The Old Testament of the Holy Bible

Chiv Keeb 1

Tswm nplajteb

1 Chiv keeb thau u yog Vaajtswv tswm lub ntuj lub teb. 2 Thau u lub nplajteb peem tsw tsheej daabtsw le, dej tseem laum nkaus sau, ntuj tsaus quas ncab, teb tsaus quas nti. Vaajtswv tug Ntsuj Plig yuj moog yuj lug sau nplaim dej. 3 Vaajtswv has tas ca le pum kev tes txawm pum kev kaaj quas lug. h Vaajtswv saib qhov pum kev hov mas Vaajtswv zoo sab heev. Vaajtswv muab qhov pum kev cais ntawm qhov tsaus lug. 5 Vaajtswv hu qhov pum kev ua nruab nub hu qhov tsaus ua mo ntuj. Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub ib. 6 Vaajtswv has tas ca le muaj lub ntuj lug quas dej nyag nyob nyag. 7 Vaajtswv tswm lub ntuj mas lub ntuj quas tej dej kws nyob huv qaab ntuj hab qaum ntuj nyag nyob nyag. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 8 Vaajtswv txha hu txheej sau ua ntuj. Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub ob. 9 Vaajtswv has tas tej dej kws nyob huv qaab ntuj ca le sau lug ua ke kuas aav tawm tuaj. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 10 Vaajtswv hu thaaj aav ua nplajteb, hu tej dej kws sau lug ua ke ua hav txwv. Vaajtswv saib tej kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. 11 Vaajtswv has tas aav ca le tuaj xyoob ntoo nroj tsuag qoob loos kws txhawv tawg paaj txw txwv, tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 12 Nplajteb txawm tuaj xyoob ntoo nroj tsuag qoob loos kws txhawv tawg paaj txw txwv. Vaajtswv saib tej kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. 13 Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub peb. 14 Vaajtswv has tas ca le muaj tej lub ci ci nyob sau ntuj quas nruab nub mo ntuj, quas caij quas nyoog, quas nub quas hli, quas naj quas xyoo. 15 Tej lub hov yuav ci ntsaa quas ab tuaj tsua nplajteb. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 16 Vaajtswv tswm ob lub ci ci lu j luj tsua sau ntuj, lub luj yog lub nub kws kaav nruab nub, lub yau yog lub hi is kws kaav mo ntuj. Vaajtswv tswm tej nub qub huvsw hab. 17 Vaajtswv muab tej lub ci ci hov txawb tsua sau ntuj kuas ci tuaj tsua nplajteb, 18 kaav nruab nub mo ntuj hab quas qhov kaaj qhov tsaus. Vaajtswv saib tej kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. 19 Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub plaub. 20 Vaajtswv has tas ca le muaj ib puas tsaav yaam tsaj nyob puv nruab deg hab muaj ib puas tsaav yaam noog yaa puv nruab ntug. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 21 Vaajtswv tswm tej tsaj luj luj nyob huv hav txwv hab tswm ib puas tsaav yaam tsaj dha yaa laim quas txag nruab deg hab tswm ib puas tsaav yaam noog. Vaajtswv saib tej kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. 22 Vaajtswv foom koob foom moov tsua tej tsaj hov has tas, tej tsaj nruab deg ca le fuam vaam coob coob moog puv dej, tej noog ca le fuam vaam sau lub nplajteb. 23 Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub tswb. 24 Vaajtswv has tas nplajteb ca le muaj ib puas tsaav yaam tsaj tsw has tsaj nyeg tsaj qus, tsaj luj tsaj yau huvsw. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 25 Yog le hov Vaajtswv txha tswm ib puas tsaav yaam tsaj tsua huv nplajteb. Vaajtswv saib tej kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. 26 Vaajtswv has tas peb yuav tswm tuabneeg kuas muaj yaam ntxwv zoo le peb. Tuabneeg yuav kaav tej ntseg tej noog, tsaj nyeg tsaj qus hab tej luj tej yau taag huvsw. 27 Yog le hov Vaajtswv txha tswm tuabneeg tug yaam ntxwv zoo le Vaajtswv. Vaajtswv tswm ib tug quasyawg hab tswm ib tug quaspuj. 28 Nwg foom koob foom moov tsua ob tug has tas, ca le muaj tub ki coob coob, meb tej xeeb ntxwv txha le fuam vaam moog nyob puv nkaus huv nplajteb, hab kaav nplajteb taag nrho huvsw. Kuv tsaa mej kaav ib puas tsaav yaam tsaj tsw has ntseg, tsaj nyeg tsaj qus, naag noog huvsw. 29 Hab Vaajtswv has tas kuv pub ib puas tsaav yaam qoob loos hab txwv maab txwv ntoo huvsw tsua mej noj. 30 Kuas kuv ca tej nroj tsuag nplooj xyoob nplooj ntoos tsua tej tsaj nyeg tsaj qus hab naag noog noj. Tes txawm muaj lawv le Vaajtswv has. 31 Vaajtswv saib ib puas tsaav yaam kws Vaajtswv tswm tau hov mas Vaajtswv zoo sab heev. Muaj nruab nub hab muaj mo ntuj yog nub rau.

Chiv Keeb 2

1 Vaajtswv tswm lub ntuj lub teb hab ib puas tsaav yaam kws nyob sau ntuj hab nyob huv nplajteb tav taag le nuav. 2 Nub xyaa Vaajtswv su Vaajtswv tsw ua ib yaam daabtsw le tsua qhov nwg tub tswm ib puas tsaav yaam tav taag tsua nub rau lawm. 3 Vaajtswv foom koob foom moov tsua nub xyaa hab muab nub xyaa ua nub tseem ceeb, tsua qhov Vaajtswv tub tswm ib puas tsaav yaam txhwj lawm nwg tsw ua ib yaam daabtsw le lawm. 4 Thaus Vaajtswv tswm ntuj tswm teb nwg tswm lawv le has taag lug nuav lawm.

Rov has txug tej kws Vaajtswv tswm hab lub vaaj Etee

Thaus Vaajtswv Yawmsaub tswm tau lub ntuj lub teb, 5 thaus hov lub nplajteb tseem tsw tau muaj xyoob ntoo nroj tsuag tuaj le, tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub tseem tsw tau tso naag lug hab tsw tau muaj tuabneeg ua laj ua teb. 6 Txawm yog tsw tau muaj naag lug los dej ca le txheem huv nruab aa tuaj ua tsua thaaj aav huv nplajteb noo thoob plhawv. 7 Thaus hov Vaajtswv Yawmsaub muab aav lug puab ua tuabneeg. Vaajtswv Yawmsaub rau sav rau paa tsua huv tuabneeg lub qhov ntswg tuabneeg txha caj sa. 8 Dhau hov Vaajtswv Yawmsaub ua ib lub vaaj tsua ntawm lub chaw kws npe hu ua Etee. Lub vaaj hov nyob npuas saab nub tuaj. Vaajtswv Yawmsaub coj tug tuabneeg kws Vaajtswv muab aav puab, lug nyob huv lub vaaj hov. 9 Vaajtswv Yawmsaub tswm tej xyoob ntoo kws zoo nkauj hab tawg paaj txw txwv ua ntshua quas nab tsua huv lub vaaj hov. Huv plawv vaaj muaj ob tsob ntoo kws tseem ceeb, ib tsob yog tsob kws cawm txujsa, ib tsob yog tsob kws ua tsua tuabneeg paub qhov zoo qhov phem. 10 Muaj ib tug dej ndwg huv Etee mas ntub lub vaaj Etee hov. Dhau ntawm lub vaaj Etee mas tug dej hov ncau ua plaub ceg. 11 Ceg ib npe hu ua Pichoo. Ceg dej hov ndwg moog vej Havila tebchaws. 12 Lub tebchaws hov muaj tej tseem kub, muaj tej pob zeb muaj nqes hab muaj tej roj tsw-qaab kws muaj nqes. 13 Ceg dej ob npe hu ua Kihoo. Ceg dej hov ndwg vej Khuj tebchaws. 14 Ceg dej peb npe hu ua Thaiki. Ceg dej hov ndwg npuas Axilia tebchaws saab nub tuaj. Ceg dej plaub npe hu ua Yufate. 15 Vaajtswv Yawmsaub coj tug tuabneeg kws Vaajtswv tswm, lug nyob huv lub vaaj Etee es kuas nwg zuv hab tu lub vaaj. 16 Vaajtswv Yawmsaub has tsua nwg tas, kuv kheev koj noj ib puas tsaav yaam txwv ntoo kws nyob huv lub vaaj nuav taag nrho. 17 Kuv tsuas tsw kheev koj noj tsob txwv ntoo kws ua tau tsua tuabneeg paub qhov zoo qhov phem xwb. Yog koj noj nub twg koj yeej yuav tuag nub hov. 18 Hab Vaajtswv Yawmsaub has tas tsw tswm nyog kuv ca tug quasyawg nuav nyob tuab leeg xwb. Kuv yuav tswm dua ib tug lug ua tug paab nwg, nrug nwg nyob ua txwj ua nkawm. 19 Vaajtswv Yawmsaub tub muab aav lug puab ib puas tsaav yaam tsaj hab ib puas tsaav yaam noog. Mas Vaajtswv coj tej tsaj hab tej noog kws Vaajtswv tswm lug tsua tug quasyawg saib, tug quasyawg yuav tis npe hu le caag, tej tsaj hab tej noog txha muaj npe lawv le tug quasyawg hov tis. 20 Nwg tis npe tsua tej tsaj nyeg tsaj qus naag noog taag huvsw lawm, kuas tej tsaj hov yeej paab tsw tau nwg hab tsw yog nwg txwj nwg nkawm. 21 Mas Vaajtswv Yawmsaub txha le ua tsua tug quasyawg tsaug zug heev. Thaus nwg tsaug zug lawm Vaajtswv muab tug quasyawg ib tug taav rhu lug. Vaajtswv ua tsua lub qhov nqaj rov nqawm zoo le qub. 22 Vaajtswv muab tug taav hov tswm ua ib tug quaspuj. Thaus nwg tswm tau lawm nwg muab tug quaspuj hov cob tsua tug quasyawg. 23 Tug quasyawg txha has tas tug nuav tej txhaa yog kuv txhaa, nwg tej nqaj yog kuv nqaj, nwg npe hu ua quaspuj tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub rhu nwg tawm ntawm quasyawg lug. 24 Vem le hov tug quasyawg nwg txha tso nwg nam nwg txwv tseg moog nrug tug quaspuj nyob ua txwj ua nkawm, ob tug txha koom ua ib tug. 25 Tug quasyawg hab tug quaspuj hov, ob tug puav leej lab qaab, kuas ib leeg tsw tau paub txaaj muag tsua ib leeg.

Chiv Keeb 3

Tuabneeg tsw noog Vaajtswv lug

1 Tej tsaj nruab nraag kws Vaajtswv Yawmsaub tswm, naab ntse dua tej huvsw. Naab nug tug quaspuj hov tas, Vaajtswv txwv has tas meb tsw xob noj ib puas tsaav yaam txwv ntoo kws nyob huv lub vaaj nuav tag lov. 2 Tug quaspuj teb naab tas, ib puas tsaav yaam txwv ntoo kws nyob huv lub vaaj nuav Vaajtswv kheev ib noj taag nrho huvsw. 3 Tsuas yog Vaajtswv tsw kheev ib noj tsob txwv ntoo kws nyob huv lub plawv vaaj xwb, Vaajtswv txwv tsw kheev ib noj lossws kov hlo le. Yog ib tsw noog ib yuav tuag. h Naab teb tas, meb yeej yuav tsw tuag le. 5 Vaajtswv has le hov tsua qhov Vaajtswv yeej paub tas thaus twg meb noj tsob txwv ntoo hov meb yuav pum tseeb paub txhua hab meb yuav paub qhov zoo qhov phem ib yaam le Vaajtswv. 6 Tug quaspuj pum tas tsob ntoo hov zoo nkauj hab tej txwv ntxwm qaab kawg le. Tsw yog le hov xwb nwg xaav tas tej txwv ntoo hov tseem yuav ua tsua nwg muaj tswvyim hab. Tes nwg txawm cev teg moog de cov txwv lug noj. Nwg muab tsua nwg tug quasyawg noj hab. 7 Thaus ob tug noj taag nrho lawm taamswm hov ob tug txawm pum tseeb paub txhua, ob tug txha paub tas ob tug lab qaab. Yog le hov ob tug txha moog de nplooj txwv cua coj lug xaws naav. 8 Nub hov thaus yuav tsaus ntuj, ob tug nov Vaajtswv Yawmsaub tuaj huv lub vaaj, ob tug txha moog tswv nraim tsua huv ib koog ntoo kuas Vaajtswv tsw xob pum ob tug. 9 Kuas Vaajtswv Yawmsaub hu tug quasyawg tas, koj moog tsua twg lawm. 10 Nwg teb tas kuv nov koj lug huv lub vaaj nuav kuv ntshai, kuv txha tswv nraim, tsua qhov kuv lab qaab. 11 Vaajtswv nug tas leejtwg has tsua koj tas koj lab qaab nua. Koj noj tsob txwv ntoo kws kuv txwv tsw kheev koj noj hov lawm los. 12 Tug quasyawg teb tas tub yog tug quaspuj kws koj muab tsua kuv nwg muab cov txwv ntoo hov cev tsua kuv noj kuv txha le noj lawm. 13 Vaajtswv Yawmsaub nug tug quaspuj tas, vem le caag koj ua le kos. Nwg teb tas naab ntxag kuv noj es.

Vaajtswv teem txem

14 Vaajtswv Yawmsaub txha le has tsua naab tas, vem koj ntxag tug quaspuj nuav ua txhum koj yuav raug foom tsw zoo. Taag nrho tej tsaj huvsw koj tuab leeg yuav tau rws lub txem nuav. Txwj nuav moog koj yuav muab koj lub plaab ndaug huv aav hab noj moov aav moog taag koj swm neej. 15 Kuv yuav ua kuas koj hab tug quaspuj nuav ua yeeb ncuab. Nwg caaj ceg hab koj caaj ceg los yuav ua yeeb ncuab moog le. Tug puj hov le xeeb ntxwv yuav tsoo koj taubhau ntsoog, hab koj yuav tum puab lauj taw o hab ntsuab. 16 Vaajtswv Yawmsaub has tsua tug quaspuj tas, kuv yuav tsaav kev txom nyem tsua thaus koj hai mivnyuas, hab tsaav mob tsua thaus kws koj yug mivnyuas. Txawm yog le hov los koj tseem xaav nrug quasyawg ua txwj ua nkawm, kuas tug quasyawg tswj fwm koj. 17 Vaajtswv Yawmsaub has tsua tug quasyawg tas, vem koj noog quaspuj lug es noj tsob txwv ntoo kws kuv tsw kheev, kuv txha foom tsw zoo tsua cov aav, mas koj yuav swv zug khwv moog taag koj swm neej txha tau noj tau haus. 18 Aav yuav tuaj nroj tuaj xuav paug. Koj yuav de zaub haav zoov haav tsuag lug noj. 19 Koj yuav ua teb khwv khwv fws nrug quas ntsuav koj txha tau noj moog txug thaus koj rov moog ua aav, tsua qhov yog kuv muab aav lug tswm koj, kuv muab aav puab koj mas koj yuav rov moog ua aav. 20 Ataa tis npe tsua Ataa tug quaspuj hu ua Hava. Lub npe hov lub ntsab txhais tas nwg yog txhua haiv tuabneeg suavdawg nam. 21 Vaajtswv Yawmsaub muab tawv tsaj lug ua rwg tsho tsua Ataa hab Hava naav.

Vaajtswv ntab ob tug tawm huv lub vaaj moog

22 Dhau hov Vaajtswv Yawmsaub has tas nwgnuav tug quasyawg nwg zoo le peb lawm. Nwg paub qhov zoo qhov phem, tsaam tes nwg moog de tsob txwv ntoo kws cawm txujsa lug noj, tes nwg txujsa yuav ntev moog ib txhws tsw kawg. 23 Vem le hov Vaajtswv Yawmsaub txha ntab nwg tswv tawm huv lub vaaj Etee. Vaajtswv has tas koj moog ua teb nrhav noj huv cov aav kws kuv muab lug tswm ua koj. 24 Thaus Vaajtswv Yawmsaub ntab nwg tswv tawm huv lub vaaj moog lawm, Vaajtswv kuas ib co tubkhai Chelunpee sau ntuj nyob ntawm lub vaaj saab nub tuaj zuv lub vaaj, hab Vaajtswv muab ib raab ntaaj nplaim tawg kws tig tau moog tsua txhua faab zuv tsw kheev leejtwg moog ze tsob txwv ntoo kws cawm txujsa.

Chiv Keeb 4

Khayee hab Apee

1 Tom qaab hov Ataa nrug nwg tug quaspuj pw ua ke, nwg tug quaspuj txha le xeeb tub. Nwg yug tau ib tug mivtub. Nwg has tas Yawmsaub pub kuv muaj ib tug mivtub, yog le hov nwg txha muab tis npe hu ua Khayee. 2 Tom qaab hov nwg rov xeeb dua tub. Nwg yug tau ib tug mivtub hab. Nwg muab tis npe hu ua Apee. Apee yog tub yug yaaj yug tshws, Khayee yog tub qoob tub loos. 3 Nyob nyob mas muaj ib nub Khayee coj nwg tej qoob loos kws nwg ua tau tuaj xyeem tsua Yawmsaub. 4 Huas Apee muab tej tug mivnyuas yaaj kws yog thawj thawj tug coj lug tua, nwg xaiv tej nqaj kws zoo zoo coj tuaj xyeem tsua Yawmsaub. Tej kws Apee ua hov hum Yawmsaub sab. 5 Huas tej kws Khayee coj tuaj tsw hum Yawmsaub sab. Khayee txha chim ua ntsej muag o quas wv. 6 Thaus Yawmsaub pum Khayee chim le hov Yawmsaub txha nug Khayee tas, Khayee, vem le caag koj yuav chim ua tug nam ntsej muag o wv le kos. 7 Yog koj ua zoo, kuv yeej yuav txaus sab tsua koj tes koj yuav zoo sab. Kuas koj yeej ua phem, koj txujkev phem yaam nkaus le tug tsuv kws zuv quas rawv ntawm koj qhov rooj tog tum koj. Kuas koj yuav tsum ua kuas koj kov yeej nwg. 8 Tom qaab hov Khayee has tsua nwg tug kwv tas, Apee, ib moog yos ua sw nraag teb os. Thaus ob tug moog txug nraag teb lawm, Khayee txawm ca le muab Apee qhau kag tua pov tseg. 9 Yawmsaub nug Khayee tas, Khayee, koj tug kwv Apee dua twg lawm. Khayee teb tas kuv tsw paub, sub kuv yog tug kws saib kuv tug kwv. 10 Yawmsaub rov nug Khayee tas, Khayee, ua caag koj yuav ua tsw zoo le kos. Koj tug kwv cov ntshaav kws lug tsua huv aav tub hu kuas kuv ua pauj tsua koj. 11 Nwgnuav koj raug foom tsw zoo koj yuav ua tsw tau noj, tsua qhov cov aav tub nqug koj tug kwv kws koj muab tua cov ntshaav lawm. 12 Txawm yog koj khwv ua laj ua teb ntau npaum le caag los koj yuav tsw tau qoob loos, Koj yuav nyob tsw muaj vaag tsw muaj tse. 13 Khayee has tsua Yawmsaub tas, koj rau txem tsua kuv nyaav kawg le, ntshai kuv yuav rws tsw taug. 14 Nub nua koj ntab kuv tswv tawm ntawm thaaj aav nuav moog hab tswv tawm ntawm koj xub ndag moog ua tug tsw muaj vaag tsw muaj tse, es moog moog lug lug huv nplajteb. Yog luas pum kuv los ntshai luas yuav ca le muab kuv tua pov tseg. 15 Yawmsaub has tsua Khayee tas, yog leejtwg tseem muab koj tua pov tseg, tug hov yuav raug txem nyaav dua koj xyaa npaug. Vem le nuav Yawmsaub txha ntaus cim tsua Khayee lub cev kuas txhua tug kws pum Khayee tsw xob muab Khayee tua pov tseg. 16 Khayee txha le tswv tawm ntawm Yawmsaub moog lawm. Nwg tswv moog nyob huv ib lub tebchaws npe hu ua Nauj. (Kws txhais tas moog moog lug lug.) Lub tebchaws hov nyob ntawm lub vaaj Etee saab nub tuaj.

Khayee caaj ceg

17 Khayee nrug Khayee tug quaspuj pw ua ke. Khayee tug quaspuj txha xeeb tub. Nwg yug tau ib tug mivtub. Khayee ob tug muab tis npe hu ua Enauj. Khayee ua tau ib lub moos. Khayee tis npe tsua lub moos hov hu ua Enauj lawv le Khayee tug tub lub npe. 18 Enauj muaj ib tug tub npe hu ua Ilaj. Ilaj muaj ib tug tub npe hu ua Mehuya-ee. Mehuya-ee muaj ib tug tub npe hu ua Methuxa-ee. Methuxa-ee muaj ib tug tub npe hu ua Lamej. 19 Lamej yuav ob tug quaspuj ib tug npe hu ua Anta, ib tug npe hu ua Xilas. 20 Anta muaj ib tug tub npe hu ua Yanpa. Yanpa yog thawj thawj tug kws nyob tsev ntaub hab yug tsaj txhu. 21 Yanpa tug kwv npe hu ua Yunpaa. Yunpaa yog thawj tug kws txawj tshuv raaj hab ntaus nkauj nog ncaas. 22 Xilas muaj tub hab, nwg tug tub npe hu ua Thunpa Khayee. Thunpa Khayee yog thawj tug kws xub txawj ntaus tooj ntaus hlau. Thunpa Khayee muaj ib tug muam npe hu ua Na-ama. 23 Lamej has tsua Lamej ob tug quaspuj tas, Anta hab Xilas, meb ca le noog kuv has. Kuv tua ib tug tub hluas, vem nwg ntaus kuv mob. 24 Tug kws tua Khayee yuav raug txem xyaa npaug, kuas tug kws tua kuv yuav raug txem xyaa caum xyaa npaug.

Xej hab Enaus

25 Ataa hab Hava ob tug rov yug tau ib tug tub. Hava has tas Vaajtswv pub kuv rov muaj dua ib tug tub lug sawv Apee kws Khayee muab tua pov tseg lawm chaw. Nwg txha muab tis npe hu ua Xej. 26 Xej muaj ib tug tub npe hu ua Enaus. Txwj thaus hov lug tuabneeg txawm chiv tuav Yawmsaub lub npe pe Yawmsaub.

Chiv Keeb 5

Ataa caaj ceg

1 Ntawm nuav moog yog has txug Ataa caaj ceg. Thaus Vaajtswv tswm tuabneeg Vaajtswv tswm zoo lawv le Vaajtswv tug yaam ntxwv. 2 Vaajtswv tswm ua quasyawg hab quaspuj, hab foom moov zoo tsua ob tug, mas Vaajtswv txha le hu ob tug ua tuabneeg. 3 Thaus kws Ataa noob nyoog muaj ib puas peb caug xyoo nwg muaj dua ib tug tub zoo le nwg, nwg tis npe hu ua Xej. 4 Dhau hov Ataa tseem nyob tau yim pua xyoo mas nwg tseem muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 5 Ataa le noob nyoog huvsw muaj cuaj pua peb caug xyoo le tuag. 6 Xej noob nyoog muaj ib puas tswb xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Enaus. 7 Dhau hov Xej tseem nyob tau yim pua xyaa xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 8 Xej noob nyoog huvsw muaj cuaj pua kaum ob xyoos le tuag. 9 Enaus noob nyoog muaj cuaj caug xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Kainaa. 10 Dhau hov Enaus tseem nyob tau yim pua kaum tswb xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 11 Enaus noob nyoog muaj cuaj pua tswb xyoos le tuag. 12 Kainaa noob nyoog muaj xyaa caum xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Mahala-ee. 13 Dhau hov Kainaa tseem nyob tau yim pua plaub caug xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 14 Kainaa noob nyoog muaj cuaj pua kaum xyoo le tuag. 15 Mahala-ee noob nyoog muaj rau caum tswb xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Yale. 16 Dhau hov Mahala-ee tseem nyob tau yim pua peb caug xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 17 Mahala-ee noob nyoog muaj yim pua cuaj caug tswb xyoos le tuag. 18 Yale noob nyoog muaj ib puas rau caum ob xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Enauj. 19 Dhau hov Yale tseem nyob tau yim pua xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 20 Yale noob nyoog muaj cuaj pua rau caum ob xyoos le tuag. 21 Enauj noob nyoog muaj rau caum tswb xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Methuxala. 22 Dhau hov Enauj kuj nrug nraim Vaajtswv tau peb puas xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 23 Enauj le noob nyoog huvsw muaj peb puas rau caum tswb xyoos. 24 Enauj nrug nraim Vaajtswv mas nwg ca le pluj lawm, yog Vaajtswv coj nwg moog lawm. 25 Methuxala noob nyoog muaj ib puas yim caum xyaa xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Lame. 26 Dhau hov Methuxala tseem nyob tau xyaa pua yim caum ob xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 27 Methuxala noob nyoog muaj cuaj pua rau caum cuaj xyoos le tuag. 28 Lame noob nyoog muaj ib puas yim caum ob xyoos mas muaj ib tug tub. 29 Nwg tis npe hu ua Nau-e vem nwg yuav paab peb teg num nyaav huv thaaj aav kws Yawmsaub muab foom tsw zoo nuav kuas swb. 30 Txwj thaus Lame muaj Nau-e lawm, Lame tseem nyob tau tswb puas cuaj caug tswb xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 31 Lame noob nyoog muaj xyaa pua xyaa caum xyaa xyoo le tuag. 32 Nau-e noob nyoog muaj tswb puas xyoo mas muaj tub hu ua Xeeb hab Haa hab Yafe.

Chiv Keeb 6

Tuabneeg ua phem

1 Nyob nyob tuabneeg fuam vaam coob coob puv nplajteb, muaj tub muaj ntxhais. 2 Tuabneeg qaum ntuj pum tas tej ntxhais hov zoo nkauj. Yog le hov puab txawm tuaj saib tuaj yuav ua quaspuj. 3 Yawmsaub pum le hov nwg txha has tas kuv yuav tsw kheev tuabneeg muaj sa ntev moog ib txhws tsua qhov tuabneeg yuav txawj tuag. Txwj nuav moog kuv tsuas kheev tuabneeg muaj sa nyob txug ib puas neeg nkaum xyoo xwb. 4 Mas tam kws tuabneeg qaum ntuj tuaj yuav tuabneeg nplajteb hov lug tsua ob peb tam tom qaab mas muaj tej tuabneeg kws luj kawg le. Puab yog cov tuabneeg qaum ntuj kws yuav tuabneeg nplajteb tej ntxhais cov mivnyuas. Cov mivnyuas nuav yog cov tuabneeg kws muaj tswvyim hab muaj meej thawb thau u. 5 Thaus Yawmsaub pum tas tuabneeg ua nruj ua tswv, ua phem ua qas tsua txhua qhov, hab tuabneeg pheej xaav zaaj phem xwb, 6 Yawmsaub tu sab heev. Nwg khauv xwm kawg le, sov ua caag nwg laam tswm tau ib co tuabneeg huv nplajteb. 7 Vem le hov Yawmsaub txha has tas kuv yuav ua kuas ib puas tsaav yaam kws kuv tswm tsua huv nplajteb puam tsuaj taag huvsw tsw has tuabneeg, tsaj nyeg tsaj qus, nyuas naag nyuas noog huvsw,tsua qhov tej hov ua tsua kuv tu sab heev. Txawm yog kuv tswm tej hov los kuv yuav tsw khauv xwm hlo le. 8 Kuas Yawmsaub hlub Nau-e tsua qhov Nau-e ua hum nwg sab.

Nau-e

9,10 Zaaj nuav yuav has txug Nau-e tsev tuabneeg. Nau-e muaj peb leeg tub. Ib tug npe hu ua Xeeb, ib tug hu ua Haa, ib tug hu ua Yafe. Nau-e yog ib tug tuabneeg ncaaj nceeg. Nwg tuab leeg xwb ua hum Vaajtswv sab hab nwg naj nub nrug Vaajtswv sws raug zoo. 11 Dua le lwm tug, Vaajtswv pum tas suavdawg puav leej ua txhum huvsw, hab tuabneeg pheej ua phem ua qas heev zuj quas zug moog txhua nrho hov txhua hov chaw. 12 Vaajtswv saib lub nplajteb nuav qas kawg le tsua qhov tuabneeg tsuas pheej ua tsw zoo xwb. 13 Mas Vaajtswv txha has tsua Nau-e tas, kuv tub ua ib sab lawm tas kuv yuav ua kuas tuabneeg puam tsuaj taag nrho huvsw, tsua qhov tuabneeg ua tsua lub nplajteb nuav qas heev hwv lawm. 14 Nau-e koj ca le moog muab cov ntoo kws ruaj ruaj lug ua ib lub nkoj. Koj yuav tsum ua ntau chaav. Thaus ua tau lawm koj muab roj aav nplaum luam saab huv hab saab nrau thoob plhawv huvsw. 15 Koj yuav tsum ua lub nkoj lawv le nuav, qhov ntev peb puas tshwm, qhov daav tswb caug tshwm, qhov sab peb caug tshwm. 16 Koj tsw xob xov nto cov vuag kws vuv, koj tseg sab le ib tshwm thoob plhawv lub nkoj, hab ua qhov rooj tsua ib saab nkoj. Huv lub nrog nkoj koj yuav tsum ua peb txheej. 17 Kuv yuav tso dej lug nyaab lub nplajteb nuav kuas ib puas tsaav yaam kws muaj sa tuag taag huvsw. 18 Kuas kuv yuav cog lug tseg tsua koj. Koj hab koj quaspuj tub nyaab suavdawg moog nyob huv lub nkoj. 19 Koj ca le muab ib puas tsaav yaam tsaj ib yaam ib nkawg moog tsua huv lub nkoj, tej hov txha tsw tuag. 20 Koj muab tej naag noog ib yaam ib nkawg, tsaj nyeg tsaj qus, tsaj luj tsaj yau ib yaam ib nkawg, tsua huv lub nkoj, tej tsaj hov txha tsw tuag. 21 Koj yuav tsum ncu ntsoov npaaj ib puas tsaav yaam zaub mov tsua huv lub nkoj hab, koj tsev tuabneeg hab tej tsaj hov txha tau noj. 22 Nau-e ua ib puas tsaav yaam lawv le Vaajtswv has huvsw.

Chiv Keeb 7

Dej nyaab nplajteb

7 Yawmsaub has tsua Nau-e tas, koj hab koj tsev tuabneeg ca le moog nyob huv lub nkoj. Kuv pum tas tam tuabneeg kws nrug koj nyob nuav tsuas yog koj tuab leeg txha ua hum kuv sab xwb. 2 Koj yuav tsum muab tej tsaj kws huv huv ib yaam xyaa nkawm ib tug maum ib tug txwv, muab tej tsaj kws tsw huv ib yaam ib nkawg, 3 muab tej noog ib yaam xyaa nkawm, ib tug puj ib tug lauv coj lug tsua huv lub nkoj tsua qhov kuv tsw xaav ca tej tsaj hov tuag, kuv yuav tseg ca ua noob moog. 4 Xyaa nub sau nuav kuv yuav tso naag lug tsua huv nplajteb nuav plaub caug nub plaub caug mo. Kuv yuav ua kuas ib puas tsaav yaam kws kuv tub tswm kuas muaj txujsa lug lawm puam tsuaj taag huvsw moog. 5 Nau-e ua ib puas tsaav yaam lawv quas nraim le Vaajtswv tej lug txhua lu huvsw. 6 Thaus dej lug nyaab lub nplajteb Nau-e noob nyoog muaj rau pua xyoo. 7 Nau-e hab quaspuj tub nyaab suavdawg moog nyob huv lub nkoj kuas dim dej nyaab. 8 Tej tsaj kws huv hab tej tsaj kws tsw huv, tej naag noog, tsaj hlub tsaj yau ib yaam ib nkawg, ib tug maum ib tug txwv, 9 puav leej nrug Nau-e hab Nau-e tsev tuabneeg moog nyob huv lub nkoj lawv le Vaajtswv has ca. 10 Dhau xyaa nub naag txawm ca le nrov nroo quas ntwg lug nyaab nplajteb. 11 Nub kaum xyaa lub ob hi is ntuj thaus Nau-e noob nyoog muaj rau pua xyoo lawm, nub hov ntuj ca le tsaus dub quas ncab naag lug sws laub sws lug sau ntuj lug tsua huv nplajteb. Tej khuab roob khuab haa txawm txhawv dej phwj pes yog, npau dug quas daam nruab aa tuaj. 12 Naag lug tsw tu le tsua huv lub nplajteb nuav tau plaub caug nub plaub caug mo. 13 Nub kws naag chiv lug Nau-e hab Nau-e tug quaspuj, Nau-e peb tug tub Xeeb, Haa, Yafe hab peb tug nyaab moog nyob huv lub nkoj. 14 Hab ib puas tsaav yaam tsaj tsw has tsaj nyeg tsaj qus, tsaj luj tsaj yau, naag noog, kaab ntsaum, 15 ib yaam ib nkawg, puav leej nrug Nau-e puab moog nyob huv lub nkoj lawv le Vaajtswv has. 16 Thaus puab moog taag tsua huv lub nkoj lawm, Yawmsaub ca le kaw nkaus lub qhov rooj nkoj. 17,18 Naag txawm ca le lug tsw tu le tau plaub caug nub plaub caug mo. Dej pheej fuam luj heev zuj quas zug ua tsua Nau-e lub nkoj ntaab hlo tsua sau nplaim dej hab txaav zuj quas zug lawm. 19 Dej fuam luj heev quas zug moog puv hauv roob hauv haav nyaab hlo tej hauv roob sab sab pluj taag nrho. 20 Dej nyaab dhau tej hauv roob sab sab hov tsua sau le kaum tswb tshwm. 21,22 Ib puas tsaav yaam muaj txujsa kws nyob huv nplajteb nuav tsw has naag noog kaab ntsaum, tsaj nyeg tsaj qus hab tuabneeg puav leej raug dej nyaab tuag taag huvsw. 23 Yawmsaub ua tsua ib puas tsaav yaam huv nplajteb nuav tsw has tuabneeg los yog, tsaj nyeg tsaj qus, naag noog, puav leej puam tsuaj taag nrho, tsuas tshuav Nau-e tsev tuabneeg hab tej tsaj kws nyob huv lub nkoj txha tsw tuag xwb. 24 Dej nyaab lub nplajteb nuav tau ib puas tswb caug nub le chiv nqeg.

Chiv Keeb 8

Dej nqeg

1 Vaajtswv yeej ncu ntsoov Nau-e hab ib puas tsaav yaam tsaj kws nyob huv lub nkoj. Thaus dhau ib puas tswb caug nub lawm, Vaajtswv tso cua lug ntsawj lub nplajteb, tes dej txawm maav maav nqeg quas zug rov qaab. 2 Vaajtswv ua kuas tej qhov dej kws txhawv kuj tu tsw txhawv, hab ua kuas naag tu tsw lug lawm. 3 Dej txawm nqeg quas zug tau ib puas tswb caug nub. 4 Nub kaum xyaa lub xyaa hli ntuj, Nau-e lub nkoj lug tug tsua sau ib lub hauv roob. Lub roob hov npe hu ua Alalaj. 5 Dej naj nub nqeg quas zug. Thaus txug nub xab ib lub kaum hli ntuj tej hauv roob le maav tshwm dub vog. 6 Tom qaab hov plaub caug nub Nau-e txawm qheb qhov rais nkoj. 7 Nau-e tso ib tug uab voj yaa tawm moog. Tug uab voj hov ca le yaa yuj moog yuj lug txug nub kws dej qhuav taag. 8 Tom qaab Nau-e tso ib tug nquab yaa tawm huv lub nkoj moog saib dej nqeg taag lawm los tsw tau. 9 Kuas tug nquab hov yaa moog nrhav tsw tau chaw tsaws hov twg le, nwg txha yaa rov lug cuag Nau-e, tsua qhov dej tseem nyaab nplajteb. Thaus Nau-e pum tug nquab yaa rov lug Nau-e cev teg moog txais tug nquab lug tso tsua huv lub nkoj. 10 Tom qaab xyaa nub Nau-e tso tug nquab yaa tawm moog dua. 11 Tug nquab yaa lawm ib tsaam thaus yuav tsaus ntuj nwg yaa rov qaab lug, nwg kwv ib daig nplooj kav laaj mog mog lug. Nau-e pum le hov Nau-e txha paub tas dej tub nqeg lawm. 12 Tom qaab xyaa nub Nau-e rov tso tug nquab yaa moog dua, kuas zag nuav tug nquab tsw yaa rov lug le lawm. 13 Thaus Nau-e noob nyoog muaj rau pua ib xyoos, xyoo hov lub ib hi is ntuj nub xab ib, dej nqeg taag nrho huvsw. Nau-e yaws tej vuag kws vuv lub nkoj es saib mas pum aav tub qhuav lawm. 14 Thaus txug nub neeg nkaum xyaa lub ob hi is ntuj aav qhuav taag nrho huvsw. 15 Vaajtswv has tsua Nau-e tas, 16 koj hab quaspuj tub nyaab mej suavdawg ca le tawm huv lub nkoj lug. 17 Koj ca le tso ib puas tsaav yaam tsaj kws nyob huv lub nkoj tawm tsw has tsaj nyeg tsaj qus, naag noog huvsw. Ca tej tsaj moog ua mivnyuas, xyaa mivnyuas kuas fuam vaam puv nplajteb. 18 Mas Nau-e hab quaspuj tub nyaab txha tawm huv lub nkoj lug. 19 Tej tsaj nyeg tsaj qus, naag noog txawm tawm ib yaam zuj quas zug huv lub nkoj lug ua tsheej paab tsheej pawg lawv le nyag yaam tsaj tsua saab nrau.

Nau-e xyeem tsaj tsua Vaajtswv

20 Nau-e tib ib lub thaaj ua lub chaw xyeem tsaj tsua Yawmsaub. Nau-e muab tej tsaj kws huv hab tej noog kws huv ib yaam ib tug coj lug tua, muab tso tsua sau lub thaaj hlawv ua Yawmsaub tsaug. 21 Thaus Yawmsaub nov tej paa hov tsw-qaab quas ntxag tuaj tsua nwg, nwg zoo sab, nwg xaav tas txawm yog tuabneeg tsw noog kuv lug los kuv yuav tsw foom lub nplajteb nuav dua lawm, tsua qhov kuv paub tas tuabneeg ib txwm yeej xaav phem thaus yau yau lug. Kuv yuav tsw ua tsua txhua yaam kws muaj sa puam tsuaj le zag nuav dua le lawm. 22 Yog lub nplajteb nuav tseem muaj nyob yeej yuav muaj lub ca i j cog caij sau, ca i j ntuj kub ntuj no, ntuj naag ntuj qhua, nruab nub mo ntuj moog ib txhws le.

Chiv Keeb 9

Vaajtswv lu lug kws cog tsua Nau-e

1 Vaajtswv foom koob foom moov tsua Nau-e hab Nau-e peb leeg tub has tas, mej yuav muaj tub ki muaj xeeb ntxwv fuam vaam coob coob moog nyob puv nplajteb. 2 Ib puas tsaav yaam tsaj kws nyob huv nplajteb nuav tsw has tsaj nyeg tsaj qus, naag noog, kaab ntsaum, ntseg puav leej yuav ntshai mej hab kuv muab tej hov tsua mej kaav. 3 Txwj nuav moog kuv pub ib puas tsaav yaam tsaj tsua mej noj ib yaam le kuv tub pub tej zaub tsua mej noj lawm. 4 Kuas mej tsw xob noj tej nqaj kws txheem ntshaav tsua qhov ntshaav yog yaam kws ua kuas muaj txujsa. 5 Yog leejtwg tua tuabneeg, kuv yuav rau txem tsua tug hov kuas nwg tuag hab. Tej tsaj kws tum tuabneeg tuag kuv yuav ua kuas tej tsaj hov puam tsuaj moog. 6 Tug kws tua lwm tug, tug hov yuav raug tua ib yaam nkaus, tsua qhov Vaajtswv tswm tuab- neeg muaj yaam ntxwv zoo ib yaam le Vaajtswv. 7 Mej yuav muaj tub ki muaj xeeb ntxwv fuam vaam coob coob nyob moog puv nplajteb. 8 Vaajtswv has tsua Nau-e hab Nau-e cov tub tas, 9 txwj nuav lawm yaav tom ntej kuv cog lug tseg tsua mej hab mej tej xeeb ntxwv, 10 hab ib puas tsaav yaam tsaj kws tawm huv lub nkoj lug tsw has tsaj nyeg tsaj qus, naag noog txhua yaam huvsw tas, 11 kuv yuav tsw tso dej lug ua tsua ib puas tsaav yaam kws caj sa puam tsuaj. Kuv yuav tsw tso dej lug nyaab nplajteb le zag nuav ib zag le lawm. 12 Hab Vaajtswv has tas kuv yuav ua ib yaam tshwm lug tsua mej hab tsua txhua yaam kws muaj txujsa pum, es kuas mej paub tas kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg lawm moog ib txhws le. 13 Kuv ua ib tug zaaj sawv tsua sau nruab ntug. Tug zaaj hov yog qhov tseem ceeb kws qha tas kuv tau cog lug tsua tuabneeg nplajteb has tas kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv has. 14 Thaus kuv ua fuab ntxoov nplajteb hab ua zaaj sawv sau cov fuab, 15 kuv yuav ncu ntsoov tej lug kws kuv cog tseg tsua mej hab tsua tej tsaj has tas, kuv yuav tsw tso dej lug ua tsua ib puas tsaav yaam kws caj sa puam tsuaj dua le lawm. 16 Thaus zaaj sawv sau cov fuab kuv yuav saib hab kuv yuav ncu ntsoov tej lug cog tseg kws kuv cog tsua ib puas tsaav yaam tsaj caj sa kws nyob huv nplajteb. 17 Tug zaaj nuav yog qhov kws qha tas kuv tau cog lug tseg tsua ib puas tsaav yaam kws caj sa huv nplajteb.

Nau-e hab nwg cov tub

18 Xeeb, Haa hab Yafe kws yog Nau-e peb leeg tub puab tawm huv lub nkoj lug. Haa yog Khana-aa txwv. 19 Nau-e peb leeg tub hov puab yog txhua haiv tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav cov yawm koob. 20 Nau-e yog tuabneeg ua laj ua teb. Nwg yog thawj tug kws xub cog txwv maab. 21 Muaj ib nub nwg haus kua txwv maab xwv. Nwg qaug kua txwv maab xwv, nwg feeb tsw meej nwg ca le muab nwg cev rwg tsho hle huvsw, nwg pw lab qaab quas cuas huv tsev ntaub. 22 Thaus Haa kws yog Khana-aa txwv pum nwg txwv pw lab qaab quas cuas le hov nwg txawm moog has tsua nwg ob tug tijlaug, 23 mas Xeeb hab Yafe ob tug txha moog muab ib daim vum taab, mas muab nthuav kag, ib leeg nqug ib saab khuam tsua sau xub pwg es thaub qaab coj moog npug leej txwv lub cev huv lub tsev ntaub. Ob tug tsw tig plhu saib leej txwv lub cev kws lab qaab hov le. 24 Thaus Nau-e feeb meej lawm nwg paub tej kws tug tub ntxawg tau ua tsua nwg. 25 Nwg txha has tas cov nyuas tuabneeg Khana-aa ca le raug foom tsw zoo. Nwg yuav ua nwg ob tug tijlaug qhev. 26 Hab Nau-e has tas ua Xeeb tug Vaajtswv Yawmsaub tsaug, cov tuabneeg Khana-aa yuav ua Xeeb qhev. 27 Thov Vaajtswv foom moov tsua Yafe kuas vaam meej, hab thov Vaajtswv ca Yafe tej xeeb ntxwv nrug Xeeb haiv tuabneeg nyob ua ke. Cov tuabneeg Khana-aa yuav ua Yafe qhev. 28 Txwj thaus dej nyaab nplajteb lug Nau-e tseem ua neej nyob tau peb puas tswb caug xyoo hab. 29 Thaus nwg tuag nwg noob nyoog muaj cuaj pua tswb caug xyoo.

Chiv Keeb 10

Chiv Keeb 11

Tug pem thuam

1 Thaus chiv thawj tej tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav suav-dawg puav leej has tuab yaam lug, has tuab lub suab seeb chim xwb. 2 Thaus puab tswv moog tsua saab nub tuaj, puab moog txug huv Papiloo tebchaws puab pum ib lub taj. Puab txawm ua zej ua zog tsua huv lub taj hov. 3 Puab sws thaam has tas peb ca le muab aav puab ua thwv cib, peb muab cov thwv cib hov hlawv kuas tawv tawv. Mas puab txha ua cov thwv cib hab ua cov roj aav nplaum lug lu cov thwv cib kuas ruaj kuas khov. 4 Mas puab has tas nwgnuav peb ca le ua ib lub moos hab ua ib tug pem thuam sab sab moog nto ntuj, peb txha le muaj koob meej hab peb txha tsw tswv moog nyob ua saab ua sua thoob np la j teb. 5 Yawmsaub lug saib lub moos hab tug pem thuam kws tuabneeg ua hov. 6 Yawmsaub has tas saib lauj, tuabneeg nyob ua ib paab ib pawg, tuabneeg has tuab yaam lug xwb, nwgnuav tuabneeg nyav chiv ua xwb tuabneeg tub ua heev taag npaum le hov, tuab maav yog tuabneeg xaav ua daabtsw ntshai tuabneeg yeej yuav ua tau huvsw. 7 Yog le hov peb yuav moog ua tsua puab nyag has nyag ib yaam lug kuas puab ib tug has ib tug tsw paub. 8 Yawmsaub txha lug ua tsua puab tawg tswv rw quas sua moog nyob txhua nrho hov txhua hov chaw huv nplajteb nuav. Puab tso plhuav tsw ua lub moos hov le lawm. 9 Lub moos hov muaj npe hu ua Papiloo tsua qhov lub chaw hov yog lub chaw kws Yawmsaub ua tsua tuabneeg nyag has nyag ib yaam lug hab ua tsua tuabneeg tawg ua rw quas sua moog nyob thoob plhawv huv nplajteb nuav.

Xeeb caaj ceg

10 Ntawm nuav moog yog Xeeb caaj ceg. Dhau dej nyaab ob xyoos thaus kws Xeeb noob nyoog muaj ib puas xyoo mas nwg muaj ib tug tub hu ua Aphaxa. 11 Dhau hov Xeeb tseem nyob tau tswb puas xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 12 Thaus kws Aphaxa noob nyoog muaj peb caug tswb xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Xela. 13 Dhau hov mas Aphaxa tseem nyob tau plaub puas peb xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 14 Thaus Xela noob nyoog muaj peb caug xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Enpaw. 15 Dhau hov Xela tseem nyob tau plaub puas peb xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 16 Thaus Enpaw noob nyoog muaj peb caug plaub xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Phele. 17 Dhau hov Enpaw kuj nyob tau plaub puas peb caug xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 18 Thaus Phele noob nyoog muaj peb caug xyoo mas muaj ib tug tub hu ua La-u. 19 Dhau hov Phele tseem nyob tau ob puas cuaj xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 20 ThausLa-u noob nyoog muaj peb caug ob xyoos mas muaj ib tug tub hu ua Xelu. 21 Dhau hov La-u tseem nyob tau ob puas xyaa xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 22 Thaus Xelu noob nyoog muaj peb caug xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Nakhau. 23 Dhau hov Xelu tseem nyob tau ob puas xyoo mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 24 Thaus Nakhau noob nyoog muaj neeg nkaum cuaj xyoos mas muaj ib tug tub hu ua The la. 25 Dhau hov Nakhau nyob tau ib puas kaum cuaj xyoos mas muaj tub muaj ntxhais ntau leej. 26 Thaus Thela noob nyoog muaj xyaa caum xyoo mas muaj ib tug tub hu ua Apla hab ib tug hu ua Nahoo hab ib tug hu ua Halaa.

The la caaj ceg

27 Ntawm nuav moog yog The la caaj ceg. The la cov tub yog Apla hab Nahoo hab Halaa. Halaa muaj ib tug tub hu ua Lauj. 28 Halaa tuag ua nwg txwv ntej, yog tuag tsua huv cov Papiloo lub moos Aw kws yug nwg. 29 Apla hab Nahoo ob tug puav leej tau quaspuj. Apla tug quaspuj hu ua Xalai. Nahoo tug quaspuj hu ua Meekha. Meekha yog Halaa le ntxhais. Halaa yog Meekha hab Yixakha txwv. 30 Xalai mas ib txwm yeej tsw muaj mivnyuas. 31 Thela coj nwg tug tub Apla, hab nwg tug nyaab kws hu ua Xalai hab Halaa tug tub Lauj kws yog Thela tug xeeb ntxwv, tswv tawm huv lub moos Aw kws nyob Papiloo tebchaws moog nyob Khana-aa tebchaws. Thaus puab moog txug lub moos Halaa mas puab kuj ua tsev nyob huv lub moos hov. 32 Thaus Thela noob nyoog muaj ob puas tswb xyoos Thela tuag huv lub moos hov.

Chiv Keeb 12

Vaajtswv hu Apla

1 Yawmsaub has tsua Apla tas, koj ca le tso koj kwvtij, neej tsaa, koj nam txwv vaaj tse tseg. Koj tawm huv koj lub tebchaws nuav moog nyob lub tebchaws kws kuv yuav qha tsua koj. 2 Kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob. Koj yuav ua ib hai tuabneeg tseem ceeb. Kuv yuav foom koob foom moov tsua koj kuas koj lub koob meej nto moo quas lug hab koj yuav ua tsua lwm leej lwm tug tau koob moov. 3 Kuv yuav foom koob foom moov tsua tug kws ua zoo tsua koj, kuas kuv yuav foom tsw zoo tsua tug kws ua phem tsua koj. Kuv yuav foom moov zoo tawm huv koj moog tsua ib tsoom tuabneeg nplajteb. h Thaus Apla noob nyoog muaj xyaa caum tswb xyoos nwg txawm tswv tawm huv lub moos Halaa moog lawv le Yawmsaub qha tsua nwg. Lauj nrug Apla moog hab. 5 Apla coj nwg tug quaspuj Xalai hab Lauj kws yog nwg tug tub ntwg hab ib puas tsaav yaam kws nwg khwv tau hab nwg tej tub maab tub qhe kws nwg tau huv lub moos Halaa huvsw nrug nwg moog lawm nraag Khana-aa tebchaws. Thaus puab moog txug huv Khana-aa tebchaws lawm, 6 Apla ca le phua plhawv tebchaws moog txug ncua ib lub chaw tseem ceeb hu ua Maulej kws yog nyob huv lub moos Xekhee, lub chaw hov muaj ib tug ntoo xeeb. Thaus hov yeej xub muaj cov tuabneeg Khana-aa nyob huv lub tebchaws hov lawm. 7 Yawmsaub lug ua tsua Apla pum hab has tsua Apla tas, lub tebchaws nuav yog lub kws kuv yuav muab pub tsua koj cov xeeb ntxwv nyob ua puab tug. Apla txha tib ib lub thaaj tsua hov ntawm xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub kws lug tshwm tsua Apla pum. 8 Apla tsua tswv hov ntawm moog txug nraag cov roob kws nyob saab nub tuaj ze lub moos Npe-ee. Lub moos Npe-ee nyob saab nub poob. Lub moos Ai nyob saab nub tuaj. Apla moog tsaa tsev ntaub tsuam tsua huv ntu nruab nraab. Thaus Apla nyob hov Apla tib ib lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub, hab tuav Yawmsaub lub npe pe Yawmsaub. 9 Tom qaab Apla pheej tswv ib ntus ib ntus moog quas zug tsua nraag Khana-aa qaab tebchaws.

Apla nyob lyi teb

10 Lub swmhawm hov huv Khana-aa tebchaws raug kev tshaib plaab heev kawg le, mas Apla txha tswv moog nyob nraag lyi tebchaws ib ntus. 11 Thaus Apla puab moog yuav txug lyi nrwm teb, Apla has tsua nwg tug quaspuj tas, Xalai, koj zoo nkauj heev. 12 Thaus cov lyi pum koj puab yuav sws thaam has tas tug nuav yog Apla tug quaspuj. Puab yuav ca le muab kuv tua pov tseg sub puab tau koj ua puab quaspuj. 13 Mas yog puab nug nua, koj ca le has tsua puab tas koj yog kuv tug muam sub puab txha tsw muab kuv tua pov tseg, puab txha ua zoo tsua kuv vem yog muaj koj. 14 Thaus Apla puab moog txug huv lyi tebchaws lawm cov lyi pum tas Apla tug quaspuj zoo nkauj kawg le tag. 15 Thaus cov num tswv pum Xalai puab txawm ca le moog qhuas Xalai tsua vaaj ntxwv has tas, Xalai zoo nkauj heev kawg le. Vem le hov puab txha tuaj coj Xalai moog huv vaaj ntxwv tsev. 16 Tub yog vem Xalai zoo nkauj heev vaaj ntxwv txha ua zoo heev tsua Apla. Vaaj ntxwv muab yaaj muab tshws, muab nyuj muab luj txwv, muab ntxhuav hab muab tub qhe huvsw tsua Apla. 17 Yawmsaub ua tsua vaaj ntxwv hab tej tuabneeg kws nyob huv vaaj ntxwv tsev hab nwg cuab tuabneeg muaj tej mob phem heev, vem yog tim vaaj ntxwv coj Xalai kws yog Apla quaspuj lug nyob huv vaaj ntxwv tsev. 18 Vaaj ntxwv moog hu Apla tuaj cuag nwg, nwg nug Apla tas, vem le caag koj ua le kos tsua kuv. Ua caag koj tsw qha tsua kuv paub tas Xalai yog koj quaspuj. 19 Ua caag koj has tas Xalai yog koj le muam. Koj has le hov kuv txha yuav nwg ua kuv quaspuj. Nwg nyob ntawm nuav, koj ca le coj nwg moog taamswm nuav. 20 Vaaj ntxwv txha has tsua nwg cov tub teg tub taw kuas puab ca le ntab Apla hab Apla quaspuj hab ib puas tsaav yaam kws yog Apla le tswv tawm huv lyi teb moog.

Chiv Keeb 13

Apla hab Lauj sws ncaim

1 Apla coj nwg tug quaspuj hab ib puas tsaav yaam kws nwg muaj tawm huv lyi tebchaws moog peg Khana-aa qaab tebchaws, Lauj nrug nwg moog hab. 2 Apla yog tuabneeg nplua nuj, nwg muaj yaaj muaj tshws muaj nyuj, hab muaj nyaj muaj kub ntau heev. 3 Apla tswv ua ib ntus ib ntus rov quas zug tsua peg lub moos Npe-ee. Nwg tswv lug txug lub chaw kws yaav nraag ntej nwg tub lug tsuam ib zag lawm kws yog ntawm lub moos Npe-ee hab lub moos Ai ntu nruab nraab, 4 yog lub chaw kws yaav nraag ntej Apla tib ib lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub, tes nwg txawm pe Yawmsaub hov ntawm hab. 5 Lauj kws nrug Apla moog, nwg kuj muaj quaspuj mivnyuas hab tub qhe, hab muaj yaaj muaj tshws muaj nyuj. 6 Apla hab Lauj ob tug puav leej muaj tsaj coob mas thaaj chaw tsw muaj tshaav zaub daav, mas txha nyob tsw tau ua ke, 7 Apla cov tub yug tsaj hab Lauj cov tub yug tsaj txha pheej sws caav tsw sws hum. Lub swmhawm hov cov Khana-aa hab cov Pelixi nyob huv lub tebchaws hov. 8 Apla txha has tsua Lauj tas, koj hab kuv ib yog txwv tub, tsw xob ca koj cov tub qhe hab kuv cov tub qhe sws caav sws tshe. 9 lb tsw xob nyob ua ke. Koj ca le saib lub tebchaws nuav, yog koj nyam nyob hov twg koj ca le moog nyob hov ntawm. Yog koj nyam moog nyob saab phem kuv tsua moog nyob saab xws, yog koj nyam moog nyob saab xws kuv tsua moog nyob saab phem. 10 Tes Lauj txha tsaa muag saib lub taj kws lawv ob saab ntug dej Yalatee txug ncua lub moos Xau-a mas muaj dej ndwg ndo hov txhua hov chaw. Lub taj hov zoo ib yaam le Yawmsaub lub vaaj Etee hab zoo ua noj ua haus ib yaam le nraag lyi tebchaws ntaag. Thaus hov Vaajtswv tseem tsw tau ua tsua lub moos Xautoo hab lub moos Kaumaula puam tsuaj. 11 Lauj txha le hom taag nrho lub taj kws lawv ob saab ntug dej Yalatee hov ua Lauj tug. Lauj moog nyob saab nub tuaj, mas Lauj hab Apla txha le sws ncaim le kws has nuav. 12 Apla nwg nyob nwg huv Khana-aa tebchaws. Lauj moog nyob huv tej moos kws nyob nraag taj. Nwg tsaa tsev ntaub tsuam ze lub moos Xautoo. 13 Cov tuabneeg kws nyob huv lub moos hov ua phem ua qas hab ua txhum tsua Yawmsaub heev kawg le.

Apla tswv moog nyob Hep loo

14 Thaus Lauj ncaim Apla moog lawm, mas Yawmsaub has tsua Apla tas, koj ca le tsaa muag ua tuab zoo saib lub tebchaws nuav txwj ndua le ntawm koj sawv kos moog tsua xwm faab puam meem, nub tuaj nub poob huvsw. 15 Lub tebchaws kws koj pum nuav kuv yuav muab taag nrho huvsw tsua koj hab koj cov xeeb ntxwv moog ib txhws. 16 Kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv fuam vaam coob. Yog leejtwg suav txheeb tej moov aav nwg txha suav txheeb koj tej xeeb ntxwv. 17 Koj ca le sawv taw tseeg moog kuas thoob plhawv lub tebchaws nuav,tsua qhov kuv yuav muab thaaj aav nuav ua koj tug. 18 Apla txha tswv moog nyob ze ze tej nam ntoo luj ntawm Maale kws nyob huv lub moos He-ploo, mas Apla tib ib lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub tsua hov ntawm.

Chiv Keeb 14

Apla paab Lauj

1 Vaaj ntxwv Alafee kws kaav tebchaws Papiloo, hab vaaj ntxwv Ali-au kws kaav lub moos Eelaxa, hab vaaj ntxwv Khetau la-aume kws kaav tebchaws Elaa, hab vaaj ntxwv Thita kws kaav lub moos Kauyee, 2 plaub tug vaaj ntxwv nuav ua rog tsua tswb tug vaaj ntxwv, yog Npela kws kaav lub moos Xautoo, hab Npixa kws kaav lub moos Kaumaula, hab Xina kws kaav lub moos Ama, hab Xemenpe kws kaav lub moos Xenpauyee, hab tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Npelas kws muaj dua npe hu ua moos Xau-a. 3 Tswb tug vaaj ntxwv nuav tuaj ib tog txhwj tub rog tuaj nyob ntawm lub taj kws npe hu ua Xiti. Lub taj hov naj nub nwgnuav yog lub hav txwv Tuag. 4 Tswb tug vaaj ntxwv nuav poob moog ua vaaj ntxwv Khetau la-aume pejxeem tau kaum ob xyoos. Kuas xyoo kaum peb, tswb tug vaaj ntxwv hov rov faav xeeb. 5 Xyoo kaum plaub Khetaula-aume hab cov tuabneeg kws tuaj nwg tog txhwj tub rog tuaj tua cov Lefa-ee kws nyob huv lub moos Atalau-Khana-i, hab cov Xuxee kws nyob huv lub moos Haa, hab cov Emi kws nyob nraag lub nraag taj Khi 1 iyatha-ee, 6 hab cov Hauli kws nyob sau tej roob Entoo. Khetau la-aume tseem lawv cov tuabneeg hov tua moog ti nkaus lub moos Eepalaa kws nyob ntawm ntug tebchaws ntuj nraag cis dos. 7 Mas Khetaula-aume puab rov lug txug huv lub moos Khante kws muaj dua ib lub npe hu ua Emixafa. Puab ntaus tau taag nrho cov Amalej tej moos hab puab ntaus yeej cov Amauli kws nyob huv lub moos Haxaxau-thama. 8 Mas cov vaaj ntxwv kws kaav lub moos Xautoo, lub moos Kaumaula, lub moos Ama, lub moos Xenpauyee hab lub moos Npelas, puab txhwj tub rog tuaj nyob huv lub taj Xiti, 9 puab tuaj tawm tsaam cov vaaj ntxwv kws kaav lub moos Kauyee, hab lub moos Eelaxa, hab tebchaws Elaa, hab tebchaws Papiloo. Tswb tug vaaj ntxwv tuaj ib tog tawm tsaam plaub tug vaaj ntxwv. 10 Lub taj Xiti hov muaj qhov roj aav nplaum ntau heev. Thaus tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Xautoo hab tug kws kaav lub moos Kaumaula ob tug tswv lug moog, ob tug txawm ca le poob qhov roj aav nplaum, huas tshuav peb tug vaaj ntxwv mas tswv taag tsua peg tej roob lawm. 11 Plaub tug vaaj ntxwv kws ntaus yeej ca le coj tej hov txhua chaw hab ib puas tsaav yaam mov noj kws nyob huv lub moos Xautoo hab lub moos Kaumaula huvsw moog. 12 Thaus hov Lauj kws yog Apla tug tub ntwg kuj nyob huv lub moos Xautoo, mas puab ca le nteg Lauj hab coj Lauj tej hov txhua chaw taag nrho lawm hab. 13 Muaj ib tug quasyawg tswv tom tshaav rog lug qha tsua Apla paub tas yeeb ncuab nteg Lauj coj lawm. Apla yog tuabneeg Heplais, Apla nyob ze ze Maale cov ntoo xeeb. Maale yog tuabneeg Amau 1 i , nwg yog Ekhau hab Ane tijlaug. Cov tuabneeg hov tuaj Apla tog. 14 Thaus Apla nov dheev tas yeeb ncuab nteg Apla tug tub ntwg lawm Apla txawm txhwj tau cov tuabneeg kws yug huv nwg tsev peb puas kaum yim leej tub rog nrug nwg moog lawv tua plaub tug vaaj ntxwv hov. Apla lawv moog txug ncua lub moos Ntaa. 15 Thaus moog txug, Apla muab nwg cov tub rog faib ua quas paab, Apla lawv moog tua mo ntuj ua plaub tug vaaj ntxwv hov tawg taag nrho. Apla puab muab cov hov lawv moog ti nkaus lub moos Haunpa kws nyob ntawm lub moos Tamexe saab peg. 16 Apla moog txeeb tau taag nrho tej hov txhua chaw huvsw rov lug. Nwg coj nwg tug tub ntwg Lauj hab Lauj tej hov txhua chaw hab Lauj quaspuj mivnyuas hab tej pejxeem huvsw rov qaab lug.

Vaaj ntxwv Mekixete foom moov tsua Apla

17 Thaus Apla moog tua yeej vaaj ntxwv Khetaula-aume hab tej vaaj ntxwv kws tuaj Khetau la-aume tog rov qaab lug, mas tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Xautoo txawm tawm tuaj tog Apla ntawm lub haav Xave kws muaj dua ib lub npe hu ua vaaj ntxwv lub haav. 18 Mas Mekixete kws ua vaaj ntxwv kaav lub moos Xalee (kws yog Yeluxalee) hab ua Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tug pov thawj kuj coj ncuav hab kua txwv maab xwv tuaj pub tsua Apla. 19 Hab nwg foom koob foom moov tsua Apla tas, thov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws tswm ntuj tswm teb foom koob foom moov tsua koj. 20 Ua Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tsaug. Vaajtswv yog tug kws paab koj tua yeeb ncuab. Apla muab tej kws Apla moog ntaus rog es txeeb tau ib feem huv kaum feem pub tsua vaaj ntxwv Mekixete. 21 Mas tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Xautoo has tsua Apla tas, koj ca le yuav taag nrho tej hov txhua chaw, kuas thov koj muab kuv cov tuabneeg huvsw rov tsua kuv xwb. 22 Apla teb tas kuv tub tsaa kuv txhais teg twv tsua Yawmsaub kws yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws tswm ntuj tswm teb lawm has tas, 23 kuv yuav tsw yuav koj ib yaam daabtsw le, txawm yog ib txuj xuv lossws ib txuj nyuas hluas khau kuv yeej tsw yuav hlo le, sub koj txha le tsw muaj lug khaav has tas yog kuv tsaa Apla nplua nuj. 24 Kuv yuav tsw yuav koj ib yaam daabtsw le, tsuas yuav tej zaub mov kws kuv cov tuabneeg noj taag lug lawm xwb. Tej kws yog Ane hab Ekhau hab Maale puab le feem koj ca le muab tsua puab coj moog, tsua qhov puab nrug kuv moog txeeb tau lug.

Chiv Keeb 15

Vaajtswv yeem lug tsua Apla

1 Tes Apla txawm tsua ua yug quas toog pum Yawmsaub lug has tsua Apla tas, Apla, koj tsw xob ntshai. Kuv yog daim hlau kws thaiv koj. Kuv yuav muab tej nqe zug kws tseem ceeb kawg nkaus tsua koj. 2 Apla has tsua Yawmsaub tas, Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav "yaam, kuv tub tsw muaj tub, mas cov nqe zug kws koj yuav pub tsua kuv yuav muaj qaabhau daabtsw. Tug kws yuav lug tuav kuv lub cuab txhaj cuab taam tsuas yog Eliyexaw kws yog tuabneeg Tamexe tuab leeg xwb. 3 Yawmsaub koj tub tsw pub kuv muaj ib tug mivnyuas le ntshai kuv yeej yuav muab kuv lub cuab txhaj cuab taam tsua kuv cov tub qhe ib tug tuav xwb. 4 Dhau hov ntawm Apla rov qaab nov Yawmsaub has tsua Apla tas, tug tub qhe Eliyexaw kws koj has kos yeej yuav tsw tau lug tuav koj lub cuab txhaj cuab taam. Koj tug tub kws koj yug kag txha tau lug tuav koj lub cuab txhaj cuab taam. 5 Yawmsaub coj Apla tawm moog nrau zoov, mas has tsua Apla tas, koj swm suav tej nub qub kws koj pum nyob sau nruab ntug saib koj suav txheeb tsw txheeb. Koj yuav muaj xeeb ntxwv coob npaum le tej nub qub hov. 6 Apla ntseeg Yawmsaub tej lug hab tso sab tsua Yawmsaub. Vem Apla ntseeg le nuav Yawmsaub txha coj Apla lug nrug Yawmsaub sws raug zoo. 7 Dhau hov Yawmsaub has tsua Apla tas, kuv yog Yawmsaub kws coj koj tawm huv lub moos Aw kws nyob tim Papiloo tebchaws lug, vem yog kuv yuav muab lub tebchaws nuav tsua koj ua koj tug. 8 Kuas Apla teb tas Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam, kuv yuav ua le caag txha paub tseeb tas koj muab lub tebchaws nuav tsua kuv ua kuv tug. 9 Yawmsaub has tsua Apla tas, koj ca le muab ib tug xyuas nyuj kws muaj peb xyoos, hab ib tug txwv tshws kws muaj peb xyoos, hab ib tug txwv yaaj kws muaj peb xyoos, hab ib tug nquab taug ib tug nquab nyeg coj tuaj pub tsua kuv. 10 Apla muab tej tsaj hab ob tug nquab hov lug tua pub tsua Vaajtswv. Tej tsaj hov Apla muab phua ncaaj ncaaj nruab nraab ua ob saab hab nwg muab tso ua ob leej, nqaj nyuj sws ncaag nqaj yaaj sws ncaag, kuas nwg tsw muab ob tug nquab hov phua. 11 Thaus daav noj twm yaa lug tsaws sau cov nqaj hov Apla ca le muab daav lawv tswv. 12 Thaus nub dai quas dhuam tim npoo ntuj, daab ndub laum Apla tsaug zug heev mas Apla ntshai kawg le. 13 Yawmsaub has tsua Apla tas, koj tej xeeb ntxwv yuav moog nrug lwm haiv tuabneeg nyob. Puab yuav moog nyob luas teb luas chaw. Puab yuav poob moog ua lub tebchaws hov qhev hab yuav raug luas tswm txom plaub puas xyoo. 14 Kuas kuv yuav rau txem tsua lub tebchaws kws ua phem tsua puab, hab thaus puab tawm huv lub tebchaws hov moog, puab yuav coj nyaj txag ib puas tsaav yaam ntau ntau moog. 15 Kuas koj yuav ua neej kaaj sab quas lug hab tuag suv sab so. Thaus koj laug laug lawm koj yuav tuag moog mas koj tej xeeb ntxwv yuav muab koj lub cev log ca. 16 Dhau plaub tam tuabneeg koj cov xeeb ntxwv yuav rov qaab lug tsua ntawm nuav, tsua qhov kuv yuav tsw ntab cov Amau 1 i tswv tawm moog txug thaus puab ua kev phem kev qas txaus lawm, kuv le rau txem tsua puab es ntab puab. 17 Thaus nub poob qho kag, taamswm hov txawm muaj ib cub suav tawg paa nchu auv quas nab hab ib teg tsau cig quas plawg tshwm lug phua plhawv ob leej nqaj hov huv nruab nraab moog. 18 Tes Yawmsaub cog lug tseg tsua Apla tas, kuv muab lub tebchaws nuav pub tsua koj cov xeeb ntxwv, yog txwj ndua le lyi nrwm teb lug moog ti nkaus peg tug dej luj Yufate. 19 Kuv muab cov Khenai, cov Khena( cov Khamaunai, 20 cov Hi thai, cov Pelixi, cov Lefa-ee, 21 cov Amau1i, cov Khana-aa, cov Kikaxi hab cov Yenpu tej tebchaws taag nrho huvsw pub tsua koj.

Chiv Keeb 16

Hakha hab Yixama-ee

1 Xalai kws yog Apla tug quaspuj ib txwm yeej muaj tsw taug miv-nyuas. Nwg muaj ib tug nkauj qhe kws yog tuabneeg lyi npe hu ua Hakha. 2 Xalai has tsua Apla tas, ib sws yuav lug txug taav nuav Yawmsaub tsw pub kuv muaj mivnyuas, caag koj tsw moog nrug kuv tug nkauj qhe pw ua ke, tej zag nwg yuav muaj mivnyuas tsua kuv. Apla kuj pum zoo le kws Xalai has. 3 Mas Xalai txha muab tug nkauj qhe Hakha kws yog tuabneeg lyi tsua Apla ua nam yau. Apla tub lug nyob huv Khana-aa tebchaws tau kaum xyoo lawm le maav muaj tej xwm nuav. H Thaus Apla moog nrug Hakha pw ua ke, tes Hakha txawm xeeb tub. Nub kws Hakha paub tas Hakha muaj mivnyuas lawm Hakha txawm saib tsw taug Xa la i. 5 Xalai txha ywg ywg tsua Apla tas, tog Hakha saib tsw taug kuv los tub yog vem koj ua txhum ntaag los maj. Kuv muab kuv tug nkauj qhe tsua koj yuav, kuas thaus nwg paub tas nwg muaj mivnyuas lawm nwg txawm ca le saib tsw taug kuv. Thov Yawmsaub lug saib yog kuv ua txhum los koj ua txhum. 6 Apla teb tas nwg yog koj tug nkauj qhev koj ca le tswj hlo nwg. Koj xaav ua le caag tsua nwg koj ca le ua lawv le koj pum zoo los maj. Xalai txha tswm txom Hakha. Hakha tiv tsw taug Hakha txha tswv lawm. 7 Hakha tswv taug txujkev kws moog nraag tebchaws Xub. Thaus nwg moog txug nraag tebchaws ntuj nraag cis dos nwg ntswb Yawmsaub tug tubkhai ntawm lub qhov dej txhawv kws nyob ntawm ntug kev. 8 Tug tubkhai hov nug Hakha tas, Xalai tug nkauj qhe koj tuaj daabtsw ntawm nuav, koj yuav moog hov twg. Hakha teb tas kuv tswv Xalai. 9 Yawmsaub tug tubkhai has tsua Hakha tas, koj ca le rov moog nrug Xalai nyob hab noog nwg lug. 10 Hab tug tubkhai hov has tas, kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob heev. Tsw muaj leejtwg yuav suav txheeb koj tej xeeb ntxwv. 11 Koj tub muaj mivnyuas lawm, koj yuav yug ib tug mivtub. Koj yuav tsum muab tis npe hu ua Yixama-ee tsua qhov Yawmsaub tub nov tej kev txom nyem kws koj quaj tsua nwg lawm. 12 Kuas koj tug tub tug yaam ntxwv yuav zoo ib yaam le luj txwv qus. Nwg yuav tawm tsaam txhua leej hab txhua leej yuav tawm tsaam nwg. Nwg yuav ua tuabneeg twm zeej twm kawv tsw nrug kwvtij nyob ua ke. 13 Hakha xaav tuab ywv huv lub sab tas kuv tub pum Vaajtswv lawm kuv tseem muaj txujsa nyob tau hab lov. Hakha txha le tis npe tsua Yawmsaub kws nrug nwg has lug tas koj yog Vaajtswv kws pum suavdawg. 14 Vem le hov lub qhov dej kws nyob ntawm lub moos Khante hab lub moos Npele ntu nruab nraab txha tau lub npe kws hu tas Vaajtswv kws pum kuv hab muaj txujsa lub qhov dej. 15 Hakha yug tau ib tug tub tsua Apla. Apla tis tug tub hov npe hu ua Yixama-ee. 16 Lub swmhawm hov Apla noob nyoog muaj yim caum rau xyoo.

Chiv Keeb 17

Kevcai txav

1 Thaus Apla noob nyoog muaj cuaj caug cuaj xyoos Yawmsaub lug tshwm tsua Apla pum hab has tsua Apla tas, kuv yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Koj yuav tsum noog kuv lug hab ua ncaaj ua nceeg moog txug nub kws dua koj. 2 Kuv yuav cog lug tseg tsua koj hab kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob. 3 Apla txawm txhus caug ndua huv peg teb pe Vaajtswv. Vaajtswv has tsua Apla tas, 4 tej lug kws kuv has nuav yog tej kws kuv cog tseg tsua koj tas koj yuav ua ntau haiv tuabneeg tug yawm koob. 5 Txwj nuav moog tsw hu koj lub npe ua Apla lawm, yuav hu ua Aplahaa, tsua qhov kuv tsaa koj ua ntau haiv tuabneeg tug yawm koob. 6 Kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob coob. Koj tej xeeb ntxwv yuav fuam vaam ua ntau haiv tuabneeg, hab yuav muaj ntau leej sawv ua vaaj ntxwv. 7 Kuv yuav ncu ntsoov tej lug kws kuv cog tseg tsua koj hab koj cov xeeb ntxwv ib tam dhau ib tam moog ib txhws. Kuv yuav ua koj tug Vaajtswv, hab yuav ua koj tej xeeb ntxwv tug Vaajtswv. 8 Lub tebchaws kws koj lug nyob nuav kuv yuav muab ua koj hab koj cov xeeb ntxwv tug. Khana-aa lub tebchaws nuav taag nrho huvsw yuav yog mej le moog ib txhws hab kuv yuav ua mej tug Vaajtswv. 9 Vaajtswv has tsua Aplahaa tas, koj hab koj cov xeeb ntxwv tsw has tam twg los mej yuav tsum ncu ntsoov kuv tej lug. 10 Koj hab koj cov xeeb ntxwv yuav tsum ua lawv le tej lug kws kuv yuav has nuav. Koj cov tuabneeg txhua tug kws yog quasyawg yuav tsum ua kevcai txav. 11,12 Txwj nuav moog yog tau tej nyuas tub, mas noob nyoog muaj yim nub, mas koj yuav tsum muab ua kevcai txav, tsw has koj cov tub los yog, koj cov tub qhe tej tub kws yug huv koj tsev los yog, tej tub qhe kws koj rhu nyaj yuav luas lwm haiv tuabneeg lug ua koj le tub qhe los yog, koj yuav tsum muab txhua tug ua kevcai txav huvsw. Txuj kevcai txav nuav yog qhov tseem ceeb kws qha tas kuv tau cog lug tseg tsua koj tag. 13 Mej txhua tug yuav tsum ua kevcai txav, sub txuj kevcai hov txha nyob ntawm mej cev nqaj, suavdawg txha paub tseeb tas tej lug kws kuv cog tseg tsua koj yuav muaj nyob moog ib txhws le. 14 Tug quasyawg twg tsw ua kevcai txav, mej yuav tsum muab nwg rhu tawm huv kuv haiv tuabneeg moog, tsua qhov nwg tsw ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua mej. 15 Vaajtswv has dua tsua Aplahaa tas, koj tsw xob hu koj tug quaspuj lub npe ua Xalai lawm, txwj nuav moog koj yuav tsum hu nwg lub npe ua Xala. 16 Kuv yuav foom koob foom moov tsua nwg hab pub nwg muaj ib tug tub tsua koj. Kuv yuav foom koob foom moov tsua nwg, nwg yuav ua ntau haiv tuabneeg nam hab nwg tej xeeb ntxwv muaj qee leej yuav sawv ua vaaj ntxwv. 17 Aplahaa txhus caug ndua tsua huv peg teb, hab nwg xaav tas kuv noob nyoog tub muaj ib puas xyoo lawm, yuav ua le caag muaj taug mivnyuas, tes nwg txawm luag. Xala los noob nyoog tub muaj cuaj caug xyoo lawm, nwg yuav xeeb taug tub hab lov. 18 Aplahaa thov Vaajtswv tas, ca Yixama-ee tuav kuv lub cuab txhaj cuab taam. 19 Kuas Vaajtswv has tsua Aplahaa tas, koj xaav yuam kev lawm. Xala kws yog koj tug quaspuj yuav muaj ib tug tub. Koj yuav tsum tis tug mivtub hov npe hu ua Yiha. Kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua koj lawm tsua Yiha hab Yiha tej xeeb ntxwv. Tej lug kws kuv cog tseg hov yeej yog tej kws yuav nyob moog ib txhws le. 20 Kuv nov qhov kws koj thov kuv txug Yixama-ee, mas kuv yuav ua le nuav tsua nwg, kuv yuav foom koob foom moov tsua nwg kuas nwg muaj tub ki hab muaj xeeb ntxwv coob coob. Nwg yuav muaj kaum ob leeg tub kws tswm txaj le vaaj ntxwv hab nwg tej xeeb ntxwv yuav ua haiv tuabneeg tseem ceeb. 21 Kuas kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua koj lawm tsua Yiha kws yog koj tug tub kws lwm xyoo lub caij nuav Xala yuav yug. 22 Thaus Vaajtswv qha Aplahaa taag lawm Vaajtswv txawm ca le moog lawm. 23 Thaus Vaajtswv moog lawm, tuab nub hov Aplahaa txha le muab Yixama-ee hab tej tub maab tub qhe txhua tug ua kevcai txav huvsw, tsw has tej kws yug huv tsev hab tej kws yuav nrau lug los muab ua huvsw lawv le Vaajtswv has. 24 Thaus Aplahaa ua kevcai txav Aplahaa noob nyoog muaj cuaj caug cuaj xyoos. 25 Thaus Yixama-ee ua kevcai txav Yixama-ee noob nyoog muaj kaum peb xyoos. 26,27 Ob tug hab tej tub maab tub qhe tuab nub ua kevcai txav huvsw.

Chiv Keeb 18

Aplahaa yuav muaj tub

1 Yawmsaub lug tshwm tsua Aplahaa pum ntawm Maale cov ntoo xeeb. Lub swmhawm hov kub kub tshaav ntuj mas Aplahaa nyob quas tsawg ntawm qhov rooj tsev ntaub. 2 Thaus Aplahaa tsaa hlo taubhau, ua cav nwg pum peb tug quasyawg sawv ncaaj nwg xub ndag lawm tom. Thaus nwg pum dheev nwg txawm sawv tseeg moog tog peb tug quasyawg hov. Nwg moog txhus caug ndua huv peg teb pe. 3 Nwg has tsua puab tas, cov yawm hlub, yog mej hlub kuv thov mej tsw xob rawm moog es lug su huv kuv tsev, kuv tub yog mej tug tub qhe. 4 Thov mej ca le su huv qaab tsob ntoo nuav mivntswv, kuv yuav nqaa dej tuaj tsua mej ntxuav kwtaw. 5 Mej pam xeeb tuaj txug ntawm kuv tsev nuav ib zag kuv zoo sab heev, mej ua tag nyob tog, kuv moog ua mivntswv mov tuaj tsua mej noj tsaiv, mej txha muaj zug moog. Peb tug quasyawg hov teb Aplahaa tas, aws ca ua le kws koj has. 6 Aplahaa dha quas loo moog huv tsev ntaub, nwg has tsua Xala tas, koj kawgkag moog muab peb phaaj moov zoo zoo lug ua ncuav es muab cub kag kuas sav sav. 7 Thaus Aplahaa has le hov taag, Aplahaa txawm dha dha moog nraag paab tsaj, moog xaiv kag ib tug mivnyuas nyuj rog rog caab quas loo lug cob tsua ib tug tub qhe muab tua kag ua nqaj ua no. 8 Thaus ua sav taag lawm, Aplahaa muab ib co roj kua mig hab ib co kua mig hab tej nqaj kws puab ua sav taag hov coj moog txawb tsua ntawm peb tug quasyawg hov xub ndag. Aplahaa rau mov rau zaub tsua puab noj huv qaab tsob ntoo hov. 9 Peb tug quasyawg nug Aplahaa tas, Xala kws yog koj tug quaspuj dua twg lawm. Aplahaa teb tas nwg nyob huv tsev. 10 Cov qhua hov muaj ib tug has tsua Aplahaa tas, cuaj hi is sau nuav kuv yuav rov tuaj dua, mas thaus hov Xala tub tau ib tug mivtub lawm. Xala nyob huv tsev sawv ze ze ntawm qhov rooj kws ncaaj ntawm cov qhua nraus qaum noog puab thaam. 11 Aplahaa hab Xala nyag tub laug laug nyag lawm, hab Xala tub yeej tseg tsw ntxhua le lawm. 12 Xala txha luag quas nyaav xaav tuab ywv huv lub sab tas nwgnuav kuv tub laug laug lawm, tub dhau caij muaj mivnyuas lawm, kuv tug quasyawg los tub laug laug lawm hab, sub kuv sab tseem xwb nrug nwg pw hab. 13 Yawmsaub nug Aplahaa tas, ua caag Xala luag hab has tas kuv tub laug npaum le nuav lawm ais kuv tseem yuav muaj taug mivnyuas hab los. 14 Yawmsaub yeej ua tau txhua yaam huvsw. Cuaj hi is sau nuav kuv yuav rov lug saib meb mas Xala yeej yuav muaj ib tug mivtub. 15 Vem Xala ntshai heev Xala txha le tsw leeg, nwg has tas kuv tsw tau luag es. Yawmsaub teb tas koj yeej luag lawm tag.

Aplahaa thov Vaajtswv tsw xob ua tsua lub moos Xautoo puam tsuaj

16 Tes peb tug quasyawg hov txawm taug kev moog txug tom lub chaw kws saib ntsoov pum lub moos Xautoo. Aplahaa xaa puab moog txug tom. 17 Yawmsaub xaav tas kuv yuav tsum qha tej kws kuv yuav moog ua nuav huvsw tsua Aplahaa paub. 18 Aplahaa cov xeeb ntxwv yeej yuav peem tsheej ua haiv tuabneeg tseem ceeb hab muaj fwjchim heev. Kuv yuav foom moov zoo tawm huv Aplahaa moog tsua ib tsoom tuabneeg nplajteb. 19 Kuv xaiv Aplahaa tsua qhov kuv yeej yuav kuas nwg qhuab qha nwg tej tub ki hab nwg tej xeeb ntxwv kuas puab ua zoo hab ua tuabneeg ncaaj nceeg. Yog puab ua le hov kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua Aplahaa lawm. 20 Tes Yawmsaub txha has tsua Aplahaa tas, muaj lug foob lug cua tuaj kom lub moos Xautoo hab lub moos Kaumaula tsua kuv has tas, ob lub moos hov ua phem ua qas heev hab ua txhum luj kawg nkaus. 21 Kuv txha moog saib muaj tseeb lawv le tej lug kws kuv nov hov los tsw muaj. 22 Tes cov quasyawg hov muaj ob tug txawm ca le taug kev ncaaj qhaa moog dua tom lub moos Xautoo lawm. Kuas Yawmsaub tseem nrug Aplahaa nyob ua ke hov. 23 Aplahaa txaav zog moog ze ze Yawmsaub hab nug tas koj txawm yuav ua kuas cov tuabneeg ncaaj nceeg hab cov tuabneeg kws ua phem tuab zag puam tsuaj moog lov. 24 Yog muaj tswb caug leej kws ncaaj nceeg nyob huv lub moos hov los koj yeej yuav ua kuas lub moos puam tsuaj taag nrho los. Koj txawm tsw ca lub moos hov nyob sub tswb caug leej hov txha le dim los. 25 Kuv paub tas koj yeej yuav tsw ca cov tuabneeg ncaaj nceeg tuag nrug cov tuabneeg phem. Koj yeej tsw rau txem tsua cov tuabneeg ncaaj nceeg yaam le rau txem tsua cov tuabneeg phem. Suavdawg puav leej paub tas rau le hov tsw yog lawm. Tug kws txav txem tsua tuabneeg nplaj- teb nwg yeej yuav ua ncaaj xwb. 26 Yawmsaub teb tas yog kuv pum muaj tswb caug leej kws ncaaj nceeg nyob huv lub moos Xautoo kuv yuav tsw tua cov tuabneeg kws nyob huv lub moos hov ib tug le, tsua qhov tub muaj tswb caug leej ncaaj nceeg lawm. 27 Aplahaa rov has dua tas tug tswv, thov koj zaam txem tsua kuv kuv tseem ua sab tuab rov thov koj dua ib zag. Kuv yog tuabneeg xwb, yeej tsw tswm nyog kuv yuav has ib lus tsua koj. 28 Yog muaj plaub caug tswb leeg xwb, muaj tsw txug tswb caug leej ne. Koj yeej yuav ua kuas tej tuabneeg kws nyob huv moos puam tsuaj taag huvsw los. Yawmsaub teb tas yog kuv pum muaj plaub caug tswb leeg ncaaj nceeg kuv yuav tsw ua tsua lub moos hov puam tsuaj. 29 Aplahaa rov has tas yog tas muaj plaub caug leej xwb nev. Yawmsaub teb tas yog kuv pum muaj plaub caug leej kuv yuav tsw ua tsua lub moos hov puam tsuaj. 30 Aplahaa rov has dua tas tug tswv, kuv thov koj ua sab ntev. Kuv thov nug koj dua, yog muaj peb caug leej xwb ne. Yawmsaub has tas yog kuv pum muaj peb caug leej kuv yuav tsw ua tsua lub moos hov puam tsuaj. 31 Aplahaa rov has tas tug tswv, kuv thov koj zaam txem tsua kuv, tsua qhov kuv muaj sab tawv rov thov koj dua ib zag. Yog muaj neeg nkaum leej xwb ne. Yawmsaub teb tas, yog kuv pum muaj neeg nkaum leej kuv yuav tsw ua tsua lub moos hov puam tsuaj. 32 Aplahaa rov has dua tas tug tswv, kuv thov koj ua sab ntev tsua kuv, kuv thov has tsua koj dua ib zag xwb. Yog muaj kaum leej xwb ne, koj tsua yuav ua le caag. Yawmsaub teb tas yog muaj kaum leej xwb, kuv yeej yuav tsw ua tsua lub moos hov puam tsuaj. 33 Thaus Yawmsaub hab Aplahaa sws thaam taag, Yawmsaub txawm moog lawm, Aplahaa rov lug tsev.

Chiv Keeb 19

Cov tuabneeg Xautoo ua phem

1 Thaus Vaajtswv ob tug tub qhe moog txug huv lub moos Xautoo tub tsaus ntuj lawm. Lauj nyob quas tsawg ntawm rooj loog. (Yog lub chaw kws cov tuabneeg huv moos pheej tuaj nyob sws thaam ua ke). Thaus Lauj pum dheev ob tug Lauj txawm dha quas loo moog tog ob tug. Lauj moog txhus caug ndua ntawm ob tug xub ndag pe, 2 hab has tas ob tug yawm hlub, thov meb ca le lug su huv kuv kws yog mej tug qhev lub tsev, moog ntxuav teg ntxuav taw hab nrug kuv pw ib mos tsaiv, pigkig kaaj ntug meb yuav moog hov twg meb le maav moog. Kuas Vaajtswv ob tug tubkhai teb tas tsw txug coj ib lug kuj tau, mo nuav ib yeej yuav pw ntawm tej tshaav puam nuav. 3 Kuas Lauj thov los thov, coj los coj, ob tug tsw fem ua caag, ob tug txha moog tom Lauj tsev. Lauj ci ncuav tsw xyaw keeb tsua ob tug noj, ob tug txha noj. 4 Thaus ob tug tseem tsw tau nee chaw pw, tej quasyawg kws nyob huv lub moos Xautoo tsw has laug hluas suavdawg nrov quas ntwg tuaj vej nkaus Lauj tsev. 5 Puab hu Lauj nrov nrov has tas, ob tug quasyawg kws mo nuav tuaj su huv koj tsev nyob hov twg. Koj ca le coj ob tug tawm tuaj tsua peb, peb yuav deev ob tug. 6 Lauj txawm qheb qhov rooj tawm moog. Lauj muab lub qhov rooj kaw ca lawm. 7 Lauj has tsua puab tas, cov kwvtij, kuv thov mej tsw xob ua phem le hov. 8 Mej ca le noog kuv has. Kuv muaj ob tug ntxhais kws ib txwm yeej tsw tau ntxag dua hluas nraug. Ca kuv coj ob tug tuaj tsua mej, mej xaav ua le caag tsua ob tug los mej ca le ua lawv le mej sab nyam, es thov mej tsw xob ua le caag tsua ob tug quasyawg hov, ob tug tuaj ua qhua txug huv kuv, kuv yuav tsum fwj xwm ob tug 9 Kuas puab teb Lauj tas, nam tuabneeg tsw muaj teb tsw muaj chaw le kos, ais tseem yuav tuaj taav peb kev ua tug nyuas daag quas ntsuav le kos. Koj ca le txaav kev deb deb, koj nim tsua muaj zug le caag ais koj yuav laam ntuag peb ua tug nyuas zoo le kos. Koj ca le txaav kev taamswm nuav. Yog koj tsw noog peb has, peb tseem yuav ua phem tsua koj heev dua le ua tsua ob tug quasyawg hov hab. Puab suavdawg muab Lauj thawb pis ntag tswv, puab yuav tsoo qhov rooj moog huv tsev. 10 Kuas ob tug quasyawg kws nyob huv tsev txawm qheb hlo qhov rooj, ntsab nkaus Lauj moog huv tsev, muab qhov rooj kaw nkaus tsua. 11 Taamswm hov ob tug quasyawg hov ua tsua cov tuabneeg kws nyob saab nrau dig muag taag huvsw, puab txha nrhav tsw pum qhov rooj le.

Lauj tswv tawm huv Xautoo moog

12 Ob tug quasyawg hov nug Lauj tas, koj cov tuabneeg kws nyob huv lub moos nuav tseem tshuav leejtwg hab. Koj ca le moog coj koj tej tub tej ntxhais hab koj kwv koj tij tawm kawgkag huv lub moos nuav moog, 13 tsua qhov ib yuav ua kuas lub moos nuav puam tsuaj moog. Yawmsaub nov tas cov tuabneeg kws nyob huv lub moos nuav ua phem ua qas heev kawg nkaus le, nwg txha le khaiv ib lug muab lub moos Xautoo nuav ua kuas puam tsuaj huvsw. \h Lauj txawm moog has tsua ob tug tub hluas kws tub tuaj qhab Lauj ob tug ntxhais lawm tas, meb ca le tswv tawm huv lub moos nuav taamswm nuav ntaag, tsua qhov Yawmsaub yuav ua tsua lub tebchaws nuav puam tsuaj. Kuas ob tug xaav tas Lauj tso daag xwb. 15 Thaus kaaj ntug Vaajtswv ob tug tubkhai txha le txhwb Lauj tas, kawgkag coj koj tug quaspuj hab koj ob tug ntxhais tswv tawm moog taamswm nuav, thaus lub moos nuav puam tsuaj mej txha tsw tuag 16 Kuas Lauj tseem pheej ua xyem xyuv. Txawm yog le caag los Yawmsaub tseem hlub Lauj. Ob tug tubkhai txha le tsawv nkaus Lauj hab Lauj quaspuj mivnyuas teg caab tawm huv moos moog. 17 Thaus ob tug tubkhai coj Lauj puab tswv tawm moog dhau ntug moos lawm, ob tug tubkhai hov muaj ib tug has tsua Lauj tas, mej kawgkag ca le tswv kuas dim, tsw xob tig saib qaab hab tsw xob nr'eg huv lub taj nuav, kawgkag tswv moog kuas nto plawg tim tej pov roob mej txha le tsw tuag. 18 Kuas Lauj teb tas yawm hlub, tsw xob kuas peb tswv moog tim. 19 Koj yeej hlub kuv hab tub cawm kuv lug txug txwj nuav lawm. Thov koj tsw xob kuas kuv tswv moog lawm tim tej pov roob tim, tsua qhov deb hwv. Ntshai kuv tub tswv moog tsw tau txug tim tes kev puam tsuaj tub caum cuag kuv tes kuv tub tuag lawm lauj. 20 Koj pum lub nyuas moos miv miv tim los tsw pum. Lub moos tim nyob ze, nyab kuv yuav tswv taug moog txug. Thov ca kuv moog lawm tim lauj. Koj tub pum tas lub moos tim yog ib lub nyuas moos miv miv xwb, kuv moog nyob tim nyab kuv yuav dim. 21 Tug tubkhai teb tas koj yuav moog los moog. Kuv yuav tsw ua tsua lub moos tim puam tsuaj. 22 Kawgkag tswv moog sai sai taamswm nuav ntaag. Kuv tog koj tswv moog txug tim tsaiv, kuv yuav ua daabtsw kuv le ua. Lauj has tas lub moos tim yog lub moos miv miv, lub moos hov txha muaj npe hu ua Xau-a. (Xau-a txhais has tas miv).

Xautoo hab Kaumaula puam tsuaj

23 Thaus Lauj tswv moog txug tim lub moos Xau-a nub saamswm tawm. 24 Thaus hov Yawmsaub tso suav tawg lawj faaj poob sau ntuj lug tsua huv lub moos Xautoo hab lub moos Kaumaula. 25 Nwg ua tsua ob lub moos hov hab lub nraag taj hov, tsw has tuabneeg, qoob loos, zaub hab nroj tsuag puam tsuaj taag nrho huvsw. 26 Lauj tug quaspuj tig saib rov tom qaab, nwg txawm ca le txhaav zog ua ib tug neej n tsev. 27 Nub tom qaab Aplahaa sawv ntxuv moog lawm tom lub chaw kws Aplahaa nrug Yawmsaub thaam. 28 Aplahaa tsaa muag saib lub moos Xautoo, lub moos Kaumaula hab lub nraag taj hov huvsw, ua cav pum paa tawg nchu auv quas nab yaam le luas hlawv ib daim nam tuam teb. 29 Txawm yog Vaajtswv ua tsua ntau lub moos kws nyob ntawm lub taj hov puam tsuaj taag huvsw los Vaajtswv yeej ncu ntsoov Aplahaa, Vaajtswv txha coj Lauj tswv dim kev puam tsuaj.

Lub keeb kws muaj cov Mau-a hab cov Aamoo

30 Tej xwm.kws Vaajtswv ua hov ua tsua Lauj ntshai heev, Lauj txawm tsw kaam nyob huv lub moos Xau-a, Lauj txha coj Lauj ob tug ntxhais tswv moog nyob peg lub qhov tsua kws nyob sau pov roob. 31 Tug tais laug has tsua tug nam hluas tas, ib txwv tub laug laug lawm hab nyob huv nplajteb nuav tsw muaj leejtwg tshuav tub kws yuav tuaj yuav ib ua quaspuj kuas ib muaj mivnyuas. 32 Ib ca le muab kua txwv maab xwv tsua txwv haus kuas qaug, ais ib moog nrug txwv pw ua ke kuas ib muaj mivnyuas. 33 Mo hov ob tug txawm muab kua txwv maab xwv tsua ob tug txwv haus qaug qaug, tes tug tais laug txawm moog nrug nwg txwv pw. Leej txwv qaug heev leej txwv tsw paub tas nwg tug ntxhais nrug nwg pw. 34 Nub tom qaab tug tais laug txha has tsua tug nam hluas tas, naag mo kuv tub moog nrug txwv pw ua nam txwv lawm. Ib tsaam tsaus ntuj ib rov qaab muab kua txwv maab xwv tsua txwv haus kuas txwv qaug dua, ais koj tsua moog nrug txwv pw ua nam txwv ib yaam le kuv hab, sub ib txha muaj mivnyuas. 35 Mo hov ob tug txha muab kua txwv maab xwv tsua ob tug txwv haus qaug qaug, tes tug nam hluas txawm moog nrug leej txwv pw ua nam txwv. Leej txwv qaug heev leej txwv tsw paub tas nwg tug ntxhais lug nrug nwg pw. 36 Vem le hov Lauj ob tug ntxhais txha xeeb mivnyuas. 37 Tug tais laug yug tau ib tug tub Nwg muab tis npe hu ua Mau-a. Mau-a yog cov tuabneeg Mau-a kws naj nub nwgnuav tseem muaj nyob tug yawm koob. 38 Tug nam hluas yug tau ib tug tub hab. Nwg muab tis npe hu ua Npee-ami. Npee-ami yog cov tuabneeg Aamoo kws naj nub nwgnuav tseem muaj nyob tug yawm koob.

Chiv Keeb 20

Chiv Keeb 21

Yug Yiha

1 Yawmsaub foom koob foom moov tsua Xala lawv le tej lug kws Yawmsaub cog tseg lawm. 2 Xala txha xeeb tub hab yug tau ib tug tub tsua Aplahaa thaus Aplahaa tub laug laug lawm. Tug tub hov nwg yug lawv le lub caij kws Vaajtswv teem ca lawm. 3 Aplahaa muab tis npe hu ua Yiha. 4 Thaus Yiha noob nyoog muaj yim nub, Aplahaa muab Yiha ua kevcai txav lawv le txuj kevcai kws Vaajtswv qha tsua Aplahaa lawm. 5 Thaus yug Yiha, Aplahaa noob nyoog muaj ib puas xyoo lawm. 6 Xala has tas Vaajtswv ua tsua kuv zoo sab hab kuv tuaj quas rus. Txhua leej kws nov xuv tas kuv muaj mivnyuas lawm, suavdawg yeej yuav nrug kuv luag. 7 Xala has dua tas tsw muaj leej-twg yuav has tau tsua Aplahaa tas, Xala tseem yuav muaj mivnyuas. Txawm yog le caag los xwjpeem, thaus nwg tub laug laug lawm kuv yug tau ib tug tub tsua nwg. 8 Tug mivtub hov hlub zoo. Nub kws Yiha tseg mig Aplahaa paam ib roog mov luj tsua suavdawg noj.

Hakha hab Yixama-ee tswv

9 Muaj ib nub Hakha kws yog tuabneeg lyi tug tub Yixama-ee hab Xala tug mivtub Yiha saamswm ua sw ua ke. 10 Xala pum le hov Xala txawm has tsua Aplahaa tas, koj ca le xaa tug nam yau nuav hab nwg tug tub moog nrauj zoo, tsua qhov yeej tsw tswm nyog nwg nam tub nrug kuv tug tub tau koj tej qub txeeg qub teg. 11 Zaaj kws Xala has nuav ua tsua Aplahaa ntxhuv sab kawg le, tsua qhov Yixama-ee yeej yog Aplahaa tub yug hab ntaag. 12 Kuas Vaajtswv has tsua Aplahaa tas, koj tsw xob ntxhuv sab tsua tug qhev Hakha ob nag tub hov. Koj ca le ua lawv le Xala has, tsua qhov Yiha yog tug kws yuav ua tsua koj muaj xeeb ntxwv coob lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua koj. 13 Kuv yeej yuav pub tug qhev hov tug tub muaj xeeb ntxwv coob kawg nkaus kuas puab peem tsheej ua ib hai tuabneeg tseem ceeb, tsua qhov nwg yeej yog koj tub yug hab ntaag. 14 Nub tom qaab Aplahaa sawv ntxuv ntxuv lug ntim zaub mov hab ntim tau ib naab tawv dej tsua Hakha rws, mas kuas Hakha ob nag tub tswv moog. Hakha ob nag tub txawm moog moog lug lug nraag tebchaws moj saab qhua Npe-awxenpa. 15 Thaus dej taag lawm Hakha ca le muab tug tub tso tsua huv ib xyov nyuas ntoo. 16 Nwg moog nyob quas tsawg deb ntawm tug tub le tua ib xub nee. Nwg ywg tuj tawg tas, kuv tsw xaav saib kuv tug tub tu sav. Hakha nyob quas tsawg huv peg teb tsaa suab hlo quaj. 17 Vaajtswv nov tug tub hov quaj, mas Vaajtswv tug tubkhai hu sau ntuj tuaj tsua Hakha tas, Hakha, koj ntxhuv sab ua tug daabtsw. Koj tsw xob txhawj, Vaajtswv tub nov koj tug mivtub lub suab quaj lawm. 18 Koj ca le sawv tseeg moog muab nwg puag hab ntxag nwg mag. Kuv yuav pub nwg muaj xeeb ntxwv coob heev kuas nwg peem tsheej ua ib hai tuabneeg coob. 19 Tes Vaajtswv ua tsua Hakha pum ib lub qhov dej. Hakha txha dha taj quas lag moog muab lub naab tawv ntim dej puv nkaus coj moog tsua tug tub haus. 20 Vaajtswv nrug nraim tug mivtub hov nyob, tug mivtub hov hlub mas nwg nyob nraag tebchaws moj saab qhua Palaa. Nwg yog ib tug kws txawj tua nqaj heev. 2 1 Nwg nam yuav cov lyi ib tug ntxhais ua nwg quaspuj.

Aplahaa hab Anpimelej sws cog lug tseg

22 Lub swmhawm hov vaaj ntxwv Anpimelej hab vaaj ntxwv tug thawj tub rog kws npe hu ua Fikhau ob tug moog has tsua Aplahaa tas, Vaajtswv yeej nrug nraim koj nyob hab paab koj ua ib puas tsaav yaam huvsw. 23 Mas koj ca le cog lug taab meeg Vaajtswv kws nrug peb nyob ntawm nuav has tas koj yuav tsw ua phem tsua kuv hab kuv tej tub ki lossws tej xeeb ntxwv hlo le. Kuv yeej ua zoo tsua koj, mas koj yuav tsum cog lug tseg tsua kuv has tas koj yuav ua zoo tsua kuv hab ua zoo tsua lub tebchaws kws koj nyob nuav. 24 Aplahaa teb tas kuv cog tau lug lawv le koj has kos. 25 Aplahaa pav zaaj kws vaaj ntxwv cov tub teg tub taw tuaj txeeb lub qhov dej hov moog ua puab tug lawm tsua vaaj ntxwv Anpimelej noog. 26 Vaaj ntxwv Anpimelej teb tas koj tsw tau pav zaaj kos tsua kuv noog hlo le, kuv yeej tsw paub tas yog leejtwg txeeb. Kuv nyav nov koj has nuav xwb. 27 Tes Aplahaa txawm muab nyuj muab yaaj ob peb tug pub tsua Anpimelej, tes ob tug txawm sws cog lug tseg. 28 Aplahaa muab xyaa tug mivnyuas yaaj rhu tawm huv paab yaaj. 29 Vaaj ntxwv Anpimelej txha nug Aplahaa tas, koj muab xyaa tug mivnyuas yaaj ua daabtsw le kos. 30 Aplahaa teb tas koj ca le caab xyaa tug mivnyuas yaaj nuav moog yuav. Kuv muab xyaa tug yaaj nuav tsua koj sub koj txha nrug paub tas kuv yog tug kws khawb lub qhov dej kws kuv pav tsua koj noog nuav. 31 Yog le hov lub chaw hov txha muaj npe hu ua Npe-awxenpa, tsua qhov lub chaw hov yog lub kws ob leeg tau sws cog lug tseg. 32 Thaus ob tug sws cog lug huv Npe-awxenpa taag lawm, Anpimelej hab Fikhau txawm rov moog tom Falixatee tebchaws. 33 Tes Aplahaa cog ib tsob ntoo paaj lab tsua ntawm Npe-awxenpa hab nwg pe Vaajtswv Yawmsaub kws muaj txujsa nyob moog ib txhws tsw kawg. 34 Aplahaa nyob huv Falixatee tebchaws tau ntev heev.

Chiv Keeb 22

Aplahaa muab nwg tug tub tso sau thaaj

1 Tau ntev tom qaab Vaajtswv txhob txwm swm Aplahaa sab. Vaajtswv hu Aplahaa tas, Aplahaa. Aplahaa teb tas hav, koj has daabtsw os. 2 Vaajtswv has tas koj ca le coj koj tuab tug tub Yiha kws koj hlub kawg nkaus moog lawm tim Mauliya tebchaws. Thaus koj moog txug tim, koj coj nwg moog tua hlawv tsua kuv sau ib lub roob kws kuv yuav qha tsua koj. 3 Aplahaa txha sawv ntxuv phua tawg hab paav nraa tsua luj txwv thauj. Aplahaa coj Yiha hab ob tug tub qhe nrug Aplahaa moog. Aplahaa puab txawm moog tim lub chaw kws Vaajtswv has tsua Aplahaa. 4 Thaus puab moog tau peb nub lawm, Aplahaa txawm pum lub chaw kws Vaajtswv qha tsua Aplahaa, nyob tim u. 5 Aplahaa txawm has tsua ob tug tub qhe tas, meb nrug tug luj txwv nyob ntawm nuav tog ib. Kuv hab kuv tug tub yuav moog pe Vaajtswv tim lub roob tim taag, ib le rov lug. 6 Aplahaa muab cov tawg tsua Yiha kwv, Aplahaa coj suav tawg hab coj rag. Ob txw tub txawm dua tim roob. 7 Thaus ob tug saamswm moog Yiha has tsua Aplahaa tas, txwv. Leej txwv teb tas mivtub koj has daabtsw. Yiha has tas ib tub muaj tawg hab suav tawg huvsw lawm, es tug mivnyuas yaaj kws yuav coj moog tua hlawv tsua Vaajtswv nyob hov twg. 8 Aplahaa teb tas Vaajtswv yuav nrhav tsua ib. Ob txw tub taug kev duj duam lawm. 9 Thaus ob tug moog txug lub chaw kws Vaajtswv qha tsua Aplahaa lawm, Aplahaa tib ib lub thaaj hab muab cov tawg tso tsua sau lub thaaj hov. Tes nwg ca le muab nwg tug tub khi tso tsua sau cov tawg. 10 Nwg tsawv nkaus rag tsaa hlo yuav nkaug tug tub. 11 Taamswm hov Yawmsaub tug tubkhai hu tawg ntho sau ntuj tuaj has tas Aplahaa, Aplahaa. Aplahaa teb tas hav. 12 Yawmsaub tug tubkhai has tas koj tsw xob tua, tsw xob ua le caag tsua tug mivtub kos. Nwgnuav kuv paub tas koj noog Vaajtswv lug heev tsua qhov koj yeej tsw khauv xwm koj tuab leeg tub le, koj zoo sab hlo coj tuaj xyeem tsua Vaajtswv. 13 Aplahaa tig hlo saib ib ncig, ua cav muaj ib tug txwv yaaj daig kub tsua ntawm ib xyov nyuas maab. Aplahaa txha moog muab coj lug tua hlawv hloov Aplahaa tug tub chaw. 14 Aplahaa tis npe tsua lub chaw hov has tas, Yawmsaub npaaj ca. Txawm yog naj nub nwgnuav los tuabneeg tseem has tas sau Yawmsaub lub roob Yawmsaub yuav npaaj ca. 15 Yawmsaub tug tubkhai rov has ib zag sau ntuj tuaj tsua Aplahaa tas, 16 Yawmsaub has tas kuv twv kuv lub npe has tseeb tseeb tsua koj has tas, kuv yuav foom koob foom moov ntau kawg nkaus tsua koj. Koj ua lawv le kuv has hab koj tsw khauv xwm koj tuab leeg tub hlo le, 17 kuv txha cog lug tseg tsua koj has tas kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob npaum le tej nub qub kws nyob sau nruab ntug, lossws coob npaum le tej xuab zeb nraag ntug dej hav txwv. Koj cov xeeb ntxwv yuav kov yeej yeeb ncuab huvsw. 18 Txhua haiv tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav yuav thov kuas kuv foom koob foom moov tsua puab ib yaam le kuv foom tsua koj tej xeeb ntxwv. Kuv yuav ua tej nuav tsua koj, tsua qhov koj noog kuv lug. 19 Aplahaa rov lug tsua nraag ob tug tub qhe. Puab suavdawg rov qaab lug tom lub moos Npe-awxenpa, tes Aplahaa txawm nyob ruaj huv lub moos hov.

Nahoo cov tub

20 Tom qaab hov Aplahaa nov xuv tas Aplahaa tug kwv Nahoo tug quaspuj kws npe hu ua Meekha muaj tub ki ntau leej hab. 21 Cov tub hov npe hu le nuav. Tug tijlaug hu ua Uxe, tug yau Uxe hu ua Npuxe. Ib tug hu ua Khemu-ee kws yog Alaa txwv. 22 Ib tug hu ua Khexe, ib tug hu ua Haxo, ib tug hu ua Npinta, ib tug hu ua Yila, ib tug hu ua Npethu-ee. 23 Lenpekha yog Npethu-ee tug ntxhais. Meekha yug yim leej tub nuav tsua Nahoo kws yog Aplahaa tug kwv. 24 Nahoo tug nam yau hu ua Le-uma. Le-uma muaj plaub tug mivnyuas, yog Thenpa, hab Kahaa, hab Thaha, hab Ma-akha.

Chiv Keeb 23

Chiv Keeb 24

Yiha yuav quaspuj

1 Nwgnuav Aplahaa laug laug lawm, hab Yawmsaub tub foom koob foom moov tsua ib puas tsaav yaam kws Aplahaa ua lug lawm. 2 Aplahaa has tsua Aplahaa tug tub qhe kws laug dua cov tub qhe huvsw, yog tug kws saib Aplahaa lub cuab tiv taag nrho has tas, koj ca le muab koj txhais teg lug cuam tsua huv kuv neej qaab, 3 koj ca le twv tsua Vaajtswv Yawmsaub kws kaav qaum ntuj hab kaav nplajteb nuav has tas, koj yuav tsw yuav cov tuabneeg huv lub tebchaws Khana-aa kws kuv nrug nyob nuav tej ntxhais lug ua kuv tug tub quaspuj. 4 Koj yuav tsum rov moog lawm tim kuv qub teb qub chaw. Koj moog yuav kuv tej kwvtij le ntxhais coj lug ua Yiha quaspuj. 5 Tug tub qhe nug Aplahaa tas, yog tug ntxhais tsw kaam nrug kuv lug tsua huv lub tebchaws nuav, mas kuv yuav coj koj tug tub moog nyob tim koj qub teb qub chaw lov. 6 Aplahaa teb tas, koj tsw xob coj kuv tug tub rov moog tim kuv lub qub tebchaws. 7 Vaajtswv Yawmsaub kws kaav qaum ntuj tub coj kuv tawm huv kuv txwv lub vaaj lub tse, hab tawm kuv kwvtij lub tebchaws lug nyob huv lub tebchaws kws Vaajtswv yuav muab pub tsua kuv tej xeeb ntxwv nuav lawv le Vaajtswv tub cog lug tseg lawm tas nwg yuav pub. Mas Vaajtswv yuav khaiv nwg tug tubkhai ua koj ntej moog, koj yuav moog nrhav tau quaspuj tim tsua kuv tug tub. 8 Kuas yog tug ntxhais hov tsw kaam nrug koj lug, tes koj yuav dim tej lug kws koj twv tsua Vaajtswv. Txawm yog le caag los koj tsw xob coj kuv tug tub moog tim hlo le. 9 Tes tug tub qhe txha le muab teg cuam tsua huv Aplahaa neej qaab hab twv tsua Vaajtswv has tas yuav ua ib puas tsaav yaam lawv le Aplahaa has. 10 Tug tub qhe txawm caab nwg tug tswv Aplahaa kaum tug ntxhuav hab coj tej hov txhua chaw kws muaj nqe ntau yaam moog lawm tim ib lub moos huv Mexauphauthami tebchaws kws yaav nraag ntej Nahoo nyob. 11 Thaus nwg moog txug ntawm lub qhov dej kws nyob nraag ntug moos tub yuav tsaus ntuj. Nwg kuas tej ntxhuav txhus caug huvsw. Lub swmhawm hov yog lub caij kws tej quaspuj huv moos tuaj nqaa dej. 12 Nwg thov Vaajtswv has tas, Vaajtswv Yawmsaub kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, thov koj paab kuas teg num kws kuv tuaj nuav tav tsua nub nua, hab thov koj ua lawv le tej lug kws koj cog tseg tsua kuv tug tswv Aplahaa lawm. 13 Kuv nyob ntawm lub qhov dej kws cov hluas nkauj huv moos saamswm tuaj nqaa nuav. 14 Thaus kuv has tsua ib tug hluas nkauj has tas, thov koj txu koj hub dej tsua kuv haus, yog nwg teb kuv tas haus maj, hab tseem has tas kuv yuav ntaus dej tsua koj cov ntxhuav haus hab, tes thov kuas tug hluas nkauj hov yog tug kws koj xaiv ca ua koj tug qhev Yiha quaspuj ntaag. Thaus kuv pum le hov kuv txha paub tas koj yeej ua lawv le tej lug kws koj cog tseg tsua kuv tug tswv Aplahaa lawm. 15 Thaus tug tub qhe hov tseem thov Vaajtswv tsw tau xaus, Lenpekha kws yog Npethu-ee tug ntxhais txawm kwv hub tuaj kwv dej ntawm lub qhov dej. Npethu-ee yog Meekha hab Nahoo kws yog Aplahaa tug kwv le tub. 16 Lenpekha yog nkauj xwb nwg tsw tau ntxag dua hluas nraug ib zag le hab nwg zoo nkauj heev. Nwg nqeg moog nqaa tau dej huv qhov dej rov lug. 17 Aplahaa tug tub qhe dha quas loo moog has tsua Lenpekha tas, thov muab koj hub dej tsua kuv haus. 18 Lenpekha teb tas haus maj yawm. Nwg txawm txu plhuav nwg hub dej lug, nwg tuav tsua Aplahaa tug qhev haus. 19 Thaus nwg haus txaus lawm, tug ntxhais has tas kuv yuav ntaus dej tsua koj cov ntxhuav txhua tug haus kuas tsau hab. 20 Tug ntxhais ca le muab hub dej nchuav kag tsua huv daab. Nwg rov moog ntaus kawgkag dej lug tsua cov ntxhuav haus tsau huvsw. 21 Aplahaa tug tub qhe pheej saib tuab ywv tug ntxhais hov, sub nwg txha le paub tas Yawmsaub paab qhov kws nwg tuaj hov tav los tsw tav. 22 Thaus Lenpekha ntaus dej tsua txhua tug ntxhuav haus tsau lawm, Aplahaa tug qhev txawm muab ib lub khawb ntswg yog kub nyaav ob txag coj moog khawm tsua ntawm Lenpekha qhov ntswg, hab muab ob lub paug teg nyaav ib laag tsua Lenpekha coj. 23 Nwg nug Lenpekha has tas, koj txwv yog leejtwg, koj txwv tsev muaj chaw tsua kuv hab kuv cov tuabneeg su los tsw muaj. 24 Lenpekha teb tas kuv yog Npethu-ee ntxhais, kuv yawm yog Nahoo kuv puj yog Meekha. 25 Tom peb tsev muaj quav nyaab hab muaj zaub tsua tsaj noj hab muaj chaw tsua koj su hab. 26 Thaus nwg nov Lenpekha has le hov nwg txawm txhus caug ndua pe Yawmsaub. 27 Nwg has tas kuv ua tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv Yawmsaub tsaug. Yawmsaub koj tub ua lawv quas nraim le koj cog tseg tsua kuv tug tswv Aplahaa lawm, hab koj tseem coj kuv kev tuaj txug ncua Aplahaa tug kwv lub tsev hab. 28 Tug ntxhais hov txawm dha taj quas lag moog tom tsev, nwg pav tej hov tsua nwg tsev tuabneeg noog. 29,30 Thaus Lanpaa kws yog Lenpekha tug nug pum lub khawb qhov ntswg kub khawm ntawm Lenpekha qhov ntswg hab pum ob lub paug teg kub kws Lenpekha coj, hab nov tej kws Lenpekha has txug tug yawm tom qhov dej, tes Lanpaa moog saib Aplahaa tug tub qhe tom qhov dej. Lanpaa pum nwg sawv quas ntsug ntawm nwg cov ntxhuav. 31 Lanpaa moog has tsua nwg tas, yawm laug, koj yog tug kws tau Yawmsaub txuj koob txuj moov. Koj ca le moog su tom tsev, koj yuav nyob ntawm nuav ua tug daabtsw. Kuv tub tu txaaj chaws tseg tsua koj hab nrhav chaw tsua koj tej ntxhuav huvsw lawm. 32 Tes Aplahaa tug tub qhe txawm moog tom Lanpaa tsev. Lanpaa tsaws kag tej nraa ntxhuav sau ntxhuav nraus qaum lug, mas muab quav nyaab hab zaub coj lug tsua tej ntxhuav noj, hab ntaus dej tsua Aplahaa tug tub qhe hab cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj ntxuav kwtaw. 33 Thaus puab ua zaub ua mov sav hab muab rau txhwj tsua sau rooj lawm, Aplahaa tug tub qhe txawm has tas thaus peb yuav noj rooj mov nuav kuv muaj ob peb lu lug kuv xaav has taag tsaiv le maav noj. Lanpaa teb tas koj muaj lug daabtsw yeem meem has. 34 Nwg has tas kuv yog Aplahaa tug tub qhe. 35 Vaajtswv foom koob foom moov tsua kuv tug tswv ntau kawg le. Nwgnuav nwg ua zoo neej, nwg nplua nuj. Vaajtswv pub kuv tug tswv muaj yaaj muaj tshws, muaj nyuj muaj luj txwv, muaj ntxhuav muaj nyaj muaj kub hab muaj tub maab tub qhe. 36 Xala kws yog kuv tug tswv tug quaspuj, nwg tub laug laug lawm nwg le muaj ib tug tub. Kuv tug tswv muab taag nrho nwg lub cuab txhaj cuab taam tsua tug tub hov. 37 Nwg kuas kuv cog lug tseg has tas kuv yuav noog nwg lug hab ua lawv le nwg has. Nwg has tsua kuv tas nwg tsw kheev kuv yuav cov tuabneeg Khana-aa tej ntxhais lug ua nwg nyaab. 38 Nwg kuas kuv tuaj yuav nwg tej kwvtij neej tsaa le ntxhais moog ua nwg tug tub quaspuj. 39 Kuv has tsua kuv tug tswv tas, yog tug ntxhais hov tsw kaam nrug kuv lug nua yuav ua le caag. kO Nwg teb kuv tas Yawmsaub kws kuv ib txwm noog nwg lug, nwg yuav khaiv nwg tug tubkhai nrug koj moog hab yuav paab kuas koj yuav tau kuv txwv tsev tuabneeg ib tug ntxhais lug tsua Yiha. 41 Yog koj ua lawv le kuv tej lug, kuas kuv cov kwvtij tsw kaam muab puab tug ntxhais tsua koj coj lug, koj yuav dim tej lug kws koj twv tsua Vaaj tswv. 42 Nub nua thaus kuv tuaj txug tom lub qhov dej, kuv thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub kws yog kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv, kuv thov koj paab kuas teg num kws kuv tuaj ua nuav tav. 43 Nwgnuav kuv sawv ntawm lub qhov dej nuav. Thaus ib tug hluas nkauj tuaj kwv dej, kuv yuav has tsua nwg tas, thov muab koj hub dej tsua kuv haus. 44 Yog nwg teb tas haus maj, kuv yuav ntaus dej tsua koj cov ntxhuav haus hab, thov kuas tug hov yog tug hluas nkauj kws koj xaiv ca ua kuv tug tswv tug tub le quaspuj. 45 Thaus kuv tseem thov Vaajtswv tuab ywv huv nruab sab tsw tau xaus lug, ua cav kuv pum Lenpekha kwv hub nqeg tuaj kwv dej huv qhov dej. Kuv has tsua Lenpekha tas, kuv thov koj mivntswv dej haus. 46 Lenpekha txu plhuav hub dej sau xub pwg lug hab has tas haus maj, kuv yuav muab dej tsua koj cov ntxhuav haus hab. Kuv txha haus. Lenpekha ntaus dej tsua kuv tej ntxhuav haus hab. 47 Kuv nug Lenpekha has tas, koj txwv hu le caag. Nwg teb tas kuv txwv hu ua Npethu-ee. Kuv yawm yog Nahoo kuv puj yog Meekha. Tes kuv txha muab ib lub khawb qhov ntswg kub khawm tsua ntawm nwg qhov ntswg hab muab ob lub paug teg tsua nwg coj. 48 Tes kuv txawm pe hab ua kuv tug tswv Aplahaa tug Vaajtswv Yawmsaub tsaug. Nwg coj kuv kev ncaaj nraim tuaj txug kuv tug tswv tug ntxhais xeeb ntxwv kws kuv yuav coj moog ua kuv tug tswv tug tub le quaspuj. 49 Mas yog mej pum zoo hab zoo sab nrug kuv tug tswv ua neej ua tsaav nua thov mej qha kuv paub, lossws yog mej tsw pum zoo, thov mej has tsua kuv paub sub kuv txha paub tseeb tas kuv yuav ua le caag. 50 Npethu-ee hab Lanpaa teb tas qhov nuav yog qhov kws Yawmsaub pum zoo hab tu ca lawm, peb tsw fem txawj has txuj twg. 51 Lenpekha nyob ntawm nuav, koj ca le coj nwg moog ua koj tug tswv tug tub quaspuj lawv le Yawmsaub tau has tseg los tau. 52 Thaus Aplahaa tug tub qhe nov dheev puab has le hov nwg txawm txhus caug ndua pe Yawmsaub. 53 Tes nwg muab tej paug teg saw nyaj saw kub, hab muab tej tsoog tsho tsua Lenpekha, hab tseem muab tej hov txhua chaw kws muaj nqe heev tsua Lenpekha nam hab tsua tug nug. 54 Tes Aplahaa tug tub qhe hab cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj suavdawg txawm noj mov. Mo hov puab pw hov. Thaus kaaj ntug suavdawg sawv, Aplahaa tug tub qhe has tas mej ca le tso kuv rov qaab moog tsua kuv tug tswv. 55 Kuas Lenpekha nam hab Lenpekha tug nug has tas thov ca Lenpekha nrug peb nyob xyaa nub lossws kaum nub tsaiv mej le maav moog. 56 Kuas Aplahaa tug tub qhe teb tas tsw xob cheem cheem kuv nyob. Yawmsaub tub ua tsua teg num kws kuv tuaj ua nuav tav taag lawm. Thov mej ca le tso kuv rov moog tsua kuv tug tswv. 57 Ob tug teb tas yog le mas ca peb hu Lenpekha lug nug saib nwg yuav has le caag. 58 Puab txha hu Lenpekha lug nug has tas koj zoo sab nrug tug yawm laug nuav moog hab lov. Lenpekha teb tas kuv zoo sab nrug nwg moog hab. 59 Lenpekha nam hab tug nug txha le muab Lenpekha hab tug nkauj qhe laug laug kws tu Lenpekha cob tsua Aplahaa tug tub qhe hab cov tuabneeg kws nrug nwg tuaj coj moog. 60 Thaus tseem tsw tau moog puab foom koob foom moov tsua Lenpekha tas, miv muam, thov kuas koj muaj tub ki ntau txheeb ntau vaam leej. Thov kuas koj tej xeeb ntxwv txeeb tau yeeb ncuab tej moos taag nrho huvsw. 61 Tes Lenpekha hab cov ntxhais qhev txawm nee tsua sau ntxhuav caij ntxhuav nrug Aplahaa tug tub qhe moog. 62 Yiha nyav moog tom lub qhov dej kws npe hu ua Vaajtswv kws pum kuv hab muaj txujsa lub qhov dej. Lub swmhawm hov Yiha nyob huv Khana-aa yaav qaab teb. 63 Thaus yuav tsaus ntuj nwg moog ncig ua sw tom nraag laj. Ua cav nwg pum ib paab ntxhuav lug. 64 Thaus Lenpekha pum Yiha nwg txawm ca le nqeg sau ntxhuav nraus qaum lug. 65 Nwg nug Aplahaa tug tub qhe has tas, tug quasyawg kws saamswm taug kev tuaj tom yog leejtwg. Aplahaa tug tub qhe teb tas yog kuv tug tswv. Thaus Lenpekha nov le hov Lenpekha txawm muab phuam npug nwg lub plhu. 66 Tug tub qhe pav ib puas tsaav yaam kws nwg moog ua lug, tsua Yiha noog._ 67 Tes Yiha coj Lenpekha moog huv lub tsev ntaub kws thau Yiha nam nyob. Yiha yuav Lenpekha mas nwg nyam hab hlub Lenpekha. Txawm yog Yiha nam tuag lawm los nwg txha nyob qaab.

Chiv Keeb 25

Aplahaa hab Khethula tej xeeb ntxwv

1 Aplahaa rov qaab yuav dua ib tug quaspuj npe hu ua Khethula. 2 Tug nam hov yug tau ntau leej tub tsua Aplahaa. Cov tub hov npe hu le nuav, Xeelaa, Yaujxaa, Metaa, Mi tee, Txanpaj hab Suav. 3 Yaujxaa yog Senpa hab Tetaa txwv. Tetaa cov tub npe hu le nuav, yog cov tuabneeg Axulee, cov tuabneeg Lethuxee hab cov tuabneeg Le-umee. 4 Mi tee cov tub npe hu le nuav, Efa, Efee, Hanau, Anpita hab Enta-a. Puab cov nuav huvsw yog Khethula cov xeeb ntxwv. 5 Aplahaa muab taag nrho Aplahaa lub cuab tiv tsua Yiha. 6 Thaus Aplahaa tseem ua neej nyob Aplahaa muab nwg lub cuab tiv faib ib txha tsua Aplahaa tug nam tshab tej tub txhua tug huvsw. Tom qaab hov nwg kuas tej tub hov ncaim nwg tug tub Yiha moog nyob lawm peg tej tebchaws kws nyob saab nub tuaj.

Aplahaa tuag

7 Aplahaa noob nyoog muaj ib puas xyaa caum tswb xyoo. 8 Nwg laug laug tes nwg tuag lawm. 9 Yiha hab Yixama-ee kws yog Aplahaa ob tug tub kwv Aplahaa moog log tsua huv lub qhov tsua Mapela kws nyob ntawm Efau thaaj teb, yog ntawm Maale saab nub tuaj. Thaaj teb hov yaav nraag ntej Aplahaa yuav ntawm Xauha kws yog tuabneeg Hi thai tug tub Efau lawm. 10 Puab kwv Aplahaa moog log nrug Aplahaa tug quaspuj Xala ua ke huv tuab lub qhov tsua hov. 11 Thaus Aplahaa tuag lawm mas Vaajtswv foom koob foom moov tsua Aplahaa tug tub Yiha. Thaus hov Yiha nyob ze ze ntawm lub qhov dej kws npe hu ua Vaajtswv kws pum kuv hab muaj txujsa lub qhov dej.

Yixama-ee caaj ceg

12 Ntawm nuav moog yog Yixama-ee caaj ceg. Yixama-ee yog Apla le tub hab kuas yog Xala tug nkauj qhev kws yog tuabneeg lyi yug. 13 Yixama-ee cov tub tej npe has tug hlub quas zug moog yog Ne-npayau, Khenta, Anpi-ee, Mixaa, 14 Michama, Ntu-ma, Mabxa, 15 Hanta Thema, Yethu, Nafi, hab Khentema. 16 Kaum ob leeg nuav txawm ua kaum ob xeem tsua huv Yixama-ee caaj ceg. Puab muab puab tej zej zog hab tej chaw tsuam hu lawv le puab tej npe. 17 Yixama-ee noob nyoog muaj ib puas peb caug xyaa xyoo mas nwg le tuag. 18 Puab nyob txwj ntawm Havila tebchaws moog txug tebchaws Xub, yog nyob ntawm lyi saab nub tuaj, yog ntawm txujkev kws moog tsua Axilia tebchaws. Puab nyob puab xwb, puab tsw nrug cov Yixayee nyob.

Yug Exau hab Yakhauj

19 Zaaj nuav yuav has txug Aplahaa tug tub Yiha tej xeeb ntxwv 20 Thaus Yiha yuav Lenpekha, Yiha noob nyoog muaj plaub caug xyoo. Lenpekha yog Lanpaa le muam, yog Npethu-ee kws yog tuabneeg Alaa tug ntxhais. Puab moog yuav Lenpekha tim Mexauphauthami tebchaws lug. 21 Vem Lenpekha tsw muaj mivnyuas, Yiha txha thov Yawmsaub pub mivnyuas tsua Lenpekha. Yawmsaub teb Yiha tej lug thov, Lenpekha txha xeeb tub. 22 Thaus Lenpekha hai mivnyuas, ob tug mivnyuas ntxaib kws nyob huv Lenpekha plaab sws txwv cuag daabtsw huv plaab tuaj. Lenpekha txha le has tas ua caag kuv yuav raug ceblaaj le nuav. Tes Lenpekha txha has tsua Yawmsaub noog saib Yawmsaub yuav has le caag. 23 Yawmsaub has tsua Lenpekha tas, ob tug mivnyuas kws nyob huv koj plaab yuav yug lug ua ob hai tuabneeg. Ib co yuav tawm tsaam ib co. Ob tug hov ib tug yuav muaj zug heev dua ib tug. Tug tij yuav ua tug kwv qhev. 24 Thaus txug caij, Lenpekha txawm yug tau ob tug tub ntxaib. 25 Tug hlub kws xub yug nwg lab hab tuaj plaub thoob plhawv ib ce ib yaam le lub tsho kws luas muab plaub tsaj ua, txha tis npe hu ua Exau. 26 Thaus yug tug kwv tawm lug, tug kwv txhais teg tuav rawv Exau lub lauj taw, txha tis npe hu ua Yakhauj. Thaus yug ob tug mivtub hov Yiha noob nyoog muaj rau caum xyoo.

Exau muab nwg feem kws nwg ua tij muag

27 Thaus ob tug mivtub hov hlub lawm, Exau yog tub tua nqaj, nwg txawj tua nqaj heev. Nwg pheej tsw tshua nyob huv tsev pes tsawg, nwg nyob haav zoov ntau. Kuas Yakhauj yog tuabneeg tsw ntau ncauj ntau lug hab nwg nyam nyob huv tsev xwb. 28 Yiha nyam Exau tsua qhov Yiha tau noj tej nqaj qus kws Exau moog tua tau lug, kuas Lenpekha nyam Yakhauj. 29 Muaj ib nub Exau moog tua nqaj lug, nwg lug tawm thawj nkau tsua thaus Yakhauj saamswm hau taum huv qhov cub. 30 Nwg tshaib plaab heev, nwg txha has tsua Yakhauj tas, thov muab koj lauj kaub taum lab tsua kuv noj, kuv tshaib plaab heev hwv lawm. Vem le hov suavdawg txha hu Exau lub npe tas Entoo (txhais has tas lab). 31 Kuas Yakhauj teb tas yog koj ca kuv yuav koj feem kws ua tij, mas kuv muab kuv lauj kaub taum tsua koj noj ntaag. 32 Exau has tas ua le los tau, kuv tub tshaib plaab yuav tuag nuav, cov nyuas feem kws yog tij le yuav muaj tug qaabhau daabtsw tsua kuv. 33 Yakhauj has tas koj xub twv ntuj tsaiv maj. Yog koj twv taug ntuj has tas koj ca kuv yuav feem kws yog tij le,kuv le maav muab tsua koj noj. Exau txawm twv ntuj es ca Yakhauj ua nwg tij. 34 Yakhauj txha muab mov hab lauj kaub taum tsua Exau noj. Thaus Exau noj haus tsau nwg txawm sawv tawm lawm. Nwg saib tsw taug nwg feem kws nwg ua tij.

Chiv Keeb 26

Chiv Keeb 27

Yiha foom koob foom moov tsua Yakhauj

Thaus Yiha laug laug qhov muag tsw pum kev le lawm, nwg hu C. I nwg tug tub hlub Exau lug ntawm nwg. Nwg has tsua Exau tas, mivtub. Exau teb tas txwv, koj has daabtsw. 2 Yiha has tsua Exau tas, koj yeej pum tas kuv tub laug heev lawm, sov yuav tuag nub twg los tsw paub. 3 Nwgnuav koj ca le coj koj raab neev nti hab koj cov xub ais moog tua nqaj nruab nraag lug tsua kuv noj. 4 Koj ca le ua ib tsum mov qaab qaab kws kuv nyam coj lug tsua kuv noj. Thaus kuv noj tsau lawm kuv yuav focm koob foom moov tsua koj ua ntej kws kuv tsw tau tuag. 5 Lenpekha tig ntsej noog tuab ywv tej lug kws Yiha has tsua Exau hov. Thaus Exau tawm moog tua nqaj lawm, 6 Lenpekha has tsua Yakhauj tas, kuv nyav nov koj txwv has tsua Exau tas, 7 koj ca le moog tua nqaj lug ua ib pluag tsua kuv noj. Thaus kuv noj tsau lawm kuv yuav foom koob foom moov tsua koj taab meeg Yawmsaub ua ntej kws kuv tsw tau tuag. 8 Yog le hov mivtub Yakhauj koj ca le noog kuv lug hab ua tej kws kuv qha koj. 9 Koj ca le moog nraag paab tshws, moog nteg ob tug mivnyuas tshws rog rog coj lug tsua kuv. Kuv yuav muab tua ua ib pluag zaub qaab qaab le kws koj txwv nyam noj tsua koj coj moog tsua koj txwv noj. 10 Koj txwv yuav foom koob foom moov tsua koj cheem nwgnuav koj txwv tseem ua neej nyob. 11 Kuas Yakhauj has tsua Yakhauj nam tas, nam, koj yeej paub tas Exau yog tuabneeg tuaj plaub, kuv yog tuabneeg nqaj du quas dav tsw tuaj plaub. 12 Tsaam kuv txwv cev teg plhw kuv lub cev, nwg paub tas kuv daag nwg. Tes kuv xaav ua kuas tau koob moov, na has kuv txwv tsua foom tsw zoo tsua kuv nev. 13 Leej nam teb Yakhauj tas, mivtub, yog koj txwv foom tsw zoo tes ca kuv rws los maj, koj ca le moog muab ob tug mivnyuas tshws kws kuv has hov lug tsua kuv. 14 Tes Yakhauj txha moog nteg ob tug mivnyuas tshws lug tsua leej nam. Leej nam muab tua kag ua ib pluag zaub qaab qaab kws Yiha nyam noj. 15 Lenpekha txawm moog muab Exau lub tsho zoo zoo nkauj kws khuab huv txaaj coj lug tsua Yakhauj naav. 16 Nwg muab daim tawv tshws lug qhwv Yakhauj ob txhais npaab hab Yakhauj cej daab huvsw. 17 Nwg le maav muab pluag zaub qaab qaab hab tej ncuav kws nwg ua, tsua Yakhauj coj moog tsua leej txwv noj. 18 Yakhauj txawm moog ntawm leej txwv mas has tas txwv. Leej txwv teb tas koj has daabtsw mivtub. Koj yog tug tub twg. 19 Yakhauj teb tas kuv yog koj tug tub hlub Exau. Kuv tub ua tej kws koj qha kuv txhwj taag lawm. Koj ca le sawv lug noj kuv tsum mov ais foom koob foom moov tsua kuv. 20 Yiha has tas koj moog yos hov twg ais yuav tau sai ua luaj le. Yakhauj teb tas yog koj tug Vaajtswv Yawmsaub paab kuv, es txha tau sai. 21 Yiha has tsua Yakhauj tas, koj ca le txaav lug ze ze ntawm kuv nuav, kuv yuav cev teg plhw saib koj yog Exau tag los tsw yog. 22 Yakhauj txha txaav moog ze ze leej txwv. Leej txwv cev teg plhw zog Yakhauj mas leej txwv has tas, koj lub suab has lug yog Yakhauj lub ntaag, kuas ua caag koj ob saab npaab tsua yog Exau ob saab. 23 Leej txwv tsw paub tas yog Yakhauj, tsua qhov Yakhauj ob saab npaab muaj plaub ib yaam le Exau ob saab. Leej txwv tub yuav foom koob foom moov tsua Yakhauj, 24 kuas leej txwv tseem nug dua has tas koj yog Exau tag los. Yakhauj teb tas kuv yog Exau tag tag le. 25 Yiha has tas koj ca le coj koj tsum mov lug tsua kuv noj. Kuv noj tsau tes kuv yuav foom koob foom moov tsua koj. Yakhauj txha tsaws quas loo tsum mov tsua leej txwv noj hab muab kua txwv maab xwv tsua leej txwv haus. 26 Thaus noj taag lawm leej txwv has tas mivtub, koj ca le txaav lug ze ze kuv hab nwj kuv. 27 Tes Yakhauj txawm txaav zog moog nwj kag leej txwv. Yiha na zoj ua cav nov Exau lub tsho tsw Exau tug ntxhab ntaag, nwg txha le foom koob foom moov tsua Yakhauj has tas, kuv tug mivtub nuav tug ntxhab-tsw muam ntswv thooj le lub nraag laj kws Yawmsaub tub foom koob foom moov tsua lawm tej ntxhab. 28 Thov Vaajtswv tso dej tso naag lug tsua koj tej nraag laj kuas muaj qoob loos hab txwv maab txwv ntoo txw ntshua quas nab. 29 Thov kuas txhua haiv tuabneeg huvsw ua koj tub maab tub qhe hab txhus caug ndua pe koj. Thov kuas koj tau ua num ua tswv kaav koj cov kwvtij. Hab thov kuas koj nam tej xeeb ntxwv txhus caug ndua pe koj. Tug kws tshev koj tug hov yuav raug tshev. Tug kws foom koob foom moov tsua koj tug hov yuav tau koob moov.

Exau thov leej txwv foom koob foom moov tsua nwg

30 Thaus Yiha foom koob foom moov tsua Yakhauj taag, Yakhauj txawm tawm plawg lawm. Tes ib nyuas plag Yakhauj tug tijlaug Exau moog tua tau nqaj lug txug ncua. 31 Nwg muab tej nqaj kws nwg tua tau hov lug ua kawgkag tau ib co zaub qaab qaab, nwg coj quas loo moog tsua leej txwv. Nwg has tas txwv, koj ca le sawv tseeg lug noj kuv tsum mov es koj txha le zoo foom koob foom moov tsua kuv. 32 Yiha nug Exau has tas koj yog leejtwg. Exau teb tas txwv, kuv yog koj tug tub hlub Exau. 33 Thaus Yiha nov dheev le hov, Yiha sab poob zog ua ib ce tshee quas nyo. Tes nwg txawm nug has tas, es tug kws puam taab tua tau nqaj lug ua tsua kuv noj hov yog leejtwg. Kuv tub noj hab kuv tub foom kuv tej koob moov taag huvsw tsua nwg lawm. Kuv nyav foom taag nrho tes koj txawm lug nuav, nwg tau tej koob moov kws kuv foom hov lawm. 34 Thaus Exau nov leej txwv has le hov Exau quaj heev hab has tas txwv, koj ca le foom koob foom moov tsua kuv ib yaam nkaus le koj foom tsua tug hov hab los maj. 35 Yiha teb tas koj tug kwv lug daag kuv, nwg tau tej koob moov kws tub tswm nyog ca koj tau lawm lauj. 36 Exau has tas zag nuav yog zag ob kws nwg txhaav kuv tug. Nwg ua le hov phim nwg lub npe kws hu ua Yakhauj lawm laub. Thawj zag nwg tub muab kuv feem kws ua tij moog ua nwg le lawm, nwgnuav nwg tseem tsua txeeb kuv tej koob moov lawm hab. Koj txawm tsw tshuav ib lu lug tseg ca tsua kuv le los. 37 Yiha teb Exau tas, kuv tub foom koob foom moov tsua koj tug kwv kuas nwg ua num ua tswv kaav koj hab kaav nwg tej kwvtij huvsw, hab kuas nwg muaj qoob loos muaj txwv maab txwv ntoo nplua mag. Kuv tsw tshuav ib yaam daabtsw kws kuv yuav foom tsua koj lawm lauj mivtub. 38 Exau taij nwg txwv tas, txwv, koj tej lug koob moov muaj npaum le hov xwb lov. Thov koj foom koob foom moov tsua kuv hab los maj. Nwg has quaj has quaj tsua nwg txwv. 39 Yiha has tsua Exau tas, koj lub tebchaws mas yuav tsw zoo qoob, hab yuav tsw muaj dej naag yug koj tej qoob loos. 40 Koj yuav tuav rawv koj raab ntaaj txha koob tau koj lub ncauj, hab koj yuav ua koj tug kwv qhev. Kuas yog koj tawm tsaam thaus twg, koj yuav dim ntawm nwg txhais teg. 41 Exau ntxub Yakhauj tsua qhov leej txwv foom koob foom moov tsua Yakhauj lawm. Exau xaav has tas kuv txwv yeej tsw muaj pes tsawg nub nyob, thaus dua nwg lawm kuv yuav muab Yakhauj tua kag pov tseg. 42 Kuas Lenpekha nov has tas Exau yuav ua le hov, nwg txha has tsua Yakhauj tas, koj tug tijlaug Exau saamswm ntaus tswv-yim muab koj tua pov tseg. Nwg yuav ua phem pauj qhov kws koj txeeb nwg tug. 43 Tes mivtub koj ua le kuv has. Koj tswv moog nrug koj tug txwv daab Lanpaa nyob tim lub moos Halaa. 44 Koj moog nrug nwg nyob ib ntus kuas koj tug tijlaug zoo sab, 45 hab nwg nov qaab tej kws koj ua tsua nwg lawm tsaiv kuv le maav khaiv tuabneeg moog coj koj rov lug, kuv tsw xaav kuas kuv ob tug tub ua tuab nub pluj plag ntawm. kuv lub qhov muag moog.

Yiha khaiv Yakhauj moog tim nwg tug txwv daab Lanpaa

46 Lenpekha has tsua Yiha tas, lwm haiv tuabneeg tej ntxhais kws Exau yuav lug ua quaspuj ua tsua kuv dhuav kawg le lawm lauj. Yog Yakhauj tseem yuav cov tuabneeg Hithai tej ntxhais lug ua quaspuj hab tes ca kuv tuag zoo dua.

Chiv Keeb 28

1 Yiha hu Yakhauj lug ntawm nwg, nwg foom koob foom moov tsua Yakhauj hab nwg has tsua Yakhauj tas, mivtub, koj tsw xob yuav cov tuabneeg Khana-aa tej ntxhais lug ua quaspuj mag. 2 Koj ca le moog lawm tim yawm txwv Npethu-ee kws nyob tim Mexauphauthami tebchaws. Koj moog tshaam koj txwv daab Lanpaa tej ntxhais saib koj nyam tug twg koj ca le yuav ua quaspuj. 3 Thov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ca le foom koob foom moov tsua koj, hab pub koj muaj tub ki coob kawg nkaus kuas koj tau ua txhua haiv tuabneeg tug yawm koob. 4 Thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua koj hab koj tej xeeb ntxwv ib yaam le foom tsua Aplahaa, kuas koj tau thaaj aav kws Vaajtswv tub muab pub tsua Aplahaa kws koj tau lug nyob nuav ua koj tug. 5 Yiha kuas Yakhauj moog tim nwg tug txwv daab Lanpaa kws nyob huv Mexauphauthami tebchaws. Lanpaa yog Npethu-ee kws yog tuabneeg Alaa tug tub. Lanpaa yog Lenpekha kws yog Yakhauj hab Exau nam tug nug hlub.

Exau yuav nam yau

6 Exau paub tas Yiha foom koob foom moov hab has tsua Yakhauj tas tsw xob yuav cov tuabneeg Khana-aa tej ntxhais lug ua quaspuj, kuas nwg ca le moog nrhav quaspuj lawm tim Mexauphauthami tebchaws. 7 Exau paub tas Yakhauj noog nam txwv lug hab nwg moog tim Mexauphauthami tebchaws lawm, 8 tes Exau le maav nkaag sab has tas Yiha tsw nyam cov tuabneeg Khana-aa tej ntxhais. 9 Exau txha le moog tshaam Yixama-ee kws yog Aplahaa tug tub. Nwg yuav Yixama-ee tug ntxhais kws npe hu ua Mahala lug ua nam yau. Mahala yog Nenpayai le muam.

Yakhauj ua npau suav

10 Yakhauj tswv tawm huv lub moos Npe-awxenpa moog tim lub moos Halaa. 11 Nwg moog moog nub poob qho lawm, nwg txha pw ib mos tom ib ntog kev, nwg muab ib lub pob zeb lug rau ncoo pw. 12 Thaus nwg tsaug zug nwg ua npau suav pum ib tug ntaiv tuam huv aav nuav moog nto ntuj plawg. Nwg pum Vaajtswv cov tubkhai nee nee nqeg nqeg tug ntaiv hov. 13 Ua cav nwg pum Yawmsaub sawv nreg nreeg has tsua nwg tas, kuv yog Yawmsaub, yog Aplahaa hab Yiha tug Vaajtswv. Kuv yuav muab thaaj aav kws koj pw ntawm kos ua koj hab koj caaj ceg tug. 14 Koj tej xeeb ntxwv yuav muaj coob ib yaam le tej moov aav. Puab yuav ua tsua puab lub tebchaws nthuav daav moog tsua txhua faab, hab kuv yuav foom moov zoo tawm ntawm koj hab koj cov xeeb ntxwv moog tsua txhua haiv tuabneeg. 15 Koj yuav tsum ncu ntsoov has tas kuv yuav nrug koj nyob hab tsom kwm koj tsua txhua txuj hauv kev kws koj moog. Hab kuv yuav coj koj rov qaab lug nyob ntawm thaaj aav nuav. Kuv yuav nrug nraim koj nyob moog txug nub kws kuv ua ib puas tsaav yaam lawv le kuv tub qha tsua koj lawm. 16 Yakhauj tswm lug, Yakhauj has tas Yawmsaub yeej nyob ntawm nuav tag tag le, yog kuv tsw paub xwb. 17 Yakhauj ntshai, Yakhauj has tas lub chaw nuav ua tsua kuv ntshai heev. Lub chaw nuav yog Vaajtswv lub tsev, hab yog rooj ntug ceeb tsheej los sav. 18 Yakhauj sawv ntxuv tseeg muab lub pob zeb kws nwg rau ncoo hov teeb tseg ca, hab muab roj txwv kav laaj laub ywg lub pob zeb. Nwg ua le nuav kuas suavdawg paub tas thaaj chaw hov yog Vaajtswv thaaj chaw kws tseem ceeb. 19 Nwg tis npe tsua lub chaw hov hu ua Npe-ee. Yaav nraag ntej lub moos hov npe hu ua Lu. 20 Yakhauj cog lug tsua Yawmsaub has tas, yog koj tsom kwm hab saib kuv txuj hauv kev kuas kuv muaj noj muaj haus moog txug nub kws kuv rov qaab lug txug huv kuv txwv tsev, 21 kuv tseem noj qaab nyob zoo le qub, koj txha le yog kuv tug Vaajtswv tag. 22 Kuv yuav muab lub pob zeb kws kuv teeb tseg nuav ua lub chaw pe koj, hab kuv yuav muab ib puas tsaav yaam kws koj pub tsua kuv ib feem huv kaum feem pub tsua koj.

Chiv Keeb 29

Yakhauj moog nrug Lanpaa nyob

1 Yakhauj moog txug cov tuabneeg kws nyob saab nub tuaj lub teb-chaws. 2 Thaus nwg tsaa muag saib ua cav nwg pum ib lub qhov dej nyob huv nraag laj, muaj peb paab yaaj pw pawg quas yawg ze ze lub qhov dej. Cov yaaj hov haus dej huv lub qhov dej hov. Luas muab pob zeb ua ib daim laag zeb luj luj npug lub qhov dej huvsw. 3 Lawv le ib txwm thaus tej yaaj lug txhwj tsua ntawm qhov dej lawm cov tuabneeg yug yaaj le maav muab daim laag zeb dov tawm es le ntaus dej tsua yaaj haus. Thaus tej tsaj haus tsau lawm, puab le dov daim laag zeb rov lug npug lub qhov dej ib yaam le qub tsua. A Yakhauj nug cov tuabneeg kws yug yaaj has tas, cov npawg, mej tuaj hov twg tuaj. Puab teb tas peb tuaj tom lub moos Halaa tuaj. 5 Yakhauj rov nug puab tas, mej paub Nahoo tug xeeb ntxwv Lanpaa los tsw paub. Puab teb tas peb paub kawg le los maj. 6 Yakhauj rov nug has tas nwg noj qaab nyob zoo hab kaj. Puab teb tas nwg noj qaab nyob zoo hab os. Nwg tug ntxhais Laxee saamswm lawv yaaj lug txug tim nawj. 7 Yakhauj has tas nwgnuav tseem ntxuv ntxuv, tub tsw tau taav caij kws coj tsaj lug nev, ua caag mej tsw ntaus dej tsua tej tsaj haus ais coj rov moog noj zaub dua. 8 Puab teb tas tsw tau, yuav tsum tog kuas txhua paab yaaj lug nyob ua ke taag tsaiv le qheb lub qhov dej es le ntaus dej tsua yaaj haus. 9 Thaus Yakhauj tseem sawv quas ntsug nrug cov tuabneeg yug yaaj thaam thaam hov, Laxee coj nwg txwv paab yaaj lug txug ntawm lub qhov dej. 10 Thaus Yakhauj pum dheev Laxee coj Lanpaa paab yaaj lug, Yakhauj txha le moog ntawm lub qhov dej, nwg muab daim laag zeb dov tawm hab ntaus dej tsua cov tsaj haus. 11 Tes nwg nwj Laxee hab nwg quaj quaj. 12 Nwg has tsua Laxee tas, kuv yog Lenpekha tug tub, kuv hab koj txwv ib yog tuab tsev tuabneeg ntaag. Tes Laxee txha dha taj quas lag moog qha tsua Laxee txwv. 13 Thaus Lanpaa nov dheev has tas nwg tug muam tug tub Yakhauj tuaj, nwg txawm dha quas loo moog tog hab nwg nwj kag Yakhauj. Nwg coj Yakhauj lug huv tsev. Yakhauj pav ib puas tsaav yaam xwm huvsw tsua Yakhauj tug txwv daab Lanpaa noog. 14 Lanpaa has tsua Yakhauj tas, mivtub koj yeej nrug kuv ib naab ib see nchuav lug. Yakhauj nrug Lanpaa nyob tau ib hi is nkaus.

Yakhauj ua num them nqe quaspuj

15 Nyob nyob tes Lanpaa has tsua Yakhauj tas, koj hab kuv ib yog kwvtij neej tsaa, los tsw tswm nyog koj yuav ca le ua num dawb dawb tsua kuv xwb, koj yuav yuav nqe zug pes tsawg koj ca le has. 16 Lanpaa muaj ob tug ntxhais. Tug hlub npe hu ua Le-a, tug yau npe hu ua Laxee. 17 Le-a tsw zoo nkauj pes tsawg, kuas Laxee zoo nkauj heev. 18 Yakhauj nyam Laxee, Yakhauj txha has tas txwv daab kuv ua num tsua koj xyaa xyoo ais koj muab koj tug ntxhais Laxee tsua kuv. 19 Lanpaa has tas kuv zoo sab muab Laxee tsua koj, zoo dua le kuv muab nwg tsua lwm tug, koj ca le nrug kuv nyob. 20 Yakhauj txha ua num xyaa xyoo kuas nwg tau Laxee. Txawm yog nwg ua num tau xyaa xyoo los nwg noog yaam le nyav ua tau ob peb nub xwb tsua qhov nwg nyam Laxee heev. 21 Nyob nyob tes Yakhauj has tsua Lanpaa tas, kuv tub ua num puv xyaa xyoo lawm, koj muab Laxee tsua kuv lauj. 22 Tes Lanpaa txh ua ib rooj tshoob yuav muab ob tug sws txw ua txwj ua nkawm, mas nwg hu kwvtij zej zog tuaj nrug noj nrug haus. 23 Kuas mo hov Lanpa tsw muab Laxee tsua Yakhauj. Lanpaa muab Le-a tsua Yakhauj. Yakhauj tsw paub tas yog Le-a Yakhauj txawm nrug Le-a pw ua ke ib mos. 24 Lanpaa muab nwg tug nkauj qhev kws hu ua Xilapa tsua Le-a ua Le-a le nkauj qhev. 25 Thaus kaaj ntug Yakhauj pum tas tug kws nwg yuav hov yog Le-a. Nwg txha has tsua Lanpaa tas, ua caag koj ua le nuav tsua kuv. Kuv xaav tau Laxee kuv txha ua num tsua koj xyaa xyoo, ua caag koj yuav laam daag kuv. 26 Lanpaa teb tas peb cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav, peb yeej tsw muaj ke xub ca tug nam hluas yuav quasyawg ua tug tais laug ntej. 27 Koj ca le tog kuas puv xyaa nub kws ua tshoob tsaiv kuv le maav muab Laxee tsua koj, tsuav yog koj kaam rov qaab ua num tsua kuv xyaa xyoo ntxwv hab. 28 Yakhauj kaam hab. Thaus puv xyaa nub lawm Lanpaa txha muab Laxee txws tsua Yakhauj hab. 29 Lanpaa muab nwg tug nkauj qhev kws hu ua Npeeha tsua Laxee ua Laxee le nkauj qhev. 30 Yakhauj nrug Laxee pw ua ke, Yakhauj hlub Laxee heev dua le hlub Le-a. Yakhauj rov ua num tsua Lanpaa xyaa xyoo lawv le nwg hab Lanpaa sws cog lug tseg.

Yakhauj cov mivnyuas

31 Thaus Yawmsaub pum tas Yakhauj tsw hlub Le-a, Yawmsaub pub Le-a tuab leeg muaj mivnyuas xwb, huas Laxee tsw muaj. 32 Le-a xeeb tub mas yug tau ib tug tub. Nwg has tas Yawmsaub pum kuv tej kev lwj sab, nyab nwgnuav Yakhauj yuav hlub kuv. Le-a txha tis tug mivtub hov npe hu ua Lunpee. 33 Tom qaab hov Le-a rov qaab xeeb dua tub, nwg yug tau ib tug mivtub hab. Nwg has tas Yawmsaub pub ib tug tub tsua kuv hab, tsua qhov Yawmsaub nov tas kuv tug quasyawg tsw hlub kuv. Le-a txha tis tug mivtub hov npe hu ua Xime-oo. 34 Tes Le-a rov xeeb dua tub hab yug tau ib tug tub. Nwg has tas nwgnuav kuv tug quasyawg yeej yuav npuab kuv tsua qhov kuv tub muaj nwg peb tug tub lawm. Le-a txha tis tug mivtub hov npe hu ua Levi. 35 Tes Le-a rov xeeb dua tub. Nwg rov yug tau ib tug tub hab. Nwg has tas nwgnuav kuv yuav ua Yawmsaub tsaug. Le-a txha le tis tug mivtub hov npe hu ua Yuta. Tes Le-a txawm tseg ib ntus tsw muaj mivnyuas lawm.

