The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Mâ-thai 1

1 Yâ-sû Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, Thai-ví he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi. Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng: 2 Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat, Yî-sat kiung Ngâ-kok, Ngâ-kok kiung Yù-thai lâu kì ke hiûng-thi. 3 Yù-thai thùng Thap-mâ kiung Fap-le̍t-sṳ̂ lâu Chhia-lâ, Fap-le̍t-sṳ̂ kiung Hî-sṳ̂-lùn, Hî-sṳ̂-lùn kiung Â-làn, 4 Â-làn kiung Â-mí-nâ-tha̍t, Â-mí-nâ-tha̍t kiung Nâ-sun, Nâ-sun kiung Sat-mùn, 5 Sat-mùn thùng Lâ-ha̍p kiung Pô-â-sṳ̂, Pô-â-sṳ̂ thùng Lu-tet kiung Ngò-phi-tet, Ngò-phi-tet kiung Yâ-sî, 6 Yâ-sî kiung Thai-ví-vòng. Thai-ví thùng Vû-li-â ke pû-ngiòng kiung Só-lò-mùn, 7 Só-lò-mùn kiung Lò-pô-ôn, Lò-pô-ôn kiung Â-pí-ngâ, Â-pí-ngâ kiung Â-sat, 8 Â-sat kiung Yok-sâ-fap, Yok-sâ-fap kiung Yok-hò-làn, Yok-hò-làn kiung Vû-sî-ngâ, 9 Vû-sî-ngâ kiung Yok-thán, Yok-thán kiung Â-ha̍p-sṳ̂, Â-ha̍p-sṳ̂ kiung Hî-sî-kâ, 10 Hî-sî-kâ kiung Mâ-nâ-sî, Mâ-nâ-sî kiung Â-mùn, Â-mùn kiung Yok-sî-â. 11 Yî-set-lie̍t-chhu̍k pûn-ngìn chok-hi Pâ-pí-lùn ke khì-kiên, Yok-sî-â kiung Yok-ngâ-kîn lâu kì ke hiûng-thi. 12 Pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn heu, Yok-ngâ-kîn kiung Sat-lâ-thiet, Sat-lâ-thiet kiung Só-lò-pâ-pak, 13 Só-lò-pâ-pak kiung Â-pí-ngiu̍k, Â-pí-ngiu̍k kiung Yî-li-â-kin, Yî-li-â-kin kiung Â-só, 14 Â-só kiung Sat-tuk, Sat-tuk kiung Â-kîm, Â-kîm kiung Yî-li̍t, 15 Yî-li̍t kiung Yî-li-â-sat, Yî-li-â-sat kiung Mâ-tan, Mâ-tan kiung Ngâ-kok, 16 Ngâ-kok kiung Yok-sit, chhiu-he Mâ-li-â ke ló-kûng. Ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû he tui Mâ-li-â chhut-se ke. 17 Án-ngiòng son hí-lòi, tui Â-pak-lâ-hón to Thai-ví yit-khiung yû sṳ̍p-si thoi, tui Thai-ví to Yî-set-lie̍t-ngìn pûn-ngìn chok-to Pâ-pí-lùn ya he sṳ̍p-si thoi, tui pûn-ngìn chok ke sṳ̀ to Kî-tuk ke chhut-se ya he sṳ̍p-si thoi. 18 Yâ-sû Kî-tuk chhut-se ke kîn-ko he án-ngiòng: Kì ke â-mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-chhîn, chúng-he chhai kiet-fûn yî-chhièn, Mâ-li-â chhiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi. 19 Kì ke vi-fûn-fû Yok-sit cho-ngìn chṳn-chhṳ̍t, chúng-he yu mò-oi kûng-khôi siû-yu̍k kì, sióng-oi pi-me̍t kié-chhù fûn-yok. 20 Kì tông kháu-li liá-sṳ ke sṳ̀-chiet, Chú ke thiên-sṳ́ chhai mung-chûng tui kì hién-hien, kóng: "Thai-ví ke heu-thoi Yok-sit, m̀-sṳ́ kiâng, cho-ngì thó Mâ-li-â cho pû-ngiòng, yîn-vi kì he tui Sṳn-Lìn fài-thôi ke. 21 Kì voi kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû, yîn-vi kì oi chṳ́n-kiu chhṳ-kâ ke chṳ́-mìn thot-lì kì-têu ke chhui." 22 Liá yit-chhiet sṳ ke fat-sên he oi yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: 23 Yû thùng-chṳ̂n-ńg voi fài-thôi kiung lai-é, kì ke miàng oi ham-cho Yî-mâ-nui-li. ("Yî-mâ-nui-li" ke yi-sṳ chhiu-he "Song-ti lâu ngài-têu thùng-chhai.") 24 Yok-sit siáng ko-lòi, chhiu cheu Chú ke thiên-sṳ́ só fûn-fu ke hi cho, lâu Mâ-li-â kiet-fûn; 25 chúng-he chhai kì kiung lai-é yî-chhièn, mò lâu kì thùng-fòng. Se-ngìn-è chhut-se, Yok-sit chhiu chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû.

Mâ-thai 2

1 Hî-li̍t cho vòng ke sṳ̀, Yâ-sû chhut-se chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng. Yû kí-ke sên-siong-kâ tui tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng; 2 kì-têu mun-kóng: "Ke chhut-se cho Yù-thai-ngìn ke vòng ke chhai nai-vi? Ngài-têu chhai tûng-fông khon-tó kì ke sên-é, thi̍t-phe̍t lòi pai kì." 3 Hî-li̍t-vòng thâng-tó liá-ke fa, sîm-kôn chhin chho̍k-kip; chhiòn Yâ-lu-sat-lâng-sàng ke ngìn ya he khiung-yong. 4 Hî-li̍t chhiu seu-si̍p só-yû ke chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi, mun kì-têu kóng: "Kî-tuk oi chhai má-ke só-chhai chhut-se?" 5 Kì-têu en-kóng: "Chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn, yîn-vi siên-tî yû án-ngiòng siá-tén, kóng: 6 Yù-thai thi-khî ke Pak-li-hèn-sàng â, ngì chhai Yù-thai liá-têu sàng-chûng pin m̀-he chui-se ke; yîn-vi yû yit-ke liâng-chhiu voi tui ngì ke-vi chhut-lòi, kì oi mu̍k-yông Ngài ke chṳ́-mìn Yî-set-lie̍t." 7 Só-yî, Hî-li̍t am-chûng seu-kien liá kí-ke tui tûng-fông lòi ke sên-siong-kâ, tui kì-têu chhà-mun ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke khok-sṳ̍t ngit-khì. 8 Yèn-heu kì fûn-fu kì-têu hi Pak-li-hèn, kóng: "Ngì-têu hi, siòng-se chhìm ke se-ngìn-è, chhìm-tó yî-heu chhiu lòi po-pûn ngài tî, án-ngiòng ngài ya hó hi-pai kì." 9 Thâng-liáu vòng ke fa, kì-têu chhiu lì-khôi. Ke-sṳ̀, kì-têu chhai tûng-fông khon-tó ke ke-lia̍p sên-é yu chhut-hien, chhai kì-têu ke thèu-chhièn hàng, yit-chhṳ̍t to se-ngìn-è he̍t ke só-chhai, chhiu chhai táng-kô thìn hâ-lòi. 10 Kì-têu khon-tó ke-lia̍p sên-é, fôn-hí to kóng m̀-tet. 11 Kì-têu ngi̍p-hi vuk-tú, khon-tó se-ngìn-è lâu kiâ-mê Mâ-li-â, chhiu phu̍k lo̍k-hi pai se-ngìn-è, yèn-heu tá-khôi pó-ha̍p, nâ-chhut vòng-kîm, nen-hiông, mu̍t-yo̍k cho lî-vu̍t lòi hien-pûn kì. 12 Chhai mung-chûng, Song-ti chṳ́-sṳ kì-têu mo̍k chón-hi kien Hî-li̍t; kì-têu chhiu tui nang-ngoi yit-thiàu lu chón-hi kì-têu ke kâ-hiông. 13 Kì-têu lì-khôi yî-heu, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-nan hi Âi-khi̍p, he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to ngài chai chṳ́-sṳ ngì; yîn-vi Hî-li̍t oi sêu-chhà liá se-ngìn-è lòi sat-hoi kì." 14 Só-yî, Yok-sit chhiu hong-hí-lòi, theu-ya tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê thò-chéu hi Âi-khi̍p, 15 he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to Hî-li̍t sí-thet. Liá-ke sṳ yin-ngiam Chú thûng-ko siên-tî só-kóng ke fa: "Ngài ham ngài ke Lai-é tui Âi-khi̍p chhut-lòi." 16 Hî-li̍t fat-hien chhṳ-kâ su sên-siong-kâ ke chok-nung, fî-sòng khién, chhiu cheu kì tui sên-siong-kâ só tham-tó ke-lia̍p sên-é chhut-hien ke sṳ̀-khì, phai-ngìn chiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é chhiòn-phu chhṳ̀-thet. 17 Liá-ke sṳ yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só-kóng ke: 18 Chhai Lâ-mâ yû thâng-tó yit-ke sâng, he ve-thiên ve-thi ke thai-kieu sâng; he Lùi-kiet vi kì ke chṳ́-ńg thai-kieu, m̀-hén chiap-su ôn-ví, yîn-vi kì-têu chhiòn-phu mò-thet-hi lé. 19 Hî-li̍t sí-heu, chhai Âi-khi̍p, Chú ke thiên-sṳ́ chhai Yok-sit ke mung-chûng hién-hien, 20 kóng: "Hong-hí-lòi! Tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t, yîn-vi ke-têu sióng-oi sat-hoi liá se-ngìn-è ke yí-kîn sí-thet lé." 21 Yok-sit chhiu chhut-fat, tai-tén se-ngìn-è lâu kiâ-mê chón-hi Yî-set-lie̍t. 22 Yok-sit yîn-vi thâng-kóng Â-kî-ló ki-sṳ̀n kiâ-pâ Hî-li̍t cho Yù-thai-vòng, chhiu m̀-kám hi ke-vi. Heu-lòi, Chú yu chhai Yok-sit ke mung-chûng chṳ́-sṳ kì, kì chhiu sám-to Kâ-li-li-sén hi, 23 he̍t chhai ôn-to Nâ-sat-le̍t ke sàng-tú. Liá chhiu yin-ngiam siên-tî só-kóng ke fa: "Kì oi chhṳ̂n-cho Nâ-sat-le̍t-ngìn."

Mâ-thai 3

1 Ke-sṳ̀, Sṳ̂-sé Yok-hon lòi-to Yù-thai ke khóng-yâ chhòn-tho. 2 Kì kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, yîn-vi thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!" 3 Yok-hon chhiu-he siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke ngìn; kì kóng: Chhai khóng-yâ yû-ngìn hêm-kóng: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu!" 4 Yok-hon chok-tén lo̍k-thò-mô cho ke sâm, yêu-khiên thak-tén phì-tai; sṳ̍t chhó-máng lâu yâ-phûng-thòng ko ngit-è. 5 Chung-ngìn tui Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai chhiòn-thi, lâu Yok-tan-hò yit-tai thi-fông lòi-to kì mien-chhièn. 6 Kì-têu sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ ke chhui; Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì-têu hàng sé-lî. 7 Yok-hon khon-tó chhin-tô Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ya lòi yêu-khiù liâng sé-lî, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì liá-têu thu̍k-sà â! Song-ti ke sṳ́m-phan voi to lé, ngì-têu láu-tó sám tet-khôi mâ? 8 Oi yung hàng-vì lòi chṳn-mìn ngì-têu yí-kîn hi-chhie̍t chhui-ok. 9 M̀-hó láu-tó Â-pak-lâ-hón he ngì-têu ke chú-siên chhiu cho-tet miên-su sṳ́m-phan. Ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti nèn tui liá-têu sa̍k-thèu vi Â-pak-lâ-hón chho-chhut chṳ́-sûn lòi! 10 Pú-thèu yí-kîn piong chhai su-kîn táng lô, fàm mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiòn-phu oi chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi. 11 Ngài yung súi vi ngì-têu hàng sé-lî, péu-sṳ ngì-têu yí-kîn fí-kói; chúng-he, ke pí ngài kha-man lòi ke, oi yung Sṳn-Lìn lâu fó vi ngì-têu hàng sé-lî. Kì pí ngài ví-thai chhin-tô, ngài chhiu-he thoi kì khoan hài ya he mò chṳ̂-kiet. 12 Kì ke sú nâ-tén poi-kî, oi chiông tá-ma̍k-chhòng piang-chhiang, chiông ma̍k-é sû-ngi̍p chhông-khu, chiông phang-é yung yún-yén put-me̍t ke fó sêu-thet!" 13 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui Kâ-li-li hi Yok-tan-hò kien Yok-hon, oi tui kì liâng sé-lî. 14 Yok-hon sióng-oi kói-pien kì ke chú-yi, chhiu kóng: "Ngài yin-tông chiap-su ngì ke sé-lî, ngì ngióng-pân fán-chón lòi-chhiu ngài!" 15 Chúng-he Yâ-sû en-kóng: "Liá-ha oi án-ngiòng hàng, yîn-vi ngài-têu án-ngiòng cho he sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi." Só-yî, Yok-hon chhiu sun kì ke yi-sṳ. 16 Yâ-sû liâng sé-lî yî-heu, chit-sṳ̀ tui súi-chûng sông-lòi, thiên chhiu vi kì khôi; kì khon-tó Song-ti ke Lìn chhiong ngie̍t-kap-è án-ngiòng kong hâ-lòi, lo̍k chhai kì ke sṳ̂n-song. 17 Thùng-sṳ̀, tui thiên-táng yû sâng-yîm kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke."

Mâ-thai 4

1 Heu-lòi, Yâ-sû pûn Sṳn-Lìn tai-hi khóng-yâ, su Mô-kúi ke sṳ-tham. 2 Kim-sṳ̍t si-sṳ̍p ngit-ya yî-heu, Yâ-sû chhiu tú-kî. 3 Ke sṳ-tham ngìn ke chin-chhièn lòi, tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, min-lin liá-têu sa̍k-thèu pien-cho mien-pâu â!" 4 Yâ-sû en-kóng: "Sṳn-kîn kóng: 'Ngìn ke sên-chhùn m̀-he tân-chhiang kho sṳ̍t-vu̍t, he kho Song-ti só-kóng ke tak-ki fa.' " 5 Mô-kúi yu tai Yâ-sû hi Sṳn-sàng, ham kì khî chhai sṳn-thien chui-kô ke só-chhai, 6 tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, thiau hâ-hi; yîn-vi Sṳn-kîn yû kóng: Song-ti voi vi ngì fûn-fu Kì ke thiên-sṳ́, yung kì-têu ke sú fù-tén ngì, pûn ngì ke kiok m̀-voi chhong-tó sa̍k-thèu." 7 Yâ-sû en-kóng: "Chúng-he Sṳn-kîn ya kóng: 'Cho-m̀-tet sṳ-tham Chú --- ngì ke Song-ti.' " 8 Chui-heu, Mô-kúi tai Yâ-sû sông yit-chho chhin-kô ke sân, pûn kì khon sṳ-kiên van-koet lâu kì-têu ke yùng-fà fu-kui. 9 Mô-kúi kóng: "Ngì na-he khúi hâ-lòi pai ngài, ngài chhiu chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu pûn ngì." 10 Yâ-sû kóng: "Sat-tan, sám-khôi! Sṳn-kîn kóng: 'Oi pai Chú --- ngì ke Song-ti, tân-tân sṳ-fung Kì.' " 11 Án-ngiòng, Mô-kúi chhiu lì-khôi Yâ-sû, yû thiên-sṳ́ lòi fu̍k-sṳ kì. 12 Yâ-sû thâng-tó Yok-hon pûn-ngìn koân chhai kâm-ngiu̍k tú, chhiu sám-to Kâ-li-li hi. 13 Kì m̀ he̍t chhai Nâ-sat-le̍t, fán-chón hi he̍t chhai Kâ-pak-nùng. Ke sàng chhai Sî-pu-lùn lâu Nâ-fut-thâ-li ke thi-khî, chiap-khiun Kâ-li-li-fù. 14 Liá chhiu yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â ke fa: 15 Sî-pu-lùn lâu Nâ-fut-thâ-li ke thi-fông, chhai yèn-hói ke thai-lu song, chhai Yok-tan-hò tui-mien ke-phién, Ngoi-pâng-ngìn ke Kâ-li-li! 16 He̍t chhai vû-am chûng ke ngìn yí-kîn khon-tó thai kông; he̍t chhai sí-yîm chṳ̂ thi ke ngìn yû kông cheu kì-têu. 17 Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Yâ-sû chhòn tho-lî kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, yîn-vi thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!" 18 Yâ-sû sun Kâ-li-li fù-piên hàng, khon-tó lióng-ke tá-ǹg ke hiûng-thi, Sî-mùn (phiên-miàng Pí-tet) lâu kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, tông-chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg. 19 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Lòi thèn ngài! Ngài oi pûn ngì-têu tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong." 20 Kì-têu chit-sṳ̀ piong-hâ mióng-è, thèn Yâ-sû hi. 21 Yâ-sû yu hiong-chhièn hàng, khon-tó nang-ngoi lióng-ke hiûng-thi, chhiu-he Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon; kì-têu thùng â-pâ khiung-ha chhai sòn-táng chṳ́n-lî ǹg-mióng. Yâ-sû fû-seu kì lióng-sà, 22 kì-têu chit-sṳ̀ lì-khôi sòn lâu â-pâ, thèn Yâ-sû hi. 23 Yâ-sû hàng-phien Kâ-li-li chhiòn-thi, chhai kok thi-fông ke fi-thòng kau-hiun ngìn, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yî-hó mìn-kiên tak-yong ke phiang. 24 Kì ke miàng-sâng chhòn-phien Si-li-â, só-yî ke-vi ke ngìn-mìn chiông kok-chúng ke phiang-ngìn, kîn-li̍t kok-yong thung-khú ke ngìn, chhiong pûn kúi fu-sṳ̂n ke, chû-mà-chhái ke, thân-fûng ke, chhiòn-phu tai-lòi kì mien-chhièn; kì lûng-chúng yî-hó kì-têu. 25 Kûi-khiùn ke ngìn tui Kâ-li-li, Sṳ̍p-yip, Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai lâu Yok-tan-hò tûng-phién lòi thèn kì.

Mâ-thai 5

1 Yâ-sû khon-tó yit thai-khiùn ngìn, chhiu sông-sân, chhô hâ-lòi; kiâ ho̍k-sâng vì chhai kì ke phòng-piên. 2 Kì chhiu kau-hiun kì-têu, kóng: 3 "Sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ lìn-sin khiùng-khú ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 4 "Vi-tó chhui lòi pî-sông ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi ôn-ví kì-têu! 5 "Khiâm-pî ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi tet-tó Song-ti yin-hí ke thú-thi! 6 "Kî-hot hiûn-mu Song-ti chṳ́-yi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi pûn kì-têu tet-tó mân-chiuk! 7 "Yung chhṳ̀-pî khoán-thai ngìn ke sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti ya oi yung chhṳ̀-pî khoán-thai kì-têu! 8 "Nui-sîm sùn-kiet ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu voi khon-tó Song-ti! 9 "Vi-tó fò-phìn chhin-sîm chhin-li̍t ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; Song-ti oi chhṳ̂n kì-têu cho chṳ́-ńg! 10 "Yîn-vi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi lòi su pet-hoi ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi; kì-têu chhiu-he thiên-koet ke chṳ́-mìn! 11 "Yîn-vi ngì-têu thèn ngài, phe̍t-ngìn chhiu vú-yu̍k ngì-têu, pet-hoi ngì-têu, kóng kok-yong fái-fa fí-pong ngì-têu, ngì-têu sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! 12 Yin-tông oi fôn-hí khoai-lo̍k, yîn-vi chhai thiên-táng yû vi ngì-têu chún-phi fûng-fu ke chióng-sóng; thèu-pái ke siên-tî ya he án-ngiòng pûn-ngìn pet-hoi. 13 "Ngì-têu he ngìn-kiên ke yàm; chúng-he yàm na sṳt-thet hàm-mi, oi ngióng-pân sṳ́ kì chai hàm nè? Ki-yèn sàng-cho fi-vu̍t, chṳ́-yû fit-thet, yù-chhai ngìn chien-tha̍p. 14 "Ngì-têu he sṳ-kiên ke kông. Hí chhai sân-táng ke sàng he mò fap-thu châ hí-lòi ke. 15 Mò ngìn tiám-tên piong chhai téu tái-hâ, yit-thin he piong chhai tên-thòi-táng, chang voi cheu-kông chhiòn-kâ ke ngìn. 16 Khiung-yong, ngì-têu ke kông ya yin-kôi cheu chhai ngìn ke mien-chhièn, pûn kì-têu khon-tó ngì-têu ke hó hàng-vì, lòi siung-chan ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ. 17 "Mo̍k sióng ngài lòi he oi fi-chhù Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài m̀-he lòi fi-chhù, he lòi sṳ̀n-chhiòn kì-têu ke yi-ngi. 18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thiên-thi hàn-chhôi, fap-li̍t ke yit-pit yit-va̍k chhiu cho-m̀-tet fi-thet, chhṳ̍t-to van-sṳ ke kiet-mî. 19 Só-yî, chhiu-son vì-fam chui-se ke yit-thiàu kie-min, yu kâu phe̍t-ngìn ya án-ngiòng cho ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-mî ke ngìn. Chûn-sú fap-li̍t, yu kâu phe̍t-ngìn ya khiung-yong chûn-sú ke, chhai thiên-koet oi sàng-cho chui-thai ke ngìn. 20 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he mò pí kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn hàn-kha chûng-sîm lòi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi, yit-thin m̀-voi ngi̍p thiên-koet. 21 "Ngì-têu sṳt thâng-kóng, yû kim-chṳ́ kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; chhṳ̀-ngìn ke oi su sṳ́m-phan.' 22 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, tui hiûng-thi ya-he chí-moi fat-khién ke, ya oi su sṳ́m-phan; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Fi-ngìn' ke, chhiu-oi sông fap-yen; ma hiûng-thi ya-he chí-moi 'Thai-ngong-fân' ke, miên-put-liáu oi su thi-ngiu̍k ke fó-sêu. 23 Yîn-vi án-ngiòng, ngì chhai chi-thàn chhièn oi hien lî-vu̍t pûn Song-ti ke sṳ̀-chiet, na-he sióng-hí yû hiûng-thi ya-he chí-moi tui ngì put-mân, 24 ngì chhiu oi chiông lî-vu̍t liù chhai chi-thàn chhièn, ngiàm-sṳ̀ hi thùng kì kóng-fò, yèn-heu chang to-chón-lòi hien lî-vu̍t pûn Song-ti. 25 "Na-he yû-ngìn oi ko ngì, lâi ngì sông fap-yen, ngì chhiu oi pá-ak sṳ̀-kiên, chhai màng-to fap-yen yî-chhièn thùng kì fò-kié. Na-he mò, ngi̍p-hi fap-yen yî-heu, kì chhiu voi chiông ngì kâu-pûn fap-kôn, fap-kôn kâu-pûn fap-kín, koân ngì ngi̍p kâm-ngiu̍k. 26 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngì oi chhô-kâm, to ngì na̍p-chhîn fa̍t-kîm ke chui-heu yit-fûn chhièn. 27 "Ngì-têu thâng-ko kú-sṳ̀-thoi yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Cho-m̀-tet fam kiên-yìm.' 28 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, khon-tó fu-ńg chhiu sâng-chhut sià-ngiam ke, chhai kì ke sîm-chûng yí-kîn thùng kì fam kiên-yìm. 29 Na-he ngì ke yu-ngién hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet chhut-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt sṳ̂n-thí ke yit-phu-fun pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 30 Na-he ngì ke yu-sú hoi ngì fam-chhui, chiông kì chám hâ-lòi, fit-thet kì! Sún-sṳt yit-ke kî-thí pí kûi-sṳ̂n lo̍k thi-ngiu̍k hó kâ chhin-tô. 31 "Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Fàm-he oi lì-thet pû-ngiòng ke, yit-thin oi siá lì-fûn sû pûn kì.' 32 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu kì ke pû-ngiòng mò sú chṳ̂n-chiet, ló-kûng chhiu cho-m̀-tet lì-thet kì. Yîn-vi, na-he kì ke pû-ngiòng chai ka-ngìn, kì chhiu-he hoi kì ke pû-ngiòng fam kiên-yìm; thó kì ke nàm-ngìn ya he son fam kiên-yìm. 33 "Ngì-têu me thâng-ko yû kau-hiun kú-ngìn ke fa, kóng: 'Cho-m̀-tet vì-poi só-fat ke sṳ; chhai Chú ke mien-chhièn só-fat ke sṳ yit-thin oi sṳ̍t-hàng.' 34 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, kîn-pún cho-m̀-tet fat-sṳ. Cho-m̀-tet tui thiên fat-sṳ, yîn-vi thiên he Song-ti ke pó-chho; 35 cho-m̀-tet chṳ́ thi fat-sṳ, yîn-vi thi he Song-ti ke kiok-tha̍p; ya cho-m̀-tet tui Yâ-lu-sat-lâng fat-sṳ, yîn-vi ke he thai Kiûn-vòng ke sàng; 36 lièn chṳ́ chhṳ-kâ ke thèu-nà fat-sṳ ya cho-m̀-tet, yîn-vi ngì mò phan-fap sṳ́ chhṳ-kâ ke yit-thiàu thèu-nà-mô pien-vû ya-he pien-pha̍k. 37 Ngì-têu kóng-fa, he, chhiu kóng 'He', m̀-he, chhiu kóng 'M̀-he'; kâ-kóng ke chhiu-he tui ke sià-ok-chá lòi ke. 38 "Ngì-têu thâng-ko liá-chúng ke kau-hiun kóng: 'Muk-chû phòi muk-chû, ngà-chhṳ́ phòi ngà-chhṳ́.' 39 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, cho-m̀-tet po-fu̍k khî-fu ngì-têu ke ngìn. Yû-ngìn tá ngì choi-kok ke yu-phién, lièn chó-phién ya pûn kì tá! 40 Yû-ngìn lâi ngì sông fap-yen, oi nâ ngì ke nui-sâm, lièn ngoi-sâm ya pûn kì! 41 Na-he yû-ngìn khiòng-pet ngì thoi kì pà tûng-sî hàng yit-lî lu, ngì chhiu vi kì kâ-hàng yit-lî. 42 Yû-ngìn tui ngì khiù má-ke, chhiu oi pûn kì; yû-ngìn tui ngì chia má-ke, chhiu oi chia-pûn kì. 43 "Ngì-têu yu thâng-ko án-ngiòng ke kau-hiun kóng: 'Siak ngì ke phèn-yû, yen-hen ngì ke sù-thi̍t.' 44 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, oi siak ngì-têu ke sù-thi̍t, vi pet-hoi ngì-têu ke ngìn khì-tó. 45 Án-ngiòng, ngì-têu chang khó-yî cho Thiên-fu ke chṳ́-ńg. Yîn-vi Thiên-fu yung ngit-thèu cheu hó-ngìn, ya cheu fái-ngìn; lo̍k-yí pûn hàng-san ke, ya pûn chok-ok ke. 46 Na-he ngì-têu chṳ́-yû siak ke-têu siak ngì-têu ke ngìn, Song-ti ngióng oi-sṳ́ chióng-sóng ngì-têu nò? Lièn soi-kun me án-ngiòng hàng. 47 Na-he ngì-têu chṳ́-yû tui phèn-yû chhiáng-ôn, yû má-ke liáu-put-hí nò? Yi-kau-thù kám m̀-he án-ngiòng hàng? 48 Ngì-têu oi vàn-chhiòn, chhiu-chhiong ngì-têu ke Thiên-fu he vàn-chhiòn ke yit-yong."

Mâ-thai 6

1 "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó chhai phe̍t-ngìn mien-chhièn tién chhṳ-kâ ke khièn-sṳ̀n, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Án-ngiòng cho, ngì-têu chhiu m̀-sṳ́ sióng-oi tui Thiên-fu ke-vi tet-tó má-ke chióng-sóng. 2 "Só-yî, ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, m̀-hó phùn la̍p-pá siên-chhòn, chhiong ke-têu ká-hó ke ngìn chhai fi-thòng ya-he kiê-hong só-cho ke, oi tet-tó phe̍t-ngìn ke khoâ-chióng. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 3 Ngì kiu-chi ngìn ke sṳ̀, yu-sú só-cho ke, mo̍k pûn chó-sú tî, 4 oi chhai am-chûng hàng-san. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 5 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀-chiet, m̀-hó chhiong ká-hó ke ngìn án-ngiòng, hau khî chhai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-héu khì-tó, thiâu-thiâu cho pûn ngìn khon. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 6 Ngì khì-tó ke sṳ̀, oi ngi̍p chhṳ-kâ ke kiên-tú, koân-tén mùn, hiong am-chûng ke Thiên-fu khì-tó. Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 7 "Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, m̀-hó chhiong yi-kau-thù án-ngiòng yung chhin-tô chhùng-fu̍k mò yi-sṳ ke fa. Kì-têu láu-tó yung chhòng-phiên thai-lun, Song-ti chang voi thâng. 8 M̀-hó chhiong kì-têu án-ngiòng; ngì-têu màng khiù, ngì-têu ke Thiên-fu yí-kîn tî ngì-têu só sî-yeu ke. 9 Só-yî, ngì-têu oi án-ngiòng khì-tó: Ngài-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ: Ngien Ngì ke sṳn-miàng su chûn-chhung; 10 ngien Ngì chhai sṳ-kiên chóng-khièn; ngien Ngì ke chṳ́-yi sṳ̍t-hien chhai thi-song, chhiu-chhiong chhai thiên-táng yit-yong. 11 Su ngài-têu kîm-pû-ngit só sî-yeu ke yím-sṳ̍t. 12 Ngièu-sa ngài-têu ke khûi-khiam, chhiu-chhiong ngài-têu ngièu-sa khûi-khiam ngài-têu ke ngìn. 13 M̀-hó pûn ngài-têu tù-tó thet-chhûng ke kháu-ngiam; kiu ngài-têu thot-lì ke sià-ok-chá ke sú. 14 "Ngì-têu sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya voi sa-miên ngì-têu; 15 ngì-têu m̀ sa-miên phe̍t-ngìn ke ko-fam, ngì-têu ke Thiên-fu ya m̀-voi sa-miên ngì-têu ke ko-fam. 16 "Ngì-têu kim-sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, m̀-hó chhiong ká-hó ke ngìn; kì-têu cha-yi yù-sèu, mien chông-to chhin ché, thiâu-thiâu pûn ngìn khon-chhut kì-têu tông chhai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng cho, yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lé. 17 Ngì kim-sṳ̍t ke sṳ̀, oi sṳ̂-thèu sé-mien, 18 mo̍k pûn phe̍t-ngìn khon-chhut ngì chhai kim-sṳ̍t; chhai am-chûng ke Thiên-fu khon-tó chhiu la lé! Án-ngiòng, ngì ke Thiên-fu, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho-sṳ ke, Kì tit-khok voi chióng-sóng ngì. 19 "M̀-hó vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thi-song; yîn-vi yû chhùng-è lòi chu, ya voi sâng-lû, yu yû chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 20 Oi vi chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-pó chhai thiên-táng; ke-vi mò chhùng-è lòi chu, m̀-voi sâng-lû, ya mò chhe̍t-é tá-fái mùn ngi̍p-lòi thêu. 21 Yîn-vi ngì ke chhòi-pó chhai nai-vi, ngì ke sîm ya chhai ke-vi. 22 "Muk-chû khó-pí sṳ̂n-thí ke tên. Muk-chû na-he hó, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi yû kông-mìn; 23 muk-chû na fái-thet, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi vû-am. Khiung-yong, ngì tî-poi ke kông na-he pien-cho vû-am, ke-chúng ke vû-am he ngióng-pân tet-ngìn-kiâng â! 24 "Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng-ke chú-ngìn. M̀-he nâu liá-ke, oi ke-ke, chhiu-he khon-chhung liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-têu mò khó-nèn thùng-sṳ̀ cho Song-ti ke phu̍k-ngìn, yu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi. 25 "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, m̀-hó vi-tó sên-fa̍t só sî-yeu ke yím-sṳ̍t, ya-he sṳ̂n-thí só-oi chok ke sâm-fu lòi chhâu-sîm. Sâng-miang kám mò pí yím-sṳ̍t kha chhung-yeu? Sṳ̂n-thí kám mò pí sâm-fu kha yeu-kín? 26 Ngì-têu khon thiên-táng ke tiâu-é: Kì-têu mò chung, mò sû, ya mò chiông liòng-sṳ̍t tún chhai kuk-chhông; ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ hàn-he hiuk kì-têu! Ngì-têu kám m̀-he pí tiâu-é kha kui-chhung mâ? 27 Ngì-têu tông-chûng má-ngìn nèn yung yù-sèu sṳ̍t kâ kí-ngit nè? 28 "Ngióng-oi vi-tó sâm-fu lòi chhâu-sîm? Ngì-têu khon yâ-sâng ke pak-ha̍p-fâ ngióng-pân chiâng hí-lòi! Kì-têu mò cho-se, ya mò cho-sâm; 29 chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-he Só-lò-mùn khi̍t yùng-fà fu-kui ke sṳ̀, kì ke tá-pan ya mò yit-lùi yâ-fâ án-chiâng. 30 Yâ-sâng ke fâ-chhó kîm-pû-ngit sâng chhut-lòi, thiên-kông-ngit chhiu châu-thet, pûn-ngìn fit-lo̍k fó-lù hi sêu, Song-ti hàn án-ngiòng vi kì-têu tá-pan, Kì kám m̀-voi chiông sâm-fu su-pûn ngì-têu? Ngì-têu ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet-se! 31 Só-yî, m̀-hó yù-sèu kóng: 'Ngài-têu oi sṳ̍t má-ke? Oi lîm má-ke? Oi chok má-ke?' 32 Liá-têu sṳ he m̀-sin ke ngìn só chûi-khiù ke. Ngì-têu thiên-táng ke Â-pâ tî liá-têu chhiòn-phu he ngì-têu só sî-yeu ke. 33 Ngì-têu oi siên chûi-khiù Song-ti koet ke sṳ̍t-hien, pin chûn-hàng Kì ke chṳ́-yi, Kì chhiu voi chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu su-pûn ngì-têu. 34 Chúng-kóng, ngì-têu m̀-hó vi-tó thiên-kông-ngit lòi yù-sèu, yîn-vi thiên-kông-ngit yû thiên-kông-ngit ke yù-sèu; yit-ngit tâm-tông yit-ngit ke kân-khú chhiu la lé."

Mâ-thai 7

1 "M̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu m̀-voi sṳ́m-phan ngì-têu. 2 Yîn-vi Song-ti oi yung ngì-têu lun-ton phe̍t-ngìn ke phêu-chún lòi sṳ́m-phan ngì-têu; ngì-têu yung má-ke tûng-sî liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti ya oi yung khiung-yong ke tûng-sî liòng pûn ngì-têu. 3 Ngì cho-má-ke tân-chhiang khon-tó ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, chúng-he mò sióng-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng nè? 4 Ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi yû thai-liòng, ngióng-pân cho-tet tui ngiâ hiûng-thi kóng: 'Ngì muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, ngài thoi ngì thiâu chhut-lòi' nò? 5 Ká-hó ke ngìn â, siên chiông ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng sái-chéu, chang khon-tet chhîn-chhú lòi thiâu ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é. 6 "M̀-hó chiông sṳ̀n-sṳn ke tûng-sî fit-pûn kiéu-è, kì-têu voi chón ko-lòi ngâu ngì-têu; m̀-hó chiông chṳ̂n-chû fit-pûn chû-é, kì-têu voi chien-tha̍p chṳ̂n-chû. 7 "Ngì-têu khiù, chhiu voi tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, mùn chhiu voi vi ngì-têu khôi. 8 Yîn-vi mî-yit-ke khiù ke, chhiu tet-tó; chhìm ke, chhiu chhìm-tó; phông-mùn ke, mùn chhiu vi kì khôi. 9 Ngì-têu tông-chûng yû má-ngìn, lai-é thó mien-pâu, fán-chón nâ sa̍k-thèu pûn kì? 10 Thó ǹg-è, fán-chón nâ sà-kô pûn kì? 11 Ngì-têu sûi-yèn fái, hàn tî nâ hó tûng-sî pûn chhṳ-kâ ke chṳ́-ńg; án-ngiòng, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ kám m̀-he hàn-kha oi chiông hó tûng-sî su-pûn khiù Kì ke ngìn mâ? 12 "Ngì-têu oi phe̍t-ngìn ngióng-pân tui-thai ngì-têu, chhiu oi ngióng-pân tui-thai kì-têu; liá chhiu-he Mô-sî fap-li̍t lâu siên-tî kau-hiun ke chṳ̂n yi-ngi. 13 "Ngì-têu oi tui ha̍p-mùn ngi̍p-hi; yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mùn he fat ke, lu he hó-hàng ke, hàng ke-thiàu lu ke ngìn ya chhin-tô. 14 Ke theu-to yún-sên ke mùn he ha̍p ke, lu he nàn-hàng ke, chhìm-tó ke ngìn ya chhin-séu. 15 "Ngì-têu oi thì-fòng ká siên-tî. Kì-têu chhut-hien chhai ngì-têu mien-chhièn, ngoi-péu khon hí-lòi chhiong mièn-yòng, chúng-he tî-poi he hiûng-ok ke sài-lòng. 16 Ngì-têu khon kì-têu ke hàng-vì chhiu voi ngin-chhut kì-têu. Net-su m̀-voi kiet phù-thò, chhi̍t-lì ya m̀-voi kiet vù-fâ-kó. 17 Hó-su kiet hó kó-chṳ́; fái-su kiet fái kó-chṳ́. 18 Hó-su m̀-voi kiet fái kó-chṳ́; fái-su ya m̀-voi kiet hó kó-chṳ́. 19 Mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiu chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi. 20 Só-yî, khon kì-têu ke hàng-vì, ngì-têu chhiu voi ngin-chhut ká siên-tî. 21 "Ke-têu ham ngài 'Chú â, Chú â!' ke ngìn pin m̀-he lûng-chúng voi ngi̍p thiên-koet; chṳ́-yû sṳ̍t-hàng ngài Thiên-fu chṳ́-yi ke ngìn chang cho-tet ngi̍p-hi. 22 Ma̍t-ngit lòi ke sṳ̀, chhin-tô ngìn voi tui ngài kóng: 'Chú â, Chú â! Ngài-têu sṳt fung ngì ke miàng chhòn Song-ti ke fuk-yîm, ya sṳt fung ngì ke miàng kiuk-kúi, hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak!' 23 Ke-sṳ̀, ngài oi mìn-mìn tui kì-têu kóng: 'Ngài chhiùng-lòi m̀-sṳt ngì-têu; ngì liá-têu chok-ok ke, sám-khôi!' 24 "Só-yî, thâng ngài liá-têu fa chhiu hi hàng ke ngìn, chhiu-chhiong chhûng-mìn-ngìn hí-vuk chhai phàn-sa̍k-táng; 25 chhiu-son su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, ke-vuk ya m̀-voi vang-thet, yîn-vi thi-kî chhai phàn-sa̍k-táng. 26 Chúng-he, thâng ngài liá-têu fa m̀ hi hàng ke, chhiu-chhiong ngong-é hí-vuk chhai nài-sâ-táng, 27 su-tó fûng-chhôi, yí-lìm, súi-chhûng, vuk chhiu vang-thet, yu vang-to tap-tap!" 28 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chung-ngìn tui kì ke kau-hiun kám-kok fî-sòng khì-koai; 29 yîn-vi kì kau-hiun kì-têu ke sṳ̀ chhin-yû khièn-piang, lâu kì-têu ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong.

Mâ-thai 8

1 Yâ-sû tui sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yê-kông tá-chhṳn ke ngìn thèn-tén kì. 2 Yû yit-ke pot thái-kô ke ngìn lòi pai kì, kóng: "Chú â, ngì na-he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li." 3 Yâ-sû chhûn-sú miâ kì, kóng: "Ngài hén, ngì chhiang-li lé!" Kì ke thái-kô chit-sṳ̀ mò-thet hi, kì chhiu tet-tó chhiang-li. 4 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì kóng: "M̀-hó lâu phe̍t-ngìn kóng; chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, yèn-heu cheu Mô-sî só-thin ke kûi-kí hien chi-vu̍t, lòi tui ngìn chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li lé." 5 Yâ-sû lòi-to Kâ-pak-nùng, yû yit-ke Lò-mâ kiûn-kôn lòi khiù kì, kóng: 6 "Chú â, ngài ke phu̍k-ngìn pot thân-fûng, soi chhai vuk-tú, fî-sòng thung-khú." 7 Yâ-sû kóng: "Ngài lòi-hi yî-hó kì." 8 Ke kiûn-kôn kóng: "Chú â, ngì hi ngâ vuk-hâ, ngài tông m̀-hí; chṳ́-oi ngì kóng yit-ki fa, ngài ke phu̍k-ngìn chhiu voi hó. 9 Chhiu-chhiong ngài táng-kô yû chṳ́-fî-kôn, hâ-poi ya yû su ngài chṳ́-fî ke pîn-é. Ngài min-lin liá-ke pîn-é hi, kì chhiu hi; min-lin ke-ke lòi, kì chhiu lòi; tui ngài ke nù-phu̍k kóng 'Cho liá-ke sṳ', kì chhiu hi cho." 10 Yâ-sû thâng-tó liá-ke fa, fî-sòng hî-khì, tui thèn kì ke ngìn kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhiong án-ngiòng ke sin-sîm, chhiu-he chhai Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng, ngài ya chhiùng-lòi màng-sṳt khon-ko! 11 Ngài lâu ngì-têu kóng, chiông-lòi voi yû fî-sòng tô ke ngìn tui tûng, tui sî lòi, thùng Â-pak-lâ-hón, Yî-sat, Ngâ-kok khiung-ha chhai thiên-koet chhô-si̍t. 12 Ke-têu pún-lòi oi cho thiên-koet chṳ́-mìn ke ngìn, fán-chón voi pûn-ngìn kiuk-to ngoi-poi ke vû-am tú; chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́." 13 Yèn-heu, Yâ-sû tui ke kiûn-kôn kóng: "Chón-hi, cheu ngì ke sin-sîm sṳ̀n-chhiòn ngì!" Kiâ phu̍k-ngìn ke phiang chhiu chhai ke-sṳ̀ vàn-chhiòn hó lé. 14 Yâ-sû lòi-to Pí-tet ke vuk-hâ, khon-tó kì ke chhông-mîn-ôi fat-sêu, soi chhai mìn-chhòng-táng. 15 Yâ-sû miâ kì ke sú, sêu chhiu thui-thet, kì chhiu hong-hí-lòi chiap-thai Yâ-sû. 16 Lìm-am-é ke sṳ̀, yû-ngìn tai chhin-tô pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi-kien Yâ-sû. Yâ-sû kóng yit-ki fa chhiu chiông kúi kiuk-chéu; kì ya yî-hó só-yû ke phiang-ngìn. 17 Kì án-ngiòng cho, he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke: "Kì sṳ̀n-su ngài-têu ke ngiôn-ngio̍k, tâm-tông ngài-têu ke phiang-thung." 18 Yâ-sû khon-tó chhin-tô ngìn vì-tén kì, chhiu fûn-fu ho̍k-sâng thu-to fù ke tui-mien hi. 19 Yû yit-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi-kien kì, tui kì kóng: "Sîn-sâng, ngì mò-lun hi-to nai-vi, ngài yit-thin oi thèn ngì." 20 Yâ-sû kóng: "Fù-lì yû lùng, tiâu-é yû teu, chúng-he Ngìn-chṳ́ lièn thiap-thèu ke só-chhai ya mò." 21 Nang-ngoi yû yit-ke ho̍k-sâng kóng: "Chú â, chún ngài siên chón-hi mài-chong ngâ-pâ." 22 Yâ-sû kóng: "Cho-ngì thèn ngài, pûn sí-ngìn hi mài-chong kì-têu ke sí-ngìn!" 23 Yâ-sû sông-sòn, kiâ ho̍k-sâng thèn-tén kì hi. 24 Fut-yèn, yû yit-chhṳn phau-fûng chhai fù-mien chhôi-tén lòi, sòn pûn long kie̍p-tó, chúng-he Yâ-sû chhai ke-vi soi-muk. 25 Ho̍k-sâng lòi hêm-siáng kì, kóng: "Chú â, kiu-miang! Ngài-têu voi mò-miang lô!" 26 Yâ-sû en-kóng: "Ngióng oi-sṳ́ án-kiâng? Ngì-têu ke sin-sîm ngióng voi án-se!" Yèn-heu kì hong-hí-lòi, chit-phi fûng lâu long, fûng-long chhiu thìn hâ-lòi, fù-mien thai-thai phìn-chhin. 27 Thai-kâ fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng: "Liá he ngióng-è ke ngìn? Lièn fûng lâu long ya thâng-chhiùng kì!" 28 Yâ-sû lòi-to fù tui-mien ke Kâ-thai-lâ thi-fông; yû lióng-ke tui chhúng-pû chhut-lòi ke ngìn tù-tó kì. Yîn-vi liá lióng-ke ngìn pûn-kúi fu-sṳ̂n, chhin-ok, chṳ-to mò-ngìn kám hàng liá-thiàu lu. 29 Kì-têu khon-tó Yâ-sû, chhiu hêm-kóng: "Song-ti ke Lai-é, ngì cho-má-ke oi kôn-sa̍p ngài-têu? Ngì oi thì-chó lòi châu-tha̍p ngài-têu he-mò?" 30 Lì hó-yén yû yit thai-khiùn chû-é chhai ke-vi sṳ̍t tûng-sî. 31 Kúi chhiu khiù Yâ-sû, kóng: "Ngì na-he oi kiuk ngài-têu chhut-hi, chhiu chún ngài-têu ngi̍p-hi liá-khiùn chû-é tî-poi." 32 Yâ-sû kóng: "Hi â!" Kúi chhiu chhut-lòi, ngi̍p-hi ke-khiùn chû-é tî-poi; kûi-khiùn chû-é chûng-hâ pên-kông, tiet-lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí. 33 Chóng chû-é ke ngìn chhiu chéu-thet, ngi̍p-hi sàng-tú, chiông liá-khien sṳ ke kîn-ko lâu pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn só tù-tó ke chhiòn-phu tui thai-kâ po-ko. 34 Chhiòn-sàng ke ngìn chhiu chhut-lòi kien Yâ-sû; kì-têu khon-tó kì, chhiu yêu-khiù kì lì-khôi kì-têu ke thi-fông.

Mâ-thai 9

1 Yâ-sû sông-sòn, thu-ko fù, chón-to chhṳ-kâ ke sàng. 2 Ngiàm-sṳ̀ yû-ngìn yung mùn-piông kông-tén yit-ke thân-fûng phiang-ngìn lòi kì ke mien-chhièn. Yâ-sû khon-chhut kì-têu ke sin-sîm, chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Se-chṳ́ â, ôn-sîm, ngì ke chhui tet-tó sa-miên lé!" 3 Yû kí-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ sîm-chûng sióng: "Liá-ke ngìn kóng vú-yu̍k Song-ti ke fa!" 4 Yâ-sû tî kì-têu sióng má-ke, chhiu mun kóng: "Ngì-têu ngióng-pân sîm-fài ok-ngiam nè? 5 Tui liá-ke ngìn kóng: 'Ngì ke chhui tet-tó sa-miên' yùng-yi nè? Ya-he kóng: 'Hong-hí-lòi hàng' kha yùng-yi nè? 6 Liá-ha ngài oi tui ngì-têu chṳn-mìn, Ngìn-chṳ́ chhai thi-song yû sa-chhui ke khièn-piang." Chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Hong-hí-lòi, khià ngì ke mùn-piông chón-hi vuk-hâ!" 7 Ke-ngìn chhiu hong-hí-lòi, chón-hi kiâ vuk-hâ. 8 Chung-ngìn yit khon-tó chhiu chho̍k-kiâng; kì-têu yu siung-chan Song-ti, yîn-vi Kì su pûn ngìn liá-chúng ke khièn-piang. 9 Yâ-sû lì-khôi ke-vi hiong-chhièn hàng, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, miàng ôn-to Mâ-thai, chhô chhai soi-koân. Yâ-sû tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" Mâ-thai chhiu hong-hí-lòi thèn kì. 10 Yâ-sû chhai Mâ-thai vuk-hâ sṳ̍t-fan ke sṳ̀, chhin-tô soi-vu-yèn lâu mò sú kau-kûi ke ngìn ya lòi; kì-têu thùng Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng khiung-ha sṳ̍t-fan. 11 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn khon-tó, chhiu tui Yâ-sû ke ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu ke sîn-sâng ngióng-pân thùng soi-kun lâu fái-ngìn khiung-ha sṳ̍t-fan nè?" 12 Yâ-sû thâng-tó liá-ke fa, chhiu kóng: "Khien-không ke ngìn m̀-sṳ́ yî-sên, yû phiang ke ngìn chang oi. 13 Sṳn-kîn kóng: 'Ngài só oi ke he chhṳ̀-pî, m̀-he hien-chi.' Ngì-têu hi ngiên-kiu khon liá-ki fa ke yi-sṳ! Yîn-vi ngài lòi ke muk-tit m̀-he oi fû-seu ngi-ngìn, he oi fû-seu chhui-ngìn." 14 Yû yit-pái, Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngài-têu lâu Fap-li-soi-ngìn sòng-sòng kim-sṳ̍t, ngì ke ho̍k-sâng mò kim-sṳ̍t, he vi-tó má-ke nè?" 15 Yâ-sû en-kóng: "Sîn-lòng hàn chhai fûn-yîn ke yèn-si̍t chûng, ngìn-hak kám oi-sṳ́ sông-sîm mâ? Tông-yèn m̀-sṳ́. Chúng-he sṳ̀-kiên voi to, sîn-lòng voi pûn-ngìn tui kì-têu tông-chûng tai-chéu, ke-sṳ̀ kì-têu chhiu oi kim-sṳ̍t. 16 "Mò ngìn yung sîn-pu pú khiu-sâm, yîn-vi sîn pú ke pu voi chhá-lie̍t sâm, sṳ́ lan-khûng hàn-kha thai. 17 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi tú; na-he án-ngiòng, phì-thoi voi lie̍t-khôi, chiú voi leu chhut-lòi, lièn phì-thoi ya fái-thet hi. Oi chiông sîn-chiú chông chhai sîn phì-thoi tú; án-ngiòng, lióng-yong chhiu tet-tó pó-chhiòn." 18 Yâ-sû chang tui kì-têu kóng liá-têu fa ke sṳ̀, yû yit-ke fi-thòng ke kón-lî-yèn lòi-kien kì, chhai kì mien-chhièn khúi lo̍k-hi, kóng: "Ngâ moi-é tú-tú ko-sṳ̂n, khiù ngì lòi-hi vi kì on-sú, kì chhiu voi fán-sâng ko-lòi." 19 Yâ-sû chhiu hong-hí-lòi, thèn kì hi; Yâ-sû ke ho̍k-sâng ya khiung-ha hi. 20 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi ngièn; kì hàng-to Yâ-sû ke heu-poi, miâ kì ke sâm-mî. 21 Kì sîm-kôn sióng: "Ngài chṳ́-yû miâ-tó kì ke sâm, yit-thin voi tet-tó yî-hó." 22 Yâ-sû chón-sṳ̂n, khon-tó kì, chhiu tui kì kóng: "Moi-é â, ôn-sîm, ngì ke sin-sîm kiu-tó ngì lé!" Tui ke-sṳ̀, liá fu-ngìn-kâ ke phiang chhiu hó lé. 23 Yâ-sû lòi-to ke kón-lî-yèn ke vuk-hâ, khon-tó chhôi tha̍k-é ke lâu lon chhàu-chhàu ke ngìn-khiùn, 24 chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhiòn-phu chhut-hi, liá se-â-moi-é pin mò sí, he soi-thet thin-thin!" Thai-kâ chhiu seu kì. 25 Chiông ke-têu ngìn kiuk chhut-hi yî-heu, Yâ-sû ngi̍p se-â-moi-é ke kiên-tú, khiên-tén kì ke sú, kì chhiu hong-hí-lòi. 26 Liá sêu-sit chhiu chhòn-phien ke só-chhai. 27 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, yu hiong-chhièn hàng. Yû lióng-ke mô-muk ke ngìn thèn-tén kì, hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 28 Yâ-sû ngi̍p-hi vuk-tú, lióng-ke mô-muk-ke lòi-to kì mien-chhièn, kì chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu siông-sin ngài yû nèn-li̍t cho liá-khien sṳ mâ?" Kì-têu kóng: "Chú â, ngài-têu sin." 29 Só-yî, Yâ-sû miâ kì-têu ke muk-chû, kóng: "Cheu ngì-têu ke sin-sîm sṳ̀n-chhiòn ngì-têu!" 30 Kì-têu ke muk-chû chhiu hó lé. Yâ-sû ngiàm-ngiàm fûn-fu kì-têu kóng: "M̀-hó tui phe̍t-ngìn kóng-hí liá-khien sṳ!" 31 Chúng-he, kì-têu yit chhut-hi, chhiu chiông Yâ-sû ke miàng-sâng chhòn-phien ke thi-fông. 32 Kì-têu chhut-hi ke sṳ̀, yû-ngìn tai yit-ke pûn-kúi fu-sṳ̂n ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn. 33 Kúi yit kiuk chhut-hi, ke-ngìn chhiu chhut-sâng kóng-fa. Thai-kâ chhin chho̍k-kiâng, kóng: "Chhai Yî-set-lie̍t, ngài-têu màng-sṳt khon-ko án-ngiòng ke sṳ." 34 Chúng-he, Fap-li-soi-ngìn kóng: "Kì he kho kúi-vòng lòi kiuk-kúi ke." 35 Yâ-sû hàng-phien kok hiông-chṳ́n, chhai tak-ke fi-thòng kau-hiun ngìn, siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yu yî-hó kok-chúng ke phiang. 36 Kì khon-tó yit-khiùn yit-khiùn ke ngìn, chhiu lìn-mén kì-têu, yîn-vi kì-têu chhin kân-khú, mò-ngìn cheu-ku, chhiong mò mu̍k-ngìn ke yòng-khiùn khiung-yong. 37 Só-yî, kì tui ho̍k-sâng kóng: "Oi sû-sṳ̀n ke chhin-tô, chúng-he sû-kot ke ngìn thet-séu. 38 Ngì-têu oi khì-khiù thièn-chú kâ-phai kûng-ngìn lòi sû-kot."

Mâ-thai 10

1 Yâ-sû ham sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng lòi, su kì-têu kiuk sià-lìn lâu yî kok-chúng phiang ke khièn-piang. 2 Liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù ke miàng: Thèu-yit-ke ôn-to Sî-mùn (phiên-miàng Pí-tet), hàn-yû kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok, lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon; 3 yu yû Fî-li̍t lâu Pâ-tô-lò-mâi; Tô-mâ lâu soi-vu-yèn Mâ-thai; Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok lâu Tha̍t-thai; 4 Kit-chin-tóng ke Sî-mùn lâu chhut-mai Yâ-sû ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai. 5 Yâ-sû phai liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù chhut-hi, fûn-fu kì-têu kóng: "Mo̍k hi Ngoi-pâng-ngìn ke thi-fông, mo̍k ngi̍p Sat-mâ-li-â-ngìn ke sàng-sṳ. 6 Ngì-têu oi hi Yî-set-lie̍t-ngìn sṳt-lo̍k ke yòng-khiùn ke-vi. 7 Hi-to tak só-chhai, oi siên-chhòn kóng: 'Thiên-koet voi sṳ̍t-hien lé!' 8 Ngì-têu oi yî-hó phiang-ngìn, ham sí-ngìn fu̍k-fa̍t, sṳ́ pot thái-kô ke ngìn chhiang-li, pin kiuk-kúi. Ngì-têu he pha̍k-pha̍k tet-tó ke, ya oi pha̍k-pha̍k pûn ngìn. 9 Chhièn-thoi-é m̀-hó tai kîm, ngiùn, thùng-chhièn; 10 chhut-hi m̀-hó tai lî-hàng-thoi ya-he kâ tai yit-liâng nui-sâm, ya m̀-hó tai hài lâu koái-kun-é. Yîn-vi kûng-ngìn tet-tó kiûng-kip he yin-tông ke. 11 "Ngì-têu hi-to yit-ke sàng-sṳ ya-he chhûn-chông ke sṳ̀, oi siên tá-tham chhai ke-vi yû má-ngìn khâm-tet chiap-thai ngì-têu, chhiu hi he̍t chhai kiâ vuk-hâ, chhṳ̍t-to ngì-têu lì-khôi ke thi-fông. 12 Ngì-têu ngi̍p-hi ngìn vuk-hâ ke sṳ̀, oi kóng: 'Ngien ngì-têu phìn-ôn.' 13 Na-he ke-kâ ngìn khâm-tet chiap-thai ngì-têu, ngì-têu vi kì-têu khiù ke phìn-ôn chhiu voi lìm-to ke kâ-thìn. Na-he kì-têu khâm-m̀-tet, ngì-têu chhiu sû-chón ngì-têu ke chuk-fuk. 14 Ke m̀ fôn-ngiàng ngì-têu, m̀ thâng ngì-têu fa ke kâ-thìn ya-he sàng-sṳ, ngì-têu chhiu lì-khôi ke-vi, chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet. 15 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Só-tô-mâ lâu Ngò-mô-lâ só-su ke chit-fa̍t, voi pí ke sàng-sṳ só-su ke khiâng chhin-tô!" 16 "Ngì-têu oi thâng-hó! Ngài phai ngì-têu chhut-hi, chhiong sung yòng ngi̍p lòng-khiùn yit-yong. Só-yî, ngì-têu oi chhiong sà án chîn-lìn, chhiong ngie̍t-kap-è án vûn-yù. 17 Oi se-ngi, yîn-vi yû-ngìn voi chok ngì-têu, sung ngì-têu sông fap-yen, ya voi chhai kì-têu ke fi-thòng piên-tá ngì-têu. 18 Vi-tó ngài ke yèn-ku, ngì-têu voi pûn-ngìn sung-to thúng-chhṳ-chá lâu kiûn-vòng ke mien-chhièn hi su sṳ́m-phan, lòi tui kì-têu lâu Ngoi-pâng-ngìn cho kien-chṳn. 19 Ngì-têu su sṳ́m-mun ke sṳ̀, m̀-sṳ́ sèu oi kóng má-ke fa, ya-he oi ngióng-pân fì-tap; to ke-sṳ̀, Song-ti voi chṳ́-sṳ ngì-têu yin-tông kóng ke fa. 20 Yîn-vi ngì-têu só-oi kóng ke, m̀-he chhṳ-kâ ke fa, he ngì-têu Thiên-fu ke Lìn oi thûng-ko ngì-têu kóng ke. 21 "Hiûng-thi voi chhut-mai hiûng-thi lòi hoi-sí kì-têu; â-pâ ya voi án-ngiòng tui-thai chṳ́-ńg; chṳ́-ńg ya voi thùng yà-ôi chok-tui lòi hoi-sí kì-têu. 22 Vi-tó ngài, thai-kâ voi yen-hen ngì-têu; chúng-he ngiûn-nai to-tái ke ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. 23 Kì-têu na-he chhai liá-sàng tú pet-hoi ngì-têu, ngì-têu chhiu thò-chéu hi phe̍t ke sàng. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, Yî-set-lie̍t ke sàng-sṳ ngì-têu hàn-màng hàng-theu, Ngìn-chṳ́ chhiu voi to. 24 "Ho̍k-sâng mò pí sîn-sâng kha-thai, nù-phu̍k ya mò pí chú-ngìn kha-thai. 25 Yîn-vi án-ngiòng, ho̍k-sâng só tù-tó ke lâu sîn-sâng khiung-yong, nù-phu̍k só tù-tó ke lâu chú-ngìn khiung-yong, chhiu oi tî-chiuk. Na-he yit-kâ chṳ̂-chú pûn-ngìn khon-cho kúi-vòng Phe̍t-sî-puk, vuk-hâ khì-thâ ke ngìn kám m̀-he oi su hàn-kha thai ke vú-yu̍k mâ? 26 "Só-yî, m̀-sṳ́ kiâng má-ngìn; yit-chhiet châ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi pien-cho kûng-khôi, pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî-tó. 27 Ngài chhai am-chûng lâu ngì-têu kóng ke, ngì-têu oi chhai kông-thiên pha̍k-ngit chṳ̂-ha kóng chhut-lòi; ngì-têu sṳ̂-ha thâng-tó ke, oi chhai vuk-táng siên-pu chhut-lòi. 28 Chṳ́-yû chhṳ̀-sí ngiuk-thí, mò-fap me̍t lìn-fùn ke, m̀-sṳ́ kiâng kì-têu; só-oi kiâng ke he Song-ti, chṳ́-yû Kì chang nèn chiông ngìn ke ngiuk-thí lâu lìn-fùn chhiòn-phu fit-lo̍k thi-ngiu̍k hi. 29 Lióng-chak vuk-yàm-tiâu-é sûi-yèn chang mai yit-kok ngiùn, chúng-he ngì-têu ke Thiên-fu na m̀-hén, yit-chak ya m̀-voi tiet-hâ thi-nài lòi. 30 Lièn ngì-têu ke thèu-nà-mô tak-thiàu Kì me son-ko lô! 31 Só-yî, m̀-sṳ́ kiâng, ngì-têu pí yit thai-khiùn ke vuk-yàm-tiâu-é kâ chhin kui-chhung! 32 "Chhai ngìn ke mien-chhièn ngin ngài ke, chhai ngài Thiên-fu ke mien-chhièn ngài ya oi ngin kì; 33 chhai ngìn ke mien-chhièn m̀ ngin ngài ke, chhai ngài Thiên-fu ke mien-chhièn ngài ya m̀ ngin kì. 34 "M̀-hó láu-tó ngài lòi he tai-pûn sṳ-kiên fò-phìn; ngài só tai-lòi ke pin m̀-he fò-phìn, fán-chón he tô-kiam. 35 Ngài lòi he oi sṳ́ lai-é fán-tui kiâ-pâ, moi-é fán-tui kiâ-mê, sîm-khiû fán-tui kâ-ngiòng. 36 Ngìn ke tui-thi̍t chhiu-he kì vuk-hâ ke ngìn. 37 "Kin-oi yà-ôi yàng-ko kin-oi ngài ke, khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng; siak chṳ́-ńg yàng-ko kin-oi ngài ke, khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng; 38 m̀-hén khià chhṳ-kâ ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài ke, ya khâm-m̀-tet cho ngài ke ho̍k-sâng. 39 Sióng-oi pó-chhiòn chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài sóng-sṳt sâng-miang ke, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 40 "Chiap-thai ngì-têu ke, chhiu-he chiap-thai ngài; chiap-thai ngài, chhiu-he chiap-thai ke chhâi ngài lòi ke. 41 Yîn-vi mêu-ngìn he Song-ti ke sṳ́-chá chhiu chiap-thai kì ke, thin-chho̍k voi tet-tó oi sóng-pûn sṳ́-chá khiung-yong ke chióng-sóng; yîn-vi mêu-ngìn he ngi-ngìn chhiu chiap-thai kì ke, yit-thin voi tet-tó oi sóng-pûn ngi-ngìn khiung-yong ke chióng-sóng. 42 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò-lun he má-ngìn, chhiu-son nâ yit-pî lâng-súi pûn chui mì-se ke yit-sà lîm, chṳ́-he yîn-vi liá-sà he ngài ke ho̍k-sâng, chhiu yit-thin voi tet-tó chióng-sóng."

Mâ-thai 11

1 Yâ-sû chṳ́-sṳ sṳ̍p-ngi ho̍k-sâng ke fa kóng-liáu heu, chhiu lì-khôi ke thi-fông, ki-siu̍k hi fu-khiun ke kok hiông-chṳ́n kau-hiun ngìn pin chhòn fuk-yîm. 2 Sṳ̂-sé Yok-hon chhai kâm-ngiu̍k thâng-tó koân-he Kî-tuk ke kûng-chok, chhiu phai kiâ ho̍k-sâng hi kien Yâ-sû, 3 mun kì kóng: "Ngì chhiu-he Yok-hon só-kóng, ke mò kí-kiú oi lòi ke, ya-he ngài-têu hàn oi tén phe̍t-ngìn â?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu chón-hi, chiông ngì-têu só thâng-tó, só khon-tó ke, po-ko Yok-hon, 5 chhiu-he: Mô-muk-ke khon-tó, pài-kiok-ke hàng-lu, pot thái-kô ke tet-tó chhiang-li, ngí-lûng-ke thâng-tó, sí-ngìn fán-sâng, khiùng-khú-ngìn thâng-tó fuk-yîm. 6 Mò ngì-fù ngài ke ngìn chhiu yû fuk-hi!" 7 Yok-hon ke ho̍k-sâng lì-khôi heu, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng-hí Yok-hon, kì kóng: "Ngì-têu thèu-pái hi khóng-yâ chhìm Yok-hon ke sṳ̀, sióng-oi khon má-ke? Khon pûn-fûng chhôi thîn-thûng ke lù-chuk he-mò? 8 Ngì-têu to-tái chhut-hi cho má-ke nò? Hi khon chok chiâng-sâm ke ngìn he-mò? Chúng-he, chok chiâng-sâm ke ngìn he̍t chhai vòng-kiûng. 9 Án-ngiòng, ngì-têu chhut-hi khon má-ke nò? He khon siên-tî mò? Ngài lâu ngì-têu kóng, mò m̀-chho̍k, chúng-he kì pí siên-tî hàn-kha thai. 10 Kì chhiu-he Sṳn-kîn só-kóng ke ngìn. Song-ti kóng: 'Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng; kì oi vi ngì khôi-lu.' " 11 Yâ-sû yu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, sṳ-kiên mò-ngìn pí Sṳ̂-sé Yok-hon kha ví-thai, chúng-he chhai thiên-koet, chui mì-se ke ya pí kì kha thai! 12 Tui Sṳ̂-sé Yok-hon chhòn-tho to kîm-pû-ngit, thiên-koet yû su-tó phau-li̍t ke kûng-kit, khiòng-phau ke ngìn sióng-oi chhióng kì. 13 Yîn-vi só-yû siên-tî-sû lâu Mô-sî ke fap-li̍t kóng yi-ngièn to Yok-hon vì-chṳ́; 14 só-yî, ngì-têu na-he hén liâng-su kì-têu ke yi-ngièn, Yok-hon chhiu-he ke oi lòi ke Yî-li-â. 15 Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng! 16 "Ngài oi yung má-ke lòi pí-yi liá sṳ-thoi ke ngìn nè? Kì-têu chhiong chhô chhai sṳ-chhòng ke se-ngìn-è tui thùng-phân hêm-kóng: 17 'Ngài-têu vi ngì-têu phùn fûn-lî ke kô-khiuk, ngì-têu m̀ thiau-vú! Ngài-têu chhong sông-lî ke ôi-kô, ngì-têu ya m̀ kieu!' 18 Yok-hon lòi, m̀ sṳ̍t ya m̀ lîm, thai-kâ chhiu kóng: 'Kì pûn kúi fu-sṳ̂n lê!' 19 Ngìn-chṳ́ lòi, ya sṳ̍t ya lîm, thai-kâ yu kóng: 'Kì he thâm-sṳ̍t hau-chiú ke ngìn, chôn-mùn thùng soi-kun lâu fái-ngìn cho phèn-yû!' Chúng-he, chṳ̂n-sṳ̍t ke chṳ-fi he yung kì ke kiet-kó lòi hién-mìn ke." 20 Ke-sṳ̀, Yâ-sû chit-phi ke-têu khon-ko kì hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak ke sàng-sṳ, yîn-vi ke-têu ngìn mò lì-khôi kì-têu ke chhui-ok. 21 Kì kóng: "Kô-lâ-sin â, ngì fái lé! Pak-soi-thai â, ngì chhám lé! Ngài chhai ngì-têu chûng-kiên só-hàng ke sṳ̀n-chiak, na-he hàng chhai Thai-ngì lâu Sî-tun, ke-vi ke ngìn chó chhiu chok mà-sâm, ve fó-fôi chhai thèu-nà-táng lòi péu-sṳ fí-kói lô! 22 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Thai-ngì lâu Sî-tun só-su ke chit-fa̍t voi pí ngì-têu só-su ke hàn-kha khiâng! 23 Na-he ngì, Kâ-pak-nùng â, ngì sióng-oi kô-kô chhai-song mâ? Chúng-he, ngì chiông-lòi voi tiet-lo̍k thi-ngiu̍k hi! Yîn-vi, ngài chhai ngì ke-vi hàng-ko ke sṳ̀n-chiak na-he hàng chhai Só-tô-mâ, kì kîm-pû-ngit yit-thin hàn-chhôi! 24 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Só-tô-mâ só-su ke chit-fa̍t voi pí ngì só-su ke hàn-kha khiâng!" 25 Ke-sṳ̀, Yâ-sû kóng: "Â-pâ, thiên-thi ke Chú â, ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì chiông liá-têu sṳ khong-tén m̀ pûn chhûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-chón hién-mìn pûn se-ngìn-è. 26 Â-pâ â, mò m̀-chho̍k, liá-chúng ôn-phài he Ngì só fôn-hí ke chṳ́-yi. 27 "Ngâ Pâ yí-kîn chiông yit-chhiet su-pûn ngài lé! Chhù-liáu Â-pâ, mò-ngìn sṳt Lai-é; chhù-liáu Lai-é lâu Lai-é só-oi khí-sṳ ke ngìn, ya mò-ngìn voi sṳt Â-pâ. 28 "Lòi â, lò-khú pà chhûng-tâm ke ngìn â, ngì-têu chhiòn-phu lòi chhiu-khiun ngài, ngài oi pûn ngì-têu tet-tó hiû-sit. 29 Ngì-têu oi pà ngài ke ak lòi ho̍k ngài, yîn-vi ngài ke sîm he vûn-yù yu khiâm-pî ke; án-ngiòng, ngì-têu ke sîm-sṳ̀n chhiu voi tet-tó hiû-sit. 30 Yîn-vi ngài ke ak he hó-pà ke; ngài ke tâm he khiâng-khó ke."

Mâ-thai 12

1 Mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû chhai yit-ke Ôn-sit-ngit kîn-ko ma̍k-thièn. Kiâ ho̍k-sâng tú-kî, chhiu lo̍t têu ma̍k-chhon lòi sṳ̍t. 2 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn khon-tó chhiu tui Yâ-sû kóng: "Ngì khon, ngì ke ho̍k-sâng cho Ôn-sit-ngit kim-chṳ́ cho ke sṳ!" 3 Yâ-sû en-kóng: "Thai-ví lâu thèn kì ke ngìn tú-kî ke sṳ̀ cho má-ke, ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? 4 Kì ngi̍p-hi Song-ti ke sṳn-thien, sṳ̍t hien-pûn Song-ti ke piáng; kì lâu thèn kì ke ngìn sṳ̍t ke-chúng piáng-è he vì-fap ke, yîn-vi chṳ́-yû chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t. 5 Kám-kóng ngì-têu mò thu̍k-ko Mô-sî ke fap-li̍t só ki-chai ke? Tak-ke Ôn-sit-ngit, chi-sṳ̂ chhai sṳn-thien lûng-chúng vì-fam Ôn-sit-ngit ke kûi-kí, chúng-he m̀ son fam-chhui. 6 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí sṳn-thien hàn-kha chhung-yeu ke. 7 Sṳn-kîn kóng: 'Ngài só oi ke he chhṳ̀-pî, m̀-he hien-chi.' Ngì-têu na-he chṳn-kîn mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ, chhiu m̀-voi thin mò-chhui ke ngìn cho yû-chhui. 8 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ he Ôn-sit-ngit ke Chú." 9 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, hi Yù-thai-ngìn ke fi-thòng. 10 Chhai ke-vi yû yit-ke ngìn, kì ke yit-kî sú khiò-thet. Yû-têu ngìn sióng-oi chhìm Yâ-sû ke pá-piang lòi ko kì, chhiu mun kì kóng: "Chhai Ôn-sit-ngit yî-phiang ha̍p-fap mò?" 11 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu tông-chûng, na-he yû-ngìn yû yit-chak yòng, ke-chak yòng chhai Ôn-sit-ngit tiet-lo̍k fut-tú hi, oi ngióng-pân nè? Kì kám m̀-he chiông yòng-è lâi sông-lòi? 12 Ngìn pí yòng-è kui-chhung kâ chhin-tô nè! Só-yî, chhai Ôn-sit-ngit cho hó-sṳ he ha̍p-fap ke." 13 Chiap-tén, Yâ-sû tui ke-ngìn kóng: "Sú chhûn chhut-lòi!" Ke-ngìn yit chhûn-sú, sú chhiu fu̍k-ngièn to chhiong nang-ngoi ke-kî sú yit-yong. 14 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, chhiu chhâm-siòng oi ngióng-pân tui-fu Yâ-sû lòi sat-hoi kì. 15 Yâ-sû thâng-tó liá-ke sêu-sit, chhiu lì-khôi ke-vi, chhin-tô ngìn thèn-tén kì. Kì yî-hó ke-têu yû-phiang ke ngìn, 16 chúng-he fûn-fu kì-têu, cho-m̀-tet chiông kì ke miàng chhòn chhut-hi. 17 Liá he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â só-kóng ke fa: Song-ti kóng: 18 "Khon nâ, liá he Ngài só kién-sién ke phu̍k-ngìn; Ngài siak kì, kì he Ngài sîm só fôn-hí ke. Ngài oi chiông Ngài ke Lìn su-pûn kì; kì oi tui van-mìn siên-ko Ngài ke chṳn-ngi. 19 Kì m̀-voi siông-châng, m̀-voi thai-sâng hêm, kiê-hong ya mò-ngìn thâng-tó kì ke sâng-yîm. 20 Chak-fái ke lù-chuk, kì m̀-voi chiông kì áu-thôn, voi vû ke tên-fó, kì m̀-voi chiông kì phùn-thet. Kì voi kiên-chhṳ̀ hàng chṳn-ngi, yit-chhṳ̍t to chṳn-ngi tet-sṳn. 21 Chhiòn sṳ-kie só-yû ke ngìn lûng-chúng oi ngióng-mong kì!" 22 Ke-sṳ̀, yû-ngìn tai yit-ke pûn-kúi fu-sṳ̂n yu mô-muk ke á-è lòi Yâ-sû mien-chhièn. Yâ-sû yî-hó kì, pûn kì voi kóng-fa ya khon-tet-tó. 23 Chung-ngìn chhin chho̍k-kiâng, kóng: "Liá kám m̀-he Thai-ví ke chṳ́-sûn mâ?" 24 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-ke fa chhiu kóng: "Kì he kho kúi-vòng Phe̍t-sî-puk kiuk-kúi, na mò, kì chhiu mò phan-fap!" 25 Yâ-sû tî kì-têu ke yi-sṳ, chhiu tui kì-têu kóng: "Yit-ke koet-kâ chhṳ-siông fûn-chên, ke koet-kâ yit-thin voi phai-thet; sàng-sṳ ya-he kâ-thìn chhṳ-siông fûn-chên, thin-chho̍k voi khî-m̀-he̍t. 26 Ká-sṳ́ Sat-tan kiuk Sat-tan, chhiu-he chhṳ-siông fûn-chên, kì ke koet ngióng-pân voi khî tet-he̍t nò? 27 Ngài kiuk-kúi na-he kho Phe̍t-sî-puk, án-ngiòng, ngì-têu ke chṳ́-thi kiuk-kúi yu he kho má-sà nò? Ngì-têu ke chṳ́-thi voi chṳn-mìn he ngì-têu m̀-chho̍k! 28 Khì-sṳ̍t, ngài kiuk-kúi na-he kho Song-ti ke Lìn, chhiu-he chṳn-mìn Song-ti yí-kîn chhai ngì-têu tông-chûng chóng-khièn lé. 29 "Kám yû-ngìn nèn chin-ngi̍p yúng-sṳ ke vuk-hâ hi chhióng kì ke chhòi-sán? Chhù-liáu siên chiông yúng-sṳ khún hí-lòi, chang yû fap-thu chhióng kì ke tûng-sî. 30 "M̀ thùng ngài khiung-ha ke, chhiu-he fán-tui ngài ke; m̀ thùng ngài khiung-ha sû-si̍p ke, chhiu-he tá-san ke. 31 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngìn só-fam yit-chhiet ke chhui lâu só-kóng yit-chhiet fí-pong ke fa, chhiòn-phu khó-yî tet-tó sa-miên; chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke ngìn mò khó-nèn tet-tó sa-miên. 32 Kóng-fa fâm-tó Ngìn-chṳ́ ke, hàn-yû khó-nèn tet-tó sa-miên; chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke, mò-lun chhai kîm-sên ya-he lòi-sṳ, mò khó-nèn tet-tó sa-miên. 33 "Hó ke kó-chṳ́-su chang voi kiet hó kó-chṳ́; fái ke kó-chṳ́-su yit-thin kiet fái kó-chṳ́. Khon só-kiet ke kó-chṳ́ chhiu cho-tet ngin-chhut kó-chṳ́-su ke hó-fái. 34 Ngì liá-têu thu̍k-sà â! Ngì-têu pún-lòi he ok-thu̍k ke, ngióng-pân voi kóng hó-fa nè? Yîn-vi sîm-kôn só chông-mân ke, choi chhiu kóng chhut-lòi. 35 Hó-ngìn sîm-kôn chit san chhiu fat-chhut san; fái-ngìn chit ok chhiu fat-chhut ok. 36 "Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, ngìn só-kóng ke hàn-fa, tak-ki lûng-chúng oi pài chhut-lòi. 37 Yîn-vi, Song-ti oi yung ngì chhṳ-kâ ke fa lòi siên-pu ngì mò-chhui, ya oi yung ngì ke fa lòi thin ngì yû-chhui." 38 Ke-sṳ̀, yû kí-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn lòi tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu hî-mong khon ngì hàng sṳ̀n-chiak." 39 Yâ-sû chhiu en kì-têu kóng: "Yit-ke sià-ok m̀-sin ke sṳ-thoi chang yêu-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he, chhù-liáu siên-tî Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-têu khon. 40 Yok-nâ sṳt chhai thai-ǹg ke tú-sṳ́ sâm-ngit sâm-ya, Ngìn-chṳ́ ya oi chhai thi chui-chhṳ̂m ke só-chhai sâm-ngit sâm-ya. 41 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Nì-nì-mì-ngìn voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì-têu thâng-tó Yok-nâ só-chhòn ke chhiu hi-sià kûi-chṳn. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Yok-nâ hàn-kha ví-thai ke. 42 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, nàm-fông ke ńg-vòng voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì tui án-yén lòi thâng Só-lò-mùn-vòng chṳ-fi ke fa. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Só-lò-mùn-vòng hàn-kha ví-thai ke. 43 "Sià-lìn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, chhai châu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, chhìm hiû-sit ke só-chhai, chúng-he chhìm mò, 44 chhiu kóng: 'Ngài oi chón ngièn-lòi ke vuk-tú hi.' Kì chhiu to-chón hi, khon-tó ke vuk hàn-tén, piang-to chhiang-li chhiang-li, yu chṳ́n-lî to chhin hó-se. 45 Kì chhiu chhut-hi, tai chhit-ke pí kì hàn-kha ok ke sià-lìn to-chón-lòi, thùng kì khiung-ha ngi̍p-hi he̍t. Án-ngiòng, ke-ngìn heu-lòi ke chhìn-hìn chhiu pí siên-chhièn hàn-kha chhám. Liá sià-ok ke sṳ-thoi ya voi án-ngiòng." 46 Yâ-sû hàn tui chung-ngìn kóng-fa ke sṳ̀, kiâ mê lâu kiâ ló-thâi lòi. Kì-têu khî chhai ngoi-poi, oi lâu kì kóng-fa. 47 Yû ngìn tui Yâ-sû kóng: "Khon â, ngiâ mê lâu ngiâ ló-thâi khî chhai ngoi-poi, oi lâu ngì kóng-fa." 48 Yâ-sû fì-tap ke-ngìn kóng: "Má-ngìn he ngài ke â-mê? Má-ngìn he ngài ke hiûng-thi?" 49 Kì yu chṳ́-tén kì ke ho̍k-sâng kóng: "Khon â, ngài ke â-mê, ngài ke hiûng-thi chhai liá-vi! 50 Fàm sṳ̍t-hàng ngài Thiên-fu chṳ́-yi ke chhiu-he ngài ke hiûng-thi, chí-moi, lâu â-mê."

Mâ-thai 13

1 Ke-ngit, Yâ-sû lì-khôi vuk-hâ hi-to fù-sùn, chhô chhai ke-vi. 2 Yû yit thai-khiùn ngìn chhi-si̍p to kì mien-chhièn lòi, só-yî kì sông-sòn hi chhô-tén; chung-ngìn khî chhai fù-sùn. 3 Kì chhiu yung pí-yi tui kì-têu kóng chhin-tô tho-lî. Kì kóng: "Yû yit-ke ve-chúng-ke chhut-hi ve-chúng. 4 Kì ve ke sṳ̀, yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai lu-sùn, tiâu-é pî-lòi chiông kì-têu sṳ̍t-thet. 5 Yû-têu lo̍k chhai nài chhin-chhién ke sa̍k-thèu thi-song; yîn-vi nài chhin-chhién, chúng-chṳ́ chhin-kiak chhiu pau-ngà chhut-lòi; 6 ngit-thèu chhut-lòi yit sai, nun-ngà chhiu khû-châu thet-hi, yîn-vi kîn mò la chhṳ̂m. 7 Yû-têu lo̍k chhai net-è tî-poi, net-è thai hí-lòi, chiông yông-é khi̍t-tén. 8 Nang-ngoi yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai hó-nài tî-poi, chóng-thai kiet-chṳ́, yû-têu sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu sâm-sṳ̍p-phi." 9 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!" 10 Ho̍k-sâng lòi-kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Ngì tui thai-chung kóng-fa ngióng-pân oi yung pí-yi nè?" 11 Yâ-sû en-kóng: "Koân-he thiên-koet ke o-pi chṳ́-yû pûn ngì-têu tî, chúng-he mò pûn kì-têu tî. 12 Yîn-vi yí-kîn yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô, pûn kì yû-hó chhûn; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu. 13 Vi-tó liá-ke yèn-ku, ngài yung pí-yi tui kì-têu kóng-fa; yîn-vi kì-têu khon ya khon m̀-sṳt, thâng ya thâng m̀ ngi̍p-ngí, sîm ya m̀-voi mìn-pha̍k. 14 Liá he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â ke yi-ngièn; kì chhòn Song-ti ke fa kóng: Ngì-têu thâng-liáu yu thâng, chúng-he m̀-voi ngi̍p-ngí; khon-liáu yu khon, chúng-he m̀-voi liáu-kié. 15 Yîn-vi liá chṳ́-mìn ke sîm chhin-thun; kì-têu yu ngí-kûng poi-poi, muk-chû sap-sap. Na m̀-he án-ngiòng, kì-têu ke muk-chû voi khon-tet-tó, ngí-kûng voi thâng-tet ngi̍p-ngí, sîm ya voi mìn-pha̍k, kì-têu chhiu voi fì-sîm chón-yi, Ngài chhiu voi yî-hó kì-têu. 16 "Chúng-he, ngì-têu he yû fuk-hi ke ngìn! Yîn-vi ngì-têu ke muk-chû khon tet-tó, ngí-kûng ya thâng tet-tó. 17 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thèu-pái yû chhin-tô siên-tî lâu ngi-ngìn sióng-oi khon ngì-têu só khon-tó ke, chúng-he mò khon-tó; sióng-oi thâng ngì-têu só thâng-tó ke, ya mò thâng-tó. 18 "Só-yî, ngì-têu oi mìn-pha̍k liá ve-chúng ke pí-yi he má-ke yi-sṳ. 19 Ke thâng-liáu thiên-koet ke chṳ̂n-tho chúng-he mò mìn-pha̍k ke ngìn, chhiu-chhiong ve chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́; ke sià-ok-chá lòi-to, chhiu chiông ve chhai kì sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-chéu. 20 Ke ve chhai sa̍k-thèu thi-song ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, ngiàm-sṳ̀ fôn-hí chiap-su, 21 chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì sîm-chûng tang-kîn mò chhṳ̂m, chhùn mò kí-kiú, yit-ha vi-tó chṳ̂n-tho tù-tó khun-nàn ya-he pet-hoi, chhin-kiak chhiu tiet-tó. 22 Ke ve chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho yî-heu, sên-fa̍t ke chhâu-sîm lâu chhièn-chhòi ke yú-fe̍t chiông chṳ̂n-tho hip-tén, mò fap-thu kiet kó-chṳ́. 23 Ke ve chhai hó-nài tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho, yû liáu-kié, chhiu kiet kó-chṳ́; yû-têu sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu sâm-sṳ̍p-phi." 24 Yâ-sû nang-ngoi tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: "Thiên-koet khó-pí yû-ngìn chiông hó ma̍k-chúng ve chhai thièn-hong. 25 Yû yit am-pû, thai-kâ soi-muk ke sṳ̀, tui-thi̍t lòi, ve phai-é chhai ma̍k-é chûng-kiên, chhiu chéu-thet. 26 To ma̍k-é tá-chhon ke sṳ̀, phai-é ya thai hí-lòi. 27 Thièn-chú ke phu̍k-ngìn lòi tui kì kóng: 'Thèu-kâ, ngì ve chhai thièn-hong ke kám m̀-he hó ma̍k-chúng mâ? Liá-têu phai-é to-tái he tui nai-vi lòi ke?' 28 Kì en-kóng: 'Liá he thi̍t-ngìn cho ke.' Phu̍k-ngìn chhiu mun-kóng: 'Ngì oi ngài-têu hi chiông phai-é pâng-thet mò?' 29 Kì kóng: 'M̀-sṳ́! Yîn-vi ngì-têu pâng phai-é ke sṳ̀, kiâng-pha voi lièn ma̍k-é ya pâng-tó. 30 Yù-chhai ma̍k-é thùng phai-é khiung-ha thai; tén sû-kot ke sṳ̀, ngài voi fûn-fu sû-kot ke kûng-ngìn siên chiông phai-é pâng chhut-lòi, khún-tén, fit chhai fó-chûng hi sêu, yèn-heu chang kot ma̍k-é, sû-ngi̍p ngài ke chhông-khu.' " 31 Yâ-sû nang-ngoi tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: "Thiên-koet khó-pí yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́, yû-ngìn chiông kì chung chhai thièn-tú. 32 Liá chúng-chṳ́ pí khì-thâ yit-chhiet ke chúng-chṳ́ kha-se, chúng-he thai hí-lòi heu chhiu pí phe̍t-yong chhoi kha kô-thai; kì sàng-cho yit-thèu su, lièn fî-niâu ya chhai kì ke su-kî táng-kô cho-teu." 33 Yâ-sû yung nang-ngoi yit-ke pí-yi tui kì-têu kóng: "Thiên-koet khó-pí fat-kau, yû fu-ngìn-kâ nâ-lòi piong chhai si-sṳ̍p kûng-sṳ̂n ke mien-tú, sṳ́ kûi-thòn mien chhiòn-phu fat-hí-lòi." 34 Liá-têu tho-lî Yâ-sû lûng-chúng he yung pí-yi tui chung-ngìn kóng ke; mò yit-pái kì m̀-he yung pí-yi tui kì-têu kóng. 35 Kì án-ngiòng cho, he oi yin-ngiam siên-tî só kóng-ko ke fa: "Ngài oi yung pí-yi tui kì-têu kóng, chiông chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi khong-tén ke sṳ kóng pûn kì-têu thâng." 36 Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn, ngi̍p vuk-tú hi. Ho̍k-sâng yu lòi mun kì kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kóng, thièn-tú ke phai-é liá-ke pí-yi he má-ke yi-sṳ?" 37 Yâ-sû en-kóng: "Ke ve hó-chúng ke he Ngìn-chṳ́; 38 thièn he liá-ke sṳ-kie; hó-chúng he su̍k thiên-koet ke ngìn; phai-é he su̍k ke sià-ok-chá ke ngìn; 39 ve phai-é ke tui-thi̍t chhiu-he Mô-kúi; sû-kot ke sṳ̀-chiet he sṳ-kie ke ma̍t-ngit; sû-kot ke kûng-ngìn he thiên-sṳ́. 40 To ma̍t-ngit, chok-ok ke ngìn oi chhiong phai-é khiung-yong pûn-ngìn pâng chhut-lòi, fit-lo̍k fó-chûng hi sêu. 41 Ngìn-chṳ́ oi phai kì ke thiên-sṳ́, chiông kì ke koet tî-poi ke-têu hoi ngìn fam-chhui lâu yit-chhiet chok-ok ke ngìn lûng-chúng chok hí-lòi, 42 fit-lo̍k fó-lù. Chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́. 43 Ke-sṳ̀, ngi-ngìn chhai kì-têu Thiên-fu ke koet tî-poi, voi fat-kông chhiong ngit-thèu yit-yong. Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng! 44 "Thiên-koet khó-pí chhòi-pó khong chhai thièn-tú. Yû-ngìn fat-hien, chhiu chiông kì khièm hí-lòi, yèn-heu fôn-fôn hí-hí chiông chhṳ-kâ só-yû ke chhiòn-phu mai-thet, hi mâi ke-thièn. 45 "Thiên-koet yu khó-pí yit-ke sên-lî-ngìn chhìm kui-chhung ke chṳ̂n-chû. 46 Kì chhìm-tó yit-lia̍p fî-sòng kui-chhung ke chṳ̂n-chû, chhiu hi mai kì só-yû ke yit-chhiet, lòi mâi ke-lia̍p chṳ̂n-chû. 47 "Thiên-koet yu khó-pí ǹg-mióng ve chhai fù-nui lòi tá kok-chúng ke ǹg. 48 Mióng-è yit mân, tá-ǹg-ke chiông kì lâi sông-lòi, chhô chhai ngan-song, chiông ǹg-è fûn-lui, tho̍k hó-ke piong-lo̍k thúng-tú, chiông fái-ke fit-thet. 49 Sṳ-kie ke ma̍t-ngit ya he chhiong án-ngiòng: Thiên-sṳ́ oi chhut-hi, chiông fái-ngìn tui hó-ngìn tông-chûng fûn-phe̍t chhut-lòi, 50 fit-lo̍k fó-lù tî-poi. Chhai ke-vi, kì-têu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́." 51 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Liá-têu fa ngì-têu chhiòn-phu liáu-kié mò?" Kì-têu en-kóng: "Liáu-kié." 52 Yâ-sû kóng: "Án-ngiòng, mî-yit-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ sàng-cho thiên-koet ke ho̍k-sâng, chhiu-chhiong yit-kâ chṳ̂ chú tui kì ke chhông-khu chiông sîn lâu khiu ke tûng-sî chhiòn-phu pân chhut-lòi." 53 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu pí-yi, chhiu lì-khôi ke thi-fông, 54 chón-to chhṳ-kâ ke kâ-hiông, chhai fi-thòng kau-hiun ngìn; thâng-tó ke ngìn lûng-chúng chhin khì-koai, kóng: "Liá-sà ngìn tui nai-vi tet-tó liá-yong ke chṳ-fi, yu voi hàng sṳ̀n-chiak nò? 55 Liá kám m̀-he ke muk-siong ke lai-é mâ? Kiâ-mê m̀-he ôn-to Mâ-li-â mâ? Ngâ-kok, Yok-sit, Sî-mùn lâu Yù-thai m̀-he kiâ ló-thâi mâ? 56 Kì ke-têu ló-moi kám m̀-he he̍t chhai ngài-têu liá-vi mâ? Liá-ngìn to-tái he tui nai-vi tet-tó liá yit-chhiet nè?" 57 Kì-têu chhiu khî-chhie̍t kì. Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Chhù-liáu chhai chhṳ-kâ ke pún-hiông, pún-kâ yî-ngoi, siên-tî chhiòn-phu su ngìn chûn-kin." 58 Yîn-vi kì-têu m̀-hén sin, Yâ-sû chhai ke-vi chhiu mò hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak.

Mâ-thai 14

1 Ke-sṳ̀, Kâ-li-li ke Hî-li̍t-vòng thâng-tó Yâ-sû ke sṳ, 2 chhiu tui thai-sṳ̀n kóng: "Liá-ke ngìn thin-chho̍k he Sṳ̂-sé Yok-hon fán-sâng, chang voi yû hàng liá-têu sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t." 3 Ngièn-lòi, Hî-li̍t vi-tó kiâ hiûng-thi Fî-li̍t ke pû-ngiòng Hî-lò-tí ke yèn-ku, sṳt ha-lin chok Yok-hon, chiông kì thak-tén koân chhai kâm-ngiu̍k tú. 4 Yîn-vi Yok-hon chai-sâm chit-phi Hî-li̍t kóng: "Ngì chiam Hî-lò-tí cho pû-ngiòng he vì-fap ke." 5 Hî-li̍t sióng-oi chhṳ̀ kì, chúng-he kiâng ngìn-mìn, yîn-vi kì-têu siông-sin Yok-hon he siên-tî. 6 Hî-li̍t cho sâng-ngit ke-ngit, Hî-lò-tí ke moi-é chhai ngìn-hak mien-chhièn thiau-vú, pûn Hî-li̍t chhin fôn-hí. 7 Hî-li̍t chhiu tui kì fat-sṳ, yin-hí cheu kì só yêu-khiù ke sóng-pûn kì. 8 Su-tó kiâ-mê ke kâu-sô, kì yêu-khiù kóng: "Khiù ngì chit-sṳ̀ chiông Sṳ̂-sé Yok-hon ke thèu-nà piong chhai phàn-tú pûn ngài!" 9 Vòng kám-kok fî-sòng vì-nàn, chúng-he kì yí-kîn chhai ngìn-hak mien-chhièn fat-sṳ, chṳ́-yû ha-lin cheu kì só yêu-khiù ke pûn kì. 10 Só-yî, Hî-li̍t phai-ngìn hi kâm-ngiu̍k, chám Yok-hon ke thèu-nà, 11 piong chhai phàn-tú, têu-pûn se-â-moi-é; kì chhiu kâu-pûn kiâ-mê. 12 Yok-hon ke ho̍k-sâng lòi, chiông sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi mài-chong; yèn-heu hi chiông liá-khien sṳ lâu Yâ-sû kóng. 13 Yâ-sû thâng-tó liá sêu-sit, chhiu sông-sòn lì-khôi ke-vi, chhṳ-kâ yit-sà hi phiên-phit ke só-chhai. Chung-ngìn thâng-kóng, chhiu tui tak-ke sàng-sṳ hàng-lu thèn-tén kì hi. 14 Yâ-sû yit sông-ngan, khon-tó liá yit thai-khiùn ngìn, chhiu lìn-mén kì-têu, yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn. 15 Lìm-am-é ke sṳ̀, ho̍k-sâng lòi-kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Thiên am lô, liá-vi yu he phiên-phit ke só-chhai, chhiáng ham thai-kâ lì-khôi, hó pûn kì-têu hi fu-khiun ke chhûn-chông mâi tûng-sî sṳ̍t." 16 Yâ-sû en-kóng: "M̀-sṳ́ ham thai-kâ lì-khôi; ngì-têu pûn kì-têu sṳ̍t!" 17 Ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu liá-vi chṳ́-yû ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg." 18 Yâ-sû kóng: "Nâ-lòi pûn ngài." 19 Kì fûn-fu chung-ngìn chhô chhai chhó-phiàng-táng, yèn-heu chiông ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg nâ hí-lòi, ngo-thèu mong-thiên, kám-chhia Song-ti, yèn-heu pak-khôi piáng-è, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 20 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu; ho̍k-sâng chiông só chhûn ke sui-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è. 21 Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, yok-yû ńg-chhiên sà. 22 Sṳ-heu, Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûi ho̍k-sâng sông-sòn, siên to tui-mien ke-phién hi, tén kì hêm chung-ngìn chón-hi. 23 Chung-ngìn lì-khôi yî-heu, kì chhṳ-kâ yit-sà sông-sân hi khì-tó; to am-pû-thèu kì yit-sà hàn liù chhai ke-vi. 24 Ke-sṳ̀, sòn lì ngan yí-kîn chhin-yén, pûn long tá-to vàng-lòi vàng-hi, yîn-vi sòn he ngia̍k-fûng hàng. 25 Thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Yâ-sû chhai fù-mien hàng-tén hi ho̍k-sâng ke-vi. 26 Ho̍k-sâng khon-tó kì chhai fù-mien hàng, fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng: "He kúi!" Kì-têu chhiu kiâng-to hêm hí-lòi. 27 Yâ-sû chit-sṳ̀ tui kì-têu kóng: "Ôn-sîm, he ngài, m̀-sṳ́ kiâng!" 28 Pí-tet kóng: "Chú â, na chṳn-kîn he ngì, chhiáng ham ngài hàng súi-mien hi ngì ke-vi!" 29 Yâ-sû kóng: "Lòi!" Pí-tet chhiu tui sòn-táng hâ-hi, chhai súi-mien hàng-tén hi Yâ-sû ke-vi. 30 Chúng-he, yîn-vi khon-tó fûng chhin-thai, sîm-kôn chho̍k-kiâng, chhiu khôi-sṳ́ chhṳ̀m-tén lo̍k-hi; kì thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, kiu ngài!" 31 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûn-sú lâi-tén kì, kóng: "Ngì ke sin-sîm thet-se lé, cho-má-ke ngì-fù nò?" 32 Kì-têu sông-liáu sòn, fûng chhiu thìn hâ-lòi. 33 Sòn-táng ke ho̍k-sâng chhiu khúi-pai kì, kóng: "Ngì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Lai-é." 34 Kì-têu ko-liáu fù, chhai Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan. 35 Ke-vi ke ngìn yit ngin-chhut Yâ-sû, chhiu phai-ngìn hi fu-khiun ke thi-fông, tai só-yû ke phiang-ngìn lòi Yâ-sû ke mien-chhièn. 36 Kì-têu khiù Yâ-sû chún phiang-ngìn tân-chhiang miâ kì ke sâm-mî; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiòn-phu tet-tó yî-hó.

Mâ-thai 15

1 Yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tui Yâ-lu-sat-lâng lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 2 "Ngióng-pân ngì ke ho̍k-sâng vì-poi ngài-têu chú-siên ke chhòn-thúng? Kì-têu sṳ̍t-fan chhièn mò cheu kûi-kí sé-sú!" 3 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu ngióng-pân vi-tó chûn-sú chhòn-thúng lòi vì-poi Song-ti ke min-lin nè? 4 Song-ti kóng: 'Oi hau-kin yà-ôi'; yu kóng: 'Chu-ma yà-ôi ke, oi phan kì sí-hìn.' 5 Ngì-têu phiên-phiên kóng, mò-lun má-ngìn tui yà-ôi kóng: 'Ngài chiông fung-yông ngì-têu ke tûng-sî chún-cho lî-vu̍t hien-pûn Song-ti', 6 kì chhiu m̀-sṳ́ hau-kin yà-ôi. Chhiong án-ngiòng, ngì-têu nâ chhòn-thúng lòi fi-thet Song-ti ke fa. 7 Ká-mo vì-san ke ngìn â, Yî-soi-â chṳ́ ngì-têu só-kóng ke yi-ngièn sṳ̍t-chhai mò m̀-chho̍k! Kì kóng: 8 Song-ti án-ngiòng kóng: 'Liá-têu ngìn yung choi-sùn-phì chûn-kin Ngài, chúng-he kì-têu ke sîm yén-yén lì-khôi Ngài. 9 Kì-têu chiông ngìn ke kûi-thin chún-cho Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn; kì-têu kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.' " 10 Yâ-sû seu-si̍p chung-ngìn to kì mien-chhièn, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi thâng ngài ke fa, ya oi mìn-pha̍k! 11 Tui choi ngi̍p-hi ke tûng-sî m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li; tui choi chhut-lòi ke chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li." 12 Heu-lòi, ho̍k-sâng chin-chhièn tui Yâ-sû kóng: "Fap-li-soi-ngìn thâng-liáu ngì ke fa chhin m̀-fu̍k, ngì tî mò?" 13 Yâ-sû en-kóng: "M̀-he ngài thiên-táng ke Â-pâ só-chung ke chhṳ̍t-vu̍t, lûng-chúng oi lièn kîn pâng-thet. 14 Mo̍k tap kì-têu! Kì-têu he mô-muk-ke, oi ngióng-pân vi ngìn tai-lu; mô-muk-ke tai mô-muk-ke, lióng-sà lûng-chúng voi tiet-lo̍k fut-tú hi." 15 Pí-tet kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kié-sṳt liá pí-yi ke yi-sṳ." 16 Yâ-sû kóng: "To liá-ha ngì-têu hàn-he thùng phe̍t-ngìn khiung-yong mò mìn-pha̍k mâ? 17 Kám-kóng ngì-têu m̀ tî? Yit-chhiet tui choi ngi̍p-hi ke tûng-sî, he to tú-sṳ́ tî-poi hi, yèn-heu yu ô chhut-lòi. 18 Chúng-he tui choi chhut-lòi ke he tui sîm chhut-lòi; ke-têu chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. 19 Yîn-vi tui ngìn sîm-chûng chhut-lòi ke, yû chúng-chúng ke ok-ngiam; liá-têu ok-ngiam voi sṳ́ kì fam hiûng-sat, kiên-yìm, thûng-kiên, thêu-nâ, kóng fâ-liâu, fí-pong tén chhui-ok. 20 Liá-têu chang chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li. Chhiong mò siên cheu kûi-kí sé-sú chhiu sṳ̍t-fan liá-têu sṳ, m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li." 21 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, sám-to Thai-ngì lâu Sî-tun fu-khiun ke thi-fông hi. 22 Ke-vi yû yit-ke Kâ-nàm ke fu-ngìn-kâ lòi kien kì, hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn, khó-lièn ngài! Ngâ moi-é pûn kúi fu-sṳ̂n, fî-sòng kân-khú!" 23 Yâ-sû yit-ki fa ya m̀ en kì. Ho̍k-sâng chhièn-lòi khiù kì kóng: "Chhiáng ham kì chéu! Kì thèn-tén ngài-têu, kûi-lu kín hêm!" 24 Yâ-sû en-kóng: "Ngài chṳ́-yû su chhâi-phai hi Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng chhìm mì-lu ke yòng." 25 Ke fu-ngìn-kâ yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu lòi khúi-pai kì, kóng: "Chú â, khiù ngì pông-chhu ngài!" 26 Yâ-sû en-kóng: "Nâ chṳ́-ńg sṳ̍t ke piáng-è fit pûn kiéu-è sṳ̍t he m̀-chho̍k ke." 27 Ke fu-ngìn-kâ kóng: "Chú â, mò m̀-chho̍k, chúng-he kiéu-è me sṳ̍t chú-ngìn chok-táng tiet hâ-lòi ke piáng-sui-é â!" 28 Yâ-sû chhiu en kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngì ke sin-sîm chṳ̂n-thai! Cheu ngì só-oi ke sṳ̀n-chhiòn ngì!" Kiâ moi-é chhai ke-sṳ̀ chhiu hó lé. 29 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, lòi-to Kâ-li-li-fù fu-khiun; kì sông-sân, chhô chhai ke-vi. 30 Chung-ngìn yu lòi chhìm kì, ya tai-lòi pài-kiok-ke, mô-muk-ke, chhàn-chong ke, á-è, lâu hó-tô phe̍t-yong ke phiang-ngìn, pài chhai Yâ-sû ke kiok-chhièn; Yâ-sû yit-yit yî-hó kì-têu. 31 Ke-khiùn ngìn khon-tó á-è kóng-fa, chhàn-chong ke fu̍k-ngièn, pài-kiok-ke hàng-lu, mô-muk-ke khon-tet-tó, kám-kok fî-sòng khì-koai, chhiu siung-chan Yî-set-lie̍t ke Song-ti. 32 Yâ-sû ham ho̍k-sâng lòi, tui kì-têu kóng: "Ngài thoi liá-khiùn ngìn chhin tâm-sîm, yîn-vi kì-têu thùng ngài khiung-ha yí-kîn sâm-ngit, liá-ha mò tûng-sî hó sṳ̍t lô. Ngài mò-oi kì-têu ngo tú-sṳ́ chón-hi, kiâng-pha kì-têu chhai lu-song voi ngo-to pan-sâng-sí." 33 Ho̍k-sâng kóng: "Chhai liá phiên-phit ke só-chhai, ngài-têu oi hi nai-vi chhìm án-tô ke sṳ̍t-vu̍t pûn liá yit thai-khiùn ngìn sṳ̍t-páu nè?" 34 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu yû kí-tô piáng?" Kì-têu en-kóng: "Chhit-chak, hàn-yû kí-mî se ǹg-è." 35 Yâ-sû fûn-fu chung-ngìn chhô chhai thi-song, 36 nâ-hí ke chhit-chak piáng-è lâu kí-mî ǹg-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 37 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu. Ho̍k-sâng ngiâm sṳ̍t-chhûn ke sui-é, chông-mân chhit-chak làm-è. 38 Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, yû si-chhiên sà. 39 Yâ-sû chhiu ham chung-ngìn san-khôi, yèn-heu sông-sòn, hi Mâ-kâ-tân ke thi-fông.

Mâ-thai 16

1 Yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn lòi kien Yâ-sû, sióng-oi hoi kì, chhiu yêu-khiù kì hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, lòi chṳn-mìn kì só-cho ke he tui Song-ti lòi ke. 2 Yâ-sû kóng: "Lìm-am-é, ngì-têu kóng: 'Thiên-kông-ngit thin-chho̍k hó-thiên, yîn-vi thiên-piên khiên fùng-hà.' 3 Chêu-sṳ̀n-thèu, ngì-têu kóng: 'Kîm-pû-ngit voi yû fûng-yí, yîn-vi thiên vû-vû.' Ngì-têu chhin voi khon thiên-set, chúng-he khon m̀-chhut liá sṳ̀-thoi ke seu-thèu! 4 Yit-ke sià-ok m̀-sin ke sṳ-thoi chang yêu-khiù sṳ̀n-chiak; chúng-he, chhù-liáu Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-têu khon." Yâ-sû kóng-liáu, chhiu lì-khôi kì-têu. 5 Ho̍k-sâng thu-to fù tui-mien hi, m̀ ki-tet tai piáng-è. 6 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!" 7 Kì-têu pí-chhṳ́ am-chûng ngi-lun kóng: "Kì kóng liá-ke fa, pha-he yîn-vi ngài-têu mò tai piáng-è." 8 Yâ-sû tî kì-têu só-kóng ke, chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân ngi-lun mò piáng-è liá-khien sṳ nè? Ngì-têu ke sin-sîm thet-se lé! 9 Ngióng-pân to liá-ha hàn mò mìn-pha̍k! Kám-kóng ngì-têu m̀ ki-tet yung ńg-chak piáng pûn ńg-chhiên ngìn sṳ̍t-páu ke sṳ mâ? Ke-sṳ̀ ngì-têu ngiâm kí-tô làm ke sui-é? 10 Hàn-yû, yung chhit-chak piáng pûn si-chhiên sà sṳ̍t-páu ke-pái, ngì-têu yu ngiâm kí-tô làm ke sui-é? 11 Ngióng-pân hàn m̀ mìn-pha̍k ngài m̀-he thùng ngì-têu kóng piáng-è ke sṳ? Ngì-têu oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke fat-kau!" 12 Ho̍k-sâng liá-sṳ̀ chang tî Yâ-sû pin m̀-he ham kì-têu thì-fòng piáng-è tî-poi ke fat-kau, he oi kì-têu thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke kau-hiun. 13 Yâ-sû to Khái-sat-li-â-Fî-li̍p-pí ke thi-fông; chhai ke-vi, kì mun ho̍k-sâng kóng: "Yit-pân ngìn kóng Ngìn-chṳ́ he má-sà?" 14 Kì-têu en-kóng: "Yû-têu kóng he Sṳ̂-sé Yok-hon; yû-têu kóng he Yî-li-â; ya yû-têu kóng he Yâ-li-mí ya-he khì-thâ siên-tî ke yit-ke." 15 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu nè? Ngì-têu kóng ngài he má-ngìn?" 16 Sî-mùn-Pí-tet en-kóng: "Ngì he Kî-tuk, he yún-sên Song-ti ke Lai-é." 17 Yâ-sû tui kì kóng: "Yok-nâ ke lai-é Sî-mùn, ngì chṳ̂n yû fuk-hi; yîn-vi liá m̀-he ngìn chṳ́-sṳ ngì ke, he ngài thiên-táng ke Â-pâ khí-sṳ ngì ke. 18 Ngài lâu ngì kóng, ngì he Pí-tet, he phàn-sa̍k; chhai liá phàn-sa̍k táng, ngài oi kien-li̍p ngài ke kau-fi, lièn sí ke khièn-sṳ ya mò khó-nèn yàng-ko kì. 19 Ngài oi chiông thiên-koet ke só-sṳ̀ kâu-pûn ngì, ngì chhai thi-song só kim-chṳ́ ke, chhai thiên-táng ya oi kim-chṳ́; ngì chhai thi-song só phî-chún ke, chhai thiên-táng ya oi phî-chún." 20 Yèn-heu, Yâ-sû fûn-fu ho̍k-sâng, chhie̍t-tui m̀-hó lâu má-sà kóng kì chhiu-he Kî-tuk. 21 Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Yâ-sû mìn-mìn chṳ́-sṳ ho̍k-sâng, kì yit-thin oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi, tui ke-têu chóng-ló, chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ su chhin-tô ke khú-nan, ya voi pûn-ngìn sat-hoi, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t. 22 Pí-tet lâi-tén Yâ-sû, khôi-sṳ́ khien kì kóng: "Chú â, cho-m̀-tet! Liá-khien sṳ chhiên-van cho-m̀-tet lìm-to ngì sṳ̂n-song!" 23 Yâ-sû chón-sṳ̂n tui Pí-tet kóng: "Sat-tan, sám-khôi! Ngì he ngài ke pan-kiok-sa̍k; yîn-vi ngì ke sióng-fap m̀-he tui Song-ti lòi ke, he ngìn ke sióng-fap." 24 Yèn-heu, Yâ-sû tui ho̍k-sâng kóng: "Sióng-oi thèn ngài ke ngìn, chhiu oi piong-thet chhṳ-kâ, khià-hí kì ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài. 25 Yîn-vi sióng-oi kiu chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài sóng-sṳt sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 26 Ngìn na-he chhon-tó chhiòn sṳ-kie, chúng-he sóng-sṳt chhṳ-kâ ke sâng-miang, yû má-ke lu-yung nè? Tông-yèn mò! Kì oi nâ má-ke lòi von chhṳ-kâ ke sâng-miang nè? 27 Ngìn-chṳ́ oi chhai kiâ Pâ ke yùng-kông chûng, thùng kì ke thiên-sṳ́ khiung-ha lòi. Ke-sṳ̀, kì oi cheu kok-ngìn ke hàng-vì sṳ̂-hàng po-yin. 28 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-têu chhai sí yî-chhièn voi khon-tó Ngìn-chṳ́ lìm-to kì-têu tông-chûng lòi chóng-khièn."

Mâ-thai 17

1 Liuk-ngit yî-heu, Yâ-sû tai-tén Pí-tet, lâu Ngâ-kok, Yok-hon lióng hiûng-thi, tiâm-tiâm-é sông yit-chho kô-sân. 2 Chhai kì-têu mien-chhièn, Yâ-sû ke hìn-siong kói-pien: Kì ke mien fat-kông chhiong ngit-thèu, sâm ya chhiong kông án pha̍k. 3 Fut-yèn, sâm-ke ho̍k-sâng khon-tó Mô-sî lâu Yî-li-â chhai ke-vi thùng Yâ-sû kóng-fa. 4 Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Chú â, ngài-têu chhai liá-vi chhin hó! Ngì na-he oi, ngài chhai liá-vi tap sâm-kiên liàu-è, yit-kiên pûn ngì, yit-kiên pûn Mô-sî, yit-kiên pûn Yî-li-â." 5 Pí-tet ke fa hàn-màng kóng-so̍t, yû yit-te chhan-lan ke yùn chhut-hien, châ-tén kì-têu. Fut-yèn yû sâng tui yùn-chûng chhòn chhut-lòi kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke. Ngì-têu oi thâng-chhiùng kì!" 6 Ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sâng, chhiu phu̍k lo̍k-hi, fî-sòng chho̍k-kiâng. 7 Yâ-sû hàng ko-lòi, phok kì-têu, kóng: "Hong-hí-lòi, m̀-sṳ́ kiâng!" 8 Kì-têu ngo-thèu yit khon, mò khon-tó phe̍t-ngìn, chṳ́-yû Yâ-sû chhai ke-vi. 9 Kì-têu hâ-sân ke sṳ̀, Yâ-sû fûn-fu kì-têu kóng: "Ngìn-chṳ́ màng tui sí fu̍k-fa̍t yî-chhièn, chhiên-van m̀-hó chiông só khon-tó ke yi-siong kóng-pûn ngìn thâng." 10 Ho̍k-sâng mun kì kóng: "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ngióng-voi kóng, Yî-li-â thin-chho̍k oi siên lòi nè?" 11 Yâ-sû kóng: "Yû-yáng, Yî-li-â oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn. 12 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, Yî-li-â yí-kîn lòi lé, khó-sit ngìn m̀ ngin-sṳt kì, fán-chón sùi-sîm só-oi lòi tui-thai kì. Khiung-yong, Ngìn-chṳ́ ya voi su kì-têu ke khú-thu̍k." 13 Liá-sṳ̀, ho̍k-sâng chang tî Yâ-sû só-kóng ke, he chṳ́ Sṳ̂-sé Yok-hon. 14 Kì-têu chón-to chung-ngìn ke-vi ke sṳ̀, yû yit-ke ngìn chin-chhièn lòi, khúi chhai Yâ-sû mien-chhièn, 15 kóng: "Chú â, khiù ngì khó-lièn ngâ lai-é! Kì pot chû-mà-chhái, fî-sòng thung-khú, sòng-sòng tiet-lo̍k fó tî-poi ya-he súi-chûng hi. 16 Ngài tai kì lòi-kien ngì ke ho̍k-sâng, chúng-he kì-têu mò phan-fap yî-hó kì." 17 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân án mò sin-sîm, án fú-phai! Ngài hàn oi chhai ngì-têu liá-vi kí-kiú nè? Hàn oi ngiûn-nai ngì-têu kí-kiú nè? Chiông se-ngìn-è tai-lòi ngài liá-vi!" 18 Yèn-heu, Yâ-sû chit-phi ke kúi; kúi yit chhut-lòi, se-ngìn-è ke phiang chit-sṳ̀ chhiu hó lé. 19 Sṳ-heu, ho̍k-sâng am-chûng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngài-têu ngióng-pân mò fap-thu chiông ke kúi kiuk chhut-hi nè?" 20 Yâ-sû en-kóng: "Yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm thet-se. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu ke sin-sîm na-he yû yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́ án-thai, chhiu-he tui liá-chho sân kóng: 'Tui liá-vi sái-to ke-vi hi!' kì ya voi sái ko-hi. Mò má-ke sṳ he ngì-têu cho m̀-tó ke." 22 Ho̍k-sâng lûng-chúng chhi-si̍p chhai Kâ-li-li ke sṳ̀, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng; 23 kì-têu voi sat-hoi kì, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." Ho̍k-sâng thâng-tó, fî-sòng yù-sèu. 24 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng lòi-to Kâ-pak-nùng ke sṳ̀, yû kí-ke sû sṳn-thien-soi ke ngìn lòi kien Pí-tet, mun kì kóng: "Ngì-têu ke sîn-sâng m̀-he oi na̍p sṳn-thien-soi mâ?" 25 Pí-tet kóng: "Tông-yèn oi na̍p." Pí-tet ngi̍p vuk-tú hi ke sṳ̀, Yâ-sû siên mun kì kóng: "Sî-mùn, na̍p koân-soi ya-he ngìn-thèu-soi pûn liá sṳ-kiên ke kiûn-vòng ke, he pún-koet ke kûng-mìn ya-he ngoi-koet-ngìn? Ngì sióng ngióng-pân?" 26 Pí-tet kóng: "He ngoi-koet-ngìn!" Yâ-sû kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, pún-koet ke kûng-mìn chhiu m̀-sṳ́ na̍p-soi. 27 Chúng-he, ngài-têu mo̍k fâm-tó liá-têu ngìn. Ngì hi fù-piên tiau-ǹg, chiông tiau-tó ke thèu-yit-mî ǹg-è chok-lòi, tá-khôi ǹg-choi, ngì voi khon-tó yit-ke ngiùn-pi; ke chhièn chhiu-he ngì lâu ngài lióng-sà oi na̍p ke sṳn-thien-soi, ngì chhiu nâ-hi pûn kì-têu."

Mâ-thai 18

1 Ke-sṳ̀, ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Chhai thiên-koet tî-poi má-ngìn chui ví-thai?" 2 Yâ-sû ham yit-ke se-ngìn-è lòi, pûn kì khî chhai kì-têu ke chûng-kiên, 3 kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu ngì-têu pien-to chhiong se-ngìn-è án-ngiòng, ngì-têu chhie̍t-tui mò khó-nèn sàng-cho thiên-koet ke chṳ́-mìn. 4 Chhiong liá-ke se-ngìn-è án khiâm-pî ke, chhai thiên-koet tî-poi chhiu-he chui ví-thai ke. 5 Vi-tó ngài ke miàng chiap-thai yit-ke chhiong liá se-ngìn-è ke, chhiu-he chiap-thai ngài. 6 "Mò-lun má-ngìn hoi sin-thù chûng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn lì-khôi ngài, kì chui-hó pûn-ngìn yung thai mo-sa̍k thò-tén kiáng-kîn, fit-lo̍k chhṳ̂m-hói chim-sí. 7 Liá sṳ-kiên chhám lé, yîn-vi yû hoi-ngìn lì-khôi ngài ke sṳ! Fat-sên án-ngiòng ke sṳ he nàn-miên ke, chúng-he sṳ́ liá-ke sṳ fat-sên ke ngìn chhám lé! 8 "Na-he ngì ke yit-kî sú ya-he yit-kî kiok hoi ngì fam-chhui, chiông kì chám hâ-lòi, fit-thet kì. Séu yit-kî sú ya-he yit-kî kiok lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-sú sûng-kiok hó-hó sa fit-lo̍k yún-yén put-me̍t ke lie̍t-fó chûng. 9 Na-he ngì ke yit-chak muk-chû hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet chhut-lòi, fit-thet kì. Séu yit-chak muk-chû lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k ke fó tî-poi. 10 "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó khon-khiâng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai thiên-táng, kì-têu ke thiên-sṳ́ sòng-sòng khî chhai ngài thiên-táng ke Â-pâ mien-chhièn. 12 "Ngì-têu sióng khon-é, na-he yit-ke ngìn yû yit-pak-chak yòng, khì-chûng yit-chak hàng mì-lu, kì kám m̀-voi chiông kiú-sṳ̍p-kiú-chak piong chhai sân-phài-táng, hi chhìm ke-chak mì-lu ke yòng mâ? 13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, kì na-he chhìm-tó ke-chak mì-lu ke yòng yit-thin fî-sòng fôn-hí, pí kiú-sṳ̍p-kiú-chak mò mì-lu ke yòng fôn-hí hàn-kha thai! 14 Khiung-yong, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ ya mò-oi ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn sóng-sṳt-thet. 15 "Na-he ngì ke hiûng-thi ya-he chí-moi tet-chhui ngì, ngì chhiu hi kien kì, chṳ́-chhut kì ke m̀-chho̍k; chúng-he oi chhai tân-chhiang kì yit-sà thùng ngì khiung-ha ke sṳ̀ chang-hó án-ngiòng cho. Na-he kì thâng ngì ke khien-va, ngì chhiu-he chhùng-sîn tet-tó ngì ke hiûng-thi ya-he chí-moi. 16 Na-he kì m̀-thâng, ngì chhiu nang-ngoi chhiáng yit-lióng sà khiung-ha hi; án-ngiòng, mî-yit-ki chit-phi ke fa chhiu yû lióng-sâm sà hó cho-chṳn. 17 Na-he kì hàn-he m̀-thâng, chhiu chiông liá-khien sṳ ke thèu-mî po-ko kau-fi. Kau-fi kì ya m̀-thâng, ngì chhiu khon kì cho Ngoi-pâng-ngìn ya-he soi-kun. 18 "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu chhai thi-song só kim-chṳ́ ke, chhai thiên-táng ya oi kim-chṳ́; ngì-têu chhai thi-song só phî-chún ke, chhai thiên-táng ya oi phî-chún. 19 "Ngài chai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu chhai thi-song, na-he yû lióng-ke ngìn thùng-sîm ha̍p-yi khì-tó, mò-lun khiù má-ke, ngài chhai thiên-táng ke Â-pâ tit-khok voi sṳ̀n-chhiòn ngì-têu. 20 Yîn-vi, mò-lun chhai nai-vi, yû lióng-sâm sà fung ngài ke miàng lòi chhi-si̍p, ngài chhiu chhai kì-têu chûng-kiên." 21 Ke-sṳ̀, Pí-tet lòi mun Yâ-sû kóng: "Chú â, ngài ke hiûng-thi ya-he chí-moi tet-chhui ngài, ngài oi ngièu kì kí-tô pái? Chhit-pái la mò?" 22 Yâ-sû en-kóng: "M̀-he chhit-pái. Ngài lâu ngì kóng, he chhit-sṳ̍p-ke chhit-pái. 23 Yîn-vi thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke vòng oi lâu kì ke phu̍k-ngìn son-sṳ. 24 Kì khôi-sṳ́ son-sṳ ke sṳ̀-chiet, yû-ngìn chiông yit-ke khiam kì kí-hâ chhiên-van ngiùn-è ke phu̍k-ngìn tai-to kì mien-chhièn lòi. 25 Yîn-vi liá-ke ngìn mò-chhièn hó-vàn, chú-ngìn chhiu ha-lin chiông kì lâu kì ke pû-ngiòng chṳ́-ńg chhiòn-phu mai-pûn ngìn cho nùng-chhòi, lièn kì só-yû ke yit-chhiet ya lûng-chúng mai-thet lòi vàn-chai. 26 Ke phu̍k-ngìn chhai vòng mien-chhièn khúi hâ-lòi, khiù kóng: 'Khôn-yùng ngài yit-pái nâ! Ngài thin-chho̍k voi chiông yit-chhiet chai-vu vàn-chhîn.' 27 Ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chhiu khó-lièn kì, piong kì chéu, yu miên-thet kì ke chai. 28 "Ke phu̍k-ngìn chhut-lòi heu, tù-tó yit-ke thùng kì khiung-ha cho-se ke phân. Liá thùng-phân khiam kì kí-ke ngiùn-è, kì chhiu khiú-tén kì, kha̍k kì ke hèu-lièn, kóng: 'Khiam ngài ke chhièn vàn ngài!' 29 Kì ke thùng-phân khúi hâ-lòi, khiù kì kóng: 'Khôn-yùng ngài yit-pái nâ! Ngài thin-chho̍k voi vàn-chhîn!' 30 Chúng-he kì m̀-hén, fán-chón chiông thùng-phân koân chhai kâm-ngiu̍k, tén kì vàn-chhîn chai-vu. 31 Khì-thâ ke thùng-phân khon-tó liá-ke sṳ, sîm chhin kân-khú; kì-têu hi kien chú-ngìn, chiông liá-sṳ ke thèu-mî tui kì po-ko. 32 Chú-ngìn chhiu hêm ke phu̍k-ngìn lòi, tui kì kóng: 'Ngì liá fái-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì khiù ngài, ngài chhiu miên ngì só-yû ke chai, 33 ngì kám mò yin-kôi lìn-mén ngì ke thùng-phân, chhiong ngài lìn-mén ngì khiung-yong mâ?' 34 Chú-ngìn fî-sòng khién, chiông kì koân chhai kâm-ngiu̍k su hìn-fa̍t, tén kì vàn-chhîn chhiòn-phu ke chai." 35 Yâ-sû kóng: "Na-he ngì-têu tak-sà m̀-hén tui nui-sîm ngièu-sa hiûng-thi ya-he chí-moi, ngài chhai thiên-táng ke Â-pâ ya oi án-ngiòng tui-thai ngì-têu."

Mâ-thai 19

1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chhiu lì-khôi Kâ-li-li, lòi-to Yok-tan-hò tûng-phién ke Yù-thai thi-khî. 2 Yit thai-khiùn ngìn thèn-tén kì; chhai ke-vi, kì yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn. 3 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, sióng-oi hoi kì, mun kì kóng: "Chhiáng-kau ngì, mò-lun lî-yù he má-ke, ngài-têu ke fap-li̍t chún ló-kûng lì-thet pû-ngiòng, he-mò?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu mò thu̍k-ko liá-chham kîn-vùn he-mò? Thai-chhû, chhóng-chho Chú só-chho ke ngìn, 'yû nàm ya yû ńg'. 5 Song-ti kóng: 'Yîn-vi án-ngiòng, nàm-ngìn oi lì-khôi yà-ôi, lâu pû-ngiòng kiet-ha̍p, lióng-sà sàng-cho yit-thí.' 6 Ki-yèn he án-ngiòng, fû-chhî chhiu m̀-he lióng-ke ngìn, he yit-thí. Só-yî, Song-ti só phi-ha̍p ke, ngìn cho-m̀-tet chhak-khôi." 7 Fap-li-soi-ngìn yu mun-kóng: "Án-ngiòng, Mô-sî cho-má-ke pûn ngài-têu yit-thiàu kie-min kóng, cho ló-kûng ke siá yit-chông lì-fûn sû pûn pû-ngiòng chhiu cho-tet lì-thet kì nè?" 8 Yâ-sû en-kóng: "Mô-sî chún ngì-têu lì-thet pû-ngiòng, he yîn-vi ngì-têu ke sîm chhin-ngang; chúng-he chhai sṳ-kie chhóng-chho ke hí-thèu pin m̀-he án-ngiòng. 9 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhù-liáu cho pû-ngiòng ke vì-fam chṳ̂n-chiet, mò-lun má-ngìn lì-thet pû-ngiòng, chhùng-sîn lâu phe̍t ke fu-ngìn-kâ kiet-fûn, chhiu-he fam kiên-yìm." 10 Ho̍k-sâng tui Yâ-sû kóng: "Ló-kûng lâu pû-ngiòng ke koân-he na-he án-ngiòng, mò kiet-fûn fán-chón kha-hó." 11 Yâ-sû kóng: "Liá-chúng kóng-fap m̀-he tak-ke ngìn voi chiap-su, chṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn chang voi. 12 Yîn-vi ngìn mò kiet-fûn ke lî-yù chhin-tô: Yû-têu he chhut-se chhiu kiet-fûn m̀-tet; yû-têu he ngìn-vì ke ngièn-yîn mò kiet-fûn ke; nang-ngoi yû-têu he vi-tó thiên-koet ke yèn-ku mò-oi kiet-fûn. Yû fap-thu chiap-su ke ngìn chhiu chiap-su." 13 Yû ngìn tai se-ngìn-è lòi-kien Yâ-sû, hî-mong Yâ-sû vi kì-têu on-sú khì-tó; chúng-he ho̍k-sâng chit-phi ke-têu ngìn. 14 Yâ-sû kóng: "Pûn se-ngìn-è lòi ngài liá-vi, m̀-hó kim-chṳ́ kì-têu, yîn-vi thiên-koet ke chṳ́-mìn chhiu-chhiong liá-chúng ke ngìn." 15 Yâ-sû chhiu vi kì-têu on-sú chuk-fuk, yèn-heu lì-khôi ke só-chhai. 16 Yû yit-pái, yû-ngìn lòi-kien Yâ-sû, kóng: "Sîn-sâng, ngài oi cho má-ke san-sṳ chang cho-tet sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang â?" 17 Yâ-sû en-kóng: "Ngì ngióng-pân mun ngài koân-he 'san' ke sṳ nè? Chṳ́-yû yit-vi he san ke. Ngì na-he sióng-oi sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang, chhiu-oi chûn-sú kie-min." 18 Kì chhiu mun-kóng: "Má-ke kie-min?" Yâ-sû kóng: "Cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet cho ká kien-chṳn; 19 oi hau-kin yà-ôi; oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong." 20 Ke heu-sâng-ngìn en-kóng: "Liá-têu kie-min, ngài chhiòn-phu yí-kîn chûn-sú lé, hàn-oi cho má-ke nè?" 21 Yâ-sû kóng: "Ngì na-he oi cho vàn-chhiòn ke ngìn, hi mai ngì só-yû ke sán-ngia̍p, chiông chhièn sung-pûn khiùng-khú-ngìn, ngì chhiu voi yû chhòi-sán chit-chhùn chhai thiên-táng; yèn-heu ngì lòi thèn ngài." 22 Ke heu-sâng-ngìn yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu sîm-chhìn chhṳ̀m-chhung lòi lì-khôi, yîn-vi kì ke sán-ngia̍p chhin-tô. 23 Yâ-sû chhiu tui ho̍k-sâng kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, yû-chhièn-ngìn oi cho thiên-koet ke chṳ́-mìn, chṳ̂n nàn ô! 24 Ngài chai lâu ngì-têu kóng, yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, pí lo̍k-thò chhôn-ko chṳ̂m-phi hàn-kha nàn!" 25 Ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke fa, sṳ̍p-fûn khì-koai, chhiu mun: "Án-ngiòng, má-ngìn yû khó-nèn tet-kiu nè?" 26 Yâ-sû chu-muk khon kì-têu, kóng: "Chhai ngìn liá he mò khó-nèn, chúng-he chhai Song-ti van-sṳ tû nèn." 27 Ke-sṳ̀, Pí-tet tui kì kóng: "Ngì khon, ngài-têu yí-kîn piong-thet yit-chhiet lòi thèn ngì, ngài-têu chiông-lòi voi tet-tó má-ke nè?" 28 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chhai chiông-lòi ke sîn sṳ̀-thoi, Ngìn-chṳ́ chhô chhai kì yùng-yeu ke pó-chho song ke sṳ̀, ngì-têu thèn ngài ke ngìn voi chhô chhai sṳ̍p-ngi-chak pó-chho song, lòi sṳ́m-phan Yî-set-lie̍t ke sṳ̍p-ngi kî-chhu̍k. 29 Mò-lun má-ngìn, vi-tó ngài ke yèn-ku lòi piong-thet fòng-vuk, hiûng-thi, chí-moi, yà-ôi, chṳ́-ńg, ya-he thièn-thi, lûng-chúng voi tet-tó pak-phi ke chióng-sóng, yu voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang. 30 Chúng-he, chhin-tô chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî; chhin-tô chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn."

Mâ-thai 20

1 "Thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke phù-thò-yèn ke chú-ngìn tá-chó chhut-hi, chhiáng kûng-ngìn hi kì ke phù-thò-yèn cho-se. 2 Kì thùng kì-têu kóng-hó, yit-ngit ke kûng-chhièn he yit-chak ngiùn-chhièn, chhiu ham kì-têu ngi̍p phù-thò-yèn hi cho-se. 3 Chêu-sṳ̀n-thèu kiú-tiám-chûng chó-yu, kì yu hi sṳ-chhòng, khon-tó yû-têu ngìn chhai ke-vi hàn-hàn khî-tén, 4 chhiu tui kì-têu kóng: 'Ngì-têu ya ngi̍p-hi phù-thò-yèn cho-se; ngài voi pûn ngì-têu kûng-tong ke kûng-chhièn.' 5 Kì-têu chhiu hi. Heu-lòi, tông-chu sṳ̍p-ngi-tiám, lâu hâ-chu-thèu sâm-tiám-chûng, kì yu chhut-hi, cheu-yong yu chhiáng têu kûng-ngìn lòi. 6 Hâ-chu-thèu voi ńg-tiám-chûng, kì yu chhut-hi, khon-tó hàn yû-ngìn hàn-hàn khî chhai ke-vi, chhiu mun kì-têu kóng: 'Ngì-têu cho-má-ke kûi-ngit hàn-hàn khî chhai liá-vi?' 7 Kì-têu en-kóng: 'Yîn-vi mò-ngìn chhiáng ngài-têu.' Kì chhiu tui kì-têu kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu ya ngi̍p-hi phù-thò-yèn cho-se.' 8 "To lìm-am-é, yèn-chú tui kûng-thèu kóng: 'Ham kûng-ngìn chhiòn-phu lòi, fat kûng-chhièn pûn kì-têu, tui chui-mî ngi̍p-lòi ke siên pûn, to chui-siên ngi̍p-lòi ke.' 9 Ke-têu ńg-tiám-chûng chang lòi cho-se ke, mî-yit-ke ngìn liâng-tó yit-chak ngiùn-chhièn. 10 Lùn-to ke-têu chui-siên lòi cho-se ke ngìn liâng kûng-chhièn, kì-têu láu-tó yit-thin voi tet-tó kha-tô, chúng-he tak-sà ya he liâng-tó yit-chak ngiùn-chhièn. 11 Kì-têu liâng-chhièn heu, chhiu mài-yen chú-ngìn, 12 kóng: 'Ke-têu chui-mî ngi̍p-lòi ke chang cho yit-tiám-chûng ke se, chúng-he ngài-têu kûi-ngit chhai lat-lat ke ngit-thèu hâ cho-to voi sí, ngì pûn kì-têu ke sa thùng pûn ngài-têu ke phiàng-tô!' 13 Yèn-chú en kì-têu chûng-kiên ke yit-sà kóng: 'Phèn-yû, ngài pin mò khûi-khiam ngì. Ngì lâu ngài kám m̀-he kóng-hó, mî-ngit ke kûng-chhièn he yit-chak ngiùn-chhièn? 14 Nâ ngì ke kûng-chhièn chón-hi! Ngài oi pûn ke chui-mî lòi ke, thùng pûn ngì ke phiàng-tô; 15 kám-kóng ngài mò khièn hó yung ngài chhṳ-kâ ke chhièn mâ? Yîn-vi ngài tui ngìn thai-fông, ngì chhiu muk chhak-chhak he-mò?' " 16 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Chhiong án-ngiòng, ke-têu chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn; chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî." 17 Yâ-sû hi Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, tai sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng to lu-sùn, tui kì-têu kóng: 18 "Khon â, ngài-têu liá-ha oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi; Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ke sú-chûng. Kì-têu voi phan kì sí-hìn, 19 yèn-heu chiông kì kâu-pûn Ngoi-pâng-ngìn. Kì-têu voi met-sa kì, piên-tá kì, chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka; chúng-he, thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 20 Ke-sṳ̀, Sî-pí-thai ke pû-ngiòng tai-tén lióng-ke lai-é lòi-kien Yâ-sû, khúi hâ-lòi, khiù kì yit-khien sṳ. 21 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì oi má-ke?" Kì kóng: "Khiù ngì tap-yin, chhai ngì cho vòng ke sṳ̀, pûn ngài liá lióng-ke lai-é yit-ke chhô chhai ngì ke yu-phién, yit-ke chhô chhai ngì ke chó-phién." 22 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu m̀-tî chhṳ-kâ só khiù ke he má-ke. Ngài yit-thin oi lîm ke khú-pî, ngì-têu yû fap-thu lîm mò?" Kì-têu kóng: "Ngài-têu yû fap-thu!" 23 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu khok-sṳ̍t oi lîm ngài ke khú-pî; chúng-he má-ngìn chhô chhai ngài ke chó-yu, chhiu m̀-he ngài cho-tet kiet-thin ke. Liá-têu chho-vi, ngâ Pâ vi má-ngìn chún-phi, chhiu oi su-pûn má-ngìn." 24 Khì-thâ sṳ̍p-ke ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sṳ, chhiu tông-at kì lióng hiûng-thi. 25 Yâ-sû ham kì-têu chhiòn-phu to kì mien-chhièn lòi, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tî, Ngoi-pâng-ngìn ke thúng-chhṳ-chá yû khièn kón-hot kì-têu, kì-têu ke liâng-chhiu ya yû khièn chṳ́-fî kì-têu; 26 chúng-he, chhai ngì-têu tông-chûng cho-m̀-tet án-ngiòng. Ngì-têu chûng-kiên sióng-oi cho thai-ngìn-vu̍t ke, chhiu oi cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn; 27 sióng-oi cho thèu ke, chhiu oi cho ngì-têu ke nù-phu̍k; 28 chhiu-chhiong Ngìn-chṳ́ lòi, m̀-he oi pûn-ngìn fu̍k-sṳ, he lòi fu̍k-sṳ ngìn, ya oi vi-tó kiu-su̍k chung-ngìn lòi hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang." 29 Kì-têu lì-khôi Yâ-li-kô ke sṳ̀, yit thai-khiùn ngìn thèn-tén Yâ-sû. 30 Yû lióng-ke mô-muk-ke chhô chhai lu-sùn, yit thâng-kóng he Yâ-sû kîn-ko, chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 31 Thai-kâ chit-phi kì-têu, ham kì-têu m̀-hó chhàu; chúng-he kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu!" 32 Yâ-sû thìn hâ-lòi, ham kì-têu ko-lòi, mun-kóng: "Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu cho má-ke?" 33 Kì-têu en-kóng: "Chú â, khiù ngì pûn ngài-têu muk-chû khon-tet-tó!" 34 Yâ-sû chhiu lìn-mén kì-têu, miâ kì-têu ke muk-chû; kì-têu ngiàm-sṳ̀ khon-tet-tó, chhiu thèn-tén Yâ-sû.

Mâ-thai 21

1 Kì-têu hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, to Pak-fap-khì, chhai Kám-lám-sân, Yâ-sû ham lióng-ke ho̍k-sâng siên hàng, 2 fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi thèu-chhièn ke chhûn-chông. Ngì-têu ngiàm-sṳ̀ voi khon-tó yit-chak lì-è lâu yit-chak se lì-è thò khiung-ha; chiông kì-têu kié-khôi, khiên-lòi pûn ngài. 3 Na-he yû-ngìn tui ngì-têu kóng má-ke, chhiu lâu kì kóng: 'Chú oi yung kì-têu'; ke-ngìn ngiàm-sṳ̀ voi chún ngì-têu khiên-lòi." 4 Liá-khien sṳ he oi sṳ̍t-hien siên-tî só kóng ke: 5 Hi lâu Siak-ôn-sàng ke chṳ́-ńg kóng: "Khon â, ngì-têu ke kiûn-vòng lòi lé! Kì chhin khiâm-pî khì-tén lì-è lòi, khì-tén yit-thiàu se lì-è." 6 Lióng-ke ho̍k-sâng chhiu cheu Yâ-sû ke fa hi cho. 7 Kì-têu chiông lì-è lâu se lì-è khiên-lòi, chiông chhṳ-kâ ke sâm tap chhai kì-têu ke poi-nòng-táng, Yâ-sû chhiu khì sông-hi. 8 Yit thai-khiùn ngìn chiông chhṳ-kâ ke sâm phû chhai lu-song, ya yû-têu ngìn chám-hâ su-kî, nâ-lòi phû chhai lu-song. 9 Thèu-chhièn hàng lâu heu-poi thèn ke ngìn-khiùn thai-sâng hêm-kóng: "Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Thai-ví ke chṳ́-sûn! Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke! Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Chṳ-kô ke Song-ti!" 10 Yâ-sû ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, chhiòn sàng chhiu chhài hí-lòi. Yû ngìn mun-kóng: "Liá-ke ngìn to-tái he má-ngìn?" 11 Chung-ngìn en-kóng: "Kì he Kâ-li-li-sén Nâ-sat-le̍t ke siên-tî Yâ-sû." 12 Yâ-sû ngi̍p-hi sṳn-thien, chiông só-yû chhai sṳn-thien-tú cho sên-lî ke ngìn kiuk chhut-hi. Kì súng-vang von-chhièn ke ngìn ke chok-è lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é, 13 tui kì-têu kóng: "Sṳn-kîn ki-chai Song-ti ke fa kóng: 'Ngài ke sṳn-thien oi cho khì-tó ke thien', ngì-têu sa chiông kì pien-cho chhe̍t-teu!" 14 Yû mô-muk-ke lâu pài-kiok-ke lòi sṳn-thien-tú chhìm Yâ-sû; kì chhiu yî-hó kì-têu. 15 Chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khon-tó Yâ-sû só-hàng ke sṳ̀n-chiak, yu thâng-tó se-ngìn-è chhai sṳn-thien-tú hêm-kóng: "Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Thai-ví ke chṳ́-sûn!" chhiu chhin khién. 16 Kì-têu mun Yâ-sû kóng: "Ngì thâng-tó kì-têu hêm má-ke mò?" Yâ-sû en-kóng: "Ngài tông-yèn yû thâng-tó. Sṳn-kîn kóng: 'Ngì sṳ́ se-ngìn-è lâu ô-nga-é fat-chhut mî-meu ke siung-chan' liá-ki fa, kám-kóng ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò?" 17 Kì chhiu lì-khôi kì-têu, chhut-sàng hi Pak-thai-nì, chhai ke-vi ko-ya. 18 Thi-ngi-ngit tá-chó, chhai chón-sàng ke lu-song, Yâ-sû tú-kî. 19 Kì khon-tó lu-sùn yû yit-thèu vù-fâ-kó-su, chhiu hàng-chhièn hi, chúng-he chhìm m̀-tó má-ke, chṳ́-yû ya̍p-é. Kì chhiu tui ke-thèu su-é kóng: "Ngì yún-yén m̀-voi chai kiet kó-chṳ́ lé!" Ke-thèu vù-fâ-kó-su ngiàm-sṳ̀ chhiu châu-thet. 20 Ho̍k-sâng khon-tó liá-ke chhìn-hìn, kám-kok chhin khì-koai. Kì-têu mun-kóng: "Liá-thèu vù-fâ-kó-su ngióng-pân voi ngiàm-sṳ̀ châu-thet â?" 21 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he yû sin-sîm, mò ngì-fù, ngài tui liá-thèu vù-fâ-kó-su só cho ke, ngì-têu ya cho-tet-tó. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngì-têu chhiu-he tui liá-chho sân kóng: 'Sái-khôi, lo̍k hói-tú hi!' ya yit-thin voi sṳ̍t-hien. 22 Chṳ́-oi yû sin-sîm, ngì-têu khì-tó só khiù ke yit-chhiet chhiòn-phu voi tet-tó." 23 Yâ-sû ngi̍p-hi sṳn-thien, tông kau-sṳ ngìn ke sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló lòi-kien kì, mun-kóng: "Ngì kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ? Má-ngìn pûn ngì liá khièn-piang nè?" 24 Yâ-sû en-kóng: "Ngài siên mun ngì-têu yit-ki fa, na-he ngì-têu fì-tap ngài, ngài chhiu lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ. 25 Yok-hon hàng sé-lî ke khièn-piang he tui nai-vi lòi ke? He tui Song-ti ya-he tui ngìn lòi ke?" Kì-têu chhiu pí-chhṳ́ chên-lun, kóng: "Na-he ngài-têu kóng: 'Tui Song-ti lòi ke', kì voi kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu cho-má-ke m̀ sin Yok-hon nè?' 26 Na-he ngài-têu kóng: 'Tui ngìn lòi ke', kiâng-pha chung-ngìn voi tui-fu ngài-têu, yîn-vi kì-têu lûng-chúng siông-sin Yok-hon he siên-tî." 27 Tui án-ngiòng, kì-têu en Yâ-sû kóng: "Ngài-têu m̀ tî." Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ngài ya m̀ lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ-chhìn." 28 Yâ-sû yu kóng: "Ngì-têu ke yi-kien ngióng-pân? Mêu-ngìn yû lióng-ke lai-é. Kì tui thai ke lai-é kóng: 'Lai-é â, ngì kîm-pû-ngit hi phù-thò-yèn cho-se.' 29 Kì en-kóng: 'Ngài m̀ hi.' Chúng-he heu-lòi kì kói-pien chú-yi, chhiu hi. 30 Ke â-pâ ya tui thi-ngi-ke lai-é kóng khiung-yong ke fa. Thi-ngi-ke lai-é en-kóng: 'Hó, â-pâ, ngài hi.' Chúng-he kì mò hi. 31 Liá lióng-ke lai-é to-tái nai-ke chûn-hàng â-pâ ke yi-sṳ nè?" Kì-têu en-kóng: "He thai ke lai-é." Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, soi-kun lâu kî-ńg voi pí ngì-têu siên cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn. 32 Yîn-vi Sṳ̂-sé Yok-hon lòi, kì chṳ́-sṳ ngì-têu yin-tông hàng ke chṳn-lu, ngì-têu m̀ siông-sin kì; chúng-he soi-kun lâu kî-ńg fán-chón sin kì. Ngì-têu khon-tó heu, hàn-he mò kói-pien sîm-yi, hàn-he m̀ siông-sin kì." 33 Yâ-sû yu kóng: "Ngì-têu chai thâng nang-ngoi yit-ke pí-yi! Yû yit-ke yèn-chú, khôi yit-te phù-thò-yèn, chû-vì yung lì-pâ vì-tén, yu chhai yèn-chûng yet yit-chak cha-chiú-chhṳ̀, hí yit-chho sú-mong-thòi, yèn-heu chiông phù-thò-yèn chû pûn thien-nùng, chhṳ-kâ chhut-ngoi hi lî-hàng. 34 Sû kó-chṳ́ ke sṳ̀-chiet voi to lé, kì phai phu̍k-ngìn hi tui ke-têu thien-nùng sû kì yin-tet ke kó-chṳ́. 35 Ke-têu thien-nùng khiú-tén kì ke-têu phu̍k-ngìn, tá-sông yit-ke, chhṳ̀-sí yit-ke, yu yung sa̍k-thèu te̍p nang-ngoi yit-ke. 36 Yèn-chú yu phai khì-thâ ke phu̍k-ngìn hi, ngìn-su pí siên-chhièn kha-tô; ke-têu thien-nùng cheu-yong tui-fu kì-têu. 37 Chui-heu, yèn-chú phai chhṳ-kâ ke lai-é hi. Kì sîm-kôn sióng: 'Chui-séu, kì-têu me voi chûn-chhung ngài ke lai-é.' 38 Chúng-he ke-têu thien-nùng khon-tó kiâ lai-é ke sṳ̀, pí-chhṳ́ kóng: 'Liá ngìn he yèn-chú ke ki-sṳ̀n-ngìn; lòi â, ngài-têu chhṳ̀-sí kì, lòi chiam kì ke sán-ngia̍p!' 39 Kì-têu chhiu khiú-tén kì, chiông kì súng-chhut yèn-ngoi, chhṳ̀-sí kì. 40 "Án-ngiòng, phù-thò-yèn ke chú-ngìn lòi ke sṳ̀, kì voi ngióng-pân tui-fu ke-têu thien-nùng nè?" 41 Kì-têu en Yâ-sû kóng: "Kì yit-thin voi chhut-sú me̍t-thet ke-têu fái-ngìn, chiông phù-thò-yèn nang-ngoi chû pûn ke-têu cheu-sṳ̀ kâu kó-chṳ́ ke thien-nùng." 42 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Sṳn-kîn ke fa ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? Nài-súi sṳ̂-fu só fit-thet ke liá-te sa̍k-thèu, yí-kîn sàng-cho thi-kî chûng chui chhung-yeu ke. Liá he Chú ke chok-vì, he ngióng-pân khì-meu ke sṳ â!" 43 Yâ-sû yu kóng: "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti oi chiông Kì ke koet tui ngì-têu chûng-kiên chhióng-chéu, su pûn ke-têu voi kiet kó-chṳ́ ke Ngoi-pâng-ngìn. 44 Má-ngìn tiet chhai liá sa̍k-thèu-táng, kì chhiu voi fún-sṳ̂n sui-kut; liá sa̍k-thèu tiet-lo̍k má-ngìn ke sṳ̂n-song, ya voi chiông kì chak-to mièn-mièn." 45 Ke-têu chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn thâng-tó Yâ-sû kóng liá-têu pí-yi, tî kì he chṳ́ kì-têu kóng ke, 46 chhiu sióng-oi chok kì. Chúng-he kì-têu kiâng chung-ngìn, yîn-vi chung-ngìn khon Yâ-sû he siên-tî.

Mâ-thai 22

1 Yâ-sû yu yung pí-yi tui kì-têu kóng: 2 "Thiên-koet khó-pí yit-ke koet-vòng vi chhṳ-kâ ke lai-é chún-phi fûn-yîn ke yèn-si̍t. 3 Kì phai phu̍k-ngìn hi chhûi kì só chhiáng ke ngìn-hak lòi chhâm-kâ yèn-si̍t, chúng-he kì-têu m̀-hén lòi. 4 Kì nang-ngoi yu phai yit-têu phu̍k-ngìn hi, fûn-fu kì-têu lâu ngìn-hak kóng: 'Ngài ke chok-si̍t yí-kîn pài-hó lé, ngiù-kú lâu phì ke thèu-sâng ya chhṳ̀-hó, yit-chhiet chhiòn-phu chún-phi hó-se lé, chhiáng ngì-têu lòi chhâm-kâ fûn-yîn ke yèn-si̍t.' 5 Chúng-he, ke-têu su yêu-chhiáng ke ngìn-hak hàn-he m̀-tap kì, tak-sà mò-hàn chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn: Yit-ke hi thièn-hong, yit-ke hi cho sên-lî, 6 khì-thâ ke chhiu chok ke-têu phu̍k-ngìn, vú-yu̍k kì-têu, chiông kì-têu tá-sí. 7 Koet-vòng fî-sòng fat-khién, chhiu phai pîn hi chhù-me̍t ke-têu hiûng-sú, piong-fó sêu kì-têu ke sàng-sṳ. 8 Yèn-heu, kì tui phu̍k-ngìn kóng: 'Fûn-yîn ke yèn-si̍t yí-kîn pài-hó, chúng-he siên-chhièn só chhiáng ke ngìn mò chṳ̂-kiet lé. 9 Liá-ha ngì-têu hi thai-kiê, chiông só tù-tó ke ngìn chhiòn-phu chhiáng-lòi chhâm-kâ fûn-yîn ke yèn-si̍t.' 10 Só-yî phu̍k-ngìn chhiu hi kiê-lu, chiông só khon-tó ke ngìn, mò-lun hó-fái lûng-chúng chhiáng-lòi, sṳ́ fûn-yîn ke chok-si̍t chhô-to mân-mân. 11 "Koet-vòng chhut-lòi khon ngìn-hak ke sṳ̀, khon-tó yit-ke mò chok lî-fu̍k ke ngìn, 12 chhiu tui kì kóng: 'Phèn-yû, ngì lòi liá-vi, ngióng-pân mò chok lî-fu̍k â?' Ke ngìn tiâm-tiâm mò chhut-sâng. 13 Koet-vòng chhiu fûn-fu phu̍k-ngìn: 'Chiông kì ke sú-kiok thak-hí-lòi, fit-to ngoi-poi ke vû-am-chûng. Chhai ke-vi, kì voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.' " 14 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Su yêu-chhiáng ke ngìn tô, chúng-he tet-tó kién-sién ke ngìn séu!" 15 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, pí-chhṳ́ chhâm-siòng oi ngióng-pân tui Yâ-sû ke fa chhìm pá-piang lòi hoi kì. 16 Kì-têu phai chhṳ-kâ ke ho̍k-sâng, thùng Hî-li̍t-tóng ke ngìn khiung-ha hi kien Yâ-sû, mun-kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu tî ngì he sṳ̀n-sṳ̍t ke ngìn; ngì chûng-sṳ̍t chiông Song-ti ke tho-lî kau-sṳ ngìn, m̀-kón ngìn ngióng-pân sióng, yîn-vi ngì m̀-voi khon ngìn ke chhìn-mien. 17 Chhiáng lâu ngài-têu kóng ngì ke yi-kien: Na̍p-soi pûn Lò-mâ Fòng-ti he vì-poi ngài-têu ke fap-li̍t mò?" 18 Yâ-sû tî kì-têu ke fái sîm-su̍t, chhiu kóng: "Ká-hó ke ngìn â, ngióng-pân sióng-oi hoi ngài? 19 Nâ yit-chak na̍p-soi ke ngiùn-pi pûn ngài khon!" Kì-têu chhiu nâ yit-chak ngiùn-pi pûn kì. 20 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Liá-ke siong lâu miàng-ho he má-ngìn ke?" 21 Kì-têu en-kóng: "He Fòng-ti ke." Yâ-sû chhiu tui kì-têu kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, chiông Fòng-ti ke tûng-sî kûi-pûn Fòng-ti, chiông Song-ti ke tûng-sî kûi-pûn Song-ti." 22 Kì-têu thâng-tó liá-ke fa, fî-sòng hî-khì, chhiu lì-khôi kì. 23 Chhai ke-ngit, yû-têu m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ ke Sat-tû-kâi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 24 "Sîn-sâng, Mô-sî kóng: 'Na-he yû yit-ke ngìn ko-sṳ̂n, chúng-he mò chṳ́-ńg, kiâ ló-thâi yit-thin oi thó sú-koá ke â-só cho pû-ngiòng, thoi â-kô chhòn-chûng chiap-thoi.' 25 Thèu-pái, chhai ngài-têu liá-vi sṳt yû chhit-ke hiûng-thi: Thai-kô kiet-fûn heu, màng yû chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n, liù-hâ pû-ngiòng pûn kiâ ló-thâi; 26 thi-ngi-ke lâu thi-sâm-ke ya he án-ngiòng, yit-chhṳ̍t to thi-chhit-ke, chhìn-hìn chhiòn-phu khiung-yong. 27 Chui-mî, ke fu-ngìn-kâ ya ko-sṳ̂n. 28 Chhiáng-mun, chhai fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-chiet, chhit-ke ngìn chûng kì oi son he nai yit-sà ke pû-ngiòng nè? Yîn-vi kì-têu chhiòn-phu sṳt lâu kì kiet-fûn." 29 Yâ-sû en kì-têu kóng: "Ngì-têu m̀-chho̍k lé! Ngì-têu mò mìn-pha̍k Sṳn-kîn, ya mò chhîn-chhú Song-ti ke khièn-nèn. 30 Kì-têu tui sí fu̍k-fa̍t ke sṳ̀, he lâu thiên-táng ke thiên-sṳ́ khiung-yong, mò thó ya mò ka. 31 Koân-he sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, ngì-têu mò thu̍k-ko Song-ti lâu ngì-têu kóng ke fa he-mò? 32 Song-ti kóng: 'Ngài he Â-pak-lâ-hón ke Song-ti, Yî-sat ke Song-ti, Ngâ-kok ke Song-ti.' Liá yi-sṳ he kóng, Song-ti m̀-he sí-ngìn ke Song-ti, he sâng-ngìn ke Song-ti." 33 Chung-ngìn thâng-tó án-ngiòng ke kau-hiun, kám-kok chhin hî-khì. 34 Fap-li-soi-ngìn thâng-kóng Yâ-sû chiông Sat-tû-kâi-ngìn tù-to tiâm-tiâm, chhiu chhi-si̍p khiung-ha. 35 Khì-chûng yû yit-ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ sióng-oi yung yit-ke mun-thì lòi-hoi Yâ-sû, chhiu mun kì kóng: 36 "Sîn-sâng, Mô-sî ke fap-li̍t tông-chûng, nai-thiàu kie-min he chui chhung-yeu ke?" 37 Yâ-sû kóng: " 'Ngì oi yung chhiòn-phu ke sîm-chṳ, chhìn-kám lâu lî-chṳ kin-oi Chú --- ngì ke Song-ti.' 38 Liá he kie-min chûng chui-thai lâu thi-yit chhung-yeu ke. 39 Thi-ngi-thiàu ya he khiung-yong chhung-yeu: 'Ngì oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong.' 40 Chhiòn-phu Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke kau-hiun, chhiu-he yung liá lióng-thiàu kie-min cho kîn-kí." 41 Fap-li-soi-ngìn chhi-si̍p khiung-ha ke sṳ̀, Yâ-sû mun kì-têu: 42 "Ngì-têu tui Kî-tuk ke khon-fap he ngióng-pân? Kì he má-ngìn ke chṳ́-sûn?" Kì-têu en-kóng: "Kì he Thai-ví ke chṳ́-sûn." 43 Yâ-sû kóng: "Án-ngiòng, Thai-ví su Sṳn-Lìn ke kám-thung, ngióng-pân hàn chhṳ̂n kì cho 'Chú' nè? Thai-ví kóng: 44 Chú tui ngài ke Chú kóng: 'Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ.' 45 Ki-yèn Thai-ví chhṳ̂n kì cho 'Chú', Kî-tuk ngióng-voi yu he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè?" 46 Mò ngìn nèn kóng pan-ki fa lòi en Yâ-sû. Tui ke-ngit yî-heu, ya mò ngìn kám chai mun kì má-ke nàn-thì.

Mâ-thai 23

1 Yâ-sû tui chung-ngìn lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: 2 "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhô chhai kié-sṳt Mô-sî fap-li̍t ke vi-é táng-kô, 3 só-yî, ngì-têu oi thâng-chhiùng pin chûn-hàng kì-têu ke kau-hiun; chúng-he m̀-hó ho̍k kì-têu ke só-cho, yîn-vi kì-têu voi kóng, m̀-voi hàng. 4 Kì-têu chiông nàn khâi ke chhûng-tâm khún hí-lòi, piong chhai phe̍t-ngìn ke kiên-thèu-táng, chúng-he chhṳ-kâ lièn chhûn yit-kî sú-chṳ́ then-sú ya m̀-hén. 5 Kì-têu só-cho yit-chhiet ke sṳ-chhìn, lûng-chúng he cho pûn phe̍t-ngìn khon ke. Kì-têu chiông tai chhai ngiak-thèu lâu sú-hong ke kîn-vùn-thoi cho kha-thai têu, ya chiông sâm-chhui-é cho kha-chhòng têu; 6 kì-têu chhin oi chhô yèn-si̍t chûng ke thai-vi lâu fi-thòng-tú ke thi̍t-phe̍t chho-vi; 7 kì-têu chhin oi phe̍t-ngìn chhai kûng-khiung chhòng-só tui kì-têu chṳ-kin chhiáng-ôn, ham kì-têu 'Sîn-sâng'. 8 Khì-sṳ̍t, ngì-têu mò yin-kôi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho 'Sîn-sâng', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Sîn-sâng; ngì-têu chhiòn-phu he hiûng-thi chí-moi. 9 Ngì-têu m̀-hó chhṳ̂n sṳ-kiên ke ngìn cho 'Â-pâ', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Â-pâ, chhiu-he chhai thiên-táng ke Â-pâ. 10 "Ngì-têu ya mò yin-kôi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho 'Sṳ̂-fu', yîn-vi ngì-têu chṳ́-yû yit-vi Sṳ̂-fu, chhiu-he Kî-tuk. 11 Ngì-têu chûng-kiên má-ngìn he chui ví-thai ke, chhiu oi cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn. 12 Song-ti oi chiông chhṳ-kô ke ngìn kong-cho pî-mì, ya oi kô-sṳ̂n kâm-sîm khiâm-pî ke ngìn. 13 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu tông ngìn ke mien chiông thiên-koet ke mùn koân hí-lòi, chhṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya m̀ pûn sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi! 15 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu hàng-phien thiên-ngài hói-kok, khien yit-ke ngìn ngi̍p-kau, tén-to kì ngi̍p-kau yî-heu, ngì-têu sa sṳ́ kì pien-cho pí ngì-têu kâ-phi fái, pí ngì-têu kien-kâ tông su thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t. 16 "Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke tai-lu-ngìn chhám lé! Ngì-têu kóng: 'Ngìn na-he chṳ́-tén sṳn-thien fat-sṳ, liá mò má-ke yeu-kín; chúng-he chṳ́-tén sṳn-thien-tú ke kîm-é fat-sṳ ke, kì chhiu oi chûn-sú.' 17 Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke ngong-é â! Chia-mun, kîm-é kha chhung-yeu? Ya-he sṳ́ kîm-é sàng-cho sṳn-vu̍t ke sṳn-thien kha chhung-yeu â? 18 Ngì-têu yu kóng: 'Ngìn na-he chṳ́-tén chi-thàn fat-sṳ, liá mò má-ke yeu-kín; chúng-he chṳ́-tén chi-thàn-táng ke chi-vu̍t fat-sṳ ke, kì chhiu oi chûn-sú.' 19 Ngì liá-têu chhiâng-miâng-é â! To-tái he chi-vu̍t kha chhung-yeu? Ya-he sṳ́ chi-vu̍t sàng-cho sṳn ke chi-thàn kha chhung-yeu â? 20 Chúng-kóng, ngìn chṳ́-tén chi-thàn fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén chi-thàn lâu chi-thàn-táng só-yû ke chi-vu̍t fat-sṳ; 21 chṳ́-tén sṳn-thien fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén sṳn-thien lâu he̍t chhai tî-poi ke Song-ti fat-sṳ; 22 chṳ́-tén thiên fat-sṳ, chhiu-he chṳ́-tén Song-ti ke pó-chho lâu chhô chhai táng-kô ke Song-ti fat-sṳ. 23 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu lièn pho̍k-hò, pat-kok, fì-hiông liá-têu hiông-liau ya hien sṳ̍p-fûn chṳ̂-yit pûn Song-ti; chúng-he fap-li̍t-chûng kha chhung-yeu ke, chhiong kûng-ngi, chhṳ̀-pî, sin-sṳ̍t, ngì-têu fán-chón fut-lio̍k. Khì-sṳ̍t, liá-têu chang he ngì-têu yin-tông chhin-li̍t hi-hàng ke; khì-thâ ke, ya cho-m̀-tet fut-lio̍k. 24 Ngì liá-têu chhiâng-miâng ke tai-lu-ngìn â! Ngì-têu tui yím-liau-chûng chiông mûn-sut-é li-chhut-lòi, chúng-he lo̍k-thò ngì-têu fán-chón thûn-lo̍k-hi! 25 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chiông pî-é lâu phàn-è ke ngoi-poi sé-to chhiang-chhiang, tî-poi fán-chón chông-mân thâm-sîm lâu fong-thong. 26 Chhiâng-miâng ke Fap-li-soi-ngìn â! Pî-é ke tî-poi siên sé pûn kì chhiang, án-ngiòng, ngoi-poi chhiu voi chhiang-li. 27 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chhiong fún-pha̍k ke fùn-mu, ngoi-poi chhin chiâng, chúng-he tî-poi he sí-ngìn kut-thèu lâu kok-chúng ô-chô tûng-sî. 28 Khiung-yong, ngì-têu péu-mien khon hí-lòi sṳ̍p-fûn kûng-chṳn, chúng-he nui-sîm chông-mân hî-ká lâu sià-ok. 29 "Ngì-têu liá-pân ká-hó ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu chhùng-kien siên-tî ke fùn-mu, chṳ́n-lî ngi-ngìn ke pî-sa̍k, 30 yu kóng: 'Ngài-têu na-he sâng chhai chú-siên ke sṳ̀-thoi, chhie̍t-tui m̀-voi chhiong kì-têu án-ngiòng sat-hoi siên-tî!' 31 Án-ngiòng, ngì-têu yí-kîn sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ chhiu-he ke-têu sat-hoi siên-tî ke ngìn ke chṳ́-sûn! 32 Yù-chhai ngì-têu ki-siu̍k hi cho, hi pú-mân ngì-têu chú-siên chit-ok ke fun-ngiak! 33 Ngì liá-têu thu̍k-sà, thu̍k-sà ke chṳ́-sûn â, ngì-têu oi ngióng-pân sám-khôi thi-ngiu̍k ke hìn-fa̍t â? 34 Khon â! Yîn-vi án-ngiòng, ngài voi phai siên-tî, chṳ-fi-ngìn lâu kau-sṳ̂ lòi ngì-têu liá-vi; tông-chûng, yû-têu voi pûn ngì-têu chhṳ̀-sí ya-he tâng sṳ̍p-sṳ-ka, yû-têu voi chhai ngì-têu ke fi-thòng pûn ngì-têu piên-tá, tui liá-sàng pet-to phe̍t sàng hi. 35 Án-ngiòng, sṳ-kiên só-yû sat-hoi vù-kû ke hiet-chai, chhiu-he tui sat-hoi vù-kû ke Â-pak to Sat-kâ-li-â vì-chṳ́ yit-chhiet ke hiet-chai, lûng-chúng voi lìm chhai ngì-têu ke sṳ̂n-song. Sat-kâ-li-â chhiu-he Pâ-lâ-kâ ke lai-é, pûn ngì-têu chhṳ̀-sí chhai sṳn-thien lâu chi-thàn chûng-kiên ke. 36 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-têu sṳ-chhìn lûng-chúng voi lìm chhai liá-thoi ngìn ke sṳ̂n-song. 37 "Yâ-lu-sat-lâng â! Yâ-lu-sat-lâng â! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-thèu te̍p-sí Song-ti só chhâi-phai lòi ngì liá-vi ke sṳ́-chá! Ngài ngióng-pân tô-pái oi pó-fu ngì ke chṳ́-ńg, chhiong kiê-mà chhi-si̍p kiê-chṳ́ chhai yi̍t-kap hâ yit-yong; chúng-he ngì-têu mò-oi! 38 Khon â, ngì-têu ke kâ-yèn voi pien-cho fông-liòng ke só-chhai. 39 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiùng-kîm yî-heu, ngì-têu voi khon ngài m̀-tó, chhṳ̍t-to ngì-têu kóng: 'Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke!' "

Mâ-thai 24

1 Yâ-sû tui sṳn-thien chhut-lòi, hàng-tén lì-khôi ke sṳ̀, ho̍k-sâng lòi-to kì ke mien-chhièn, chṳ́-tén sṳn-thien ke kien-chuk ham kì khon. 2 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu kám m̀-he khon-tó liá-têu kien-chuk mâ? Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá só-chhai ke mî yit-te sa̍k-thèu chhiòn-phu voi pûn-ngìn chhak-hâ-lòi, mò yit-te sa̍k-thèu voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-te ke táng-kô." 3 Yâ-sû chhô chhai Kám-lám-sân táng, ho̍k-sâng am-chûng lòi mun kì kóng: "Chhiáng lâu ngài-têu kóng, liá-ke sṳ kí-sṳ̀ voi fat-sên nè? Ngì ke chai-lìm lâu sṳ-kie ke kiet-mî voi yû má-ke seu-thèu?" 4 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó pûn-ngìn mì-fe̍t. 5 Yîn-vi yû chhin-tô ngìn voi ká-mo ngài ke miàng lòi, kóng: 'Ngài chhiu-he Kî-tuk!' tui án-ngiòng mì-fe̍t chhin-tô ngìn. 6 Ngì-têu voi thâng-tó fu-khiun siông-chhṳ̀ ke fûng-sâng lâu yén-fông chan-chên ke sêu-sit. Ngì-têu m̀-sṳ́ kiâng, liá-têu sṳ thin-chho̍k voi fat-sên; chúng-he liá m̀-he kóng ma̍t-ngit yí-kîn to lé. 7 Mìn-chhu̍k voi lâu mìn-chhu̍k siông-chhṳ̀; koet-kâ voi lâu koet-kâ chan-chên; tak só-chhai voi yû kî-fông lâu thi-thûng. 8 Liá yit-chhiet sṳ-chhìn ke fat-sên chhiu-chhiong sán-fu sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung yit-yong. 9 "Ke-sṳ̀, ngì-têu voi pûn-ngìn chok-hi, su khú-hìn, pûn-ngìn sat-hoi. Vi-tó ngài ke miàng, thiên-ha van-mìn lûng-chúng voi yen-hen ngì-têu. 10 Ke-sṳ̀, chhin-tô ngìn voi piong-thet kì-têu ke sin-ngióng, pí-chhṳ́ chhut-mai, fu-siông yen-hen. 11 Chhin-tô ká siên-tî voi chhut-hien, lòi mì-fe̍t chhin-tô ngìn. 12 Yîn-vi sià-ok fam-lam, chhin-tô ngìn ke oi-sîm voi chhiam-chhiam lâng-thet-hi. 13 Chúng-he, ngiûn-nai to-tái ke ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. 14 Thiên-koet ke fuk-yîm oi siên chhòn-phien thiên-ha, tui chhiòn ngìn-lui cho kien-chṳn, yèn-heu ma̍t-ngit chang voi to. 15 "Ngì-têu khon-tó siên-tî Tan-yî-lî só kóng ke ke 'Fí-me̍t-sin, sià-ok ke tûng-sî' khî chhai sṳ̀n-sṳn ke só-chhai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn oi liáu-kié liá-ki fa ke yi-sṳ), 16 he̍t chhai Yù-thai thi-khî ke, oi chéu-hi sân-táng phit-nan; 17 chhai vuk-táng ke, m̀-hó hâ-lòi ngi̍p-hi vuk-tú nâ tûng-sî; 18 chhai thièn-hong ke, m̀-hó chón-hi nâ ngoi-sâm. 19 Chhai ke-têu ngit-è, fài-thôi ke fu-ngìn-kâ lâu pûn ô-nga-é sṳ̍t-nen ke â-mê chhiu chhám lé! 20 Ngì-têu oi khì-khiù Song-ti, m̀-hó pûn ngì-têu chhai hòn-thiên ya-he Ôn-sit-ngit phit-nan. 21 Yîn-vi ke-têu ngit-è ke thai châi-nan he chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi m̀-sṳt yû ke, chiông-lòi ya m̀-voi chai yû. 22 Na-he Song-ti mò kám-séu ke-têu châi-nan ke ngit-è, mò ngìn nèn sên-chhùn hâ-hi. Chúng-he, vi-tó Kì só kién-sién ke chṳ́-mìn, Song-ti voi kám-séu ke-têu ngit-è. 23 "Na-he yû-ngìn lâu ngì-têu kóng: 'Ngì khon, Kî-tuk chhai liá-vi!' ya-he 'Kî-tuk chhai ke-vi!' m̀-hó siông-sin. 24 Yîn-vi ká Kî-tuk lâu ká siên-tî voi chhut-hien, kì-têu voi hàng thai sṳ̀n-chiak lâu thai khì-sṳ, chhin kì só-nèn lòi mì-fe̍t Song-ti só kién-sién ke chṳ́-mìn. 25 Khon â, ngài yí-kîn siên lâu ngì-têu kóng-ko lé. 26 "Na-he yû-ngìn lâu ngì-têu kóng: 'Khon â, Kî-tuk chhai khóng-yâ!' ngì-têu m̀-hó chhut-hi; ya-he kóng: 'Khon â, kì chhai vuk-tú!' ngì-têu ya m̀-hó siông-sin. 27 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm voi chhiong ngiap-lang yit-yong, yit-ha-é chhiu tui thiên ke tûng-phién cheu-to sî-phién hi. 28 "Sṳ̂n-sṳ̂ chhai nai-vi, yîn-tiâu ya voi chhi-si̍p chhai ke-vi. 29 "Ke-têu châi-nan ke ngit-è yit ko-hi, ngit-thèu voi pien vû, ngie̍t-kông m̀-voi chai kông, sên-é voi tui thiên-táng tiet-hâ-lòi, thai-khûng ke ne-thúng ya voi yèu-thung. 30 Ke-sṳ̀, Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke seu-thèu voi chhai thiên-piên chhut-hien. Thi-song ke van-chhu̍k van-mìn lûng-chúng voi thai-kieu; kì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ thai-yû nèn-li̍t lâu yùng-yeu chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm. 31 Ho-thùng ke sâng voi thai-hióng, kì oi chhâi thiên-sṳ́ to thiên-ngài hói-kok hi, tui sṳ-kie liá-phién to sṳ-kie ke-phién, seu-si̍p kì só kién-sién ke chṳ́-mìn. 32 "Ngì-têu oi tui vù-fâ-kó-su ho̍k kau-hiun. Tông su-kî chón-chhiâng, sâng-chhut sîn ya̍p ke sṳ̀, ngì-têu chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé. 33 Khiung-yong, ngì-têu khon-tó liá yit-chhiet ke hien-siong, chhiu oi tî sṳ̀-kiên voi to, yí-kîn chhai mùn-héu lé. 34 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-thoi ngìn hàn-màng lûng-chúng ko-sṳ̂n yî-chhièn, liá yit-chhiet ke sṳ chhiu voi fat-sên. 35 Thiên lâu thi voi mò-thet, chúng-he ngài ke fa yún-yén m̀-voi mò-thet. 36 "Chúng-he ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî; thiên-táng ke thiên-sṳ́ ya m̀-tî, Lai-é ya m̀-tî, chṳ́-yû Â-pâ tî. 37 Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm voi chhiong Nò-â sṳ̀-thoi só fat-sên ke sṳ yit-yong. 38 Thai-súi màng lòi yî-chhièn, ngìn-ngìn cheu-sòng sṳ̍t-lîm ka-chhí, chhṳ̍t-to Nò-â ngi̍p thai-sòn ke-ngit; 39 kì-têu má-ke tû m̀-tî, chhṳ̍t-to thai-súi lòi-to, chiông kì-têu chhiòn-phu tá-chéu. Ngìn-chṳ́ ke chai-lìm ya voi án-ngiòng. 40 Ke-sṳ̀, lióng-ke ngìn chhai thièn-hong cho-se, yit-ke voi su chiap-chéu, yit-ke voi liù-hâ-lòi; 41 lióng-ke fu-ngìn-kâ âi mo-sa̍k, yit-ke voi su chiap-chéu, yit-ke voi liù-hâ-lòi. 42 Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng, yîn-vi m̀-tî ngì-têu ke Chú oi chhai nai-ngit chai-lìm. 43 Ngì-têu oi tî: Yit-kâ ke chú-ngìn na-he tî chhe̍t-é am-pû-thèu kí-sṳ̀ voi lòi, kì yit-thin voi kín-siáng, m̀ pûn chhe̍t-é yet khûng-é ngi̍p-lòi. 44 Chhiong án-ngiòng, ngì-têu ya yin-tông sùi-sṳ̀ chún-phi hó-se, yîn-vi Ngìn-chṳ́ voi chhai ngì-têu mò sióng-tó ke sṳ̀ fut-yèn kong-lìm. 45 "Án-ngiòng, má-ngìn he chûng-sîm yu chîn-mìn ke phu̍k-ngìn â? Chhiu-he chú-ngìn chṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì chhiu cheu-sṳ̀ fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn. 46 Chú-ngìn chón-lòi ke sṳ̀, khon-tó kì án-ngiòng hàng, liá phu̍k-ngìn he ngióng-pân yû fuk-hi â! 47 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chú-ngìn voi phai kì kón-lî só-yû ke sán-ngia̍p. 48 Chúng-he, kì na-he fái phu̍k-ngìn, sîm-chûng sióng: 'Ngài ke chú-ngìn voi kha-man chang chón-lòi', 49 chhiu chhut-sú tá kì ke thùng-phân, yu hi thùng chiú-chui ke ngìn khiung-ha sṳ̍t-lîm, 50 chhai kì mò sióng-tó ke ngit-è, chhai kì m̀-tî ke sṳ̀-kiên, ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn voi chón-lòi, 51 chiông kì tá-to pan-sâng-sí, sṳ́ kì lâu ká-hó ke ngìn khiung-ha su hìn-fa̍t; chhai ke-vi kì voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́."

