. Anhia chỗi cha tôn tín. Chỗi bũl blṓng. Chỗi bếq parnơi khân tỡ bữn lacuoi cayac. Chỗi táq pampla. Chỗi ralỗih. Chỗi sa-on tễ noau. 14 Ma cóq anhia sễq Yê-su Crĩt, Ncháu anhia, kĩaq mứt pahỡm anhia. Cớp anhia chỗi chanchớm noâng ễ puai ngê sâuq ariang mứt pahỡm anhia cơi yoc.

Rô-ma 14

1 Khân bữn cũai aléq khoiq sa-âm Yê-su chơ, ma án tỡ yũah dáng sa-ữi tễ ngê ki, cóq anhia roap cũai ki bũi o. Cớp anhia chỗi rasuon cớp án tễ máh ramứh án dáng tỡ yũah raloaih. 2 Bữn cũai tễ tỗp hái, alới chanchớm alới têq cha dũ ramứh crơng sana, tỡ bữn lôih ntrớu. Ma bữn máh cũai tỡ yũah dáng raloaih, alới chanchớm tỡ bữn o cha sâiq. 3 Alới ca cha dũ ramứh crơng sana tỡ têq mumat alới ca tỡ bữn cha sâiq. Cớp alới ca tỡ bữn cha sâiq tỡ têq pai lôih alới ca cha dũ ramứh sana. Manoaq tỡ têq tếq manoaq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq noap cũai ki la con acái án chơ. 4 Nṓq anhia khớn tếq cũai ca táq ranáq yỗn noau canṓh? Lứq ống ncháu án toâp têq pai cũai ki táq ranáq o ma tỡ o. Cớp lứq hái dáng Yiang Sursĩ bữn chớc têq chuai yỗn cũai ki táq ranáq o. 5 Bữn cũai chanchớm cóq dōq miar máh tangái noau puai rit sang Yiang Sursĩ. Ma bữn cũai canṓh chanchớm cu rangái la machớng nheq. Cóq dũ náq tutuaiq yỗn samoât, ntrớu Yiang Sursĩ yỗn án táq tễ ṓc nâi. 6 Án ca dōq miar muoi tangái yỗn puai rit sang Yiang Sursĩ, án táq cỗ án yám noap Yiang Sursĩ. Cớp án ca cha dũ ramứh crơng sana, án táq ngkíq la án yám noap Yiang Sursĩ tê, yuaq án sa-ỡn Yiang Sursĩ yỗn crơng sana ki. Machớng ki tê, án ca tỡ bữn cha dũ ramứh crơng sana, án táq ngkíq la án yám noap Yiang Sursĩ tê. Cớp án sa-ỡn Yiang Sursĩ tê án bữn crơng sana máh án cha. 7 Tỡ bữn aléq tễ hái ma têq táq bữm yỗn tỗ án tamoong. Cớp tỡ bữn aléq tễ hái têq táq yỗn cuchĩt. 8 Khân hái tamoong, la cỗ Yiang Sursĩ yỗn hái bữn tamoong. Khân hái cuchĩt, la cỗ Yiang Sursĩ yỗn hái cuchĩt. Ngkíq hái tamoong tỡ la hái cuchĩt, la sốt pỡ Yiang Sursĩ nheq. 9 Lứq Yê-su Crĩt khoiq cuchĩt cớp án tamoong loah tễ án cuchĩt, dōq án cỡt Ncháu dũ náq cũai, alới ca tamoong cớp alới ca cuchĩt. 10 Ngkíq, nṓq anhia ễ tếq sễm ai anhia? Cớp nṓq anhia mumat sễm ai anhia? Lứq nỡ ra nheq tữh hái cóq ỡt tayứng yáng moat Yiang Sursĩ yỗn án rablớh hái. 11 Khoiq noau chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Yiang Sursĩ khoiq pai chơ neq: ‘Lứq samoât cứq tamoong mantái níc. Ngkíq nỡ ra dũ náq cũai cucốh cucũoi yáng moat cứq. Cớp dũ náq cũai lứq ngin pai cứq toâp la lứq Yiang Sursĩ.’” 12 Ngkíq nỡ ra nheq tữh hái cóq ngin yáng moat Yiang Sursĩ máh ranáq hái táq tâng dỡi nâi. 13 Yuaq ngkíq, hái chỗi táq noâng manoaq tếq manoaq. Ma cóq hái chanchớm neq ễn: hái chỗi táq noâng yỗn sễm ai cỡt pê pahỡm tỡ la táh ngê Yiang Sursĩ. 14 Cỗ cứq ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, ngkíq cứq dáng samoât samơi la dũ ramứh crơng sana cha tỡ bữn lôih ntrớu yỗn cũai cha. Ma khân bữn cũai canṓh chanchớm tâng mứt án la bữn crơng sana Yiang Sursĩ tỡ ễq án cha, ngkíq crơng ki la lôih yỗn án cha. 15 Khân anhia ma cha muoi ramứh ntrớu, ma sễm ai anhia chanchớm lôih cha ramứh ki, ki sễm ai ki sâng ngua lứq hữm anhia cha crơng ki. Anhia táq ngkíq, anhia tỡ bữn lứq ayooq sễm ai anhia. Anhia chỗi yỗn crơng sana anhia cha ma táq yỗn sễm ai anhia táh chíq ngê Yiang Sursĩ, yuaq Yê-su Crĩt lứq khoiq cuchĩt tang cũai ki tê. 16 Khân anhia ễ táq ranáq ntrớu ca anhia chanchớm o, ma sễm ai anhia pai ranáq ki la lôih, ki anhia chỗi táq ranáq ki. 17 Yuaq Yiang Sursĩ tỡ bữn yỗn cũai mut tâng tỗp án sốt cỗ tễ crơng alới cha tỡ la nguaiq. Ṓc ki la tỡ bữn toâr ntrớu. Ma Yiang Sursĩ yỗn máh cũai mut tâng tỗp án sốt cỗ alới bữn mứt tanoang o, alới ỡt ien khễ cớp yớu, cớp alới ỡt bũi níc cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt alới. 18 Cũai aléq ma táq ranáq Yê-su Crĩt puai ngê ki, lứq Yiang Sursĩ sâng bũi cớp án, cớp cũai canṓh atỡng o tễ cũai ki tê. 19 Ngkíq, cóq hái cutóng ỡt ratoi níc cớp yớu, cớp cóq hái manoaq chuai manoaq yỗn bữn ṓc sa-âm pacái lứq ễn. 20 Dũ ramứh crơng sana la o yỗn cũai cha. Ma khân sễm ai anhia hữm anhia cha crơng sana ca án chanchớm Yiang Sursĩ tỡ ễq án cha, cṓh lơ án cha tê crơng sana ki. Chơ án táq ranáq ca án chanchớm lôih yỗn án táq, cớp án nguai chíq tễ ngê Yiang Sursĩ. Khân ngkíq, la samoât anhia talốh chíq ranáq Yiang Sursĩ táq cỗ tian sana anhia cha. 21 Ngkíq, o hỡn anhia chỗi cha sâiq, chỗi nguaiq blṓng, chỗi táq ranáq canṓh tê, khân ranáq ki táq yỗn sễm ai anhia táq lôih cớp tỡ ễq sa-âm noâng. 22 Khân anhia dáng tâng mứt pahỡm anhia, ranáq anhia táq ma tỡ bữn lôih ntrớu, ki anhia dōq ṓc ki tâng mứt pahỡm anhia sâng, yuaq Yiang Sursĩ lứq dáng mứt pahỡm anhia. Bốn lứq cũai ca táq ranáq, ma mứt án tỡ bữn tanĩq pai án táq lôih. 23 Ma khân cũai aléq chanchớm tâng mứt án la lôih cha muoi ramứh crơng sana, ma noâng án cha crơng sana ki, ki án táq lôih, yuaq án tỡ bữn táq ranáq ki yoc ễ trĩh Yiang Sursĩ. Dũ ranáq cũai táq, ma tỡ bữn táq cỗ alới yoc ễ trĩh Yiang Sursĩ, lứq ranáq ki la lôih.

Rô-ma 15

1 Hái ca sa-âm pacái chơ cóq hái chuai cũai canṓh, alới ca tỡ yũah dáng sa-âm pacái. Hái chỗi táq yỗn pĩeiq pahỡm hái sâng. 2 Ma dũ náq hái cóq táq o yỗn cũai canṓh bữn sa-âm sa-ữi lứq ễn. 3 Táq ngkíq hái tũoiq Yê-su Crĩt tê, yuaq án tỡ bữn táq yỗn bũi pahỡm án bữm. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc sacoâiq tễ santoiq Yê-su pai chóq Yiang Sursĩ neq: “Santoiq noau ễ lóc lár anhia, lứq noau atỡng santoiq ki chóq cứq.” 4 Máh santoiq noau khoiq chĩc tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, noau chĩc dōq atỡng hái. Ngkíq, têq hái ỡt ngcuang máh ramứh o Yiang Sursĩ yoc ễ táq yỗn hái, cỗ parnai Yiang Sursĩ aliam hái cớp chuai hái ỡt tanhĩr. 5 Cứq sễq Yiang Sursĩ, án ca táq yỗn anhia têq ỡt tanhĩr, cớp án ca aliam níc anhia, cứq sễq án táq yỗn anhia cỡt muoi mứt muoi pahỡm puai Yê-su Crĩt. 6 Táq ngkíq anhia bữn muoi parláih muoi parnai khễn Yiang Sursĩ, án ca Mpoaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 7 Ngkíq, cóq anhia manoaq táq o chóq manoaq samoât Yê-su Crĩt táq o chóq anhia tê, dōq cũai canṓh bữn khễn Yiang Sursĩ cỗ tễ ranáq anhia táq. 8 Cứq atỡng yỗn anhia dáng neq: Yê-su Crĩt cỡt samoât ranễng chuai tỗp I-sarễl, yỗn cũai têq dáng parnai Yiang Sursĩ la pĩeiq lứq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq ữq chơ ṓc ki cớp achúc achiac tỗp I-sarễl tễ mbṓq. 9 Cớp Yê-su táq yỗn cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl têq khễn Yiang Sursĩ tê, yuaq Yiang Sursĩ khoiq sâng ayooq táq alới. Noau khoiq chĩc sacoâiq tễ Yê-su tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Lứq cứq khễn anhia yáng moat cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl. Cớp cứq ũat khễn ramứh anhia.” 10 Ntốq canṓh ễn noau khoiq chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ neq: “Máh anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl ơi! Cóq anhia ỡt bũi ỡn parnơi cớp tỗp alới ca Yiang Sursĩ rưoh!” 11 Cớp ntốq canṓh ễn noau khoiq chĩc neq: “Nheq tữh anhia ca tỡ cỡn cũai I-sarễl, cóq anhia khễn Yiang Sursĩ! Lứq dũ tỗp cũai cóq khễn níc án!” 12 Bữn muoi ntốq canṓh ễn tâng tâm saráq Yiang Sursĩ, Ê-sai khoiq chĩc neq: “Tễ tṓng toiq Yê-sai cơt muoi lám con samiang. Con samiang nâi cỡt sốt cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl. Cớp alới ki ngcuang án chuai amoong alới.” 13 Cứq sễq Yiang Sursĩ, án ca nỡm ṓc ngcuang, chuai yỗn anhia ỡt bũi níc cỗ anhia sa-âm. Cớp cứq sễq án yỗn Raviei án chuai yỗn anhia bữn mứt pahỡm ngcuang loōh clữi cliei. 14 Sễm ai ơi! Cứq dáng chơ anhia la cũai patoat o. Cớp anhia bữn mứt pahỡm dáng sa-ữi chơ. Ngkíq têq anhia manoaq atỡng chuai manoaq. 15 Ma cứq tỡ bữn ngcṓh ntrớu chĩc choâiq thỡ nâi arĩen loah anhia. Cứq tỡ bữn ngcṓh, yuaq Yiang Sursĩ khoiq rưoh cứq yỗn táq ranáq nâi. 16 Án yỗn cứq táq ranáq ayững atĩ Yê-su Crĩt, yỗn cứq têq atỡng cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl máh parnai o tễ Yiang Sursĩ. Cứq yoc ễ chiau alới pỡ Yiang Sursĩ cỡt samoât crơng noau chiau sang, ễq bũi pahỡm Yiang Sursĩ. Raviei Yiang Sursĩ toâp táq yỗn alới cỡt cũai miar táq ranáq yỗn Yiang Sursĩ. 17 Yuaq cứq bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, ngkíq cứq sâng bũi máh ranáq Yiang Sursĩ yỗn cứq táq. 18 Cứq tỡ têq pai ntrớu tễ ranáq Yiang Sursĩ yỗn cũai canṓh táq. Ma têq cứq atỡng tễ ranáq Yê-su Crĩt chuai yỗn cứq táq. Ranáq nâi la neq: Yiang Sursĩ yỗn cũai ca tỡ cỡn cũai I-sarễl sa-âm tê, cỗ alới tamứng santoiq cứq atỡng, cỗ alới hữm ranáq cứq táq, 19 cớp cỗ Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn chớc táq ranáq salễh cớp tếc canṓh yỗn cũai bữn hữm. Chơ cứq khoiq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt tâng dũ ntốq tễ vil Yaru-salễm toau toâq pỡ cruang I-luri. 20 Cứq táq ngkíq cỗ cứq yoc lứq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt yỗn alới ca tỡ yũah sâng ntrớu tễ án. Cứq tỡ ễq pỡq atỡng pỡ ntốq khoiq cũai canṓh pỡq atỡng chơ. Khân cứq ma táq ngkíq, la samoât cứq táq dống tâng tanang khoiq cũai canṓh thrũan chơ. 21 Khoiq noau chĩc chơ tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq neq: “Máh alới ca tỡ yũah sâng parnai o tễ Yiang Sursĩ, ki nỡ ra alới bữn sâng tê parnai ki, cớp alới ca tỡ yũah dáng tễ án, nỡ ra alới bữn dáng tê.” 22 Cỗ cứq miaq táq ranáq ki, la cứq tỡ yũah têq toâq sa-óh anhia. Ma lứq sa-ữi trỗ chơ cứq yoc ễ toâq pỡ anhia. 23 Dũn lứq chơ cứq ễr áiq yoc ễ toâq pỡ anhia, cớp sanua cứq táq moâm chơ ranáq cứq tâng cruang nâi. 24 Toâq cứq bữn pỡq pỡ cruang Ê-pania, la cứq mut sa-óh tâng vil anhia voai. Cứq yoc lứq ramóh anhia. Chơ moâm cứq sa-óh anhia, cứq sễq anhia chuai cứq yỗn toâq pỡ cruang Ê-pania ễn. 25 Ma sanua cứq pỡq pỡ vil Yaru-salễm yoc ễ chuai máh tỗp sa-âm ỡt tâng vil ki. 26 Máh cũai sa-âm tâng cruang Ma-sadôn cớp cruang Achai, alới ki bũi pahỡm parỗm práq dōq chuai máh cũai sa-âm tâng vil Yaru-salễm, alới ca túh cadĩt lứq. 27 Alới ca ỡt tâng cruang Ma-sadôn cớp cruang Achai, alới la tỡ cỡn cũai I-sarễl. Ma alới bũi pahỡm yoc ễ chuai máh cũai sa-âm tễ tỗp I-sarễl. Alới ki tu tỗp I-sarễl tê, yuaq tễ nhũang cũai I-sarễl chuai yỗn alới bữn dáng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Ngkíq, o yỗn alới chuai crơng yỗn cũai I-sarễl ca túh cadĩt. 28 Tữ cứq táq moâm ranáq chiau crơng yỗn cũai sa-âm ỡt tâng vil Yaru-salễm, chơ cứq ễ pỡq pỡ cruang Ê-pania ễn. Ma lứq cứq mut sa-óh anhia tâng vil Rô-ma voai. 29 Cứq dáng, tữ cứq toâq pỡ anhia, la cứq dững ṓc bốn puan tễ Yê-su Crĩt yỗn anhia. 30 Cỗ anhia ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt chơ, cớp cỗ Raviei Yiang Sursĩ chuai anhia manoaq ayooq manoaq, ngkíq cứq sễq anhia pruam câu yỗn cứq. Cớp yỗn hái câu sễq tễ Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ hái. 31 Cứq sễq anhia câu yỗn cứq têq vớt tễ atĩ alới ca tỡ bữn sa-âm Yê-su tâng cruang Yudê. Cớp sễq anhia câu chuai cứq tễ máh ranáq cứq ễ táq chuai alới ca sa-âm tâng vil Yaru-salễm, yỗn alới bũi pahỡm tê roap crơng ki. 32 Moâm ki, khân Yiang Sursĩ yỗn, cứq toâq pỡ anhia bữn mứt pahỡm bũi lứq. Chơ hái pruam ỡt sar-óh bũi ỡn. 33 Cứq sễq Yiang Sursĩ, án ca yỗn hái ỡt ien khễ, sễq án ỡt níc cớp anhia. Amễn.