Chiv Keeb 30

1 Thaus Laxee pum tas nwg tsw muaj ib tug mivnyuas tsua Yakhauj le, tes nwg txawm ntxub nwg tug tais laug. Nwg has tsua Yakhauj tas, yog koj tsw pub mivnyuas tsua kuv, kuv yeej yuav tsw nrug koj ua neej nyob. 2 Yakhauj tshev Laxee tas, Vaajtswv yog tug kws tsw pub koj muaj mivnyuas. Kuv nim muaj fwjchim le Vaajtswv los. 3 Laxee has tas kuv tug nkauj qhev Npeeha tub nyob ntawm nuav. Koj ca le moog nrug nwg pw ua ke kuas nwg muaj mivnyuas tsua kuv. 4 Laxee txha muab Laxee tug nkauj qhev tsua Yakhauj yuav. Yakhauj moog nrug Npeeha pw ua ke. 5 Npeeha xeeb tub mas yug tau ib tug mivtub. 6 Mas Laxee has tas Vaajtswv tsaa kuv cai, nwg tub teb kuv tej lug thov lawm nwg txha pub ib tug tub tsua kuv. Laxee tis tug mivtub hov npe hu ua Ntaaj. 7 Tes Npeeha rov qaab xeeb dua tub, nwg yug tau ib tug tub tsua Yakhauj hab. 8 Laxee has tas tub yog vem kuv swv zug tawm tsaam kuv tug tais laug kawg le, nwgnuav kov yeej nwg lawm. Laxee txha tis tug mivtub hov npe hu ua Nethali. 9 Thaus Le-a pum tas nwg tsw muaj mivnyuas lawm, nwg txawm muab nwg tug nkauj qhev tsua Yakhauj yuav hab. 10 Tes Xilapa muaj ib tug tub. 11 Le-a has tas kuv moov zoo. Le-a txha le tis tug mivtub hov npe hu ua Kab. 12 Xilapa rov muaj dua ib tug tub hab. 13 Le-a has tas sov ua caag kuv zoo sab kawg le, nwgnuav tej quaspuj suavdawg yuav hu kuv has tas tug kws zoo sab. Le-a txha le tis tug mivtub hov npe hu ua Axee. 14 Thaus txug lub caij hlais mog Lunpee moog yos ua sw nraag teb. Nwg moog pum ib co lwg, nwg de cov Iwg hov coj lug tsua Le-a kws yog nwg nam. Laxee has tsua Le-a tas, kuv thov koj tug tub cov lwg ob peb lub. 15 Le-a teb ndais Laxee tas, koj tub coj kuv tug quasyawg lawm ne, tseem tsw tau txaus koj sab lov. Nwgnuav koj tseem yuav thov kuv tug tub cov lwg hab. Laxee has tas yog koj muab ob peb lub lwg tsua kuv ib tsaam tsaus ntuj kuv yuav ca Yakhauj nrug koj pw. 16 Thaus yuav tsaus ntuj Yakhauj lug nraag teb lug. Le-a dha quas loo moog has tsua Yakhauj tas, mo nuav koj yuav tsum nrug kuv pw, tsua qhov kuv tub muab kuv tug tub cov lwg ndav koj lawm. Mo hov Yakhauj txha le nrug Le-a pw. 17 Vaajtswv teb Le-a tej lug thov mas Le-a rov xeeb tub. Nwg yug tau ib tug tub, tug nuav yog tug tswb. 18 Le-a has tas Vaajtswv muab nqe zug tsua kuv tsua qhov kuv muab kuv tug ntxhais qhev tsua kuv tug quasyawg yuav. Le-a txha le tis tug mivtub hov npe hu ua Ixakha. 19 Tom qaab hov Le-a rov xeeb dua tub. Nwg yug tau ib tug tub, tug nuav yog tug rau. 20 Tes Le-a has tas Vaajtswv qhwv tau ib lub qai zoo kawg le tsua kuv, nyab nwgnuav kuv tug quasyawg yuav hlub kuv, tsua qhov kuv tub muaj nwg rau tug tub lawm. Vem le hov Le-a txha tis tug mivtub hov npe hu ua Xanpuloo. 21 Tes Le-a muaj ib tug ntxhais, nwg muab tis npe hu ua Tina. 22 Vaajtswv kuj tseem ncu ntsoov Laxee. Vaajtswv teb Laxee tej lug thov Laxee txha muaj taug mivnyuas. 23 Laxee xeeb tub, nwg yug tau ib tug tub. Nwg has tas Vaajtswv muab kuv txujkev txaaj muag rhu lawm tsua qhov Vaajtswv pub kuv muaj mivnyuas. 24 Thov Vaajtswv rov pub kuv muaj dua hab. Laxee txha le tis tug mivtub hov npe hu ua Yauxej.

Yakhauj thov Lanpaa

25 Thaus kws Laxee yug Yauxej lawm tes Yakhauj txawm has tsua Lanpaa tas, thov ca kuv rov qaab moog nyob kuv nam kuv txwv tej vaaj tse. 26 Kuv tub ua zug yuav quaspuj mivnyuas lawm, thov muab quaspuj mivnyuas tsua kuv coj moog. Koj kuj paub tas kuv tub ua koj zug tav quas log lawm. 27 Lanpaa teb tas kuv saib swj mas pum tas yog muaj koj, Yawmsaub txha le foom moov zoo tsua kuv. 28 Mas koj yuav nqe zug le caag los txwm kaav has, kuv yuav muab tsua koj. 29 Yakhauj teb tas kuv ua koj zug zoo le caag, hab koj tej tsaj kws kuv yug fuam vaam le caag los koj kuj paub lawm. 30 Thaus kuv tsw tau lug nrug koj nyob koj muaj tsawg, nwgnuav mas kuj fuam vaam coob kawg le. Kuv moog hov twg los Yawmsaub kuj foom moov zoo tsua koj. Mas thaus twg kuv le yug tau kuv lub cuab lub yig. 31 Lanpaa txha nug tas kuv yuav muab daabtsw tsua koj. Yakhauj teb tas koj tsw xob muab daabtsw le. Yog koj kaam mas kuv yuav yug koj cov tsaj txuas moog hab. 32 Nub nua kuv yuav moog saib koj cov tsaj, mas kuv muab cov mivnyuas yaaj kws dub hab cov kws dub teg dub taw dub taubhau txhua tug xaiv, hab xaiv cov mivnyuas tshws txaij txhua tug cais tsua ib qho, mas muab cov kws txaij nuav khab kuv nqe zug. 33 Qhov kws kuv xaiv cov tsaj nuav kuv ua ncaaj tsw ncaaj los koj yuav yoojyim paub. Thaus kws koj tuaj saib kuv cov nqe zug yog koj pum cov kws tsw txaij hab tsw dub nyob huv kuv paab mas kuj yog kuv moog nyag koj le lug. 34 Lanpaa teb tas ua le kuj zoo. Yuav le kws koj has kos. 35 Mas nub hov Lanpaa muab cov txwv tshws kws txaij hab txaij ua tej teev, hab cov maum tshws kws txaij ua tej teev, hab cov yaaj kws dub huvsw cais tsua ib qho, es muab tsua nwg cov tub yug. 36 Nwg muab cov tsaj nuav cais deb Yakhauj cov le peb nub ke, mas Lanpaa cov tsaj kws tseem tshuav nyob hov ca Yakhauj yug. 37 Yakhauj muab cov ceg txwv duaj deg, hab txwv duaj, hab ceg seb lug laws tawv ua txaij tej kaab dawb dawb kuas pum tug ntoo dawb quas paug. 38 Mas nwg muab cov ntoo kws laws tawv hov tso tsua huv lub daab dej kws cov tsaj lug haus hov vem thaus cov tsaj lug haus dej cov tsaj kuj xaav phuv, 39 tes cov tshws pheej phuv ntawm cov ntoo hov, tes txawm yug tau cov mivnyuas kws txaij. 40 Tes Yakhauj txawm muab cov mivnyuas yaaj hab mivnyuas tshws cais ntawm cov maum laug, es ca cov maum laug tig taubhau tsua tom Lanpaa cov tsaj kws txaij hab dub. Ua le nuav tes Yakhauj cov tsaj txawm coob quas zug, tes nwg muab cais moog tsua ib qho. 41 Thaus cov tsaj kws zoo zoo hab khov khov phuv Yakhauj txawm muab cov ntoo hov tso tsua huv daab dej tsua cov tsaj hov pum, es sub txha phuv huv plawv cov ntoo hov. 42 Yog cov tsaj kws tsw zoo hab tsw khov tes Yakhauj kuj tsw muab cov ntoo hov tso tsua huv hab. Ua le hov tes Lanpaa txha tau cov tsaj kws tsw zoo hab tsw khov, huas Yakhauj txha tau cov tsaj kws zoo hab khov. 43 Tes Yakhauj txawm muaj quas zug tuaj, muaj tej nam paab yaaj paab tshws coob coob hab muaj tub qhe nkauj qhe hab ntxhuav hab luj txwv.

Chiv Keeb 31

Chiv Keeb 32

Yakhauj npaaj tseg yuav ntswb Exau

1 Thaus Yakhauj saamswm taug kev yuav rov qaab moog tim Khana-aa tebchaws, Vaajtswv cov tubkhai sau ntuj lug ntswb Yakhauj. 2 Thaus Yakhauj pum cov tubkhai hov Yakhauj has tas cov nuav yog Vaajtswv cov tub rog, Yakhauj txha le tis npe tsua lub chaw hov hu ua Mahana-ee. 3 Yakhauj khaiv ib co tuabneeg xaa xuv moog has tsua Yakhauj tug tijlaug Exau kws nyob huv Entoo tebchaws. 4 Yakhauj has tsua puab tas, mej moog has tsua Exau kws yog kuv tug tswv has tas, koj tug qhev Yakhauj has tas nwg tub moog nrug Lanpaa nyob tau ntev lug lawm, nwgnuav nwg saamswm rov qaab lug. Nwg thov has tsua koj ua tij paub tas, 5 nwg muaj nyuj muaj luj txwv, muaj yaaj muaj tshws hab muaj tub maab tub qhe coob heev. Nwg txha khaiv cov tuabneeg nuav tuaj cuag koj. Nwg ca sab ntsoov has tas koj yuav hlub nwg. 6Thaus cov tuabneeg xaa xuv hov rov qaab lug, puab lug pav tsua Yakhauj noog has tas, peb tub moog cuag koj tug tijlaug Exau lawm. Nwgnuav nwg saamswm tuaj tog koj, nwg coj plaub puas leej nrug nwg tuaj. 7 Yakhauj ntshai heev kawg le, nwg txha muab nwg tej tuabneeg hab tej yaaj tej tshws, tej nyuj tej ntxhuav faib kag ua ob paab. 8 Nwg xaav tas yog Exau tuaj tua paab ua ntej nyab paab ua qaab yuav tswv dim. 9 Yakhauj thov Vaajtswv has tas, kuv yawm koob Aplahaa hab kuv txwv Yiha tug Vaajtswv, thov koj tig ntsej noog kuv tej lug. Yawmsaub, koj has tsua kuv tas, koj ca le rov qaab moog lawm tim koj zej zog hab koj cov kwvtij, kuv yuav paab kuas koj tau zoo. 10 Kuv yog koj tug tub qhe xwb tsw tswm nyog koj hlub kuv hab ua zoo tsua kuv. Thaus kws kuv tuaj hlaa tug dej Yalatee moog kuv tsua muaj tuab tug paas nreg xwb, kuas nwgnuav kuv rov qaab lug kuv muaj tub maab tub qhe muaj tsaj txhu coob. 11 Kuv thov koj paab kuas kuv dim kuv tug tijlaug Exau txhais teg. Kuv ntshai tsaam nwg tuaj tua hab ua tsua kuv cov tuabneeg puam tsuaj, tsw has quaspuj mivnyuas huvsw. 12 Thov koj ncu ntsoov tej lug kws koj cog tseg has tas, koj yuav ua ib puas tsaav yaam zoo tsua kuv hab koj yuav pub kuv muaj xeeb ntxwv coob ib yaam le tej xuab zeb nraag ntug hav txwv kws yeej tsw muaj tuabneeg suav txheeb. 13 Mo hov Yakhauj pw ib mos huv Mahana-ee. Thaus kaaj ntug nwg muab tej tsaj xaiv ib txha lug tsua ib qho, es nwg yuav muab pub tsua nwg tug tijlaug Exau. Tej kws nwg xaiv hov muaj lawv le nuav, 14 yog ob puas tug maum tshws, neeg nkaum tug txwv tshws, ob puas tug maum yaaj, neeg nkaum tug txwv yaaj, 15 maum ntxhuav hab cov mivnyuas ntxhuav kws tseem noj mig peb caug tug, plaub caug tug maum nyuj, kaum tug txwv nyuj, neeg nkaum tug maum luj txwv, kaum tug txwv luj txwv. 16 Yakhauj muab cov tsaj faib ua ob peb paab, ib paab tsua ib tug tub qhe saib. Yakhauj has tsua cov tub qhe hov tas, mej ca le moog ua ntej kuv le maav lawv qaab. Mej ib paab moog kem deb ib paab mivntswv. 17 Yakhauj has tsua thawj tug tub qhe tas, thaus kuv tug tijlaug Exau tuaj ntswb koj hab nug koj has tas, koj yuav moog hov twg, koj tug tswv yog leej twg, tej tsaj kws moog ua ntej hov yog leejtwg le, 18 koj yuav tsum teb Exau tas, tej tsaj hov yog koj tug tub qhe Yakhauj le. Yakhauj kuas coj tej tsaj nuav lug tsua Exau kws yog Yakhauj tug tswv. Yakhauj tseem saamswm lawv qaab lug. 19 Yakhauj has tsua cov tub qhe tug ob hab tug peb hab txhua tug kws kaav cov tsaj hov ib yaam nkaus has tas, thaus mej ntswb Exau mej yuav tsum has tsua nwg tas, 20 Yakhauj kws yog koj tug tub qhe tseem saamswm lawv qaab tom. Yakhauj xaav tuab ywv tas kuv tub muab kuv tej tsaj hov moog pub tsua Exau ua ntej lawm, nyab nwg yuav tsw ua le caag tsua kuv, thaus nwg pum kuv nyab nwg yuav zaam txem tsua kuv hab kaj. 21 Yakhauj xaa tej hov moog ua ntej, kuas Yakhauj tseem pw ib mos nraag lub chaw kws suavdawg lug tsuam.

Yakhauj nrug ib tug quasyawg sws qhau

22 Tuab mos hov Yakhauj txawm sawv coj Yakhauj ob tug quaspuj hab ob tug nam yau hab kaum ib leeg mivnyuas hlaa tug dej Yanpu. 23 Thaus nwg xaa quaspuj mivnyuas hlaa dhau taag lawm, nwg muab tej hov txhua chaw hab tsaj txhu huvsw xaa moog tsua saab tim hab. 24 Tshuav Yakhauj tuab leeg nyob ntawm lub qub chaw xwb. Mo hov muaj ib tug quasyawg lug nrug Yakhauj sws qhau ib mos kaaj ntug. 25 Thaus ob tug saamswm sws qhau tug quasyawg hov pum tas nwg yuav kov tsw yeej nwg txha ntaus Yakhauj ceg txws ua Yakhauj cos qej txhaa ceg txws txawv lawm. 26 Tug quasyawg hov has tas nub tub yuav tawm, koj ca le tso kuv moog. Kuas Yakhauj teb tas kuv yuav tuav rawv koj txug thaus koj foom koob foom moov tsua kuv tsaiv kuv le maav tso koj moog. 27 Tug quasyawg hov nug Yakhauj tas, koj npe hu le caag. Yakhauj teb tas kuv npe hu ua Yakhauj. 28 Nwg has dua tsua Yakhauj tas, luas yuav tsw hu koj lub npe ua Yakhauj lawm tsua qhov koj yooj xeeb tiv kuas yeej Vaajtswv hab tuabneeg, mas yuav muab koj lub npe hu ua Yixayee. 29 Yakhauj has tas thov koj qha koj lub npe tsua kuv paub. Kuas nwg teb ndais Yakhauj tas, ua caag koj laam nug kuv npe. Tug quasyawg hov txawm foom koob foom moov tsua Yakhauj. 30 Yakhauj has tas txawm yog Vaajtswv hab kuv sws pum tim ntsej tim muag los nwg tseem pub kuv muaj txujsa nyob. Yakhauj txha hu lub chaw hov ua Npenu-ee. 31 Thaus Yakhauj tawm huv Npenu-ee moog nub saamswm tawm. Yakhauj moog kev ceg tawv pluav tsua qhov mob nwg ceg txws. 32 Txwj thaus hov lug txug naj nub nwgnuav cov Yixayee txha tsw noj cov leeg ntawm ceg txws, tsua qhov yog qhov chaw kws Vaajtswv ntaus.

Chiv Keeb 33

Yakhauj ntswb Exau

1 Thaus Yakhauj pum Exau hab plaub puas leej kws nrug Exau ua ke saamswm taug kev tuaj cuag nwg, nwg txawm muab nwg tej quaspuj mivnyuas faib kawgkag nyag nrug nyag nam. 2 Yakhauj kuas ob tug nam yau hab ob tug cov mivnyuas moog ua ntej. Nwg kuas Le-a.hab Le-a cov mivnyuas tuaj nruab nraab, nwg ca Laxee hab Yauxej ob tug lawv tom qaab. 3 Yakhauj moog ua suavdawg ntej, nwg txhus caug ndua pe xyaa pes moog ti nkaus ntawm tug tijlaug. 4 Exau dha taj quas lag tuaj puag nkaus Yakhauj nwj kag. Ob tug ob leeg sws qawg quaj sws qawg quaj. 5 Thaus Exau tsaa hau hlo saib cov quaspuj hab cov mivnyuas yau hov Exau nug Yakhauj tas, cov tuabneeg kws nrug koj lug hov yog leejtwg. Yakhauj teb tas cov hov yog kuv cov mivnyuas kws Vaajtswv pub tsua kuv. 6 Puab suavdawg txawm txaav zog lug pe Exau zuj quas zug, ob tug nam yau hab ob tug cov mivnyuas xub pe ua ntej, 7 tes Le-a hab Le-a cov mivnyuas tsua lug pe. Thaus kawg Laxee hab Yauxej lug pe. 8 Exau txha nug tas, paab kws kuv xub tuaj ntswb hov yog ua tug kev daabtsw. Yakhauj teb tas paab hov yog kuv muab pub tsua koj es thov koj hlub kuv. 9 Kuas Exau has tas miv kwv, kuv tub muaj txaus kuv lawm. Koj ca le ceev tej hov ca tsua koj mag. 10 Yakhauj has tas tijlaug koj ca le yuav, koj tsw xob yig le kos. Yog koj hlub kuv ua kwv tag, tes koj ca le yuav tej kws kuv muab pub tsua koj hov. Kuv lug pum koj mas zoo kuv sab npaum nkaus le kuv pum Vaajtswv ntaag, tsua qhov nwgnuav koj ua zoo kawg le tsua kuv. 11 Thov koj ca le yuav hlo tej kws kuv muab pub tsua koj hov mag, tsua qhov Vaajtswv yeej hlub kuv hab nwg tub pub ib puas tsaav yaam kws kuv xaav yuav tsua kuv lawm. Yakhauj ua lug mog lug muas thov kawg zug le kuas Exau yuav xwb, Exau tsw fem ua caag tes Exau txha le yuav. 12 Exau has tas peb ua ke moog, kuv coj mej kev moog. 13 Yakhauj teb tas tijlaug, koj yeej paub tas kuv tej mivnyuas tseem yau ntshai yuav moog tsw taug ceev, hab kuv txhawj kuv tej tsaj heev, tsua qhov muaj ib txha muaj mivnyuas mog. Yog peb ca le lawv moog ceev quas nroog ntshai moog tuab nub xwb kuv tej tsaj yuav ca le tuag taag. 14 Thov koj ua kuv ntej moog, kuv maav maav lawv koj qaab lug. Kuv yuav rau sab ntso lawv koj qaab lug, kuv tej mivnyuas hab kuv cov tsaj lug taug le caag kuv yuav lug le hov, kuv yeej yuav lug moog kuas txug Entoo tebchaws. 15 Exau has tas yog le hov kuv yuav ca ob peb leeg nrug koj ua qaab. Kuas Yakhauj teb tas ntshai koj ua tij koj sab tsua tsw kheev xwb, kuas kuv xaav tas tsw txug koj yuav tso tuabneeg paab kuv lug kuj tau. 16 Nub hov Exau txawm rov dua tim Entoo tebchaws lawm. 17 Yakhauj lug txug Xukhau. Nwg ua ib lub tsev tsua nwg tsev tuabneeg nyob, hab nwg ua nkuaj tsua nwg tej tsaj nyob. Lub chaw hov txha le muaj npe hu ua Xukhau. 18 Yakhauj rov tim Mexauphauthami tebchaws lug txug lub moos Xekhee kws nyob huv Khana-aa tebchaws, nwg tsw raug kev txom nyem hlo le. Nwg lug tsaa tsev ntaub nyob huv ib thaaj aav ncaaj lub moos Xekhee. 19 Nwg muab ib puas txaj thes yuav tau Hamau cov xeeb ntxwv ib thaaj aav. Hamau yog Xekhee txwv. 20 Yakhauj tib ib lub thaaj ca hov ntawm. Nwg tis npe tsua lub thaaj hov lawv le cov tuabneeg Yixayee tug Vaajtswv lub npe kws hu ua Ee.

Chiv Keeb 34

Chiv Keeb 35

Chiv Keeb 36

Chiv Keeb 37

Yauxej hab Yauxej cov tijlaug

1 Yakhauj nyob huv lub tebchaws Khana-aa kws nwg txwv ib txwm yeej nyob thau u lug lawm. 2 Zaaj nuav yuav has txug Yakhauj tsev tuabneeg swm neej. Thaus Yauxej noob nyoog muaj kaum xyaa xyoo, nwg nrug nwg cov tijlaug yug yaaj yug tshws. Nwg cov tijlaug yog Npeeha hab Xilapa kws yog Yauxej txwv ob tug nam yau tej tub. Yauxej pheej lug pav tej kev phem kws cov tijlaug ua tsua leej txwv noog. 3 Yakhauj hlub Yauxej heev dua Yakhauj tej tub huvsw, tsua qhov nwg muaj Yauxej tsua thaus kws nwg laug laug lawm. Nwg xaws ib lub tsho ntev hab teg ntev tsua Yauxej naav. 4 Thaus cov tijlaug pum tas leej txwv hlub Yauxej heev, cov tijlaug ntxub Yauxej kawg le, puab tsw has ib lu lug zoo tsua Yauxej le. 5 Muaj ib zag Yauxej ua npau suav, nwg pav zaaj npau suav hov tsua cov tijlaug noog. Thaus puab nov zaaj npau suav hov puab yim-fuab ntxub nwg heev. 6 Yauxej pav has tas kuv ua npau suav pum tas, 7 peb suavdawg nyob nraag laj. Peb ib leeg paav ib teg nplej. Thaus paav tau lawm cov teg nplej txawm sawv ntsug. Mej tej teg nplej lug sawv vej kuv teg tes txawm ca le qaug zum quas zawg lug pe kuv teg nplej. 8 Cov tijlaug txha has tsua Yauxej tas, koj xaav tas koj yuav tau ua vaaj ntxwv kaav peb nua los. Vem zaaj npau suav kws nwg ua hov hab tej lug kws nwg pav tsua puab noog mas cov tijlaug txha le yimfuab ntxub nwg heev. 9 Tom qaab hov Yauxej rov ua npau suav dua ib zag. Nwg pav zaaj npau suav hov tsua cov tijlaug noog has tas, zag nuav kuv ua npau suav pum lub nub, lub hi is hab kaum ib lub nub qub pe kuv. 10 Thaus nwg pav zaaj npau suav nuav tsua leej txwv hab cov tijlaug noog, leej txwv txawm ywg Yauxej has tas, ua caag koj yuav txawj ua npau suav ua luaj le kos. Koj xaav tas koj nam ib hab koj cov kwvtij peb suavdawg yuav ca le pe koj nua los. 11 Cov tijlaug ntxub Yauxej heev, kuas leej txwv mas ncu ntsoov zaaj npau suav hov ca.

Yauxej cov tijlaug muab Yauxej muag

12 Muaj ib nub Yauxej cov tijlaug moog yug leej txwv paab tsaj tom lub moos Xekhee. 13 Yakhauj has tsua Yauxej tas, koj cov tijlaug moog yug tsaj tom lub moos Xekhee lawm, kuv khaiv koj moog saib puab. Yauxej teb tas kuv moog tau hab. 14 Leej txwv has dua tas koj ca le moog saib koj cov tijlaug noj le caag nyob le caag, hab moog saib kuv tej tsaj huvsw saib nyob txhwj nyob txhua los tsw nyob. Koj moog saib taag le maav rov lug qha kuv. Leej txwv txha khaiv Yauxej tawm huv lub haav Hep loo moog saib cov tijlaug. Thaus Yauxej moog txug tom Xekhee, 15 muaj ib tug quasyawg pum nwg pheej ncig moog ncig lug huv nraag laj. Tug quasyawg hov nug Yauxej has tas, koj nrhav daabtsw. 16 Yauxej teb tas kuv nrhav kuv cov tijlaug. Koj paub puab tuaj yug tsaj hov twg los tsw paub. 17 Nwg has tsua Yauxej tas, puab tsw nyob ntawm nuav lawm, kuv nov puab has tas puab yuav moog lawm tom lub moos Ntauthaa. Yauxej txha lawv cov tijlaug qaab moog lawm tom, nwg moog nrhav tau puab nyob tom lub moos Ntauthaa. 18 Thaus cov tijlaug pum Yauxej tuaj txug tim u, cov tijlaug txawm tuav huv yuav tua Yauxej pov tseg. 19 Cov tijlaug sws thaam has tas tug nyuas kws txawj txawj ua npau suav hov tuaj lawm lauj. 20 Peb ca le muab nwg tua kag hab muab nwg pov tsua huv cov qhov dej qhuav kws tub tub nuav ib lub ais peb has tas tsuv tum nwg lawm. Peb ua le hov saib nwg tej nyuas npau suav tsua yuav tseeb le caag. 21 Thaus Lunpee nov puab has le hov nwg txawm nrhav tswvyim paab Yauxej. Lunpee has tsua suavdawg tas, 22 peb tsw xob muab nwg tua pov tseg, tsw xob ua tsua nwg nqaj nduag ntshaav nrug, peb ca le muab nwg pov tsua huv lub qhov kws nyob ntawm tebchaws moj saab qhua nuav. Lunpee has le nuav tsua qhov Lunpee xaav paab kuas Yauxej dim ntawm puab txhais teg, ais nwg yuav xaa Yauxej rov qaab moog tsua leej txwv. 23 Thaus Yauxej tuaj txug ntawm puab, puab txawm sau nthwv lug muab Yauxej lub tsho ntev kws muaj teg ntev hle hlo. 24 Puab caab quas loo Yauxej coj moog pov tsua huv lub qhov dej qhuav. 25 Tes thaus puab saamswm noj mov, puab pum cov tuabneeg Yixama-ee tuaj peg lub moos Kile-a tuaj. Puab xuas ntxhuav thauj roj ntoos tsw-qaab hab ib puas tsaav yaam txum lom tuaj moog muag lawm tim lyi tebchaws. 26 Yuta has tsua suavdawg has tas, txawm yog peb muab peb tug kwv tua pov tseg hab peb npog zaaj kev txhum nuav ca los peb yeej tsw tau tug daabtsw. 27 Peb ca le muab nwg muag tsua cov tuabneeg Yixama-ee hov zoo dua kab. Peb tsw xob ua tsua nwg nqaj nduag ntshaav nrug, tsua qhov nwg yeej yog peb kwv hab nrug peb koom roj ntshaa tag tag. Puab txhua tug puav leej pum zoo ua lawv le Yuta has. 28 Thaus cov tub luam kws yog tuabneeg Mi tee tuaj txug, Yauxej cov tijlaug moog nqug Yauxej tawm huv lub qhov dej qhuav lug. Puab muab Yauxej muag tsua cov tub luam kws yog tuabneeg Yixama-ee neeg nkaum txaj maas. Cov tub luam hov coj Yauxej moog tim lyi tebchaws. 29 Thaus Lunpee moog xauj huv lub qhov dej qhuav, ua cav tsw pum Yauxej nyob huv lawm. Nwg ca le dua rhe nwg lub tsho tsua qhov ntxhuv nwg sab kawg le. 30 Nwg dha plhu puag quas nyaag lug has tsua nwg cov kwv tas, tsw pum Yauxej nyob huv lub qhov lawm, zag nuav kuv yuav ua le caag lauj. 31 Tes puab muab ib tug tshws tua hab muab Yauxej lub tsho ntev tub cov ntshaav tshws. 32 Puab coj lub tsho moog tsua puab txwv mas puab has tsua puab txwv tas, peb lug pum lub tsho nuav nyob tom kev. Koj swm saib saib yog koj tug tub lub tsho los tsw yog. 33 Yakhauj cim tau lub tsho hov, nwg has tas lub tsho nuav yog kuv tug mivtub Yauxej lub tsho tag lauj. Tsuv muab nwg tum noj taag lawm lauj. 34 Yakhauj ca le dua rhe Yakhauj lub tsho pov tseg, nwg muab ib daig ntaub seev tsaaj lug sa tsua qhov nwg nduag sab kawg le. Nwg quaj ntsuag ncu tug tub tau ib ntus ntev. 35 Nwg tej tub tej ntxhais lug nplig nwg sab, kuas nwg tsw noog leejtwg has hlo le. Nwg has tas kuv yuav quaj ntsuag le nuav moog txug nub kws kuv txujsa tu nrho lawv kuv tug tub qaab. Vem le hov nwg txha le pheej quaj ntsuag ncu nwg tug tub. 36 Thaus cov tub luam kws yog tuabneeg Mi tee moog txug tim lyi tebchaws, puab muab Yauxej muag tsua ib tug thawj rog kws saib vaaj ntxwv tsev. Tug thawj rog hov npe hu ua Pauthifa.

Chiv Keeb 38

Chiv Keeb 39

Pauthifa tug quaspuj ntxag Yauxej

1 Cov tuabneeg Yixama-ee kws yuav Yauxej lug coj Yauxej moog txug nraag lyi tebchaws. Puab tsua muab Yauxej muag tsua ib tug tuabneeg lyi kws npe hu ua Pauthifa. Pauthifa yog ib tug thawj rog kws saib vaaj ntxwv tsev. 2 Yawmsaub nrug nraim Yauxej nyob hab paab Yauxej ua tau tej num tav quas log tsua qhov zoo. Yauxej nrug nwg tug tswv Pauthifa nyob. 3 Thaus Pauthifa pum tas Yawmsaub nrug nraim Yauxej nyob hab paab Yauxej ua tau ib puas tsaav yaam num tav taag huvsw, 4 Pauthifa zoo sab tsua Yauxej kawg le. Nwg nyam tej num kws Yauxej ua heev, nwg txha muab nwg lub cuab tiv taag nrho huvsw tso tsua Yauxej saib. 5 Vem muaj Yauxej nrug Pauthifa nyob Yawmsaub txha foom koob foom moov tsua Pauthifa, Yawmsaub foom koob foom moov tsua ib puas tsaav yaam kws Pauthifa muaj, tsw has tej kws nyob huv tsev nruab laj nruab teb puav leej zoo quas zug. 6 Pauthifa muab ib puas tsaav yaam huvsw cob tsua Yauxej saib, Pauthifa txha tsw txhawj ib yaam daabtsw hlo le, tsuas yog nwg saib nwg pluag noj pluag haus xwb. Yauxej yog ib tug hluas kws cev yag hab zoo nraug ntxag. 7 Nwg nrug Pauthifa nyob tau tsw ntev Pauthifa tug quaspuj txawm ca le nyam Yauxej. Nwg has tsua Yauxej tas, koj moog nrug kuv pw os. 8 Yauxej tsw kaam moog. Yauxej has tsua Pauthifa tug quaspuj tas, koj ua tuab zoo xaav zoo zoo saib, txwj le thaus kuv lug nyob huv koj lub tsev, kuv tug tswv yeej tso sab plhuav tsw ncu txhawj ib yaam daabtsw le. Nwg muab ib puas tsaav yaam kws nwg muaj tso tsua kuv saib. 9 Huv lub tsev nuav kuv yog tug kws kaav taagnrho huvsw yaam le Pauthifa. Yog kuv xaav yuav ib yaam daabtsw, kuv tug tswv yeej pub tsua kuv, tsuas yog nwg tsw pub kuv zwg koj xwb, tsua qhov koj yeej yog nwg tug quaspuj. Kuv tsw kaam nrug koj pw. Yog kuv nrug koj pw mas tub ua txhum Vaajtswv lawm los sav. 10 Pauthifa tug quaspuj pheej naj nub thov kuas Yauxej moog nrug nwg pw los Yauxej tsw kaam moog hlo le. 11 Muaj ib nub Yauxej moog ua num huv tsev lawv le nwg txeev ua Nub hov tej tub maab tub qhe tsw muaj ib tug nyob huv tsev le. 12 Pauthifa tug quaspuj txawm tuav nkaus Yauxej lub tsho ruaj ruaj hab has tas, koj ca le moog nrug kuv pw. Kuas Yauxej ca le hle hlo Yauxej lub tsho tsua nwg, Yauxej tawm plawg tswv tsua nrau zoov. 13 Thaus Pauthifa tug quaspuj pum tas Yauxej hle hlo tsho tseg dha tawm dua nrau zoov lawm, 14 nwg txawm ca le hu cov tuabneeg kws zuv nwg tsev lug. Nwg has tas mej saib, tug nam tuabneeg Heplais kws Pauthifa coj lug nwg saib tsw taug peb. Nwg ca le lug huv kuv txaaj yuav nrug kuv pw. Kuv qw tawg ntho, 15 tes nwg ca le tawm plawg tswv lawm. Nwg tseg nwg lub tsho tsua ntawm kuv ib saab. 16 Pauthifa tug quaspuj khaws lub tsho ca txug thaus kws Pauthifa lug tsev. 17 Thaus Pauthifa lug nwg pav zaaj cuav xwm hov tsua Pauthifa noog tas, nam tub qhe kws yog tuabneeg Heplais kws koj coj lug nrug ib nyob hov nwg lug mos kuv huv txaaj. 18 Kuas kuv qw tes nwg txawm ca le dha tawm plawg dua nrau zoov lawm, nwg tso nwg lub tsho tsua ntawm nuav. 19 Thaus Yauxej tug tswv nov le hov nwg npau tawg heev. 20 Nwg txha kuas puab coj Yauxej moog kaw tsua huv loj faaj kws vaaj ntxwv kaw cov tuabneeg raug txem. Yauxej txha raug kaw tsua huv loj faaj. 21 Kuas Yawmsaub yeej nrug nraim Yauxej hab hlub Yauxej, mas tug kws zuv cov tuabneeg raug txem txha le nyam Yauxej. 22 Nwg tsaa Yauxej ua tug kws kaav tej tuabneeg raug txem hab saib ib puas tsaav yaam num huv loj faaj huvsw. 23 Tej num kws nwg muab tsua Yauxej ua mas tsw txug nwg moog saib le. Nwg ca Yauxej tuab leeg ua taag nrho, tsua qhov Yawmsaub yeej nrug nraim Yauxej, hab pub tswvyim tsua Yauxej ua tau ib puas tsaav yaam num tav taag huvsw.

Chiv Keeb 40

Yauxej txhais npau suav

1 Tau ib ntus tom qaab tug kws thab kua txwv maab xwv tsua vaaj ntxwv lyi haus, hab tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov tsua vaaj ntxwv noj, ob tug ua txhum vaaj ntxwv. 2 Vaaj ntxwv txha le tsw zoo sab tsua ob tug tub teg tub taw nuav. 3 Vaaj ntxwv muab ob tug kaw tsua huv lub loj faaj kws nyob tom nwg tug thawj rog tsev kws Pauthifa kaw Yauxej hab ntaag. 4 Tug thawj rog kuas Yauxej lug tu ob tug. Puab raug kaw tsua huv loj faaj tau ib ntus ntev. 5 Muaj ib mos vaaj ntxwv ob tug tub teg tub taw kws raug kaw ua npau suav, ob tug nyag ua nyag npau suav lawm nyag ib yaam. 6 Thaus sawv ntxuv Yauxej moog tu ob tug, Yauxej saib ua cav yaam le ob tug tsw qaab sab nyob. 7 Yauxej nug ob tug has tas, ua caag nub nua meb yuav nluag ua luaj, meb ntxhuv sab txug daabtsw. 8 Ob tug teb tas ib ua npau suav kuas tsw muaj leejtwg yuav txhais tau ib ob zaaj npau suav le, ib txha ntxhuv sab. Yauxej has tsua ob tug tas, tsuas yog Vaajtswv tuab leeg xwb txha le txhais tau, meb swm pav meb ob zaaj npau suav tsua kuv noog saib. 9 Tes tug kws thab kua txwv maab xwv txha le pav nwg zaaj npau suav tsua Yauxej noog has tas, kuv ua npau suav pum ib tsob txwv maab nyob ncaaj ntawm kuv xub ndag. 10 Tsob txwv maab hov ncau ua peb ceg. Thaus hlaav nplooj lawm taamswm hov txawm tawg paaj txw txwv ua tej tauv tej tauv, tej txwv txawm sav taag nrho. 11 Kuv tuav rawv vaaj ntxwv lub khob, kuv cev teg de cov txwv maab tsu kua lug sw quas laim tsua huv lub khob hov, tes kuv muab cev nkaus tsua vaaj ntxwv haus. 12 Thaus nwg pav taag Yauxej has tas, koj zaaj npau suav lub ntsab yog le nuav. Peb tug ceg maab hov yog peb nub ntaag. 13 Peb nub sau nuav vaaj ntxwv yuav zaam txem tsua koj. Thaus nwg tso koj tawm huv loj faaj nwg yuav muab koj teg num rov tsua koj ua. Koj yuav rov tau cev lub khob kua txwv tsua vaaj ntxwv haus ib yaam nkaus le yaav nraag ntej kws koj ua lug lawm. 14 Thaus koj rov tau zoo, thov koj ncu ntsoov kuv mag. Thov koj paab pav kuv zaaj tsua vaaj ntxwv noog sub nwg txha le tuaj tso kuv tawm huv loj faaj nuav. 15 Qhov tseeb yeej yog puab nyag kuv peg cov tuabneeg Heplais tebchaws lug Txawm yog nwgnuav los kuv yeej tsw tau ua ib qho txhum kws yuav txaus puab coj kuv tuaj kaw tsua huv loj faaj le nuav. 16 Thaus tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov pum tas tug kws thab kua txwv maab xwv zaaj npau suav yog zaaj kws zoo, nwg txha has tsua Yauxej tas, kuv ua ib zaaj npau suav hab. Kuv ua npau suav has tas muaj peb choo ncuav sws tshooj nyob sau kuv taubhau. 17 Sau txheej choo kws peb muaj txhua yaam ncuav kws yuav coj moog tsua vaaj ntxwv noj, kuas noog saamswm muab noj noj sau. 18 Thaus nwg pav taag Yauxej teb tas koj zaaj npau suav lub ntsab yog le nuav. Peb lub choo hov yog peb nub. 19 Peb nub sau nuav vaaj ntxwv yuav tuaj coj koj tawm huv loj faaj nuav, yuav muab koj txav cej daab, hab muab koj lub cev coj moog dai tsua sau ntoo, daav yuav yaa lug tho koj cev nqaj noj. 20 Dhau hov peb nub, yog nub kws yug vaaj ntxwv, vaaj ntxwv ua ib rooj mov luj tsua nwg tej tub teg tub taw noj ua chaw zoo sab. Nub hov vaaj ntxwv khaiv tuabneeg moog coj tug kws thab kua txwv maab xwv hab tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov hov tawm huv loj faaj lug sawv taab meeg nwg tej tub teg tub taw taag nrho huvsw. 21 Vaaj ntxwv tsaa tug kws nraag ntej thab kua txwv maab xwv, rov ua teg num qub. 22 Kuas vaaj ntxwv muab tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov coj moog dai cej daab lawv nraim le Yauxej txhais npau suav. 23 Kuas tug kws thab kua txwv maab xwv nwg ncu tsw txug Yauxej ib nyuas qhov luaj nti luaj raus le.

Chiv Keeb 41

Yauxej txhais vaaj ntxwv zaaj npau suav

1 Tau ob xyoos txwm nkaus tom qaab tug vaaj ntxwv kws kaav lyi tebchaws ua npau suav has tas nwg sawv ntawm tug ntug dej Nai. 2 Thaus hov nwg pum xyaa tug maum nyuj rog rog tawm huv tug dej Nai tuaj nog zaub ntawm ntug dej. 3 Hab muaj xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug qaug quas zwg tawm huv dej tuaj nrug xyaa tug maum nyuj rog rog hov sawv ua ke. 4 Tes cov maum nyuj ntxaug ntxaug txawm muab cov maum nyuj rog rog nqog huvsw lawm. Tes vaaj ntxwv txawm tswm dheev lug. 5 Vaaj ntxwv rov tsaug zug. Nwg rov ua npau suav has tas muaj ib tsob nplej txhawv xyaa naab sav puv zoo zoo nkauj. 6 Hab tsua muaj xyaa naab nplej txhawv lawv qaab tuaj. Xyaa naab hov yog npluag xwb, naab tsaa quas tshwb, tsua qhov yog raug cov cua kws tuaj saab nub tuaj tuaj. 7 Xyaa naab nplej npluag ca le nqog xyaa naab nplej kws puv zoo zoo hov taag huvsw. Tes vaaj ntxwv txawm tswm dheev lug na cav yog nwg ua npau suav. 8 Thaus kaaj ntug vaaj ntxwv ntxhuv sab heev, nwg txha khaiv tuabneeg moog hu tej txwv neeb txwv yaig hab tej tuabneeg txawj ntse kws nyob txhua qhov huv lyi tebchaws tuaj cuag nwg. Nwg pav zaaj npau suav nuav tsua cov tuabneeg hov noog taag, kuas tsw muaj ib tug txhais tau lub ntsab hlo le. 9 Dhau hov tug kws thab kua txwv maab xwv has tsua vaaj ntxwv tas, nub nua kuv nyav ncu dheev txug kuv kev txhum. Tswm nyog kuv yuav tsum leeg tsua koj. 10 Yaav nraag ntej muaj ib zag kuv hab tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov, ib ua tsw hum koj sab. Koj muab ib kaw tsua huv lub loj faaj kws nyob tom koj tug thawj rog tsev. 11 Muaj ib mos ib ua npau suav. Ib ob zaaj npau suav hov lub ntsab puav leej has txug ib, nyag zaaj has txug nyag. 12 Muaj ib tug tub hluas kws yog tuabneeg Heplais, nwg raug kaw nrug ib ua ke. Nwg yog tug thawj rog kws zuv koj tsev le tub qhe. Ib pav ib ob zaaj npau suav tsua nwg noog, nwg txhais ib ob zaaj npau suav tsua ib taag. 13 Tes txawm muaj lawv le nwg has tag. Kuv rov tau ua kuv teg num qub, huas tug thawj kws saib cov tuabneeg ua mov nwg raug caab moog dai cej daab tuag lawm. 14 Vaaj ntxwv txha le khaiv tuabneeg moog coj Yauxej lug cuag nwg. Puab txawm moog coj Yauxej tawm huv loj faaj lug. Thaus Yauxej chais fwj txwv hab hloov rwg tsho taag lawm, puab coj Yauxej moog sawv ntawm vaaj ntxwv xub ndag. 15 Vaaj ntxwv has tsua Yauxej tas, kuv ua npau suav kuas tsw muaj leejtwg txhais tau kuv zaaj npau suav le. Kuv nov has tas thaus koj nov tej zaaj npau suav lawm koj yeej txhais tau. 16 Yauxej has tsua nwg tas, vaaj ntxwv, kuv tsw yog tug kws yuav txhais tau tsua koj, kuas Vaajtswv yuav qha kuv txhais koj zaaj npau suav tseeb tseeb tsua koj. 17 Vaaj ntxwv has tas kuv ua npau suav has tas kuv sawv ntawm tug ntug dej Nai. 18 Lub swmhawm hov muaj xyaa tug maum nyuj rog rog zoo zoo nkauj tawm huv tug dej Nai tuaj nog zaub ntawm ntug dej. 19 Tes tsua muaj xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug qaug zuj quas zwg tawm tuaj. Kuv ib txwm tsw tau pum muaj tej nyuj tshawv le hov nyob huv lyi tebchaws nuav hlo le. 20 Cov nyuj ntxaug ntxaug hov ca le nqog xyaa tug maum nyuj kws rog rog taag huvsw. 21 Txawm yog nwg nqog xyaa tug rog rog taag lawm los yeej tsw muaj leejtwg paub tas nwg nqog taag lawm, tsua qhov xyaa tug maum nyuj hov nwg tseem ntxaug nwg le qub. Tes kuv txawm tswm dheev lug. 22 Kuv rov tsaug zug dua kuv tsua ua npau suav pum ib tsob nplej txhawv xyaa naab tuaj. Xyaa naab hov puv puv zoo zoo nkauj. 23 Kuv tsua pum muaj dua xyaa naab nplej txhawv lawv qaab tuaj. Xyaa naab hov yog npluag xwb tej nam naab tsaa quas tshwb, tsua qhov yog raug cov cua kws tuaj saab nub tuaj tuaj. 24 Cov naab nplej npluag ca le nqog cov naab nplej kws puv puv zoo zoo taag huvsw. Kuv tub pav zaaj npau suav nuav tsua tej txwv neeb txwv yaig noog taag lawm, kuas tsw muaj leejtwg txhais tau hlo le. 25 Yauxej has tsua vaaj ntxwv tas, ob zaaj npau suav nuav lub ntsab yog tuab qho xwb. Zaaj nuav yog Vaajtswv qha koj paub tej xwm kws yuav muaj lug yaav tem hauv ntej. 26 Xyaa tug maum nyuj rog rog zoo zoo nkauj hov yog xyaa xyoo, hab xyaa naab nplej kws puv puv zoo zoo nkauj hov kuj yog xyaa xyoo ib yaam nkaus. Ob zaaj nuav puav leej yog tuab lub ntsab xwb. 27 Xyaa tug maum nyuj ntxaug ntxaug qaug zuj quas zwg kws tawm lawv qaab huv dej tuaj, hab xyaa naab npluag nplej kws qhuav qhuav tsaa quas tshwb kws yog raug cov cua kws tuaj saab nub tuaj tuaj hov, yog xyaa xyoo kws suavdawg yuav tshaib plaab. 28 Koj ob zaaj npau suav muaj tseeb lawv le tej lug kws kuv has tsua koj nuav. Zaaj nuav yog Vaajtswv qha tej xwm kws yuav muaj lug yaav tom hauv ntej tsua koj paub. 29 Xyaa xyoo sau nuav yuav muaj qoob loos ntau heev thoob plhawv lyi tebchaws. 30 Dhau hov yuav muaj kev tshaib kev nqhes xyaa xyoo. Lub swmhawm hov suavdawg yuav ncu tsw txug xyaa xyoo kws zoo qoob loos lawm, tsua qhov tej kev tshaib kev nqhes hov yuav ua tsua lub tebchaws pam taag huvsw. 31 Thaus txug lub swmhawm muaj kev tshaib kev nqhes nuav suavdawg yuav ncu tsw txug has tas lub tebchaws nuav yeej zoo qoob loos, tsua qhov thaus hov suavdawg muaj kev tshaib plaab heev kawg nkaus le. 32 Tej kws koj ua npau suav pum ob zag hov txhais has tas Vaajtswv tub teem ib lub swmhawm tseg ca kuas muaj tej hov lawm, hab Vaajtswv yeej yuav ua kuas tej hov muaj lug sai sai nuav. 33 Nwgnuav tswm nyog koj yuav tsum nrhav ib tug tuabneeg kws txawj ntse hab muaj tswvyim, es koj muab nwg tsaa ua tug kws saib lyi teb. 34 Hab koj yuav tsum tsaa koj tej tub teg tub taw kuas sau tej qoob loos kws suavdawg ua tau ib feem huv tswb feem coj lug ca, yog moog sau huv xyaa xyoo kws muaj qoob loos zoo zoo nuav. 35 Koj kuas puab sau ib puas tsaav yaam qoob loos tseg ca, koj muab fwjchim tsua puab moog sau qoob loos lug ca tsua huv txhua lub moos huvsw, hab kuas puab ua tuab zoo ceev zoo zoo. 36 Sau tej qoob loos nuav npaaj tseg ca tsua suavdawg noj tsua lub swmhawm xyaa xyoo kws tsw muaj qoob loos lawm, sub cov tuabneeg lyi txha le tsw tuag tshaib.

Vaaj ntxwv tsaa Yauxej ua tug saib tebchaws

37 Vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw pum zoo ua lawv le zaaj kws Yauxej has hov. 38 Vaaj ntxwv has tsua cov tub teg tub taw tas, peb yuav moog nrhav ib tug tuabneeg kws muaj Vaajtswv tug Ntsuj Plig nrug nraim nwg nyob ib yaam le tug nuav hov twg, ntshai yuav moog nrhav tsw tau ib tug hlo le. 39 Vaaj ntxwv txha has tsua Yauxej tas, Vaajtswv tub qha tej nuav tseeb tseeb tsua koj lawm. Yeej tsw muaj leejtwg yuav nkaag sab hab muaj tswvyim npaum le koj. 40 Ca kuv tsaa koj ua tug saib tebchaws, hab txhua tug pej-xeem yuav tsum ua lawv le koj has, tsuas ca kuv ua tug luj dua koj xwb, tsua qhov kuv yog vaaj ntxwv. 41 Tes vaaj ntxwv has tsua Yauxej tas, nwgnuav kuv tsaa koj ua tug kws saib lyi tebchaws lawm. 42 Vaaj ntxwv hle ntiv nplhaib kws txaam vaaj ntxwv lub hom thawj ntawm vaaj ntxwv tug ntiv teg coj lug looj Yauxej tug ntiv teg. Vaaj ntxwv muab ib lub tsho kws yog cov ntaub zoo kawg nkaus tsua Yauxej naav, hab muab txuj saw kub kws coj ntawm cej daab tsua Yauxej coj. 43 Vaaj ntxwv muab kag vaaj ntxwv lub tsheb neeg kws ob tsua Yauxej caij, es kuas cov tub rog kws zuv vaaj ntxwv qw ua ntej has tas suavdawg ca le zaam kev. Vaaj ntxwv tsaa Yauxej ua tug kws saib lyi tebchaws lawv le has taag lug nuav. 44 Vaaj ntxwv has tsua Yauxej tas, txawm yog kuv ua vaaj ntxwv los kuv ca koj tuav num taag nrho huvsw. Txhua tug tuabneeg kws nyob huv lyi tebchaws nuav yuav ua ib yaam daabtsw los yuav tsum yog koj pum zoo txha ua tau. 45 Vaaj ntxwv tis npe lawv le cov tuabneeg lyi tej npe tsua Yauxej hu ua Xafena-panea, hab muab Pauthifela kws ua thawj coj daab qhuas huv lub moos Heli-aunpuli tug ntxhais Axena tsua Yauxej yuav. 46 Thaus lyi tug vaaj ntxwv muab num cob tsua Yauxej ua, Yauxej noob nyoog muaj peb caug xyoo, tes Yauxej txawm tawm ntawm vaaj ntxwv moog saib num txhua nrho huv tebchaws. 47 Lub swmhawm xyaa xyoo kws zoo qoob loos hov tej tuabneeg kws nyob huv lyi tebchaws sau tau qoob loos ntau kawg le. 48 Xyaa xyoo hov Yauxej rau sab quas ntso moog sau tej qoob loos kws muaj huv lyi tebchaws coj lug ca tsua huv tej moos. Nwg sau qoob loos lug tseg ca tsua huv txhua lub moos lawv le tej moos hov ua tau. 49 Yauxej sau tau qoob loos ntau npaum nkaus le tej xuab zeb nraag ntug hav txwv, nwg sau tau ntau kawg le nwg txha tseg tsw suav has tas muaj pes tsawg tawv pes tsawg taas le lawm. 50 Thaus tseem tsw tau txug lub swmhawm muaj kev tshaib plaab, Yauxej hab Axena ob tug muaj ob tug mivtub. 51 Yauxej has tas Vaajtswv ua tsua kuv tsw ncu ib puas tsaav yaam kev ntxhuv sab, hab ua tsua kuv tsw ncu kuv txwv puab hlo le lawm. Yauxej txha muab Yauxej tug tub hlub tis npe hu ua Manaxe. 52 Hab nwg has dua has tas Vaajtswv pub kuv muaj tub muaj ki huv lub tebchaws kws kuv muaj kev ntxhuv sab. Yauxej txha muab Yauxej tug tub los lwm tis npe hu ua Efa-i. 53 Thaus xyaa xyoo kws muaj qoob loos ntau hov dhau lawm huv lyi tebchaws, 54 txawm muaj kev tshaib nqhes xyaa xyoo lawv le kws Yauxej has tseg lawm thoob plhawv txhua lub tebchaws huvsw, tsuas tshuav lyi tuab lub tebchaws txha muaj mov noj xwb. 55 Thaus cov lyi saamswm chiv tshaib plaab puab moog thov vaaj ntxwv nrhav mov tsua puab noj. Vaaj ntxwv has tsua puab tas, mej ca le moog cuag Yauxej, nwg kuas mej ua daabtsw mej ca le ua lawv le nwg has. 56 Tej pejxeem kws nyob hov txhua hov chaw pheej tshaib plaab quas zug moog thoob tebchaws. Yauxej txawm qheb txhaab nplej muag tsua cov lyi tsua qhov tebchaws tshaib plaab heev kawg le, 57 hab tej tuabneeg thoob plhawv nplajteb puav leej tuaj thov Yauxej muag nplej huv lyi tebchaws tsua puab, tsua qhov tuabneeg nplajteb tshaib plaab heev kawg le.

Chiv Keeb 42

Yauxej cov tijlaug moog yuav mov tim lyi tebchaws

Thaus Yakhauj nov tas tim lyi tebchaws muaj mov noj, nwg txha has tsua nwg cov tub tas, ua caag mej yuav nyob quas hluav le kos xwb. 2 Kuv nov tas tim lyi tebchaws muaj mov noj. Mej ca le moog yuav mov lug tsua peb noj, peb txha le tsw tuag tshaib. 3 Tes Yauxej kaum leej tijlaug txha moog yuav mov tim lyi tebchaws. 4 Yakhauj tsw kheev Yauxej tug kwv Npeyami kws nrug Yauxej koom ib tug nam nrug cov tijlaug moog, vem Yakhauj ntshai tsaam tsua muaj xwm le caag tsua Npeyami. 5 Yakhauj cov tub nrug suavdawg tuaj yuav mov, vem huv Khana-aa tebchaws muaj kev tshaib plaab hab. 6 Yauxej ua tug kws saib lyi tebchaws, nwg muag nplej tsua txhua haiv tuabneeg kws nyob lwm tebchaws tuaj yuav. Vem le nuav Yauxej cov tijlaug txha tuaj cuag Yauxej hab tuaj txhus caug ndua pe Yauxej. 7 Thaus Yauxej pun cov tijlaug Yauxej yeej cim tau puab, kuas nwg txhob txwm ua txuj le nwg tsw paub puab. Nwg has lug tawv tsua cov tijlaug has tas, mej tuaj hov twg tuaj. Puab teb tas peb tuaj peg Khana-aa tebchaws tuaj peb tuaj thov yuav mov moog noj. 8 Yauxej cim tau cov tijlaug kuas cov tijlaug cim tsw tau Yauxej lawm. 9 Yauxej tseem ncu ntsoov ob zaaj npau suav kws has txug puab. Yauxej has tsua puab tas, mej yog cov nam tuabneeg tuaj tshuaj tebchaws los sas. Mej tuaj saib peb lub tebchaws nuav saib hov twg muaj zug, hov twg tsw muaj zug los sas. 10 Puab teb tas yawm hlub, tsw yog le koj has kos. Peb tuaj nuav vem peb yeej yog koj tej tub maab tub qhe, peb txha tuaj thov yuav mov coj moog noj xwb. 1 1 Peb cov nuav puav leej yog tuab paab kwvtij. Peb yeej yog tuabneeg ncaaj nceeg, peb tsw yog tuabneeg tshuaj tebchaws le koj has. 12 Kuas Yauxej rov has tawv tawv tsua puab tas, yeej yog mej tuaj tshuaj peb lub tebchaws saib muaj zug tsw muaj xwb. 13 Puab has tas yawm hlub, peb cov nuav muaj kaum ob leeg kwvtij, peb puav leej yog tuab tug txwv yug xwb. Peb nyob huv Khana-aa tebchaws, peb tuaj tshuav peb tug kwv ntxawg nrug txwv nyob xwb, peb tug kwv kws hlub tug kwv ntxawg hov nwg tuag lawm. 14 Yauxej teb puab tas, yog le kuv has ntaag los sas, yeej yog mej tuaj tshuaj peb tebchaws tag tag le lauj. 15 Kuv yuav swm mej saib. Peb muaj vaaj ntxwv kaav quas rawv peb, kuv has tseeb tsua mej tas, yog mej tug kwv ntxawg tsw tuaj ntawm nuav kuv yeej tsw tso mej tawm rov moog hlo le. 16 Kuv yuav muab mej txhua tug kaw tsua huv loj faaj, tsuas tseg ib tug moog coj mej tug kwv tuaj ntawm nuav kuv txha paub tseeb tas mej tsw daag kuv. Yog tsw muaj le mej has, kuv has tseeb tsua mej tas, peb muaj vaaj ntxwv kaav quas rawv peb, mej yeej yog cov nam tuabneeg kws tshuaj tebchaws tag tag le. 17 Yauxej txha coj puab moog kaw kag tsua huv loj faaj tau peb nub. 18 Thaus txug nub peb Yauxej txha has tsua puab tas, kuv yog ib tug tuabneeg kws fwm Vaajtswv. Yog mej kaam ua lawv le kuv has nuav, kuv yuav tso mej dim. 19 Yog tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg tag tes ca mej cov ib tug nyob huv loj faaj nuav, es cov thauj tej mov kws mej yuav tau lawm moog tsua quaspuj mivnyuas noj, ntshai puab tsw muaj daabtsw noj lawm. 20 Kuas mej yuav tsum coj mej tug kwv ntxawg tuaj tsua kuv sub kuv txha paub tseeb tas mej yog tuabneeg ncaaj, mej txha tsw raug muab tua pov tseg. Puab pum zoo ua lawv le Yauxej has hov. 21 Cov tijlaug hov txawm sws thaam zum quas zawg has tas yeej yog thau peb ua txhum tsua peb tug kwv, peb tub pum nwg raug kev txom nyem, nwg thov peb paab nwg( kuas peb tsw paab Tim le hov nwgnuav peb txha raug tej kev ntxhuv sab nuav. 22 Lunpee has tas kuv tub has tsua mej tas, tsw xob ua phem tsua nwg; kuas mej tsw noog kuv has, mej pum lawm los kaj, nwgnuav neem nphau lug raug peb lawm lauj. 23 Yauxej paub tej kws puab has hov, kuas puab tsw paub tas Yauxej paub, tsua qhov thaus Yauxej nrug puab thaam muaj ib tug tuabneeg txhais lug tsua puab. 24 Yauxej tawm ntawm puab moog, nwg moog nkaum tuab leeg quaj quaj taag. Thaus nwg tauv tau nwg lub kua muag nwg tsua rov lug ntawm puab, mas muab Xime-oo khi ca taab meeg puab suavdawg.

Yauxej cov tijlaug rov moog tsev

25 Yauxej kuas cov tub qhe muab nplej ntim tsua huv Yauxej cov tijlaug tej seev puv nkaus, hab kuas puab muab tej nyaj, nyag cov ntsaws rov tsua huv nyag lub seev huvsw. Hab nwg kuas cov tub qhe ntim mov tsua Yauxej cov tijlaug coj moog noj taug kev. Cov tub qhe ua lawv le Yauxej has. 26 Thaus Yauxej cov tijlaug muab nplej tsaws tsua sau luj txwv taag lawm, puab txawm sawv kev moog. 27 Thaus puab moog txug ib ntog kev puab su ib mos. Puab cov hov muaj ib tug moog daws ncauj seev yuav muab nplej tsua luj txwv noj. Ua cav muaj ib co nyaj nyob sau lub ncauj hab. 28 Nwg txha has tsua nwg cov kwvtij tas, mej saib ua caag kuv cov nyaj laam tsua lug nyob huv kuv lub seev nuav. Mas puab suavdawg poob sab heev ua ib ce tsaug quas tshua. Puab sws thaam zum quas zawg has tas Vaajtswv ua daabtsw le nuav tsua peb. 29 Thaus puab moog txug tsev lawm puab pav txhua zaaj xwm kws puab moog ntswb tsua puab txwv noog has tas, 30 tug num kws saib tebchaws tim ua tawv kawg le tsua peb, nwg nrhav lug tum peb tas yog peb moog tshuaj puab lub tebchaws xwb. 31 Peb has tsua nwg tas, peb yog tuabneeg ncaaj nceeg peb tsw yog moog tshuaj puab. 32 Peb paab kwvtij muaj kaum ob leeg, peb puav leej yog tuab tug txwv yug, kuas muaj ib tug tuag lawm. Nwgnuav tshuav tug kwv ntxawg nrug peb txwv nyob tim Khana-aa tebchaws. 33 Nwg teb peb tas, yog mej xaav kuas kuv ntseeg tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg tag mej yuav tsum ca mej cov ib tug nrug kuv nyob, dua le cov tes ca le kawgkag thauj mov moog tsua mej tej quaspuj mivnyuas kws saamswm tshaib tshaib noj. 34 Kuas mej yuav tsum coj mej tug kwv ntxawg tuaj cuag kuv. Yog mej ua le kuv has nuav, kuv txha ntseeg tas mej yog tuabneeg ncaaj nceeg, tsw yog tuabneeg tshuaj tebchaws, es kuv le maav tso mej tug tijlaug tsua mej, mas mej txha tau ua laag ua luam huv lub tebchaws nuav. 35 Thaus puab qheb puab cov seev nplej puab pum puab cov nyaj nyag cov nyob huv nyag lub seev. Thaus puab txwv hab puab pum cov nyaj hov puab suavdawg poob sab heev. 36 Yakhauj has tsua Yakhauj cov tub tas, mej yuav tseg kuv tuab leeg nyob xwb los. Yauxej los tuag lawm, Xime-oo los luas nteg lawm. Nwgnuav mej tseem yuav coj Npeyami ncaim kuv moog hab, es ca kuv tuab leeg raug tej kev lwj sab nuav los. 37 Lunpee has tsua leej txwv tas, yog kuv tsw coj Npeyami rov qaab lug tsua koj tes koj ca le muab kuv ob tug tub tua pov tseg. Koj ca le tso sab plhuav, kuv yeej yuav saib nwg hab coj nwg kuas rov lug txug koj. 38 Kuas Yakhauj has tas kuv tsw kaam tso nwg nrug koj moog, nwg tug tijlaug tub tuag lawm, tshuav nwg tuab leeg xwb. Yog mej coj moog tsaam tsua muaj xwm le caag raug nwg tom kev ne. Nwgnuav kuv laug heev lawm, yog kuv tseem nov tej kev ntxhuv sab kws mej ua nuav hab, tes ntshai tej hov yuav ca le ua tsua kuv txhawm chim tuag los tsw paub.

Chiv Keeb 43

Yauxej cov tijlaug coj Npeyami moog tim lyi tebchaws

1 Nyob huv Khana-aa tebchaws pheej muaj kev tshaib plaab heev quas zug. 2 Thaus Yakhauj puab noj tej mov kws puab moog yuav tim lyi tebchaws lug taag lawm, nwg has tsua nwg cov tub tas, mej ca le rov moog vuav mivntswv mov lug noj, tsaam peb tsw tau noj lawm. 3 Yuta teb leej txwv tas, tug num kws saib lyi tebchaws has tu lug nrho tsua peb tas, yog mej tsw coj mej tug kwv ntxawg tuaj cuag kuv tes mej cov nyuas ntsej muag tsw xob tuaj tshwm tsua kuv pum hlo le lawm. 4 Koj ua txwv, yog koj kaam tso peb tug kwv ntxawg nrug peb moog tes peb le maav moog yuav mov lug noj. 5 Kuas yog koj tsw kaam ca peb coj moog tes peb yuav tsw kaam rov moog, tsua qhov tug num tim yeej has tsua peb lawm tas, yog mej tsw coj mej tug kwv ntxawg nrug mej tuaj tes mej tsw yooj tuaj tshwm ntsej muag tsua kuv pum hlo le. 6 Yakhauj has tsua puab tas, ua caag mej yuav moog ua tsua kuv ntxhuv sab ua luaj. Mej yuav laam moog has tsua luas paub tas mej tshuav ib tug kwv nyob peg tsev hab nua. 7 Puab teb tas tug num tim nug peb caaj ceg hab peb tsev tuabneeg txhua tug huvsw has tas, mej txwv tseem nyob los tsw nyob, mej muaj kwv los tsw muaj. Peb txha teb nwg tej lug, peb yeej tsw paub tas nwg yuav kuas peb lug coj peb tug kwv moog cuag nwg. 8 Yuta has tsua leej txwv tas, thov koj ca peb tug kwv nrug peb moog ais peb yuav rawm fwbxwm hov txhua chaw peb yuav moog kawgkag rov lug sub peb suavdawg hab koj hab peb tej mivnyuas txha tsw tuag tshaib. 9 Kuv zoo sab muab kuv txujsa pauv nwg txuj. Thov koj ca le muab nwg tso tsua kuv tuam kwm. Yog kuv tsw coj nwg rov lug tsua koj, tes ca kuv ua tug txhum tsua koj moog ib swm neej. 10 Yog peb tsw xob pheej sws taab kaum le nuav tes ntshai peb tub moog yuav ob tsaav mov lug lawm. 11 Leej txwv txha has tsua cov tub tas, yog le hov tes ca peb ua le nuav, peb ca le muab tej yaam zoo kawg nkaus kws muaj nyob huv tebchaws nuav ntim tsua huv seev coj moog pub tsua tug num tim, muab qhov mivntswv roj ntoos tsw-qaab, hab zwb ntaab, hab ib puas tsaav yaam txum lom, hab laum fuab xeeb hab txwv duaj moog pub tsua nwg. 12 Mej ca le coj ob npaug nyaj moog, ib npaug yog cov nyaj kws zag ob nub nyob huv seev nplej, tej zag ntshai luas nov qaab khaws ca lawm. 13 Mej ca le coj mej tug kwv moog, mej suavdawg ca le moog cuag tug num tim mag. h Thov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua tug num tim lub sab kuas nwg muaj lub sab hlub mej sub nwg txha le tso Xime-oo hab Npeyami rov lug. Txawm yog kuv tej tub ki ncaim kuv moog lawm los xwj. 15 Yakhauj tej tub txha coj tej hov txhua chaw hab ob npaug nyaj hab coj Npeyami nrug puab suavdawg moog tim lyi tebchaws, es moog cuag Yauxej. 16 Thaus Yauxej pum Npeyami nrug cov tijlaug tuaj, Yauxej txawm has tsua tug thawj qhe kws saib Yauxej tsev tas, koj ca le coj cov tuabneeg nuav moog lawm tom tsev. Koj moog nteg ib tug tsaj lug tua ua ib rooj mov tog, thaus taavsu cov tuabneeg nuav yuav nrug kuv noj mov ua ke. 17 Tug tub qhe txawm moog ua lawv le Yauxej has hab coj cov tuabneeg hov moog tom Yauxej tsev. 18 Thaus tug tub qhe hov saamswm coj puab moog tom Yauxej tsev, puab ntshai heev hab puab xaav tas luas coj peb lug ntawm nuav yeej yog cov nyaj kws zag hov peb pum nyob huv peb tej seev nplej ntaag laub. Tej zag luas yuav ca le muab peb ntaus, coj peb moog ua qhev hab txhaav peb tej luj txwv taag nrho huvsw los kab. 19 Puab txha lug cuag tug thawj tub qhe kws saib Yauxej tsev. Puab moog nrug tug tub qhe hov sws thaam ntawm qhov rooj has tas, 20 yawm hlub, peb thov nrug koj thaam ob peb lu lug. Zag kws peb xub tuaj yuav mov hov, 21 peb rov moog txug ib ntog kev peb le maav qheb seev saib, ua cav pum tej nyaj kws peb coj tuaj yuav mov nyob huv seev, nyag cov nyob huv nyag lub seev. Tej nyaj hov tseem nyob txhwj zog le qub. Zag nuav peb coj tej nyaj hov huvsw rov qaab tuaj tsua koj. 22 Peb yeej tsw paub sov yog leejtwg muab cov nyaj hov ntsaws tsua huv peb tej seev nplej. Zag nuav peb yeej npaaj qho mivntswv nyaj tuaj thov yuav mov dua hab. 23 Tug tub qhe txha has tas mej tsw xob txhawj tsw xob ntshai. Tej nyaj kws mej has kos yog mej hab mej txwv tug Vaajtswv muab ntsaws tsua huv mej tej seev. Cov nyaj kws zag nub mej coj tuaj yuav nplej kuv tub tau taag huvsw lawm. Nwg has le hov taag nwg txawm moog coj Xime-oo tawm lug tsua puab. 24 Tug tub qhe le maav coj puab moog huv Yauxej tsev. Nwg muab dej tsua puab ntxuav kwtaw hab muab quav nyaab lug tsua tej luj txwv noj. 25 Puab npaaj puab tej hov txhua chaw ca es thaus taavsu puab yuav muab pub tsua Yauxej, tsua qhov puab nov tas puab yuav nrug Yauxej noj mov ua ke. 26 Thaus Yauxej lug txug puab txawm coj puab tej hov txhua chaw moog huv tsev yuav muab pub tsua Yauxej. Puab moog txhus caug ndua huv peg teb ze ntawm Yauxej xub ndag. 27 Thaus Yauxej nug txug puab kev noj kev haus taag, Yauxej nug has tas mej txwv kws zag hov mej pav tsua kuv noog has tas tub laug laug lawm nwgnuav nwg nyob le caag, nwg tseem ua neej nyob hab noj qaab nyob zoo lov. 28 Puab teb tas peb txwv kws yog koj tug tub qhe nwg noj qaab nyob zoo hab tseem ua neej nyob. Puab txawm txhus caug ndua pe Yauxej dua ib zag. 29 Thaus Yauxej pum Npeyami kws yog Yauxej tug kwv ntxawg tag tag, Yauxej txha has tas tug mivtub nuav yog mej tug kwv ntxawg kws mej pav tsua kuv hov los tsw yog. Mivtub, thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua koj mag. 30 Yauxej has le hov taag nrho Yauxej txawm tawm plawg lawm, tsua qhov nwg pum nwg tug kwv nwg zoo sab kawg le. Nwg tub yuav tauv tsw taug nwg lub kua muag tuab tag, nwg txha le tawm moog nkaum tuab ywv tsua huv ib chaa tsev, nwg moog quaj quaj nwg ib leeg huv. 3f Thaus nwg ntxuav muag taag nwg tsua tawm lug. Nwg ua tag tauv nwg lub kua muag, nwg has tsua tug tub qhe tas, koj ca le moog rau mov peb yuav noj. 32 Cov tub maab tub qhe rau ib rooj tsua Yauxej noj. Puab rau ib rooj tsua Yauxej cov tijlaug noj, hab puab rau ib rooj tsua cov lyi kws tuaj nrug noj hov noj. Puab ua le hov tsua qhov cov lyi has tas qhov kws cov lyi nrug cov Heplais koom rooj noj mov ua ke, mas ua tsua cov lyi poob ntsej muag heev. 33 Yauxej cov kwvtij nyob quas tsawg ua tuab leej tig xub ndag tuaj tsua Yauxej. Tug hlub nyob ua ntej, tug yau nyob npuas tug hlub, puab nyob le nuav moog txug tug kwv ntxawg. Thaus puab nyob txhwj lawm, puab txawm sws saib zum quas zawg puab xaav tsw thoob le. 34 Cov tub maab tub qhe has zaub has mov ntawm Yauxej lub rooj cev tsua puab noj, has tsua Npeyami noj ntau dua lwm tug huvsw tswb npaug. Puab txha nrug Yauxej noj tsau haus txaus.

Chiv Keeb 44

Lub taig nyaj pluj lawm

1 Yauxej has tsua Yauxej tug tub qhe kws saib Yauxej vaaj tse has tas, koj ca le muab nplej ntim tsua huv cov tuabneeg nuav tej seev kuas txaus nkaus puab thauj moog. Hab koj ca le muab puab tej nyaj ntsaws tsua huv puab tej ncauj seev huvsw, koj muab nyag cov ntsaws tsua huv nyag lub seev. 2 Koj muab puab tug kwv ntxawg cov nyaj hab kuv lub taig nyaj ntsaws tsua huv nwg lub seev. Tug tub qhe ua lawv nraim le Yauxej has txhua lu huvsw. 3 Thaus kaaj ntug luas txawm tso puab tawm, puab caab tej luj txwv rov qaab moog tsev. 4 Puab moog lawm ib nyuas chim. Yauxej has tsua tug tub qhe kws saib Yauxej tsev has tas, koj ca le moog lawv cov tuabneeg hov. Thaus koj lawv cuag koj has tsua puab tas, ua caag mej yuav laam ua kev phem pauj kev zoo. 5 Ua caag mej nyag kuv tug tswv lub taig nyaj kws nwg naj nub haus dej hab swv saib swj. Mej tsw paub tas mej ua le nuav txhum luj kawg le nua lov. 6 Thaus tug tub qhe moog lawv cuag puab nwg has lawv le nwg tug tswv kuas nwg has hov tsua puab. 7 Puab teb tas yawm hlub koj has le kos ais koj has txug daabtsw. Peb yeej ib txwm tsw tau ua le hov ib zag le. 8 Koj tub pum lawm tas tej nyaj kws zag nub peb moog txug peg Khana-aa tebchaws es peb pum nyob huv peb tej seev nplej, peb tub xaa huvsw rov tuaj tsua mej ne. Ua caag koj tseem tsua tuaj has tas peb nyag nyaj txag huv koj tug num tswv lub tsev hab nua. 9 Koj ca le tshawb saib, yog koj pum yaam hov nyob ntawm peb cov nuav tug twg tes koj ca le muab tug hov tua pov tseg. Tsw taag le hov xwb, peb tseem yuav ua koj qhev huvsw hab. 10 Tug tub qhe has tas ca ua lawv le mej has, kuas yog kuv pum lub taig hov nyob ntawm mej cov nuav tug twg tes kuv yuav coj tug hov moog ua qhev, dua le cov tes ca rov moog tsev. 11 Puab txha tsaws pes hlo puab tej seev nplej sau luj txwv lug tsua huv aav hab nyag qheb kawgkag nyag lub ncauj seev. 12 Yauxej tug tub qhe chiv tshawb huv cov tijlaug hlub tej seev quas zug moog txug tug kwv ntxawg lub seev. Nwg pum lub taig hov nyob huv Npeyami seev nplej. 13 Thaus puab pum le hov puab ntxhuv sab kawg le, puab nyag muab nyag lub tsho dua pes rhe, puab rov tsaws nraa tsua luj txwv thauj rov moog tom nroog. 14 Thaus Yuta hab Yuta cov kwvtij lug txug huv Yauxej tsev, thaus hov Yauxej tseem nyob huv tsev. Yuta puab qhau cev pes hlo tsua huv peg teb pe Yauxej. 15 Yauxej has tsua puab tas, ua caag mej yuav ua le kos. Mej tsw paub tas tuabneeg zoo le kuv nuav txawj paub tej xwm kws yuav muaj lug yaav tom ntej nua lov. 16 Yuta has tas peb tsw muaj ib lu lug kws yuav nyom koj le lawm, hab peb tsw paub yuav muab yaam daabtsw lug qha tas peb yog tuabneeg ncaaj nceeg. Vaajtswv rhuav peb ntsej muag tsua qhov peb yeej tau ua txhum lawm lauj. Yawm hlub, tsw yog tug kws luas pum koj lub taig nyob huv nwg lub seev txha le ua koj qhev xwb, kuas peb txhua tug yuav ua koj qhev taag nrho huvsw. 17 Yauxej has tas tsw yog, kuv yuav tsw ua le hov, tsuas yog tug kws kuv pum kuv lub taig nyob huv nwg lub seev txha le ua kuv qhev xwb, dua le lwm tug tes mej ca le rov qaab moog tsua ntawm mej txwv.

Yuta thov Yauxej tso Npeyami rov moog tsev

18 Yuta moog cuag Yauxej mas thov Yauxej tas, yawm hlub, thov koj ca kuv nrug koj thaam ob peb lu lug. Koj yeej muaj fwjchim ib yaam le tug vaaj ntxwv, thov koj ua sab ntev tsua kuv. 19 Koj nug peb has tas, mej txwv tseem nyob los tsw nyob hab mej muaj kwv los tsw muaj. 20 Peb teb koj tas, peb txwv tseem ua neej nyob kuas peb txwv laug heev lawm. Tug kws hlub tug kwv ntxawg hov nwg tuag lawm, ob tug nam tsuas yug tau ob tug ob leeg xwb. Nwgnuav tsuas tshuav tug kwv ntxawg tuab leeg nyob xwb. Peb txwv hlub tug mivtub nuav heev kawg le. 21 Koj has tsua peb tas, kuas peb coj tug kwv hov tuaj tsua koj saib. 22 Peb has tsua koj tas, peb txwv yeej tsw kheev tug mivtub nuav ncaim peb txwv hlo le. Yog nwg ncaim peb txwv lawm tes peb txwv yeej yuav tuag xwb. 23 Hab koj tseem has tsua peb tas, yog mej tsw coj mej tug kwv ntxawg nrug mej tuaj tes mej yeej yuav tsw pum kuv ntsej muag hlo le. 24 Thaus peb rov moog txug peb txwv, peb muab koj tej lug huvsw pav tsua peb txwv noog. 25 Dhau hov peb txwv has tsua peb tas, mej ca le rov moog yuav mov lug noj. 26 Peb has tsua peb txwv tas, peb tsw moog. Yog tau peb tug kwv ntxawg nrug peb moog peb le moog, tsua qhov tug num tim yeej has tsua peb tas, yog mej tsw coj mej tug kwv ntxawg tuaj tes mej yeej yuav tsw pum kuv ntsej muag hlo le. 27 Peb txwv txha has tsua peb tas, mej puav leej paub lawm tas Laxee kws yog kuv tug quaspuj yug ob tug mivtub nuav tsua kuv. 28 Tug hlub tub ncaim kuv moog lawm. Kuv xaav tas tsuv tum nwg lawm, txwj thaus hov lug txug naj nub nwgnuav yeej tsw pum nwg le. 29 Yog nwgnuav mej tseem yuav coj tug tub ntxawg nuav moog hab, yog mej coj moog, tsua muaj xwm le caag lug raug nwg lawm ne, mej yuav ua tsua kuv tuag ntxhuv sab quas ntsuav lov, tsua qhov kuv tub laug laug lawm. 30 Yawm hlub, yog has tas kuv tsw coj tug kwv nuav moog thaus kuv moog txug tsev kuv txwv pum tas kuv tsw coj tug kwv nuav nrug kuv lug, tes kuv txwv yuav ca le pem paa tuag, 31 tsua qhov kuv txwv yeej muab kuv txwv txujsa khi nkaus tsua tug mivtub nuav. Yawm hlub, yog peb ua le nuav kuj yog ua tsua peb txwv tuag ntxhuv sab quas ntsuav xwb, nwg tub laug laug lawm. 32 Tsw yog le nuav xwb kuv tseem tau cog lug tsua txwv has tas, kuv yuav muab kuv txujsa pauj tug tub nuav txuj. Kuv has tsua kuv txwv tas, yog kuv tsw coj nwg rov moog tsua kuv txwv tes kuv yog tug kws ua txhum tsua kuv txwv moog ib swm neej. 33 Nwgnuav thov koj tso tug mivtub nuav nrug nwg cov tijlaug rov moog tsev ais ca kuv nrug koj nyob ua koj qhev sawv tug mivtub nuav chaw. 34 Yog tsw tau tug mivtub nuav nrug kuv moog tes kuv yuav ua le caag muaj cuab kaav moog tau tsua ntawm kuv txwv. Kuv tsw xaav moog pum kuv txwv pem paa tuag.

Chiv Keeb 45

Yauxej qha nwg cov kwvtij paub tas nwg yog Yauxej

1 Yauxej tauv tsw tau Yauxej lub kua muag taab meeg tej tub maab tub qhe lawm, nwg txha le has kuas puab tawm moog nrau zoov kuas taag. Thaus Yauxej qha tsua nwg cov kwvtij has tas nwg yog leejtwg, thaus hov txha tsw muaj ib tug tuabneeg nrug Yauxej puab paab kwvtij nyob ua ke hov le. 2 Yauxej tsaa suab hlo quaj nrov nrov. Tej tuabneeg lyi kws nyob ze, suavdawg puav leej nov, hab muaj tuabneeg moog qha zaaj nuav tsua cov tuabneeg kws nyob huv vaaj ntxwv tsev. 3 Yauxej has tsua Yauxej cov kwvtij tas, kuv yog Yauxej ntaag. Kuv txwv tseem nyob los tsw nyob. Cov tijlaug nts-hai kawg nkaus puab teb tsw taug Yauxej ib lus le. 4 Yauxej has tsua puab tas, mej ca le txaav lug ze ze ntawm kuv nuav. Puab txawm txaav moog ze ze Yauxej. Yauxej has tsua puab tas, kuv yog mej tug kwv Yauxej kws mej muab muag lug tsua huv lyi tebchaws nuav. 5 Nwgnuav mej tsw xob txhawj, txawm yog mej muab kuv muag lug lawm los mej tsw xob xaav le caag, yeej yog Vaajtswv khaiv kuv lug nyob ntawm nuav ua ntej sub txha cawm tau mej txujsa. 6 Tej kev tshaib plaab nuav nyav yog xyoo ob xwb, tseem yuav tshaib tswb xyoos hab, tsw muaj leejtwg yuav cog lossws sau tau ib lub qoob le. 7 Vaajtswv khaiv kuv lug ua ntej sub txha le cawm tau mej txujsa, mej txha le muaj xeeb ntxwv rov tsua tom qaab. 8 Tsw yog mej muag kuv tsua ntawm nuav, kuas yog Vaajtswv kuas kuv lug. Vaajtswv tsaa kuv ua vaaj ntxwv tug num kws luj kawg nkaus. Kuv saib taag nrho vaaj ntxwv tej vaaj tse hab kaav taag nrho lyi teb huvsw. 9 Mej ca le kawgkag rov moog tsua ntawm kuv txwv, mej moog has tsua nwg tas, koj tug tub Yauxej has tas Vaajtswv tsaa kuv ua tug kws kaav taag nrho lyi teb lawm, kuas txwv kawgkag maaj lug tsw xob tog. 10 Kuas txwv ca le coj txwv tej tub ki xeeb ntxwv, yaaj tshws, nyuj neeg hab ib puas tsaav yaam kws txwv muaj lug taag nrho. 11 Kuv yuav ca txwv lug nyob huv Kauchee. Kuv yuav saib tau txwv, tsua qhov suavdawg tseem yuav tshaib plaab tswb xyoos hab, kuv tsw xaav ca txwv hab txwv cov tuabneeg suavdawg hab tej tsaj tshaib plaab. 12 Yauxej rov has dua tsua cov tijlaug tas, nwgnuav mej txhua tug hab kuv tug miv kwv Npeyami tub pum tas tug kws has tsua mej nuav yog kuv ntaag. 13 Mej ca le pav tsua txwv noog has tas, kuv ua num luj npaum le caag huv lub tebchaws nuav hab mej ca le pav ib puas tsaav yaam kws mej pum tsua txwv noog. Mej kawgkag coj txwv lug nyob tim nuav sai sai. 14 Tes Yauxej txawm cev loo teg moog puag nkaus nwg tug kwv Npeyami. Ob tug ob kwvtij sws qawg quaj sws qawg quaj. 15 Yauxej tseem quaj quaj los Yauxej ca le moog puag nkaus tej tijlaug txhua tug. Tes Yauxej cov kwvtij le maav nrug Yauxej sws thaam zum quas zawg. 16 Thaus vaaj ntxwv nov has tas Yauxej cov kwvtij tuaj saib Yauxej, mas vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv cov tub teg tub taw suavdawg nrug Yauxej zoo sab heev. 17 Vaaj ntxwv has tsua Yauxej tas, koj ca le kuas koj cov kwvtij thauj nraa rov moog peg Khana-aa tebchaws. 18 Kuas puab moog coj leej txwv hab puab quaspuj mivnyuas lug cuag kuv. Kuv yuav muab ib thaaj aav kws zoo ua noj kawg le huv lyi teb nuav pub tsua puab, puab txha tau noj tau haus. 19 Kuas puab coj tsheb neeg huv lyi tebchaws nuav moog tog leej txwv hab puab quaspuj mivnyuas lug nyob huv lyi tebchaws nuav. 20 Kuas puab tsw xob khauv xwm puab tej hov txhua chaw ib yaam hlo le, tsua qhov kuv yuav muab tej yaam zoo kawg nkaus kws nyob huv lyi tebchaws nuav tsua puab ua puab tug. 21 Yakhauj cov tub puav leej ua lawv le tej lug hov. Yauxej muab ntau lub tsheb neeg tsua puab lawv le vaaj ntxwv tau has tsua Yauxej lawm, hab muab zaub muab mov tsua puab coj moog noj taug kev huvsw. 22 Yauxej tseem muab rwg tsho tsua cov tijlaug ib leeg ib ce hab. Yauxej muab tau peb puas txaj maas hab tswb ce rwg tsho tsua Npeyami. 23 Yauxej tseem muab kaum tug luj txwv thauj tej hov txhua chaw zoo kawg nkaus kws muaj nyob huv lyi tebchaws moog tsua Yauxej txwv, hab muab dua kaum tug luj txwv thauj ntsab hab zaub noj ntau yaam coj moog tsua Yauxej txwv tau noj taug kev tswv lug nraag lyi tebchaws. 24 Thaus cov tijlaug sawv kev rov moog tsev Yauxej xaa puab moog hab nwg has tsua puab tas, thaus mej moog mej tsw xob sws caav sws tshe mag. 25 Puab tawm huv lyi tebchaws rov moog tsua puab txwv Yakhauj peg Khana-aa tebchaws. 26 Thaus puab moog txug tsev lawm puab pav tsua puab txwv noog has tas, Yauxej tseem muaj txujsa nyob. Nwg ua num kaav taag nrho lyi tebchaws. Thaus Yakhauj nov dheev puab has le hov nwg tsw pum qaab xaav le, hab nwg tseem tsw tau ntseeg tej lug kws puab has. 27 Kuas thaus puab pav tej lug kws Yauxej has txhua lu huvsw tsua nwg noog taag, hab nwg pum tej tsheb kws Yauxej coj tuaj tog nwg hab nwg tej tuabneeg moog nyob nraag lyi tebchaws, nwg le maav zoo sab kawg le. 28 Nwg has tas zoo kuv sab heev lawm lauj. Kuv tug tub Yauxej tseem muaj txujsa nyob, tes kuv yuav kawgkag moog kuas pum kuv tug tub tsaiv kuv le tuag.

Chiv Keeb 46

Yakhauj puab tswv moog nraag lyi tebchaws

1 Yakhauj sau ib puas tsaav yaam kws nwg muaj huvsw tswv moog txug nraag lub moos Npe-awxenpa. Thaus nwg moog txug nraag nwg tua tsaj ua nwg txwv Yiha tug Vaajtswv tsaug. 2 Mo hov Yakhauj ua yug quas toog pum Vaajtswv lug hu nwg tas, Yakhauj, Yakhauj. Yakhauj teb tas Vaajtswv koj has daabtsw. 3 Vaajtswv has tas kuv yog Vaaitswv. Kuv yog koj txwv tug Vaajtswv. Koj tsw xob ntshai qhov kws moog nyob nraag lyi tebchaws, kuv yuav pub koj tej xeeb ntxwv fuam vaam coob kuas puab peem tsheej ua haiv tuabneeg vaam meej nyob nraag. 4 Kuv yuav coj koj kev moog hab kuv yuav coj koj tej xeeb ntxwv rov qaab nraag lug nyob ntawm nuav. Thaus koj yuav tuag Yauxej yuav zuv quas rawv koj tuag ndo. 5 Tes Yakhauj tawm huv lub moos Npe-awxenpa moog. Nwg tej tub muab nwg hab tej mivnyuas yau hab tej quaspuj caij tej tsheb neeg kws lyi tug vaaj ntxwv coj tuaj tog puab. 6 Puab caab tsaj txhu hab ib puas tsaav yaam kws puab muaj huv Khana-aa tebchaws moog nraag lyi teb. Yakhauj coj nwg tej tuabneeg taag nrho huvsw nrug nwg moog, 7 tsw has tub ki xeeb ntxwv suavdawg moog nyob nraag lyi tebchaws. 26 Yakhauj tej tub ki xeeb ntxwv kws tswv moog nyob nraag lyi tebchaws muaj rau caum rau leej tsw suav Yakhauj cov nyaab. 27 Yauxej yug ob tug tub nyob huv lyi tebchaws, xaam taag nrho Yakhauj tsev tuabneeg huvsw kws moog nyob nraag muaj xyaa caum leej.

Yakhauj tsev tuabneeg nyob huv lyi tebchaws

28 Yakhauj khaiv Yuta ua ntej moog has kuas Yauxej tuaj tog nwg tom Kauchee. 29 Yauxej txawm caij tsheb neeg moog tog Yakhauj tom Kauchee. Thaus nwg pum dheev nwg txwv nwg dha taj quas lag moog puag nkaus nwg txwv cej daab, mas ob tug ob txw tub sws qawg quaj sws qawg quaj ntev ntev le. 30 Yakhauj has tsua Yauxej tas, txawm yog nwgnuav kuv tuag los kuv zoo sab lawm, tsua qhov kuv tub pum koj lawm hab kuv paub tas koj tseem ua neej nyob. 31 Yauxej has tsua cov kwvtij hab taag nrho Yauxej txwv tsev tuabneeg has tas, kuv yuav moog qha tsua vaaj ntxwv paub tas kuv cov kwvtij hab kuv txwv tsev tuabneeg kws ib txwm yeej nyob peg Khana-aa tebchaws tub lug txug lawm. 32 Hab kuv yuav has tsua nwg tas, mej suavdawg yog tuabneeg yug tsaj. Mej caab mej tej tsaj hab coj mej tej cuab txhaj cuab taam lug taag nrho huvsw. 33 Thaus vaaj ntxwv hu mej moog nug has tas mej nyob mej tebchaws mej ua num daabtsw, 34 mej ca le teb vaaj ntxwv tas, peb yog tuabneeg yug tsaj txhu ib yaam le peb puj koob yawm koob. Mej yuav tsum teb le nuav mej txha tau nyob huv Kauchee tebchaws nuav. Yauxej has le hov vem tuabneeg lyi yeej tsw nyam cov tuabneeg yug yaaj yug tshws.

Chiv Keeb 47

1 Yauxej moog has tsua vaaj ntxwv tas, kuv txwv hab kuv cov kwv-tij lug peg Khana-aa tebchaws lug txug lawm. Puab coj puab tej tsaj txhu hab ib puas tsaav yaam kws puab muaj lug huvsw. Nwgnuav puab lug nyob huv Kauchee. 2 Yauxej qha Yauxej tswb tug tijlaug kws nrug Yauxej moog hov tsua vaaj ntxwv. 3 Vaaj ntxwv nug puab has tas, mej ib txwm ua num daabtsw. Puab teb tas vaaj ntxwv, peb yog tuabneeg yug tsaj txhu ib yaam le peb puj koob yawm koob. 4 Peb thov lug nrug koj nyob huv koj tebchaws, tsua qhov nyob Khana-aa tebchaws muaj kev tshaib heev kawg le, yeej tsw muaj ib tug zaub tsua tsaj txhu noj le. Mas peb cov kws yog koj tej tub qhe, peb thov koj ca peb nyob huv Kauchee. 5 Vaaj ntxwv has tsua Yauxej tas, puab tub tswv lug txug lawm. 6 Puab yuav nyob huv lub tebchaws lyi nuav hov twg kuj tau, kuas ca puab ua vaaj ua tsev nyob tsua huv Kauchee kws aav zoo kawg nkaus. Hab yog koj pum tas puab cov hov leejtwg paub yug tsaj heev, koj ca le kuas puab paab yug kuv tej tsaj hab. 7 Dhau hov Yauxej coj Yauxej txwv Yakhauj moog cuag vaaj ntxwv. Yakhauj foom koob foom moov tsua vaaj ntxwv. 8 Vaaj ntxwv nug Yakhauj has tas, koj noob nyoog muaj pes tsawg lawm. 9 Yakhauj teb tas kuv ua neej ncig ntuj ncig teb tau ib puas peb caug xyoo, kuv swm neej tuab lu kawg le hab ua neej txom nyem heev. Kuv noob nyoog tsw ntev le kuv yawm koob puab tam lawm. 10 Yakhauj rov foom koob foom moov tsua vaaj ntxwv taag Yakhauj txawm tawm rov qaab lawm. 11 Dhau hov Yauxej txha le tu chaw tsua Yauxej txwv hab Yauxej tej tijlaug nyob huv lyi tebchaws. Yauxej xaiv thaaj aav zoo zoo kws nyob ze lub moos Lamexe tsua Yakhauj puab nyob ua puab tug lawv le vaaj ntxwv tau has tseg lawm. 12 Yauxej nrhav zaub mov tsua Yauxej txwv hab Yauxej tej tijlaug hab puab tej quaspuj mivnyuas hab txhua tug kws nrug puab lug suavdawg noj.

Kev tshaib nqhes

13 Zag nuav thoob plhawv txhua lub tebchaws tsw muaj mov noj, suavdawg tshaib nqhes kawg nkaus le, mas tej pejxeem kws nyob huv lyi tebchaws hab tej kws nyob huv Khana-aa tebchaws suavdawg qaug tshaib heev. 14 Yauxej muag mov tsua suavdawg, nwg tau suavdawg tej nyaj txag taag nrho huvsw thoob plhawv lyi tebchaws hab Khana-aa tebchaws. Nwg coj tej nyaj hov moog tso tsua huv vaaj ntxwv tsev. 15 Thaus cov tuabneeg lyi hab cov tuabneeg Khana-aa tej nyaj txag taag lawm, cov tuabneeg lyi txawm ua ke tuaj cuag Yauxej mas has tsua Yauxej tas, thov koj muab mov tsua peb noj lauj, tsw xob ca peb tuag. Thov koj nrhav kev cawm peb kuas peb tau noj tau haus, tsua qhov peb tej nyaj taag khee kawv le lawm. 16 Yauxej teb tas yog mej tsw muaj nyaj lawm, mej ca le coj mej tej tsaj tuaj pauv mov moog noj. 17 Yog le hov puab nyag taug nyag txha le coj nyag tej tsaj tuaj tsua Yauxej. Yauxej muab mov pauv nyuj pauv neeg pauv yaaj pauv tshws hab pauv luj txwv. Xyoo hov Yauxej muab mov pauv cov pejxeem tej tsaj txhu huvsw. 18 Xyoo tom qaab puab suavdawg rov qaab tuaj cuag Yauxej dua. Puab tuaj has tsua Yauxej tas, yawm hlub, peb thov has tseeb tsua koj noog, peb tsw zais ib yaam daabtsw ca hlo le. Peb has ncaaj nraim tsua koj tas, peb tej nyaj taag huvsw lawm, hab peb tej tsaj txhu peb tub coj tuaj pauv taag lawm hab. Nwgnuav peb tsw tshuav ib yaam daabtsw tsua koj le lawm, peb tsuas tshuav peb lub cev hab peb tej nyuas laj teb xwb. 19 Thov koj cawm peb kuas peb tsw xob tuag. Thov koj nrhav kev paab peb lauj. Thov koj muab mov pauv peb tej laj teb kuas peb tau mov noj. Peb zoo sab ua vaaj ntxwv qhev hab muab peb tej laj teb ua vaaj ntxwv tug. Thov koj muab mov tsua peb noj peb txha le tsw tuag tshaib, muab noob qoob tsua peb cog es peb tej laj teb txha le tsw caj quav poj quav nqeeb. 20 Yauxej yuav taag nrho suavdawg tej laj teb tsua vaaj ntxwv. Cov tuabneeg lyi txhua tug muab laj teb muag huvsw vem suavdawg tshaib plaab heev kawg le. Yog le hov vaaj ntxwv txha tau taag nrho suavdawg tej laj teb. 21 Yauxej muab cov tuabneeg kws nyob huv lyi tebchaws coj lug ua qhev taag nrho. 22 Nwg yuav suavdawg tej laj teb huvsw tsuas tshuav cov tuabneeg kws ua thawj coj daab qhuas tej laj teb nwg txha tsw tau yuav xwb, tsua qhov vaaj ntxwv muab qho mivntswv nyaj yug puab cov hov. Vem le nuav puab txha le tsw muag puab tej laj teb. 23 Yauxej has tsua cov pejxeem suavdawg tas, nwgnuav kuv tub yuav mej hab mej tej laj teb lug ua vaaj ntxwv tug taag lawm. Nwg yuav muab noob qoob noob loos tsua mej, mej ca le coj moog cog. 24 Thaus qoob loos sav lawm mej ca le muab ib feem huv tswb feem tsua vaaj ntxwv. Mej khaws plaub feem tseg ca ua noob hab tseg ca tsua mej hab mej tej quaspuj mivnyuas tau noj. 25 Puab teb tas yawm hlub, koj hlub peb, koj cawm peb txujsa. Peb zoo sab ua vaaj ntxwv qhev. 26 Yog le hov Yauxej txha le sau ib txuj kevcai has txug tej aav kws nyob huv lyi tebchaws tseg ca has tas, suavdawg yuav tsum muab tej qoob loos ib feem huv tswb feem pub tsua vaaj ntxwv. Naj nub nwgnuav suavdawg tseem coj txuj kevcai nuav, tsuas yog cov kws ua thawj coj daab qhuas tej laj teb txha le tsw yog vaaj ntxwv le xwb.

Yauxej cog lug tsua Yakhauj

27 Cov Yixayee kws moog nyob huv Kauchee nraag lyi tebchaws, puab txawm nplua nuj hab muaj xeeb ntxwv coob heev. 28 Yakhauj nyob huv lyi tebchaws tau kaum xyaa xyoo, Yakhauj noob nyoog muaj ib puas plaub caug xyaa xyoo. 29 Thaus Yakhauj paub tas txug caij Yakhauj yuav tuag, Yakhauj txawm hu Yakhauj tug tub Yauxej lug cuag nwg. Nwg has tsua Yauxej tas, muaj Vaajtswv nyob sau saib ntsoov peb, koj ca le muab koj txhais teg lug cuam tsua ntawm kuv neej qaab ais koj cog lug tseg tsua kuv has tas koj yuav tsw muab kuv log tsua huv lyi tebchaws nuav. 30 Thaus kuv tuag koj yuav tsum coj kuv tawm huv lyi tebchaws moog log nrug kuv puj koob yawm koob ua ke. Yauxej teb tas kuv yuav ua lawv le koj has tsua kuv. 31 Yakhauj has tsua Yauxej tas, koj ca le tsaa teg twv tsua Vaajtswv tas koj yuav ua lawv le kuv has tag. Yauxej txawm tsaa teg twv tsua Vaajtswv, tes Yakhauj txawm ca le ua Vaajtswv tsaug sau nwg lub txaaj pw.

Chiv Keeb 48

Yakhauj foom koob foom moov tsua Efa-i hab Manaxe

1 Dhau hov muaj tuabneeg tuaj has Yauxej tas, koj txwv mob nyaav heev. Thaus Yauxej nov dheev le hov Yauxej txawm coj Yauxej ob tug tub yog Manaxe hab Efa-i moog saib Yauxej txwv. 2 Thaus Yakhauj nov has tas nwg tug tub Yauxej tuaj saib nwg, nwg txha le ua tag ntxeem sawv nyob quas tsawg sau txaaj. 3 Nwg has tsua Yauxej tas, thaus kuv nyob tim lub moos Lu kws nyob huv Khana-aa tebchaws, Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lug ua tsua kuv pum hab foom koob foom moov tsua kuv. 4 Vaajtswv has tsua kuv tas, kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv coob. Koj tej xeeb ntxwv yuav fuam vaam ua ntau haiv tuabneeg. Hab kuv yuav muab lub tebchaws nuav ua koj tej xeeb ntxwv tug moog ib txhws. 5 Yakhauj has dua tsua Yauxej tas, koj ob tug mivtub Efa-i hab Manaxe kws thaus kuv tsw tau lug es koj yug huv lyi tebchaws nuav kuv suav has tas ob tug puav leej yog kuv tub ib yaam le Lunpee hab Xime-oo. 6 Kuas tej mivnyuas kws koj muaj tom qaab ob tug nuav txha yog koj mivnyuas. Puab yuav tau qub txeeg qub teg ntawm Efa-i hab Manaxe ob tug hab. 7 Kuv ua le nuav tsua qhov thaus kuv lug tim Mexauphauthami tebchaws lug, peb lug tsw tau txug lub moos Efala huv Khana-aa tebchaws, Laxee kws yog koj nam txawm tuag nwg tso peb suavdawg tseg, mas kuv ntxhuv sab kawg nkaus le. Kuv muab koj nam log tsua ntawm ntug kev kws moog nraag lub moos Efala. Efala yog lub moos Pelehee. 8 Thaus Yakhauj pum Yauxej ob tug tub nwg nug has tas, ob tug mivtub nuav yog leejtwg le. 9 Yauxej teb tas ob tug mivtub nuav yog kuv ob tug tub kws Vaajtswv pub tsua kuv huv lyi tebchaws nuav. Yakhauj has tas ca le coj ob tug lug tsua kuv saib, kuv yuav foom koob foom moov tsua ob tug. 10 Yakhauj ob lub qhov muag plooj plooj lawm tsua qhov nwg laug heev, nwg saib tsw pum daabtsw le. Yauxej txha coj ob tug tub lug tsua Yakhauj. Yakhauj puag ob tug hab nwj ob tug. 11 Yakhauj has tsua Yauxej tas, kuv yeej tsw tau xaav tas kuv yuav rov pum koj ib zag le, kuas nwgnuav Vaajtswv coj kuv lug pum koj hab koj tej mivnyuas huvsw. 12 Yauxej tsaws ob tug tub ntawm Yakhauj xub ndag lug, mas txhus caug ndua huv peg teb pe leej txwv. 13 Yauxej tuav ob tug tub teg moog cuag nwg txwv. Nwg muab nwg saab teg xws tuav Efa-i kuas Efa-i tuaj ntawm Yakhauj saab teg phem. Nwg muab nwg saab teg phem tuav Manaxe kuas Manaxe tuaj ntawm Yakhauj saab teg xws. 14 Kuas Yakhauj muab nwg ob txhais teg sws rws ua khaublig. Nwg cev saab teg xws moog npuab Efa-i kws yog tug kwv taubhau. Nwg cev saab teg phem moog npuab Manaxe kws yog tug tij taubhau. 15 Tes nwg foom koob foom moov tsua Yauxej has tas, Thov kuv yawm Aplahaa hab kuv txwv Yiha tug Vaajtswv foom koob foom moov tsua ob tug mivtub nuav. Thov Vaajtswv kws coj kuv txuj hauv kev lug txug naj nub nwgnuav foom koob foom moov tsua ob tug. 16 Thov Vaajtswv tug tubkhai kws paab kuv dim tej kev nruj kev tswv foom koob foom moov tsua ob tug. Thov kuas ob tug tau kuv hab kuv yawm Aplahaa hab kuv txwv Yiha lub koob lub npe moog ib txhws. Thov kuas ob tug muaj tub ki fuam vaam ua ib hai tuabneeg coob. 17 Thaus Yauxej pum Yauxej txwv muab nwg saab teg xws npuab Efa-i taubhau Yauxej tsw zoo sab. Yauxej txha le ntsab leej txwv txhais teg yuav tshem moog npuab Manaxe taubhau. 18 Yauxej has leej txwv tas, txwv, koj ua le kos tsw yog. Tug tub hlub yog tug nuav tsw yog tug tom, thov koj ca le muab koj saab teg xws npuab tug nuav taubhau. 19 Yakhauj tsw kaam. Yakhauj teb tas mivtub kuv yeej paub lawm, kuv paub tas Manaxe tej xeeb ntxwv yeej yuav fuam vaam coob hab peem tsheej ua ib hai tuabneeg tswm txaj hab. Txawm yog le caag los xwj, nwg tug kwv tej xeeb ntxwv yeej yuav fuam vaam coob hab peem tsheej ua haiv tuabneeg kws tswm txaj dua tug tijlaug tej tub ki. 20 Nub hov Yakhauj foom koob foom moov tsua ob tug has tas, thaus cov Yixayee thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua tug twg, puab yuav tuav txug meb lub npe. Puab yuav has tas thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua koj kuas koj zoo ib yaam nkaus le Efa-i hab Manaxe. Yakhauj ua le hov yog nwg saib Efa-i tswm txaj dua Manaxe. 21 Tes Yakhauj qha Yauxej tas, nwgnuav kuv yuav tuag moog, kuas Vaajtswv yuav nrug koj nyob hab yuav coj koj rov qaab moog nyob peg koj puj koob yawm koob lub tebchaws. 22 Hab kuv yuav muab Xekhee tebchaws kws zoo ua noj ua haus kws kuv txhais teg coj nav ntaaj nav rag hab xub vug tooj vug hlau moog txeeb tau ntawm cov tuabneeg Amau1i lug hov ua koj tug, kuv tsw muab thaaj aav hov tsua koj cov tijlaug.

Chiv Keeb 49

Yakhauj pav tej kws Yakhauj cov tub yuav ntswb

1 Yakhauj hu taag nrho Yakhauj cov tub lug. Nwg has tsua puab tas, mej txhua tug lug nyob ntawm nuav, kuv yuav pav tej kws tuab maav mej yuav saws tsua mej noog. 2 Cov mivtub, mej txaav lug ua ib pawg tig qhov ntsej noog mej txwv Yixayee tej lug. 3 Lunpee, koj yog kuv tug tub hlub. Koj yog kuv tug zug kws thau kuv tseem hluas. Koj yog kuv thawj cov roj ntshaa. Koj yog kuv tug tub kws sab tuab hab muaj zug. 4 Koj muaj zug cuag dej ntsawj kuas koj tsw tau ua thawj, tsua qhov koj moog nrug koj txwv nam yau pw, koj ua tsua koj txwv lub txaaj qas. 5 Xime-oo hab Levi yog ob kwvtij. Ob tug swv ntaaj swv rag moog txob tau plaub tau ntug. 6 Kuv tsw kaam nrug ob tug koom sab thooj ntsws, hab kuv tsw kaam nrug ob tug sablaaj, tsua qhov ob tug npau tawg tes ob tug laam rhu ntaaj rhu rag moog tua tuabneeg, hab ob tug laam tau laam rhu ntaaj rhu rag moog ntxug tej txwv nyuj leeg rawg. 7 Thov kuas ob tug txujkev chim kws ua nruj ua tswv raug foom tsw zoo, hab thov kuas ob tug txujkev npau kws ua nyaum raug foom tsw zoo. Ob tug yuav tawg nyob tsw tsheej paab tsw tsheej pawg. Ob tug yuav tswv moog nrug cov Yixayee nyob sws xyaw quas ntsuav. 8 Yuta, koj cov kwvtij yuav qhuas koj. Koj yuav tsuj yeeb ncuab cej daab tsua nruab aa. Koj cov kwvtij yuav hawm koj pe koj. 9 Yuta zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav. Thaus nwg tum tsaj noj taag nrho, nwg rov qub qaab, qhau cev hlo pw xyaab quas nqaag. Tsw muaj leejtwg muaj cuab kaav moog tsaa. 10 Yuta txhais teg tuav rawv vaaj ntxwv tug cwj nreg. Nwg cov xeeb ntxwv yuav tuav tug fwjchim kws kaav moog txug thaus kws tug Cawmseej lug kaav taag nrho, mas ib tsoom yuav coj hov txhua chaw tuaj pub tug Cawmseej hab pe nwg hab noog nwg lug. 11 Nwg muab nwg tug mivnyuas luj txwv khi kag tsua tsob txwv maab new. Nwg muab cov kua txwv maab xwv kws lab le ntshaav ntxhua nwg cov khaub duag. 12 Nwg tau kua txwv maab xwv haus nwg qhov muag txha lab quas khav. Nwg tau kua mig haus nwg nav txha dawb quas paug. 13 Xanpuloo yuav nyob ntawm ntug dej hav txwv. Saab ntug dej nuav muaj chaw nreg nkoj taag naj taag xyoo. Nwg nrwm dej nrwm aav yuav daav moog ti nkaus lub moos Xitoo. 14 Ixakha yog tug luj txwv kws muaj zug heev kws pw ndo cug lub nraa. 15 Thaus nwg pum lub chaw hov zoo su hab lub tebchaws tau zoo, nwg txha cug quas loo nraus qaum tog thauj nraa, hab yeem ua qhev tsua luas yuam ua num. 16 Ntaaj yuav ua thawj kaav pejxeem. Nwg xeem kuj yuav zoo ib yaam le lwm xeem Yixayee. 17 Ntaaj zoo nkaus le tug naab muaj taug kws zuv rawv ntug kev tog tum neeg lauj taw kuas tej tuabneeg kws caij poob ntxeev hlo tsua tom qaab. 18 Yawmsaub, kuv naj nub tog koj lug cawm peb dim txem. 19 Kab yuav muaj tuabneeg soj nwg qaab lws nwg hab ntaus nwg, kuas nwg yuav tiv puab hab lawv ua puab dha tsw yeej. 20 Axee le laj teb yuav ua tau qoob loos ntau, mas nwg yuav ua tau tej qoob loos hab zaub mov kws zoo pub tsua vaaj ntxwv noj. 21 Nethali zoo yaam nkaus le tug muas lwj kws nyob kaab ntsaab kws yug tau mivnyuas zoo zoo nkauj. 22 Yauxej zoo yaam nkaus le tug luj txwv qus kws nyob ntawm qhov dej txhawv, hab zoo yaam nkaus le tug mivnyuas neeg qus kws nyob sau roob. 23 Nwg cov yeeb ncuab swv zug ntaus nwg, hab tua neev lawv nwg. 24 Kuas nwg tuav quas rawv neev, nwg teg muaj zug, vem yog Yakhauj tug Vaajtswv kws muaj fwjchim luj tug zug paab nwg, vem yog tug tswv yug yaaj kws tsom kwm cov Yixayee paab nwg. 25 Tub yog koj txwv tug Vaajtswv paab koj. Yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus foom koob foom moov tsua koj. Nwg tso naag lug sau ntuj lug, hab kuas dej txhawv huv aav tuaj yug koj lub tebchaws. Nwg yuav foom koob foom moov tsua mej kuas mej fuam vaam coob hab mej tej tsaj fuam vaam coob. 26 Koj lub tebchaws yuav tau qoob ntau kawg le, hab yuav muaj paaj xyoob paaj ntoo. Koj yuav tau tej yaam zoo ntawm tej roob hab tej pov roob kws nyob thau u lug hab yuav nyob moog ib txhws le. Thov kuas tej moov nuav nyob sau Yauxej taubhau, yog nyob sau tug kws raug ncaim ntawm cov kwvtij hab tau ua tug luj lub hauv p 1 a j. 27 Npeyami zoo yaam nkaus le tug maa nyaum kws naj taagkig naj mo moog nrhav tsaj tum noj. 28 Cov tuabneeg kws has taag lug nuav yog kaum ob xeem Yixayee, hab tej lug kws has taag lug nuav yog tej lug kws Yakhauj foom tseg tsua puab. Yakhauj foom tej koob moov kws yeej tswm nyog puab yuav tau tsua puab txhua tug.

Yakhauj tuag

29 Dhau hov Yakhauj has tsua nwg cov tub tas, nwgnuav kuv yuav tso mej tseg, kuv yuav moog nrug peb tej laug nyob. Thaus kuv tso mej tseg mej yuav tsum coj kuv moog log tsua huv lub qhov tsua kws thau u luas log kuv yawm puab. Lub qhov tsua hov nyob ntawm Efau kws yog tuabneeg Hithai thaaj teb. 30 Yog lub qhov tsua kws nyob peg Khana-aa tebchaws, nyob kag huv daim laj kws npe hu ua Mapela nyob ncaaj Maale saab nub tuaj. Lub qhov tsua hab thaaj teb hov yog Aplahaa yuav ntawm Efau lug tseg ca ua tojntxaas.31 Lub qhov tsua hov yog lub kws luas log Aplahaa hab Xala kws yog Aplahaa tug quaspuj, hab log Yiha hab Lenpekha kws yog Yiha tug quaspuj, hab yog lub kws kuv log mej nam Le-a. 32 Thaaj teb hab lub qhov tsua hov peb yawm yuav ntawm cov Hithai lug. 33 Thaus Yakhauj has tsua cov tub taag lawm nwg txawm qhau cev hlo sau txaaj tu sav nrho lawm.

Chiv Keeb 50

1 Yauxej puag nkaus leej txwv quaj hab nwj leej txwv lub plhu. Yauxej kuas cov kws tshuaj muab tshuaj lug pleev Yauxej txwv lub cev. Puab ua lawv le Yauxej has. 3 Puab muab tshuaj lug pleev quas ntshws lub cev tuag tau plaub caug nub kuas tsw xob lwj. Lawv le ib txwm, luas yeej pleev plaub caug nub lub cev tuag txha tsw lwj. Cov lyi kuj tuaj nrug saib hab paam Yakhauj tau xyaa caum nub. 4 Thaus dhau xyaa caum nub lawm, Yauxej has tsua vaaj ntxwv cov tub teg tub taw tas, thov mej paab kuv moog has tsua vaaj ntxwv paub tas, 5 thaus kuv txwv yuav tuag nwg kuas kuv cog lug tseg tsua nwg has tas kuv yuav tsum coj nwg lub cev moog log tsua huv lub qhov ntxaa kws nwg tu tseg ca tsua peg Khana-aa tebchaws. Mas thov vaaj ntxwv ca kuv coj kuv txwv moog log taag tsaiv kuv le maav rov qaab lug. 6 Vaaj ntxwv teb tuaj tas koj ca le coj koj txwv moog log lawv le koj tau cog lug tseg tsua nwg lawm. 7 Tes Yauxej txha le coj Yauxej txwv moog log. Vaaj ntxwv tej tub teg tub taw txhua leej huvsw hab tej num tswv luj kws ua num huv vaaj ntxwv tsev, hab taag nrho cov lyi tej num tswv puav leej nrug Yauxej, 8 hab Yauxej tsev tuabneeg, hab tej tijlaug hab Yauxej txwv tsev tuabneeg suavdawg coj Yauxej txwv moog log, tsuas tseg tej mivnyuas yau hab tej yaaj tej tshws tej nyuj nyob huv Kauchee xwb. 9 Tsw taag le hov tseem muaj tsheb neeg ua rog hab cov tub rog caij neeg nrug Yauxej puab moog ua kaaj quas nab. 10 Thaus puab moog txug lub tshaav nplej ntawm Atha kws yog ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj, puab quaj quaj hab puab paam Yauxej txwv lawv le puab kevcai tau xyaa nub. 11 Thaus cov tuabneeg Khana-aa pum Yauxej puab quaj qos ntsuag ntawm lub tshaav nplej Atha, cov Khana-aa has tas cov tuabneeg lyi lub nam tuam nteeg luj heev. Puab txha le tis npe tsua lub chaw hov hu ua Apee-mixa lee. 12 Yakhauj tej tub ua txhua yaam lawv le Yakhauj tau has tseg tsua puab lawm. 13 Puab kwv leej txwv lub cev moog tim Khana-aa tebchaws. Puab muab log tsua huv lub qhov tsua kws nyob huv thaaj teb Mapela kws nyob ntawm Maale saab nub tuaj. Thaaj teb hov yog thaaj kws Aplahaa yuav ntawm Efau kws yog tuabneeg Hithai ca ua toj ntxaas. 14 Thaus muab leej txwv log taag lawm, Yauxej hab Yauxej tej kwvtij hab tej tuabneeg kws nrug Yauxej puab moog log leej txwv suavdawg rov qaab lug nraag lyi tebchaws.

Yauxej ntuag cov tijlaug

15 Thaus Yauxej cov tijlaug pum tas puab txwv tuag lawm, cov tijlaug txha has tas ntshai tsaam Yauxej tsua ntxub peb hab ua phem pauj tej kev phem kws peb ua tsua nwg. 16 Cov tijlaug txawm khaiv tuabneeg moog has tsua Yauxej tas, thaus txwv tseem tsw tau tuag txwv has tseg le nuav tsua peb, kuas peb tuaj has tsua koj tas, 17 kuv ua txwv kuv thov koj zaam koj cov tijlaug tej kev txhum kws puab tau ua tsua koj lawm. Yog le hov thov koj zaam txem tsua peb cov kws yog koj txwv tug Vaajtswv cov tub qhe. Thaus Yauxej nov tej lug nuav Yauxej txawm quaj. 18 Dhau hov Yauxej cov tijlaug ua ke tuaj cuag nwg, puab tuaj txhus caug ndua ntawm nwg xub ndag. Puab has tsua nwg tas, peb suavdawg tuaj ntawm nuav yog peb tuaj thov ua koj tub maab tub qhe. 19 Yauxej txha has tsua puab tas, mej tsw xob ntshai, kuv yeej tsw muaj cuab kaav yuav tsaav kuv tug fwjchim kuas kuv luaj le Vaajtswv. 20 Mej tuav huv ua phem tsua kuv lawm tag, kuas Vaajtswv tub muab zaaj phem hov lug ntxeev ua zaaj zoo lawm. Nwg ua le nuav txha cawm tau tuabneeg txujsa coob kawg le. 21 Mej cov kws ua tij mej tsw xob ntshai mag. Kuv yuav saib mej hab mej tej mivnyuas huvsw. Yauxej ntuag cov tijlaug le hov cov tijlaug txtia le suv sab tuaj.

Yauxej tuag

22 Yauxej hab Yauxej txwv tsev tuabneeg puav leej nyob huv lyi teb. Yauxej noob nyoog nyob nto ib puas kaum xyoo. 23 Yauxej ua neej nyob ntev, nwg pum nwg tug tub Efa-i tej mivnyuas hab tej xeeb ntxwv huvsw. Thaus Manaxe tug tub Makhi yug Makhi tej tub Yauxej suav taag nrho tej tub hov ua Yauxej tsev tuabneeg huvsw hab. 24 Yauxej has tsua cov kwvtij tas, tshuav tsw ntev kuv yuav tuag moog, kuas Vaajtswv yeej yuav saib mej. Nwg yuav coj mej tawm huv tebchaws nuav moog tim lub tebchaws kws nwg cog lug tseg has tas nwg yuav pub tsua Aplahaa, Yiha hab Yakhauj. 25 Yauxej txawm thov kuas cov Yixayee cog lug tseg ca. Yauxej has tas mej ca le cog lug tseg tsua kuv has tas thaus Vaajtswv coj mej moog tim lub tebchaws hov, mej coj kuv lub cev tawm huv lub tebchaws nuav nrug mej moog. 26 Thaus Yauxej tuag nwg noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. Puab muab tshuaj lug pleev nwg lub cev kuas tsw xob lwj, hab muab nwg ntim tsua huv hleb ca tsua huv lyi tebchaws.

Tswv Dim 1

Cov Yixayee kev txom nyem ttm tyi tebchaws

1 Yakhauj cov tub kws nrug nwg moog nyob nraag lyi tebchaws npe hu le nuav, 2 Lunpee, Xime-oo, Levi, Yuta, 3 Ixakha, Xanpuloo, Npeyami, 4 Ntaaj, Nethali, Kab hab Axee, puab puav leej coj quaspuj mivnyuas nrug puab moog huvsw. 5 Yakhauj tsev tuabneeg kws moog nyob huv lyi teb muaj xyaa caum leej. Yauxej kws yog nwg tug tub yeej xub moog nyob huv lyi teb lawm. 6 Puab moog nyob nyob tes Yauxej hab Yauxej tej kwvtij hab tej tuabneeg kws nyob tam hov suavdawg puav leej tuag taag lawm, 7 kuas puab tej tub ki kws yog cov Yixayee fuam vaam coob hab muaj zug heev, mas nyob moog puv nkaus lyi tebchaws. 8 Mas cov vaaj ntxwv tshab kws sawv lug kaav lyi teb yaav tom qaab nuav muaj ib tug tsw paub Yauxej tej num tswm txaj thau u. 9 Nwg has tsua nwg tej pejxeem tas, nwgnuav cov Yixayee fuam vaam coob hab muaj zug heev, ntshai tsaam puab ua phem tsua peb. 10 Tsaam muaj tsuv muaj rog tuaj tes puab cov hov tsua sau nthwv tuaj yeeb ncuab tog tua peb, hab puab tsua tswv tawm huv peb lub tebchaws nuav moog. Peb yuav tsum txuv cov tuabneeg nuav xob kheev puab fuam vaam ntxwv lawm. 11 Yog le hov cov lyi txha tso ib co tuabneeg moog yuam cov Yixayee ua num nyaav kawg nkaus, es ua kuas puab poob sab taag. Cov Yixayee ua lub moos Pithoo hab lub moos Lamaxe tsua vaaj ntxwv ua txhaab rau cuab txhaj cuab taam. 12 Txawm yog cov lyi quab yuam cov Yixayee npaum le caag los puab yim fuab fuam vaam coob hab rhawv zej zog daav quas zug ua tsua cov lyi ntshai heev. 13 Cov lyi yuam cov Yixayee ua qhev txom nyem quas ntsuav, 14 hab yuam puab ua cov lyi tej vaaj tse hab tej laj teb hab ua ib puas tsaav yaam num nyaav, puab tsw hlub cov Yixayee hlo le. 15 Muaj ib nub vaaj ntxwv lyi has tsua Xifa hab Npu, yog ob tug puj kws tshuaj kws paab tej quaspuj Heplais daws cev tas, 16 thaus mej saamswm paab cov Heplais tej quaspuj daws cev, mas saib yog nyuas tub tes meb ca le muab tua pov tseg, yog nyuas ntxhais meb le ca nyob. 17 Kuas ob tug puj hov paub ntshai Vaajtswv, ob tug txha tsw ua lawv le vaaj ntxwv lyi has, ob tug tsw tua tej mivnyuas tub pov tseg le. 18 Thaus vaaj ntxwv paub le hov nwg txha hu ob tug moog cuag nwg. Nwg nug ob tug has tas, ua le caag meb tsw muab tej mivnyuas tub tua pov tseg. 19 Ob tug teb tas cov quaspuj Heplais daws cev tsw ceblaaj le cov quaspuj lyi, puab tau mivnyuas sai sai le. Thaus ib nov dheev ib txawm moog saib, ib moog txug, puab tub xub tau mivnyuas lawm. 20 Cov Yixayee pheej fuam vaam coob quas zug hab muaj zug heev. 21 Vem ob tug paub ntshai Vaajtswv, Vaajtswv txha pub ob tug muaj tub ki. 22 Thaus kawg vaaj ntxwv has tsua nwg tej pejxeem suavdawg tas, ca le muab cov Heplais tej mivtub kws nyav yug tau lug txhua tug pov tsua huv tug dej Nai, tsuas tseg tej mivntxhais xwb.

Tswv Dim 2

Yug Mauxe

1 Thaus hov muaj ib tug quasyawg kws yog xeem Levi, nwg moog yuav nwg tuab xeem hov ib tug ntxhais lug ua nwg quaspuj. 2 Tug quaspuj hov xeeb tub mas yug tau ib tug mivtub. Nwg pum tas tug mivtub hov zoo nraug heev, nwg txawm muab zais tau peb hi is. 3 Thaus nwg pum tas yuav zais tsw tau le lawm, nwg txha muab ib lub tawb kav theej lug leem roj aav nplaum zoo zoo le tsua. Nwg muab tug mivnyuas tso tsua huv lub tawb mas coj moog zais tsua huv tej haav pawj a kws nyob tsau rawv huv ntug dej. h Tug mivtub hov tug muam moog sawv ib caag deb tsawv saib yuav muaj xwm le caag. 5 Vaaj ntxwv tug ntxhais moog daa dej huas nwg cov nkauj qhe moog ua nwg luag hab ncig saib tsua tom peg tom taug. Tes vaaj ntxwv tug ntxhais txawm pum lub tawb nyob huv cov haav pawj a, nwg kuas ib tug nkauj qhe moog coj lug tsua nwg saib. 6 Thaus tug nkauj qhe coj lug txug, vaaj ntxwv tug ntxhais muab qheb hlo saib, ua cav muaj ib tug mivtub pw huv. Tug mivtub hov saamswm quaj quaj. Vaaj ntxwv tug ntxhais hlub heev, nwg has tas tug mivtub nuav yog cov Heplais mivnyuas ntaag laub. 7 Tug mivtub hov tug muam has tsua vaaj ntxwv tug ntxhais tas, koj xaav khaiv kuv moog nrhav ib tug quaspuj kws yog tuabneeg Heplais kws mig muaj kua tuaj tu tug mivnyuas nuav tsua koj los tsw xaav. 8 Vaaj ntxwv tug ntxhais teb tas koj ca le moog nrhav tuaj. Nwg txha moog hu tug mivtub hov nam tuaj. 9 Vaaj ntxwv tug ntxhais has tsua tug quaspuj hov tas, koj coj tug mivnyuas nuav moog tu tsua kuv, kuv yuav muab nqe zug tsua koj. Tug mivtub hov leej nam txha coj moog tu. 10 Thaus tug mivnyuas hov hlub lawm, leej nam txha coj tuaj cob tsua vaaj ntxwv tug ntxhais, vaaj ntxwv tug ntxhais yuav tug mivnyuas hov ua nwg le tub. Nwg has tas kuv muab tug mivtub nuav huv haav dej lug, yog le hov kuv yuav tis nwg lub npe hu ua Mauxe.

Mauxe txwv moog nyob tom Mi tee tebchaws

11 Thaus Mauxe hlub tav txwv lawm, muaj ib nub nwg moog saib nwg haiv tuabneeg Heplais. Nwg pum tas luas yuam puab ua num nyaav kawg le. Hab nwg pum ib tug yawm tyi ntaus ib tug Heplais kws yog Mauxe tuab hai tuabneeg heev kawg le. 12 Thaus Mauxe pum le hov, Mauxe xaam ncig pis leeg ib thaaj tsaam hov tsw pum muaj tuabneeg nyob ze, nwg txawm muab tug lyi tua kag muab log kag tsua huv cov xuab zeb. 13 Nub tom qaab hov nwg rov tawm moog saib puab dua. Nwg pum ob yawm Heplais saamswm sws ntaus. Nwg has tsua tug kws ua txhum tas, ua caag koj laam ntaus koj tuab haiv tuabneeg. 14 Tug yawm hov teb tas leejtwg tsaa koj ua num tswv es koj yuav tuaj txav txem tsua ib le nuav. Koj yuav muab kuv tua yaam le koj tua tug lyi hab los. Mauxe nov dheev le hov nwg ntshai heev, nwg xaav tas ntshai muaj tuabneeg paub qhov kws nwg ua hov lawm. 15 Thaus vaaj ntxwv paub zaaj xwm nuav nwg nrhav Mauxe tua pov tseg, kuas Mauxe tub xub tswv moog tim Mi tee tebchaws lawm. Muaj ib nub thaus nwg saamswm nyob quas tsawg ntawm ib lub qhov dej, 16 Yethoo kws ua pov thawj nyob huv Mi tee tebchaws xyaa tug ntxhais tuaj ntaus dej laub tsua huv daab tsua leej txwv cov yaaj hab cov tshws haus. 17 Kuas cov tuabneeg yug tsaj muaj qee leej muab cov ntxhais hov lawv tswv tsw kheev puab ntaus dej. Mauxe txawm moog paab puab hab ntaus dej tsua puab cov tsaj haus. 18 Thaus cov ntxhais rov lug txug tsev, puab txwv nug puab has tas, ua caag nub nua mej tsua lug tsev ntxuv dua txhua nub. 19 Cov ntxhais teb tas muaj ib tug lyi paab peb, nwg tsw kheev cov tub yug tsaj ua phem tsua peb, hab nwg tseem paab ntaus dej tsua peb tej tsaj haus huvsw hab, peb txha tau lug ntxuv. 20 Puab txwv nug tas tug yawm hov nyob hov twg, ua caag mej tsw coj nwg lug tsev. Mej ca le moog coj nwg lug nrug peb noj ib pluag mov mag. 21 Mauxe kuj txaus sab nrug puab nyob. Yethoo muab Yethoo tug ntxhais kws npe hu ua Xipaula tsua Mauxe ua quaspuj. 22 Xipaula yug tau ib tug mivtub. Mauxe muab tis npe hu ua Kawchoo, tsua qhov Mauxe has tas kuv yog lwm haiv tuabneeg kws tuaj nrug luas nyob huv lub tebchaws nuav. 23 Tom qaab hov ntau xyoo vaaj ntxwv tyi tuag lawm, kuas cov Yixayee tseem quaj qw txom nyem quas ntsuav, tsua qhov puab poob ua luas qhev. Puab thov Vaajtswv paab puab. Vaajtswv nov puab tej lug thov. 24 Thaus Vaajtswv nov puab lub suab quaj qw, Vaajtswv ncu txug tej lug kws Vaajtswv cog tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj. 25 Vaajtswv pum cov Yixayee ua luas qhev mas Vaajtswv hlub puab.

Tswv Dim 3

Vaajtswv hu Mauxe

1 Mauxe yug nwg yawm txwv Yethoo kws ua pov thawj huv Mi tee tebchaws paab yaaj hab tshws. Muaj ib nub nwg coj paab tsaj hlaa nam tebchaws ntuj nraag cis dos moog lawm tom Vaajtswv lub roob Xinai. 2 Mas Yawmsaub tug tubkhai ntuj lug txa ua nplaim tawg cig laam quas lug tsua huv ib tsob ntoo tsua Mauxe pum. Nwg pum nplaim tawg cig lab ploog huv tsob ntoo, kuas tsob ntoo hov tsw kub nyab le. 3 Mauxe xaav tas sov ua caag nplaim tawg tub cig lab quas ploog le hov, tsob ntoo tsua tsw kub nyab. Kuv swm moog xauj ze ze saib yog daabtsw. 4 Thaus Yawmsaub pum Mauxe lug xauj ze ze, nwg txawm hu huv tsob ntoo tuaj has tas Mauxe, Mauxe. Mauxe teb tas hav, kuv nyob nuav. 5 Vaajtswv has tas koj tsw xob txaav lug ze ze. Koj ca le hle koj nkawm khau, tsua qhov thaaj chaw kws koj sawv ntawm kos yog thaaj chaw kws tswm txaj. 6 Kuv yog koj yawm koob tug Vaajtswv, Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv. Mauxe tsw muaj cuab kaav saib tau Vaajtswv, Mauxe txha muab teg pus qhov muag. 7 Yawmsaub has tas kuv pum kuv haiv tuabneeg kws nyob tim lyi teb raug kev tswm txom heev. Kuv nov puab lub suab quaj suab qw kws thov kuas kuv paab puab dim cov tuabneeg kws quab yuam puab txhais teg lawm. Kuv paub tas puab txom nyem heev, 8 mas kuv txha lug paab kuas puab dim cov lyi txhais teg. Kuv yuav coj puab tawm huv lyi teb chaws moog nyob lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus hab daav heev kws naj nub nwgnuav cov Khana-aa, cov Hithai, cov Amauli, cov Pelixi cov Hivai hab cov Yenpu nyob. 9 Kuv tub nov cov Yixayee lub suab qua qw thov kuv lawm hab kuv pum cov lyi tswm txom puab heev kawg nkaus le. 10 Nwgnuav kuv yuav khaiv koj moog cuag vaaj ntxwv lyi hab moog coj kuv haiv tuabneeg Yixayee tawm huv lyi tebchaws moog. 11 Kuas Mauxe has tsua Vaajtswv tas, kuv tsw yog ib tug num tswv, kuv yuav ua le caag muaj cuab kaav moog cuag tau vaaj ntxwv hab coj cov Yixayee tawm huv lyi tebchaws moog. 12 Vaajtswv has tas kuv yuav nrug nraim koj nyob. Thaus koj coj tau cov Yixayee tawm huv lyi teb mas mej yuav tuaj pe kuv sau lub roob nuav, thaus hov koj txha paub tas kuv yog tug kws khaiv koj moog. 13 Mauxe has tsua Vaaj tswv tas, thaus kuv moog txug cov Yixayee hab qha tsua puab tas, mej puj koob yawm koob tug Vaajtswv khaiv kuv tuaj paab mej, puab yuav nug kuv has tas, tug Vaajtswv kws khaiv koj tuaj nwg npe hu le caag. Thaus hov kuv yuav teb le caag. 14 Vaajtswv has tsua Mauxe tas, kuv yeej yog kuv xwb. Koj yuav tsum qha tsua cov Yixayee tas, tug kws muaj txujsa nyob khaiv koj moog paab puab. 15 Vaajtswv rov has dua tsua Mauxe tas, koj ca le qha tsua cov Yixayee tas, Yawmsaub kws yog puab yawm koob tug Vaajtswv, Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv khaiv koj moog paab puab. Lub npe nuav yuav yog kuv lub npe moog ib txhws. Txwj le nuav lawm yaav tom ntej txhua txhua tam tuabneeg yuav tsum hu kuv ua Yawmsaub. 16 Koj ca le moog hu cov Yixayee tej kev txwj quas laug tuaj sablaaj. Koj has tsua puab tas, Yawmsaub kws yog puab yawm koob tug Vaajtswv, Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv lug tshwm tsua koj pum. Hab qha tsua puab has tas, kuv tub lug saib puab lawm hab kuv pum cov tyi tswm txom puab. 17 Kuv pum zoo yuav coj puab tawm huv lyi teb kws puab raug luas tswm txom moog nyob huv cov tuabneeg Khana-aa, cov Hithai, cov Amauli, cov Pelixi, cov Hivai hab cov Yenpu tej tebchaws kws zoo ua noj ua haus. 18 Kuv cov tuabneeg yuav noog koj tej lug. Koj hab cov Yixayee tej kev txwj quas laug mej ca le moog cuag vaaj ntxwv lyi mas has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub kws yog cov Heplais tug Vaajtswv lug ua tsua peb pum, peb txha tuaj thov koj tso peb moog peb nub ke tsua tom tebchaws ntuj nraag cis dos, peb yuav coj hov txhua chaw moog pub tsua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. 19 Kuv paub tas vaaj ntxwv lyi yeej yuav tsw kheev mej moog, tsuas yog thaus nwg raug kev txom nyem nwg txha kheev mej moog xwb. 20 Mas kuv yuav swv kuv tug fwjchim rau txem tsua cov lyi. Tej swv npug, hab tej vej sub vej sw kws kuv ua huv lub tebchaws hov yuav ua tsua vaaj ntxwv tso mej tawm moog. 21 Kuv yuav ua cov lyi sab kuas puab fwm mej, mas thaus mej tawm moog mej yuav tsw tawm moog teg dawb teg nplag. 22 Mej tej quaspuj ca le thov tej quaspuj lyi kws nrug mej nyob ua ib tse hab cov kws nrug mej koom zej koom zog nyob tej tsoog tsho, tej paug teg, tej saw nyaj saw kub lug tsua mej tej tub tej ntxhais coj hab naav. Mej ua le nuav txha le sau tau cov lyi tej hov txhua chaw huvsw moog.

Tswv Dim 4

Vaajtswv pub fwjchim tsua Mauxe ua tej txujci phemfwj

1 Mauxe teb Yawmsaub tas, yog cov Yixayee tsw noog kuv lug hab tsw ntseeg tej lug kws kuv has, puab tsuas has tas Yawmsaub yeej tsw lug tshwm ua tsua koj pum le, tes kuv yuav ua le caag. 2 Yawmsaub nug Mauxe tas, koj tuav daabtsw ntawm koj txhais teg. Mauxe teb tas kuv tuav tug paas nreg. 3 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le muab nrum tsua huv aav. Thaus Mauxe muab tug paas nreg nrum nroog tsua huv aav tug paas txawm txa kag ua ib tug naab, tes Mauxe tig hlo tswv. h Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le cev teg moog ntsab nkaus naab tug kwtwv. Mauxe txawm cev teg moog ntsab nkaus, ua cav tug naab hov txa hlo rov ua tug paas nreg le qub. 5 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj moog ua le nuav mas cov Yixayee yuav ntseeg tas Yawmsaub kws yog puab yawm koob tug Vaajtswv, yog Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv tau lug tshwm tsua koj pum tag. 6 Yawmsaub has dua tsua Mauxe tas, koj ca le muab koj txhais teg ntsaws tsua huv koj plaab tsho. Mauxe txawm muab ntsaws tsua huv. Thaus nwg rhu hlo txhais teg lug ua cav txhais teg mob ruas txaij dawb paug le paaj fuab. 7 Yawmsaub has tas koj ca le muab koj txhais teg ntsaws rov tsua huv koj plaab tsho. Mauxe txawm muab ntsaws tsua huv. Thaus nwg rhu nwg txhais teg rov lug ua cav txhais teg tub zoo du quas lug le qub lawm. 8 Yawmsaub has tas yog cov Yixayee tsw ntseeg koj tej lug hab tsw ntseeg thawj zag txujci kws koj ua, mas thaus puab pum koj ua zag txujci ob nuav puab yuav ntseeg. 9 Yog puab tseem tsw ntseeg hab tsw noog koj tej lug, koj ca le moog nqaa dej huv tug dej Nai lug laub tsua sau nruab nqhuab, mas cov dej hov yuav txa ua ntshaav. 10 Kuas Mauxe has tsua Yawmsaub tas, Yawmsaub, thov koj tsw xob khaiv kuv moog. Kuv yeej ib txwm has lug txhaav txhaav, txawm yog txwj thaus koj nrug kuv thaam lug los kuv tseem has tsw tau nplag. 11 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, leejtwg yog tug kws tswm tuabneeg muaj qhov ncauj. Leejtwg yog tug kws ua tsua tuabneeg laag ntseg, hab tsw txawj has lug, hab ua tsua pum kev, lossws dig muag. Tsw yog kuv kws yog Yawmsaub ua los. 12 Koj ca le moog, kuv yuav paab koj has hab yuav qha kuas koj txawj has. 13 Kuas Mauxe has tsua Yawmsaub tas, thov koj khaiv lwm tug moog. I1* Thaus Mauxe has le nuav Yawmsaub chim tsua Mauxe. Yawmsaub txha has tas Aloo kws yog xeem Levi tub yog koj tijlaug nev. Kuv paub tas nwg txawj has lug heev, nwg saamswm tuaj yuav ntswb koj. Thaus nwg pum koj nwg yuav zoo sab heev. 15 Koj ca le nrug nwg thaam hab qha kuv tej lug tsua nwg. Kuv yuav paab meb has hab qha kuas meb paub tas meb yuav tsum ua daabtsw. 16 Aloo yuav nyob koj chaw has tsua cov pejxeem. Koj yuav ua le Vaajtswv es qha nwg has. 17 Koj yuav tsum coj rawv tug paas nreg nuav koj txha tau swv ua tej txujci phemfwj.

Mauxe rov moog txug lyi teb

18 Mas Mauxe rov moog ntawm nwg yawm txwv Yethoo mas has tsua yawm txwv tas, thov koj es kuv yuav rov moog saib kwvtij nraag lyi teb saib puab tseem muaj txujsa nyob hab los ua le caag lawm. Mas Yethoo teb Mauxe tas, hawj ua tuab zoo moog. 19 Yawmsaub has tsua Mauxe peg Mi tee tebchaws tas, ca le rov moog lyi teb, vem cov tuabneeg kws xaav tua koj, tuag taag lawm. 20 Tes Mauxe txawm muab nwg quaspuj mivnyuas caij luj txwv es rov moog lyi teb. Hab Mauxe coj tug paas nreg kws Vaajtswv kuas nwg coj moog hab. 21 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, thaus koj moog txug lyi teb mas moog ua tej txujci phemfwj kws kuv muab tsua koj nuav tsua v,aaj ntxwv saib. Kuas kuv yuav ua vaaj ntxwv lub sab tawv tawv le, mas nwg yuav tsw kheev mej moog. 22 Mas koj has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub has tas cov Yixayee yog kuv cov tub hlub. 23 Kuv tub has kuas koj tso kuv cov tub hlub moog pe kuv, kuas koj tsw kheev mas kuv yuav tua koj tug tub hlub. 24 Mauxe moog su ntawm ib ntog kev, mas Yawmsaub tuaj ntswb Mauxe tes txawm yuav muab Mauxe tua. 25 Tes Mauxe tug quaspuj txawm muab ib daim nyuas pob zeb hauv swm ntse ntse lug hlais nwg tug tub daim tawv noov, es coj moog phaav Mauxe kwtaw, hab has tas koj yog tug kws ua kuas kuv ua tsua kuv tug tub le ntshaav ndwg. 26 Tog nwg has le hov los yog tim qhov kws ua kevcai txav. Mas Yawmsaub txha le tso Mauxe tseg tsw ua tsua nwg tuag. 27 Mas Yawmsaub has tsua Aloo tas, ca le moog ntswb Mauxe tom tebchaws ntuj nraag cis dos. Tes nwg txawm moog ntswb Mauxe peg Vaajtswv lub roob, mas puag nkaus Mauxe nwj. 28 Tes Mauxe txawm pav tej kws Yawmsaub has tsua nwg es yuav khaiv nwg, hab has tej fwjchim phemfwj kws Yawmsaub yuav kuas nwg ua huvsw tsua Aloo noog. 29 Tes Mauxe hab Aloo ob tug txha rov moog huv lyi teb mas hu Yixayee cov kev txwj quas laug tuaj sablaaj. 30 Mas Aloo pav tej lug kws Yawmsaub has tsua Mauxe, hab Mauxe ua tej txujci phemfwj txhua yaam tsua cov pejxeem pum. 31 Mas cov pejxeem kuj ntseeg, hab thaus puab nov tas Yawmsaub lug tshaam puab hab pum puab txujkev txom nyem ceblaaj lawm, tes puab txawm pe Yawmsaub.

Tswv Dim 5

Mauxe hab Aloo moog cuag vaaj ntxwv lyi

1 Dhau hov Mauxe hab Aloo moog cuag vaaj ntxwv lyi. Ob tug has tsua nwg tas, Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has tas koj ca le tso nwg haiv tuabneeg moog puab txha tau moog ua ib roog noj tim tebchaws ntuj nraag cis dos ua nwg tsaug. 2 Vaaj ntxwv nug tas, Yawmsaub yog leejtwg es yuav kuas kuv noog nwg lug h,ab tso cov Yixayee tawm moog. Kuv tsw paub Yawmsaub. Kuv tsw kaam tso cov Yixayee moog hov twg hlo le. 3 Mauxe hab Aloo teb tas cov Heplais tug Vaajtswv lug tshwm tsua peb pum, mas thov koj kheev peb moog peb nub ke lawm tom tebchaws ntuj nraag cis dos, es peb yuav coj hov txhua chaw moog xyeem tsua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tom. Yog peb tsw ua le hov Yawmsaub yuav tso vej sub vej sw lossws kev tsuv kev rog tuaj ua kuas peb puam tsuaj taag huvsw. H Vaaj ntxwv lyi has tsua ob tug tas, meb ua tsua suavdawg tso num tseg ua tug daabtsw. Meb kawgkag moog kuas cov nam qhev rov ua num taamswm nuav. 5 Nwgnuav mej cov muaj coob kawg le es tseem yuav muab tej num tso tseg hab nua. 6 Tuab nub hov vaaj ntxwv has tsua cov lyi kws ua thawj kaav cov qhev, hab has tsua cov Yixayee kws saib num has tas, 7 txwj nub nua moog mej tsw xob muab quav nyaab tsua cov Yixayee xyaw aav puab thwv cib hlo le lawm. Mej ca le kuas puab nrhav puab quav nyaab tuaj. 8 Kuas yuav tsum yuam kuas puab ua ib nub, mas tseev kuas ua tau ntau le thaus mej tseem muab quav nyaab tsua puab, yog num tsw txaus puab ua puab txha ib swj tuaj thov kuas kuv tso puab coj hov txhua chaw moog xyeem tsua puab tug Vaajtswv. 9 Mej yuav tsum kuas puab ua num nyaav dua qhov qub puab txha le nyo hau nyog tsua puab teg num xwb, puab txha tsw kwg noog lwm tug haub ntxag puab. 10 Cov thawj kws kaav cov qhev hab cov Yixayee kws saib num txawm moog has tsua cov Yixayee tas, vaaj ntxwv has tas nwg tsw muab quav nyaab tsua mej lawm. 11 Mej yuav tsum nrhav mej quav nyaab tuaj, mej yuav moog nrhav hov twg los xwjpeem kuas yuav tsum puab kuas tau thwv cib ntau npaum nkaus le qhov qub. 12 Yog le hov cov Yixayee txha moog nrhav quav nyaab txhua nrho huv lyi tebchaws. 13 Cov thawj kws kaav cov qhev has tawv tsua puab tas, mej yuav tsum naj nub puab kuas tau npaum nkaus le thaus peb tseem muab quav nyaab tsua mej. 14 Cov lyi kws ua thawj kaav cov qhev kuj ntaus cov Yixayee kws puab tsaa saib num hab nug tas, ua caag mej puab tsw tau thwv cib ntau npaum le qub lawm. 15 Cov Yixayee kws saib num txawm moog cuag vaaj ntxwv mas has tsua nwg tas, vaaj ntxwv, ua caag koj yuav ua le nuav tsua peb. 16 Koj tub tsw muab quav nyaab tsua peb le thau u lawm, los koj tseem kuas puab yuam peb puab thwv cib. Nwgnuav puab ntaus peb ua lwj ua lam, koj ua le nuav tsw yog kev lawm. 17 Vaaj ntxwv teb tas mej cis nkeeg xwb, mej txha tuaj thov kuas kuv tso mej coj hov txhua chaw moog pub tsua Yawmsaub. 18 Mej ca le rov qaab moog ua num taamswm nuav, kuv yuav tsw muab quav nyaab tsua mej lawm, mej yuav tsum puab kuas tau thwv cib ntau npaum le qhov qub. 19 Thaus cov Yixayee kws saib num pum tas vaaj ntxwv kuas puab naj nub puab kuas tau thwv cib ntau npaum le qub puab ntxhuv sab heev. 20 Thaus puab moog cuag vaaj ntxwv rov lug, puab lug pum Mauxe hab Aloo saamswm tog puab. 21 Puab has tsua Mauxe hab Aloo tas, thov Yawmsaub tshuaj tej num kws meb ua lug lawm hab rau txem tsua meb vem meb ua tsua vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw ntxub peb. Meb ua le nuav kuj ib yaam le yog meb muab ntaaj cob tsua luas teg tua peb pov tseg ntaag.

Mauxe ywg ywg tsua Vaajtswv

22 Mauxe txha moog thov Yawmsaub dua ib zag tas, Yawmsaub ua caag koj yuav ua tsua koj haiv tuabneeg raug tswm txom heev ua luaj. Ua caag koj khaiv kuv tuaj. 23 Txwj le nub kws koj khaiv kuv nyob koj chaw moog cuag vaaj ntxwv los vaaj ntxwv tseem pheej tswm txom koj haiv tuabneeg. Koj tub tsw ua ib yaam daabtsw paab puab le.

Tswv Dim 6

1 Yawmsaub teb Mauxe tas, nwgnuav koj yuav pum tej xwm kws kuv yuav ua tsua vaaj ntxwv, kuv yuav yuam kuas nwg tso kuv haiv tuabneeg moog. Qhov tseem ceeb kuv yeej yuav yuam kuas vaaj ntxwv ntab puab tawm huv nwg lub tebchaws moog.

Vaajtswv hu Mauxe

2 Vaajtswv has dua tsua Mauxe tas, kuv yog Yawmsaub. 3 Kuv lug ua tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj pum tas kuv yog Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Kuas kuv tsw tau qha kuv lub npe zoo kawg nkaus kws hu ua Yawmsaub tsua puab. 4 Kuv cog lug tseg tsua puab tas kuv yuav muab lub tebchaws Khana-aa kws puab moog ua qhua nyob pub ua puab tug. 5 Nwgnuav kuv nov cov Yixayee kws raug cov' lyi muab yuam ua qhev lub suab quaj qw lawm, hab kuv ncu txug tej lug kws kuv cog ca thau u lawm. 6 Koj ca le moog has tsua cov Yixayee tas, kuv yog Yawmsaub. Kuv yuav paab kuas mej dim txujkev ua luas qhev. Kuv yuav tsaa kuv txhais teg kws muaj fwjchim luj rau txem nyaav' kawg nkaus tsua cov lyi, huas kuv yuav cawm mej dim. 7 Kuv yuav yuav mej ua kuv haiv tuabneeg, kuv yuav ua mej tug Vaajtswv. Thaus kuv paab mej dim tej num nyaav kws cov lyi quab yuam mej ua, mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 8 Kuv yuav coj mej moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg khov kho tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tas kuv yuav muab lub tebchaws hov tsua puab hab kuv yuav muab tsua mej ua mej tug, kuv yog Yawmsaub. 9 Mauxe coj Vaajtswv tej lug nuav moog qha tsua cov Yixayee, kuas puab tsw quav ntsej le, tsua qhov txujkev ua qhev hov tub ua tsua puab poob sab hab tsw muaj vaam lawm. 10 Tes Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 11 koj ca le moog has tsua vaaj ntxwv lyi tas, nwg ca le tso cov Yixayee tawm huv nwg lub tebchaws moog. 12 Kuas Mauxe has tsua Yawmsaub tas, cov Yixayee tub tsw noog kuv tej lug, ais vaaj ntxwv yuav ua le caag noog kuv has. Kuv yeej yog ib tug tuabneeg kws ib txwm has lug txhaav txhaav. 13 Yawmsaub kuas Mauxe hab Aloo moog has tsua cov Yixayee hab vaaj ntxwv lyi tas, Yawmsaub kuas ib coj cov Yixayee tawm huv lyi tebchaws moog. 26 Mauxe hab Aloo yog ob tug kws Yawmsaub has tsua tas, meb ca le coj kuv haiv tuabneeg tawm huv lyi tebchaws moog ua tsheej paab tsheej pawg. 27 Mauxe ob tug yog ob tug kws moog cuag vaaj ntxwv lyi kuas nwg tso cov Yixayee tawm huv lyi teb moog.

Vaajtswv qha Mauxe hab Aloo

28 Nub kws Yawmsaub lug has tsua Mauxe huv lyi teb, 29 Yawmsaub has tas kuv yog Yawmsaub. Koj ca le moog pav kuv tej lug kws kuv has tsua koj huvsw tsua vaaj ntxwv lyi noog. 30 Kuas Mauxe has tsua Vaajtswv tas, koj yeej paub tseeb tas kuv ib txwm has lug txhaav txhaav, vaaj ntxwv txhooj kum ntseeg kuv tej lug.

Tswv Dim 7

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv yuav kuas koj sawv ntawm vaaj ntxwv xub ndag ib yaam le koj yog Vaajtswv. Koj tug tijlaug Aloo yuav nyob koj chaw cev koj cov lug tsua vaaj ntxwv. 2 Koj yuav tsum pav txhua lu kws kuv qha tsua koj tsua Aloo, mas Aloo yuav has tsua vaaj ntxwv kuas vaaj ntxwv tso cov Yixayee tawm huv lyi teb moog. 3 Kuas kuv yuav ua kuas vaaj ntxwv lub sab tawv, txawm yog nwg pum tej swv tej npug kws kuv yuav ua huv lyi teb los nwg yeej yuav tsw ntseeg meb tej lug. h Kuv yuav yuam lyi tebchaws hab rau txem nyaav heev tsua cov lyi. Tes kuv yuav coj kuv haiv tuabneeg tawm tsheej paab tsheej pawg huv lyi teb moog. 5 Thaus kuv tsaa teg tawm tsaam cov lyi, es coj cov Yixayee tawm huv lyi teb moog, tes thaus hov cov lyi yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 6 Mauxe hab Aloo ua txhua yaam lawv le Yawmsaub has. 7 Thaus ob tug moog cuag vaaj ntxwv, Mauxe noob nyoog muaj yim caum xyoo huas Aloo noob nyoog muaj yim caum peb xyoos.

Aloo tug paas nreg

8 Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo tas, 9 yog vaaj ntxwv has tas meb swm ua txujci tsua kuv saib meb teg num zoo le caag, tes koj ca le has tsua Aloo tas, muab tug paas nreg nrum tsua ntawm vaaj ntxwv xub ndag, tug paas yuav txa hlo ua ib tug naab. 10 Mauxe hab Aloo moog cuag vaaj ntxwv mas ua lawv le tej kws Yawmsaub has. Aloo muab tug paas nreg nrum nroog tsua ntawm vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv cov tub teg tub taw xub ndag, tug paas txa hlo ua ib tug naab. 11 Vaaj ntxwv hu nwg cov tuabneeg txawj ntse hab cov kws txawj yeeg swv tuaj. puab ua tau txujci ib yaam le Mauxe ob tug ua hab. 12 Puab muab puab tej paas pov tsua huv aav, tej paas hov txawm ua naab hab, kuas Aloo tug paas nreg nqog tej paas nreg hov taag huvsw lawm. 13 Txawm yog le hov los vaaj ntxwv lub sab tseem tawv quas qhawv tsw noog Mauxe hab Aloo tej lug lawv nraim le Yawmsaub tub has ua ntej lawm.

Tej swv tej npug. Ntshaav

14 Dhau hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, vaaj ntxwv lub sab tawv heev, nwg tsw kaam tso cov Yixayee moog. 15 Tes pigkig thaus sawv ntxuv kws vaaj ntxwv moog nraag haav dej Nai koj ca le moog cuag nwg nraag. Koj coj tug paas nreg kws txa ua naab moog tog nwg nraag ntug dej. 16 Koj has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub kws yog cov Heplais tug Vaajtswv khaiv kuv tuaj has tsua koj tas, koj ca le tso Vaajtswv cov tuabneeg moog, sub puab txha tau moog pe nwg tom tebchaws ntuj nraag cis dos. Kuas txug taav nuav koj tseem tsw noog Yawmsaub lug hab. 17 Vaaj ntxwv, Yawmsaub has tas yog koj saib tej kws nwg ua, koj yuav paub tas nwg yog Vaajtswv. Koj saib, kuv yuav muab tug paas nreg nuav nplawm dej, dej yuav txa ua ntshaav taag nrho. 18 Tej ntseg yuav tuag taag huvsw, dej yuav tsw-lwj quas lawg, cov lyi yuav haus tsw taug tej dej hov. 19 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj kuas Aloo muab nwg tug paas nreg taw tsua tej haav dej hab taw tsua tej kwj deg hab tej paag dej huv lyi teb, mas tej dej hov yuav ua ntshaav, hab tej dej kws nyob huv lyi teb, tsw has huv tej thoob tej daab hab huv tej hub puav leej yuav txa ua ntshaav taag huvsw. 20 Mauxe hab Aloo txha ua lawv le Yawmsaub has. Aloo tsaa tug paas nreg nplawm tug dej Nai taab meeg vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv cov tub teg tub taw, tes tej dej txawm txa ua ntshaav taag nrho huvsw. 21 Tej ntseg huv tug dej Nai kuj tuag, dej tsw-lwj quas lawg, cov lyi haus tsw taug, hab muaj ntshaav thoob plhawv lyi teb. 22 Cov lyi kws txawj yeeg swv puab ua tau ib yaam nkaus le hov hab, vaaj ntxwv lub sab txha tawv qhawv le qub, nwg tsw kaam noog Mauxe hab Aloo tej lug lawv nraim le Yawmsaub tub has ua ntej lawm. 23 Vaaj ntxwv rov qaab moog peg tsev, nwg tsw quav ntsej zaaj nuav hlo le. 24 Cov lyi moog khawb qhov dej lawv ntug dej Nai, tsua qhov puab haus tsw taug tug dej Na i.