Mâ-thai 25

1 "Chhai ke-ngit, thiên-koet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû sṳ̍p-ke se-â-moi-é khoan-tén yù-tên, chhut-hi ngiàng-chiap sîn-lòng. 2 Khì-chûng ńg-ke he ngong-ke, ńg-ke he chhûng-mìn-ke. 3 Ngong-ke khoan-tén tên, chúng-he mò nang-ngoi tai yù; 4 chhûng-mìn-ke khoan-tén tên, nang-ngoi yu tai kí-kon yù. 5 Sîn-lòng thìn-thò ke sṳ̀, se-â-moi-é chhiòn-phu tuk-muk-soi to soi-thet-hi. 6 "To pan-ya, yû-ngìn hêm-kóng: 'Sîn-lòng lòi lô, ngì-têu chhut-lòi ngiàng-chiap kì!' 7 Sṳ̍p-ke se-â-moi-é lûng-chúng hong-hí-lòi, chiông yù-tên thiâu kha kông têu. 8 Ke-sṳ̀, ngong-ke tui chhûng-mìn-ke kóng: 'Pai-thok, pûn yit-si̍t yù pûn ngài-têu, yîn-vi ngài-têu ke yù-tên voi vû-thet lé!' 9 Ke-têu chhûng-mìn-ke en-kóng: 'Cho-m̀-tet ô, ngài-têu ke yù pûn-pûn ngì-têu, kiâng-pha thai-kâ voi m̀-la yung; ngì-têu chhṳ-kâ hi tiam-hong mâi.' 10 Ngong-ke se-â-moi-é hi mâi yù ke sṳ̀-chiet, sîn-lòng chhiu to lé. Ke ńg-ke yû chún-phi ke se-â-moi-é chhiu thèn-tén sîn-lòng ngi̍p-hi, khiung-ha chhâm-kâ yèn-si̍t; mùn chhiu koân hí-lòi. 11 "Khì-thâ ke se-â-moi-é mò kí-kiú ya to; kì-têu hêm-kóng: 'Chú â, Chú â! Chhiáng lâu ngài-têu khôi-mùn!' 12 Sîn-lòng en-kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngài kîn-pún m̀ sṳt ngì-têu.' " 13 Yâ-sû kóng: "Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng, yîn-vi ngì-têu m̀-tî ke ngit-è, ke sṳ̀-kiên kí-sṳ̀ voi to. 14 "Thiên-koet yu khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke ngìn oi chhut-hi lî-hàng, kì ham phu̍k-ngìn lòi, chiông sán-ngia̍p kâu-pûn kì-têu. 15 Kì cheu kì-têu tak-sà ke chhòi-thiau, yit-ke pûn ńg-chhiên chak ngiùn-pi, yit-ke pûn lióng-chhiên, yit-ke pûn yit-chhiên, yèn-heu chhiu chhut-fat. 16 Ke liâng ńg-chhiên ke, ngiàm-sṳ̀ hi cho sên-lî, chhon-tó ńg-chhiên chak ngiùn-pi. 17 Ke liâng lióng-chhiên ke, ya khiung-yong án-ngiòng chhon-tó lióng-chhiên chak ngiùn-pi. 18 Chúng-he ke liâng yit-chhiên ke chhut-hi, chhai thi-nài-hâ yet yit-ke khûng-é, chiông chú-ngìn ke chhièn mài-hí-lòi. 19 "Ko chhin kiú, ke kí-ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chón-lòi, thùng kì-têu son-sṳ. 20 Ke liâng ńg-chhiên ke, tai-tén nang-ngoi ke ńg-chhiên ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngì pûn ngài ńg-chhiên chak ngiùn-pi; ngì khon, ngài yu chhon-tó ńg-chhiên.' 21 Chú-ngìn kóng: 'Chhin hó, ngì liá hó yu chûng-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì chhai se-se ke sṳ táng-kô yû chûng-sîm, ngài oi vî-thok ngì kîn-yìn thai sṳ. Ngi̍p-lòi thùng ngì ke chú-ngìn khiung-ha hióng-su khoai-lo̍k ô!' 22 "Ke liâng lióng-chhiên ke, ya ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngì pûn ngài lióng-chhiên chak ngiùn-pi; ngì khon, ngài yu chhon-tó lióng-chhiên.' 23 Chú-ngìn kóng: 'Chhin hó, ngì liá hó yu chûng-sîm ke phu̍k-ngìn! Ngì chhai se-se ke sṳ táng-kô yû chûng-sîm, ngài oi vî-thok ngì kîn-yìn thai sṳ. Ngi̍p-lòi thùng ngì ke chú-ngìn khiung-ha hióng-su khoai-lo̍k ô!' 24 "Ke-sṳ̀, ke liâng yit-chhiên ke ya ngi̍p-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngài tî ngì he li-hoi ke ngìn; ngì mò chung ke thi-fông ya oi sû-kot, mò ve-chúng ke só-chhai ya oi sû-sṳ̀n. 25 Ngài chhin kiâng, chhiu chiông ngì ke chhièn mài chhai thi-nài-hâ. Chhiáng khon, ngì ke chhièn chhai liá-vi.' 26 "Kì ke chú-ngìn kóng: 'Ngì liá fái yu lân-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn! Ki-yèn ngì tî ngài mò chung ke thi-fông ya oi sû-kot, mò ve-chúng ke só-chhai ya oi sû-sṳ̀n, 27 ngì chhiu yin-kôi chiông ngài ke chhièn chhùn-ngi̍p ngiùn-hòng, tén ngài chón-lòi ke sṳ̀, hó lièn-pún-tai-li khiung-ha liâng-chón-lòi. 28 Ngì-têu chiông kì ke chhièn nâ pûn ke yû yit-van chak ngiùn-pi ke. 29 Yîn-vi yí-kîn yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô, pûn kì yû-hó chhûn; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu. 30 Liá-ke mò yung ke phu̍k-ngìn, ngì-têu chiông kì kiuk-to ngoi-poi ke vû-am tú hi; pûn kì chhai ke-vi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.' 31 "Tông Ngìn-chṳ́ chhai kì ke yùng-kông chûng kong-lìm ke sṳ̀, chung thiên-sṳ́ thùng kì khiung-ha, kì oi chhô chhai yùng-yeu ke pó-chho-táng; 32 van-mìn chhiòn-phu oi chhi-si̍p chhai kì ke mien-chhièn. Kì oi chiông kì-têu pûn-cho lióng-khiùn, chhiong chóng-yòng ke ngìn chiông mièn-yòng tui sân-yòng chûng pûn-khôi-lòi yit-yong. 33 Kì oi chiông mièn-yòng piong chhai yu-phién, sân-yòng piong chhai chó-phién. 34 Yèn-heu, vòng voi tui chhai kì yu-phién ke ngìn kóng: 'Tet-tó ngâ Pâ su-fuk ke ngìn â, ngì-têu lòi! Lòi sṳ̀n-su tui chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi chhiu vi ngì-têu chún-phi ke koet. 35 Yîn-vi ngài tú-kî, ngì-têu pûn ngài sṳ̍t; ngài choi-châu, ngì-têu pûn ngài lîm; ngài chhut-ngoi liù-long, ngì-têu chiap-thai ngài hi ngì-têu vuk-hâ; 36 ngài tá-chhak-pok, ngì-têu pûn ngài chok; ngài pot-phiang, ngì-têu cheu-ku ngài; ngài chhô-kâm, ngì-têu lòi khon ngài.' 37 "Ke-sṳ̀, ke-têu ngi-ngìn voi en-kóng: 'Chú â, ngài-têu kí-sṳ̀ khon-tó ngì tú-kî, pûn ngì sṳ̍t; ya-he choi-châu, pûn ngì lîm? 38 Kí-sṳ̀ khon-tó ngì chhut-ngoi liù-long, chiap-thai ngì hi ngài-têu vuk-hâ; ya-he khon-tó ngì tá-chhak-pok, pûn ngì chok? 39 Kí-sṳ̀ khon-tó ngì pot-phiang ya-he chhô-kâm, ngài-têu hi khon-ku ngì â?' 40 Vòng voi en-kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu ngióng-pân tui-thai ngài liá hiûng-thi chí-moi chûng chui mì-se ke yit-sà, chhiu-he tui-thai ngài yit-yong!' 41 "Yèn-heu, vòng voi tui chhai kì chó-phién ke ngìn kóng: 'Su-tó Song-ti chu-chú ke ngìn â, ngì-têu lì-khôi ngài! Ngi̍p-hi vi Mô-kúi lâu kì ke cháu-ngà só chún-phi yún-yén put-me̍t ke fó tî-poi! 42 Yîn-vi ngài tú-kî, ngì-têu mò pûn ngài sṳ̍t; choi-châu, ngì-têu mò pûn ngài lîm; 43 ngài chhut-ngoi liù-long, ngì-têu mò chiap-thai ngài hi ngì-têu vuk-hâ; ngài tá-chhak-pok, ngì-têu mò pûn ngài chok; ngài pot-phiang ya-he chhô-kâm, ngì-têu mò khon-ku ngài.' 44 "Liá-sṳ̀, kì-têu voi kóng: 'Chú â, ngài-têu kí-sṳ̀ khon-tó ngì tú-kî ya-he choi-châu, ya-he chhut-ngoi liù-long, ya-he tá-chhak-pok, ya-he pot-phiang ya-he chhô-kâm, mò fu̍k-sṳ ngì â?' 45 Vòng voi en kì-têu kóng: 'Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu m̀ pông-chhu liá-têu ngìn chûng-kiên chui mì-se ke yit-sà, chhiu-he m̀ pông-chhu ngài.' 46 Liá-chúng ke ngìn oi su yún-yén ke hìn-fa̍t; chúng-he ke-têu ngi-ngìn, kì-têu yit-thin voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang."

Mâ-thai 26

1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chhiu tui ho̍k-sâng kóng: 2 "Ngì-têu tî, kâ lióng-ngit chhiu-he Phàn-ko-chiet, Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn chhut-mai, hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka." 3 Ke-sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló chhai thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke kôn-thâng chhi-fi, 4 khiung-ha yîm-mèu oi pi-me̍t chok Yâ-sû, chiông kì chhṳ̀-sí. 5 Chúng-he kì-têu kóng: "Ngài-têu m̀-hó chhai chiet-khì-chûng ha-sú, miên-tet ngiâ-hí mìn-chung ke phau-thung." 6 Yâ-sû chhai Pak-thai-nì pot thái-kô ke Sî-mùn vuk-hâ; 7 yû yit-ke fu-ngìn-kâ tai yit-chak ngiu̍k-kon-é lòi, tî-poi chông chhin chṳ̂n-kui ke hiông-yù. Yâ-sû sṳ̍t-fan ke sṳ̀, ke fu-ngìn-kâ chiông hiông-yù tó chhai Yâ-sû ke thèu-nà-táng. 8 Ho̍k-sâng khon-tó, chhin mò fôn-hí, kóng: "Ngióng-pân án tá-sóng nè? 9 Liá hiông-yù cho-tet mai chhin-tô chhièn lòi kiu-chi khiùng-khú-ngìn â!" 10 Yâ-sû tî kì-têu só-kóng ke, chhiu tui kì-têu kóng: "Cho-má-ke vì-nàn liá fu-ngìn-kâ nò? Kì vi ngài cho ke he yit-khien chhin-chiâng ke sṳ. 11 Yîn-vi sòng-sòng yû khiùng-khú-ngìn thùng ngì-têu khiung-ha, chúng-he ngài m̀-he sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha. 12 Kì chiông liá hiông-yù tó chhai ngài ke sṳ̂n-song he vi ngài ke mài-chong cho chún-phi. 13 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, phû-thiên-ha, mò-lun liá fuk-yîm chhòn-to má-ke só-chhai, tak-sà tû oi kóng-hí kì só-cho ke sṳ, lòi ki-ngiam kì." 14 Yâ-sû sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng tông-chûng, yû yit-ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai; kì hi kien chi-sṳ̂-chóng, 15 kóng: "Na-he ngài chiông Yâ-sû kâu-pûn ngì-têu, ngì-têu oi pûn ngài má-ke?" Kì-têu chhiu nâ sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn pûn kì. 16 Tui ke-sṳ̀ hí, Yù-thai chhiu chhìm kî-fi oi chhut-mai Yâ-sû. 17 Chhù-kau-chiet ke thi-yit-ngit, ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngì oi ngài-têu chhai nai-vi vi ngì chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn?" 18 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu ngi̍p-sàng hi kien mêu-ngìn, tui kì kóng: 'Sîn-sâng kóng: Ngài ke sṳ̀-kî yí-kîn khiûn lé; ngài oi lâu ngài ke ho̍k-sâng chhai ngiâ vuk-hâ sú Phàn-ko-chiet.' " 19 Ho̍k-sâng chhiu cheu Yâ-sû só fûn-fu ke hi chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn. 20 Lìm-am-é, Yâ-sû lâu sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng vì-tén chok-è chhô-tén. 21 Sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu tông-chûng yû yit-ke ngìn oi chhut-mai ngài." 22 Ho̍k-sâng chhiu chhin yù-sèu, yit-ke yit-ke mun kì kóng: "Chú â, kám he ngài?" 23 Yâ-sû en-kóng: "Lâu ngài yung khiung-chak phàn-è vun-piáng ke, chhiu-he oi chhut-mai ngài ke ngìn. 24 Cheu Sṳn-kîn só kóng, Ngìn-chṳ́ voi su-hoi; chúng-he chhut-mai Ngìn-chṳ́ ke ngìn yû châi-fo lé! Kì mo̍k chhut-se hàn-kha hó!" 25 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai ya khôi-khiéu kóng: "Sîn-sâng, kám he ngài?" Yâ-sû kóng: "Ngì yí-kîn kóng lé!" 26 Kì-têu sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû nâ-hí piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, pûn-pûn ho̍k-sâng, kóng: "Nâ-lòi sṳ̍t; liá he ngài ke sṳ̂n-thí." 27 Kì yu nâ-hí pî-é, kám-chhia Song-ti heu, kâu-pûn kì-têu, kóng: "Ngì-têu chhiòn-phu oi lîm; 28 liá he ngài ke hiet, he chṳn-mìn Song-ti lâu ngìn li̍p-yok ke hiet, vi-tó sṳ́ chhin-tô ngìn ke chhui tet-tó sa-miên lòi liù-chhut ke. 29 Ngài lâu ngì-têu kóng, ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai lîm liá phù-thò-chiú, chhṳ̍t-to ngài lâu ngì-têu chhai ngâ Pâ ke koet lîm sîn-chiú ke-ngit." 30 Kì-têu chhong yit-sú sṳ̂, chhiu chhut-lòi, to Kám-lám-sân hi. 31 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Kîm-am-pû, ngì-têu lûng-chúng voi vi ngài ke yèn-ku lì-khôi ngài; yîn-vi Sṳn-kîn ki-chai: Song-ti kóng: 'Ngài oi kûng-kit mu̍k-ngìn, yòng-khiùn chhiu fûn-san thet-hi.' 32 Chúng-he ngài fu̍k-fa̍t yî-heu, oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li." 33 Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Chhiu-son phe̍t-ngìn yîn-vi ngì ke yèn-ku chhiòn-phu lì-khôi ngì, ngài yún-yén m̀-voi lì-khôi ngì!" 34 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, kîm-am-pû, kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." 35 Pí-tet en-kóng: "Chhiu-son ngài yit-thin oi thùng ngì khiung-ha sí, ngài ya chhie̍t-tui m̀-voi m̀ ngin ngì!" Khì-thâ ke ho̍k-sâng ya chhiòn-phu án-ngiòng kóng. 36 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng lòi-to yit-ke só-chhai, miàng ôn-to Khiet-sî-mâ-nì; kì tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhai liá-vi chhô, ngài oi hi ke-phién khì-tó." 37 Yèn-heu kì tai-tén Pí-tet lâu Sî-pí-thai ke lióng-ke lai-é khiung-ha hi. Kì khôi-sṳ́ kám-kok chhin yù-sông thung-khú, 38 tui kì-têu kóng: "Ngài ke sîm kân-khú to voi sí. Ngì-têu liù chhai liá-vi, oi thùng ngài khiung-ha kín-siáng ô!" 39 Kì hàng-chhièn têu-é, chhiu phu̍k chhai thi-song, khì-tó kóng: "Â-pâ â, na-he cho-tet, khiù Ngì m̀-hó pûn ngài lîm liá-ke khú-pî! Chúng-he, m̀-hó cheu ngài ke yi-sṳ, oi cheu Ngì ke chṳ́-yi." 40 Kì to-chón sâm-ke ho̍k-sâng ke-vi, fat-hien kì-têu soi-thet, chhiu lâu Pí-tet kóng: "Sṳ̍t-chhai ô, ngì-têu mò fap-thu thùng ngài khiung-ha kín-siáng yit-tiám-chûng kiú mâ? 41 Oi kín-siáng khì-tó, miên-tet ham-lo̍k mì-fe̍t. Ngì-têu khok-sṳ̍t sîm-lìn kâm-ngien, chúng-he ngiuk-thí ngiôn-ngio̍k." 42 Yâ-sû thi-ngi-pái yu hi khì-tó, kóng: "Â-pâ â, na-he liá khú-pî cho-m̀-tet lì-khôi ngài, thin-chho̍k oi ngài lîm, ngien Ngì ke chṳ́-yi sṳ̀n-chhiòn!" 43 Kì yu to-chón ho̍k-sâng ke-vi, khon-tó kì-têu yu soi-thet, yîn-vi kì-têu ke muk-chû pak-m̀-khôi. 44 Yâ-sû yu lì-khôi kì-têu, thi-sâm-pái hi khì-tó, hàn-he kóng khiung-yong ke fa. 45 Yèn-heu kì yu to-chón ho̍k-sâng ke-vi, kóng: "Ngì-têu hàn soi-muk, hàn chhai ke-vi hiû-sit mâ? Khon â, sṳ̀-kiên to lé, Ngìn-chṳ́ yí-kîn pûn-ngìn chhut-mai to chhui-ngìn sú-chûng lô. 46 Hong-hí-lòi, ngài-têu lòi-hi! Khon â, chhut-mai ngài ke ngìn to lé!" 47 Yâ-sû hàn kóng-tén fa ke sṳ̀, sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é, kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-têu he chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló phai-lòi ke. 48 Chhut-mai Yâ-sû ke ngìn sṳ-chhièn pûn kì-têu yit-chak am-ho, kóng: "Ngài chîm má-ngìn, kì chhiu-he ngì-têu só sióng-oi ke ngìn; ngì-têu chhiu chok kì." 49 Yù-thai chit-sṳ̀ hàng-to Yâ-sû mien-chhièn, ham kóng: "Sîn-sâng, phìn-ôn!" yu chîm kì. 50 Yâ-sû kóng: "Phèn-yû, ngì só-oi cho ke, chhiu cho!" Só-yî, ke-têu ngìn chhiu chin-chhièn lòi, ha-sú chok Yâ-sû. 51 Thùng Yâ-sû khiung-ha ke ngìn tông-chûng, yû yit-sà pâng-chhut tô-é, tui thai-chi-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn phiak-ko-hi, chiông kì ke ngí-kûng siok-thet yit-chak. 52 Yâ-sû lâu kì kóng: "Tô-é sû-hí-lòi; yîn-vi fàm thûng-tô ke, yit-thin voi sí chhai tô-ha. 53 Kám-kóng ngì m̀-tî ngài cho-tet khiù ngâ Pâ, Kì voi ngiàm-sṳ̀ chhâi chhêu-ko sṳ̍p-ngi-yàng ke thiên-sṳ́ lòi mâ? 54 Ngài na án-ngiòng cho, Sṳn-kîn só kóng, sṳ-chhìn yit-thin voi án-ngiòng fat-sên ke fa oi ngióng-pân lòi sṳ̍t-hien nò?" 55 Tông-sṳ̀, Yâ-sû tui ke-khiùn ngìn kóng: "Ngì-têu tai-tén tô-é lâu kun-é chhut-lòi chok ngài, khon ngài cho khiòng-tho he-mò? Ngài tak-ngit chhô chhai sṳn-thien-tú kâu ngìn, ngì-têu pin mò chok ngài. 56 Chúng-he, liá yit-chhiet sṳ-chhìn ke fat-sên, lûng-chúng he oi sṳ̍t-hien siên-tî chhai Sṳn-kîn só-kóng ke fa." Liá-sṳ̀, só-yû ke ho̍k-sâng chhiòn-phu lì-khôi kì thò-chéu. 57 Ke-têu chok Yâ-sû ke ngìn tai Yâ-sû to thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke-vi hi; kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chóng-ló yí-kîn chhi-si̍p chhai ke-vi. 58 Pí-tet yén-yén thèn-tén Yâ-sû, chhṳ̍t-to thai-chi-sṳ̂ ke thìn-yen. Pí-tet ngi̍p thìn-yen-tú hi, thùng kín-ví chhô khiung-ha, oi khon liá sṳ-chhìn ke kiet-khiu̍k to-tái voi ngióng-pân. 59 Chi-sṳ̂-chóng lâu chhiòn ngi-fi sióng-chhin phan-fap chhìm ká chṳn-kí oi ko Yâ-sû, lòi thin kì sí-hìn; 60 sûi-yèn yû hó-tô ká ke kien-chṳn-ngìn chhut-lòi ko Yâ-sû, chúng-he nâ-m̀-chhut má-ke chṳn-kí lòi. Chui-mî, yû lióng-ke ngìn chin-chhièn lòi ko kì, kóng: 61 "Liá-ke ngìn sṳt kóng: 'Ngài yû phan-fap chhak-thet Song-ti ke sṳn-thien, sâm-ngit-nui yu chiông kì chhùng-kien hí-lòi.' " 62 Thai-chi-sṳ̂ khî-hí-lòi, mun Yâ-sû kóng: "Liá-têu ngìn ko ngì ke, ngì mò má-ke fa hó en he-mò?" 63 Yâ-sû tiâm-tiâm m̀ chhut-sâng. Thai-chi-sṳ̂ yu tui kì kóng: "Ngài chṳ́-tén yún-sên Song-ti ke miàng min-lin ngì fat-sṳ lâu ngài-têu kóng, ngì he Kî-tuk, Song-ti ke Lai-é mò?" 64 Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke. Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, ngit-heu, ngì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ chhô chhai Chhiòn-nèn-chá ke yu-phién, chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm!" 65 Thai-chi-sṳ̂ chhiu chhá-lie̍t chhṳ-kâ ke sâm, kóng: "Kì vú-yu̍k Song-ti! Ngài-têu m̀-sṳ́ phe̍t ke chṳn-ngìn lé! Ngì-têu yí-kîn thâng-tó kì vú-yu̍k Song-ti ke fa; 66 ngì-têu kóng oi ngióng-pân phan kì?" Kì-têu en-kóng: "Kì kôi sí!" 67 Kì-têu chhiu phi héu-lân chhai kì ke mien-hong, yu yung khièn-thèu-mà tá kì. Yû-têu ngìn yung pâ-chóng-mà sân kì, 68 kóng: "Kî-tuk â, ngì he siên-tî, chhṳ-thòn-khon, he má-ngìn tá ngì?" 69 Pí-tet chhô chhai ngoi-poi ke thìn-yen-tú; yû yit-ke sṳ́-ńg hàng ko-lòi, kóng: "Ngì me he thùng Kâ-li-li ke Yâ-sû khiung-ha ke." 70 Pí-tet tông thai-kâ ke mien féu-ngin, kóng: "Ngài m̀-tî ngì kóng má-ke." 71 Heu-lòi, kì chhut-hi, hàng-to thìn-yen mùn-héu, yu yû yit-ke sṳ́-ńg khon-tó kì, tui khî chhai ke-vi ke ngìn kóng: "Liá-ke ngìn thùng Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû he khiung-ha ke." 72 Pí-tet yu féu-ngin yit-pái, fat-sṳ kóng: "Ngài kîn-pún m̀-sṳt ke-ngìn!" 73 Ko yit-ha-é, sùn-thèu khî-tén ke ngìn yu lòi tui Pí-tet kóng: "Ngì khok-sṳ̍t he kì-têu tông-chûng ke yit-ke, thâng ngì ke khiông chhiu tî!" 74 Pí-tet chhiu fat-sṳ chu-chú kóng: "Ngài m̀ sṳt ke-sà ngìn!" Chit-sṳ̀, kiê-é chhiu thài. 75 Pí-tet chang sióng-hí Yâ-sû só-kóng ke fa: "Kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." Kì chhiu chéu-chhut-hi, kieu-to fî-sòng sông-sîm.

Mâ-thai 27

1 Thiên-kông ke sṳ̀, só-yû ke chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló chhâm-siòng, oi hoi-sí Yâ-sû. 2 Kì-têu chiông Yâ-sû thak-hí-lòi, kié-sung, kâu-pûn Lò-mâ chúng-tuk Pí-lâ-tô. 3 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai khon-tó Yâ-sû su thin-chhui, chhiu heu-fí, chiông sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn nâ-hi vàn chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló, 4 kóng: "Ngài chhut-mai mò-chhui ke ngìn, hoi kì sí; ngài yû chhui lé!" Kì-têu en kóng: "Liá he ngì chhṳ-kâ ke sṳ-chhìn, lâu ngài-têu yû má-ke koân-he?" 5 Yù-thai chhiu chiông ngiùn-chhièn fit chhai sṳn-thien-tú, chhut-hi tiau-kiáng chhṳ-sat. 6 Chi-sṳ̂-chóng chiông chhièn ngiâm-hí-lòi, kóng: "Liá he hiet-chhièn, nâ-lòi piong-lo̍k fung-hien-siông he vì-fap ke." 7 Chhâm-siòng ke kiet-kó, kì-têu thùng-yi nâ liá chhièn hi mâi sêu-fì sṳ̂-fu ke thi, cho mài-chong ngoi-hiông-ngìn ke mu-thi. 8 Án-ngiòng, to kîm-pû-ngit thai-kâ hàn ham ke-thi cho "Hiet-thièn". 9 Liá-khien sṳ ke kîn-ko, yin-ngiam siên-tî Yâ-li-mí só-kóng ke fa: "Kì-têu nâ sâm-sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn, chhiu-he Yî-set-lie̍t-ngìn só thùng-yi vi kì fu-chhut ke ka-chhièn, 10 hi mâi sêu-fì sṳ̂-fu ke thi; liá he cheu Chú só min-lin ngài ke." 11 Yâ-sû khî chhai chúng-tuk mien-chhièn, chúng-tuk mun kì kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mò?" Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke." 12 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló ko kì ke sṳ̀, kì chhiòn-phu m̀ en. 13 Só-yî Pí-lâ-tô tui kì kóng: "Kì-têu ko ngì án-tô sṳ, ngì mò thâng-tó he-mò?" 14 Yâ-sû hàn-he m̀ en, lièn yit-ki fa ya mò kóng; chúng-tuk kám-kok fî-sòng ke khì-koai. 15 Tak-ngièn Phàn-ko-chiet, chúng-tuk voi cheu koan-li vi thai-chung piong yit-ke kì-têu só oi ke siù-fam. 16 Ke-sṳ̀, tú-hó yû yit-ke chhut-miàng ke siù-fam, ôn-to Yâ-sû-Pâ-lâ-pâ. 17 Só-yî, thai-chung chhi-si̍p ke sṳ̀, Pí-lâ-tô mun kì-têu: "Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong nai-ke nè? Yâ-sû-Pâ-lâ-pâ nè? Ya-he ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû nè?" 18 Pí-lâ-tô mìn-mìn tî kì-têu he yîn-vi chhit-tu chang chiông Yâ-sû kâu-pûn kì ke. 19 Pí-lâ-tô khôi-thìn ke sṳ̀, kì ke pû-ngiòng phai-ngìn lòi-kien kì kóng: "Ngì chhiên-van mo̍k chhap ke ngi-ngìn ke sṳ; ngài chhô-am-pû chhai mung-chûng yîn-vi kì su chhin-tô khú." 20 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló kâu-sô thai-chung lòi yêu-khiù sṳt-fong Pâ-lâ-pâ, chhú-sí Yâ-sû. 21 Só-yî, chúng-tuk mun kì-têu kóng: "Liá lióng-ke ngìn tông-chûng, ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong nai-ke nè?" Kì-têu chhiu en-kóng: "Pâ-lâ-pâ!" 22 Pí-lâ-tô yu mun kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû, ngài oi ngióng-pân chhú-lî kì nò?" Kì-têu chhiòn-phu kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 23 Pí-lâ-tô mun kóng: "Kì to-tái cho má-ke fái-sṳ?" Kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 24 Pí-lâ-tô khon-tó liá-ke chhìn-hìn, tî kâ kóng ya mò yung, fán-chón voi ngiâ-hí phau-thung, chhiu nâ súi chhai chung-ngìn mien-chhièn sé-sú, kóng: "Liù liá ngìn ke hiet, m̀-he ngài ke chhui, ngì-têu chhṳ-kâ fu-chit!" 25 Chung-ngìn chhè-sâng kóng: "Liá ngìn ke hiet-chai, son chhai ngài-têu lâu ngài-têu chṳ́-sûn ke sṳ̂n-song!" 26 Pí-lâ-tô chhiu piong Pâ-lâ-pâ pûn kì-têu, yu min-lin chiông Yâ-sû piên-tá, yèn-heu kâu-pûn ngìn hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 27 Chúng-tuk ke pîn-é chiông Yâ-sû tai-ngi̍p chúng-tuk-fú; chhiòn-chhui si̍p-ha̍p chhai Yâ-sû chû-vì. 28 Kì-têu thot-hâ Yâ-sû ke sâm, lâu kì chok yit-liâng chû-fùng-set ke chhòng-phàu, 29 yung net-è phiên yit-táng miên-liù, lâu kì tai-tén, nâ yit-kî thèn-thiàu piong chhai kì ke yu-sú, khúi chhai kì mien-chhièn met-sa kì, kóng: "Yù-thai-ngìn ke vòng van-soi!" 30 Kì-têu yu yung héu-lân phi kì, nâ thèn-thiàu kín tá kì ke thèu-nà. 31 Met-sa so̍t, kì-têu chiông kì sṳ̂n-song ke chhòng-phàu thot-hâ-lòi, lâu kì chok chhṳ-kâ ke sâm, yèn-heu tai kì chhut-hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 32 Kì-têu chhut-lòi ke sṳ̀, tù-tó yit-ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, chhiu khiòng-pet kì thoi Yâ-sû khià sṳ̍p-sṳ-ka. 33 Kì-têu lòi-to yit-ke thi-fông, ôn-to Kok-kok-thâ, yi-sṳ chhiu-he "Thèu-nà-hok ke Sân-thèu". 34 Kì-têu nâ chhâm fú-tám ke chiú pûn Yâ-sû lîm; Yâ-sû tâm yit-ha, chhiu m̀ lîm. 35 Kì-têu chhiu chiông Yâ-sû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, yu chhû-chhiâm-é lòi pûn kì ke sâm, 36 yèn-heu chhô chhai ke-vi chóng-tén kì. 37 Kì-têu chhai kì thèu-nà ke táng-kô ôn yit-te phài-è siá-tén kì ke chhui-miàng: "Liá he Yù-thai-ngìn ke vòng Yâ-sû." 38 Kì-têu yu chiông lióng-ke khiòng-tho thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka, yit-ke chhai kì ke yu-phién, yit-ke chhai kì ke chó-phién. 39 Tui ke-vi kîn-ko ke ngìn vú-yu̍k Yâ-sû, yèu-thèu, 40 kóng: "Ngì liá oi chhak sṳn-thien, sâm-ngit-nui chiông kì chhùng-kien hí-lòi ke! Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, kiu ngì chhṳ-kâ, tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi â!" 41 Chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu chóng-ló ya khiung-yong chhṳ́-seu kì, kóng: 42 "Kì kiu-liáu phe̍t-ngìn, sa mò fap-thu kiu chhṳ-kâ! Kì he Yî-set-lie̍t ke vòng ô! Na-he kì liá-ha tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi, ngài-têu chhiu sin kì! 43 Kì yí-kho Song-ti; na-he Song-ti kak-yi kì, liá-ha chhiu khó-yî kiu kì; yîn-vi kì sṳt kóng: 'Ngài he Song-ti ke Lai-é.' " 44 Thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke khiòng-tho ya án-ngiòng sâu-nat kì. 45 Tông-chu ke sṳ̀, thai-thi vû-am, yok-yû sâm-tiám-chûng kiú. 46 To hâ-chu sâm-tiám-chûng ke sṳ̀, Yâ-sû thai-sâng hêm-kóng: "Yî-li! Yî-li! Lâ-mâ sat-pâ-kok-thai-nì?" Yi-sṳ he kóng: "Ngài ke Song-ti, ngài ke Song-ti, Ngì cho-má-ke piong-thet ngài?" 47 Sùn-thèu khî-tén ke ngìn, yû-têu thâng-tó chhiu kóng: "Liá-ke ngìn hêm Yî-li-â!" 48 Khì-chûng yû yit-sà ngiàm-sṳ̀ chéu-ko-hi, nâ yit-te hói-mièn chim sôn phù-thò-chiú, yèn-heu thak chhai thèn-thiàu-táng, oi nâ pûn kì lîm. 49 Khì-thâ ke ngìn kóng: "Tén yit-ha-é, ngài-têu khon Yî-li-â voi lòi kiu kì mò!" 50 Yâ-sû yu thai-hêm yit-sâng, chhiu thôn-hi sí-thet. 51 Liá-sṳ̀, koa chhai sṳn-thien-tú ke pu-liàm, tui táng-kô to tái-hâ lie̍t-cho lióng-sak. Thai-thi chṳ́n-thung, phàn-sa̍k lie̍t-khôi, 52 fùn-mu ya khôi lé, chhin-tô ko-sṳ̂n ke sṳn-thù fán-sâng ko-lòi. 53 Yâ-sû fu̍k-fa̍t yî-heu, kì-têu lì-khôi fùn-mu, ngi̍p-hi Sṳn-sàng; chhin tô-ngìn khon-tó kì-têu. 54 Chóng Yâ-sû ke kiûn-kôn lâu pîn-é khon-tó thi-thûng pin só fat-sên ke sṳ, chhiu thai chho̍k-kiâng, kóng: "Kì sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Lai-é!" 55 Chhai ke-vi, hàn-yû hó-tô fu-ngìn-kâ yén-yén khî-tén khon; kì-têu he tui Kâ-li-li thèn-tén Yâ-sû lòi fu̍k-sṳ kì ke. 56 Khì-chûng yû Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, Ngâ-kok lâu Yok-sit ke â-mê Mâ-li-â, pin Sî-pí-thai lióng-ke lai-é ke â-mê. 57 Lìm-am-é, yû yit-ke Â-li-mâ-thai ke yû-chhièn-ngìn lòi; kì ke miàng ôn-to Yok-sit, ya he Yâ-sû ke ho̍k-sâng. 58 Kì hi kien Pí-lâ-tô, yêu-khiù sû-liam Yâ-sû ke vì-thí; Pí-lâ-tô chhiu fûn-fu chiông Yâ-sû ke vì-thí kâu-pûn kì. 59 Yok-sit liâng-tó vì-thí heu, yung chhiang-li ke mà-sâ pâu-hó, 60 piong chhai kì sîn cho ke fùn-mu tî-poi; liá fùn-mu he kì tui sa̍k-piak chho̍k-sàng ke. Kì yu chiông yit-te thai sa̍k-thèu chan-ko-lòi, set-tén mu-mùn, yèn-heu chang lì-khôi. 61 Ke-sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu nang-ngoi yit-ke Mâ-li-â chhô chhai fùn-mu tui-mien. 62 Thi-ngi-ngit, chhiu-he lî-pai-liuk ke chêu-sṳ̀n, chi-sṳ̂-chóng thùng Fap-li-soi-ngìn khiung-ha hi kien Pí-lâ-tô, 63 kóng: "Thai-ngìn, ngài-têu ki-tet ke-chak phien-ngìn ke lau-é hàn sâng ke sṳ̀-chiet sṳt kóng: 'Sâm-ngit-heu ngài oi fu̍k-fa̍t.' 64 Só-yî, chhiáng ngì ha-lin ngiàm-ngiàm chóng-hó fùn-mu, chhṳ̍t-to thi-sâm-ngit, kiâng-pha kì ke ho̍k-sâng lòi chiông kì thêu-chéu, yèn-heu hi tui ngìn kóng: 'Kì tui sí fu̍k-fa̍t lé.' Na-he án-ngiòng, heu-lòi ke khî-phien voi pí siên-chhièn ke hàn-kha li-hoi." 65 Pí-lâ-tô tui kì-têu kóng: "Tai yit-chhui ví-pîn hi, cheu ngì-têu só tî thó-tong ke phan-fap hi chóng!" 66 Kì-têu chhiu hi, yung-chhin phan-fap ngiàm sú fùn-mu, chhai sa̍k-thèu-táng kâ fûng-thiàu, yu min-lin ví-pîn chóng-tén.

Mâ-thai 28

1 Ôn-sit-ngit ko-hi, lî-pai-ngit thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â thùng nang-ngoi yit-ke Mâ-li-â khiung-ha hi khon fùn-mu. 2 Fut-yèn, fat-sên thai thi-thûng, yîn-vi yû Chú ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng hâ-lòi, chiông sa̍k-thèu sái-khôi, chhô chhai ke táng-kô. 3 Kì ke mien-mau chhiong ngiap-lang, sâm chhiong siet án pha̍k. 4 Ke-têu ví-pîn kiâng-to pi̍t-pi̍t-chhat, chhiong hak-to voi sí ke ngìn yit-yong. 5 Thiên-sṳ́ tui ke-têu fu-ngìn-kâ kóng: "M̀-sṳ́ kiâng; ngài tî ngì-têu he chhìm ke pûn-ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke Yâ-sû. 6 Kì mò chhai liá-vi, cheu kì só-kóng ke, kì yí-kîn fu̍k-fa̍t lé. Ngì-têu ko-lòi, khon ôn-chong kì ke só-chhai. 7 Ngì-têu kiak-kiak hi lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: 'Kì yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t lé; kì oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li; chhai ke-vi, ngì-têu voi kien-tó kì.' Oi ki-tet ngài lâu ngì-têu kóng ke fa." 8 Ke-têu fu-ngìn-kâ chhiu kón-kín lì-khôi fùn-mu, yu kiâng yu chhin fôn-hí, chéu-tén hi oi lâu kiâ ho̍k-sâng kóng. 9 Fut-yèn, Yâ-sû tù-tó kì-têu, kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn!" Kì-têu chhiu chin-chhièn, nám-tén kì ke kiok, pai kì. 10 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "M̀-sṳ́ kiâng; hi lâu ngài ke hiûng-thi kóng, ham kì-têu hi Kâ-li-li; chhai ke-vi, kì-têu voi kien-tó ngài." 11 Ke-têu fu-ngìn-kâ hi ke sṳ̀-chiet, yû-têu chóng fùn-mu ke pîn-é chón sàng-tú hi, tui chi-sṳ̂-chóng po-ko só fat-sên ke yit-chhiet sṳ. 12 Chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló chhâm-siòng heu, nâ yit thai-thoi-chhièn pûn pîn-é, 13 tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi án-ngiòng kóng: 'Kì ke-têu ho̍k-sâng am-pû-sṳ̀ lòi, chhai ngài-têu soi-thet ke sṳ̀ chiông kì ke sṳ̂n-sṳ̂ thêu-chéu.' 14 Na-he chúng-tuk thâng-tó liá-khien sṳ, ngài-têu voi thoi ngì-têu kóng-fa, pó-chṳn ngì-têu mò sṳ." 15 Só-yî, pîn-é chhiu nâ ke-têu chhièn, cheu só fûn-fu kì-têu ke hi cho. Liá yèu-ngièn chhiu liù-chhòn chhai Yù-thai-ngìn ke chûng-kiên, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit. 16 Sṳ̍p-yit-ke ho̍k-sâng hi Kâ-li-li, to Yâ-sû fûn-fu kì-têu hi ke sân-táng. 17 Kì-têu yit kien-tó Yâ-sû, chhiu pai kì; chúng-he hàn yû-ngìn ngì-fù. 18 Yâ-sû hàng ko-lòi, tui kì-têu kóng: "Song-ti yí-kîn chiông thiên-táng lâu thi-song só-yû ke khièn-piang su-pûn ngài. 19 Só-yî, ngì-têu oi hi chhiòn sṳ-kie, sṳ́ van-mìn chhiòn-phu cho ngài ke ho̍k-sâng, fung Fu, Chṳ́, Sṳn-Lìn ke miàng lâu kì-têu hàng sé-lî, 20 kâu kì-têu chûn-sú yit-chhiet ngài só min-lin ngì-têu ke. Oi ki-tet! Ngài voi sòng-sòng lâu ngì-têu thùng-chhai, chhṳ̍t-to sṳ-kie ke ma̍t-ngit."

Mâ-kh'o 1

1 Song-ti ke Lai-é, Yâ-sû Kî-tuk ke fuk-yîm he án-ngiòng khôi-sṳ́ ke. 2 Chhiong siên-tî Yî-soi-â chhai kì ke sû tî-poi só-siá ke: Song-ti kóng: "Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng; kì oi vi ngì khôi-lu." 3 Chhai khóng-yâ yû ngìn hêm-kóng: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu!" 4 Yok-hon chhiu-he án-ngiòng chhai khóng-yâ chhut-hien, vi ngìn hàng sé-lî. Kì siên-pu kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, chiap-su sé-lî, Song-ti chhiu voi sa-miên ngì-têu ke chhui." 5 Fî-sòng tô ke ngìn tui Yù-thai ke tak só-chhai lâu chhiòn Yâ-lu-sat-lâng lòi-to Yok-hon ke mien-chhièn. Kì-têu sṳ̀n-ngin chhṳ-kâ ke chhui; Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì-têu hàng sé-lî. 6 Yok-hon chok-tén lo̍k-thò-mô cho ke sâm, yêu-khiên thak-tén phì-tai; sṳ̍t chhó-máng lâu yâ-phûng-thòng ko ngit-è. 7 Kì siên-pu kóng: "Yû yit-ke ngìn, pí ngài kha-man lòi ke, kì pí ngài ví-thai chhin-tô. Ngài chhiu-he khù-hâ-lòi lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet. 8 Ngài he yung súi vi ngì-têu hàng sé-lî, chúng-he kì oi yung Sṳn-Lìn vi ngì-têu hàng sé-lî." 9 Mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû tui Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi, Yok-hon chhiu chhai Yok-tan-hò vi kì hàng sé-lî. 10 Yâ-sû tui súi-chûng yit sông-lòi, chhiu khon-tó thiên-khôi, Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è yit-yong, kong chhai kì ke sṳ̂n-song; 11 tui thiên-táng yû sâng-yîm chhòn hâ-lòi, kóng: "Ngì he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke." 12 Sṳn-Lìn chit-sṳ̀ chhûi-pet Yâ-sû hi-to khóng-yâ. 13 Kì chhai khóng-yâ si-sṳ̍p ngit, su Sat-tan ke sṳ-tham; kì lâu yâ-chhu khiung-ha, pin yû thiên-sṳ́ lòi fu̍k-sṳ kì. 14 Yok-hon pûn-ngìn koân chhai kâm-ngiu̍k yî-heu, Yâ-sû hi-to Kâ-li-li, siên-chhòn Song-ti ke fuk-yîm. 15 Kì kóng: "Sṳ̀-kiên yí-kîn to lé, Song-ti ke koet voi sṳ̍t-hien lé! Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, sin-chhiùng liá-ke fuk-yîm." 16 Yâ-sû chhai Kâ-li-li fù-piên hàng ke sṳ̀, khon-tó lióng-ke tá-ǹg ke ngìn --- Sî-mùn lâu kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t --- chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg. 17 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Lòi thèn ngài! Ngài oi pûn ngì-têu tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong." 18 Kì-têu chit-sṳ̀ piong-hâ mióng-è, thèn Yâ-sû hi. 19 Hiong-chhièn hàng mò kí-yén, Yâ-sû yu khon-tó Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon; kì lióng hiûng-thi chhai sòn-táng chṳ́n-lî ǹg-mióng. 20 Yâ-sû chit-sṳ̀ fû-seu kì lióng-sà, kì-têu chhiu chiông â-pâ Sî-pí-thai lâu kûng-ngìn liù chhai sòn-táng, thèn Yâ-sû hi. 21 Kì-têu lòi-to Kâ-pak-nùng-sàng, Yâ-sû chhiu chhai Ôn-sit-ngit ngi̍p-hi fi-thòng, chhai ke-vi kâu ngìn. 22 Thâng-tó kì kau-hiun ke ngìn lûng-chúng kám-kok fî-sòng khì-koai, yîn-vi kì kau-hiun kì-têu ke sṳ̀ chhin-yû khièn-piang, lâu yit-pân ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong. 23 Tú-hó, chhai kì-têu ke fi-thòng-tú yû yit-ke sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn hêm-kóng: 24 "Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû, ngì ngióng-pân lòi kôn-sa̍p ngài-têu? Ngì lòi sêu-me̍t ngài-têu he-mò? Ngài tî ngì he má-ngìn; ngì he Song-ti ke Sṳn-chá!" 25 Yâ-sû min-lin ke-chak sià-lìn kóng: "Tiâm-tiâm, tui liá ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi!" 26 Sià-lìn sṳ́ ke-ngìn chhiòn-sṳ̂n pi̍t-pi̍t-chhat, yèn-heu thai-kieu yit sâng, chhiu tui kiâ sṳ̂n-song chhut-lòi. 27 Chung-ngìn fî-sòng chho̍k-kiâng, thêu-thêu ngi-lun kóng: "Liá to-tái he má-ke sṳ-chhìn! Sṳ̍t-chhai he sîn ke kau-hiun! Kì kin-yèn yû khièn-piang chṳ́-fî sià-lìn, sià-lìn ya chṳn-kîn fu̍k-chhiùng kì ke min-lin!" 28 Án-ngiòng, Yâ-sû ke miàng-sâng chhin kiak chhiu chhòn-phien Kâ-li-li ke só-chhai. 29 Kì-têu yit lì-khôi fi-thòng, chhiu to Sî-mùn lâu Ôn-tet-lie̍t ke vuk-hâ hi; Ngâ-kok lâu Yok-hon ya khiung-ha hi. 30 Sî-mùn ke chhông-mîn-ôi tú-tú fat-sêu, soi chhai mìn-chhòng-táng; Yâ-sû yit to, kì-têu chhiu chiông kì ke phiang lâu Yâ-sû kóng. 31 Yâ-sû hi khon kì, khiên kì ke sú, fù kì hong-hí-lòi. Kì ke sêu chhiu thui-thet; kì hong-hí-lòi chêu-thai kì-têu. 32 To lìm-am-é, ngit-thèu lo̍k-sân ke sṳ̀, yû chhin-tô ngìn tai kok-chúng ke phiang-ngìn lâu pûn-kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn; 33 sàng-nui ke ngìn chhiòn-phu chhi-si̍p to mùn-chhièn lòi. 34 Yâ-sû yî-hó kok-chúng phiang-chṳn ke ngìn, ya kiuk-chéu chhin-tô kúi. Kì put-chún kúi kóng-fa, yîn-vi kì-têu tî kì he má-ngìn. 35 Thi-ngi-ngit tá-chó, thiên hàn-màng kông, Yâ-sû chhiu hong-chhòng, chhut-hi ngoi-poi phiên-phit ke só-chhai, chhai ke-vi khì-tó. 36 Sî-mùn lâu kì ke thùng-phân chhut-hi chhìm kì; 37 chhìm-tó yî-heu, chhiu tui kì kóng: "Thai-kâ chhiòn-phu chhai ke-vi chhìm ngì!" 38 Yâ-sû kóng: "Ngài-têu lòi-hi fu-khiun ke chhûn-chông, ngài ya yin-tông oi chhai ke-têu só-chhai chhòn-tho, yîn-vi liá he ngài lòi ke muk-tit." 39 Án-ngiòng, Yâ-sû hàng-phien Kâ-li-li chhiòn-thi, chhai kok thi-fông ke fi-thòng chhòn-tho, yu kiuk-kúi. 40 Yû yit-ke pot thái-kô ke ngìn lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn, khúi lo̍k-hi khiù kì kóng: "Ngì na-he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li." 41 Yâ-sû sîm-chûng chhûng-mân lìn-mén, chhûn-sú miâ kì, en kì kóng: "Ngài hén, ngì chhiang-li lé!" 42 Kì sṳ̂n-song ke thái-kô chit-sṳ̀ mò-thet hi, kì chhiu tet-tó chhiang-li. 43 Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ ham kì lì-khôi, ya chai-sâm fûn-fu kì kóng: 44 "M̀-hó chiông liá-khien sṳ lâu phe̍t-ngìn kóng; chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, yèn-heu cheu Mô-sî só-thin ke kûi-kí hien chi-vu̍t, lòi tui ngìn chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li lé." 45 Chúng-he liá-ke ngìn yit chhut-hi, fán-chón si-chhu siên-chhòn liá-hong sṳ-chhìn, hoi Yâ-sû mò fap-thu chai kûng-khôi ngi̍p-sàng, chṳ́-yû he̍t chhai sàng-ngoi phiên-phit ke só-chhai. Chung-ngìn hàn-he tui si-vì lòi chhìm kì.

Mâ-kh'o 2

1 Ko mò kí-ngit, Yâ-sû yu chón-to Kâ-pak-nùng-sàng; thai-kâ thâng-kóng kì chhai vuk-hâ ke sêu-sit. 2 Chhin-tô ngìn chhiu chhi-si̍p lòi, lièn mùn-chhièn ya mò khûng-vi. Yâ-sû tui kì-têu kóng-tho ke sṳ̀-chiet, 3 yû si-ke ngìn kông yit-ke thân-fûng phiang-ngìn lòi-kien Yâ-sû. 4 Chúng-he yîn-vi ngìn chhin-tô, kì-têu mò fap-thu chiông kì kông-to Yâ-sû mien-chhièn. Só-yî kì-têu chhiu chhai Yâ-sû thìn-liù ke só-chhai, tui vuk-táng chhak yit-chak khûng-é; yèn-heu, chiông phiang-ngìn lièn kì só soi ke chhó-chhia̍k, chhui-hâ-hi. 5 Yâ-sû khon-tó liá-têu ngìn ke sin-sîm, chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Se-chṳ́ â, ngì ke chhui tet-tó sa-miên lé." 6 Yû kí-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhô chhai ke-vi, sîm-chûng ngi-lun kóng: 7 "Liá-ke ngìn kóng-fa ngióng-kám án ko-fun! Kì kóng vú-yu̍k Song-ti ke fa! Chhù-liáu Song-ti yî-ngoi, má-ngìn yû sa-chhui ke khièn-piang nè?" 8 Yâ-sû chit-sṳ̀ tî kì-têu sîm-chûng sióng má-ke, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân án-ngiòng sióng nè? 9 Tui liá-ke thân-fûng phiang-ngìn kóng: 'Ngì ke chhui tet-tó sa-miên' yùng-yi nè? Ya-he kóng: 'Hong-hí-lòi, nâ ngì ke chhó-chhia̍k hàng-chón-hi' kha yùng-yi nè? 10 Liá-ha ngài oi tui ngì-têu chṳn-mìn, Ngìn-chṳ́ chhai thi-song yû sa-chhui ke khièn-piang." Chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: 11 "Ngài fûn-fu ngì hong-hí-lòi, nâ ngì ke chhó-chhia̍k chón-hi vuk-hâ!" 12 Ke-ngìn chhiu hong-hí-lòi, nâ-hí chhó-chhia̍k, chhai thai-kâ mien-chhièn hàng chhut-hi. Chung-ngìn chhiu fî-sòng chho̍k-kiâng, siung-chan Song-ti kóng: "Ngài-têu chhiùng-lòi màng-sṳt khon-tó án-ngiòng ke sṳ!" 13 Yâ-sû yu to-chón Kâ-li-li fù-piên, yit thai-khiùn ngìn hi-to kì ke-vi, kì chhiu kau-hiun kì-têu. 14 Kì chai hiong-chhièn hàng, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, chhiu he Â-le̍t-fî ke lai-é Li-vi, chhô chhai soi-koân. Yâ-sû tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" Li-vi chhiu hong-hí-lòi thèn kì. 15 Heu-lòi Yâ-sû chhai Li-vi ke vuk-hâ sṳ̍t-fan, chhin-tô soi-vu-yèn lâu mò sú kau-kûi ke ngìn ya thèn-tén kì lòi, tông-chûng ya yû chhin-tô thùng Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng khiung-ha sṳ̍t-fan. 16 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn chûng ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khon-tó Yâ-sû thùng fái-ngìn lâu soi-kun khiung-ha sṳ̍t-fan, chhiu chṳt-mun kiâ ho̍k-sâng kóng: "Kì ngióng-pân thùng soi-kun lâu fái-ngìn khiung-ha sṳ̍t-fan nè?" 17 Yâ-sû thâng-tó, chhiu en-kóng: "Khien-không ke ngìn m̀-sṳ́ yî-sên, yû phiang ke ngìn chang oi. Ngài lòi ke muk-tit m̀-he oi fû-seu ngi-ngìn, he oi fû-seu chhui-ngìn." 18 Yû yit-pái, Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng lâu Fap-li-soi-ngìn tông chhai ke-vi kim-sṳ̍t, yû ngìn lòi mun Yâ-sû kóng: "Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng lâu Fap-li-soi-ngìn ke ho̍k-sâng kim-sṳ̍t, ngì ke ho̍k-sâng mò kim-sṳ̍t, he vi-tó má-ke nè?" 19 Yâ-sû en-kóng: "Sîn-lòng hàn chhai fûn-yîn ke yèn-si̍t chûng, ngìn-hak kám oi-sṳ́ kim-sṳ̍t? Sîn-lòng thùng kì-têu khiung-ha ke sṳ̀, kì-têu chhiu m̀-sṳ́ kim-sṳ̍t. 20 Chúng-he sṳ̀-kiên voi to, sîn-lòng voi pûn-ngìn tui kì-têu tông-chûng tai-chéu, ke-sṳ̀ kì-têu chhiu oi kim-sṳ̍t. 21 "Mò ngìn yung sîn-pu pú khiu-sâm; na-he án-ngiòng, sîn pú ke pu voi chhá-lie̍t khiu-sâm, lan-khûng chhiu hàn-kha thai. 22 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi tú; na-he án-ngiòng, sîn-chiú voi chong-lie̍t phì-thoi, chiú lâu phì-thoi chhiòn-phu voi tá-sóng thet. Sîn-chiú oi chông chhai sîn phì-thoi tú chang chho̍k!" 23 Yû yit-ke Ôn-sit-ngit, Yâ-sû kîn-ko ma̍k-thièn, kiâ ho̍k-sâng ya thùng kì khiung-ha hàng; kì-têu yit-phién hàng yit-phién lo̍t têu ma̍k-chhon. 24 Fap-li-soi-ngìn tui Yâ-sû kóng: "Ngì khon, ngì ke ho̍k-sâng ngióng-pân cho Ôn-sit-ngit kim-chṳ́ cho ke sṳ?" 25 Yâ-sû en-kóng: "Thai-ví lâu thèn kì ke ngìn khiam-khiet yu tú-kî ke sṳ̀ cho má-ke, ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? 26 Kì ngi̍p-hi Song-ti ke sṳn-thien, sṳ̍t hien-pûn Song-ti ke piáng. Liá-ke sṳ fat-sên chhai Â-pí-â-thâ cho thai-chi-sṳ̂ ke sṳ̀-chiet. Cheu ngài-têu ke fap-li̍t, chṳ́-yû chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t liá-ke piáng-è; chúng-he Thai-ví nâ-lòi sṳ̍t, yu pûn-pûn thèn kì ke ngìn sṳ̍t." 27 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Ôn-sit-ngit he vi-tó ngìn sat ke; ngìn m̀-he vi-tó Ôn-sit-ngit lòi chhùn-chhai ke. 28 Só-yî Ngìn-chṳ́ ya he Ôn-sit-ngit ke Chú."

Mâ-kh'o 3

1 Yâ-sû yu ngi̍p-hi fi-thòng; chhai ke-vi yû yit-ke ngìn, kì ke yit-kî sú khiò-thet. 2 Yû-têu ngìn sióng-oi chhìm Yâ-sû ke pá-piang lòi ko kì, chhiu chhai sùn-thèu chóng-tén, oi khon kì chhai Ôn-sit-ngit voi vi ngìn yî-phiang mò. 3 Yâ-sû lâu ke sú khiò-thet ke ngìn kóng: "Hong-hí-lòi, to thèu-chhièn lòi." 4 Yèn-heu, mun thai-kâ kóng: "Koân-he Ôn-sit-ngit, ngài-têu ke fap-li̍t he ngióng-pân kûi-thin? Oi cho hó-sṳ, ya-he cho fái-sṳ? Oi kiu ngìn, ya-he chhṳ̀ ngìn?" Thai-kâ tiâm-tiâm m̀ chhut-sâng. 5 Yâ-sû chhiu fat-khién, yung muk-chû hìm kì-têu, thùng-sṳ̀ sîm-chûng vi-tó liá-têu ngìn pî-sông, yîn-vi kì-têu ke sîm-kôn án ngang. Kì lâu ke-ngìn kóng: "Sú chhûn chhut-lòi!" Ke-ngìn chiông sú yit chhûn chhut-lòi, kì ke sú chhiu hó lé. 6 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, chhiu lâu Hî-li̍t-tóng ke ngìn chhâm-siòng oi ngióng-pân tui-fu Yâ-sû lòi sat-hoi kì. 7 Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng lì-khôi ke-vi to Kâ-li-li-fù ke-phién hi, yû yit thai-khiùn ngìn thèn-tén kì. Liá-têu ngìn he tui Kâ-li-li, Yù-thai, 8 Yâ-lu-sat-lâng, Yî-thú-mâi, Yok-tan-hò tûng-phién, pin Thai-ngì lâu Sî-tun fu-khiun ke sàng-sṳ lòi ke. Kì-têu lòi chhìm Yâ-sû he yîn-vi thâng-tó Yâ-sû só-cho ke yit-chhiet sṳ-chhìn. 9 Yîn-vi ngìn chhin thai-khiùn, Yâ-sû chhiu fûn-fu ho̍k-sâng chún-phi yit-chak sòn, miên-tet thai-kâ chiâm-tén kì. 10 Yîn-vi kì yî-hó chhin-tô phiang-ngìn, só-yû pot-phiang ke ngìn chhiòn-phu sióng-oi chiâm-to thèu-chhièn lòi miâ kì. 11 Ke-têu pûn sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn yit khon-tó kì, chhiu phu̍k chhai kì ke mien-chhièn, hêm-kóng: "Ngì he Song-ti ke Lai-é!" 12 Yâ-sû ngiàm-ngiàm min-lin sià-lìn, cho-m̀-tet chiông kì ke miàng chhòn chhut-hi. 13 Yâ-sû sông yit-chho sân-táng, seu-si̍p kì só kak-yi ke ngìn lòi thèn kì. Kì-têu lòi-to kì ke mien-chhièn, 14 Yâ-sû chhiu sién-chhut sṳ̍p-ngi-ke ngìn, ham kì-têu cho sṳ́-thù, oi kì-têu sòng-sòng thùng kì khiung-ha, ya oi phai kì-têu hi chhòn-tho, 15 yu pûn kì-têu kiuk-kúi ke khièn-piang. 16 Yâ-sû só kién-sién ke sṳ̍p-ngi-ke ngìn he: Sî-mùn (Yâ-sû yu thùng kì ôn-miàng Pí-tet), 17 Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon (Yâ-sû yu thùng kì-têu ôn-miàng Pan-nì-khì, yi-sṳ he "sin-chhìn phau-lie̍t, chhiong lùi-kûng ke ngìn"), 18 yu yû Ôn-tet-lie̍t, Fî-li̍t, Pâ-tô-lò-mâi, Mâ-thai, Tô-mâ, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, Tha̍t-thai, Kit-chin-tóng ke Sî-mùn, 19 lâu chhut-mai Yâ-sû ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai. 20 Yâ-sû to-chón-hi vuk-tú; yu yû yit thai-khiùn ke ngìn lòi chhi-si̍p, hoi kì lâu ho̍k-sâng lièn sṳ̍t-fan ke sṳ̀-kiên ya mò. 21 Yâ-sû vuk-hâ ke ngìn thâng-kóng liá-ke chhìn-hìn, chhut-lòi oi chú-tóng kì, yîn-vi yû-ngìn kóng: "Kì pot-tiên lé!" 22 Yû-têu tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ kóng: "Kì he pûn Phe̍t-sî-puk fu-sṳ̂n! Kì he kho kúi-vòng kiuk-kúi!" 23 Yâ-sû ham liá-têu ngìn lòi, yung pí-yi tui kì-têu kóng: "Sat-tan ngióng-voi kiuk Sat-tan nè? 24 Yit-ke koet-kâ chhṳ-siông fûn-chên, ke koet-kâ yit-thin voi khî-m̀-he̍t. 25 Yit-ke kâ-thìn chhṳ-siông fûn-chên, ke kâ-thìn thin-chho̍k voi khî-m̀-he̍t. 26 Án-ngiòng, ká-sṳ́ Sat-tan chhṳ-siông fûn-chên, kì ke koet kiet-thin khî-m̀-he̍t, voi me̍t-mòng thet-hi. 27 "Mò ngìn nèn chin-ngi̍p yúng-sṳ ke vuk-hâ hi chhióng kì ke chhòi-sán; chhù-liáu siên chiông yúng-sṳ khún hí-lòi, chang yû fap-thu chhióng kì ke tûng-sî. 28 "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngìn só fam yit-chhiet ke chhui, lâu só-kóng yit-chhiet fí-pong ke fa, chhiòn-phu khó-yî tet-tó sa-miên; 29 chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke ngìn yún-yén mò khó-nèn tet-tó sa-miên, yîn-vi kì só fam ke he yún-yén ke chhui." 30 (Yâ-sû kóng liá-ke fa he yîn-vi yû-ngìn kóng: "Kì he pûn sià-lìn fu-sṳ̂n.") 31 Liá-sṳ̀, Yâ-sû ke â-mê lâu ló-thâi lòi-to; kì-têu khî chhai ngoi-poi, ham ngìn chhòn-fa pûn Yâ-sû, kóng kì-têu oi kien kì. 32 Yû yit thai-khiùn ngìn vì-tén, chhô chhai Yâ-sû ke sṳ̂n-piên; kì-têu lâu kì kóng: "Khon â, ngiâ mê lâu ngiâ ló-thâi chhai ngoi-poi, oi kien ngì!" 33 Yâ-sû kóng: "Má-ngìn he ngài ke â-mê? Má-ngìn he ngài ke hiûng-thi?" 34 Kì khon-tén chhô chhai chû-vì ke ngìn, kóng: "Khon â, ngài ke â-mê, ngài ke hiûng-thi chhai liá-vi! 35 Fàm sṳ̍t-hàng Song-ti chṳ́-yi ke chhiu-he ngài ke hiûng-thi, chí-moi, lâu â-mê."

Mâ-kh'o 4

1 Yâ-sû yu chhai Kâ-li-li fù-sùn kau-hiun chung-ngìn. Yû yit thai-khiùn ngìn chhi-si̍p to kì mien-chhièn lòi, só-yî kì sông sòn hi chhô-tén. Sòn thìn chhai fù-chûng, chung-ngìn khî chhai fù ke sùn-thèu. 2 Yâ-sû chhiu yung pí-yi kâu kì-têu chhin-tô tho-lî; khì-chûng, kì yû kóng: 3 "Ngì-têu chu-yi thâng â! Yû yit-ke ve-chúng-ke chhut-hi ve-chúng. 4 Kì ve ke sṳ̀, yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai lu-sùn, tiâu-é pî-lòi chiông kì-têu sṳ̍t-thet. 5 Yû-têu lo̍k chhai nài chhin-chhién ke sa̍k-thèu thi-song; yîn-vi nài chhin-chhién, chúng-chṳ́ chhin-kiak chhiu pau-ngà chhut-lòi; 6 ngit-thèu chhut-lòi yit sai, nun-ngà chhiu khû-châu thet-hi, yîn-vi kîn mò la chhṳ̂m. 7 Yû-têu lo̍k chhai net-è tî-poi, net-è thai hí-lòi, chiông yông-é khi̍t-tén, chhiu mò fap-thu kiet-chṳ́. 8 Nang-ngoi yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai hó-nài tî-poi, chóng-thai sṳ̀n-su̍k, chhiu kiet chhin-tô chṳ́, yû-têu sû-sṳ̀n sâm-sṳ̍p-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu yit-pak-phi." 9 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!" 10 Yâ-sû tân-chhiang yit-sà ke sṳ̀-chiet, yû-têu thâng-ko kì kóng-tho ke ngìn lâu sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng khiung-ha lòi-kien kì, chhiáng-kau kì liá-têu pí-yi ke yi-sṳ. 11 Yâ-sû kóng: "Tui ngì-têu, Song-ti koet ke o-pi he yung mìn-kóng ke; na-he tui ngoi-ngìn, yit-chhiet chhiu oi yung pí-yi. 12 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì-têu khon-liáu yu khon, chúng-he m̀-voi liáu-kié, thâng-liáu yu thâng, chúng-he m̀-voi ngi̍p-ngí; na-m̀-he án-ngiòng, kì-têu fì-sîm chón-yi, Song-ti chhiu voi sa-miên kì-têu." 13 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu mò mìn-pha̍k liá-ke pí-yi he-mò? Án-ngiòng, ngióng-voi mìn-pha̍k khì-thâ ke pí-yi? 14 Ve-chúng ke ngìn só ve ke chhiu-he Song-ti ke chṳ̂n-tho. 15 Yû-têu ngìn chhiong lo̍k chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́; kì-têu yit thâng-tó chṳ̂n-tho, Sat-tan chit-sṳ̀ chhiu lòi, chiông ve chhai kì-têu sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-chéu. 16 Yu yû-têu ngìn chhiong lo̍k chhai sa̍k-thèu thi-song ke chúng-chṳ́; kì-têu yit thâng-tó chṳ̂n-tho chit-sṳ̀ fôn-hí chiap-su, 17 chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì-têu sîm-chûng tang-kîn mò chhṳ̂m, chhùn mò kí-kiú, yit-ha vi-tó chṳ̂n-tho tù-tó khun-nàn ya-he pet-hoi, chhin-kiak chhiu tiet-tó. 18 Hàn yû-têu ngìn chhiong ve chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́; kì-têu yû thâng-tó chṳ̂n-tho, 19 chúng-he sên-fa̍t ke chhâu-sîm, chhièn-chhòi ke yú-fe̍t, lâu kok-chúng ke yu̍k-mong ngi̍p-lòi chiông chṳ̂n-tho hip-tén, mò fap-thu kiet kó-chṳ́. 20 Chúng-he, yû-têu ngìn chhiong ve chhai hó-nài tî-poi ke chúng-chṳ́; kì-têu thâng-tó chṳ̂n-tho chhiu chiap-su, pin kiet kó-chṳ́, yû-têu sû-sṳ̀n sâm-sṳ̍p-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu yit-pak-phi." 21 Yâ-sû yu tui kì-têu kóng: "Yû má-ngìn tiám-tên, nâ-lòi piong chhai téu tái-hâ ya-he mìn-chhòng-hâ? Kám-m̀-he oi piong chhai tên-thòi-táng mâ? 22 Tak-hong yún-chhòng ke sṳ chui-heu voi hién-mìn chhut-lòi; khong-tén ke sṳ chui-heu ya voi pûn-ngìn yet chhut-lòi. 23 Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!" 24 Kì yu lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu só thâng ke oi liù-sîm! Ngì-têu yung má-ke tûng-sî liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti ya oi yung khiung-yong ke tûng-sî liòng pûn ngì-têu, sṳm-chṳ oi hàn-kha tô. 25 Yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu." 26 Yâ-sû ki-siu̍k kóng: "Song-ti ke koet chhiong yit-ke ngìn ve-chúng chhai thi-song. 27 Kì am-pû-thèu soi-muk, ngit-sṳ̀-thèu hong-chhòng, ke-têu chúng-chṳ́ pau-ngà chóng-thai, ngióng-pân voi án-ngiòng, kì m̀ tî. 28 Nài chhṳ-yèn voi sṳ́ chhṳ̍t-vu̍t sên-chóng kiet-chṳ́: siên pau-ngà, yèn-heu tá-chhon, chui-heu kiet chhin-tô chṳ́. 29 Ńg-kuk siuk lé, kì chhiu yung vò-liàm sû-kot, yîn-vi sû-sṳ̀n ke sṳ̀-chiet to lé." 30 Yâ-sû kóng: "Ngài-têu kóng Song-ti ke koet chhiong má-ke nè? Ngài-têu cho-tet yung má-ke pí-yi lòi sot-mìn nè? 31 Song-ti ke koet khó-pí yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́, he sṳ-kiên chui-se ke chúng-chṳ́. Yû-ngìn chiông kì chung chhai nài-tú, 32 ko mò kí-kiú, kì chhiu thai hí-lòi, pí phe̍t-yong chhoi kha kô-thai; kì sâng-chhut chhû-kî, fî-niâu chhai kì yîm-liòng ke só-chhai cho-teu." 33 Yâ-sû yung chhin-tô chhiong án-ngiòng ke pí-yi tui chung-ngìn kóng-tho, cheu kì-têu só nèn mìn-pha̍k ke lòi kâu kì-têu. 34 Kì tui kì-têu kóng-tho chhin-oi yung pí-yi; chúng-he tân-chhiang thùng ho̍k-sâng khiung-ha ke sṳ̀, kì chhiu chhiòn-phu kié-sṳt pûn kì-têu thâng. 35 Ke-ngit am-pû, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu chhô-sòn lòi-hi fù tui-mien ke-phién." 36 Kì-têu chhiu lì-khôi chung-ngìn. Yâ-sû yí-kîn chhai sòn-táng chhô-hó-se, ho̍k-sâng chhiu khôi-sòn; nang-ngoi ya yû phe̍t ke sòn khiung-ha hi. 37 Fut-yèn, yû yit-chhṳn phau-fûng chhôi-tén lòi, pô-long chhin thai, tá-ngi̍p sòn-tú, sòn-tú ke súi chhâ-m̀-tô voi nêm-hí-lòi. 38 Ke-sṳ̀, Yâ-sû hàn chhai sòn-mî, thiap-tén chṳ́m-thèu soi-muk. Kì-têu hêm-siáng kì, kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu voi mò miang lô, ngì mò-oi tap ngài-têu he-mò?" 39 Yâ-sû siáng ko-lòi, chit-phi fûng kóng: "Thìn hâ-lòi!" Yu fûn-fu long kóng: "Tiâm-tiâm!" Fûng chhiu thìn hâ-lòi, fù-mien chhiu thai-thai phìn-chhin. 40 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Cho-má-ke án kiâng? Ngì-têu hàn mò sin-sîm he-mò?" 41 Kì-têu chhiu chhin kiâng, pí-chhṳ́ kóng: "Liá-ke ngìn to-tái he má-ngìn, lièn fûng lâu long ya thâng-chhiùng kì!"

Mâ-kh'o 5

1 Kì-têu lòi-to Kâ-li-li-fù tui-mien ke-phién, su̍k Kiet-lâ-sêm-ngìn ke thi-khî. 2 Yâ-sû yit hâ-sòn, chhiu tù-tó yit-ke tui chhúng-pû chhut-lòi ke ngìn; liá ngìn pûn sià-lìn fu-sṳ̂n, 3 yit-chhṳ̍t he̍t chhai chhúng-pû, mò-ngìn nèn khúng-chṳ kì, yung thiet-lien ya khún kì m̀-he̍t. 4 Chhin-tô pái yû-ngìn yung kiok-liàu sú-khau só-tén kì, chúng-he kiok-liàu sa pûn kì tá-sui thet-hi, sú-khau sa pûn kì ngiú-thôn thet-hi. Mò-ngìn yû la li̍t lòi chṳ-fu̍k kì! 5 Kì ngit-ya chhai chhúng-pû lâu sân-tú chhin hêm, yu nâ sa̍k-thèu khau chhṳ-kâ. 6 Kì yén-yén khon-tó Yâ-sû, chhiu chéu-ko-lòi, khúi chhai kì ke mien-chhièn, 7 thai-sâng hêm-kóng: "Chṳ-kô Song-ti ke Lai-é Yâ-sû, ngì cho-má-ke oi kôn-sa̍p ngài nè? Ngài fung Song-ti ke miàng khiù ngì, mo̍k châu-tha̍p ngài!" 8 (Kì kóng liá-ke fa he yîn-vi Yâ-sû yí-kîn fûn-fu kì kóng: "Sià-lìn â, tui liá-ke ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi!") 9 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì ôn-to má-ke miàng?" Kì en-kóng: "Ngài ôn-to 'Thai-khiùn', yîn-vi ngài-têu chhin-tô!" 10 Kì chai-sâm khiù Yâ-sû mo̍k kiuk kì-têu lì-khôi ke thi-fông. 11 Chhai fu-khiun sân-phài-táng, tú-hó yû yit thai-khiùn chû-é chhai ke-vi sṳ̍t tûng-sî; 12 sià-lìn chhiu khiù Yâ-sû kóng: "Chún ngài-têu ngi̍p chû-khiùn, pûn ngài-têu fu chhai chû-é tî-poi." 13 Yâ-sû chún kì-têu; sià-lìn chhiu tui ke-ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi, ngi̍p-hi chû-khiùn; kûi-khiùn chû-é (yok lióng-chhiên-chak) chûng-hâ pên-kông, tiet-lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí. 14 Chóng chû-é ke ngìn chhiu chéu-thet; kì-têu hi sàng-tú lâu chû-vì ke hiông-chhûn kóng-hí liá-ke sṳ. Chung-ngìn chhiu chhut-lòi khon, to-tái fat-sên má-ke sṳ-chhìn. 15 Kì-têu lòi-to Yâ-sû ke-vi, khon-tó ke pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn, chhiu-he thèu-pái pûn thai-khiùn kúi fu-sṳ̂n ke, chhô-tén, chok-hó sâm-fu, thèu-nó chhîn-siáng; kì-têu chhiu chhin chho̍k-kiâng. 16 Khon-tó liá sṳ-chhìn kîn-ko ke ngìn, chiông fat-sên chhai pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn sṳ̂n-song lâu chû-khiùn ke sṳ lâu thai-kâ kóng. 17 Kì-têu chhiu yêu-khiù Yâ-sû lì-khôi kì-têu ke thi-fông. 18 Yâ-sû sông-sòn ke sṳ̀, ke sṳt pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lòi khiù Yâ-sû kóng: "Ngài thèn ngì hi hó-mò?" 19 Yâ-sû m̀-hén, chúng-he lâu kì kóng: "Chón-hi ngiâ vuk-hâ, lâu chhîn-chhu̍k kóng, Chú ngióng-pân yung chhṳ̀-oi tui-thai ngì, pin Kì vi ngì só-cho ke sṳ he ngióng-pân ke thai." 20 Ke ngìn chhiu lì-khôi, chit-sṳ̀ chhai Sṳ̍p-yip ke thi-fông siên-chhòn Yâ-sû vi kì só-cho ke sṳ-chhìn he ngióng-pân ke thai; só-yû thâng-tó ke ngìn chhiòn-phu kám-kok chhin khì-koai. 21 Yâ-sû yu chhô-sòn chón-to fù ke-phién hi; chhai fù-piên yû yit thai-khiùn ngìn lòi-to kì ke mien-chhièn chhi-si̍p. 22 Ke só-chhai yû yit-ke fi-thòng ke kón-lî-yèn, miàng ôn-to Ya̍p-lû, ya lòi. Kì yit khon-tó Yâ-sû, chhiu phu̍k chhai kì ke kiok-chhièn, 23 khiù kì kóng: "Ngài ke mân-ńg phiang-to voi sí, khiù ngì lòi-hi vi kì on-sú, yî-hó kì, kiu kì yit miang!" 24 Yâ-sû chhiu thùng kì hi. Chhin-tô ngìn ya chiâm-tén thèn kì hi. 25 Ke só-chhai yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi ngièn, 26 khon-ko chhin-tô ke yî-sên, chhai kì-têu ke sú-hâ su chhin-tô ke khú, só-yû ke chhièn-chhòi ya yung-thet-hi; chúng-he kì ke phiang m̀ tân-chhiang mò hó, fán-chón hàn-kha ngiàm-chhung. 27 Kì sṳt thâng-ko Yâ-sû ke sṳ, só-yî chiâm chhai ngìn-khiùn chûng, hàng-to Yâ-sû ke heu-poi, miâ kì ke sâm, 28 sîm-kôn sióng: "Ngài chṳ́-yû miâ-tó kì ke sâm, yit-thin voi tet-tó yî-hó." 29 Kì ke hiet-leu ngiàm-sṳ̀ chhiu thìn-chṳ́, kám-kok sṳ̂n-song ke phiang yí-kîn hó lé. 30 Yâ-sû chit-sṳ̀ kám-kok yû nèn-li̍t chhiùng chhṳ-kâ sṳ̂n-song chhut-hi, chhiu chhai ngìn-khiùn chûng chón-ko sṳ̂n lòi, kóng: "Má-ngìn miâ ngài ke sâm?" 31 Kiâ ho̍k-sâng en kì kóng: "Ngì khon, án tô ngìn chiâm-tén ngì, ngì hàn mun: 'Má-ngìn miâ ngài' mâ?" 32 Chúng-he Yâ-sû si-mien kín chhìm, oi khon má-ngìn miâ kì. 33 Ke fu-ngìn-kâ tî chhṳ-kâ sṳ̂n-song só fat-sên ke sṳ, chhiu pi̍t-pi̍t-chhat, lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn khúi lo̍k-hi, cheu-sṳ̍t lâu kì kóng. 34 Yâ-sû tui kì kóng: "Moi-é â, ngì ke sin-sîm kiu-tó ngì! Ôn-sîm chón-hi, ngì ke phiang yí-kîn hó lé." 35 Yâ-sû hàn kóng-tén liá-ki fa ke sṳ̀, yû ngìn tui fi-thòng kón-lî-yèn ke vuk-hâ kón-lòi, lâu Ya̍p-lû kóng: "Ngiâ moi-é yí-kîn sí-thet, ngióng-pân hàn lò-thung sîn-sâng nè?" 36 Yâ-sû m̀-tap kì-têu só-kóng ke fa, tui fi-thòng ke kón-lî-yèn kóng: "M̀-sṳ́ kiâng, chṳ́-oi sin!" 37 Yèn-heu kì tai-tén Pí-tet, Ngâ-kok, lâu Ngâ-kok ke ló-thâi Yok-hon khiung-ha hi, m̀-hén pûn phe̍t-ngìn thèn-tén kì. 38 Kì-têu lòi-to fi-thòng kón-lî-yèn ke vuk-hâ, Yâ-sû khon-tó thai-kâ lon chhàu-chhàu, thai-sâng kieu. 39 Yâ-sû ngi̍p-hi tui kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke lon chhàu-chhàu thai-sâng kieu nè? Se-ngìn-è pin mò sí, he soi-thet thin-thin." 40 Kì-têu chhiu seu kì. Yâ-sû chiông kì-têu kiuk chhut-hi, chhiu tai-tén se-ngìn-è ke yà-ôi lâu kì sâm-ke ho̍k-sâng ngi̍p-hi se-â-moi-é ke fòng-kiên. 41 Kì khiên-tén se-â-moi-é ke sú, tui kì kóng: "Thai-li-sâ, kú-mí!" Yi-sṳ chhiu-he: "Se-â-moi-é, ngài fûn-fu ngì, hong-hí-lòi!" 42 Se-â-moi-é ngiàm-sṳ̀ chhiu hong-hí-lòi hàng. (Kì yí-kîn sṳ̍p-ngi-se). Liá-ke sṳ, sṳ́ thai-kâ fî-sòng hî-khì! 43 Yâ-sû ngiàm-ngiàm fûn-fu kì-têu, m̀-hó siên-chhòn liá-ke sṳ-chhìn, yu kâu-tai nâ têu tûng-sî pûn se-â-moi-é sṳ̍t.

Mâ-kh'o 6

1 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, to-chón-hi chhṳ-kâ ke kâ-hiông; kiâ ho̍k-sâng ya thèn-tén kì. 2 To Ôn-sit-ngit, kì chhai fi-thòng kau-hiun ngìn. Tông-tô ngìn thâng-tó kì ke fa chhiu chhin khì-koai, kóng: "Liá-sà ngìn tui nai-vi tet-tó liá-ke pún-sṳ nè? Má-ngìn pûn kì liá-ke chṳ-fi nè? Mò sióng-tó kì hàn-voi hàng sṳ̀n-chiak ô! 3 Kì kám m̀-he muk-siong? Kì m̀-he Mâ-li-â ke lai-é, Ngâ-kok, Yok-sit, Yù-thai lâu Sî-mùn ke â-kô mâ? Kì ke-têu ló-moi m̀-he he̍t chhai ngài-têu liá-vi mâ?" Kì-têu chhiu khî-chhie̍t kì. 4 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Chhù-liáu chhai chhṳ-kâ ke pún-hiông, pún-chhu̍k, pún-kâ yî-ngoi, siên-tî chhiòn-phu su ngìn chûn-kin." 5 Án-ngiòng, kì chhai ke-vi chhiu mò fap-thu hàng má-ke sṳ̀n-chiak, chṳ́-yû on-sú chhai yit-têu phiang-ngìn ke sṳ̂n-song, lòi yî-hó kì-têu. 6 Yîn-vi ke-têu ngìn m̀-hén sin, kì kám-kok fî-sòng khì-koai. Yâ-sû ki-siu̍k chhai fu-khiun tak-ke chhûn-chông kau-hiun ngìn. 7 Kì ham sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng lòi, phai kì-têu lióng-sà lióng-sà khiung-ha chhut-hi. Kì su kì-têu kiuk sià-lìn ke khièn-piang, 8 yu fûn-fu kì-têu kóng: "Chhut-ngoi ke sṳ̀, chhù-liáu yit-kî koái-kun-é, m̀-hó tai má-ke tûng-sî; m̀-hó tai sṳ̍t-vu̍t lâu lî-hàng-thoi, sâm-thoi-tú ya m̀-hó tai chhièn; 9 oi chok-hài, chúng-he m̀-hó kâ-tai yit-liâng nui-sâm." 10 Kì yu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu hi-to yit-ke só-chhai, nai kâ-ngìn hén chiap-thai ngì-têu, chhiu he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to ngì-têu lì-khôi ke só-chhai. 11 Mò-lun to má-ke só-chhai, na-he ke-vi ke ngìn m̀ chiap-thai ngì-têu, ya m̀-thâng ngì-têu ke fa, ngì-têu chhiu lì-khôi ke só-chhai, ya oi chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet, lòi péu-sṳ tui kì-têu ke kín-ko." 12 Ho̍k-sâng chhiu chhut-hi chhòn-tho, khien ngìn hi-sià kûi-chṳn. 13 Kì-têu ya kiuk-chéu chhin-tô kúi, yung yù kò chhin-tô phiang-ngìn, yî-hó kì-têu. 14 Koân-he Yâ-sû ke yit-chhiet sṳ, Hî-li̍t-vòng chhiòn-phu yû thâng-tó, yîn-vi Yâ-sû ke miàng-sâng yí-kîn chhòn-to tak só-chhai. Yû ngìn kóng: "Kì he hàng sé-lî ke Yok-hon fán-sâng, chang voi yû hàng liá-têu sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t." 15 Yû ngìn kóng: "Kì he Yî-li-â." Ya yû ngìn kóng: "Kì he siên-tî, chhiong kú-sṳ̀-thoi ke siên-tî." 16 Chúng-he Hî-li̍t thâng-tó liá-têu fa, chhiu kóng: "Kì chhiu-he pûn ngài chám-thèu ke Yok-hon fán-sâng lé!" 17 Ngièn-lòi, Hî-li̍t sṳt ham ngìn hi chok Yok-hon, chiông kì thak-tén, koân chhai kâm-ngiu̍k tú. Hî-li̍t cho liá-ke sṳ he oi pûn Hî-lò-tí fôn-hí; Hî-lò-tí he Hî-li̍t ke hiûng-thi Fî-li̍t ke pû-ngiòng, chúng-he pûn kì chiam-lòi cho pû-ngiòng. 18 Yok-hon chai-sâm chit-phi Hî-li̍t kóng: "Ngì chiam hiûng-thi ke pû-ngiòng he vì-fap ke!" 19 Yîn-vi án-ngiòng, Hî-lò-tí sîm-chûng yen-hen kì, sióng-oi hoi-sí kì, chúng-he mò kî-fi; 20 yîn-vi Hî-li̍t tî Yok-hon he chṳn-chhṳ̍t sṳn-kiet ke ngìn, só-yî chhiu kin-chhung pó-fu kì. Hî-li̍t tak-pái thâng-tó Yok-hon só-kóng ke fa, sîm-chûng chhiu mò phìn-ôn, chúng-he yu chhin fôn-hí thâng kì kóng-lun. 21 Hî-lò-tí só tén ke kî-fi to lé. Hî-li̍t sâng-ngit ke sṳ̀, kí-hàng sṳn-thai ke yen-fi, phan-chok chêu-thai vùn-vú pak-kôn lâu Kâ-li-li mìn-kiên ke liâng-chhiu. 22 Yèn-si̍t chûng, Hî-lò-tí ke moi-é ngi̍p-lòi thiau-vú; Hî-li̍t lâu ngìn-hak chhiòn-phu chhin fôn-hí. Só-yî vòng tui se-â-moi-é kóng: "Yù-chhai ngì tui ngài yêu-khiù má-ke, ngài yit-thin voi sóng ngì." 23 Kì yu fat-sṳ kóng: "Mò-lun ngì khiù má-ke, chhiu-he ngài ke yit-pan kông-sân, ngài ya voi pûn ngì!" 24 Ke se-â-moi-é chhut-hi mun kiâ-mê, kóng: "Ngài oi khiù má-ke chang hó nè?" Kiâ-mê kóng: "Sṳ̂-sé Yok-hon ke thèu-nà." 25 Se-â-moi-é ngiàm-sṳ̀ to-chón-lòi kien vòng, khiù kóng: "Khiù vòng chit-sṳ̀ chiông Sṳ̂-sé Yok-hon ke thèu-nà piong chhai phàn-tú pûn ngài!" 26 Vòng thâng-tó liá-ke chhiáng-khiù, fî-sòng vì-nàn; chúng-he kì yí-kîn chhai ngìn-hak mien-chhièn fat-sṳ, chhiu mò sióng-oi khî-chhie̍t se-â-moi-é ke chhiáng-khiù. 27 Só-yî, kì chit-sṳ̀ min-lin ví-pîn hi nâ Yok-hon ke thèu-nà lòi. Ví-pîn chhiu hi-to kâm-ngiu̍k, chám Yok-hon ke thèu-nà, 28 piong chhai phàn-tú, têu-pûn se-â-moi-é; kì chhiu kâu-pûn kiâ-mê. 29 Yok-hon ke ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sêu-sit, chhiu lòi chiông Yok-hon ke sṳ̂n-sṳ̂ liâng-chéu, chong chhai fùn-mu tî-poi. 30 Sṳ́-thù to-chón-lòi kien Yâ-sû, chiông kì-têu só-cho só-chhòn ke yit-chhiet, chhiòn-phu tui kì po-ko. 31 Yîn-vi lòi-lòi hi-hi ke ngìn chhin tô, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng mò-hàn to mò sṳ̀-kiên hó sṳ̍t-fan, só-yî kì tui kì-têu kóng: "Ngì-têu thèn ngài lòi, ngài-têu lòi-hi phiên-phit ke só-chhai hiû-sit yit-ha." 32 Kì-têu chhiu chhô-sòn chhut-fat, tiâm-tiâm-é hi phiên-phit ke só-chhai. 33 Chúng-he, yû chhin-tô ngìn khon-tó kì-têu lì-khôi, ngiàm-sṳ̀ ngin-tó he kì-têu. Chung-ngìn chhiu tui tak-ke sàng chhut-lòi, siông-châng pi-poi kón hi, pí Yâ-sû lâu ho̍k-sâng siên to ke só-chhai. 34 Yâ-sû yit sông-ngan, khon-tó liá yit thai-khiùn ngìn, chhiu lìn-mén kì-têu, yîn-vi kì-têu chhiong mò mu̍k-ngìn ke yòng-khiùn khiung-yong; kì chhiu kâu kì-têu chhin-tô tho-lî. 35 Lìm-am-é ke sṳ̀, ho̍k-sâng lòi-kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Thiên am lô, liá-vi yu he phiên-phit ke só-chhai, 36 chhiáng ham thai-kâ lì-khôi, hó pûn kì-têu hi fu-khiun ke chhûn-chông mâi tûng-sî sṳ̍t." 37 Chúng-he Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu pûn kì-têu sṳ̍t!" Kì-têu kóng: "Ngì oi ngài-têu yung lióng-pak-chak ngiùn-chhièn hi mâi piáng-è pûn kì-têu sṳ̍t he-mò?" 38 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi chhìm-khon-ná, chúng-khiung yû kí-tô piáng-è?" Kì-têu chhìm to-chón-lòi kóng: "Chṳ́-yû ńg-chak piáng, lióng-mî ǹg." 39 Yâ-sû fûn-fu ho̍k-sâng hêm chung-ngìn fûn-khôi chhô chhai chhó-phiàng-táng. 40 Chung-ngìn chhiu chhô-hâ-lòi, yû-têu yit-phài yit-pak sà, yû-têu ńg-sṳ̍p sà. 41 Yâ-sû chiông ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg nâ-hí-lòi, ngo-thèu mong-thiên, kám-chhia Song-ti, yèn-heu pak-khôi piáng-è, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. Chhiong án-ngiòng, kì ya chiông lióng-mî ǹg-è pûn-pûn thai-kâ. 42 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu; 43 ho̍k-sâng chiông só chhûn ke piáng-sui-é lâu ǹg-sui-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è. 44 Sṳ̍t piáng-è ke nàm-ngìn khiung-yû ńg-chhiên sà. 45 Sṳ-heu, Yâ-sû ngiàm-sṳ̀ chhûi kiâ ho̍k-sâng sông-sòn, siên hi tui-mien ke Pak-soi-thai, tén kì hêm chung-ngìn chón-hi. 46 Lì-khôi thai-kâ heu, kì chhiu sông-sân hi khì-tó. 47 To am-pû-thèu ke sṳ̀, sòn yí-kîn chhang-to fù-chûng, Yâ-sû yit-sà hàn liù chhai ngan-song. 48 Kì khon-tó ho̍k-sâng chhang-sòn chhin sîn-khú, yîn-vi sòn ngia̍k-fûng hàng. Thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Yâ-sû chhai fù-mien hàng-tén hi ho̍k-sâng ke-vi, sióng-oi tui kì-têu phòng-piên ko-hi. 49 Ho̍k-sâng khon-tó kì chhai fù-mien hàng, láu-tó he kúi, chhiu hêm hí-lòi; 50 yîn-vi kì-têu thai-kâ khon-tó kì, ya kiâng-to voi sí. Yâ-sû chit-sṳ̀ tui kì-têu kóng: "Ôn-sîm, he ngài, m̀-sṳ́ kiâng!" 51 Kì sông-hi thùng kì-têu khiung-ha chhô-sòn, fûng chhiu thìn hâ-lòi. Ho̍k-sâng hak-to ngong-ngong, 52 yîn-vi kì-têu mò liáu-kié pûn piáng liá-khien sṳ ke yi-sṳ; kì-têu ke thèu-nó chhin thun. 53 Kì-têu ko-liáu fù, chhai Kiet-nì-sat-le̍t kho ngan, chiông sòn thak-hó. 54 Kì-têu yit hâ-sòn, chung-ngìn chhiu ngin-chhut Yâ-sû. 55 Chung-ngìn hàng-phien ke só-chhai, thâng-tó Yâ-sû chhai nai-vi, kì-têu chhiu chiông phiang-ngìn yung chhó-chhia̍k kông-to kì mien-chhièn lòi. 56 Mò-lun Yâ-sû hi-to hiông-ha, sàng-tú, ya-he chhûn-chông, chung-ngìn chhiu chiông phiang-ngìn piong chhai kiê-lu, khiù Yâ-sû chún phiang-ngìn tân-chhiang miâ kì ke sâm-mî; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiòn-phu tet-tó yî-hó.

Mâ-kh'o 7

1 Fap-li-soi-ngìn lâu kí-ke tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khiung-ha lòi kien Yâ-sû. 2 Kì-têu khon-tó Yâ-sû ke ho̍k-sâng chûng yû-ngìn yung mò chhiang-li ke sú sṳ̍t-fan, mò chhiong Fap-li-soi-ngìn án-ngiòng siên sé-sú. 3 (Ngièn-lòi Fap-li-soi-ngìn lâu yit-pân ke Yù-thai-ngìn chhiòn-phu chûn-sú chú-siên ke chhòn-thúng, na-he mò cheu kûi-thin ke fông-fap siên sé-sú chhiu m̀ sṳ̍t-fan; 4 tui kiê-lu mâi-lòi ke tûng-sî, na mò siên sé-ko ya m̀ sṳ̍t. Kì-têu hàn chûn-sú chhin-tô khì-thâ chhòn-thúng ke kûi-thin, chhiong oi ngióng-pân sé pî-é, vo̍k-é, thùng-hi lâu mìn-chhòng tén-tén.) 5 Só-yî Fap-li-soi-ngìn lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mun Yâ-sû kóng: "Ngióng-pân ngì ke ho̍k-sâng mò chûn-sú ngài-têu chú-siên ke chhòn-thúng, fán-chón yung mò chhiang-li ke sú sṳ̍t-fan nè?" 6 Yâ-sû kóng: "Yî-soi-â chṳ́ ngì-têu liá-chúng ká-mo vì-san ke ngìn só-kóng ke yi-ngièn sṳ̍t-chhai mò m̀-chho̍k! Chhiong Sṳn-kîn só ki: Song-ti án-ngiòng kóng: 'Liá-têu ngìn yung choi-sùn-phì chûn-kin Ngài, chúng-he kì-têu ke sîm yén-yén lì-khôi Ngài. 7 Kì-têu chiông ngìn ke kûi-thin chún-cho Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn; kì-têu kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.' " 8 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu chûn-sú kú-chó ngìn ke chhòn-thúng, chúng-he vì-fán Song-ti ke min-lin." 9 Kì yu kóng: "Ngì-têu yung chhin kô-mìn ke chia-khiéu lòi khî-chhie̍t Song-ti ke min-lin, muk-tit chhiu-he oi pó-sú chhṳ-kâ ke chhòn-thúng. 10 Mô-sî kóng: 'Oi hau-kin yà-ôi'; yu kóng: 'Chu-ma yà-ôi ke, oi phan kì sí-hìn.' 11 Ngì-têu phiên-phiên kóng, mò-lun má-ngìn tui yà-ôi kóng: 'Ngài chiông fung-yông ngì-têu ke tûng-sî chún-cho Khó-pán' (yi-sṳ he hien-pûn Song-ti ke tûng-sî), 12 kì chhiu m̀-sṳ́ fung-yông yà-ôi. 13 Ngì-têu án-ngiòng cho, chhiu-he nâ ngì-têu kâu ngìn ke chhòn-thúng lòi fi-thet Song-ti ke fa. Ngì-têu hàn cho chhin-tô chhiong liá-chúng ke sṳ." 14 Yâ-sû yu seu-si̍p chung-ngìn to kì mien-chhièn, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu thai-kâ oi thâng ngài ke fa, ya oi mìn-pha̍k. 15 Tui ngoi-poi ngi̍p-to ngìn tî-poi ke, m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li; fán-chón, tui tî-poi chhut-lòi ke chang voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li." 17 Yâ-sû lì-khôi chung-ngìn ngi̍p-hi vuk-tú ke sṳ̀, kiâ ho̍k-sâng mun kì liá pí-yi ke yi-sṳ. 18 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu thùng kì-têu khiung-yong mò mìn-pha̍k mâ? Kám-kóng ngì-têu m̀ tî? Tui ngoi-poi ngi̍p-hi ke m̀-voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li; 19 yîn-vi tui ngoi-poi ngi̍p-hi ke m̀-he to kì ke sîm-chûng, he to kì ke chhòng-tú tî-poi, yèn-heu chhiu ô chhut-lòi." (Yâ-sû kóng liá-ke fa, yi-sṳ he kóng yit-chhiet sṳ̍t-vu̍t chhiòn-phu he chhiang-li ke.) 20 Kì ki-siu̍k kóng: "Sṳ́ ngìn mò chhiang-li ke he tui ngìn tî-poi chhut-lòi ke. 21 Yîn-vi tui ngìn sîm-chûng chhut-lòi ke, yû chúng-chúng ke ok-ngiam; liá-têu ok-ngiam voi sṳ́ kì fam thûng-kiên, thêu-nâ, hiûng-sat, kiên-yìm, 22 thâm-sîm, sià-ok, kúi-cha, fong-thong, chhit-tu, fí-pong, kiêu-ngau, tiên-khòng tén chhui-ok. 23 Liá yit-chhiet ke sià-ok chhiòn-phu he tui ngìn tî-poi chhut-lòi, ya chṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò chhiang-li ke." 24 Yâ-sû lì-khôi ke só-chhai, to Thai-ngì-sàng fu-khiun ke thi-fông hi. Kì he̍t chhai yit-ke ngìn-kâ, mò-oi pûn ngìn tî, chúng-he khong m̀-he̍t. 25 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, kì ke moi-é pûn sià-lìn fu-sṳ̂n. Kì thâng-tó Yâ-sû ke sṳ, chit-sṳ̀ lòi-kien kì, khúi chhai kì ke kiok-chhièn. 26 Liá fu-ngìn-kâ he yit-ke ngoi-koet-ngìn, chhai Si-li-â ke Fî-nì-kî chhut-se ke. Kì khiù Yâ-sû chiông kiâ moi-é sṳ̂n-song ke kúi kiuk chhut-hi. 27 Yâ-sû tui kì kóng: "Oi pûn chṳ́-ńg siên sṳ̍t-páu; nâ chṳ́-ńg sṳ̍t ke piáng-è fit pûn kiéu-è sṳ̍t he m̀-chho̍k ke." 28 Ke fu-ngìn-kâ en-kóng: "Chú â, mò m̀-chho̍k, chúng-he chok-tái-hâ ke kiéu-è me sṳ̍t chṳ́-ńg só chhûn ke piáng-sui-é â!" 29 Yâ-sû tui kì kóng: "Phìn liá-ki fa, ngì hó chón-hi lé; kúi yí-kîn tui ngiâ moi-é sṳ̂n-song chhut-hi lé!" 30 Ke fu-ngìn-kâ chhiu chón vuk-hâ, khon-tó moi-é soi chhai mìn-chhòng-táng; kúi yí-kîn lì-khôi kì. 31 Yâ-sû lì-khôi Thai-ngì fu-khiun ke thi-fông, kîn-ko Sî-tun, tui Sṳ̍p-yip chón-to Kâ-li-li-fù. 32 Yû ngìn chiông yit-ke yu lûng yu á ke ngìn tai-to Yâ-sû mien-chhièn lòi, khiù Yâ-sû vi kì on-sú. 33 Yâ-sû tai kì lì-khôi ngìn-khiùn, to sùn-thèu hi, yung chhṳ-kâ ke sú-chṳ́ tham kì ke ngí-kûng, yu yung héu-lân kò kì ke sa̍t-mà. 34 Yâ-sû ngo-thèu mong-thiên, chhṳ̂m-chhṳ̂m théu yit-héu thai-hi, tui ke-ngìn kóng: "Ngì-fat-thai!" yi-sṳ chhiu-he "Tá khôi-lòi!" 35 Ke-ngìn ke ngí-kûng chhiu tá khôi-lòi, sa̍t-mà-kîn ya ngiung-hâ-lòi, kì chhiu khôi-khiéu kóng-fa, chhiòn mò khun-nàn. 36 Yâ-sû fûn-fu thai-kâ chhiên-van m̀-hó tui ngìn kóng-hí liá-hong sṳ; chúng-he kì ye̍t fûn-fu, kì-têu chhiu ye̍t siên-chhòn. 37 Só-yû thâng-tó ke ngìn chhiòn-phu sṳ̍p-fûn khì-koai; kì-têu kóng: "Kì tak-yong sṳ-chhìn chhiòn-phu cho-to án hó! Kì sṳm-chṳ pûn ngí-lûng ke thâng-tó, pûn á-è kóng-fa!"

Mâ-kh'o 8

1 Ko mò kí-kiú, nang-ngoi yit thai-khiùn ngìn chhi-si̍p khiung-ha. Kì-têu mò má-ke hó sṳ̍t; Yâ-sû ham ho̍k-sâng lòi, tui kì-têu kóng: 2 "Ngài thoi liá-khiùn ngìn chhin tâm-sîm, yîn-vi kì-têu thùng ngài khiung-ha yí-kîn sâm-ngit, liá-ha mò tûng-sî hó sṳ̍t lô. 3 Na-he ngài hêm kì-têu ngo-tú-sṳ́ chón-hi, kì-têu chhai lu-song voi ngo-to pan-sâng-sí, yîn-vi kì-têu yû-têu he tui chhin-yén lòi ke." 4 Kiâ ho̍k-sâng chhiu mun kì kóng: "Chhai liá phiên-phit ke só-chhai, ngài-têu oi hi nai-vi chhìm án-tô ke sṳ̍t-vu̍t pûn liá-têu ngìn sṳ̍t-páu nè?" 5 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu yû kí-tô piáng?" Kì-têu en-kóng: "Chhit-chak." 6 Yâ-sû fûn-fu chung-ngìn chhô chhai thi-song, yèn-heu nâ-hí ke chhit-chak piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, kâu-pûn ho̍k-sâng, ham kì-têu chhòn-pûn thai-kâ; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 7 Kì-têu ya yû kí-mî se ǹg-è; Yâ-sû hien-song kám-chhia, fûn-fu ho̍k-sâng ya pûn-pûn thai-kâ. 8 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu. Ho̍k-sâng ngiâm sṳ̍t-chhûn ke sui-é, chông-mân chhit-chak làm-è. 9 Ke-têu ngìn thai-yok yû si-chhiên sà. Yâ-sû chhiu ham chung-ngìn san-khôi, 10 ngiàm-sṳ̀ lâu ho̍k-sâng sông-sòn, hi Thai-mâ-nú-thâ ke thi-fông. 11 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lòi kien Yâ-sû, lâu kì phien-lun. Kì-têu sióng-oi hoi kì, chhiu yêu-khiù kì hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, lòi chṳn-mìn kì só-cho ke he tui Song-ti lòi ke. 12 Yâ-sû chhṳ̂m-chhṳ̂m théu yit-héu thai-hi kóng: "Liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân oi yêu-khiù sṳ̀n-chiak nè? Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò má-ke sṳ̀n-chiak hó pûn liá sṳ-thoi ke ngìn khon!" 13 Kì chhiu lì-khôi kì-têu, yu sông-sòn ko-hi fù ke tui-mien. 14 Ho̍k-sâng m̀ ki-tet tai kâ-têu piáng-è, sòn-táng chṳ́-yû chhûn yit-chak piáng-è, mò phe̍t ke sṳ̍t-vu̍t. 15 Yâ-sû kín-ko kì-têu kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn ke fat-kau lâu Hî-li̍t ke fat-kau." 16 Kì-têu pí-chhṳ́ am-chûng ngi-lun kóng: "Kì kóng liá-ke fa, pha-he yîn-vi ngài-têu mò kâ-tai piáng-è." 17 Yâ-sû tî kì-têu só-kóng ke, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân thó-lun mò piáng-è liá-khien sṳ nè? Kám-kóng ngì-têu hàn-màng liáu-kié, hàn mò mìn-pha̍k he-mò? Ngì-têu ke thèu-nó kám án thun? 18 Ngì-têu yû muk-chû, kám khon-m̀-tó? Yû ngí-kûng, kám thâng-m̀-tó? Ngì-têu kám m̀ ki-tet-hi lé? 19 Ngài pak-khôi ńg-chak piáng-è pûn-pûn ńg-chhiên ngìn sṳ̍t ke sṳ̀, ngì-têu chiông sṳ̍t-chhûn ke sui-é chông-mân kí-tô làm-è?" Kì-têu en-kóng: "Sṳ̍p-ngi làm." 20 Yâ-sû yu mun-kóng: "Ngài pak-khôi chhit-chak piáng-è pûn-pûn si-chhiên ngìn sṳ̍t ke sṳ̀, ngì-têu yu chông-mân kí-tô làm-è?" Kì-têu en-kóng: "Chhit làm." 21 Yèn-heu, Yâ-sû kóng: "Án-ngiòng, ngì-têu hàn m̀-voi mìn-pha̍k he-mò?" 22 Kì-têu lòi-to Pak-soi-thai, yû-ngìn tai yit-ke mô-muk-ke to Yâ-sû mien-chhièn lòi, yêu-khiù Yâ-sû miâ kì. 23 Yâ-sû khiên mô-muk ke sú, tai kì to chhûn-chông ngoi-poi hi, phi héu-lân chhai kì ke muk-chû hong, yèn-heu on-sú chhai kì ke sṳ̂n-song, mun kì kóng: "Ngì yû khon-tó tûng-sî mò?" 24 Kì ngo-thèu lòi khon, kóng: "Ngài yû khon-tó ngìn; kì-têu chhiong su-é, hàng-lòi hàng-hi." 25 Yâ-sû yu yung sú miâ kì ke muk-chû. Ke mô-muk-ke pak-khôi muk-chû lòi khon, chhiu vàn-chhiòn fî-fu̍k, tak-yong tûng-sî khon-to chhîn-chhîn chhú-chhú. 26 Yâ-sû ham kì chón-hi, yu fûn-fu kì kóng: "Lièn liá chhûn-chông ya m̀-hó chai ngi̍p-hi." 27 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng hi Khái-sat-li-â-Fî-li̍p-pí fu-khiun ke chhûn-chông. Chhai lu-song, kì mun kì-têu kóng: "Yit-pân ngìn kóng ngài he má-ngìn?" 28 Kì-têu en-kóng: "Yû-têu kóng ngì he Sṳ̂-sé Yok-hon; yû-têu kóng ngì he Yî-li-â; ya yû-têu kóng ngì he siên-tî chûng ke yit-ke." 29 Yâ-sû yu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu nè? Ngì-têu kóng ngài he má-ngìn?" Pí-tet kóng: "Ngì chhiu-he Kî-tuk." 30 Yèn-heu, Yâ-sû kín-ko kì-têu, yit-thin m̀-hó tui phe̍t-ngìn kóng kì ke sṳ̂n-fun. 31 Yâ-sû chhiu khôi-sṳ́ kau-sṳ ho̍k-sâng, Ngìn-chṳ́ yit-thin oi su chhin-tô ke khú-nan; kì voi pûn chóng-ló, chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ hi-chhie̍t, ya voi pûn-ngìn sat-hoi, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t. 32 Kì chiông liá-têu sṳ kóng-to chhîn-chhîn chhú-chhú. Pí-tet chhiu lâi-tén Yâ-sû, khôi-sṳ́ khien kì. 33 Yâ-sû chón-sṳ̂n, khon-tén ho̍k-sâng, chit-phi Pí-tet kóng: "Sat-tan, sám-khôi! Ngì ke sióng-fap m̀-he tui Song-ti lòi ke, he ngìn ke sióng-fap." 34 Yèn-heu, Yâ-sû ham chung-ngìn lâu ho̍k-sâng to kì mien-chhièn lòi, lâu kì-têu kóng: "Sióng-oi thèn ngài ke ngìn, chhiu oi piong-thet chhṳ-kâ, khià-hí kì ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài. 35 Yîn-vi sióng-oi kiu chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài lâu ngài ke fuk-yîm sóng-sṳt sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 36 Ngìn na-he chhon-tó chhiòn sṳ-kie, chúng-he sóng-sṳt chhṳ-kâ ke sâng-miang, yû má-ke lu-yung nè? Tông-yèn mò! 37 Kì oi nâ má-ke lòi von chhṳ-kâ ke sâng-miang nè? 38 Tui liá yìm-lon lâu sià-ok ke sṳ-thoi, mò-lun má-ngìn, yîn-vi ngài lâu ngài ke kau-hiun kám-kok kien-seu, Ngìn-chṳ́ chhai kiâ Pâ ke yùng-kông chûng, thùng kì ke sṳn thiên-sṳ́ khiung-ha kong-lìm ke-sṳ̀, ya oi khon kì cho kien-seu ke ngìn."

Mâ-kh'o 9

1 Yâ-sû yu tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-têu chhai sí yî-chhièn voi khon-tó Song-ti ke chú-khièn thai-yû nèn-li̍t lòi sṳ̍t-hien." 2 Liuk-ngit yî-heu, Yâ-sû tai-tén Pí-tet, Ngâ-kok lâu Yok-hon, tiâm-tiâm-é sông yit-chho kô-sân. Chhai kì-têu mien-chhièn, Yâ-sû ke hìn-siong kói-pien: 3 Kì ke sâm fat-kông, fî-sòng ke pha̍k, sṳ-kiên mò-ngìn nèn chiông pu-é ngiam-to án pha̍k. 4 Sâm-ke ho̍k-sâng fut-yèn khon-tó Yî-li-â lâu Mô-sî chhai ke-vi thùng Yâ-sû kóng-fa. 5 Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu chhai liá-vi chhin hó! Ngài-têu lòi tap sâm-kiên liàu-è, yit-kiên pûn ngì, yit-kiên pûn Mô-sî, yit-kiên pûn Yî-li-â." 6 Yîn-vi sâm-ke ho̍k-sâng chhin kiâng, Pí-tet m̀-tî oi kóng má-ke chang hó. 7 Liá-sṳ̀ yû yùn chhut-hien, châ-tén kì-têu. Fut-yèn yû sâng tui yùn-chûng chhòn chhut-lòi kóng: "Liá he Ngài só-siak ke Lai-é. Ngì-têu oi thâng-chhiùng kì!" 8 Kì-têu kón-kín si-mien kín-chhìm, chúng-he mò khon-tó phe̍t-ngìn, chṳ́-yû Yâ-sû thùng kì-têu khiung-ha. 9 Kì-têu hâ-sân ke sṳ̀, Yâ-sû fûn-fu kì-têu kóng: "Ngìn-chṳ́ màng tui sí fu̍k-fa̍t yî-chhièn, chhiên-van m̀-hó chiông só khon-tó ke sṳ lâu phe̍t-ngìn kóng." 10 Kì-têu chûn-sú Yâ-sû ke fa, chúng-he pí-chhṳ́ thó-lun kóng: "Tui sí fu̍k-fa̍t to-tái he má-ke yi-sṳ?" 11 Kì-têu yu mun Yâ-sû kóng: "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ngióng-voi kóng, Yî-li-â thin-chho̍k oi siên lòi nè?" 12 Yâ-sû en-kóng: "Yû-yáng, Yî-li-â oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn; chúng-he Sṳn-kîn ngióng-pân yu kóng, Ngìn-chṳ́ pit-thin voi su chhin-tô khú pin pûn-ngìn hi-chhie̍t nè? 13 Chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, Yî-li-â yí-kîn lòi lé; kì-têu ya sùi-sîm só-oi lòi tui-thai kì, chhiong Sṳn-kîn só kóng koân-he kì ke fa yit-yong." 14 Kì-têu to-chón-hi khì-thâ ho̍k-sâng ke-vi ke sṳ̀, khon-tó yit thai-khiùn ngìn vì-tén kì-têu. Yû-têu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhai ke-vi thùng ho̍k-sâng phien-lun. 15 Chung-ngìn yit khon-tó Yâ-sû, chhiòn-phu fî-sòng khì-koai, chhiu chéu-tén hi ngiàng-chiap kì. 16 Yâ-sû mun ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu thùng kì-têu phien-lun má-ke?" 17 Ngìn-khiùn chûng yû yit-ke ngìn en-kóng: "Sîn-sâng, ngài tai-tén ngài ke lai-é lòi chhìm ngì; yîn-vi kì pûn á-è-kúi fu-sṳ̂n, mò fap-thu kóng-fa. 18 Tak-pái kúi kûng-kit kì ke sṳ̀, chhiu chiông kì phiâng-lo̍k thi-nài-hâ, sṳ́ kì choi kín pu̍t-phô, ngâu-hèn ngà-kau, kûi-sṳ̂n ngang-ngang. Ngài yêu-khiù ngiâ ho̍k-sâng kiuk liá-ke kúi chéu, chúng-he kì-têu mò phan-fap." 19 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân án mò sin-sîm! Ngài hàn oi chhai ngì-têu liá-vi kí-kiú nè? Hàn oi ngiûn-nai ngì-têu kí-kiú nè? Chiông se-ngìn-è tai-lòi ngài liá-vi!" 20 Kì-têu chhiu chiông se-ngìn-è tai-ko-lòi. Ke kúi yit khon-tó Yâ-sû, chhiu sṳ́ se-ngìn-è thai chhû-kîn, vang chhai thi-song kún-lòi kún-hi, choi kín pu̍t-phô. 21 Yâ-sû mun kì ke â-pâ kóng: "Kì pot liá-ke phiang yû kí-kiú lé?" Kì en-kóng: "Chhiùng se chhiu yû lô. 22 Kúi chhin-tô pái sióng-oi hoi-sí kì, chiông kì phiâng-to fó tî-poi, súng-lo̍k súi-chûng. Ngì na yû phan-fap, khiù ngì lìn-mén ngài-têu, pông-chhu ngài-têu!" 23 Yâ-sû kóng: "He ô, ngì na yû phan-fap! Yû sin-sîm ke ngìn, má-ke sṳ-chhìn tû yû khó-nèn." 24 Se-ngìn-è ke â-pâ ngiàm-sṳ̀ thai-sâng kóng: "Ngài sin, chúng-he ngài ke sin-sîm m̀-la, khiù ngì pông-chhu ngài!" 25 Yâ-sû khon-tó chung-ngìn vì-tén lòi, chhiu ngiàm-ngiàm chit-phi ke sià-lìn kóng: "Ngì liá lûng-á-kúi, ngài min-lin ngì tui liá se-ngìn-è sṳ̂n-song chhut-lòi, put-chún ngì chai ngi̍p-hi!" 26 Ke kúi thai-hêm yit-sâng, sṳ́ se-ngìn-è thai chhû-kîn yit-chhṳn-é, chhiu chhut-lòi. Se-ngìn-è sa chhiong sí-thet yit-yong; thai-kâ kóng: "Kì sí-thet lô!" 27 Chúng-he Yâ-sû khiên-tén kì ke sú, fù kì hong-hí-lòi, kì chhiu khî-hí-lòi. 28 Yâ-sû yit ngi̍p-hi vuk-tú, ho̍k-sâng chhiu am-chûng mun kì kóng: "Ngài-têu ngióng-pân mò fap-thu chiông ke kúi kiuk chhut-hi nè?" 29 Yâ-sû en-kóng: "Chṳ́-yû kho khì-tó chang kiuk tet-chéu liá-chúng ke kúi, yî-ngoi mò phe̍t ke phan-fap." 30 Kì-têu lì-khôi ke thi-fông, kîn-ko Kâ-li-li. Yâ-sû mò-oi pûn ngìn tî kì hi nai, 31 yîn-vi kì chhai ke-vi kâu ho̍k-sâng. Kì kóng: "Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng; kì-têu voi sat-hoi kì; sí-heu thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 32 Chúng-he kì-têu m̀-voi liáu-kié liá fa ke yi-sṳ, yu m̀-kám mun kì. 33 Kì-têu lòi-to Kâ-pak-nùng, ngi̍p-hi vuk-tú heu, Yâ-sû mun kiâ ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu chhai lu-song chên-lun má-ke nò?" 34 Kì-têu m̀-kám chhut-sâng, yîn-vi kì-têu kûi-lu châng mò-thìn: Má-ngìn chui ví-thai. 35 Yâ-sû chhô-hâ-lòi, ham sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng to kì mien-chhièn lòi, tui kì-têu kóng: "Sióng-oi cho thèu ke, kì chhiu oi cho chui-se ke, cho chung-ngìn ke phu̍k-ngìn." 36 Yèn-heu kì ham yit-ke se-ngìn-è lòi-to kì-têu tông-chûng, nám-tén kì, tui kì-têu kóng: 37 "Vi-tó ngài ke miàng chiap-thai yit-ke chhiong liá se-ngìn-è ke, chhiu-he chiap-thai ngài. Chiap-thai ngài ke, m̀-he tân-chhiang chiap-thai ngài, ya he chiap-thai ke chhâi ngài lòi ke." 38 Yok-hon tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu khon-tó yû-ngìn fung ngì ke miàng kiuk-kúi, ngài-têu chhiu kim-chṳ́ kì, yîn-vi kì m̀-he thèn ngài-têu ke." 39 Yâ-sû kóng: "M̀-hó kim-chṳ́ kì; yîn-vi mò ngìn voi fung ngài ke miàng hàng sṳ̀n-chiak, ngiàm-sṳ̀ yu fán-ko-lòi kóng fái-fa kûng-kit ngài. 40 M̀-he fán-tui ngài-têu ke, chhiu-he chan-sṳ̀n ngài-têu ke. 41 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò-lun má-ngìn, yîn-vi ngì-têu su̍k Kî-tuk, nâ yit-pî súi pûn ngì-têu lîm, kì yit-thin voi tet-tó chióng-sóng." 42 Yâ-sû kóng: "Mò-lun má-ngìn hoi sin-thù chûng ngim-hò yit-ke mì-se ke ngìn lì-khôi ngài, kì chui-hó pûn-ngìn yung thai mo-sa̍k thò-tén kiáng-kîn, fit-lo̍k hói-tú hi. 43 Na-he ngì ke yit-kî sú hoi ngì fam-chhui, chám-thet kì! Séu yit-kî sú lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-sú hó-hó lo̍k thi-ngiu̍k, lo̍k chhai yún-yén put-me̍t ke lie̍t-fó chûng. 45 Na-he ngì ke yit-kî kiok hoi ngì fam-chhui, chám-thet kì! Séu yit-kî kiok lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-kiok hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k. 47 Na-he ngì ke yit-chak muk-chû hoi ngì fam-chhui, chiông kì yet-chhut-lòi! Séu yit-chak muk-chû ngi̍p Song-ti ke koet, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k. 48 Chhai ke-vi, chhùng-è m̀-voi sí, lie̍t-fó yún-yén put-me̍t. 49 "Mî-yit-ke ngìn voi pûn fó sṳ-lien, chhiong pûn yàm lû-hó yit-yong. 50 Yàm he hó ke, chúng-he yàm na sṳt-thet hàm-mi, oi ngióng-pân sṳ́ kì chai hàm nè? Ngì-têu oi yû yàm ke chok-yung, yu oi pí-chhṳ́ fò-mu̍k."

Mâ-kh'o 10

1 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, lòi-to Yù-thai thi-khî lâu Yok-tan-hò tûng-phién. Chung-ngìn yu chhi-si̍p to kì ke-vi hi, kì chhiu cheu-sòng kau-hiun kì-têu. 2 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, sióng-oi hoi kì, chhiu mun kì kóng: "Chhiáng-kau ngì, ngài-têu ke fap-li̍t chún ló-kûng lì-thet pû-ngiòng mò?" 3 Yâ-sû fán-mun kóng: "Mô-sî ke min-lin he ngióng-pân kóng?" 4 Kì-têu en-kóng: "Mô-sî chún ló-kûng siá yit-chông lì-fûn sû pûn pû-ngiòng, chhiu cho-tet lì-thet kì." 5 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Mô-sî siá liá-thiàu kie-min pûn ngì-têu he yîn-vi ngì-têu ke sîm chhin-ngang. 6 Chúng-he chhai thai-chhû, Song-ti chhóng-chho sṳ-kie ke sṳ̀, só-chho ke ngìn 'yû nàm ya yû ńg'; 7 'yîn-vi án-ngiòng, nàm-ngìn oi lì-khôi kì ke yà-ôi, lâu pû-ngiòng kiet-ha̍p, 8 lióng-sà sàng-cho yit-thí.' Ki-yèn he án-ngiòng, fû-chhî chhiu m̀-he lióng-ke ngìn, he yit-thí. 9 Só-yî, Song-ti só phi-ha̍p ke, ngìn cho-m̀-tet chhak-khôi." 10 Kì-têu to-chón-hi vuk-tú ke sṳ̀, ho̍k-sâng yu mun-hí liá-khien sṳ. 11 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Mò-lun má-ngìn lì-thet pû-ngiòng, chhùng-sîn lâu phe̍t ke fu-ngìn-kâ kiet-fûn, chhiu-he fam kiên-yìm, khûi-khiam kì ke pû-ngiòng; 12 pû-ngiòng na lì-thet ló-kûng, chai hi lâu phe̍t-ngìn kiet-fûn, ya he fam kiên-yìm." 13 Yû-têu ngìn tai se-ngìn-è lòi-kien Yâ-sû, hî-mong kì miâ kì-têu; chúng-he ho̍k-sâng chit-phi ke-têu ngìn. 14 Yâ-sû khon-tó chhiu fat-khién, tui ho̍k-sâng kóng: "Pûn se-ngìn-è lòi ngài liá-vi, m̀-hó kim-chṳ́ kì-têu, yîn-vi Song-ti koet ke chṳ́-mìn chhiu-chhiong liá-chúng ke ngìn. 15 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò-lun má-ngìn, na m̀-he chhiong se-ngìn-è án-ngiòng lòi chiap-su Song-ti ke chú-khièn, kì chhie̍t-tui mò khó-nèn sàng-cho Song-ti ke chṳ́-mìn." 16 Kóng-liáu, kì chhiu nám-tén se-ngìn-è, yit-ke yit-ke on-sú, vi kì-têu chuk-fuk. 17 Yâ-sû tú-tú chang chhut-hi, yû yit-ke ngìn chéu-ko-lòi, khúi chhai kì ke mien-chhièn, mun kì kóng: "Liòng-san ke sîn-sâng, ngài oi cho má-ke chang cho-tet sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang â?" 18 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì ngióng-pân ham ngài cho liòng-san ke nè? Song-ti yî-ngoi, mò chai yû liòng-san ke. 19 Ngì tî ke-têu kie-min: 'Cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet cho ká kien-chṳn; cho-m̀-tet cha-khî; oi hau-kin yà-ôi.' " 20 Ke ngìn en-kóng: "Sîn-sâng, liá-têu kie-min ngài chhiòn-phu chhiùng-se chhiu yí-kîn chûn-sú lé." 21 Yâ-sû chu-muk khon-tén kì, chhin siak kì, chhiu kóng: "Ngì hàn khiam yit-yong. Hi mai ngì só-yû ke sán-ngia̍p, chiông chhièn sung-pûn khiùng-khú-ngìn, ngì chhiu voi yû chhòi-sán chit-chhùn chhai thiên-táng; yèn-heu ngì lòi thèn ngài." 22 Ke ngìn yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu mien-set la̍k-chhiâng, sîm-chhìn chhṳ̀m-chhung lòi lì-khôi, yîn-vi kì ke sán-ngia̍p chhin-tô. 23 Yâ-sû khon-tén ho̍k-sâng, lâu kì-têu kóng: "Yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, sṳ̍t-chhai chṳ̂n nàn ô!" 24 Ho̍k-sâng yîn-vi kì ke fa kám-kok chhin khì-koai; chúng-he Yâ-sû yu kóng: "Se-chṳ́ â, oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn chhiu chhin nàn! 25 Yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, pí lo̍k-thò chhôn-ko chṳ̂m-phi hàn-kha nàn!" 26 Liá-sṳ̀, ho̍k-sâng sṳ̍p-fûn khì-koai, pí-chhṳ́ mun-kóng: "Án-ngiòng, má-ngìn yû khó-nèn tet-kiu nè?" 27 Yâ-sû chu-muk khon kì-têu, kóng: "Chhai ngìn he mò khó-nèn, chúng-he chhai Song-ti chhiu m̀-he án-ngiòng, yîn-vi Song-ti van-sṳ tû nèn." 28 Pí-tet chiap-choi kóng: "Ngì khon, ngài-têu yí-kîn piong-thet yit-chhiet lòi thèn ngì." 29 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, vi-tó ngài ya-he fuk-yîm lòi piong-thet fòng-vuk, hiûng-thi, chí-moi, yà-ôi, chṳ́-ńg, ya-he thièn-thi ke ngìn, 30 chhai kîm-sṳ sûi-yèn voi tù-tó pet-hoi, chúng-he voi tet-tó pak-phi ke fòng-vuk, hiûng-thi, chí-moi, yà-ôi, chṳ́-ńg, ya-he thièn-thi; chhai lòi-sên voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang. 31 Chúng-he, chhin-tô chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî; chhin-tô chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn." 32 Chhai kì-têu hi Yâ-lu-sat-lâng ke lu-song, Yâ-sû chhai thèu-chhièn hàng. Ho̍k-sâng sîm-chûng chhûng-mân ngì-fù; khì-thâ thèn-tén ke ngìn ya chhin kiâng. Yâ-sû ham sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng to kì mien-chhièn lòi, chai yit-pái lâu kì-têu kóng-hí mò kí-kiú yî-heu oi fat-sên chhai kì sṳ̂n-song ke sṳ. 33 Kì kóng: "Khon â, ngài-têu liá-ha oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi; Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ke sú-chûng. Kì-têu voi phan kì sí-hìn, yèn-heu chiông kì kâu-pûn Ngoi-pâng-ngìn. 34 Kì-têu voi met-sa kì, phi kì héu-lân, piên-tá kì, chui-heu sat-hoi kì; chúng-he, thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 35 Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon lòi-kien Yâ-sû, kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu yû yit-ke yêu-khiù, hî-mong ngì tap-yin." 36 Yâ-sû mun-kóng: "Oi ngài vi ngì-têu cho má-ke?" 37 Kì-têu kóng: "Ngì chhô yùng-yeu pó-chho ke sṳ̀, hî-mong ngì pûn ngài-têu thùng ngì khiung-ha chhô, yit-ke chhai ngì ke yu-phién, yit-ke chhai ngì ke chó-phién." 38 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu m̀-tî chhṳ-kâ só khiù ke he má-ke. Ngài só lîm ke khú-pî, ngì-têu yû fap-thu lîm mò? Ngài só su ke sé-lî, ngì-têu yû fap-thu sṳ̀n-su mò?" 39 Kì-têu kóng: "Ngài-têu yû fap-thu!" Yâ-sû kóng: "Ngài só lîm ke khú-pî, ngì-têu khok-sṳ̍t oi lîm, ngài só su ke sé-lî, ngì-têu khok-sṳ̍t oi sṳ̀n-su; 40 chúng-he má-ngìn chhô chhai ngài ke chó-yu, chhiu m̀-he ngài cho-tet kiet-thin ke. Liá-têu chho-vi, Song-ti vi má-ngìn chún-phi, chhiu oi su-pûn má-ngìn." 41 Khì-thâ sṳ̍p-ke ho̍k-sâng thâng-tó liá-ke sṳ, chhiu tông-at Ngâ-kok lâu Yok-hon. 42 Yâ-sû ham kì-têu chhiòn-phu to kì mien-chhièn lòi, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tî, Ngoi-pâng-ngìn só ngin-vì ke thúng-chhṳ-chá yû khièn kón-hot kì-têu, kì-têu ke liâng-chhiu ya yû khièn chṳ́-fî kì-têu; 43 chúng-he, chhai ngì-têu tông-chûng chhiu m̀-he án-ngiòng. Ngì-têu chûng-kiên sióng-oi cho thai-ngìn-vu̍t ke, chhiu oi cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn; 44 sióng-oi cho thèu ke, chhiu oi cho thai-kâ ke nù-phu̍k. 45 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ lòi, m̀-he oi pûn-ngìn fu̍k-sṳ, he lòi fu̍k-sṳ ngìn, ya oi vi-tó kiu-su̍k chung-ngìn lòi hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang." 46 Kì-têu lòi-to Yâ-li-kô-sàng. Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng thùng yit thai-khiùn ngìn lì-khôi Yâ-li-kô ke sṳ̀, yû yit-ke mô-muk ke khiet-sṳ̍t-é --- Tí-mâi ke lai-é Pâ-tí-mâi, chhô chhai lu-sùn. 47 Kì yit thâng-kóng he Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû, chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn Yâ-sû â, khó-lièn ngài!" 48 Chhin-tô ngìn chit-phi kì, ham kì m̀-hó chhàu. Chúng-he kì hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài!" 49 Yâ-sû chhiu thìn hâ-lòi, kóng: "Ham kì ko-lòi." Kì-têu chhiu tui mô-muk-ke kóng: "M̀-sṳ́ kín-chông, hong-hí-lòi, kì ham ngì ko-hi!" 50 Mô-muk-ke chit-sṳ̀ thot-hâ ngoi-sâm, thiau-hí-lòi, hàng-to Yâ-sû ke mien-chhièn. 51 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì oi ngài vi ngì cho má-ke?" Mô-muk-ke en-kóng: "Sîn-sâng, ngài oi khon-tet-tó!" 52 Yâ-sû chhiu tui kì kóng: "Ngì cho-tet lì-khôi lé! Ngì ke sin-sîm yí-kîn yî-hó ngì lé." Mô-muk-ke ngiàm-sṳ̀ khon-tet-tó, chhiu thèn-tén Yâ-sû khiung-ha hàng.

Mâ-kh'o 11

1 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, chiông-khiun Pak-fap-khì lâu Pak-thai-nì, chhai Kám-lám-sân, Yâ-sû ham lióng-ke ho̍k-sâng siên hàng, 2 fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi thèu-chhièn ke chhûn-chông. Ngì-têu yit ngi̍p-hi, chhiu voi khon-tó yit-chak hàn-màng yû-ngìn khì-ko ke se lì-è thò chhai ke-vi. Ngì-têu chiông kì kié-khôi, khiên-lòi liá-vi. 3 Na-he yû-ngìn mun ngì-têu: 'Ngióng-pân cho liá-ke sṳ?' ngì-têu chhiu lâu kì kóng: 'Chú oi yung kì; kì ngiàm-sṳ̀ voi sung-chón-lòi.' " 4 Kì-têu chhiu hi, khon-tó lu-sùn yû yit-chak se lì-è thò chhai mùn-héu, chhiu chiông kì kié-khôi. 5 Khî chhai ke-vi ke ngìn mun kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke kié-khôi se lì-è?" 6 Kì-têu chhiu cheu Yâ-sû só fûn-fu ke fì-tap; ke-têu ngìn chhiu chún kì-têu chiông se lì-è khiên-chéu. 7 Kì-têu chiông se lì-è khiên-to Yâ-sû ke-vi, chiông chhṳ-kâ ke sâm tap chhai lì-è ke poi-nòng-táng, Yâ-sû chhiu khì sông-hi. 8 Yû chhin-tô ngìn yung chhṳ-kâ ke sâm phû chhai lu-song, ya yû-ngìn nâ yâ-thi chám-lòi ke su-kî phû chhai lu-song. 9 Thèu-chhièn hàng lâu heu-poi thèn ke ngìn thai-sâng hêm-kóng: "Hò-san-nâ! Siung-chan Song-ti! Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke! 10 Ngien Song-ti su-fuk pûn ngài-têu chú-siên Thai-ví ke koet, chhiu-he mò kí-kiú voi lìm-to ke! Hò-san-nâ! Siung-chan kûi-pûn Chṳ-kô ke Song-ti!" 11 Yâ-sû to Yâ-lu-sat-lâng, ngi̍p-hi sṳn-thien, si chû-vì khon yit-ha. Yîn-vi thiên yí-kîn am, kì chhiu lâu sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chhut-sàng to Pak-thai-nì hi. 12 Thi-ngi-ngit, kì-têu tui Pak-thai-nì to-chón sàng-tú hi; chhai lu-song, Yâ-sû tú-kî. 13 Kì khon-tó thèu-chhièn mò kí-yén ke só-chhai yû yit-thèu vù-fâ-kó-su, ya̍p-é cha̍t-cha̍t, chhiu hàng-ko-hi, sióng-oi khon yû kó-chṳ́ mò. Kì hàng-to su-chhièn, khon-tó chṳ́-yû ya̍p-é, yîn-vi ke-sṳ̀ m̀-he vù-fâ-kó ke sṳ̀-chiet. 14 Yâ-sû chhiu tui ke-thèu su-é kóng: "Chhiùng-kîm yî-heu, m̀-voi chai yû-ngìn sṳ̍t ngì ke kó-chṳ́!" Kiâ ho̍k-sâng lûng-chúng thâng-tó liá-ke fa. 15 Kì-têu lòi-to Yâ-lu-sat-lâng, Yâ-sû yit ngi̍p sṳn-thien chhiu chiông só-yû chhai sṳn-thien-tú cho sên-lî ke ngìn kiuk chhut-hi. Kì súng-vang von-chhièn ke ngìn ke chok-è lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é, 16 ya m̀-chún yû-ngìn kông tûng-sî chhai sṳn-thien hàng-lòi hàng-hi. 17 Kì kau-hiun kì-têu kóng: "Sṳn-kîn kám m̀-he ki-chai Song-ti ke fa kóng: 'Ngài ke sṳn-thien oi cho van-mìn khì-tó ke thien', ngì-têu sa chiông kì pien-cho chhe̍t-teu!" 18 Chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ thâng-tó liá-ke fa, chhiu sióng phan-fap oi sat-hoi Yâ-sû. Chúng-he kì-têu kiâng kì, yîn-vi chung-ngìn tû khîm-fu̍k kì ke kau-hiun. 19 Lìm-am-é, Yâ-sû chhiu lâu ho̍k-sâng hi sàng-ngoi. 20 Thi-ngi-ngit tá-chó, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng yu tui ke-thiàu lu kîn-ko, khon-tó ke-thèu vù-fâ-kó-su lièn kîn chhiòn-phu châu-thet. 21 Pí-tet sióng-hí liá-khien sṳ ke kîn-ko, chhiu tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngì khon, ngì só chu-chú ke vù-fâ-kó-su châu-thet lô." 22 Yâ-sû fì-tap kóng: "Tui Song-ti oi yû sin-sîm! 23 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na-he tui liá-chho sân kóng: 'Sái-khôi, lo̍k hói-tú hi!' sîm-chûng mò ngì-fù, khok-sin só kóng ke yit-thin voi sṳ̍t-hien, liá-ke sṳ chhiu voi vi-tó ngì-têu lòi sṳ̍t-hien. 24 Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, ngì-têu khì-tó ke sṳ̀, siông-sin ngì-têu só khiù ke he yí-kîn tet-tó, chhiu voi tet-tó. 25 Ngì-têu khî-tén khì-tó ke sṳ̀, oi siên sa-miên tet-chhui ngì-têu ke ngìn; án-ngiòng, ngì-têu chhai thiên-táng ke Â-pâ chang voi sa-miên ngì-têu ke ko-fam." 27 Kì-têu yu lòi-to Yâ-lu-sat-lâng. Yâ-sû chhai sṳn-thien-tú hàng ke sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu chóng-ló lòi-kien kì, 28 mun kì kóng: "Ngì kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ? Má-ngìn pûn ngì liá khièn-piang cho liá-têu sṳ nè?" 29 Yâ-sû en-kóng: "Ngài siên mun ngì-têu yit-ki fa, na-he ngì-têu fì-tap ngài, ngài chhiu lâu ngì-têu kóng, ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ. 30 Lâu ngài kóng, Yok-hon hàng sé-lî ke khièn-piang, he tui Song-ti lòi ke, ya-he tui ngìn lòi ke?" 31 Kì-têu chhiu pí-chhṳ́ chên-lun, kóng: "Na-he ngài-têu kóng: 'Tui Song-ti lòi ke', kì voi kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu cho-má-ke m̀ sin Yok-hon nè?' 32 Na-he ngài-têu kóng: 'Tui ngìn lòi ke', ngài-têu ke mun-thì chhiu tông-thai lé." (Kì-têu kiâng ngìn-mìn voi tui-fu kì-têu, yîn-vi chung-ngìn lûng-chúng siông-sin Yok-hon he siên-tî.) 33 Tui án-ngiòng, kì-têu en Yâ-sû kóng: "Ngài-têu m̀ tî." Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ngài ya m̀ lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ-chhìn."

Mâ-kh'o 12

1 Yâ-sû yu yung pí-yi tui kì-têu kóng: "Yû yit-ke ngìn khôi yit-te phù-thò-yèn, chû-vì yung lì-pâ vì-tén, yu chhai yèn-chûng yet yit-chak cha-chiú-chhṳ̀, hí yit-chho sú-mong-thòi, yèn-heu chiông phù-thò-yèn chû pûn thien-nùng, chhṳ-kâ chhut-ngoi hi lî-hàng. 2 To sû phù-thò ke sṳ̀-chiet, kì phai yit-ke phu̍k-ngìn hi tui ke-têu thien-nùng sû kì yin-tet ke kó-chṳ́. 3 Ke-têu thien-nùng chiông ke phu̍k-ngìn chok-lòi tá, kiuk kì khûng-sú chón-hi. 4 Yèn-chú yu phai nang-ngoi yit-ke phu̍k-ngìn hi; kì-têu sa chiông kì ke thèu-nà tá lan-khûng, yu vú-yu̍k kì. 5 Yèn-chú chai-ko phai yit-ke phu̍k-ngìn hi, kì-têu chhiu chiông kì chhṳ̀-sí. Kì-têu yu chhiong án-ngiòng tui-fu chhin-tô ngìn, yû-têu pûn kì-têu tá, yû-têu pûn kì-têu chhṳ̀-sí. 6 Yèn-chú chṳ́-yû chhûn kì só siak ke lai-é hó phai. Chui-heu, kì chhiu phai kì hi, sîm-kôn sióng: 'Chui-séu, kì-têu me voi chûn-chhung ngài ke lai-é.' 7 Chúng-he ke-têu thien-nùng pí-chhṳ́ chhâm-siòng kóng: 'Liá ngìn he yèn-chú ke ki-sṳ̀n-ngìn; lòi â, ngài-têu lòi chhṳ̀-sí kì, kì ke sán-ngia̍p chhiu pien-cho ngài-têu ke lé!' 8 Kì-têu chhiu khiú-tén kì, chhṳ̀-sí kì, chiông kì ke sṳ̂n-sṳ̂ fit-to yèn-ngoi." 9 Yâ-sû mun-kóng: "Án-ngiòng, phù-thò-yèn ke chú-ngìn voi ngióng-pân cho nè? Kì yit-thin voi lòi chhṳ̀-sí ke-têu thien-nùng, chiông phù-thò-yèn chû pûn phe̍t-ngìn. 10 Ngì-têu mò thu̍k-ko liá-chham Sṳn-kîn he-mò? Nài-súi sṳ̂-fu só fit-thet ke liá-te sa̍k-thèu, yí-kîn sàng-cho thi-kî chûng chui chhung-yeu ke. 11 Liá he Chú ke chok-vì, he ngióng-pân khì-meu ke sṳ â!" 12 Yîn-vi Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tî Yâ-sû só kóng ke pí-yi he chit-phi kì-têu, chhiu sióng-oi chok kì. Chúng-he kì-têu kiâng chung-ngìn, kô-put-chiông chhiu lì-khôi kì. 13 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lâu Hî-li̍t-tóng ke ngìn fung-min lòi-kien Yâ-sû, sióng-oi tui kì ke fa chhìm pá-piang lòi hoi kì. 14 Kì-têu tui kì kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu tî ngì he sṳ̀n-sṳ̍t ke ngìn; m̀-kón ngìn ngióng-pân sióng, ngì ya m̀-voi khon ngìn ke chhìn-mien, chúng-he chûng-sṳ̍t chiông Song-ti ke tho-lî kau-sṳ ngìn. Na̍p-soi pûn Lò-mâ Fòng-ti he vì-poi ngài-têu ke fap-li̍t mò? 15 Ngài-têu oi na̍p ya-he m̀-sṳ́ na̍p?" Yâ-sû khon-chhut kì-têu ke kúi-kie, chhiu en-kóng: "Ngì-têu ngióng-pân sióng-oi hoi ngài nè? Nâ yit-chak ngiùn-pi pûn ngài khon!" 16 Kì-têu nâ yit-chak ngiùn-pi pûn kì. Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Liá-ke siong lâu miàng-ho he má-ngìn ke?" Kì-têu en-kóng: "He Fòng-ti ke." 17 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, chiông Fòng-ti ke tûng-sî kûi-pûn Fòng-ti, chiông Song-ti ke tûng-sî kûi-pûn Song-ti." Kì-têu thâng-tó liá-ke fa, chhiu tui kì chhin hî-khì. 18 Yû-têu m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ ke Sat-tû-kâi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 19 "Sîn-sâng, Mô-sî vi ngài-têu li̍p-fap kóng: 'Na-he yû yit-ke ngìn ko-sṳ̂n, liù-hâ kì ke pû-ngiòng, chúng-he mò chṳ́-ńg, kì ke ló-thâi yit-thin oi thó sú-koá ke â-só cho pû-ngiòng, thoi â-kô chhòn-chûng chiap-thoi.' 20 Sṳt yû chhit-ke hiûng-thi: Thai-kô thó pû-ngiòng heu, mò liù-hâ chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n; 21 ngi-kô thó sú-koá ke â-só heu, ya mò liù-hâ chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n; thi-sâm-ke ya he án-ngiòng. 22 Chhit-ke hiûng-thi chhiòn-phu thó-ko ke fu-ngìn-kâ, lûng-chúng mò liù-hâ chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n. Chui-mî, ke fu-ngìn-kâ ya ko-sṳ̂n. 23 Án-ngiòng, chhai fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-chiet, liá-ke fu-ngìn-kâ oi son he má-ngìn ke pû-ngiòng nè? Yîn-vi chhit-ke hiûng-thi chhiòn-phu sṳt lâu kì kiet-fûn." 24 Yâ-sû en kì-têu kóng: "Ngì-têu m̀-chho̍k lé, ngióng-pân kóng nè? Yîn-vi ngì-têu mò mìn-pha̍k Sṳn-kîn, ya mò chhîn-chhú Song-ti ke khièn-nèn. 25 Kì-têu tui sí fu̍k-fa̍t ke sṳ̀, he lâu thiên-táng ke thiên-sṳ́ khiung-yong, mò thó ya mò ka. 26 Koân-he sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, ngì-têu mò thu̍k-ko Mô-sî ke sû só-siá net-su chho̍k-fó ke ku-sṳ he-mò? Song-ti lâu Mô-sî kóng: 'Ngài he Â-pak-lâ-hón ke Song-ti, Yî-sat ke Song-ti, Ngâ-kok ke Song-ti.' 27 Liá yi-sṳ he kóng, Song-ti m̀-he sí-ngìn ke Song-ti, he sâng-ngìn ke Song-ti. Ngì-têu vàn-chhiòn m̀-chho̍k lé!" 28 Yû yit-ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ thâng-tó kì-têu ke phien-lun, kám-kok Yâ-sû chhin voi fì-tap mun-thì, chhiu chin-chhièn lòi mun Yâ-sû kóng: "Kie-min chûng nai-thiàu he thi-yit chhung-yeu ke?" 29 Yâ-sû en-kóng: "Thi-yit chhung-yeu ke chhiu-he: 'Yî-set-lie̍t â, ngì oi chu-yi thâng! Chú --- ngài-têu ke Song-ti he vì-yit ke Chú. 30 Ngì oi yung chhiòn-phu ke sîm-chṳ, chhìn-kám, lî-chṳ lâu li̍t-liong kin-oi Chú --- ngì ke Song-ti.' 31 Thi-ngi he: 'Ngì oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong.' Mò pí liá lióng-thiàu hàn-kha chhung-yeu ke kie-min lé." 32 Ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngì só kóng ke chhin chho̍k! Chhiu-chhiong ngì só kóng, Song-ti he vì-yit ke Chú, chhù-liáu Kì yî-ngoi mò phe̍t ke Song-ti. 33 Oi yung chhiòn-phu ke sîm-chṳ, lî-chṳ lâu li̍t-liong kin-oi Song-ti; ya oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong. Chûn-sú liá lióng-thiàu kie-min, pí hien sêu-fa-chi lâu khì-thâ ke chi-vu̍t pûn Song-ti hàn-kha chhung-yeu." 34 Yâ-sû khon-chhut kì ke fì-tap mân-yû chṳ-fi, chhiu tui kì kóng: "Ngì lì Song-ti ke koet mò kí-yén lé." Tui ke-sṳ̀ yî-heu, mò ngìn kám chai mun Yâ-sû má-ke nàn-thì. 35 Yâ-sû chhai sṳn-thien-tú kau-sṳ ngìn ke sṳ̀, thì-chhut yit-ke mun-thì, kóng: "Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ngióng-pân kóng Kî-tuk he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè? 36 Thai-ví chhṳ-kâ sṳt su Sṳn-Lìn ke kám-thung kóng: Chú tui ngài ke Chú kóng: 'Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ.' 37 Thai-ví chhṳ-kâ chhṳ̂n kì cho 'Chú', Kî-tuk ngióng-voi yu he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè?" Chung-ngìn chhiòn-phu chhin fôn-hí thâng Yâ-sû kóng-lun. 38 Chhai kau-sṳ kì-têu ke sṳ̀, kì kóng: "Oi thì-fòng kîn-ho̍k kau-sṳ̂; kì-têu hau chok chhòng-phàu, chêu-yèu ko-kiê, oi phe̍t-ngìn chhai kûng-khiung chhòng-só tui kì-têu chṳ-kin chhiáng-ôn, 39 yu chhin oi chhô fi-thòng-tú ke thi̍t-phe̍t chho-vi lâu yèn-si̍t chûng ke thai-vi. 40 Kì-têu thûn-sṳ̍t koá-fu ke sán-ngia̍p, yèn-heu chhai ngìn ke mien-chhièn péu-yên chhòng-phiên ke khì-tó. Kì-têu yit-thin voi su-tó kha-chhûng ke chit-fa̍t!" 41 Yâ-sû chhô chhai sṳn-thien ngiùn-khu ke tui-mien, khon thai-kâ ngióng-pân piong chhièn lo̍k fung-hien-siông. Tông-tô yû-chhièn-ngìn piong chhin-tô chhièn lo̍k-hi; 42 heu-lòi yû yit-ke khiùng-khú ke koá-fu hàng ko-lòi, piong lióng-chak se thùng-chhièn lo̍k-hi, chhâ-m̀-tô he yit-vùn-chhièn thin-thin. 43 Yâ-sû ham kiâ ho̍k-sâng ko-lòi, tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá khiùng-khú ke koá-fu piong-lo̍k fung-hien-siông ke pí chung-ngìn só-hien ke kha-tô. 44 Yîn-vi phe̍t-ngìn he fung-hien kì-têu yung chhûn ke yit-phu-fun; chúng-he kì he chhai mò la-yung ke tông-chûng, chiông chhiòn-phu ke sên-fa̍t-fi hien-chhut-lòi."

Mâ-kh'o 13

1 Yâ-sû tui sṳn-thien chhut-lòi ke sṳ̀, kì yit-ke ho̍k-sâng tui kì kóng: "Sîn-sâng, ngì khon, liá-têu sa̍k-thèu sṳ̍t-chhai chhin thai, liá-têu kien-chuk ngióng-voi án chiâng!" 2 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngì kín-khon liá-têu ví-thai ke kien-chuk he-mò? Liá só-chhai ke mî yit-te sa̍k-thèu chhiòn-phu voi pûn-ngìn chhak-hâ-lòi, mò yit-te sa̍k-thèu voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-te ke táng-kô." 3 Yâ-sû chhai Kám-lám-sân táng, mien-tui sṳn-thien chhô-tén. Pí-tet, Ngâ-kok, Yok-hon lâu Ôn-tet-lie̍t am-chûng lòi mun kì kóng: 4 "Chhiáng lâu ngài-têu kóng, liá-ke sṳ kí-sṳ̀ voi fat-sên nè? Liá yit-chhiet fat-sên ke sṳ̀-chiet voi yû má-ke seu-thèu?" 5 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó pûn-ngìn mì-fe̍t. 6 Yû chhin-tô ngìn voi ká-mo ngài ke miàng lòi, kóng: 'Ngài chhiu-he Kî-tuk!' tui án-ngiòng mì-fe̍t chhin-tô ngìn. 7 Ngì-têu thâng-tó fu-khiun siông-chhṳ̀ ke fûng-sâng lâu yén-fông chan-chên ke sêu-sit, ke-sṳ̀, m̀-sṳ́ kiâng. Liá-têu sṳ thin-chho̍k voi fat-sên; chúng-he liá m̀-he kóng ma̍t-ngit yí-kîn to lé. 8 Mìn-chhu̍k voi lâu mìn-chhu̍k siông-chhṳ̀; koet-kâ voi lâu koet-kâ chan-chên; tak só-chhai voi yû thi-thûng lâu kî-fông. Liá-têu sṳ ke fat-sên chhiu-chhiong sán-fu sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung yit-yong. 9 "Ngì-têu chhṳ-kâ oi se-ngi, yîn-vi yû-ngìn voi chok ngì-têu, sung ngì-têu sông fap-yen; ngì-têu ya voi chhai fi-thòng-tú pûn-ngìn piên-tá. Vi-tó ngài ke yèn-ku, ngì-têu voi khî chhai thúng-chhṳ-chá lâu kiûn-vòng ke mien-chhièn su sṳ́m-phan, lòi tui kì-têu cho kien-chṳn. 10 Chúng-kóng, fuk-yîm yit-thin oi siên chhòn-pûn van-mìn. 11 Ngì-têu pûn-ngìn chok-tó, sung-hi fap-yen ke sṳ̀, m̀-sṳ́ siên sèu oi kóng má-ke fa; to ke-sṳ̀ Song-ti chṳ́-sṳ má-ke, ngì-têu chhiu kóng má-ke; yîn-vi ngì-têu só-oi kóng ke, m̀-he chhṳ-kâ ke fa, he Sṳn-Lìn oi thûng-ko ngì-têu kóng ke. 12 Ke-sṳ̀, hiûng-thi voi chhut-mai hiûng-thi lòi hoi-sí kì-têu; â-pâ ya voi án-ngiòng tui-thai chṳ́-ńg; chṳ́-ńg ya voi thùng yà-ôi chok-tui lòi hoi-sí kì-têu. 13 Vi-tó ngài ke miàng, thai-kâ voi yen-hen ngì-têu; chúng-he ngiûn-nai to-tái ke ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. 14 "Ngì-têu khon-tó ke 'Fí-me̍t-sin, sià-ok ke tûng-sî' khî chhai kì mò yin-kôi khî ke só-chhai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn oi liáu-kié liá-ki fa ke yi-sṳ), he̍t chhai Yù-thai thi-khî ke, oi chéu-hi sân-táng phit-nan; 15 chhai vuk-táng ke, m̀-hó hâ-lòi, ya m̀-hó ngi̍p-hi vuk-tú nâ má-ke tûng-sî; 16 chhai thièn-hong ke, m̀-hó chón-hi nâ ngoi-sâm. 17 Chhai ke-têu ngit-è, fài-thôi ke fu-ngìn-kâ lâu pûn ô-nga-é sṳ̍t-nen ke â-mê chhiu chhám lé! 18 Ngì-têu oi khì-khiù Song-ti, m̀-hó pûn liá-têu sṳ chhai hòn-thiên fat-sên! 19 Yîn-vi ke-têu ngit-è ke châi-nan he tui Song-ti chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi m̀-sṳt yû ke, chiông-lòi ya m̀-voi chai yû. 20 Na-he Chú mò kám-séu ke-têu châi-nan ke ngit-è, mò ngìn nèn sên-chhùn hâ-hi. Chúng-he, vi-tó Kì só kién-sién ke chṳ́-mìn, Chú yí-kîn kám-séu ke-têu ngit-è. 21 "Na-he yû-ngìn lâu ngì-têu kóng: 'Ngì khon, Kî-tuk chhai liá-vi!' ya-he 'Kî-tuk chhai ke-vi!' m̀-hó siông-sin. 22 Yîn-vi ká Kî-tuk lâu ká siên-tî voi chhut-hien; kì-têu voi hàng sṳ̀n-chiak khì-sṳ, chhin kì só-nèn lòi mì-fe̍t Song-ti só kién-sién ke chṳ́-mìn. 23 Ngì-têu oi se-ngi! Ngài yí-kîn siên chiông liá yit-chhiet ke sṳ lûng-chúng lâu ngì-têu kóng-ko lé. 24 "Ke-têu châi-nan ke ngit-è ko-thet yî-heu, ngit-thèu voi pien vû, ngie̍t-kông m̀-voi chai kông, 25 sên-é voi tui thiên-táng tiet-hâ-lòi, thai-khûng ke ne-thúng ya voi yèu-thung. 26 Ke-sṳ̀, kì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ thai-yû nèn-li̍t lâu yùng-yeu chhô yùn kong-lìm. 27 Kì oi chhâi thiên-sṳ́ to thiên-ngài hói-kok hi, tui sṳ-kie liá-phién to sṳ-kie ke-phién, seu-si̍p kì só kién-sién ke chṳ́-mìn. 28 "Ngì-têu oi tui vù-fâ-kó-su ho̍k kau-hiun. Tông su-kî chón-chhiâng, sâng-chhut sîn ya̍p ke sṳ̀, ngì-têu chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé. 29 Khiung-yong, ngì-têu khon-tó liá yit-chhiet ke hien-siong, chhiu oi tî sṳ̀-kiên voi to, yí-kîn chhai mùn-héu lé. 30 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-thoi ngìn hàn-màng lûng-chúng ko-sṳ̂n yî-chhièn, liá yit-chhiet ke sṳ chhiu voi fat-sên. 31 Thiên lâu thi voi mò-thet, chúng-he ngài ke fa yún-yén m̀-voi mò-thet. 32 "Chúng-he ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî; thiên-táng ke thiên-sṳ́ ya m̀-tî, Lai-é ya m̀-tî, chṳ́-yû Â-pâ tî. 33 Ngì-têu oi se-ngi, oi kín-siáng, yîn-vi ngì-têu m̀-tî ke sṳ̀-kiên kí-sṳ̀ voi to. 34 Liá-ke sṳ chhîn-chhiong yit-ke ngìn chhut-ngoi lî-hàng, chiông kâ-vu kâu-pûn phu̍k-ngìn kón-lî, fûn-phi mî-yit-ke ngìn ke kûng-chok, yu fûn-fu chóng-mùn-ke oi chu-yi. 35 Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng, yîn-vi ngì-têu m̀-tî chú-ngìn kí-sṳ̀ voi chón-lòi, he lìm-am-é ya-he pan-ya, he thiên-mùng-kông ya-he ngit-thèu chhut-lòi yî-heu. 36 Na-he kì fut-yèn chón-lòi, m̀-hó pûn kì khon-tó ngì-têu chhai soi-muk! 37 Ngài lâu ngì-têu kóng ke fa, ya he lâu thai-kâ kóng ke: Ngì-têu oi kín-siáng!"

Mâ-kh'o 14

1 Phàn-ko-chiet lâu Chhù-kau-chiet ke chhièn lióng-ngit, chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ yîm-mèu oi pi-me̍t chok Yâ-sû, chiông kì chhṳ̀-sí. 2 Kì-têu kóng: "Ngài-têu m̀-hó chhai chiet-khì-chûng ha-sú, miên-tet ngiâ-hí mìn-chung ke phau-thung." 3 Yâ-sû chhai Pak-thai-nì pot thái-kô ke Sî-mùn vuk-hâ; sṳ̍t-fan ke sṳ̀, yû yit-ke fu-ngìn-kâ tai yit-chak ngiu̍k-kon-é lòi, tî-poi chông chhin chṳ̂n-kui ke sùn nâ-tha̍t hiông-yù. Kì tá-pho ngiu̍k-kon, chiông hiông-yù tó chhai Yâ-sû ke thèu-nà-táng. 4 Yèn-si̍t chûng ke ngìn yû-têu chhin mò fôn-hí, pí-chhṳ́ ngi-lun kóng: "Ngióng-pân án tá-sóng nè? 5 Liá hiông-yù cho-tet mai sâm-pak-làng-chak ngiùn-chhièn, nâ-lòi kiu-chi khiùng-khú-ngìn â!" Kì-têu chhiu chit-phi ke fu-ngìn-kâ. 6 Chúng-he Yâ-sû kóng: "Yù-chhai kì! Cho-má-ke vì-nàn kì nò? Kì vi ngài cho ke he yit-khien chhin-chiâng ke sṳ. 7 Yîn-vi sòng-sòng yû khiùng-khú-ngìn thùng ngì-têu khiung-ha, na-he oi, ngì-têu sùi-sṳ̀ cho-tet kiu-chi kì-têu; chúng-he ngài m̀-he sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha. 8 Kì yí-kîn chhin só-nèn ke cho lé; kì chiông liá hiông-yù tó chhai ngài ke sṳ̂n-song he vi ngài ke mài-chong siên cho chún-phi. 9 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, phû-thiên-ha, mò-lun fuk-yîm chhòn-to má-ke só-chhai, tak-sà tû oi kóng-hí kì só-cho ke sṳ, lòi ki-ngiam kì." 10 Yâ-sû sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng tông-chûng, yû yit-ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai; kì hi kien chi-sṳ̂-chóng, oi chiông Yâ-sû kâu-pûn kì-têu. 11 Kì-têu thâng-tó Yù-thai só-kóng ke, chhiu fî-sòng fôn-hí, yu tap-yin nâ chhièn pûn kì. Tui ke-sṳ̀ hí, Yù-thai chhiu chhìm kî-fi oi chhut-mai Yâ-sû. 12 Chhù-kau-chiet ke thi-yit-ngit, chhiu-he chhṳ̀ Phàn-ko-chiet kâu-yòng ke-ngit, ho̍k-sâng lòi mun Yâ-sû kóng: "Ngì oi ngài-têu hi nai-vi vi ngì chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn nè?" 13 Yâ-sû chhiu phai lióng-ke ho̍k-sâng, fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu ngi̍p-sàng hi, voi tù-tó yit-ke ngìn tai-tén yit-kon súi, ngì-têu chhiu thèn-tén kì; 14 kì hi-to nai kâ, ngì-têu chhiu mun ke kâ ke chú-ngìn kóng: 'Sîn-sâng kóng: Ngài lâu ngài ke ho̍k-sâng sṳ̍t Phàn-ko-chiet vân-chhôn ke hak-thâng chhai nai-vi?' 15 Kì voi tai ngì-têu hi khon lèu-táng yit-kiên pu-chṳ-hó ke thai fòng-kiên; ngì-têu chhiu chhai ke-vi thoi ngài-têu chún-phi." 16 Lióng-ke ho̍k-sâng chhut-hi, ngi̍p-hi sàng-tú; só tù-tó ke chhiòn-phu lâu Yâ-sû tui kì-têu kóng ke khiung-yong; kì-têu chhiu chhai ke-vi chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn. 17 Lìm-am-é, Yâ-sû lâu sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chhiòn-phu to-chhè. 18 Kì-têu chhô-hâ-lòi sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu tông-chûng thùng ngài khiung-ha sṳ̍t ke, yû yit-ke ngìn oi chhut-mai ngài." 19 Ho̍k-sâng chhiu chhin yù-sèu, yit-ke yit-ke mun kì kóng: "Kám he ngài?" 20 Yâ-sû en-kóng: "He ngì-têu sṳ̍p-ngi-sà tông-chûng ke yit-sà; lâu ngài yung khiung-chak phàn-è vun-piáng ke, kì chhiu-he. 21 Cheu Sṳn-kîn só kóng, Ngìn-chṳ́ voi su-hoi; chúng-he chhut-mai Ngìn-chṳ́ ke ngìn yû châi-fo lé! Kì mo̍k chhut-se hàn-kha hó!" 22 Kì-têu sṳ̍t ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû nâ-hí piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, pûn-pûn kì-têu, kóng: "Nâ-lòi sṳ̍t; liá he ngài ke sṳ̂n-thí." 23 Kì yu nâ-hí pî-é, kám-chhia Song-ti heu, kâu-pûn kì-têu; kì-têu chhiòn-phu chhiu lîm. 24 Yâ-sû kóng: "Liá he ngài ke hiet, he chṳn-mìn Song-ti lâu ngìn li̍p-yok ke hiet, vi chhin-tô ngìn lòi liù-chhut ke. 25 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai lîm liá phù-thò-chiú, chhṳ̍t-to chhai Song-ti ke koet lîm sîn-chiú ke-ngit." 26 Kì-têu chhong yit-sú sṳ̂, chhiu chhut-lòi, to Kám-lám-sân hi. 27 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu lûng-chúng voi lì-khôi ngài, yîn-vi Sṳn-kîn ki-chai: Song-ti kóng: 'Ngài oi kûng-kit mu̍k-ngìn, yòng-khiùn chhiu fûn-san thet-hi.' 28 Chúng-he ngài fu̍k-fa̍t yî-heu, oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li." 29 Pí-tet kóng: "Chhiu-son phe̍t-ngìn chhiòn-phu lì-khôi ngì, ngài chhie̍t-tui m̀-voi lì-khôi ngì!" 30 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, kîm-am-pû, kiê-é thài thi-ngi-pái yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." 31 Pí-tet yung hàn-kha kiên-thin ke khiéu-hi kóng: "Chhiu-son ngài yit-thin oi thùng ngì khiung-ha sí, ngài ya chhie̍t-tui m̀-voi m̀ ngin ngì!" Khì-thâ ke ho̍k-sâng ya chhiòn-phu án-ngiòng kóng. 32 Kì-têu lòi-to yit-ke só-chhai, miàng ôn-to Khiet-sî-mâ-nì; Yâ-sû lâu ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu chhai liá-vi chhô, tén ngài hi khì-tó." 33 Yèn-heu kì tai Pí-tet, Ngâ-kok lâu Yok-hon khiung-ha hi. Kì khôi-sṳ́ kám-kok chhin yù-sông thung-khú, 34 tui kì-têu kóng: "Ngài ke sîm kân-khú to voi sí. Ngì-têu liù chhai liá-vi, oi kín-siáng ô!" 35 Kì hàng-chhièn têu-é, chhiu phu̍k chhai thi-song, khién-khiù Song-ti, na-he cho-tet, m̀-sṳ́ pûn kì kîn-li̍t liá-ke thung-khú. 36 Kì kóng: "Â-pâ, ngài ke Yà â, chhai Ngì fàm-sṳ tû nèn. Khiù Ngì chiông liá-ke khú-pî sái-chéu; chúng-he, m̀-hó cheu ngài ke yi-sṳ, oi cheu Ngì ke chṳ́-yi." 37 Kì to-chón-lòi ke sṳ̀, fat-hien sâm-ke ho̍k-sâng soi-thet, chhiu lâu Pí-tet kóng: "Sî-mùn, ngì chhai liá soi-muk he-mò? Mò fap-thu kín-siáng yit-tiám-chûng kiú mâ? 38 Ngì-têu oi kín-siáng khì-tó, miên-tet ham-lo̍k mì-fe̍t. Ngì-têu khok-sṳ̍t sîm-lìn kâm-ngien, chúng-he ngiuk-thí ngiôn-ngio̍k." 39 Kì yu hàng-ko-hi, hàn-he yung khiung-yong ke fa khì-tó. 40 Yèn-heu kì yu to-chón ho̍k-sâng ke-vi, khon-tó kì-têu yu soi-thet, yîn-vi kì-têu ke muk-chû pak-m̀-khôi; kì-têu ya m̀-tî oi lâu kì kóng má-ke chang hó. 41 Yâ-sû thi-sâm-pái to-chón-lòi, lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu hàn soi-muk, hàn chhai ke-vi hiû-sit mâ? La-pái lé, sṳ̀-kiên to lé, khon â, Ngìn-chṳ́ yí-kîn pûn-ngìn chhut-mai to chhui-ngìn sú-chûng lô. 42 Hong-hí-lòi, ngài-têu lòi-hi! Khon â, chhut-mai ngài ke ngìn to lé!" 43 Yâ-sû hàn kóng-tén fa ke sṳ̀, sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é, kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-têu he chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu chóng-ló phai-lòi ke. 44 Chhut-mai Yâ-sû ke ngìn sṳ-chhièn pûn kì-têu yit-chak am-ho, kóng: "Ngài chîm má-ngìn, kì chhiu-he ngì-têu só sióng-oi ke ngìn. Ngì-têu oi chok-tó kì, ngiàm-ngiàm khon-sú, chiông kì tai-chéu." 45 Yù-thai yit to, chit-sṳ̀ hàng-to Yâ-sû mien-chhièn, ham kóng: "Sîn-sâng!" yu chîm kì. 46 Só-yî kì-têu chhiu ha-sú chok Yâ-sû. 47 Khî chhai sùn-thèu ke ngìn tông-chûng, yû yit-sà pâng-chhut tô-é, tui thai-chi-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn phiak-ko-hi, chiông kì ke ngí-kûng siok-thet yit-chak. 48 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tai-tén tô-é lâu kun-é chhut-lòi chok ngài, khon ngài cho khiòng-tho he-mò? 49 Ngài tak-ngit chhai sṳn-thien-tú kâu ngìn, sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha, ngì-têu pin mò chok ngài. Chúng-he, liá-ke sṳ he oi yin-ngiam Sṳn-kîn só-kóng ke fa." 50 Liá-sṳ̀, só-yû ke ho̍k-sâng chhiòn-phu lì-khôi kì thò-chéu. 51 Yû yit-ke heu-sâng-ngìn, sṳ̂n-song tân-chhiang phî-tén yit-te mà-pu, thèn chhai Yâ-sû ke heu-poi; kì-têu chhiu sióng-oi chok kì, 52 chúng-he kì fit-thet ke-te pu-é, tá-chhak-pok chéu-thet. 53 Kì-têu chiông Yâ-sû tai-to thai-chi-sṳ̂ ke-vi hi; só-yû ke chi-sṳ̂-chóng, chóng-ló, lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhiòn-phu chhi-si̍p chhai ke-vi. 54 Pí-tet yén-yén thèn-tén Yâ-sû, chhṳ̍t-to thai-chi-sṳ̂ ke thìn-yen-tú, chhô chhai kín-ví ke tông-chûng phoi-fó. 55 Chi-sṳ̂-chóng lâu chhiòn ngi-fi sióng-chhin phan-fap chhìm chṳn-kí ko Yâ-sû, lòi thin kì sí-hìn, chúng-he chhìm m̀-tó má-ke chṳn-kí. 56 Hó-tô ngìn chhut-mien cho ká kien-chṳn ko kì, chúng-he kì-têu só-kóng ke teu-m̀-tó. 57 Heu-lòi yû kí-ke ngìn khî-hí-lòi, cho ká kien-chṳn ko Yâ-sû kóng: 58 "Ngài-têu thâng-tó kì kóng-ko: 'Ngài oi chiông liá-chho ngìn-sú só hí ke sṳn-thien chhak-thet, sâm-ngit-nui hí yit-chho m̀-he ngìn-sú só-cho ke sṳn-thien.' " 59 Lièn liá-ke khúng-ko, kì-têu só-kóng ke ya teu-m̀-tó. 60 Só-yî thai-chi-sṳ̂ chhai thai-kâ mien-chhièn khî-hí-lòi, mun Yâ-sû kóng: "Liá-têu ngìn ko ngì ke, ngì mò má-ke fa hó en he-mò?" 61 Yâ-sû tiâm-tiâm, yit-ki fa ya m̀ kóng. Thai-chi-sṳ̂ yu mun kì: "Ngì he m̀-he Kî-tuk, he ke yin-tông su chhṳ̂n-siung ke Song-ti ke Lai-é mò?" 62 Yâ-sû en-kóng: "Ngài he! Ngì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ chhô chhai Chhiòn-nèn-chá ke yu-phién, chhô-tén thiên-táng ke yùn kong-lìm!" 63 Thai-chi-sṳ̂ chhiu chhá-lie̍t chhṳ-kâ ke sâm, kóng: "Ngài-têu m̀-sṳ́ phe̍t ke chṳn-ngìn lé! 64 Ngì-têu yû thâng-tó kì vú-yu̍k Song-ti ke fa. Ngì-têu kóng oi ngióng-pân phan kì?" Kì-têu chhiòn-phu phan kì yû-chhui, yin-tông chhú sí-hìn. 65 Yû-têu ngìn chhiu tui kì phi héu-lân, yu êm-tén kì ke muk-chû, yung khièn-thèu-mà tá kì, mun kì kóng: "Siên-tî â, chhṳ-thòn-khon, he má-ngìn tá ngì?" Ke-têu kín-ví ya lâi-tén kì, yung pâ-chóng-mà sân kì. 66 Ke-sṳ̀, Pí-tet hàn liù chhai hâ-poi ke thìn-yen-tú. Yû thai-chi-sṳ̂ ke yit-ke sṳ́-ńg hàng ko-lòi, 67 khon-tó Pí-tet chhai ke-vi phoi-fó, chhiu khon-tén kì, kóng: "Ngì me he thùng Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû khiung-ha ke." 68 Pí-tet féu-ngin kóng: "Ngài m̀-tî, ya mò liáu-kié ngì kóng má-ke." Yèn-heu, kì chhut-hi chhièn-yen. Liá-sṳ̀, kiê-é chhiu thài. 69 Ko yit-ha-é, ke sṳ́-ńg yu khon-tó kì, chhiu lâu khî chhai sùn-thèu ke ngìn kóng: "Liá-sà he kì-têu tông-chûng ke yit-ke!" 70 Pí-tet yu féu-ngin yit-pái. Yu ko yit-ha-é, sùn-thèu khî-tén ke ngìn chai yit-pái tui Pí-tet kóng: "Ngì khok-sṳ̍t he kì-têu tông-chûng ke yit-ke, yîn-vi ngì ya he Kâ-li-li-ngìn!" 71 Pí-tet chhiu fat-sṳ chu-chú kóng: "Ngài m̀-sṳt ngì-têu só-kóng ke ngìn!" 72 Chit-sṳ̀, kiê-é chhiu thài thi-ngi-pái; Pí-tet chang sióng-hí Yâ-sû tui kì kóng-ko ke fa: "Kiê-é thài lióng-pái yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." Pí-tet chhiu ngiûn-m̀-he̍t, kieu chhut-lòi.