Rô-ma 16

1 Cứq sễq anhia roap tabỡp tabéh o sễm ỡi hái, ramứh Phê-bê. Án táq ranáq Yiang Sursĩ tâng tỗp sa-âm tâng vil Sen-crơ. 2 Sễq anhia tabỡp án ariang Yê-su Crĩt yoc hái tabỡp dũ náq ca khoiq sa-âm án chơ. Cứq sễq anhia chuai nứng mansễm nâi ntrớu án sễq tễ anhia, yuaq án khoiq chuai sa-ữi lứq cũai, dếh cứq hỡ. 3 Cứq yoc ễ cahan Aki-la cớp lacuoi án, Barit-sín. Alới bar náq ki táq ranáq Yê-su Crĩt parnơi cớp cứq. 4 Alới bar náq ki pruam muoi mứt cuchĩt tỡ la tamoong, la alới tỡ bữn táh cứq. Ngkíq cứq sa-ỡn alới ki. Cớp dũ tỗp sa-âm ca tỡ cỡn tễ tỗp I-sarễl, alới ki sa-ỡn bar náq ki tê. 5 Cứq ễ cahan tê tỗp sa-âm ca dốq rôm tâng dống alới bar náq ki. Cứq cơiq parnai sa-óh yớu cứq, Ê-panêt. Tễ dâu lứq manoaq án toâp sa-âm Yê-su Crĩt tâng cruang Asi. 6 Cứq ễ cahan Mari, án ca cutóng lứq táq ranáq yỗn anhia. 7 Cứq ễ cahan alới bar náq Antrô-nic cớp Yunia. Alới bar náq nâi la muoi tỗp cớp cứq. Cớp alới bar náq ki ỡt tũ parnơi cớp cứq tê. Máh cũai canṓh ca atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, alới ki yám noap alới bar náq ki. Cớp alới bar náq ki sa-âm Yê-su Crĩt tê nhũang cứq. 8 Cứq ễ cahan Amplia tê. Án la yớu cứq samoât lứq, yuaq hếq sa-âm Yê-su Crĩt parnơi. 9 Cứq ễ cahan Ur-bán, án ca táq ranáq Yê-su Crĩt parnơi cớp cứq. Cớp cứq ễ cahan yớu cứq, Sa-tachi. 10 Cứq ễ cahan Apêl tê. Án ki apáh án lứq bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt. Cớp cứq ễ cahan dũ náq alới dống sũ Arit-abũl. 11 Cứq ễ cahan Hê-rô-dĩen, án ca muoi tỗp cớp cứq. Cớp cứq ễ cahan dũ náq cũai tâng dống sũ Narsit ca khoiq sa-âm Yê-su chơ. 12 Cứq cơiq parnai sa-óh alới bar náq Tri-phan cớp Tri-phôt. Alới ki táq ranáq Yê-su Crĩt tê. Cớp cứq cơiq sa-óh yớu cứq, Parsit. Án ki sarâng lứq táq ranáq Yê-su Crĩt. 13 Cứq ễ cahan Ruphu, cớp mpiq án tê. Ruphu nâi, án sa-âm Yê-su Crĩt pacái lứq, cớp mpiq án la samoât riang mpiq cứq tê. 14 Cứq ễ sa-óh tê alới Asun-crit, Plê-côn, Her-mêt, Pa-truba, Her-mat, cớp máh sễm ai canṓh ca ỡt cớp alới. 15 Cứq ễ cahan tê alới Phalô-lacô cớp Yuli, Narê cớp amuaq án, Ô-lumpa, cớp dũ náq cũai sa-âm ca ỡt cớp alới. 16 Sễq anhia manoaq cubán o chóq manoaq. Ngkíq noau dáng anhia manoaq ayooq manoaq. Nheq máh tỗp sa-âm Yê-su Crĩt ỡt nâi, alới blớh cahan anhia tê. 17 Sễm ai ơi! Cứq yoc ễ patâp anhia, cóq anhia nhêng samoât! Bữn cũai yoc ễ dững anhia sasrúc yỗn ralỗih. Cớp alới ễ ayông anhia táq ranáq sâuq. Ranáq alới táq mpha tễ noau khoiq atỡng anhia tễ ngê Yiang Sursĩ. Ngkíq o yỗn anhia viaq chíq tễ alới ki. 18 Alới ki puai rangứh alới bữm. Alới tỡ ễq táq ranáq Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Alới yoc ễ phếq cũai noâng sacũl. Alới khễn anhia cớp pai santoiq ễm o chóq anhia. Ma santoiq alới tỡ bữn pĩeiq ntrớu. 19 Dũ cruang khoiq sâng chơ la anhia trĩh o lứq parnai Yiang Sursĩ. Ngkíq cứq sâng bũi lứq tâng mứt pahỡm cứq. Cứq yoc anhia cỡt roan rangoaiq dōq táq ranáq o, ma anhia chỗi roan rangoaiq dōq táq ranáq sâuq. 20 Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn hái ỡt ien khễ. Tỡ bữn dũn noâng án chuai anhia chíl riap yiang Satan. Cứq sễq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai níc anhia. 21 Ti-muthê, án ca táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi cớp cứq, án cơiq parnai sa-óh anhia. Alới pái náq Lusi-ũt, Yasôn, cớp Susi-pathơ, alới ễ cahan anhia tê. Alới ki la muoi sâu cớp cứq. 22 Cứq la ramứh Tễr-tiu chĩc choâiq thỡ nâi chuai Phau-lô. Cứq yoc ễ cahan nheq tữh anhia tê, yuaq hái bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 23 Cai-ũt cơiq parnai cahan anhia tê. Án ki bũi pahỡm chớm siem cứq tâng dống án. Cớp án sễq cũai sa-âm pỡq rôm pỡ dống án tê. Ê-rat ễ cahan anhia tê. Án la cũai yống kĩaq práq yỗn vil Côr-ntỗ. Cuar-tu ễ cahan anhia tê. Án ki la sễm ai hái. 24 Cứq sễq Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai nứng anhia. Amễn. 25 Cóq hái khễn Yiang Sursĩ, án ca têq táq yỗn mứt pahỡm anhia sa-âm pacái lứq parnai o tễ Yê-su Crĩt, máh cứq khoiq atỡng anhia chơ. Yiang Sursĩ khoiq apáh chơ parnai nâi yỗn hái dáng. Tễ tangái Yiang Sursĩ tễng paloōng cutễq, án cutooq parnai nâi, 26 ma án yỗn cũai tang bỗq án chĩc sacoâiq dōq tễ parnai nâi. Chơ sanua án yỗn nheq tữh cũai dáng. Lứq Yiang Sursĩ la Yiang tamoong mantái. Án toâp ớn atỡng yỗn dũ cruang dáng tê parnai nâi, dōq yỗn nheq tữh cũai têq sa-âm cớp trĩh parnai nâi. 27 Hái cóq khễn Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yê-su Crĩt. Ống án toâp dáng dũ ramứh. Hái khễn níc án sốt dỡi lơi cumo. Amễn.

1 Côr-ntỗ 1

1 Cứq la ramứh Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa-óh tỗp sa-âm Yiang Sursĩ ỡt tâng vil Côr-ntỗ. Yiang Sursĩ rưoh cứq yỗn táq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Bữn dếh Sô-thễn hỡ ỡt parnơi cớp cứq. Án la cũai sa-âm Yê-su machớng hái hỡ. Hếq cơiq carhan nheq tữh máh cũai ca Yiang Sursĩ khoiq rưoh yỗn sa-âm án. Máh cũai ki la cũai pruam muoi mứt cớp Yiang Sursĩ cỗ nhơ Yê-su Crĩt. Dũ cruang bữn sa-ữi náq cũai sa-âm Yê-su Crĩt tê. Anhia cớp alới la muoi tỗp. Bo alới câu, alới talếq ramứh Yê-su Crĩt tê. Án la Ncháu alới cớp Ncháu hái tê. 3 Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai nứng anhia, cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc. 4 Cứq sa-ỡn níc Yiang Sursĩ, án khoiq chuai miat anhia cỗ nhơ Yê-su Crĩt. 5 Yuaq anhia ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt, ngkíq anhia dáng samoât samơi tễ ṓc pĩeiq, cớp têq anhia atỡng raloaih lứq tễ ṓc pĩeiq ki tê. 6 Parnai o tễ Yê-su Crĩt cỡt pacái lứq tâng mứt pahỡm anhia. 7 Ngkíq anhia tỡ bữn ṓq muoi ramứh o ntrớu tễ Yiang Sursĩ yỗn, bo anhia ỡt acoan Yê-su Crĩt toâq loah pỡ cutễq nâi. 8 Yiang Sursĩ lứq táq yỗn mứt pahỡm anhia sa-âm pacái níc toau toâq tangái Yê-su Crĩt, Ncháu hái, toâq loah pỡ cutễq nâi. Tâng tangái ki Yê-su tỡ bữn tếq anhia bữn lôih ntrớu. 9 Hái têq sa-âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Yiang Sursĩ khoiq rưoh anhia yỗn ỡt muoi mứt cớp Con án la Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 10 Sễm ai ơi! Nhơ chớc tễ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, cứq sễq anhia pruam muoi parnai sâng, yỗn anhia tỡ bữn cayoah cỡt sa-ữi tỗp noâng. Cóq anhia pruam muoi mứt, cớp puai ống muoi ngê sâng. 11 Sễm ai ơi! Bữn cũai tễ dống sũ Clô-ê, alới khoiq atỡng cứq raloaih chơ la anhia rasuon sa-ữi lứq. 12 Sanua cứq bữn muoi ṓc cứq yoc ễ táq ntỡng cớp anhia. Bữn cũai tễ anhia, án ca pai neq: “Cứq nâi puai ngê Phau-lô.” Án ca pai: “Cứq nâi puai ngê Ablô.” Án ca pai: “Cứq nâi puai ngê Phi-ễr.” Cớp cũai canṓh ễn pai: “Cứq nâi puai ngê Crĩt.” 13 Khân ngkíq, ariang pai bữn sa-ữi Crĩt! Lứq samoât, Phau-lô tỡ bữn cuchĩt tang anhia tâng aluang sang‌cáng! Cớp lứq samoât, tỡ nai noau arô ramứh Phau-lô ma táq batễm yỗn anhia. 14 Cứq sa-ỡn Yiang Sursĩ, cứq tỡ bữn táq batễm yỗn sa-ữi náq cũai tễ tỗp anhia. Ma cứq táq batễm yỗn ống bar náq Crit-bu cớp Cai-ũt sâng. 15 Ngkíq tỡ bữn noau têq pai alới roap batễm yỗn cỡt tỗp cứq. 16 Ô, cớp cứq táq batễm yỗn Sê-phana cớp dống sũ án hỡ. Ma máh cũai canṓh, ki cứq tỡ bữn sanhữ táq batễm yỗn alới. 17 Yê-su Crĩt tỡ bữn ớn cứq táq batễm yỗn cũai. Ma án ớn cứq atỡng parnai o tễ án. Cứq atỡng parnai ki, ma cứq tỡ bữn atỡng ngê rangoaiq cớp santoiq yarũ yỗn coat anhia dáng. Khân cứq atỡng ngkíq, ki Yê-su cuchĩt tâng aluang sangcáng tỡ bữn cỡt kia ntrớu yỗn anhia. 18 Khân hái atỡng tễ Yê-su cuchĩt tang tâng aluang sangcáng chóq cũai ca tỡ ễq ễ sa-âm Yiang Sursĩ, lứq máh cũai ki pai parnai ki la parnai cũai yúh. Ma hái ca Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong, ki hái dáng Yiang Sursĩ bữn chớc chuai amoong cũai cỗ nhơ parnai ki. 19 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ noau khoiq chĩc neq chơ: “Lứq cứq pupứt chíq máh ṓc rangoaiq tễ cũai ca rangoaiq. Cớp lứq cứq táq yỗn cũai ca rien sa-ữi yỗn ramứh alới rien tỡ bữn cỡt kia ntrớu.” 20 Ngkíq cũai rangoaiq, noâng rangoaiq tỡ? Cũai ca rien sa-ữi, noâng dáng sa-ữi tỡ? Cớp cũai ca dáng táq ntỡng blễng, lứq blễng tỡ? Lứq samoât tỡ bữn cỡt ngkíq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn ngê rangoaiq tâng dỡi nâi cỡt máh ngê sacũl sâng. 21 Rangoaiq lứq Yiang Sursĩ! Án táq yỗn cũai tỡ têq dáng tễ ngê án cỗ alới nhơ máh ngê rangoaiq alới bữm. Ma Yiang Sursĩ bũi pahỡm chuai amoong cũai ca sa-âm án cỗ nhơ tễ parnai hái atỡng, la parnai cũai tâng dỡi nâi pai parnai yúh. 22 Dốq cũai I-sarễl yoc ễ hữm tếc salễh, cớp cũai Créc dốq yoc ễ chuaq ṓc rangoaiq. 23 Ma hái, ki hái atỡng tễ ngê Crĩt, án ca cuchĩt tâng aluang sangcáng. Ṓc ki cũai I-sarễl tỡ ễq tamứng. Cớp cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl pai ṓc ki la samoât cũai yúh pai. 24 Ma máh cũai ca Yiang Sursĩ khoiq arô, dếh cũai I-sarễl, dếh cũai tỡ cỡn tỗp I-sarễl hỡ, máh cũai ki dáng Crĩt nâi bữn chớc cớp ṓc rangoaiq tễ Yiang Sursĩ. 25 Bữn cũai yoc ễ pai Yiang Sursĩ la sacũl, ma ṓc sacũl tễ Yiang Sursĩ rangoaiq hỡn ṓc rangoaiq tễ cũai. Alới pai Yiang Sursĩ la ieuq, ma ṓc ieuq tễ Yiang Sursĩ, la rêng hỡn ṓc rêng tễ cũai. 26 Sễm ai ơi! Cóq anhia tutuaiq tễ cũai ca ỡt tâng tỗp anhia. Puai ngê cũai, bĩq náq alới la cũai rangoaiq. Bĩq náq alới la cũai sốt. Cớp bĩq náq alới la tễ tṓng toiq cũai sốc bữn. 27 Lứq samoât Yiang Sursĩ khoiq rưoh máh cũai sacũl táq yỗn alới ca rangoaiq sâng casiet; cớp máh cũai proai miat táq yỗn casiet alới ca sốt toâr. 28 Yiang Sursĩ khoiq rưoh máh cũai ca tỡ bữn khlữr tâng dỡi nâi. Án rưoh máh cũai ca cũai canṓh dốq saryễ. Cớp án rưoh máh cũai ca tỡ bữn kia ntrớu. Yiang Sursĩ rưoh ngkíq, án yoc pupứt máh dũ ramứh cũai chanchớm la toâr cớp o tâng cutễq nâi. 29 Ngkíq tỡ bữn cũai aléq têq ỗt yáng moat Yiang Sursĩ. 30 Ma lứq samoât Yiang Sursĩ khoiq yỗn anhia ỡt muoi mứt cớp Yê-su Crĩt chơ. Cỗ nhơ tễ Yê-su Crĩt, hái bữn ṓc rangoaiq tễ Yiang Sursĩ. Hái ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ, hái cỡt bráh o, cớp hái bữn ṓc chuai amoong yuaq Yê-su khoiq cuchĩt chíl tang hái chơ. 31 Ngkíq, lứq cỡt rapĩeiq máh tâm saráq Yiang Sursĩ khoiq pai tễ mbṓq neq: “Cũai aléq yoc achưng alư, cóq án achưng alư tễ ranáq Yiang Sursĩ.”

1 Côr-ntỗ 2

1 Sễm ai ơi! Hỗi cứq toâq pỡ anhia atỡng anhia ṓc pĩeiq tễ Yiang Sursĩ, ki cứq tỡ bữn atỡng ṓc rangoaiq cớp santoiq yarũ. 2 Bo cứq ỡt cớp anhia, cứq chanchớm ễ atỡng tễ ống Yê-su Crĩt cuchĩt tâng aluang sangcáng sâng. Cứq tỡ bữn ễ atỡng tễ ngê canṓh. 3 Ma bo cứq toâq pỡ anhia, cứq sâng ieuq tuar cớp cứq cangcoaih ngcṓh lứq. 4 Santoiq cớp ngê cứq atỡng yỗn anhia, cứq tỡ bữn atỡng toâq santoiq ễm, máh cũai rangoaiq dốq ễ pai. Ma lứq cứq atỡng máh santoiq ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn cứq bữn chớc atỡng. 5 Ngkíq anhia sa-âm cỗ nhơ chớc tễ Yiang Sursĩ; anhia tỡ bữn sa-âm cỗ anhia sâng ṓc rangoaiq tễ cũai atỡng. 6 Ma lứq samoât hếq atỡng ṓc rangoaiq tê yỗn cũai ca khoiq sa-âm pacái lứq. Ma ṓc rangoaiq nâi tỡ bữn machớng cớp ṓc rangoaiq tễ cũai tâng dỡi nâi, tỡ la tễ cũai sốt tâng dỡi nâi. Nỡ ra chớc cũai sốt ki cỡt pứt. 7 Ṓc rangoaiq hếq atỡng la ṓc rangoaiq tễ Yiang Sursĩ. Hỗi rái án cutooq ṓc ki, ma sanua án yỗn cũai dáng. Tễ dâu Yiang Sursĩ tỡ yũah tễng paloōng cutễq nâi, lứq án khoiq thrũan dōq ṓc rangoaiq nâi yỗn cũai bữn chớc ang ữr tễ án. 8 Máh cũai sốt tâng dỡi nâi, alới tỡ bữn dáng tễ ṓc rangoaiq nâi. Khân alới ma dáng ṓc rangoaiq nâi, ki alới tỡ bữn cachĩt Ncháu hái tâng aluang sangcáng, án ca bữn chớc ang ữr. 9 Ma tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, khoiq noau chĩc neq: “Moat cũai tỡ nai hữm, cutũr cũai tỡ nai sâng, cớp mứt pahỡm cũai tỡ nai chanchớm tễ ṓc ntrớu Yiang Sursĩ khoiq thrũan dōq yỗn máh cũai ca ayooq án.” 10 Ma Yiang Sursĩ khoiq yỗn hái dáng ṓc ki toâq Raviei án. Raviei Yiang Sursĩ dáng dũ ramứh, dếh ngê yarũ tễ Yiang Sursĩ. 11 Ma máh cũai, manoaq tỡ bữn dáng ngê manoaq. Alới miar dáng bữm ngê alới. Machớng ki tê, ống Raviei Yiang Sursĩ sâng dáng ngê Yiang Sursĩ. 12 Hái tỡ bữn roap ngê tâng dỡi nâi, ma lứq hái khoiq roap ngê Raviei Yiang Sursĩ, yỗn têq hái dáng tễ dũ ramứh máh Yiang Sursĩ chuai miat yỗn hái. 13 Ngkíq hếq tỡ bữn atỡng santoiq hếq rien tễ cũai rangoaiq. Ma hếq atỡng santoiq máh Raviei Yiang Sursĩ atỡng hếq. Hếq atỡng ṓc pĩeiq tễ Yiang Sursĩ yỗn máh cũai ca bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm alới chơ. 14 Ma máh cũai ca tỡ bữn bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm alới, lứq cũai ki tỡ têq bữn máh ṓc Yiang Sursĩ atỡng na Raviei án. Cũai ki chanchớm ṓc ki la ṓc sacũl. Khân alới ṓq Raviei Yiang Sursĩ, ki alới tỡ bữn sâng raloaih tễ ṓc ki. 15 Cũai ca bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm án, lứq cũai ki têq tutuaiq máh ngê Yiang Sursĩ. Ma cũai canṓh, alới tỡ têq tutuaiq ntrớu tễ ngê cũai ca bữn Raviei Yiang Sursĩ. 16 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq blớh neq: “Cũai aléq têq dáng sarnớm Yiang Sursĩ? Cớp cũai aléq têq tĩeih atỡng Yiang Sursĩ?” Ma hái lứq bữn sarnớm Yê-su Crĩt ỡt tâng mứt pahỡm hái.