Qaav

25 Thaus Yawmsaub ua tsua tug dej ua ntshaav taag lawm, tau xyaa nub tom qaab,

Tswv Dim 8

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le moog cuag vaaj ntxwv mas has tsua nwg tas, Yawmsaub has tas koj ca le tso kuv haiv tuabneeg, puab txha le tau moog pe kuv. 2 Yog koj tsw kaam tso puab moog, kuv yuav tso qaav lug nyob thoob plhawv koj lub tebchaws ua swv ua npug tsua koj. 3 Yuav muaj qaav nyob puv nkaus huv tug dej Nai, qaav yuav tawm huv tug dej lug nyob huv koj tsev, huv koj chaav tsev pw, sau koj txaaj, huv koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem vaaj tse, huv tej tsu hab huv tej lauj kaub kws mej swv ua noj ua haus. 4 Tej qaav hov yuav nee koj hab koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem lub cev. 5 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj kuas Aloo muab tug paas nreg taw tsua tej dej hab tej kwj deg hab tej paag dej kuas qaav tawm tuaj nyob thoob plhawv lyi teb. 6 Aloo txha muab tug paas taw tsua tej dej, ua cav txawm muaj qaav tawm tuaj nyob puv nkaus tebchaws. 7 Kuas cov lyi kws txawj yeeg swv kuj ua tau qaav tawm tuaj ib yaam nkaus hab. 8 Vaaj ntxwv hu Mauxe hab Aloo moog cuag nwg, nwg has tsua ob tug tas, meb ca le thov kuas Yawmsaub tshem tej qaav nuav tawm moog, kuv yuav tso meb cov tuabneeg moog muab hov txhua chaw xyeem tsua Yawmsaub. 9 Mauxe has tsua vaaj ntxwv tas, kuv zoo sab thov Yawmsaub paab koj. Koj qha tsua kuv saib koj xaav kuas kuv thov Yawmsaub paab koj hab koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem thaus twg, tes tej qaav yuav dha tawm ntawm mej moog, tsuas kheev muaj nyob huv tug dej Nai xwb. 10 Vaaj ntxwv teb tas pigkig le maav thov. Mauxe has tas kuv yuav ua lawv le koj has, koj txha paub tas tsw muaj leejtwg yuav muaj fwjchim npaum le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. 11 Tej qaav yuav tswv tawm ntawm koj hab koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem moog kuas taag, tsuas kheev muaj nyob huv tug dej Nai xwb. 12 Mauxe hab Aloo tawm ntawm vaaj ntxwv moog. Mauxe thov Yawmsaub tshem tej qaav kws Yawmsaub tso lug tswm txom vaaj ntxwv hov tawm tswv moog. 13 Yawmsaub ua lawv le Mauxe thov. Tej qaav kws nyob huv vaaj huv tsev hab nrau tej qaab vaag tsw taug hab nraag tej laj teb puav leej tuag taag huvsw. 14 Cov lyi khaws tej qaav tuag coj lug tso ua tej nam pawg tsw-lwj quas lawg thoob plhawv tebchaws. 15 Thaus vaaj ntxwv pum tas tej qaav hov tuag taag lawm nwg rov ua sab tawv le qub, nwg tsw noog Mauxe hab Aloo lug lawv nraim le Yawmsaub tub has ua ntej lawm hab.

Yoov gab

16 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le kuas Aloo muab tug paas nreg nplawm aav, tes tej moov aav yuav txa ua yoov qab muaj thoob plhawv lyi teb. 17 Tes Aloo muab tug paas nreg nplawm aav, tej moov aav thoob plhawv lyi teb txawm txa ua yoov qab ntsauv tuabneeg hab tej tsaj. 18 Cov lyi kws txawj yeeg swv kuj ua kawg tswvyim kuas muaj yoov qab kuas puab ua tsw tau. Tej yoov qab yaa laum nkaus lug ntsauv tuabneeg hab tej tsaj tsua txhua qhov. 19 Cov kws txawj yeeg swv has tsua vaaj ntxwv tas, Vaajtswv yog tug kws ua tej xwm nuav lauj. Kuas vaaj ntxwv lub sab tseem tawv quas qhawv, tsw kaam noog Mauxe hab Aloo lug lawv nraim le Yawmsaub tub has ua ntej lawm.

Yoov ntsuab

20 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, pigkig sawv ntxuv thaus vaaj ntxwv saamswm moog nraag haav dej koj ca le moog cuag vaaj ntxwv. Koj has tsua nwg tas, Yawmsaub has tas koj ca le tso kuv cov tuabneeg moog, puab txha tau moog pe kuv. 21 Yog koj tsw tso kuv cov tuabneeg moog, kuv yuav tso yoov ntsuab lug ntsauv koj hab koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem. Yuav muaj yoov ntsuab nyob puv nkaus cov tuabneeg lyi tej vaaj tse hab nyob dub vog hov txhua hov chaw. 22 Kuas kuv yuav tsw kheev muaj yoov ntsuab nyob huv Kauchee tebchaws kws kuv cov tuabneeg nyob, koj txha paub tas kuv yog Yawmsaub kws saamswm ua num huv lub tebchaws nuav. 23 Kuv yuav ua tsua kuv cov tuabneeg zoo tsw thooj le kuv ua tsua koj tej tuabneeg. Pigkig yuav muaj tej xwm nuav. 24 Yawmsaub tso yoov ntsuab yaa poog quas ntwg lug nyob puv nkaus huv vaaj ntxwv hab huv vaaj ntxwv tej tub teg tub taw tej vaaj tse. Tej yoov ntsuab nuav ua tsua tej tuabneeg thoob plhawv lyi teb raug kev ceblaaj heev kawg le. 25 Vaaj ntxwv txha khaiv tuabneeg moog hu Mauxe hab Aloo tuaj cuag nwg. Nwg has tsua Mauxe ob tug tas, meb ca le coj hov txhua chaw moog pub tsua mej tug Vaajtswv huv lub tebchaws nuav los tau. 26 Mauxe teb tas ua le hov tsw tau, tsua qhov thaus cov lyi pum peb muab tsaj tua pub tsua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv, puab yuav tsw zoo sab tsua peb. Yog peb muab tej tsaj kws cov lyi caiv lug tua pub tsua Vaajtswv tes puab pum puab yuav xuas pob zeb ntaus peb kuas tuag. 27 Mas peb txha yuav tsum moog peb nub ke lawm tom tebchaws ntuj nraag cis dos peb le maav tua tsaj pub tsua Yawmsaub lawv le nwg tau has tsua peb lawm. 28 Vaaj ntxwv has tas kuv yuav tso mej moog tua tsaj pub tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawm tom tebchaws ntuj nraag cis dos, kuas mej tsw xob moog deb. Koj ca le moog thov Yawmsaub paab kuv. 29 Mauxe teb tas thaus kuv rov moog kuv yuav thov Yawmsaub kuas pigkig nwg tshem tej yoov ntsuab tawm ntawm koj hab koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem moog. Kuas koj tsw xob daag peb, koj yuav tsum ca cov Yixayee moog tua tsaj tsua Yawmsaub. 30 Mauxe tawm ntawm vaaj ntxwv moog thov Yawmsaub. 31 Yawm- saub ua lawv le tej lug kws Mauxe thov, Yawmsaub kuas tej yoov ntsuab yaa tawm ntawm vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw hab tej pejxeem moog tsw tshuav ib tug le. 32 Txawm yog zag nuav los vaaj ntxwv tseem ua sab tawv ib yaam le qub, nwg tsw kaam tso cov Yixayee tawm moog.

Tswv Dim 9

Tsaj txhu tuag

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le moog has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub kws yog cov Heplais tug Vaajtswv has tas koj ca le tso kuv cov tuabneeg moog, puab yuav moog pe kuv. 2 Yog koj tsw kheev puab moog, koj tseem pheej muab puab taav tseg, 3 kuv yuav tso mob phem lug tsua mej tej neeg, tej luj txwv, tej ntxhuav, tej nyuj tej twm, hab tej yaaj tej tshws huvsw. 4 Kuv yuav ua kuas cov lyi tej tsaj tuag ntshaav taag nrho, kuas kuv tsw kheev cov Yixayee tej tsaj ib tug tuag hlo le. 5 Kuv yog Yawmsaub. Kuv tub teem swmhawm ca lawm tas pigkig kuv yuav ua tej xwm nuav. 6 Nub tom qaab Yawmsaub ua lawv le nwg tau has tseg lawm. Cov lyi tej tsaj tuag ntshaav taag huvsw, kuas cov Yixayee tej tsaj tsw tuag ib tug le. 7 Vaaj ntxwv tso tuabneeg moog tshuaj tej xwm hov. Puab pum tas cov Yixayee tej tsaj tsw tuag ib tug le, kuas thaus puab rov lug qha tsua vaaj ntxwv, vaaj ntxwv tseem ua sab tawv tsw kaam tso cov Yixayee moog.

Mob rwj

8 Dhau hov ntawm Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo tas, meb tsuab ob peb teg tshauv huv qhov cub tsua Mauxe muab w tsua sau ntuj taab meeg vaaj ntxwv. 9 Cov moov tshauv hov yuav yaa rw quas sua thoob plhawv lyi teb, mas ua tsua tej tuabneeg hab tej tsaj puav leej mob rwj ua kua paug thoob plawg ib ce. 10 Mauxe ob tug txha moog tsuab tshauv lug sawv ze ntawm vaaj ntxwv xub ndag. Mauxe muab cov tshauv hov w tsua sau ntuj, tes tej tshauv hov txawm ua tsua tuabneeg hab tej tsaj mob rwj ua kua paug thoob plawg ib ce. 11 Cov tuabneeg kws txawj yeeg swv tuaj cuag tsw taug Mauxe tsua qhov puab ib ce mob rwj ua kua paug thoob plawg ib yaam le tej pejxeem lyi hab. 12 Kuas Yawmsaub ua tsua vaaj ntxwv lub sab tawv, vaaj ntxwv tsw kaam noog Mauxe hab Aloo tej lug lawv le Yawmsaub tub has ua ntej lawm.

Lawg

13 Dhau hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, pigkig sawv ntxuv koj moog cuag vaaj ntxwv mas has tsua nwg tas, Yawmsaub kws yog cov Heplais tug Vaajtswv has tas koj ca le tso kuv cov tuabneeg moog, puab txha tau moog pe kuv. 14 Zag nuav kuv yuav tsw rau txem tsua koj tej tub teg tub taw hab koj tej pejxeem xwb, kuas kuv yuav rau txem tsua koj hab, koj txha paub tas huv nplajteb nuav yeej tsw muaj ib tug twg muaj fwjchim luj npaum le kuv. 15 Yog kuv ca le tso mob tso nkeeg tsua koj hab koj tej pejxeem mej yeej yuav tuag taag huvsw. 16 Kuas kuv xaav kuas koj pum kuv tug fwjchim, kuv txha ca koj nyob, sub kuv lub koob mee j txha nrov nchaa moo quas lug moog thoob nplajteb. 17 Nwgnuav koj lub sab tseem tawv quas qhawv tsw kaam tso kuv cov tuabneeg moog. 18 Pigkig lub swmhawm nuav kuv yuav tso lawg lug hlub kawg nkaus le, txwj thaus muaj lub tebchaws nuav lug yeej tsw tau muaj lawg yuav lug hlub npaum le zag nuav. 19 Koj yuav tsum kuas suavdawg lawv tej tsaj txhu lug tsua huv nkuaj hab muab ib puas tsaav yaam kws koj muaj coj lug tso tsua huv tsev, tsua qhov lawg yuav lug ntaus tej tuabneeg hab tej tsaj kws nyob nrau tej tshaav puam kuas tuag taag huvsw. 20 Thaus vaaj ntxwv cov tub teg tub taw nov Yawmsaub tej lug nuav muaj qee leej ntshai, puab txha coj puab tej tub maab tub qhe hab tej tsaj lug nyob huv nkuaj hab huv tsev, 21 kuas cov tuabneeg kws tsw quav ntsej Yawmsaub tej lug, puab tso puab tej tub maab tub qhe hab tej tsaj nwg nyob nwg nraag tej laj teb. 22 Tes Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le tsaa koj txhais teg tsua sau ntuj, lawg yuav poob lug ntaus tuabneeg hab tej tsaj txhu hab qoob loos thoob plhawv lyi teb. 23 Mauxe txawm muab tug paas nreg taw tsua sau ntuj. Yawmsaub ua xub quaj nrov nroo quas ntwg, xub tua lab quas vog, lawg txawm lug hlub hlub tsua huv lyi teb. 24 Yawmsaub ua tsua tsag lig xub lab quas vog, cua daaj cua dub ntsawj nrov quas ntwg, lawg lug nchuav pes nthwv. Txwj le thaus muaj lyi tebchaws lug cov lyi yeej tsw tau pum dua muaj le nuav. 25 Lawg poob lug ntaus tej tuabneeg hab tej tsaj txhu kws nyob nraag tshaav puam hab nraag tej laj teb tuag taag nrho hab ntaus tej qoob loos tej xyoob ntoo luv taag huvsw. 26 Tsuas tshuav ntawm Kauchee kws cov Yixayee nyob txha le tsw muaj lawg poob lug raug xwb. 27 Vaaj ntxwv khaiv tuabneeg moog hu Mauxe hab Aloo tuaj cuag nwg. Nwg has tsua ob tug tas, zag nuav kuv ua txhum lawm lauj. Yawmsaub yog tug kws tsw txhum, kuv hab kuv tej pejxeem puav leej ua txhum. 28 Meb ca le thov Yawmsaub tsw xob kheev xub quaj hab tso lawg lug ntaus peb lawm, peb zeem lawm lauj. Kuv qha tseeb tsua meb tas, kuv yuav tso mej moog, yog mej yuav moog mej ca le moog mej. 29 Mauxe teb tas thaus kuv tawm huv lub nroog nuav moog lawm, kuv yuav tsaa teg thov Yawmsaub, xub txha tsw quaj, lawg txha tsw lug, koj txha le paub tas Yawmsaub yog tug kws kaav lub nplajteb nuav. 30 Kuas kuv paub tas koj hab koj tej tub teg tub taw tseem tsw tau ntshai Vaajtswv Yawmsaub. 31 Lawg ntaus maaj hab qeb lwj taag tsua qhov lub caij hov qeb saamswm sav hab maaj saamswm tawg paaj. 32 Kuas tej mog tsw puam tsuaj tsua qhov tseem tsw tau txhawv. 33 Mauxe tawm huv vaaj ntxwv tsev moog, nwg moog nrau ntug moos. Nwg tsaa teg thov Yawmsaub, xub txawm ntsag, lawg hab naag txawm tu. 34 Thaus vaaj ntxwv pum tas xub tsw quaj, lawg hab naag tsw lug lawm tes nwg txawm rov ua txhum. Nwg hab nwg tej tub teg tub taw tseem ua sab tawv quas qhawv le qub. 35 Nwg tsw kaam tso cov Yixayee tawm moog, lawv le Yawmsaub tub has kuas Mauxe qha tsua puab lawm.

Tswv Dim 10

Kooj

1 Dhau hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le moog cuag vaaj ntxwv. Kuv ua tsua vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw lub sab tawv, sub kuv txha le tau ua tej txujci phemfwj tsua puab pum, 2 hab mej txha le tau pav tsua mej tej xeeb ntxwv noog has tas thaus kuv ua tej txujci phemfwj huv cov lyi teb kuv ua tsua puab poob ntsej muag. Mej suavdawg yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 3 Mauxe hab Aloo txha moog cuag vaaj ntxwv. Ob tug moog has tsua nwg tas, Yawmsaub kws yog cov Heplais tug Vaajtswv has tas koj tseem yuav tawv kuv moog txug thaus twg koj le maav zeem kuv. Koj ca le tso kuv cov tuabneeg moog, puab txha tau moog pe kuv. 4 Yog koj tseem tawv tsw kaam tso kuv cov tuabneeg moog, pigkig kuv yuav tso kooj yaa ua npoj quas ntwg lug tsua huv koj lub tebchaws nuav. 5 Cov kooj hov yuav lug nyob puv nkaus txhua qhov, tuabneeg yuav saib tsw pum ib qho aav hlo le, kooj yuav noj ib puas tsaav yaam kws lawg ntaus tuag tsw taag hab yuav noj xyoob noj ntoo taag huvsw. 6 Kooj yuav moog nyob puv nkaus huv koj tsev hab koj tej tub teg tub taw hab tej pejxeem tsev. Kooj yuav ua phem tshaaj plhawv tej kws koj puj koj yawm ib txwm pum lug lawm. Mauxe txawm tig hlo tawm lawm. 7 Vaaj ntxwv tej tub teg tub taw has tsua vaaj ntxwv tas, koj tseem yuav ca tug quasyawg hov ua tsua peb raug kev txom nyem moog txug thaus twg. Koj ca le tso puab tej quasyawg moog pe Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv. Koj tsw pum lyi teb tub puam tsuaj taag lawm los. 8 Vaaj ntxwv txha khaiv tuabneeg moog hu Mauxe hab Aloo rov hlo tuaj cuag nwg. Nwg nug ob tug tas, kuv tso mej moog pe Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, kuas muaj pes tsawg leej yuav nrug mej moog. 9 Mauxe teb tas peb suavdawg yuav moog taag huvsw tsw has tug laug tug hluas, mivtub mivnyuas. Peb yuav caab peb tej yaaj tej tshws hab tej tsaj txhu moog taag nrho tsua qhov peb yuav moog ua noj ua haus fwm Yawmsaub. 10 Vaaj ntxwv has tas kuv tsaa teg twv Yawmsaub, kuv yuav tsw kheev mej coj mej tej quaspuj mivnyuas moog. Kuv paub tseeb tas mej saamswm tuav huv yuav ua phem, 11 Yog mej xaav moog tag, kuv tsuas kheev mej cov quasyawg moog pe Yawmsaub xwb. Thaus vaaj ntxwv has le hov taag, luas txawm ntab Mauxe hab Aloo tswv tawm ntawm vaaj ntxwv moog. 12 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le tsaa teg tsua sau ntuj kuas kooj lug tsua huv lyi teb nuav. Kooj yuav noj ib puas tsaav yaam qoob loos hab noj tej kws lawg poob lug ntaus puam tsuaj tsw taag. 13 Mauxe txawm muab tug paas nreg taw tsua sau ntuj tes Yawmsaub tso cua ntsawj saab nub tuaj tuaj ib nub ib mos. Thaus kaaj ntug cua ntsawj kooj yaa ua npoj quas log lug. 14 Kooj yaa lug tsaws puv nkaus lyi teb. Suavdawg ib txwm yeej tsw tau pum dua kooj coob npaum le zag hov hab txwj hov moog lawm yaav tom ntej yuav tsw muaj kooj coob le hov lawm. 15 Tej kooj lug tsaws puv nkaus huv aav tsw pum ib qho aav le. Kooj noj tej txwv ntoo hab ib puas tsaav yaam kws lawg poob lug ntaus puam tsuaj tsw taag huvsw, hab noj tej qoob loos tej xyoob ntoo kws nyob huv lyi teb du quas lug tsw tshuav ib daim n p1ooj 1 e. 16 Vaaj ntxwv khaiv tuabneeg kawgkag moog hu Mauxe hab Aloo tuaj cuag nwg taamswm hov. Nwg has tsua ob tug tas, kuv ua txhum tsua Yawmsaub kws yog meb tug Vaajtswv hab tsua meb lawm lauj. 17 Thov meb zaam txem tsua kuv dua ib zag. Meb ca le thov Yawmsaub kws yog meb tug Vaajtswv paab kuas kuv dim tej swv npug nuav. 18 Mauxe tawm huv vaaj ntxwv tsev moog, nwg moog thov Yawmsaub. 19 Yawmsaub kuas cov cua kws ntsawj saab nub tuaj moog tsua nub poob feb hlo ntsawj rov moog tsua saab nub tuaj. Cov cua hov ntsawj tej kooj kws yaa lug nyob huv lyi teb taag nrho moog tsua huv dej hav txwv Lab tsw kheev tshuav ib tug le. 20 Kuas Yawmsaub ua tsua vaaj ntxwv lub sab tawv mas nwg txha tsw kaam tso cov Yixayee tawm moog.

Tsaus ntuj quas nti

21 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le tsaa koj txhais teg tsua sau ntuj tes yuav tsaus ntuj quas nti thoob plhawv lyi tebchaws ua tsua suavdawg ntxhuv sab heev. 22 Mauxe tsaa teg tsua sau ntuj, txawm tsaus ntuj quas nti thoob plhawv lyi teb tau peb nub. 23 Cov lyi ib tug saib tsw pum ib tug le. Peb nub hov cov lyi tsw muaj ib tug tawm huv tsev moog hov twg le, kuas ib thaaj tsaam kws cov Yixayee nyob pum kev kaaj quas lug. 24 Vaaj ntxwv khaiv tuabneeg tuaj hu Mauxe moog cuag nwg. Nwg has tas kuv tso mej moog pe Yawmsaub. Mej yuav coj quaspuj mivnyuas moog los tau, kuas mej tsw xob caab mej tej yaaj tej tshws hab tej nyuj moog. 25 Mauxe teb tas koj yuav tsum kheev peb coj tsaj moog es muab ib txha tua xyeem, muab ib txha hlawv xyeem tsua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. 26 Peb yuav tsum caab peb tej tsaj taag nrho huvsw moog tsw tseg ib tug le, tsua qhov peb yuav tsum xaiv tej tsaj zoo tua xyeem tsua Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. Nwgnuav peb tseem tsw tau paub tas yuav muab tug tsaj twg xyeem tsua Vaajtswv. Thaus peb moog txug tom lawm peb le maav xaiv peb txha paub. 27 Yawmsaub ua tsua vaaj ntxwv lub sab tawv tes vaaj ntxwv tsw kaam tso cov Yixayee tawm moog. 28 Vaaj ntxwv npau tawg tsua Mauxe, nwg has tsua Mauxe tas, koj ca le tswv tawm moog, tsw xob rov tuaj tshwm plhu tsua kuv pum dua le lawm. Yog nub twg kuv tseem pum koj rov tuaj cuag kuv dua kuv yuav muab koj tua kag pov tseg. 29 Mauxe teb tas ca ua le kws koj has, kuv yeej yuav tsw tuaj tshwm ntsej muag tsua koj pum dua le lawm.

Tswv Dim 11

Tej tub hlub yuav tuag

1 Dhau hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv yuav rau txem tsua vaaj ntxwv hab cov tuabneeg lyi dua ib zag tes vaaj ntxwv yuav tso mej moog. Zag nuav nwg yuav ntab mej tswv tawm huvsw moog. 2 Koj ca le moog has tsua cov Yixayee tsw has quaspuj quasyawg, kuas puab thov tej tuabneeg zej zog tej paug teg tej saw nyaj saw kub. 3 Yawmsaub ua tsua cov lyi fwm cov Yixayee, mas vaaj ntxwv tej tub teg tub taw hab cov lyi suavdawg puav leej has tas Mauxe yog ib tug tuabneeg tseem ceeb heev. 4 Mauxe has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub has tas thaus ib taag mo kuv yuav lug saib cov lyi. 5 Cov lyi tej tub hlub yuav tuag taag nrho, suav txwj nrho vaaj ntxwv tug tub hlub kws yuav ua vaaj moog kawg nkaus tsua tug puj qhe kws zum zeb tug tub hlub. Tej tsaj txhu thawj tug mivnyuas yuav tuag taag huvsw hab. 6 Yuav muaj suab quaj nyav ntsoog quas qeeg thoob plhawv lyi teb. Ib txwm tsw tau muaj le nuav hab yaav nuav moog yuav tsw muaj dua le lawm. 7 Kuas cov Yixayee yuav nyob ntsag quas tu tsw muaj xwm daabtsw le, dev tub tsw tsej tuabneeg hab tsaj txhu hlo le. Koj txha paub tas kuv kws yog Yawmsaub ua tsua cov lyi txawv, tsw thooj le kuv ua tsua cov Yixayee. 8 Mauxe xaus lug has tas koj tej tub teg tub taw huvsw yuav tuaj qhau cev hlo pe kuv has tas, thov koj coj koj cov tuabneeg tswv tawm moog kuas taag, tes kuv yuav tawm moog. Tes Mauxe txawm xob vaaj ntxwv ua ntsej muag dub txwg tawm moog lawm. 9 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, vaaj ntxwv yuav tsw noog koj lug, sub kuv txha le tau ua tej txujci phemfwj luj dua le tej kws tub ua lug lawm tsua huv lyi teb. 10 Mauxe hab Aloo ua tej txujci phemfwj nuav huvsw taab meeg vaaj ntxwv, kuas Yawmsaub ua tsua nwg lub sab tawv heev nwg txha tsw kaam tso cov Yixayee tawm huv lyi teb moog.

Tswv Dim 12

Vaajtswv qha puab noj mo hlaa moog

1 Thaus Mauxe hab Aloo tseem nyob huv lyi teb Yawmsaub has tsua ob tug tas, 2 mej yuav tsum naj xyoo ncu ntsoov suav lub hlis nuav ua lub ib hlis ntuj. 3 Meb ca le has tsua cov Yixayee suavdawg paub tas lub hlis nuav xab kaum txhua yim nyag yuav tsum xaiv nyag ib tug mivnyuas yaaj lossws ib tug mivnyuas tshws npaaj tsua nyag tsev tuabneeg, ib tse ib tug. 4 Yog yim twg tuabneeg tsawg kuas ob yig kws nyob sws ze koom noj ib tug, puab yuav tsum ntsuag saib yuav noj taag tug tsaj luj le caag, hab yuav tsum suav cov tuabneeg kws yuav noj tug tsaj hov huvsw. 5 Tej mivnyuas yaaj lossws mivnyuas tshws kws mej yuav muab tua noj hov yuav tsum yog tej tsaj zoo zoo hab yog ib tug txwv kws noob nyoog ib xyoos xwb. 6 Mej yuav tsum yug zoo zoo ca txug nub kaum plaub lub hlis nuav. Nub hov thaus tsaus ntuj suavdawg ca le muab tej tsaj hov tua. 7 Txhua yim kws tua tsaj noj nyag yuav tsum muab ntshaav pleev nyag lub qhov rooj yog pleev sau hauv qhov rooj hab ob tug puab rooj. 8 Mo hov kuas puab muab cov nqaj ci coj lug ntxuag cov ncuav kws tsw xyaw keeb, hab noj ntxuag tej txum lom kws ab. 9 Mej tsw xob noj nqaj nyoog lossws muab hau noj, mej yuav tsum muab tug tsaj hov ci hlo kheej, tsw xob kaus plaab nyuv hab sab ntsws hlo le. 10 Mej yuav tsum muab noj kuas taag tsua mo hov tsw xob kheev seem ib qho le. Yog mej noj tsw taag mej ca le muab hlawv huvsw pov tseg. 11 Thaus mej yuav noj mej yuav tsum qaws lub qaab tsho ntev kuas sab, es sa hlaab khov kho, hab rau khau, hab tuav rawv tug paas nreg. Mej yuav tsum noj nrawm quas nroog. Pluag noj nuav yog mej ua kevcai hlaa dhau fwm kuv. 12 Mo hov kuv yuav lug huv lyi teb, kuv yuav tua cov lyi tej tub hlub tuag taag nrho hab tej tsaj thawj tug mivnyuas kws yog tug txwv huvsw pov tseg. Kuv yuav muab cov lyi tej daab qhuas teem txem. Kuv yog Yawmsaub. 13 Tej ntshaav kws mej pleev ntawm qhov rooj yog ua lub hom thawj kws ntaus cim mej tej tsev. Thaus kuv pum cov ntshaav kuv yuav hlaa mej moog. Thaus kuv rau txem tsua cov lyi mej txha tsw raug kev puam tsuaj. 14 Mej yuav tsum ncu ntsoov nub nua, hab muab nub nua ua nub kws paam noj paam haus ua kuv kws yog Yawmsaub tsaug. Mej hab mej tej xeeb ntxwv yuav tsum naj xyoo ua le nuav moog ib txhws le.

Qha txug noj ncuav tsw xyaw keeb

15 Yawmsaub has tas mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb kuas puv xyaa nub. Thawj thawj nub mej yuav tsum muab mej tej keeb pov tseg huvsw, tsw xob kheev muaj ib qho nyob huv tsev le. Xyaa nub hov yog leejtwg tsw noog lug nwg ca le noj tej ncuav kws xyaw keeb mas mej tsw xob suav tas nwg yog kuv haiv tuabneeg lawm. 16 Thawj nub hab nub xyaa mej yuav tsum kuas suavdawg tuaj ua ke pe kuv. Thawj nub hab nub xyaa hov mej tsw xob ua ib yaam num daabtsw le, tsuas kheev mej ua pluag mov noj xwb. 17 Mej yuav tsum muab nub kws mej ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb nuav teem ua nub tseem ceeb, tsua qhov nub nua yog nub kws kuv coj mej txhua xeem tawm huv lyi teb. Mas txhua xyoo kws rov lug txug nub nua mej hab mej tej xeeb ntxwv ib tam dhau ib tam yuav tsum ncu ntsoov ua txuj kevcai nuav. 18 Lub ib hlis ntuj suav txwj le mo kaum plaub moog txug mo neeg nkaum ib, mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb. 19 Xyaa nub hov tsw xob kheev muaj ib qho keeb nyob huv mej tsev hlo le, yog mej cov lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob leejtwg noj cov ncuav kws muaj keeb, mas muab tug hov tshem tawm huv cov Yixayee moog. 20 Tsw xob noj tej kws muaj keeb xyaw hlo le, yuav noj cov ncuav kws tsw xyaw keeb xwb.

Thawj zag kws ua kevcai hlaa dhau

21 Mauxe hu cov Yixayee tej kev txwj quas laug huvsw tuaj ua ke Nwg has tsua puab tas, mej ib yig ca le moog xaiv ib tug mivnyuas yaaj lossws ib tug mivnyuas tshws hab nyag muab nyag tug tsaj tua tsua nyag tsev tuabneeg noj ua kevcai hlaa dhau. 22 Mej moog muab ib re nplooj huvxauv lug raus huv phaaj ntshaav coj moog pleev sau hauv qhov rooj hab ob tug puab rooj. Mo nuav tsw xob kheev leejtwg tawm moog nrau zoov le moog txug thaus kaaj ntug. 23 Thaus Yawmsaub lug tua cov lyi nwg yuav pum tej ntshaav kws mej pleev tsua sauhauv qhov rooj hab ob tug puab rooj, nwg yuav tsw kheev tug tubkhai kws tua tuabneeg lug tua mej huv mej tsev. 24 Mej hab mej tej tub ki tej xeeb ntxwv yuav tsum ua lawv le tej kev nuav moog ib txhws. 25 Thaus mej moog txug huv lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug tseg has tas nwg yuav pub tsua mej, mej yuav tsum ncu ntsoov ua txuj kevcai nuav. 26 Thaus mej tej tub ki nug mej has tas, tej kevcai nuav lub ntsab yog le caag, 27 mej ca le pav tsua puab tas, yog txuj kevcai hlaa dhau kws peb ua Yawmsaub tsaug, tsua qhov thaus Yawmsaub lug tua cov lyi huv lyi teb nwg hlaa peb tej vaaj tse nwg tsw tua peb ib tug le. Thaus Mauxe has le hov taag suavdawg txawm txhus caug ndua pe Vaajtswv. 28 Tes suavdawg rov moog tsev, puab ua lawv le tej lug kws Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo.

Tej tub hlub tuag

29 Thaus ib taag mo Yawmsaub lug tua cov lyi tej tub hlub tuag taag nrho suav txwj le vaaj ntxwv tug tub hlub kws yuav ua vaaj lug ti nkaus tsua cov tuabneeg raug txem tej tub hlub. Cov lyi tej tsaj txhu thawj tug mivnyuas tuag taag huvsw hab. 30 Mo hov vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw hab cov lyi taag nrho huvsw sawv lug quaj nyav ntsug quas qeeg tsua qhov tsw tshuav ib lub tsev kws tsw muaj tuabneeg tuag le. 31 Mo hov vaaj ntxwv khaiv tuabneeg moog hu Mauxe hab Aloo tuaj cuag nwg. Nwg txhwb ob tug tas, meb hab cov Yixayee ca le tswv tawm huv peb lub tebchaws nuav moog pe Yawmsaub lawv le mej thov kuv. 32 Mej ca le caab mej tej yaaj tej tshws hab tej nyuj moog taag huvsw. Thov meb thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua kuv hab. 33 Cov lyi txhwb nroog kuas cov Yixayee tswv tawm moog sai sai. Cov lyi has tas yog mej tsw tswv moog ntshai peb yuav tuag taag huvsw. 34 Cov Yixayee txha tsaws hlo tej moov nplej tsw xyaw keeb kws puab tub muab ntse dej tsua huv tej tsu lawm qhwv nkaus tsua huv tej khaub tsho kwv hlo sau xub pwg moog. 35 Puab tub pheej ua txhua yaam lawv le Mauxe has tsua puab lawm. Puab thov cov lyi tej paug teg tej saw nyaj saw kub hab tej tsoog tsho coj moog hab. 36 Yawmsaub ua tsua cov lyi fwm cov Yixayee heev, puab txha muab puab tej hov txhua chaw tsua cov Yixayee lawv le cov Yixayee thov, mas cov Yixayee txha sau tau cov lyi tej hov txhua chaw ntau ntau moog hab.

Cov Yixayee tawm huv lyi teb moog

37 Cov Yixayee tawm huv lub moos Lamaxe moog kwtaw tsua nraag lub moos Xukhau. Suav cov quasyawg muaj rau xeem leej tsw suav quaspuj mivnyuas. 38 Muaj lwm haiv tuabneeg coob coob nrug puab moog hab. Puab caab yaaj caab tshws hab tsaj txhu coob coob moog. 39 Puab muab tej moov nplej tsw xyaw keeb kws puab tub muab ntse dej tim lyi teb lawm coj lug cub ua ncuav noj, tsua qhov cov lyi ntab puab tswv tawm sai heev, puab npaaj tsw yeej tej ncuav kws xyaw keeb hab tej hov txhua chaw noj. 40 Cov Yixayee nyob huv lyi teb tau plaub puas peb caug xyoo. 41 Thaus txug nub kws txwm nkaus plaub puas peb caug xyoo, txhua xeem kws yog Yawmsaub cov tuabneeg txawm tawm huv lyi teb moog. hi Lub swmhawm kws Yawmsaub zuv rawv coj cov Yixayee tawm huv lyi teb moog yog thaus ib taag mo. Txwj le mo hov lug txhua xyoo thaus txug mo hov cov Yixayee yuav tsum ncu ntsoov zuv mo.

Vaajtswv qha coj kevcai hlaa dhau

43 Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo tas, thaus mej ua kevcai hlaa dhau nuav mej tsw xob kheev lwm haiv tuabneeg nrug mej koom. 44 Kuas txhua tug tub qhe kws cov Yixayee moog yuav lug, yog tug twg ua kevcai txav lawm, tug hov nrug mej koom tau. 45 Kuas tug kws tuaj ua qhua su huv mej vaaj mej tsev lossws tug tuaj ua daag zug mej tsw xob kheev nrug mej koom. 46 Thaus mej ua kevcai hlaa dhau nuav nyag yuav tsum ua huv nyag tsev noj xwb, tsw xob coj ib daim nqaj tawm moog nrau zoov. Hab mej tsw xob kheev tug tsaj kws mej tua ua kevcai hlaa dhau nuav ib tug pob txhaa luv le. 47 Cov Yixayee txhua tug yuav tsum tuaj koom ua txuj kevcai nuav. 48 Kuas tsw xob kheev tug kws tsw tau ua kevcai txav nrug koom. Yog lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob muaj ib tug twg xaav nrug mej koom ua kevcai ua Yawmsaub tsaug, mej yuav tsum kuas tug hov tsev tuabneeg txhua tug kws yog quasyawg xub ua kevcai txav tsaiv mej le maav kheev nwg nrug mej koom. Thaus hov mej yuav tsum suav has tas nwg yog mej tuab hai tuabneeg Yixayee. 49 Cov Yixayee hab lwm haiv tuabneeg kws lug nrug mej nyob suavdawg yuav tsum coj tuab txuj kevcai nuav. 50 Cov Yixayee txhua tug puav leej ua lawv le tej lug kws Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo. 51 Nub hov yog nub kws Yawmsaub coj cov Yixayee txhua xeem tawm huv lyi teb moog.

Tswv Dim 13

Muab tej tub hlub pub tsua Vaajtswv

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 mej yuav tsum muab mej tej tub hlub hab mej tej tsaj thawj tug mivnyuas kws yog tug txwv pub tsua kuv, tsua qhov thawj tug yeej yog kuv le.

Kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb

3 Mauxe has tsua cov Yixayee tas, mej yuav tsum ncu ntsoov nub nua ca, tsua qhov nub nua Yawmsaub tug fwjchim kws luj kawg nkaus coj mej tawm huv lyi teb kws mej ua qhev lug, mas nub nua mej tsw xob noj tej ncuav kws xyaw keeb hlo le, 4 vem nub nua yog nub kws mej tswv tawm huv lyi tebchaws lug, yog lub hli Anpi kws yog lub ib hlis ntuj. 5 Yawmsaub cog lug ruaj nreeg tsua mej puj koob yawm koob tas nwg yuav muab cov Khana-aa, cov Hithai, cov Amauli, cov Hivai hab cov Yenpu tej tebchaws tsua mej nyob. Tej tebchaws hov zoo ua noj ua haus heev. Thaus Yawmsaub coj mej moog nyob huv lub tebchaws hov lawm, txhua xyoo thaus txug nub nua, lub ib hlis ntuj mej yuav tsum ua zag kevcai nuav. 6 Mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub, nub xyaa mej yuav tsum ua ib roog noj ua Yawmsaub tsaug. 7 Mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb kuas txwm nkaus xyaa nub. Mej tsw xob tseev muaj ib qho ncuav xyaw keeb lossws muaj tej keeb hov nyob huv mej lub tebchaws hlo le. 8 Nub kws mej ua rooj noj hov mej yuav tsum qha tsua mej tej mivnyuas tas mej ua le nuav yog mej ncu txug nub kws Yawmsaub cawm mej tswv tawm huv lyi teb. 9 Txuj kevcai nuav yog ua tsua mej ncu ntsoov kawm hab cim tau Yawmsaub tej lug ib yaam le lub hom thawj kws muab nas tsua huv mej txhais teg hab ntawm mej hauv plaj es txha tsw poob le, tsua qhov yog Yawmsaub tug fwjchim luj kawg nkaus coj mej tawm huv lyi teb lug. 10 Mas txhua xyoo thaus txug lub caij nuav mej yuav tsum ua zag kevcai nuav tsw xob tso tseg.

Tej tub hlub

11 Yawmsaub yuav coj mej moog nyob huv Khana-aa tebchaws. Lub tebchaws hov yog lub kws Yawmsaub cog lug tseg khov khov tas nwg yuav muab tsua mej puj koob yawm koob hab muab tsua mej nyob. Thaus nwg coj mej moog nyob huv lawm, 12 mej yuav tsum muab mej tej tub hlub hab mej tej tsaj thawj tug mivnyuas kws yog tug txwv pub tsua Yawmsaub vem tub yog Yawmsaub le lawm. 13 Kuas mej yuav tsum muab ib tug mivnyuas yaaj coj moog txhwv tug mivnyuas luj txwv kws yog ib tug txwv kws yog thawj tug mivnyuas. Yog mej tsw xaav txhwv rov qaab, mej ca le muab tug mivnyuas luj txwv hov luv cej daab pov tseg. Mej yuav tsum txhwv mej tej tub hlub txhua tug rov qaab hab. 14 Lwm nub thaus mej tej mivnyuas nug mej tas tej nuav lub ntsab yog le caag, mej yuav tsum qha tsua puab tas, Yawmsaub tug fwjchim luj kawg nkaus coj peb tswv tawm huv lyi teb kws peb ua qhev lug. 15 Thaus vaaj ntxwv lyi ua lub sab tawv tsw kaam tso peb tawm, Yawmsaub txha tua cov lyi tej tub hlub hab tej tsaj thawj tug mivnyuas kws yog ib tug txwv tuag taag huvsw. Vem le nuav peb txha le muab peb tej tsaj thawj tug mivnyuas kws yog ib tug txwv tua pub tsua Yawmsaub, hab txhwv peb tej tub hlub rov qaab. 16 Txuj kevcai nuav ua tsua peb ncu ntsoov tsua nruab sab ib yaam le tej hom thawj kws muab nas tsua ntawm peb txhais teg lossws sau peb hauv plaj, ua tsua peb ncu ntsoov nub kws Yawmsaub tug fwjchim luj kawg nkaus coj peb tawm huv lyi teb lug.

Tug neej fuab hab tug nplaim tawg

17 Thaus vaaj ntxwv lyi tso cov Yixayee moog mas Vaajtswv tsw coj puab taug txujkev kws lawv ntug hav txwv ncaaj nraim tsua peg Falixatee tebchaws moog. Txawm yog txujkev hov ze los nwg tsw coj puab moog txuj hov, tsua qhov Vaajtswv xaav tas tsaam thaus cov Yixayee pum tas yuav tsum ua rog taug kev tes puab yuav tswv rov qaab lawm nraag lyi teb. 18 Vaajtswv txha coj puab moog nraag tebchaws ntuj nraag cis dos tsua nraag hav txwv Lab. Cov Yixayee puav leej coj ntaaj coj rag nrug ncig moog tiv rog hab. 19 Mauxe coj Yauxej lub cev tuag moog lawv le Yauxej kuas cov Yixayee cog lug ruaj tsua nwg tas puab yuav coj moog. Yauxej has tas thaus Vaajtswv lug paab mej dim lawm, mej yuav tsum coj kuv lub cev tawm huv lyi teb nrug mej moog. 20 Cov Yixayee tswv tawm huv Xukhau moog tsuam chaw su tsua ntawm Etha kws nyob ntawm ntug tebchaws ntuj nraag cis dos. 21 Yawmsaub coj puab kev moog, nruab nub nwg ua ib tug neej fuab coj puab kev moog, mo ntuj nwg ua ib tug nplaim suav tawg cig pum kev laam quas lug coj puab. Puab moog nruab nub mo ntuj los tau huvsw. 22 Tug neej fuab coj puab kev nruab nub, tug nplaim tawg coj puab kev mo ntuj.

Tswv Dim 14

Hlaa dej hav txwv Lab

1 Dhau hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 koj ca le kuas cov Yixayee rov moog tsuam chaw su ncaaj ntawm Pihahilau kws nyob nruab nraab Mintoo hab hav txwv Lab, kws ze ntawm Npa-aa-xefoo, 3 mas vaaj ntxwv lyi yuav xaav tas cov Yixayee moog moog lug lug tem tebchaws ntuj nraag cis dos nrhav tsw tau kev lawm. 4 Kuv yuav ua kuas vaaj ntxwv lub sab tawv mas nwg yuav lawv mej qaab tuaj. Qhov kws kuv kov yeej vaaj ntxwv hab nwg tej tub rog yuav ua tsua kuv tau koob meej. Thaus hov cov lyi yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. Cov Yixayee kuj ua lawv le Vaajtswv tej lug txhua lu huvsw. 5 Thaus vaaj ntxwv lyi paub tas cov Yixayee tswv taag lawm, nwg hab nwg tej tub teg tub taw faav dua lug, puab has tas ua caag peb laam tso cov Yixayee tswv taag lawm tsw tau puab ua peb qhev lawm lauj. 6 Vaaj ntxwv txha fwbxwm nwg lub tsheb ua rog hab txhwj nwg cov tub rog huvsw kuas nrug nwg moog. 7 Nwg kuas cov thawj rog caij rau pua lub tsheb ua rog kws zoo kawg nkaus, hab caij lwm lub tsheb ua rog nrug moog hab. 8 Yawmsaub ua tsua vaaj ntxwv lub sab tawv, vaaj ntxwv moog lawv cov Yixayee kws tub moog ua tso sab quas lug lawm. 9 Cov lyi tej tub rog, tej neeg, tej tsheb neeg hab cov tuabneeg tsaav tsheb suavdawg tuaj lawv cov Yixayee qaab. Puab tuaj lawv cuag cov Yixayee ntawm ntug hav txwv Lab ze Pihahilau hab Npa-aa-xefoo yog lub chaw kws cov Yixayee tsuam chaw su. 10 Thaus cov Yixayee pum vaaj ntxwv hab nwg tej tub rog lawv tuaj yuav cuag, puab ntshai kawg le, puab quaj zum quas zawg thov Yawmsaub paab puab. 11 Puab tshev Mauxe has tas, nyob tim lyi teb tsw muaj roob toj ntxaa lawm, es koj txha coj peb lug tuag tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos nuav los. Koj swm xaav saib, koj coj peb tawm huv lyi teb lug muaj tug qaabhau daabtsw. 12 Thaus peb tseem tsw tau tswv lug peb tub has tsua koj lawm tas, yeej yuav zoo le nuav los sas. Peb has tsua koj tas, ca peb nyob peb, peb ua cov lyi qhev. Peb ua puab qhev zoo dua le peb tuag tsua huv ntuj nraag cis dos nuav. 13 Mauxe ua tuab zoo has tsua puab tas, mej tsw xob ntshai, mej ca le nyob tuab ywv saib nub nua Yawmsaub yuav paab mej le caag. Cov lyi kws nub nua mej pum, mej yuav tsw tau pum puab dua le lawm. 14 Yawmsaub yuav tuaj mej tog tawm tsaam yeeb ncuab, mej ca le nyob tuab ywv xwb mag. 15 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, ua caag koj thov kuv paab. Koj ca le kuas cov Yixayee sawv kev moog lawm tom ntej. 16 Koj muab koj tug paas nreg taw tsua sau nplaim dej hav txwv, dej yuav faib tsua ob saab ua kev qhuav qhawv, cov Yixayee txha tau kev moog lawm saab tim u. 17 Kuv yuav ua tsua cov lyi lub sab tawv kuas puab lawv mej qaab. Qhov kws kuv kov yeej vaaj ntxwv hab nwg tej tub rog, tej tsheb neeg hab tej tuabneeg tsaav tsheb hov yuav ua tsua kuv tau koob meej. 18 Thaus kuv yeej puab lawm cov lyi yuav paub tas kuv yog Yawmsaub. 19 Vaajtswv tug tubkhai sau ntuj kws coj cov Yixayee kev, nwg lug nyob tom puab qaab. Tug neej fuab kws ua puab ntej txawm txaav lug nyob tom puab qaab thaiv nkaus cov tub rog lyi hab cov Yixayee nruab nraab. 20 Tug neej fuab hov ua tsua cov lyi saab tsaus ntuj quas nti, kuas ua tsua cov Yixayee saab tshaav ntuj quas lug. Ob tog tsw sws pum ib mos kaaj ntug. 21 Mauxe tsaa teg tsua sau hav txwv tes Yaumsaub tso cua saab nub tuaj, tuaj ntsawj dej hav txwv ib mos kaaj ntug ua tsua dej faib hlo tsua ob saab ua kev qhuav qhawv saab tim nuav moog ti nkaus saab tim u. 22 Cov Yixayee taug kev qhuav huv nruab hav txwv moog tsua saab tim u. Muaj dej thaiv ob saab ntug kev yaam nkaus lub ntsaa loog. 23 Cov tub rog lyi hab puab tej neeg hab puab tej tsheb ua rog hab tej tuabneeg tsaav tsheb lawv cov Yixayee qaab tuaj tsua huv hav txwv. 24 Thaus kaaj ntug quas txoog Yawmsaub nyob huv tug nplaim tawg hab tug neej fuab saib cov tub rog lyi. Nwg ua tsua cov tub rog ntshai poob plig taag, 25 hab ua tsua puab tej lug tsheb neeg ndog tsw taug. Puab sws thaam zum quas zawg has tas peb ca le tswv rov qaab tsw xob lawv cov Yixayee, tsua qhov Yawmsaub paab puab tawm tsaam peb lawm lauj. 26 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le tsaa koj txhais teg tsua sau hav txwv kuas dej npug nkaus cov lyi hab puab tej tsheb hab tej tuabneeg tsaav tsheb taag nrho huvsw. 27 Mauxe txawm tsaa teg tsua sau hav txwv, ua cav thaus kaaj ntug dej rov ntum nkaus le qub, tes cov lyi swv zug dha kawg le kuas dim, kuas Yawmsaub muab puab xyeeb tsua huv hav txwv. 28 Dej nphau lug npug tej tsheb neeg, tej tuabneeg tsaav tsheb hab cov tub rog kws tuaj lawv cov Yixayee txug huv plawv dej hav txwv tuag taag nrho tsw tshuav ib tug le. 29 Kuas cov Yixayee mas taug kev qhuav qhawv huv hav txwv moog tsua saab tim u, muaj dej thaiv ob saab kev yaam nkaus le lub ntsaa loog. 30 Nub hov Yawmsaub paab cov Yixayee dim ntawm cov lyi txhais teg. Cov Yixayee pum cov lyi tuag ua saab ua sua lawv ntug hav txwv. 31 Thaus cov Yixayee pum Yawmsaub tug fwjchim kws nwg kov yeej cov lyi, cov Yixayee kuj ntshai Yawmsaub. Puab muab sab npuab Yawmsaub hab tso sab tsua Mauxe kws yog Yawmsaub tug tub qhe.

Tswv Dim 15

Mauxe zaaj nkauj

1 Thaus hov Mauxe hab cov Yixayee hu nkauj ua Yawmsaub tsaug has ta Kuv yuav hu nkauj ua Yawmsaub tsaug, tsua qhov nwg yog tug kws kov yeej. Nwg muab tej neeg hab tej tuabneeg kws caij neeg xyee hlo tsua huv plawv dej. 2 Yawmsaub muaj zug heev. Nwg nyob kuv chaw tiv, nwg yog tug kws cawm kuv dim. Nwg yog kuv tug Vaajtswv, kuv yuav ua nwg tsaug. Nwg yog kuv puj koob yawm koob tug Vaajtswv, kuv yuav hu nkauj qhuas nwg tug fwjchim kws luj kawg nkaus. 3 Yawmsaub yog tug kws tua yeej yeeb ncuab, nwg lub npe hu ua Yawmsaub. 4 Nwg xyeeb hlo cov lyi tej tsheb ua rog hab tej tub rog tsua huv plawv hav txwv Lab. lyi tej thawj rog kws txawj ua rog tuag taag tsua huv dej, 5 hav txwv tub npug nkaus puab, puab tog tsua huv qaab thu yaam nkaus le lub pob zeb tog. 6 Yawmsaub, koj saab teg xws muaj fwjchim heev. Koj nyem nkaus yeeb ncuab paim pes txua. 7 Koj tug fwjchim kws luj kawg nkaus ua tsua yeeb ncuab tawg tswv ua saab ua sua. Koj tej kev chim hlawv puab kub nyab taag yaam nkaus le suav tawg kub quav nyaab. 8 Koj tshuab koj tej paa ua tsua dej nphau nphwv, dej sawv khov kho yaam nkaus le lub ntsaa loog thaiv hav txwv, huv qaab thu qhuav qhawv tawv quas nkawv. 9 Yeeb ncuab has tas kuv yuav lawv nteg kuas tau puab es txeeb puab tej hov txhua chaw lug ua kuv tug kuas txaus kuv lub sab, rhu hlo ntaaj ua phem tsua puab. 10 Kuas Yawmsaub koj tshuab tuab paas xwb dej hav txwv npug nkaus puab, puab tog tsua huv qaab thu yaam nkaus le tej txhuas. 11 Yawmsaub, tej tim tswv puav leej tsw muaj zug, tsw muaj ib tug twg yuav zoo cuag le koj kws txaus ntshai. Koj tuab leeg xwb txha ua tau tej txujci phemfwj. 12 Koj tsaa hlo koj saab teg xws tes aav rua hlo nqog peb cov yeeb ncuab. 13 Koj ncu ntsoov koj tej lug cog tseg, koj coj cov tuabneeg kws koj txhwv lawm tswv tawm huvsw. Koj tug fwjchim coj hab tsom kwm puab moog nyob huv koj lub tebchaws kws zoo kawg. 14 Txhua haiv tuab neeg nov tej nuav puab puav leej poob sab ntshai tshee quas nyo Cov Falixatee ntshai rwg txujkev puam tsuaj ua ceeb quas nkaus. 15 Cov Entoo tej num tswv puav leej ntshai. Cov Mau-a tej tub rog kws sab tawv kuj ntshai tshee quas nyo. Tej tuabneeg kws nyob huv Khana-aa txhua tug poob sab taag. 16 Yawmsaub, koj tug fwjchim ua tsua puab poob sab, puab txha nreg txhaav quas nreeg yaam nkaus lub pob zeb ca koj cov tuabneeg moog ua ib ke, ca tej tuabneeg kws Yawmsaub tub txhwv lawm moog dhau plhawv. 17 Koj yuav coj koj cov tuabneeg lug nyob sau koj lub roob. Lub roob hov yeej yog lub kws koj xaiv ca ua koj vaaj koj tsev, yog lub tuam tsev kws koj txhais teg ua ntaag. 18 Yawmsaub, koj yog tug vaaj ntxwv kws yuav kaav ntev moog ib txhws.

Mi lee zaaj nkauj

19 Cov Yixayee taug kev qhuav quas qhawv huv hav txwv moog tsua saab tim, kuas thaus cov tub rog lyi tej tsheb hab tej tuabneeg tsaav tsheb moog tsua huv hav txwv lawm Yawmsaub kuas dej nphau nphwv lug npug puab taag huvsw. 20 Mi lee kws yog Aloo tug muam, nwg yog ib tug tuabneeg cev Vaajtswv lug. Nwg npuaj nruag ntxhas moog ua ntej. Tej quaspuj nyag npuaj nyag lub nruag nrov doog quas daj laav voov lawv qaab. 21 Mi lee hu nkauj tsua puab noog has tas, Peb suavdawg tsaa suab hlo hu nkauj ua Yawmsaub tsaug vem nwg tub kov yeej yeeb ncuab. Nwg muab tej neeg hab tej tuabneeg kws caij xyeeb hlo tsua huv qaab thu.

Dej ab

22 Mauxe coj cov Yixayee sawv kev tawm ntawm ntug hav txwv Lab moog tom tebchaws ntuj nraag cis dos kws hu ua Xub. Puab moog peb nub ke tsw muaj dej le. 23 Puab moog txug ib lub chaw npe hu ua Mala, kuas lub qhov dej kws nyob hov ab heev, puab haus tsw taug, mas suavdawg txha hu lub chaw hov tas Mala (txhais tas ab). 24 Cov Yixayee tshev Mauxe hab nug nwg tas, peb yuav haus daabtsw. 25 Mauxe kub sab quas lug thov Yawmsaub. Yawmsaub ua tsua Mauxe pum ib yaa ntoo. Mauxe muab yaav ntoo hov nrum tsua huv lub qhov dej, dej txawm zoo haus tsw ab lawm. Thaus puab nyob lub chaw hov Yawmsaub muab ob peb txuj kevcai tsua puab coj, hab nwg swm puab sab. 26 Vaajtswv has tsua puab tas, yog mej noog kuv lug hab ua lawv le tej kws kuv lub sab nyam hab muab sab npuab kuv tej kevcai txhua nqais huvsw, kuv yuav tsw rau txem tsua mej kuas mej muaj mob muaj nkeeg yaam le kuv rau tsua cov tuabneeg lyi. Kuv yog Yawmsaub kws khu mej tej mob tej nkeeg. 27 Dhau hov puab moog txug Elee. Nyob hov muaj kaum ob lub qhov dej txhawv hab muaj xyaa caum tsob toov laaj. Puab tsuam ze ntawm cov qhov dej hov.

Tswv Dim 16

Cov mana hab ws

1 Cov Yixayee sawv kev tawm huv Elee moog txug huv lub taj ntuj nraag cis dos Xis kws nyob ntawm Elee hab lub roob Xinai ntu nruab nraab. Nub kws puab moog txug lub taj Xis yog xab kaum tswb lub ob hlis, yog puab tawm tim lyi teb lug tau ib hlis. 2 Puab tshev Mauxe hab Aloo tom taj ntuj nraag cis dos tas, 3 yog Yawmsaub ca le muab peb tua pov tseg tsua tim lyi teb zoo dua le coj peb lug nyob ntawm nuav. Peb nyob tim peb tau noj nqaj hab ib puas tsaav yaam tsau quas nreeg, kuas meb coj peb lug nyob ntawm taj ntuj nraag cis dos nuav es ua kuas peb tuag tshaib huvsw. 4 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, nwgnuav kuv yuav tso zaub mov poob sau ntuj lug tsua mej suavdawg noj ib yaam le kuv tso naag lug. Suavdawg yuav tsum naj nub moog khaws lug noj, ib zag khaws kuas txaus noj ib nub. Kuv ua le nuav yog kuv swm saib puab ua lawv le kuv tej lug los tsw ua. 5 Nub rau mas puab khaws ntau ib npaug tsua sau, es coj lug npaaj khaws ca. 6 Mauxe hab Aloo has tsua cov pejxeem tas, nub nua thaus yuav tsaus ntuj mej yuav paub tas Yawmsaub yog tug kws coj mej tawm huv lyi teb lug. 7 Thaus sawv ntxuv mej yuav pum Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab. Yawmsaub tub nov tej lug kws mej tshev Yawmsaub lawm. Qhov tseeb yeej yog mej tshev Yawmsaub tag tsua qhov ib tsuas yog ob tug kws cev nwg lug xwb. 8 Mauxe has dua tas Yawmsaub yog tug kws yuav muab nqaj muab mov tsua mej noj ua tshais ua mo kuas txaus nkaus mej noj, tsua qhov Yawmsaub tub nov tej lug kws mej tshev Yawmsaub lawm. Tej lug kws mej tshev tsw yog mej tshev ib kuas yog mej tshev Yawmsaub. 9 Mauxe kuas Aloo has tsua suavdawg tas, mej ca le tuaj cuag Yawmsaub, tsua qhov nwg tub nov mej tej lug kws mej tshev nwg lawm. 10 Thaus Aloo tseem saamswm has tsua cov Yixayee tsw tau xaus lug, puab txawm tig zum quas zawg moog saib saab ntuj nraag cis dos, ua cav taamswm hov puab pum Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab tshwm plawg huv tauv fuab. 11 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 12 kuv tub nov cov Yixayee tej lug tshev lawm. Koj ca le has tsua puab tas, thaus yuav tsaus ntuj puab yuav tau nqaj noj hab thaus sawv ntxuv puab yuav tau mov noj tsau quas nreeg. Thaus hov puab txha paub tas kuv yog Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv. 13 Ua cav thaus yuav tsaus ntuj muaj ws yaa ua npoj quas log lug tsua huv puab zog, hab thaus sawv ntxuv muaj lwg ntsu thoob plhawv puab zog. 14 Thaus lwg yaaj taag lawm, muaj tej nyuas txhais nyag ntsais zoo le te dawb quas vog sau cov aav huv lub taj hov. 15 Thaus puab pum tej nuav puab tsw paub sov yog daabtsw. Puab sws nug zum quas zawg has tas cov nuav yog daabtsw ne. Mauxe has tsua puab tas, cov nuav yog tej mov kws Yawmsaub muab tsua mej noj ntaag los maj. 16 Yawmsaub has tas kuas txhua leej nyag khaws kuas txaus nyag tsev tuabneeg noj, khaws ob lib tsua ib leeg. 17 Cov Yixayee ua lawv le Mauxe has, muaj ib txha khaws ntau ib txha khaws tsawg. 18 Thaus puab muab luj puab pum tas tug kws khaws tau ntau nwg kuj tsw muaj tshaaj, tug kws khaws tau tsawg nwg kuj tsw tu pluag. Suavdawg nyag khaws txaus nkaus nyag noj xwb. 19 Mauxe has tsua puab tas, tsw xob khaws lug tshaaj ca tsua pigkig. 20 Kuas muaj qee leej tsw noog Mauxe lug, puab txawm nyag khaws nyag ib co ca tsua pigkig. Thaus kaaj ntug ua cav cov mana hov ua kaas hab tsw-lwj lawm. Mauxe txha chim tsua puab heev. 2 1 Cov Yixayee naj taagkig sawv ntxuv moog khaws, nyag khaws txaus le nyag noj. Thaus tshaav ntuj tuaj kub, tej mana kws puab khaws tsw taag txawm yaaj taag lawm. 22 Thaus txug nub rau puab ib leeg khaws plaub lib. Cov Yixayee tej kev txwj quas laug tuaj pav zaaj nuav tsua Mauxe noog. 23 Mauxe teb puab tas, Yawmsaub has tas pigkig yog nub su, yog Yawmsaub nub kws zoo, mas nub nua tej hov txhua chaw noj kws mej yuav ci, ca le muab ci, tej kws yog yuav hau ca le muab hau, hab tej kws mej noj tsw taag muab khaws ca tsua pigkig le maav noj. 24 Cov Yixayee ua lawv le Mauxe has, puab khaws tej mov hov ca txug taagkig tom qaab los cov mov kuj zoo, tsw ua kaas ib qho hlo le. 25 Mauxe has tsua puab tas, nub nua mej ca le noj tej mov kws naag mo mej khaws ca, tsua qhov nub nua yog nub su kws yog Yawmsaub nub, mas mej yuav tsw pum ib lub mana nyob tom tej ntug zog hlo le. 26 Muaj mana tsua mej khaws rau nub, kuas nub xyaa yog nub su mas tsw muaj mana lawm. 27 Nub xyaa muaj qee leej tawm moog nrhav mana kuas tsw pum ib lub hlo le. 28 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, mej yuav tawv kuv hab tsw ua lawv le kuv txuj kevcai moog txug nub twg. 29 Mej yuav tsum ncu ntsoov has tas kuv kws yog Yawmsaub pub mej muaj nub su, mas nub rau kuv txha pub mov kuas txaus mej noj ob nub. Nub xyaa suavdawg yuav tsum nyob tuab ywv huv tsev, tsw xob kheev ib tug tawm huv tsev moog hov twg le. 30 Vem le nuav nub xyaa txha tsw ua num. 31 Cov Yixayee hu cov mov hov ua mana. Cov mana hov mas tej lub dawb quas tawg le noob zaub txhwb qab, qaab le ncuav xyaw zwb ntaab. 32 Mauxe has tas Yawmsaub has tas mej yuav tsum khaws ib co mana tseg tsua mej tej xeeb ntxwv saib, puab txha pum tej mov kws kuv muab tsua mej noj tom tebchaws ntuj nraag cis dos kws kuv coj mej tawm tim lyi teb lug. 33 Mauxe has tsua Aloo tas, koj ca le yawm ob lib mana ntim tsua huv hub ca tsua peb tej xeeb ntxwv txhua tam tau saib, es muab lub hub hov txawb taab meeg Yawmsaub tsua huv lub tsev ntaub sws ntswb. 34 Aloo ua lawv le Yawmsaub has tsua Mauxe. Aloo muab hub mana coj moog txawb ncaaj nkaus lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug saab xub ndag ca tsua tej xeeb ntxwv tau saib. 35 Cov Yixayee noj mana tau plaub caug xyoo puab txha lug txug huv Khana-aa tebchaws puab le maav ua vaaj ua tsev nyob. 36 Lub thoob kws thau suavdawg luj hov txhua chaw mas ntim tau neeg nkaum lib.

Tswv Dim 17

Dej ndwg huv lub pob zeb lug

1 Cov Yixayee suavdawg tawm ntawm tebchaws ntuj nraag cis dos Xis moog, puab rhais chaw nyob quas zug moog lawv le Yawmsaub has. Puab moog tsuam tsua ntawm Lefitee, kuas ib thaaj tsaam hov tsw muaj dej haus hlo le. 2 Puab txha tuaj tshev Mauxe tas, koj muab dej tsua peb haus los maj. Mauxe teb tas mej tuaj tshev kuv ua daabtsw, ua caag mej swm Yawmsaub sab. 3 Suavdawg nqhes dej heev puab txha ywg Mauxe has tas, ua caag koj coj peb tawm tim lyi teb lug es peb hab peb tej mivnyuas hab tej tsaj txhu tub yuav tuag dej le nuav. 4 Mauxe kub sab quas lug thov Yawmsaub tas, kuv yuav ua le caag tsua cov pejxeem nuav txha zoo. Puab tub yuav muab pob zeb ntaus kuv. 5 Yawmsaub teb Mauxe tas, koj ca le ua cov pejxeem ntej moog, hab koj coj cov Yixayee tej kev txwj quas laug qee leej nrug koj moog hab, coj tug paas nreg kws koj ntaus dej Nai hov moog hab. 6 Kuv yuav sawv sau lub pob zeb kws nyob sau lub roob Xinai saib ntsoov koj. Koj ca le ntaus lub pob zeb hov, yuav muaj dej ndwg tawm lug tsua cov pejxeem haus. Mauxe txha le taab meeg ua le hov tsua cov Yixayee tej kev txwj quas laug saib ntsoov. 7 Mauxe txha hu lub chaw hov tas Maxa, hab hu has tas Melinpa, vem yog cov Yixayee ywg ywg hab swm Yawmsaub sab has tas Yawmsaub nrug peb nyob nuav los tsw nyob.

Nrug cov tuabneeg Amalej ua tsuv ua rog

8 Amalej cov tub rog tuaj ua rog tsua cov Yixayee ntawm Lefitee. 9 Mauxe txha has tsua Yauxua tas, koj ca le txhwj peb cov tuabneeg qee leej es pigkig tawm moog nrug cov Amalej sws tua, huas kuv yuav moog sawv sau lub hauv roob tsaa tug paas nreg kws Vaajtswv kuas kuv coj. 10 Yauxua tawm moog nrug cov Amalej sws tua lawv le Mauxe has, huas Mauxe hab Aloo hab Hawj nee moog sau hauv roob. 11 Thaus Mauxe tsaa ob txhais teg tes cov Yixayee tua yeej, kuas thaus Mauxe qhau teg tes cov Amalej tua yeej quas zug. 12 Thaus Mauxe tsaug teg lawm, Aloo hab Hawj moog nqaa pob zeb lug tsua Mauxe nyob. Ob tug ib leeg sawv ib saab tuav Mauxe ob txhais teg tsaa moog txug thaus nub poob qho. 13 Mas Yauxua txha xuas ntaaj tua cov Amalej swb taag nrho huvsw. 14 Tes Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le sau zaaj nuav tseg ca suavdawg txha le ncu ntsoov moog ib txhws. Koj has tsua Yauxua tas, kuv yuav ua kuas cov Amalej puam tsuaj taag huvsw moog. 15 Mauxe tib ib lub thaaj, nwg tis lub thaaj hov npe hu ua Yawmsaub yog kuv tug chij. 16 Nwg has tas tsaa hlo Yawmsaub tug chij, Yawmsaub yuav ua rog tsua cov Amalej txhua tam moog ib txhws le.

Tswv Dim 18

Yethoo moog tshaam Mauxe

1 Mauxe yawm txwv Yethoo kws yog cov Mi tee tug pov thawj tau nov txug tej kws Vaajtswv ua paab Mauxe hab paab cov pejxeem Yixayee tsua thaus kws nwg coj puab tawm huv lyi teb lug. 2 Yaav tom ntej Mauxe xaa Mauxe tug quaspuj rov moog, tes yawm txwv Yethoo kuj ca Mauxe tug quaspuj Xipaula hab ob tug mivnyuas nrug nwg nyob lawm. 3 Ob tug tub ib tug hu ua Kawchoo, tsua qhov Mauxe has tas kuv yog tuabneeg lwm tebchaws moog nyob tsua luas tebchaws. 4 Ib tug hu ua Eliyexaw vem Mauxe has tas kuv txwv tug Vaajtswv yog tug kws paab kuv, hab paab kuas kuv dim huv vaaj ntxwv lyi raab ntaaj. 5 Mauxe yawm txwv Yethoo txawm coj Mauxe tug quaspuj hab ob tug mivtub tuaj nrhav Mauxe huv tebchaws ntuj nraag cis dos kws puab tsuam chaw ntawm Vaajtswv lub roob. 6 Mas Yethoo khaiv tuabneeg moog has tsua Mauxe tas, koj yawm txwv coj koj quaspuj hab ob tug mivnyuas tuaj nrhav koj. 7 Tes Mauxe tawm moog tog yawm txwv mas pe hab nwj yawm txwv, ob tug sws thaam txug kev noj qaab nyob zoo le caag, tes ua ke nkaag tsua huv Mauxe lub tsev ntaub. 8 Mauxe pav tsua nwg yawm txwv noog txug txhua yaam xwm txheej kws Yawmsaub ua tshwm tsua vaaj ntxwv lyi hab ua tsua cov lyi, es Yawmsaub txha paab tau cov Yixayee dim, hab pav txhua yaam kev txom nyem kws cov Yixayee taug kev es raug, hab pav tej kws Yawmsaub tau paab puab dim le caag. 9 Yethoo kuj zoo sab tsua tej kws Yawmsaub ua paab cov Yixayee dim huv cov lyi txhais teg. 10 Tes Yethoo txawm has tas ua Yawmsaub tsaug kws Yawmsaub paab mej suavdawg dim huv vaaj ntxwv hab cov lyi txhais teg hab paab kuas cov pejxeem dim qhov kws ua cov lyi qhev. 11 Nwgnuav kuv paub tseeb tas Yawmsaub luj dhau tej daab hab tej tim tswv huvsw vem yog Yawmsaub ua nyaav tsua cov kws saib tsw taug cov Yixayee. 12 Mauxe yawm txwv kuj coj hov txhua chaw tuaj xyeem hab coj tsaj tuaj hlawv kheej xyeem tsua Vaajtswv, mas Aloo hab cov kev txwj quas laug tuaj nrug Mauxe yawm txwv noj haus ua Vaajtswv tsaug.

Tsaa cov kws tu plaub

13 Nub tom qaab Mauxe nyob quas tsawg sablaaj tu cov pejxeem le plaub, mas puab sawv vej Mauxe taagkig sawv ntxuv moog ib nub tsaus ntuj le. 14 Thaus kws Yethoo pum tej num kws Mauxe ua paab cov pejxeem hov mas nwg has tas koj muab tug kov txwv twg lug tu plaub le nuav tsua cov pejxeem. Ua caag koj yuav tuab leeg nyob tu plaub tsua cov pejxeem xwb, hab cov pejxeem kuj sawv vej koj taagkig txug tsaus ntuj le. 15 Mauxe teb yawm txwv tas, yog cov pejxeem tuaj thov kuas kuv nug Vaajtswv saib Vaajtswv xaav kuas puab ua daabtsw. 16 Thaus puab muaj lug sws caav sws tshe los kuj tuaj cuag kuv es kuas kuv tu tsua puab, hab kuv qha Vaajtswv txuj kevcai tsua puab hab qha tej kws Vaajtswv xaav kuas puab ua tsua puab. 17 Mas Yethoo has tsua Mauxe tas, koj ua le nuav mas ua tsw yeej. 18 Koj hab cov pejxeem kws tuaj cuag koj los yuav qaug zug taag vem teg num nuav nyaav dhau koj tug zug, koj tuab leeg tsw fem yuav ua tau. 19 Noog kuv has. Kuv yuav qha qhov zoo tsua koj, mas Vaajtswv yuav nrug nraim koj. Koj yuav tsum nyob cov pejxeem chaw moog cuag Vaajtswv, hab coj lug moog has tsua Vaajtswv. 20 Koj yuav qha Vaajtswv txuj kevcai tsua puab, hab qha tsua puab paub ua puab lub neej kuas raug kev. 21 Qhov tseem ceeb koj yuav xaiv cov kws muaj peev xwm huv cov pejxeem, xaiv cov kws paub ntshai Vaajtswv hab tsw noj nyaj xab hab tso sab tau, es muab puab tsaa ua cov kws kaav, tsaa ib txha kaav ib txheeb leej, ib txha kaav ib puas leej, ib txha kaav tswb caug leej, ib txha kaav kaum leej, 22 es kuas puab tu cov pejxeem le plaub moog le. Tej plaub luj mas kuas puab coj tuaj cuag koj, huas tej plaub miv mas ca puab tu xwb, mas puab cov hov txha le nrug koj ua teg num nuav koj teg num txha le swb. 23 Yog koj ua lawv le Vaajtswv has nuav mas koj yuav muaj zug thev taug, hab cov pejxeem los kuj yuav tau rov moog nyob zoo nyob tug tsua huv puab tej tsev. 24 Mauxe kuj noog nwg yawm txwv lug mas ua lawv le yawm txwv has txhua yaam. 25 Mauxe xaiv cov kws muaj peev xwm huv cov Yixayee huvsw tsaa ua thawj, tsaa ib txha kaav ib txheeb leej, ib txha kaav ib puas leej, ib txha kaav tswb caug leej, ib txha kaav kaum leej. 26 Mas puab cov hov tu cov pejxeem le plaub moog le. Tej tshaaj plaub luj kws ceb laaj tes puab coj tuaj tsua Mauxe tu, huas tej plaub miv tes puab tu xwb. 27 Mauxe yawm txwv rov qaab moog tsev mas Mauxe xob xob yawm txwv taag tes Yethoo txawm rov moog tsev lawm.

Tswv Dim 19

Cov Yixayee nyob ntawm taw roob Xinai

1,2 Cov Yixayee tawm huv Lefitee moog txug nraag tebchaws ntuj nraag cis dos Xinai. Yog nub xab ib lub peb hlis ntuj, suav txwj thaus puab tawm tim lyi teb lug mas tau ib hlis txhais. Puab kuj tsuam chaw tsua ntawm taw roob Xinai. 3 Mauxe nee moog cuag Vaajtswv sau roob. Yawmsaub has sau roob tuaj tsua Mauxe tas, koj ca le has tsua cov Yixayee kws yog Yakhauj tej xeeb ntxwv tas, 4 mej tub pum txhua yaam kws kuv ua tsua cov lyi lawm. Kuv coj mej lug cuag kuv ib yaam le tug daav kws muab nwg ob saab tis nqaa nwg cov mivnyuas. 5 Nwgnuav yog mej noog kuv lug hab ua lawv le tej lug kws kuv cog ca, mej yuav tau ua kuv cov tuabneeg. Lub nplajteb nuav huvsw yog kuv le, kuas mej yog cov kws kuv xaiv ca ua kuv le tuabneeg. 6 Mej yuav tau ua pov thawj ua kuv teg num hab ua kuv cov tuabneeg kws pe kuv ib leeg xwb. 7 Yog le hov Mauxe txha moog hu tej kev txwj quas laug kws saib cov pejxeem tuaj ua ke, mas nwg pav tej lug kws Yawmsaub has, tsua puab suavdawg noog. 8 Mas cov pejxeem hab puab suavdawg tuab txhwj teb tas peb yuav ua lawv le ib puas tsaav yaam kws Yawmsaub has kos. Mauxe rov has tej lug kws puab leeg hov tsua Yawmsaub. 9 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv yuav nyob huv tauv fuab kws tsaus quas nti lug tsua ntawm koj sub cov pejxeem txha nov kuv lub suab kws nrug koj thaam, puab txha le ntseeg koj tej lug moog ib swm. Mauxe coj cov pejxeem tej lug moog has tsua Yawmsaub. 10 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj moog has tsua cov pejxeem kuas nub nua hab pigkig suavdawg ntxhua khaub duag hab tu cev tu sab tu ntsws npaaj tseg yuav pe kuv. 11 Quas neeg tseev kuas puab tu tau txhwj. Nub hov kuv yuav nqeg lug tsua sau roob Xinai tsua suavdawg pum. 12 Koj yuav tsum kem nrwm puag ncig lub roob es has tsua suavdawg tsw xob hlaa dhau tug nrwm nee moog sau roob lossws moog tim taw roob. Yog leejtwg hlaa moog ib nyuas tsuj thaaj chaw hov, tug hov yuav raug luas muab tua pov tseg. 13 Ca le muab pob zeb ntaus lossws xuas neev nti tua kag nwg pov tseg tsw xob moog kov nwg hlo le, tsw has tuabneeg hab tsaj los ca le muab tua kag xwb xob khauv xwm le. Thaus suavdawg nov suab raaj nrov lawm le maav kheev suavdawg moog tau tim taw roob. 14 Mauxe txha nqeg sau roob lug tsua nraag cov pejxeem, nwg lug has kuas puab tu cev tu sab tu ntsws yuav pe Vaajtswv, tes suavdawg nyag ntxhua nyag tej khaub duag huvsw. 15 Mauxe has tsua puab tas, mej suavdawg yuav tsum tu cev tu sab tu ntsws tsua quas neeg, txwj nub nua moog txug quas neeg tsw kheev leejtwg nrug quaspuj pw hlo le. 16 Nub peb thaus sawv ntxuv, ua cav xub quaj nroo quas ntwg, tsag lig xub lab quas vog hab fuab tsaus quas nti sau roob, hab muaj suab raaj nrov ntsug quas qeeg, ua tsua tej tuabneeg kws nyob huv zog ntshai ua ib ce tshee quas nyo. 17 Mauxe coj cov pejxeem tawm huv zog moog cuag Vaajtswv, puab moog nreg tsua ntawm taw roob. 18 Thoob plhawv lub roob Xinai muaj paa tawg nchu tsaus quas nti, tsua qhov Yawmsaub nrug suav tawg lug tsua sau roob. Cov paa tawg nchu auv quas nab ib yaam le ib cub tawg cig hlub hlub, cov Yixayee ntshai ua ib ce tshee quas nyo. 19 Thaus suab raaj nrov heev quas zug Mauxe has lug tsua Vaajtswv mas Vaajtswv ua suab xub quaj teb Mauxe. 20 Yawmsaub nqeg lug tsua sau lub hauv roob Xinai, nwg hu Mauxe moog cuag nwg tsua sau lub hauv roob, Mauxe txha le moog sau. 21 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le nqeg rov moog ntuag cov pejxeem, tsw xob kheev leejtwg hlaa tug nrwm kws koj kem tseg hov tuaj saib kuv. Yog puab tsw noog lug puab yuav tuag coob coob le. 22 Txawm yog cov pov thawj kws tuaj ze kuv los puab yuav tsum tu kuas puab lub sab lub cev huv tsaiv. Yog puab tsw ua le hov kuv yuav rau txem tsua puab. 23 Mauxe has tsua Yawmsaub tas, cov pejxeem tuaj tsw tau, tsua qhov koj tub has tsua peb suavdawg lawm tas kuas kem nrwm ncig lub roob, ca lub roob ua lub chaw tswm txaj. 2H Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le nqeg moog coj Aloo nrug koj tuaj, kuas tsw xob kheev cov pov thawj hab cov Yixayee leejtwg hlaa dhau tug nrwm tuaj cuag kuv. Yog puab tsw noog lug kuv yuav rau txem tsua puab. 25 Mauxe txawm nqeg moog qha tej kws Yawmsaub has tsua suavdawg.

Tswv Dim 20

Kaum txuj kevcai

1 Tej lug kws yuav has nraag nuav yog Vaajtswv tej lug. 2 Nwg has tas kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm huv lyi teb lug mej txha dim txujkev ua luas qhev. 3 Mej yuav tsum pe kuv ib leeg xwb tsw xob pe lwm tug. 4 Mej tsw xob puab txoov daab tsua mej pe tsw has tej txoov daab kws zoo le ib yaam daabtsw kws muaj nyob sau nruab ntug hab huv nplajteb nuav hab huv nruab tiv txwv. 5 Mej tsw xob pe ib tug txoov daab twg hlo le, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv kws khib xeeb mej. Kuv yog tug kws rau txem tsua cov tuabneeg kws ntxub kuv, hab rau tsua puab tej xeeb ntxwv moog txug peb plaub tam tuabneeg. 6 Kuas kuv hlub cov tuabneeg kws muab sab npuab kuv hab coj lawv le kuv txuj kevcai ib tam dhau ib tam moog txug ntau txheeb tam tuabneeg. 7 Mej tsw xob muab kuv lub npe coj moog xyaav lossws has ua dog ua dig, tsua qhov kuv yuav rau txem tsua cov tuabneeg kws coj kuv lub npe moog has ua dog ua dig. 8 Mej yuav tsum ncu nub su hab su ua nub kws zoo hab ua yaam kws zoo tsua nub su. 9 Mej ua mej tej num rau nub xwb. 10 Nub xyaa yog nub su kws yog kuv nub. Nub hov mej hab mej tej tub tej ntxhais tej tub maab tub qhe, tej tsaj txhu hab lwm haiv tuabneeg kws nyob huv mej zog los suavdawg yuav tsum su taag nrho huvsw tsw xob ua ib yaam num daabtsw le. 11 Yawmsaub has tas kuv tswm ntuj tswm teb tswm dej hav txwv hab tswm ib puas tsaav yaam kws muaj nyob sau nruab nqhuab hab huv nruab deg tau rau nub, mas nub xyaa kuv su. Tub yog vem le hov kuv txha foom koob foom moov tsua nub xyaa hab ca ua kuv nub. 12 Mej yuav tsum fwm mej nam mej txwv, mej txha muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev huv lub tebchaws kws kuv muab pub tsua mej. 13 Mej tsw xob tua tuabneeg. 14 Mej tsw xob deev luas quaspuj quasyawg. 15 Mej tsw xob ua tub saab tub nyag. 16 Mej tsw xob ab ham luas, hab ua cuav timkhawv tum luas. 17 Mej tsw xob ntshaw luas vaaj luas tsev, luas quaspuj quasyawg, luas tub maab tub qhe, luas tsaj luas txhuv lossws luas ib yaam daabtsw hlo le.

Cov pejxeem ntshai heev

18 Thaus suavdawg nov xub qua j nov suab raaj nrov hab pum tsag lig xub lab quas vog hab pum paa tawg nchu auv quas nab sau roob, suavdawg ntshai ua ib ce tshee quas nyo hab sawv tuaj deb deb saib. 19 Puab has tsua Mauxe tas, thov koj qha peb, peb yuav noog koj has. Yog ca Vaajtswv qha peb ntshai tsaam peb yuav ca le tuag taag. 20 Mauxe txha has tsua cov pejxeem tas, mej tsw xob ntshai, Vaajtswv nqeg lug swm mej sab kuas mej paub ntshai Vaajtswv sub mej txha le tsw ua txhum lawm. 21 Kuas cov pejxeem tseem sawv deb deb, tsuas yog Mauxe tuab leeg txha moog ze tauv fuab tsaus quas nti kws yog Vaajtswv lub chaw nyob.

Ua lub thaaj daws txem

22 Yawmsaub kuas Mauxe has tsua cov Yixayee tas, mej suavdawg puav leej pum lawm tas kuv has sau ntuj nuav tuaj tsua mej noog. 23 Mej tsw xob nchuav txoov daab nyaj los kub lug pe le, mej pe kuv xwb. 24 Mej ca le muab aav lug puab ua ib lub thaaj ca ua lub chaw tua tsaj. Mej ca le muab yaaj hab muab nyuj tua. Muab qee tug hlawv kag kheej daws txem, hab muab qee tug pub tsua kuv ua chaw sws raug zoo. Txhua thaaj chaw kws kuv kuas mej pe kuv, kuv yuav lug saib mej hab foom koob foom moov tsua mej. 25 Yog mej muab pob zeb tib ua lub thaaj mej tsw xob muab tej pob zeb kws luas tub muab npawm lossws txhuam du du lawm lug tib, yog muab cov pob zeb kws tub npawm le hov lug tib ua mas yog ua tsua kuv lub thaaj tsw huv lawm. 26 Mej tsw xob tib lub thaaj muaj qaib ntai, tsaam mej tsw ncu ceev faaj mej nee tsua sau tes luas yuav pum mej ceg ncau.

Tswv Dim 21

Saib cov qhev

1 Ntawm nuav moog yog tej kevcai kws koj yuav pav tsua puab suav-dawg paub. 2 Yog mej yuav cov Heplais ua qhev mas puab yuav ua mej qhev rau xyoo, huas xyoo kws xyaa mas puab yuav dim tsw txug them nqe txhwv le. 3 Yog mej yuav tuab leeg lug xwb tes ca le tso nwg tuab leeg moog xwb. Yog nwg muaj quaspuj hab mas yuav tso tug quaspuj nrug nwg moog hab. 4 Yog has tas tug los paav kws yuav nwg nrhav quaspuj tsua nwg, es tug quaspuj hov yug tau tub los yog ntxhais los yog, mas tug quaspuj hab cov mivnyuas yog tug los paav le tuabneeg. Tug yawm kws ua qhev hov tsuas dim nwg tuab leeg moog xwb. 5 Yog tug qhev hov lug has tuab zoo tsua tug los paav tas, kuv nyam los paav hab hlub kuv quaspuj mivnyuas kuv tsw xaav tawm moog nyob kaab ntsaab le, 6 tes ca tug los paav coj tug qhev hov moog tsua lub chaw kws pe Vaajtswv es kuas nwg sawv ntawm tug puab rooj, es tug los paav muab ib tug kaav hlau laum tug qhev hov nplooj ntseg to teem tsua tug puab rooj hov mas tug qhev hov yuav ua koom tsua tug los paav moog taag tug qhev swm neej le. 7 Yog leejtwg muab tug ntxhais muag moog ua qhev mas txawm yog txwm rau xyoo los tug ntxhais hov tsw tau dim le cov quasyawg kws ua qhev. 8 Yog ib tug los paav yuav ib tug nkauj qhev lug es nwg yuav muab yuav ua nwg quaspuj, kuas nwg tsua tsw txaus sab es tsw yuav ua quaspuj lawm, mas tsw xob muab nwg muag tsua lwm haiv tuabneeg, yuav tsum muab nwg muag rov tsua nwg txwv vem yog nwg ua tsw ncaaj tsua tug nkauj qhev hov lawm. 9 Yog tug los paav twg yuav ib tug nkauj qhev lug es yuav muab txws ua nwg tug tub quaspuj mas tug los paav yuav tsum ua zoo tsua tug nkauj qhev hov ib yaam le yog nwg ntxhais hab ntaag. 10 Yog tug los paav twg yuav nam yau, los yuav ca tug nam hlub noj hab naav sws luag hab ua nam txwv ib yaam le qub tsw xob qee kuas tsawg. 11 Yog nwg tsw ua peb qho nuav qhov twg tsua tug nam hlub hov tes tug nam hlub hov ca le tawm moog tau, tsw txug them nyaj txag los daabtsw txhwv le.

Kevcai raug tswm txom heev

12 Leejtwg ntaus lwm tug tuag mas tug hov kuj yuav raug muab tua tuag hab ntaag. 13 Yog leejtwg tsw yog txhob txwm tua mas nwg yuav tsum tswv moog tsua huv lub chaw kws kuv yuav tu tsua puab nyob, mas nwg txha tau nyob zoo. 14 Kuas yog leejtwg txhob txwm ntaus tswvyim txuv tua ib tug mas yuav muab nwg tua kuas tau, txawm yog nwg dha moog tsua ntawm kuv lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw los mej ca le muab nwg tua hab. 15 Yog leejtwg ntaus nwg nam nwg txwv mas muab tug hov tua pov tseg. 16 Leejtwg nyag tuabneeg moog muag, lossws nyag lug ua qhev mas yuav muab tug kws nyag hov tua pov tseg. 17 Leejtwg tshev foom nwg nam nwg txwv mas yuav muab nwg tua pov tseg. 18 Yog muaj ob tug sws tshe, es ib tug xuas pob zeb ntaus ib tug lossws nkaug nrwg, kuas tug u tsw tuag, tsuas yog mob hab pw xwb, 19 yog tug kws raug mob hov sawv taug tuav paas nreg moog tau kev le qub, mas tug kws ntaus hov yuav dim, kuas nwg yuav them nqe khu hab nqe nkim swmhawm huvsw moog txug thaus zoo hlo le qub. 20 Yog leejtwg xuas qws ntoo ntaus nwg tej tub qhe nkauj qhe tuag ndo ntawm nwg txhais teg mas tug hov yuav raug txem. 21 Yog tug qhev hov tseem nyob tau ob peb nub hab le tuag mas tug los paav tsw raug txem, vem tas tug qhev hov zoo ib yaam le nwg cov nyaj poob lawm xwb. 22 Yog muaj cov quasyawg twg sws ntaus, es tsua ntaus raug tej tug quaspuj kws hai mivnyuas ua pob mivnyuas, kuas tug puj hov tsw puag xwm le caag, mas yuav muab tug kws ntaus raug hov nplua npaum le tug puj hov tug quasyawg hu, kws yog npaum le cov kws tu plaub pum zoo. 23 Yog has tas puag xwm le caag mas yuav muab nplua kuas sav pauj sav, 24 qhov muag pauj qhov muag, nav pauj nav, teg pauj teg, taw pauj taw, 25 qhov kub nyab pauj kub nyab, qhov txhaab pauj qhov txhaab, qhov ntsoog pauj qhov ntsoog. 26 Yog leejtwg ntaus nwg tej tub qhe los nkauj qhe dig muag lawm mas nwg yuav muab tug qhev hov tso kuas dim moog, vem yog tub muab nwg lub qhov muag ua dig lawm. 27 Yog leejtwg ua tsua nwg tej tub qhe nkauj qhe tug twg luv nav mas nwg yuav muab tug qhev hov tso dim moog, vem yog nwg ua tug qhev hov luv nav lawm.

Kevcai saib tej hov txhua chaw

28 Yog nyuj nraus tug yawm twg lossws tug puj twg tuag mas xuas pob zeb muab tug nyuj hov ntaus kuas tuag, kuas tsw xob noj tug nyuj hov cov nqaj le. Tug tswv nyuj hov tsw txhum. 29 Kuas yog tug nyuj hov tub txeev nraus tuabneeg lug lawm hab tub muaj tuabneeg has tsua tug tswv nyuj hov paub lawm, kuas nwg tsw muab tug nyuj hov kaw es txha le moog nraus tuabneeg tuag, mas muab tug tswv nyuj hab tug nyuj tua kuas tuag hab ntaag. 30 Yog luas hu nqe txhwv tug tswv nyuj hov mas tug tswv nyuj yuav tau them nqe txhwv nwg txujsa npaum le kws luas hu. 31 Yog tug nyuj hov nraus mivtub mivntxhais los kuj nplua lawv le tuab txuj kevcai nuav hab. 32 Yog tug nyuj hov nraus leejtwg le tub qhe nkauj qhe tuag, mas tug tswv nyuj yuav them peb caug txaj maas tsua tug tub qhe hov tug los paav, hab xuas pob zeb muab tug nyuj hov ntaus kuas tuag. 33 Yog leejtwg khawb qhov es tsw vuv lossws qheb qhov ca tsw kaw es nyuj lossws luj txwv poob tuag tsua huv lub qhov hov, 34 mas tug kws khawb lub qhov lossws qheb lub qhov hov ca yuav them tug tsaj hov le nqe tsua tug tswv tsaj, huas tug tsaj kws tuag mas ua tug tswv qhov hov le. 35 Yog leejtwg tug nyuj nraus lwm tug le nyuj tuag mas muab tug nyuj kws nraus hov muag es muab cov nqe faib ib nraab tsua tug nyuj kws tuag tug tswv, hab muab tug nyuj kws tuag hov faib ib nraab nqaj tsua tug nyuj kws nraus tug tswv. 36 Yog tug tswv nyuj tub paub tas nwg tug nyuj txeev nraus lwm tug lug lawm, kuas nwg tsw muab kaw ca, mas nwg yuav them ib tug nyuj pauj tsua tug kws tuag, mas nwg yuav tug kws tuag hov.

Tswv Dim 22

Kevcai thim hov txhua chaw

1 Yog leejtwg nyag nyuj los yaaj moog tua los nyag moog muag, mas nwg yuav tsum them tswb tug nyuj pauj ib tug nyuj, huas them plaub tug yaaj pauj ib tug yaaj. 2 Yog thaus tsaus ntuj leejtwg pum tub saab saamswm nkaag moog nyag hov txhua chaw huv tsev, es tug kws pum hov muab tug tub saab hov ntaus tuag mas nwg tsw txhum. 3 Kuas yog muab ntaus tuag nruab nub mas tug kws ntaus yuav raug lub txem tuag, huas yog tug tub saab tsw tuag mas nwg yuav them tej kws nwg nyag. Yog nwg tsw muaj daabtsw them mas muab nwg muag lug them cov kws nwg nyag lawm. 4 Yog leejtwg nyag tsaj txhu es muaj tuabneeg pum tug tsaj hov nyob ntawm nwg txhais teg, nyuj los yog luj txwv los yog yaaj los yog, yog tug tsaj hov tseem caj mas tug tub saab hov yuav them ib npaug tsua sau hab. 5 Yog leejtwg tso tsaj noj luas le hov txhua chaw huv laj lossws noj luas le txwv maab huv teb, lossws yog tso tsaj moog nog zaub es tsaj moog noj tsaj xwb, mas nwg yuav muab nwg tej qoob kws zoo kawg nkaus them, hab muab nwg tej txwv maab kws zoo kawg nkaus them tej kws sem lawm. 6 Yog leejtwg ua suav tawg kub moog kis luas tej pawg nplej lossws moog kub luas tej nplej kws tsw tau hlais lossws kub luas tej nraag laj, mas tug kws hlawv hov yuav them tej kws kub taag lawm kuas txwm le qub. 7 Yog leejtwg muab nyaj txag lossws hov txhua chaw tseg tsua huv kwvtij zej zog tsev, es tub saab muab nyag lawm, mas yog muab tau tub saab tes tub saab yuav them tshaaj cov qub ib npaug tsua sau 8 Yog muab tsw tau tub saab tes yuav coj tug tswv tsev hov moog tsua ntawm lub chaw kws pe Vaajtswv, es kuas nwg twv tsua Vaajtswv tas nwg tsw tau nyag tej hov. 9 Txhua tshaaj plaub kws moog sws txeeb leeg yaam kws pluj lawm tsw has nyuj los luj txwv los yaaj, lossws rwg tsho, lossws yaam twg kws pluj lawm, tes yuav tsum coj ob leeg hov moog tsua ntawm lub chaw kws pe Vaajtswv, mas tug kws Vaajtswv has tas yog tug cuav yuav them tshaaj ib npaug cov qub tsua tug tseeb. 10 Yog leejtwg muab luj txwv lossws nyuj los yaaj los yaam tsaj twg kuj xwj tseg tsua kwvtij neej tsaa saib, es tug tsaj hov tuag lossws puag xwm le caag lossws yog muaj lwm tug muab lawv tawm ntawm nwg lub tsev, kuas tsw muaj leejtwg pum, 11 mas tug tswv tsev kws txais ca saib hov yuav tsum moog tsua ntawm lub chaw kws pe Vaajtswv, es twv tsua Vaajtswv tas nwg tsw tau nyag, mas tug tswv tsaj yuav tsum yeem hab, tug tswv tsev kuj tsw txug them. 12 Kuas yog tug tswv tsev nyag ntaag tes tug tswv tsev yuav tsum them tsua tug tswv tsaj. 13 Yog tsaj nyaum lug muab tug tsaj hov tum tuag mas tug tswv tsev yuav coj lub cev tuag hov tuaj saib ua keeb puam ca, mas tug tswv tsev kws txais saib tug tsaj hov tsw txug them nqe pauj tug tsaj kws raug tum hov. 14 Yog leejtwg qev kwvtij neej tsaa le ib tug tsaj es muab ua puag le caag, lossws tuag tsua thaus tug tswv tsw nyob tsw pum, mas tug kws qev yuav tsum them kuas txwm le qub. 15 Yog tug tswv nyob hab pum quas ntsoov mas tug kws qev tsw txug them. Yog ndav mas tsuas them cov nqe ndav xwb.

Kevcai nrwg txug ncauj lug hab kev ntseeg

16 Yogleejtwg daag cov hluas nkauj dawb huv kws tsw muaj leejtwg qhab coj moog pw mas nwg yuav tsum them nqe mig nqe no es yuav tug ntxhais hov ua quaspuj. 17 Yog leej txwv tsw kheev muab tug ntxhais tsua nwg hlo le, los nwg yuav tsum them npaum nkaus le tug ntxhais hov cov nqe mig nqe no lug ntxuav tug ntxhais. 18 Cov puj kws txawj ua daab saib yaig saib swj hab yeeg swv mas tsw xob tseg sav hlo le. 19 Tug quasyawg twg nrug tsaj txhu ua nam txwv mas yuav raug muab tua pov tseg. 20 Leejtwg pe hab teev tej daab mas nwg yuav raug muab tua pov tseg, yuav tsum pe Yawmsaub tuab leeg xwb. 21 Mej tsw xob quab yuam lossws tswm txom lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob, vem mej kuj txeev moog nyob huv lyi teb es puab hu mej ua lwm haiv tuabneeg. 22 Tsw xob tswm txom cov puj ntsuag hab cov mivnyuas ntsuag. 23 Yog mej tswm txom puab le caag es puab thov hu txug kuv mas kuv yuav noog puab lub suab hu tag tag le. 24 Kuv txujkev chim yuav tshwm tuaj mas luas yuav xuas ntaaj tua mej, mas mej tej quaspuj yuav ua puj ntsuag hab mej cov mivnyuas yuav ua mivnyuas ntsuag. 25 Yog mej txais nyaj tsua kuv cov pejxeem pluag pluag tug twg mas tsw xob xaam paaj nyag tsua nwg them. 26 Yog kwvtij zej zog muab lub tsho ntev tuaj yuam nyaj tsua mej, mas thaus nub tsw tau poob qho tes ca le xaa lub tsho moog tsua nwg, 27 vem tas tej zag nwg muaj tuab lub tsho hov npug nwg lub cev xwb. Yog mej tsw xaa lub tsho moog tes thaus nwg moog pw mas tsw muaj daabtsw npug nwg lub cev, tes nwg thov kuv paab tes kuv yuav paab, tsua qhov kuv yog tug kws muaj lub sab khuv leej. 28 Tsw xob tshev Vaajtswv, hab tsw xob tshev foom cov kws kaav mej haiv tuabneeg. 29 Tsw xob sej nub kws coj mej tej qoob zoo zoo hab mej tej kua txwv maab hab roj txwv kav laaj tuaj xyeem tsua kuv. Mej ca le muab mej tug mivtub hlub pub tsua kuv. 30 Yog mej tej nyuj hab tshws hab yaaj thawj tug mivnyuas kws yog txwv mas ua le nuav, yug tau mas ca nrug tug nam nyob xyaa nub mas nub kws yim tes coj tuaj xyeem tsua kuv. 31 Mej suavdawg yog kuv cov tuabneeg kws dawb huv, mas tej tsaj kws raug tsaj qus tum tuag tsua tom tshaav zaub mas mej xob noj, ca le muab pov tseg tsua dev noj.

Tswv Dim 23

Tswv Dim 24

Lub hom thawj kws nas tsua Vaajtswv lug cog tseg

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj coj Aloo hab Nanta hab Anpihu hab cov Yixayee tej kev txwj quas laug xyaa caum leej tuaj cuag kuv sau roob, mej tuaj txhus caug deb deb pe kuv. 2 Tsuas kheev koj tuab leeg txaav tuaj ze kuv xwb, tsw kheev lwm tug txaav tuaj ze, hab tsw kheev cov pejxeem ib tug nrug koj nee tuaj le. 3 Mauxe txha coj Yawmsaub tej lug hab tej kevcai huvsw lug qha tsua suavdawg paub. Cov pejxeem suavdawg teb tuab lub suab tas peb suavdawg yuav ua lawv le tej lug kws Yawmsaub has txhua lu huvsw. 4 Mauxe sau Yawmsaub tej lug huvsw ca. Nub tom qaab thaus kaaj ntug quas txoog Mauxe moog tib ib lub thaaj tsua tim taw roob, hab muab kaum ob lub pob zeb lawv le cov Yixayee kaum ob xeem coj lug tib ca ua lub chaw ncu. 5 Mauxe khaiv cov tub hluas Yixayee ua cov kws hlawv tsaj xyeem tsua Yawmsaub, hab tua nyuj hlawv pub tsua Yawmsaub ua chaw sws raug zoo. 6 Mauxe muab cov ntshaav nyuj ib nraab tso tsua huv tej phaaj muab ib nraab nchus tsua lub thaaj. 7 Nwg muab Yawmsaub tej lug cog tseg kws sau tsua huv ntawv lug nyeem tsua cov pejxeem noog, mas cov pejxeem teb tas peb yuav noog Yawmsaub lug hab ua lawv le ib puas tsaav yaam kws Yawmsaub has. 8 Dhau hov Mauxe muab cov ntshaav kws nyob huv tej phaaj nchus tsua cov pejxeem. Mauxe has tas cov ntshaav nuav yog lub hom thawj kws nas tsua tej lug kws Yawmsaub tub cog tsua mej lawm, yog thaus nwg qha nwg tej kevcai nuav tsua mej. 9 Mauxe hab Aloo hab Nanta hab Anpihu hab cov Yixayee xyaa caum leej kws ua kev txwj quas laug hov puab nee moog sau roob, 10 mas puab pum cov Yixayee tug Vaajtswv. Lub chaw kws Vaajtswv tsuj hov saib yaam le yog pua ib daig pob zeb pov hum ci ntsuab quas laj yaam le ntuj ntsuab. 11 Cov Yixayee tej kev txwj quas laug puav leej pum Vaajtswv kuas Vaajtswv tsw ua le caag tsua puab, tes puab txawm noj haus ua ke.

Mauxe nee moog sau roob Xinai

12 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le nee tuaj cuag kuv sau roob. Koj tuaj nyob sau nuav tog, kuv yuav muab ob daim txag zeb kws kuv sau kuv tej lug hab kuv tej kevcai txhua nqais huvsw tsua koj, kuv sau tej nuav ca qha pejxeem. 13 Mauxe hab Yauxua kws yog tug paab Mauxe ua num txawm npaaj yuav nee moog sau Vaajtswv lub roob. 14 Mauxe has tsua cov kev txwj quas laug has tas, mej ca le nyob ntawm nuav tog txug thaus ib rov qaab lug. Aloo hab Hawj nrug mej nyob. Yog mej muaj plaub muaj ntug daabtsw mej ca le moog cuag ob tug. 15 Mauxe nee moog sau roob mas muaj fuab pus quas nti sau. 16 Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab lug tsua sau roob Xinai. 17 Thaus cov Yixayee pum le hov puab xaav tas yog nplaim tawg cig sau roob. Muaj fuab pus quas nti lub roob tau rau nub. Nub xyaa Yawm saub has lug huv tauv fuab tuaj tsua Mauxe. 18 Mauxe ca le nee moog sau roob pluj quas zug tsua huv cov fuab. Nwg nyob sau tau plaub caug nub plaub caug mo.

Tswv Dim 25

Kuas cov Yixayee coj hov txhua chaw tuaj xyeem

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 has tsua cov Yixayee coj hov txhua chaw tuaj xyeem tsua kuv. Koj ca le txais txhua yaam kws puab zoo sab pub. 3 Cov hov txhua chaw kws koj yuav txais ntawm puab hov yog kub hab nyaj hab tooj lab, 4 hab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab cov ntaub maag zoo zoo hab ntaub plaub tshws, 5 hab cov tawv yaaj kws muab foo lab lab, hab yaam tawv tsaj mog, hab ntoo kub twg, 6 hab cov roj kws saam teeb, hab cov tshuaj kws xyaw tshuaj tsw-qaab hab xyaw cov roj kws swv pleev tuabneeg hab hov txhua chaw es kuas yaam kws pleev hov ua Vaajtswv le, 7 hab cov qai zeb av ci ci kws pum tshaab plhawv hab cov qai zeb kws muaj nqe kws yuav muab teem tsua ntawm tug pov thawj hlub lub tsho pov thawj hab daim awv. 8 Puab yuav tsum ua ib lub tsev ntaub tswm txaj tsua kuv es sub kuv txha le nyob huv plawv puab. 9 Puab yuav tsum ua lub tsev ntaub hov hab ua tej cuab yeej kws swv huv lub tsev ntaub lawv le kws kuv yuav qha tsua koj txhua yaam huvsw.

Lub swb xaab nrug Vaajtswv sws cog lug

10 Koj kuas puab muab ntoo kub twg ua ib lub swb xaab, ua ntev ob tshwm hab ib dus, daav ib tshwm hab ib dus, hab sab ib tshwm ib dus. 11 Muab cov tseem kub luam lub swb xaab hov saab nrau hab huv lub nrog thoob plhawv, hab muab kub lu ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub swb xaab hov. 12 Muab kub luam plaub lub ntsej swb xaab kws teem ntawm lub swb xaab plaub tug ceg, saab nuav ob lub ntsej saab tom ob lub ntsej. 13 Muab ntoo kub twg ua ob tug laag kws kwv, muab kub luam ob tug laag hov, 14 mas muab ob tug laag ntxwg tsua ob lub ntsej ntawm lub swb xaab ob saab. 15 Thaus ntxwg tsua huv lawm mas tsw xob rhu le. 16 Ca le muab ob daim txag zeb kws kuv sau kaum txuj kevcai kws kuv yuav muab tsua koj khaws ca tsua huv lub swb xaab hov. 17 Muab kub ua lub hau swb xaab, ntev ob tshwm hab ib dus, daav ib tshwm hab ib dus. 18 Muab kub ntaus ua ob tug moj zeeg tubkhai ntuj txawb tsua ob tog hau swb xaab. 19 Ua ob tug moj zeeg hov lu keev xeeb nkaus tsua ntawm lub hau swb xaab. 20 Ua ob tug moj zeeg tig xub ndag lug ua ke, es kuas cov kauj tis nthuav lug roog lub hau swb xaab. 21 Muab ob daim txag zeb ca tsua huv lub swb xaab es muab lub hau kaw tsua. 22 Kuv yuav nyob sau lub hau swb xaab kws yog huv plawv ob tug moj zeeg hov, mas kuv yuav ntswb koj hov ntawm hab muab kuv tej kevcai tsua koj coj moog qha tsua cov Yixayee.

Lub rooj ncuav ntawm Vaajtswv xub ndag

23 Muab ntoo kub twg ua ib lub rooj ntev ob tshwm, daav ib tshwm, sab ib tshwm hab ib dus. 24 Muab kub luam lub rooj hov, hab luam ua ib tug caaj ntswg puag ncig lub rooj hov. 25 Lub npoo rooj hov mas ua tuab le ib xwb teg thoob plhawv, hab muab kub ua ntsej tsua ntawm lub npoo rooj hov thoob plhawv, hab muab kub luam ua ib tug caaj ntswg thoob plhawv lub npoo rooj. 26 Muab kub ua plaub lub ntsej lu tsua plaub lub kaum rooj ntawm plaub tug ceg, 27 muab plaub lub ntsej hov lu ze ze tsua ntawm tug caaj ntswg, es yuav ntxwg laag tsua huv cov ntsej hov es kwv. 28 Muab cov ntoo kub twg ua ob tug laag kws kwv hov hab muab kub luam ob tug laag hov. 29 Ua taig ua khob hab ua dav maum laug hab ua ib cov phaaj lug laub cov kua txwv maab kws xyeem tsua Vaajtswv. Tej pes twj nuav mas muab cov tseem kub lug ua xwb. 30 Yuav tsum muab ncuav tso tsw tu tsua sau lub rooj hov tsua ntawm kuv lub xub ndag.

Lub teeb kub

31 Muab cov tseem kub lug ntaus ua ib lub teeb, es ntaus tug neej txawb teeb hov muaj paaj hab nplooj kuas keev xeeb nkaus tsua tug neej txawb teeb. 32 Hab ua kuas ncau ua rau ceg ntawm tug tseem ib nraab tsua yaav sau, ceg nruab nraab yog tug tseem, ncau ib saab peb ceg, 33 ib ceg mas sais ua peb lub paaj txwv duaj. 34 Tug tseem neej kws txawb teeb mas ua plaub lub paaj txwv duaj, 35 rau ceg hov mas ntawm peb lub chaw ncau huv qaab mas ua peb lub paaj kws chiv nthuav tsua peb ntu hov. 36 Tug neej teeb hab cov ceg kws ncau hab cov paaj mas yog muab tuab cov kub ntaus tshwm lug, mas keev xeeb nkaus ua ib cov nqaj. 37 Ua xyaa tug teeb xeeb tsua xyaa tug ceg teeb hov, es taws teeb ci moog tsua ntawm cov teeb hov saab xub ndag. 38 Muab cov tseem kub ua raab txab kws txav xuv teeb xeeb hab ua lub phaaj plab kws rau txab. 39 Muab cov tseem kub cuaj pua laag ua lub teeb hab tej pes twj taig swv. 40 Yuav tsum ua txhua yaam nuav lawv le kws kuv has tsua koj sau lub roob.

Tswv Dim 26

Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb

1 Hab yuav muab kaum daim ntaub maag zoo zoo ua lub tsev ntaub, yog cov ntaub maag kws muab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab ntus, hab kuas ib tug kws txawj ua paaj ntaub ua moj zeeg muaj kauj tis tsua huv txhua daim ntaub maag hov. 2 Ib daim ntaub maag mas yuav ntev neeg nkaum yim tshwm, daav plaub tshwm, txhua daim sws luag ib yaam nkaus. 3 Muab tswb daig ntaub maag xaws ua ib daig, mas muab kaum daim hov xaws ua ob daig. 4 Muab ntaub yimlaaj ua ntsej thoob plhawv tsua ob daim ntaub maag ob tog ntug kws yuav muab txuas ua ke. 5 Ob daim ntaub maag hov mas ib daig ua tswb caug lub ntsej, ua tswb caug lub ntsej kuas sws ncaag. 6 Muab kub ua tswb caug lub khawb coj lug khawm ob daim ntaub maag es Vaajtswv lub tsev ntaub txha yog ib daim ntaub. 7 Muab plaub tshws ntus ua kaum ib daim ntaub es muab vuv lub tsev ntaub. 8 Ntus ib daig ntev peb caug tshwm, daav plaub tshwm, ua kaum ib daig sws luag ib yaam. 9 Muab tswb daim ntaub plaub tshws xaws ua ib daig, hab muab rau daim xaws ua ib daig, mas daim kws rau yog daim kws dauv lug tsua sau qhov rooj es yuav muab tshaab rov tsua sau. 10 Ua tswb caug lub ntsej lawv daim ntug ntaub kws ib, ib saab, hab ua tswb caug lub ntsej lawv daim ntug ntaub kws ob, ib saab, 11 hab ua tswb caug lub khawb tooj lab lug khawm cov ntsej kuas ob daig ntaub hov ua ib daig vuv lub tsev. 12 Daim ntaub kws vuv lub tsev hov es tshaaj, mas yuav muab nqug kuas tshaaj tsua tom qaum tsev dauv sau ntsaa tsev tsua huv aav. 13 Daim ntaub kws vuv lub tsev ntaub mas ua tshaaj tsua ob saab, ib saab tshaaj ib tshwm. 14 Tseem yuav vuv ob txheej tsua sau. Ib txheej yog muab cov tawv txwv yaaj kws foo lab lab vuv, ib txheej yog muab cov tawv tsaj zoo zoo vuv. 15,16 Txav cov ntoo kub twg kws ntev kaum tshwm hab txav cov taab ntev ib tshwm ib dus coj lug ntsa ua ib daim taab, ob tug sawv ntsug ntev kaum tshwm, ob tug rov ntaav tes ntev ib tshwm ib dus. Ca le muab tsaa xov lub tsev. 17 Cov taab sawv ntsug mas muab ob saab npoo qhais ua nav sws dhos, ua kuas cov taab ib daim dhos tau tsua ib daim thoob plhawv lub tsev ntaub. 18 Saab nraag ua neeg nkaum daim taab ntoo. 19 Yuav muab nyaj lug ua plaub caug pluaj ua tim cum tag huv taw tsua neeg nkaum daim taab, ib daim taab mas muab ob pluaj nyaj tag huv taw, sub cov taab txha le sws dhos tau ruaj. 20 Saab peg swv neeg nkaum daim taab, 21 hab ua plaub caug pluaj nyaj lug tag huv taw, ib daim taab mas ua ob pluaj nyaj tag huv taw. 22 Lub qaum tsev kws yog saab nub poob mas ua rau daim txag taab, 23,24 hab ua ob daim lug xov tshooj tsua ob lub kaum tsev saab qaum tsev. Cov txag taab hov mas huv taw yuav tsum nqeg huvsw tsua huv pluaj nyaj kws ua tim cum tag hov. 25 Saab qaum tsev txha muaj yim daim txag, hab muaj kaum rau pluaj nyaj ua tim cum tag. 26 Muab ntoo kub twg ua tswb tug laag lug xov saab peg, 27 hab tswb tug laag lug xov saab nraag, hab tswb tug laag lug xov saab qaum tsev kws yog saab nub poob. 28 Tug laag nruab nraab kuj yog tug kws yuam cov txag taab ntu nruab nraab kuas ntum nti. 29 Cov txag taab kws xov hov mas muab kub luam ib txheej, hab muab kub ua cov txag hov le ntsej es tau ntxwg tug laag. Tug laag hov los muab kub luam huvsw hab. 30 Tsaa lub tsev ntaub hov lawv le tug yaam ntxwv kws kuv has tsua koj sau lub roob. 31 Muab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab hab xuv maaj ntus ua ib daig ntaub zoo zoo, hab kuas tug kws txawj ua paaj ntaub ua cov moj zeeg kws muaj kauj tis tsua huv daim ntaub maag hov. 32 Daim ntaub maag nuav mas muab dai tsua cov khawb kub kws nyob ntawm plaub tug neej ntoo kub twg kws luam kub huvsw kws yog txawb tsua sau plaub pluaj nyaj kws ua tim cum. 33 Mas muab daim ntaub maag hov dai tsua cov khawb es muab Vaajtswv lub swb xaab kws rau ob daim txag zeb kevcai tso tsua chaav huv daim ntaub maag hov, mas daim ntaub maag hov yuav kem lub tsev ntaub hov chaav kws zoo hab chaav kws zoo kawg nkaus. 34 Muab lub hau kaw tsua lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug huv lub chaw zoo kawg nkaus. 35 Muab lub rooj txawb tsua nrau daim ntaub kws thaiv nuav saab peg, muab lub teeb xyaa ndiv txawb tsua saab nraag. 36 Muab cov ntaub maag zoo zoo kws yog muab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab hab xuv maaj ntus lug ua lub qhov rooj tsev ntaub, es kuas cov kws txawj txawj ua paaj ntaub ua paaj tsua hab. 37 Daim ntaub maag nuav mas muab dai tsua cov khawb kub kws nyob ntawm tswb tug neej ntoo kub twg kws luam kub huvsw kws yog txawb tsua sau tswb p 1 Ciaj tooj lab kws ua tim cum.

Tswv Dim 27

Lub thaaj kws hlawv hov txhua chaw xyeem

1 Muab ntoo kub twg ua lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw. Ua daav xwm faab xwm meem, ntev tswb tshwm, daav tswb tshwm, sab peb tshwm. 2 Ua plaub tug kub tsua sau plaub lub kaum thaaj, yog npawm koom hlo ntawm lub thaaj lug, hab muab tooj lab luam huvsw. 3 Muab tooj lab ua tej pes twj kws swv ntawm lub thaaj kws xyeem huvsw, yog tej laug yawm tshauv, tej hlau, tej phaaj, tej nqai lauj nqai nqaj, hab ua tej yag rau ncaig tawg. 4 Muab kaav tooj lab lug qhab ua qhov vaag thaiv lub thaaj hov, hab muab tooj lab ua plaub lub ntsej lu tsua plaub ceg kaum vaag hov. 5 Lub vaag mas ca nyob huv qaab tug caaj ntswg kws puas ncig ntawm lub thaaj ib nraab. 6 Muab ntoo kub twg ua ob tug laag kws kwv lub thaaj hov, hab muab tooj lab luam ob tug laag hov huvsw. 7 Muab ob tug laag hov ntxwg tsua huv plaub lub ntsej kws nyob ntawm lub thaaj hov ob saab es kwv. 8 Lub thaaj hov txheej huv lub nrog yog ntoo. Ua lub thaaj hov lawv nraim le kws kuv qha koj sau lub roob.

Tswv Dim 28

Tej tsoog kws pov thawj naav

1 Ca le hu koj tug tijlaug Aloo hab nwg plaub tug tub yog Nanta, Anpihu, Ele-axa hab Ithama tawm huv cov Yixayee tuaj, es sub puab txha tau ua pov thawj ua koom tsua kuv. 2 Mas xaws cov tsoog tsho kws tswm txaj tsua Aloo puab naav puab txha tau koob meej. 3 Koj has tsua cov kws muaj peev xwm kws kuv tau qha kuas puab txawj ua hov, ua Aloo tej tsoog, es txha tau tsaa Aloo ua pov thawj lug ua koom tsua kuv. 4 Kuas puab ua cov tsoog hov lawv le nuav, yog ib lub awv, ib lub tsho pov thawj, ib lub tsho ntev, ib lub tsho txaij ua paaj ntaub, hab txuj phuam kws ntoo sau taubhau, hab ib txuj hlaab sa, mas kuas puab ua tej tsoog tsho kws zoo zoo nuav tsua koj tug tijlaug Aloo hab nwg cov tub, es puab txha tau ua pov thawj ua kuv teg num. 5 Kuas cov nam kws txawj tsoog hov muab cov xuv kub hab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab, hab cov ntaub maag zoo zoo ua tej kws has taag nuav lawm. 6 Kuas puab muab xuv kub hab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab, hab cov ntaub maag kws zoo zoo lug ua lub tsho pov thawj kws.tswm txaj ua paaj ntaub. 7 Ob pluaj kws khuab lub tsho pov thawj ritawm xub pwg mas ntxee moog sws rws tsua nrau nraus qaum, es muab khawm tsua nraag ob saab nthaa. 8 Txuj hlaab tawv sa mas muab tuab co xuv kws ntus lub tsho pov thawj lug ntus hab, kuas yuav ntus txug txug le, es muab xaws lu tsua lub tsho pov thawj es tseg txuj qaab hlaab tawv sa ntawm xub ndag. 9 Kuas ib tug muab ob lub qai zeb av ci ci kws pum tshaab plhawv lug txaug Yakhauj kaum ob tug tub le npe tsua huv, 10 mas sau quas zug tug hlub le npe ua ntej moog txug tug yau, sau ib lub qai zeb rau lub npe. 11 Tug kws txaug nuav yuav tsum yog tug kws txawj, hab kuas nwg txaug Yakhauj cov tub le npe tsua huv ob lub qai zeb av hov, hab yuav tsum nchuav ob lub taig kub lug khawm ob lub qai zeb hov. 12 Ob lub qai zeb av hov mas muab dai tsua ntawm lub tsho pov thawj ob saab xub pwg. Ob lub qai zeb hov mas yuav ua lub chaw ncu ntsoov kaum ob xeem Yixayee, mas Aloo yuav kwv puab cov npe tsua sau nwg lub xub pwg sub kuv kws yog Yawmsaub txha ncu ntsoov kuv cov tuabneeg. 13 Muab kub ua ob lub taig kub khawm ob lub qai zeb av hov, \h hab muab cov tseem kub ntswj ua ob txuj hlua kub kheej kheej tis tsua ob lub taig kub hov. 15 Muab tuab cov ntaub kws ua lub tsho pov thawj lug ua lub awv, hab ua paaj ntaub tsua lub awv ib yaam le kws ua tsua lub tsho pov thawj. Mas tug pov thawj yuav coj lub awv hov es swv ua qhov kws paub saib Vaajtswv lub sab nyam le caag. 16 Ua lub awv hov xwm faab, ntev ib dus daav ib dus, hab huv plawv khoob ua ib lub naab. 17 Muab kaum ob lub qai zeb av kws ci zoo nkauj teem ua plaub leej rov ntaav tsua ntawm lub awv hov. Leej sau kws yog leej ib yog peb lub qai zeb, ib lub qai zeb lab pis tseb, ib lub qai zeb daaj tshab tshab, ib lub qai zeb phethau ntsuab. 18 Leej kws ob yog ib lub qai zeb ntsuab txho, ib lub qai zeb phaithu yimlaaj, ib lub qai zeb maulakau ntsuab quas laj. 19 Leej kws peb yog ib lub qai zeb daaj pes lig, ib lub qai zeb maula kws txho tawg, ib lub qai zeb phethau yimlaaj txho. 20 Leej kws plaub mas yog ib lub qai zeb ntsuab pes xab, ib lub qai zeb av kws pum tshaab plhawv hab ib lub qai zeb manixau xav ci ntsuab quas laj. Mas muab cov tseem kub nchuav ua kaum ob lub taig kub khawm kaum ob lub qai zeb hov. 21 Yuav txaam Yakhauj kaum ob tug tub le npe tsua huv kaum ob lub qai zeb hov, txaam ib lub npe tsua huv ib lub qai zeb, yog xeem twg lub npe xeem nyob huv lub qai zeb tes yuav ua lub chaw kws ncu ntsoov xeem hov. 22 Muab xuv kub ntswj ua ob txuj hlua kub kheej kheej, 23 hab ua ob lub ntsej kub tis tsua ob lub kaum awv kws tuaj sau. 24 Ob txuj hlua kub mas muab tis tsua ob lub ntsej ntawm kaum awv. 25 Ob tog qaab hlua kub mas muab txuas tsua ob txuj hlua kub kws tis ntawm ob lub taig kub kws khawm ob lub qai zeb av ntawm xub pwg, 26 hab ua ob lub ntsej kub tis tsua ob lub kaum awv huv qaab saab huv, 27 hab ua ob lub ntsej kub tis tsua lub tsho pov thawj ntawm xub ndag, yog tis tsua ntawm txuj hlaab tawv kws ntus zoo zoo saab sau. 28 Muab ob txuj hlua xav khi lub ntsej awv saab huv tsua lub ntsej tsho pov thawj kws nyob saab sau txuj hlaab tawv, lub awv txha le tsw nplaam ntawm lub tsho pov thawj. 29 Txhua zag kws Aloo moog tsua huv lub chaw zoo nwg yuav tsum dai daim awv kws muaj cov Yixayee kaum ob lub xeem sau tsua huv, sub kuv kws yog Yawmsaub txha ncu ntsoov kuv cov tuabneeg moog tsw tu le. 30 Muab U1i hab Thumi ntxwg tsua lub naab huv daim awv, mas thaus Aloo tuaj tsua ntawm kuv lub xub ndag ob yaam nuav txha nyob ntawm Aloo. Txhua zag kws Aloo tuaj cuag kuv mas nwg yuav tsum dai daim awv tuaj mas nwg txha paub tas kuv xaav kuas cov Yixayee ua daabtsw. 31 Muab xuv plaub yaaj ua ib lub tsho ntev yimlaaj lug naav phim lub tsho pov thawj. 32 Ua lub tsho hov cej daab luj mas txha looj tau sau taubhau lug hab foob lub npoo cej daab sub txha tsw nduag. 33 Muab xuv plaub yaaj xav hab yimlaaj hab lab qhab ua tej lub zoo le lub txwv ntsab pobkws, 3^ mas muab cov tswb kub hab cov txwv ntsab pobkws nuav lug dai sws quas, ib lub txwv ntsab pobkws quas ib lub tswb tsua zaaj qaab tsho. 35 Thaus Aloo ua kuv le num mas yuav naav lub tsho nuav, hab thaus nwg moog cuag kuv tsua huv lub chaw zoo hab tawm rov lug mas yuav nov cov tswb hov nrov, mas nwg txha tsw raug luas tua. 36 Ua ib daim txag kub zoo zoo lug txaam npe tsua huv tas, tsaa ua tug dawb huv tsua Yawmsaub swv. 37 Muab ib txuj hlua xuv xav khi daim txag kub hov tsua sau Aloo hauv phuam kws ncaaj ntawm hauv plaj 38 Aloo yuav tsum coj daim kub hov tsua ntawm nwg hauv plaj, sub kuv kws yog Yawmsaub txha txaus sab yuav txhua yaam kws cov Yixayee coj tuaj pub kuv, mas txawm yog thaus puab ua kevcai pub tsua kuv hov yuam kev qho mivntswv los kuv kuj txaus sab yuav. 39 Muab cov ntaub maag zoo zoo lug ua lub tsho hab txuj phuam hab txuj hlaab kws sa, hab ua paaj tsua txuj hlaab tawv hov. 40 Ua mom hab ua lub tsho kws muaj hlaab sa tsua Aloo cov tub naav, ua zoo nkauj mas puab txha tau koob meej. 41 Muab cov tsoog tsho kws has lug nuav tsua Aloo hab nwg cov tub naav es muab roj txwv kav laaj laub tsua sau puab taubhau es tsaa puab ua pov thawj ua kuv tej num. 42 Muab ntaub maag xaws cov rwg tuab lu kws ceg txug ntawm neej qaab xwb tsua puab naav txha npug tau puab ceg ncau. 43 Kuas Aloo hab nwg cov tub naav cov rwg nuav moog ua num huv kuv lUb tsev sws ntswb, hab thaus kws moog ze lub thaaj kws xyeem es yuav moog ua num huv lub chaw kws zoo sub txha tsw pum puab ceg ncau, luas txha tsw muab puab tua. Qhov hov yog txuj kevcai kws Aloo hab nwg caaj ceg yuav tsum coj moog ib txhws le.

Tswv Dim 29

Tswv Dim 30

Tswv Dim 31

Xaiv Npexalee hab Auhauli-a ua num

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 saib maj, kuv tub xaiv Uiis tug tub Npexalee kws yog Hawj tug xeeb ntxwv, yog xeem Yuta, 3 hab kuv tub pub kuv tug Ntsuj Plig tsua Npexalee kuas nwg muaj tswvyim ua, hab paub ua, 4 hab txawj ua tej npauj nyag npauj kub hab tooj lab, 5 hab txawj npawm hab txhum tej qai zeb ci zoo zoo nkauj, hab nchuav tej lub taig kub lug khawm cov qai zeb hov, hab txawj sais tej ntoo txaij zoo zoo nkauj, nwg txawj ua txhua yaam zoo zoo nkauj le. 6 Hab kuv tub xaiv Ahixama tug tub Auhauli-a kws yog xeem Ntaaj ua tug paab nwg. Kuv kuj pub peev xwm tsua cov kws txawj ua sub puab txha le ua tau txhua yaam kws kuv tub has tsua koj lawm, 7 yog kuv lub tsev ntaub sws ntswb, hab lub swb xaab kws nrug kuv cog lug, hab lub hau swb xaab, hab txhua yaam pes twj kws swv huv lub tsev ntaub, 8 yog lub rooj hab tej pes twj kws swv tsua lub rooj, lub teeb kub hab cov pes twj kws swv tsua lub teeb, hab lub rooj kws xyeem tshuaj tsw-qaab, 9 lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw hab cov pes twj kws swv tsua lub thaaj, hab lub phaaj ntxuav teg hab lub phaaj kws tag huv qaab, 10 hab tej tsoog tsho kws Aloo hab nwg cov tub naav ua pov thawj, 11 hab cov roj kws swv pleev tuabneeg hab hov txhua chaw es kuas yaam kws pleev hov ua Vaajtswv le, hab cov tshuaj tsw-qaab kws muab hlawv tsua lub chaw zoo, tej nuav huvsw mas kuas puab ua txhua yaam lawv nraim le kuv tub has tsua koj lawm.

Nub su suavdawg yuav tsum su

12 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 13 koj ca le qha tsua cov Yixayee tas, mej yuav tsum su tsua kuv nub su, tsua qhov nub hov zoo yaam le lub hom thawj kws qha tsua kuv hab mej hab mej tej xeeb ntxwv paub tas kuv kws yog Yawmsaub tau tsaa mej ua kuv cov tuabneeg. 14 Mas nub su mej yuav tsum su vem yog nub kws zoo kawg nkaus. Tug kws tsw su, nwg moog ua num, mas muab nwg tua pov tseg. 15 Tsuas kheev mej ua num rau nub xwb, nub xyaa mej yuav tsum su tsua qhov nub hov yog kuv nub kws suavdawg su. Yog leejtwg tsw su, nwg ca le moog ua num, mas muab tug hov tua pov tseg. 16 Cov Yixayee txhua leej yuav tsum su tsua nub su txha yog ncu ntsoov kuv tej lug cog tseg. 17 Nub nua yog lub hom thawj kws nas tseg ca tsua kuv hab cov Yixayee saib moog ib txhws, tsua qhov rau nub hov kuv tswm ntuj tswm teb, kuas nub xyaa mas kuv su, kuv tsw tswm ib yaam daabtsw le lawm. 18 Thaus Vaajtswv has tsua Mauxe sau roob Xinai taag lawm, Vaajtswv muab ob daim txag zeb kws Vaajtswv xuas ntiv teg sau Vaajtswv tej lug tsua huv, cev tsua Mauxe.

Tswv Dim 32

Txoov daab txwv nyuj kub

1 Thaus cov pejxeem pum tas Mauxe moog nyob ntev sau roob tsw pum nqeg rov lug, puab txawm ua ke tuaj has tsua Aloo tas, koj ca le nchuav ib tug txoov daab lug coj peb kev, sov Mauxe kws coj peb tawm tim lyi teb lug, nwg moog ua le caag tsua sau roob lawm tsw paub le. 2 Aloo teb puab tas, mej ca le moog daws mej quaspuj tub se tej puj cu kub huvsw coj tuaj tsua kuv. 3 Tes suavdawg nyag txha daws nyag tej puj cu coj tsua Aloo. 4 Aloo muab cov puj cu hov nchuav ua ib tug txoov daab txwv nyuj. Cov pejxeem suavdawg has tas ib tsoom kwvtij suavdawg, tug nuav yog peb tug tim tswv kws coj peb tawm tim lyi teb lug. 5 Tes Aloo ua ib lub thaaj tsua ntawm nam txoov daab xub ndag mas nwg has tsua suavdawg tas, pigkig peb yuav ua noj ua haus ua Yawmsaub tsaug. 6 Taagkig thaus kaaj ntug quas txoog puab sawv lug tua tsaj hlawv xyeem tsua nam txoov daab, hab puab muab dua tsaj lug tua tsua suavdawg noj ua chaw sws raug zoo. Suavdawg nyob quas tsawg noj tsau haus qaug sawv dha ua pleeg ua yig. 7 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le nqeg moog taamswm nuav vem cov pejxeem kws koj coj tawm tim lyi teb lug ua txhum hab tso kuv tseg lawm lauj. 8 Puab yuam kev lawm, puab tsw ua lawv le tej lug kws kuv qha puab. Puab nchuav ib tug txoov daab nyuj coj lug tsua puab pe, hab tua tsaj xyeem tsua nam txoov daab. Puab has zum quas zawg tas tug txoov daab hov yog puab tug tim tswv kws coj puab tawm tim lyi teb lug. 9 Hab Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv paub cov pejxeem nuav lub sab, puab yog tuabneeg tawv ncauj. 10 Tsw xob cheem kuv, chim kuv sab heev, kuv yuav ua kuas puab cov hov puam tsuaj taag nrho huvsw, es kuv le maav tsaa koj hab koj caaj ceg ua haiv tuabneeg tseem ceeb. 11 Kuas Mauxe thov thov Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv tas, Yawmsaub, koj tug fwjchim luj kawg nkaus tub coj tau koj cov tuabneeg tawm tim lyi teb lug, ua caag koj tsua yuav chim tsua puab ua tug daabtsw. 12 Ntshai cov lyi yuav tau lug thuaj has tas mej swm saib saib, nwg coj cov Yixayee tawm huv peb lub tebchaws nuav moog tub yog nwg yuav coj puab moog tua hab ua kuas puab puam tsuaj tu noob nrho tsua tom tej roob. Vaajtswv thov koj ua sab ntev hab tso koj tej kev chim, koj tsw xob ua tsua koj haiv tuabneeg puam tsuaj. 13 Thov koj ncu ntsoov tej lug kws koj cog tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj kws yog koj cov tub qhe has tas koj yuav pub puab muaj xeeb ntxwv coob npaum le tej nub qub sau nruab ntug, hab koj yuav muab tej tebchaws kws koj cog lug tseg hov tsua puab tej xeeb ntxwv nyob moog ib txhws. 14 Tes Yawmsaub txha le ua sab ntev tsw ua tsua nwg haiv tuabneeg raug kev puam tsuaj lawv le kws tau has lawm. 15 Mauxe txawm nqeg sau roob lug, nwg coj ob daim txag zeb kws muaj Vaajtswv tej lug sau tsua ob saab huvsw. 16 Ob daim txag zeb hov yog Vaajtswv txua, hab tej npe ntawv kws sau tsua huv yog Vaajtswv txhais teg sau. 17 Thaus Yauxua nov cov pejxeem lub suab qw nrov ua tsuj ua tsaug nwg txawm has tsua Mauxe tas, kuv nov suab ua tsuv ua rog nraag zog. 18 Mauxe teb tas lub suab nraag tsw yog tawm tsaam yeej tsuv rog es qw, hab tsw yog swb tsuv rog es qw, lub suab hov yog suab hu nkauj. 19 Thaus Mauxe lug ze lub zog nwg pum tug txoov daab txwv nyuj hab pum cov pejxeem saamswm dha lom zem quas ntwg nwg txha chim heev. Nwg muab ob daim txag zeb pov rhees moog tuab ntsawg tawg mog nyoos tsua ntawm taw roob. 20 Nwg muab tug txoov daab txwv nyuj hov hlawv hab muab tsoo mog mog es muab tov dej yuam tsua cov pejxeem haus. 21 Mauxe nug Aloo tas, cov pejxeem nuav ua le caag tsua koj, koj txha coj puab ua txhum luj npaum le nuav. 22 Aloo teb tas koj tsw xob chim tsua kuv, koj yeej paub tas cov pejxeem nuav lub sab xwb moog tsua zaaj phem lawm. 23 Puab tuaj thov kuas kuv puab ib tug txoov daab ua tug coj puab, tsua qhov puab tsw paub sov Mauxe kws coj puab tawm tim lyi tebchaws lug nwg ua le caag lawm. 24 Kuv has tsua puab tas, leejtwg muaj puj cu kub mas coj tuaj tsua kuv, tes cov kws muaj puj cu kub txha hle coj tuaj cob tsua kuv. Kuv coj moog pov tsua huv qhov cub, tes txawm ca le muaj tug txoov daab nyuj nuav. 25 Mauxe pum tas Aloo tso cov pejxeem moog ua dog ua dig ua tsua tej yeeb ncuab kws nyob quas rawv ib ncig saib tsw taug puab. 26 Tes Mauxe txha le moog sawv tom rooj vaag qw has tas leejtwg tuaj Yawmsaub tog ca le lug tsua ntawm kuv. Taag nrho xeem Levi txawm txaav zog moog tsua tom Mauxe. 27 Mauxe has tsua puab tas, cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub has tas mej ca le coj ntaaj coj rag moog tsua huv zog moog tsua huv txhua lub tsev es muab mej tej kwvtij neej tsaa hab tej tuabneeg nruab zog tua pov tseg. 28 Cov Levi ua lawv le Mauxe has. Nub hov puab tua cov quasyawg tuag kwvlaam peb txheeb leej. 29 Mauxe has tsua cov Levi tas, nub nua mej rov tsaa mej ua pov thawj ua Yawmsaub teg num, tsua qhov mej tua mej tej tub hab mej tej kwvtij neej tsaa, yog le hov nub nua Yawmsaub txha foom koob foom moov tsua mej. 30 Nub tom qaab Mauxe has tsua cov pejxeem tas, mej ua txhum luj kawg nkaus le, kuas nwgnuav kuv yuav rov moog cuag Yawmsaub lawm sau roob, tej zag nyab kuv yuav moog thov tau Yawmsaub zaam txem tsua mej. 31 Mauxe rov moog cuag Yawmsaub mas nwg thov Yawmsaub tas, Yawmsaub, cov pejxeem ua txhum luj kawg nkaus le, puab nchuav ib tug txoov daab kub tsua puab pe. 32 Thov koj zaam puab tej kev txhum, yog koj zaam tsw tau tsua puab, thov koj thuam kuv lub npe kws sau tsua huv phoo ntawv kws koj sau koj cov tuabneeg tej npe pov tseg. 33 Yawmsaub teb Mauxe tas, tug twg ua txhum, kuv tsuas thuam tug hov lub npe tawm huv kuv phoo ntawv xwb. 34 Nwgnuav koj ca le rov moog coj cov pejxeem moog nyob lub chaw kws kuv tub qha tsua koj lawm. Koj yuav tsum ncu ntsoov has tas kuv tug tubkhai sau ntuj yuav moog ua mej ntej, kuas muaj ib lub swmhawm twg kuv yeej yuav rau txem tsua cov pejxeem kws ua txhum nuav. 35 Yawmsaub tso mob nkeeg lug tsua cov pejxeem vem yog puab yuam Aloo muab kub nchuav ua tug txoov daab txwv nyuj tsua puab pe.

Tswv Dim 33

Cov Yixayee tawm ntawm roob Xinai moog

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj hab cov pejxeem kws koj coj tawm tim lyi teb lug ca le tawm ntawm lub chaw nuav moog nyob lub tebchaws kws kuv cog lug tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tas kuv yuav muab tsua puab hab tsua puab tej xeeb ntxwv nyob. 2 Kuv yuav tso ib tug tubkhai sau ntuj coj mej kev, kuv yuav lawv haiv tuabneeg Khana-aa, haiv tuabneeg Amauli, haiv tuabneeg Hithai, haiv tuabneeg Pelixi, haiv tuabneeg Hivai hab haiv tuabneeg Yenpu tswv tawm moog. 3 Mej yuav tau moog nyob huv ib lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus, kuas kuv yuav tsw nrug mej moog vem mej yog tuabneeg tawv ncauj. Yog kuv nrug mej moog, tsaam tes thaus mej tsw noog lug kuv yuav ua tsua mej raug kev puam tsuaj taag tom ib ntog kev. 4 Thaus cov pejxeem nov zaaj xuv tsw zoo nuav, puab suavdawg nluag kawg le hab tsw muaj leejtwg coj nyaj coj kub lossws ua zaam hlo le. 5 Yawmsaub kuas Mauxe has tsua cov pejxeem tas, mej yog cov nam tuabneeg tawv ncauj. Yog Yawmsaub nrug mej moog tuab plag xwb tes nwg yuav ua tsua mej raug kev puam tsuaj taag. Nwgnuav mej ca le hle mej cev zaam sub nwg txha le paub tas yuav tswm nyog ua le caag tsua mej. 6 Yog le hov txwj le nub kws cov Yixayee tawm ntawm lub roob Xinai moog puab txha le tsw ua zaam lawm.

Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb

7 Txhua lub chaw kws cov Yixayee tsuam chaw su Mauxe tsaa ib lub tsev ntaub dhau plhawv tsua tom ntug zog. Nwg hu lub tsev ntaub hov tas Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb. Yog leejtwg xaav moog cuag Yawmsaub mas yuav tsum moog huv lub tsev hov. 8 Yog thaus twg Mauxe tawm moog tsua tom lub tsev sws ntswb hov tes cov pejxeem suavdawg nyag tawm tuaj sawv ntawm nyag lub qhov rooj saib ntsoov txug thaus Mauxe moog dua huv tsev lawm suavdawg le maav ca le. 9 Thaus Mauxe moog dua huv lawm, tug neej fuab txawm txaav lug nyob ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb. Yawmsaub nyob huv tug neej fuab hov nrug Mauxe sws thaam. 10 Thaus cov pejxeem pum tug neej fuab txaav lug sawv ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb tes suavdawg nyag taug nyag tuaj ntawm nyag lub qhov rooj pe Yawmsaub. 11 Yawmsaub nrug Mauxe sws thaam tim ntsej tim muag ib yaam nkaus le ob tug kwvluag sws thaam. Thaus thaam taag tes Mauxe rov qaab lug tsev, kuas Noo tug tub Yauxua kws ua tug paab Mauxe mas tsw tawm huv tsev sws ntswb moog hov twg le.

Vaajtswv yuav nrug nraim nwg cov tuabneeg nyob

12 Mauxe has tsua Yawmsaub tas, Yawmsaub, koj yeej kuas kuv coj cov pejxeem nuav moog nyob lub tebchaws kws koj has hov tag, kuas koj tseem tsw tau qha tsua kuv paub tas leejtwg yuav nrug kuv moog. Koj tsuas has tas koj paub kuv lub sab hab kuv ua hum koj sab nua xwb. 13 Yog koj pum tas kuv ua hum koj sab tag, thov koj qha koj tej num kws koj yuav ua tsua kuv paub sub kuv txha le ua tej kws hum koj sab xwb. Thov koj ncu ntsoov tas cov tuabneeg nuav yog cov kws koj tub xaiv tseg ua koj cov tuabneeg lawm. 14 Yawmsaub teb Mauxe tas, kuv yuav nrug koj moog hab yuav paab kuas koj kov yeej. 15 Mauxe has tsua Yawmsaub tas, yog koj tsw nrug peb moog, thov koj tsw xob kuas peb tswv tawm ntawm nuav moog hov twg. 16 Yog koj tsw nrug peb suavdawg moog, leejtwg yuav paub tas kuv hab koj cov tuabneeg ua hum koj sab. Yog koj nrug peb moog, suavdawg yuav pum. tas peb zoo tsw thooj le lwm haiv tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav. 17 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv yuav ua lawv le koj has, tsua qhov koj ua hum kuv sab hab kuv yeej paub koj lub sab. 18 Mauxe thov has tas, Yawmsaub, thov koj ua koj tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab tsua kuv pum. 19 Yawmsaub teb tas koj yeej yuav pum taag nrho kuv tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab. Kuv yog Yawmsaub, kuv yuav taab meeg qha kuv lub npe tsua koj nov. Kuv pum zoo hlub tug twg kuv yeej yuav hlub tug hov. 20 Yawmsaub has dua tas kuv yuav tsw kheev koj pum kuv lub ntsej muag, tsua qhov yog leejtwg pum kuv lub ntsej muag tug hov yuav ca le tuag. 21 Koj saib muaj ib lub nam pob zeb luj luj nyob ntawm kuv ib saab nuav, koj ca le moog sawv sau. 22 Thaus kuv hab kuv tug fwjchim ci ntsaa quas ab hlaa lug moog kuv yuav muab koj zais tsua huv cov kis zeb, hab kuv yuav muab kuv txhais teg thaiv koj kuas txug thaus kuv hlaa dhau koj moog lawm. 23 Thaus kuv hlaa dhau lawm kuv yuav tshem kuv txhais teg tawm, koj yuav pum kuv lub nraus qaum kuas koj tsw pum kuv lub ntsej muag.

Tswv Dim 34

Mauxe txua dua ob daim txag zeb

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le rov qaab txua dua ob daim txag zeb kuas zoo ib yaam nkaus le ob daim qub, kuv yuav rov sau tej lug kws nyob huv daim qub kws koj ua tawg lawm tsua huv ob daim tshab hov. 2 Koj yuav tsum ua kuas tav tsua pigkig sawv ntxuv es coj tuaj cuag kuv sau hauv roob Xinai. 3 Tsw xob kheev leejtwg nrug koj tuaj. Kuv yeej tsw kheev leejtwg tuaj sau roob le, tsw xob kheev yaaj tshws nyuj twm tuaj noj zaub tim taw roob nuav le. 4 Mauxe txha txua ob daim txag zeb zoo nkaus le ob daim qub. Taagkig kaaj ntug quas txoog nwg coj ob daim txag zeb nee moog lawm sau roob Xinai lawv le Yawmsaub has. 5 Yawmsaub nyob huv ib tau fuab lug nrug Mauxe sawv ua ib ke hab qha nwg lub npe luj kawg kws hu ua Yawmsaub tsua Mauxe paub. 6 Yawmsaub hlaa Mauxe xub ndag lug moog hab has lug ua suab nrov tawg ntho has tas kuv yog Yawmsaub, yog tug Vaajtswv kws muaj lub sab khuv leej kawg nkaus, ua sab ntev, hlub moog ib txhab ib txhws hab yog tug kws ncaaj nceeg. 7 Kuv yeej ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg ib txheej dhau ib txheej ib tam dhau ib tam. Kuv zaam txem tsua cov tuabneeg ua phem ua qas, kuas yuav rau txem tsua tej xeeb ntxwv moog txug peb plaub tam tuabneeg, tsua qhov puab nam puab txwv tau ua txhum lug lawm. 8 Mauxe txhus caug ndua huv peg teb pe Yawmsaub. 9 Nwg has tsua Yawmsaub tas, Yawmsaub, yog kuv ua hum koj sab tag, thov koj nrug peb moog. Txawm yog cov pejxeem nuav tawv ncauj los xwjpeem, thov koj zaam tej kev phem kev qas kws peb ua, hab zaam peb lub txem. Thov koj leeg yuav peb ua koj cov tuabneeg lauj.

Vaajtswv rov cog lug tseg tsua Mauxe

10 Tes Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv yuav cog lug tseg tsua cov Yixayee. Kuv yuav ua txujci phemfwj taab meeg suavdawg. Tej txujci nuav kuv tseem tsw tau ua tsua ib hai tuabneeg twg kws nyob huv nplajteb nuav pum ib zag le. Tej pejxeem kws nrug koj nyob ua ke nuav yuav pum tej num kws kuv kws yog Yawmsaub ua nuav, tsua qhov kuv yuav ua tej kws ua tsua suavdawg phemfwj tsua mej pum. 11 Mej yuav tsum ua lawv le tej lug kws nub nua kuv yuav qha mej. Kuv yuav lawv cov Amauli, cov Khana-aa, cov Hithai, cov Pelixi, cov Hivai hab cov Yenpu tswv tawm ua mej ntej moog huvsw. 12 Mej yuav tsum ceev faaj zoo tsw xob nrug cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws kws mej yuav moog hov sws cog lug daabtsw hlo le, tsua qhov tej hov yuav ua yej ua ntxab caws tog mej. 13 Kuas mej yuav tsum muab puab tej thaaj teev daab rhuav pov tseg, tsoo puab tej neej zeb teev daab, hab ntuv puab tej neej kws puab teev tug puj daab Ache la huvsw pov tseg. 14 Mej tsw xob pe ib tug txoov daab twg, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws hlub hab khib xeeb mej heev. 15 Tsw xob nrug cov tuabneeg hov cog lug sws raug zoo hlo le, tsua qhov thaus puab ua daab ua qhua puab yuav hu mej moog nrug puab koom ua, nrug puab noj tej zaub mov kws puab tub muab laig tsua daab hab tej txoov daab lawm. 16 Tsaam tes mej tej tub moog yuav puab tej ntxhais lug ua quaspuj tes tej ntxhais hov yeej yuav ntxag mej tej tub tso kuv tseg, hab coj puab tej quasyawg moog nrug puab teev puab tej daab tej ntxoog. 17 Mej tsw xob nchuav daab tooj daab hlau tsua mej pe. 18 Mej yuav tsum ncu ntsoov coj txuj kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb lawv le kuv tub qha tsua mej lawm. Lub hli Anpi kws yog lub ib hlis ntuj mej yuav tsum noj ncuav tsw xyaw keeb kuas txwm xyaa nub, tsua qhov lub hli nuav yog lub kws mej tawm tim lyi teb lug. 19 Mej tej tub hlub hab tej tsaj txhu thawj thawj tug mivnyuas kws yog tug txwv puav leej yog kuv tug huvsw. 20 Kuas mej yuav tsum muab tug mivnyuas yaaj moog txhwv thawj tug mivnyuas luj txwv lug. Yog mej tsw txhwv mej ca le muab tug mivnyuas luj txwv hov luv cej daab pov tseg. Mej yuav tsum txhwv mej tej tub hlub rov qaab lug hab. Tug kws yuav tuaj cuag kuv tsw xob tuaj teg dawb teg nplag. 21 Mej ua num rau nub xwb, nub xyaa mej yuav tsum su. Txawm yog mej yuav maaj cog qoob loos lossws sau qoob loos npaum le caag los xwjpeem mej tsw xob moog ua num. 22 Mej yuav tsum ncu ntsoov ua kevcai noj pluag mov nplej tshab hab ua kevcai tsev pheeb suav tsua thaus mej sau txwv maab txwv ntoo. 23 Mej txhua tug quasyawg yuav tsum tuaj pe kuv kws yog Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv ib xyoos peb zag. 24 Thaus kuv ntab lwm haiv tuabneeg tswv tawm ntawm mej moog hab pub mej muaj nrwm dej nrwm aav daav lawm, mas peb lub swmhawm kws mej tuaj pe kuv hov kuv yuav tsw kheev leejtwg tuaj txeeb mej teb mej chaw le. 25 Thaus mej tua tsaj daws txem mej tsw xob muab tej ncuav kws xyaw keeb coj tuaj pub tsua kuv. Mej tsw xob tseg tej nqaj kws mej ua kevcai hlaa dhau ca txug taagkig tom qaab. 26 Mej yuav tsum muab thawj cov qoob loo kws xub sav huv mej tej teb coj tuaj xyeem tso tsua huv Yawmsaub lub tuam tsev. Mej tsw xob muab maum yaaj lossws maum tshws cov kua mig lug hau nwg tug mivnyuas cov nqaj. 27 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le sau tej lug nuav tseg, tsua qhov tej lug kws kuv cog tsua koj hab cov Yixayee puav leej nyob huv tej lug nuav. 28 Mauxe nrug Yawmsaub nyob sau roob tau plaub caug nub plaub caug mo, nwg tsw noj mov tsw haus dej le. Nwg sau tej lug kws Vaajtswv cog tseg tsua puab, yog kaum txuj kevcai tsua huv ob daim txag zeb.

Mauxe nqeg sau roob Xinai lug

29 Thaus Mauxe coj Vaajtswv tej lug kws sau tsua huv ob daim txag zeb nqeg sau roob Xinai lug Mauxe tsw paub tas nwg lub plhu ci ntsaa quas ab. Nwg lub plhu ci le hov vem yog nwg nrug Yawmsaub thaam. 30 Thaus Aloo hab cov Yixayee pum Mauxe plhu ci ntsaa quas ab puab tsw muaj cuab kaav moog ze Mauxe. 31 Kuas Mauxe hu kuas puab moog tsua ntawm Mauxe tes Aloo hab cov Yixayee tej kev txwj quas laug txha le moog tsua ntawm nwg, nwg nrug puab thaam. 32 Dhau hov thaus cov pejxeem suavdawg tuaj sawv ib ncig nwg, nwg txawm pav tej kevcai kws Yawmsaub has tsua nwg sau roob Xinai huvsw tsua suavdawg noog. 33 Thaus Mauxe has taag nwg muab ib daim ntaub npug nwg lub plhu. 34 Txhua zag kws nwg moog cuag Yawmsaub huv lub tsev sws ntswb nwg muab daim ntaub kws npug lub plhu yaws rhu tseg moog txug thaus nwg tawm rov qaab lug. Thaus nwg tawm lug nwg pav tej lug kws Yawmsaub has txhua lu huvsw tsua cov pejxeem noog. 35 Cov Yixayee pum Mauxe lub plhu ci tes Mauxe rov muab ntaub npug Mauxe lub plhu txug thaus nwg rov moog cuag Yawmsaub dua nwg le maav muab yaws tseg.

Tswv Dim 35

Tswv Dim 36

Tswv Dim 37

Tswv Dim 38

Tswv Dim 39

Tswv Dim 40

Mauxe tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub sws ntswb

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 lub ib hlis ntuj nub xab ib koj yuav tsum tsaa lub tsev ntaub kws yog Yawmsaub lub tsev sws ntswb. 3 Hab muab lub swb xaab kws nrug kuv sws cog lug kws ntim kuv kaum txuj kevcai ca tsua huv lub tsev, hab muab ib daim ntaub kem lub tsev, es ca lub swb xaab nyob tsua ib tog. 4 Nqaa rooj lug txawb ca tsua huv, muab tej pes twj kws swv txawb tsua sau rooj kuas txhwj. Nqaa lub teeb kws muaj xyaa ndiv lug txawb tsua. 5 Txawb lub rooj kub kws hlawv tshuaj tsw-qaab ncaaj tsua ntawm lub swb xaab kws nrug kuv sws cog lug, chaav nrau nuav. Muab daim ntaub dai thaiv lub qhov rooj tsev ntaub. 6 Teeb ib lub thaaj hlawv tsaj xyeem tsua kuv ncaaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub, 7 hab txawb ib phaaj dej tsua ntawm lub tsev ntaub hab lub thaaj kem nruab nraab hab nqaa dej lug tsua huv lub phaaj hov. 8 Muab ntaub xov laj kaab puag ncig lub tsev sws ntswb hov, muab ib daig ntaub dai kaw lub rooj vaag. 9 Thaus mej ua kevcai muab lub tsev ntaub pub tsua kuv mas mej muab roj ywg lub tsev hab ib puas tsaav yaam kws nyob huv, tej hov txha le tswm txaj hab dawb huv hab ua kuv tug. 10 Hab muab roj ywg tsua lub thaaj hab tej pes twj kws swv tsua lub thaaj, mas tej hov txha le tswm txaj hab dawb huv. 11 Hab muab roj ywg lub phaaj dej hab lub phaaj kws tag huv qaab phaaj. 12 Coj Aloo hab nwg cov tub tuaj nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub hab kuas puab ua kevcai ntxuav puab lub cev. 13 Muab cev tsoog pov thawj tsua Aloo naav, hab muab roj ywg tsua nwg. Koj ua le nuav sub nwg txha ua tau pov thawj ua kuv teg num. 14 Coj Aloo cov tub tuaj hab muab tej tsoog ua num tsua puab naav. 15 Muab roj ywg puab ib yaam nkaus le muab ywg puab txwv, puab txha tau ua pov thawj ua kuv teg num. Qhov kws koj muab roj ywg le hov yuav ua tsua puab ua pov thawj moog ib txhws. 16 Mauxe ua txhua yaam lawv le Yawmsaub has. 17 Suav txwj kws puab tawm huv lyi teb lug mas tau kaum ib hlis txhais, mas nub hov Mauxe tsaa Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb, yog xyoo ob lub ib hlis ntuj nub xab ib. 18 Mauxe tsaa lub tsev ntaub lawv le nuav, teem tim cum, tsaa cov taab txag, ndaug laag tsua cov taab txag kws xov hab txhus cov neej, 19 nqug ntaub lug vuv lub tsev txheej huv hab tso dauv lug xov hlo lub tsev, hab vuv txheej sau lawv le Yawmsaub has. 20 Dhau hov nwg muab ob daig txag zeb kws sau Vaajtswv tej lug tso tsua huv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug hab muab ob tug laag lug ntxwg tsua lub swb xaab hab muab lub hau swb xaab kaw tsua. 21 Nwg muab lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug nqaa lug ca tsua huv lub tsev ntaub hab dai daim ntaub kem lub tsev thaiv lub swb xaab lawv le Yawmsaub qha. 22 Mauxe txawb lub rooj tsua huv lub tsev ntaub chaav nrau nuav saab peg. 23 Muab ncuav tso tsua sau lub rooj pub tsua Yawmsaub lawv le Yawmsaub tub qha Mauxe lawm. 24 Nwg muab lub teeb kws muaj xyaa ndiv txawb tsua saab nraag kws ncaaj nkaus lub rooj moog, 25 hab taws teeb tsua ntawm Yawmsaub xub ndag lawv le Yawmsaub tub has tsua Mauxe lawm. 26 Nwg muab lub rooj kub txawb tsua huv lub tsev ti nkaus ntawm daim ntaub kws kem lub tsev, 27 mas hlawv tej moov tshuaj tsw-qaab tsua sau lub rooj kub lawv le Yawmsaub qha tsua Mauxe. 28 Nwg dai ib daig ntaub ua qhov rooj kaw lub tsev ntaub. 29 Nwg teeb ib lub thaaj ca hlawv tej hov txhua chaw xyeem tsua Vaajtswv ncaaj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub. Nwg muab tej hov txhua chaw hlawv xyeem tsua Vaajtswv hab muab qoob loos tso tsua sau xyeem tsua Yawmsaub lawv le Yawmsaub tub has tsua nwg lawm. 30 Nwg txawb lub phaaj dej tsua ntawm lub tsev ntaub hab lub thaaj kem nruab nraab, nwg nqaa dej lug ntim puv nkaus tsua huv lub phaaj. 31 Mauxe hab Aloo hab Aloo cov tub ntaus cov dej huv lub phaaj hov ntxuav teg ntxuav taw. 32 Thaus puab yuav moog huv lub tsev ntaub lossws moog ntawm lub thaaj puab xub ntxuav teg ntxuav taw lawv le Yawmsaub has tsua Mauxe lawm tsaiv, puab le maav moog. 33 Mauxe xov laj kaab puag ncig lub tsev ntaub tsua lub thaaj, hab nwg dai ib daig ntaub kaw lub rooj vaag. Nwg ua ib puas tsaav yaam num hov tav taag nrho huvsw.