Mâ-kh'o 15

1 Thi-ngi-ngit tá-chó, chi-sṳ̂-chóng kón-kín thùng chóng-ló, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu ngi-fi chhiòn-thí chhâm-siòng, ngi-thin kie-va̍k. Kì-têu chiông Yâ-sû thak-hí-lòi, kié-sung, kâu-pûn Pí-lâ-tô. 2 Pí-lâ-tô mun kì kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mò?" Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke." 3 Chi-sṳ̂-chóng ko Yâ-sû chhin-tô sṳ-chhìn, 4 só-yî Pí-lâ-tô yu mun Yâ-sû kóng: "Ngì khon, kì-têu ko ngì án-tô chhui-miàng, ngì mò-oi fì-tap mâ?" 5 Yâ-sû hàn-he m̀ kóng yit-ki fa; Pí-lâ-tô kám-kok khì-koai. 6 Tak-ngièn Phàn-ko-chiet, Pí-lâ-tô cheu chung-ngìn ke yêu-khiù piong yit-ke siù-fam. 7 Tú-hó yû yit-ke ngìn miàng ôn-to Pâ-lâ-pâ, kì thùng ke-têu chhai phau-lon-chûng chhṳ̀-ngìn ke phan-thù koân khiung-ha. 8 Thai-chung chhi-si̍p, yêu-khiù Pí-lâ-tô cheu koan-li vi kì-têu phan liá-khien sṳ ke sṳ̀-chiet, 9 Pí-lâ-tô mun kì-têu kóng: "Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong Yù-thai-ngìn ke vòng he-mò?" 10 Khì-sṳ̍t Pí-lâ-tô mìn-mìn tî, chi-sṳ̂-chóng he yîn-vi chhit-tu chang chiông Yâ-sû kâu-pûn kì ke. 11 Chúng-he chi-sṳ̂-chóng san-thung chung-ngìn, yêu-khiù Pí-lâ-tô vi kì-têu piong Pâ-lâ-pâ. 12 Pí-lâ-tô yu mun chung-ngìn kóng: "Án-ngiòng, ngì-têu chhṳ̂n-cho Yù-thai-ngìn ke vòng ke, ngài oi ngióng-pân chhú-lî kì nò?" 13 Kì-têu thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 14 Pí-lâ-tô mun-kóng: "Kì to-tái cho má-ke fái-sṳ?" Kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 15 Pí-lâ-tô vi-tó oi tet-tó chung-ngìn ke fôn-hí, chhiu piong Pâ-lâ-pâ pûn kì-têu, yu min-lin chiông Yâ-sû piên-tá, yèn-heu kâu-pûn ngìn hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 16 Pîn-é chiông Yâ-sû tai-ngi̍p chúng-tuk-fú ke thìn-yen-tú, yu hêm chhiòn-chhui si̍p-ha̍p. 17 Kì-têu lâu Yâ-sû chok yit-liâng chṳ́-set ke chhòng-phàu, yu yung net-è phiên yit-táng miên-liù, lâu kì tai-tén, 18 yèn-heu tui kì hàng-lî kóng: "Yù-thai-ngìn ke vòng van-soi!" 19 Kì-têu yu yung thèn-thiàu kín tá kì ke thèu-nà, yung héu-lân phi kì, khúi lo̍k-hi pai kì. 20 Met-sa so̍t, kì-têu chiông kì ke chṳ́-set chhòng-phàu thot-hâ-lòi, lâu kì chok chhṳ-kâ ke sâm, yèn-heu tai kì chhut-hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 21 Chhai lu-song, kì-têu tù-tó yit-ke ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, tú-hó tui hiông-ha ngi̍p-sàng lòi, kì-têu khiòng-pet kì thoi Yâ-sû khià sṳ̍p-sṳ-ka. (Sî-mùn he Kú-li-nai-ngìn, he Â-li̍t-sân-thai lâu Lû-fû ke â-pâ.) 22 Kì-têu chiông Yâ-sû tai-to yit-ke thi-fông, ôn-to Kok-kok-thâ, yi-sṳ chhiu-he "Thèu-nà-hok ke Sân-thèu". 23 Chhai ke-vi, kì-têu nâ chhâm mu̍t-yo̍k ke chiú pûn Yâ-sû lîm, chúng-he Yâ-sû m̀ lîm. 24 Yèn-heu kì-têu chiông Yâ-sû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, yu chhû-chhiâm-é lòi pûn kì ke sâm. 25 Chêu-sṳ̀n-thèu kiú-tiám-chûng ke sṳ̀, kì-têu chiông Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka. 26 Yû yit-te phài-è siá-tén kì ke chhui-miàng kóng: "Yù-thai-ngìn ke vòng." 27 Kì-têu yu chiông lióng-ke khiòng-tho thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka, yit-ke chhai kì ke yu-phién, yit-ke chhai kì ke chó-phién. 29 Tui ke-vi kîn-ko ke ngìn vú-yu̍k Yâ-sû, yèu-thèu kóng: "Hái, ngì liá oi chhak sṳn-thien, sâm-ngit-nui chiông kì chhùng-kien hí-lòi ke! 30 Liá-ha, kiu ngì chhṳ-kâ, tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi â!" 31 Chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ya khiung-yong chhṳ́-seu kì, pí-chhṳ́ kóng: "Kì kiu-liáu phe̍t-ngìn, sa mò fap-thu kiu chhṳ-kâ! 32 Kî-tuk, Yî-set-lie̍t ke vòng â, liá-ha tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng hâ-lòi pûn ngài-têu khon, ngài-têu chhiu siông-sin!" Thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke ngìn ya án-ngiòng sâu-nat kì. 33 Tông-chu ke sṳ̀, thai-thi vû-am, yok-yû sâm-tiám-chûng kiú. 34 To hâ-chu sâm-tiám-chûng ke sṳ̀, Yâ-sû thai-sâng hêm-kóng: "Yî-lò-yî! Yî-lò-yî! Lâ-mâ sat-pâ-kok-thai-nì?" Yi-sṳ he kóng: "Ngài ke Song-ti, ngài ke Song-ti, Ngì cho-má-ke piong-thet ngài?" 35 Sùn-thèu khî-tén ke ngìn, yû-têu thâng-tó chhiu kóng: "Thâng â, kì hêm Yî-li-â!" 36 Yû yit-ke ngìn chéu-ko-hi, nâ yit-te hói-mièn chim sôn phù-thò-chiú, yèn-heu thak chhai thèn-thiàu-táng, nâ pûn kì lîm, kóng: "Tén yit-ha-é, ngài-têu khon Yî-li-â voi lòi kiu kì hâ-lòi mò!" 37 Yâ-sû thai-hêm yit-sâng, chhiu thôn-hi sí-thet. 38 Koa chhai sṳn-thien-tú ke pu-liàm, tui táng-kô to tái-hâ lie̍t-cho lióng-sak. 39 Khî chhai sṳ̍p-sṳ-ka chhièn ke yit-ke kiûn-kôn, khon-tó Yâ-sû thai-sâng hêm lâu sí ke chhìn-hìn, chhiu kóng: "Liá ngìn sṳ̍t-chhai he Song-ti ke Lai-é!" 40 Hàn yû-têu fu-ngìn-kâ yén-yén khî-tén khon; khì-chûng yû Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, yu yû se Ngâ-kok lâu Yok-sit ke â-mê Mâ-li-â, thùng Sat-lò-mí. 41 Yâ-sû chhai Kâ-li-li ke sṳ̀, kì-têu chhiu thèn-tén kì, ya fu̍k-sṳ kì. Hàn-yû khì-thâ hó-tô fu-ngìn-kâ he thùng Yâ-sû khiung-ha lòi Yâ-lu-sat-lâng ke. 42 Lìm-am-é, Â-li-mâ-thai-ngìn Yok-sit lòi-to; kì he yit-ke su-ngìn chûn-chhung ke ngi-yèn, ya yit-chhṳ̍t phan-mong Song-ti koet ke sṳ̍t-hien. Ke-ngit he Yi-phi-ngit, chhiu-he Ôn-sit-ngit ke chhièn yit-ngit. Yok-sit thai-tám hi kien Pí-lâ-tô, yêu-khiù sû-liam Yâ-sû ke vì-thí. 44 Pí-lâ-tô thâng-tó Yâ-sû yí-kîn sí-thet, kám-kok chhin khì-koai. Kì ham kiûn-kôn lòi, mun kì Yâ-sû he m̀-he sí-thet chhin kiú. 45 Tui kiûn-kôn liáu-kié sṳ̍t-chhìn heu, Pí-lâ-tô chhiu chiông Yâ-sû ke vì-thí kâu-pûn Yok-sit. 46 Yok-sit mâi-liáu mà-sâ, chiông Yâ-sû ke vì-thí chhí-hâ-lòi, yung mà-sâ pâu-hó, piong chhai sa̍k-piak chho̍k-sàng ke fùn-mu tî-poi, yu chiông yit-te thai sa̍k-thèu chan-ko-lòi, set-tén mùn-héu. 47 Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu Yok-sit ke â-mê Mâ-li-â yû khon-tó ôn-chong Yâ-sû ke só-chhai.

Mâ-kh'o 16

1 Ôn-sit-ngit yit ko, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, Ngâ-kok ke â-mê Mâ-li-â, lâu Sat-lò-mí mâi têu hiông-liau, oi hi kò Yâ-sû ke vì-thí. 2 Lî-pai-ngit tá-chó, ngit-thèu chang chhut-lòi, kì-têu chhiu hi mu-thi. 3 Chhai lu-song, kì-têu sîm-chûng sióng: "Yû má-ngìn hó then-sú chiông mu mùn-héu ke sa̍k-thèu sái-khôi nò?" (Yîn-vi ke he yit-chak thai sa̍k-thèu.) Chúng-he kì-têu khià-thèu yit-khon, sa̍k-thèu yí-kîn sái-khôi lé. 5 Kì-têu hàng-ngi̍p fùn-mu, khon-tó yit-ke heu-sâng-ngìn chhô chhai yu-phién, sṳ̂n-song chok-tén pha̍k-set ke chhòng-phàu; kì-têu fî-sòng chho̍k-kiâng. 6 Ke heu-sâng-ngìn kóng: "M̀-sṳ́ kiâng, ngài tî ngì-têu he chhìm pûn-ngìn tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû. Kì mò chhai liá-vi, yí-kîn fu̍k-fa̍t lé! Ngì-têu khon, liá he kì-têu ôn-chong kì ke só-chhai. 7 Ngì-têu hi lâu kiâ ho̍k-sâng, thi̍t-phe̍t he Pí-tet, kóng: 'Kì oi pí ngì-têu siên hi Kâ-li-li; chhai ke-vi ngì-têu voi kien-tó kì, chhiu-chhiong kì yî-chhièn lâu ngì-têu kóng ke.' " 8 Kì-têu pi̍t-pi̍t-chhat yu kám-kok khì-koai, ngiàm-sṳ̀ lì-khôi fùn-mu, chhong-tén chéu. Kì-têu mò chiông liá-ke sṳ lâu má-ngìn kóng, yîn-vi kì-têu chhin kiâng. Ke-têu fu-ngìn-kâ hi kien Pí-tet lâu kì ke phèn-yû, chiông só thâng-tó ke chhiòn-phu lâu kì-têu kóng. Sṳ-heu, Yâ-sû chhîn-sṳ̂n chhâi-phai kiâ ho̍k-sâng, chhiùng-tûng to-sî, chhòn liá sṳ̀n-sṳn, put-me̍t, pûn ngìn tet-tó yún-yén chṳ́n-kiu ke tho-lî. Â-mén! 9 Lî-pai-ngit tá-chó, Yâ-sû fu̍k-fa̍t heu, chui-siên tui Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â hién-hien. (Yâ-sû sṳt tui kì sṳ̂n-song kiuk-chhut chhit-ke kúi.) 10 Kì hi lâu ke-têu thèn Yâ-sû ke ngìn kóng; kì-têu tông chhai ke-vi sông-sîm liù muk-chṳp. 11 Kì-têu thâng-tó Yâ-sû fu̍k-fa̍t lâu Mâ-li-â yí-kîn khon-tó kì ke sêu-sit, chúng-he mò ngìn siông-sin. 12 Liá sṳ yî-heu, Yâ-sû yung nang-ngoi yit-chúng fông-sṳt tui lióng-ke oi hi hiông-ha ke ho̍k-sâng hién-hien. 13 Liá lióng-sà to-chón-lòi lâu khì-thâ ke ho̍k-sâng kóng, kì-têu hàn-he m̀ sin. 14 Chui-heu, sṳ̍p-yit-ke ho̍k-sâng chhô-tén sṳ̍t-fan ke sṳ̀, Yâ-sû tui kì-têu hién-hien. Kì chit-phi kì-têu, yîn-vi kì-têu m̀ tân-chhiang mò sin-sîm, yu ngang-kiáng, m̀ sin kì fu̍k-fa̍t heu khon-tó kì ke ngìn só kien-chṳn ke. 15 Kì tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi hi phû-thiên-ha, tui chhiòn ngìn-lui chhòn fuk-yîm. 16 Sin yu chiap-su sé-lî ke, thin-chho̍k tet-kiu; m̀ sin ke, voi su thin-chhui. 17 Sin ke ngìn voi yû hàng liá-têu sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t: Kì-têu voi fung ngài ke miàng kiuk-kúi; kóng sîn ke lìn-ngî; 18 yung sú chok sà; lîm-tó yû thu̍k ke tûng-sî ya m̀-voi su sông-hoi; on-sú chhai phiang-ngìn sṳ̂n-song, phiang-ngìn chhiu voi tet-tó yî-chhṳ." 19 Chú Yâ-sû lâu kì-têu kóng liá-têu fa yî-heu, su-chiap to thiên-táng hi, chhô chhai Song-ti ke yu-phién. 20 Ho̍k-sâng chhut-hi, tak só-chhai chhòn fuk-yîm; Chú lâu kì-têu thùng-kûng, yung kì-têu só hàng ke sṳ̀n-chiak lòi chṳn-mìn kì-têu só chhòn ke tho he chṳ̂n-sṳ̍t ke.

Lu-kâ 1

1 Thì-â-fî-lò thai-ngìn: Yí-kîn yû hó-tô ngìn thì-pit siá-sû, kóng-hí chhai ngài-têu tông-chûng só fat-sên ke sṳ-chhìn. 2 Kì-têu só-siá ke, he cheu ke-têu yit khôi-sṳ́ chhiu chhîn-muk khon-tó yu chhòn-ko liá tho-lî ke ngìn só-kóng ke. 3 Liá yit-chhiet, ngài tui-thèu-to-mî chhiòn-phu siòng-se chhà-ko, só-yî ngài sióng-oi cheu sun-si lòi tui ngì po-ko, 4 muk-tit he oi pûn ngì tî ngì só-ho̍k ke tho-lî he khok-sṳ̍t ke. 5 Hî-li̍t-vòng thúng-chhṳ Yù-thai ke sṳ̀, yû yit-ke chi-sṳ̂, miàng ôn-to Sat-kâ-li-â, he su̍k Â-pí-ngâ chi-sṳ̂ ke-pân ke; kiâ pû-ngiòng ôn-to Yî-li-sâ-pha̍k, ya he chi-sṳ̂ Â-lùn kâ-chhu̍k ke heu-thoi. 6 Chhai Song-ti khon-lòi, kì lióng kûng-phò he chṳn-chhṳ̍t ke ngìn, ngiàm-kiet chûn-sú Chú ke yit-chhiet kie-min lâu kûi-thin. 7 Kì-têu mò se-ngìn-è, yîn-vi Yî-li-sâ-pha̍k m̀-voi kiung; kì lióng-sà ya yí-kîn ló lé. 8 Yû yit-ngit, Sat-kâ-li-â tông-pân, chhai Song-ti mien-chhièn chṳp-hàng chi-sṳ̂ ke chṳt-vu. 9 Cheu chi-sṳ̂ ke koan-li, chhû-chhiâm-é ke kiet-kó, kì ngi̍p-hi Chú ke sṳn-thien sêu-hiông. 10 Kì sêu-hiông ke sṳ̀, chung-ngìn chhai ngoi-poi khì-tó. 11 Fut-yèn, Chú ke thiên-sṳ́ khî chhai hiông-thàn ke yu-phién tui kì hién-hien; 12 Sat-kâ-li-â khon-tó, hak yit-ha, ya chhin chho̍k-kiâng. 13 Chúng-he ke thiên-sṳ́ tui kì kóng: "Sat-kâ-li-â, m̀-sṳ́ kiâng! Song-ti thâng-tó ngì ke khì-tó lé; ngiâ pû-ngiòng Yî-li-sâ-pha̍k voi vi ngì kiung yit-ke lai-é, ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yok-hon. 14 Ngì voi fôn-hí khoai-lo̍k; chhin-tô ngìn ya voi vi-tó kì ke chhut-se lòi fôn-hí. 15 Chiông-lòi, kì chhai Chú ke mien-chhièn voi cho ví-thai ke ngìn-vu̍t. Thâm-chiú lâu lie̍t-chiú, kì lûng-chúng cho-m̀-tet lîm; chhai â-mê ke thôi-tú, kì chhiu voi pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân. 16 Kì chiông-lòi oi tai-liâng chhin-tô Yî-set-lie̍t-ngìn kûi Chú --- kì-têu ke Song-ti. 17 Kì oi cho Chú ke siên-fûng, kiên-khiòng yû thai nèn-li̍t, chhiong siên-tî Yî-li-â yit-yong. Kì oi sṳ́ yà-ôi lâu chṳ́-ńg chhùng-sîn fò-hó, sṳ́ phoi-ngia̍k ke ngìn fì-thèu, hàng ngi-ngìn chṳ-fi ke lu; kì oi pông-chhu ngìn-mìn lòi ngiàng-chiap Chú." 18 Sat-kâ-li-â tui thiên-sṳ́ kóng: "Ngài oi ngióng-pân chang voi tî liá he sṳ-sṳ̍t? Ngài he yit-ke ló-ngìn-kâ, ngài pû-ngiòng ya án ló lé." 19 Thiên-sṳ́ en-kóng: "Ngài he khî chhai Song-ti mien-chhièn ke Kâ-pak-lie̍t; ngài su-phai chhòn-fa pûn ngì, po ngì liá hó sêu-sit. 20 Chúng-he, yîn-vi ngì m̀ sin ngài só kóng, sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀ voi sṳ̍t-hien ke liá-têu fa, ngì voi pien-cho á-è; tén-to yin-hí sṳ̍t-hien ke-ngit, ngì chang voi kóng-fa." 21 Thai-kâ kín tén Sat-kâ-li-â, m̀-tî kì chhai sṳn-thien-tú cho-má-ke yèn-chhàn án kiú. 22 To kì chhut-lòi, m̀-voi lâu kì-têu kóng-fa, kì-têu chang tî kì chhai sṳn-thien-tú khon-tó yi-siong. Kì pí-sú va̍k-kiok tui thai-kâ péu-sṳ yi-sṳ, yit-chhṳ̍t m̀-voi kóng-fa. 23 Chhai sṳn-thien sṳ-fung ke ngit-khì yit mân, Sat-kâ-li-â chhiu chón vuk-hâ hi. 24 Ko mò kí-kiú, kiâ pû-ngiòng Yî-li-sâ-pha̍k chṳn-kîn yû sṳ̂n-hong, chhai vuk-tú khong ńg-ke ngie̍t. 25 Kì kóng: "Án-kiú hí-lòi, chui-heu Chú hàn-he hó khoán-thai ngài, chhù-thet ngài chhai ngìn mien-chhièn ke kien-seu." 26 Yî-li-sâ-pha̍k fài-thôi liuk-ke ngie̍t ke sṳ̀, Song-ti chhâi thiên-sṳ́ Kâ-pak-lie̍t hi Kâ-li-li-sén ke yit-chho ôn-to Nâ-sat-le̍t ke sàng, 27 chhòn-fa pûn yit-ke thùng-chṳ̂n-ńg, miàng ôn-to Mâ-li-â; liá thùng-chṳ̂n-ńg yí-kîn lâu Thai-ví kâ-chhu̍k yit-ke miàng ôn-to Yok-sit ke nàm-ngìn thin-chhîn. 28 Thiên-sṳ́ to kì ke mien-chhièn, kóng: "Ngien ngì phìn-ôn! Chú lâu ngì thùng-chhai, thai-thai su-fuk pûn ngì!" 29 Mâ-li-â yîn-vi thiên-sṳ́ ke fa, sṳ̍p-fûn chho̍k-kiâng, fán-fu̍k sṳ̂-sióng liá fa he má-ke yi-sṳ. 30 Thiên-sṳ́ tui kì kóng: "Mâ-li-â, m̀-sṳ́ kiâng, yîn-vi Song-ti yí-kîn su ên-tién pûn ngì. 31 Ngì voi fài-thôi, kiung yit-ke lai-é; ngì oi chiông kì ke miàng ôn-to Yâ-sû. 32 Kì voi sàng-cho ví-thai ke ngìn-vu̍t, chhṳ̂n-cho Chṳ-kô Song-ti ke Lai-é. Chú --- Song-ti oi chiông kì ke chú-siên Thai-ví ke vòng-vi su-pûn kì. 33 Kì oi yún-yén cho Ngâ-kok ke chṳ́-sûn ke vòng; kì ke vòng-khièn vù-khiùng vù-chhin." 34 Mâ-li-â tui thiên-sṳ́ kóng: "Ngài hàn-màng ka-ngìn, ngióng-pân voi yû án-ngiòng ke sṳ â?" 35 Thiên-sṳ́ en-kóng: "Sṳn-Lìn voi kong chhai ngì ke sṳ̂n-song; Chṳ-kô Song-ti ke khièn-nèn voi pí-yim ngì. Só-yî, tui ngì lòi chhut-se ke ô-nga-é he sṳn ke, he Song-ti ke Lai-é. 36 Ngì khon, ngì ke chhîn-chhit Yî-li-sâ-pha̍k, kì sûi-yèn án ló, phe̍t-ngìn kóng kì m̀-voi kiung lé, chúng-he kì liá-ha yí-kîn yû liuk-ke ngie̍t ke sṳ̂n-hong. 37 Yîn-vi chhai Song-ti mò yit-khien sṳ he cho m̀-tó ke." 38 Mâ-li-â kóng: "Ngài he Chú ke sṳ́-ńg; ngien cheu ngì ke fa sṳ̀n-chhiu chhai ngài ke sṳ̂n-song." Án-ngiòng, thiên-sṳ́ chhiu lì-khôi kì. 39 Mò kí-kiú heu, Mâ-li-â chhut-fat, kón-kín hi Yù-thai sân-tú ke yit-chho sàng. 40 Kì ngi̍p-hi Sat-kâ-li-â ke vuk-hâ, tui Yî-li-sâ-pha̍k chhiáng-ôn. 41 Yî-li-sâ-pha̍k yit thâng-tó Mâ-li-â ke chhiáng-ôn, kì só fài ke thôi chhiu kín thiàu. Yî-li-sâ-pha̍k pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, 42 thai-sâng hêm-kóng: "Ngì he fu-ńg tông-chûng chui yû fuk-hi ke! Ngì fài ke thôi ya he yû fuk-hi ke! 43 Ngài ke Chú ke â-mê lòi-khon ngài, ngài ngióng-pân khâm-tet nò? 44 Yîn-vi ngì chhiáng-ôn ke sâng yit ngi̍p ngài ke ngí-kûng, ngài só fài ke thôi chhiu fôn-hí to kín thiàu. 45 Ngì khok-sin Chú tui ngì kóng ke fa yit-thin voi sṳ̍t-hien; ngì sṳ̍t-chhai yû fuk-hi â!" 46 Mâ-li-â kóng: "Ngài ke sîm chûn Chú vì-thai; 47 ngài ke lìn yîn-vi Song-ti --- ngài ke kiu-chú lòi fôn-hí; 48 yîn-vi Kì ku-ngiam Kì pî-mì ke sṳ́-ńg. Chhiùng-kîm yî-heu, van-mìn voi chhṳ̂n ngài he yû fuk-hi ke, 49 yîn-vi Chhiòn-nèn ke Song-ti vi ngài sàng thai-sṳ. Kì ke miàng he sṳ̀n-sṳn ke; 50 Kì tui kin-vi Kì ke ngìn hién-chhut chhṳ̀-pî, chhṳ̍t-to sṳ-sṳ thoi-thoi. 51 Kì chhûn-chhut thai-yû khièn-nèn ke sú, kiuk-chéu sîm-chûng kiêu-ngau ke ngìn. 52 Kì chiông yû sṳ-li̍t ke vòng súng-hâ pó-chho, kô-sṳ̂n pî-mì ke ngìn. 53 Kì su hó-sṳ̍t ke pûn tú-kî ke sṳ̍t-to páu, hêm fu-chiuk ke khûng-sú chón-hi. 54 Cheu Kì tui ngài-têu ke chú-siên só-kóng ke, Kì pông-chhu Kì ke phu̍k-ngìn Yî-set-lie̍t, lòi ki-ngiam Kì tui Â-pak-lâ-hón lâu kiâ chṳ́-sûn ke yin-hí, chhiu-he oi yung chhṳ̀-pî khoán-thai kì-têu, chhṳ̍t-to yún-yén!" 56 Mâ-li-â thùng Yî-li-sâ-pha̍k khiung-ha he̍t chhâ-m̀-tô sâm-ke ngie̍t, yèn-heu chhiu chón vuk-hâ hi. 57 Yî-li-sâ-pha̍k ke sán-khì to, chhiu kiung yit-ke lai-é. 58 Lìn-sa lâu chhîn-chhit thâng-tó Chú su-pûn kì án thai ke chhṳ̀-pî, chhiu thùng kì khiung-ha fôn-hí. 59 Ô-nga-é chhut-se mân yit lî-pai, kì-têu chhiu lòi vi kì hàng kot-lî, sióng-oi yung kiâ-pâ ke miàng ham kì Sat-kâ-li-â. 60 Chúng-he kiâ-mê kóng: "Cho-m̀-tet! Kì oi ham-cho Yok-hon." 61 Chhîn-yû tui kì kóng: "Ngì ke chhîn-chhu̍k tông-chûng mò-ngìn ôn án-ngiòng ke miàng." 62 Kì-têu chhiu yung sú pí mun kiâ-pâ, oi lâu ô-nga-é ôn má-ke miàng. 63 Sat-kâ-li-â chhiu thó yit-te siá-sṳ ke piông-é, siá-kóng: "Kì ke miàng ôn-to Yok-hon." Thai-kâ chhiu chhin khì-koai. 64 Sat-kâ-li-â ngiàm-sṳ̀ chhiu voi kóng-fa, khôi-choi siung-chan Song-ti. 65 Lìn-sa chhiòn-phu chhin chho̍k-kiâng. Liá sêu-sit chhòn-phien chhiòn Yù-thai ke sân-khî; 66 thâng-tó ke ngìn lûng-chúng sióng: "Liá-ke ô-nga-é chiông-lòi voi sàng-cho ngióng-pân ke ngìn nè?" Yîn-vi sṳ-sṳ̍t chhin mìn, yû Chú ke khièn-nèn lâu kì thùng-chhai. 67 Yok-hon ke â-pâ Sat-kâ-li-â pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, chhiu chhòn Song-ti ke fa, kóng: 68 "Oi siung-chan Chú --- Yî-set-lie̍t ke Song-ti! Yîn-vi Kì khon-ku Kì ke chṳ́-mìn, ya kiu-su̍k kì-têu. 69 Kì tui Kì phu̍k-ngìn Thai-ví ke kâ-chûng, vi ngài-têu hîn-hí yit-ke chhiòn-nèn ke Kiu-chú. 70 Thèu-pái, Kì sṳt thûng-ko sṳn siên-tî yi-ngièn: 71 Kì oi chṳ́n-kiu ngài-têu thot-lì sù-thi̍t, lì-khôi yit-chhiet yen-hen ngài-têu ke ngìn ke khièn-sṳ. 72 Kì tui ngài-têu ke chú-siên hién-chhut chhṳ̀-pî, lòi ki-ngiam Kì sṳn ke khie-yok. 73 Kì yin-hí ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, fat-sṳ oi chṳ́n-kiu ngài-têu thot-lì sù-thi̍t, pûn ngài-têu yit-sên-ngìn chhai Kì ke mien-chhièn, yung sṳn-kiet lâu chṳn-chhṳ̍t lòi fu̍k-sṳ Kì, chhiòn mò kiâng má-ke." 76 Sat-kâ-li-â yu yi-ngièn kóng: "Ngài ke se-chṳ́ â, ngì voi pûn-ngìn chhṳ̂n-cho Chṳ-kô Song-ti ke siên-tî. Ngì oi cho Chú ke siên-fûng, vi kì chún-phi tho-lu; 77 oi hi lâu Kì ke chṳ́-mìn kóng: Yîn-vi kì-têu ke chhui tet-tó sa-miên, kì-têu voi tet-tó chṳ́n-kiu. 78 Ngài-têu ke Song-ti yû chhṳ̀-pî lâu lìn-mén; Kì oi sṳ́ chṳ́n-kiu ke kông tui kô-thiên lìm-to ngài-têu, 79 kông-cheu yit-chhiet chhai sí ke yîm-yáng tái-hâ ke ngìn, tai ngài-têu hàng phìn-ôn ke lu." 80 Ô-nga-é chhiam-chhiam thai, sṳ̂n-sîm yúng-khien. Kì he̍t chhai khóng-yâ, chhṳ̍t-to kì chhai Yî-set-lie̍t-ngìn mien-chhièn kûng-khôi fa̍t-thung ke sṳ̀.

Lu-kâ 2

1 Ke-sṳ̀, Lò-mâ Fòng-ti O-kú-sṳ̂-tû ha-lin, ham Lò-mâ ti-koet ke chhiòn-thí ngìn-mìn tên-ki fu-khiéu. 2 Liá he thèu-yit-pái ke fu-khiéu tên-ki, he chhai Kî-lî-ngiú cho Si-li-â chúng-tuk ke sṳ̀. 3 Thai-kâ lûng-chúng chón pún-hiông hi phan-lî tên-ki. 4 Yok-sit ya tui Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t-sàng hi Yù-thai, to Thai-ví ke sàng, miàng ôn-to Pak-li-hèn; yîn-vi Yok-sit he su̍k Thai-ví ke chûng-chhu̍k. 5 Kì oi thùng kì ke vi-fûn-chhî Mâ-li-â khiung-ha hi tên-ki. Mâ-li-â yí-kîn yû sṳ̂n-hong; 6 kì-têu chhai Pak-li-hèn ke sṳ̀, kì ke sán-khì chhiu to. 7 Kì kiung thèu-thôi ke lai-é, yung pu pâu-hí-lòi, piong chhai mâ-chhò tî-poi, yîn-vi lî-sa mò só-chhai hó pûn kì-têu he̍t. 8 Chhai Pak-li-hèn ke yâ-ngoi, yû-têu chóng-yòng ke ngìn am-pû-thèu he̍t chhai ke-vi, lùn-liù chóng-yòng. 9 Chú ke thiên-sṳ́ tui kì-têu hién-hien, Chú ke yùng-kông si-mien cheu-tén kì-têu, kì-têu chhiu fî-sòng chho̍k-kiâng. 10 Thiên-sṳ́ tui kì-têu kóng: "M̀-sṳ́ kiâng! Ngài oi po ngì-têu hó sêu-sit; liá sêu-sit voi tai pûn van-mìn khi̍t-thai ke fôn-hí. 11 Kîm-pû-ngit, chhai Thai-ví ke sàng-tú, yû yit-vi Kiu-chú vi-tó ngì-têu chhut-se, chhiu-he Chú Kî-tuk. 12 Ngì-têu voi khon-tó yit-ke ô-nga-é, yung pu pâu-tén, soi chhai mâ-chhò tî-poi; ke chhiu-he ki-ho." 13 Fut-yèn, yû yit thai-chhui ke thiên-kiûn chhut-hien, thùng ke thiên-sṳ́ khiung-ha, siung-chan Song-ti kóng: 14 Ngien yùng-kông kûi-pûn chhai thiên-táng Chṳ-kô ke Song-ti; ngien phìn-ôn su-pûn thi-song Kì só fôn-hí ke ngìn. 15 Thiên-sṳ́ lì-khôi kì-têu, chón-hi thiên-táng ke sṳ̀, chóng-yòng ke ngìn pí-chhṳ́ kóng: "Ngài-têu lòi-hi Pak-li-hèn, khon Chú só chṳ́-sṳ ngài-têu yí-kîn fat-sên ke sṳ." 16 Só-yî, kì-têu chhiu kón-kín hi, chhìm-tó Mâ-li-â, Yok-sit, lâu soi chhai mâ-chhò tî-poi ke ô-nga-é. 17 Chóng-yòng ke ngìn khon-tó heu, chhiu chiông thiên-sṳ́ só-kóng koân-he ô-nga-é ke sṳ lâu thai-kâ kóng. 18 Só-yû thâng-tó ke ngìn lûng-chúng chhin khì-koai chóng-yòng ke ngìn tui kì-têu kóng ke fa. 19 Chúng-he Mâ-li-â chiông liá yit-chhiet ke sṳ ki chhai sîm-chûng, fán-fu̍k sṳ̂-sióng. 20 Chóng-yòng ke ngìn chón-hi, chhiu yùng-kông Song-ti, siung-chan Kì, yîn-vi kì-têu só khon-tó ke sṳ, lâu tui thiên-sṳ́ thâng-tó ke vàn-chhiòn khiung-yong. 21 Pat-ngit heu, ô-nga-é hàng kot-lî ke ngit-è to lé, chhiu vi kì ôn-miàng ham Yâ-sû; liá-ke miàng he kì màng sàng-thôi yî-chhièn thiên-sṳ́ thoi kì ôn ke. 22 Cheu Mô-sî fap-li̍t ke kûi-thin, kiet-chhiang ke ngit-khì mân heu, Yok-sit lâu Mâ-li-â tai ô-nga-é hi Yâ-lu-sat-lâng, oi chiông kì fung-hien pûn Chú. 23 (Liá he cheu Chú ke fap-li̍t só siá: "Fàm he thèu-thôi ke lai-é, yit-thin oi fung-hien pûn Chú.") 24 Kì-têu ya oi cheu Chú ke fap-li̍t só kûi-thin ke, hien yit-tui ke pân-kiêu ya-he lióng-chak se ngie̍t-kap-è cho chi-vu̍t. 25 Tông-sṳ̀, chhai Yâ-lu-sat-lâng yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Sî-mien. Kì he kin-vi Song-ti ke ngi-ngìn, sṳ̀-khiet phan-mong Yî-set-lie̍t ke ôn-ví-chá lòi-to. Sṳn-Lìn lâu kì thùng-chhai; 26 kì yí-kîn tet-tó Sṳn-Lìn ke khí-sṳ, tî chhṳ-kâ chhai lì-khôi sṳ-kiên yî-chhièn voi khon-tó Chú só yin-hí ke Kî-tuk. 27 Sṳn-Lìn kám-thung kì, kì chhiu ngi̍p-hi sṳn-thien. Liá-sṳ̀, Yâ-sû ke yà-ôi tú-hó nám-tén ô-nga-é Yâ-sû ngi̍p-lòi, oi hàng fap-li̍t só kûi-thin ke sṳ. 28 Sî-mien chiông ô-nga-é nám chhai hiûng-chhièn, siung-chan Song-ti kóng: 29 Chú â, Ngì só yin-hí ke yí-kîn sṳ̍t-hien; liá-ha, hó pûn Ngì ke phu̍k-ngìn phìn-ôn lì-khôi sṳ-kiên. 30 Ngài chhîn-ngién khon-tó Ngì ke chṳ́n-kiu, 31 chhiu-he Ngì vi van-mìn chún-phi ke: 32 Kì oi sàng-cho khí-sṳ Ngoi-pâng-ngìn ke kông, cho Ngì ke chṳ́-mìn Yî-set-lie̍t ke kông-yùng. 33 Ô-nga-é ke yà-ôi tui Sî-mien só kóng koân-he kì ke sṳ kám-kok chhin khì-koai. 34 Sî-mien vi kì-têu chuk-fuk, yu tui ô-nga-é ke â-mê Mâ-li-â kóng: "Liá ô-nga-é pûn Song-ti kién-sién, he vi-tó Yî-set-lie̍t chûng chhin-tô ngìn ke me̍t-mòng, lâu chhin-tô ngìn ke tet-kiu. Kì voi sàng-cho chhin-tô ngìn fí-pong ke tui-siong, 35 yung án-ngiòng lòi hién-chhut liá-têu ngìn sîm-chûng ke yi-ngiam. Yù-sông voi chhiong li-kiam chhiuk-chhôn ngì ke sîm." 36 Yu yû yit-ke ńg siên-tî, miàng ôn-to Ôn-nâ, he Â-sat kî-chhu̍k Fap-nui-li̍t ke moi-é. Kì yí-kîn chhin ló. Kì kiet-ko-fûn, thùng kì ke ló-kûng khiung-ha sên-fa̍t chhit-ngièn kiú, 37 heu-lòi chhiu sú-koá, liá-ha he pat-sṳ̍p-si se. Kì m̀-hén lì-khôi sṳn-thien, ngit-ya kin-pai Song-ti, kim-sṳ̍t khì-tó. 38 Liá-sṳ̀, kì tú-hó ya lòi kám-chhia Song-ti. Kì tui só-yû tén-heu Song-ti kiu-su̍k Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn kóng-hí liá ô-nga-é ke sṳ. 39 Yok-sit lâu Mâ-li-â cheu Chú ke fap-li̍t hàng yit-chhiet só kûi-thin ke sṳ heu, chhiu chón Kâ-li-li, to kì-têu ke pún-hiông Nâ-sat-le̍t hi. 40 Se-ngìn-è chhiam-chhiam thai, yúng-khien yu mân-yû chṳ-fi; Song-ti ke ên-tién lâu kì thùng-chhai. 41 Yâ-sû ke yà-ôi tak-ngièn hi Yâ-lu-sat-lâng sú Phàn-ko-chiet. 42 Yâ-sû sṳ̍p-ngi-se ke sṳ̀-chiet, kì-têu cheu-sòng hi sú-chiet. 43 Chiet-khì ko-thet, kì-têu chhiu hí-sṳ̂n chón-hi, chúng-he seu-ngièn Yâ-sû liù chhai Yâ-lu-sat-lâng; kì ke yà-ôi m̀ tî liá-khien sṳ, 44 láu-tó kì chhai thùng-hàng ke ngìn-khiùn chûng-kiên; hàng yit-ngit ke lu-chhàng heu, chang chhai chhîn-yû ke chûng-kiên chhìm kì. 45 Kì-têu chhìm kì m̀-tó, chhiu to-chón Yâ-lu-sat-lâng hi chhìm. 46 To thi-sâm-ngit, kì-têu chang chhai sṳn-thien-tú chhìm-tó kì. Ke-sṳ̀ kì chhô chhai Yù-thai kau-sṳ̂ ke chûng-kiên, yit-mien thâng, yit-mien mun; 47 só-yû thâng-tó kì ke ngìn lûng-chúng chhin hî-khì kì ke chhûng-mìn lâu fì-tap. 48 Kì ke yà-ôi khon-tó kì, kám-kok chhin khì-koai. Kiâ-mê tui kì kóng: "Lai-é â, ngì cho-má-ke án-ngiòng tui-thai ngài-têu nè? Ngì khon, ngiâ pâ lâu ngài tak só-chhai chhìm ngì, sèu to voi sí!" 49 Yâ-sû en-kóng: "Cho-má-ke chhìm ngài? Kám-kóng ngì-têu m̀-tî ngài yin-tông oi chhai ngâ Pâ ke vuk-hâ?" 50 Chúng-he kì-têu m̀ liáu-kié kì liá-ki fa ke yi-sṳ. 51 Yâ-sû chhiu thèn kì-têu khiung-ha chón-hi Nâ-sat-le̍t-sàng, fàm-sṳ sun-chhiùng yà-ôi. Kiâ-mê chiông liá yit-chhiet ke sṳ chhiòn-phu ki chhai sîm-chûng. 52 Yâ-sû ke sṳ̂n-thí kín-lòi kín kô-thai, chṳ-fi ya thèn-tén kín chen-kâ, Song-ti lâu ngìn ya ye̍t lòi ye̍t siak kì.

Lu-kâ 3

1 Lò-mâ Fòng-ti Thì-pí-liù chhai-vi thi-sṳ̍p-ńg ngièn, Phàng-siû-Pí-lâ-tô cho Yù-thai ke chúng-tuk, Hî-li̍t cho Kâ-li-li fûn-fûng ke vòng, kì ke hiûng-thi Fî-li̍t cho Yî-thú-li-â lâu Thi̍t-lâ-khó-nì fûn-fûng ke vòng, Lî-sat-ngiap cho Â-pí-li-nì fûn-fûng ke vòng, 2 Â-nâ lâu Kâi-â-fap cho thai-chi-sṳ̂. Ke-sṳ̀, Sat-kâ-li-â ke lai-é Yok-hon chhai khóng-yâ, Song-ti ke fa lìm-to kì. 3 Yok-hon chhiu hàng-phien Yok-tan-hò yit-tai thi-khî, siên-pu kóng: "Ngì-têu oi hi-chhie̍t chhui-ok, chiap-su sé-lî, Song-ti chhiu voi sa-miên ngì-têu ke chhui." 4 Chhiong siên-tî Yî-soi-â ke sû só ki-chai ke: Chhai khóng-yâ yû-ngìn hêm-kóng: "Oi chún-phi hó-se Chú ke tho-lu, siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke se-lu! 5 Yit-chhiet sân-lak chhiòn-phu oi thùn-mân, thai-se sân-kông chhiòn-phu oi siok-tâi! Vân-vân ke se-lu oi siû pûn kì chhṳ̍t; kô-tâi ke tho-lu oi cháng pûn kì phiàng! 6 Chhiòn ngìn-lui lûng-chúng voi khon-tó Song-ti ke kiu-ên!" 7 Ngìn-khiùn chiâm-tén chhut-lòi, oi chiap-su Yok-hon ke sé-lî. Yok-hon tui kì-têu kóng: "Ngì liá-têu thu̍k-sà â! Song-ti ke sṳ́m-phan voi to lé, ngì-têu láu-tó sám tet-khôi mâ? 8 Oi yung hàng-vì lòi chṳn-mìn ngì-têu yí-kîn hi-chhie̍t chhui-ok. M̀-hó láu-tó Â-pak-lâ-hón he ngì-têu ke chú-siên chhiu cho-tet miên-su sṳ́m-phan. Ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti nèn tui liá-têu sa̍k-thèu vi Â-pak-lâ-hón chho-chhut chṳ́-sûn lòi! 9 Pú-thèu yí-kîn piong chhai su-kîn táng lô, fàm mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiòn-phu oi chám-thet, fit-lo̍k fó tî-poi." 10 Chung-ngìn mun kì kóng: "Án-ngiòng, ngài-têu oi cho má-ke nè?" 11 Yok-hon en-kóng: "Yû lióng-liâng nui-sâm ke, oi pûn yit-liâng pûn mò ke; yû sṳ̍t-vu̍t ke, ya oi án-ngiòng." 12 Yû-têu soi-vu-yèn ya lòi oi chiap-su sé-lî; kì-têu mun Yok-hon kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu oi cho má-ke nè?" 13 Kì lâu kì-têu kóng: "Kûi-thin ke soi-kîm yî-ngoi, m̀-hó kâ-sû." 14 Yû-têu tông-pîn ke ya lòi mun kì kóng: "Ngài-têu nè? Oi cho má-ke?" Kì tui kì-têu kóng: "M̀-hó yung khiúng-hak nâ ngìn ke chhièn, ya m̀-hó khau ngìn ke yù; oi mân-chiuk só liâng ke chhièn-liòng." 15 Ngìn-mìn kín-lòi kín khì-thai, thai-kâ sîm-kôn sióng, mò yit-thin Yok-hon chhiu-he Kî-tuk. 16 Yîn-vi án-ngiòng, Yok-hon lâu kì-têu kóng: "Ngài he yung súi vi ngì-têu hàng sé-lî; chúng-he, yû yit-ke nèn-li̍t pí ngài hàn-kha thai ke oi lòi, ngài chhiu-he lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet. Kì oi yung Sṳn-Lìn lâu fó vi ngì-têu hàng sé-lî. 17 Kì ke sú nâ-tén poi-kî, oi chiông tá-ma̍k-chhòng piang-chhiang, chiông ma̍k-é sû-ngi̍p chhông-khu, chiông phang-é yung yún-yén put-me̍t ke fó sêu-thet." 18 Yok-hon tui ngìn-mìn chhòn fuk-yîm, yung chhin-tô mò khiung-yong ke fông-fap khien-va kì-têu. 19 Chúng-he Yok-hon chit-phi fûn-fûng ke vòng Hî-li̍t, yîn-vi Hî-li̍t thó kiâ ló-thâi sîm-khiû Hî-lò-tí, yu cho chhin-tô fái-sṳ. 20 Heu-lòi kì cho yit-khien hàn-kha ngiàm-chhung ke fái-sṳ, chhiu-he chiông Yok-hon koân chhai kâm-ngiu̍k tú. 21 Yit-pân ngìn-mìn lûng-chúng liâng sé-lî, Yâ-sû ya lòi liâng sé-lî. Kì chhai khì-tó ke sṳ̀, thiên chhiu khôi, 22 Sṳn-Lìn yû hìn-chhong chhiong ngie̍t-kap-è yit-yong, kong chhai kì ke sṳ̂n-song. Tui thiên-táng yû sâng-yîm chhòn hâ-lòi, kóng: "Ngì he Ngài só-siak ke Lai-é, Ngài só fôn-hí ke." 23 Yâ-sû khôi-sṳ́ chhòn-tho ke sṳ̀, yok sâm-sṳ̍p se. Chhai ngìn khon-lòi, kì he Yok-sit ke lai-é, Yok-sit he Hî-lî ke lai-é, 24 Hî-lî he Mâ-thap ke lai-é, Mâ-thap he Li-vi ke lai-é, Li-vi he Ma̍k-kî ke lai-é, Ma̍k-kî he Ngâ-nâ ke lai-é, Ngâ-nâ he Yok-sit ke lai-é, 25 Yok-sit he Mâ-thâ-thì-â ke lai-é, Mâ-thâ-thì-â he Â-mô-sṳ̂ ke lai-é, Â-mô-sṳ̂ he Nâ-fùng ke lai-é, Nâ-fùng he Yî-sṳ̂-li ke lai-é, Yî-sṳ̂-li he Nâ-kâi ke lai-é, 26 Nâ-kâi he Mâ-ap ke lai-é, Mâ-ap he Mâ-thâ-thì-â ke lai-é, Mâ-thâ-thì-â he Sî-mî ke lai-é, Sî-mî he Yok-set-khiet ke lai-é, Yok-set-khiet he Yok-thai ke lai-é, 27 Yok-thai he Yok-â-nâ ke lai-é, Yok-â-nâ he Li-sat ke lai-é, Li-sat he Só-lò-pâ-pak ke lai-é, Só-lò-pâ-pak he Sat-lâ-thiet ke lai-é, Sat-lâ-thiet he Nì-li ke lai-é, 28 Nì-li he Ma̍k-kî ke lai-é, Ma̍k-kî he Â-tí ke lai-é, Â-tí he Kô-sông ke lai-é, Kô-sông he Yî-mô-tông ke lai-é, Yî-mô-tông he Ngí ke lai-é, 29 Ngí he Yok-se ke lai-é, Yok-se he Yî-li-yî-chhia ke lai-é, Yî-li-yî-chhia he Yok-lin ke lai-é, Yok-lin he Mâ-thap ke lai-é, Mâ-thap he Li-vi ke lai-é, 30 Li-vi he Sî-mién ke lai-é, Sî-mién he Yù-thai ke lai-é, Yù-thai he Yok-sit ke lai-é, Yok-sit he Yok-nàm ke lai-é, Yok-nàm he Yî-li-â-kin ke lai-é, 31 Yî-li-â-kin he Mí-li-â ke lai-é, Mí-li-â he Mâi-nàm ke lai-é, Mâi-nàm he Mâ-tha̍t-thâ ke lai-é, Mâ-tha̍t-thâ he Nâ-tân ke lai-é, Nâ-tân he Thai-ví ke lai-é, 32 Thai-ví he Yâ-sî ke lai-é, Yâ-sî he Ngò-phi-tet ke lai-é, Ngò-phi-tet he Pô-â-sṳ̂ ke lai-é, Pô-â-sṳ̂ he Sat-mùn ke lai-é, Sat-mùn he Nâ-sun ke lai-é, 33 Nâ-sun he Â-mí-nâ-tha̍t ke lai-é, Â-mí-nâ-tha̍t he Â-mìn ke lai-é, Â-mìn he Â-nì ke lai-é, Â-nì he Hî-sṳ̂-lùn ke lai-é, Hî-sṳ̂-lùn he Fap-le̍t-sṳ̂ ke lai-é, Fap-le̍t-sṳ̂ he Yù-thai ke lai-é, 34 Yù-thai he Ngâ-kok ke lai-é, Ngâ-kok he Yî-sat ke lai-é, Yî-sat he Â-pak-lâ-hón ke lai-é, Â-pak-lâ-hón he Thâ-lâ ke lai-é, Thâ-lâ he Nâ-ho̍k ke lai-é, 35 Nâ-ho̍k he Sî-lu̍k ke lai-é, Sî-lu̍k he Lâ-ǹg ke lai-é, Lâ-ǹg he Fap-le̍t ke lai-é, Fap-le̍t he Hî-pak ke lai-é, Hî-pak he Sâ-lâ ke lai-é, 36 Sâ-lâ he Kâi-nàm ke lai-é, Kâi-nàm he Â-fap-sat ke lai-é, Â-fap-sat he Sám ke lai-é, Sám he Nò-â ke lai-é, Nò-â he Lâ-ma̍k ke lai-é, 37 Lâ-ma̍k he Mâ-thú-sat-lâ ke lai-é, Mâ-thú-sat-lâ he Yî-nok ke lai-é, Yî-nok he Ngâ-lie̍t ke lai-é, Ngâ-lie̍t he Mâ-le̍t-lie̍t ke lai-é, Mâ-le̍t-lie̍t he Kâi-nàm ke lai-é, 38 Kâi-nàm he Yî-nò-sṳ ke lai-é, Yî-nò-sṳ he Sai-thi̍t ke lai-é, Sai-thi̍t he Â-tông ke lai-é, Â-tông he Song-ti ke lai-é.

Lu-kâ 4

1 Yâ-sû pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, tui Yok-tan-hò chón-lòi. Sṳn-Lìn tai kì to khóng-yâ, 2 chhai ke-vi si-sṳ̍p-ngit, su Mô-kúi ke sṳ-tham. Ke-têu ngit-è, kì má-ke ya mò sṳ̍t, ngit-khì yit-ko, kì chhiu tú-kî. 3 Mô-kúi tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, min-lin liá sa̍k-thèu pien-cho mien-pâu â!" 4 Yâ-sû en-kóng: "Sṳn-kîn kóng: 'Ngìn ke sên-chhùn m̀-he tân-chhiang kho sṳ̍t-vu̍t.' " 5 Mô-kúi yu tai kì to yit-ke chhin-kô ke só-chhai, ngiap-muk chṳ̂ kiên chiông thiên-ha van-koet chṳ́ pûn kì khon, tui kì kóng: 6 "Na-he ngì pai ngài, ngài chhiu chiông liá yit-chhiet khièn-piang lâu yùng-fà chhiòn-phu pûn ngì; yîn-vi liá yit-chhiet lûng-chúng yí-kîn kâu-pûn ngài, ngài oi pûn má-ngìn chhiu pûn má-ngìn." 8 Yâ-sû en-kóng: "Sṳn-kîn kóng: 'Oi pai Chú --- ngì ke Song-ti, tân-tân sṳ-fung Kì.' " 9 Mô-kúi yu tai Yâ-sû hi Yâ-lu-sat-lâng, ham kì khî chhai sṳn-thien chui-kô ke só-chhai, tui kì kóng: "Ngì na-he Song-ti ke Lai-é, tui liá-vi thiau hâ-hi; 10 yîn-vi Sṳn-kîn yû kóng: 'Song-ti voi fûn-fu Kì ke thiên-sṳ́ pó-fu ngì'; 11 yu kóng: 'Kì-têu voi yung sú fù-tén ngì, pûn ngì ke kiok m̀-voi chhong-tó sa̍k-thèu.' " 12 Yâ-sû en-kóng: "Sṳn-kîn kóng: 'Cho-m̀-tet sṳ-tham Chú --- ngì ke Song-ti.' " 13 Mô-kúi yung-chhin kok-chúng ke sṳ-tham, chhiu chhiam-sṳ̀ lì-khôi Yâ-sû. 14 Yâ-sû chón-to Kâ-li-li; Sṳn-Lìn ke nèn-li̍t lâu kì thùng-chhai. Kì ke miàng-sâng chhòn-phien chû-vì ke só-chhai. 15 Kì chhai tak-ke fi-thòng kâu ngìn, thai-kâ lûng-chúng chhṳ̂n-chan kì. 16 Yâ-sû lòi-to Nâ-sat-le̍t, chhiu-he kì chóng-thai ke thi-fông, chhai Ôn-sit-ngit cheu kì phìn-sòng ke kûi-kí ngi̍p fi-thòng hi. Kì khî-hí-lòi, oi thu̍k Sṳn-kîn, 17 yû ngìn nâ siên-tî Yî-soi-â ke sû pûn kì. Kì tá-khôi sû-kién, chhìm-tó yit-ke só-chhai siá-tén: 18 Chú ke Lìn lìm-to ngài, yîn-vi Kì yung yù kò ngài, lòi kién-sién ngài, ham ngài hiong khiùng-khú ke ngìn chhòn fuk-yîm. Kì phai ngài lòi siên-pu: Pûn-ngìn chok ke, tet-tó sṳt-fong; mô-muk ke ngìn, tet-tó kông-mìn; oi ngài sṳ́ su ap-chṳ ke tet-tó chhṳ-yù; 19 pin siên-pu kóng: Chú su-fuk ke hí-ngièn lòi lé. 20 Yâ-sû chiông sû-kién kién-hí-lòi, kâu-vàn fi-thòng ke chhu-lî, yèn-heu chhô-hâ-lòi. Chhiòn fi-thòng ke ngìn chu-muk khon-tén kì, 21 kì chhiu tui kì-têu kóng: "Kîm-pû-ngit, ngì-têu só thâng-tó ke liá-chham kîn-vùn yí-kîn yin-ngiam lé." 22 Thai-kâ chhin hîm-sóng kì, ya khì-koai kì án voi kóng-fa. Kì-têu kóng: "Liá-ke ngìn kám m̀-he Yok-sit ke lai-é mâ?" 23 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu yit-thin sióng-oi yung liá-ki siu̍k-ngî tui ngài kóng: 'Yî-sên â, yî ngì chhṳ-kâ nâ!' Ngì-têu hàn sióng-oi tui ngài kóng: 'Ngài-têu thâng-kóng ngì chhai Kâ-pak-nùng só-cho ke sṳ, ya yin-kôi hàng chhai ngì chhṳ-kâ ke kâ-hiông â!' " 24 Yâ-sû chiap-tén kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, siên-tî chhai chhṳ-kâ ke kâ-hiông chhiùng-lòi he mò su fôn-ngiàng ke. 25 "Ngài lâu ngì-têu kóng, sṳ-sṳ̍t-song, chhai siên-tî Yî-li-â ke sṳ̀-thoi, Yî-set-lie̍t chûng yû chhin-tô koá-fu. Ke-sṳ̀, lièn-siu̍k sâm-ngièn-pan kiú thiên-hôn mò lo̍k-yí, tak-vi thai kî-fông. 26 Chúng-he, Yî-li-â pin-mò fung chhâi-phai hi chhìm kì-têu tông-chûng ke ngim-hò ngìn, fán-chón hi Sî-tun thi-khî ke Sat-le̍t-fap, to yit-ke koá-fu vuk-hâ. 27 Chhai siên-tî Yî-li-sâ ke sṳ̀-thoi, Yî-set-lie̍t chûng yû chhin-tô pot thái-kô ke, chúng-he, chhù-liáu Si-li-â ke Nâi-man, ya mò yit-ke ngìn tet-tó chhiang-li." 28 Thâng-liáu liá-ke fa, chhiòn fi-thòng ke ngìn chhiu thai fat-khién. 29 Kì-têu hong-hí-lòi, lâi kì hi sàng-ngoi, tai kì to pên-kông-sùn (kì-têu ke sàng hí chhai sân-táng), oi súng kì hâ-hi. 30 Chúng-he Yâ-sû tui kì-têu tông-chûng chhôn ko-hi, cho kì chéu lé. 31 Yâ-sû hi-to Kâ-li-li-sén ke Kâ-pak-nùng-sàng. Chhai Ôn-sit-ngit, kì chhai ke-vi kâu ngìn. 32 Thâng-tó kì kau-hiun ke ngìn lûng-chúng kám-kok fî-sòng khì-koai, yîn-vi kì ke fa chhin yû khièn-piang. 33 Chhai fi-thòng-tú, yû yit-ke sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn, thai-sâng hêm-kóng: 34 "Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû â, ngì ngióng-pân lòi kôn-sa̍p ngài-têu? Ngì lòi sêu-me̍t ngài-têu he-mò? Ngài tî ngì he má-ngìn; ngì he Song-ti ke Sṳn-chá!" 35 Yâ-sû min-lin ke-chak sià-lìn kóng: "Tiâm-tiâm, tui liá ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi!" Kúi sṳ́ ke-ngìn chhai chung-ngìn mien-chhièn phiâng-hâ-hi, chhiu tui kì ke sṳ̂n-song chhut-lòi, yit-si̍t-é ya mò sông-tó kì. 36 Chung-ngìn fî-sòng chho̍k-kiâng, pí-chhṳ́ ngi-lun kóng: "Liá to-tái he má-ke fa nè! Kì kin-yèn yû khièn-piang lâu nèn-li̍t chṳ́-fî sià-lìn, sià-lìn ya chṳn-kîn chhut-lòi!" 37 Án-ngiòng, Yâ-sû ke miàng-sâng chhiu chhòn-phien chû-vì ke só-chhai. 38 Yâ-sû lì-khôi fi-thòng, hi-to Sî-mùn vuk-hâ. Sî-mùn ke chhông-mîn-ôi chho̍k-tó ngie̍t-phiang, fat-sêu chhin li-hoi; kì-têu khiù Yâ-sû yî kì. 39 Yâ-sû hi khon kì, khî chhai kì ke sùn-thèu, chit-phi ngie̍t-phiang, sêu chhiu thui-thet. Kì ngiàm-sṳ̀ hong-hí-lòi, chêu-thai kì-têu. 40 Ngit-thèu lo̍k-sân ke sṳ̀, chhin-tô pot kok-chúng phiang ke ngìn pûn chhîn-yû tai-lòi kien Yâ-sû; Yâ-sû yit-yit vi kì-têu on-sú, yî-hó kì-têu. 41 Ya yû kúi tui hó-tô ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi, hêm-kóng: "Ngì he Song-ti ke Lai-é!" Yâ-sû chit-phi ke-têu kúi, put-chún kì-têu kóng-fa, yîn-vi kì-têu tî kì chhiu-he Kî-tuk. 42 Thiên-kông ke sṳ̀, Yâ-sû chhut-sàng hi phiên-phit ke só-chhai. Chung-ngìn si-chhu chhìm kì, chhìm-tó heu, sióng-oi liù kì, mò-oi pûn kì lì-khôi. 43 Chúng-he Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài ya yin-tông hi phe̍t ke sàng chhòn Song-ti koet ke fuk-yîm, yîn-vi liá he ngài su chhâi-phai ke muk-tit." 44 Só-yî, Yâ-sû ki-siu̍k chhai Yù-thai tak-ke fi-thòng chhòn-tho.

Lu-kâ 5

1 Yû yit-pái, Yâ-sû khî chhai Kiet-nì-sat-le̍t-fù sùn-thèu, ngìn-khiùn chiâm-tén lòi, oi thâng kì kóng Song-ti ke fa. 2 Kì khon-tó lióng-chak sòn thìn chhai fù-sùn, tá-ǹg ke ngìn lì-khôi sòn, chhai ke-vi sé ǹg mióng-è. 3 Khì-chûng yit-chak sòn he Sî-mùn ke; Yâ-sû chhiu sông-hi, ham kì chiông sòn chhang-khôi, lì ngan kha yén têu. Yâ-sû chhô-hâ-lòi, tui sòn-táng kau-thô chung-ngìn. 4 Kóng-liáu heu, kì tui Sî-mùn kóng: "Chiông sòn sṳ́-to súi-chhṳ̂m ke só-chhai hi, yèn-heu ngì lâu ngì ke thùng-phân piong mióng-è tá-ǹg." 5 Sî-mùn kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu kûi-ya sîn-khú, mò tá-tó pan-mî; ki-yèn ngì án-ngiòng kóng, ngài chhiu piong mióng-è lo̍k-hi!" 6 Kì-têu piong-lo̍k-hi heu, mióng-tó yit thai-khiùn ke ǹg, mióng-è hiám-hiám lie̍t-thet. 7 Kì-têu chhiu ya̍k-sú hêm phe̍t-chak sòn ke thùng-phân lòi then-sú. Kì-têu lòi-to, chiông lióng-chak sòn chông-to mân-mân, chhâ-m̀-tô voi chhṳ̀m-hâ-hi. 8 Sî-mùn-Pí-tet khon-tó liá-ke chhìn-hìn, chhiu khúi chhai Yâ-sû mien-chhièn, kóng: "Chú â, chhiáng ngì lì-khôi ngài, ngài he chhui-ngìn!" 9 Sî-mùn thùng ke-têu khiung-ha ke ngìn, yîn-vi tá-tó án-tô ke ǹg, fî-sòng chho̍k-kiâng. 10 Kì ke thùng-phân Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu Yok-hon ya chhin chho̍k-kiâng. Yâ-sû tui Sî-mùn kóng: "M̀-sṳ́ kiâng, chhiùng-kîm yî-heu, ngì voi tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong." 11 Kì-têu chiông sòn sṳ́-chón ngan-piên, chhiu piong-thet só-yû ke, thèn Yâ-sû hi. 12 Yû yit-pái, Yâ-sû chhai yit-ke sàng-tú, chhai ke-vi yû yit-ke ngìn chhiòn-sṳ̂n pot thái-kô. Kì yit khon-tó Yâ-sû, chhiu phu̍k chhai kì mien-chhièn, khiù kì kóng: "Chú â, ngì na-he hén, chhiu voi sṳ́ ngài chhiang-li." 13 Yâ-sû chhûn-sú miâ kì, kóng: "Ngài hén, ngì chhiang-li lé!" Kì sṳ̂n-song ke thái-kô chit-sṳ̀ chhiu mò-thet hi. 14 Yâ-sû fûn-fu kì kóng: "M̀-hó lâu phe̍t-ngìn kóng; chhṳ̍t-chiap hi kien chi-sṳ̂, pûn kì kiám-chhà, yèn-heu cheu Mô-sî só-thin ke kûi-kí hien chi-vu̍t, lòi tui ngìn chṳn-mìn ngì yí-kîn chhiang-li lé." 15 Chúng-he, Yâ-sû ke miàng-sâng kín chhòn kín yén. Yû chhin thai-khiùn ke ngìn sòng-sòng chhi-si̍p, oi thâng kì kóng-tho, ya hî-mong kì yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn. 16 Yâ-sû sa cheu-sòng thui-to phiên-phit ke thi-fông hi khì-tó. 17 Yû yit-ngit, Yâ-sû chhai kau-thô ngìn ke sṳ̀, yû-têu tui Kâ-li-li ke kok hiông-chṳ́n lâu Yù-thai, Yâ-lu-sat-lâng lòi ke Fap-li-soi-ngìn thùng kîn-ho̍k kau-sṳ̂ ya chhô chhai sùn-thèu. Chú ke nèn-li̍t thùng Yâ-sû khiung-ha, pûn kì voi yî-hó phiang-ngìn. 18 Yû kí-ke ngìn, kông yit-ke soi chhai mùn-piông-táng ke thân-fûng phiang-ngìn lòi, sióng-oi chiông kì kông to vuk-tú hi, piong chhai Yâ-sû ke mien-chhièn. 19 Chúng-he, yîn-vi ngìn tông tô, kì-têu mò fap-thu kông kì ngi̍p-hi, chhiu chiông kì kông to vuk-táng hi, chhak-khôi ngá-è, chiông kì lièn mùn-piông chhui-to ngìn-khiùn chûng, piong chhai Yâ-sû ke mien-chhièn. 20 Yâ-sû khon-tó kì-têu ke sin-sîm, chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Phèn-yû, ngì ke chhui tet-tó sa-miên lé." 21 Ke-têu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn ngi-lun kóng: "Liá-ke ngìn he má-ngìn? Ngióng-pân kám-kóng vú-yu̍k Song-ti ke fa! Chhù-liáu Song-ti yî-ngoi, má-ngìn yû sa-chhui ke khièn-piang nè?" 22 Yâ-sû tî kì-têu sióng má-ke, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân án-ngiòng sióng nè? 23 Tui liá-ke ngìn kóng: 'Ngì ke chhui tet-tó sa-miên' yùng-yi nè? Ya-he kóng: 'Hong-hí-lòi hàng' kha yùng-yi nè? 24 Liá-ha ngài oi tui ngì-têu chṳn-mìn, Ngìn-chṳ́ chhai thi-song yû sa-chhui ke khièn-piang." Chhiu tui thân-fûng phiang-ngìn kóng: "Ngài fûn-fu ngì hong-hí-lòi, khià ngì ke mùn-piông chón-hi vuk-hâ!" 25 Ke-ngìn chit-sṳ̀ chhai thai-kâ mien-chhièn hong-hí-lòi, khià chhṳ-kâ só soi ke mùn-piông chón-hi, kûi-lu siung-chan Song-ti. 26 Thai-kâ fî-sòng chho̍k-kiâng, mân-sîm kin-vi, siung-chan Song-ti kóng: "Kîm-pû-ngit ngài-têu khon-tó chṳ̂n khì-meu ke sṳ lé!" 27 Liá-ke sṳ yî-heu, Yâ-sû chhut-hi, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, miàng ôn-to Li-vi, chhô chhai soi-koân. Yâ-sû tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" 28 Li-vi chhiu hong-hí-lòi, piong-thet yit-chhiet, hi thèn Yâ-sû. 29 Li-vi chhai chhṳ-kâ vuk-hâ vi Yâ-sû thai pài yèn-si̍t; chhin-tô soi-vu-yèn lâu khì-thâ ke ngìn ya lòi khiung-ha sṳ̍t-fan. 30 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lâu kì-têu khiung-phai ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tui Yâ-sû ke ho̍k-sâng fat yen-ngièn kóng: "Ngì-têu ngióng-pân thùng soi-kun lâu fái-ngìn khiung-ha yím-sṳ̍t nè?" 31 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Khien-không ke ngìn m̀-sṳ́ yî-sên, yû phiang ke ngìn chang oi. 32 Ngài lòi ke muk-tit m̀-he oi fû-seu ngi-ngìn, he oi fû-seu chhui-ngìn fí-kói." 33 Yû ngìn tui Yâ-sû kóng: "Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng sòng-sòng kim-sṳ̍t khì-tó, Fap-li-soi-ngìn ke ho̍k-sâng ya he án-ngiòng, chṳ́-yû ngì ke ho̍k-sâng yu sṳ̍t yu lîm." 34 Yâ-sû en-kóng: "Sîn-lòng hàn chhai fûn-yîn ke yèn-si̍t chûng, ngì-têu kám cho-tet ham ngìn-hak kim-sṳ̍t? Tông-yèn cho-m̀-tet! 35 Chúng-he sṳ̀-kiên voi to, sîn-lòng voi pûn-ngìn tui kì-têu tông-chûng tai-chéu, ke-sṳ̀ kì-têu chhiu oi kim-sṳ̍t." 36 Yâ-sû yu sat pí-yi tui kì-têu kóng: "Mò ngìn chiông sîn-sâm chhá yit-te hâ-lòi, nâ-hi pú khiu-sâm; na-he án-ngiòng, sîn-sâm chhá-lan-thet, chhá-hâ-lòi ke sîn-pu thùng khiu-sâm ya ha̍p-m̀-tó. 37 Ya mò ngìn chiông sîn-chiú chông chhai khiu phì-thoi tú; na-he án-ngiòng, sîn-chiú voi chong-lie̍t phì-thoi, chiú voi leu chhut-lòi, lièn phì-thoi ya fái-thet hi. 38 Sîn-chiú oi chông chhai sîn phì-thoi tú chang chho̍k. 39 Ngì-têu lîm ló-chiú yî-heu, mò sióng-oi lîm sîn-chiú; ngì-têu chúng-kóng: 'Hàn-he ló-chiú kha hó.' "

Lu-kâ 6

1 Yû yit-ke Ôn-sit-ngit, Yâ-sû kîn-ko ma̍k-thièn; kiâ ho̍k-sâng lo̍t têu ma̍k-chhon, yung sú nò lòi sṳ̍t. 2 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn kóng: "Ngì-têu ngióng-pân cho Ôn-sit-ngit kim-chṳ́ cho ke sṳ?" 3 Yâ-sû en-kóng: "Thai-ví lâu thèn kì ke ngìn tú-kî ke sṳ̀ cho má-ke, ngì-têu mò thu̍k-ko he-mò? 4 Kì ngi̍p-hi Song-ti ke sṳn-thien, nâ hien-pûn Song-ti ke piáng lòi sṳ̍t, yu pûn-pûn thèn kì ke ngìn sṳ̍t; sṳ̍t liá-ke piáng-è he vì-fap ke, yîn-vi chṳ́-yû chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t." 5 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Ngìn-chṳ́ chhiu-he Ôn-sit-ngit ke Chú." 6 Yu yû yit-ke Ôn-sit-ngit, Yâ-sû hi fi-thòng kau-sṳ ngìn; chhai ke-vi yû yit-ke ngìn, kì ke yu-sú khiò-thet. 7 Yû-têu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn sióng-oi chhìm Yâ-sû ke pá-piang lòi ko kì, chhiu chhai sùn-héu chóng-tén, oi khon kì chhai Ôn-sit-ngit voi vi ngìn yî-phiang mò. 8 Yâ-sû tî kì-têu ke sîm-sṳ̂, chhiu tui ke sú khiò-thet ke ngìn kóng: "Hong-hí-lòi, khî-to thèu-chhièn lòi!" Ke-ngìn chhiu hong-hí-lòi khî-tén. 9 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài mun ngì-têu, koân-he Ôn-sit-ngit, ngài-têu ke fap-li̍t he ngióng-pân kûi-thin? Oi cho hó-sṳ, ya-he cho fái-sṳ? Oi kiu ngìn, ya-he chhṳ̀ ngìn?" 10 Kì yung muk-chû hìm chû-vì só-yû ke ngìn, yèn-heu tui ke-ngìn, kóng: "Sú chhûn chhut-lòi!" Ke-ngìn chiông sú yit chhûn chhut-lòi, kì ke sú chhiu hó lé. 11 Kì-têu fî-sòng khién, pí-chhṳ́ chhâm-siòng oi ngióng-pân lòi tui-fu Yâ-sû. 12 Yû yit-ngit, Yâ-sû sông-sân hi khì-tó, chhai ke-vi kûi-ya khì-tó Song-ti. 13 Thiên-kông ke sṳ̀, kì seu-si̍p ho̍k-sâng to kì ke mien-chhièn lòi, tui kì-têu tông-chûng sién-chhut sṳ̍p-ngi-ke ngìn, ham kì-têu cho sṳ́-thù. 14 Kì-têu he: Sî-mùn (Yâ-sû yu thùng kì ôn-miàng Pí-tet) hàn-yû kiâ ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, yu yû Ngâ-kok, Yok-hon, Fî-li̍t, Pâ-tô-lò-mâi, 15 Mâ-thai, Tô-mâ, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, pûn-ngìn ham-cho Kit-chin-tóng ke Sî-mùn, 16 Ngâ-kok ke lai-é Yù-thai, lâu heu-lòi chhut-mai Yâ-sû ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai. 17 Yâ-sû lâu sṳ́-thù hâ-sân heu, thùng chhin tô ho̍k-sâng khiung-ha khî chhai yit-ke phiàng ke só-chhai. Yû yit thai-khiùn ke ngìn tui Yù-thai chhiòn-thi, Yâ-lu-sat-lâng lâu hói-sùn ke sàng-sṳ Thai-ngì, Sî-tun tén thi-fông lòi-to ke-vi, 18 oi thâng kì kóng-tho, ya hî-mong kì yî-hó kì-têu tông-chûng ke phiang-ngìn; lièn ke-têu pûn sià-lìn met-sa ke ya lòi, pin tet-tó yî-hó. 19 Thai-kâ lûng-chúng sióng-oi miâ kì, yîn-vi yû nèn-li̍t tui kì sṳ̂n-song chhut-lòi, yî-hó kì-têu. 20 Yâ-sû khon-tén ho̍k-sâng, tui kì-têu kóng: "Ngì liá-têu khiùng-khú-ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi, yîn-vi ngì-têu he Song-ti koet ke chṳ́-mìn! 21 "Liá-ha tú-kî ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi, yîn-vi ngì-têu voi yû hó sṳ̍t-páu! "Liá-ha ôi-sông liù muk-chṳp ke ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi, yîn-vi ngì-têu voi yû thai fôn-hí! 22 "Vi-tó Ngìn-chṳ́ ke yèn-ku, yû-ngìn yen-hen ngì-têu, khî-chhie̍t ngì-têu, vú-yu̍k ngì-têu, khon ngì-têu cho fái-ngìn, ngì-têu sṳ̍t-chhai yû fuk-hi! 23 Thèu-pái, kì-têu ke chú-siên ya he án-ngiòng tui-thai siên-tî. Ke-ngit, ngì-têu oi fôn-hí khoai-lo̍k, yîn-vi chhai thiên-táng yû vi ngì-têu chún-phi fûng-fu ke chióng-sóng. 24 "Chúng-he, yû-chhièn ke ngìn chhám lé! Yîn-vi ngì-têu yí-kîn hióng-su ôn-lo̍k! 25 "Liá-ha páu-chiuk ke ngìn chhám lé! Yîn-vi ngì-têu chiông-lòi voi ngo-tú-sṳ́! "Liá-ha thai fôn-hí ke ngìn chhám lé! Yîn-vi ngì-têu chiông-lòi voi ôi-sông liù muk-chṳp! 26 "Thai-kâ lûng-chúng chhṳ̂n-chan ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu chhiu chhám lé! Yîn-vi kì-têu ke chú-siên tui ká siên-tî ya sṳt kóng khiung-yong ke fa. 27 "Chúng-he, ngì liá-têu thâng ke ngìn â, ngài lâu ngì-têu kóng: Oi siak ngì-têu ke sù-thi̍t, hó khoán-thai yen-hen ngì-têu ke ngìn; 28 oi vi chu-chú ngì-têu ke ngìn chuk-fuk, vi vú-yu̍k ngì-têu ke khì-tó. 29 Yû-ngìn tá ngì liá-phién ke choi-kok, lièn ke-phién ya pûn kì tá! Yû-ngìn nâ ngì ke ngoi-sâm, lièn nui-sâm ya pûn kì! 30 Fàm khiù ngì ke, chhiu oi pûn kì; nâ ngì tûng-sî ke, mo̍k hi nâ-chón-lòi. 31 Ngì-têu oi phe̍t-ngìn ngióng-pân tui-thai ngì-têu, chhiu oi ngióng-pân tui-thai kì-têu. 32 "Na-he ngì-têu chṳ́-yû siak ke-têu siak ngì-têu ke ngìn, yû má-ke kûng-tet nè? Lièn fái-ngìn me siak ke-têu siak kì-têu ke ngìn! 33 Na-he ngì-têu chṳ́-yû hó khoán-thai ke-têu hó khoán-thai ngì-têu ke ngìn, yû má-ke kûng-tet nè? Lièn fái-ngìn me án-ngiòng hàng! 34 Na-he ngì-têu chṳ́-yû chia-chhièn pûn yû khó-nèn vàn-chhièn ke ngìn, yû má-ke kûng-tet nè? Lièn fái-ngìn me chia-chhièn pûn fái-ngìn, heu-lòi chang ham kì-têu vàn-chhîn só chia ke chai! 35 Chúng-kóng, ngì-têu oi siak sù-thi̍t, hó khoán-thai kì-têu; chia-chhièn pûn ngìn, m̀-hó hî-mong sû-chón-lòi. Án-ngiòng, ngì-têu voi tet-tó fûng-fu ke chióng-sóng, thùng-sṳ̀, ngì-têu chhiu chṳn-kîn he Chṳ-kô Song-ti ke chṳ́-ńg, yîn-vi Kì ya yung chhṳ̀-pî khoán-thai ke-têu mòng-ên poi-ngi lâu sià-ok ke ngìn. 36 Ngì-têu oi chhṳ̀-pî, chhiu-chhiong ngì-têu ke Thiên-fu he chhṳ̀-pî ke. 37 "M̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu m̀-voi sṳ́m-phan ngì-têu; m̀-hó thin ngìn ke chhui, Song-ti chhiu m̀-voi thin ngì-têu ke chhui; oi sa-miên ngìn, Song-ti chhiu voi sa-miên ngì-têu. 38 Ngì-têu pûn phe̍t-ngìn, Song-ti chhiu voi pûn ngì-têu, pin yung thai ke téu, lièn-yèu-tai-khim, phùn-liù pat-sien lòi tó pûn ngì-têu. Ngì-têu yung má-ke tûng-sî liòng pûn phe̍t-ngìn, Song-ti ya oi yung khiung-yong ke tûng-sî liòng pûn ngì-têu." 39 Yâ-sû yu yung pí-yi tui kì-têu kóng: "Mô-muk-ke kám cho-tet vi mô-muk-ke tai-lu mâ? Na-he án-ngiòng, lióng-sà lûng-chúng voi tiet-lo̍k fut-tú hi. 40 Ho̍k-sâng mò pí sîn-sâng kha thai, chúng-he chhut-sṳ̂ yî-heu, chhiu voi chhiong kiâ sîn-sâng. 41 "Ngì cho-má-ke tân-chhiang khon-tó ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, chúng-he mò sióng-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng nè? 42 Ngì mò khon-tó chhṳ-kâ muk-chû tî-poi yû thai-liòng, ngióng-pân cho-tet tui ngiâ hiûng-thi kóng: 'Hiûng-thi, ngì muk-chû tî-poi ke chhó-set-é, ngài thoi ngì thiâu chhut-lòi' nò? Ká-hó ke ngìn â, siên chiông ngì chhṳ-kâ muk-chû tî-poi ke thai-liòng sái-chéu, chang khon-tet chhîn-chhú lòi thiâu ngiâ hiûng-thi muk-chû tî-poi ke chhó-set-é. 43 "Hó su m̀-voi kiet fái kó-chṳ́, fái su ya m̀-voi kiet hó kó-chṳ́. 44 Tak-chúng ke su-é, tui kì ke kó-chṳ́ chhiu cho-tet ngin-sṳt kì. Ngì-têu m̀-voi chhai net-chhùng-chûng chak vù-fâ-kó, ya m̀-voi chhai chhi̍t-lì tî-poi chak phù-thò. 45 Hó-ngìn sîm-kôn chit san chhiu fat-chhut san; fái-ngìn chit ok chhiu fat-chhut ok. Yîn-vi sîm-kôn só chông-mân ke, choi chhiu kóng chhut-lòi. 46 "Ngì-têu cho-má-ke ham ngài 'Chú â, Chú â', chúng-he m̀ cheu ngài ke fa hi hàng nè? 47 Ngài lâu ngì-têu kóng, tak-ke chhiu-khiun ngài, thâng ngài ke fa hi-hàng ke, he chhiong nai-chúng ke ngìn nè? 48 Kì chhiong yit-ke hí-vuk ke ngìn, chiông thi-nài yet chhṳ̂m, chiông kîn-kî piong chhai phàn-sa̍k-táng. Pot thai-súi ke sṳ̀, vuk pûn súi chhûng-tó, chúng-he m̀-voi thîn-thûng, yîn-vi vuk hí-to chhin chap. 49 Chúng-he, thâng ngài ke fa m̀ hi-hàng ke ngìn, he chhiong yit-ke ngìn hí-vuk chhai thi-song, mò tá thi-kî, pûn súi yit chhûng, chhiu vang-thet, yu vang-to tap-tap!"

Lu-kâ 7

1 Yâ-sû tui chung-ngìn kóng liá-têu fa heu, chhiu hi-to Kâ-pak-nùng. 2 Chhai ke-vi, yû yit-ke Lò-mâ kiûn-kôn, kì yû yit-ke só khon-chhung ke phu̍k-ngìn pot thai phiang, chhâ-m̀-tô voi sí lé. 3 Kiûn-kôn thâng-kóng Yâ-sû ke sṳ, chhiu thok kí-ke Yù-thai-ngìn ke chóng-ló hi chhiáng Yâ-sû lòi yî kì ke phu̍k-ngìn. 4 Kì-têu hi-to Yâ-sû ke-vi, pet-chhiet khiù kì kóng: "Liá-ke ngìn khok-sṳ̍t khâm-tet ngì ke pông-chhu; 5 kì siak ngài-têu Yù-thai-ngìn, sṳt thoi ngài-têu hí fi-thòng." 6 Yâ-sû chhiu thèn kì-têu hi. Voi to ke sṳ̀, kiûn-kôn thok kí-ke phèn-yû hi lâu Yâ-sû kóng: "Chú â, m̀-sṳ́ án lò-fàn ngì! Ngì lòi ngâ vuk-hâ, ngài tông m̀-hí; 7 ngài chhiu-he chhîn-sṳ̂n hi kien ngì ya mò chṳ̂-kiet. Ngì kóng yit-ki fa, ngài ke phu̍k-ngìn chhiu voi hó. 8 Chhiu-chhiong ngài táng-kô yû chṳ́-fî-kôn, hâ-poi ya yû su ngài chṳ́-fî ke pîn-é. Ngài min-lin liá-ke pîn-é hi, kì chhiu hi; min-lin ke-ke lòi, kì chhiu lòi; tui ngài ke nù-phu̍k kóng 'Cho liá-ke sṳ', kì chhiu hi cho." 9 Yâ-sû thâng-tó liá-ke fa, fî-sòng hî-khì, chón-sṳ̂n tui thèn kì ke thai-chung kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiong án-ngiòng ke sin-sîm, chhiu-he chhai Yî-set-lie̍t-ngìn tông-chûng, ngài ya chhiùng-lòi màng-sṳt khon-ko!" 10 Ke-têu su-thok ke ngìn to-chón-hi kiûn-kôn vuk-hâ, khon-tó kì ke phu̍k-ngìn yí-kîn hó lé. 11 Ko mò kí-kiú, Yâ-sû hi Nâ-yîn-sàng; kiâ ho̍k-sâng lâu kûi thai-chhṳn ke ngìn ya thèn-tén kì hi. 12 Kì hi-to sàng mùn-héu, khon-tó yit-chhui sung-chong ke ngìn-khiùn. Sí-thet-ke he yit-ke koá-fu ke tân-tên-chṳ́; sàng-nui chhin-tô ngìn thùng ke koá-fu khiung-ha chhut-lòi sung-chong. 13 Chú khon-tó ke koá-fu, chhiu lìn-mén kì, tui kì kóng: "M̀-hó kieu!" 14 Chiap-tén, Yâ-sû chin-chhièn hon-tén kôn-muk, thòi-chhûng ke ngìn chhiu thìn hâ-lòi. Yâ-sû kóng: "Heu-sâng-ngìn, ngài fûn-fu ngì, hong-hí-lòi!" 15 Ke sí-ngìn chhiu chhô-hí-lòi, ya khôi-choi kóng-fa. Yâ-sû chiông kì kâu-vàn kiâ-mê. 16 Thai-kâ fî-sòng chho̍k-kiâng; kì-têu siung-chan Song-ti kóng: "Yû ví-thai ke siên-tî chhut-hien chhai ngài-têu chûng-kiên lô!" Yu kóng: "Song-ti lòi chṳ́n-kiu Kì ke chṳ́-mìn lô!" 17 Yâ-sû liá-khien sṳ ke fûng-sâng chhiu chhòn-phien Yù-thai lâu fu-khiun ke thi-khî. 18 Sṳ̂-sé Yok-hon ke ho̍k-sâng chiông liá yit-chhiet ke sṳ lûng-chúng lâu Yok-hon kóng. Yok-hon chhiu ham lióng-ke ho̍k-sâng lòi, 19 phai kì-têu hi kien Chú, ham kì-têu mun kì, kóng: "Ngì chhiu-he Yok-hon só kóng, ke mò kí-kiú oi lòi ke, ya-he ngài-têu hàn oi tén phe̍t-ngìn â?" 20 Kì-têu hi-to Yâ-sû ke-vi, chhiu kóng: "Sṳ̂-sé Yok-hon phai ngài-têu lòi mun ngì: 'Ngì chhiu-he kì só kóng, ke mò kí-kiú oi lòi ke, ya-he ngài-têu hàn oi tén phe̍t-ngìn â?' " 21 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tú-tú yî-hó chhin-tô pot-phiang, chhàn-chong, lâu pûn sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn, ya sṳ́ chhin-tô mô-muk-ke khon-tet-tó. 22 Só-yî, kì en kì-têu kóng: "Ngì-têu chón-hi, chiông ngì-têu só khon-tó, só thâng-tó ke, po-ko Yok-hon, chhiu-he: Mô-muk-ke khon-tó, pài-kiok-ke hàng-lu, pot thái-kô ke tet-tó chhiang-li, ngí-lûng-ke thâng-tó, sí-ngìn fán-sâng, khiùng-khú-ngìn thâng-tó fuk-yîm. 23 Mò ngì-fù ngài ke ngìn chhiu yû fuk-hi!" 24 Yok-hon phai-lòi ke ngìn lì-khôi heu, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng-hí Yok-hon, kì kóng: "Ngì-têu thèu-pái hi khóng-yâ chhìm Yok-hon ke sṳ̀, sióng-oi khon má-ke? Khon pûn-fûng chhôi thîn-thûng ke lù-chuk he-mò? 25 Ngì-têu to-tái chhut-hi cho má-ke nò? Hi khon chok chiâng-sâm ke ngìn he-mò? Chúng-he yî-sòng kóng-kiu, chhâ-fà yen-lo̍k ke ngìn he he̍t chhai vòng-kiûng â! 26 Án-ngiòng, ngì-têu chhut-hi khon má-ke nò? He khon siên-tî mò? Ngài lâu ngì-têu kóng, mò m̀-chho̍k, chúng-he kì pí siên-tî hàn-kha thai. 27 Kì chhiu-he Sṳn-kîn só-kóng ke ngìn. Song-ti kóng: 'Khon â, Ngài oi chhâi-phai Ngài ke sṳ́-chá cho ngì ke siên-fûng; kì oi vi ngì khôi-lu.' " 28 Yâ-sû yu kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng, sṳ-kiên mò-ngìn pí Yok-hon kha ví-thai; chúng-he chhai Song-ti koet, chui mì-se ke ya pí kì kha thai!" 29 Yit-pân ngìn-mìn, pâu-hàm soi-vu-yèn, thâng-tó Yâ-sû só-kóng ke fa, chhiu kóng Song-ti chhin kûng-ngi, yîn-vi kì-têu sṳt liâng Yok-hon ke sé-lî. 30 Chúng-he Fap-li-soi-ngìn lâu Fap-li̍t kau-sṳ̂ chhiu khî-chhie̍t Song-ti vi kì-têu ôn-phài ke kie-va̍k, yîn-vi kì-têu mò liâng-ko Yok-hon ke sé-lî. 31 Yâ-sû yu kóng: "Án-ngiòng, ngài oi yung má-ke lòi pí-yi liá sṳ-thoi ke ngìn nè? Kì-têu to-tái chhiong má-ke nè? 32 Kì-têu chhiong chhô chhai sṳ-chhòng ke se-ngìn-è, liá-khiùn tui ke-khiùn hêm-kóng: 'Ngài-têu vi ngì-têu phùn fûn-lî ke kô-khiuk, ngì-têu m̀ thiau-vú! Ngài-têu chhong sông-lî ke ôi-kô, ngì-têu ya m̀ kieu!' 33 Sṳ̂-sé Yok-hon lòi, m̀ sṳ̍t-piáng ya m̀ lîm-chiú, ngì-têu chhiu kóng: 'Kì pûn kúi fu-sṳ̂n lé!' 34 Ngìn-chṳ́ lòi, ya sṳ̍t ya lîm, ngì-têu yu kóng: 'Kì he thâm-sṳ̍t hau-chiú ke ngìn, chôn-mùn thùng soi-kun lâu fái-ngìn cho phèn-yû!' 35 Chúng-he, chṳ̂n-sṳ̍t ke chṳ-fi he tui só-yû chiap-su chṳ-fi ke ngìn sṳ̂n-song lòi hién-mìn ke." 36 Yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn chhiáng Yâ-sû thùng kì khiung-ha sṳ̍t-fan; Yâ-sû chhiu hi kiâ vuk-hâ chhô-chok. 37 Sàng-nui yû yit-ke fu-ngìn-kâ, yit-chhṳ̍t ko-tén chhui-ok ke sên-fa̍t. Kì thâng-kóng Yâ-sû chhai ke Fap-li-soi-ngìn vuk-hâ sṳ̍t-fan, chhiu tai yit-chak chông-mân hiông-yù ke ngiu̍k-kon-é lòi. 38 Kì pen-tén Yâ-sû chhûn-to heu-poi ke kiok, khî-tén kieu. Kì ke muk-chṳp tá-sṳp Yâ-sû ke kiok, chhiu yung chhṳ-kâ ke thèu-nà-mô chhu̍t-châu, yu yung choi hi chîm, yèn-heu yung hiông-yù hi kò. 39 Chhiáng Yâ-sû sṳ̍t-fan ke Fap-li-soi-ngìn khon-tó, sîm-kôn sióng: "Liá ngìn na chṳn-kîn he siên-tî, kì yin-tông tî miâ kì ke he ngióng-pân ke fu-ngìn-kâ; kì he yû-chhui ke ngìn!" 40 Yâ-sû chhiu tui kì kóng: "Sî-mùn, ngài yû kí-ki fa oi lâu ngì kóng." Sî-mùn en-kóng: "Sîn-sâng, chhiáng ngì kóng." 41 Yâ-sû kóng: "Yû lióng-ke ngìn, khiam khiung yit-ke chai-chú ke chhièn, yit-ke khiam kì ńg-pak-chak ngiùn-chhièn, nang-ngoi yit-ke khiam kì ńg-sṳ̍p-chak. 42 Lióng-ke ngìn lûng-chúng mò phan-fap hó vàn, chai-chú chhiu miên kì lióng-sà ke chai. Ngì sióng, kì lióng-sà nai-ke voi kha oi kì nè?" 43 Sî-mùn en-kóng: "Ngài sióng he tet-tó kha tô sa-miên ke ngìn." Yâ-sû kóng: "Ngì kóng ke chhin chho̍k." 44 Yèn-heu Yâ-sû chón-sṳ̂n hiong ke fu-ngìn-kâ, tui Sî-mùn kóng: "Ngì khon-tó liá-ke fu-ngìn-kâ mò? Ngài ngi̍p ngiâ vuk-hâ, ngì mò nâ súi pûn ngài sé-kiok; chúng-he kì yung muk-chṳp sé ngài ke kiok, yu yung kì ke thèu-nà-mô chhu̍t-châu. 45 Ngì mò chîm ngài lòi fôn-ngiàng ngài; chúng-he ngài yit ngi̍p-lòi, kì chhiu yit-chhṳ̍t chîm ngài ke kiok. 46 Ngì mò yung yù kò ngài ke thèu-nà; chúng-he, kì yung hiông-yù kò ngài ke kiok. 47 Só-yî, ngài lâu ngì kóng, kì hién-chhut án-chhṳ̂m ke oi, chṳn-mìn kì tô-tô ke chhui yí-kîn tet-tó sa-miên lé! Tet-tó kha séu sa-miên ke ngìn, hién-chhut ke oi chhiu kha chhién." 48 Chiap-tén, Yâ-sû tui ke fu-ngìn-kâ kóng: "Ngì só-yû ke chhui tet-tó sa-miên lé." 49 Khiung-chok ke ngìn sîm-chûng ngi-lun kóng: "Liá-ke ngìn he má-sà? Kám sa-miên ngìn ke chhui!" 50 Yâ-sû tui ke fu-ngìn-kâ kóng: "Ngì ke sin-sîm yí-kîn kiu-tó ngì; ôn-sîm chón-hi!"

Lu-kâ 8

1 Ko yit-chham sṳ̀-kiên, Yâ-sû hàng-phien tak-ke sàng-sṳ lâu hiông-chhûn, chhòn Song-ti koet ke fuk-yîm; sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng ya thèn-tén kì. 2 Nang-ngoi hàn yû-têu fu-ngìn-kâ, chhiòn-phu he sṳt yîn-vi sià-lìn fu-sṳ̂n ya-he pot-phiang pûn Yâ-sû yî-hó ke; khì-chûng yû Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, kì sṳ̂n-song sṳt yû chhit-ke kúi pûn Yâ-sû kiuk chhut-hi; 3 hàn-yû Hî-li̍t kôn-thâng ke kôn-yèn Khú-sat ke pû-ngiòng Yok-â-nâ, lâu Sû-sat-nâ, pin khì-thâ hó-tô fu-ngìn-kâ. Kì-têu lûng-chúng nâ chhṳ-kâ ke tûng-sî kiûng-kip Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng. 4 Kûi thai-chhṳn ke ngìn tui tak-vi sàng-sṳ chhut-lòi chhiu-khiun Yâ-sû ke sṳ̀, Yâ-sû yung liá-ke pí-yi tui kì-têu kóng: 5 "Yû yit-ke ve-chúng-ke chhut-hi ve-chúng. Kì ve ke sṳ̀, yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai lu-sùn, pûn-ngìn chien-tha̍p, tiâu-é pî-lòi chiông kì-têu sṳ̍t-thet. 6 Yû-têu lo̍k chhai sa̍k-thèu thi-song, chúng-chṳ́ pau-ngà heu chhiu khû-châu thet-hi, yîn-vi mò súi-fun ke chṳ̂-yun. 7 Yû-têu lo̍k chhai net-è tî-poi, net-è thèn-tén thai hí-lòi, chiông yông-é khi̍t-tén. 8 Nang-ngoi yû-têu chúng-chṳ́ lo̍k chhai hó-nài tî-poi, pau-ngà, thai hí-lòi, kiet-chṳ́ pak-phi." Yâ-sû kóng-so̍t liá-têu fa, chhiu thai-sâng kóng: "Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!" 9 Yâ-sû ke ho̍k-sâng lòi mun kì liá pí-yi ke yi-sṳ. 10 Kì kóng: "Tui ngì-têu, Song-ti koet ke o-pi he yung mìn-kóng ke; na-he tui phe̍t-ngìn, chhiu oi yung pí-yi, pûn kì-têu khon ya khon m̀-sṳt, thâng ya m̀-voi mìn-pha̍k. 11 "Liá pí-yi ke yi-sṳ he án-ngiòng: Chúng-chṳ́ he chṳ́ Song-ti ke chṳ̂n-tho. 12 Lo̍k chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn yit thâng-tó chṳ̂n-tho, Mô-kúi chit-sṳ̀ chhiu lòi, chiông kì-têu sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-chéu, pûn kì-têu mò fap-thu yîn sin lòi tet-kiu. 13 Lo̍k chhai sa̍k-thèu thi-song ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn yit thâng-tó chṳ̂n-tho chit-sṳ̀ fôn-hí chiap-su, chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì-têu sîm-chûng tang-kîn mò chhṳ̂m; kì-têu chhiam-sṳ̀ siông-sin, chúng-he yit tù-tó kháu-ngiam chhiu tiet-tó. 14 Lo̍k chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho heu, sên-fa̍t ke chhâu-sîm, chhièn-chhòi lâu hióng-lo̍k ke yú-fe̍t, chiông kì-têu hip-tén, mò fap-thu kiet siuk ke kó-chṳ́. 15 Lo̍k chhai hó-nài tî-poi ke chúng-chṳ́ he chṳ́ ngìn thâng-liáu chṳ̂n-tho yî-heu, yung liòng-san lâu sṳ̀n-sṳ̍t ke sîm lòi pó-sú, nai-sîm tén-hâ-hi, chhṳ̍t-to kì kiet-chhut kó-chṳ́. 16 "Mò ngìn tiám-tên, yèn-heu yung téu chiông kì khièm-hí-lòi, ya-he piong chhai mìn-chhòng-hâ. Kì yit-thin he chiông tên piong chhai tên-thòi-táng, pûn ngi̍p-lòi ke ngìn khon-tet-tó kông. 17 Tak-hong yún-chhòng ke sṳ chui-heu voi hién-mìn chhut-lòi; khong-tén ke sṳ chui-heu ya voi pûn-ngìn yet chhut-lòi, kûng-khôi pûn ngìn tî. 18 "Só-yî, ngì-têu oi se-ngi ngióng-pân lòi thâng; yîn-vi yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô; mò ke, lièn kì chhṳ-kâ láu-tó yû ke yit-si̍t-si̍t-é, ya oi chhióng-chéu." 19 Yâ-sû ke â-mê lâu ló-thâi lòi khon kì, chúng-he yîn-vi ngìn chhin tô, mò fap-thu chiap-khiun kì. 20 Yû ngìn lâu Yâ-sû kóng: "Khon â, ngiâ mê lâu ngiâ ló-thâi khî chhai ngoi-poi, oi kien ngì!" 21 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ke-têu thâng Song-ti ke tho-lî chhiu sṳ̍t-hàng ke ngìn, chhiu-he ngài ke â-mê lâu hiûng-thi!" 22 Yû yit-ngit, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng sông-sòn; kì lâu kì-têu kóng: "Ngài-têu lòi-hi fù tui-mien ke-phién!" Kì-têu chhiu chhut-fat. 23 Sòn hàng ke sṳ̀, Yâ-sû soi-thet. Fut-yèn, yû yit-chhṳn phau-fûng chhai fù-mien chhôi-tén lòi, kì-têu pûn long kie̍p-to kûi-sṳ̂n, fî-sòng ngùi-hiám. 24 Ho̍k-sâng lòi hêm-siáng kì, kóng: "Sîn-sâng, sîn-sâng, ngài-têu voi mò miang lô!" Yâ-sû siáng ko-lòi, chit-phi fûng lâu thai-long, fûng-long chhiu thìn hâ-lòi, fù-mien phìn-chhin. 25 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu ke sin-sîm nai-vi hi?" Kì-têu chhin hî-khì yu chho̍k-kiâng, pí-chhṳ́ kóng: "Liá-ke ngìn to-tái he má-ngìn? Kì min-lin fûng lâu long, fûng-long ya thâng-chhiùng kì!" 26 Kì-têu ko-liáu Kâ-li-li-fù, hi-to tui-mien Kiet-lâ-sêm-ngìn ke thi-khî. 27 Yâ-sû yit sông-ngan, chhiu tù-tó yit-ke pûn kúi fu-sṳ̂n ke sàng-nui-ngìn, tui-mien hàng-tén-lòi. Liá ngìn chhin-kiú yî-lòi chhiu m̀ chok-sâm, m̀ he̍t ngìn-vuk, fán-chón he̍t chhai chhúng-pû. 28 Kì yit khon-tó Yâ-sû, chhiu hêm hí-lòi, phu̍k chhai Yâ-sû mien-chhièn, thai-sâng kóng: "Chṳ-kô Song-ti ke Lai-é Yâ-sû, ngì cho-má-ke oi kôn-sa̍p ngài nè? Ngài khiù ngì mo̍k châu-tha̍p ngài!" 29 Kì án-ngiòng kóng, he yîn-vi Yâ-sû yû fûn-fu sià-lìn tui ke-ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi. Ngièn-lòi ke-ngìn pûn sià-lìn fu-sṳ̂n chhin-tô pái, pûn-ngìn chok-hi koân, yung sú-khau kiok-liàu só-tén; chúng-he sià-lìn sông-sṳ̂n ke sṳ̀-chiet, sú-khau kiok-liàu sa pûn kì ngiú-thôn, kúi chhiu tai kì chéu-hi khóng-yâ. 30 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì ôn-to má-ke miàng?" Kì en-kóng: "Ngài ôn-to 'Thai-khiùn' ", yîn-vi yû chhin-tô kúi fu chhai kì ke sṳ̂n-song. 31 Kúi khiù Yâ-sû, mo̍k kiuk kì-têu ngi̍p-hi mò-tái-hâng. 32 Chhai fu-khiun sân-phài-táng, tú-hó yû yit thai-khiùn chû-é chhai ke-vi sṳ̍t tûng-sî. Kúi khiù Yâ-sû chún kì-têu ngi̍p-hi chû-khiùn; Yâ-sû chún kì-têu. 33 Kúi chhiu tui ke-ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi, ngi̍p-hi chû-khiùn; kûi-khiùn chû-é chûng-hâ pên-kông, tiet-lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí. 34 Chóng chû-é ke ngìn khon-tó liá-ke sṳ chhiu chéu-thet; kì-têu hi sàng-tú lâu chû-vì ke hiông-chhûn kóng-hí liá-ke sṳ. 35 Chung-ngìn chhiu chhut-lòi khon, to-tái fat-sên má-ke sṳ-chhìn. Kì-têu lòi-to Yâ-sû ke-vi, khon-tó kúi só lì-khôi ke ke-ngìn chhô chhai Yâ-sû ke kiok-chhièn, chok-hó sâm-fu, thèu-nó chhîn-siáng; kì-têu chhiu chhin chho̍k-kiâng. 36 Khon-tó liá sṳ-chhìn ke ngìn, chiông ke ngièn-lòi pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn tet-tó yî-hó ke kîn-ko tui thai-kâ kóng. 37 Kiet-lâ-sêm thi-khî ke ngìn chhiòn-phu yêu-khiù Yâ-sû lì-khôi ke-vi, yîn-vi kì-têu fî-sòng kiâng; Yâ-sû chhiu sông-sòn to-chón-hi. 38 Ke kúi yí-kîn tui kì sṳ̂n-song chhut-lòi ke ngìn khiù Yâ-sû kóng: "Ngài thèn ngì hi hó mò?" Chúng-he Yâ-sû ham kì chón-hi, kóng: 39 "Chón-hi ngiâ vuk-hâ, hi lâu ngìn kóng, Song-ti vi ngì só-cho ke sṳ he ngióng-pân ke thai." Kì chhiu lì-khôi, hàng-phien chhiòn sàng, siên-chhòn Yâ-sû vi kì só-cho ke sṳ-chhìn he ngióng-pân ke thai. 40 Yâ-sû chón-to fù tui-mien ke sṳ̀, chung-ngìn fôn-fôn hí-hí ngiàng-chiap kì, yîn-vi kì-têu chhiòn-phu chhai ke-vi tén-tén kì. 41 Yû yit-ke fi-thòng ke kón-lî-yèn, miàng ôn-to Ya̍p-lû, ya lòi. Kì phu̍k chhai Yâ-sû ke kiok-chhièn, khiù Yâ-sû hi kiâ vuk-hâ, 42 yîn-vi kì yû yit-ke chhâ-m̀-tô sṳ̍p-ngi-se ke thu̍k-sên-ńg, voi thôn-hi lé. Yâ-sû hi ke sṳ̀, chung-ngìn chiâm-tén kì. 43 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, pot hiet-leu-phiang sṳ̍p-ngi ngièn, pûn chhin-tô yî-sên khon-ko, yung-chhin kì só-yû ke chhièn-chhòi, mò ngìn yî-tet-hó kì. 44 Kì hàng-to Yâ-sû ke heu-poi, miâ Yâ-sû ke sâm-mî; kì ke hiet-leu ngiàm-sṳ̀ chhiu thìn-chṳ́. 45 Yâ-sû mun-kóng: "Má-ngìn miâ ngài?" Chung-ngìn mò yit-ke sṳ̀n-ngin. Pí-tet kóng: "Sîn-sâng, thai-kâ vì-vì chhi̍p-chhi̍p, chiâm-tén ngì â!" 46 Chúng-he Yâ-sû kóng: "Yû ngìn miâ ngài, yîn-vi ngài kám-kok yû nèn-li̍t tui ngài ke sṳ̂n-song chhut-hi!" 47 Ke fu-ngìn-kâ tî chhṳ-kâ yí-kîn pûn-ngìn fat-kok, chhiu pi̍t-pi̍t-chhat, lòi-to Yâ-sû ke mien-chhièn khúi lo̍k-hi, chhai thai-kâ mien-chhièn lâu kì kóng, cho-má-ke miâ kì, yu ngióng-pân ngiàm-sṳ̀ tet-tó yî-hó. 48 Yâ-sû tui kì kóng: "Moi-é â, ngì ke sin-sîm kiu-tó ngì! Ôn-sîm chón-hi!" 49 Yâ-sû hàn kóng-tén liá-ki fa ke sṳ̀, yû ngìn tui fi-thòng kón-lî-yèn ke vuk-hâ kón-lòi, lâu Ya̍p-lû kóng: "Ngiâ moi-é yí-kîn sí-thet, m̀-sṳ́ lò-thung sîn-sâng lé!" 50 Yâ-sû thâng-tó, chhiu tui Ya̍p-lû kóng: "M̀-sṳ́ kiâng, chṳ́-oi sin! Ngiâ moi-é chhiu voi tet-tó kiu." 51 Yâ-sû to Ya̍p-lû vuk-hâ ke sṳ̀, chhù-liáu Pí-tet, Yok-hon, Ngâ-kok pin se-â-moi-é ke yà-ôi, m̀-hén phe̍t-ngìn thèn kì khiung-ha ngi̍p-hi. 52 Chung-ngìn vi-tó se-â-moi-é ke yèn-ku, lûng-chúng chhai ke-vi lon chhàu-chhàu thai-sâng kieu. Yâ-sû kóng: "M̀-hó kieu! Kì pin mò sí, he soi-thet thin-thin." 53 Thai-kâ chhiu seu kì, yîn-vi kì-têu tî se-â-moi-é yí-kîn sí-thet lé. 54 Yâ-sû khiên-tén kì ke sú, ham kóng: "Se-â-moi-é, hong-hí-lòi!" 55 Se-â-moi-é chhiu fán-sâng, ngiàm-sṳ̀ hong-hí-lòi. Yâ-sû kâu-tai kì-têu nâ têu tûng-sî pûn kì sṳ̍t. 56 Se-â-moi-é ke yà-ôi fî-sòng hî-khì; Yâ-sû ngiàm-ngiàm fûn-fu kì-têu, m̀-hó tui phe̍t-ngìn kóng-hí liá-ke sṳ-chhìn.

Lu-kâ 9

1 Yâ-sû seu-si̍p sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng lòi, su-pûn kì-têu nèn-li̍t lâu khièn-piang, kiuk-kúi pin yî-hó kok-chúng ke phiang, 2 yèn-heu phai kì-têu chhut-hi chhòn Song-ti koet ke fuk-yîm, ya yî-chhṳ phiang-ngìn. 3 Kì lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu chhut-ngoi ke sṳ̀, m̀-hó tai má-ke tûng-sî: M̀-hó tai koái-kun-é, m̀-hó tai lî-hàng-thoi, m̀-hó tai sṳ̍t-vu̍t ya-he chhièn, ya m̀-hó kâ-tai yit-liâng nui-sâm. 4 Mò-lun nai-kâ ngìn hén chiap-thai ngì-têu, chhiu he̍t chhai ke-vi, chhṳ̍t-to ngì-têu lì-khôi ke só-chhai. 5 Na-he ke-vi ke ngìn m̀ chiap-thai ngì-têu, ngì-têu chhiu lì-khôi ke sàng-sṳ, ya oi chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet, lòi péu-sṳ tui kì-têu ke kín-ko." 6 Ho̍k-sâng chhiu chhut-hi, hàng-phien kok hiông-chhûn, tak só-chhai siên-chhòn fuk-yîm pin yî-phiang. 7 Kâ-li-li ke Hî-li̍t-vòng thâng-tó só fat-sên ke yit-chhiet sṳ, chhiu chhin chhâu-fàn; yîn-vi yû-ngìn kóng, he Sṳ̂-sé Yok-hon fán-sâng; 8 yû-ngìn kóng, he Yî-li-â hién-hien; ya yû-ngìn kóng, he kú-sṳ̀-thoi ke yit-ke siên-tî fán-sâng lé. 9 Hî-li̍t kóng: "Yok-hon yí-kîn pûn ngài chám-thèu, liá-ke ngìn yu he má-ngìn nò? Ngióng-pân ngài thâng-tó án-tô koân-he kì ke sṳ-chhìn?" Só-yî kì yit-chhṳ̍t sióng-oi kien Yâ-sû. 10 Sṳ́-thù to-chón-lòi, chiông kì-têu só cho ke yit-chhiet chhiòn-phu po-ko Yâ-sû. Yâ-sû chhiu tai-tén kì-têu, tiâm-tiâm-é hi-to miàng ôn-to Pak-soi-thai ke sàng-sṳ. 11 Chung-ngìn yit tî, chhiu thèn-tén kì hi. Yâ-sû chhiu fôn-ngiàng kì-têu, tui kì-têu kóng-lun koân-he Song-ti koet ke sṳ, yu yî-hó ke-têu sî-yeu yî ke ngìn. 12 Ngit-thèu lo̍k-sân ke sṳ̀, sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng lòi kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Chhiáng ham thai-kâ lì-khôi, hó pûn kì-têu hi fu-khiun ke chhûn-chông chhìm sṳ̍t ke tûng-sî lâu he̍t ke só-chhai, yîn-vi liá-vi chhin phiên-phit." 13 Chúng-he Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu pûn kì-têu sṳ̍t!" Ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu chṳ́-yû ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg. Kám-kóng ngì oi ngài-têu hi mâi pûn liá án thai-khiùn ke ngìn sṳ̍t mâ?" 14 (Ke-têu ngìn, tân-chhiang nàm-ngìn chhiu yok-yû ńg-chhiên sà.) Yâ-sû tui ho̍k-sâng kóng: "Hêm chung-ngìn yit-phài yit-phài chhô-tén, tak-phài yok ńg-sṳ̍p-sà." 15 Ho̍k-sâng cheu kì ke fa hi cho, hêm chung-ngìn chhô-hâ-hi. 16 Yâ-sû chiông ńg-chak piáng lâu lióng-mî ǹg nâ-hí-lòi, ngo-thèu mong-thiên, kám-chhia Song-ti, yèn-heu pak-khôi, kâu-pûn ho̍k-sâng; ho̍k-sâng chhiu pûn-pûn chung-ngìn. 17 Thai-kâ chhiòn-phu sṳ̍t-to páu; ho̍k-sâng chiông só chhûn ke sui-é ngiâm-hí-lòi, chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è. 18 Yû yit-pái, Yâ-sû tân-chhiang yit-sà khì-tó ke sṳ̀, ho̍k-sâng ya thùng kì chhai ke-vi. Kì mun kì-têu kóng: "Chung-ngìn kóng ngài he má-ngìn?" 19 Kì-têu en-kóng: "Yû-têu kóng ngì he Sṳ̂-sé Yok-hon; yû-têu kóng ngì he Yî-li-â; ya yû-têu kóng ngì he kú-sṳ̀-thoi ke yit-ke siên-tî fán-sâng lé." 20 Yâ-sû yu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu nè? Ngì-têu kóng ngài he má-ngìn?" Pí-tet kóng: "Song-ti sat-li̍p ke Kî-tuk!" 21 Yèn-heu, Yâ-sû ngiàm-ngiàm kín-ko kì-têu, m̀-hó chiông liá-khien sṳ tui phe̍t-ngìn kóng. 22 Chiap-tén, kì yu kóng: "Ngìn-chṳ́ yit-thin oi su chhin-tô ke khú-nan; kì voi pûn chóng-ló, chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ hi-chhie̍t, ya voi pûn-ngìn sat-hoi, chúng-he thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 23 Yâ-sû yu tui thai-kâ kóng: "Sióng-oi thèn ngài ke ngìn, chhiu oi piong-thet chhṳ-kâ, tak-ngit khià-hí kì ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài. 24 Yîn-vi sióng-oi kiu chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; vi-tó ngài sóng-sṳt sâng-miang ke ngìn, fán-chón voi tet-tó sâng-miang. 25 Ngìn na-he chhon-tó chhiòn sṳ-kie, chúng-he sóng-sṳt ya-he sún-hoi chhṳ-kâ ke sâng-miang, yû má-ke lu-yung nè? Tông-yèn mò! 26 Mò-lun má-ngìn, yîn-vi ngài lâu ngài ke kau-hiun kám-kok kien-seu, Ngìn-chṳ́ chhai kì lâu kiâ Pâ pin sṳn thiên-sṳ́ ke yùng-kông chûng kong-lìm ke-sṳ̀, ya oi khon kì cho kien-seu ke ngìn. 27 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, khî chhai liá-vi ke ngìn, yû-têu chhai sí yî-chhièn voi khon-tó Song-ti ke chú-khièn sṳ̍t-hien!" 28 Kóng liá-têu fa yok pat-ngit heu, Yâ-sû tai-tén Pí-tet, Yok-hon lâu Ngâ-kok hi sân-táng khì-tó. 29 Yâ-sû khì-tó ke sṳ̀, kì ke mien-mau kói-pien, sâm pha̍k-to fat-kông. 30 Fut-yèn, yû lióng-ke ngìn chhut-hien thùng kì kóng-fa, chhiu-he Mô-sî lâu Yî-li-â. 31 Kì lióng-sà chhai yùng-kông chûng chhut-hien, thùng Yâ-sû kóng-lun kì oi chhai Yâ-lu-sat-lâng yung sí lòi vàn-sṳ̀n ke sṳ. 32 Pí-tet lâu lióng-ke thùng-phân yí-kîn soi-thet-hi; kì-têu chhîn-siáng heu, chhiu khon-tó Yâ-sû ke yùng-yeu lâu thùng kì khiung-ha khî-tén ke lióng-ke ngìn. 33 Ke lióng-ke ngìn oi lì-khôi Yâ-sû ke sṳ̀, Pí-tet tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu chhai liá-vi chhin hó! Ngài-têu lòi tap sâm-kiên liàu-è, yit-kiên pûn ngì, yit-kiên pûn Mô-sî, yit-kiên pûn Yî-li-â." (Kì chṳn-kîn m̀-tî chhṳ-kâ he kóng má-ke.) 34 Kì hàn kóng-tén fa ke sṳ̀, yû yùn chhut-hien, châ-tén kì-têu. Kì-têu pûn yùn pâu-tén ke sṳ̀, ho̍k-sâng chhiu chhin chho̍k-kiâng. 35 Fut-yèn yû sâng tui yùn-chûng chhòn chhut-lòi, kóng: "Liá he Ngài ke Lai-é, he Ngài só kién-sién ke. Ngì-têu oi thâng-chhiùng kì!" 36 Ke sâng-yîm thìn-thet yî-heu, chṳ́-yû Yâ-sû yit-sà chhai ke-vi. Chhai ke-têu ngit-è chûng, ho̍k-sâng tiâm-tiâm m̀ sṳt tui má-ngìn kóng-hí kì-têu só khon-tó ke sṳ. 37 Thi-ngi-ngit, kì-têu tui sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yû yit thai-khiùn ngìn lòi ngiàng-chiap Yâ-sû. 38 Ngìn-khiùn chûng, yû yit-ke ngìn hêm-kóng: "Sîn-sâng, khiù ngì kiu ngâ lai-é, yîn-vi ngài chṳ́-yû kì yit-ke lai-é! 39 Sià-lìn kûng-kit kì ke sṳ̀-chiet, sṳ́ kì fut-yèn-kiên chhin hêm, hoi kì kûi-sṳ̂n chhû-kîn, choi kín pu̍t-phô. Sià-lìn sòng-sòng án-ngiòng sông-hoi kì, m̀-hén piong kì so̍t! 40 Ngài khiù ngiâ ho̍k-sâng kiuk liá-ke sià-lìn chéu, chúng-he kì-têu mò phan-fap." 41 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu liá sṳ-thoi ke ngìn ngióng-pân án mò sin-sîm, án fú-phai! Ngài hàn oi chhai ngì-têu liá-vi kí-kiú nè? Hàn oi ngiûn-nai ngì-têu kí-kiú nè?" Chiap-tén, kì tui ke-ngìn kóng: "Chiông ngiâ lai-é tai-lòi liá-vi!" 42 Se-ngìn-è hàng-tén lòi ke sṳ̀, kúi chiông kì phiâng-lo̍k thi-song, sṳ́ kì kín chhû-kîn. Yâ-sû chhiu chit-phi ke sià-lìn, yî-hó se-ngìn-è, chiông kì kâu-vàn kiâ-pâ. 43 Thai-kâ lûng-chúng chhin hî-khì Song-ti ke thai-nèn. Thai-kâ tui Yâ-sû só-cho ke yit-chhiet hàn chhai hî-khì ke sṳ̀, Yâ-sû yu tui kiâ ho̍k-sâng kóng: 44 "M̀-hó m̀ ki-tet ngài oi lâu ngì-têu kóng ke fa: Ngìn-chṳ́ voi pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng." 45 Chúng-he kì-têu m̀-voi liáu-kié liá fa ke yi-sṳ; yîn-vi hàm-yi put-mìn, kì-têu mò fap-thu sióng-siong. Kì-têu yu m̀-kám mun kì to-tái kóng má-ke. 46 Ho̍k-sâng fu-siông ngi-lun, kì-têu tông-chûng to-tái má-ngìn chui ví-thai. 47 Yâ-sû tî kì-têu sîm-chûng só-sióng ke, chhiu ham yit-ke se-ngìn-è lòi, pûn kì khî chhai chhṳ-kâ ke sùn-thèu, 48 yèn-heu tui kì-têu kóng: "Vi-tó ngài ke miàng chiap-thai liá se-ngìn-è ke, chhiu-he chiap-thai ngài; chiap-thai ngài ke, chhiu-he chiap-thai ke chhâi ngài lòi ke. Ngì-têu tông-chûng, má-ngìn he chui mì-se ke, má-ngìn chhiu-he chui ví-thai ke." 49 Yok-hon tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu khon-tó yû-ngìn fung ngì ke miàng kiuk-kúi, ngài-têu chhiu kim-chṳ́ kì, yîn-vi kì m̀-he thèn ngài-têu ke." 50 Yâ-sû chhiu tui kì kóng: "M̀-hó kim-chṳ́ kì, yîn-vi m̀-he fán-tui ngì-têu ke, chhiu-he chan-sṳ̀n ngì-têu ke." 51 Yâ-sû su-chiap sṳ̂n-thiên ke ngit-è voi to lé, kì kiet-sîm oi hi Yâ-lu-sat-lâng, 52 chhiu phai sṳ́-chá siên hàng. Kì-têu hi-to Sat-mâ-li-â ke yit-chak chhûn-chông, oi vi Yâ-sû chún-phi. 53 Chúng-he ke thi-fông ke ngìn m̀ fôn-ngiàng Yâ-sû, yîn-vi kì oi hi Yâ-lu-sat-lâng. 54 Kiâ ho̍k-sâng Ngâ-kok lâu Yok-hon khon-tó liá-ke chhìn-hìn, chhiu kóng: "Chú â, ngì oi ngài-têu hêm thiên-táng ke fó hâ-lòi sêu-me̍t kì-têu mò?" 55 Yâ-sû chón-sṳ̂n chit-phi kì-têu. 56 Kì-têu chhiu hi phe̍t ke chhûn-chông. 57 Chhai kì-têu só-hàng ke lu-song, yû yit-ke ngìn tui Yâ-sû kóng: "Ngì mò-lun hi-to nai-vi, ngài yit-thin oi thèn ngì." 58 Yâ-sû kóng: "Fù-lì yû lùng, tiâu-é yû teu, chúng-he Ngìn-chṳ́ lièn thiap-thèu ke só-chhai ya mò." 59 Yâ-sû yu tui nang-ngoi yit-ke ngìn kóng: "Ngì lòi thèn ngài." Chúng-he ke-ngìn kóng: "Chú â, chún ngài siên chón-hi mài-chong ngâ-pâ." 60 Yâ-sû kóng: "Pûn sí-ngìn hi mài-chong kì-têu ke sí-ngìn! Na-he ngì, ngì oi hi chhòn Song-ti koet ke fuk-yîm." 61 Yu yû yit-ke ngìn kóng: "Chú â, ngài oi thèn ngì, chúng-he chún ngài siên chón-hi thùng vuk-hâ-ngìn chhṳ̀-phe̍t." 62 Yâ-sû tui kì kóng: "Sú hon-tén lài-è kâng-thièn yu kín-khon heu-poi ke ngìn, khâm-m̀-tet cho Song-ti koet ke ngìn."

Lu-kâ 10

1 Ko yit-chham sṳ̀-kiên, Chú nang-ngoi kién-sién chhit-sṳ̍p-ngi-ke ngìn, phai kì-têu chhut-hi, yit-chû lióng-ke ngìn, siên hi kì oi fóng-mun ke sàng-sṳ lâu chhûn-chông. 2 Kì tui kì-têu kóng: "Oi sû-sṳ̀n ke chhin-tô, chúng-he sû-kot ke ngìn thet-séu. Ngì-têu oi khì-khiù thièn-chú kâ-phai kûng-ngìn lòi sû-kot. 3 Ngì-têu hi! Ngài phai ngì-têu chhut-hi, chhiong sung se yòng-è ngi̍p lòng-khiùn yit-yong. 4 M̀-hó tai chhièn-pâu, m̀-hó tai lî-hàng-thoi, m̀-hó tai hài-è, ya m̀-hó liáu sṳ̀-kiên chhai lu-song thùng ngìn chhiáng-ôn. 5 Ngì-têu mò-lun to nai-kâ, oi siên kóng: 'Ngien ngì chhiòn-kâ phìn-ôn!' 6 Ke-vi na yû fôn-hí phìn-ôn ke ngìn, ngì-têu só khiù ke phìn-ôn chhiu voi lìm-to kì; na mò, ke chuk-fuk chhiu kûi-chón ngì-têu. 7 Ngì-têu oi he̍t chhai ke kâ, sṳ̍t-lîm kì-têu só kiûng-kip ke, yîn-vi kûng-ngìn tet kûng-chhièn he ha̍p-lî ke; m̀-hó tui liá kâ sái-to phe̍t kâ hi. 8 Ngì-têu mò-lun hi-to nai-chho sàng-sṳ, na yû-ngìn fôn-ngiàng ngì-têu, vi ngì-têu chún-phi má-ke sṳ̍t ke, ngì-têu chhiu sṳ̍t má-ke; 9 ya oi yî-hó ke thi-fông ke phiang-ngìn, pin tui kì-têu kóng: 'Song-ti ke koet voi chhai ngì-têu chûng-kiên sṳ̍t-hien lé!' 10 Chúng-he, na-he ngì-têu hi-to yit-chho sàng-sṳ, ke-vi ke ngìn m̀ fôn-ngiàng ngì-têu, ngì-têu chhiu hi thai-kiê siên-pu kóng: 11 'Lièn ngì-têu liá sàng-tú ke nài-fún, ngiàm chhai ngài-têu kiok-hong ke, ngài-têu ya oi tém-thet, péu-sṳ tui ngì-têu ke kín-ko. Chúng-he ngì-têu oi ki-tet, Song-ti ke chú-khièn voi sṳ̍t-hien lé!' 12 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Só-tô-mâ só-su ke chit-fa̍t voi pí ke sàng-sṳ só-su ke khiâng chhin-tô! 13 "Kô-lâ-sin â, ngì fái lé! Pak-soi-thai â, ngì chhám lé! Ngài chhai ngì-têu chûng-kiên só hàng ke sṳ̀n-chiak, na-he hàng chhai Thai-ngì lâu Sî-tun, ke-vi ke ngìn chó chhiu chhô chhai thi-song, chok mà-sâm, ve fó-fôi chhai thèu-nà-táng lòi péu-sṳ fí-kói lô! 14 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Thai-ngì lâu Sî-tun só-su ke chit-fa̍t voi pí ngì-têu só-su ke hàn-kha khiâng! 15 Na-he ngì, Kâ-pak-nùng â, ngì sióng-oi kô-kô chhai-song mâ? Chúng-he, ngì chiông-lòi voi tiet-lo̍k thi-ngiu̍k hi!" 16 Yâ-sû yu tui kiâ ho̍k-sâng kóng: "Thâng-chhiùng ngì-têu ke, chhiu-he thâng-chhiùng ngài; khî-chhie̍t ngì-têu ke, chhiu-he khî-chhie̍t ngài; khî-chhie̍t ngài ke, ya chhiu-he khî-chhie̍t ke chhâi ngài lòi ke." 17 Ke chhit-sṳ̍p-ngi-ke ngìn fôn-fôn hí-hí chón-lòi, po-ko kóng: "Chú â! Ngài-têu yung ngì ke miàng min-lin, lièn kúi ya fu̍k-chhiùng ngài-têu!" 18 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài khon-tó Sat-tan chhiong ngiap-lang án-ngiòng tui thiên-táng phiâng-hâ-lòi. 19 Thâng-hó ô! Ngài yí-kîn su ngì-têu khièn-piang, hó chien-tha̍p sà lâu hiet-è, ya nèn yàng-ko sù-thi̍t yit-chhiet ke li̍t-liong; mò má-ke nèn hoi ngì-têu lé. 20 Chúng-he, m̀-hó yîn-vi sià-lìn hòng-fu̍k ngì-têu lòi fôn-hí; oi yîn-vi ngì-têu ke miàng ki-liu̍k chhai thiên-táng lòi fôn-hí." 21 Chhiu chhai ke-sṳ̀, Yâ-sû yîn-vi Sṳn-Lìn ke kám-thung, chhûng-mân fôn-hí, chhiu kóng: "Â-pâ, thiên-thi ke Chú â, ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì chiông liá-têu sṳ khong-tén m̀ pûn chhûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-chón hién-mìn pûn se-ngìn-è. Â-pâ â, mò m̀-chho̍k, liá-chúng ôn-phài he Ngì só fôn-hí ke chṳ́-yi. 22 "Ngâ Pâ yí-kîn chiông yit-chhiet su-pûn ngài lé! Chhù-liáu Â-pâ, mò-ngìn sṳt Lai-é; chhù-liáu Lai-é lâu Lai-é só oi khí-sṳ ke ngìn, ya mò-ngìn voi sṳt Â-pâ." 23 Yèn-heu, Yâ-sû chón-sṳ̂n hiong ho̍k-sâng, sṳ̂-ha tui kì-têu kóng: "Ngì-têu ke muk-chû khon-tó liá yit-chhiet sṳ-chhìn, sṳ̍t-chhai chṳ̂n-yû fuk-hi â! 24 Ngài lâu ngì-têu kóng, thèu-pái yû chhin-tô siên-tî lâu kiûn-vòng sióng-oi khon ngì-têu só khon-tó ke, chúng-he mò khon-tó; sióng-oi thâng ngì-têu só thâng-tó ke, ya mò thâng-tó." 25 Yû yit-ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ hong-hí-lòi sṳ-tham Yâ-sû, kóng: "Sîn-sâng, ngài oi cho má-ke chang cho-tet sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang?" 26 Yâ-sû kóng: "Fap-li̍t-sû ngióng-pân kóng? Ngì só ngiên-kiu ke kiet-lun he má-ke?" 27 Ke-ngìn en-kóng: "Ngì oi yung chhiòn-phu ke sîm-chṳ, chhìn-kám, li̍t-liong lâu lî-chṳ kin-oi Chú --- ngì ke Song-ti; ya oi siak lìn-sa, chhiu-chhiong siak chhṳ-kâ yit-yong." 28 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngì ke fì-tap chhin chho̍k, cheu án-ngiòng cho, ngì chhiu voi sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang." 29 Ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ sióng-oi hién-mìn chhṳ-kâ yû lî, chhiu mun Yâ-sû kóng: "Má-ngìn he ngài ke lìn-sa â?" 30 Yâ-sû en-kóng: "Yû yit-ke ngìn tui Yâ-lu-sat-lâng hâ-hi Yâ-li-kô, lu-song tù-tó khiòng-tho. Kì-têu pok-thet kì ke sâm, chiông kì tá-to pan-sâng-sí, fit chhai ke-vi. 31 Tú-hó, yû yit-ke chi-sṳ̂ ya tui ke-thiàu lu hâ-hi; kì yit khon-tó ke-ngìn, chhiu sám-khôi, tui nang-ngoi yit-phién ko-hi. 32 Khiung-yong, yû yit-ke Li-vi-ngìn ya kîn-ko ke-vi, khon yit-ha, ya sám-khôi, tui nang-ngoi yit-phién ko-hi. 33 Chúng-he, yû yit-ke Sat-mâ-li-â-ngìn lu-ko ke-vi; kì yit khon-tó ke-ngìn, chhiu lìn-mén kì. 34 Kì chin-chhièn, yung yù lâu chiú tó chhai ke-ngìn ke sông-héu, thoi kì pâu-hó, yèn-heu fù kì sông chhṳ-kâ ke lì-è, tai kì hi-to yit-kiên lî-sa, chhai ke-vi cheu-ku kì. 35 Thi-ngi-ngit, kì nâ lióng-chak ngiùn-chhièn kâu-pûn lî-sa ke chú-ngìn, kóng: 'Chhiáng ngì cheu-ku kì, tén ngài to-chón-lòi kîn-ko liá-vi ke sṳ̀, ngài voi na̍p-chhîn chhiòn-phu ke só-fi.' " 36 Chiap-tén, Yâ-sû mun-kóng: "Cheu ngì ke khon-fap, liá sâm-ke ngìn tông-chûng, nai-ke he tù-tó khiòng-tho ke ngìn ke lìn-sa nè?" 37 Fap-li̍t kau-sṳ̂ en-kóng: "He ke yung chhṳ̀-pî tui-thai kì ke ngìn." Yâ-sû kóng: "Ngì hi, cheu án-ngiòng hi cho!" 38 Yâ-sû lâu ho̍k-sâng ki-siu̍k hiong-chhièn hàng, lòi-to yit-chak chhûn-chông. Chhai ke-vi yû yit-ke miàng ôn-to Mâ-thai ke fu-ngìn-kâ, chiap-thai Yâ-sû hi kiâ vuk-hâ. 39 Mâ-thai yû yit-ke ló-moi, ôn-to Mâ-li-â. Mâ-li-â lòi chhô chhai Chú ke kiok-chhièn, kín thâng kì kóng tho-lî. 40 Mâ-thai yîn-vi chiap-thai ke sṳ chhin mò-hàn, sîm-kôn tông lon, chhiu chin-chhièn lòi kóng: "Chú â, ngài ló-moi piong ngài yit-sà án mò-hàn, ngì khon cho-tet mâ? Ham kì lòi thùng ngài then-sú â!" 41 Chú en-kóng: "Mâ-thai, Mâ-thai, ngì vi-tó án-tô sṳ-chhìn chhâu-sîm fàn-lò, 42 chúng-he chṳ́-yû yit-khien sṳ he cho-m̀-tet mò ke. Mâ-li-â só-sién ke he chui-hó ke phu-fun, he m̀-voi pûn-ngìn chhióng-chéu ke."

Lu-kâ 11

1 Yû yit-pái, Yâ-sû chhai yit-ke só-chhai khì-tó. Khì-tó heu, yû yit-ke ho̍k-sâng tui kì kóng: "Chú â, chhiáng kâu ngài-têu khì-tó, chhiong Yok-hon kâu kì ke ho̍k-sâng yit-yong." 2 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu oi án-ngiòng khì-tó: Â-pâ â: Ngien Ngì ke sṳn-miàng su chûn-chhung; ngien Ngì chhai sṳ-kiên chóng-khièn. 3 Su ngài-têu tak-ngit só sî-yeu ke yím-sṳ̍t. 4 Sa-miên ngài-têu ke chhui-ko, yîn-vi ngài-têu ya sa-miên só-yû tet-chhui ngài-têu ke ngìn. M̀-hó pûn ngài-têu tù-tó thet-chhûng ke kháu-ngiam." 5 Chiap-tén, Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ká-sṳ́ ngì-têu chûng-kiên yû-ngìn pan-ya hi-to phèn-yû vuk-hâ, tui kì kóng: 'Phèn-yû, chhiáng chia ngài sâm-chak piáng-è; 6 yîn-vi yû yit-ke phèn-yû lî-hàng lòi ngâ vuk-hâ, ngài mò má-ke sṳ̍t ke hó chêu-thai kì.' 7 Na-he ngì ke phèn-yû tui vuk-tú en-kóng: 'Mo̍k chhàu ngài! Mùn yí-kîn koân-hó, ngài lâu ngài ke chṳ́-ńg ya yí-kîn sông-chhòng lé, ngài mò fap-thu hong-hí-lòi nâ pûn ngì.' 8 Oi ngióng-pân chang hó nè? Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-son kì mò yîn-vi ke-ngìn he kiâ phèn-yû, hong-hí-lòi nâ piáng-è pûn kì, ya voi yîn-vi ke-ngìn pet-chhiet kín khiù, hong-hí-lòi nâ kì só sî-yeu ke tûng-sî pûn kì. 9 "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng: Ngì-têu khiù, chhiu voi tet-tó; chhìm, chhiu voi chhìm-tó; phông-mùn, mùn chhiu voi vi ngì-têu khôi. 10 Yîn-vi mî-yit-ke khiù ke, chhiu tet-tó; chhìm ke, chhiu chhìm-tó; phông-mùn ke, mùn chhiu vi kì khôi. 11 Ngì-têu tông-chûng cho â-pâ ke, lai-é thó ǹg-è ke sṳ̀, yû má-ngìn fán-chón nâ sà-kô pûn kì? 12 Thó kiê-lón ke sṳ̀, fán-chón nâ hiet-è pûn kì nè? 13 Ngì-têu sûi-yèn fái, hàn tî nâ hó tûng-sî pûn chhṳ-kâ ke chṳ́-ńg; án-ngiòng, chhai thiên-táng ke Â-pâ kám m̀-he hàn-kha oi chiông Sṳn-Lìn su-pûn khiù Kì ke ngìn mâ?" 14 Yâ-sû kiuk-chéu yit-ke á-è-kúi, kúi chhut-hi heu, ke-ngìn chhiu kóng-fa. Chung-ngìn lûng-chúng chhin chho̍k-kiâng, 15 chúng-he kì-têu chûng-kiên yû-ngìn kóng: "Kì he kho kúi-vòng Phe̍t-sî-puk kiuk-kúi." 16 Ya yû-têu ngìn sióng-oi hoi Yâ-sû, yêu-khiù kì hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, lòi chṳn-mìn kì só cho ke he tui Song-ti lòi ke. 17 Yâ-sû tî kì-têu ke yi-sṳ, chhiu tui kì-têu kóng: "Yit-ke koet-kâ chhṳ-siông fûn-chên, ke koet-kâ yit-thin voi phai-thet. Yit-ke kâ-thìn chhṳ-siông fûn-chên, ke kâ-thìn thin-chho̍k voi pho-sui thet-hi. 18 Ká-sṳ́ Sat-tan chhṳ-siông fûn-chên, kì ke koet ngióng-pân voi khî tet-he̍t nò? Ngì-têu kóng ngài kiuk-kúi he kho Phe̍t-sî-puk. 19 Na-he án-ngiòng, ngì-têu ke chṳ́-thi kiuk-kúi yu he kho má-sà nò? Ngì-têu ke chṳ́-thi voi chṳn-mìn he ngì-têu m̀-chho̍k! 20 Khì-sṳ̍t, ngài kiuk-kúi na-he kho Song-ti ke nèn-li̍t, chhiu-he chṳn-mìn Song-ti yí-kîn chhai ngì-têu tông-chûng chóng-khièn lé. 21 "Sú nâ vú-hi ke yúng-sṳ chóng-tén kì chhṳ-kâ ke vuk, ke-sṳ̀ kì ke tûng-sî chhiu chhin ôn-chhiòn. 22 Chúng-he, pí kì hàn-kha yû-li̍t ke yúng-sṳ lòi-to, chṳ-fu̍k kì, chhiu chiông kì só-kho ke vú-hi chhióng-chéu, yu chiông kì só chhióng-lòi ke tûng-sî pûn-thet. 23 "M̀ thùng ngài khiung-ha ke, chhiu-he fán-tui ngài ke; m̀ thùng ngài khiung-ha sû-si̍p ke, chhiu-he tá-san ke. 24 "Sià-lìn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, chhai châu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, chhìm hiû-sit ke só-chhai, chúng-he chhìm mò, chhiu kóng: 'Ngài oi chón ngièn-lòi ke vuk-tú hi.' 25 Kì chhiu to-chón hi, khon-tó ke vuk piang-to chhiang-li chhiang-li, yu chṳ́n-lî to chhin hó-se. 26 Kì chhiu chhut-hi, tai chhit-ke pí kì hàn-kha ok ke sià-lìn to-chón-lòi, thùng kì khiung-ha ngi̍p-hi he̍t. Án-ngiòng, ke-ngìn heu-lòi ke chhìn-hìn chhiu pí siên-chhièn hàn-kha chhám." 27 Yâ-sû kóng-tén liá-ke fa, ngìn-khiùn chûng yû yit-ke fu-ngìn-kâ thai-sâng tui kì kóng: "Kiung ngì, pûn ngì sṳ̍t-nen ke ngìn, sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô!" 28 Yâ-sû kóng: "Thâng Song-ti ke fa chhiu chûn-hàng ke ngìn, hàn-kha yû fuk-hi ô!" 29 Chung-ngìn chhi-si̍p ye̍t-lòi ye̍t-tô, Yâ-sû chhiu kóng: "Liá sṳ-thoi ke ngìn án sià-ok ô! Ngì-têu sióng-oi khon sṳ̀n-chiak, chúng-he, chhù-liáu Yok-nâ ke sṳ̀n-chiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-chiak hó pûn ngì-têu khon. 30 Yok-nâ ngióng-pân sàng-cho Nì-nì-mì-ngìn ngién-chûng ke sṳ̀n-chiak, Ngìn-chṳ́ ya oi sàng-cho liá sṳ-thoi ngìn ngién-chûng ke sṳ̀n-chiak. 31 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, nàm-fông ke ńg-vòng voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì tui án-yén lòi thâng Só-lò-mùn-vòng chṳ-fi ke fa. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Só-lò-mùn-vòng hàn-kha ví-thai ke. 32 Chhai sṳ́m-phan ke-ngit, Nì-nì-mì-ngìn voi khî-hí-lòi ko ngì-têu liá-thoi ke ngìn, yîn-vi kì-têu thâng-tó Yok-nâ só-chhòn ke chhiu hi-sià kûi-chṳn. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai liá-vi yû pí Yok-nâ hàn-kha ví-thai ke. 33 "Mò ngìn tiám-tên khong chhai mò ngìn khon-tó ke só-chhai, ya-he piong chhai téu tái-hâ; kì yit-thin he piong chhai tên-thòi-táng, pûn ngi̍p-lòi ke ngìn khon-tet-tó kông. 34 Muk-chû khó-pí sṳ̂n-thí ke tên. Muk-chû na-he hó, ngì chhiòn-sṳ̂n chhiu voi yû kông-mìn; muk-chû na fái-thet, ngì ke sṳ̂n-thí chhiu voi vû-am. 35 Só-yî, oi se-ngi, kiâng-pha ngì tî-poi ke kông pien-cho vû-am. 36 Na-he ngì chhiòn-sṳ̂n chhûng-mân kông-mìn, mò pan-tiám vû-am, chhiu voi kông-mìn chhan-lan, chhiong pûn tên ke kông cheu-tén yit-yong." 37 Yâ-sû kóng liá-têu fa heu, yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn chhiáng kì sṳ̍t-fan; kì chhiu ngi̍p-hi chhô-chok. 38 Liá Fap-li-soi-ngìn khon-tó Yâ-sû sṳ̍t-fan chhièn mò siên cheu kûi-kí sé-sú, chhiu fî-sòng khì-koai. 39 Chú tui kì kóng: "Ngì-têu Fap-li-soi-ngìn chiông pî-é lâu phàn-è ke ngoi-poi sé-to chhiang-chhiang, chúng-he ngì-têu ke tî-poi fán-chón chông-mân thâm-sîm lâu sià-ok. 40 Ngì liá-têu ngong-é â, chho ngoi-poi ke Song-ti kám m̀-he ya chho tî-poi mâ? 41 Chṳ́-oi chiông pî-phàn tî-poi ke tûng-sî sung pûn khiùng-khú-ngìn, án-ngiòng, yit-chhiet tui ngì-têu lòi-kóng chhiu son chhiang-li lé. 42 "Ngì-têu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu lièn pho̍k-hò, yùn-hiông, lâu khì-thâ ke hiông-liau ya hien sṳ̍p-fûn chṳ̂-yit pûn Song-ti, chúng-he fut-lio̍k kûng-ngi lâu kin-oi Song-ti ke sṳ. Khì-sṳ̍t, liá-têu chang he ngì-têu yin-tông chhin-li̍t hi-hàng ke; khì-thâ ke, ya cho-m̀-tet fut-lio̍k. 43 "Ngì-têu Fap-li-soi-ngìn chhám lé! Ngì-têu oi chhô fi-thòng-tú ke thi̍t-phe̍t chho-vi, oi phe̍t-ngìn chhai kûng-khiung chhòng-só tui ngì-têu chṳ-kin chhiáng-ôn. 44 Ngì-têu chhám lé! Yîn-vi ngì-têu chhiong mò cho ki-ho ke fùn-mu, tui ke táng-kô hàng-ko-hi, mò-ngìn tî he fùn-mu." 45 Yû yit-ke Fap-li̍t kau-sṳ̂ tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngì án-ngiòng kóng, lièn ngài-têu ya pûn ngì vú-yu̍k-tó lé!" 46 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu liá-pân Fap-li̍t kau-sṳ̂ me chhám lé! Ngì-têu chiông nàn khâi ke chhûng-tâm piong chhai phe̍t-ngìn ke kiên-thèu-táng, chúng-he chhṳ-kâ lièn chhûn yit-kî sú-chṳ́ then-sú ya m̀ hén. 47 Ngì-têu chhám lé! Ngì-têu chṳ́n-lî siên-tî ke fùn-mu, ke-têu siên-tî chang he ngì-têu ke chú-siên só sat-hoi ke. 48 Án-ngiòng, ngì-têu chṳn-mìn yu chan-sṳ̀n ngì-têu chú-siên só-cho ke sṳ; kì-têu sat-hoi siên-tî, ngì-têu chhiu chṳ́n-lî siên-tî ke fùn-mu. 49 Só-yî, Song-ti ke Chṳ-fi sṳt kóng: 'Ngài oi phai siên-tî lâu sṳ́-thù to kì-têu ke-vi hi; yû-têu voi pûn kì-têu chhṳ̀-sí, yû-têu voi pûn kì-têu pet-hoi.' 50 Yîn-vi án-ngiòng, tui chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi, só-yû sat-hoi siên-tî ke chhui, 51 tui sat-hoi Â-pak, chhṳ̍t-to chhai chi-thàn lâu sṳn-só chûng-kiên sat-hoi Sat-kâ-li-â vì-chṳ́ só-yû ke hiet-chai, liá sṳ-thoi ke ngìn yit-thin oi vàn. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá sṳ-thoi ke ngìn yit-thin oi vi-tó liá yit-chhiet su chit-fa̍t! 52 "Ngì-têu liá-pân Fap-li̍t kau-sṳ̂ chhám lé! Ngì-têu chiông tá-khôi chṳ-sṳt pó-khu ke só-sṳ̀ chhióng-chéu, chhṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya chú-tóng sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi!" 53 Yâ-sû lì-khôi ke-vi yî-heu, kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn khôi-sṳ́ kit-lie̍t phî-phìn kì, nâ chhin-tô nàn-thì lòi mun kì, 54 sióng-oi tui kì ke fa chhìm pá-piang lòi hoi kì.

Lu-kâ 12

1 Ke-sṳ̀, yû kí-van ngìn chhi-si̍p chhai ke-vi, yit hàng chhiu voi tha̍p-tó ngìn. Yâ-sû siên tui ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu oi thì-fòng Fap-li-soi-ngìn ke fat-kau, chhiu-he kì-têu ke ká-mo vì-san. 2 Yit-chhiet châ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi pien-cho kûng-khôi, pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî-tó. 3 Só-yî, ngì-têu chhai am-chûng só-kóng ke fa, voi chhai kông-thiên pha̍k-ngit chṳ̂-ha pûn-ngìn thâng-tó; ngì-têu chhai kiên-tú, chhai ngìn ke ngí-kûng sùn kóng ke, ya voi pûn-ngìn chhai vuk-táng siên-pu chhut-lòi. 4 "Chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài lâu ngì-têu kóng, chṳ́-yû chhṳ̀-sí ngiuk-thí, mò-fap chin yit-phu hoi ngì-têu ke, m̀-sṳ́ kiâng kì-têu. 5 Ngài oi chṳ́-sṳ ngì-têu só-oi kiâng ke he má-sà: Ngì-têu só-oi kiâng ke he Song-ti; Kì chhṳ-sí ngìn yî-heu, yu yû khièn hó chiông ngìn fit-lo̍k thi-ngiu̍k hi. Ngài chai kóng, ngì-têu só-oi kiâng ke chhiu-he Kì! 6 "Ńg-chak vuk-yàm-tiâu-é sûi-yèn chang mai lióng-kok ngiùn, chúng-he Song-ti mò yit-chak voi m̀ ki-tet; 7 lièn ngì-têu ke thèu-nà-mô tak-thiàu Kì me son-ko lô! Só-yî, m̀-sṳ́ kiâng, ngì-têu pí yit thai-khiùn ke vuk-yàm-tiâu-é kâ chhin kui-chhung! 8 "Ngài lâu ngì-têu kóng, chhai ngìn ke mien-chhièn ngin ngài ke, Ngìn-chṳ́ chhai Song-ti ke thiên-sṳ́ mien-chhièn ya oi ngin kì; 9 chhai ngìn ke mien-chhièn m̀ ngin ngài ke, Ngìn-chṳ́ chhai Song-ti ke thiên-sṳ́ mien-chhièn ya m̀ ngin kì. 10 "Kóng-fa fâm-tó Ngìn-chṳ́ ke, hàn-yû khó-nèn tet-tó sa-miên; chúng-he siet-thu̍k Sṳn-Lìn ke, mò khó-nèn tet-tó sa-miên. 11 "Ngìn tai ngì-têu hi fi-thòng, sṳm-chṳ tai-hi kôn-chóng ya-he thúng-chhṳ-chá mien-chhièn su sṳ́m-mun ke sṳ̀, ngì-têu m̀-sṳ́ sèu oi ngióng-pân phien-fu, ya-he oi kóng má-ke fa; 12 to ke-sṳ̀, Sṳn-Lìn voi chṳ́-sṳ ngì-têu yin-tông kóng ke fa." 13 Chung-ngìn tông-chûng, yû yit-ke ngìn tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, chhiáng ham ngài ke hiûng-thi thùng ngài pûn ngâ-pâ ke vì-sán." 14 Yâ-sû en-kóng: "Phèn-yû, má-ngìn sat-li̍p ngài vi ngì-têu ton sṳ-chhìn ya-he pûn vì-sán nò?" 15 Yèn-heu, kì ki-siu̍k tui chung-ngìn kóng: "Ngì-têu oi kiún-sṳ́m! Oi yok-suk chhṳ-kâ, m̀-hó thâm-sîm; yîn-vi ngìn ke sâng-miang put-chhai kâ-sán fûng-fu." 16 Yâ-sû chhiu tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi. Kì kóng: "Yû yit-ke chhòi-chú, kì ke thièn-yèn chhut-sán fûng-fu; 17 kì sióng-lòi sióng-hi, kóng: 'Ngài mò la thai ke só-chhai hó sû-chhòng só-yû ke ńg-kuk, oi ngióng-pân chang hó nè?' 18 Kì en chhṳ-kâ kóng: 'Ngài oi án-ngiòng cho: Ngài oi chiông ngièn-lòi ke chhông-khu chhak-thet, hí hàn-kha thai ke, lòi khong ńg-kuk lâu khì-thâ ke fo-vu̍t; 19 yèn-heu, ngài oi tui chhṳ-kâ kóng: Hó-miang ngìn â! Ngì yû án-tô hó tûng-sî, cho chhin-tô ngièn ke lu-yung. Cho ngì ôn-sîm hiû-sit, yù-chhai ngì oi sṳ̍t, oi lîm, khoai-lo̍k hióng-su ngìn-sên ô!' 20 Chúng-he, Song-ti tui kì kóng: 'Ngì liá-chak ngong-é â, kîm-am-pû chhiu oi sû ngì ke miang; ngì só chún-phi ke oi kûi-pûn má-ngìn nè?' " 21 Yâ-sû kiet-lun kóng: "Vi-tó chhṳ-kâ chit-chhùn chhòi-sán, chúng-he chhai Song-ti mien-chhièn m̀-he fu-chiuk ke ngìn, ya he án-ngiòng." 22 Yâ-sû yu tui ho̍k-sâng kóng: "Só-yî, ngài lâu ngì-têu kóng, m̀-hó vi-tó sên-fa̍t só sî-yeu ke sṳ̍t-vu̍t, ya-he sṳ̂n-thí só-oi chok ke sâm-fu lòi chhâu-sîm. 23 Sâng-miang pí sṳ̍t-vu̍t kha chhung-yeu; sṳ̂n-thí pí sâm-fu kha yeu-kín. 24 Ngì-têu khon ke-têu vû-â: Kì-têu mò chung, mò sû, ya mò kuk-chhông ya-he chhông-khu, Song-ti hàn-he hiuk kì-têu; ngì-têu pí tiâu-é kui-chhung kâ chhin-tô! 25 Ngì-têu tông-chûng má-ngìn nèn yung yù-sèu sṳ̍t kâ kí-ngit nè? 26 Lièn liá-chúng se sṳ-chhìn ngì-têu ya cho m̀-tó, cho-má-ke hàn-oi vi khì-thâ ke sṳ chhâu-sîm nè? 27 Ngì-têu khon pak-ha̍p-fâ ngióng-pân chiâng hí-lòi! Kì-têu mò cho-se, ya mò cho-sâm; chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-he Só-lò-mùn khi̍t yùng-fà fu-kui ke sṳ̀, kì ke tá-pan ya mò yit-lùi yâ-fâ án-chiâng. 28 Yâ-sâng ke fâ-chhó kîm-pû-ngit sâng chhut-lòi, thiên-kông-ngit chhiu châu-thet, pûn-ngìn fit-lo̍k fó-lù hi sêu, Song-ti hàn án-ngiòng vi kì-têu tá-pan, Kì kám m̀-voi chiông sâm-fu su-pûn ngì-têu? Ngì-têu ke sin-sîm sṳ̍t-chhai thet-se! 29 Só-yî, ngì-têu m̀-hó chhâu-sîm oi sṳ̍t má-ke, lîm má-ke, vi liá-têu sṳ lòi yù-sèu. 30 Liá-têu sṳ he sṳ-kiên m̀-sin ke ngìn só chûi-khiù ke. Ngì-têu ke Â-pâ tî liá-têu chhiòn-phu he ngì-têu só sî-yeu ke. 31 Ngì-têu oi chûi-khiù Song-ti koet ke sṳ̍t-hien, Kì chhiu voi chiông liá yit-chhiet chhiòn-phu su-pûn ngì-têu. 32 "Ngì-têu se-khiùn â, m̀-sṳ́ kiâng, yîn-vi ngì-têu ke Â-pâ chhin fôn-hí chiông Kì ke koet su-pûn ngì-têu. 33 Oi mai ngì-têu só yû ke, chiông chhièn nâ-hi kiu-chi khiùng-khú-ngìn; oi vi chhṳ-kâ chún-phi m̀-voi lan ke chhièn-thoi-é, chiông chhòi-pó chit-chhùn chhai thiên-táng. Chhai ke-vi, chhòi-pó m̀-voi mò-thet; yîn-vi chhe̍t-é mò fap-thu hi ke-vi, ya mò chhùng-è lòi chu. 34 Yîn-vi ngì-têu ke chhòi-pó chhai nai-vi, ngì-têu ke sîm ya chhai ke-vi. 35 "Ngì-têu oi sùi-sṳ̀ chún-phi hó-se, thak-tén yêu-tai, tiám-tén tên, 36 chhiu-chhiong phu̍k-ngìn tén chú-ngìn tui fûn-yîn ke yèn-si̍t chón-lòi. Chú-ngìn chón-lòi phông-mùn ke sṳ̀, kì-têu chit-sṳ̀ chhiu vi kì khôi-mùn. 37 Chú-ngìn chón-lòi, khon-tó liá-têu phu̍k-ngìn án kín-siáng, kì-têu chhiu yû fuk-hi lé! Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chú-ngìn voi thak-tén yêu-tai, ham kì-têu chhô-hâ-lòi sṳ̍t-fan, chhîn-sṳ̂n fu̍k-sṳ kì-têu. 38 Na-he chú-ngìn yèn-chhàn to pan-ya ya-he thiên-mùng-kông chang chón-lòi, khon-tó phu̍k-ngìn hàn-he kín-siáng, kì-têu chhiu yû fuk-hi lé! 39 Ngì-têu oi tî: Yit-kâ ke chú-ngìn na-he tî chhe̍t-é kí-sṳ̀ voi lòi, kì yit-thin m̀-voi pûn chhe̍t-é yet khûng-é ngi̍p-lòi. 40 Ngì-têu ya yin-tông sùi-sṳ̀ chún-phi hó-se, yîn-vi Ngìn-chṳ́ voi chhai ngì-têu mò sióng-tó ke sṳ̀ fut-yèn kong-lìm." 41 Pí-tet kóng: "Chú â, ngì liá pí-yi he tui ngài-têu kóng ke, ya-he tui thai-chung kóng ke?" 42 Chú kóng: "Ngì-têu sióng, má-ngìn he chûng-sîm yu chîn-mìn ke phu̍k-ngìn â? Chhiu-he chú-ngìn chṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì chhiu cheu-sṳ̀ fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn. 43 Chú-ngìn chón-lòi ke sṳ̀, khon-tó kì án-ngiòng hàng, liá phu̍k-ngìn he ngióng-pân yû fuk-hi â! 44 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chú-ngìn voi phai kì kón-lî só-yû ke sán-ngia̍p. 45 Chúng-he, ke phu̍k-ngìn na-he sîm-chûng sióng: 'Ngài ke chú-ngìn voi kha-man chang chón-lòi', chhiu chhut-sú tá khì-thâ ke phu̍k-ngìn ya-he sṳ́-ńg, yu chhin-sṳ̍t chhin-lîm to chiú-chui, 46 chhai kì mò sióng-tó ke ngit-è, chhai kì m̀-tî ke sṳ̀-kiên, ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn voi chón-lòi, chiông kì tá-to pan-sâng-sí, sṳ́ kì lâu mò chûng-sîm ke ngìn khiung-ha su hìn-fa̍t. 47 "Phu̍k-ngìn tî chú-ngìn oi kì cho má-ke, chúng-he mò chún-phi, ya-he m̀ cheu chú-ngìn ke yi-sṳ cho; án-ngiòng, kì voi su-tó chhin chhûng ke piên-tá. 48 Na-he m̀-tî chú-ngìn ke yi-sṳ, chúng-he cho yin-tông oi su piên-tá ke sṳ, ke phu̍k-ngìn só-su ke piên-tá voi kha khiâng. Pûn má-ngìn kha-tô, chhiu oi tui kì sû kha-tô; kâu-thok má-ngìn kha-tô, tui kì ke yêu-khiù ya kha-thai. 49 "Ngài to sṳ-kiên lòi he oi tiám-fó; ngài he ngióng-pân phan-mong fó yí-kîn chho̍k-hí-lòi! 50 Ngài yû yin-tông oi su ke sé-lî; vàn-sṳ̀n liá khú-nan ke sé-lî yî-chhièn, ngài he ngióng-pân chho̍k-kip â! 51 Ngì-têu m̀-hó láu-tó ngài lòi he tai-pûn sṳ-kiên fò-phìn; ngài lâu ngì-têu kóng, ngài só tai-lòi ke pin m̀-he fò-phìn, fán-chón he fûn-lie̍t. 52 Chhiùng-kîm yî-heu, yit-kâ ńg-ke ngìn voi fûn-lie̍t, sâm-ke lâu lióng-ke siông-châng, lióng-ke lâu sâm-ke chok-tui. 53 Â-pâ lâu lai-é siông-châng, lai-é fán-tui â-pâ; â-mê lâu moi-é siông-châng, moi-é fán-tui â-mê; kâ-ngiòng lâu sîm-khiû siông-châng, sîm-khiû fán-tui kâ-ngiòng." 54 Yâ-sû yu tui chung-ngìn kóng: "Ngì-têu khon-tó sî-phién yû yùn chhut-hien, chhiu kóng: 'Voi lo̍k-yí lô', chṳn-kîn chhiu lo̍k-yí. 55 Nàm-fûng yit chhôi, ngì-têu chhiu kóng: 'Voi hip-ngie̍t lô', chṳn-kîn chhiu hip-ngie̍t. 56 Ká-mo vì-san ke ngìn â! Ngì-têu chhin voi khon thiên-set, ngióng-pân m̀-sṳt liá-ke sṳ̀-thoi nè? 57 "Ngì-têu ngióng-pân chhṳ-kâ m̀ phan-ton má-ke he ha̍p-lî ke sṳ nè? 58 Na-he yû-ngìn oi ko ngì, lâi ngì sông fap-yen, ngì oi chhin-liong chhai màng to fap-yen yî-chhièn thùng kì fò-kié, miên-tet kì chiông ngì kâu-pûn fap-kôn, fap-kôn kâu-pûn fap-kín, fap-kín chhiu koân ngì ngi̍p kâm-ngiu̍k. 59 Ngài lâu ngì kóng, ngì oi chhô-kâm, to ngì na̍p-chhîn fa̍t-kîm ke chui-heu yit-fûn chhièn."

Lu-kâ 13

1 Tông-sṳ̀, chhai ke-vi yû-ngìn lâu Yâ-sû kóng, yû-têu Kâ-li-li-ngìn hiong Song-ti hien-chi ke sṳ̀ pûn Pí-lâ-tô sat-hoi. 2 Yâ-sû kóng: "Yîn-vi liá-têu Kâ-li-li-ngìn chhám-sí, ngì-têu chhiu láu-tó kì-têu pí khì-thâ ke Kâ-li-li-ngìn chhui kha chhûng he-mò? 3 Ngài lâu ngì-têu kóng, m̀-he án-ngiòng; chhù-liáu ngì-têu fí-kói, ngì-têu ke kiet-khiu̍k khiung-yong ya he me̍t-mòng. 4 Sî-lò-â-thap vang-thet ke sṳ̀, só chak-sí ke sṳ̍p-pat-sà, ngì-têu láu-tó kì-têu pí khì-thâ he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn kha fái he-mò? 5 Ngài lâu ngì-têu kóng, m̀-he án-ngiòng; chhù-liáu ngì-têu fí-kói, ngì-têu ke kiet-khiu̍k khiung-yong ya he me̍t-mòng." 6 Chiap-tén, Yâ-sû tui kì-têu kóng yit-ke pí-yi: "Yû yit-ke ngìn chhai chhṳ-kâ ke phù-thò-yèn chung yit-thèu vù-fâ-kó-su. Kì sióng-oi chhai su-táng chhìm kó-chṳ́, chúng-he chhìm m̀-tó. 7 Só-yî, kì tui chóng-yèn-ke kóng: 'Ngì khon, sâm-ngièn lòi, ngài chhai liá-thèu vù-fâ-kó-su táng-kô chhìm kó-chṳ́, má-ke ya chhìm mò. Chám-thet kì! Ngióng oi-sṳ́ pûn kì chiam-tén thú-thi nò?' 8 Chóng-yèn-ke kóng: 'Thèu-kâ, kîm-ngièn chhiam-sṳ̀ liù-tén, tén ngài yet-sûng kì sùn-thèu ke nài, kâ têu phì. 9 Màng-ngièn na-he kiet kó-chṳ́ chhiu hó lé; na-he mò, chang chám-thet kì.' " 10 Yû yit-ke Ôn-sit-ngit, Yâ-sû chhai yit-ke fi-thòng kâu ngìn. 11 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ pûn sià-lìn fu-sṳ̂n, phiang sṳ̍p-pat-ngièn, yêu-kut vân-vân, mò fap-thu khî-chhṳ̍t hí-lòi. 12 Yâ-sû khon-tó kì, chhiu ham kì, tui kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngì ke phiang lì-khôi ngì lé!" 13 Yâ-sû yung sú hon-tén kì, kì ke yêu-kut chit-sṳ̀ chhṳ̍t-hí-lòi; kì chhiu siung-chan Song-ti. 14 Fi-thòng ke kón-lî-yèn khon-tó Yâ-sû chhai Ôn-sit-ngit yî-phiang, chhin khién, chhiu tui thai-kâ kóng: "Ngài-têu yû liuk-ngit hó cho-se; ngì-têu yû phiang oi yî ke, yin-kôi chhai liá liuk-ngit tông-chûng lòi, mò yin-tông chhai Ôn-sit-ngit!" 15 Chú en kì kóng: "Ngì liá-têu ká-mo vì-san ke ngìn â! Kám-kóng ngì-têu tak-sà chhai Ôn-sit-ngit chhiu mò kié-khôi chhò-piên ke ngiù ya-he lì-è, khiên-hi lîm-súi mâ? 16 Liá fu-ngìn-kâ he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi, kì pûn Sat-tan khún-tén sṳ̍p-pat-ngièn; kám-kóng chhai Ôn-sit-ngit chhiu mò yin-kôi kié-khôi kì ke só-lien mâ?" 17 Yâ-sû liá-ke fa pûn só-yû lâu kì chok-tui ke ngìn kám-kok chhin kien-seu; thùng-sṳ̀, chung-ngìn tui kì só-cho yit-chhiet ke khì-sṳ fî-sòng fôn-hí. 18 Yâ-sû kóng: "Song-ti ke koet chhiong má-ke nè? Ngài cho-tet yung má-ke lòi pí nè? 19 Song-ti ke koet khó-pí yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́, yû-ngìn chiông kì chung chhai chhṳ-kâ ke yèn-tú. Kie-chhoi thai hí-lòi, sàng-cho yit-thèu su, lièn fî-niâu ya chhai kì ke su-kî táng-kô cho-teu." 20 Yâ-sû yu kóng: "Ngài oi nâ má-ke lòi pí Song-ti ke koet nè? 21 Kì chhiong fat-kau, yû fu-ngìn-kâ nâ-lòi piong chhai si-sṳ̍p kûng-sṳ̂n ke mien-tú, sṳ́ kûi-thòn mien chhiòn-phu fat-hí-lòi." 22 Yâ-sû vông Yâ-lu-sat-lâng hi ke sṳ̀, kîn-ko chhin-tô sàng-sṳ lâu chhûn-chông, kûi-lu kau-hiun ngìn. 23 Yû ngìn mun kì kóng: "Chú â, tet-kiu ke ngìn chhin séu he-mò?" 24 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu oi chhin-li̍t tui ha̍p-mùn ngi̍p-hi. Ngài lâu ngì-têu kóng, yû chhin-tô ngìn sióng-oi ngi̍p, chúng-he mò fap-thu ngi̍p-hi. 25 Tén-to kâ-chú hong-hí-lòi koân-hó mùn, ngì-têu chang khî chhai mùn-ngoi phông-mùn, kóng: 'Chú â, chhiáng lâu ngài-têu khôi-mùn!' Kì voi en-kóng: 'Ngài m̀-tî ngì-têu he tui nai-vi lòi ke!' 26 Ngì-têu voi kóng: 'Ngài-têu sṳt thùng ngì khiung-ha sṳ̍t-lîm; ngì ya sṳt chhai ngài-têu ke thai kiê-hong kâu-ko ngài-têu.' 27 Chúng-he, kì voi kóng: 'Ngài m̀-tî ngì-têu he tui nai-vi lòi ke. Ngì liá-têu chok-ok ke ngìn, sám-khôi!' 28 Ngì-têu voi khon-tó Â-pak-lâ-hón, Yî-sat, Ngâ-kok, lâu só-yû ke siên-tî chhai Song-ti ke koet, chúng-he ngì-têu fán-chón su khî-chhie̍t chhai ngoi-poi; chhai ke-vi, ngì-têu chhiu voi thai-kieu, ngâu-ngà chhiet-chhṳ́ lé! 29 Tui tûng, sî, nàm, pet, tak só-chhai voi yû ngìn lòi chhâm-kâ Song-ti koet ke yèn-si̍t. 30 Sṳ-sṳ̍t-song, ke-têu chhai chui poi-mî ke voi cho thèu-chhièn; ke-têu chhai chui thèu-chhièn ke voi cho poi-mî." 31 Chhiu chhai ke-sṳ̀, yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn lòi kien Yâ-sû, tui kì kóng: "Ngì oi lì-khôi liá-vi hi phe̍t ke só-chhai, yîn-vi Hî-li̍t sióng-oi chhṳ̀ ngì." 32 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu hi lâu ke-chak fù-lì kóng: 'Ngì khon! Kîm-pû-ngit lâu thiên-kông-ngit ngài oi kiuk-kúi lâu yî-phiang, thi-sâm-ngit ngài chhiu oi vàn-sṳ̀n ngài ke kûng-chok.' 33 Sûi-yèn he án-ngiòng, kîm-pû-ngit, thiên-kông-ngit, lâu heu-ngit, ngài thin-chho̍k oi hiong-chhièn hàng, yîn-vi siên-tî chhai Yâ-lu-sat-lâng yî-ngoi ke só-chhai pûn-ngìn chhṳ̀-sí he m̀-chho̍k ke. 34 "Yâ-lu-sat-lâng â! Yâ-lu-sat-lâng â! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-thèu te̍p-sí Song-ti só chhâi-phai lòi ngì liá-vi ke sṳ́-chá! Ngài ngióng-pân tô-pái oi pó-fu ngì ke chṳ́-ńg, chhiong kiê-mà chhi-si̍p kiê-chṳ́ chhai yi̍t-kap hâ yit-yong; chúng-he ngì-têu mò-oi! 35 Khon â, ngì-têu ke kâ-yèn voi pien-cho yit-phién fông-liòng. Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiùng-kîm yî-heu, ngì-têu voi khon ngài m̀-tó, chhṳ̍t-to ngì-têu kóng: 'Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke!' "

Lu-kâ 14

1 Yû yit-ke Ôn-sit-ngit, Yâ-sû hi-to yit-ke Fap-li-soi-ngìn liâng-chhiu ke vuk-hâ sṳ̍t-fan; yû-têu ngìn chhai sùn-thèu khon-tén kì. 2 Tú-hó, chhai kì mien-chhièn yû yit-ke pot súi-chúng-phiang ke ngìn. 3 Yâ-sû chhiu mun ke-têu Fap-li̍t kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn kóng: "Ngài-têu ke fap-li̍t chún ngìn chhai Ôn-sit-ngit yî-phiang mò?" 4 Kì-têu lûng-chúng tiâm-tiâm m̀ chhut-sâng. Yâ-sû chhiu fù-tén ke-ngìn, yî-hó kì, ham kì chéu. 5 Yèn-heu, kì tui thai-kâ kóng: "Ngì-têu tông-chûng yû má-ngìn, lai-é ya-he ngiù chhai Ôn-sit-ngit tiet-lo̍k chiáng-tú hi, m̀-he ngiàm-sṳ̀ chiông kì lâi sông-lòi nè?" 6 Kì-têu tui Yâ-sû só mun ke fa chhiòn-phu mò fa hó en. 7 Yâ-sû chu-yi tó yû-têu ngìn-hak vi chhṳ-kâ sién yèn-si̍t chûng ke thai-vi, chhiu yung pí-yi tui thai-kâ kóng: 8 "Ngì pûn-ngìn chhiáng-hi chhâm-kâ fûn-yîn yèn-si̍t ke sṳ̀, m̀-hó chhô thai-vi, kiâng-pha só chhiáng ke ngìn-hak yû pí ngì kha su chûn-chhung ke. 9 Chhiáng ngì lióng-sà ke chú-ngìn voi hàng-chhièn lòi tui ngì kóng: 'Pai-thok ngiong-vi pûn liá-ke ngìn!' Ke-sṳ̀, ngì voi kám-kok chhin mò mien-chṳ́, thui-to piak-kok hi chhô. 10 Ngì pûn-ngìn chhiáng ke sṳ̀, oi chhô se-vi, án-ngiòng, chú-ngìn lòi tui ngì kóng: 'Phèn-yû, chhiáng chhô thai-vi.' Ke-sṳ̀, ngì chhai ngìn-hak mien-chhièn chhiu chhin yû thí-mien. 11 Yîn-vi Song-ti oi chiông chhṳ-kô ke ngìn kong-cho pî-mì, ya oi kô-sṳ̂n kâm-sîm khiâm-pî ke ngìn." 12 Yâ-sû yu tui chhiáng kì ke chú-ngìn kóng: "Ngì chhiáng ngìn sṳ̍t-chu ya-he sṳ̍t-ya ke sṳ̀, m̀-hó chhiáng ngì ke phèn-yû, hiûng-thi chí-moi, chhîn-chhit, ya-he yû-chhièn ke lìn-sa, kiâng-pha kì-têu heu-lòi ya chhiáng ngì, ngì ke ngìn-chhìn chhiu tet-tó po-tap lé. 13 Ngì oi chhiáng ngìn-hak, chhiu oi chhiáng ke-têu khiùng-khú-ke, chhàn-chong ke, pài-kiok-ke, mô-muk-ke; 14 án-ngiòng, ngì chhiu yû fuk-hi lé, yîn-vi ke-têu ngìn mò má-ke hó po-tap ngì. Chhai ngi-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ̀, Song-ti voi chhîn-chhṳ po-tap ngì." 15 Khiung-chok yû yit-ke ngìn thâng-tó liá-têu fa, chhiu tui Yâ-sû kóng: "Yû-hó chhai Song-ti ke koet hióng-su yèn-si̍t ke ngìn he ngióng-pân yû fuk-hi â!" 16 Yâ-sû tui kì kóng: "Yû ngìn thai pài yèn-si̍t, chhiáng chhin-tô ngìn-hak. 17 Voi to khôi-chok ke sṳ̀, kì phai phu̍k-ngìn hi tui só chhiáng ke ngìn-hak kóng: 'Chhiáng ngì-têu lòi, tak-hong chún-phi hó-se lô!' 18 Chúng-he kì-têu khôi-sṳ́ yit-ke yit-ke thôi-chhṳ̀. Thèu-yit-ke kóng: 'Ngài yû mâi yit-khiû thièn, mò hi khon cho-m̀-tet. Chhiáng ngièn-liong, ngài hi-m̀-tet.' 19 Nang-ngoi yit-ke kóng: 'Ngài yû mâi ńg-tui ngiù, oi hi chhṳ khon-é; chhiáng ngièn-liong ngài, sṳt-lî.' 20 Yu yû yit-ke kóng: 'Ngài chang kiet-fûn, sṳ̍t-chhai mò fap-thu hi.' 21 Ke phu̍k-ngìn to-chón-hi, chiông liá chhìn-hìn po-ko chú-ngìn. Liá-kâ ke chú-ngìn thai fat-khién, chhiu tui phu̍k-ngìn kóng: 'Kiak-kiak chhut-hi, to sàng-nui ke thai-kiê séu-hong, tai ke-têu khiùng-khú-ke, chhàn-chong ke, mô-muk-ke, pài-kiok-ke chhiòn-phu lòi.' 22 Mò kí-kiú, phu̍k-ngìn to-chón-lòi, kóng: 'Thèu-kâ, ngì só fûn-fu ke yí-kîn phan-hó lé, chúng-he hàn-he yû chhin-tô khûng-vi!' 23 Chú-ngìn chhiu tui phu̍k-ngìn kóng: 'Ngì to kiê-lu lâu lì-pâ-sùn ke hong-tú hi, miên-kióng chhiáng ngìn ngi̍p-lòi, chhô-mân ngài ke vuk. 24 Ngài lâu ngì-têu kóng, ke-têu siên-chhièn só chhiáng ke ngìn, yit-ke ya m̀-sṳ́ sióng-oi sṳ̍t ngài ke yèn-si̍t!' " 25 Fî-sòng tô ke ngìn thèn-tén Yâ-sû khiung-ha hàng. Yâ-sû chón-sṳ̂n tui kì-têu kóng: 26 "To ngài liá-vi lòi ke ngìn, na m̀-he kin-oi ngài yàng-ko chhṳ-kâ ke yà-ôi, ya-he yàng-ko siak pû-ngiòng, chṳ́-ńg, hiûng-thi, chí-moi, sṳm-chṳ chhṳ-kâ, kì chhiu mò fap-thu cho ngài ke ho̍k-sâng. 27 M̀-hén khià chhṳ-kâ ke sṳ̍p-sṳ-ka lòi thèn ngài ke ngìn, ya mò fap-thu cho ngài ke ho̍k-sâng. 28 Ngì-têu chûng-kiên yû má-ngìn sióng-oi hí thai-lèu, kám m̀-he siên chhô-hâ-lòi hó-hó kie-son yit-ha, khon yû vàn-sṳ̀n chhiòn-phu kûng-chhàng ke fi-yung mò? 29 Na m̀-he án-ngiòng, kiâng-pha thi-kî tá-hó, thai-lèu sa mò fap-thu vàn-kûng, khon-tó ke ngìn chhiòn-phu voi seu kì, 30 kóng: 'Liá-ke ngìn khôi-kûng, chúng-he mò fap-thu vàn-kûng!' 31 Ká-sṳ́ yû yit-ke koet-vòng, tai yit-van ngìn ke kiûn-chhui, oi hi lâu nang-ngoi yit-ke tai lióng-van ngìn kiûn-chhui ke koet-vòng siông-chhṳ̀, kì kám m̀-he siên chhô-hâ-lòi mén-khon-é, yû khó-nèn tá-yàng mò? 32 Na-he mò khó-nèn, kì chhiu voi kón-kín chhai thi̍t-ngìn hàn chhin-yén ke sṳ̀, phai sṳ́-chá hi thàm fò-phìn ke thiàu-khien. 33 Khiung-yong, ngì-têu mò-lun má-ngìn, na mò piong-thet chhṳ-kâ só-yû ke yit-chhiet, chhiu mò fap-thu cho ngài ke ho̍k-sâng. 34 "Yàm he hó ke, chúng-he yàm na sṳt-thet hàm-mi, oi ngióng-pân sṳ́ kì chai hàm nè? 35 Ve-lo̍k yèn-tú ya-he chhâm chhai phì-liau-chûng, lûng-chúng mò-ha̍p, chṳ́-yû fit-thet. Yû ngí-kûng hó-thâng ke ngìn, chhiu oi thâng!"