1 Côr-ntỗ 3

1 Sễm ai ơi! Bo cứq ỡt cớp anhia cứq tỡ têq atỡng yỗn anhia samoât riang cũai ca puai ngê Raviei Yiang Sursĩ samoât samơi, yuaq anhia noâng puai rangứh anhia bữm. Bo ki anhia tỡ yũah sa-âm pacái. Anhia la samoât cũai mbỡiq sa-âm Yê-su Crĩt. 2 Tangái ki cứq khoiq atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ yỗn anhia. Cứq atỡng yỗn anhia máh ngê khễ sâng, yỗn chái anhia dáng. Cứq tỡ bữn atỡng máh ngê coat, yuaq anhia tỡ yũah têq dáng tễ ngê coat ki. Cớp toau toâq sanua, anhia tỡ yũah têq dáng tễ ṓc coat ki, 3 cỗ anhia noâng ĩt rangứh anhia bữm. Khân anhia noâng manoaq sa-on tễ manoaq, cớp anhia ralỗih, ki lứq anhia noâng puai rangứh anhia bữm samoât riang cũai canṓh tê. 4 Bữn cũai ca pai: “Cứq la cũai tỗp rien tễ Phau-lô.” Cớp án ca pai: “Cứq la cũai tỗp rien tễ Ablô.” Anhia pai ngkíq, ki anhia machớng cũai tỡ yũah sa-âm tê. 5 Ma Ablô la noau? Cớp Phau-lô la noau? Lứq hếq bar náq la cũai táq ranáq Yiang Sursĩ sâng. Hếq radững anhia yỗn anhia sa-âm Yiang Sursĩ. Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn hếq bar náq táq ranáq án, manoaq muoi ranáq. 6 Cứq la cũai dâu khoiq atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn anhia. Nâi la samoât riang cứq chóh. Ma Ablô khoiq atỡng anhia ntun ễn. Nâi la samoât riang án rooh. Ma lứq samoât, ống Yiang Sursĩ toâp yỗn nỡm ki dáh. 7 Ngkíq án ca atỡng nhũang cớp án ca atỡng ntun, la tỡ bữn ntrớu. Ma ống Yiang Sursĩ sâng têq yỗn ṓc ki padốh cớp toâr achỗn. 8 Yáng moat Yiang Sursĩ án ca chóh cớp án ca rooh la machớng nheq. Ma nỡ ra, alới bữn cóng puai ranáq alới khoiq táq. 9 Hếq bar náq táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi, ma anhia la samoât riang rô Yiang Sursĩ. Cớp anhia la samoât riang dống Yiang Sursĩ táq. 10 Cứq la samoât riang cũai chiang táq dống cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai miat yỗn cứq dáng. Cứq táq ống tanang sâng, ma bữn cũai canṓh ễn táq yỗn moâm dống ki. Ma máh cũai ca táq ki, cóq alới táq yỗn carsĩat o dống tâng tanang ki. 11 Bữn ống muoi nám tanang sâng Yiang Sursĩ táq. Tanang ki la Yê-su Crĩt. Noau tỡ têq táq tanang mpha tễ Yê-su Crĩt. 12 Bữn cũai ca táq dống carsĩat o tâng tanang ki. Alới táq toâq crơng moat ariang yễng, práq, tỡ la tamáu. Ma bữn cũai canṓh táq dống toâq aluang, aho, cớp pláng sâng. 13 Toâq tangái parsốt, bữn ũih chim máh ranáq cũai táq, o ma tỡ bữn. Cỗ bữn ũih chim, ngkíq yuaq cũai têq dáng máh ranáq alới táq ki pĩeiq ma tỡ bữn. 14 Khân bữn cũai aléq ma táq dống toâq crơng moat, ki dống cũai ki tỡ bữn cat. Ngkíq Yiang Sursĩ yỗn cũai ki bữn cóng. 15 Ma khân bữn cũai aléq ma táq dống toâq crơng tỡ bữn khâm, ki dống cũai ki lứq cat. Noâng Yiang Sursĩ chuai amoong cũai ki. Ma máh ranáq cũai ki táq, lứq pứt samoât riang cat ralũon nheq. 16 Nṓq ariang pai anhia tỡ bữn dáng tỗp anhia ca sa-âm la samoât riang dống sang Yiang Sursĩ, cớp Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm anhia. 17 Khân cũai aléq talốh dống sang Yiang Sursĩ, ki Yiang Sursĩ lứq pupứt chíq cũai ki, yuaq Yiang Sursĩ pasếq lứq dống sang án. Cớp sanua lứq anhia toâp la samoât riang dống sang ki. 18 Anhia chỗi phếq mứt anhia bữm. Khân bữn noau tễ anhia ma chanchớm án rangoaiq puai ngê tâng dỡi nâi, ki yỗn án táh chíq ngê rangoaiq ki, chơ ĩt ngê rangoaiq tễ Yiang Sursĩ ễn. 19 Ngê ntrớu cũai chanchớm la rangoaiq lứq, yáng moat Yiang Sursĩ ngê ki la sacũl miat. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, noau khoiq chĩc neq: “Lứq Yiang Sursĩ khoiq dáng chơ ngê máh cũai rangoaiq dốq lôp yớu, cớp án catáng chíq sarnớm alới ễ táq.” 20 Cớp tâng tâm saráq Yiang Sursĩ ntốq canṓh khoiq chĩc neq hỡ: “Lứq Yiang Sursĩ dáng máh sarnớm cũai rangoaiq chanchớm la tỡ bữn kia ntrớu.” 21 Ngkíq anhia chỗi achỗn cũai yỗn manoaq hỡn tễ manoaq. Lứq samoât, dũ ramứh la anhia ndỡm chống, 22 dếh Phau-lô, dếh Ablô, dếh Phi-ễr, dếh dũ ramứh tâng cutễq nâi, dếh ṓc tamoong, dếh ṓc cuchĩt, dếh ramứh sanua, cớp dếh ramứh toâq nỡ ra. Máh ramứh nâi, anhia ndỡm chống nheq. 23 Cớp Yê-su Crĩt ndỡm nheq tữh anhia. Cớp Yiang Sursĩ ndỡm Yê-su Crĩt.

1 Côr-ntỗ 4

1 Cóq anhia chanchớm tễ hếq ca cũai táq ranáq Yê-su Crĩt. Lứq Yiang Sursĩ rưoh yỗn hếq kĩaq parnai o tễ án, máh parnai o ca án tỡ yũah yỗn cũai dáng. 2 Khân bữn noau kĩaq ramứh ntrớu, cóq cũai ki bữn mứt pahỡm o lứq yỗn cũai ca ớn án têq sa-âm án. 3 Tỡ bữn ntrớu anhia, tỡ la cũai canṓh, pai o tỡ la sâuq tễ cứq. Ma cứq ễn, cứq tỡ têq pai o tỡ la sâuq tễ cứq. 4 Cứq chanchớm chơ, tâng mứt pahỡm cứq tỡ bữn lôih ntrớu. Ma ṓc cứq chanchớm ki tỡ bữn yỗn cứq ỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ. Ống Yiang Sursĩ sâng têq pai cứq la tanoang tỡ la tỡ bữn tanoang. 5 Ngkíq, tỡ pĩeiq anhia pai o, tỡ la tỡ o, cũai canṓh, bo Yê-su tỡ yũah chu loah pỡ cutễq nâi. Toâq tangái án chu, Yê-su lứq apáh máh ṓc ntrớu noau yoc ễ cutooq, cớp án táq yỗn dũ náq cũai dáng tễ máh ngê ntrớu ỡt tâng mứt pahỡm cũai. Tangái ki Yiang Sursĩ khễn alới, puai ranáq alới táq. 6 Sễm ai ơi! Yuaq cứq yoc anhia dáng raloaih, yuaq ngkíq cứq sacâm tễ cứq cớp Ablô. Cứq yoc anhia rien tễ hếq, dōq anhia tỡ bữn táq mpha tễ parnai Yiang Sursĩ atỡng tễ mbṓq. Tỡ pĩeiq anhia achỗn cũai nâi, ma asễng cũai ki. 7 Tễ noau anhia dáng pai o cũai nâi, ma sâuq cũai ki? Máh ramứh ntrớu anhia bữn, lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn anhia bữn ramứh ki. Khân Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn ngkíq, ki nṓq anhia pai anhia bữn bữm? 8 Sanua anhia chanchớm anhia khoiq dáng nheq dũ ramứh tễ ngê Yiang Sursĩ chơ, cớp anhia chanchớm anhia la cũai khoiq rangoaiq lứq chơ! Anhia chanchớm anhia cỡt máh cũai puo chơ, ma hếq, ki tỡ yũah cỡt ngkíq! Ki, cứq yoc lứq anhia cỡt puo, yỗn hái têq cỡt puo parnơi! 9 Ma cứq chanchớm Yiang Sursĩ khoiq yỗn hếq ca ayững atĩ Yê-su Crĩt ỡt pưn nheq tữh cũai canṓh. Hếq la samoât cũai tũ ca noau anoat cóq cuchĩt yáng moat dũ náq cũai ỡt tâng cutễq nâi, cớp yáng moat ranễng Yiang Sursĩ tâng paloōng hỡ. 10 Hếq sa-âm Yê-su Crĩt tễ nhũang anhia, ma cũai canṓh pai hếq la cũai noâng sacũl. Ma anhia sa-âm Yê-su Crĩt ntun hếq, ma anhia pai la anhia khoiq bữn dũ ngê rangoaiq tễ Yê-su Crĩt chơ. Hếq la cũai ieuq ot lứq, ma anhia la cũai bán rêng lứq. Cũai canṓh yám noap anhia; ma hếq, ki noau tỡ bữn yám noap tháng. 11 Toau sanua hếq panhieih khlac níc. Tampâc hếq la nheq anhỗh. Noau táq níc hếq; cớp ntốq ỡt la hếq ṓq. 12 Hếq táq lakéh lứq nṓq bữn crơng sana cha. Khân noau lóc hếq, ki hếq câu ṓc bốn yỗn cũai ki. Khân noau táq hếq, ki hếq chĩuq tanhĩr sâng. 13 Khân noau pai a-ĩ hếq, ki hếq ta-ỡi parnai languat laham chóq alới. Toau tangái nâi, cũai tâng dỡi nâi nhêng chu hếq samoât créq! 14 Cứq tỡ bữn chĩc santoiq nâi yỗn anhia sâng casiet. Ma cứq chĩc atỡng anhia, yuaq anhia la samoât riang con acái ca cứq ayooq lứq. 15 Tỡ bữn ntrớu, lứq pai bữn muoi vian náq atỡng anhia tễ ngê Yê-su Crĩt, cứq nâi toâp nhũang lứq atỡng parnai Yê-su Crĩt yỗn anhia. Ngkíq ống cứq toâp la samoât mpoaq anhia. 16 Ngkíq cứq sễq anhia tũoiq cứq. 17 Yuaq ngkíq cứq ớn Ti-muthê toâq pỡ anhia, dōq atỡng yỗn anhia dáng raloaih máh ngê cứq puai tễ Yê-su Crĩt. Án la samoât con ca cứq ayooq lứq. Têq anhia sa-âm án, toâq án atỡng ngê tễ Yê-su Crĩt. Ngê ki, cứq dốq atỡng yỗn dũ tỗp sa-âm canṓh dáng tê. 18 Bữn cũai tễ anhia, alới chanchớm alới bữn chớc tễ Yiang Sursĩ sa-ữi hỡn tễ cứq bữn. Alới chanchớm cứq tỡ bữn toâq sa-óh anhia. 19 Ma khân Yiang Sursĩ yỗn, ki tỡ bữn dũn noâng cứq toâq sa-óh anhia. Ki nṓq cứq bữn dáng tễ cũai ca chanchớm alới bữn chớc, lứq alới bữn chớc, tỡ la alới chống ễ pai sâng. 20 Yiang Sursĩ apáh chớc án tâng mứt pahỡm cũai, cỗ tễ ranáq alới táq, tỡ cỡn cỗ tễ santoiq alới pai. 21 Ntrớu anhia ễ bữn toâq cứq toâq pỡ anhia? Anhia ễ bữn dũi, ma anhia ễq cứq ayooq anhia cớp bữn mứt lamên chóq anhia?

1 Côr-ntỗ 5

1 Lứq cứq khoiq sâng chơ noau atỡng tễ manoaq tâng tỗp anhia táq ngê sâuq lứq. Ngê sâuq ki la án cooc lacuoi mpoaq án. Parnai ki khoiq parhan dũ ntốq chơ. Máh cũai ca tỡ yũah sa-âm ngê Yiang Sursĩ, lứq cũai ki ma tỡ nai táq ṓc sâuq ngkíq. 2 Nṓq anhia noâng chanchớm pai anhia la cũai o yáng moat Yiang Sursĩ? Nṓq anhia tỡ bữn sâng ngua tễ ramứh sâuq ki? O hỡn anhia tuih aloōh chíq án ca táq ranáq sâuq ki. 3 Ma cứq nâi, tỗ cứq ỡt yơng tễ anhia, ma mứt pahỡm cứq parnơi níc cớp anhia. Cỗ Yê-su Crĩt yỗn cứq bữn chớc, ki cứq khoiq chanchớm chơ tâng mứt pahỡm cứq, ntrớu yoc ễ táq chóq cũai ca táq ranáq sâuq ki. 4 Cứq chanchớm neq: toâq anhia rôm la samoât cứq rôm parnơi cớp anhia tê. Bo ki cóq anhia chiau án ca táq ranáq sâuq ki yỗn yiang Satan táq chíq tỗ án, dōq raviei án noâng tamoong toâq tangái Yê-su chu loah pỡ cutễq nâi. Anhia bữn táq ranáq ki cỗ anhia bữn chớc tễ Yê-su Crĩt, Ncháu hái. 6 Tỡ pĩeiq anhia chanchớm anhia la cũai o yáng moat Yiang Sursĩ. Anhia khoiq dáng nứm santoiq sacâm tễ crơng yỗn bễng mi cỡt pluoih neq: “Khân bữn bĩq crơng pluoih, ma anhia talốc cớp bỗt mi, ki nheq bỗt mi ki cỡt pluoih nheq.” 7 Crơng pluoih nâi la sacâm ṓc lôih. Cóq anhia ĩt tôi chíq crơng pluoih tiaq tễ mứt pahỡm anhia yỗn anhia cỡt mứt tamái ễn. Lứq Yê-su Crĩt khoiq cuchĩt tang hái chơ. Ngkíq hái cỡt mứt tamái ễn. Yê-su la samoât riang charán cữu máh cũai I-sarễl dốq kiac cha sanhữ Tangái Loōh. 8 Yuaq ngkíq, cóq hái sanhữ tangái ki, cha bễng mi tỡ bữn bữn crơng pluoih. Crơng pluoih nâi la samoât riang ṓc lôih cớp máh ngê sâuq. Ma o yỗn hái cha bễng mi ṓq crơng pluoih. Nâi la samoât riang hái tỡ bữn bữn lôih noâng cớp puai samoât samơi ngê pĩeiq. 9 Tâng choâiq thỡ nhũang cứq khoiq cơiq yỗn anhia, cứq atỡng anhia chỗi ratoi cớp cũai tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi. 10 Tâng choâiq thỡ ki, cứq tỡ bữn atỡng anhia chỗi ratoi cớp cũai tỡ yũah sa-âm ca tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, tỡ la ham crơng noau, tỡ la ĩt crơng noau, tỡ la sang yiang canṓh. Khân anhia ma tỡ ễq hữm máh cũai ki, ki cóq anhia loōh tễ cutễq nâi! 11 Ma tâng choâiq thỡ ki, cứq atỡng anhia tễ cũai ca sa-âm chơ, ma noâng alới táq ngê sâuq tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, tỡ la ham crơng noau, tỡ la sang yiang canṓh, tỡ la voōq sâuq tễ cũai canṓh, tỡ la bũl blṓng, tỡ la ĩt crơng noau. Cứq patâp anhia neq: anhia chỗi cha parnơi cớp máh cũai ki. 12 Tỡ cỡn ranáq cứq dōq rablớh cũai ca tỡ yũah sa-âm. Lứq Yiang Sursĩ toâp rablớh cũai ki. Ma máh cũai sa-âm tâng tỗp anhia, cóq anhia rablớh! Cóq anhia tuih aloōh chíq cũai ca táq ranáq sâuq ki tễ tỗp anhia.

1 Côr-ntỗ 6

1 Khân bữn tâng tỗp sa-âm anhia, ma manoaq ralỗih cớp manoaq, nṓq anhia khớn toâq pỡ cũai ca tỡ bữn sa-âm yỗn alới sữq anhia? O hỡn la anhia toâq pỡ cũai ca khoiq sa-âm chơ yỗn alới ki sữq anhia. 2 Anhia dáng ma tỡ bữn, nỡ ra cũai ca sa-âm Yiang Sursĩ, alới bữn chớc rablớh nheq tữh cũai canṓh? Khân nỡ ra anhia ma rablớh dũ náq cũai canṓh, nṓq ṓc cacớt ma anhia tỡ têq sữq? 3 Anhia dáng ma tỡ bữn, nỡ ra hái bữn chớc rablớh dếh ranễng Yiang Sursĩ hỡ? Khân ngkíq, la khễ hỡn hái sữq máh ngê tâng dỡi nâi. 4 Ngkíq khân cũai tâng tỗp anhia ma manoaq ralỗih chóq manoaq tễ ngê tâng dỡi nâi, nṓq anhia yỗn cũai ca tỡ bữn sa-âm ma sữq anhia? 5 Cứq pai ngkíq yỗn anhia sâng casiet. Nṓq ariang pai ṓq cũai rangoaiq, têq sữq tâng tỗp anhia. 6 Ma noâng anhia manoaq ralỗih cớp manoaq, cớp anhia yỗn cũai ca tỡ bữn sa-âm ma sữq anhia! 7 Yuaq tâng tỗp sa-âm anhia bữn manoaq ralỗih cớp manoaq; nâi la tếc anhia tỡ bữn puai ngê Yiang Sursĩ samoât samơi. Lứq o hỡn anhia chĩuq cũai canṓh táq anhia. Cớp o hỡn anhia chĩuq cũai canṓh ĩt crơng anhia. 8 Ma lứq tỗp anhia toâp, manoaq táq manoaq, cớp manoaq ĩt crơng manoaq! 9 Lứq anhia khoiq dáng chơ, máh cũai ca tỡ bữn táq tanoang o, lứq Yiang Sursĩ tỡ bữn sốt tâng mứt pahỡm cũai ki. Anhia chỗi phếq tỗ anhia bữm, lứq Yiang Sursĩ tỡ bữn sốt tâng mứt pahỡm cũai ca táq ranáq neq: cũai tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, sang yiang canṓh, cooc lacuoi tỡ la cayac noau, mansễm ễ bữn rato mansễm, samiang ễ bữn rato samiang, tutuoiq, ham crơng noau, bũl blṓng, pai voōq noau, cớp ĩt crơng noau. 11 Hỗi rái, bữn cũai tâng tỗp anhia khoiq táq ranáq ki chơ. Ma sanua, cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, cớp cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ khoiq ariau mứt pahỡm anhia chơ, án yỗn anhia táq ranáq án ễn, cớp án yỗn anhia ỡt tanoang o yáng moat án. 12 Máh ranáq ntrớu cứq yoc ễ táq, ki têq; ma máh ranáq ki tỡ bữn cỡt kia nheq. Máh ranáq ntrớu cứq yoc ễ táq, ki têq; ma cứq tỡ ễq máh ranáq ki táq yỗn cứq ma cỡt sũl án. 13 Yiang Sursĩ khoiq tễng cũai bữn púng yỗn dōq crơng sana. Cớp án tễng crơng sana yỗn púng tỡ bữn sâng panhieih. Ma nỡ ra Yiang Sursĩ lứq pupứt nheq bar ramứh ki. Machớng ki tê Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng tỗ cũai dōq yỗn cũai tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi. Yiang Sursĩ tễng tỗ cũai, dōq khễn níc án, cớp Yiang Sursĩ kĩaq pasếq níc tỗ cũai. 14 Chớc Yiang Sursĩ khoiq táq yỗn Yê-su tamoong loah tễ cuchĩt, cớp nỡ ra án yỗn hái bữn tamoong loah ariang Yê-su tê. 15 Anhia dáng ma tỡ bữn, dũ náq tâng tỗp sa-âm la samoât muoi pún tễ tỗ Yê-su Crĩt? Ngkíq nṓq anhia chanchớm, o ma tỡ o cứq ĩt muoi pún tễ tỗ Yê-su Crĩt, cớp amóh pún ki parnơi cớp mansễm ca chếq tỗ án? Lứq tỡ têq táq ngkíq! 16 Cớp anhia dáng ma tỡ bữn, cũai aléq ma dốq ễ pỡq langơp mansễm ca chếq tỗ, lứq alới bar náq ki cỡt samoât muoi sâiq sâng? Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq pai neq: “Lứq bar náq ki cỡt riang muoi sâiq sâng.” 17 Ma khân anhia chiau sang tỗ anhia yỗn Ncháu hái, chơ anhia cỡt muoi mứt muoi pahỡm cớp án. 18 Cóq anhia viaq yỗn vớt tễ máh ngê sâuq tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi. Ngê sâuq nâi la mpha tễ ngê sâuq canṓh, yuaq ngê sâuq nâi la táq tỡ o yỗn tỗ bữm. 19 Anhia dáng ma tỡ bữn, tỗ anhia la samoât riang dống sang yỗn Raviei Yiang Sursĩ ỡt? Lứq Yiang Sursĩ toâp yỗn anhia bữn Raviei án. Anhia tỡ bữn ndỡm tỗ anhia bữm, ma lứq Yiang Sursĩ ndỡm tỗ anhia. 20 Yuaq án khoiq chỡng anhia toâq kia ntâng lứq, ngkíq cóq tỗ anhia khễn níc án.