Muaj fuab pus lub tsev ntaub

34 Muaj fuab pus quas nti lub tsev ntaub hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab puv nkaus huv lub tsev. 35 Vem le hov Mauxe txha moog tsw tau tsua huv lub tsev ntaub. 36 Thaus tauv fuab txaav tawm ntawm lub tsev ntaub moog, cov Yixayee le maav rhais chaw moog nyob lwm qhov. 37 Yog tauv fuab tsw txaav moog hov twg puab kuj nyob moog txug thaus tauv fuab txaav puab le maav rhais chaw. 38 Lub swmhawm kws cov Yixayee rhais chaw moog tsua hov u hov nuav mas nruab nub puab pum Yawmsaub tauv fuab nyob quas rawv sau ruv tsev ntaub. Mo ntuj puab pum muaj suav tawg cig laam quas lug huv tauv fuab sau lub tsev ntaub.

1 Kevcai 1

Tej kws h1awv xyeem

1 Yawmsaub hu Mauxe ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub sws ntswb tas, 2 ca le has tsua cov Yixayee tas, thaus mej cov leejtwg coj tsaj lossws coj hov txhua chaw tuaj xyeem tsua Yawmsaub, mas kuas coj lawv le tej kevcai kws has nuav. Thaus mej cov leejtwg coj tsaj tuaj xyeem tsua Vaajtswv, mas kiras coj mej tej tshws lossws yaaj lossws nyuj tuaj xyeem. 3 Yog nwg yuav coj nyuj tuaj hlawv xyeem mas kuas coj tug txwv nyuj kws tsw muaj chaw thuaj le, mas caab tuaj tsua ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb lub qhov rooj, sub Vaajtswv txha le txaus sab tsua nwg. 4 Nwg yuav tsum muab teg npuab tsua sau tug txwv nyuj hov lub taubhau, mas Vaajtswv txha txaus sab yuav tug txwv nyuj hov lug theej tug kws coj tuaj xyeem, tes Vaajtswv txha daws tug hov lub txem. 5 Nwg yuav muab tug txwv nyuj tua tsua hov ntawm, mas Aloo tej tub ki kws ua pov thawj le muab cov ntshaav xyeem tsua Yawmsaub, es le muab nchus kuas lu puag ncig lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua Vaajtswv kws nyob ncaaj ntawm lub tsev ntaub sws ntswb lub qhov rooj. 6 Hab nwg muab tug tsaj kws hlawv xyeem hov daim tawv laws es muab lub cev txav ua tej quas yaav. 7 Mas cov pov thawj rauv tawg tsua sau lub thaaj hab muab tawg lug tib tsua sau. 8 Cov pov thawj yuav muab cov nqaj kws muab txav ua tej quas yaav hov hab taubhau hab cov roj tso tsua sau cov suav tawg sau lub thaaj kws xyeem hov. 9 Tug tswv tsaj yuav muab dej ntxuav tej plaab nyuv sab ntsws hab ob ceg qaab, mas tug pov thawj muab hlawv huvsw tsua sau lub thaaj. Yawmsaub nov cov paa kws hlawv hov tsw mas txaus Yawmsaub lub sab. 10 Yog leejtwg yuav muab tshws los yaaj xyeem tsua Vaajtswv, mas kuas tug hov xaiv tug txwv kws zoo kawg tsw muaj chaw thuaj le. 11 Ca nwg tua tug tsaj hov tsua ntawm lub thaaj kws xyeem saab peg, es cov pov thawj muab cov ntshaav nchus kuas lu puag ncig lub thaaj. 12 Thaus nwg muab tug tsaj hov txav ua tej quas yaav tes tug pov thawj yuav muab cov nqaj hab lub taubhau hab cov roj tso tsua sau cov suav tawg sau lub thaaj. 13 Tug kws muab xyeem yuav muab dej ntxuav cov ceg qaab hab tej plaab nyuv sab ntsws, mas tug pov thawj yuav muab cov nuav hlawv huvsw tsua sau lub thaaj. Yawmsaub nov cov paa hov tsw mas txaus Yawmsaub lub sab. 14 Yog leejtwg coj noog tuaj hlawv xyeem tsua Vaajtswv, mas kuas tug hov coj nquab taug lossws nquab nyeg tuaj tua xyeem. 15 Tug pov thawj yuav coj tug noog hov lug tsua ntawm lub thaaj, muab lub taubhau ntswj kuas tu nrho, es muab lub taubhau hlawv xyeem tsua sau lub thaaj. Nwg yuav ca cov ntshaav ndwg lug tsua ib saab thaaj, 16 hab muab tug noog hov lub txa dawj lug pov tseg tsua ntawm lub thaaj saab nub tuaj kws nchuav cov tshauv. 17 Nwg yuav tuav ob saab kauj tis es nqug kuas lub cev nduag kuas tsw xob dua kuas kauj tis tu. Mas tug pov thawj yuav muab tug noog hov hlawv tsua sau lub thaaj. Yawmsaub nov cov paa hov tsw mas txaus Yawmsaub lub sab.

1 Kevcai 2

1 Kevcai 3

1 Kevcai 4

1 Kevcai 5

1 Kevcai 6

1 Kevcai 7

1 Kevcai 8

1 Kevcai 9

1 Kevcai 10

1 Kevcai 11

1 Kevcai 12

Ua kevcai ntxuav cov quaspuj kws yug mivnyuas

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 ca le has tsua cov Yixayee tas, yog tug quaspuj twg muaj mivnyuas hab yug tau yog tub, mas tug puj hov lub cev yuav tsw huv xyaa nub, tsw huv yaam nkaus le nwg ua quaspuj hab. 3 Mas nub kws yim muab tug mivtub hov ua kevcai txav. 4 Tug puj hov tseem yuav caiv ntxwv peb caug peb nub le maav ua kevcai ntxuav qhov kws nwg tu tub es nchuav nchuav cev hov, mas nwg tsw xob kov tej hov txhua chaw tswm txaj kws dawb huv, hab xob moog tsua ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb moog txug thaus kws puv swmhawm es nwg ua kevcai ntxuav nwg lub cev tsaiv. 5 Kuas yog tug quaspuj yug mivnyuas ntxhais mas tug puj hov lub cev yuav tsw huv yaam nkaus- le kws nwg ua quaspuj hab, kuas yuav tsw huv txug ob lub chib su, mas nwg tseem yuav caiv ntxwv rau caum rau nub hab, vem nwg tu tub es nwg nchuav nchuav cev le. 6 Thaus puv nub kws nwg ua kevcai ntxuav nwg lub cev, txawm yog nwg yug nyuas tub nyuas ntxhais los nwg yuav moog cuag tug pov thawj tsua ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb, mas coj ib tug mivnyuas yaaj noob nyoog ib xyoos moog hlawv xyeem, hab ib tug nquab nyeg lossws ib tug nquab taug moog xyeem daws txem. 7 Mas tug pov thawj yuav muab xyeem tsua Yawmsaub hab ua kevcai ntxuav tug puj hov, mas nwg lub cev txha le huv, tsua qhov nwg lub cev lug ntshaav. Nuav yog tej kevcai kws has txug yug mivnyuas, tsw has yug nyuas tub los nyuas ntxhais. 8 Yog tug puj hov nrhav tsw taug ib tug mivnyuas yaaj, tes ca nwg coj ob tug nquab taug lossws ob tug nquab nyeg es muab ib tug hlawv xyeem, muab ib tug xyeem daws txem. Mas tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav tug puj hov mas tug puj hov txha le huv.

1 Kevcai 13

1 Kevcai 14

Tej kevcai ntxuav cov kws mob rua

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 ntawm nuav moog yog tej kevcai ntxuav cov kws mob rua. Nub kws yuav ua kevcai ntxuav tug mob rua mas coj nwg lug cuag tug pov thawj, 3 mas tug pov thawj yuav coj nwg tawm moog tom ntug zog es tshuaj saib tug mob zoo lawm los tsw tau. 4 Yog zoo lawm tug pov thawj yuav has kuas nrhav ob tug noog caj kws huv huv, hab ib nplais nyuas ntoo cab, hab xuv lab hab ib rev nplooj huvxauv tuaj ua kevcai ntxuav. 5 Tug pov thawj yuav has kuas tua ib tug noog tsua sau lub taig aav kws rau cov dej kws nyav ntaus ntawm lub qhov dej txhawv lug tsua huv. 6 Mas tug pov thawj yuav muab tug noog kws tseem caj hab nplais ntoo cab hab rev nplooj huvxauv hab xuv lab raus tsua huv tug noog kws tua lawm cov ntshaav, 7 mas yuav nchus ntshaav tsua tug kws mob rua hov xyaa zag, tes le has tsua tug mob rua hov tas, koj lub cev huv lawm. Mas tug pov thawj yuav muab tug noog kws tseem caj tso dim moog tsua tom xub tsuag. 8 Tug kws ua kevcai ntxuav hov yuav muab nwg cov rwg tsho ntxhua hab chais plaub hau hab chais nwg tej plaub ib ce huvsw, hab daa dej, tes nwg kuj huv lawm. Txwj hov moog nwg moog tau huv zog, kuas yuav pw nrau tog tsev xyaa nub. 9 Mas nub kws xyaa nwg yuav rov chais plaub hau huvsw hab chais fwj txwv, chais plaub muag, chais plaub ib ce huvsw, hab nwg yuav ntxhua rwg tsho hab daa dej, mas nwg txha huv. 10 Nub kws yim nwg yuav coj ob tug mivnyuas yaaj yog txwv, hab ib tug mivnyuas xyuas yaaj muaj ib xyoos kws tsw muaj chaw thuaj le, hab coj peb ki luv moov mog kws ntse roj txwv kav laaj hab ib nyuas qaab lib roj txwv kav laaj tuaj xyeem. 11 Tug pov thawj yuav coj tug kws tuaj ua kevcai ntxuav hov hab tej hov txhua chaw lug tsua ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb. 12 Tug pov thawj yuav coj ob tug nyuas txwv yaaj hov ib tug hab cov roj hov moog xyeem daws txem daws vej sub vej sw. Tej kws muab xyeem nuav poob ua pov thawj le feem. 13 Tug pov thawj tua tug mivnyuas yaaj hov tsua huv chaav nrau kws puab tua tsaj lug daws txem hab puab tua tsaj lug hlawv xyeem, tsua qhov tas cov kws coj lug xyeem daws txem daws vej sub vej sw kuj zoo ib yaam le cov kws coj lug xyeem daws txem kws poob ua cov pov thawj feem hab yog yaam kws zoo kawg nkaus. 14 Tug pov thawj yuav coj tug yaaj kws xyeem hov cov ntshaav ib txha lug pleev tsua tug kws ua kevcai ntxuav hov saab taub ntsej xws hab pleev tsua nwg tug taub teg xws hab pleev tsua nwg tug taub taw xws. 15 Tug pov thawj yuav coj ib ntswv roj txwv kav laaj lug hab, mas muab laub tsua huv tug pov thawj txhais xwb teg phem, 16 es muab txhais ntiv teg xws lug raus cov roj hov mas muab ndiv xyaa zag taab meeg ntawm Yawmsaub lub xub ndag. 17 Mas tug pov thawj yuav muab cov roj kws tseem tshuav huv xwb teg hov ib txha lug pleev tug kws ua kevcai ntxuav hov saab taub ntsej xws hab pleev tsua tug taub teg xws hab tug taub taw xws, muab pleev plooj tsua cov ntshaav kws tub pleev lug ua kevcai daws txem daws vej sub vej sw. 18 Tug pov thawj yuav muab cov roj kws tseem tshuav huv tug pov thawj txhais teg pleev tsua tug kws ua kevcai ntxuav hov taubhau, txha yog ua kevcai ntxuav tav. 19 Tug pov thawj yuav xyeem tug tsaj daws txem hab ua kevcai ntxuav tug hov. Dhau hov tug pov thawj le tua tsaj lug hlawv xyeem, 20 hab muab moov mog xyeem nrug tug tsaj hov ua ke tsua sau lub thaaj. Tug pov thawj yuav ua kevcai ntxuav tug mob rua lawv le nuav, mas tug hov txha le huv tau. 21 Yog tug hov pluag heev es nrhav tsw taug npaum le nuav mas kuas nwg nrhav ib tug mivnyuas yaaj kws yog txwv lug xyeem daws txem daws vej sub vej sw, ntxuav nwg lub cev kuas huv. Nwg yuav coj ib kiluv moov mog kws ntse roj, hab ib qaab lib roj txwv kav laaj tuaj xwb, 22 hab coj ob tug nquab taug lossws ob tug mivnyuas nquab nyeg tuaj, mas muab ib tug xyeem daws txem muab ib tug hlawv xyeem. 23 Nub kws yim nwg yuav coj tuaj cob tsua tug pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub es sub txha le tau ua kevcai ntxuav nwg. 24 Mas tug pov thawj yuav coj tug mivnyuas yaaj hov hab cov roj txwv kav laaj hov moog ua kevcai cev xyeem tsua Yawmsaub. 25 Nwg yuav muab tug mivnyuas yaaj kws xyeem daws txem daws vej sub vej sw hov tua, es muab cov ntshaav hov ib txha lug pleev tsua tug kws ua kevcai ntxuav hov saab taub ntsej xws hab pleev tsua tug taub teg xws hab tug taub taw xws. 26 Tug pov thawj yuav laub roj tsua huv tug pov thawj lub xwb teg phem, 27 hab muab ntiv teg raus cov roj huv xwb teg hov ndiv xyaa zag taab meeg Yawmsaub lub xub ndag. 28 Mas tug pov thawj yuav muab cov roj kws nyob huv txhais teg pleev tug kws ua kevcai ntxuav saab taub ntsej xws hab pleev tug taub teg xws hab tug taub taw xws, pleev tsua tuab qhov kws pleev cov ntshaav xyeem daws txem daws vej sub vej sw. 29 Nwg yuav muab cov roj kws tseem tshuav huv nwg txhais teg pleev tug kws ua kevcai ntxuav hov taubhau, es txha ntxuav tau nwg. 30 Mas nwg yuav xyeem cov nquab taug lossws cov nquab nyeg, 31 muab ib tug noog xyeem daws txem, muab ib tug hlawv xyeem nrug cov moov mog ua ke. Mas tug pov thawj txha ua kevcai ntxuav tau tug hov. 32 Nuav yog cov mob rua kws nrhav tsw taug hov txhua chaw lug xyeem ntxuav nwg lub cev le feem.

1 Kevcai 15

1 Kevcai 16

Nub daws txem

Aloo ob tug tub raug tuag tsua thaus kws ob tug laam coj suav tawg moog xyeem tsua Yawmsaub, mas dhau hov ntawm Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 koj has tsua koj tug tijlaug Aloo tas, nwg yuav nkaag ntawm daim ntaub tsua huv lub chaw kws zoo kawg nkaus lawv le kuv teem kuas nwg nkaag xwb, vem tas lub chaw hov yog lub chaw kws kuv tshwm lug tsua huv tauv fuab kws nyob sau lub hau swb xaab kws nrug kuv cog lug. Yog nwg ca le moog tsua huv lawv le nwg sab xaav xwb mas nwg yuav tuag. 3 Aloo tuaj tau huv lub chaw kws zoo kawg nkaus lawv le has nuav, yog coj ib tug txwv nyuj mog moog xyeem daws txem, hab coj ib tug txwv yaaj moog hlawv xyeem. 4 Nwg yuav xub daa dej es naav tsoog pov thawj, yog lub tsho ntaub maag ntev, hab lub rwg ntaub maag kws tuab lu, hab sa txuj hlaab tawv, hab ntoo txuj phuam. 5 Hab nwg yuav coj cov pejxeem ob tug txwv tshws tuaj xyeem daws txem, hab ib tug txwv yaaj tuaj hlawv xyeem. 6 Aloo yuav muab ib tug txwv nyuj xyeem daws nwg hab nwg tsev tuabneeg le txem, 7 tes nwg tsua coj ob tug tshws hov moog tsua ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb, 8 mas muab ob tug tshws hov rhu ntawv, muab ib tug rhu tsua Yawmsaub muab ib tug rhu tsua Axaxee. 9 Tug tshws kws rhu tau tsua Yawmsaub, tes Aloo yuav muab xyeem daws txem, 10 kuas tug kws rhu tau tsua Axaxee hov, mas yuav muab xyeem caj tsua Yawmsaub, es ua kevcai daws cov pejxeem le kev txhum tsua tug tsaj hov rws, tes le muab tso tsua tom tebchaws ntuj nraag cis dos. 11 Thaus Aloo yuav xyeem tug txwv nyuj daws nwg hab nwg tsev tuabneeg le txem, 12 mas Aloo yuav muab lub yag rau ncaig tawg yawm cov ncaig tawg kws cig quas plawg ntawm lub thaaj xyeem hov txhua chaw, coj nrug ob taus teg moov tshuaj tsw-qaab kws tuav mog mog lawm moog tsua huv lub chaw zoo kawg nkaus, 13 es muab cov moov tshuaj tsw-qaab hov tso taab meeg Yawmsaub tsua sau cov ncaig tawg. Cov paa tsw-qaab hov yuav auv laum nkaus lub hau swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug, sub nwg txha tsw tuag. 14 Aloo yuav xuas ntiv teg tub cov ntshaav nyuj hov lug nchus tsua lub hau swb xaab saab kws npuas lub chaw pe, le muab nchus tsua thaaj aav ntawm lub chaw pe xyaa zag. 15 Tes Aloo tsua tua tug tshws kws yuav xyeem daws cov pejxeem le txem, hab coj cov ntshaav tshws hov moog tsua huv lub chaw zoo kawg nkaus, mas muab cov ntshaav tshws hov moog ua ib yaam le cov ntshaav nyuj hab, yog muab nchus tsua sau lub hau swb xaab saab kws npuas lub chaw pe, hab nchus tsua ntawm lub chaw pe. 16 Ua le nuav mas txha le ntxuav tau lub chaw zoo kawg nkaus kuas huv, vem yog tim cov Yixayee tej kev phem kev qas hab puab tej kev faav xeeb hab puab suavdawg lub txem. Aloo yuav tsum muab ntshaav ua kevcai ntxuav lub tsev ntaub sws ntswb kuas huv, vem tas lub tsev ntaub nyob huv plawv puab lub zog kws tsw huv. 17 Txwj thaus kws Aloo moog ua kevcai ntxuav lub chaw zoo kawg nkaus kuas huv moog txug thaus kws Aloo ua kevcai ntxuav nwg hab nwg tsev tuabneeg hab cov pejxeem Yixayee le kev txhum taag es nwg tawm lug mas tsw xob kheev leejtwg nyob huv lub tsev sws ntswb. 18 Aloo yuav tawm moog tsua ntawm lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw, hab ua kevcai ntxuav lub thaaj hov. Nwg yuav muab ntshaav txwv nyuj ntshaav tshws pleev plaub tug kub kws nyob ntawm plaub lub kaum thaaj hov, 19 hab xuas ntiv teg tub ntshaav nchus tsua lub thaaj hov xyaa zag, txha ntxuav tau lub thaaj hov kuas huv, es cov Yixayee tej kev phem kev qas txha tsw xob puag tsuas lub thaaj. 20 Thaus kws Aloo ua kevcai ntxuav lub chaw zoo kawg nkaus hab lub tsev sws ntswb hab lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw hov taag lawm, mas nwg yuav muab tug tshws kws xaiv tsua Axaxee lawm xyeem caj tsua Yawmsaub. 21 Mas Aloo tsua muab ob txhais teg npuab tsua sau tug tshws caj hov lub taubhau, es leeg cov Yixayee suavdawg le txem hab puab tej kev faav xeeb kev phem huvsw kuas poob tsua sau tug tshws hov taubhau, mas kuas tug kws tub thov tau ca lawm lug coj tug tshws hov moog tso tsua tom tebchaws ntuj nraag cis dos, 22 tes tug tshws hov yuav rws puab tej kev txhum kev phem kev qas hov huvsw moog tsua tej tebchaws kws tsw muaj tuabneeg nyob. 23 Tes Aloo yuav nkaag lug tsua huv lub tsev ntaub, mas yuav muab cev tsoog pov thawj kws nwg tub naav moog huv lub chaw zoo kawg nkaus hov hloov khaws ca tsua hov ntawm. 24 Mas Aloo yuav ntxuav cev ntawm cov dej kws nyob huv ib lub chaw dawb huv, es naav nwg cev rwg tsho, tes le tawm lug muab tug txwv yaaj kws daws nwg hab cov pejxeem le txem hlawv xyeem. 25 Nwg yuav muab tug tsaj kws xyeem daws txem hov cov roj moog hlawv tsua sau lub thaaj. 26 Tug kws coj tshws moog tso tsua tebchaws ntuj nraag cis dos mas yuav tsum ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej, nwg le maav lug tau tsua huv zog. 27 Mas yuav coj tug txwv nyuj hab tug tshws kws xyeem daws txem kws Aloo tub coj cov ntshaav moog ua kevcai ntxuav kev txhum huv lub chaw zoo kawg nkaus hov cov nqaj moog hlawv tsua nrau lub zog, yog hlawv cov nqaj hab cov tawv hab cov nyuv pov tseg. 28 Tug kws coj moog hlawv hov yuav ntxhua nwg cev rwg tsho hab daa dej, nwg le maav lug tau huv lub zog. 29 Muab tej kevcai nuav tsua mej suavdawg coj moog ib txhws. Lub xyaa hli nub xab kaum mej hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob yuav tsum yoo ib nub mov hab tsw xob ua ib yaam num daabtsw le. 30 Nub hov yuav ua kevcai ntxuav mej lub txem hab tej kev phem kev qas, mas mej yuav dawb huv. 31 Nub hov yog nub kws caiv zoo zoo mas mej yuav tsum yoo ib nub mov hab tsw xob ua ib yaam num daabtsw le. Tej nuav yog tej kevcai kws mej yuav coj hab ua moog ib txhws le. 32 Tug kws raug muab roj laub tsua sau taubhau es tsaa ua pov thawj hlub nyob leej txwv chaw, mas nwg yuav naav tsoog pov thawj lug ua kevcai ntxuav suavdawg tej kev txhum kev phem kev qas. 33 Nwg yuav ua kevcai ntxuav tej kev txhum kev phem kev qas kws puag tsuas lub chaw zoo kawg nkaus hab lub tsev ntaub sws ntswb hab lub thaaj hab cov pov thawj hab cov pejxeem suavdawg. 34 Tej nuav yog tej kevcai kws mej suavdawg yuav coj moog ib txhws. Yuav ua kevcai ntxuav cov Yixayee tej kev txhum kev phem kev qas ib xyoos ib zag. Mas Mauxe kuj ua lawv le kws Yawmsaub has tsua nwg.

1 Kevcai 17

Ntshaav yog yaam kws tswm txaj

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 has tsua Aloo hab nwg cov tub hab cov Yixayee suavdawg tas, ntawm nuav moog yog tej kevcai kws Yawmsaub has ca. 3 Yog cov Yixayee leejtwg tua nyuj lossws tua yaaj tua tshws xyeem tsua Yawmsaub, 4 kuas tsw coj tuaj tua tsua ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb, mas tug hov ua txhum Vaajtswv kevcai. Nwg tau ua ntshaav lug pov tseg, mas muab tug hov tshem tawm huv Vaajtswv cov tuabneeg moog. 5 Mej pheej moog tua tsaj tom tej nraag laj xyeem tsua Yawmsaub, kuas txwj nuav moog mej yuav tsum coj tsaj tuaj tsua ntawm tug pov thawj kws nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub mas muab tug tsaj hov tua ua chaw nrug Vaajtswv sws raug zoo. 6 Mas tug pov thawj yuav muab cov ntshaav tsaj hov nchus kuas lu puag ncig lub thaaj kws nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub, es muab cov roj hlawv ua cov paa tsw-qaab kws txaus Yawmsaub lub sab. 7 Cov Yixayee tsw xob saib tsw taug Yawmsaub es moog tua tsaj xyeem tsua cov daab tshws tom tej tshaav zaub. Mej yuav tsum coj qhov kevcai nuav moog ib txhws le. 8 Hab Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj has tsua puab tas, tsw has cov Yixayee los yog, lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob los yog, leejtwg muab tsaj hlawv xyeem lossws xyeem tsaj los hov txhua chaw, 9 yog nwg tsw coj cov kws xyeem hov tuaj xyeem tsua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub tsua Yawmsaub, mas muab tug yawm hov tshem tawm huv Vaajtswv haiv tuabneeg moog.

Txwv xob noj ntshaav

10 Yog cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob noj cov nqaj kws txhaam ntshaav, mas Yawmsaub yuav ua chawj chim tsua tug kws noj hov, hab yuav muab nwg tshem tawm huv nwg haiv tuab neeg moog. 11 Txujsa nyob huv cov ntshaav, Yawmsaub txha kuas mej muab cov ntshaav laub tsua sau lub thaaj txha daws tau mej tej kev txhum pov tseg. Cov ntshaav kws yog txujsa daws tau lub txem. 12 Vem le nuav Yawmsaub txha has tsua cov Yixayee tas, tsw xob kheev mej hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob noj cov nqaj kws txhaam ntshaav le. 13 Cov Yixayee lossws lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob leejtwg moog tua cov tsaj qus hab noog kws huv huv sab lug noj, mas yuav muab cov ntshaav laub huvsw tseg, hab muab moov aav faus tsua. 14 Txujsa nyob huv cov ntshaav, mas kuv txha has tsua cov pejxeem Yixayee tas, mej tsw xob noj cov nqaj kws txhaam ntshaav hlo le. Yog leejtwg noj ntshaav tes yuav raug muab tshem tawm huv Yawmsaub cov tuabneeg moog. 15 Cov Yixayee los yog, lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob los yog, leejtwg noj tej tsaj kws nwg tuag nwg lossws tej kws lwm tug tsaj tum tuag, mas nwg lub cev yuav tsw huv ib nub tsaus ntuj, mas nwg yuav tsum ntxhua nwg cov rwg tsho hab daa dej. 16 Yog nwg tsw ntxhua rwg tsho hab daa dej mas nwg yuav raug nwg lub txem.

1 Kevcai 18

1 Kevcai 19

Kevcai dawb huv hab ncaaj nceeg

1 Yawmsaub has kuas Mauxe has tsua cov Yixayee tas, 2 mej suavdawg yuav tsum ua tuabneeg zoo kawg nkaus, tsua qhov kuv kws yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub yog tug kws zoo kawg nkaus. 3 Mej suavdawg yuav fwm nam fwm txwv, hab su txhua nub su lawv le kuv tub qha mej lawm. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 4 Mej tsw xob tso kuv tseg es moog pe txoov daab, hab nchuav daab nyaj daab kub daab tooj coj lug tsua mej pe. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 5 Thaus kws mej xyeem tsaj ua chaw nrug kuv sws raug zoo mas yuav xyeem lawv le kevcai kuv txha yuav tug tsaj hov. 6 Mej ca le muab tug tsaj kws mej xyeem hov noj tsua nub kws mej ua kevcai xyeem lossws nub qaab. Yog tshuav yaam twg nyob txug nub peb mas muab hlawv huvsw pov tseg, 7 vem yog tsw huv lawm. Yog leejtwg noj tes kuv yuav tsw yuav tug tsaj hov. 8 Cov kws tau noj le hov yuav raug txem vem tas nwg muab yaam kws xyeem tsua kuv hov ua zoo le tej kws tsw tau muab xyeem tsua kuv lawm hab, mas muab tug hov tshem tawm huv kuv cov tuabneeg moog. 9 Thaus kws mej suavdawg hlais nplej huv laj, mas tsw xob hlais cov kws npuas ntug laj kuas taag, hab tsw xob rov moog hlais tej ntxaib naab. 10 Tsw xob rov moog xawb de tej tsuas txwv maab huv teb, hab tsw xob khaws tej txwv kws poob, tseg tej hov ca tsua cov pluag kws txom nyem hab lwm haiv tuabneeg. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 11 Mej tsw xob ua tub saab hab koom luas noj, hab tsw xob daag. 12 Tsw xob tuav kuv lub npe yeem lug daag, yog pem txwv le hov mas tub yog saib tsw taug kuv lub npe. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 13 Mej tsw xob quab yuam leejtwg, tsw xob nyag leejtwg hab lws leejtwg. Tsw xob se j cov tub zug tej nqe zug ca ib mos kaaj ntug. 14 Mej tsw xob foom cov kws laag ntseg, hab tsw xob muab daabtsw lug cuab cov dig muag kev ua tsua puab dawm. Mej yuav tsum ntshai kuv. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 15 Mej tsw xob tu plaub tsw ncaaj. Mej tsw xob tuaj hlo cov pluag tog, hab tsw xob saib cov kws ua luj ntsej muag. Mej yuav tsum tu ncaaj tu nceeg tsua suavdawg. 16 Tsw xob moog lig xaiv. Yuav paab tug kws luas muab ab ham tsua lub qhov tuag kuas dim lawv le kws mej paub tseeb tas nwg tsw txhum. Kuv yog Yawmsaub. 17 Tsw xob chim quas rawv leejtwg tsua nruab sab, mej yuav tsum moog nrug nwg has kuas sws hum, sub nwg txha tsw ua chaw tsua mej raug txem. 18 Mej tsw xob pauj taub tsua leejtwg hlo le, hab tsw xob ntxub quas rawv leejtwg. Mej yuav tsum hlub luas tej ib yaam le mej hlub mej lub cev. Kuv yog Yawmsaub. 19 Mej yuav tuav kuv txujkev. Mej tsw xob muab mej tej tsaj ib yaam tso taw tsua dua ib yaam ua txuam tsoov. Mej tsw xob muab ob yaam noob qoob lug tseb sws xyaw tsua huv tuab daim teb, hab tsw xob muab cov ntaub kws yog ob yaam xuv lug xaws naav. 20 Yog leejtwg nrug tej nkauj qhev kws lwm tug tub qhab lawm kuas tsw tau txhwv hlo pw, mas yuav muab rau txem, kuas tsw xob muab rau txem tuag, vem yog tsw tau txhwv nwg. 21 Tug quasyawg kws moog nrug pw hov yuav coj ib tug txwv yaaj moog tsua ntawm lub qhov rooj tsev sws ntswb es muab xyeem tsua Vaajtswv daws txem daws vej sub vej sw. 22 Tug pov thawj yuav muab tug txwv yaaj hov ua kevcai xyeem tsua Vaajtswv es ntxuav tug yawm hov le txem, mas Vaajtswv yuav daws nwg lub txem. 23 Thaus kws mej moog txug huv lub tebchaws Khana-aa es mej cog txhua yaam txwv ntoo, mas yuav caiv peb xyoos xob de cov txwv hov noj. 24 Xyoo kws plaub mas muab cov txwv hov de xyeem tsua kuv kws yog Yawmsaub, txha yog ncu kuv tshaav ntuj. 25 Mas xyoo kws tswb mej le noj tau cov txwv hov, mas txha le txw txwv new tsua mej. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 26 Mej tsw xob noj cov nqaj kws txhaam ntshaav. Mej tsw xob ua yeeg swv. 27 Mej tsw xob chais cov plaub hau ntawm nplooj ntseg hab txav mej cov fwj txwv. 28 Yog muaj tuabneeg tuag los mej tsw xob muab mej lub cev hlais, hab tsw xob thuam yeem tsua mej lub cev. Kuv yog Yawmsaub. 29 Tsw xob muab mej tej ntxhais tso ua nkauj muag cev tsua tom tej tsev daab txha tsw ua tsua tej ntxhais poob koob, tsaam mej lub tebchaws yuav ua tebchaws muag cev, hab mej yuav moog teev daab. 30 Txhua nub su mej yuav su, hab fwm lub chaw kws pe kuv. Kuv yog Yawmsaub. 31 Tsw xob moog thov luas ua neeb. Yog mej moog thov tes mej yuav tsw huv. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 32 Mej yuav fwm cov laug, hab ntshai kuv. Kuv yog Yawmsaub. 33 Yog lwm haiv tuabneeg nrug mej nyob huv mej lub tebchaws mas tsw xob tswm txom puab. 34 Mej yuav ua zoo tsua puab ib yaam le mej ua tsua mej cov. Mej yuav hlub puab ib yaam le mej hlub mej. Mej yuav ncu tas mej kuj txeev moog nyob lyi teb es puab hu mej ua lwm haiv tuabneeg. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 35 Mej tsw xob muab mej raab teev ua ntxo luas, hab tsw xob muab mej txuj hlua ntsuag txaav kuas noj luas, hab xob muab lub thoob kws tsw hum luj tsua luas. 36 Mej yuav tsum swv cov teev hab lub thauj kws hum txaj xwb, hab swv lub thoob kws hum xwb. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj mej tawm huv lyi teb lug. 37 Mej yuav ua lawv le kuv tej kevcai hab kuv tej lug huvsw. Kuv yog Yawmsaub.

1 Kevcai 20

Rau txem tsua tug tsw noog lug

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 ca le has tsua cov Yixayee tas, cov Yixayee los lwm haiv tuabneeg kws lug nrug cov Yixayee nyob, yog leejtwg muab tub ki tsua puab tua xyeem daab Maule, mas kuas cov pejxeem xuas pob zeb muab nwg ntaus tuag. 3 Kuv yuav ca caub tsua tug hov, es muab nwg tshem tawm huv kuv cov tuabneeg moog, vem tas nwg tau muab nwg le mivnyuas tsua daab Maule, mas puag tsuas kuv lub tsev ntaub kws tswm txaj lawm, hab ua tsua luas saib tsw taug kuv lub npe. 4 Yog has tas cov pejxeem tsw quav ntsej qhov kws tug hov muab nwg le tub ki tsua daab Maule, es tsw xuas pob zeb muab nwg ntaus kuas tuag, 5 mas kuv yuav ca caub tsua tug hov hab nwg tsev tuabneeg hab cov kws nrug nwg tso kuv tseg es moog teev daab Maule. Kuv yuav muab puab tshem tawm huv kuv cov tuabneeg moog. 6 Leejtwg moog thov luas ua neeb, mas kuv yuav ca caub tsua tug hov hab muab nwg tshem tawm huv kuv cov tuabneeg moog. 7 Mej yuav ua tug kws zoo kawg nkaus, tsua qhov kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 8 Ca le ua lawv nraim kuv txujkev, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws muab mej tu kuas zoo kawg nkaus. 9 Yawmsaub has tas txhua tug kws tshev nwg nam nwg txwv tsw zoo mas muab tug hov tua pov tseg. Qhov kws nwg tuag hov mas nwg ua nwg rws. 10 Yog leejtwg nrug luas tej quaspuj pw, mas xuas pob zeb muab ob tug kws sws deev hov ntaus kuas tuag. 11 Leejtwg nrug nwg txwv quaspuj pw mas yog nwg saib tsw taug nwg txwv, mas xuas pob zeb muab ob tug kws sws deev hov ntaus kuas tuag. Qhov kws ob tug tuag yog ob tug ua tsua ob tug rws. 12 Yog leejtwg nrug nwg tug nyaab pw, mas xuas pob zeb muab ob tug hov ntaus kuas tuag. Qhov kws ob tug tuag yog ob tug ua ob tug rws. 13 Yog ob tug quasyawg pw ua ke ua nam txwv yaam le yog quaspuj quasyawg mas yog qhov kws vuab tsuab kawg, mas muab ob tug tua pov tseg. Qhov kws ob tug tuag hov yog ob tug ua ob tug rws. 14 Leejtwg yuav tau quaspuj es tseem yuav nam tais ua quaspuj hab, mas yog ua phem heev, mas muab peb tug hov hlawv huvsw pov tseg, sub txha le tsw muaj qhov kev phem nuav tsua huv mej cov. 15 Yog yawm twg deev tsaj txhu mas xuas pob zeb muab tug yawm hov hab tug tsaj hov ntaus kuas tuag. 16 Yog tug puj twg deev tsaj txhu, mas mej xuas pob zeb muab tug quaspuj hov hab tug tsaj hov ntaus kuas tuag. Qhov kws ob tug tuag le hov yog ob tug ua ob tug rws. 17 Yog leejtwg yuav nwg tej muam hlub los muam yau kws yog nwg txwv le ntxhais los nwg nam le ntxhais ua quaspuj, mas yog ua qhov kws txaaj muag heev, mas yuav muab ob tug rhuav ntsej muag taab meeg suavdawg, hab muab ob tug tshem tawm huv mej moog. Yog nwg yuav nwg tej muam nwg txha yuav tsum rws nwg lub txem. 18 Yog tug quasyawg twg nrug tug quaspuj kws tseem coj ntxhua pw, mas muab ob tug tshem tawm huv mej moog, yog ob tug ua tsw huv lawm. 19 Yog leejtwg nrug nwg nam tug tais laug lossws tug nam hluas pw, lossws nrug nwg txwv tug muam hlub los muam yau pw, mas ob tug yuav tsum rws ob tug lub txem. 20 Yog leejtwg nrug nwg tug puj laug lossws tug nam ntxawm pw, tub yog nwg muab nwg tug yawm laug lossws tug txwv ntxawm taubhau tsuj tsua huv aav lawm, mas ob tug kws sws deev hov yuav raug txem. Ob tug yuav mooj tsw muaj mivnyuas moog ib txhws le. 21 Yog leejtwg ca le txeeb nwg tug nam tij lossws tug nam ntxawm moog yuav mas yog nwg muab nwg tug tijlaug los tug kwv taubhau tsuj tsua huv aav, mas kuj yog nwg ua tsw huv lawm, tes ob tug yuav mooj tsw muaj mivnyuas le. 22 Yawmsaub has tas mej yuav ua lawv le kuv tej kevcai hab kuv tej lug huvsw, es sub lub tebchaws kws kuv coj mej moog txeem hov txha tsw muab mej ntuav tawm moog. 23 Mej tsw xob xyum lawv le cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws hov tej kevcai. Kuv saamswm muab puab lawv tswv tawm, sub mej txha tau moog nyob. Cov tuabneeg hov vuab tsuab hab ua txhum luj kawg le mas kuv txha ntxub puab. 24 Kuv tub cog lug tsua mej tas, mej suavdawg yuav tau lub tebchaws aav rog kws zoo ua noj ua haus hov ua mej tug, mas kuv yuav pub tsua mej tag tag le. Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub kws muab mej cais tawm huv ib tsoom tebchaws le tuabneeg lug txawb tsua lub chaw sab. 25 Vem le nuav mas mej yuav tsum muab tej tsaj cais, yog cais cov tsaj kws huv hab cov kws tsw huv, hab cais cov noog kws huv hab cov kws tsw huv. Mej tsw xob noj tej tsaj hab tej noog kws tsw huv, tsua qhov kuv tub muab tej hov cais ua yaam kws tsw huv tsua mej lawm. Yog mej noj tes mej yuav tsw huv. 26 Mej yuav tsum ua tuabneeg zoo kawg nkaus, hab mej yuav ua kuv tug, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws zoo kawg nkaus. Kuv tau muab mej cais tawm huv ib tsoom tuabneeg lug txawb tsua lub chaw sab mas mej txha ua kuv tuab leeg le tuabneeg xwb. 27 Tug quaspuj quasyawg twg kws ua txwv neeb txwv yaig mas ca le xuas pob zeb ntaus kuas tuag. Qhov kws nwg tuag hov yog nwg ua nwg rws.

1 Kevcai 21

1 Kevcai 22

1 Kevcai 23

Kevcai noj lawv swmhawm

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 ca le has tsua cov Yixayee tas, tej kevcai kws paam noj lawv le swmhawm tsua Vaajtswv tsua thaus cov Yixayee tuaj sablaaj pe kuv muaj le nuav. 3 Mej ua num rau nub, mas nub kws xyaa yog nub su kws yuav su tug tug, yog nub kws yuav sablaaj pe kuv. Mas nub hov mej tsw xob ua num, txawm yog mej nyob hov twg los xwj, nub su yog Yawmsaub nub. 4 Ntawm nuav moog yog cov kevcai kws noj haus lawv swmhawm tsua Vaajtswv. Mej yuav pav tej swmhawm hov tsua suavdawg paub.

Noj mov hlaa dhau hab ncuav tsw xyaw keeb

5 Lub ib hlis xab kaum plaub thaus tsaus ntuj quas zuag mej yuav chiv noj pluag mov hlaa dhau ua koob meej tsua Yawmsaub, 6 hab nub kws xab kaum tswb yog ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb. Mej yuav noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub. 7 Nub kws chiv mas mej yuav sa blaaj pe kuv, mej tsw xob ua num nyaav. 8 Mej yuav xyeem cov qoob kws hlawv tsua Yawmsaub kuas puv xyaa nub. Nub kws xyaa kuj yog sablaaj pe Vaajtswv, mas mej xob ua num nyaav.

Kevcai xyeem thawj teg qoob

9 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 10 ca le has tsua cov Yixayee tas, thaus mej lug txug lub tebchaws kws kuv muab tsua mej, es sau tej qoob huv lub tebchaws hov, mas mej coj thawj teg qoob kws mej hlais thawj phaum moog tsua cov pov thawj, 11 mas tug pov thawj yuav coj teg qoob hov moog cev xyeem tsua Yawmsaub, mas Yawmsaub txha le txaus sab tsua mej. Mas dhau nub su kws yog nub ib tug pov thawj yuav muab ua kevcai cev xyeem tsua Vaajtswv. 12 Nub kws mej ua kevcai xyeem teg qoob mas mej muab ib tug mivnyuas txwv yaaj noob nyoog ib xyoos kws tsw muaj chaw thuaj le lug hlawv xyeem tsua Vaajtswv, 13 hab hlawv ob kiluv cov moov mog zoo zoo kws tub muab du xyaw roj txwv kav laaj xyeem ua ke tsua Vaajtswv. Yawmsaub nov cov paa hov mas txaus Yawmsaub lub sab. Hab mej muab ib lib kua txwv maab xwv lug xyeem ua ke. 14 Cov qoob tshab hov mas mej xob noj nyoog hab xob muab kib noj hab xob muab ua ncuav noj moog txug nub kws mej coj thawj teg qoob tuaj xyeem tsua Vaajtswv tsaiv. Mej yuav coj tej kevcai nuav moog ib txhws le.

Xyeem qoob tshab

15 Suav txwj nub ib kws tug pov thawj ua kevcai xyeem mej teg qoob moog puv xyaa lub chib su, 16 mas suav kuas puv tswb caug nub, puv nkaus xyaa lub chib su, nub ib mas mej muab cov qoob tshab ua ncuav tuaj xyeem tsua Yawmsaub. 17 Mej yuav muab ob kiluv moov mog ua ib lub ncuav xyaw keeb, mas txhua yim yuav coj cov ncuav nuav ob lub tuaj ua kevcai xyeem thawj phaum qoob tsua Yawmsaub. 18 Suavdawg yuav koom teg muab xyaa tug mivnyuas yaaj muaj ib xyoos, hab ib tug txwv nyuj, hab ob tug tshws kws tsw muaj chaw thuaj hlo le tuaj hlawv xyeem tsua Yawmsaub, muab hlawv xyeem ua ke nrug cov ncuav xyeem hab ib co kua txwv maab xwv. Mas Yawmsaub nov cov paa hov txha hum Yawmsaub lub sab. 19 Mej muab ib tug txwv tshws lug xyeem daws txem, hab muab ob tug nyuas txwv yaaj muaj ib xyoos coj lug xyeem ua chaw nrug Vaajtswv sws raug zoo. 20 Tug pov thawj yuav ib txhwj muab ob tug nyuas txwv yaaj hab cov ncuav cev xyeem tsua Yawmsaub, mas cov kws muab xyeem hov yuav poob ua cov pov thawj le feem, tej kws xyeem hov yog tej kws tswm txaj. 21 Nub hov mej yuav sablaaj pe Vaajtswv, tsw xob ua num nyaav. Txawm yog mej nyob hov twg los mej hab mej caaj ceg yuav coj qhov kevcai nuav ib txhws le. 22 Thaus mej hlais nplej hab hlais lwm yaam qoob, mas tsw xob hlais cov kws npuas ntug laj, hab tsw xob rov moog hlais tej ntxaib naab, ca muab tseg tsua cov pluag kws txom nyem, hab lwm haiv tuabneeg. Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv.

Lub peb caug

23 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 24 ca le has tsua cov Yixayee tas, lub xyaa hli nub xab ib mej suavdawg yuav tsum su tug tug ib nub. Thaus kws nov suab raaj xyu nrov mas mej tuaj sablaaj pe Vaajtswv. 25 Mej tsw xob ua num nyaav, hab mej coj cov kws hlawv xyeem tuaj xyeem tsua Yawmsaub.

Nub daws txem

26 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 27 lub xyaa hli nub xab kaum mas yog ua kevcai daws suavdawg lub txem. Nub hov mej yuav yoo ib nub mov hab tuaj sablaaj pe Yawmsaub, hab coj hov txhua chaw tuaj hlawv xyeem tsua Yawmsaub. 28 Nub hov mej tsw xob ua num daabtsw le, tsua qhov yog nub kws ua kevcai daws txem. 29 Nub hov mas yog leejtwg noj ib yaam daabtsw tes muab nwg txhem tawm huv Vaajtswv cov tuabneeg moog. 30 Nub hov yog leejtwg ua num daabtsw mas Yawmsaub yuav muab tug hov tua kuas tuag. 31 Txawm yog mej nyob hov twg los mej hab mej caaj ceg yuav coj qhov kevcai nuav moog ib txhws le. 32 Nub xab cuaj thaus tsaus ntuj quas zuag mej yuav tsum su moog txug nub xab kaum thaus tsaus ntuj quas zuag, hab yoo mov tsw xob noj ib yaam daabtsw le.

Kevcai nyob tsev pheeb suav

33 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 34 ca le has tsua cov Yixayee tas, lub xyaa hli nub xab kaum tswb yog nub kws chiv ua kevcai nyob tsev pheeb suav, yuav nyob puv xyaa nub. 35 Thawj nub mej yuav sablaaj pe Vaajtswv, mas mej tsw xob ua num nyaav. 36 Yuav coj hov txhua chaw tuaj hlawv xyeem kuas puv xyaa nub. Nub kws yim mas sablaaj pe Vaajtswv hab coj hov txhua chaw tuaj hlawv xyeem tsua Vaajtswv lawv le kevcai. Mej tsw xob ua num, nub hov mas mej yuav xwb tsua Vaajtswv xwb. 37 Tej nuav yog kevcai noj haus lawv le swmhawm kws teem ca es pub koob meej tsua Yawmsaub tsua thaus mej sablaaj pe nwg, hab xyeem tej hov txhua chaw hab tej tsaj kws hlawv xyeem hab tej tsaj kws xyeem hab tej qoob kws xyeem hab tej kua txwv maab tsua nwg lawv le kws teem ca hov. 38 Tej kevcai nuav yog yuav coj tshaaj tej kws nub su mej txeev coj. Tej kws xyeem nuav kuj yog tej kws tshaaj tej kws mej txeev xyeem hab tej kws mej yeem lug tas yuav pub hab tej kws mej zoo sab pub. 39 Thaus lub xyaa hli xab kaum tswb kws mej sau tej qoob loos lug tsev taag lawm, mas mej yuav muaj kev noj haus xyaa nub. Thawj nub hab nub kws yim mas su tug tug le. 40 Thawj nub mas mej xaiv mej cov txwv ntoo kws zoo kawg hab cov nplooj toov laaj hab cov ceg ntoo kws muaj nplooj ntxhuv ntxhuv coj moog ua kevcai sablaaj pub koob meej tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, mas mej yuav muaj kev zoo sab xyaa nub. 41 lb xyoos mej yuav coj txuj kevcai nuav xyaa nub. Mej hab mej caaj ceg yuav coj qhov kevcai nuav moog ib txhws le. hi Mej cov Yixayee txhua tug yuav nyob huv tsev pheeb suav xyaa nub, 43 sub mej caaj ceg txha le paub tas thaus Yawmsaub coj cov Yixayee tawm huv lyi teb lug hov Yawmsaub ca puab nyob huv tsev pheeb suav. Yawmsaub yog mej tug Vaajtswv. 44 Mas Mauxe txha le pav tsua cov Yixayee paub txug tej kevcai noj haus kws Yawmsaub teem ca.

1 Kevcai 24

Saib Vaajtswv lub teeb

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 koj has tsua cov Yixayee kuas coj cov roj txwv kav laaj zoo zoo tuaj saam tsua lub teeb kws muaj xyaa ndiv huv lub tsev ntaub, es sub lub teeb txha le cig sws luag. 3 Aloo naj mo taws lub teeb hov huv lub tsev ntaub chaav nrau daim ntaub kws thaiv lub swb xaab taab meeg Yawmsaub kuas cig ib mos kaaj ntug. Mej hab mej caaj ceg yuav coj qhov kevcai nuav moog ib txhws le. 4 Aloo pheej tu xyaa ndiv teeb hov tsua sau tug neej kws tseem kub kuas cig lawv le swmhawm tsua ntawm Yawmsaub lub xub ndag.

Cov ncuav kws pub tsua Vaajtswv

5 Muab kaum ob kiluv moov mog zoo zoo ua kaum ob lub ncuav. 6 Muab cov ncuav nuav tso ua ob leej tsua sau lub rooj kws luam cov tseem kub, tso ib leej rau lub tsua ntawm Vaajtswv lub xub ndag, 7 hab muab cov moov tshuaj tsw-qaab kws zoo kawg nkaus tso lawv ob leej ncuav, es muab cov moov tshuaj hlawv xyeem nyob cov ncuav chaw tsua Yawmsaub. 8 Txhua nub su Aloo yuav muab ncuav txawb tsua sau lub rooj taab meeg Yawmsaub. Cov Yixayee yuav coj le nuav moog ib txhws le. 9 Cov ncuav nuav mas yog poob ua Aloo hab nwg cov tub le feem, mas ca puab noj tsua huv ib lub chaw kws zoo, vem yog yaam zoo kawg nkaus kws tau huv cov kws muab xyeem tsua Yawmsaub es poob ua cov pov thawj tug.

Saib tsw taug Vaajtswv mas raug txem

10 Thaus hov muaj ib tug tub, nwg nam yog cov Yixayee nwg txwv yog cov lyi. Nwg nam npe hu ua Chelaumi. Chelaumi txwv npe hu ua Tinpli, yog xeem Ntaaj. Tug tub hov nrug cov Yixayee ib tug tub sws tshe huv cov Yixayee lub zog, 11 mas tug puj Yixayee tug tub hov tau saib tsw taug Yawmsaub hab tshev Yawmsaub, mas puab coj nwg tuaj cuag Mauxe. 12 Puab muab tug yawm hov kaw moog txug thaus kws puab paub tas Yawmsaub has kuas ua le caag tsua nwg. 13 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 14 coj tug kws tshev hov tawm tsua nrau lub zog, es kuas cov kws nov nwg tshev muab teg npuab tsua sau tug kws tshev hov taubhau qha tas tug hov txhum, tes kuas cov tuabneeg suavdawg xuas pob zeb muab tug kws tshev hov ntaus kuas tuag, 15 es koj has tsua cov Yixayee tas, leejtwg tshev Vaajtswv mas tug hov yuav raug txem, 16 yog yuav raug lub txem tuag. Lwm haiv tuabneeg los yog, cov Yixayee los yog, thaus leejtwg saib tsw taug Yawmsaub lub npe mas ib tsoom Yixayee yuav xuas pob zeb muab nwg ntaus kuas tuag. 17 Tug kws tua tuabneeg tuag mas nwg yuav raug txem tuag. 18 Tug kws tua luas le tsaj txhu yuav tsum muab tsaj pauj tsaj, yog sav pauj sav. 19 Yog leejtwg ua tsua nwg kwvtij zej zog lub cev puag, nwg ua tsua luas puag le caag mas ua kuas nwg puag zoo ib yaam le hov hab. 20 Muab txhaa luv pauj txhaa luv, muab qhov muag pauj qhov muag, nav pauj nav. Luas ua kuas puag le caag, kuj ua kuas luas puag ib yaam le hov hab. 21 Yog leejtwg tua luas le tsaj mas yuav tsum pauj. Tug kws tua tuabneeg mas yuav raug lub txem tuag. 22 Kuv muab txuj kevcai nuav tsua mej cov Yixayee hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob coj, vem tas kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 23 Thaus Mauxe has le hov tsua cov Yixayee, tes puab txawm coj tug kws tshev Vaajtswv hov tawm tsua nrau lub zog, hab xuas pob zeb muab ntaus tuag. Cov Yixayee ua lawv le kws Yawmsaub has ca tsua Mauxe.

1 Kevcai 25

1 Kevcai 26

Noog lug tau moov zoo

1 Yawmsaub has tas mej tsw xob ua txoov daab hab xob txaug tej tug moj zeeg hab ua tej tug neej, hab tsw xob muab pob zeb txaug ua tej tug txoov daab lug txawb tsua huv mej lub tebchaws tsua mej pe, vem tas kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub. 2 Mej yuav ua lawv le tej swmhawm kws tu ca fwm kuv hab saib lub chaw kws pe kuv tswm txaj. Kuv yog Yawmsaub. 3 Yog mej suavdawg ua lawv le kuv txuj kevcai hab noog kuv lug, 4 mas kuv yuav pub naag lug lawv lub caij lub nyoog tsua mej, mas mej yuav tau qoob loos, hab tej ntoo los yuav txw txwv, 5 mej tej qoob los yuav ntsu, mas yuav muaj qoob sau moog txug lub caij de txwv maab, hab lub swmhawm de txwv maab los yuav muaj de ntev moog txug lub caij cog qoob, mas mej yuav muaj noj tsw tshaib le, hab nyob kaaj nyob zoo. 6 Kuv yuav pub kev thaaj yeeb tsua huv lub tebchaws, mej suavdawg yuav pw zoo, tsw muaj leejtwg yuav ua tsua mej ntshai. Kuv yuav lawv tej tsaj nyaum tawm huv lub tebchaws, hab yuav tsw muaj tuabneeg ua rog tsua mej lub tebchaws le. 7 Mej yuav ntaus yeej mej cov yeeb ncuab. 8 Mej tswb leeg yuav lawv tau ib puas tug yeeb ncuab, mej cov ib puas leej yuav lawv tau ib vaam leej yeeb ncuab. 9 Hab kuv yuav foom moov zoo tsua mej hab ua kuas mej caaj ceg fuam vaam coob, hab kuv yuav ua lawv le kuv tej lug cog tseg kws yog kuv feem tsua mej. 10 Mej yuav muaj qoob noj dhau naj dhau xyoo, hab mej yuav muab cov qub theej es muab lub chaw lug rau cov tshab. 11 Kuv yuav nyob huv kuv lub tsev ntaub kws tswm txaj, hab yuav tsw tso mej tseg. 12 Kuv yuav nrug nraim mej hab ua mej tug Vaajtswv, hab mej ua kuv cov pejxeem. 13 Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub kws coj mej tawm huv tyi teb lug, es mej txha tsw tau ua puab qhev. Kuv tub muab puab tug fwjchim kws quab yuam mej rhu pov tseg lawm, mej txha sawv tau ntseg.

Lub txem kws tsw noog lug

14 Yawmsaub has tas yog mej tsw noog kuv lug mej yuav raug txem. 15 Yog mej tsw coj kuv txuj kevcai, hab tsw noog kuv lug, es mej txha tsw ua lawv kuv txuj kevcai huvsw, hab tseem muab kuv txuj kevcai rhuav, 16 mas kuv yuav ua kev txhawj kev ntshai kev puam tsuaj kev mob nkeeg lug ua tsua mej dig muag hab yuav ua tsua mej suavdawg txujsa sem quas zug. Mej suavdawg yuav cog pov tseg do do, vem tas mej cov yeeb ncuab yuav ntaus yeej es tau tej hov noj. 17 Kuv yuav ca caub tsua mej, tes mej yuav swb mej cov yeeb ncuab, cov kws ntxub mej yuav kaav mej. Tsw muaj leejtwg lawv mej los mej yuav ca le tswv. 18 Thaus kws ua le nuav lawm mej suavdawg tseem tsw noog kuv lug hab, tes kuv yuav rau txem nyaav dhau xyaa npaug tsua mej qhov kev txhum hab. 19 Kuv yuav muab mej txujkev khaav theeb hab mej tug zug ua kuas puam tsuaj. Yuav tsw muaj naag lug mas mej lub tebchaws yuav qhuav hab tawv le hlau. 20 Mej suavdawg yuav nkim daag zug do do xwb, vem tas mej lub tebchaws yuav tsw zoo qoob, hab tej txwv xyoob txwv ntoo los yuav tsw txw txwv. 21 Yog has tas mej tseem tiv kuv hab tsw noog kuv lug, mas kuv yuav coj kev tswm txom kev mob nkeeg lug tsua mej nyaav dhau qhov qub xyaa npaug tsua sau hab. 22 Kuv yuav tso tsaj nyaum lug tsua huv plawv mej, mas yuav lug tum mej tej tub ki hab tum mej tej tsaj nyeg hab ua tsua mej tshuav tsawg, sub mej tej kev txha tsw muaj tuabneeg taug. 23 Yog kuv tub nplawm mej le nuav los mej tseem tsw noog kuv lug, mej tseem sawv tiv kuv hab, 24 mas kuv yuav sawv tiv mej suavdawg hab kuv yuav rau txem tsua mej nyaav dua qhov qub xyaa npaug. 25 Kuv yuav tso tuabneeg tuaj ua rog tsua mej, rau txem tsua mej, vem mej tsw ua lawv le kws cog lug ca. Yog tas mej sau zog lug nyob huv moos los kuv yuav tso mob phem lug tsua sau mej, mas mej yuav poob tsua huv cov yeeb ncuab txhais teg. 26 Kuv yuav ua kuas mej tsw muaj mov noj, mas kaum tug quaspuj yuav koom cub ncuav huv tuab lub tsu, vem tsw muaj txaus cub dua tsua ib qho. Cub sav mas le muab faib, noj taag los tsw tsau. 27 Tub ua le nuav los mej tseem tsw noog kuv lug, tseem sawv tiv kuv, 28 mas kuv yuav npau tawg hab swv zug tiv mej heev, hab kuv yuav rau txem tsua mej nyaav dua qhov qub xyaa npaug, 29 tes mej yuav tshaib heev, mej yuav noj mej cov mivnyuas le nqaj. 30 Kuv yuav muab mej tej chaw teev daab sau tej roob ua puam tsuaj, hab txav mej tej thaaj hlawv moov tshuaj tsw-qaab pov tseg, hab muab mej lub cev tuag nrum tsuam tsua sau mej cov txoov daab. Mej vuab tsuab kawg le, kuv yuav ntxub mej. 31 Kuv yuav ua kuas mej tej moos pob taag nyob do quas cuas, hab ua kuas tej chaw kws mej ua txuj pe kuv puam tsuaj hab kuv tsw yuav tej kws mej coj tuaj xyeem tsua kuv. 32 Kuv yuav ua kuas mej lub tebchaws qhuav nkig quas nkuav, ua kuas mej cov yeeb ncuab kws tuaj nyob los yuav phemfwj hab. 33 Hab kuv yuav coj tuabneeg tuaj ua rog tsua mej, mas mej yuav tawg tsw quas sua moog nrug lwm yaam tuabneeg nyob, mas mej lub tebchaws yuav nyob do quas cuas hab mej tej moos yuav pob taag tsw muaj tuabneeg nyob. 34 Thaus mej moog nyob huv mej cov yeeb ncuab lub tebchaws mas mej lub tebchaws yuav tau su. 35 Mej lub tebchaws yuav tau su pauj tej kws mej tsw kheev tsua su lug lawm. 36 Kuv yuav ua kuas mej cov kws nrug luas nyob ntshai kawg le. Cua ntsawj tej nyuas nplooj qhua yaa xwb los mej yuav ca le tswv, mej tswv cuag le tswv tub rog. Tub tsw muaj yeeb ncuab nyob ze los mej yuav tswv qaug pawg quas yawg. 37 Tub tsw muaj tuabneeg lawv los mej yuav tswv sws phoom qaug zum quas zawg, hab mej yuav tsw muaj zug tiv mej cov yeeb ncuab. 38 Mej yuav qaug tuag tsua huv luas teb luas chaw, mej cov yeeb ncuab lub tebchaws yuav noj mej. 39 Mej suavdawg kws tseem tshuav nyob los mej yuav sem quas zug tsua huv mej cov yeeb ncuab lub tebchaws, vem yog tim mej hab mej cov laug lub txem. 40 Yog puab leeg puab hab puab tej laug lub txem kws tau faav xeeb, hab qhov kws puab tau sawv tiv kuv, 41 es kuv txha tiv puab suavdawg hab coj puab moog tsua huv puab cov yeeb ncuab lub tebchaws, yog thaus puab txu puab lub sab hab tso puab lub sab tawv, hab puab raug puab lub txem dhau lawm, 42 tes kuv yuav ncu txug lu lug kws kuv cog tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj, hab kuv yuav rov cog lug tsua puab has tas puab yuav tau rov moog nyob puab lub tebchaws. 43 Kuas kuv yuav xub muab cov tuabneeg huv lub tebchaws hov t6hem moog, sub lub tebchaws txha tau su, hab puab yuav tsum raug puab lub txem kuas dhau, vem yog puab tau tso kuv txuj kevcai hab kuv tej lug tseg. 44 Txawm ua le hov los xwj, thaus kws puab nyob huv puab cov yeeb ncuab lub tebchaws los kuv kuj tsw muab puab tso tseg txhua tug huvsw, hab tsw muab puab ua puam tsuaj taag nrho huvsw. Yog kuv muab puab ua puam tsuaj taag tes kuj yog kuv rhuav lu lug kws kuv cog tseg, vem kuv yog puab tug Vaajtswv Yawmsaub. 45 Kuv yuav rov cog lug tsua puab ib yaam le kuv cog tsua puab puj koob yawm koob tsua thaus kws kuv tug fwjchim coj puab tawm huv lyi teb lug taab meeg ib tsoom tebchaws suavdawg, es kuv kws yog Yawmsaub txha tau ua puab tug Vaajtswv. 46 Tej nuav yog Yawmsaub tej kevcai hab tej lug kws nwg muab tsua cov Yixayee swv, yog nwg muab tsua Mauxe sau lub roob Xinai.

1 Kevcai 27

Xwm Txheej Taug Kev 1

Xwm Txheej Taug Kev 2

Xwm Txheej Taug Kev 3

Xwm Txheej Taug Kev 4

Xwm Txheej Taug Kev 5

Xwm Txheej Taug Kev 6

Tej kevcai kws cov ua Naxi yuav tsum coj

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 has tsua cov Yixayee yog leejtwg yuav tuaj cog lug tseg ua Yawmsaub tug tuabneeg Naxi (kws txhais tas yug muab yug pub tsua Vaajtswv) mas tsw has quaspuj quasyawg huvsw, 3 tug hov yuav tsum caiv tsw haus kua txwv maab xwv hab tsw haus cawv. Nwg tsw xob haus ib yaam daabtsw kws muaj kua txwv maab xyaw hlo le hab xob noj tej txwv maab tsw has txwv maab nyoog txwv maab qhuav los xob noj le. 4 Thaus nwg tseem ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi nwg tsw xob noj ib yaam txwv maab le, txawm yog tej noob txwv hab tej tawv txwv los nwg tsw xob noj. 5 Thaus nwg tseem ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi nwg tsw xob txav plaubhau hab chais fwj txwv hlo le. Nwg yuav tsum coj lawv le tej lug kws nwg cog tseg txug thaus puv swmhawm kws nwg ua kevcai tav lawm. Hab nwg yuav tsum tseg nwg cov plaubhau hab fwj txwv ca ntev. 6,7 Nwg tej plaubhau yog lub kam kws qha tas nwg yog Vaajtswv le lawm. Yog le hov nwg tsw xob moog ze tej tuabneeg tuag, txawm yog nam txwv, kwvtij, nkauj muam tuag los xwjpeem, nwg tsw xob moog ze, yog nwg moog ze, mas nwg lub cev tsw huv lawm. 8 Thaus nwg tseem ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi nwg yeej yog Yawmsaub tug. 9 Yog nyob nyob laam ca le muaj ib tug tuabneeg tuag ze ua tsua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi cov plaubhau tsw huv lawm, tug tuabneeg Naxi nuav yuav tsum tog xyaa nub nwg le maav txav plaubhau hab chais fwj txwv tseg, nwg txha rov ua tau tuabneeg dawb huv. 10 Nub yim nwg yuav tsum muab ib nkawg nquab taug lossws ib nkawg nquab nyeg tuaj tsua tug pov thawj ntawm lub qhov rooj tsev ntaub kws yog Yawmsaub lub chaw nyob. 11 Tug pov thawj yuav muab ib tug nquab lug xyeem daws lub txem, hab muab ib tug lug tua hlawv pub tsua Vaajtswv Yuav tsum ua le nuav txha ntxuav tau nwg tej kev txhum kws nwg nyob ze tug tuag hov, hab tuab nub hov nwg yuav tsum rov muab nwg tej plaubhau kws yuav tuaj sau taubhau pub tsua Yawmsaub ua Yawmsaub tug dua. 12 Hab nwg yuav tsum rov muab nwg lub cev pub dua tsua Yawmsaub tsua qhov lub swmhawm kws nwg xub cog lug tseg ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi tsw tswm txaj lawm vem nwg ua tsua nwg cov plaubhau tsw huv lawm. Nwg yuav tsum caab ib tug yaaj kws noob nyoog ib xyoos tuaj tua daws txem. 13 Thaus leejtwg tub moog ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi puv swmhawm lawm, nwg yuav tsum moog tom Vaajtswv lub tsev ntaub lub qhov rooj, 14 hab caab peb tug tsaj zoo zoo tuaj tua xyeem tsua Yawmsaub, yog ib tug txwv yaaj kws noob nyoog ib xyoos tua hlawv xyeem tsua Vaajtswv hab ib tug maum yaaj kws noob nyoog ib xyoos tua daws txem hab ib tug txwv yaaj tua pub tsua Vaajtswv ua chaw sws raug zoo. 15 Dua le hov nwg yuav tsum muab ib choo ncuav tsw xyaw keeb kws yog muab cov moov zoo zoo ua, muaj qee lub muab xyaw roj txwv kav laaj es puab ua tej lub tuab tuab, muaj qee lub muab roj txwv kav laaj pleev es puab ua tej lub nyag nyag. Hab muab ib co qoob hab ib co kua txwv maab xwv tuaj pub tsua Vaajtswv lawv le kevcai. 16 Tug pov thawj yuav tsum coj tej nuav ib txha tuaj tua daws txem, ib txha tua hlawv xyeem tsua Yawmsaub. 17 Muab tug txwv yaaj hab choo ncuav xyeem tsua Yawmsaub ua chaw sws raug zoo, muab qoob loos hab cov kua txwv maab xwv pub tsua Vaajtswv huvsw. 18 Tug tuabneeg Naxi yuav tsum tuaj chais plaubhau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub hab coj nwg tej plaubhau moog pov hlawv tsua huv lub cub tawg kws saamswm hlawv tug tsaj kws xyeem tsua Vaajtswv ua chaw sws raug zoo hov. 19 Thaus tug pov thawj muab ceg teg yaaj hau sav lawm, tes nwg yuav muab ib lub ncuav tuab hab ib lub ncuav nyag kws nyob huv choo tso tsua huv tug tuabneeg Naxi txhais teg. 20 Dhau hov tug pov thawj yuav tsum coj tej nuav coj moog xyeem tsua Yawmsaub, es tseg ca ua yaam kws tswm txaj tsua tug pov thawj. Lub hauv nrob hab yaaj ceg teg puav leej yog tug pov thawj le lawv le kevcai ib txwm yeej muab tsua nwg yuav. Dhau hov mas tug tuabneeg Naxi haus tau kua txwv maab xwv tsw caiv lawm. 21 Tej kws has taag lug nuav puav leej yog tej kevcai kws cov tuabneeg Naxi yuav tsum coj. Kuas yog ib tug tuabneeg Naxi twg nwg cog lug tseg has tas nwg yuav pub ntau dua le kevcai kuas nwg pub, tes nwg yuav tsum ua kuas tau tav quas log lawv le nwg tub cog lug tseg lawm.

Lu lug foom moov zoo

22 Yawmsaub kuas Mauxe has tsua Aloo hab Aloo tej tub has tas, 23 thaus mej foom koob foom moov tsua cov Yixayee mej ca le foom lawv le tej lug kws has nraag nuav. 24 Thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua mej hab pov fwj pov yocm mej. 25 Thov Yawmsaub hlub mej hab khuv leej mej hab ua sab ntev tsua mej. 26 Thov Yawmsaub tsaa muag saib mej hab pub mej tau nyob kaaj sab quas lug. 27 Yawmsaub has tas yog puab tuav kuv lub npe foom koob foom moov tsua cov Yixayee, mas kuv txha le foom.

Xwm Txheej Taug Kev 7

Xwm Txheej Taug Kev 8

Xwm Txheej Taug Kev 9

Coj kevcai hlaa dhau zag ob

1 Xyoo ob lub ib hlis, yog thaus cov Yixayee tub tawm huv lyi teb lug yuav txwm ib xyoos, mas Yawmsaub has tsua Mauxe huv tebchaws ntuj nraag cis dos Xinai tas, 2 kuas cov Yixayee ua kevcai hlaa dhau lawv le kws teem ca, 3 yog ua tsua lub hlis nuav nub xab kaum plaub thaus tsaus ntuj quas zuag. Cov Yixayee yuav ua kevcai hlaa dhau lawv le tej kevcai kws has ca. 4 Mauxe txha has tsua cov Yixayee kuas ua kevcai hlaa dhau, 5 mas puab suavdawg txha ua kevcai hlaa dhau tsua lub ib hlis xab kaum plaub thaus tsaus ntuj quas zuag huv tebchaws ntuj nraag cis dos Xinai. Cov Yixayee kuj ua lawv le txhua yaam kws Yawmsaub has tsua Mauxe. 6 Muaj qee leej quasyawg kws cev tsw huv vem yog puab kov cov tuag, puab txha ua tsw tau kevcai hlaa dhau tsua nub hov, mas nub hov puab txha lug cuag Mauxe hab Aloo, 7 mas has tsua Mauxe tas, peb tsw huv vem yog peb tau kov cov tuag. Ua caag yuav txwv tsw kheev peb nrug cov Yixayee xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub tsua nub kws teem ca. 8 Mas Mauxe has tsua puab tas, ua sab ntev tog, es kuv swm noog saib Yawmsaub yuav has le caag txug mej qhov. 9 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 10 ea le has tsua cov Yixayee tas, yog mej cov lossws yog mej caaj ceg leejtwg cev tsw huv vem yog kov cov kws tuag, lossws yog moog kev deb, kuj kheev tug hov ua kevcai hlaa dhau, 11 kuas ca nwg ua tsua lub ob hlis xab kaum plaub thaus tsaus ntuj quas zuag. Mo hov nwg yuav tsum noj cov ncuav tsw xyaw keeb hab noj cov txum lom kws ab quas qhe xwb. 12 Nwg tsw xob tseg ib yaam daabtsw txug thaus kaaj ntug. Nwg tsw xob luv tug yaaj kws ua kevcai hlaa dhau cov pob txhaa. Nwg yuav tsum ua lawv le txuj kevcai hlaa dhau txhua yaam huvsw. 13 Huas tug kws lub cev huv hab tsw moog kev deb, kuas tseem tsw ua kevcai hlaa dhau, mas muab tug hov tshem tawm huv kuv haiv tuabneeg moog, vem nwg tsw coj hov txhua chaw tuaj xyeem tsua kuv lawv le kws teem ca. Mas tug hov yuav raug txem. 14 Yog lwm haiv tuabneeg tuaj nrug mej nyob es xaav ua kevcai hlaa dhau tes nwg yuav tsum ua lawv le tej kev huvsw. Koj ca le muab kevcai tsua puab cov kws yog lwm haiv tuabneeg ib yaam le muab tsua cov Yixayee.

Tauv fuab roog ze ze lub tsev ntaub

15,16 Nub kws puab tsaa Yawmsaub lub tsev ntaub sws ntswb, nub hov muaj ib tau fuab lug roog ze ze lub tsev ntaub. Mo ntuj tauv fuab hov cig laam quas lug ib yaam le cov nplaim tawg. 17 Yog thaus twg tauv fuab txaav tawm moog tes cov Yixayee le maav rhais chaw moog nyob lwm qhov. Tauv fuab moog nreg thaaj twg puab le maav rov tsaa puab tej tsev ntaub nyob thaaj ntawm. 18 Puab rhais chaw nyob hab tsuam chaw nyob lawv le Yawmsaub qha. Thaus tauv fuab tsw txaav moog hov twg puab ca le nyob lub qub chaw. 19 Yog tauv fuab pheej nyob quas rawv ntau nub sau ruv tsev ntaub, cov Yixayee ua lawv le Yawmsaub has, puab tsw rhais chaw moog hov twg le. 20 Muaj qee zag tauv fuab nyob sau lub ruv tsev ntaub ob peb nub xwb. Txawm yog nyob ntev tsw ntev los cov Yixayee puav leej nyob tuab ywv lub qub chaw, puab tsw rhais chaw moog le. Yog Yawmsaub kuas puab nyob, puab kuj nyob. Yog Yawmsaub kuas puab moog puab le moog. 21 Muaj qee zag tauv fuab tsua theem ib mos xwb. Yog thaus twg tauv fuab txaav moog, puab txawm rhais chaw lawv tauv fuab. 22 Txawm yog tauv fuab yuav theem ib ob nub, ib hlis lossws ib xyoos los xwjpeem, puab kuj nyob rawv tog tsw rhais chaw moog le. Kuas yog tauv fuab txaav moog puab txawm sau nraa rhais chaw moog hab. 23 Puab rhuav hab tsaa puab tej tsev ntaub nyob lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe qha puab.

Xwm Txheej Taug Kev 10

Cov Yixayee chiv sawv kev yuav moog tebchaws tshab

33 Thaus cov Yixayee tawm ntawm Vaajtswv lub roob Xinai moog, puab taug kev moog peb nub ke. Puab tso ib co tuabneeg kwv lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug ua ntej moog nrhav ib lub chaw zoo tsua puab tsuam. 34 Txhua zag kws puab rhais chaw nyob Yawmsaub tauv fuab nyob quas rawv sau puab taag nub le. 35 Txhua zag kws puab kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug tawm moog, Mauxe has tas, Yawmsaub, thov koj ua tsua koj tej yeeb ncuab tawg tswv ua saab ua sua, hab tej tuabneeg kws ntxub koj tswv nkaag quas log moog. 36 Txhua zag kws puab txu lub swb xaab Mauxe has tas, Yawmsaub, thov koj rov lug cuag cov Yixayee tsev tuab' neeg kws coob ua npoj quas log suav tsw txheeb.

Xwm Txheej Taug Kev 11

Lub chaw Thanpela

1 Tej pejxeem ywg ywg puab tej kev txom nyem tsua Yawmsaub. Thaus nwg nov puab ywg le hov nwg chim tsua puab heev, nwg txha tso suav tawg hlawv puab, mas puab tej tsev txha kub nyab taag ib tog zog. 2 Puab tsaa ncauj thov Mauxe paab mas Mauxe thov Yawmsaub tes suav tawg txha le tuag. 3 Vem suav tawg kub puab hab puab tej chaw nyob, suavdawg txha hu lub chaw hov has tas Thanpela. (Thanpela txhais has tas suav tawg kub.)

Mauxe xaiv xyaa caum leej ua kev txwj quas laug

4 Lwm haiv tuabneeg kws nrug cov Yixayee moog ua ke hov puab nqhes nqaj heev. Txawm yog cov Yixayee los puab puav leej ywg ywg has tas peb nqhes nqaj heev hwv lawm. 5 Thaus peb nyob nraag lyi teb peb tau ntseg ntau kawg noj tsw taag le, tsw tau them ib npam le. Peb tau noj dib noj dib toob hab tau noj qej noj dog. 6 Kuas nwgnuav peb qhuav sab quas qhawv, tsua qhov peb tsw muaj daabtsw noj le, tsuas yog cov nyuas mana xwb. 7 Mana zoo le lub noob zaub txhwb qab kws daaj quas lig. 8,9 Mo ntuj thaus lwg lug mana txawm poob nrug lwg lug, thaus kaaj ntug suavdawg moog khaws coj lug zum lossws tuav ua moov, muab hau kuas sav le maav muab puab ua ncuav. Cov mana hov qaab ib yaam le tej moov xyaw roj txwv kav laaj kws luas cub ua ncuav noj. 10 Suavdawg nyag tawm tuaj sawv pawg quas yawg ntawm nyag lub qhov rooj tsev ntaub ywg zum quas zawg. Thaus Mauxe nov suavdawg tej suab ywg, Mauxe ntxhuv sab tsua qhov Yawmsaub chim heev tsua puab. 11 Nwg has tsua Yawmsaub tas, ua caag koj ua nruj ua tswv tsua kuv. Ua caag koj tsw zoo sab tsua kuv. Vem le caag koj tsaa kuv ua tug saib cov tuabneeg nuav. 12 Kuv tsw yog tug kws tswm puab lossws tso puab lug ua neej nyob. Ua caag koj kuas kuv tu puab hab muab puab puag tsua huv xub ndag yaam le puab yog mivnyuas mog, hab coj puab moog kuas txug lub tebchaws kws koj cog lug tseg tas koj yuav muab tsua puab puj koob yawm koob. 13 Kuv yuav moog nrhav nqaj hov twg txha txaus cov tuabneeg nuav noj. Puab pheej taij kuas kuv muab nqaj tsua puab noj. 14 Tej tuabneeg nuav ua nraa nyaav heev tsua kuv, kuv nreg tsw taug puab. 15 Yog koj yeej yuav ca kuv nreg tej nuav xwb, thov koj muab kuv tua pov tseg kuv txha tsw txug tiv koj tej kev nruj kev tswv dua lawm. 16 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le moog hu tej kev txwj quas laug kws txawj coj pejxeem fuabfwm xyaa caum leej tuaj cuag kuv ntawm lub tsev ntaub kws yog kuv lub chaw nyob nuav, koj kuas puab lug sawv ze ze koj. 17 Kuv yuav lug nrug koj thaam hab kuv yuav muab kuv tug Ntsuj Plig kws kuv pub tsua koj ib txha faib tsua puab, puab txha paab tau koj rws lub nraa nuav tsw xob ca koj tuab leeg rws xwb. 18 Koj has tsua cov pejxeem tas, Vaajtswv has tas mej yuav tsum tu mej lub cev lub sab huvsw kuas huv tog pigkig, mej yuav tau nqaj noj. Yawmsaub tub nov mej lub suab taij, hab nov mej ywg ywg has tas mej nqhes nqaj, hab nov mej has tas mej nyob nraag lyi teb yeej zoo dua le lug nyob ntawm nuav. Nwgnuav Yawmsaub yuav muab nqaj tsua mej noj, mej yeej yuav tsum noj. 19 Tsw yog mej yuav tau noj ib nub ob nub, lossws tswb rau nub, lossws kaum nub los neeg nkaum nub xwb, 20 mej yuav muaj noj ib hlis kuas mej dhuav hlo ntaag. Muaj tej xwm nuav tuaj tub yog vem mej tso Yawmsaub kws nrug nraim mej nyob pov tseg, hab mej ywg ywg tas ua caag mej yuav tawm huv lyi teb lug lawm. 21 Mauxe has tsua Yawmsaub tas, tej tuabneeg -kws kuv coj nuav muaj rau xeem leej dag, es koj has tas koj yuav muab nqaj kuas txaus puab noj ib hlis, 22 es yuav tua pes tsawg tug nyuj hab pes tsawg tug yaaj txha le txaus puab noj. Ntshai muab taag nrho tej ntseg huv hav txwv coj lug txha le txaus puab noj tsau kab. 23 Yawmsaub teb tas koj xaav tas kuv tsw muaj fwjchim ua tau tej nuav nua lov. Nwgnuav koj yuav pum tas muaj tseeb lawv le kuv tej lug tag los tsw muaj. 24 Mauxe txha moog has qha tsua cov pejxeem lawv le Yawmsaub has. Mauxe hu xyaa caum leej kev txwj quas laug tuaj ua ke, nwg kuas puab moog sawv vej Vaajtswv lub tsev ntaub. 25 Yawmsaub ua ib tau fuab lug, nwg has huv tauv fuab tuaj tsua Mauxe. Yawmsaub muab Yawmsaub tug Ntsuj Plig kws nwg pub tsua Mauxe ib txha faib tsua xyaa caum leej kev txwj quas laug hov. Thaus puab tau fwjchim lawm puab txawm cev Vaajtswv lug nrov nrov ib nyuas plag. 26 Xyaa caum leej hov tug kws npe hu ua Eeta hab tug kws hu ua Menta, ob tug nuav nyob huv tsev tsw nrug cov coob moog tom lub tsev ntaub, los Vaajtswv tug Ntsuj Plig kuj lug nyob huv ob tug lub sab, tes ob tug ca le cev Vaajtswv lug nrov nrov. 27 Thaus hov muaj ib tug tub hluas txha dha taj quas lag moog pav tej kws Eeta hab Menta ua tsua Mauxe noog. 28 Noo tug tub Yauxua kws thaus hluas ib txwm ua tug paab Mauxe lug le, nwg has tsua Mauxe tas, yawm hlub, koj ca le moog has kuas ob tug tseg tsw xob qw qw los maj. 29 Mauxe teb tas koj paab kuv mob sab los. Kuv yeej xaav kuas Yawmsaub pub nwg tug Ntsuj Plig tsua nwg haiv tuabneeg txhua tug huvsw kuas puab puav leej has tau le tej xwbfwb kws cev Vaajtswv lug has. 30 Mauxe hab xyaa caum tug kev txwj quas laug txawm rov moog tsev.

Vaajtswv pub noog ws

31 Taamswm hov Yawmsaub ua cua ntsawj nroo quas ntwg nraag hav txwv tuaj. Cua ntsawj tej nam paab ws yaa lug, yaa txwj le ib txhais npaab sau npoo aav. Ws lug tsaws ua npoj quas log tsua huv lub zog hab ib ncig tej ntug zog moog ib nub ke tseem pum muaj ws tsaws dub quas vog. 32 Suavdawg txha le moog nteg ws ib nub ib mos, nub tom qaab puab tffeem moog nteg ib nub. Tej tug kws nteg tau tsawg kawg ib leeg nteg tau ib txheeb kiluv. Puab coj tej ws lug tseev hab muab zab tshaav ntuj puv nkaus lawv tej ntug zog, es khaws ca ua nqaj qhua. 33 Thaus puab tseem noj tej nqaj ws hov tsw tau taag, Yawmsaub chim tsua puab heev. Nwg ua tsua puab muaj mob kis. 34 Suavdawg tis npe tsua lub chaw hov tas Khilau-hatava (txhais tas tej tuabneeg qhuav sab tej toj ntxaa), tsua qhov puab log tej tuabneeg kws qhuav sab es xaav noj nqaj tsua ntawm lub chaw hov. 35 Dhau hov suavdawg txha rhais chaw moog tsuam tom Haxelau.

Xwm Txheej Taug Kev 12

Xwm Txheej Taug Kev 13

Tso kaum ob tug tub tshuaj xwm moog tsua Khana-aa teb

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 koj ca le khaiv tuabneeg moog tshuaj saib lub tebchaws Khana-aa kws kuv yuav muab pub tsua cov Yixayee nyobv koj xaiv cov kws ua hlub ib xeem ib tug moog xwb. 3 Mauxe ua lawv le hov nwg khaiv ib xeem ib tug kws ua hlub tawm huv tebchaws moj saab qhua Palaa moog tshuaj saib Khana-aa tebchaws. 4 Cov tuabneeg hov npe hu le nuav, Xeem Lunpee tso Xathu tug tub Chaamuva moog. 5 Xeem Xime-oo tso Lauli tug tub Xafa moog. 6 Xeem Yuta tso Yefune tug tub Khalej moog. 7 Xeem txakha tso Yauxej tug tub Ikaa moog. 8 Xeem Efa-i tso Noo tug tub Haucheya moog. 9 Xeem Npeyami tso Lafu tug tub Pati moog. 10 Xeem Xanpuloo tso Xauti tug tub Kati-ee moog. 11 Xeem Manaxe tso Khuxi tug tub Kati moog. 12 Xeem Ntaaj tso Kema1i tug tub Ami-ee moog. 13 Xeem Axee tso Mikhayee tug tub Xe-u moog. 14 Xeem Nethali tso Vauxi tug tub Nanpi moog. 15 Xeem Kab tso Maki tug tub Kaw-ee moog. 16 Cov tuabneeg nuav yog cov kws Mauxe tso moog tshuaj saib Khana-aa teb. Nwg tis dua ib lub npe tsua Noo tug tub Haucheya hu ua Yauxua. 17 Thaus Mauxe khaiv puab moog saib tebchaws nwg has tsua puab tas, mej ca le moog lawm peg Khana-aa tebchaws yaav qaab teb, hab moog thoob plhawv tsua yaav tebchaws peg hab peg tej roob. 18 Saib tebchaws hov zoo le caag, hab saib tuabneeg coob los tsawg, hab saib puab muaj zug ua rog los tsw muaj. 19 Hab saib lub tebchaws hov zoo ua noj ua haus los tsw zoo. Tej tuabneeg kws nyob peg nyob le caag, puab ua zej ua zog lossws puab nyob huv tej nroog kws muaj ntsaa loog thaiv khov kho. 20 Mej saib aav zoo los tsw zoo, muaj haav zoov ntau los tsw muaj, hab ncu ntsoov de tej txwv ntoo qee yaam coj lug tsua suavdawg saib. Lub caij hov txwv maab saamswm sav. 21 Puab txha le moog tshuaj lub tebchaws peg. Puab moog saib txwj ndua ntawm tebchaws moj saab qhua Xee txhua nrho moog txug ncua Lehau kws nyob ze lub dawm Hama peg u. 22 Puab xub moog saib yaav qaab teb ua ntej. Puab moog txug huv lub moos Heploo kws cov tuabneeg Ahima hab tuabneeg Xexai hab tuabneeg Tamai nyob. Cov tuabneeg hov yog cov tuabneeg Anaj kws luj luj sab sab le xeeb ntxwv. Luas tub xub ua lub moos Heploo hov xyaa xyoo ua ntej le maav ua lub moos Xau-a nraag lyi teb. 23 Puab taug kev lug txug lub haav Ekhau. Thaus puab lug txug hov ntawm puab txav ib ntshuas txwv maab paav tsua ib tug laag, ib leeg tuaj ib tog kwv, ob leeg kwv ua nyaav quas qeeg lug. Puab de tej txwv ntsab ppbkws hab tej txwv cua coj lug hab. 24 Suavdawg hu lub haav hov ua haav Ekhau (txhais tas ntshuas txwv maab) tsua qhov cov Yixayee txav tauv txwv maab ntawm lub haav hov. 25,26 Puab moog tshuaj tebchaws tau plaub caug nub puab txawm rov qaab lug cuag Mauxe hab Aloo hab cov Yixayee suavdawg huv lub moos Khante nraag moj saab qhua Palaa. Puab pav tej kws puab moog pum tsua suavdawg noog hab muab tej txwv kws puab coj lug tsua suavdawg saib. 27 Puab has tsua Mauxe tas, peb tub moog saib tebchaws lug lawm. Lub tebchaws peg zoo ua noj ua haus kawg le. Tej txwv ntoo nuav yog tej kws peb moog de peg lug. 28 Kuas tej tuabneeg kws nyob peg muaj fwjchim heev. Puab tej moos daav heev hab muaj ntsaa loog khov khov thaiv huvsw. Tsw yog le hov xwb peb tseem pum cov tuabneeg kws luj luj sab sab tej xeeb ntxwv nyob peg hab. 29 Cov tuabneeg Amalej nyob yaav qaab teb, cov tuabneeg Hithai hab cov tuabneeg Yenpu hab cov tuabneeg Amauli nyob nruab roob, cov tuabneeg Khana-aa nyob lawv ntug dej hav txwv Metitelane, hab nyob lawv tug ntug dej Yalatee. 30 Khalej kuas cov pejxeem kws ywg ywg Mauxe nyob tuab ywv. Khalej has tas peb ca le moog txeeb kag lub tebchaws hov peb yeej yuav moog ntaus yeej puab. 31 Kuas cov tuabneeg kws nrug Khalej moog tshuaj tebchaws has tas peb tub tsw tau muaj zug txaus. Peb yuav ua le caag moog ntaus yeej luas, luas muaj zug heev dua peb. 32 Yog le hov puab txha daag tsua cov Yixayee has tas, cov tuabneeg peg ua qoob loos tub tsw txaus puab noj dhau xyoo. Cov tuabneeg kws peb moog pum hov puav leej yog cov tuabneeg sab sab xwb. 33 Peb tseem moog pum Anaj tej xeeb ntxwv kws luj luj sab sab hab. Puab saib peb zoo yaam nkaus le tej nyuas kooj miv miv xwb, muab peb pev tsua puab peb yeej zoo le hov tag.

Xwm Txheej Taug Kev 14

Cov pejxeem ywg ywg Mauxe

1 Tej pejxeem quaj txom nyem quas ntsuav ib mos. 2 Puab ywg ywg Mauxe hab Aloo tas yog peb tuag tsua nraag lyi teb lossws tuag tsua ntawm moj saab qhua nuav zoo dua. 3 Vem le caag Yawmsaub yuav coj peb moog lawm peg, peb yuav moog nrug luas sws tua tsua huv tshaav rog, hab luas yuav nteg peb quaspuj mivnyuas caab moog, peb rov qaab moog nraag lyi teb zoo dua kaj. 4 Vem le nuav puab txha sws thaam has tas peb ca le xaiv ib tug ua thawj coj peb rov qaab moog nyob nraag lyi teb. 5 Mauxe hab Aloo ca le txhus caug ndua khoov ti nkaus huv peg teb taab meeg cov pejxeem. 6 Noo tug tub Yauxua hab Yefune tug tub Khalej kws nrug kaum leej moog saib tebchaws, ob tug ntxhuv sab, ob tug txawm dua rhe ob tug ob lub tsho, 7 hab has tsua cov pejxeem tas lub tebchaws kws peb moog saib hov yog lub kws zoo kawg nkaus. 8 Yog peb ua hum Yawmsaub sab nwg yeej yuav coj peb moog nyob huv lub tebchaws hov, hab muab lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus hov pub ua peb tug. 9 Thov suavdawg tsw xob tawm tsaam Yawmsaub, hab tsw xob ntshai tej tuabneeg kws nyob peg. Peb moog ntaus puab tseem yoojyim dua le xuas teg tev txwv tsawb noj. Yawmsaub tuaj peb tog, Yawmsaub tub kov yeej puab tej daab kws tsom kwm puab lawm. Tsw xob ntshai puab hlo le. 10 Kuas cov pejxeem suavdawg tuav huv yuav xuas pob zeb ntaus kuas ob tug tuag. Taamswm hov tej pejxeem pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab yaam le nplaim tawg sau lub ruv tsev ntaub sws ntswb.

Mauxe thov Vaajtswv zaam txem tsua cov pejxeem

11 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, kuv tub ua tej txujci tseem ceeb ntau yaam tsua puab pum, kuas puab tseem saib tsw taug kuv hab yuav tsw tso sab tsua kuv ntev le caag. 12 Yog le hov kuv yuav tso mob nkeeg lug tsua puab kuas puab puam tsuaj moog, kuas kuv yuav tsaa koj hab koj tej xeeb ntxwv ua haiv tuabneeg tseem ceeb hab muaj fwjchim heev dua puab. 13 Kuas Mauxe has tsua Yawmsaub tas, Yawmsaub, tub yog koj tug fwjchim coj cov tuabneeg nuav tawm nraag lyi teb lug. Thaus cov tuabneeg tyi nov tej kws koj ua tsua koj haiv tuabneeg, 14 tes puab yuav pav tej hov tsua cov tuabneeg kws nyob ib thaaj tsaam ntawm nuav noog. Puab cov tuabneeg kws nyob ib thaaj tsaam nuav tub nov tas koj nrug nraim peb nyob. Thaus koj tauv fuab nreg sau peb, peb pum koj tim ntsej tim muag. Koj ua peb txuj hau kev, nruab nub koj ua tauv fuab, mo ntuj koj ua nplaim tawg coj peb kev. 15 Nwgnuav yog koj tua koj haiv tuabneeg huvsw pov tseg, tej tuabneeg kws nov koj lub koob meej suavdawg yuav thuaj koj tas, 16 koj muab koj haiv tuabneeg tua tsua ntawm tebchaws moj saab qhua nuav tub yog vem koj tsw muaj peev-xwm coj tau puab moog txug lub tebchaws kws koj cog lug tseg has tas koj yuav muab tsua puab nyob. 17 Yog le hov Yawmsaub, thov koj ua koj tug fwjchim tsua peb pum, hab thov koj ua lawv le tej lug kws koj cog tseg has tas, 18 kuv yog Yawmsaub kws muaj sab ntev, muaj nplooj sab hlub kawg nkaus, sab dawb sab zoo zaam txem tsua tug ua txhum hab tsua tug kws ntxeev sab tsua kuv, kuas kuv yuav rau txem tsua cov kws ua txhum tej xeeb ntxwv moog txug peb plaub tam. 19 Yawmsaub, koj yog tug kws muaj nplooj sab hlub kawg nkaus, thov koj zaam txem tsua cov pejxeem nuav ib yaam le koj tub naj zag zaam tsua puab txwj thaus koj coj puab tawm nraag lyi teb lug txug taav nuav. 20 Yawmsaub teb tas kuv yuav zaam txem tsua puab lawv le kws koj thov. 21 Kuv muaj txujsa nyob, hab kuv nyob txhua qhov huv nplajteb nuav. Yog le hov kuv qha tseeb tsua koj has tas, 22 kuv yuav tsw kheev cov tuabneeg nuav ib tug moog nyob huv lub tebchaws hov. Puab puav leej pum kuv tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab hab pum tej txujci phemfwj kws kuv ua huv lyi teb hab huv moj saab qhua los puab tseem swm kuv sab ntau zag saib kuv yuav ua sab ntev tsua puab los tsw ua, hab puab tseem tsw noog kuv lug. 23 Puab yuav tsw tau moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg tas kuv yuav muab tsua puab puj koob yawm koob nyob. Tej tuabneeg kws saib tsw taug kuv yuav tsw muaj ib tug tau moog nyob huv lub tebchaws hov hlo le. 24 Kuas kuv yuav coj Khalej kws yog kuv tug tub qhe moog nyob huv lub tebchaws kws nwg tub moog saib lug lawm, hab kuv yuav muab lub tebchaws hov ua nwg tej xeeb ntxwv tug, tsua qhov nwg tsw xaav le lwm tug hab nwg muab sab npuab kuv. 25 Taamswm nuav cov tuabneeg Amalej hab cov tuabneeg Khana-aa nyob huv tej haav huv lub tebchaws hov. Pigkig mej ca le tig rov qaab moog nraag tebchaws moj saab qhua lawv txujkev kws moog nraag hav txwv Akanpa.

Vaajtswv nplua cov Yixayee lub txem

26 Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo tas, 27 thaus twg cov pejxeem kws ua phem nuav le maav tseg tsw ywg kuv. Puab tej lug ywg hov toog kuv qhov ntsej heev hwv lawm lauj. 28 Meb ca le moog has tsua puab tas, kuv yog tug kws muaj txujsa nyob, kuv yeej yuav ua lawv le tej kws mej ywg kuv hov, tej lug nuav yog kuv kws yog Yawmsaub has. 29 Mej yuav tuag pawg quas yawg ua saab ua sua tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos nuav. Suav txwj ndua le cov kws muaj noob nyoog neeg nkaum xyoo rov sau yuav tsw muaj ib tug tau moog nyob huv lub tebchaws hov, tsua qhov mej pheej ywg ywg kuv. 30 Txawm yog kuv tub cog lug tseg tsua mej lawm tas, kuv yuav coj mej moog nyob hov ntawm los mej cov yuav tsw muaj ib tug tau moog hlo le, tsuas yog Khalej hab Yauxua txha le tau moog nyob xwb. 31 Mej has tas luas yuav nteg mej tej tub ki, kuas kuv yeej yuav coj mej tej tub ki moog nyob lub tebchaws kws mej tsw xaav moog, puab yuav tau ua vaaj ua tsev nyob. 32 Huas mej yuav tuag tsua ntawm tebchaws ntuj nraag cis dos nuav. 33 Mej tej mivnyuas yuav moog moog lug lug plaub caug xyoo huv tebchaws ntuj nraag cis dos nuav, puab yuav txom nyem quas ntsuav moog txug nub kws mej tuag taag, tsua qhov mej ntxeev sab tsua kuv. 34 Mej moog saib tebchaws tau plaub caug nub, mas kuv yuav rau txem tsua mej plaub caug xyoo, ib xyoos pauj mej le ib nub, tsua qhov mej tsw noog kuv lug, sub mej txha paub tseeb tas thaus kuv tawm tsaam mej, mej txom nyem heev npaum le caag. 35 Kuv qha tseeb tsua mej tas, kuv yuav ua le nuav tsua mej cov nam tuabneeg phem kws koom ib lub sab tawm tsaam kuv. Mej txhua leej yuav tuag taag tsua ntawm moj saab qhua nuav. Kuv kws yog Yawmsaub has tej lug nuav. 36,37 Cov tuabneeg kws Mauxe khaiv moog saib tebchaws hov, puab rov lug pav tsw tseeb, suavdawg txha ywg hab tshev Yawmsaub. Yog le hov Yawmsaub txha tso mob phem lug tsua cov tuabneeg hov tuag taag. 38 Kaum ob leeg kws moog saib tebchaws hov tsuas tshuav Yauxua hab Khalej txha tsw tuag xwb, dua le tej puav leej tuag taag nrho.

Yixayee yuav txeeb tebchaws, Yixayee swb lawm

39 Thaus Mauxe qha tej lug kws Yawmsaub has nuav tsua cov Yixayee noog taag, puab suavdawg nyob nluag quas nlob tu sab heev. 40 Nub tom qaab thaus kaaj ntug cov Yixayee tawm moog ntaus rog sau tej laaj roob, puab has tas nwgnuav peb zoo sab hlo moog peg lub tebchaws kws Yawmsaub has lawm lauj. Peb leeg has tas peb yeej tau ua txhum lawm tag. 41 Kuas Mauxe has tsua puab tas, yog le caag nwgnuav mej tsw noog Yawmsaub lug, mej yuav moog ntaus tsw yeej luas le. 42 Mej tsw xob moog, Yawmsaub tsw tuaj mej tog, yeeb ncuab yuav ntaus yeej mej. 43 Thaus mej moog ntswb cov tuabneeg Amalej hab cov tuabneeg Khana-aa huv tshaav rog, mej yuav raug luas muab mej tua pov tseg huvsw. Yawmsaub tsw tuaj mej tog tsua qhov mej tsw noog Yawmsaub lug. 44 Txawm yog Mauxe hab lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug tsw nrug puab tawm huv zog moog los puab ca le nee puab tsua peg tej toj roob hauv peg. 45 Cov tuabneeg Amalej hab cov Khana-aa kws nyob peg tua yeej puab, mas puab tawg tswv moog ti nkaus lub moos Haulama.

Xwm Txheej Taug Kev 15

Xwm Txheej Taug Kev 16

1 Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa faav xeeb

1 Ixaha tug tub yog Khaula, yog Khauha cum, yog xeem Levi. Mas Khaula hab peb tug kws yog xeem Lunpee, yog Eli-a ob tug tub Ntathaa hab Anpilaa, hab Pelej tug tub Oo, 2 puab cov nuav moog tawm tsaam Mauxe. Cov Yixayee muaj ob puas tswb caug leej nrug puab moog hab, puav leej yog cov kws cov Yixayee tub xaiv ua thawj lawm. 3 Puab suavdawg tuaj sablaaj tiv Mauxe hab Aloo ob tug. Puab has tsua ob tug tas, meb ua dhau cai hwv lawm. Cov pejxeem suavdawg yog Yawmsaub le tuabneeg, hab Yawmsaub kuj nrug puab nyob, Mauxe ua caag koj yuav tsaab ua luj dua Yawmsaub cov tuabneeg hab. 4 Thaus Mauxe nov dheev nwg ca le khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus huv aav. 5 Mauxe has tsua Khaula hab paab kws nrug nwg ua ke tas, pigkig sawv ntxuv Yawmsaub yuav qha kuas paub tas leejtwg yog Yawmsaub le hab leejtwg yog tug kws Yawmsaub xaiv, mas Yawmsaub yuav kheev tug hov txaav lug ze Yawmsaub tsua ntawm lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw. 6 Ca le ua le nuav, pigkig kuas Khaula hab nwg paab coj lub yag rau ncaig tawg tuaj, 7 mas tais ncaig tawg tsua huv hab muab tshuaj tsw-qaab tso tsua sau cov ncaig tawg, es coj tuaj tsua ntawm Yawmsaub lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw, mas pigkig mej yuav paub tas tug kws Yawmsaub xaiv yog leejtwg. Mej cov Levi mej ua tau dhau cai lawm. 8 Hab Mauxe has tsua Khaula tas, mej cov Levi ca le noog. 9 Sub qhov kws cov Yixayee tug Vaajtswv muab mej cais tawm huv cov Yixayee lug ua cov kws moog cuag Vaajtswv hab ua Vaajtswv teg num huv Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb hab sawv taab meeg ntawm cov pejxeem ua koom tsua puab hov yog qhov nyuas yau yau xwb lov. 10 Vaajtswv coj mej hab mej cov kwvtij huvsw kws yog xeem Levi lug nyob ze Vaajtswv, mej suavdawg tseem nrhav qhov kws yuav ua pov thawj hab los. 11 Qhov kws koj hab cov kws tuaj koj tog ywg Aloo le nuav tes tub yog twv Yawmsaub ntaag. 12 Mauxe khaiv tuabneeg moog hu Eli-a tug tub Ntathaa hab. Anpilaa kuas tuaj cuag Mauxe, kuas ob tug teb tas ib tsw tuaj le, 13 qhov kws koj coj peb cov tawm huv lyi teb kws zoo ua noj lug es muab peb tua tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos nuav tsw txaus hab lov, koj tseem tsaab ua luj dua peb hab lov. 14 Hab koj tub tsw coj peb cov moog nyob tsua huv lub tebchaws kws zoo zoo ua noj ua haus, hab tsw tau pub tej laj tej teb txwv maab ua peb tug, koj tseem yuav daag peb hab lov. lb tsw tuaj hlo le. 15 Mauxe chim heev mas nwg thov Yawmsaub tas, thov tsw xob yuav puab tej hov txhua chaw xyeem le. Kuv tsw tau ua phem tsua puab hlo le, txawm yog ib tug luj txwv los kuv tsw tau muab le. 16 Mauxe has tsua Khaula tas, pigkig mas koj hab koj paab moog tsua ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb, Aloo kuj nyob huv hab. 17 Kuas mej ob puas tswb caug leej txhua tug coj lub yag rau ncaig tawg moog hab, mas muab tshuaj tsw-qaab zwb tso tsua huv hab, es coj moog xyeem tsua sau lub thaaj. Koj hab Aloo kuj yuav tsum ua le kws puab hab. 18 Txhua tug txha coj lub yag rau ncaig tawg moog yawm ncaig tawg hab muab tshuaj tsw-qaab tso tsua huv, mas puab nrug Mauxe hab Aloo moog sawv ntawm qhov rooj tsev ntaub. 19 Khaula kuj nrug cov tuabneeg hov sawv ua ke ntawm lub qhov rooj tsev ntaub taab meeg Mauxe hab Aloo ob tug. Mas Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab ca le tshwm tuaj tsua ntawm cov tuabneeg hov. 20 Mas Vaajtswv has tsua Mauxe hab Aloo tas, 21 meb ca le thaub ntawm cov tuabneeg nuav moog deb mivntswv, kuv yuav muab puab ua kuas puam tsuaj taamswm nuav ntaag. 22 Ob tug txhus caug ndua ua plhu ti nkaus huv aav thov tas, au Vaajtswv koj yog tuabneeg suavdawg txuj hauv paug sav, thaus ib tug ua txhum xwb, koj yuav chim taag nrho tsua cov tuabneeg huvsw lov. 23 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 24 has kuas cov tuabneeg txaav kuas deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa puab tej tsev ntaub. 25 Tes Mauxe nrug cov kws ua hlub huv cov Yixayee moog tsua ntawm Ntathaa hab Anpilaa. 26 Mauxe has tsua cov pejxeem tas, mej suavdawg tawm moog kuas deb cov tuabneeg phem nuav tej tsev ntaub, tsw xob kov puab le ib yaam daabtsw le, tsaam mej suavdawg tsua nrug puab cov tuabneeg muaj txem hov raug puam tsuaj hab. 27 Tes cov tuabneeg txha le txaav deb ntawm Khaula hab Ntathaa hab Anpilaa puab tej tsev ntaub. Ntathaa hab Anpilaa ob tug tawm huv tsev ntaub tuaj nrug quaspuj mivnyuas sawv ua ke ntawm ob tug lub qhov rooj tsev ntaub. 28 Mas Mauxe has tsua suavdawg tas, qhov kws yuav muaj nuav yuav ua tsua mej suavdawg paub tas Yawmsaub khaiv kuv lug ua txhua yaam num nuav, kuv tsw tau ua lawv le kuv lub sab xaav. 29 Yog cov tuabneeg nuav tuag thooj le luas zeej tsoom tuag es tsw yog Vaajtswv rau txem tsua puab, tes kuj tsw yog Yawmsaub khaiv kuv ua nwg teg num. 30 Kuas yog Yawmsaub ua ib yaam daabtsw tshab tshab tshwm lug, yog ua nplajteb to qhov nqog cov tuabneeg nuav, hab nqog puab tej cuab txhaj cuab taam nrug puab ua ke, hab puab suavdawg nqeg caj quas tshav tsua huv tub tuag teb, mas mej suavdawg yuav paub tseeb tas yog puab cov nuav saib tsw taug Yawmsaub. 31 Thaus kws Mauxe has cov lug nuav taag nrho tes cov aav kws puab cov hov tsuj txawm tu nrho, 32 tes qhov ntuj txawm nqog hlo puab hab puab tej quaspuj mivnyuas, hab nqog taag nrho cov tuabneeg kws nrug Khaula ua ib lub sab, hab puab tej cuab txhaj cuab taam huvsw. 33 Tes puab hab puab tej hov txhua chaw huvsw txawm nqeg caj quas tshav tsua huv tub tuag teb, tes aav txawm rov nqawm le qub, mas puab txha puam tsuaj pluj plag lawm. 34 Cov Yixayee suavdawg kws nyob ib ncig ntawm puab nov Khaula puab lub suab qw tes suavdawg txawm tswv moog. Puab qw has tas, tswv lauj, ntshai tsaam qhov ntuj tsua nqog peb hab. 35 Mas Yawmsaub tso suav tawg lug hlawv ob puas tswb caug leej kws xyeem tshuaj tsw-qaab zwb hov kub nyab taag huvsw.

Cov yag rau ncaig tawg

36 Mas Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 37 has tsua Aloo tug tub Ele-axa kws ua pov thawj moog muab cov yag rau ncaig tawg kws yog tooj lab rhu ntawm cov cev tuag lug, hab koj muab cov ncaig tawg huv cov yag hov nchuav pov tseg tsua ib qho vem cov yag rau ncaig tawg hov tseem zoo tseem huv. 38 Thaus puab muab cov yag rau ncaig tawg hov xyeem tsua Yawmsaub tes cov yag hov tub dawb huv lug le lawm, mas koj muab cov tuabneeg kws ua txhum es tuag hov cov yag lug ntaus ua tej daim nyag nyag es muab haam ua ib daim luj coj lug npug lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua Vaajtswv, es ua qhov chaw tsua cov Yixayee ncu ntshai Vaajtswv. 39 Tes Ele-axa kws ua pov thawj txha coj cov yag rau ncaig tawg hov lug ntaus ua tej daim nyag nyag es muab haam ua ib daim luj lug npug lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua Vaajtswv, 40 es ua lub chaw kws qha tsua cov Yixayee paub tas tej pejxeem kws tsw yog Aloo ceg moog hlawv tsw tau tshuaj tsw-qaab xyeem tsua Yawmsaub, tsaam puab raug yaam le Khaula hab paab kws nrug Khaula ua ib lub sab. Mas Ele-axa kuj ua lawv le tej kws Yawmsaub kuas Mauxe has tsua nwg huvsw.

Aloo cawm cov pejxeem

41 Taagkig tom qaab cov Yixayee ywg ywg Mauxe hab Aloo tas, meb tua Yawmsaub cov tuabneeg lawm. 42 Mas thaus cov pejxeem tuaj ywg ywg taab meeg Mauxe hab Aloo ob tug, cov pejxeem tsua tig plhu saib tsua ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb, mas pum muaj fuab laum lub tsev hov, hab Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab kuj tshwm lug. 43 Tes Mauxe hab Aloo txawm lug tsua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub, 44 mas Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 45 ca le thaub ntawm pawg tuabneeg nuav moog, kuv yuav muab puab ua kuas puam tsuaj taamswm nuav. Tes Mauxe hab Aloo txawm txhus caug nyo ua plhu ti nkaus huv aav. 46 Mauxe has tsua Aloo tas, ca le coj koj lub yag rau ncaig tawg lug, hab tais ncaig tawg ntawm lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw lug tsua huv, hab muab tshuaj tsw-qaab tso tsua es kawgkag coj moog tsua huv pawg tuabneeg hov, es ua kevcai ntxuav cov tuabneeg hov le txem pov tseg. Kawgkag maj, Yawmsaub txujkev chim tawm tuaj lawm, kev tuag tub lug txug lawm. 47 Aloo txha coj lub yag rau ncaig tawg dha tsua huv plawv pawg tuabneeg lawv le kws Mauxe has. Thaus Aloo pum tas kev tuag tub lug txug cov tuabneeg lawm tes Aloo muab hlo tshuaj tsw-qaab tso plhuav tsua huv cov ncaig tawg, es ua kevcai ntxuav cov pejxeem le kev txhum txem, 48 tes txha tswj tau txujkev tuag. Nwg sawv quas ntsug huv cov tuabneeg tuag hab tuabneeg caj nruab nraab. 49 Cov tuabneeg kws tuag zag hov muaj ib vaam plaub txheeb xyaa pua leej, tsw suav cov kws nrug Khaula tuag. 50 Thaus kws tswj tau zag kev tuag hov lawm, tes Aloo txha rov moog nrhav Mauxe ntawm qhov rooj tsev ntaub.

Xwm Txheej Taug Kev 17

Aloo tug paas nreg

1 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 2 has tsua cov Yixayee kuas puab txhua tug thawj kws ua hlub huv puab xeem coj puab cov thawj tug paas nreg tuaj, yog ib xeem ib tug, huvsw kaum ob tug paas nreg, mas sau txhua tug tswv paas lub npe tsua ntawm tug paas, 3 sau Aloo lub npe tsua ntawm xeem Levi tug paas nreg, ib xeem mas muaj tuab tug paas nreg tsua tug thawj xwb. 4 Koj muab cov paas nreg hov tso tsua huv kuv lub tsev ntaub, ntawm Vaajtswv lub swb xaab kws kuv ntswb mej. 5 Mas tug txwv neej kws kuv xaiv lawm tug paas nreg yuav hlaav ntsuag, mas kuv yuav ua kuas cov Yixayee lub suab kws ywg tsua koj hov ntsag ntawm koj moog. 6 Mauxe txha has tsua cov Yixayee, mas puab txhua tug thawj ib leeg coj ib tug paas nreg tuaj tsua Mauxe, ib xeem ib tug, yog kaum ob tug paas nreg, mas Aloo tug paas nreg kuj nyob ua ke huv puab cov hov hab. 7 Mauxe muab cov paas nreg hov tso tsua huv lub tsev ntaub ntawm lub swb xaab kws nrug Vaajtswv cog lug. 8 Taagkig tom qaab Mauxe moog huv Vaajtswv lub tsev ntaub, mas pum Aloo tug paas nreg kws yog xeem Levi le feem hlaav ntsuag tawg paa j hab txw txwv sav hab. 9 Mas Mauxe coj cov paas nreg hov huvsw lug tsua cov Yixayee. Puab saib taag mas txhua tug thawj nyag coj nyag tug paas nreg rov moog. 10 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, coj Aloo tug paas nreg rov moog tso tsua ntawm kuv lub swb xaab, muab khaws ca ua qhov tseem ceeb kws qha tsua cov Yixayee kws pheej faav xeeb, sub txha ua tau kuas puab ntsag tsw xob ywg kuv, sub puab txha tsw tuag. 11 Yawmsaub has le caag tsua Mauxe, Mauxe kuj ua lawv le hov. 12 Cov Yixayee has tsua Mauxe tas, peb puam tsuaj, peb pam taag lawm. 13 Txhua tug kws lug ze Vaajtswv lub tsev ntaub yuav tuag, peb yuav tuag huvsw los.

Xwm Txheej Taug Kev 18

Yaam kws muab tu tsua cov pov thawj hab cov Levi

1 Yawmsaub has tsua Aloo tas, yog ua txhum tej kevcai kws fwm kuv huv lub tsev ntaub sws ntswb tes koj hab koj cov tub hab cov Levi yuav raug txem. Yog ua txhum tej kevcai kws ua pov thawj le num, tes koj hab koj cov tub yuav raug txem xwb. 2 Mas coj koj cov kwvtij kws yog xeem Levi cov quasyawg lug paab mej, mas thaus koj hab koj cov tub ua num huv lub tsev ntaub puab yuav ua koom tsua mej. 3 Puab yuav tog quas nrhw ua koom tsua koj, hab ua tej num kws koj khaiv puab ua huv kuv lub tsev ntaub, kuas tsw xob kheev puab moog ze tej cuab yeej kws swv huv lub chaw zoo hab moog ze lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua kuv. Yog moog ze mas puab suavdawg hab koj yuav raug muab tua tuag. 4 Puab suavdawg yuav nrug koj ua num, yuav tog quas nrhw ua tej num huv kuv lub tsev ntaub, kuas tsw xob kheev lwm xeem lug nrug koj ua num. 5 Koj hab koj cov tub xwb txha ua tau num ntawm lub chaw zoo hab ntawm lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua kuv, sub kuv txujkev chim txha le tsw rov tshwm xwm tsua cov Yixayee. 6 Kuv tub xaiv mej cov kwvtij Levi tawm huv cov Yixayee coj lug pub tsua mej es paab mej. Puab yog kuv le feem, mas puab txha tau ua kuv teg num huv kuv lub tsev ntaub. 7 Koj hab koj cov tub yeem meem tog quas nrhw ua mej teg num ntawm lub thaaj xyeem hov txhua chaw hab huv lub chaw zoo kawg nkaus. Ob qhov nuav yog mej teg num kws ua pov thawj, kuv pub teg num kws ua pov thawj tsua mej. Yog lwm tug tuaj ze kuv tej cuab yeej tswm txaj mas yuav tsum muab nwg tua kuas tuag.

Cov pov thawj le feem

8 Yawmsaub has tsua Aloo tas, kuv muab tej hov txhua chaw kws cov Yixayee xyeem tsua kuv kws tsw yog hlawv xyeem ua koj hab koj cov xeeb ntxwv feem moog ib txhws le. 9 Cov hov txhua chaw xyeem kws tsw muab hlawv es yog koj feem muaj le nuav, yog tej qoob loos kws puab muab xyeem hab tej kws puab muab xyeem daws txem hab tej kws puab muab xyeem daws vej sub vej sw. Mas tej kws puab muab xyeem tsua kuv nuav yog yaam dawb huv kws muab ua koj hab koj tej tub ki feem. 10 Mej noj tej kws dawb huv nuav huv ib lub chaw kws tswm txaj, cov quasyawg noj tau xwb, tsua qhov tej hov yog kuv le. 11 Tej kws cov Yixayee muab xyeem dua tsua lwm yaam kev tsua kuv mas yog mej le feem, kuv muab tsua mej hab mej tej tub tej ntxhais moog ib txhws le. Mej tsev tuabneeg txhua tug kws lub cev huv mas noj tau. 12 Tej roj txwv kav laaj hab tej kua txwv maab xwv hab txhua yaam qoob loos kws yog thawj phaum kws cov Yixayee muab xyeem tsua kuv, mas kuv muab tsua mej. 13 Tej hov puav leej yog mej feem. Mej tsev tuabneeg txhua tug kws lub cev huv mas noj tau. h Txhua yaam kws cov Yixayee coj tuaj pub hlo tsua kuv mas yog me j feem. 15. Tsaj txhu hab tuabneeg thawj tug mivnyuas kws puab muab xyeem tsua kuv mas yog mej feem. Huas tuabneeg thawj tug mivnyuas mas mej yuav txais cov nqe kws puab coj tuaj txhwv ca, hab mej yuav txais cov nqe kws puab coj tuaj txhwv thawj tug mivnyuas tsaj kws tsw huv. 16 Thaus mivnyuas tuabneeg muaj ib hlis mas yuav txhwv tswb thes, yog cov txaj kws swv huv lub chaw pe Vaajtswv. 17 Kuas thawj tug mivnyuas nyuj hab yaaj hab tshws mas tsw xob txhwv, vem cov hov yog kuv le, mas yuav tsum muab tua es muab cov ntshaav nchus tsua lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw, hab muab cov roj hlawv xyeem. Kuv nov cov paa tsw mas txha txaus kuv lub sab. 18 Huas cov nqaj mas yog mej le feem, mej yuav huvsw ib yaam le yuav cov nqaj ntawm hauv nrob hab txhais neej qaab xws. 19 Tej hov txhua chaw kws cov Yixayee muab pub tshaaj tej kevcai tsua kuv mas kuv pheej yuav muab pub tsua koj hab koj tej tub tej ntxhais moog ib txhws le. Cov lug kws kuv has tsua koj hab koj caaj ceg nuav mas kuv yuav tsw rov thim le. 20 Hab Yawmsaub has tsua Aloo tas, koj yuav tsw muaj feem nrug puab yuav lub tebchaws ua qub txeeg qub teg, hab puab yuav tsw faib laj teb tsua koj le. Kuv kws yog Yawmsaub yuav ua mej qub txeeg qub teg txaus tsua mej.

Xwm Txheej Taug Kev 19

Xwm Txheej Taug Kev 20

Mauxe ntaus phaab zeb

1 Thaus lub ib hlis ntuj cov Yixayee lug txug huv tebchaws ntuj nraag cis dos Xee. Puab lug tsuam chaw nyob tsua ntawm Khante, mas Mi lee tuag, puab muab nwg log tsua lub chaw hov. 2 Nyob hov tsw muaj dej haus, tej pejxeem txha le sau nthwv tuaj cuag Mauxe hab Aloo. 3 Puab ywg ywg tsua ob tug has tas, yog peb ntxuv tuag nrug peb tej tuabneeg kws tuag tsua ntawm Yawmsaub lub tsev ntaub kuj zoo dua lauj. 4 Ua caag meb coj peb lug nyob huv moj saab qhua nuav es ua tsua peb hab peb tej tsaj txhu tuag taag ua ke ua tug daabtsw. 5 Ua caag meb coj peb tawm tim lyi teb lug nyob lub tebchaws phem nuav, cog tsw tau ib yaam daabtsw le, tsw has qoob loos, txwv maab txwv cua hab txwv ntsab pobkws los puav leej cog tsw tau. Txawm yog dej los tub tsw muaj haus hab. 6 Mauxe hab Aloo txaav tawm huv cov pejxeem moog sawv tsua ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub lub qhov rooj. Thaus ob tug khoov ntshws pe ob tug txawm pum dheev Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab. 7 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 8 koj ca le moog muab koj tug paas nreg kws nyob ntawm lub swb xaab kws nrug kuv sws cog lug, es Aloo meb ca le hu suavdawg tuaj ua ke, mas koj ca le has tsua phaab pob zeb taab meeg cov pejxeem kuas txhawv dej lug mas dej yuav txhawv hlub hlub lug. Koj ua le nuav mas cov pejxeem hab puab tej tsaj txhu txha tau dej haus. 9 Tes Mauxe txha le moog muab tug paas nreg lawv le Yawmsaub has. 10 Mas Mauxe hab Aloo txha le hu tej pejxeem suavdawg tuaj nyob ntawm phaab pob zeb. Mauxe has tas cov nam tuabneeg sab dub, ib yuav tsum ua kuas dej txhawv huv phaab pob zeb nuav lug tsua mej haus lov. 11 Mauxe txawm ntaus phaab zeb ob teg, tes dej txawm txhawv phwj quas yog hlub hlub lug. Tej pejxeem hab tej tsaj puav leej tau haus zum quas zawg. 12 Kuas Yawmsaub tshev Mauxe hab Aloo tas, meb tsw tso sab tsua kuv, meb txha tsw ua kuv tug fwjchim tsua cov Yixayee pum, yog le hov meb yuav tsw tau coj puab moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg has tas kuv yuav muab tsua puab nyob. 13 Tej xwm nuav muaj huv Melinpa kws yog lub chaw kws cov Yixayee ywg ywg Yawmsaub, hab yog lub chaw kws Yawmsaub ua tsua puab paub tas Yawmsaub yog tug kws zoo kawg nkaus.

Entoo tsw kheev cov Yixayee hlaa puab tebchaws

14 Mauxe khaiv tuabneeg xaa xuv ntawm lub moos Khante moog tsua cov tuabneeg Entoo tug vaaj ntxwv tas, cov kwvtij kws yog haiv tuabneeg Yixayee has tas koj yeej paub tej kev txom nyem kws peb raug lug lawm, 15 koj yeej paub tas vem le caag peb puj koob yawm koob moog nyob ntau xyoo nraag lyi teb. Cov tuabneeg lyi quab yuam puab hab peb, 16 peb txha le tsaa ncauj thov Yawmsaub cawm peb. Nwg teb peb tej lug thov, nwg txha tso ib tug tubkhai sau ntuj coj peb kev tawm nraag lyi teb lug. Nwgnuav peb lug nyob ntawm lub moos Khante kws nyob ze koj nrwm tebchaws lawm. 17 Thov koj kheev peb hlaa koj lub tebchaws moog. Peb yuav caab peb tej tsaj taug txuj nam kev ncaaj nraim moog xwb, peb hab peb tej tsaj yuav tsw moog huv koj tej laj teb hab tej vaaj txwv maab, hab yuav tsw haus koj tej qhov dej ib paas hlo le. Peb yuav taug quas nraim kev luj moog kuas dhau plhawv koj nrwm tebchaws. 18 Cov tuabneeg Entoo teb tas peb tsw kaam ca mej hlaa peb lub tebchaws hlo le. Yog mej tseem txhob txwm hlaa lug moog, peb yuav tawm tsaam mej taamswm ntaag. 19 Cov Yixayee has tas peb yeej yuav taug txujkev luj moog. Yog peb lossws peb tej tsaj haus mej tej dej, peb yuav them huvsw tsua mej. Thov ca peb hlaa moog xwb. 20 Cov tuabneeg Entoo has tas peb txwv tu nrho tsw kheev mej hlaa moog hlo le. Tes puab txawm txhwj tub rog coob coob ua tawv quas qhawv tuaj yuav tua cov Yixayee. 21 Cov Yixayee txha le rov qaab hab moog lwm txujkev moog, tsua qhov cov Entoo tsw kheev puab hlaa Entoo tebchaws moog

Aloo tuag

22 Cov Yixayee suavdawg sawv kev tawm huv lub moos Khante moog txug lub roob Hoo kws nyob ze Entoo nrwm teb. 23 Thaus puab nyob hov Yawmsaub has tsua Mauxe hab Aloo tas, 24 Aloo yuav tsw tau moog nyob huv lub tebchaws kws kuv yuav muab cob tsua cov Yixayee. Nwg yuav xub tuag ua ntej, tsua qhov thaus meb nyob peg lub chaw Melinpa meb tsw noog kuv lug. 25 Koj ca le coj Aloo hab Aloo tug tub Ele-axa moog sau roob Hoo, 26 es muab Aloo cev tsoog pov thawj hle coj moog ua tsua Ele-axa naav, vem Aloo yuav tuag tsua sau. 27 Mauxe ua lawv le Yawmsaub has. Puab peb tug taab meeg tawm ntawm ib tsoom pejxeem suavdawg xub ndag nee moog sau lub roob Hoo. 28 Mauxe muab Aloo cev tsoog tsho pov thawj hle coj moog ua tsua Ele-axa naav. Aloo tuag sau lub roob hov. Mauxe hab Ele-axa txawm nqeg rov qaab lug. 29 Thaus ib tsoom pejxeem suavdawg paub tas Aloo tuag lawm puab suavdawg quaj Alo tau peb caug nub.

Xwm Txheej Taug Kev 21

Cov Yixayee kov yeej cov Khana-aa

1 Thaus cov Khana-aa tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Alaj kws nyob Khana-aa yaav qaab teb nov has tas cov Yixayee saamswm taug txujkev Athali tuaj nwg txawm txhwj tub rog tawm tuaj tua, hab nteg tau cov Yixayee qee leej coj moog ua qhev. 2 Cov Yixayee cog lug tsua Yawmsaub has tas, yog koj kheev peb ntaus yeej cov tuabneeg nuav, peb yuav muab puab hab puab tej moos cob tsua koj ua koj tug, hab peb yuav rhuav puab tej vaaj tse hab tua puab huvsw pov tseg. 3 Yawmsaub teb cov Yixayee tej lug thov mas paab puab moog ntaus yeej cov Khana-aa. Vem le nuav cov Yixayee txha le rhuav puab tej moos hab tua puab pov tseg huvsw. Suavdawg txha hu lub chaw hov has tas Hau lama (txhais tas ua kuas puam tsuaj).

Tug naab tooj

4 Cov Yixayee tawm ntawm roob Hoo taug txujkev kws moog nraag dej hav txwv Akanpa. Puab yuav zos kev ncig Entoo tebchaws, kuas thaus puab tseem saamswm moog puab ua tsw taug sab ntev thev kev txom nyem. 5 Puab txha tshev ywg tshev ywg Vaajtswv hab Mauxe has tas, ua caag meb coj peb tawm tim lyi teb lug tuag tsua huv nam tebchaws ntuj nraag cis dos kws tsw muaj mov muaj zaub noj nuav, hab tsw muaj dej haus. Peb dhuav cov mana nuav lawm. 6 Vem le hov Yawmsaub txha le tso cov naab kws muaj taug heev lug tsua huv cov Yixayee mas naab tum puab tuag coob coob. 7 Cov pejxeem ua ke tuaj has tsua Mauxe tas, thaus peb thuaj Yawmsaub hab thuaj koj tub yog peb ua txhum ntaag lauj. Nwgnuav thov koj thov Yawmsaub muab tej naab nuav tshem tawm moog. Mauxe txawm thov Yawmsaub paab cov tuabneeg hov. 8 Yawmsaub kuas Mauxe muab tooj nchuav ua ib tug naab hab coj moog ntsa tsua sau ib tug hauv neej, es yog naab tum leejtwg tes tug hov ca le tsaa muag saib tug naab tooj hov nwg txha tsw tuag. 9 Mauxe txawm nchuav ib tug naab tooj hab muab ntsa tsua sau ib tug hauv neej. Thaus naab tum leejtwg yog nwg tsaa muag saib tug naab tooj hov nwg txha tsw tuag.

Xwm Txheej Taug Kev 22

Npalaj khaiv tuabneeg moog hu Npala-aa

1 Cov Yixayee tswv moog ua chaw tsuam nyob ntawm Mau-a lub diti nraag taj kws npuas ntug dej Yalatee saab nub tuaj hab ncaaj lub moos Ye 1 ikau. 2 Thaus tug vaaj ntxwv kws kaav Mau-a tebchaws kws npe hu ua Npalaj kws yog Xipau tug tub nov xuv has txug tej kws cov Yixayee ua tsua cov Amauli hab nov qhov kws cov Yixayee muaj coob npaum le hov dag, 3 mas nwg hab cov Mau-a suavdawg ntshai heev. 4 Cov Mau-a txha has tsua tej kev txwj quas laug kws kaav cov Mi tee tas, tsw ntev nuav paab nam tuabneeg hov yuav ua tsua ib puas tsaav yaam kws nyob ib ncig peb pam taag ib yaam le kws nyuj noj zaub taag du quas dav. 5 Vaaj ntxwv Npalaj txha khaiv tuabneeg moog hu Npe-au tug tub Npala-aa kws nyob huv lub moos Pethau kws ze tug dej Yufate huv Amo tebchaws tas, vaaj ntxwv Npalaj has tsua koj paub tas haiv tuabneeg kws lug nraag lyi teb lug puab moog nyob txhua nrho hov txhua chaw lawm, ntshai tsaam puab ca le lug txeeb peb lub tebchaws yuav. 6 Puab coob dua peb, thov koj ca le tuaj foom tsw zoo tsua puab, tej zag peb yuav ntaus yeej puab hab lawv tau puab tswv tawm huv lub tebchaws nuav moog. Kuv paub tseeb tas yog koj foom koob foom moov tsua leejtwg, tug hov kuj tau koob moov, yog koj foom tsw zoo tsua leejtwg, tug hov kuj raug kev txom nyem. 7 Cov Mau-a hab cov Mi tee tej kev txwj quas laug txawm ua ke tuaj cuag Npala-aa. Puab coj nyaj moog nas tsum huvsw hab puab coj Npalaj tej lug moog pav tsua Npala-aa noog. 8 Npala-aa has tsua puab cov hov tas, mej ca le pw ib mos ntawm nuav tsaiv pigkig kuv le maav qha tsua mej paub tej kws Yawmsaub has tsua kuv saib nwg has le caag Tes puab txawm nrug Npala-aa pw. 9 Vaajtswv lug nug Npala-aa tas, cov tuabneeg kws tuaj su huv koj yog leejtwg. 10 Npala-aa teb tas vaaj ntxwv Npalaj kws kaav cov Mau-a khaiv cov tuabneeg hov tuaj qha tsua kuv paub tas, 11 cov tuabneeg kws lug tim lyi teb lug puab tub lug nyob puv nkaus huv lub tebchaws lawm. Nwg xaav kuas kuv foom tsw zoo tsua cov tuabneeg hov, nwg txha le tawm tsaam yeej puab hab ntab tau puab tswv tawm moog. 12 Vaajtswv has tsua Npala-aa tas, koj tsw xob nrug cov tuabneeg nuav moog, hab tsw xob foom cov Yixayee ib lus le, tsua qhov puab yog cov kws kuv tub foom koob foom moov tsua lawm. 13 Taagkig sawv ntxuv Npala-aa txha moog has tsua cov tuabneeg kws Npalaj khaiv tuaj tas, mej ca le rov qaab moog tsev vem Yawmsaub tsw kheev kuv nrug mej moog. 14 Puab txawm rov lug cuag Npalaj hab pav qha tsua nwg tas, Npala-aa tsw kaam nrug peb tuaj. 15 Vaaj ntxwv Npalaj khaiv dua ib co kev txwj quas laug coob dua hab muaj fwjchim dua cov kws xub moog. 16 Puab moog pav Npalaj tej lug tsua Npala-aa tas, koj tsw xob yig koj ca le tuaj lawv le kuv thov. 17 Kuv yuav pauj koj txaj ntswg kuas koj ua zoo neej hab kuv yuav ua ib puas tsaav yaam lawv le koj has. Thov koj ca le tuaj paab kuv foom cov tuabneeg nuav. 18 Kuas Npala-aa teb tas txawm yog vaaj ntxwv Npalaj muab taag nrho tej nyaj kub huv nwg txhaab txaj tsua kuv los kuv yeej tsw kaav tawv kuv tug Vaajtswv Yawmsaub tej lug ib zag le. 19 Mej ca le su ntawm nuav ib mos ib yaam le paab kws xub tuaj cuag kuv, tog saib Yawmsaub yuav muaj dua lug qha kuv los tsw muaj. 20 Mo hov Vaajtswv lug has tsua Npala-aa tas, yog cov tuabneeg nuav tuaj thov koj nrug puab moog, koj ca le npaaj nrug puab moog, tsuav koj ncu quas ntsoov ua lawv le tej kws kuv has tsua koj xwb. 21 Yog le hov taagkig kaaj ntug Npala-aa txha fwbxwm nraa muab eeb pem tsua sau luj txwv es nrug cov Mau-a tej kev txwj quas laug moog.

Npala-aa hab nwg tug luj txwv

22 Vaajtswv chim tsua qhov Npala-aa nrug puab moog. Npala-aa caij luj txwv moog hab muaj ob tug tub qhe nrug nwg moog ua ke. Thaus hov Yawmsaub ib tug tubkhai sau ntuj lug sawv huv plawv kev thaiv Npala-aa. 23 Thaus tug luj txwv pum dheev tug tubkhai hov tuav quas rawv ib raab ntaaj sawv huv plawv kev, luj txwv txawm lem hlo moog tsua tom nraag laj. Npala-aa ntaus tug luj txwv kuas rov lug taug txujkev. 24 Yawmsaub tug tubkhai ntuj txawm moog sawv huv ntu kev kws muaj ob lub vaaj txwv maab nyob ntawm ob saab ntug kev, es muaj ob saab ntsaa zeb xov lawv ntug kev. 25 Thaus luj txwv pum dheev tug tubkhai hov, tes luj txwv txawm zaam moog tuab lawg phaab ntsaa zeb muab Npala-aa txhais kwtaw nas teem tsua phaab ntsaa zeb. Npala-aa txha rov ntaus tug luj txwv dua ib zag. 26 Yawmsaub tug tubkhai txawm txaav moog tom hauv ntej, moog sawv ntawm ntu kev ti ti kws tsw tau kev zos hov twg le. 27 Zag nuav thaus tug luj txwv pum Yawmsaub tug tubkhai, luj txwv txawm txhus caug ndua tsua huv peg teb. Npala-aa npau tawg heev, nwg xuas nplawm ntaus luj txwv. 28 Yawmsaub ua tsua tug luj txwv txawj has lug, mas luj txwv has tsua Npala-aa tas, kuv ua txhum koj qhov twg, ua caag koj nplawm kuv peb zag dag. 29 Npala-aa teb tas koj txhob txwm ua lim ham tsua kuv. Yog kuv muaj ntaaj nyob ntawm nuav kuv yeej muab koj tua kag pov tseg ntaag. 30 Tug luj txwv has tas kuv yog tug luj txwv kws koj ib txwm cai j quas nreeg. Koj pum kuv txeev ua le nuav tsua koj los. Npala-aa teb tas koj yeej tsw tau ua le nuav ib zag le. 31 Taamswm hov Yawmsaub ua tsua Npala-aa pum tug tubkhai ntuj tuav quas rawv ib raab ntaaj sawv hov. Npala-aa nyo ntshws pe. 32 Yawmsaub tug tubkhai nug Npala-aa tas, ua caag koj ntaus koj tug luj txwv peb zag le hov. Kuv lug nuav yog lug taav koj kev tsw kheev koj moog. 33 Koj tug luj txwv xub pum kuv nwg txha lem tswv peb zag dag. Yog nwg tsw ua le hov ntshai kuv tub muab koj tua pov tseg es ca tug luj txwv dim moog. 34 Npala-aa has tas kuv ua txhum lawm lauj Kuv tsw paub tas koj lug taav kuv kev tsw kheev kuv moog. Yog koj pum tas qhov kws kuv yuav moog nuav txhum lawm tes kuv yuav tig rov qaab moog tsev kuv tsw moog lawm. 35 Tug tubkhai has tas koj ca le nrug cov tuabneeg nuav moog, kuas koj yuav tsum has tej lug kws kuv kuas koj has xwb. Tes Npala-aa txha nrug puab moog.

Vaaj ntxwv Npalaj tuaj tog Npala-aa

36 Thaus Npalaj paub tas Npala-aa saamswm tuaj nwg txawm moog tog Npala-aa peg lub moos A kws nyob ntawm ntug dej Alanoo ze ze Mau-a nrwm teb. 37 Npalaj nug Npala-aa tas, ua caag thawj zag kuv khaiv tuabneeg tuaj hu koj, koj tsw tuaj. Koj xaav tas tsaam tes kuv tsw muaj nqe txaus tsua koj nua los. 38 Npala-aa teb tas kuv tub tuaj txug lawm ne. Kuas kuv tsw muaj cuab kaav ua ib yaam daabtsw le, kuv tsuas has tau lawv le Vaajtswv kuas kuv has xwb. 39 Npala-aa nrug Npalaj moog tom lub moos Huxe. 40 Puab moog txug Huxe mas Npalaj tua nyuj hab yaaj. Nwg muab ib co nqaj tsua Npala-aa hab cov kev txwj quas laug kws nrug Npala-aa nyob ua ke noj.

Foom moov zoo tsua cov Yixayee zag ib

41 Taagkig sawv ntxuv Npalaj coj Npala-aa moog peg lub moos Npamau-npa-aa. Thaus puab moog txug peg Npala-aa saib pum ib txha tuabneeg Yixayee.

Xwm Txheej Taug Kev 23

1 Nwg has tsua Npalaj tas, thov koj tib xyaa lub thaaj tsua kuv hab caab txwv nyuj hab txwv yaaj ib yaam xyaa tug tuaj tsua kuv. 2 Npalaj ua lawv le Npala-aa has. Ob tug muab nyuj hab yaaj tua ib yaam ib tug tso tsua sau ib lub thaaj. 3 Npala-aa has tsua Npalaj tas, koj ca le sawv ze ze lub chaw kws hlawv koj tej tsaj nuav, es kuv moog saib Yawmsaub yuav has le caag tsua kuv los tsw has. Ib puas tsaav yaam kws Yawmsaub ua tsua kuv pum kuv yuav qha tsua koj. Npala-aa tuab leeg txha nee moog sau ib lub roob. 4 Vaajtswv lug saib Npala-aa. Npala-aa has tsua Vaajtswv tas, kuv tib xyaa lub thaaj hab tua nyuj tua yaaj tso tsua sau huvsw. 5 Yawmsaub teb tas koj ca le coj kuv tej lug moog has tsua Npalaj. 6 Npala-aa txha le rov qaab lug, nwg lug pum Npalaj hab cov Mau-a tej kev txwj quas laug sawv ua ke ze ze ntawm lub chaw hlawv tsaj. 7 Npala-aa has tej ntsab lug nuav Ov, Npalaj kws ua vaaj ntxwv kaav cov Mau-a tau tog kuv tuaj Xilia tebchaws tuaj. Kuv tuaj peg tej roob tej haav kws nyob saab nub tuaj tuaj. Nwg kuas kuv tuaj tshev tuaj foom cov Yixayee. 8 Kuas sov, kuv tsw muaj lug yuav foom yuav tshev, tsua qhov Vaajtswv tub tsw foom tsw tshev. Kuv tsw muaj lug yuav foom yuav thuaj, tsua qhov Yawmsaub tub tsw foom tsw thuaj. 9 Kuv sawv sau hauv tsuas saib pum cov Yixayee, kuv tuaj sau ncov roob saib quas ntsoov puab. Puab yog ib haiv tuabneeg kws nyob ib caag, puab tsw thooj lwm haiv. Puab paub tseeb hab pum txhua has tas puab yog cov tau koob moov. 10 Yixayee tej xeeb ntxwv coob npaum nkaus tej moov aav, muaj coob kawg nkaus le tsw muaj leejtwg yuav suav txheeb le. Thaus txug nub kawg kws kuv dua moog lawm, thov kuas kuv zoo npaum le ib tug kws nyob huv Vaajtswv haiv tuabneeg. Thov kuas kuv tau tuag suv sab so yaam nkaus le tej tuabneeg ncaaj nceeg nuav. 11 Npalaj has tsua Npala-aa tas, ua caag koj ua le kos tsua kuv. Kuv coj koj tuaj ntawm nuav yog kuv coj koj tuaj foom tuaj tshev yeeb ncuab, kuas koj tsuas foom koob foom moov tsua kuv tej yeeb ncuab xwb. 12 Npala-aa teb tas, kuv tsuas has tej lug kws Yawmsaub kuas kuv has xwb.

Foom moov zoo tsua cov Yixayee zag ob

13 Tes Npalaj has tsua Npala-aa tas, koj ca le nrug kuv moog lawm lwm qhov mas qhov chaw hov koj yuav pum cov Yixayee ib txha xwb, koj le nrug kuv foom tsw zoo tsua puab. 14 Npalaj txha coj Npala-aa moog peg Xaufi daim teb kws nyob sau roob Pixaka. Thaus moog txug sau, Npalaj tib xyaa lub thaaj hab muab nyuj muab yaaj tua ib yaam ib tug tso tsua sau ib lub thaaj. 15 Npala-aa has tsua Npalaj tas, koj ca le sawv ze ze koj tej tsaj kws koj tua hlawv, kuv yuav moog cuag Vaajtswv lawm saab tim. 16 Yawmsaub lug saib Npala-aa hab qha Yawmsaub tej lug tsua Npala-aa kuas Npala-aa coj moog has tsua Npalaj. 17 Npala-aa rov lug. Nwg pum Npalaj hab cov Mau-a tej kev txwj quas laug sawv ze ze nyob ntawm lub chaw kws hlawv tsaj. Npalaj nug txug tej lug kws Yawmsaub has. 18 Npala-aa has tej ntsab lug nuav tas Xipau tug tub Npalaj, koj ca le lug ntawm nuav hab noog tej lu kws kuv yuav has. 19 Vaajtswv yeej tsw daag le tuabneeg. Nwg tsw yog tuabneeg kws pheej yuav ntxeev sab. Nwg cog lug tseg le caag nwg yeej yuav ua lawv le ntawm, nwg has le caag lawm yeej yuav muaj lawv le nwg has. 20 Vaajtswv tsaa kuv ua tug kws foom koob foom moov tsua suavdawg. Yog Vaajtswv tub foom koob foom moov tsua leejtwg lawm, txawm yog kuv moog rhuav tej koob moov hov los yeej rhuav tsw tau. 21 Kuv pum tas txwj nuav moog lawm yaav tom ntej cov Yixayee yuav tau zoo tsw raug kev txom nyem ib zag le. Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv nrug nraim puab nyob, hab puab qha tsua suavdawg tas, nwg yog puab tug vaaj ntxwv. 22 Vaajtswv coj puab tawm nraag lyi teb lug. Nwg paab puab tawm tsaam yeeb ncuab yaam nkaus le tug txwv nyuj qus dub nraus. 23 Tej tuabneeg kws txawj tso tawv nyuj zeb ndais, tsw muaj ib tug twg yuav tawm tsaam tau haiv tuabneeg Yixayee. Vem le nuav suavdawg txha has txug cov Yixayee tas, ca suavdawg saib tej kws Vaajtswv ua saib. 24 Cov Yixayee zoo yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav kws nyaum heev, nwg yuav tsw su moog txug thaus nwg tum tau hab muab dua rhe noj, hab nqug kag ntshaav haus nwg le maav tseg. 25 Npalaj has tsua Npala-aa tas, yog koj tsw kaam foom cov Yixayee thov koj tsw xob foom koob foom moov tsua puab hlo le. 26 Npala-aa teb tas kuv tub qha tsua koj lawm tas kuv yuav has tej kws Yawmsaub qha tsua kuv xwb nua nev.

Foom moov zoo tsua cov Yixayee zag peb

27 Npalaj has tas koj ca le nrug kuv moog, kuv yuav coj koj moog lawm lwm qhov. Tej zag Vaajtswv yuav kheev koj tuaj lub chaw hov foom cov Yixayee. 28 Npalaj txha coj Npala-aa moog sau lub ncov roob Pe-au kws saib pum tsua tebchaws ntuj nraag cis dos. 29 Npala-aa has tsua Npalaj tas, koj ca le tib xyaa lub thaaj tsua kuv hab caab nyuj hab yaaj ib yaam xyaa tug tuaj tsua kuv. 30 Npalaj ua lawv le hov, nwg muab nyuj hab yaaj tua ib yaam ib tug tso tsua sau ib lub thaaj.

Xwm Txheej Taug Kev 24

1 Zag nuav Npala-aa paub tas Yawmsaub xaav kuas nwg foom koob foom moov tsua cov Yixayee, mas nwg txha le tsw moog saib yaig tsawv moov lawv le nwg ua lug lawm. Nwg tig moog tsua tom tebchaws ntuj nraag cis dos. 2 Nwg pum cov Yixayee tej tsev ib xeem nyob ua ib pawg ib xeem nyob ua ib pawg. Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav nwg sab. 3 Nwg txha has tej ntsab lug nuav, Tej lug nuav yog Npe-au tug tub Npala-aa kws pum tseeb paub txhua tej lug. h Kuv nov tej lug kws Vaajtswv has. Kuv lub qhov muag saib ntsoov tej kws Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua lug tsua kuv pum. 5 Cov Yixayee tej tsev ntaub zoo nkauj kawg, 6 zoo yaam nkaus tej leej toov laaj nplooj npug quas luas, hab zoo le tej vaaj zaub kws nyob lawv ntug dej, hab zoo yaam nkaus cov ntoo tsw-qaab zwb kws Yawmsaub cog, hab zoo yaam nkaus tej ntoo cab kws nyob ntawm ntug dej. 7 Naag yuav lug zoo tsua puab lub tebchaws. Puab tej laj teb aav yuav noo quas zaws, puab tej qoob yuav zoo heev. Puab tug vaaj ntxwv yuav muaj fwjchim heev dua vaaj ntxwv Aka, nwg yuav kaav teb kaav chaw daav zuj quas zug. 8 Vaajtswv coj puab tawm nraag lyi teb lug. Nwg paab puab tawm tsaam yeeb ncuab yaam nkaus le tug txwv nyuj qus dub nraus. Puab tua yeeb ncuab tuag pawg quas yawg. Puab tsoo yeeb ncuab tej pob txhaa tawg ntsoog quas ntxawg, hab muab yeeb ncuab tej xub nee luv pis ntho pov tseg. 9 Haiv tuabneeg nuav zoo yaam nkaus tug tsuv ntxhuav kws zug nchaav. Thaus nwg pw tsaug zug lawm tsw muaj leejtwg muaj cuab kaav txaav moog tsaa. Leejtwg foom koob foom moov tsua cov Yixayee mas leejtwg yuav tau koob moov. Leejtwg foom tsw zoo tsua cov Yixayee leejtwg yuav raug luas foom tsw zoo hab. 10 Npalaj chim kawg le. Nwg npuaj teg ntho tsua Npala-aa tas, kuv coj koj tuaj ntawm nuav yog kuv eoj tuaj tsawm tuaj foom tsw zoo tsua kuv tej yeeb ncuab, kuas koj tsw tsawm tsw foom le, koj ca le foom koob foom moov tsua puab peb zag tsua zag nuav lawm. 11 Nwgnuav koj ca le rov moog tsev, kuv tub cog lug tsua koj lawm tas kuv yuav muab nqe zug tsua koj, kuas nwgnuav Yawmsaub tsw kheev koj yuav tej nqe zug nuav. 12 Npala-aa teb tas kuv tub has tsua cov tuabneeg kws koj khaiv tuaj hu kuv tas, 13 txawm yog koj yuav muab taag nrho tej nyaj huv koj txhaab tsua kuv los kuv yeej hlaa tsw tau Yawmsaub txuj kevcai moog ua ib yaam daabtsw lawv le kuv lub sab nyam. Yawmsaub kuas kuv has le caag kuv tsuas has tau le hov xwb.

Foom moov zoo tsua cov Yixayee zag kawg

14 Npala-aa has tsua Npalaj tas, kuv yuav rov moog tsev, kuv thov qha koj paub txug tej kws lwm nub cov Yixayee yuav ua tsua koj tej tuabneeg. 15 Npala-aa has tej ntsab lug nuav, Tej lug kws yuav has nuav yog Npe-au tug tub Npala-aa kws pum tseeb paub txhua tej lug. 16 Kuv nov Vaajtswv tej lug, hab khaws nkaus Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tug tswvyim tsua nruab sab. Kuv lub qhov muag saib ntsoov tej kws Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua tshwm lug tsua kuv pum. 17 Kuv pum yaav tom hauv ntej, yog pum cov Yixayee, yuav muaj ib tug vaaj ntxwv sawv huv cov Yixayee lug, nwg muaj fwjchim ci ntsaa quas ab yaam nkaus le lub nub qub. Nwg yuav tawm huv cov Yixayee yaam nkaus le lub nub qub kws tuaj tw. Nwg yuav ntaus cov Mau-a tej kev txwj quas laug hab ua tsua Xej caaj ceg puam tsuaj. 18 Nwg yuav tua yeej nwg tej yeeb ncuab kws nyob huv Entoo tebchaws, hab yuav txeeb puab lub tebchaws lug ua nwg tug. Lub swmhawm hov cov Yixayee yuav kov yeej quas zug. 19 Haiv Yixayee yuav tsuj quas rawv puab, hab yuav muab tej tuabneeg kws dim es tsw tuag ntxuav kuas tu noob nrho. 20 Vaajtswv kuj ua cov Amalej tshwm lug tsua Npala-aa pum hab, mas nwg txha has ntsab lug has tas, Cov Amalej yog haiv tuabneeg kws muaj fwjchim heev dua ndais huvsw, kuas puab yuav puam tsuaj tu noob nrho tsua nub kawg. 21 Dhau hov Npala-aa pum cov Khenai. Nwg txha has ntsab lug has tas, Mej tej chaw nyob khov ruaj nreeg le pob zeb. Mej ua neej tso sab quas lug yaam nkaus le tug noog kws ua zeg tsua sau tsua mas tsw muaj leejtwg moog muab tau. 22 Kuas cov tuabneeg Khena mej yuav puam tsuaj taag tsua thaus cov tuabneeg Axilia tuaj txeeb kag kaav nkaus. 23 Npala-aa has dua tas, Tej tuabneeg kws sau zog tuaj ua ke tsua saab peg puab yog leejtwg. 24 Yuav muaj yeeb ncuab caij nkoj dha raag quas ntwg tim Xaipa tuaj. Puab yuav tuaj tua yeej cov Axilia hab cov Enpaw, kuas muaj ib nub cov kws tuaj tua hov yuav tuag tu noob nrho. 25 Dhau hov Npala-aa rov moog tsev, huas Npalaj nwg moog nwg dua ib qho lawm.

Xwm Txheej Taug Kev 25

Cov Yixayee pe daab Npa-aa ntawm Pe-au

1 Thaus cov Yixayee su ntawm taj ntoo kub twg tes cov pejxeem txawm chiv deev cov puj Mau-a, 2 tes cov puj hov txawm coj cov Yixayee moog pe puab tug daab, tes cov pejxeem txawm nrug puab noj hab nrug puab pe cov puj hov tug daab Npa-aa hov ntawm Pe-au, 3 mas Yawmsaub txha chim tsua cov Yixayee. 4 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, ca le muab cov Yixayee txhua tug thawj tua pov tseg taab meeg suavdawg, sub kuv txha le tsw chim tsua cov Yixayee. 5 Mauxe has tsua cov kws tu plaub huv txhua xeem Yixayee tas, mej ca le muab txhua tug quasyawg huv mej xeem kws tau pe hab fwm tug daab Npa-aa ntawm Pe-au tua pov tseg. 6 Thaus Mauxe hab cov Yixayee puab suavdawg tseem nyob ua ib pawg quaj quaj ntawm lub qhov roob tsev sws ntswb tes ib yawm Yixayee txawm coj cov Mi tee ib tug ntxhais lug tsua huv nwg tsev ntaub taab meeg puab suavdawg. 7 Thaus Ele-axa tug tub Fineha kws yog pov thawj Aloo xeeb ntxwv pum le hov tes txawm sawv tseeg tawm plawg huv pawg tuabneeg hov moog, nwg tuav rawv ib raab muv. 8 Nwg txawm lawv tug yawm Yixayee hov qaab moog nkaag plawg tsua huv tsev, tes txawm muab tug yawm kws coj tug ntxhais Mi tee hov hab tug ntxhais hov nkaug pes kag tuag huvsw, tes tej sub sw kws saamswm muaj tsua cov Yixayee txha le pluj lawm. 9 Cov kws raug sub sw es tuag hov muaj ob vaam plaub txheeb leej. 10 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 11 vem Fineha ua le hov kuv txha tsw chim tsua cov Yixayee. Fineha tsw kheev puab pe lwm tug daab nwg tsuas kheev puab pe kuv tuab leeg xwb, mas kuv txha tsw muab cov Yixayee ua kuas puam tsuaj. 12 Vem le nuav mas ca le has tsua Fineha tas, kuv yuav cog lug ruaj nreg tsua nwg, 13 mas nwg hab nwg caaj ceg yuav ua pov thawj moog ib txhws le, vem yog nwg tsw kheev leejtwg txeeb cov Yixayee hov ntawm kuv, mas kuv txha zaam puab lub txem. 14 Tug yawm kws raug muab tua nrug tug ntxhais Mi tee hov lub npe hu ua Xeeli, yog Xamlu le tub, yog xeem Xime-oo. Xeeli kuj ua puab cum kwvtij tug thawj ntaag. 15 Tug ntxhais Mi tee kws raug muab tua hu ua Khoxapi, yog Xuv kws ua cov Mi tee ob peb cum le thawj tug ntxhais ntaag. 16 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 17 ca le moog ua rog tsua cov Mi tee hab ua kuas puab puam tsuaj, 18 vem puab muaj tswvyim phem ntxag mej hov ntawm Pe-au, hab vem puab muab tug ntxhais Khoxapi lug ntxag mej, yog tug ntxhais kws raug muab tua tsua nub kws muaj kev pluj kev tuag tsua ntawm Pe-au.