Lu-kâ 15

1 Yû yit-pái, hó-tô soi-kun lâu fái-ngìn lòi thâng Yâ-sû kóng-tho. 2 Fap-li-soi-ngìn lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ fat yen-ngièn kóng: "Liá-ke ngìn ngióng-voi chiap-thai fái-ngìn, yu thùng kì-têu khiung-ha sṳ̍t-fan!" 3 Yîn-vi án-ngiòng, Yâ-sû kóng yit-ke pí-yi pûn kì-têu thâng; kì kóng: 4 "Na-he ngì-têu chûng-kiên mêu-ngìn yû yit-pak-chak yòng, sṳt-lo̍k khì-chûng yit-chak, kì kám m̀-voi chiông khì-thâ ke kiú-sṳ̍p-kiú-chak piong chhai chhó-phû, hi chhìm ke-chak sṳt-lo̍k ke, chhṳ̍t-to chhìm-tó mâ? 5 Chhìm-tó yî-heu, kì chhin fôn-hí, chhiu chiông yòng-è piong chhai kiên-thèu-táng, 6 chón vuk-hâ hi, yèn-heu chhiáng phèn-yû lâu lìn-sa lòi, tui kì-têu kóng: 'Ngài hàn fôn-hí ô! Ngài sṳt-lo̍k ke yòng-è chhìm-tó lé! Ngì-têu lòi thùng ngài then fôn-hí!' 7 Chhiong án-ngiòng, ngài lâu ngì-têu kóng, yit-ke chhui-ngìn fí-kói, chhai thiên-táng ya oi vi-tó kì fôn-hí; ke-chúng ke fôn-hí, yàng-ko kiú-sṳ̍p-kiú-ke m̀-sṳ́ fí-kói ke ngi-ngìn! 8 "Na-he yit-ke fu-ngìn-kâ yû sṳ̍p-chak ngiùn-chhièn, sṳt-lo̍k yit-chak, kì kám m̀-voi tiám-tên lòi piang-vuk, tak só-chhai siòng-se chhìm, chhṳ̍t-to chhìm-tó mâ? 9 Chhìm-tó yî-heu, kì chhiu voi chhiáng phèn-yû lâu lìn-sa lòi, tui kì-têu kóng: 'Ngài hàn fôn-hí ô! Ngài sṳt-lo̍k ke ngiùn-chhièn chhìm-tó lé! Ngì-têu lòi thùng ngài then fôn-hí!' 10 Chhiong án-ngiòng, ngài lâu ngì-têu kóng, Song-ti ke thiên-sṳ́ ya oi vi-tó yit-ke chhui-ngìn ke fí-kói lòi fôn-hí." 11 Yâ-sû ki-siu̍k kóng: "Mêu-ngìn yû lióng-ke lai-é. 12 Se ke lai-é tui â-pâ kóng: 'Â-pâ, khiù ngì liá-ha chhiu chiông ngài yin-tet ke sán-ngia̍p pûn-pûn ngài.' Â-pâ chhiu chiông sán-ngia̍p pûn-pûn kì lióng-ke lai-é. 13 Ko kí-ngit, se ke lai-é chhiu chiông só pûn-tó ke sán-ngia̍p mai-thet, tai-tén chhièn lì-khôi vuk-hâ. Kì hi-to chhin-yén ke thi-fông, chhai ke-vi long-fi chhièn-chhòi, ko fong-thong ke sên-fa̍t. 14 Kì chiông só-yû ke yit-chhiet fâ chhiang-chhiang heu, yu tù-tó ke-vi thai kî-fông, kì chhiu khú-to kóng-m̀-tet. 15 Só-yî, kì hi khiù tông-thi yit-ke ngìn pûn kì se cho; ke-ngìn ham kì hi nùng-chhòng hiuk chû-é. 16 Kì ngo-to lièn chû-é sṳ̍t ke theu-kap ya sióng-oi nâ-lòi sṳ̍t; hàn-he mò-ngìn nâ má-ke tûng-sî pûn kì sṳ̍t. 17 Chui-heu, kì fûn-siáng ko-lòi, kóng: 'Ngâ pâ yû chhiáng án-tô kûng-ngìn, kì-têu liòng-sṳ̍t chhûng-chiuk yu yû-chhûn, ngài fán-chón chhai liá-vi ngo-sí! 18 Ngài oi hong-hí-lòi, chón-hi ngâ-pâ ke-vi, tui kì kóng: Â-pâ, ngài tet-chhui thiên, ya tet-chhui ngì. 19 Ngài yí-kîn mò chṳ̂-kiet chhṳ̂n-cho ngiâ lai-é; khiù ngì khon ngài cho ngì chhiáng-lòi ke kûng-ngìn.' 20 Kì chhiu hí-sṳ̂n chón kiâ-pâ ke-vi hi. "Lì vuk-hâ hàn chhin-yén, kiâ-pâ khon-tó kì, chhiu lìn-mén kì, chéu-tén ko-hi, nám-tén kì ke kiáng-kîn, kín chîm kì. 21 Lai-é kóng: 'Â-pâ, ngài tet-chhui thiên, ya tet-chhui ngì; yí-kîn mò chṳ̂-kiet cho ngiâ lai-é!' 22 Chúng-he ke â-pâ hêm phu̍k-ngìn kóng: 'Kiak-kiak nâ chui-hó ke chhòng-phàu lòi pûn kì chok, nâ kim-chṳ́ pûn kì tai, nâ hài pûn kì chok, 23 yèn-heu chiông ke-chak phì ke se ngiù-kú khiên-lòi chhṳ̀. Ngài-têu lòi phan-chok, fôn-fôn hí-hí lòi khin-chuk! 24 Yîn-vi ngài liá-ke lai-é he sí-thet yu fu̍k-fa̍t, sṳt-lo̍k yu chhìm-tó ke.' Thai-kâ chhiu khôi-sṳ́ khin-chuk. 25 "Ke-sṳ̀, thai ke lai-é hàn chhai thièn-hong cho-se; to kì chón-lòi, lì vuk-hâ mò kí-yén ke sṳ̀, thâng-tó yîm-ngo̍k lâu thiau-vú ke sâng, 26 chhiu ham yit-ke phu̍k-ngìn ko-lòi, mun kì fat-sên má-ke sṳ-chhìn. 27 Phu̍k-ngìn en-kóng: 'Ngiâ ló-thâi chón-lòi lé! Ngiâ pâ yîn-vi kì phìn-ôn yúng-khien chón-lòi, chhiu chhṳ̀ ke-chak phì ke se ngiù-kú.' 28 "Mò sióng-tó, thai lai-é sa fat-khién, m̀-hén ngi̍p-hi; kiâ-pâ chhiu chhut-lòi khien kì. 29 Chúng-he kì tui kiâ-pâ kóng: 'Ngì khon, án-tô ngièn lòi, ngài chhiong nù-chhòi án-ngiòng fu̍k-sṳ ngì, m̀-sṳt vì-poi ngì ke min-lin, ngì sṳt pûn ngài má-ke nò? Lièn yit-chak se sân-yòng ya m̀-sṳt pûn ngài thùng phèn-yû khiung-ha fôn-hí. 30 Chúng-he ngì liá-chak lai-é, kì chiông ngì ke chhòi-sán lon-yung chhai kî-ńg ke sṳ̂n-song; liá-ha kì chón-lòi, ngì chhiu vi kì chhṳ̀ ke-chak phì ke se ngiù-kú!' 31 Kiâ-pâ chhiu tui kì kóng: 'Se-chṳ́ â, ngì sòng-sòng thùng ngài khiung-ha, ngài yit-chhiet só-yû ke, chhiòn he ngì ke. 32 Chúng-he ngì liá-ke ló-thâi he sí-thet yu fu̍k-fa̍t, sṳt-lo̍k yu chhìm-tó ke; só-yî, ngài-têu yin-tông fôn-hí khin-chuk.' "

Lu-kâ 16

1 Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: "Yû yit-ke chhòi-chú, kì yû yit-ke kón-kâ; phe̍t-ngìn tui kì po-ko kóng, kiâ kón-kâ long-fi kì ke chhòi-sán. 2 Chú-ngìn chhiu ham kón-kâ lòi, tui kì kóng: 'Ngài yû thâng-tó koân-he ngì ke sṳ-chhìn, to-tái he ngióng-pân nè? Chiông ngì só kón ke tiám chhîn-chhú, yîn-vi ngì cho-m̀-tet chai cho ngài ke kón-kâ lé!' 3 Ke kón-kâ sîm-kôn sióng: 'Thèu-kâ oi chhṳ̀ ngài ke thèu-lu! Ngài oi cho má-ke chang hó nè? Khià kiok-thèu, ngài mò li̍t; cho khiet-sṳ̍t, yu kiâng kien-seu. 4 He nâ! Ngài tî oi ngióng-pân cho, tén-to ngài sṳt-ngia̍p ke sṳ̀, phèn-yû chang voi chiap ngài to kì-têu ke vuk-hâ hi he̍t.' 5 "Só-yî, kì chiông kiâ thèu-kâ ke chai-chú yit-ke yit-ke hêm lòi. Kì tui thèu-yit-ke kóng: 'Ngì khiam ngài thèu-kâ kí-tô?' 6 Ke-ngìn en-kóng: 'Yit-pak thúng kám-lám-yù.' Kón-kâ kóng: 'Liá he ngì ke chia-thiàu, nâ-hi, chhô-hâ-lòi, kiak-kiak siá-cho ńg-sṳ̍p thúng.' 7 Kì yu mun nang-ngoi yit-ke kóng: 'Ngì nè, ngì khiam kí-tô?' Ke-ngìn en-kóng: 'Yit-pak sa̍k ma̍k-é.' Kón-kâ kóng: 'Liá he ngì ke chia-thiàu, nâ-hi, siá-cho pat-sṳ̍p sa̍k.' 8 "Chú-ngìn chhiu khoâ-chióng liá put-ngi ke kón-kâ cho-se chîn-mìn. Yîn-vi chhú-lî sṳ-kiên ke sṳ, sṳ-siu̍k ke ngìn pí kông-mìn ke ngìn kha chîn-mìn." 9 Chiap-tén, Yâ-sû yu kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng, oi yung hien-sṳ ke kîm-chhièn kâu phèn-yû, án-ngiòng, kîm-chhièn mò yung ke sṳ̀, ngì-têu chhiu voi su-chiap to yún-yén ke kâ-hiông hi. 10 "Yit-ke ngìn tui se-sṳ chûng-sṳ̍t, tui thai-sṳ ya voi chûng-sṳ̍t; yit-ke ngìn tui se-sṳ mò ló-sṳ̍t, tui thai-sṳ ya m̀-voi ló-sṳ̍t. 11 Na-he ngì-têu chhú-lî sṳ-kiên ke chhièn-chhòi chhiu mò chûng-sṳ̍t, má-ngìn voi chiông ke chṳ̂n-sṳ̍t ke chhòi-pó kâu-thok ngì-têu nè? 12 Na-he ngì-têu tui su̍k phe̍t-ngìn ke tûng-sî mò chûng-sṳ̍t, má-ngìn voi chiông ngì-têu chhṳ-kâ ke tûng-sî kâu-pûn ngì-têu nè? 13 "Mò yit-ke phu̍k-ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng-ke chú-ngìn. M̀-he nâu liá-ke, oi ke-ke, chhiu-he khon-chhung liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-têu mò khó-nèn thùng-sṳ̀ cho Song-ti ke phu̍k-ngìn, yu cho kîm-chhièn ke nùng-chhòi." 14 Ke-têu oi chhièn ke Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-têu fa, chhiu seu Yâ-sû. 15 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhai ngìn ke mien-chhièn chhṳ-chhṳ̂n he chṳn-ngìn kiûn-chṳ́, chúng-he Song-ti chhîn-chhú tî ngì-têu ke nui-sîm; yîn-vi ngìn khon-cho chhin kô-kui ke, chhai Song-ti lòi khon fán-chón he sià-ok ke. 16 "Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke sû, kì-têu ke háu-li̍t he to Sṳ̂-sé Yok-hon vì-chṳ́; tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Song-ti koet ke fuk-yîm chhiu chhòn chhut-lòi, tak-sà chhiòn-phu châng-tén ngi̍p-hi. 17 Chúng-he thiên-thi mò-thet-hi, pí fap-li̍t ke yit-pit yit-va̍k sṳt-háu hàn-kha yùng-yi nè! 18 "Mò-lun má-ngìn lì-thet pû-ngiòng, chhùng-sîn lâu phe̍t ke fu-ngìn-kâ kiet-fûn, chhiu-he fam kiên-yìm; thó pûn-ngìn lì-thet ke fu-ngìn-kâ ya he fam kiên-yìm. 19 "Thèu-pái yû yit-ke chhòi-chú, tak-ngit chok-tén chṳ́-set kô-kui ke chiâng-sâm, ko chhâ-fà yen-lo̍k ke ngit-è. 20 Yu yû yit-ke khiùng-khú-ngìn, miàng ôn-to Lâ-sat-lu, kûi-sṳ̂n pot-chhông, sòng-sòng pûn-ngìn tai-to chhòi-chú ke mùn-héu, 21 hî-mong ngiâm têu chhòi-chú chok-táng tiet-hâ-lòi ke tûng-sî lòi chṳ́-kî; lièn kiéu ya lòi sê kì ke chhông. 22 "Heu-lòi, liá khiùng-khú-ngìn sí-thet, thiên-sṳ́ tai kì hi chhô chhai Â-pak-lâ-hón ke sùn-thèu, hióng-su thiên-táng ke yèn-si̍t; ke chhòi-chú ya sí-thet, pin mài-chong. 23 Chhòi-chú chhai yîm-kiên fî-sòng thung-khú; kì ngo-thèu khon-tó Â-pak-lâ-hón chhai chhin-yén ke só-chhai, yu khon-tó Lâ-sat-lu chhô chhai sùn-thèu, 24 chhiu hêm-kóng: 'Ngài ke chú-kûng Â-pak-lâ-hón â, khó-lièn ngài â! Khiù ngì ham Lâ-sat-lu yung sú-chṳ́-thèu chiám têu súi lòi liòng ngài ke sa̍t-mà, yîn-vi ngài chhai liá fó-yam-chûng fî-sòng thung-khú!' 25 "Chúng-he Â-pak-lâ-hón en kì kóng: 'Se-chṳ́ â, ngì yin-tông hàn ki-tet, ngì hàn sâng ke sṳ̀-chiet hióng-chhin fuk-lo̍k, chúng-he Lâ-sat-lu ko chhin kân-khú ke ngit-è; liá-ha kì chhai liá-vi tet-tó ôn-ví, ngì sa lo̍k chhai thung-khú-chûng. 26 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, chhai ngì-têu lâu ngài-têu chûng-kiên yû chhṳ̂m-yên kak-tén, ngìn mò khó-nèn tui liá-phién hi ngì-têu ke-phién; oi tui ke-phién lòi ngài-têu liá-phién ya mò khó-nèn.' 27 Chhòi-chú kóng: 'Ngài ke chú-kûng â, ki-yèn he án-ngiòng, ngài khiù ngì ham Lâ-sat-lu hi ngâ-pâ ke vuk-hâ; 28 yîn-vi ngài hàn-yû ńg-ke hiûng-thi, kì cho-tet kín-ko kì-têu, miên-tet kì-têu ya lòi-to liá án thung-khú ke só-chhai.' 29 "Â-pak-lâ-hón kóng: 'Ngì ke hiûng-thi yû Mô-sî lâu siên-tî ke fa hó thâng, kì-têu cho-tet thâng â!' 30 Chhòi-chú kóng: 'Ngài ke chú-kûng Â-pak-lâ-hón â, án-ngiòng m̀-la! Na-he yû ngìn tui sí fu̍k-fa̍t, to kì-têu ke-vi hi, kì-têu chhiu voi fí-kói.' 31 Chúng-he Â-pak-lâ-hón kóng: 'Na-he kì-têu m̀ thâng Mô-sî lâu siên-tî ke fa, chhiu-son yû ngìn tui sí fu̍k-fa̍t, ya mò fap-thu sot-fu̍k kì-têu!' "

Lu-kâ 17

1 Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng kóng: "Hoi ngìn fam-chhui ke sṳ he nàn-miên ke, chúng-he sṳ́ liá-ke sṳ fat-sên ke ngìn fái lé! 2 Kì pûn-ngìn yung thai mo-sa̍k thò-tén kiáng-kîn fit-lo̍k hói-tú hi, kha-yàng kì hoi ngim-hò yit-ke chui mì-se ke ngìn fam-chhui. 3 Ngì-têu chhṳ-kâ oi se-ngi! "Ká-sṳ́ ngì ke hiûng-thi ya-he chí-moi fam-chhui, oi khien-va kì; kì na-he fí-kói, chhiu oi sa-miên kì. 4 Na-he kì chhai yit-ngit tông-chûng tet-chhui ngì chhit-pái, tak-pái to-chón-lòi tui ngì kóng: 'Ngài fí-kói lé', ngì ya oi sa-miên kì." 5 Ke-têu sṳ́-thù tui Chú kóng: "Khiù ngì pûn ngài-têu yû kha thai ke sin-sîm!" 6 Chú kóng: "Na-he ngì-têu yû chhiong yit-lia̍p kie-chhoi-chṳ́ án-thai ke sin-sîm, chhiu-he tui liá-thèu sông-su kóng: 'Lièn kîn pâng-hí-lòi, hi chung chhai hói-chûng!' kì ya voi thâng-chhiùng ngì-têu. 7 "Ká-sṳ́ ngì-têu tông-chûng mêu-ngìn yû yit-ke kâng-thièn ya-he chóng-yòng ke phu̍k-ngìn, kì tui thièn-yèn chón-lòi ke sṳ̀, ngì kám voi tui kì kóng: 'Kiak-kiak chhô-hâ-lòi sṳ̍t-fan!' 8 Tông-yèn m̀-voi! Ngì kám m̀-he tui kì kóng: 'Vi ngài chún-phi sṳ̍t ke, yèn-heu kiê-tén vì-khiùn lòi fu̍k-sṳ ngài, tén ngài sṳ̍t-páu, ngì chang hi sṳ̍t!' 9 Phu̍k-ngìn cheu chú-ngìn ke fûn-fu cho-se, kám-kóng chú-ngìn hàn-oi kám-chhia kì mâ? 10 Ngì-têu ya he khiung-yong; tông ngì-têu cho-hó Song-ti só fûn-fu ke yit-chhiet sṳ-chhìn, chhiu oi kóng: 'Ngài-têu he mò lu-yung ke phu̍k-ngìn; ngài-têu só-cho ke he chhin pún-fun thin-thin.' " 11 Yâ-sû chhai oi hi Yâ-lu-sat-lâng ke lu-song, kîn-ko Sat-mâ-li-â lâu Kâ-li-li tông-chûng ke só-chhai. 12 Kì ngi̍p yit-ke chhûn-chông ke sṳ̀, yû sṳ̍p-ke pot thái-kô ke ngìn tui-mien hàng-tén lòi. Kì-têu yén-yén khî-tén, 13 thai-sâng hêm-kóng: "Yâ-sû, sîn-sâng â, khó-lièn ngài-têu!" 14 Yâ-sû khon-tó, chhiu tui kì-têu kóng: "Ngì-têu hi pûn chi-sṳ̂ kiám-chhà sṳ̂n-thí!" Kì-têu chhai hi ke lu-song, chhiu tet-tó chhiang-li. 15 Khì-chûng yit-sà khon-tó chhṳ-kâ yí-kîn hó lé, kiak-kiak chhiu to-chón-lòi, thai-sâng siung-chan Song-ti, 16 yu phu̍k chhai Yâ-sû ke kiok-chhièn kám-chhia kì. Liá-ke ngìn he Sat-mâ-li-â-ngìn. 17 Yâ-sû kóng: "Tet-tó yî-hó ke ngìn kám m̀-he yû sṳ̍p-sà? Nang-ngoi kiú-ke chhai nai-vi nè? 18 Ngióng-pân chṳ́-yû liá phe̍t-chhu̍k ke ngìn to-chón-lòi kám-chhia Song-ti nè?" 19 Yâ-sû chhiu tui kì kóng: "Hong-hí-lòi, hó hi lé! Ngì ke sin-sîm yî-hó ngì lé!" 20 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn lòi mun Yâ-sû, oi tî Song-ti ke koet kí-sṳ̀ voi kong-lìm. Yâ-sû en-kóng: "Song-ti koet ke kong-lìm pin m̀-he muk-chû só khon-tet-tó ke. 21 Mò ngìn nèn kóng: 'Khon â, chhai liá-vi!' ya-he 'Chhai ke-vi!' Yîn-vi Song-ti ke koet chhiu chhai ngì-têu ke sîm-chûng!" 22 Chiap-tén, kì yu tui ho̍k-sâng kóng: "Sṳ̀-kiên voi to, ngì-têu voi chhin sióng-oi khon Ngìn-chṳ́ chóng-khièn ke sṳ̀-chiet, chúng-he lièn yit-ngit ya khon-m̀-tó. 23 Yû ngìn voi tui ngì-têu kóng: 'Khon â, chhai liá-vi!' ya-he 'Khon â, chhai ke-vi!' Ngì-têu m̀-hó chhut-hi khon, ya m̀-hó thèn kì-têu hi. 24 Chhiong ngiap-lang yit-ha-é tui thiên ke liá-phién cheu-to thiên ke ke-phién hi, Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke-ngit ya voi án-ngiòng. 25 Chúng-he kì yit-thin voi siên su chhin-tô khú-nan, pûn liá sṳ-thoi ke ngìn hi-chhie̍t. 26 Chhiong Nò-â sṳ̀-thoi ke chhìn-hìn, Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke sṳ̀-chiet ya voi án-ngiòng. 27 Ke sṳ̀-thoi ke ngìn cheu-sòng sṳ̍t-lîm ka-chhí, chhṳ̍t-to Nò-â ngi̍p thai-sòn ke-ngit, thai-súi lòi-to, chiông kì-têu chhiòn-phu me̍t-thet. 28 Ngìn-chṳ́ chai-lìm ke sṳ̀-chiet, yu voi chhiong Lò-tet sṳ̀-thoi ke chhìn-hìn; ke sṳ̀-thoi ke ngìn cheu-sòng sṳ̍t-lîm, mâi-mai, cheu-sòng kâng-chung, hí-vuk. 29 To Lò-tet lì-khôi Só-tô-mâ ke-ngit, fó lâu liù-vòng chhiu tui thiên-táng kong hâ-lòi, chiông kì-têu chhiòn-phu me̍t-thet. 30 Ngìn-chṳ́ hién-hien ke-ngit ya voi án-ngiòng. 31 "Ke-ngit, chhai vuk-táng ke, m̀-hó hâ-lòi ngi̍p-hi vuk-tú nâ kì ke tûng-sî; khiung-yong, chhai thièn-hong ke, ya m̀-hó chón-hi. 32 Oi ki-tet Lò-tet ke pû-ngiòng lòi cho kín-kie! 33 Sióng-oi pó-chhiòn chhṳ-kâ sâng-miang ke, fán-chón voi sóng-sṳt sâng-miang; sóng-sṳt sâng-miang ke, fán-chón voi pó-chhiòn sâng-miang. 34 Ngài lâu ngì-têu kóng, ke-ngit am-pû, lióng-ke ngìn soi khiung-táng mìn-chhòng, yit-ke voi su chiap-chéu, yit-ke voi liù-hâ-lòi; 35 lióng-ke fu-ngìn-kâ khiung-ha âi mo-sa̍k, yit-ke voi su chiap-chéu, nang-ngoi yit-ke voi liù-hâ-lòi." 37 Ho̍k-sâng mun-kóng: "Chú â, liá-têu sṳ-chhìn voi fat-sên chhai nai-vi nè?" Yâ-sû en-kóng: "Sṳ̂n-sṳ̂ chhai nai-vi, yîn-tiâu ya voi chhi-si̍p chhai ke-vi."

Lu-kâ 18

1 Yâ-sû tui ho̍k-sâng kóng yit-ke pí-yi, kâu kì-têu oi sòng-sòng khì-tó, m̀-hó fôi-sîm. 2 Kì kóng: "Mêu-sàng yû yit-ke fap-kôn, kì m̀ kiâng Song-ti, ya mò chûn-chhung ngìn. 3 Ke sàng-nui yû yit-ke koá-fu, sòng-sòng hi chhìm kì, kóng: 'Ngài yû yit-ke tui-thi̍t, khiù ngì chú-chhṳ̀ kûng-tho, thoi ngài sṳ̂n-yên.' 4 Liá fap-kôn yit-chhṳ̍t m̀-tap kì, chúng-he heu-lòi chhiu sióng: 'Ngài sûi-yèn m̀ kiâng Song-ti, ya mò chûn-chhung ngìn, 5 chúng-he liá-ke koá-fu kín-lòi chhàu ngài, ngài hàn-he thoi kì chhut-thèu kha-yàng, miên-tet kì sòng-sòng lòi chhàn ngài!' " 6 Chú ki-siu̍k kóng: "Liá put-ngi ke fap-kôn só-kóng ke fa, ngì-têu thâng khon-é! 7 Song-ti ke sién-mìn ngit-ya tui Kì khì-khiù, Kì kám voi m̀ thoi kì-têu sṳ̂n-yên mâ? Kì kám voi ngiûn-tén m̀-tap kì-têu mâ? 8 Ngài lâu ngì-têu kóng, Kì yit-thin voi chhin-kiak thoi kì-têu sṳ̂n-yên. Mun-thì he Ngìn-chṳ́ lòi ke sṳ̀, chhai sṳ-kiên kám chhìm tet-tó án-ngiòng ke sin-sîm mâ?" 9 Yâ-sû yu sat nang-ngoi yit-ke pí-yi, lòi kau-hiun ke-têu khok-sin chhṳ-kâ he ngi-ngìn yu khon-khiâng phe̍t-sà ke ngìn. Kì kóng: 10 "Yû lióng-ke ngìn hi sṳn-thien khì-tó: Yit-ke he Fap-li-soi-ngìn, yit-ke he soi-vu-yèn. 11 Ke Fap-li-soi-ngìn ngo-thèu khî-tén, khì-tó kóng: 'Song-ti â, ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi ngài mò chhiong phe̍t-ngìn án-ngiòng thâm-vû, put-ngi, yìm-lon, ya mò chhiong liá-chak soi-kun. 12 Ngài tak lî-pai kim-sṳ̍t lióng-pái, yu fung-hien chhiòn-phu sû-ngi̍p ke sṳ̍p-fûn chṳ̂-yit.' 13 Chúng-he ke soi-vu-yèn yén-yén khî-tén, lièn thèu-nà ya m̀-kám khià-hí-lòi mong-thiên, chṳ́-yû chhùi sîm-kôn kóng: 'Song-ti â, khôi-ên lìn-mén ngài liá-ke chhui-ngìn!' 14 Ngài lâu ngì-têu kóng, liá lióng-ke ngìn chón-hi ke sṳ̀, Song-ti oi chhṳ̂n soi-vu-yèn cho ngi-ngìn, Fap-li-soi-ngìn fán-chón sa m̀-he. Yîn-vi Song-ti oi chiông chhṳ-kô ke ngìn kong-cho pî-mì, ya oi kô-sṳ̂n kâm-sîm khiâm-pî ke ngìn." 15 Yû-têu ngìn tai se-ngìn-è lièn ô-nga-é lòi-kien Yâ-sû, hî-mong kì miâ kì-têu. Ho̍k-sâng khon-tó chhiu chit-phi ke-têu ngìn. 16 Chúng-he Yâ-sû ham kì-têu lòi kì ke mien-chhièn, kóng: "Pûn se-ngìn-è lòi ngài liá-vi, m̀-hó kim-chṳ́ kì-têu, yîn-vi Song-ti koet ke chṳ́-mìn chhiu-chhiong liá-chúng ke ngìn. 17 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mò-lun má-ngìn, na m̀-he chhiong se-ngìn-è án-ngiòng lòi chiap-su Song-ti ke chú-khièn, kì chhie̍t-tui mò khó-nèn sàng-cho Song-ti ke chṳ́-mìn." 18 Yû yit-ke Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu lòi chhiáng-kau Yâ-sû, kóng: "Liòng-san ke sîn-sâng, ngài oi cho má-ke chang cho-tet sṳ̀n-su yún-yén ke sâng-miang â?" 19 Yâ-sû mun kì kóng: "Ngì ngióng-pân ham ngài cho liòng-san ke nè? Song-ti yî-ngoi, mò chai yû liòng-san ke. 20 Ngì tî ke-têu kie-min: 'Cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet cho ká kien-chṳn; oi hau-kin yà-ôi.' " 21 Ke ngìn en-kóng: "Liá-têu kie-min ngài chhiòn-phu chhiùng-se chhiu yí-kîn chûn-sú lé." 22 Yâ-sû thâng-tó liá-ki fa, chhiu tui kì kóng: "Ngì hàn khiam yit-yong. Hi mai ngì só-yû ke sán-ngia̍p, chiông chhièn pûn-pûn khiùng-khú-ngìn, ngì chhiu voi yû chhòi-sán chit-chhùn chhai thiên-táng; yèn-heu ngì lòi thèn ngài." 23 Ke ngìn thâng-tó liá-ke fa, chhiu chhin sông-sîm, yîn-vi kì chhin yû-chhièn. 24 Yâ-sû khon-tó kì án-ngiòng, chhiu kóng: "Yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, sṳ̍t-chhai chṳ̂n nàn ô! 25 Yû-chhièn-ngìn oi cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn, pí lo̍k-thò chhôn-ko chṳ̂m-phi hàn-kha nàn!" 26 Thâng-tó liá-ki fa ke ngìn chhiu mun-kóng: "Án-ngiòng, má-ngìn yû khó-nèn tet-kiu nè?" 27 Yâ-sû kóng: "Chhai ngìn mò khó-nèn ke sṳ, chhai Song-ti tû nèn." 28 Liá-sṳ̀, Pí-tet kóng: "Ngì khon, ngài-têu yí-kîn piong-thet chhṳ-kâ só-yû ke lòi thèn ngì." 29 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, vi-tó Song-ti ke koet lòi piong-thet chhṳ-kâ ke fòng-vuk, pû-ngiòng, hiûng-thi, yà-ôi, ya-he chṳ́-ńg ke ngìn, 30 yit-thin voi chhai kîm-sṳ tet-tó kâ chhin-tô phi, chhai lòi-sên ya voi tet-tó yún-yén ke sâng-miang." 31 Yâ-sû tai-tén sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng, tui kì-têu kóng: "Khon â, ngài-têu liá-ha oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi; siên-tî-sû só siá koân-he Ngìn-chṳ́ ke mî-yit-khien sṳ chhiòn-phu voi sṳ̍t-hien. 32 Kì voi pûn-ngìn kâu chhai Ngoi-pâng-ngìn ke sú-chûng; kì-têu voi met-sa kì, vú-yu̍k kì, phi kì héu-lân, 33 hàn-oi piên-tá kì, sat-hoi kì; chúng-he, thi-sâm-ngit kì voi fu̍k-fa̍t." 34 Ho̍k-sâng tui liá-têu sṳ-chhìn chhiòn mò liáu-kié, yîn-vi liá kau-hiun ke yi-sṳ he yún-chhòng-tén ke; só-yî Yâ-sû só kóng ke fa kì-têu ya thâng-m̀-sṳt. 35 Yâ-sû lòi-to khiûn Yâ-li-kô ke só-chhai, yû yit-ke mô-muk ke ngìn chhô chhai lu-sùn thó-sṳ̍t. 36 Kì thâng-tó yit thai-khiùn ngìn kîn-ko, chhiu mun he má-ke sṳ-chhìn. 37 Yû ngìn lâu kì kóng: "He Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû tui liá-vi kîn-ko." 38 Kì chhiu hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn Yâ-sû â, khó-lièn ngài!" 39 Hàng chhai Yâ-sû thèu-chhièn ke ngìn chit-phi kì, ham kì m̀-hó chhàu. Chúng-he kì hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài!" 40 Yâ-sû chhiu thìn hâ-lòi, fûn-fu ngìn chiông mô-muk-ke tai-to kì mien-chhièn lòi. Kì hàng-khiûn ke sṳ̀, Yâ-sû mun kì kóng: 41 "Ngì oi ngài vi ngì cho má-ke?" Kì en-kóng: "Chú â, ngài oi khon-tet-tó!" 42 Yâ-sû chhiu tui kì kóng: "Ngì khon-tet-tó lé! Ngì ke sin-sîm yí-kîn yî-hó ngì lé." 43 Mô-muk-ke ngiàm-sṳ̀ khon-tet-tó, chhiu thèn-tén Yâ-sû, kûi-lu siung-chan Song-ti. Chung-ngìn khon-tó liá-ke sṳ, ya lûng-chúng chan-mî Song-ti.

Lu-kâ 19

1 Yâ-sû ngi̍p-hi Yâ-li-kô-sàng, oi tui ke-vi kîn-ko. 2 Ke-vi yû yit-ke soi-vu-chóng, miàng ôn-to Sat-kâi, he yit-ke chhin yû-chhièn ke ngìn. 3 Sat-kâi chhin sióng-oi khon Yâ-sû he ngióng-pân ke ngìn, chúng-he kì sṳ̂n-chhòi ái-se, chhai ngìn-khiùn chûng khon-m̀-tó Yâ-sû. 4 Vi-tó oi khon Yâ-sû, kì chhiu chéu-to thai-kâ ke thèu-chhièn hi, phà-sông yit-thèu sông-su; yîn-vi Yâ-sû voi tui ke-thiàu lu kîn-ko. 5 Yâ-sû hàng-to ke-vi, ngo-thèu khon Sat-kâi, tui kì kóng: "Sat-kâi, kiak-kiak hâ-lòi! Kîm-pû-ngit ngài yit-thin oi he̍t chhai ngiâ vuk-hâ." 6 Sat-kâi chhiu kiak-kiak hâ-lòi, fôn-fôn hí-hí chiap-thai Yâ-sû. 7 Chung-ngìn khon-tó, chhiu kín ngiam kóng: "Kì ngióng cho-tet ngi̍p chhui-ngìn ke vuk-hâ cho ngìn-hak!" 8 Sat-kâi khî-tén tui Chú kóng: "Chú â, ngài chiông ngài ke chhòi-sán pûn yit-pan pûn khiùng-khú-ngìn; ngài na sṳt khau má-ngìn ke yù, ngài chhiu phòi kì si-phi." 9 Yâ-sû tui kì kóng: "Kîm-pû-ngit kiu-ên lìm-to liá kâ lé, yîn-vi liá-ke ngìn khiung-yong ya he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn. 10 Ngìn-chṳ́ lòi, he oi chhìm mì-sṳt ke ngìn, lòi kiu kì." 11 Thai-kâ kín thâng liá-têu fa, Yâ-sû yu tui kì-têu kóng nang-ngoi yit-ke pí-yi. Liá-sṳ̀, Yâ-sû yí-kîn voi to Yâ-lu-sat-lâng, thai-kâ láu-tó Song-ti ke koet ngiàm-sṳ̀ chhiu voi chhut-hien lé. 12 Só-yî, Yâ-sû kóng: "Yû yit-ke kui-chhu̍k oi hi yén-fông, chiap-su fûng-li̍p cho vòng, yèn-heu chang to-chón-lòi. 13 Chhut-ngoi yî-chhièn, kì ham sṳ̍p-ke phu̍k-ngìn lòi, tak-sà pûn yit-chak ngiùn-pi, tui kì-têu kóng: 'Ngài mò-chhôi ke sṳ̀, ngì-têu nâ liá-ke chhièn hi cho sên-lî.' 14 Kì pún-koet ke ngìn yit-chhṳ̍t yen-hen kì, chhiu phai sṳ́-chá thèn chhai kì ke heu-mî, kóng: 'Ngài-têu mò-oi liá-ke ngìn cho ngài-têu ke vòng.' 15 "Ke kui-chhu̍k chiap-su fûng-li̍p cho vòng chón-lòi yî-heu, chit-sṳ̀ fûn-fu ngìn ham ke-têu liâng ngiùn-pi ke phu̍k-ngìn lòi kì ke mien-chhièn, oi tî kì-têu tak-sà cho sên-lî chhon kí-tô. 16 Thèu-yit-ke lòi kóng: 'Chú-ngìn, ngài yung ngì pûn ngài ke ngiùn-pi chhon-tó sṳ̍p-chak ngiùn-pi.' 17 Chú-ngìn kóng: 'Chhin hó! Ngì he yit-ke hó phu̍k-ngìn; ngì ki-yèn chhai se-se ke sṳ-hong chûng-sîm, ngài oi vî-phai ngì kón-lî sṳ̍p-chho sàng.' 18 Thi-ngi-ke phu̍k-ngìn lòi kóng: 'Chú-ngìn, ngài yung ngì pûn ngài ke ngiùn-pi chhon-tó ńg-chak ngiùn-pi.' 19 Chú-ngìn kóng: 'Ngì ya oi kón ńg-chho sàng.' 20 "Yu yû yit-ke phu̍k-ngìn lòi kóng: 'Chú-ngìn, ngì ke ngiùn-pi chhai liá-vi; ngài yung sú-pha chiông kì pâu-to hó-hó. 21 Ngài yit-chhṳ̍t kiâng ngì, yîn-vi ngì he yit-ke li-hoi ke ngìn: Mò piong ke, ngì ya oi sû; mò chung ke, ngì ya oi kot.' 22 Chú-ngìn tui kì kóng: 'Ngì liá-ke fái phu̍k-ngìn â! Ngài oi yung ngì chhṳ-kâ ke fa lòi thin ngì ke chhui! Ngì ki-yèn tî ngài he yit-ke li-hoi ke ngìn: Mò piong ke, ngài ya oi sû; mò chung ke, ngài ya oi kot. 23 Án-ngiòng, ngì cho-má-ke m̀ chiông ngài ke chhièn piong chhai ngiùn-hòng, tén ngài chón-lòi ke sṳ̀, cho-tet lièn-pún-tai-li sû-chón-lòi nè?' 24 "Kì chhiu tui khî chhai sùn-thèu ke ngìn kóng: 'Chiông kì ke ngiùn-pi nâ pûn ke yû sṳ̍p-chak ngiùn-pi ke phu̍k-ngìn!' 25 Kì-têu tui kì kóng: 'Chú-ngìn, kì yí-kîn yû sṳ̍p-chak ngiùn-pi lé!' 26 Chú-ngìn kóng: 'Ngài lâu ngì-têu kóng, yí-kîn yû ke, oi pûn kì hàn-kha tô; mò ke, lièn kì só-yû ke yit-si̍t-si̍t-é ya oi chhióng-chéu. 27 Hàn-yû, ke-têu tui-thi̍t mò-oi ngài cho vòng lòi kón kì-têu, chiông kì-têu tai-lòi, chhai ngài ke mien-chhièn chhú-sí!' " 28 Kóng-liáu liá-têu fa, Yâ-sû chhiu tai-thèu hàng, hi Yâ-lu-sat-lâng. 29 Voi to Pak-fap-khì lâu Pak-thai-nì, chhai Kám-lám-sân ke sṳ̀, Yâ-sû ham lióng-ke ho̍k-sâng siên hàng, 30 fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi thèu-chhièn ke chhûn-chông. Ngì-têu yit ngi̍p-hi, chhiu voi khon-tó yit-chak hàn-màng yû-ngìn khì-ko ke se lì-è thò chhai ke-vi. Ngì-têu chiông kì kié-khôi, khiên-lòi liá-vi. 31 Na-he yû-ngìn mun ngì-têu: 'Cho-má-ke kié-khôi se lì-è?' ngì-têu chhiu kóng: 'Chú oi yung kì.' " 32 Kì-têu chhiu hi, só tù-tó ke chhìn-hìn lâu Yâ-sû tui kì-têu kóng ke vàn-chhiòn khiung-yong. 33 Kì-têu chiông se lì-è kié-khôi ke sṳ̀, lì-è ke chú-ngìn mun kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke kié-khôi se lì-è?" 34 Kì-têu chhiu en-kóng: "Chú oi yung kì." 35 Yèn-heu, kì-têu chiông se lì-è khiên-to Yâ-sû ke-vi, chiông chhṳ-kâ ke sâm tap chhai lì-è ke poi-nòng-táng, fù Yâ-sû khì sông-hi. 36 Yâ-sû hiong-chhièn hàng ke sṳ̀, thai-kâ yung chhṳ-kâ ke sâm phû chhai lu-song. 37 Kì hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, oi tui Kám-lám-sân ke sân-phài hâ-hi ke sṳ̀, kûi-chhṳn ho̍k-sâng yîn-vi só khon-ko ke yit-chhiet khì-sṳ chhiu fôn-hí kám-chhia Song-ti, thai-sâng hêm-kóng: 38 Ngien Song-ti su-fuk pûn fung Chú miàng lòi ke vòng! Thiên-táng yû phìn-ôn, yùng-kông kûi pûn Chṳ-kô ke Song-ti! 39 Ngìn-khiùn chûng yû kí-ke Fap-li-soi-ngìn tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngì oi chit-phi ngì ke ho̍k-sâng, ham kì-têu tiâm-tiâm!" 40 Yâ-sû en-kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng, kì-têu na-he m̀ chhut-sâng, liá-têu sa̍k-thèu chhiu voi hêm hí-lòi." 41 Khiûn Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, Yâ-sû khon-tó ke-sàng, chhiu vi-tó kì kieu, 42 kóng: "Ngì kîm-pû-ngit na-he tî ke-têu yû-koân ngì fò-phìn ke sṳ chhiu hó lé! Khó-sit, ngì liá-ha khon m̀-chhut ke-têu sṳ. 43 Ngit-è voi to, ke-sṳ̀ ngì ke sù-thi̍t voi hí nài-chhiòng pâu-vì ngì, tui si-mien vì-khiûn lòi, chiông ngì khun-to sí-sí. 44 Kì-têu voi chha̍t-tái sêu-me̍t ngì lâu ngì sàng-chhiòng-tú ke ngìn-mìn, yit-te sa̍k-thèu ya m̀-voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-te sa̍k-thèu ke táng-kô, yîn-vi ngì mò ngin-chhut Song-ti lòi chṳ́n-kiu ke sṳ̀-kî." 45 Yâ-sû yit ngi̍p sṳn-thien, chhiu chiông cho sên-lî ke ngìn kiuk chhut-hi, 46 tui kì-têu kóng: "Sṳn-kîn ki-chai Song-ti ke fa kóng: 'Ngài ke sṳn-thien oi cho khì-tó ke thien', ngì-têu sa chiông kì pien-cho chhe̍t-teu!" 47 Yâ-sû tak-ngit chhai sṳn-thien-tú kau-sṳ ngìn. Chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu mìn-kiên ke liâng-chhiu sióng-oi sat-hoi kì, 48 chúng-he m̀-tî oi ngióng-pân ha-sú; yîn-vi chung-ngìn chhin-oi thâng kì kóng-fa, thâng-to ngí-chet-chet.

Lu-kâ 20

1 Yû yit-ngit, Yâ-sû chhai sṳn-thien-tú kau-sṳ ngìn, siên-chhòn fuk-yîm. Chi-sṳ̂-chóng, kîn-ho̍k kau-sṳ̂, lâu chóng-ló lòi-kien kì, 2 mun kì kóng: "Ngì kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ? Má-ngìn pûn ngì liá khièn-piang nè? Ngì lâu ngài-têu kóng!" 3 Yâ-sû en-kóng: "Ngài siên mun ngì-têu yit-ki fa; lâu ngài kóng, 4 Yok-hon hàng sé-lî ke khièn-piang he tui Song-ti lòi ke, ya-he tui ngìn lòi ke?" 5 Kì-têu chhiu pí-chhṳ́ sông-liòng, kóng: "Na-he ngài-têu kóng: 'Tui Song-ti lòi ke', kì voi kóng: 'Án-ngiòng, ngì-têu cho-má-ke m̀ sin Yok-hon nè?' 6 Na-he ngài-têu kóng: 'Tui ngìn lòi ke', chung-ngìn voi nâ sa̍k-thèu te̍p ngài-têu, yîn-vi kì-têu lûng-chúng siông-sin Yok-hon he siên-tî." 7 Tui án-ngiòng, kì-têu en-kóng: "Ngài-têu m̀ tî he tui nai-vi lòi ke." 8 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Án-ngiòng, ngài ya m̀ lâu ngì-têu kóng ngài kho má-ke khièn-piang cho liá-têu sṳ-chhìn." 9 Chiap-tén, Yâ-sû tui chung-ngìn kóng liá-ke pí-yi: "Yû yit-ke ngìn khôi yit-te phù-thò-yèn, chiông kì chû pûn thien-nùng, chhṳ-kâ chhut-ngoi hi lî-hàng yit-chham sṳ̀-kiên. 10 To sû phù-thò ke sṳ̀-chiet, kì phai yit-ke phu̍k-ngìn hi tui ke-têu thien-nùng sû kì yin-tet ke kó-chṳ́. Chúng-he ke-têu thien-nùng chiông ke phu̍k-ngìn chok-lòi tá, kiuk kì khûng-sú chón-hi. 11 Yèn-chú yu phai nang-ngoi yit-ke phu̍k-ngìn hi; kì-têu cheu-yong chok kì lòi tá, yu vú-yu̍k kì, kiuk kì khûng-sú chón-hi. 12 Yèn-chú thi-sâm-pái yu phai yit-ke phu̍k-ngìn hi; kì-têu hàn-he tá-sông kì, chiông kì súng-chhut yèn-ngoi. 13 Phù-thò-yèn ke chú-ngìn kóng: 'Ngài oi ngióng-pân chang hó nè? Ngài oi phai ngài só-siak ke lai-é hi, fe̍t-chá kì-têu voi chûn-chhung kì.' 14 Chúng-he ke-têu thien-nùng yit khon-tó yèn-chú ke lai-é, chhiu pí-chhṳ́ kóng: 'Liá ngìn he yèn-chú ke ki-sṳ̀n-ngìn; ngài-têu lòi chhṳ̀-sí kì, kì ke sán-ngia̍p chhiu pien-cho ngài-têu ke lé!' 15 Kì-têu chhiu chiông kì súng-chhut yèn-ngoi, chhṳ̀-sí kì. "Án-ngiòng, phù-thò-yèn ke chú-ngìn voi ngióng-pân tui-fu ke-têu thien-nùng nè? 16 Kì yit-thin voi lòi chhṳ̀-sí ke-têu thien-nùng, chiông phù-thò-yèn chû pûn phe̍t-ngìn." Chung-ngìn thâng-liáu, chhiu kóng: "Chhie̍t-tui cho-m̀-tet yû án-ngiòng ke sṳ!" 17 Yâ-sû chu-muk khon kì-têu, mun-kóng: "Sṳn-kîn kóng: Nài-súi sṳ̂-fu só fit-thet ke liá-te sa̍k-thèu, yí-kîn sàng-cho thi-kî chûng chui chhung-yeu ke. Liá he má-ke yi-sṳ nè? 18 Má-ngìn tiet chhai ke sa̍k-thèu-táng, kì chhiu voi fún-sṳ̂n sui-kut; ke sa̍k-thèu tiet-lo̍k má-ngìn ke sṳ̂n-song, ya voi chiông kì chak-to mièn-mièn." 19 Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu chi-sṳ̂-chóng tî Yâ-sû liá pí-yi he chit-phi kì-têu, tông-chhòng chhiu sióng-oi chok Yâ-sû; chúng-he yu kiâng chung-ngìn. 20 Kì-têu chhiu yit fông-mien chóng-tén kì; yit fông-mien sû-mâi yit-têu ngìn, ká chṳn-kîn lòi chhiáng-kau Yâ-sû mun-thì, sióng-oi tui kì ke fa lòi chok pá-piang, hó chiông kì kâu-pûn chúng-tuk lòi phan. 21 Liá-têu kiên-se tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu tî ngì só-kóng só-kâu ke fa chhin ha̍p chhìn-lî, ya tî ngì m̀-voi khon ngìn ke chhìn-mien, chúng-he chûng-sṳ̍t chiông Song-ti ke tho-lî kau-sṳ ngìn. 22 Na̍p-soi pûn Lò-mâ Fòng-ti he vì-poi ngài-têu ke fap-li̍t mò?" 23 Yâ-sû khon-chhut kì-têu ke kúi-kie, chhiu tui kì-têu kóng: 24 "Nâ yit-chak ngiùn-pi pûn ngài khon! Liá-ke siong lâu miàng-ho he má-ngìn ke?" Kì-têu en-kóng: "He Fòng-ti ke." 25 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ki-yèn he án-ngiòng, chiông Fòng-ti ke tûng-sî kûi-pûn Fòng-ti, chiông Song-ti ke tûng-sî kûi-pûn Song-ti." 26 Kì-têu chhai chung-ngìn ke mien-chhièn mò fap-thu tui Yâ-sû só-kóng ke fa chok-tó má-ke pá-piang; thùng-sṳ̀, kì-têu tui Yâ-sû ke fì-tap kám-kok chhin hî-khì, chhiu sok-tiâm. 27 Yû-têu féu-ngin yû fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ ke Sat-tû-kâi-ngìn lòi-kien Yâ-sû, mun kì kóng: 28 "Sîn-sâng, Mô-sî vi ngài-têu li̍p-fap kóng: 'Na-he yû yit-ke ngìn ko-sṳ̂n, liù-hâ kì ke pû-ngiòng, chúng-he mò chṳ́-ńg, kiâ ló-thâi yit-thin oi thó sú-koá ke â-só cho pû-ngiòng, thoi â-kô chhòn-chûng chiap-thoi.' 29 Thèu-pái, sṳt yû chhit-ke hiûng-thi: Thai-kô thó pû-ngiòng heu, mò liù-hâ chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n; 30 ngi-kô chhiu thó sú-koá ke â-só; 31 heu-lòi, thi-sâm-ke ya thó kì; chhiong án-ngiòng, yit-chhṳ̍t to thi-chhit-ke, chhiòn-phu thó-ko kì, lûng-chúng mò liù-hâ chṳ́-ńg chhiu ko-sṳ̂n. 32 Chui-mî, ke fu-ngìn-kâ ya ko-sṳ̂n. 33 Chhiáng-mun, chhai fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-chiet, liá-ke fu-ngìn-kâ oi son he má-ngìn ke pû-ngiòng nè? Yîn-vi chhit-ke hiûng-thi chhiòn-phu sṳt lâu kì kiet-fûn." 34 Yâ-sû en kì-têu kóng: "Kîm-sên ke ngìn yû thó ya yû ka; 35 chúng-he ke-têu yû chṳ̂-kiet tui sí fu̍k-fa̍t, pin sâng chhai lòi-sên ke ngìn, mò thó ya mò ka; 36 yîn-vi kì-têu m̀-voi chai sí, lâu thiên-sṳ́ khiung-yong. Kì-têu he Song-ti ke chṳ́-ńg, yîn-vi kì-têu yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t. 37 Lièn Mô-sî me chṳn-mìn yû sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ; chhai net-su chho̍k-fó ke ku-sṳ tî-poi, kì sṳt kóng: Chú he 'Â-pak-lâ-hón ke Song-ti, Yî-sat ke Song-ti, Ngâ-kok ke Song-ti.' 38 Liá yi-sṳ he kóng, Song-ti m̀-he sí-ngìn ke Song-ti, he sâng-ngìn ke Song-ti; yîn-vi tui Song-ti lòi khon, kì-têu lûng-chúng he sâng-ngìn." 39 Yû-têu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ kóng: "Sîn-sâng, ngì kóng ke chhin chho̍k!" 40 Yîn-vi án-ngiòng, kì-têu mò yit-ke kám chai mun Yâ-sû má-ke nàn-thì. 41 Chúng-he, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngióng-pân yû-ngìn kóng Kî-tuk he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè? 42 Thai-ví chhṳ-kâ sṳt chhai Sṳ̂-phiên kóng: Chú tui ngài ke Chú kóng: 'Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, 43 tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ.' 44 Thai-ví ki-yèn chhṳ̂n kì cho 'Chú', Kî-tuk ngióng-voi yu he Thai-ví ke chṳ́-sûn nè?" 45 Chung-ngìn chhiòn-phu thâng-to chhin ngi̍p-sṳ̀n ke sṳ̀-chiet, Yâ-sû tui kiâ ho̍k-sâng kóng: 46 "Oi thì-fòng kîn-ho̍k kau-sṳ̂; kì-têu hau chok chhòng-phàu, chêu-yèu ko-kiê, chhin oi phe̍t-ngìn chhai kûng-khiung chhòng-só tui kì-têu chṳ-kin chhiáng-ôn, yu chhin oi chhô fi-thòng-tú ke thi̍t-phe̍t chho-vi lâu yèn-si̍t chûng ke thai-vi. 47 Kì-têu thûn-sṳ̍t koá-fu ke sán-ngia̍p, yèn-heu chhai ngìn ke mien-chhièn péu-yên chhòng-phiên ke khì-tó. Kì-têu yit-thin voi su-tó kha-chhûng ke chit-fa̍t!"

Lu-kâ 21

1 Yâ-sû ngo-thèu, khon-tó yit-têu yû-chhièn-ngìn chiông kì-têu ke hien-kîm piong-lo̍k sṳn-thien ke fung-hien-siông. 2 Kì ya khon-tó yit-ke khiùng-khú ke koá-fu piong lióng-chak se thùng-chhièn lo̍k-hi. 3 Yèn-heu, kì kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá khiùng-khú ke koá-fu só piong-lo̍k fung-hien-siông ke pí khì-thâ ke ngìn kha-tô. 4 Yîn-vi phe̍t-ngìn he fung-hien kì-têu yung chhûn ke yit-phu-fun; chúng-he kì he chhai mò la-yung ke tông-chûng, chiông chhiòn-phu ke sên-fa̍t-fi hien-chhut-lòi." 5 Yû-têu ngìn chhai thàm-lun sṳn-thien he yung chhin-chiâng ke sa̍k-thèu lâu vàn-ngien ke lî-vu̍t só chông-sṳt ke; Yâ-sû chhiu kóng: 6 "Lun-tó ngì-têu liá-ha só khon ke liá-têu tûng-sî: Ngit-è voi to, ke-sṳ̀, liá só-chhai ke mî yit-te sa̍k-thèu chhiòn-phu voi pûn-ngìn chhak-hâ-lòi, mò yit-te sa̍k-thèu voi thia̍p chhai nang-ngoi yit-te ke táng-kô." 7 Kì-têu chhiu mun-kóng: "Sîn-sâng, liá-ke sṳ kí-sṳ̀ voi fat-sên nè? Liá yit-chhiet fat-sên ke sṳ̀-chiet voi yû má-ke seu-thèu?" 8 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó pûn-ngìn mì-fe̍t; yîn-vi yû chhin-tô ngìn voi ká-mo ngài ke miàng lòi, kóng: 'Ngài chhiu-he Kî-tuk!' yu kóng: 'Sṳ̀-kî khiun lé!' Ngì-têu m̀-hó thèn kì-têu hi. 9 Ngì-têu thâng-tó chan-chên lâu phau-thung ke fûng-sâng, ke sṳ̀-chiet m̀-sṳ́ kiâng. Liá-têu sṳ thin-chho̍k voi siên fat-sên; chúng-he liá m̀-he kóng ma̍t-ngit ngiàm-sṳ̀ voi to lé." 10 Chiap-tén, Yâ-sû yu kóng: "Mìn-chhu̍k voi lâu mìn-chhu̍k siông-chhṳ̀, koet-kâ voi lâu koet-kâ chan-chên; 11 tak só-chhai voi yû thai thi-thûng, kî-fông lâu pot-vûn; thiên-táng ya voi yû tet-ngìn-kiâng ke khì-sṳ lâu yi-siong chhut-hien. 12 Chúng-he, chhai liá yit-chhiet sṳ-chhìn fat-sên yî-chhièn, ngì-têu voi pûn-ngìn chok-hi, ya su pet-hoi; ngìn voi chiông ngì-têu sung-hi fi-thòng su sṳ́m-mun, hoi ngì-têu chhô kâm-lò. Vi-tó ngài ke yèn-ku, ngì-têu voi pûn-ngìn tai-to kiûn-vòng lâu thúng-chhṳ-chá ke mien-chhièn su sṳ́m-phan. 13 Liá chhiu-he ngì-têu cho kien-chṳn ke kî-fi. 14 Só-yî, ngì-têu ke sîm oi kiên-thin, m̀-sṳ́ siên sióng oi ngióng-pân vi chhṳ-kâ phien-fu; 15 yîn-vi ngài voi su ngì-têu khiéu-chhòi lâu chṳ-fi, sṳ́ ngì-têu ke thi̍t-ngìn mò yit-ke yû fap-thu hó fán-tui ya-he phien-pok. 16 Lièn ngì-têu ke yà-ôi, hiûng-thi chí-moi, chhîn-chhit, phèn-yû, ya voi chhut-mai ngì-têu; ngì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn hàn voi pûn kì-têu hoi-sí. 17 Vi-tó ngài ke miàng, thai-kâ voi yen-hen ngì-têu; 18 chúng-he, ngì-têu ke thèu-nà-mô lièn yit-thiàu ya m̀-voi mò-thet hi. 19 Ngì-têu oi ngiûn-nai, chhiu voi kiu-tó chhṳ-kâ ke sâng-miang. 20 "Ngì-têu khon-tó Yâ-lu-sat-lâng pûn thi̍t-ngìn ke kiûn-chhui vì-khun ke sṳ̀, ngì-têu chhiu tî kì pûn-ngìn fí-me̍t ke sṳ̀-chiet to lé. 21 Ke-sṳ̀, he̍t chhai Yù-thai thi-khî ke, oi chéu-hi sân-táng phit-nan; he̍t chhai sàng-tú ke, oi chhut-lòi; he̍t chhai hiông-ha ke, m̀-hó ngi̍p-sàng. 22 Yîn-vi liá he 'Po-yin ke Ngit-è', oi pûn Sṳn-kîn só-yû ke fa tet-tó yin-ngiam. 23 Chhai ke-têu ngit-è, fài-thôi ke fu-ngìn-kâ lâu pûn ô-nga-é sṳ̍t-nen ke â-mê chhiu chhám lé! Thai châi-nan voi lìm-to liá thi-fông, Song-ti ke nu-hi voi lìm-to liá ngìn-mìn ke sṳ̂n-song. 24 Kì-têu voi sí chhai tô-kiam chṳ̂-ha, ya-he pûn-ngìn chok-hi tô-tô ke koet-kâ. Yâ-lu-sat-lâng voi pûn Ngoi-pâng-ngìn chien-tha̍p, chhṳ̍t-to Ngoi-pâng-ngìn ke khì-han mân lé. 25 "Ke-sṳ̀, ngit-thèu, ngie̍t-kông, lâu sên-é lûng-chúng voi chhut-hien khì-koai ke seu-thèu. Thi-song ke van-koet chhiòn-phu voi yîn-vi thai-hói ke ho-sâng lâu pô-long ke fân-thèn, kiâng-to mò-kat mò-sat. 26 Thai-khûng ke ne-thúng ya voi yèu-thung, ngìn-lui chhiu kiâng-to voi sí, yu yîn-vi tén-heu só-oi fat-sên chhai sṳ-kiên ke sṳ fûn-fûn thet-hi. 27 Ke-sṳ̀, kì-têu voi khon-tó Ngìn-chṳ́ thai-yû nèn-li̍t lâu yùng-yeu chhô yùn kong-lìm. 28 Liá-têu sṳ fat-sên ke sṳ̀-chiet, ngì-têu oi thén-hiûng, thèu-nà khià-hí-lòi, yîn-vi ngì-têu tet-kiu ke sṳ̀-chiet kín-lòi kín-khiûn lé!" 29 Yâ-sû yu lâu kì-têu kóng yit-ke pí-yi: "Ngì-têu khon vù-fâ-kó-su lâu khì-thâ kok-chúng ke su-é. 30 Kì-têu yit sâng-chhut sîn ya̍p, ngì-têu khon chhiu tî ngie̍t-thiên voi to lé. 31 Khiung-yong, ngì-têu khon-tó liá yit-chhiet ke hien-siong, chhiu oi tî Song-ti ke koet voi sṳ̍t-hien lé. 32 "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, liá-thoi ngìn hàn-màng lûng-chúng ko-sṳ̂n yî-chhièn, liá yit-chhiet ke sṳ chhiu voi fat-sên. 33 Thiên lâu thi voi mò-thet, chúng-he ngài ke fa yún-yén m̀-voi mò-thet. 34 "Ngì-têu chhṳ-kâ oi kiún-sṳ́m! Ngì-têu ke sîm m̀-hó pûn chiú-ngiuk lâu sên-fa̍t ke chhâu-sîm tá-lon thet-hi, kiâng-pha ke ngit-è fut-yèn lìm-to ngì-têu; 35 yîn-vi ke ngit-è voi chhiong mióng-è yit-yong, lo̍k chhai chhiòn sṳ-kie só-yû ke ngìn sṳ̂n-song. 36 Ngì-têu oi sùi-sṳ̀ kín-siáng, sòng-sòng khì-tó, sṳ́ ngì-têu yû nèn-li̍t hó thu-ko liá yit-chhiet oi fat-sên ke sṳ, yû-hó khî chhai Ngìn-chṳ́ ke mien-chhièn." 37 Ngit-sṳ̀-thèu, Yâ-sû chhai sṳn-thien kau-sṳ ngìn; am-pû-sṳ̀, kì chhiu chhut-sàng, hi Kám-lám-sân ko-ya. 38 Chung-ngìn tá-chó chhiu hi sṳn-thien chhìm Yâ-sû, oi thâng kì kóng-tho.

Lu-kâ 22

1 Chhù-kau-chiet (yu ôn-to Phàn-ko-chiet) voi to lé. 2 Chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ yîn-vi kiâng mìn-chung, chhiu yîm-mèu oi ngióng-pân sat-hoi Yâ-sû. 3 Ke-sṳ̀, Sat-tan chin-ngi̍p Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai ke sîm. (Yù-thai he Yâ-sû sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng ke yit-ke.) 4 Yù-thai hi thùng chi-sṳ̂-chóng lâu sṳn-thien ke kín-ví-chóng chhâm-siòng, oi ngióng-pân chiông Yâ-sû kâu-pûn kì-têu. 5 Kì-têu fî-sòng fôn-hí, yu tap-yin nâ chhièn pûn kì. 6 Yù-thai chhiu thùng-yi, khôi-sṳ́ chhìm kî-fi, oi chhai mò chung-ngìn chhai-chhòng ke sṳ̀-chiet chhut-mai Yâ-sû. 7 Chhù-kau-chiet khì-kiên, chhṳ̀ Phàn-ko-chiet kâu-yòng ke-ngit to lé. 8 Yâ-sû phai Pí-tet lâu Yok-hon chhut-hi, fûn-fu kì-têu kóng: "Ngì-têu hi thoi ngài-têu chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn." 9 Kì-têu mun-kóng: "Ngì oi ngài-têu chhai nai-vi chún-phi?" 10 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu ngi̍p-sàng hi, voi tù-tó yit-ke ngìn tai-tén yit-kon súi; ngì-têu chhiu thèn-tén kì, to kì ngi̍p-hi ke vuk-tú, 11 mun ke kâ ke chú-ngìn kóng: 'Sîn-sâng kóng: Ngài lâu ngài ke ho̍k-sâng sṳ̍t Phàn-ko-chiet vân-chhôn ke hak-thâng chhai nai-vi?' 12 Kì voi tai ngì-têu hi khon lèu-táng yit-kiên pu-chṳ-hó ke thai fòng-kiên; ngì-têu chhiu chhai ke-vi chún-phi." 13 Kì-têu chhiu hi; só tù-tó ke chhiòn-phu lâu Yâ-sû tui kì-têu kóng ke khiung-yong; kì-têu chhiu chhai ke-vi chún-phi Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn. 14 Sṳ̍t-ya ke sṳ̀-kiên to lé, Yâ-sû ngi̍p-hi, sṳ́-thù ya thùng kì khiung-ha chhô-chok. 15 Kì tui kì-têu kóng: "Ngài yit-chhṳ̍t hî-mong chhai su-nan yî-chhièn thùng ngì-têu khiung-ha sṳ̍t liá Phàn-ko-chiet ke vân-chhôn. 16 Ngài lâu ngì-têu kóng, mò tén-to liá vân-chhôn ke yi-ngi sṳ̍t-hien chhai Song-ti koet, ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai sṳ̍t liá-ke vân-chhôn." 17 Yèn-heu, Yâ-sû chiap-ko pî-é, kám-chhia Song-ti heu, kóng: "Ngì-têu nâ-hi, thai-kâ pûn-tén lîm. 18 Ngài lâu ngì-têu kóng, chhiùng-kîm yî-heu, mò tén-to Song-ti ke koet lìm-to, ngài chhie̍t-tui m̀-voi chai lîm liá phù-thò-chiú." 19 Chiap-tén, kì nâ-hí piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, pûn-pûn kì-têu, kóng: "Liá he ngài ke sṳ̂n-thí, he vi ngì-têu hî-sên ke; ngì-têu oi án-ngiòng hàng, lòi ki-ngiam ngài." 20 Sṳ̍t-páu heu, kì cheu-yong nâ-hí pî-é, kóng: "Liá pî he Song-ti ke sîn-yok, he yung ngài vi ngì-têu liù-chhut ke hiet só sat-li̍p ke. 21 "Ngì-têu khon, chhut-mai ngài ke ngìn thùng ngài khiung-chok! 22 Ngìn-chṳ́ khok-sṳ̍t oi cheu Song-ti ke ôn-phài lòi su-hoi, chúng-he chhut-mai kì ke ngìn yû châi-fo lé!" 23 Kì-têu chhiu pí-chhṳ́ kín-mun, to-tái he má-ngìn oi cho liá-khien sṳ. 24 Ho̍k-sâng chûng-kiên fat-sên chên-lun, to-tái má-ngìn chui-thai. 25 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngoi-pâng-ngìn ke kiûn-vòng yû khièn kón-hot kì-têu; kì-têu ke thúng-chhṳ-chá yu pûn-ngìn chhṳ̂n-cho kiu-sên; 26 chúng-he ngì-têu m̀-he án-ngiòng. Ngì-têu tông-chûng chui-thai ke, fán-chón oi chhiong chui-se ke; cho liâng-chhiu ke, yin-kôi chhiong phu̍k-ngìn. 27 He chhô-chok ke kha thai, ya-he fu̍k-sṳ kì ke kha thai nè? Kám m̀-he chhô-chok ke kha thai mâ? Chúng-he, ngài chhai ngì-têu chûng-kiên he fu̍k-sṳ ngìn ke. 28 "Ngài su mò-lien ke sṳ̀, ngì-têu yit-chhṳ̍t thùng ngài khiung-ha. 29 Ngâ Pâ yû su ngài yit-ke koet, liá-ha, ngài khiung-yong ya oi chiông liá-koet ke thúng-chhṳ-khièn su-pûn ngì-têu. 30 Ngì-têu oi chhai ngài ke koet tî-poi thùng ngài khiung-ha lîm-sṳ̍t, ya oi chhô chhai pó-chho táng-kô sṳ́m-phan Yî-set-lie̍t ke sṳ̍p-ngi kî-chhu̍k." 31 Yâ-sû yu kóng: "Sî-mùn, Sî-mùn! Sat-tan yí-kîn yêu-khiù sṳ-tham ngì-têu, chhiong kâng-chung-ngìn chhî ma̍k-é án-ngiòng lòi chhî ngì-têu. 32 Chúng-he, ngài yí-kîn vi ngì khì-tó, pûn ngì ke sin-sîm m̀-voi mò-thet hi. Ngì to-chón-lòi kûi ngài yî-heu, chhiu oi kiên-ku ngì ke-têu hiûng-thi." 33 Pí-tet kóng: "Chú â, ngài kâm-ngien thèn ngì hi chhô-kâm, thùng ngì khiung-ha sí!" 34 Yâ-sû kóng: "Pí-tet, ngài lâu ngì kóng, kîm-pû-ngit kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái kóng ngì m̀-sṳt ngài." 35 Yâ-sû yu tui kì-têu kóng: "Thèu-pái, ngài phai ngì-têu chhut-hi, ham ngì-têu m̀-hó tai chhièn-pâu, m̀-hó tai lî-hàng-thoi ya-he hài-è, ngì-têu sṳt khiam má-ke mò?" Kì-têu en-kóng: "M̀-sṳt." 36 Yâ-sû kóng: "Chúng-he liá-ha, yû chhièn-pâu ya-he lî-hàng-thoi ke, oi tai-tén; mò tô-é ke, oi mai sâm hi mâi yit-kî. 37 Ngài lâu ngì-têu kóng, Sṳn-kîn só kóng: 'Kì sṳ̀n-tâm chhui-ngìn ke miang-yun' ke-ki fa, yit-thin oi sṳ̍t-hien chhai ngài ke sṳ̂n-song. Sṳ-sṳ̍t-song, só-yû koân-he ngài ke ki-chai yí-kîn yin-ngiam-tén lé." 38 Ho̍k-sâng kóng: "Chú â, ngì khon, liá-vi yû lióng-kî tô-é." Yâ-sû kóng: "La lé!" 39 Yâ-sû chhut-sàng, cheu-sòng hi Kám-lám-sân; ho̍k-sâng ya thèn-tén kì hi. 40 To ke só-chhai, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu oi khì-tó, miên-tet ham-lo̍k mì-fe̍t." 41 Yèn-heu, Yâ-sû lì-khôi kì-têu, yok yû te̍p yit-chak sa̍k-thèu án yén, khúi hâ-hi khì-tó, 42 kóng: "Â-pâ â, Ngì na-he hén, chhiáng chiông liá-ke khú-pî sái-chéu; chúng-he, m̀-hó cheu ngài ke yi-sṳ, oi sṳ̀n-chhiòn Ngì ke chṳ́-yi." 43 Yû yit-ke thiên-sṳ́ tui thiên-táng hiong kì hién-hien, lòi kâ-thiâm kì ke li̍t-liong. 44 Chhai khi̍t thung-khú chṳ̂ chûng, Yâ-sû hàn-kha pet-chhiet khì-tó; kì ke hon-súi chhiong thai-tiám ke hiet tit-tén lo̍k thi-nài. 45 Khì-tó heu, Yâ-sû hong-hí-lòi, chón-to ho̍k-sâng ke-vi, fat-hien kì-têu yù-sông ko-thu chhiu soi-thet-hi. 46 Kì tui kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke soi-thet-hi nè? Hong-hí-lòi, oi khì-tó, miên-tet ham-lo̍k mì-fe̍t." 47 Yâ-sû hàn kóng-tén fa ke sṳ̀, yû yit-khiùn ngìn lòi-to. Sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng chûng ke Yù-thai chhai thèu-chhièn tai-lu, kì chin-chhièn oi chîm Yâ-sû. 48 Yâ-sû tui kì kóng: "Yù-thai, ngì yung chîm ngài lòi chhut-mai Ngìn-chṳ́ he-mò?" 49 Thùng Yâ-sû khiung-ha ke ho̍k-sâng khon-tó liá-ke chhìn-hìn, chhiu kóng: "Chú â, ngài-têu cho-tet sṳ́ tô-é mò?" 50 Khì-chûng yit-ke pâng-chhut tô-é, tui thai-chi-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn phiak-ko-hi, siok-thet kì yu-phién ke ngí-kûng. 51 Yâ-sû kóng: "Mo̍k chai thûng-sú!" Thèn-tén, kì chhûn-sú miâ ke-ngìn ke ngí-kûng, yî-hó kì. 52 Yèn-heu, Yâ-sû tui ke-têu lòi chok kì ke chi-sṳ̂-chóng, sṳn-thien ke kín-ví-chóng, lâu chóng-ló kóng: "Ngì-têu tai-tén tô-é lâu kun-é chhut-lòi chok ngài, khon ngài cho khiòng-tho he-mò? 53 Ngài tak-ngit thùng ngì-têu khiung-ha chhai sṳn-thien-tú, ngì-têu pin mò ha-sú chok ngài; chúng-he, liá-ha he ngì-têu vàng-hàng ke sṳ̀-chiet, vû-am chóng-khièn lé." 54 Kì-têu chok-tén Yâ-sû, tai kì hi thai-chi-sṳ̂ ke vuk-tú; Pí-tet yén-yén thèn-tén hi. 55 Kì-têu chhai thìn-yen-tú hí yit-tôi fó, thai-kâ vì-tén fó chhô-tén, Pí-tet ya chhô chhai kì-têu chûng-kiên. 56 Yû yit-ke sṳ́-ńg khon-tó Pí-tet chhô chhai ke-vi phoi-fó, chhiu chu-muk khon-tén kì, kóng: "Liá-ke ngìn ya he thùng kì khiung-ha ke." 57 Pí-tet féu-ngin kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngài m̀ sṳt kì!" 58 Ko mò kí-kiú, yu yû-ngìn chu-yi-tó kì, kóng: "Ngì me he kì-têu tông-chûng ke yit-ke." Pí-tet kóng: "Sîn-sâng, ngài m̀-he!" 59 Chhâ-m̀-tô yit-tiám-chûng heu, nang-ngoi yû yit-ke ngìn yung kiên-thin ke khiéu-hi kóng: "Chhie̍t-tui m̀-voi chhâ, kì me he thùng ke-ngìn khiung-ha ke, yîn-vi kì he Kâ-li-li-ngìn!" 60 Chúng-he Pí-tet kóng: "Ngì liá-ke ngìn â, ngài m̀-tî ngì kóng má-ke!" Kì ke fa hàn-màng kóng-so̍t, kiê-é chhiu thài. 61 Chú chón-sṳ̂n, chu-muk khon Pí-tet; Pí-tet chang sióng-hí Chú tui kì só-kóng ke fa: "Kîm-pû-ngit kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài." 62 Pí-tet chhiu chéu-chhut-hi, kieu-to fî-sòng sông-sîm. 63 Chóng Yâ-sû ke ngìn met-sa kì, tá kì; 64 êm-tén kì ke muk-chû, mun kì kóng: "Siên-tî â, chhṳ-thòn-khon, he má-ngìn tá ngì?" 65 Kì-têu yu kóng chhin-tô fa lòi vú-yu̍k kì. 66 Thiên-kông ke sṳ̀, Yù-thai-ngìn ke chóng-ló, chi-sṳ̂-chóng, lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhiòn-phu chhi-si̍p khiung-ha, yèn-heu tai Yâ-sû to kì-têu ke ngi-fi hi. 67 Kì-têu mun kì kóng: "Lâu ngài-têu kóng, ngì he m̀-he Kî-tuk?" Kì en-kóng: "Ngài chhiu-he lâu ngì-têu kóng, ngì-têu ya m̀-voi siông-sin; 68 na-he ngài mun ngì-têu, ngì-têu me voi m̀ fì-tap. 69 Chúng-he, chhiùng-kîm yî-heu, Ngìn-chṳ́ oi chhô chhai chhiòn-nèn Song-ti ke yu-phién." 70 Thai-kâ kóng: "Án-ngiòng, ngì he Song-ti ke Lai-é lô?" Yâ-sû kóng: "Ngài he, liá he ngì-têu kóng ke!" 71 Kì-têu chhiu kóng: "Ngài-têu kám hàn oi-sṳ́ khì-thâ ke chṳn-kí nè? Ngài-têu yí-kîn thâng-tó kì chhîn-khiéu kóng ke fa lé!"

Lu-kâ 23

1 Ngi-fi chhiòn-thí hong-hí-lòi, chiông Yâ-sû kié-sung to Pí-lâ-tô ke mien-chhièn hi, 2 ko kì kóng: "Ngài-têu fat-hien liá-ke ngìn san-thung ngài-têu ke thùng-pâu, ham ngài-têu m̀-hó na̍p-soi pûn Fòng-ti, yu chhṳ-chhṳ̂n he Kî-tuk, he vòng." 3 Pí-lâ-tô mun Yâ-sû kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mò?" Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì kóng ke." 4 Yîn-vi án-ngiòng, Pí-lâ-tô chhiu tui chi-sṳ̂-chóng lâu chung-ngìn kóng: "Ngài chhà-m̀-chhut liá-ke ngìn yû má-ke chhui." 5 Chúng-he, kì-têu ye̍t fat kiên-chhṳ̀ kóng: "Kì chia chhòn-kau ke miàng, chhai Yù-thai chhiòn-thi san-thung mìn-chung, tui Kâ-li-li khôi-sṳ́, liá-ha lòi-to liá-vi." 6 Pí-lâ-tô yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu mun-kóng: "Liá-ke ngìn he Kâ-li-li-ngìn mâ?" 7 Kì yit tî Yâ-sû he tui Hî-li̍t kón-hot ke thi-khî lòi ke, chhiu chiông kì sung-to Hî-li̍t ke-vi hi. (Ke-sṳ̀, Hî-li̍t ya chhai Yâ-lu-sat-lâng.) 8 Hî-li̍t khon-tó Yâ-sû, fî-sòng fôn-hí; yîn-vi kì thâng-ko koân-he Yâ-sû ke sṳ-chhìn, chó chhiu sióng-oi kien kì, hî-mong khon Yâ-sû hàng sṳ̀n-chiak. 9 Só-yî, kì mun Yâ-sû hó-tô mun-thì, chúng-he Yâ-sû yit-ki fa ya m̀ en kì. 10 Ke-têu chi-sṳ̂-chóng lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chin-chhièn lòi, chhin-li̍t ko kì. 11 Hî-li̍t lâu kì ke pîn-é chhiu met-sa kì, pin vú-yu̍k kì. Yèn-heu, kì-têu nâ yit-liâng chhin chiâng ke chhòng-phàu chok chhai kì sṳ̂n-song, sung kì to-chón Pí-lâ-tô ke-vi hi. 12 Chhai ke-ngit, Hî-li̍t lâu Pí-lâ-tô sàng-cho phèn-yû; kì lióng-sà pún-lòi he yên-kâ. 13 Pí-lâ-tô seu-si̍p chi-sṳ̂-chóng, mìn-kiên ke liâng-chhiu, lâu chung-ngìn lòi, 14 tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chiông liá-ke ngìn kié-sung to ngài liá-vi lòi, ko kì san-thung mìn-chung; ngài chhai ngì-têu ke mien-chhièn sṳ́m-mun kì, chúng-he chhà-m̀-chhut kì yû fam ngì-têu só ko kì ke ngim-hò chhui-miàng. 15 Lièn Hî-li̍t ya chhà-m̀-chhut kì yû má-ke chhui, só-yî chiông kì sung-to-chón liá-vi lòi. Án-ngiòng khon-lòi, kì pin mò cho má-ke kôi-sí ke sṳ-chhìn. 16 Ngài oi ham ngìn piên-tá kì, yèn-heu piong kì chéu." 18 Mò sióng-tó, chung-ngìn sa chhè-sâng hêm-kóng: "Chhù-thet kì! Piong Pâ-lâ-pâ pûn ngài-têu!" 19 (Pâ-lâ-pâ sṳt chhai sàng-tú chok-lon, ya chhṳ̀-ko ngìn, só-yî pûn-ngìn koân chhai kâm-ngiu̍k tú.) 20 Pí-lâ-tô sióng-oi piong Yâ-sû, chhiu chai yit-pái khien chung-ngìn. 21 Chúng-he kì-têu hàn-kha thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka! Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" 22 Pí-lâ-tô thi-sâm-pái yu mun kì-têu kóng: "Kì to-tái cho má-ke fái-sṳ? Ngài chhà-m̀-chhut kì yû má-ke kôi-sí ke chhui. Ngài oi ham ngìn piên-tá kì, yèn-heu piong kì chéu." 23 Chung-ngìn ki-siu̍k thai-sâng hêm, kiên-chhṳ̀ oi chiông Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka; chui-mî, kì-têu ke thai-sâng chhiu tet-tó sṳn-li. 24 Yîn-vi án-ngiòng, Pí-lâ-tô cheu kì-têu ke yêu-khiù siên-phan, 25 chiông kì-têu só-khiù ke, ke chok-lon chhṳ̀-ngìn, koân chhai kâm-ngiu̍k ke hiûng-sú, piong chhut-lòi, chiông Yâ-sû kâu-pûn kì-têu, yù-chhai kì-têu chhú-lî. 26 Pîn-é chiông Yâ-sû tai-chéu, chhai lu-song tù-tó yit-ke tui hiông-ha ngi̍p-sàng ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn ke; kì-têu chok-tó kì, miên-kióng kì khià sṳ̍p-sṳ-ka, thèn-tén Yâ-sû hàng. 27 Yû yit thai-khiùn ke ngìn thèn-tén Yâ-sû, khì-chûng yû-têu fu-ńg vi kì sông-sîm thai-kieu. 28 Yâ-sû chón-sṳ̂n, tui kì-têu kóng: "Yâ-lu-sat-lâng ke fu-ńg â, m̀-sṳ́ vi ngài kieu, oi vi ngì-têu chhṳ-kâ lâu ngì-têu ke chṳ́-ńg kieu! 29 Yîn-vi ngit-è voi to, ngìn voi kóng: 'Mò kiung, mò fài-thôi, mò pûn ô-nga-é sṳ̍t-nen ke, chṳ̂n-yû fuk-hi ô!' 30 Ke-sṳ̀, ngìn voi tui thai-sân kóng: 'Chak chhai ngài-têu sṳ̂n-song â!' yu tui se-sân kóng: 'Chiông ngài-têu khièm-tén!' 31 Su-é chhiâng-chhiâng ke sṳ̀-chiet, kì-têu hàn án-ngiòng châu-tha̍p kì, su-é khû-châu ke sṳ̀, kì-têu ke kiet-khiu̍k voi ngióng-pân nè?" 32 Kì-têu ya tai lióng-ke siù-fam lòi, oi thùng Yâ-sû khiung-ha chhú sí-hìn. 33 Kì-têu to yit-ke thi-fông, ôn-to "Thèu-nà-hok ke Sân-thèu", chhai ke-vi, kì-têu chiông Yâ-sû tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, thùng-sṳ̀ ya tâng ke lióng-ke siù-fam, yit-ke chhai kì ke yu-phién, yit-ke chhai kì ke chó-phién. 34 Yâ-sû kóng: "Â-pâ â, sa-miên kì-têu, yîn-vi kì-têu m̀-tî chhṳ-kâ cho má-ke." Kì-têu chhû-chhiâm-é lòi pûn Yâ-sû ke sâm. 35 Chung-ngìn khî chhai ke-vi khon. Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu ya chhṳ́-seu kì, kóng: "Kì kiu-liáu phe̍t-ngìn! Kì na chṳn-kîn he Song-ti só kién-sién ke Kî-tuk, kiu kì chhṳ-kâ mà!" 36 Ke-têu pîn-é ya met-sa kì. Kì-têu chin-chhièn nâ sôn phù-thò-chiú pûn kì lîm, 37 kóng: "Ngì na-he Yù-thai-ngìn ke vòng, kiu ngì chhṳ-kâ mà!" 38 Chhai kì thèu-nà ke táng-kô yû phài-è siá-kóng: "Liá he Yù-thai-ngìn ke vòng." 39 Lióng-ke thùng kì khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke siù-fam, yû yit-ke ya khôi-choi vú-yu̍k kì, kóng: "Ngì m̀-he Kî-tuk mâ? Kiu ngì chhṳ-kâ, ya kiu ngài-têu mà!" 40 Nang-ngoi yit-ke chhiu chit-phi ke siù-fam, kóng: "Ngì ki-yèn he khiung-ha su hìn-fa̍t ke, kám m̀ kiâng Song-ti mâ? 41 Ngài-têu su hìn-fa̍t he yin-kôi ke, yîn-vi ngài-têu só-su ke he ngài-têu ke po-yin; chúng-he liá-ke ngìn m̀-sṳt hàng yit-khien fái-sṳ." 42 Yèn-heu kì chhiu tui Yâ-sû kóng: "Yâ-sû â, ngì cho vòng kong-lìm ke sṳ̀, khiù ngì m̀-hó m̀ ki-tet ngài!" 43 Yâ-sû tui kì kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, kîm-pû-ngit ngì voi thùng ngài khiung-ha chhai lo̍k-yèn!" 44 Thai-yok he tông-chu ke sṳ̀, thiên-vû thi-am, chhṳ̍t-to hâ-chu-thèu sâm-tiám-chûng. Koa chhai sṳn-thien-tú ke pu-liàm lie̍t-cho lióng-sak. 46 Yâ-sû thai-sâng hêm-kóng: "Â-pâ â, ngài ke lìn-fùn kâu chhai Ngì ke sú-chûng!" Kóng-liáu liá-ke fa, kì chhiu thôn-hi sí-thet. 47 Ke kiûn-kôn khon-tó liá-sṳ ke kîn-ko, chhiu siung-chan Song-ti kóng: "Liá-ke ngìn sṳ̍t-chhai he ngi-ngìn!" 48 Vì-tén khon ke chung-ngìn khon-tó liá yit-chhiet, chhiòn-phu chhùi-tén sîm-kôn chón-hi. 49 Só-yû thùng Yâ-sû su̍k-sṳ ke ngìn, lâu tui Kâ-li-li thèn-tén kì lòi ke fu-ngìn-kâ, chhiòn-phu yén-yén khî-tén khon liá-têu sṳ ke kîn-ko. 50 Yû yit-ke miàng ôn-to Yok-sit ke ngìn, he ngi-fi ke ngi-yèn, cho-ngìn liòng-san yu chṳn-chhṳ̍t; 51 ngi-fi ke kie-mèu lâu só-cho ke, kì pin mò chan-sṳ̀n. Kì pún-lòi he Yù-thai thi-fông Â-li-mâ-thai-sàng ke ngìn, yit-chhṳ̍t phan-mong Song-ti koet ke sṳ̍t-hien. 52 Kì hi kien Pí-lâ-tô, yêu-khiù sû-liam Yâ-sû ke vì-thí, 53 yèn-heu hi chiông vì-thí chhí-hâ-lòi, yung mà-sâ pâu-hó, piong chhai sa̍k-piak chho̍k-sàng ke fùn-mu tî-poi; liá fùn-mu màng-sṳt chong-ko ngìn. 54 Ke-ngit he Yi-phi-ngit, Ôn-sit-ngit chhiu voi khôi-sṳ́ lé. 55 Ke-têu tui Kâ-li-li thèn Yâ-sû lòi ke fu-ngìn-kâ thùng Yok-sit khiung-ha hi, yû khon-tó ke fùn-mu, ya chhîn-chhú Yâ-sû ke vì-thí he ngióng-pân ôn-chong ke. 56 Kì-têu chhiu chón-hi, vi kì ke vì-thí chún-phi hiông-liau lâu hiông-yù. Cheu fap-li̍t ke kûi-thin, kì-têu chhai Ôn-sit-ngit ke-ngit chhiu hiû-sit.

Lu-kâ 24

1 Lî-pai-ngit tá-chó, ke-têu fu-ngìn-kâ tai-tén só chún-phi ke hiông-liau hi mu-thi. 2 Kì-têu fat-hien sa̍k-thèu yí-kîn tui mu-mùn sái-khôi, 3 chhiu hàng-ngi̍p-hi, chúng-he mò khon-tó Chú Yâ-sû ke vì-thí. 4 Kì-têu pot-tok-ngok ke sṳ̀, fut-yèn yû lióng-ke sâm fat-kông ke ngìn khî chhai kì-têu sùn-thèu; 5 kì-têu fî-sòng chho̍k-kiâng, chhiu phu̍k chhai thi-song. Ke lióng-ke ngìn tui kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke chhai sí-ngìn chûng chhìm sâng-ngìn nò? 6 Kì mò chhai liá-vi, yí-kîn fu̍k-fa̍t lé! Oi ki-tet kì hàn chhai Kâ-li-li ke sṳ̀-chiet sṳt tui ngì-têu kóng: 7 'Ngìn-chṳ́ yit-thin voi pûn-ngìn kâu chhai chhui-ngìn ke sú-chûng, tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, thi-sâm-ngit oi fu̍k-fa̍t.' " 8 Kì-têu liá-sṳ̀ chang sióng-hí Yâ-sû ke fa, 9 chhiu tui fùn-mu chón-hi, chiông só tù-tó ke yit-chhiet sṳ-chhìn po pûn sṳ̍p-yit-ke sṳ́-thù lâu khì-thâ ke ngìn tî. 10 Tui sṳ́-thù po-ko liá yit-chhiet ke fu-ngìn-kâ he: Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â, Yok-â-nâ, Ngâ-kok ke â-mê Mâ-li-â, lâu phe̍t ke fu-ngìn-kâ. 11 Ke-têu sṳ́-thù láu-tó liá-têu fu-ngìn-kâ lon-kóng, chhiu m̀ sin kì-têu só kóng ke fa. 12 Chúng-he Pí-tet hong-hí-lòi, chéu-to mu-thi hi, tham-sṳ̂n khon fùn-mu tî-poi, khon-tó chṳ́-yû chhûn mà-sâ. Kì chhiu to-chón-hi, fî-sòng hî-khì só fat-sên ke sṳ. 13 Khiung-ngit, ho̍k-sâng chûng yû lióng-ke ngìn oi hi yit-ke chhûn-chông. Liá chhûn-chông miàng ôn-to Yî-mâ-ńg-sṳ̂, lì Yâ-lu-sat-lâng yok sṳ̍p-yit kûng-lî. 14 Kì lióng-sà theu-lu thó-lun só fat-sên ke yit-chhiet sṳ-chhìn. 15 Kín kóng kín lun ke sṳ̀, Yâ-sû chhîn-sṳ̂n hàng-khiûn kì-têu, thùng kì-têu khiung-ha hàng; 16 kì-têu mien-tui kì, chúng-he muk-chû mùng-mùng m̀-sṳt kì. 17 Yâ-sû mun kì-têu kóng: "Ngì-têu kín hàng kín kóng ke he má-ke sṳ-chhìn?" Kì-têu chhiu thìn hâ-lòi, mien tai yù-sèu. 18 Khì-chûng yit-ke miàng ôn-to Kiet-liù-pâ ke, mun Yâ-sû kóng: "Liá kí-ngit chhai Yâ-lu-sat-lâng fat-sên ke sṳ-chhìn, kám kóng chṳ́-yû ngì yit-ke cho ngìn-hak ke m̀-tî he-mò?" 19 Yâ-sû kóng: "Má-ke sṳ-chhìn?" Kì-têu en-kóng: "He Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû ke sṳ â! Kì he yit-ke siên-tî, chhai Song-ti lâu chung-ngìn ke mien-chhièn, mò-lun kóng-fa ya-he cho-sṳ lûng-chúng chhin-yû nèn-li̍t; 20 ke-têu chi-sṳ̂-chóng lâu ngài-têu ke liâng-chhiu sa kié-sung kì hi phan sí-hìn, tâng kì chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng. 21 Ngài-têu ngièn-lòi hî-mong kì chhiu-he ke oi lòi chṳ́n-kiu Yî-set-lie̍t ke! M̀ tân-chhiang án-ngiòng, liá sṳ-chhìn ke fat-sên yí-kîn kîn-ko sâm-ngit. 22 Hàn-yû, ngài-têu tông-chûng yû kí-ke fu-ngìn-kâ, sṳ́ ngài-têu chhin chho̍k-kiâng. Kì-têu tá-chó hi fùn-mu ke-vi, 23 chúng-he mò khon-tó kì ke vì-thí. Kì-têu to-chón-lòi po-ko kóng, kì-têu khon-tó thiên-sṳ́ chhut-hien, thiên-sṳ́ lâu kì-têu kóng, Yâ-sû yí-kîn fu̍k-fa̍t lé. 24 Ngài-têu chûng-kiên yû-ngìn hi fùn-mu khon, só khon-tó ke thùng ke-têu fu-ngìn-kâ só kóng ke khiung-yong, chṳ́-he mò khon-tó kì." 25 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu ngióng-pân án thun! Siên-tî só-kóng ke fa, ngì-têu ngióng-pân án nàn siông-sin nè? 26 Kî-tuk m̀-he thin-chho̍k oi kîn-li̍t liá yit-chhiet khú-nan, yèn-heu chang chin-ngi̍p kì ke yùng-yeu mâ?" 27 Chiap-hâ-hi, kì cheu Mô-sî lâu chung siên-tî só siá ke khôi-sṳ́, tui kì-têu kié-sṳt Sṳn-kîn só ki koân-he kì chhṳ-kâ ke yit-chhiet sṳ-chhìn. 28 Kì-têu hàng-khiûn só-oi hi ke chhûn-chông, Yâ-sû chhiong hàn-oi ki-siu̍k hiong-chhièn hàng, 29 kì-têu chhiu khiòng-khiòng liù kì, kóng: "Ngit-thèu yí-kîn lo̍k-sân, thiên voi am lé, thùng ngài-têu khiung-ha he̍t nâ!" Yâ-sû chhiu ngi̍p-hi, thùng kì-têu khiung-ha he̍t. 30 Kì-têu chhô-hâ-lòi sṳ̍t-ya ke sṳ̀, Yâ-sû nâ-hí piáng-è, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, kâu-pûn kì-têu. 31 Kì-têu ke muk-chû fut-yèn kîm-hí-lòi, chang ngin-tó kì; chúng-he Yâ-sû yit-ha chhiu m̀ kien thet-hi. 32 Kì-têu pí-chhṳ́ kóng: "Kì chhai lu-song lâu ngài-têu kóng-fa, vi ngài-têu kié-sṳt Sṳn-kîn ke sṳ̀, ngài-têu ke sîm m̀-he chhiong fó án-ngiòng chho̍k-hí-lòi mâ?" 33 Kì-têu ngiàm-sṳ̀ chhiu chhut-fat, chón Yâ-lu-sat-lâng hi. Chhai ke-vi, kì-têu khon-tó sṳ̍p-yit-ke sṳ́-thù lâu nang-ngoi yit-têu ngìn chhi-si̍p khiung-ha, 34 tú-hó chhai ke-vi kóng: "Chú ton-chṳ̂n fu̍k-fa̍t lé; kì yí-kîn hién-hien pûn Sî-mùn khon lé!" 35 Ke lióng-sà ya chiông lu-song só tù-tó ke, pin kì-têu ngióng-pân chhai Chú pak-khôi piáng-è ke sṳ̀ ngin-tó kì ke kîn-ko, lâu thai-kâ kóng. 36 Kì-têu kóng-tén liá-têu sṳ, Yâ-sû chhîn-sṳ̂n khî chhai kì-têu chûng-kiên, tui kì-têu kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn!" 37 Kì-têu kiâng-to pi̍t-pi̍t-chhat, láu-tó he khon-tó fùn-phak. 38 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu cho-má-ke án sèu nè? Ngióng-pân sîm-kôn ngì-fù nè? 39 Khon ngài ke sú, ngài ke kiok! Khok-sṳ̍t he ngài! Miâ ngài khon-é, ngì-têu chhiu tî; fùn-phak mò ngiuk ya mò kut, ngì-têu khon, ngài lióng-yong tû yû." 40 Kóng-liáu, kì chhiu chiông sú lâu kiok pûn kì-têu khon. 41 Kì-têu thet fôn-hí yu sióng-m̀-thûng, hàn-he m̀-kám siông-sin. Kì mun kì-têu kóng: "Ngì-têu liá-vi yû má-ke hó sṳ̍t ke mò?" 42 Kì-têu nâ yit-te phoi-hó ke ǹg pûn kì. 43 Kì chhiu chiap-ko-lòi, chhai kì-têu ke mien-chhièn sṳ̍t. 44 Yèn-heu, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Liá yit-chhiet chhiu-he thèu-pái ngài thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀ lâu ngì-têu kóng ke: Mô-sî ke fap-li̍t, siên-tî ke sû, lâu Sṳ̂-phiên só siá ke, koân-he ngài ke tak-khien sṳ-chhìn yit-thin oi sṳ̍t-hien." 45 Yâ-sû chhiu khôi kì-têu ke sîm-khieu, pûn kì-têu liáu-kié Sṳn-kîn ke fa, 46 yu tui kì-têu kóng: "Cheu Sṳn-kîn só siá ke, Kî-tuk thin-chho̍k voi su-hoi, thi-sâm-ngit tui sí fu̍k-fa̍t, 47 ngìn ya oi fung kì ke miàng chhòn fí-kói lâu sa-chhui ke tho-lî, tui Yâ-lu-sat-lâng khôi-sṳ́, chhṳ̍t-to van-koet. 48 Ngì-têu chhiu-he liá-têu sṳ ke kien-chṳn-ngìn. 49 Ngài oi chiông ngâ Pâ só yin-hí ke, chhîn-chhṳ su-pûn ngì-têu; ngì-têu oi chhai sàng-nui tén-heu, chhṳ̍t-to ke tui táng-kô lòi ke nèn-li̍t lìm-to ngì-têu." 50 Chiap-tén, Yâ-sû tai kì-têu chhut-sàng, hi-to Pak-thai-nì. Chhai ke-vi, kì khià-sú vi kì-têu chuk-fuk. 51 Chuk-fuk ke sṳ̀-chiet, kì chhiu lì-khôi kì-têu, su-chiap sông thiên-táng hi. 52 Kì-têu chhiu kin-pai kì, mân-sîm fôn-hí chón Yâ-lu-sat-lâng hi, 53 sòng-sòng chhai sṳn-thien-tú siung-chan Song-ti.

Yok-hon 1

1 Thai-chhû yû Tho, Tho lâu Song-ti thùng-chhai, Tho chhiu-he Song-ti. 2 Kì chhai thai-chhû lâu Song-ti thùng-chhai. 3 Song-ti thûng-ko kì chhóng-chho van-yû; só-yû su chhóng-chho ke, mò yit-yong m̀-he thûng-ko kì chho ke. 4 Tho chhiu-he sâng-miang ke ngièn-thèu, liá sâng-miang chiông kông su-pûn ngìn-lui. 5 Kông cheu chhai vû-am chûng, vû-am chhiùng-lòi m̀-sṳt yàng-ko kông. 6 Yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Yok-hon, he Song-ti só chhâi-phai ke sṳ́-chá. 7 Kì lòi vi ke kông cho-chṳn, oi pûn thai-kâ thâng-tó kì ke tho-lî lòi sin. 8 Kì pún-sṳ̂n m̀-he ke kông, he oi vi kông cho-chṳn. 9 Ke kông he chṳ̂n kông, lòi-to sṳ-kiên kông-cheu chhiòn ngìn-lui. 10 Tho chhai sṳ-kiên, Song-ti he thûng-ko kì chhóng-chho sṳ-kie, chúng-he sṳ-kiên-ngìn m̀-sṳt kì. 11 Kì lòi-to chhṳ-kâ ke thi-fông, chhṳ-kâ ke ngìn sa m̀ chiap-su kì. 12 Chúng-he fàm chiap-su kì ke, chhiu-he sin kì ke ngìn, kì chhiu su kì-têu cho Song-ti chṳ́-ńg ke khièn-li. 13 Liá-têu ngìn cho Song-ti ke chṳ́-ńg m̀-he yîn-vi hiet-thúng koân-he, chhiong tui ngìn ke sin-yu̍k ya-he tui nàm-ngìn ke yi-sṳ lòi kiung ke, he tui Song-ti kiung ke. 14 Tho sàng-cho ngiuk-sṳ̂n, he̍t chhai ngài-têu ke tông-chûng, chhûng-mân ên-tién lâu chṳ̂n-lî. Ngài-têu yû khon-tó kì ke yùng-kông, liá he Â-pâ Thu̍k-yit ke Lai-é chang yû ke yùng-kông. 15 Yok-hon vi kì cho-chṳn, hêm-kóng: "Koân-he kì, ngài sṳt kóng: 'Kì pí ngài kha-man lòi, chúng-he pí ngài kha ví-thai; yîn-vi ngài màng chhut-se, kì yí-kîn chhùn-chhai.' " 16 Tui kì ke fûng-sṳn, ngài-têu chhiòn-phu yû liâng-su-tó ên-tién, pin ên-song kâ-ên. 17 Song-ti thûng-ko Mô-sî pân-pu fap-li̍t, chúng-he ên-tién lâu chṳ̂n-lî he thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk lòi ke. 18 Chhiùng-lòi m̀-sṳt yû-ngìn khon-tó Song-ti, chṳ́-yû Thu̍k-yit ke Lai-é Song-ti chhiu-he chhai Â-pâ fài-chûng ke, chiông Kì khí-sṳ chhut-lòi. 19 Yî-ha he Yok-hon ke kien-chṳn. Tông-sṳ̀, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tui Yâ-lu-sat-lâng phai têu chi-sṳ̂ lâu Li-vi-ngìn hi kien Yok-hon, mun kì kóng: "Ngì he má-ngìn?" 20 Yok-hon mò khî-chhie̍t fì-tap, fán-chón thán-pha̍k lâu kì-têu kóng: "Ngài pin m̀-he Kî-tuk." 21 Kì-têu chhiu mun: "Án-ngiòng, ngì he má-ngìn? He Yî-li-â mâ?" Yok-hon en-kóng: "Ngài m̀-he." Kì-têu yu mun: "He ke siên-tî mâ?" Kì yu en-kóng: "M̀-he." 22 Kì-têu chiap-tén kóng: "Chhiáng ngì lâu ngài-têu kóng, ngì to-tái he má-ngìn, ngài-têu hó fì-fu̍k phai ngài-têu lòi ke ngìn. Ngì chhṳ-kâ kóng, ngì he má-ngìn?" 23 Yok-hon yung siên-tî Yî-soi-â ke fa fì-tap, kóng: "Chhai khóng-yâ yû ngìn hêm-kóng: 'Vi Chú siû-chhṳ̍t Kì só-oi hàng ke tho-lu!' Ngài chhiu-he liá-ke ngìn." 24 Fap-li-soi-ngìn só phai-lòi ke ke-têu ngìn 25 chṳt-mun Yok-hon kóng: "Ngì ki-yèn m̀-he Kî-tuk, m̀-he Yî-li-â, ya m̀-he ke siên-tî, án-ngiòng, ngì cho-má-ke hàng sé-lî nò?" 26 Yok-hon en-kóng: "Ngài he yung súi hàng sé-lî; chúng-he yû yit-ke khî chhai ngì-têu tông-chûng, ngì-têu m̀-sṳt ke, 27 kì pí ngài kha-man lòi, ngài chhiu-he lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet." 28 Liá-têu sṳ fat-sên chhai Yok-tan-hò tûng-phién ke Pak-thai-nì, chhiu-he Yok-hon hàng sé-lî ke só-chhai. 29 Thi-ngi-ngit, Yok-hon khon-tó Yâ-sû tui kì hàng-tén ko-lòi, chhiu kóng: "Khon â, Song-ti ke Kâu-yòng, chhù-thet sṳ-kiên-ngìn ke chhui ke! 30 Liá-ke ngìn chhiu-he ngài sṳt kóng ke: 'Kì pí ngài kha-man lòi, chúng-he pí ngài kha ví-thai; yîn-vi ngài hàn-màng chhut-se, kì yí-kîn chhùn-chhai.' 31 Ngài pin m̀-sṳt kì; chúng-he ngài lòi, yung súi hàng sé-lî, vi-tó oi pûn Yî-set-lie̍t-ngìn ngin-sṳt kì." 32 Yok-hon yu cho-chṳn kóng: "Ngài khon-tó Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è tui thiên-táng kong-lìm, lo̍k chhai kì ke sṳ̂n-song. 33 Ngài hàn-he m̀-sṳt kì, chúng-he chhâi ngài yung súi hàng sé-lî ke Song-ti lâu ngài kóng: 'Ngì khon-tó Sṳn-Lìn kong-lìm, lo̍k chhai má-ngìn ke sṳ̂n-song, liá-sà chhiu-he yung Sṳn-Lìn hàng sé-lî ke.' 34 Ngài yí-kîn khon-tó lé, só-yî tui ngì-têu cho-chṳn, kì chhiu-he Song-ti ke Lai-é." 35 Yu ko yit-ngit, Yok-hon lâu kiâ lióng-ke ho̍k-sâng yu khî chhai ke-vi; 36 kì khon-tó Yâ-sû kîn-ko, chhiu kóng: "Khon â, Song-ti ke Kâu-yòng!" 37 Ke lióng-ke ho̍k-sâng yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu hi thèn Yâ-sû. 38 Yâ-sû chón-sṳ̂n, khon-tó kì-têu thèn-tén kì, chhiu mun-kóng: "Ngì-têu chhìm má-ke?" Kì-têu en-kóng: "Lâ-pí, ngì he̍t chhai nai-vi?" ("Lâ-pí" ke yi-sṳ chhiu-he "Sîn-sâng".) 39 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu lòi khon!" Kì-têu thèn kì hi, khon-tó kì he̍t ke só-chhai, ke-ngit chhiu thùng kì khiung-ha he̍t. (Ke-sṳ̀ thai-yok he hâ-chu si-tiám-chûng.) 40 Thâng-tó Yok-hon ke fa chhiu thèn Yâ-sû ke lióng-sà chûng, yû yit-ke he Sî-mùn-Pí-tet ke ló-thâi Ôn-tet-lie̍t. 41 Kì siên chhìm-tó kì ke â-kô Sî-mùn, lâu kì kóng: "Ngài-têu yí-kîn chhìm-tó Mì-soi-â lé." ("Mì-soi-â" ke yi-sṳ chhiu-he "Kî-tuk".) 42 Yèn-heu kì chhiu tai Sî-mùn hi kien Yâ-sû. Yâ-sû chu-muk khon kì, kóng: "Ngì he Yok-hon ke lai-é Sî-mùn, chúng-he ngì voi pûn-ngìn ham-cho Kî-fap." (Kî-fap lâu Pí-tet yi-sṳ khiung-yong, chhiu-he "Phàn-sa̍k".) 43 Yu ko yit-ngit, Yâ-sû kiet-thin hi Kâ-li-li-sén. Kì chhìm-tó Fî-li̍t, tui kì kóng: "Lòi thèn ngài!" 44 (Fî-li̍t he Pak-soi-thai-ngìn, lâu Ôn-tet-lie̍t pin Pí-tet thùng-hiông.) 45 Fî-li̍t chhìm-tó Nâ-tan-ngia̍p, lâu kì kóng: "Mô-sî chhai Fap-li̍t-sû chûng só siá lâu chung siên-tî só ki-chai ke ke-sà, ngài-têu yí-kîn chhìm-tó lé. Kì chhiu-he Yok-sit ke lai-é, Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû." 46 Nâ-tan-ngia̍p chhiu tui kì kóng: "Nâ-sat-le̍t kám voi chhut má-ke hó ke mâ?" Fî-li̍t kóng: "Ngì lòi khon!" 47 Yâ-sû khon-tó Nâ-tan-ngia̍p tui kì hàng-tén ko-lòi, chhiu kóng: "Khon â, kì he yit-ke chṳ̂n-sṳ̍t ke Yî-set-lie̍t-ngìn; kì ke sîm-chûng mò kúi-cha!" 48 Nâ-tan-ngia̍p mun kì kóng: "Ngì ngióng-voi sṳt ngài?" Yâ-sû en-kóng: "Ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, Fî-li̍t màng ham ngì, ngài yí-kîn khon-tó ngì." 49 Nâ-tan-ngia̍p kóng: "Sîn-sâng, ngì he Song-ti ke Lai-é; ngì he Yî-set-lie̍t ke kiûn-vòng!" 50 Yâ-sû kóng: "Yîn-vi ngài lâu ngì kóng, ngài khon-tó ngì chhai vù-fâ-kó su-hâ, ngì chhiu sin he-mò? Ngì voi khon-tó pí liá hàn-kha thai ke sṳ-chhìn!" 51 Yâ-sû yu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu voi khon-tó thiên khôi, Song-ti ke thiên-sṳ́ chhai Ngìn-chṳ́ sṳ̂n-hong sông-hi hâ-lòi."

Yok-hon 2

1 Lióng-ngit heu, chhai Kâ-li-li ke Kâ-nâ-sàng, yû-ngìn kiet-fûn. Yâ-sû ke â-mê chhai ke-vi; 2 Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng ya pûn kì-têu chhiáng-hi chhâm-kâ fûn-yîn ke yèn-si̍t. 3 Chiú lîm chhiang-chhiang, Yâ-sû ke â-mê lâu kì kóng: "Kì-têu mò chiú lô." 4 Yâ-sû kóng: "Â-mê, liá lâu ngài lióng-sà yû má-ke koân-he, ngài ke sṳ̀-chiet hàn-màng to." 5 Yâ-sû ke â-mê chhiu fûn-fu phu̍k-ngìn kóng: "Kì ham ngì-têu cho má-ke, chhiu cheu kì ke fa hi cho." 6 Chhai ke-vi yû liuk-chak sa̍k âm-kông, he Yù-thai-ngìn hàng kiet-chhiang-lî ke sṳ̀ yung ke, mî-chak khó-yî chông thai-yok yit-pak kûng-sṳ̂n ke súi. 7 Yâ-sû lâu phu̍k-ngìn kóng: "Chiông liá-têu âm-kông chông-mân súi." Kì-têu chhiu tó súi ngi̍p-hi, chhṳ̍t-to nêm-hí-lòi. 8 Yâ-sû yu kóng: "Liá-ha, yéu têu chhut-lòi, sung pûn kón yèn-si̍t ke." Kì-têu chhiu sung ko-hi. 9 Kón yèn-si̍t ke chhṳ-lîm ke yí-kîn pien-cho chiú ke súi, m̀-tî liá chiú he tui nai-vi lòi ke (chṳ́-yû yéu-súi ke phu̍k-ngìn tî), chhiu ham sîn-lòng lòi, 10 lâu kì kóng: "Phe̍t-ngìn chhiòn-phu he siên sông hó chiú, tén ngìn-hak lîm-to chhâ-m̀-tô chang sông phû-thûng ke chiú; ngì fán-chón chiông chui-hó ke chiú liù-to liá-ha!" 11 Liá he Yâ-sû só-hàng ke thi-yit-ke sṳ̀n-chiak, he chhai Kâ-li-li ke Kâ-nâ-sàng hàng ke. Liá-ke sṳ hién-chhut kì ke yùng-kông; kiâ ho̍k-sâng chhiu sin kì. 12 Liá sṳ yî-heu, Yâ-sû lâu kiâ-mê, ló-thâi, pin ho̍k-sâng hâ-hi Kâ-pak-nùng, chhai ke-vi he̍t kí-ngit. 13 Yù-thai-ngìn ke Phàn-ko-chiet voi to lé, Yâ-sû sông Yâ-lu-sat-lâng hi. 14 Chhai sṳn-thien tî-poi, kì khon-tó yû ngìn chhai ke-vi mai ngiù, yòng, ngie̍t-kap-è, ya yû tui-von ngiùn-chhièn ke ngìn chhô chhai ke-vi. 15 Kì chhiu nâ sok-è cho piên-é, chiông ngiù yòng kiuk-to sṳn-thien ngoi-poi hi, yu to von-chhièn ke ngìn ke-vi, tó-chhut kì-têu ke ngiùn-chhièn, súng-vang kì-têu ke chok-è. 16 Yèn-heu kì tui mai ngie̍t-kap-è ke ngìn kóng: "Chiông liá-têu tûng-sî pân-chéu, mo̍k chiông ngâ Pâ ke sṳn-thien pien-cho sṳ-chhòng!" 17 Kiâ ho̍k-sâng sióng-hí Sṳn-kîn yû fa kóng: "Song-ti â, ngài vi Ngì ke sṳn-thien thai-fat ngie̍t-sîm, chhiu-chhiong fó-sêu!" 18 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu chhiu chṳt-mun kì kóng: "Ngì nèn hién má-ke sṳ̀n-chiak pûn ngài-têu khon, lòi chṳn-mìn ngì yû khièn hó cho liá-têu sṳ nè?" 19 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu chhak-thet liá sṳn-thien, sâm-ngit-nui, ngài voi chiông kì chhùng-kien hí-lòi." 20 Kì-têu kóng: "Liá sṳn-thien yí-kîn hí lé si-sṳ̍p-liuk ngièn, ngì sâm-ngit-nui chhiu voi chhùng-kien hí-lòi he-mò?" 21 Khì-sṳ̍t, Yâ-sû só-kóng ke sṳn-thien he chṳ́ kì chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí. 22 Só-yî, Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t yî-heu, kiâ ho̍k-sâng sióng-hí kì só kóng-ko ke liá-ki fa, chhiu sin Sṳn-kîn lâu Yâ-sû só-kóng ke. 23 Yâ-sû chhai Yâ-lu-sat-lâng ko Phàn-ko-chiet ke sṳ̀, chhin-tô ngìn khon-tó kì só-hàng ke sṳ̀n-chiak, chhiu sin kì. 24 Chúng-he Yâ-sû tui kì-têu m̀ fong-sîm, yîn-vi kì tui só-yû ke ngìn yû chhin chhṳ̂m ke ngin-sṳt. 25 Kì mò sî-yeu má-ngìn lâu kì kóng koân-he ngìn ke sṳ, yîn-vi kì chhṳ̂m-chhṳ̂m liáu-kié ngìn ke nui-sîm.

Yok-hon 3

1 Yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn, miàng ôn-to Nì-kô-tet-mu, he Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu. 2 Kì chhai am-pû-sṳ̀ lòi-kien Yâ-sû, kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu tî ngì he tui Song-ti ke-vi lòi ke kau-sṳ̂. Ngì só-hàng ke sṳ̀n-chiak, na-m̀-he yû Song-ti thùng-chhai, mò ngìn nèn hàng." 3 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngìn na-he mò chhùng-sên, chhiu khon-m̀-tó Song-ti ke koet sṳ̍t-hien." 4 Nì-kô-tet-mu mun-kóng: "Ngìn chṳ́-yû kín lòi kín ló, ngióng-voi chhùng-sên nè? Kì nèn to-chón mû-thôi chai kiung-chhut-lòi he-mò?" 5 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngìn na-m̀-he tui súi lâu Sṳn-Lìn lòi chhùng-sên, chhiu mò khó-nèn sàng-cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn. 6 Ngìn ke ngiuk-sṳ̂n he tui yà-ôi kiung ke, kì ke lìn-sin he tui Sṳn-Lìn kiung ke. 7 M̀-hó yîn-vi ngài kóng 'Ngì-têu yit-thin oi chhùng-sên' kám-kok khì-koai. 8 Fûng cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ chhôi, ngì thâng-tó kì ke sâng, chúng-he m̀ tî kì tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi. Mî-yit-ke tui Sṳn-Lìn kiung ke, ya he án-ngiòng." 9 Nì-kô-tet-mu mun kì kóng: "Ngióng-voi yû án-ngiòng ke sṳ nè?" 10 Yâ-sû en-kóng: "Ngì he Yî-set-lie̍t ke kau-sṳ̂, lièn liá-têu sṳ ya m̀-voi mìn-pha̍k mâ? 11 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngài-têu kóng-lun ngài-têu só tî ke, ngài-têu kien-chṳn ngài-têu só khon-tó ke; chúng-he ngì-têu phiên-phiên m̀-hén liâng-su ngài-têu ke kien-chṳn. 12 Ngài lâu ngì-têu kóng liá sṳ-kiên ke sṳ, ngì-têu tû m̀ sin; ngài na-he lâu ngì-têu kóng thiên-táng ke sṳ, ngì-têu ngióng-voi sin nò? 13 Chhù-liáu tui thiên-táng kong hâ-lòi ke Ngìn-chṳ́, chhiùng-lòi m̀-sṳt yû ngìn sông-ko thiên. 14 Chhiu-chhiong Mô-sî chhai khóng-yâ khià-hí thùng-sà, Ngìn-chṳ́ ya yit-thin oi pûn-ngìn khià-hí-lòi, 15 pûn só-yû sin kì ke ngìn tet-tó yún-yén ke sâng-miang. 16 "Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì Thu̍k-yit ke Lai-é su-pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang. 17 "Yîn-vi Song-ti chhâi Kì ke Lai-é to sṳ-kiên lòi, m̀-he oi thin sṳ-kiên-ngìn ke chhui, he oi thûng-ko kì lòi chṳ́n-kiu sṳ-kiên-ngìn. 18 Sin Lai-é ke ngìn m̀-voi su thin-chhui; m̀ sin ke ngìn yí-kîn su thin-chhui, yîn-vi kì m̀ sin Song-ti Thu̍k-yit ke Lai-é. 19 Kông lòi-to sṳ-kie, sṳ-kiên-ngìn yîn-vi chhṳ-kâ ke fái hàng-vì, m̀ oi kông, fán-chón oi vû-am; kì-têu su thin-chhui ke ngièn-yîn chhiu chhai liá-vi. 20 Cho fái-sṳ ke, chhiòn-phu hen kông, m̀ oi chiap-khiun kông, yîn-vi kiâng kì ke fái hàng-vì hién-mìn chhut-lòi. 21 Chúng-he, cheu chṳ̂n-lî cho-sṳ ke, chhiu chiap-khiun kông, oi pûn kông hién-mìn kì só-cho ke yit-chhiet he cheu Song-ti ke chṳ́-yi cho ke." 22 Liá sṳ yî-heu, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng to Yù-thai thi-khî hi. Kì chhai ke-vi lâu kì-têu he̍t yit-chham sṳ̀-kiên, yu hàng sé-lî. 23 Yok-hon chhai lì-khôi Sat-lâng mò kí-yén ke Ôi-nun ya hàng sé-lî, yîn-vi ke-vi súi chhin tô; thai-kâ chiap-tén hi liâng sé-lî. 24 (Ke-sṳ̀ Yok-hon hàn-màng pûn-ngìn koân hí-lòi.) 25 Yok-hon ke kí-ke ho̍k-sâng lâu yit-ke Yù-thai-ngìn vi kiet-chhiang-lî khôi-sṳ́ phien-lun. 26 Kì-têu hi kien Yok-hon, tui kì kóng: "Sîn-sâng, ngì khon, yî-chhièn lâu ngì chhai Yok-tan-hò tûng-phién, ngì vi kì cho kien-chṳn ke, liá-ha ya hàng sé-lî, thai-kâ chhiòn-phu hi chhiu kì lô!" 27 Yok-hon kóng: "Na-m̀-he Thiên su-hâ ke, ngìn chhiu mò fap-thu tet-tó má-ke. 28 Ngài sṳt kóng-ko: 'Ngài m̀-he Kî-tuk; ngài put-ko he fung chhâi-phai cho kì ke siên-fûng.' Liá fa ngì-têu khó-yî vi ngài cho-chṳn. 29 Thó sîn-ngiòng ke he sîn-lòng; sîn-lòng ke phèn-yû khî chhai sùn-thèu, yit thâng-tó sîn-lòng ke sâng chhiu fôn-hí khoai-lo̍k. Chhiong án-ngiòng, ngài yí-kîn tet-tó vàn-chhiòn ke hí-lo̍k. 30 Kì yit-thin voi yit-ngit yit-ngit hîn-vong, chúng-he ngài voi yit-ngit yit-ngit sôi-mì." 31 Chhiùng thiên-táng lòi ke, chhêu-ko van-yû. Chhiùng thi-song lòi ke, he su̍k-yì thi, kì só-kóng ke ya he thi-song ke sṳ; chúng-he chhiùng thiên-táng lòi ke, chhêu-ko van-yû. 32 Kì vi só khon-tó lâu só thâng-tó ke cho-chṳn, chúng-he mò-ngìn chiap-su kì ke kien-chṳn. 33 Ke chiap-su kiâ kien-chṳn ke, chhiu-he chṳn-mìn Song-ti he sin-sṳ̍t ke. 34 Song-ti só chhâi-phai ke, chhòn Song-ti ke fa, yîn-vi Song-ti fûng-fûng fu-fu chiông Sṳn-Lìn su-pûn kì. 35 Â-pâ siak Kì ke Lai-é, yí-kîn chiông van-yû kâu chhai kiâ sú-chûng. 36 Sin Lai-é ke, chhiu yû yún-yén ke sâng-miang; m̀ sin-chhiùng Lai-é ke, m̀-voi yû sâng-miang, voi ki-siu̍k liù chhai Song-ti ke fun-nu chṳ̂-ha.

Yok-hon 4

1 Fap-li-soi-ngìn thâng-kóng Yâ-sû sû ho̍k-sâng lâu hàng sé-lî pí Yok-hon kha tô. 2 (Khì-sṳ̍t, Yâ-sû m̀-sṳt chhîn-sṳ̂n vi má-ngìn hàng sé-lî, he kiâ ho̍k-sâng hàng sé-lî.) 3 Yâ-sû tî yû liá-ke chhòn-sot, chhiu lì-khôi Yù-thai, to-chón hi Kâ-li-li; 4 kì só-hàng ke lu yit-thin oi kîn-ko Sat-mâ-li-â. 5 Kì lòi-to Sat-mâ-li-â ke Si-kâ sàng, lì Ngâ-kok pûn kiâ lai-é Yok-sit ke thú-thi mò kí-yén; 6 Ngâ-kok-chiáng chhiu-he chhai ke-vi. Yâ-sû yîn-vi hàng-lu chhin khioi, chhiu chhô chhai chiáng-sùn; ke-sṳ̀ chhâ-m̀-tô he tông-chu. 7 Yû yit-ke Sat-mâ-li-â ke fu-ngìn-kâ lòi tá-súi; Yâ-sû lâu kì kóng: "Chhiáng ngì pûn têu súi ngài lîm." 8 (Kiâ ho̍k-sâng yí-kîn hi kiê-lu mâi sṳ̍t-vu̍t.) 9 Sat-mâ-li-â ke fu-ngìn-kâ en Yâ-sû kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn, ngài he Sat-mâ-li-â ke fu-ngìn-kâ, ngì ngióng-voi lâu ngài thó-súi lîm nò?" (Ngièn-lòi Yù-thai-ngìn lâu Sat-mâ-li-â-ngìn mò lòi-vông.) 10 Yâ-sû en-kóng: "Na-he ngì tî Song-ti ke ên-tién lâu liá-ha tui ngì thó-súi lîm ke he má-ngìn, ngì chó chhiu voi khiù kì, kì ya chó chhiu voi chiông sâng-miang ke súi pûn ngì." 11 Ke fu-ngìn-kâ kóng: "Sîn-sâng, ngì mò tá-súi ke tûng-sî, chiáng yu án chhṳ̂m, ngì oi hi nai-vi nâ sâng-miang ke súi nè? 12 Ngài-têu ke chú-siên Ngâ-kok liù liá-héu chiáng pûn ngài-têu; kì chhṳ-kâ, kiâ chṳ́-ńg, lâu kì ke thèu-sâng chhiòn-phu lîm liá-héu chiáng ke súi; kám-kóng ngì láu-tó ngì pí kì hàn-kha thai he-mò?" 13 Yâ-sû en-kóng: "Lîm liá súi ke ngìn chhiòn-phu hàn voi chai choi-châu; 14 chúng-he lîm ngài só pûn kì ke súi, ke ngìn chhiu yún-yén m̀-voi chai hot. Ngài só su ke súi voi chhai kì tî-poi sàng-cho chhièn-ngièn, yit-chhṳ̍t yúng-chhut sâng-miang ke súi, pûn kì tet-tó yún-yén ke sâng-miang." 15 Ke fu-ngìn-kâ kóng: "Sîn-sâng, chhiáng ngì chiông liá-ke súi pûn ngài, sṳ́ ngài yún-yén m̀-voi hot, ya m̀-sṳ́ chai lòi liá-vi tá-súi." 16 Yâ-sû lâu kì kóng: "Hi ham ngiâ ló-kûng, chang to-chón-lòi." 17 Ke fu-ngìn-kâ en-kóng: "Ngài mò ló-kûng." Yâ-sû kóng: "Ngì kóng ngì mò ló-kûng, mò m̀-chho̍k. 18 Ngì sṳt yû ńg-ke ló-kûng, liá-ha thùng ngì khiung-ha ke me m̀-he ngiâ ló-kûng. Ngì kóng ke chhin chho̍k." 19 Fu-ngìn-kâ kóng: "Sîn-sâng, ngài khon-chhut ngì he yit-ke siên-tî. 20 Ngài-têu Sat-mâ-li-â-ngìn ke chú-siên chhai liá sân-táng kin-pai Song-ti, ngì-têu Yù-thai-ngìn chhiu kóng Yâ-lu-sat-lâng chang he kin-pai Song-ti ke só-chhai." 21 Yâ-sû lâu kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, oi sin ngài! Sṳ̀-kiên voi to lé, ngì-têu m̀-voi chai lòi liá sân-táng ya-he hi Yâ-lu-sat-lâng kin-pai Thiên-fu. 22 Ngì-têu Sat-mâ-li-â-ngìn m̀-tî ngì-têu só pai ke he má-ngìn, ngài-têu Yù-thai-ngìn tî ngài-têu só pai ke he má-ngìn, yîn-vi kiu-ên he tui Yù-thai-ngìn lòi ke. 23 Chúng-he sṳ̀-kiên voi to lé, liá-ha chhiu-he, chṳ̂n-sṳ̍t kin-pai Thiên-fu ke, oi yung sîm-lìn lâu sṳ̀n-sṳ̍t kin-pai, yîn-vi Thiên-fu oi liá-chúng ke ngìn kin-pai Kì. 24 Song-ti he Lìn, kin-pai Kì ke ngìn yit-thin oi yung sîm-lìn lâu sṳ̀n-sṳ̍t lòi kin-pai." 25 Fu-ngìn-kâ lâu kì kóng: "Ngài tî ke chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Mì-soi-â oi lòi, kì lòi chhiu voi chiông yit-chhiet ke sṳ lâu ngài-têu kóng." 26 Yâ-sû en-kóng: "Ngài, liá-ha lâu ngì kóng-fa ke, chhiu-he kì!" 27 Liá-sṳ̀, Yâ-sû ke ho̍k-sâng to-chón-lòi. Kì-têu khon-tó kì lâu yit-ke fu-ngìn-kâ kóng-fa, kám-kok chhin khì-koai, chúng-he mò ngìn mun ke fu-ngìn-kâ: "Ngì oi má-ke?" ya-he mun Yâ-sû: "Ngì cho-má-ke lâu kì kóng-fa?" 28 Ke fu-ngìn-kâ piong-hâ kì ke súi-kon-é, chón-hi sàng-nui, tui thai-kâ kóng: 29 "Ngì-têu lòi khon! Yû yit-ke ngìn chiông ngài yit-sên só-cho ke sṳ chhiòn-phu lâu ngài kóng chhut-lòi; kì kám he Kî-tuk mâ?" 30 Thai-kâ chhiu chhut-sàng hi khon Yâ-sû. 31 Liá-sṳ̀, ho̍k-sâng ham Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, chhiáng sṳ̍t-têu tûng-sî." 32 Yâ-sû en-kóng: "Ngài yû tûng-sî hó sṳ̍t, he ngì-têu só m̀-tî ke." 33 Ho̍k-sâng chhiu pí-chhṳ́ ngi-lun kóng: "Kám-kóng yû-ngìn nâ tûng-sî pûn kì sṳ̍t he-mò?" 34 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngài ke sṳ̍t-vu̍t chhiu-he chûn-hàng 'Chhâi ngài lòi ke' ke chṳ́-yi, yu vàn-sṳ̀n Kì kâu-pûn ngài ke kûng-chok. 35 Ngì-têu kóng: 'Kâ si-ke ngie̍t chang he sû-sṳ̀n ke sṳ̀-chiet.' Ngài lâu ngì-têu kóng, ngo-thèu khon ke-têu thièn; ńg-kuk yí-kîn siuk lé, cho-tet sû-kot lé! 36 Sû-kot ke ngìn tet-tó kûng-chhièn, vi yún-yén ke sâng-miang chit-chhùn ńg-kuk, sṳ́ ve-chúng-ke lâu sû-kot-ke yit-thùng khoai-lo̍k. 37 'Chhièn-ngìn châi-chung, heu-ngìn sû-sṳ̀n' liá-ki fa he chṳ̂n-sṳ̍t ke. 38 Ngài chhâi ngì-têu hi sû-kot m̀-he ngì-têu kâng ke thièn; phe̍t-ngìn sîn-khú, ngì-têu hióng-su kì-têu sîn-khú ke sṳ̀n-kó." 39 Ke-sàng yû chhin-tô Sat-mâ-li-â-ngìn sin Yâ-sû, yîn-vi ke fu-ngìn-kâ kóng: "Kì chiông ngài yit-sên só-cho ke sṳ chhiòn-phu lâu ngài kóng chhut-lòi." 40 Ke-têu Sat-mâ-li-â-ngìn khon-tó Yâ-sû, chhiu yêu-khiù kì thùng kì-têu khiung-ha he̍t; só-yî Yâ-sû chhai ke-vi he̍t lióng-ngit. 41 Yîn-vi Yâ-sû só-kóng ke tho-lî, sin kì ke ngìn chhiu hàn-kha tô. 42 Kì-têu lâu ke fu-ngìn-kâ kóng: "Ngài-têu liá-ha sin, m̀-he yîn-vi ngì só-kóng ke fa, he yîn-vi ngài-têu chhîn-sṳ̂n thâng-tó kì ke fa, tî kì sṳ̍t-chhai he sṳ-kie ke Kiu-chú." 43 Yâ-sû chhai ke-vi he̍t lióng-ngit yî-heu, chhiu hi Kâ-li-li. 44 Kì chhṳ-kâ sṳt kóng: "Siên-tî chhai chhṳ-kâ ke kâ-hiông he m̀-voi su ngìn chûn-chhung ke." 45 Yâ-sû yit to Kâ-li-li, ke-vi ke ngìn chhiòn-phu chhin fôn-ngiàng kì; yîn-vi kì-têu chhai Yâ-lu-sat-lâng ko Phàn-ko-chiet ke sṳ̀, yû khon-tó kì só-cho yit-chhiet ke sṳ. 46 Yâ-sû yu to-chón-hi Kâ-li-li ke Kâ-nâ, chhiu-he thèu-pái kì pien súi cho chiú ke só-chhai. Ke thi-fông yû yit-ke thai-kôn, kiâ lai-é chhai Kâ-pak-nùng pot-phiang. 47 Kì yit thâng-tó Yâ-sû tui Yù-thai lòi-to Kâ-li-li, chhiu hi kien kì, khiù kì hi Kâ-pak-nùng yî-hó kiâ phiang-to voi sí ke lai-é. 48 Yâ-sû lâu kì kóng: "Ngì-têu na-m̀-he khon-tó sṳ̀n-chiak khì-sṳ, chúng-he m̀ sin." 49 Ke thai-kôn en-kóng: "Sîn-sâng, khiù ngì chhai ngâ lai-é màng sí yî-chhièn thùng ngài khiung-ha lòi-hi." 50 Yâ-sû tui kì kóng: "Chón-hi, ngiâ lai-é hó lé!" Ke ngìn sin Yâ-sû ke fa chhiu chón-hi. 51 Chhai lu-song, kiâ phu̍k-ngìn tù-tó kì, lâu kì kóng: "Ngì ke lai-é hó lé!" 52 Kì mun kì-têu, kiâ lai-é he kí-sṳ̀ hó hí-lòi ke. Kì-têu fì-tap kóng: "Chhô-pû-ngit hâ-chu yit-tiám-chûng ke sṳ̀, sêu chhiu thui." 53 Cho â-pâ ke sióng-hí, tú-hó he Yâ-sû tui kì kóng: "Ngiâ lai-é hó lé" ke sṳ̀-chiet. Só-yî, kì lâu kì yit-kâ-ngìn chhiòn-phu chhiu sin. 54 Liá he Yâ-sû tui Yù-thai to-chón Kâ-li-li heu só-hàng ke thi-ngi-ke sṳ̀n-chiak.

Yok-hon 5

1 Liá sṳ yî-heu, tú-hó he Yù-thai-ngìn ke yit-ke chiet-khì, Yâ-sû chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng hi. 2 Chhai Yâ-lu-sat-lâng, yû yit-héu súi-chhṳ̀ chhai Yòng-mùn ke fu-khiun, Hî-pak-lòi-fa ôn-to Pit-sṳ-thai, sùn-thèu yû ńg-chak lòng-é. 3 Chhai lòng-é tî-poi yû yit-khiùn phiang-ngìn soi chhai ke-vi, yû mô-muk ke, pâi-kiok ke, pot thân-fûng ke. 5 Chhai ke-vi yû yit-ke ngìn yí-kîn pot-phiang sâm-sṳ̍p-pat-ngièn kiú. 6 Yâ-sû khon-tó kì soi chhai ke-vi, tî kì pot-phiang chhin-tô ngièn, chhiu mun kì kóng: "Ngì oi tet-tó yî-hó mò?" 7 Ke phiang-ngìn fì-tap kóng: "Sîn-sâng, súi thîn-thûng ke sṳ̀-chiet mò ngìn pông-chhu ngài, chiông ngài piong-lo̍k súi-chhṳ̀ hi; tén ngài sióng-oi lo̍k-hi, phe̍t-ngìn yí-kîn siên lo̍k-hi." 8 Yâ-sû lâu kì kóng: "Hong-hí-lòi, chiông ngiâ chhó-chhia̍k nâ-hí-lòi hàng!" 9 Ke ngìn ke phiang chit-sṳ̀ hó lé, kì chiông kiâ chhó-chhia̍k nâ-hí-lòi, hàng-tén chéu. Ke-ngit tú-hó he Ôn-sit-ngit, 10 só-yî Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tui ke tet-tó yî-hó ke ngìn kóng: "Kîm-pû-ngit he Ôn-sit-ngit, ngì nâ-tén chhó-chhia̍k he vì-poi fap-li̍t ke." 11 Kì kóng: "Ke yî-hó ngài ke ngìn fûn-fu ngài kóng: 'Chiông ngiâ chhó-chhia̍k nâ-hí-lòi hàng!' " 12 Kì-têu mun-kóng: "Ke fûn-fu ngì chiông chhó-chhia̍k nâ-hí-lòi hàng ke he má-ngìn?" 13 Chúng-he ke tet-tó yî-hó ke ngìn m̀-tî Yâ-sû he má-ngìn; yîn-vi ke thi-fông ngìn chhin-tô, Yâ-sû yu yí-kîn sám-khôi. 14 Sṳ heu, Yâ-sû chhai sṳn-thien-tú chhìm-tó kì, lâu kì kóng: "Ngì yí-kîn vàn-chhiòn hó lé, m̀-hó chai fam-chhui, miên-tet ngiâ-tó hàn-kha thai ke châi-fo." 15 Ke ngìn lì-khôi Yâ-sû yî-heu, hi lâu Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu kóng, yî-hó kì ke he Yâ-sû. 16 Só-yî Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu khôi-sṳ́ pet-hoi Yâ-sû, yîn-vi kì chhai Ôn-sit-ngit yî-phiang. 17 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngâ Pâ yit-chhṳ̍t kûng-chok, ngài ya cheu-yong kûng-chok." 18 Liá-ke fa kien-kâ sṳ́ Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu kiet-sîm oi sat-hoi kì; yîn-vi kì m̀ tân-chhiang pho-fai Ôn-sit-ngit ke kie-min, yu kóng Song-ti he kì chhṳ-kâ ke Â-pâ, chiông chhṳ-kâ khon-cho lâu Song-ti phìn-tén. 19 Chiap-tén, Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, Lai-é kho chhṳ-kâ put-nèn cho má-ke; kì khon Â-pâ cho má-ke, chang nèn cho má-ke. Â-pâ só cho ke, Lai-é ya cho. 20 Â-pâ siak Lai-é, chiông chhṳ-kâ só-cho ke chṳ́-sṳ Lai-é. Kì oi chiông pí liá hàn-kha thai ke sṳ chṳ́-sṳ Lai-é, pûn ngì-têu kám-kok hî-khì. 21 Â-pâ ngióng-pân sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t, su sâng-miang pûn kì-têu; khiung-yong, Lai-é ya oi cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ su sâng-miang pûn ngìn. 22 Â-pâ chhṳ-kâ m̀ sṳ́m-phan ngìn; Kì chiông sṳ́m-phan ke khièn-piang kâu-pûn Lai-é, 23 vi-tó oi sṳ́ ngìn lûng-chúng chûn-kin Lai-é, chhiong chûn-kin Â-pâ yit-yong. M̀ chûn-kin Lai-é ke, chhiu-he m̀ chûn-kin chhâi kì lòi ke Â-pâ. 24 "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, thâng ngài ke fa, yu sin ke 'Chhâi ngài lòi ke', chhiu yû yún-yén ke sâng-miang. Kì m̀-voi su thin-chhui, he yí-kîn chhut-sí ngi̍p-sên lé. 25 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, sṳ̀-kiên voi to lé, liá-ha chhiu he, sí-ngìn voi thâng-tó Song-ti Lai-é ke sâng; ke-têu thâng-chhiùng ke, voi tet-tó sâng-miang. 26 Chhiong Â-pâ pún-sṳ̂n he sâng-miang ke ngièn-thèu, Kì ya sṳ́ Lai-é sàng-cho sâng-miang ke ngièn-thèu. 27 Kì yu chiông sṳ́m-phan ke khièn-piang su-pûn Lai-é, yîn-vi kì chhiu-he Ngìn-chṳ́. 28 Ngì-têu m̀-hó vi-tó liá-ke lòi hî-khì; yîn-vi sṳ̀-kiên voi to, só-yû chhai fùn-mu tî-poi ke ngìn lûng-chúng voi thâng-tó kì ke sâng-yîm, 29 ya voi tui fùn-mu tî-poi chhut-lòi: Hàng-san ke, voi fu̍k-fa̍t lòi tet-tó sâng-miang; chok-ok ke, voi fu̍k-fa̍t lòi su thin-chhui. 30 "Ngài kho chhṳ-kâ put-nèn cho má-ke; ngài cheu Song-ti ke chṳ́-yi lòi sṳ́m-phan; ngài ke sṳ́m-phan ya he kûng-tong ke, yîn-vi ngài m̀-he chûi-khiù chhṳ-kâ só-oi ke, chṳ́-yû hàng 'Chhâi ngài lòi ke' ke chṳ́-yi. 31 "Ká-sṳ́ ngài vi chhṳ-kâ cho-chṳn, ngài ke fa chhiu m̀-la sṳ́ ngìn siông-sin. 32 Chúng-he, yû nang-ngoi yit-ke ya vi ngài cho-chṳn ke, ngài tî Kì vi ngài só-cho ke kien-chṳn he chṳ̂n-sṳ̍t ke. 33 Ngì-têu sṳt phai-ngìn hi kien Yok-hon, kì chhiu vi chṳ̂n-lî lòi cho-chṳn. 34 Khì-sṳ̍t, ngài pin mò sî-yeu ngìn ke kien-chṳn; ngài kóng-hí liá-ke sṳ, he oi pûn ngì-têu tet-kiu. 35 Yok-hon khó-pí yit-chán chho̍k-tén yu cheu-mìn ke tên, ngì-têu ngien-yi chhiam-sṳ̀ hióng-su kì ke kông-mìn. 36 Chúng-he ngài yû pí Yok-hon hàn-kha yû-li̍t ke chṳn-kí, chhiu-he ngài só-cho ke kûng-chok, he ngâ Pâ kâu-pûn ngài oi vàn-sṳ̀n ke. Liá-têu kûng-chok khó-yî chṳn-mìn Â-pâ yû chhâi-phai ngài. 37 Chhâi-phai ngài lòi ke Â-pâ ya vi ngài cho-chṳn. Ngì-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt thâng-ko Kì ke sâng, m̀-sṳt kien-ko Kì ke hìn-siong, 38 ya mò chiông Kì ke fa piong chhai sîm-chûng, yîn-vi ngì-têu m̀ sin Kì só chhâi-lòi ke. 39 Ngì-têu ngiên-kiu Sṳn-kîn, ngin-vì chhai ke tî-poi khó-yî chhìm-tó yún-yén ke sâng-miang; khì-sṳ̍t Sṳn-kîn ke fa chhiu-he vi ngài cho kien-chṳn ke! 40 Chúng-he, ngì-têu hàn m̀-hén chhiu-khiun ngài lòi tet-tó sâng-miang. 41 "Ngài m̀-he chûi-khiù ngìn ke chhṳ̂n-chan. 42 Chúng-he, ngài tui ngì-têu chhin liáu-kié, ngì-têu pin m̀-he chṳn-kîn kin-oi Song-ti. 43 Ngài fung ngâ Pâ ke miàng lòi, ngì-têu m̀ chiap-na̍p ngài; na yû-ngìn fung chhṳ-kâ ke miàng lòi, ngì-têu fán-chón chiap-na̍p kì. 44 Ngì-têu chhin-oi pí-chhṳ́ chiap-su chan-mî, chúng-he m̀ khiù tui thu̍k-yit vù-ngi ke Song-ti ke-vi lòi ke chhṳ̂n-chan; án-ngiòng, ngì-têu ngióng-voi sin ngài nè? 45 M̀-hó ngin-vì ngài voi chhai ngâ Pâ ke mien-chhièn ko ngì-têu; oi ko ngì-têu ke chhiu-he ngì-têu só ngióng-mong ke Mô-sî. 46 Ká-sṳ́ ngì-têu chṳ̂n-sṳ̍t siông-sin Mô-sî, ngì-têu chhiu voi sin ngài, yîn-vi kì ke sû yû ki-chai ngài ke sṳ. 47 Ngì-têu ki-yèn m̀ sin kì só-siá ke, ngióng-voi sin ngài ke fa nè?"

Yok-hon 6

1 Heu-lòi, Yâ-sû thu-ko Kâ-li-li-fù (yu ôn-to Thì-pí-lî-â-fù). 2 Yû yit thai-khiùn ngìn thèn-tén kì, yîn-vi kì-têu khon-ko kì yî-phiang ke sṳ̀n-chiak. 3 Yâ-sû sông-sân, thùng kiâ ho̍k-sâng khiung-ha chhô-tén. 4 Ke-sṳ̀ Yù-thai-ngìn ke Phàn-ko-chiet voi to lé. 5 Yâ-sû ngo-thèu, khon-tó yit thai-khiùn ngìn lòi-to kì ke mien-chhièn, chhiu tui Fî-li̍t kóng: "Ngài-têu oi hi nai-vi mâi sṳ̍t-vu̍t, pûn liá-têu ngìn sṳ̍t-páu nè?" 6 (Kì kóng liá-ke fa he oi sṳ-ngiam Fî-li̍t; kì chhṳ-kâ yí-kîn tî oi ngióng-pân phan-lî.) 7 Fî-li̍t fì-tap: "Chhiu-he yung lióng-pak-chak ngiùn-chhièn hi mâi piáng-è, mî-yit-ke ngìn pûn yit-si̍t-si̍t-é, ya he m̀-la!" 8 Nang-ngoi yit-ke ho̍k-sâng, chhiu-he Sî-mùn-Pí-tet ke ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, lâu Yâ-sû kóng: 9 "Liá-vi yû yit-ke se-â-kô-é tai ńg-chak thai ma̍k-piáng lâu lióng-mî ǹg-è, chúng-he ngióng-voi la pûn-pûn án-tô ngìn nè?" 10 Yâ-sû fûn-fu kì-têu kóng: "Hêm thai-kâ chhô-lo̍k-hi." (Ke thi-fông yû chhin-tô chhó.) Thai-kâ chhiu chhô-lo̍k-hi, tân-chhiang nàm-ngìn yok-yû ńg-chhiên sà. 11 Yâ-sû nâ-hí piáng-è lòi, kám-chhia Song-ti heu, chhiu pûn-pûn chhô-tén ke ngìn; ǹg-è ya he án-ngiòng pûn; thai-kâ chhiòn-phu tet-tó só sî-yeu ke. 12 Kì-têu sṳ̍t-páu yî-heu, Yâ-sû fûn-fu ho̍k-sâng kóng: "Chiông só chhûn ke piáng-sui-é chhiòn-phu ngiâm-hí-lòi, m̀-hó tá-sóng." 13 Kì-têu chhiu chiông ńg-chak thai ma̍k-piáng ke sui-é, chhiu-he thai-kâ sṳ̍t-chhûn ke, ngiâm-hí-lòi, chúng-khiung chông-mân sṳ̍p-ngi-chak làm-è. 14 Thai-kâ khon-tó Yâ-sû só-hàng ke sṳ̀n-chiak, chhiu kóng: "Liá-ke ngìn yit-thin he ke oi lòi sṳ-kiên ke siên-tî!" 15 Yâ-sû tî kì-têu oi lâi kì, khiòng-pet kì cho vòng, kì chhṳ-kâ yit-ke ngìn yu sám-to sân-táng hi. 16 Lìm-am-é, Yâ-sû ke ho̍k-sâng lòi-to fù-sùn, 17 sông-sòn, hiong fù tui-mien ke Kâ-pak-nùng chhut-fat. Ke-sṳ̀ thiên yí-kîn am, Yâ-sû hàn-màng lòi-to kì-têu ke-vi. 18 Fut-yèn hí khòng-fûng, pô-long chhin-kie̍p. 19 Ho̍k-sâng yèu-chióng, thai-yok hàng ńg-liuk kûng-lî, khon-tó Yâ-sû chhai fù-mien hiong sòn hàng-tén ko-lòi, chhiu chhin chho̍k-kiâng. 20 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "He ngài, m̀-sṳ́ kiâng!" 21 Kì-têu chhiu fôn-fôn hí-hí chiap kì sông-sòn; sòn chit-sṳ̀ chhiu to muk-tit-thi. 22 Thi-ngi-ngit, liù chhai fù tui-mien ke yit thai-khiùn ngìn sióng-tó ngièn-lòi ke-vi chṳ́-yû yit-chak se sòn-è; kì-têu tî Yâ-sû pin mò thùng ho̍k-sâng khiung-ha sông-sòn, ke-têu ho̍k-sâng he chhṳ-kâ lì-khôi ke. 23 Yû kí-chak tui Thì-pí-lî-â lòi ke se sòn-è thìn chhai fù-piên, chhiu-he Chú kám-chhia heu pûn piáng-è pûn thai-kâ sṳ̍t ke thi-fông ke fu-khiun. 24 Liá-khiùn ngìn fat-hien Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng mò chhai ke-vi, chhiu sông-sòn hi Kâ-pak-nùng chhìm kì. 25 Kì-têu chhai fù ke tui-mien chhìm-tó Yâ-sû, mun kì kóng: "Sîn-sâng, ngì kí-sṳ̀ lòi-to liá-vi nò?" 26 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu chhìm ngài, m̀-he yîn-vi khon-tó sṳ̀n-chiak, he yîn-vi yû sṳ̍t-tó piáng-è, yu tet-tó páu-chiuk. 27 M̀-hó vi-tó voi fú-lan ke sṳ̍t-vu̍t chhâu-lò, oi vi ke chhùn-to yún-sên ke sṳ̍t-vu̍t tá-piang. Liá sṳ̍t-vu̍t chhiu-he Ngìn-chṳ́ oi su-pûn ngì-têu ke, yîn-vi Ngìn-chṳ́ he Â-pâ Song-ti só yin-chṳn ke." 28 Kì-têu chhiu mun-kóng: "Ngài-têu oi cho má-ke chang son he cho Song-ti ke kûng-chok nò?" 29 Yâ-sû en-kóng: "Sin Song-ti só chhâi-lòi ke, liá chhiu-he Song-ti oi ngì-têu cho ke kûng-chok." 30 Kì-têu yu mun-kóng: "Án-ngiòng, ngì oi hàng má-ke sṳ̀n-chiak pûn ngài-têu khon lòi sin ngì nò? Ngì ke kûng-chok to-tái he má-ke nò? 31 Ngài-têu ke chú-siên chhai khóng-yâ yû sṳ̍t-ko mâ-nâ, chhiong Sṳn-kîn só ki-chai ke: 'Kì chiông tui thiên-táng lòi ke liòng-sṳ̍t su-pûn kì-têu sṳ̍t.' " 32 Yâ-sû kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, m̀-he Mô-sî su-pûn ngì-têu tui thiên-táng lòi ke liòng-sṳ̍t; chṳ́-yû ngâ Pâ chang su-pûn ngì-têu ke tui thiên-táng lòi ke chṳ̂n liòng-sṳ̍t. 33 Yîn-vi Song-ti só-su ke liòng-sṳ̍t chhiu-he ke tui thiên-táng kong-lìm, chiông sâng-miang su-pûn sṳ-kie ke." 34 Kì-têu kóng: "Sîn-sâng, chhiáng sòng-sòng chiông liá liòng-sṳ̍t su-pûn ngài-têu!" 35 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngài chhiu-he sâng-miang ke liòng-sṳ̍t. To ngài liá-vi lòi ke, yún-yén m̀-voi kî; sin ngài ke, yún-yén m̀-voi hot. 36 Chúng-he ngài sṳt lâu ngì-têu kóng, ngì-têu yí-kîn khon-tó ngài, hàn-he m̀ sin. 37 Fàm he Â-pâ só su-pûn ngài ke ngìn lûng-chúng voi to ngài liá-vi lòi. To ngài liá-vi lòi ke, ngài chhie̍t-tui m̀-voi khî-chhie̍t kì; 38 yîn-vi ngài tui thiên-táng hâ-lòi, m̀-he oi cheu ngài chhṳ-kâ ke yi-sṳ hàng-sṳ, he oi sṳ̍t-hàng ke 'Chhâi ngài lòi ke' ke chṳ́-yi. 39 Ke 'Chhâi ngài lòi ke' ke chṳ́-yi, chhiu-he oi ngài pó-sú Kì só su-pûn ngài ke ngìn, lièn yit-ke ya m̀-voi sṳt-lo̍k, fán-chón, ngài chhai ma̍t-ngit oi sṳ́ kì-têu fu̍k-fa̍t. 40 Yîn-vi Â-pâ ke chṳ́-yi he oi pûn só-yû khon-tó Lai-é pin sin kì ke ngìn tet-tó yún-yén ke sâng-miang; chhai ma̍t-ngit, ngài oi sṳ́ kì-têu fu̍k-fa̍t." 41 Yù-thai-ngìn yîn-vi Yâ-sû kóng: "Ngài he tui thiên-táng kong hâ-lòi ke liòng-sṳ̍t", chhiu am-chûng ngi-lun kóng: 42 "Liá-ke ngìn kám m̀-he Yok-sit ke lai-é Yâ-sû mâ? Ngài-têu ngin-sṳt kì ke yà-ôi. Liá-ha, kì ngióng kám-kóng kì he tui thiên-táng kong hâ-lòi ke!" 43 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu mo̍k am-chûng ngi-lun. 44 Na-m̀-he ke chhâi ngài lòi ke Â-pâ khip-yîn ngìn, mò-ngìn voi to ngài liá-vi lòi; to ngài liá-vi lòi ke, chhai ma̍t-ngit ngài oi sṳ́ kì fu̍k-fa̍t. 45 Siên-tî ke sû ki-chai kóng: 'Tak-ke ngìn voi tet-tó Song-ti ke kau-sṳ.' Só-yû thâng-chhiùng Â-pâ yu chiap-su Kiâ kau-sṳ ke, lûng-chúng oi to ngài liá-vi lòi. 46 Liá m̀-he kóng yû má-ngìn khon-ko Â-pâ; chṳ́-yû tui Song-ti ke-vi lòi ke chang khon-ko Â-pâ. 47 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, sin ke ngìn chhiu yû yún-yén ke sâng-miang. 48 Ngài chhiu-he sâng-miang ke liòng-sṳ̍t. 49 Ngì-têu ke chú-siên chhai khóng-yâ sṳ̍t-ko mâ-nâ, hàn-he sí-thet; 50 chúng-he ke tui thiên-táng kong hâ-lòi ke liòng-sṳ̍t he oi pûn sṳ̍t ke ngìn m̀-voi sí. 51 Ngài chhiu-he tui thiên-táng kong hâ-lòi, ke su sâng-miang ke liòng-sṳ̍t; sṳ̍t liá liòng-sṳ̍t ke ngìn yún-yén m̀-voi sí. Ngài só-oi su-pûn ngìn ke liòng-sṳ̍t chhiu-he ngài ke ngiuk, he oi pûn sṳ-kiên-ngìn tet-tó sâng-miang ke." 52 Liá-ke fa chhai Yù-thai-ngìn tông-chûng yîn-hí kit-lie̍t ke chên-lun. Kì-têu kóng: "Liá-ke ngìn ngióng-pân cho-tet yung chhṳ-kâ ke ngiuk pûn ngài-têu sṳ̍t nè?" 53 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu na m̀ sṳ̍t Ngìn-chṳ́ ke ngiuk, lîm kì ke hiet, ngì-têu chhiu m̀-voi yû chṳ̂n ke sâng-miang. 54 Sṳ̍t ngài ke ngiuk, lîm ngài ke hiet ke, chhiu yû yún-yén ke sâng-miang; chhai ma̍t-ngit ngài oi sṳ́ kì fu̍k-fa̍t. 55 Ngài ke ngiuk he chṳn-kîn cho-tet sṳ̍t ke, ngài ke hiet he chṳn-kîn cho-tet lîm ke. 56 Ke sṳ̍t ngài ke ngiuk, lîm ngài ke hiet ke, kì chhiu chhai ngài tî-poi, ngài ya chhai kì tî-poi, lióng-sà sàng-cho yit-thí. 57 Yún-sên ke Â-pâ yû chhâi-phai ngài, ngài ya yîn-vi Kì lòi sâng; khiung-yong, sṳ̍t ngâ ngiuk ke ngìn ya oi yîn-vi ngài lòi sâng. 58 Liá chhiu-he tui thiên-táng kong hâ-lòi ke liòng-sṳ̍t. Liá liòng-sṳ̍t m̀-he chhiong ngì-têu ke chú-siên sṳ̍t-ko ke, kì-têu sṳ̍t mâ-nâ, hàn-he sí-thet; chúng-he sṳ̍t liá liòng-sṳ̍t ke ngìn voi sâng-to yún-yén." 59 Liá-têu fa he Yâ-sû chhai Kâ-pak-nùng fi-thòng kau-sṳ ngìn kóng ke. 60 Hó-tô ho̍k-sâng thâng-tó liá-têu fa, chhiu kóng: "Liá kau-hiun án ngang, má-ngìn thâng-tet ngi̍p-ngí?" 61 Yâ-sû tî kiâ ho̍k-sâng am-chûng ngi-lun liá-khien sṳ, chhiu tui kì-têu kóng: "Liá fa hoi ngì-têu sin-sîm yèu-thung he-mò? 62 Na-he ngì-têu khon-tó Ngìn-chṳ́ sṳ̂n-sông-hi kì ngièn-lòi ke só-chhai, yu ngióng-pân nè? 63 Pûn ngìn sâng-miang ke he Sṳn-Lìn, ngiuk-thí he mò má-ke lu-yung ke; ngài lâu ngì-têu kóng ke fa voi sṳ́ ngì-têu tet-tó su sâng-miang ke Lìn. 64 Chúng-he ngì-têu tông-chûng yû ngìn m̀ sin." (Yâ-sû chó chhiu tî nai-têu ngìn m̀ sin, má-ngìn voi chhut-mai kì.) 65 Kì kóng: "Só-yî, ngài sṳt lâu ngì-têu kóng, na-m̀-he ngâ Pâ ke ên-su, mò-ngìn voi to ngài liá-vi lòi." 66 Tui ke-sṳ̀ hí, thèn kì ke ngìn tông-chûng yû hó-tô ngìn thui-chhut-hi, mò-oi chai thèn kì khiung-ha hi. 67 Yâ-sû chhiu mun kiâ sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng kóng: "Ngì-têu nò? Ngì-têu ya oi thui-chhut mâ?" 68 Sî-mùn-Pí-tet en-kóng: "Chú â, ngì yû yún-sên ke fa, ngài-têu hàn oi thèn má-ngìn nè? 69 Ngài-têu sin, ya tî ngì chhiu-he tui Song-ti ke-vi lòi ke Sṳn-chá." 70 Yâ-sû kóng: "Ngài kám m̀-he kién-sién ngì-têu sṳ̍p-ngi-ke ngìn mâ? Chúng-he ngì-têu tông-chûng yû yit-ke he Mô-kúi!" 71 Yâ-sû liá-ki fa he chṳ́ Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é Yù-thai kóng ke. Yù-thai he sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng ke yit-ke, chhiu-he heu-lòi chhut-mai Yâ-sû ke ngìn.