1 Côr-ntỗ 7

1 Sanua cứq yoc ta-ỡi anhia tễ máh ṓc anhia khoiq chĩc yỗn cứq tễ nhũang. Cứq chanchớm la o khân cũai tỡ bữn ĩt lacuoi cayac. 2 Ma yỗn anhia têq viaq tễ ngê sâuq tỡ bữn lacuoi cayac ma bếq parnơi, ki o yỗn dũ náq samiang cóq ĩt lacuoi, cớp dũ náq mansễm cóq chuaq cayac. 3 Cayac cóq ĩt rangứh lacuoi. Cớp lacuoi cóq ĩt rangứh cayac. 4 Mansễm ca khoiq bữn cayac chơ, ki án tỡ têq ndỡm tỗ án bữm, ma cayac án ndỡm tê tỗ án. Machớng ki tê, samiang ca khoiq bữn lacuoi chơ, ki án tỡ têq ndỡm tỗ án bữm, ma lacuoi án ndỡm tê tỗ án. 5 Ma khân bar náq lacuoi cayac pruam tỡ bữn bếq parnơi bĩaq tangái, miaq yoc ễ câu Yiang Sursĩ, ki têq anhia pruam táq ngkíq. Ma vớt tễ ki cóq anhia bếq parnơi loah sĩa yỗn yiang Satan tỡ têq radững anhia táq ngê sâuq ễ bữn cũai canṓh. 6 Santoiq nâi tỡ cỡn cứq ớn, ma cứq chanchớm o yỗn anhia táq. 7 Cứq yoc nheq tữh cũai la machớng cứq tê tỡ bữn sâng yoc ễ ĩt lacuoi. Ma Yiang Sursĩ chuai yỗn dũ náq cũai, manoaq mpha tễ manoaq. Án ca têq táq ngê nâi, án ca têq táq ngê ki. 8 Sanua cứq yoc atỡng máh cũai ca tỡ yũah ĩt lacuoi cayac, cớp máh cũai cán cumai ễn: o hỡn yỗn anhia tỡ bữn ĩt lacuoi cayac riang cứq tê. 9 Ma khân anhia tỡ rơi chĩuq ngkíq, ki têq anhia ĩt lacuoi cayac. Khaq anhia ĩt lacuoi cayac saláng anhia yoc níc ễ bữn noau. 10 Máh cũai ca khoiq cỡt lacuoi cayac chơ, ki Ncháu khoiq ớn alới neq: “Lacuoi tỡ têq táh cayac.” (Ṓc nâi la tỡ cỡn tễ cứq patâp.) 11 Khân án táh, ngkíq án chỗi chuaq noâng cayac, tỡ la cóq án chu loah pỡ dống cayac án. Cớp cayac ễn, la tỡ têq táh tê lacuoi án. 12 Cứq patâp máh cũai ca khoiq sa-âm chơ, khân alới bữn lacuoi tỡ yũah sa-âm, ma lacuoi ki pruam ỡt níc cớp cayac, cóq cayac ki chỗi táh lacuoi án. (Ṓc nâi tỡ bữn tễ Ncháu patâp, ma tễ cứq bữm patâp.) 13 Cớp khân bữn cũai mansễm khoiq sa-âm chơ tễ tỗp anhia ma bữn cayac tỡ yũah sa-âm, ma cayac ki noâng yoc ễ bữn án, ki cóq lacuoi ki chỗi táh cayac án. 14 Khân bữn cayac tỡ yũah sa-âm, ma lacuoi án khoiq sa-âm chơ, lứq Yiang Sursĩ táq o chóq cayac ki tê cỗ nhơ lacuoi án sa-âm. Cớp khân bữn lacuoi tỡ yũah sa-âm, ma cayac án khoiq sa-âm chơ, lứq Yiang Sursĩ táq o chóq lacuoi ki cỗ nhơ cayac án sa-âm. Khân Yiang Sursĩ tỡ bữn chuai alới ngkíq, ki máh con acái alới la samoât riang con cũai ca tỡ yũah sa-âm. Ma sanua Yiang Sursĩ lứq chuai con ki samoât riang alới la con cũai ca sa-âm tê. 15 Ma khân bữn cayac tỡ yũah sa-âm, cớp án yoc ễ táh lacuoi ca khoiq sa-âm chơ, ki têq án táh. Bo ki, tam lacuoi án yoc ễ ratáh ma tỡ ễq ratáh. Lứq Yiang Sursĩ ễq hái ca cỡt lacuoi cayac ỡt ien khễ. 16 Ơ mansễm ca cỡt lacuoi ơi! Nỡ ra têq cống bữn mới chuai cayac mới yỗn án sa-âm tê, khân mới lứq puai ngê Yê-su Crĩt samoât samơi. Cớp samiang ca cỡt cayac ơi! Nỡ ra têq cống bữn mới chuai lacuoi mới yỗn án sa-âm tê, khân mới lứq puai ngê Yê-su Crĩt samoât samơi. 17 Cứq patâp ṓc nâi yỗn dũ tỗp sa-âm. Dũ náq anhia cóq táq máh Yiang Sursĩ yỗn cớp ớn anhia táq. 18 Khân bữn cũai I-sarễl ca khoiq táq rit cứt, puai phễp rit I-sarễl, ma án sa-âm Yê-su Crĩt, ki chỗi yỗn án táh tếc ki. Cớp khân bữn cũai aléq ca tỡ yũah táq rit cứt, ma án sa-âm Yê-su Crĩt tê, ki chỗi yỗn án táq tếc ki tâng tỗ án. 19 Táq rit ki tỡ la tỡ bữn táq, la tỡ bữn ntrớu. Ma ṓc toâr lứq la cóq trĩh samoât samơi máh ṓc patâp tễ Yiang Sursĩ. 20 Ranáq ntrớu anhia cơi chuaq cha bo anhia tỡ yũah sa-âm, ki cữuq anhia táq níc ranáq ki. 21 Khân anhia la cũai sũl bo Yiang Sursĩ yỗn anhia sa-âm, ki anhia chỗi chanchớm ntrớu tễ anhia táq ranáq sũl. Ma khân ncháu anhia tỡ bữn yỗn anhia táq sũl noâng, ki têq anhia táq ranáq canṓh ễn. 22 Khân Yiang Sursĩ yỗn anhia sa-âm án bo anhia noâng cỡt cũai sũl, ki cóq anhia sanhữ Yê-su Crĩt khoiq acláh anhia. Cớp khân Yiang Sursĩ yỗn anhia sa-âm ma anhia tỡ cỡn cũai sũl, ki cóq anhia sanhữ sanua anhia cỡt sũl yỗn Yê-su Crĩt ễn. 23 Yiang Sursĩ khoiq chỡng anhia toâq kia ntâng. Ngkíq anhia chỗi táq sũl noâng ngê cũai. 24 Sễm ai ơi! Ranáq ntrớu anhia cơi chuaq cha bo anhia tỡ yũah sa-âm, ki cữuq anhia táq ranáq ki, ma cóq anhia puai ngê Yiang Sursĩ ễn. 25 Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ cumũr ca tỡ yũah bữn cayac. Tễ hỗi rái Ncháu tỡ bữn ớn cứq atỡng tễ ramứh nâi. Ma cỗ Ncháu ayooq táq cứq, ki têq anhia sa-âm cứq. 26 Yuaq dỡi nâi bữn sa-ữi túh coat, ki cứq chanchớm la o hỡn cũai tỡ bữn ĩt lacuoi cayac. 27 Ma khân anhia khoiq bữn lacuoi chơ, ki chỗi táh lacuoi ki. Cớp khân anhia tỡ yũah bữn lacuoi, ki o hỡn anhia chỗi ĩt lacuoi. 28 Ma khân anhia yoc ễ ĩt lacuoi, ki tỡ bữn lôih ntrớu. Cớp khân cumũr yoc ễ chuaq cayac, ki tỡ bữn lôih ntrớu tê. Ma máh cũai ca bữn lacuoi cayac, alới bữn sarnớm coat hỡn tễ cũai ca tỡ bữn bữn lacuoi cayac. Ki cứq yoc anhia viaq vớt tễ sarnớm coat ki. 29 Sễm ai ơi, ṓc nâi cứq atỡng anhia, tangái parsốt khoiq cheq toâq chơ. Ngkíq cũai bữn lacuoi, tỡ la tỡ bữn lacuoi, la tỡ bữn ntrớu. 30 Cớp cũai sâng ngua, tỡ la bũi, tỡ la chỡng crơng, ṓc ki la tỡ bữn toâr ntrớu. 31 Cớp cũai ca táq ranáq ễ bữn tâc cha ỡt tâng dỡi nâi, cóq alới chỗi yoc luat ngư, yuaq nỡ ra máh crơng tâng dỡi nâi cỡt pứt nheq. 32 Cứq tỡ ễq anhia clơng níc tễ ranáq tâng dỡi nâi. Máh cũai ca tỡ yũah ĩt lacuoi, têq alới táq níc ranáq Yiang Sursĩ, yuaq alới yoc bũi pahỡm Yiang Sursĩ. 33 Ma máh cũai ca khoiq ĩt lacuoi chơ, cóq alới táq cutóng níc ranáq tâng dỡi nâi hỡ, yuaq alới ễq bũi pahỡm lacuoi alới. Ngkíq alới puai bar rana. 34 Machớng ki tê, mansễm ca tỡ yũah bữn cayac, tỡ la mansễm ca ṓq noâng cayac, alới mpha tễ mansễm ca bữn cayac. Alới ki têq puai níc ngê Yiang Sursĩ, yuaq alới yoc táq ranáq Yiang Sursĩ nheq mứt pahỡm cớp nheq tỗ alới. Ma mansễm ca bữn cayac, cóq alới cutóng táq níc ranáq alới tâng dỡi nâi tê, yuaq alới ễq bũi pahỡm cayac alới. 35 Cứq pai ngkíq chóq anhia, yuaq cứq yoc ễ chuai anhia. Cứq tỡ bữn catáng anhia. Ma cứq yoc anhia dáng tễ ṓc pĩeiq cớp o yỗn anhia têq táq ranáq Yiang Sursĩ nheq rangứh rahỡ anhia. 36 Khân bữn cumũr tatoam ca khoiq dōq voan chơ, ma alới chanchớm tỡ ễq racoâiq yũah; ma khân vớt tễ ki samiang ki chanchớm án táq tỡ pĩeiq chóq mansễm ki, cớp án tỡ rơi rabán noâng tỗ án; cớp khân án chanchớm pĩeiq yỗn racoâiq, ki o yỗn án racoâiq. Án tỡ bữn lôih ntrớu. 37 Ma khân samiang ki tỡ bữn noau tĩeih án, ma án chanchớm tâng mứt án bữm la o hỡn tỡ bữn racoâiq, ki lứq o án chanchớm ngkíq. 38 Ngkíq án ca racoâiq, la án táq o, ma án ca tỡ bữn racoâiq, ki án ki táq o hỡn ễn. 39 Mansễm ca bữn cayac chơ, ki án tỡ têq chuaq cayac canṓh toau yỗn nheq dỡi cayac án. Ma vớt cayac án cuchĩt, ki têq án chuaq cayac canṓh. Ma cóq án chuaq cayac ca sa-âm Yiang Sursĩ. 40 Ma puai ngê cứq, khân rơi án chỗi chuaq noâng cayac, ki án bốn hỡn. Máh ki cứq atỡng anhia. Cớp cứq chanchớm Raviei Yiang Sursĩ atỡng cứq tễ ramứh nâi.

1 Côr-ntỗ 8

1 Sanua cứq yoc atỡng tễ crơng tutoōng sang yiang canṓh. Anhia pai anhia khoiq dáng sa-ữi chơ. Anhia chanchớm ngkíq, ki anhia achỗn tỗ anhia bữm. Ma tỡ bữn ntrớu dáng sa-ữi. Ṓc toâr lứq la dáng ayooq yớu; ngkíq anhia chuai yớu yỗn sa-âm sa-ữi lứq ễn. 2 Khân bữn cũai aléq ca chanchớm án dáng sa-ữi chơ, lứq án ki tỡ yũah dáng ntrớu tễ máh ṓc án cóq dáng. 3 Ma khân cũai aléq ma ayooq Yiang Sursĩ, lứq Yiang Sursĩ dáng cũai ki. 4 Ngkíq sanua, cứq yoc atỡng tễ cha crơng tutoōng ca noau sang yiang canṓh. Hái khoiq dáng chơ la yiang canṓh tỡ bữn toâr ntrớu. Cớp hái khoiq dáng chơ bữn ống muoi noaq Yiang Sursĩ sâng. 5 Lứq bữn sa-ữi yiang canṓh ỡt tâng paloōng cớp ỡt tâng cutễq noau dốq ễ sang, cớp noau yám noap máh yiang ki samoât ncháu alới. 6 Ma hái lứq bữn ống muoi Yiang Sursĩ sâng, án la Mpoaq hái tâng paloōng. Án khoiq tễng túc culám khám ramứh chơ, cớp án yỗn hái tamoong dōq khễn án. Cớp hái bữn ống muoi lám Ncháu sâng, la Yê-su Crĩt. Yiang Sursĩ tễng túc culám khám ramứh cỗ nhơ án, cớp hái tamoong la cỗ nhơ án tê. 7 Ma dũ náq cũai tỡ yũah dáng samoât tễ ramứh ki. Bữn cũai tễ tỗp sa-âm, toau sanua alới noâng pai yiang alới dốq sang tễ nhũang la lứq yiang. Cớp khân alới cha crơng tutoōng, ki noâng alới noap yiang ki. Mứt cũai ki tỡ yũah sa-âm samoât; yuaq ngkíq alới sâng lôih khân alới cha crơng tutoōng ki. 8 Dũ ramứh crơng sana, khân hái cha tỡ la tỡ bữn cha, ki tỡ bữn chuai yỗn hái cỡt o hỡn yáng moat Yiang Sursĩ. 9 Dũ ramứh crơng sana anhia têq cha nheq, ma cóq anhia táq yỗn o chóq cũai ca sa-âm tỡ yũah samoât samơi. Khân cũai ki hữm anhia ca dáng sa-ữi chơ, ma cha crơng tutoōng tâng dống sang yiang ki, ṓc ki ariang anhia radững yỗn alới cha tũoiq anhia tê. Ngkíq anhia táq yỗn alới bữn lôih. 11 Ngkíq, cỗ tễ anhia dáng sa-ữi, ki anhia táq yỗn sễm ai anhia ca tỡ yũah sa-âm samoât samơi, cỡt alới táh chíq Yiang Sursĩ. Ma lứq Yê-su Crĩt cuchĩt tang dếh alới ki. 12 Ngkíq, cỗ anhia táq lôih chóq sễm ai anhia ca bữn mứt tỡ yũah sa-âm samoât samơi, ki anhia bữn lôih cớp Yê-su Crĩt. 13 Crơng sana ntrớu cứq yoc ễ cha, ma khân cứq cha sana ki ma sễm ai cứq cỡt lôih, ki cứq tỡ ễq cha noâng crơng sana ki toau sốt dỡi cứq, yỗn sễm ai cứq tỡ bữn cỡt lôih.

1 Côr-ntỗ 9

1 Lứq samoât cứq la ayững atĩ Yê-su Crĩt. Ranáq ntrớu cứq yoc ễ táq, têq cứq táq. Lứq samoât moat cứq khoiq hữm chơ Yê-su, Ncháu hái. Cỗ cứq táq ranáq Yiang Sursĩ, ngkíq yuaq anhia cỡt cũai sa-âm. 2 Bữn cũai canṓh tỡ bữn noap pai cứq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt, ma lứq cứq táq ranáq ki yỗn anhia. Anhia khoiq bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng anhia. Ngkíq anhia la samoât tếc cứq lứq cỡt ayững atĩ Yê-su Crĩt. 3 Alới ca pai cứq, ki cứq têq blớh loah alới neq: 4 Pĩeiq ma tỡ bữn cứq sễq tễ alới ca tamứng parnai cứq yỗn alới siem cứq? 5 Pĩeiq ma tỡ bữn, khân cứq bữn lacuoi pỡq táq ranáq Yiang Sursĩ parnơi cớp cứq, anhia cóq siem hếq machớng tỗp sa-âm khoiq siem Phi-ễr cớp máh a-ễm Ncháu hái, cớp cũai canṓh ca táq ayững atĩ Yê-su Crĩt hỡ? 6 Ma nṓq anhia chanchớm ống Ba-naba cớp cứq sâng cóq siem tỗ bữm? 7 Lứq tỡ nai bữn cũai táq tahan ma tỡ bữn cha práq lưong. Cớp tỡ nai bữn cũai táq nưong, ma tỡ bữn cha palâi tễ nưong ki. Cớp tỡ nai bữn cũai mantán charán cữu, ma tỡ bữn cha sâiq cữu ki. 8 Cứq pai ngkíq, cứq sacâm tễ tỗ cứq bữm puai ngê cũai dốq ễ pai. Ma tâng phễp rit Môi-se, án atỡng machớng ki tê. 9 Án pai neq: “Bo ntroōq tĩn saro yỗn cỡt racáu chuai anhia, ki anhia chỗi cusũm bỗq án. Cóq anhia yỗn án cha tê, yuaq án táq ranáq yỗn anhia.” Yiang Sursĩ pai ngkíq, lứq án tỡ bữn atỡng tễ ống ntroōq ki sâng. 10 Ma lứq samoât Yiang Sursĩ atỡng santoiq ki, la án atỡng tễ hái hỡ. Khân bữn bar náq pruam táq sarái, manoaq choat cớp manoaq ễn sot, lứq alới bar náq ki pruam bữn cóng tễ ranáq alới táq. 11 Hếq khoiq atỡng chơ parnai Yiang Sursĩ yỗn anhia dáng. Nâi la samoât hếq chóh ṓc yỗn anhia. Ngkíq, khân hếq sễq anhia chuai nứng yỗn hếq bữn crơng sana cha, nṓq anhia chanchớm hếq táq tỡ pĩeiq tỡ? 12 Khân bữn cũai canṓh ma atỡng anhia, ki anhia yám noap alới ki, cớp anhia chuai crơng sana yỗn alới. Ma pĩeiq anhia yám noap hếq hỡn tễ cũai ki, cỗ hếq atỡng anhia tễ dâu lứq. Ma hếq tỡ bữn sễq ntrớu tễ anhia. Lứq hếq chĩuq dũ ramứh túh coat dōq yỗn tỡ bữn catáng parnai o tễ Yê-su Crĩt. 13 Anhia khoiq dáng chơ la cũai ca táq ranáq tâng dống sang toâr, lứq alới ĩt crơng sana tễ dống sang ki tê. Cớp alới ca tễng crơng sang tâng prông tâng dống sang toâr, lứq alới ki cha muoi pún tễ crơng sang ki tê. 14 Machớng ki tê, Yiang Sursĩ khoiq ớn chơ máh cũai ca tamứng parnai o tễ án, cóq alới siem cũai ca atỡng parnai ki yỗn alới. 15 Ma cứq tỡ nai sễq ntrớu tễ anhia. Cớp cứq tỡ bữn chĩc choâiq thỡ nâi yỗn anhia cóq chuai cứq. Lứq samoât khaq cứq cuchĩt saláng noau pai cứq atỡng anhia yuaq cứq yoc anhia chuai cứq. 16 Cứq tỡ têq ỗt ntrớu cỗ cứq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, yuaq Yiang Sursĩ lứq ớn cứq táq ranáq ki. Khân cứq tỡ bữn atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ, lứq án yỗn cứq ramóh túh coat lứq. 17 Khân cứq chống ễ táq ranáq nâi, ki cứq bữn cóng. Ma cứq tỡ bữn chống ễ táq sâng, lứq Yiang Sursĩ ớn cứq táq ranáq nâi. Ngkíq cứq tỡ têq pai ntrớu. 18 Ngkíq ntrớu la cóng cớp lơi cứq? Cóng cớp lơi cứq la neq: cứq sâng bũi pahỡm toâq cứq atỡng parnai o tễ Yiang Sursĩ. Ki cứq atỡng sâng, ma tỡ bữn ĩt cóng ntrớu tễ cũai canṓh. Khân cứq yoc ễ ĩt, ki lứq têq cứq ĩt riang cũai canṓh. 19 Lứq cứq tỡ bữn sũl yỗn cũai aléq, ma cứq táq samoât riang sũl yỗn dũ náq cũai. Cứq táq ngkíq yỗn têq clứng cũai sa-âm Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng alới. 20 Bo cứq atỡng máh cũai I-sarễl, lứq cứq ỡt parnơi cớp cũai I-sarễl yỗn têq alới ki sa-âm Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng alới. Cứq tỡ bữn puai noâng phễp rit Môi-se, ma bo cứq atỡng cũai ca puai rit ki, lứq cứq ỡt machớng alới tê yỗn têq alới ki sa-âm Yê-su Crĩt cỗ cứq atỡng alới. 21 Machớng ki tê, cứq ỡt parnơi cớp máh cũai tỡ cỡn tỗp I-sarễl, yỗn têq alới ki sa-âm Yiang Sursĩ cỗ cứq atỡng alới. Cứq ỡt machớng alới ki, ma cứq tỡ bữn táh ngê Yiang Sursĩ cớp ngê Yê-su Crĩt. 22 Máh alới ca tỡ bữn sa-âm samoât samơi, ki cứq ỡt parnơi cớp alới tê yỗn têq alới ki sa-âm sa-ữi lứq ễn. Ngkíq cứq cỡt samoât yớu ratoi cớp dũ náq cũai yỗn têq alới sa-âm Yê-su Crĩt. Dũ ranáq cứq táq, cứq yoc cũai sa-âm Yê-su Crĩt cỗ tễ ranáq ki. 23 Dũ ramứh ki cứq táq yỗn cũai canṓh dáng tễ parnai o tễ Yiang Sursĩ. Ngkíq cứq bữn ṓc bốn tễ parnai ki tê. 24 Khân bữn sa-ữi náq cũai lúh tampling, bữn manoaq sâng ca bữn roap cóng yuaq án lúh chái. Ngkíq cóq anhia táq machớng cũai ki tê. Cóq anhia cutóng puai ngê Yê-su Crĩt yỗn anhia bữn cóng tê. 25 Nheq tữh cũai ca yoc ễ tampling, cóq alới rien cutóng lứq cớp rabán yỗn o tỗ alới bữm. Yuaq nṓq alới ma táq ngkíq? Yuaq alới yoc ễ bữn cóng tễ tampling ki. Ma cóng ki pứt chái lứq. Ma hái cóq cutóng rien níc tễ ngê Yê-su Crĩt, yuaq hái yoc ễ bữn cóng ca tỡ nai pứt. 26 Ngkíq cứq táq cutóng níc ễ bữn cóng ki, samoât riang cứq lúh tanoang yỗn chái toâq. Cớp cứq la samoât riang cũai tampling rachooc tê, cứq tỡ bữn chooc táq nan sâng. Machớng ki tê, cứq tỡ bữn táq nan táq ranáq Yiang Sursĩ. 27 Ngkíq cứq táq túh coat tỗ cứq bữm, ễp yỗn án trĩh mứt cứq. Ngcṓh lơ toâq moâm cứq atỡng yỗn cũai canṓh, ma lứq cứq toâp tỡ dáng bữn roap cóng cỗ cứq táq tỡ pĩeiq.