Xwm Txheej Taug Kev 26

Xwm Txheej Taug Kev 27

Tsaa Yauxua nyob Mauxe chaw

12 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj ca le moog lawm sau lub roob Anpalee, koj moog tuaj sau saib lub tebchaws kws kuv yuav muab cob tsua cov Yixayee nyob. 13 Thaus koj moog saib taag, koj yuav tuag moog ib yaam le koj tug tijlaug Aloo, 14 tsua qhov thaus mej lug txug nraag tebchaws ntuj nraag cis dos Xee meb tawv ntawm kuv xub ndag. Thaus cov pejxeem ywg ywg kuv nraag Melinpa, meb tub tsw ua tsua suavdawg paub tas kuv yog tug kws muaj fwjchim hab yog tug zoo kawg nkaus. Melinpa yog lub npe qhov dej txhawv kws nyob huv lub moos Khante nraag tebchaws ntuj nraag cis dos Xee. 15 Mauxe thov Vaajtswv tas, 16 Vaajtswv Yawmsaub, koj yog tug kws tuav suavdawg txujsa. Thov koj tsaa ib tug lug ua thawj coj cov tuabneeg nuav, 17 hab coj puab moog ntaus tsuv ntaus rog, sub koj cov tuabneeg nuav txha tsw zoo le paab yaaj kws tsw muaj tswv yug. 18 Yawmsaub txha has tsua Mauxe tas, koj ca le moog coj Noo tug tub Yauxua kws yog tuabneeg thoob tswb to nrog tuaj, hab koj muab koj txhais teg npuab tsua sau nwg taubhau. 19 Koj kuas nwg lug sawv taab meeg tug pov thawj Ele-axa hab cov pejxeem suavdawg, es koj tsaa nwg taab meeg suavdawg ua tug sawv koj chaw kaav cov pejxeem nuav. 20 Koj muab koj tug fwjchim ib txha cob tsua Yauxua, mas cov Yixayee suavdawg txha le noog nwg lug. 21 Tug pov thawj Ele-axa yuav swv Uli hab Thumi kws qha kuas paub kuv lub sab nyam le caag, mas Ele-axa yuav ua Yauxua lub chaw sablaaj. Ele-axa ua le nuav nwg txha paub qha Yauxua hab pawg Yixayee nyag ua nyag teg num. 22 Mauxe ua lawv le Yawmsaub has, nwg coj Yauxua moog sawv taab meeg tug pov thawj Ele-axa hab ib tsoom pejxeem Yixayee suavdawg. 23 Nwg muab nwg ob txhais teg npuab tsua sau Yauxua taubhau es tsaa Yauxua ua tug nyob nwg chaw kaav suavdawg lawv le Yawmsaub has.

Xwm Txheej Taug Kev 28

Xwm Txheej Taug Kev 29

Xwm Txheej Taug Kev 30

Xwm Txheej Taug Kev 31

Xwm Txheej Taug Kev 32

Xwm Txheej Taug Kev 33

Xwm Txheej Taug Kev 34

Xwm Txheej Taug Kev 35

Xwm Txheej Taug Kev 36

2 Kevcai 1

2 Kevcai 2

2 Kevcai 3

2 Kevcai 4

Mauxe ntuag cov Yixayee

1 Mauxe has tsua ib tsoom pejxeem suavdawg has tas, mej yuav tsum coj lawv nraim le tej lug kws kuv qha mej, mej txha le tau nrug luas ua neej nyob ntev, hab kaav lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej puj koob yawm koob tug Vaajtswv saamswm yuav muab pub tsua mej. 2 Mej tsw xob sau ib lus ntxwv tsua tej lug kws kuv has tseg tsua mej, lossws tso ib lus pov tseg hlo le. Mej yuav tsum ua lawv le tej lug kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub kuas kuv qha tsua mej lawm txhua lu huvsw. 3 Mej puav leej pum tej kws Yawmsaub ua sau roob Pe-au lawm. Yawmsaub tua tej tuabneeg kws pe Npa-aa hov ntawm txhua leej pov tseg. 4 Kuas mej cov kws muab sab npuab Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, mej suavdawg puav leej tseem ua neej nyob lug txug naj nub nwgnuav. 5 Tej kevcai kws Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv kuas kuv qha tsua mej, kuv tub qha taag lawm. Thaus mej moog nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav hov, mej yuav tsum ua lawv le tej kevcai nuav. 6 Mej yuav tsum muab tsua sau sab ua lawv le tej kevcai nuav tag tag, luas lwm haiv tuabneeg txha pum tas mej muaj tswvyim. Thaus luas nov tej kevcai nuav luas yuav has ntshu quas nrooj tas haiv tuabneeg luj nuav muaj tswvyim hab txawj ntse heev kawg 1e. 7 Tsw muaj ib haiv tuabneeg twg kws muaj ib tug tim tswv nrug puab nyob paab puab zoo le Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv nrug nraim peb nyob paab peb, txawm yog haiv tuabneeg hov muaj fwjchim los xwj yeej tsw muaj tug kws paab puab. Thaus twg peb tsaa ncauj thov Yawmsaub paab peb Yawmsaub yeej teb peb tej lug thov. 8 Tsw muaj ib haiv tuabneeg tseem ceeb twg kws muaj tej kevcai ncaaj nceeg le tej kws nub nua kuv qha mej. 9 Mej yuav tsum ceev faaj hab ncu ntsoov tej kws mej lub qhov muag tub pum lug lawm moog taag mej swm neej. Mej yuav tsum pav qha tsua mej tej tub ki tej xeeb ntxwv noog txug tej xwm kws muaj tsua nub kws mej moog cuag Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tom roob Xinai. 10 Nub hov Yawmsaub has tsua kuv tas, koj ca le hu cov pejxeem tuaj ua ke, kuv xaav qha kuv tej lug tsua puab noog, puab txha paub fwm kuv hab noog kuv lug moog taag puab swm neej, hab puab txha paub qha kuas puab tej tub ki noog kuv 1 ug. 11 Mej pav qha tsua mej tej mivnyuas noog has tas, nub hov mej moog sawv ntawm taw roob, muaj fuab pus tsaus quas nti le paa tawg hab muaj nplaim tawg cig nto ntuj plawg. 12 Hab pav qha tsua puab has tas, Yawmsaub has huv cov nplaim tawg hov tuaj tsua mej. Nwg has le caag tsua mej los mej puav leej nov txhua lu huvsw, kuas mej tsw pum nwg. 13 Nwg qha tej kws mej yuav tsum ua mej txha coj tau lawv nraim le tej lug kws nwg tub cog tseg tsua mej lawm. Nwg kuas mej ua lawv le kaum txuj kevcai kws nwg sau tseg tsua ntawm ob daim txag zeb. 14 Yawmsaub kuas kuv qha mej suavdawg paub nwg tej kevcai huvsw kws mej yuav tsum coj tsua thaus mej moog nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav hov.

Tsw xob puab txoov daab

15 Thaus Yawmsaub has lug huv cov nplaim tawg sau roob Xinai tuaj tsua mej, thaus hov mej tsw pum nwg. Yog mej xaav tau zoo mej yuav tsum ceev faaj, 16-18 tsw xob puab ib yaam txoov daab daabtsw hlo le, tsw has txoov daab zoo le quaspuj zoo le quasyawg, zoo le tsaj txhu, zoo le noog, zoo le naab lossws zoo le ntseg los tsw xob puab le. Yog mej puab tej hov tes yeej yog mej ua txhum ntaag. 19 Mej tsw xob teev lossws pe tej kws mej pum nyob sau nruab ntug tsw has nub los yog, hli los yog, tej nub qub los yog. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tso lwm haiv tuabneeg pe tej hov. 20 Kuas mej tsw xob pe, tsua qhov mej yog haiv tuabneeg kws Vaajtswv coj tawm tim lyi tebchaws lug. lyi tebchaws zoo yaam nkaus le cub suav tawg kws hlawv mej. Vaajtswv coj mej tawm lug ua Vaajtswv haiv tuabneeg ib yaam le naj nub nwgnuav mej tseem ua Vaajtswv haiv tuabneeg. 21 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv chim tsua kuv tub yog tim mej ntaag, mas Vaajtswv txha qha tseeb has tas nwg yuav tsw kheev kuv hlaa tug dej Yalatee moog nyob tim lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus kws Vaajtswv saamswm yuav muab pub tsua mej. 22 Kuv yuav tuag tsua huv tebchaws nuav, kuv yuav tsw tau hlaa tug dej Yalatee moog saab tim, kuas mej yuav hlaa dej moog nyob huv lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus hov. 23 Mej yuav tsum ncu ntsoov tej lug kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv cog tseg tsua mej. Mej yuav tsum noog Vaajtswv tej lug kws qha kuas mej tsw xob puab ib yaam txoov daab tsua mej pe hlo le, 24 tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug kws khib xeeb mej heev, nwg zoo yaam le tej suav tawg kws yuav cig plawg kub yaim pes lav. 25 Txawm yog thaus mej tub moog nyob huv lub tebchaws hov ntev es mej muaj tub ki xeeb ntxwv lawm los mej tsw xob puab ib yaam txoov daab hlo le. Yog mej puab yeej yog mej ua txhum ntaag. Qhov kws tuabneeg puab txoov daab yuav ua tsua Yawmsaub chim. 26 Nub nua kuv thov ntuj hab teb lug nrug ua tim khawv kom mej, yog mej tsw noog kuv lug tsw ntev mej yuav pam taag tsua huv lub tebchaws nuav. Mej yuav tsw tau nyob ntev huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog nyob kaav hov. Mej yuav puam tsuaj taag huvsw. 27 Yawmsaub yuav ua tsua mej tawg tswv ua saab ua sua moog nrug txhua txhua haiv tuabneeg nyob mas mej tej tuabneeg yuav tshuav tsawg tsawg le dim sav ua neej nrug luas nyob xwb. 28 Mej yuav teev tej nam txoov daab huv tej tebchaws kws mej moog nyob hov, tsw has txoov daab ntoc hab txoov daab zeb. Tej txoov daab hov yeej tsw nov lug tsw pum kev tsw txawj noj lossws nov ib yaam ntxhab daabtsw le. 29 Thaus mej moog nyob huv luas tej tebchaws yog mej muab tsua sau sab nrhav Yawm saub kws yog mej tug Vaajtswv tag tag, mej yeej yuav pum nwg. 30 Kua thaus muaj tej xwm nuav hab mej raug kev txom nyem ntxhuv sab mej yuav tig rov lug cuag Yawmsaub hab noog nwg lug. 31 Nwg yog tug kws muaj lub sab hlub, nwg yuav tsw tso mej tseg lossws ua tsua mej puam tsuaj moog. Nwg yuav ncu ntsoov tej lug kws thau u nwg cog tseg tsua mej tej puj koob yawm koob lawm. 32 Mej swm moog nug thoob ntuj saib txheej thau u kws tseem tsw tau yug mej, suav txwj le thaus Vaajtswv tswm tuabneeg nyob huv nplajteb nuav lug, muaj tej xwm kws luj npaum le tej kws mej pum nuav los tsw muaj. Mej swm moog nug thoob nplajteb saib muaj leejtwg nov tej xwm zoo le nuav los tsw nov. 33 Muaj haiv tuabneeg twg kws nov tim tswv has lug huv cov nplaim tawg tuaj ais puab tseem caj sa nyob yaam le thaus mej nov Vaajtswv has es mej tseem caj sa nyob los tsw muaj. 34 Muaj ib tug tim tswv twg kws muaj cuab kaav moog coj tuabneeg tawm huv luas lwm haiv tuabneeg lub tebchaws lug ua nwg haiv tuabneeg le kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv coj mej tawm huv lyi teb lug. Tub yog Vaajtswv tug fwjchim hab tug daag tug zug ua swv ua npug hab ua tej kev tsuv kev rog hab tej txujci luj phemfwj hab tej xwm txheej kws ua tsua tuabneeg ntshai kawg le taab meeg mej qhov muag ntaag. 35 Yawmsaub ua tej nuav qha kuas mej paub tas nwg tuab leeg txha yog Vaajtswv xwb, tsw muaj dua lwm tug kws yog Vaajtswv. 36 Vaajtswv ua tsua mej nov nwg lub suab has sau ntuj tuaj, nwg txha le qha tau mej. Nwg kheev mej pum nwg tej nplaim tawg tswm txaj huv nplajteb nuav hab mej nov nwg lub suab has huv cov nplaim tawg hov tuaj. 37 Nwg hlub mej tej puj koob yawm koob nwg txha xaiv mej, hab yog nwg tug fwjchim kws luj kawg nkaus coj mej tawm tim lyi tebchaws lug. 38 Thaus mej txaav quas zug tsua tom hauv ntej, Vaajtswv ntab tej haiv tuabneeg kws luj hab muaj zug dua mej tswv tawm ua mej ntej lawm. Nwg ua le nuav tub yog nwg coj mej lug nyob huv lub tebchaws kws naj nub nwgnuav yog mej tug lawm ntaag. 39 Yog le hov nub nua mej ca le ncu ntsoov tsua nruab sab has tas Yawmsaub yog tug Vaajtswv kws kaav rawv sau qaum ntuj hab huv nplajteb. Tsw muaj ib tug Vaajtswv nyob hov twg le tsuas yog nwg tuab leeg xwb txha yog Vaajtswv. 40 Mej yuav tsum ua lawv le Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv muab cob tsua mej txhua lu huvsw, mej hab mej tej tub ki txha le tau nyob kaaj sab quas lug. Mej yuav muaj sa ntev ua neej nyob huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv saamswm yuav muab cob ua mej tug moog ib txhws.

2 Kevcai 5

2 Kevcai 6

Nqai kevcai kws tseem ceeb dua ndais

1 Tej lug nuav yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej kevcai kws nwg kuas kuv muab qha huvsw tsua mej. Thaus mej moog nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav hov mej yuav tsum coj lawv nraim le tej lug nuav. 2 Mej hab mej caaj ceg yuav tsum fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv moog kuas taag swm neej. Mej yuav tsum ua lawv nraim le Vaajtswv tej kevcai kws kuv muab cob tsua mej txhua lu huvsw, mej txha le muaj sa nrug luas ua neej nyob ntev huv lub tebchaws hov. 3 lb tsoom Yixayee, mej ca le noog hab khaws nkaus coj, mej txha tau nyob kaaj sab quas lug hab yuav caj ua ib hai tuabneeg muaj fwjchim luj nyob huv lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus, lawv le tej lug kws Yawmsaub kws yog peb puj koob yawm koob tug Vaajtswv cog tseg lawm. 4 Ib tsoom Yixayee, mej ua tuab zoo noog. Tsuas yog Yawmsaub tuab leeg xwb txha yog peb tug Vaajtswv. 5 Mej yuav tsum noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug kawg sab kawg ntsws hab kawg mej tug daag tug zug. 6 Mej yuav tsum ncu ntsoov Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv saamswm muab cob tsua mej. 7 Mej yuav tsum muab qha tsua mej tej mivnyuas, hab naj nub has txug tej lug hov tsw has thaus nyob huv vaaj huv tsev, thaus taug kev thaus su hab thaus ua num. 8 Muab paav tsua ntawm txhais teg hab tsua sau hauv plaj ua chaw ncu, 9 muab sau tsua ntawm mej tej puab rooj hab ntawm mej tej rooj vaag.

Yuav tsum noog Vaajtswv lug

10 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav muab lub tebchaws vaam meej kws muaj vaaj muaj tsev muaj ze j muaj zog kws yeej tsw yog mej txhais teg ua tsua mej nyob ua mej tug lawv le nwg tub cog lug tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj kws yog mej yawm koob lawm. 11 Tej vaaj tse hov muaj tej hov txhua chaw zoo zoo puv nkaus kuas tsw yog mej npaaj ca tsua huv, hab muaj tej qhov dej kws yeej tsw yog mej khawb, muaj tej vaaj txwv maab hab tej vaaj txwv kav laaj kws tsw yog mej cog. Thaus Yawmsaub coj mej moog nyob huv lub tebchaws nuav hab mej tau noj tsau lawm, 12 mej yuav tsum ceev faaj tsw xob nov qaab Yawmsaub kws coj mej tawm tim lyi teb kws mej ib txwm ua luas qhev. 13 Mej yuav tsum fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab pe nwg tuab leeg xwb hab tuav nwg tuab leeg lub npe cog lug xwb. 14 Mej tsw xob pe txoov daab lossws teev txhua haiv tuabneeg kws nyob ib ncig mej hov tej daab qhuas hlo le. 15 Yog mej tsw noog lug mej moog pe tej daab tej txoov daab, Yawmsaub yuav chim tsua mej hab ua kuas mej puam tsuaj taag huvsw ib yaam nkaus le suav tawg kub mej, tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv kws nrug mej nyob nwg khib xeeb mej heev. 16 Mej tsw xob swm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yaam le mej swm nwg nraag Maxa. 17 Mej yuav tsum ncu ntsoov ua lawv nraim le tej kevcai kws Vaajtswv tub qha tsua mej lawm. 18 Mej yuav tsum ua tej kws Yawmsaub has tas zoo hab ncaaj nceeg, mej txha le tau nyob kaaj sab quas lug, hab mej yuav tau moog kaav lub tebchaws zoo ua noj ua haus kws Yawmsaub cog lug tseg tsua me j puj koob yawm koob has tas nwg yuav muab tsua puab nyob. 19 Mej yuav lawv tau mej cov yeeb ncuab tswv tawm moog lawv le Yawmsaub tub cog lug tseg lawm. 20 Lwm nub mej tej tub ki yuav nug mej has tas, vem le caag Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv kuas peb ua lawv nraim le tej kevcai nuav huvsw. 21 Tes mej ca le qha tsua puab tas, peb ua tug vaaj ntxwv kws kaav lyi teb le qhev mas Yawmsaub swv Yawmsaub tug fwjchim luj kawg nkaus paab peb dim. 22 Peb qhov muag pum nwg tej txujci phemfwj hab tej xwm kws nwg ua tsua cov lyi hab ua tsua vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw ntshai kawg nkaus hov. 23 Yawmsaub cawm peb dim huv cov lyi txhais teg, Yawmsaub txha coj peb lug nyob ntawm nuav hab muab lub tebchaws nuav pub tsua peb lawv le nwg tub cog lug tseg tsua peb puj koob yawm koob lawm. 24 Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv kuas peb ua lawv quas nraim le tej kevcai nuav txhua txuj huvsw hab kuas peb fwm nwg. Yog peb coj lawv le tes Vaajtswv yuav tsom kwm peb haiv tuabneeg tsw tseg tsw tu kuas peb vaam meej quas zug lawm yaav tom ntej. 25 Yog peb ua lawv le Vaajtswv tej lug txhua lu huvsw nwg yuav zoo sab tsua peb heev.

2 Kevcai 7

Haiv tuabneeg kws Vaajtswv xaiv ca

1 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav coj mej moog nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav, hab nwg yuav ntab ntau haiv tuabneeg tswv tawm moog. Thaus mej moog ntaus, nwg yuav lawv xyaa haiv tuabneeg kws luj hab muaj fwjchim heev dua mej tswv tawm moog, yog haiv Hithai, haiv Kikaxi, haiv Amauli, haiv Khana-aa, haiv Pelixi, haiv Hivai hab haiv Yenpu. 2 Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab tej haiv tuabneeg nuav cob tsua mej txhais teg hab mej tua yeej puab lawm, mej yuav tsum tua puab huvsw pov tseg tsw xob nrug puab sws raug zoo lossws hlub puab hlo le. 3 Mej tsw xob moog yuav puab tub puab ntxhais lug ua txwj ua nkawm, hab tsw xob tso mej tej tub tej ntxhais moog yuav puab, 4 tsua qhov puab yuav coj mej tej tub ki nyob deb Yawmsaub hab moog pe daab pe txoov daab. Yog mej tsw noog lug, Yawmsaub yuav chim tsua mej hab ua kuas mej puam tsuaj moog taamswm hov. 5 Yog le hov mej yuav tsum rhuav puab tej thaaj hab tsoo puab tej neej zeb kws teev daab hab ntuv tej neej kws puab teev tug puj daab Ache la hab hlawv puab tej txoov daab huvsw pov tseg. 6 Mej yuav tsum ua le nuav tsua qhov mej yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv le tuabneeg. Nwg xaiv mej tawm huv txhua haiv tuabneeg huv nplajteb nuav lug ua nwg haiv tuabneeg kws nwg hlub heev. 7 Yawmsaub hlub mej hab xaiv mej tsw yog vem mej yog haiv tuabneeg kws coob dua luas lwm haiv, qhov tseeb mej yeej yog haiv nyuas tuabneeg kws tsawg kawg nkaus huv nplajteb nuav. 8 Kuas nwg hlub mej, nwg xaav ua lawv le tej lug kws nwg tub cog tseg tsua mej puj koob yawm koob. Tub yog vem le nuav Yawmsaub txha swv Yawmsaub tug fwjchim kws luj kawg nkaus cawm mej, nwg tso mej dim mej txha tsw tau ua vaaj ntxwv tyi qhev lawm. 9 Mej yuav tsum ncu ntsoov tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tuab leeg xwb txha yog Vaajtswv. Nwg yog tug ncaaj nceeg. Nwg yuav ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg, hab nwg hlub tug kws noog nwg lug hab muab sab npuab nwg moog txug ib txheeb tam tuabneeg, 10 kuas nwg yuav rau txem sai tsua tug kws ntxub nwg. 11 Yog le hov mej yuav tsum ua lawv le tej kws kuv qha mej, hab coj lawv le Vaajtswv tej kevcai txhua txuj huvsw kws nub nua kuv muab cob tsua mej.

Noog lug txha tau koob moov

12 Yog mej noog hab ua lawv le Vaajtswv tej lug, Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg tsua mej. Nwg yuav hlub mej moog ib txhws lawv le tej lug kws nwg cog tseg tsua mej puj koob yawm koob. 13 Nwg yuav hlub mej hab foom koob foom moov tsua mej mas mej yuav fuam vaam zuj quas zug hab muaj tub ki coob. Nwg yuav foom koob foom moov tsua mej tej laj teb, mej yuav muaj qoob loos ntau, muaj kua txwv maab xwv hab muaj roj txwv kav laaj. Nwg yuav foom koob foom moov tsua mej kuas mej muaj nyuj muaj yaaj muaj tshws coob. Nwg yuav foom tej moov nuav huvsw tsua thaus mej moog nyob huv lub tebchaws kws nwg cog lug tseg tsua mej puj koob yawm koob has tas nwg yuav muab tsua mej. 14 Tej tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav tsw muaj ib hai tuabneeg twg kws yuav tau koob moov npaum le mej. Mej tej tuabneeg hab tej tsaj tsw muaj ib tug twg yuav mooj es tsw muaj mivnyuas hlo le. 15 Yawmsaub yuav tsom kwm tsw kheev mej muaj mob muaj nkeeg. Yawmsaub yuav tsw tso tej mob phem kws mej pum tim lyi teb lug raug mej, kuas nwg yuav tso tej hov tsua mej tej yeeb ncuab txhua tug huvsw. 16 Mej yuav tsum ua kuas txhua haiv tuabneeg kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav muab cob tsua huv mej txhais teg puam tsuaj huvsw moog, mej tsw xob hlub puab hlo le. Mej tsw xob pe puab tej daab hab tej txoov daab. Thaus mej pe daab pe txoov daab, tes tub yog mej lob kev puam tsuaj rov tsua mej ntaag. 17 Mej tsw xob xaav tas cov tuabneeg nuav coob dua mej, mej yuav lawv tsw tau puab tswv tawm. 18 Mej tsw xob ntshai puab, mej yuav tsum ncu ntsoov tej xwm kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ua tsua vaaj ntxwv lyi hab tej tuabneeg lyi taag nrho huvsw. 19 Mej yuav tsum ncu ntsoov tej sub sw kws mej qhov muag pum hab tej txujci luj phemfwj hab tug fwjchim hab tug daag zug kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv swv tso mej dim es tsw tau ua luas qhev. Vaajtswv yuav ua kuas cov tuabneeg kws nwgnuav mej ntshai ntshai hov puam tsuaj taag huvsw yaam nkaus le nwg ua tsua cov lyi puam tsuaj. 20 Vaajtswv yuav ua tsua puab suavdawg raug kev ntxhuv sab hab ua tsua cov tuabneeg kws tswv moog nraim cev puam tsuaj taag huvsw moog. 21 Yog le hov mej tsw xob ntshai tej tuabneeg hov. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yeej nrug nraim mej nyob. Nwg yog tug Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tswm nyog suavdawg paub ntshai nwg. 22 Thaus mej moog tua puab nwg yuav maav maav lawv puab tswv quas zug moog. Kuas tsw xob ua tuab zag tua kuas puab puam tsuaj taag huvsw, yog mej ua le hov yuav muaj tsaj nruab nraag coob tuaj mas yuav txuv mej. 23 Yawmsaub yuav muab mej tej yeeb ncuab cob tsua mej kaav, nwg yuav ua kuas tej yeeb ncuab hov ceeb tawg tswv moog txug nub kws puab raug kev puam tsuaj. 24 Yawmsaub yuav muab puab tej vaaj ntxwv cob tsua mej txhais teg. Mej yuav tua tej vaaj ntxwv hov mas puab lub koob meej yuav pluj hlo moog. Yeej tsw muaj leejtwg yuav tiv thaiv tau mej, mej yuav tua puab txhua leej tuag taag nrho. 25 Mej yuav tsum muab puab tej txoov daab hlawv huvsw pov tseg. Mej tsw xob ntshaw tej nyaj tej kub kws luas muab luam tsua tej txoov daab hov, mej tsw xob coj tej hov moog ua mej le. Yog mej coj moog mej yuav raug txem, tsua qhov Yawmsaub ntxub tej txoov daab heev. 26 Mej tsw xob coj tej txoov daab hov ib tug lug tso tsua huv mej tsev, tsaam tes mej yuav raug foom ib yaam le tej txoov daab hov raug. Mej yuav tsum ntxub hab saib tsw taug tej txoov daab hov, tsua qhov Yawmsaub tub foom tsw zoo tsua puab lawm.

2 Kevcai 8

Lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus

1 Mej yuav tsum ua lawv le tej lug kws nub nua kuv has tsua mej txhua lu huvsw, mej txha le muaj sa nyob ntev, muaj tub ki coob hab tau moog kaav lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug tseg tsua mej puj koob yawm koob has tas nwg yuav muab tsua puab nyob. 2 Mej yuav tsum ncu ntsoov has tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub coj mej kev tau plaub caug xyoo huv tebchaws ntuj nraag cis dos lug le caag. Nwg ca mej ntswb kev txom nyem ntau yaam, tub yog nwg swm saib mej lub sab zoo le caag, hab saib mej yuav ua lawv le nwg tej lug los tsw ua. 3 Nwg ca mej tshaib nwg le maav muab cov mana kws mej hab mej puj koob yawm koob tsw tau noj dua le lug tsua mej noj. Nwg ua le nuav tub yog nwg qha kuas mej paub tas tsw yog mov xwb txha cawm tau tuabneeg txujsa, kuas tuabneeg yuav tsum tso sab tsua Vaajtswv tej lug txhua lu huvsw hab txha cawm tau. 4 Swmhawm plaub caug xyoo nuav mej tej tsoog tsho yeej tsw nduag hab mej tej kwtaw yeej tsw mob tsw o le. 5 Mej yuav tsum ncu ntsoov has tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv qhuab ntuag mej hab rau txem tsua mej ib yaam le leej txwv qhuab ntuag nwg tej mivnyuas. 6 Yog le hov mej yuav tsum ua lawv quas nraim le tej lug kws Yawmsaub has tsua mej hab coj lawv le Yawmsaub tej lug hab fwm Yawmsaub. 7 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv saamswm yuav coj mej moog nyob huv lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus, muaj dej, muaj qhov dej txhawv, muaj dej cag ndwg laub quas lawg lawv kwj haa hab sau tej roob. 8 Lub tebchaws hov luas cog nplej cog mog, cog txwv maab txwv cua, txwv ntsab pobkws, txwv kav laaj, zoo ntxooj quas nyog, hab muaj zwb ntaab ntau. 9 Thaus mej moog nyob huv lub tebchaws hov mej yuav tsw tshaib tsw nqhes tsw pluag le. Tebchaws hov tej roob zeb roob tsuas muaj qhov tooj qhov hlau. 10 Mej yuav tau noj tsau txaus sab txaus ntsws, mej yuav ua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tsaug vem nwg muab lub tebchaws zoo ua noj ua haus pub tsua mej.

Tsw xob nov qaab Vaajtswv

11 Mej yuav tsum ncu ntsoov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, mej yuav tsum ua lawv quas nraim le Vaajtswv tej kevcai huvsw kws nub nua kuv muab cob tsua mej. 12 Thaus mej tau noj tau haus tsau txaus sab txaus ntsws, hab ua tau tsev zoo nyob qhuas quas ntxhas, 13 hab mej tej nyuj tej yaaj hab nyaj kub ib puas tsaav yaam vaam quas zug lawm, 14 mej yuav tsum ceev faaj tsw xob khaav theeb hab xob nov qaab Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv kws coj mej tawm nraag lyi teb kws mej ua qhev. 15 Nwg coj mej lug hlaa tebchaws ntuj nraag cis dos kws yog taj tuag tshaib tuag nqhes, muaj naab tuj naab taug hab raub rws teb. Thaus mej nyob nraag tebchaws ntuj nraag cis dos kws qhuav nkig quas nkuav tsw muaj dej haus, mas Vaajtswv ua dej tawm huv pob zeb lug tsua mej haus. 16 Nwg muab cov mana kws mej puj koob yawm koob tsw tau noj dua le lug yug mej huv tebchaws ntuj nraag cis dos. Vaajtswv ua ntau yaam kev txom nyem swm mej sab, thaus yaav kawg nwg txha le pub tau tej kws zoo tsua mej. 17 Mas mej tsw xob xaav tas yog mej tug daag tug zug hab tug tswvyim khwv tau mej txha nplua nuj. 18 Mej yuav tsum ncu ntsoov has tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub tsua mej nplua nuj. Nwg ua le nuav tsua mej yog nwg ua lawv quas nraim le tej lug kws nwg cog tseg tsua mej puj koob yawm koob. Nwg tseem ua le hov lug txug naj nub nwgnuav hab. 19 Mej yuav tsum ncu ntsoov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, mej tsw xob tso nwg tseg es moog pe moog teev luas tej daab qhuas. Nub nua kuv thov ntuag mej has tas, yog mej tsw noog lug mej yeej yuav raug kev puam tsuaj xwb. 20 Yog mej tsw noog Yawmsaub lug mej yuav raug kev puam tsuaj ib yaam nkaus le txhua haiv tuabneeg kws Yawmsaub yuav ua kuas puab puam tsuaj tsua thaus mej moog txeeb puab tej tebchaws.

2 Kevcai 9

Cov pejxeem tawv ncauj

1 Ib tsoom Yixayee, mej ua tuab zoo noog. Nub nua mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb kaav lub tebchaws kws cov tuabneeg luj hab muaj fwjchim heev dua mej nyob huv. Puab tej moos kuj luj, tej ntsaa loog sab txwj ntuj. 2 Tej tuabneeg hov puav leej yog tuabneeg sab hab muaj zug heev. Puab luj dua ib tsoom tuabneeg huvsw. Mej tub nov moo lawm tas tsw muaj leejtwg tawm tsaam tau cov tuabneeg hov hlo le. 3 Kuas nwgnuav mej qhov muag yuav pum tas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav moog ua mej ntej yaam nkaus le nplaim tawg kub. Thaus mej moog nas tsaam, Vaajtswv yuav ua kuas puab swb mej, mej yuav lawv tau puab tswv hab ua tsua puab puam tsuaj taag sai lawv le Vaajtswv tub cog lug tseg tsua mej lawm. 4 Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawv puab tswv tawm taag lawm mej tsw xob xaav tas tog Vaajtswv coj mej lug kaav lub tebchaws nuav los vem yog mej zoo hab tswm nyog ca mej lug kaav. Yeej tsw yog le hov. Yawmsaub yuav lawv cov tuabneeg nuav tswv tawm vem puab ua phem ua qas, mas mej txha tau nyob. 5 Tsw yog mej ua ncaaj ua nceeg hab ua zoo Yawmsaub txha ca mej lug txeeb kaav puab lub tebchaws. Yawmsaub yuav lawv puab tswv tawm moog vem puab ua phem ua qas hab vem Yawmsaub yeej yuav ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj kws yog mej cov yawm koob. 6 Mej yuav tsum paub tas qhov kws Yawmsaub muab lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus nuav pub tsua mej hov, tsw yog vem mej tswm nyog nyob. Mej yeej yog cov nam tuabneeg tawv ncauj. 7 Mej yuav tsum ncu ntsoov tas thaus mej nyob huv tebchaws ntuj nraag cis dos mej ua tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv chim heev npaum le caag. Suav txwj le thaus mej tawm tim lyi teb lug txug nub kws mej lug txug ntawm nuav mej tseem pheej faav xeeb tsua Vaajtswv. 8 Thaus mej nyob nraag roob Xinai los mej kuj ua tsua Yawmsaub chim heev, nwg tub yuav ua tsua mej raug kev puam tsuaj. 9 Kuv nee moog nqaa daim txag zeb kws sau Yawmsaub tej lug cog tseg sau roob, tej lug hov tub yog tej kws Yawmsaub cog tsua mej ntaag. Kuv moog nyob sau roob tau plaub caug nub plaub caug mo tsw tau noj tsw haus ib yaam daabtsw le. 10 Yawmsaub muab ob daim txag zeb tsua kuv, ob daim txag zeb nuav yog ob daim kws nwg xuas nwg txhais teg sau nwg tej lug kws nwg has huv cov nplaim tawg tuaj tsua mej, yog nub kws suavdawg moog ua ke tsua ntawm taw roob. 11 Thaus dhau plaub caug nub plaub caug mo lawm Yawmsaub muab ob daim txag zeb kws sau nwg tej lug cog tseg cob tsua kuv. 12 Dhau hov Yawmsaub has tsua kuv tas, koj ca le kawgkag nqeg sau roob nuav rov qaab moog, tsua qhov koj cov tuabneeg kws koj coj tim lyi tebchaws lug tub ua phem ua qas lawm. Puab tso plhuav tej kws kuv kuas puab ua lawm, hab puab ua txoov daab tsua puab pe. 13 Hab Yawmsaub has tsua kuv tas, kuv paub tas cov tuabneeg nuav tawv ncauj heev. 14 Tsw xob cheem kuv, kuv yeej yuav ua kuas puab puam tsuaj tu noob nrho moog, tsw muaj leejtwg yuav nov puab moo le lawm. Tom qaab hov kuv yuav tsaa koj caaj ceg ua haiv tuabneeg luj hab muaj fwjchim luj dua puab. 15 Yog le hov kuv txha nqaa ob daim txag zeb kws sau Vaajtswv tej lug cog tseg nqeg sau roob lug. Muaj nplaim tawg cig lab quas ploog sau roob. 16 Kuv pum tas mej tso plhuav Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug kws Vaajtswv tau qha tsua mej pov tseg sai kawg le, hab mej ua txhum tsua Vaajtswv tsua qhov mej nchuav txoov daab nyuj lug pe. 17 Kuv txha le muab ob daim txag zeb pov tseg ua tawg mog quas nyoos taab meeg mej. 18 Kuv txawm rov txhus caug ndua khooj ti nkaus huv peg teb dua ib zag pe Yawmsaub tau plaub caug nub plaub caug mo tsw tau noj tsw haus ib yaam daabtsw le. Kuv ua le nuav tub yog vem mej ua txhum tsua Yawmsaub hab ua tsua nwg chim. 19 Kuv ntshai qhov kws Yawmsaub chim, vem nwg chim heev, nwg tub yuav ua tsua mej puam tsuaj moog tag, kuas nwg tseem rov noog kuv tej lug thov dua ib zag hab. 20 Thaus hov Yawmsaub chim heev tsua Aloo, nwg tub yuav tua Aloo pov tseg, kuv txha thov Vaajtswv zaam txem tsua Aloo hab. 21 Kuv muab tug nam txoov daab kub kws mej puab hov pov tsua huv cub tawg, hab muab tsoo mog mog, muab nphoo tsua huv tug dej kws ndwg sau roob lug. 22 Thaus mej nyob nraag Thanpela, hab Maxa, hab Khilau-hatava mej kuj ua tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv chim heev. 23 Hab thaus Vaajtswv khaiv mej tawm huv Khante-npani-a moog txeeb lub tebchaws kws Vaajtswv yuav muab pub tsua mej, mej tseem tiv Vaajtswv, mej tsw tso sab tsua nwg tsw noog nwg lug hlo le. 24 Txwj le thaus kuv paub mej lug, mej pheej txeev tiv Yawmsaub tsw tseg tsw tu. 25 Kuv khooj ti nkaus huv peg teb thov Yawmsaub tau plaub caug nub plaub caug mo le hov, vem yog Yawmsaub tub ua ib sab lawm tas nwg yuav ua kuas mej puam tsuaj moog. 26 Kuv thov Yawmsaub tas, Yawmsaub kws kaav sau qaum ntuj hab huv nplajteb, thov koj tsw xob ua tsua koj haiv tuabneeg puam tsuaj moog. Puab yeej yog cov tuabneeg kws koj cawm ca, tub yog koj tug zug hab tug fwjchim kws luj kawg nkaus coj puab tawm tim lyi teb lug. 27 Thov koj ncu txug Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj kws yog koj cov tub qhe. Thov koj tsw xob quav ntsej cov tuabneeg nuav tej kev tawv ncauj, kev phem hab puab tej kev txhum. 28 Tsaam tes cov lyi yuav has tas koj coj tsw tau koj haiv tuabneeg moog nyob huv lub tebchaws kws koj cog lug tseg has tas koj yuav muab pub tsua puab nyob. Cov lyi yuav has tas koj ntxub koj haiv tuabneeg koj txha coj puab moog tua tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos xwb. 29 Puab cov nuav yeej yog cov kws koj xaiv ca ua koj haiv tuabneeg, hab tub yog koj tug fwjchim kws luj kawg nkaus coj puab tawm tim lyi tebchaws lug.

2 Kevcai 10

Vaajtswv rov sau kaum txuj kevcai

1 Tom qaab hov Yawmsaub has tsua kuv tas, koj ca le txaug kuas tau ob daim txag zeb zoo ib yaam le ob daim qub, hab ua ib lub swb xaab ntoo ca ntim. Thaus ua tau tav lawm koj ca le tuaj cuag kuv sau roob. 2 Kuv yuav rov sau tej lug kws kuv tub xub sau tsua huv ob daim kws koj ua tawg hov tsua huv ob daim tshab nuav, tes koj le maav muab ntim tsua huv lub swb xaab ntoo. 3 Yog le hov kuv txha le muab ntoo kub twg ua ib lub swb xaab hab txaug ob daim txag zeb zoo yaam nkaus le ob daim qub nqaa moog sau roob. 4 Yawmsaub rov sau cov lug kws tub sau tsua huv ob daim qub tsua huv ob daim tshab nuav. Tej lug hov yog kaum txuj kevcai kws thaus mej suavdawg moog ua ke tsua ntawm taw roob es Yawmsaub has huv cov nplaim tawg tuaj tsua mej ntaag. Yawmsaub txha muab ob daim txag zeb hov tsua kuv. 5 Kuv txha nqeg sau roob lug. Kuv muab ob daim txag zeb hov ntim lawv le Yawmsaub has tsua huv lub swb xaab ntoo kws kuv ua. Ob daim txag zeb tseem nyob huv lub swb xaab lug txug nwgnuav. 6 Cov Yixayee tswv tawm ntawm cov Yakhaa tej qhov dej lug nyob huv Mauxela. Aloo tuag tsua thaus puab nyob hov ntawm, mas puab muab Aloo log tseg tsua hov. Aloo tug tub Ele-axa txha ua pov thawj nyob Aloo chaw. 7 Dhau hov puab tswv lug txug huv Kukauta le maav tswv moog nyob Yaunpatha kws yog lub tebchaws muaj dej ntau heev. 8 Thaus nyob tom taw roob Yawmsaub tsaa xeem Levi ua cov saib lub swb xaab kws ntim Yawmsaub kaum txuj kevcai hab ua pov thawj ua Vaajtswv teg num hab ua cov kws tuav Vaajtswv lub npe foom koob foom moov tsua suavdawg. Puab tseem ua le nuav lug txug naj nub nwgnuav. 9 Tub yog vem le hov Levi txha tsw muaj feem nrug luas lwm xeem faib laj a tebchaws, kuas puab tau ua pov thawj ua Yawmsaub teg num lawv le Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv cog lug tseg. 10 Kuv nyob sau roob tau plaub caug nub plaub caug mo ib yaam le thawj zag. Yawmsaub rov noog kuv tej lug dua ib zag hab, nwg txha ua ib sab tsw ua tsua mej puam tsuaj. 11 Nwg kuas kuv ua tug coj mej moog txeeb kaav lub tebchaws kws nwg cog lug tseg tsua mej puj koob yawm koob has tas nwg yuav muab tsua puab nyob.

Vaajtswv kuas suavdawg fwm nwg

12 Ib tsoom Yixayee, mej ca le ua tuab zoo noog zoo zoo saib Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv xaav kuas mej ua daabtsw. Nwg kuas mej fwm nwg hab ua le nwg tej lug huvsw. Nwg kuas mej muab sab npuab nwg hab ua nwg teg num kawg sab kawg ntsws, 13 hab coj lawv le nwg tej kevcai txhua txuj huvsw. Tej kevcai kws nub nua kuv muab cob tsua mej yuav ua tsua mej tau qaabhau ntau. 14 Lub ntuj kws sab kawg nkaus los yeej yog Yawmsaub le, lub nplajteb hab ib puas tsaav yaam kws nyob huv nplajteb puav leej kuj yog Yawmsaub le hab. 15 Yawmsaub hlub mej puj koob yawm koob heev, nwg txha xaiv mej ua nwg haiv tuabneeg kws tseem ceeb dua luas lwm haiv. Naj nub nwgnuav mej yeej yog cov kws Yawmsaub xaiv ca tag. 16 Yog le hov txwj nuav moog mej yuav tsum noog Yawmsaub lug, tseg kag tsw xob tawv ncauj lawm. 17 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug kws luj dua ndais tej tim tswv hab ib puas tsaav yaam kws muaj fwjchim huvsw. Nwg yog tug kws muaj fwjchim hab yog tug kws tseem ceeb kawg nkaus, suavdawg yuav tsum fwm nwg hab paub ntshai nwg. Nwg tsw xaiv leejtwg plhu hab tsw yuav leejtwg nyaj xab nwg. 18 Nwg tsom kwm tsw kheev leejtwg ua phem tsua tej mivnyuas ntsuag hab tej puj ntsuag. Nwg hlub txhua haiv tuabneeg kws nrug peb nyob, nwg pub puab muaj rwg tsho naav hab muaj zaub mov noj. 19 Mas mej yuav tsum hlub txhua haiv tuabneeg nuav, vem yaav nraag ntej mej kuj moog nyob huv lyi teb mas luas kuj hu mej ua lwm haiv tuabneeg. 20 Mej yuav tsum fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab pe nwg tuab leeg xwb. Mej yuav tsum muab sab npuab nwg hab tuav nwg tuab leeg lub npe cog lug. 21 Mej yuav tsum ua nwg tsaug tsua qhov nwg yog mej tug Vaajtswv, mej lub qhov muag tub pum kag tej xwm tseem ceeb kws nwg ua paab mej lawm. 22 Thau u mej puj koob yawm koob moog tim lyi tebchaws, puab muaj tuabneeg xyaa caum leej xwb, kuas nwgnuav Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ua tsua mej fuam vaam coob npaum nkaus le tej nub qub sau nruab ntug.

2 Kevcai 11

Vaajtswv muaj fwjchim luj kawg nkaus

1 Mej yuav tsum noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug hab npuab nwg hab ua lawv le nwg tej kevcai huvsw. 2 Mej yuav tsum ncu ntsoov tej kws Yawmsaub qhuab ntuag kws ua tsua mej xeev hlo tig lug npuab Yawmsaub. Mej lub qhov muag tub pum kag tej xwm hov ntaag, tsw yog mej tej tub ki pum. Mej pum tas Yawmsaub yog tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, mej pum nwg tug fwjchim ci ntsaa quas ab, nwg yog tug luj kawg nkaus, 3 hab mej pum tej txujci tseem ceeb kws nwg ua. Mej pum tas Yawmsaub rau txem tsua vaaj ntxwv lyi hab rau txem tsua tej tuabneeg lyi huvsw. 4 Mej pum Yawmsaub ua tsua cov lyi tej tub rog tuag taag tsua huv dej hav txwv Lab tsua thaus puab tuaj lawv mej, hab pum puab tej neeg kws tuag hab puab tej tsheb neeg kws puag taag huvsw. 5 Mej puav leej paub tas thaus mej tseem nyob huv tebchaws ntuj nraag cis dos kws tsw tau lug nyob ntawm nuav Yawmsaub paab mej le caag. 6 Nyab mej tseem ncu ntsoov tej xwm kws Yawmsaub rau txem tsua Ntathaa hab Anpilaa kws yog Eli-a kws yog xeem Lunpee ob tug tub. Yawmsaub ua tsua aav tawg quas hlo ob tug hab quaspuj mivnyuas, tej vaaj tse, tub qhe hab tej tsaj txhu huvsw taab meeg suavdawg. 7 Mej qhov muag tub pum tej xwm luj kws Yawmsaub ua nuav n taag.

Yuav tau zoo huv Khana-aa tebchaws

8 Mej yuav tsum ua lawv nraim le tej lug kws nub nua kuv has tsua mej txhua lu huvsw, mej txha hlaa tau dej moog txeeb tau lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb hov, 9 mej txha muaj sa ntev nyob huv lub tebchaws zoo ua noj ua haus kws Yawmsaub cog lug tseg has tas nwg yuav pub tsua mej puj koob yawm koob hab mej nyob. 10 Lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog nyob nuav zoo tsw thooj le lyi lub tebchaws kws mej ib txwm nyob lug lawm. Thaus mej cog qoob cog loo tim lyi teb mej khawb kwj tso dej lug tsua huv tej laj teb khwv kawg le, 11 kuas lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog nyob nuav muaj roob muaj haav, muaj naag lug ntub aav noo quas zaws. 12 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yog tug kws tu hab saib lub tebchaws hov taag naj taag xyoo. 13 Mas mej yuav tsum ua lawv nraim le tej lug kws nub nua kuv muab cob tsua mej. Tej lug hov yog kuas mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug hab npuab nwg hab ua nwg teg num kawg sab kawg ntsws. 14 Yog mej ua le nuav nwg yuav tso naag lug ntub mej lub tebchaws lawv caij lawv nyoog, tsw has lub caij nplooj ntoos zeeg hab lub caij nplooj ntoos hlaav, los mej yuav muaj qoob loos muaj kua txwv maab xwv hab roj txwv kav laaj, 15 hab muaj zaub tsua mej tej tsaj noj. Mej yuav muaj zaub muaj mov noj tsau txaus sab txaus ntsws. 16 Mej yuav tsum ceev faaj tsw xob kheev leejtwg ntxag kuas mej tso Yawmsaub tseg es moog pe daab pe txoov daab. 17 Yog mej txhob txwm tsw noog lug, Yawmsaub yuav chim tsua mej. Nwg yuav tsw tso naag lug tsua huv mej lub tebchaws, aav yuav qhuav, qoob loos yuav tuaj tsw taug. Txawm yog lub tebchaws kws Yawmsaub pub tsua mej hov zoo qoob loos heev los yuav tsw zoo lawm, mej moog nyob tsw ntev tes mej yuav tuag taag huvsw. 18 Mej yuav tsum cim tej lug nuav tseg ca tsua nruab sab, muab paav tsua ntawm ncaj npaab, hab muab dai tsua sau hauv plaj mej txha le ncu ntsoov. 19 Mej yuav tsum muab qha tsua mej tej mivnyuas hab naj nub has txug tej lug nuav, tsw has thaus nyob huv tsev los yog, thaus tawm huv tsev moog lwm qhov los yog, thaus mej su hab thaus mej ua num los yuav qha. 20 Mej ca le muab tej lug nuav sau tsua ntawm tej puab rooj hab ntawm tej rooj vaag, 21 mej hab mej tej tub ki txha le muaj sa ntev nyob huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv cog lug tseg has tas nwg yuav muab pub tsua mej puj koob yawm koob moog ib txhab ib txhws. 22 Mej yuav tsum muab tsua sau sab ua lawv le tej lug kws kuv has tseg tsua mej txhua lu huvsw. Mej yuav tsum noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug hab ua lawv le nwg tej lug huvsw hab muab sab npuab nwg, 23 Yawmsaub txha le lawv txhua haiv tuabneeg hov tswv tawm taag nrho tsua thaus mej moog ntaus, hab mej yuav tau kaav luas lwm haiv tuabneeg kws luj hab muaj fwjchim heev dua mej le tebchaws. 24 Txhua thaaj aav kws mej txhais taw tsuj moog txug puav leej yuav yog mej le huvsw. Mej nrwm teb yaav qaab teb yog txwj ndua nraag tebchaws ntuj nraag cis dos moog ti nkaus peg cov roob Lenpanoo, saab nub tuaj yog txwj ndua tug dej Yufate thoob plhawv moog ti nkaus hav txwv Metitalene kws nyob saab nub poob. 25 Huv lub tebchaws hov txhua qhov kws mej moog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav ua tsua tej tuabneeg ntshai mej lawv le Yawmsaub tub cog lug tseg lawm, yuav tsw muaj leejtwg tawm tsaam tau mej. 26 Nub nua kuv yuav kuas mej xaiv saib, mej yuav yuav tej lug koob moov lossws yuav yuav tej lug foom tsw zoo. 27 Yog mej ua lawv le Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv muab cob tsua mej, mej yuav tau koob moov, 28 kuas yog mej tsw ua lawv le, mej moog pe daab pe tej txoov daab kws mej yeej ib txwm tsw pe, tes me j yuav raug tej lug foom tsw zoo. 29 Thaus Yawmsaub coj mej moog nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav hov, mej yuav tsum qha tej lug koob moov nuav tsua sau roob Kelixee hab qha tej lug foom tsw zoo tsua sau roob Enpa. 30 Ob lub roob nuav nyob saab ntug dej Yalatee nub poob huv cov tuabneeg Khana-aa tebchaws. Cov tuabneeg nuav nyob huv lub nraag taj Yalatee saab nub poob ze ze Maulej cov ntoo xeeb ntawm lub moos Kilakaa. 31 Mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb kaav lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav muab pub tsua mej nyob. Thaus mej moog txeeb tau hab moog nyob huv lawm, 32 mej yuav tsum ua lawv nraim le tej kevcai kws nub nua kuv saamswm qha tsua mej.

2 Kevcai 12

2 Kevcai 13

Tsw xob pe daab hab txoov daab

1 Yog mej cov muaj leejtwg has pum tom hauv ntej lossws txhais npau suav tas yuav muaj xwm txheej tshwm lug, es qha tsua mej tas yuav muaj le nuav le u, 2 tes yog txawm muaj lawv le nwg has tag, kuas nwg tsua has tas ca peb moog teev hab ua koom tsua lwm tug daab kws mej tsw tau txeev pe dua le, 3 mas mej tsw xob ntseeg tej lug kws nwg has hov, vem yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv swm mej lub sab saib mej suavdawg nyam Yawmsaub kawg sab kawg ntsws los tsw nyam. 4 Mej suavdawg yuav tsum ua lawv le Yawmsaub es ntshai hab fwm nwg hab ua lawv le nwg txuj kevcai hab noog nwg lug hab ua koom tsua nwg hab npuab nwg. 5 Huas tug kws has pum tom hauv ntej lossws txhais zaaj npau suav has tas ca le faav xeeb tsua Yawmsaub kws coj mej dim txujkev ua qhev huv lyi teb lug, mas yuav muab nwg tua pov tseg, vem nwg phem kawg le. Nwg ua tsua mej muab txujkev kws Yawmsaub qha tsua mej coj tso pov tseg. Mej yuav muab nwg tua le nuav mas txha ntxuav tau tej kev txhum muaj txem nuav t-awm pov tseg. 6 Yog mej tug kwvtij kws nrug mej koom ib nag ib txw lossws mej tej tub tej ntxhais lossws mej tug quaspuj kws mej hlub hab nyam lossws mej tej kwvluag kws nrug mej thooj ib lub sab yum mej tuab ywv tas peb moog ua koom tsua lwm tug daab kws mej hab mej tej laug thau u tsw tau teev dua le, 7 yog luas lwm haiv tuabneeg tej daab tej txoov daab kws nyob ib ncig mej, tsw has nyob deb los ze, 8 los mej tsw xob qaug nwg phuas cawv, tsw xob hlub nwg hab khuv leej nwg, tsw xob npog nwg, 9 ca le muab nwg tua pov tseg. Tswm nyog koj yuav tsum nqeg teg ua ntej suavdawg le maav nrug koj koom teg. 10 Koj ca le xuas pob zeb ntaus kuas nwg tuag, vem tas nwg txhob txwm nrhav kev coj mej tawm ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv moog. Vaajtswv yog tug kws coj mej tawm huv lyi teb kws yog lub chaw ua qhev lug. 11 Mas cov Yixayee suavdawg txha le nov hab ntshai, es txha tsw muaj ib tug rov ua qhov kev txhum nuav. 12 Yog mej suavdawg tau nov tas huv lub moos twg kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv pub tsua mej nyob, 13 muaj cov tuabneeg phem qee leej tawm huv mej moog yum cov huv lub moos hov tas peb moog ua koom tsua lwm tug daab hab tej txoov daab kws mej tsw tau teev dua le, h mas mej suavdawg swv zug moog tshuaj saib. Yog muaj qhov phem hov tag tag, 15 mas mej xuas ntaaj tua cov tuabneeg huv lub moos hov hab tej tsaj txhu puam tsuaj huvsw pov tseg. 16 Mej muab lub moos hov tej cuab txhaj cuab taam sau coj moog ca ua ib pawg tsua tom tshaav puam, es muab lub moos hov hab tej cuab txhaj cuab taam hov hlawv xyeem tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, es ca lub moos hov nyob do cuas moog ib txhws le, tsw xob rov muab lub moos hov ua dua tshab le. 17,18 Mej tsw xob yuav lub moos hov le ib yaam daabtsw kws yuav muab hlawv xyeem tsua Yawmsaub, sub Yawmsaub txha le tsw chim tsua mej. Yog mej noog Vaajtswv lug hab ua lawv le Vaajtswv txuj kevcai huvsw kws nub nua kuv has tsua mej nuav Vaajtswv txha khuv leej mej hab pub kuas mej fuam vaam coob lawv le kws Vaajtswv tau cog lug tsua mej puj koob yawm koob.

2 Kevcai 14

2 Kevcai 15

2 Kevcai 16

2 Kevcai 17

Kev tu plaub

1 Mej suavdawg tsw xob coj tej tsaj txhu lossws tej yaaj kws phem ib qho twg tuaj xyeem tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. Yog mej muab tej kws phem le hov xyeem mas yog ua tsua Yawmsaub ntxub xwb. 2 Yog huv mej tej moos muaj tug quasyawg twg lossws tug quaspuj twg ua phem tsua Yawmsaub, tsw ua lawv le Yawmsaub lu lug cog tseg, 3 es moog pe hab ua koom tsua lwm tug daab lossws txoov daab lossws pe nub pe hli pe tej nub qub kws Yawmsaub tsw kheev kuas pe, 4 es muaj tuabneeg has tsua mej nov, mas mej suavdawg swv zug tshuaj saib Yog muaj tuabneeg ua phem le hov tsua huv cov Yixayee tag, 5 mas mej coj tug kws ua phem hov moog tsua nrau ntug zog es xuas pob zeb ntaus kuas tuag. 6 Yuav tsum muaj ob los peb tug tim khawv pum tug hov ua txhum mas txha muab nwg tua tau, yog muaj tuab tug tim khawv xwb mas tsw xob muab nwg tua. 7 Cov kws ua tim khawv yuav tsum nqeg teg xuas pob zeb ntaus tug kws raug lub txem tuag hov ua ntej, mas suavdawg le maav koom teg ntaus ua qaab. Yuav ua le nuav mas txha le muab tau tej kev phem huv mej cov rhu pov tseg. 8 Yog tshaaj plaub twg ceb laaj paub tseeb, tsw has plaub tua tuabneeg los yog, plaub sws txeeb daabtsw los yog, plaub txuv lub cev los yog, mas mej ca le coj moog tsua lub chaw kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv xaiv ca pe nwg lawm. 9 Mej ca le coj moog has tsua cov Levi kws ua pov thawj hab tug kws tu plaub lub swmhawm hov, puab yuav tu mej tshaaj plaub hov, 10 mas mej yuav tsum ua lawv le kws puab qha tsua mej huvsw. 11 Mej ca le yuav lawv le kws puab tu, hab ua lawv le kws puab has txhua qhov huvsw. 12 Yog leejtwg tsw noog tug pov thawj hab tug kws tu plaub tsua lub swmhawm hov has, mas yuav muab tug hov tua hab, mas txha yog rhu tau txujkev phem huv cov Yixayee pov tseg. 13 Cov pejxeem suavdawg txha tau nov hab ntshai, es tsw ua qhov phem hov.

Qha txug qhov kws muaj vaaj ntxwv

14 Thaus kws mej moog nyob huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab pub tsua mej, mas mej yuav has tas peb yuav tsaa vaaj ntxwv lug kaav peb ib yaam le luas ib tsoom tebchaws kws nyob ib ncig ntawm peb. 15 Tes mej ca le tsaa tug kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv xaiv ca kuas ua vaaj ntxwv kaav mej, yog tsaa mej cov kwvtij ib tug lug ua vaaj ntxwv, tsw xob tsaa lwm haiv tuabneeg. 16 Mej tsw xob kheev tug kws ua vaaj hov muaj cov neeg kws ua rog coob dhau, hab nwg tsw xob khaiv cov pejxeem rov moog yuav neeg nraag lyi teb, tsua qhov Yawmsaub tub txwv tsw kheev mej rov moog nraag lyi teb dua le lawm. 17 Tsw xob kheev tug kws ua vaaj hov muaj quaspuj coob, ntshai tsaam lub sab yuav nyob deb Yawmsaub, hab mej tsw xob kheev kuas nwg muaj nyaj ntau ntau. 18 Thaus tug hov ua vaaj ntxwv kaav tebchaws mas nwg yuav kuas tuabneeg moog muab phoo ntawv kws sau Vaajtswv tej lug hab Vaajtswv tej kevcai ntawm cov Lev kws ua pov thawj, sau dua tsua ib phoo tsua nwg, yuav sau zoo lawv quas nraim le thawj phoo. 19 Tug vaaj yuav ceev phoo ntawv kevcai hov hab pheej nyeem tsua nwg swm neej, es sub nwg txha le kawm paub qhov kws fwm Yawmsaub hab nwg txha ua lawv le txhua lu huv phoo hov. 20 Yog nwg ua le nuav nwg yuav tsw khaav dhau nwg cov kwvtij Yixayee hab nwg yuav tsw tso Yawmsaub txuj kevcai tseg, sub nwg txha tau ua vaaj kaav ntev, hab nwg caaj ceg txha tau ua vaaj moog ntev.

2 Kevcai 18

Tej kws faib tsua cov pov thawj

1 Cov Levi kws ua pov thawj jab xeem Levi huvsw tsw muaj feem nrug cov Yixayee faib laj a tebchaws, puab tsuas yog noj tej kws muab xyeem tsua Yawmsaub hab tej kws luas zoo sab pub tsua Yawmsaub xwb. 2 Puab yuav tsw nrug puab cov kwvtij muaj laj muaj teb ua qub txeeg qub teg. Yawmsaub yog puab qub txeeg qub teg lawv le kws Yawmsaub yeem lug tsua puab lawm. 3 Thaus luas coj tsaj txhu tuaj xyeem, mas cov pov thawj tau ib ceg teg hab lub taubhau hab tej plaab nyuv ua puab le feem. 4 Hab thaus cov Yixayee xaiv thawj phaum qoob ib txha tuaj xyeem, yog kua txwv maab xwv hab roj txwv kav laaj hab txhua yaam qoob hab thawj zag plaub yaaj ib txha tuaj xyeem, tes tej hov puav leej yog cov Levi le feem. 5 Yawmsaub tub xaiv puab xeem huv mej cov lug ua pov thawj ua koom tsua nwg ib tam dhau ib tam moog ib txhws le. 6 Yog cov Levi huv Yixayee tebchaws tug twg xaav tawm huv nwg lub vaaj tse moog tsua huv lub chaw kws pe Vaajtswv, mas nwg kuj moog tau hab. 7 Nwg yuav tau moog ua pov thawj ua koom tsua Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv huv lub chaw hov ib yaam le nwg cov kwvtij Levi kws saamswm ua koom tsua Vaajtswv hov ntawm. 8 Nwg kuj muaj feem tau noj sws npaug ib yaam le lwm tug pov thawj, tsw xob xaam tej kws nwg tej kwvtij muab pub nwg tsua huv.

Ntuag kuas xob ua lawv lwm tug kws tsw ntseeg Vaajtswv

9 Thaus kws mej suavdawg txeem moog tsua huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav muab pub tsua mej, mas mej tsw xob xyum ua tej kev vuab tsuab kws cov tuabneeg hov ua. 10 Mej tsw xob muab mej tej tub tej ntxhais hlawv xyeem tsua sau mej tej thaaj. Tsw xob kheev leejtwg saib yaig saib swj, xaam noob nyoog, khov kuam, ua khawv koob, 11 ua thawj coj daab, ua txwv neeb txwv yaig, hab muaj daab leej nkaub. 12 Yawmsaub ntxub cov tuabneeg kws ua phem le hov, mas nwg txha le muab puab lawv tawm ntawm mej hauv ntej moog. 13 Mej suavdawg yuav npuab Yawmsaub kawg sab kawg ntsws tsw xob ua ib qho tsua nwg thuaj.

Tug xwbfwb cev Vaajtswv lug yuav lug

14 Hab Mauxe has tsua puab tas, cov tuabneeg huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb hov ua neeb ua yaig, kuas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tsw kheev mej ua le puab ua. 15 Vaajtswv yuav xaiv ib tug tawm huv mej haiv tuabneeg lug cev Vaajtswv lug ib yaam le kuv, mej yuav tsum noog tug hov lug. 16 Nub kws mej moog ua ke tsua tom taw roob Xinai, mej thov thov kuas Yawmsaub tsw xob has lug tsua mej hab xob kheev mej pum tej nplaim tawg kws Yawmsaub nyob rawv huv dua le lawm, tsua qhov mej ntshai tsaam mej tuag. 17 Yawmsaub txha has tsua kuv tas, tej kws puab thov puav leej yog qhov zoo. 18 Kuv yuav xaiv puab haiv tuabneeg ib tug lug ua xwbfwb cev kuv le lug tsua puab ib yaam le koj. Kuv yuav qha tug xwbfwb hov paub tas nwg yuav tsum has le caag hab nwg yuav pav qha tsua suavdawg lawv le tej lug kws kuv has txhua lu huvsw. 19 Thaus tug xwbfwb kws cev kuv le lug tuav kuv lub npe qha ib yaam daabtsw tsua suavdawg, es yog leejtwg tsw kaam ua lawv le tej lug kws nwg qha, tes kuv yuav rau txem tsua tug hov. 20 Kuas yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug twg, nwg laam tuav kuv lub npe qha ib yaam daabtsw kws kuv tsw tau has kuas nwg qha, tes nwg yuav raug txem tuag. Hab tug kws tuav tej tim tswv ib tug twg lub npe qha, tug hov yuav raug txem tuag ib yaam nkaus. 21 Yog mej xaav paub tas tej lug twg yog Yawmsaub le lug, tej lug twg tsw yog Yawmsaub le lug, 22 tes mej yuav saib qhov nuav. Thaus ib tug xwbfwb twg kws cev Yawmsaub lug nwg tuav Yawmsaub lub npe has tas yuav muaj ib yaam tshwm lug, kuas tsw pum muaj daabtsw le kws nwg has hov, tes tej lug hov yeej tsw yog Yawmsaub lug, yog nwg has nwg xwb, tes mej tsw xob ntshai nwg hlo le.

2 Kevcai 19

Tej moos kws cawm sav hab tej laug nrwm teb

1 Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws kws nwg muab pub tsua mej ua kuas puam tsuaj, hab thaus mej suavdawg tub moog nyob tsua huv puab tej moos hab nyob huv puab tej tsev, 2 tes mej muab lub tebchaws faib ua peb feem, es tu ib lub moos huv ib feem hov nyob tsua qhov chaw kws yoojyim moog txug. 3 Mas mej thoov kev tsua huv peb lub moos hov, es yog leejtwg tua raug tuabneeg tes tswv moog nyob huv cov moos hov. 4 Cov kws tua tuabneeg es tau tswv moog nyob tsua huv cov moos hov cawm txujsa mas yog cov kws tsw yog txhob txwm tua, tsw tau ua dua chawj chim le. 5 Yog ib tug yawm nrug nwg cov kwvluag moog txav ntoo tom haav zoov, es thaus nwg tsaa taus ntuv raab taus txawm hle dha moog raug nwg ib tug kwvtij tuag, tes ca nwg tswv moog nyob huv cov moos hov, tes kuj dim txujsa. 6 Yog muaj tuab lub moos xwb tes ntshai txujkev hov deb tes xyom cuab chim heev tes lawv moog tua tau tug kws tua tuabneeg hov, tes yuav tsw hum kevcai vem tug yawm kws tua hov kuj tsw ua txhum txaus tuag, vem tsw yog nwg txhob txwm tua, 7 mas kuv txha has tsua mej tas, mej tu peb lub moos. 8 Thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv nthuav mej lub tebchaws moog daav quas zug le kws nwg yeem lug tsua mej puj koob yawm koob es pub hlo lub tebchaws huvsw lawv le kws nwg tau cog lug lawm, 9 tes mej tsua tu dua peb lub moos. Yog mej ua lawv le txuj kevcai kws nub nua kuv has tsua mej nuav, hab mej suavdawg nyam Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, hab ua lawv le nwg txujkev txhua lub swm- hawm, tes nwg yuav pub taag nrho lub tebchaws tsua mej. 10 Mej yuav tsum tu cov moos nuav, mas tug kws tsw txhum los txha tsw raug tuag tsua huv mej lub tebchaws kws Yawmsaub muab pub tsua mej, mas mej suavdawg txha tsw tau rws tug kws tuag hov lub txem. 11 Yog has tas leejtwg ntxub nwg kwvtij zej zog, es zuv kev tog muab tug hov ntaus tuag, mas txawm yog nwg tswv moog tsua huv cov moos hov lub twg los xwj, 12 cov kev txwj quas laug kws nyob huv nwg lub zog yuav tso tuabneeg moog muab nwg huv lub moos kws nwg tswv moog nyob hov rov lug, es muab nwg cob tsua tug xyom cuab, mas nwg txha raug lub txem tuag. 13 Mej tsw xob khuv leej nwg hlo le. Mej yuav tsum muab tug kws txhum hov ntxuav kuas pluj plag huv cov Yixayee moog, sub mej suavdawg txha le tau zoo. 14 Mej tsw xob txaav mej tej kwvtij tug nrwm teb kws tej laug txhus ca huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav muab pub ua mej tug.

Kevcai kws ua tim khawv

15 Tsw xob kheev ib tug tim khawv xwb tum leejtwg. Txawm yog nam tuam plaub, lossws kev txhum daabtsw kws puab tau ua lawm, los yuav tsum yog muaj ob tug peb tug tim khawv txha le ntseeg tau. 16 Yog muaj leejtwg ua cuav tim khawv tum tug twg, 17 mas kuj kuas ob tug hov moog tsua lub chaw kws pe Vaajtswv, mas yuav ca cov pov thawj hab cov kws tu plaub huv lub swmhawm hov tu. 18 Tug kws tu plaub yuav swv zug tshuaj tshaaj plaub hov. Yog pum tas nwg ua cuav tim khawv tum nwg tug kwvtij xwb, 19 mas yuav teem txem tsua tug cuav tim khawv hov nyaav ib yaam le kws nwg tum tau nwg tug kwvtij tes nwg tug kwvtij yuav raug. Ua le nuav mas mej txha le tswj tau tej kev phem huv mej cov, 20 mas lwm tug tau nov tes txha le ntshai, txha le tsw ua txhum le hov lawm. 21 Mej tsw xob khuv leej nwg, yuav tsum ca sav pauj sav, qhov muag pauj qhov muag, nav pauj nav, teg pauj teg, taw pauj taw.

2 Kevcai 20

2 Kevcai 21

2 Kevcai 22

Tej kevca i

1 Thaus mej pum kwvtij le nyuj los yaaj yuam kev tuaj tsua ntawm mej mas tsw xob nyob tuab ywv, ca le coj tug tsaj hov moog tsua tug tswv. 2 Yog puab tsev nyob deb lossws mej tsw paub tug tswv tsaj yog leejtwg, mas muab tug tsaj hov lug ca tsua ntawm mej tsev nyob moog txug thaus tug tswv tuaj nrhav, mas mej muab tsua puab coj moog. 3 Txawm yog tej kwvtij le luj txwv los rwg tsho los ib yaam daabtsw pluj lawm, kuas mej tsua pum, mas mej muab rov tsua puab mej tsw xob nyob tuab ywv es tsw paab puab. 4 Yog mej pum kwvtij tej nyuj los luj txwv qaug tsua tom tej kev mas tsw xob nyob tuab ywv, mej ca le paab muab tej tsaj hov tsaa kuas sawv. 5 Tsw xob kheev quaspuj naav quasyawg le tsoog, hab tsw xob kheev quasyawg naav quaspuj le tsoog. Yog leejtwg naav tej tsoog zoo le nuav mas kuj yog ua yaam kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ntxub. 6 Yog mej moog pum zeg noog sau tej ntoo los huv peg teb, es yog muaj mivnyuas noog lossws yog qai nyob huv zeg, huas tug maum laug puag sau quas nreeg, mas mej tsw xob muab tug maum laug moog. 7 Mej muab tug maum laug tso, es muab cov mivnyuas moog yuav xwb, sub mej lub neej txha vaam meej hab mej txujsa txha le ntev. 8 Thaus kws mej ua tsev tshab mas yuav xov ib nyuas zaaj puag ncig thoob plhawv lub ruv tsev, sub txha tsw muaj tuabneeg poob sau ruv tsev lug tuag, txha tsw coj lub txem lug tsua lub tsev hov. (Cov Yixayee le tsev mas ua ruv taj yaam le maab sua tej tsev zeb.) 9 Tsw xob muab lwm yaam noob lug tseb tsua huv mej daim teb txwv maab. Yog mej tseb mas Yawmsaub txwv tsw kheev mej yuav cov txwv maab hab cov qoob hov huvsw. 10 Mej tsw xob muab nyuj hab luj txwv lug koom hai tuab raab khais laij teb. 11 Mej tsw xob naav cov tsoog kws yog muab xuv plaub yaaj hab xuv maaj ntus ua ke. 12 Mej ua tej tauv ntxhuav dai tsua ntawm mej lub tsho ntev plaub lub kaum qaab tsho.

Kevca i ua txwj nkawm kws dawb huv

13 Yog leejtwg yuav tau quaspuj es nrug tug quaspuj hov pw ua ke, kuas tsua ntxub tug quaspuj hov, 14 hab nrhav lug tsua tug quaspuj hov tas thaus nwg yuav tug quaspuj hov tug quaspuj hov tub deev dua hluas nraug lug lawm, 15 mas tug ntxhais hov leej nam leej txwv yuav coj daim ntaub lu ntshaav kws qha kuas paub tas tug ntxhais hov tsw tau deev dua hluas nraug le tuaj tsua cov kev txwj quas laug saib huv lub chaw tu plaub. 16 Mas tug ntxhais hov leej txwv yuav has tsua cov kev txwj quas laug tas, kuv muab kuv tug ntxhais qua tsua nwg, kuas nwg rov ntxub, 17 nwg nrhav lug has tas thaus nwg yuav kuv tug ntxhais, kuv tug ntxhais tub deev dua hluas nraug lawm. Kuas mej saib maj, daim ntaub lu ntshaav nuav tub yog daim kws qha tas kuv tug ntxhais tsw tau deev dua hluas nraug le. 18 Mas cov kev txwj quas laug huv lub moos hov yuav nteg tug quasyawg hov lug nplawm, 19 hab muab nwg nplua ib puas txaj maas, mas muab cov nyaj hov tsua tug ntxhais leej txwv, vem tas nwg ua tsua cov Yixayee ib tug ntxhais poob koob. Mas tug quaspuj hov rov ua nwg quaspuj moog, nwg nrauj tsw tau tug quaspuj hov moog taag ib swm neej le. 20 Kuas yog qhov kws has hov muaj tseeb, hab nrhav tsw tau daim ntaub lu ntshaav kws qha tas tug ntxhais hov tsw tau deev dua hluas nraug le lug, 21 tes puab yuav coj tug ntxhais hov moog tsua ntawm leej txwv lub tsev saab qhov rooj nrau zoov mas zej zog suavdawg xuas pob zeb ntaus tug ntxhais hov kuas tuag, vem yog thaus nwg tseem nrug nam txwv nyob nwg tau ua qhov kws txaaj muag kawg le tsua huv cov Yixayee, vem yog nwg moog deev hluas nraug le hov. Ua le nuav mas mej txha le tshem tau txujkev phem tawm huv mej cov moog. 22 Yog pum ib tug yawm moog nrug lwm tug le quaspuj pw, mas muab ob tug kws sws ntxag hov tua kuas tuag. Ua le nuav mas mej txha le tshem tau kev phem tawm huv cov Yixayee moog. 23 Yog ib tug hluas nkauj tsw tau deev dua hluas nraug le kws lwm tug tub qhab ca lawm, es muaj ib tug yawm moog ntswb nwg huv moos es nrug nwg pw, 24 mas mej coj ob tug hov tawm tsua nrau rooj loog, es xuas pob zeb muab ob tug ntaus kuas tuag. Tug ntxhais hov tuag los vem yog tub nyob huv moos los nwg tub tsw qw tsw hu luas tuaj paab. Tug yawm hov tuag los vem yog tau nrug tug hluas nkauj kws luas qhab lawm pw. Yuav ua le nuav mas mej suavdawg txha le tshem tau txujkev phem tawm huv mej cov. 25 Kuas yog ib tug yawm moog ntswb ib tug hluas nkauj kws luas tub qhab lawm tom haav zoov haav tsuag es ca le muab tug hluas nkauj hov txhom pw, mas muab tug yawm kws txhom hov tuab leeg tua xwb, 26 huas mej tsw xob tua tug hluas nkauj hov. Tug hluas nkauj hov tsw txhum kws yuav txaus muab tua tuag, tsua qhov tshaaj plaub nuav kuj zoo ib yaam le tshaaj kws ib tug yawm moog tua nwg tej kwvtij zej zog es nwg tuab leeg raug tuag xwb, 27 vem yog tug yawm hov txhom tug hluas nkauj hov tom haav zoov haav tsuag, mas txawm yog tug hluas nkauj hov qw hu luas tuaj paab, los tsw muaj leejtwg tuaj paab tau. 28 Yog muaj tuabneeg pum ib tug yawm twg saamswm txhom ib tug hluas nkauj kws tsw tau deev dua hluas nraug le, hab tsw muaj leejtwg qhab, 29 mas tug yawm kws txhom hov yuav them tswb caug txaj maas tsua tug ntxhais hov txwv, es nwg yuav tug ntxhais hov ua nwg quaspuj, vem nwg tau ua tsua tug ntxhais hov raug kev txaaj muag lawm. Mas nwg nrauj tsw tau tug ntxhais hov moog taag swm neej le. 30 Tsw kheev leejtwg nrug nwg txwv tug quaspuj pw.

2 Kevcai 23

2 Kevcai 24

Sws nrauj

1 Yog ib tub quasyawg twg nwg yuav quaspuj lawm kuas tom qaab hov nwg tsw xaav yuav tug quaspuj hov tsua qhov nwg pum tas tug quaspuj hov ua tej kws tsw hum nwg sab, tes nwg sau ib tsaab ntawv nrauj tsua tug quaspuj es kuas tug quaspuj tawm huv nwg tsev moog. 2 Yog tug quaspuj hov moog yuav dua quasyawg tshab, 3 tug quasyawg tshab tsua tsw xaav yuav nwg, tug quasyawg tshab ua ntawv nrauj tsua nwg, hab kuas nwg tawm huv tug quasyawg tshab tsev moog, lossws tug quasyawg tshab hov tuag lawm, 4 tes thawj tug quasyawg tsw xob rov yuav tug quaspuj hov dua lawm, nwg yuav tsum suav has tas tug quaspuj hov yog nam tuabneeg qas lawm. Yog nwg tseem tawv moog yuav tug quaspuj hov dua, qhov kws nwg ua le hov yog qhov kws Yawmsaub ntxub heev. Mej tsw xob ua txhum le hov tsua huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv saamswm muab tsua mej nyob.

Tej kevcai

10 Thaus luas yuav muab ib lub tsho tuaj yuam es qev txais mej le daabtsw lawm mas mej tsw xob xub moog muab luas lub tsho kws luas yuav muab yuam tsua mej huv luas tsev. 11 Mej yuav tsum nyob tuab ywv nrau zoov tog, ca luas coj tuaj tsua mej zoo dua. 12 Yog luas txom nyem mej tsw xob khaws yaam hov tseg ca ib mos. 13 Thaus yuav tsaus ntuj mej yuav tsum xaa rov tsua luas, thaus luas pw luas txha tau vuv. Yog mej ua le nuav luas yuav ncu ntsoov mej tshaav ntuj, hab Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav zoo sab tsua mej. 14 Mej tsw xob ntxag hab sej tej tub daag tub zug le zug noj, tsw has mej haiv Yixayee hab lwm haiv kws nrug mej nyob los tsw xob ntxag. 15 Thaus nub tseem tsw tau poob qho mej yuav tsum naj nub muab nqe zug tsua luas, tsua qhov luas tog rawv tej nqe zug kws luas ua nub hov. Yog mej tsw them nqe zug tsua luas, luas yuav tsaa ncauj kom mej tsua Yawmsaub, mas mej yuav muaj txem. 16 Yog tub ki ua txhum mej tsw xob muab tej nam txwv tua pov tseg. Yog nam txwv ua txhum tsw xob muab tub ki tua pov tseg. Tug twg ua txhum ca nwg tuag rws nwg kev txhum xwb. 17 Mej tsw xob ua tsw ncaaj tsua lwm haiv tuabneeg hab cov mivnyuas ntsuag, hab tsw xob txais cov puj ntsuag lub tsho kws coj tuaj yuam nyaj khaws ca. 18 Mej yuav tsum ncu ntsoov tas mej poob ua luas cev qhev tim lyi teb mas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tso mej dim lug tau kev thaaj yeeb, kuv txha has le nuav tsua mej. 19 Thaus mej tau qoob loos, yog mej sau tsw txhua, mej tseg qee teg nplej kws mej hlais lawm tsua huv nruab laj nruab teb, mej tsw xob rov moog sau. Mej yuav tsum tseg ca tsua tej mivnyuas ntsuag hab tej puj ntsuag hab luas lwm haiv tuabneeg tau sau, Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv txha le foom koob foom moov tsua mej teg num kuas vaam meej. 20 Thaus mej tub moog de tej txwv kav laaj ib zag lawm, mej tsw xob rov moog de tej ntxaib, mej yuav tsum tseg ca tsua tej mivnyuas ntsuag hab tej puj ntsuag hab luas lwm haiv tuabneeg tuaj de. 21 Thaus mej tub moog de tej txwv maab ib zag lug lawm, mej tsw xob rov moog de tej ntxaib, mej yuav tsum tseg ca tsua tej mivnyuas ntsuag hab tej puj ntsuag hab luas lwm haiv tuabneeg tuaj de. 22 Mej yuav tsum ncu ntsoov tas mej poob ua luas cev qhev tim lyi teb, vem le nuav kuv txha has le nuav tsua mej.

2 Kevcai 25

1 Yog mej cov Yixayee muaj ob leeg muaj lug sws kom moog txug tom tsev tu plaub tu ntug, es tug tu plaub phua has tas ib tug ua txhum ib tug tsw ua txhum. 2 Yog yuav nplawm tug kws ua txhum mas tug tu plaub yuav tsum xub has kuas nwg pw khwb rwg tsaiv le maav nplawm, nplawm nwg lawv le nwg kev txhum. 3 Nplawm heev kawg, tsuas kheev nplawm plaub caug nplawm xwb tsw kheev nplawm tshaaj hov. Yog nplawm dhau hov lawm yuav rhuav nwg ntsej muag heev hwv. 4 Thaus nyuj saamswm tsuj nplej huv tshaav nplej, mej tsw xob muab tawb looj nyuj qhov ncauj.

Kevcai yuav nam tij

5 Tsev tuabneeg kws muaj kwvtij koom nyob ua tuab tse, yog ib tug yuav quaspuj kuas tug quaspuj hov tseem tsw tau muaj tub, tug quasyawg tuag lawm, tug quaspuj hov tsw xob moog yuav luas lwm xeem ua nwg quasyawg, tug quasyawg kws tuag lawm tsev kwvtij yuav tsum yuav nwg ua quaspuj. 6 Thawj tug tub kws tug quaspuj hov yug, mej yuav tsum muab ua tug quasyawg kws tuag lawm le tub, tug tuag txha le muaj noob nyob huv haiv Yixayee moog lawm yaav tom ntej. 7 Kuas yog tug tuag tsev kwvtij tsw kaam yuav tug quaspuj hov, tes kuas tug quaspuj hov moog has tsua cov kev txwj quas laug huv lub moos hov tas, kuv tug quasyawg tsev kwvtij tsw kaam tuav kuv tseg kuas kuv tug quasyawg muaj noob nyob huv haiv Yixayee. 8 Cov kev txwj quas laug yuav tsum hu tug kwvtij kws muaj feem yuav hov tuaj nug saib nwg yuav yuav los tsw yuav. Yog nwg tseem tsw kaam yuav tug quaspuj hov ua nwg quaspuj, 9 tes kuas tug quaspuj hov moog tsua ntawm tug kwvtij hov taab meeg cov kev txwj quas laug, moog chua kag nwg ib saab khau hle hlo hab ntu qub ncaug tsua nwg lub plhu, hab has tas tug kws tsw kaam ca nwg tej kwvtij muaj noob yeej tswm nyog nwg raug le nuav. 10 Cov Yixayee yuav hu tsev tuabneeg hov tas tsev tuabneeg kws luas chua khau hle.

2 Kevcai 26

Muab thawj co qoob loos pub tsua Vaajtswv

1 Thaus mej moog txeeb tau lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv saamswm muab tsua mej nyob hab mej moog ua zej ua zog nyob ruaj huv lawm, 2 mej suavdawg nyag yuav tsum muab nyag thawj thawj cov qoob loos kws nyag sau tau ib yaam ib co ntim tsua huv tawb coj moog tso ua ke huvsw tsua huv lub chaw kws suavdawg pe Vaajtswv. 3 Mej moog cuag tug pov thawj kws ua num thaus hov. Mej txhua tug nyag has nyag tsua nwg tas, kuv thov has tsua Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv tas, kuv tub tau lug nyob huv lub tebchaws kws nwg cog lug tseg tsua peb puj koob yawm koob lawm has tas nwg yuav muab pub tsua peb nyob. 4 Tug pov thawj yuav txais mej tej tawb qoob loos coj moog tso ze tsua ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub thaaj. 5 Dhau hov mej txhua tug nyag yuav pav nyag tej lug kws yuav has nuav tsua Yawmsaub has tas, kuv yawm koob yog ib tug Alaa kws tswv ncig ntuj ncig teb tsw muaj teb muaj chaw nyob, nwg coj nwg tsev tuabneeg moog nyob tim lyi teb. Thaus puab moog nyob tim, puab muaj tsawg, kuas puab caj ua haiv tuabneeg coob hab muaj zug heev. 6 Cov lyi tswm txom peb ua lwj ua lam, quab yuam peb ua qhev, 7 peb txha tsaa ncau j thov Yawmsaub kws yog peb puj koob yawm koob tug Vaajtswv paab peb. Nwg teb peb tej lug thov, nwg pum peb raug luas tswm txom, nwg pum peb te j kev txom nyem hab pum peb nyob lwj sab quas ntsuav. 8 Nwg tug fwjchim hab tug zug paab peb dim huv lyi teb. Nwg ua ntau yaam txujci phemfwj hab ua tej xwm kws suavdawg ntshai kawg le. 9 Nwg coj peb lug nyob ntawm nuav, nwg muab lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus nuav pub tsua peb nyob. 10 Mas nwgnuav kuv txha coj thawj thawj cov qoob loos kws nwg pub kuv ua tau, ib txha tuaj pub tsua nwg. Has le hov taag tes muab cov tawb qoob loos tso tsua ntawm lub thaaj, es ca le pe Yawmsaub hov ntawm. 11 Mej ca le zoo sab luag ntxhw, tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tub muab tej hov txhua chaw zoo zoo pub tsua mej hab mej tsev tuabneeg lawm. Hab ca cov Levi hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob ua ke nrug mej zoo sab. 12 Puv peb xyoos mej yuav tsum muab qoob loos ib feem huv kaum feem pub ib zag tsua cov Levi hab lwm haiv tuabneeg hab tej puj ntsuag hab tej mivnyuas ntsuag. Txawm yog puab nrug paab twg pawg twg nyob los yuav pub, sub puab txhua leej txha muaj noj muaj haus. 13 Thaus mej ua tej nuav lawm mej ca le has tsua Yawmsaub tas, kuv le qoob loos tsw tshuav ib feem huv kaum feem kws yog koj tug nyob huv kuv tsev lawm. Kuv muab taag nrho tsua cov Levi hab lwm haiv tuabneeg hab tej puj ntsuag hab tej mivnyuas ntsuag lawv le tej lug kws koj kuas kuv ua. Kuv ncu ntsoov ua lawv le koj tej kevcai has txug ib feem huv kaum feem hov txhua nqai huvsw tsw tau ua txhum lossws nov qaab ib nqai hov twg le. 14 Thaus kuv muaj pluj muaj tuag los kuv yeej tsw noj tej qoob loos' kws yog koj feem nuav ib qho hlo le. Hab thaus kuv tseem tsw tau ua kevcai ntxuav kuv yeej tsw coj tej qoob loos nuav tawm huv tsev moog hov twg, kuv yeej tsw tau muab tej nuav coj* moog laig tsua tej tuag. Yawmsaub kuv tub noog koj tej lug hab ua lawv quas.nraim le ib puas tsaav yaam kws koj has tseg txug ib feem huv kaum feem nuav. 15 Thov koj kws nyob lub chaw zoo kawg nkaus sau ntuj ceeb tsheej tsaa muag saib peb hab foom koob foom moov tsua koj cov tuabneeg Yixayee. Thov koj foom koob foom moov tsua lub tebchaws aav rog hab zoo ua noj ua haus kws koj muab cob tsua peb lawv le tej lug kws koj cog tseg tsua peb puj koob yawm koob.

Vaajtswv haiv tuabneeg

16 Nub nua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv has kuas mej ua lawv quas nraim le nwg tej kevcai txhua nqai huvsw, mej ca le muab sab npuab ua lawv le kawg sab kawg ntsws tag tag. 17 Nub nua mej tub leeg yuav Yawmsaub ua mej tug Vaajtswv lawm. Mej cog lug tseg has tas mej yuav noog nwg lug hab coj lawv quas nraim le nwg tej kevcai txhua nqai huvsw hab ua lawv le ib puas tsaav yaam lug kws nwg has tseg txhua lu taag nrho. 18 Nub nua Yawmsaub yuav mej ua nwg haiv tuabneeg lawv le tej lug kws nwg cog tseg tsua mej lawm, hab nwg kuas mej coj lawv quas nraim le nwg tej kevcai txhua nqai huvsw. 19 Nwg yuav ua kuas mej caj ua haiv tuabneeg tseem ceeb dhau txhua haiv tuabneeg kws nwg tswm lug huvsw, hab mej yuav ua tsua suavdawg qhuas hab fwm nwg lub npe. Mej yuav ua nwg haiv tuabneeg lawv le tej lug kws nwg cog tseg lawm.

2 Kevcai 27

Tej kevcai kws sau sau lub roob Enpa

1 Mauxe hab cov kev txwj quas laug has tsua cov pejxeem Yixayee tas, mej yuav ua lawv le Vaajtswv txuj kevcai huvsw kws nub nua kuv has tsua mej suavdawg. 2 Nub kws mej suavdawg yuav hlaa tug dej Yalatee moog tsua lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv muab pub tsua mej mas mej muab ob peb lub pob zeb luj luj lug teeb ca, hab muab moov swb lug luam tsua txhua lub, 3 mas mej muab txhua txuj kevcai nuav sau tsua ntawm cov pob zeb hov. Thaus kws mej moog txeem lub tebchaws zoo ua noj ua haus kws Yawmsaub kws yog mej puj koob yawm koob tug Vaajtswv cog lug tseg tas nwg yuav muab pub tsua mej, 4 hab mej tub hlaa tug dej Yalatee moog lawm, tes mej teeb cov pob zeb nuav tsua sau lub roob Enpa lawv le kws nub nua kuv has tsua mej, es muab moov swb luam tsua. 5 Tes mej tsua muab pob zeb ua lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua mej tug Vaajtswv tsua sau lub chaw hov, tsw xob xuas cuab yeej hlau txaug los npawm tej pob zeb hov le. 6 Yog thaus twg mej muab pob zeb ua lub thaaj kws xyeem tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv mas tsw xob muab cov pob zeb hov txaug los npawm kuas zoo nkauj. Mej ca le muab hov txhua chaw hlawv xyeem tsua sau lub thaaj hov tsua Vaajtswv, 7 hab mej muab tej kws xyeem ua chaw nrug Vaajtswv sws raug zoo xyeem hab noj taab meeg Vaajtswv tsua hov ntawm, hab zoo sab tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv. 8 Mej sau Vaajtswv txuj kevcai nuav txhua lu meej meej tsua sau lub pob zeb hov. 9 Mauxe hab cov Levi kws ua pov thawj has tsua cov Yixayee tas, cov Yixayee ca le nyob tuab ywv tig ntsej noog, nub nua mej suavdawg tau ua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv le tuabneeg. 10 Vem le nuav mas mej yuav noog mej tug Vaajtswv lug hab ua lawv le Vaajtswv tej kevcai kws nub nua kuv has tsua mej nuav.

Lu lug kws foom tsw zoo sau lub roob Enpa

11 Tuab nub hov Mauxe has tsua cov pejxeem tas, 12 thaus mej suavdawg thaj cuab hlaa nam dej Yala-tee nuav lawm, mas kuas cov quas xeem nuav sawv sau lub roob Kelixee foom moov zoo tsua cov pejxeem, yog Xime-oo hab Levi hab Yuta hab Ixakha hab Yauxej hab Npeyami, 13 hab kuas cov quas xeem nuav sawv sau lub roob Enpa foom tsw zoo, yog Lunpee hab Kab hab Axee hab Xanpuloo hab Ntaaj hab Nethali. 14 Cov Levi yuav pav nrov nrov tsua suavdawg tas, 15 leejtwg ua txoov daab, tsw has npawm ntoo ua lossws nchuav nyaj nchuav kub nchuav hlau ua, es muab zais ca hab nyag moog pe tuab ywv, mas thov ca tug hov raug Yawmsaub foom tsw zoo, tsua qhov Yawmsaub ntxub cov kws teev daab hab txoov daab. Mas cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 16 Leejtwg saib tsw taug nwg nam nwg txwv mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 17 Leejtwg txaav kwvtij zej zog le nrwm teb, mas ca nwg raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 18 Leejtwg daag cov dig muag moog yuam kev, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 19 Leejtwg ua tsw ncaaj tsua lwm haiv tuabneeg kws tuaj nrug mej nyob lossws ua tsua cov mivnyuas ntsuag los cov puj ntsuag, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 20 Leejtwg nrug nwg txwv quaspuj pw, ua tsua luas luag luas thuaj, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 21 Leejtwg nrug tsaj txhu ua nam txwv, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 22 Leejtwg nrug tej muam hlub muam yau pw, tsw has leej txwv le ntxhais lossws leej nam le ntxhais, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 23 Leejtwg nrug nwg nam tais pw, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 2h Leejtwg tua tuabneeg es tsw muaj lwm tug paub hlo le, los ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 25 Leejtwg yuav nyaj ndav es moog tua tug kws tsw txhum, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee. 26 Leejtwg tsw ua lawv le tej lug huv Vaajtswv txuj kevcai nuav, mas ca tug hov raug Vaajtswv foom tsw zoo. Cov pejxeem suavdawg yuav ib txhwj teb tas amee.

2 Kevcai 28

Noog lug tau moov zoo

1 Yog mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug, hab ua lawv le Vaajtswv txuj kevcai kws nub nua kuv has tsua mej, mas Vaajtswv yuav muab mej tsaa ua luj dua txhua haiv tuabneeg huv qaab ntuj nuav. 2 Yog mej suavdawg noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug mas mej yuav tau tej moov zoo nuav. 3 Yawmsaub yuav foom moov zoo tsua mej tej moos hab mej tej laj teb. h Yawmsaub yuav foom moov zoo kuas mej muaj tub ki hab tsaj txhu coob, hab muaj qoob loos ntau. 5 Yawmsaub yuav foom moov zoo tsua mej tej qoob loos hab mej tej zaub mov. 6 Yawmsaub yuav foom moov zoo tsua txhua yaam kws mej ua. 7 Yawmsaub yuav ua tsua cov yeeb ncuab kws tuaj tua mej ntshai mej swb mej. Puab ua ib ke tuaj ntaus mej, kuas puab yuav tswv tawg ua saab ua sua. 8 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav foom moov zoo tsua huv mej lub txhaab kuas muaj qoob loos puv hab foom tsua mej tej num huvsw. Thaus mej moog nyob huv lub tebchaws kws Vaajtswv saamswm pub tsua mej mas Vaajtswv yuav foom moov zoo tsua mej. 9 Yog mej noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lug hab ua lawv le Vaajtswv txujkev, mas Vaajtswv yuav tsaa mej ua nwg haiv tuabneeg kws zoo kawg nkaus lawv le kws Vaajtswv tub cog lug tsua mej lawm. 10 Mas ib tsoom tuabneeg huv nplajteb yuav pum tas Yawmsaub tub xaiv mej ua nwg cov tuabneeg, mas puab suavdawg yuav ntshai mej. 11 Yawmsaub yuav pub kuas mej suavdawg caaj ceg hab mej tej tsaj txhu fuam vaam coob, hab muaj qoob loos ntau tsua huv lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug tsua mej puj koob yawm koob tas yuav muab pub tsua mej. 12 Mas Vaajtswv yuav qheb txhaab sau ntuj pub naag lawv naj lawv xyoo, hab pub moov zoo tsua tej num kws mej ua, mas mej yuav muaj qev muaj txais tsua luas ntau lub tebchaws, kuas mej yuav tsw qev tsw txais luas tej le. 13 Yog mej ua lawv Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej kevcai txhua txuj kws nub nua kuv has tsua mej, mas Vaajtswv yuav pub kuas mej ua thawj, tsw yog yuav nyob tom tw, hab yuav txhawb kuas mej vaam meej, hab mej yuav ua tau txhua yaam tav. 14 Yog mej tsw tso tej lug hab tej kevcai kws nub nua kuv has tsua mej nuav tseg, hab mej tsw moog pe hab teev lwm tug daab hab txoov daab, tes mej yuav tau tej moov zoo kws has taag lug nuav lawm.

2 Kevcai 29

Vaajtswv cog lug tsua cov Yixayee huv Mau-a teb

1 Ntawm nuav moog yog tej lug cog tseg kws Yawmsaub kuas Mauxe cog tsua cov Yixayee huv Mau-a tebchaws. Cov lug nuav yog cov lug cog tseg kws has tsaav tsua cov kws Yawmsaub has ntawm roob Xinai. 2 Mauxe hu ib tsoom Yixayee tuaj mas has tsua puab tas, mej suavdawg tub pum txhua yaam kws Yawmsaub ua huv lyi teb tsua vaaj ntxwv hab ua tsua vaaj ntxwv cov tub teg tub taw hab ua tsua nwg lub tebchaws huvsw. 3 Mej tub pum tej swv npug hab tej sub sw hab tej txujci phemfwj luj kawg kws Yawmsaub ua hov. 4 Kuas lug txug nub nua Vaajtswv tsw tau pub kuas mej nkaag sab txug tej kws mej pum hab mej ntswb lug lawm. 5 Thaus Yawmsaub coj mej hlaa tebchaws ntuj nraag cis dos tau plaub caug xyoo hov mas mej tej rwg tsho hab khau kuj tsw nduag. 6 Mej tsw muaj mov noj hab tsw muaj kua txwv maab xwv hab cawv haus, kuas Yawmsaub tseem pub tsua mej noj hab, sub mej txha paub tas nwg yog mej tug Vaajtswv. 7 Thaus peb lug txug ntawm nuav tug vaaj ntxwv Xihoo kws kaav lub moos Hechanpoo hab tug vaaj ntxwv Aus kws kaav lub moos Npaxaa tuaj ua rog tsua peb, kuas peb suavdawg kuj ua tsua puab swb taag lawm. 8 Peb txeeb puab lub tebchaws lug faib tsua xeem Lunpee hab xeem Kab hab xeem Manaxe ib nraab ua noj ua haus ua puab tug. 9 Mas mej yuav ceev faaj es ua lawv Vaajtswv cov lug cog tseg nuav txhua lu huvsw, sub mej suavdawg teg num txha le vaam meej. 10 Nub nua mej suavdawg txhua tug sawv taab meeg ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, yog mej cov kev txwj quas laug hab mej cov num tswv hab cov Yixayee txhua tug quasyawg, 11 hab mej tej quaspuj mivnyuas hab lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob ua mej zug txav tawg hab kwv dej. 12 Mas nub nua mej tuaj saws Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lu lug cog tseg, hab leeg ua lawv le Vaajtswv cog lug tsua mej, 13 sub nub nua Yawmsaub txha le yuav hlo mej ua nwg haiv tuabneeg, hab Yawmsaub ua hlo mej tug Vaajtswv lawv le kws nwg yeem lug tseg tsua mej hab tsua mej cov yawm koob, yog Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj. h Tsw yog Yawmsaub cog lug tsua mej xwb, 15 nwg kuj cog lug tsua peb suavdawg kws nub nua sawv ntawm nuav taab meeg nwg, hab cog tsua peb caaj ceg kws tsw tau yug lug. 16 Mej kuj paub tas peb nyob le caag huv lyi teb, hab peb tau hlaa dim huv plawv ib tsoom tuabneeg lug le caag. 17 Mej suavdawg tub pum puab suavdawg tej txoov daab vuab tsuab kws muab ntoo ua hab muab pob zeb ua hab muab nyaj ua hab muab tooj ua lawm. 18 Mej yuav ceev faaj tuab zoo, ntshai tsaam tug yawm twg los tug puj twg los tsev twg los xeem twg lub sab tso Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tseg, es moog ua koom tsua lwm yaam tuabneeg tej daab hov. Yog mej moog ua koom tej daab hov tes qhov kws mej ua le hov yuav zoo le tsob tshuaj ab muaj taug kws tuaj tsua huv plawv mej cov. 19 Tsw xob kheev mej cov ntawm nuav ib tug twg kws tau nov Vaajtswv lu lug cog tseg nuav xaav tas ua le nwg lub sab phem xaav ua mas nwg yuav tau zoo. Yog nwg ua phem le hov tes yuav ua tsua mej suavdawg tug zoo tug phem puam tsuaj taag huvsw. 20 Yawmsaub yuav tsw zaam txem tsua tug hov. Yawmsaub yuav chim heev kawg tsua tug yawm hov, mas lu lug foom tsw zoo kws sau tsua huv phoo ntawv nuav yuav poob tsua sau tug hov moog txug thaus Yawmsaub muab tug hov ua puam tsuaj taag. 21 Mas Yawmsaub yuav muab nwg teem txem, cov Yixayee suavdawg txha ntshai. Nwg yuav raug txujkev puam tsuaj lawv le tej lug foom tsw zoo kws muaj huvsw huv phoo ntawv cog tseg nuav. 22 Mej tej tub ki rov tom qaab hab lwm haiv tuabneeg kws nyob deb yuav pum tej kev tswm txom hab tej sub sw hab tej mob nkeeg kws Yawmsaub tso tsua mej lub tebchaws. 23 Taag nrho mej lub tebchaws yuav nyob do, yuav ua lawj faaj hab ua ntsev. Yuav tsw muaj leejtwg cog, tsw muaj daabtsw ua kaug tuaj, txawm yog nroj los tsw tuaj. Mej lub tebchaws yuav raug muab pov tseg ib yaam le lub moos Xautoo lub moos Kaumaula lub moos Ama lub moos Xenpauyee kws Yawmsaub npau tawg es Yawmsaub muab pov tseg. 24 lb tsoom tebchaws yuav has tas ua caag Yawmsaub ua le nuav tsua puab lub tebchaws, yog tim le caag Yawmsaub yuav npau tawg heev ua luaj le nuav. 25 Mas tuabneeg yuav teb tas yog Yawmsaub haiv tuabneeg tso puab tej laug tug Vaajtswv lu lug kws thaus Vaajtswv coj puab tawm huv lyi teb lug es cog tsua puab tseg lawm. 26 Puab moog pe lwm tug daab, yog tej daab kws puab tsw tau paub dua kws Yawmsaub txwv tsw kheev puab pe. 27 Vem le nuav Yawmsaub txha le chim hab npau tsua puab, es txha coj tej lug foom tsw zoo kws sau tsua huv phoo ntawv nuav lug tsua puab lub tebchaws. 28 Mas Yawmsaub txha le npau tawg es muab puab rhu huv puab lub tebchaws moog pov tseg tsua luas teb luas chaw kws nwgnuav puab tseem nyob huv. 29 Muaj tej yaam kws Yawmsaub muab zais ca, kuas Yawmsaub tub qha nwg txuj kevcai tshwm, mas peb hab peb caaj ceg yuav tsum ua lawv le nwg txuj kevcai moog ib txhws le.

2 Kevcai 30

Ca le xaiv kag txujsa

1 Mauxe has tas kuv tub ca mej xaiv saib mej yuav tej lug koob moov los yuav tej lug foom tsw zoo. Thaus muaj tej xwm nuav lug raug mej lawm hab thaus Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lawv mej tswv moog nrug luas lwm haiv tuabneeg nyob ua ke, mej yuav ncu txug tej kws kuv kuas mej xaiv nuav. 2 Yog mej hab mej tej tub ki tig rov lug cuag Yawmsaub tag tag, hab coj lawv le tej kevcai kws nub nua kuv muab cob tsua mej, 3 mas Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav hlub mej, nwg yuav coj mej tawm huv txhua haiv tuabneeg kws mej tawg tswv moog nyob hov rov qaab lug, hab nwg yuav ua kuas mej rov vaam meej dua. 4 Txawm yog mej tawg tswv moog nyob tsua txhua ceg kaum ntuj lawm los Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yeej yuav coj mej rov qaab lug, 5 mej txha rov txeeb tau kaav lub tebchaws kws thau mej puj koob yawm koob ib txwm nyob lawm, hab Vaajtswv yuav paab kuas mej yimfuab fuam vaam coob dua hab vaam meej heev dua mej puj koob yawm koob. 6 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav pub lub sab kws txawj noog lug tsua mej hab mej tej mivnyuas, mej txha le npuab nwg hab noog nwg lug kawg sab kawg ntsws hab mej yuav tau nyob ntev huv lub tebchaws hov moog le. 7 Nwg yuav ca tej lug foom tsw zoo poob tsua sau tej yeeb ncuab kws ntxub mej hab tswm txom mej, 8 tes mej yuav rov noog nwg lug hab ua lawv le txhua nqai kevcai huvsw kws nub nua kuv muab cob tsua mej. 9 Yawm- saub yuav pub kuas mej teg num vaam meej, mej yuav muaj tub ki hab tsaj txhu coob ua npoj quas log, hab mej tej laj teb yuav ntsu qoob. Vaajtswv yuav zoo sab ua tsua mej vaam meej ib yaam le nwg yeej zoo sab ua tsua mej puj koob yawm koob vaam meej lug lawm. 10 Kuas mej yuav tsum noog nwg lug, hab coj lawv le nwg tej kevcai kws sau qha tsua huv phoo ntawv nuav txhua nqai huvsw. Mej yuav tsum tig hlo rov lug npuab Vaajtswv kawg sab kawg ntsws tag tag. 11 Txuj kevcai kws nub nua kuv muab cob tsua mej coj, mej tsw xob xaav tas ceb laaj nkaag sab hab xaav has tas mej yuav coj tsw taug. 12 Txuj hov tsw yog nyob sau nruab ntug, mas tsw txug mej yuav nug has tas leejtwg yuav nee moog muab sau ntuj lug tsua peb, sub peb txha nov hab coj lawv le hov. 13 Txuj hov kuj tsw nyob saab ntug hav txwv tim u, mas tsw txug yuav nug has tas leejtwg yuav hlaa hav txwv moog muab saab tim u lug tsua peb, sub peb txha nov hab tau coj lawv le hov. 14 Txuj kevcai hov nyob ntawm mej nuav ntaag. Mej tub paub hab cim tau txuj kevcai hov lawm, nwgnuav mej ca le coj lawv le hov. 15 Nub nua kuv ca mej xaiv saib mej yuav yuav kev vaam meej hab txujsa los yuav yuav kev puam tsuaj hab kev pluj kev tuag. 16 Yog mej ua lawv le Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug huvsw kws nub nua kuv muab cob tsua mej, tsw has muab sab npuab nwg hab noog nwg lug hab coj lawv le nwg tej kevcai txhua nqai huvsw mas mej yuav vaam meej caj ua ib hai tuabneeg coob heev. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav foom koob foom moov tsua mej huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav. 17 Kuas yog mej tsw kaam noog nwg lug hab ua lawv le nwg has, hab qaug luas phuas cawv moog pe daab pe txoov daab, 18 kuv thov has kag tsua mej nwgnuav tas mej yuav puam tsuaj moog. Mej yuav tsw tau nyob ntev huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb kaav hov. 19 Nwgnuav kuv thov mej ca le xaiv saib mej yuav yuav txujsa los yuav yuav kev pluj kev tuag. Mej yuav yuav koob moov los yuav yuav tej lug foom tsw zoo, mas kuv thov lub ntuj lub teb nrug ua tim khawv pum tej kws mej xaiv. Mej ca le xaiv kag txujsa mag. 20 Mej yuav tsum muab sab npuab Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, hab ua lawv le nwg tej lug hab tsw xob tso nwg tseg, mej hab mej tej tub ki txha le tau nyob ntev huv lub tebchaws kws Vaajtswv cog lug tseg has tas nwg yuav muab pub tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj kws yog mej tej yawm koob.

2 Kevcai 31

Yauxua nyob Mauxe chaw ua num

1 Mauxe has dua tsua ib tsoom Yixayee tas, 2 nwgnuav kuv noob Ol nyoog muaj ib puas neeg nkaum xyoo lawm, kuv ua tsw taug mej tug thawj moog lawm. Tsw yog le hov xwb, Yawmsaub tseem has tsua kuv tas, kuv yuav tsw tau hlaa tug dej Yalatee moog lawm saab tim u. 3 Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav moog ua mej ntej hab nwg yuav tua txhua haiv tuabneeg kws nyob tim, sub mej txha txeeb tau puab lub tebchaws lug kaav. Yauxua yuav ua tug coj mej lawv le Yawmsaub tub has tseg lawm. 4 Yawmsaub yuav ua tsua txhua haiv tuabneeg kws nyob tim puam tsuaj taag yaam nkaus le ua tsua Xihoo hab Aus kws ua vaaj ntxwv kaav cov Amauli hab ua tsua puab lub tebchaws puam tsuaj taag. 5 Yawmsaub yuav pub mej ntaus yeej cov tuabneeg hov, hab mej yuav tsum tua puab huvsw pov tseg lawv le tej lug kws kuv has tsua mej lawm. 6 Mej yuav tsum ua sab tuab, nyob khov quas kho, tsw xob ntshai cov tuabneeg hov. Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv yuav nrug nraim mej nyob. Nwg yuav tsw ua tsua mej poob sab hab nwg yuav tsw tso mej tseg le. 7 Dhau hov Mauxe hu Yauxua lug cuag nwg hab has tsua Yauxua taab meeg ib tsoom Yixayee has tas, koj ca le ua sab tuab tsw xob ntshai leejtwg. Koj yog tug kws yuav coj cov tuabneeg nuav moog txeeb kaav lub tebchaws kws Yawmsaub cog lug tseg tas nwg yuav muab tsua puab puj koob yawm koob nyob. 8 Yawmsaub yuav ua koj ntej moog hab nrug nraim koj nyob. Nwg yuav tsw ua tsua koj poob sab hab nwg yuav tsw tso koj tseg le, mas tsw xob poob sab tsw xob ntshai.

Txhua xyaa xyoo ua kevcai nyeem ntawv tsua ib tsoom noog

9 Mas Mauxe sau Vaajtswv tej kevcai tsua huv nruab ntaw hab muab cob tsua ib tsoom Yixayee cov kev txwj quas laug hab cov Levi kws ua pov thawj zuv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug. 10 Mauxe has tsua puab tas, txhua txhua xyaa xyoo thaus txwm xyoo kws suavdawg zaam luas nuj luas nqe, mej ca le nyeem phoo ntawv nuav nrov nrov tsua ib tsoom pejxeem suavdawg noog tsua thaus suavdawg ua kevcai tsev pheeb suav. 11 Thaus ib tsoom Yixayee tuaj loos ua ke huv tuab lub chaw pe Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, mej ca le nyeem tsua suavdawg noog. 12 Mej yuav tsum hu suavdawg tuaj loos ua ke tsw has quaspuj quasyawg tug hlub tug yau, hab hu lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob koom zej koom zog huvsw tuaj hab, suavdawg txha tau nov hab fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab muab tsua sau sab ua lawv le Vaajtswv tej lug. 13 Yog mej ua le hov mej tej tub ki kws tsw tau nov dua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej kevcai txha nov hab yuav paub noog Vaajtswv lug moog taag puab swm neej kws puab nyob huv lub tebchaws kws mej saamswm yuav hlaa tug dej Yalatee moog txeeb kaav hov.

Vaajtswv qha Mauxe thaus kawg

14 Tom qaab hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, koj yuav tsw tau ua neej nyob ntev lawm. Koj ca le hu Yauxua tuaj, koj coj nwg tuaj tsua tom kuv lub tsev ntaub kuv txha tau qha nwg. Mauxe hab Yauxua txawm moog tom Vaajtswv lub tsev ntaub, 15 mas Yawmsaub lug ua tsua ob tug pum Yawmsaub huv tauv fuab kws nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub. 16 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, tsw ntev nuav koj yuav tuag moog. Thaus koj tuag lawm cov pejxeem yuav tsw npuab kuv, puab yuav tsw ua lawv le tej lug kws kuv cog tsua puab. Puab yuav tso kuv tseg moog pe cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws kws puab saamswm yuav moog txeeb kaav hov tej daab tej txoov daab. 17 Thaus muaj le nuav lawm kuv yuav chim tsua puab hab tso puab tseg, puab yuav raug kev puam tsuaj. Yuav muaj sub muaj sw lug raug puab, tes puab le maav paub tas puab raug tej hov vem yog kuv kws yog puab tug Vaajtswv tsw nrug puab nyob lawm. 18 Thaus hov kuv yuav tsw kaam paab puab, tsua qhov puab ua phem hab moog pe daab pe txoov daab. 19 Koj ca le sau zaaj nkauj kws kuv yuav qha tsua koj nuav tseg ca, hab koj ca le qha tsua cov Yixayee kawm, sub txha le muaj lug kom puab tej kev txhum. 20 Kuv yuav coj puab moog nyob huv lub tebchaws kws aav rog hab zoo ua noj ua haus lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua puab puj koob yawm koob. Puab yuav muaj noj muaj haus tsau txaus sab txaus ntsws tsua huv lub tebchaws hov hab yuav tau nyob kaaj sab quas lug. Kuas puab yuav faav xeeb es moog pe daab pe txoov daab, puab yuav tso kuv tseg hab tsw ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg. 21 Yuav muaj ntau yaam sub sw lug raug puab, kuas puab tej tub ki tseem yuav hu zaaj nkauj nuav kom puab tej kev txhum. Txawm yog kuv tseem tsw tau coj puab moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg has tas kuv yuav muab tsua puab nyob los kuv yeej xub paub puab lub sab lub ntsws taag lawm. 22 Nub hov Mauxe txawm sau zaaj nkauj tseg hab qha tsua cov Yixayee kawm. 23 Dhau hov Yawmsaub has tsua Noo tug tub Yauxua tas, koj ca le ua sab tuab tsw xob ntshai. Koj yuav ua tug kws coj cov Yixayee moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg has tas kuv yuav muab pub tsua puab nyob, kuv yuav nrug nraim koj nyob. 24 Mauxe sau Vaajtswv tej kevcai ca tsua nruab ntaw, nwg sau txhua nqai huvsw tsw poob ib nqai hov twg le. 25 Thaus nwg sau taag lawm, nwg has tsua cov Levi kws ua pov thawj saib lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug tas, 26 mej ca le muab Vaajtswv phoo ntawv kws sau nwg tej kevcai tsua huv coj moog tso tsua ntawm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv cog lug tseg ib saab, tseg ca nyob hov ua tim khawv kom Vaajtswv haiv tuabneeg tej kev txhum. 27 Kuv paub tas puab yog cov nam tuabneeg tawv ncauj hab ntxeev sab. Thaus kuv tseem ua neej nyob puab tub ntxeev sab tawm tsaam Yawmsaub ntau zag. Thaus kuv tuag moog lawm ntshai puab yim-fuab yuav ntxeev sab heev ntxwv hab. 28 Mej ca le hu taag nrho txhua xeem tej kev txwj quas laug hab cov num tswv huvsw tuaj nyob taab meeg kuv, kuv txha tau qha tej lug nuav tsua puab, kuv yuav thov ntuj thov teb ua tim khawv kom puab tej kev txhum. 29 Kuv paub tas thaus dua kuv moog lawm, ib tsoom pejxeem puav leej yuav ua phem hab puab yuav tsw kaam yuav tej lug kws kuv tub qha tsua puab lawm. Muaj ib nub twg puab yuav raug sub sw vem puab ua tsua Yawmsaub chim heev, puab txhob txwm ua tej kws nwg txwv tsw kheev puab ua. 30 Dhau hov Mauxe has zaaj nkauj huvsw tsua ib tsoom pejxeem Yixayee noog.

2 Kevcai 32

Mauxe qha cov pejxeem thaus kawg 45 Thaus Mauxe qha Vaajtswv tej lug tsua suavdawg noog taag lawm, 46 Mauxe has tas mej yuav tsum ua lawv le Vaajtswv tej lug kws nub nua kuv muab cob tsua mej. Mej yuav tsum qha tej lug nuav tsua mej tej mivnyuas noog puab txha le muab tsua sau sab ua lawv le txhua lu huvsw. 47 Tej lug nuav tsw yog tej kws tsw muaj hauv paug tsw muaj ntsws, tub yog tej lug kws cawm tau mej txujsa. Yog le hov mej yuav tsum coj lawv le, mej txha le tau nyob ntev huv lub tebchaws kws nyob saab ntug dej Yalatee tim u kws mej saamswm yuav moog txeeb kaav hov. 48 Nub hov Yawmsaub has tsua Mauxe tas, 49 koj ca le nee moog sau cov roob Anpalee huv Mau-a tebchaws nuav kws ncaaj tsua tim lub moos Yelikau, es koj nee tsua sau lub ncov roob kws hu ua Nenpau. Koj tuaj sau saib lub tebchaws Khana-aa kws kuv saamswm yuav muab pub tsua cov Yixayee nyob. 50 Koj yuav tuag tsua sau lub roob hov ib yaam le koj tug tijlaug tuag tsua sau lub roob Hoo, 51 vem meb rhuav kuv plhu taab meeg ib tsoom pejxeem Yixayee. Thaus meb nyob tom lub qhov dej Melinpa kws ze lub moos Khante huv ntuj nraag cis dos kws hu ua Xee, meb saib tsw taug kuv taab meeg suavdawg. 52 Koj yuav tuaj deb deb, saib pum Khana-aa lub tebchaws xwb, koj yuav tsw tau moog nyob huv lub tebchaws kws kuv yuav muab pub tsua cov Yixayee nyob hov.

2 Kevcai 33

Mauxe foom koob moov

1 Thaus Mauxe kws yog Vaajtswv tug tuabneeg tseem ua neej nyob nwg foom koob foom moov tsua cov Yixayee has tas, 2 Yawmsaub tuaj sau lub roob Xinai tuaj, nwg tuaj yaam nkaus le lub nub ci tuaj tsua Entoo tebchaws. Nwg tej duab ci sau lub roob Palaa tuaj tsua nwg haiv tuabneeg. Muaj tubkhai sau ntuj quas txheeb quas pua leej nrug nwg nyob, muaj suav tawg cig laam quas lug ntawm nwg saab teg xws. 3 Yawmsaub hlub nwg haiv tuabneeg, nwg tsom kwm nwg tej tuabneeg, peb txha txhus caug ndua ntawm nwg kwtaw hab ua lawv le nwg tej lug. 4 Peb ua lawv le tej kevcai kws Mauxe muab cob tsua peb. Tej nuav yog tej kws tswm txaj heev tsua peb haiv tuabneeg. 5 Thaus puab txhua xeem hab puab txhua tug kev txwj quas laug tuaj loos ua ke Yawmsaub sawv ua nwg haiv Yixayee tug vaaj ntxwv. 6 Mauxe has txug xeem Lunpee tas, txawm yog xeem Lunpee muaj tuabneeg tsawg los thov tsw xob pub tu noob moog. 7 Nwg has txug xeem Yuta tas, Yawmsaub, thov koj noog puab tej lug thov, thov koj sau zog puab nrug lwm xeem ua ke dua ib zag hab. Yawmsaub, thov koj tuaj puab tog paab puab tawm tsaam yeeb ncuab. 8 Nwg has txug xeem Levi tas, Yawmsaub, koj paab cov Levi kws yog koj cov tub qhe kws ncaaj nceeg, sub puab txhais tau U1 I hab Thumi puab txha paub qha tej kws koj yuav ua. Koj tub swm puab sab tom Maxa lawm, thaus puab nyob tom lub qhov dej Melinpa hov koj tub paub tseeb puab lub sab lawm. 9 Puab muab sab npuab koj heev dua le npuab nam txwv kwvtij mivnyuas. Puab noog koj tej lug hab ua lawv nraim le tej lug kws koj cog tseg. 10 Puab yuav qha koj haiv tuabneeg ua lawv le koj txuj kevcai. Puab yuav tua tsaj tso tsua sau koj lub thaaj. 11 Yawmsaub, thov koj paab kuas puab xeem muaj zug heev. Thov koj zoo sab hlo tsua tej num kws puab ua. Thov rhuav tshem puab tej yeeb ncuab moog du quas lug, tsw xob kheev yeeb ncuab sawv tau lug tawm tsaam puab le. 12 Nwg has txug xeem Npeyami tas, xeem nuav yog xeem kws Yawmsaub hlub hab tsom kwm. Yawmsaub zuv puab taag nub taag mo hab nrug quas nraim puab nyob. 13 Nwg has txug xeem Yauxej tas, thov Yawmsaub foom koob foom moov kuas muaj naag ntub puab tebchaws hab muaj dej txheem ua aav noo quas zaws. 14 Thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua puab lub tebchaws kuas muaj tshaav ntuj tsua puab tej txwv ntoo kws txw ua nrw quas nab sav tsua txhua lub caij kws muaj txwv maab txwv ntoo. 15 Thov kuas puab tej toj roob hauv peg kws nyob ib txhab ib txhws lug muaj txwv maab txwv ntoo txw puv toj puv peg. 16 Thov kuas puab lub tebchaws muaj ib puas tsaav yaam zoo hab tau Yawmsaub kws sab daav tej koob moov, Yawmsaub yog tug kws has huv tsob ntoo kws cig ua nplaim tawg. Thov kuas xeem Yauxej tau tej koob moov nuav, tsua qhov Yauxej yog nwg tej kwvtij tug thawj. 17 Yauxej muaj zug yaam nkaus le tug xob nyuj. Nwg tug zug nchaav yaam nkaus le nyuj qus tug kub, ib tug kub yog Manaxe ntau txheeb leej tug zug, ib tug kub yog Efa-i ntau vaam leej tug zug. Yauxej swv ob tug kub hov nraus lwm haiv tuabneeg tswv tawm plawg moog, nwg lawv puab moog ti nkaus qaab ntuj kawg. 18 Mauxe has txug xeem Xanpuloo hab xeem Ixakha tas, thov kuas Xanpuloo tej laag luam huv hav txwv nplua nuj, hab thov kuas Ixakha tej nyaj txag lug puv vaaj puv tsev. 19 Puab caw lwm haiv tuaj tua tsaj sau roob xyeem tsua Vaajtswv lawv kaab ke. Puab nplua nuj vem txujkev ua laag luam huv hav txwv hab vem tej ntug huj suab ntawm ntug dej. 20 Nwg has txug xeem Kab tas, ua Vaajtswv tsaug, Vaajtswv yog tug kws ua tsua Kab tebchaws nthuav daav. Kab plab lua tog yaam nkaus le tug tsuv ntxhuav tog rawv tum luas npaab chua tu nrho lossws tev hlo luas tawv taubhau. 21 Puab hom hlo lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus ua puab tug. Puab tau tej kws yog cov thawj feem. Thaus cov Yixayee tej kev txwj quas laug tuaj loos nyob ua ke, Kab puab ua lawv le Yawmsaub tej lug hab tej kevca i. 22 Mauxe has txug xeem Ntaaj tas, Ntaaj zoo yaam nkaus tug tsuv ntxhuav mog kws dha tuam caws qa tom Npaxaa tebchaws tuaj. 23 Nwg has txug xeem Nethali tas, Yawmsaub foom koob foom moov tsua Nethali ntau kawg. Puab lub tebchaws mas txwj ndua dej hav txwv Kalilai moog ti nkaus yaav qaab teb. 24 Nwg has txug xeem Axee tas, Axee tau koob moov ntau dua ndais txhua xeem. Thov kuas puab cov kwvtij hlub puab heev dua ndais lwm cov huvsw. Thov kuas puab lub tebchaws muaj txwv kav laaj ntau kawg. 25 Thov kuas puab tej moos muaj rooj loog hlau thaiv khov kho, hab tau zoo nyob tso sab quas lug moog ib txhws. 26 Ib tsoom Yixayee, yeej tsw muaj ib tug tim tswv twg zoo npaum le mej tug Vaajtswv. Nwg moog sau nruab ntug, nwg fwj- chim ci ntsaa quas ab, nwg hlaa fuab cua lug cawm mej. 27 Vaajtswv yog tug kws yeej ib txwm tsom kwm mej. Nwg txhais teg kws muaj fwjchim yuav tuav quas rawv mej. Nwg lawv yeeb ncuab tswv tawm plawg ntawm mej moog hab paab mej ua tsua yeeb ncuab puam tsuaj tu noob nrho. 28 Yakhauj tej xeeb ntxwv txha tau nyob kaaj sab quas lug, hab nyob tso sab plhuav tsw txob tsw txhawj huv lub tebchaws kws zoo qoob loos hab muaj kua txwv maab xwv ntau, muaj lwg lug ntub aav noo quas zaws. 29 lb tsoom Yixayee ua caag mej yuav tau zoo ua luaj le. Mej yog haiv tuabneeg kws Yawmsaub cawm tau dim, tsw muaj leejtwg zoo npaum le mej. Yawmsaub yog daim hlau kws thaiv mej hab yog raab ntaaj thaiv tiv mej hab paab mej kov yeej. Mej tej yeeb ncuab yuav tsaa suab thov mej, mej yuav tsuj pis ntag puab tsua huv peg teb.

2 Kevcai 34

Mauxe tuag

1 Mauxe tawm huv Mau-a lub taj nee moog sau roob Nenpau. Nwg nee moog txug sau lub hauv roob Pixaka kws nyob saab nub tuaj ncaaj lub moos Yelikau. Thaus moog txug sau, Yawmsaub kuas nwg saib taag nrho tej tebchaws huvsw. Nwg saib pum tebchaws Kile-a moog txug peg lub moos Ntaa. 2 Nwg saib pum Nethali hab Efa-i hab Manaxe hab Yuta puab tej tebchaws tsua saab nub poob moog ti nkaus dej hav txwv Metitelane. 3 Nwg pum taag nrho Yuta tebchaws yaav qaab teb, hab pum taag nrho lub taj kws daav ntawm moos Xau-a moog ti nkaus lub moos Yelikau kws muaj toov laaj ntau ntau. 4 Yawmsaub has tsua Mauxe tas, lub tebchaws nuav yog lub kws kuv cog lug tseg tsua Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tas kuv yuav muab tsua puab tej xeeb ntxwv nyob. Kuv kheev koj pum kuas tsw kheev koj moog nyob huv. 5 Yawmsaub tug tub qhe Mauxe tuag tsua huv Mau-a tebchaws lawv le Yawmsaub has tseg. 6 Yawmsaub muab Mauxe log tim ib lub haav huv Mau-a tebchaws kws nyob ncaaj lub moos Npepe-au. Kuas txwj thaus hov lug txug naj nub nwgnuav tseem tsw muaj leejtwg paub tas Yawmsaub muab Mauxe lub cev log tsua lub chaw twg. 7 Thaus Mauxe tuag nwg noob nyoog muaj ib puas neeg nkaum xyoo. Txawm yog nwg laug heev lawm los nwg tseem muaj zug hab pum kev tseeb. 8 Cov Yixayee quaj quaj Mauxe tau peb caug nub huv cov Mau-a lub nraag taj. 9 Noo tug tub Yauxua muaj tswvyim, tsua qhov Mauxe tsaa nwg ua tug nyob Mauxe chaw. Cov Yixayee noog Yauxua lug hab ua lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe has qha tsua suavdawg. 10 Txwj thaus hov lug haiv Yixayee tsw muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws zoo le Mauxe, kws Yawmsaub yuav has tsua nwg tim ntsej tim muag. 11 Tsw muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug twg ua tej txujci phemfwj yaam le tej kws Yawmsaub kuas Mauxe ua taab meeg tsua cov lyi tug vaaj ntxwv hab vaaj ntxwv tej tub teg tub taw hab ib tsoom pejxeem thoob tebchaws suavdawg pum. 12 Tsw muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug twg ua tau tej txujci luj hab ua tsua suavdawg ntshai yaam le tej kws Mauxe ua tsua ib tsoom Yixayee suavdawg pum.

Yauxua 1

Vaajtswv qha Yauxua moog txeeb Khana-aa teb

1 Thaus Mauxe kws yog Yawmsaub tug tub qhe tuag lawm, Yawmsaub has tsua Noo tug tub Yauxua kws paab Mauxe ua num tas, 2 kuv tug tub qhe Mauxe tuag lawm. Nwgnuav koj hab cov Yixayee suavdawg ca le fwb-xwm hov txhua chaw ais hlaa tug dej Yalatee lawm saab tim u, es moog tsua huv lub tebchaws kws kuv yuav muab pub tsua mej nyob. 3 Lawv le kuv tub cog lug tseg tsua Mauxe lawm tas, txhua thaaj aav kws mej kwtaw moog tsuj, puav leej yog tej kws kuv yuav muab pub tsua mej. 4 Mej tug nrwm teb saab nraag yog txwj nkaus nraag taj ntuj nraag cis dos, saab peg yog txwj nkaus peg tej roob Lenpanoo, saab nub tuaj yog txwj nkaus tug nam dej Yufate taag nrho Hithai teb daav moog ti nkaus hav txwv Metitelane kws nyob saab nub poob. 5 Yauxua, thaus koj tseem ua neej nyob yuav tsw muaj leejtwg tawm tsaam yeej koj. Kuv yuav nrug nraim koj nyob ib yaam nkaus le kuv ib txwm yeej nrug Mauxe nyob. Kuv yuav tsw tso koj tseg, kuv yeejlos yuav nrug nraim koj. 6 Koj ca le ua sab tuab tsw xob ntshai tsua qhov koj yog tug kws yuav coj cov tuabneeg nuav moog nyob huv lub tebchaws kws kuv cog lug tseg tsua puab puj koob yawm koob has tas kuv yuav muab pub tsua puab. 7 Kuas koj yuav tsum ua sab tuab tsw xob ntshai leejtwg le, koj yuav tsum coj lawv le kuv tej kevcai kws kuv tug tub qhe Mauxe muab tsua koj, koj tsw xob muab ib lus tso pov tseg le koj txha le kov yeej hab vaam meej tsua txhua qhov kws koj moog. 8 Thaus suavdawg tuaj ua ke pe kuv, yuav tsum muaj tuabneeg nyeem kuv phoo kevcai tsua suavdawg noog. Koj yuav tsum naj nub naj mo kawm hab ua tuab zoo ua lawv le tej lug kws sau ca hov koj tej daag num txha le tav hab koj txha le vaam meej. 9 Koj yuav tsum ncu ntsoov tej lug kws kuv tub has tsua koj tas, koj ca le ua sab tuab tsw xob ntshai, tsw xob txhawj tsw xob poob sab, tsua qhov kuv yog koj tug Vaajtswv Yawmsaub, kuv yuav nrug nraim koj nyob txhua qhov kws koj moog.

Yauxua qha cov Yixayee fwbxwm txeeb Khana-aa teb

10 Yauxua txha has tsua cov kev txwj quas laug tas, 11 mej ca le moog txhua nrho huv cov pejxeem tej chaw nyob, es has tsua suavdawg fwbxwm zaub mov kuas txaus, tshuav peb nub sau nuav mej yuav tau hlaa tug dej Yalatee nuav moog nyob lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub tsua mej. 12 Yauxua has tsua xeem Lunpee, hab xeem Kab, hab xeem Manaxe ib nraab tas, 13 mej yuav tsum ncu ntsoov tej lug kws Mauxe kws yog mej tug Yawmsaub tug tub qhe tub qha tsua mej lawm tas, mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav muab lub tebchaws kws nyob ntawm tug dej Yalatee nuav saab nub tuaj pub tsua mej nyob. 14 Ca mej quaspuj mivnyuas hab tej tsaj txhu nyob tuab ywv ntawm nuav, es mej cov kws yog tub rog mej ca le coj ntaaj coj rag hlaa dej ua mej cov kwvtij Yixayee ntej moog paab puab ntaus tebchaws moog txug thaus puab tau nyob huv lub tebchaws kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab tsua puab nyob ntawm ntug dej Yalatee saab nub poob. 15 Thaus mej cov kwvtij tau tebchaws nyob lawm mej le maav rov qaab lug tsua huv lub tebchaws kws Yawmsaub tug tub qhe Mauxe tub tu tsua mej nyob ntawm tug dej Yalatee saab nub tuaj nuav. 16 Puab teb Yauxua tas, peb yuav ua txhua yaam lawv le koj has, hab yuav moog txhua qhov kws koj khaiv peb moog. 17 Peb yuav noog koj lug ib yaam nkaus le peb noog Mauxe lug. Peb tsuas thov kuas koj tug Vaajtswv Yawmsaub nrug nraim koj nyob ib yaam le nwg nrug Mauxe nyob hab. 18 Yog leejtwg tawv lossws tsw kaam ua lawv le tej lug kws koj has, peb yuav muab tug hov tua pov tseg. Txawm yog le caag los xwj peem, koj yuav tsum ua sab tuab tsw xob ntshai hlo le ntaag.

Yauxua 2

Yauxua khaiv tuabneeg moog tshuaj moos Yelikau

1 Dhau hov Yauxua khaiv ob tug tuabneeg tawm tuab ywv huv Yauxua puab lub zog kws nyob ntawm taj Kub Twg moog tshuaj Khana-aa tebchaws hab lub moos Yelikau huvsw. Thaus ob tug moog txug huv lub moos Yelikau lawm ob tug ca le moog su huv ib tug puj muag cev npe hu ua Lahaj lub tsev. 2 Tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Yelikau nov tas mo hov tsaus ntuj muaj ob tug Yixayee tuaj tsua huv moos lawm, ob tug tuaj tshuaj tebchaws, 3 tes vaaj ntxwv txawm khaiv tuabneeg moog has tsua Lahaj tas, koj ca le muab ob tug quasyawg kws tuaj su huv koj tsev lug cob tsua peb, tsua qhov ob tug tuaj tshuaj peb lub tebchaws. 4-6 Kuas Lahaj tub coj ob tug quasyawg hov moog zais tsua sau ruv tsev lawm. (Puab tej ruv tsev yog taj taj tsw ntxhaab.) Nwg muab ob tug zais tsua huv cov maaj kws nwg hlais lug ca. Nwg has tsua cov tuabneeg kws tuaj nug hov tas, muaj ob tug quasyawg tuaj su huv kuv tsev tag, kuas kuv yeej tsw paub sov ob tug tuaj hov twg tuaj. Thaus tsaus ntuj quas zuag kws luas tseem tsw tau kaw rooj loog, ob tug tub tawm lawm. Kuv tsw paub sov ob tug moog dua twg lawm, mej ca le kawgkag moog lawv, nyab mej yuav lawv cuag. 7 Puab cov hov moog tawm dhau plhawv huv moos lawm tes luas txawm kaw rooj loog. Puab lawv moog ti nkaus nraag ntug dej Yalatee kws suavdawg pheej hlaa los tsw pum. 8 Thaus ob tug quasyawg hov tseem tsw tau pw, Lahaj nee moog has tsua ob tug tas, 9 kuv paub tas Yawmsaub tub muab lub tebchaws nuav pub tsua mej lawm. Tej tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav puav leej poob sab taag huvsw ntshai kawg le. 10 Peb nov has tas thaus mej lug nraag lyi teb lug Yawmsaub ua tsua dej hav txwv Lab qhuav quas qhawv tsua ntawm mej suavdawg hauv ntej, hab peb nov dua xuv has tas thaus mej lug txug saab ntug dej Yalatee tim u mej nteg tau Xihoo hab Aus kws ua vaaj ntxwv kaav cov Amauli tua pov tseg. 11 Thaus peb nov tej xwm nuav peb suavdawg txhawj hab ntshai mej heev. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yeej yog tug kws kaav quas rawv sau qaum ntuj hab huv nplajteb nuav. 12 Muaj Vaajtswv saib quas ntsoov peb, yog le hov meb yuav tsum cog lug tseg has tas mej yuav ua zoo tsua kuv hab kuv tej kwvtij neej tsaa ib yaam le kuv tub ua zoo tsua meb lawm. Thov meb muab ib yaam daabtsw tseem ceeb lug ua puav pheej tsua kuv, kuv txha tso sab. 13 Thov meb cog lug tsua kuv has tas, meb yuav paab kuv nam kuv txwv, kuv kwv kuv tij hab puab tej tuabneeg huvsw dim. Tsw xob ca luas tua peb. 14 Ob tug quasyawg hov has tsua Lahaj tas, ib zoo sab muab ib txujsa pauv koj txuj. Yog koj tsw xob qha qhov kws ib tuaj nuav tsua leejtwg paub, thaus Yawmsaub muab lub tebchaws nuav tsua peb lawm, ib yuav ua lawv le tej lug kws ib cog tseg tsua koj. 15 Lahaj lub tsev yog nyob hlo huv phaab ntsaa loog kws vej lub moos. Nwg tso hlua dauv ntawm qhov rais tsua saab ntug loog nrau tsua ob tug quasyawg hov nqeg tswv. 16 Nwg has tsua ob tug tas, meb ca le moog tswv nraim peg tej roob peb nub es cov tuabneeg kws moog lawv meb rov qaab lug tsaiv, meb yuav moog hov twg meb le maav moog sub puab txha le tsw ntswb meb. 17 Ob tug tub tshuaj xu hov has tsua Lahaj tas, ib yuav ua lawv le tej lug kws koj kuas ib cog tseg tsua koj. 18 Koj ca le noog ib tej lug. Thaus peb tuaj tua lub tebchaws nuav, koj yuav tsum muab txuj hlua xuv lab nuav khi tsua ntawm lub qhov rais kws koj tso hlua dauv tsua ib nqeg tswv. Koj ca le coj koj nam koj txwv koj kwv koj tij hab puab tej tuabneeg huvsw tuaj nyob huv koj tsev. 19 Yog leejtwg tawm huv koj lub tsev nuav moog saab nrau nwg raug kev pluj kev tuag le caag los nwg yuav tsum rws nwg txem, ib tsw nrug nwg paub. Kuas yog cov tuabneeg kws nyob huv koj tsev leejtwg raug tua, ib yuav ua ob tug kws rws lub txem. 20 Yog koj qha tej kws ib ua nuav tsua leejtwg paub tes ib yuav tsw ua lawv le tej lug kws koj kuas ib cog tseg tsua koj nuav. 21 Lahaj pum zoo ua lawv le ob tug has. Nwg kuas ob tug tawm moog. Thaus ob tug tawm moog lawm nwg muab txuj hlua xuv lab hov khi tsua ntawm lub qhov ra is. 22 Ob tug moog tswv nraim tim roob, mas cov tuabneeg kws moog lawv ob tug nrhav ob tug thoob plhawv hov txhua hov chaw tau peb nub los nrhav tsw tau ob tug puab txha le rov qaab lug huv lub moos Yelikau. 23 Dhau hov ob tug tub tshuaj xu le maav nqeg sau roob lug moog hlaa tug dej Yalatee rov moog tim Yauxua. Ob tug moog pav tej xwm nuav huvsw tsua Yauxua noog. 24 Ob tug has tas ib paub tseeb tas Yawmsaub muab taag nrho lub tebchaws tim tsua peb lawm. Tej pejxeem kws nyob huv lub moos hov suavdawg poob sab hab ntshai peb heev.

Yauxua 3

Cov Yixayee hlaa dej Yalatee

1 Nub tom qaab Yauxua sawv ntxuv ntxuv coj cov Yixayee suavdawg tawm huv lub zog kws nyob ntawm taj Kub Twg moog txug nraag ntug dej Yalatee. Thaus puab tseem tsw tau hlaa dej moog saab tim u puab moog tsuam chaw su tsua nraag ntug dej. 2 Thaus dhau peb nub lawm cov kev txwj quas laug txawm ncig moog ncig lug huv lub chaw tsuam hov. 3 Puab has tsua tej pejxeem tas, thaus mej pum cov pov thawj kwv lub swb xaab kws nrug mej tug Vaajtswv Yawmsaub sws cog lug tawm moog, mej ca le thaj cuab lawv kag qaab ntaag, 4 mej txha le paub kev moog, tsua qhov mej yeej tsw tau moog txujkev hov dua ib zag le. Kuas mej tsw xob txaav moog ze lub swb xaab, mej yuav tsum moog kuas nrug deb lub swb xaab ib ki laumeb kev. 5 Yauxua qha tsua cov pejxeem tas, mej ca le tu mej lub sab lub cev tsua qhov pigkig Yawmsaub yuav ua tej txujci phemfwj tsua mej pum. 6 Dhau hov Yauxua kuas cov pov thawj kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug moog ua suavdawg ntej. Puab txawm ua lawv le nwg has. 7 Yawmsaub has tsua Yauxua tas, thaus cov Yixayee pum tej kws nub nua kuv yuav ua, suavdawg puav leej yuav fwm koj hab puab yuav paub tas kuv nrug nraim koj nyob ib yaam nkaus le kuv nrug Mauxe nyob. 8 Koj ca le has tsua cov pov thawj kws kwv lub swb xaab has tas, thaus puab moog txug nraag tug dej Yalatee lawm puab yuav tsum moog nreg huv dej ze ze ntawm ntug tog. 9 Hab Yauxua has tsua cov pejxeem tas, mej ca le txaav lug ze ze ntawm nuav, mej lug noog tej lug kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub has tsua mej. 10,11 Vaajtswv yuav ntab cov Khana-aa, cov Hithai, cov Hivai, cov Pelixi, cov Kikaxi, cov Amauli hab cov Yenpu tswv tawm ntawm mej hauv ntej moog. Thaus luas kwv Vaajtswv kws kaav quas rawv sau qaum ntuj hab nplajteb lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug ua mej ntej hlaa tug dej Yalatee moog saab tim u, mej yuav paub tas Vaajtswv kws muaj txujsa nyob nwg nrug. nraim mej. 12 Nwgnuav mej ca le xaiv kaum ob xeem Yixayee kuas tau kaum ob leeg, ib xeem ib leeg. 13 Thaus cov pov thawj kws kwv Yawmsaub kws kaav taag nrho lub nplajteb lub swb xaab moog tsuj kag huv dej, tug dej Yalatee yuav tu nrho ua ob yaa. Cov dej kws ndwg peg hauv dej lug yuav lug teev yeeg tsua saab peg. 14,15 Lub caij hov yog lub caij sau qoob mas dej fuam hlub puv nkaus ntug. Thaus cov pejxeem tawm huv lub chaw tsuam yuav hlaa tug dej Yalatee moog mas cov pov thawj kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug moog ua ntej. Taamswm kws cov pov thawj nqeg nroog tsua huv dej, 16 tes dej txawm teev yeeg tsua peg lub moos Ataa kws nyob ze ze lub moos Xalethaa tsw ndwg lug. Cov dej kws nyob yaav qaab deg txawm ca le ndwg qhuav lua tsua nraag hav txwv Tuag lawm. Tej pejxeem txawm hlaa tsua saab tim. Ntu dej kws puab hlaa hov nyob ze ze lub moos Yelikau. 17 Cov pov thawj kws kwv Yawmsaub lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug, puab moog nreg sau cov aav qhuav kws nyob huv plawv dej Yalatee tog cov pejxeem txhua tug hlaa dhau huvsw tsua saab tim. Cov pejxeem tsuj aav qhuav hlaa moog lawm xwb tsw muaj ib qho dej hlo le.

Yauxua 4

Khaws kaum ob lub pob zeb huv dej Yalatee

1 Thaus cov pejxeem hlaa dhau tug dej Yalatee taag lawm, Yawmsaub has tsua Yauxua tas, 2 koj ca le xaiv kaum ob leeg huv kaum ob xeem Yixayee, xaiv ib xeem ib leeg, 3 es koj kuas puab khaws kaum ob lub pob zeb ntawm lub chaw kws cov pov thawj nreg huv plawv dej coj moog tso tsua tim lub chaw kws mo nuav mej yuav moog tsuam chaw su. 4 Mas Yauxua txha hu kaum ob leeg kws nwg tub xaiv ca lawm lug cuag nwg. 5 Nwg has tsua puab tas, mej ca le moog lawm huv tug dej Yalatee, es moog tsua tom mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub swb xaab kws nrug nwg sws cog lug. Mej ib leeg khaws ib lub pob zeb kwv moog ua ntej, nyag kwv moog ua nyag xeem tug. 6 Cov pob zeb hov yuav ua tsua tej pejxeem ncu ntsoov tas Yawmsaub paab puab le caag, hab lwm nub thaus mej tej mivnyuas nug mej tas, pawg pob zeb nuav yog ua daabtsw, 7 mej ca le qha tsua puab tas, thaus cov pov thawj kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug hlaa tug dej Yalatee lug, dej txawm faib hlo teev quas yeeg tsw ndwg. Mas pawg pob zeb nuav yuav ua tsua cov Yixayee ncu quas ntsoov tej xwm kws muaj ntawm lub chaw nuav moog i b txhws. 8 Kaum ob leeg hov txawm ua lawv le Yauxua has. Puab kwv kaum ob lub pob zeb tawm huv plawv dej Yalatee lug, kwv ib lub tsua ib xeem. Puab kwv coj moog tso tsua tim lub chaw kws puab moog tsuam su lawv le Yawmsaub tub qha tsua Yauxua lawm. 9 Yauxua tsua muab kaum ob lub pob zeb tib tsua huv plawv dej Yalatee ntawm lub chaw kws cov pov thawj kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug moog nreg. Naj nub nwgnuav cov pob zeb hov tseem nyob huv plawv dej. 10 Cov pov thawj nreg huv plawv dej Yalatee moog txug thaus kws Yawmsaub qha Yauxua kuas cov pejxeem ua txhua yaam tav taag huvsw. Te j nuav mua j lawv le kws Mauxe tub qha tseg lawm. Tej pejxeem kuj maaj hlaa quas nroog taag nrho tsua saab tim. 11 Thaus suavdawg moog dhau tsua tim ntug dej taag lawm, cov pov thawj kws kwv Yawmsaub lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug le hlaa lug moog ua suavdawg ntej. 12 Cov quasyawg kws yog xeem Lunpee, xeem Kab hab xeem Manaxe ib nraab, puab coj ntaaj coj rag hlaa dej moog ua suavdawg ntej lawv le Mauxe tub has tseg lawm. 13 Suav cov tub rog nuav huvsw kwvlaam muaj plaub vaam leej, puab tub npaaj quas nreeg moog ua rog. Yawmsaub tsaa muag saib quas ntsoov puab hlaa moog nyob huv lub taj kws ze ze lub moos Yelikau. 14 Cov Yixayee puav leej fwm Yauxua tsua qhov puab pum tej kws nub hov Yawmsaub ua. Suavdawg fwm Yauxua moog taag Yauxua swm neej ib yaam le kws yaav nraag ntej puab fwm Mauxe hab. 15 Mas Yawmsaub has tsua Yauxua tas, 16 koj ca le kuas cov pov thawj kws kwv lub swb xaab kws nrug kuv sws cog lug tawm huv haav dej Yalatee lug. 17 Yauxua ua lawv le hov. 18 Thaus cov pov thawj lug txug sau ntug lawm, dej txawm ndwg kag lug puv nkaus ntug ib yaam le qub. 19 Nub kws tej pejxeem hlaa tug dej Yalatee yog nub tim kaum lub ib hlis ntuj. Puab lug tsuam chaw su tsua ntawm Kilakaa kws nyob ntawm lub moos Yelikau saab nub tuaj. 20 Yauxua muab kaum ob lub pob zeb kws puab coj huv dej Yalatee lug tib ua ib pawg tsua ntawm lub chaw kws puab tsuam hov. 21 Yauxua has tsua cov Yixayee tas, yaav tom qaab thaus mej tej mivnyuas nug mej has tas, pawg pob zeb nuav yog ua daabtsw, 22 mej ca le qha mej tej mivnyuas paub txug lub swmhawm kws cov Yixayee taug kev qhuav quas qhawv huv tug dej Yalatee lug, 23 tsua qhov Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv ua tsua tug dej Yalatee tu nrho ua ob yaa ua kev qhuav qhawv tsua suavdawg hlaa lug ib yaam nkaus le thau u Yawmsaub ua tsua dej hav txwv Lab faib hlo ua kev qhuav qhawv tsua peb hlaa lug hab. 24 Vem muaj tej nuav mas txhua tug huv nplajteb yuav paub tas Yawmsaub muaj fwjchim luj kawg nkaus, hab mej yuav fwm mej tug Vaajtswv Yawmsaub moog ib txhws.

Yauxua 5

1 Thaus tej vaaj ntxwv kws kaav cov Amauli kws nyob npuas tug dej Yalatee saab nub poob, hab tej vaaj ntxwv kws kaav cov Khana-aa kws nyob ze hav txwv Metitalene nov xuv has tas Yawmsaub ua tsua tug dej Yalatee tu ua kev qhuav qhawv tsua cov Yixayee hlaa lug, puab suavdawg puav leej ntshai cov Yixayee hab poob sab taag nrho huvsw.

Ua kevcai txav ntawm Ki lakaa

2 Mas Yawmsaub has tsua Yauxua tas, koj ca le muab zeb huv swm tsoo ua rag es muab cov Yixayee ua kevcai txav. 3 Mas Yauxua txha le muab cov Yixayee ua kevcai txav sau lub roob kws npe hu ua roob kevcai txav lawv le Yawmsaub has. 4-6 Thaus cov Yixayee tawm nraag lyi teb lug, tej quasyawg puav leej tub ua kevcai txav taag lawm, kuas plaub caug xyoo kws cov Yixayee moog moog lug lug huv tebchaws ntuj nraag cis dos puab tsw tau muab puab tej tub ib tug ua kevcai txav hlo le. Tej quasyawg txawj ua rog kws tawm huv lyi teb lug puav leej tuag taag tsua huv plaub caug xyoo hov lawm, tsw tshuav ib tug le tsua qhov puab tsw noog Yawmsaub lug. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws Yawmsaub qha tseeb tsua puab tas, mej yuav tsw pum lub tebchaws kws zoo ua noj ua haus kws kuv cog lug tseg tsua mej tej puj koob yawm koob tas kuv yuav muab pub tsua puab. 7 Yauxua muab cov tuabneeg hov tej tub ki ua kevcai txav, tsua qhov puab tseem tsw tau ua. 8 Thaus puab ua kevcai txav taag, puab nyob su moog txug thaus puab tej kav txhaab zoo du quas lug. 9 Yawmsaub has tsua Yauxua tas, txawm yog mej ua luas qhev es poob ntsej muag nraag lyi teb lawm los nub nua kuv pub mej rov tau ntsej muag dua. Vem le nuav puab txha hu lub chaw hov has tas Kilakaa. Naj nub nwgnuav suavdawg tseem hu lawv le hov. 10 Thaus cov Yixayee nyob tom Ki lakaa kws yog huv lub taj kws ze lub moos Yelikau, mas lub hlis hov mo kaum plaub puab ua kevcai hJaa dhau. 11 Nub tom qaab hov yog thawj nub kws puab tau noj tej qoob loos huv Khana-aa tebchaws, yog ncuav tsw xyaw keeb hab nplej kib. 12 Txwj nub hov lug tsw muaj mana poob sau ntuj lug, cov Yixayee txha tsw tau mana noj lawm. Xyoo hov puab noj tej qoob loos huv Khana-aa tebchaws xwb.

Yauxua hab yawm kws tuav ntaaj

13 Thaus Yauxua nyob ze ze ntawm lub moos Yelikau, nwg txawm pum dheev ib tug quasyawg tuav quas rawv ib raab ntaaj sawv tom nwg hauv ntej. Nwg txaav zog moog ze mas nug has tas koj yog peb tog tub rog los yog yeeb ncuab tog tub rog. 14 Tug quasyawg hov teb tas kuv tsw yog leejtwg tog tub rog le, kuv lug nuav yog kuv lug ua Yawmsaub paab tub rog tug thawj. Yauxua txha le txhus caug ndua pe hab nug has tas kuv yog koj tug tub qhe, koj yuav kuas kuv ua daabtsw. 15 Yawmsaub paab tub rog tug thawj has tsua Yauxua tas, koj ca le hle koj nkawm khau, tsua qhov lub chaw kws koj sawv kos yog lub chaw tswm, txaj. Yauxua txawm ua lawv le hov.

Yauxua 6

Lub moos Yelikau pob

1 Vem cov Yixayee tuaj ze ze lub moos Yelikau, cov tuabneeg kws nyob huv moos txha le kaw rooj loog khov khwb kho tsw kheev leejtwg tawm lossws moog tau huv moos hlo le. 2 Yawmsaub has tsua Yauxua tas, kuv yuav muab lub moos Yelikau hab tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos hov hab tej tub rog kws sab tawv qhawv huvsw cob tsua koj txhais teg. 3 Koj hab koj cov tub rog ca le ncig lub moos nuav rau nub, ib nub ncig ib lwm. 4 Koj kuas xyaa leej pov thawj coj raaj moog ua cov pov thawj kws kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug ntej. Nub xyaa mej yuav tsum moog ncig lub moos xyaa lwm hab kuas cov pov thawj tshuab raaj ua ntej, 5 tes tsua kuas puab tshuab raaj nrov nkoov quas loo ib zag. Thaus mej nov suab nrov nkoov quas loo hov, mej suavdawg ca le qw nrov nrov tes tej ntsaa loog yuav ca le zuav zog. Thaus hov mej txhua tug ca le txeem plawg moog huv moos. 6 Yog le hov Yauxua txha le hu cov pov thawj lug cuag nwg, nwg qha puab tas, mej ca le kwv lub swb xaab moog, kuas xyaa leej pov thawj coj xyaa lub raaj moog ua cov kws kwv lub swb xaab ntej. 7 Yauxua has tsua tej tub rog tas, suavdawg ca le moog ncig lub moos, ca ib paab tub rog moog ua lub swb xaab ntej. 8 Thaus Yauxua has taag lawm xyaa leej pov thawj txawm tshuab raaj moog ua Vaajtswv lub swb xaab ntej. 9 Thawj paab tub rog moog ua cov pov thawj kws tshuab raaj ntej. Paab tub rog ob lawv lub swb xaab qaab, suab raaj nrov tsw tu ncua le. 10 Kuas Yauxua tsw kheev leejtwg qw lossws ua suab saab nrov moog txug thaus kws nwg kuas puab qw. 11 Yauxua txha le kuas cov pov thawj kwv Vaajtswv lub swb xaab moog ncig lub moos ib lwm, tsua rov lug su huv lub chaw tsuam ib mos. 12,13 Nub tom qaab Yauxua sawv ntxuv tseeg lug txhwj cov pov thawj hab cov tub rog moog ncig lub moos Yelikau ib yaam nkaus le thawj nub. Ib paab tub rog moog ua ntej, xyaa leej pov thawj kws tshuab raaj lawv puab qaab. Cov pov thawj kws kwv Vaajtswv lub swb xaab kws nrug nwg sws cog lug yog paab peb. Hab ib paab tub rog lawv puab qaab. Muaj suab raaj nrov tsw tu ncua. 14 Nub ob nuav puab moog ncig lub moos ib lwm, puab le maav rov lug huv lub chaw tsuam. Puab naj nub ua le nuav tau rau nub. 15 Nub xyaa puab sawv ntxuv moog ncig lub moos xyaa lwm, tuab nub hov puab ncig lub moos xyaa lwm. 16 Thaus puab ncig lwm xyaa taag, cov pov thawj chiv tshuab raaj, Yauxua kuas puab ca le qw nrov nrov. Nwg has tas Yawmsaub tub muab lub moos nuav cob tsua mej lawm lauj. 17 Mej yuav tsum ua kuas lub moos hab ib puas tsaav yaam kws nyob huv moos puam tsuaj taag huvsw txha suav tau tas yog muab tej hov xyeem tsua Yawmsaub mas Yawmsaub txha tau koob meej. Mej tsuas tseg hlo tug puj muag cev kws npe hu ua Lahaj hab txhua tug tuabneeg kws nyob huv nwg tsev xwb, tsua qhov nwg zais peb ob tug tub tshuaj xu. 18 Hab mej yuav tsum ceev faaj, tsw xob nyag ib yaam daabtsw kws Yawmsaub tub kuas peb muab rhuav huvsw lawm. Yog mej nyag tej hov mej yuav ua tsua cov Yixayee raug kev txom nyem hab raug kev puam tsuaj. 19 Tej nyaj tej kub hab tej cuab yeej kws yog tooj lab lossws yog hlau, tej hov yog Yawmsaub tug, mej yuav tsum muab tej hov coj moog ca tsua huv Yawmsaub lub txhaab. 20 Cov pov thawj txawm tshuab raaj. Thaus cov tub rog nov suab raaj nrov, puab txawm qw nrov nrov tes lub moos hov tej ntsaa loog ca le zuav zog tsua huv peg teb. Cov tub rog suavdawg txawm nee nas quas ntho txeem tsua huv moos hab txeeb hlo lub moos taamswm hov. 21 Puab xuas ntaaj tua tej quaspuj quasyawg, cov hlub cov yau, tej nyuj tej yaaj tej luj txwv taag nrho huvsw pov tseg. 22 Yauxua has tsua ob tug tub tshuaj xu tas, meb ca le moog huv tug puj muag cev hov tsev. Meb moog coj nwg hab txhua tug kws nyob huv nwg tsev tawm lug lawv le kws meb tub cog lug tseg tsua nwg lawm. 23 Yog le hov ob tug tub tshuaj xu txha moog coj Lahaj, hab nwg nam txwv, kwvtij hab tej tub qhe kws nyob huv nwg tsev tawm lug. Ob tug coj Lahaj puab moog nyob ntawm cov Yixayee lub chaw tsuam saab nrau. 24 Tes cov Yixayee txawm hlawv lub moos hab ib puas tsaav yaam kws nyob huv moos, tsuas tseg hlo tej nyaj tej kub hab tej cuab yeej kws yog tooj lab lossws yog hlau kws puab coj lug ca tsua huv Yawmsaub lub txhaab xwb. 25 Vem Lahaj zais ob tug tub tshuaj xu kws Yauxua khaiv moog tshuaj lub moos Yelikau, Yauxua txha le tsw tua Lahaj hab nwg nam txwv kwvtij pov tseg. Lahaj tej xeeb ntxwv tseem nyob huv Yixayee tebchaws lug txug naj nub nwgnuav. 26 Dhau hov Yauxua has tawv tawv tsua suavdawg tas, yog leejtwg rov qaab khu lub moos Yelikau nuav dua, Yawmsaub yuav foom tsw zoo tsua tug hov. Tug kws nqeg teg khu lub moos nuav, tug hov tug tub hlub yuav tuag. Tug kws khu lub moos nuav lub rooj loog, tug hov tug tub ntxawg yuav tuag. 27 Yawmsaub nrug nraim Yauxua nyob hab Yauxua lub moo nrov nchaa quas lug thoob plhawv lub tebchaws hov.