Yok-hon 7

1 Sṳ-heu, Yâ-sû chhai Kâ-li-li-sén lòi-lòi hi-hi, mò-oi hi Yù-thai thi-khî, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu sióng-oi sat-hoi kì. 2 Yù-thai-ngìn ke Tap Liàu-è Chiet voi to lé, 3 só-yî Yâ-sû ke ló-thâi lâu kì kóng: "Ngì oi lì-khôi liá-vi, hi Yù-thai, hó pûn ngiâ ho̍k-sâng khon ngì só hàng ke khì-sṳ. 4 Ngìn oi chhut-miàng, chhiu m̀-hó chhai am-chûng cho-sṳ. Ngì ki-yèn nèn hàng liá-têu khì-sṳ, chhiu yin-kôi chhai sṳ-ngìn mien-chhièn péu-hien chhut-lòi!" 5 (Ngièn-lòi lièn kiâ ló-thâi ya mò sin kì.) 6 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngì-têu sùi-sṳ̀ chhin fông-phien; chúng-he ngài ke sṳ̀-kî hàn-màng sṳ̀n-su̍k. 7 Sṳ-ngìn m̀-voi yen-hen ngì-têu, chúng-he voi yen-hen ngài, yîn-vi ngài sòng-sòng chṳ́-chṳn kì-têu ke chok-vì he sià-ok ke. 8 Ngì-têu chhṳ-kâ hi ko-chiet, ngài liá-ha m̀ hi, yîn-vi ngài ke sṳ̀-kî hàn-màng sṳ̀n-su̍k." 9 Yâ-sû lâu kì-têu kóng liá-têu fa yî-heu, hàn-he liù chhai Kâ-li-li. 10 Yâ-sû ke ló-thâi hi ko-chiet yî-heu, Yâ-sû ya thèn-tén hi. Kì m̀-he kûng-khôi hi, he am-chûng hi ke. 11 Chiet-khì-chûng, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tak só-chhai chhìm Yâ-sû, kín mun: "Kì chhai nai-vi?" 12 Chung-ngìn vi-tó kì ngi-lun fûn-fûn; yû-têu kóng: "Kì he yit-ke hó ngìn!" yû-têu kóng: "M̀-he! Kì chhai san-thung chung-ngìn." 13 Chúng-he thai-kâ m̀-kám kûng-khôi thàm-lun kì, yîn-vi kì-têu kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu. 14 Chiet-khì ko-thet yit-pan, Yâ-sû chhiu sông-hi sṳn-thien kau-hiun ngìn. 15 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu kám-kok chhin khì-koai, kóng: "Liá-ke ngìn mò su má-ke kau-yuk, ngióng-voi án yû ho̍k-mun â?" 16 Yâ-sû kóng: "Ngài ke kau-sṳ m̀-he ngài chhṳ-kâ ke, he tui ke chhâi ngài ke Song-ti lòi ke. 17 Ngìn na-he kiet-sîm oi hàng Song-ti ke chṳ́-yi, chhiu voi tî ngài ke kau-sṳ he tui Song-ti lòi ke, ya-he cheu ngài chhṳ-kâ ke yi-sṳ kóng ke. 18 Cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ kóng-fa ke, he sióng-oi yùng-kông chhṳ-kâ; vì-yû sióng-oi yùng-kông ke chhâi kì lòi ke, chang-he chṳ̂n-sṳ̍t mò hî-ká ke ngìn. 19 Mô-sî m̀-he chiông fap-li̍t kâu-pûn ngì-têu mâ? Chúng-he ngì-têu mò yit-sà chûn-sú fap-li̍t. Ngì-têu cho-má-ke sióng-oi chhṳ̀ ngài nè?" 20 Chung-ngìn fì-tap kóng: "Ngì pûn kúi fu-sṳ̂n lé! Má-ngìn sióng-oi chhṳ̀ ngì nò?" 21 Yâ-sû kóng: "Ngài chhai Ôn-sit-ngit hàng yit-ke sṳ̀n-chiak, ngì-têu chhiòn-phu khon-cho koai-sṳ. 22 Mô-sî fûn-fu ngì-têu hàng kot-lî (khì-sṳ̍t kot-lî m̀-he tui Mô-sî, he tui siên-chú khôi-sṳ́ ke), ngì-têu chhiu chhai Ôn-sit-ngit vi ngìn hàng kot-lî. 23 Na-he ngìn chhai Ôn-sit-ngit hàng kot-lî, muk-tit he vì-fu Mô-sî ke fap-li̍t, án-ngiòng, ngài chhai Ôn-sit-ngit pûn yit-ke ngìn vàn-chhiòn fî-fu̍k khien-không, ngì-têu cho-má-ke chit-phi ngài nè? 24 M̀-hó cheu ngoi-péu ton sṳ-fî, oi cheu kûng-tong ke phêu-chún lòi phan-ton chang chho̍k." 25 Yû-têu Yâ-lu-sat-lâng-ngìn kóng: "Liá-ke ngìn kám m̀-he kì-têu sióng-oi chhṳ̀ ke mâ? 26 Ngì khon, kì kûng-khôi kóng-fa, sa mò ngìn chhut-lòi fán-pok kì! Kám-kóng ngài-têu ke liâng-chhiu khok-ngin kì chhiu-he Kî-tuk mâ? 27 Sṳ-sṳ̍t-song, Kî-tuk chhut-hien ke sṳ̀, mò-ngìn voi tî kì he tui nai-vi lòi ke, chúng-he liá-ke ngìn ke lòi-li̍t ngài-têu fî-sòng chhîn-chhú." 28 Tông-sṳ̀, Yâ-sû chhai sṳn-thien tî-poi kau-hiun ngìn, kì thai-sâng siên-ko kóng: "Ngì-têu chṳn-kîn ngin-sṳt ngài, tî ngài tui nai-vi lòi mâ? Ngài lòi, pin m̀-he cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ. Ke 'Chhâi ngài lòi ke' he chṳ̂n-sṳ̍t ke. Ngì-têu m̀ ngin-sṳt Kì, 29 chúng-he ngài ngin-sṳt Kì; yîn-vi ngài tui Kì ke-vi lòi, he Kì chhâi-phai ngài." 30 Kì-têu chhiu sióng-oi chok kì, chúng-he mò ngìn ha-sú, yîn-vi kì ke sṳ̀-kî hàn-màng to. 31 Chung-ngìn tông-chûng ya yû hó-tô ngìn sin kì; kì-têu kóng: "Kî-tuk lòi ke sṳ̀, voi pí liá-ke ngìn hàng hàn-kha tô ke sṳ̀n-chiak mâ?" 32 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó chung-ngìn án-ngiòng fûn-fûn ngi-lun Yâ-sû ke sṳ, kì-têu lâu chi-sṳ̂-chóng chhiu phai kín-ví hi chok Yâ-sû. 33 Yâ-sû kóng: "Ngài hàn-yû tô-séu-è sṳ̀-kiên thùng ngì-têu khiung-ha, yèn-heu oi to-chón 'Chhâi ngài lòi ke' ke-vi hi. 34 Ngì-têu voi chhìm ngài, chúng-he chhìm m̀-tó; yîn-vi ngài oi hi ke só-chhai, ngì-têu cho-m̀-tet hi." 35 Ke-têu Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu pí-chhṳ́ mun-kóng: "Liá-ke ngìn sióng-oi hi nai-vi, pûn ngài-têu chhìm kì m̀-tó nè? Kám-kóng kì oi to fûn-san chhai Hî-lia̍p-ngìn chûng ke Yù-thai khièu-mìn ke-vi hi, kâu Hî-lia̍p-ngìn he-mò? 36 Kì kóng 'Ngì-têu voi chhìm ngài, chúng-he chhìm m̀-tó' yu kóng 'Ngài oi hi ke só-chhai, ngì-têu cho-m̀-tet hi', liá-ke fa he má-ke yi-sṳ nè?" 37 Chiet-khì ke chui-mî yit-ngit, chhiu-he chui chông-ngiàm ke yit-ngit, Yâ-sû khî-hí-lòi, thai-sâng siên-ko kóng: "Ngìn na-he choi-châu, chhiu yin-kôi to ngài liá-vi lòi lîm. 38 Sin ngài ke ngìn, cheu Sṳn-kîn só kóng: 'Tui kiâ nui-tú voi yû kông-hò liù-chhut sâng-miang ke súi.' " 39 Yâ-sû liá-ke fa he chṳ́ sin kì ke ngìn só oi chiap-su ke Sṳn-Lìn kóng ke. Ke-sṳ̀ Sṳn-Lìn màng-yû kong-lìm, yîn-vi Yâ-sû hàn-màng tet-tó yùng-kông. 40 Chung-ngìn tông-chûng yû chhin-tô ngìn thâng-tó liá-ke fa, chhiu kóng: "Liá-ke ngìn khok-sṳ̍t he ke siên-tî!" 41 Ya yû-ngìn kóng: "Kì he Kî-tuk!" Chúng-he yû-ngìn kóng: "Kî-tuk ngióng-voi tui Kâ-li-li lòi? 42 Sṳn-kîn kám m̀-he ki-chai, Kî-tuk he Thai-ví ke heu-thoi, oi kong-sên chhai Thai-ví ke pún-hiông Pak-li-hèn mâ?" 43 Chung-ngìn chhiu vi-tó Yâ-sû fûn-chên. 44 Yû-têu ngìn sióng-oi chok kì, chúng-he mò ngìn ha-sú. 45 Ke-têu kín-ví to-chón-hi kien chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn; kì-têu mun: "Cho-má-ke mò chiông kì tai-chón-lòi nè?" 46 Ke-têu kín-ví en-kóng: "Chhiùng-lòi màng-sṳt yû-ngìn chhiong kì án-ngiòng kóng-fa ke!" 47 Fap-li-soi-ngìn kóng: "Ngì-têu ya pûn kì phien-chéu he-mò? 48 Ngài-têu ke liâng-chhiu ya-he Fap-li-soi-ngìn kám yû sin kì ke mâ? 49 Liá-têu mò mìn-pha̍k Mô-sî fap-li̍t ke pak-siang he su chu-chú ke!" 50 Kì-têu tông-chûng yû Nì-kô-tet-mu, kì yî-chhièn sṳt hi kien Yâ-sû. Kì thì-siáng kì-têu, kóng: 51 "Cheu ngài-têu ke fap-li̍t, màng sṳ́m-mun ya-he chhà-mìn ngìn só-cho ke sṳ, kám cho-tet thin kì ke chhui mâ?" 52 Kì-têu kóng: "Kám-kóng ngì ya he Kâ-li-li-ngìn mâ? Ngì hi chhà Sṳn-kîn khon, chhiu tî Kâ-li-li m̀-voi chhut siên-tî." 53 Thai-kâ chón vuk-hâ hi;

Yok-hon 8

1 chúng-he Yâ-sû hi Kám-lám-sân. 2 Thi-ngi-ngit tá-chó, kì to-chón hi sṳn-thien; chung-ngìn chhiòn-phu lòi chhiu-khiun kì, kì chhiu chhô-hâ-lòi, khôi-sṳ́ kâu kì-têu. 3 Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn tai yit-ke fu-ngìn-kâ lòi; kì he chhai hàng kiên-yìm ke sṳ̀-chiet pûn-ngìn chok-tó ke. Kì-têu pet kì khî chhai tông-chûng, 4 chhiu tui Yâ-sû kóng: "Sîn-sâng, liá-ke fu-ngìn-kâ hàng kiên-yìm ke sṳ̀ pûn-ngìn chok-tó. 5 Mô-sî chhai fap-li̍t-chûng min-lin ngài-têu, liá-chúng ke fu-ngìn-kâ yin-kôi yung sa̍k-thèu te̍p-sí. Ngì kóng oi ngióng-pân?" 6 Kì-têu sióng-oi yung liá-ke fa hoi Yâ-sû, chhìm pá-piang ko kì. Yâ-sû vân-yêu yung sú-chṳ́ chhai thi-song siá sṳ. 7 Kì-têu ki-siu̍k mun mò-thìn, Yâ-sû chhiu khî-chhṳ̍t hí-lòi, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tông-chûng má-ngìn m̀ sṳt fam-chhui ke, chhiu cho-tet siên yung sa̍k-thèu te̍p kì." 8 Kóng-liáu liá-ke fa, kì yu vân-yêu chhai thi-song siá sṳ. 9 Kì-têu thâng-tó liá-ke fa, chhiu tui ló-ke khôi-sṳ́, yit-ke yit-ke thui-chéu, chṳ́-yû chhûn Yâ-sû lâu khî chhai kì mien-chhièn ke fu-ngìn-kâ. 10 Yâ-sû khî-chhṳ̍t hí-lòi, mun kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, kì-têu chéu-hi nai-vi? Mò ngìn liù-hâ-lòi thin ngì ke chhui he-mò?" 11 Kì kóng: "Sîn-sâng, mò." Yâ-sû kóng: "Hó, ngài ya m̀ thin ngì ke chhui. Chón-hi, m̀-hó chai fam-chhui!" 12 Yâ-sû yu tui thai-kâ kóng: "Ngài he sṳ-kiên ke kông; thèn ngài ke voi tet-tó sâng-miang ke kông, chhie̍t-tui m̀-voi chhai vû-am-chûng hàng." 13 Fap-li-soi-ngìn tui kì kóng: "Ngì vi ngì chhṳ-kâ cho-chṳn; ngì ke kien-chṳn chhiu mò-háu." 14 Yâ-sû kóng: "Chhiu-son ngài vi chhṳ-kâ cho-chṳn, ngài ke kien-chṳn ya he chṳ̂n-sṳ̍t ke; yîn-vi ngài tî ngài tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi. Ngì-têu m̀-tî ngài tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi. 15 Ngì-têu he yung ngìn ke phêu-chún lòi phan-ton ngìn; chúng-he ngài m̀ phan-ton ngìn. 16 Ká-sṳ́ ngài phan-ton ngìn, ngài ke phan-ton ya he chṳn-khok ke; yîn-vi ngài m̀-he chhṳ-kâ phan-ton, he ke chhâi ngài lòi ke Â-pâ thùng ngài khiung-ha phan-ton. 17 Ngì-têu ke Fap-li̍t-sû ki-chai kóng, yû lióng-ke ngìn cho-chṳn, kì-têu ke kien-chṳn fù-ha̍p, chhiu son yû-háu. 18 Ngài vi chhṳ-kâ cho kien-chṳn; ke chhâi ngài lòi ke Â-pâ ya vi ngài cho-chṳn." 19 Kì-têu chhiu mun kì kóng: "Ngiâ pâ chhai nai-vi?" Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu m̀-sṳt ngài, ya m̀-sṳt ngâ Pâ; ká-sṳ́ ngì-têu sṳt ngài, chhiu voi ngin-sṳt ngâ Pâ." 20 Liá-têu fa he Yâ-sû chhai sṳn-thien ke ngiùn-khu ke-vi kau-hiun ngìn ke sṳ̀ kóng ke. Tông-sṳ̀ mò-ngìn chok kì, yîn-vi kì ke sṳ̀-kî hàn-màng to. 21 Yâ-sû yu lâu kì-têu kóng: "Ngài oi lì-khôi, ngì-têu ya voi chhìm ngài, chúng-he ngì-têu voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui-chûng. Ngài hi ke thi-fông, ngì-têu cho-m̀-tet hi." 22 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu chhiu kóng: "Kì kóng 'Ngài hi ke thi-fông, ngì-têu cho-m̀-tet hi', kám-kóng kì oi chhṳ-sat he-mò?" 23 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu he tui thi-song lòi ke, ngài he tui thiên-táng lòi ke; ngì-têu su̍k liá sṳ-kie, ngài m̀-he su̍k liá sṳ-kie. 24 Só-yî ngài kóng, ngì-têu voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui-chûng. Ká-sṳ́ ngì-têu m̀ sin ngài chhiu-he ke 'Chhṳ-yû Yún-yû' ke, ngì-têu chhiu voi sí chhai chhṳ-kâ ke chhui-chûng." 25 Kì-têu chhiu mun: "Ngì to-tái he má-ngìn?" Yâ-sû en-kóng: "Ngài yit khôi-sṳ́ chhiu lâu ngì-têu kóng. 26 Koân-he ngì-têu, yû chhin-tô sṳ ngài yin-tông oi kóng, yin-tông oi ton. Chúng-he, ke 'Chhâi ngài lòi ke' he chṳ̂n-sṳ̍t khó-kho ke; ngài chṳ́-yû chiông tui Kì ke-vi thâng-tó ke lâu sṳ-kiên-ngìn kóng." 27 Kì-têu mò mìn-pha̍k Yâ-sû só-kóng ke he koân-he Â-pâ ke sṳ. 28 Só-yî Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu chiông Ngìn-chṳ́ khià-hí-lòi yî-heu, ngì-têu chang voi tî ngài chhiu-he ke 'Chhṳ-yû Yún-yû' ke, pin tî ngài mò kho chhṳ-kâ cho má-ke, ngài chṳ́-yû kóng Â-pâ só kâu ngài ke. 29 Ke chhâi-phai ngài lòi ke lâu ngài thùng-chhai; Kì mò piong ngài kû-tân, yîn-vi ngài yit-chhṳ̍t hàng Kì só fôn-hí ke sṳ." 30 Chhin-tô ngìn thâng-tó Yâ-sû liá-têu fa chhiu sin kì. 31 Yâ-sû tui sin kì ke Yù-thai-ngìn kóng: "Ngì-têu na sòng-sòng chûn-sú ngài ke kau-hiun, chhiu chṳn-kîn he ngài ke ho̍k-sâng; 32 ngì-têu voi ngin-sṳt chṳ̂n-lî, chṳ̂n-lî voi pûn ngì-têu tet-tó chhṳ-yù." 33 Kì-têu fì-tap kóng: "Ngài-têu he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn; ngài-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt cho-ko má-ngìn ke nù-phu̍k. Ngì kóng 'Ngì-têu voi tet-tó chhṳ-yù', liá-ki fa he má-ke yi-sṳ nè?" 34 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, mî-yit-ke fam-chhui ke ngìn chhiu-he chhui ke nù-phu̍k. 35 Nù-phu̍k chhai kâ-thìn chûng mò yit-thin chhiong lai-é yit-chhṳ̍t su̍k-yì kâ-thìn. 36 Ká-sṳ́ Song-ti ke Lai-é pûn ngì-têu tet-tó chhṳ-yù, ngì-têu chhiu chṳn-kîn he chhṳ-yù-ngìn. 37 Ngài tî ngì-têu he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn; chúng-he ngì-têu hàn sióng-oi chhṳ̀ ngài, yîn-vi ngì-têu m̀ chiap-su ngài ke kau-hiun. 38 Ngài só-kóng ke he ngâ Pâ chṳ́-sṳ ngài ke, ngì-têu só-cho ke he ngì-têu ke chú-siên lâu ngì-têu kóng ke." 39 Kì-têu fì-tap kóng: "Ngài-têu ke chú-siên chhiu-he Â-pak-lâ-hón." Yâ-sû kóng: "Ká-sṳ́ ngì-têu chṳn-kîn he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn, ngì-têu ke hàng-sṳ yit-thin voi lâu Â-pak-lâ-hón khiung-yong. 40 Ngài chṳ́-yû chiông ngài tui Song-ti ke-vi thâng-tó ke chṳ̂n-lî lâu ngì-têu kóng, ngì-têu sa sióng-oi chhṳ̀ ngài. Â-pak-lâ-hón m̀-sṳt cho-ko liá-chúng ke sṳ â! 41 Ngì-têu he cho ngì-têu ke â-pâ só cho ke sṳ." Kì-têu en-kóng: "Song-ti he ngài-têu vì-yit ke Â-pâ; ngài-têu pin m̀-he sṳ̂-sên-chṳ́ â!" 42 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Song-ti na chṳ̂n-sṳ̍t he ngì-têu ke Â-pâ, ngì-têu yit-thin voi siak ngài; yîn-vi ngài he tui Song-ti ke-vi lòi-to liá-vi ke. Ngài m̀-he chhṳ-kâ lòi ke, he Kì chhâi ngài lòi ke. 43 Ngì-têu ngióng m̀-voi mìn-pha̍k ngài ke fa nè? Yîn-vi ngài ke fa, ngì-têu thâng m̀ ngi̍p-ngí. 44 Ngì-têu he Mô-kúi ke chṳ́-ńg, phiên-phiên oi cheu ngì-têu â-pâ ke sṳ̂-yu̍k hàng-sṳ. Tui kú-chó yî-lòi, kì yit-chhṳ̍t he mèu-hoi ngìn ke, m̀-sṳt khî chhai chṳ̂n-lî liá-phién, yîn-vi kì kîn-pún mò chṳ̂n-lî. Kì kóng fâ-liâu he kì ke pún-sin; yîn-vi kì pún-lòi chhiu-he fâ-liâu-kú, ya he yit-chhiet hî-ká ke ngièn-thèu. 45 Chhiu-he yîn-vi ngài kóng chṳ̂n-lî, só-yî ngì-têu chang m̀ sin ngài. 46 Ngì-têu tông-chûng má-ngìn nèn chṳ́-chṳn ngài yû chhui nè? Ki-yèn ngài he kóng chṳ̂n-lî, ngì-têu ngióng-pân m̀ sin ngài nè? 47 Só-yû su̍k Song-ti ke chṳ́-ńg, thin-chho̍k voi thâng Song-ti ke fa. Ngì-têu m̀ thâng, yîn-vi ngì-têu m̀-he su̍k Song-ti ke." 48 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu mun Yâ-sû: "Ngài-têu kóng ngì he Sat-mâ-li-â-ngìn, yu pûn kúi fu-sṳ̂n, kám-kóng m̀-chho̍k mâ?" 49 Yâ-sû kóng: "Ngài pin mò pûn kúi fu-sṳ̂n; ngài chûn-kin ngâ Pâ, ngì-têu sa vú-yu̍k ngài. 50 Ngài mò chûi-khiù chhṳ-kâ ke yùng-kông, chúng-he yû yit-vi thoi ngài chhìm-khiù, vi ngài chú-chhṳ̀ kûng-tho ke. 51 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chûn-sú ngâ kau-hiun ke ngìn yit-thin yún-yén m̀-voi sí." 52 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tui kì kóng: "Liá-ha ngài-têu khok-sṳ̍t tî ngì he pûn kúi fu-sṳ̂n ke! Â-pak-lâ-hón yí-kîn sí-thet, ke-têu siên-tî ya sí-thet, chúng-he ngì kóng: 'Chûn-sú ngâ kau-hiun ke ngìn yit-thin yún-yén m̀-voi sí.' 53 Kám-kóng ngì pí ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón hàn-kha ví-thai mâ? Â-pak-lâ-hón yí-kîn sí-thet, ke-têu siên-tî ya yí-kîn sí-thet, ngì khon chhṳ-kâ son má-ke?" 54 Yâ-sû en-kóng: "Ká-sṳ́ ngài yùng-kông chhṳ-kâ, ngài ke kông-yùng chhiu mò má-ke ka-chhṳ̍t. Yùng-kông ngài ke he ngâ Pâ, chhiu-he ngì-têu só kóng he ngì-têu ke Song-ti. 55 Ngì-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt Kì, chúng-he ngài ngin-sṳt Kì. Ká-sṳ́ ngài kóng ngài m̀ sṳt Kì, ngài chhiu lâu ngì-têu khiung-yong he kóng fâ-liâu ke. Sṳ-sṳ̍t-song, ngài ngin-sṳt Kì, ya chûn-sú Kì ke kau-hiun. 56 Ngì-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón sṳt fôn-fôn hí-hí ngióng-mong ngài lòi ke ngit-è; kì yû khon-tó, ya fî-sòng khoai-lo̍k." 57 Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu tui kì kóng: "Ngì hàn-màng ńg-sṳ̍p se, ngì kien-ko Â-pak-lâ-hón mâ?" 58 Yâ-sû en-kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, Â-pak-lâ-hón chhut-se yî-chhièn, ngài chhiu-he ke 'Chhṳ-yû Yún-yû' ke." 59 Yîn-vi án-ngiòng, kì-têu nâ sa̍k-thèu oi te̍p kì; chúng-he Yâ-sû sám-chéu, lì-khôi sṳn-thien.

Yok-hon 9

1 Yâ-sû chhai lu-song khon-tó yit-ke chhut-se chhiu mô-muk ke ngìn. 2 Kiâ ho̍k-sâng mun kì kóng: "Sîn-sâng, liá-ke ngìn chhut-se chhiu mô-muk, he má-ngìn ke chhui chho-sṳ̀n ke? He kì chhṳ-kâ ke chhui, ya-he kiâ yà-ôi ke chhui nè?" 3 Yâ-sû en-kóng: "Kì ke mô-muk lâu chhṳ-kâ ya-he yà-ôi ke chhui lûng-chúng mò koân-he, he oi chhai kiâ sṳ̂n-song chông-hién Song-ti ke chok-vì. 4 Ngit-sṳ̀-thèu, ngài-têu yin-tông oi cho ke 'Chhâi ngài lòi ke' ke kûng-chok; am-pû-sṳ̀ yit-to, chhiu mò-ngìn nèn kûng-chok. 5 Ngài chhai sṳ-kiên ke sṳ̀, chhiu-he sṳ-kiên ke kông." 6 Kóng liá-ke fa yî-heu, Yâ-sû phi héu-lân chhai thi-song, yung héu-lân kiâu-nài, kò mô-muk ke muk-chû, 7 lâu kì kóng: "Ngì hi Sî-lò-â ke súi-chhṳ̀ sé." (Sî-lò-â ke yi-sṳ he "Fung chhâi-phai".) Kì chhiu hi sé, to-chón-lòi ke sṳ̀, yí-kîn khon-tet-tó lé. 8 Kì ke lìn-sa lâu ke-têu sòng-sòng khon-tó kì thó-sṳ̍t ke ngìn kóng: "Liá-ke ngìn m̀-he phìn-sòng chhô chhai liá-vi thó-sṳ̍t ke mâ?" 9 Yû-têu kóng: "Chhiu-he kì!" Ya yû-têu kóng: "M̀-he kì, lâu kì siông-chhiong thin-thin." Ke ngìn chhṳ-kâ kóng: "He ngài." 10 Kì-têu mun kì kóng: "Ngiâ muk-chû ngióng-pân khon-tet-tó nè?" 11 Kì en-kóng: "Yû yit-ke miàng ôn-to Yâ-sû ke, yung nam-nài kò ngài ke muk-chû, lâu ngài kóng: 'Ngì hi Sî-lò-â ke súi-chhṳ̀ sé.' Ngài chhiu hi, yit sé chhiu khon-tet-tó." 12 Kì-têu mun-kóng: "Ke ngìn chhai nai-vi?" Kì en-kóng: "Ngài m̀ tî." 13 Kì-têu tai ke thèu-pái mô-muk ke ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn. 14 Yâ-sû kiâu-nài yî-hó kiâ muk-chû, ke-ngit he Ôn-sit-ngit. 15 Fap-li-soi-ngìn yu chhà-mun ke ngìn he ngióng-pân khon-tet-tó ke. Kì lâu kì-têu kóng: "Kì yung nam-nài kò ngài ke muk-chû, ngài yit sé chhiu khon-tet-tó." 16 Yû-têu Fap-li-soi-ngìn kóng: "Cho liá-ke sṳ ke ngìn mò khó-nèn he tui Song-ti ke-vi lòi ke, yîn-vi kì mò chûn-sú Ôn-sit-ngit ke kûi-thin." Nang-ngoi yû-têu ngìn kóng: "Yû chhui ke ngìn ngióng-voi hàng án-ngiòng ke sṳ̀n-chiak nè?" Kì-têu chûng-kiên chhiu fat-sên fûn-chên. 17 Só-yî, ke-têu Fap-li-soi-ngìn yu mun mô-muk ke ngìn kóng: "Ki-yèn kì yî-hó ngiâ muk-chû, ngì kóng kì he ngióng-pân ke ngìn?" Kì en-kóng: "Kì he yit-ke siên-tî." 18 Ke-têu Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu m̀-hén sin kì thèu-pái he mô-muk-ke, liá-ha yí-kîn khon-tet-tó; tén-to chiông kì ke yà-ôi chhìm-lòi, 19 kì-têu chhiu mun-kóng: "Liá he ngiâ lai-é mò? Ngì-têu m̀-he kóng kì yit chhut-se chhiu mô-muk mâ? Án-ngiòng, liá-ha ngióng-voi khon-tet-tó nè?" 20 Kì ke yà-ôi en-kóng: "Kì he ngài-têu ke lai-é, ngài-têu ya tî kì yit chhut-se chhiu mô-muk. 21 Kì liá-ha ngióng-pân khon-tet-tó, he má-ngìn yî-hó kiâ muk-chû, ngài-têu chhiu m̀ tî. Kì yí-kîn thai lé, ngì-têu hi mun kì, kì chhṳ-kâ voi kóng!" 22 Kì ke yà-ôi án-ngiòng kóng, he yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu; tông-sṳ̀ Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu yí-kîn kóng-hó, ká-sṳ́ yû-ngìn sṳ̀n-ngin Yâ-sû he Kî-tuk, chhiu oi chiông kì kiuk-chhut fi-thòng. 23 Só-yî kì ke yà-ôi en-kóng: "Kì yí-kîn thai lé, ngì-têu hi mun kì!" 24 Kì-têu chai yit-pái chiông ke chhut-se chhiu mô-muk ke ngìn hêm-lòi, tui kì kóng: "Chhai Song-ti ke mien-chhièn, ngì yit-thin oi kóng sṳ̍t-fa! Ngài-têu tî ke-chak ngìn he yit-ke chhui-ngìn." 25 Kì en-kóng: "Kì he m̀-he chhui-ngìn, ngài m̀ tî; chúng-he ngài tî yit-hong sṳ: Ngài pún-lòi he mô-muk ke, liá-ha khon tet-tó!" 26 Kì-têu mun-kóng: "Kì tui ngì cho má-ke? Kì ngióng-pân yî-hó ngiâ muk-chû?" 27 Kì en-kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng-ko, ngì-têu m̀-oi thâng. Cho-má-ke liá-ha yu oi thâng nè? Kám-kóng ngì-têu ya sióng-oi cho kiâ ho̍k-sâng he-mò?" 28 Kì-têu chhiu ma kì kóng: "Ngì chang he ke-chak ngìn ke ho̍k-sâng! Ngài-têu he Mô-sî ke ho̍k-sâng! 29 Ngài-têu tî Song-ti sṳt lâu Mô-sî kóng-ko fa; chúng-he ke-chak ngìn, ngài-têu kîn-pún m̀ tî kì he tui nai-vi lòi ke!" 30 Kì en-kóng: "Liá chhiu khì-koai lé! Kì yî-hó ngài ke muk-chû, chúng-he ngì-têu m̀ tî kì he tui nai-vi lòi ke! 31 Ngài-têu tî Song-ti m̀-oi thâng chhui-ngìn ke khì-khiù; Kì chṳ́-yû thâng ke kin-pai Kì, pin sṳ̍t-hàng Kì chṳ́-yi ke ngìn. 32 Chhóng-chho sṳ-kie yî-lòi, chhut-se chhiu mô-muk ke, màng-sṳt thâng-ko yû ngìn yî-hó kiâ muk-chû. 33 Liá-ke ngìn na-m̀-he tui Song-ti lòi ke, kì má-ke tû mò fap-thu cho." 34 Kì-têu chit-phi kì kóng: "Ngì liá chhut-se chhai chhui-ok chûng ke tûng-sî, ngióng-pân kám kau-hiun ngài-têu!" Kì-têu chhiu chiông kì kiuk-chhut fi-thòng. 35 Yâ-sû thâng-kóng kì-têu chiông kì kiuk-chhut fi-thòng ke sṳ, chhiu chhìm-tó kì, mun kì kóng: "Ngì sin Ngìn-chṳ́ mò?" 36 Kì en-kóng: "Sîn-sâng, chhiáng lâu ngài kóng má-ngìn he Ngìn-chṳ́, ngài chhiu sin kì!" 37 Yâ-sû lâu kì kóng: "Ngì yí-kîn khon-tó kì, liá-ha lâu ngì kóng-fa ke chhiu-he kì." 38 Kì kóng: "Chú â, ngài sin!" chhiu pai Yâ-sû. 39 Yâ-sû kóng: "Ngài lòi sṳ-kiên ke muk-tit he oi sṳ́m-phan, pûn mô-muk-ke khon-tet-tó, khon-tet-tó ke fán-chón pien-cho mô-muk." 40 Chhai kiâ sṳ̂n-piên, yû-têu Fap-li-soi-ngìn thâng-tó liá-ke fa, chhiu mun kì kóng: "Kám-kóng ngì chiông ngài-têu ya khon-cho mô-muk-ke he-mò?" 41 Yâ-sû en-kóng: "Ngì-têu na-he mô-muk ke, ngì-têu chhiu mò chhui; liá-ha ngì-têu kóng 'Ngài-têu khon-tet-tó', án-ngiòng, ngì-têu hàn-he chhai chhui-chûng."

Yok-hon 10

1 Yâ-sû yu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngi̍p yòng-làn, mò tui mùn, fán-chón tui phe̍t-vi phàn-ko-hi ke, chhiu-he chhe̍t-é, he khiòng-tho. 2 Tui mùn ngi̍p-hi ke, chang he yòng ke mu̍k-chá. 3 Chóng-mùn-ke vi kì khôi-mùn; kì ke yòng ngin-sṳt kì ke sâng. Kì cheu miàng-è hêm chhṳ-kâ ke yòng, tai kì-têu chhut-lòi. 4 Kì chiông chhṳ-kâ ke yòng chhiòn-phu tai-chhut-lòi, chhiu chhai kì-têu ke thèu-chhièn hàng; kì ke yòng-è thèn-tén kì, yîn-vi kì-têu ngin-sṳt kì ke sâng. 5 Kì-têu m̀-oi thèn sâng-fun-ngìn, fán-chón voi sám-chéu, yîn-vi m̀ sṳt sâng-fun-ngìn ke sâng." 6 Yâ-sû lâu kì-têu kóng liá-ke pí-yi, chúng-he kì-têu m̀-voi mìn-pha̍k kì só kóng ke he má-ke yi-sṳ. 7 Só-yî, Yâ-sû yu lâu kì-têu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngài chhiu-he yòng ke mùn. 8 Pí ngài siên lòi ke, chhiòn-phu he chhe̍t-é, he khiòng-tho; chúng-he yòng-è m̀ thâng-chhiùng kì-têu. 9 Ngài chhiu-he mùn; tui ngài ngi̍p-lòi ke, yit-thin voi tet-kiu, chhṳ-yù chhut-ngi̍p, chhìm-tó chhó-phû. 10 Chhe̍t-é ngi̍p-lòi, chhiu-he oi thêu, oi chhṳ̀, oi fí-me̍t. Ngài lòi ke muk-tit he oi pûn ngài ke yòng-è tet-tó sâng-miang, chhiu-he fûng-fûng fu-fu ke sâng-miang. 11 "Ngài he hó mu̍k-chá; hó mu̍k-chá vi-tó yòng hî-sên sâng-miang. 12 Na-he chhiáng-lòi ke kûng-ngìn, m̀-he mu̍k-chá, yòng-è ya m̀-he kì ke, kì yit khon-tó sài-lòng lòi, chhiu piong-thet yòng-è thò-chéu; sài-lòng kûng-kit yòng-khiùn, kón-san kì-têu. 13 Kûng-ngìn thò-chéu, yîn-vi kì he chhiáng-lòi ke, mò koân-sîm yòng-khiùn. 14 "Ngài he hó mu̍k-chá. Chhiong Â-pâ ngin-sṳt ngài, ngài ya ngin-sṳt Â-pâ; khiung-yong, ngài ngin-sṳt ngài ke yòng, ngài ke yòng ya ngin-sṳt ngài. Ngài vi-tó kì-têu hî-sên sâng-miang. 16 Ngài hàn-yû khì-thâ ke yòng, mò chhai liá yòng-làn chûng; ngài yit-thin oi chiông kì-têu chhìm-chón-lòi, kì-têu ya voi thâng ngài ke sâng; lióng-khiùn oi kap-cho yit-khiùn, thùng su̍k yit-ke mu̍k-chá. 17 "Â-pâ siak ngài, yîn-vi ngài kâm-ngien hî-sên ngài ke sâng-miang, vi-tó oi chai tet-tó sâng-miang. 18 Mò ngìn nèn chiông ngài ke sâng-miang chhióng-chéu, he ngài chhṳ-ngien hî-sên ke; ngài yû khièn hî-sên, ya yû-khièn chai tet-tó kì. Liá he ngài tui ngâ Pâ liâng-su ke min-lin." 19 Yù-thai-ngìn yu vi-tó liá-têu fa yîn-hí fûn-chên. 20 Kì-têu tông-chûng yû hó-tô ngìn kóng: "Kì pûn kúi fu-sṳ̂n! Kì pot-tiên lé! Ngióng oi-sṳ́ thâng kì?" 21 Ya yû-têu ngìn kóng: "Pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn mò khó-nèn kóng-chhut liá-chúng ke fa! Kúi voi yî-hó mô-muk ke muk-chû mâ?" 22 Chhai Yâ-lu-sat-lâng, khin-chuk Hien-thien-chiet ke sṳ̀ to lé; ke-sṳ̀ he tûng-thiên. 23 Yâ-sû chhai sṳn-thien ke Só-lò-mùn lòng-hâ hàng; 24 Yù-thai-ngìn vì-tén kì, tui kì kóng: "Ngì oi ngài-têu ngì-fù to kí-sṳ̀ nè? Thán-pha̍k lâu ngài-têu kóng, ngì he Kî-tuk mò?" 25 Yâ-sû en-kóng: "Ngài chó chhiu lâu ngì-têu kóng-ko, chúng-he ngì-têu m̀-hén sin. Ngài fung ngâ Pâ ke miàng só-cho ke sṳ chhiu-he ngài ke chṳn-kí; 26 chúng-he ngì-têu m̀ sin, yîn-vi ngì-têu m̀-he ngài ke yòng. 27 Ngài ke yòng thâng ngài ke sâng; ngài ngin-sṳt kì-têu, kì-têu ya thèn-tén ngài. 28 Ngài su kì-têu yún-yén ke sâng-miang, kì-têu m̀-voi me̍t-mòng; mò-ngìn nèn chiông kì-têu tui ngài ke sú-chûng chhióng-chéu. 29 Ngâ Pâ chiông kì-têu su-pûn ngài, Kì pí má-ke tû hàn-kha thai, mò ngìn nèn chiông kì-têu tui Â-pâ ke sú-chûng chhióng-chéu. 30 Â-pâ lâu ngài he yit-thí." 31 Liá-sṳ̀, Yù-thai-ngìn yu nâ sa̍k-thèu oi te̍p kì. 32 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Ngài sṳt hién-mìn Â-pâ oi ngài cho ke tô-tô san-sṳ pûn ngì-têu khon; ngì-têu to-tái vi nai-hong sṳ oi nâ sa̍k-thèu te̍p ngài?" 33 Yù-thai-ngìn kóng: "Ngài-têu m̀-he vi-tó san-sṳ lòi te̍p ngì, he yîn-vi ngì vú-yu̍k Song-ti! Ngì put-ko he ngìn, hàn kám chhṳ-kâ tông-cho Song-ti!" 34 Yâ-sû kóng: "Ngì-têu ke Fap-li̍t-sû kám m̀-he yû siá, Song-ti sṳt kóng: 'Ngì-têu he sṳ̀n'? 35 Ngài-têu tî Sṳn-kîn ke fa he yún-yén m̀-voi kói-pien ke. Lièn ke-têu chiap-su Song-ti chṳ̂n-tho ke ngìn, Song-ti ya chhṳ̂n kì-têu cho sṳ̀n; 36 ngài he Â-pâ só kién-sién yu chhâi-phai lòi sṳ-kiên ke; ngài kóng ngài he Song-ti ke Lai-é, ngì-têu ngióng-pân yu kóng ngài vú-yu̍k Song-ti nè? 37 Na-he ngài mò hàng ngâ Pâ ke sṳ, ngì-têu chhiu m̀-sṳ́ sin ngài; 38 na-he ngài yû hàng, ngì-têu sûi-yèn m̀ sin ngài, ya yin-tông sin ngài só-cho ke, hó pûn ngì-têu khok-sṳ̍t tî: Â-pâ chhai ngài tî-poi, ngài ya chhai Â-pâ tî-poi." 39 Yîn-vi án-ngiòng, kì-têu yu sióng-oi chok kì, chúng-he kì tui kì-têu ke sú-chûng sám-chéu. 40 Yâ-sû yu chón-to Yok-tan-hò ke tui-mien, to Yok-hon thèu-pái hàng sé-lî ke só-chhai, he̍t chhai ke-vi. 41 Yû chhin-tô ngìn lòi chhiu-khiun kì. Kì-têu kóng: "Yok-hon m̀-sṳt hàng-ko sṳ̀n-chiak, chúng-he kì só-kóng koân-he liá ngìn ke fa chhiòn-phu he khok-sṳ̍t ke." 42 Chhai ke-vi, yû chhin-tô ngìn chhiu sin Yâ-sû.

Yok-hon 11

1 Yû yit-ke phiang-ngìn, miàng ôn-to Lâ-sat-lu, he̍t chhai Pak-thai-nì; Mâ-li-â lâu kì ke â-chí Mâ-thai ya he̍t chhai liá chhûn-chông. 2 (Liá Mâ-li-â chhiu-he yung hiông-yù kò Chú ke kiok, yu yung chhṳ-kâ ke thèu-nà-mô chhu̍t-châu ke. Pot-phiang ke Lâ-sat-lu chhiu-he kiâ ló-thâi.) 3 Ke lióng chí-moi ham ngìn hi kien Yâ-sû, kóng: "Chú â, ngì só-siak ke phèn-yû pot-phiang lé." 4 Yâ-sû thâng-tó liá sêu-sit chhiu kóng: "Lâ-sat-lu m̀ voi yîn-vi liá-ke phiang lòi sí; liá-khien sṳ fat-sên he oi yùng-kông Song-ti, sṳ́ Song-ti ke Lai-é tet-tó yùng-kông." 5 Yâ-sû chhin-siak Mâ-thai lâu kiâ ló-moi, pin Lâ-sat-lu. 6 Kì thâng-tó Lâ-sat-lu pot-phiang ke sêu-sit heu, yu chhai só-he̍t ke thi-fông thìn lióng-ngit. 7 Yèn-heu kì chang lâu ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu to-chón-hi Yù-thai." 8 Kiâ ho̍k-sâng kóng: "Sîn-sâng, chhièn mò kí-kiú, Yù-thai-ngìn oi nâ sa̍k-thèu te̍p ngì, ngì hàn sióng-oi chai hi ke-vi mâ?" 9 Yâ-sû kóng: "Ngit-sṳ̀-thèu m̀-he yû sṳ̍p-ngi tiám-chûng mâ? Ngìn chhai ngit-sṳ̀-thèu hàng-lu chhiu m̀-voi tiet-tó, yîn-vi kì khon-tet-tó liá sṳ-kiên ke kông. 10 Ngìn chhai am-pû-thèu hàng-lu chhiu voi tiet-tó, yîn-vi kì mò kông." 11 Yâ-sû kóng liá-têu fa yî-heu, yu kóng: "Ngài-têu ke phèn-yû Lâ-sat-lu soi-thet lé; ngài oi hi hêm kì hong-hí-lòi." 12 Ho̍k-sâng kóng: "Chú â, kì na-he soi-thet, chhiu voi hó hí-lòi." 13 Khì-sṳ̍t, Yâ-sû ke yi-sṳ he kóng Lâ-sat-lu yí-kîn sí-thet; kì-têu láu-tó kì he kóng phìn-sòng ke soi-muk. 14 Só-yî Yâ-sû mìn-mìn lâu kì-têu kóng: "Lâ-sat-lu yí-kîn sí-thet; 15 vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, hó-chhai ngài mò-chhôi ke-vi, án-ngiòng ngì-têu chhiu voi sin. Liá-ha, ngài-têu lòi-hi kì ke-vi." 16 Tô-mâ (phiên-miàng Sûng-sâng-é) tui khì-thâ ke ho̍k-sâng kóng: "Ngài-têu khiung-ha lòi-hi, hó thùng sîn-sâng khiung-ha sí!" 17 Yâ-sû to Pak-thai-nì, chhiu tî Lâ-sat-lu yí-kîn chhai si-ngit-chhièn mài-thet. 18 Pak-thai-nì lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng chiông-khiun sâm kûng-lî yén; 19 yû hó-tô Yù-thai-ngìn lòi-khon Mâ-thai lâu Mâ-li-â, vi-tó kì-têu ló-thâi ke sí lòi ôn-ví kì-têu. 20 Mâ-thai thâng-tó Yâ-sû voi to lé, chhiu chhut-hi ngiàng-chiap kì; chúng-he Mâ-li-â liù chhai vuk-tú chhô-tén. 21 Mâ-thai tui Yâ-sû kóng: "Chú â, ngì na-he chhai liá-vi, ngâ ló-thâi chhiu m̀ voi sí! 22 Chúng-he ngài tî, chhiu-he liá-ha, mò-lun ngì tui Song-ti khiù má-ke, Kì ya voi su-pûn ngì." 23 Yâ-sû lâu kì kóng: "Ngiâ ló-thâi yit-thin voi fu̍k-fa̍t." 24 Mâ-thai kóng: "Ngài tî, chhai ma̍t-ngit fu̍k-fa̍t ke sṳ̀-chiet, kì voi fu̍k-fa̍t." 25 Yâ-sû kóng: "Ngài chhiu-he fu̍k-fa̍t, chhiu-he sâng-miang. Sin ngài ke ngìn, sûi-yèn sí-thet, yit-thin voi sâng ko-lòi; 26 sên-chhièn sin ngài ke ngìn yit-thin yún-yén m̀-voi sí. Ngì siông-sin liá-têu fa mò?" 27 Mâ-thai kóng: "Chú â, ngài sin! Ngài sin ngì chhiu-he ke oi lòi sṳ-kiên ke Kî-tuk, Song-ti ke Lai-é." 28 Mâ-thai kóng-liáu liá-ke fa, chhiu chón-hi vuk-hâ, se-sâng lâu kiâ ló-moi Mâ-li-â kóng: "Sîn-sâng lòi lé, kì ham ngì." 29 Mâ-li-â thâng-tó liá-ke fa, chit-sṳ̀ chhiu hong-hí-lòi, hi kien Yâ-sû. 30 (Ke-sṳ̀, Yâ-sû hàn-màng ngi̍p chhûn-chông, hàn chhai Mâ-thai ngiàng-chiap kì ke thi-fông.) 31 Ke-têu to vuk-hâ lòi ôn-ví Mâ-li-â ke Yù-thai-ngìn, khon-tó kì kón-kín hong-hí-lòi chhut-hi, chhiu thèn-tén kì, láu-tó kì oi hi fùn-mu ke-vi kieu. 32 Mâ-li-â lòi-to Yâ-sû ke-vi, yit khon-tó kì, chhiu phu̍k chhai kiâ kiok-chhièn, kóng: "Chú â, ngì na-he chhai liá-vi, ngâ ló-thâi chhiu m̀-voi sí!" 33 Yâ-sû khon-tó Mâ-li-â kieu, yu khon-tó thèn kì khiung-ha lòi ke Yù-thai-ngìn ya kieu, sîm-chûng fî-sòng pî-sông, khiòng-khiòng voi ngiûn-m̀-he̍t, 34 chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu chiông kì chong chhai nai-vi?" Kì-têu kóng: "Chú â, chhiáng ngì lòi khon." 35 Yâ-sû kieu chhut-lòi. 36 Só-yî Yù-thai-ngìn kóng: "Ngì khon, kì hàn siak liá-ke ngìn ô!" 37 Chúng-he yû-têu ngìn kóng: "Kì ki-yèn yî-hó mô-muk ke muk-chû, kám mò fap-thu sṳ́ Lâ-sat-lu mo̍k sí mâ?" 38 Yâ-sû sîm-chûng yu fî-sòng pî-sông. Kì lòi-to fùn-mu-chhièn; ke mu he yit-chak sân-lùng, ngi̍p-héu yû yit-te thai sa̍k-thèu set-tén. 39 Yâ-sû fûn-fu kóng: "Chiông sa̍k-thèu sái-khôi!" Sí-ngìn ke â-chí Mâ-thai kóng: "Chú â, kì yí-kîn mài-thet si-ngit, sṳ̂n-sṳ̂ tû chhu-thet lê!" 40 Yâ-sû lâu kì kóng: "Ngài m̀-he sṳt lâu ngì kóng, ngì na-he sin, chhiu voi khon-tó Song-ti ke yùng-kông mâ?" 41 Kì-têu chhiu chiông sa̍k-thèu sái-khôi. Yâ-sû ngo-thèu mong-thiên, kóng: "Â-pâ â, ngài kám-chhia Ngì, yîn-vi Ngì yí-kîn thâng ngài. 42 Ngài tî Ngì sṳ̀-sòng thâng ngài; chúng-he ngài kóng liá-ke fa he vi-tó sùn-thèu liá-têu ngìn, oi pûn kì-têu sin he Ngì chhâi ngài lòi ke." 43 Kóng-liáu, Yâ-sû chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Lâ-sat-lu, chhut-lòi!" 44 Ke sí-ngìn chhiu chhut-lòi; kiâ sú-kiok chhàn-tén pu-thiàu, mien pâu-tén pu-é. Yâ-sû fûn-fu kì-têu kóng: "Kié-khôi, pûn kì hàng!" 45 Chhin-tô lòi khon Mâ-li-â ke Yù-thai-ngìn khon-tó Yâ-sû só-cho ke sṳ, chhiu sin kì. 46 Chúng-he ya yû-têu ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn, chiông Yâ-sû só-cho ke sṳ tui kì-têu po-ko. 47 Só-yî, Fap-li-soi-ngìn lâu ke-têu chi-sṳ̂-chóng seu-khôi ngi-fi, chhai fi-chûng kóng: "Liá-ke ngìn hàng án-tô sṳ̀n-chiak, ngài-têu oi ngióng-pân chang hó nè? 48 Ká-sṳ́ ngài-têu yù-chhai kì met-hâ-hi, thai-kâ tû voi sin kì, Lò-mâ-ngìn chhiu voi lòi fí-me̍t ngài-têu ke sṳn-thien lâu mìn-chhu̍k!" 49 Kì-têu tông-chûng yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Kâi-â-fap, he ke-ngièn cho thai-chi-sṳ̂ ke. Kì kóng: "Ngì-têu ngióng-voi án ngong! 50 Yit-ke ngìn thoi chhiòn-koet ke ngìn sí, miên-tet chhiòn mìn-chhu̍k su sêu-me̍t, liá kám m̀-he tui ngì-têu chui yû li-yit ke sṳ mâ?" 51 Khì-sṳ̍t, liá-ke fa m̀-he kì chhṳ-kâ ke yi-sṳ; chúng-he, sṳ̂n-vì tông-ngièn ke thai-chi-sṳ̂, kì he chhai yi-ngièn Yâ-sû oi thoi Yù-thai-ngìn sí, 52 m̀ tân-chhiang thoi kì-têu sí, ya oi chiông san chhai kok thi-fông Song-ti ke chṳ́-ńg seu-si̍p khiung-ha, kap-cho yit-khiùn. 53 Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu chhiu kie-va̍k oi sat-hoi Yâ-sû. 54 Yîn-vi án-ngiòng, Yâ-sû mò-oi chhai Yù-thai thi-khî kûng-khôi hàng-thung. Kì to khóng-yâ fu-khiun yit-ke ôn-to Yî-fap-lièn ke chhûn-chông hi, chhai ke-vi thùng ho̍k-sâng khiung-ha he̍t. 55 Yù-thai-ngìn ke Phàn-ko-chiet voi to lé. Chiet-khì yî-chhièn, chhin-tô ngìn tui hiông-ha sông Yâ-lu-sat-lâng hi, oi chhai ke-vi sú kiet-chhiang-lî. 56 Kì-têu chhiu kín chhìm Yâ-sû; kì-têu chhi-si̍p chhai sṳn-thien ke sṳ̀, pí-chhṳ́ mun kóng: "Ngì-têu ngin-vì ngióng-pân, kì kám m̀-voi lòi ko-chiet mâ?" 57 Ke-sṳ̀, chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn chó yí-kîn ha min-lin kóng: Ká-sṳ́ yû-ngìn tî Yâ-sû chhai nai-vi, yit-thin oi po-ko, hó pûn kì-têu hi chok kì.

Yok-hon 12

1 Phàn-ko-chiet chhièn liuk-ngit, Yâ-sû to Pak-thai-nì, chhiu-he Lâ-sat-lu he̍t ke thi-fông (Yâ-sû sṳt chhai liá-vi ham Lâ-sat-lu fu̍k-fa̍t). 2 Chhai ke-vi yû-ngìn chhiáng Yâ-sû sṳ̍t-ya; Mâ-thai then-sú chêu-thai, Lâ-sat-lu lâu khì-thâ ke ngìn-hak thùng Yâ-sû khiung-ha chhô-si̍t. 3 Liá-sṳ̀, Mâ-li-â nâ yit-kon pan-kîn-chhûng khi̍t pó-kui ke sùn nâ-tha̍t hiông-yù, lòi kò Yâ-sû ke kiok, yu yung chhṳ-kâ ke thèu-nà-mô chhu̍t; vuk-tú chhiu chhûng-mân hiông-mi. 4 Yâ-sû ke yit-ke ho̍k-sâng, chhiu-he oi chhut-mai kì ke Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai, kóng: 5 "Ngióng-pân m̀ nâ liá hiông-yù hi mai sâm-pak-chak ngiùn-chhièn lòi pûn-pûn khiùng-khú-ngìn nè?" 6 (Kì kóng liá-ke fa, pin m̀-he chṳn-kîn koân-sîm khiùng-khú-ngìn, he yîn-vi kì he chhe̍t-é; kì kón-chhièn, sòng-sòng thêu-nâ kûng-khoán.) 7 Chúng-he Yâ-sû kóng: "Yù-chhai kì! Liá he kì liù-hâ-lòi vi-tó ngài ôn-chong ke-ngit yung ke. 8 Khiùng-khú-ngìn sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha, chúng-he ngài m̀-he sòng-sòng thùng ngì-têu khiung-ha!" 9 Yit thai-khiùn Yù-thai-ngìn thâng-kóng Yâ-sû chhai Pak-thai-nì, chhiu to kì ke-vi hi. Kì-têu m̀ tân-chhiang he vi-tó Yâ-sû hi, ya he sióng-oi khon Yâ-sû ham kì tui sí fán-sâng ke Lâ-sat-lu. 10 Só-yî, ke-têu chi-sṳ̂-chóng chhiu kie-mèu oi lièn Lâ-sat-lu ya khiung-ha chhṳ̀-thet, 11 yîn-vi chhin-tô Yù-thai-ngìn vi-tó kì ke yèn-ku lì-khôi kì-têu, hi sin Yâ-sû. 12 Thi-ngi-ngit, kûi thai-chhṳn to Yâ-lu-sat-lâng ko-chiet ke ngìn thâng-kóng Yâ-sû oi ngi̍p-sàng. 13 Kì-têu chhiu nâ-tén chûng-su-kî chhut-hi ngiàng-chiap kì, thai-sâng hêm-kóng: Hò-san-nâ! Siung-chan Song-ti! Ngien Song-ti su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke! Ngien Song-ti su-fuk pûn Yî-set-lie̍t ke vòng! 14 Yâ-sû chhìm-tó yit-chak se lì-è, khì sông-hi, chhiu-chhiong Sṳn-kîn só ki-chai ke: 15 Siak-ôn-sàng ke chṳ́-ńg â, m̀-sṳ́ kiâng! Khon â, ngì-têu ke kiûn-vòng khì-tén se lì-è lòi lé! 16 Ke-sṳ̀, kiâ ho̍k-sâng mò liáu-kié liá sṳ-chhìn ke yi-sṳ; to Yâ-sû tet-tó yùng-kông yî-heu, kì-têu chang sióng-tó Sṳn-kîn ke fa chhiu-he chṳ́ kì kóng ke, kì-têu ya chṳn-kîn cheu só yi-ngièn ke hàng. 17 Yâ-sû ham Lâ-sat-lu tui sí fán-sâng, tui fùn-mu chhut-lòi ke sṳ̀, ke-têu chhai-chhòng ke ngìn ki-siu̍k chiông só khon-tó ke sṳ chhòn khôi-lòi. 18 Liá chhiu-he yû án-tô ngìn hi ngiàng-chiap Yâ-sû ke ngièn-yîn, yîn-vi kì-têu thâng-tó kì só-hàng ke liá sṳ̀n-chiak. 19 Fap-li-soi-ngìn chhiu pí-chhṳ́ kóng: "Ngài-têu só-cho ke chhiòn mò-háu; khon â, chhiòn sṳ-kie lûng-chúng thèn kì hi lô!" 20 Chiet-khì-chûng, to Yâ-lu-sat-lâng cho lî-pai ke ngìn tông-chûng, yû-têu Hî-lia̍p-ngìn. 21 Kì-têu lòi-kien Kâ-li-li ke Pak-soi-thai-ngìn Fî-li̍t, yêu-khiù kì kóng: "Sîn-sâng, ngài-têu sióng-oi kien Yâ-sû." 22 Fî-li̍t hi lâu Ôn-tet-lie̍t kóng, lióng-ke ngìn chhiu khiung-ha hi lâu Yâ-sû kóng. 23 Yâ-sû en-kóng: "Ngìn-chṳ́ tet yùng-yeu ke sṳ̀-chiet to lé! 24 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, yit-lia̍p ma̍k-é mò lo̍k chhai nài-tú lòi sí, hàn-he yit-lia̍p; na-he sí-thet, chhiu voi kiet-chṳ́ tô-tô. 25 Siak chhṳ-kâ sâng-miang ke ngìn, voi sṳt-lo̍k sâng-miang; kâm-ngien hî-sên chhṳ-kâ chhai liá sṳ-kiên ke sâng-miang ke, kì ke sâng-miang fán-chón voi pó-chhùn to yún-sên. 26 Oi fu̍k-sṳ ngài ke ngìn, chhiu oi thèn ngài; ngài chhai nai-vi, ngài ke phu̍k-ngìn ya oi chhai nai-vi. Fu̍k-sṳ ngài ke ngìn, ngâ Pâ yit-thin voi chhung-yung kì. 27 "Liá-ha, ngài ke sîm chhin sèu, ngài oi kóng má-ke nè? Ngài kám oi khiù Â-pâ kiu ngài thot-lì liá-ke sṳ̀-chiet mò? Chúng-he, ngài chhiu-he vi liá lòi ke, yit-thin oi kîn-li̍t liá khú-nan ke sṳ̀-chiet. 28 Â-pâ â, ngien Ngì yùng-kông Ngì ke miàng!" Tông-sṳ̀, yû sâng-yîm tui thiên-táng hâ-lòi, kóng: "Ngài yí-kîn yùng-kông Ngài ke miàng, hàn-oi chai yùng-kông!" 29 Khî chhai ke-vi ke chung-ngìn thâng-tó liá-ke sâng, chhiu kóng: "Tá lùi-kûng lô!" Ya yû-têu ngìn kóng: "He thiên-sṳ́ lâu kì kóng-fa!" 30 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Liá sâng-yîm m̀-he vi-tó ngài, he vi-tó ngì-têu lòi ke. 31 Liá-ha, liá sṳ-kie oi su sṳ́m-phan; liá-ha, sṳ-kiên ke thúng-chhṳ-chá voi pûn Song-ti kiuk-chéu lé. 32 Ngài chhṳ-kâ pûn-ngìn tui thi-song khià-hí-lòi ke sṳ̀, voi khip-yîn van-ngìn lòi kûi ngài." 33 (Kì kóng liá-ke fa he chṳ́ kì chhṳ-kâ voi ngióng-pân sí kóng ke.) 34 Chung-ngìn en-kóng: "Ngài-têu ke fap-li̍t lâu ngài-têu kóng, Kî-tuk he yún-yén chhòng-chhùn ke; ngì ngióng-pân kóng Ngìn-chṳ́ yit-thin oi pûn-ngìn khià-hí-lòi? Liá Ngìn-chṳ́ he má-ngìn nè?" 35 Yâ-sû kóng: "Kông chhai ngì-têu tông-chûng ke sṳ̀-kiên mò kí-kiú lé; ngì-têu oi kón hàn-yû kông ke sṳ̀ ki-siu̍k hàng, miên-tet vû-am kiuk-tó ngì-têu, yîn-vi chhai vû-am-chûng hàng ke ngìn m̀-tî kì voi hi-to nai-vi. 36 Kón ngì-têu hàn-yû kông ke sṳ̀ oi sin liá kông, hó pûn ngì-têu sàng-cho kông-mìn ke ngìn." Kóng-liáu liá-têu fa, Yâ-sû chhiu lì-khôi kì-têu, khong-hí-lòi. 37 Kì sûi-yèn chhai kì-têu mien-chhièn sṳt hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak, kì-têu hàn-he m̀ sin kì. 38 Liá he oi yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â sṳt kóng ke fa: Chú â, yû má-ngìn sin ngài-têu só chhòn ke tho-lî nè? Chú ke khièn-nèn tui má-ngìn hién-mìn nè? 39 Só-yî kì-têu mò-fap sin; yîn-vi Yî-soi-â ya sṳt kóng: 40 Song-ti sṳ́ kì-têu chhiâng-miâng, sṳ́ kì-têu ngang-sîm, miên-tet kì-têu ke muk-chû khon-tet-tó, kì-têu ke sîm mìn-pha̍k. Só-yî Song-ti kóng: Kì-têu m̀-voi chón-hiong Ngài, lòi pûn Ngài yî-hó kì-têu. 41 Yî-soi-â kóng liá-têu fa he yîn-vi kì khon-tó Yâ-sû ke yùng-kông, chṳ́ kì lòi kóng ke. 42 Sûi-yèn án-ngiòng, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu chûng ya yû hó-tô sin Yâ-sû ke, chúng-he yîn-vi kiâng Fap-li-soi-ngìn, m̀-kám kûng-khôi sṳ̀n-ngin, miên-tet pûn-ngìn kiuk-chhut fi-thòng. 43 Kì-têu oi tet-tó ngìn ke chhṳ̂n-chan, yàng-ko oi tet-tó Song-ti ke chhṳ̂n-chan. 44 Yâ-sû thai-sâng hêm-kóng: "Sin ngài ke, m̀ tân-chhiang he sin ngài, ya he sin ke 'Chhâi ngài lòi ke'. 45 Khon-tó ngài, ya he khon-tó ke 'Chhâi ngài lòi ke'. 46 Ngài cho kông, lòi-to sṳ-kiên, he oi pûn só-yû sin ngài ke ngìn m̀-voi he̍t chhai vû-am-chûng. 47 Ke thâng ngài ke fa, m̀ chûn-sú ke ngìn, ngài m̀-voi sṳ́m-phan kì. Ngài lòi ke muk-tit m̀-he oi sṳ́m-phan sṳ-kiên-ngìn, he oi chṳ́n-kiu kì-têu. 48 Khî-chhie̍t ngài, m̀ chiap-su ngâ fa ke ngìn, chhṳ-yû sṳ́m-phan kì ke; chhai ma̍t-ngit, ngài só-kóng ke tho-lî voi sṳ́m-phan kì! 49 Yîn-vi ngài m̀-he kho chhṳ-kâ ke khièn-piang lòi kóng, fán-chón he chhâi ngài lòi ke Â-pâ min-lin ngài kóng má-ke, chhòn má-ke. 50 Ngài tî Kì ke min-lin voi tai-lòi yún-yén ke sâng-miang. Só-yî, ngài só-kóng ke chhiu-he cheu Â-pâ lâu ngài kóng ke."

Yok-hon 13

1 Phàn-ko-chiet chhièn, Yâ-sû tî kì lì-khôi liá sṳ-kie chón Â-pâ ke-vi hi ke sṳ̀-chiet to lé. Kì yit-chhṳ̍t siak chhai sṳ-kiên su̍k kì chhṳ-kâ ke ngìn, kì chhiu siak kì-têu to-tái. 2 Yâ-sû lâu kiâ ho̍k-sâng sṳ̍t-ya ke sṳ̀, Mô-kúi yí-kîn khúng-chṳ Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é Yù-thai ke sîm, sṳ́ kì kiet-sîm chhut-mai Yâ-sû. 3 Yâ-sû tî Â-pâ yí-kîn chiông yit-chhiet ke khièn-piang kâu-pûn kì; kì tî chhṳ-kâ he tui Song-ti ke-vi lòi ke, oi to-chón Song-ti ke-vi hi. 4 Kì hong-hí-lòi, lì-khôi chho-vi, thot-hâ ngoi-sâm, nâ yit-thiàu sú-pha vì chhai yêu-khiên, 5 yèn-heu tó súi lo̍k kiok-phùn, khôi-sṳ́ sé ho̍k-sâng ke kiok, yu yung ke sú-pha chhu̍t-châu. 6 Kì lòi-to Sî-mùn-Pí-tet ke mien-chhièn, Pí-tet tui kì kóng: "Chú â, ngì oi sé ngài ke kiok he-mò?" 7 Yâ-sû en-kóng: "Ngài só-cho ke, ngì liá-ha mò liáu-kié, chiông-lòi ngì chhiu voi mìn-pha̍k." 8 Pí-tet kóng: "Ngài chhie̍t-tui m̀ pûn ngì sé ngài ke kiok!" Yâ-sû kóng: "Ká-sṳ́ ngài mò sé ngì ke kiok, ngì lâu ngài chhiu mò má-ke koân-he." 9 Sî-mùn-Pí-tet kóng: "Chú â, m̀ tân-chhiang ngài ke kiok, lièn sú lâu thèu-nà ya oi sé!" 10 Yâ-sû kóng: "Sṳ̂n sé-hó ke ngìn, chhiòn-sṳ̂n chhiu chhiang-li, sé kiok chhiu la. Ngì-têu he chhiang-li ke, chúng-he m̀-he tak-ke ngìn chhiang-li." 11 (Yâ-sû yí-kîn tî má-ngìn oi chhut-mai kì, só-yî kì kóng: "M̀-he tak-ke ngìn chhiang-li.") 12 Yâ-sû sé-hó kì-têu ke kiok, chhiu chiông ngoi-sâm chok-hí-lòi, chhô to-chón hi. Kì mun kiâ ho̍k-sâng kóng: "Thèu-ha, ngài vi ngì-têu só cho ke, ngì-têu liáu-kié mò? 13 Ngì-têu ham ngài cho sîn-sâng, cho Chú, chhin chho̍k, ngài pún-lòi chhiu-he. 14 Ngài he ngì-têu ke Chú, ngì-têu ke sîn-sâng, hàn sé ngì-têu ke kiok, ngì-têu ya yin-tông pí-chhṳ́ sé kiok. 15 Ngài cho ngì-têu ke póng-yong, he oi ngì-têu cheu ngài só-cho ke hi hàng. 16 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, nù-phu̍k mò pí chú-ngìn kha thai, su-phai ke ngìn ya mò pí phai kì ke ngìn kha thai. 17 Ngì-têu tî liá-ke tho-lî, na-he hi sṳ̍t-hàng chhiu chhin-yû fuk-hi! 18 "Ngài liá-ke fa m̀-he chṳ́ ngì-têu chhiòn-thí kóng ke; ngài ngin-sṳt ngài só kién-sién ke ngìn. Chúng-he Sṳn-kîn só kóng 'Ke thùng ngài khiung-ha sṳ̍t-fan ke ngìn, sa yung kiok thet ngài', liá-ki fa pit-thin voi sṳ̍t-hien. 19 Ngài chhai sṳ-chhìn hàn-màng fat-sên yî-chhièn chhiu lâu ngì-têu kóng, he oi pûn ngì-têu chhai sṳ-chhìn fat-sên ke sṳ̀, sin ngài chhiu-he ke 'Chhṳ-yû Yún-yû' ke. 20 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, chiap-thai ngài só phai ke, chhiu-he chiap-thai ngài; chiap-thai ngài ke, chhiu-he chiap-thai ke 'Chhâi ngài lòi ke'. " 21 Yâ-sû kóng-liáu liá-ke fa, sîm-chûng fî-sòng thung-khú, chhiu siên-pu kóng: "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu tông-chûng yû yit-ke ngìn oi chhut-mai ngài." 22 Ho̍k-sâng pí-chhṳ́ siông-khon, m̀-tî kì he chṳ́ má-ngìn kóng ke. 23 Yû yit-ke Yâ-sû só-siak ke ho̍k-sâng, chet-sṳ̂n kho chhai Yâ-sû ke fài-chûng. 24 Sî-mùn-Pí-tet am-sṳ kì kóng: "Mun kì khon, kì he kóng má-ngìn." 25 Ke ho̍k-sâng chhiu tham-sṳ̂n mun Yâ-sû kóng: "Chú â, he má-ngìn?" 26 Yâ-sû en-kóng: "Ngài vun yit-te piáng-è pûn má-ngìn, kì chhiu-he." Kóng-liáu, kì chhiu vun yit-te piáng-è, nâ pûn Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é Yù-thai. 27 Yù-thai yit chiap-ko piáng-è, Mô-kúi chhiu ngi̍p kì ke sîm. Yâ-sû tui kì kóng: "Ngì oi cho ke, kón-kín hi cho!" 28 Chhai-chho ke ngìn, mò ngìn tî Yâ-sû cho-má-ke tui kì kóng liá-ke fa. 29 Yîn-vi Yù-thai he kón-chhièn ke, yû-têu ho̍k-sâng sióng Yâ-sû he fûn-fu kì hi mâi ko-chiet yung ke tûng-sî, ya-he ham kì tai têu tûng-sî hi pûn khiùng-khú-ngìn. 30 Yù-thai sṳ̍t ke-te piáng-è heu, chit-sṳ̀ chhiu chhut-hi. Ke-sṳ̀ he am-pû-thèu. 31 Yù-thai chhut-hi yî-heu, Yâ-sû kóng: "Liá-ha Ngìn-chṳ́ yí-kîn tet-tó yùng-yeu lé; Song-ti ke yùng-yeu ya hién-mìn chhai Ngìn-chṳ́ ke sṳ̂n-song. 32 Ki-yèn Song-ti ke yùng-yeu thûng-ko Ngìn-chṳ́ lòi hién-mìn, Kì ya oi chhîn-chhṳ yùng-kông Ngìn-chṳ́, chit-sṳ̀ chhiu oi yùng-kông kì. 33 Se-chṳ́ â, ngài thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀-kiên mò kí-kiú lé. Ngì-têu voi chhìm ngài, chúng-he ngài lâu ngì-têu kóng, chhiu-chhiong ngài lâu Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu kóng-ko ke: 'Ngài oi hi ke só-chhai, ngì-têu cho-m̀-tet hi.' 34 Ngài pûn ngì-têu yit-thiàu sîn min-lin: Ngì-têu oi pí-chhṳ́ siông-siak; ngài ngióng-pân siak ngì-têu, ngì-têu ya oi ngióng-pân pí-chhṳ́ siông-siak. 35 Na-he ngì-têu pí-chhṳ́ siông-siak, sṳ-kiên-ngìn chhiu voi ngin-chhut ngì-têu he ngài ke ho̍k-sâng." 36 Sî-mùn-Pí-tet mun Yâ-sû kóng: "Chú â, ngì oi hi nai-vi?" Yâ-sû kóng: "Ngài só-oi hi ke só-chhai, ngì liá-ha cho-m̀-tet thèn ngài hi, chúng-he kha-man têu-é ngì chhiu voi thèn ngài hi." 37 Pí-tet kóng: "Chú â, cho-má-ke liá-ha ngài cho-m̀-tet thèn ngì hi nè? Ngài hén vi ngì piang-miang to sí!" 38 Yâ-sû kóng: "Ngì hén vi ngài piang-miang to sí mâ? Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, kiê-é thài yî-chhièn, ngì voi sâm-pái m̀ ngin ngài."

Yok-hon 14

1 Yâ-sû yu lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu m̀-sṳ́ sèu; ngì-têu oi sin Song-ti, ya oi sin ngài. 2 Chhai ngâ Pâ ke vuk-hâ yû chhin-tô fòng-kiên, ngài hi he oi vi ngì-têu chún-phi só-chhai; na-m̀-he án-ngiòng, ngài chhiu m̀-voi án-ngiòng kóng. 3 Ngài hi vi ngì-têu chún-phi só-chhai yî-heu, oi to-chón-lòi, chiap ngì-têu to ngài ke-vi hi; án-ngiòng, ngài chhai nai-vi, ngì-têu ya voi chhai ke-vi. 4 Ngài oi hi ke só-chhai, ke-thiàu lu ngì-têu tî." 5 Tô-mâ tui kì kóng: "Chú â, ngài-têu m̀ tî ngì oi hi nai-vi, ngióng voi tî ke-thiàu lu nè?" 6 Yâ-sû kóng: "Ngài chhiu-he tho-lu, chṳ̂n-lî, sâng-miang; na-m̀-he thûng-ko ngài, mò ngìn nèn to Â-pâ ke-vi hi. 7 Ki-yèn ngì-têu sṳt ngài, ngì-têu ya voi sṳt ngâ Pâ. Chhiùng-kîm yî-heu, ngì-têu sṳt Kì, ya yí-kîn khon-tó Kì." 8 Fî-li̍t tui Yâ-sû kóng: "Chú â, chiông Â-pâ hién pûn ngài-têu khon, ngài-têu chhiu mân-chiuk." 9 Yâ-sû en-kóng: "Fî-li̍t, ngài thùng ngì-têu khiung-ha án kiú, ngì hàn m̀-sṳt ngài mâ? Khon-tó ngài ke ngìn, chhiu-he khon-tó Â-pâ. Ngì ngióng voi kóng 'Chiông Â-pâ hién pûn ngài-têu khon' nè? 10 Ngài chhai Â-pâ tî-poi, Â-pâ chhai ngài tî-poi, ngì m̀ sin mâ? Ngài lâu ngì-têu kóng ke fa m̀-he ngài chhṳ-kâ ke yi-sṳ, he he̍t chhai ngài tî-poi ke Â-pâ cho Kì chhṳ-kâ ke sṳ. 11 Ngì-têu oi sin ngài, ngài chhai Â-pâ tî-poi, Â-pâ chhai ngài tî-poi; na-he m̀ sin liá-ke fa, ya oi yîn-vi ngài só-cho ke sṳ lòi sin. 12 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, sin ngài ke ngìn ya voi cho ngài só-cho ke sṳ, sṳm-chṳ oi cho hàn-kha thai ke sṳ; yîn-vi ngài oi hi Â-pâ ke-vi. 13 Ngì-têu fung ngài ke miàng, mò-lun khiù má-ke, ngài yit-thin voi sṳ̀n-chhiòn ngì-têu, pûn Â-pâ ke yùng-kông thûng-ko Lai-é hién-mìn chhut-lòi. 14 Ngì-têu fung ngài ke miàng, mò-lun tui ngài khiù má-ke, ngài yit-thin voi sṳ̀n-chhiòn. 15 "Ngì-têu na-he kin-oi ngài, chhiu oi chûn-sú ngài ke min-lin. 16 Ngài oi khiù Â-pâ, Kì chhiu voi nang-ngoi su ngì-têu yit-vi Pó-fi-sṳ̂, yún-yén thùng ngì-têu khiung-ha. 17 Kì chhiu-he chṳ̂n-lî ke Lìn. Sṳ-kiên-ngìn m̀ chiap-su Kì, yîn-vi kì-têu khon-m̀-tó Kì, ya m̀-sṳt Kì. Chúng-he ngì-têu sṳt Kì, yîn-vi Kì sòng-sòng lâu ngì-têu thùng-chhai, ya oi chhai ngì-têu ke sâng-miang-chûng. 18 "Ngài m̀-voi chiông ngì-têu fit-hâ cho kû-yì, ngài voi to-chón-lòi ngì-têu liá-vi. 19 Kâ mò kí-kiú, sṳ-kiên-ngìn chhiu khon ngài m̀-tó, chúng-he ngì-têu voi khon-tet-tó ngài, yu yîn-vi ngài ki-siu̍k sâng-tén, ngì-têu ya voi sâng-tén. 20 Ke-ngit lòi-to ke sṳ̀, ngì-têu chhiu voi tî ngài chhai ngâ Pâ tî-poi, ngì-têu ya chhai ngài tî-poi, chhiong ngài chhai ngì-têu ke sâng-miang-chûng yit-yong. 21 "Chiap-su ngâ min-lin yu chûn-sú ke ngìn, chhiu-he kin-oi ngài ke ngìn. Kin-oi ngài ke ngìn, ngâ Pâ pit-thin voi siak kì; ngài ya voi siak kì, yu chhîn-chhṳ tui kì hién-hien." 22 Yù-thai (m̀-he Kâ-lio̍k-ngìn Yù-thai) mun-kóng: "Chú â, ngióng-pân tân-chhiang tui ngài-têu hién-hien, m̀ tui sṳ-kiên-ngìn hién-hien nè?" 23 Yâ-sû en-kóng: "Kin-oi ngài ke ngìn chang voi chûn-sú ngài ke fa. Ngâ Pâ pit-thin voi siak kì; ngâ Pâ lâu ngài ya voi hi kì ke-vi, thùng kì khiung-ha he̍t. 24 M̀ kin-oi ngài ke ngìn chhiu m̀-voi chûn-sú ngài ke fa. Ngì-têu só thâng-tó ke fa m̀-he ngài chhṳ-kâ ke yi-sṳ, he chhâi ngài lòi ke Â-pâ ke yi-sṳ. 25 "Ngài hàn thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, yí-kîn chiông liá-têu fa lâu ngì-têu kóng. 26 Chúng-he ke Pó-fi-sṳ̂, chhiu-he Â-pâ yîn-vi ngài ke miàng oi chhâi-lòi ke Sṳn-Lìn, Kì voi chiông só-yû ke sṳ kau-thô ngì-têu, yu pûn ngì-têu ki-tet ngài lâu ngì-têu kóng-ko ke yit-chhiet fa. 27 "Ngài liù-hâ phìn-ôn pûn ngì-têu; ngài chiông ngài ke phìn-ôn su-pûn ngì-têu. Ngài só pûn ngì-têu ke, lâu sṳ-kiên-ngìn só pûn ke mò khiung-yong. Ngì-têu m̀-sṳ́ sèu, ya m̀-sṳ́ kiâng. 28 Ngì-têu thâng ngài kóng-ko: 'Ngài hi, chúng-he hàn-oi to-chón-lòi ngì-têu liá-vi.' Ká-sṳ́ ngì-têu kin-oi ngài, ngì-têu voi yîn-vi ngài chón-hi Â-pâ ke-vi lòi fôn-hí, yîn-vi Â-pâ pí ngài kha thai. 29 Ngài chhai liá-têu sṳ hàn-màng fat-sên yî-chhièn siên lâu ngì-têu kóng, oi pûn ngì-têu chhai sṳ-chhìn fat-sên ke sṳ̀ voi sin. 30 Ngài liá-ha m̀-oi lâu ngì-têu kâ-kóng, yîn-vi liá sṳ-kiên ke thúng-chhṳ-chá voi to lé. Tui ngài lòi kóng, kì m̀ son má-ke; 31 chúng-he sṳ-kiên-ngìn yin-tông tî ngài kin-oi ngâ Pâ, só-yî Â-pâ fûn-fu ngài má-ke, ngài chhiu cho má-ke. "Hong-hí-lòi, ngài-têu lòi-hi!"

Yok-hon 15

1 "Ngài he chṳ̂n ke phù-thò-su; ngâ Pâ he châi-chung ke ngìn. 2 Só-yû su̍k ngài yu mò kiet kó-chṳ́ ke su-kî, Kì chhiu chién-thet; chúng-he kiet kó-chṳ́ ke su-kî, Kì chhiu siû-chién to chhîn-chhiang, pûn kì kiet kó-chṳ́ hàn-kha tô. 3 Ngài lâu ngì-têu kóng ke tho-lî yí-kîn sṳ́ ngì-têu chhiang-li. 4 Ngì-têu oi yit-chhṳ̍t sâng chhai ngài tî-poi, ngài chhiu sâng chhai ngì-têu tî-poi. Na-he mò lâu ngài kiet-lièn, ngì-têu chhiu m̀-voi kiet kó-chṳ́, chhiong su-kî mò lâu phù-thò-su chiap-tén chhiu m̀-voi kiet kó-chṳ́ yit-yong. 5 "Ngài he phù-thò-su; ngì-têu he su-kî. Sâng chhai ngài tî-poi, ngài ya sâng chhai kì tî-poi ke ngìn, chang voi kiet kó-chṳ́ tô-tô; yîn-vi lì-khôi ngài, ngì-têu chhiu mò fap-thu cho má-ke. 6 Mò sâng chhai ngài tî-poi ke ngìn, kì voi chhiong su-kî pûn-ngìn fit-thet yit-yong, yèn-heu châu-thet, pûn-ngìn fit-lo̍k fó tî-poi sêu-thet. 7 Ká-sṳ́ ngì-têu yit-chhṳ̍t sâng chhai ngài tî-poi, ngài ke fa ya sṳ̀-sòng ki chhai ngì-têu ke sîm-chûng, ngì-têu mò-lun sióng-oi má-ke, khiù, chhiu voi tet-tó. 8 Ngì-têu kiet kó-chṳ́ tô-tô, yu ki-siu̍k cho ngài ke ho̍k-sâng, ngâ Pâ chhiu voi yîn-vi án-ngiòng tet-tó yùng-kông. 9 Chhiu-chhiong Â-pâ siak ngài, ngài ya siak ngì-têu; ngì-têu oi sâng chhai ngài ke thung-siak chûng. 10 Ngì-têu na-he chûn-sú ngài ke min-lin, chhiu voi sâng chhai ngài ke thung-siak chûng, chhiong ngài chûn-sú ngâ Pâ ke min-lin, chhiu sâng chhai Kì ke thung-siak chûng yit-yong. 11 "Ngài lâu ngì-têu kóng liá-têu fa, he oi pûn ngì-têu tet-tó ngài ke khoai-lo̍k, sṳ́ ngì-têu ke khoai-lo̍k nêm-chhut-lòi. 12 Liá he ngài ke min-lin: Ngì-têu oi pí-chhṳ́ siông-siak, chhiong ngài siak ngì-têu yit-yong. 13 Vi-tó phèn-yû hî-sên chhṳ-kâ ke sâng-miang, ngìn-kiên ke oi-siak mò pí liá kha ví-thai ke. 14 Ngì-têu na chûn-sú ngài ke min-lin, chhiu-he ngài ke phèn-yû. 15 Ngài mò chai khon ngì-têu cho nù-phu̍k, yîn-vi nù-phu̍k m̀-tî chú-ngìn só cho ke sṳ. Ngài chiông ngì-têu khon-cho phèn-yû, yîn-vi ngài yí-kîn chiông ngài tui ngâ Pâ ke-vi thâng-tó ke yit-chhiet chhiòn-phu pûn ngì-têu tî. 16 M̀-he ngì-têu sién ngài, he ngài sién ngì-têu. Ngài sat-li̍p ngì-têu, he oi ngì-têu chhut-hi kiet yún-chhùn ke kó-chṳ́. Án-ngiòng, ngì-têu fung ngài ke miàng, mò-lun tui Â-pâ khiù má-ke, Kì yit-thin voi su-pûn ngì-têu. 17 Ngài min-lin ngì-têu ke liá-têu fa, he oi ngì-têu pí-chhṳ́ siông-siak. 18 "Ká-sṳ́ sṳ-kiên-ngìn yen-hen ngì-têu, ngì-têu oi tî, kì-têu yí-kîn siên yen-hen ngài. 19 Ká-sṳ́ ngì-têu su̍k liá sṳ-kie, sṳ-kiên-ngìn yit-thin voi siak ngì-têu, chhiong siak kì-têu chhṳ-kâ ke ngìn. Chúng-he ngài chiông ngì-têu tui liá sṳ-kiên sién chhut-lòi, ngì-têu chhiu m̀-he su̍k sṳ-kie; só-yî sṳ-kiên-ngìn yen-hen ngì-têu. 20 Ngì-têu oi ki-tet ngài lâu ngì-têu kóng-ko ke fa: 'Nù-phu̍k mò pí chú-ngìn kha thai.' Na-he kì-têu pet-hoi ngài, kì-têu ya voi pet-hoi ngì-têu; na-he kì-têu chûn-sú ngài ke fa, kì-têu ya voi chûn-sú ngì-têu ke fa. 21 Vi-tó ngài ke yèn-ku, kì-têu voi tui ngì-têu cho liá yit-chhiet ke sṳ, yîn-vi kì-têu m̀-sṳt ke 'Chhâi ngài lòi ke.' 22 Na-he ngài m̀-sṳt lòi-ko, m̀-sṳt kâu kì-têu, kì-têu chhiu mò chhui; chúng-he, liá-ha kì-têu ke chhui he thôi-m̀-thet ke. 23 Yen-hen ngài ke, ya yen-hen ngâ Pâ. 24 Ká-sṳ́ ngài chhai kì-têu tông-chûng mò cho ke-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt yû-ngìn cho-ko ke sṳ, kì-têu chhiu mò chhui. Sṳ-sṳ̍t-song, kì-têu yû khon-tó ngài só-cho ke, hàn-he yen-hen ngài, ya yen-hen ngâ Pâ. 25 Liá he oi yin-ngiam kì-têu ke Fap-li̍t-sû só siá ke: 'Kì-têu mò-yèn mò-ku yen-hen ngài!' 26 "Chúng-he, ke tui Â-pâ lòi ke Pó-fi-sṳ̂ voi to; Kì chhiu-he chṳ̂n-lî ke Lìn. Ngài phai Kì tui Â-pâ ke-vi lòi ke sṳ̀, Kì oi vi ngài cho kien-chṳn. 27 Khiung-yong, ngì-têu ya oi vi ngài cho kien-chṳn, yîn-vi ngì-têu tui khôi-sṳ́ chhiu thùng ngài khiung-ha.

Yok-hon 16

1 "Ngài chiông liá-têu sṳ lâu ngì-têu kóng, oi pûn ngì-têu ke sin-sîm m̀-voi yèu-thung. 2 Kì-têu voi chiông ngì-têu kiuk-chhut fi-thòng. Liá sṳ̀-chiet chhiu voi to lé, ke-têu sat-hoi ngì-têu ke ngìn voi ngin-vì kì-têu só-cho ke sṳ-chhìn he chûng-sîm sṳ-fung Song-ti. 3 Khì-sṳ̍t, kì-têu voi án-ngiòng cho he yîn-vi kì-têu m̀-sṳt Â-pâ, ya m̀-sṳt ngài. 4 Ngài lâu ngì-têu kóng liá-têu sṳ, he oi pûn ngì-têu chhai liá sṳ̀-chiet lòi-to ke sṳ̀ sióng-tó ngài sṳt lâu ngì-têu kóng-ko. "Ngài tông-chhû mò lâu ngì-têu kóng liá-têu sṳ, yîn-vi ngài yit-chhṳ̍t thùng ngì-têu khiung-ha. 5 Liá-ha ngài oi to-chón ke 'Chhâi ngài lòi ke' ke-vi hi; ngì-têu tông-chûng pin mò-ngìn mun ngài: 'Ngì oi hi nai-vi?' 6 Fán-chón yîn-vi ngài sṳt chiông liá-têu sṳ lâu ngì-têu kóng-ko, ngì-têu chhiu mân-sîm yù-sèu. 7 Sṳ-sṳ̍t-song, ngài lâu ngì-têu kóng, ngài chón-hi, tui ngì-têu kha hó; ngài mò chón-hi, ke Pó-fi-sṳ̂ chhiu m̀-voi lòi ngì-têu liá-vi; ngài chón-hi, chhiu chhâi Kì lòi. 8 Kì lòi ke sṳ̀, Kì oi tui sṳ-kiên-ngìn chṳn-mìn: Kì-têu tui chhui, tui ngi, tui Song-ti sṳ́m-phan ke khon-fap chhiòn-phu m̀-chho̍k chhiang-chhiang. 9 Kì-têu tui chhui ke khon-fap m̀-chho̍k, yîn-vi kì-têu m̀ sin ngài; 10 kì-têu tui ngi ke khon-fap m̀-chho̍k, yîn-vi ngài chón-hi Â-pâ ke-vi, ngì-têu m̀-voi chai khon-tó ngài; 11 kì-têu tui Song-ti sṳ́m-phan ke khon-fap m̀-chho̍k, yîn-vi liá sṳ-kie ke vòng yí-kîn su sṳ́m-phan. 12 "Ngài hàn-yû chhin-tô sṳ oi lâu ngì-têu kóng, chúng-he ngì-têu liá-ha pà-m̀-yàng. 13 Tén-to su chṳ̂n-lî ke Sṳn-Lìn lòi-to, Kì voi tai ngì-têu chin-ngi̍p só-yû ke chṳ̂n-lî. Kì m̀-voi cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ kóng-fa, chṳ́-yû chiông Kì só thâng-tó ke lâu ngì-têu kóng, ya voi tui ngì-têu kóng chiông-lòi ke sṳ. 14 Kì voi yùng-yeu ngài, yîn-vi Kì voi chiông Kì tui ngài só liâng-su ke lâu ngì-têu kóng. 15 Ngâ Pâ só-yû ke yit-chhiet chhiòn-phu he ngài ke; só-yî ngài kóng, Sṳn-Lìn voi chiông Kì tui ngài só liâng-su ke lâu ngì-têu kóng. 16 "Ko mò kí-kiú, ngì-têu chhiu khon ngài m̀-tó; chai ko mò kí-kiú, ngì-têu yu voi khon-tó ngài." 17 Ho̍k-sâng tông-chûng yû kí-ke ngìn pí-chhṳ́ kóng: "Kì lâu ngài-têu kóng 'Ko mò kí-kiú, ngì-têu chhiu khon ngài m̀-tó; chai ko mò kí-kiú, ngì-têu yu voi khon-tó ngài' yu kóng 'yîn-vi ngài chón-hi Â-pâ ke-vi'; liá-têu fa to-tái he má-ke yi-sṳ nè?" 18 Kì-têu yu mun: "Kì só kóng ke 'Ko mò kí-kiú' he chṳ́ má-ke nè? Ngài-têu m̀-tî kì kóng má-ke!" 19 Yâ-sû tî kì-têu sióng-oi mun kì, chhiu lâu kì-têu kóng: "Ngài kóng 'Ko mò kí-kiú, ngì-têu chhiu khon ngài m̀-tó; chai ko mò kí-kiú, ngì-têu yu voi khon-tó ngài'; ngì-têu yîn-vi liá-ki fa mun-lòi mun-hi he-mò? 20 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu voi sông-sîm thai-kieu, chúng-he sṳ-kiên-ngìn voi fôn-hí khoai-lo̍k; ngì-têu voi yù-sèu, chúng-he ngì-têu ke yù-sèu voi pien-cho khoai-lo̍k. 21 Fu-ngìn-kâ sên-sán yî-chhièn voi yù-sèu, yîn-vi su-khú ke sṳ̀-kiên to lé; chúng-he ô-nga-é kiung-chhut-lòi yî-heu, chhiu m̀ ki-tet thung-khú, yîn-vi kì fôn-hí ô-nga-é yí-kîn chhut-se. 22 Ngì-têu ya he án-ngiòng: Liá-ha ngì-têu yû yù-sèu, chúng-he ngài chai kien-tó ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu chhiu voi mân-sîm khoai-lo̍k; ngì-têu ke khoai-lo̍k he mò ngìn chhióng-tet-chéu ke. 23 To ke-ngit, ngì-têu chhiu m̀-voi chai mun ngài má-ke. "Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu fung ngài ke miàng, mò-lun tui Â-pâ khiù má-ke, Kì yit-thin voi su-pûn ngì-têu. 24 To liá-ha, ngì-têu m̀-sṳt fung ngài ke miàng khiù-ko má-ke; chhiùng-kîm yî-heu, ngì-têu khiù, chhiu voi tet-tó, pûn ngì-têu ke khoai-lo̍k mân-mân. 25 "Ngài yung pí-yi lâu ngì-têu kóng liá-têu sṳ. Chúng-he sṳ̀-kiên voi to lé, ngài mò chai yung pí-yi, he oi mìn-mìn chiông Â-pâ ke sṳ lâu ngì-têu kóng. 26 To ke-ngit, ngì-têu oi fung ngài ke miàng khiù; ngài m̀-he kóng ngài oi thoi ngì-têu tui Â-pâ khiù, 27 yîn-vi Â-pâ chhṳ-kâ siak ngì-têu. Kì siak ngì-têu, yîn-vi ngì-têu kin-oi ngài, yu sin ngài he tui Song-ti ke-vi lòi ke. 28 Ngài tui Â-pâ ke-vi lòi-to liá sṳ-kie; liá-ha ngài oi lì-khôi liá sṳ-kie, chón Â-pâ ke-vi hi." 29 Ho̍k-sâng tui kì kóng: "Ngì khon, liá-ha ngì he mìn-mìn kóng, pin mò yung má-ke pí-yi. 30 Liá-ha ngài-têu tî, ngì vù-só-put-tî, mò sî-yeu ngìn tui ngì kóng-chhut kì ke mun-thì. Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu sin ngì he tui Song-ti ke-vi lòi ke." 31 Yâ-sû kóng: "Liá-ha ngì-têu chang sin mâ? 32 Khon â, sṳ̀-chiet voi to lé, liá-ha chhiu-he, ngì-têu chhiòn-phu voi fûn-san, tak-sà chón-hi chhṳ-kâ ke thi-fông, liù-hâ ngài chhṳ-kâ yit-sà. Khì-sṳ̍t, ngài m̀-he chhṳ-kâ yit-sà, yîn-vi yû Â-pâ thùng ngài khiung-ha. 33 Ngài chiông liá-têu sṳ lâu ngì-têu kóng, he oi ngì-têu yîn-vi sâng chhai ngài tî-poi yû phìn-ôn. Chhai liá sṳ-kiên ngì-têu yû khú-nan; chúng-he ngì-têu oi yúng-kám, ngài yí-kîn yàng-ko liá sṳ-kiên."

Yok-hon 17

1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, chhiu ngo-thèu mong-thiên, kóng: "Â-pâ â, sṳ̀-chiet yí-kîn to lé, khiù Ngì yùng-kông Ngì ke Lai-é, pûn Lai-é ya hó yùng-kông Ngì. 2 Ngì yû chiông kón-lî chhiòn ngìn-lui ke khièn-piang su-pûn kì, sṳ́ kì chiông yún-sên su-pûn Ngì só kâu-thok kì ke ngìn. 3 Yún-sên chhiu-he ngin-sṳt Ngì --- vì-yit ke chṳ̂n Sṳ̀n, yu ngin-sṳt Ngì só chhâi-lòi ke Yâ-sû Kî-tuk. 4 Ngài yí-kîn chhai thi-song yùng-kông Ngì; ngài yí-kîn vàn-sṳ̀n Ngì só kâu-thok ke sṳ́-min. 5 Â-pâ â, liá-ha khiù Ngì chhai Ngì chhṳ-kâ ke mien-chhièn yùng-kông ngài, chiông ke màng-yû sṳ-kie yî-chhièn, ngài thùng Ngì khiung-yû ke yùng-kông su-pûn ngài! 6 "Ngài yí-kîn chiông Ngì hién-mìn pûn ke-têu Ngì tui sṳ-kiên tho̍k-chhut-lòi kâu-pûn ngài ke ngìn. Kì-têu pún-lòi he su̍k Ngì ke, Ngì chiông kì-têu su-pûn ngài; kì-têu ya yû chûn-sú Ngì ke fa. 7 Liá-ha kì-têu tî, Ngì só su-pûn ngài ke yit-chhiet, chhiòn-phu he tui Ngì ke-vi lòi ke; 8 yîn-vi Ngì só kâu-pûn ngài ke tho-lî, ngài yí-kîn su-pûn kì-têu, kì-têu ya yû chiap-su. Kì-têu khok-sṳ̍t tî ngài he tui Ngì ke-vi lòi ke, ya sin he Ngì chhâi ngài lòi. 9 "Ngài vi-tó kì-têu khiù Ngì. Ngài m̀-he vi sṳ-kiên-ngìn khiù, fán-chón he vi Ngì só su ngài ke ngìn khiù, yîn-vi kì-têu he su̍k Ngì ke. 10 Ngài só-yû ke chhiòn-phu he Ngì ke, Ngì só-yû ke ya he ngài ke; ngài ke yùng-kông he thûng-ko kì-têu hién-mìn chhut-lòi. 11 Ngài liá-ha oi hi Ngì ke-vi, mò chai liù chhai sṳ-kiên, chúng-he kì-têu oi liù chhai sṳ-kiên. Sṳn-kiet ke Â-pâ â! Khiù Ngì yung Ngì ke miàng, chhiu-he Ngì su-pûn ngài ke miàng, pó-sú kì-têu, sṳ́ kì-têu ha̍p-cho yit-thí, chhiong Ngì lâu ngài khiung-yong. 12 Ngài thùng kì-têu khiung-ha ke sṳ̀, ngài yung Ngì ke miàng, chhiu-he Ngì só su-pûn ngài ke miàng, pó-sú kì-têu. Ngài ya pó-fu kì-têu; chhù-liáu ke chu-thin oi me̍t-mòng ke yit-sà yî-ngoi, mò yit-ke sṳt-thet, án-ngiòng lòi yin-ngiam Sṳn-kîn ke fa. 13 Liá-ha, ngài oi hi Ngì ke-vi; ngài hàn chhai liá sṳ-kiên ke sṳ̀ kóng liá-têu fa, he oi pûn kì-têu ke sîm chhûng-mân ngài ke khoai-lo̍k. 14 Ngài chiông Ngì ke fa su-pûn kì-têu; sṳ-kiên-ngìn chhiu yen-hen kì-têu, yîn-vi kì-têu m̀-he su̍k liá sṳ-kiên, chhiong ngài m̀-he su̍k liá sṳ-kiên yit-yong. 15 Ngài m̀-he khiù Ngì chiông kì-têu tui liá sṳ-kiên tai-chéu, ngài he khiù Ngì pó-sú kì-têu thot-lì ke sià-ok-chá. 16 Chhiu-chhiong ngài m̀-he su̍k liá sṳ-kiên, kì-têu ya m̀-he su̍k liá sṳ-kiên. 17 Khiù Ngì yung chṳ̂n-lî sṳ́ kì-têu chiông chhṳ-kâ fung-hien pûn Ngì; Ngì ke fa chhiu-he chṳ̂n-lî. 18 Chhiong Ngì chhâi ngài ngi̍p sṳ-kiên, ngài ya phai kì-têu ngi̍p sṳ-kiên. 19 Vi-tó kì-têu, ngài chiông chhṳ-kâ fung-hien pûn Ngì, sṳ́ kì-têu ya voi sṳ̀n-sîm fung-hien pûn Ngì. 20 "Ngài m̀ tân-chhiang vi kì-têu khiù, ya vi ke-têu chiap-su kì-têu ke fa lòi sin ngài ke ngìn khiù. 21 Ngien kì-têu chhiòn-phu ha̍p-cho yit-thí. Â-pâ â, ngien kì-têu sâng chhai ngài-têu tî-poi, chhiong Ngì chhai ngài tî-poi, ngài chhai Ngì tî-poi yit-yong. Ngien kì-têu chhiòn-phu ha̍p-cho yit-thí, pûn sṳ-kiên-ngìn sin ngài he Ngì só chhâi-lòi ke. 22 Ngì su-pûn ngài ke yùng-kông, ngài ya su-pûn kì-têu, sṳ́ kì-têu ha̍p-cho yit-thí, chhiong ngài-têu ha̍p-cho yit-thí khiung-yong. 23 Ngài chhai kì-têu tî-poi, Ngì chhai ngài tî-poi, sṳ́ kì-têu vàn-chhiòn ha̍p-cho yit-thí, pûn sṳ-kiên-ngìn tî he Ngì chhâi ngài lòi, ya tî Ngì siak kì-têu, chhiong Ngì siak ngài yit-yong. 24 "Â-pâ â, Ngì só su-pûn ngài ke ngìn, ngài chhai nai-vi, ngài oi kì-têu ya thùng ngài khiung-ha chhai ke-vi, pûn kì-têu khon-tó Ngì su ngài ke yùng-kông; yîn-vi chhai chhóng-chho sṳ-kie yî-chhièn, Ngì chhiu siak ngài. 25 Kûng-ngi ke Â-pâ â, sṳ-kiên-ngìn m̀ sṳt Ngì, chúng-he ngài sṳt Ngì; liá-têu ngìn ya tî he Ngì chhâi ngài lòi. 26 Ngài yí-kîn chiông Ngì hién-mìn pûn kì-têu; ngài hàn oi ki-siu̍k án-ngiòng cho, vi-tó pûn Ngì tui ngài ke thung-siak chhûng-mân kì-têu ke sâng-miang, ngài ya sâng chhai kì-têu ke sâng-miang chûng."

Yok-hon 18

1 Yâ-sû án-ngiòng khì-tó yî-heu, chhiu thùng ho̍k-sâng khiung-ha chhut-hi, ko Khi̍p-lùn-hâi. Ke thi-fông yû yit-ke kám-lám-yèn, Yâ-sû lâu ho̍k-sâng lûng-chúng ngi̍p-hi. 2 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai ya tî ke só-chhai, yîn-vi Yâ-sû sòng-sòng lâu kiâ ho̍k-sâng chhi-si̍p chhai ke-vi. 3 Yù-thai tai yit-chhui Lò-mâ ke pîn-é, chheu-tén chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn só phai sṳn-thien ke ví-pîn, khiung-ha ngi̍p-yèn hi. Kì-têu tai-tén vú-hi, ya nâ-tén tên-lùng lâu fó-pá. 4 Yâ-sû tî voi fat-sên chhai kiâ sṳ̂n-song ke yit-chhiet sṳ-chhìn, chhiu chin-chhièn mun kì-têu kóng: "Ngì-têu chhìm má-ngìn?" 5 Kì-têu en-kóng: "Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû." Yâ-sû kóng: "Ngài chhiu-he." Ke-sṳ̀, chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai ya thùng kì-têu khî khiung-ha. 6 Yâ-sû yit kóng "Ngài chhiu-he", kì-têu chhiu tá-lon-thui, vang chhai thi-song. 7 Yâ-sû yu mun-kóng: "Ngì-têu chhìm má-ngìn?" Kì-têu en-kóng: "Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû." 8 Yâ-sû kóng: "Ngài lâu ngì-têu kóng-ko, ngài chhiu-he. Ká-sṳ́ ngì-têu he chhìm ngài, chhiu pûn liá-têu ngìn chéu." 9 Yâ-sû án-ngiòng kóng, he oi yin-ngiam kì yî-chhièn kóng-ko ke fa: "Â-pâ â, Ngì só kâu-pûn ngài ke ngìn, ngài lièn yit-ke ya mò sṳt-lo̍k." 10 Sî-mùn-Pí-tet tai-tén yit-kî tô-é; kì chiông tô-é pâng-chhut-lòi, tui thai-chi-sṳ̂ ke phu̍k-ngìn Mâ-le̍t-kú phiak-ko-hi, chiông kì yu-phién ke ngí-kûng siok-hâ-lòi. 11 Yâ-sû tui Pí-tet kóng: "Chiông tô-é sû-hí-lòi! Ngâ Pâ kâu-pûn ngài ke khú-pî, ngì láu-tó ngài m̀ ngien-yi lîm mâ?" 12 Ke-chhui Lò-mâ-pîn lâu chhui-chóng, lièn Yù-thai-ngìn sṳn-thien ke ví-pîn chhiu chiông Yâ-sû chok-hí-lòi, thak-tén, 13 siên chiông kì kié-sung to Â-nâ ke mien-chhièn hi; Â-nâ he ke-ngièn ke thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke chhông-mîn-ló. 14 Liá Kâi-â-fap sṳt tui Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu kien-ngi kóng, yit-ke ngìn thoi chhiòn-koet ke ngìn sí he chui yû li-yit ke sṳ. 15 Sî-mùn-Pí-tet lâu nang-ngoi yit-ke ho̍k-sâng thèn-tén Yâ-sû; ke ho̍k-sâng lâu thai-chi-sṳ̂ siông-sṳt, kì chhiu thèn-tén Yâ-sû ngi̍p-hi thai-chi-sṳ̂ ke thìn-yen-tú. 16 Pí-tet liù chhai mùn-ngoi. Ke lâu thai-chi-sṳ̂ siông-sṳt ke ho̍k-sâng yu chhut-lòi, lâu chóng-mùn ke sṳ́-ńg kóng, chhiu tai Pí-tet ngi̍p-hi. 17 Ke chóng-mùn ke sṳ́-ńg tui Pí-tet kóng: "Ngì ya he ke-ngìn ke ho̍k-sâng, kám m̀-he?" Pí-tet kóng: "Ngài m̀-he!" 18 Ke-sṳ̀ thiên-hi chhin hòn, ke-têu phu̍k-ngìn lâu ví-pîn yung fó-than hí fó, thai-kâ khî-tén phoi-fó; Pí-tet ya hàng-chhièn, thùng kì-têu khiung-ha khî-tén phoi-fó. 19 Thai-chi-sṳ̂ phàn-mun Yâ-sû koân-he kiâ ho̍k-sâng lâu kì ke kau-hiun. 20 Yâ-sû en-kóng: "Ngài lâu ngìn kóng-fa chhiùng-lòi tû he kûng-khôi ke. Ngài sòng-sòng chhai fi-thòng lâu sṳn-thien, chhiu-he Yù-thai-ngìn chhi-fi ke só-chhai kau-hiun ngìn, m̀-sṳt chhai am-chûng kóng má-ke. 21 Ngì cho-má-ke phàn-mun ngài nè? Hi mun ke-têu thâng-ko ngài kóng-fa ke ngìn, kì-têu tî ngài sṳt kóng má-ke." 22 Yâ-sû kóng-liáu liá-ke fa, sùn-thèu yit-ke ví-pîn chhiu sân kì ke choi-kok, kóng: "Ngì án-ngiòng en thai-chi-sṳ̂ mâ!" 23 Yâ-sû kóng: "Ngài na-he kóng-m̀-chho̍k, ngì chṳ́-chṳn, m̀-chho̍k chhai nai-vi! Na-he mò m̀-chho̍k, ngì tá ngài cho má-ke?" 24 Liá-sṳ̀, Yâ-sû hàn pûn kì-têu thak-tén; Â-nâ chhiu chiông kì kié-sung to thai-chi-sṳ̂ Kâi-â-fap ke-vi hi. 25 Liá-sṳ̀, Sî-mùn-Pí-tet hàn khî-tén phoi-fó. Yû ngìn tui kì kóng: "Ngì ya he ke-ngìn ke ho̍k-sâng, kám m̀-he?" Pí-tet féu-ngin kóng: "Ngài m̀-he!" 26 Thai-chi-sṳ̂ ke yit-ke phu̍k-ngìn, chhiu-he pûn Pí-tet siok-thet ngí-kûng ke-sà ke chhîn-chhit, kì kóng: "Ngài khon-tó ngì thùng ke-ngìn khiung-ha chhai kám-lám-yèn tî-poi, kám m̀-he?" 27 Pí-tet yu féu-ngin. Ke-sṳ̀, kiê-é chhiu thài. 28 Kì-têu tui Kâi-â-fap ke-vi chiông Yâ-sû tai-to chúng-tuk-fú. Ke-sṳ̀ thiên-mùng-kông. Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu m̀ ngi̍p chúng-tuk-fú hi, yîn-vi kì-têu oi chhai chiet-khì-chûng pó-chhṳ̀ chhiang-li, chang cho-tet sṳ̍t Phàn-ko-chiet ke yèn-si̍t. 29 Só-yî Pí-lâ-tô chhut-lòi kien kì-têu, mun-kóng: "Ngì-têu yung má-ke chhui-miàng ko liá ngìn?" 30 Kì-têu en-kóng: "Kì na-he mò cho fái-sṳ, ngài-têu chhiu m̀-voi chiông kì kâu-pûn ngì." 31 Pí-lâ-tô tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chiông kì tai-chón-hi, cheu ngì-têu chhṳ-kâ ke fap-li̍t sṳ́m-phan kì chhiu hó lé." Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu en-kóng: "Ngài-têu mò khièn hó phan ngìn sí-hìn." 32 (Liá yin-ngiam Yâ-sû só kóng-ko, kì voi ngióng-pân sí ke fa.) 33 Pí-lâ-tô chhiu ngi̍p chúng-tuk-fú hi, hêm Yâ-sû lòi, mun kì kóng: "Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mò?" 34 Yâ-sû en-kóng: "Liá he ngì chhṳ-kâ oi mun ke, ya-he yîn-vi yû-ngìn tui ngì kóng-ko, ngì chang án-ngiòng mun nè?" 35 Pí-lâ-tô kóng: "Ngì láu-tó ngài he Yù-thai-ngìn mâ? He ngì pún-koet ke ngìn lâu ke-têu chi-sṳ̂-chóng chiông ngì kâu-pûn ngài. Ngì to-tái cho má-ke sṳ â?" 36 Yâ-sû kóng: "Ngài ke koet m̀-he liá sṳ-kiên ke koet; ká-sṳ́ ngài ke koet he liá sṳ-kiên ke koet, ngài ke chṳ́-mìn yit-thin voi vi ngài siông-chhṳ̀, ngài chhiu m̀-voi lo̍k chhai ke-têu Yù-thai-ngìn ke sú-chûng. Chúng-he, ngài ke koet m̀-he liá sṳ-kiên ke koet!" 37 Pí-lâ-tô kóng: "Án-ngiòng kóng, ngì he vòng lô?" Yâ-sû en-kóng: "He ngì kóng ngài he vòng. Ngài vi-tó liá-ke chhut-se, ya vi-tó liá-ke lòi-to sṳ-kiên, he oi vi chṳ̂n-lî cho kien-chṳn. Fàm he su̍k chṳ̂n-lî ke ngìn yit-thin voi thâng ngài ke fa." 38 Pí-lâ-tô kóng: "Chṳ̂n-lî he má-ke?" Pí-lâ-tô chhiu chhut-lòi, tui Yù-thai-ngìn kóng: "Ngài chhà-m̀-chhut liá ngìn yû má-ke chhui. 39 Chúng-he ngì-têu yû yit-ke koan-li, oi ngài chhai Phàn-ko-chiet vi ngì-têu piong yit-ke siù-fam. Ngì-têu oi ngài vi ngì-têu piong Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?" 40 Kì-têu chhiu thai-sâng hêm-kóng: "M̀-oi kì! Ngài-têu oi Pâ-lâ-pâ!" (Pâ-lâ-pâ he yit-ke khiòng-tho.)

Yok-hon 19

1 Só-yî, Pí-lâ-tô ha-lin piên-tá Yâ-sû. 2 Pîn-é yung net-è phiên yit-táng miên-liù, tai chhai kì ke thèu-nà-táng, yu lâu kì chok chṳ́-set ke chhòng-phàu. 3 Kì-têu chin-chhièn tui kì kóng: "Yù-thai-ngìn ke vòng van-soi!" Yèn-heu yung pâ-chóng-mà sân kì. 4 Pí-lâ-tô yu chhut-lòi tui chung-ngìn kóng: "Ngì-têu khon, ngài tai kì chhut-lòi to ngì-têu mien-chhièn, pûn ngì-têu tî, ngài chhà-m̀-chhut kì yû má-ke chhui." 5 Yâ-sû chhiu chhut-lòi, tai-tén net-è ke miên-liù, chok-tén chṳ́-set ke chhòng-phàu. Pí-lâ-tô tui kì-têu kóng: "Khon â, liá-ke ngìn!" 6 Chi-sṳ̂-chóng lâu sṳn-thien ke ví-pîn yit khon-tó Yâ-sû, chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka! Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" Pí-lâ-tô tui kì-têu kóng: "Ngì-têu chhṳ-kâ tai kì hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. Ngài chhà-m̀-chhut kì yû má-ke chhui." 7 Yù-thai-ngìn kóng: "Ngài-têu yû yit-thiàu fap-li̍t, cheu ke-thiàu fap-li̍t, kì he kôi-sí ke, yîn-vi kì chhṳ-chhṳ̂n he Song-ti ke Lai-é." 8 Pí-lâ-tô thâng-tó kì-têu án-ngiòng kóng, chhiu ye̍t kiâng; 9 chai to-chón-hi chúng-tuk-fú. Kì mun Yâ-sû kóng: "Ngì to-tái he tui nai-vi lòi ke?" Chúng-he Yâ-sû mò en kì. 10 Pí-lâ-tô tui kì kóng: "Ngì m̀ en ngài mâ? Ngì oi tî ô, ngài yû khièn hó piong ngì, ya yû khièn hó chiông ngì tâng sṳ̍p-sṳ-ka." 11 Yâ-sû kóng: "Na m̀-he Song-ti chiông liá khièn-piang kâu-pûn ngì, ngì chhiu mò khièn hó phan ngài. Só-yî, chiông ngài kâu-pûn ngì ke ngìn, kì ke chhui hàn-kha chhûng." 12 Pí-lâ-tô thâng-tó liá-ke fa, ye̍t sióng-oi piong Yâ-sû. Chúng-he Yù-thai-ngìn chhin-hêm kóng: "Ngì na-he piong kì, chhiu m̀-he Fòng-ti ke phèn-yû! Má-ngìn chhṳ-chhṳ̂n he vòng, má-ngìn chhiu-he Fòng-ti ke thi̍t-ngìn." 13 Pí-lâ-tô thâng-tó kì-têu án-ngiòng kóng, chhiu tai-tén Yâ-sû chhut-lòi, chhai "Sa̍k-kâi" (Hî-pak-lòi-fa ôn-to "Kâ-pâ-thâ") ke só-chhai khôi-thìn sṳ́m-mun. 14 Ke-ngit he Phàn-ko-chiet ke Yi-phi-ngit, lìm tông-chu, Pí-lâ-tô tui Yù-thai-ngìn kóng: "Khon â, ngì-têu ke vòng!" 15 Kì-têu chhiu chhin-hêm kóng: "Chhù-thet kì! Chhṳ̀-sí kì! Chiông kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!" Pí-lâ-tô mun kì-têu kóng: "Oi ngài chiông ngì-têu ke vòng tâng sṳ̍p-sṳ-ka mâ?" Chi-sṳ̂-chóng en-kóng: "Fòng-ti chang he ngài-têu ke vòng!" 16 Yîn-vi án-ngiòng, Pí-lâ-tô chiông Yâ-sû kâu-pûn kì-têu hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka. Kì-têu chhiu chiông Yâ-sû tai-chéu. 17 Yâ-sû chhut-lòi, khià-tén chhṳ-kâ ke sṳ̍p-sṳ-ka, lòi-to miàng ôn-to "Thèu-nà-hok ke Sân-thèu" (Hî-pak-lòi-fa ôn-to "Kok-kok-thâ"). 18 Chhai ke-vi, kì-têu chiông kì tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng; nang-ngoi hàn tâng lióng-ke ngìn, yit-phién yit-ke, Yâ-sû chhai tûng-ông. 19 Pí-lâ-tô yu siá yit-te phài-è, ham ngìn tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka táng-kô. Ke phài-è siá-tén: "Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû, Yù-thai-ngìn ke vòng." 20 Yû chhin-tô Yù-thai-ngìn khon-tó liá phài-è só siá ke, yîn-vi Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke só-chhai lì-khôi sàng mò kí-yén; liá phài-è he yung Hî-pak-lòi, Lâ-tên, lâu Hî-lia̍p sâm-chúng sṳ siá ke. 21 Yù-thai-ngìn ke chi-sṳ̂-chóng tui Pí-lâ-tô kóng: "Mo̍k siá 'Yù-thai-ngìn ke vòng', oi siá 'Liá ngìn chhṳ-chhṳ̂n he Yù-thai-ngìn ke vòng'. " 22 Pí-lâ-tô kóng: "Ngài só siá ke, cho-m̀-tet kói!" 23 Pîn-é tâng Yâ-sû chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng yî-heu, chhiu chiông kì ke ngoi-sâm pûn-cho si-te, yit-sà yit-te. Kì-têu yu nâ kì ke nui-sâm; liá nui-sâm m̀-he yung sien kap-hí-lòi ke, he kûi-te pu-é chhiak-sṳ̀n ke. 24 Só-yî, pîn-é pí-chhṳ́ sông-liòng kóng: "Ngài-têu m̀-hó chiông kì chhá-khôi; lòi chhû-chhiâm-é, khon má-ngìn tet-tó." Liá yin-ngiam Sṳn-kîn só-kóng ke: Kì-têu pûn ngài ke ngoi-sâm, vi ngài ke nui-sâm chhû-chhiâm. Ke-têu pîn-é chṳn-kîn chhiu án-ngiòng cho. 25 Khî chhai Yâ-sû ke sṳ̍p-sṳ-ka sùn-thèu ke, yû Yâ-sû ke â-mê lâu kiâ-mê ke ló-moi, hàn-yû Kiet-lò-pha ke pû-ngiòng Mâ-li-â, lâu Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â. 26 Yâ-sû khon-tó kiâ-mê lâu kì só-siak ke ho̍k-sâng khî chhai sùn-thèu, chhiu tui kiâ-mê kóng: "Â-mê, ngì khon, ngiâ lai-é." 27 Kì yu tui ke ho̍k-sâng kóng: "Ngì khon, ngiâ mê." Tui ke-sṳ̀ khôi-sṳ́, ke ho̍k-sâng chhiu chiap Yâ-sû ke â-mê to chhṳ-kâ ke vuk-hâ hi he̍t. 28 Yâ-sû tî yit-chhiet ke sṳ yí-kîn sṳ̀n-chhiu, vi-tó oi yin-ngiam Sṳn-kîn ke fa, chhiu kóng: "Ngài choi-châu lé." 29 Chhai ke-vi, yû yit-chak kon-é, chông-tén sôn phù-thò-chiú; kì-têu chhiu nâ hói-mièn chim sôn phù-thò-chiú, thak chhai ngiù-chhit-chhó ke káng táng-kô, sung-to kiâ choi-sùn. 30 Yâ-sû tâm yit-ha, chhiu kóng: "Vàn-sṳ̀n lé!" Thèn-tén, kì ke thèu-nà lài-hâ-lòi, chhiu thôn-hi sí-thet. 31 Ke-ngit he Phàn-ko-chiet ke Yi-phi-ngit, thi-ngi-ngit ke Ôn-sit-ngit he sṳ̀n-sṳn ke thai ngit-è. Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu m̀-oi Ôn-sit-ngit yû sṳ̂n-sṳ̂ liù chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chhiu yêu-khiù Pí-lâ-tô ham ngìn tá-thôn su-hìn ngìn ke kiok, chiông sṳ̂n-sṳ̂ kié hâ-lòi. 32 Pîn-é fung-min chhiu hi, chiông ke thùng Yâ-sû khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke thèu-yit-sà lâu nang-ngoi yit-sà ke kiok tá-thôn. 33 Kì-têu hàng-khiûn Yâ-sû, khon-tó kì yí-kîn sí-thet, chhiu mò tá-thôn kì ke kiok. 34 Chúng-he, yû yit-ke pîn-é yung chhiông chhiuk kì ke hia̍p-hâ, ngiàm-sṳ̀ hiet lâu súi chhiu liù chhut-lòi. 35 (Khon-tó ke ngìn chhiu cho kien-chṳn, oi pûn ngì-têu ya sin. Kì tî kì só kien-chṳn ke he khok-sṳ̍t ke, yîn-vi he kì chhîn-ngién khon-tó ke.) 36 Yîn-vi liá-têu sṳ oi yin-ngiam Sṳn-kîn só kóng ke fa: "Kì ke kut-thèu lièn yit-kî ya m̀-voi pûn-ngìn tá-thôn." 37 Sṳn-kîn yu yû yit-ki fa kóng: "Kì-têu oi ngióng-mong chhṳ-kâ yung chhiông só chhiuk ke ngìn." 38 Liá-têu sṳ yî-heu, yû yit-ke Â-li-mâ-thai-ngìn Yok-sit chhiáng-khiù Pí-lâ-tô, chún kì chiông Yâ-sû ke sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi. (Yok-sit he Yâ-sû ke ho̍k-sâng; kì yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu, m̀-kám kûng-khôi.) Pí-lâ-tô tap-yin kì ke chhiáng-khiù, Yok-sit chhiu chiông Yâ-sû ke sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi. 39 Ke sṳt chhai am-pû-sṳ̀ lòi-kien Yâ-sû ke Nì-kô-tet-mu thùng Yok-sit khiung-ha hi. Kì tai-tén mu̍t-yo̍k lâu chhṳ̀m-hiông kap ke hiông-liau, yok-yû sâm-sṳ̍p kûng-kîn. 40 Kì lióng-sà yung mat-tén hiông-liau ke mà-sâ chiông Yâ-sû ke sṳ̂n-thí chhàn-hó; liá he Yù-thai-ngìn chong-lî ke kûi-kí. 41 Chhai Yâ-sû tâng sṳ̍p-sṳ-ka ke thi-fông yû yit-te yèn-è, tî-poi yû yit-chak m̀-sṳt chong-ko ngìn ke sîn fùn-mu. 42 Yîn-vi ke-ngit he Yù-thai-ngìn ke Yi-phi-ngit, ke fùn-mu yu chhin khiûn, kì-têu chhiu chiông Yâ-sû chong chhai ke-vi.

Yok-hon 20

1 Lî-pai-ngit tá-chó, thiên hàn-màng kông, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â chhiu hi fùn-mu, khon-tó fûng-tén mu-mùn ke sa̍k-thèu yí-kîn sái-khôi. 2 Kì chhiu chéu-hi chhìm Sî-mùn-Pí-tet lâu Yâ-sû só-siak ke ke ho̍k-sâng, lâu kì-têu kóng: "Yû ngìn chiông Chú tui fùn-mu sái-chéu, ngài-têu m̀-tî kì-têu chiông kì piong chhai nai-vi!" 3 Pí-tet lâu ke ho̍k-sâng chhiu hi mu-thi. 4 Lióng-sà khiung-ha chéu, chúng-he ke ho̍k-sâng pí Pí-tet chéu kha kiak, siên to fùn-mu. 5 Kì tham-sṳ̂n khon-ngi̍p-hi, khon-tó mà-sâ hàn liù chhai ke-vi, chúng-he kì mò ngi̍p-hi. 6 Sî-mùn-Pí-tet thèn-tén ya kón-to; kì chhṳ̍t-chiap ngi̍p-hi fùn-mu tî-poi, khon-tó mà-sâ hàn liù chhai ke-vi, 7 yu khon-tó Yâ-sû ke thèu-kîn ya liù chhai ke-vi, chúng-he mò thùng mà-sâ khiung-ha, he kién-tén chhai phe̍t-vi. 8 Ke siên to ke ho̍k-sâng ya thèn-tén ngi̍p fùn-mu; kì yit khon-tó chhiu sin. 9 (Kì-têu hàn-he mò mìn-pha̍k Sṳn-kîn só kóng, kì tit-khok oi tui sí fu̍k-fa̍t ke yi-sṳ.) 10 Yèn-heu, lióng-ke ho̍k-sâng chhiu chón-hi vuk-hâ. 11 Mâ-li-â hàn khî chhai fùn-mu-ngoi kieu. Kì kín kieu kín tham-thèu khon fùn-mu tî-poi. 12 Kì khon-tó lióng-ke chok pha̍k sâm ke thiên-sṳ́, chhô chhai pún-lòi piong Yâ-sû sṳ̂n-sṳ̂ ke só-chhai, yit-ke chhai thèu liá-phién, yit-ke chhai kiok ke-phién. 13 Kì-têu mun Mâ-li-â kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngì kieu má-ke?" Kì en-kóng: "Kì-têu chiông ngài ke Chú sái-chéu, m̀-tî kì-têu chiông kì piong chhai nai-vi!" 14 Kóng-liáu, Mâ-li-â chón-sṳ̂n, khon-tó Yâ-sû khî chhai ke-vi, chúng-he hàn m̀ tî kì chhiu-he Yâ-sû. 15 Yâ-sû mun kì kóng: "Fu-ngìn-kâ, ngì kieu má-ke? Ngì chhìm má-ngìn?" Mâ-li-â láu-tó kì he kón yèn-è ke ngìn, só-yî tui kì kóng: "Sîn-sâng, na-he ngì chiông kì sái-chéu, chhiáng lâu ngài kóng, ngì chiông kì piong chhai nai-vi, ngài hó chiông kì sái-chón-lòi." 16 Yâ-sû kóng: "Mâ-li-â!" Mâ-li-â chón-sṳ̂n, yung Hî-pak-lòi-fa tui kì kóng: "Lâ-pô-nì!" (Yi-sṳ chhiu-he "Sîn-sâng".) 17 Yâ-sû kóng: "M̀-hó lâi-tén ngài, yîn-vi ngài hàn-màng sông-hi kien ngâ Pâ. Ngì hi ngài ke hiûng-thi ke-vi, lâu kì-têu kóng: 'Ngài oi sông-hi kien ngâ Pâ, chhiu-he ngì-têu ke Â-pâ, kien ngài ke Song-ti, chhiu-he ngì-têu ke Song-ti.' " 18 Só-yî, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â chhiu hi lâu ho̍k-sâng kóng: "Ngài yí-kîn khon-tó Chú lé!" Kì yu chiông Chú tui kì kóng ke fa po-pûn kì-têu tî. 19 Ke lî-pai-ngit am-pû, Yâ-sû ke ho̍k-sâng chhi-si̍p khiung-ha, mùn koân-to hèn-hèn, yîn-vi kì-têu kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu. Ke-sṳ̀, Yâ-sû hién-hien, khî chhai kì-têu tông-chûng, kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn!" 20 Kóng-liáu liá-ke fa, kì chiông sú lâu hia̍p-hâ pûn kì-têu khon. Ho̍k-sâng khon-tó Chú, chhiu fî-sòng fôn-hí. 21 Yâ-sû yu tui kì-têu kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn! Chhiong Â-pâ chhâi-phai ngài, ngài ya cheu-yong chhâi-phai ngì-têu." 22 Kóng-liáu, kì hiong kì-têu phùn yit-héu hi, kóng: "Liâng-su Sṳn-Lìn! 23 Ngì-têu sa-miên má-ngìn ke chhui, kì-têu ke chhui chhiu voi tet-tó sa-miên; ngì-têu m̀ sa-miên má-ngìn ke chhui, kì-têu ke chhui chhiu m̀-voi tet-tó sa-miên." 24 Yâ-sû hién-hien ke sṳ̀-chiet, sṳ̍p-ngi-ke ho̍k-sâng tông-chûng ke Tô-mâ (phiên-miàng Sûng-sâng-é) mò thùng kì-têu khiung-ha. 25 Só-yî khì-thâ ke ho̍k-sâng chhiu lâu Tô-mâ kóng: "Ngài-têu yí-kîn khon-tó Chú lé!" Tô-mâ tui kì-têu kóng: "Chhù-liáu ngài chhîn-ngién khon-tó kiâ sú-hong ke tâng-chiak, yung ngài ke sú-chṳ́ miâ ke tâng-chiak, yu yung ngài ke sú tham kì ke hia̍p-hâ, ngài chhie̍t-tui m̀ sin." 26 Yit lî-pai yî-heu, ho̍k-sâng yu chhai vuk-tú chhi-si̍p; Tô-mâ ya thùng kì-têu khiung-ha. Mùn koân-tén, chúng-he Yâ-sû fut-yèn hién-hien, khî chhai kì-têu ke tông-chûng, kóng: "Ngien ngì-têu phìn-ôn!" 27 Yèn-heu kì tui Tô-mâ kóng: "Chhûn ngiâ sú-chṳ́ lòi, miâ khon ngài ke sú; chhûn ngiâ sú lòi, tham ngài ke hia̍p-hâ. M̀-hó ngì-fù, oi sin!" 28 Tô-mâ kóng: "Ngài ke Chú, ngài ke Song-ti!" 29 Yâ-sû kóng: "Yîn-vi khon-tó ngài, ngì chang sin he-mò? Ke-têu mò khon-tó chhiu sin ke ngìn he ngióng-pân yû fuk-hi â!" 30 Yâ-sû chhai kiâ ho̍k-sâng mien-chhièn hàn hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak, chúng-he mò ki-liu̍k chhai liá-pún sû tî-poi. 31 Siá liá-pún sû ke muk-tit he oi ngì-têu sin Yâ-sû he Kî-tuk, he Song-ti ke Lai-é, ya oi ngì-têu yîn-vi sin kì lòi tet-tó sâng-miang.

Yok-hon 21

1 Liá-têu sṳ yî-heu, chhai Thì-pí-lî-â fù-piên, Yâ-sû yu tui ho̍k-sâng hién-hien. Liá-pái hién-hien ke kîn-ko he án-ngiòng ke: 2 Ke-sṳ̀, Sî-mùn-Pí-tet, phiên-miàng Sûng-sâng-é ke Tô-mâ, Kâ-li-li ke Kâ-nâ-ngìn Nâ-tan-ngia̍p, Sî-pí-thai ke lióng-ke lai-é, lâu nang-ngoi lióng-ke ho̍k-sâng khiung-ha chhai ke-vi. 3 Sî-mùn-Pí-tet tui kì-têu kóng: "Ngài oi hi tá ǹg-è." Kì-têu kóng: "Ngài-têu ya thèn ngì hi." Só-yî kì-têu chhut-hi, sông-sòn; chúng-he kûi am-pû mò tá-tó pan-mî. 4 Thiên yit kông, Yâ-sû khî chhai fù-sùn, chúng-he ho̍k-sâng m̀-tî kì he Yâ-sû. 5 Yâ-sû tui kì-têu kóng: "Phèn-yû, ngì-têu yû tá-tó ǹg-è mò?" Kì-têu kóng: "Mò." 6 Yâ-sû kóng: "Chiông mióng-è ve chhai sòn ke yu-phién, chhiu voi tá-tó." Kì-têu chhiu cheu kì ke fa ve mióng-è hâ-hi, kiet-kó lâi m̀ sông-lòi, yîn-vi mióng-tó thet tô ǹg-è. 7 Yâ-sû só-siak ke ke ho̍k-sâng tui Pí-tet kóng: "He Chú!" Sî-mùn-Pí-tet yit thâng-kóng he Chú, ngiàm-sṳ̀ nâ yit-liâng sâm vì-tén (ke-sṳ̀ kì tá-chhak-pok), thiau-lo̍k súi tî-poi. 8 Khì-thâ ke ho̍k-sâng chiông sòn-è chhang-khiûn fù-sùn, chiông kûi mióng ǹg-è thô-ko-lòi. Tông-sṳ̀ kì-têu lì fù-sùn mò kí-yén, chhâ-m̀-tô yit-pak kûng-chhak. 9 Kì-têu sông-ngan, khon-tó yit-tôi fó-than-fó, táng-kô yû ǹg-è, yu yû piáng-è. 10 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Nâ kí-mî ngì-têu chang tá-tó ke ǹg-è lòi." 11 Sî-mùn-Pí-tet sông-sòn hi, chiông mióng-è thô-sông liu̍k-thi; mióng-tú yû yit-pak ńg-sṳ̍p-sâm-mî thai-ǹg. Sûi-yèn yû án tô ǹg-è, chúng-he mióng mò lan-thet. 12 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu lòi sṳ̍t-chêu." Mò yit-ke ho̍k-sâng kám mun kì kóng: "Ngì he má-ngìn?" yîn-vi kì-têu tî kì chhiu-he Chú. 13 Yâ-sû chhiu hàng ko-hi, nâ piáng-è pûn-pûn kì-têu, yèn-heu yu nâ ǹg-è pûn-pûn kì-têu. 14 Liá he Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t heu, thi-sâm-pái tui ho̍k-sâng hién-hien. 15 Kì-têu sṳ̍t-páu yî-heu, Yâ-sû mun Sî-mùn-Pí-tet kóng: "Yok-hon ke lai-é Sî-mùn, ngì oi ngài pí liá-têu kha-tô mò?" Kì en-kóng: "Chú â, he, ngì tî ngài oi ngì." Yâ-sû kóng: "Ngì oi chhṳ ngài ke se yòng-è." 16 Yâ-sû thi-ngi-pái mun: "Yok-hon ke lai-é Sî-mùn, ngì oi ngài mò?" Kì en-kóng: "Chú â, he, ngì tî ngài oi ngì." Yâ-sû lâu kì kóng: "Ngì oi chóng ngài ke yòng-è." 17 Yâ-sû thi-sâm-pái yu mun kì: "Yok-hon ke lai-é Sî-mùn, ngì oi ngài mò?" Pí-tet yîn-vi Yâ-sû lièn-lièn sâm-pái mun kì, "Ngì oi ngài mò?" chhiu yù-sèu; kì tui Yâ-sû kóng: "Chú â, ngì vù-só-put-tî, ngì tî ngài oi ngì." Yâ-sû kóng: "Ngì oi chhṳ ngài ke yòng-è. 18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngì heu-sâng ke sṳ̀, chhṳ-kâ kiê yêu-tai, chhṳ-yù lòi-hi; chúng-he ngièn-ló ke sṳ̀, ngì voi chhûn-chhut sú lòi, phe̍t-ngìn voi chiông ngì thak-tén, tai ngì to ngì mò-oi hi ke só-chhai." 19 (Yâ-sû kóng liá-ke fa he chṳ́ Pí-tet voi ngióng-pân sí, lòi yùng-kông Song-ti.) Chiap-tén, Yâ-sû yu lâu kì kóng: "Ngì lòi thèn ngài!" 20 Pí-tet chón-sṳ̂n, khon-tó Yâ-sû só-siak ke ke ho̍k-sâng thèn-tén lòi. (Ke ho̍k-sâng sṳt chhai sṳ̍t-ya ke sṳ̀ tham-sṳ̂n mun Yâ-sû kóng: "Chú â, oi chhut-mai ngì ke he má-ngìn?") 21 Pí-tet khon-tén kì, mun Yâ-sû kóng: "Chú â, liá ngìn chiông-lòi ngióng-pân?" 22 Yâ-sû en-kóng: "Ngài na oi liù kì ke miang to ngài chai lòi, kôn ngì má-ke sṳ? Ngì thèn ngài chhiu chho̍k!" 23 Só-yî, liá-ke fa liù-chhòn chhai thèn Yâ-sû ke ngìn tông-chûng, kóng ke ho̍k-sâng m̀-voi sí. Khì-sṳ̍t, Yâ-sû pin mò kóng kì m̀-voi sí, chṳ́-yû kóng: "Ngài na oi liù kì ke miang to ngài chai lòi, kôn ngì má-ke sṳ?" 24 Liá-ke ho̍k-sâng chhiu-he vi liá-têu sṳ cho kien-chṳn ke ngìn; kì chiông liá-têu sṳ ki hâ-lòi. Ngài-têu tî kì ke kien-chṳn he chṳ̂n ke. 25 Yâ-sû hàn cho chhin-tô phe̍t ke sṳ, na-he yit-yit ki hâ-lòi, ngài sióng sṳ-kie ya mò fap-thu yùng-na̍p án-tô sû.

Sṳ́-thù hàng-chhon1

1 Thì-â-fî-lò Sîn-sâng: Chhai ngài só-siá ke thi-yit-pún sû tî-poi, ngài yí-kîn chiông Yâ-sû ke yit-chhiet sṳ-chhìn lâu kau-hiun, tui kì khôi-sṳ́ kûng-chok, 2 to kì su-chiap sṳ̂n-thiên ke-ngit, chhiòn-phu kóng-ko. Chhai sṳ̂n-thiên yî-chhièn, kì thûng-ko Sṳn-Lìn chṳ́-sṳ chhṳ-kâ só kién-sién ke sṳ́-thù chhin-tô sṳ-chhìn. 3 Pûn-ngìn hoi-sí yî-heu si-sṳ̍p-ngit-chûng, kì sṳt tui kì-têu hién-hien hó-tô pái, yung kok-chúng ke fông-fap chṳn-mìn chhṳ-kâ hàn sâng-sâng; kì chhîn-sṳ̂n pûn kì-têu khon-tó, yu tui kì-têu kóng-lun Song-ti koet ke sṳ-chhìn. 4 Kì-têu khiung-ha ke sṳ̀, kì fûn-fu kì-têu kóng: "M̀-hó lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng. Cheu ngài lâu ngì-têu kóng-ko ke, oi tén ngâ Pâ só yin-hí ke. 5 Yok-hon yung súi hàng sé-lî, chúng-he kí-ngit yî-heu ngì-têu voi liâng Sṳn-Lìn ke sé-lî." 6 Sṳ́-thù lâu Yâ-sû chhi-si̍p ke sṳ̀, mun Yâ-sû kóng: "Chú â, liá-ha ngì oi fî-fu̍k Yî-set-lie̍t-koet ke chú-khièn he-mò?" 7 Yâ-sû lâu kì-têu kóng: "Sṳ̀-kiên lâu ngit-khì he ngâ Pâ cheu chhṳ-kâ ke khièn-piang só-thin ke, m̀-he ngì-têu ke sṳ. 8 Chúng-he Sṳn-Lìn lìm-to ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu voi mân-yû nèn-li̍t, pin oi chhai Yâ-lu-sat-lâng, Yù-thai lâu Sat-mâ-li-â chhiòn-thi, chhṳ̍t-to thiên-ngài hói-kok, vi ngài cho kien-chṳn." 9 Kóng-liáu liá-ke fa, Yâ-sû chhai kì-têu ke chu-muk-chûng su-chiap sṳ̂n-thiên; kì sṳ̂n-to yùn táng-kô hi, kì-têu chhiu khon kì m̀-tó. 10 Kì lì-khôi ke sṳ̀, kì-têu chu-muk mong thiên. Fut-yèn, yû lióng-ke chok pha̍k-sâm ke ngìn khî chhai kì-têu sùn-thèu, 11 kóng: "Kâ-li-li-ngìn â, cho-má-ke khî chhai liá-vi mong thiên nè? Liá-ke lì-khôi ngì-têu, su-chiap sṳ̂n-thiên ke Yâ-sû, ngì-têu khon-tó kì ngióng-pân sṳ̂n-thiên, kì ya voi án-ngiòng to-chón-lòi." 12 Sṳ́-thù chhiu tui Kám-lám-sân chón Yâ-lu-sat-lâng hi; Kám-lám-sân lì sàng mò kí-yén, yok-yû yit kûng-lî. 13 Yit ngi̍p sàng, kì-têu chhiu sông só he̍t ke lèu-táng; chhai ke-vi yû Pí-tet, Yok-hon, Ngâ-kok lâu Ôn-tet-lie̍t, Fî-li̍t lâu Tô-mâ, Pâ-tô-lò-mâi lâu Mâ-thai, Â-le̍t-fî ke lai-é Ngâ-kok, Kit-chin-tóng ke Sî-mùn, lâu Ngâ-kok ke lai-é Yù-thai. 14 Kì-têu sòng-sòng khiung-ha thùng-sîm khì-tó; tông-chûng ya yû kí-ke fu-ngìn-kâ lâu Yâ-sû ke â-mê Mâ-li-â, pin Yâ-sû ke-têu ló-thâi. 15 Ko-liáu kí-ngit, yû sin-thù ke chhi-fi, yok-yû yit-pak ngi-sṳ̍p sà chhâm-kâ. Pí-tet khî-hí-lòi, kóng: 16 "Kok-vi hiûng-thi! Sṳn-Lìn thûng-ko Thai-ví ke choi chhai Sṳn-kîn só yi-ngièn, koân-he Yù-thai tai ngìn chok Yâ-sû ke sṳ, yit-thin oi sṳ̍t-hien. 17 Liá Yù-thai pún-lòi su kién-sién lòi fûn-tâm ngài-têu ke kûng-chok, he ngài-têu tông-chûng ke yit-ke." 18 (Yù-thai yung kì chok-ok só tet ke chhièn mâi yit-te thièn; chhai ke-vi, kì tiên-to-thèu phuk hâ-lòi, tú-lie̍t chhòng-liù, hien-sí. 19 He̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn chhiòn-phu yû thâng-tó liá-khien sṳ, só-yî yung kì-têu ke fa ham ke-te thi cho Â-kiet-thai-mâ, yi-sṳ chhiu-he "Hiet-thièn".) 20 "Chhiu-chhiong Sṳ̂-phiên só-siá ke: Ngien kì ke chhu-só fông-liòng thet, mò ngìn he̍t chhai ke tî-poi. Yu yû yit-ki siá-tén kóng: Ngien phe̍t-ngìn tet kì ke chṳt-fun." 21 Pí-tet ki-siu̍k kóng: "Só-yî, yit-thin oi nang-ngoi kién-sién yit-ke ngìn kâ-ngi̍p ngài-têu, khiung-ha cho Chú Yâ-sû fu̍k-fa̍t ke kien-chṳn-ngìn. Liá ngìn yit-thin oi he Chú Yâ-sû chhai ngài-têu tông-chûng chhut-ngi̍p ke sṳ̀, tui Yok-hon hàng sé-lî khôi-sṳ́ to Yâ-sû su-chiap sṳ̂n-thiên liá-chham sṳ̀-kiên, thèu-mî lâu ngài-têu khiung-ha ke ngìn." 23 Yîn-vi án-ngiòng, thai-kâ thûi-sién lióng-ke ngìn, chhiu-he Yok-sit (phiên-miàng Pâ-sat-pâ, yu ôn-to Yù-sṳ-tû) lâu Mâ-thì-â. 24 Kì-têu khì-tó kóng: "Chú â, Ngì tî mî-yit-ke ngìn ke sîm; khiù Ngì chṳ́-sṳ ngài-têu, liá lióng-sà tông-chûng má-ngìn he Ngì só kién-sién, 25 oi kì chiap liá sṳ́-thù chṳt-fun ke. Liá chṳt-fun Yù-thai yí-kîn piong-thet, to kì yin-kôi hi ke só-chhai lé." 26 Kóng-liáu liá-ke fa, kì-têu chhiu chhû-chhiâm-é, chhai lióng-sà tông-chûng chhû-chhut Mâ-thì-â lòi; kì chhiu lâu khì-thâ sṳ̍p-yit-sà khiung-ha son-cho sṳ́-thù.

Sṳ́-thù hàng-chhon2

1 Ńg-sùn-chiet ke-ngit, sin-thù chhiòn-phu chhi-si̍p chhai khiung yit-ke thi-fông. 2 Fut-yèn yû sâng tui thiên-táng hâ-lòi, chhiong yit-chhṳn thai-fûng chhôi-ko ke sâng, chhûng-mân kì-têu só chhô ke kûi-kiên vuk. 3 Kì-têu yu khon-tó chhiong fó-sa̍t ke hìn-è, fûn-khôi, lo̍k chhai mî-yit-ke ngìn sṳ̂n-song. 4 Kì-têu chhiòn-phu chhiu pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, cheu Sṳn-Lìn só-su ke chhòi-nèn kóng-chhut phe̍t-chúng ke fa. 5 Ke-sṳ̀, yû khièn-sṳ̀n ke Yù-thai-ngìn tui sṳ-kie kok-koet chón-lòi, he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng. 6 Kì-têu yit thâng-tó liá hióng-sâng, khì-chûng yit thai-khiùn ngìn chhiu lòi chhi-si̍p. Thai-kâ kám-kok chhin khì-koai, yîn-vi mî-yit-ke ngìn thâng-tó sin-thù yung kì chhai ngoi-koet ke khiông-khiéu kóng-fa. 7 Kì-têu kám-kok fî-sòng hî-khì, pí-chhṳ́ kóng: "Ngì khon, liá-têu kóng-fa ke ngìn kám m̀-he Kâ-li-li-ngìn mâ? 8 Ngài-têu tak-sà ngióng-pân thâng-tó kì-têu kóng ên chhṳ-kâ ke â-mê fa nè? 9 Ngài-têu tông-chûng yû Pha-thì-â-ngìn, Mí-tí-â-ngìn, Yî-làn-ngìn; hàn-yû tui Mî-sok-put-tha̍t-mí-â, Yù-thai, Kâ-pha-tô-kâ, Pún-tû, Â-se-â, 10 Fut-lî-kâ, Phòng-fî-li-â, Âi-khi̍p, lâu Kú-li-nai fu-khiun ke Li-pí-â yit-tai thi-fông lòi ke ngìn; ya yû tui Lò-mâ lòi ke, 11 pâu-hàm Yù-thai-ngìn lâu sin Yù-thai-kau ke Ngoi-pâng-ngìn; nang-ngoi yû Khiet-lî-thi̍t-ngìn lâu Â-lâ-pak-ngìn. Mò sióng-tó, ngài-têu chhiòn-phu thâng-tó kì-têu yung ên chhai ngoi-koet kóng ke fa, lòi chhòn Song-ti ví-thai ke chok-vì!" 12 Kì-têu lûng-chúng kám-kok yu hî-khì yu mì-fe̍t, pí-chhṳ́ mun-kóng: "Liá to-tái he má-ke yi-sṳ nè?" 13 Chúng-he, yû-têu ngìn seu sin-thù kóng: "Liá-têu ngìn he chiú sṳ̍t thet tô lé!" 14 Liá-sṳ̀, Pí-tet lâu khì-thâ sṳ̍p-yit-ke sṳ́-thù khî-hí-lòi. Kì thai-sâng tui thai-kâ kóng: "Yù-thai thùng-pâu lâu só-yû he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn â, ngì-têu oi tî, chu-yi thâng ngài kóng. 15 Ngì-têu láu-tó liá-têu ngìn he sṳ̍t chiú-chui mâ? M̀-he, yîn-vi liá-ha chang chêu-sṳ̀n-thèu kiú-tiám-chûng. 16 Liá-ke hien-siong chhiu-he siên-tî Yok-ngí só-kóng ke: 17 Song-ti kóng: Liá he Ngài chhai sṳ-kie ma̍t-khì só oi cho ke: Ngài oi chiông Ngài ke Lìn tó-pûn só-yû ke ngìn. Ngì-têu ke chṳ́-ńg voi siên-ko Ngài ke sin-sit; ngì-têu ke heu-sâng-ngìn voi khon-tó yi-siong; ngì-têu ke ló-ngìn-kâ voi pot khì-meu ke mung. 18 Chhai ke-têu ngit-è tông-chûng, Ngài oi chiông Ngài ke Lìn tó-chhut-lòi, sṳm-chṳ pûn Ngài ke phu̍k-ngìn lâu sṳ́-ńg; kì-têu voi siên-ko Ngài ke sin-sit. 19 Ngài oi chhai thiên-táng hién sṳ̀n-chiak, chhai thi-song hàng khì-sṳ; yû hiet, yû fó, yû thai mùng-yên; 20 ngit-thèu sa m̀-voi fat-kông; ngie̍t-kông voi chhiong hiet án-fùng; chhai Chú ví-thai kông-yùng ke ngit-è lòi-to yî-chhièn, liá yit-chhiet chhiòn-phu voi fat-sên. 21 To ke-sṳ̀, fàm khiù-ham Chú miàng ke ngìn yit-thin tet-kiu. 22 "Yî-set-lie̍t thùng-pâu â, ngì-têu oi thâng ngài ke fa. Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû ke sṳ̀n-sṳn sṳ́-min, yîn-vi Song-ti thûng-ko kì só-hàng ke sṳ̀n-chiak, thai-nèn, khì-sṳ, yí-kîn chhin chhîn-chhú tui ngì-têu hién-mìn chhut-lòi. Liá-sṳ ngì-têu chhṳ-kâ tî, yîn-vi he fat-sên chhai ngì-têu tông-chûng ke. 23 Song-ti cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi lâu siên-kien, chó chhiu kiet-thin chiông Yâ-sû kâu-pûn ngì-têu; ngì-têu chhiu thûng-ko put-fap ke ngìn chiông kì tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, hoi-sí kì. 24 Chúng-he Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, chhù-thet sí ke thung-khú, yîn-vi sí put-nèn khúng-chṳ kì. 25 Thai-ví sṳt kóng-tó kì: Ngài khon-tó Chú sòng-sòng chhai ngài mien-chhièn; yîn-vi Kì chhai ngài ke sùn-thèu, ngài chhiu m̀-voi yèu-thung. 26 Só-yî, ngài ke sîm-kôn fôn-hí, ngài ke fa mân-yû khoai-lo̍k. Sûi-yèn ngài ke ngiuk-thí voi sí, ngài hàn-voi sâng chhai hî-mong chûng. 27 Yîn-vi Ngì m̀-voi pûn ngài lo̍k yîm-kiên, ya m̀-voi pûn Ngì chûng-sîm ke phu̍k-ngìn mièn-thet. 28 Ngì yí-kîn chṳ́-sṳ ngài sâng-miang ke lu; Ngì ke thùng-chhai voi pûn ngài chhûng-mân fôn-hí. 29 "Kok-vi hiûng-thi, koân-he siên-chú Thai-ví ke sṳ, ngài ló-sṳ̍t lâu ngì-têu kóng. Kì m̀ tân-chhiang sí-thet, ya mài-thet-hi; kì ke fùn-mu to kîm-pû-ngit hàn pó-chhùn chhai ngài-têu liá-vi. 30 Kì ki-yèn he siên-tî, chhiu tî Song-ti tui kì ke yin-hí: Song-ti sṳt fat-sṳ oi tui kì ke chṳ́-sûn chûng sat-li̍p yit-ke vòng lòi chhô kì ke pó-chho. 31 Thai-ví yi-siên tî Song-ti ke kie-va̍k, só-yî lun-tó koân-he Kî-tuk ke fu̍k-fa̍t, kì kóng: Kì mò pûn-ngìn fit-lo̍k yîm-kiên; kì ke ngiuk-thí ya mò mièn-thet. 32 Liá-ke Yâ-sû, Song-ti yí-kîn sṳ́ kì fu̍k-fa̍t; ngài-têu chhiòn-phu he liá-khien sṳ ke kien-chṳn-ngìn. 33 Kì yí-kîn kô-sṳ̂n to Song-ti ke yu-phién, pin tui kiâ Pâ chiap-su só yin-hí ke Sṳn-Lìn. Ngì-têu liá-ha só khon-tó só thâng-tó ke, chhiu-he kì só tó-pûn ngài-têu ke ên-su. 34 Thai-ví chhṳ-kâ pin mò sông-to thiên-táng hi, chúng-he kì kóng: Chú tui ngài ke Chú kóng: Ngì chhô chhai Ngài ke yu-phién, 35 tén Ngài sṳ́ ngì ke sù-thi̍t phu̍k chhai ngì ke kiok-hâ. 36 "Só-yî, Yî-set-lie̍t ke chhiòn-thí thùng-pâu â, ngì-têu khok-sṳ̍t oi tî, ngì-têu tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng liá-ke Yâ-sû, Song-ti yí-kîn sat-li̍p kì cho Chú, cho Kî-tuk!" 37 Thai-kâ thâng-tó liá-ke fa, kám-kok chhin chhiuk-sîm, chhiu tui Pí-tet lâu khì-thâ ke sṳ́-thù kóng: "Hiûng-thi â, ngài-têu oi ngióng-pân chang hó nè?" 38 Pí-tet lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu mî-yit-ke ngìn oi lì-khôi chhui-ok, yu oi fung Yâ-sû Kî-tuk ke miàng liâng sé-lî, hó pûn ngì-têu ke chhui tet-tó sa-miên, ngì-têu chhiu voi tet-tó Song-ti só-su ke Sṳn-Lìn. 39 Yîn-vi Song-ti ke yin-hí he oi pûn ngài-têu ke Chú Song-ti só fû-seu ke ngìn, chhiu-he ngì-têu, ngì-têu ke chṳ́-ńg, lâu yit-chhiet chhai yén-fông ke ngìn." 40 Pí-tet yu yung chhin-tô fa tui kì-têu cho kien-chṳn, khien kì-têu kóng: "Ngì-têu oi kiu chhṳ-kâ thot-lì liá fú-phai ke sṳ-thoi!" 41 Chhin-tô ngìn chiap-su kì ke fa, pin liâng sé-lî; ke-ngit, sin-thù yok chen-kâ sâm-chhiên ngìn. 42 Kì-têu chôn-sîm tui sṳ́-thù liâng-su kau-hiun, chhâm-kâ thòn-khe sên-fa̍t, fûn-hióng oi ke yèn-si̍t, khiung-ha khì-tó. 43 Sṳ́-thù hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak khì-sṳ; chung-ngìn chhiu fî-sòng khîm-fu̍k. 44 Chhiòn-thí sin-thù ki-siu̍k khiung-ha ko thòn-khe ke sên-fa̍t, só-yû ke tûng-sî thai-kâ kûng-yung. 45 Kì-têu yu mai thièn-sán kâ-ngia̍p, cheu tak-sà ke sî-yeu chiông chhièn pûn-pûn thai-kâ. 46 Kì-têu thùng-sîm ha̍p-yi, tak-ngit chhai sṳn-thien chhi-fi, yu chhai tak-sà ke vuk-hâ fûn-hióng oi ke yèn-si̍t, yung fôn-hí sùn-kiet ke sîm khiung-ha sṳ̍t-fan, 47 siung-chan Song-ti, lâu mî-yit-ke ngìn pó-chhṳ̀ fò-mu̍k ke koân-he. Chú sṳ́ tet-kiu ke ngìn-su tak-ngit chen-kâ.

Sṳ́-thù hàng-chhon3

1 Yû yit-ngit, hâ-chu sâm-tiám-chûng khì-tó ke sṳ̀, Pí-tet lâu Yok-hon sông sṳn-thien hi. 2 Chhai ke ôn-to Mî-mùn ke só-chhai, yû yit-ke chhut-se chhiu khiò-kiok ke ngìn, tak-ngit pûn-ngìn kông-lòi piong chhai mùn-héu, tui ngi̍p sṳn-thien ke ngìn thó-sṳ̍t. 3 Kì khon-tó Pí-tet lâu Yok-hon oi ngi̍p sṳn-thien hi, chhiu khiù kì-têu kiu-chi kì. 4 Kì-têu chu-sṳ̀n khon kì; Pí-tet kóng: "Ngì khon ngài-têu!" 5 Kì chhiu chu-yi khon kì-têu, hî-mong voi tet-tó má-ke tûng-sî. 6 Pí-tet tui kì kóng: "Kîm-ngiùn ngài chhiòn-phu mò, chúng-he ngài oi chiông ngài só yû ke pûn ngì: Ngài fung Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû Kî-tuk ke miàng fûn-fu ngì, hong-hí-lòi hàng!" 7 Yèn-heu Pí-tet khiên-tén kì ke yu-sú, fù kì hong-hí-lòi. Ke ngìn ke kiok lâu kiok-châng-kut ngiàm-sṳ̀ tet-tó hi-li̍t, 8 chhiu thiau-hí-lòi, khî-tén, khôi-sṳ́ hàng-lu. Kì thùng kì-têu khiung-ha ngi̍p-hi sṳn-thien; kì kín hàng kín thiau, siung-chan Song-ti. 9 Chung-ngìn chhiòn-phu khon-tó kì yit-phién hàng, yit-phién siung-chan Song-ti; 10 kì-têu yit ngin-chhut kì chhiu-he ke chhô chhai sṳn-thien ke Mî-mùn-héu ke khiet-sṳ̍t-é, chhiu yîn-vi só fat-sên ke sṳ kám-kok fî-sòng hî-khì. 11 Chhai Só-lò-mùn lòng-hâ, ke ngìn khiên-tén Pí-tet lâu Yok-hon; chhai-chhòng ke ngìn kám-kok chhin khì-koai, chhiòn-phu chéu-hi khon. 12 Pí-tet khon-tó, chhiu tui kì-têu kóng: "Yî-set-lie̍t thùng-pâu â, cho-má-ke khon liá-khien sṳ cho khì-koai nè? Cho-má-ke kín chu-muk khon ngài-têu nè? Ngì-têu láu-tó ngài-têu he kho chhṳ-kâ ke nèn-li̍t ya-he khièn-sṳ̀n sṳ́ liá-ke ngìn hàng-lu mâ? 13 Â-pak-lâ-hón, Yî-sat, Ngâ-kok ke Song-ti, chhiu-he ngài-têu chú-siên ke Song-ti, yí-kîn yùng-yeu Kì ke phu̍k-ngìn Yâ-sû; liá Yâ-sû, ngì-têu chiông kì kâu pûn kôn-fú; Pí-lâ-tô kiet-thin oi piong kì, chúng-he ngì-têu chhai Pí-lâ-tô ke mien-chhièn sa hi-chhie̍t kì. 14 Kì he sṳn-kiet kûng-ngi ke, ngì-têu sa hi-chhie̍t kì, yêu-khiù Pí-lâ-tô théu-piong yit-ke chhṳ̀-ngìn ke hiûng-sú pûn ngì-têu. 15 Án-ngiòng, ngì-têu chiông sâng-miang ke Chú hoi-sí; chúng-he Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t. Ngài-têu chhiu-he liá-khien sṳ ke kien-chṳn-ngìn. 16 Liá khiò-kiok ke ngìn tet-tó yúng-khien, chhiu-he yîn-vi Yâ-sû ke miàng só fat-chhut ke nèn-li̍t. Liá-ke ngìn, ngì-têu sṳt kì. Ngì-têu só khon-tó fat-sên chhai kì sṳ̂n-song ke sṳ, he yîn-vi kì sin Yâ-sû ke miàng. Yîn-vi sin Yâ-sû, kì chang voi vàn-chhiòn hó hí-lòi; liá he ngì-têu chhîn-ngién khon-tó ke. 17 "Liá-ha, hiûng-thi â, ngài tî ngì-têu lâu ngì-têu ke kôn-chóng án-ngiòng tui-thai Yâ-sû, he yîn-vi mò liáu-kié. 18 Song-ti chó chhiu thûng-ko chung siên-tî yi-ngièn Kî-tuk tit-khok voi su-khú; liá yi-ngièn yí-kîn sṳ̍t-hien. 19 Só-yî, ngì-têu oi fí-kói, chón-hiong Song-ti, Kì chhiu voi sa-miên ngì-têu ke chhui. 20 Án-ngiòng, Chú voi sóng-su ngì-têu lìn-li̍t von-sîn ke ngit-è; ke-sṳ̀, Kì oi chhâi-khién Yâ-sû kong-lìm, chhiu-he Kì vi ngì-têu só-sién ke Kî-tuk. 21 Kî-tuk yit-thin oi liù chhai thiên-táng, chhṳ̍t-to van-vu̍t fu̍k-hîn ke sṳ̀-chiet; liá he Song-ti chhai kú-chó thûng-ko Kì ke sṳn siên-tî ke choi só siên-pu ke. 22 Mô-sî kóng-ko: 'Chú --- ngì-têu ke Song-ti oi tui ngì-têu ke hiûng-thi chûng vi ngì-têu hîn-hí yit-ke siên-tî, chhiong Kì hîn-hí ngài yit-yong. Kì tui ngì-têu só-kóng ke fa, ngì-têu chhiòn-phu oi thâng. 23 M̀ thâng-chhiùng liá siên-tî ke ngìn, chhiu oi tui Song-ti ke chṳ́-mìn chûng chhù-thet.' 24 Só-yû kóng yi-ngièn ke siên-tî, lièn Sat-mû-ngí lâu chhai kì heu-poi lòi ke, chhiòn-phu yû siên-pu liá-têu ngit-è só oi fat-sên ke sṳ-chhìn. 25 Ngì-têu he siên-tî ke ki-sṳ̀n-ngìn; ngì-têu sṳ̀n-chiap Song-ti lâu ngì-têu ke chú-siên só-li̍p ke khie-yok. Song-ti tui Â-pak-lâ-hón kóng-ko: 'Ngài oi thûng-ko ngì ke heu-thoi su-fuk pûn thi-song ke van-mìn.' 26 Só-yî, Song-ti hîn-hí Kì ke phu̍k-ngìn, siên chhâi kì to ngì-têu liá-vi lòi, su-fuk pûn ngì-têu, sṳ́ ngì-têu mî-yit-ke ngìn fì-thèu, lì-khôi sià-ok ke tho-lu."

Sṳ́-thù hàng-chhon4

1 Pí-tet lâu Yok-hon hàn tui chung-ngìn kóng-fa ke sṳ̀, yû-têu chi-sṳ̂, sṳn-thien ke kín-ví-chóng, lâu Sat-tû-kâi-ngìn fut-yèn lòi-to. 2 Yîn-vi lióng-ke sṳ́-thù kau-hiun ngìn, kóng Yâ-sû yí-kîn fu̍k-fa̍t, yung án-ngiòng lòi chṳn-mìn sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, liá-têu ngìn fî-sòng khién, 3 só-yî chhiu chok kì-têu, chiông kì-têu koân chhai kâm-ngiu̍k to thiên-kông, yîn-vi ke-sṳ̀ thiên yí-kîn am. 4 Chúng-he, ke-têu thâng tho-lî ke ngìn yû chhin-tô siông-sin; sin-thù ke chúng-su tân-chhiang nàm-é-ngìn chhiu chiông-khiun ńg-chhiên ngìn. 5 Thi-ngi-ngit, Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu, chóng-ló, lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhai Yâ-lu-sat-lâng chhi-si̍p khôi-fi. 6 Thai-chi-sṳ̂ Â-nâ lâu Kâi-â-fap, pin Yok-hon lâu Â-li̍t-sân-thai, hàn-yû thai-chi-sṳ̂ ke chhîn-chhit chhiòn-phu chhai ke-vi. 7 Kì-têu hêm sṳ́-thù khî chhai kì-têu ke mien-chhièn, mun-kóng: "Ngì-têu kho má-ke nèn-li̍t, fung má-ngìn ke miàng cho liá-sṳ nè?" 8 Pí-tet pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, en-kóng: "Mìn-kiên ke liâng-chhiu lâu chóng-ló â, 9 na-he ngài-têu kîm-pû-ngit su sṳ́m-mun he koân-he liá khiò-kiok ke ngìn ngióng-pân tet-tó yî-hó liá-khien hó sṳ, 10 ngì-têu thai-kâ lâu só-yû ke Yî-set-lie̍t-ngìn yin-tông tî: Liá khî chhai ngì-têu mien-chhièn ke ngìn, kì vàn-chhiòn tet-tó yî-hó, he yîn-vi Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû Kî-tuk ke miàng só fat-chhut ke nèn-li̍t. Yâ-sû pûn ngì-têu tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chúng-he Song-ti yí-kîn sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t. 11 Koân-he liá-vi Yâ-sû, Sṳn-kîn kóng-ko: Ngì-têu ke nài-súi sṳ̂-fu só fit-thet ke liá-te sa̍k-thèu, yí-kîn sàng-cho thi-kî chûng chui chhung-yeu ke. 12 Chṳ́-yû thûng-ko Yâ-sû, chang yû chṳ́n-kiu; yîn-vi chhai thiên-ha ngìn-kiên, Song-ti mò su phe̍t ke miàng, pûn ngài-têu cho-tet kho kì lòi tet-kiu." 13 Ke-têu ngi-yèn khon-tó Pí-tet lâu Yok-hon án yúng-kám, yu tî kì-têu he mò su má-ke kau-yuk ke phû-thûng-ngìn, chhiu kám-kok chhin khì-koai. Kì-têu tî kì lióng-sà sṳt thèn-ko Yâ-sû; 14 chúng-he, kì-têu mò fa hó kóng, yîn-vi kì-têu khon-tó ke tet-tó yî-hó ke ngìn khî chhai Pí-tet lâu Yok-hon ke sùn-thèu. 15 Ke-têu ngi-yèn chhiu min-lin kì lióng-sà chhut-hi ngi-fi ke ngoi-poi, yèn-heu chhâm-siòng, 16 kóng: "Ngài-têu oi ngióng-pân tui-fu kì-têu nè? Kì-têu mìn-mìn hàng yit-ke thai sṳ̀n-chiak, he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn chhiòn-phu tî liá-khien sṳ, ngài-têu ya mò fap-thu féu-ngin. 17 Chúng-he, vi-tó oi phit-miên liá-ke sṳ chhai mìn-kiên ye̍t-chhòn ye̍t-fat, ngài-têu lòi kín-ko kì-têu, cho-m̀-tet chai yung ke-sà ke miàng tui ngìn kóng má-ke." 18 Kì-têu chhiu hêm kì lióng-sà to-chón-lòi, kín-ko kì-têu mò-lun ngióng-pân cho-m̀-tet chai yung Yâ-sû ke miàng kóng-tho ya-he kau-hiun ngìn. 19 Chúng-he Pí-tet lâu Yok-hon en kì-têu kóng: "Chhai Song-ti mien-chhièn, thâng-chhiùng ngì-têu kha chho̍k, ya-he thâng-chhiùng Song-ti kha chho̍k nè? Ngì-têu chhṳ-kâ sióng khon-é! 20 Ngài-têu só khon-tó, só thâng-tó ke, cho-m̀-tet mò kóng." 21 Yîn-vi án-ngiòng, ngi-fi chhiu chai yit-pái ngiàm-ngiàm kín-ko kì-têu, yèn-heu piong kì-têu chhut-lòi. Ngi-fi sióng-m̀-chhut oi ngióng-pân hìn-fa̍t kì-têu, yîn-vi chung-ngìn lûng-chúng vi só fat-sên ke sṳ siung-chan Song-ti. 22 Thùng-sṳ̀, chhai liá-ke sṳ̀n-chiak chûng tet-tó yî-hó ke ngìn yí-kîn si-sṳ̍p-làng se. 23 Pí-tet lâu Yok-hon yit-ha tet-tó sṳt-fong, ngiàm-sṳ̀ chón sin-thù ke-vi hi, chiông chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló só-kóng ke fa tui thai-kâ po-ko. 24 Kì-têu thâng-tó, chhiu thùng-sîm thai-sâng khì-tó Song-ti, kóng: "Chhóng-chho thiên, thi, hói, lâu khì-chûng van-vu̍t ke Chú-chái â! 25 Ngì sṳt thûng-ko Sṳn-Lìn, yung Ngì ke phu̍k-ngìn --- ngài-têu ke chú-siên Thai-ví ke choi kóng: Lie̍t-koet cho-má-ke nong-sióng fán-phan? Van-mìn cho-má-ke khûng-khûng kie-mèu? 26 Sṳ-song ke vòng hong-hí-lòi chún-phi; chóng-khièn ke kôn ya chhi-si̍p khiung-ha, sióng-oi kûng-kit Chú lâu Kì ke Su-kâu-chá Kî-tuk. 27 Sṳ-sṳ̍t chhiu-he án-ngiòng, Hî-li̍t lâu Phàng-siû-Pí-lâ-tô chhai pún-sàng lâu Ngoi-pâng-ngìn pin Yî-set-lie̍t-ngìn kiêu-kiet, oi kûng-kit Ngì sṳ̀n-sṳn ke phu̍k-ngìn Yâ-sû, chhiu-he Ngì só sién-li̍p ke Kî-tuk. 28 Kì-têu thùng-mèu, cheu Ngì ke thai-nèn lâu chṳ́-yi só yi-thin oi sṳ̍t-hien ke yit-chhiet hi cho. 29 Chú â, kì-têu khiúng-hak ngài-têu, liá-ha khiù Ngì kam-chhat, pin sṳ́ ngài-têu, chhiu-he Ngì ke phu̍k-ngìn, voi yúng-kám chhòn Ngì ke tho-lî. 30 Khiù Ngì chhûn-sú yî-chhṳ phiang-thung, ya sṳ́ ngài-têu voi thûng-ko Ngì sṳ̀n-sṳn ke phu̍k-ngìn Yâ-sû ke miàng hàng sṳ̀n-chiak khì-sṳ." 31 Kì-têu khì-tó heu, chhi-fi ke thi-fông chhiu yèu-thung; kì-têu chhiòn-phu pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, yúng-kám chhòn Song-ti ke tho-lî. 32 Liá-khiùn sin-thù chhiòn-phu thùng-sîm ha̍p-yi, mò yit-ke ngìn kóng kì só-yû ke chhòi-sán he su̍k chhṳ-kâ ke; só-yû ke tûng-sî thai-kâ kûng-yung. 33 Ke-têu sṳ́-thù yung thai nèn-li̍t kien-chṳn Chú Yâ-sû ke fu̍k-fa̍t; Song-ti thai-thai su-fuk pûn mî-yit-ke ngìn. 34 Chhai kì-têu tông-chûng, mò-ngìn khiam má-ke. Ke-têu yû thièn yû vuk ke, chhiu chiông mai thièn-sán kâ-ngia̍p ke chhièn tai-lòi, 35 piong chhai sṳ́-thù ke mien-chhièn, pûn-pûn mî-yit-ke sî-yeu ke ngìn. 36 Yû yit-ke chhai Sai-phú-lu-sṳ̂ chhut-se ke Li-vi-ngìn, miàng ôn-to Yok-sit, sṳ́-thù ham kì Pâ-nâ-pâ (yi-sṳ chhiu-he "Kú-li-chá"); 37 kì mai-thet kì ke yit-te thièn-thi, chiông chhièn tai-lòi, kâu-pûn sṳ́-thù.

Sṳ́-thù hàng-chhon5

1 Nang-ngoi yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Â-nâ-nì-â; kì lâu kiâ pû-ngiòng Sat-fî-lâ mai-thet yit-têu thièn-sán. 2 Kì am-chûng liù-hâ yit-têu chhièn, chiông chhûn ke kâu-pûn sṳ́-thù; liá-khien sṳ kiâ pû-ngiòng ya tî. 3 Pí-tet tui kì kóng: "Â-nâ-nì-â, ngì cho-má-ke pûn Sat-tan khúng-chṳ ngì ke sîm, lòi phien Sṳn-Lìn, chiông mai thièn-sán ke chhièn am-chûng liù-hâ yit-têu nè? 4 Thièn-sán màng mai, he ngì ke; mai-thet yî-heu, chhièn hàn-he ngì kón ke. Ngì ngióng-pân chhùn-sîm án-ngiòng cho nè? Ngì m̀-he phien ngìn, he phien Song-ti!" 5 Â-nâ-nì-â yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu vang-lo̍k-hi, sí-thet. Só-yû thâng-tó liá-khien sṳ ke ngìn chhiòn-phu thai chho̍k-kiâng. 6 Yû kí-ke heu-sâng-ngìn ngi̍p-lòi, chiông kì ke sṳ̂-thí pâu-hí-lòi, kông-chhut-hi mài. 7 Thai-yok ko sâm-tiám-chûng, kiâ pû-ngiòng ya ngi̍p-lòi; kì hàn m̀-tî só fat-sên ke sṳ. 8 Pí-tet tui kì kóng: "Ngì lâu ngài kóng, ngì-têu mai thièn-sán ke chhièn chhiu-he liá-têu mâ?" Kì en-kóng: "He, chhiòn-phu chhai liá-vi." 9 Pí-tet kóng: "Ngì-têu cho-má-ke thùng-sîm sṳ-tham Chú ke Lìn nè? Ngì khon, mài ngiâ ló-kûng ke ngìn yí-kîn to mùn-héu, kì-têu ya oi chiông ngì kông-chhut-hi!" 10 Kì ngiàm-sṳ̀ ya vang chhai Pí-tet ke kiok-chhièn, sí-thet. Ke-têu heu-sâng-ngìn ngi̍p-lòi, khon-tó kì yí-kîn sí-thet, chhiu chiông kì kông-chhut-hi, mài chhai kiâ ló-kûng ke sùn-thèu. 11 Chhiòn kau-fi lâu só-yû thâng-tó liá-têu sṳ ke ngìn lûng-chúng fî-sòng chho̍k-kiâng. 12 Yû chhin-tô sṳ̀n-chiak khì-sṳ thûng-ko sṳ́-thù ke sú, chhai mìn-kiên fat-sên; só-yû ke sin-thù thùng-sîm ha̍p-yi chhai Só-lò-mùn lòng-hâ chhi-si̍p. 13 Sûi-yèn yit-pân mìn-chung chûn-chhung kì-têu, chúng-he chhù-liáu sin-thù yî-ngoi, mò ngìn kám chiap-khiun kì-têu. 14 Ke-sṳ̀, sin Chú ke ngìn kín-lòi kín-tô, nàm-ńg tû yû. 15 Yîn-vi sṳ́-thù hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak, yû-têu ngìn chhiu chiông phiang-ngìn kông-to kiê-lu, piong chhai mìn-chhòng-táng ya-he chhó-chhia̍k-táng, hî-mong Pí-tet hàng-ko-hi ke sṳ̀, kì ke yáng-è voi châ-tó yit-têu ngìn ke sṳ̂n-song. 16 Hàn-yû yit thai-khiùn ngìn tai-tén phiang-ngìn lâu sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn, tui Yâ-lu-sat-lâng fu-khiun ke hiông-chṳ́n lòi; liá-têu phiang-ngìn chhiòn-phu tet-tó yî-hó. 17 Thai-chi-sṳ̂ lâu ke-têu thùng kì khiung-tóng ke ngìn, chhiu-he tông-thi ke Sat-tû-kâi-ngìn, tui sṳ́-thù fî-sòng chhit-tu; só-yî kì-têu chhiu kiet-sîm oi chhái-chhí hàng-thung. 18 Kì-têu ha-sú chok sṳ́-thù, chiông kì-têu koân chhai kâm-ngiu̍k. 19 Chúng-he ke am-pû, Chú ke thiên-sṳ́ tá-khôi kâm-mùn, tai sṳ́-thù chhut-lòi, lâu kì-têu kóng: 20 "Ngì-têu hi, khî chhai sṳn-thien-tú, tui mìn-chung chhòn koân-he liá sîn sâng-miang ke tho-lî." 21 Sṳ́-thù thâng-chhiùng liá-ke fa, thiên mùng-kông ke sṳ̀, kì-têu chhiu ngi̍p-hi sṳn-thien kau-hiun ngìn. Thai-chi-sṳ̂ lâu kì ke thùng-tóng seu-si̍p ngi-fi só-yû Yî-set-lie̍t-ngìn ke chóng-ló lòi kí-hàng thai-fi, yèn-heu hêm ngìn hi kâm-ngiu̍k chiông sṳ́-thù tai-lòi. 22 Chúng-he, kín-ví hi-to ke sṳ̀, fat-hien ke-têu sṳ́-thù mò chhôi kâm-ngiu̍k tú, chhiu to-chón-hi ngi-fi po-ko, kóng: 23 "Ngài-têu hi-to kâm-ngiu̍k, khon-tó kâm-mùn só-to hó-hó, khon-sú ke ngìn ya chhai mùn-ngoi chóng-tén; chúng-he ngài-têu tá-khôi kâm-mùn, fat-hien tî-poi lièn yit-ke ngìn ya mò!" 24 Sṳn-thien ke kín-ví-chóng lâu ke-têu chi-sṳ̂-chóng thâng-tó liá-ke po-ko, mò-kat mò-sat, m̀ tî liá-khien sṳ voi ngióng-pân. 25 Liá-sṳ̀, yû yit-ke ngìn ngi̍p-lòi po-ko kóng: "Ngì-têu koân chhai kâm-ngiu̍k tú ke ngìn, liá-ha khî chhai sṳn-thien-tú kau-hiun mìn-chung!" 26 Só-yî ke kín-ví-chóng tai-tén phu-ha hi, chiông sṳ́-thù tai-chón-lòi. Kì-têu mò yung phau-li̍t, yîn-vi kiâng mìn-chung yung sa̍k-thèu te̍p kì-têu. 27 Kì-têu chiông sṳ́-thù tai-lòi, ham kì-têu khî chhai ngi-fi-chhièn. Thai-chi-sṳ̂ sṳ́m-mun kì-têu, 28 kóng: "Ngài-têu sṳt ngiàm-ngiàm kim-chṳ́ ngì-têu, cho-m̀-tet yung liá ngìn ke miàng kau-hiun ngìn, ngì-têu fán-chón chiông ngì-têu liá-ke tho-lî chhòn-phien Yâ-lu-sat-lâng, sióng-oi chiông sat-hoi liá ngìn ke hiet-chai kûi chhai ngài-têu ke sṳ̂n-song!" 29 Pí-tet lâu khì-thâ ke sṳ́-thù en-kóng: "Sun-fu̍k Song-ti, m̀ sun-fu̍k ngìn, liá he yin-tông ke! 30 Ngì-têu só tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng ke Yâ-sû, ngài-têu chú-siên ke Song-ti yí-kîn sṳ́ kì fu̍k-fa̍t. 31 Song-ti kô-sṳ̂n kì, sṳ́ kì chhai chhṳ-kâ ke yu-phién cho Liâng-chhiu, cho Kiu-chú, oi pûn Yî-set-lie̍t-ngìn yû fí-kói ke kî-fi, sṳ́ kì-têu ke chhui tet-tó sa-miên. 32 Ngài-têu chhiu-he liá-têu sṳ ke kien-chṳn-ngìn; Song-ti su-pûn sun-fu̍k Kì ke ngìn ke Sṳn-Lìn ya lâu ngài-têu khiung-ha cho-chṳn." 33 Ngi-fi ke ngi-yèn thâng-liáu liá-ke fa, fî-sòng khién, sióng-oi sat-hoi ke-têu sṳ́-thù. 34 Chúng-he, kì-têu tông-chûng yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn, miàng ôn-to Kâ-mâ-lie̍t, he chung-ngìn fî-sòng kin-chhung ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂; kì chhai ngi-fi chûng khî-hí-lòi, fûn-fu ngìn tai sṳ́-thù chhut-hi yit-ha, 35 yèn-heu tui ngi-yèn kóng: "Yî-set-lie̍t thùng-pâu â, ngì-têu chhú-lî liá-têu ngìn ke sṳ, yit-thin oi se-ngi! 36 Yî-chhièn, Thu-tha̍t hîn-hí-lòi, chhṳ-chhṳ̂n cho thai, yok-yû si-pak-sà thèn kì. Chui-mî, kì pûn-ngìn chhṳ̀-sí, thèn kì ke ngìn ya san-thet-hi, phau-lon chhiu phìn-chhin hâ-hi. 37 Yî-heu yu yû Kâ-li-li ke Yù-thai chhai fu-khiéu thiàu-chhà ke sṳ̀ hîn-hí-lòi, yín-yu hó-tô ngìn thèn kì; kì ya pûn-ngìn chhṳ̀-sí, thèn kì ke ngìn ya san-thet-hi. 38 Tui ngién-chhièn liá-khien sṳ, ngài lâu ngì-têu kóng, mo̍k lâu kì-têu chok-tui, yù-chhai kì-têu! Na-he kì-têu só kie-va̍k, só cho ke, he ngìn ke yi-sṳ, yit-thin voi sṳt-phai; 39 ká-sṳ́ he Song-ti ke chṳ́-yi, ngì-têu chhiu mò fap-thu tá-vang kì-têu. Ngì-têu só cho ke, kiâng-pha fán-chón he kûng-kit Song-ti!" Ngi-fi chiap-na̍p Kâ-mâ-lie̍t ke yi-kien, 40 chhiu hêm sṳ́-thù ngi̍p-lòi, piên-tá kì-têu, yu min-lin kì-têu cho-m̀-tet chai yung Yâ-sû ke miàng kóng tho-lî, yèn-heu théu-piong kì-têu. 41 Sṳ́-thù lì-khôi ngi-fi, yîn-vi khâm-tet vi Yâ-sû ke miàng su vú-yu̍k, sîm-kôn fî-sòng fôn-hí. 42 Kì-têu hàn-he tak-ngit chhai sṳn-thien-tú lâu ngìn vuk-hâ ki-siu̍k kau-hiun ngìn, chhòn-yòng yû-koân Yâ-sû he Kî-tuk ke fuk-yîm.