1 Côr-ntỗ 10

1 Sễm ai ơi! Cứq atỡng yỗn anhia sanhữ máh achúc achiac hái tễ mbṓq. Alới ỡt tâng ntốq aiq ma bữn ramứl tễ Yiang Sursĩ ỡt catáng cớp kĩaq alới. Cớp alới pỡq tâng mpứng dĩ dỡq mưt. Tâng ntốq alới pỡq ki, Yiang Sursĩ táq yỗn cỡt khỗ chíq. 2 Bo ramứl ỡt catáng alới, cớp bo alới pỡq tâng mpứng dĩ dỡq mưt, bo ki alới lứq pruam puai muoi mứt cớp Môi-se. 3 Nheq tữh alới bữn cha muoi ramứh crơng o tễ Yiang Sursĩ. 4 Cớp nheq tữh alới bữn nguaiq muoi ramứh dỡq o tễ Yiang Sursĩ, cỗ alới nguaiq tễ tamáu ca pỡq níc cớp alới. Tamáu ki sacâm tễ Crĩt toâp. 5 Ma bữn sa-ữi náq tễ alới ki, Yiang Sursĩ tỡ bữn bũi cớp alới. Ngkíq máh cũai ki cuchĩt nheq tâng ntốq aiq. 6 Máh ramứh ki sưoq yỗn hái chỗi yoc ễ puai noâng máh ngê sâuq, machớng alới ca khoiq cuchĩt ki táq. 7 Cớp anhia chỗi sang yiang canṓh, machớng alới ki sang. Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq pai neq chơ: “Lứq alới tacu rôm cha bo alới sang yiang canṓh. Moâm ki, alới tayứng ayữn ayốq puai rit sarmũaq.” 8 Cóq hái chỗi bếq parnơi tỡ bữn lacuoi cayac, ariang alới ki. Muoi tangái ki bữn bar chít la pái ngin náq cũai ki cuchĩt, yuaq alới táq ngê sâuq ki. 9 Cóq hái chỗi chim Yiang Sursĩ, machớng alới ki táq. Ngkíq cusân tot clứng lứq cũai ki. Chơ alới cuchĩt, yuaq alới táq ngê sâuq ki. 10 Cớp cóq anhia chỗi loai lưp bưp níc, machớng alới ki táq. Cỗ alới táq ranáq sâuq ngkíq, yuaq ranễng Yiang Sursĩ tễ paloōng cachĩt chíq alới. 11 Dũ ramứh ki Yiang Sursĩ táq cớp achúc achiac hái, dōq apáh cớp atỡng yỗn cũai canṓh dáng. Cớp noau khoiq chĩc ramứh ki dōq sưoq hái tê. Lứq dỡi hái nâi la khoiq cheq tangái parsốt chơ. 12 Ngkíq, khân cũai aléq ma chanchớm mứt pahỡm án sa-âm pacái lứq, cóq cũai ki nhêng o níc mứt pahỡm án, cṓh lơ ngê sâuq radững án. 13 Dũ ramứh ngê sâuq ca toâq ễ radững anhia la machớng ngê sâuq ca ễ radững cũai canṓh tê. Ma khân anhia sa-âm Yiang Sursĩ samoât samơi, lứq án yỗn mứt pahỡm anhia tỡ bữn sâng yoc ễ puai máh ngê sâuq ca toâq ễ radững anhia. Bo máh ngê sâuq toâq ễ radững anhia, lứq Yiang Sursĩ aviaq yỗn anhia vớt tễ ngê sâuq ki. Ngkíq ngê sâuq ki tỡ têq radững anhia. 14 Ngkíq sễm ai ơi, anhia chỗi sang yiang canṓh. 15 Cứq atỡng anhia machớng cứq atỡng cũai rangoaiq tê. Cóq anhia chanchớm bữm máh tễ ngê cứq atỡng. 16 Bo hái nguaiq dỡq tễ tangan sacâm tễ aham Yê-su Crĩt, lứq bo ki mứt pahỡm hái pruam muoi mứt puai ngê án samoât samơi. Chơ hái sa-ỡn Yiang Sursĩ yỗn hái nguaiq aham Con án. Cớp bo hái pĩh cha bễng sacâm tễ sac sâiq Yê-su Crĩt, lứq bo ki mứt pahỡm hái pruam muoi mứt puai ngê án samoât samơi. 17 Hái bữn ống muoi lám bễng sâng yỗn nheq tữh hái cha. Ngkíq hái clứng lứq cũai, ma cỡt muoi mứt muoi pahỡm sâng, yuaq nheq tữh hái cha chống tễ muoi lám bễng ki. 18 Cứq yoc anhia chanchớm tễ cũai I-sarễl. Lứq alới cha crơng alới chiau sang Yiang Sursĩ. Ngkíq alới pruam muoi mứt puai ống ngê Yiang Sursĩ sâng. 19 Cứq táq ntỡng ngkíq, ntrớu ngê cứq ễ pai? Cứq yoc ễ pai la yiang canṓh ki cớp crơng tutoōng ki la o yỗn cũai tỡ? 20 Lứq tỡ cỡn ngkíq! Cứq yoc ễ pai neq: crơng ca cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl chiau sang, lứq alới sang yỗn yiang sâuq, tỡ cỡn alới sang Yiang Sursĩ. Cớp cứq tỡ ễq anhia pruam muoi mứt cớp yiang sâuq. 21 Anhia tỡ têq nguaiq tễ tangan Yê-su Crĩt, chơ nguaiq tễ tangan yiang canṓh ễn. Cớp anhia tỡ têq cha crơng sana tễ Yê-su Crĩt, chơ cha crơng sana tễ yiang canṓh ễn. 22 Bo anhia sang yiang canṓh ngkíq, ki anhia yoc Yiang Sursĩ ũan cớp anhia tỡ? Cớp anhia chanchớm anhia toâr hỡn tễ Yiang Sursĩ tỡ? 23 Anhia pai la dũ ramứh anhia têq táq. Ma puai ngê Yiang Sursĩ, tỡ bữn dũ ramứh ki cỡt kia nheq. Lứq samoât dũ ramứh ntrớu anhia têq táq, ma tỡ bữn dũ ramứh ki ma chuai yỗn yớu anhia sa-âm samoât samơi. 24 Cóq anhia chỗi ĩt rangứh anhia bữm, ma cóq anhia ĩt rangứh cũai canṓh hỡ. 25 Têq anhia cha dũ ramứh sâiq anhia chỡng, ma o yỗn anhia chỗi blớh ntrớu tễ sâiq ki yỗn mứt anhia tỡ bữn tanĩq anhia bữm. 26 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq pai neq chơ: “Nheq cruang pưn paloōng cutrúq nâi cớp dũ ramứh ỡt tâng ki, la khong Yiang Sursĩ nheq.” 27 Khân cũai tỡ yũah sa-âm Yê-su Crĩt, ma mơi anhia rôm cha parnơi cớp alới, cớp khân anhia yoc ễ pỡq, ki têq anhia cha dũ ramứh alới aloōh yỗn anhia cha. Ma anhia chỗi blớh ntrớu tễ sana ki yỗn mứt pahỡm anhia tỡ bữn tanĩq anhia bữm. 28 Ma khân cũai aléq ma atỡng anhia neq: “Crơng nâi khoiq noau tutoōng chơ,” ki anhia chỗi cha crơng ki, yỗn cũai ca atỡng ki tỡ bữn sâng ngua anhia táq lôih. 29 Cứq tỡ bữn pai tễ mứt pahỡm anhia, ma cứq tamỗr mứt pahỡm cũai ki. Cṓh lơ anhia yoc ễ blớh cứq neq: “Hếq dáng, khân hếq cha crơng sana nâi la tỡ bữn ntrớu. Ngkíq, ki nṓq hếq tỡ têq cha cỗ cũai canṓh chanchớm pai tỡ têq? 30 Khân hếq ma sa-ỡn Yiang Sursĩ án yỗn hếq bữn crơng sana cha ki, nṓq cũai canṓh noâng tếq hếq cha crơng ki?” 31 Toâq anhia cha, tỡ la nguaiq, tỡ la táq ranáq ntrớu, cóq anhia táq dũ ramứh ki yỗn noau khễn Yiang Sursĩ. 32 Cóq anhia táq o níc chóq tỗp I-sarễl, cớp chóq cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, cớp chóq cũai ca khoiq sa-âm chơ yỗn alới chỗi pê pahỡm tễ ranáq anhia táq. 33 Ngkíq dũ ranáq ntrớu cứq táq, cứq yoc ễ táq yỗn dũ náq cũai sâng bũi o cớp ranáq ki. Cứq tỡ bữn chanchớm yoc ễ táq o cớp tỗ cứq sâng, ma cứq chanchớm táq o yỗn dũ náq cũai yỗn Yiang Sursĩ têq chuai amoong alới tê.

1 Côr-ntỗ 11

1 Ngkíq cóq anhia tũoiq cứq, machớng cứq tũoiq Yê-su Crĩt tê. 2 Cứq khễn anhia, yuaq anhia sanhữ níc cứq, cớp lứq anhia trĩh máh parnai cứq khoiq atỡng anhia chơ. 3 Ma cứq yoc anhia dáng raloaih neq: Yiang Sursĩ cỡt plỡ Crĩt; Crĩt cỡt plỡ cũai samiang; cớp cayac cỡt plỡ lacuoi. 4 Ngkíq, khân bữn manoaq samiang câu tỡ la atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn cũai canṓh, ma bữn crơng ntrớu án tapưng tâng plỡ án, ki án táq yỗn Crĩt cỡt casiet táq, yuaq Crĩt la plỡ yỗn cũai samiang. 5 Cớp khân manoaq mansễm câu tỡ la atỡng parnai Yiang Sursĩ yỗn cũai canṓh, ma án tỡ bữn tapưng khán tâng plỡ án, ki án táq yỗn casiet cayac án, yuaq cayac la plỡ yỗn lacuoi. Ṓc ki la samoât riang noau khoiq cũah nheq sóc tễ plỡ mansễm ki. 6 Khân mansễm tỡ bữn tapưng ntrớu tâng plỡ án, ki o yỗn mansễm ki cũah nheq sóc tễ plỡ án tê. Ma khân mansễm ki ma sâng casiet cũah nheq sóc tễ plỡ án, ki khaq án tapưng khán. 7 Cũai samiang chỗi tapưng ntrớu tâng plỡ án, yuaq Yiang Sursĩ tễng samiang ki tũoiq mứt pahỡm án bữm. Ngkíq, cỗ nhơ tễ cũai samiang yuaq noau bữn khễn Yiang Sursĩ. Cớp cỗ nhơ tễ mansễm yuaq noau bữn khễn cũai samiang. 8 Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng samiang tễ tỗ mansễm, ma lứq Yiang Sursĩ tễng mansễm tễ tỗ samiang. 9 Cớp Yiang Sursĩ tỡ bữn tễng samiang cỗ tễ mansễm, ma lứq án tễng mansễm cỗ tễ samiang. 10 Yuaq ngkíq, bo máh cũai mansễm sang Yiang Sursĩ, cóq alới bữn crơng tapưng tâng plỡ alới, ki la tếc alới cỡt cớt hỡn tễ cũai samiang yáng moat ranễng Yiang Sursĩ. 11 Ma yáng moat Yiang Sursĩ, cũai mansễm cóq poâng samiang, samiang cóq poâng mansễm. 12 Tễ dâu lứq Yiang Sursĩ tễng mansễm tễ tỗ samiang. Ma ntun ễn, dũ náq samiang loōh tễ tỗ mansễm. Ma nheq ramứh ki toâq tễ Yiang Sursĩ. 13 Cóq anhia chanchớm bữm tễ ramứh nâi: o ma tỡ o, bo cũai mansễm câu tễ Yiang Sursĩ, ma tâng plỡ án tỡ bữn tapưng crơng ntrớu? 14 Lứq cũai samiang dốq chanchớm bữm, khân alới dōq sóc cuti, ki lứq alới sâng casiet bữm. 15 Ma khân mansễm dōq sóc cuti, ki la o yỗn alới, yuaq sóc la machớng crơng alới tapưng tâng plỡ. 16 Ma khân bữn noau yoc ễ rasuon tễ ṓc nai, cứq ễ pai neq: hếq nâi, cớp dũ tỗp sa-âm canṓh, tỡ bữn táq mpha tễ ṓc nâi bo hếq sang Yiang Sursĩ. 17 Máh santoiq patâp ntun nâi cứq tỡ bữn khễn anhia, yuaq anhia rôm sang Yiang Sursĩ, ma anhia tỡ bữn táq o ntrớu. Lứq anhia táq lôih níc. 18 Tễ dâu lứq, cứq khoiq sâng noau pai tễ tỗp sa-âm anhia neq: bo anhia rôm sang Yiang Sursĩ, ki tỗp nâi ratáh tỗ tỗp ki. Cớp cứq chanchớm lứq pĩeiq noau atỡng ṓc ki. 19 Toâq tỗp anhia caryoah táq sa-ữi tỗp ễn, ki anhia apáh yỗn cũai canṓh dáng tỗp aléq ca lứq sa-âm Yiang Sursĩ. 20 Bo anhia rôm cha sanhữ Yê-su cuchĩt tang anhia, lứq anhia tỡ bữn puai rit ki samoât samơi. 21 Yuaq tâng ranáq cha bũi ki, dũ náq anhia miar cha. Ngkíq bữn án ca tỡ khám cha, cớp án ca bũl plêc. 22 Nṓq ariang pai anhia ṓq dống cóq pỡq cha nguaiq tâng dống sang? Nṓq anhia tỡ bữn yám noap tỗp sa-âm Yiang Sursĩ? Cớp nṓq anhia táq yỗn cũai cadĩt sâng casiet? Ntrớu anhia yoc cứq atỡng tễ ramứh nâi? Anhia yoc cứq khễn anhia tỡ? Lứq cứq tỡ bữn khễn anhia ngkíq! 23 Yuaq cứq khoiq atỡng anhia chơ tễ ramứh nâi máh Ncháu hái khoiq yỗn cứq dáng. Toâq sadâu ca noau chếq chíq Yê-su, sadâu ki Yê-su, Ncháu hái, ĩt muoi lám bễng. 24 Chơ án sa-ỡn Yiang Sursĩ cớp pĩh bễng ki. Án pai neq: “Bễng nâi la tỗ cứq ca cuchĩt tang anhia. Toâq anhia cha bễng nâi, anhia sanhữ níc cứq.” 25 Machớng ki tê, moâm alới cha bễng ki, chơ Yê-su ĩt tangan dỡq cớp pai neq: “Dỡq nâi la tếc Yiang Sursĩ par-ữq parnai tamái cớp anhia, la nhơ tễ aham cứq. Toâq anhia nguaiq dỡq nâi, anhia sanhữ níc cứq.” 26 Ngkíq, bo léq anhia cha bễng nâi cớp nguaiq dỡq tễ tangan nâi, la anhia táq tếc Ncháu hái khoiq cuchĩt tang anhia chơ. Cóq anhia táq ngê nâi toau toâq Ncháu hái chu loah pỡ cutễq nâi. 27 Yuaq ngkíq, cũai aléq ma cha bễng nâi tỡ la nguaiq dỡq nâi, ma án cha nguaiq tỡ pĩeiq, nâi la machớng án táq lôih chóq tỗ cớp aham Yê-su tê. 28 Ngkíq cũai aléq ma cha bễng nâi cớp nguaiq dỡq nâi, cóq cũai ki tutuaiq loah mứt án bữm. Ki nṓq têq án cha nguaiq. 29 Khân bữn cũai aléq cha nguaiq ma tỡ bữn noap bễng cớp dỡq nâi sacâm tễ tỗ Yê-su, ki Yiang Sursĩ táq án. 30 Cỗ ngkíq anhia sa-ữi a-ĩ tacóh, cớp bữn án ca cuchĩt pứt hỡ. 31 Ma khân hái tutuaiq nhũang mứt pahỡm hái bữm, ki hái bữn vớt tễ Yiang Sursĩ táq hái. 32 Lứq Yiang Sursĩ táq hái ngkíq cỗ án yoc ễ manrap hái sâng, cớp án ễq hái bữn vớt tễ án táq máh cũai ca tỡ bữn sa-âm. 33 Ngkíq sễm ai ơi, bo anhia rôm cha parnơi yoc ễ sanhữ Yê-su cuchĩt tang anhia, cóq anhia manoaq acoan manoaq. 34 Khân bữn cũai aléq sâng panhieih, yỗn cũai ki cha nhũang tâng dống án voai. Ngkíq Yiang Sursĩ tỡ bữn tếq anhia táq tỡ pĩeiq bo anhia rôm. Ma máh ramứh canṓh, hỗi léq cứq toâq pỡ anhia, hỗi ki cứq atỡng anhia tễ ramứh ki.