Yauxua 7

Akhaa lub txem

1 Cov Yixayee tsw ua lawv le qhov kws Yawmsaub has tas tsw xob muab tej hov txhua chaw huv lub moos Yelikau coj moog yuav, yog Akhaa tsw noog tej lug hov, Yawmsaub txha chim tsua cov Yixayee. Akhaa txwv yog Khami. Khami txwv yog Xanpanti, yog Chela cum, yog xeem Yuta. 2 Yauxua tso tuabneeg tawm huv Yelikau moog tshuaj lub moos Ai kws nyob ze Npethavee, yog nyob ntawm lub moos Npe-ee saab nub tuaj, tes cov tuabneeg hov txawm moog tshuaj lub moos Ai. 3 Mas puab rov lug has tsua Yauxua tas, tsw txug suavdawg nee moog ntaus, tso ob txheeb los peb txheeb leej moog ntaus xwb kuj tau, tsw xob tso cov tub rog huvsw moog, tsua qhov cov tuabneeg huv lub moos hov tsawg tsawg le. 4 Mas muaj kwvlaam peb txheeb leej nee moog ntaus lub moos hov xwb, kuas puab tau tswv ntawm lub moos Ai rov lug taag lawm. 5 Cov tuabneeg huv lub moos Ai muab puab lawv hov ntawm rooj loog moog tsua ntawm ib lub chaw khawb pob zeb, muab puab txav qaug taug txujkev hov nqeg taug, hab tua puab tuag kwvlaam peb caug rau leej, mas cov Yixayee suavdawg ntshai kawg le. 6 Mas Yauxua hab Yixayee cov kev txwj quas laug muab puab tej tsho dua pes rhe tsw zoo sab le, mas khooj ua plhu ti nkaus huv aav ncaaj tsua ntawm Vaajtswv lub swb xaab ib nub tsaus ntuj, mas puab nyag tsuab moov aav laub tsua sau nyag taubhau. 7 Yauxua thov has tas, au Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, ua caag koj yuav coj cov tuabneeg nuav hlaa tug nam dej Yalatee lug, es yuav muab peb suavdawg tsua huv cov Amauli txhais teg, kuas puab muab ua puam tsuaj. Peb khauv xwm kws peb tub tsw txaus sab nyob ntawm ntug dej Yalatee saab nub tuaj. 8 Au Yawmsaub kuv yuav thov daabtsw, cov pejxeem tub thim tswv ntawm cov yeeb ncuab lug lawm. 9 Cov tuabneeg Khana-aa hab cov tuabneeg zej zog yuav nov, tes puab yuav tuaj muab peb vej nkaus, es muab peb tua tu noob nrho, mas Vaajtswv koj yuav ua le caag tuav tau koj lub koob meej. 10 Yawmsaub has tsua Yauxua tas, ca le sawv tseeg, ua caag koj yuav pw huv peg teb le nuav. 11 Cov Yixayee tau ua txhum muaj txem, puab tsw ua lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua puab, puab tau qee yaam kws yuav tsum muab hlawv pov tseg lawm. Puab ua tub saab nyag hab muab npog ca hab muab coj moog khaws ca nrug puab tej hov txhua chaw ua ke, 12 mas cov Yixayee txha le ntaus tsw yeej puab cov yeeb ncuab, txha tau tswv cov yeeb ncuab, vem tas puab moog ua yaam phem kws txaus kuv muab puab ua kuas puam tsuaj. Kuv yuav tsw nrug mej nyob dua moog le lawm, yuav yog mej muab yaam kws yuav muab xyeem tsua kuv hov ua kuas puam tsuaj huv mej cov tsaiv. 13 Ca le sawv tseeg ua kevcai ntxuav cov pejxeem kuas kaaj kuas huv. Puab yuav tsum tu puab lub sab lub cev kuas huv tsua pigkig, vem kuv kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub has tas mej cov Yixayee tseem muaj ib yaam kws kuv tub has tas mej yuav tsum muab hlawv pov tseg nyob huv mej cov, mej yuav sawv tiv mej cov yeeb ncuab tsw tau moog txug thaus kws mej muab yaam hov rhu tawm huv mej cov moog tsaiv. 14 Pigkig kaaj ntug mas mej suavdawg tuaj quas zug ib xeem ib xeem, es yog kuv xaiv xeem twg mas xeem hov yuav tsum tuaj quas zug ib cum ib cum. Yog kuv xaiv cum twg mas cum hov yuav tsum tuaj quas zug ib yig ib yig, es yog kuv xaiv yim twg mas yim hov yuav tsum tuaj quas zug ib leeg ib leeg. 15 Yog xaiv tau tug twg, hab yog tej kws nwg nyag nyob huv nwg, mas yuav muab nwg hab tej kws nwg nyag hov hab nwg tej hov txhua chaw hab nwg tsev tuabneeg huvsw hlawv pov tseg, vem yog nwg tsw noog kuv lug hab nwg tau ua yaam kws ua tsua cov Yixayee poob ntsej muag heev. 16 Tes Yauxua txha sawv ntxuv ntxuv coj cov Yixayee tuaj quas zug ib xeem ib xeem, mas Vaajtswv xaiv xeem Yuta. 17 Tes txha coj xeem Yuta cov quas cum lug quas zug, mas Vaajtswv txha muab Chela cum. Tes txha coj Chela cum lug quas zug ib yig ib yig, mas Vaajtswv muab Xanpanti cuab tuabneeg. 18 Tes txha coj Xanpanti cuab tuabneeg lug quas zug ib tug ib tug, mas tug kws Vaajtswv muab yog Khami tug tub Akhaa. Akhaa yawm yog Xanpanti, yawm koob yog Chela, yog xeem Yuta. 19 Yauxua has tsua Akhaa tas, mivtub koj yuav tsum qha qhov tseeb taab meeg Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv hab leeg koj lub txem. Ca le has tsua kuv saib koj tau ua daabtsw lawm, tsw xob zais hlo le. 20 Akhaa teb Yauxua tas, muaj tseeb tag, kuv tau ua txhum tsua cov Yixayee tug Vaajtswv lawm, yog ua le nuav. 21 Tej hov txhua chaw kws ntaus tau, mas kuv pum ib lub tsho Papiloo ntev zoo zoo nkauj hab ob puas txaj thes hab ib daim kub nyaav plaub caug tswb laag, mas kuv ntshaw cov hov tes kuv txawm coj lug, tej hov muab faus tsua huv kuv lub tsev ntaub, cov nyaj nyob hlo huv qaab. 22 Tes Yauxua txawm khaiv ob peb tug quasyawg moog saib, mas puab dha moog tsua huv Akhaa lub tsev ntaub, mas pum cov hov faus huv nwg lub tsev, cov nyaj nyob hlo huv qaab. 23 Mas puab coj moog tsua Yauxua hab cov Yixayee suavdawg, mas puab muab tej hov txhua chaw hov tso taab meeg Yawmsaub. 2h Tes Yauxua hab cov Yixayee txawm coj Akhaa hab cov nyaj hab lub tsho ntev hab daim kub hov hab nwg tej quaspuj mivnyuas nyuj luj txwv yaaj tshws hab nwg lub tsev ntaub hab nwg tej hov txhua chaw huvsw moog tsua huv lub haav Akhau. 25 Mas Yauxua has tas ua caag koj yuav coj kev ceb laaj phem kawg le lug tsua peb, mas nub nua Yawmsaub coj kev ceb laaj kev phem lug txug koj. Tes cov Yixayee suavdawg xuas pob zeb ntaus puab tuag, hab muab suav tawg hlawv puab suavdawg. 26 Puab muab pob zeb tib tsuam puab ua ib pawg nam luj luj le, mas Yawmsaub txha le tsw chim lawm. Pawg pob zeb hov tseem nyob lug txug naj nub nwgnuav. Vem le hov mas naj nub nwgnuav puab txha pheej hu lub chaw hov tas lub haav Akhau. (Txhais tas kev ceblaaj kev phem.)

Yauxua 8

Yauxua 9

Yauxua 10

Cov Amauli swb lawm

1 Ataunixete kws ua vaaj ntxwv kaav lub nroog Yeluxalee nov xuv tas Yauxua txeeb tau lub moos Ai, hab muab ua puam tsuaj taag, hab nteg tau tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos hov tua pov tseg ib yaam nkaus le Yauxua tua tug vaaj ntxwv kws kaav lub moos Yelikau hab ua tsua lub moos Yelikau puam tsuaj, hab nov has tas cov Kinpe-oo thov nrug cov Yixayee sws raug zoo hab tub moog nrug puab nyob lawm. 2 Vem le nuav tej pejxeem kws nyob huv lub nroog Yeluxalee txha ntshai heev tsua qhov lub moos Kinpe-oo yeej yog ib lub moos luj luaj le tej lub nroog kws muaj vaaj ntxwv kaav, hab luj dua lub moos Ai. Lub moos hov yeej muaj tej tub rog kws txawj ua rog heev. 3 Yog le hov vaaj ntxwv Ataunixete txha khaiv tuabneeg moog has tsua Hauhaa kws ua vaaj ntxwv kaav lub moos Heploo, hab Pilaa kws ua vaaj ntxwv kaav lub moos Yamuj, Yafa kws ua vaaj ntxwv kaav lub moos Lakhi hab Ntenpi kws ua vaaj ntxwv kaav lub moos Elooj has tas, 4 thov mej tuaj paab kuv ntaus lub moos Kinpe-oo tsua qhov tej pejxeem kws nyob huv lub moos hov tub moog nrug Yauxua hab cov Yixayee cog lug sws raug zoo lawm. 5 Cov Amauli tswb tug vaaj ntxwv kws kaav lub nroog Yeluxalee, lub moos Heploo, lub moos Yamuj, lub moos Lakhi hab lub moos Elooj txha le txhwj tub rog ua ke moog vej hab ntaus lub moos Kinpe-oo. 6 Cov tuabneeg Kinpe-oo txawm khaiv tuabneeg moog cuag Yauxua ntawm Ki lakaa. Puab tuaj has tsua Yauxua tas, koj ca le kawgkag moog paab peb kuas dim, tsua qhov cov Amauli tej vaaj ntxwv taag nrho huvsw kws nyob huv lub tebchaws nuav sau tej roob tau sau nthwv tuaj tua peb, thov koj tsw xob tso peb tseg. 7 Yauxua hab nwg cov tub rog kws sab tuab sab tawv hab nwg cov tub rog huvsw txawm sawv tseeg huv Kilakaa moog paab. 8 Yawmsaub has tsua Yauxua tas, tsw xob ntshai puab, kuv tub muab puab tsua huv koj txhais teg lawm. Yeej tsw muaj leejtwg yuav tawm tsaam yeej koj. 9 Yauxua txawm coj paab tub rog tawm huv Ki lakaa moog ib mos kaaj ntug moog txug ncua lub moos Kinpe-oo. Puab nas quas ntho moog tua thaus yeeb ncuab tsw ncu ceev faaj. 10 Thaus cov Amauli pum cov Yixayee mas Yawmsaub ua tsua cov Amauli hov ceeb tswv tawg ua dog ua dig moog, mas cov Yixayee tua cov yeeb ncuab hov tuag coob heev tsua peg lub moos Kinpe-oo, hab puab lawv tua cov tuabneeg kws tsw tuag es tswv taug lub kwj haa Npehauloo moog ti nkaus lub moos Axekha hab lub moos Makhenta. 11 Thaus cov Amauli saamswm tswv taug lub haav hov moog lawm nraag mas Yawmsaub tso tej lub lawg luj luj poob sau ntuj lug ntaus cov tuabneeg hov tuag ua kaaj quas nab moog ti nkaus lub moos Axekha. Cov tuabneeg kws lawg poob ntaus tuag hov coob dua le cov tuabneeg kws cov Yixayee xuas ntaaj tua tuag. 12. Nub kws Yawmsaub paab tsua cov Yixayee tua yeej cov Amauli hov Yauxua has tsua Yawmsaub taab meeg cov Yixayee has tas, lub nub, ca le nreg tuab ywv sau lub moos Kinpe-oo kos. Lub hlis, koj ca le nreg tuab ywv tim dawm Aiyaloo kos. 13 Lub nub hab lub hlis txawm nreg tuab ywv lawv le Yauxua has moog txug thaus cov Yixayee tua yeej yeeb ncuab taag huvsw lawm. Zaaj xwm txheej nuav puab muab sau ca tsua huv Yasaj phoo ntawv. Lub nub nreg tsua sau nruab ntug ntev le ib nub nkaus. 14 Suav txwj le thau u lug txug naj nub nwgnuav ib txwm yeej tsw muaj ib nub kws Yawmsaub yuav noog tuabneeg lug le nub hov. Yawmsaub tuaj cov Yixayee tog. 15 Dhau hov Yauxua txawm coj nwg tej tub rog rov moog nraag Kilakaa.

Yauxua 11

Yauxua 12

Yauxua 13

Yauxua 14

Rhu txheeb faib lub tebchaws Khana-aa

1 Ntawm nuav moog yog qha txug qhov kws muab Khana-aa tebchaws kws nyob saab ntug dej Yalatee nub poob faib tsua cov Yixayee. Tug pov thawj Ele-axa hab Noo tug tub Yauxua hab txhua cum Yixayee tug thawj paab faib tsua puab. 2 Tej laj teb nuav yog muab faib tsua cuaj xeem hab ib nraab xeem, yog muab ua ntawv rhu faib lawv le Yawmsaub tub has tsua Mauxe lawm. 3 Mauxe tub muab ntawm ntug dej Yalatee saab nub tuaj faib tsua ob xeem hab ib nraab xeem lawm, kuas Mauxe tsw faib tsua xeem Levi, 4 Yauxej ceg mas muaj ob xeem, yog Manaxe hab Efa-i. Kuas cov Levi mas tsw muaj feem faib lub tebchaws hov, tsuas yog tau tej lub moos lug ua vaaj tse nyob hab tau ib ncig ntug moos coj lug ua tshaav zaub tsua tej tsaj txhu xwb. 5 Cov Yixayee muab lub tebchaws faib lawv le kws Yawmsaub has tsua Mauxe.

Muab lub moos Heploo tsua Khalej

6 Thaus hov xeem Yuta ib txha tuaj cuag Yauxua tsua ntawm Kilakaa, mas Yefune tug tub Khalej kws yog Khena cum has tsua Yauxua tas, koj kuj paub txug qhov kws Vaajtswv has tsua Vaajtswv tug tuabneeg Mauxe ntawm Khante-npani-a txug koj hab kuv lawm. 7 Thaus Yawmsaub tug qhev Mauxe khaiv kuv tawm huv Khante-npani-a moog tshuaj lub tebchaws nuav, kuv noob nyoog muaj plaub caug xyoo, mas kuv tau coj xuv lug has tsua nwg lawv le kws muaj tseeb, 8 kuas cov kwvtij kws nrug kuv moog, mas tau ua tsua cov pejxeem poob sab hab ntshai. Kuas kuv mas tau swv sav swv zug ua lawv le Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv has heev kawg nkaus le. 9 Vem kuv ua le hov mas nub hov Mauxe txha yeem lug has tas lub tebchaws kws koj txhais kwtaw tau moog tsuj yuav poob ua koj hab koj tej tub ki feem moog ib txhws le. 10 Mas txwj thaus kws Yawmsaub has tsua Mauxe hov lug txug nwgnuav muaj plaub caug tswb xyoos. Thaus Yawmsaub has hov yog thaus kws cov Yixayee taug kev huv tebchaws ntuj nraag cis dos. Mas nub nua kuv noob nyoog muaj yim caum tswb xyoos lawm. 11 Kuv tseem muaj zug khov quas kho ib yaam le nub kws Mauxe khaiv kuv moog. Kuv tseem muaj zug ua rog, hab tseem muaj zug ua lwm yaam num le qub. 12 Mas thov muab cov roob nuav kws thaus kuv hab kuv cov tuabneeg sawv ntawm Mauxe es Yawmsaub pub tsua kuv, tsua kuv. Nub hov peb has tas huv Khana-aa teb muaj cov tuabneeg Anaj kws luj luj sab sab nyob huv tej moos luj kws muaj ntsaa loog khov heev. Tej zag Yawmsaub yuav nrug nraim kuv, tes kuv yuav lawv tau puab tawm tswv yaam le kws Yawmsaub has ca lawm. 13 Mas Yauxua kuj foom moov zoo tsua Yefune tug tub Khalej hab muab lub moos Heploo faib tsua nwg. 14 Tes lub moos Heploo txawm poob ua Yefune tug tub Khalej kws yog Khena cum le qub txeeg qub teg lug txug naj nub nwgnuav, vem tas Khalej tau swv sav swv zug ua lawv le Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has heev kawg nkaus le. 15 Lub moos Heploo hov lub npe thau u hu ua Anpa. Tug Anpa nuav mas yog tug kws ua luj kawg nkaus huv cov tuabneeg Anaj. Mas lub tebchaws txha le nyob tug tsw ua rog.

Yauxua 15

Yauxua 16

Yauxua 17

Yauxua 18

Yauxua 19

Yauxua 20

Yauxua 21

Yauxua 22

Yauxua 23

Yauxua ntuag cov pejxeem

1 Lug tsua yaav tom qaab hov ntev, Yawmsaub pub cov Yixayee lub tebchaws taj tug. Tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig puab hov tsw tawm tsaam puab. Thaus hov Yauxua laug heev lawm. 2 Nwg txha hu taag nrho cov Yixayee tuaj cuag nwg. Nwg hu cov laug, hab cov kev txwj quas laug, cov tu plaub, cov tub kaav xwm hab cov pejxeem tuaj ua ke. Nwg has tsua puab tas, nwgnuav kuv laug heev lawm. 3 Mej tub pum ib puas tsaav yaam kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub ua tsua txhua haiv tuabneeg lawm. Nwg ua le hov yog nwg ua paab mej. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub tuaj mej tog paab mej ntaus tsuv ntaus rog. 4 Kuv tub muab cov tuabneeg kws nyob huv tebchaws nuav tej aav faib tsua mej txhua xeem huvsw lawm, tej aav kws peb tub txeeb tau lawm los yog, tej kws peb tseem tsw tau txeeb tau los yog, tej aav nuav yog txwj nrho saab dej Yalatee tim u kws yog saab nub tuaj lug moog ti nkaus hav txwv Metitelane kws nyob saab nub poob. 5 Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav ntab txhua haiv tuabneeg tswv tawm ntawm mej moog, mej yeej yuav tau puab tej tebchaws lawv le tej lug kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub cog tseg tsua mej lawm. 6 Yog le hov mej yuav tsum noog lug hab ua lawv quas nraim le ib puas tsaav yaam kws Mauxe sau ca tsua huv phoo ntawv kevcai, mej tsw xob muab ib lus pov tseg le, 7 mej txha tsw moog nrug lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob ua ke hov koom ua ib nqaag lossws nrug puab teev hab pe puab tej daab tej txoov daab hab koom hu puab tej daab lub npe hab tuav puab tej daab hov npe twv ntuj twv teb. 8 Mej yuav tsum muab sab npuab Yawmsaub lawv le mej ib txwm npuab thau u lug txug naj nub nwgnuav. 9 Yawmsaub tub ua tsua lwm haiv tuabneeg kws muaj zug hab sab tawv tswv tawm ntawm mej lawm tub tsw muaj leejtwg tawm tsaam yeej mej lug txug naj nub nwgnuav. 10 Mej cov ib leeg xwb yuav muaj peev xwm lawv tau ib txheeb leej tswv ntawm mej moog, tsua qhov mej tug Vaajtswv Yawmsaub nrug mej ntaus tsuv ntaus rog lawv le Vaajtswv tub cog lug tseg lawm. 11 Mej yuav tsum nyam mej tug Vaajtswv Yawmsaub hab noog nwg tej lug. 12 Yog mej tso Vaajtswv tseg es moog nrug lwm haiv tuabneeg kws nrug mej nyob ua ke hov thooj xeeb hum huv hab nrug puab ua tshoob ua kug ua neej ua tsaav, 13 tes mej yuav tsum paub tseeb tas mej tug Vaajtswv Yawmsaub yuav tsw ntab cov tuabneeg hov tswv tawm ntawm mej moog le lawm. Puab yuav zoo le rooj ntxab rooj hlua kws cuab mej kev. Hab puab yuav zoo le raab nplawm kws luas muab nplawm mej nraus qaum lossws zoo le tug saus kws nyob huv mej lub qhov muag. Mej yuav zoo le nuav moog txug nub kws mej puam tsuaj taag tsw tshuav ib tug nyob huv lub tebchaws zoo ua noj ua haus kws mej tug Vaajtswv Yawmsaub muab pub tsua mej nyob nuav. 14 Nwgnuav kuv tsw muaj pes tsawg xyoo nrug mej nyob lawm. Mej suavdawg puav leej paub tseeb tas mej tug Vaajtswv Yawmsaub yeej pub ib puas tsaav yaam zoo tsua mej lawv le tej lug kws nwg cog tseg lawm, hab ib puas tsaav yaam kws Vaajtswv Yawmsaub cog lug tseg tas nwg yuav ua mas nwg tub ua tav taag huvsw. 15,16 Mej tug Vaajtswv Yawmsaub tub ua ib puas tsaav yaam zoo tsua mej lawv le nwg tau has tseg lawm, kuas yog mej tsw coj lawv le tej lug kws Vaajtswv has tseg, mej moog ua daab hab pe daab pe txoov daab, tes Vaajtswv Yawmsaub yuav rau txem tsua mej txhua tug kuas mej puam tsuaj taag huvsw lawv le Vaajtswv tub foom tseg lawm. Mej cov yuav tsw muaj ib tug nyob huv lub tebchaws zoo kws Vaajtswv Yawmsaub muab pub tsua mej nuav.

Yauxua 24

Yauxua ntuag cov pejxeem ntawm lub moos Xekhee

1 Dhau hov Yauxua hu cov Yixayee txhua xeem huvsw tuaj ua ke huv lub moos Xekhee. Nwg hu cov laug, cov kev txwj quas laug, cov tu plaub hab cov tub kaav xwm tuaj ua ke. Thaus suavdawg tuaj txhwj lawm puab txha ua ke moog cuag Vaajtswv. 2 Yauxua has tsua suavdawg tas, cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub has tas yaav thau u kws mej puj koob yawm koob nyob saab ntug dej Yufate tim u, puab pe luas daab qhua. Cov puj koob yawm koob hov ib tug yog Thela kws yog Aplahaa hab Nahoo txwv. 3 Kuv coj mej yawm koob Aplahaa tawm huv lub tebchaws kws nyob saab ntug dej Yufate tim u lug moog, hab coj nwg ncig thoob plhawv Khana-aa tebchaws, kuv pub nwg muaj xeeb ntxwv fuam vaam coob heev, kuv pub nwg muaj tug tub Yiha. 4 Hab pub Yiha muaj Yakhauj hab Exau. Tom qaab hov kuv muab lub tebchaws Entoo kws muaj roob muaj haav tsua Exau nyob ua Exau tug, huas Yakhauj hab Yakhauj tej tub ki mas moog nyob nraag lyi teb. 5 Tom qaab hov kuv khaiv Mauxe hab Aloo ua num huv lyi teb hab kuv ua swv ua npug luj kawg le tsua huv lyi teb, kuv txha coj mej tawm huv lyi teb lug. 6 Thaus kuv coj mej puj koob yawm koob tawm huv lyi teb lawm, cov lyi caij tsheb ua rog hab caij neeg tuaj lawv puab ti nkaus ntawm dej hav txwv Lab, 7 mas puab thov kuv paab puab, kuv txha le ua fuab dub lug kem puab hab cov lyi, hab kuv kuas dej hav txwv ndwg lug npug cov lyi tuag taag huvsw. Mej yeej paub tej kws kuv ua tsua cov lyi. Mej nyob nraag taj ntuj nraag cis dos ntev heev. 8 Dhau hov kuv coj mej lug nyob ntawm ntug dej Yalatee saab nub tuaj tim u kws yog huv Amauli tebchaws. Puab cov hov tawm tsaam mej kuas kuv paab mej kov yeej puab, hab txeeb tau puab lub tebchaws. Kuv ua tsua puab raug kev puam tsuaj ib qho zuj quas zug ua mej ntej. 9 Tom qaab hov Xipau tug tub jNpalaj kws ua vaaj ntxwv kaav Mau-a tebchaws tawm tsaam mej. Nwg khaiv tuabneeg moog has kuas Npe-au tug tub Npala-aa foom mej. 10 Kuas kuv tsw noog Npala-aa lug, mas Npala-aa txha le foom koob foom moov tsua mej, kuv txha paab tau mej dim ntawm Npalaj txhais teg. 11 Mej hlaa tug dej Yalatee moog huv lub moos Yelikau. Cov tuabneeg Yelikau tawm tsaam mej, tsw taag le hov xwb cov Amauli, cov Pelixi, cov Khana-aa, cov Hithai, cov Kikaxi, cov Hivai hab cov Yenpu, kuj tawm tsaam mej, kuas kuv paab mej kov yeej puab cov hov huvsw. 12 Thaus mej txaav quas zug lug kuv ua tsua puab ntshai poob sab taag nrho mas cov Amauli ob tug vaaj ntxwv txha tswv tawm, tsw yog mej tej neev tej ntaaj rag ua tsua puab tswv. 13 Tej laj teb kws kuv muab tsua mej, mej yeej tsw tau swv mej tug daag tug zug khawb. Hab tej moos kws kuv muab tsua mej, mej yeej tsw tau muab mej txhais teg moog puab moog ua hlo le. Mej ca le tau nyob luas vaaj luas tsev hab tau noj luas tej txwv maab txwv kav laaj kws mej tsw tau swv mej tug zug moog cog. 14 Yauxua has dua has tas mej yuav tsum ua sab dawb quas paug pe Yawmsaub, hab ua Yawmsaub teg num tag tag tsw xob daag. Mej yuav tsum tseg hlo tsw xob pe tej daab hab tej txoov daab kws mej puj koob yawm koob pe tim Mexauphauthami tebchaws hab nraag lyi teb. Mej yuav tsum ua Yawmsaub teg num hab pe Yawmsaub xwb. 15 Yog me j tsw zoo sab pe Yawmsaub mas mej ca le xaiv hlo nub nua saib mej yuav moog pe tug twg. Mej yuav pe tej daab hab tej txoov daab kws mej puj koob yawm koob pe tim Mexauphauthami tebchaws lossws mej yuav pe cov Amauli tej daab hab tej txoov daab kws puab teev huv lub tebchaws kws mej nyob nuav. Txawm yog mej yuav ua le caag los xwj peem, kuv hab kuv tsev tuabneeg, peb yuav pe Yawmsaub. 16 Tej pejxeem teb tas peb yuav tsw tso Yawmsaub tseg es moog teev luas daab qhuas le. 17 Peb tug Vaajtswv Yawmsaub coj peb nam peb txwv hab peb tawm txujkev ua luas tauj luas qhev huv lyi teb lug, hab peb pum tej txujci tseem ceeb kws Yawmsaub ua. Yawmsaub yeej tsom kwm peb huv txhua lub tebchaws kws peb dhau lug lawm. 18 Yawmsaub tub ntab cov Amauli kws nyob huv lub tebchaws hov tswv tawm huvsw ua peb ntej lawm. Yog le hov peb puav leej yuav pe Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv. 19 Yauxua has tsua suavdawg tas, ntshai mej yuav ua tsw tau Yawmsaub teg num, tsua qhov Vaajtswv yog tug kws zoo kawg nkaus. Nwg yuav tsw zaam mej lub txem. Nwg yog tug kws khib xeeb mej heev. 20 Yog mej tso Yawmsaub tseg es mej moog coj luas lwm haiv tuabneeg tej daab qhuas, mas Yawmsaub yuav tawm tsaam mej hab rau txem tsua mej. Txawm yog nwg tub ua zoo tsua mej lawm los xwj peem, nwg yeej yuav ua kuas mej puam tsuaj taag huvsw. 21 Cov pejxeem has tsua Yauxua tas, tsw yog le hov, peb yeej yuav pe Yawmsaub xwb. 22 Yauxua has tsua puab tas, mej yeem leeg mej tas mej yuav pe Yawmsaub hab ua Yawmsaub teg num. Puab teb tas peb yeem leeg peb tag. 23 Tes Yauxua txawm has tas yog le hov mej ca le muab lwm haiv tuabneeg tej daab qhuas tso tseg, mej ca le muab sab npuab cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub, mej tsw xob daag. 24 Cov pejxeem has tsua Yauxua tas, peb yuav pe peb tug Vaajtswv Yawmsaub hab noog nwg lug. 25 Vem le nuav nub hov Yauxua txha le nrug puab sws cog lug tseg, hab muab tej kevcai hab nwg tej lug tseem ceeb cob tsua puab huv lub moos Xekhee. 26 Yauxua sau tej lug tseem ceeb nuav tsua huv phoo ntawv kws sau Vaajtswv tej kevcai hab nwg muab ib lub pob zeb luj luj teeb tseg tsua huv qaab tsob qheb tauv kws nyob ntawm Yawmsaub lub chaw tswm txaj hov. 27 Yauxua has tsua txhua tug tas, mej saib lub pob zeb nuav, ua kuas peb ncu tej kws peb nyav has taag lug lawm, hab lub pob zeb tub nov txhua lu lug kws Yawmsaub has tsua peb, mas lub pob zeb nuav yuav ua tsua mej ncu tej kws mej has, mas mej txha tsw ntxeev sab tsua mej tug Vaajtswv. 28 Dhau hov Yauxua tso cov pejxeem nyag rov moog nyag vaaj nyag tsev, nyag zej nyag zog.

Yauxua hab Ele-axa tuag

29 Dhau hov Noo tug tub Yauxua kws yog Yawmsaub tug tub qhe txawm tuag lawm. Nwg noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 30 Puab muab nwg log tsua ntawm lub moos Thinaxela kws yog nwg thaaj aav, yog ntawm lub hauv roob Ka-a saab peg, yog cov roob kws nyob peg Efa-i tebchaws. 31 Thaus Yauxua tseem ua neej nyob, cov Yixayee puav leej pe Yawmsaub moog txug nub kws taag Yauxua swm neej. Tom qaab hov puab tseem pe Yawmsaub moog txug nub kws taag txhua tug thawj kws pum ib puas tsaav yaam kws Yawmsaub tub paab cov Yixayee lug lawm swm neej hab. 32 Yauxej lub cev kws cov Yixayee coj nraag lyi teb lug hov, puab muab log tsua huv lub moos Xekhee huv thaaj aav kws Yakhauj yuav ib puas txaj thes ntawm Hamau cov tub lug. Hamau yog Xekhee txwv. Thaaj aav nuav yog Yauxej tej xeeb ntxwv tug. 33 Tom qaab hov Aloo tug tub Ele-axa tuag. Puab muab nwg log tsua huv nwg tug tub Fineha lub moos Kinpe-a kws nyob peg roob huv Efa-i tebchaws.

Judges 1

Judges 2

Tug tubkhai ntuj ntawm Npaukhi

1 Yawmsaub tug tubkhai ntuj tawm ntawm Kilakaa moog txug tom lub moos Npaukhi, mas has tsua cov Yixayee tas, kuv coj mej tawm nraag lyi teb lug txug lub tebchaws kws kuv cog lug tseg tsua mej puj koob yawm koob has tas kuv yuav muab tsua mej nyob. Kuv qha tsua mej tas, kuv yuav tsw rhuav tej lug kws kuv cog tsua mej lawm le. 2 Mej tsw xob nrug tej tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws nuav sws cog lug daabtsw le, mej yuav tsum rhuav puab tej chaw teev daab pov tseg. Kuas mej tsw ua lawv le kuv has, mej moog ua lwm yaam lawm. 3 Yog le hov nwgnuav kuv qha tsua mej paub tas kuv yuav tsw ntab cov tuabneeg nuav tswv tawm ntawm mej hauv ntej moog. Puab yuav ua yeeb ncuab tsua mej hab puab tej daab tej txoov daab yuav ua ntxab ua yej cuab mej. 4 Thaus Yawmsaub tug tubkhai ntuj has le hov taag cov Yixayee txawm quaj zum quas zawg. 5 Vem le nuav suavdawg txha hu lub chaw hov tas Npaukhi. (Txhais tas cov kws quaj.) Puab muab tsaj tua xyeem tsua Yawmsaub ntawm lub chaw hov.

Yauxua tuag

6 Thaus Yauxua tso cov Yixayee rov moog, puab suavdawg nyag moog nyob nyag thaaj aav kws luas muab faib tsua suavdawg ib leeg ib ntog. 7 Cov Yixayee tu Yawmsaub teg num moog txug nub kws taag Yauxua swm neej. Thaus Yauxua tuag lawm puab tseem tu Yawmsaub teg num moog txug nub kws cov kev txwj quas laug kws pum ib puas tsaav yaam num tseem ceeb kws Yawmsaub ua paab cov Yixayee tuag taag lawm hab. 8 Noo tug tub Yauxua kws ua Yawmsaub tug tub qhe tuag thaus noob nyoog muaj ib puas kaum xyoo. 9 Puab muab nwg log tsua ntawm lub moos Thinaxela kws yog huv nwg thaaj aav peg cov roob huv Efa-i tebchaws kws nyob ntawm lub roob Ka-a lawm saab peg. 10 Puab txheej laug kws nrug Yauxua ib phaum puav leej tuag taag lawm. Tej tuabneeg kws nyob tam tom qaab hov puav leej tsw ncu Yawmsaub hab ib puas tsaav yaam num kws nwg ua paab cov Yixayee huvsw lawm.

Cov Yixayee tseg Vaajtswv

11 Cov Yixayee hov ua txhum tsua Yawmsaub. Puab moog teev tej daab Npa-aa. 12 Puab tseg tsw pe Yawmsaub kws yog puab puj koob yawm koob tug Vaajtswv kws coj puab tawm nraag lyi teb lug. Puab moog pe txhua haiv tuabneeg kws nyob puag ncig puab hov tej daab qhuas. Qhov kws puab moog pe hov ua tsua Yawmsaub chim tsua puab heev. 13 Puab tso Yawmsaub tseg, puab moog teev Npa-aa hab Athaule. 14 Yawmsaub chim heev tsua cov Yixayee, nwg txha tso tub saab tuaj ntaus tuaj lws puab, hab tso tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig puab hov tuaj tua yeej puab. Cov Yixayee tua le caag los tua tsw yeej luas. 15 Txhua zag kws puab tawm moog tua rog, Yawmsaub tseem tawm tsaam puab lawv le nwg tub has tseg lawm. Puab raug kev txom nyem heev kawg nkaus le. 16 Tem qaab hov Yawmsaub tsaa muaj thawj lug kaav cov Yixayee hab paab puab dim tej tub saab txhais teg. 17 Kuas cov Yixayee tsw quav ntsej cov thawj tej lug, puab faav xeeb tsua Yawmsaub hab moog pe luas daab qhuas. Puab nam puab txwv yeej noog Yawmsaub lug, kuas cov tuabneeg tam nuav tso Yawmsaub tseg sai kawg le, puab tsw ua lawv le puab nam puab txwv ua. 18 Txhua zag kws Yawmsaub tsaa ib tug thawj lug coj puab, Yawmsaub yeej paab tug hov hab paab tej pejxeem dim yeeb ncuab txhais teg moog txug nub kws dua tug hov. Yawmsaub hlub puab tsua qhov luas quab yuam puab mas puab quaj qw txom nyem quas ntsuav. 19 Kuas thaus tug thawj coj tuag lawm, tej pejxeem txawm rov ua phem le qub. Puab ua kev phem kev qas heev dua le puab nam puab txwv tam. Puab moog pe moog teev luas daab luas qhua. Puab tawv ncauj puab pheej ua phem ua qas tsw tso tseg le. 20 Vem le hov Yawmsaub txha chim heev tsua cov Yixayee txha has tas cov tuabneeg nuav tsw noog kuv lug, puab rhuav tej lug kws kuv cog tseg tsua puab puj koob yawm koob. 21 Txwj nub nua moog kuv yuav tsw ntab ib hai tuabneeg twg kws tseem tshuav nyob huv tebchaws nuav tswv tawm moog, suav taag nrho tej kws thaus Yauxua tuag es Yauxua muab tso tseg huvsw. 22 Kuv yuav ua le nuav saib cov Yixayee yuav coj kuv tej kevcai ib yaam nkaus le puab puj koob yawm koob ib txwm coj lug lawm los tsw coj. 23 Tes Yawmsaub txha tsw ntab tej tuabneeg hov tswv tawm huv lub tebchaws hov moog. Yawmsaub txha tsw muab cov tuabneeg hov tsua Yauxua tua huvsw, txawm yog thaus Yauxua tuag lawm los Vaajtswv tseem tsw tau ntab puab tswv tawm moog sai hab.

Judges 3

Judges 4

1 Tenpaula hab Npalaj. Thaus Ehuj kws ua thawj tuag lawm cov Yixayee rov ua txhum tsua Yawmsaub, 2 mas Yawmsaub txha le ca vaaj ntxwv Yanpee kws yog cov Khana-aa ib tug vaaj ntxwv ntaus yeej puab. Nwg kaav huv lub moos Haxau. Vaaj ntxwv tug thawj rog npe hu ua Xixela, nwg yog cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Halauxe kws yog lwm haiv tuabneeg lub moos. 3 Vaaj ntxwv Yanpee muaj cuaj pua lub tsheb hlau ua rog, hab nwg quab yuam cov Yixayee heev tau neeg nkaum xyoo. Cov Yixayee le maav tsaa suab thov Yawmsaub paab. 4 Lub swmhawm hov Tenpaula kws yog Lapitau tug quaspuj ua xwbfwb cev Vaajtswv lug hab tu plaub ntug tsua cov Yixayee. 5 Cov Yixayee pheej tuaj cuag nwg huv qaab ib tug toov laaj kws nyob ntawm lub moos Lama hab lub moos Npe-ee ntu nruab nraab, yog huv Efa-i thaaj tebchaws kws muaj muaj roob. Puab tuaj cuag nwg kuas nwg tu puab tej plaub tsua puab. 6 Muaj ib nub Tenpaula khaiv tuabneeg moog hu Anpinau-aa tug tub Npala kws tuaj peg lub moos Khete kws nyob huv Nethali tebchaws kuas tuaj cuag nwg. Nwg has tsua Npala tas, Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has tsua koj tas, koj ca le txhwj xeem Nethali hab Xanpuloo kuas tau ib vaam leej tub rog tuaj nyob sau roob Thanpau. 7 Kuv yuav kuas vaaj ntxwv Yanpee tug thawj rog Xixela coj tsheb ua rog hab tub rog tuaj moog tawm tsaam mej tem tug dej Khixoo, kuv yuav paab kuas mej tua yeej puab. 8 Npala has tsua Tenpaula tas, yog koj nrug kuv moog kuv txha moog. Yog koj tsw moog kuv yeej tsw moog hab. 9 Tenpaula teb tas, awj, kuv yuav nrug koj moog, kuas zag nuav koj moog tua yeej, kuas yuav tsw tau ntsej muag, tsua qhov Yawmsaub yuav muab Xixela cob tsua ib tug quaspuj txhais teg. Tenpaula txawm nrug Npala moog tom lub moos Khete. 10 Npala txhwj tau xeem Xanpuloo hab Nethali ib vaam leej nrug nwg moog tom lub moos Khete. Tenpaula nrug nwg moog hab. 11 Thaus hov Henpaw kws yog cov tuabneeg Khenai tub moog tsaa tsev ntaub nyob tom tsob qheb tauv huv Xananee kws nyob ze lub moos Khete, tsua qhov nwg tswv tawm tsw nrug haiv tuabneeg Khenai kws yog Mauxe yawm daab Haupa tej xeeb ntxwv nyob ua ke lawm. 12 Thaus Xixela nov xuv has tas Npala tub tuaj txug sau lub roob Thanpau lawm, 13 Xixela txawm coj taag nrho cuaj puas lub tsheb hlau ua rog hab tej tub rog huvsw sawv kev tawm huv lub moos Halauxe kws yog lwm haiv tuabneeg lub moos moog lawm tom tug dej Khixoo. 14 Tenpaula has tsua Npala tas, koj ca le txhwj kag tub rog tawm moog, nub nua Yawmsaub yuav paab koj tua yeej Xixela, Yawmsaub yuav ua koj ntej moog. Npala txha coj ib vaam leej tub rog nqeg sau roob Thanpau. 15 Thaus puab tawm tsaam Xixela, mas Yawmsaub ua tsua Xixela hab tej tub rog hab tej tsheb ua rog tawg tswv rw quas sua. Xixela txha dha tawm sau tsheb tswv. 16 Npala lawv tej tsheb tua rog hab tej tub rog moog ti nkaus lub moos Halauxe kws yog lwm haiv tuabneeg lub moos. Puab tua Xixela tej tub rog tuag taag nrho tsw tshuav ib tug le. 17 Xixela tswv moog tsua tom ob nam txwv Henpaw kws yog tuabneeg Khenai lub tsev ntaub. Henpaw tsev tuabneeg ib txwm yeej nrug vaaj ntxwv Yanpee kws kaav lub moos Haxau sws raug zoo lug lawm. 18 Ya-ee kws yog Henpaw tug quaspuj tawm tuaj tog Xixela. Nwg has tsua Xixela tas, koj ca le lug tsev tsw xob ntshai. Xixela txawm moog huv tsev. Ya-ee muab Xixela zais tsua tom txaaj. 19 Xixela has tsua Ya-ee tas, kuv nqhes dej heev, thov koj muab mivntswv dej tsua kuv haus. Ya-ee txha qheb lub naab tawv nyuj mig tsua Xixela haus, hab rov muab Xixela zais tsua tom txaaj dua. 20 Xixela has tsua Ya-ee tas, thov koj moog sawv ntawm qhov rooj tsev ntaub tog. Yog muaj leejtwg tuaj nug has tas muaj tuabneeg tswv lug nkaum ntawm nuav los tsw muaj, koj ca le teb puab tas tsw muaj. 21 Vem Xixela tswv txug sav heev, nwg txha le tsaug zug looj quas hlas lawm. Ya-ee coj ib raab rauj hab ib tug tswg tsev ntaub nyaag moog xauj Xixela. Nwg muab tug tswg ntsa nkaus Xixela xub ntsus xuas rauj npuj kag tshaab plawg tsua huv aav. 22 Thaus Npala tuaj nrhav Xixela, Ya-ee tawm tuaj tog Npala hab has tsua Npala tas, koj lug ntawm nuav kuv yuav qha tug kws koj saamswm nrhav tsua koj. Npala txha le nrug Ya-ee moog. Nwg moog pum Xixela tuag pw nrum rug huv peg teb, muaj ib tug tswg ntsa quas nreeg Xixela taubhau. 23 Nub hov vaajtswv ua tsua Yanpee kws ua vaaj ntxwv kaav haiv tuabneeg Khana-aa swb cov Yixayee. 24 Cov Yixayee txhwj tub rog ntxwv moog tawm tsaam Yanpee heev zuj quas zug moog txug thaus puab tua tau nwg pov tseg.

Judges 5

Judges 6

Khete-oo

1 Nyob lug tsua tom qaab nuav cov Yixayee rov ua txhum tsua Yawmsaub dua, mas Yawmsaub txha le muab puab tso tsua cov Mi tee kaav tau xyaa xyoo. 2 Cov Mi tee muaj zug heev dua puab, puab txha tswv moog nkaum peg tej qhov tsua hab sau tej roob. 3 Txhua zag kws cov Yixayee cog qoob loos, cov Mi tee hab cov Amalej hab tej tuabneeg kws nyob lawv tej ntug tebchaws ntuj nraag cis dos pheej tuaj tua cov Yixayee. 4 Puab tuaj tsuam chaw tsua huv cov Yixayee lub tebchaws hab ua tsua cov Yixayee tej qoob loos lam swm taag quas zug moog txug nraag ib ncig lub moos Kaxa. Puab txeeb tej tsaj txhu huvsw tsw tseg ib yaam daabtsw tsua cov Yixayee hlo le, tsw has yaaj tshws hab neeg lu j txwv puab sau caab taag nrho huvsw. 5 Puab coj tej tsev ntaub hab caab tsaj txhu ua nrw quas nreeg tuaj yaam nkaus le paab kooj yaa tsaus quas nti ib saab ntuj tuaj. Tuabneeg hab ntxhuav coob ua npoj quas log suav tsw txheeb le. Puab tuaj ua tsua tebchaws puam tsuaj taag huvsw, 6 cov Yixayee txha poob tsua luas teg. 7 Cov Yixayee txha tsaa ncauj thov Yawmsaub paab puab tawm tsaam cov Mi tee. 8 Yawmsaub txawm khaiv ib tug xwbfwb cev Vaajtswv le lug lug has tsua puab tas, Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has tas, kuv coj mej tswv tawm txujkev ua luas qhev nraag lyi teb lug. 9 Kuv cawm mej dim cov lyi txhais teg, hab dim tej tuabneeg kws tawm tsaam mej huv lub tebchaws nuav. Kuv ntab puab tswv tawm ntawm mej hauv ntej moog hab muab puab tej tebchaws cob tsua mej ua mej tug. 10 Kuv tub qha tsua mej lawm tas, kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub, mej tsw xob pe cov Amauli kws mej nrug nyob ua ke nuav tej daab qhuas, kuas mej tsw noog kuv lug hlo le. 11 Muaj ib nub Yawmsaub tug tubkhai lug txug huv lub zog Aufa. Nwg nyob quas tsawg huv qaab Yau-a tsob qheb tauv. Yau-a yog Anpi-exaw cum. Yau-a tug tub Khete-oo nkaum ntaus nplej huv lub chaw kws luas tsuam txwv maab. Nwg tswv nraim cov Mi tee. 12 Yawmsaub tug tubkhai lug ua tsua nwg pum hab has tsua nwg tas, koj yog tug kws sab tuab, Yawmsaub nrug nraim koj nyob. 13 Khete-oo has tsua tug tubkhai hov tas, kuv thov nug koj ib lus tas, yog Yawmsaub nrug nraim peb nyob tag, ua caag peb tsua raug kev txom nyem ua luaj nuav. Peb tsw pum muaj le tej kws peb tej laug pav tsua peb tas thau u Yawmsaub coj puab tawm nraag lyi teb lug nwg ua tej txujci phemfwj luj kawg le. Nwgnuav Yawmsaub tso peb tseg lawm hab muab peb cob tsua cov Mi tee txhais teg. 14 Yawmsaub txha has tsua Khete-oo tas, koj ca le swv koj tug daag tug zug moog paab kuas cov Yixayee dim ntawm cov Mi tee txhais teg, kuv yog tug kws khaiv koj moog ntaag. 15 Khete-oo teb tas kuv yuav ua le caag moog paab tau cov Yixayee, tsua qhov kuv yog cum kws miv dua ndais huv xeem Manaxe, hab yog tug kws kuv tsev tuabneeg tsw fwm. 16 Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, koj yeej moog ua tau tej kws kuv has nuav, kuv yuav paab koj. Koj yeej yuav moog ntaus tau cov Mi tee huvsw puam tsuaj, yuav yoojyim le kws koj moog ntaus ib tug xwb. 17 Khete-oo teb tas yog koj pum zoo khaiv kuv tag, thov ca kuv swm saib kuv paub tseeb tas koj yog Yawmsaub tag los tsw yog. 18 Thov koj tsw xob moog hov twg, koj tog kuv moog coj zaub mov tuaj pub tsua koj tsaiv. Yawmsaub tug tubkhai teb tas kuv yuav nyob ntawm nuav tog txug thaus koj rov tuaj. 19 Khete-oo txawm moog muab hlo ib tug thaav tshws tua kag ua sav, hab muab kaum ki luv moov mog tsw xyaw keeb ua kag ncuav sav. Nwg muab nqaj ntim kag tsua huv tawb, hab muab tej kua nqaj ntim tsua huv lauj kaub. Nwg coj loo tej nuav tuaj tsua Yawmsaub tug tubkhai huv qaab tsob qheb hov. 20 Tug tubkhai hov has tsua Khete-oo tas, koj ca le muab cov nqaj hab cov ncuav tso tsua sau lub pob zeb nuav, hab muab kua nqaj ywg tsua. Khete-oo txawm ua lawv le hov. 21 Yawmsaub tug tubkhai muab tug paas nreg tshaum cov nqaj hab cov ncuav, tes taamswm hov suav tawg txawm cig plawg huv lub pob zeb tuaj kub tej nqaj hab ncuav taag huvsw, tes Yawmsaub tug tubkhai txawm pluj lawm. 22 Thaus Khete-oo paub tas tug hov yog Yawmsaub tug tubkhai tag, Khete-oo has tshee quas nyo tas, Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho kuv pum koj tug tubkhai tim ntsej tim muag lawm. 23 Kuas Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, tsw ua caag, koj xob ntshai koj yeej yuav tsw tuag. 24 Khete-oo txawm ua ib lub thaaj ca ua chaw pe Yawmsaub tsua lub chaw hov. Nwg muab tis npe hu ua Yawmsaub yog txujkev tau nyob kaaj sab quas lug, Naj nub nwgnuav lub thaaj hov tseem nyob huv lub zog Aufa kws yog cum Anpi-exaw lub zog. 25 Nub hov thaus tsaus ntuj Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, koj ca le muab koj txwv tug txwv nyuj hab muab dua ib tug txwv nyuj kws noob nyoog muaj xyaa xyoo. Koj ca le muab koj txwv lub thaaj kws nwg teeb ca ua lub chaw tua tsaj xyeem tsua Npa-aa rhuav kuas puam tsuaj, hab koj muab tug neej kws teev puj daab Ache la kws txhus ntawm lub thaaj ib saab ntuv pov tseg. 26 Koj ca le ua ib lub thaaj ruaj ruaj xyeem tsua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv sau lub ncov pov roob nuav. Thaus ua tau lawm koj muab tug txwv nyuj kws muaj xyaa xyoo tua hlawv kheej tsua sau lub thaaj hov, hab ca le muab nam neej teev puj daab Ache la kws koj ntuv hov coj lug phua ua tawg rauv. 27 Khete-oo txawm coj hlo kaum leej tub qhe nrug nwg ua lawv le Yawmsaub has. Nwg tsw kaam moog rhuav nruab nub, tsua qhov nwg ntshai tsaam nwg tsev tuabneeg hab tej tuabneeg zej zog pum, nwg txha moog rhuav mo ntu j. 28 Thaus kaaj ntug tej tuabneeg zej zog sawv ntxuv ntxuv tuaj. Puab pum tas luas tub muab lub thaaj kws tua tsaj xyeem tsua Npa-aa rhuav taag, hab muab tug neej teev puj daab Ache la ntuv pov tseg lawm, puab pum luas tub muab ib tug txwv nyuj tua hlawv nchu nyov tsua sau lub thaaj kws luas ua tshab lawm. 29 Puab txawm sws nug zum quas zawg has tas leejtwg yog tug ua le hov. Thaus puab nug tau lawm puab paub tas Yau-a tug tub Khete-oo ua tej hov. 30 Puab txha has tsua Yau-a tas, koj ca le coj koj tug tub tuaj nrau nuav, peb yuav muab nwg tua pov tseg, tsua qhov nwg rhuav Npa-aa lub thaaj hab muab tug neej teev puj daab Ache la ntuv pov tseg. 31 Kuas Yau-a teb cov tuabneeg kws tuaj kom has tas, Npa-aa tso mej tuaj tawm tsaam kuv los. Mej tuaj paab Npa-aa has los. Yog leejtwg paab Npa-aa has, tug hov yuav raug luas muab tua pov tseg nub nua ntaag. Saib Npa-aa yog ib tug tim tswv tes kuas nwg ca le tuaj. tim ntsej tim muag has los maj; Lub thaaj kws luas muab rhuav hov yog nwg lub ntaag los maj. 32 Txwj thaus hov lug suavdawg txawm hu Khete-oo tas Yelunpa-aa, tsua qhov Yau-a has tas kuas Npa-aa ca le tuaj tim ntsej tim muag has los maj. Lub thaaj kws luas muab rhuav hov yog nwg lub ntaag los maj. 33 Cov Mi tee hab cov Amalej hab tej tuabneeg kws nyob lawv tej ntug tebchaws ntuj nraag cis dos sau nthwv hlaa tug dej Yalatee tuaj moog tsuam chaw nyob nraag lub haav Yixalee. 34 Yawmsaub tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho Khete-oo. Khete-oo tshuab raaj kub twg txhwj cov tuabneeg Anpi-exaw nrug nwg moog, 35 hab nwg khaiv tuabneeg moog hu cov tuabneeg kws nyob huv Manaxe lub tebchaws tsw has cov kws nyob saab nub tuaj hab saab nub poob, hab khaiv tuabneeg moog hu xeem Axee, xeem Xanpuloo hab xeem Nethali kuas puab suavdawg ca le tuaj nrug nwg moog ntaus rog. Puab txawm tuaj nrug nwg moog. 36 Dhau hov Khete-oo has tsua Vaajtswv tas, Vaajtswv, koj has tas koj xaav kuas kuv moog paab cov Yixayee dim. 37 Yog le hov kuv yuav muab cov plaub yaaj coj moog tso tsua ntawm lub tshaav kws peb ntaus mog. Yog pigkig kaaj ntug tsuas muaj lwg ntub tsua sau cov plaub yaaj xwb, tej aav qhuav quas qhawv tsw ntub ib lub lwg nua tes kuv txha paub tseeb tas koj kuas kuv moog paab cov Yixayee tag. 38 Taagkig txawm muaj lawv le hov tag. Thaus Khete-oo sawv ntxuv moog coj cov plaub yaaj lug nwg muab tsu kua, ua cav muaj dej ndwg sws quas laim lug puv nkaus phaaj tag. 39 Nwg rov has tsua Vaajtswv tas, Vaajtswv thov koj ua sab ntev tsua kuv. Kuv thov has dua ib lu tsua koj hab, tes kuv tsw has lawm. Kuv xaav rov qaab muab cov plaub yaaj swm dua ib zag. Zag nuav kuv xaav kuas cov plaub yaaj tsw xob ntub ib lub lwg le, tsuas pub lwg ntub cov aav kws nyob ib ncig xwb. 40 Mo hov Vaajtswv txawm ua tej xwm hov tag. Thaus kaaj ntug tej aav ntub lwg quas ntsuav, kuas cov plaub yaaj qhuav quas qhawv xwb tsw ntub ib lub lwg le.

Judges 7

Khete-oo ntaus yeej cov Mi tee

1 Muaj ib nub Khete-oo coj nwg tej tub rog taag nrho sawv ntxuv nrug nwg moog tsuam chaw nyob tsua ntawm lub qhov dej txhawv Halau. Cov Mi tee tuaj tsuam chaw nyob ntawm lub haav kws ze lub roob Maulej kws ncaaj ntawm Khete-oo puab lub chaw tsuam saab peg. 2 Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, tej tuabneeg kws tuaj paab koj ntaus rog muaj coob heev hwv lawm, tsw txug yuav muaj npaum le hov txha kov yeej cov Mi tee, tsua qhov thaus mej moog tua yeej lawm tsaam suavdawg yuav khaav has tas puab xuas puab tug daag zug moog tua yeej. Puab yuav tsw ncu tas yog kuv paab puab. 3 Mas koj ca le has tsua suavdawg tas, yog leejtwg ntshai tes ca le rov moog tsev, huas peb cov yuav nyob ntawm lub roob Kile-a nuav. Tes txha muaj ob vaam ob txheeb leej rov moog tsev, tshuav ib vaam leej nyob xwb. 4 Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, cov tuabneeg nuav tseem coob heev hwv hab, koj ca le coj puab nqeg lawm nraag haav dej. Thaus moog txug nraag kuv yuav xaiv puab tsua koj. Yog kuv has tsua koj tas, tug nuav nrug koj moog, nwg yeej yuav moog. Yog kuv has tsua koj tas, tug tom tsw xob nrug koj moog, nwg yeej yuav tsw moog. 5 Tes Khete-oo txha coj suavdawg moog nraag haav dej. Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, koj ca le tshem cov tuabneeg kws xuas nplaig haus dej le dev tawm ntawm cov tuabneeg kws txhus caug khoov haus dej. 6 Cov tuabneeg kws ua taus teg ntaus dej lug xuas nplaig haus le dev muaj peb puas leej, dua le lwm tug puav leej yog cov kws txhus caug khoov haus dej. 7 Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, kuv yuav cawm koj hab pub kuas koj coj peb puas leej kws ua taus teg ntaus dej lug haus hov moog tua yeej cov Mi tee, koj kuas lwm cov kws tsw nyob huv peb puas leej hov rov moog tsev huvsw. 8 Khete-oo txawm kuas suavdawg rov moog tsev tseg peb puas leej hov nrug nwg nyob xwb. Tes peb puas leej hov txawm khaws suavdawg tej zaub mov hab tej raaj kub twg ca. Cov Mi tee tuaj tsuam chaw nyob tsua nraag kwj haa, cov Yixayee nyob sau roob. 9 Nub hov thaus tsaus ntuj Yawmsaub has tsua Khete-oo tas, koj ca le moog tua puab, kuv yuav paab koj kov yeej puab. 10 Yog koj ntshai moog tua puab mas koj hab koj tug tub qhe kws npe hu ua Pula ca le moog soj ua ntej tsaiv. 11 Koj yuav nov puab sws thaam ib zaaj daabtsw, tes koj yuav muaj lub sab tuab moog ntaus puab. Yog le hov Khete-oo hab Pula txha le nqeg moog nraag yeeb ncuab lub chaw nyob ua rog. 12 Cov Mi tee hab cov Amalej hab tej tuabneeg kws nyob lawv lub ntug tebchaws ntuj nraag cis dos puab nyob sws txuas quas zwg lawv taw roob coob npaum nkaus le tej nam paab kooj, puab muaj ntxhuav coob kawg nkaus, coob npaum le tej xuab zeb nraag ntug dej hav txwv. 13 Thaus Khete-oo moog txug nwg nov ib tug quasyawg saamswm pav pav npau suav tsua ib yawm noog has tas, kuv ua npau suav has tas muaj ib lub ncuav qeb ndog ndog lug tsua huv peb lub chaw nuav, lub ncuav hov ndog lug tsoo peb le ib lub tsev ntaub qaug taag nrho huvsw. 14 Tug yawm kws noog txawm teb tas zaaj nuav yeej yog Yau-a tug tub Khete-oo kws yog haiv Yixayee raab ntaaj xwb lauj, ntshai yuav tsw yog lwm yaam le. Vaajtswv paab Khete-oo kov yeej Mi tee hab peb tej tub rog huvsw lawm lauj. 15 Thaus Khete-oo nov zaaj npau suav hov hab paub lub ntsab lawm, nwg txawm txhus caug ndua pe Vaajtswv. Nwg rov moog peg cov Yixayee lub chaw nyob ua rog mas has tsua suavdawg tas, ca le sawv, Yawmsaub yuav paab mej kov yeej cov Mi tee tag lauj. 16 Khete-oo muab peb puas leej hov faib kag ua peb paab, nwg muab raaj tsua puab ib leeg ib lub, hab muab tej lauj kaub aav kws khwb teg tsau tsua ib leeg ib lub. 17 Nwg has tsua puab tas, thaus kuv moog txug yeeb ncuab lub chaw mej saib kuv ua le caag tes mej ua lawv le kuv. 18 Thaus twg kuv hab kuv paab tub rog tshuab raaj tes mej ca le tshuab mej tej raaj hab qw nrov nrov vej puab lub chaw tas yog Yawmsaub hab Khete-oo tog ntaag lauj. 19 Thaus yuav txug ib taag mo Khete-oo hab nwg paab tub rog ib puas leej moog txug ntawm yeeb ncuab lub chaw. Lub swmhawm hov yeeb ncuab nyav hloov cov tuabneeg kws zuv nyaav taag nrho. Khete-oo puab txawm tshuab raaj kub twg hab tsoo tej lauj kaub aav kws puab coj moog hov. 20 Puab peb paab puav leej ua ib yaam nkaus. Puab saab teg phem tuav rawv teg tsau, saab teg xws coj rawv lub raaj kub twg, hab puab qw ntshu quas nrooj has tas Yawmsaub hab Khete-oo tog rhu ntaaj rhu rag tuaj lawm lauj. 21 Yixayee tog tub rog nyag sawv nreg nreeg nyag lub chaw vej yeeb ncuab lub chaw. Cov tub rog Mi tee suavdawg txawm tswv hab qw ua tsuj ua tsaug nrov ntshu quas nrooj. 22 Thaus peb puas leej hov tshuab raaj Yawmsaub ua tsua yeeb ncuab cov tuabneeg kws nyob huv lub chaw rhu ntaaj lug sws tua sws nkaug nrov pes tsuav. Puab txawm tawg tswv, mas yuav tswv moog tsua nraag lub moos Xalethaa, kuas ib txha tswv moog txug lub moos Npexita huas ib txha tswv moog txug lub moos Apee-mehaula kws nyob ze lub moos Tanpa. 23 Cov Yixayee kws tuaj huv xeem Nethali hab xeem Axee hab tuaj huv Manaxe ob lub tebchaws tuaj, suavdawg txawm tawm tuaj lawv cov Mi tee. 24 Khete-oo khaiv tuabneeg xaa xuv moog has thoob plhawv tsua cov tuabneeg kws nyob peg tej roob huv Efa-i tebchaws tas, mej ca le moog tog kev tua cov Mi tee, mej moog zuv quas rawv lawv ntug dej Yalatee hab zuv lawv tej ceg miv dej moog ti nkaus Npenpala taav puab kev tsw xob kheev hlaa dej. Tes cov Efa-i txawm ua ke moog zuv lawv ntug dej Yalatee hab lawv tej miv dej moog ti nkaus Npenpala. 25 Puab nteg tau cov Mi tee ob tug num, ib tug npe hu ua Aulej ib tug hu ua Xe-ev. Puab muab Aulej tua tsua sau ib daim laag zeb, mas yaav tom qaab nuav suavdawg hu daim laag zeb hov tas laag zeb Aulej. Hab puab muab Xe-ev tua tsua ntawm ib qho chaw kws luas tsuam txwv maab, mas yaav tom qaab nuav suavdawg hu qhov chaw hov tas Xe-ev qhov chaw tsuam txwv maab. Dhau hov puab tseem muab cov Mi tee tua moog hab. Puab coj Aulej hab Xe-ev lub taubhau moog tsua Khete-oo saab ntug dej Yalatee kws nub tuaj tim u.

Judges 8

Cov Mi tee swb

1 Dhau hov cov tuabneeg Efa-i has tsua Khete-oo tas, ua caag thaus koj moog tua cov Mi tee hov koj tsw hu peb moog nrug koj tua, ua caag koj ua le nuav tsua peb. Puab chim heev puab tsw zoo sab hlo le. 2 Kuas Khete-oo has tsua puab tas, yog muab qhov kws kuv tua yeej yeeb ncuab hov coj lug pev tsua tej kws mej ua mas tsw pum muaj qaab-hau ib nyuas qhov le. Txawm yog mej cov kws yog tuabneeg Efa-i tau ua mivntswv num xwb los tej kws mej ua tseem muaj qaabhau heev dua le ib puas tsaav yaam kws kuv xeem tau ua lug lawm hab. 3 Vaajtswv muab Aulej hab Xe-ev kws yog cov Mi tee ob tug num cob tsua mej teg, mas yuav ua le caag muab tau tej kws kuv ua coj lug pev tau tsua tej kws mej ua. Thaus Khete-oo has le nuav taag cov Efa-i txawm zoo sab tsw chim lawm. 4 Thaus hov Khete-oo hab peb puas leej tub rog hov tub moog txug nraag tug dej Yalatee hab hlaa dej tsua saab tim u lawm. Puab txug sav heev, kuas puab tseem lawv tau yeeb ncuab tswv hab. 5 Thaus puab moog txug huv lub moos Xukhau lawm, Khete-oo has tsua cov tuabneeg kws nyob huv moos tas, thov mej mivntswv mov tsua kuv paab tuabneeg noj, tsua qhov puab tsaug heev. Kuv saamswm lawv Xenpa hab Xamuna kws yog cov Mi tee ob tug vaaj ntxwv. 6 Kuas tej kev txwj quas laug kws kaav lub moos Xukhau teb tas vem le caag koj yuav kuas peb muab zaub mov tsua koj tej tub rog noj, koj tub tsw tau nteg tau Xenpa hab Xamuna. 7 Khete-oo has tsua puab tas, mej has le kos kuj tseg. Thaus Yawmsaub muab Xenpa hab Xamuna cob tsua kuv txhais teg lawm kuv le maav xuas nplawm xuav paug ntsaaj hab tej xuav paug xaab neej tsaav tom tebchaws ntuj nraag cis dos lug nplawm mej. 8 Khete-oo moog tan lub moos Npenu-ee tsua thov lub moos hov le mov noj, kuas cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Npenu-ee has ib yaam le cov tuabneeg huv lub moos Xukhau has hab. 9 Khete-oo txha has tsua puab tas, thaus kuv moog tua rog yeej rov qaab lug kuv yuav muab mej lub nyuas tsev zuv nyaav nuav rhuav pov tseg huvsw. 10 Xenpa hab Xamuna hab ob tug tej tub rog raug tuag ib xeem ob vaam leej lawm, tshuav ib vaam tswb txheeb leej xwb, mas puab tswv moog nyob ntawm Khakhau. Puab yog cov tuabneeg kws nyob lawv ntug tebchaws ntuj nraag cis dos. 11 Khete-oo puab taug txujkev kws moog lawv ntug tebchaws ntuj nraag cis dos ntawm lub moos Naunpa hab lub moos Yaunpeha saab nub tuaj, tes txawm nyaag tuaj tua yeeb ncuab tej tub rog, cov tub rog hov tsw ncu faaj le. 12 Xenpa hab Xamuna kws yog cov Mi tee ob tug vaaj ntxwv txawm tso teg tswv, kuas Khete-oo puab moog lawv nteg tau ob tug ob leeg huvsw lug. Ob tug tej tub rog ceeb tawg tswv ua saab ua sua lawm. 13 Thaus Khete-oo rov qaab tom tshaav rog lug mas puab taug txujkev kws hlaa lub dawm Hele lug. 14 Nwg nteg tau ib tug tub hluas kws nyob huv lub moos Xukhau, nwg nug tug tub hluas le nuav le u, tug tub hluas txha sau xyaa caum xyaa tug kev txwj quas laug kws nyob huv lub moos Xukhau tej npe tsua Khete-oo. 15 Khete-oo txawm moog nrhav cov tuabneeg Xukhau mas has tsua puab tas, mej ncu thaus mej tsw kaam paab kuv los tsw ncu. Mej has tas mej pub tsw tau zaub mov tsua kuv tej tub rog kws tshaib plaab noj, tsua qhov kuv tseem tsw tau nteg tau Xenpa hab Xamuna. Nwgnuav ob tug nyob ntawm nuav lawm lauj. 16 Khete-oo txawm xuas tej nplawm xuav paug ntsaaj hab tej xuav paug xaab neej tsaav kws nyob huv tebchaws ntuj nraag cis dos lug nplawm cov kev txwj quas laug kws kaav lub moos Xukhau. 17 Hab nwg rhuav lub tsev zuv nyaav huv lub moos Npenu-ee hab tua tej quasyawg kws nyob huv lub moos hov pov tseg. 18 Khete-oo nug Xenpa hab Xamuna tas, tej tuabneeg kws meb tua pov tseg sau roob Thanpau zoo le caag. Ob tug teb tas puab zoo nkaus le koj ntaag, puab txhua tug zoo le mivnyuas vaaj ntxwv. 19 Khete-oo has tas puab hab kuv yog tuab tug nam yug. Muaj Vaajtswv nyob sau pum, yog meb tsw xob tua puab pov tseg kuv yuav tsw tua meb le hab. 20 Khete-oo txawm has tsua nwg tug tub hlub Yethaw tas, koj ca le tua ob tug pov tseg. Kuas tug tub hov tsw muaj peev xwm rhu ntaaj tawm lug tua. Nwg ntshai, tsua qhov nwg tseem yau sab tsw tawv. 21 Xenpa hab Xamuna txawm has tas Khete-oo, koj ca le tua ib los maj, koj tub tau ua luj koj tug zug kuj luj. Tes Khete-oo txha tua Xenpa hab Xamuna hab nwg daws tej npauj kws dai ntawm ntxhuav cej daab coj moog. 22 Dhau hov cov Yixayee has tsua Khete-oo tas, thov ca koj hab koj tug tub hab koj tej xeeb ntxwv ua num ua tswv kaav peb, vem koj paab peb dim huv cov Mi tee txhais teg. 23 Khete-oo teb tas kuv hab kuv tug tub tsw yog tug kws kaav mej, Yawmsaub txha yog tug kws kaav mej. 24 Hab Khete-oo has dua tas ca kuv thov ib yaam daabtsw ntawm mej. Thov mej txhua tug coj tej puj cu kws mej moog txeeb tau lug tuaj tsua kuv. Cov Mi tee coj puj cu kub ib yaam le lwm haiv tuabneeg kws nyob lawv ntug tebchaws ntuj nraag cis dos. 25 Puab teb tas peb zoo sab muab tej hov tsua koj. Puab muab ntaub pua tsua huv peg teb mas coj tej puj cu kws puab sau tau hov tuaj tso tsua huv daim ntaub 26 Tej puj cu kws Khete-oo thov tau hov muab teev kiv muaj tswb puas neeg nkaum laag, puab tsw xaam tej saw cej daab hab tej paug teg hab tej tsoog tsuj tsoog npuag yimlaaj kws vaaj ntxwv Mi tee naav hab tej saw kws luas muab dai ua zoo zoo nkauj tsua ntawm ntxhuav cej daab. 27 Khete-oo muab tej nuav nchuav ua txoov daab hab nwg coj nam txoov daab hov moog tso tsua huv nwg lub moos kws npe hu ua Aufa. Cov Yixayee tso Vaajtswv tseg, suavdawg moog teev nam txoov daab hov huv lub moos Aufa. Tug txoov daab hov ua muv ua ntaa cuab Khete-oo hab nwg tsev tuabneeg txujkev. 28 Cov Mi tee swb hab poob ib puas tsaav yaam tsua cov Yixayee. Txwj thaus hov lug txug nub kws Khete-oo tuag tebchaws taj tug tau plaub caug xyoo.

Khete-oo tuag

29 Khete-oo rov moog nyob huv nwg tsev. 30 Nwg muaj xyaa caum leej tub, tsua qhov nwg muaj ntau tug quaspuj. 31 Nwg muaj ib tug nam yau nyob huv lub moos Xekhee, tug nam yau nuav muaj ib tug mivtub hab, Khete-oo tis npe hu ua Anpimelej. 32 Yau-a tug tub Khete-oo tuag tsua thaus tub laug laug lawm. Puab muab nwg log nrug nwg txwv ua ke huv lub moos Aufa kws yog cum Anpi-exaw lub moos. 33 Thaus Khete-oo tuag lawm, cov Yixayee rov qaab tsw noog Vaajtswv lug, puab moog teev tej daab Npa-aa hab puab hu Npa-aa-npeli ua puab tug tim tswv. 34 Puab tsw ncu Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv kws paab puab dim tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig puab hov lawm. 35 Txawm yog Khete-oo ib txwm ua zoo tsua cov Yixayee lug lawm los puab tsw rws Khete-oo tsev tuabneeg txaj ntswg.

Judges 9

Anpimelej

1 Tom qaab nuav Khete-oo tug tub Anpimelej moog tshaam nwg nam cov neej tsaa peg lub moos Xekhee. 2 Nwg kuas puab moog nug cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Xekhee tas, mej xaav yuav leejtwg ua num tswv kaav mej. Mej xaav kuas Khete-oo xyaa caum leej tub ua num tswv huvsw kaav mej los mej xaav yuav ib tug ua tug kaav mej xwb. Mej yuav tsum ncu ntsoov tas Anpimelej yog mej nqaj xeeb tawv hlaav. 3 Nwg nam cov neej tsaa txawm moog has qhov nuav tsua cov tuabneeg Xekhee noog, tes cov tuabneeg Xekhee txha le pum zoo yuav Anpimelej ua num tswv kaav puab, tsua qhov nwg yog puab caaj ceg. 4 Puab txawm rhu xyaa caum txaj thes huv lub nam tsev teev daab Npa-aa-npeli tsua Anpimelej. Anpimelej muab cov nyaj hov ndav cov nam tuabneeg plhob laaj faam taam tuaj nwg tog. 5 Nwg txawm cuj loo moog tem nwg txwv tsev kws nyob huv lub moos Aufa. Nwg moog muab nwg txwv xyaa caum leej tub tua, mas nwg tua tau rau caum cuaj leeg tsua sau tuab lub pob zeb. Kuas Yauthaa kws yog Khete-oo tug tub ntxawg tswv nraim lawm puab txha tua tsw tau nwg. 6 Cov tuabneeg Xekhee hab cov tuabneeg Npemilau txawm sau nthwv moog tom tug qheb tauv kws puab teev ua ntoo xeeb huv lub moos Xekhee. Puab moog tsaa Anpimelej ua vaaj ntxwv hov ntawm. 7 Thaus Yauthaa nov zaaj nuav nwg txawm moog sawv sau roob Kelixee hu nrov nrov tas cov tuabneeg Xekhee, yog mej noog kuv has tej zag Vaajtswv yuav noog mej has. 8 Kuv thov pav ib zaaj pev lug tsua mej noog. Thau u tej xyoob ntoo suavdawg tawm moog xaiv tsaa puab tug vaaj ntxwv. Puab has tsua tug ntoo kav laaj tas, koj ca le lug ua vaaj ntxwv kaav peb. 9 Tug ntoo kav laaj teb tas yog kuv lug kaav mej lawm kuv yuav tsw tau kuv tej roj kws ua tsua tej tim tswv hab tuabneeg tau ntsej muag. 10 Tej xyoob ntoo tsua has tsua tug txwv cua tas, koj ca le lug ua vaaj ntxwv kaav peb. 11 Tug txwv cua teb tas yog kuv lug kaav mej lawm kuv yuav tsw tau txw kuv tej txwv kws qaab qaab zwb. 12 Tes tej xyoob ntoo txha le has tsua tsob txwv maab tas, thov koj lug ua vaaj ntxwv kaav peb lauj. 13 Kuas tsob txwv maab teb tas yog kuv lug kaav mej lawm kuv yuav tsw tau kuv tej kua txwv maab xwv kws ua tsua tej tim tswv hab tej tuabneeg zoo sab. 14 Tes tej xyoob ntoo txha has tsua tsob xuav paug has tas, thov koj lug ua vaaj ntxwv kaav peb lauj. 15 Tsob xuav paug teb tas yog mej xaav kuas kuv ua mej tug vaaj ntxwv tag tag le, mej ca le lug nkaum huv kuv tug duab ntxoov ntxoo. Yog mej tsw lug, suav tawg yuav tawm huv kuv tej ceg moog kub tej cab kws nyob sau tej roob huv Lenpanoo lub tebchaws nuav huvsw. 16 Yauthaa has dua tas mej muaj nplooj sab dawb paug tsaa Anpimelej ua vaaj ntxwv tag tag los. Mej ua le nuav yog mej ua pauj Khete oo hab nwg tsev tuabneeg tshaav ntuj lov. 17 Mej yuav tsum ncu quas ntsoov tas kuv txwv yog tug kws tuaj mej tog tawm tsaam yeeb ncuab. Nwg muab nwg txujsa moog cawm mej dim huv cov Mi tee txhais teg lug. 18 Kuas nub nua mej rov faav tawm tsaam kuv txwv tsev tuabneeg, mej muab kuv txwv rau caum cuaj leeg tub tua tsua sau tuab lub pob zeb, mej tsua tuaj tsaa Anpimelej kws yog kuv txwv tug nam yau nruab nraag le tub ua vaaj ntxwv kaav huv lub moos Xekhee, vem nwg yog mej caaj ceg xwb. 19 Yog tej kws mej ua tsua Khete-oo yeej zoo hab ncaaj nceeg lawm tag, tes thov kuas Anpimelej tsuas muaj tau zoo nrug mej nyob. 20 Yog tsw ncaaj tes thov kuas Anpimelej tej kev chim kws kub npaum le suav tawg ua tsua cov tuabneeg Xekhee hab cov tuabneeg Npe-mi lau puam tsuaj huvsw moog. Hab thov kuas cov Xekhee hab cov Npemi-lau tej chawj chim ua tsua Anpimelej puam tsuaj moog ib yaam nkaus. 21 Yauthaa txawm tswv moog nyob nraag lub moos Npe-aw, vem nwg ntshai Anpimelej kws yog nwg tijlaug. 22 Anpimelej kaav cov Yixayee tau peb xyoos.

Judges 10

Judges 11

Yetha paab cov Yixayee

1 Yetha yog tuabneeg Ki le-a. Nwg yog ib tug tub rog kws sab tuab heev, kuas nwg yog tug puj muag cev le tub. Kile-a yog Yetha txwv. 2 Kile-a tug nam hlub muaj tub coob coob, mas thaus cov tub hov hlub lawm tes cov tub hov txawm muab Yetha lawv tswv moog. Puab has tas koj tsw muaj feem nrug peb faib txwv le qub txeeg qub teg, koj tub tsw yog nrug peb koom nam. 3 Tes Yetha txawm tswv ntawm nwg cov kwvtij moog nyob huv tebchaws Thauj, tes cov tuabneeg plhob laaj faam taam kuj moog nrug Yetha ua ib paab hab lawv Yetha moog laam teb laam chaw. 4 Lug tsua tom qaab cov Aamoo moog ua rog tsua cov Yixayee. 5 Thaus cov Aamoo ua rog tsua cov Yixayee mas cov kev txwj quas laug huv lub moos Ki le-a moog coj Yetha huv tebchaws Thauj rov lug. 6 Puab has tsua Yetha tas, koj lug ua peb le thawj, es peb yuav tiv cov Aamoo. 7 Kuas Yetha has tsua Kile-a cov kev txwj quas laug tas, sub mej tsw tau ntxub kuv hab tsw tau muab kuv lawv tawm huv mej txwv caaj ceg moog, thaus raug kev txom nyem mej tsua tuaj nrhav kuv ua daabtsw. 8 Kile-a cov kev txwj quas laug has tsua Yetha tas, qhov kws peb tuaj nrhav koj nuav kuj yog xaav yuav koj nrug peb moog ua rog tsua cov Aamoo, hab ua peb thawj kaav peb cov Kile-a huvsw. 9 Yetha txawm has tsua puab tas, yog mej kuas kuv rov qaab moog tsev es moog ua rog tsua cov Aamoo, yog Yawmsaub paab kuv ntaus yeej tes kuv yeej yuav ua mej le thawj. 10 Kile-a cov kev txwj quas laug teb Yetha tas, peb yeem ua le kws koj has, muaj Yawmsaub nov peb ob tog le lug. 11 Tes Yetha txawm nrug Kile-a cov kev txwj quas laug moog, tes cov pejxeem kuj muab nwg tsaa ua thawj kaav puab. Yetha txawm has tau txhua yaam kev kws suavdawg yuav coj. Nwg has tej kev nuav huv lub moos Mixapa taab meeg Yawmsaub. 12 Yetha tso tuabneeg moog nug cov Aamoo tug vaaj ntxwv tas, koj muaj tug kev daabtsw tsua kuv es koj yuav tuaj ua rog tsua kuv lub tebchaws. 13 Cov Aamoo tug vaaj ntxwv teb Yetha cov tub xaa xuv tas, vem yog thaus cov Yixayee tawm huv lyi teb lug puab txeeb peb lub tebchaws txwj nrho tug dej Alanoo moog txug tug dej Yanpu hab moog txug ncua tug nam dej Yalatee lawm. Mas nwgnuav thov thim thaaj tebchaws hov zoo zoo rov lug tsua peb. 14 Yetha kuj rov tso dua tuabneeg xaa xuv moog tsua cov Aamoo. 15 Yetha has tas cov Yixayee tsw tau txeeb cov Mau-a hab cov Aamoo le tebchaws. 16 Thaus kws cov Yixayee tawm huv lyi teb lug puab moog tsua nraag tebchaws ntuj nraag cis dos tsua nraag hav txwv Lab le lug txug ntawm Khante. 17 Cov Yixayee txha tso tuabneeg xaa xuv moog has tsua cov Entoo tug vaaj ntxwv tas, peb thov hlaa huv koj lub tebchaws moog. Kuas cov Entoo tug vaaj tsw noog puab has. Tes cov Yixayee kuj moog thov cov Mau-a tug vaaj ib yaam le hov hab, los nwg kuj tsw kaam puab hlaa nwg lub tebchaws, tes cov Yixayee txha le tsuam tsua ntawm Khante. 18 Mas puab txha le moog tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos kws yog zos Entoo hab Mau-a tebchaws, tes txha taug txujkev kws moog ntawm Mau-a ntug tebchaws saab nub tuaj, txha ua zog nyob ntawm tug dej Alanoo saab peg, kuas puab tub tsw tau hlaa moog tsua huv Mau-a lub tebchaws hlo le, tsua qhov tug dej Alanoo tub ua Mau-a tug nrwm teb quas lawm. 19 Tes cov Yixayee txha le tso tuabneeg moog cuag cov Amauli tug vaaj ntxwv Xihoo kws kaav lub moos Hechanpoo mas has tsua tug vaaj hov tas, thov ca peb hlaa huv mej lub tebchaws moog tsua peb lub tebchaws. 20 Kuas vaaj ntxwv Xihoo tsw kheev cov Yixayee hlaa huv nwg lub tebchaws, tes Xihoo txawm sau tub rog tuaj ua chaw tsua ntawm Yahaj ua rog tsua cov Yixayee. 21 Mas cov Yixayee tug Vaajtswv paab cov Yixayee ntaus yeej Xihoo hab nwg cov tub rog huvsw tes Xihoo puab txha swb taag lawm. Tes cov Yixayee txha txeeb tau cov Amauli tej tebchaws lug kaav, 22 mas puab txha kaav cov Amauli tebchaws txwj nrho tug dej Alanoo moog txug ncua tug dej Yanpu, hab txwj nrho tebchaws ntuj nraag cis dos moog txug ncua nam dej Yalatee. 23 Yog le nuav mas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv txha le muab cov Amauli lawv tswv moog, mas txha ca Vaajtswv cov pejxeem Yixayee lug kaav, es koj txawm yuav tuaj txhaav ua koj tug nua los. 24 Koj ca le kaav tej tebchaws kws koj tug daab Khemauj muab ua koj tug, huas peb yuav kaav tej tebchaws kws Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv muab tsua peb. 25 Koj tseem zoo dhau cov Mau-a tug vaaj ntxwv Npalaj kws yog Xipau tug tub hab los. Nwg txeev tuaj zwg cov Yixayee hab ntaus cov Yixayee los tsw tau. 26 Thaus kws cov Yixayee nyob huv lub moos Hechanpoo hab huv lub moos Alau-aw hab ib ncig ob lub moos hov hab nyob lawv tej hauv moos kws lawv ntug dej Alanoo tau peb puas xyoo hov, ua caag koj tsua tsw thim tsua ncua swmhawm hov. 27 Ua le nuav mas tsw yog kuv ua txhum tsua koj, qhov kws koj ua rog tsua kuv mas yog koj ua txhum tsua kuv. Mas nub nua thov Yawmsaub kws ua tug tu plaub luj kawg nkaus tu plaub tsua cov Yixayee hab cov Aamoo. 28 Kuas cov Aamoo! tug vaaj ntxwv tsw noog Yetha cov lug kws xaa tuaj hov. 29 Mas Yawmsaub tug Ntsuj Plig kuj lug nyob huv Yetha, tes Yetha| txawm hlaa Kile-a hab Manaxe tebchaws rov lug txug Mixapa kws nyob huv Kile-a le maav moog txug Aamoo. 30 Mas Yetha yeem lug tsua Yawmsaub tas, yog Yawmsaub paab kuv ntaus yeej cov Aamoo, 31 mas thaus kws kuv kov yeej lawm tes yog leejtwg xub tawm huv kuv lub tsev tuaj tog kuv tes kuv yuav muab tug hov hlawv xyeem tsua koj. 32 Tes Yetha txawm hlaa tug dej Alanoo moog ua rog tsua cov Aamoo, mas Yawmsaub paab Yetha ntaus yeej, 33 mas nwg muab puab tua hov ntawm Alau-aw moog txug ncua qhov kws tub ze ze lub moos Mini j, hab deb moog txug ncua Apee-khelamee, mas tej kws txeeb tau huvsw muaj neeg nkaum lub moos. Cov tuabneeg kws qaug tuag muaj coob, tes cov Aamoo txha swb lawm.

Yetha tug ntxhais

34 Yetha rov lug tsev tsua huv Mixapa, mas nwg tug ntxhais npuaj nruag quas ntxhas laav voov tuaj tog nwg. Nwg le mivnyuas mas tuab tug ntxhais hov xwb. 35 Mas thaus Yetha pum dheev tug ntxhais hov nwg txawm muab nwg lub tsho dua rhe hab has tas, mivntxhais koj ua tsua txwv ceb laaj hwv lauj. Koj ua tsua txwv ntxhuv sab ntau heev tuaj, vem tas txwv tub yeem lug tsua Yawmsaub lawm, mas thim tsw tau lu lug hov le. 36 Tug ntxhais has tsua leej txwv tas, txwv tub yeem lug le caag tsua Yawmsaub lawm, tes thov txwv ua lawv le kws yeem lug hov tsua kuv, tsua qhov Yawmsaub tub pauj taub cov Aamoo tsua txwv lawm. 37 Hab nwg has tsua leej txwv tas, thov tso kuv nyob ob lub hlis, es kuv hab kuv cov kwvluag yuav moog tsua peg tej roob, es yuav quaj txug qhov kws kuv ua tug hluas nkauj tsheej haaj kws tsw tau deev dua hluas nraug hlo le los yuav tsum tuag. 38 Leej txwv teb tas moog tau, tes nwg txawm tso tug ntxhais moog ob lub hlis. Mas tug ntxhais hab cov kwv luag tawm moog quaj tau ob lub hlis txug qhov kws nwg yuav tsum tuag tsua thaus nwg tsw tau yuav quasyawg es tsw tau muaj mivnyuas. 39 Thaus puv ob hlis lawm nwg txha rov qaab lug nrhav leej txwv, mas leej txwv muab nwg xyeem lawv le kws yeem lug ca lawm. Nwg yeej tsw tau deev dua ib tug hluas twg hlo le. kO Mas qhov nuav txha yog lub hauv paug kws ua kevcai tsua Yixayee cov ntxhais, ib xyoos tes moog quaj Yetha tug ntxhais plaub nub.

Judges 12

Judges 13

Yug Xaxoo

1 Cov Yixayee rov ua txhum tsua Yawmsaub dua. Yawmsaub txha le muab puab tso tsua cov Falixatee kaav tau plaub caug xyoo. 2 Muaj ib tug quasyawg npe hu ua Manau-a nyob huv lub moos Xaula. Nwg yog xeem Ntaaj. Nwg tug quaspuj ib txwm xeeb tsw taug tub. 3 Muaj ib nub Yawmsaub tug tubkhai ntuj lug tshwm tsua Manau-a tug quaspuj pum mas has tsua nwg tas, koj ib txwm yeej muaj tsw taug mivnyuas, kuas tsw ntev nuav koj yuav xeeb mivnyuas mas yuav yug tau ib tug tub. 4 Mas koj tsw xob haus kua txwv maab xwv hab cawv hab tsw xob noj tej zaub mov kws caiv tsw pub noj. 5 Thaus koj yug tau koj tug tub koj tsw xob chais tsw xob txav nwg cov plaub hau ib zag le, tsua qhov nwg yuav ua Vaajtswv tug tuabneeg kws coj lawv le Naxi tej kevcai txwj nub kws yug nwg moog. Nwg yuav ua tug kws paab cov Yixayee dim cov Falixatee txhais teg. 6 Manau-a tug quaspuj moog has qha tsua Manau-a tas, Vaajtswv tug tuabneeg lug cuag kuv, nwg zoo yaam nkaus le Vaajtswv tug tubkhai ntuj, nwg muaj fwjchim heev mas kuv ntshai kawg le. Kuv tsw tau nug sov nwg tuaj hov twg tuaj. Nwg kuj tsw qha nwg lub npe tsua kuv paub hab, 7 kuas nwg has tsua kuv tas, koj yuav xeeb mivnyuas hab yuav yug ib tug tub. Nwg kuas kuv tsw xob haus kua txwv maab xwv hab cawv hab tsw xob noj tej zaub mov kws caiv tsw pub noj, tsua qhov tug mivnyuas kws kuv yuav xeeb hov yuav ua Vaajtswv tug tuabneeg Naxi moog taag nwg swm neej. 8 Manau-a txawm thov Yawmsaub tas, Yawmsaub, thov koj rov khaiv koj tug tuabneeg lug saib ib ob nam txwv dua ib zag, hab qha tsua ib paub tas ib yuav tsum ua le caag tsua tug mivtub kws yuav yug hov. 9 Vaajtswv ua lawv le Manau-a thov. Thaus Manau-a tug quaspuj nyob quas tsawg nraag laj, Vaajtswv khaiv Vaajtswv tug tubkhai rov lug saib nwg. Lub swmhawm hov Manau-a tsw nrug nwg nyob nraag, 10 tes nwg txha le dha dha lug has nwg tug quasyawg tas, koj moog saib saib, tug kws nub hov lug tshwm tsua kuv pum, nwg rov qaab lug tshwm tsua kuv pum hab. 11 Manau-a txha sawv tseeg nrug tug quaspuj moog saib. Nwg moog has tsua tug yawm hov tas, koj yog tug kws nub hov lug has tsua kuv tug quaspuj los. Tug yawm hov teb tas yog los maj. 12 Manau-a txha has tas thaus muaj lawv le koj tej lug lawm tug mivtub hov lub neej yuav zoo le caag hab nwg yuav ua daabtsw. 13 Yawmsaub tug tubkhai teb Manau-a tas, koj tug quaspuj yuav tsum ua ib puas tsaav yaam lawv le tej kws kuv tub has tsua nwg lawm. 14 Nwg tsw xob noj txwv maab hab xob haus kua txwv maab xwv hab cawv hab nwg tsw xob noj tej zaub mov kws caiv tsw pub noj. Nwg yuav tsum ua ib puas tsaav yaam lawv le kws kuv tub qha nwg lawm. 15,16 Manau-a tsw paub tas tug quasyawg hov yog Yawmsaub tug tubkhai. Manau-a txha has tsua nwg tas, thov koj nyob tuab ywv ntawm nuav ca kuv moog nteg ib tug thaav tshws lug tua ua ib pluag mov tsua koj noj tsaiv. Kuas tug tubkhai teb tas txawm yog kuv nyob ntawm nuav los kuv yuav tsw noj koj pluag mov, kuas yog koj sab tsw kheev koj yeej yuav ua xwb, koj ca le muab tug thaav tshws hov tua hlawv pub tsua Yawmsaub. 17 Manau-a has tsua tug tubkhai tas, koj npe hu le caag thov koj qha tsua ib. Thaus muaj lawv le koj tej lug lawm, ib txha le tau ua tsua koj tau koob meej. 18 Vaajtswv tug tubkhai nug Manau-a tas, koj xaav paub kuv lub npe ua tug daabtsw. Kuv lub npe yog lub kws tuabneeg phemfwj. 19 Manau-a txawm muab tug thaav tshws hab muab ib co qoob tso tsua sau lub thaaj zeb pub tsua Yawmsaub kws ua tej txujci tsua tuabneeg phemfwj. 20,21 Thaus cov nplaim tawg saamswm cig nroo quas ntwg sau lub thaaj, Manau-a ob nam txwv txawm pum Yawmsaub tug tubkhai nrug cov nplaim tawg moog dua sau ntuj lawm. Thaus hov Manau-a txha paub tseeb tas tug hov yog Yawmsaub tug tubkhai tag, ob tug txha le qhau cev hlo tsua huv peg teb. Dhau hov Manau-a ob tug tsw pum Yawmsaub tug tubkhai hov dua le lawm. 22 Manau-a has tsua nwg quaspuj tas, ib pum Vaajtswv lawm, ntshai ib yuav tuag xwb lauj. 23 Kuas Manau-a quaspuj teb tas yog Yawmsaub xaav tua ib pov tseg saib txug nyab nwg yuav tsw leeg ib rooj mov hab ntshai nwg yuav tsw kheev ib pum tej xwm nuav, hab nwg yuav tsw qha tej lug nuav tsua ib paub le. 24 Dhau hov tug quaspuj nuav txawm yug tau ib tug tub mas muab tis npe hu ua Xaxoo. Tug mivtub nuav hlub zoo hab Yawmsaub foom koob moov tsua nwg. 25 Thaus nwg nyob huv cov tuabneeg Ntaaj lub chaw ua rog ntawm lub moos Xaula hab lub moos Etha-au ntu nruab nraab, Yawmsaub tug fwjchim chiv ua tsua Xaxoo muaj zug tuaj.

Judges 14

Xaxoo hab tug hluas nkauj huv Thina

1 Muaj ib nub Xaxoo moog nraag lub moos Thina. Nwg moog pum ib tug hluas nkauj Falixatee nyob huv lub moos hov. 2 Nwg txawm rov lug pav tsua nwg nam nwg txwv huv tsev tas, kuv moog pum ib tug hluas nkauj Falixatee nyob nraag lub moos Thina, kuv xaav yuav nwg ua quaspuj. Meb moog yuav nwg tsua kuv. 3 Xaxoo nam hab txwv teb tas ua caag koj xaav moog yuav cov Falixatee tej ntxhais lug ua quaspuj. Cov tuabneeg hov yeej yog cov kws tsw paub Vaajtswv. Koj txawm nrhav tsw tau ib tug quaspuj huv koj neej koj tsaav hab huv peb haiv tuabneeg nuav le los. Xaxoo teb leej txwv tas, kuv tsuas taag sab tsua tug ntxhais nraag tuab leeg xwb, koj moog yuav tsua kuv. 4 Xaxoo nam hab txwv tsw paub tas Yawmsaub kuas Xaxoo ua le nuav, tsua qhov Yawmsaub saamswm nrhav kev tawm tsaam cov Falixatee. Lub swmhawm hov cov Falixatee yog cov kws kaav cov Yixayee. 5 Dhau hov Xaxoo nrug nwg nam nwg txwv moog lawm nraag lub moos Thina. Thaus puab moog txug huv lub moos hov tej vaaj txwv maab, mas muaj ib tug thaav tsuv ntxhuav txawm nyooj quas lawg lug, 6 kuas Yawmsaub tug fwjchim ua tsua Xaxoo muaj zug heev, nwg txawm ca le xuas teg muab nam tsuv hov dua kawgkag ua tej quas ceg yaam le dua tej nyuas mivnyuas tshws mog mog xwb. Kuas nwg tsw qha qhov hov tsua nwg nam nwg txwv paub. 7 Tes nwg txawm moog nrug tug hluas nkauj hov thaam mas nyam tug hluas nkauj heev. 8 Tau ob peb nyuas nub tom qaab hov nwg txawm rov tuaj yuav tug hluas nkauj ua quaspuj. Thaus nwg saamswm taug kev nwg moog xauj nam tsuv ntxhuav kws nwg ntaus tuag hov. Thaus nwg moog pum dheev nam tsuv nwg xaav tsw thoob, tsua qhov muaj ib xub ntaab nyob huv nam tsuv lub cev tuag. 9 Nwg phoj muab cov zwb ntaab coj lug noj taug kev. Thaus nwg moog txug nwg nam nwg txwv nwg muab cov zwb ntaab faib tsua ob tug noj. Ob tug nrug nwg noj cov zwb ntaab hov hab, kuas nwg tsw qha ob tug tas nwg muab cov zwb ntaab hov huv tsuv ntxhuav lub cev tuag lug. 10 Xaxoo txwv txawm moog tom tug hluas nkauj tsev hab Xaxoo moog paam noj paam haus ua tshoob tom lawv le tej tub hluas ib txwm nyam ua. 11 Thaus cov Falixatee pum nwg puab txawm coj peb caug leej tub hluas tuaj nrug nwg nyob sau nwg rooj tshoob. 12,13 Xaxoo has tsua puab tas, kuv txhaj ib zaaj mim txwv tsua mej txhais. Yog mej txhais tau lub ntsab tsua thaus tseem tsw tau xaus xyaa nub tshoob nuav tes kuv yuav muab mej ib leeg ib daim ntaub tsuj ntaub npuag hab ib ce rwg tsho zoo zoo. Yog mej txhais tsw tau mej yuav tsum muab tej kws kuv has nuav tsua kuv. Puab txha has tsua Xaxoo tas, koj ca le txhaj lug tsua peb txhais. 14 Xaxoo has tas muaj yaam kws noj tau tawm huv tug kws noj nwg lug. Muaj yaam qaab zwb tawm huv tug kws muaj zug. Puab txhais tau peb nub tsw tau lub ntsab lug hlo le. 15 Nub plaub puab has tsua Xaxoo tug quaspuj tas, koj ca le ntxag koj tug quasyawg kuas nwg qha nwg lu lug hov lub ntsab tsua peb. Yog koj tsw kaam ua lawv le peb has, peb yuav muab koj nam koj txwv tsev hab koj hlawv ua ib ke. Meb txhob txwm hu peb tuaj kuas peb pluag tsua meb los tsw yog. 16 Tes Xaxoo tug quaspuj txha lug tsua ntawm Xaxoo mas quaj quaj tsua Xaxoo tas, koj yeej tsw nyam kuv Koj pheej ntxub kuv xwb, koj kuas kuv tej tuabneeg txhais koj zaaj txhaj mim txwv, kuas koj tub tsw qha lub ntsab tsua kuv paub. Xaxoo teb tas txawm yog kuv nam kuv txwv los kuv tub tsw qha ais kuv yuav laam qha tsua koj nua naj. 17 Xyaa nub kws puab noj tshoob hov Xaxoo quaspuj pheej quaj quaj tsua Xaxoo le hov, tes txug nub xyaa Xaxoo txawm txhais tsua Xaxoo quaspuj, vem nwg pheej txob Xaxoo heev Thaus nwg paub lub ntsab lawm nwg txawm moog qha tsua nwg cov tuabneeg. 18 Mas nub xyaa thaus Xaxoo tseem tsw tau moog pw cov tuabneeg nruab zog txha tuaj has tsua Xaxoo tas, yuav muaj ib yaam daabtsw qaab le zwb ntaab hab yuav muaj ib yaam daabtsw muaj zug heev dua tsuv ntxhuav. Xaxoo txha le teb puab tas, yog mej tsw muab kuv nam maum nyuj moog laij lag tes mej yeej txhais tsw tau kuv zaaj lug nuav le. 19 Taamswm hov Yawmsaub tug fwjchim ua tsua Xaxoo muaj zug heev Xaxoo txawm moog nraag lub moos Akheloo. Nwg moog tua peb caug leej quasyawg nraag, tes nwg hle puab tej tsoog tsho kws zoo zoo coj lug tsua cov kws txhais nwg zaaj txhaj mim txwv, tes nwg txawm rov moog peg nwg tsev. Nwg chim heev. 20 Yawm txwv txawm muab nwg tug quaspuj qua tsua nwg tug phij laaj yuav lawm.

Judges 15

1 Tom qaab hov muaj ib nub yog lub caij hlais mog, Xaxoo moog saib Xaxoo tug quaspuj, nwg coj ib tug thaav tshws moog tsua nwg quaspuj. Xaxoo has tsua Xaxoo yawm txwv tas, kuv yuav moog huv kuv tug quaspuj txaaj. Kuas yawm txwv tsw kheev nwg moog. 2 Yawm txwv has tsua Xaxoo tas, kuv xaav tas koj ntxub nwg koj tsw yuav nwg kuv txha muab nwg qua tsua koj tug phij laaj lawm. Koj yuav nwg tug nam hluas mag, nwg tug nam hluas tseem zoo nkauj heev dua nwg hab. 3 Xaxoo has tas txawm yog zag nuav kuv ua phem tsua cov Falixatee los kuv tsw txhum le. 4 Tes Xaxoo txha moog nteg peb puas tug maa caab lug. Nwg muab cov maa hov sws txuas kwtwv ua ke ua ib nkawg ib nkawg, hab muab ib teg tsau lug khi ruaj ruaj tsua ntawm ob tug kwtwv kws sws txuas hov 5 Nwg txawm zwg tawg tsua es tso cov maa dha moog huv cov Falixatee tej teb kws muaj qoob, suav tawg kub tej qoob kws luas tub hlais taag tso ua tej teg lawm hab tej qoob kws luas tseem tsw tau hlais taag huvsw. Tej vaaj txwv kav laaj kub nyab taag huvsw. 6 Thaus cov Falixatee pum le hov puab txha sws nug zum quas zawg tas leejtwg ua le nuav. Thaus kawg puab paub tas yog Xaxoo ua, tsua qhov Xaxoo yawm txwv kws nyob huv lub moos Thina muab Xaxoo tug quaspuj qua tsua Xaxoo tug phij laaj yuav lawm. Puab txawm moog muab tug ntxhais hov hab leej txwv tsev tuabneeg hlawv pov tseg huvsw. 7 Xaxoo has tsua puab tas, mej ua le nuav mas kuv yuav chim tsua mej moog txug nub kws kuv ua pauj tau mej tsaiv. 8 Xaxoo tawm tsaam puab heev hab tua puab ntau leej pov tseg, tes nwg tswv moog nkaum huv lub qhov tsua kws nyob huv qaab tsuas Etaa.

Xaxoo ntaus yeej cov Falixatee

9 Mas cov Falixatee tuaj ua chaw ua rog tsua huv Yutai tebchaws es ntaus lub moos Lehi. 10 Cov Yutai txha nug puab tas, vem le caag mej tuaj tua peb. Puab teb tas peb tuaj nteg Xaxoo moog kaw, peb yuav ua tsua nwg ib yaam le nwg ua tsua peb. 11 Cov Yutai peb txheeb leej txawm moog huv lub qhov tsua kws nyob huv qaab tsuas Etaa. Puab moog has tsua Xaxoo tas, koj tsw paub tas cov Falixatee ua num ua tswv kaav peb nua los. Ua caag koj yuav ua le nuav tsua peb. Xaxoo teb tas puab ua phem le caag tsua kuv mas kuv txha ua phem le hov pauj puab. 12 Puab txha has tsua Xaxoo tas, peb tuaj nuav yog peb tuaj nteg tuaj khi koj caab moog tsua cov Falixatee. Xaxoo txawm teb tas mej xub yeem lug tsua kuv tas mej yuav tsw tua kuv tsaiv maj. 13 Puab has tas ua le los tau, peb yuav tsw tua koj peb tsuas tuaj khi koj coj moog tsua cov Falixatee xwb. Puab txawm muab ob txug hlua tshab tshab lug khi Xaxoo caab tawm hov ntawm qhov tsua moog. 14 Thaus puab lug txug huv lub moos Lehi cov Falixatee txawm dha nrov quas ntwg qw ntshu quas nrooj tuaj mos Xaxoo. Taamswm hov Yawmsaub tug fwjchim ua tsua Xaxoo muaj zug heev. Xaxoo ntag txuj hlua kws puab khi nwg npaab hab nwg teg tu pes nrho yaam nkaus le tej xuv kws suav tawg kub. 15 Xaxoo pum ib tug pob txhaa puab tsaig luj txwv tseem tshab tshab. Nwg khaws nkaus nyuas txhaa puab tsaig luj txwv hov lug ntaus cov Falixatee tuag ib txheeb leej. 16 Mas Xaxoo txha hu nkauj has tas, kuv xuas tug txhaa puab tsaig luj txwv ntaus puab tuag ib txheeb leej ntaag. Kuv xuas tug txhaa puab tsaig luj txwv tua puab tuag tsheej pawg sws tsub. 17 Tes Xaxoo txawm muab tug txhaa puab tsaig luj txwv laim pov tseg. Suavdawg txha hu lub chaw hov tas roob puab tsaig luj txwv. 18 Mas Xaxoo nqhes dej heev. Nwg txha thov Yawmsaub tas, Yawmsaub koj paab kuv kov yeej luj kawg nkaus le. Nwgnuav kuv nqhes dej heev kawg nkaus kuv txujsa tub yuav tu moog. Koj yuav ca kuv poob tsua huv cov Falixatee kws tsw paub koj txhais teg lov. 19 Vaajtswv txha ua kuas dej txhawv huv ib lub nyuas qhov zawj ntawm Lehi. Xaxoo txawm haus nwg txha rov lug sav. Vem le hov suavdawg txha hu lub qhov dej hov tas Hakhau. Naj nub nwgnuav tseem muaj nyob ntawm Lehi. 20 Lub swmhawm kws cov Falixatee kaav lub tebchaws hov Xaxoo ua tug coj cov Yixayee tau neeg nkaum xyoo.

Judges 16

Xaxoo huv moos Kaxa

1 Tom qaab nuav Xaxoo moog nraag lub moos Kaxa, nwg moog pum ib tug nam nkauj muag cev nyob huv lub moos hov tes nwg txawm moog nrug pw. 2 Cov tuabneeg Kaxa nov tas Xaxoo lug nyob huv moos lawm, tes puab txawm tuaj vej hab nyob ntawm rooj loog zuv nteg Xaxoo ib mos kaaj ntug. Puab tuaj nyob tuab ywv tog ib mos, puab xaav tas peb zuv kuas kaaj ntug peb le maav nteg nwg tua pov tseg. 3 Kuas Xaxoo pw txug ib taag mo xwb nwg txawm sawv moog muab lub rooj loog rhu hlo ob tug neej qhov rooj nrug daim txag qhov rooj hab tug laag qhov rooj huvsw tsaws hlo tsua sau xub pwg kwv moog tso tsua sau lub hauv roob kws saib ntsoov tsua lub moos Heploo.

Xaxoo hab Te1ila

4 Dhau hov lug tsua tom qaab Xaxoo moog nyam ib tug nkauj laug hu ua Tel i la nyob huv lub haav Xaule. 5 Tswb tug vaaj ntxwv Falixatee txawm moog cuag tug puj hov tuab ywv mas has tsua nwg tas, koj swm nug Xaxoo saib, ua caag nwg yuav muaj zug ua luaj le hov. Peb yuav ua le caag txha le kov yeej nwg, khi tau nwg hab ua tsua nwg tsw muaj zug. Koj nug tsua peb, peb ib leeg tuam yeem muab ib txheeb ib puas txaj thes tsua koj. 6 Yog le hov Telila txha has tsua Xaxoo tas, thov koj qha tsua kuv paub tas yog ua caag koj yuav muaj zug heev ua luaj le nuav. Yog muaj leejtwg xaav khi koj hab ua kuas koj tsw muaj zug nua yuav tsum ua le caag txha ua tau. 7 Xaxoo teb tas yog puab muab xyaa txuj hlua neev tshab tshab kws tseem tsw tau qhuav coj lug khi kuv tes kuv tsuas muaj zug yaam le suavdawg hab xwb. 8,9 Thaus cov vaaj ntxwv paub le hov lawm puab txha coj xyaa txuj hlua neev tshab tshab kws tseem tsw tau qhuav tuaj tsua Telila. Telila txawm kuas ib co tuabneeg moog nyob tsua lwm chaav tsev tog. Telila muab cov hlua hov khi Xaxoo ruaj ruaj mas hu nrov nrov tas, Xaxoo, cov Falixatee tuaj lawm lauj. Tes Xaxoo ib nyuas ntag xwb cov hlua hov txawm tu pes nrho yaam le tej xuv kws kub nyab xwb. Falixatee cov vaaj ntxwv kuj tsw paub yog vem le caag Xaxoo yuav muaj zug heev npaum le hov. 10 Telila has tsua Xaxoo tas, koj daag kuv xwb, koj qha tsw tseeb tsua kuv. Thov koj qha tseeb tseeb tsua kuv saib yuav khi le caag txha khi tau koj. 11 Xaxoo teb tas yog puab xuas tej hlua tshab tshab kws luas tsw tau swv hlo le lug khi kuv tes kuv kuj tsw muaj zug yaam le suavdawg hab. 12 Telila txawm muab cov hlua zoo le hov lug khi Xaxoo mas hu nrov nrov tas, Xaxoo, cov Falixatee tuaj lawm lauj. Cov tuabneeg kws tuaj hov puab nyob puab lwm chaav tsev tog, kuas Xaxoo ntag tej nyuas hlua hov tu pes nrho yaam le yug tu xuv xwb 13 Telila has tsua Xaxoo tas, koj tseem ntxag kuv hab daag kuv xwb, thov koj ca le qha tsua kuv paub tas yuav muab yaam daabtsw lug khi txha khi tau koj. Xaxoo teb tas yog koj muab kuv xyaa qais plaub hau coj moog ntus tsua ntawm tug ntus hab muab tug nqog npuaj ruaj ruaj tsua ntawm cov hlaub, mas kuv yuav tsw muaj zug le suavdawg hab. 14 Telila txawm ntxag Xaxoo tsaug zug. Thaus Xaxoo tsaug zug lawm nwg muab Xaxoo xyaa qais plaub hau ntus hab muab tug nqog npuaj ruaj ruaj tsua ntawm cov hlaub. Nwg qw tas, Xaxoo, cov Falixatee tuaj lawm lauj. Xaxoo sawv tseeg ib nyuas ntag xwb tes nwg cov plaub hau tub rhu hlo huv tug ntus lug lawm. 15 Telila txha le has tsua Xaxoo tas, koj lub ncauj laam has tsua kuv tas, koj nyam kuv nua xwb, koj lub sab tub tsw npuab kuv ib nyuas qhov le. Koj tub daag kuv peb zag lawm. Koj sab tsw zoo koj txha tsw qha tsua kuv paub tas vem le caag koj yuav muaj zug ua luaj le kos. 16 Telila pheej naj nub nug le nuav ua tsua Xaxoo dhuav kawg le hab tsw xaav ua neej nyob lawm, tsua qhov Telila pheej txob Xaxoo heev. 17 Thaus kawg Xaxoo txawm qha tseeb tseeb tsua Telila tas, kuv ib txwm tsw tau txav kuv cov plaub hau ib zag le, tsua qhov kuv yeej ua Vaajtswv tug tuabneeg kws coj lawv le Naxi tej kevcai txwj thaus kuv nam yug kuv lug. Yog muab kuv cov plaub hau txav tes kuv tug zug yuav pluj taag, kuv tsuas muaj zug le suavdawg hab xwb. 18 Thaus Telila paub tas Xaxoo qha tseeb tseeb lawm, Telila txawm ua xuv moog has tsua tej vaaj ntxwv Falixatee tas, mej ca le rov qaab tuaj dua ib zag, Xaxoo tub qha tseeb tseeb tsua kuv paub lawm. Puab txha ca le npaaj nyaj coj tuaj hab. 19 Telila ntxag Xaxoo pw tsaug zug huv nwg xub ndag hab nwg kuas ib tug lug txav Xaxoo xya qais plaub hau pov tseg. Tes Telila txawm zwg nwg, tsua qhov nwg tsw muaj zug lawm. 20 Telila txha le qw has tas, Xaxoo, cov Falixatee tuaj lawm lauj. Xaxoo tswm dheev lug, nwg xaav tas kuv yuav muaj zug ib yaam le qub, kuv yuav dim puab txhais teg, kuas nwg tub tsw paub tas Yawmsaub tsw nrug nwg nyob lawm. 21 Cov Falixatee nteg tau Xaxoo hab puab muab Xaxoo ob lub qhov muag dawj pov tseg. Puab coj nwg moog tsua huv lub moos Kaxa hab muab saw hlau tooj khi nwg, puab yuam nwg zum zeb huv lub tsev loj faaj. 22 Mas nwg cov plaub hau rov ntev zuj quas zug tuaj.

Xaxoo tuag

23 Cov vaaj ntxwv Falixatee tuaj paam noj paam haus luj kawg le txw puab tug daab Takoo. Puab hu nkauj ntsug quas qeeg has tas, peb tug daab paab peb kov yeej peb tug yeeb ncuab Xaxoo lawm lauj. 24,25 Puab ua kev 1cm zem zoo sab kawg le puab txha has tas ca le moog coj Xaxoo lug hab yuam kuas nwg ua sw tsua peb saib. Thaus puab coj Xaxoo tawm huv tsev loj faaj lug lawm, puab kuas Xaxoo lug sawv quas ntsug huv ob tug neej tsev kem nruab nraab. Thaus tej pejxeem pum Xaxoo puab txawm hu nkauj qhuas puab tug daab has tas, peb tug daab paab peb kov yeej peb tug yeeb ncuab kws rhuav peb lub teb lub chaw hab tua peb tej tuabneeg tuag ua lwj ua lam lawm lauj. 26 Xaxoo has tsua tug mivnyuas kws caab nwg teg lug hov tas, koj muab kuv txhais teg moog tuav ob tug neej luj kws txheem huv plawv tsev, tsua qhov kuv xaav moog pheeb ob tug neej hov. 27 Lub swmhawm hov tej pejxeem tsw has quaspuj quasyawg hab tswb tug vaaj ntxwv Falixatee puav leej tuaj nyob huv lub tsev hov. Txawm yog txheej tsev sau los kuj muaj tuabneeg tuaj nyob puv nkaus kwvlaam peb txheeb leej saamswm saib Xaxoo ua sw. 28 Xaxoo thov Yawmsaub has tas, Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho thov koj ncu txug kuv. Thov koj pub ib zag zug tsua kuv hab. Chim kuv sab heev, tsua qhov puab muab kuv ob lub qhov muag dawj lawm. Nwgnuav thov ca kuv ua pauj cov Falixatee. 29 Xaxoo muab teg ntha ob tug neej luj huv plawv tsev taag tes nwg txawm tuab thawb ob tug neej hov, 30 hab qw tas thov ca kuv nrug cov Falixatee nuav tuag ua ke lauj. Nwg swv zug thawb ob tug neej tsev hov, tes lub tsev txawm pob rhe lug ntaus tswb tug vaaj ntxwv hab tej tuabneeg kws nyob huv tuag taag nrho nrug Xaxoo ua ke. Zag nuav Xaxoo ua tsua tuabneeg tuag coob dua le tej kws thaus nwg tseem ua neej nyob es nwg tua tuag. 31 Xaxoo tej kwvtij hab nwg tsev tuabneeg tuaj kwv nwg lub cev tuag rov moog. Puab coj nwg moog log nrug nwg txwv Manau-a ua ke tsua ntawm lub moos Xaula hab lub moos Etha-au ntu nruab nraab. Xaxoo ua thawj coj cov Yixayee tau neeg nkaum xyoo.

Judges 17

Judges 18

Judges 19

Judges 20

Judges 21

Luv 1

Elimelej puab tsev tuabneeg tswv moog nyob Mau-a tebchaws

1,2 Thau u kws cov Yixayee tsw tau muaj vaaj ntxwv, muaj ib zag huv Yixayee tebchaws muaj kev tshaib plaab heev, mas muaj ib yawm npe hu ua Elimelej nwg coj nwg tug quaspuj Na-aumi, hab coj nwg ob tug tub Maloo hab Khile-oo tawm huv lub moos Pelehee huv Yutai tebchaws tswv moog nyob ib ntus nraag Mau-a tebchaws. Puab yog Efala cum. 3 Thaus puab nyob nraag mas Elimelej tuag lawm mas tseg Na-aumi nrug ob tug tub nyob. 4 Ob tug tub hov yuav cov tuabneeg Mau-a le ntxhais lug ua quaspuj. Ob tug nyaab hov ib tug npe hu ua Aupa, ib tug hu ua Luv. Puab nyob nraag tau kwvlaam kaum xyoo, 5 mas Maloo hab Khile-oo kuj tuag lawm, tseg Na-aumi nrug ob tug nyaab nyob.

Na-aumi hab Luv rov moog nyob Pelehee

6 Thaus Na-aumitseem nyob nraag Mau-a tebchaws Na-aumi nov has tas Yawmsaub foom koob foom moov tsua cov Yixayee ua tau qoob loos txaus noj txaus haus lawm, mas nwg hab ob tug nyaab txha fwbxwm nraa. 7 Puab txawm sawv kev yuav rov moog peg Yutai tebchaws. 8 Thaus puab saamswm taug kev moog Na-aumi has tsua ob tug nyaab tas, meb rov qaab moog ca nyag rov moog nyag nam tsev mag. Thov Yawmsaub ua zoo tsua meb ib yaam nkaus le meb ua tsua kuv hab kuv cov tuabneeg kws tuag lawm. 9 Hab thov Yawmsaub pub kuas meb rov qaab tau quasyawg hab muaj vaag muaj tse zoo xws le luas tej. Na-aumi yuav ncaim ob tug nyaab mas nwg nwj pes kag ob tug, tes ob tug nyag taug nyag quaj. 10 Ob tug has tsua Na-aumi tas, ib tsw moog, ib yuav nrug koj moog nrug koj hab koj cov kwvtij nyob. 11 Na-aumi teb tas meb ca le rov qaab moog nrug meb tej neej tsaa nyob mag, meb yuav nrug kuv moog ua daabtsw. Meb xaav tas kuv tseem yuav muaj dua tub lug yuav meb nua los. 12 Meb ca le rov qaab moog mag, kuv laug heev kuv tsw yuav quasyawg lawm. Yog has tas tseem muaj lwm tug xaav yuav kuv, lossws pev has tas mo nuav kuv yuav kag quasyawg muaj kag dua tub los sub meb yuav tog taug nwg hlub. 13 Meb yuav txav sab tsw yuav lwm tug le lov. Ob tug miv nyaab, tej nuav yuav muaj tsw taug ib zag le. Tej zag ntshai Yawmsaub teem txem tsua kuv sub. Kuv hlub meb heev, tsua qhov kuv yeej tsw tau xaav tas meb lub neej yuav zoo le nuav. 14 Ob tug rov tsaa suab hlo quaj dua tes Aupa txawm puag nkaus leej nam nwj hab rov qaab moog nrug cov neej tsaa nyob lawm. Kuas Luv tseem dai quas lag leej nam. 15 Na-aumi has tsua Luv tas, Aupa tub rov qaab moog nrug nwg cov neej tsaa nyob lawm hab rov moog pe nwg tej daab tej txoov daab lawm, koj ca le lawv nwg qaab moog mag. 16 Kuas Luv teb tas koj tsw xob has kuas kuv tso koj tseg, koj tsw xob taav tsw kheev kuv nrug koj moog. Koj moog hov twg kuv yuav nrug koj moog, koj nyob hov twg kuv yuav nrug koj nyob. Koj kw koj tig kuj yog kuv kwv kuv tij. Koj tug Vaajtswv yog kuv tug Vaajtswv. 17 Koj caj los kuv nrug koj caj, koj tuag los kuv nrug koj tuag. Luas muab koj log tsua hov twg, kuj ca luas muab kuv log tsua hov ntawm hab. Yog koj tsw tau tuag kuv ca le tso koj tseg thov kuas Yawmsaub rau txem nyaav tsua kuv, tsuas yog kev pluj kev tuag txha ua tau tsua ib sws ncaim xwb. 18 Thaus Na-aumi pum tas Luv muaj sab nrug nwg moog tag tag nwg txawm tsw has lawm. 19 Ob tug ua ke lug txug lub moos Pelehee. Thaus ob tug lug txug huv moos- suavdawg zoo sab kawg le. Tej quaspuj sws nug zum quas zawg has tas tug nuav yog Na-aumi los kab. 20 Na-aumi teb puab tas, mej tsw xob hu kuv ua Na-aumi lawm. (Na-aumi txhais tas tug kws zoo sab.) Mej ca le hu kuv ua Mala, tsua qhov Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ua tsua kuv raug kev txom nyem kawg le. (Mala txhais tas laam sab.) 21 Thaus kuv tawm huv nuav moog kuv muaj ib puas tsaav yaam, kuas Yawmsaub coj kuv rov qaab lug teg dawb teg nplag. Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus tub ua tsua kuv raug kev txom nyem ntau npaum le nuav dag ais ua caag suavdawg tseem yuav hu kuv ua Na-aum i. 22 Zaaj kws has taag nuav qha has tas Na-aumi hab Luv kws yog nwg tug nyaab kws yog tuabneeg Mau-a lug nraag Mau-a tebchaws lug le caag. Thaus ob tug lug txug lub moos Pelehee yog lub caij kws suavdawg chiv hlais nplej.

Luv 2

Luv moog khaws nplej huv Npau-a daim teb

1 Elimelej kws yog Na-aumi tug quasyawg muaj ib tug kwvtij nplua nuj npe hu ua Npau-a. 2 Muaj ib nub Luv has tsua Na-aumi tas, nam thov koj ca kuv moog nraag luas tej laj. Kuv moog khaws tej naab nplej kws cov tuabneeg hlais nplej ua poob. Yog leejtwg kheev kuv khaws kuv yuav moog khaws lawv luas qaab. Na-aumi teb tas miv nyaab koj moog los tau. 3 Luv txha moog nraag laj, moog ncaaj tsua Elimelej tug kwvtij kws npe hu ua Npau-a lub laj. Luv txawm khaws naab nplej lawv cov tuabneeg hlais nplej qaab. 4 Nub hov Npau-a tuaj peg zog tuaj saib cov tub zug kws hlais nplej. Nwg has tsua puab tas, thov Yawmsaub nrug nraim mej. Puab teb nwg tas, thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj. 5 Npau-a nug tug thawj kws saib cov tub zug hlais nplej has tas, tug quaspuj hov yog leejtwg. 6 Tug thawj teb tas tug quaspuj hov yog lwm haiv tuabneeg. Nwg nrug Na-aumi lug nraag Mau-a tebchaws lug. 7 Nwg tuaj thov khaws tej naab nplej kws cov tuabneeg hlais nplej ua poob. Nwg khaws thaus sawv ntxuv lug txug nwgnuav, nwg nyav su ib nyuas plag huv tsev. 8 Npau-a has tsua Luv tas, koj ca le noog kuv has, koj tsw xob moog khaws tej nyuas sauv nplej huv luas tej laj, koj yeem meem nrug kuv cov ntxhais qhev ua ke khaws nplej huv lub laj nuav xwb. 9 Koj saib puab hlais nplej hov twg, koj ca le moog khaws hov ntawm, kuv tsw kheev cov quasyawg hluas lug zwg koj. Yog koj nqhes dej koj ca le moog haus dej tom cov hub kws puab kwv lug ca. 10 Luv txawm txhus caug ndua nyo hau ti huv peg teb has tsua Npau-a tas, ua caag koj yuav ua zoo tsua kuv hab hlub kuv npaum le nuav, kuv yog lwm haiv tuabneeg los koj tseem hlub kuv. 11 Npau-a teb tas kuv tub nov tas txwj thaus koj tug quasyawg tuag lug txug naj nub nwgnuav, mas koj yeejlos hlub koj nam heev. Kuv paub tas koj tso koj nam koj txwv, koj neej koj tsaav, koj teb koj chaw tseg, koj lug nrug haiv tuabneeg kws koj ib txwm tsw tau paub dua nyob ua ke. 12 Thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj pauj tej txaj ntswg zoo kws koj tau ua lug lawm, koj tub lug vaam khcm Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tug fwjchim tsom kwm koj lawm. Yog le hov thov Yawmsaub foom te koob moov kws zoo kawg nkaus tsua koj. 13 Luv teb tas koj hlub kuv ua zoo tsua kuv heev. Kuv tub tsw tswm txaj le koj cov nkauj qhev los koj tseem ua tuab zoo has kuv txhawb kuv tug zug. 14 Thaus suavdawg noj mov Npau-a hu Luv has tas, koj ca le lug muab ncuav ntsw kua qaub noj. Luv txha le lug nrug cov tub zug nyob quas tsawg. Npau-a muab cov paaj npleg kws kib lawm tsua Luv noj. Luv noj tsau mas khaws tej kws nwg noj tsw taag huvsw ca. 15 Thaus noj mov taag Luv rov qaab moog khaws nplej, mas Npau-a has tsua cov tub zug tas, mej yuav tsum ca nwg khaws tej naab nplej kws poob, txawm yog tej kws poob ntawm tej qhov kws mej tso teg nplej los ca nwg khaws huvsw, mej tsw xob txwv nwg. 16 Mej yuav tsum rhu qho naab nplej kws mej tub paav lawm tso tsua nwg khaws hab. 17 Luv khaws tej naab nplej kws poob huv laj ib nub tsaus ntuj. Nwg muab ntaus tau ib kawg. 18 Nwg rws cov nplej hov moog peg tsev, nwg qha tsua nwg nam tas ib nub nwg khaws tau npaum le hov. Nwg muab tej zaub mov seem kws nwg coj lug tsua nwg nam huvsw. 19 Na-aumi nug Luv has tas, nub nua koj moog khaws nplej huv leejtwg laj es txha tau npaum nuav, thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua tug tswv laj kws hlub koj. Luv pav qha tsua Na-aumi noog tas nwg moog khaws nplej huv ib tug quasyawg npe hu ua Npau-a lub laj. 20 Na-aumi has tas thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua Npau-a. Yawmsaub yeej ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg tsua cov tuabneeg caj hab cov tuabneeg tuag. Hab Na-aumi has tas tug tswv laj hov yog peb ib tug kwvtij txheeb mas nwg txha yuav tsum hlub peb. 21 Luv has tsua Na-aumi tas, nwg tseem kuas kuv moog khaws nplej huv nwg laj txug thaus nwg cov tub zug hlais nplej taag. 22 Na-aumi has tsua Luv tas, zoo lauj miv nyaab. Yog koj moog khaws luas lwm tug le laj, ntshai luas yuav saib tsw taug koj, koj moog nrug Npau-a cov nkauj qhev nyob zoo dua. 23 Mas Luv txha le naj nub moog khaws tej naab nplej huv Npau-a laj txug thaus Npau-a cov tub zug hlais nplej hab hlais mog taag, kuas nwg rov lug nrug nwg nam pw peg tsev.

Luv 3

Luv moog nrhav quasyawg

1 Dhau hov Na-aumi has tsua Luv tas, miv nyaab, tswm nyog kuv nrhav ib tug quasyawg tsua koj sub koj txha muaj dua ib lub neej tshab. 2 Koj kuj paub tas Npau-a kws koj moog nrug nwg cov nkauj qhev nyob khaws nplej tub yog peb ib tug kwvtij kws txheeb. Koj noog kuv has, mo nuav Npau-a yuav ntaus nplej, 3 mas koj ca le moog ntxuav cev, pleev tshuaj tsw-qaab, tu cev hab naav tsoog kuas zoo zoo. Koj ca le moog nraag tshaav ntaus nplej, thaus nwg tsw tau noj haus taag koj tsw xob kheev nwg pum koj. 4 Thaus nwg moog pw koj yuav tsum saib nwg pw hov twg. Thaus nwg tsaug zug lawm koj moog cem choj nraag nwg kwtaw es qhau cev pw nraag. Nwg yuav qha tsua koj tas koj yuav tsum ua le caag. 5 Luv teb tas kuv yuav ua txhua yaam lawv le koj has. 6 Luv txha le moog nraag tshaav nplej mas nwg ua txhua yaam lawv le leej nam has. 7 Thaus Npau-a noj mo taag es nwg zoo sab lawm nwg txawm moog pw ntawm pawg nplej ib saab. Luv maav maav moog cem daim choj kws vuv Npau-a kwtaw tes nwg txawm qhau cev pw hov ntawm. 8 Thaus ib taag mo Npau-a tig cev nwg nphaav raug Luv. Nwg poob sab tsua qhov muaj ib tug quaspuj pw ntawm nwg kwtaw. 9 Nwg nug has tas koj yog leejtwg. Luv teb tas kuv yog koj tug ntxhais qhev Luv. Vem koj yog kuv ib tug kwvtij txheeb koj txha hlub kuv, thov koj yuav kuv ua koj quaspuj. 10 Npau-a has tas thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj. Koj ib txwm yeej hlub Na-aumi, hab tej kws nwgnuav koj ua kuj pum tas koj hlub koj cuab kwvtij heev kawg le, tsua qhov koj tsw moog yuav lwm tug hluas tsw has tug muaj tug pluag. 11 Koj tsw xob txhawj, tsua qhov tej tuabneeg kws nyob huv lub moos nuav txhua tug puav leej paub tas koj yog tug quaspuj kws tswm txaj. Mas kuv yuav ua ib puas tsaav yaam lawv le koj has. 12 Kuv yeej yog ib tug kwvtij kws txheeb koj hab kuv txha hlub koj tag, kuas tseem tshuav ib tug kwvtij kws txheeb koj dua kuv hab. 13 Mo nuav koj ca le pw ntawm nuav, pigkig kuv yuav nug saib tug kwvtij hov kaam yuav koj los tsw kaam. Yog nwg kaam ca nwg yuav koj, yog nwg tsw kaam mas kuv has tseeb tsua koj tas, muaj Vaajtswv kws muaj txujsa nyob nwg nov kuv tej lug, kuv yuav leeg koj ua kuv tug quaspuj. Koj ca le pw kuas kaaj ntug. 14 Luv txha pw ib mos nraag Npau-a kwtaw. Thaus yuav kaaj ntug nwg sawv rov moog tsev sub txha tsw muaj tuabneeg pum,tsua qhov Npau-a tsw xaav kheev leejtwg paub tas Luv tuaj pw hov. 15 Npau-a has tsua Luv tas, muab koj lub tsho luj kws koj naav, nthuav lug tsua ntawm nuav. Luv txawm ua lawv le hov. Npau-a luj tau rau sab nplej laub tsua huv Luv lub tsho. Nwg paab tsaws tsua sau Luv xub pwg. Luv txawm kwv moog tsev. 16 Thaus nwg rov lug txug tsev nwg nam nug nwg tas, kuv tub, koj moog tau lug le caag lug. Luv pav txhua yaam kws Npau-a has hab ua tsua leej nam noog. 17 Luv has tas nwg has tsua kuv tas nwg tsw xaav kuas kuv rov lug tsev teg dawb teg nplag mas nwg txha luj tau rau sab nplej tsua kuv coj lug hab. 18 Na-aumi has tas miv nyaab, ua sab ntev koj yeej yuav paub zaaj nuav xwb tsua qhov Npau-a yuav kub sab has kuas tav nub nua.

Luv 4

Npau-a yuav Luv ua nwg quaspuj

1 Npau-a moog nyob huv lub chaw sablaaj ntawm rooj loog. Tug kwvtij kws txheeb Elimelej kawg nkaus kws Npau-a pav qha tsua Luv lawm, txawm taug kev tuaj txug hov. Npau-a txha hu has tas, yawm, lug nyob ntawm nuav. Nwg txawm lug nyob. 2 Npau-a moog hu tau kaum leej kev txwj quas laug huv moos hov tuaj nyob ntawm. 3 Thaus puab lug nyob lawm Npau-a has tsua tug kwvtij hov tas, nwgnuav Na-aumi rov qaab nraag Mau-a tebchaws lug txug huv tebchaws nuav lawm. Nwg xaav muab peb tug kwvtij Elimelej kws yog nwg tug quasyawg lub laj muag. 4 Yeej tswm nyog yuav pav qhov nuav tsua koj paub. Yog koj xaav yuav lub laj hov koj ca le taab meeg leeg tsua ib tsoom kev txwj quas laug kws nyob ntawm nuav nov has tas koj yuav yuav. Yog koj tsw yuav, koj ca le has tsua kuv paub,tsua qhov yeej to kev tsua koj yuav. Yog koj tsw yuav kuv le maav yuav. Nwg teb Npau-a tas kuv yuav yuav. 5 Npau-a txha le has tas yog koj yuav Na-aumi lub laj, koj yuav tsum yuav Na-aumi tug nyaab kws npe hu ua Luv kws yog tuabneeg Mau-a ua koj quaspuj hab, lub laj hov txha le yog tug tuag lawm tsev tuabneeg le. 6 Nwg teb Npau-a tas, yog le mas kuv tsw yuav lub laj hov lawm. Yog kuv yuav los kuv tej mivnyuas yuav tsw tau lub laj hov lug ua qub txeeg qub teg. Koj ca le yuav, kuv tsw yuav lawm. 7 Thau u cov Yixayee yuav muag vaaj muag tsev lossws yuav tso ncauj tso lug tsua ib tug puab ib txwm muaj kev ua le nuav, tug muag nwg yuav tsum hle nwg txhais khau cob tsua tug yuav. Cov Yixayee ua le nuav kuas suavdawg paub tseeb tas ob tug hov has hum lawm. 8 Yog le hov thaus tug kwvtij has tsua Npau-a tas, kuv ca tsua koj yuav, nwg txha hle nwg txhais khau cob tsua Npau-a. 9 Npau-a has tsua ib tsoom kev txwj quas laug hab tej tuabneeg kws tuaj nyob hov tas, mej suavdawg puav leej nrug paub nrug pum lawm tas Na-aumi muab taag nrho Elimelej, Maloo hab Khili-00 puab tej cuab txhaj cuab taam muag tsua kuv lawm. 10 Tsw yog le hov xwb, kuv tseem yuav Maloo tug quaspuj Luv kws yog tuabneeg Mau-a lug ua kuv quaspuj txha le yuav muaj tug tuav cov tuag lawm tej cuab txhaj cuab taam hov tsua yaav tom qaab, Luv txha muaj tub ki lug sawv Maloo cev. Nub nua thov mej suavdawg nrug paub nrug pum tej nuav. 11 Suavdawg teb zum quas zawg tas peb suavdawg pum, yog nub qaab nraag ntsws muaj le caag peb le maav nrug koj has. Cov kev txwj quas laug has tas thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua tug quaspuj kws koj yuav lug ua koj quaspuj nuav kuas lub neej zoo ib yaam le Laxee hab Le-a kws yug tau mivnyuas coob coob tsua Yakhauj. Thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj kws yog cum Efala kuas koj ua tuabneeg nplua nuj hab kuas koj lub koob meej nrov nto moo quas lug huv lub moos Pelehee. 12 Thov kuas tej mivnyuas kws Yawmsaub yuav pub tsua meb ua tsua koj tsev tuabneeg zoo ib yaam le Yuta hab Thama tug tub Pele tsev tuabneeg.

Npau-a cov xeeb ntxwv

13 Yog le hov Npau-a txha le yuav Luv ua quaspuj. Yawmsaub foom koob foom moov tsua Luv xeeb tub. Nwg yug tau ib tug tub. 14 Ib tsoom quaspuj zej zog has tsua Na-aumi tas, ua Yawmsaub tsaug tsua qhov nub nua Yawmsaub pub koj muaj ib tug xeeb ntxwv lug tuav koj lub neej hab saib koj. Thov kuas tug mivtub nuav lub koob meej nrov nto moo quas lug huv cov Yixayee. 15 Thov kuas tug mivtub nuav ua tsua koj muaj dua lub neej tshab hab ua tsua koj ua neej suv sab so moog txug nub dua koj. Tug nyaab kws yug tug mivtub nuav yeej hlub koj hab saib koj zoo dua le kws muaj xyaa leej tub. 16 Na-aumi tu tug mivtub hov zoo zoo hab zuv quas rawv nwg. 17 Tej quaspuj kws nyob ze puab tis tug mivtub hov lub npe hu ua Aunpe. Puab suavdawg has zum quas zawg tas Na-aumi muaj ib tug xeeb ntxwv lawm. Tom qaab hov Aunpe muaj ib tug tub hu ua Yixai kws yog vaaj ntxwv Tavi txwv. 18 Ntawm nuav yuav has txug Pele tej xeeb ntxwv, suav txwj le Pele lug txug Tavi. Pele tug tub yog Heloo. 19 Heloo tug tub yog Laa. Laa tug tub yog Aminata. 20 Aminata tug tub yog Naxau. Naxau tug tub yog Xaamoo. 21 Xaamoo tug tub yog Npau-a. Npau-a tug tub yog Aunpe. 22 Aunpe tug tub yog Yixai. Yixai tug tub yog Tavi.

1 Xamuyee 1

Eekhana tsev tuabneeg moog Chilau

1 Muaj ib tug yawm npe hu ua Eekhana, yog xeem Efa-i. Nwg nyob huv lub moos Lama kws nyob sau tej roob huv Efa-i tebchaws. Nwg txwv npe hu ua Yelauhaa, nwg yawm hu ua Elihu, nwg yawm koob hu ua Thauhu, nwg yog Xub cum. 2 Eekhana muaj ob tug quaspuj, ib tug npe hu ua Hana, ib tug hu ua Penina. Penina muaj mivnyuas, kuas Hana tsw muaj. 3 Eekhana naj xyoo tawm huv nwg lub moos caab tsaj moog tua xyeem tsua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus hab pe Yawmsaub peg lub moos Chilau. Hauni hab Fineha kws yog Eli ob tug tub ua pov thawj ua Yawmsaub teg num peg. 4 Txhua zag kws Eekhana tua tsaj xyeem, nwg muab tej nqaj faib tsua nwg tug quaspuj Penina hab Penina tej mivnyuas ib leeg ib co. 5 Txawm yog nwg nyam Hana heev los nwg tsuas faib ib co tsua Hana xwb, tsua qhov Yawmsaub tsw pub Hana muaj taug mivnyuas. 6 Penina kws nrug Hana sws tw ua neej pheej zwg Hana hab rhuav Hana ntsej muag, tsua qhov Yawmsaub tsw pub Hana muaj taug mivnyuas. 7 Ob tug pheej ua le nuav ib xyoos dhau ib xyoos. Thaus suavdawg moog peg Yawmsaub lub tsev, Penina pheej zwg ua Hana chim heev hab quaj lab muag quas khav tsw noj ib pluag mov hlo le. 8 Eekhana kws yog quasyawg pheej lug nug Hana tas, koj pheej quaj ua tug tsw, ua caag koj tsw noj mov, ua caag koj yuav chim ua luaj le kos. Koj tau kuv zoo tsw cuag le koj muaj kaum leej tub lov.

Hana hab Eli

9,10 Thaus puab moog nyob huv lub moos Chilau muaj ib zag thaus suavdawg noj mov ntawm Yawmsaub lub tsev taag, Hana txawm sawv quas ntsug, Hana lwj sab heev nwg quaj nca dhuj quas dhev thov Yawmsaub. Thaus hov tug pov thawj Eli nyob quas tsawg ntawm lub qhov rooj tsev pe Yawmsaub ib saab lawv le nwg ib txwm nyob. 11 Hana cog lug tsua Vaajtswv tas, Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, thov koj tsaa muag saib koj tug ntxhais qhev. Thov koj tsaa muag saib kuv tej kev lwj sab, thov koj hlub kuv, thov koj ncu ntsoov kuv. Yog koj pub kuv muaj tub, kuv thov cog lug tsua koj tas kuv yuav muab tug mivtub nuav ua koj tug moog taag nwg swm neej, hab kuv yuav tsw chais tsw txav nwg tej plaub hau ib zag le. 12 Hana thov Yawmsaub ntev heev, Eli saib ntsoov Hana qhov ncauj. 13 Hana thov Vaajtswv huv nruab sab, nwg daim tawv ncauj ua zug kuj kais, kuas nwg tsw has nrov. Eli xaav tas Hana qaug cawv. 14 Eli txha has tsua Hana tas, koj tseem yuav qaug cawv le kos moog txug thaus twg hab, ca le tseg cawv tsw xob haus los maj. 15 Hana teb tas tsw yog kuv qaug cawv, kuv tub tsw tau haus cawv mab, kuv lwj sab heev kuv pav kuv tej kev lwj sab tsua Yawmsaub noog xwb, tsw yog kuv qaug cawv. 16 Koj tsw xob xaav tas kuv yog ib tug nam quaspuj tsw tswm txaj. Kuv thov Vaajtswv le nuav tub yog vem kuv lwj sab heev. 17 Eli has tas thov kuas koj tau rov moog nyob kaaj sab quas lug huv tsev, thov cov Yixayee tug Vaajtswv pub tsua koj lawv le koj thov nwg. 18 Hana has tsua Eli tas, thov koj khuv leej kuv lauj. Hana has le hov taag tes nwg txawm moog noj mov, nwg tsw lwj sab 1 awm.

Yug Xamuyee

19 Thaus kaaj ntug quas txoog Eekhana puab tsev tuabneeg sawv ntxuv lug pe Yawmsaub, tes puab rov moog nraag puab lub moos Lama lawm. Eekhana nrug Hana pw, hab Yawmsaub ua lawv le tej lug kws Hana thov. 20 Tes Hana txawm xeeb tub, nwg yug tau ib tug mivtub, nwg muab tis npe hu ua Xamuyee, vem yog nwg thov tug mivtub nuav ntawm Yawmsaub lug. 21 Tom qaab hov rov txwm xyoo Eekhana hab nwg quaspuj tub se rov moog peg lub moos Chilau es moog tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub hab xyeem tej kws nwg tub cog lug tsua Yawmsaub lawm. 22 Kuas zag nuav Hana tsw nrug puab moog. Nwg has tsua Eekhana tas, kuv yuav tog txug thaus kuv tug mivtub tseg taug mig tsaiv, kuv le maav coj nwg moog peg Yawmsaub lub tsev, es yuav ca nwg nyob peg moog ib swm le. 23 Eekhana teb tas koj ca le ua lawv le koj pum zoo ua mag. Koj nyob huv tsev moog txug nub kws tug mivtub tso taug mig lawm koj le maav coj nwg moog los tau. Thov Yawmsaub ua kuas muaj lawv le koj cog lug tseg. Hana txawm nyob huv tsev tu nwg tug mivtub. 24 Thaus tug mivtub tso taug mig lawm, Hana coj nwg moog peg lub moos Chilau. Hana caab ib tug txwv nyuj noob nyoog muaj peb xyoos hab coj kaum kiluv moov mog hab ib naab kua txwv maab xwv moog. Txawm yog tug mivtub tseem yau los nwg ca le coj tug mivtub moog peg Yawmsaub lub tsev huv lub moos Chilau. 25 Thaus puab tua tug txwv nyuj hov xyeem taag puab coj tug mivtub moog tsua Eli. 26 Hana has tsua Eli tas, yawm hlub, koj ncu tau kuv los tsw tau. Kuv yog tug kws thau koj pum tuaj sawv ntawm nuav thov Yawmsaub ntaag. 27 Kuv thov Yawmsaub pub kuas kuv muaj tug mivtub nuav, mas Yawmsaub pub kuv muaj tub lawv le kws kuv thov ntaag. 28 Kuv muab tug mivtub nuav pub tsua Yawmsaub ca nwg ua Yawmsaub tug tuabneeg moog taag nwg swm neej le. Tes puab txawm pe Yawmsaub hov ntawm.

1 Xamuyee 2

Hana ua Vaajtswv tsaug

1 Hana has Vaajtswv tas, Yawmsaub ua tsua kuv xyiv faab kawg le. Kuv zoo sab kawg le, tsua qhov Yawmsaub tsaa kuv cai. Kuv luag kuv tej yeeb ncuab. Kuv xyiv faab kawg le tub yog vem Vaajtswv paab kuv. 2 Tsw muaj leejtwg zoo cuag le Yawmsaub, yeej tsw muaj leejtwg zoo le nwg, tsw muaj leejtwg tsom kwm tau peb suavdawg yaam le Vaajtswv. 3 Tsw xob pheej has tej nam lu lug muab hlub quas tsawv, ca le tseg tsw xob has lug khaav theeb. Vaajtswv Yawmsaub paub huvsw, nwg yuav tshuaj txhua yaam kws suavdawg ua. 4 Cov tub rog kws muaj zug puab tej neev nti tub luv ntho lawm, huas cov tuabneeg qaug zug muaj zug tuaj. 5 Tug kws tau noj tsau tsua tawm moog ua zug noj, huas tug tshaib plaab tsw tshaib lawm. Tug quaspuj kws ib txwm tsw xeeb tub nwg tub yug tau xyaa leej dag, huas tug quaspuj kws muaj mivnyuas coob nwg txawm tsua tsw tshuav ib tug mivnyuas le. 6 Yawmsaub yog tug kws txuv hab pub tau txujsa. Nwg xaa tuabneeg moog nyob tub tuag teb hab coj puab rov qaab lug dua. 7 Yawmsaub ua tsua tuabneeg ib txha txom nyem quas ntsuav hab ua tsua ib txha nplua nuj. Muaj ib txha nwg muab txu ua cov yau, muaj ib txha nwg muab tsaa ua cov luj. 8 Nwg tsaa tej tuabneeg pluag sawv tseeg tawm huv tej moov aav lug, hab tsaa tej tuabneeg txom nyem sawv tseeg tawm huv tej kev txom nyem lug. Nwg txhawb kuas puab tau nrug num tswv sws txwg hab pub puab tau koob meej. Tug neej txheem lub nplajteb yog nwg tug. Nwg tswm lub nplajteb tsua sau hauv neej. 9 Nwg tsom kwm nwg tej tuabneeg kws ua ncaaj ua nceeg, huas cov tuabneeg phem pluj tsua huv ntuj tsaus. Tuabneeg tug zug yeej paab tsw tau kuas tuabneeg kov yeej. 10 Yawmsaub tej yeeb ncuab yuav puam tsuaj moog. Nwg ua xub nroo quas ntwg sau nruab ntug lug tawm tsaam puab. Yawmsaub yuav tshuaj hab rau txem tsua txhua tsaav tuabneeg huv nplajteb. Yawmsaub yuav pub fwjchim luj tsua nwg tug vaaj ntxwv, nwg yuav kuas nwg tug vaaj ntxwv kws nwg tsaa kov yeej yeeb ncuab txhua leej huvsw. 11 Tes Eekhana rov moog tsev tsua nraag lub moos Lama. Nwg tseg tug mivtub Xamuyee nyob huv lub moos Chilau. Pov thawj Eli qha tug mivtub hov ua Yawmsaub tej num.

Eli cov tub

12 Eli ob tug tub tsw xyum tswm txaj. Ob tug tsw quav ntsej tej kws Yawmsaub has, 13 hab tsw coj cai lawv le txuj cai kws muab tsua cov pov thawj coj, hab ca le yuav tej kws tsw muaj cai yuav. Thaus muaj ib tug pejxeem twg caab tsaj tuaj tua xyeem tes tug pov thawj txawm kuas tug tub qhe kwv ib raab muv ncau peb ceg tuaj ntawm yag nqaj. Thaus tseem hau tsw tau sav, 14 nwg muab muv nkaug sai sai tsua huv yag nqaj, mas yog chob tau npaum le caag tes tej hov puav leej yog pov thawj le feem. Puab ua le nuav tsua cov Yixayee txhua tug kws caab tsaj tuaj tua xyeem huv lub moos Chilau. 15 Tsw taag le hov xwb, thaus luas tseem tsw tau hlais roj coj moog hlawv, tug pov thawj kuj khaiv tug tub qhe tuaj has tsua tug kws yuav muab tej hov xyeem tas, kuv tuaj coj ib co nqaj moog tsua tug pov thawj txeeb rog noj nua, nwg tsw yuav nqaj hau, nwg yuav yuav nqaj nyoog xwb. 16 Yog tug quasyawg kws yuav muab tej hov xyeem has tas tog kuv xub muab tej roj coj moog hlawv taag lawv le kevcai tsaiv koj le maav coj tej nqaj kws koj xaav yuav moog, tug pov thawj tug tub qhe kuj teb tas tsw tau, koj ca le muab tsua kuv taamswm nuav. Yog koj tsw kaam muab los kuv yuav ca le coj moog. 17 Yawmsaub pum tas Ell ob tug tub ua txhum luj kawg le, vem ob tug saib tsw taug tej hov txhua chaw kws luas yuav muab pub tsua Yawmsaub.

Xamuyee nyob huv lub moos Chilau

18 Tug mivtub Xamuyee ua Yawmsaub tej num. Nwg naav lub tsho pov thawj ntaub maag. 19 Txhua xyoo kws nwg nam nwg txwv coj tsaj moog tua xyeem tsua Vaajtswv mas nwg nam naj xyoo xaws ib lub tsho coj moog tsua nwg. 20 Eli naj zag foom koob foom moov tsua Eekhana hab Hana. Eli foom moov tsua Eekhana tas, thov Yawmsaub pub kuas koj tug quaspuj nuav muaj koj le mivnyuas coob lug sawv tug tub kws koj tub muab pub tsua Yawmsaub lawm chaw. Tes Eekhana puab le maav rov moog tsev. 21 Yawmsaub foom koob foom moov tsua Hana rov muaj peb tug tub hab ob tug ntxhais. Tug mivtub Xamuyee hlub quas zug hab pheej ua Yawmsaub teg num.

Eli hab nwg cov tub

22 Eli laug laug lawm, nwg nov tej kws nwg ob tug tub ua txhum tsua cov Yixayee huvsw, hab paub zaaj kws nwg ob tug tub moog deev tej quaspuj kws ua num ib ncig ntawm Vaajtswv lub tsev ntaub sws ntswb lub qhov rooj. 23 Nwg txha has nwg ob tug tub tas, ua caag meb ua le nuav, suavdawg puav leej pav meb tej kev phem tsua kuv noog. 24 Ob tug mivtub, meb ca le tseg tsw xob ua phem lawm mag. Qhov phem kws meb ua mas Yawmsaub haiv tuabneeg pav ntshu quas nrooj tsua nplaj tog qaum peg txhua nrho le. 25 Yog tuabneeg ua txhum tsua tuabneeg xwb tej zag Vaajtswv yuav paab tu tsua ob tug, kuas yog tuabneeg ua txhum tsua Yawmsaub leejtwg yuav thov tau. Kuas Eli ob tug tub tsw noog Eli has, tsua qhov Yawmsaub tub npaaj sab tas nwg yuav tua Eli ob tug tub pov tseg. 26 Tug mivtub Xamuyee hlub, nwg ua hum Yawmsaub sab hab suavdawg puav leej nyam nwg.

Has ua ntej txug Eli ceg lub txem

27 Muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag Eli mas nwg qha Yawmsaub tej lug tsua Eli tas, thaus koj yawm koob Aloo hab nwg tsev tuabneeg tseem ua vaaj ntxwv lyi qhev, kuv lug tshwm tsua nwg pum kuv. 28 Kuv xaiv nwg tsev tuabneeg tawm huv txhua xeem Yixayee lug ca ua kuv cov pov thawj ua num ntawm kuv lub thaaj hab hlawv tej moov tshuaj tsw-qaab hab naav lub tsho pov thawj tuaj cuag kuv. Kuv pub puab muaj feem yuav tej kws luas coj tuaj hlawv xyeem sau kuv lub thaaj ib txha. 29 Vem le caag koj ua sab hlub hab xaav tau tej kws luas coj tuaj xyeem hab tej kws puab zoo sab coj tuaj xyeem puab. Eli ua caag koj muab koj ob tug tub saib hlub dua le koj saib kuv, koj ca koj ob tug tub muab tej nqaj tsaj zoo kawg nkaus kws suavdawg coj tuaj hlawv xyeem tsua kuv lug txaav kuas koj ob tug tub rog rog le. 30 Kuv yog cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub, thau u kuv tub cog lug tseg lawm tas koj xeem hab koj tej xeeb ntxwv yuav ua pov thawj ua kuv teg num moog ib txhws. Kuas nwgnuav kuv tsw kheev mej ua dua lawm. Tug twg fwm kuv, kuv yuav ua tsua tug hov tau ntsej muag xwb. Tug twg ua saib tsw taug kuv, kuv yuav thuaj tug hov. 31 Nwgnuav tub txug lub swmhawm kws kuv yuav tua koj xeem hab koj tej tuabneeg hluas pov tseg lawm, koj tsev tuabneeg yuav tsw muaj ib tug quasyawg kws txujsa yuav ntev nrug luas nyob txug thaus laug. 32 Koj yuav khib yuav ntshaw tej koob moov kws kuv foom tsua lwm tug Yixayee, yuav mob koj sab tej nam zaaj. Koj tsev tuabneeg yuav tsw muaj ib tug sav ntev nrug luas nyob txug thaus laug le. 33 Kuas kuv yuav tseg koj caaj ceg ib tug ua neej nyob, nwg yuav ua pov thawj ua kuv t&g num, kuas koj qhov muag yuav tsw pum kev mas yuav nyob tu sab quas nrho. Koj tej xeeb ntxwv txhua leej yuav tuag nyoog tsua thaus kws saamswm muaj zug. 34 Thaus koj ob tug tub Hauni hab Fineha tuag kag tsua tuab nub koj yuav paub tas kuv tej lug muaj tseeb tag. 35 Kuv yuav xaiv ib tug pov thawj kws ua ncaaj lug ua kuv teg num lawv le kuv kuas nwg ua. Kuv yuav pub kuas nwg pheej muaj tub ki lug ua num ntawm tug vaaj ntxwv kws kuv xaiv ca lub xub ndag moog le. 36 Koj tej tub ki kws tshuav nyob yuav tsum moog thov nyaj txag hab mov noj ntawm tug pov thawj hov. Puab yuav tsaa suab thov tsw tu tas ca puab moog paab cov pov thawj ua num puab txha tau mov noj.