Sṳ́-thù hàng-chhon6

1 Liá-sṳ̀, sin-thù ke su-muk ngit-ngit chen-kâ; ke-têu kóng Hî-lia̍p-fa ke Yù-thai-ngìn tui kóng Hî-pak-lòi-fa ke Yù-thai-ngìn fat yen-ngièn, kóng: Chhai kiûng-kip tak-ngit ke sên-fa̍t liá-khien sṳ táng-kô, kì-têu tông-chûng ke koá-fu su fut-lio̍k. 2 Sṳ̍p-ngi sṳ́-thù chhiu seu-si̍p chhiòn-thí sin-thù, tui kì-têu kóng: "Ham ngài-têu piong-hâ chhòn Song-ti tho-lî ke kûng-chok, hi liau-lî sên-fa̍t ke sṳ-vu, he m̀-chho̍k ke. 3 Só-yî, kok-vi hiûng-thi, chhiáng tui ngì-têu tông-chûng sién-chhut chhit-ke yû miàng-mong, pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, yu yû chṳ-fi ke ngìn lòi, ngài-têu hó ham kì-têu kón liá-têu sṳ. 4 Lun-tó ngài-têu, ngài-têu oi chôn-sîm khì-tó lâu chhòn-tho." 5 Sṳ́-thù ke kien-ngi tet-tó chhiòn-thí ke chan-sṳ̀n. Só-yî thai-kâ sién Sṳ̂-thì-fán, yit-ke sin-sîm kiên-thin, pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân ke ngìn; yu sién-chhut Fî-li, Pak-lò-kô-lò, Nì-kâ-nò, Thì-mùn, Pâ-mí-nâ, lâu ngi̍p-ko Yù-thai-kau ke Ôn-thì-â-ngìn Nì-kô-lâ, 6 chhiáng kì-têu khî chhai sṳ́-thù ke mien-chhièn; sṳ́-thù khì-tó yî-heu, chhiu lâu kì-têu hàng on-sú-lî. 7 Song-ti ke tho-lî ye̍t-chhòn ye̍t-fat; chhai Yâ-lu-sat-lâng ke sin-thù, su-muk chen-kâ chhin-tô, hó-tô chi-sṳ̂ ya chiap-su liá-ke sin-ngióng. 8 Sṳ̂-thì-fán mân-yû Song-ti ke ên-su lâu nèn-li̍t, chhai mìn-kiên hàng thai khì-sṳ lâu sṳ̀n-chiak. 9 Chúng-he yû-têu ngìn fán-tui kì; liá-têu ngìn he só-vi "Chhṳ-yù-ngìn" fi-thòng ke fi-yèn, pâu-hàm tui Kú-li-nai lâu Â-li̍t-sân-thai lòi ke Yù-thai-ngìn. Kì-têu lâu khì-thâ tui Kî-li-kâ pin Â-se-â lòi ke Yù-thai-ngìn, chhiòn-phu thùng Sṳ̂-thì-fán phien-lun. 10 Sṳn-Lìn su chṳ-fi pûn Sṳ̂-thì-fán, só-yî kì-têu mò fap-thu fán-pok kì só kóng ke fa. 11 Kì-têu chhiu kâu-sô yit-têu ngìn chhut-lòi ko kì kóng: "Ngài-têu sṳt thâng liá-ke ngìn kóng-ko fí-pong Mô-sî lâu siet-thu̍k Song-ti ke fa!" 12 Kì-têu yung án-ngiòng lòi san-thung chung-ngìn, chóng-ló lâu kîn-ho̍k kau-sṳ̂, chhiu lòi chok Sṳ̂-thì-fán, tai kì to ngi-fi hi. 13 Kì-têu só kâu-sô ke ká chṳn-ngìn chhut-lòi kóng: "Liá-ke ngìn sòng-sòng kóng-fa kûng-kit ngài-têu ke sṳn-thien lâu Mô-sî ke fap-li̍t. 14 Ngài-têu sṳt thâng kì kóng-ko: Liá-ke Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû oi chhak-thet sṳn-thien, oi kói-pien Mô-sî chhòn pûn ngài-têu ke fûng-siu̍k si̍p-koan!" 15 Só-yû chhai ngi-fi-chûng chhô-tén ke ngìn chhiu chu-muk khon Sṳ̂-thì-fán, khon-tó kì ke mien-mau chhiong thiên-sṳ́ ke mien-mau yit-yong.

Sṳ́-thù hàng-chhon7

1 Thai-chi-sṳ̂ mun Sṳ̂-thì-fán kóng: "Chṳn-kîn yû liá-ke sṳ mâ?" 2 Sṳ̂-thì-fán en-kóng: "Kok-vi fu-ló hiûng-thi, chhiáng thâng ngài kóng! Ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón he̍t chhai Mî-sok-put-tha̍t-mí-â, hàn-màng sái-hi Ha̍p-làn he̍t ke sṳ̀, yùng-kông ke Song-ti tui kì hién-hien, 3 lâu kì kóng: 'Ngì oi lì-khôi ngì ke ku-hiông lâu chhîn-chhu̍k, to Ngài só oi chṳ́-sṳ ngì hi ke thi-fông.' 4 Án-ngiòng, Â-pak-lâ-hón chhiu lì-khôi Kâ-le̍t-tí-ngìn ke só-chhai, hi he̍t chhai Ha̍p-làn. Kiâ-pâ sí-thet yî-heu, Song-ti ham kì sái-to liá-vi lòi, chhiu-he ngì-têu liá-ha só-he̍t ke só-chhai. 5 Ke-sṳ̀, Song-ti hàn-màng su kì má-ke sán-ngia̍p, lièn khî-kiok ke só-chhai me mò; chúng-he Song-ti yin-hí oi su liá-te thú-thi pûn kì, cho kì lâu heu-thoi ke sán-ngia̍p, sûi-yèn ke-sṳ̀ kì hàn-màng yû lai-é. 6 Song-ti lâu kì án-ngiòng kóng: 'Ngì ke heu-thoi voi he̍t chhai ngoi-koet, chhai ke-vi cho nù-chhòi, su châu-tha̍p si-pak-ngièn. 7 Chúng-he, sṳ́ kì-têu cho nù-chhòi ke koet-kâ voi pûn Ngài chit-fa̍t. Yî-heu kì-têu voi lì-khôi ke só-chhai, lòi liá-vi fu̍k-sṳ Ngài.' 8 Song-ti chhiu lâu Â-pak-lâ-hón li̍p-yok, yung kot-lî cho ki-ho. Yîn-vi án-ngiòng, Â-pak-lâ-hón kiung Yî-sat yî-heu, thi-pat-ngit chhiu lâu kì hàng kot-lî; cheu-yong, Yî-sat lâu Ngâ-kok hàng kot-lî, Ngâ-kok lâu sṳ̍p-ngi-ke chhu̍k-chóng hàng kot-lî. 9 "Ke-têu chhu̍k-chóng chhit-tu Yok-sit, chiông kì mai-to Âi-khi̍p hi; chúng-he Song-ti thùng kì khiung-ha, 10 kiu kì thot-lì yit-chhiet ke châi-nan. Kì khî chhai Âi-khi̍p-vòng Fap-ló mien-chhièn ke sṳ̀, Song-ti su kì ên-tién lâu chṳ-fi. Fap-ló sat-li̍p kì cho koet-kâ ke chái-siong lâu vòng-kiûng ke chúng-kón. 11 Mò kí-kiú heu, Âi-khi̍p lâu Kâ-nàm chhiòn-thi tù-tó ngiàm-chhung ke thiên-hôn, sên-fa̍t fî-sòng kiên-nàn; ngài-têu ke chú-siên ya mò má-ke liòng-sṳ̍t. 12 Ngâ-kok thâng-kóng Âi-khi̍p yû liòng-sṳ̍t, chhiu ham kì ke-têu lai-é, chhiu-he ngài-têu ke chú-siên, hi ke-vi; liá he thi-yit-pái. 13 Thi-ngi-pái kì-têu hi ke sṳ̀, Yok-sit lâu kì ke-têu hiûng-thi siông-ngin; Fap-ló chang ngin-sṳt Yok-sit ke vuk-hâ-ngìn. 14 Yok-sit phai-ngìn hi kien kiâ-pâ Ngâ-kok, chhiáng kì tai-tén chhiòn-kâ to Âi-khi̍p lòi; lûng-chúng yû chhit-sṳ̍p-ńg sà. 15 Ngâ-kok chhiu nàm-hâ to Âi-khi̍p; kì lâu khì-thâ ke chú-siên sí chhai ke-vi. 16 Kì-têu ke vì-thí pûn-ngìn sung-to Sṳ-kiam, chong chhai Â-pak-lâ-hón yung chhièn tui Ha̍p-mat ke chṳ́-sûn mâi-lòi ke fùn-mu tî-poi. 17 "Song-ti hiong Â-pak-lâ-hón só yin-hí ke sṳ̀-kiên lòi-to yî-chhièn, Yî-set-lie̍t-chhu̍k chhai Âi-khi̍p ke ngìn-su yí-kîn chen-kâ chhin tô, 18 chhṳ̍t-to yû yit-ke vàn-chhiòn m̀ sṳt Yok-sit ke vòng khôi-sṳ́ thúng-chhṳ Âi-khi̍p. 19 Ke vòng yung kúi-kie tui-fu ngài-têu ke thùng-pâu, khú-thu̍k ngài-têu ke chú-siên, khiòng-pet kì-têu fit-thet kì-têu ke ô-nga-é, m̀ pûn ô-nga-é sên-chhùn. 20 Chhiu chhai ke-sṳ̀, Mô-sî chhut-se; kì sâng-to chhin tet-ngìn-siak, chhai kiâ-pâ ke vuk-hâ yông-yuk sâm-ke ngie̍t. 21 Kì pûn-ngìn fit-thet ke sṳ̀, Fap-ló ke moi-é ngiâm-lòi, nám chón-hi cho chhṳ-kâ ke lai-é. 22 Mô-sî chhiu chiap-su Âi-khi̍p yit-chhiet ke kau-yuk, chhin yû khiéu-chhòi lâu phan-sṳ ke nèn-li̍t. 23 "Mô-sî si-sṳ̍p se ke sṳ̀-chiet, sióng-oi hi khon Yî-set-lie̍t thùng-pâu ke chhìn-hìn. 24 Kì khon-tó yit-ke thùng-pâu pûn Âi-khi̍p-ngìn khî-fu, chhiu chin-chhièn pó-fu kì, vi kì sṳ̂n-yên, chiông ke Âi-khi̍p-ngìn chhṳ̀-sí. 25 Kì ngin-vì thùng-pâu voi mìn-pha̍k Song-ti oi yung kì lòi-kiu kì-têu, mò sióng-tó kì-têu chhiòn m̀-voi liáu-kié. 26 Thi-ngi-ngit, kì khon-tó lióng-ke Yî-set-lie̍t-ngìn siông-tá. Kì sióng-oi thiàu-kié, chhiu khien kì-têu kóng: 'Ngì-têu he chhṳ-kâ-ngìn, cho-má-ke pí-chhṳ́ khî-fu nè?' 27 Ke khî-fu thùng-pâu ke chiông Mô-sî súng-chéu, kóng: 'Má-ngìn sat-li̍p ngì cho ngài-têu ke liâng-chhiu lâu phan-kôn nè? 28 Ngì ya oi chhṳ̀ ngài, chhiong chhô-pû-ngit chhṳ̀ ke Âi-khi̍p-ngìn khiung-yong he-mò?' 29 Mô-sî thâng-tó liá-ke fa chhiu thêu-chéu, lì-khôi Âi-khi̍p, hi chhiam-sṳ̀ he̍t chhai Mí-thien. Chhai ke-vi, kì kiung lióng-ke lai-é. 30 "Si-sṳ̍p-ngièn heu, chhai Sî-nai-sân fu-khiun ke khóng-yâ, yû yit-ke thiên-sṳ́ chhai net-su ke fó-yam-chûng tui Mô-sî hién-hien. 31 Mô-sî khon-tó liá yi-siong, sîm-chûng fî-sòng khì-koai, chhiu hàng-chhièn hi, sióng-oi khon to-tái fat-sên má-ke sṳ-chhìn. Ke-sṳ̀, kì thâng-tó Chú ke sâng kóng: 32 'Ngài he ngiâ chú-siên ke Song-ti, chhiu-he Â-pak-lâ-hón, Yî-sat, Ngâ-kok ke Song-ti.' Mô-sî kiâng-to pi̍t-pi̍t-chhat, m̀-kám khon. 33 Chú yu lâu kì kóng: 'Thot-hâ ngì ke hài-è! Yîn-vi ngì só khî ke só-chhai he sṳn-thi. 34 Ngài ke chṳ́-mìn chhai Âi-khi̍p só su ke khú-nan, Ngài yû khon-tó chhîn-chhîn chhú-chhú; Ngài ya yû thâng-tó kì-têu ke than-sit. Ngài hâ-lòi, chhiu-he oi kiu kì-têu. Lòi! Ngài phai ngì hi Âi-khi̍p.' 35 "Liá Mô-sî chhiu-he Yî-set-lie̍t-ngìn só hi-chhie̍t, pûn-ngìn kóng: 'Má-ngìn sat-li̍p ngì cho ngài-têu ke liâng-chhiu lâu phan-kôn nè?' Thûng-ko chhai net-su-chûng hién-hien ke thiên-sṳ́, Song-ti phai kì cho liâng-chhiu, cho chṳ́n-kiu-chá. 36 Kì tai-liâng ngìn-mìn chhut Âi-khi̍p; kì chhai Âi-khi̍p, chhai Fùng-hói, lâu chhai khóng-yâ ke si-sṳ̍p-ngièn-kiên, hàng chhin-tô sṳ̀n-chiak khì-sṳ. 37 Chhiu-he liá-ke Mô-sî lâu Yî-set-lie̍t-ngìn kóng: 'Song-ti oi tui ngì-têu ke thùng-pâu chûng-kiên vi ngì-têu hîn-hí yit-ke siên-tî, chhiong Kì hîn-hí ngài yit-yong.' 38 Chhiu-he kì chhai khóng-yâ thùng Yî-set-lie̍t fi-chung khiung-ha sên-fa̍t; kì thùng chhai Sî-nai-sân lâu kì kóng-fa ke thiên-sṳ́ pin ngài-têu ke chú-siên khiung-ha; kì liâng-su Song-ti yún-sên ke tho-lî, chiông liá tho-lî chhòn-pûn ngài-têu. 39 "Chúng-he, ngài-têu ke chú-siên m̀-hén thâng-chhiùng kì, fán-chón hi-chhie̍t kì, sîm-kôn sióng-ngiam Âi-khi̍p. 40 Kì-têu tui Â-lùn kóng: 'Vi ngài-têu chho têu sṳ̀n-mìn lòi tai-liâng ngài-têu. Yîn-vi tai ngài-têu chhut Âi-khi̍p ke ke-chak Mô-sî, ngài-têu m̀-tî kì tù-tó má-ke sṳ-chhìn.' 41 Ke-sṳ̀, kì-têu chhiu chu-chho yit-chak se-ngiù-è, tui liá ngiéu-siong hien-chi, vi chhṳ-kâ ke sú só cho ke tûng-sî fôn-hí khin-chuk. 42 Song-ti chhiu chón-sṳ̂n m̀-tap kì-têu, yù-chhai kì-têu hi-pai thiên-táng ke sên-sṳ̀n, chhiong siên-tî-sû só kóng: Yî-set-lie̍t-ngìn â, chhai khóng-yâ ke si-sṳ̍p ngièn, ngì-têu pin mò hien má-ke sên-ngì ya-he lî-vu̍t pûn Ngài! 43 Ngì-têu kông-tén Mô-lo̍k-sṳ̀n ke chong-phùng, yu kông-tén Lî-fân-sṳ̀n ke sên-sṳ̀n-siong, chhiu-he ngì-têu cho-lòi pai ke ngiéu-siong. Só-yî, Ngài oi chiông ngì-têu sái-to Pâ-pí-lùn ngoi-poi hi! 44 "Ngài-têu ke chú-siên chhai khóng-yâ yû péu-sṳ Song-ti lìm-chhai ke sṳn-chong-phùng (tî-poi piong yok-khui), he Song-ti fûn-fu Mô-sî cheu Kì só chṳ́-sṳ ke mù-hìn chho ke. 45 Heu-lòi, ngài-têu ke chú-siên ki-sṳ̀n liá sṳn-chong-phùng. Song-ti chhai kì-têu mien-chhièn kiuk-chéu Ngoi-pâng-ngìn, cham-liâng ke thú-thi ke sṳ̀, Yok-sû-â lâu kì-têu chiông liá sṳn-chong-phùng sái-hi ke-vi, chhṳ̍t-to Thai-ví ke sṳ̀-thoi. 46 Thai-ví tet-tó Song-ti ke ên-tién. Kì chhiu khiù Song-ti chún kì vi Kì, chhiu-he Ngâ-kok ke Song-ti, hí yit-chho sṳn-thien; 47 chúng-he, heu-lòi vi Song-ti hí sṳn-thien ke he Só-lò-mùn. 48 "Khì-sṳ̍t, Chṳ-kô ke Song-ti pin m̀-he he̍t chhai ngìn sú só hí ke sṳn-thien, chhiong siên-tî só kóng: 49 Chú kóng: Thiên he Ngài ke pó-chho; thi he Ngài ke tha̍p-ten. Ngì-têu oi vi Ngài hí nai-chúng ke sṳn-thien nè? Nai-vi oi cho Ngài hiû-sit ke só-chhai nè? 50 Liá yit-chhiet kám m̀-he Ngài chhîn-sú chhóng-chho ke mâ? 51 "Ngì liá-têu ngang-kiáng ke ngìn â, sîm-kôn ngang, ngí-kûng set-tén m̀-hén thâng Song-ti ke fa! Ngì-têu lâu ngì-têu ke chú-siên khiung-yong, yit-chhṳ̍t thùng Sṳn-Lìn chok-tui! 52 Nai-ke siên-tî m̀ sṳt su-tó ngì-têu chú-siên ke pet-hoi nè? Ke-têu siên-tî siên-pu kóng, ke Kûng-ngi ke Phu̍k-ngìn oi lòi, ngì-têu ke chú-siên sa chiông kì-têu chhṳ̀-thet; liá-ha, ngì-têu yu chhut-mai liá Phu̍k-ngìn, sat-hoi kì. 53 Ngì-têu he sṳ̀n-chiap Song-ti fap-li̍t ke ngìn; liá fap-li̍t he thiên-sṳ́ chhòn hâ-lòi ke, chúng-he ngì-têu m̀-hén chûn-sú fap-li̍t!" 54 Chung ngi-yèn thâng-liáu Sṳ̂-thì-fán liá-têu fa, khién-to ngâu-ngà chhiet-chhṳ́. 55 Chúng-he, Sṳ̂-thì-fán pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, ngo-thèu mong-thiên, khon-tó Song-ti ke yùng-kông, yu khon-tó Yâ-sû khî chhai Song-ti ke yu-phién, 56 chhiu kóng: "Ngài khon-tó thiên khôi lé, Ngìn-chṳ́ khî chhai Song-ti ke yu-phién!" 57 Kì-têu chhiu thai-sâng hêm, yung sú êm ngí-kûng, kûi-ha vì-sông-hi, chok Sṳ̂-thì-fán, 58 chiông kì súng-to sàng-ngoi, yung sa̍k-thèu te̍p kì. Ke-têu chṳn-ngìn chiông chhṳ-kâ ke ngoi-sâm kâu-pûn yit-ke miàng ôn-to Só-lò ke chhiâng-ngièn chóng-tén. 59 Kì-têu te̍p-tén sa̍k-thèu ke sṳ̀, Sṳ̂-thì-fán thai-sâng tui Chú khiù kóng: "Chú Yâ-sû â, khiù ngì chiap-na̍p ngài ke lìn-fùn!" 60 Kì yu khúi hâ-lòi, thai-sâng hêm-kóng: "Chú â, m̀-hó chiông liá-ke chhui kûi-pûn kì-têu!" Kì kóng-so̍t, chhiu sí-thet.

Sṳ́-thù hàng-chhon8

1 Sat-hoi Sṳ̂-thì-fán liá-khien sṳ, Só-lò chhin chan-sṳ̀n. Tui ke-ngit khôi-sṳ́, Yâ-lu-sat-lâng ke kau-fi su-tó fî-sòng li-hoi ke pet-hoi. Sṳ́-thù yî-ngoi, só-yû ke sin-thù fûn-san to Yù-thai lâu Sat-mâ-li-â ke kok só-chhai hi. 2 Yû-têu khièn-sṳ̀n ke ngìn chiông Sṳ̂-thì-fán mài-hí-lòi, vi kì sông-sîm thai-kieu. 3 Liá-sṳ̀, Só-lò chhiu chin-hàng pet-hoi kau-fi ke kûng-chok; kì yit-kâ yit-kâ hi sêu-chhà, chok nàm-ńg sin-thù, lâi-hi chhô-kâm. 4 Ke-têu fûn-san ke sin-thù hi-to tak só-chhai chhòn fuk-yîm. 5 Fî-li to Sat-mâ-li-â ke yit-chho sàng hi, hiong ke-vi ke ngìn chhòn Kî-tuk ke sṳ. 6 Chung-ngìn chhiòn-phu ngin-chṳ̂n thâng Fî-li só-kóng ke fa. Kì-têu yit-phién thâng, yit-phién khon kì só-hàng ke sṳ̀n-chiak. 7 Chhin-tô sià-lìn thai-sâng hêm, tui só fu-sṳ̂n ke ngìn tî-poi chhut-lòi; chhin-tô thân-fûng ke, khiò-kiok ke, ya chhiòn-phu tet-tó yî-hó. 8 Ke-sàng chhiu chhûng-mân fôn-hí. 9 Yû yit-ke ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, kì chhai ke-sàng hàng sià-su̍t, sṳ́ Sat-mâ-li-â ke ngìn-mìn chhin hî-khì. Kì láu-tó chhṳ-kâ chhin voi; 10 só-yû ke ngìn, mò-lun thai-thai se-se, chhiòn-phu thâng-chhiùng kì, kóng: "Liá-ke ngìn yû Song-ti ke nèn-li̍t, he 'Thai-nèn-chá'. " 11 Yîn-vi kì hàng sià-su̍t mì-fe̍t kì-têu yû chhin-kiú ke sṳ̀-kiên, só-yî kì-têu thâng-chhiùng kì. 12 Chúng-he, to kì-têu siông-sin Fî-li só chhòn koân-he Song-ti koet ke fuk-yîm lâu Yâ-sû Kî-tuk ke miàng, kì-têu mò-lun nàm-ńg chhiu lûng-chúng liâng sé-lî. 13 Sî-mùn chhṳ-kâ ya siông-sin; kì liâng sé-lî heu, sòng-sòng thùng Fî-li khiung-ha. Kì khon-tó Fî-li só-hàng ke sṳ̀n-chiak lâu thai khì-sṳ, chhiu chhin hî-khì. 14 Chhai Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ́-thù thâng-tó Sat-mâ-li-â-ngìn chiap-su Song-ti ke tho-lî, chhiu phai Pí-tet lâu Yok-hon to kì-têu ke-vi hi. 15 Lióng-ke ngìn yit to, chhiu vi sin-thù khì-tó, oi pûn kì-têu liâng-su Sṳn-Lìn, 16 yîn-vi ke-sṳ̀ Sṳn-Lìn hàn-màng lìm-to kì-têu tông-chûng ngim-hò yit-ke ngìn; kì-têu chṳ́-yû fung Chú Yâ-sû ke miàng chiap-su sé-lî thin-thin. 17 Só-yî Pí-tet lâu Yok-hon vi kì-têu on-sú, kì-têu chhiu liâng-su Sṳn-Lìn. 18 Sî-mùn khon-tó sṳ́-thù yit on-sú, ngìn chhiu liâng-su-tó Sṳn-Lìn, kì chhiu nâ-chhièn pûn sṳ́-thù, 19 kóng: "Chhiáng chiông liá nèn-li̍t ya pûn ngài, sṳ́ ngài vi má-ngìn on-sú, má-ngìn chhiu voi liâng-su Sṳn-Lìn." 20 Chúng-he Pí-tet tui kì kóng: "Ngì thùng ngì ke chhièn khiung-ha fí-me̍t lê! Ngì ngióng-voi nong-sióng Song-ti ke ên-su cho-tet yung chhièn lòi mâi â! 21 Ngài-têu ke kûng-chok ngì mò fun; yîn-vi chhai Song-ti ke mien-chhièn, ngì ke sîm mò chang. 22 Só-yî ngì oi fí-kói, lì-khôi liá-ke chhui-ok, pin khién-khiù Chú; fe̍t-chá ngì sîm-chûng ke yi-ngiam voi tet-tó sa-miên. 23 Ngài khon tet-chhut, ngì chhûng-mân chhit-tu ke kân-khú, pûn chhui-ok khún-póng." 24 Sî-mùn tui Pí-tet lâu Yok-hon kóng: "Khiù ngì-têu vi ngài hiong Chú khì-tó, sṳ́ ngì-têu só-kóng ke sṳ, m̀-voi fat-sên chhai ngài ke sṳ̂n-song." 25 Pí-tet lâu Yok-hon chhai ke-vi cho kien-chṳn, chhòn Chú ke tho-lî, yèn-heu to-chón hi Yâ-lu-sat-lâng. Lu-song, kì-têu ya chhai Sat-mâ-li-â ke tô-tô chhûn-chông chhòn fuk-yîm. 26 Yû Chú ke yit-ke thiên-sṳ́ lâu Fî-li kóng: "Hong-hí-lòi, hiong nàm-phién hàng, to ke-thiàu tui Yâ-lu-sat-lâng theu-to Kâ-sat ke lu-song hi." (Liá-thiàu lu yí-kîn mò-ngìn hàng.) 27 Fî-li chhiu chhut-fat hi. Chhai ke-thiàu lu-song, kì tù-tó yit-ke thai-kam, he Yî-sok-phit-â ke thai-kôn, chhai Yî-sok-phit-â ńg-vòng Kâm-thai-kî ke sú-ha kón-chhièn; kì yí-kîn sông Yâ-lu-sat-lâng hi kin-pai Song-ti, 28 ke-sṳ̀ oi chón-hi, chhô chhai mâ-chhâ-táng thu̍k siên-tî Yî-soi-â ke sû. 29 Sṳn-Lìn lâu Fî-li kóng: "Ngì ko-hi, chhai chhâ-é sùn-thèu hàng." 30 Fî-li chhiu chéu-ko-hi, thâng-tó thai-kam thu̍k siên-tî Yî-soi-â ke sû, chhiu mun kì: "Ngì só thu̍k ke, yû mìn-pha̍k mò?" 31 Kì en-kóng: "Mò ngìn kâu ngài, ngióng-voi mìn-pha̍k?" Kì chhiu chhiáng Fî-li sông-chhâ, thùng kì khiung-ha chhô. 32 Kì só thu̍k ke-thon Sṳn-kîn he: Kì chhiong pûn-ngìn khiên-hi chhṳ̀ ke yòng-è, yu chhiong pûn-ngìn chién-mô ke se yòng-è tiâm-tiâm; kì ya he án-ngiòng, yit-ki fa m̀ kóng. 33 Kì pûn-ngìn khî-fu; mò ngìn thoi kì chú-chhṳ̀ kûng-ngi. Mò ngìn kóng-tet-chhut kì ke heu-thoi, yîn-vi kì ke sâng-miang yí-kîn pûn-ngìn tui sṳ-kiên chhù-thet. 34 Thai-kam mun Fî-li kóng: "Chhiáng mun, siên-tî liá-fa he chṳ́ má-ngìn kóng ke? He kóng kì chhṳ-kâ, ya-he phe̍t-ngìn?" 35 Fî-li chhiu khôi-khiéu, tui liá-thon Sṳn-kîn khôi-sṳ́, lâu kì kóng koân-he Yâ-sû ke fuk-yîm. 36 Kì-têu kîn-ko yit-ke thi-fông, lu-sùn yû súi, thai-kam kóng: "Liá-vi yû súi, ngài liâng sé-lî kám cho-m̀-tet?" 38 Thai-kam chhiu fûn-fu thìn-chhâ; Fî-li thùng kì khiung-ha lo̍k-hi súi-chûng, vi kì hàng sé-lî. 39 Kì-têu tui súi-chûng sông-lòi yî-heu, Chú ke Lìn chiông Fî-li fut-yèn tai-chéu; thai-kam mò chai khon-tó kì, chhiu fôn-fôn hí-hí ki-siu̍k kón-lu. 40 Heu-lòi, yû-ngìn chhai Â-só-tû tù-tó Fî-li; kì hàng-phien ke yit-tai thi-fông, chhai tak-ke hiông-chṳ́n chhòn fuk-yîm, chhṳ̍t-to Khái-sat-li-â.

Sṳ́-thù hàng-chhon9

1 Thùng-sṳ̀, Só-lò ki-siu̍k yung hiûng-ok ke khiéu-hi khiúng-hak sin Chú ke ngìn. Kì hi kien thai-chi-sṳ̂, 2 yêu-khiù fat pûn Thai-mâ-sṳ-kiet kok Yù-thai fi-thòng ke vùn-sû, chún kì sêu-chhà sin-fung liá Tho ke ngìn, mò-lun nàm-ńg, chiông kì-têu chok-hí-lòi, sung-hi Yâ-lu-sat-lâng. 3 Kì hi Thai-mâ-sṳ-kiet ke lu-song, voi to sàng ke sṳ̀-chiet, fut-yèn yû thai kông tui thiên-táng hâ-lòi, si-mien cheu-tén kì. 4 Kì vang chhai thi-song, thâng-tó yû sâng tui kì kóng: "Só-lò, Só-lò! Ngì cho-má-ke pet-hoi ngài?" 5 Kì mun-kóng: "Chú â, ngì he má-ngìn?" Ke sâng en-kóng: "Ngài chhiu-he ngì só pet-hoi ke Yâ-sû. 6 Hong-hí-lòi, ngi̍p sàng hi, yû-ngìn voi chiông ngì yin-tông cho ke sṳ lâu ngì kóng." 7 Thèn Só-lò khiung-ha hàng ke ngìn khî chhai ke-vi, kóng m̀-chhut fa; kì-têu thâng-tó sâng, chúng-he mò khon-tó ngìn. 8 Só-lò tui thi-song hong-hí-lòi, pak-khôi muk-chû, má-ke tû khon-m̀-tó. Kì-têu chhiu khiên-tén kì ke sú, tai kì ngi̍p Thai-mâ-sṳ-kiet-sàng. 9 Sâm-ngit chûng-kiên, kì khon-m̀-tó; mò sṳ̍t, ya mò lîm. 10 Chhai Thai-mâ-sṳ-kiet yû yit-ke sin-thù, miàng ôn-to Â-nâ-nì-â. Chú chhai yi-siong chûng ham kì kóng: "Â-nâ-nì-â!" Kì en-kóng: "Chú â, ngài chhai liá-vi." 11 Chú kóng: "Ngì ngiàm-sṳ̀ hi Chhṳ̍t-kiê, chhai Yù-thai vuk-hâ chhìm yit-ke Thai-su-ngìn, miàng ôn-to Só-lò. Kì chhai ke-vi khì-tó; 12 Só-lò chhai yi-siong chûng yí-kîn khon-tó yit-ke miàng ôn-to Â-nâ-nì-â ke ngìn, ngi̍p-lòi vi kì on-sú, pûn kì khon tet-tó." 13 Â-nâ-nì-â en-kóng: "Chú â, chhin-tô ngìn lâu ngài kóng-ko, liá-ke ngìn chhai Yâ-lu-sat-lâng he ngióng-pân ok-thu̍k lòi pet-hoi Ngì ke sṳn-thù. 14 Liá-pái kì lòi Thai-mâ-sṳ-kiet, tai-tén chi-sṳ̂-chóng pûn kì ke khièn-piang, oi chok só-yû kin-pai Ngì ke ngìn." 15 Chú lâu kì kóng: "Cho ngì hi! Yîn-vi Ngài yí-kîn kién-sién kì lòi sṳ-fung Ngài. Kì oi chhai Ngoi-pâng-ngìn, kiûn-vòng, lâu Yî-set-lie̍t-ngìn ke mien-chhièn siên-chhòn Ngài ke miàng. 16 Ngài oi chṳ́-sṳ kì, vi-tó Ngài ke yèn-ku, kì yit-thin voi tù-tó chúng-chúng ke khú-nan." 17 Só-yî Â-nâ-nì-â chhiu hi. Kì ngi̍p-hi ke-ngìn vuk-hâ, on-sú chhai Só-lò ke sṳ̂n-song, kóng: "Só-lò hiûng-thi â, chhai ngì lòi liá-vi ke lu-song tui ngì hién-hien ke Chú Yâ-sû chhîn-chhṳ phai ngài lòi, oi pûn ngì chai-ko khon tet-tó, pin pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân." 18 Chit-sṳ̀, yû chhiong ǹg-lìn ke tûng-sî tui Só-lò ke muk-chû tiet-hâ-lòi, kì chhiu chai khon-tet-tó. Só-yî kì hong-hí-lòi, chiap-su sé-lî; 19 sṳ̍t-ko tûng-sî yî-heu, kì ke hi-li̍t chhiu fì-fu̍k. Só-lò chhai Thai-mâ-sṳ-kiet thùng sin-thù khiung-ha he̍t yit-chham sṳ̀-kiên. 20 Kì ngiàm-sṳ̀ hi kok fi-thòng siên-chhòn Yâ-sû, kóng: "Kì chhiu-he Song-ti ke Lai-é." 21 Só-yû thâng-tó ke ngìn chhiu kám-kok chhin khì-koai, kóng: "Liá ngìn m̀-he chhai Yâ-lu-sat-lâng sat-hoi ke-têu khì-khiù ke-chak miàng ke ngìn mâ? Kì lòi liá-vi, kám m̀-he oi chok sin-thù, chiông kì-têu sung pûn ke-têu chi-sṳ̂-chóng mâ?" 22 Chúng-he Só-lò ke kóng-tho fán-chón kien-kâ yû li̍t; kì yung chhin khiòng ke lun-chṳn lòi chṳn-mìn Yâ-sû he Kî-tuk, sṳ́ Thai-mâ-sṳ-kiet ke Yù-thai-ngìn mò fap-thu lâu kì phien-lun. 23 Ko yit-chham sṳ̀-kiên, Yù-thai-ngìn yîm-mèu oi chiông Só-lò chhṳ̀-thet. 24 Yû ngìn chiông kì-têu ke kie-va̍k lâu Só-lò kóng. Ke-sṳ̀, kì-têu ngit-ya chhai sàng-mùn-héu chóng-tén, sióng-oi chhṳ̀ kì. 25 Chúng-he, yû yit am-pû, kiâ ho̍k-sâng yung thai làm-è chiông kì tui sàng-chhiòng-táng chhui-lo̍k-hi. 26 Só-lò lòi-to Yâ-lu-sat-lâng, sióng-oi thùng sin-thù lòi-vông; chúng-he thai-kâ chhiòn-phu kiâng kì, m̀ siông-sin kì he sin-thù. 27 Vì-yû Pâ-nâ-pâ chiap-na̍p kì, tai kì hi kien sṳ́-thù, tui kì-têu sot-mìn Só-lò ngióng-pân chhai lu-song tù-tó Chú, Chú he ngióng-pân lâu kì kóng-fa, yu lâu kì-têu kóng-hí Só-lò chhai Thai-mâ-sṳ-kiet fung Yâ-sû ke miàng chhòn-tho ke sṳ̀ he ngióng-pân ke yúng-kám. 28 Án-ngiòng, Só-lò chhiu thùng sṳ́-thù khiung-ha chhut-ngi̍p, chhai Yâ-lu-sat-lâng fung Chú ke miàng thai-tám chhòn-tho. 29 Kì ya tui kóng Hî-lia̍p-fa ke Yù-thai-ngìn chhòn-tho, thùng kì-têu phien-lun; kì-têu sa sióng-oi chhṳ̀ kì. 30 Hiûng-thi tî liá-ke sṳ, kì-têu chhiu tai kì to Khái-sat-li-â, sung kì hi Thai-su. 31 Ke-sṳ̀, chhai Yù-thai, Kâ-li-li, lâu Sat-mâ-li-â tak-vi ke kau-fi, chhiòn-phu yû phìn-ôn. Yîn-vi kin-vi Chú, ya tet-tó Sṳn-Lìn ke pông-chhu, kau-fi chhiu kien-li̍p hí-lòi, ngìn-su ngit-ngit chen-kâ. 32 Pí-tet hàng-phien tak só-chhai. Yû yit-pái, kì fóng-mun he̍t chhai Lî-thai ke sṳn-thù; 33 chhai ke-vi, kì tù-tó yit-ke ngìn, miàng ôn-to Yî-nì-ngâ. Liá-ke ngìn pot thân-fûng, soi chhó-chhia̍k pat-ngièn, mò fap-thu hong-hí-lòi. 34 Pí-tet tui kì kóng: "Yî-nì-ngâ, Yâ-sû Kî-tuk yî-hó ngì lé. Hong-hí-lòi, chiông ngì ke phî-kut sû-hó!" Yî-nì-ngâ ngiàm-sṳ̀ chhiu hong-hí-lòi. 35 Só-yû he̍t chhai Lî-thai lâu Sâ-lùn ke ngìn tû khon-tó kì, kì-têu chhiu siông-sin Chú. 36 Chhai Yok-pha yû yit-ke ńg sin-thù, miàng ôn-to Thai-pí-thai (Hî-lia̍p-vùn ke fat-yîm he Tô-kâ, yi-sṳ he "Lìn-yòng"). Kì hàng-ko chhin-tô hó-sṳ, sòng-sòng pông-chhu khiùng-khú-ngìn. 37 Yû yit-ngit, kì pot phiang, sí-thet. Ngìn chiông kì ke sṳ̂-thí sé-chhiang, thìn chhai lèu-táng ke kiên-tú. 38 Yok-pha lì Lî-thai mò kí-yén. Chhai Yok-pha ke sin-thù thâng-tó Pí-tet chhai Lî-thai, chhiu phai lióng-ke ngìn hi kien kì, yêu-khiù kì kóng: "Chhiáng ngì kón-kín lòi ngài-têu liá-vi!" 39 Pí-tet chit-sṳ̀ chhut-fat, thùng kì-têu khiung-ha hi. Pí-tet yit to, ngìn chhiu tai kì sông lèu-táng ke kiên-tú hi. Só-yû ke koá-fu vì-tén Pí-tet kín kieu, yu chiông Tô-kâ sên-chhièn só-cho ke nui-sâm lâu ngoi-sâm nâ pûn kì khon. 40 Pí-tet fûn-fu thai-kâ chhut-hi, chhiu khúi hâ-hi khì-tó, yèn-heu mien-tui sṳ̂-thí, kóng: "Thai-pí-thai, hong-hí-lòi!" Kì pak-khôi muk-chû, khon-tó Pí-tet, chhiu chhô-hí-lòi. 41 Pí-tet chhûn-sú fù kì hong-hí-lòi, yu ham ke-têu sṳn-thù lâu koá-fu ngi̍p-lòi, chiông Tô-kâ sâng-sâng kâu-pûn kì-têu. 42 Liá sêu-sit chhòn-phien Yok-pha, yû chhin-tô ngìn chhiu sin Chú. 43 Pí-tet chhai Yok-pha yit-ke chṳ-phì sṳ̂-fu Sî-mùn ke vuk-hâ he̍t hó-tô ngit.

Sṳ́-thù hàng-chhon10

1 Chhai Khái-sat-li-â yû yit-ke ngìn ôn-to Kô-nì-liù, he Lò-mâ kiûn-chhui "Yi-thai-li-yàng" ke kiûn-kôn. 2 Kì he yit-ke khièn-sṳ̀n-ngìn; kì lâu kì chhiòn kâ-ngìn tû kin-vi Song-ti; kì chhin thai-fông kiu-chi khiùng-khú ke Yù-thai-ngìn, sòng-sòng ngie̍t-sîm tui Song-ti khì-tó. 3 Yû yit-ngit hâ-chu, sâm-tiám-chûng chó-yu, kì tet-tó yit-ke yi-siong; chhai yi-siong chûng, kì chhîn-chhîn chhú-chhú khon-tó Song-ti ke yit-ke sṳ́-chá ngi̍p-lòi, ham kì: "Kô-nì-liù!" 4 Kì chu-muk khon-tén thiên-sṳ́, fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng: "Chú â, má-ke sṳ?" Thiên-sṳ́ kóng: "Song-ti yí-kîn thâng ngì ke khì-tó, ya ki-ngiam ngì só-cho kiu-chi ngìn ke hó-sṳ. 5 Liá-ha ngì oi phai-ngìn hi Yok-pha, chhiáng ke ham-cho Pí-tet ke Sî-mùn lòi. 6 Kì he̍t chhai yit-ke chṳ-phì sṳ̂-fu Sî-mùn ke vuk-hâ; Sî-mùn ke vuk chhiu chhai hói-sùn." 7 Ke lâu kì kóng-fa ke thiên-sṳ́ lì-khôi yî-heu, Kô-nì-liù ham lióng-ke phu̍k-ngìn lâu phìn-sòng fu̍k-sṳ kì ke yit-ke khièn-sṳ̀n ke sṳ-ví lòi, 8 chiông só tù-tó ke sṳ lâu kì-têu kóng, yèn-heu phai kì-têu hi Yok-pha. 9 Thi-ngi-ngit, kì-têu hàng-lu chiông-khiun Yok-pha. Chhâ-m̀-tô tông-chu ke sṳ̀, Pí-tet hi vuk-táng khì-tó. 10 Kì tú-kî, sióng-oi sṳ̍t tûng-sî; ke kâ-ngìn chún-phi sṳ̍t-chu ke sṳ̀, Pí-tet ngi̍p-sṳ̀n khon-tó yit-ke yi-siong. 11 Kì khon-tó thiên-khôi, yû tûng-sî kong hâ-lòi, chhiong yit-te thai pu-é, si-chak kok thak-tén, chhui-to thi-song, 12 tî-poi yû thi-song kok-chúng si-kiok ke chéu-chhu, phà-chhùng, ya yû thiên-táng ke fî-niâu. 13 Yû sâng tui kì kóng: "Pí-tet, hong-hí-lòi, chhṳ̀ lòi sṳ̍t!" 14 Chúng-he Pí-tet en-kóng: "Chú â, chhie̍t-tui cho-m̀-tet! Ngài chhiùng-lòi mò sṳ̍t-ko lî-ngì song má-ke vû-ve mò chhiang-li ke tûng-sî." 15 Ke sâng thi-ngi-pái tui kì kóng: "Song-ti só kiet-chhiang ke, ngì cho-m̀-tet khon-cho mò chhiang-li." 16 Án-ngiòng yit-lièn sâm-pái, ke tûng-sî chhiu sû-chón thiên-táng hi. 17 Pí-tet tông ngì-fù só khon-tó ke yi-siong he má-ke yi-sṳ ke sṳ̀, Kô-nì-liù só phai-lòi ke ngìn yí-kîn chhìm-tó Sî-mùn ke vuk-hâ lòi, khî chhai mùn-héu, 18 thai-sâng hêm-kóng: "Yû yit-ke ham-cho Pí-tet ke Sî-mùn he̍t chhai liá-vi mò?" 19 Pí-tet hàn chhai ke-vi sióng, ke yi-siong to-tái he má-ke yi-sṳ, Sṳn-Lìn lâu kì kóng: "Yû sâm-ke ngìn lòi chhìm ngì! 20 Ngì hâ-hi, thùng kì-têu khiung-ha hi, m̀-sṳ́ fài-ngì, yîn-vi he Ngài chhâi kì-têu lòi ke." 21 Só-yî Pí-tet hâ-hi, lâu ke-têu ngìn kóng: "Ngài chhiu-he ngì-têu só-oi chhìm ke ngìn. Ngì-têu he vi-tó má-ke lòi nè?" 22 Kì-têu en-kóng: "He kiûn-kôn Kô-nì-liù phai ngài-têu lòi ke; kì he kin-vi Song-ti ke ngi-ngìn, Yù-thai ke ngìn-mìn chhiòn-phu chhin chûn-kin kì. Yû yit-ke sṳn thiên-sṳ́ chṳ́-sṳ kì, chhiáng ngì hi kiâ vuk-hâ, oi thâng ngì ke kau-hiun." 23 Pí-tet chhiu chhiáng kì-têu ngi̍p-hi, liù kì-têu ko-ya. Thi-ngi-ngit, Pí-tet hong-sṳ̂n thùng kì-têu khiung-ha hi; yû kí-ke Yok-pha ke hiûng-thi ya thùng kì-têu hi. 24 Yu ko yit-ngit, kì-têu chhiu to Khái-sat-li-â. Kô-nì-liù yí-kîn chhiáng kì ke chhîn-chhit lâu hó phèn-yû lòi-to, chhai kiâ vuk-hâ tén-tén. 25 Pí-tet yit ngi̍p-mùn, Kô-nì-liù chhiu chin-chhièn, phu̍k chhai kì ke kiok-chhièn pai kì. 26 Pí-tet kiak-kiak fù kì hong-hí-lòi, kóng: "Chhiáng hong-hí-lòi, ngài chhṳ-kâ ya he ngìn." 27 Pí-tet yit-phién lâu Kô-nì-liù kóng-fa, yit-phién hàng-tén ngi̍p-hi vuk-tú; kì khon-tó yû chhin-tô ngìn chhi-si̍p chhai ke-vi. 28 Kì lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu tî, cheu ngài-têu ke kûi-kí, Yù-thai-ngìn he cho-m̀-tet thùng Ngoi-pâng-ngìn chhîn-khiun ya-he lòi-vông ke; chúng-he Song-ti yí-kîn chṳ́-sṳ ngài, m̀-hó chiông ngim-hò ngìn khon-cho chhû-siu̍k ya-he mò chhiang-li ke. 29 Só-yî ngì-têu chhâi ngìn hi chhiáng ngài ke sṳ̀, ngài mò thôi-chhṳ̀ chhiu lòi. Liá-ha, chhiáng mun, ngì-têu he vi-tó má-ke ngièn-yîn ham ngài lòi?" 30 Kô-nì-liù kóng: "Si-ngit-chhièn, khiung-yong he hâ-chu sâm-tiám-chûng ke sṳ̀, ngài chhai vuk-hâ khì-tó. Fut-yèn yû yit-ke ngìn, sâm-fu hàu-kông, khî chhai ngài mien-chhièn, 31 kóng: 'Kô-nì-liù! Song-ti yí-kîn thâng ngì ke khì-tó, ya ki-ngiam ngì só cho kiu-chi ngìn ke hó-sṳ. 32 Ngì oi phai-ngìn hi Yok-pha, chhiáng ke ham-cho Pí-tet ke Sî-mùn lòi. Kì he̍t chhai chṳ-phì sṳ̂-fu Sî-mùn ke vuk-hâ; Sî-mùn ke vuk chhiu chhai hói-sùn.' 33 Só-yî, ngài ngiàm-sṳ̀ phai-ngìn hi chhiáng ngì; ngì hén kông-lìm, sṳ̍t-chhai chhin hó. Liá-ha, ngài-têu chhiòn-phu chhai Song-ti ke mien-chhièn, oi thâng Chú só fûn-fu ngì kóng yit-chhiet ke fa." 34 Pí-tet khôi-khiéu kóng: "Ngài liá-ha khok-sṳ̍t tî: Song-ti tui-thai só-yû ke ngìn chhiòn-phu phìn-tén. 35 Yit-chhiet kin-vi Kì, hàng-vì chṳn-chhṳ̍t ke ngìn, mò-lun he má-ke chúng-chhu̍k, chhiòn-phu he Kì só fôn-hí ke. 36 Ngì-têu tî, Kì thûng-ko van-mìn ke Chú --- Yâ-sû Kî-tuk, chhòn-pûn Yî-set-lie̍t-ngìn ke chṳ̂n-tho he fò-phìn ke fuk-yîm. 37 Yok-hon siên-chhòn sé-lî yî-lòi, ke tui Kâ-li-li khôi-sṳ́ chhòn-phien Yù-thai chhiòn-thi ke tho-lî, ngì-têu chhiòn-phu tî. 38 Ngì-têu ya thâng-ko: Song-ti he ngióng-pân yung Sṳn-Lìn lâu nèn-li̍t chhûng-mân Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû. Kì hi-to tak só-chhai hàng hó-sṳ, yî-hó só-yû pûn Mô-kúi khúng-chṳ ke ngìn, yîn-vi Song-ti lâu kì thùng-chhai. 39 Kì chhai Yâ-lu-sat-lâng lâu khì-thâ Yù-thai-ngìn ke thi-fông só cho ke yit-chhiet sṳ, yû ngài-têu cho kien-chṳn-ngìn. Kì-têu chiông kì tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng; 40 chúng-he, thi-sâm-ngit, Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, pin tui ngìn hién-hien. 41 Kì m̀-he hién-hien pûn só-yû ke ngìn khon, chṳ́-yû pûn ngài liá-têu Song-ti siên kién-sién lòi cho kien-chṳn ke ngìn khon. Kì tui sí fu̍k-fa̍t yî-heu, ngài-têu sṳt thùng kì khiung-ha sṳ̍t khiung-ha lîm. 42 Kì min-lin ngài-têu chiông fuk-yîm chhòn pûn chung-ngìn, chṳn-mìn kì chhiu-he Song-ti só sat-li̍p, oi cho sâng-ngìn lâu sí-ngìn ke sṳ́m-phan-chá. 43 Só-yû ke siên-tî ya vi kì cho kien-chṳn; kì-têu kóng: Fàm sin kì ke, chhiu cho-tet thûng-ko kì ke miàng tet-tó sa-chhui." 44 Pí-tet hàn kóng-tén tho-lî ke sṳ̀, Sṳn-Lìn kong chhai só-yû liâng-su tho-lî ke ngìn sṳ̂n-song. 45 Ke-têu thèn Pí-tet tui Yok-pha lòi ke Yù-thai sin-thù, khon-tó Song-ti chiông Sṳn-Lìn ke ên-su ya tó chhai Ngoi-pâng-ngìn ke sṳ̂n-song, chhiu kám-kok chhin khì-koai; 46 yîn-vi kì-têu thâng-tó liá-têu ngìn yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn kóng-fa, ya siung-chan Song-ti vì-thai. Só-yî Pí-tet chhiu kóng: 47 "Liá-têu ngìn yí-kîn liâng-su Sṳn-Lìn, thùng ngài-têu khiung-yong; má-ngìn cho-tet kim-chṳ́ kì-têu liâng-su súi ke sé-lî nè?" 48 Yîn-vi án-ngiòng, kì fûn-fu kì-têu fung Yâ-sû Kî-tuk ke miàng liâng sé-lî. Kì-têu yu yêu-khiù Pí-tet thùng kì-têu khiung-ha he̍t kí-ngit.

Sṳ́-thù hàng-chhon11

1 Sṳ́-thù lâu chhai Yù-thai chhiòn-thi ke sin-thù thâng-tó yû-têu Ngoi-pâng-ngìn ya chiap-su Song-ti ke tho liá-khien sṳ. 2 Só-yî, Pí-tet to Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, ke-têu chú-chông Ngoi-pâng-ngìn ya oi liâng-su kot-lî ke ngìn chhiu phî-phìn kì kóng: 3 "Ngì ngióng-pân hi mò su kot-lî ke Ngoi-pâng-ngìn vuk-hâ cho ngìn-hak, yu thùng kì-têu khiung-ha sṳ̍t-fan â!" 4 Pí-tet chhiu chiông sṳ-chhìn ke kîn-ko yit-yit lâu kì-têu sot-mìn. 5 Kì kóng: "Chhai Yok-pha sàng-tú khì-tó ke sṳ̀, ngài ngi̍p-sṳ̀n khon-tó yit-ke yi-siong. Yû tûng-sî tui thiên-táng kong hâ-lòi, chhiong yit-te thai pu-é, si-chak kok thak-tén, chhui-lo̍k chhai ngài ke mien-chhièn. 6 Ngài chu-yi khon, tî-poi yû thi-song si-kiok ke thèu-sâng, yâ-chhu, phà-chhùng, ya yû thiên-táng ke fî-niâu. 7 Ngài yu thâng-tó yû sâng tui ngài kóng: 'Pí-tet, hong-hí-lòi, chhṳ̀ lòi sṳ̍t!' 8 Ngài kóng: 'Chú â, chhie̍t-tui cho-m̀-tet! Ngài chhiùng-lòi mò sṳ̍t-ko lî-ngì song má-ke vû-ve mò chhiang-li ke tûng-sî.' 9 Tui thiên-táng lòi ke sâng yu kóng: 'Song-ti só kiet-chhiang ke, ngì cho-m̀-tet khon-cho mò chhiang-li.' 10 Án-ngiòng yit-lièn sâm-pái; chui-heu, ke tûng-sî chhiu sû-chón thiên-táng hi. 11 Tú-tú chhai ke-sṳ̀, su phai tui Khái-sat-li-â lòi chhìm ngài ke sâm-ke ngìn, to ngài só-he̍t ke kâ-ngìn ke vuk-hâ. 12 Sṳn-Lìn chṳ́-sṳ ngài thùng kì-têu khiung-ha hi, m̀-sṳ́ fài-ngì. Liá liuk-ke Yok-pha ke hiûng-thi ya thùng ngài khiung-ha hi; ngài-têu lûng-chúng ngi̍p-hi Kô-nì-liù ke vuk-tú. 13 Kô-nì-liù lâu ngài-têu kóng, kì ngióng-pân khon-tó yit-ke thiên-sṳ́ khî chhai kì ke vuk-tú, tui kì kóng: 'Ngì oi phai ngìn hi Yok-pha, chhiáng ke ham-cho Pí-tet ke Sî-mùn lòi. 14 Kì yû fa oi tui ngì kóng, pûn ngì lâu ngì ke chhiòn-kâ tet-kiu.' 15 Ngài yit khôi-sṳ́ kóng-tho, Sṳn-Lìn chhiu kong-lìm chhai kì-têu ke sṳ̂n-song, chhiong thèu-yit-pái kong-lìm chhai ngài-têu sṳ̂n-song khiung-yong. 16 Ngài chhiu sióng-hí Chú sṳt kóng-ko: 'Yok-hon yung súi hàng sé-lî, chúng-he ngì-têu voi liâng-su Sṳn-Lìn ke sé-lî.' 17 Ki-yèn Song-ti chiông liá-ke ên-su ya su-pûn ke-têu Ngoi-pâng-ngìn, chhiong ngài-têu sin Chú Yâ-sû Kî-tuk ke sṳ̀ Kì su-pûn ngài-têu ke khiung-yong; ngài he má-ngìn, kám cho-tet chú-tóng Song-ti mâ?" 18 Kì-têu thâng-tó liá-têu fa, chhiu mò chai-ko phî-phìn, chṳ́-yû siung-chan Song-ti kóng: "Án-ngiòng khon hí-lòi, Song-ti ya su ên-tién pûn Ngoi-pâng-ngìn, pûn kì-têu yîn fí-kói tet-tó sâng-miang!" 19 Liá-sṳ̀, ke-têu sin-thù yîn-vi Sṳ̂-thì-fán sùn-tho só yîn-hí ke pet-hoi, fûn-san to Fî-nì-kî, Sai-phú-lu-sṳ̂, lâu Ôn-thì-â; kì-têu chṳ́-yû tui Yù-thai-ngìn chhòn-tho. 20 Chúng-he, yû-têu he̍t chhai Sai-phú-lu-sṳ̂ lâu Kú-li-nai ke sin-thù lòi-to Ôn-thì-â; kì-têu ya hiong Hî-lia̍p-ngìn chhòn Chú Yâ-sû ke fuk-yîm. 21 Chú ke nèn-li̍t thùng kì-têu khiung-ha, chhiu yû chhin-tô ngìn siông-sin lòi kûi Chú. 22 Liá sêu-sit chhòn-to Yâ-lu-sat-lâng ke kau-fi, kì-têu chhiu phai Pâ-nâ-pâ hi Ôn-thì-â. 23 Pâ-nâ-pâ hi-to ke sṳ̀, khon-tó Song-ti su-fuk pûn ke-têu ngìn, chhiu chhin fôn-hí; kì khien kì-têu thai-kâ oi chôn-sîm yit-yi sin-kho Chú. 24 Pâ-nâ-pâ he yit-ke hó ngìn, pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, yû kiên-khiòng ke sin-sîm. Yîn-vi án-ngiòng, chhiu yû chhin-tô ke ngìn kûi-su̍k Chú. 25 Heu-lòi, Pâ-nâ-pâ hi Thai-su chhìm Só-lò; 26 chhìm-tó yî-heu, chhiu tai kì chón Ôn-thì-â. Chiuk-chiuk yû yit-ngièn ke sṳ̀-kiên, kì lióng-sà thùng kau-fi ke fi-yû khiung-ha chhi-fi, ya kau-hiun tô-tô ke ngìn. Sin-thù pûn-ngìn ham-cho "Kî-tuk-thù" chhiu-he tui Ôn-thì-â khôi-sṳ́ ke. 27 Ke-sṳ̀, yû kí-ke siên-tî tui Yâ-lu-sat-lâng lòi-to Ôn-thì-â. 28 Khì-chûng yû yit-ke miàng ôn-to Â-kâ-pu; kì tet-tó Sṳn-Lìn ke chṳ́-sṳ, hong-hí-lòi yi-ngièn thiên-ha voi yû ngiàm-chhung ke kî-fông. (Liá-ke sṳ to Khiet-lò-thi chóng-khièn ke sṳ̀ chṳn-kîn fat-sên.) 29 Só-yî sin-thù kiet-thin, cheu tak-sà ke li̍t-liong, chhut chhièn pông-chhu he̍t chhai Yù-thai ke hiûng-thi chí-moi. 30 Kì-têu chhiu cheu án-ngiòng hàng, thok Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò chiông chhièn tai-hi kâu-pûn kau-fi ke chung chóng-ló.

Sṳ́-thù hàng-chhon12

1 Ke-sṳ̀, Hî-li̍t-vòng ha-sú pet-hoi kau-fi ke yit-têu ngìn. 2 Kì yung tô-é chhṳ̀-sí Yok-hon ke â-kô Ngâ-kok. 3 Kì khon Yù-thai-ngìn chhin fôn-hí liá-ke sṳ, yu hi chok Pí-tet. (Liá-ke sṳ fat-sên chhai Chhù-kau-chiet ke khì-kiên.) 4 Kì chok-tó Pí-tet heu, chiông kì koân chhai kâm-ngiu̍k tú, kâu-pûn si-pân ke kín-ví khon-sú, mî-pân yû si-ke ngìn. Hî-li̍t kie-va̍k chhai Phàn-ko-chiet heu chiông kì tai-chhut-lòi, tông-chung sṳ́m-phan kì. 5 Só-yî, Pí-tet chhai kâm-ngiu̍k tú pûn-ngìn chóng-to sí-sí; chúng-he, kau-fi ke hiûng-thi chí-moi vi kì tui Song-ti pet-chhiet khì-tó. 6 Hî-li̍t oi chiông Pí-tet tai-chhut-lòi sṳ́m-phan ke chhièn yit am-pû, Pí-tet soi chhai lióng-ke kín-ví ke tông-chûng, yû lióng-thiàu thiet-lien-é só-tén kì, mùn-ngoi yu yû kín-ví chóng-tén. 7 Fut-yèn, Chú ke yit-ke thiên-sṳ́ khî chhai kì sùn-thèu, yû kông cheu chhai kâm-lò-tú. Thiên-sṳ́ phok Pí-tet ke kiên-thèu, ham-siáng kì, kóng: "Kiak-kiak hong-hí-lòi!" Ke thiet-lien-é chhiu tui Pí-tet ke sú lut-hâ-lòi. 8 Thiên-sṳ́ lâu kì kóng: "Yêu-tai kiê-hó, hài-è chok-hí-lòi." Pí-tet chhiu cheu án-ngiòng cho. Thiên-sṳ́ yu kóng: "Ngoi-sâm kâ-tén, thèn ngài lòi." 9 Pí-tet thèn-tén kì hàng-chhut kâm-ngiu̍k, hàn m̀-tî thiên-sṳ́ só-cho ke he chṳ̂n-sṳ̍t ke sṳ, láu-tó he khon-tó yi-siong. 10 Kì-têu thûng-ko thi-yit-koân ke kín-ví, yu ko thi-ngi-koân, chui-heu, lòi-to chhṳ̍t-chiap theu-to sàng-tú ke thiet-mùn; ke mùn chhṳ-kâ tá khôi-lòi. Kì-têu chhut-lòi, hàng-ko yit-thiàu kiê-lu; thiên-sṳ́ fut-yèn-kiên chhiu lì-khôi Pí-tet. 11 Liá-sṳ̀, Pí-tet chang chhîn-siáng ko-lòi; kì kóng: "Liá-ha ngài chang tî liá he chṳ̂n-sṳ̍t ke; Chú chhâi Kì ke thiên-sṳ́ lòi, kiu ngài thot-lì Hî-li̍t ke sú lâu Yù-thai-ngìn só khì-thai yit-chhiet ke ham-hoi." 12 Liáu-kié liá-ke chhìn-hìn yî-heu, kì chhiu hi Yok-hon-Mâ-khó ke â-mê Mâ-li-â ke vuk-hâ; yû hó-tô ngìn chhi-si̍p chhai ke-vi khì-tó. 13 Pí-tet phông ngoi-mùn, yû yit-ke miàng ôn-to Lò-thai ke sṳ́-ńg chhut-lòi thâng khon-é. 14 Kì ngin-chhut he Pí-tet ke sâng-yîm, fôn-hí to m̀ ki-tet khôi-mùn, chhiu chéu-hi lâu thai-kâ kóng Pí-tet khî chhai mùn-ngoi. 15 Kì-têu kóng: "Ngì pot-tiên he-mò!" Ke sṳ́-ńg kiên-chhṳ̀ kóng chṳn-kîn yû liá-ke sṳ. Kì-têu chhiu kóng: "Pha he kì ke thiên-sṳ́!" 16 Pí-tet ki-siu̍k kín phông-mùn. Kì-têu tá-khôi mùn, khon-tó chṳn-kîn he Pí-tet, chhiu chho̍k-kiâng yu fôn-hí. 17 Pí-tet yung sú cho ki-ho, ham kì-têu mo̍k chhut-sâng, yèn-heu lâu kì-têu sot-mìn: Chú he ngióng-pân tai kì chhut kâm-ngiu̍k ke. Pí-tet yu fûn-fu kì-têu: "Chiông sêu-sit thùng Ngâ-kok lâu chung hiûng-thi kóng"; kì chhiu lì-khôi, hi phe̍t ke só-chhai. 18 Thiên-kông ke sṳ̀, kín-ví lon-to mò-kat mò-sat, m̀ tî Pí-tet to-tái fat-sên má-ke sṳ-chhìn. 19 Hî-li̍t ha-lin sêu-chhà, chúng-he mò Pí-tet ke yáng-chiak; kì chhiu sṳ́m-mun kín-ví, fûn-fu chiông kì-têu lâi-hi chhṳ̀-sí. Liá-ke sṳ yî-heu, Hî-li̍t lì-khôi Yù-thai, hi Khái-sat-li-â, he̍t chhai ke-vi. 20 Hî-li̍t tui Thai-ngì lâu Sî-tun ke ngìn-mìn thai fat-khién; só-yî, kì-têu chhûi-phai thoi-péu-thòn hi kien Hî-li̍t. Kì-têu siên tet-tó kiûng-thìn ke chúng-kón Pak-lâ-sṳ̂-tû ke thùng-chhìn, yèn-heu tui Hî-li̍t khiù-fò, yîn-vi kì-têu ke liòng-sṳ̍t he tui vòng só kón ke só-chhai lòi tet-tó kiûng-kip. 21 Chhai só-thin ke ngit-è, Hî-li̍t chok-tén vòng-fu̍k, chhô chhai vòng-vi, tui ngìn-mìn yên-kóng. 22 Kì-têu thai-sâng hêm-kóng: "Liá he sṳ̀n-mìn ke sâng, m̀-he ngìn ke sâng!" 23 Yîn-vi Hî-li̍t mò chiông yùng-kông kûi-pûn Song-ti, Chú ke thiên-sṳ́ chit-sṳ̀ chhiu chit-fa̍t kì. Kì chhiu pûn chhùng-è ngâu-sí. 24 Song-ti ke tho ki-siu̍k fat-chán, ngit-ngit hîn-vong. 25 Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò phan-hó su kâu-thok ke sṳ yî-heu, chhiu tui Yâ-lu-sat-lâng to-chón hi; kì-têu ya tai Yok-hon-Mâ-khó khiung-ha hi.

Sṳ́-thù hàng-chhon13

1 Chhai Ôn-thì-â kau-fi chûng, yû kí-ke siên-tî lâu kau-sṳ̂, chhiu-he Pâ-nâ-pâ, Sî-mien (phiên-miàng "Vû-hon"), Kú-li-nai-ngìn Lu-khiù, thùng fûn-fûng ke vòng Hî-li̍t khiung-ha chóng-thai ke Mâ-ngiam, hàn-yû Só-lò. 2 Kì-têu kin-pai Chú, kim-sṳ̍t ke sṳ̀, Sṳn-Lìn lâu kì-têu kóng: "Ngì-têu oi vi Ngài phai Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò, hi cho Ngài fû-seu kì-têu tâm-ngim ke kûng-chok." 3 Só-yî, kì-têu kim-sṳ̍t khì-tó heu, chhiu vi Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò on-sú, phai kì-têu chhut-hi. 4 Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò ki-yèn su Sṳn-Lìn chhâi-phai, chhiu hâ Sî-liù-kî hi, tui ke-vi chhô-sòn hi Sai-phú-lu-sṳ̂. 5 Kì-têu yit-to Sat-lâ-mí, chhiu chhai Yù-thai-ngìn ke kok fi-thòng chhòn Song-ti ke tho. Yok-hon-Mâ-khó chhai ke-vi hia̍p-chhu kì-têu kûng-chok. 6 Kì-têu hàng-phien chhiòn-tó, yit-chhṳ̍t to Pha-fut, chhai ke-vi tù-tó yit-ke miàng ôn-to Pâ-Yâ-sû ke su̍t-sṳ; kì he yit-ke Yù-thai-ngìn, ya he ká siên-tî. 7 Kì lâu tó-song ke chúng-tuk Sṳ-khiù-Pó-lò chhin yû kâu-chhìn. Chúng-tuk he chhûng-mìn-ngìn; kì chhiáng Pâ-nâ-pâ lâu Só-lò lòi, oi thâng Song-ti ke tho. 8 Chúng-he, su̍t-sṳ Yî-lî-mâ (Yî-lî-mâ he kì Hî-lia̍p ke miàng) fán-tui kì-têu; kì sióng-oi chú-chṳ́ chúng-tuk chiap-su liá-ke sin-ngióng. 9 Liá-sṳ̀, Só-lò --- yu ôn-to Pó-lò, pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân, chhiu hìm ke su̍t-sṳ, 10 kóng: "Ngì liá Mô-kúi ke lai-é, yit-chhiet chṳn-ngi ke sù-thi̍t, chhûng-mân kok-chúng sià-ok lâu kúi-cha ke ngìn! Ngì vâi-khiuk Chú ke chṳ̂n-tho, hàn m̀-hén thìn mâ! 11 Liá-ha Chú oi chit-fa̍t ngì; ngì voi chhiâng-miâng, chhiam-sṳ̀ khon-m̀-tó ngit-kông." Yî-lî-mâ ke muk-chû chit-sṳ̀ mùng-mùng vû-am; kì si-chhu kín miâ, khiù ngìn khiên kì. 12 Chúng-tuk khon-tó só fat-sên ke sṳ, tui Chú ke tho-lî kám-kok chhin hî-khì, chhiu siông-sin. 13 Pó-lò lâu kì ke thùng-phân tui Pha-fut khôi-sòn, lòi-to Phòng-fî-li-â ke Phe̍t-kâ; Yok-hon-Mâ-khó chhai ke-vi lì-khôi kì-têu, chón Yâ-lu-sat-lâng hi. 14 Kì-têu tui Phe̍t-kâ ki-siu̍k hiong-chhièn hàng, to Pí-sî-tí ke Ôn-thì-â. Chhai Ôn-sit-ngit, kì-têu hi-to Yù-thai-ngìn ke fi-thòng chhâm-kâ lî-pai. 15 Thu̍k-liáu Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî ke sû yî-heu, kón fi-thòng ke ham ngìn hi lâu kì-têu kóng: "Lióng-vi hiûng-thi, na-he ngì-têu yû miên-li chung-ngìn ke fa, chhiáng kóng!" 16 Pó-lò chhiu khî-hí-lòi, pí sú-se, kóng: "Yî-set-lie̍t thùng-pâu lâu só-yû kin-vi Song-ti ke Ngoi-pâng-ngìn â, chhiáng thâng ngài kóng! 17 Yî-set-lie̍t-ngìn ke Song-ti kién-sién ngài-têu ke chú-siên. Kì-têu he̍t chhai Âi-khi̍p cho ngoi-koet-ngìn ke sṳ̀, Song-ti sṳ́ kì-têu sàng-cho thai ke mìn-chhu̍k, yung thai khièn-nèn ke sú tai kì-têu chhut Âi-khi̍p. 18 Chhai khóng-yâ, Kì ngiûn-nai kì-têu si-sṳ̍p-ngièn. 19 Kì sêu-me̍t Kâ-nàm-thi chhit-ke mìn-chhu̍k, chiông ke thú-thi kâu-pûn kì-têu cho sán-ngia̍p. 20 Liá-têu sṳ ke kîn-ko thai-yok yû si-pak ńg-sṳ̍p ngièn. "Yî-heu, Song-ti yu vi kì-têu sat-li̍p sṳ-sṳ̂, chhṳ̍t-to siên-tî Sat-mû-ngí ke sṳ̀. 21 Heu-lòi, kì-têu thó oi yû yit-ke vòng, Song-ti chhiu tui Phien-ngâ-mén kî-chhu̍k sién-chhut Kî-sṳ ke lai-é Só-lò, li̍p kì cho kì-têu ke vòng, khiung si-sṳ̍p-ngièn kiú. 22 Fi-thet Só-lò heu, Song-ti yu sién-li̍p Thai-ví cho kì-têu ke vòng. Koân-he Thai-ví, Song-ti kóng: 'Ngài yí-kîn chhìm-tó Yâ-sî ke lai-é Thai-ví; kì he ha̍p Ngài sîm-yi ke ngìn, kì voi chûn-hàng Ngài yit-chhiet ke chṳ́-yi.' 23 Tui kì ke heu-thoi, Song-ti cheu chhṳ-kâ ke yin-hí vi Yî-set-lie̍t-ngìn sat-li̍p yit-ke Kiu-chú, chhiu-he Yâ-sû. 24 Yâ-sû khôi-sṳ́ kûng-chok yî-chhièn, Yok-hon tui chhiòn-thí Yî-set-lie̍t-ngìn chhòn-tho, ham kì-têu lì-khôi chhui-ok, chiap-su sé-lî. 25 Yok-hon ke sṳ́-min voi vàn-sṳ̀n yî-chhièn, kì tui Yî-set-lie̍t-ngìn kóng: 'Ngì-têu sióng ngài he má-ngìn? Ngài pin m̀-he ngì-têu só khì-thai ke; chúng-he, kì chhiu voi to lé, ngài lièn lâu kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet.' 26 "Kok-vi thùng-pâu --- Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn, lâu só-yû kin-vi Song-ti ke Ngoi-pâng-ngìn â! Liá chṳ́n-kiu ke chṳ̂n-tho chhiu-he oi chhòn-pûn ngài-têu ke! 27 Chúng-he, he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn lâu kì-têu ke liâng-chhiu m̀-tî kì he Kiu-chú, ya mò mìn-pha̍k mî-yit-ke Ôn-sit-ngit só thu̍k ke siên-tî-sû. Kì-têu chiông Yâ-sû thin-chhui, tú-tú-hó yin-ngiam siên-tî ke yi-ngièn. 28 Sûi-yèn kì-têu chhìm m̀-tó phan kì sí-hìn ke lî-yù, hàn-he yêu-khiù Pí-lâ-tô chhṳ-sí kì. 29 Kì-têu cho-liáu siên-tî-sû só siá koân-he Yâ-sû yit-chhiet ke sṳ yî-heu, chhiu chiông kì tui sṳ̍p-sṳ-ka-táng chhí-hâ-lòi, piong chhai fùn-mu-tú. 30 Chúng-he, Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t; 31 chhai yit-chham sṳ̀-kiên tông-chûng, kì hó-tô pái hién-hien pûn ke-têu sṳt thùng kì khiung-ha tui Kâ-li-li to Yâ-lu-sat-lâng hi ke ngìn khon. Liá-têu ngìn muk-chhièn chhai mìn-kiên he kì ke kien-chṳn-ngìn. 32 Ngài-têu liá-ha po ngì-têu hó sêu-sit: Thûng-ko Yâ-sû ke fu̍k-fa̍t, Song-ti thèu-pái tui ngài-têu ke chú-siên só yin-hí ke, liá-ha yí-kîn tui ngài-têu cho chṳ́-sûn ke sṳ̍t-hien lé. Chhiong Sṳ̂-phiên thi-ngi-phiên só kóng: Ngì he Ngài ke Lai-é; kîm-pû-ngit khôi-sṳ́, Ngài cho ngì ke Â-pâ. 34 Lun-tó sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, yún-yén m̀-voi chai sí ke sṳ, Song-ti án-ngiòng kóng-ko: Ngài oi chiông sṳ̀n-sṳn khok-sṳ̍t ke ên-tién su-pûn ngì-têu, chhiu-he Ngài só yin-hí oi pûn Thai-ví ke. 35 Chhai nang-ngoi yit-phiên, Sṳ̂-phiên ke chok-chá ya kóng: Ngì m̀-voi pûn Ngì chûng-sîm ke phu̍k-ngìn mièn-thet. 36 Thai-ví chhai sṳ-kiên ke sṳ̀, sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi; kì sí heu, pûn-ngìn mài chhai chú-siên ke sùn-thèu, yí-kîn mièn-thet. 37 Chúng-he, Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t ke ke yit-vi, chhiu mò mièn-thet. 38 Só-yî hiûng-thi â, ngì-têu oi tî: Liá sa-chhui ke fuk-yîm chhiu-he Yâ-sû chhòn pûn ngì-têu ke. 39 Ngì-têu kho Mô-sî ke fap-li̍t chhai mò fap-thu tet-tó chhṳ̂n-ngi ke yit-chhiet sṳ-song, mî-yit-ke sin-kho Yâ-sû ke ngìn chhiòn-phu voi tet-tó chhṳ̂n-ngi. 40 Só-yî, ngì-têu oi se-ngi, kiâng-pha siên-tî só-kóng ke fa fat-sên chhai ngì-têu ke sṳ̂n-song: 41 Khon â, siet-thu̍k Song-ti ke ngìn â, ngì-têu voi thai chho̍k-kiâng, voi sí-thet! Yîn-vi Ngài chhai ngì-têu ke sṳ̀-thoi só cho ke sṳ, sûi-yèn yû-ngìn lâu ngì-têu kóng-hí, ngì-têu chúng-he m̀ sin!" 42 Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ oi lì-khôi fi-thòng ke sṳ̀, thai-kâ chhiáng kì-têu ha yit-ke Ôn-sit-ngit chai lòi, tui kì-têu kóng-kié liá-têu sṳ. 43 San-fi heu, chhin-tô Yù-thai-ngìn lâu ngi̍p Yù-thai-kau ke Ngoi-pâng-ngìn thèn-tén Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ hi. Kì lióng-sà chhiu kú-li kì-têu oi chhai sên-fa̍t-song ki-siu̍k yí-kho Song-ti ke ên-tién. 44 Ha yit-ke Ôn-sit-ngit, chhâ-m̀-tô chhiòn-sàng ke ngìn lûng-chúng lòi-to, oi thâng Chú ke tho-lî. 45 Yù-thai-ngìn khon-tó án thai-khiùn ke ngìn, chhiu chhin chhit-tu; kì-têu ngang lâu Pó-lò au, yu fí-pong kì. 46 Chúng-he, Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ hàn-kha yúng-kám lòi siên-chhòn kóng: "Song-ti ke tho siên chhòn-pûn ngì-têu he yin-tông ke; chúng-he ngì-têu m̀ chiap-su, ton-thin chhṳ-kâ mò chṳ̂-kiet tet yún-sên. Só-yî, ngài-têu oi lì-khôi ngì-têu, hi Ngoi-pâng-ngìn ke-vi; 47 yîn-vi Chú sṳt fûn-fu ngài-têu kóng: Ngài yí-kîn sat-li̍p ngì cho Ngoi-pâng-ngìn ke kông, ham ngì chiông kiu-ên tai-to thiên-ngài hói-kok hi." 48 Ngoi-pâng-ngìn thâng-liáu liá-ke fa, chhiu chhin fôn-hí, siung-chan Chú ke tho-lî; ke-têu Song-ti só kién-sién lòi chiap-su yún-sên ke ngìn, lûng-chúng sàng-cho sin-thù. 49 Chú ke tho-lî chhiu chhòn-phien ke yit-tai ke só-chhai. 50 Chúng-he, Yù-thai-ngìn san-thung song-liù sa-fi-chûng khièn-sṳ̀n ke fu-ngìn-kâ, lâu tông-thi yû thi-vi ke ngìn-sṳ, thùng-sîm pet Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ, kiuk kì-têu lì-khôi ke-vi. 51 Kì lióng-sà chiông kiok-hong ke nài-fún tém-thet lòi kín-ko kì-têu, yèn-heu chhiu hi Yî-kô-ngiam. 52 Chhai Pí-sî-tí ke Ôn-thì-â, ke-têu sin-thù mân-sîm fôn-hí, yu pûn Sṳn-Lìn chhûng-mân.

Sṳ́-thù hàng-chhon14

1 Chhai Yî-kô-ngiam ya fat-sên khiung-yong ke sṳ. Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ hi Yù-thai-ngìn ke fi-thòng; kì-têu ke kóng-tho sṳ́ chhin-tô Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn sàng-cho sin-thù. 2 Chúng-he ke-têu m̀ sin ke Yù-thai-ngìn san-thung Ngoi-pâng-ngìn, sṳ́ kì-têu nâu sin-thù. 3 Kì lióng-sà chhai ke-vi he̍t hó-kiú, thai-tám thàm-lun Chú ke sṳ. Chú su pûn kì-têu hàng sṳ̀n-chiak lâu khì-sṳ ke nèn-li̍t, yung án-ngiòng chṳn-mìn kì-têu só chhòn koân-he Chú ên-tién ke sin-sit he chṳ̂n-sṳ̍t ke. 4 Sàng-tú ke chung-ngìn chhiu fûn-phai, yû-têu fù Yù-thai-ngìn, yû-têu fù sṳ́-thù. 5 Ke-sṳ̀, Ngoi-pâng-ngìn lâu Yù-thai-ngìn pin kì-têu ke liâng-chhiu kiet-sîm oi sông-hoi sṳ́-thù, yung sa̍k-thèu te̍p-sí kì-têu. 6 Sṳ́-thù tî liá-ke sṳ chhiu sám-chéu, hi Lî-kô-nì ke Lu-sṳ̂-tet-sàng lâu Thi̍t-pí-sàng, pin fu-khiun ke thi-khî, 7 chhai ke-têu thi-fông ki-siu̍k chhòn fuk-yîm. 8 Chhai Lu-sṳ̂-tet sàng-tú yû yit-ke ngìn, chhut-se chhiu khiò-kiok, chhiùng-lòi m̀-sṳt hàng-ko lu. 9 Kì chhô chhai ke-vi thâng Pó-lò kóng-tho. Pó-lò chu-muk khon kì, khon-chhut kì yû sin-sîm, voi tet-tó yî-hó, 10 chhiu thai-sâng kóng: "Ngì hong-hí-lòi, khî-chhṳ̍t!" Ke ngìn chhiu thiau-hí-lòi, khôi-sṳ́ hàng-lu. 11 Chung-ngìn khon-tó Pó-lò só-cho ke sṳ, chhiu yung Lî-kô-nì-fa thai-sâng hêm-kóng: "Sṳ̀n-mìn fa-sṳ̂n pien-cho ngìn, kong-lìm chhai ngài-têu ke chûng-kiên lô!" 12 Kì-têu chhiu hêm Pâ-nâ-pâ "Chhiu-sṳ̂", hêm Pó-lò "Hî-ngí-mí", yîn-vi kì tai-thèu kóng-fa. 13 Sàng-ngoi Chhiu-sṳ̂-meu ke chi-sṳ̂ khiên-tén ngiù, tai-tén fâ, lòi-to sàng mùn-héu, oi thùng chung-ngìn khiung-ha hien-chi pûn sṳ́-thù. 14 Pâ-nâ-pâ lâu Pó-lò thâng-tó kì-têu sióng-oi cho ke sṳ, chhiu chhá-lan sâm, thiau-ngi̍p ngìn-khiùn, thai-sâng kóng: 15 "Kok-vi, ngì-têu cho-má-ke cho liá-têu sṳ nè? Ngài-têu lâu ngì-têu khiung-yong, ya he ngìn! Ngài-têu lòi liá-vi chhòn fuk-yîm, he oi ham ngì-têu lì-khôi pai ngiéu-siong liá-têu hî-khûng ke sṳ, lòi sin ke chhóng-chho thiên, thi, hói, lâu khì-chûng van-vu̍t ke yún-sên Song-ti. 16 Chhai ko-hi ke sṳ-thoi, Kì yù-chhai van-mìn hàng chhṳ-kâ ke lu; 17 chúng-he, Kì yit-chhṳ̍t hàng kok-yong ke hó-sṳ lòi chṳn-mìn chhṳ-kâ ke chhùn-chhai, chhiu-chhiong: Sṳ́ fûng-thiàu yí-sun, ńg-kuk fûng-tên, pûn ngì-têu fûng-yî chiuk-sṳ̍t, sîm-mân yi-chiuk." 18 Sûi-yèn sṳ́-thù án-ngiòng kóng, ya hiám-hiám mò fap-thu chú-chṳ́ chung-ngìn hiong kì-têu hien-chi. 19 Ke-sṳ̀, yû-têu Yù-thai-ngìn tui Pí-sî-tí ke Ôn-thì-â lâu Yî-kô-ngiam lòi-to; kì-têu kâu-sô chung-ngìn yung sa̍k-thèu te̍p Pó-lò, láu-tó kì sí-thet, chhiu chiông kì thô-to sàng-ngoi hi. 20 Ke-têu sin-thù vì-tén kì ke sṳ̀, mò sióng-tó, kì yu hong-hí-lòi, hàng-chón sàng-nui hi. Thi-ngi-ngit, kì thùng Pâ-nâ-pâ khiung-ha hi Thi̍t-pí. 21 Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ chhai Thi̍t-pí chhòn fuk-yîm, sṳ́ chhin-tô ngìn sàng-cho sin-thù. Heu-lòi, kì-têu chhiu chón-thèu, kîn-ko Lu-sṳ̂-tet lâu Yî-kô-ngiam, hi-to Pí-sî-tí ke Ôn-thì-â. 22 Kì-têu yèn-lu kiên-ku sin-thù ke sîm, kú-li kì-têu ki-siu̍k sin-kho Yâ-sû. Kì-têu kóng: "Oi ngi̍p Song-ti ke koet, ngài-têu yit-thin oi kîn-li̍t tô-tô ke khú-nan." 23 Kì lióng-sà ya vi kok kau-fi sat-li̍p chóng-ló, kim-sṳ̍t khì-tó heu, chiông kì-têu kâu-thok pûn kì-têu só sin-kho ke Chú. 24 Kì lióng-sà kîn-ko Pí-sî-tí ke thi-khî, hi-to Phòng-fî-li-â. 25 Kì-têu ya chhai Phe̍t-kâ chhòn fuk-yîm, yî-heu chhiu hi Â-thai-li, 26 tui ke-vi chhô-sòn chón Ôn-thì-â. Tông-chhû, chhiu-he chhai liá-ke só-chhai, kì-têu pûn-ngìn kâu-thok chhai Song-ti ke ên-tién chûng hi kûng-chok; liá-ke kûng-chok liá-ha yí-kîn vàn-sṳ̀n lé. 27 Kì-têu chón-to Ôn-thì-â, chhiu chhi-si̍p kau-fi ke hiûng-thi chí-moi, tui kì-têu po-ko, kóng-hí Song-ti ngióng-pân thùng kì-têu khiung-ha kûng-chok, Song-ti yu ngióng-pân khôi-mùn sṳ́ Ngoi-pâng-ngìn siông-sin. 28 Kì-têu chhai ke-vi thùng sin-thù khiung-ha he̍t hó-kiú.

Sṳ́-thù hàng-chhon15

1 Yû-têu ngìn tui Yù-thai lòi-to Ôn-thì-â, kau-hiun hiûng-thi kóng: "Chhù-liáu ngì-têu cheu Mô-sî ke fap-li̍t chiap-su kot-lî, ngì-têu chhiu m̀-voi tet-kiu." 2 Vi-tó liá-ke mun-thì, Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ lióng-sà thùng kì-têu fat-sên kit-lie̍t ke phien-lun. Só-yî, thai-kâ kiet-thin phai Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ, thùng tông-thi kau-fi kí-ke ngìn sông Yâ-lu-sat-lâng hi, chhiáng-kau sṳ́-thù lâu chóng-ló liá-khien sṳ. 3 Kau-fi chhiu sung kì-têu chhut-fat. Chhai lu-song, kì-têu kîn-ko Fî-nì-kî lâu Sat-mâ-li-â, tak só-chhai po-ko Ngoi-pâng-ngìn kûi Chú ke sṳ-chhìn. Thâng-tó liá-ke sêu-sit, só-yû ke sin-thù chhiòn-phu chhin fôn-hí. 4 Kì-têu to Yâ-lu-sat-lâng ke sṳ̀, tet-tó kau-fi, sṳ́-thù lâu chóng-ló ke chiap-thai. Kì-têu chhiu hiong thai-kâ po-ko Song-ti thûng-ko kì-têu só-cho yit-chhiet ke sṳ. 5 Chúng-he yû-têu Fap-li-soi-phai ke sin-thù khî-hí-lòi kóng: "Ngoi-pâng-ngìn yit-thin oi chiap-su kot-lî, ya yit-thin oi chûn-sú Mô-sî ke fap-li̍t." 6 Só-yî, sṳ́-thù lâu chóng-ló chhiu khôi-fi thó-lun liá-ke mun-thì. 7 Phien-lun chhin-kiú yî-heu, Pí-tet khî-hí-lòi kóng: "Kok-vi hiûng-thi, ngì-têu tî, Song-ti chó chhiu tui ngì-têu tông-chûng kién-sién ngài, ham ngài chiông liá fuk-yîm ke tho-lî chhòn pûn Ngoi-pâng-ngìn, pûn kì-têu thâng-tó lòi siông-sin. 8 Kam-chhat ngìn-sîm ke Song-ti chiông Sṳn-Lìn su-pûn Ngoi-pâng-ngìn, chhiong su-pûn ngài-têu khiung-yong, yung án-ngiòng lòi chṳn-mìn Kì ya chiap-na̍p Ngoi-pâng-ngìn. 9 Song-ti pin mò fûn-phe̍t ngài-têu lâu kì-têu; yîn-vi kì-têu sin, Kì chhiu kiet-chhiang kì-têu ke sîm. 10 Ki-yèn he án-ngiòng, liá-ha ngì-têu cho-má-ke sṳ-tham Song-ti, chiông ngài-têu ke chú-siên lâu ngài-têu chhṳ-kâ khâi-m̀-yàng ke tâm-é, piong chhai Ngoi-pâng sin-thù ke kiên-thèu-táng nè? 11 Liá he m̀-chho̍k ke! Ngài-têu siông-sin, ngài-têu tet-kiu he thûng-ko Chú Yâ-sû ke ên-tién, thùng kì-têu khiung-yong." 12 Thai-kâ chhiu tiâm-tiâm, thâng Pâ-nâ-pâ lâu Pó-lò po-ko Song-ti thûng-ko kì-têu chhai Ngoi-pâng-ngìn tông-chûng só hàng yit-chhiet ke sṳ̀n-chiak khì-sṳ. 13 Kì-têu kóng-so̍t, Ngâ-kok ya kóng: "Kok-vi hiûng-thi, chhiáng-thâng ngài kóng! 14 Thèu-ha Sî-mùn sot-mìn Song-ti ngióng-pân koân-sîm Ngoi-pâng-ngìn, tui kì-têu tông-chûng kién-sién ngìn lòi kûi Kì chhṳ-kâ. 15 Siên-tî só-kóng ke fa, yi-sṳ ya he khiung-yong. Chhiong Sṳn-kîn só ki-chai: 16 Chú kóng: Sṳ-heu Ngài oi to-chón-lòi, chhùng-kien Thai-ví vang-thet ke vòng-chhèu; Ngài oi chhùng-kien ke pûn-ngìn pho-fai ke, Ngài oi pûn kì chhùng-sîn khî-hí-lòi. 17 Án-ngiòng, khì-thâ só-yû ke ngìn-lui, Ngài kién-sién kûi Ngài ke Ngoi-pâng-ngìn, chhiòn-phu chhiu voi chhìm-khiù Ngài. 18 Liá he chhai song-kú chhiu hién-mìn liá-têu sṳ-chhìn ke Chú só-kóng ke." 19 Ngâ-kok ki-siu̍k kóng: "Cheu ngài ke khon-fap, ngài-têu mò yin-kôi vì-nàn ke-têu kûi-hiong Song-ti ke Ngoi-pâng-ngìn. 20 Ngài-têu cho-tet siá sin-é, fûn-fu kì-têu: M̀-hó sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong mò chhiang-li ke sṳ̍t-vu̍t, m̀-hó hàng yìm-lon ke sṳ, m̀-hó sṳ̍t kha̍k-sí ke thèu-sâng, m̀-hó sṳ̍t hiet. 21 Yîn-vi chhṳ-kú yî-lòi, mî-yit-ke Ôn-sit-ngit, chhai tak-ke fi-thòng yû ngìn thu̍k Mô-sî ke fap-li̍t, chhai tak-ke sàng-tú ya yû-ngìn siên-yòng kì ke kau-hiun." 22 Só-yî, chung sṳ́-thù lâu chóng-ló, pin chhiòn kau-fi chhiu kiet-thin chhûi-phai thoi-péu, phai kì-têu thùng Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ khiung-ha hi Ôn-thì-â. Kì-têu sién phiên-miàng Pâ-sat-pâ ke Yù-thai lâu Sî-lâ. Kì lióng-sà he chung hiûng-thi phìn-sòng só chûn-chhung ke ngìn. 23 Kì-têu tai-hi ke sin-é he án-ngiòng siá ke: "Sṳ́-thù lâu cho chóng-ló ke chung hiûng-thi, tui he̍t chhai Ôn-thì-â, Si-li-â lâu Kî-li-kâ só-yû ke Ngoi-pâng sin-thù chhiáng-ôn! 24 Ngài-têu thâng-kóng yû-têu ngìn tui ngài-têu liá-vi chhut-hi; kì-têu só-kóng ke fa hoi ngì-têu m̀-tî ngióng-pân chang hó. Khì-sṳ̍t, ngài-têu pin mò ham kì-têu hi kóng ke-têu fa. 25 Só-yî ngài-têu khiung-ha chhâm-siòng, thai-kâ thùng-yi sién-phai thoi-péu hi ngì-têu ke-vi. Kì-têu oi thùng ngài-têu só chhîn-oi ke phèn-yû Pâ-nâ-pâ lâu Pó-lò khiung-ha hi; 26 liá lióng-sà sṳt vi-tó sṳ-fung ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk mo sâng-miang ke ngùi-hiám. 27 Só-yî ngài-têu sién-phai Yù-thai lâu Sî-lâ hi; kì-têu voi tông-mien lâu ngì-têu sot-mìn liá-têu sṳ-chhìn. 28 Yîn-vi Sṳn-Lìn lâu ngài-têu lûng-chúng thùng-yi, chhù-liáu yit-têu pit-yeu ke li-kûi yî-ngoi, m̀-oi chiông khì-thâ ke chhûng-tâm kâ pûn ngì-têu. 29 Ngì-têu m̀-hó sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke sṳ̍t-vu̍t; m̀-hó sṳ̍t hiet ya-he kha̍k-sí ke thèu-sâng; ya m̀-hó hàng yìm-lon ke sṳ. Liá kí-khien, ngì-têu mo̍k fam chhiu hó. Ngien ngì-têu phìn-ôn!" 30 Ke-têu thoi-péu fung-min chhut-fat, hi-to Ôn-thì-â, chhai ke-vi chhi-si̍p chhiòn-thí sin-thù, chiông sin-é kâu-pûn kì-têu. 31 Kì-têu thu̍k sin-é ke sṳ̀, yîn-vi só kú-li ke fa chhiu fî-sòng fôn-hí. 32 Yù-thai lâu Sî-lâ ya he siên-tî; kì-têu tui sin-thù kóng chhin-tô kú-li ke fa, lòi kiên-ku kì-têu ke sin-sîm. 33 Chhai ke-vi he̍t yit-chham sṳ̀-kiên yî-heu, sin-thù chhiu fôn-sung kì lióng-sà, chuk-fuk kì-têu phìn-phìn ôn-ôn chón-hi chhâi-phai kì-têu ke chung-ngìn ke-vi hi. 35 Chúng-he Pó-lò lâu Pâ-nâ-pâ ki-siu̍k liù chhai Ôn-thì-â; kì-têu thùng khì-thâ hó-tô ngìn khiung-ha kau-hiun ngìn, pin chhòn Chú ke tho. 36 Yit-chham sṳ̀-kiên yî-heu, Pó-lò tui Pâ-nâ-pâ kóng: "Ngài-têu to-chón thèu-pái chhòn Chú tho-lî ke tak chhûn-chông hi, khon sin-thù ke chhìn-hìn." 37 Pâ-nâ-pâ sióng-oi tai Yok-hon-Mâ-khó khiung-ha hi, 38 chúng-he Pó-lò m̀ chan-sṳ̀n; yîn-vi song-pái kì m̀-hén liù hâ-lòi thùng kì-têu khiung-ha kûng-chok, chhai Phòng-fî-li-â lì-khôi kì-têu. 39 Kì lióng-sà vi liá-khien sṳ kit-lie̍t chên-lun, chui-heu fûn-khôi. Pâ-nâ-pâ tai-tén Yok-hon-Mâ-khó chhô-sòn hi Sai-phú-lu-sṳ̂, 40 chúng-he Pó-lò kién-sién Sî-lâ; sin-thù chiông kì-têu kâu chhai Chú ke ên-tién chûng, kì-têu chhiu chhut-fat. 41 Kì hàng-phien Si-li-â lâu Kî-li-kâ, kiên-ku kok kau-fi hiûng-thi chí-moi ke sin-sîm.

Sṳ́-thù hàng-chhon16

1 Pó-lò lòi-to Thi̍t-pí lâu Lu-sṳ̂-tet. Chhai Lu-sṳ̂-tet yû yit-ke sin-thù, miàng ôn-to Thì-mô-thai. Kiâ-mê he Yù-thai-ngìn, ya he sin-thù, chúng-he kiâ-pâ he Hî-lia̍p-ngìn. 2 Chhai Lu-sṳ̂-tet lâu Yî-kô-ngiam ke chung sin-thù chhin chhṳ̂n-chan Thì-mô-thai. 3 Pó-lò sióng-oi tai Thì-mô-thai khiung-ha hi, chhiu lâu kì hàng kot-lî, yîn-vi ke só-chhai ke Yù-thai-ngìn chhiòn-phu tî kiâ-pâ he Hî-lia̍p-ngìn. 4 Kì-têu kîn-ko tak-ke sàng, chhiu chiông Yâ-lu-sat-lâng ke chung sṳ́-thù lâu chóng-ló só-thin ke li-kûi kâu-pûn kì-têu, fûn-fu kì-têu chûn-sú. 5 Yîn-vi án-ngiòng, kok kau-fi ke sin-sîm ye̍t-fat kiên-ku, sin-thù ngit-ngit chen-kâ. 6 Kì-têu kîn-ko Fut-lî-kâ lâu Kâ-lâ-thai thi-khî, yîn-vi Sṳn-Lìn m̀-hén kì-têu chhai Â-se-â-sén chhòn fuk-yîm. 7 Kì-têu to Mî-sî-â piên-kie ke sṳ̀, sióng-oi ngi̍p-hi Pí-thûi-nì-sén, chúng-he Yâ-sû ke Lìn kim-chṳ́ kì-têu, 8 só-yî kì-têu tîn-ko Mî-sî-â, hi Thi̍t-lò-â. 9 Ke am-pû, Pó-lò khon-tó yit-ke yi-siong: Yû yit-ke Mâ-khì-tun-ngìn khî chhai ke-vi, khiù kì kóng: "Chhiáng ngì lòi Mâ-khì-tun pông-chhu ngài-têu!" 10 Pó-lò yit khon-tó liá-ke yi-siong, ngài-têu chhiu ngiàm-sṳ̀ chún-phi hi Mâ-khì-tun, yîn-vi ngài-têu khok-sin he Song-ti fû-seu ngài-têu hi chhòn fuk-yîm pûn ke só-chhai ke ngìn. 11 Ngài-têu chhô-sòn tui Thi̍t-lò-â chhut-fat, chhṳ̍t-chiap sṳ́-to Sat-mô-thi̍t-lâ, thi-ngi-ngit to Nì-â-pô-lî. 12 Ngài-têu tui ke-vi hàng-to Mâ-khì-tun thèu-yit-khî ke yit-ke sàng-sṳ Fî-li̍p-pí; liá sàng-sṳ ya he Lò-mâ ke chhṳ̍t-mìn-khî. Ngài-têu chhai ke-vi he̍t kí-ngit. 13 Ôn-sit-ngit, ngài-têu chhut-sàng hi hò-pa-sùn, sîm-nui sióng, Yù-thai-ngìn khó-nèn voi lòi liá thi-fông khì-tó. Ngài-têu chhô-hâ-lòi, tui chhi-si̍p chhai ke-vi ke fu-ńg chhòn tho-lî. 14 Tông-chûng yû yit-ke tui Thûi-ngâ-thûi-lâ-sàng lòi ke fu-ńg, miàng ôn-to Lî-tí-â, he mai chṳ́-set pu ke. Kì he kin-pai Song-ti ke ngìn; Chú khôi kì ke sîm, pûn kì liù-sîm thâng Pó-lò só kóng ke fa. 15 Kì lâu kì chhiòn kâ-ngìn lûng-chúng liâng sé-lî. Sṳ-heu, kì chhiáng-khiù ngài-têu kóng: "Ngì-têu na-he ngin-vì ngài he sṳ̀n-sîm sin Chú, chhiáng lòi ngâ vuk-hâ he̍t." Kì chhiu khiòng-khiòng liù ngài-têu. 16 Yû yit-ngit, ngài-têu hi ke khì-tó ke só-chhai, yû yit-ke sṳ́-ńg tui-mien hàng-tén lòi. Liá sṳ́-ńg yû sià-lìn fu-sṳ̂n, voi puk-koa son-miang, só-yî thoi kiâ chú-ngìn chhon chhin-tô chhièn. 17 Kì kûi-lu thèn-tén Pó-lò lâu ngài-têu, thai-sâng hêm-kóng: "Liá-têu ngìn he Chṳ-kô Song-ti ke phu̍k-ngìn, oi tui ngì-têu siên-pu tet-kiu ke tho-lu!" 18 Kì lièn-lièn hó-tô ngit án-ngiòng kín hêm; chui-heu Pó-lò kám-kok chhin nâu, chhiu chón-sṳ̂n, tui ke sià-lìn kóng: "Ngài fung Yâ-sû Kî-tuk ke miàng, min-lin ngì tui kiâ sṳ̂n-song chhut-lòi!" Ke sià-lìn ngiàm-sṳ̀ chhiu chhut-lòi. 19 Sṳ́-ńg ke chú-ngìn tî kì-têu ke chhòi-ngièn thôn-thet-hi lé, chhiu khiú-tén Pó-lò lâu Sî-lâ, lâi kì-têu hi kóng-chhòng kien kôn-fú ke ngìn. 20 Kì-têu tai kì-têu to Lò-mâ kôn-chóng ke mien-chhièn, ko kì-têu kóng: "Liá-têu ngìn he Yù-thai-ngìn, lòi yéu-lon ngài-têu ke sàng-sṳ. 21 Kì-têu thì-chhong vì-fap ke kûi-kí, he ngài-têu Lò-mâ-ngìn cho-m̀-tet chiap-su, cho-m̀-tet sṳ̍t-hàng ke!" 22 Chung-ngìn ya siông-châng kûng-kit kì-têu; ke-têu kôn-chóng chhiu fûn-fu thot kì-têu ke sâm, piên-tá kì-têu. 23 Pîn-é chiông Pó-lò lâu Sî-lâ tá-to chhin li-hoi, yèn-heu chiông kì-têu koân chhai kâm-ngiu̍k tú, min-lin khon-sú ke ngìn ngiàm-ngiàm chóng-hó. 24 Khon-sú-ke chiap-tó min-lin, chiông kì-têu koân chhai kâm-ngiu̍k nui-chhèn, lióng-kiok yung kâ só-tén. 25 Thai-yok chhai pan-ya, Pó-lò lâu Sî-lâ chhai ke-vi khì-tó, ngìm-sṳ̂ siung-chan Song-ti, khì-thâ ke siù-fam thâng-to ngí-chet-chet. 26 Fut-yèn, yû thai thi-thûng, lièn kâm-ngiu̍k ke thi-kî ya yèu-thung; yit-ha-é, só-yû ke kâm-mùn chhiòn-phu tá khôi-lòi, siù-fam ke só-lien ya lut-hâ-lòi. 27 Khon-sú-ke siáng ko-lòi, khon-tó kâm-ngiu̍k ke mùn chhiòn-phu thai khôi, láu-tó só-yû ke siù-fam yí-kîn thò-chéu, chhiu pâng-chhut tô-é lòi, sióng-oi chhṳ-sat. 28 Pó-lò khon-tó, thai-sâng hêm-kóng: "M̀-hó sông-hoi chhṳ-kâ, ngài-têu chhiòn-phu hàn chhai liá-vi!" 29 Khon-sú-ke ham ngìn khià fó-pá lòi, chhiu chhong-ngi̍p-hi, phu̍k chhai Pó-lò lâu Sî-lâ ke kiok-chhièn, pi̍t-pi̍t-chhat. 30 Yèn-heu, kì tai kì-têu chhut-lòi, mun kóng: "Lióng-vi sîn-sâng, ngài oi cho má-ke chang voi tet-kiu?" 31 Kì-têu kóng: "Sin Chú Yâ-sû, ngì lâu ngì chhiòn kâ-ngìn chhiu voi tet-kiu." 32 Lióng-sà yu tui kì lâu kì chhiòn vuk-hâ ngìn kóng-kié Chú ke tho-lî. 33 Ke am-pû, tông-sṳ̀, khon-sú-ke tai kì-têu hi sé sông-héu; kì lâu kì chhiòn kâ-ngìn ngiàm-sṳ̀ liâng sé-lî. 34 Kì chhiáng Pó-lò lâu Sî-lâ hi kiâ vuk-hâ, pài-chok chhiáng kì-têu sṳ̍t. Kì lâu chhiòn kâ-ngìn yîn-vi sin Song-ti, chhiu chhûng-mân fôn-hí. 35 Thi-ngi-ngit tá-chó, Lò-mâ ke kôn-chóng phai kín-kôn hi kóng: "Chiông ke lióng-sà piong-chhut-hi!" 36 Khon-sú-ke lâu Pó-lò kóng: "Kôn-chóng phai ngìn lòi, oi piong ngì lâu Sî-lâ, ngì-têu liá-ha cho-tet chhut-hi, ôn-sîm lì-khôi." 37 Chúng-he, Pó-lò tui kín-kôn kóng: "Ngài-têu he Lò-mâ ke kûng-mìn, pin mò thin-chhui, kì-têu chhiu tông-chung piên-tá ngài-têu, yu chiông ngài-têu koân chhai kâm-ngiu̍k tú; liá-ha kì-têu sióng-oi chiông ngài-têu thêu-thêu sung-chéu mâ? Liá he cho-m̀-tet ke! Ham Lò-mâ kôn-chóng chhṳ-kâ lòi tai ngài-têu chhut-hi!" 38 Kín-kôn chiông liá-têu fa po-ko kôn-chóng. Kì-têu yit thâng-kóng Pó-lò lâu Sî-lâ he Lò-mâ ke kûng-mìn, chhiu chhin kiâng, 39 lòi-to kâm-ngiu̍k, lâu kì-têu fi-sṳt-lî, tai kì-têu chhut-lòi, chhiáng kì-têu lì-khôi ke sàng-sṳ. 40 Pó-lò lâu Sî-lâ lì-khôi kâm-ngiu̍k, chhiu hi Lî-tí-â ke vuk-hâ, chhai ke-vi kien-tó chung hiûng-thi chí-moi, pin khien-miên kì-têu, yèn-heu chhiu lì-khôi.

Sṳ́-thù hàng-chhon17

1 Pó-lò lâu Sî-lâ ki-siu̍k hiong-chhièn hàng, kîn-ko Am-fî-pô-lî, Â-pô-lò-nì-â, lòi-to Thiap-sat-lò-nì-kâ, chhai ke-vi yû Yù-thai-ngìn ke fi-thòng. 2 Pó-lò cheu kì phìn-sòng ke si̍p-koan ngi̍p-hi fi-thòng, lièn-siu̍k sâm-ke Ôn-sit-ngit, kîn-kí Sṳn-kîn lâu ngìn phien-lun, 3 kóng-kié pin chṳn-mìn Kî-tuk tit-khok oi su-hoi, yèn-heu tui sí fu̍k-fa̍t. Kì kóng: "Ngài chhòn-pûn ngì-têu ke liá-ke Yâ-sû, chhiu-he Kî-tuk." 4 Khì-chûng yû-têu Yù-thai-ngìn siông-sin, chhiu sun-chhiùng Pó-lò lâu Sî-lâ; ya yû hó-tô kin-pai Song-ti ke Hî-lia̍p-ngìn siông-sin, fu-ńg-kie ke liâng-chhiu ya m̀-voi séu. 5 Chúng-he, ke-têu m̀-sin ke Yù-thai-ngìn sîm-nui chhit-tu, chhi-si̍p yit-têu lù-màn, yê-kông tá-chhṳn, chhai sàng-tú yîn-hí phau-thung. Kì-têu chhong-ngi̍p Yâ-sûn ke vuk-hâ, oi chhìm Pó-lò lâu Sî-lâ, chiông kì-têu lâi-hi kâu-pûn phau-mìn; 6 chúng-he chhìm m̀-tó, chhiu chiông Yâ-sûn lâu khì-thâ kí-ke sin-thù lâi-hi kien thi-fông-kôn, ko kì-têu kóng: "Ke-têu yéu-lon thiên-ha ke ngìn, liá-ha lòi-to pún-sàng, 7 Yâ-sûn chhai kiâ vuk-hâ chiap-thai kì-têu! Kì-têu vì-phoi Fòng-ti ke sṳn-chṳ́, kóng yû nang-ngoi yit-ke vòng, miàng ôn-to Yâ-sû." 8 Liá-têu fa hoi chung-ngìn lâu thi-fông-kôn mò-kat mò-sat. 9 Thi-fông-kôn min-lin Yâ-sûn lâu khì-thâ ke ngìn siá chhiet-kiet-sû, yèn-heu chang piong kì-têu. 10 Thiên yit-am, sin-thù chhiu sung Pó-lò lâu Sî-lâ hi Pí-lî-â. Kì-têu hi-to ke-vi, chhiu ngi̍p-hi Yù-thai-ngìn ke fi-thòng. 11 Liá-vi ke ngìn pí Thiap-sat-lò-nì-kâ-ngìn kha khôi-mìn. Kì-têu ngie̍t-sîm thâng fuk-yîm, tak-ngit ngiên-kiu Sṳn-kîn, oi tî Pó-lò só-kóng ke yû-yáng mò. 12 Kì-têu chûng-kiên yû chhin-tô Yù-thai-ngìn siông-sin; Hî-lia̍p song-liù sa-fi ke fu-ńg lâu Hî-lia̍p ke nàm-ngìn ya m̀-voi séu. 13 Chúng-he, Thiap-sat-lò-nì-kâ ke Yù-thai-ngìn yit thâng-kóng Pó-lò yu chhai Pí-lî-â chhòn Song-ti ke tho-lî, chhiu hi-to ke-vi chhàu-nau, san-thung chung-ngìn. 14 Sin-thù chit-sṳ̀ chhiu sung Pó-lò hi hói-sùn; chúng-he Sî-lâ lâu Thì-mô-thai liù chhai Pí-lî-â. 15 Sung Pó-lò ke ngìn chhṳ̍t-chhṳ̍t sung kì to Ngâ-tién, yèn-heu chang to-chón Pí-lî-â; kì-têu tai-chón Pó-lò ke fûn-fu, ham Sî-lâ lâu Thì-mô-thai kón-kín hi kì ke-vi, thùng kì kien-mien. 16 Pó-lò chhai Ngâ-tién tén Sî-lâ lâu Thì-mô-thai ke sṳ̀, khon-tó mân sàng ke ngiéu-siong, sîm-kôn fî-sòng kân-khú. 17 Só-yî, kì chhai fi-thòng thùng Yù-thai-ngìn lâu kin-pai Song-ti ke Ngoi-pâng-ngìn phien-lun, tak-ngit ya chhai kiê-hong ke kóng-chhòng thùng só tù-tó ke ngìn phien-lun. 18 Yû-têu Yî-piak-kiêu-lû-phai lâu Sṳ̂-tô-â-phai ke chat-ho̍k-kâ ya lòi thùng kì phien-lun. Yû-têu kóng: "Liá hâm-chhê-kú to-tái chhot má-ke pá-hi?" Ya yû-têu kóng: "Kì chhiong-he chhòn ngoi-koet ke sṳ̀n-mìn." Kì-têu án-ngiòng kóng, he yîn-vi Pó-lò chhòn Yâ-sû lâu kì fu̍k-fa̍t ke fuk-yîm. 19 Kì-têu chhiu tai Pó-lò to Â-lio̍k-pâ-kú ke ngi-fi hi, kóng: "Ngài-têu cho-tet tî ngì só kóng ke sîn tho-lî mò? 20 Yû-têu sṳ-chhìn ngài-têu thâng-hí-lòi kám-kok chhin khì-koai, sióng-oi tî to-tái he má-ke yi-sṳ." 21 (Ngièn-lòi Ngâ-tién-ngìn lâu só-yû lòi he̍t chhai ke-vi ke ngoi-koet-ngìn, chhiòn-phu chhin-hau kûi-ngit kóng sîn-vùn thâng sêu-sit.) 22 Pó-lò khî chhai Â-lio̍k-pâ-kú ngi-fi chûng kóng: "Ngâ-tién-ngìn â! Ngài khon ngì-têu tak-yong sṳ tû hién-chhut tui chûng-kau ke ngie̍t-sṳ̀n. 23 Ngài chhai sàng-tú si-vi hàng-lòi hàng-hi, khon ngì-têu pai-sṳ̀n ke só-chhai, fat-hien yû yit-chho chi-thàn, táng-kô khat-tén 'Hien pûn m̀-sṳt ke Sṳ̀n'. Ngì-têu só kin-pai m̀-sṳt ke Sṳ̀n, ngài liá-ha oi kóng pûn ngì-têu tî. 24 Kì he chhóng-chho yí-chhiu lâu khì-chûng van-vu̍t ke Song-ti; Kì ki-yèn he thiên-thi ke Chú, chhiu m̀ he̍t chhai ngìn sú só hí ke meu, 25 ya mò sî-yeu ngìn yung má-ke lòi sṳ-fung Kì; fán-chón he Kì chhṳ-kâ chiông sâng-miang, khûng-hi, lâu van-vu̍t su-pûn ngìn-lui. 26 Kì tui yit-ke ngìn chho-chhut van-chhu̍k, sṳ́ kì-têu fûn-san he̍t chhai chhiòn-thi, yu yi-thin kì-têu ke ngièn-han lâu só he̍t ke thi-kie. 27 Kì án-ngiòng cho he oi kì-têu chhìm Song-ti, fe̍t-chá chhiu voi tui án-ngiòng lòi thí-ngiam-tó Kì. Khì-sṳ̍t, Song-ti thùng ngài-têu mî-yit-ke ngìn lì mò kí-yén. 28 Yû ngìn kóng: 'Ngài-têu ke sên-fa̍t, hàng-thung, sên-chhùn chhiòn-phu chhai Kì ke sú-chûng.' Yu chhiong ngì-têu tông-chûng mêu-yit-ke sṳ̂-ngìn kóng ke: 'Ngài-têu ya he Kì ke chṳ́-ńg.' 29 Ki-yèn ngài-têu he Song-ti ke chṳ́-ńg, ngài-têu chhiu mò yin-kôi láu-tó Song-ti ke sṳ̀n-sin chhiong ngìn yung sú-ngi lâu sîm-sṳ̂ só khat ke kîm-ngiùn ya-he sa̍k-thèu ngiéu-siong. 30 Tông ngìn-lui múng-túng mò chṳ-sṳt ke sṳ̀, Song-ti pin m̀-oi chûi-kiu; chúng-he liá-ha Kì min-lin chhiòn ngìn-lui oi lì-khôi sià-ok ke lu, kûi-hiong Kì. 31 Yîn-vi Kì yí-kîn thin ngit-è, oi thûng-ko Kì só sat-li̍p ke yit-ke ngìn, yung kûng-ngi lòi sṳ́m-phan chhiòn sṳ-kie. Kì sṳ́ liá-ke ngìn tui sí fu̍k-fa̍t, chhiu-he chiông chṳn-kí pûn chhiòn ngìn-lui khon." 32 Thâng-tó Pó-lò kóng-hí sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke sṳ, yû-têu ngìn chhiu seu kì; ya yû-têu ngìn kóng: "Ngài-têu hî-mong chai thâng ngì kóng liá-khien sṳ." 33 Só-yî, Pó-lò lì-khôi ngi-fi. 34 Yû-têu ngìn sun-chhiùng kì, sàng-cho sin-thù; khì-chûng yû Â-lio̍k-pâ-kú ke ngi-yèn Tiû-nì-siû, yu yû yit-ke miàng ôn-to Thai-mâ-lî ke fu-ngìn-kâ, nang-ngoi hàn-yû yit-têu ngìn.

Sṳ́-thù hàng-chhon18

1 Liá sṳ yî-heu, Pó-lò lì-khôi Ngâ-tién, lòi-to Kô-lìm-tô. 2 Kì chhai ke-vi tù-tó yit-ke chhai Pún-tû chhut-se ke Yù-thai-ngìn, miàng ôn-to Â-kî-lâ, thùng kiâ pû-ngiòng Pak-kî-lâ chui-khiun chang tui Yi-thai-li lòi, yîn-vi Fòng-ti Khiet-lò-thi min-lin só-yû Yù-thai-ngìn lì-khôi Lò-mâ. Pó-lò chhiu hi khon kì-têu. 3 Kì liù-hâ-lòi thùng kì-têu khiung-ha cho-se, yîn-vi Pó-lò he kho chṳ-chho chong-phùng sên-fa̍t ke, lâu kì-têu he thùng-ngia̍p. 4 Mî-yit-ke Ôn-sit-ngit, Pó-lò chhiu hi fi-thòng, lâu ngìn phien-lun, khien Yù-thai-ngìn lâu Hî-lia̍p-ngìn sin Chú. 5 Sî-lâ lâu Thì-mô-thai tui Mâ-khì-tun lòi-to ke sṳ̀, Pó-lò chhiu yung chhiòn-phu ke sṳ̀-kiên chhòn-tho, tui Yù-thai-ngìn kien-chṳn Yâ-sû he Kî-tuk. 6 Chúng-he, kì-têu fán-tui kì, fí-pong kì ke sṳ̀, kì chhiu pha̍t-thet sâm táng-kô ke nài-fún, tui kì-têu kóng: "Ngì-têu na-he me̍t-mòng, lâu ngài mò kôn-sa̍p, ngì-têu chhṳ-kâ oi fu-chit! Chhiùng-kîm yî-heu, ngài oi hi Ngoi-pâng-ngìn ke-vi." 7 Pó-lò chhiu lì-khôi kì-têu, hi he̍t chhai yit-ke kin-vi Song-ti, miàng ôn-to Thì-tô-Yù-sṳ-tû ke ngìn vuk-hâ, kiâ vuk-hâ chhai fi-thòng kak-piak. 8 Fi-thòng ke chú-kón Kî-li-sṳ̂-pu lâu kì chhiòn kâ-ngìn sin-liáu Chú; hàn-yû chhin-tô Kô-lìm-tô-ngìn thâng-tó fuk-yîm heu ya sin, pin chiap-su sé-lî. 9 Yû yit am-pû, Pó-lò tet-tó yit-ke yi-siong. Chú chhai yi-siong chûng tui kì kóng: "M̀-sṳ́ kiâng, cho ngì kóng, m̀-hó tiâm-tiâm, 10 yû Ngài lâu ngì thùng-chhai, mò-ngìn nèn hoi ngì, yîn-vi chhai liá sàng-tú Ngài hàn-yû chhin-tô ke chṳ́-mìn." 11 Pó-lò chhiu chhai ke-vi he̍t yit-ngièn-pan, yung Song-ti ke tho kâu kì-têu. 12 Tông Kâ-liù chiap-ngim cho Â-kâi-â chúng-tuk ke sṳ̀, Yù-thai-ngìn lièn-ha̍p hí-lòi kûng-kit Pó-lò, lâi kì sông fap-yen, 13 ko kì kóng: "Liá-ke ngìn kâu-sô phe̍t-ngìn yung mò ha̍p-fap ke fông-sṳt kin-pai Song-ti!" 14 Pó-lò chang sióng-oi khôi-khiéu, Kâ-liù chhiu tui Yù-thai-ngìn kóng: "Liá na-he yit-khien yên-vóng ya-he fam-fap ke sṳ, ngì liá-têu Yù-thai-ngìn â, ngài tông-yèn oi nai-sîm thâng ngì-têu; 15 ki-yèn só chên-lun ke he yû-koân yung-sṳ, miàng-muk lâu ngì-têu ke fap-li̍t, oi khang sṳ-ngién ngì-têu chhṳ-kâ hi kié-kiet. Ngài m̀-oi sṳ́m-phan liá-chúng ke sṳ!" 16 Kì chhiu chiông kì-têu kiuk-chhut fap-yen. 17 Chung-ngìn chhiu khiú-tén fi-thòng ke chú-kón Só-thì-nì, chhai fap-yen chhièn tá kì. Liá-ke sṳ, Kâ-liù ya m̀ kón. 18 Pó-lò chhai Kô-lìm-tô thùng sin-thù yu khiung-ha he̍t hó-tô ngit-è, yèn-heu chang lì-khôi kì-têu, thùng Pak-kî-lâ lâu Â-kî-lâ khiung-ha chhô-sòn hiong Si-li-â hi. Chhut-fat yî-chhièn, kì chhai Kiên-kiet-lî chiông thèu-nà-mô chién-thet, yîn-vi kì sṳt hí-ngien. 19 To Yî-fut-só, Pó-lò chhiu chiông Pak-kî-lâ lâu Â-kî-lâ liù chhai ke-vi. Kì chhṳ-kâ ngi̍p-hi fi-thòng lâu Yù-thai-ngìn phien-lun. 20 Thai-kâ chhiáng kì liù-hâ-lòi he̍t kâ kí-ngit, chúng-he Pó-lò m̀ hén. 21 Lì-phe̍t ke sṳ̀, kì lâu kì-têu kóng: "Na-he Song-ti ke yi-sṳ, ngài voi to-chón-lòi ngì-têu liá-vi." Só-yî, Pó-lò yu chhô-sòn lì-khôi Yî-fut-só. 22 Pó-lò yit-to Khái-sat-li-â, chhiu sông Yâ-lu-sat-lâng hi lâu kau-fi chhiáng-ôn, yèn-heu hi Ôn-thì-â, 23 chhai ke-vi he̍t yit-chham sṳ̀-kiên chang lì-khôi. Kì hàng-phien Kâ-lâ-thai lâu Fut-lî-kâ, tak só-chhai kiên-ku sin-thù ke sin-sîm. 24 Yû yit-ke Yù-thai-ngìn miàng ôn-to Â-pô-lò, lòi-to Yî-fut-só. Kì chhai Â-li̍t-sân-thai chhut-se, he yit-ke yû ho̍k-mun ke ngìn, tui Sṳn-kîn yû fî-sòng chhṳ̂m ke liáu-kié. 25 Yû-koân Chú ke Tho, kì sṳt su siông-tông tô ke hiun-lien. Kì chhin ngie̍t-sîm, sòng-sòng kâu-ngìn koân-he Yâ-sû ke sṳ, kóng-to chhin siòng-se. Chúng-he, kì tân-chhiang tî Yok-hon ke sé-lî thin-thin. 26 Kì khôi-sṳ́ hi fi-thòng hó-tám kóng-tho; Pak-kî-lâ lâu Â-kî-lâ thâng-tó, chhiu chhiáng kì hi kì-têu vuk-hâ, chiông Song-ti ke Tho kien-kâ chṳn-khok lòi kóng-kié pûn kì thâng. 27 Heu-lòi, Â-pô-lò kiet-thin oi hi Â-kâi-â, Yî-fut-só ke hiûng-thi chí-moi chhiu kú-li kì, yu siá sin-é pûn Â-kâi-â ke sin-thù, chhiáng kì-têu chiap-thai kì. Kì hi-to ke-vi, tui ke-têu mùng-ên sin Chú ke ngìn pông-chhu chhin thai. 28 Kì sòng-sòng chhai kûng-khôi ke phien-lun chûng chhin-yû nèn-li̍t lòi pok-tó Yù-thai-ngìn, kîn-kí Sṳn-kîn chṳn-mìn Yâ-sû he Kî-tuk.

Sṳ́-thù hàng-chhon19

1 Â-pô-lò chhai Kô-lìm-tô ke sṳ̀, Pó-lò lî-hàng kîn-ko nui-thi lòi-to Yî-fut-só. Chhai ke-vi, kì tù-tó yit-têu sin-thù, 2 chhiu mun kì-têu kóng: "Ngì-têu sin Chú ke sṳ̀, yû liâng-su Sṳn-Lìn mò?" Kì-têu en-kóng: "Mò, lièn má-ke he Sṳn-Lìn ngài-têu ya m̀ sṳt thâng-ko." 3 Pó-lò yu mun: "Án-ngiòng, ngì-têu só liâng ke he má-ke sé-lî?" Kì-têu kóng: "He Yok-hon ke sé-lî." 4 Pó-lò kóng: "Yok-hon ke sé-lî he vi ke-têu fí-kói ke ngìn hàng ke; kì lâu Yî-set-lie̍t-ngìn kóng, oi sin ke chhai kì yî-heu oi lòi ke, chhiu-he Yâ-sû." 5 Kì-têu yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu fung Chú Yâ-sû ke miàng liâng sé-lî. 6 Pó-lò vi kì-têu on-sú, Sṳn-Lìn kong chhai kì-têu sṳ̂n-song; kì-têu chhiu kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, yu siên-pu Song-ti ke fa. 7 Kì-têu yit-khiung yok-yû sṳ̍p-ngi-ke ngìn. 8 Lièn-tén sâm-chak ngie̍t, Pó-lò cheu-sòng hi-to fi-thòng, thai-tám kóng-tho, lâu ngìn phien-lun Song-ti koet ke sṳ, khien ngìn siông-sin. 9 Kì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn ngang-kiáng m̀ hén sin, chhai fi-chung mien-chhièn fí-pong Chú ke Tho. Só-yî Pó-lò tai-tén sin-thù lì-khôi kì-têu, tak-ngit chhai Thûi-lâ-nù kóng-thòng lâu ngìn thó-lun. 10 Án-ngiòng ki-siu̍k kûng-chok lióng-ngièn kiú, só-yî he̍t chhai Â-se-â-sén ke ngìn, mò-lun Yù-thai-ngìn ya-he Ngoi-pâng-ngìn, chhiòn-phu thâng-ko Chú ke tho-lî. 11 Song-ti thûng-ko Pó-lò hàng yit-têu fî-sòng hî-khì ke sṳ̀n-chiak; 12 sṳm-chṳ yû-ngìn nâ kì yung-ko ke sú-kîn ya-he vì-sṳ̂n-khiùn hi piong chhai phiang-ngìn ke sṳ̂n-song, ya voi sṳ́ phiang-thung sêu-chhù, sṳ́ sià-lìn tui só fu-sṳ̂n ke ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi. 13 Yû-têu tak só-chhai hi chok-fap kiuk-kúi ke Yù-thai-ngìn ya sióng-oi chia Chú Yâ-sû ke miàng lòi hàng liá-ke sṳ. Kì-têu tui sià-lìn kóng: "Ngài fung Pó-lò só chhòn ke Yâ-sû ke miàng, min-lin ngì-têu chhut-lòi." 14 Hàng liá-sṳ ke ngìn he Yù-thai chi-sṳ̂-chóng Sṳ-kî-ngá ke chhit-ke lai-é. 15 Chúng-he, sià-lìn en kì-têu kóng: "Ngài sṳt Yâ-sû, Pó-lò ngài ya tî; chúng-he, ngì-têu he má-ngìn?" 16 Ke pûn sià-lìn fu-sṳ̂n ke ngìn chhiu thiau-to kì-têu ke sṳ̂n-song lòi chṳ-fu̍k kì-têu. Kì-têu lûng-chúng su-sông, chhak-sṳ̂n lu-thí, tui ke vuk-tú thò-chéu chhut-hi. 17 Só-yû he̍t chhai Yî-fut-só ke Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn thâng-tó liá-khien sṳ, chhiòn-phu chhin chho̍k-kiâng; Chú Yâ-sû ke miàng tui ke-sṳ̀ kien-kâ su-ngìn chûn-chhung. 18 Yû chhin-tô sin-thù chhiu chiông kì-têu thèu-pái cho-ko ke sṳ kûng-khôi sṳ̀n-ngin chhut-lòi. 19 Chhin-tô hàng sià-su̍t ke ngìn tai kì-têu ke sû lòi, tôi-cho yit-tôi, tông-chung piong-fó sêu. Kì-têu son liá-têu sû ke ka-chhièn, chúng-khiung thai-yok ńg-van chak ngiùn-chhièn. 20 Yîn-vi liá-têu sṳ, Chú ke tho-lî mân-phien chhòn-khôi, ngit-ngit hîn-vong. 21 Liá-têu sṳ-chhìn ko-thet, Pó-lò kiet-thin oi kîn-ko Mâ-khì-tun lâu Â-kâi-â hi Yâ-lu-sat-lâng. Kì kóng: "To ke-vi yî-heu, ngài ya yit-thin oi hi Lò-mâ fóng-mun." 22 Só-yî kì phai kì lióng-ke chhu-sú Thì-mô-thai lâu Yî-lâ-tû hi Mâ-khì-tun; kì chhṳ-kâ chhiam-sṳ̀ liù chhai Â-se-â-sén. 23 Chhiu chhai ke-sṳ̀, yîn-vi Chú ke Tho, Yî-fut-só fat-sên yit-khien ngiàm-chhung ke thung-lon. 24 Yû yit-ke miàng ôn-to Tí-mí-tiû ke ngiùn-siong, kì he yung ngiùn chṳ-chho Â-tí-mí ńg-sṳ̀n-meu mù-hìn ke ngìn; liá-chúng thèu-lu sṳ́ chhin-tô sṳ̂-fu thai chhon-chhièn. 25 Tí-mí-tiû seu-si̍p liá-têu kûng-ngìn lâu só-yû ke thùng-ngia̍p, tui kì-têu kóng: "Kok-vi, ngì-têu tî ngài-têu he kho liá thèu-lu chhon-chhièn ke. 26 Liá-ha, ngì-têu khon-tó ya thâng-tó liá-chak Pó-lò chhai ke-vi cho má-ke. Kì kóng: 'Ngìn-sú só-cho ke sṳ̀n-siong m̀-he sṳ̀n-mìn!' Kì yí-kîn hoi chhin-tô chhai Yî-fut-só lâu chhâ-m̀-tô chhiòn Â-se-â-sén ke ngìn su mì-fe̍t. 27 Cheu án-ngiòng khon, ngài-têu ke thèu-lu voi yû pûn-ngìn khon-khiâng ke ngùi-hiám. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, lièn thai ńg-sṳ̀n Â-tí-mí ke meu ya voi pûn-ngìn méu-sṳ, chhai Â-se-â-sén lâu phû-thiên-ha su ngìn kin-pai ke ńg-sṳ̀n ke chûn-yùng ya voi su-tó pho-fai!" 28 Chung-ngìn yit thâng-tó liá-têu fa chhiu fî-sòng khién, thai-sâng hêm-kóng: "Yî-fut-só-ngìn ke Â-tí-mí he chui ví-thai ke!" 29 Tui án-ngiòng, phau-thung chhe-to chhiòn-sàng. Phau-mìn chok-tó thèn Pó-lò khiung-ha lòi ke Mâ-khì-tun-ngìn Kâi-yù lâu Â-lî-tha̍t-kú, lâi-tén kì lióng-sà chhong-ngi̍p hi-yen-tú. 30 Pó-lò sióng-oi hi chung-ngìn ke thèu-chhièn, chúng-he ke-têu sin-thù m̀ pûn kì ngi̍p-hi. 31 Hàn-yû Â-se-â-sén ke kí-ke liâng-chhiu, he Pó-lò ke phèn-yû, ya ham ngìn hi khien Pó-lò, m̀-hó mo-hiám ngi̍p-hi hi-yen-tú. 32 Liá-sṳ̀, chhiòn-chhòng lon chhàu-chhàu, yû-têu hêm tûng, yû-têu hêm sî, thai-phu-fun m̀-tî kì-têu he vi má-ke lòi ke-vi chhi-si̍p. 33 Yù-thai-ngìn chiông Â-li̍t-sân-thai súng-to thèu-chhièn hi, yû-têu ngìn chhiu ngin-vì kì yin-kôi vi liá-khien sṳ fu chit-ngim. Â-li̍t-sân-thai pí sú-se, oi tui chung-ngìn kóng-fa lòi sṳ̂n-su. 34 Chúng-he, thai-kâ yit ngin-chhut kì he Yù-thai-ngìn, chhiu thùng-sâng chhin hêm kóng: "Yî-fut-só-ngìn ke Â-tí-mí he chui ví-thai ke!" Án-ngiòng kín hêm thai-yok yû lióng-tiám-chûng kiú. 35 Chui-heu, ke sàng-tú ke sû-ki-kôn chang sṳ́ chung-ngìn tiâm-hâ-lòi. Kì kóng: "Yî-fut-só-ngìn â! Má-ngìn m̀-tî Yî-fut-só-sàng he khon-sú thai Â-tí-mí ńg-sṳ̀n-meu lâu ke-chak tui thiên-táng kong hâ-lòi ke sṳn-sa̍k nè! 36 Ki-yèn mò-ngìn nèn féu-ngin liá-têu sṳ, ngì-têu chhiu yin-kôi tiâm-tiâm, m̀-hó lon-lòi. 37 Ngì-têu chiông liá-têu ngìn tai-to liá-vi lòi, chúng-he, kì-têu pin mò thêu meu tî-poi ke tûng-sî, ya mò siet-thu̍k ngài-têu ke ńg-sṳ̀n. 38 Na-he Tí-mí-tiû lâu kì ke thùng-ngia̍p oi ko má-ngìn, chhṳ-yû kûi-thin khôi-thìn ke ngit-è lâu thâng-siung ke kôn-chóng, kì-têu cho-tet hi tui-chṳt. 39 Na-he yû khì-thâ ke sṳ, ya cho-tet chhai ha̍p-fap ke fi-ngi chûng kié-kiet. 40 Chhiong kîm-pû-ngit ke phau-thung, ngài-têu nàn-miên voi pûn-ngìn chûi-kiu chit-ngim. Liá yit-chhiet ke yéu-lon he m̀-chho̍k ke, ngài-têu chhṳ-kâ ya kóng m̀-chhut má-ke lî-yù." 41 Kóng liá-têu fa yî-heu, kì chhiu ham chung-ngìn san-fi.

Sṳ́-thù hàng-chhon20

1 Phau-thung thìn hâ-lòi heu, Pó-lò seu-si̍p sin-thù, kú-li kì-têu, ya thùng kì-têu chhṳ̀-phe̍t. Yèn-heu, kì lì-khôi ke-vi, hi Mâ-khì-tun. 2 Kì hàng-phien ke-têu só-chhai, tui sin-thù kóng chhin-tô kú-li ke fa, yèn-heu hi-to Hî-lia̍p, 3 chhai ke-vi he̍t sâm-chak ngie̍t. Pó-lò chún-phi chhô-sòn hi Si-li-â ke sṳ̀, fat-hien Yù-thai-ngìn oi mèu-hoi kì, só-yî kiet-thin tui Mâ-khì-tun ke-thiàu lu chón-hi. 4 Thùng kì khiung-ha hàng ke ngìn yû Pí-lî-â-ngìn Pit-lò-sṳ̂ ke lai-é Só-pâ-thi̍t, Thiap-sat-lò-nì-kâ-ngìn Â-lî-tha̍t-kú lâu Sî-kûng-tû, Thi̍t-pí-ngìn Kâi-yù, hàn-yû Thì-mô-thai, pin Â-se-â-ngìn Thûi-kî-kú lâu Thi̍t-lò-fî-mô. 5 Kì-têu kûi-chhṳn siên hàng, chhai Thi̍t-lò-â tén ngài-têu. 6 Ko-liáu Chhù-kau-chiet, ngài-têu tui Fî-li̍p-pí khôi-sòn, ńg-ngit heu to Thi̍t-lò-â, thùng kì-têu fi-ha̍p, chhai ke-vi he̍t yit lî-pai. 7 Pai-liuk am-pû, ngài-têu khiung-ha chhi-fi, fûn-hióng oi ke yèn-si̍t. Pó-lò yîn-vi thi-ngi-ngit oi chhut-fat, chhiu tui thai-kâ kóng-tho, yit-chhṳ̍t kóng-to pan-ya. 8 Ngài-têu chhai lèu-táng ke fòng-kiên chhi-fi, yû tiám hó-tô ke tên-fó. 9 Yû yit-ke miàng ôn-to Yù-thûi-kú ke heu-sâng-ngìn chhô chhai chhûng-mùn-hong, Pó-lò kóng-tho kóng chhin kiú, kì kín-lòi kín sióng-oi soi, heu-lòi chhiu soi-lo̍k-kau, tui sâm-chhèn lèu-táng tiet-hâ-hi. Thai-kâ fù kì hong-hí-lòi, khon-tó kì yí-kîn sí-thet. 10 Pó-lò hâ-lèu, phu̍k chhai kì ke sṳ̂n-song, nám-tén kì, kóng: "M̀-sṳ́ kín-chông, kì hàn-yû sin-miang!" 11 Kì yu sông lèu-táng hi, pak-piáng lòi sṳ̍t. Kì ki-siu̍k thàm-lun chhin kiú, to thiên-kông chang lì-khôi. 12 Kì-têu chiông ke heu-sâng-ngìn sâng-sâng sung-chón kiâ vuk-hâ, thai-kâ chhiu thai su ôn-ví. 13 Ngài-têu siên sông-sòn, sṳ́-hi Â-sok, chún-phi chhai ke-vi chiap Pó-lò. Liá he kì só ôn-phài ke, yîn-vi kì chhṳ-kâ oi hàng-lu hi. 14 Kì chhai Â-sok thùng ngài-têu siông-fi, ngài-têu chhiu chiap kì sông-sòn, yèn-heu hiong Mí-thûi-li-nì chhut-fat. 15 Ngài-têu yu tui ke-vi khôi-sòn, thi-ngi-ngit to Kî-â ke tui-ngan; yu ko yit-ngit, chhai Sat-mô thìn-sòn, chai ko yit-ngit to Mí-li-tû. 16 Pó-lò chó chhiu kiet-thin m̀ thìn chhai Yî-fut-só, miên-tet chhai Â-se-â-sén yèn-chhàn sṳ̀-kiên. Kì kón-kín oi hi Yâ-lu-sat-lâng, hî-mong chhin-liong chhai Ńg-sùn-chiet chhièn kón-to. 17 Pó-lò tui Mí-li-tû phai-ngìn hi-chhìm Yî-fut-só kau-fi ke chóng-ló, chhiáng kì-têu lòi-kien kì. 18 Kì-têu lòi-to, Pó-lò tui kì-têu kóng: "Ngì-têu tî, ngài to Â-se-â-sén ke thi-yit-ngit khôi-sṳ́, yit-chhṳ̍t ngióng-pân thùng ngì-têu khiung-ha, 19 ngài sṳ-fung Chú ke sṳ̀-chiet, fàm-sṳ khiâm-pî, sòng-sòng liù muk-chṳp, yu yîn-vi Yù-thai-ngìn ke ham-hoi, kîn-li̍t chhin-tô mò-lien. 20 Ngì-têu ya tî, mò-lun chhai chung-ngìn mien-chhièn, ya-he chhai ngì-têu ke-ngìn vuk-hâ, ngài chhòn, ngài kâu ke sṳ̀, fàm he tui ngì-têu yû li-yit ke, ngài chhiu mò pó-liù. 21 Mò-lun tui Yù-thai-ngìn ya-he Ngoi-pâng-ngìn, ngài lûng-chúng ngin-chṳ̂n khien kì-têu, oi lì-khôi chhui-ok, chón-hiong Song-ti, sin ngài-têu ke Chú Yâ-sû. 22 Liá-ha, vi-tó sun-fu̍k Sṳn-Lìn, ngài oi sông Yâ-lu-sat-lâng hi. Ngài m̀-tî chhai ke-vi voi tù-tó má-ke sṳ; 23 ngài chṳ́-yû tî, Sṳn-Lìn chhai tak-ke sàng-sṳ chṳ́-sṳ ngài, yû kâm-ngiu̍k lâu châi-nan tén-tén ngài. 24 Chúng-he, ngài só koân-sîm ke, pin m̀-he chhṳ-kâ ke sâng-miang, chṳ́-yû chhiòn-sîm vàn-sṳ̀n ngài ke sṳ́-min, sṳ̀n-chhiu Chú Yâ-sû só kâu-pûn ngài ke kûng-chok, chhiu-he vi Song-ti ên-tién ke fuk-yîm cho kien-chṳn. 25 "Ngài chhai kok-vi tông-chûng thùng thai-kâ khiung-ha chhut-ngi̍p lòi-vông, siên-chhòn Song-ti ke koet. Liá-ha ngài tî, ngì-têu yî-heu mò fap-thu chai kien-tó ngài. 26 Só-yî, ngài kîm-pû-ngit chṳn-sṳt lâu ngì-têu kóng, na-he ngì-têu chûng-kiên yû ngìn chhṳ̀m-lùn, m̀-he ngài ke chhui; 27 yîn-vi ngài yí-kîn chiông Song-ti ke chṳ́-yi chhòn-pûn ngì-têu, vàn-chhiòn mò pó-liù. 28 Ngì-têu chhṳ-kâ oi se-ngi, ya oi vi Sṳn-Lìn só kâu-thok ngì-têu cheu-ku ke chhiòn-khiùn lòi se-ngi. Oi mu̍k-yông Song-ti ke kau-fi, chhiu-he Kì thûng-ko chhṳ-kâ Lai-é ke sí só kiu-su̍k ke. 29 Ngài tî, ngài lì-khôi yî-heu, voi yû hiûng-ok ke sài-lòng fun-ngi̍p ngì-têu chûng-kiên lòi sông-hoi yòng-khiùn. 30 Chhiu-he chhai ngì-têu chûng-kiên, ya yû ngìn voi kóng fâ-liâu, oi mì-fe̍t sin-thù hi thèn kì-têu. 31 Só-yî, ngì-têu oi kín-siáng! Oi ki-tet chhai ko-hi ke sâm-ngièn chûng, ngài ngióng-pân ngit-ya yung muk-chṳp khien-va, kau-thô ngì-têu mî-yit-ke ngìn. 32 "Liá-ha, ngài chiông ngì-têu kâu chhai Song-ti ke sú lâu Kì ên-tién ke tho-lî tî-poi. Liá tho-lî voi kiên-thin ngì-têu ke sin-sîm, yu sṳ́ ngì-têu sṳ̀n-chiap Song-ti vi Kì só-yû ke sṳn-thù só chún-phi ke fuk-hi. 33 Ngài chhiùng-lòi m̀ sṳt thâm má-ngìn ke kîm-ngiùn ya-he sâm-fu. 34 Ngì-têu tî, ngài yung liá-sûng sú cho-se lòi kiûng-kip ngài lâu thùng-kûng ke sî-yeu. 35 Ngài fàm-sṳ cho ngì-têu ke mù-fam, oi pûn ngì-têu tî, yin-tông án-ngiòng ngin-chṳ̂n cho-se lòi pông-chhu ngiôn-ngio̍k ke ngìn. Oi ki-tet Chú Yâ-sû chhîn-sṳ̂n kóng-ko ke fa: 'Pûn-ngìn pí liâng-su kha yû fuk-hi.' " 36 Kóng liá-têu fa yî-heu, Pó-lò chhiu lâu kì-têu chhiòn-thí khúi hâ-lòi khì-tó. 37 Chung-ngìn thai-kieu, nám-tén kì, chîm kì lòi chhṳ̀-phe̍t. 38 Kì-têu fî-sòng sông-sîm, yîn-vi Pó-lò kóng, yî-heu mò fap-thu chai kien-tó kì. Kì-têu chhiu sung kì sông-sòn.

Sṳ́-thù hàng-chhon21

1 Ngài-têu lì-khôi chung-ngìn, chhiu khôi-sòn chhṳ̍t-chhṳ̍t hi Kô-sṳ-tó. Thi-ngi-ngit to Lò-tí, yu tui ke-vi hi-to Pha-thai-lâ. 2 Chhai Pha-thai-lâ tù-tó yit-chak oi hi Fî-nì-kî ke sòn, ngài-têu chhiu sông-sòn chhut-fat. 3 Sṳ́-to yû khon-tó Sai-phú-lu-sṳ̂, sòn chhiu tui nàm-phién hàng-ko, hiong Si-li-â hi. Ngài-têu chhai Thai-ngì sông-liu̍k, yîn-vi sòn oi chhai liá-vi hâ-fo. 4 Ngài-têu chhai liá-vi chhìm-tó yit-têu sin-thù, chhiu thùng kì-têu khiung-ha he̍t chhit-ngit. Kì-têu tet-tó Sṳn-Lìn ke chṳ́-sṳ, khien Pó-lò m̀-hó sông-hi Yâ-lu-sat-lâng. 5 Chúng-he, thìn-thò kí-ngit heu, ngài-têu hàn-he ki-siu̍k ngièn-lòi ke lî-chhàng. Ke-têu sin-thù lâu kì-têu ke pû-ngiòng chṳ́-ńg chhiòn-phu sung ngài-têu to sàng-ngoi. Thai-kâ chhai sâ-thân khúi hâ-lòi khì-tó. 6 Pí-chhṳ́ chhṳ̀-phe̍t yî-heu, ngài-têu sông-sòn, kì-têu chhiu chón-hi vuk-hâ. 7 Ngài-têu ki-siu̍k hiong chhièn, tui Thai-ngì to Tô-li-mâi, hiong ke-vi ke sin-thù chhiáng-ôn, thùng kì-têu khiung-ha he̍t yit-ngit. 8 Thi-ngi-ngit, ngài-têu lì-khôi ke-vi, hi-to Khái-sat-li-â, chhiu hi chhòn-tho-ngìn Fî-li ke vuk-hâ, he̍t chhai ke-vi. Kì he chhai Yâ-lu-sat-lâng pûn-ngìn sién-chhut chhit-ke chṳp-sṳ chûng ke yit-ke. 9 Kì yû si-ke màng chhut-ka ke moi-é, chhiòn-phu yû kóng yi-ngièn ke ên-su. 10 Ngài-têu chhai ke-vi he̍t kí-ngit heu, yû yit-ke siên-tî miàng ôn-to Â-kâ-pu, tui Yù-thai-sén lòi. 11 Kì lòi khon ngài-têu, nâ Pó-lò ke yêu-tai, thak-tén chhṳ-kâ ke sú-kiok, kóng: "Sṳn-Lìn án-ngiòng kóng: 'Liá yêu-tai ke chú-ngìn voi chhai Yâ-lu-sat-lâng pûn Yù-thai-ngìn chhiong án-ngiòng thak-hí-lòi, kâu-pûn Ngoi-pâng-ngìn.' " 12 Ngài-têu yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu lâu tông-thi ke ngìn khiung-ha khien Pó-lò mo̍k hi Yâ-lu-sat-lâng. 13 Chúng-he, kì kóng: "Ngì-têu cho-má-ke kieu-to án-ngiòng, hoi ngài sông-sîm? Ngài vi-tó Chú Yâ-sû ke miàng, mo̍k kóng chhai Yâ-lu-sat-lâng pûn-ngìn thak-hí-lòi, chhiu-he sí chhai ke-vi, ngài ya kâm-ngien." 14 Ngài-têu mò fap-thu khien-fu̍k kì, chhiu tiâm-hâ-lòi, chṳ́-yû kóng: "Ngien Chú ke chṳ́-yi tet-tó sṳ̀n-chhiu." 15 Chhai ke-vi he̍t kí-ngit heu, ngài-têu chhiu tá pâu-fu̍k, sông Yâ-lu-sat-lâng hi. 16 Yû-têu tui Khái-sat-li-â lòi ke sin-thù thùng ngài-têu khiung-ha hi, tai ngài-têu hi yit-ke Sai-phú-lu-sṳ̂-ngìn Nâ-sûn ke vuk-hâ he̍t; kì sàng-cho sin-thù yí-kîn chhin kiú. 17 Ngài-têu to Yâ-lu-sat-lâng, sin-thù fôn-fôn hí-hí chiap-thai ngài-têu. 18 Thi-ngi-ngit, Pó-lò thùng ngài-têu khiung-ha hi kien Ngâ-kok; kau-fi só-yû ke chóng-ló ya chhai-chhòng. 19 Pó-lò tui kì-têu chhiáng-ôn, yèn-heu chiông Song-ti ngióng-pân yung kì chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên só-cho yit-chhiet ke sṳ chhiòn-phu tui kì-têu po-ko. 20 Kì-têu thâng-liáu chhiu siung-chan Song-ti, yèn-heu tui Pó-lò kóng: "Hiûng-thi â, ngì khon, chhìn-hìn he án-ngiòng: Yù-thai-ngìn chûng-kiên yû kí-hâ-van ngìn sin Chú, lûng-chúng ya ngie̍t-sîm chûn-sú Mô-sî ke fap-li̍t. 21 Kì-têu thâng-kóng, ngì kau-hiun só-yû he̍t chhai ngoi-pâng ke Yù-thai-ngìn piong-thet Mô-sî ke fap-li̍t, ham kì-têu mo̍k lâu se-ngìn-è hàng kot-lî, ya m̀-sṳ́ chûn-sú Yù-thai-ngìn ke kûi-kí. 22 Kì-têu yit-thin voi thâng-tó ngì yí-kîn lòi liá-vi ke sêu-sit; ngài-têu oi ngióng-pân chang hó nò? 23 Liá-ha, chhiáng ngì cheu ngài-têu ke fa hi cho! Liá-vi yû si-ke ngìn sṳt hí-ngien. 24 Ngì oi tai-tén kì-têu, thùng kì-têu khiung-ha hi chiap-su kiet-chhiang-lî, thoi kì-têu na̍p kiet-chhiang-lî ke só-fi; án-ngiòng, kì-têu chhiu cho-tet chiông thèu-nà-mô chién-thet. Ngì án-ngiòng cho, thai-kâ chhiu voi tî kì-têu só thâng-tó koân-he ngì ke sṳ m̀-he sṳ-sṳ̍t, ya voi tî ngì chhṳ-kâ ya he chûn-sú Mô-sî fap-li̍t ke ngìn. 25 Koân-he sin Chú ke Ngoi-pâng-ngìn, ngài-têu yí-kîn siá sin-é fûn-fu kì-têu, m̀-hó sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke sṳ̍t-vu̍t, m̀-hó sṳ̍t hiet ya-he kha̍k-sí ke thèu-sâng, ya m̀-hó hàng yìm-lon ke sṳ." 26 Yîn-vi án-ngiòng, thi-ngi-ngit Pó-lò chhiu tai-tén ke-têu ngìn, khiung-ha hi hàng kiet-chhiang-lî. Kì to sṳn-thien hi po-ko kiet-chhiang khì-mân ke ngit-è, chhiu-he chi-sṳ̂ oi vi kì-têu mî-yit-ke ngìn hien-chi ke-ngit. 27 Chhit-ngit ke khì-kiên voi mân yî-chhièn, yû-têu tui Â-se-â-sén lòi ke Yù-thai-ngìn khon-tó Pó-lò chhai sṳn-thien-tú, chhiu san-thung thai-chung hi chok Pó-lò. 28 Kì-têu hêm-kóng: "Yî-set-lie̍t-ngìn â, thai-kâ lòi then-sú! Liá ngìn tak só-chhai kâu ngìn fán-tui Yî-set-lie̍t-ngìn, Mô-sî ke fap-li̍t, lâu liá sṳn-thien. Kì yu tai Hî-lia̍p-ngìn ngi̍p sṳn-thien lòi, siet-thu̍k liá sṳn ke só-chhai!" 29 (Kì-têu án-ngiòng kóng, he yîn-vi khon-tó Yî-fut-só-ngìn Thi̍t-lò-fî-mô lâu Pó-lò khiung-ha chhai sàng-tú, láu-tó Pó-lò sṳt tai kì ngi̍p-hi sṳn-thien.) 30 Liá-sṳ̀, chhiòn-sàng sâu-thung, chung-ngìn kûi-ha chéu-ko-lòi, chok-tén Pó-lò, chiông kì tui sṳn-thien-tú lâi chhut-hi; sṳn-thien ke mùn chit-sṳ̀ chhiu koân hí-lòi. 31 Phau-mìn tú-tú sióng-oi chhṳ̀ Pó-lò ke sṳ̀, yû-ngìn po-ko Lò-mâ chu-kiûn ke chṳ́-fî-kôn, kóng Yâ-lu-sat-lâng chhiòn-sàng chhai phau-thung chûng. 32 Chṳ́-fî-kôn ngiàm-sṳ̀ tai-liâng kiûn-chhui lâu kí-ke kiûn-kôn, chéu-tén hi chung-ngìn ke-vi. Phau-mìn yit khon-tó chṳ́-fî-kôn lâu kiûn-chhui, chhiu mò chai-ko tá Pó-lò. 33 Chṳ́-fî-kôn chin-chhièn khiú-tén Pó-lò, fûn-fu yung lióng-thiàu thiet-lien-é só-tén kì. Kì mun-kóng: "Liá-ke ngìn he má-ngìn? Kì cho-liáu má-ke sṳ nò?" 34 Ngìn-khiùn chûng, yû-ngìn hêm tûng, yû-ngìn hêm sî, lon-cho yit-thòn; chṳ́-fî-kôn mò fap-thu chhà-chhut chṳ̂n-siong, chhiu min-lin phu-ha tai Pó-lò ngi̍p yàng-fòng. 35 Pó-lò hàng-tén sông sa̍k-kham ke sṳ̀, yîn-vi chung-ngìn chiâm-to chhin hiûng, pîn-é chṳ́-yû chiông Pó-lò khià-tén ko-hi. 36 Chung-ngìn thèn chhai heu-poi, thai-sâng hêm: "Chhù-thet kì!" 37 Voi to yàng-fòng ke sṳ̀, Pó-lò tui chṳ́-fî-kôn kóng: "Ngài cho-tet lâu ngì kóng yit-ki fa mò?" Chṳ́-fî-kôn kóng: "Ngì ya voi kóng Hî-lia̍p-fa? 38 Án-ngiòng, ngì chhiu m̀-he chhièn mò kí-kiú chok-lon, tai si-chhiên-ke phau-thù thò-chéu hi khóng-yâ ke Âi-khi̍p-ngìn lô?" 39 Pó-lò en-kóng: "Ngài he Yù-thai-ngìn, chhut-se chhai Kî-li-kâ ke Thai-su, pin m̀-he mò miàng séu-sàng ke kûng-mìn. Chhiáng ngì chún ngài tui thai-chung kóng-fa." 40 Chṳ́-fî-kôn chún kì. Pó-lò chhiu khî chhai sa̍k-kham-táng, tui chung-ngìn ya̍k-sú; thai-kâ tiâm-hâ-lòi heu, Pó-lò chhiu yung Hî-pak-lòi-fa tui kì-têu kóng-fa.

Sṳ́-thù hàng-chhon22

1 Pó-lò kóng: "Kok-vi fu-ló hiûng-thi, chhiáng thâng ngài ke phien-fu." 2 Kì-têu yit thâng-tó Pó-lò yung Hî-pak-lòi-fa tui kì-têu kóng-fa, chhiu hàn-kha tiâm. Pó-lò ki-siu̍k kóng: 3 "Ngài he Yù-thai-ngìn, chhut-se chhai Kî-li-kâ ke Thai-su, chúng-he chhai Yâ-lu-sat-lâng chóng-thai ke, he Kâ-mâ-lie̍t ke ho̍k-sâng, chiap-su chú-siên yit-chhiet fap-li̍t ke ngiàm-kiet hiun-lien, ngie̍t-sîm sṳ-fung Song-ti, thùng ngì-têu kîm-pû-ngit chhai-chhòng ke mî-yit-ke ngìn khiung-yong. 4 Ngài sṳt chiông chûn-hàng liá Tho ke ngìn pet to sí, ya sêu-chhà nàm-ńg sin-thù, chok kì-têu, koân chhai kâm-ngiu̍k tú. 5 Thai-chi-sṳ̂ lâu chhiòn ngi-fi ke chóng-ló cho-tet chṳn-mìn ngài só-kóng ke fa he sṳ̍t-chhai ke. Ngài tui kì-têu nâ-tó pûn Thai-mâ-sṳ-kiet ke Yù-thai thùng-pâu ke sin-é, só-yî ngài hi ke-vi, oi chok ke-têu ngìn, chiông kì-têu thak-tén, tai-chón Yâ-lu-sat-lâng lòi chiap-su hìn-fa̍t. 6 "Ngài voi to Thai-mâ-sṳ-kiet ke sṳ̀, yok chhai tông-chu-thèu, fut-yèn yû thai kông tui thiên-táng hâ-lòi, cheu chhai ngài ke chû-vì. 7 Ngài vang chhai thi-song, thâng-tó yû sâng tui ngài kóng: 'Só-lò, Só-lò! Ngì cho-má-ke pet-hoi ngài?' 8 Ngài mun-kóng: 'Chú â, ngì he má-ngìn?' Kì kóng: 'Ngài chhiu-he ngì só pet-hoi ke Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû.' 9 Ke-têu thùng ngài khiung-ha hi ke ngìn khon-tó ke kông, chúng-he mò thâng-mìn ke tui ngài kóng-fa ke sâng. 10 Ngài yu mun: 'Chú â, ngài oi cho má-ke chang hó?' Chú tui ngài kóng: 'Hong-hí-lòi, ngi̍p Thai-mâ-sṳ-kiet-sàng hi, chhai ke-vi yû-ngìn voi lâu ngì kóng Song-ti oi ngì cho ke yit-chhiet sṳ.' 11 Yîn-vi ke kông chhin khiòng, hoi ngài ke muk-chû khon-m̀-tó, thùng ngài khiung-ha hi ke ngìn chhiu khiên-tén ngài ke sú, tai ngài ngi̍p Thai-mâ-sṳ-kiet-sàng. 12 "Chhai ke-vi, yû yit-ke ngìn miàng ôn-to Â-nâ-nì-â. Kì he khièn-sṳ̀n, ngiàm-sú fap-li̍t ke ngìn, chhin su Thai-mâ-sṳ-kiet só-yû Yù-thai-ngìn ke chûn-chhung. 13 Kì lòi khon ngài, khî chhai ngài ke sṳ̂n-piên, kóng: 'Só-lò hiûng-thi â, ngien ngì khon-tet-tó!' Ke-sṳ̀, ngài ke muk-chû hó lé, ngài chhiu khon-tó kì. 14 Kì kóng: 'Ngài-têu chú-siên ke Song-ti yí-kîn kién-sién ngì, oi pûn ngì mìn-pha̍k Kì ke chṳ́-yi, khó-yî khon-tó Kì kûng-ngi ke Phu̍k-ngìn, ya thâng-tó Kì chhîn-khiéu só-kóng ke sâng-yîm. 15 Yîn-vi ngì oi vi Kì cho kien-chṳn, chiông ngì só khon-tó só thâng-tó ke lâu van-mìn kóng. 16 Liá-ha, ngì hàn yèn-chhàn má-ke? Hong-hí-lòi, khiù-ham Kì ke miàng, lòi liâng sé-lî, sṳ́ ngì ke chhui tet-tó sé-chhiang!' 17 "Heu-lòi, ngài chón-to Yâ-lu-sat-lâng; chhai sṳn-thien-tú khì-tó ke sṳ̀, ngài ngi̍p-sṳ̀n tet-tó yit-ke yi-siong, 18 chhai yi-siong chûng, ngài khon-tó Chú. Kì tui ngài kóng: 'Kiak-kiak lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng, yîn-vi liá thi-fông ke ngìn m̀-voi chiap-su ngì vi Ngài só-cho ke kien-chṳn.' 19 Ngài kóng: 'Chú â, kì-têu lûng-chúng tî ngài sṳt ngi̍p kok fi-thòng, chok sin Ngì ke ngìn hi koân, pin piên-tá kì-têu. 20 Ngì ke kien-chṳn-ngìn Sṳ̂-thì-fán su-hoi liù-hiet to sí ke sṳ̀, ngài ya chhai-chhòng, chan-sṳ̀n ke-khien sṳ, hàn thoi ke-têu hoi-sí kì ke ngìn chóng-sâm.' 21 Chú lâu ngài kóng: 'Ngì hi! Ngài oi phai ngì hi yén-fông, to Ngoi-pâng-ngìn ke-vi.' " 22 Chung-ngìn pún-lòi tiâm-tiâm thâng Pó-lò kóng-fa; chúng-he yit thâng-tó liá-ki fa, chhiu thai-sâng hêm-kóng: "Chhù-thet kì! Chhṳ̀-sí kì! Liá-chúng ngìn he kôi-sí ke!" 23 Kì-têu chhiu yit-phién chhàu, yit-phién chiông sâm phiâng-thet, yu hiong thiên ve nài-fún. 24 Lò-mâ ke chṳ́-fî-kôn chhiu min-lin chiông Pó-lò tai-ngi̍p yàng-fòng, yu fûn-fu pîn-é piên-tá kháu-mun kì, oi chhà-chhut chung-ngìn vi má-ke tui kì án-ngiòng chhin hêm. 25 Kì-têu chiông kì khún hí-lòi oi tá ke sṳ̀, Pó-lò tui khî chhai sṳ̂n-piên ke yit-ke kiûn-kôn kóng: "Tui yit-ke Lò-mâ kûng-mìn, mò kîn-ko sṳ́m-phan, ngì-têu chhiu piên-tá kì, liá he ha̍p-fap ke mâ?" 26 Ke kiûn-kôn yit thâng-tó liá-ki fa, chhiu hi kien chṳ́-fî-kôn, tui kì kóng: "Ngì sióng ngióng-pân chang hó? Ke ngìn he Lò-mâ ke kûng-mìn!" 27 Chṳ́-fî-kôn hi kien Pó-lò, mun kì kóng: "Lâu ngài kóng, ngì he Lò-mâ kûng-mìn mò?" Pó-lò en-kóng: "He." 28 Chṳ́-fî-kôn kóng: "Ngài yung yit thai-pit ke chhièn, chang tet-tó kûng-mìn ke sṳ̂n-fun." Pó-lò kóng: "Ngài chhut-se chhiu-he." 29 Só-yî, ke-têu oi kháu-mun Pó-lò ke ngìn kiak-kiak sám-khôi; chṳ́-fî-kôn yit tî Pó-lò he Lò-mâ kûng-mìn, yu yîn-vi sṳt khún-ko Pó-lò, chhiu chho̍k-kiâng hí-lòi. 30 Ke chṳ́-fî-kôn sióng-oi tî Yù-thai-ngìn ko Pó-lò sṳ̍t-chhai ke ngièn-yîn, só-yî, thi-ngi-ngit, kì kié-khôi Pó-lò ke só-lien, seu-si̍p chi-sṳ̂-chóng lâu chhiòn ngi-fi, yèn-heu chiông Pó-lò tai-chhut-lòi, ham kì khî chhai kì-têu mien-chhièn.

Sṳ́-thù hàng-chhon23

1 Pó-lò chu-muk khon ngi-fi ke ngìn, kóng: "Kok-vi hiûng-thi, ngài hàng-sṳ vì-ngìn he chhai Song-ti ke mien-chhièn cheu liòng-sîm lòi cho, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit." 2 Thai-chi-sṳ̂ Â-nâ-nì-â fûn-fu khî chhai sṳ̂n-piên ke ngìn sân Pó-lò ke choi-kok. 3 Pó-lò tui kì kóng: "Ngì liá-chak fún-pha̍k ke piak â, Song-ti voi siû-lî ngì! Ngì chhô chhai ke-vi he oi cheu fap-li̍t sṳ́m-phan ngài, ngì ngióng cho-tet vì-poi fap-li̍t, ham kì-têu tá ngài â!" 4 Khî chhai sùn-thèu ke ngìn kóng: "Ngì ngióng cho-tet vú-yu̍k Song-ti ke thai-chi-sṳ̂ â!" 5 Pó-lò kóng: "Kok-vi hiûng-thi, ngài m̀-tî kì he thai-chi-sṳ̂; Sṳn-kîn kóng-ko: 'M̀-hó fí-pong chhṳ-lî ngìn-mìn ke kôn-chóng.' " 6 Pó-lò khon-chhut liá-khiùn ngìn tông-chûng, yû-têu he Sat-tû-kâi-tóng ke ngìn, yû-têu he Fap-li-soi-phai ke ngìn; kì chhiu chhai ngi-fi-chûng thai-sâng kóng: "Hiûng-thi â, ngài he yit-ke Fap-li-soi-ngìn, he Fap-li-soi-ngìn ke chṳ́-sûn. Ngài kîm-pû-ngit chhai liá-vi su sṳ́m-mun he yîn-vi ngài phan-mong sí-ngìn fu̍k-fa̍t!" 7 Kì yit kóng liá-ki fa, Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn chhiu siông-châng, ngi-fi fûn-cho lióng-phai. 8 Yîn-vi Sat-tû-kâi-ngìn m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t, ya m̀ sin yû thiên-sṳ́ lâu kúi-fùn, chúng-he Fap-li-soi-ngìn sâm-yong lûng-chúng sin. 9 Chhàu-nau ke sâng ye̍t-lòi ye̍t-thai, yû-têu Fap-li-soi-phai ke kîn-ho̍k kau-sṳ̂ khî-hí-lòi, khiòng-lie̍t chên-lun kóng: "Ngài-têu chhìm m̀-tó liá-ke ngìn yû má-ke m̀-chho̍k! Mò yit-thin chṳn-kîn yû kúi-fùn ya-he thiên-sṳ́ lâu kì kóng-fa ô!" 10 Yên-kâ ye̍t-lòi ye̍t li-hoi, chṳ́-fî-kôn kiâng-pha Pó-lò pûn kì-têu chhá-lan, chhiu min-lin pîn-é hâ-hi, tui ngìn-khiùn chûng chiông Pó-lò chhióng-chhut-lòi, tai-ngi̍p yàng-fòng hi. 11 Ke am-pû, Chú khî chhai Pó-lò sṳ̂n-piên, kóng: "Ngì oi hó-tám! Ngì yí-kîn chhai Yâ-lu-sat-lâng vi Ngài cho kien-chṳn, khiung-yong, ngì ya yit-thin oi chhai Lò-mâ cho kien-chṳn." 12 Thi-ngi-ngit tá-chó, Yù-thai-ngìn khiung-ha kie-mèu, fat-sṳ chhai chhṳ̀-thet Pó-lò yî-chhièn, m̀ sṳ̍t ya m̀ lîm. 13 Thùng-mèu ke ngìn yû si-sṳ̍p-làng sà. 14 Kì-têu hi kien chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló, kóng: "Ngài-têu yí-kîn fat chhin chhûng ke sṳ, m̀ sṳ̍t má-ke tûng-sî, chhṳ̍t-to chhṳ̀-sí Pó-lò! 15 Liá-ha, ngì-têu lâu ngi-fi oi chhiáng-khiù chṳ́-fî-kôn, tai Pó-lò lòi liá-vi, cha-yi oi kien-kâ siòng-se lòi chhà-mun kì ke sṳ-chhìn; ngài-têu voi chún-phi hó-se, chhai kì lòi-to liá-vi yî-chhièn chhṳ̀-sí kì." 16 Pó-lò ke ngoi-sên thâng-tó liá yîm-mèu, chhiu ngi̍p yàng-fòng hi lâu Pó-lò kóng. 17 Pó-lò chhiáng yit-ke kiûn-kôn lòi, tui kì kóng: "Chhiáng tai liá heu-sâng-ngìn hi kien chṳ́-fî-kôn; kì yû sṳ-chhìn oi po kì tî." 18 Ke kiûn-kôn chhiu tai liá heu-sâng-ngìn hi kien chṳ́-fî-kôn, kóng: "Siù-fam Pó-lò chhiáng ngài ko-hi, yêu-khiù ngài tai liá heu-sâng-ngìn lòi-kien ngì, yîn-vi kì yû sṳ-chhìn oi lâu ngì kóng." 19 Chṳ́-fî-kôn chhiu khiên kì ke sú, tai kì hi sùn-thèu, mun kì kóng: "Ngì yû má-ke sṳ-chhìn oi po-ko?" 20 Kì en-kóng: "Yù-thai-ngìn yí-kîn chhâm-siòng hó-se, chún-phi yêu-khiù ngì thiên-kông-ngit tai Pó-lò hi ngi-fi, cha-yi oi siòng-se chhà-mun kì ke sṳ-chhìn. 21 Khiù ngì m̀-hó tap-yin kì-têu, yîn-vi yû si-sṳ̍p-làng sà voi mài-fu̍k tén-tén kì. Kì-têu fat-ko sṳ, m̀ sṳ̍t ya m̀ lîm, chhṳ̍t-to kì-têu chhṳ̀-sí Pó-lò. Liá-ha, kì-têu yí-kîn chún-phi hó-se, tén ngì ke phî-chún." 22 Chṳ́-fî-kôn fûn-fu liá heu-sâng-ngìn kóng: "Mo̍k pûn phe̍t-ngìn tî ngì yí-kîn chiông liá-ke sṳ-chhìn po-ko ngài." Yèn-heu ham kì lì-khôi. 23 Chiap-tén, chṳ́-fî-kôn ham lióng-ke kiûn-kôn lòi, fûn-fu kóng: "Chún-phi lióng-pak-ke phu-pîn, chhit-sṳ̍p-ke khì-pîn, chhòng-chhiông-sú lióng-pak-sà, kîm-am-pû kiú-tiám-chûng chhut-fat hi Khái-sat-li-â; 24 ya oi vi Pó-lò chún-phi khì ke mâ, fu-sung kì hi Fî-li̍t-sṳ̂ chúng-tuk ke-vi." 25 Chṳ́-fî-kôn yu siá-hó kûng-vùn, nui-yùng kóng: 26 "Khiet-lò-thi-Lî-sî-â lâu chúng-tuk Fî-li̍t-sṳ̂ thai-ngìn chhiáng-ôn: 27 Yù-thai-ngìn chok-tó liá-ke ngìn, chang oi chhṳ̀-sí kì, ngài thâng-kóng kì he Lò-mâ kûng-mìn, chhiu tai-pîn hi chhióng-kiu. 28 Ngài sióng-oi chhà-mìn kì-têu ko kì ke ngièn-yîn, só-yî tai kì to kì-têu ke ngi-fi hi. 29 Ngài fat-hien kì pin mò má-ke kôi-sí ya-he oi koân ke chhui-miàng; kì-têu ko kì, chhiu-he vi-tó kì-têu fap-li̍t ke mun-thì. 30 Heu-lòi yû-ngìn tui ngài po-ko, yû-ngìn oi mèu-sat kì; ngài ngiàm-sṳ̀ chhiu kiet-thin sung kì to ngì ke-vi hi, thùng-sṳ̀, fûn-fu ke-têu ngièn-ko hi ngì mien-chhièn sṳ̂n-ko." 31 Ke-têu pîn-é cheu só fûn-fu ke, chiông Pó-lò tai-hi, theu-ya sung kì hi Ôn-thì-pha-tí. 32 Thi-ngi-ngit, khì-pîn ki-siu̍k fu-sung Pó-lò, khì-thâ ke kiûn-pîn chhiu fì-yàng hi. 33 Khì-pîn lòi-to Khái-sat-li-â, chiông kûng-vùn chhṳ̀n-pûn chúng-tuk, yu chiông Pó-lò kâu-pûn kì. 34 Chúng-tuk thu̍k-liáu kûng-vùn, yu mun Pó-lò he nai-sén ke ngìn, tî kì he Kî-li-kâ ke ngìn, 35 chhiu kóng: "Tén ngièn-ko lòi-to, ngài chhiu chhú-lî ngì ke on-khien." Yèn-heu min-lin chiông Pó-lò koân chhai Hî-li̍t ke kôn-fú tî-poi.