1 Côr-ntỗ 12

1 Sễm ai ơi! Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn cũai táq. Cứq yoc anhia dáng raloaih tễ ramứh ki. 2 Bo anhia tỡ yũah dáng ntrớu tễ ngê Yiang Sursĩ, lứq bo ki noau radững níc anhia sang sa-ữi ramứh yiang, ma máh yiang ki tỡ bữn têq chuai amoong ntrớu. 3 Yuaq ṓc ki, cóq anhia dáng raloaih neq: cũai aléq ma bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp án, lứq cũai ki tỡ têq pupap Yê-su pai neq: “Nơ ra Yiang Sursĩ táh chíq Yê-su.” Cớp khân Raviei Yiang Sursĩ tỡ bữn ỡt cớp án, ngkíq cũai ki tỡ têq ngin pai neq: “Yê-su la Ncháu.” 4 Ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai la sa-ữi thữ mpha. Ma lứq bữn ống muoi Raviei Yiang Sursĩ sâng têq chuai dũ máh ramứh ki. 5 Bữn sa-ữi ranáq mpha noau têq táq puai ngê Yiang Sursĩ, ma dũ máh ranáq ki bữn muoi Ncháu sâng ca lứq ndỡm. 6 Dũ náq cũai bữn miar ngê táq, ma bữn ống Yiang Sursĩ sâng táq yỗn cũai bữn máh ngê ki. 7 Raviei Yiang Sursĩ yỗn dũ náq cũai sa-âm bữn ngê o, yỗn manoaq têq chuai manoaq tâng tỗp sa-âm. 8 Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn rangoaiq dōq atỡng chuai cũai canṓh. Án ca Raviei Yiang Sursĩ yỗn bữn dáng tễ sa-ữi ngê. 9 Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn têq sa-âm Yiang Sursĩ samoât samơi. Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai bữn chớc têq táq bán cũai a-ĩ. 10 Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai bữn chớc têq táq ranáq salễh. Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai bữn ngê rangoaiq dōq tutuaiq máh ngê tễ yiang canṓh cớp ngê tễ Yiang Sursĩ. Án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn têq táq ntỡng parnai mpha. Cớp án ca Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn án têq aloōh ngê parnai ki. 11 Bữn ống muoi lám Raviei Yiang Sursĩ sâng táq dũ máh ramứh ki. Ngkíq, máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai, lứq án chiau yỗn dũ náq cũai bữn ramứh ki, manoaq mpha tễ manoaq. 12 Tỗ cũai bữn sa-ữi ramứh. Ma nheq ramứh ki cỡt muoi tỗ sâng. Machớng ki tê, dũ náq cũai sa-âm cỡt muoi tỗp, cớp tỗp ki la sacâm tỗ Yê-su Crĩt. 13 Cỗ nhơ Raviei Yiang Sursĩ, nheq tữh hái roap batễm cỡt muoi tỗp, dếh cũai I-sarễl, dếh cũai tỡ cỡn cũai I-sarễl, dếh cũai sũl, dếh cũai tỡ bữn sũl. Ngkíq, dũ náq hái bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt tâng mứt pahỡm hái. 14 Cóq bữn sa-ữi ramứh ki nṓq cỡt tỗ cũai, tỡ cỡn ống muoi ramứh sâng. 15 Khân ayững pai neq: “Cứq la tỡ bữn atĩ. Ngkíq cứq la tỡ bữn tễ tỗ,” chơ ayững ki pai tỡ pĩeiq, yuaq án la tễ tỗ tê. 16 Cớp khân cutũr pai neq: “Cứq la tỡ bữn moat. Ngkíq cứq tỡ bữn tễ tỗ,” chơ cutũr ki pai tỡ pĩeiq, yuaq án la tễ tỗ ki tê. 17 Khân tỗ ma bữn ống moat sâng, ki nṓq án têq sâng? Cớp khân tỗ ma bữn ống cutũr sâng, ki nṓq án têq sâng hỡi ntrớu? 18 Ma bo Yiang Sursĩ tễng tỗ cũai, lứq án tễng sa-ữi ramứh puai mứt án yoc ễ tễng. 19 Khân bữn ống muoi ramứh sâng, ki lứq tỡ têq cỡt tỗ. 20 Ma sanua hái dáng samoât, cóq bữn sa-ữi ramứh, ki nṓq cỡt muoi tỗ. 21 Ngkíq moat tỡ têq pai chóq talang atĩ neq: “Mới tỡ dáng táq ranáq ntrớu chuai cứq.” Cớp plỡ tỡ têq pai chóq talang ayững neq: “Mới tỡ dáng táq ranáq ntrớu chuai cứq!” 22 Ma lứq bữn sa-ữi ramứh tâng tỗ hái, ma hái chanchớm ramứh nâi tỡ la ramứh ki la tỡ bữn toâr ntrớu. Ma lứq tỗ hái cóq bữn dũ máh ramứh ki. 23 Cớp máh ramứh hái chanchớm tỡ bữn toâr ntrớu tâng tỗ hái, ramứh ki hái dốq pasang hỡn tễ ramứh canṓh. Ma máh ramứh hái chanchớm toâr, ki cỡt hái tỡ bữn pasang ramứh ki. 24 Ma máh ramứh ki, tỡ pasang la thỗi. Lứq Yiang Sursĩ tễng dũ ramứh tâng tỗ hái yỗn ỡt parnơi. Cớp máh ramứh hái tỡ bữn chanchớm toâr ntrớu, máh ramứh nâi cỡt toâr ễn. 25 Ngkíq máh ramứh tâng tỗ hái tỡ bữn ratáh. Ma máh ramứh ki manoaq chuai manoaq. 26 Khân muoi ramứh tâng tỗ ma ramóh túh coat, lứq dũ máh ramứh tâng tỗ chĩuq túh coat ki tê. Cớp khân muoi ramứh tâng tỗ ma ramóh ṓc bũi, ki dũ ramứh tâng tỗ la bũi tê. 27 Nheq tữh anhia la tỗp sa-âm Yê-su Crĩt. Ngkíq anhia la riang tỗ án. Dũ náq anhia la muoi ramứh tễ tỗ ki. 28 Cớp Yiang Sursĩ khoiq rưoh chơ dũ náq anhia yỗn táq ranáq tâng tỗp sa-âm. Án ca táq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Án ca atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. Án ca táq thâi. Án ca táq ranáq salễh. Án ca bữn chớc táq bán cũai a-ĩ, tỡ la chuai yớu, tỡ la nhêng tỗp sa-âm, tỡ la táq ntỡng toâq parnai mpha. 29 Ma tỡ bữn dũ náq alới ma táq ayững atĩ Yê-su Crĩt, tỡ la atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ la táq thâi. Tỡ bữn dũ náq alới ma bữn chớc táq ranáq salễh, 30 tỡ la táq bán cũai a-ĩ, tỡ la táq ntỡng tễ parnai mpha, tỡ la aloōh ngê parnai mpha ki. 31 Bữn sa-ữi ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai yỗn anhia. Ngkíq cóq anhia ễr áiq yoc ễ bữn ramứh o hỡn tễ ramứh canṓh. Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ ramứh toâr clữi nheq tễ canṓh.

1 Côr-ntỗ 13

1 Lứq pai têq cứq táq ntỡng nheq máh parnai cũai, cớp nheq parnai ranễng Yiang Sursĩ hỡ, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ngkíq parnai cứq pai machớng noau toân parnṓh, noau parkeh sar. 2 Lứq pai têq cứq atỡng nheq tễ ngê Yiang Sursĩ, cớp lứq pai cứq dáng nheq ramứh cũai têq rien cớp nheq ramứh cutooq hỡ, cớp lứq pai cứq sa-âm sa-ữi lứq, têq cứq táq yỗn cóh ravih, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ki cứq tỡ bữn khlữr ntrớu. 3 Lứq pai cứq chuai nheq crơng crớu cứq yỗn cũai cadĩt, tỡ la cứq chĩuq yỗn noau chṓng chíq tỗ cứq, ma khân cứq tỡ bữn mứt pahỡm ayooq, ki cứq tỡ bữn cỡt kia ntrớu. 4 Mứt pahỡm ayooq la laviei chóq cũai canṓh, cớp yoc ễ chuai cũai canṓh. Mứt pahỡm ayooq tỡ bữn sa-on, tỡ bữn khễn tỗ án bữm, cớp tỡ bữn ỗt chóq yớu. 5 Cũai bữn mứt pahỡm ayooq tỡ bữn ṓq rit phễp, tỡ bữn ĩt ngê án bữm, cớp tỡ bữn coâp nsóq. Mứt pahỡm ayooq tỡ bữn noap lôih cũai canṓh. 6 Mứt pahỡm ayooq tỡ bữn sâng bũi ranáq tỡ o, ma án sâng bũi ranáq o cớp ranáq pĩeiq. 7 Mứt pahỡm ayooq tỡ nai sâng ũan chóq cũai ca yoc ễ táq án. Án sa-âm níc. Án ngcuang níc ramứh o. Cớp án tanhĩr níc máh ramứh túh coat. 8 Ống muoi ramứh sâng tỡ nai cỡt pứt; ramứh ki la mứt pahỡm ayooq. Nheq ramứh cũai atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, nỡ ra noau tỡ bữn atỡng noâng. Cớp máh parnai mpha cũai dốq atỡng, nỡ ra tỡ bữn noâng parnai ki. Cớp nheq máh ngê cũai dốq rien tâng dỡi nâi, nỡ ra cỡt pứt nheq. 9 Yuaq nheq ramứh hái rien la hái tỡ dáng samoât; cớp nheq máh ngê hái atỡng tễ parnai Yiang Sursĩ la hái tỡ dáng samoât. 10 Ma nỡ ra hái ỡt cớp án, hái bữn ṓc lứq samoât. Chơ nheq máh ramứh tỡ bữn lứq samoât cỡt pứt chíq. 11 Hỗi noâng cứq carnễn, cứq táq ntỡng ariang carnễn táq ntỡng, cứq sâng ariang carnễn sâng, cứq chanchớm ariang carnễn chanchớm. Ma toâq cứq cỡt carsai, cứq táh chíq ngê carnễn. 12 Sanua la samoât hái nhêng tâng kếng ma tỡ raloaih. Nỡ ra samoât hái nhêng choâng rachoâng. Sanua cứq dáng bĩq sâng, ma nỡ ra cứq dáng nheq, samoât Yiang Sursĩ dáng cứq sanua. 13 Tâng dỡi nâi bữn pái ramứh toâr lứq. Muoi la hái sa-âm, bar la hái ngcuang, pái la hái ayooq. Ma tễ pái ramứh nâi, ramứh toâr clữi nheq tễ canṓh la ramứh ayooq.

1 Côr-ntỗ 14

1 Ngkíq, cóq anhia cutóng chuaq yỗn bữn mứt pahỡm ayooq. Cớp cóq anhia ễr áiq níc ễ bữn máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai miat. Muoi ramứh toâr tễ máh ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai la atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. 2 Cũai aléq ma atỡng toâq parnai mpha, cũai ki tỡ bữn táq ntỡng cớp cũai, ma án táq ntỡng cớp Yiang Sursĩ, yuaq cũai tỡ bữn dáng ntrớu tễ parnai ki. Lứq cũai ca atỡng ki, Raviei Yiang Sursĩ yỗn án pai ngê cutooq tễ Yiang Sursĩ. 3 Ma cũai aléq ma atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, lứq cũai ki atỡng yỗn cũai canṓh têq sa-âm pacái hỡn ễn. Án atỡng chuai cớp aliam cũai canṓh hỡ. 4 Cũai aléq ma atỡng toâq parnai mpha, cũai ki táq yỗn sa-âm pacái ống mứt án bữm. Ma cũai aléq ma atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, lứq cũai ki táq yỗn tỗp sa-âm cỡt sa-âm pacái lứq ễn. 5 Cứq yoc lứq nheq tữh anhia têq táq ntỡng toâq parnai mpha; ma hỡn tễ ki, cứq yoc anhia têq atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ. Cũai aléq ma atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, án táq ranáq o hỡn tễ cũai ca atỡng toâq parnai mpha. Ma khân bữn cũai aléq ma têq aloōh ngê parnai mpha, ki o tê yỗn cũai ki pai toâq parnai mpha. Án táq yỗn tỗp sa-âm cỡt sa-âm pacái hỡn ễn. 6 Sễm ai ơi! Khân cứq toâq pỡ anhia, ma atỡng toâq parnai mpha, ki ntrớu cỡt kia yỗn anhia? Ma khân cứq toâq atỡng anhia máh ngê Yiang Sursĩ sapáh yỗn cứq, tỡ la máh ngê cứq dáng tễ án, tỡ la máh ngê ca tỡ yũah toâq, tỡ la máh ṓc pĩeiq tễ ngê Yiang Sursĩ, ṓc ki lứq cỡt kia yỗn anhia. 7 Cứq yoc ễ sacâm tễ crơng lampỡiq. Máh crơng ki tỡ bữn toâr ntrớu. Ma khân noau plóng tarĩal tỡ la tapáih achúng, ma tỡ bữn dáng, ki cũai ca tamứng tỡ bữn sâng bũi ntrớu sưong ki. 8 Cớp khân noau plóng lavia arô yỗn tahan pỡq rachíl, ma án tỡ bữn plóng pĩeiq, ki máh cũai tahan tỡ bữn dáng táq ntrớu. 9 Machớng ki tê, khân bỗq anhia atỡng, ma tỡ bữn raloaih, ki noau canṓh tỡ bữn sâng ntrớu anhia yoc ễ pai. Yuaq santoiq anhia tỡ bữn cỡt ṓc ntrớu! 10 Pưn paloōng cutrúq nâi, lứq bữn sa-ữi parnai mpha. Ma dũ parnai ki cỡt ṓc nheq. 11 Ma khân cứq sâng cũai táq ntỡng tễ parnai cứq tỡ bữn dáng, ki cũai ki nhêng chu cứq samoât cũai liaq. Cớp cứq nhêng chu cũai ki samoât cũai liaq tê. 12 Ngkíq, khân anhia ễr áiq yoc ễ bữn ramứh Raviei Yiang Sursĩ chuai, ki cóq anhia chuaq yỗn bữn ramứh o hỡn tễ canṓh yỗn chuai tỗp sa-âm cỡt rêng hỡn ễn tễ ngê Yiang Sursĩ. 13 Cũai aléq ma atỡng toâq parnai mpha, cóq cũai ki câu sễq Yiang Sursĩ yỗn án têq aloōh ngê tễ parnai ki. 14 Khân cứq câu toâq parnai mpha, ngkíq mứt cứq lứq câu, ma cứq la tỡ bữn dáng ntrớu tễ ṓc ki. 15 Khân ngkíq, nṓq cứq ễ táq? Cứq táq neq: cứq câu toâq parnai mpha, cớp cứq câu toâq parnai cứq bữm hỡ. Cớp bo cứq ũat khễn Yiang Sursĩ, cứq ũat toâq parnai mpha, cớp cứq ũat toâq parnai cứq bữm hỡ. 16 Khân anhia câu sa-ỡn Yiang Sursĩ tâng mứt anhia toâq parnai mpha, ki nṓq têq cũai ca ỡt ngki pruam câu muoi mứt cớp anhia? Lứq alới tỡ bữn dáng santoiq ntrớu anhia câu. 17 Khân anhia câu sa-ỡn Yiang Sursĩ toâq parnai mpha, la mō o, ma parnai câu ki tỡ bữn chuai cũai canṓh yỗn sa-âm pacái hỡn ễn. 18 Cứq sa-ỡn Yiang Sursĩ, án yỗn cứq táq ntỡng toâq parnai mpha sa-ữi hỡn tễ nheq tữh anhia. 19 Ma bo cứq rôm cớp tỗp sa-âm, cứq yoc lứq atỡng sỡng santoiq yỗn alới sâng raloaih, hỡn tễ cứq yoc atỡng muoi vian santoiq toâq parnai mpha. 20 Sễm ai ơi! Tễ ṓc táq ntỡng toâq parnai mpha, ki anhia chỗi tũoiq samoât riang sarnớm carnễn tỡ yũah dáng ntrớu. Ma cóq anhia tũoiq samoât riang sarnớm carsai. Ma tễ ngê sâuq, ki pĩeiq anhia tũoiq samoât riang sarnớm carnễn cớt cớt lứq. 21 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq noau khoiq chĩc neq: “Yiang Sursĩ pai neq: ‘Nỡ ra cứq ớn cũai tễ cruang canṓh pỡq atỡng cũai I-sarễl nâi. Lứq cũai ki atỡng toâq parnai mpha tễ parnai I-sarễl. Ma noâng cũai I-sarễl tỡ ễq tamứng santoiq cứq.’” 22 Ngkíq, táq ntỡng toâq parnai mpha la tếc yỗn cũai ca tỡ yũah sa-âm, tỡ cỡn tếc yỗn cũai ca khoiq sa-âm chơ. Ma ramứh atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ la tếc yỗn máh cũai ca khoiq sa-âm chơ, tỡ cỡn yỗn máh cũai ca tỡ yũah sa-âm. 23 Ngkíq, khân nheq tỗp sa-âm rôm muoi ntốq, cớp dũ náq alới táq ntỡng toâq parnai mpha, ngkíq cũai ca tỡ yũah sa-âm, tỡ la cũai sa-âm ca tỡ nai sâng noau táq ntỡng toâq parnai mpha ki, khân alới mut ma sâng máh cũai sa-âm táq ntỡng, ki alới pai nheq tỗp ki la cũai yúh. 24 Ma khân anhia atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ bo cũai ki mut, lứq alới dáng mứt alới bữn lôih, cỗ alới sâng santoiq anhia atỡng. Cớp alới dáng Yiang Sursĩ sữq alới. 25 Ngê sâuq ntrớu alới cutooq tâng mứt alới, lứq alới tỡ bữn cutooq noâng. Ma alới sacốh racớl sang Yiang Sursĩ, cớp alới pai neq: “Lứq samoât Yiang Sursĩ ỡt cớp anhia.” 26 Khân ngkíq, ki nṓq ễ táq? Bo anhia rôm parnơi anhia táq neq: án ca bữn cansái ũat khễn Yiang Sursĩ, án ca bữn ngê án yoc atỡng, án ca atỡng máh ramứh Yiang Sursĩ sapáh yỗn án, án ca táq ntỡng toâq parnai mpha, cớp án ca têq aloōh ngê parnai mpha hỡ. Máh ramứh anhia táq, ki cóq anhia chuai yỗn nheq tỗp sa-âm cỡt sa-âm pacái lứq ễn. 27 Khân bữn máh cũai yoc táq ntỡng toâq parnai mpha, ống bar pái náq sâng têq táq ntỡng ngkíq, ma cóq chữ manoaq. Cớp cóq bữn cũai canṓh aloōh ngê tễ parnai alới pai. 28 Ma khân ṓq cũai ca aloōh ngê ki, ngkíq o hỡn cũai ca yoc atỡng toâq parnai mpha, chỗi atỡng yỗn cũai ca rôm ki. Ma têq án táq ntỡng ống án cớp Yiang Sursĩ. 29 Khân bữn bar pái náq yoc atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, ki yỗn alới atỡng, ma cóq máh cũai ỡt ntốq ki tutuaiq yỗn samoât ngê ki pĩeiq ma tỡ bữn. 30 Bo alới atỡng, khân bữn manoaq ễn ỡt ntốq ki, ma án bữn muoi ramứh Yiang Sursĩ sapáh yỗn án, cóq cũai ca atỡng nhũang ki rlu voai. 31 Khân táq ngkíq, dũ náq anhia chữ manoaq, têq atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ yỗn dũ náq tâng tỗp sa-âm dáng cớp sa-âm sa-ữi lứq ễn. 32 Cũai ca atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, lứq têq alới rưoh atỡng ma tỡ bữn atỡng, tam mứt alới. 33 Yiang Sursĩ tỡ ễq hái táq nṓq thỗi lỗi thai, ma án yoc hái táq o parnơi. Ma dũ tỗp sa-âm canṓh táq machớng ki nheq. 34 Bo anhia rôm, máh ayoaq avia cóq ỡt rangiac. Alới tỡ têq loai ntrớu bo alới rôm cớp anhia. Cớp alới tỡ bữn têq sốt cũai samiang. Tâng parnai Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq atỡng chơ máh ki. 35 Khân bữn ṓc ntrớu alới yoc ễ blớh, cóq alới chu blớh cayac alới pỡ dống. Tỡ bữn o ayoaq avia loai bo anhia rôm sang Yiang Sursĩ. 36 Lứq tỡ bữn pĩeiq khân anhia chanchớm tỗp anhia sa-âm tễ nhũang tỗp canṓh, cớp ống tỗp anhia sâng dáng parnai Yiang Sursĩ. 37 Khân bữn noau tễ anhia chanchớm án la cũai dáng atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, tỡ la bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp án, cóq cũai ki dáng samoât Yiang Sursĩ toâp atỡng yỗn cứq chĩc nheq phễp rit nâi. 38 Ma khân bữn noau tỡ bữn tamứng santoiq ki, ki anhia chỗi rabũl cớp alới. 39 Ngkíq sễm ai ơi, cóq anhia ễr áiq yoc ễ atỡng tang bỗq Yiang Sursĩ, ma anhia chỗi catáng alới ca yoc atỡng parnai mpha. 40 Cóq anhia táq dũ ramứh yỗn o cớp pĩeiq ngư.