1 Xamuyee 3

Vaajtswv hu Xamuyee

1 Eli qha tug mivtub Xamuyee ua Yawmsaub tej num. Ntu hov Yawmsaub tsw tshua has lug tuaj qha tuabneeg pes tsawg, hab nwg tsw ua tsua leejtwg ua yug quas toog pum daabtsw ntau. 2 Nwgnuav Eli tub laug laug qhov muag tsw pum kev lawm. Muaj ib mos Eli pw huv txaaj, 3 Xamuyee pw huv Vaajtswv lub tsev ze ntawm lub chaw kws tso lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug. Lub teeb xyaa ndiv tseem cig laam quas lug tsw tau kaaj ntug, 4 Yawmsaub hu Xamuyee. Xamuyee teb tas daabtsw os. 5 Nwg txawm dha quas loo moog nug Eli tas, yawm, koj hu kuv los. Kuv nyob ntawm nuav os. Kuas Eli teb tas mivtub, kuv tsw tau hu koj es, ca le rov moog pw mag. Xamuyee txawm rov moog pw. 6,7 Yawmsaub rov hu Xamuyee dua. Xamuyee tseem tsw tau paub tas yog Yawmsaub hu nwg, tsua qhov Yawmsaub yeej tsw tau lug hu nwg ib zag le. Xamuyee txawm sawv rov moog tsua ntawm Eli. Nwg moog nug tas, yawm, koj hu kuv los. Kuv nyob ntawm nuav os. Kuas Eli teb tas, mivtub, kuv tsw tau hu koj es, koj ca le rov moog pw mag. 8 Yawmsaub hu Xamuyee zag peb. Xamuyee rov sawv moog cuag Eli, mas nug tas yawm, koj hu kuv los. Kuv nyob ntawm nuav os. Thaus hov Eli paub tas yog Yawmsaub hu Xamuyee. 9 Eli txha has tsua Xamuyee tas, koj rov moog pw mag. Yog koj rov nov leejtwg hu koj dua koj ca le teb tas Yawmsaub, koj muaj lug daabtsw, thov koj ca le has, koj tug tub qhe saamswm tig ntsej tog noog koj tej lug. Xamuyee txawm rov moog pw. 10 Yawmsaub lug sawv hov hab rov hu dua le nwg hu ob peb zag lawm tas Xamuyee, Xamuyee. Xamuyee teb tas koj muaj lug daabtsw thov koj ca le has, koj tug tub qhe saamswm tig ntsej tog noog koj tej lug. 11 Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, kuv yuav ua ib yaam daabtsw tsua cov Yixayee, txhua leej kws nov zaaj nuav yuav ntshai heev. 12 Nub hov kuv yuav rau txem tsua Eli tsev tuabneeg lawv le kuv tej lug ntawm hauv paug moog nto ntsws. 13 Kuv tub qha tsua Eli lawm tas kuv yuav rau txem tsua nwg tsev tuabneeg moog ib txhws, tsua qhov nwg ob tug tub has lug saib tsw taug kuv. Eli yeej paub tej kws ob tug ua nuav, kuas nwg tsw txwv nwg ob tug tub. 14 Kuv qha tseeb tsua Eli tsev tuabneeg paub tas tsw muaj ib yaam daabtsw daws tau puab dim tej kev txhum luj hov hlo le tsw has tej tsaj kws tua hlawv los yog, tej hov txhua chaw pub los yog, daws tsw tau le. 15 Xamuyee txawm pw tuab ywv moog txug kaaj ntug nwg le maav qheb lub qhov rooj tsev pe Yawmsaub. Nwg tsw muaj cuab kaav qha zaaj kws Vaajtswv has tsua nwg tsua Eli paub. 16 Eli hu nwg tas, mivtub Xamuyee. Xamuyee teb tas daabtsw os. 17 Eli nug tas Yawmsaub has le caag tsua koj, koj ca le pav tsua kuv noog tsw xob npog ib lus tseg le. Yog koj npog, koj tsw qha huvsw tsua kuv, Vaajtswv yuav rau txem nyaav heev tsua koj. 18 Xamuyee txha le pav txhua lu huvsw tsua Eli noog, nwg tsw npog ib lus tseg le. Eli has tas nwg yog Yawmsaub nwg yeej yuav ua lawv le nwg pum zoo. 19 Xamuyee kuj hlub tuaj, Yawmsaub nrug nraim Xamuyee hab ua kuas muaj lawv le ib puas tsaav yaam kws Xamuyee has. 20 Mas cov Yixayee thoob plhawv tebchaws suavdawg puav leej paub tas Xamuyee yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug. 21 Yawmsaub tseem pheej lug tshwm tsua huv lub moos Chilau hab. Lub moos hov yog lub kws Yawmsaub lug tshwm tsua Xamuyee hab has lug tsua nwg. Thaus Xamuyee qha cov Yixayee mas puab puav leej noog nwg lug.

1 Xamuyee 4

Cov Falixatee txeeb Vaajtswv lub swb xaab

1 Lub swmhawm hov cov Falixatee txhwj tub rog tuaj ua rog tsua cov Yixayee. Cov Yixayee txha sawv kev moog tiv puab. Cov Yixayee ua chaw ua rog tsua ntawm Enpee-exaw. Cov Fai ixatee ua chaw ua rog tsua ntawm Afej. 2 Cov Falixatee xub tua tuaj mas ob tog sws ntaus sws tua heev. Puab tua yeej cov Yixayee, cov Yixayee tuag plaub txheeb leej tsua huv tshaav rog. 3 Thaus cov Yixayee kws tsw tuag tswv lug txug huv puab lub chaw puab cov thawj txawm has tas ua caag nub nua Yawmsaub yuav ca cov Falixatee tua yeej peb, peb ca le moog kwv Yawmsaub lub swb xaab tom Chilau tuaj, Yawmsaub txha le tuaj peb tog hab paab kuas peb dim yeeb ncuab txhais teg. 4 Puab txha khaiv tuabneeg moog tom lub moos Chilau, moog kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug tuaj. Lub swb xaab hov yog pev txug Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub zwm txwv kws tswm txaj ci quas nplaag. Eli ob tug tub Hauni hab Fineha nrug cov tuabneeg kws kwv lub swb xaab ua ke tuaj. 5 Thaus puab kwv lub swb xaab tuaj txug, cov Yixayee pw suab nrov ntshu quas nrooj ua nplajteb zug quas kais. 6 Thaus cov Falixatee nov suab qw ntshu quas nrooj puab sws thaam tas suavdawg noog saib muaj suab qw nrov ntshu quas nrooj huv cov Heplais lub chaw tuaj, puab ua daabtsw. Thaus cov Falixatee paub tas luas kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug tuaj txug huv cov Heplais lub chaw lawm, 7 cov Falixatee ntshai, puab sws thaam tas tim tswv tuaj paab puab lawm lauj. Peb yeej yuav swb puab ntaag lauj. Peb tsw tau pum muaj ib zag xwm zoo le nuav le. 8 Leejtwg yuav cawm tau peb dim tej tim tswv kws muaj fwjchim luj hov. Tej tim tswv hov tub yog tej kws tua cov lyi nraag taj ntuj nraag cis dos. 9 Peb ib tsoom Falixatee ca le ua sab tuab kawgkag tiv tua tag tsw xob thim. Yog peb tsw tua tag peb yuav poob ua cov Heplais qhev ib yaam le puab poob ua peb cev qhev lawm. Kawgkag tiv tua tag tsw xob thim. 10 Mas cov Faiixatee txha tua heev heev ua cov Yixayee swb hlo nyag taug nyag tswv rov qaab moog nyob nyag vaaj nyag tsev. Cov Yixayee tej tub rog raug luas tua tuag peb vaam leej. 11 Luas txeeb tau lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug lawm. Eli ob tug tub Hauni hab Fineha kuj tuag tsua huv tshaav rog.

Eli tuag

12 Tuab nub hov muaj ib tug yawm yog xeem Npeyami dha tom tshaav rog lug txug huv lub moos Chilau, nwg tub muab rwg tsho dua nduag hab tsuab aav nphoo tsua sau taubhau, vem nwg tsw zoo sab le. 13 Eli nyob sau rooj ntawm ntug kev tog saib xub ke quas ntsoov, nwg txhawj lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug heev. Tug xaa xuv hov lug has tsua cov huv moos paub tej xwm hov tes suavdawg poob sab heev hab qw zum quas zawg. 14 Thaus Eli nov suavdawg qw zum quas zawg nwg nug tas suavdawg qw daabtsw. Tug yawm kws xaa xuv lug dha lug has tsua Eli. 15 Thaus hov Eli noob nyoog muaj cuaj caug yim xyoo lawm, nwg qhov muag tsw pum kev le. 16 Tug yawm kws xaa xuv lug has tsua Eli tas, nub nua kuv tswv dim tom tshaav rog lug txug ntawm nuav. Eli nug nwg tas, mivtub, muaj xwm daabtsw tom. 17 Nwg teb Eli tas, cov Yixayee tawg tswv taag. Peb tog swb hlo tsua cov Falixatee lawm, koj ob tug tub flauni hab Fineha puav leej raug luas tua tuag, luas txeeb tau lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug coj lawm hab. 18 Thaus tug xaa xuv has txug Vaajtswv lub swb xaab Eli txawm ntxeev hlo sau lub rooj tsua tom qaab tsua ntawm rooj vaag ib saab tes cej daab luv ntho tuag lawm, tsua qhov nwg tub laug heev hab nwg rog heev. Nwg ua thawj coj cov Yixayee tau plaub caug xyoo.

Fineha tug quaspuj tuag

19 Eli tug nyaab Fineha muaj ib plaab mivnyuas, tub yuav txug caij yug. Thaus nwg nov tas luas txeeb tau lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug coj lawm hab nov tas nwg txwv yawg poob rooj tuag hab nwg tug quasyawg tuag tsua huv tshaav rog lawm, tes taamswm hov nwg txawm ua mob teb heev yug pes kag mivnyuas. 20 Thaus nwg saamswm yuav tu sav cov quaspuj kws tuaj paab nwg has tsua nwg tas, tuav sav tag os mag, koj tub tau ib tug mivtub lawm. Kuas nwg tsw noog hab tsw teb ib lus le. 21 Nwg tis tug mivtub npe hu ua Ikhanpau (txhais tas fwjchim tawm lawm). Nwg has tas Vaajtswv tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab tub pluj huv cov Yixayee moog lawm. Nwg has le nuav tub yog nwg has txug lub swb xaab kws luas txeeb tau coj lawm hab has txug nwg txwv yawg hab nwg tug quasyawg kws tuag lawm. 22 Nwg has tas Vaajtswv tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab pluj huv cov Yixayee moog lawm, tsua qhov luas txeeb tau lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug coj lawm.

1 Xamuyee 5

Vaajtswv lub swb xaab nyob huv Falixatee teb

1 Thaus cov Falixatee txeeb tau Vaajtswv lub swb xaab mas puab coj hov ntawm Enpee-exaw moog txug lub moos Axathau. 2 Tes cov Falixatee coj Vaajtswv lub swb xaab moog ca tsua huv lub tsev daab Takoo, muab txawb tsua ntawm tug txoov daab Takoo ib saab. 3 Taagkig sawv ntxuv cov tuabneeg huv lub moos Axathau pum tug txoov daab Takoo qaug tsua huv peg teb ntawm Vaajtswv lub swb xaab ib saab, tes puab suavdawg tsua muab tsaa txawb tsua qhov qub chaw. A Taagkig tom qaab puab suavdawg kuj pum tug txoov daab Takoo qaug tsua huv peg teb ntawm Vaajtswv lub swb xaab ib saab, mas lub taubhau hab ob txhais teg kuj luv tu taag tsua ntawm paws rooj, tshuav tuab lub cev xwb. 5 Vem le nuav mas cov pov thawj kws teev daab Takoo huv lub moos Axathau hab cov tuabneeg kws moog tsua huv lub tsev daab txha le tsw tsuj lub paws rooj tsev daab hov lug txug naj nub nwgnuav. 6 Yawmsaub teem txem nyaav heev tsua cov pejxeem huv moos Axathau hab ua kuas puab ntshai heev. Yawmsaub nplawm puab ua kuas puab cov huv moos hab ib cheeb tsaam hov mob ua faaj huvsw. 7 Thaus cov tuabneeg huv moos Axathau pum tej xwm hov puab suavdawg has tas tsw xob ca cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab nyob huv peb, tsua qhov Vaajtswv teem txem nyaav heev tsua peb hab peb tug daab Takoo. 8 Tes puab txawm tso tuabneeg moog hu Falixatee tswb tug vaaj ntxwv tuaj sablaaj, mas puab has tas peb yuav ua le caag tsua cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab. Puab suavdawg teb tas ca peb coj cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab moog ca tsua huv lub moos Ka. Tes cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab txha le moog nyob tsua huv lub moos Ka. 9 Kuas thaus puab suavdawg coj lub swb xaab moog tsua huv lub moos hov lawm tes Yawmsaub kuj teem txem lub moos hov, ua tsua puab ntxhuv kawg le. Yawmsaub nplawm lub moos hov cov hlub cov yau huvsw, puab txhua tug mob faaj huvsw le. 10 Tes puab txawm xaa Vaajtswv lub swb xaab moog tsua huv lub moos Ekhoo. Thaus Vaajtswv lub swb xaab lug txug huv lub moos Ekhoo tes cov tuabneeg huv lub moos hov qw qw has tas, puab coj cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab tuaj tua peb cov pejxeem pov tseg xwb. 11 Tes puab txha tso tuabneeg moog hu Faiixatee cov vaaj ntxwv huvsw tuaj , mas has tsua puab tas, ca le xaa cov Yixayee tug Vaajtswv lub swb xaab tawm moog xaa rov moog tsua lub qub chaw, es sub lub swb xaab hov txha le tsw tua peb hab peb cov pejxeem. Muaj kev ntxhuv heev thoob plhawv lub moos hov, vem tas Vaajtswv teem puab lub txem nyaav kawg le. 12 Cov kws tsw tuag kuj mob ua faaj mas cov tuabneeg huv lub moos hov suavdawg quaj thov puab tej daab paab.

1 Xamuyee 6

Cov Falixatee xaa Vaajtswv lub swb xaab

1 Yawmsaub lub swb xaab nyob huv Falixatee tebchaws tau xyaa lub hlis, 2 tes cov Falixatee txawm hu cov thawj kws coj daab qhuas hab cov txwv neeb hab cov kws muaj daab leej nkaub tuaj, mas has tsua puab tas, peb yuav ua le caag tsua Vaajtswv lub swb xaab txha zoo. Thov has tsua peb saib yuav muab daabtsw xaa Vaajtswv lub swb xaab rov moog tsua lub qub chaw. 3 Puab suavdawg teb tas yog mej suavdawg yuav xaa Vaajtswv lub swb xaab rov moog, mas tsw xob xaa do quas cuas moog. Ua le caag los yuav tau xaa tej hov txhua chaw kws ntxuav kev txhum nrug moog hab, mas mej suavdawg tej mob yuav zoo hab mej yuav paub tas yog tim le caag Vaajtswv txha pheej teem txem tsua mej. 4 Cov pejxeem nug tas yuav npaaj daabtsw xaa moog ntxuav kev txhum. Cov kws coj daab teb has tas yuav tswb lub faaj kub hab tswb tug tsuag kub ua npaum le kws Falixatee cov vaaj ntxwv, vem tas tuab cov mob hov kis tsua mej suavdawg hab mej tswb tug vaaj ntxwv huvsw. 5 Mas mej yuav ua tswb lub zoo le mej cov faaj hab ua cov tsuag kws txom faav mej lub tebchaws, hab suavdawg yuav tsum qhuas cov Yixayee tug Vaajtswv, mas tej zag nwg yuav tseg tsw teem txem tsua mej suavdawg hab mej tej daab hab mej lub tebchaws. 6 Ua caag mej yuav ua sab tawv ua luaj, ua tawv cuag nkaus le cov lyi hab puab tug vaaj ntxwv tau ua sab tawv ntaag, es thaus Vaajtswv ua xwm txheej lug tiv puab suavdawg puab txha yuav tsum tso cov pejxeem moog los tsw yog. 7 Mej ca le npaaj ib lub tsheb nyuj hab ib nkawg maum nyuj kws tsw tau hai dua tsheb le, es muab ob tug maum nyuj lug tis tsua lub tsheb huas muab ob tug mivnyuas cais moog ca tom nkuaj. 8 Mas muab Vaajtswv lub swb xaab lug tso tsua sau lub tsheb nyuj, hab muab cov tsuag kub hab cov faaj kub kws mej ua moog ntxuav kev txhum hov tso tsua huv ib lub swb xaab mas muab tso tsua ntawm Vaajtswv lub swb xaab ib saab, es tso ob tug maum nyuj moog. 9 Mas tog saib yog nyuj taug kev moog txug huv lub moos Npe-cheme tes kuj yog cov Yixayee tug tim tswv tso tej kev txhawj xeeb kws luj kawg nuav lug tsua peb, huas yog nyuj tsw hai tsheb moog le hov tes peb yuav paub tas tsw yog nwg ua tsua peb raug mob phem le hov, yog peb laam raug mob tawm thawj xwb. 10 Tes cov tuabneeg hov kuj ua lawv le puab has, muab ib nkawm maum nyuj lug tis tsua lub tsheb huas muab ob tug mivnyuas nyuj kaw ca huv nkuaj, 11 hab puab muab Vaajtswv lub swb xaab hab puab lub swb xaab kws rau cov tsuag kub hab cov faaj kub tso ua ke tsua sau lub tsheb nyuj. 12 Tes ob tug maum nyuj ca le taug kev ncaaj quas nraim moog tsua lub moos Npe-cheme nqov qos qawg taug txuj nam kev luj moog, tsw moog tsua saab phem los saab xws le. Falixatee tswb tug vaaj ntxwv kuj lawv qaab saib moog txug lub moos Npe-cheme nrwm teb. 13 Mas cov tuabneeg huv lub moos Npe-cheme saamswm hlais mog huv lub kwj haa, mas thaus puab tsaa muag saib pum Vaajtswv lub swb xaab puab kuj zoo sab heev. 14 Lub tsheb nyuj txawm lug tsua huv Yauxua kws nyob huv moos Npe-cheme daim teb tes txawm lug nreg tsua ntawm lub nam pob zeb luj luj. Tes puab txawm muab lub tsheb nyuj phua ua tawg, es muab nkawm maum nyuj hov hlawv xyeem tsua Yawmsaub. 15 Cov Levi yog cov kws txu Vaajtswv lub swb xaab sau tsheb nyuj hab txu lub swb xaab kws muaj tsuag kub hab faaj kub lug tso tsua sau lub pob zeb luj luj hov. Mas nub hov cov tuabneeg huv Npe-cheme kuj hlawv hov txhua chaw xyeem tsua Yawmsaub, muab ib txha xyeem xwb tsw hlawv. 16 Thaus Falixatee tswb tug vaaj ntxwv pum le hov lawm, tes puab txawm rov qaab moog tsua huv lub moos Ekhoo lawm. 17 Cov Falixatee xaa tswb lub faaj kub moog tsua Yawmsaub es daws puab kev txhum, tswb lub faaj hov yog daws tswb lub moos le txem. Yog lub moos Axathau hab lub moos Kaxa hab lub moos Akheloo hab lub moos Ka hab lub moos Ekhoo. 18 Cov tsuag kub hov kuj muab daws Falixatee tswb tug vaaj ntxwv cov moos lub txem, tsw has cov moos kws muaj ntsaa loog hab cov zog kws tsw muaj los daws suavdawg le. Lub pob zeb luj luj kws cov Yixayee muab Vaajtswv lub swb xaab txu ca tsua sau kuj nyob huv Yauxua kws nyob huv moos Npe-cheme daim teb lug txug naj nub nwgnuav tsua suavdawg ncu ntsoov tas tub muaj zaaj xwm hov tag tag le. 19 Yawmsaub tua xyaa caum leej kws nyob huv Npe-cheme vem yog puab xauj saib Vaajtswv lub swb xaab. Mas cov pejxeem kuj quaj heev vem Yawmsaub tua cov pejxeem tuag coob kawg le.

Vaajtswv lub swb xaab nyob ntawm Khi1iya-ye-a1ee

20 Cov tuabneeg huv Npe-cheme has tas leejtwg yuav sawv tau tsua ntawm Yawmsaub kws yog tug Vaajtswv dawb huv nuav lub xub ndag, peb yuav xaa nwg moog tsua hov twg es nwg txha tsw nrug peb nyob ntawm nuav. 21 Ua le hov tes puab txha tso tuabneeg moog has tsua lub moos Khi1iya-ye-alee tas, cov Falixatee tub thim Vaajtswv lub swb xaab rov lug lawm, es thov nqeg tuaj coj Vaajtswv lub swb xaab moog nrug mej nyob.

1 Xamuyee 7

1 Cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Khi1iya-ye-a1ee tuaj kwv Vaaj I tswv lub swb xaab lug tso tsua huv Anpinata lub tsev kws nyob sau ncov roob. Puab tsaa Anpinata tug tub Ele-axa ua tug saib lub swb xaab.

Xamuyee kaav cov Yixayee

2 Vaajtswv lub swb xaab nyob huv lub moos Khi1iya-ye-alee tau neeg nkaum xyoo, lub swmhawm hov cov Yixayee quaj qw tsaa ncauj thov Yawmsaub paab. 3 Xamuyee txha has tsua cov Yixayee tas, yog mej yuav rov muab sab npuab Yawmsaub tag tag, mej yuav tsum tso plhuav lwm haiv tuabneeg tej daab qhuas hab tej nam puj txoov daab Athaule pov tseg. Mej yuav tsum muab mej lub cev lub sab huvsw pub tsua Yawmsaub ua Yawmsaub tug, hab pe Yawmsaub tuab leeg xwb, Yawmsaub txha le paab kuas mej dim huv cov Falixatee txhais teg. h Tes cov Yixayee txha tsoo tej nam txoov daab Npa-aa hab txoov daab Athaule pov tseg, puab lug pe Yawmsaub tuab leeg xwb. 5 Xamuyee kuas cov Yixayee suavdawg moog loos tsua huv lub moos Mixapa. Nwg has tsua puab tas, kuv yuav thov Yawmsaub huv lub moos hov paab mej. 6 Cov Yixayee suavdawg txha tuaj loos tsua huv lub moos Mixapa. Puab nqaa dej tuaj laub pub tsua Yawmsaub lawv le kevcai hab yoo mov ib nub tsaus ntuj. Puab leeg tsua Yawmsaub tas puab ua txhum tsua Yawmsaub. Xamuyee pheej tu cov Yixayee le plaub huv lub moos Mixapa. 7 Thaus cov Falixatee nov xuv tas cov Yixayee moog loos tsua huv lub moos Mixapa, cov Falixatee tswb tug vaaj ntxwv txawm txhwj tub rog yuav tuaj tua puab. Thaus puab nov le hov puab ntshai heev. 8 Puab thov Xamuyee tas, koj ca le thov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tsw tu le paab peb kuas peb tsw xob poob tsua huv cov Falixatee txhais teg. 9 Xamuyee muab ib tug mivnyuas yaaj tua hlawv kheej xyeem tsua Yawmsaub, nwg thov Yawmsaub paab cov Yixayee, mas Yawmsaub teb tej lug kws nwg thov. 10 Thaus Xamuyee saamswm hlawv tsaj pub tsua Vaajtswv, cov Falixatee txhwj rog tuaj zuj quas zug yuav tua cov Yixayee, kuas taamswm hov Yawmsaub ua xub quaj tej nam rhe ua tsua cov Falixatee ntshai kawg puab txha tawg tswv txaws taag lawm. 11 Cov Yixayee txhwj tub rog tawm huv lub moos Mixapa lawv tua cov Falixatee tuag taug kev moog yuav txug lub moos Npekha. 12 Xamuyee muab ib lub pob zeb teeb tsua ntawm lub moos Mixapa hab lub moos See ntu nruab nraab. Xamuyee has tas Yawmsaub paab peb lug txug ntawm nuav, mas nwg txha tis npe tsua lub pob zeb hov hu ua zeb cawm sav. 13 Cov Falixatee swb cov Yixayee. Yawmsaub tsw kheev cov Falixatee txeem tuaj hlaa cov Yixayee nrwm teb moog txug thaus taag Xamuyee swm neej. 14 Cov Yixayee rov tau taag nrho tej moos kws cov Falixatee txeeb tau, yog tau txwj ntawm ntug moos Ekhoo moog txug ntug moos Ka. Cov Yixayee txha rov tau taag nrho puab nrwm teb nrwm chaw huvsw le qub. Cov Yixayee hab tej tuabneeg Khana-aa puav leej nyoh sws hum, tsw ua tsuv ua rog. 15 Xamuyee ua thawj kaav cov Yixayee moog txug nub kws taag nwg swm neej. 16 Nwg naj xyoo moog peg Npe-ee hab Kilakaa hab Mixapa, nwg moog tu tej plaub ntug kws suavdawg ua tsw sws hum, 17 nwg le maav rov lug tsev tsua huv lub moos Lama. Nwg kuj tu tej plaub huv lub moos Lama hab. Nwg ua ib lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub huv lub moos Lama.

1 Xamuyee 8

Cov Yixayee thov muaj vaaj ntxwv

1 Thaus Xamuyee laug laug lawm nwg tsaa nwg ob tug tub ua ob tug kws tu cov Yixayee le plaub. 2 Nwg tug tub hlub npe hu ua Yau-ee, tug yau npe hu ua Anpiya. Ob kwvtij nuav ua ob tug tu plaub huv lub moos Npe-awxenpa. 3 Kuas ob tug tub nuav tsw ua lawv le ob tug txwv, ob tug tsuas ntshaw txujkev nrhav nyaj txag xwb. Ob tug txha le yuav tej nyaj kws luas coj tuaj xab ob tug. Ob tug tsw tu plaub ncaaj tsua suavdawg. 4 Cov Yixayee tej kev txwj quas laug tuaj sablaaj mas puab ua ke moog cuag Xamuyee huv lub moos Lama. 5 Puab tuaj has tsua nwg tas yawm hlub, koj tub laug heev lawm, koj ob tug tub tsw coj lawv le koj lub sab hlo le, tes thov koj tsaa ib tug vaaj ntxwv sawv kaav peb ib yaam le luas lwm haiv tuabneeg hab. 6 Xamuyee tsw zoo sab qhov kws cov Yixayee thov nwg tsaa ib tug vaaj ntxwv kaav puab, nwg txha thov Yawmsaub saib Yawmsaub has le caag. 7 Yawmsaub has tas koj ca le ua tuab zoo noog tej lug kws cov pejxeem has tsua koj hov. Puab has le hov tsw yog puab tso koj tseg, kuas yog puab tso kuv tseg lawm, puab tsw yuav kuv ua puab tug vaaj ntxwv. 8 Suav txwj le thaus kuv coj puab tawm tim lyi teb lug puab yeej tsw muaj sab npuab kuv, puab moog teev daab teev txoov daab. Nwgnuav puab saamswm ua tsua koj ib yaam le puab ib txwm pheej ua tsua kuv ntaag. 9 Koj ca le ua lawv le puab thov, kuas koj yuav tsum has tawv tawv tsua puab hab qha tsua puab paub tseeb tseeb tas tej vaaj ntxwv hov yuav kaav puab le caag. 10 Xamuyee txha qha ib puas tsaav yaam tsua cov pejxeem kws xaav tau ib tug vaaj ntxwv lug kaav puab, lawv le tej lug kws Yawmsaub tub qha tsua Xamuyee lawm. 11 Xamuyee has tas mej tug vaaj ntxwv yuav kaav mej le nuav. Nwg yuav coj mej tej tub moog ua tub rog, qee leej yuav tsaav tsheb ua rog, qee leej ua tub rog caij neeg, hab qee leej yuav dha ua nwg tej tsheb ntej moog. 12 Nwg yuav muab qee leej tsaa ua thawj coj ib txheeb leej, qee leej ua thawj coj tswb caug leej. Mej tej tub yuav moog laij nwg laj sau qoob loos tsua nwg, hab yuav moog ua kws ntaus ntaaj ntaus rag hab ua cuab yeej tiv thaiv tsuv rog huv tej tsheb. 13 Mej tej ntxhais yuav moog ua kua tshuaj tsw-qaab tsua vaaj ntxwv pleev, ua zaub ua mov tsua vaaj ntxwv noj. 14 Vaaj ntxwv yuav muab mej tej laj teb kws zoo zoo hab tej vaaj txwv maab txwv kav laaj tsua nwg tej tub teg tub taw yuav. 15 Nwg yuav luv mej tej qoob loos hab txwv maab ib feem huv kaum feem tsua tej thawj tub rog hab nwg tej tub teg tub taw. 16 Nwg yuav muab mej tej tub maab tub qhe kws ua num zoo zoo hab tej nyuj neeg hab luj txwv kws zoo zoo lug ua nwg le num. 17 Nwg yuav luv mej tej tsaj ib feem huv kaum feem, mej yuav ua nwg qhev. 18 Thaus muaj le hov lawm mej yuav tsawm yuav ywg tug kws mej xaiv ua vaaj ntxwv ua lwj sab quas ntsuav ntaag, kuas Yawmsaub yuav tsw noog tej lug kws mej ywg hov. 19 Cov pejxeem tsw noog Xamuyee has. Puab has tas peb tsw noog koj lug, peb xaav tau ib tug vaaj ntxwv xwb, 20 peb txha zoo xws le luas lwm haiv tuabneeg kws muaj vaaj ntxwv kaav. Nwg yuav coj peb moog ntaus tsuv ntaus rog hab tawm tsaam yeeb ncuab. 21 Xamuyee noog tej lug kws puab has hov taag, nwg coj zaaj nuav moog qha tsua Yawmsaub. 22 Yawmsaub has tas koj ca le ua lawv le puab thov, ca puab muaj ib tug vaaj ntxwv. Tes Xamuyee kuas cov Yixayee nyag rov moog nyag vaaj nyag tsev.

1 Xamuyee 9

Xalu ntswb Xamuyee

1 Muaj ib tug quasyawg yog xeem Npeyami, nwg npe hu ua Khij, nwg yog Api-e tug tub, nwg yawm npe hu ua Xelau. Khij yog Npekhaula caaj ceg kws yog Afiya cum. Khij yog ib tug tuabneeg nplua nuj heev hab muaj meej nto moo quas lug. 2 Nwg muaj ib tug tub npe hu ua Xalu. Xalu yog ib tug hluas khov kho zoo nraug cev yag ntxag. Nwg sab dua cov Yixayee yuav lug ib tshwm hab zoo nraug dhau suavdawg huvsw. 3 Muaj ib zag Khij cov luj txwv ib txha pluj lawm, nwg txha has tsua Xalu tas, mivtub koj coj ib tug tub qhe nrug koj moog nrhav saib pum paab luj txwv nyob hov twg los tsw pum. 4 Ob tug moog nrhav thoob plhawv tej toj roob hauv peg huv Efa-i tebchaws hab Xalixa tebchaws, kuj tsw pum nyob hov twg. Tes ob tug txha le nrhav moog txug huv Xa-ali tebchaws, kuas tsw pum hab. Ob tug txha tsua moog nrhav huv Npeyami tebchaws, kuj tsw pum le hab. 5 Thaus ob tug lug txug huv Xub tebchaws, Xalu has tsua tug tub qhe tas, ib rov qaab moog tsev lauj, ntshai taav nuav kuv txwv txhawj ib heev dua le txhawj tej luj txwv lawm lauj. 6 Tug tub qhe teb tas tog mivntswv tsaiv. Nyob huv lub moos nuav muaj ib tug yawm, nwg yog Vaajtswv tug tuabneeg kws suavdawg fwm heev, nwg paub paub saib le u le nuav. Nwg has le caag txawm muaj lawv le nwg has. Ib moog cuag nwg tej zag nwg yuav qha kev tsua ib moog nrhav ib tej luj txwv. 7 Xalu nug has tas yog le hov ib yuav coj daabtsw moog tsua nwg. Ib tej mov tub taag lawm les, ib tsw muaj ib yaam daabtsw yuav coj moog tsua nwg hlo le. 8 Tug tub qhe teb tas kuv muaj ib lub txaj npiv, nyab yuav txaus nwg nqe teg, tes nwg yuav qha ib paub moog nrhav ib paab luj txwv. 9,10 Xalu txawm has tas koj tej lug kos yog ib zaaj tswvyim zoo heev ib ca le moog cuag nwg. Ob tug txha moog peg lub moos kws Vaajtswv tug tuabneeg nyob. Puab txheej tuabneeg thau u yog leejtwg xaav nug Vaajtswv ib yaam daabtsw puab yuav has tas peb moog cuag tug kws paub saib tom hauv ntej. Puab txheej hov hu tug xwbfwb kws cev Vaajtswv lug has tas tug kws paub saib tom hauv ntej. 11 Thaus ob tug saamswm nee moog huv moos ob tug ntswb ib co ntxhais tuaj nqaa dej. Ob tug nug cov ntxhais hov tas, tug kws paub saib tom hauv ntej nyob huv lub moos los tsw nyob. 12 Cov ntxhais hov teb tas nwg nyob hab. Nwg nyav moog dhau plhawv ua meb ntej tsua huv moos lawm. Yog meb moog kawgkag meb yuav moog lawv cuag nwg. 13 Thaus meb moog txug huv moos meb yeej yuav pum nwg, tsua qhov nub nua suavdawg saamswm yuav coj hov txhua chaw moog xyeem tsua Vaajtswv sau lub thaaj kws nyob peg roob. Suavdawg yeej yuav tog nwg moog txug tsaiv le maav noj mov, tsua qhov nwg yuav tsum xub thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua tej hov txhua chaw kws puab xyeem hov taag tsaiv suavdawg le noj tau. Meb ca le moog taamswm nuav meb txha ntswb nwg tsheem nwg tseem tsw tau moog peg roob. 14 Tes Xalu hab tug tub qhe txha moog huv moos. Thaus ob tug saamswm yuav moog huv moos, ob tug txawm pum Xamuyee taug kev tuaj yuav moog peg lub chaw kws suavdawg pe Vaajtswv. 15 Nub kws Xalu moog tsw tau txug lub moos hov Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, 16 pigkig taav lub caij nuav kuv yuav khaiv ib tug tuabneeg kws yog xeem Npeyami tuaj cuag koj. Koj ca le muab roj laub tsua sau nwg taubhau es tsaa nwg ua kuv haiv Yixayee tug vaaj ntxwv. Nwg yuav paab kuas puab dim cov Falixatee txhais teg. Kuv tub pum kuv haiv tuabneeg raug kev txom nyem, hab kuv tub nov tej lug kws puab thov kuv paab puab lawm. 17 Thaus Xamuyee pum dheev Xalu, Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, yawm nuav yog tug kws kuv qha tsua koj tas nwg yuav ua tug kws kaav kuv haiv tuabneeg. 18 Xalu moog ti nkaus Xamuyee tsua ntawm rooj loog mas nug tas, yawm, koj paub tug kws paub saib tom hauv ntej tsev nyob hov twg los tsw paub, thov koj paab qha tsua kuv saib. 19 Xamuyee teb tas tug kws paub saib tom hauv ntej yog kuv ntaag los maj. Meb ca le ua kuv ntej moog peg lub chaw kws suavdawg pe Vaajtswv mag, nub nua meb moog nrug kuv noj mov peg, pigkig sawv ntxuv kuv le maav teb tej lug kws meb yuav nug ais meb le maav rov moog tsev. 20 Meb tsw xob txhawj tej luj txwv kws tub pluj tau peb nub lug lawm, puab tub nrhav tau lawm. Kuas tug twg yog tug kws cov Yixayee xaav yuav heev dua, puab xaav yuav koj hab koj txwv caaj ceg ntaag. 21 Xalu teb tas peb xeem Npeyami yog ib xeem kws miv kawg nkaus huv haiv Yixayee, hab kuv tsev tuabneeg yog tsev kws tsw tseem ceeb le luas lwm tsev kws yog peb tuab xeem Npeyami. Ua caag koj yuav has le kos tsua kuv. 22 Xamuyee txawm coj Xalu ob tug moog huv ib chaa tsev luj luj. Nwg kuas ob tug nyob saab rooj noj mov peg. Tej tuabneeg kws luas hu tuaj nrug noj rooj mov hov kwvlaam muaj peb caug leej. 23 Xamuyee has tsua tug ua zaub ua mov tas, koj moog coj cov nqaj kws kuv kuas koj khaws tseg ca hov lug. 24 Tug kws ua zaub ua mov txawm moog coj cov nqaj ntawm neej qaab lug tso tsua ntawm Xalu xub ndag. Xamuyee has tas cov nqaj nuav yog cov kws kuv tseg tsua koj, koj ca le noj. Kuv tseg cov nqaj nuav tsua koj noj nrug cov tuabneeg kws kuv hu tuaj nuav ua ke. Nub hov Xalu nrug Xamuyee noj haus ua ke. 25 Thaus puab pe Vaajtswv taag, puab rov qaab moog huv moos. Xamuyee khu chaw tsua sau txheej ruv tsev kws laag tshaav tsua Xalu pw. 26 Xalu pw sau.

Xamuyee tsaa Xalu ua vaaj ntxwv kaav

Thaus kaaj ntug Xamuyee hu Xalu kws pw sau txheej ruv tsev tas, sawv kuv yuav xaa koj sawv kev rov moog tsev. Xalu sawv mas nrug Xamuyee tawm moog tom kev luj. 27 Thaus ob tug moog txug nraag ntug moos, Xamuyee has tsua Xalu tas, koj kuas tug tub qhe moog ua ntej. Thaus tug tub qhe moog ua ntej lawm Xamuyee has tas ib nreg ib plag ntawm nuav tsaiv, kuv yuav qha tsua koj paub tas Vaajtswv has le caag tsua kuv.

1 Xamuyee 10

1 Xamuyee txawm muab taub roj txwv kav laaj laub tsua sau Xalu taubhau. Nwg nwj Xalu hab has tas Yawmsaub tsaa koj ua tug kws kaav nwg haiv Yixayee. Koj yuav kaav puab hab paab kuas puab dim yeeb ncuab txhais teg. Zaaj kws kuv yuav qha koj nuav yuav ua tsua koj paub tseeb tas Yawmsaub xaiv koj lug ua tug kws kaav Yawmsaub haiv tuabneeg. 2 Nub nua thaus koj ncaim kuv moog lawm, koj yuav moog ntswb ob tug quasyawg ze ntawm Laxee lub ntxaa kws nyob ntawm Xeexa huv Npeyami tebchaws. Ob tug yuav qha tsua koj has tas, luas tub nrhav tau tej luj txwv kws koj tuaj nrhav nuav lawm. Koj txwv tsw txhawj cov luj txwv lawm, kuas nwg txhawj koj, nwg nroo nroo has tas sov kuv tug tub dua twg lawm, kuv yuav ua le caag txha zoo. 3 Ohau hov thaus koj moog txug ntawm tsob ntoo xeeb peg Thanpau, koj yuav ntswb peb tug quasyawg saamswm moog xyeem hov txhua chaw tsua Vaajtswv peg lub moos Npe-ee. Peb tug quasyawg hov muaj ib tug caab peb tug thaav tshws, muaj ib tug coj peb lub ncuav, tug peb coj ib naab tawv kua txwv maab xwv. 4 Puab yuav hu koj, nrug koj thaam, hab yuav muab ob lub ncuav tsua koj. Koj ca le txais ob lub ncuav hov. 5 Dhau hov koj yuav moog txug sau Vaajtswv lub roob huv lub moos Kinpe-a kws cov Falixatee ua chaw ua rog. Thaus koj moog txug ntawm lub rooj loog Kinpe-a koj yuav ntswb ib paab xwbfwb kws cev Vaajtswv lug saamswm ntaus nkauj nog ncaas hab ntaus nruag hab tshuv raaj hab cev Vaajtswv lug nqeg sau lub thaaj kws nyob sau roob lug. Puab yuav dha laav voov hab qw suab nrov ntxhe quas ntxhas. 6 Yawmsaub tug Ntsuj Plig yuav lug kaav hlo koj lub sab, koj yuav nrug puab ua ib nqaag hu nkauj quas lawg cev Vaajtswv lug, tes koj yuav zoo txawv hlo tsw thooj le tug qub lawm. 7 Thaus muaj tej xwm nuav tsua koj lawm tes koj ca le ua ib puas tsaav yaam lawv le Vaajtswv qha koj ua. 8 Koj yuav xub ua kuv ntej moog nraag lub moos Kilakaa, kuv le maav tuaj ntswb koj nraag, kuv yuav muab tsaj tua hlawv xyeem hab xyeem hov txhua chaw ua lub chaw nrug Vaajtswv sws raug zoo. Koj moog nyob nraag xyaa nub tog, kuv le maav tuaj qha koj paub tas koj yuav tsum ua daabtsw. 9 Thaus Xalu yuav ncaim Xamuyee moog, Vaajtswv muab Xalu lub sab ntxeev dua tshab. Nub hov muaj ib puas tsaav yaam xwm lawv le Xamuyee has huvsw. 10 Thaus Xalu hab tug tub qhe moog txug peg Kinpe-a muaj ib paab xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj ntswb ob tug. Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav Xalu sab mas nwg txha nrug puab cov hov ua ib nqaag hu nkauj quas lawg cev Vaajtswv lug. 11 Thaus tej tuabneeg kws ib txwm paub Xalu pum Xalu ua le hov puab sws nug has tas, yog daabtsw lug ua tsua Khij tug tub ua le hov, Xalu peem tsheej ua ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lawm hab los. 12 Muaj ib tug quasyawg kws nyob huv lub moos hov nug tas puab cov hov txwv yog leejtwg ne. Tub yog vem le nuav txha muaj lug has tas Xalu peem tsheej ua ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lawm hab los. 13 Thaus Xalu hu nkauj cev Vaajtswv le lug taag lawm nwg txawm moog peg lub thaaj kws nyob sau roob. 14 Xalu tug yawm laug pum Xalu hab tug tub qhe, nwg nug ob tug tas, meb moog hov twg lug. Xalu teb tas ib moog nrhav luj txwv lug. lb moog nrhav nrhav tsw tau ib txha le moog cuag Xamuyee lawm. 15 Xalu tug yawm laug nug tas nwg has le caag tsua meb. 16 Xalu teb tas nwg has tsua ib tas tub nrhav tau cov luj txwv lawm. Kuas Xalu tsw qha tsua Xalu tug yawm laug paub tas Xamuyee has tas Xalu yuav tau ua vaaj ntxwv.

Xalu ua vaaj ntxwv

17 Xamuyee hu tej pejxeem moog loos ua ke pe Vaajtswv tsua huv lub moos Mixapa. 18 Nwg has tsua suavdawg tas cov Yixayee tug Vaajtswv has tas kuv coj mej tawm nraag lyi teb lug hab cawm mej dim cov lyi hab txhua haiv tuabneeg kws tswm txom mej. 19 Kuv yog mej tug Vaajtswv kws cawm mej dim kev txom nyem. Kuas nub nua mej tso kuv tseg hab thov kuas kuv tsaa ib tug vaaj ntxwv kaav mej. Yog le hov mej ca le sws sau lug nyob ntawm kuv lub xub ndag, nyag nrug nyag cum hab nyag xeem nyob ua ib pawg. 20 Xamuyee hu quas zug ib xeem ib xeem lug sawv tsua tom hauv ntej mas Yawmsaub xaiv xeem Npeyami. 21 Tes Xamuyee kuas xeem Npeyami txhua cuab tuabneeg tawm quas zug lug tsua tom hauv ntej mas Yawmsaub xaiv Mati cuab tuabneeg. Thaus Mati cuab tuabneeg tej quasyawg tawm lug mas Yawmsaub xaiv Khij tug tub Xalu lub npe. Suavdawg nrhav nwg, kuas tsw pum nwg nyob hov twg, 22 puab txha nug Yawmsaub has tas, nwg tuaj nuav los tsw tuaj. Yawmsaub teb tas Xalu tswv nraim tom pawg hov txhua chaw. 23 Tes puab txha dha quas loo moog coj Xalu lug tsua ntawm suavdawg. Nwg lug sawv huv plawv suavdawg, nwg sab dua suavdawg kwvlaam ib tshwm. 24 Xamuyee has tsua suavdawg tas, tug quasyawg nuav yog tug kws Yawmsaub xaiv. Peb cov ntawm nuav tsw muaj ib tug zoo cuag nwg le. Suavdawg qw ntshu quas nrooj has tas thov kuas vaaj ntxwv tsuas muaj kws zoo moog ib puas neeg nkaum xyoo. 25 Tes Xamuyee qha vaaj ntxwv teg num hab qhov kws vaaj ntxwv muaj feem ua tsua suavdawg paub. Xamuyee sau tej hov tsua nruab ntaw hab muab khaws ca tsua huv lub chaw kws pe Vaajtswv, tes Xamuyee kuas suavdawg rov moog tsev. 26 Xalu rov moog peg nwg tsev kws nyob huv lub moos Kinpe-a. Cov tuabneeg sab tuab kws Vaajtswv ua num tsua huv lub sab ob peb leeg nrug Xalu moog. 27 Kuas muaj tej tuabneeg kws tsw thoob tswb to nrog qee leej has tas tug yawm nuav yuav paab tau peb le caag. Puab saib tsw taug Xalu, puab tsw muab ib yaam daabtsw coj tuaj pub tsua Xalu hlo le.

1 Xamuyee 11

Xalu ntaus yeej cov Aamoo

1 Tau ib hlis tom qaab Naha kws yog vaaj ntxwv kaav Aamoo tebchaws txhwj tub rog moog ntaus lub moos Yanpe huv Kile-a thaaj nyuas tebchaws. Nwg cov tub rog moog vej lub moos hov. Cov tuabneeg Yanpe txha has tsua Naha tas, thov koj cog lug tseg tsua peb tas koj yuav tsw txeeb lub moos nuav, tes peb yuav ca koj kaav peb. 2 Naha teb tas kuv cog lug tseg tsua mej los tau, kuas ca kuv xub kaus mej txhua leej saab qhov muag xws tawm tsaiv kuv le maav cog, sub cov Yixayee txha poob ntsej muag huvsw. 3 Cov Yanpe tej kev txwj quas laug has tas thov koj tog xyaa nub es peb khaiv tuabneeg moog has thoob plhawv Yixayee tebchaws tsaiv, es yog tsw muaj leejtwg paab peb tes peb le maav yeem swb koj. 4 Cov tuabneeg xaa xuv tuaj txug huv lub moos Kinpe-a kws Xalu nyob. Thaus suavdawg nov tej xuv hov suavdawg quaj zum quas zawg. 5 Thaus hov Xalu saamswm caab nyuj nraag laj lug, nwg txha nug tas muaj xwm daabtsw. Ua caag suavdawg quaj zum quas zawg. Puab txha pav qhov kws cov tub xaa xuv peg lub moos Yanpe tuaj hov tsua Xalu noog. 6 Thaus Xalu nov tej xuv hov Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho Xalu sab tes Xalu txha npau tawg heev. 7 Nwg muab hlo ob tug nyuj lug tua, hab muab hlais ua tej thooj muab tsua ib cov tub xaa xuv coj moog thoob Yixayee tebchaws, hab has tsua suavdawg tas, yog leejtwg tsw tuaj Xalu hab Xamuyee tog moog ntaus rog mas tug hov tej nyuj yuav raug muab tua zoo le nuav. Cov Yixayee ntshai tsaam Yawmsaub ua le caag tsua puab, suavdawg txha koom ua ib lub sab tuaj Xalu tog xwb. 8 Xalu coj suavdawg moog loos ua ke tsua huv Npexe, cov Yixayee muaj peb xeem leej, cov Yutai muaj peb vaam leej. 9 Puab has tsua cov tuabneeg kws xaa xuv peg lub moos Yanpe tuaj tas, mej ca le moog has tsua mej cov tuabneeg paub tas pigkig yuav taavsu peb yuav paab tau mej dim. Thaus cov Yanpe nov xuv lawm puab zoo sab heev. 10 Puab has tsua Naha tas, pigkig peb yuav yeem swb koj, koj xaav ua le caag tsua peb kuj ua tau. 11 Taagkig kaaj ntug quas txoog Xalu muab cov tub rog faib hlo ua peb paab, puab txawm nas quas tsw moog tua cov Aamoo huv lub chaw. Puab sws tua ib taavsu, Xalu tej tub rog tua yeeb ncuab tuag coob heev. Tej tuabneeg kws tsw tuag tawg tswv taag, nyag taug nyag fuas sav tswv. 12 Cov Yixayee has tsua Xamuyee tas, ca le nteg hlo cov tuabneeg kws has tas tsw xob kheev Xalu ua peb tug vaaj ntxwv caab lug tsua peb, peb yuav muab tua pov tseg. 13 Kuas Xalu has tas nub nua tsw xob muab leejtwg tua pov tseg, tsua qhov nub nua yog nub kws Yawmsaub paab cov Yixayee dim. 14 Hab Xamuyee has tsua cov pejxeem tas, peb suavdawg ca le moog lawm tom lub moos Kilakaa es qha tsua suavdawg paub tseeb tas peb tsaa Xalu ua peb tug vaaj ntxwv lawm tag. 15 Tes puab suavdawg txha le moog tom lub chaw pe Vaajtswv huv lub moos Kilakaa, hab has qha tsua ib zeej tsoom suavdawg paub tseeb tas Xalu yog suavdawg tug vaaj ntxwv. Hab puab muab tsaj tua pub tsua Vaajtswv ua chaw sws raug zoo. Xalu hab ib tsoom pejxeem suavdawg puav leej paam noj paam haus zoo sab kawg le.

1 Xamuyee 12

Tej lug kws Xamuyee has tsua cov Yixayee

1 Dhau hov Xamuyee has tsua cov Yixayee tas, kuv tub ua lawv le mej thov lawm, kuv tsaa ib tug vaaj ntxwv kaav mej. 2 Nwgnuav mej muaj vaaj ntxwv coj mej lawm. Kuv tub laug heev plaub hau dawb taag lawm, kuv tej mivnyuas puav leej nrug mej nyob. Kuv yeej ib txwm coj mej thaus kuv hluas lug txug naj nub nwgnuav. 3 Nwgnuav kuv nyob ntawm nuav, yog kuv tau ua txhum ib qho hov twg mas mej ca le kom kuv tsua Yawmsaub hab kom tsua tug vaaj ntxwv kws Yawmsaub xaiv hov los tau. Kuv tau nyag mej le nyuj le luj txwv lossws tau daag tau ntxag tau tswm txom ib tug twg lossws kuv tau yuav tug twg le nyaj xab los tsw tau. Yog kuv tau ua tej kws kuv has taag lug nuav lawm yaam twg, kuv zoo sab yuav xaa ib puas tsaav yaam kws kuv ua hov rov qaab tsua luas. h Cov pejxeem teb tas koj yeej tsw tau daag lossws tswm txom peb ib zag le, hab koj yeej tsw tau yuav leejtwg ib yaam daabtsw le. 5 Xamuyee has tas nub nua muaj Yawmsaub hab tug vaaj ntxwv kws Yawmsaub xaiv hov nrug nov tas mej puav leej tsw pum kuv ua ib qho txhum hlo le. Puab suavdawg teb tas muaj Yawmsaub nov peb has. 6 Xamuyee has tas Yawmsaub yog tug kws xaiv Mauxe hab Aloo. Nwg coj mej puj koob yawm koob tawm nraag lyi teb lug. 7 Nwgnuav mej suavdawg nyag ca le sawv tuab ywv nyag qhov qub chaw, kuv yuav kom mej tsua Yawmsaub hab ntuag kuas mej ncu ntsoov tej num tseem ceeb kws Yawmsaub ua paab mej hab paab mej tej puj koob yawm koob. 8 Thau u Yakhauj coj nwg tsev tuabneeg moog nyob tim lyi teb. Cov lyi tswm txom puab, mej puj koob yawm koob txha tsaa ncauj thov Yawmsaub paab puab. Yawmsaub kuas Mauxe hab Aloo coj puab tawm nraag lyi teb lug nyob ua zej ua zog tsua huv lub tebchaws nuav. 9 Kuas puab tsw ncu Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv lawm, Yawmsaub txha le ca cov Falixatee tuaj tua yeej puab. Tom qaab hov tug vaaj ntxwv kws kaav Mau-a tebchaws txha tua yeej puab. Dhau hov Xixela kws yog thawj rog kws kaav tub rog huv lub moos Haxau kuj tua yeej puab. 10 Puab txha tsaa ncauj thov Yawmsaub paab. Puab has tsua Yawmsaub tas, peb ua txhum lawm lauj, vem peb tau tso koj tseg, peb moog teev nam txoov daab Npa-aa hab nam txoov daab Athaule, thov koj paab peb dim yeeb ncuab txhais teg tes peb yuav rov qaab lug pe koj tuab leeg xwb. 11 Yawmsaub txha tsaa kuv hab tsaa Khete-oo hab Npala hab Yetha ib tug ib tug quas zug lug paab mej, kuv yog tug kawg. Peb puav leej paab tau mej dim yeeb ncuab txhais teg, mej txha tso sab plhuav nyob tsw txob tsw txhawj. 12 Kuas thaus mej pum tas Naha kws ua vaaj ntxwv kaav cov Aamoo saamswm yuav tuaj tawm tsaam mej, mej txawm tso Yawmsaub kws yog mej tug vaaj ntxwv tseg, mej tuaj has tsua kuv tas mej xaav tau ib tug vaaj ntxwv kaav mej. 13 Tug vaaj ntxwv kws mej xaiv nwg tub nrug mej nyob ntawm nuav lawm. Mej thov kuas Yawmsaub pub mej muaj ib tug vaaj ntxwv, nwgnuav Yawmsaub tub pub mej muaj vaaj ntxwv lawm. 4 Yog mej fwm Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv hab ua nwg teg num hab noog nwg lug, es mej hab mej tug vaaj ntxwv coj lawv nraim le Yawmsaub has tes mej yuav vaam meej. 15 Kuas yog mej tsw noog Yawmsaub lug hab tsw ua lawv le Yawmsaub has, Yawmsaub yuav tawm tsaam mej hab mej tug vaaj ntxwv. 16 Mej suavdawg nyag sawv tuab ywv ntawm nyag lub qub chaw, mej yuav pum ib yaam phemfwj kws Yawmsaub ua. 17 Nwgnuav yog lub caij ntuj qhua los tsw yog, kuas kuv yuav thov kuas Yawmsaub ua xub quaj hab tso naag lug. Thaus mej pum tej nuav lawm mej yuav paub tas qhov kws mej thov Yawmsaub tsaa ib tug vaaj ntxwv kaav mej tub yog mej ua txhum luj kawg le tsua Yawmsaub ntaag. 18 Xamuyee txha thov Vaajtswv. Nub hov Yawmsaub kuas xub quaj nroo quas ntwg hab naag lug. Suavdawg ntshai Yawmsaub hab Xamuyee. 19 Puab has tsua Xamuyee tas, yawm hlub, thov koj paab thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv paab peb, peb txha tsw tuag. Nwgnuav peb paub tas tsw yog peb ua lwm yaam kev txhum xwb, kuas peb tseem tau tuaj thov Vaajtswv tsaa ib tug vaaj ntxwv kaav peb hab. Qhov hov yeej yog peb ua txhum lawm tag. 20 Xamuyee teb tas mej tsw xob ntshai, txawm yog mej ua phem lawm los mej tsw xob tso Yawmsaub tseg. Mej yuav tsum muaj sab ua nwg teg num kawg sab kawg ntsws. 21 Tsw xob moog teev tej nam daab hab txoov daab kws tsw muaj qaabhau, tej hov paab tsw tau hab cawm tsw tau mej, vem puab tsw yog Vaajtswv. 22 Yawmsaub cog lug ruaj ca tas nwg yuav tsw tso mej tseg, tsua qhov nwg pum zoo yuav mej ua nwg haiv tuabneeg. 23 Yawmsaub kuas kuv thov nwg paab mej tsw tseg. Yog kuv tso tseg tsw thov nwg paab mej tes yeej yog kuv ua txhum tsua nwg. Thov kuas qhov txhum hov nyob deb ntawm kuv. Kuv yuav qha kuas mej paub tas yaam twg zoo hab yaam twg tswm nyog mej yuav tsum ua. 24 Mej yuav tsum noog Yawmsaub lug hab ua Yawmsaub teg num kawg sab kawg ntsws tag tag. Mej yuav tsum ncu ntsoov tej num tseem ceeb kws Vaajtswv tub ua paab mej lawm. 25 Kuas yog mej tseem rov ua txhum dua Vaajtswv yuav txuv mej hab mej tug vaaj ntxwv kuas puam tsuaj moog.

1 Xamuyee 13

Nrug Falixatee ua rog

1 Thaus Xalu sawv lug kaav nwg noob nyoog muaj peb caug xyoo, hab nwg kaav cov Yixayee tau plaub caug ob xyoos. 2 Xalu xaiv cov Yixayee tau peb txheeb leej ua nwg le tub rog, nwg kuas ob txheeb leej tub rog nrug nwg nyob huv lub moos Mimaj hab sau cov roob ntawm lub moos Npe-ee, nwg kuas ib txheeb leej nrug nwg tug tub Yaunathaa moog nraag lub moos Kinpe-a huv xeem Npeyami tebchaws. Dua le lwm tug nwg kuas puab nyag rov moog nyag tsev. 3 Yaunathaa tua cov Faiixatee tug thawj rog tuag tsua huv Kenpa. Cov Falixatee puav leej nov qhov kws puab tug thawj rog tuag. Xalu khaiv tuabneeg moog tshuab raaj kub twg thoob tebchaws hu kuas cov Heplais tuaj moog ua rog. 4 Thaus cov Yixayee nov tas Xalu tua cov Falixatee tug thawj rog tuag lawm, hab nov tas cov Falixatee ntxub suavdawg, cov Yixayee txha tuaj moog ua tub rog tsaav tsua Xalu paab tub rog huv lub moos Kilakaa. 5 Cov Falixatee txhwj tub rog tuaj tua cov Yixayee, cov Falixatee muaj peb vaam lub tsheb ua rog, muaj tub rog caij neeg rau txheeb leej hab muaj lwm cov tub rog coob npaum nkaus le tej xuab zeb nraag ntug hav txwv. Puab tuaj ua chaw nyob ntawm Mimaj kws nyob ntawm lub moos Npethavee saab nub tuaj. 6 Cov Yixayee raug luas tua heev kawg le, tub yuav swb. Muaj ib txha tub rog dha moog nkaum huv tej qhov zeb qhov tsua, muaj ib txha dha moog nkaum huv tej qaab zeb qaab caav hab huv tej qhov aav hab qhov dej. 7 Muaj ib txha dha hlaa dej Yalatee tsua tim Kab hab Kile-a tebchaws. Xalu tseem nyob huv lub moos Kilakaa, Xalu cov tuabneeg ntshai tshee quas nyo. 8 Nwg nyob tog Xamuyee xyaa nub lawv le Xamuyee kuas nwg ua, kuas Xamuyee tseem pheej tuaj tsw tau txug huv Kilakaa hab, tes suavdawg txawm chiv tswv tso Xalu tseg. 9 Xalu txha has tsua puab tas, mej ca le caab tej tsaj kws tua hlawv xyeem hab tej kws muab xyeem ua chaw nrug Vaajtswv sws raug zoo tuaj tsua kuv. Xalu txawm muab tsaj tua hlawv xyeem tsua Vaajtswv. 10 Thaus nwg muab xyeem tsua Vaajtswv taag nrho tes Xamuyee tuaj txug. Xalu moog tog Xamuyee, 11 kuas Xamuyee nug tas koj ua daabtsw tom. Xalu teb tas kuv pum tas suavdawg saamswm yuav tswv tso kuv tseg, hab koj tsw tuaj lawv le koj teem tseg, hab cov Falixatee tub saamswm sau tuaj nyob ntawm lub moos Mimaj lawm. 12 Kuv txha xaav tas cov Falixatee yeej yuav tuaj ntaus kuv huv lub moos Kilakaa nuav. Kuv tseem tsw tau ua ib yaam daabtsw kuas Yawmsaub lug paab kuv, tes kuv txha xaav tas kuv yuav tsum muab tsaj tua xyeem tsua Yawmsaub. 13 Xamuyee has tas koj ruag kawg le koj txha ua tej nuav, koj yeej tsw noog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lug. Yog koj noog Yawmsaub lug, Yawmsaub yuav tseg koj hab koj caaj ceg ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee moog ib txhws. 14 Kuas vem koj tsw noog Yawmsaub lug nwgnuav koj yuav tsw tau kaav cov Yixayee ntev. Yawmsaub yuav tsaa lwm tug kws ua hum Yawmsaub sab sawv ua tug kws kaav Yawmsaub haiv tuabneeg. 15 Xamuyee tawm huv lub moos Kilakaa taug kev lawm. Tej tuabneeg kws tseem nrug Xalu nyob puab txawm nrug Xalu moog tom cov tub rog. Puab tawm huv lub moos Kilakaa moog txug lub moos Kinpe-a huv Npeyami tebchaws, mas Xalu txheeb nwg tej tub rog, mas pum tas muaj kwvlaam rau pua leej. 16 Xalu hab Xalu tug tub Yaunathaa hab ob tug tej tub rog ua chaw nyob tsua huv lub moos Kenpa kws nyob huv Npeyami tebchaws. Cov Falixatee ua chaw nyob ntawm lub moos Mimaj. 17 Cov Falixatee faib ua peb paab tawm tuaj moog nas tsaam, paab ib tuaj moog tsua saab Aufa kws nyob huv Xu-a tebchaws. 18 Paab ob tuaj moog tsua saab moos Npehauloo. Paab peb tuaj taug ntug nrwm teb kws saib pum lub haav Xenpauyee hab pum tsua tebchaws ntuj nraag cis dos. 19 Lub swmhawm hov cov Yixayee tsw muaj ib tug kws hlau nyob huv tebchaws hlo le, tsua qhov cov Falixatee txwv tsw kheev cov Heplais ntaus ntaaj ntaus muv lug swv, 20 mas cov Yixayee txha pheej coj ktiais, coj toom txhob, coj taus, coj lag moog tsua cov Falixatee phaj xwb. 21 Nqe phaj taus yog ib npiv, tawm ku kuj ib npiv, nqe phaj khais hab toom txhob ib raab ob npiv. 22 Mas nub kws puab ua rog hov tsuas yog Xalu hab nwg tug tub Yaunathaa txha le muaj ntaaj muaj muv xwb, cov Yixayee tej tub rog tsw muaj le. 23 Cov Falixatee txhwj puab tej tub rog tawm moog zuv lub dawm Mimaj.

1 Xamuyee 14

Yaunathaa muaj sab tuab

1 Muaj ib nub Yaunathaa has tsua tug hluas kws coj nwg tej cuab yeej ua rog tas, ib moog tom cov Falixatee lub chaw, kuas Yaunathaa tsw qha leej txwv paub. 2 Vaaj ntxwv Xalu tsuam chaw nyob huv qaab tsob txwv ntsab pobkws kws nyob huv lub moos Mikoo. Lub moos nuav nyob tsw deb lub moos Kinpe-a. Xalu cov tub rog kwvlaam muaj rau pua leej. 3 Lub swmhawm hov tug pov thawj kws naav lub tsho pov thawj kws muaj U)i hab Thumi npe hu ua Ahiya, nwg yog Ahithu tug tub. Ahithu yog Ikhanpau tug tijlaug, ob tug txwv yog Fineha, Fineha yog Eli tug tub hlub. Eli yog tug kws ua pov thawj ua Yawmsaub teg num huv lub moos Chilau. Cov tub rog tsw paub tas Yaunathaa tub ua ntej moog lawm. 4 Lub dawm Mimaj kws Yaunathaa ob tug yuav hlaa moog lawm tom cov Falixatee lub chaw muaj ob ntxwj zeb luj luj ntse zuag quas plag nyob ob saab ntug kev, ib saab ib ntxwj. Suavdawg hu ib ntxwj zeb ua Npauxe, hu ib ntxwj ua Xene. 5 Ntxwj zeb kws nyob saab peg tig ndag tsua peg lub moos Mimaj, ntxwj kws nyob saab nraag tig ndag tsua nraag lub moos Kenpa. 6 Yaunathaa has tsua tug hluas hov tas, ib ca le hlaa moog lawm tom cov Falixatee lub chaw. Cov tuabneeg hov yeej tsw paub Yawmsaub, tej zag Yawmsaub yuav paab ib. Yog Yawmsaub paab ib tes yeej yuav tsw muaj ib yaam daabtsw tawv dhau ib hlo le, txawm yog ib ob leeg xwb los xwjpeem ib yuav yeej puab. 7 Tug hluas teb tas koj xaav moog hov twg kuj ca le moog lawv le koj pum zoo, kuv zoo sab nrug koj moog. 8 Yaunathaa teb tas zoo laub, ib ca le moog tshwm kuas cov Falixatee pum ib. 9 Yog puab hu kuas ib nyob tuab ywv tog puab tuaj txug tsaiv, ib ca le nyob tuab ywv tog. 10 Kuas yog puab kuas ib moog peg puab tes ib ca le moog, tsua qhov Yawmsaub tub muab puab tsua huv ib txhais teg lawm. 11 Yaunathaa hab tug hluas hov txawm tawm moog tsua cov Falixatee pum. Cov tub rog Falixatee has tas mej saib tim saib muaj cov Heplais qee leej tawm huv tej qhov aav lug lawm lauj. 12 Cov tub rog Falixatee txawm hu ob tug nrov nrov has tas, meb ca le nee lug peg nuav, peb yuav qha daabtsw tsua meb. Yaunathaa has tsua tug hluas tas, koj ca le lawv kuv qaab ib moog, Yawmsaub tub pub peb cov Yixayee kov yeej puab lawm. 13 Yaunathaa txawm ua nyuj nkaag moog ua ntej, tug hluas lawv qaab. Yaunathaa ntaus cov Falixatee ndog tsua huv peg teb, tug hluas ca le khaws tua puab pov tseg xwb. 14 Zag nuav Yaunathaa hab tug hluas tua cov Falixatee tuag kwvlaam neeg nkaum leej. Thaaj chaw kws puab sws tua lwj quas ntsuav hov daav yuav muaj ob laij. 15 Cov Falixatee kws nyob huv taj hab paab tub rog kws pheej nyag kev moog tua hab taag nrho tej tub rog kws nyob huv chaw suavdawg puav leej ntshai heev. Aav tseeg quas nkawg ua tej tuabneeg hov yoob taag huvsw.

Cov Falixatee swb

16 Xalu cov tub rog kws zuv lub moos Kinpe-a huv Npeyami tebchaws saib pum cov Falixatee tswv xyov quas nyo tsua hov u hov nua. 17 Xalu txha has tsua Xalu cov tub rog tas, ca le moog suav peb cov tub rog saib leejtwg tsw nyob. Thaus puab suav taag puab tsw pum Yaunathaa hab tug hluas kws coj Yaunathaa le ntaaj rag lawm. 18 Xalu txha has tsua Ahiya kws ua pov thawj tas, ca le coj Uli hab Thumi lug ntawm nuav. Lub swmhawm hov Ahiya yog tug kws coj Uli hab Thumi. 19 Thaus Xalu saamswm has has lug tsua tug pov thawj, tes cov tub rog Falixatee kws nyob huv lub chaw yimfuab ua ntxhuv quas nyo heev. Xalu txha le has tsua Ahiya kws ua tug pov thawj tas, tsw muaj swmhawm nug Yawmsaub lawm lauj. 20 Tes Xalu hab cov tub rog txha le dha nrov ntwg moog tawm tsaam cov Falixatee kws saamswm sws ntaus sws tua ntxhuv quas nyo. 21 Cov Heplais qee leej kws tub moog tuaj cov Falixatee tog lawm kuj nrug cov Falixatee nyob huv lub chaw hov, mas puab faav hlo tuaj paab Xalu hab Yaunathaa tua cov Falixatee. 22 Cov Heplais kws tswv moog nkaum peg tej roob huv Efa-i tebchaws nov xuv tas cov Faiixatee saamswm swb lawm, puab txawm sau nthwv tuaj paab Xalu puab tua cov Falixatee moog dhau plhawv lub moos Npethavee. 23 Nub hov Yawmsaub paab cov Yixayee dim.

Tej xwm thaus kws tua yeej cov Falixatee lawm

24 Nub hov cov tub rog Yixayee tsaug leeg heev, tsua qhov Xalu cog lug twv has tas nub nua yog leejtwg ca le xub noj mov thaus kuv tseem tua yeeb ncuab tsw tau taag, tug hov yuav raug foom tsw zoo. Yog le hov txha le tsw muaj leejtwg muaj cuab kaav noj ib yaam daabtsw hlo le ib nub tsaus ntuj. 25 Cov tub rog Yixayee suavdawg lug txug huv haav zoov. Puab pum tsev ntaab dai ncuv tsua txhua qhov, 26 kuas tsw muaj leejtwg muaj cuab kaav muab noj vem puab ntshai Xalu tej lug foom. 27 Yaunathaa yeej tsw paub zaaj kws nwg txwv yuav foom tug kws tsw noog lug, Yaunathaa txha le muab tug paas kws nwg nreg cev moog tshaum daim tsev ntaab kuas lu zwb lug yaim. Thaus nwg yaim taag nwg txawm muaj zug mivntswv tuaj. 28 Kuas muaj ib tug tub rog ywg ywg has tas peb suavdawg puav leej qaug zug tsua qhov tshaib plaab heev, kuas koj txwv txwv peb has tas tug kws noj mov nub nua tug hov yuav raug foom. 29 Yaunathaa teb tas ua caag kuv txwv yuav ua nyaum ua luaj le. Mej saib nwgnuav kuv muaj zug mivntswv lawm tub yog kuv yaim zwb ntaab. 30 Yog nub nua peb cov tuabneeg noj tej mov kws peb txeeb tau ntawm yeeb ncuab lug mas suavdawg yuav muaj zug tua cov Falixatee heev dua. 31 Nub hov cov Yixayee tua yeej cov Falixatee txwj ndua huv lub moos Mimaj moog ti nkaus lub moos Aiyaloo. Thaus hov cov Yixayee tsaug heev tsua qhov puab tshaib plaab kawg le. 32 Puab txha le dha moog muab tej yaaj tej nyuj kws puab txeeb tau ntawm yeeb ncuab caab lug tua kag, muab hlais pes kag noj, ua ntshaav lab quas vog tsua ntawm tej. 33 Muaj tuabneeg moog has tsua Xalu tas, koj swm saib saib, muaj tuabneeg ca le noj cov nqaj kws txhaam ntshaav, puab ua le hov yog puab ua txhum tsua Yawmsaub lawm lauj. Xalu txha le nthe tawg ntho tas mej yog cov nam tuabneeg ntxeev sab. Mej ca le moog dov lub pob zeb luj luj tim lug tsua kuv ntawm nuav. 34 Dhau hov Xalu has tas mej ca le moog has kuas suavdawg nyag caab nyag le yaaj hab nyuj lug tua ua noj ntawm nuav. Mej tsw xob noj nqaj txhaam ntshaav es ua txhum tsua Yawmsaub. Mo hov puab txha muab puab tej xob nyuj lug tua. 35 Xalu tib ib lub thaaj xyeem hov txhua chaw tsua Yawmsaub, lub thaaj nuav yog thawj lub kws Xalu tib. 36 Xalu has tsua cov tub rog tas, mo nuav peb moog ntaus cov Falixatee huv puab lub chaw ib mos kaaj ntug kuas puab tuag taag huvsw, hab txeeb puab tej hov txhua chaw huvsw lug. Cov tub rog teb tas ca le ua lawv le koj pum zoo, kuas tug pov thawj teb tas ca peb nug Vaajtswv tsaiv. 37 Tes Xalu txha nug Vaajtswv tas, kuv yuav moog ntaus cov Falixatee los tsw xob moog, koj yuav paab peb kov yeej puab los tsw paab. Kuas nub hov Vaajtswv tsw teb le caag le. 38 Xalu txha has tsua Yixayee cov thawj tas, mej lug ntawm nuav peb ua tuab zoo xaav thoob thoob saib peb ua txhum daabtsw lawm. 39 Kuv thov cog lug tsua Yawmsaub tug muaj txujsa nyob, yog tug Vaajtswv kws paab cov Yixayee kov yeej tas, tug kws ua txhum hov, txawm yog kuv tug tub Yaunathaa los yeej yuav muab nwg tua pov tseg. Kuas tsw muaj leejtwg has ib lus le caag le. 40 Xalu has tsua puab tas, mej ca le moog sawv tsua ib caag, kuv hab Yaunathaa yuav sawv ntawm nuav. Puab teb tas ca le ua lawv le koj pum zoo los maj. 4l Xalu thov Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tas, Yawmsaub, ua caag nub nua koj tsw teb kuv. Cov Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub, yog kuv tug tub Yaunathaa lossws kuv ua txhum mas thov koj qha tsua ntawm Uli, huas yog puab cov ua txhum thov koj qha tsua ntawm Thumi. Thaus nwg saib ua cav yog Yaunathaa hab Xalu ua txhum, tsw yog puab cov ua txhum. 42 Xalu has tas Yawmsaub, thov koj qha hlo saib yog kuv ua txhum los kuv tug tub Yaunathaa ua txhum. Thaus saib ua cav yog Yaunathaa ua txhum. 43 Xalu nug Yaunathaa tas, mivtub koj ua txhum daabtsw. Yaunathaa teb tas kuv noj mivntswv zwb ntaab xwb, kuv yeem tuag. 44 Xalu has tas yog kuv tsw tua koj, thov Vaajtswv tua kuv pov tseg lauj. 45 Kuas cov tub rog has tsua Xalu tas, koj yuav muab Yaunathaa kws paab tau cov Yixayee kov yeej luj le nuav tua pov tseg los. Yog koj tua nwg peb yeej tsw zoo sab tsua koj le ntaag. Peb thov twv tsua Yawmsaub kws muaj txujsa nyob tas, txawm yog Yaunathaa ib txuj plaub hau los yeej tsw tseev kuas tu sau nwg taubhau moog le. Tej kws nub nua nwg ua yeej yog Vaajtswv paab. Suavdawg txawm paab tau Yaunathaa dim tsw raug tuag. 46 Xalu txawm tso tseg tsw lawv tua cov Falixatee lawm. Cov Falixatee nyag ca le rov moog nyob nyag teb nyag chaw.

Xalu kaav tebchaws

47 Lub swmhawm kws Xalu ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee, nwg ntaus tsuv ntaus rog tawm tsaam nwg tej yeeb ncuab tsua hov txhua hov chaw. Nwg ntaus cov Mau-a, cov Aamoo, cov Entoo, cov Falixatee hab tej vaaj ntxwv kws kaav Xaunpa. Txhua zag kws nwg moog ntaus, nwg kov yeej huvsw. 48 Nwg ua tawv kawg tsw ntshai leejtwg le. Txawm yog cov Amalej los nwg tua yeej huvsw hab. Txhua zag kws yeeb ncuab tuaj ntaus cov Yixayee nwg paab tau cov Yixayee dim. 49 Vaaj ntxwv Xalu cov tub npe hu le nuav, Yaunathaa, Ichavi hab Makhixuva. Tug ntxhais hlub npe hu ua Melaj, tug ntxhais ntxawm hu ua Mikhaa. 50 Puj vaaj ntxwv Xalu npe hu ua Ahinau-aa, nwg yog Ahima-a tug ntxhais. Xalu tug thawj rog npe hu ua Anaw, nwg yog Naw tug tub. Naw yog Xalu tug yawm laug. 51 Khij kws yog Xalu txwv hab Naw kws yog Anaw txwv ob tug yog Api-e le tub. 52 Lub swmhawm kws Xalu ua neej nyob nwg nrug cov Falixatee sws tua luj heev. Thaus nwg pum ib tug quasyawg twg cev khov quas kho sab tuab quas tsawv tes nwg sau tug hov lug ua nwg tub rog.

1 Xamuyee 15

Ua rog ntaus cov Amalej

1 Tom qaab nuav Xamuyee has tsua Xalu tas, kuv yog tug kws Yawmsaub kuas muab roj laub ywg koj tsaa koj ua vaaj ntxwv kaav Vaajtswv haiv Yixayee. Nwgnuav koj ca le noog saib Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le caag. 2 Nwg yuav rau txem tsua cov Amalej tsua qhov thaus cov Yixayee lug tim lyi teb lug puab tawm tsaam cov Yixayee. 3 Koj ca le moog tua cov Amalej, koj moog rhuav ib puas tsaav yaam kws puab muaj kuas puam tsuaj huvsw tsw xob tseg ib yaam le. Loj xov qos tsaj txhu qos tuabneeg hlub hlub yau yau tua huvsw pov tseg. 4 Xalu txhwj tub rog tuaj ua ke tsua huv lub moos Telee. Xalu txheeb saib mas cov Yixayee muaj tub rog ob xeem leej, cov tub rog Yutai muaj ib vaam leej. 5 Xalu coj tub rog moog nraag lub moos Amalej, hab zuv kev tog tua huv lub kwj haa qhuav. 6 Xalu ceeb toom tsua cov Khenai tas, mej ca le tswv tawm huv cov Amalej moog mej txha le tsw raug tua, tsua qhov thaus cov Yixayee tawm tim lyi teb lug mej hlub puab. Cov Khenai txha tswv taag. 7 Xalu ua tsua cov Amalej swb hlo txwj ndua lub moos Havila moog ti nkaus ntuj nraag cis dos Xub kws nyob ntawm lyi tebchaws saab nub tuaj. 8 Xalu puab nteg tau Aka kws ua vaaj ntxwv kaav cov Amalej, puab tua tej pejxeem tuag du quas lug. 9 Xalu hab cov tub rog tsw tua vaaj ntxwv Aka pov tseg, hab tsw tua tej yaaj tej nyuj tej mivnyuas nyuj hab tej mivnyuas yaaj kws zoo nkauj hab tej yaam kws puab pum tas zoo. Puab tsuas muab tej kws puab swv tsw tau hab tej kws tsw muaj nqes ua kuas puam tsuaj taag xwb.

Xalu raug muab hle

10 Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, 11 kuv tu sab heev tsua qhov kws kuv tsaa Xalu ua vaaj ntxwv, vem nwg tso kuv tseg, nwg tsw noog kuv lug. Xamuyee npau tawg. Mo hov Xamuyee kub sab quas lug thov Yawmsaub ib mos. 12 Thaus kaaj ntug quas txoog nwg sawv kev yuav moog cuag Xalu. Nwg nov xuv tas Xalu moog peg lub moos Khamee, Xalu moog puab ib tug pem thuam tseg ca ua chaw ncu nwg tsua yaav tom qaab, tes nwg tsua moog peg lub moos Kilakaa. 13 Xamuyee moog cuag Xalu. Xalu has tas Xamuyee, thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj mag, kuv tub ua lawv le Yawmsaub has taag lawm. 14 Xamuyee nug tas ua caag kuv tseem nov suab nyuj suab yaaj quaj hab. 15 Xalu teb tas kuv cov tub rog caab cov Amalej tej nyuj tej yaaj kws zoo zoo nkauj coj lug tua xyeem tsua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, dua le tej kws tsw zoo peb tub muab tua pov tseg taag lawm. 16 Xamuyee has tas tog mivntswv tsaiv, kuv yuav qha tsua koj paub tas naag mo Yawmsaub lug has le caag tsua kuv. Xalu has tas qha maj. 17 Xamuyee has tas txawm yog koj xaav tas koj tsw yog ib tug tuabneeg tseem ceeb daabtsw los xwjpeem, Yawmsaub tub tsaa koj ua tug thawj kws coj haiv Yixayee. Yawmsaub muab roj laub tsua sau koj taubhau tsaa koj ua cov Yixayee tug vaaj ntxwv. 18 Yawmsaub kuas koj moog tua cov Amalej kws ua phem hov huvsw pov tseg, Yawmsaub kuas koj tua puab taag nrho tsw xob tseg ib tug le. 19 Ua caag koj tsua tsw noog Yawmsaub lug, koj tseem moog fuas tej nuav lug. Koj ua le hov tsw hum Yawmsaub sab. 20 Xalu caav has tas kuv yeej noog Yawmsaub lug, kuv tub moog ua lawv le Yawmsaub has taag lawm, kuv moog coj tau cov Amalej tug vaaj ntxwv Aka lug, hab kuv tua cov Amalej huvsw pov tseg. 21 Kuas kuv tej tub rog tsw tua tej yaaj tej nyuj zoo nkauj kawg nkaus kws puab nteg tau, puab caab lug tsua huv lub moos Kilakaa nuav ca tua xyeem tsua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. 22 Xamuyee has tas koj swm xaav saib Yawmsaub nyam yaam twg heev dua. Yawmsaub xaav kuas tuabneeg noog lug lossws nwg xaav kuas tuabneeg muab tej hov txhua chaw hab tsaj tua xyeem tsua nwg. Yug noog Yawmsaub lug zoo dua le yug muab tej yaaj kws zoo nkauj kawg nkaus tua xyeem tsua Yawmsaub. 23 Tug kws tawv ntawm Yawmsaub mas ua txhum luj yaam nkaus le tug kws muaj daab leej nkaub. Tug kws khaav theeb kuj ua txhum luj yaam nkaus le tug pe txoov daab. Vem koj tsw noog Yawmsaub lug, Yawmsaub txha tsw kheev koj ua vaaj ntxwv lawm. 2h Xalu teb tas kuv ua txhum lawm tag, kuv tsw ua lawv le Yawmsaub has hab tsw ua lawv le koj tej lug qhuab lug qha. Kuv ntshai kuv tej tub rog kuv txha ua lawv le kws puab has. 25 Nwgnuav thov koj zaam txem tsua kuv hab nrug kuv rov moog tom lub moos Kilakaa kuv txha tau pe Yawmsaub. 26 Xamuyee teb tas kuv tsw nrug koj rov moog. Koj yeej tsw ua lawv le Yawmsaub has, Yawmsaub txha tsw kheev koj ua cov Yixayee tug vaaj ntxwv lawm. 27 Xamuyee saamswm tig hlo yuav moog, Xalu txawm ntsab nkaus Xamuyee lub qaab tsho ntev nqug nduag rhe. 28 Xamuyee has tsua Xalu tas, nub nua Yawmsaub tub muab cov Yixayee lub tebchaws rhu ntawm koj moog tsua tug kws zoo dua koj kaav lawm. 29 Cov Yixayee tug Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus ci ntsaa quas ab yeej tsw daag hab tsw faav dua lug le. Nwg yeej tsw yog tuabneeg, nwg yuav tsw faav nwg tej lug le. 30 Xalu has tas kuv yeej ua txhum lawm tag, kuas thov koj ca kuv tau ntsej muag taab meeg cov Yixayee tej kev txwj quas laug hab tej pejxeem suavdawg. Thov koj ca le nrug kuv rov moog kuv txha tau pe Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. 31 Xamuyee txha nrug Xalu rov moog tom lub moos Kilakaa. Xalu moog pe Yawmsaub. 32 Xamuyee has tas mej ca le moog coj vaaj ntxwv Aka lug cuag kuv ntawm nuav. Aka lug cuag Xamuyee. Aka ntshai ib ce tshee quas nyo, nwg xaav zoj huv nruab sab tas zag nuav luas yuav tua kuv tuag txom nyem quas ntsuav tag lauj. 33 Xamuyee has tas koj raab ntaaj ua tsua ntau leej le nam tsw muaj tub ki. Nwgnuav koj nam yuav tsw nrug luas muaj tub ki ib yaam nkaus. Xamuyee txawm rhu ntaaj ntxug Aka ua tej ywb yaav tsua ntawm lub thaaj kws xyeem hov txhua chaw tsua Vaajtswv huv lub moos Kilakaa. 34 Tes Xamuyee txawm moog peg lub moos Lama, vaaj ntxwv Xalu rov moog peg nwg tsev huv lub moos Kinpe-a. 35 Xamuyee tsw pum dua vaaj ntxwv ib zag le moog taag Xamuyee swm neej, kuas nwg pheej ntxhuv sab txug vaaj ntxwv heev. Yawmsaub thim qhov kws nwg tsaa Xalu ua haiv Yixayee tug vaaj ntxwv.

1 Xamuyee 16

Tsaa Tavi ua vaaj ntxwv

1 Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, koj tseem yuav ntxhuv sab txug Xalu moog txug nub twg. Kuv tub tsw kheev nwg ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee lawm. Koj ca le coj roj txwv kav laaj moog nraag lub moos Pelehee. Koj moog nrhav tug yawm kws npe ua ua Yixai. Kuv tub xaiv Yixai tej tub ib tug sawv ua vaaj ntxwv lawm. 2 Xamuyee nug Vaajtswv tas, Vaajtswv, kuv yuav ua le caag moog ua tau le hov. Yog Xalu nov kuv moog ua le nuav nwg yeej yuav muab kuv tua pov tseg. Yawmsaub teb tas koj ca le caab ib tug mivnyuas nyuj moog. Koj has tas koj moog tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub. 3 Koj hu Yixai nrug koj moog tua tsaj xyeem tsua kuv, kuv le maav qha tsua koj paub tas koj yuav tsum ua le caag. Koj yuav tsum muab roj laub tsua sau tug kws kuv qha tsua koj hov taubhau es tsaa nwg ca ua vaaj ntxwv. 4 Xamuyee ua lawv le Yawmsaub has, nwg moog nraag lub moos Pelehee. Cov tuabneeg kws nyob nraag tej kev txwj quas laug puav leej ntshai ua ib ce tshee quas nyo. Puab tuaj nug Xamuyee tas, tug kws paub saib tom hauv ntej, nyab yuav tsw muaj kev ntxhuv sab daabtsw kaj. 5 Xamuyee teb tas tsw muaj kev ntxhuv sab daabtsw, kuv tuaj zoo. Kuv tuaj muab tsaj tua xyeem tsua Yawmsaub xwb, mej ca le tu cev tu sab kuas zoo zoo es suavdawg tuaj cuag kuv. Xamuyee kuas Yixai hab nwg tej tub ua kevcai ntxuav hab hu puab tuaj nrug koom tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub. 6 Thaus puab tuaj txug, Xamuyee pum Yixai tug tub Eli-a. Xamuyee xaav tuab ywv huv nruab sab tas tug kws Yawmsaub xaiv nyab yog tug kws sawv ntawm Yawmsaub xub ndag nuav ntaag. 7 Kuas Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, koj tsw xob saib nwg lub cev ntaaj quas ntsug kws zoo zoo hab sab sab, nwg tsw yog tug kws kuv yuav, tsua qhov kuv yeej tsw saib ib tug twg lawv le tuabneeg ib txwm saib. Suavdawg saib ntsej muag, kuas kuv saib lub sab. 8 Yixai hu nwg tug tub Anpinata lug tsua ntawm Xamuyee, kuas Xamuyee has tas tsw yog, Yawmsaub tsw xaiv tug nuav. 9 Yixai coj Xama lug. Xamuyee has tas tsw yog, Yawmsaub tsw xaiv tug nuav. 10 Yixai coj xyaa leej tub lug quas zug ib tug ib tug tsua ntawm Xamuyee, Xamuyee has tas Yawmsaub tsw xaiv cov tub nuav ib tug le. 11 Xamuyee nug Yixai tas, koj cov tub muaj npaum nuav xwb los. Yixai teb tas muaj ib tug nyuas tub ntxawg hab, kuas nwg moog yug yaaj lawm. Xamuyee has tas mej moog hu nwg lug, peb yuav tog nwg lug txug tsaiv peb le maav tua tsaj xyeem tsua Vaajtswv. 12 Yixai txha khaiv tuabneeg moog hu. Tug nyuas tub hluas hov zoo nraug ntxag, cev khov kho ntsej muag zuag quas plag. Yawmsaub has tsua Xamuyee tas, yog tug nuav ntaag, muah roj laub tsua nwg lauj. 13 Xamuyee muab roj txwv kav laaj laub tsua sau Tavi taubhau taab meeg cov tijlaug, tes Yawmsaub tug Ntsuj Plig txawm lug kaav Tavi lub sab txwj nub hov lug le lawm. Dhau hov Xamuyee rov moog peg 1ub moos Lama.

Tavi ntaus nkauj nog ncaas tsua Xalu noog

14 Yawmsaub tug Ntsuj Plig tsw nrug Xalu nyob lawm. Yawmsaub tso ib tug daab lug tswm txom Xalu. 15 Xalu cov tub qhe has tsua Xalu tas, peb paub tas Vaajtswv tso daab lug tswm txom koj. 16 Thov koj tso ncauj tsua peb, peb yuav moog nrhav ib tug yawm kws txawj txawj ntaus nkauj nog ncaas lug nrug koj nyob, es thaus twg daab lug tshoov koj sab tes tug yawm hov ntaus nkauj nog ncaas tsua koj noog sub koj sab txha tug. 17 Xalu tso ncauj tsua puab tas, mej ca le moog nrhav ib tug tuabneeg kws txawj txawj ntaus nkauj nog ncaas lug cuag kuv. 18 Xalu cov tub qhe muaj ib tug has tsua Xalu tas, tug yawm Yixai kws nyob huv lub moos Pelehee muaj ib tug tub txawj ntaus nkauj nog ncaas heev, hab nwg tseem yog ib tug tuabneeg sab tuab, nwg yog ib tug zoo tub rog, nwg ncauj lug zoo hab ntsej muag zoo, Yawmsaub nrug nraim nwg nyob. 19 Xalu txha tso tuabneeg moog has tsua Yixai tas, koj ca le tso koj tug tub Tavi kws yug yaaj tuaj nrug kuv nyob. 20 Yixai tso Tavi tuaj nrug Xalu nyob, nwg kuas Tavi muab ib tug luj txwv thauj ib nraas mov hab coj ib naab tawv kua txwv maab xwv hab ib tug thaav tshws moog pub tsua Xalu. 21 Tavi moog cuag Xalu hab ua Xalu tej num. Xalu nyam Tavi heev, nwg xaiv Tavi ua tug kws coj nwg tej cuab yeej ua rog. 22 Xalu ua xuv moog tsua Yixai tas, kuv nyam Tavi heev, thov ca nwg nrug kuv nyob ua num. 23 Txwj thaus hov lug, yog thaus twg Vaajtswv tso daab lug tshoov Xalu, tes Tavi ca le muab nkauj nog ncaas lug ntaus, tes daab txawm tswv lawm Xalu sab txha rov tug le qub.

1 Xamuyee 17

Kauli-a twv quas ntxhas cov Yixayee

1 Cov Falixatee sau tub rog tuaj ntaus rog huv lub moos Xaukhau kws nyob huv Yutai tebchaws. Puab tuaj tsuam chaw nyob tsua ntawm ib lub chaw npe hu ua Efe-tamee. Lub chaw nuav nyob ntawm lub moos Xaukhau hab lub moos Axekha ntu nruab nraab. 2 Xalu hab cov Yixayee txhwj tub rog tuaj tsuam chaw nyob tsua ntawm lub haav Ela npaaj tog nrug cov Falixatee sws tua. 3 Falixatee cov tub rog tuaj sawv sau ib lub nyuas pov roob, Yixayee cov tub rog kuj moog sawv sau ib lub nyuas pov roob, muaj kwj haa kem huv nruab nraab. 4 Muaj ib tug quasyawg npe hu ua Kauli-a nwg yog tuabneeg Ka, nwg tawm huv cov Falixatee lub chaw tuaj twv quas ntxhas cov Yixayee. Tug quasyawg nuav sab yuav muaj rau tshwm. 5 Nwg ntoo ib lub mom tooj lab hab naav ib lub tsho tooj lab nyaav tswb caug tawm kiluv. 6 Nwg ob txhais ceg looj tooj lab huvsw, nwg khuam rawv ib raab muv tooj lab. 7 Nwg tug ku muv tuab ib yaam le raab nqog, lub vug muv hlau nyaav kwvlaam xyaa kiluv. Muaj ib tug tub rog coj Kauli-a daim hlau kws thaiv moog ua Kauli-a ntej. 8 Kauli-a sawv nreg nreeg hu nrov nrov tsua cov Yixayee tas, mej tuaj ua tug daabtsw tim kos, mej tuaj ntaus rog los. Mej cov kws yog Xalu cov nyuas qhev, kuv yog tuabneeg Falixatee. Mej ca le xaiv kag mej ib tug tuabneeg tuaj tawm tsaam kuv saib. 9 Yog nwg tuaj tua tau kuv pov tseg, peb yuav ua mej qhev. Kuas yog kuv tua tau nwg pov tseg, mej yuav tsum ua peb qhev. 10 Nwgnuav kuv nyob ntawm nuav twv quas ntxhas cov Yixayee tej tub rog ntaag. Mej ca le xaiv hlo mej cov ib tug tuaj tawm tsaam kuv. 11 Thaus Xalu hab Xalu tej tub rog nov le hov Xalu puab ntshai heev.

Tavi moog huv cov Yixayee lub chaw ua rog

12 Tavi yog Yixai kws yog tuabneeg Efa-i tug tub. Yixai nyob huv lub moos Pelehee huv Yutai tebchaws. Nwg muaj yim leej tub. Lub swmhawm kws Xalu ua vaaj ntxwv hov nwg laug heev lawm. 13 Nwg peb tug tub hlub nrug Xalu moog ua rog. Tug hlub npe hu ua Eli-a, tug ob npe hu ua Anpinata, tug peb hu ua Xama. 14 Tavi yog tug tub ntxawg. Thaus Tavi peb tug tijlaug nrug Xalu moog ua rog hov, 15 Tavi pheej ib swj rov moog paab nwg txwv yug tsaj nraag lub moos Pelehee. 16 Kauli-a naj taagkig naj mo tawm tuaj twv cov Yixayee tau plaub caug nub. 17 Muaj ib nub Yixai has tsua Tavi tas, koj ca le kawgkag xaa ib kawm paaj npleg hab kaum lub ncuav moog tsua koj cov tijlaug kws nyob huv tshaav rog. 18 Koj coj kaum thooj roj mig nyuj qaub nuav moog tsua tug thawj rog. Koj moog nug saib koj peb tug tijlaug noj le caag nyob le caag. Koj kuas puab muab ib yaam daabtsw tsua koj coj lug tsua kuv saib, kuv txha paub tseeb tas koj moog pum puab tag, hab paub tas puab puav leej noj qaab nyob zoo. 19 Vaaj ntxwv Xalu hab koj cov tijlaug hab cov Yixayee suavdawg puav leej nyob nraag lub haav Ela tawm tsaam cov Falixatee. 20 Taagkig kaaj ntug Tavi sawv ntxuv muab paab yaaj tso tsua luas lwm tug saib. Nwg xaa mov moog tsua cov tijlaug lawv le nwg txwv has. Thaus nwg moog txug huv chaw ua rog cov Yixayee saamswm tawm moog tsua tom tshaav rog, puab qw ntshu quas nrooj. 21 Cov tub rog Falixatee hab cov tub rog Yixayee nyag txhwj nyag tog sawv ua phaj quas yav sws saib ntsoov tog yuav sws tua. 22 Tavi muab tej mov tso plhuav tsua tug kws saib kev noj kev haus paab saib, Tavi dha taj quas lag moog cuag nwg cov tijlaug tom tshaav rog, nwg moog nug saib cov tijlaug nyob zoo le caag. 23 Thaus Tavi puab paab kwvtij saamswm sws thaam, Kauli-a txawm tawm tuaj twv cov Yixayee lawv le nwg naj nub twv, Tavi nov tej lug kws Kauli-a khaav hov. 24 Thaus cov Yixayee pum dheev Kauli-a puab ntshai heev nyag txawm tswv nyag zum quas zawg lawm. 25 Puab sws thaam has tas mej swm saib hab noog nwg tej lug khaav saib. Yog leejtwg tua tau nwg, vaaj ntxwv Xalu yeej yuav muab nqe zug tsua tug hov hab muab hlo vaaj ntxwv tug ntxhais tsua tug hov yuav ntaag, hab tug hov txwv tsev tuabneeg yuav tsw tau them se hlo le. 26 Tavi nug cov tuabneeg kws nyob ze ze ntawm nwg hov tas, tug kws tua tau tug Falixatee nuav hab paab tau cov Yixayee tsw poob ntsej muag yuav tau daabtsw. Tug nam tuabneeg Falixatee kws tsw paub Vaajtswv nuav, nwg nim tsuas tawv npaum le caag, nwg yuav has lug twv Vaajtswv kws muaj txujsa nyob tej tub rog. 27 Puab qha tsua Tavi paub tas tug kws tua tau Kauli-a tuag yuav tau nqe zug npaum le caag. 28 Eli-a kws yog Tavi tug tijlaug hlub nov Tavi nrug cov tub rog sws thaam. Nwg txawm tshev Tavi tas, koj tuaj ua daabtsw ntawm nuav. Leejtwg zuv koj paab yaaj tom tebchaws ntuj nraag cis dos. Koj tuaj xauj luas sws tua ua daabtsw, ua caag koj yuav tawv hab khaav ua luaj le kos. 29 Tavi teb ndais tug tijlaug tas, kuv ua txhum daabtsw, kuv tsuas nug puab xwb los sas. 30 Tavi txawm tig hlo moog nug lwm tug lawm, nwg nug ib yaam nkaus le qub. Txhua leej kws nwg nug puav leej teb ib yaam nkaus huvsw. 31 Muaj tuabneeg nov Tavi has, puab txawm moog pav tsua Xalu noog. Xalu hu Tavi moog cuag nwg. 32 Tavi has tsua Xalu tas, vaaj ntxwv, tsw tswm nyog leejtwg yuav ntshai tug nam Falixatee hov le, kuv yuav moog ntaus nwg ntaag. 33 Xalu has tas tsw xob moog. Koj yuav ua le caag moog ntaus yeej nwg. Koj tseem yau heev, Kauli-a yeej ib txwm ua tub rog lug laug le hov. 34 Tavi teb tas vaaj ntxwv, kuv ib txwm yug kuv txwv paab yaaj. Muaj qee zag muaj tsuv ntxhuav lossws dais lug tum tej mivnyuas yaaj kwv moog. 35 Kuv ca le lawv qaab loo moog paab tau tej mivnyuas yaaj hov lug. Yog tsuv ntxhuav lossws dais tig lug tum kuv, kuv ca le khawm nkaus cej daab muab ntaus kag tuag. 36 Kuv tub kov yeej tsuv ntxhuav hab dais lug lawm, kuv yuav ua ib yaam nkaus le hov tsua tug nam Falixatee kws tsw paub Vaajtswv hov hab, tsua qhov nwg thuaj Vaajtswv kws muaj txujsa nyob tej tub rog. 37 Yawmsaub tub paab kuv dim tsuv ntxhuav hab dais, Yawmsaub yeej yuav paab kuas kuv dim ntawm tug Falixatee hov hab. Xalu has tas zoo laub, koj ca le moog. Thov Yawmsaub nrug nraim koj moog. 38 Xalu muab Xalu cov cuab yeej tsua Tavi coj hab naav. Nwg muab lub mom tooj lab tsua Tavi ntoo hab muab nwg lub tsho tiv rog tsua Tavi naav. 39 Tavi muab Xalu raab ntaaj khawm tsua ntawm duav swm moog kev, cav Tavi moog tsw taug kev hlo le, yog nwg naav tsw kaam. Tavi txha has tsua Xalu tas, yog kuv naav tej nuav kuv moog ntaus tsw tau, kuv naav tsw kaam tej nuav le. Tes Tavi txha le muab hle huvsw tseg. 40 Nwg coj tug paas nreg kws cov yug yaaj pheej swv, hab nwg moog khaws tswb lub qai zeb kheej kheej nraag haav dej lug ntim tsua huv naab. Nwg coj ib txuj roj maab, nwg txawm tawm moog ti v Kaul i-a.

Tavi tua Kauli-a tuag

41 Tug yawm Falixatee ncaaj nraim tuaj tsua ntawm Tavi. Tug kws coj Kauli-a tej cuab yeej ua rog kuj ua nwg ntej tuaj, Kauli-a tuaj ze Tavi quas zug. 42 Thaus nwg pum Tavi tseeb tseeb lawm nwg saib tsw taug Tavi, tsua qhov Tavi tseem yog ib tug nyuas tub hluas zoo nraug ntxag xwb. 43 Kauli-a has tsua Tavi tas, koj coj tug paas nreg kos tuaj ua tug daabtsw. Koj xaav tas kuv yog dev nua los. Nwg txawm hu nwg tug daab tuaj tshev tuaj foom Tavi. 44 Nwg thuaj thuaj Tavi tas, tuaj ntawm nuav kuv yuav muab koj lub cev tsua noog hab tsaj noj. 45 Tavi teb tas koj coj muv coj ntaaj hab coj muv vug tuaj tawm tsaam kuv, kuas kuv tuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog cov Yixayee tej tub rog tug Vaajtswv kws koj saib tsw taug nuav lub npe tuaj tawm tsaam koj. 46 Nub nua Yawmsaub yuav muab koj cob tsua kuv txhais teg, kuv yuav tua yeej koj hab yuav txav koj cej daab. Kuv yuav muab cov Falixatee tej tub rog lub cev tsua noog hab tsaj noj. Thaus muaj le hov lawm tuabneeg thoob nplajteb txha paub tas Vaajtswv nrug nraim cov Yixayee nyob. 47 Txhua leej kws nyob ntawm nuav puav leej yuav pum tas tsw taag Yawmsaub yuav swv ntaaj swv muv txha paab tau nwg haiv tuabneeg dim. Zag rog nuav Yawmsaub yuav kov yeej mej hab nwg yuav muab mej txhua leej cob tsua huv peb txhais teg. 48 Kauli-a ca le tuaj quas zug tsua ntawm Tavi. Tavi dha taj quas lag moog ti nkaus thaaj kws Falixatee cov tub rog zuv, es ntaus Kauli-a. 49 Tavi rhu hlo qai zeb huv naab lug nruab kag tsua txuj roj maab tua moog ntaub nkaus Kauli-a hauv plaj tawg rhe, Kauli-a qaug ntawg. 50 Tavi kov yeej Kauli-a, nwg xuas tuab lub qai zeb nruab tsua txuj roj maab tua tau Kauli-a, nwg tsw swv ntaaj rag daabtsw le. 51 Tavi dha loo moog sawv hlo sau Kauli-a. Nwg rhu hlo Kauli-a raab ntaaj huv naab lug txav kag Kauli-a cej daab tu nrho. Thaus cov Falixatee pum tas puab tug thawj tub rog kws ua tau tuag lawm, puab txawm tso teg tswv. 52 Cov tub rog Yixayee hab cov tub rog Yutai txha le qw nplawg nta lawv tua. Puab lawv cov Falixatee moog ti nkaus lub moos Ka hab txug ncua lub moos Ekhoo lub rooj loog. Cov Falixatee kws raug mob pw pawg quas yawg taug txujkev Xa-ala-i moog ti nkaus lub moos Ka hab lub moos Ekhoo. 53 Thaus cov Yixayee moog lawv cov Falixatee rov lug, puab lug coj cov Falixatee tej hov txhua chaw huv lub chaw huvsw moog. 54 Tavi coj Kauli-a lub taubhau moog tsua huv lub nroog Yeluxalee, kuas nwg muab Kauli-a tej cuab yeej coj moog tso tsua huv nwg lub tsev ntaub.

Puab coj Tavi moog cuag Xalu

55 Thaus Xalu pum Tavi tawm moog tua Kauli-a, Xalu nug Anaw kws yog Xalu tug thawj tub rog tas, Anaw, tug hluas hov yog leejtwg tub. Anaw teb tas vaaj ntxwv, kuv tsw paub es. 56 Tes Xalu txawm has tas koj ca le moog nug saib. 57 Yog le hov thaus Tavi moog tua tau Kauli-a rov lug txug huv lub chaw, Anaw txha coj nwg moog cuag Xalu. Tavi tseem coj rawv Kauli-a lub taubhau. 58 Xalu nug Tavi tas, nyuas hluas, koj yog leejtwg tub. Tavi teb tas kuv yog koj tug qhev Yixai kws nyob huv Pelehee le tub.

1 Xamuyee 18

Yaunathaa cog lug tsua Tavi

1 Thaus Xalu nrug Tavi sws thaam taag, Xalu tug tub Yaunathaa nyam hab hlub Tavi heev, nwg hlub Tavi yaam nkaus le nwg hlub nwg hab ntaag. 2 Txwj le nub hov lug Xalu kuas Tavi nrug Xalu nyob, Xalu tsw kheev Tavi rov moog tsev le. 3 Yaunathaa cog lug nrug Tavi ua kwvluag caj hab ua kwvluag tuag moog le, tsua qhov nwg nyam Tavi heev. 4 Nwg hle nwg lub tsho ntev pub tsua Tavi. Nwg muab nwg lub tsho ua rog hab ntaaj hab neev nti hab txuj hlaab tawv sa pub tsua Tavi. 5 Xalu kuas Tavi ua daabtsw los Tavi ua tau tav taag huvsw. Xalu txha tsaa Tavi ua thawj rog saib Xalu tej tub rog, mas tej thawj rog hab tej tub rog puav leej pum zoo huvsw.

Xalu khib Tavi

6 Thaus Tavi moog tua tau Kauli-a lug, es cov tub rog Yixayee saamswm rov lug tsev, tej quaspuj kws tuaj txhua lub moos huv Yixayee tebchaws tuaj, hu nkauj zoo sab quas hlo ntaus nkauj nog ncaas hab npuaj nruag laav voov tog vaaj ntxwv Xalu. 7 Thaus puab suavdawg hu nkauj laav voov hov puab hu has tas, Xalu tua yeeb ncuab tuag tsheej quas txheeb leej, huas Tavi tua yeeb ncuab tuag tsheej quas vaam leej. 8 Xalu nov tej lug nuav nwg tsw zoo sab, nwg chim heev. Nwg txha has tas tu kuv sab kawg le tsua qhov kws suavdawg has tas Tavi tua yeeb ncuab tuag quas vaam leej, huas kuv tsuas tua yeeb ncuab tuag quas txheeb leej xwb. Nwgnuav tsuas tshuav tuab qho kws Tavi tseem tsw tau sawv ua vaaj ntxwv xwb lauj. 9 Txwj nub hov lug Xalu txawm pheej ntxub Tavi hab tsw tso sab tsua Tavi lawm. 10 Nub tom qaab hov Vaajtswv kuas daab lug tshoov Xalu sab, Xalu txawm has lug ua dog ua dig yaam le nam tuabneeg vwm. Tavi ntaus nkauj nog ncaas tsua Xalu lawv le nwg naj nub ntaus. Thaus hov Xalu tuav rawv ib raab muv. 11 Xalu xaav tuab ywv tsua nruab sab tas kuv yuav nkaug kuas nwg tuag teem nkaus tsua tim phaab ntsaa. Xalu txawm xuas muv nkaug Tavi ob teg, kuas Tavi mam dhau huvsw. 12 Xalu ntshai Tavi vem yog Yawmsaub nrug nraim Tavi nyob, huas Yawmsaub tso Xalu tseg lawm. 13 Xalu txha tsw kheev Tavi nrug Xalu nyob lawm. Nwg tsaa Tavi ua thawj rog kaav ib txheeb leej. Tavi coj tub rog moog ntaus rog. 14 Ib puas tsaav yaam kws Tavi ua, nwg yeej ua tav huvsw vem Yawmsaub nrug nraim Tavi nyob. 15 Thaus Xalu pum tas Tavi ua tau num zoo, Xalu yimfuab ntshai Tavi heev. 16 Kuas cov Yixayee hab cov Yutai puav leej nyam Tavi, tsua qhov Tavi yog tug thawj kws paab tau suavdawg.

Tavi yuav Xalu tug ntxhais

17 Tom qaab nuav Xalu has tsua Tavi tas, nuav yog Melaj, yog kuv tug ntxhais hlub. Kuv yuav muab nwg tsua koj yuav, kuas koj yuav tsum ua kuv tug tub rog kws sab tuab hab muab sab npuab kuv, hab ntaus tsuv ntaus rog tawm tsaam Yawmsaub tej yeeb ncuab. Xalu xaav tas yog nwg ua le nuav mas yuav tsw txug nwg nqeg teg tua Tavi, cov Falixatee yuav tua tau Tavi pov tseg. 18 Tavi teb tas kuv hab kuv txwv tsev tuabneeg tsw yog cov kws yuav tswm nyog ua koj vauv. 19 Dhau hov thaus txug nub kws yuav muab Melaj tsua Tavi, Xalu ntxeev sab nwg txawm muab Melaj qua tsua Anti-ee kws nyob huv Mehaula yuav lawm, nwg tsw muab tsua Tavi. 20 Kuas Xalu tug ntxhais kws npe hu ua Mikhaa nyam Tavi. Thaus Xalu paub lawm Xalu zoo sab heev. 21 Nwg xaav tuab ywv tseg tas kuv yuav muab Mikhaa tsua Tavi yuav, txha le ntxag tau Tavi moog tuag tsua huv cov Falixatee teg. Yog le hov Xalu txha rov has tsua Tavi dua ib zag tas, koj yuav tsum ua kuv le vauv xwb. 22 Xalu kuas Xalu tej tub teg tub taw moog has tuab ywv tsua Tavi tas, vaaj ntxwv nyam koj hab nwg tej tub teg tub taw puav leej fwm koj huvsw, nwgnuav zoo swmhawm kws koj yuav tsum yuav vaaj ntxwv tug ntxhais. 23 Tes puab txha moog has tsua Tavi. Tavi teb puab tas tug kws tau ua vaaj ntxwv vauv mas tau koob meej heev, kuas tug tuabneeg txom nyem le kuv nuav tsw muaj meej daabtsw, mas tsw tswm nyog yuav moog ua vaaj ntxwv vauv. 24 Cov tub teg tub taw moog pav Tavi tej lug nuav tsua Xalu noog. 25 Xalu txha kuas puab moog has tsua Tavi tas, vaaj ntxwv tsw sau ib yaam daabtsw le, nwg tsuas xaav kuas koj moog tua cov txwv neej Falixatee es hlais puab ib puas daim tawv nqaj pleeg coj lug tsua nwg xwb, sub nwg txha ua tau pauj nwg tej yeeb ncuab. 0_hov kws Xalu ua le nuav yog nwg xaav kuas cov Falixatee tua Tavi pov tseg. 26 Xalu tej tub teg tub taw moog has tsua Tavi lawv le Xalu has. Tavi zoo sab kws yuav tau ua vaaj ntxwv vauv. Thaus yuav txug nub ua tshoob, 27 Tavi hab Tavi cov tub rog moog tua cov Falixatee tuag ob puas leej. Tavi hlais cov Falixatee tej daim tawv nqaj pleeg coj lug suav ib tug quas zug tsua Xalu saib taag, sub Tavi tau ua Xalu vauv. Yog le hov Xalu txha yuav tsum muab Mikhaa qua tsua Tavi yuav. 28 Thaus Xalu paub tseeb tas Yawmsaub nrug nraim Tavi nyob hab Xalu tug ntxhais Mikhaa nyam Tavi heev, 29 Xalu yimfuab ntshai Tavi, nwg ua yeeb ncuab tsua Tavi moog taag nwg swm neej. 30 Txhua zag kws cov Falixatee tuaj ntaus rog, Tavi yog tug kws ntaus yeej yeeb ncuab ntau dua le Xalu lwm tug thawj rog ntaus. Tes Tavi txha nto moo quas lug.

1 Xamuyee 19

Xalu nrhav kev tua Tavi

1 Xalu qha zaaj tswvyim kws nwg yuav tua Tavi tsua nwg tug tub Yaunathaa hab nwg tej tub teg tub taw paub. Kuas Yaunathaa hlub Tavi heev, 2 Yaunathaa txha moog qha tsua Tavi tas, kuv txwv yooj xeeb yuav tua koj pov tseg. Pigkig sawv ntxuv koj yuav tsum ceev faaj koj ca le tswv moog nkaum tsw xob tawm moog hov twg. 3 Kuv yuav moog sawv ntawm kuv txwv ib saab ze lub chaw kws koj tswv nraim huv haav xub tsuag, tes kuv yuav nug kuv txwv txug koj. Yog kuv paub le caag tes kuv le maav qha kag koj taamswm. 4 Yaunathaa pav qhuas Tavi tsua Xalu noog has tas, txwv, koj tsw xob ua phem tsua Tavi kws yog koj tug tub qhe. Nwg yeej tsw tau ua txhum tsua koj ib zag le, tej kws nwg ua puav leej yog muaj qaabhau tsua koj ntau heev. 5 Nwg swv nyog nwg txujsa moog tua Kauli-a, hab Yawmsaub paab cov Yixayee kov yeej luj kawg le. Thaus koj pum tej nuav koj tub zoo sab kawg le los sas. Nwg tub tsw tau ua txhum daabtsw le, vem le caag koj yuav muab nwg tua pov tseg qhuav tsw muaj qaabhau le. 6 Tes Xalu txawm noog Yaunathaa has, Xalu twv tsua Yawmsaub tas, kuv yuav tsw tua Tavi pov tseg. 7 Yaunathaa txha hu Tavi tawm lug, nwg pav ib puas tsaav yaam huvsw tsua Tavi noog, hab coj Tavi moog cuag Xalu. Tavi txha rov ua num tsua vaaj ntxwv ib yaam le qhov qub. 8 Tom qaab nuav cov Falixatee rov tuaj ua rog dua. Tavi coj tub rog moog tua cov Falixatee swb hlo tswv rov lawm. 9 Muaj ib nub Xalu nyob huv tsev, Yawmsaub kuas daab lug tshoov Xalu sab. Xalu tuav rawv ib raab muv. Tavi saamswm ntaus ntaus nkauj nog ncaas tsua Xalu noog. 10 Xalu txhob txwm xuas muv nkaug kuas ntsa nkaus Tavi tsua tim phaab ntsaa, kuas Tavi mam dhau lawm. Raab muv txha le ntsa nkaus tsua tim phaab ntsaa. Tavi tswv taj quas lag tawm lawm nwg txha dim. 11 Mo hov tsaus ntuj Xalu tso tuabneeg moog nyag xauj Tavi tom Tavi tsev, es taagkig kaaj ntug yuav muab Tavi tua pov tseg. Mikhaa kws yog Tavi quaspuj has tsua Tavi tas, yog mo nuav koj tsw tswv, pigkig kaaj ntug luas yuav muab koj tua pov tseg. 12 Mikhaa muab hlua dauv ntawm qhov rais tsua Tavi nqeg tswv tawm moog. 13 Mikhaa muab tug nam txoov daab coj lug tso pw tsua sau txaaj, hab muab lub tog rau ncoo plaub tshws lug tso ntawm lub taubhau hab muab choj vuv tsua. 14 Thaus Xalu cov tuabneeg tuaj nteg Tavi, Mikhaa has tsua puab tas, Tavi tsw zoo nyob. 15 Kuas Xalu rov has tsua puab tas, mej ca le moog saib Tavi es kwv hlo nwg lub txaaj hab nwg tuaj tsua kuv tua pov tseg. 16 Puab txha le moog huv tsev cav pum nam txoov daab pw sau txaaj hab pum lub tog rau ncoo plaub tshws nyob ntawm taubhau. 17 Xalu nug Mikhaa tas, ua caag koj daag kuv hab tso kuv tug yeeb ncuab tswv dim lawm. Mikhaa teb tas nwg has tas yog kuv tsw paab tso nwg tswv dim mas nwg yuav muab kuv tua pov tseg. 13 Tavi tswv moog cuag Xamuyee peg lub moos Lama. Tavi pav ib puas tsaav yaam kws Xalu ua phem tsua Tavi tsua Xamuyee noog, tes Xamuyee hab Tavi ob tug txawm moog nyob huv lub chaw Nayauj. 19 Thaus muaj tuabneeg has tsua Xalu tas Tavi nyob ntawm lub chaw Nayauj huv lub moos Lama, 20 nwg txha khaiv tuabneeg tuaj nteg Tavi. Puab tuaj pum ib paab xwbfwb cev Vaajtswv lug saamswm laav voov hu nkauj quas lawg cev Vaajtswv lug, Xamuyee yog tug thawj kws coj suavdawg. Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav Xalu tej tuabneeg sab, puab txawm ca le nrug cov xwbfwb hov ua ib nqaag lawm hab. 21 Thaus Xalu nov xuv le hov Xalu txawm tso dua ib co tubkhai coob dua cov qub moog hab los puab cov hov kuj moog nrug Xamuyee ua ib nqaag lawm hab. Xalu txha tso dua ib paab tubkhai moog, zag nuav yog zag peb. Puab cov nuav los puav leej moog ua ib yaam nkaus le hab, 22 tes Xalu txawm moog tsua peg lub moos Lama. Thaus nwg moog txug ntawm lub qhov dej luj ntawm Xekhu, Xalu nug tas Xamuyee hab Tavi nyob hov twg. Puab teb tas ob tug nyob nraag lub chaw Nayauj. 23 Thaus Xalu saamswm moog tsua nraag lub chaw Nayauj, Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav Xalu sab, Xalu txawm laav voov hab hu nkauj quas lawg cev Vaajtswv lug taug kev moog txug ncua lub chaw Nayauj. 24 Xalu muab rwg tsho hle tseg nwg laav voov hu nkauj quas lawg ntawm Xamuyee xub ndag, hab pw lab qaab ib nub ib mos. Vem le hov txha muaj lug has tas Xalu yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lawm hab.

1 Xamuyee 20

Yaunathaa paab Tavi

1 Dhau hov Tavi tswv tawm huv lub chaw Nayauj huv lub moos Lama moog cuag Yaunathaa. Nwg nug Yaunathaa tas, kuv ua phem qhov twg, kuv ua txhum le caag tsua koj txwv es koj txwv pheej yuav muab kuv tua pov tseg. 2 Yaunathaa teb tas Vaajtswv yeej yuav tsw kheev koj tuag le. Txhua zag kws kuv txwv yuav ua ib yaam daabtsw nwg yeej qha kuv ua ntej , tsw has tej kws tseem ceeb hab tej tsw tseem ceeb nwg tsw npog ib yaam tseg le. Nyab yuav tsw muaj lawv le tej kws koj xaav. 3 Kuas Tavi teb tas tub yog vem koj txwv paub tas koj nyam kuv heev koj txwv yuav tsw qha tej kws nwg yuav ua tsua koj paub le. Yog nwg qha ntshai tsaam koj yuav ntxhuv sab heev. Kuv tuav Yawmsaub kws muaj txujsa lub npe has tseeb tsua koj tas, kuv tub nyob tsw deb lub qhov tuag lawm yeej yuav tuag xwb. 4 Yaunathaa has tas koj xaav kuas kuv paab koj le caag los kuv yeej zoo sab paab. 5 Tavi teb tas pigkig yog nub xab ib, yuav muaj kev noj haus luj lawv le kevcai. Kuv yeej yuav tsum nrug koj txwv nyob ua ke sau rooj noj mov, kuas thov koj ca kuv tswv moog nkaum nraag haav xub tsuag moog txug quas neeg tsaus ntuj tsaiv kuv le maav rov lug. 6 Yog koj txwv pum tas kuv tsw lug nyob ntawm rooj noj mov, thov koj paab has tsua nwg tas kuv tub thov koj tso kuv rov moog nraag lub moos Pelehee lawm, yog kuv txwv puab yuav tua tsaj xyeem tsua Vaajtswv lawv le naj xyoo ua. 7 Yog koj txwv has tas tsw ntshai, tes nyab kuv yuav tso sab, kuas yog nwg npau tawg tes koj yuav paub tas nwg yeej yuav tua kuv pov tseg tag. 8 Mas thov koj ua lawv le tej lug kws kuv thov nuav, hab thov koj ncu ntsoov tej lug kws koj cog tsua kuv. Yog kuv ua txhum thov koj ca le muab kuv tua pov tseg, tsw txug koj yuav coj kuv moog tsua koj txwv tua. 9 Yaunathaa has tas koj tsw xob xaav le kos, yog kuv paub tseeb tas kuv txwv yuav tua koj pov tseg tag, kuv txawm yuav npog tsw qha koj nua los. 10 Tavi nug tas yog koj txwv chim tsua kuv leejtwg yuav xaa xuv qha tsua kuv paub. 11 Yaunathaa teb tas ib ua ke moog nraag haav xub tsuag. Ob tug txawm moog tsua nraag. 12 Yaunathaa has tsua Tavi tas, thov Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv lug ua tim khawv pum hab nov tej kws ib has nuav. Pigkig hab quas neeg lub caij nuav kuv yuav nug kuv txwv saib, yog nwg ua zoo tsua koj tes kuv yuav xaa xuv qha koj paub. 13 Yog nwg yeej yuav ua phem tsua koj es yog kuv tsw xaa xuv qha koj paub hab paab kuas koj tswv dim moog, tes thov Yawmsaub rau txem tsua kuv kuas kuv tuag moog. Thov Yawmsaub nrug nraim koj nyob ib yaam le yaav nraag ntej Yawmsaub nrug kuv txwv nyob. 14 Yog kuv tseem ua neej nyob, thov koj ncu ntsoov koj tej lug cog tseg nuav hab ua zoo tsua kuv. 15 Kuas yog kuv tuag lawm thov koj hlub kuv caaj ceg moog ib txhws ib yaam le koj hlub kuv nuav. Thaus Yawmsaub ua tsua koj tej yeeb ncuab puam tsuaj taag lawm, 16 thov kuas ib tej lug sws cog nuav tseem nyob ruaj khov kho le qub. Yog koj tsw ua lawv le tej lug kws ib sws cog nuav Yawmsaub yuav rau txem tsua koj. 17 Vem yog Yaunathaa hlub Tavi yaam nkaus le nwg hlub nwg lub cev ntaag, mas nwg txha kuas Tavi rov cog lug dua ib zag tas nwg yuav hlub Yaunathaa. 18 Yaunathaa has tsua Tavi tas, pigkig yog nub xab ib, peb yuav paam noj paam haus. Yog tsw pum koj moog, kuv txwv yeej yuav nug xwb. 19 Yog quas neeg tseem tsw pum koj hab, kuv txwv yimfuab yuav xaav tsw thoob. Yog le hov koj ca le tswv moog nkaum qhov qub kws thaus hov koj nkaum. Koj moog nraim saab pawg pob zeb tom u. 20 Kuv yuav xuas neev nti tua peb nee moog tsua ntawm pawg pob zeb yaam le kuv tua daim phaj. 21 Kuv yuav kuas kuv tug tub qhe moog nrhav cov xub hov lug. Yog kuv has tsua tug tub qhe tas, raab xub poob tsua saab tom nuav koj ca le moog khaws lug, tej lug hov txhais has tas koj rov qaab los tau, tsw muaj xwm daabtsw. Kuv tuav Yawmsaub kws muaj txujsa lub npe has tsua koj tas koj yuav tsw raug kev txhawj kev ntshai daabtsw. 22 Kuas yog kuv has tsua nwg tas, raab xub nyob tom u, tes koj ca le kawgkag tswv moog, tsua qhov Yawmsaub tub xaa koj moog lawm. 23 Tej lug kws ib sws cog nuav muaj Yawmsaub pum hab nov tas ib ib tug yuav tsw rhuav ib tug tej lug moog i b txhws 1 e. 24 Tavi txawm moog nkaum nraag xub tsuag, vaaj ntxwv Xalu tuaj nyob ntawm rooj noj rooj haus kws puab ua nub xab ib hov. 25 Nwg nyob ntawm lub chaw kws nwg ib txwm tuaj nyob npuas phaab ntsaa. Anaw nyob npuas vaaj ntxwv, Yaunathaa nyob ncaaj vaaj ntxwv saab rooj tom, huas Tavi lub chaw tsw muaj tuabneeg nyob. 26 Xalu tsw has ib lus le caag le vem nwg xaav tas ntshai Tavi ua txhum kevcai, muaj xwm daabtsw lug taab kaum Tavi lawm. 27 Nub xab ob ua cav Tavi lub chaw tseem tsw muaj tuabneeg lug nyob hab. Xalu nug Yaunathaa tas, ua caag naag hab nub nua tsw pum Tavi tuaj noj mov. 28 Yaunathaa teb tas nwg thov kuv tso nwg moog nraag lub moos Pelehee lawm, 29 nwg has tas nwg txwv puab yuav tua tsaj xyeem tsua Vaajtswv huv lub moos Pelehee, mas nwg tug tijlaug yuav tseev nwg moog kuas tau xwb. Nwg has tsua kuv tas, yog kuv ua nwg kwvluag tag, thov kuv tso nwg moog saib nwg cov kwvtij. Vem le nuav nwg txha le tsw tuaj nyob ntawm nwg lub chaw noj mov. 30 Xalu chim heev tsua Yaunathaa hab tshev Yaunathaa tas, nam tub tsw tswm txaj nwgnuav kuv paub tas koj nrug Tavi ua ib nqaag. Koj rhuav koj nam meb plhu ua tug tsw. 31 Yog Tavi tseem ua neej nyob tes koj yeej yuav tsw tau sawv ua vaaj ntxwv kaav lub tebchaws nuav hlo le. Koj ca le moog coj kag kuas tau Tavi lug ntawm nuav yeej tswm nyog muab nwg tua pov tseg lawm. 32 Yaunathaa caam leej txwv tas, ua caag yuav tswm nyog muab nwg tua pov tseg, nwg ua txhum daabtsw. 33 Thaus Xalu nov dheev le hov Xalu txawm tsaa hlo muv tuab nkaug kuas Yaunathaa tuag. Yaunathaa paub tseeb tas nwg txwv yooj xeeb yuav muab Tavi tua pov tseg tag. 34 Nwg txawm sawv tseeg ntawm rooj mov tawm ua chim kawg le lawm. Nub xab ob hov nwg tsw noj ib yaam daabtsw le. Nwg ntxhuv sab kawg le tsua qhov kws Xalu ua lim ham tsua Tavi. 35 Taagkig sawv ntxuv Yaunathaa moog cuag Tavi nraag xub tsuag lawv le ob tug teem tseg. Nwg coj ib tug nyuas tub hluas nrug nwg moog. 36 Nwg has tsua nyuas tub hluas tas, koj dha moog khaws raab xub kws kuv yuav tua moog mag. Thaus tug nyuas hluas saamswm dha moog Yaunathaa txawm nqug neev nti tua moog ua ntej. 37 Thaus tug tub hluas dha moog txug ntawm lub chaw kws raab xub poob, Yaunathaa hu nrov nrov tas raab xub nyob tom u, tsw xob nreg ntawm kos, kawgkag dha tag moog. 38 Tug hluas khaws raab xub coj lug tsua Yaunathaa. 39 Nwg tsw paub tas Yaunathaa has le hov yog has txug daabtsw, tsuas yog Yaunathaa hab Tavi txha paub xwb. kO Yaunathaa muab raab neev nti tsua tug hluas coj rov moog tsev. 41 Thaus tug tub hluas moog tsev lawm, Tavi le maav tawm ntawm pawg pob zeb saab tom lug, nwg txhus caug pe Yaunathaa peb pes. Ob tug ob leeg quaj sws nwj quaj sws nwj. Tavi yimfuab nluag heev dua Yaunathaa. 42 Yaunathaa has tsua Tavi tas. thov Vaajtswv nrug nraim koj nyob. Thov Yawmsaub nrug ib nov tas ib hab ib caaj ceg yuav tsw rhuav ib tej lug sws cog nuav moog ib txhws le. Tavi txawm ncaim moog lawm, Yaunathaa rov lug huv moos.

1 Xamuyee 21

Tavi tswv Xalu

1 Tavi moog nrhav Ahimelej kws ua pov thawj huv lub moos Nau, tes Ahimelej tawm ua tshee quas nyo tuaj cuag Tavi, mas nug Tavi tas ua caag koj yuav tuab leeg tuaj xwb, tsw muaj tuabneeg nrug koj tuaj le. 2 Tavi teb tas yog vaaj ntxwv has kuas kuv ua ib yaam num, nwg has tas xob qha yaam kws kuv khaiv koj moog ua hov tsua leejtwg paub le. Kuv tub teem kuv cov tuabneeg ca tsua ib lub chaw lawm. 3 Koj muaj daabtsw noj los tsw muaj. Thov tswb lub ncuav lossws yaam twg kuj tau. h Tug pov thawj hov teb Tavi tas, kuv tsw muaj tej ncuav kws noj tau, tsuas muaj cov ncuav kws muab xyeem tsua Vaajtswv lawm xwb. Yog ob peb nub nua koj cov tuabneeg yeej tsw tau nrug quaspuj pw tes kuv txha kheev tsua mej noj. 5 Tavi teb tug pov thawj tas, has tseeb, thaus peb suavdawg tawm moog ua num mas peb yeej los caiv tsw nrug quaspuj pw le. Qhov kws nub nua peb tuaj nuav kuj yog tuaj ua teg num luj heev, mas peb yimfuab caiv zoo. 6 Tes tug pov thawj txha muab cov ncuav kws tub muab xyeem tsua Vaajtswv sau lub rooj es nyav muab rhu hloov lug hov tsua Tavi, vem tas nwg tsw muaj tej ncuav kws tsw tau xyeem tsua Vaajtswv. 7 Nub hov tug thawj tub zug kws yug Xalu cov tsaj nyob hov ntawm hab. Nwg hu ua Ntau-e, nwg yog tuabneeg Entoo. Nwg tuaj ua ib qho kevcai lawv le nwg tub yeem lug tsua Vaajtswv lawm. 8 Tes Tavi has tsua Ahimelej tas, koj muaj ib raab ntaaj los muv nyob ntawm nuav los tsw muaj. Kuv tsw tau coj ntaaj los cuab yeej daabtsw tuaj le, tsua qhov vaaj ntxwv khaiv kuas kuv tuaj sai heev, muab tsw yeej tuaj. 9 Tug pov thawj hov teb tas Kauli-a kws yog tuabneeg Falixatee kws koj muab tua tim kwj haa Ela raab ntaaj tseem qhwv ntaub quas nreeg nyob nrau lub tsho pov thawj, yog koj cheem tsum raab ntaaj hov kuj coj moog, tsw muaj dua lwm raab lawm. Tavi teb tas tsw muaj ib raab ntaaj twg yuav zoo cuag le raab hov lawm, thov muab raab hov tsua kuv. 10 Tes nub hov Tavi txawm tswv Xalu moog nrhav Akhi kws ua vaaj huv lub moos Ka lawm. 11 Mas vaaj ntxwv Akhi tej thawj rog has tsua Akhi tas sub tug nuav tsw yog Tavi kws ua vaaj ntxwv kaav nwg lub tebchaws, sub puab tsw tau hu nkauj hab laav voov tas Xalu tua quas txheeb leej, Tavi tua quas vaam leej. 12 Tes Tavi txawm khaws tej lug hov tsua nruab sab hab ntshai vaaj ntxwv Akhi. 13 Tes Tavi txawm ua txuj ua ib tug nam vwm, mas thaus puab yuav nteg nwg, nwg txawm laam moog kuam le kws sau ntawv ua dog ua dig tsua ntawm rooj loog hab ua qub ncaug nrug quas zwg ntawm tej fwj txwv. 14 Akhi txawm has tsua nwg tej tub teg tub taw tas, saib maj nwg vwm lawm lauj. Ua caag mej coj nwg tuaj cuag kuv. 15 Kuv tsuas tsw muaj tej tuabneeg vwm los caag es mej yuav coj tug nam hov tuaj ua vwm tsua kuv saib, tug nam tuabneeg zoo le hov tsw tswm nyog coj tuaj tsua huv kuv lub tsev le.

1 Xamuyee 22

1 Xamuyee 23

1 Xamuyee 24

Tavi tseg Xalu sav

1 Thaus Xalu moog tua cov Falixatee rov lug, muaj tuabneeg qha tsua Xalu paub tas Tavi nyob tom tebchaws ntuj nraag cis dos kws ze ze lub moos Eeketi. 2 Xalu xaiv cov tub rog Yixayee kws txawj ua rog heev kawg nkaus peb txheeb leej tawm moog nrhav Tavi hab Tavi cov tub rog kws nyob ntawm roob Tsuas Sai saab nub tuaj. 3 Xalu moog txug lub qhov tsua kws nyob ze ze cov nkuaj yaaj ntawm ntug kev, mas Xalu moog plhob saab huv lub qhov tsua, mas Tavi hab Tavi cov tub rog tub nyob huv lub qhov tsua hov tom qhov kawg ntaag. 4 Tavi cov tuabneeg has fsua Tavi tas, zag nuav yog koj moov ntaag lauj. Yawmsaub tub has tsua koj lawm tas nwg yuav muab koj tug yeeb ncuab cob tsua koj txhais teg. Nwgnuav koj xaav ua le caag tsua nwg los ua tau lawm lauj. Tavi nkaag moog txav tau Xalu lub tsho ntev ib nyuas qhov lug, Xalu tub tsw nov. 5 Tavi rov tsw zoo sab txug qhov kws nwg txav Xalu lub qaab tsho lawm, 6 nwg txha has tsua nwg cov tub rog tas, thov Yawmsaub tsw xob kheev kuv ua phem tsua kuv tug tswv kws Yawmsaub xaiv lug ua vaaj ntxwv. Tsw tswm nyog kuv yuav ua phem tsua nwg hlo le, vem nwg yog tug kws Yawmsaub xaiv ca lawm. 7 Tes Tavi txha tsw kheev Tavi cov tub rog tua Xalu. Xalu tawm huv qhov tsua moog. 8 Tavi lawv qaab moog hu Xalu has tas, vaaj ntxwv. Xalu tig hlo lug saib, tes Tavi khoov nkaus pe hawm, 9 hab nug tas ua caag koj yuav noog cov tuabneeg kws has tas kuv soj nraim yuav ua phem tsua koj tej lug. 10 Nub nua koj kuj pum tseeb lawm tas Yawmsaub muab koj cob tsua kuv txhais teg huv qhov tsua nuav, kuv cov tuabneeg kuas kuv tua koj pov tseg, kuas yog kuv hlub koj, kuv txha has tas kuv yuav tsw ua phem tsua koj, vem koj yog tug kws Yawmsaub xaiv lug ua vaaj ntxwv. 11 Yawm txwv, koj swm saib koj lub qaab tsho kws kuv txav nyob ntawm kuv teg nuav nej. Yog kuv xaav tua koj kuv yeej tua tau, kuas kuv tsuas txav koj lub qaab tsho xwb. 0_hov nuav ua ib qho tseem ceeb qha tsua koj paub tas kuv tsw tau faav xeeb tsua koj lossws xaav ua phem tsua koj hlo le. Txawm yog kuv tsw ua txhum daabtsw los koj laam lawv kuv tua. 12 Thov Yawmsaub tshuaj saib yog leejtwg ua txhum. Ca Yawmsaub rau txem tsua koj vem koj ua phem tsua kuv, kuas kuv yeej yuav tsw ua phem pauj koj hlo le. 13 Nyab koj kuj paub tej lug kws cov laug has tas tsuas yog tej tuabneeg sab phem txha le ua phem,yog le mas kuv yuav tsw ua phem tsua koj. 14 Cov Yixayee tug vaaj ntxwv koj saamswm lawv daabtsw hab tua daabtsw, yog koj tua tug dev kws yeejlos tuag lawm hab tua dev mub xwb. 15 Yawmsaub yuav tshuaj saib yog koj los kuv ua txhum. Thov Yawmsaub tsaa muag saib zaaj nuav, es tuaj kuv tog hab paab kuas kuv dim koj txhais teg. 16 Thaus Tavi has taag Xalu has tas kuv tug mivtub Tavi, tug kws has kos yog koj ntaag los. Xalu txawm quaj quas dhev. 17 Nwg has tsua Tavi tas, koj has yog lug lawm lauj. Yog kuv ua txhum. Txawm yog kuv ua phem tsua koj los koj tseem ua zoo tsua kuv. 18 Nub nua koj ua tsua suavdawg pum tas koj ua zoo tsua kuv kawg nkaus le, txawm yog Yawmsaub muab kuv cob tsua koj lawm los koj tsw tua kuv pov tseg. 19 Muaj leejtwg nteg tau yeeb ncuab lawm ais ca le muab tso moog dawb moog do tsw tua pov tseg los tsw muaj. Thov Yawmsaub foom koob foom moov tsua koj pauj tej kws nub nua koi ua tsua kuv. 20 Nwgnuav kuv paub tas koj yuav sawv lug ua cov Yixayee tug vaaj ntxwv, hab Yixayee lub tebchaws yuav vaam meej moog lawm yaav tom ntej vem yog muaj koj ua tug kaav. 21 Koj ca le tuav Yawmsaub lub npe cog lug tsua kuv tas koj yuav tsw tua kuv caaj ceg, kuv lub koob meej hab kuv caaj ceg txha le nto moo tsua huv nplajteb. 22 Tavi cog lug tas nwg yuav ua le hov, tes Xalu txawm rov lawm. Tavi hab Tavi paab tuabneeg txha le rov moog tom lub chaw kws puab nkaum.

1 Xamuyee 25

Xamuyee tuag

1 Xamuyee tuag, mas cov Yixayee suavdawg tuaj paam nwg hab muab nwg log tsua huv nwg thaaj chaw kws nyob huv lub moos Lama.

Tavi hab tug quaspuj Anpikayi

Tes Tavi txawm moog nyob tsua huv tebchaws ntuj nraag cis dos Palaa. 2 Muaj ib tug yawm nyob huv lub moos Ma-oo. Nwg muaj teb nyob ze lub moos Khamee. Tug yawm hov nplua nuj heev, nwg muaj peb txheeb tug yaaj ib txheeb tug tshws. Nwg saamswm txav nwg cov plaub yaaj huv Khamee. 3 Tug yawm hov hu ua Nanpaa, nwg tug quaspuj hu ua Anpikayi. Tug quaspuj hov paub qaabhau hab zoo nkauj, kuas tug quasyawg mas tswv ncauj tswv lug hab ua phem kawg le. Nwg yog Khalej caaj ceg. 4 Tavi nyob huv tebchaws ntuj nraag cis dos mas nov tas Nanpaa saamswm txav plaub yaaj. 5 Tavi txawm khaiv kaum tug hluas moog cuag Nanpaa huv Khamee. Nwg has tsua puab tas, mej coj kuv le lug moog has zoo zoo tsua Nanpaa. 6 Mej has zoo zoo tsua nwg tas, koj ca le tau kev thaaj yeeb, koj tsev tuabneeg yuav noj qaab nyob zoo hab ib puas tsaav yaam kws koj muaj yuav zoo. 7 Tavi nov tas koj saamswm txav plaub yaaj. Koj cov tuabneeg yug yaaj tub nrug peb nyob, peb tsw tau ua phem le caag tsua puab. Thaus kws puab nrug peb nyob huv Khamee peb tsw nyag puab ib yaam daabtsw le. 8 Thov koj nug koj cov tuabneeg, puab suavdawg yuav qha tsua koj, mas Tavi thov koj khuv leej peb, tsua qhov peb tuaj tsua nub kws paam noj paam haus. Thov koj muab tej kws koj muab tshwm tsua peb kws yog koj cov tub qhe hab muab tsua Tavi kws yog koj tug kwvluag. 9 Thaus kws Tavi cov tub hluas tuaj txug mas puab muab Tavi cov lug hov has tsua Nanpaa, tes puab txawm nyob tog. 10 Mas Nanpaa teb tas Tavi yog leejtwg, Yixai tug tub yog leejtwg, kuv tsw tau paub nwg le. Ntu nuav muaj tub qhe coob coob tswv ntawm tug los paav lawm. 11 Tsw tswm nyog kws kuv yuav muab kuv cov ncuav hab kuv tej dej hab kuv tej nqaj kws kuv tua tsua kuv cov tuabneeg kws txav plaub yaaj tsua tug kws tuaj hov twg tuaj los kuv tsw paub hov. 12 Tes Tavi cov tub hluas txawm tig hlo rov qaab mas lug has txhua yaam kws Nanpaa has huvsw tsua Tavi. 13 Mas Tavi has tsua nwg cov tuabneeg tas, txhua tug ca le muab ntaaj lug rws ntawm duav. Tes txhua leej kuj ua lawv le nwg has, hab Tavi kuj muab ntaaj rws tsua ntawm duav. Muaj kwvlaam plaub puas leej nrug Tavi moog, tseg muaj ob puas leej zuv Tavi puab tej hov txhua chaw. 14 Kuas Nanpaa ib tug tub qhe moog has tsua Nanpaa tug quaspuj Anpikayi tas, Tavi tso tuabneeg huv tebchaws ntuj nraag cis dos tuaj saam fwm peb tug num Nanpaa, kuas Nanpaa saib tsw taug cov tuabneeg hov. 15 Puab cov tuabneeg hov txeev nrug peb sws raug zoo heev, puab tsw ua phem tsua peb le. Thaus kws peb nrug puab nyob tom tshaav yug tsaj peb tej hov txhua chaw kuj tsw pluj ib yaam le. 16 Puab tuam kwm peb nruab nub mo ntuj taag lub swmhawm kws peb yug tsaj hov. 17 Nwgnuav has tsua koj paub, hab koj swm xaav saib yuav ua daabtsw txha zoo, tsua qhov puab yuav ua phem tsua peb tug num hab nwg tsev tuabneeg, kuas peb tug num yog ib tug nam tuabneeg tsw zoo has lug, mas leejtwg yuav moog has tau tsua nwg. 18 Tes Anpikayi txawm npaaj kawgkag ob puas 1ub ncuav hab ob naab tawv kua txwv maab xwv hab muab tswb tug yaaj tua pes kag kib sav hab muab tswb thoob paaj npleg kib hab ib puas tauv txwv maab hab ob puas lub ncuav txwv cua tsua luj txwv thauj. 19 Anpikayi has tsua cov tub qhe tas kawgkag ua kuv ntej moog, kuv yuav lawv mej qaab tuaj. Kuas nwg tsw has tsua Nanpaa paub le. 20 Thaus Anpikayi caij luj txwv moog ntawm phaab ntaav zaag kws puag ib nyuas caaj roob tes nwg txawm ntswb nthaav Tavi hab Tavi cov tuabneeg. 21 Tavi tub xaav tas ua caag kuv tub zuv tug tuabneeg hov tej hov txhua chaw huv tebchaws ntuj nraag cis dos dawb dawb le, tub tsw muaj ib yaam pluj le los nwg tseem tsw rws kuv txaj hab. 22 Yog nub nua tsua pigkig kaaj ntug kuv tseem tseg cov tuabneeg hov ib tug ca hab mas thov Vaajtswv muab kuv tua tseg. 23 Thaus kws Anpikayi pum dheev Tavi tes nwg txawm nqeg hlo sau luj txwv lug pe Tavi ua lub plhu ti nkaus huv aav. 24 Nwg pe quas nreeg ntawm Tavi kwtaw thov tas yawm hlub, thov ca kuv tuab leeg rws qhov kev txhum hov xwb, thov koj noog kuv has. 25 Thov yawm hlub tsw xob quav ntsej txug Nanpaa kws yog nam tuabneeg tsw zoo has lug hov, nwg lub npe Nanpaa txhais tas ruag mas nwg ruag tag tag le. Thaus kws koj cov tub hluas tuaj nrhav Nanpaa yog kuv tsw nyob tsev lawm. 26 Yawmsaub tub tswj tsw kheev koj pauj taub es tua koj cov yeeb ncuab, mas kuv txha tuav Yawmsaub kws muaj txujsa nyob lub npe cog lug tsua koj tas koj cov yeeb ncuab hab txhua tug kws yuav ua phem tsua koj yuav raug txem ib yaam le Nanpaa. 27 Thov txais tej kws kuv coj tuaj tsua koj nuav tsua koj cov tuabneeg. 28 Thov zaam kuv kev txhum lauj. Yawmsaub yuav tsaa koj ua vaaj ntxwv, hab koj caaj ceg kuj yuav ua vaaj ntxwv, vem qhov kws koj ua rog nuav mas tub yog ua Yawmsaub teg num. Thaus koj ua neej nyob mas yuav nrhav tsw tau ib qho txhum kws koj ua le. 29 Txawm yog muaj tuabneeg lawv txuv koj txujsa los Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv yuav tsom kwm koj txujsa zoo cuag le kws ib tug zuv nwg pawg nyaj, huas koj cov yeeb ncuab txujsa mas yuav raug muab laim pov tseg ib yaam le lub qai zeb kws muab tua roj maab. 30 Thaus kws Yawmsaub ua zoo tsua koj lawv le kws Yawmsaub has ca, hab tsaa koj ua vaaj kaav cov Yixayee, 31 mas koj yuav tsw ntxhuv sab, vem koj tsw tau ua pauj taub ua tsua luas lug ntshaav. Mas thaus Yawmsaub ua zoo tsua koj lawm, thov koj ncu txug kuv hab. 32 Tavi txha has tsua Anpikayi tas, ua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tsaug kws nub nua tau khaiv koj tuaj ntswb kuv. 33 Ua Vaajtswv tsaug kws koj yog ib tug txawj xaav kawg hab, koj tswj kuas kuv tsw ua txhum tsua qhov kws pauj taub es tua tuabneeg. 34 Yawmsaub tswj tsw kheev kuv ua phem tsua koj. Kuv tuav cov Yixayee tug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub npe has tas yog nub nua koj tsw tuaj ntswb kuv tes nub nua tsua pigkig kaaj ntug Nanpaa cov tuabneeg yuav tsw tshuav ib tug nyob le. 35 Tavi kuj txais tej kws tug puj hov coj tuaj hab Tavi has tsua nwg tas, ca le rov qaab moog zoo tsua koj vaaj koj tsev tsw xob txhawj, kuv yuav ua lawv le kws koj thov. 36 Tes Anpikayi txawm rov qaab moog tsua ntawm Nanpaa, kuas Nanpaa saamswm noj haus ib pluag mov luj heev huv nwg tsev, paam noj haus zoo ib yaam le vaaj ntxwv noj. Mas Nanpaa tseem saamswm zoo sab heev, vem nwg qaug cawv heev, tes nwg tug quaspuj txha tsw has daabtsw tsua nwg le moog txug taagkig tom qaab. 37 Taagkig thaus Nanpaa zoo cawv lawm, nwg tug quaspuj txawm pav txhua yaam tsua nwg noog, tes nwg cov leeg huv taubhau txawm txhaws, nwg txawm tuag teg tuag taw. 38 Tes nyob tau kwvlaam kaum nub Yawmsaub muab Nanpaa tua tes nwg txawm tuag lawm. 39 Thaus Tavi nov tas Nanpaa tuag lawm, tes nwg txawm has tas ua Yawmsaub tsaug kws Yawmsaub tau pauj taub qhov kws Nanpaa saib tsw taug kuv, hab qhov kws Yawmsaub tswj tsw kheev kuv kws yog Yawmsaub tug qhev ua phem. Yawmsaub teem Nanpaa lub txem. Tes Tavi txawm tso tuabneeg moog coj Anpikayi lug ua Tavi quaspuj. 40 Thaus Tavi cov tub qhe tuaj txug ntawm Anpikayi huv lub moos Khamee puab has tsua nwg tas, Tavi kuas peb tuaj coj koj moog ua nwg quaspuj. 41 Tes Anpikayi txawm pe ua lub plhu ti nkaus tsua huv aav hab has tas kuv yog nwg tug qhev kws zoo sab ntxuav nwg cov tub qhe tej kwtaw. 42 Anpikayi txawm sawv tseeg caij luj txwv hab coj nwg tswb tug nkauj qhev kws ua koom nwg nrug Tavi cov tub qhe moog, tes nwg txawm tau moog ua Tavi quaspuj. 43 Tavi tub xub yuav Ahinau-aa kws nyob huv lub moos Yixalee lug lawm hab, mas ob tug puav leej ua nwg quaspuj. 44 Xalu muab nwg tug ntxhais Mikhaa kws Tavi tub yuav lawm qua ib tom tsua La-i tug tub Pati kws nyob huv lub moos Kaali lawm.

1 Xamuyee 26

Tavi rov tseg Xalu sav

1 Muaj tuabneeg tuaj huv lub moos Xi tuaj cuag Xalu huv lub moos Kinpe-a. Puab tuaj has tsua Xalu tas, Tavi nkaum sau lub roob Hakhila kws nyob ntawm ntug tebchaws ntuj nraag cis dos Yutai. 2 Xalu txawm coj cov tub rog zoo zoo kws nwg tub xaiv tseg lawm peb txheeb leej moog nrhav Tavi huv tebchaws ntuj nraag cis dos Xi taamswm. 3 Xalu tsuam chaw nyob sau roob Hakhila ntawm ib saab ntug kev. Tavi tseem nyob tom tebchaws ntuj nraag cis dos. Thaus nwg paub tas Xalu tuaj nrhav nwg, 4 nwg txawm tso tuabneeg moog soj, ua cav Xalu tuaj nyob tom tag. 5 Tes nwg txawm moog taamswm hov, nwg moog pum Xalu hab Naw tug tub Anaw kws yog Xalu tug thawj rog lub chaw pw. Xalu lub chaw pw nyob huv plawv, huas cov tub rog le chaw nyob vej Xalu. 6 Tavi nug Ahimelej kws yog tuabneeg Hithai, hab nug Yau-as tug kwv Anpichai tas, leejtwg kaam nrug kuv moog huv Xalu lub chaw. An-pichai teb tas kuv nrug koj moog. Anpichai ob tug nam yog Xeluya. 7 Mo hov Tavi hab Anpichai txawm nkaag moog huv Xalu puab lub chaw. Ob tug pum Xalu tsaug zug huv plawv puab cov, muaj ib raab muv txhus huv peg teb ze ntawm Xalu taubhau. Anaw hab tej tub rog pw tsaug zug pawg quas yawg vej Xalu. 8 Anpichai has tsua Tavi tas, mo nuav Vaajtswv tub muab koj tug yeeb ncuab cob tsua koj txhais teg lawm. Thov ca kuv muab nwg raab muv rov nkaug nwg tuab muv kuas tshaab plhawv tsua huv aav xwb tes txaus lawm lauj, tsw txug yuav rov tua dua le lawm. 9 Kuas Tavi txwv has tas tsw xob tua vaaj ntxwv. Yawmsaub yeej yuav rau txem tsua tug tuabneeg kws tua tug vaaj ntxwv kws Yawmsaub xaiv ca lawm. 10 Tavi has dua tas kuv paub tas Yawmsaub kws muaj txujsa nyob yeej yuav tua Xalu pov tseg. Nwg txawm tuag tsua huv tshaav rog los tuag le caag kuj xwj yeej yog Yawmsaub tua nwg. 11 Thov Yawmsaub tsw xob kheev kuv ua phem tsua tug kws Yawmsaub tsaa ua vaaj ntxwv. Ib ca le coj Xalu raab muv hab nwg lub taub ntim dej moog. 12 Tavi muab raab muv hab lub taub dej kws nyob ze ntawm Xalu taubhau ib saab rhu lug, tes Anpichai ob tug txawm coj tswv moog tsw muaj leejtwg pum lossws paub tas muaj xwm le nuav hlo le. Tsw muaj ib tug tswm, suavdawg tsaug zug ntsag quas tu, yog Yawmsaub ua kuas puab tsaug zug zoo le hov. 13 Tavi hlaa moog nyob saab kwj haa tim u, 14 nwg sawv quas ntsug tim hu nrov nrov tuaj tsua Xalu tej tub rog hab Anaw tas, Anaw, koj nov kuv hu los tsw nov. Anaw teb tas koj yog leejtwg, ua caag koj laam qw nrov nrov le kos tsaa vaaj ntxwv ua tug tsw. 15 Tavi has tas Anaw, koj tub yog tug kws teg taw nrawm dua cov Yixayee suavdawg nev. Ua caag koj tsua tsw zuv koj tug vaaj ntxwv zoo zoo, nyav muaj tuabneeg nkaag lug tua koj tug vaaj ntxwv huv mej lub chaw ne. 16 Anaw, ua num le kos xwb tes tsw xob ua lauj. Kuv has taab meeg Yawmsaub kws muaj txujsa nyob tas tswm nyog muab koj hab mej txhua tug tua huvsw pov tseg lauj, vem mej tsw zuv mej tug vaaj ntxwv kws Yawmsaub tsaa ua vaaj ntxwv. Mej swm saib vaaj ntxwv raab muv hab nwg lub taub dej kws nyob ntawm nwg taubhau ib saab dua twg lawm. 17 Xalu paub Tavi lub suab, Xalu txha nug tas mivtub Tavi, yog koj hu los. Tavi teb tas yog kuv ntaag los maj vaaj ntxwv, 18 kuv tub yog koj tug tub qhe ne, ua caag koj tseem yuav lawv kuv tua ua tug daabtsw. Kuv ua txhum koj qhov twg. 19 Vaaj ntxwv, koj ca le noog kuv has, yog Yawmsaub kuas koj ua yeeb ncuab tsua kuv, thov Yawmsaub leeg yuav tej kws kuv yuav muab pub tsua nwg es kuas koj xob ua yeeb ncuab tsua kuv lawm. Kuas yog tuabneeg kuas koj ua yeeb ncuab tsua kuv, thov Yawmsaub foom cov tuabneeg hov, tsua qhov puab ntab kuv tawm huv Yawmsaub haiv tuabneeg lub tebchaws moog nyob luas lwm haiv tuabneeg lub tebchaws kws teev daab teev ntxoog xwb. 20 Thov tsw xob kheev kuv raug luas tua tsua huv lwm haiv tuabneeg tej tebchaws kws nyob deb Yawmsaub. Vem le caag cov Yixayee tug vaaj ntxwv yuav lawv tuaj tua kuv. Kuv zoo le ib tug nyuas dev mub xwb. Ua caag koj yuav tuaj lawv kuv tua yaam le lawv naag lawv noog tua ua tug tsw. 21 Xalu teb tas mivtub Tavi, kuv ua txhum lawm lauj, koj ca le rov qaab lug kuv yuav tsw ua phem tsua koj lawm, tsua qhov mo nuav koj tseg kuv sav koj tsw tua kuv pov tseg. Kuv ruag kawg le, kuv ua phem heev kawg nkaus. 22 Tavi has tas vaaj ntxwv, koj raab muv nyob ntawm nuav, koj ca le khaiv tuabneeg tuaj coj rov moog. 23 Yawmsaub muab nqe zug tsua tug kws muab sab npuab Yawmsaub hab ua ncaaj ua nceeg. Nub nua Yawmsaub muab koj cob tsua kuv txhais teg, kuas kuv tsw ua phem tsua koj kws Yawmsaub tsaa ua vaaj ntxwv. 24 Nub nua kuv tseg koj txujsa kuv tsw tua koj pov tseg, mas thov Yawmsaub ua ib yaam nkaus le kuv ua tsua koj nuav tsua kuv, hab paab kuas kuv dim ib puas tsaav yaam kev txhawj xeeb txom nyem huvsw. 25 Xalu has tsua Tavi tas, mivtub, thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua koj. Koj yuav ua tau ib puas tsaav yaam tav taag nrho. Tes Tavi txawm moog lawm, Xalu rov moog tsev.

1 Xamuyee 27

1 Xamuyee 28

Tavi hab cov Faiixatee

1 Tom qaab nuav cov Falixatee txhwj tub rog tuaj tua cov Yixayee. Akhi has tsua Tavi tas, koj hab koj tej tuabneeg yuav tsum moog paab kuv ntaus rog. 2 Tavi has tas yawm hlub, kuv yeej yuav moog paab koj. Kuv yog koj tug nyuas tub qhe, koj yuav pum tas kuv moog paab tau npaum le caag. Akhi has tas zoo lauj, kuv yuav tsaa koj ua tug zuv kuv moog ib swm neej.