Sṳ́-thù hàng-chhon24

1 Ko ńg-ngit, thai-chi-sṳ̂ Â-nâ-nì-â lâu kí-ke chóng-ló, thùng yit-ke miàng ôn-to Thiap-thú-lò ke li̍t-sṳ̂, lòi-to Khái-sat-li-â. Kì-têu chhai chúng-tuk Fî-li̍t-sṳ̂ ke mien-chhièn ko Pó-lò. 2 Pó-lò pûn-ngìn hêm-to kûng-thòng; Thiap-thú-lò chhiu ko kì kóng: "Fî-li̍t-sṳ̂ thai-ngìn â! Yîn-vi ngì hièn-mìn ke chhṳ-lî, ngài-têu chang yû chhòng-khì ke thai-phìn, koet-kâ ke hàng-chṳn yû chhin-thai ke kói-kiet. 3 Ngì ke tet-chṳn, ngài-têu sùi-sṳ̀ sùi-thi mân-sîm kám-chhia mò thìn. 4 Ngài m̀-kám kâ-kóng lòi lò-káu ngì, chṳ́-yû khiù ngì sṳ̂-ên thâng ngài-têu kién-tân ke sṳ̂n-ko: 5 Ngài-têu fat-hien liá-ke ngìn chhiong pot-vûn ke ngìn khiung-yong. Kì chhai chhiòn sṳ-kie Yù-thai-ngìn ke chûng-kiên chṳ-chho fun-lon, he Nâ-sat-le̍t-tóng ke yit-ke thèu-muk, 6 lièn sṳn-thien ya kám siet-thu̍k, ngài-têu chhiu chiông kì chok-hí-lòi. 8 Ngì sṳ́m-mun kì chhiu voi tî ngài-têu ko kì ke yit-chhiet lî-yù." 9 Chhai-chhòng ke Yù-thai-ngìn ya thùng-sâng ko kì kóng, sṳ-sṳ̍t chhiu-he án-ngiòng. 10 Liá-sṳ̀, chúng-tuk chṳ́-sṳ Pó-lò kóng-fa. Pó-lò chhiu kóng: "Ngài tî ngì chhai pún-koet phan on-é chhin-tô ngièn, só-yî ngài lo̍k-yi chhai ngì mien-chhièn vi chhṳ-kâ phien-fu. 11 Ngì chhà chhiu tî, ngài sông Yâ-lu-sat-lâng hi lî-pai, to liá-ha chang sṳ̍p-ngi-ngit thin-thin. 12 Kì-têu pin mò khon-tó ngài chhai sṳn-thien-tú lâu má-ngìn phien-lun, ya mò khon-tó ngài chhai fi-thòng ya-he sàng-tú san-thung thai-chung. 13 Kì-têu mò fap-thu tui ngì thì-chhut ko ngài ke chṳn-kí. 14 Chúng-he, yû yit-khien sṳ ngài oi sṳ̀n-ngin: Kì-têu ham-cho yi-tôn ke Tho, chhiu-he ngài kin-pai ngài-têu chú-siên ke Song-ti ke kîn-kí. Ngài ya siông-sin Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî-sû só ki ke yit-chhiet. 15 Ngài lâu kì-têu tui Song-ti yû khiung-yong ke phan-mong, chhiu-he hî-mong só-yû ke ngìn, mò-lun san-ok, lûng-chúng voi tui sí fu̍k-fa̍t. 16 Só-yî, ngài miên-li chhṳ-kâ, chhai Song-ti lâu ngìn ke mien-chhièn, sòng-sòng pó-chhṳ̀ chhîn-pha̍k ke liòng-sîm. 17 "Ngài lì-khôi Yâ-lu-sat-lâng yí-kîn yû hó-tô ngièn. Ngài liá-pái hi, he chiông kiu-chi thùng-pâu ke chhièn tai-chón-hi, ya oi chhai ke-vi hien-chi. 18 Kì-têu chhai sṳn-thien-tú khon-tó ngài ke sṳ̀, ngài yí-kîn hàng kiet-chhiang-lî, tú-tú hien-tén chi; ngài pin mò chhi-si̍p chung-ngìn, ya mò chok-lon. 19 Na yû, chhiu-he kí-ke tui Â-se-â-sén hi ke Yù-thai-ngìn chhai ke-vi; ke-têu ngìn na-he oi ko ngài, yin-kôi lòi ngì mien-chhièn sṳ̂n-ko. 20 Na mò, ham liá-têu tông-sṳ̀ chhai-chhòng ke ngìn chhṳ-kâ kóng-khon-é, ngài chhai ngi-fi sṳ̂n-su ke sṳ̀, kì-têu fat-hien ngài yû má-ke chhui. 21 Ngài khî chhai kì-têu mien-chhièn ke sṳ̀, chṳ́-yû thai-sâng kóng-ko yit-ki fa, chhiu-he: 'Ngài kîm-pû-ngit su ngì-têu sṳ́m-mun, he yîn-vi ngài siông-sin sí-ngìn fu̍k-fa̍t.' " 22 Fî-li̍t-sṳ̂ tui liá Tho pún-lòi yû siông-tông ke ngin-sṳt, chhiu siên-pu thui-thòng kóng: "Tén chṳ́-fî-kôn Lî-sî-â lòi-to, ngài chang lòi phan-ton ngì-têu ke sṳ." 23 Kì min-lin ke kiûn-kôn khon-sú Pó-lò, pûn kì kha chhṳ-yù têu-é, chún chhîn-yû lòi kiûng-kip kì só sî-yeu ke tûng-sî. 24 Kí-ngit heu, Fî-li̍t-sṳ̂ lâu kì ke Yù-thai fû-ngìn Thú-sî-lâ khiung-ha lòi. Kì ham Pó-lò lòi, thâng kì kóng-lun yû-koân Kî-tuk Yâ-sû ke sin-ngióng. 25 Pó-lò ya kóng-to yû-koân kûng-ngi, chiet-chṳ, chiông-lòi ke sṳ́m-phan tén kau-hiun; Fî-li̍t-sṳ̂ kám-kok chhin kiâng, chhiu tui Pó-lò kóng: "Ngì chhiam-sṳ̀ to-chón hi, yû kî-fi ngài chang ham ngì lòi." 26 Yîn-vi Fî-li̍t-sṳ̂ chhin hî-mong Pó-lò voi sung chhièn pûn kì, só-yî sòng-sòng ham kì lòi, lâu kì thàm-lun. 27 Ko lióng-ngièn, Pô-khiù-Fî-sṳ̂-tû chiap Fî-li̍t-sṳ̂ ke vi cho chúng-tuk. Fî-li̍t-sṳ̂ vi-tó oi tet-tó Yù-thai-ngìn ke fôn-hí, chhiu chiông Pó-lò ki-siu̍k liù chhai kâm-ngiu̍k tú.

Sṳ́-thù hàng-chhon25

1 Fî-sṳ̂-tû to-ngim sâm-ngit heu, tui Khái-sat-li-â sông Yâ-lu-sat-lâng hi. 2 Chi-sṳ̂-chóng lâu Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu hiong kì ko Pó-lò. Kì-têu chhiáng-khiù Fî-sṳ̂-tû, 3 ên-chún chiông Pó-lò sung-hi Yâ-lu-sat-lâng; sṳ-sṳ̍t-song, kì-têu yîm-mèu oi chhai lu-song mài-fu̍k chhṳ̀-sí kì. 4 Fî-sṳ̂-tû en kì-têu kóng: "Pó-lò liá-ha kî-liù chhai Khái-sat-li-â, ngài mò kí-kiú oi chón-hi ke-vi. 5 Ngì-têu ke liâng-chhiu cho-tet lâu ngài khiung-ha hi, na-he ke ngìn yû cho má-ke fam-fap ke sṳ, chhiu chhai ke-vi ko kì." 6 Fî-sṳ̂-tû chhai kì-têu ke-vi he̍t sṳ̍p-thèu-pat-ngit chhiu chón Khái-sat-li-â hi. Thi-ngi-ngit kì chhiu khôi-thìn, min-lin ngìn tai Pó-lò lòi. 7 Pó-lò lòi-to, ke-têu tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke Yù-thai-ngìn vì-vì-chhiû khî-tén, yung chhin-tô ngiàm-chhung ke chhui-miàng ko kì, chúng-he chhiòn-phu nâ-m̀-chhut chṳn-kí lòi. 8 Pó-lò vi chhṳ-kâ phien-fu kóng: "Mò-lun he vì-poi Yù-thai-ngìn ke fap-li̍t, siet-thu̍k sṳn-thien, ya-he mo-fam Lò-mâ Fòng-ti, liá-têu sṳ ngài yit-khien ya m̀-sṳt fam-ko." 9 Chúng-he Fî-sṳ̂-tû oi pûn Yù-thai-ngìn fôn-hí, chhiu mun Pó-lò: "Ngì ngien-yi sông Yâ-lu-sat-lâng, chhai ke-vi chiap-su ngài tui liá-khien on-é ke sṳ́m-phan mò?" 10 Pó-lò kóng: "Liá-ha ngài chhiu-he khî chhai Fòng-ti ke fap-thìn, liá-vi chhiu-he ngài yin-tông su sṳ́m-phan ke só-chhai. Ngài tui Yù-thai-ngìn pin m̀-sṳt cho-ko má-ke m̀-chho̍k ke sṳ, liá ya he ngì chhṳ-kâ mìn-mìn tî ke. 11 Na-he ngài fam-fap, yû má-ke kôi-sí ke chhui, ngài chhie̍t-tui m̀-voi thò-phit hìn-fa̍t. Na-he kì-têu ko ngài ke m̀-he sṳ-sṳ̍t, mò ngìn cho-tet chiông ngài kâu-pûn kì-têu. Ngài oi tui Fòng-ti song-su!" 12 Fî-sṳ̂-tû lâu kì ke chhâm-mèu sông-liòng heu, chhiu kóng: "Ki-yèn ngì tui Fòng-ti song-su, ngì chhiu hi Fòng-ti ke-vi!" 13 Ko yit-chham ngit-è yî-heu, Â-kî-pha-vòng lâu Pak-nì-kî lòi Khái-sat-li-â pai-fóng Fî-sṳ̂-tû, péu-sṳ fôn-ngiàng. 14 Chhai ke-vi he̍t kí-ngit heu, Fî-sṳ̂-tû chiông Pó-lò ke sṳ tui Â-kî-pha-vòng kóng: "Liá-vi yû yit-ke ngìn, he Fî-li̍t-sṳ̂ liù-hâ-lòi ke siù-fam. 15 Song-pái ngài hi Yâ-lu-sat-lâng, ke-phién Yù-thai-ngìn ke chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló lòi ko kì, yêu-khiù ngài chiông kì thin-chhui. 16 Ngài lâu kì-têu kóng, cheu Lò-mâ-ngìn ke kûi-kí, phi-ko màng thùng ngièn-ko tui-chṳt, hàn-màng yû kî-fi vi chhṳ-kâ phien-fu yî-chhièn, cho-m̀-tet thin-chhui. 17 Tén kì-têu lòi-to liá-vi yî-heu, ngài mò yèn-chhàn sṳ̀-kiên, thi-ngi-ngit chhiu khôi-thìn, min-lin chiông ke ngìn tai-lòi. 18 Ngièn-ko chhiòn-phu khî-hí-lòi ko kì, chúng-he só ko ke pin m̀-he ngài sióng-siong ke chhui. 19 Kì-têu lâu kì chên-lun ke he koân-he chûng-kau ke mun-thì, hàn-yû yit-ke miàng ôn-to Yâ-sû ke ngìn; liá ngìn yí-kîn sí-thet, chúng-he Pó-lò kóng kì hàn sâng-sâng. 20 Liá-ke on-é ngài m̀-tî oi ngióng-pân phan chang hó. Ngài mun Pó-lò he m̀-he ngien-yi sông Yâ-lu-sat-lâng, chhai ke-vi su sṳ́m-phan. 21 Chúng-he, Pó-lò chhiáng-khiù chiông kì liù-hâ-lòi, kì oi song-su to Fòng-ti ke-vi hi. Só-yî ngài min-lin chiông kì liù chhai kâm-ngiu̍k tú, tén-heu ap-sung hi Fòng-ti ke-vi." 22 Â-kî-pha-vòng tui Fî-sṳ̂-tû kóng: "Ngài ya sióng-oi chhîn-sṳ̂n thâng liá ngìn kóng-khon-é." Fî-sṳ̂-tû kóng: "Thiên-kông-ngit ngì chhiu cho-tet thâng kì kóng." 23 Thi-ngi-ngit, Â-kî-pha-vòng lâu Pak-nì-kî thai pái phài-chhòng, tai-tén yit-khiùn chṳ́-fî-kôn lâu sàng-nui ke kui-chhu̍k, khiung-ha ngi̍p-hi thai-thâng. Fî-sṳ̂-tû yit min-lin, Pó-lò chhiu pûn-ngìn tai-ngi̍p-lòi. 24 Fî-sṳ̂-tû kóng: "Â-kî-pha-vòng, chhai-chho ke kok-vi! Chhiáng khon liá-ke ngìn; kì chhiu-he chhai liá-vi lâu Yâ-lu-sat-lâng só-yû ke Yù-thai-ngìn tui ngài sṳ̂n-ko, khi̍t-li̍t yêu-khiù ngài oi pûn kì sí ke. 25 Chúng-he, ngài chhà-m̀-chhut kì fam-tó má-ke kôi-sí ke chhui; thùng-sṳ̀, kì ki-yèn oi tui Fòng-ti song-su, ngài chhiu kiet-thin ap-sung kì hi. 26 Koân-he liá-ke ngìn, ngài mò má-ke khok-sṳ̍t ke chṳ̂-liau khó-yî cheu-mìn Fòng-ti; só-yî, ngài tai kì to kok-vi mien-chhièn lòi, thi̍t-phe̍t he Â-kî-pha-vòng ke mien-chhièn, chhà-mìn on-chhìn heu, ngài chang yû hó song-cheu. 27 Cheu ngài khon, ap-sung siù-fam mò chṳ́-chhut chhui-miàng he mò ha̍p-lî ke."

Sṳ́-thù hàng-chhon26

1 Â-kî-pha-vòng tui Pó-lò kóng: "Chún ngì vi chhṳ-kâ phien-fu." Pó-lò chhiu chhûn-sú, vi chhṳ-kâ phien-fu. 2 Kì kóng: "Â-kî-pha-vòng â, ngài kîm-pû-ngit yû hó chhai ngì mien-chhièn, vi Yù-thai-ngìn ko ngài ke yit-chhiet sṳ lòi phien-fu, kám-kok sṳ̍t-chhai van-hen! 3 Thi̍t-phe̍t he ngì chhin su̍k Yù-thai-ngìn ke kûi-kí lâu só chên-lun ke mun-thì. Só-yî, ngài khiù ngì nai-sîm thâng ngài ke sṳ̂n-su. 4 "Ngài chhiùng-se to liá-ha ke cho-ngìn he ngióng-pân, Yù-thai-ngìn chhiòn-phu tî, yîn-vi ngài yit-chhṳ̍t sên-fa̍t chhai pún-koet ngìn-mìn ke chûng-kiên, heu-lòi ya sṳt he̍t chhai Yâ-lu-sat-lâng. 5 Na-he kì-têu hén cho-chṳn, kì-têu chui chhîn-chhú, ngài yit khôi-sṳ́ chhiu-he su̍k ngài-têu chûng-kau-chûng chui ngiàm-kiet ke chûng-phai, cho yit-ke Fap-li-soi-ngìn. 6 Liá-ha ngài khî chhai liá-vi su sṳ́m-phan, he yîn-vi phan-mong Song-ti tui ngài-têu chú-siên só yin-hí ke. 7 Liá yin-hí he ngài-têu sṳ̍p-ngi kî-chhu̍k ke thùng-pâu ngit-ya ngie̍t-sîm kin-pai Song-ti, só phan-mong oi tet-tó ke. Vòng â, chhiu-he yîn-vi liá-ke phan-mong, Yù-thai-ngìn chang ko ngài! 8 Ngì-têu ngióng-voi sióng Song-ti sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t he mò khó-nèn ke sṳ nè? 9 "Ngài thèu-pái ya ngin-vì yin-kôi chhin-li̍t fán-tui Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû ke miàng. 10 Ngài chhai Yâ-lu-sat-lâng chhiu-he án-ngiòng cho. Ngài tui chi-sṳ̂-chóng liâng-su khièn-piang, chiông tô-tô ke sṳn-thù chok-lòi koân; m̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngài ya chan-sṳ̀n kì-têu pûn-ngìn phan sí-hìn. 11 Nang-ngoi, ngài chhai kok fi-thòng ya tô-tô pái hìn-fa̍t kì-têu, khiòng-pet kì-têu piong-thet sin-ngióng. Ngài fî-sòng nâu kì-têu, sṳm-chṳ hi ngoi-koet ke sàng-sṳ pet-hoi kì-têu. 12 "Yû yit-pái, ngài tai-tén chi-sṳ̂-chóng pûn ngài ke khièn-piang lâu min-lin hi Thai-mâ-sṳ-kiet. 13 Vòng â, tông-chu ke sṳ̀, ngài chhai lu-song khon-tó thai kông, pí ngit-thèu ke kông hàn-kha khiòng, tui thiên-táng cheu chhai ngài lâu khiung-ha hi ke ngìn chû-vì. 14 Ngài-têu lûng-chúng vang-lo̍k thi-song. Ngài thâng-tó yit-ke sâng, yung Hî-pak-lòi-fa tui ngài kóng: 'Só-lò, Só-lò! Ngì cho-má-ke pet-hoi ngài? Ngì chṳ́-yû sông-hoi chhṳ-kâ, chhiong ngiù yung kiok thet chú-ngìn yû net-è ke kun-é yit-yong.' 15 Ngài mun-kóng: 'Chú â, ngì he má-ngìn?' Chú kóng: 'Ngài chhiu-he ngì só pet-hoi ke Yâ-sû. 16 Hong-hí-lòi, khî-tén! Ngài tui ngì hién-hien he oi sat-li̍p ngì cho ngài ke phu̍k-ngìn, phai ngì hi vi-tó kîm-pû-ngit ngì khon-tó ngài ke sṳ lâu chiông-lòi ngài oi chṳ́-sṳ ngì ke sṳ cho kien-chṳn. 17 Ngài voi chiông ngì tui Yî-set-lie̍t-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn sú-chûng kiu-chhut-lòi. Ngài chhâi-phai ngì hi kì-têu chûng-kiên, 18 lòi khôi kì-têu ke muk-chû, sṳ́ kì-têu tui vû-am chûng chón-hiong kông-mìn, tui Sat-tan ke khièn-sṳ chṳ̂-ha kûi-hiong Song-ti; án-ngiòng, kì-têu chhiu voi yîn-vi sin ngài lòi tet-tó sa-chhui, ya voi chhai Song-ti ke sién-mìn chûng tet-tó thi-vi.' 19 "Só-yî, Â-kî-pha-vòng â, ngài mò vì-poi tui thiên-táng lòi ke yi-siong. 20 Ngài siên chhai Thai-mâ-sṳ-kiet lâu Yâ-lu-sat-lâng, yèn-heu chhai chhiòn Yù-thai lâu Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên khien kì-têu fí-kói, kûi-hiong Song-ti, hàng-sṳ vì-ngìn oi ha̍p kì-têu fí-kói ke sîm-chṳ. 21 Chhiu-he vi-tó án-ngiòng, ngài chhai sṳn-thien tî-poi ke sṳ̀, Yù-thai-ngìn chhiu chok ngài, sióng-oi chhṳ̀ ngài. 22 Chúng-he, chhṳ̍t-to kîm-pû-ngit, tet-tó Song-ti ke pông-chhu, ngài hàn khî chhai liá-vi, tui só-yû ke ngìn cho kien-chṳn, mò-lun kì-têu he chûn-kui ya-he pî-mì ke. Ngài só-kóng ke chhiu-he siên-tî lâu Mô-sî só-kóng oi fat-sên ke sṳ, 23 chhiu-he Kî-tuk thin-chho̍k voi su-hoi, yu voi chui-siên tui sí fu̍k-fa̍t, hiong Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn siên-pu chṳ́n-kiu ke kông yí-kîn lòi-to." 24 Yîn-vi Pó-lò ke sṳ̂n-su án-ngiòng kóng, Fî-sṳ̂-tû chhiu thai-sâng tui kì kóng: "Pó-lò, ngì pot-tiên lé! Ngì ke ho̍k-mun thet thai, sa hoi ngì pot-tiên lê!" 25 Pó-lò kóng: "Fî-sṳ̂-tû thai-ngìn! Ngài mò pot-tiên; ngài só-kóng ke fa he chṳ̂n-sṳ̍t yu ha̍p-lî ke. 26 Â-kî-pha-vòng ya chhîn-chhú liá-têu sṳ-chhìn, só-yî ngài chang tui vòng thai-tám chhṳ̍t-kóng. Ngài siông-sin liá-têu sṳ-chhìn, mò yit-khien he vòng m̀-tî ke, yîn-vi m̀-he chhai am-chûng fat-sên ke. 27 Â-kî-pha-vòng â, ngì siông-sin siên-tî mò? Ngài tî ngì siông-sin!" 28 Â-kî-pha-vòng tui Pó-lò kóng: "Ngì láu-tó khien ngài yit-ha-é, ngài chhiu voi pien-cho Kî-tuk-thù he-mò?" 29 Pó-lò kóng: "Mò-lun khien tô khien séu, ngài tui Song-ti só-khiù ke, chhiu-he ngì lâu só-yû kîm-pû-ngit chhai-chhòng thâng ngài kóng-fa ke ngìn, chhiòn-phu voi pien-cho lâu ngài khiung-yong, chúng-he mo̍k chhiong ngài yû liá-têu só-lien!" 30 Vòng, chúng-tuk, Pak-nì-kî, lâu khì-thâ ke ngìn chhiu khî-hí-lòi. 31 Kì-têu hàng chhut-hi yî-heu, pí-chhṳ́ kóng: "Liá-ke ngìn pin mò fam má-ke kôi-sí ya-he oi koân ke chhui." 32 Â-kî-pha tui Fî-sṳ̂-tû kóng: "Liá-ke ngìn na-he mò tui Fòng-ti song-su, chhiu cho-tet piong kì chéu."

Sṳ́-thù hàng-chhon27

1 Ki-yèn kiet-thin oi ngài-têu hàng súi-lu hi Yi-thai-li, kì-têu chhiu chiông Pó-lò lâu khì-thâ siù-fam kâu-pûn Lò-mâ fòng-kiûn ke kiûn-kôn Yù-liù. 2 Yû yit-chak tui Â-thai-mí-thièn lòi ke sòn, oi sun Â-se-â-sén ke kí-ke kóng-héu hàng. Ngài-têu sông-liáu sòn, chhiu chhut-fat. Yû yit-ke Mâ-khì-tun ke Thiap-sat-lò-nì-kâ-ngìn, miàng ôn-to Â-lî-tha̍t-kú, thùng ngài-têu khiung-ha hi. 3 Thi-ngi-ngit hi-to Sî-tun, Yù-liù khôn-thai Pó-lò, chún kì hi chhìm phèn-yû, su phèn-yû ke chêu-thai. 4 Ngài-têu yu tui ke-vi khôi-hòng, yîn-vi fûng m̀ sun, sòn chhiu hàng Sai-phú-lu-sṳ̂ poi-fûng ke-phién. 5 Ngài-têu thu-ko Kî-li-kâ, Phòng-fî-li-â yit-tai hói-mien, hi-to Lî-kâ ke Mî-lâ. 6 Chhai ke-vi, kiûn-kôn Yù-liù chhìm-tó yit-chak tui Â-li̍t-sân-thai lòi ke sòn, oi hi Yi-thai-li, chhiu ham ngài-têu sông-sòn. 7 Yit-lièn hó-tô ngit, sòn hàng chhin man, sṳ́-to fî-sòng kân-khú chang to Kiet-nì-thú-chṳ́n fu-khiun. Yîn-vi fûng ke chú-tóng, ngài-têu mò phan-fap ki-siu̍k cheu ngièn-lòi ke fông-hiong chhièn-hàng, chhiu hàng Khiet-lî-thi̍t-tó poi-fûng ke-phién, tui Sat-mô-nì-kok kîn-ko. 8 Ngài-têu sun hói-ngan chhièn-chin, miên-kióng chang to lì Lâ-sî-â-sàng mò kí-yén ke "Kâ-o-kóng". 9 Ngài-têu yí-kîn yèn-chhàn hó-tô sṳ̀-kiên, kim-sṳ̍t ke chiet-khì ya yí-kîn ko-thet, hàng-sòn kín-lòi kín ngùi-hiám; só-yî Pó-lò chhiu khien thai-kâ, 10 kóng: "Kok-vi, ngài khon tui liá-vi ki-siu̍k hàng-sòn he chhin ngùi-hiám ke sṳ; m̀ tân-chhiang fo-vu̍t lâu sòn voi thai su sông-hoi, lièn ngài-têu ke sâng-miang ya nàn pó." 11 Chúng-he, kiûn-kôn chhìn-ngien sin sòn-chóng lâu sòn-chú ke fa, m̀-oi sin Pó-lò só kóng ke. 12 Liá kóng-héu ya m̀-he ko-tûng lî-sióng ke só-chhai; só-yî thai-phu-fun ke ngìn chan-sṳ̀n khôi-sòn, oi sióng phan-fap sṳ́-to Fî-nì-kî hi ko-tûng. Fî-nì-kî he Khiet-lî-thi̍t-tó ke kóng-héu, mien-hiong sî-nàm lâu sî-pet. 13 Tông-sṳ̀, yû yit-chhṳn nàm-fûng sun-sun-é chhôi-ko-lòi, thai-kâ láu-tó cho-tet cheu ngièn-lòi ke kie-va̍k hàng-sòn, chhiu chiông màu lâi hí-lòi khôi-sòn, vá-khiun Khiet-lî-thi̍t-tó hàng. 14 Mò kí-kiú, yû yit-chhṳn ôn-to "Tûng-pet-fûng" ke khòng-fûng tui tó-song chhôi-hâ-lòi. 15 Sòn pûn fûng chhôi-to vàng-lòi vàng-hi, ngài-têu mò fap-thu, chṳ́-yû yù-chhai phau-fûng chhôi-tén chéu. 16 Sòn chhôi-to yit-ke se tó poi-fûng ke-phién; ke tó ôn-to Kô-thai. Ngài-têu sióng-chhin phan-fap chang pó-chhiòn ke-chak kiu-sên-thìn. 17 Sòn-yèn chiông ke-chak kiu-sên-thìn thô-sông thai-sòn, yu yung thai sok-è tîn-to thai sòn-tái thò-hó. Kì-têu yu kiâng sòn chhong-tó Soi-ngí-tí ke sâ-chû, chhiu chiông thai fàm-pu piong-hâ-lòi, pûn sòn sun fûng phêu-liù. 18 Phau-fûng ki-siu̍k chhôi-tén lòi, thi-ngi-ngit, kì-têu chhiu khôi-sṳ́ chiông fo-vu̍t fit-lo̍k hói-chûng hi, 19 yu ko yit-ngit, lièn sòn-táng yung ke kûng-kí ya chhîn-sú fit-thet. 20 Hó-tô ngit, ngài-têu mò khon-tó ngit-thèu lâu sên-é; thai fûng-long ki-siu̍k chhûi-pet, chui-heu, ngài-têu lièn tet-kiu ke hî-mong ya lo̍k-khûng lé. 21 Sòn-táng ke ngìn yí-kîn chhin-tô ngit mò sṳ̍t tûng-sî, Pó-lò khî chhai kì-têu mien-chhièn kóng: "Kok-vi, ngì-têu na-he chó-têu thâng ngài ke fa, mo̍k tui Khiet-lî-thi̍t-tó khôi-sòn, chhiu m̀-voi chṳ-tó án chhám ke sún-sṳt. 22 Liá-ha, ngài khien ngì-têu oi yúng-kám, ngì-têu m̀-voi yû-ngìn sóng-sṳt sin-miang, chṳ́-yû liá-chak sòn voi sún-sṳt. 23 Yîn-vi ngài só su̍k, só kin-pai ke Song-ti, chhô-am-pû chhâi Kì ke thiên-sṳ́ tui ngài kóng: 24 'Pó-lò, m̀-sṳ́ kiâng! Ngì yit-thin voi khî chhai Fòng-ti ke mien-chhièn. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, yîn-vi Song-ti ke chhṳ̀-oi, Kì yí-kîn kiet-thin oi pó-sú só-yû thùng ngì khiung-sòn ke ngìn ke sin-miang.' 25 Só-yî kok-vi, oi yúng-kám; ngài siông-sin Song-ti yit-thin voi sṳ̍t-hien Kì tui ngài só-kóng ke fa. 26 Chúng-he, ngài-têu yit-thin voi phêu-to yit-ke tó-song hi." 27 To thi-sṳ̍p-si ngit am-pû, ngài-têu ke sòn hàn chhai Â-tet-lî-â-hói phêu-lòi phêu-hi. To pan-ya, sòn-yèn láu-tó ngài-têu yí-kîn khiûn liu̍k-thi, 28 chhiu piong-hâ sok-è hi tham súi ke chhṳ̂m-chhién, kiet-kó he si-sṳ̍p kûng-chhak; yu hiong chhièn, chai tham, he sâm-sṳ̍p kûng-chhak. 29 Kì-têu kiâng sòn chhong-tó chiâu-sa̍k, chhiu tui sòn-mî piong si-chak màu hâ-hi, mong thiên-kông. 30 Sòn-yèn sióng-oi thêu-chéu, chiông kiu-sên-thìn chhui-lo̍k hói-mien, cha-yi oi tui sòn-thèu piong màu lo̍k hói. 31 Pó-lò tui kiûn-kôn lâu pîn-é kóng: "Liá-têu sòn-yèn na mò liù chhai sòn-táng, ngì-têu chhiu voi mò kiu." 32 Pîn-é chhiu chám-thôn kiu-sên-thìn ke sok-è, yù-chhai kì phêu-chéu. 33 Thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Pó-lò khien thai-kâ sṳ̍t têu tûng-sî. Kì kóng: "Ngì-têu sèu-chhòng pak-tú, m̀ sṳ̍t m̀ lîm, yí-kîn sṳ̍p-si ngit lô. 34 Liá-ha ngài khien ngì-têu, vi-tó pó-miang, sṳ̍t têu tûng-sî, yîn-vi ngì-têu tak-sà lièn yit-thiàu thèu-nà-mô ya m̀-voi sún-sṳt." 35 Kóng-liáu liá-ke fa, Pó-lò nâ têu mien-pâu, chhai thai-kâ mien-chhièn hiong Song-ti kám-chhia, yèn-heu pak-khôi lòi sṳ̍t. 36 Thai-kâ chhiu ôn-sîm, chhṳ-kâ ya nâ têu lòi sṳ̍t. 37 Ngài-têu chhai sòn-táng ke chúng-khiung yû lióng-pak chhit-sṳ̍p-liuk sà. 38 Thai-kâ sṳ̍t-páu heu, vi-tó kám-khiâng sòn ke fu-tâm, yu chiông sòn-táng ke ma̍k-é fit-lo̍k hói-chûng hi. 39 Thiên-kông ke sṳ̀, sòn-yèn m̀-sṳt ke só-chhai, chúng-he fat-hien yit-ke hói-vân, yu yû sâ-thân, chhiu kiet-thin sióng phan-fap chiông sòn sṳ́ sông-hi. 40 Kì-têu siên chám-thôn thai-sok, chiông màu fit chhai hói-chûng, thùng-sṳ̀ kié-khôi sòn-thò ke sok-è, lâi-hí sòn-thèu ke fàm-pu, pûn fûng chiông sòn chhôi-to ngan-piên hi. 41 Chúng-he, sòn sa chhûng-tó sâ-chû, sòn-thèu khà-sí, mò fap-thu chón-thèu, sòn-mî sa pûn thai-long chhùng-fái thet-hi. 42 Pîn-é sióng-oi chiông siù-fam chhṳ̀-thet, kiâng-pha yû-têu voi mi-súi thêu-chéu. 43 Chúng-he, kiûn-kôn oi kiu Pó-lò, put-chún kì-têu lon-lòi, chhiu ha-lin ham voi chhiù-súi ke ngìn siên thiau hâ-hi, chhiù-súi sông-ngan; 44 khì-thâ ke ngìn chang li-yung piông-é lâu sòn-táng ke tûng-sî sông-ngan. Án-ngiòng, thai-kâ lûng-chúng ôn-chhiòn sông-ngan.

Sṳ́-thù hàng-chhon28

1 Ngài-têu phìn-ôn sông-ngan yî-heu, chang tî ke tó ôn-to Mâ-ngí-thâ. 2 He̍t chhai tó-song ke ngìn tui ngài-têu chhin ngie̍t-chhìn. Yîn-vi ke-sṳ̀ lo̍k-yí, thiên-hi yu lâng, kì-têu chhiu hí-fó lòi chiap-thai ngài-têu. 3 Pó-lò ngiâm yit-pá chhèu, piong chhai fó tî-poi. Yû yit-mî thu̍k-sà, yîn-vi chhin sêu chhiu chon-chhut-lòi, chhàn-tén kì ke sú. 4 Tó-song ke ngìn khon-tó ke-mî sà tiau chhai Pó-lò ke sú-hong, chhiu pí-chhṳ́ kóng: "Liá ngìn yit-thin he hiûng-sú, sûi-yèn tui hói tî-poi tet-kiu sông-lòi, thiên-lî hàn-he m̀ chún kì sâng." 5 Chúng-he Pó-lò chiông ke-mî sà fin-lo̍k fó tî-poi hi, pin mò su sông-hoi. 6 Thai-kâ tén-tén kì ke sú chúng-hí-lòi, ya-he fut-yèn vang-lo̍k-hi sí-thet; chúng-he tén chhin kiú, khon kì phìn-ôn mò-sṳ, chhiu kói-pien sióng-fap, kóng: "Kì he sṳ̀n-mìn!" 7 Lì ke thi-fông mò kí-yén, yù-chóng Phu-pak-liù yû têu thièn-sán. Kì fôn-ngiàng ngài-têu, sṳ̀n-sîm khoán-thai ngài-têu sâm-ngit. 8 Ke-sṳ̀, Phu-pak-liù ke â-pâ ngie̍t-tó yu ô-li-tú, soi chhai mìn-chhòng. Pó-lò hi kì ke fòng-kiên, vi kì khì-tó, on-sú, yî-hó kì. 9 Yîn-vi án-ngiòng, tó-song só-yû ke phiang-ngìn chhiu lûng-chúng lòi, chhiòn-phu ya tet-tó yî-hó. 10 Kì-têu sung ngài-têu chhin-tô lî-vu̍t; to khôi-sòn ke sṳ̀, yu chiông ngài-têu lu-song só sî-yeu ke tûng-sî sung-to sòn-táng. 11 Ko sâm-ke ngie̍t, ngài-têu chhô-sông yit-chak tui Â-li̍t-sân-thai lòi ke sòn; liá-chak sòn yung "Chhiu-sṳ̂ ke Sûng-pâu-thôi" cho ki-ho, he thìn chhai ke hói-tó ko-tûng ke. 12 Sòn to Si-lâ-kú, ngài-têu chhai ke-vi thìn-thò sâm-ngit, 13 yèn-heu yu khôi-sòn, to Li-kî-vûng. Thi-ngi-ngit yû nàm-fûng, só-yî lióng-ngit nui chhiu to Phu-tiû-li, 14 chhai ke-vi tù-tó yit-têu hiûng-thi chí-moi; kì-têu chhiáng ngài-têu thìn-liù yit lî-pai. Yèn-heu, ngài-têu chhiu hi Lò-mâ. 15 Lò-mâ ke hiûng-thi chí-moi thâng-tó ngài-têu to ke sêu-sit, chhiu to Â-pí-vû-sṳ lâu Sâm-kón lòi ngiàng-chiap ngài-têu. Pó-lò yit khon-tó kì-têu chhiu kám-chhia Song-ti, kien-kâ tet-tó yúng-hi. 16 Ngài-têu to Lò-mâ yî-heu, Pó-lò tet-tó hí-khó, lâu ke khon-sú kì ke pîn-é he̍t chhai nang-ngoi yit-ke só-chhai. 17 Ko sâm-ngit, Pó-lò chhiáng tông-thi Yù-thai-ngìn ke liâng-chhiu lòi siông-kien. Kì-têu lòi-to, Pó-lò tui kì-têu kóng: "Kok-vi hiûng-thi â, sûi-yèn ngài mò cho má-ke sṳ lòi tet-chhui thùng-pâu, ya-he vì-poi chú-siên ke kûi-kí, mò sióng-tó ngài sa chhai Yâ-lu-sat-lâng pûn-ngìn chok lòi koân, yu ap-sung hi kâu-pûn Lò-mâ tông-khiu̍k. 18 Kì-têu sṳ́m-mun ngài, chúng-he chhìm m̀-tó ngài yû má-ke kôi-sí ke chhui, sióng-oi piong ngài. 19 Chúng-he Yù-thai-ngìn fán-tui, pet-to mò phan-fap, ngài chṳ́-yû song-su Fòng-ti, pin m̀-he ngài oi ko thùng-pâu má-ke. 20 Vi-tó liá-ke yèn-ku, ngài yêu-khiù thùng ngì-têu kien-mien kóng-fa. Ngài só-yî tai-tén liá só-lien, ngièn-lòi he vi-tó Yî-set-lie̍t-ngìn só phan-mong ke ke-sà." 21 Kì-têu tui Pó-lò kóng: "Koân-he ngì ke sṳ, ngài-têu mò tui Yù-thai chiap-tó má-ke sin-é, ya mò hiûng-thi tui ke-vi tai má-ke sêu-sit lòi, me mò kóng ngì má-ke fái-fa. 22 Chúng-he, ngài-têu sióng-oi thâng ngì chhîn-khiéu kóng ngì ke khon-fap, yîn-vi ngài-têu tî ngì só su̍k ke kau-phai he chhai tak só-chhai su-ngìn kûng-kit ke." 23 Só-yî, kì-têu lâu Pó-lò yok-thin ngit-è lòi chhi-fi. Ke-ngit yû chhin-tô ngìn lòi Pó-lò he̍t ke só-chhai; chhiùng chó to am, kì tui kì-têu kóng-kié Song-ti koet ke tho-lî, pin yín-chṳn Mô-sî ke fap-li̍t lâu siên-tî-sû, khien kì-têu sin Yâ-sû. 24 Yû-têu ngìn sin kì só-kóng ke, yû-têu ngìn m̀ sin. 25 Pí-chhṳ́ yi-kien m̀ ha̍p, kì-têu chhiu san-fi. Màng san-khôi yî-chhièn, Pó-lò kóng yit-ki fa, kóng: "Sṳn-Lìn thûng-ko siên-tî Yî-soi-â tui ngì-têu chú-siên só-kóng ke mò m̀-chho̍k! 26 Ngì hi lâu liá-ke chṳ́-mìn kóng: Ngì-têu thâng-liáu yu thâng, chúng-he m̀-voi ngi̍p-ngí; khon-liáu yu khon, chúng-he m̀-voi liáu-kié. 27 Yîn-vi liá chṳ́-mìn ke sîm chhin-thun; kì-têu yu ngí-kûng poi-poi, muk-chû sap-sap. Na m̀-he án-ngiòng, kì-têu ke muk-chû voi khon-tet-tó, ngí-kûng voi thâng-tet ngi̍p-ngí, sîm ya voi mìn-pha̍k, kì-têu chhiu voi fì-sîm chón-yi, Ngài chhiu voi yî-hó kì-têu." 28 Pó-lò kiet-lun kóng: "Só-yî, ngì-têu yin-tông tî, Song-ti chṳ́n-kiu ke tho-lî yí-kîn chhòn-pûn Ngoi-pâng-ngìn; kì-têu fán-chón voi thâng!" 30 Pó-lò chhai chhṳ-kâ só soi lòi ke vuk he̍t lióng-ngièn. Só-yû lòi fóng-mun ke ngìn, kì lûng-chúng chiap-thai. 31 Kì thai-tám siên-chhòn Song-ti koet ke tho-lî, chiông koân-he Chú Yâ-sû Kî-tuk ke sṳ-chhìn kau-sṳ ngìn, mò su-tó má-ke chú-ngoi.

Lò-mâ 1

1 Ngài he Kî-tuk Yâ-sû ke phu̍k-ngìn Pó-lò; Song-ti fû-seu ngài cho sṳ́-thù, thi̍t-phe̍t phai ngài chhòn Kì ke fuk-yîm. 2 Liá fuk-yîm he Song-ti chhai chhin-kiú yî-chhièn thûng-ko Kì ke chung siên-tî chhai Sṳn-kîn tî-poi só yin-hí ke, nui-yùng he yû-koân Kì ke Lai-é --- ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk. Cheu hiet-thúng lòi kóng, kì he Thai-ví ke heu-thoi; cheu sṳn-kiet ke sṳ̀n-sin lòi kóng, yîn-vi Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, yung thai-nèn hién-mìn kì he Song-ti ke Lai-é. 5 Thûng-ko kì, ngài tet-tó thi̍t-phe̍t ke ên-tién, vi kì ke miàng cho sṳ́-thù, tai-liâng kok-koet ke ngìn lòi sin-chhiùng kì. 6 Liá tông-yèn pâu-hàm ngì liá-têu chhai Lò-mâ, tet-tó Song-ti kién-sién lòi kûi-su̍k Yâ-sû Kî-tuk ke ngìn. 7 Só-yû chhai Lò-mâ, Song-ti só siak, só kién-sién cho sṳn-thù ke ngìn, ngài tui ngì-têu chhiáng-ôn. Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 8 Yit khôi-sṳ́, ngài oi thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk, vi ngì-têu thai-kâ kám-chhia ngài ke Song-ti, yîn-vi ngì-têu ke sin-sîm yí-kîn chhòn-phien thiên-ha. 9 Song-ti tî ngài sòng-sòng chhai khì-tó chûng sióng-ngiam ngì-têu. Ngài chhiòn-sîm chhiòn-yi sṳ-fung Song-ti, chhòn yû-koân Kì ke Lai-é ke fuk-yîm; Kì cho-tet chṳn-mìn ngài só-kóng ke fa he yû-yáng ke. 10 Ngài khiù Song-ti, cheu Kì mî-hó ke chṳ́-yi vi ngài khôi-lu, pûn ngài chui-heu voi yû kî-fi hi fóng-mun ngì-têu. 11 Ngài fî-sòng hî-mong kien-tó ngì-têu, thùng ngì-têu fûn-hióng su̍k-lìn ke ên-su, hó pûn ngì-têu ke lìn-sin kiên-khiòng hí-lòi; 12 ya khó-yî kóng, ngài chhai ngì-têu chûng-kiên ke sṳ̀, yîn-vi ngì-têu lâu ngài pí-chhṳ́ ke sin-sîm, ngài-têu voi fu-siông tet-tó kú-li. 13 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu tî, yû hó-tô pái ngài kie-va̍k oi hi fóng-mun ngì-têu, chúng-he tak-pái tû yû sṳ-chhìn chú-tóng, hoi ngài mò fap-thu hi. Ngài ke muk-tit he oi chhai ngì-têu chûng-kiên tai-liâng ngìn kûi Chú, chhiong chhai khì-thâ ke Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên yit-yong. 14 Yîn-vi mò-lun tui má-ke ngìn, he vùn-mìn-ngìn ya-he màng khôi-fa ke, he chhûng-mìn-ngìn ya-he ngì-ngong ke, ngài lûng-chúng khiam kì-têu ke chai. 15 Só-yî, ngài pet-chhiet oi chiông liá fuk-yîm ya chhòn-pûn ngì-têu chhai Lò-mâ ke ngìn. 16 Ngài mò khon fuk-yîm cho kien-seu; liá fuk-yîm he Song-ti ke thai-nèn, oi chṳ́n-kiu yit-chhiet sin ke ngìn, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 17 Yîn-vi liá fuk-yîm khí-sṳ ngài-têu, Song-ti ngióng-pân pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he: Chhiùng-thèu to-mî he thûng-ko sin. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Thûng-ko sin thùng Song-ti yû chṳn-khok koân-he ke ngìn yit-thin voi tet-tó chṳ̂n ke sâng-miang." 18 Ngièn-lòi, Song-ti ke fat-khién tui thiên-táng hién-mìn chhai yit-chhiet mò kin-khièn lâu put-ngi ke ngìn sṳ̂n-song, chhiu-he ke-têu yung put-ngi ap-chṳ chṳ̂n-lî ke ngìn. 19 Song-ti chit-fa̍t kì-têu, yîn-vi koân-he Kì ke sṳ, yí-kîn cheu ngìn só-nèn lî-kié ke, chhîn-chhîn chhú-chhú hién-mìn chhai kì-têu ke mien-chhièn; liá he Song-ti chhîn-chhṳ vi kì-têu hién-mìn ke. 20 Yû-koân Song-ti ke yit-chhiet, pún-lòi m̀-he ngìn khon-tet-tó ke, chúng-he thûng-ko sṳ-kie ke chhóng-chho, ngìn khon-tó Kì só chho ke van-vu̍t, chhiu ngin-chhut Kì yún-yén ke thai-nèn lâu sṳ̀n-sin. Só-yî, ngìn mò má-ke chia-khiéu hó thôi-chhṳ̀. 21 Kì-têu sûi-yèn ngin-sṳt Song-ti, chúng-he m̀ chiông yùng-kông kûi-pûn Kì, ya m̀ kám-chhia Kì; kì-têu ke sṳ̂-sióng hî-khûng, fù-thù ke sîm pien-cho vû-am. 22 Kì-têu chhṳ-ngin chhin chhûng-mìn, khì-sṳ̍t chhin ngong. 23 Kì-têu m̀ pai yún-sên ke Song-ti, fán-chón hi pai ngiéu-siong, chhiu-he ke-têu cheu voi sí ke ngìn, fî-khìm, chéu-chhu, khûn-chhùng tén hìn-siong chho-chhut-lòi ke. 24 Só-yî, Song-ti yù-chhai kì-têu thèn-tén sîm-chûng ke yu̍k-ngiam hi-cho ha-liù ke sṳ, pí-chhṳ́ châu-tha̍p chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí. 25 Kì-têu hi-chhie̍t Song-ti ke chṳ̂n-lî, kâm-ngien chiap-su hî-ká: Kì-têu kin-pai fu̍k-sṳ su-chho ke tûng-sî, chúng-he m̀ kin-pai fu̍k-sṳ chho-vu̍t chṳ̂ Chú --- Kì chang he yin-kôi yún-yén su chan-mî ke. Â-mén! 26 Yîn-vi án-ngiòng, Song-ti yù-chhai kì-têu fong-chiúng chhṳ-kâ ke chhìn-yu̍k; m̀ tân-chhiang fu-ńg tá-lon chṳn-sòng ke koân-he, hàng vì-fán chhṳ-yèn ke sin-hàng-vì, 27 lièn nàm-ngìn ya hi-chhie̍t thùng fu-ngìn-kâ ke chṳn-tông koân-he, thùng-sin siông-lien, cho-chhut m̀-tî kien-seu ke sṳ, kiet-kó, su-tó yin-tet ke chit-fa̍t. 28 Ki-yèn ngìn ku-yi m̀ sṳ̀n-ngin Song-ti, Song-ti chhiu yù-chhai kì-têu chhùn phai-fai ke sîm, cho ke-têu mò yin-kôi cho ke sṳ. 29 Kì-têu hàng-chhin kok-chúng ke put-ngi, sià-ok, thâm-sîm lâu ok-thu̍k; mân-sîm he chhit-tu, hiûng-sat, siông-châng, kúi-cha lâu yîm-mèu. Kì-têu chṳ-chho yèu-ngièn, 30 pí-chhṳ́ fí-pong. Kì-têu yen-hen Song-ti, fu-siông vú-yu̍k, kiêu-ngau, chhṳ-khoâ, hau ngiâ sṳ-fî, m̀ hau-kin yà-ôi, 31 chhiòn mò thiên-liòng, kóng-fa mò sin-yung, mò oi-sîm, ya mò thùng-chhìn-sîm. 32 Kì-têu tî, cheu Song-ti ke min-lin, hàng liá-chúng sṳ ke ngìn he kôi-sí ke; chúng-he, kì-têu m̀ tân-chhiang chhṳ-kâ hi hàng, ya chan-sṳ̀n phe̍t-ngìn án-ngiòng hàng.

Lò-mâ 2

1 Phèn-yû â, lun-ton ngìn ke, mò-lun ngì he má-ngìn, m̀-sṳ́ sióng-oi thôi-chhṳ̀. Ngì lun-ton phe̍t-ngìn, chúng-he chhṳ-kâ só-cho ke yu thùng kì-têu khiung-yong, án-ngiòng, ngì chhiu-he thin chhṳ-kâ ke chhui. 2 Ngài-têu tî, hàng liá-chúng sṳ-chhìn ke ngìn, Song-ti voi cheu kûng-tong sṳ́m-phan kì-têu. 3 Chúng-he, phèn-yû â, ngì só lun-ton ke, phe̍t-ngìn só-hàng ke ke-têu sṳ-chhìn, chhiu-he ngì só-hàng ke â! Ngì sióng, ngì sám tet-khôi Song-ti ke sṳ́m-phan mâ? 4 Ya-he ngì khon-khiâng Kì fûng-sṳn ke chhṳ̀-oi, khôn-yùng lâu ngiûn-nai? Ngì yin-kôi tî Song-ti ke chhṳ̀-oi, yîn-vi Kì oi ngì fí-kói! 5 Chúng-he ngì ke ngang-sîm lâu m̀-hén fí-kói, vi ngì chhṳ-kâ chêu-lòi kien-tô ke fun-nu, chṳ-to Song-ti vi kûng-ngi fat-khién lâu sṳ́m-phan ke ngit-è lòi-to ke sṳ̀, su hàn-kha chhûng ke chit-fa̍t. 6 Yîn-vi Song-ti oi cheu tak-sà ke hàng-vì po-yin kì. 7 Yû-têu ngìn kiên-chhṳ̀ hàng-san, chûi-khiù tui Song-ti lòi ke chûn-kui, yùng-kông, lâu m̀-voi phai-fai ke sâng-miang; liá-chúng ngìn, Song-ti voi yung yún-yén ke sâng-miang su pûn kì-têu. 8 Chúng-he, ke-têu chhṳ-sṳ̂ ke ngìn, kì-têu khî-chhie̍t chṳ̂n-lî hi thèn put-ngi, Song-ti ke fat-khién lâu chit-fa̍t yit-thin voi lìm-to kì-têu. 9 Só-yû chok-ok ke ngìn voi tù-tó fam-nan lâu thung-khú, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 10 Chúng-he, só-yû hàng-san ke ngìn, Kì voi su kì-têu chûn-kui, yùng-kông lâu phìn-ôn, siên he Yù-thai-ngìn, yèn-heu he Ngoi-pâng-ngìn. 11 Yîn-vi, mò-lun tui má-ngìn, Song-ti m̀-voi phiên-sîm. 12 Ngoi-pâng-ngìn mò Mô-sî ke fap-li̍t, kì-têu fam-chhui chhiu voi chhai liá fap-li̍t chṳ̂-ngoi me̍t-mòng; Yù-thai-ngìn yû liá fap-li̍t, kì-têu fam-chhui chhiu oi cheu liá fap-li̍t lòi su sṳ́m-phan. 13 Yîn-vi pûn Song-ti phan mò-chhui ke, m̀-he ke-têu thâng-tó fap-li̍t ke ngìn, he ke-têu sṳ̍t-hàng fap-li̍t ke ngìn. 14 Ngoi-pâng-ngìn sûi-yèn mò liá-ke fap-li̍t, chúng-he, kì-têu na-he cheu thiên-sin hi hàng ha̍p liá fap-li̍t ke sṳ, kì-têu hàn-he yû chhṳ-kâ ke fap-li̍t. 15 Kì-têu ke péu-hien hién-mìn liá fap-li̍t ke min-lin he siá chhai kì-têu ke sîm-tú; kì-têu ke liòng-sîm chhiu-he chṳn-mìn liá-ke sṳ-sṳ̍t; yîn-vi, kì-têu ke sîm yû-sṳ̀ voi chit-phi chhṳ-kâ, yû-sṳ̀ voi vi chhṳ-kâ phien-fu. 16 Cheu ngài só-chhòn ke fuk-yîm, chhai ma̍t-ngit, Song-ti thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû sṳ́m-phan ke sṳ̀, chhiu-he oi cheu án-ngiòng lòi sṳ́m-phan ngìn sîm-chûng yit-chhiet ke pi-me̍t. 17 Chúng-he, ngì kóng ngì he Yù-thai-ngìn, ngì yí-kho fap-li̍t, yu khoâ-khiéu thùng Song-ti yû thi̍t-phe̍t ke koân-he. 18 Ngì yí-kîn chiap-su fap-li̍t ke kau-hiun, tî Song-ti oi ngì cho má-ke, ya hiáu-tet fûn-phe̍t sṳ-fî. 19 Ngì chhṳ̂m-sin chhṳ-kâ he vi mô-muk-ke tai-lu ke ngìn, he ke-têu chhai vû-am-chûng ke ngìn ke kông, 20 he ngong-é ke chṳ́-thô-chá, he heu-sâng-ngìn ke sîn-sâng. Ngì yu ngin-vì, yîn-vi ngì yû Mô-sî ke fap-li̍t, chhiu tui chṳ-sṳt lâu chṳ̂n-lî yû pá-ak. 21 Ngì kâu phe̍t-ngìn, ngióng-pân m̀ kâu chhṳ-kâ nè? Ngì kau-hiun ngìn cho-m̀-tet thêu-nâ, chhṳ-kâ sa thêu-nâ mâ? 22 Ngì kóng cho-m̀-tet fam kiên-yìm, chhṳ-kâ sa hi fam mâ? Ngì nâu ngiéu-siong, chhṳ-kâ sa thêu-nâ kiûng-meu-tú ke tûng-sî mâ? 23 Ngì khoâ-khiéu ngì yû Song-ti ke fap-li̍t, chhṳ-kâ fán-chón pho-fai Song-ti ke fap-li̍t lòi vú-yu̍k Kì mâ? 24 Sṳn-kîn kóng: "Vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, Song-ti ke miàng pûn Ngoi-pâng-ngìn vú-yu̍k." 25 Ngì na-he chûn-hàng fap-li̍t, ngì ke kot-lî chhiu yû ka-chhṳ̍t; ngì na vì-fam fap-li̍t, ngì ke kot-lî chhiu mò pan-si̍t lu-yung. 26 Án-ngiòng khon-lòi, yit-ke mò su kot-lî ke ngìn na chûn-hàng fap-li̍t ke min-lin, Song-ti kám m̀-voi son kì cho su kot-lî ke ngìn mâ? 27 Ngì-têu Yù-thai-ngìn voi pûn Ngoi-pâng-ngìn thin-chhui! Yîn-vi ngì-têu liâng-su fap-li̍t thiàu-vùn, yu chiap-su kot-lî, chúng-he ngì-têu vì-fam fap-li̍t; kì-têu ke sṳ̂n-thí sûi-yèn mò su kot-lî, chúng-he kì-têu chûn-hàng fap-li̍t. 28 Khì-sṳ̍t, má-ngìn chang son he chṳ̂n ke Yù-thai-ngìn, chṳn-kîn su kot-lî ke ngìn nè? M̀-he ngoi-péu cho Yù-thai-ngìn, sṳ̂n-thí chiap-su kot-lî ke. 29 Chúng-kóng, nui-tú cho Yù-thai-ngìn ke, chang he chṳ̂n ke Yù-thai-ngìn; khiung-yong, m̀-he yîn-vi fap-li̍t thiàu-vùn, he thûng-ko Sṳn-Lìn ke kûng-chok, sîm-kôn chiap-su kot-lî ke, chang he chṳ̂n ke kot-lî. Liá-chúng ngìn só tet-tó ke chhṳ̂n-chan, m̀-he tui ngìn, he tui Song-ti lòi ke.

Lò-mâ 3

1 Cheu án-ngiòng lòi kóng, Yù-thai-ngìn yû má-ke kha yàng Ngoi-pâng-ngìn nè? Kot-lî yu yû má-ke ka-chhṳ̍t nè? 2 Sṳ-sṳ̍t-song, tak fông-mien tû yû. Thi-yit, Song-ti chiông Kì ke chṳ̂n-tho kâu pûn Yù-thai-ngìn. 3 Chhiu-son kì-têu chûng-kiên yû poi-sin ke, Song-ti kám voi yîn-vi án-ngiòng chhiu mò sin-sṳ̍t mâ? 4 Tông-yèn m̀-voi! Chhiu-son ngìn-ngìn lûng-chúng pien-cho fâ-liâu, Song-ti hàn-he chṳ̂n-sṳ̍t ke; chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: Ngì kóng-fa ke sṳ̀, mò pâu hó chok, pûn-ngìn ko ke sṳ̀, thin-chho̍k voi yàng. 5 Na-he ngài-têu ke put-ngi voi hién-mìn Song-ti ke kûng-ngi, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Song-ti chit-fa̍t ngài-têu, he Kì ke put-ngi mâ? (Ngài he cheu ngìn ke sióng-fap kóng ke.) 6 Tông-yèn m̀-he! Song-ti na-he put-ngi, Kì ngióng-pân cho-tet sṳ́m-phan sṳ-kiên nè? 7 Na-he ngài kóng fâ-liâu voi sṳ́ Song-ti ke chṳ̂n-sṳ̍t hàn-kha hién-mìn, kien-kâ tet yùng-kông, ngài oi ngióng-pân kóng nè? Cho-má-ke ngài hàn pûn-ngìn thin-cho chhui-ngìn nè? 8 Cho-má-ke m̀ kóng: "Ngài-têu cho-tet hàng ok lòi hién san" nè? Yû-têu ngìn fí-pong ngài, kóng ngài sṳt kóng liá-chúng ke fa; kì-têu su thin-chhui he yin-kôi ke. 9 Án-ngiòng, ngài-têu Yù-thai-ngìn pí Ngoi-pâng-ngìn kha-hó he-mò? Tông-yèn m̀-he án-ngiòng! Ngài yí-kîn chṳ́-chhut, Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn khiung-yong he chhai chhui-ok ke khièn-sṳ chṳ̂-ha. 10 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Mò ngi-ngìn, lièn yit-ke me mò. 11 Mò chhûng-mìn-ngìn, ya mò chhìm Song-ti ke ngìn. 12 Ngìn-ngìn lì-khôi Song-ti, chhiòn-phu hàng m̀-chho̍k lu; mò hàng-san ke, lièn yit-ke me mò. 13 Kì-têu ke hèu-lièn chhiong tá-khôi ke fùn-mu; kì-têu ke sa̍t-mà chhin kóng kúi-cha ke fa; tui choi-sùn chhut ke chhiong he sà ke thu̍k-hi; 14 Kì-têu ke choi chhûng-mân ok-thu̍k ke chu-ma. 15 Oi hi hoi-ngìn ya-he chhṳ̀-ngìn, kì-têu chéu-to chhiong pî án kiak; 16 mò-lun kì-têu hi-to nai-vi, chhiu voi yû pho-fai lâu pî-chhám. 17 Kì-têu m̀-tî phìn-ôn ke lu; 18 ya mò ho̍k-tó kin-vi Song-ti. 19 Ngài-têu tî, fap-li̍t ke min-lin he tui chhai fap-li̍t tái-hâ ke ngìn kóng ke, oi pûn chhiòn sṳ-kie ke ngìn phu̍k chhai Song-ti ke sṳ́m-phan thòi-chhièn, mò yit-sà yû fa hó kóng. 20 Yîn-vi mò ngìn nèn kho hàng fap-li̍t lòi pûn Song-ti thin-cho ngi; fap-li̍t ke muk-tit he oi pûn ngìn tî chhṳ-kâ yû chhui. 21 Chúng-he liá-ha, Song-ti ngióng-pân pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he yí-kîn khí-sṳ chhut-lòi; thùng fap-li̍t chhiòn mò koân-he. Mô-sî ke fap-li̍t lâu chung siên-tî chhiu-he chṳn-kí. 22 Song-ti pûn ngìn thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, he yîn-vi kì-têu sin Yâ-sû Kî-tuk. Mò-lun he má-ngìn, chṳ́-yû sin Kî-tuk, Song-ti chang voi án-ngiòng tui-thai kì-têu: 23 Yîn-vi sṳ-kiên-ngìn chhiòn-phu fam-liáu chhui, khûi-khiam Song-ti ke yùng-kông. 24 Liá-ha, Song-ti pha̍k-pha̍k sṳ̂-ên, thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû lòi kiu-su̍k kì-têu, pûn kì-têu thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he. 25 Song-ti hî-sên Yâ-sû cho su̍k-chhui-chi, thûng-ko kì liù-hiet lòi sí, pûn ngìn yîn-vi sin kì lòi tet-tó sa-chhui. Song-ti án-ngiòng cho he oi hién-mìn Kì ke kûng-ngi. 26 Siên-chhièn, yîn-vi Kì ke ngiûn-nai, Kì khôn-yùng ngìn ke chhui; chúng-he liá-ha, Kì chhí-sêu ngìn ke chhui lòi hién-mìn Kì ke kûng-ngi. Án-ngiòng, Song-ti hién-mìn Kì chhṳ-kâ he kûng-ngi ke, ya chhṳ̂n yit-chhiet sin Yâ-sû ke ngìn he ngi-ngìn. 27 Án-ngiòng, ngài-têu yû má-ke hó khoâ-khiéu nè? Yit-si̍t-é me mò! Ngióng-pân kóng nè? He tui chûn-hàng fap-li̍t mâ? M̀-he! He tui sin lòi ke. 28 Ngài-têu ke kiet-lun he: Ngìn thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he chṳ́-yû thûng-ko sin, m̀-he thûng-ko chûn-hàng fap-li̍t. 29 Kám kóng Song-ti tân-chhiang he Yù-thai-ngìn ke Song-ti mâ? Kì ya kám m̀-he Ngoi-pâng-ngìn ke Song-ti mâ? Tông-yèn he! 30 Ki-yèn Song-ti chṳ́-yû yit-vi, Kì chhiu oi pûn Yù-thai-ngìn thûng-ko sin thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, tui Ngoi-pâng-ngìn ya he khiung-yong. 31 Án-ngiòng lòi kóng, ngài-têu ke sin hoi Mô-sî ke fap-li̍t sṳt-háu he-mò? Tông-yèn m̀-he! Tiên-to, ngài-têu sṳ́ fap-li̍t hàn-kha yû-háu.

Lò-mâ 4

1 Lun-tó ngài-têu hiet-thúng ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, koân-he kì ke kîn-ngiam, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? 2 Na-he kì pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn he yîn-vi kì ke hàng-vì, kì chhiu yû-hó khoâ-khiéu; chúng-he, chhai Song-ti ke mien-chhièn, kì mò má-ke hó khoâ-khiéu. 3 Sṳn-kîn kóng: "Â-pak-lâ-hón sin Song-ti, yîn-vi kì ke sin, Song-ti chhiu son kì cho ngi-ngìn." 4 Cho-se ke ngìn tet-tó kûng-chhièn, m̀ son ên-tién, he kì yin-kôi tet ke. 5 Chúng-he, yû khièn hó phan chhui-ngìn cho mò-chhui ke he Song-ti; sin Kì ke ngìn yû-hó thùng Kì yû chṳn-khok ke koân-he, m̀-he yîn-vi hàng-vì, he yîn-vi sin. 6 Thai-ví só kóng, ke m̀-he kho hàng-vì pûn Song-ti son-cho ngi ke ngìn yû fuk-hi, chhiu-he liá-ke yi-sṳ. Kì kóng: 7 Ko-fam tet-tó ngièn-liong, chhui-ok tet-tó sa-miên ke ngìn, kì he ngióng-pân yû fuk-hi â! 8 Mò pûn Chú thin-chhui ke ngìn, liá ngìn sṳ̍t-chhai yû fuk-hi ô! 9 Thai-ví só-kóng ke fuk-hi tân-chhiang su̍k su kot-lî ke ngìn mâ? M̀-he! Kì ya he su̍k mò su kot-lî ke ngìn; yîn-vi ngài-têu yí-kîn yín-yung Sṳn-kîn ke fa, kóng: "Â-pak-lâ-hón sin Song-ti, yîn-vi kì ke sin, Song-ti chhiu son kì cho ngi-ngìn." 10 Liá he chhai má-ke chhìn-hìn chṳ̂-ha fat-sên ke nè? He chhai Â-pak-lâ-hón su kot-lî yî-chhièn, ya-he yî-heu nè? He chhai yî-chhièn, m̀-he yî-heu. 11 Kì heu-lòi chang chiap-su kot-lî; liá he yit-chúng ki-ho, chṳn-mìn kì chhai chiap-su kot-lî yî-chhièn yí-kîn yîn-vi sin pûn Song-ti son-cho ngi-ngìn lé. Só-yî, tui só-yû mò su kot-lî, chúng-he yîn-vi sin pûn Song-ti son-cho ngi ke ngìn lòi kóng, Â-pak-lâ-hón he su̍k-lìn ke â-pâ. 12 Kì ya he yí-kîn su kot-lî ke ngìn ke â-pâ, m̀ tân-chhiang he yîn-vi kì-têu liâng-su kot-lî, chui chhung-yeu ke he yîn-vi kì-têu thèn-tén ngài-têu ke chú-siên Â-pak-lâ-hón, ko kì chhai màng su kot-lî yî-chhièn ke-chúng sin-sîm ke sên-fa̍t. 13 Song-ti yin-hí Â-pak-lâ-hón pin kì ke chṳ́-sûn, kóng kì voi sṳ̀n-su liá sṳ-kie. Liá yin-hí m̀-he yîn-vi Â-pak-lâ-hón chûn-hàng fap-li̍t, he yîn-vi kì sin, chhiu pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn. 14 Na-he Song-ti ke yin-hí he pûn chûn-hàng Mô-sî fap-li̍t ke ngìn, ngìn ke sin chhiu mò yi-sṳ, Song-ti ke yin-hí ya mò ka-chhṳ̍t. 15 Song-ti ke fat-khién he tui fap-li̍t lòi ke; mò fap-li̍t, chhiu mò vì-fam fap-li̍t ke sṳ. 16 Só-yî, yin-hí he yung sin cho kîn-kí ke; liá he Song-ti yin-hí ke pó-chṳn: Kì voi pha̍k-pha̍k sṳ̂-ên pûn Â-pak-lâ-hón só-yû ke chṳ́-sûn, m̀ tân-chhiang he chûn-hàng fap-li̍t ke, ya pâu-hàm ke-têu chhiong Â-pak-lâ-hón án-ngiòng sin Song-ti ke ngìn. Yîn-vi Â-pak-lâ-hón he ngài-têu thai-kâ su̍k-lìn ke â-pâ. 17 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngài li̍p ngì cho chhin-tô koet ke â-pâ." Chhai Song-ti mien-chhièn, liá yin-hí he yû-háu ke; Â-pak-lâ-hón só sin ke chhiu-he sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t, tui mò chhóng-chho van-yû ke Song-ti. 18 Chhai mò phan-mong ke sṳ̀, Â-pak-lâ-hón hàn-he phan-mong, hàn-he sin, só-yî chang sàng-cho "chhin-tô koet ke â-pâ". Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngì thin-chho̍k voi yû chhin-tô chṳ́-sûn." 19 Ke-sṳ̀, Â-pak-lâ-hón voi yit-pak se lé. Kì chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí chhiong-he sí-ngìn, Sâ-lâ sên-yuk ke kî-nèn ya yí-kîn sóng-sṳt, chúng-he, kì ke sin-sîm pin mò yîn-vi án-ngiòng chhiu kám-séu. 20 Kì mò sóng-sṳt sin-sîm, ya mò fài-ngì Song-ti ke yin-hí; kì ke sin-sîm fán-chón hàn-kha kiên-ku, chiông yùng-kông kûi pûn Song-ti. 21 Kì khok-sin Song-ti thin-chho̍k voi sṳ̀n-chhiu Kì só yin-hí ke. 22 Liá chhiu-he Â-pak-lâ-hón ngióng-pân yîn-vi sin "pûn Song-ti son-cho ngi-ngìn" ke ngièn-yîn. 23 Chúng-he, "son-cho ngi-ngìn" liá-ki fa, m̀ tân-chhiang he kóng-lun kì, 24 ya he vi ngài-têu lòi kóng ke. Yîn-vi ngài-têu sin sṳ́ ngài-têu ke Chú Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t ke Song-ti, só-yî Kì son ngài-têu cho ngi-ngìn. 25 Chú Yâ-sû pûn-ngìn kâu chhai ngìn ke sú-chûng, vi-tó ngài-têu ke chhui lòi sí; Song-ti sṳ́ kì fu̍k-fa̍t, vi-tó pûn ngài-têu thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he.

Lò-mâ 5

1 Ki-yèn ngài-têu yîn-vi sin pûn Song-ti chhṳ̂n-cho ngi-ngìn, chhiu thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk lâu Song-ti yû fò-hó ke koân-he. 2 Ngài-têu yu thûng-ko Kî-tuk, yîn-vi sin, chin-ngi̍p liá-ha só hióng-su Song-ti ke ên-tién; yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu fôn-fôn hí-hí phan-mong fûn-hióng Song-ti ke yùng-kông! 3 Chhiu-he chhai fam-nan-chûng, ngài-têu hàn-he fôn-hí; yîn-vi ngài-têu tî, fam-nan voi yông-sṳ̀n ngiûn-nai, 4 ngiûn-nai voi sâng-chhut ló-lien, ló-lien voi tai-lòi phan-mong. 5 Liá phan-mong m̀-voi pûn ngài-têu sṳt-mong; yîn-vi Song-ti thûng-ko Kì su pûn ngài-têu ke Sṳn-Lìn, chiông Kì ke thung-siak tó chhai ngài-têu ke sîm-chûng. 6 Tông ngài-têu hàn ngiôn-ngio̍k ke sṳ̀, Kî-tuk chhiu cheu Song-ti só-thin ke ngit-è vi chhui-ngìn sí. 7 Vi ngi-ngìn sí chhiu chhin nàn-tet; vi hó-ngìn sí, fe̍t-chá yû-ngìn kám cho. 8 Vì-thu̍k Song-ti tui ngài-têu péu-mìn Kì kóng-m̀-chhin ke thung-siak: Chhai ngài-têu hàn cho chhui-ngìn ke sṳ̀, Kî-tuk chhiu yí-kîn vi ngài-têu sí! 9 Yîn-vi kì liù-hiet lòi sí, ngài-têu liá-ha chhiu thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he; chiông-lòi, kì ko-kha oi kiu ngài-têu thot-lì Song-ti ke fat-khién. 10 Ngài-têu ngièn-lòi he Song-ti ke sù-thi̍t; chúng-he thûng-ko Kiâ Lai-é ke sí, Kì pûn ngài-têu sàng-cho Kì ke phèn-yû. Ki-yèn sàng-cho Kì ke phèn-yû, ngài-têu hàn-kha oi thûng-ko Kî-tuk ke sâng-miang lòi tet-kiu! 11 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ki-yèn Chú Yâ-sû Kî-tuk pûn ngài-têu liá-ha chhiu cho Song-ti ke phèn-yû, ngài-têu chhiu thûng-ko kì fôn-fôn hí-hí lòi yùng-kông Song-ti. 12 Chhui thûng-ko yit-ke ngìn lòi ngi̍p sṳ-kie, yîn-vi án-ngiòng, sí ya thûng-ko chhui thèn-tén lòi; kiet-kó, sí chhiu lìm-to chhiòn ngìn-lui, yîn-vi mî-yit-ke ngìn lûng-chúng fam-liáu chhui. 13 Chhai fap-li̍t pân-pu yî-chhièn, sṳ-kie chhiu yû chhui ke chhùn-chhai; chúng-he, mò fap-li̍t, ngìn chhiu mò cheu fap-li̍t ke phêu-chún lòi chiap-su hìn-fa̍t. 14 Sûi-yèn án-ngiòng, tui Â-tông to Mô-sî, ngìn-lui hàn-he pûn sí kón-hot, chhiu-son mò chhiong Â-tông án-ngiòng fam-tó m̀ fu̍k-chhiùng Song-ti ke chhui, ngìn hàn-he mò fap-thu sám-khôi sí ke khièn-sṳ. Â-tông he yî-heu chang oi lòi ke-sà ke yi-péu. 15 Chúng-he, lióng-sà pin m̀-he vàn-chhiòn khiung-yong, yîn-vi Song-ti pha̍k-pha̍k ke ên-su lâu Â-tông ke chhui he thai-yû fûn-phe̍t ke. Sûi-yèn yû chhin-tô ngìn yîn-vi Â-tông yit-sà ke chhui lòi sí; chúng-he, Song-ti ke ên-tién thai kâ chhin tô. Kì thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk yit-sà pha̍k-pha̍k su pûn chung-ngìn ke ên-su ya he án-ngiòng. 16 Song-ti ke ên-su lâu yit-ke ngìn fam-chhui ke kiet-kó yû chhin-thai ke chhâ-phe̍t. Yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, chhiu tai-lòi "Yû-chhui" ke phan-kiet; chúng-he, tô-tô ngìn fam-chhui, sa tet-tó "Mò-chhui" ke siên-ko, liá chhiu-he khâm-m̀-tet ke ên-su! 17 Sûi-yèn yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, sí chhiu kón-hot sṳ-kiên-ngìn, chúng-he Yâ-sû Kî-tuk yit-sà só sṳ̀n-chhiu ke hàn-kha thai! Só-yû liâng-su Song-ti fûng-sṳn ke ên-tién, pha̍k-pha̍k tet-tó chhṳ̂n-ngi ke ngìn, lûng-chúng voi thûng-ko Kî-tuk tet-tó sâng-miang lòi chóng-khièn. 18 Chúng-kóng, yîn-vi yit-ke ngìn fam-chhui, chung-ngìn chhiu chhiòn-phu su thin-chhui; khiung-yong, yîn-vi yit-ke ngìn só-hàng ke ngi, chung-ngìn chhiu lûng-chúng tet-tó siên-ko mò-chhui lòi sṳ̀n-su sâng-miang. 19 Yîn-vi yit-ke ngìn vì-phoi min-lin, chung-ngìn chhiu sàng-cho chhui-ngìn; chhiong án-ngiòng, yit-ke ngìn sun-fu̍k, chung-ngìn chhiu sàng-cho ngi-ngìn. 20 Fap-li̍t yit chṳ-thin, ko-fam chhiu chen-kâ; chúng-he chhui ye̍t tô, Song-ti ke ên-tién ya ye̍t fûng-sṳn. 21 Chhui he thûng-ko sí lòi kón-hot, chhiong án-ngiòng, Song-ti ke ên-tién he thûng-ko kûng-ngi lòi thúng-chhṳ, oi pûn ngài-têu thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk lòi tet-tó yún-sên.

Lò-mâ 6

1 Án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Ngài-têu cho-tet ki-siu̍k sên-fa̍t chhai chhui ke tî-poi, lòi pûn Song-ti ke ên-tién chen-kâ mâ? 2 Tông-yèn cho-m̀-tet! Tui chhui lòi kóng, ngài-têu yí-kîn sí-thet. Ngài-têu ngióng-pân cho-tet ki-siu̍k sên-fa̍t chhai chhui ke tî-poi nè? 3 Ngì-têu kám m̀ tî, ngài-têu liâng sé-lî lòi thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn, chhiu-he liâng sé-lî lòi kâ-ngi̍p kì ke sí mâ? 4 Thûng-ko sé-lî, ngài-têu yí-kîn thùng kì khiung-ha sí, khiung-ha mài-chong lé! Liá he vi-tó oi pûn ngài-têu ko sîn ke sên-fa̍t; chhiong thiên-táng ke Â-pâ yung Kì yùng-yeu ke thai-nèn, sṳ́ Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t khiung-yong. 5 Na-he ngài-têu lâu Kî-tuk ha̍p-yì vì-yit, kîn-li̍t kì ke sí, ngài-têu thin-chho̍k ya voi lâu kì ha̍p-yì vì-yit, kîn-li̍t kì ke fu̍k-fa̍t. 6 Ngài-têu tî, ngài-têu ke khiu-ngìn yí-kîn thùng Kî-tuk khiung-ha tâng sṳ̍p-sṳ-ka, he oi fí-me̍t ngài-têu yû chhui ke sṳ̂n-thí, pûn ngài-têu m̀-voi chai cho chhui ke nù-li; 7 yîn-vi ngìn yit sí, chhiu thot-lì chhui ke khièn-sṳ. 8 Ngài-têu na-he thùng Kî-tuk khiung-ha sí, ngài-têu khok-sin, ngài-têu ya voi thùng Kî-tuk khiung-ha sâng. 9 Yîn-vi ngài-têu tî, Kî-tuk yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t, kì m̀-voi chai sí lé; sí put-nèn chai khúng-chṳ kì lé. 10 Kì ke sí, he thùng chhui chhiet-thôn koân-he, yit-pái chhiu yèn-mân; kì liá-ha sâng-tén, he vi Song-ti lòi sâng. 11 Khiung-yong, tui chhui liá fông-mien lòi kóng, ngì-têu oi khon chhṳ-kâ he sí-thet ke, chúng-he chhai Kî-tuk Yâ-sû ke sâng-miang tî-poi, ngì-têu he vi Song-ti lòi sâng. 12 Só-yî, ngì-têu voi sí ke sṳ̂n-thí m̀-hó chai pûn chhui kón-hot, hi sun-chhiùng sṳ̂n-thí ke chhìn-yu̍k. 13 Ngì-têu sṳ̂n-thí ke mî-yit phu-fun ya m̀-hó hiong chhui thèu-hòng, hi cho sià-ok ke hi-mén. Tiên-to, ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ hien-pûn Song-ti, chhiong tui sí fu̍k-fa̍t ke ngìn, chiông kûi-ke ngìn fung-hien pûn Kì, cho kûng-ngi ke hi-mén. 14 Chhui thin-chho̍k m̀-voi kón-hot ngì-têu; yîn-vi ngì-têu yí-kîn m̀-he chhai fap-li̍t tái-hâ, he chhai Song-ti ke ên-tién chṳ̂-ha. 15 Án-ngiòng lòi kóng, yîn-vi ngài-têu mò chhai fap-li̍t tái-hâ, he chhai Song-ti ke ên-tién chṳ̂-ha, ngài-têu chhiu cho-tet fam-chhui mâ? Chhie̍t-tui cho-m̀-tet! 16 Ngì-têu kám m̀ tî, ngì-têu cho ngìn ke nù-phu̍k chhiu oi fu̍k-chhiùng chú-ngìn; fu̍k-chhiùng má-ngìn, ngì-têu chhiu he kì ke nù-phu̍k. Liá chhiu he kóng, ngì-têu cho chhui ke nù-phu̍k, kiet-kó chhiu he sí; ngì-têu sun-chhiùng Song-ti, chhiu sàng-cho ngi-ngìn. 17 Kám-chhia Song-ti! Sûi-yèn ngì-têu sṳt cho chhui ke nù-phu̍k, chúng-he liá-ha, ngì-têu yit-sîm sun-chhiùng só chhòn pûn ngì-têu ke kau-hiun. 18 Ngì-têu yí-kîn tui chhui-chûng sṳt-fong chhut-lòi, sàng-cho ngi ke nù-phu̍k. 19 Ngài kiâng ngì-têu m̀ liáu-kié ngài ke yi-sṳ, chang yung phû-thûng ke li-é lòi tui ngì-têu kóng. Thèu-pái ngì-têu fong-chiúng chhìn-yu̍k, vì-phoi fap-li̍t, cho chhui ke nù-phu̍k; liá-ha, ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ kûi-ke ngìn hien-cho ngi ke nù-phu̍k, pûn ngì-têu sàng-cho sṳn-kiet. 20 Ngì-têu cho chhui ke nù-phu̍k ke sṳ̀, ngì-têu m̀ chiap-su ngi ke yok-suk. 21 Ngì-têu liá-ha khon-cho kien-seu ke sṳ, ke-sṳ̀ cho-liáu, kiet-kó tet-tó má-ke hó-chhu nè? Put-ko he sí thin-thin! 22 Liá-ha, ngì-têu yí-kîn tui chhui-chûng sṳt-fong chhut-lòi, sàng-cho Song-ti ke nù-phu̍k; kiet-kó ngì-têu chiông sâng-miang vàn-chhiòn hien pûn Kì, só sû-sṳ̀n ke chhiu-he yún-sên. 23 Yîn-vi chhui ke thoi-ka chhiu-he sí; chúng-he Song-ti só-su ke ên-tién chhiu-he pûn ngài-têu thùng ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû ha̍p-yì vì-yit, lòi tet-tó yún-sên.

Lò-mâ 7

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu he liáu-kié fap-li̍t ke ngìn, yit-thin voi mìn-pha̍k ngài só oi kóng ke: Fap-li̍t tui ngìn ke yok-suk, he chhai ngìn hàn sâng ke sṳ̀ chang yû-háu. 2 Pí-lun lòi kóng, yit-ke kiet-fûn ke fu-ngìn-kâ, kiâ ló-kûng hàn sâng, kì chhiu chhai fap-li̍t ke yok-suk chṳ̂-ha, cho-m̀-tet lì-khôi ló-kûng; ló-kûng na ko-sṳ̂n, kì chhiu m̀-sṳ́ chai su liá fap-li̍t ke han-chṳ. 3 Só-yî, ló-kûng hàn sâng ke sṳ̀, kì na thùng phe̍t ke nàm-ngìn thùng-kî, chhiu oi khon kì cho yìm-fu. Na-he kiâ ló-kûng ko-sṳ̂n thet-hi, chhai fap-li̍t-song kì chhiu-he yit-ke chhṳ-yù-ngìn, na-he thùng phe̍t ke nàm-ngìn kiet-fûn, ya m̀ son fam kiên-yìm. 4 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu ke chhìn-hìn ya he án-ngiòng. Cheu fap-li̍t lòi kóng, ngì-têu he yí-kîn sí-thet ke ngìn, yîn-vi ngì-têu he Kî-tuk sṳ̂n-thí ke yit-phu-fun; ngì-têu liá-ha yí-kîn kûi-su̍k tui sí fu̍k-fa̍t ke Chú, pûn ngài-têu cho-tet hó-hó vi Song-ti kûng-chok. 5 Ngài-têu hàn cheu ngiuk-thí sên-fa̍t ke sṳ̀, Mô-sî ke fap-li̍t kit-hí ngài-têu ke sià-ngiam, chhai ngài-têu ke kî-thí chûng fat-chok, kiet-kó chhiu-he sí. 6 Chúng-he, tui kón-hot ngài-têu ke fap-li̍t lòi kóng, ngài-têu he yí-kîn sí-thet ke ngìn; liá-ha, fap-li̍t yí-kîn mò fap-thu yok-suk ngài-têu lé. Ngài-têu sṳ-fung Song-ti he cheu Sṳn-Lìn ke sîn chṳ́-sṳ, m̀-he chai cheu fap-li̍t thiàu-vùn ke khiu yong-sṳt. 7 Án-ngiòng, ngài-têu cho-tet kóng fap-li̍t pún-sṳ̂n he chhui mò? Tông-yèn cho-m̀-tet! Tiên-to, thûng-ko fap-li̍t, ngài chang tî chhui he má-ke. Na m̀-he fap-li̍t kóng "Cho-m̀-tet thâm-sîm", ngài chhiu m̀ tî thâm-sîm he má-ke. 8 Chhui thûng-ko fap-li̍t ke min-lin chhìm-tó kî-fi, chhai ngài tî-poi kit-hí kok-chúng ke thâm-ngiam. Mò fap-li̍t, chhui chhiu mò háu-li̍t. 9 Ngài pún-lòi sên-fa̍t chhai fap-li̍t chṳ̂ ngoi; heu-lòi fap-li̍t ke min-lin lòi-to, chhui chhiu fat-sên háu-li̍t, kiet-kó ngài chhiu chhai chhui-chûng sí-thet. 10 Fap-li̍t ke min-lin ngièn-lòi he oi pûn ngìn tet-tó sâng-miang ke; chúng-he, tui ngài lòi kóng, kì fán-chón sa tai-lòi me̍t-mòng. 11 Yîn-vi chhui thûng-ko fap-li̍t ke min-lin chhìm-tó kî-fi yú-fe̍t ngài, ya thûng-ko fap-li̍t ke min-lin hoi-sí ngài. 12 Mô-sî ke fap-li̍t pún-sṳ̂n he sṳ̀n-sṳn ke; fap-li̍t ke min-lin he sṳ̀n-sṳn, kûng-phìn lâu liòng-san ke. 13 Án-ngiòng kóng, he ke liòng-san ke hoi-sí ngài mâ? Tông-yèn m̀-he! He chhui! Chúng-he, chhui he thûng-ko ke liòng-san ke chang hién-chhut ngièn-hìn, kiet-kó chhiu tai-lòi sí. Thûng-ko fap-li̍t ke min-lin, chhui ke ok-chṳt chhiu ye̍t-lòi ye̍t mìn-hién. 14 Ngài-têu tî, Mô-sî ke fap-li̍t he su̍k-lìn ke; chúng-he, ngài he su̍k ngiuk-thí ke, yí-kîn mai pûn chhui cho nù-li. 15 Ngài só-cho ke, ngài chhṳ-kâ mò mìn-pha̍k: Yîn-vi ngài só ngien-yi ke, phiên-phiên m̀ hi hàng; ngài só-nâu ke, fán-chón hi cho. 16 Ngài na-he cho ngài m̀ ngien-yi cho ke sṳ, ngài chhiu-he sṳ̀n-ngin fap-li̍t he chho̍k ke. 17 Ki-yèn án-ngiòng, ngài só-cho ke, pin m̀-he chṳn-kîn ngài cho ke, he chhai ngài tî-poi ke chhui cho ke. 18 Ngài ya tî, chhai ngài tî-poi, chhiu-he chhai ngài ngiuk-thí ke tî-poi, mò liòng-san. Yîn-vi, ngài yû hàng-san ke sîm, chúng-he mò hàng-san ke nèn-li̍t. 19 Ngài só ngien-yi ke san, ngài phiên-phiên m̀ hàng; ngài só m̀ ngien-yi ke chhui-ok, ngài phiên-phiên hi cho. 20 Ki-yèn ngài cho ngài só m̀ ngien-yi ke, chhiu péu-sṳ liá m̀-he ngài cho ke, he chhai ngài tî-poi ke chhui só-cho ke. 21 Yîn-vi án-ngiòng, ngài fat-hien yû yit-ke fap-chet chhai chok-koai: Chhai ngài oi hàng-san ke sṳ̀, sià-ok chúng-he chhàn-tén ngài. 22 Ngài ke nui-sîm he kak-yi Song-ti ke kûi-chet; 23 chúng-he, ngài khon-chhut ngài ke kî-thí pûn nang-ngoi yit-ke fap-chet khúng-chṳ-tén; liá fap-chet thùng ngài nui-sîm só kak-yi ke kûi-chet kâu-chan, hoi ngài mò phan-fap thot-lì chhai ngài tî-poi chok-koai ke chhui ke fap-chet. 24 Ngài hàn kân-khú ô! Má-ngìn nèn kiu ngài thot-lì liá hoi-sí ngài ke sṳ̂n-thí nè? 25 Kám-chhia Song-ti, thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, Kì chhiu nèn kiu ngài. Ngài ke chhìn-hìn he án-ngiòng: Ngài chhṳ-kâ chṳ́ nèn yung sîm-lìn sun-chhiùng Song-ti ke kûi-chet; chúng-he, ngài ke ngiuk-thí sa hòng-fu̍k chhui ke fap-chet.

Lò-mâ 8

1 Liá-ha, ke-têu sâng chhai Kî-tuk Yâ-sû sâng-miang tî-poi ke ngìn chhiu m̀-sṳ́ su thin-chhui lé. 2 Yîn-vi Sṳn-Lìn ke kûi-chet, chhiu-he pûn ngìn thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn tet-tó sâng-miang ke, yí-kîn chiông ngì tui chhui lâu sí ke fap-chet chṳ̂-ha sṳt-fong chhut-lòi. 3 Yîn-vi ngiuk-thí ke ngiôn-ngio̍k, Mô-sî ke fap-li̍t mò fap-thu sṳ̀n-chhiu ke, Song-ti yí-kîn chhîn-chhṳ sṳ̀n-chhiu lé. Song-ti chhâi-phai chhṳ-kâ ke Lai-é, sṳ́ kì thùng ngài-têu ngìn-lui khiung-yong yû chhui ke ngiuk-thí, vi-tó oi thin ngiuk-thí tî-poi ke chhui, chiông chhui chhù-thet. 4 Song-ti án-ngiòng hàng, he oi pûn fap-li̍t ke chṳn-tông yêu-khiù sṳ̍t-hien chhai ngài liá-têu m̀ hòng-fu̍k ngiuk-thí, chṳ́-yû sun-chhiùng Sṳn-Lìn ke ngìn sṳ̂n-song. 5 Yîn-vi, hòng-fu̍k ngiuk-thí ke ngìn sîm-kôn só sióng ke chhiu-he ngiuk-thí ke sṳ; sun-chhiùng Sṳn-Lìn ke ngìn sîm-kôn só sióng ke chhiu-he Sṳn-Lìn só yêu-khiù ke sṳ. 6 Sîm hiong-tén ngiuk-thí, kiet-kó chhiu-he sí; sîm hiong-tén Sṳn-Lìn, chang voi tet-tó sâng-miang lâu phìn-ôn. 7 Só-yî, sîm hiong-tén ngiuk-thí ke ngìn chhiu-he thùng Song-ti chok-tui; yîn-vi kì m̀ sun-chhiùng Song-ti ke kûi-chet, sṳ-sṳ̍t-song ya cho m̀-tó. 8 Hòng-fu̍k ngiuk-thí ke ngìn, tet m̀-tó Song-ti ke fôn-hí. 9 Lun-tó ngì-têu, na-he Song-ti ke Lìn chṳn-kîn he̍t chhai ngì-têu tî-poi, ngì-têu ke sên-fa̍t chhiu m̀-voi su ngiuk-thí ke chṳ̂-phi, vì-yû su Sṳn-Lìn ke kón-lî. Ngìn mò Kî-tuk ke Lìn, chhiu m̀-he su̍k kì. 10 Chúng-he, Kî-tuk na he̍t chhai ngì-têu tî-poi, chhiu-son ngì-têu ke sṳ̂n-thí voi yîn-vi chhui lòi sí, Song-ti ke Lìn ya voi pûn ngì-têu tet-tó sâng-miang, yîn-vi Song-ti yí-kîn sṳ́ ngì-têu sàng-cho ngi-ngìn lé. 11 Song-ti ke Lìn sṳ́ Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t; liá-ke Lìn na he̍t chhai ngì-têu tî-poi, án-ngiòng, liá-ke sṳ́ Kî-tuk tui sí fu̍k-fa̍t ke Song-ti, ya voi thûng-ko he̍t chhai ngì-têu tî-poi ke Sṳn-Lìn, chiông sâng-miang su pûn ngì-têu voi sí ke sṳ̂n-thí. 12 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu ke sên-fa̍t m̀ yin-kôi chai pûn ngiuk-thí chṳ̂-phi lé. 13 Ngì-têu na hòng-fu̍k ngiuk-thí, thin-chho̍k voi me̍t-mòng; ngì-têu na kho Sṳn-Lìn chhṳ-sí chhui-ok ke hàng-vì, tit-khok voi tet-tó sâng-miang. 14 Pûn Song-ti ke Lìn tai-liâng ke ngìn, kì-têu chhiu-he Song-ti ke chṳ́-ńg. 15 Yîn-vi, Song-ti só-su ke Lìn m̀-he oi pûn ngì-têu cho nù-li lòi chho̍k-kiâng; he oi pûn ngì-têu cho Song-ti ke chṳ́-ńg. Thûng-ko Sṳn-Lìn, ngài-têu ham Song-ti: "Â-pâ! Ngài ke Yà!" 16 Song-ti ke Lìn lâu ngài-têu ke lìn siông-khiung chṳn-mìn ngài-têu he Song-ti ke chṳ́-ńg. 17 Ki-yèn he Song-ti ke chṳ́-ńg, ngài-têu chhiu yû-hó hióng-su Song-ti vi Kì ke chṳ́-mìn só yi-phi ke fuk-hi, ya oi thùng Kî-tuk khiung-ha hióng-su Song-ti vi kì só pó-liù ke; yîn-vi, na-he ngài-têu fûn-tâm Kî-tuk ke khú-nan, ngài-têu chhiu yû-hó fûn-hióng kì ke yùng-kông. 18 Ngài sióng, ngài-têu liá-ha ke khú-nan, thùng chiông-lòi oi hién-mìn pûn ngài-têu ke yùng-kông lòi pí, sṳ̍t-chhai m̀ son má-ke. 19 Yit-chhiet su-chho ke, lûng-chúng ngie̍t-sṳ̀n phan-mong Song-ti ke chung chṳ́-ńg hién-mìn chhut-lòi. 20 Yîn-vi kûi-ke su-chho ke pien-cho hî-khûng, m̀-he pún-sṳ̂n ke yi-sṳ, he Song-ti ke chṳ́-yi. Chúng-he, su-chho ke hàn-he chhai phan-mong, 21 yû yit-ngit voi thot-lì phai-fai ke hot-chṳ, tet-tó thùng Song-ti ke chṳ́-ńg fûn-hióng kông-yùng ke chhṳ-yù. 22 Ngài-têu tî, chhṳ̍t-to liá-ha, yit-chhiet su-chho ke chhiòn-phu chhai thung-khú-chûng kín-chhên, chhiong sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung. 23 M̀ tân-chhiang su-chho ke án-ngiòng, ngài liá-têu yû Sṳn-Lìn cho chui-siên siuk ke kó-chṳ́ ke ngìn, ya he sîm-kôn than-sit, tén-heu Song-ti sû-yông ngài-têu cho Kì ke chṳ́-ńg, hó pûn chhṳ-kâ kûi-ke ngìn tet-tó chhṳ-yù. 24 Ngài-têu tet-kiu he yîn-vi phan-mong. Ngài-têu só phan-mong ke, na-he yí-kîn khon-tó, hàn ôn-to má-ke phan-mong nò! Má-ngìn hàn phan-mong kì só khon-tó ke nè? 25 Ngài-têu na-he phan-mong màng khon-tó ke, ngài-têu chhiu voi ngiûn-nai lòi tén. 26 Khiung-yong, ngài-têu ke ngiôn-ngio̍k yû Sṳn-Lìn pông-chhu. Ngài-têu pún-lòi m̀ tî oi ngióng-pân khì-tó; chúng-he, Sṳn-Lìn chhîn-chhṳ yung kóng m̀-chhut ke than-sit lòi vi ngài-têu tui Song-ti khì-khiù. 27 Kam-chhat ngìn-sîm ke Song-ti tî Sṳn-Lìn ke yi-sṳ, yîn-vi Sṳn-Lìn cheu Song-ti ke chṳ́-yi, thoi sṳn-thù khì-khiù. 28 Ngài-têu tî, Song-ti thùng ke-têu kin-oi Kì ke ngìn, chhiu-he Kì cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi só fû-seu ke, khiung-ha kûng-chok, sṳ́ van-sṳ lûng-chúng yû li-yit. 29 Yîn-vi Song-ti yi-siên ngin-sṳt kì-têu, yi-siên chiông kì-têu kién-sién chhut-lòi, oi pûn kì-têu thùng Kì ke Lai-é yû khiung-yong ke thi̍t-chṳt, hó pûn Kì ke Lai-é chhai tô-tô hiûng-thi chí-moi chûng cho chóng-chṳ́. 30 Song-ti só yi-siên kién-sién ke ngìn, Kì chhiu fû-seu kì-têu; Kì só fû-seu ke ngìn, Kì chhiu siên-phan kì-têu cho ngi-ngìn; Kì siên-phan cho ngi-ngìn ke, Kì chhiu pûn kì-têu fûn-hióng yùng-kông. 31 Ki-yèn án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Song-ti na chhai ngài-têu liá-phién, má-ngìn nèn thùng ngài-têu chok-tui nè? 32 Lièn chhṳ-kâ ke Lai-é, Kì ya phan-tet hî-sên, su-pûn ngài-têu chung-ngìn. Kám kóng Kì m̀-voi chiông van-vu̍t ya pha̍k-pha̍k su-pûn ngài-têu mâ? 33 Má-ngìn voi ko Song-ti só kién-sién ke ngìn nè? Song-ti yí-kîn siên-pu kì-têu mò-chhui lé! 34 Án-ngiòng, hàn-yû má-ngìn voi thin kì-têu ke chhui nè? Kám he ko-sṳ̂n ke Kî-tuk Yâ-sû mâ? Mò khó-nèn! Sṳ-sṳ̍t-song, kì chó chhiu fu̍k-fa̍t, liá-ha chhô chhai Song-ti ke yu-phién, chhai ke-vi thoi ngài-têu khì-khiù! 35 Ki-yèn án-ngiòng, yû má-ngìn nèn sṳ́ ngài-têu thùng Kî-tuk ke thung-siak kak-chhie̍t nè? He fam-nan mâ? He khun-khú mâ? He pet-hoi mâ? He tú-kî mâ? He khiùng-khú mâ? He ngùi-hiám mâ? He tô-kiam mâ? 36 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Vi-tó Ngì ke yèn-ku, ngài-têu kûi-ngit tén-sí; ngìn khon ngài-têu chhiong-he oi chhṳ̀ ke yòng. 37 Lûng-chúng m̀-he! Chhai liá yit-chhiet sṳ-chhìn táng-kô, ngài-têu kho thung-siak ngài-têu ke Chú yí-kîn vún-yàng lé! 38 Yîn-vi ngài khok-sin, mò má-ke nèn sṳ́ ngài-têu thùng Song-ti ke thung-siak kak-chhie̍t: Put-kón he sí, ya-he sâng; he thiên-sṳ́, ya-he khì-thâ chhai thiên-táng chóng-khièn ke; he liá-ha ke, ya-he chiông-lòi ke; 39 he chhai kô-thiên ke, ya-he chhai chhṳ̂m-yên ke; ya-he su-chho ke yí-chhiu chûng yit-chhiet ke tûng-sî. Mò má-ke nèn sṳ́ ngài-têu thùng Song-ti ke thung-siak kak-chhie̍t; Kì ke thung-siak he thûng-ko ngài-têu ke Chú Kî-tuk Yâ-sû su-pûn ngài-têu ke.

Lò-mâ 9

1 Ngài kóng chṳ̂n-sîm fa; ngài he su̍k Kî-tuk ke ngìn, m̀-voi kóng fâ-liâu. Ngài ke liòng-sîm chhai Sṳn-Lìn ke kông-cheu chṳ̂-ha ya chṳn-mìn ngài mò kóng fâ-liâu: 2 Ngài sṳ̍p-fûn yù-sèu, ngài ke sîm yit-chhṳ̍t thung-to kóng-m̀-tet! 3 Vi-tó ngài ke thùng-pâu, ngài ke kut-ngiuk chṳ̂ chhîn, chhiu-he ngài pún-sṳ̂n pûn Song-ti chu-chú, thùng Kî-tuk kak-chhie̍t, ngài ya kâm-ngien. 4 Kì-têu he Yî-set-lie̍t-ngìn, Song-ti ke sién-mìn; Song-ti su kì-têu chṳ́-ńg ke miàng-fun, yû-hó fûn-hióng Kì ke yùng-yeu. Song-ti thùng kì-têu li̍p-yok, su kì-têu fap-li̍t; kì-têu tî oi ngióng-pân kin-pai Song-ti, ya chiap-su-liáu Kì ke yin-hí. 5 Kì-têu he chung chhu̍k-chóng ke chṳ́-sûn; cheu hiet-thúng lòi kóng, Kî-tuk thùng kì-têu he khiung-chhu̍k. Ngien thúng-chhṳ van-yû ke Song-ti yún-yén tet-tó siung-chan! Â-mén. 6 Ngài m̀-he kóng Song-ti ke yin-hí yí-kîn lo̍k-khûng. Yîn-vi, Yî-set-lie̍t-ngìn mò chhiòn-phu he Song-ti ke sién-mìn; 7 Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn ya mò chhiòn-phu he kì ke chṳ̂n chṳ́-ńg. Song-ti sṳt tui Â-pak-lâ-hón kóng: "Vì-yû tui Yî-sat chhut ke, chang son he ngì ke chṳ́-sûn." 8 Liá chhiu-he kóng, chhṳ-yèn sên-yuk só kiung ke, mò yit-thin he Song-ti ke chṳ́-ńg; vì-yû tui Song-ti ke yin-hí lòi kiung ke, chang son he Song-ti ke chṳ́-ńg. 9 Yîn-vi Song-ti ke yin-hí he án-ngiòng kóng ke: "Sṳ̀-kî sṳ̀n-su̍k ke sṳ̀, ngài oi to-chón-lòi, Sâ-lâ voi kiung yit-ke lai-é." 10 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, Li-pak-kâ ke lióng-ke lai-é, ya he tui khiung yit-ke â-pâ, chhiu-he ngài-têu ke siên-chú Yî-sat lòi kiung ke. 11 Chúng-he, vi-tó oi péu-sṳ Kì cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi yí-kîn kién-sién khì-chûng yit-ke lai-é, Song-ti tui Li-pak-kâ kóng: "Thai ke lai-é oi fu̍k-sṳ se ke lai-é." Kì kóng liá-ki fa ke sṳ̀, kì-têu hàn-màng chhut-se, hàn-màng hàng-san ya-he chok-ok; khó-kien, Song-ti ke kién-sién he cheu Kì chhṳ-kâ ke chṳ́-yi, thùng kì-têu ke hàng-vì mò koân-he. 13 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ngài siak Ngâ-kok, nâu Yî-so." 14 Án-ngiòng, ngài-têu cho-tet kóng Song-ti mò kûng-phìn he-mò? Tông-yèn cho-m̀-tet! 15 Yîn-vi Kì sṳt tui Mô-sî kóng: "Ngài oi lìn-mén má-ngìn, chhiu lìn-mén má-ngìn, oi thung-siak má-ngìn, chhiu thung-siak má-ngìn!" 16 Khó-kien, Song-ti ke kién-sién m̀-he cheu ngìn ke sîm-ngien ya-he tá-piang, he cheu Kì ke lìn-mén lòi ke. 17 Sṳn-kîn tî-poi, Song-ti tui Âi-khi̍p-vòng kóng: "Ngài li̍p ngì cho vòng, he oi yung ngì lòi chông-hién Ngài ke khièn-nèn, pûn Ngài ke miàng chhòn-phien thiên-ha." 18 Án-ngiòng kóng-lòi, Song-ti oi lìn-mén má-ngìn, chhiu lìn-mén má-ngìn; Kì oi pûn má-ngìn ngang-kiáng, chhiu pûn má-ngìn ngang-kiáng. 19 Khó-nèn ngì voi tui ngài kóng: "Ki-yèn án-ngiòng, Song-ti ngióng-pân hàn cho-tet koai ngìn? Má-ngìn nèn tí-khong Kì ke chṳ́-yi â?" 20 Chúng-he phèn-yû â, ngì he má-ngìn? Ngióng-pân kám chhang Song-ti ke fa nè! Fì-è ngióng-pân cho-tet tui chho kì ke ngìn kóng: "Ngì cho-má-ke chho ngài chhiong án-ngiòng nè?" 21 Kám kóng sêu-fì sṳ̂-fu mò-khièn nâ nài lòi chho kì só-oi chho ke tûng-sî mâ? Kì kám cho-m̀-tet yung khiung-thòn nài lòi chṳ-chho lióng-chak hi-mén, yit-chak kui-chhung ke, yit-chak phû-thûng ke mâ? 22 Song-ti só-cho ke ya he án-ngiòng. Kì oi hién-sṳ Kì kûng-ngi ke fat-khién, chông-hién Kì ke khièn-nèn; chúng-he, Kì yu oi yung nai-sîm khôn-yùng Kì fat-khién ke tui-siong, chhiu-he ke-têu pún-lòi yin-tông oi tá-lan ke hi-mén. 23 Thùng-sṳ̀, Kì hàn oi chiông Kì fûng-sṳn ke yùng-yeu tui ngài-têu lòi hién-mìn; ngài-têu he Kì lìn-mén ke tui-siong, he Kì só yi-phi oi chiap-su Kì yùng-yeu ke ngìn. 24 Ngài-têu m̀ tân-chhiang he Kì tui Yù-thai-ngìn tî-poi, ya he tui Ngoi-pâng-ngìn tông-chûng, fû-seu chhut-lòi ke. 25 Liá chhiu-he Kì chhai Hò-sî-â Sû tî-poi só-kóng ke: Pún-lòi m̀-he Ngài chṳ́-mìn ke, Ngài oi chhṳ̂n kì-têu cho "Ngài ke chṳ́-mìn", pún-lòi Ngài mò kak-yi ke pâng-koet, Ngài oi chhṳ̂n kì cho "Ngài só-siak ke". 26 Thèu-pái Ngài sṳt tui kì-têu kóng: Ngì-têu m̀-he Ngài ke chṳ́-mìn; chúng-he liá-ha, kì-têu oi chhṳ̂n-cho "Yún-sên Song-ti ke chṳ́-ńg". 27 Koân-he Yî-set-lie̍t-ngìn, Yî-soi-â sṳt thai-sâng hêm-kóng: "Yî-set-lie̍t-ngìn sûi-yèn chhiong hói-sâ án tô, chúng-he chṳ́-yû chhûn-hâ ke séu-su ngìn voi tet-kiu, 28 yîn-vi Chú oi tông-kiak yu chha̍t-tái lòi sṳ́m-phan chhiòn ngìn-lui." 29 Yu chhiong Yî-soi-â thèu-pái só kóng: "Na m̀-he Chú --- Van-kiûn ke Ngièn-soi vi ngài-têu liù-hâ yit-têu heu-thoi, ngài-têu chó chhiu-chhiong Só-tô-mâ lâu Ngò-mô-lâ án-ngiòng lô!" 30 Án-ngiòng, ngài-têu oi ngióng-pân kóng nè? Ngoi-pâng-ngìn pún-lòi mò chhìm Song-ti ke ngi, sa yîn-vi sin lòi sàng-cho ngi-ngìn; 31 chúng-he, Yî-set-lie̍t-ngìn chûi-khiù thûng-ko fap-li̍t lòi sàng-cho ngi-ngìn, fán-chón mò tha̍t-sṳ̀n muk-tit. 32 Ngióng-pân voi án-ngiòng nè? Yîn-vi kì-têu m̀ kho sin-sîm, fán-chón kho hàng-vì, kiet-kó chhiu tiet chhai ke "Pan-kiok-sa̍k" táng-kô. 33 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Khon â, Ngài chhai Siak-ôn piong yit-te pan-kiok ke sa̍k-thèu, he voi sṳ́-ngìn tiet-tó ke thai sa̍k-thèu! Chúng-he, sin-kho Kì ke ngìn chhiu m̀-voi sṳt-mong.

Lò-mâ 10

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài ngióng-pân ngie̍t-sṳ̀n phan-mong ngài ke thùng-pâu voi tet-kiu; vi liá-khien sṳ, ngài ya yit-chhṳ̍t khién-khiù Song-ti! 2 Ngài cho-tet cho-chṳn, kì-têu tui Song-ti khok-sṳ̍t fî-sòng ngie̍t-sîm, khó-sit kì-têu ke ngie̍t-sîm m̀-he yung chṳ̂n chṳ-sṳt cho kî-chhú. 3 Kì-têu mò mìn-pha̍k Song-ti ke ngi, sióng-oi li̍p chhṳ-kâ ke ngi, m̀ hén sun-chhiùng Song-ti ke ngi. 4 Khì-sṳ̍t, Kî-tuk yí-kîn sṳ́ fap-li̍t ke kûng-háu thìn-chṳ́, pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn lûng-chúng tet-tó sàng-cho ngi-ngìn. 5 Yû-koân thûng-ko chûn-sú fap-li̍t lòi sàng-cho ngi-ngìn liá-khien sṳ, Mô-sî sṳt án-ngiòng siá: "Chûn-sú fap-li̍t min-lin ke ngìn, voi yîn-vi fap-li̍t tet-tó sâng-miang." 6 Chúng-he, yîn-vi sin lòi sàng-cho ngi-ngìn liá-khien sṳ, Sṳn-kîn án-ngiòng kóng: "Ngì m̀-hó sîm-kôn kóng: Má-ngìn oi sông-hi thiên-táng â?" (Liá chhiu-he kóng, má-ngìn oi hi tai Kî-tuk hâ-lòi nè?) 7 "Ya m̀-hó kóng: Má-ngìn oi hâ-hi yîm-kiên â?" (Liá chhiu-he kóng, má-ngìn oi hi chiông Kî-tuk tui sí-ngìn-chûng tai sông-lòi nè?) 8 Liá-têu fa ke yi-sṳ he kóng: "Song-ti ke chṳ̂n-tho lì ngì mò kí-yén, chhiu chhai ngì khiéu-chûng, chhai ngì ke sîm-nui." Von ki-fa lòi kóng, chhiu-he chhai ngài-têu só chhòn "sin ke chṳ̂n-tho" tî-poi. 9 Ngì na-he choi sṳ̀n-ngin Yâ-sû cho Chú, sîm siông-sin Song-ti sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t, ngì chhiu voi tet-kiu. 10 Yîn-vi ngài-têu sîm án-ngiòng siông-sin, chhiu voi tet-tó sàng-cho ngi-ngìn; choi án-ngiòng sṳ̀n-ngin, chhiu voi tet-kiu. 11 Sṳn-kîn kóng: "Fàm sin-kho Kì ke ngìn chhiu m̀-voi sṳt-mong." 12 Liá-ki fa he chṳ́ só-yû ke ngìn kóng ke, yîn-vi mò Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn ke fûn-phe̍t; Song-ti he van-ngìn ke Chú, Kì oi fûng-fûng fu-fu su-fuk pûn só-yû khiù-ham Kì ke ngìn. 13 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Fàm khiù-ham Chú miàng ke ngìn yit-thin tet-kiu." 14 Chúng-he, kì-têu mò sin Kì, ngióng-pân voi khiù-ham Kì nè? Mò thâng-tó, ngióng-pân voi sin nè? Mò ngìn chhòn, ngióng-pân voi yû-hó thâng nè? 15 Mò ngìn fung chhâi-phai, ngióng-pân voi yû ngìn chhòn nè? Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Chhòn fuk-yîm ke ngìn, kì-têu ke kiok-chiak hàn chiâng ô!" 16 Chúng-he, pin m̀-he mî-yit-ke ngìn chhiòn-phu chiap-su fuk-yîm, yîn-vi Yî-soi-â sṳt kóng: "Chú â, ngài-têu só-chhòn ke, yû má-ngìn sin nè?" 17 Khó-kien, sin he tui thâng lòi ke, thâng he tui chhòn-yòng Kî-tuk lòi ke. 18 Chúng-he, ngài oi chṳt-mun: Kì-têu chṳn-kîn mò thâng-ko mâ? Tông-yèn thâng-ko! Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì-têu ke sâng chhòn-to ngìn-kiên; kì-têu ke fa chhòn-phien thiên-ha. 19 Ngài chai chṳt-mun: Yî-set-lie̍t-ngìn chṳn-kîn m̀-tî mâ? Chui-siên, Mô-sî yung Song-ti ke fa yí-kîn fì-tap liá-ke mun-thì, kóng: Ngài oi yung 'm̀ son-he chṳ́-mìn' ke mìn-chhu̍k lòi kit ngì-têu chhit-tu, Ngài oi yung ngong-tong ke koet ngiâ ngì-têu su-hi. 20 Yî-soi-â hàn-kha thai-tám chhòn Song-ti ke fa kóng: Màng-sṳt chhìm Ngài ke ngìn, Ngài pûn kì-têu fat-hien, màng-sṳt khiù Ngài ke ngìn, Ngài tui kì-têu hién-hien. 21 Chúng-he, koân-he Yî-set-lie̍t-ngìn, Kì kóng: Tui liá phoi-ngia̍k hau-au ke chṳ́-mìn, Ngài kûi-ngit chhûn-chhut Ngài ke sûng-sú, hêm kì-têu chón-lòi thùng Ngài kóng-fò.

Lò-mâ 11

1 Án-ngiòng, ngài oi mun: Song-ti hi-chhie̍t Kì ke chṳ́-mìn lé, he-mò? Tông-yèn m̀-he! Ngài chhṳ-kâ chhiu-he yit-ke Yî-set-lie̍t-ngìn, he Â-pak-lâ-hón ke heu-thoi, su̍k Phien-ngâ-mén ke kî-chhu̍k. 2 Song-ti mò hi-chhie̍t Kì tui kú-chó chhiu kién-sién ke chṳ́-mìn. Ngì-têu tî, Sṳn-kîn ki-chai kóng, Yî-li-â tui Song-ti ko Yî-set-lie̍t-ngìn ke sṳ̀, 3 kì kóng: "Chú â, kì-têu chhṳ̀-thet Ngì só-yû ke siên-tî, chhak-thet Ngì ke chi-thàn; chṳ́-yû chhûn ngài yit-ke ngìn, kì-têu hàn-he oi chhìm ngài, sû ngài ke miang." 4 Song-ti ngióng-pân fì-tap kì nè? Kì kóng: "Ngài yû vi chhṳ-kâ liù-hâ chhit-chhiên ngìn, kì-têu lûng-chúng mò pai-ko ká-sṳ̀n Pâ-li̍t." 5 Liá-ha ke chhìn-hìn ya he khiung-yong: Song-ti cheu chhṳ-kâ ke ên-tién só kién-sién ke ngìn chṳ́-yû chhûn séu-su. 6 Song-ti ke kién-sién he chhut-yì Kì ke ên-tién, m̀-he khon ngìn ke hàng-vì; na-he khon ngìn ke hàng-vì, só-vi ên-tién chhiu m̀ son ên-tién lé. 7 Kiet-kó ngióng-pân nè? Yî-set-lie̍t-ngìn tet m̀-tó kì-têu só chhìm-khiù ke, chúng-he Song-ti só kién-sién ke séu-su ngìn chhìm-tó lé; khì-thâ ke chhiu ngang-kiáng m̀ thâng Song-ti ke fû-seu. 8 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Song-ti sṳ́ kì-têu ke sîm-lìn mà-pi thet-hi; chhṳ̍t-to liá-ha, kì-têu ke muk-chû hàn khon-m̀-tó, ngí-kûng thâng-m̀-tó." 9 Thai-ví ya sṳt kóng: Ngien kì-têu ke yèn-si̍t sàng-cho lò-mióng, pien-cho ham-chiáng; ngien kì-têu pan-tó, su-chhin hìn-fa̍t! 10 Ngien kì-têu ke muk-chû mùng-mùng, khon ya khon m̀-tó; ngien kì-têu ke poi-nòng kû-kû, yit-chhṳ̍t to yún-yén! 11 Ngài hàn-oi mun: Yù-thai-ngìn yit sṳt-chiuk, chhiu yit-chhṳ̍t hong-m̀-hí lé, he-mò? Tông-yèn m̀-he! Yîn-vi kì-têu ke ko-fam, chṳ́n-kiu chhiu lìm-to Ngoi-pâng-ngìn, lòi pûn Yù-thai-ngìn chhit-tu, chhṳ̍t-to kì-têu fun-fat hí-lòi. 12 Ki-yèn Yù-thai-ngìn ke ko-fam tai pûn sṳ-kiên fûng-sṳn ke fuk-hi, kì-têu lìn-sin ke phìn-khiùng fán-chón sṳ́ Ngoi-pâng-ngìn fu-chiuk; án-ngiòng, na-he Yù-thai-ngìn chhiòn-thí tet-kiu, kám m̀-he voi tai-lòi hàn-kha thai ke fuk-hi mâ? 13 Liá-ha, ngài oi lâu ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn kóng: Ki-yèn ngài he Ngoi-pâng-ngìn ke sṳ́-thù, ngài tông-yèn khon ngài ke chṳt-fun cho yùng-kông; 14 ngài hî-mong yîn-vi án-ngiòng voi kit-hí ngài thùng-pâu ke chhit-tu lòi fun-fat, pûn kì-têu tông-chûng yû-têu ngìn voi tet-tó chṳ́n-kiu. 15 Na-he kì-têu su hi-chhie̍t, fán-chón sṳ́ sṳ-kiên-ngìn sàng-cho Song-ti ke phèn-yû; án-ngiòng, kì-têu su chiap-na̍p, kám m̀-he voi sṳ́ sí-ngìn tet-tó sâng-miang mâ? 16 Mien-thòn ke thi-yit-te na hien-pûn Song-ti, kûi-thòn chhiu-he su̍k Kì ke. Su-thèu na hien-pûn Song-ti, án-ngiòng, lièn su-kî ya he su̍k Kì ke lé. 17 Kám-lám-su phu-fun ke kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi, chiap-sông yâ-sâng kám-lám-su ke kî-é; ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn chhiu-chhiong yâ-sâng ke kám-lám-su, liá-ha fûn-hióng Yù-thai-ngìn fûng-sṳn ke sâng-miang. 18 Só-yî, ngì-têu m̀-hó khon-khiâng ke-têu chhiong kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi ke ngìn. Ngì-têu he kî-é thin-thin, ngióng-pân cho-tet chhṳ-khoâ nè? Oi tî, m̀-he ngì-têu thok-tén su-thèu, he ngì-têu pûn su-thèu thok-tén! 19 Khó-nèn ngì voi kóng: "Ke-têu kî-é pûn Kì áu-hâ-lòi, he yîn-vi oi chiông ngài chiap-sông-hi." 20 Mò m̀-chho̍k. Kì-têu yîn-vi m̀ sin, chhiu pûn Kì áu-hâ-lòi; ngì-têu yîn-vi sin, chhiu khî-tet-chhai. Só-yî ngì-têu m̀-hó kiêu-ngau, fán-chón oi chhùn kin-vi ke sîm. 21 Ki-yèn Yù-thai-ngìn he ngièn-lòi ke kî-é, Song-ti hàn m̀-hén ngièu kì-têu; ngì-têu láu-tó Song-ti voi ngièu ngì-têu mâ? 22 Tui án-ngiòng, ngài-têu chhiu tî, Song-ti he chhṳ̀-pî yu ngiàm-li ke. Tui ke-têu sṳt-chiuk tiet-tó ke ngìn, Kì he ngiàm-li ke; tui ngì-têu, Kì chhiu-he chhṳ̀-pî ke, chúng-he ngì-têu oi ki-siu̍k sên-fa̍t chhai Kì ke chhṳ̀-pî chṳ̂ chûng; na mò, ngì-têu ya voi pûn Kì áu-hâ-lòi. 23 Lun-tó Yù-thai-ngìn, kì-têu na m̀-he kiên-chhṳ̀ m̀-sin, chhiu voi tet-tó fì-fu̍k ngièn-lòi ke thi-vi, yîn-vi Song-ti nèn chiông kì-têu chiap-chón-hi. 24 Ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn chhiong-he tui yâ-sâng ke kám-lám-su áu-hâ-lòi ke kî-é, hàn cho-tet khiòng-khiòng chiap-to hó ke kám-lám-su táng-kô hi; Yù-thai-ngìn chhiong-he Song-ti só châi-chung ke kám-lám-su, Song-ti oi chiông tui liá-thèu su-é áu-hâ-lòi ke kî-é chiap to-chón hi, kám m̀-he hàn-kha yùng-yi mâ? 25 Hiûng-thi chí-moi â, yû yit-ke o-pi ke chṳ̂n-lî, ngài hî-mong ngì-têu oi tî, miên-tet ngì-têu láu-tó chhṳ-kâ chhin chhûng-mìn. Liá chṳ̂n-lî chhiu-he: Yû-têu Yî-set-lie̍t-ngìn ke ngang-kiáng ngièn-lòi m̀-he yún-kiú ke, he oi tén Ngoi-pâng-ngìn kûi-hiong Song-ti ke su-muk mân-ngiak lé. 26 Án-ngiòng, chhiòn-thí Yî-set-lie̍t-ngìn thin-chho̍k voi tet-kiu. Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: Chṳ́n-kiu-chá oi tui Siak-ôn chhut-lòi, chhù-thet Ngâ-kok chṳ́-sûn ke chhui-ok. 27 Song-ti kóng: Liá chhiu-he Ngài só-oi thùng kì-têu li̍p ke yok; ke-sṳ̀, Ngài oi sa-miên kì-têu ke chhui. 28 Yù-thai-ngìn khî-chhie̍t fuk-yîm, sàng-cho Song-ti ke thi̍t-ngìn, kiet-kó sṳ́ ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn tet-tó li-yit. Chúng-he, cheu Song-ti ke kién-sién, yîn-vi Song-ti tui ke-têu chhu̍k-chóng ke yin-hí, Yù-thai-ngìn yìn-yèn he Song-ti ke phèn-yû. 29 Yîn-vi Song-ti ke ên-tién lâu kién-sién he m̀-voi kói-pien ke. 30 Thèu-pái, ngì-têu Ngoi-pâng-ngìn m̀ sun-chhiùng Song-ti; chúng-he liá-ha, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke m̀ sun-chhiùng, ngì-têu chhiu tet-tó Song-ti ke lìn-mén. 31 Khiung-yong, Yù-thai-ngìn liá-ha m̀ sun-chhiùng, hó pûn kì-têu yîn-vi ngì-têu tet-tó lìn-mén, liá-ha ya tet-tó Song-ti ke lìn-mén. 32 Song-ti sṳ́ chhiòn ngìn-lui khun chhai m̀ sun-fu̍k ke tông-chûng, vi-tó oi lìn-mén só-yû ke ngìn. 33 Song-ti ke fûng-sṳn, chṳ-fi lâu chṳ-sṳt sṳ̍t-chhai hàn chhṳ̂m ô! Má-ngìn nèn kié-sṳt Kì ke kiet-chhài? Má-ngìn nèn tham-chhà Kì ke tho-lu? 34 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Má-ngìn tî Chú ke sîm-yi nè? Má-ngìn cho-ko Kì ke chhâm-mèu nè? 35 Má-ngìn sṳt sung Kì má-ke, sṳ́ Kì cho-m̀-tet mò po-tap nè? 36 Yîn-vi van-vu̍t he tui Kì lòi ke, thûng-ko Kì, ya he vi-tó Kì lòi chhùn-chhai ke. Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti, chhṳ̍t-to yún-yén! Â-mén.

Lò-mâ 12

1 Só-yî, hiûng-thi chí-moi â, ki-yèn Song-ti lìn-mén ngài-têu, ngài khien ngì-têu oi chiông chhṳ-kâ chún-cho sâng-sâng ke chi-vu̍t hien pûn Song-ti, chôn-sîm fu̍k-sṳ Kì, lòi tet-tó Kì ke fôn-hí. Liá he ngì-têu yin-kôi hien ke, he chṳ̂n-sṳ̍t ke kin-pai. 2 M̀-hó ho̍k liá-ke sṳ-kiên, fán-chón oi pûn Song-ti vàn-chhiòn kói-pien ngì-têu ke sîm-sṳ̂ yi-ngiam, ngì-têu chhiu voi chhà-mìn Song-ti ke chṳ́-yi, tî má-ke he liòng-san ke, he vàn-mî ke, he Kì só fôn-hí ke. 3 Kho Song-ti pûn ngài ke ên-su, ngài oi tui ngì-têu tak-ke ngìn kóng: M̀-hó khon chhṳ-kâ thet kô, fán-chón oi khiâm-pî, tak-sà cheu Song-ti só-su ke sin-sîm lòi liòng chhṳ-kâ ke chhûng-khiâng. 4 Yit-ke sṳ̂n-thí yû hó-tô ke kî-thí, tak-ke kî-thí yû mò khiung-yong ke kûng-nèn. 5 Chhiong án-ngiòng, sûi-yèn ngài-têu he chhin-tô ngìn, ngài-têu chhai Kî-tuk ke tî-poi he yit-thí ke; sṳ̂n-vì kì sṳ̂n-thí ke kî-thí, ngài-têu he fu-siông kiet-lièn ke. 6 Ki-yèn Song-ti su ngài-têu tak-sà mò khiung-yong ke ên-su, ngài-têu chhiu oi hó-hó yun-yung, lòi cho yin-kôi cho ke sṳ. Song-ti só-su ke ên-su, na-he kóng yi-ngièn, chhiu oi cheu sin-sîm ke chhàng-thu hi kóng; 7 na-he fu̍k-vu, chhiu oi hi fu̍k-vu; na-he kau-thô, chhiu oi hi kâu ngìn; 8 na-he khien-miên, chhiu oi hi khien-miên; na-he kiu-chi, chhiu oi thai-fông; na-he cho liâng-chhiu, chhiu oi ngin-chṳ̂n tá-piang; na-he lìn-mén ngìn, chhiu oi fôn-fôn hí-hí. 9 Siak phe̍t-ngìn oi chṳ̂n-sîm. Oi nâu sià-ok, chhîn-khiun liòng-san. 10 Oi siông-chhîn siông-oi, chhiong siak hiûng-thi chí-moi yit-yong; oi sṳ̀n-sîm sṳ̀n-yi lòi fu-siông chûn-chhung. 11 M̀-hó lân-sṳ̂, oi ngin-chṳ̂n tá-piang, yung fó-ngie̍t ke sîm fu̍k-sṳ Chú. 12 Chhai phan-mong chûng oi fôn-fôn hí-hí; chhai fam-nan chûng oi ngiûn-nai; khì-tó oi pet-chhiet. 13 Oi thùng khiùng-khú ke hiûng-thi chí-moi fûn-hióng ngì só yû ke; oi chiap-thai ngoi-hiông-ngìn. 14 Oi chuk-fuk pet-hoi ngì ke ngìn; mò m̀-chho̍k, oi chuk-fuk, m̀-hó chu-chú. 15 Oi thùng fôn-hí ke ngìn khiung-ha fôn-hí, thùng kieu ke ngìn khiung-ha kieu. 16 Mò-lun tui má-ngìn, oi pí-chhṳ́ thùng-sîm. M̀-hó kiêu-ngau, fán-chón oi chhiu-khiun pî-mì; ya m̀-hó láu-tó chhṳ-kâ chhin chhûng-mìn. 17 Fái khoán-thai ngì ke, ngì m̀-hó fái khoán-thai kì; thai-kâ khon-cho hó ke sṳ, oi sat-mâng hi cho. 18 Oi yung ngì chhiòn-phu ke pún-sṳ hi lâu thai-kâ fò-hó. 19 Phèn-yû â, m̀-hó vi chhṳ-kâ po yên-sù, tén-to Song-ti fat-khién ke sṳ̀, Kì chang thoi ngì sṳ̂n-yên kha yàng, yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Chú kóng: Sṳ̂n-yên chhai Ngài; Ngài yit-thin voi po-yin." 20 Sṳn-kîn yu kóng: "Ngì ke thi̍t-ngìn na-he tú-kî, oi nâ pûn kì sṳ̍t, choi-châu, oi nâ pûn kì lîm; ngì án-ngiòng hàng, voi sṳ́ kì kien-seu to mò-kat mò-sat." 21 Chúng-kóng, m̀-hó pûn fái yàng-chéu-hi; oi yung hó lòi yàng-ko fái.

Lò-mâ 13

1 Ngìn-ngìn oi fu̍k-chhiùng koet-kâ ke khièn-li̍t kî-koân, yîn-vi khièn-li̍t ke chhùn-chhai he Song-ti só phî-chún ke; chóng-khièn-chá ke khièn-li̍t he tui Song-ti lòi ke. 2 Só-yî, tí-khong chóng-khièn-chá ke chhiu-he tí-tóng Song-ti ke min-lin; liá-chúng ngìn nàn-miên su sṳ́m-phan. 3 Thúng-chhṳ-chá m̀-he oi pûn hàng-san ke ngìn kiâng, he oi pûn chok-ok ke ngìn kiâng. Ngì sióng-oi m̀ kiâng chóng-khièn-chá mò? Hàng-san, kì chhiu voi chhṳ̂n-chan ngì; 4 yîn-vi kì he Song-ti só-yung ke ngìn, kì ke kûng-chok he oi li-yit ngì. Ngì na-he cho fái-sṳ, ngì chhiu oi kiâng kì, yîn-vi kì yû hìn-fa̍t ke khièn m̀-he cho-káu ke. Kì cho Song-ti só-yung ke ngìn, he oi chṳp-hàng Song-ti tui ke-têu chok-ok ke ngìn ke chit-fa̍t. 5 Só-yî, ngì-têu yit-thin oi fu̍k-chhiùng chóng-khièn-chá, m̀ tân-chhiang he yîn-vi kiâng Song-ti ke chit-fa̍t, ya he vi-tó chhṳ-kâ liòng-sîm ke phìn-ôn. 6 Ngì-têu na̍p-soi, ya he vi-tó khiung-yong ke lî-yù, yîn-vi chóng-khièn-chá chṳp-hàng ngim-vu ke sṳ̀ he vi Song-ti kûng-chok. 7 Só-yî, yin-tông oi na̍p má-ke soi, ngì-têu chhiu oi thâng kì-têu ke fa hi na̍p, mò-lun he ngìn-tên-soi ya-he sán-ngia̍p-soi; yin-tông kin-vi ke ngìn, chhiu oi tui kì-têu kin-vi; yin-tông chûn-chhung ke ngìn, chhiu oi tui kì-têu chûn-chhung. 8 Chhiên-van m̀-hó khiam-chai! Pí-chhṳ́ siông-siak chang-he ngì-têu yin-kôi khiam ke chai. Só-yû siak phe̍t-ngìn ke, chhiu-he chûn-sú fap-li̍t. 9 Fap-li̍t ke min-lin kûi-thin: "Cho-m̀-tet fam kiên-yìm; cho-m̀-tet chhṳ̀-ngìn; cho-m̀-tet thêu-nâ; cho-m̀-tet thâm-sîm." Liá yit-chhiet lâu khì-thâ ke min-lin chhiòn-phu he pâu-hàm chhai "Siak phe̍t-ngìn chhiong chhṳ-kâ" liá-thiàu min-lin tî-poi. 10 Siak phe̍t-ngìn ke, chhiu m̀-voi cho sông-hoi phe̍t-ngìn ke sṳ; só-yî, yû oi-sîm chang voi pûn fap-li̍t tet-tó yèn-mân. 11 Ngì-têu yit-thin oi án-ngiòng hàng, yîn-vi ngì-têu tî yin-kôi soi-siáng ke sṳ̀-chiet to lé. Ngài-têu tet-kiu, liá-ha pí chhû-sin ke sṳ̀ hàn-kha chiap-khiun. 12 Am-pû-sṳ̀ voi ko, thiên voi kông lé. Ngài-têu m̀-hó chai cho vû-am ke sṳ; oi tai-tén kông-mìn ke vú-hi lòi chok-chan. 13 Ngài-têu ke hàng-sṳ vì-ngìn oi kông-mìn chṳn-thai, chhiong sên-fa̍t chhai ngit-sṳ̀-thèu ke ngìn khiung-yong. M̀-hó chhin-sṳ̍t chhin-lîm, m̀-hó hau-set fong-thong, m̀-hó yên-kâ chhit-tu. 14 Chúng-kóng, ngì-têu oi chok-sông Chú Yâ-sû Kî-tuk; m̀-hó sióng-oi mân-chiuk ngiuk-thí ke chhìn-yu̍k!

Lò-mâ 14

1 Sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn, ngì-têu oi chiap-na̍p kì; yi-kien mò khiung-yong, ya m̀-hó thùng kì phien-lun. 2 Yû sin-sîm ke ngìn, má-ke tû sṳ̍t; sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn tân-chhiang sṳ̍t chhoi. 3 Má-ke tû sṳ̍t ke ngìn m̀-hó khon-khiâng m̀ sṳ̍t ke ngìn; tân-chhiang sṳ̍t-chhoi ke ngìn ya m̀-hó lun-ton má-ke tû sṳ̍t ke ngìn; yîn-vi Song-ti yí-kîn chiap-na̍p kì. 4 Ngì he má-ngìn, ngióng kám lun-ton phe̍t-ngìn ke phu̍k-ngìn? Kì he sṳ̀n-kûng ya-he sṳt-phai, yû kì ke chú-ngìn lòi kón. Kì voi sṳ̀n-kûng, yîn-vi Chú voi pông-chhu kì, pûn kì khî-tet-chang. 5 Yû-ngìn ngin-vì liá-ngit pí phe̍t-ngit kha chhung-yeu; ya yû-ngìn ngin-vì tak-ngit chhiòn-phu khiung-yong án chhung-yeu. Mî-yit-ke ngìn lûng-chúng yin-kôi yû chhṳ-kâ ke yi-kien. 6 Thi̍t-phe̍t khon-chhung mêu-ngit ke, he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng. Má-ke tû sṳ̍t ke, ya he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng, yîn-vi kì vi-tó só sṳ̍t ke kám-chhia Song-ti; yû-têu sṳ̍t-vu̍t m̀ sṳ̍t ke, khiung-yong ya he péu-sṳ kì tui Chú ke chûn-chhùng, kì me kám-chhia Song-ti. 7 Ngài-têu tông-chûng, mò-ngìn he tân-chhiang vi-tó chhṳ-kâ lòi sâng, ya mò-ngìn he tân-chhiang vi-tó chhṳ-kâ lòi sí; 8 ngài-têu na-he sâng, he vi-tó Chú lòi sâng; na-he sí, ya he vi-tó Chú lòi sí. Án-ngiòng lòi kóng, mò-lun he sâng ya-he sí, ngài-têu lûng-chúng he su̍k Chú ke ngìn. 9 Kî-tuk só-yî sí yu fu̍k-fa̍t, muk-tit chhiu-he oi cho sâng-ngìn lâu sí-ngìn ke Chú. 10 Ki-yèn he án-ngiòng, ngì cho-má-ke lun-ton ngì ke hiûng-thi chí-moi â? Ngì cho-má-ke khon-khiâng ngì ke hiûng-thi chí-moi â? Ngài-têu chiông-lòi lûng-chúng oi khî chhai Song-ti ke mien-chhièn, chiap-su Kì ke sṳ́m-phan; 11 yîn-vi Sṳn-kîn kóng: Chú kóng: Ngài chṳ́-tén Ngài ke sâng-miang fat-sṳ, tak-ke ngìn lûng-chúng oi khúi lo̍k-hi pai Ngài; ngìn-lui chhiòn-phu oi sṳ̀n-ngin Ngài he Song-ti. 12 Án-ngiòng lòi kóng, ngài-têu mî-yit-ke ngìn thin-chho̍k oi chiông chhṳ-kâ ke sṳ chhai Song-ti ke mien-chhièn kâu-tai chhîn-chhú. 13 Só-yî, ngài-têu m̀-hó ki-siu̍k pí-chhṳ́ lun-ton hâ-hi; yin-kôi ha kiet-sîm, m̀ cho voi hoi hiûng-thi chí-moi tiet-tó fam-chhui ke sṳ. 14 Phìn ngài lâu Chú Yâ-sû ke chhîn-me̍t koân-he, ngài khok-sṳ̍t tî, sṳ̍t-vu̍t pún-sṳ̂n chhiòn-phu he chhiang-li ke; chúng-he, na-he yû-ngìn siông-sin mêu-chúng sṳ̍t-vu̍t he mò chhiang-li ke, tui kì lòi kóng, ke-chúng sṳ̍t-vu̍t chhiu-he mò chhiang-li ke lé. 15 Ngì na-he yîn-vi sṳ̍t-vu̍t sông-tó hiûng-thi chí-moi ke sîm, ngì chhiu m̀-he cheu oi-sîm hàng-sṳ. Kî-tuk yí-kîn vi kì sí, ngì m̀-hó yîn-vi ngì ke sṳ̍t-vu̍t lòi phai-fai kì! 16 M̀-hó yîn-vi ngì khon-cho hó ke sṳ, hoi ngì chhṳ-kâ pûn-ngìn phî-phìn. 17 Yîn-vi sun-chhiùng Song-ti ke chú-khièn m̀-he kho sṳ̍t-vu̍t, he kho Sṳn-Lìn só-su ke kûng-chṳn, fò-phìn, lâu hí-lo̍k. 18 Án-ngiòng fu̍k-sṳ Kî-tuk ke ngìn, yit-thin voi tet-tó Song-ti ke fôn-hí lâu ngìn ke chhṳ̂n-chan. 19 Só-yî, ngài-têu oi chûi-khiù fò-mu̍k lâu pí-chhṳ́ chho-chhiu ke sṳ. 20 M̀-hó yîn-vi sṳ̍t-vu̍t pho-fai Song-ti ke kûng-chok. Yit-chhiet sṳ̍t-vu̍t chhiòn-phu cho-tet sṳ̍t, chúng-he yîn-vi sṳ̍t lòi hoi phe̍t-ngìn tiet-tó, chhiu chhin m̀-hó. 21 Na-he án-ngiòng, chui-hó mo̍k sṳ̍t-ngiuk, mo̍k lîm-chiú; mo̍k cho hoi ngì hiûng-thi chí-moi tiet-tó ke sṳ. 22 Ngì tui liá-têu sṳ-chhìn ngióng-pân siông-sin, ngì chhai Song-ti ke mien-chhièn chhiu ngióng-pân hi hàng! Ngin-thin he chho̍k ke, chhiu cheu án-ngiòng hi hàng, ya m̀-voi chhṳ-chit ke, he yû fuk-hi ke ngìn! 23 Chúng-he, sîm-kôn hàn ngì-fù chhiu nâ-lòi sṳ̍t, Song-ti voi thin kì ke chhui, yîn-vi mò cheu sin-sîm lòi sṳ̍t. Hàng-sṳ mò cheu sin-sîm cho ke, chhiòn-phu he chhui.

Lò-mâ 15

1 Ngài-têu yû kiên-khiòng sin-sîm ke ngìn yin-kôi pông-chhu sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn, fûn-tâm kì-têu ke chhûng-tâm, m̀-hó khiù mân-chiuk chhṳ-kâ. 2 Ngài-têu tak-sà oi vi-tó khì-thâ sin-thù ke li-yit sat-sióng, lòi kien-li̍p khiung-thùng ke sin-sîm sên-fa̍t. 3 Yîn-vi Kî-tuk pin mò khiù mân-chiuk chhṳ-kâ, fán-chón chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Ke-têu yu̍k-ma ngì ke ngìn só fat-chhut ke yu̍k-ma chhiòn-phu lo̍k chhai ngài ke sṳ̂n-song." 4 Sṳn-kîn ke fa lûng-chúng he vi-tó kâu ngài-têu lòi siá ke, muk-tit he oi ngài-têu tui Sṳn-kîn só kâu ke ngiûn-nai lâu kú-li lòi tet-tó hî-mong. 5 Ngien su ngiûn-nai lâu kú-li ke Song-ti pông-chhu ngì-têu, pûn ngì-têu thûng-ko ho̍k Kî-tuk Yâ-sû ke póng-yong, voi yû khiung-yong ke sîm-yi, 6 pûn ngì-têu thai-kâ voi thùng-sîm chhè-sâng siung-chan ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti. 7 Só-yî, ngì-têu oi pí-chhṳ́ chiap-na̍p, chhiong Kî-tuk chiap-na̍p ngì-têu yit-yong, lòi yùng-kông Song-ti. 8 Ngài lâu ngì-têu kóng, Kî-tuk vi-tó oi hién-mìn Song-ti ke sin-sṳ̍t, sṳt cho-ko Yù-thai-ngìn ke phu̍k-ngìn, pûn Song-ti tui ke-têu chhu̍k-chóng ke yin-hí tet-tó sṳ̍t-hien, 9 thùng-sṳ̀, pûn Ngoi-pâng-ngìn ya voi siung-chan Song-ti ke lìn-mén. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Só-yî, ngài oi chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng siung-chan Ngì; ngài oi chhong-kô siung-chan Ngì ke miàng. 10 Sṳn-kîn yu kóng: Ngoi-pâng-ngìn â, oi thùng Song-ti ke chṳ́-mìn khiung-ha fôn-hí. 11 Yu kóng: Só-yû ke Ngoi-pâng-ngìn â, oi siung-chan Chú; thiên-ha van-mìn â, ngì-têu oi siung-chan Kì! 12 Yî-soi-â ya kóng: Voi yû Yâ-sî ke heu-thoi chhut-lòi, kì oi hîn-hí lòi thúng-chhṳ Ngoi-pâng; Ngoi-pâng-ngìn lûng-chúng voi ngióng-mong kì! 13 Ngien su hî-mong ke Song-ti, yîn-vi ngì-têu tui Kì ke sin-sîm, pûn ngì-têu chhûng-mân kok-chúng ke fôn-hí lâu phìn-ôn, thûng-ko Sṳn-Lìn ke nèn-li̍t, pûn ngì-têu ke hî-mong yit-chhṳ̍t chen-kâ. 14 Hiûng-thi chí-moi â, ngài pún-sṳ̂n chhṳ̂m-sin ngì-têu chhṳ-kâ mân-yû hó tet-hen, yû fûng-fu ke chṳ-sṳt, ya voi fu-siông khien-miên. 15 Chúng-he, chhai liá-fûng sin-é tî-poi, yû-têu mun-thì ngài hàn-he hó-tám thì-siáng ngì-têu. Ngài án-ngiòng sṳ̍t-fa chhṳ̍t-kóng, he yîn-vi Song-ti thi̍t-phe̍t sṳ̂-ên pûn ngài, 16 sṳ́ ngài cho Kî-tuk Yâ-sû ke phu̍k-ngìn, chhai Ngoi-pâng-ngìn ke chûng-kiên kûng-chok. Ngài chhiong chi-sṳ̂ yit-yong kóng-lun Song-ti ke fuk-yîm, he oi pûn Ngoi-pâng-ngìn thûng-ko Sṳn-Lìn ke sṳn-fa, sàng-cho Song-ti fôn-hí chiap-na̍p ke chi-vu̍t. 17 Kiet-kó, ngài yîn-vi chhai Kî-tuk Yâ-sû ke miàng-hâ tui Song-ti ke sṳ-fung sa yû hó khoâ-khiéu. 18 Ngài kám thai-tám kóng ke chṳ́-yû yit-yong: Kî-tuk sṳ́ Ngoi-pâng-ngìn kûi-sun Song-ti, he thûng-ko ngài ke só-kóng lâu só-cho, 19 yung sṳ̀n-chiak khì-sṳ lâu Song-ti ke Lìn ke nèn-li̍t lòi vàn-sṳ̀n ke. Án-ngiòng, ngài tui Yâ-lu-sat-lâng to Yî-li-lî-kú yit-tai, ngài tak só-chhai hi chhòn Kî-tuk ke fuk-yîm. 20 Ngài kiet-sîm hi hàn-màng thâng-ko Kî-tuk ke thi-fông chhòn fuk-yîm, miên-tet ngài ke kûng-chok kien-li̍p chhai phe̍t-ngìn ke kî-chhú táng-kô. 21 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Màng ngin-sṳt kì ke ngìn voi khon-tó; màng thâng-ko kì ke ngìn voi mìn-pha̍k. 22 Ngài hó-tô pái oi hi ngì-têu ke-vi, chúng-he tù-tó chú-tóng. 23 Liá-ha, ki-yèn ngài yí-kîn vàn-sṳ̀n liá yit-tai ke kûng-chok, fóng-mun ngì-têu yu he ngài tô-ngièn lòi ke sîm-ngien, 24 ngài hî-mong chhai hi Sî-pân-ngà ke sṳ̀, sun-lu hi khon ngì-têu, thùng ngì-têu fôn-hí chhi-si̍p yit-chham sṳ̀-kiên, yèn-heu chang chhai ngì-têu ke pông-chhu chṳ̂-ha ki-siu̍k hiong-chhièn. 25 Chúng-he liá-ha, vi-tó kiûng-kip sṳn-thù ke sṳ, ngài yit-thin oi siên hi Yâ-lu-sat-lâng. 26 Yîn-vi Mâ-khì-tun lâu Â-kâi-â ke kau-fi yû lo̍k-kiên yit-pit chhièn, oi pông-chhu Yâ-lu-sat-lâng sṳn-thù chûng ke khiùng-khú-ngìn. 27 Kì-têu chhin fôn-hí án-ngiòng hàng, khì-sṳ̍t ya he kì-têu ke ngi-vu: Ki-yèn Yù-thai-ngìn Kî-tuk-thù pûn Ngoi-pâng-ngìn fûn-hióng su̍k-lìn ke ên-su, Ngoi-pâng-ngìn ya yin-kôi yung vu̍t-chṳt lòi pông-chhu kì-têu. 28 Tén ngài phan-hó liá-khien sṳ, chiông kì-têu só kiên ke chhièn kâu-tai chhîn-chhú, ngài chhiu voi kîn-ko ngì-têu ke-vi, hi Sî-pân-ngà. 29 Ngài tî, ngài hi tham-fóng ngì-têu, yit-thin voi tai pûn ngì-têu Kî-tuk fûng-sṳn ke chuk-fuk. 30 Hiûng-thi chí-moi â, kho ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk, thûng-ko Sṳn-Lìn só-su ke oi-sîm, ngài khiù ngì-têu thùng ngài khiung-ha pet-chhiet vi ngài khién-khiù Song-ti: 31 Sṳ́ ngài m̀-voi pûn chhai Yù-thai ke-têu m̀ sin ke ngìn hoi-tó, ya sṳ́ ngài chhai Yâ-lu-sat-lâng ke kiu-chi kûng-chok voi tet-tó sṳn-thù ke fôn-hí chiap-na̍p. 32 Song-ti na hén, ngài chhiu voi fôn-fôn hí-hí hi khon ngì-têu, chhai ngì-têu ke-vi hiû-sit yit-chham sṳ̀-kiên. 33 Ngien su phìn-ôn ke Song-ti thùng ngì thai-kâ khiung-ha! Â-mén.

Lò-mâ 16

1 Ngài tui ngì-têu kie-seu ngài-têu ke chí-moi Fî-pí; kì yit-tán he chhai Kiên-kiet-lî kau-fi cho chṳp-sṳ. 2 Ngì-têu oi cheu Chú ke miàng lâu sṳn-thù ke pún-fun hó-hó chiap-thai kì; mò-lun kì yû má-ke sî-yeu, chhiáng pông-chhu kì. Kì sṳt ngie̍t-sṳ̀n pông-chhu chhin-tô ngìn, ngài chhṳ-kâ ya sṳt tet-tó kì ke pông-chhu. 3 Chhiáng mun-heu sṳ-fung Kî-tuk Yâ-sû ke thùng-kûng Pak-kî-lâ lâu Â-kî-lâ lióng kûng-phò; 4 kì-têu sṳt vi ngài mo sâng-miang ke ngùi-hiám; m̀ tân-chhiang ngài chhin kám-chhia kì-têu, Ngoi-pâng ke kok kau-fi ya fî-sòng kám-kit. 5 Ya mun-heu chhai kì-têu vuk-hâ chhi-fi ke kau-fi. Chhiáng mun-heu ngài chhîn-oi ke phèn-yû Yî-pai-nì-thú; kì he Â-se-â-sén thi-yit-ke kûi-su̍k Kî-tuk ke ngìn. 6 Ya mun-heu vi ngì-têu sîn-khú kûng-chok ke Mâ-li-â. 7 Chhiáng mun-heu sṳt thùng ngài khiung-ha chhô-kâm ke Yù-thai thùng-pâu Ôn-tô-nì-kú lâu Yù-nì-â; kì-têu chhai sṳ́-thù chûng he chhin chhut-miàng ke ngìn, ya pí ngài siên kûi-su̍k Kî-tuk. 8 Chhiáng mun-heu Chú-nui chhîn-oi ke phèn-yû Am-pak-li; 9 ya mun-heu sṳ-fung Kî-tuk ke thùng-kûng Ngí-pâ-nú lâu ngài chhîn-oi ke phèn-yû Sṳ-thai-kú. 10 Chhiáng mun-heu su-ko kháu-ngiam, tui Kî-tuk chûng-sîm to-tái ke Â-pí-li; ya mun-heu Â-li-tô-pu yit-kâ ngìn. 11 Chhiáng mun-heu Yù-thai thùng-pâu Hî-lò-thiên; ya mun-heu Nâ-khì-su yit-kâ sin Chú ke chung hiûng-thi chí-moi. 12 Chhiáng mun-heu vi Chú sîn-khú kûng-chok ke ńg thùng-kûng Thu-fî-nâ lâu Thu-fu-sân; ya mun-heu vi Chú sat-mâng kûng-chok chhîn-oi ke ńg sin-thù Pí-sit. 13 Chhiáng mun-heu Lû-fû; kì he Chú-nui yit-ke khiet-chhut ke kûng-ngìn; ya mun-heu kiâ-mê, kì yit-tán tui-thai ngài chhiong chhṳ-kâ ke lai-é. 14 Chhiáng mun-heu Â-sûn-khì-thú, Fut-le̍t-kôn, Het-mí, Pat-lò-pâ, Het-mâ, lâu khì-thâ thùng kì-têu khiung-ha ke chung hiûng-thi chí-moi. 15 Chhiáng mun-heu Fî-lò-lò-kú lâu Yù-li-â, Nì-li-â lâu kiâ ló-moi, pin Â-lìm-pâ, lâu thùng kì-têu khiung-ha ke chung sṳn-thù. 16 Ngì-têu oi sṳn-kiet siông-chîm pí-chhṳ́ chhiáng-ôn. Kî-tuk ke kok kau-fi chhiòn-phu tui ngì-têu chhiáng-ôn. 17 Hiûng-thi chí-moi â, ngài khien ngì-têu, oi thì-fòng ke-têu chṳ-chho fûn-lie̍t, thung-yèu phe̍t-ngìn sin-sîm, thùng ngì-têu só su ke kau-hiun tui-li̍p ke ngìn; oi lì-khôi kì-têu yén-yén. 18 Yîn-vi liá-chúng ngìn m̀-he sṳ-fung ngài-têu ke Chú Kî-tuk, he chhai mân-chiuk chhṳ-kâ ke tú-sṳ́. Kì-têu choi-thiàm sa̍t-va̍t he oi mì-fe̍t ló-sṳ̍t-ngìn ke sîm. 19 Thai-kâ lûng-chúng thâng-kóng ngì-têu he ngióng-pân sun-chhiùng fuk-yîm; só-yî ngài vi ngì-têu chhin fôn-hí! Ngien ngì-têu tui hó-sṳ chhûng-mìn, tui fái-sṳ tân-sùn. 20 Su phìn-ôn ke Song-ti chhiu voi chien-tha̍p Sat-tan, ham kì hòng-fu̍k chhai ngì-têu ke kiok-hâ. Ngien ngài-têu ke Chú Yâ-sû su ên-tién pûn ngì-têu! 21 Ngài ke thùng-kûng Thì-mô-thai, pin Yù-thai thùng-pâu Lu-khiù, Yâ-sûn, Só-sî-pâ-tet, lûng-chúng mun-heu ngì-têu. 22 Ngài --- liá thoi-pit siá sin-é ke Tet-thì, ya chhai Chú-nui mun-heu ngì-têu. 23 Kâi-yù chiap-thai ngài --- Pó-lò, yu pûn kau-fi chhai kiâ vuk-hâ chhi-fi, kì ya mun-heu ngì-têu. Sàng-nui kón ngiùn-khu ke Yî-lâ-tû lâu ngài-têu ke hiûng-thi Koat-thú ya mun-heu ngì-têu. 25 Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti! Kì nèn cheu ngài só-chhòn ke fuk-yîm kiên-thin ngì-têu ke sin-sîm. Liá fuk-yîm he yû-koân Yâ-sû Kî-tuk ke chṳ̂n-tho, khí-sṳ chhṳ-kú yî-lòi khong-tén ke o-pi. 26 Liá o-pi yí-kîn thûng-ko chung siên-tî ke sû hién-mìn chhut-lòi, ya cheu yún-sên Song-ti ke min-lin chṳ́-sṳ van-koet, pûn van-mìn tui sin lòi sun-chhiùng. 27 Ngien yùng-kông thûng-ko Yâ-sû Kî-tuk kûi-pûn thu̍k-yit chhiòn-chṳ ke Song-ti, chhṳ̍t-to yún-yén! Â-mén.

1 Kô-lìm-tô 1

1 Ngài he Pó-lò; tui Song-ti ke chṳ́-yi, ngài mùng-seu cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài lâu Só-thì-nì hiûng-thi, 2 siá sin-é pûn chhai Kô-lìm-tô-sàng Song-ti ke kau-fi. Ngì-têu lâu chhai tak só-chhai khiù-ham ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke miàng ke ngìn, khiung-yong he chhai Kî-tuk Yâ-sû tî-poi sṳ̀n-sṳn, mùng-seu cho sṳn-thù lòi kûi-su̍k Song-ti ke. Kî-tuk he kì-têu ke Chú, ya he ngài-têu ke Chú. 3 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu. 4 Ngài sòng-sòng vi ngì-têu kám-chhia ngài ke Song-ti, yîn-vi Kì thûng-ko Kî-tuk Yâ-sû su ên-tién pûn ngì-têu, 5 sṳ́ ngì-têu chhai Kî-tuk tî-poi tak fông-mien fu-chiuk, ya chhin-yû chṳ-sṳt lâu khiéu-chhòi. 6 Yû-koân ngài vi Kî-tuk só-cho ke kien-chṳn, yí-kîn kiên-li̍p chhai ngì-têu ke tông-chûng, 7 só-yî, chhai tén ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk hién-hien ke sṳ̀, ngì-têu yit-yong ên-su ya mò séu. 8 Chú yit-thin voi kiên-ku ngì-têu to-tái, pûn ngì-têu chhai ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk kong-lìm ke-ngit mò hó hiàm. 9 Song-ti he sin-sṳ̍t khó-kho ke; Kì fû-seu ngì-têu, sṳ́ ngì-têu thùng Kì ke Lai-é --- ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk khiung-ha hióng-su thòn-khe ke sên-fa̍t. 10 Hiûng-thi chí-moi â, ngài fung ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk ke miàng khien ngì-têu: Thai-kâ oi kóng yit-yong ke fa, m̀-hó fûn-lie̍t; oi thòn-kiet, sióng-fap lâu muk-phêu oi khiung-yong. 11 Ngài ke hiûng-thi chí-moi â, yû ńg sin-thù Kiet-lòi vuk-hâ ke-têu ngìn sṳt lâu ngài kóng, ngì-têu chûng-kiên yû siông-châng. 12 Ngài ke yi-sṳ he, ngì-têu yit-sà kóng yit-yong. Yû-ngìn kóng "Ngài su̍k Pó-lò"; yû-ngìn kóng "Ngài su̍k Â-pô-lò"; yû-ngìn kóng "Ngài su̍k Pí-tet"; yû-ngìn kóng "Ngài su̍k Kî-tuk". 13 Kî-tuk sa pûn ngì-têu pûn-cho kí-hâ sak! Kám-he Pó-lò thoi ngì-têu tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng mâ? Ngì-têu kám-he fung Pó-lò ke miàng liâng sé-lî mâ? 14 Ngài kám-chhia Song-ti, chhù-liáu Kî-li-sṳ̂-pu lâu Kâi-yù, ngài pin mò vi ngì-têu chûng-kiên ke yit-sà hàng sé-lî, 15 só-yî, mò-ngìn nèn kóng, ngì-têu he fung ngài ke miàng liâng sé-lî ke. 16 (Hàn-yû, ngài ya vi Sṳ̂-thì-fap-ná lâu kiâ vuk-hâ ke ngìn hàng-ko sé-lî, khì-thâ hàn vi má-ngìn hàng-ko sé-lî, ngài chhiu m̀ ki-tet lé.) 17 Kî-tuk phai ngài, m̀-he oi ngài hàng sé-lî, he oi ngài chhòn fuk-yîm, m̀ yung ngìn-lui chṳ-fi ke ngièn-lun, miên-tet Kî-tuk chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng ke sí sṳt-háu. 18 Yîn-vi Kî-tuk sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng ke tho-lî, tui ke-têu hiong me̍t-mòng hàng-tén hi ke ngìn lòi-khon, he ngong-tong ke; chúng-he tui ngài-têu tet-kiu ke ngìn lòi-kóng, he Song-ti ke thai-nèn. 19 Yîn-vi Sṳn-kîn kóng: Ngài oi chhù-me̍t chhûng-mìn-ngìn ke chṳ-fi; Ngài ya oi fi-thet ho̍k-chá ke ho̍k-mun. 20 Chhûng-mìn-ngìn chhai nai-vi nè? Ho̍k-chá chhai nai-vi nè? Sṳ-kiên ke phien-lun-kâ chhai nai-vi nè? Song-ti yí-kîn sṳ́ liá sṳ-kiên ke chṳ-fi sàng-cho ngong-tong lé! 21 Song-ti cheu chhṳ-kâ ke chṳ-fi, pûn sṳ-kiên-ngìn mò fap-thu yung chhṳ-kâ ke chṳ-fi lòi ngin-sṳt Kì; tiên-to, Song-ti kiet-thin oi thûng-ko ngài-têu só chhòn, ngìn khon-cho "ngong-tong" ke tho-lî lòi chṳ́n-kiu siông-sin ke ngìn. 22 Yù-thai-ngìn khiù sṳ̀n-chiak, Hî-lia̍p-ngìn chhìm chṳ-fi, 23 chúng-he ngài-têu chhòn tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng ke Kî-tuk. Liá-ke tho-lî, tui Yù-thai-ngìn lòi-khon he pan-kiok-sa̍k, tui Ngoi-pâng-ngìn lòi-khon he ngong-tong; 24 chúng-he Song-ti sién-seu ke ngìn, mò-lun he Yù-thai-ngìn ya-he Ngoi-pâng-ngìn, tui kì-têu lòi-kóng, Kî-tuk he Song-ti ke thai-nèn, he Song-ti ke chṳ-fi. 25 Yîn-vi, "Song-ti ke ngong-tong" yàng-ko ngìn ke chṳ-fi; "Song-ti ke ngiôn-ngio̍k" ya yàng-ko ngìn ke kiên-khiòng. 26 Hiûng-thi chí-moi â, oi ki-tet Song-ti fû-seu ngì-têu ke sṳ̀, ngì-têu ke chhìn-hìn he ngióng-pân. Cheu ngìn ke khon-fap, ngì-têu yû chṳ-fi ke m̀ tô, yû nèn-li̍t ke m̀ tô, sa-fi thi-vi kô ke ya m̀ tô. 27 Chúng-he, Song-ti phiên-phiên kién-sién sṳ-kiên-ngìn khon-cho mò chṳ-fi ke, lòi pûn yû chṳ-fi ke ngìn kien-seu; Song-ti kién-sién sṳ-kiên-ngìn khon-cho ngiôn-ngio̍k ke, lòi pûn kiên-khiòng ke ngìn kien-seu. 28 Song-ti ya kién-sién sṳ-kiên-ngìn só khon-khiâng, só nâu, khon-cho séu-khó ke, lòi fi-thet ke-têu ngìn khon-cho chhung-yeu ke, 29 pûn só-yû ke ngìn chhai Song-ti ke mien-chhièn khoâ-khiéu m̀-tet. 30 He Song-ti pûn ngì-têu yû-hó thùng Kî-tuk Yâ-sû kiet-lièn, yu sṳ́ kì sàng-cho ngài-têu ke chṳ-fi; thûng-ko kì, ngài-têu thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he, sàng-cho Song-ti sṳn-kiet ke chṳ́-mìn, ya tet-tó chhṳ-yù. 31 Chhiu-chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Oi khoâ-khiéu ke ngìn, chhiu oi khoâ-khiéu Chú."

1 Kô-lìm-tô 2

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài thèu-pái hi ngì-têu ke-vi, pin mò yung má-ke chiâng ke fa ya-he kô-chhṳ̂m ke ho̍k-mun lòi tui ngì-têu chhòn-yòng Song-ti ke o-meu. 2 Yîn-vi ngài kiet-yi, thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, chhù-liáu Yâ-sû Kî-tuk lâu kì sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng ke sṳ-chhìn yî-ngoi, má-ke tû m̀ thì. 3 Hàn-yû, chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ngài kám-kok chhin ngiôn-ngio̍k, sîm-nui chhin kiâng, thai-thai chho̍k-kip. 4 Ngài só-kóng ke tho-lî, só-chhòn ke fuk-yîm, lûng-chúng mò yung hó-thâng yû chṳ-fi ke fa, chṳ́-yû kho Sṳn-Lìn ke thai-nèn lòi kien-chṳn chṳ̂n-lî, 5 sṳ́ ngì-têu ke sin-ngióng mò kîn-kí ngìn ke chṳ-fi, he kîn-kí Song-ti ke thai-nèn. 6 Khì-sṳ̍t, tui ke-têu lìn-sin sṳ̀n-su̍k ke ngìn, ngài-têu ya kóng chṳ-fi. Chúng-he, m̀-he kóng liá sṳ-kiên ke chṳ-fi, ya m̀-he liá sṳ-kiên thúng-chhṳ-chá ke chṳ-fi; kì-têu ke khièn-sṳ chhiam-chhiam voi sêu-me̍t thet-hi. 7 Ngài-têu só-kóng ke chṳ-fi he Song-ti o-meu ke chṳ-fi, pún-lòi tui ngìn he khong-tén ke, chhiu-he chhai sṳ-kie chhóng-chho yî-chhièn Song-ti yí-kîn yi-thin oi pûn ngài-têu tet yùng-kông ke chṳ-fi. 8 Sṳ-kiên ke thúng-chhṳ-chá mò yit-ke tî liá chṳ-fi; na-he tî, kì-têu chhiu m̀-voi chiông yùng-kông ke Chú tâng chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng lé. 9 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Song-ti vi kin-oi Kì ke ngìn só yi-phi ke, he ngìn muk-chû màng-sṳt khon-ko, ngí-kûng màng-sṳt thâng-ko, ngìn-sîm màng-sṳt sióng-ko ke! 10 Chúng-he, Song-ti thûng-ko chhṳ-kâ ke Lìn chiông Kì ke o-meu khí-sṳ ngài-têu. Sṳn-Lìn nèn khon-theu só-yû ke sṳ, lièn Song-ti chhṳ̂m-chhṳ̂m khong-tén ke sîm-yi, Kì ya tî. 11 Ngìn ke sîm-sṳ̂, chṳ́-yû chhṳ-kâ tî-poi ke lìn chang tî. Khiung-yong, Song-ti ke sṳ, ya chṳ́-yû Song-ti ke Lìn chang chhîn-chhú. 12 Ngài-têu só liâng-su ke Lìn m̀-he liá sṳ-kiên ke lìn, he Song-ti só phai-lòi ke Lìn, hó-pûn ngài-têu tî Song-ti só su ngài-têu ke yit-chhiet ên-su. 13 Só-yî, ngài-têu kóng-tho m̀-he yung ngìn ke chṳ-fi só-kâu ke fa, he yung Sṳn-Lìn só-kâu ke fa, tui su̍k Sṳn-Lìn ke ngìn kóng-lun su̍k-lìn ke chṳ̂n-lî. 14 Chúng-he, ke-têu mò Song-ti ke Lìn ke ngìn mò fap-thu liâng-su Song-ti ke Lìn só pûn ke ên-su. Liá-chúng ngìn mò khó-nèn mìn-pha̍k liá-têu sṳ, kì-têu khon-cho he ngong-tong ke; yîn-vi liá-têu sṳ ke ka-chhṳ̍t oi yung su̍k-lìn ke muk-chû chang khon tet-chhut. 15 Su̍k Sṳn-Lìn ke ngìn nèn phan-ton van-sṳ ke ka-chhṳ̍t, chúng-he mò-ngìn nèn phan-ton kì. 16 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Má-ngìn tî Chú ke sîm nè? Má-ngìn voi kau-thô Kì nè? Chúng-he, ngài-têu su̍k Sṳn-Lìn ke ngìn yû Kî-tuk ke sîm.

1 Kô-lìm-tô 3

1 Hiûng-thi chí-moi â, ló-sṳ̍t kóng, ngài tui ngì-têu kóng-fa, yit-tán mò khon ngì-têu cho su̍k Sṳn-Lìn ke, he khon ngì-têu cho su̍k ngiuk-thí ke, he Kî-tuk sin-ngióng ke ô-nga-é. 2 Ngài yung nen vi ngì-têu, mò yung fan, yîn-vi ngì-têu hàn-màng voi sṳ̍t-fan. Chhiu-he liá-ha, ngì-têu ya hàn m̀-voi sṳ̍t-fan, 3 yîn-vi ngì-têu hàn-he su̍k ngiuk-thí ke. Ngì-têu chûng-kiên yû chhit-tu, yû siông-châng; liá kám m̀-he chṳn-mìn ngì-têu he su̍k ngiuk-thí ke, hàng-vì chhiong yit-pân ngìn mâ? 4 Ngì-têu chûng-kiên yû-ngìn kóng: "Ngài su̍k Pó-lò"; ya yû-ngìn kóng: "Ngài su̍k Â-pô-lò". Chhiong án-ngiòng, ngì-têu thùng yit-pân ngìn yû má-ke mò khiung-yong nè? 5 Chúng-kóng, Â-pô-lò son má-ke? Pó-lò son má-ke? Ngài-têu put-ko he Song-ti ke phu̍k-ngìn, tai-liâng ngì-têu siông-sin Song-ti. Ngài-têu tak-sà he cheu Chú ke fûn-phai lòi kûng-chok: 6 Ngài châi-chung, Â-pô-lò lìm-súi, chúng-he pûn kì thai ke he Song-ti. 7 Châi-chung-ke lâu lìm-súi-ke m̀-son má-ke; yit-chhiet chhiòn khon pûn kì thai ke Song-ti. 8 Châi-chung-ke lâu lìm-súi-ke yû khiung yit-ke muk-phêu; Song-ti yu voi cheu tak-sà ke kûng-chok po-tap kì. 9 Ngài-têu he Song-ti ke thùng-kûng; ngì-têu he Song-ti ke thièn-yèn. Ngì-têu ya he Song-ti só hí ke vuk. 10 Ngài yung Song-ti pûn ngài ke ên-su, chhiong yit-ke nui-hòng ke kûng-thèu tá-hó thi-kî, phe̍t-ngìn chhai ke táng-kô hí-vuk. Chúng-he, mî-yit-ke ngìn oi sióng chhîn-chhú chhṳ-kâ ngióng-pân lòi hí. 11 Yîn-vi Song-ti yí-kîn li̍p Yâ-sû Kî-tuk cho vì-yit ke kîn-kî, mò-ngìn nèn li̍p khì-thâ ke kîn-kî. 12 Chhai liá kîn-kî táng-kô, yû-ngìn khó-nèn voi yung kîm, ngiùn, ya-he pó-sa̍k lòi hí; ya yû-ngìn voi yung su-é, chhó, ya-he vò-kón lòi hí. 13 To sṳ́m-phan ke-ngit, tak-sà ke kûng-chhàng hó-fái chhiòn-phu voi hién-mìn chhut-lòi; yîn-vi tak-sà ke kûng-chhàng lûng-chúng oi kîn-li̍t thai-fó ke kháu-ngiam, lòi chṳn-mìn kûng-chhàng ke phín-chṳt. 14 Kîn-li̍t kháu-ngiam yî-heu, só hí ke kûng-chhàng na hàn chhôi, ke-ngìn chhiu voi tet-tó chióng-sóng. 15 Só hí ke kûng-chhàng na pûn fó sêu-thet, ke-ngìn ke sún-sṳt chhiu chhin thai; kì pún-sṳ̂n voi tet-kiu, chúng-he chhiong tui thai-fó tî-poi chéu-chhut-lòi yit-yong. 16 Kám m̀-tî ngì-têu he Song-ti ke thien, Song-ti ke Lìn he̍t chhai ngì-têu tî-poi mâ? 17 Na yû-ngìn fí-fai Song-ti ke thien, Song-ti yit-thin voi fí-me̍t ke-ngìn; yîn-vi Song-ti ke thien he sṳn ke. Ngì-têu chhiu-he Song-ti ke thien. 18 M̀-hó phien chhṳ-kâ. Ngì-têu tông-chûng na yû-ngìn cheu sṳ-kiên ke phêu-chún khon chhṳ-kâ cho yû chṳ-fi, ngien kì pien-cho ngong-é, hó sàng-cho chṳn-kîn yû chṳ-fi ke ngìn. 19 Yîn-vi liá sṳ-kiên só ngin-thin ke chṳ-fi, cheu Song-ti lòi-khon fán-chón he ngong-tong. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Song-ti pûn yû chṳ-fi ke ngìn chung-tó chhṳ-kâ ke kúi-kie." 20 Nang yit-chiet Sṳn-kîn ya kóng: "Chú tî chṳ-fi ke ngìn só-sióng ke he hî-khûng." 21 Só-yî, mò-lun má-ngìn, m̀-hó yîn-vi su̍k má-ngìn lòi khoâ-khiéu. Sṳ-sṳ̍t-song, van-yû chhiòn he su̍k ngì-têu ke: 22 Pó-lò, Â-pô-lò, Pí-tet, liá sṳ-kie, sâng ya-he sí, liá-ha ke sṳ ya-he chiông-lòi ke sṳ, liá yit-chhiet chhiòn-phu he su̍k ngì-têu ke; 23 ngì-têu he su̍k Kî-tuk ke, Kî-tuk he su̍k Song-ti ke.