1 Côr-ntỗ 15

1 Sễm ai ơi! Sanua cứq yoc atỡng loah parnai o tễ Yiang Sursĩ máh cứq khoiq atỡng anhia chơ. Anhia khoiq ĩt chơ parnai ki. Cớp anhia sa-âm pacái lứq ngê ki. 2 Cỗ tễ parnai o ki Yiang Sursĩ lứq chuai amoong anhia. Ma khân mứt anhia tỡ bữn sabớng o, tỡ la anhia sa-âm hỗiq sâng, ki cứq tỡ bữn pai Yiang Sursĩ chuai amoong anhia. 3 Cứq khoiq atỡng chơ anhia ngê toâr clữi nheq tễ canṓh máh Yiang Sursĩ atỡng cứq. Ngê ki la neq: Crĩt khoiq cuchĩt cỗ tian lôih hái, puai tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq atỡng chơ. 4 Noau khoiq tứp chơ Crĩt, ma catâm tangái pái Yiang Sursĩ chuai amoong loah án puai tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq khoiq atỡng chơ. 5 Cớp vớt án tamoong loah, Phi-ễr cớp nheq tỗp muoi chít la bar náq lứq hữm tỗ án. 6 Vớt ki ễn, bữn clữi sỡng culám náq ca puai ngê án lứq hữm tỗ án tê. Cũai tễ tỗp ki bữn án ca khoiq cuchĩt, án ca noâng tamoong toau sanua. Alới ca noâng tamoong la sa-ữi hỡn tễ alới ca khoiq cuchĩt. 7 Vớt ki, Yacỡ hữm tê tỗ án. Cớp ntun ễn nheq máh cũai ayững atĩ Yê-su hữm án tê. 8 Chơ ntun lứq, cứq ễn hữm tỗ án. Ngkíq cứq la samoât riang carnễn sễt ma tỡ yũah thâng. 9 Cứq la ayững atĩ Yê-su Crĩt cacớt hỡn tễ canṓh. Cứq tỡ dáng nṓq Yiang Sursĩ yỗn cứq táq ranáq ki, yuaq cứq khoiq táq túh coat lứq chóq alới ca sa-âm án. 10 Ma cứq bữn táq ranáq nâi cỗ Yiang Sursĩ chống ễ chuai miat cứq. Ma ṓc án chống ễ chuai miat ki cỡt kia tê, cỗ cứq táq ranáq Yiang Sursĩ cutóng hỡn tễ cũai ayững atĩ Yê-su Crĩt canṓh. Tỡ bữn cứq ma têq táq ranáq ki. Ma cỗ Yiang Sursĩ chống ễ chuai cứq, ki yuaq têq cứq táq ranáq ki. 11 Ngkíq anhia sa-âm parnai o tễ Yê-su Crĩt, la tỡ bữn ntrớu cứq atỡng, tỡ la cũai ayững atĩ canṓh atỡng anhia parnai ki, la machớng parnai anhia sa-âm Yê-su Crĩt tamoong loah tễ cuchĩt. 12 Ma khân hếq atỡng pai Crĩt khoiq tamoong loah chơ, ki nṓq bữn cũai tễ anhia ma pai máh cũai cuchĩt tỡ têq tamoong loah? 13 Ma khân máh cũai cuchĩt ma tỡ bữn têq tamoong loah, ki Crĩt tỡ bữn tamoong loah tê. 14 Khân Crĩt ma tỡ bữn tamoong loah, ki máh ngê hếq atỡng anhia tỡ bữn lứq ntrớu, cớp anhia sa-âm la tỡ bữn cỡt kia ntrớu tê. 15 Hỡn tễ ki ễn, hếq la cũai táq ntỡng lauq sâng, yuaq hếq khoiq atỡng chơ pai Yiang Sursĩ lứq táq yỗn Crĩt tamoong loah. Ma ṓc ki tỡ bữn pĩeiq ntrớu, khân cũai ca khoiq cuchĩt chơ ma tỡ bữn têq tamoong loah. 16 Khân cũai cuchĩt ma tỡ têq tamoong loah, ki Crĩt tỡ bữn têq tamoong loah tê. 17 Cớp khân Crĩt ma tỡ bữn tamoong loah, ki anhia sa-âm tỡ cỡt kia ntrớu, cớp anhia noâng chĩuq bữm lôih anhia. 18 Chơ máh alới ca sa-âm Crĩt, ma alới cuchĩt, ngkíq alới cuchĩt tháng, tỡ nai tamoong noâng. 19 Khân hái sa-âm ngê Crĩt ma ṓc ki chuai bo hái tamoong tâng dỡi nâi sâng, ngkíq hái lứq bap hỡn tễ nheq tữh cũai canṓh. 20 Ma lứq samoât Crĩt khoiq tamoong loah chơ. Ngkíq án tamoong loah nhũang tễ máh cũai canṓh ca khoiq cuchĩt chơ, cớp án la tếc apáh yỗn hái dáng máh cũai cuchĩt têq tamoong loah. 21 Ṓc cuchĩt toâq pỡ cutễq nâi la cỗ tian tễ manoaq. Ma ṓc tamoong loah toâq la cỗ nhơ tễ manoaq tê. 22 Yuaq dũ náq cũai cóq cuchĩt, la cỗ tian tễ Adam. Machớng ki tê, yuaq dũ náq cũai têq tamoong loah, la cỗ nhơ tễ Crĩt. 23 Ma Crĩt tamoong loah nhũang tễ cũai canṓh. Cớp ntun ễn, toâq tangái án toâq loah pỡ cutễq nâi, ki máh cũai ca puai ngê án bữn tamoong loah tê. 24 Vớt ki, toâq tangái parsốt. Bo ki Crĩt táq sốt dũ ramứh yiang, dũ ramứh sốt, cớp dũ ramứh chớc. Cớp tangái ki, Crĩt chiau loah máh chớc án yỗn Yiang Sursĩ, Mpoaq án. 25 Crĩt cóq táq sốt toau toâq tangái án riap dũ ramứh ca par-ũal cớp án. Toâq tangái ki, dũ máh ramứh ki cỡt pưn talang ayững Crĩt. 26 Ramứh ca parsốt lứq, la ṓc cuchĩt. 27 Yiang Sursĩ khoiq pai chơ án táq yỗn dũ ramứh cỡt pưn talang ayững Crĩt. Ma Yiang Sursĩ tỡ bữn pai dếh án bữm cỡt pưn Crĩt tê, yuaq Yiang Sursĩ toâp yỗn Crĩt bữn cỡt sốt. 28 Moâm Yiang Sursĩ yỗn dũ ramứh cỡt pưn Con án, chơ Con ki ễn cỡt pưn Yiang Sursĩ. Ngkíq dũ máh ramứh ntrớu la Yiang Sursĩ sốt nheq. 29 Khân cũai cuchĩt ma tỡ bữn tamoong loah, cỗ nṓq ma bữn cũai tễ anhia chanchớm alới têq roap batễm tang alới ca khoiq cuchĩt chơ? Yuaq nṓq alới yoc ễ táq ngkíq, khân máh cũai cuchĩt ma tỡ bữn tamoong loah? 30 Cớp hếq nâi, khân cũai cuchĩt ma tỡ bữn tamoong loah, ki nṓq hếq chĩuq túh coat cu rangái yoc ễ atỡng cũai tễ ngê ki? 31 Sễm ai ơi! Cứq bũi lứq cớp anhia yuaq hái pruam sa-âm Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Ngkíq yuaq cứq têq atỡng anhia raloaih lứq neq: cu rangái la samoât riang cứq cuchĩt. 32 Lứq cứq chĩuq sa-ữi ramứh túh coat tâng vil Ê-phê-sô, ma khân cũai ca khoiq cuchĩt chơ ma tỡ bữn tamoong loah, ki ntrớu la kia yỗn cứq? Khân cũai khoiq cuchĩt ma tỡ bữn tamoong loah, ki khaq hái tũoiq cũai ca pai neq: “Hái nguaiq cha palứq, yuaq tỡ dáng tangái léq hái cuchĩt.” 33 Ma anhia chỗi sapứl máh parnai cũai yoc ễ phếq anhia: khân anhia ratoi cớp yớu bái ca táq ranáq sâuq, ki anhia tớt táq samoât alới tê. 34 Cóq anhia bữn loah sarnớm chanchớm yoc ễ táq pĩeiq, cớp tỡ bữn táq lôih noâng, yuaq bữn cũai tễ anhia tỡ yũah dáng raloaih tễ ngê Yiang Sursĩ. Cứq pai ngkíq yỗn anhia sâng casiet. 35 Bữn cũai tễ anhia ễ blớh neq: “Nṓq cũai ca khoiq cuchĩt chơ ma têq tamoong loah? Cớp tỗ cũai ki cỡt roâp nṓq ễn?” 36 Anhia sacũl! Bo anhia chóh muoi ṓc cuplốq tâng cutễq, khân anhia tỡ bữn cubớl ṓc ki, ki lứq án tỡ bữn dáh. 37 Khân anhia chóh ṓc saro tỡ la ṓc canṓh, toâq ṓc ki dáh, ki roâp nỡm ki mpha ễn tễ roâp ṓc anhia chóh. 38 Lứq Yiang Sursĩ tễng yỗn dũ ṓc bữn miar roâp, tam pahỡm án yoc ễ tễng. 39 Dũ ramứh sâiq la mpha tê. Sâiq cũai, sâiq chớm, sâiq sĩaq, cớp sâiq charán canṓh hỡ, dũ ramứh sâiq ki la mpha nheq. 40 Cớp bữn ramứh canṓh hỡ ỡt tâng paloōng cớp ỡt tâng cutễq. Máh ramứh ca ỡt tâng paloōng, poang án la nêuq mpha tễ poang máh ramứh ca ỡt tâng cutễq. Cớp máh ramứh ca ỡt tâng cutễq la nêuq mpha tễ máh ramứh ca ỡt tâng paloōng. 41 Bữn poang moat mandang cớp poang rliang casâi cớp poang mantỗr, dũ poang ki la nêuq mpha nheq. Cớp dũ ṓc mantỗr la nêuq mpha nheq tê. 42 Cũai ca khoiq cuchĩt tamoong loah la samoât ki tê. Toâq noau tứp tỗ cũai, ki tỗ ki abuoiq nheq. Ma toâq cũai ki tamoong loah, ki tỗ án tỡ nai abuoiq noâng. 43 Tỗ cũai tâng dỡi nâi la ieuq cớp tỡ bữn o ntrớu. Ma toâq cũai tamoong loah tễ án cuchĩt, ki tỗ án la rêng lứq cớp nêuq lứq. 44 Toâq cũai cuchĩt, bo noau tứp, ki án bữn sac sâiq machớng cũai canṓh tê. Ma toâq án tamoong loah, ki tỗ án cỡt mpha tễ sac sâiq bo án tỡ yũah cuchĩt. Bo hái tamoong hái bữn tỗ ariang cũai canṓh tê, ma toâq hái cuchĩt ma tamoong loah hái bữn tỗ mpha ễn. 45 Tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq, án khoiq atỡng neq chơ: “Bữn manoaq cũai tễ dâu lứq, la Adam; Yiang Sursĩ tễng tỗ án yỗn tamoong.” Ma Yê-su la samoât Adam ca toâq ntun tháng; án bữn chớc táq yỗn cũai têq tamoong loah. 46 Ngkíq tễ dâu lứq Yiang Sursĩ yỗn cũai bữn tỗ yỗn ỡt tâng dỡi nâi. Ma ntun ễn, Yiang Sursĩ yỗn cũai bữn tỗ mpha ễn yỗn ỡt tâng paloōng. 47 Án ca tễ dâu lứq, Yiang Sursĩ tễng toâq cutễq. Ma án ca toâq ntun ễn, án toâq tễ paloōng. 48 Máh cũai tỡ bữn sa-âm, alới tũoiq ariang ngê Adam, án ca toâq tễ cutễq. Ma máh cũai sa-âm, alới tũoiq ariang ngê Yê-su, án ca toâq tễ paloōng. 49 Sanua nheq tữh hái bữn roâp samoât riang án ca Yiang Sursĩ tễng tễ cutễq. Ma nỡ ra ễn hái bữn roâp samoât riang án ca toâq tễ paloōng. 50 Sễm ai ơi! Nâi la ngê cứq yoc anhia dáng: sac sâiq cớp aham cũai tỡ têq ỡt tâng ntốq Yiang Sursĩ sốt. Ramứh ntrớu ca rúng cớp abuoiq tỡ nai têq ỡt cớp ramứh tỡ bữn rúng cớp tỡ bữn abuoiq. 51 Sanua cứq yoc atỡng anhia muoi ṓc ca anhia tỡ yũah dáng: nheq tữh hái tỡ bữn cuchĩt nheq, ma chái lứq tỡ toâq muoi carbéh moat tỗ hái samblớt chíq cỡt roâp mpha ễn. Bo ki hái sâng sưong noau plóng lavia tâng paloōng. Chơ máh cũai cuchĩt lứq bữn tamoong loah. Tữ alới bữn tamoong loah, alới tỡ nai cuchĩt noâng. Cớp nheq tữh hái lứq bữn tỗ cỡt roâp mpha ễn. 53 Tỗ ca rúng cớp abuoiq cóq cỡt chíq tỗ tỡ bữn rúng cớp tỡ bữn abuoiq ễn. Cớp tỗ ca dốq cuchĩt cóq cỡt chíq tỗ tỡ bữn cuchĩt noâng. 54 Ngkíq bo léq tỗ rúng cớp abuoiq ma cỡt chíq tỗ tỡ bữn rúng cớp tỡ bữn abuoiq, cớp tỗ dốq cuchĩt ma cỡt tỗ tỡ bữn cuchĩt, ki cỡt santruoq máh santoiq tâng tâm saráq Yiang Sursĩ tễ mbṓq pai neq: “Yiang ca dốq cachĩt cũai, án khoiq pứt chơ. Án tỡ têq noâng cachĩt cũai. 55 Yiang ca dốq cachĩt cũai ơi! Âu mới táq pla ễn! Âu mới cachĩt ễn cũai!” 56 Cỗ cũai bữn lôih, ngkíq yuaq yiang ki bữn chớc têq cachĩt alới. Cớp cũai dáng alới bữn lôih cỗ bữn phễp rit tễ Yiang Sursĩ. 57 Ma sa-ỡn lứq Yiang Sursĩ! Cỗ nhơ Yê-su Crĩt, Ncháu hái, Yiang Sursĩ táq yỗn hái riap ṓc cuchĩt, cớp án yỗn hái riap ṓc lôih hỡ. 58 Ngkíq sễm ai ơi, cóq anhia sa-âm samoât samơi. Chỗi yỗn ngê canṓh radững anhia. Cóq anhia cutóng táq níc ranáq Yiang Sursĩ, cỗ anhia dáng ranáq ntrớu anhia táq yỗn Yiang Sursĩ la tỡ bữn ṓq kia.

1 Côr-ntỗ 16

1 Sanua cứq yoc atỡng anhia tễ ngê parỗm práq chuai yỗn cũai sa-âm ca cadĩt. Cóq anhia táq machớng cứq atỡng máh tỗp sa-âm tâng cruang Ca-lati tê. 2 Cu tốn, tâng tangái muoi, dũ náq anhia cóq dōq muoi pún tễ máh ramứh Yiang Sursĩ yỗn anhia bữn tâng tapoât tangái nhũang. Anhia dōq crơng ki tâng dống anhia, dōq cứq toâq pỡ anhia. Táq ngkíq anhia tỡ bữn túh parỗm noâng tangái ki. 3 Maléq cứq toâq, cứq ớn máh cũai ca anhia rưoh yỗn alới dững crơng ki toâq pỡ tỗp cũai sa-âm tâng vil Yaru-salễm. Cớp cứq táq choâiq yỗn alới dáng anhia yoc ễ chuai yỗn tỗp sa-âm alới. 4 Cớp khân pĩeiq cứq pỡq, ki alới ki pỡq loâng cớp cứq. 5 Lứq cứq chanchớm ễ pỡq pỡ cruang Ma-sadôn. Bo cứq pỡq pỡ cruang ki, cứq toâq sa-óh anhia loâng. 6 Cứq tỡ dáng maléq dũn cứq ỡt cớp anhia, pĩeiq nheq casâi sangễt cống bữn. Vớt ki, ntốq aléq cứq yoc ễ pỡq, têq anhia chuai cứq pỡq ntốq ki. 7 Cứq tỡ ễq toâq pỡ anhia ma ỡt mahỗi sâng, chơ pỡq toâp. Cứq yoc ỡt dũn cớp anhia, khân Yiang Sursĩ yỗn. 8 Ma cứq chanchớm cứq ỡt tâng vil Ê-phê-sô nâi toau toâq tangái noau cha pớh sũ. 9 Ỡt ntốq nâi bữn clứng cũai yoc ễ tamứng parnai cứq atỡng. Ma tỡ bữn ntrớu bữn sa-ữi náq tỡ ễq tamứng santoiq cứq. 10 Khân Ti-muthê toâq sa-óh anhia, ki anhia tabỡp tabéh o án, yuaq án táq ranáq Ncháu hái machớng cứq tê. 11 Chỗi yỗn noau tễ anhia ayê ra-ac án cỗ án la cũai noâng póng. Ma cóq anhia chuai yỗn án pỡq bán sũan ien khễ, yỗn án têq chu loah pỡ cứq. Cứq ngcuang án chu parnơi cớp cũai sa-âm ca ễ pỡq pỡ nâi. 12 Sanua cứq yoc atỡng tễ Ablô. Án la sễm ai hái tê. Sa-ữi trỗ chơ cứq yoc án toâq sa-óh anhia, ma án tỡ ễq pỡq yũah. Ma ntun ễn, khân án tỡ bữn miaq ntrớu, ki án toâq sa-óh anhia. 13 Cóq anhia nhêng níc, sa-âm samoât samơi, cớp bữn mứt clṓq tỡ bữn ngcṓh ntrớu. 14 Dũ máh ranáq ntrớu anhia táq, cóq anhia manoaq ayooq manoaq. 15 Anhia khoiq dáng chơ tễ Sê-phana cớp nheq dống sũ án. Alới la cũai sa-âm Yê-su Crĩt tễ dâu lứq tâng cruang Créc. Cớp alới cutóng lứq táq ranáq chuai tỗp sa-âm nheq rangứh rahỡ alới. Sễm ai ơi! Cứq sễq anhia trĩh cũai ca ngkíq, cớp anhia trĩh tê máh cũai ca táq parnơi cớp alới. 17 Cứq sâng bũi lứq bữn pái náq Sê-phana, Phôr-tuan, cớp Achai-cỡ toâq sa-óh cứq. Alới ki toâq chuai cứq la ariang nheq tữh anhia toâq chuai cứq tê. 18 Cớp alới táq yỗn mứt cứq sâng bũi lứq machớng alới táq yỗn anhia tê. Cóq anhia yám noap lứq cũai ca ngkíq. 19 Máh tỗp sa-âm tâng cruang Asi blớh carhan anhia tê. Aki-la cớp Barit-sín, cớp nheq tỗp sa-âm ca rôm tâng dống alới, nheq tữh alới ki carhan anhia tê. Alới ki ayooq lứq anhia cỗ anhia sa-âm machớng alới tê. 20 Dũ náq cũai sa-âm ỡt ntốq nâi blớh carhan anhia tê. Sễq anhia manoaq cubán o chóq manoaq. Ngkíq noau dáng anhia lứq manoaq ayooq manoaq. 21 Santoiq parsốt nâi, lứq atĩ cứq bữm chĩc carhan anhia. 22 Cũai aléq ma tỡ bữn ayooq Ncháu hái, nỡ ra cũai ki cỡt pứt. Ơ Ncháu hếq ơi! Sễq anhia toâq chái pỡ cutễq nâi! 23 Cứq sễq Yê-su, Ncháu hái, chuai miat anhia. 24 Mứt pahỡm cứq sâng ayooq lứq anhia, cỗ anhia sa-âm Yê-su Crĩt machớng cứq tê.