1 Kô-lìm-tô 4

1 Ngì-têu yin-kôi khon ngài-têu cho Kî-tuk ke phu̍k-ngìn, he Song-ti ke o-meu ke kón-kâ. 2 Chú-ngìn tui kón-kâ só yêu-khiù ke, chhiu-he kì ke chûng-sîm. 3 Ngì-têu ya-he má-ngìn lun-ton ngài, ngài chhiòn-phu khon-cho séu sṳ-chhìn; sṳ-sṳ̍t-song, ngài chhṳ-kâ ya m̀ lun-ton chhṳ-kâ. 4 Ngài chhṳ-kâ kám-kok liòng-sîm chhîn-pha̍k, chúng-he cho-m̀-tet yîn-vi án-ngiòng chṳn-mìn ngài mò-chhui. Chú chang yû khièn lun-ton ngài. 5 Só-yî, sṳ̀-kiên màng to, ngì-têu m̀-hó lun-ton; tén-to Chú chai-lòi, voi yû chui-heu ke sṳ́m-phan. Ke-sṳ̀, kì oi chiông khong chhai vû-am chûng ke pi-me̍t hiên-khôi-lòi, chiông ngìn sîm-chûng ke thung-kî yet-chhut-lòi. Ke-sṳ̀, mî-yit-ke ngìn voi tui Song-ti tet-tó yin-tet ke chhṳ̂n-chan. 6 Hiûng-thi chí-moi â, vi ngì-têu ke yèn-ku, ngài yung Â-pô-lò lâu ngài chhṳ-kâ cho li-é lòi kóng-hí liá-têu sṳ-chhìn, he oi ngì-têu tui ngài-têu lòi ho̍k "M̀-hó chhêu-ko Sṳn-kîn só ki ke" liá-ki fa ke yi-sṳ; miên-tet ngì-têu chhṳ-kô, khon-chhung liá-ke, khon-khiâng ke-ke. 7 Má-ngìn sṳ́ ngì yàng-ko phe̍t-ngìn nè? Ngì só yû ke, kám m̀-he Song-ti su ke mâ? Ki-yèn he Song-ti su ke, ngì cho-má-ke hàn khoâ-khiéu, chhiong-he ngì só yû ke m̀-he Song-ti su ke nè? 8 Ngì-têu yí-kîn yong-yong yû lé! Ngì-têu yí-kîn fu-chiuk lé! Ngì-têu m̀-tap ngài-têu, chhṳ-li̍p cho vòng! Hó â! Ngài chṳ̂n hî-mong ngì-têu chṳn-kîn cho vòng, pûn ngài-têu ya thùng ngì-têu khiung-ha cho vòng! 9 Yîn-vi, cheu ngài khon, Song-ti mìn-mìn chiông ngài liá-têu cho sṳ́-thù ke lie̍t chhai poi-mî, chhiong-he phan sí-hìn ke fam-ngìn, chhai thiên-thi-kiên sàng-cho yit-chhut hi, pûn thiên-sṳ́ lâu sṳ-kiên-ngìn khon. 10 Vi-tó Kî-tuk ke yèn-ku, ngài-têu sàng-cho ngong-é, chúng-he ngì-têu chhai Kî-tuk ke tî-poi cho chhûng-mìn-ngìn ô! Ngài-têu ngiôn-ngio̍k, chúng-he ngì-têu kiên-khiòng ô! Ngài-têu pûn-ngìn khon-khiâng, chúng-he ngì-têu su chûn-chhung ô! 11 Chhṳ̍t-to liá-ha, ngài-têu sòng-sòng tú-kî, choi-châu, mò sâm hó chok, yu pûn-ngìn tá, si-chhu phêu-liù, 12 hàn-oi sîn-sîn khú-khú chhîn-sú cho-se lòi set tú-sṳ́. Pûn-ngìn ma, ngài-têu chhiu chuk-fuk; pûn-ngìn ap-pet, ngài-têu chhiu ngiûn-nai; 13 pûn-ngìn vú-yu̍k, ngài-têu chhiu hó-choi fì-tap. To liá-ha, ngài-têu hàn pûn-ngìn khon-cho thi-mien-song ke lá-sap, sṳ-kiên ke fi-vu̍t. 14 Ngài siá liá-têu, m̀-he oi ham ngì-têu kien-seu, he oi khien-va ngì-têu, chhiong khien ngài só-siak ke chṳ́-ńg yit-yong. 15 Chhai Kî-tuk-thù ke ngìn-sên chûng, ngì-têu khó-nèn voi yû kûi-van ke thó-sṳ̂, chúng-he chṳ́-yû ngài yit-sà he ngì-têu ke â-pâ; yîn-vi he ngài chhòn fuk-yîm pûn ngì-têu, ngài chhai Kî-tuk Yâ-sû ke tî-poi chhiu sàng-cho ngì-têu ke â-pâ. 16 Só-yî, ngài khien ngì-têu oi ho̍k ngài ke póng-yong. 17 Yîn-vi án-ngiòng, ngài phai Thì-mô-thai hi ngì-têu ke-vi; chhai Chú tî-poi kì he ngài chhîn-oi yu chûng-sîm ke lai-é. Kì voi tui ngì-têu kóng-hí ngài sin Kî-tuk Yâ-sû yî-heu ke só-hàng só-cho, chhiu-he ngài chhai tak-vi kok kau-fi só-kâu ke. 18 Ngì-têu tông-chûng, yû-têu ngìn sióng ngài mò khó-nèn hi ngì-têu ke-vi lé, chhiu chhṳ-kô chhṳ-thai. 19 Khì-sṳ̍t, Chú na-he hén, m̀-sṳ́ kí-kiú ngài chhiu voi hi khon ngì-têu. Ke-sṳ̀, ngài m̀ tân-chhiang oi thâng ke-têu kiêu-ngau ke ngìn só kóng ke, ya oi khon kì-têu to-tái yû má-ke khièn-nèn. 20 Yîn-vi Song-ti ke koet m̀-he chhai-fû ngièn-ngî, he chhai-fû khièn-nèn. 21 Ngì-têu oi má-ke? Oi ngài tai-tén kun-é hi, ya-he oi ngài tai chhṳ̀-oi vûn-yù ke sîm hi â?

1 Kô-lìm-tô 5

1 Ngài chṳn-kîn thâng-kóng ngì-têu chûng-kiên yû yìm-lon ke sṳ; liá-chúng yìm-lon lièn yi-kau-thù chûng-kiên ya mò. Ngài thâng-kóng yû-ngìn thùng-tó kiâ heu-ôi! 2 Ngì-têu hàn chhṳ-kô chhṳ-thai! Ngì-têu yin-kôi kám-kok thung-sîm, chiông hàng liá-chúng sṳ ke ngìn tui ngì-têu tông-chûng kiuk chhut-hi! 3 Sûi-yèn ngài ke sṳ̂n-thí lì-khôi ngì-têu chhin yén, chúng-he ngài ke sîm thùng ngì-têu khiung-ha. Ngài yí-kîn fung ngài-têu Chú Yâ-sû ke miàng thin hàng liá-chúng yìm-lon ke ngìn cho yû-chhui, chhiong ngài he chhai ngì-têu ke-vi khiung-yong. Ngì-têu chhai chhi-fi-chûng, ngài lâu ngì-têu thùng-sîm. Kho ngài-têu Chú Yâ-sû ke khièn-nèn, 5 ngì-têu yin-kôi chiông liá ngìn kâu-pûn Sat-tan, pûn Sat-tan fí-me̍t kì ke ngiuk-thí, sṳ́ kì ke lìn-fùn chhai Chú chai-lòi ke-ngit voi tet-kiu. 6 Ngì-têu chhṳ-khoâ he chhin m̀-chho̍k ke! Ngì-têu kám m̀-tî, yit-si̍t-é fat-kau chhiu voi sṳ́ kûi-thòn mien fat-hí-lòi? 7 Ngì-têu ki-yèn he mò fat-kau ke mien, oi chhù-thet chhui, chhiong chhù-thet khiu fat-kau yit-yong; ngì-têu chang voi chhiong mò fat-kau ke sîn mien-thòn yit-yong, vàn-chhiòn chhiang-li. Ngài-têu Phàn-ko-chiet ke yèn-si̍t yí-kîn chún-phi hó lé, yîn-vi Kî-tuk --- Phàn-ko-chiet ke Kâu-yòng yí-kîn vi ngài-têu hî-sên. 8 Só-yî, ngài-têu ko Phàn-ko-chiet ke sṳ̀, cho-m̀-tet yung khiu fat-kau, chhiu-he yû chhui lâu sià-ok ke fat-kau; oi yung mò fat-kau ke piáng-è, chhiu-he yû sùn-kiet lâu chṳ̂n-lî ke piáng-è. 9 Yî-chhièn siá pûn ngì-têu ke sin-é, ngài sṳt kín-kie ngì-têu, m̀-hó thùng yìm-lon ke ngìn lòi-vông. 10 Ngài m̀-he chṳ́ liá sṳ-kiên yit-chhiet yìm-lon, thâm-sîm, cho-chhe̍t, ya-he pai ngiéu-siong ke ngìn lòi kóng; chhù-fî lì-khôi sṳ-kiên, oi thùng liá-têu ngìn kak-khôi he mò khó-nèn ke. 11 Liá-ha, ngài siá sin-é lâu ngì-têu kóng: M̀-hó thùng chhṳ-chhṳ̂n sin-thù yu fam yìm-lon, thâm-sîm, pai ngiéu-siong, yu̍k-ma ngìn, chiú-chui, ya-he cho-chhe̍t ke ngìn lòi-vông; chhiu-he thùng liá-chúng ngìn khiung-chok sṳ̍t-fan ya cho-m̀-tet. 12 Ngài cho-má-ke oi-sṳ́ sṳ́m-phan kau-fi ngoi ke ngìn nè? Song-ti chhṳ-yèn voi sṳ́m-phan kì-têu. Chúng-he, kau-fi nui ke ngìn ngì-têu kám m̀-sṳ́ sṳ́m-phan mâ? Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Oi chiông ke sià-ok ke ngìn tui ngì-têu tông-chûng kiuk chhut-hi!"

1 Kô-lìm-tô 6

1 Chhai ngì-têu chûng-kiên, sṳn-thù pí-chhṳ́ chên-lun ke sṳ, ngióng-kám ko to mò sin Chú ke fap-kôn mien-chhièn hi nè? Ngióng-pân m̀ chhiáng sṳn-thù thoi ngì-têu kié-kiet? 2 Kám-kóng ngì-têu m̀-tî sṳn-thù oi sṳ́m-phan sṳ-kie mâ? Ki-yèn ngì-têu oi sṳ́m-phan sṳ-kie, kám mò fap-thu kié-kiet ke-têu séu sṳ-chhìn mâ? 3 Lièn thiên-sṳ́ ya oi chiap-su ngài-têu ke sṳ́m-phan, ngì-têu kám m̀-tî mâ? Hàn oi-sṳ́ kóng sṳ-kiên ke sṳ-chhìn mâ? 4 Ki-yèn he án-ngiòng, na-he yû chên-lun ke sṳ, ngì-têu ngióng-pân cho-tet hi khiù ke-têu kau-fi mò khon-chhung ke ngìn lòi chhú-lî nè? 5 Sṳ̍t-chhai hàn kien-seu ô! Kám-kóng ngì-têu tông-chûng mò yit-ke yû chṳ-fi ke ngìn hó thoi sin-thù kié-kiet fûn-chên mâ? 6 Mò sióng-tó, he hiûng-thi ko hiûng-thi, hàn kám ko to mò sin Chú ke ngìn mien-chhièn hi! 7 Ngì-têu ko-lòi ko-hi, chṳn-mìn ngì-têu yí-kîn vàn-chhiòn sṳt-phai lé. Pûn-ngìn yên-vóng, cho-má-ke m̀ kâm-ngien? Sṳ̍t-khûi yû má-ke siông-kôn nè? 8 Ngì-têu fán-chón yên-vóng ngìn, khûi-fu ngìn, lièn tui chhṳ-kâ ke hiûng-thi chí-moi ya he án-ngiòng. 9 Kám-kóng ngì-têu m̀-tî sià-ok ke ngìn put-nèn cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn mâ? M̀-hó chhṳ-kâ phien chhṳ-kâ! Ke-têu fam yìm-lon, pai ngiéu-siong, hàng kiên-yìm, cho làn-thùng, chhîn-nàm-set, 10 thêu-nâ, thâm-sîm, chiú-chui, fí-pong ngìn, ya-he le̍t-sok ngìn ke, chhiòn-phu put-nèn cho Song-ti koet ke chṳ́-mìn. 11 Ngì-têu chûng-kiên, yû-têu ngìn yî-chhièn chhiu-he án-ngiòng. Chúng-he, thûng-ko Chú Yâ-sû Kî-tuk ke miàng lâu ngài-têu Song-ti ke Lìn, ngì-têu yí-kîn sé-chhiang, yí-kîn sṳn-fa kûi Song-ti, yí-kîn thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he lé. 12 Yû ngìn voi kóng: "Mò má-ke sṳ ngài cho-m̀-tet ke!" Mò m̀-chho̍k; chúng-he, m̀-he tak-yong sṳ chhiòn-phu yû li-yit. Ngài ya cho-tet kóng: "Mò má-ke sṳ ngài cho-m̀-tet ke", chúng-he, ngài m̀ pûn ngim-hò yit-khien sṳ lòi khúng-chṳ. 13 Yû ngìn voi kóng: "Sṳ̍t-vu̍t he vi-tó tú-sṳ́, tú-sṳ́ he vi-tó sṳ̍t-vu̍t." Mò m̀-chho̍k; chúng-he yû yit-ngit, Song-ti voi sṳ́ liá lióng-yong lûng-chúng fí-fai thet-hi. Oi se-ngi ô! Sṳ̂n-thí m̀-he vi-tó hàng yìm-lon, he vi-tó Chú lòi chhùn-chhai ke; Chú voi kiûng-kip sṳ̂n-thí ke sî-yeu. 14 Song-ti yí-kîn sṳ́ Chú tui sí fu̍k-fa̍t; Kì ya oi yung chhṳ-kâ ke thai-nèn pûn ngài-têu fu̍k-fa̍t. 15 Ngì-têu kám m̀-tî, ngì-têu ke sṳ̂n-thí he Kî-tuk ke kî-thí mâ? Án-ngiòng, ngài ngióng-pân cho-tet nâ Kî-tuk ke kî-thí lòi cho kî-ńg ke kî-thí mâ? Chhie̍t-tui cho-m̀-tet! 16 Ngì-têu ya yit-thin oi tî, thùng kî-ńg kiet-lièn ke, chhiu-he thùng kì sàng-cho yit-thí. Yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Lióng-ke ngìn oi sàng-cho yit-thí." 17 Chúng-he, thùng Chú kiet-lièn ke ngìn, chhiu-he chhai lìn-sin-song thùng Chú ha̍p-yì vì-yit. 18 Só-yî, ngì-têu oi phit-miên yìm-lon. Ngìn mò-lun fam má-ke chhui, chhiòn-phu chhai sṳ̂n-thí yî-ngoi; vì-yû fam yìm-lon ke ngìn he tet-chhui chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí. 19 Kám m̀-tî ngì-têu ke sṳ̂n-thí he Sṳn-Lìn ke thien mâ? Sṳn-Lìn he̍t chhai ngì-têu tî-poi, he Song-ti só-su ke. Ngì-têu m̀-he su̍k chhṳ-kâ, he su̍k Song-ti, 20 yîn-vi ngì-têu he Kì chhin kui mâi-lòi ke. Só-yî, ngì-têu oi yung sṳ̂n-thí lòi yùng-kông Song-ti.

1 Kô-lìm-tô 7

1 Liá-ha lòi thó-lun ngì-têu sin-é tî-poi só thì ke sṳ-chhìn. Ngài thùng-yi, nàm-ngìn nèn mo̍k kiet-fûn he hó-sṳ. 2 Chúng-he, ki-yèn yû án-tô yìm-lon ke sṳ fat-sên, nàm-ngìn yin-kôi yû chhṳ-kâ ke pû-ngiòng; ńg-ngìn ya yin-kôi yû chhṳ-kâ ke ló-kûng. 3 Ló-kûng tui pû-ngiòng oi chhin fû-chhî ke chit-ngim; pû-ngiòng tui ló-kûng ya oi chhin fû-chhî ke chit-ngim. 4 Pû-ngiòng tui chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí pin mò chú-khièn, chú-khièn he chhai ló-kûng; khiung-yong, ló-kûng tui chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí ya mò chú-khièn, chú-khièn he chhai pû-ngiòng. 5 Fû-chhî cho-m̀-tet fut-lio̍k tui-fông ke sî-yeu, chhù-fî he oi chôn-sîm khì-tó ke yèn-ku, pí-chhṳ́ thùng-yi chhiam-sṳ̀ fûn-fòng; chúng-he heu-lòi hàn-he oi fî-fu̍k chṳn-sòng ke koân-he, miên-tet ngì-têu yîn-vi mò fap-thu chiet-chṳ, su Sat-tan ke yú-fe̍t. 6 Ngài án-ngiòng kóng, m̀-he min-lin ngì-têu, he miên-kióng thùng-yi ngì-têu ke khon-fap thin-thin. 7 Sṳ-sṳ̍t-song, ngài ngien-yi thai-kâ chhiong ngài án-ngiòng mo̍k kiet-fûn; chúng-he, tak-sà tui Song-ti só liâng-su ke ên-su mò khiung-yong, yû-ngìn ke ên-su he liá-yong, yû-ngìn he ke-yong. 8 Liá-ha, ngài oi tui mò kiet-fûn ke ngìn lâu koá-fu kóng: Nèn chhiong ngài án-ngiòng ko thu̍k-sṳ̂n ke sên-fa̍t ya hó. 9 Chúng-he, ngì-têu na mò fap-thu khúng-chṳ chhìn-yu̍k, chhiu kiet-fûn hó lé. Kiet-fûn pí yu̍k-fó nàn-ngai kha hó. 10 Yí-kîn kiet-fûn ke ngìn, ngài ya oi fûn-fu ngì-têu; khì-sṳ̍t liá m̀-he ngài ke yi-sṳ, he Chú ke min-lin: Cho pû-ngiòng ke m̀-hó lì-khôi ló-kûng; 11 na-he lì-khôi, chhiu m̀-hó chai ka; na mò, chhiu oi to-chón-lòi thùng ló-kûng fò-hó. Cho ló-kûng ke ya cho-m̀-tet lì-thet pû-ngiòng. 12 Tui khì-thâ ke ngìn, ngài ya yû fa oi kóng (m̀-he Chú kóng ke): Ló-kûng he Kî-tuk-thù, chúng-he pû-ngiòng mò sin Chú, kiâ pû-ngiòng na fôn-hí ki-siu̍k thùng kì khiung-ha sên-fa̍t, kì chhiu cho-m̀-tet lì-thet pû-ngiòng. 13 Pû-ngiòng he Kî-tuk-thù, chúng-he ló-kûng mò sin Chú, kiâ ló-kûng na fôn-hí ki-siu̍k thùng kì khiung-ha sên-fa̍t, kì ya cho-m̀-tet lì-thet ló-kûng. 14 Yîn-vi, mò sin Chú ke ló-kûng yîn-vi pû-ngiòng sin Chú, yí-kîn tet-tó Song-ti ke chiap-na̍p; khiung-yong, mò sin Chú ke pû-ngiòng yîn-vi ló-kûng sin Chú, yí-kîn tet-tó Song-ti ke chiap-na̍p. Na m̀-he án-ngiòng, kì-têu ke chṳ́-ńg ngióng-pân yû khó-nèn tet-tó chiap-na̍p nè? Sṳ-sṳ̍t-song, kì-têu he Song-ti só chiap-na̍p ke. 15 Van-yit, mò sin Chú ke kiên-chhṳ̀ oi lì-khôi, chhiu yù-chhai kì hi. Chṳ́-yû chhai liá-chúng chhìn-hìn chṳ̂-ha, sin Chú ke, mò-lun he cho ló-kûng ke ya-he cho pû-ngiòng ke, chang cho-tet chhṳ-yù. Yîn-vi Song-ti fû-seu ngì-têu, he oi ngì-têu yû fò-phìn. 16 Sin Chú ke pû-ngiòng-ngìn â, ngì ngióng-pân kám khok-thin mò fap-thu kiu ngiâ ló-kûng â? Sin Chú ke nàm-é-ngìn â, ngì ngióng-pân kám khok-thin mò fap-thu kiu ngiâ pû-ngiòng â? 17 Mî-yit-ke ngìn oi cheu Chú ke ên-su lòi sên-fa̍t, ya oi phi-ha̍p Song-ti fû-seu kì ke muk-tit. Liá he ngài chhai kok kau-fi kau-thô ngìn ke ngièn-chet. 18 Yí-kîn su kot-lî ke, mùng-seu yî-heu m̀-sṳ́ chhù-thet kot-lî ke ki-ho; mùng-seu ke sṳ̀ màng su kot-lî ke, ya m̀-sṳ́ su kot-lî. 19 Yîn-vi yû su kot-lî ya-he mò, m̀ son má-ke; chhung-yeu ke he fu̍k-chhiùng Song-ti ke min-lin. 20 Mî-yit-ke ngìn yin-kôi pó-chhṳ̀ kì mùng-seu ke sṳ̀ ke sṳ̂n-fun. 21 Ngì mùng-seu ke sṳ̀ ke sṳ̂n-fun na-he nù-li, ya mò siông-kôn; chúng-he, yit yû kî-fi hó tet-tó chhṳ-yù, ngì chhiu oi chên-chhí. 22 Yîn-vi nù-li mùng Chú fû-seu chhiu-he Chú só sṳt-fong ke ngìn; khiung-yong, chhṳ-yù-ngìn mùng-seu chhiu-he Kî-tuk ke nù-li. 23 Ngì-têu he Song-ti yung chhung-ka mâi-lòi ke, só-yî m̀-hó cho ngìn ke nù-li. 24 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu mî-yit-ke ngìn, chhai Song-ti mien-chhièn, chhiòn-phu oi pó-chhṳ̀ mùng-seu ke-sṳ̀ ke sṳ̂n-fun. 25 Koân-he thu̍k-sṳ̂n ke mun-thì, ngài mò tet-tó Chú ke chṳ́-sṳ. Chúng-he, ngài tet-tó Song-ti ke lìn-mén, sàng-cho khâm-tet sin-lai ke ngìn; ngài chhiu yung liá-chúng sṳ̂n-fun lòi tui kok-vi thì-chhut ngài ke khon-fap. 26 Sióng-tó muk-chhièn ke kiên-nàn, ngài ngin-vì ngìn chui-hó hàn-he pó-chhṳ̀ ngièn-chhong. 27 Ngìn na yû pû-ngiòng, m̀-hó sióng-oi thot-lì; na mò pû-ngiòng, ya mò sî-yeu hi chhìm yit-ke. 28 Ngì na kiet-fûn, pin m̀-he fam-chhui; màng-ka ke fu-ńg na kiet-fûn, me mò má-ke m̀-chho̍k. Chúng-he, kiet-fûn ke ngìn yû ngiuk-sṳ̂n ke chhàn-pan; ngài hî-mong ngì-têu m̀-sṳ́ chhiong kì-têu án-ngiòng. 29 Hiûng-thi chí-moi â, ngài só-oi kóng ke chhiu-he: Sṳ̀-kiên m̀ tô lé. Chhiùng-kîm yî-heu, yû pû-ngiòng ke, oi chhiong mò pû-ngiòng; 30 kieu-chṳ̂ ke, oi chhiong mò kieu; fôn-hí ke, oi chhiong m̀ fôn-hí; chhin-hau mâi ke, oi chhiong mò pan-yong; 31 hau chhap sṳ sṳ ke, oi chhiong mò chhap. Yîn-vi liá sṳ-kie ke yong-siong voi ko-thet lé. 32 Ngài hî-mong ngì-têu chhiòn mò koa-li. Nàm-ngìn mò kiet-fûn he koân-sîm Chú ke sṳ, chôn-sîm lòi sióng ngióng-pân pûn Chú fôn-hí; 33 chúng-he, kiet-fûn ke ngìn chhiu-he koân-sîm sṳ-kiên ke sṳ, sióng phan-fap pûn pû-ngiòng fôn-hí, 34 nàn-miên fûn-sîm. Mò ló-kûng lâu sú thu̍k-sṳ̂n ke fu-ńg só koân-sîm ke he Chú ke sṳ; yîn-vi kì ngien-yi fung-hien chhṳ-kâ ke sṳ̂n-sîm-lìn; chúng-he, cho ngìn pû-ngiòng ke chhiu-he koân-sîm sṳ-kiên ke sṳ, sióng phan-fap pûn ló-kûng fôn-hí. 35 Ngài án-ngiòng kóng, he oi pông-chhu ngì-têu, m̀-he oi han-chṳ ngì-têu. Ngài ke muk-tit he oi ngì-têu hàng ha̍p-sṳt ke sṳ, vi Chú ke kûng-chok vàn-chhiòn fung-hien chhṳ-kâ, chhiòn mò pó-liù. 36 Lun-tó ke yí-kîn thin-chhîn, heu-lòi sa kiet-thin m̀ kiet-fûn ke ngìn, nàm-ngìn na kám-kok chhṳ-kâ tui-put-hí vi-fûn-chhî, vi-tó sin-yu̍k ke sî-yeu, chhṳ-ngin kiet-fûn kha chho̍k, kì-têu chhiu yin-tông kiet-fûn; án-ngiòng hàng, m̀ son fam-chhui. 37 Chúng-he, yit-ke nàm-ngìn na-he kì ke sîm fî-sòng kiên-thin m̀ kiet-fûn, (m̀-he ngìn ap-pet kì, he kì chhṳ-kâ kiet-sîm oi án-ngiòng hàng), yu nèn chiet-chṳ chhṳ-kâ, chhai liá-chúng chhìn-hìn chṳ̂-ha, mò thùng vi-fûn-chhî kiet-fûn chhiu-he hó-sṳ. 38 Chúng-kóng, thùng vi-fûn-chhî kiet-fûn he hó-sṳ; kiên-chhṳ̀ m̀ kiet-fûn hàn-kha hó. 39 Ló-kûng hàn chhôi, cho pû-ngiòng ke he su yok-suk ke; ló-kûng na ko-sṳ̂n, kì chhiu yû chhṳ-yù hó thùng kak-yi ke nàm-ngìn kiet-fûn, chúng-he oi ka sin-thù chang cho-tet. 40 Cheu ngài khon, kì mo̍k ka-ngìn kha yû fuk-hi; ngài ya sióng, liá he Song-ti ke Lìn chṳ́-sṳ ngài ke.

1 Kô-lìm-tô 8

1 Koân-he pai-ko ngiéu-siong ke sṳ̍t-vu̍t, ngài-têu tî, "Ngài-têu lûng-chúng yû liá fông-mien ke chṳ-sṳt". Chúng-he, liá-chúng chṳ-sṳt voi hoi-ngìn chhṳ-kô chhṳ-thai; vì-yû oi-sîm chang voi chho-chhiu ngìn. 2 Ngìn na chhṳ-ngin kì tî má-ke, cheu só yin-kôi tî ke, kì hàn-he yû só m̀-tî. 3 Chúng-he, ngìn na kin-oi Song-ti, liá ngìn chhiu-he Song-ti só ngin-sṳt ke. 4 Án-ngiòng, koân-he sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke sṳ̍t-vu̍t liá-ke mun-thì, ngài-têu tî, ngiéu-siong só thoi-péu ke he mò chhùn-chhai ke tûng-sî; ngài-têu ya tî, Song-ti chṳ́-yû yit-ke. 5 Sûi-yèn thiên-song ngìn-kiên ya yû só-vi "sṳ̀n-mìn" ke, (yû chhin-tô ke "sṳ̀n-mìn" lâu "chú"), 6 chúng-he tui ngài-têu lòi kóng, chṳ́-yû yit-ke Song-ti, chhiu-he thiên-táng ke Â-pâ --- van-vu̍t ke Chhóng-chho-chá; ngài-têu he vi-tó Kì lòi sên-chhùn ke. Hàn-yû, chṳ́-yû yit-ke Chú, chhiu-he Yâ-sû Kî-tuk; van-vu̍t he thûng-ko kì lòi chho ke, ngài-têu ya he thûng-ko kì lòi sên-chhùn ke. 7 Chúng-he, m̀-he mî-yit-ke ngìn chhiòn-phu yû liá-chúng ke chṳ-sṳt. Yû-têu ngìn yî-chhièn sòng-sòng pai ngiéu-siong, to kîm-pû-ngit, tak-pái sṳ̍t liá-chúng sṳ̍t-vu̍t hàn voi kám-kok he sṳ̍t ngiéu-siong ke tûng-sî. Kì-têu ke liòng-sîm pún-lòi chhiu ngiôn-ngio̍k, yîn-vi sṳ̍t liá-chúng sṳ̍t-vu̍t, chhiu pien-cho lá-sap. 8 Khì-sṳ̍t, sṳ̍t-vu̍t pin put-nèn kói-san ngài-têu thùng Song-ti ke koân-he; m̀ sṳ̍t mò má-ke sún-sṳt, sṳ̍t ya mò má-ke li-yit. 9 Oi se-ngi ô! M̀-hó yîn-vi ngì-têu chhṳ-kâ ke chhṳ-yù hoi sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn tiet-tó. 10 Na yû-ngìn chhai liá-khien sṳ-chhìn-song liòng-sîm ngiôn-ngio̍k, khon-tó ngì liá "chṳ-sṳt fûng-fu" ke ngìn chhai kiûng-meu-tú chhô-si̍t, liá kám m̀-he kú-li kì sṳ̍t pai-ko ngiéu-siong ke sṳ̍t-vu̍t mâ? 11 Án-ngiòng, liá ngiôn-ngio̍k ke hiûng-thi chí-moi, chhiu-he Kî-tuk vi kì sí ke ngìn, voi yîn-vi ngì ke "chṳ-sṳt" lòi me̍t-mòng lé! 12 Ngì-têu án-ngiòng hàng, tet-chhui hiûng-thi chí-moi, sông-hoi kì-têu ngiôn-ngio̍k ke liòng-sîm, chhiu-he tet-chhui Kî-tuk. 13 Só-yî, na-he sṳ̍t-vu̍t voi hoi ngài ke hiûng-thi chí-moi tiet-tó, ngài chhiu yún-yén m̀ sṳ̍t ngiuk, miên-tet ngài sṳ́ kì-têu tiet-tó.

1 Kô-lìm-tô 9

1 Ngài kám m̀-he chhṳ-yù ke ngìn? Kám m̀-he sṳ́-thù mâ? Ngài mò kien-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû mâ? Ngì-têu m̀-he ngài vi Chú cho-kûng só kiet ke kó-chṳ́ mâ? 2 Chhiu-son phe̍t-ngìn m̀ khon ngài cho sṳ́-thù, ngì-têu chúng-oi khon ngài cho sṳ́-thù! Yîn-vi ngì-têu sàng-cho Chú ke sin-thù, liá-ke sṳ-sṳ̍t chhiu-he ngài cho sṳ́-thù ke chṳn-kí. 3 Phe̍t-ngìn phî-phìn ngài ke sṳ̀, ngài chhiu án-ngiòng phien-fu kóng: 4 Kám-kóng ngài-têu mò khièn-li hó kho fuk-yîm sṳ̍t-fan mâ? 5 Kám-kóng ngài-têu cho-m̀-tet chhiong khì-thâ ke sṳ́-thù, chhiong Chú ke ló-thâi, chhiong Pí-tet yit-yong, tai-tén sin Chú ke pû-ngiòng khiung-ha lî-hàng mâ? 6 Kám-kóng vì-yû Pâ-nâ-pâ lâu ngài chhiu yit-thin oi kho cho-se lòi vì-chhṳ̀ sên-fa̍t mâ? 7 Má-ngìn cho-pîn chhṳ-phi liòng-sṳ̍t â? Má-ngìn chung phù-thò mò sṳ̍t chhṳ-kâ yèn-tú chhut-sán ke phù-thò â? Má-ngìn hiuk yòng mò sṳ̍t yòng-khiùn ke nen â? 8 Ngài só-kóng ke, kám chṳ́-yû cheu ngìn ke yi-kien; fap-li̍t kám m̀-he ya án-ngiòng kóng mâ? 9 Mô-sî ke fap-li̍t kóng: "Ngiù tha̍p kuk ke sṳ̀, m̀-hó lûng-tén kì ke choi." Song-ti só koân-sîm ke kám-he ngiù? 10 Kì kám m̀-he vi-tó ngài-têu lòi kóng mâ? Liá tông-yèn he vi ngài-têu siá ke! Yîn-vi kâng-chung-ke lâu sû-kot-ke chhut-hi cho-se, lûng-chúng hî-mong pûn-tó kì-têu só yin-tet ke ńg-kuk. 11 Ngài-têu sṳt chhai ngì-têu tông-chûng ve su̍k-lìn ke chúng-chṳ́. Chhiu-son ngài-têu chiông ngì-têu kiûng-kip ke vu̍t-chṳt son-cho sû-sṳ̀n, kám voi thet ko-fun mâ? 12 Phe̍t-ngìn na yû khièn-li hióng-su ngì-têu ke tûng-sî, ngài-têu kám m̀-he hàn-kha yû liá-ke khièn-li mâ? Chúng-he, ngài-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt yung-ko liá-ke khièn-li, fán-chón fàm-sṳ ngiûn-su, miên-tet Kî-tuk ke fuk-yîm su-tó chú-ngoi. 13 Ngì-têu yin-kôi tî, chhai sṳn-thien tî-poi fu̍k-sṳ ke ngìn chhiu hióng-su sṳn-thien-nui só kiûng-kip ke sṳ̍t-vu̍t; chhai chi-thàn hien-chi ke ngìn ya yû chi-vu̍t hó pûn. 14 Khiung-yong, Chú ya án-ngiòng fûn-fu: Chhòn fuk-yîm ke ngìn yin-kôi kho fuk-yîm lòi vì-chhṳ̀ sên-fa̍t. 15 Chúng-he, ngài màng-sṳt yung-ko liá-têu khièn-li; liá-ha, ngài siá liá-têu fa ya m̀-he oi chên-chhí liá-chúng ke khièn-li. Ngài sí me m̀ kâm-ngien pûn ngài só khoâ-khiéu ke lo̍k-khûng! 16 Ngài chhòn fuk-yîm pin mò má-ke hó khoâ-khiéu, yîn-vi ngài he fung-min hi chhòn ke. Ngài m̀ chhòn fuk-yîm chhiu chhám lé! 17 Ngài na-he kâm-sîm lo̍k-yi chhòn fuk-yîm, chhiu voi yû po-sóng; chúng-he, ki-yèn Song-ti chiông liá ngim-vu kâu-pûn ngài, ngài chhiu ngin-vì liá he yit-chúng chit-ngim. 18 Án-ngiòng, ngài ke po-sóng he má-ke nè? Chhòn fuk-yîm pûn ngìn, pûn ngìn m̀-sṳ́ yung chhièn chhiu tet-tó fuk-yîm, mò yung ngài chhòn fuk-yîm yin-tet ke khièn-li, liá chhiu-he ngài ke kông-yùng. 19 Ngài he chhṳ-yù ke ngìn, m̀-he má-ngìn ke nù-li; chúng-he ngài kâm-ngien cho thai-chung ke phu̍k-ngìn, vi-tó oi tet-tó kien-tô ke ngìn. 20 Thùng Yù-thai-ngìn khiung-ha, ngài chhiu chhiong Yù-thai-ngìn án-ngiòng sên-fa̍t, vi-tó oi tet-tó Yù-thai-ngìn; thùng ke-têu chhai fap-li̍t chṳ̂-ha ke ngìn khiung-ha, sûi-yèn ngài mò su Mô-sî fap-li̍t ke hot-chṳ, chúng-he ngài hàn-he chhiong chhai fap-li̍t chṳ̂-ha ke ngìn án-ngiòng sên-fa̍t, vi-tó oi tet-tó fap-li̍t chṳ̂-ha ke ngìn. 21 Khiung-yong, thùng fap-li̍t chṳ̂ ngoi ke ngìn khiung-ha, ngài chhiu-chhiong fap-li̍t chṳ̂ ngoi ke ngìn, mò su Yù-thai fap-li̍t ke yok-suk, vi-tó oi tet-tó fap-li̍t chṳ̂ ngoi ke ngìn. Chúng-he, liá m̀-he kóng ngài m̀ fu̍k-chhiùng Song-ti ke fap-li̍t; sṳ-sṳ̍t-song, ngài he su Kî-tuk fap-li̍t ke yok-suk. 22 Chhai sin-sîm ngiôn-ngio̍k ke ngìn tông-chûng, ngài chhiu cho ngiôn-ngio̍k ke ngìn, vi-tó oi tet-tó ngiôn-ngio̍k ke ngìn. Chúng-kóng, chhai má-ke yong ke ngìn chûng-kiên, ngài chhiu cho má-ke yong ke ngìn; mò-lun yung má-ke fông-fap, ngài chúng-oi kiu têu ngìn. 23 Ngài cho liá yit-chhiet ke sṳ, he vi fuk-yîm ke yèn-ku, muk-tit he oi thùng phe̍t-ngìn khiung-ha fûn-hióng fuk-yîm ke hó-chhu. 24 Ngì-têu kám m̀-tî, chhai yun-thung-chhòng siông-chéu ke ngìn chhin-tô, chúng-he tet-chióng ke chṳ́-yû yit-sà. Só-yî, ngì-têu oi yung kiet-sîm lòi chéu, chang voi tet chióng-sóng. 25 Mî-yit-ke chhâm-kâ pí-soi ke, yit-thin oi chiap-su ngiàm-kiet ke hiun-lien, liá he vi-tó oi tet-tó voi fái ke miên-liù thin-thin; chúng-he ngài-têu só-cho ke he vi-tó oi tet-tó m̀-voi fái ke miên-liù. 26 Só-yî, chhiong án-ngiòng, ngài yit-chhṳ̍t hiong muk-phêu kín-chéu; ngài yu chhiong tá-khièn ke ngìn, m̀-oi tá khûng-khièn. 27 Ngài ngiàm-ngiàm chhâu-lien chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí, he oi vàn-chhiòn khúng-chṳ kì, miên-tet ngài chhòn fuk-yîm pûn phe̍t-ngìn heu, chhṳ-kâ fán-chón su thò-thai lê.

1 Kô-lìm-tô 10

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài m̀-oi ngì-têu m̀-tî, ngài-têu ke chú-siên thèn Mô-sî chhai khóng-yâ só kîn-li̍t ke sṳ. Kì-têu chhiòn-phu chhai yùn ke pó-fu chṳ̂-ha phìn-ôn kîn-ko Fùng-hói. 2 Chhai yùn-chûng, chhai hói-tú, kì-têu lûng-chúng liâng sé-lî thùng Mô-sî kiet-lièn. 3 Kì-têu chhiòn-phu sṳ̍t khiung-yong ke lìn-liòng, 4 lîm khiung-yong ke lìn-súi. Liá lìn-súi he tui thùng kì-têu khiung-ha hàng ke su̍k-lìn ke phàn-sa̍k liù chhut-lòi ke; ke phàn-sa̍k chhiu-he Kî-tuk. 5 Chúng-he, kì-têu tông-chûng, thai-phu-fun he Song-ti mò fôn-hí ke ngìn, só-yî kì-têu ke sṳ̂n-sṳ̂ vang chhai khóng-yâ. 6 Liá yit-chhiet sṳ he ngài-têu ke kam-kie, kín-ko ngài-têu m̀-hó chhiong kì-têu án-ngiòng mì-lien sià-ok ke sṳ. 7 Kì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn pai ngiéu-siong; ngì-têu m̀-hó chhiong kì-têu án-ngiòng pai ngiéu-siong. Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Liá-khiùn ngìn-mìn chhô-hâ-lòi thai-sṳ̍t thai-lîm, khî-hí-lòi khòng-fôn thiong-lo̍k." 8 Kì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn hàng yìm-lon ke sṳ, ngài-têu m̀-hó chhiong kì-têu án-ngiòng yìm-lon; kì-têu yîn-vi yìm-lon, yit-ngit chṳ̂-nui, sí-thet lióng-van sâm-chhiên sà. 9 Ngài-têu m̀-hó chhiong kì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn án-ngiòng sṳ-tham Kî-tuk; kì-têu yîn-vi sṳ-tham Kì pûn sà ngâu-sí. 10 Ngì-têu m̀-hó chhiong kì-têu chûng-kiên yû-têu ngìn án-ngiòng fat yen-ngièn; kì-têu yîn-vi fat yen-ngièn pûn chṳp-hàng fí-me̍t ke thiên-sṳ́ chhṳ̀-sí. 11 Kì-têu só tù-tó ke liá-têu sṳ chhiòn-phu he yit-chúng ke kam-kie, ki hâ-lòi he oi cho ngài-têu ke kín-kie, yîn-vi ngài-têu he chhai ma̍t-sṳ ke sṳ̀-thoi. 12 Só-yî, chhṳ-ngin khî tet-he̍t ke ngìn chhiu oi se-ngi, chang m̀-voi tiet-tó. 13 Ngì-têu só tù-tó ke sṳ-tham, mò yit-yong he ngìn ngai-m̀-he̍t ke. Song-ti he sin-sṳ̍t ke; Kì yit-thin m̀-voi pûn ngì-têu tù-tó chhêu-ko ngì-têu só-nèn ngiûn-su ke sṳ-tham. Sṳ-tham lòi ke sṳ̀, Kì voi su ngì-têu li̍t-liong, pûn ngì-têu ngai-tet-he̍t, thoi ngì-têu khôi yit-thiàu chhut-lu. 14 Só-yî, ngài chhîn-oi ke phèn-yû, ngì-têu oi yén-lì pai ngiéu-siong ke sṳ. 15 Ngài he khon ngì-têu cho mìn-lî ke ngìn lòi kóng-fa; ngì-têu chhṳ-kâ ya cho-tet phan-ton, ngài kóng ke chho̍k ya-he m̀-chho̍k. 16 Ngài-têu lîm chuk-chhia ko ke pî, kám m̀-he fûn-hióng Kî-tuk ke hiet mâ? Ngài-têu sṳ̍t pak-khôi ke piáng, kám m̀-he fûn-hióng Kî-tuk ke sṳ̂n-thí mâ? 17 Yîn-vi ngài-têu chṳ́-yû yit-chak piáng-è, só fûn-hióng ke he khiung-chak piáng-è; só-yî, ngài-têu ngìn sûi-yèn tô, hàn-he yit-thí. 18 Chhiáng khon Yî-set-lie̍t-ngìn; ke-têu sṳ̍t chi-vu̍t ke, chhiu thùng chi-thàn fat-sên koân-he. 19 Ngài án-ngiòng kóng he má-ke yi-sṳ nè? Kám chṳn-kîn ngin-vì ngiéu-siong lâu chi-vu̍t pún-sṳ̂n he án chhung-yeu mâ? 20 Tông-yèn m̀-he! Ngài só-oi kóng ke chhiu-he: Chhai yi-kau ke chi-thàn-táng só-hien ke chi-vu̍t he hien-pûn kúi ke, m̀-he hien pûn Song-ti ke. Ngài m̀-oi ngì-têu thùng kúi siông-kâu. 21 Ngì-têu cho-m̀-tet lîm Chú ke pî yu lîm kúi ke pî, cho-m̀-tet chhâm-kâ Chú ke chok-si̍t yu chhâm-kâ kúi ke chok-si̍t. 22 Ngài-têu oi ngiâ Chú fat-khién he-mò? Ngài-têu pí Kì kha khiòng he-mò? 23 Yû-têu ngìn kóng: "Má-ke sṳ me cho-tet." Liá-ke fa mò m̀-chho̍k. Chúng-he, m̀-he tak-yong sṳ chhiòn-phu yû li-yit. "Má-ke sṳ me cho-tet." Chúng-he, m̀-he tak-yong sṳ lûng-chúng voi chho-chhiu ngìn. 24 Mò-lun má-ngìn, m̀-hó khiù chhṳ-kâ ke li-yit, oi koân-sîm phe̍t-ngìn ke li-yit. 25 Sṳ-chhòng só mai ke ngiuk, ngì-têu lûng-chúng cho-tet sṳ̍t, m̀-sṳ́ vi liòng-sîm ke yèn-ku chhà-chhà mun-mun. 26 Yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Thi-song lâu khì-chûng ke van-vu̍t chhiòn-phu he Chú ke." 27 Na yû m̀-sin Chú ke ngìn chhiáng ngì-têu sṳ̍t-fan, ngì-têu ya sióng-oi hi, án-ngiòng, chok-táng só pài ke sṳ̍t-vu̍t, fong-sîm hi sṳ̍t, m̀-sṳ́ vi liòng-sîm ke yèn-ku chhà-chhà mun-mun. 28 Chúng-he, na yû-ngìn tui ngì-têu kóng, "Ke-têu sṳ̍t-vu̍t pai-ko ngiéu-siong", vi-tó tui ngì-têu kóng-fa ke ngìn, ya vi liòng-sîm ke yèn-ku, ngì-têu chhiu mo̍k sṳ̍t. 29 Ngài só-kóng ke, m̀-he chṳ́ ngì-têu ke liòng-sîm, he ke-ngìn ke liòng-sîm. Yîn-vi, ngài cho-má-ke oi vi-tó chhṳ-kâ ke chhṳ-yù pûn phe̍t-ngìn ke liòng-sîm lòi lun-ton nè? 30 Ki-yèn ngài he chhùn kám-chhia ke sîm lòi hióng-su sṳ̍t-vu̍t, cho-má-ke oi pûn phe̍t-ngìn yîn-vi ngài só kám-chhia ke sṳ̍t-vu̍t lòi phî-phìn ngài nè? 31 Chúng-kóng, ngì-têu mò-lun cho má-ke, he sṳ̍t ya-he lîm, lûng-chúng oi vi yùng-kông Song-ti lòi cho. 32 Mò-lun he Yù-thai-ngìn, Ngoi-pâng-ngìn, ya-he Song-ti ke kau-fi, ngì-têu m̀-hó hoi kì-têu tiet-tó. 33 Ngì-têu oi chhiong ngài án-ngiòng hàng, mò-lun má-ke sṳ-chhìn, oi pûn thai-kâ fôn-hí; ngài m̀-he khiù chhṳ-kâ ke li-yit, chṳ́-yû koân-sîm chung-ngìn ke li-yit, vi-tó sṳ́ kì-têu tet-kiu.

1 Kô-lìm-tô 11

1 Ngì-têu oi ho̍k ngài, chhiong ngài ho̍k Kî-tuk yit-yong. 2 Ngài chhṳ̂n-chan ngì-têu, yîn-vi ngì-têu sòng-sòng ki-tet ngài, ya chûn-sú ngài chhòn pûn ngì-têu ke kau-hiun. 3 Chúng-he, ngài hî-mong ngì-têu mìn-pha̍k, Kî-tuk he mî-yit-ke ngìn ke thèu; ló-kûng he pû-ngiòng ke thèu; Song-ti he Kî-tuk ke thèu. 4 Nàm-ngìn khì-tó ya-he siên-chhòn Song-ti ke fa, na chiông thèu-nà miâng-tén chhiu-he siû-yu̍k Kî-tuk. 5 Chúng-he, fu-ngìn-kâ khì-tó ya-he siên-chhòn Song-ti ke fa, na mò miâng-tén thèu-nà chhiu-he siû-yu̍k chhṳ-kâ ke ló-kûng. Liá-chúng fu-ngìn-kâ thùng thi-thet thèu-nà-mô ke fu-ngìn-kâ mò má-ke fûn-phe̍t. 6 Fu-ngìn-kâ na-he m̀ miâng-thèu, kì chhiu oi thi-thet thèu-nà-mô; ki-yèn ngin-vì thi-kông-thèu ya-he chién-thet thèu-nà-mô he kien-seu ke sṳ, kì chhiu yin-kôi miâng-tén thèu. 7 Nàm-ngìn m̀-sṳ́ miâng-thèu, yîn-vi kì he Song-ti ke hìn-siong lâu yùng-kông; chúng-he, ńg-ngìn he nàm-ngìn ke yùng-kông. 8 Yîn-vi nàm-ngìn m̀-he tui ńg-ngìn chho ke, tiên-to, ńg-ngìn he tui nàm-ngìn lòi chho ke; 9 nàm-ngìn m̀-he vi ńg-ngìn chho ke, chúng-he, ńg-ngìn he vi-tó nàm-ngìn lòi chho ke. 10 Só-yî, vi-tó thiên-sṳ́ ke yèn-ku, fu-ngìn-kâ yin-kôi oi miâng thèu-kîn, lòi péu-sṳ kì sun-fu̍k ló-kûng ke khièn-vî. 11 Khì-sṳ̍t, chhai Chú ke tî-poi, nàm-ngìn lâu ńg-ngìn fu-siông yí-kho, pí-chhṳ́ sî-yeu. 12 Yîn-vi ńg-ngìn he tui nàm-ngìn lòi chho ke, thùng-sṳ̀ nàm-ngìn he tui fu-ngìn-kâ lòi chhut-se ke, chúng-he van-vu̍t chhiòn-phu he tui Song-ti lòi ke. 13 Ngì-têu chhṳ-kâ phan-ton! Ńg-ngìn hiong Song-ti khì-tó, m̀ miâng-thèu chho̍k mò? 14 Ngì-têu ke pún-sin kám m̀-he chṳ́-sṳ ngì-têu, nàm-ngìn liù chhòng thèu-nà-mô he kì ke kien-seu, 15 chúng-he ńg-ngìn liù chhòng thèu-nà-mô chhiu-he kì ke yùng-kông mâ? Yîn-vi chhòng thèu-nà-mô cho-tet châ-tén kì ke thèu-nà. 16 Na yû-ngìn oi phien-pok, ngài chṳ́-yû kóng, ngài-têu lâu Song-ti ke chung kau-fi mò phe̍t ke kûi-thin. 17 Hâ-poi, ngài só-oi fûn-fu ke, m̀-he oi chhṳ̂n-chan ngì-têu, yîn-vi ngì-têu ke chhi-fi sṳ̍t-chhai yû sún-hoi mò li-yit. 18 Thi-yit, ngài thâng-kóng, ngì-têu chhai kau-fi chhi-fi ke sṳ̀ kiet-tóng fûn-phai. Ngài siông-sin liá-ke fa yû yit-phu-fun he yû-yáng ke. 19 (Ngì-têu chûng-kiên yû fûn-phai he nàn-miên ke; liá fán-chón voi hién-chhut má-ngìn ke chú-chông kha chho̍k.) 20 Án-ngiòng, ngì-têu chhi-fi ke sṳ̀, chhiu m̀-he sṳ̍t Chú ke Vân-chhôn. 21 Yîn-vi ngì-têu sṳ̍t ke sṳ̀, tak-sà siên sṳ̍t chhṳ-kâ tai-lòi ke tûng-sî, kiet-kó yû-têu ngìn ngo-tú-sṳ́, yû-têu ngìn sṳ̍t chiú-chui. 22 Ngì-têu oi sṳ̍t oi lîm, cho-má-ke m̀-oi chhai vuk-hâ? Ya-he ngì-têu ku-yi oi méu-sṳ Song-ti ke kau-fi, thùng-sṳ̀ oi pûn khiùng-khú-ngìn kien-seu he-mò? Ngài tui ngì-têu oi ngióng-pân kóng nè? Oi chhṳ̂n-chan ngì-têu mâ? Ngài sṳ̍t-chhai mò fap-thu chhṳ̂n-chan ngì-têu! 23 Ngài só chhòn-pûn ngì-têu ke, he ngài tui Chú liâng-su ke: Chú Yâ-sû pûn-ngìn chhut-mai ke am-pû, nâ-hí piáng-è, 24 kám-chhia Song-ti heu, chhiu pak-khôi, kóng: "Liá he ngài ke sṳ̂n-thí, he vi ngì-têu hî-sên ke; ngì-têu oi án-ngiòng hàng, lòi ki-ngiam ngài." 25 Sṳ̍t-páu heu, kì cheu-yong nâ-hí pî-é, kóng: "Liá pî he Song-ti yung ngài ke hiet só-li̍p ke sîn-yok; ngì-têu tak-pái lîm ke sṳ̀, oi án-ngiòng hàng, lòi ki-ngiam ngài." 26 Só-yî, ngì-têu tak-pái sṳ̍t liá-ke piáng, lîm liá-ke pî, he siên-ko Chú ke sí, chhṳ̍t-to Chú chai-lòi. 27 Só-yî, mò-lun má-ngìn, na mò yung kin-khièn ke sîm sṳ̍t Chú ke piáng, lîm Chú ke pî, kì chhiu-he tet-chhui Chú ke sṳ̂n-thí lâu Chú ke hiet. 28 Mî-yit-ke ngìn yin-tông siên sén-chhat chhṳ-kâ, yèn-heu chang sṳ̍t liá-ke piáng, lîm liá-ke pî. 29 Na-he kì sṳ̍t liá piáng lîm liá pî ke sṳ̀, mò khok-ngin só-sṳ̍t só-lîm ke thùng Chú sṳ̂n-thí ke koân-he, kì chhiu-he chhṳ ngiâ sṳ́m-phan. 30 Chhiu-he yîn-vi án-ngiòng, ngì-têu chûng-kiên chang voi yû án-tô ngìn sṳ̂n-thí ngiôn-ngio̍k, pot-phiang, sí-thet ke ya yû. 31 Ngài-têu na siên fán-sén chhṳ-kâ, chhiu m̀-voi su sṳ́m-phan. 32 Chúng-he, ngài-têu su sṳ́m-phan, he pûn Chú kón-kau, oi pûn ngài-têu m̀-sṳ́ thùng sṳ-kiên-ngìn khiung-ha su thin-chhui. 33 Só-yî, ngài ke hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu chhi-si̍p lòi sṳ̍t Chú ke Vân-chhôn ke sṳ̀, yin-tông pí-chhṳ́ tén-heu. 34 Na yû-ngìn tú-kî, yin-kôi chhai vuk-hâ siên sṳ̍t, miên-tet chhi-fi ke sṳ̀, su Song-ti sṳ́m-phan. Khì-thâ ke sṳ, tén ngài to, chang lòi kié-kiet.

1 Kô-lìm-tô 12

1 Hiûng-thi chí-moi â, koân-he Sṳn-Lìn ke ên-su, ngài hî-mong ngì-têu voi mìn-pha̍k. 2 Ngì-têu tî, ngì-têu thèu-pái sin yi-kau ke sṳ̀, sòng-sòng su mì-fe̍t hàng-to chhâ-lu hi, su ke-têu mò sâng-miang ke ngiéu-siong hot-chṳ. 3 Ngài lâu ngì-têu kóng, mî-yit-ke pûn Song-ti ke Lìn kám-thung ke ngìn yit-thin m̀-voi kóng "Yâ-sû yin-kôi su chu-chú". Khiung-yong, na m̀-he Sṳn-Lìn kám-thung, ya mò ngìn nèn sṳ̀n-ngin "Yâ-sû he Chú". 4 Ên-su yû chhin-tô chúng, chúng-he su ên-su ke he khiung yit-vi Sṳn-Lìn. 5 Sṳ-fung yû chhin-tô chúng, chúng-he só sṳ-fung ke he khiung yit-vi Chú. 6 Kûng-chok yû chhin-tô chúng, chúng-he chhai van-mìn chûng-kiên pûn van-sṳ yun-hàng ke he khiung yit-vi Song-ti. 7 Sṳn-Lìn hién-mìn chhai tak-sà sṳ̂n-song ke fông-sṳt sûi-yèn mò khiung-yong, chúng-he muk-tit he khiung-yong, he oi pûn thai-kâ tet-tó li-yit. 8 Sṳn-Lìn su liá ngìn chṳ-fi ke sin-sit; chúng-he khiung yit-vi Sṳn-Lìn su nang-ngoi yit-ke ngìn chṳ-sṳt ke sin-sit. 9 Khiung yit-vi Sṳn-Lìn su liá-ke ngìn sin-sîm, su nang-ngoi yit-ke ngìn yî-phiang ke nèn-li̍t; 10 khiung yit-vi Sṳn-Lìn su-pûn liá-ke ngìn hàng sṳ̀n-chiak ke nèn-li̍t, pûn nang-ngoi yit-ke ngìn chhòn Song-ti tho-lî ke ên-su; yû-ngìn tet-tó fûn-phe̍t chung lìn ke nèn-li̍t; yû-ngìn voi kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn; ya yû-ngìn voi kié-sṳt su̍k-lìn ke ngî-ngièn. 11 Chúng-he, liá yit-chhiet he khiung yit-vi, thu̍k-yit ke Sṳn-Lìn só yun-hàng, cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi su-pûn tak-sà ke. 12 Ngìn chṳ́-yû yit-ke sṳ̂n-thí, chúng-he yû chhin-tô kî-thí; kî-thí sûi-yèn chhin-tô, hàn-he yit-ke sṳ̂n-thí. Kî-tuk ke sṳ̂n-thí ya he chhiong án-ngiòng. 13 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngài-têu mò-lun he Yù-thai-ngìn ya-he Ngoi-pâng-ngìn, he cho nù-li ke ya-he chhṳ-yù-ngìn, chhiòn-phu yí-kîn thûng-ko khiung yit-vi Sṳn-Lìn lòi liâng sé-lî, sàng-cho yit-ke sṳ̂n-thí, khiung-ha hióng-su khiung yit-vi Sṳn-Lìn. 14 Sṳ̂n-thí m̀-he chṳ́-yû yit-ke kî-thí, hàn-he yû chhin-tô kî-thí. 15 Na-he kiok kóng: "Ngài m̀-he sú, só-yî ngài mò su̍k sṳ̂n-thí", kì m̀-voi yîn-vi án-ngiòng chhiu mò su̍k sṳ̂n-thí. 16 Na-he ngí-kûng kóng: "Ngài m̀-he muk-chû, só-yî ngài mò su̍k sṳ̂n-thí", kì ya m̀-voi yîn-vi án-ngiòng chhiu mò su̍k sṳ̂n-thí. 17 Na-he kûi-sṳ̂n thûng-thí he muk-chû, oi ngióng-pân thâng nè? Na-he kûi-sṳ̂n thûng-thí he ngí-kûng, oi ngióng-pân phi nè? 18 Chúng-he, Song-ti cheu chhṳ-kâ ke chṳ́-yi, chiông ke-têu mò khiung-yong ke kî-thí chhiòn-phu ôn chhai ngìn ke sṳ̂n-song. 19 Na-he kûi-sṳ̂n ke kî-thí chhiòn-phu khiung-yong, ngióng-pân cho-tet son-cho sṳ̂n-thí nè? 20 Sṳ-sṳ̍t-song, kî-thí yû chhin-tô, sṳ̂n-thí chṳ́-yû yit-ke. 21 Só-yî, muk-chû cho-m̀-tet tui sú kóng: "Ngài mò sî-yeu ngì!" Thèu-nà ya cho-m̀-tet tui kiok kóng: "Ngài mò sî-yeu ngì!" 22 Tiên-to, sṳ̂n-song ke-têu chhiong-he kha ngiôn-ngio̍k ke kî-thí, hàn-kha he cho-m̀-tet khiet-séu ke. 23 Ngài-têu ke sṳ̂n-thí, ke-têu khon-lòi mò án chhung-yeu ke phu-fun, fán-chón tet-tó ngài-têu thi̍t-phe̍t ke cheu-ku; ke-têu mò thí-mien ke phu-fun, fán-chón tet-tó ngài-têu ke koân-sîm; 24 ke-têu kha hó-khon ke phu-fun, chhiu mò sî-yeu tá-pan. Song-ti chhiu-he án-ngiòng ôn-phài ngài-têu ke sṳ̂n-thí, pûn ke-têu kha ché ke kî-thí fán-chón yû kha thai ke kông-yùng; 25 Kì ke muk-tit he oi pûn sṳ̂n-thí m̀-voi fûn-lie̍t, kok kî-thí fán-chón voi fu-siông cheu-ku. 26 Yit-ke kî-thí su-khú, só-yû ke kî-thí chhiu siông-khiung su-khú; yit-ke kî-thí tet kông-yùng, só-yû ke kî-thí chhiu siông-khiung khoai-lo̍k. 27 Ngì-têu chhiu-he Kî-tuk ke sṳ̂n-thí, mî-yit-ke ngìn he sṳ̂n-thí ke kî-thí. 28 Chhai kau-fi tî-poi, Song-ti só ôn-phài ke, thi-yit he sṳ́-thù, thi-ngi he siên-tî, thi-sâm he kau-sṳ̂; chiap-hâ-hi he hàng sṳ̀n-chiak ke, yû yî-phiang ên-su ke; hàn-yû pông-chhu ngìn ke, kón-lî sṳ-vu ke, pin kóng su̍k-lìn ngî-ngièn ke. 29 M̀-he thai-kâ chhiòn-phu cho sṳ́-thù, cho siên-tî, ya-he cho kau-sṳ̂; ya m̀-he chhiòn-phu yû nèn-li̍t hàng sṳ̀n-chiak, 30 yî-phiang, kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, ya-he kié-sṳt su̍k-lìn ke ngî-ngièn. 31 Sûi-yèn he án-ngiòng, ngì-têu oi pet-chhiet chûi-khiù ke-têu kha chhung-yeu ke ên-su. Chiap-hâ-hi, ngài oi chṳ́-sṳ ngì-têu chṳ-san ke tho-lu.

1 Kô-lìm-tô 13

1 Ngài chhiu-he voi kóng sṳ-kiên kok-chúng ke fa, sṳm-chṳ he thiên-sṳ́ ke fa, na-he mò oi-sîm, ngài ke fa chhiu-chhiong chhàu ngìn ke thùng-lò lâu hióng ke chhê-é khiung-yong. 2 Ngài chhiu-he yû siên-tî kóng-tho ke chhòi-thiau, yu voi liáu-kié kok-chúng o-meu lâu chṳ-sṳt, sṳm-chṳ yû kiên-khiòng ke sin-sîm voi yì-sân tó-hói, na-he mò oi-sîm, ngài chhiu m̀-son má-ke. 3 Ngài chhiu-he chiông só-yû ke chhòi-sán nâ-lòi kiu-chi ngìn, sṳm-chṳ hî-sên chhṳ-kâ ke sṳ̂n-thí pûn-ngìn sêu, na-he mò oi-sîm, ngài só-cho ke chhiu mò má-ke li-yit. 4 Yû oi-sîm chhiu voi yû thûn-ngiûn lâu chhṳ̀-pî; yû oi-sîm chhiu m̀-voi chhit-tu, m̀-voi khoâ-khiéu, m̀-voi kiêu-ngau, 5 m̀-voi cho kien-seu ke sṳ, m̀-voi chhṳ-sṳ̂, m̀-voi sùi-phien fat-khién, mò ki-tén phe̍t-ngìn ke ko-sṳt, 6 m̀ fôn-hí put-ngi, chṳ́-yû fôn-hí chṳ̂n-lî. 7 Yû oi-sîm chhiu voi pâu-yùng yit-chhiet, fàm-sṳ yû sin-sîm, sṳ-sṳ chhùn hî-mong, yong-yong nèn ngiûn-nai. 8 Oi-sîm yún-yén chhùn-chhai. Kóng-tho ke chhòi-thiau he chhiam-sṳ̀ ke; su̍k-lìn ke ngî-ngièn yû yit-ngit voi thìn-chṳ́; chṳ-sṳt ya voi mò lu-yung. 9 Yîn-vi ngài-têu ke chṳ-sṳt yû-han, kóng-tho ke ên-su ya yû-han; 10 chúng-he, vàn-chhiòn ke yit lòi-to, yû-han ke chhiu voi mò-thet hi. 11 Ngài cho se-ngìn-è ke sṳ̀-chiet, kóng-fa chhiong se-ngìn-è, sîm-sṳ̂ chhiong se-ngìn-è, yi-ngiam chhiong se-ngìn-è; sṳ̀n-ngìn yî-heu, ngài chhiu chiông se-ngìn-è ke sṳ fit-thet-hi. 12 Ngài-têu liá-ha só khon-tó ke, chhiu chhiong cheu thùng-kiang só khon-tó ke yáng-siong, mùng-mùng; chiông-lòi chhiu voi mien tui mien khon-to chhîn-chhîn chhú-chhú. Ngài liá-ha tui Song-ti ke ngin-sṳt mò vàn-chhiòn; chiông-lòi chhiu voi vàn-chhiòn, chhiu chhiong Song-ti vàn-chhiòn ngin-sṳt ngài yit-yong. 13 Sin-sîm, hî-mong, lâu oi-sîm, liá sâm-yong he yún-yén chhùn-chhai ke; khì-chûng chui chhung-yeu ke he oi-sîm.

1 Kô-lìm-tô 14

1 Ngì-têu oi chûi-khiù oi-sîm. Ngì-têu ya oi hot-mu Sṳn-Lìn ke ên-su, thi̍t-phe̍t he chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke ên-su. 2 Ke yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn kóng-fa ke, m̀-he tui ngìn kóng-fa, he tui Song-ti kóng, yîn-vi mò-ngìn thâng-é-sṳt; kì he thûng-ko Sṳn-Lìn ke nèn-li̍t kóng o-meu ke sṳ. 3 Chúng-he, chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke, he tui ngìn kóng-fa, lòi chho-chhiu, kú-li, lâu ôn-ví kì-têu. 4 Yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn lòi kóng ke he chho-chhiu chhṳ-kâ, chúng-he chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke he chho-chhiu kau-fi. 5 Ngài hî-mong ngì-têu chhiòn-phu voi kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, chúng-he ngài hàn-kha oi ngì-têu yû chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke ên-su. Yîn-vi, yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn kóng-fa, oi yû-ngìn fân-yi̍t, kau-fi chang voi tet-tó chho-chhiu; na mò fân-yi̍t, chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke chhiu yàng-ko kóng su̍k-lìn ngî-ngièn ke. 6 Hiûng-thi chí-moi â, ngài hi ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, na chṳ́-yû yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn kóng-fa, mò tui ngì-têu kóng Song-ti ke khí-sṳ, chṳ-sṳt, yi-ngièn, ya-he kau-sṳ, tui ngì-têu yû má-ke li-yit nè? 7 Lièn ke-têu mò sâng-miang ke ngo̍k-hi, chhiong tha̍k-é ya-he hièn-khìm, só fat-chhut ke sâng na mò kô-tâi ke fûn-phe̍t, só phùn ke ya-he só thàn ke ngióng-voi thâng-é-sṳt he má-ke nè? 8 Ho-thùng phùn chhut-lòi ke yîm na mò chún, má-ngìn tî oi chún-phi siông-chhṳ̀ nè? 9 Khiung-yong, ngì-têu yung sa̍t-mà kóng-fa, na mò yung ngìn thâng-é-sṳt ke fa kóng, má-ngìn tî ngì-têu kóng má-ke nè? Ngì-têu chhiu-he tui khûng-hi kóng-fa lé! 10 Sṳ-kiên yû chhin-tô mò khiung-yong ke ngî-ngièn, chúng-he mò yit-yong m̀-he oi péu-tha̍t yi-sṳ ke. 11 Na-he ngài thâng-m̀-sṳt ke-chúng ngî-ngièn, tui kóng ke-chúng fa ke ngìn lòi kóng, ngài he ngoi-koet-ngìn, tui ngài lòi kóng, kì ya he ngoi-koet-ngìn. 12 Ki-yèn ngì-têu hot-mu Sṳn-Lìn ke ên-su, ngì-têu chhiu yin-tông tô chûi-khiù ke-têu chho-chhiu kau-fi ke ên-su. 13 Só-yî, kóng su̍k-lìn ngî-ngièn ke, chhiu-oi khiù Song-ti su kì fân-yi̍t ke nèn-li̍t. 14 Na-he ngài yung su̍k-lìn ke ngî-ngièn khì-tó, ngài he yung ngài ke lìn khì-tó, chúng-he ngài ke lî-chṳ pin mò chok-yung. 15 Oi ngióng-pân chang hó nè? Ngài oi yung lìn khì-tó, ya oi yung lî-chṳ khì-tó; ngài oi yung lìn chhong-kô, ya oi yung lî-chṳ chhong-kô. 16 Na m̀-he án-ngiòng, ngì tân-chhiang yung lìn kám-chhia Song-ti ke sṳ̀, chhai chhi-fi chûng thâng-m̀-sṳt su̍k-lìn ngî-ngièn ke ngìn, kì ki-yèn m̀-tî ngì kóng má-ke, oi ngióng-pân lâu ngì thùng-sîm kóng "Â-mén" nè? 17 Án-ngiòng, chhiu-son ngì tui Song-ti kám-chhia ke khì-tó he chhin hó ke, phe̍t-ngìn ya m̀-voi tet-tó chho-chhiu. 18 Ngài kám-chhia Song-ti, ngài kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn pí ngì-têu thai-kâ kha-tô. 19 Chúng-he, chhai kau-fi ke chhi-fi chûng, ngài kha oi kóng ngìn thâng-é-sṳt ke fa; yung lî-chṳ kóng ńg-ki kau-thô ngìn ke fa kha yàng kóng chhiên-van-ki su̍k-lìn ke ngî-ngièn. 20 Hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu ke sṳ̂-sióng m̀-hó chhiong se-ngìn-è. Chhai fái-sṳ fông-mien oi chhiong se-ngìn-è, chúng-he sṳ̂-sióng oi chhiong thai-ngìn án sṳ̀n-su̍k. 21 Sṳn-kîn yû ki-chai: Chú kóng: Ngài oi thûng-ko ngoi-koet-ngìn ke choi-sùn, tui liá ngìn-mìn kóng phe̍t-yong ke ngî-ngièn; chúng-he, kì-têu hàn-he m̀ thâng-chhiùng Ngài. 22 Án-ngiòng khon-lòi, kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn m̀-he vi-tó sin-thù, he oi pûn m̀ sin ke ngìn cho chṳn-kí. Chúng-he, chhòn-kóng Song-ti ke chṳ̂n-tho m̀-he vi-tó m̀ sin ke ngìn, he oi pûn sin-thù cho chṳn-kí. 23 Ká-sṳ́ chhiòn kau-fi chhi-fi ke sṳ̀, thai-kâ lûng-chúng kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, yit-pân ngìn ya-he m̀ sin ke ngìn ngi̍p-lòi, kám m̀-he voi kóng ngì-têu pot-tiên lé he-mò? 24 Na-he thai-kâ chhiòn-phu chhòn-kóng Song-ti ke chṳ̂n-tho, m̀ sin ke ngìn ya-he yit-pân ngìn ngi̍p-lòi, kì voi yîn-vi só thâng-tó ke fa lòi fán-sén chhṳ-kâ ke chhui, liòng-sîm su chit-phi; 25 sîm-nui khong-tén ke sṳ yit hién-mìn chhut-lòi, kì chhiu voi phu̍k-tén kin-pai Song-ti, sṳ̀n-ngin kóng: "Song-ti chṳn-kîn chhai ngì-têu chûng-kiên!" 26 Hiûng-thi chí-moi â, ngài ke yi-sṳ he má-ke nè? Ngì-têu chhi-fi ke sṳ̀, yû-ngìn hien-sṳ̂, yû-ngìn kau-hiun, yû-ngìn tet-tó Song-ti ke khí-sṳ, yû-ngìn kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, ya yû-ngìn fân-yi̍t. Yit-chhiet oi vi-tó chho-chhiu kau-fi lòi cho chang chho̍k. 27 Na yû-ngìn oi kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn, chui-tô lióng-sâm-ke ngìn kóng chhiu hó lé, oi lùn-liù lòi kóng, ya oi yû-ngìn fân-yi̍t. 28 Na-he mò-ngìn fân-yi̍t, kóng su̍k-lìn ngî-ngièn ke chhai fi-chûng chhiu oi tiâm-tiâm, chhṳ-kâ lâu Song-ti kóng chhiu hó. 29 Chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke, ya he lióng-sâm-sà kóng chhiu hó, khì-thâ ke ngìn chhiu oi ngin-chṳ̂n phan-ton kì-têu só kóng ke. 30 Chhai-chho ke, na nang-ngoi yû-ngìn tet-tó Song-ti ke khí-sṳ, siên kóng ke chhiu oi tiâm-hâ-lòi. 31 Ngì-têu oi yit-sà yit-sà lùn-tén lòi kóng Song-ti ke chṳ̂n-tho, án-ngiòng, thai-kâ chhiu fu-siông tet-tó ho̍k-si̍p, tet-tó kú-li. 32 Chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke ngìn, yin-tông yok-suk chhṳ-kâ ke ên-su; 33 yîn-vi Song-ti só-oi ke m̀-he fun-lon, he fò-phìn. Án-ngiòng, chhiu lâu chung sṳn-thù ke kok kau-fi khiung-yong, 34 fu-ngìn-kâ chhai chhi-fi chûng oi tiâm-tiâm; yîn-vi cheu Yù-thai-ngìn ke fap-li̍t só kûi-thin, kì-têu oi sun-chhiùng, cho-m̀-tet kóng-fa. 35 Kì-têu na sióng-oi mìn-pha̍k má-ke sṳ-chhìn, chón-hi chang mun ló-kûng chhiu hó; yîn-vi kì-têu chhai chhi-fi chûng kóng-fa he chhin mò lî-mau ke sṳ. 36 Song-ti ke chṳ̂n-tho kám-he tui ngì-têu lòi ke? Kám-he tân-tân chhòn-pûn ngì-têu? 37 Na yû-ngìn chhṳ-ngin he chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke, ya-he ngin-vì kì yû su̍k-lìn ke ên-su, kì chhiu yin-kôi sṳ̀n-ngin ngài siá pûn ngì-têu ke he Chú só min-lin ke. 38 Na-he kì m̀ sṳ̀n-ngin, ngì-têu chhiu m̀-sṳ́ tap kì. 39 Chúng-kóng, ngài ke hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu yin-kôi chûi-khiù chhòn-kóng Song-ti chṳ̂n-tho ke ên-su, ya m̀-hó fán-tui ngìn kóng su̍k-lìn ke ngî-ngièn. 40 Fàm-sṳ oi cheu chṳt-si, kûi-kûi kí-kí lòi cho.

1 Kô-lìm-tô 15

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu ki-tet ngài yî-chhièn chhòn-pûn ngì-têu ke fuk-yîm; liá fuk-yîm ngì-têu yí-kîn liâng-su, ya yung kì lòi cho sin-sîm ke kî-chhú. 2 Na-he ngì-têu chṳp-sú liá fuk-yîm, chhiu-he ngài só chhòn-pûn ngì-têu ke tho-lî, ngì-têu yit-thin voi tet-kiu; chhù-fî ngì-têu ke sin he chhín-chhín chhái-chhái ke. 3 Ngài só liâng-su ke tho-lî, ngài yí-kîn chhòn-pûn ngì-têu, chui chhung-yeu ke chhiu-he: Cheu Sṳn-kîn só kóng, Kî-tuk yí-kîn vi ngài-têu ke chhui sí lé, 4 pin pûn-ngìn mài-chong lé; yu cheu Sṳn-kîn só kóng, thi-sâm-ngit fu̍k-fa̍t lé. 5 Kì sṳt hién-hien pûn Pí-tet khon, yu hién-hien pûn sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù khon. 6 Yî-heu, kì sṳt yit-pái tui ńg-pak-làng ke thèn kì ke ngìn hién-hien; liá-têu ngìn thai-phu-fun hàn chhôi, sûi-yèn yû-têu yí-kîn ko-sṳ̂n lé. 7 Heu-lòi, kì hién-hien pûn Ngâ-kok khon, yu tui só-yû ke sṳ́-thù hién-hien. 8 Chui-mî, kì ya hién-hien pûn ngài khon; ngài chhiong-he yit-ke màng chiuk-ngie̍t chhiu chhut-se ke ngìn. 9 Chhai sṳ́-thù chûng-kiên, ngài he chui se ke, khâm-m̀-tet chhṳ̂n-cho sṳ́-thù, yîn-vi ngài sṳt pet-hoi Song-ti ke kau-fi. 10 Chúng-he, ngài sàng-cho kîm-pû-ngit ke ngài, he cheu Song-ti ke ên-tién. Kì su-pûn ngài ke ên-tién mò lo̍k-khûng; fán-chón, ngài pí khì-thâ ke sṳ́-thù hàn-kha sîn-khú kûng-chok; khì-sṳ̍t, m̀-he ngài, he Song-ti ke ên-tién thùng ngài khiung-ha kûng-chok. 11 Kiet-kó khiung-yong, mò-lun he ngài ya-he phe̍t ke sṳ́-thù, ngài-têu án-ngiòng chhòn, ngì-têu ya án-ngiòng sin. 12 Ki-yèn ngài-têu chhòn-kóng Kî-tuk yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t, ngióng-pân ngì-têu chûng-kiên yû-ngìn kóng mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ nè? 13 Na-he mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ, Kî-tuk chhiu mò fu̍k-fa̍t lé. 14 Kî-tuk na mò fu̍k-fa̍t, ngài-têu só chhòn ke chhiu-he khûng ke, ngì-têu só sin ke ya he khûng ke. 15 Ká-sṳ́ mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ, Song-ti chhiu mò sṳ́ Kî-tuk fu̍k-fa̍t lé, yîn-vi, na-he mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ, Kî-tuk chhiu mò fu̍k-fa̍t lé. Án-ngiòng, ngài-têu kien-chṳn Song-ti yí-kîn sṳ́ Kî-tuk fu̍k-fa̍t, chhiu pien-cho ngài-têu he vi Song-ti cho ká kien-chṳn lé. 17 Kî-tuk na mò fu̍k-fa̍t, ngì-têu ke sin-ngióng chhiu mò ka-chhṳ̍t, ngì-têu hàn mì-sṳt chhai chhui ke tî-poi. 18 Liá yi-sṳ chhiu-he, ke-têu ko-sṳ̂n ke Kî-tuk-thù ya lûng-chúng me̍t-mòng lé. 19 Ngài-têu sin Kî-tuk ke ngìn na chṳ́-yû chhai kîm-sên yû hî-mong, ngài-têu chhiu pí sṳ-kiên khì-thâ ke ngìn hàn-kha khó-lièn lé. 20 Sṳ-sṳ̍t-song, Kî-tuk yí-kîn tui sí fu̍k-fa̍t; liá he oi pó-chṳn ko-sṳ̂n-thet ke ngìn ya oi thèn kì fu̍k-fa̍t. 21 Ki-yèn sí he tui yit-ke ngìn lòi, sí-ngìn ke fu̍k-fa̍t ya he tui yit-ke ngìn lòi. 22 Khiung-yong, chung-ngìn ke sí he yîn-vi kì-têu thùng Â-tông kiet-lièn, chung-ngìn ke fu̍k-fa̍t he yîn-vi kì-têu thùng Kî-tuk kiet-lièn. 23 Chúng-he, tak-sà oi cheu sun-si lòi fu̍k-fa̍t: Thèu-yit-ke he Kî-tuk; yèn-heu, chhai kì chai-lòi ke sṳ̀, chang he su̍k kì ke ngìn. 24 Yèn-heu ma̍t-khì voi to; ke-sṳ̀ Kî-tuk oi sêu-me̍t yit-chhiet lìn-kie ke chṳp-chṳn-chá, chóng-khièn-chá, lâu yû nèn-li̍t ke, chiông vòng-khièn kâu-vàn Â-pâ Song-ti. 25 Yîn-vi Kî-tuk tit-khok oi chóng-khièn, chhṳ̍t-to Song-ti yàng-ko yit-chhiet sù-thi̍t, pûn kì-têu hòng-fu̍k chhai kì ke kiok-hâ. 26 Chui-mî su fí-me̍t ke sù-thi̍t chhiu-he sí. 27 Yîn-vi Sṳn-kîn kóng: "Song-ti sṳ́ van-vu̍t chhiòn-phu hòng-fu̍k chhai kì ke kiok-hâ." Chhin mìn-hién ke, liá-vi só-kóng ke "van-vu̍t" mò pâu-hàm Song-ti chhṳ-kâ, yîn-vi sṳ́ van-vu̍t hòng-fu̍k chhai Kî-tuk kiok-hâ ke chhiu-he Kì. 28 To van-vu̍t hòng-fu̍k Kî-tuk ke sṳ̀, Lai-é pún-sṳ̂n ya oi sun-fu̍k sṳ́ van-vu̍t hòng-fu̍k kì ke Song-ti, hó pûn Song-ti vàn-chhiòn thúng-chhṳ yit-chhiet. 29 Na m̀-he án-ngiòng, ke-têu thoi sí-ngìn liâng-su sé-lî ke yû má-ke yi-sṳ nè? Kì-têu só hî-mong ke he má-ke nè? Na-he mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ, kì-têu ngióng-pân hàn thoi sí-ngìn liâng-su sé-lî cho má-ke? 30 Ngài-têu yu ngióng-pân oi sṳ̀-sṳ̀ khiet-khiet mo-hiám nè? 31 Hiûng-thi chí-moi â, ngài tak-ngit tû mien-tui sí! Ngài kám án-ngiòng kóng, yîn-vi ngài só khoâ-khiéu ke he ngì-têu thùng ngài khiung-ha chhai ngài-têu Chú Kî-tuk Yâ-sû sâng-miang tî-poi. 32 Ngài chhai Yî-fut-só thùng ke-têu ham-cho "yâ-sâng ke khìm-chhu" piang-miang, na-he cheu ngìn ke thung-kî, tui ngài yû má-ke li-yit nè? Na mò sí-ngìn fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ, ngài-têu chhiong siu̍k-ngî só kóng: "Hien sṳ̍t hien hó, voi sí sèu-chó!" án-ngiòng hàng chhiu hó lé. 33 M̀-hó pûn-ngìn phien-hi; oi ki-tet: "Fái phèn-yû voi phai-fai hó tet-hen!" 34 Hó-siáng lé, oi hàng chṳn-lu, m̀-hó chai fam-chhui; yîn-vi ngì-têu chûng-kiên yû ngìn mò ngin-sṳt Song-ti. Ngài kóng liá-ke fa he oi pûn ngì-têu tî kien-seu. 35 Yû ngìn voi mun: "Sí-ngìn oi ngióng-pân fu̍k-fa̍t nè? Kì-têu voi yû ngióng-pân ke hìn-thí nè?" 36 Ngì ngióng án ngong! Ngì ve chhai nài tî-poi ke chúng-chṳ́, na mò siên sí-thet, chhiu mò fap-thu sâng chhut-lòi. 37 Ngì só ve ke he ma̍k-é, ya-he phe̍t-yong ke chúng-chṳ́, lûng-chúng he yit-lia̍p yit-lia̍p ke, pin m̀-he heu-lòi só sâng chhut-lòi ke hìn-thí. 38 Chúng-he, Song-ti cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ pûn kì hìn-thí; Kì pûn kok-yong chúng-chṳ́ yû kok-yong ke hìn-thí. 39 Kok-yong ke thung-vu̍t ya yû mò khiung-yong ke ngiuk-thí: Ngìn yû ngìn-thí, khìm-chhu yû khìm-chhu ke hìn-thí, fî-niâu yû fî-niâu ke hìn-thí, ǹg yû ǹg ke hìn-thí. 40 Hàn-yû thiên-táng ke hìn-thí, lâu thi-song ke hìn-thí; chúng-he thiên-táng ke hìn-thí yû yit-chúng ke yùng-kông, thi-song ke hìn-thí yû nang-ngoi yit-chúng ke chiâng. 41 Ngit-thèu yû ngit-thèu ke kông, ngie̍t-kông yû ngie̍t-kông ke kông, sên-é yû sên-é ke kông; sṳm-chṳ liá-chak sên-é lâu ke-chak sên-é ke kông ya mò khiung-yong. 42 Sí-ngìn ke fu̍k-fa̍t ya he án-ngiòng. Mài-chong ke sṳ̂n-thí he voi fú-lan ke; fu̍k-fa̍t heu ke sṳ̂n-thí he m̀-voi hiú-lan ke. 43 Mài-lo̍k-hi ke he chhin mò thí-mien ke, fu̍k-fa̍t ke he chhin yùng-kông ke; mài-lo̍k-hi ke he ngiôn-ngio̍k ke, fu̍k-fa̍t ke he khiòng-chong ke; 44 mài-lo̍k-hi ke he hiet-ngiuk ke sṳ̂n-thí, fu̍k-fa̍t ke he su̍k-lìn ke sṳ̂n-thí. Ki-yèn yû hiet-ngiuk ke sṳ̂n-thí, ya chhiu yû su̍k-lìn ke sṳ̂n-thí. 45 Sṳn-kîn án-ngiòng kóng: "Thèu-yit-ke ngìn Â-tông su-chho sàng-cho yû sâng-miang ke ngìn"; chúng-he, ma̍t-heu ke Â-tông he su sâng-miang ke Lìn. 46 M̀-he siên yû su̍k-lìn ke; he siên yû hiet-ngiuk ke, yèn-heu chang yû su̍k-lìn ke. 47 Thèu-yit-ke Â-tông he yung thi-song ke nài cho ke; thi-ngi-ke Â-tông he tui thiên-táng lòi ke. 48 Ke yung nài cho ke ngióng-pân, ke-têu su̍k nài ke ngìn ya ngióng-pân; ke tui thiên-táng lòi ke ngióng-pân, ke-têu su̍k thiên ke ngìn ya ngióng-pân. 49 Ngài-têu yí-kîn yû su̍k nài ke ngìn ke hìn-siong, chiông-lòi ya voi yû ke tui thiên-táng lòi ke ngìn ke hìn-siong. 50 Hiûng-thi chí-moi â, ngài só-oi kóng ke he: Hiet lâu ngiuk ke sṳ̂n-thí cho-m̀-tet sṳ̀n-su Song-ti ke koet, voi fú-lan ke cho-m̀-tet sṳ̀n-su m̀-voi hiú-lan ke. 51 Ngì-têu oi chu-yi thâng liá-khien o-meu ke sṳ: Ngài-têu pin m̀-he chhiòn-phu voi sí; chhai yit-ha-é, yit-ngiap-muk chṳ̂ kiên, chui-heu yit-pái ho-thùng hióng ke sṳ̀-chiet, ngài-têu chhiòn-phu voi kói-pien. Chui-heu yit-pái ho-thùng yit hióng, sí-ngìn voi fu̍k-fa̍t sàng-cho m̀-voi hiú-lan ke, ngài-têu hàn sâng ke ngìn ya voi kói-pien. 53 Yîn-vi voi fú-lan ke oi pien-cho m̀-voi hiú-lan ke, voi sí ke oi pien-cho m̀-voi sí ke. 54 To voi fú-lan ke yit pien-cho m̀-voi hiú-lan ke, ke voi sí ke yit pien-cho m̀-voi sí ke, Sṳn-kîn só kóng liá-ki fa chhiu sṳ̍t-hien lé: "Sí-mòng yí-kîn pûn sṳn-li thûn-me̍t lé!" 55 Sí â! Ngì ke sṳn-li chhai nai-vi? Sí â! Ngì ke thu̍k-net chhai nai-vi? 56 Sí ke thu̍k-net he tui chhui lòi ke, chhui ke khièn-sṳ he tui fap-li̍t lòi ke. 57 Chúng-he, kám-chhia Song-ti! Kì sṳ́ ngài-têu thûng-ko ngài-têu ke Chú Yâ-sû Kî-tuk tet-tó sṳn-li lé! 58 Só-yî, chhîn-oi ke hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi khî-chhai, m̀-hó yèu-thung. Oi sòng-sòng ngin-chṳ̂n cho Chú ke kûng-chok; yîn-vi tî, ngì-têu vi Chú só-cho ke kûng-chok yit-thin m̀-voi khûng-khûng.

1 Kô-lìm-tô 16

1 Koân-he mu-khoán pông-chhu sin-thù ke sṳ-chhìn, ngài thèu-pái sṳt fûn-fu Kâ-lâ-thai ke kok kau-fi, ngì-têu ya oi cheu án-ngiòng hi cho. 2 Tak lî-pai-ngit, ngì-têu tak-sà oi cheu chhṳ-kâ ke sû-ngi̍p pí-li pat-chhut yit-têu chhièn, tú-hí-lòi, m̀-hó tén ngài hi-to ke sṳ̀ lìm-sṳ̀ chang chhìm chhièn. 3 Ngài hi-to ke sṳ̀, voi phai ngì-têu só sin-ngim ke ngìn, pûn kì-têu kie-seu-sin, ham kì-têu chiông ngì-têu ke kiên-khoán tai-hi Yâ-lu-sat-lâng. 4 Na sî-yeu ngài ya hi, kì-têu cho-tet thùng ngài khiung-ha hi. 5 Ngài sióng-oi lu-ko Mâ-khì-tun. Ngài fóng-mun Mâ-khì-tun yî-heu, chhiu oi hi ngì-têu ke-vi. 6 Ngài khó-nèn voi chhai ngì-têu ke-vi he̍t yit-chham sṳ̀-kiên, fe̍t-chá voi chhai ke-vi ko-tûng, yèn-heu chang ki-siu̍k ngài ke lî-chhàng. Án-ngiòng, mò-lun ngài oi hi nai-vi, ngì-têu cho-tet vi ngài sung-hàng. 7 Ngài liá-ha mò-oi tân-tân sun-lu hi khon ngì-têu, chit-sṳ̀ chhiu lì-khôi; Chú na hén, ngài hî-mong liù-hâ-lòi thùng ngì-têu khiung-ha he̍t yit-chham sṳ̀-kiên. 8 Chúng-he, ngài hàn oi liù chhai Yî-fut-só, chhṳ̍t-to Ńg-sùn-chiet; 9 yîn-vi, sûi-yèn yû chhin-tô ngìn fán-tui, liá-vi ke mùn khôi chhin thai, yû chhin hó ke kî-fi hó kûng-chok. 10 Thì-mô-thai na hi-to ngì-têu ke-vi, hî-mong ngì-têu hó-hó chiap-thai kì, pûn kì mò kiâng má-ke, yîn-vi kì thùng ngài khiung-yong he vi Chú kûng-chok ke. 11 Cho-m̀-tet yû-ngìn khon-khiâng kì; oi sung kì phìn-ôn sông-lu ki-siu̍k kì ke lî-chhàng, pûn kì chón-to ngài liá-vi lòi, yîn-vi ngài liá-ha tén kì thùng chung hiûng-thi khiung-ha lòi. 12 Kóng-to Â-pô-lò hiûng-thi, ngài chai-sâm kú-li kì thùng khì-thâ ke hiûng-thi khiung-ha hi fóng-mun ngì-têu, chúng-he kì kám-kok liá-ha hi mò chhin hó, yû kî-fi kì yit-thin voi hi. 13 Ngì-têu oi kín-siáng, oi chhai sin-ngióng táng-kô khî-chhai, oi yúng-kám, oi kiên-khiòng. 14 Mò-lun má-ke sṳ-chhìn, chhiòn-phu oi yung oi-sîm hi cho. 15 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi khien-va ngì-têu. Ngì-têu tî Sṳ̂-thì-fap-ná lâu kì yit-kâ ngìn; kì-têu he Â-kâi-â thi-fông chui-siên sàng-cho Kî-tuk-thù ke yit-kâ, fî-sòng ngie̍t-sîm fu̍k-sṳ chung sṳn-thù. 16 Ngì-têu oi thâng-chhiùng liá-chúng ke ngìn lâu yit-chhiet sat-mâng kûng-chok ke thùng-kûng. 17 Sṳ̂-thì-fap-ná, Fuk-thù-nâ-tû, lâu Â-kâi-kú to ngài liá-vi lòi, ngài chhin fôn-hí. Kì-têu tú-hó pú-mân ngì-têu mò chhai liá-vi ke khiam-khiet. 18 Kì-têu sṳ́ ngài sîm-lìn fôn-hí, chhiu-chhiong sṳ́ ngì-têu sîm-lìn fôn-hí yit-yong. Ngì-têu oi kin-chhung liá-chúng ke ngìn. 19 Â-se-â-sén ke kok kau-fi lûng-chúng tui ngì-têu chhiáng-ôn; Â-kî-lâ lâu Pak-kî-lâ lióng kûng-phò, pin chhai kì-têu vuk-hâ ke kau-fi, chhai Chú tî-poi ngie̍t-lie̍t tui ngì-têu chhiáng-ôn. 20 Liá-vi ke chung hiûng-thi chí-moi ya tui ngì-têu chhiáng-ôn. Ngì-têu oi sṳn-kiet siông-chîm pí-chhṳ́ chhiáng-ôn. 21 Ngài --- Pó-lò chhîn-pit tui ngì-têu chhiáng-ôn. 22 Na yû m̀ kin-oi Chú ke ngìn, kì he yin-kôi su chu-chú ke. Chú â, ngien ngì lòi! 23 Ngien Chú Yâ-sû su ên-tién pûn ngì-têu! 24 Ngien ngài ke thung-siak thùng ngì-têu só-yû su̍k Kî-tuk Yâ-sû ke ngìn khiung-ha.

2 Kô-lìm-tô 1

1 Ngài he Pó-lò; ngài fung Song-ti ke chṳ́-yi cho Kî-tuk Yâ-sû ke sṳ́-thù. Ngài lâu ngài-têu ke hiûng-thi Thì-mô-thai siá sin-é pûn chhai Kô-lìm-tô-sàng Song-ti ke kau-fi lâu chhiòn Â-kâi-â só-yû ke sṳn-thù. 2 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu. 3 Siung-chan kûi-pûn ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke Â-pâ Song-ti! Kì he chhṳ̀-oi ke Thiên-fu, ya he su yit-chhiet ôn-ví ke Song-ti. 4 Ngài-têu chhai kok-chúng ke fam-nan chûng, Kì ôn-ví ngài-têu, pûn ngài-têu nèn yung Kì su pûn ngài-têu ke ôn-ví hi ôn-ví chhai kok-chúng fam-nan chûng ke ngìn. 5 Yîn-vi ngài-têu yû-fun Kî-tuk ke kok-chúng khú-nan, chhiong án-ngiòng, ngài-têu ya thûng-ko Kî-tuk tet-tó chhin-tô ôn-ví. 6 Ngài-têu na tù-tó khú-nan, he oi pûn ngì-têu tet-tó ôn-ví, tet-tó chṳ́n-kiu; ngài-têu na tet-tó ôn-ví, he oi pûn ngì-têu tet-tó ôn-ví, thùng-sṳ̀ tet-tó li̍t-liong lòi ngiûn-su thùng ngài-têu só tù-tó khiung-yong ke khú-nan. 7 Ngài-têu khok-sin ngì-têu m̀-voi sṳ́ ngài-têu sṳt-mong; yîn-vi ngài-têu tî, chhiu-chhiong ngì-têu fûn-tâm ngài-têu ke khú-nan, ngì-têu ya voi fûn-hióng ngài-têu só tet-tó ke ôn-ví. 8 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu mò-oi ngì-têu m̀-tî, ngài-têu thèu-pái chhai Â-se-â-sén só tù-tó ke fam-nan. Chak chhai ngài-têu sṳ̂n-song ke chhûng-tâm chhêu-ko ngìn só-nèn fu-tâm ke, hoi ngài-têu lièn sên-chhùn ke hî-mong ya mò-thet hi; 9 ngài-têu kám-kok-tó chhiong yí-kîn pûn-ngìn phan sí-hìn. Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu tî, ngài-têu cho-m̀-tet kho chhṳ-kâ, yit-thin oi kho sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t ke Song-ti. 10 Kì sṳt kiu ngài-têu thot-lì sí-mòng ke ngùi-hiám, chiông-lòi hàn-oi chṳ́n-kiu; chṳ́ oi ngì-têu yung khì-tó pông-chhu ngài-têu, ngài-têu khok-sin, chiông-lòi Kì ya voi chṳ́n-kiu ngài-têu. Án-ngiòng, yû kí-tô ngìn vi ngài-têu khì-tó, chhiu voi yû kí-tô ngìn yîn-vi ngài-têu ke mùng-ên lòi kám-chhia Song-ti. 12 Ngài-têu só khoâ-khiéu ke, ngài-têu ke liòng-sîm só chṳn-mìn ke chhiu-he: Chhai liá sṳ-kiên, thi̍t-phe̍t he tui ngì-têu, ngài-têu he yung Song-ti só-su ke thán-pha̍k lâu sṳ̀n-khién lòi cho-ngìn; ngài-têu án-ngiòng hàng he kho Song-ti ke ên-tién, m̀-he kho sṳ-kiên-ngìn ke chṳ-fi. 13 Ngài-têu siá pûn ngì-têu ke, he ngì-têu só nèn thu̍k, só nèn mìn-pha̍k ke. Ngì-têu liá-ha tui ngài-têu yû m̀ liáu-kié ke só-chhai, ngài hî-mong ngì-têu chui-heu voi vàn-chhiòn liáu-kié. Án-ngiòng, chhai ngài-têu ke Chú Yâ-sû chai-lòi ke-ngit, ngì-têu voi yîn-vi ngài-têu lòi khoâ-khiéu, chhiong ngài-têu yîn-vi ngì-têu khoâ-khiéu yit-yong. 15 Ngài ki-yèn yû liá-chúng ke khok-sin, chó chhiu kie-va̍k oi siên hi fóng-mun ngì-têu, pûn ngì-têu tet-tó kâ-phi ke chuk-fuk. 16 Ngài hi Mâ-khì-tun ke sṳ̀, ngièn-lòi kie-va̍k oi siên tui ngì-têu ke-vi kîn-ko, yèn-heu tui Mâ-khì-tun chón-thèu, chai hi ngì-têu ke-vi yit-pái, hó pûn ngì-têu pông-chhu ngài hi Yù-thai. 17 Ngài án-ngiòng kie-va̍k, má-ngìn nèn phî-phìn ngài mò sṳ́m-chhung nè? Kám-kóng ngài án-ngiòng kie-va̍k he chhut-yì chhṳ-sṳ̂, yit-ha kóng oi, ngiàm-sṳ̀ yu kóng mò-oi, sṳ-fî put-fûn mâ? 18 Ngài chṳ́ sin-sṳ̍t ke Song-ti kóng, tui ngì-têu kóng-fa, ngài m̀-sṳt yit-ha kóng "He", ngiàm-sṳ̀ yu kóng "M̀-he". 19 Yîn-vi ngài, Sî-lâ, lâu Thì-mô-thai chhòn-pûn ngì-têu ke, chhiu-he Song-ti ke Lai-é Yâ-sû Kî-tuk, kì pin m̀-he "He" yu "M̀-he" ke; tiên-to, kì chhiu-he Song-ti ke "He". 20 Song-ti yit-chhiet ke yin-hí chhiòn-phu chhai Kî-tuk ke sṳ̂n-song sàng-cho "He" lé. Só-yî, ngài-têu thûng-ko kì kóng "Â-mén" lòi yùng-kông Song-ti. 21 Chhai Kî-tuk tî-poi sṳ́ ngài-têu lâu ngì-têu siông-khiung tet-tó kiên-ku, yu sṳ́ ngài-têu sṳn-phe̍t chhut-lòi ke, chhiu-he Song-ti. 22 He Kì chhai ngài-têu sṳ̂n-song chém-yin, yu su Sṳn-Lìn chhai ngài-têu sîm-nui, cho Kì vi ngài-têu só chún-phi yit-chhiet ke tâm-pó. 23 Ngài khiù Song-ti cho-chṳn; ngài na kóng fâ-liâu, Kì voi chit-fa̍t ngài! Ngài mò hi Kô-lìm-tô he khôn-yùng ngì-têu. 24 Ngài-têu m̀-he oi miên-kióng ngì-têu sin má-ke; tiên-to, he oi thùng ngì-têu ha̍p-chok, pûn ngì-têu fôn-hí, yîn-vi ngì-têu chhai sin-ngióng-song yí-kîn khî-vún.

2 Kô-lìm-tô 2

1 Yîn-vi án-ngiòng, ngài kiet-sîm ha-yit-pái chang fóng-mun ngì-têu, miên-tet hoi ngì-têu chai yù-sèu. 2 Na-he ngài hoi ngì-têu yù-sèu, yû má-ngìn nèn sṳ́ ngài khoai-lo̍k nè? Kám m̀-he ngì liá-têu yîn-vi ngài yù-sèu ke ngìn mâ? 3 Só-yî, ngài siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, miên-tet ngài to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ke-têu yin-kôi sṳ́ ngài khoai-lo̍k ke ngìn fán-chón hoi ngài yù-sèu. Ngài chhṳ̂m-sin, ngài ke fôn-hí chhiu he ngì-têu thai-kâ ke fôn-hí. 4 Ngài yî-chhièn chhai yù-sông thung-khú tông-chûng, kín liù muk-chṳp, siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, m̀-he oi hoi ngì-têu yù-sèu, he oi ngì-têu tî ngài he ngióng-pân thung-siak ngì-têu! 5 Án-ngiòng, na-he yû-ngìn hoi ngìn yù-sèu, kì m̀-he hoi ngài yù-sèu, he hoi ngì-têu thai-kâ yù-sèu, chui-séu he hoi ngì-têu tông-chûng yû-têu ngìn yù-sèu. Ngài án-ngiòng kóng, he yîn-vi ngài mò-oi tui liá-chúng ngìn kóng thet chhûng ke fa. 6 Liá-chúng ngìn pûn thai-phu-fun ngìn chit-phi yí-kîn la lé. 7 Tiên-to, ngì-têu oi sa-miên kì, ôn-ví kì, miên-tet kì thet sông-sîm sa chhie̍t-mong. 8 Só-yî, ngài khien ngì-têu, oi pûn kì khok-sṳ̍t tî ngì-têu siak kì. 9 Ngài yî-chhièn siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, he oi tî ngì-têu he m̀-he yû phan-fap yàng-ko kháu-ngiam, he m̀-he hén fàm-sṳ sun-fu̍k ngài. 10 Ngì-têu sa-miên má-ngìn, ngài chhiu sa-miên má-ngìn. Na-he ngài sa-miên má-ngìn, he yîn-vi ngì-têu ke yèn-ku chhai Kî-tuk mien-chhièn sa-miên kì, 11 miên-tet ngài-têu pûn Sat-tan kha-yàng, yîn-vi ngài-têu chhin chhîn-chhú Sat-tan ke kúi-kie. 12 Ngài to Thi̍t-lò-â chhòn Kî-tuk fuk-yîm ke sṳ̀, Chú yí-kîn vi ngài tá-khôi kûng-chok ke mùn. 13 Khó-sit, yîn-vi mò tù-tó ngài ke hiûng-thi Thì-tô, só-yî ngài ke sîm fî-sòng chho̍k-kip; ngài chhiu chhṳ̀-phe̍t ke-vi ke ngìn, hi Mâ-khì-tun. 14 Chúng-he, kám-chhia Song-ti! Kì sṳ̀-sòng tai-liâng ngài-têu, ham ngài liá-têu pûn Kî-tuk chok-tó ke ngìn yû-hó chhâm-kâ Kî-tuk sṳn-li ke hòng-lie̍t. Kì thûng-ko ngài-têu chiông ngin-sṳt Kî-tuk chang yû ke hiông-mi chhòn-to tak só-chhai hi. 15 Ngài-têu khó-pí Kî-tuk hien-pûn Song-ti ke hiông-mi, chhòn-to ke-têu tet-kiu ke ngìn sṳ̂n-song lâu me̍t-mòng ke ngìn chûng-kiên. 16 Tui ke-têu me̍t-mòng ke ngìn lòi kóng, liá hi-mi sàng-cho voi hoi-sí ngìn ke chhu-mi; tui ke-têu tet-kiu ke ngìn lòi kóng, liá hi-mi sàng-cho sâng-miang ke hiông-mi. Má-ngìn cho-tet tâm-tông liá chhung-thai ke ngim-vu nè? 17 Chhin-tô ngìn chiông Song-ti ke tho-lî chún-cho tûng-sî lòi mai; ngài-têu m̀-he án-ngiòng, yîn-vi Song-ti chṳ́-phai ngài-têu, pûn ngài-têu chhai Kì mien-chhièn, yung Kî-tuk nù-phu̍k ke sṳ̂n-fun, ló-ló sṳ̍t-sṳ̍t chhòn-kóng.

2 Kô-lìm-tô 3

1 Ngài-têu kám he chai yit-pái chhûi-chien chhṳ-kâ mâ? Kám kóng ngài-têu ya oi chhiong yû-têu ngìn án-ngiòng, sî-yeu nâ chhûi-chien-sû pûn ngì-têu, ya-he tui ngì-têu thó chhûi-chien-sû he-mò? 2 Ngì-têu chhiu-he ngài-têu ke chhûi-chien-sû, siá chhai ngài-têu ke sîm-nui, he thai-kâ só tî, thai-kâ só thu̍k ke. 3 Fî-sòng mìn-hién, ngì-têu chhiu-he Kî-tuk só siá ke sin-é, ngài-têu he chhòn-sung ke ngìn. Liá-fûng sin-é m̀-he yung me̍t-chṳp siá chhai sa̍k-pán-táng ke, he yung yún-sên Song-ti ke Lìn siá chhai ngìn sîm-tú ke. 4 Ngài-têu thûng-ko Kî-tuk chhai Song-ti ke mien-chhièn yû liá-chúng sin-sîm. 5 Liá m̀-he kóng, ngài-têu chhṳ-kâ yû má-ke chhòi-thiau hó cho liá-ke kûng-chok; ngài-têu ke chhòi-nèn he tui Song-ti lòi ke. 6 He Kì sṳ́ ngài-têu yû chhòi-nèn hó cho sîn-yok ke phu̍k-ngìn; liá yok m̀-he sṳ-mien-song ke fap-li̍t, he Sṳn-Lìn ke yok. Sṳ-mien-song ke fap-li̍t só tai-lòi ke he sí, chúng-he Sṳn-Lìn só su ke he sâng-miang. 7 Fap-li̍t he yung vùn-sṳ khat chhai sa̍k-pán-táng ke, pân-pu ke sṳ̀, yû Song-ti ke yùng-kông hién-hien chhut-lòi. Sûi-yèn sa chhai Mô-sî mien-táng ke yùng-kông chhiam-chhiam sêu-sṳt, kì mien-táng ke kông hàn-he án khiòng, sṳ́ Yî-set-lie̍t-ngìn mò fap-thu chu-muk khon kì. Liá tai sí lòi ke sṳ-kûng yû án thai ke yùng-kông, 8 án-ngiòng, Sṳn-Lìn ke sṳ-kûng kám m̀-he hàn-kha yû yùng-kông mâ? 9 Lièn thin ngìn sí-chhui ke sṳ-kûng yû yùng-kông; ke siên-pu ngìn mò-chhui ke sṳ-kûng tông-yèn hàn-kha yû yùng-kông! 10 Khì-sṳ̍t, ngài-têu cho-tet kóng, ki-yèn liá-ha yû ko-kha thai ke yùng-kông, ke thèu-pái yû yùng-kông ke, chhiu m̀-son má-ke lé. 11 Lièn chhiam-chhiam sṳt-háu ke ya yû yùng-kông, liá chhòng-chhùn ke chhiu tông-yèn yû hàn-kha thai ke yùng-kông. 12 Ki-yèn ngài-têu yû liá-chúng ke phan-mong, ngài-têu chhiu hàn-kha thai-tám. 13 Ngài-têu m̀-sṳ́ chhiong Mô-sî án-ngiòng, kì tit-khok oi yung mien-pha miâng-tén chhṳ-kâ ke mien, sṳ́ Yî-set-lie̍t-ngìn mò fap-thu chu-muk khon kì ke mien, chhṳ̍t-to ke kông chhiam-chhiam sêu-sṳt. 14 Chúng-he kì-têu ke sîm-sṳ̂ sa ngang-fa thet-hi; to kîm-pû-ngit, kì-têu thu̍k Khiu-yok ke sṳ̀, kì-têu ke sîm hàn-he miâng-tén khiung-yong ke pha-é. Yîn-vi ngìn chṳ́-yû thùng Kî-tuk kiet-lièn, kì sîm-chûng ke pha-é chang voi hiên-khôi. 15 Chhiu-he chhai kîm-pû-ngit, kì-têu tak-pái thu̍k Mô-sî ke fap-li̍t, kì-têu ke sîm hàn-he miâng-tén pha-é. 16 Chúng-he, ngìn kí-sṳ̀ chón-hiong Chú, pha-é kí-sṳ̀ chhiu hiên-khôi. 17 Liá-vi só-kóng ke "Chú" chhiu-he Sṳn-Lìn. Chú ke Lìn chhai nai-vi, nai-vi chhiu yû chhṳ-yù. 18 Ngài-têu thai-kâ ke mien chhiòn-phu mò miâng pha-é, chhiu fán-sa Chú ke yùng-kông; Chú --- chhiu-he Sṳn-Lìn --- só fat-chhut ke yùng-kông kín kói-pien ngài-têu, sṳ́ ngài-têu sàng-cho Kì ke yong-sṳt, ye̍t-lòi ye̍t yû yùng-kông.

2 Kô-lìm-tô 4

1 Ki-yèn Song-ti lìn-mén ngài-têu, chiông liá chṳt-vu kâu-pûn ngài-têu, ngài-têu chhiu mò sṳt-chṳ. 2 Ngài-têu khî-chhie̍t yit-chhiet m̀-tî kien-seu m̀-kám kien ngìn ke sṳ; ngài-têu mò hàng kúi-cha ke sṳ, ya mò khiuk-kié Song-ti ke tho-lî. Fán-chón, chhai Song-ti mien-chhièn, ngài-têu sṳ́ chṳ̂n-lî kûng-khôi hién-mìn chhut-lòi, yung chhṳ-kâ ke hàng-vì lòi khí-fat tak-sà ke liòng-sîm. 3 Chhiu-son ngài-têu só-chhòn ke fuk-yîm yû nàn liáu-kié ke só-chhai, ya chṳ́-yû ke-têu hiong me̍t-mòng chéu-tén hi ke ngìn chang m̀ liáu-kié. 4 Ke-têu ngìn m̀ sin, he yîn-vi liá sṳ-kiên ke sṳ̀n-mìn sṳ́ kì-têu ke sîm-ngién chhiâng-miâng, hoi kì-têu khon-m̀-tó fuk-yîm ke kông; fuk-yîm só hién-chhut ke chhiu-he Kî-tuk ke yùng-kông, Kî-tuk he Song-ti ke chṳ̂n-siong. 5 Ngài-têu m̀-he chhòn chhṳ-kâ, ngài-têu só chhòn ke chhiu-he "Yâ-sû Kî-tuk he Chú"; vi-tó Yâ-sû ke yèn-ku, ngài-têu sàng-cho ngì-têu ke phu̍k-ngìn. 6 Fûn-fu "Oi yû kông tui vû-am chûng cheu-chhut-lòi" ke Song-ti, chhiu-he cheu-kông ngài-têu nui-sîm ke Song-ti; Kì sṳ́ ngài-têu ngin-sṳt Song-ti ke yùng-kông, hién chhai Yâ-sû Kî-tuk ke mien-táng. 7 Chúng-he ngài-têu he nài cho ke fì-è, tî-poi kin-yèn chông-tén liá su̍k-lìn ke pó-pi; liá chhiu-he hién-mìn, liá vù-pí ke thai-nèn he su̍k Song-ti ke, m̀-he su̍k ngài-têu ke. 8 Ngài-têu tù-tó kok-chúng ke khun-nàn, chúng-he mò pûn kì chak-sui; sòng-sòng ngì-fù, chúng-he mò chhie̍t-mong; 9 yû chhin-tô tui-thi̍t, chúng-he mò su hi-chhie̍t; pûn-ngìn tá-vang, chúng-he mò sí. 10 Ngài-têu ke sṳ̂n-thí sòng-sòng tai-tén Yâ-sû ke sí, pûn Yâ-sû ke sâng-miang ya hién-mìn chhai ngài-têu ke sṳ̂n-song. 11 Yîn-vi, ngài-têu hàn sâng ke sṳ̀-chiet, vi Yâ-sû ke yèn-ku sòng-sòng yû sí-mòng ke ngùi-hiám, vi-tó sṳ́ Yâ-sû ke sâng-miang chhai ngài-têu voi hiú-lan ke sṳ̂n-song hién-mìn chhut-lòi. 12 Liá chhiu-he kóng, ngài-têu sòng-sòng mien-tui sí-mòng, ngì-têu sa tet-tó sâng-miang. 13 Sṳn-kîn kóng: "Ngài sin, só-yî ngài siên-yòng." Cheu liá-chúng sin-ngióng ke chîn-sṳ̀n, ngài-têu ya sin, só-yî ngài-têu ya siên-yòng. 14 Ngài-têu tî, sṳ́ Chú Yâ-sû fu̍k-fa̍t ke Song-ti ya yit-thin voi sṳ́ ngài-têu thùng Yâ-sû khiung-ha fu̍k-fa̍t, ya tai ngài-têu thùng ngì-têu khiung-ha to kì ke mien-chhièn. 15 Liá yit-chhiet lûng-chúng he vi-tó ngì-têu; án-ngiòng, Song-ti ke ên-tién lìm-to ye̍t tô ngìn, chhiu voi yû ye̍t tô ngìn hien-song kì-têu ke kám-chhia lòi chông-hién Song-ti ke yùng-kông. 16 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu mò sṳt-chṳ. Sûi-yèn ngài-têu ngoi-chhai ke sṳ̂n-thí chhiam-chhiam phai-fai, chúng-he ngài-têu nui-chhai ke sâng-miang ngit-ngit von-sîn. 17 Ngài-têu só tù-tó liá chhiam-sṳ̀ séu-khó ke thung-khú voi vi ngài-têu tai-lòi kui-chhung, vù-pí, yún-yén ke yùng-kông. 18 Ngài-têu só chu-muk ke m̀-he khon-tet-tó ke, he khon-m̀-tó ke; yîn-vi khon-tet-tó ke he chhiam-sṳ̀ ke, khon-m̀-tó ke chang he yún-yén ke.

2 Kô-lìm-tô 5

1 Ngài-têu tî, ngài-têu só he̍t, chhai liá thi-song ke chong-phùng na-he chhak-thet, Song-ti voi su ngài-têu thiên-táng ke vuk, he Kì só hí, yún-yén chhùn-chhai ke. 2 Ngài-têu liá-ha chhai liá-vi théu thai-hi, chhin sióng-oi he̍t thiên-táng ke vuk, chhiong oi chok-sâm yit-yong; 3 chok-hó heu, chhiu m̀-voi tá-chhak-pok. 4 Ngài-têu he̍t chhai liá thi-song ke chong-phùng-tú, chhiong-he pà-tén chhûng-tâm, théu thai-hi; liá m̀-he kóng oi thot-hâ thi-song ke sṳ̂n-thí, he oi chok su̍k-thiên ke sṳ̂n-thí, sṳ́ voi hiú-lan ke pûn sâng-miang thûn-me̍t. 5 Song-ti chhîn-chhṳ chho-chhiu ngài-têu lòi chiap-su liá-ke pien-fa; Kì su Sṳn-Lìn pûn ngài-têu cho tâm-pó. 6 Só-yî, ngài-têu yit-chhṳ̍t án hó-tám. Ngài-têu tî, he̍t chhai liá sṳ̂n-thí tî-poi, ngài-têu chhiu-he lì-khôi Chú vi ngài-têu chún-phi ke chhu-só yén-yén. 7 Yîn-vi ngài-têu hàng-sṳ cho-ngìn he phìn sin-sîm, m̀-he phìn só khon ke. 8 Ngài-têu chhin hó-tám, lo̍k-yi lì-khôi liá thi-song ke sṳ̂n-thí, hi thùng Chú khiung-ha he̍t. 9 Chui chhung-yeu ke he, mò-lun he̍t chhai liá thi-song ke sṳ̂n-thí tî-poi, ya-he chok su̍k-thiên ke sṳ̂n-thí, ngài-têu kiet-sîm oi pûn Chú fôn-hí. 10 Yîn-vi ngài-têu lûng-chúng oi khî chhai Kî-tuk ke mien-chhièn, su kì sṳ́m-phan. Tak-ke ngìn oi cheu pún-sṳ̂n chhai sṳ-kiên ke hàng-vì, he san ya-he ok, chiap-su po-yin. 11 Ngài-têu ki-yèn tî oi ngióng-pân kin-vi Chú, chhiu khien-va ngìn. Song-ti vàn-chhiòn ngin-sṳt ngài-têu; ngài hî-mong ngì-têu ya tui sîm-nui ngin-sṳt ngài. 12 Ngài-têu m̀-he oi tui ngì-têu chai chhûi-chien chhṳ-kâ, he oi pûn ngì-têu yû khoâ-khiéu ngài-têu ke lî-yù, pûn ngì-têu yû fa hó en khon-chhung ngoi-péu, khon-khiâng nui-sîm ke-têu ngìn. 13 Ngài-têu na pot-tiên, he vi-tó Song-ti ke yèn-ku; ngài-têu na chhîn-siáng, he vi-tó ngì-têu ke koân-he. 14 Yîn-vi Kî-tuk ke thung-siak chhûi-pet ngài-têu; ngài-têu chhîn-chhú tî, yit-ke ngìn thoi chung-ngìn sí, só-yî chung-ngìn lûng-chúng sí lé. 15 Kì thoi chung-ngìn sí, oi pûn ke-têu sâng-tén ke ngìn mò chai vi chhṳ-kâ sâng, oi vi ke thoi kì-têu sí yu fu̍k-fa̍t ke Kî-tuk lòi sâng. 16 Só-yî, ngài-têu chhiùng-kîm yî-heu m̀ yung ngìn ke phêu-chún lòi khon ngìn. Sûi-yèn ngài-têu sṳt yung ngìn ke phêu-chún lòi khon Kî-tuk, chúng-he liá-ha ngài-têu mò chai án-ngiòng cho lé. 17 Mò-lun má-ngìn, na thùng Kî-tuk kiet-lièn, chhiu-he sîn chhóng-chho ke ngìn; khiu ke yí-kîn ko-hi, chhiòn-phu pien-cho sîn ke lé. 18 Liá yit-chhiet lûng-chúng he Song-ti cho ke; Kì thûng-ko Kî-tuk sṳ́ ngài-têu lâu Kì fò-hó, yu chiông khien-ngìn lâu Kì fò-hó ke chṳt-vu su-pûn ngài-têu. 19 Kì ham ngài-têu chhòn ke chhiu-he: Song-ti thûng-ko Kî-tuk thùng ngìn-lui kien-li̍p fò-hó ke koân-he; Kì mò-oi chûi-kiu kì-têu ke ko-fam. Kì ya chiông liá fò-hó ke tho-lî kâu-thok ngài-têu. 20 Só-yî, ngài-têu cho Kî-tuk ke thai-sṳ́, chhiu-chhiong Song-ti thûng-ko ngài-têu lòi khien ngì-têu yit-yong. Ngài-têu thoi Kî-tuk khiù ngì-têu: Oi lâu Song-ti fò-hó! 21 Kî-tuk he mò-chhui ke, chúng-he vi-tó ngài-têu, Song-ti ham kì pà ngài-têu ke chhui, sṳ́ ngài-têu thûng-ko kì thùng Song-ti yû chṳn-khok ke koân-he.

2 Kô-lìm-tô 6

1 Ngài-têu he Song-ti ke thùng-kûng; ngài-têu oi khien ngì-têu: Ki-yèn chiap-su Song-ti ke ên-tién, chhiu m̀-hó sṳ́ liá ên-tién lo̍k-khûng. 2 Yîn-vi Song-ti kóng: Chhai chiap-na̍p ke sṳ̀-chiet, Ngài yû thâng ngì; chhai chṳ́n-kiu ke-ngit, Ngài yû pông-chhu ngì. Khon â! Liá-ha chhiu-he chiap-na̍p ke sṳ̀-chiet, kîm-pû-ngit chhiu-he chṳ́n-kiu ke ngit-è! 3 Ngài-têu mò-oi phe̍t-ngìn fí-pong ngài-têu ke chṳt-fun, só-yî ngài-têu ya yit-thin m̀ ngoi-tó má-ngìn; 4 fán-chón, vi-tó chhai tak-yong sṳ-song péu-mìn ngài-têu he Song-ti ke phu̍k-ngìn, ngài-têu ngiûn-su kok-chúng ke fam-nan, kiên-nàn, lâu khun-khú. 5 Ngài-têu sṳt pûn-ngìn piên-tá, chhô-kâm, pûn phau-mìn yéu-lon; ngài-têu sîn-khú, soi-m̀-tet, yu tú-kî. 6 Ngài-têu yung sùn-kiet, chṳ-sṳt, ngiûn-nai lâu yìn-oi, thûng-ko Sṳn-Lìn, mò ká ke thung-siak, 7 chṳ̂n-lî ke fa, lâu Song-ti ke thai-nèn, lòi péu-mìn ngài-têu he Song-ti ke phu̍k-ngìn. Ngài-têu yung chṳn-ngi cho vú-hi lòi kûng-kit thi̍t-ngìn, ya pó-fu chhṳ-kâ. 8 Ngài-têu su chûn-kin, ya pûn-ngìn vú-yu̍k; pûn-ngìn ma, ya su chhṳ̂n-chan. Yû-ngìn kóng ngài-têu he lau-é, khì-sṳ̍t ngài-têu he sṳ̀n-sṳ̍t ke; 9 chhiong he mò má-ke miàng, khì-sṳ̍t ngìn-ngìn ngin-sṳt ngài-têu; yû-ngìn kóng ngài-têu yí-kîn sí-thet, chúng-he ngì-têu khon â, ngài-têu hàn sâng-sâng ô. Ngài-têu sṳt su hìn-fa̍t, chúng-he mò pûn-ngìn chhṳ̀-sí; 10 sṳt yù-sông, chúng-he sòng-sòng khoai-lo̍k; sṳt khiam-khiet, chúng-he sṳ́ chhin-tô ngìn fu-chiuk; chhiong he mò pan-yong, chúng-he yong-yong yû. 11 Kô-lìm-tô ke phèn-yû â, ngài-têu tui ngì-têu chhṳ̍t-chhòng chhṳ̍t-tú thai-thu thai-liong. 12 M̀-he ngài-têu ke sîm-kôn ha̍p, he ngì-têu ke sîm-kôn ha̍p. 13 Ngài chhiong tui chhṳ-kâ ke chṳ́-ńg án-ngiòng lâu ngì-têu kóng: Ngài-têu tui ngì-têu tú-liong án thai, khiung-yong, ngì-têu tui ngài-têu ya oi thai-liong têu-é! 14 M̀-hó thùng m̀ sin ke ngìn kiet-lièn khiung-ha; kì-têu ke ak lâu ngì-têu ke ak mò khiung-yong. Chṳn-ngi lâu sià-ok ngióng cho-tet ha̍p-chok nè? Kông-mìn lâu vû-am ngióng cho-tet khiung-chhùn nè? 15 Kî-tuk lâu Mô-kúi nai yû hia̍p-thiàu ke khó-nèn nè? Sin Chú ke lâu m̀ sin Chú ke yû má-ke siông-kôn nè? 16 Song-ti ke sṳn-thien lâu ngiéu-siong yû má-ke siông-thùng nè? Yún-sên Song-ti ke sṳn-thien chhiu-he ngài-têu. Chhiong Song-ti só kóng: Ngài oi he̍t chhai Ngài ke chṳ́-mìn chûng-kiên, chhai kì-têu ke tông-chûng lòi-lòi hi-hi. Ngài oi cho kì-têu ke Song-ti; kì-têu oi cho Ngài ke chṳ́-mìn. 17 Só-yî, Chú kóng: Ngì-têu tit-khok oi lì-khôi kì-têu, tui kì-têu tông-chûng fûn-phe̍t chhut-lòi; m̀-hó miâ mò chhiang-li ke tûng-sî, Ngài chhiu voi chiap-na̍p ngì-têu. 18 Ngài oi cho ngì-têu ke Â-pâ; ngì-têu oi cho Ngài ke chṳ́-ńg. Liá he chhiòn-nèn ke Chú kóng ke.

2 Kô-lìm-tô 7

1 Chhîn-oi ke phèn-yû, ki-yèn ngài-têu tet-tó liá-têu yin-hí, ngài-têu chhiu yin-kôi kiet-chhiang chhṳ-kâ, chhù-thet yit-chhiet tá lá-sap sṳ̂n-thí lâu sîm-lìn ke sṳ-vu̍t, yung kin-vi Song-ti ke sên-fa̍t lòi tha̍t-sṳ̀n vàn-chhiòn ke sṳn-kiet. 2 Chhiáng ngì-têu oi thai-liong têu-é chiap-na̍p ngài-têu. Ngài-têu mò cho-ko tui-m̀-hí ngìn ke sṳ; m̀-sṳt pho-fai má-ngìn, ya m̀-sṳt phî má-ngìn. 3 Ngài án-ngiòng kóng, m̀-he chit-phi ngì-têu. Ngài yí-kîn kóng-ko, ngài-têu he ngióng-pân siak ngì-têu; ngài-têu kâm-ngien thùng ngì-têu khiung sâng-sí. 4 Ngài tui ngì-têu chhin yû sin-sîm, chhin khoâ-chióng ngì-têu, mân-yû ôn-ví; chhai ngài-têu yit-chhiet fam-nan chûng, ngài thai-thai khoai-lo̍k. 5 Lòi-to Mâ-khì-tun heu, ngài-têu hàn-he mò hó hiû-sit. Tak só-chhai tû yû khun-nàn, ngoi yû siông-châng, nui yû chho̍k-kiâng. 6 Chúng-he, pûn fôi-sîm sṳt-chṳ ke ngìn tet-tó kú-li ke Song-ti, sṳ́ ngài-têu yîn-vi Thì-tô lòi-to chhiu tet-tó kú-li. 7 Kì m̀ tân-chhiang ngìn lòi, hàn lâu ngài-têu kóng, kì ngióng-pân tui ngì-têu tet-tó kú-li, hàn-yû, ngì-têu he ngióng-pân sióng-ngiam ngài, ngióng-pân sông-sîm, ngióng-pân pet-chhiet vi ngài phien-pok; liá yit-chhiet lûng-chúng pûn ngài tet-tó hàn-kha thai ke fôn-hí. 8 Koân-he ngài yî-chhièn siá pûn ngì-têu ke sin-é, sûi-yèn hoi ngì-têu yù-sèu, ngài ya mò heu-fí. Ngài tî ke-fûng sin-é hoi ngì-têu yù-sèu ke sṳ̀, chhin m̀ ko-yi; chúng-he heu-lòi chhiu mò chai heu-fí, yîn-vi ngài khon-chhut ngì-têu he chhiam-sṳ̀ yù-sèu thin-thin. 9 Ngài liá-ha chhin fôn-hí, m̀-he yîn-vi hoi ngì-têu yù-sèu, he yîn-vi yù-sèu chṳ-to ngì-têu fí-kói. Song-ti san-yung ngì-têu ke yù-sèu, só-yî ngài-têu só-cho ke mò sông-hoi-tó ngì-têu. 10 Song-ti só san-yung ke yù-sèu voi kói-pien ngìn-sîm, sṳ́ ngìn tet-kiu; liá he yún-yén m̀-voi heu-fí ke! Chúng-he, su̍k sṳ-kie ke yù-sèu voi hoi ngìn sóng-sṳt sâng-miang. 11 Ngì-têu khon, Song-ti ngióng-pân san-yung ngì-têu ke yù-sèu, sṳ́ ngì-têu ngióng-pân sat-mâng, yu vi chhṳ-kâ phien-pok, ya hién-chhut ngi ke fun-nu, kiâng-sîm, chhiet-mong, ngie̍t-sîm, yu hìn-fa̍t put-ngi! Chhai kok fông-mien ngì-têu chṳn-mìn chhṳ-kâ he chhîn-pha̍k ke. 12 Só-yî, ngài sûi-yèn siá ke-fûng sin-é pûn ngì-têu, chúng-he ngài m̀-he vi cho m̀-chho̍k ke ngìn siá ke, ya m̀-he vi su yên-vóng ke ngìn siá ke. Ngài ke muk-tit he oi chhai Song-ti ke mien-chhièn, chiông ngì-têu tui ngài-têu ke ngie̍t-chhìn péu-mìn chhut-lòi. 13 Yîn-vi án-ngiòng, ngài-têu yí-kîn tet-tó kú-li. M̀ tân-chhiang án-ngiòng, Thì-tô ke fôn-hí ya sṳ́ ngài-têu kâ-phi fôn-hí; yîn-vi ngì-têu thai-kâ pông-chhu kì, pûn kì khoai-lo̍k. 14 Ngài thèu-pái sṳt chhai kì mien-chhièn chhṳ̂n-chan ngì-têu, ngì-têu pin mò sṳ́ ngài kien-seu. Ngài-têu yit-tán tui ngì-têu kóng sṳ̍t-fa; khiung-yong, ngài-têu tui Thì-tô khoâ-chióng ngì-têu ke fa ya he sṳ̍t-chhai ke. 15 Só-yî, Thì-tô yit sióng-hí ngì-têu thai-kâ he ngióng-pân sun-fu̍k, ngióng-pân yung kiûng-kiûng kin-kin ke thai-thu chiap-thai kì, kì tui ngì-têu ke oi-sîm chhiu kha chhṳ̂m lé. 16 Ngài liá-ha fî-sòng fôn-hí, yîn-vi ngài cho-tet tui ngì-têu vàn-chhiòn fong-sîm lé!

2 Kô-lìm-tô 8

1 Hiûng-thi chí-moi â, ngài-têu hî-mong ngì-têu tî, Song-ti ngióng-pân ên-thai Mâ-khì-tun ke kok kau-fi. 2 Kì-têu tù-tó fam-nan, su chhin ngiàm-chhung ke kháu-ngiam; chúng-he kì-têu mân-sîm fôn-hí, sûi-yèn fî-sòng khiùng-khú, hàn-he thai-fông lo̍k-kiên, chhiong-he yû-chhièn-ngìn. 3 Ngài cho-tet chṳn-mìn, kì-têu ke lo̍k-kiên he chhin só-nèn ke, sṳm-chṳ chhêu-ko kì-têu ke li̍t-liong. Kì-têu chhṳ-thung chhṳ-fat, 4 chai-sâm khién-khiù ngài-têu, pûn kì-têu yû-fun chhai kiu-chi Yâ-lu-sat-lâng ke sṳn-thù liá-khien san-sṳ. 5 Kì-têu só-cho ke chhêu-ko ngài-têu só hî-mong ke. Kì-têu he siên chiông chhṳ-kâ hien pûn Chú, yèn-heu yu cheu Song-ti ke chṳ́-yi lâu ngài-têu then-sú. 6 Chhiong án-ngiòng, ngài-têu kú-li Thì-tô ki-siu̍k hia̍p-chhu ngì-têu, vàn-sṳ̀n kì só khôi-sṳ́ ke liá-khien san-sṳ. 7 Ngì-têu só-yû ke, mò-lun he sin-sîm, khiéu-chhòi, chṳ-sṳt, pông-chhu ngìn ke ngie̍t-sṳ̀n, lâu tui ngài-têu ke oi-sîm, chhiòn-phu án fûng-sṳn; ngài hî-mong ngì-têu chhai liá-khien san-sṳ-song ya oi thi̍t-phe̍t chhut-set. 8 Ngài m̀-he tui ngì-têu ha min-lin, he oi ngì-têu tî phe̍t-ngìn ngióng-pân ngie̍t-sîm pông-chhu ngìn, yung án-ngiòng lòi kháu-ngiam ngì-têu ke oi-sîm yû sṳ̍t-chhai mò. 9 Ngì-têu tî ngài-têu Chú Yâ-sû Kî-tuk ke ên-tién: Kì pún-lòi he fu-chiuk ke, chúng-he vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, kì sṳ́ chhṳ-kâ sàng-cho khiùng-khú, muk-tit he oi pûn ngì-têu yîn-vi kì ke khiùng-khú sàng-cho fu-chiuk. 10 Liá-khien sṳ-chhìn, cheu ngài khon: Ngì-têu khiu-ngièn chhiu khôi-sṳ́ ke lo̍k-kiên, chui-hó muk-chhièn oi vàn-sṳ̀n. Ngì-têu m̀ tân-chhiang chui-siên khôi-sṳ́ chin-hàng, ya he chui-siên hióng-yin. 11 Ngì-têu só-cho ke, oi chit-sṳ̀ cho pûn kì vàn-sṳ̀n! Ngì-têu oi yung yit khôi-sṳ́ fat-thung ke-yông-sṳ̀ ke ngie̍t-sîm, cheu ngì-têu liá-ha só yû ke, lòi vàn-sṳ̀n liá-khien sṳ. 12 Ngì-têu na chṳ̂n-sîm lo̍k-kiên, Song-ti yit-thin voi chiap-na̍p; Kì oi ngì-têu hien ngì-têu só yû ke, m̀-he ngì-têu só mò ke. 13 Ngài m̀-he sióng-oi kâ-chhûng ngì-têu ke fu-tâm, lòi kám-khiâng phe̍t-ngìn ke fu-tâm. Ki-yèn ngì-têu liá-ha án fu-chiuk, chhiu yin-kôi pông-chhu ke-têu khiùng-khú ke. To kì-têu fu-chiuk, ngì-têu yû khiam-khiet ke sṳ̀, kì-têu ya voi pông-chhu ngì-têu. Án-ngiòng, sûng-fông tû yû kî-fi pông-chhu tui-fông. 15 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Ngiâm kha-tô ke mò hó-chhûn, ngiâm kha-séu ke ya mò khiam. 16 Kám-chhia Song-ti, Kì sṳ́ Thì-tô thùng ngài-têu khiung-yong án ngie̍t-sîm lòi hia̍p-chhu ngì-têu! 17 Kì m̀-tân he yîn-vi ngài-têu ke kú-li, ya he yîn-vi kì chhin ngie̍t-sîm, chhṳ-thung oi hi ngì-têu ke-vi. 18 Ngài-têu nang-ngoi phai yit-ke hiûng-thi thùng kì khiung-ha hi; liá-ke hiûng-thi chhai chhòn fuk-yîm ke kûng-chok-song chhin su kok kau-fi ke chhṳ̂n-chan. 19 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, kok kau-fi ya sién-phai kì cho ngài-têu lî-thù ke thùng-phân, khiung-thùng chin-hàng liá-khien san-sṳ; án-ngiòng cho ke muk-tit he oi yùng-kông Chú ke miàng, ya péu-sṳ lo̍k-kiên he thai-kâ fôn-hí kâm-ngien cho ke. 20 Ngài-têu pó-kón liá-pit chhut-sú thai-fông ke lo̍k-kiên, yit-chhṳ̍t fî-sòng se-ngi, miên-tet ngiâ ngìn kâ kóng-fa; 21 yîn-vi ngài-têu kiet-thin cho san-sṳ, m̀ tân-chhiang chhai Chú mien-chhièn án-ngiòng, chhai ngìn mien-chhièn ya he án-ngiòng. 22 Ngài-têu yu phai nang-ngoi yit-ke hiûng-thi thùng kì-têu khiung-ha hi. Liá-ke hiûng-thi, ngài-têu kháu-ngiam kì hó-tô pái, tî kì chhin ngie̍t-sîm pông-chhu phe̍t-ngìn. Liá-ha, kì yîn-vi tui ngì-têu yû sin-sîm, chhin sióng-oi hi pông-chhu ngì-têu. 23 Lun-tó Thì-tô, kì he ngài ke thùng-phân, lâu ngài khiung-ha hia̍p-chhu ngì-têu. Thùng kì khiung-ha hi ke nang-ngoi lióng-ke hiûng-thi he kok kau-fi ke thoi-péu, he Kî-tuk ke yùng-kông. 24 Só-yî, ngì-têu oi chhai kok kau-fi ke mien-chhièn, chiông ngì-têu tui kì-têu ke thung-siak sṳ̍t-hàng chhut-lòi, pûn kok kau-fi tî, ngài-têu tui ngì-têu ke khoâ-chióng he khok-sṳ̍t ke.

2 Kô-lìm-tô 9

1 Koân-he kiu-chi Yâ-lu-sat-lâng sṳn-thù ke sṳ, ngài m̀-sṳ́ siá sin-é pûn ngì-têu. 2 Ngài tî ngì-têu chhin ngie̍t-sîm sióng-oi chin-hàng, chhiu tui Mâ-khì-tun-ngìn khoâ-chióng ngì-têu. Ngài kóng: "Â-kâi-â ke sin-thù khiu-ngièn chhiu chún-phi lô." Ngì-têu ke ngie̍t-sîm kám-thung chhin-tô ngìn. 3 Liá-ha ngài phai kí-ke hiûng-thi hi, hî-mong ngì-têu chhiong ngài só-kóng ke, chó-têu chiông kiên-khoán chún-phi hó-se, pûn ngài-têu chhai liá-khien sṳ-song tui ngì-têu ke chhṳ̂n-chan m̀-voi lo̍k-khûng. 4 Van-yit yû Mâ-khì-tun-ngìn thùng ngài khiung-ha hi, fat-hien ngì-têu hàn-màng chún-phi hó, ngài-têu voi chhin kien-seu, yîn-vi ngài-têu thet sin-yung ngì-têu; m̀-sṳ́ ngài-têu kóng, ngì-têu tông-yèn ya voi chhin kien-seu! 5 Só-yî, ngài ngin-vì sî-yeu kú-li liá kí-ke hiûng-thi siên hi ngì-têu ke-vi. Ngì-têu só tap-yin ke kiên-khoán oi siên sû-chhè, chhai ngài hi-to yî-chhièn chún-phi hó-se; án-ngiòng, cho-tet péu-sṳ ngì-têu he kâm-sîm lo̍k-yi nâ-chhut-lòi ke, m̀-he chhut-yì miên-kióng. 6 Oi ki-tet ô! Séu chung ke séu sû; tô chung ke tô sû. 7 Tak-sà oi cheu chhṳ-kâ ke sîm-yi lo̍k-kiên, m̀-hó m̀ phan-tet, ya m̀-sṳ́ miên-kióng, yîn-vi Song-ti siak kâm-sîm lo̍k-yi fung-hien ke ngìn. 8 Song-ti nèn chiông kok-yong ke ên-fi fûng-fûng fu-fu su-pûn ngì-têu, sṳ́ ngì-têu m̀ tân-chhiang fàm-sṳ chhûng-chiuk, hàn yû nèn-li̍t hi hàng kok-yong ke san-sṳ. 9 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: Kì không-khói kiu-chi khiùng-khú-ngìn; kì ke yìn-ngi yún-yén chhòng-chhùn. 10 Su chúng-chṳ́ pûn ve-chúng ke, yu su sṳ̍t-vu̍t pûn ngìn sṳ̍t ke Song-ti, yit-thin voi chiông ngì-têu só sî-yeu ke chúng-chṳ́ su pûn ngì-têu, yu sṳ́ kì chóng-thai, sṳ́ ngì-têu kiet hàn-kha tô yìn-ngi ke kó-chṳ́. 11 Kì voi pûn ngì-têu yong-yong fu-chiuk, sùi-sṳ̀ yû nèn-li̍t thai-fông pông-chhu ngìn, pûn tô-tô ngìn yîn-vi tui ngài-têu ke sú chiap-su-tó ngì-têu ke lî-vu̍t lòi kám-chhia Song-ti. 12 Yîn-vi ngì-têu ke kiûng-kip m̀ tân-chhiang pú-chiuk ke-têu sin-thù ke sî-yeu, ya sṳ́ tô-tô ngìn ye̍t-fat kám-chhia Song-ti. 13 Liá-khien chhṳ̀-san ke kûng-chok chṳn-mìn ngì-têu sun-fu̍k Kî-tuk, tui só ko-pha̍k ke fuk-yîm chûng-sîm, ya tui kì-têu lâu chung-ngìn thai-thai fông-fông lòi fûn-hióng; yîn-vi án-ngiòng, chhin-tô ngìn voi kûi yùng-kông pûn Song-ti. 14 Kì-têu ya voi yîn-vi Song-ti chiông liá khi̍t-thai ke ên-tién su-pûn ngì-têu, kien-kâ sióng-ngiam ngì-têu, sòng-sòng vi ngì-têu khì-tó. 15 Ngài-têu oi kám-chhia Song-ti, yîn-vi Kì ke ên-tién kóng-m̀-chhin!

2 Kô-lìm-tô 10

1 Ngài --- Pó-lò chhîn-chhṳ khien-va ngì-têu. Ngì-têu ngin-vì ngài thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀-chiet chhin khiâm-fò, mò chhai ngì-têu chûng-kiên ke sṳ̀-chiet chhiu chhin ngiàm; liá-ha, ngài yung Kî-tuk ke vûn-yù lâu chhṳ̀-pî khiù ngì-têu: 2 Ngài hi-to ke sṳ̀-chiet, pai-thok m̀-hó pet ngài tui ngì-têu mò hak-hi; ke-têu phî-phìn ngài-têu he phìn hiet-hi hàng-sṳ ke ngìn, ngài voi tui kì-têu m̀ hak-hi. 3 Ngài-têu sûi-yèn sên-fa̍t chhai sṳ-kiên, chúng-he ngài-têu m̀-he phìn hiet-hi chan-chên. 4 Yîn-vi ngài-têu siông-chhṳ̀ só yung ke m̀-he liá sṳ-kiên ke vú-hi, he Song-ti thai-nèn ke vú-hi, nèn fí-me̍t kiên-ku ke sàng-pó. Ngài-têu fí-me̍t yit-chhiet hî-ká ke phien-lun, 5 tá-vang só-yû hîn-hí-lòi chú-tóng ngìn ngin-sṳt Song-ti ke chhṳ-kô ke lun-sot; ngài-têu ya chok-chón tak-ke ngìn ke sṳ̂-sióng lòi kûi-sun Kî-tuk. 6 Tén-to ngì-têu vàn-chhiòn sun-fu̍k ke sṳ̀-chiet, ngài-têu chhiu oi chit-fa̍t yit-chhiet m̀ sun-fu̍k ke ngìn. 7 Ngì-têu he khon sṳ-chhìn ke ngoi-péu thin-thin. Na-he yû ngìn chhṳ-ngin he su̍k Kî-tuk ke, kì yin-kôi chai sióng khon-é, kì su̍k Kî-tuk, ngài-têu me khiung-yong su̍k Kî-tuk. 8 Chú su-pûn ngài-têu ke chṳt-khièn he oi chho-chhiu ngì-têu, m̀-he oi pho-fai ngì-têu. Só-yî, chhiu-son ngài thet ko-fun khoâ-khiéu liá-ke chṳt-khièn, ngài ya m̀-voi kám-kok kien-seu. 9 Ngì-têu m̀-hó ngin-vì ngài siá sin-é he oi hak ngì-têu. 10 Yû ngìn kóng: "Pó-lò siá sin-é, fa kóng-to án ngiàm-chhung án khiòng; chúng-he, kì pún-ngìn khon hí-lòi yu án ngiôn-ngio̍k, kóng-fa án chhû-siu̍k!" 11 Kóng liá-chúng fa ke ngìn oi tî, ngài-têu mò chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, chhai sin-é tî-poi ngióng-pân kóng-fa, hi-to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ya voi án-ngiòng hàng-sṳ. 12 Ngài-têu tông-yèn m̀-kám thùng ke-têu chhṳ-min put-fàm ke ngìn pài khiung-ha, ya-he thùng kì-têu pí. Kì-têu sṳ̍t-chhai chṳ̂n mò chṳ-sṳt, kin-yèn yung chhṳ-kâ ke phêu-chún liòng chhṳ-kâ, nâ chhṳ-kâ thùng chhṳ-kâ pí! 13 Na-he ngài-têu, ngài-têu m̀-kám khoâ-khiéu ko-thèu, chṳ́-yû chhai Song-ti kâu-thok ngài-têu ke kûng-chok fam-vì tî-poi khoâ-khiéu; ngì-têu ya he chhai liá-ke fam-vì tî-poi. 14 Yîn-vi ngài-têu chó chhiu chiông Kî-tuk ke fuk-yîm chhòn-pûn ngì-têu, só-yî ngì-têu he chhai liá-ke fam-vì tî-poi; ki-yèn án-ngiòng, ngài-têu chhiu m̀-son chhêu-ko fam-vì. 15 Chhai ngài-têu ke fam-vì yî-ngoi, ke-têu phe̍t-ngìn só vàn-sṳ̀n ke kûng-chok, ngài-têu m̀-kám khoâ-khiéu. Ngài-têu chṳ́-yû hî-mong ngì-têu ke sin-sîm kín-lòi kín-thai, sṳ́ ngài-têu chhai chhṳ-kâ ke fam-vì-nui ye̍t-fat khok-chán chhai ngì-têu chûng-kiên ke kûng-chok; 16 án-ngiòng, ngài-têu cho-tet chiông fuk-yîm chhòn to ngì-têu yî-ngoi ke khì-thâ thi-khî hi; yîn-vi ngài-têu mò-oi nâ phe̍t-ngìn fam-vì-nui só vàn-sṳ̀n ke kûng-chok lòi khoâ-khiéu. 17 Chhiong Sṳn-kîn só kóng: "Oi khoâ-khiéu ke ngìn, chhiu oi khoâ-khiéu Chú!" 18 Yîn-vi su chiap-na̍p ke, m̀-he chhṳ̂n-chan chhṳ-kâ ke ngìn, he Chú só chhṳ̂n-chan ke ngìn.

2 Kô-lìm-tô 11

1 Ngài hî-mong ngì-têu voi ngiûn ngài séu-khó ke ngong-chhṳ̍t; sṳ-sṳ̍t-song, ngì-têu yí-kîn án-ngiòng cho. 2 Ngài siak ngì-têu to chhit-tu ke chhàng-thu, chhiong Song-ti siak ngì-têu yit-yong; yîn-vi ngì-têu chhiong chṳ̂n-chiet ke thùng-chṳ̂n-ńg, ngài chiông ngì-têu ko-thin pûn yit-ke ló-kûng, chhiu-he Kî-tuk. 3 Ngài chhin-kiâng ngì-têu ke sîm su-tó phai-fai, hiong Kî-tuk sùn-kiet chôn-yit ke oi-sîm pien-chṳt thet-hi; chhiong Ha-vâ pûn sà yung kúi-kie yú-fe̍t hi yit-yong. 4 Yîn-vi, mò-lun má-ngìn hi-to, chhiu-son kì só-chhòn ke Yâ-sû thùng ngài-têu só-chhòn ke m̀-he khiung-sà; fe̍t-chá ngì-têu liâng-su-tó ke lìn m̀-he ngì-têu thèu-pái só liâng-su ke; fe̍t-chá ngì-têu chiap-su-tó ke fuk-yîm thùng ngì-têu thèu-pái só chiap-su ke mò khiung-yong, ngì-têu kin-yèn án ngiûn-nai! 5 Ngài m̀ siông-sin ngài yû nai-yit-tiám pí-m̀-sông ke-têu só-vi ke "chhêu-khi̍p sṳ́-thù"! 6 Ngài khó-nèn kóng-fa kha m̀ hiáu-tet, chúng-he ngài ke chṳ-sṳt m̀-voi pí phe̍t-ngìn kha chhâ; ngài tui ngì-têu só-cho ke kok-yong sṳ-chhìn, yí-kîn chṳn-mìn liá he sṳ-sṳ̍t ke. 7 Ngài chhòn Song-ti ke fuk-yîm pûn ngì-têu, m̀-sṳt tui ngì-têu thó-ko má-ke; ngài án-ngiòng khiâm-pî chhṳ-kâ lòi thì-kô ngì-têu, kám-kóng liá he ngài ke ko-sṳt mâ? 8 Chhai ngì-têu chûng-kiên kûng-chok ke sṳ̀-chiet, he phe̍t ke kau-fi kiûng-kip ngài; ngài chhiong-he thêu kì-têu ke kûng-chhièn lòi fu̍k-sṳ ngì-têu yit-yong. 9 Thùng ngì-têu khiung-ha ke sṳ̀, mò-lun yû má-ke sî-yeu, ngài chhiùng-lòi m̀-sṳt khiù ngì-têu ke pông-chhu. Ngài só sî-yeu ke yit-chhiet, chhiòn-phu he tui Mâ-khì-tun lòi ke chung hiûng-thi kiûng-kip ngài. Yî-chhièn he án-ngiòng, chiông-lòi ya khiung-yong; ngài chhie̍t-tui m̀-voi sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm! 10 Ngài kám chṳ́-tén chhai ngài sîm-chûng Kî-tuk ke chṳ̂n-lî lòi kóng, chhai Â-kâi-â thi-khî, ngài thin-chho̍k voi yit-chhṳ̍t án-ngiòng khoâ-khiéu. 11 Ngài cho-má-ke án-ngiòng kóng nè? Kám he ngài m̀ siak ngì-têu mâ? Song-ti tî, ngài chhin siak ngì-têu! 12 Ngài liá-ha só-cho ke, hàn-oi ki-siu̍k cho-hâ-hi, lòi chhiet-thôn ke-têu só-vi "sṳ́-thù" ke kî-fi, pûn kì-têu mò kî-fi hó chai khoâ-khiéu, kóng kì-têu ke kûng-chok thùng ngài-têu ke vàn-chhiòn khiung-yong. 13 Ke-pân ngìn he ká sṳ́-thù; kì-têu cha-yi kûng-chok, fa-chông cho Kî-tuk ke sṳ́-thù. 14 Khì-sṳ̍t, liá ya mò má-ke hó khì-koai, lièn Sat-tan chhṳ-kâ me voi fa-chông cho kông-mìn ke thiên-sṳ́! 15 Só-yî, na-he Sat-tan ke phu-ha fa-chông cho yìn-ngi ke phu̍k-ngìn, liá ya m̀-he má-ke thai sîn-vùn. Kì-têu ke kiet-khiu̍k yit-thin voi cheu kì-têu só-cho ke. 16 Ngài chai kóng: Mò ngìn yin-kôi khon ngài cho ngong-é; chúng-he, ngì-têu na oi khon ngài cho ngong-é, chhiu oi tui-thai ngài chhiong tui-thai ngong-é yit-yong, lòi pûn ngài yû tô-séu-è hó khoâ-khiéu! 17 Ngài liá-ha oi kóng ke, m̀-he Chú ham ngài kóng ke; he chhiong ngong-é án-ngiòng, chhṳ-sin mân-mân kóng thai-fa. 18 Ki-yèn yû án-tô ngìn nâ su̍k sṳ-kie ke sṳ-chhìn lòi khoâ-khiéu, ngài me oi khoâ-khiéu yit-ha. 19 Ngì-têu án chhûng-mìn, hàn fôn-hí ngiûn-su ke-têu ngong-é! 20 Yû-ngìn ap-chṳ ngì-têu cho nù-li, pok-siok ngì-têu, ham-hoi ngì-têu, khon-m̀-hí ngì-têu, ya-he tá ngì-têu ke choi-kok, ngì-têu hàn thûn-sâng ngiûn-hi! 21 Ngài chhin kien-seu kóng, liá-chúng sṳ-chhìn ngài-têu chhiu cho m̀-tó lô! Chúng-he, na yû-ngìn kám khoâ-khiéu má-ke, ngài ngong-chhṳ̍t tui ngì-têu kóng: Ngài me kám! 22 Kì-têu he Hî-pak-lòi-ngìn mâ? Ngài me he. Kì-têu he Yî-set-lie̍t-ngìn mâ? Ngài me he. Kì-têu he Â-pak-lâ-hón ke chṳ́-sûn mâ? Ngài me he. 23 Kì-têu he Kî-tuk ke phu̍k-ngìn mâ? Kóng yit-ki khòng-fa, ngài hàn-kha he! Ngài hàn-kha sîn-khú kûng-chok, chhô-kâm hàn-kha tô pái, hàn-kha sòng pûn-ngìn piên-tá, mo hàn-kha tô sí ke ngùi-hiám. 24 Ngài sṳt pûn Yù-thai-ngìn piên-tá ńg-pái, tak-pái tá sâm-sṳ̍p-kiú ha; 25 pûn Lò-mâ-ngìn yung kun-é tá-ko sâm-pái, pûn-ngìn yung sa̍k-thèu te̍p yit-pái, tù-tó sâm-pái hói-nan, yû yit-pái chhai chhṳ̂m-hói yit-ngit yit-ya hiám siâu-thet. 26 Chhai án-tô pái lî-hàng chûng, ngài kîn-li̍t-ko kông-hò ke ngùi-hiám, khiòng-tho ke ngùi-hiám, tui Yù-thai-ngìn lâu Ngoi-pâng-ngìn lòi ke ngùi-hiám, sàng-sṳ-tú ke ngùi-hiám, khóng-yâ ke ngùi-hiám, thai-hói ke ngùi-hiám, lâu ká hiûng-thi chí-moi ke ngùi-hiám. 27 Ngài ke kûng-chok lò-luk yu kân-khú, sòng-sòng soi-m̀-tet, yu kî yu hot, mò hó sṳ̍t, mò hó he̍t, mò hó chok. 28 M̀ tân-chhiang án-ngiòng, ngài hàn oi vi kok kau-fi ke sṳ koa-li, chhiong chhûng-tâm yit-yong tak-ngit chak-tén ngài. 29 Yû má-ngìn ngiôn-ngio̍k, ngài m̀-voi kám-kok ngiôn-ngio̍k nè? Yû má-ngìn tiet-tó fam-chhui, ngài m̀-voi kip to chho̍k-fó nè? 30 Na-he mò khoâ-khiéu cho-m̀-tet, ngài chhiu oi khoâ-khiéu ke-têu hién-mìn ngài chhṳ-kâ ngiôn-ngio̍k ke sṳ-chhìn. 31 Yin-kôi yún-yén su chhṳ̂n-siung ke, ngài-têu Chú Yâ-sû ke Â-pâ Song-ti, Kì tî ngài mò kóng fâ-liâu. 32 Ngài chhai Thai-mâ-sṳ-kiet ke sṳ̀, Â-lî-tha̍t-vòng sú-ha ke chúng-tuk phai kín-ví chóng-tén sàng-mùn, sióng-oi chok ngài. 33 Chúng-he, yû-ngìn yung thai làm-è chiông ngài tui sàng-chhiòng-táng ke chhûng-mùn chhui-hâ-lòi, pûn ngài thot-lì kì ke sú.

2 Kô-lìm-tô 12

1 Sûi-yèn chhṳ-khoâ mò má-ke li-yit, chúng-he ngài khoâ-khiéu hàn-he mò-nai-hò ke; ngài tit-khok oi kóng-hí Chú su-pûn ngài ke yi-siong lâu khí-sṳ. 2 Ngài tî yû yit-ke su̍k Kî-tuk ke ngìn, sṳ̍p-si-ngièn chhièn, kì su-thì to thiên-táng ke chui-kô yit-chhèn hi (ngài m̀-tî kì he ngiuk-sṳ̂n sông-hi, ya-he chhai yi-siong chûng sông-hi, chṳ́-yû Song-ti tî). 3 Ngài chai kóng yit-pái, ngài khok-sṳ̍t tî liá-ke ngìn su-thì to lo̍k-yèn (ngài m̀-tî kì he ngiuk-sṳ̂n sông-hi, ya-he chhai yi-siong chûng sông-hi, chṳ́-yû Song-ti tî). Chhai ke-vi, kì thâng-tó mò fap-thu péu-tha̍t ke fa-ngî, ngìn cho-m̀-tet sot-mìn ke sṳ-chhìn. 5 Lun-tó liá-ke ngìn, ngài oi khoâ-khiéu; chúng-he, koân-he ngài chhṳ-kâ, chhù-liáu ngài ke ngiôn-ngio̍k yî-ngoi, ngài chhiu mò má-ke hó khoâ-khiéu. 6 Khì-sṳ̍t, ngài chhiu-he khoâ-khiéu, ya m̀ son he hâm-chhê, yîn-vi ngài só-kóng ke he sṳ-sṳ̍t. Chúng-he, ngài mò-oi khoâ-khiéu, miên-tet ngìn chiông ngài khon to thet kô, chhêu-ko kì chhai ngài sṳ̂n-song só khon-tó ya-he thâng-tó ke. 7 Vi-tó m̀-oi pûn ngài yîn-vi tet-tó án tô thi̍t-phe̍t ke khí-sṳ chhiu sâ-phi, yû yit-kî net-è chhiuk-tén ngài ke sṳ̂n-thí, chhiong he pûn Sat-tan ke sṳ́-chá chhàn-sṳ̂n yit-yong, sṳ́ ngài m̀-kám kiêu-ngau. 8 Vi-tó liá-khien sṳ, ngài sṳt sâm-pái khiù Chú chiông liá net-è pâng-thet, 9 chúng-he Chú en ngài kóng: "Ngài ke ên-tién la ngì yung; yîn-vi Ngài ke nèn-li̍t he chhai ngìn ngiôn-ngio̍k ke sṳ̀ vàn-chhiòn hién-mìn chhut-lòi." Yîn-vi án-ngiòng, ngài thi̍t-phe̍t fôn-hí khoâ-khiéu ngài ke ngiôn-ngio̍k, hó pûn Kî-tuk ke nèn-li̍t lìm-to ngài sṳ̂n-song. 10 Vi-tó Kî-tuk ke yèn-ku, ngài fôn-hí ngiûn-su ngiôn-ngio̍k, vú-yu̍k, khun-khú, kiên-nàn lâu pet-hoi; yîn-vi ngài má-ke sṳ̀-chiet ngiôn-ngio̍k, má-ke sṳ̀-chiet chhiu kiên-khiòng. 11 Ngài pún-lòi yin-kôi tet-tó ngì-têu ke chhṳ̂n-chan chang chho̍k, chúng-he ngì-têu pet ngài cho ngong-é. Chhiu-son ngài mò má-ke liáu-put-hí, ngài hàn-he mò sû pûn ke-têu só-vi ke "chhêu-khi̍p sṳ́-thù". 12 Chhai ngì-têu tông-chûng, ngài yí-kîn yung chui-thai ke ngiûn-nai, thûng-ko sṳ̀n-chiak khì-sṳ lâu thai-nèn, chiông ngài sṳ́-thù ke sṳ̂n-fun chṳn-mìn chhut-lòi. 13 Chhù-liáu ngài m̀-sṳt sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm yî-ngoi, chhiáng-mun, ngì-têu yû nai-tiám sû pûn phe̍t ke kau-fi nè? Yîn-vi ngài tui ngì-têu án mò kûng-phìn, chhiáng ngièn-liong ngài ô! 14 Liá-ha ngài chún-phi oi thi-sâm-pái hi fóng-mun ngì-têu. Ngài m̀-voi sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm; yîn-vi ngài só-oi ke he ngì-têu, m̀-he ngì-têu ke kîm-chhièn. Se-ngìn-è pún-lòi chhiu m̀-sṳ́ fung-yông yà-ôi, yà-ôi chang oi yông-yuk se-ngìn-è. 15 Vi-tó ngì-têu ke lìn-fùn, ngài kâm-ngien fu-chhut ngài só-yû ke yit-chhiet, sṳm-chṳ ngài ke sâng-miang. Kám-kóng ngài ye̍t siak ngì-têu, tet-tó ngì-têu ke oi-siak chhiu ye̍t séu he-mò? 16 Án-ngiòng, ngì-têu oi sṳ̀n-ngin, ngài mò sàng-cho ngì-têu ke chhûng-tâm; chúng-he, hàn-he yû-ngìn kóng ngài he yung kúi-cha ke sú-thon lòi koái ngì-têu. 17 Ngài phai hi ngì-têu ke-vi ke ngìn, ngài kám sṳt li-yung kì-têu lòi phî ngì-têu má-ke mò? 18 Ngài kú-li Thì-tô hi fóng-mun ngì-têu, hàn phai yit-ke hiûng-thi khiung-ha hi. Thì-tô sṳt phî ngì-têu má-ke mò? Kì lâu ngài só-cho ke, thung-kî kám m̀-he khiung-yong mâ? Ngài-têu ke hàng-sṳ kám mò khiung-yong mâ? 19 Ngì-têu yit-chhṳ̍t láu-tó ngài-têu chhiu-he án-ngiòng vi chhṳ-kâ phien-fu mâ? Sṳ-sṳ̍t m̀-he án-ngiòng! Chhai Song-ti ke mien-chhièn, ngài-têu he kóng Kî-tuk oi ngài-têu kóng ke. Chhîn-oi ke phèn-yû â, ngài-têu só-cho ke yit-chhiet mò yit-yong m̀-he vi-tó oi chho-chhiu ngì-têu! 20 Ngài kiâng-pha ngài hi-to ke sṳ̀, fat-hien ngì-têu mò fù-ha̍p ngài só hî-mong ke, ngì-têu khon-tó ngài ya mò fù-ha̍p ngì-têu só hî-mong ke. Ngài ya kiâng khon-tó siông-châng, chhit-tu, thai fat-khién, chhṳ-sṳ̂, fí-pong, kóng ngìn ke sṳ-fî, chhṳ-kô chhṳ-thai, lâu fun-lon. 21 Ngài ya kiâng, ha-yit-pái hi ke sṳ̀, ngài ke Song-ti voi sṳ́ ngài chhai ngì-têu mien-chhièn lièn thèu-nà tû khià-m̀-hí-lòi; ngài voi sông-sîm liù muk-chṳp, yîn-vi chhin-tô yî-chhièn fam-chhui ke ngìn hàn-he mò fí-kói kì-têu só-hàng ke lá-sap, yìm-lon lâu fong-thong.

2 Kô-lìm-tô 13

1 Liá he ngài thi-sâm-pái hi fóng-mun ngì-têu. Sṳn-kîn sṳt kóng: "Ngim-hò ke khúng-ko yit-thin oi yû lióng-sâm-ke ngìn cho-chṳn, chang cho-tet sṳ̀n-li̍p." 2 Tui ke-têu thèu-pái chhiu fam-liáu chhui ke, lâu khì-thâ ke ngìn, ngài chhai thi-ngi-pái fóng-mun ke sṳ̀ yí-kîn kín-ko ngì-têu, liá-ha mò chhai ngì-têu ke-vi, ngài oi chai yit-pái kín-ko ngì-têu, kóng: "Ha-yit-pái ngài hi-to ke sṳ̀-chiet, chhie̍t-tui m̀ ngièu kì-têu." 3 Ngì-têu yit-thin voi yû Kî-tuk thûng-ko ngài kóng-fa ke chṳn-kí. Kî-tuk tui-thai ngì-têu m̀-he ngiôn-ngio̍k ke; tiên-to, kì chhai ngì-têu tông-chûng he thai-yû nèn-li̍t ke. 4 Sûi-yèn kì chhai ngiôn-ngio̍k chûng pûn-ngìn tâng-sí chhai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, chúng-he, yîn-vi Song-ti ke thai-nèn, kì liá-ha hàn-he sâng-tén. Khiung-yong, ngài-têu thùng kì kiet-lièn ya he ngiôn-ngio̍k ke, chúng-he vi-tó ngì-têu ke yèn-ku, ngài-têu oi kho Song-ti ke thai-nèn thùng kì khiung-ha sâng-tén. 5 Ngì-têu oi kháu-ngiam chhṳ-kâ, khon ngì-têu só ko ke he sin-sîm ke sên-fa̍t mò; ngì-têu oi sén-chhat chhṳ-kâ! Ngì-têu kám m̀-tî chhai ngì-têu tî-poi ke he Yâ-sû Kî-tuk mâ? Chhù-fî ngì-têu he khî-m̀-he̍t ke ngìn. 6 Ngài hî-mong ngì-têu voi tî, ngài-têu m̀-he khî-m̀-he̍t ke ngìn. 7 Ngài-têu khiù Song-ti mo̍k pûn ngì-têu cho má-ke fái-sṳ. Muk-tit m̀-he oi hién-mìn ngài-têu ke sṳ̀n-kûng, he oi ngì-têu hàng-sṳ chṳn-chhṳ̍t; ngài-têu chhiu-he pûn-ngìn khon-cho he sṳt-phai ke ya mò siông-kôn. 8 Ngài-têu chhie̍t-tui put-nèn phoi-ngia̍k chṳ̂n-lî lòi hàng-sṳ, chṳ́-yû vi-tó chṳ̂n-lî lòi tá-piang. 9 Ngài-têu ngiôn-ngio̍k, ngì-têu kông-khiòng, ngài-têu ya fôn-hí. Ngài-têu ke khì-tó chhiu-he oi ngì-têu sàng-cho vàn-chhiòn ke ngìn. 10 Yîn-vi án-ngiòng, mò chhai ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, ngài chang siá liá-fûng sin-é, hî-mong ngài hi-to ngì-têu ke-vi ke sṳ̀, m̀-sṳ́ yung Chú pûn ngài ke chṳt-khièn lòi ngiàm-ngiàm tui-thai ngì-têu. Chú pûn ngài chṳt-khièn he oi chho-chhiu ngì-têu, m̀-he oi pho-fai ngì-têu. 11 Chúng-kóng, hiûng-thi chí-moi â, ngì-têu oi fôn-fôn hí-hí. Oi cho vàn-chhiòn-ngìn. Ngì-têu oi chiap-su ngài ke khien-va; thai-kâ oi thùng-sîm, pí-chhṳ́ fò-mu̍k. Án-ngiòng, chhṳ̀-oi lâu su phìn-ôn ke Song-ti yit-thin voi lâu ngì-têu thùng-chhai! 12 Ngì-têu oi sṳn-kiet siông-chîm pí-chhṳ́ chhiáng-ôn! Só-yû ke sṳn-thù chhiòn-phu tui ngì-têu chhiáng-ôn! 13 Ngien Chú Yâ-sû Kî-tuk ke ên-tién, Song-ti ke chhṳ̀-oi, Sṳn-Lìn ke siông-thûng, lâu ngì-têu thai-kâ thùng-chhai!

Kâ-lâ-thai 1

1 Ngài he sṳ́-thù Pó-lò. Ngài cho sṳ́-thù m̀-he tui ngìn ke kién-sién, ya m̀-he ngìn só chṳ́-phai ke, he Yâ-sû Kî-tuk lâu sṳ́ kì tui sí fu̍k-fa̍t ke Â-pâ Song-ti só chṳ́-phai ke. 2 Ngài lâu thùng ngài khiung-ha ke hiûng-thi chí-moi siá sin-é pûn Kâ-lâ-thai ke kok kau-fi. 3 Ngien ngài-têu ke Â-pâ Song-ti lâu Chú Yâ-sû Kî-tuk su ên-tién, phìn-ôn pûn ngì-têu! 4 Kî-tuk vi-tó oi kiu ngài-têu thot-lì liá sià-ok ke sṳ̀-thoi, chûn-chhiùng ngài-têu Â-pâ Song-ti ke chṳ́-yi, sṳt vi ngài-têu ke chhui hî-sên chhṳ-kâ. 5 Ngien yùng-kông kûi-pûn Song-ti, chhṳ̍t-to sṳ-sṳ thoi-thoi! Â-mén. 6 Ngài chhin chho̍k-kiâng! Ngì-têu ngióng-voi án kiak chhiu lì-khôi thûng-ko Kî-tuk ke ên-tién fû-seu ngì-têu ke Song-ti, hi thèn phe̍t ke fuk-yîm! 7 Khì-sṳ̍t, ke pin m̀-he fuk-yîm. Ngài án-ngiòng kóng, yîn-vi yû ngìn lòi káu-lon ngì-têu, sióng-oi kói-pien Kî-tuk ke fuk-yîm. 8 Khì-sṳ̍t, chhiu-son he ngài-têu, ya-he thiên-táng lòi ke thiên-sṳ́, na-he tui ngì-têu chhòn phe̍t ke fuk-yîm, thùng ngài-têu thèu-pái só-chhòn pûn ngì-têu ke mò khiung-yong, kì chhiu yin-tông su chu-chú! 9 Ngài-têu sṳt kóng-ko, liá-ha ngài chai kóng: Mò-lun má-ngìn, na-he tui ngì-têu chhòn phe̍t ke fuk-yîm, thùng ngì-têu thèu-pái só liâng-su ke mò khiung-yong, kì yin-tông su chu-chú! 10 Ngài án-ngiòng kóng, kám he oi pûn-ngìn chhṳ̂n-chan mâ? M̀-he! Ngài só-oi ke he Song-ti ke chhṳ̂n-chan! Ngài kám he oi tet ngìn ke fôn-hí mâ? Ngài na-he hàn sióng-oi tet ngìn ke fôn-hí, ngài chhiu m̀-he Kî-tuk ke phu̍k-ngìn lé. 11 Hiûng-thi chí-moi â, ngài oi ngì-têu tî, ngài só chhòn ke fuk-yîm m̀-he ngìn sióng-chhut-lòi ke. 12 Liá-ke fuk-yîm, ngài m̀-he tui ngìn liâng-su ke, ya m̀-he yû má-ngìn kâu ngài ke, he Yâ-sû Kî-tuk chhîn-chhṳ khí-sṳ ngài ke. 13 Ngài thèu-pái sin Yù-thai-kau ke sṳ̀ só cho ke, ngì-têu sṳt thâng-ko. Ngài pet-hoi Song-ti ke kau-fi to chhin li-hoi, chhin só-nèn oi sêu-me̍t kau-fi. 14 Khiung-pi ke Yù-thai-ngìn tông-chûng, ngài pí thai-phu-fun ngìn kha ngin-chṳ̂n chûn-hàng Yù-thai-kau ke kûi-kí, kha ngie̍t-sîm chûn-sú ngài chú-siên ke chhòn-thúng. 15 Chúng-he, Song-ti sṳ̂-ên pûn ngài, chhai ngài chhut-se yî-chhièn, Kì yí-kîn kién-sién ngài, fû-seu ngài lòi sṳ-fung Kì. 16 Tông Kì lo̍k-yi chiông Kì ke Lai-é khí-sṳ pûn ngài, ham ngài chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên chhòn koân-he Kî-tuk ke fuk-yîm, ke-yông-sṳ̀, ngài pin mò hi chhiáng-kau má-ngìn, 17 ya mò hi Yâ-lu-sat-lâng kien ke-têu pí ngài siên cho sṳ́-thù ke ngìn, fán-chón ngiàm-sṳ̀ hi Â-lâ-pak, yèn-heu chai chón-hi Thai-mâ-sṳ-kiet. 18 Sâm-ngièn heu, ngài chang hi Yâ-lu-sat-lâng kien Pí-tet, thùng kì khiung-ha he̍t sṳ̍p-ńg ngit. 19 Ngài mò khon-tó phe̍t ke sṳ́-thù, chṳ́-yû Chú ke ló-thâi Ngâ-kok. 20 Ngài só siá ke he chṳ̂n-sṳ̍t ke; chhai Song-ti mien-chhièn, ngài m̀-kám kóng fâ-liâu. 21 Heu-lòi, ngài hi-to Si-li-â lâu Kî-li-kâ ke yit-tai. 22 Ke-sṳ̀, Yù-thai-sén kok kau-fi ke Kî-tuk-thù chhiòn-phu m̀-sṳt ngài. 23 Kì-têu tân-chhiang thâng-kóng: "Ke thèu-pái pet-hoi ngài-têu ke ngìn, liá-ha fán-chón chhòn kì ko-hi sióng-oi sêu-me̍t ke sin-ngióng!" 24 Án-ngiòng, kì-têu chhiu yîn-vi ngài ke yèn-ku siung-chan Song-ti!

Kâ-lâ-thai 2

1 Sṳ̍p-si-ngièn heu, ngài lâu Pâ-nâ-pâ yu chón-hi Yâ-lu-sat-lâng, pin tai-tén Thì-tô khiung-ha hi; 2 ngài to-chón hi Yâ-lu-sat-lâng, he cheu Chú ke khí-sṳ. Ngài sṳ̂-ha hi kien ke-têu yû miàng-mong ke liâng-chhiu, tui kì-têu sot-mìn ngài chhai Ngoi-pâng-ngìn chûng-kiên só-chhòn ke fuk-yîm; yîn-vi ngài mò-oi ngài siên-chhièn ya-he liá-ha sat-mâng cho ke sàng-cho khûng-khûng. 3 Thùng ngài khiung-ha hi ke Thì-tô, sûi-yèn he Hî-lia̍p-ngìn, ya mò-ngìn miên-kióng kì chiap-su kot-lî; 4 ham kì chiap-su kot-lî ke, he ke-têu ká-cho hiûng-thi, thêu-thêu kâ-ngi̍p kau-fi ke ngìn. Ke-têu ngìn chhiong chṳ̂n-tham yit-yong thêu-ngi̍p-lòi, oi tham ngài-têu sin Kî-tuk Yâ-sû só tet-tó ke chhṳ-yù; kì-têu ke muk-tit he oi ham ngài-têu cho nù-li. 5 Tui ke-pân ngìn, ngài-têu chhiùng-lòi m̀-sṳt ngiong-phu; ngài-têu án-ngiòng cho, he oi vi ngì-têu pó-chhùn fuk-yîm ke chṳ̂n-lî. 6 Lun-tó ke-têu pûn ngìn khon-cho yû miàng-mong ke liâng-chhiu (kì-têu ke thi-vi kô-tâi tui ngài pin mò châng-chhâ, yîn-vi Song-ti m̀-he phìn ngoi-péu lòi phan-ton ngìn), ngài he kóng, ke-têu yû miàng-mong ke ngìn pin mò ham ngài chiap-su má-ke sîn ke chṳ́-sṳ; 7 tiên-to, kì