2 Côr-ntỗ 1

1 Cứq la ramứh Phau-lô chĩc choâiq thỡ nâi cơiq sa-óh tỗp sa-âm Yiang Sursĩ ỡt tâng vil Côr-ntỗ cớp nheq tữh tỗp sa-âm ỡt tâng cruang Achai. Yiang Sursĩ rưoh cứq yỗn táq ayững atĩ Yê-su Crĩt. Bữn dếh Ti-muthê hỡ ỡt parnơi cớp cứq. Án la cũai sa-âm Yê-su machớng hái tê. 2 Cứq sễq Yiang Sursĩ, Mpoaq hái, cớp Yê-su Crĩt, Ncháu hái, chuai miat anhia, cớp yỗn anhia ỡt bán sũan ien khễ níc. 3 Hái sa-ỡn lứq Yiang Sursĩ, Mpoaq Yê-su Crĩt, Ncháu hái. Án la Mpoaq ca bữn mứt pahỡm ayooq táq hái. Án la Yiang ca têq aliam hái. 4 Dũ máh ramứh túh coat hếq ramóh, án aliam yỗn hếq. Máh ngê án aliam hếq, ki têq hếq aliam loah yỗn cũai canṓh ễn, aléq ca bữn túh coat ntrớu. 5 Khân hếq ramóh túh coat cỗ hếq puai ngê Crĩt, ki Crĩt aliam hếq sa-ữi hỡn tễ ṓc hếq chĩuq ki. 6 Ngkíq, khân hếq ma ramóh túh coat, hếq chĩuq túh coat cỗ yoc ễ aliam anhia, cớp yoc Yiang Sursĩ chuai amoong anhia. Khân Yiang Sursĩ aliam hếq, ki la samoât án aliam anhia tê, cớp án yỗn anhia rơi tanhĩr máh ṓc túh coat samoât hếq dốq ramóh tê. 7 Hếq ngcuang lứq samoât tễ anhia, la anhia tỡ bữn táh ngê Yê-su Crĩt, yuaq hếq dáng chơ toâq anhia chĩuq túh coat riang hếq chĩuq, ki Yiang Sursĩ aliam anhia machớng án aliam hếq tê. 8 Máh sễm ai ơi! Hếq yoc anhia dáng raloaih tễ ṓc túh coat ca toâq pỡ hếq ỡt tâng cruang Asi. Túh coat ki sa-ữi luat ngư tháng. Hếq chanchớm la hếq tỡ bữn tamoong noâng. 9 Hếq la samoât riang cũai ca noau khoiq anoat cóq cuchĩt. Ṓc ki toâq pỡ hếq táq yỗn hếq tỡ bữn ĩt rangứh hếq bữm, ma ĩt ống rangứh Yiang Sursĩ sâng. Yiang Sursĩ la yiang ca bữn chớc têq chuai amoong loah máh cũai ca khoiq cuchĩt. 10 Lứq Yiang Sursĩ khoiq chuai amoong chơ hếq yỗn hếq tỡ bữn cuchĩt, cớp sanua án noâng chuai amoong hếq, cớp hếq ngcuang nỡ ra án chuai amoong hếq sĩa. 11 Ma cóq anhia câu chuai hếq tê. Ngkíq máh ramứh o toâq pỡ hếq cỗ nhơ clứng cũai câu yỗn hếq. Chơ máh cũai ki, alới bữn sa-ỡn Yiang Sursĩ cỗ án chuai hếq. 12 Hếq sâng bũi lứq bữn muoi ṓc neq: mứt pahỡm hếq dáng samoât lứq la nheq dỡi tamoong hếq, hếq tỡ bữn bữn bar mứt, ma hếq táq samoât samơi níc chóq anhia cớp chóq cũai canṓh tâng dỡi nâi. Hếq táq ngkíq, hếq tỡ bữn ĩt ngê rangoaiq tễ dỡi nâi, ma hếq táq ngkíq cỗ nhơ Yiang Sursĩ chuai hếq. 13 Sanua hếq chĩc yỗn anhia ống santoiq anhia têq dáng sâng. Cớp máh ṓc anhia dáng bĩq chơ, hếq yoc anhia dáng samoât samơi ễn. 14 Ngkíq toâq tangái Yê-su, Ncháu hái, chu loah pỡ cutễq nâi, hếq bữn ṓc bũi cỗ nhơ tễ anhia, cớp anhia bữn ṓc bũi cỗ nhơ tễ hếq. 15 Yuaq ṓc ki, cứq khoiq chanchớm ễ mut sa-óh anhia bar trỗ chơ yỗn anhia têq sâng bũi. 16 Cứq khoiq chanchớm ễ sa-óh anhia hỗi nhũang, bo cứq pỡq pỡ cruang Ma-sadôn. Cớp toâq cứq chu loah tễ cruang Ma-sadôn cứq chanchớm ễ mut sĩa yỗn anhia têq chuai cứq pỡq pỡ cruang Yudê ễn. 17 Cứq chanchớm ễ táq ngkíq, anhia hữm cứq saria sarnớm tỡ? Cớp anhia chanchớm cứq la samoât riang cũai sâuq ca dốq pai bar parnai tỡ? 18 Samoât anhia têq sa-âm Yiang Sursĩ la pĩeiq níc, ngkíq anhia têq sa-âm cứq tỡ bữn pai bar santoiq: “pĩeiq” cớp “tỡ bữn pĩeiq.” 19 Hếq pái náq: cứq, Si-la, cớp Ti-muthê khoiq atỡng anhia chơ tễ ngê Yê-su Crĩt la Con Yiang Sursĩ. Tâng Yê-su Crĩt tỡ bữn bar parnai: “pĩeiq” cớp “tỡ bữn pĩeiq,” ma tâng Yê-su Crĩt bữn muoi ṓc pĩeiq sâng. 20 Dũ santoiq Yiang Sursĩ khoiq parkhán chơ cớp cũai lứq cỡt pĩeiq níc cỗ nhơ bữn Yê-su Crĩt. Chơ, nhơ tễ án hếq pai “Amễn,” dōq noau khễn Yiang Sursĩ. 21 Lứq samoât Yiang Sursĩ toâp táq yỗn hái sa-âm ngê Yê-su Crĩt pacái lứq. Án toâp rưoh hái yỗn táq ranáq án. 22 Cớp Yiang Sursĩ táq tếc hái la khong án. Án yỗn Raviei án ỡt tâng mứt pahỡm hái dōq cỡt tếc nỡ ra án táq moâm ranáq chuai amoong hái. 23 Cứq sễq Yiang Sursĩ hữm tâng mứt pahỡm cứq, cứq pai lauq ma cứq pai lứq: hữm cứq tỡ yũah toâq pỡ vil Côr-ntỗ, la yuaq cứq ngcṓh khân cứq toâq pỡ anhia, ki anhia bữn ṓc ngua cỗ tian cứq. 24 Tỡ cỡn cứq yoc ễ ễp anhia sa-âm neq tỡ la sa-âm ngkíq, yuaq anhia khoiq sa-âm samoât samơi chơ. Ma hếq yoc ễ chuai yỗn anhia bữn ṓc bũi sâng.

2 Côr-ntỗ 2

1 Ngkíq, cứq khoiq chanchớm samoât lứq chơ tỡ ễq pỡq sa-óh noâng anhia, khân cứq toâq ma táq yỗn anhia cỡt ngua. 2 Khân cứq ma táq yỗn anhia sâng ngua, ki noau ễn táq yỗn cứq cỡt bũi? Lứq samoât ống anhia toâp têq táq ngkíq. Ma nṓq anhia têq táq ngkíq, khân cứq táq yỗn anhia sâng ngua? 3 Ngkíq tễ nhũang, cứq khoiq chĩc chơ ngê ki tâng choâiq thỡ yỗn anhia. Cứq tỡ ễq, bo cứq toâq pỡ anhia, ma bữn ṓc ngua cỗ tian anhia, yuaq anhia la cũai ca dốq táq yỗn cứq cỡt bũi. Cứq dáng samoât tâng mứt cứq, bo cứq sâng bũi, ki anhia sâng bũi tê. 4 Bo cứq chĩc choâiq thỡ ki yỗn anhia, mứt cứq sâng ngua cớp coat la-ỡq, cớp sarliang moat cứq hoi. Cứq chĩc ngkíq, cứq tỡ ễq yỗn anhia sâng ngua, ma cứq yoc anhia dáng cứq ayooq anhia sa-ữi lứq. 5 Khân bữn cũai aléq ma khoiq táq yỗn cũai canṓh sâng ngua, ki án tỡ bữn táq yỗn ống cứq sâng cỡt ngua, ma lứq án táq yỗn cũai tễ anhia sâng ngua tê. Cứq tỡ ễq tếq án luat ngư, ngkíq cứq tỡ bữn pai án táq yỗn nheq tữh anhia sâng ngua. 6 Péq chơ anhia manrap cũai ki. 7 Sanua o yỗn anhia táh lôih án cớp aliam án, yỗn án tỡ bữn cỡt pê tễ ṓc ngua la-ỡq ki. 8 Cứq sễq anhia apáh yỗn cũai ki dáng anhia ayooq lứq án. 9 Yuaq neq cứq ma chĩc choâiq thỡ ki yỗn anhia: cứq yoc ễ tơm mứt anhia, anhia lứq trĩh nheq máh parnai cứq ma tỡ bữn. 10 Khân anhia táh lôih noau, ki cứq táh lôih ki tê. Khân cứq ma táh lôih ki, cứq táq ngkíq yáng moat Yê-su Crĩt, yuaq cứq yoc ễ chuai anhia. 11 Cứq yoc ễ táq yỗn yiang Satan tỡ bữn riap noâng hái, yuaq hái khoiq dáng chơ ngê án ễ táq. 12 Bo cứq toâq pỡ vil Trô-át hỗi rái dōq atỡng parnai o tễ Yê-su Crĩt, ngkíq Ncháu hái khoiq pớh rana yỗn cứq têq táq ranáq tâng ntốq ki. 13 Ma mứt cứq sâng tỡ bữn bũi, yuaq cứq tỡ bữn ramóh Tĩt, sễm ai hái, pỡ ki. Ngkíq cứq cubán máh cũai ỡt tâng vil ki, chơ cứq pỡq chu cruang Ma-sadôn ễn. 14 Lứq sa-ỡn Yiang Sursĩ! Án yỗn hếq riap níc cỗ nhơ Crĩt. Hếq la samoât riang hỡi phuom pláh dũ ntốq yuaq Yiang Sursĩ yỗn hếq atỡng yỗn dũ náq cũai dáng tễ Crĩt. 15 Hếq cỡt samoât riang trâm ca Crĩt chṓng ễ sang Yiang Sursĩ. Hỡi phuom ki pláh yỗn dũ náq cũai têq sâng, dếh cũai ca Yiang Sursĩ chuai amoong, cớp dếh cũai ca Yiang Sursĩ pupứt. 16 Yỗn máh cũai ca Yiang Sursĩ pupứt, hỡi ki la samoât riang hỡi crơng bũl; chơ alới cuchĩt. Ma yỗn máh cũai ca Yiang Sursĩ ễ chuai amoong, hỡi ki samoât riang hỡi phuom; cớp táq yỗn alới tamoong. Noau toâp rapĩeiq tễ ranáq nâi? 17 Hếq tỡ bữn riang cũai canṓh atỡng parnai Yiang Sursĩ ma samoât cũai ca chếq chỡng ễ bữn bĩq lơi sâng. Ma cỗ Yiang Sursĩ ớn hếq táq ranáq nâi, ki hếq atỡng samoât samơi yáng moat án, yuaq hếq bữn muoi mứt cớp Crĩt.

2 Côr-ntỗ 3

1 Sanua anhia chanchớm cứq yoc ễ khễn loah tỗ cứq bữm tỡ? Tỡ bữn túh cóq cứq bữn choâiq khễn apáh yỗn anhia, tỡ la choâiq tễ anhia apáh yỗn cũai canṓh cứq la noau. 2 Anhia toâp la samoât riang choâiq khễn ca cứq dōq tâng mứt pahỡm cứq. Khân noau yoc ễ dáng tễ cứq, ki têq alới hữm tễ ranáq anhia táq. 3 Noau dáng raloaih anhia la samoât riang choâiq tễ Crĩt toâp chĩc, ma cứq la cũai ca asuoi choâiq ki. Ma choâiq ki noau tỡ bữn chĩc toâq mức, ma noau chĩc toâq Raviei Yiang Sursĩ, án ca Yiang tamoong mantái. Cớp noau tỡ bữn chĩc tâng tamáu, ma lứq noau chĩc tâng mứt pahỡm cũai. 4 Cứq têq pai santoiq ki yuaq cứq sa-âm Yiang Sursĩ samoât samơi cỗ nhơ tễ Crĩt. 5 Ma máh ranáq ntrớu cứq chanchớm ễ táq, cứq tỡ têq táq bữm máh ranáq ki, ma ống Yiang Sursĩ sâng yỗn cứq têq táq ngkíq. 6 Lứq samoât Yiang Sursĩ yỗn cứq têq táq ranáq atỡng ngê tamái ca án yỗn. Ngê tamái nâi tỡ bữn samoât riang phễp rit máh Môi-se yỗn. Ma ngê tamái nâi toâq tễ Raviei Yiang Sursĩ. Khân hái puai phễp rit máh Môi-se yỗn, ki hái lứq cuchĩt, ma khân hái puai ngê tamái ca toâq tễ Raviei Yiang Sursĩ, ki hái bữn tamoong. 7 Phễp rit máh Yiang Sursĩ yỗn na Môi-se tễ mbṓq, án chĩc dōq tâng tamáu. Bo Yiang Sursĩ yỗn Môi-se phễp rit ki, Môi-se hữm ṓc poang tễ Yiang Sursĩ claq chu ntốq án ỡt. Ngkíq máh cũai I-sarễl tỡ riap nhêng chu mieiq Môi-se, yuaq bữn ṓc poang claq cỡt sarbal moat alới. Ma ṓc poang ki, án ngcuai pứt tễ mieiq Môi-se. Khân phễp rit tiaq ca dững ṓc cuchĩt ma noâng bữn chớc ang ữr, 8 ki hỡn tễ ki ễn ngê tamái tễ Raviei Yiang Sursĩ bữn chớc ang ữr clữi tễ canṓh. 9 Khân ngê ca táq yỗn cũai dáng alới táq lôih la bữn chớc ang ữr, ngkíq ngê ca táq yỗn cũai cỡt tanoang o yáng moat Yiang Sursĩ la bữn chớc ang ữr clữi tễ canṓh. 10 Khân bữn ngê ntrớu hái hữm ang ữr, ma toâq muoi ngê ang ữr hỡn ễn, ki ngê ca hái hữm ang ữr tễ nhũang hái tỡ bữn hữm ang ữr noâng. 11 Ngkíq, khân ngê nhũang la bữn chớc ang ữr, ma án ngcuai pứt samoât riang ṓc poang ngcuai pứt, ki ngê ntun ca ỡt mantái níc lứq bữn chớc ang ữr hỡn tễ ngê nhũang. 12 Cỗ cứq sa-âm ṓc ki, yuaq clṓq lứq cứq atỡng parnai ki. 13 Cứq tỡ bữn táq riang Môi-se táq tễ mbṓq; án ĩt khán, chơ pul chíq mieiq án yỗn cũai I-sarễl tỡ têq hữm ṓc poang ca ngcuai pứt chíq tễ mieiq án. 14 Ma máh cũai I-sarễl ki, alới bữn mứt coang. Cớp toau tangái nâi, toâq alới ki doc tễ saráq phễp rit tiaq, ki alới tỡ bữn hữm raloaih, samoât riang bữn khán pul chíq moat alới. Ma ống cũai ca bữn muoi mứt cớp Yê-su Crĩt sâng têq cỡt pứt chíq khán ki. 15 Lứq samoât toau tangái nâi, toâq alới doc tễ tâm saráq máh Môi-se chĩc, alới tỡ bữn sâng raloaih, samoât riang muoi mễng khán pul chíq mứt pahỡm alới. 16 Ma toâq cũai aléq sa-âm Ncháu samoât samơi, bo ki mứt pahỡm cũai ki sâng raloaih, samoât riang khán tỡ bữn pul noâng. 17 Ncháu nâi la Raviei Yiang Sursĩ, cớp cũai aléq ca bữn Raviei Yiang Sursĩ ỡt cớp án, ki mứt pahỡm cũai ki sâng ien khễ níc. 18 Ngkíq nheq tữh máh hái ca sa-âm Yê-su Crĩt chơ, hái tỡ bữn riang khán pul chíq mieiq hái. Ma hái la samoât riang kếng ca claq loah ṓc ang ữr tễ Ncháu hái. Cớp cỗ Raviei Yiang Sursĩ táq ranáq tâng mứt pahỡm hái, ngkíq cu rangái mứt pahỡm hái cỡt o achỗn samoât riang mứt pahỡm Ncháu hái.

2 Côr-ntỗ 4

1 Cứq bữn táq ranáq nâi cỗ Yiang Sursĩ sarũiq táq cứq. Yuaq ngkíq mứt cứq tỡ bữn sâng pê. 2 Cứq tỡ bữn phếq noau ễq yỗn alới sa-âm ngê Yiang Sursĩ. Cớp cứq tỡ bữn atỡng mpha tễ parnai Yiang Sursĩ. Cứq táh nheq ngê clỡp cớp ngê casiet táq. Ma yáng moat Yiang Sursĩ cứq atỡng pĩeiq níc, cớp cứq chanchớm mứt pahỡm dũ náq cũai lứq pruam cớp cứq máh ṓc ki tê. 3 Ma khân noau pai cứq atỡng la parnai cutooq, cũai ca pai ngkíq la cũai ca tỡ ễq tamứng tễ parnai ki. Cớp nỡ ra Yiang Sursĩ pupứt chíq cũai ki. 4 Alới tỡ