Xalu hab tug txwv neeb txwv yaig

3 Xamuyee tub tuag. Cov Yixayee tub paam nwg hab muab nwg log tsua huv nwg lub moos Lama lawm. Xalu tub ntab cov tuabneeg kws txawj saib caij saib nyoog hab cov tuabneeg txawj txheev daab tswv tawm huv Yixayee tebchaws taag lawm. h Cov Falixatee txhwj tub rog tuaj tsuam chaw nyob ze lub moos Chunee. Xalu txhwj Yixayee cov tub rog moog tsuam chaw nyob tsua sau roob Kinpau-a. 5 Thaus Xalu pum cov Falixatee tej tub rog Xalu ntshai heev kawg le. 6 Nwg txha thov Yawmsaub has tas, yuav ua le caag txha zoo. Kuas Yawmsaub tsw teb Xalu, tsw has lug ua npau suav tsua Xalu hab tsw teb ntawm Uli hab Thumi hab tsw muaj tej xwbfwb cev Vaajtswv lug lug qha le. 7 Xalu has tsua nwg tej tub teg tub taw tas, mej ca le moog nrhav ib tug quaspuj kws txawj txheev daab qhuas, kuv yuav moog kuas nwg ua neeb saib. Puab teb Xalu tas, muaj ib tug quaspuj kws txawj txheev daab qhuas nyob huv lub zog Eentau. 8 Xalu txha le txhob txwm naav dua lwm yaam rwg tsho sub lwm tug tsw paub tas yog nwg. Thaus tsaus ntuj Xalu hab Xalu ob tug tub teg tub taw txawm moog tom tug quaspuj hov. Xalu has tsua nwg tas, thov koj paab txheev daab tuaj qha kuv saib yuav muaj xwm daabtsw tshwm swm lug tsua yaav tom ntej nuav, thov koj hu tug quasyawg kws kuv tuav npe nuav tug ntsuj plig lug cuag kuv. 9 Tug puj hov teb tas koj tub paub lawm tas vaaj ntxwv Xalu ua le caag tsua tej tuabneeg kws txawj saib caij saib nyoog hab cov tuabneeg txawj txheev daab. Nwg tub muab cov tuabneeg hov lawv tswv tawm huv Yixayee tebchaws moog taag lawm. Vem le caag koj tseem yuav tuaj ntxag kuas kuv raug luas tua pov tseg. 10 Xalu txha cog lug ruaj ruaj ca tas kuv has taab meeg Yawmsaub kws muaj txujsa nyob tas qhov kws koj txheev daab qhuas nuav koj yeej yuav tsw raug txem. 11 Nwg has tsua Xalu tas, koj yuav kuas kuv txheev leejtwg tug ntsuj tug plig lug cuag koj. Xalu teb tas txheev Xamuyee. 12 Thaus tug quaspuj hov pum Xamuyee nwg txawm qw nrov nrov. Nwg has tsua Xalu tas, koj tub yog vaaj ntxwv Xalu ntaag los sas, ua caag koj laam tuaj daag kuv. 13 Vaaj ntxwv teb tas koj tsw xob ntshai. Koj pum daabtsw. Tug puj hov teb tas kuv pum ib tug ntsuj plig tawm huv nruab yeeb tuaj. 14 Xalu nug tas nwg zoo le caag. Tug quaspuj hov teb tas nwg yog ib tug yawm laug laug naav rawv lub tsho ntev. Thaus hov Xalu paub tas yog Xamuyee, Xalu txha le khoov ntshws tsua huv peg teb hawm. 15 Xamuyee has tsua Xalu tas, koj tuaj txob kuv ua daabtsw. Vem le caag koj yuav hu kuv lug. Xalu teb tas kuv saamswm muaj kev ntxhuv sab heev. Cov Falixatee txhwj tub rog tuaj tua kuv, hab Vaajtswv tso kuv tseg, nwg tsw teb kuv le lawm, tsw khaiv tej xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj qha kuv hab tsw qha tshwm tsua nruab daab ndub npau suav tsua kuv le lawm. Mas kuv txha hu koj lug nug saib kuv yuav ua le caag txha zoo. 16 Xamuyee has tas Yawmsaub tub tso koj tseg hab ua yeeb ncuab tsua koj lawm, koj tseem yuav tuaj hu kuv ua tug daabtsw. 17 Yawmsaub ua tsua koj lawv le tej lug kws nwg kuas kuv qha koj, nwg muab koj lub tebchaws cob tsua Tavi kaav lawm. 18 Yawmsaub kuas koj tua cov Amalej hab rhuav ib puas tsaav yaam kws puab muaj pov tseg huvsw, kuas koj tsw ua lawv le hov Yawmsaub txha ua tej nuav tsua koj. 19 Yawmsaub yuav muab koj hab cov Yixayee cob tsua cov Falixatee txhais teg. Pigkig koj hab koj tej tub yuav moog nrug kuv nyob. Yawmsaub yuav muab cov Yixayee tej tub rog cob tsua cov Falixatee txhais teg. 20 Thaus Xalu nov Xamuyee has le hov, Xalu txawm qaug ntawg xyaab quas luam tsua huv peg teb ntshai kawg le. Nwg tsaug heev vem nwg tsw tau noj ib yaam daabtsw le ib nub ib mos lawm. 21 Tug puj kws txheev daab hov moog xauj mas pum tas vaaj ntxwv Xalu poob sab heev kawg le, nwg txha has tas kuv tub paab koj lawm lauj, kuv tso kuv txujsa es kuv ua lawv le tej kws koj kuas kuv ua. 22 Thov koj ua lawv le kws kuv has nuav, kuv ua mivntswv mov tsua koj noj. Koj ca le noj mov koj txha le muaj zug moog tsev. 23 Xalu tsw kaam noj ib yaam daabtsw le, mas Xalu tej tub teg tub taw ntuag ntuag kuas Xalu noj. Thaus kawg Xalu txha kaam sawv huv peg teb lug nyob sau txaaj. 24 Tug quaspuj kws txawj txheev daab hov txha moog nteg ntho tug mivnyuas nyuj kws nwg tub muab txaav ca lug tua ua nqaj ua no, nwg muab moov mog lug ua ncuav tsw xyaw keeb, 25 mas nwg coj tej zaub mov lug tsua Xalu hab Xalu tej tub teg tub taw noj. Noj taag tes Xalu puab txawm rov qaab moog mo hov ntaag.

1 Xamuyee 29

1 Xamuyee 30

1 Xamuyee 31

Xalu hab Xalu cov tub tuag

Cov Falixatee hab cov Yixayee sws tua sau roob Kinpau-a. Cov Yixayee tuag coob heev tsua sau. Tej kws tsw tuag nyag tswv nyag taag lawm. Xalu paab txwv tub tswv huvsw. 2 Cov Falixatee moog lawv tau puab hab tua Xalu peb tug tub, yog Yaunathaa hab Anpinata hab Makhixuva. 3 Suavdawg sws tua luj heev puag ncig Xalu, Xalu raug yeeb ncuab xub nee saab kawg le. 4 Xalu has tsua tug tub hluas kws coj Xalu tej cuab yeej ua rog tas, koj ca le rhu hlo ntaaj lug nkaug kuas kuv tuag sub cov Falixatee kws tsw paub Vaajtswv txha le tsw tau muab kuv coj moog tswm txom es le maav tua kuv pov tseg. Kuas tug tub hluas hov ntshai heev, nwg tsw muaj cuab kaav ua le Xalu has, Xalu txha le rhu hlo ntaaj lug cuab es tso cev qaug moog npuj raab ntaaj chob nplho. 5 Tug tub hluas hov pum tas Xalu tuag lawm nwg txawm tso cev moog npuj nwg raab ntaaj chob nplho tuag lawv Xalu qaab. 6 Xalu hab Xalu peb tug tub hab tug tub hluas kws coj Xalu tej cuab yeej ua rog puav leej tuag taag huvsw. Nub hov Xalu cov tub rog puav leej tuag taag huvsw. 7 Thaus cov Yixayee kws nyob saab kwj haa Yixalee hab saab ntug dej Yalatee nub tuaj tim u pum tas Yixayee tej tub rog swb tawg tswv taag hab Xalu paab txwv tub raug luas tua tuag taag lawm, suavdawg txawm ca le tswv tso vaaj tse tseg. Cov Falixatee txawm ca le lug nyob kaav zej kaav zog. 8 Nub tom qaab cov Falixatee tawm moog daws Xalu cov tub rog kws raug tua tuag tej cuab yeej. Puab moog pum Xalu hab nwg peb tug tub tuag sau roob Kinpau-a. 9 Puab txav Xalu lub taubhau hab hle nwg tej cuab yeej coj moog. Puab xaa xuv moog has txhua nrho cov Falixatee tej moos tsua suavdawg paub, hab moog qha tsua huv tej tsev daab. 10 Puab coj Xalu tej cuab yeej moog tso tsua huv lub tsev teev nam puj txoov daab Athaule, huas muab Xalu lub cev tuag ntsa dai tsua lub moos Npe-chaa lub ntsaa loog. 11 Thaus cov Yixayee kws nyob huv lub moos Yanpe huv Kile-a tebchaws nov tej kws cov Falixatee ua tsua Xalu, 12 tes puab cov kws sab tawv txawm taug kev ib mos moog tsua huv lub moos Npe-chaa es moog txu Xalu hab Xalu tej tub lub cev sau ntsaa loog kwv coj lug hlawv huv lub moos Yanpe. 13 Puab coj tej pob txhaa moog log tsua huv qaab tsob ntoo paaj lab huv moos Yanpe, mas puab yoo mov tau xyaa nub.

2 Xamuyee 1

Tavi nov xuv tas Xalu tuag

1 Thaus vaaj ntxwv Xalu tuag, Tavi nyav moog tua yeej cov Amalej rov lug txug huv lub moos Xilaj, nwg nyob tau ob nub huv. 2 Mas nub tom qaab muaj ib tug hluas tuaj peg Xalu lub chaw ua rog tuaj. Nwg dua nwg lub tsho hab tsuab aav tsua sau taubhau vem nwg tsw zoo sab le. Nwg tuaj cuag Tavi, nwg khoov ntshws hawm Tavi. 3 Tavi txha nug nwg tas, koj tuaj hov twg tuaj. Nwg teb tas kuv tswv peg Yixayee cov tub rog lub chaw lug. 4 Tavi nug tas koj ca le pav tsua kuv saib muaj xwm daabtsw peg. Tug hluas teb tas peb tej tub rog tawg tswv tawm huv tshaav rog taag, muaj ntau leej raug luas tua tuag. Xalu hab nwg tug tub Yaunathaa puav leej tuag huvsw lawm hab. 5 Tavi nug dua tas ua le caag koj paub tas vaaj ntxwv Xalu hab Yaunathaa tuag lawm. 6 Nwg teb tas thaus hov kuv nyob sau lub roob Kinpau-a, kuv pum vaaj ntxwv Xalu tseem chob quas nreeg nwg raab muv, hab yeeb ncuab tej tub rog caij tsheb ua rog dha raag quas ntwg tuaj ze quas zug. 7 Thaus hov vaaj ntxwv tig saib pum kuv, nwg hu kuv. Kuv txha teb tas yawm hlub koj xaav tau daabtsw. 8 Vaaj ntxwv nug kuv tas, koj yog leejtwg. Kuv teb has tas kuv yog cov tuabneeg Amalej. 9 Nwg has tsua kuv tas, kuv raug mob saab kawg le, ntshai kuv yuav tuag lauj. Thov koj ca le loos kuv kuas kuv tuag ndo moog. 10 Tes kuv txha le moog tua nwg, vem kuv paub tas thaus vaaj ntxwv qaug lawm tes ua caag los nwg yeej yuav tuag xwb. Tes kuv txha le hle nwg lub mom kub hab daws nwg txuj saw teg nuav coj lug tsua koj ntaag. 11 Tavi tsw zoo sab le mas nwg hab nwg tej tub rog puav leej muab rwg tsho dua nduag ua kaaj quas nab. 12 Puab lwj sab hab quaj heev, puab tsw noj ib yaam daabtsw le moog txug thaus tsaus ntuj, vem yog Xalu hab Yaunathaa hab Yawmsaub haiv Yixayee raug luas tua tuag ntau heev tsua huv tshaav rog. 13 Tavi nug tug hluas kws xaa xuv lug hov tas, koj yog haiv tuabneeg daabtsw. Nwg teb tas kuv yog haiv Amalej kws lug nyob huv koj lub tebchaws nuav. 14 Tavi rov nug dua tas ua caag koj yuav muaj sab tawv tua tug vaaj ntxwv kws Yawmsaub xaiv tseg. 15 Tavi txawm hu ib tug tub rog lug mas has tas ca le muab tug nuav tua pov tseg. Tug tub rog txawm muab tug hluas Amalej hov tua pov tseg. 16 Tavi has tsua tug hluas Amalej hov tas, qhov kws koj raug tuag yog koj lob lug tsua koj xwb, koj rov kom koj tej kev txhum, tsua qhov koj yeej leeg has tas koj tua tug kws Yawmsaub tsaa ua vaaj ntxwv hov.

Tavi quaj Xalu hab Yaunathaa

17 Tavi quaj quaj Xalu hab Xalu tug tub Yaunathaa. 18 Hab nwg kuas luas qha zaaj nkauj kws yuav has nraag nuav tsua cov Yixayee kawm. Zaaj nkauj nuav luas sau ca tsua huv Yasaj phoo ntawv. 19 Peb cov thawj tuag tsua sau Yixayee tej roob. Peb cov tub rog kws sab tuab tub qaug pis ntawg. 20 Tsw xob moog qha tej nuav tsua huv lub moos Ka, hab tsw xob moog pav taug tej kev huv lub moos Akheloo. Tsw xob moog ua tsua cov quaspuj huv Falixatee tebchaws zoo sab, hab tsw xob ca cov tuabneeg kws tsw ntseeg Vaajtswv tej ntxhais tau chaw xyiv faab. 21 Thov tsw xob muaj naag rruaj lwg lug tsua sau Kinpau-a cov roob, hab thov kuas tej teb sau Kinpau-a cov roob nyob do tsw xob muaj tuabneeg cog qoob, tsua qhov tej tub rog kws sab tuab daim hlau tiv thaiv ua rog tub poob puag tsuas tsua hov lawm. Nwgnuav tsw muaj leejtwg muab roj lug ntaus Xalu daim hlau kws tiv thaiv ua rog. 22 Yaunathaa raab neev nti tua tuabneeg tuag ntau, hab Xalu raab ntaaj tua tau cov yeeb ncuab kws txawj txawj ua rog, tsw khuv leej tug twg le. 23 Xalu hab Yaunathaa yog tuabneeg zoo kawg le, kuv nyam ob tug heev. Ob tug nyob los ob tug tsw sws ncaim ob tug tuag los ob tug tsw sws ncaim le. Ob tug dha nrawm dua daav yaa, hab muaj zug dua tsuv ntxhuav. 24 Cov quaspuj Yixayee mej ca le quaj Xalu. Xalu tub muab tsoog tsuj tsoog npuag lab tsua mej naav, hab muab nyaj muab kub tsua mej coj ua zaam. 25 Cov tub rog kws sab tuab tub tuag tsua huv tshaav rog taag, hab Yaunathaa lub cev tuag tseem nyob peg tej roob. 26 Kuv tug kwvluag Yaunathaa kuv hlub hlub koj. Thaus koj nyob kuv nyam koj heev. Koj nyam kuv heev dua le tej quaspuj nyam kuv. 27 Cov tub rog kws sab tuab tub qaug taag lawm lauj. Puab tej cuab yeej ua rog puam tsuaj taag tsw zoo yuav le lawm.

2 Xamuyee 2

Tavi sawv ua vaaj kaav Yutai

1 Dhau hov Tavi nug Yawmsaub tas, kuv yuav moog kaav ib lub moos huv Yutai tebchaws los tsw moog. Yawmsaub teb tas moog. Mas Tavi tsua nug tas es yuav moog kaav lub moos twg. Yawmsaub teb tas moog kaav lub moos Heploo. 2 Tes Tavi txawm moog peg lub moos Heploo. Nwg coj nwg ob tug quaspuj moog hab. Ob tug quaspuj hov ib tug hu ua Ahinau-aa yog cov tuabneeg huv lub moos Yixalee, ib tug hu ua Anpikayi nwg yog Nanpaa tug quaspuj kws ua puj ntsuag yog cov tuabneeg huv lub moos Khamee. 3 Tavi kuj coj cov num tswv hab cov tub rog kws poog Tavi hab puab tej quaspuj mivnyuas nrug Tavi moog hab, mas cov num tswv hab cov tub rog nuav kuj nyob huv lub moos Heploo hab nyob huv cov zej zog ib ncig Heploo. 4 Mas Yutai cov txwv neej txawm tuaj tsua huv lub moos Heploo es muab Tavi tsaa ua vaaj ntxwv kaav cov Yutai.

2 Xamuyee 3

2 Xamuyee 4

2 Xamuyee 5

Tavi kaav hlo kaum ob xeem huvsw

1 Lug tsua yaav tom qaab mas ib tsoom Yixayee txhua xeem tuaj cuag Tavi huv lub moos Heploo. Puab tuaj has tsua Tavi tas, peb puav leej yog koj roj koj ntshaav ntaag. 2 Yaav nraag ntej txawm yog Xalu ua peb tug vaaj ntxwv los koj yog tug kws coj ib tsoom Yixayee ntaus tsuv ntaus rog. Yawmsaub cog lug tseg tsua koj tas koj yuav ua tug thawj coj hab kaav Yawmsaub haiv tuabneeg. 3 Mas cov Yixayee ib tsoom kev txwj quas laug txha tuaj cuag vaaj ntxwv Tavi tsua huv lub moos Heploo. Tavi cog lug nrug puab sws raug zoo ruaj ca, tes puab muab roj laub ywg Tavi taubhau tsaa nwg ua haiv Yixayee tug vaaj ntxwv. 4 Thaus Tavi sawv ua vaaj ntxwv kaav nwg noob nyoog muaj peb caug xyoo, nwg kaav tebchaws tau plaub caug xyoo. 5 Nwg nyob huv lub moos Heploo kaav Yutai tebchaws tau xyaa xyoo hab rau hli. Nwg nyob huv lub nroog Yeluxalee kaav taag nrho Yixayee tebchaws hab Yutai tebchaws tau peb caug peb xyoos. 6 Muaj ib zag vaaj ntxwv Tavi coj nwg cov tub rog moog ntaus lub moos Yeluxalee. Cov Yenpu kws nyob huv lub moos hov xaav tas Tavi yuav ntaus tsw tau lub moos hov, puab txha has tsua Tavi tas, koj yeej yuav tuaj txeem tsw tau tsua huv lub moos nuav ib zag le, tej tuabneeg dig muag hab tej tuabneeg ceg tawv los tseem yuav tiv thaiv tau koj. 7 Kuas vaaj ntxwv Tavi txeeb tau lub moos Xi-oo kws muaj ntsaa loog, mas suavdawg txha le hu lub moos hov ua Tavi lub moos. 8 Nub hov Tavi has tsua nwg ib tsoom tub rog tas, mej cov kws nyob ntawm nuav muaj leejtwg ntxub cov Yenpu heev ib yaam le kuv ntxub los tsw muaj. Leejtwg ntxub txaus kws yuav muab puab tua taug pov tseg. Yog muaj mas kuas cov hov ca le nqeg moog tsua nraag tug kwj deg huv nruab tim txwv, es moog tua cov tuabneeg dig muag ceg tawv pov tseg. Vem le nuav txha le muaj lug has tas tsw kheev cov dig muag ceg tawv moog huv Yawmsaub lub tuam tsev. 9 Thaus vaaj ntxwv Tavi txeeb tau lub loog hov lawm nwg txawm moog nyob huv lub loog hov hab muab tis npe hu ua Tavi lub moos. Tavi ua vaaj ua moos tsua ib ncig lub loog hov, nwg chiv ua ntawm lub chaw kws luas tub txhub aav tsua kuas taj kws yog ntawm lub pov roob saab nub tuaj. 10 Tavi muaj zug hab vaam meej heev quas zug, tsua qhov Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus nrug nraim Tavi nyob. 11 Vaaj ntxwv Hilaa kws kaav lub nroog Tulau tso ib co tubkhai moog cuag Tavi. Puab xaa ntoo cab, hab cov tuabneeg kws ntoo kws zeb tuaj ua vaaj ntxwv lub tsev. 12 Tavi txha paub tseeb tas Yawmsaub tsaa Tavi ua haiv Yixayee tug vaaj ntxwv hab tsaa kuas Tavi lub tebchaws vaam meej hab txhawb nqaa Tavi haiv tuabneeg lub neej. 13 Thaus Tavi tswv tawm huv lub moos Heploo lawm, Tavi yuav ntau tug nam yau hab cov nkauj kaav huv lub nroog Yeluxalee, nwg txha muaj tub muaj ntxhais coob coob. 14 Nwg tej mivnyuas kws yug huv lub nroog Yeluxalee npe hu le nuav, Chaamuva, Chaunpa, Nathaa, Xalaumoo, 15 I ha, Elichuva, Nefe, Yafa, 16 Elixama, Eliyanta hab El ifele.

Tavi cov tub rog tua yeej cov Falixatee

17 Cov Falixatee nov tas Tavi sawv ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee puab txha le tuaj nteg Tavi. Thaus Tavi nov le hov, nwg txha le nqeg moog tsua huv lub loog. 18 Cov Falixatee tuaj txug nraag lub haav Lefa-ee. Puab tuaj txeeb tau lub haav nraag nyob. 19 Tavi thov Yawmsaub has tas, Yawmsaub koj pum zoo kuv moog tua cov Falixatee los tsw pum zoo, koj yuav paab kuv tua yeej puab los tsw paab. Yawmsaub teb tas koj ca le moog tua los maj, kuv yuav paab koj tua yeej puab. 20 Tavi txha le moog tsua nraag lub moos Npa-aa-pelaxee, nwg txawm moog tua yeej hlo cov Faiixatee tsua hov ntawm. Nwg has tas Yawmsaub ua tsua yeeb ncuab tawg rhe tswv yaam nkaus le nthwv dej nyaab. Yog le hov suavdawg txha le hu thaaj chaw hov ua Npa-aa-pelaxee. 21 Thaus cov Falixatee tawg tswv taag, puab tso puab tej txoov daab tseg, Tavi hab nwg cov tub rog txha sws paab nroog kwv tej hov moog. 22 Tom qaab hov cov Falixatee rov lug nyob huv lub haav Lefa-ee dua. 23 Tavi rov thov Yawmsaub dua. Yawmsaub teb tas tsw xob moog tua puab nraag, ca mej zos kev moog tua tom puab qaab kws ze ze haav ntoo zaub kaab. 24 Thaus koj nov zoo le suab tuabneeg moog kev sau cov ntsws zaub kaab, koj ca le nas quas tsw moog tua vem yog kuv ua koj ntej moog paab koj tua cov Falixatee tej tub rog lawm. 25 Tavi ua lawv le Yawmsaub has txhua lu huvsw. Nwg lawv tua cov Falixatee tawg rhe tswv ntawm lub moos Kenpa moog ti nkaus lub moos Kexaw.

2 Xamuyee 6

Tavi coj Vaajtswv lub swb xaab lug tso tsua huv Yeluxalee

1 Tavi hu ib tsoom tub rog Yixayee kws txawj ua rog kawg nkaus le tuaj loos ua ke dua ib zag. Puab muaj peb vaam leej. 2 Tavi coj puab moog txug huv lub moos Npa-ala kws nyob huv Yutai tebchaws. Puab moog coj lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug. Lub swb xaab hov muaj Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub npe sau ca tsua. Vaajtswv lub zwm txwv nyob ntawm ob tug moj zeeg tubkhai lawm sau. 3 Puab muab lub swb xaab tsaws tsua sau ib lub tsheb nyuj tshab tshab thauj tawm huv Anpinata lub tsev kws nyob sau pov roob moog. Anpinata tug tub Uxa hab tug tub Ahiyau ua ob tug fwj lub tsheb. h Ahiyau moog ua lub tsheb ntej. 5 Tavi hab ib tsoom Yixayee suavdawg laav voov hab hu nkauj ua Yawmsaub tsaug ntsug quas qeeg. Puab ntaus nkauj nog ncaas, ntaus nruag hab nruag npuaj, hab cu tswb nrov ntshu quas nrooj nrug puab ua ke. 6 Thaus puab lug txug huv Nakhoo lub tshaav ntaus nplej, nyuj dawm ua tsua lub tsheb qaij hlo. Uxa cev teg moog tuav nkaus lub swb xaab. 7 Taamswm hov Vaajtswv Yawmsaub chim tsua Uxa, nwg txha tua Uxa tuag ndo tsua ntawm ib saab swb xaab, tsua qhov Uxa saib tsw taug Vaajtswv lub swb xaab. 8 Yog le hov suavdawg txha hu lub chaw hov tas Pele-uxa lug txug naj nub nwgnuav. (Pele-uxa txhais has tas Uxa raug txem.) Tavi npau tawg tsua qhov kws Yawmsaub chim, Yawmsaub rau txem tsua Uxa. 9 Tavi txawm ntshai Yawmsaub. Tavi txha le has tas nwgnuav kuv yuav ua le caag coj tau lub swb xaab nuav moog. 10 Tavi ua ib sab tsw coj lub swb xaab moog huv lub nroog Yeluxalee, nwg coj moog tsua huv Aunpe-entoo tsev. Thau Aunpe-entoo nyob huv lub moos Ka. 11 Lub swb xaab nyob huv Aunpe-entoo tsev tau peb hlis, Yawmsaub foom koob moov tsua Aunpe-entoo hab nwg tsev tuabneeg. 12 Thaus vaaj ntxwv Tavi nov moo has tas Yawmsaub foom koob moov tsua Aunpe-entoo tsev tuabneeg hab ib puas tsaav yaam kws nwg muaj, tub yog vem lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug nyob huv nwg tsev, Tavi txha le tuaj coj lub swb xaab hov tawm huv Aunpe tsev moog tso tsua huv lub nroog Yeluxalee. Puab paam ib pluag noj haus luj luj tsua thaus puab yuav coj moog. 13 Thaus cov tuabneeg kwv lub swb xaab moog rau kauj ruam lawm, tes Tavi kuas puab nreg tog nwg muab ib tug txwv nyuj hab ib tug mivnyuas nyuj rog rog lug tua ua Yawmsaub tsaug tsaiv le maav taug kev moog. 14 Tavi npua ib daim ntaub maag dha laav voov kawg zug zoo sab kawg le ua Yawmsaub tsaug. 15 Tavi hab ib tsoom Yixayee kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug moog tsua huv lub nroog Yeluxalee, suavdawg zoo sab qw ntshu quas nrooj hab tshuv raaj ntsug quas qeeg ua ke moog. 16 Thaus puab kwv lub swb xaab moog tsua huv nroog lawm, tes Mikhaa kws yog Xalu tug ntxhais xauj sau qhov rais tuaj pum vaaj ntxwv Tavi dha laav voov qhuas Vaajtswv, Mikhaa txawm ntxub Tavi tuab ywv tsua nruab sab. 17 Puab kwv lub swb xaab lug tso ca tsua huv lub tsev ntaub kws Tavi npaaj tog. Dhau hov Tavi tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub hab tua tsaj ua chaw nrug Yawmsaub sws raug zoo. 18 Thaus muab tsaj hlawv tsua Yawmsaub taag lawm, Tavi tuav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub npe foom koob foom moov tsua ib tsoom suavdawg. 19 Nwg muab nqaj ci hab mov hab txwv maab qhuav faib tsua ib tsoom Yixayee txhua tug noj, suavdawg le maav rov moog tsev. 20 Dhau hov Tavi kuj rov moog tsev, nwg yuav rov moog thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua nwg tsev tuabneeg. Mikhaa tawm tuaj tog Tavi mas has tsua Tavi tas, nub nua cov Yixayee tug vaaj ntxwv tau ntsej muag luj kawg le hoj. Nwg ua tug nam tuabneeg vwm lab qaab taab meeg nwg tej tub teg tub taw cov nkauj qhev. 21 Tavi teb tas kuv laav voov qhuas Yawmsaub kws xaiv kuv lug ua tug nyob koj txwv caaj ceg chaw. Yawmsaub tsaa kuv ua thawj kaav ib tsoom Yixayee. Kuv tseem yuav laav voov qhuas dua hab, sub Yawmsaub txha tau koob meej. 22 Kuv yuav txu kuv tug fwjchim kuas kuv poob ntsej muag heev dua le nuav hab. Txawm yog koj thuaj kuv los nyab tej nkauj qhev hov yuav qhuas kuv kab. 23 Xalu tug ntxhais Mikhaa muaj tsw taug mivnyuas moog i b swm 1e.

2 Xamuyee 7

Nathaa qha Vaajtswv tej lug tsua Tavi

1 Thaus vaaj ntxwv Tavi nyob ruaj huv nwg vaaj nwg tsev hab Yawmsaub tsom kwm tsw kheev yeeb ncuab ua tau phem tsua Tavi hlo le, 2 tes Tavi has tsua Nathaa kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, koj saib, kuv nyob lub tsev kws luas xuas ntoo cab ua, kuas Vaajtswv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug nyob huv tsev ntaub xwb. 3 Nathaa has tas koj yuav ua daabtsw koj ca le ua, tsua qhov Yawmsaub tub nrug nraim koj nyob lawm. 4 Kuas mo hov Yawmsaub lug has tsua Nathaa tas, 5 koj moog has tsua kuv tug qhev Tavi tas, kuv has tsua nwg tas, koj tsw xob ua lub tuam tsev tsua kuv nyob. 6 Suav txwj le thaus kuv cov tuabneeg Yixayee tawm tim lyi tebchaws lug txug naj nub nwgnuav kuv yeej tsw nyob huv ib lub tuam tsev twg le, kuv nyob huv lub tsev ntaub kws luas kwv moog tsua hov txhua hov chaw xwb. 7 Thaus kuv taug kev nrug cov Yixayee moog tsua hov u hov nuav, kuv yeej tsw tau nug cov tuabneeg kws kuv tsaa ua cov thawj kaav ib tsoom suavdawg ib tug twg tas ua caag mej tsw muab ntoo cab lug ua ib lub tuam tsev tsua kuv nyob. 8 Nathaa koj ca le has tsua kuv tug qhev Tavi tas Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, koj yeej yog tug yug yaaj kws nyob nraag taj zaub. Kuv coj koj lug kaav kuv haiv Yixayee. 9 Kuv nrug nraim koj tsua txhua qhov kws koj moog, hab kuv ua tsua koj tej yeeb ncuab swb koj. Kuv yuav tsaa kuas koj muaj fwjchim yaam le tej thawj tswj tebchaws kws muaj fwjchim luj huv nplajteb nuav. 10,11 Kuv tub xaiv ib thaaj aav tsua kuv haiv Yixayee ua zej ua zog nyob. Puab yuav nyob hov ntawm hab yuav tsw muaj leejtwg tuaj tswm txom puab dua le lawm. Txwj le thaus puab lug nyob huv lub tebchaws nuav tej tuabneeg sab phem pheej tawm tsaam puab, kuas kuv yuav tsw kheev muaj tej xwm zoo le hov lug raug puab dua ib zag le lawm. Kuv cog lug tseg tsua koj tas kuv yuav tsom kwm koj tsw kheev tej yeeb ncuab ua tau phem tsua koj, hab kuv yuav pub koj muaj xeeb ntxwv. 12 Thaus koj tuag hab luas muab koj log nrug koj tej yawm koob lawm, tes kuv yuav tsaa koj ib tug tub sawv ua vaaj ntxwv, hab kuv yuav tsom kwm nwg lub tebchaws nyob ruaj, 13 tes nwg yuav ua lub tuam tsev tsua kuv nyob, hab kuv yuav tsom kwm nwg cov xeeb ntxwv kuas kaav tebchaws moog ib txhws. 14 Kuv yuav ua nwg txwv hab nwg yuav ua kuv tug tub. Thaus nwg ua txhum kuv yuav rau txem tsua nwg ib yaam le leej txwv rau txem tsua leej tub. 15 Kuas kuv yuav paab nwg, kuv yuav tsw ua tsua nwg yaam le kuv ua tsua Xalu kws kuv muab txu tsw kheev ua vaaj ntxwv sub koj txha tau ua vaaj ntxwv. 16 Koj tej xeeb ntxwv yuav muaj nyob moog ib txhws hab kuv yuav pub koj lub tebchaws nyob ruaj moog ib txhab ib txhws. Koj tug vaaj yuav tsw poob moog ib txhws le. 17 Nathaa has ib puas tsaav yaam tsua Tavi lawv le Vaajtswv kuas Nathaa has.

Tavi ua Vaajtswv tsaug

18 Dhau hov vaaj ntxwv Tavi moog huv lub tsev ntaub sws ntswb. Nwg moog nyob quas tsawg thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, kuv hab kuv tsev tuabneeg tsw tswm nyog tau tej kws koj pub hab ua tsua kuv nuav. 19 Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, txawm yog kuv tau tej nuav lawm los koj tseem yuav pub ntau dua le nuav tsua kuv hab, koj cog lug tseg has tas koj yuav ca kuv caaj ceg sawv ua vaaj nyob kuv lub zwm txwv lawm yaav tom ntej. Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, koj tseem yuav ca tuabneeg pum tej nuav hab los. 20 Kuv tsw pum qaab yuav has dua ib lus le caag tsua koj, tsua qhov koj yeej paub kuv kws yog koj tug qhev lub sab taag lawm. 21 Koj yeej pum zoo ua tej num kws tseem ceeb nuav hab qha huvsw tsua kuv paub lawv le koj tub xaav tseg lawm. 22 Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, koj yog tug muaj fwjchim luj kawg nkaus, peb yeej ib txwm paub tas tsw muaj leejtwg muaj fwjchim npaum le koj hab tsw muaj ib tug Vaajtswv nyob hov twg le, tsuas yog koj tuab leeg txha yog Vaajtswv xwb. 23 Nyob huv nplajteb nuav tsw muaj ib haiv tuabneeg twg kws koj yuav cawm ca zoo le koj cawm haiv Yixayee. Tej txujci luj phemfwj kws koj ua paab puab mas ua tsua koj muaj koob muaj meej nto moo quas lug thoob plhawv huv lub nplajteb. Koj ntab txhua haiv tuabneeg hab tshem tej tuabneeg hov tej daab tej txoov daab tswv tawm quas zug ua koj haiv tuabneeg ntej. Koj haiv tuabneeg yog cov kws koj coj tawm tim lyi teb kws puab ua qhev lug ua koj haiv tuabneeg. 24 Yawmsaub koj paab cov Yixayee caj ua koj haiv tuabneeg moog ib txhws hab koj yog puab tug Vaajtswv. 25 Vaajtswv Yawmsaub, nwgnuav thov koj ua lawv le tej lug kws koj cog tseg tsua kuv hab kuv cov xeeb ntxwv. 26 Koj lub koob meej yuav nto moo quas lug moog ib txhws. Ib tsoom suavdawg yuav has tas haiv Yixayee tug Vaajtswv yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Hab koj yuav ua tsua kuv caaj ceg ua tau vaaj ntxwv moog ib txhws. 27 Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog haiv Yixayee tug Vaajtswv, vem koj qha kuv kws yog koj tug qhev paub tas koj yuav ca kuv caaj ceg sawv ua vaaj ntxwv kuv txha le muaj cuab kaav tsaa ncauj thov koj. 28 Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, koj yog Vaajtswv tag, koj ib txwm yeej ua lawv le koj has. Koj cog tej lug zoo kws kuv xaav tsw thoob nuav tsua kuv. 29 Thov koj foom koob foom moov tsua kuv tej xeeb ntxwv, sub puab txha zoo sab tsua qhov kws koj hlub puab. Yawmsaub kws kaav ib puas tsaav yaam taag nrho, koj yeej cog lug tseg le nuav, mas kuv caaj ceg yuav tau koj tej koob moov nuav moog ib txhws.

2 Xamuyee 8

2 Xamuyee 9

Mefinpauxe nrug Tavi koom noj koom haus

1 Muaj ib nub vaaj ntxwv Tivi nug has tas Xalu tsev tuabneeg tshuav tug nyob hov twg los tsw tshuav. Yog tshuav mas kuv yuav paab vem kuv hlub Yaunathaa kws yog kuv tug kwvluag. 2 Muaj ib tug quasyawg npe hu ua Xinpa, yog ib tug tub qhe kws nyob huv Xalu caaj ceg. Tavi kuas nwg tuaj cuag Tavi. Tavi nug nwg tas, koj npe hu ua Xinpa los. Nwg teb tas yog, koj has daabtsw vaaj ntxwv. 3 Vaaj ntxwv rov nug has tas, Xalu caaj ceg tshuav ib tug nyob hov twg kws kuv yuav hlub hab paab tau nwg lawv le kuv cog lug tseg tsua Vaajtswv lawm los tsw tshuav. Xinpa teb tas Yaunathaa tshuav ib tug tub tseem ua neej nyob, kuas nwg yog ib tug ceg tawv. 4 Vaaj ntxwv nug tas nwg nyob hov twg. Xinpa teb tas nwg nyob huv Ami-ee tug tub Makhi tsev huv lub moos Launtenpa. 5 Vaaj ntxwv Tavi txha khaiv tuabneeg moog coj lug. 6 Thaus Xalu tug xeeb ntxwv Mefinpauxe kws yog Yaunathaa tug tub lug txug, nwg khoov ntshws hawm vaaj ntxwv Tavi. Tavi hu tas Mefinpauxe. Mefinpauxe teb tas koj has daabtsw vaaj ntxwv. 7 Tavi has tas koj tsw xob txhawj, kuv yuav hlub koj pauj koj txwv Yaunathaa txaj tshaa txaj ntswg. Kuv yuav muab taag nrho vaaj ntxwv Xalu kws yog koj yawm tej teb huvsw rov tsua koj. Kuv zoo sab pub koj nrug kuv nyob noj haus ua ke moog taag koj swm neej. 8 Mefinpauxe rov khoov ntshws hawm dua hab has tas kuv zoo yaam nkaus le tug dev kws tub tuag lawm tsw tswm txaj daabtsw, vem le caag koj yuav ua zoo npaum le nuav dag tsua kuv. 9 Dhau hov vaaj ntxwv hu Xinpa kws yog Xalu tug tub qhe lug mas has tsua nwg tas, kuv muab ib puas tsaav yaam kws yog Xalu hab Xalu tsev tuabneeg feem huvsw cob rov tsua Mefinpauxe kws yog koj tug tswv tug xeeb ntxwv. 10 Koj hab koj cov tub hab koj tej tub maab tub qhe ca le laij laj laij teb ua qoob loos huv tej teb hov lug yug Xalu kws yog koj tug tswv tej tuabneeg kuas puab muaj noj muaj haus. Kuas kuv yuav ca Mefinpauxe nrug kuv koom rooj noj rooj haus moog ib txhws. Xinpa muaj kaum tswb leeg tub hab muaj tub maab tub qhe neeg nkaum leej. 11 Xinpa teb tas vaaj ntxwv, kuv yuav ua txhua yaam lawv le koj has. Yog le hov Mefinpauxe txha tau nrug vaaj ntxwv koom rooj noj rooj haus ua ke ib yaam le nwg yog vaaj ntxwv tug tub. 12 Mefinpauxe muaj ib tug tub npe hu ua Mikhab. Xinpa tsev tuabneeg txhua leej puav leej tuaj ua Mefinpauxe tub qhe huvsw. 13 Mefinpauxe kws qhuav ob saab taw huvsw nyob huv lub nroog Yeluxalee, nwg nrug vaaj ntxwv naj nub nyob noj haus ua ke.

2 Xamuyee 10

2 Xamuyee 11

Tavi nyam Npachenpa

1 Xyoo tom qaab hov thaus lub caij nplooj ntoo hlaav yog lub caij kws tej vaaj ntxwv ib txwm yeej tawm moog ua rog, vaaj ntxwv Tavi kuas Yau-as kws yog nwg tug thawj rog hab ib tsoom tub rog Yixayee tawm moog tua cov Aamoo. Puab moog tua yeej cov Aamoo hab vej lub moos Lanpa. Kuas Tavi tsw moog nwg nyob huv lub nroog Yeluxalee. 2 Muaj ib nub thaus yuav tsaus ntuj, Tavi sawv sau txaaj pw nee moog sau ruv tsev. Nwg ncig moog ncig lug sau, nwg pum ib tug quaspuj saamswm daa daa dej. Tug quaspuj hov zoo nkauj heev, 3 tes Tavi txha khaiv tuabneeg moog nug saib yog leejtwg. Thaus moog nug taag puab paub has tas nwg npe hu ua Npachenpa. Nwg yog Eli-aa tug ntxhais, hab nwg yog Uliya kws yog tuabneeg Hithai tug quaspuj. 4 Tavi khaiv tuabneeg moog coj nwg tuaj. Puab txawm moog coj nwg tuaj cuag Tavi. Tavi nrug nwg pw. Tavi tsua tso nwg moog tsev. Thaus hov nwg nyav ua kevcai ntxuav qhov kws nwg coj khaub duag taag. 5 Tom qaab hov thaus nwg paub tas nwg xeeb tub lawm nwg tso xuv moog tsua Tavi paub. 6 Tavi txawm ua xuv moog tsua Yau-as tas, koj ca le has kuas Uliya kws yog tuabneeg Hithai lug cuag kuv. Yau-as txawm kuas Uliya moog cuag Tavi. 7 Thaus Uliya lug txug, Tavi nug Uliya tas, Yau-as hab ib tsoom tub rog suavdawg puav leej nyob zoo kaj, hab kev ntaus rog ua le caag lawm. 8 Tavi txawm has dua tsua Uliya tas, koj ca le rov moog su ib nyuas ntu tom tsev mag. Uliya txawm tawm lawm. Tavi muab ib yaam hov txhua chaw xaa moog pub tsua Uliya tom tsev. 9 Kuas Uliya tsw moog tsev, nwg ca le moog nrug cov tub rog kws zuv vaaj ntxwv pw ua ke ntawm rooj loog. 10 Thaus Tavi nov tas Uliya tsw tau moog tsev Tavi nug tas koj tub ncaim vaaj tse lawm ntev ntev, ua caag koj tsw xaav rov moog saib vaaj tse. 11 Uliya teb tas ib tsoom Yixayee hab Yutai puav leej nyob tom tshaav rog. Lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug kuj nyob tom tshaav rog hab. Yau-as kws yog kuv tug thawj rog hab nwg ib tsoom thawj rog puav leej tsuam chaw nyob rawv tom xub tsuag. Kuv yuav ua le caag rov moog noj haus huv tsev hab nrug quaspuj pw le caag tau. Kuv twv tau ntuj tas kuv yuav tsw ua le hov ib zag le. 12 Tes Tavi txawm has tas nub nua koj ca le nyob ntawm nuav, pigkig kuv le maav xaa koj moog. Ua le hov tes nub hov hab nub tom qaab Uliya txha tseem nyob huv lub nroog Yeluxalee. 13 Tavi hu nwg moog noj mov hab muab cawv txhaus kuas nwg qaug. Kuas mo hov Uliya kuj tsw moog tsev hab, nwg ca le kauv choj pw huv chaav tsev kws zuv vaaj ntxwv. 14 Thaus kaaj ntug Tavi sau ib tsaab ntawv tsua Uliya coj moog tsua Yau-as. Tavi sau has tas 15 Koj ca le kuas Uliya nrug thawj paab kws nas rog ua ntej raus quas tsw tsua huv qhov kws luas sws tua heev, tes kuas cov tub rog thim rov qaab ca luas tua Uliya pov tseg. 16 Yog le hov tes thaus Yau-as puab saamswm moog ntaus lub moos Lanpa Yau-as txawm kuas Uliya moog tsua ntawm lub chaw kws Yau-as paub tas yeeb ncuab nyob coob hab muaj zug. 17 Thaus yeeb ncuab txhwj tub rog tawm huv moos tuaj txawm tuaj ntswb Yau-as paab tub rog, mas suavdawg sws ntaus sws tua nthawv nthaav, yeeb ncuab tua tau Tavi tej thawj rog qee leej hab Uliya tuag tsua ntawm chaw. 18 Dhau hov Yau-as tso tuabneeg xaa xuv moog tsua Tavi paub txug tej kev ua rog. 19 Yau-as qha tug kws xaa xuv hov tas, thaus koj pav tej kev tsuv rog tsua vaaj ntxwv noog taag lawm, 20 tej zag vaaj ntxwv yuav chim hab nug koj has tas ua caag mej yuav nkaag moog ntaus ti lub moos ua luaj le, mej tsw paub tas luas yuav tuaj sau ntsaa loog xuas neev nti tua mej nua los. 21 Mej tsw ncu thau u kws Khete-oo tug tub Anpimelej raug luas ntaus tuag hov lawm los. Tub yog ib tug quaspuj nyob huv lub moos Thenpes xuas ib txhwb nam zeb tso lug ntaus Anpimelej tuag ntaag los sa. Ua caag mej yuav laam moog ti nkaus luas lub ntsaa loog. Yog vaaj ntxwv nug koj le kws has nuav, tes koj ca le teb nwg tas Uliya kws yog koj ib tug thawj rog raug luas tua tuag lawm hab. 22 Tug tub xaa xuv txha le moog cuag Tavi hab pav ib puas tsaav yaam lawv le Yau-as has tsua Tavi noog has tas, 23 yeeb ncuab muaj tub rog coob dua peb. Puab tawm tuaj tua peb txug nrau ntug moos, kuas peb lawv puab thim hlo tswv rov qaab dua huv moos lawm. 24 Puab xuas neev nti tua sau lub ntsaa loog tuaj tsua peb. Koj cov thawj rog muaj qee leej txha le raug luas tua tuag. Uliya kws yog koj ib tug thawj rog nwg raug luas tua tuag ib yaam nkaus. 25 Tavi has tsua tug tub xaa xuv hov tas, koj ca le moog cuab Yau-as zug hab has tsua nwg tas nwg tsw xob tu sab, tsua qhov leejtwg los yeej tsw paub tas sov tug twg yuav raug tua tuag tsua huv tshaav rog. Koj ca le kuas nwg kawgkag moog txeeb kuas tau lub moos hov. 26 Thaus Npachenpa nov xuv tas nwg tug quasyawg raug luas tua tuag lawm, nwg txawm quaj quaj tau ob peb nub. 27 Thaus nwg tsw quaj lawm Tavi txawm tso tuabneeg moog coj Npachenpa lug nyob huv Tavi tsev hab yuav ua quaspuj. Npachenpa yug tau ib tug tub. Kuas tej kws Tavi ua hov tsw hum Yawmsaub sab.

2 Xamuyee 12

Nathaa tshev Tavi, Tavi leeg lub txem

1 Yawmsaub khaiv Nathaa kws yog xwbfwb cev Yawmsaub lug tuaj cuag Tavi mas has tsua Tavi tas, muaj ob tug yawm nyob ua ke huv tuab lub moos. Ib tug yog tuabneeg muaj txag, ib tug yog tuabneeg txom nyem. 2 Tug yawm muaj txag, nwg muaj nyuj muaj yaaj tej nam paab, 3 tug yawm txom nyem, nwg muaj tuab tug mivnyuas yaaj xwb, tseem yog nwg tshwm nyaj yuav lug hab. Nwg tu tug mivnyuas yaaj hov zoo heev hab nwg ca nrug nwg tej mivnyuas nyob huv tsev nrug nwg noj ua ke hab koom nwg lub khob haus dej. Nwg muab puag suv quas so tsua huv xub ndag. Nwg hlub yaam nkaus le yog nwg tug ntxhais ntxawm. 4 Muaj ib nub muaj qhua tuaj tshaam tug yawm nplua nuj. Yawm nplua nuj hov tsw xaav nteg nwg tej tsaj lug tua tsua qhua noj, nwg txawm ca le moog nteg tug yawm txom nyem tug nyuas yaaj coj lug tua noj tam qhua. 5 Thaus Tavi nov zaaj nuav Tavi chim heev tsua tug yawm nplua nuj hov. Tavi tsaa suab hlo has tawg ntho has tas, kuv thov tsaa teg twv Yawmsaub kws muaj txujsa nyob tas tswm nyog muab tug tuabneeg kws ua le hov tua pov tseg. 6 Nwg txhaav tug tuabneeg pluag le npaum le caag lawm kuas nwg them plaub npaug rov qaab, vem nwg lub sab phem heev le hov. 7 Nathaa has tsua Tavi tas, koj yog tug quasyawg hov ntaag. Tej lug nuav yog tej lug kws haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub has. Nwg has le nuav tas, kuv tsaa koj ua haiv Yixayee tug vaaj ntxwv hab cawm koj dim Xalu txhais teg. 8 Kuv pub nwg lub tebchaws tsua koj kaav hab pub nwg quaspuj tub se tsua koj, kuv tsaa koj ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee hab Yutai. Yog tej nuav tseem tsw tau txaus koj sab kuv muaj peev xwm muab tau ntau dua le tej nuav ib npaug ntxwv tsua koj hab. 9 Vem le caag koj yuav tsw noog kuv tej lug. Vem le caag koj yuav ua phem ua luaj le nuav. Koj ua tsua Uliya raug luas tua tuag tsua huv tshaav rog. Koj ca cov tuabneeg Aamoo tua nwg pov tseg sub koj txha tau nwg tug quaspuj lug ua koj quaspuj. 10 Txwj nuav moog koj tej xeeb ntxwv pheej yuav muaj tug puav raug luas muab tua pov tseg ib tam dhau ib tam moog le, vem koj tsw noog kuv lug hab koj yuav Uliya tug quaspuj lug ua koj quaspuj lawm. 11 Kuv qha tseeb tsua koj tas, kuv yuav kuas koj tsev tuabneeg ib tug rhawv kev txom nyem lug chob koj sab. Thaus kuv muab koj tej quaspuj cob tsua lwm tug quasyawg lawm, mas luas yuav taab meeg nrug koj tej quaspuj pw ua ke, koj yeej yuav pum tej nuav ntaag. 12 Koj ua txhum nraim quas nreeg tsw kheev leejtwg paub, kuas kuv yuav kuas luas ua tej xwm nuav taab meeg ib tsoom Yixayee lub qhov muag ntaag. 13 Tavi tsaa suab hlo has tas kuv ua txhum tsua Yawmsaub lawm lauj. Nathaa has tas Yawmsaub zaam txem tsua koj lawm, koj yuav tsw tuag. 14 Kuas koj saib tsw taug Yawmsaub, mas tug mivnyuas kws Npachenpa yug hov yuav tuag. 15 Tes Nathaa txawm rov moog tsev lawm.

Tavi tug tub tuag

Dhau hov Yawmsaub ua tsua tug mivtub kws Uliya tug quaspuj yug tsua Tavi mob nyaav heev. 16 Tavi thov Vaajtswv cawm kuas tug mivtub zoo. Tavi tsw noj ib yaam daabtsw le, nwg naj mo moog pw huv peg teb xwb nwg tsw kaam pw sau txaaj le. 17 Vaaj ntxwv ib tsoom tub teg tub taw suavdawg lug thov kuas vaaj ntxwv sawv, kuas nwg tsw kaam sawv hlo le hab nwg tsw kaam lug nrug puab noj ib yaam daabtsw le. 18 Tau xyaa nub tom qaab Tavi tug mivtub txawm tuag, ib tsoom tub teg tub taw tsw muaj leejtwg kaav moog has tsua Tavi paub. Puab suavdawg sws thaam has tas thaus tug mivtub tseem caj peb moog nrug vaaj ntxwv thaam, vaaj ntxwv tub tsw noog peb has, tes peb yuav ua le caag moog qha tsua nwg paub tas nwg tug mivtub tuag lawm, tsaam vaaj ntxwv tsua ua tsw zoo rov tsua nwg. 19 Kuas thaus Tavi pum puab sws ntxhw sws ntxhw zum quas zawg, Tavi paub tas tug mivtub tuag lawm. Tavi txha nug puab tas, kuv tug mivtub tuag lawm los. Puab teb tas vaaj ntxwv nwg tuag lawm lauj. 20 Tavi txawm sawv tseeg moog daa dej, ntsws plaub hau hab hloov rwg tsho. Dhau hov nwg moog pe Yawmsaub tom lub tsev ntaub. Thaus nwg rov lug txug huv tsev, nwg kuas puab ua zaub ua mov tsua nwg noj. Puab txawm ua zaub mov coj lug tsua Tavi noj. Tavi txawm noj taamswm hov. 21 Tavi tej tub teg tub taw nug Tavi tas, thaus tug mivtub tseem caj koj nyob lwj sab quas ntsuav quaj hab tsw kaam noj mov hlo le, kuas thaus tug mivtub tuag lawm, koj txawm sawv tseeg lug noj lug haus. Tej kws koj ua nuav peb tsw pum qaab xaav le. 22 Tavi teb tas thaus kuv tug mivtub tseem nyob kuv yoo mov nyob lwj sab quas ntsuav quaj, tsua qhov kuv xaav tas nyab Yawmsaub yuav hlub kuv es cawm tug mivtub hov. 23 Kuas nwgnuav kuv tug mivtub tub tuag lawm kuv tseem yuav yoo mov ua tug daabtsw. Yog kuv yoo mov sub tug mivtub hov nim tsua yuav caj rov qaab lug. Muaj ib nub twg kuv yeej yuav moog tuab txug ke ib yaam le tug mivtub hov, kuas tug mivtub hov yeej rov tsw tau lug cuag kuv lawm.

Yug Xalaumoo

24 Dhau hov Tavi nplig nplig Npachenpa kws yog Tavi quaspuj. Nwg nrug nwg quaspuj pw. Nwg quaspuj rov xeeb tub mas yug tau ib tug mivtub. Tavi muab tis npe hu ua Xalaumoo. Yawmsaub hlub tug mivtub nuav. 25 Yawmsaub txha le khaiv Nathaa kws ua xwbfwb cev Yawmsaub lug moog tis npe tsua tug mivtub hov hu le nuav tas Yetitiya, vem Yawmsaub hlub nwg heev. (Yetitiya txhais has tas tug kws Yawmsaub hlub.)

Tavi txeeb tau lub moos Lanpa

26,27 Thaus hov Yau-as saamswm ntaus lub nroog Lanpa kws yog cov tuabneeg Aamoo lub nroog. Thaus nwg tub txeeb yuav tau lub nroog, nwg khaiv tub xaa xuv moog has tsua Tavi tas, kuv tub moog ntaus lub nroog Lanpa hab tub txeeb tau puab lub qhov dej taag lawm. 28 Nwgnuav koj ca le txhwj koj cov tub rog kws tseem tshuav nyob tuaj txeeb lub nroog, vem kuv tsw xaav tau ntsej muag tsua qhov kws txeeb tau lub nroog nuav. 29 Tes Tavi txha le txhwj Tavi cov tub rog tawm tuaj moog ntaus yeej hlo lub nroog Lanpa, mas txeeb tau lub nroog hov. 30 Tavi muab puab tug txoov daab kws npe hu ua Maule lub mom kub coj lug looj tsua Tavi taubhau. Lub mom nuav yog kub, luas npawm tej qai zeb ci ci kws muaj nqes lu tsua lub mom hov hab. Lub mom nyaav kwvlaam peb caug tswb kiluv. Tavi coj ib puas tsaav yaam nyaj txag toob xwb kws puab txeeb tau huvsw tawm huv lub moos hov moog. 31 Tavi kaav rawv cov tuabneeg huv lub moos hov mas muab hlau muab taus txuas muab kaw tsua puab ua num ua thwv cib. Tavi kuas cov Aamoo txhua lub moos ua num ib yaam nkaus le hov. Dhau hov Tavi hab nwg ib tsoom tub rog le maav rov moog huv lub nroog Yeluxalee.

2 Xamuyee 13

2 Xamuyee 14

2 Xamuyee 15

Axaloo faav xeeb tsua Tavi

1 Tom qaab nuav Axaloo yuav ib lub tsheb neeg ua rog hab neeg, hab muaj tswb caug leej tub rog moog ua lub tsheb ntej quas ntxhas. 2 Axaloo pheej sawv ntxuv tawm moog sawv ntawm ntug kev ze lub rooj loog. Thaus nwg pum leejtwg muaj plaub muaj ntug es taug kev tuaj yuav moog thov vaaj ntxwv paab tu plaub, tes Axaloo txawm hu tug hov hab nug nwg tas, koj tuaj hov twg tuaj. Thaus luas qha luas lub xeem tsua Axaloo taag, 3 tes Axaloo has hlo tsua luas tas, koj yog tug kws muaj cai ntaag, kuas vaaj ntxwv tsw tau tsaa leejtwg nyob nwg chaw tu koj tej plaub ntug nuav. 4 Hab Axaloo has dua tas, yog kuv tau ua tug kws tu plaub ntug mas thaus leejtwg muaj lug nkhib nkhaus tsw sws hum ais tuaj has tsua kuv, kuv yeej yuav tu nwg tej plaub ncaaj nraim le. 5 Tes thaus tug hov lug hawm Axaloo, Axaloo yeej cev loo teg moog tuav nkaus nwg hab nwj nwg. 6 Axaloo ua le nuav tsua txhua leej Yixayee kws tuaj thov kuas vaaj ntxwv paab tu plaub ntug. Ua le hov tes ib tsoom suavdawg txha le nyam Axaloo heev. 7 Dhau hov plaub xyoo Axaloo thov vaaj ntxwv Tavi tas, thov koj kheev kuv moog pe Yawmsaub tsua tom lub moos Heploo, 8 vem thaus kuv nyob huv lub moos Kechu huv Xilia tebchaws kuv cog lug tseg tsua Yawmsaub has tas yog nwg coj kuv rov lug txug huv lub nroog Yeluxalee, kuv yuav moog pe nwg huv lub moos Heploo. 9 Vaaj ntxwv tso ncauj tas koj moog los tau ca le moog zoo. Axaloo txawm moog tom lub moos Heploo. 10 Kuas nwg tsua khaiv tuabneeg moog has tsua txhua xeem Yixayee huvsw tas, thaus twg mej nov suab raaj nrov, suavdawg ca le qw has tas Axaloo sawv ua vaaj ntxwv tsua huv lub moos Heploo lawm. 11 Axaloo yum ob puas leej quasyawg nrug nwg tawm huv lub nroog Yeluxalee moog. Cov tuabneeg nuav tsw paub Axaloo tug tswvyim puab txha zoo sab hlo nrug nwg moog. 12 Thaus Axaloo hlawv tsaj xyeem tsua Vaajtswv, nwg khaiv tuabneeg moog lawv Ahithaufee kws yog vaaj ntxwv Tavi ib tug tub sablaaj kws nyob huv lub moos Kilau tuaj cuag Axaloo. Tes qhov kws faav xeeb tsua vaaj ntxwv nuav txawm muaj ceem heev, Axaloo tog pheej coob quas zug tuaj.

Tavi tswv tawm huv Yeluxalee moog

13 Muaj tuabneeg lug qha tsua Tavi tas, ib tsoom Yixayee saamswm cog lug tseg es tuaj Axaloo tog lauj. 14 Tavi txha le has tsua ib tsoom num tswv kws nrug Tavi nyob huv lub nroog Yeluxalee tas, yog peb xaav dim Axaloo txhais teg, peb ca le tswv tawm taamswm nuav. Kawgkag lauj, tuab plag sau nuav xwb Axaloo yuav tuaj ti nkaus peb, nwg yuav tua yeej peb hab tua ib tsoom kws nyob huv lub nroog pov tseg huvsw. 15 Suavdawg teb tas vaaj ntxwv, peb ib tsoom suavdawg tog nrhw yuav ua ib puas tsaav yaam lawv le koj has. 16 Vaaj ntxwv hab nwg tsev tuabneeg hab ib tsoom num tswv suavdawg txawm tswv, tsuas tseg kaum leej nam yau kws vaaj ntxwv tso ca zuv vaaj ntxwv tsev xwb. 17 Thaus vaaj ntxwv hab ib tsoom num tswv tswv huv nroog moog, puab moog nreg ze lub tsev kws kawg nkaus ntawm ntug moos. 18 Vaaj ntxwv tej num tswv nrug vaaj ntxwv sawv ua ke hab cov tub rog kws zuv rawv vaaj ntxwv tuaj moog dhau plhawv vaaj ntxwv xub ndag. Rau pua leej tub rog kws thau Tavi moog tom lub moos Ka es nrug Tavi ua ke lug le lawm puav leej tuaj moog dhau plhawv vaaj ntxwv puab huvsw hab. 19 Vaaj ntxwv has tsua 11hai kws coj rau pua tug tub rog hov tas, vem le caag koj yuav nrug peb moog. Koj ca le rov moog nrug tug vaaj ntxwv tshab nyob los maj. Koj yog lwm haiv tuabneeg kws tswv huv koj lub tebchaws sas. 20 Koj tuaj nkaum huv kuv lub tebchaws ib ntus xwb, tsw tswm nyog kuv yuav coj koj nrug kuv tswv ua xyov quas nyo le nuav hlo le. Kuv tub tsw tau paub tas sov kuv yuav moog hov twg. Koj ca le coj ib tsoom kws yog koj haiv tuabneeg rov qaab moog mag, thov Yawmsaub hlub koj hab ua zoo tsua koj mag. 21 Kuas I thai teb tas vaaj ntxwv, kuv thov tsaa teg twv Yawmsaub has tas koj moog hov twg los kuv yuav nrug koj moog ua ke tsua hov ntawm, txawm yog caj tuag los xwjpeem. 22 Tavi teb tas zoo laub, koj ca le moog. I thai hab ib tsoom tub rog hab puab tej quaspuj tub se suavdawg ca le sawv kev moog. 23 Thaus Tavi cov tuabneeg saamswm nrug Tavi tswv moog hov mas ib tsoom pejxeem suavdawg tsaa suab hlo quaj ntsug quas qeeg. Tavi hab ib tsoom tub rog hlaa lub haav Khetoo moog, puab yuav moog tsua tom ntuj nraag teb cis dos. 24 Xantau kws ua pov thawj hab ib tsoom tuabneeg Levi kwv Vaajtswv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug nrug vaaj ntxwv moog ua ke. Puab tsua txu lub swb xaab ca txug thaus suavdawg tawm huv moos tuaj moog dhau taag. Anpiyatha kws ua pov thawj kuj nrug cov kws kwv lub swb xaab ua ke hov hab. 25 Vaaj ntxwv has tsua Xantau tas, mej ca le kwv lub swb xaab rov moog ca huv nroog, yog Yawmsaub pum zoo nyab muaj ib nub twg nwg yuav coj kuv rov lug pum lub swb xaab hab lub tsev ntaub kws tso lub swb xaab. 26 Kuas yog nwg tsw pum zoo nwg ua le caag tsua kuv los nyob ntawm nwg sab xwb. 27 Tavi rov has tsua Xantau tas, koj ca le coj koj tug tub Ahima-a hab Anpiyatha tug tub Yaunathaa rov moog nyob zoo tsua huv nroog mag. 28 Kuv yuav moog nyob tom tebchaws ntuj nraag cis dos kws ze txujkev hlaa dej tog noog koj xaa xuv. 29 Tes Xantau hab Anpiyatha txawm kwv lub swb xaab rov moog ca tsua huv lub nroog Yeluxalee hab ob tug kuj nyob huv. 30 Tavi nee moog quaj quaj sau lub roob Txwv Kav Laaj. Nwg muab ntaub kauv taubhau hab muab khau hle moog kwtaw do vem nwg ntxhuv sab heev. Tej tuabneeg kws nrug Tavi moog puav leej xuas ntaub kauv taubhau hab quaj quaj ib yaam nkaus. 31 Tom qaab hov muaj tuabneeg tuaj has tsua Tavi tas, Ahithaufee tub ntxeev sab tuaj Axaloo tog lawm lauj. Tavi txha thov Yawmsaub tas, Yawmsaub thov koj ua kuas Ahithaufee tej tswvyim tsw muaj qaabhau hlo le. 32 Thaus Tavi nee moog txug sau lub ncov roob kws muaj ib lub chaw pe Vaajtswv nyob sau, Tavi ntswb Huchai kws yog tuabneeg Akha hab yog Tavi tug kwvluag kws Tavi tso sab tsua. Huchai tub muab Huchai lub tsho dua hab tsuab aav nphoo tsua sau taubhau. 33 Tavi txha has tsua nwg tas, yog koj nrug kuv moog, koj yeej yuav paab tsw tau kuv ib yaam daabtsw le. 34 Yog koj rov moog nyob huv lub moos koj yuav paab kuv taav tau Ahithaufee tej lug. Thaus koj rov moog huv nroog mas koj ca le has tsua Axaloo tas koj yuav ua nwg tub txwb tub qhe hab swv zug tu nwg ib yaam le koj ib txwm tu nwg txwv lug lawm. 35 Xantau kws ua pov thawj hab Anpiyatha puav leej nyob huv nroog. Yog koj nov ib zaaj xwm daabtsw huv kuv lub tsev kws Axaloo nyob tes koj ca le pav qha tsua ob tug taamswm. 36 Ob tug muaj tub nrug ob tug nyob, ib tug yog Ahima-a, ib tug yog Yaunathaa. Koj ca le kuas ob tug coj lb puas tsaav yaam xuv kws koj nov tuaj qha huvsw tsua kuv. 37 Yog le hov tes Tavi tug kwvluag Huchai txha le rov moog huv nroog, nwg moog tawm thawj nkaus tsua thaus Axaloo tuaj txug ncua hab.

2 Xamuyee 16

Xinpa coj hov txhua chaw pub tsua Tavi

1 Thaus Tavi hlaa dhau lub ncov roob moog mivntswv Tavi txawm moog ntswb Xinpa kws yog Mefinpauxe tug tub qhe. Xinpa muab ob tug luj txwv thauj ob puas lub ncuav, hab ib puas tauv txwv maab qhuav, ib puas tauv txwv ntoo hab ib naab kua txwv maab xwv. 2 Vaaj ntxwv Tavi nug tas koj thauj tej nuav tuaj moog ua daabtsw. Xinpa teb tas muab ob tug luj txwv nuav tsua koj tsev tuabneeg caij. Tej ncuav hab tej txwv ntoo nuav muab tsua koj tej tuabneeg noj, tej kua txwv maab xwv nuav muab tsua koj tej tuabneeg haus tsua thaus tshaib nqhes tom ntuj nraag cis dos. 3 Tavi rov nug dua tas koj tug tswv Xalu tug xeeb ntxwv kws npe hu ua Mefinpauxe nyob hov twg. Xinpa teb tas Mefinpauxe tseem nyob huv lub nroog Yeluxalee vem nwg ca sab has tas nwgnuav ib tsoom Yixayee yuav muab Xalu lub tebchaws tsua nwg tuav, tsua qhov nwg yeej yog Xalu xeeb ntxwv. 4 Vaaj ntxwv txha has tsua Xinpa tas, ib puas tsaav yaam kws yog Mefinpauxe tug puav leej yog koj tug huvsw. Xinpa teb tas vaaj ntxwv, kuv yog koj tug tub qhe kuv xaav ua kuas hum koj sab moog le.

Chime-i tshev Tavi

5 Thaus vaaj ntxwv Tavi moog txug lub moos Npahulee, Kela tug tub Chime-i kws yog Xalu tug tub kwvtij txawm tuaj ntswb Tavi mas tshev tshev tuaj ti nkaus Tavi. 6 Txawm yog Tavi nyob huv plawv ib tsoom tub rog kws zuv rawv nwg hab nwg tej tuabneeg los Chime-i tseem xuas pob zeb ntaus tuaj tsua Tavi hab Tavi ib tsoom tub teg tub taw suavdawg. 7 Chime-i tshev Tavi tas, nam tuabneeg sab phem, nam tuabneeg noj nyoog, koj ca le tswv tawm moog. 8 Koj txeeb Xalu lub tebchaws kaav. Koj tua Xalu tsev tuabneeg pov tseg ntau leej. Nwgnuav Yawmsaub rau txem tsua koj, Yawmsaub txha le muab koj lub tebchaws tsua koj tug tub Axaloo kaav lawm, koj tes tsuas muaj yuav tau kev puam tsuaj xwb lauj, tsua qhov koj yog nam tuabneeg noj nyoog. 9 Puj Xeluya tug tub Anpichai has tsua Tavi tas, yawm hlub ua caag koj yuav ca nyuas dev lwj hov tshev koj ua luaj le nuav. Thov koj ca kuv moog muab nwg lub nyuas cej daab txav kag tsua hov saib. 10 Vaaj ntxwv has tsua Anpichai hab Yau-as kws yog Anpichai tug tijlaug tas, zaaj nuav tsw ntswg txug meb. Yog Yawmsaub pum zoo ca nwg tshev kuv, tes leejtwg yuav moog nug nwg tas ua caag nwg tshev. 11 Tavi has tsua Anpichai hab ib tsoom tub teg tub taw tas, txawm yog kuv tug tub ntaag los nwg tub pheej nyaag tua kuv pov tseg, es mej pheej yuav moog quav ntsej tug nyuas tuabneeg Npeyami hov ua tug daabtsw, xwjpeem nwg, ca nwg tshev nwg le hov los maj tsw xob quav ntsej nwg, tsua qhov Yawmsaub yeej kuas nwg ua le hov. 12 Tej zag nyab Yawmsaub yuav xaam pum kuv tej kev ntxhuv sab tes nwg yuav muab tej lug tshev hov ntxeev ua koob ua moov tsua kuv los tsw paub. 13 Tavi hab nwg cov tuabneeg txawm taug kev moog lawm. Chime-i pheej taug zaaj qaum kev nrug puab moog ua ib txwg ib txwg tsawm dua toj ndais, nwg xuas pob zeb ntaus hab tshev hab tsuab aav nphoo kaaj quas nab tsua puab. \h Thaus suavdawg moog txug ntawm tug dej Yalatee vaaj ntxwv hab nwg cov tuabneeg suavdawg nkeeg heev, puab txha nreg hab su hov.

Axaloo lug huv Yeluxalee

15 Axaloo hab ib tsoom Yixayee kws tuaj nwg tog kuj lug tsua huv lub nroog Yeluxalee. Ahithaufee nrug puab nyob huv. 16 Thaus Huchai kws yog Tavi tug kwvluag kws Tavi tso sab tsua ntswb Axaloo nwg has nrov nrov tsua Axaloo tas, thov kuas vaaj ntxwv tsuas muaj vaam meej moog ib puas neeg nkaum xyoo, thov kuas vaaj ntxwv tsuas muaj vaam meej moog ib puas neeg nkaum xyoo. 17 Axaloo nug Huchai tas, ua caag koj tsw nrug koj tug kwvluag moog. Koj ua le kos sub yog koj nrug nwg sws raug zoo os. 18 Huchai teb tas kuv yuav ua le caag moog tau. Kuv yeej yuav nrug tug kws Yawmsaub xaiv ca, hab tug kws tej tuabneeg nuav hab ib tsoom Yixayee xaiv tseg nyob xwb. Kuv yuav tsw moog hov twg le, kuv yuav nrug koj nyob. 19 Yuav tswm nyog kuv ua koom tsua leejtwg, kuv yuav ua koom tsua kuv tug tswv Tavi tej tub ki. Kuv yuav ua koom tsua koj zoo yaam nkaus le kuv ua koom tsua koj txwv ntaag. 20 Axaloo txawm tig hlo moog has tsua Ahithaufee tas, peb lug nyob ntawm nuav lawm. Koj swm paab peb ntaus tswvyim saib peb yuav ua le caag txha zoo. 21 Ahithaufee teb tas koj ca le moog nrug koj txwv tej nam yau kws nwg tso tseg zuv tsev hov ua nam txwv sub ib tsoom Yixayee txha le paub tas koj hab koj txwv meb ua yeeb ncuab, hab tej tuabneeg kws tuaj koj tog txha le muaj sab npuab koj heev. 22 Tes puab txha le tsaa tsev ntaub tsua sau vaaj ntxwv lub ruv tsev tsua Axaloo swv, mas ib tsoom suavdawg puav leej pum Axaloo moog nrug nwg txwv tej nam yau sws deev. 23 Yaav tom ntej kws Tavi kaav hab ntu kws Axaloo kaav mas suavdawg ua lawv le Ahithaufee tej lug yaam nkaus le tej lug hov yog Vaajtswv le lug ntaag. Tavi hab Axaloo kuj ua lawv le tej lug cob qha nuav hab.

2 Xamuyee 17

Huchai ntxag Axaloo yuam kev

1 Tom qaab nuav tsw ntev Ahithaufee has tsua Axaloo tas, thov koj ca kuv xaiv ib vaam ob txheeb leej tub rog nrug kuv moog. Mo nuav kuv yuav coj puab tawm moog lawv nteg Tavi. 2 Kuv yuav moog tawm tsaam Tavi puab tsheem puab saamswm nkeeg hab qaug zug heev. Tavi yuav ceeb hab nwg tej tub rog yuav ca le tso teg tswv, tes kuv yuav ca le tua Tavi tuab leeg xwb. 3 Tes kuv yuav coj Tavi tej tuabneeg huvsw rov lug thawj koj ib yaam nkaus tug quaspuj rov lug thawj nwg tug quasyawg, vem koj tsuas yog yuav tua tuab leeg pov tseg xwb, dua le tej koj yuav tseg huvsw. h Tej lug nuav hum Axaloo hab Yixayee ib tsoom kev txwj quas laug sab heev. 5 Axaloo txha has tas mej ca le moog hu Huchai lug ntawm nuav saib nwg yuav has le caag. 6 Thaus Huchai lug txug, Axaloo has tsua nwg tas, tej lug nuav yog Ahithaufee qha peb mas yuav tswm nyog ua lawv le tej lug kws nwg has nuav los tsw tswm nyog ua. Yog tsw pum zoo thov koj swm tsua qha peb saib peb yuav ua le caag txha zoo. 7 Huchai teb tas tej lug kws zag nuav Ahithaufee has tsua koj tsw tshua zoo pes tsawg. 8 Koj yeej paub lawm tas koj txwv Tavi hab nwg tej tub rog puav leej yog cov tuabneeg kws txawj ua rog hab nyaum cuag nkaus tej dais nyob nruab zoo kws tuabneeg nteg tau nwg le mivnyuas ntaag. Koj txwv yog ib tug thawj rog kws txawj heev, mo ntuj nwg yeej yuav tsw nrug nwg tej tub rog pw ua ke ib zag le. 9 Nwgnuav nyab Tavi tub moog nkaum huv tej qhov tsua lossws moog nyob lwm qhov lawm. Tsaam Tavi tsua xub lug tawm tsaam koj, tes koj tej tub rog tsua muaj tej tug tuag tsua huv tshaav rog, tes ib tsoom suavdawg kws nov qhov nuav yuav has tas Axaloo tej tub rog swb taag lawm. 10 Tes koj tej tub rog kws sab tuab yaam nkaus le tsuv ntxhuav los yuav ntshai heev, tsua qhov ib tsoom Yixayee puav leej paub tas koj txwv yog tug tub rog kws txawj sws tua heev, hab nwg tej tub rog puav leej yog cov kws teg taw nrawm heev. 11 Kuv pum zoo kuas koj txhwj taag nrho ib tsoom Yixayee txhua leej thoob plhawv tebchaws coob npaum le tej xuab zeb nraag ntug hav txwv tuaj ua ke, es koj le ntaus thawj coj puab moog ua rog. 12 Peb yeej yuav pum Tavi, txawm yog nwg yuav nyob hov twg los xwjpeem peb yuav mos quas tsw moog tua tsua thaus nwg tseem tsw ncu ceev faaj, tes nwg hab nwg tej tuabneeg yuav tsw muaj ib tug dim le. 13 Yog nwg tswv moog tsua huv lub moos twg los peb tej tub rog yuav ca le xuas hlua khi lub moos hov tej ntsaa loog nqug kuas qaug taag tsua nraag haav huvsw tsw tseg ib lub nyuas pob zeb nyob le. 14 Axaloo hab ib tsoom Yixayee suavdawg txha le has tas Huchai zaaj tswvyim zoo dua le Ahithaufee zaaj tswvyim. Yawmsaub ua tsua Ahithaufee tej lug tsw muaj kuab lawm txha tsw muaj leejtwg ua lawv le nwg has. Yawmsaub ua le hov sub Axaloo txha raug kev pluj kev tuag.

Tavi tswv dim yeeb ncuab

15 Dhau hov Huchai coj tej lug kws nwg has tsua Axaloo hab cov Yixayee ib tsoom kev txwj quas laug hab coj Ahithaufee tej lug lug pav huvsw qha tsua Xantau hab Anpiyatha kws ua pov thawj noog. 16 Huchai has dua tas kawgkag xaa xuv sai sai moog has tsua Tavi kuas mo nuav nwg tsw xob pw huv ntuj nraag teb cis dos ntawm tej kev hlaa tug dej, kuas nwg ca le hlaa hlo tug dej Yalatee lawm saab tim u sub nwg hab nwg tej tuabneeg txha le tsw raug luas nteg hab raug luas tua. 17 Anpiyatha tug tub Yaunathaa hab Xantau tug tub Ahima-a ob tug nyob ntawm lub qhov dej txhawv Eelaukee kws nyob tim ntug nroog Yeluxalee saab nrau tog, vem ob tug ntshai tsaam muaj tuabneeg pum ob tug moog huv nroog. Muaj ib tug nkauj qhe naj zag coj tej xwm kws muaj lawm tuaj qha tsua ob tug. Ob tug le maav coj tej xwm hov moog qha tsua vaaj ntxwv Tavi paub. 18 Kuas zag nuav muaj ib tug tub pum ob tug, tes nwg txawm moog qha tsua Axaloo paub, tes Yaunathaa hab Ahima-a txha le tswv ceev ceev moog tsua tom ib tug yawm tsev huv lub moos Npahulee. Yawm hov muaj ib lub qhov dej nyob ze ze ntawm nwg tsev, ob tug txha le nqeg moog nkaum huv lub qhov dej hov. 19 Yawm tswv tsev tug quaspuj txawm muab ntaub lug pua npug lub qhov dej, hab muab nplej zab tsua sau daim ntaub sub tsw muaj leejtwg paub tas muaj tuabneeg nkaum huv. 20 Axaloo tej tub teg tub taw txawm tuaj nug tug quaspuj kws nyob huv lub tsev hov tas, Ahima-a hab Yaunathaa dua twg lawm. Nwg teb puab tas ob tug tub hlaa dej dua saab tim u lawm. Puab nrhav tsw pum ob tug, tes puab rov qaab moog huv lub nroog Yeluxalee lawm. 21 Thaus puab rov dua lawm, Ahima-a hab Yaunathaa le maav tawm huv qhov dej lug. Ob tug moog cuag Tavi hab pav ib puas tsaav yaam kws Ahithaufee puab tuav huv tseg yuav tawm tsaam Tavi tsua Tavi paub. Ob tug has tas kawgkag ca le hlaa hlo tug dej lawm saab tim u sai sai. 22 Tes Tavi hab nwg tej tuabneeg txha le hlaa tug dej Yalatee moog tsua saab tim u. Thaus kaaj ntug suavdawg tub hlaa dhau taag lawm. 23 Thaus Ahithaufee pum tas puab tsw ua lawv le nwg tej lug lawm, nwg txawm nee hlo luj txwv caij rov moog nwg vaaj nwg tsev. Thaus nwg tu daag num tav taag lawm, nwg txawm ca le moog dai tuag. Luas muab nwg log tsua huv tuab lub qhov ntxaa kws log nwg nam nwg txwv. 24 Thaus Axaloo hab cov Yixayee hlaa dhau tug dej Yalatee tuaj, Tavi puab tub moog txug huv lub moos Mahana-ee lawm. 25 Axaloo kuas Amaxa ua thawj nyob Yau-as chaw saib ib tsoom tub rog. Amaxa yog Yethaw kws yog tuabneeg Yixama-ee le tub, nwg nam npe hu ua Anpikayi. Anpikayi yog Naha tug ntxhais hab yog Xeluya kws yog Yau-as nam tug nam hluas. 26 Axaloo hab ib tsoom tub rog tsuam chaw nyob tsua huv Kile-a tebchaws. 27 Thaus Tavi moog huv lub moos Mahana-ee, Tavi ntswb Naha tug tub Chaunpi kws yog tuabneeg huv moos Lanpa kws nyob huv Aamoo tebchaws, hab ntswb Ami-ee tug tub Makhi kws yog tuabneeg huv moos Launtenpa, hab ntswb Npaxilai kws yog tuabneeg huv moos Laukelee kws nyob huv Kile-a tebchaws. 28,29 Puab peb tug nuav coj phaaj coj lauj kaub aav hab choj vuv hab coj zaub mov tuaj tsua Tavi hab Tavi tej tuabneeg noj. Puab coj mog coj nplej coj moov nplej coj paaj npleg hab taum laag taum mog coj zwb ntaab coj roj mig nyuj qaub hab cov kua nyuj mig nyeem hab ob peb tug yaaj tuaj, yog puab paub tas Tavi hab nwg tej tuabneeg yuav tshaib nqhes hab tsaug heev tom ntuj nraag teb cis dos.

2 Xamuyee 18

Axaloo tuag

1 Dhau hov vaaj ntxwv Tavi sau zog ib tsoom tub rog lug ua ke. Nwg muab puab faib ua quas paab, tej paab muaj ib txheeb leej tej paab muaj ib puas leej, hab tsaa kuas muaj thawj saib tsua huv txhua paab huvsw. 2 Nwg khaiv puab peb paab tawm moog taag nrho. Yau-as hab Yau-as tug kwv Anpichai hab Ithai kws yog tuabneeg huv lub moos Ka puab peb leeg nuav ua cov thawj tswj tub rog ib leeg ib paab. Vaaj ntxwv has tsua ib tsoom tub rog tas, kuv yuav nrug mej moog ua ke. 3 Puab teb tas thov koj tsw xob nrug peb moog. Txawm yog peb suavdawg thim rov qaab lossws raug luas tua taag ib nraab lawm los tsw ua luaj twg, tsw ntshai cuag le kws koj pluj ntawm peb lawm, tsua qhov koj yog tug kws tseem ceeb dua peb lawm ib vaam leej. Tes koj ca le nyob huv lub moos nuav txhwj tub rog lawv qaab tuaj paab peb xwb mas zoo dua. 4 Vaaj ntxwv teb tas kuv yuav ua ib puas tsaav yaam kws mej xaav tas zoo ua. Thaus Tavi tej tub rog saamswm sawv kev moog ua tej txheeb leej tej pua leej hov, Tavi moog sawv ntawm rooj loog ib saab. 5 Nwg has nrov nrov tsua Yau-as hab Anpichai hab I thai tas, yog mej hlub kuv, thov mej tsw xob ua phem tsua nyuas tub hluas Axaloo mag. Thaus Tavi has lu lug nuav tsua nwg tej thawj rog, ib tsoom tub rog txhua paab txhua pawg puav leej nov lu lug nuav huvsw hab. 6 Tavi cov tub rog tawm moog tsua peg yaaj saab moog tua cov Yixayee huv lub haav zoov Efa-i. 7 Cov Yixayee tog tuag tsua huv Tavi cov tub rog teg coob kawg nkaus le. Nub hov Yixayee cov tub rog tuag ob vaam leej. 8 Puab sws tua tawg tswv rw quas sua thoob plhawv tsua txhua qhov. Nub hov Yixayee cov tub rog poob zoo tuag coob dua le cov kws raug ntaaj tuag. 9 Dhau hov tes Axaloo txawm ntswb nthaav Tavi cov tub rog. Thaus hov Axaloo caij rawv ib tug luav. Thaus tug luav saamswm dha moog tsua huv qaab ib tsob qheb tauv luj luj ntxhuv ntxhuv tes Axaloo lub taubhau txawm moog daig nkaus tsua huv cov ceg ntoo dai quas vag ib ntaa, tug luav dha dhau plhawv lawm. 10 Tavi cov tub rog muaj ib tug lug pum, nwg dha taj quas lag moog has tsua Yau-as tas, yawm hlub, kuv pum Axaloo khuab dai quas vag tom ib tsob ntoo qheb tauv. 11 Yau-as teb tas koj pum nwg tag los. Ua caag koj tsw muab nwg tua hlo pov tseg tsua tom, tes kuv yuav muab hlo kaum thes hab ib txuj hlaab tawv tsua koj. 12 Kuas tug tub hov teb tas, txawm yog koj muab ib txheeb thes tsua kuv los kuv yeej yuav tsw kaam cev kuv tug nyuas ntiv teg moog chwv vaaj ntxwv tug tub lub cev hlo le. Peb suavdawg puav leej nov vaaj ntxwv has tsua koj hab tsua Anpichai hab Ithai tas yog mej hlub kuv thov mej tsw xob ua phem tsua nyuas tub hluas Axaloo mag. 13 Kuas yog kuv tsw noog vaaj ntxwv tej lug, es kuv ca le tua hlo Axaloo lawm, kuv paub tseeb tas vaaj ntxwv yeej yuav paub tas yog kuv tua xwb, tsua qhov nwg yeej nov txhua yaam xwm, tes thaus hov koj yuav tsw kaam paab kuv has hlo le. 14 Yau-as has tas kuv tsw xaav nkim swmhawm nrug koj thaam lawm. Thaus Axaloo tseem dai quas vag sau tug ceg ntoo tsw tau tu sav hov, Yau-as txawm rhu hlo nwg peb raab muv nkaug Axaloo hauv sab, 15 tes Yau-as kaum tug tub rog txawm ca le moog tua kag Axaloo. 16 Tes Yau-as txawm tshuab raaj kub twg ceeb toom kuas tseg tsw xob sws tua lawm. Ib tsoom tub rog kws lawv tua cov Yixayee txawm rov qaab lug zum quas zawg. 17 Yau-as puab txawm lug muab Axaloo lub cev txu kwv moog pov tsua huv ib lub nam qhov luj luj tub tub huv haav zoov, hab muab pob zeb coj lug tsuam nwg lub cev ua ib pawg pob zeb luj luj sab sab le ca. Cov Yixayee suavdawg nyag taug nyag tswv rov moog nyag vaaj nyag tsev. 18 Thaus Axaloo tseem ua neej nyob nwg ua ib tug neej zeb ua chaw ncu nwg ca tsua huv lub haav Vaaj Ntxwv, tsua qhov nwg tsw muaj tub lug sawv nwg chaw tuav nwg lub cuab lub yig. Mas Axaloo txha tis npe tsua tug neej zeb hov lawv le nwg lub npe has tas neej zeb Axaloo. Naj nub nwgnuav suavdawg tseem hu le hov.

Tavi nov xuv has tas Axaloo tuag

19 Dhau hov Xantau tug tub Ahima-a has tsua Yau-as tas, thov koj ca kuv coj txuj xuv zoo kws Yawmsaub tub paab Tavi dim nwg tej yeeb ncuab lawm moog qha tsua nwg paub. 20 Yau-as teb tas tsw tau, nub nua koj tsw xob coj ib lu lug daabtsw moog qha nwg le, lwm nub tsaiv koj le maav moog. Nub nua koj tsw xob moog, tsua qhov yog nub kws vaaj ntxwv tug tub tuag. 21 Hab Yau-as has tsua Yau-as tug tub qhe kws yog tuabneeg Xutaa tas, koj ca le moog qha tsua vaaj ntxwv paub lawv le koj tau pum lug lawm. Tug tub qhe hov txawm khoov ntshws hawm Yau-as tes tawm dha loo lawm. 22 Ahima-a tseem pheej taij taij Yau-as le qhov qub tas, kuv tsw ntshai, thov koj ca kuv coj tej xuv nuav moog qha vaaj ntxwv hab los maj. Yau-as txha nug tas mivtub yog ua caag koj xaav moog. Txawm yog koj moog los koj yeej yuav tsw tau ib ntswv nqe zug daabtsw le. 23 Ahima-a teb tas txawm yog le caag los xwjpeem, kuv xaav moog xwb. Yau-as txawm has tas koj ca le moog los tau. Ahima-a txha dha taj quas lag taug txujkev kws moog nraag lub haav Yalatee moog. Nwg fuas tau tug tuabneeg Xutaa ntej moog lawm. 24 Tavi nyob quas tsawg ntawm lub rooj loog kws ib txhwb qhov rooj kaw saab nrau ib txhwb qhov rooj kaw saab huv ntu nruab nraab. Tes tug tub rog kws zuv moos nee lub ntsaa loog moog sawv ncaaj sau lub rooj loog kws Tavi nyob. Thaus tug tub rog saib nrau nwg pum ib tug quasyawg saamswm dha taug kev tuaj, tsw muaj tuabneeg nrug nwg ua ke. 25 Tug tub rog hov txawm qw qha vaaj ntxwv. Vaaj ntxwv has tas yog nwg tuab leeg tuaj xwb tes yeej yog nwg coj xuv zoo tuaj qha tsua peb. Tug quasyawg kws dha tuaj hov dha tuaj ze quas zug. 26 Tug tub rog tsua pum dua ib tug quasyawg saamswm dha dha tuaj hab. Nwg txha qw has tsua tug kws zuv lub rooj loog has tas, koj saib tim saib, muaj dua ib tug dha dha tuaj hab. Vaaj ntxwv teb ndua tas tug hov kuj yog coj xuv zoo tuaj qha peb hab. 27 Tug tub rog kws zuv moos has tas kuv saib yaam le tug kws dha tuaj ua ntej yog Ahima-a ntaag. Vaaj ntxwv has tas nwg yog tuabneeg zoo nwg saamswm coj xuv zoo tuaj qha peb. 28 Ahima-a hu vaaj ntxwv hab khoov ntshws ntawm vaaj ntxwv xub ndag hawm hab has tas vaaj ntxwv, thov ua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tsaug. Nwg tub paab koj yeej tej tuabneeg kws ntxeev sab tsua koj lawm. 29 Vaaj ntxwv txha nug tas, mivtub Axaloo noj qaab nyob zoo los. Ahima-a has tas vaaj ntxwv, thaus Yau-as kws yog koj tug thawj rog khaiv kuv tawm tuaj kuv pum suavdawg raag ntxhuv quas nyo, kuas kuv tsw paub tas sov muaj tug xwm daabtsw. 30 Vaaj ntxwv has tsua Ahima-a tas, koj txaav moog sawv tom. Nwg txawm txaav moog sawv lawm tom. 31 Tes tug tub qhe kws yog tuabneeg Xutaa txawm tuaj txug. Nwg tuaj has tsua vaaj ntxwv tas, kuv muaj xuv zoo tuaj qha tsua koj paub, nub nua Yawmsaub paab koj dim tej tuabneeg kws ntxeev sab tsua koj lawm. 32 Vaaj ntxwv nug tas, mivtub Axaloo noj qaab nyob zoo los. Tug tuabneeg Xutaa teb tas vaaj ntxwv, thov kuas tej xwm kws lug raug Axaloo poob tsua sau koj tej yeeb ncuab hab tej tuabneeg kws tawm tsaam koj txhua tug huvsw. 33 Thaus vaaj ntxwv nov le hov nwg ntsej muag ntshau ntsho tu sab kawg le. Nwg nee moog quaj sau txheej nyuas tsev kws nyob ntawm lub rooj loog lawm sau. Thaus nwg saamswm nee moog hov nwg nyav tuj tawg has tas kuv tug mivtub, kuv tug mivtub Axaloo, Axaloo, yog hloov tau cev ca kuv tuag hloov koj chaw, kuv tug mivtub Axaloo.

2 Xamuyee 19

Yau-as thuaj Tavi

1 Muaj tuabneeg tuaj has tsua Yau-as tas, vaaj ntxwv Tavi saamswm quaj hab lwj sab txug Axaloo. 2 Thaus ib tsoom tub rog nov tas vaaj ntxwv lwj sab txug vaaj ntxwv tug tub, ua le hov tes nub kws puab kov yeej es suavdawg xyiv faab hov txha ntxeev hlo ua nub kws vaaj ntxwv ib tsoom tub rog tau kev ntxhuv sab. 3 Puab txha le nluag quas nlob rov moog tsev yaam nkaus le tej tub rog kws swb rog es tswv lug. 4 Vaaj ntxwv pus nkaus qhov muag tsaa suab hlo quaj nrov nrov has tas kuv mivtub, kuv mivtub Axaloo, Axaloo, kuv mivtub. 5 Yau-as moog huv lub tsev kws vaaj ntxwv nyob mas has tsua vaaj ntxwv tas, ib tsoom tub rog tau cawm koj txujsa hab koj tej quaspuj mivnyuas hab cov hluas nkauj kws koj kaav ca dim kev puam tsuaj. Kuas nub nua koj ua tsua puab poob ntsej muag kawg-le, 6 koj ntxub tej tuabneeg kws hlub koj, koj nyam tej tuabneeg kws ntxub koj. Qhov kws koj ua le nuav ua tsua suavdawg paub tseeb tas koj tej thawj rog hab ib tsoom tub rog huvsw tsw muaj tug txaj ntswg daabtsw tsua koj hlo le. Kuv paub tseeb tas nub nua yog Axaloo ua neej nyob es ca peb suavdawg tuag taag huvsw moog ntshai yuav zoo koj sab. 7 Nwgnuav thov koj ca le moog has ib lus lug nplig koj ib tsoom tub rog kuas puab zoo sab. Yog koj tsw moog, kuv thov tsaa teg twv Yawmsaub has tas pigkig sawv ntxuv yuav tsw muaj ib tug tub rog nrug koj nyob le lawm, tes yuav ua tsua koj tau kev ntxhuv sab heev kawg nkaus,koj ib txwm yeej tsw tau ntswb dua le hov lug le. 8 Vaaj ntxwv txha le sawv tseeg moog nyob ze ntawm lub rooj loog. Thaus ib tsoom tub rog paub tas nwg nyob hov puab suavdawg txawm tuaj sawv vej quas vog nwg.

Tavi sawv kev yuav rov lug nyob huv Yeluxalee

Thaus hov cov Yixayee nyag taug nyag tub tswv rov moog nyob nyag vaaj nyag tsev lawm. 9 lb tsoom pejxeem nyob txhua qhov suavdawg sws caav ntsug quas qeeg has tas vaaj ntxwv Tavi cawm peb dim yeeb ncuab txhais teg, nwg cawm peb dim cov Falixatee txhais teg, kuas nwgnuav nwg tswv tawm huv tebchaws moog vem yog tim Axaloo. 10 Peb yog cov kws muab roj laub tsua sau Axaloo taubhau tsaa nwg ua vaaj ntxwv, kuas nwgnuav Axaloo raug luas tua tuag tsua huv tshaav rog lawm, ais txawm tsw muaj leejtwg muaj cuab kaav moog thov vaaj ntxwv Tavi rov lug los. 11 Tej lug kws cov Yixayee has nuav nrov moog txug Tavi. Tavi txha kuas Xantau hab Anpiyatha kws yog ob tug pov thawj moog has tsua cov Yutai cov kev txwj quas laug tas, vem le caag mej yuav tuaj coj vaaj ntxwv rov qaab lug nyob huv nwg vaaj nwg tsev lig dua luas tej huvsw. 12 Mej tub yog kuv kwv kuv tij kuv nqaj kuv ntshaav ntaag, ua caag mej yuav tuaj coj kuv rov qaab lig dua luas tej huvsw. 13 Hab Tavi kuas ob tug pov thawj hov moog has tsua Amaxa tas, koj yog kuv kwv kuv tij, txwj nuav moog kuv yuav tsaa koj ua thawj rog kaav ib tsoom tub rog hloov Yau-as chaw. Yog kuv tsw ua lawv le kuv tej lug, thov Vaajtswv tua kuv pov tseg. 14 Tavi tej lug ua tsua ib tsoom Yutai poog Tavi heev, puab txawm khaiv tuabneeg tuaj has tsua vaaj ntxwv tas, thov koj hab koj ib tsoom tub teg tub taw suavdawg rov qaab lug ua num tswv kaav peb. 15 Thaus Tavi taug kev rov qaab moog hov, nwg moog ntswb ib co tub rog Yutai nraag tug dej Yalatee. Cov tub rog nuav tuaj huv lub moos Kilakaa tuaj, yog puab tuaj tog vaaj ntxwv rov lug, hab paab nwg hlaa dej. 16 Tuab lub swmhawm hov Kela kws yog xeem Npeyami tug tub Chime-i kws tuaj tom Npahulee tuaj, nwg txawm kawgkag tuaj cuag vaaj ntxwv Tavi nraag tug dej Yalatee. 17 Xeem Npeyami tso ib txheeb leej tub rog nrug nwg tuaj. Xinpa kws yog Xalu caaj ceg tug tub qhe coj nwg kaum tswb leeg tub hab neeg nkaum leej tub qhe nrug nwg xub tuaj txug nraag tug dej Yalatee dua vaaj ntxwv. 18 Puab txawm hlaa dej moog nyob saab tim ntug tog paab coj vaaj ntxwv tsev tuabneeg hlaa dej hab yuav ua ib puas tsaav yaam kws vaaj ntxwv xaav kuas puab ua.

Tavi hlub Chime-i

Thaus vaaj ntxwv saamswm sawv kev yuav hlaa dej moog, Chime-i txawm txhus caug ndua ntawm vaaj ntxwv hauv ntej, 19 hab has tsua vaaj ntxwv tas, vaaj ntxwv, thov koj tsw xob ncu tej kev txhum kws thaus koj tawm huv lub nroog Yeluxalee moog kuv tau ua tsua koj. Thov koj xob muab qhov hov lug kom kuv, hab thov koj xob quav ntsej qhov hov dua le. 20 Vaaj ntxwv, kuv yeej paub tseeb tas kuv yog tuabneeg txhum, nub nua kuv txha le ua thawj tug kws xub tuaj huv cov xeem kws nyob peg qaum teb tuaj tog koj. 21 Xeluya tug tub Anpichai txawm has tas tswm nyog muab Chime-i tua pov tseg lawm lauj, tsua qhov nwg tshev tug kws Yawmsaub xaiv ca ua vaaj ntxwv. 22 Kuas Tavi has tsua Anpichai hab Anpichai tug tijlaug Yau-as tas, tub tsw muaj tuabneeg nug meb los meb yuav ua tsua kuv ntxhuv sab los. Nwgnuav kuv yog vaaj ntxwv kaav huv Yixayee tebchaws lawm, mas nub nua cov Yixayee yuav tsw muaj ib tug raug luas tua pov tseg. 23 Tavi has tsua Chime-i tas, kuv cog lug tseg tsua koj tas koj yeej yuav tsw raug tua pov tseg.

Tavi hlub Mefinpauxe

24 Dhau hov Mefinpauxe kws yog Xalu tug xeeb ntxwv tuaj peg lub nroog Yeluxalee tuaj tog vaaj ntxwv. Txwj le nub kws vaaj ntxwv tawm huv lub nroog Yeluxalee moog lawm, Mefinpauxe tsw ntxuav kwtaw, tsw chais fwj txwv, tsw ntxhua rwg tsho moog txug nub kws vaaj ntxwv kov yeej hlo rov lug txug huv lub nroog Yeluxalee. 25 Thaus Mefinpauxe tuaj peg lub nroog Yeluxalee tuaj txug hab ntswb vaaj ntxwv, vaaj ntxwv nug nwg has tas, Mefinpauxe vem le caag koj tsw nrug kuv moog. 26 Nwg teb vaaj ntxwv tas, vaaj ntxwv, koj yeej paub lawm tas kuv yog tuabneeg ceg tawv, kuv ua tsw tau le caag. Kuv tub kuas tug tub qhe muab eeb pem tsua sau luj txwv nraus qaum tsua kuv caij nrug koj moog, kuas tug tub qhe faav xeeb tsua kuv lawm. 27 Nwg tuaj kom kuv tsw tseeb tsua koj, kuas koj yeej zoo yaam nkaus le Vaajtswv tug tubkhai, mas koj ca le ua lawv le koj pum tas yog kev yog cai. 28 Yeej tswm nyog koj muab kuv txwv tsev tuabneeg txhua leej tua pov tseg huvsw, kuas koj tsua pub kuv nrug koj koom noj koom haus ua ke. Kuv yeej tsw muaj cuab kaav yuav thov kuas koj hlub kuv ib nyuas qhov hlo le. 29 Vaaj ntxwv teb tas koj tsw xob has dua daabtsw le lawm. Koj hab Xinpa meb ca le moog muab hlo Xalu tej qub txeeg qub teg sws faib. 30 Mefinpauxe teb tas ca le muab tsua Xinpa tuab leeg yuav xwb. Qhov kws koj rov qaab lug dawb lug huv nuav tub ua tsua kuv zoo sab heev kawg le lawm.

Tavi hlub Npaxilai

31 Npaxilai kws yog tuabneeg Kile-a tuaj huv Laukelee tuaj paab xaa vaaj ntxwv hlaa dej Yalatee hab. 32 Npaxilai laug laug le lawm, nwg noob nyoog muaj yim caum xyoo. Nwg nplua nuj hab. Thaus vaaj ntxwv nyob huv Mahana-ee nwg pheej xaa zaub xaa mov moog tsua vaaj ntxwv noj. 33 Vaaj ntxwv has tsua nwg tas, koj ca le lug nrug kuv nyob huv lub nroog Yeluxalee, kuv yuav tsom kwm koj. 34 Kuas Npaxilai has tsua vaaj ntxwv tas, kuv yuav tsw muaj pes tsawg xyoo nyob lawm, kuv yuav ua le caag moog nrug koj nyob tau huv lub nroog Yeluxalee. 35 Kuv tub muaj yim caum xyoo lawm, yeej tsw muaj ib yaam daabtsw yuav ua tau tsua kuv lom zem lawm. Thaus kuv noj kuv haus los kuv tub tsw nov qaab lus lawm, txawm yog kuv noog luas hu nkauj los kuv yeej tsw nov. Ntshai kuv yuav taab kaum koj xwb. 3b Tsw tswm nyog kuv yuav yuav tej nqe daag zug kws koj has nuav lawm. Ca kuv nrug koj hlaa tug dej Yalatee tsua saab tim xwb, 37 dhau hov tes thov koj ca kuv rov moog tuag ze kuv nam kuv txwv lub qhov ntxaa kws nyob tim nuav mag. Kuv tug tub Kheehaa nyob ntawm nuav, nwg yuav ua koom tsua koj. Vaaj ntxwv thov koj coj nwg nrug koj moog, hab koj yuav paab nwg le caag los koj paab lawv le koj pum zoo. 38 Vaaj ntxwv teb tas kuv yuav coj nwg moog hab paab nwg lawv le koj lub sab xaav, hab kuv yuav paab koj lawv le ib puas tsaav yaam kws koj thov. 39 Tes Tavi hab nwg tej tuabneeg suavdawg txawm hlaa tug dej Yalatee moog lawm saab tim u. Vaaj ntxwv nwj Npaxilai hab foom koob foom moov tsua nwg taag, Npaxilai txawm rov qaab moog tsev.

Cov Yutai hab cov Yixayee sws caav

40 Thaus Tavi hlaa dhau dejlawm, Tavi txawm moog huv lub moos Kilakaa, mas cov tub rog Yutai huvsw hab cov tub rog Yixayee ib nraab nrug Tavi moog. Kheehaa kuj nrug Tavi moog hab. 41 Dhau hov ib tsoom tub rog Yixayee huvsw puav leej tuaj has tsua Tavi tas, vaaj ntxwv, ua caag cov kwvtij Yutai yuav xaav tas puab txha muaj feem tuaj tog koj hab koj tsev tuabneeg hab koj tej tuabneeg hlaa tug dej Yalatee lug xwb nua. 42 Cov tub rog Yutai teb tas vaaj ntxwv yog peb tuab xeem, peb txha ua le nuav. Ua caag mej yuav tsw zoo sab, ntshai mej xaav tas vaaj ntxwv yuav zaub yuav mov pub peb noj hab yuav ib yaam daabtsw pub tsua peb lawm nua kaj. Nwg yeej tsw muab ib yaam daabtsw tsua peb le. 43 Cov Yixayee teb tas txawm yog vaaj ntxwv Tavi yog mej xeem los peb yeej muaj feem nyob huv nwg ntau dua mej kaum npaug. Ua caag mej tuaj ua saib tsw taug peb. Peb yog thawj thawj cov kws qheb ncauj has kuas moog coj vaaj ntxwv rov qaab lug ntaag. Kuas cov Yutai tej lug muaj ceem heev dua cov Yixayee tej lug.

2 Xamuyee 20

2 Xamuyee 21

2 Xamuyee 22

Tavi hu nkauj thaus nwg dim yeeb ncuab txhais teg

1 Zaaj nkauj kws yuav has nuav yog zaaj kws vaaj ntxwv Tavi hu ua Yawmsaub tsaug tsua thaus Yawmsaub cawm Tavi dim Xalu hab lwm tug yeeb ncuab txhais teg lawm. 2 Yawmsaub yog tug tsom kwm kuv, nwg yog lub loog ruaj ruaj kws thaiv kuv. 3 Kuv tug Vaajtswv yog tug kws tsom kwm kuv. Yog kuv nrug nraim nwg tes kuv nyob tsw muaj le caag. Nwg tsom kwm kuv zoo cuag le daim hlau tiv thaiv, nwg tuaj kuv tog paab kuv, paab kuv nyob kaaj nyob huv. Nwg yog kuv tug Cawmseej, nwg yog tug kws pov fwj pov yoom kuv hab cawm kuv txujsa. 4 Kuv hu Yawmsaub paab tes nwg txawm paab kuv dim ntawm kuv cov yeeb ncuab. Ua Yawmsaub tsaug. 5 Txujkev tuag ndaas quas ndua ib ncig ntawm kuv, txujkev puam tsuaj ndaas quas ndua tuaj nyaab kuv. 6 Kev tuag nyob ze ze ntawm kuv ib ncig, lub qhov ntxaa zoo nkaus le lub qhov taub kws tog quas rawv kuv poob tsua huv. 7 Kuv txom txom nyem kuv hu Yawmsaub, kuv thov kuv tug Vaajtswv paab. Nwg nyob huv nwg lub tuam tsev nov kuv lub suab thov, nwg noog kuv tej lug thov. 8 Mas nplajteb txawm ua zug quas kais, tej neej ntug ua zug quas kais, vem yog Vaajtswv npau tawg. 9 Muaj paa nchu hlub hlub tawm huv Vaajtswv qhov ntswg lug, muaj ncaig tawg hab nplaim tawg tawm huv Vaajtswv qhov ncauj lug. 10 Vaajtswv dua lub ntuj es nwg nqeg lug. Thaus nwg nqeg lug nwg sawv sau ib tauv fuab tsaus quas nti lug. 11 Vaajtswv caij nwg lub tsheb sau ntuj yaa sai sai le, hab Vaajtswv caij cua yaa. 12 Vaajtswv muab qhov tsaus ntuj lug npug Vaajtswv, cov fuab kws muaj naag kws tsaus quas nti nyob ib ncig Vaajtswv. 13 Muaj tsag lig xub ua txaim lab quas vog ntawm Vaajtswv tug duab kws ci ci ua ntej moog. 14 Yawmsaub ua suab nrov yaam nkaus le xub quaj, tuabneeg nov Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub suab. 15 Nwg xuas nwg cov xub nee tua ua yeeb ncuab tswv rw quas sua, hab tsag lig xub laim lab quas vog ua tsua puab tswv moog. 16 Thaus Yawmsaub npau tawg es nwg tshev hab nthe nwg cov yeeb ncuab tes tej dej huv hav txwv ca le txaws taag nrho mas pum taag nrho huv qaab thu hab pum cov neej kws txheem lub nplajteb. 17 Yawmsaub cev teg sau u tuaj ntsab nkaus kuv, es rhu hlo kuv tawm huv cov dej tub tub lug. 18 Yawmsaub paab kuv dim huv cov yeeb ncuab kws muaj zug hab cov kws ntxub kuv txhais teg. Kuv paab tsw tau kuv dim, vem puab muaj zug dua kuv. 19 Thaus kuv raug kev txom nyem puab kuj ntaus kuv, kuas Yawmsaub tsom kwm kuv. 20 Nwg paab kuv dim qhov kev txhawj xeeb, nwg zoo sab tsua kuv nwg txha paab kuv dim. 21 Kuv ua ncaaj ua nceeg mas Yawmsaub txha muab hov txhua chaw pub tsua kuv. Kuv tsw ua txhum mas Yawmsaub txha pub moov zoo tsua kuv. 22 Kuv ua lawv le Yawmsaub txuj kevcai, kuv tsw fee ntawm kuv tug Vaajtswv moog le. 23 Kuv coj lawv le Vaajtswv txuj kevcai txhua txuj huvsw, kuv tsw tseg ib lus le. 24 Vaajtswv paub tas kuv tsw muaj txem, hab paub tas kuv tswj kuv 1ub sab 1ub cev tsw kheev ua txhum. 25 Vem kuv ua zoo, tsw ua txhum, Vaajtswv txha pub hov txhua chaw tsua kuv. 26 Yawmsaub koj ua ncaaj tsua cov tuabneeg kws npuab koj, hab ua zoo tsua cov kws xyum zoo kawg nkaus. 27 Yawmsaub koj ua zoo tsua cov tuabneeg kws dawb huv, kuas koj ua tsw zoo tsua cov tuabneeg phem. 28 Koj cawm cov tuabneeg kws txu puab tug fwjchim, huas koj txu cov tuabneeg khaav theeb tug fwjchim. 29 Yawmsaub koj yog kuv lub teeb, koj ua tsua kuv txujkev tsaus ntuj kaaj quas lug lawm. 30 Koj txhawb kuv tug zug, kuv txha muaj zug ntaus yeeb ncuab hab muaj peev xwm tsoo tau yeeb ncuab tej ntsaa loog. 31 Vaajtswv ua daabtsw los nwg ua zoo kawg le. Peb tso sab tau tsua Vaajtswv cov lug. Nwg zoo nkaus le daim hlau tiv thaiv tsua txhua tug kws tuaj vaam nwg tsom kwm. 32 Yawmsaub tuab leeg txha yog Vaajtswv. Vaajtswv tuab leeg txha le pov tau peb. 33 Vaajtswv yog kuv lub chaw nraim cev kws khov khov, hab nwg ua tsua txujkev kws kuv moog tsw ntshai daabtsw le. 34 Thaus kws nee roob Vaajtswv ua tsua kuv kwtaw tsuj tau ntsa quas nkaus yaam le muas lwj mas kuv txha tsw muaj le caag. 35 Vaajtswv muab kuv cob xyum ua rog, mas kuv txha txawj tua tau raab neev nti kws muaj zug hab tawv tawv. 36 Yawmsaub koj tsom kwm kuv hab paab kuv dim, qhov kws koj paab kuv mas tub ua tsua kuv luj tuaj. 37 Koj paab mas kuv txha tsw raug luas nteg hab tsw qaug tsua ntawm luas. 38 Kuv lawv cuag yeeb ncuab mas kov yeej puab hab tsw tso puab tseg moog txug thaus muab puab ua puam tsuaj. 39 Kuv ntaus puab qaug puab sawv tsw taug. Cov yeeb ncuab pw nrum quas saas ntawm kuv xub ndag. 40 Yawmsaub koj txhawb kuv tug zug kuv txha muaj zug ua rog, hab koj paab kuv kov yeej yeeb ncuab. 41 Koj lawv yeeb ncuab tswv ntawm kuv xub ndag moog, kuv ua tsua txhua tug kws ntxub kuv puam tsuaj. 42 Puab moog nrhav kev paab, kuas tsw muaj leejtwg paab puab, puab thov Yawmsaub, kuas Yawmsaub tsw teb puab. 43 Kuv muab puab tsoo mog quas nyoos le moov aav, hab muab puab tsuj yaam le tsuj tej aav huv txujkev. 44 Koj paab kuv dim ntawm koj haiv tuabneeg kws pheej faav xeeb, hab koj paab kuv kaav tau ob peb lub tebchaws tsw muaj chaw poob le, hab lwm yaam tuabneeg kws kuv tsw tau paub dua le los kuj tuaj zwm kuv. 45 Thaus lwm yaam tuabneeg pum kuv puab kuj hawm kuv, hab thaus kuv qha los puab kuj noog lug. 46 Puab tsw muaj zug tiv, puab txha tawm ua tshee quas nyo huv puab lub loog tuaj zwm kuv. 47 Yawmsaub muaj txujsa nyob, nwg tsom kwm kuv. Mej ca le ua nwg tsaug hab qhuas nwg, ca mej paab kuv tshaaj tug Vaajtswv kws paab kuv dim lub moo nrov nchaa moog. 48 Nwg paab kuv ntaus yeej yeeb ncuab, nwg paab kuv kaav tau cov tuabneeg kws zwm tsua kuv zoo zoo le. 49 Nwg paab kuv dim ntawm cov chawj chim. Yawmsaub koj paab kuv kov yeej yeeb ncuab, hab paab kuv dim ntawm cov tuabneeg kws txuv kuv. 50 Vem le nuav kuv txha qhuas koj tsua txhua yaam tuabneeg, hab hu nkauj qhuas koj. 51 Vaajtswv paab tug vaaj ntxwv kws nwg tsaa kov yeej, hab nwg hlub tug kws nwg xaiv tsw tu moog le, yog hlub Tavi hab Tavi caaj ceg ib txhws moog le.

2 Xamuyee 23

Tavi tej lug thaus kawg

1 Tej lug kws yuav has nuav yog tej kws vaaj ntxwv Tavi kws yog Yixai tug tub has thaus kawg. Yakhauj tug Vaajtswv xaiv Tavi ua vaaj ntxwv hab pub kuas nwg muaj koob muaj meej heev kawg nkaus. Tavi yog tug kws txawj phim tau nkauj zoo noog kawg le. Vaaj ntxwv Tavi sau zaaj nkauj nuav tsua haiv Yixayee hu. Nwg sau has le nuav tas, 2 Yawmsaub tug Ntsuj Plig swv kuv has nwg cov lug, nwg cov lug nyob ntawm kuv tug nplaig. 3 Cov Yixayee tug Vaajtswv tub has lawm, tug kws tsom kwm cov Yixayee tub has tsua kuv tas, tug vaaj ntxwv kws kaav ncaaj kaav nceeg nwg paub ntshai Vaajtswv nwg txha kaav lawv le Vaajtswv qha tsua nwg, 4 mas nwg zoo yaam nkaus le thaus lub nub nyav tawm ci ntsaa quas ab kws tsw muaj fuab le, hab zoo le thaus lub nub te tsua tej lwg dej ntawm thaaj nyom ci quas nplaag. 5 Vaajtswv yuav tsom kwm kuv caaj ceg lawv le kws has taag nuav lawm, vem nwg tub cog lug ruaj ruaj tsua kuv, mas tsw thim cov lug hov ib txhws le. Tej nuav txaus kuv sab lawm tsw txug yuav lwm yaam le. Tej nuav ua tsua kuv kov yeej, Vaajtswv yeej yuav tu kuas muaj lawv le nwg cog lug tseg lawm. 6 Kuas cov tuabneeg kws tsw ntseeg Vaajtswv mas puab zoo le tej xuav paug kws muab xyeeb pov tseg, tsw muaj leejtwg xuas teg khaws tau tej xuav paug hov, 7 yuav tsum xuas tej cuab yeej kws yog hlau lossws muv sua es yuav muab hlawv pov tseg.

2 Xamuyee 24

Tavi txheeb saib muaj pes tsawg tug pejxeem

1 Muaj ib zag Yawmsaub rov chim tsua haiv Yixayee mas nwg kuas vaaj ntxwv Tavi ua tsua ib tsoom Yixayee tau kev txom nyem. Yawmsaub has tsua Tavi tas, koj ca le moog suav ib tsoom Yixayee hab Yutai saib muaj pes tsawg leej. 2 Tavi txha le has tsua Yau-as kws ua thawj rog saib Tavi ib tsoom tub rog has tas, koj ca le coj tej thawj rog nrug koj moog txheeb haiv Yixayee txhua xeem huvsw thoob plhawv tebchaws hab suav txhua txhua saib muaj pes tsawg leej, tsua qhov kuv xaav paub. 3 Kuas Yau-as teb tas vaaj ntxwv, thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pub haiv Yixayee fuam vaam coob dua qhov qub ib puas npaug lauj, hab thov kuas koj tsuas muaj sa ntev ua neej nyob es pum Yawmsaub pub kuas muaj coob le has nuav, vem le caag koj yuav kuas kuv moog suav le hov. 4 Vaaj ntxwv ca le has tawv quas qhawv kuas Yau-as hab ib tsoom thawj rog ua lawv le vaaj ntxwv tej lug. Yau-as puab txawm tawm moog suav ib tsoom Yixayee suavdawg. 5 Yau-as puab hlaa tug dej Yalatee moog tsuam chaw su tsua nraag qaab moos Alau-aw kws yog ib lub moos nyob huv kwj haa huv Kab tebchaws. Tes puab tsua tawm lub chaw hov moog rov tsua saab peg moog txug ncua peg lub moos Yaxaw. 6 Dhau hov puab le maav tawm moog tsua Kile-a tebchaws hab lub moos Khante kws nyob huv haiv Hithai tebchaws. Puab tsua moog lawm tom lub moos Ntaa. Thaus tawm huv lub moos Ntaa lawm puab moog tsua saab nub poob moog txug lub moos Xitoo, 7 puab le maav moog tsua yaav qaab teb, moog txug nraag lub moos Tulau kws muaj loog khov khwb kho, hab puab moog txhua nrho cov Hivai hab cov Khana-aa tej moos. Thaus kawg puab moog txug lub moos Npe-awxenpa kws nyob huv Yutai tebchaws yaav qaab teb. 8 Puab taug kev moog thoob plhawv txhua qhov tau cuaj hlis hab neeg nkaum nub, puab le maav rov qaab lug txug huv lub nroog Yeluxalee. 9 Puab lug qha ib tsoom pejxeem tsua vaaj ntxwv paub tas tej tuabneeg kws ua taug rog huv Yixayee tebchaws muaj yim xeem leej, huas huv Yutai tebchaws muaj tswb xeem leej. 10 Kuas thaus Tavi txheeb cov pejxeem taag Tavi ntxhuv sab heev, nwg txha thov Yawmsaub tas, kuv suav pejxeem le nuav yog kuv ua txhum lawm lauj. Thov koj zaam txem tsua kuv tsua qhov kuv ruag kawg le. 11,12 Yawmsaub has tsua Kab kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tsua Tavi tas, koj ca le moog has tsua Tavi tas kuv yuav muab peb yaam tsua nwg xaiv, kuas nwg xaiv ib yaam. Nwg xaiv yaam twg kuv kuj yuav ua yaam hov. Tes taagkig kaaj ntug thaus Tavi sawv lawm, 13 Kab txawm moog cuag Tavi hab pav Yawmsaub tej lug tsua Tavi noog, hab nug Tavi tas, yuav ca koj lub tebchaws tshaib plaab peb xyoos, lossws yuav ca koj tswv nkaum yeeb ncuab peb hlis, lossws yuav ca muaj cov mob phem kws tuag sai lug huv koj lub tebchaws peb nub. Thov koj ua tuab zoo xaav tsaiv le has tsua kuv paub, kuv yuav coj koj tej lug rov moog has tsua Yawmsaub. 14 Tavi teb tas ntxhuv kuv sab kawg nkaus le, kuas kuv tsw xaav ca tuabneeg rau txem tsua kuv, thov ca Yawmsaub rau txem tsua peb mag, tsua qhov nwg yeej hlub peb. 15 Tes taagkig hov Yawmsaub txha le tso cov mob phem kws tuag sai lug tsua huv haiv Yixayee tebchaws tau peb nub le kws Yawmsaub teem tseg. Haiv Yixayee muaj tuabneeg tuag thoob tebchaws nto xyaa vaam leej. 16 Thaus Yawmsaub tug tubkhai saamswm yuav lug tua tej tuabneeg huv lub nroog Yeluxalee Yawmsaub txawm ntxeev sab nwg tsw rau txem tsua tej tuabneeg kws nyob huv. Nwg txha has tsua tug tubkhai ntuj kws saamswm tua tuabneeg tas ca le lauj, tsw xob tua lawm. Thaus hov tug tubkhai ntuj lug nyob ze ntawm yawm Alauna kws yog tuabneeg Yenpu lub tshaav ntaus nplej. 17 Thaus Tavi pum tug tubkhai sau ntuj kws lug tua tej tuabneeg suavdawg hov, Tavi has tsua Yawmsaub tas, kuv yog tug kws ua txhum lawm lauj, kuv yog tug kws muaj txem ntaag. Tej tuabneeg txom nyem nuav yeej tsw tau ua txhum tug daabtsw, thov koj ca le rau txem tsua kuv hab kuv tsev tuabneeg xwb lauj. 18 Tuab nub hov Kab txawm moog cuag Tavi mas has tsua Tavi tas, koj ca le moog lawm peg Alauna lub tshaav ntaus nplej. Koj moog tib ib lub thaaj ua chaw tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub. 19 Tavi noog Yawmsaub tej lug, Tavi txawm moog ua lawv le Kab has. 20 Thaus Alauna saib tuaj pum vaaj ntxwv Tavi hab Tavi ib tsoom tub teg tub taw tuaj cuag nwg, nwg txawm txhus caug ndua ntawm vaaj ntxwv Tavi hauv ntej pe Tavi, 21 hab nwg nug has tas vaaj ntxwv, ua caag koj yuav tuaj ntawm nuav. Tavi teb tas kuv tuaj thov yuav koj lub tshaav nplej nuav ua chaw tib thaaj tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub sub tej mob phem kws tuag sai sai nuav txha le zoo pluj taag moog. 22 Alauna txha has tas vaaj ntxwv, kuv zoo sab muab pub tsua koj koj txha tau chaw tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub lawv le koj pum zoo. Koj ca le muab hlo tej txwv nyuj nuav hlawv xyeem tsua Yawmsaub. Koj muab tej ntaas hai tsheb hab tej rooj ntaus nplej nuav phua ua tawg rauv hlawv. 23 Alauna muab tej nuav huvsw pub tsua vaaj ntxwv hab has tsua nwg tas, thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv leeg yuav koj tej hov txhua chaw kws koj xyeem tsua nwg. 24 Kuas vaaj ntxwv has tas tsw xob ua le, ca kuv rhu nyaj txag yuav mag. Kuv tsw kaam muab tej kws kuv tau dawb dawb lug pub tsua Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv. Vaaj ntxwv txha le rhu tswb caug txaj thes lug yuav lub tshaav nplej hab tej txwv nyuj. 25 Tes nwg tib ib lub thaaj tsua ntawm hab muab tsaj tua hlawv daws txem hab muab hov txhua chaw xyeem tsua Yawmsaub ua chaw sws raug zoo. Yawmsaub teb Tavi tej lug thov, tej mob phem kws tuag sai txha le zoo pluj taag huv Yixayee tebchaws moog lawm.

1 Vaaj Ntxwv 1

Ntu kws Tavi laug heev lawm

1 Thaus vaaj ntxwv Tavi laug laug le lawm, mas muab choj tsua nwg vuv tuab npaum twg los tsw suv le. 2 Nwg ib tsoom tub teg tub taw txha has tsua nwg tas, vaaj ntxwv thov tso ncauj tsua peb moog nrhav ib tug hluas nkauj coj lug nrug koj nyob es tu koj hab pw huv koj xub ndag kuas suv koj. 3 Puab moog saib tej hluas nkauj thoob plhawv Yixayee tebchaws puab txha pum ib tug hluas nkauj zoo nkauj heev npe hu ua Anpicha. Nwg yog cov kws nyob huv lub moos Chunee. Puab txawm coj nwg lug cuag vaaj ntxwv. h Nwg yog ib tug hluas nkauj kws zoo nkauj heev hab zuv quas rawv tu vaaj ntxwv, kuas vaaj ntxwv yeej tsw nrug nwg pw ua nam txwv.

Antauniya txeeb ua vaaj ntxwv

5,6 Axaloo tuag lawm, mas Tavi cov tub kws tseem ua neej nyob tes Antauniya yog tug hlub suavdawg huvsw. Antauniya yog Haki tug tub. Tavi ib txwm yeej tsw tshev tsw has nwg hlo le. Antauniya yog ib tug tub zoo nraug heev. Nwg khaav theeb tsawv hab nwg xaav sawv ua vaaj ntxwv. Nwg npaaj tsheb hab neeg tsua nwg caij, hab tswb caug leej tub rog nrug nwg nyob ua ke. 7 Nwg moog sablaaj tsua Yau-as. Yau-as nam npe hu ua Xeluya. Hab sablaaj tsua Anpiyatha kws ua pov thawj. Ob tug has tas ob tug zoo sab tuaj nwg tog. 8 Kuas Xantau kws ua pov thawj, hab Yehauyanta tug tub Npenaiya, hab Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug, hab Chime-i hab Le-i hab tej tub rog kws zuv Tavi suavdawg tsw tuaj Antauniya tog. 9 Mas muaj ib nub thaus Antauniya tua yaaj tua nyuj hab tua tej tug mivnyuas nyuj rog rog xyeem tsua sau lub pob zeb kws npe hu ua Pob Zeb Naab, yog nyob ze ntawm lub qhov dej txhawv Eelaukee, nwg hu nwg cov kwvtij kws nrug nwg koom txwv hab hu vaaj ntxwv Tavi tej tub teg tub taw kws tuaj nraag Yutai tebchaws tuaj, tuaj nrug nwg koom. 10 Kuas nwg tsw hu nwg tug kwv Xalaumoo hab Nathaa kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug hab Npenaiya hab tej tub rog kws zuv vaaj ntxwv Tavi tuaj nrug koom.

Xalaumoo sawv ua vaaj ntxwv

11 Nathaa moog cuag Npachenpa kws yog Xalaumoo nam mas has tsua nwg tas, koj tsw paub tas Haki kws yog vaaj ntxwv tug quaspuj nwg tug tub Antauniya tub txeeb ua vaaj ntxwv lawm los, hab vaaj ntxwv Tavi los nwg tub tsw paub qhov nuav hlo le. 12 Yog koj xaav caj hab xaav cawm koj tug tub Xalaumoo sav mas kuv xaav nrug koj ntaus ib ob zaaj tswvyim. Koj ca le ua lawv le nuav. 13 Thov koj ca le moog cuag vaaj ntxwv Tavi taamswm nuav hab has tsua nwg tas, vaaj ntxwv, koj tub cog lug ruaj ruaj tsua kuv tas koj yuav ca kuv tug tub Xalaumoo sawv ua vaaj ntxwv nyob koj chaw ntaag nua nev. Ua caag Antauniya tsua sawv ua vaaj ntxwv lawm. 14 Nathaa has dua has tas, thaus koj saamswm nrug vaaj ntxwv Tavi thaam hov, kuv yuav lawv koj qaab tuaj paab has tuab zaaj hov tsua vaaj ntxwv. 15 Tes Npachenpa txha le moog cuag vaaj ntxwv huv chaav tsev pw. Vaaj ntxwv laug heev lawm. Tug hluas nkauj kws npe hu ua Anpicha kws nyob Chunee kuj nyob huv tu vaaj ntxwv. 16 Npachenpa moog txhus caug ndua hawm vaaj ntxwv, vaaj ntxwv txha nug has tas koj xaav tau daabtsw. 17 Puj vaaj teb tas yawm vaaj, koj tub tuav Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub npe cog lug ruaj ruaj ca has tas koj yuav ca kuv tug tub Xalaumoo sawv ua vaaj ntxwv nyob koj chaw nua nev. 18 Nwgnuav Antauniya tub sawv ua vaaj ntxwv lawm los koj tub tsw paub hlo le. 19 Antauniya tub muab ob peb tug nyuj hab yaaj hab tej tug mivnyuas nyuj rog rog tua xyeem ua ib roog noj haus. Nwg hu taag nrho koj tej tub hab Anpiyatha kws yog tug pov thawj hab Yau-as kws yog tug thawj rog saib koj ib tsoom tub rog huvsw tuaj nrug nwg noj, kuas nwg tsw hu koj tug tub Xalaumoo. 20 Vaaj ntxwv, nwgnuav ib tsoom Yixayee puav leej saib koj yuav kuas leejtwg ua vaaj ntxwv sawv koj chaw. 21 Yog koj tsw mob sab tsua zaaj nuav, thaus dua koj lawm, luas yuav ua phem tsua kuv hab kuv tug tub Xalaumoo ib yaam le ib yog nam tuabneeg faav xeeb xwb. 22 Thaus Npachenpa saamswm has lug tsw tau xaus, tes Nathaa txawm tuaj txug ntawm vaaj ntxwv tsev. 23 Mas muaj tuabneeg lug has tsua vaaj ntxwv tas, Nathaa kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag koj. Nathaa lug huv tsev mas nwg khoov ntshws hawm vaaj ntxwv. 24 Nwg has tas vaaj ntxwv, koj tau has tas Antauniya yuav sawv ua vaaj ntxwv nyob koj chaw nua los tsw tau has. 25 Nub nua nwg tub moog muab nyuj muab yaaj hab muab tej mivnyuas nyuj rog rog tua xyeem, ua ib roog noj haus. Nwg hu koj ib tsoom tub hab hu Yau-as kws ua thawj rog saib koj ib tsoom tub rog hab Anpiyatha kws ua pov thawj tuaj nrug koom. Nwgnuav puab saamswm noj haus ntshu quas nrooj hab qw ntsoog quas qeeg has tas thov kuas vaaj ntxwv Antauniya vaam meej moog ib puas neeg nkaum xyoo. 26 Kuas nwg tsw hu kuv hab Xantau kws ua pov thawj hab Npenaiya hab Xalaumoo nrug koom. 27 Yog koj tso ncauj kuas puab ua le hov, koj txha le tsw pav ib lus qha tsua koj tej tub teg tub taw paub tas leejtwg yog tug kws yuav sawv ua vaaj ntxwv nyob koj chaw nua kaj. 28 Vaaj ntxwv Tavi kuas puab hu Npachenpa rov lug cuag vaaj ntxwv dua. Npachenpa txha le rov lug. Nwg lug sawv ntawm vaaj ntxwv xub ndag. 29 Vaaj ntxwv has tsua nwg tas, Yawmsaub kws muaj txujsa nyob es txhwv kuv tawm huv tej kev txom nyem lug, nyob sau saib ntsoov peb, kuv thov tuav nwg lub npe cog lug tseg tsua koj has tas, 30 nub nua kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv tub tuav Yawmsaub kws yog peb haiv Yixayee tug Vaajtswv lub npe cog tsua koj has tas koj tug tub Xalaumoo yuav tau ua vaaj ntxwv nyob kuv chaw. 31 Npachenpa txhus caug ndua khoov pe vaaj ntxwv hab has tas vaaj ntxwv kws yog kuv tug tswv, thov kuas koj tsuas muaj tau zoo moog ib txhws le. 32 Tes vaaj ntxwv Tavi has tas mej ca le moog hu Xantau hab hu Nathaa hab Npenaiya tuaj cuag kuv. Mas puab cov nuav txha le tuaj cuag vaaj ntxwv. 33 Vaaj ntxwv has tsua puab has tas, mej ca le coj cov num tswv kws saib kuv tej num nrug mej moog, hab mej muab kuv tug luav tsua kuv tug tub Xalaumoo caij. Mej coj nwg moog lawm nraag lub qhov dej txhawv Kihoo. 34 Thaus mej moog txug nraag mas kuas Xantau hab Nathaa ob tug muab roj laub ywg Xalaumoo taubhau tsaa nwg ua vaaj ntxwv kaav peb ib tsoom Yixayee. Tes mej ca le tshuab raaj hab qw has tas vaaj ntxwv Xalaumoo tsuas muaj vaam meej moog ib puas neeg nkaum xyoo. 35 Thaus ua tav lawm mej ca le lawv nwg qaab coj nwg lug nyob quas tsawg sau kuv lub zwm txwv, mas nwg yuav ua vaaj ntxwv nyob kuv chaw, vem nwg yog tug kws kuv xaiv lug kaav ib tsoom Yixayee hab Yutai. 36 Npenaiya txha has tas kuv yuav ua lawv le koj has kos. Thov Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv paab kuas muaj lawv le koj has. 37 Thov Yawmsaub nrug Xalaumoo nyob ib yaam nkaus le nwg nrug koj nyob, hab thov kuas lub swmhawm kws Xalaumoo ua vaaj ntxwv kaav muaj kev vaam meej heev dua le thaus kws koj kaav. 38 Tes Xantau hab Nathaa hab Npenaiya hab ib tsoom tub rog kws zuv vaaj ntxwv Tavi txha le kuas Xalaumoo caij vaaj ntxwv Tavi tug luav. Suavdawg txawm nrug nwg moog ua npoj quas ntwg tsua nraag lub qhov dej txhawv Kihoo. 39 Xantau muab roj txwv kav laaj huv lub tsev ntaub sws ntswb coj lug laub tsua Xalaumoo taubhau. Thaus puab tshuab raaj nrov mas ib tsoom pejxeem suavdawg txawm qw ntshu quas nrooj has tas thov kuas vaaj ntxwv Xalaumoo tsuas muaj vaam meej moog ib puas neeg nkaum xyoo. 40 Dhau hov suavdawg kuj ua Xalaumoo qaab npoj quas log nraag qhov dej rov qaab lug, puab tshuv raaj nplai nrov ua sab yaa quas plawg hab qw ntshu quas nrooj ua aav tseeg quas nkawg. 41 Thaus Antauniya hab ib tsoom qhua suavdawg saamswm noj haus yuav taag, puab puav leej nov suab raaj suab qw nrov. Thaus Yau-as nov dheev suab raaj nrov nwg nug has tas tej suab kws nrov doog quas daj tom lub nroog yog suab daabtsw. 42 Thaus nwg tseem has tsw tau xaus lug, Anpiyatha kws ua pov thawj tug tub Yaunathaa txawm tuaj txug. Antauniya txha has tas lug tsev maj, koj yeej yog tuabneeg zoo, saib lug txug koj coj moo zoo tuaj qha kuv kaj. 43 Yaunathaa teb tas tsw yog le koj has kos. Vaaj ntxwv Tavi tsaa Xalaumoo ua vaaj ntxwv lawm. 44 Vaaj ntxwv Tavi kuas Xantau hab Nathaa hab Npenaiya hab ib tsoom tub rog kws zuv vaaj ntxwv suavdawg tuaj coj Xalaumoo moog, puab cov nuav kuas Xaiaumoo caij vaaj ntxwv Tavi tug luav. 45 Thaus puab moog nraag lub qhov dej txhawv Kihoo tes Xantau hab Nathaa tub muab roj laub tsua sau Xalaumoo taubhau es tsaa nwg ua vaaj ntxwv. Puab suavdawg txhua leej txhua tug coj nwg rov qaab moog huv nroog puab txha qw ntshu quas nrooj zoo sab kawg le. Tej suab nrov doog quas daj huv nroog kws puam taab koj nov hov yog puab tsaa Xalaumoo ua vaaj ntxwv ntaag. 46 Nwgnuav Xalaumoo tub ua vaaj ntxwv lawm. 47 Hab vaaj ntxwv Tavi ib tsoom tub teg tub taw kws tu vaaj ntxwv tej num, tub puav leej moog hawm vaaj ntxwv Tavi hab puab has tas thov koj tug Vaajtswv pub kuas Xalaumoo muaj koob meej heev dua le koj hab, hab kuas lub swmhawm kws Xalaumoo ua vaaj ntxwv kaav muaj kev vaam meej heev dua le thaus koj kaav. Tes vaaj ntxwv Tavi txawm khoov ntshws sau nwg lub txaaj pe Vaajtswv, 48 hab thov Vaajtswv has tas Yawmsaub kws yog haiv Yixayee tug Vaajtswv, peb ua koj tsaug, vem nub nua koj tub pub kuv caaj ceg ib tug sawv lug ua vaaj ntxwv nyob kuv chaw lawm, hab koj pub kuv muaj sa nyob txug nub kws kuv qhov muag pum hlo lawm ntaag. 49 Thaus suavdawg nov dheev tej xuv nuav, Antauniya hab ib tsoom qhua suavdawg puav leej ntshai tshee quas nyo nyag txawm sawv nyag tswb tseeg, hab nyag tswv nyag moog lawm. 50 Antauniya ntshai Xalaumoo heev, nwg dha moog tom lub tsev ntaub sws ntswb. Nwg tuav nkaus ob lub kaum thaaj kws xyeem hov txhua chaw. 51 Muaj tuabneeg moog qha tsua vaaj ntxwv Xalaumoo tas, Antauniya ntshai koj heev, nwg saamswm tuav ob lub kaum thaaj xyeem hov txhua chaw, hab Antauniya has tas txawm yog le caag los xwjpeem, thov kuas vaaj ntxwv Xalaumoo ca le cog lug has tas nwg yuav tsw tua kuv pov tseg xwb lauj. 52 Xalaumoo txha le teb tas yog nwg npuab kuv hab ua ncaaj tag, mas nwg ib txuj nyuas plaub hau los yeej yuav tsw tu hlo le. Kuas yog nwg tseem faav xeeb tsua kuv, tes nwg yeej yuav raug tua pov tseg xwb. 53 Vaaj ntxwv Xalaumoo tso tuabneeg moog coj Antauniya ntawm lub thaaj xyeem lug. Antauniya lug khoov ntshws hawm ntawm vaaj ntxwv xub ndag, mas vaaj ntxwv has tsua nwg tas koj ca le rov moog tsev mag.

1 Vaaj Ntxwv 2

Cov lug kawg kws Tavi qha Xalaumoo

1 Thaus vaaj ntxwv Tavi yuav tuag, nwg kuas Xalaumoo lug cuag nwg mas nwg qha has tas, 2 mivtub, nwgnuav tub txug lub swmhawm kws kuv yuav tso mej tseg, mas koj yuav tsum ua sab tuab tsw xob ntshai, 3 hab muab sab npuab ua lawv le tej lug kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kuas koj ua, hab coj lawv quas nraim le Vaajtswv tej kevcai kws Mauxe sau tseg ca, koj txha le vaam meej, tsw has koj yuav ua yaam daabtsw hab koj yuav moog hov twg los koj txha tau zoo. 4 Yog koj coj lawv le Yawmsaub has mas nwg yuav ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg ca tsua kuv has tas yog kuv tej tub ki muab sab ua lawv le nwg tej lug qhuab ntuag kawg sab kawg ntsws tes puab yeej yuav tau ua cov kws kaav haiv Yixayee moog le. 5 Mivtub koj yeej paub lawm tas Yau-as ua le caag tsua kuv. Nwg tau tua Naw tug tub Anaw hab tua Yethaw tug tub Amaxa kws yog ob tug thawj rog kaav peb ib tsoom Yixayee tej tub rog. Nwg tua ob tug pov tseg tsua thaus tebchaws nyob ntsag quas tu tsw muaj xwm daabtsw. Nwg ua le hov pauj tej tuabneeg kws ob tug tua tsua thaus lub tebchaws saamswm ua tsuv ua rog. Yau-as tua tej tuabneeg kws tsw muaj txem, mas nwgnuav kuv txha tau rws tej kws nwg ua hov, kuv txha raug kev txom nyem quas ntsuav vem tej xwm nuav. 6 Koj yeej paub tseeb lawm has tas koj yuav tsum ua le caag txha zoo. Koj tsw xob ca nwg tuag suv sab quas so hlo le mag. 7 Koj yuav tsum hlub Npaxilai kws yog cov tuabneeg Kile-a tej tub ki hab tsom kwm puab, tsua qhov thaus kuv tswv koj tug tijlaug Axaloo,puab ua zoo tsua kuv. 8 Kela tug tub Chime-i kws yog cov tuabneeg huv lub moos Npahulee huv Npeyami tebchaws tau tsawm foom tsawm foom kuv phem kawg le tsua thaus kuv moog huv lub moos Mahana-ee, kuas thaus kuv rov lug nwg tsua tuaj tog kuv nraag tug dej Yalatee kuv txha tuav Yawmsaub lub npe cog lug tseg has tas kuv yuav tsw tua nwg pov tseg. 9 Txawm yog le caag los xwjpeem, tsw xob ca nwg dim txem. Nyab koj yeej paub lawm tas koj yuav tsum ua daabtsw txha le zoo. Koj ca le tua nwg pov tseg mag.

Vaaj ntxwv Tavi tuag

10 Tom qaab hov vaaj ntxwv Tavi txawm tuag lawm. Puab muab nwg log tsua huv lub nroog Yeluxalee kws yog Tavi lub nroog. 11 Nwg ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee tau plaub caug xyoo. Nwg kaav huv lub moos Heploo tau xyaa xyoo, huv lub nroog Yeluxalee tau peb caug peb xyoos. 12 Xalaumoo sawv kaav tebchaws nyob nwg txwv Tavi chaw, nwg muaj fwjchim luj kaav khov quas kho.

1 Vaaj Ntxwv 3

Xalaumoo thov Vaajtswv pub tswvyim

1 Xalaumoo moog yuav vaaj ntxwv lyi tug ntxhais lug ua quaspuj. Nwg yuav le hov es txha tau nrug vaaj ntxwv lyi sws raug zoo. Nwg coj tug quaspuj hov lug nyob huv Tavi lub nroog moog txug thaus nwg ua tau nwg lub tsev hab ua tau Vaajtswv lub tuam tsev hab ua tau lub ntsaa loog kws vej lub nroog Yeluxalee tav. 2 Thaus hov tseem tsw tau ua lub tuam tsev tsua suavdawg pe Yawmsaub mas ib tsoom pejxeem suavdawg txha le tseem tua tsaj xyeem tsua sau ntau lub thaaj xyeem. 3 Xalaumoo muab sab npuab Yawmsaub hab nwg ua lawv le vaaj ntxwv Tavi kws yog nwg txwv tej lug qhuab qha, kuas nwg kuj ib swj tua tsaj xyeem tsua sau tej thaaj kws luas teev daab hab. 4 Muaj ib nub Xalaumoo moog tua tsaj xyeem peg lub moos Kinpe-oo, vem suavdawg caav heev has tas lub thaaj xyeem kws nyob peg yog lub kws tseem ceeb heev. Hab Xalaumoo ib txwm yeej tua tsaj hlawv xyeem peg ntau pua zag lug lawm. 5 Mo hov Xalaumoo ua npau suav pum Yawmsaub lug nug nwg has tas, Xalaumoo koj xaav kuas kuv muab daabtsw tsua koj. 6 Xalaumoo teb tas koj yeej hlub kuv txwv Tavi kws yog koj tug tub qhe heev. Thaus nwg ua neej nyob nwg sab zoo nwg ua ncaaj ua nceeg hab muab sab npuab koj. Hab txug naj nub nwgnuav koj tseem hlub nwg kawg le tsw tso nwg tseg, koj txha ca nwg tug tub sawv ua vaaj lug nyob sau nwg lub zwm txwv tsua nub nua. 7 Vaajtswv Yawmsaub nwgnuav koj tsaa kuv ua vaaj ntxwv nyob kuv txwv chaw. Txawm yog kuv tseem hluas hab tsw muaj tswvyim lug tswj tebchaws los koj tseem pum zoo tsaa kuv ua vaaj ntxwv. 8 Nwgnuav kuv nyob huv plawv haiv tuabneeg coob coob npoj quas log kws tsw muaj tuabneeg yuav suav txheeb kws koj tub xaiv tseg ca ua koj haiv tuabneeg lawm. 9 Yog le hov thov koj pub tswvyim tsua kuv kuas kuv paub qhov phem qhov zoo hab paub kaav tau koj haiv tuabneeg moog tsua qhov ncaaj neeeg. Yog koj tsw pub tswvyim tsua kuv, kuv yuav ua le caag kaav tau koj haiv tuabneeg kws coob npaum le nuav. 10 Tej lug kws Xalaumoo thov hov hum Yawmsaub sab. 11 Yawmsaub txha le has tas vem koj thov kuv pub koj muaj tswvyim lug kaav lub teb lub chaw moog tsua qhov ncaaj nceeg, koj tsw tau thov kuas koj muaj sa ua neej nyob ntev lossws thov kuas koj muaj nyaj muaj txaj lossws thov kuas koj tej yeeb ncuab puam tsuaj moog, 12 mas kuv yuav muab tej kws koj thov tsua koj. Koj yuav muaj tswvyim hab yuav txawj ntse tshaaj plawg tej tuabneeg kws tub xub yug lug ua neej dua koj lawm, hab tej kws tseem yuav yug lug ua koj qaab. 13 Kuv yuav muab tej kws koj tsw tau thov tsua koj hab. Koj yuav muaj nyaj txag hab muaj koob meej moog taag koj swm neej heev dua ndais lwm tug vaaj ntxwv huvsw. 4 Yog koj noog kuv lug hab ua lawv le kuv tej kevcai hab tej lug kws kuv qha koj ib yaam le koj txwv Tavi tub ua lug lawm tes kuv yuav pub koj muaj sa ua neej nyob ntev. 15 Xalaumoo tswm dheev lug, nwg paub tas Vaajtswv lug has tsua nwg huv daab ndub npau suav hov. Nwg txawm moog huv lub nroog Yeluxalee hab moog sawv quas ntsug ncaaj ntawm lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug. Nwg hlawv tsaj xyeem tsua Yawmsaub hab tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub ua chaw sws raug zoo. Tes nwg txawm ua ib roog mov tsua ib tsoom tub teg tub taw suavdawg noj.

Xalaumoo tu tej plaub kws ceb laaj paub tseeb tug kws txhum

16 Muaj ib nub muaj ob tug puj muag cev tuaj cuag Xalaumoo. 17 Muaj ib tug has tsua Xalaumoo tas, vaaj ntxwv, tug quaspuj nuav hab kuv ib ob leeg koom nyob huv tuab lub tsev. Thaus ib nyob ua ke hov kuv yug tau ib tug mivtub huv lub tsev hov. 18 Thaus kuv yug kuv tug mivnyuas tau ob nub lawm nwg txawm yug tau ib tug mivtub hab. Tsuas muaj ib ob leeg nyob huv lub tsev hov xwb, tsw muaj leejtwg nrug ib nyob huv hlo le. 19 Muaj ib mos nwg nov qaab saib nwg txawm pw tsuam nwg tug mivnyuas tuag lawm. 20 Mo hov thaus kuv tseem tsaug tsaug zug, nwg txawm sawv lug tsaws kuv tug mivnyuas coj moog tso tsua sau nwg txaaj, nwg tsua muab nwg nam mivnyuas kws tuag lawm coj lug tso tsua sau kuv txaaj. 21 Thaus kaaj ntug kuv tswm lug, kuv yuav muab mig tsua mivnyuas noj na has ua cav mivnyuas tub tuag lawm. Kuas thaus kuv ua tuab zoo saib tseeb tseeb ua cav tug mivnyuas kws tuag hov tsw yog kuv tug. 22 Kuas tug quaspuj tom txawm has tsua vaaj ntxwv tas, tub tsw yog le hov, tug mivtub kws tseem caj yeej yog kuv tug ntaag, tug mivtub kws tuag lawm yog nwg tug. Thawj tug quaspuj txawm teb ndua tas tub tsw yog le koj has, tug kws tuag yog koj tug, tug kws tseem caj yeej yog kuv tug tag tag le. Ob tug ob leeg txawm sws caav ntawg ntag taab meeg vaaj ntxwv. 23 Vaaj ntxwv Xalaumoo has tas meb ob leeg nyag taug nyag txeeb has tas tug mivtub kws tseem caj yog nyag le, tsw muaj leejtwg yuav leeg tug kws tuag hov tas yog nwg le. 24 Vaaj ntxwv txawm kuas tuabneeg muab ib raab ntaaj lug tsua nwg. Thaus puab coj tau ib raab ntaaj lug tsua nwg, 25 nwg txha le has hlo has tas, muab tug mivtub txav hlo ua ob yaa, es ob tug ib leeg coj ib yaa moog. 26 Tug quaspuj kws yog leej nam tag nwg hlub nwg tug mivtub heev, nwg txha has tsua vaaj ntxwv tas, thov tsw xob tua tug mivtub hov lauj, ca muab tsua tug puj hov yuav. Kuas tug puj tom has tas xob muab hlo tsua kuv xob muab hlo tsua nwg, ca le muab txav hlo ua ob yaa faib tsua ib ob leeg. 27 Vaaj ntxwv Xalaumoo txha tu nrho has tas, tsw xob tua tug mivtub, ca le muab tug mivtub hov cob hlo tsua tug quaspuj kws tsw kaam kuv txav, tsua qhov nwg yeej yog tug mivtub leej nam tag tag. 28 Thaus ib tsoom Yixayee nov tej lug kws vaaj ntxwv Xalaumoo tu plaub nuav, puab suavdawg fwm Xalaumoo heev, tsua qhov puab paub tas Vaajtswv pub tswvyim tsua Xalaumoo tu plaub ntug ncaaj tag tag le.

1 Vaaj Ntxwv 4

1 Vaaj Ntxwv 5

Xalaumoo npaaj tseg yuav ua lub tuam tsev 1 Thaus Hilaa kws ua vaaj ntxwv kaav lub nroog Tulau nov xuv has tas Xalaumoo ua vaaj ntxwv nyob nwg txwv chaw lawm, Hilaa txawm khaiv tubkhai tuaj cuag Xalaumoo. Hilaa hab Xalaumoo txwv Tavi yeej ib txwm sws raug zoo lug lawm. 2 Xalaumoo txha xaa xuv moog has tsua vaaj ntxwv Hilaa tas, 3 koj yeej paub tas kuv txwv Tavi pheej yuav tsum tawm tsaam tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig nwg lub tebchaws. Vem le hov nwg txha tsw muaj swmhawm ua ib lub tuam tsev tsua suavdawg pe Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv, moog txug thaus Yawmsaub paab nwg kov yeej taag nrho nwg tej yeeb ncuab lawm. 4 Kuas nwgnuav Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv pub kuv lub tebchaws nyob taj tug thoob plhawv txhua faab nrwm teb huvsw. Kuv tsw muaj yeeb ncuab hab tsw txhawj tsw ntshai ib yaam xwm daabtsw le lawm. 5 Yawmsaub tau cog lug tseg tsua kuv txwv Tavi tas koj tug tub kws kuv yuav tsaa ua vaaj ntxwv nyob koj chaw, yog tug kws yuav ua lub tuam tsev tsua kuv. Mas nwgnuav kuv yuav ua lub tuam tsev hov ua lub chaw tsua suavdawg pe Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv. 6 Mas thov koj khaiv koj tej tuabneeg moog txav cov ntoo cab huv Lenpanoo tebchaws tuaj tsua kuv. Kuv cov tuabneeg yuav tuaj nrug koj cov tuabneeg moog txav ntoo hab kuv yuav muab nqe zug tsua koj cov tuabneeg lawv le koj hu. Koj yeej paub tas kuv cov tuabneeg tsw txawj ntuv ntoo le koj cov tuabneeg. 7 Thaus vaaj ntxwv Hilaa nov Xalaumoo tsaab xuv nuav, vaaj ntxwv Hilaa zoo sab heev. Nwg has tas nub nua kuv ua Yawmsaub tsaug, tsua qhov Yawmsaub pub Tavi muaj tub kws txawj ntse heev sawv ua vaaj ntxwv kaav haiv tuabneeg coob coob hov. 8 Dhau hov vaaj ntxwv Hilaa txha xaa xuv moog tsua vaaj ntxwv Xalaumoo tas, kuv tau koj tsaab xuv lawm, kuv zoo sab yuav ua lawv le tej lug kws koj thov tuaj. Kuv yuav xaa tej ntoo cab ntoo thuv tuaj tsua koj. 9 Kuv tej tuabneeg yuav hai cov ntoo huv Lenpanoo tebchaws lug tsua nraag dej hav txwv tsaiv le maav muab paav ua phuaj txwv nkuam lawv ntug dej hav txwv tuaj kuas txug lub chaw kws koj teem ca, es kuv cov tuabneeg le maav muab daws hab muab cob tsua koj cov tuabneeg. Thov koj xaa zaub mov tsua kuv cov tuabneeg noj xwb tes txaus lawm. 10 Vaaj ntxwv Hilaa txha le xaa ntoo cab ntoo thuv moog tsua vaaj ntxwv Xalaumoo npaum nkaus le nwg xaav yuav. 11 Vaaj ntxwv Xalaumoo naj xyoo xaa mov moog tsua vaaj ntxwv Hilaa tej tuabneeg noj. Ib xyoos xaa peb vaam xyaa txheeb seev tsaaj nplej hab xaa cov roj txwv kav laaj kws tsw xyaw lwm yaam daabtsw ob vaam thoob moog tsua puab. 12 Yawmsaub pub tswvyim tsua Xalaumoo lawv le Yawmsaub cog lug tseg. Xalaumoo hab Hilaa sws raug zoo heev hab tau sws cog lug khov quas kho ca ua phooj ywg. 13 Vaaj ntxwv Xalaumoo sau tuabneeg ua num thoob plhawv Yixayee tebchaws tau peb vaam leej quasyawg tuaj cuag nwg, 14 hab nwg kuas Anta'unilaa ua tug saib tswj fwm puab cov hov. Xalaumoo muab cov tub zug huvsw faib hlo ua peb paab, ib paab ib vaam leej, muab puab sws hloo quas nta ua num ua ib hlis peg haav zoov Lenpanoo tes tsua rov lug ua daag num huv tsev ob hlis. 15 Xalaumoo tseem muaj dua yim vaam leej kws txaam pob zeb peg tej pov roob, hab muaj xyaa vaam leej ua cov kws thaj cov pob zeb hov. 16 Nwg tsaa kuas muaj dua peb txheeb peb puas leej ua cov tuabneeg kws qha hab saib suavdawg teg num. 17 Tej tub zug txaam tej nam lub pob zeb luj luj zoo zoo nkauj coj lug pua lub tuam tsev tej plaag tsev lawv le vaaj ntxwv Xalaumoo qha puab ua. 18 Vaaj ntxwv Xalaumoo tej tub zug hab vaaj ntxwv Hilaa tej tub zug hab cov tuabneeg kws nyob huv lub moos Npinplau suavdawg sws paab nroog txav ntoo hab txaam zeb coj lug npaaj tseg yuav ua Vaajtswv lub tuam tsev.

1 Vaaj Ntxwv 6

Xalaumoo ua lub tuam tsev

1 Thaus Xalaumoo sawv ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws tau peb xyoos ntau, mas xyoo plaub hov thaus lub ob hlis ntuj kws npe hu ua hli Xiv, Xalaumoo txawm chiv nqeg teg ua Vaajtswv lub tuam tsev. Suav txwj le thaus cov Yixayee tawm huv lyi teb lug txug lub swmhawm kws Xalaumoo chiv ua lub tuam tsev muaj plaub puas yim caum xyoo. 2 Lub tuam tsev saab huv nruab nrog ntev rau caum tshwm, daav neeg nkaum tshwm, sab peb caug tshwm. 3 Chaav kws moog tsua huv nruab nrog tsev qhov daav muaj neeg nkaum tshwm, qhov ntev muaj kaum tshwm. Lub chaw nuav daav sws luag quas zog le chaav tsev huv plawv. 4 Lub tuam tsev muaj tej qhov rais kws nyob ntawm saab phaab ntsaa. Tej qhov rais hov saab nrau yau dua saab huv. 5 Lub tuam tsev saab nrau muaj dua ib chaav tsev nyob npuas lub tuam tsev saab qaum tsev hab ob saab huvsw. Chaav tsev hov muaj peb txheej thoob plhawv huvsw, ib txheej sab tswb tshwm. Peb txheej hov puav leej sab ib yaam nkaus. 6 Peb txheej tsev hov txheej huv qaab daav tswb tshwm, txheej nruab nraab daav rau tshwm, txheej peb daav xyaa tshwm. Txheej nruab nraab kws npuas lub tuam tsev le phaab ntsaa nyag dua txheej ib huv qaab le phaab ntsaa. Hab txheej peb le phaab ntsaa nyag dua txheej nruab nraab. Mas peb txheej tsev hov ib txheej txawb tsua ib txheej tsw txug yuav muaj tej laag ntoo lug yuam tej phaab ntsaa hov. 7 Thaus puab moog tsoo pob zeb lug ua lub tuam tsev puab tub xub txaam tau zoo zoo huvsw lawm le maav coj lug. Mas thaus puab saamswm naj nub ua lub tuam tsev txha le tsw nov suab rauj suab taus lossws suab lwm yaam cuab yeej hlau nrov hlo le. 8 Lub qhov rooj kws moog tsua huv chaav tsev kws npuas lub tuam tsev txheej huv qaab yog nyob saab nraag, muaj qaib ntai nee moog tsua txheej ob hab txheej peb. 9 Vaaj ntxwv Xalaumoo muab tej ntoo cab lug vuv lub tuam tsev. Nwg ua tau lub tuam tsev tav taag nrho. 10 Cov quas chaav tsev kws vej puag ncig lub tuam tsev mas ib txheej sab tswb tshwm. Luas muab tej laag ntoo cab lug ntsa lu tej phaab ntsaa tuam tsev khov quas kho. 11 Yawmsaub has tsua Xalaumoo tas, 12 yog koj ua lawv le kuv tej keveai hab noog kuv lug txhua lu huvsw, kuv yuav paab koj lawv le tej lug kws kuv cog tseg tsua koj txwv Tavi. 13 Kuv yuav nrug nraim ib tsoom Yixayee kws yog kuv haiv tuabneeg nyob huv lub tuam tsev kws koj ua nuav hab kuv yuav tsw tso puab pov tseg ib zag le. 14 Xalaumoo ua lub tuam tsev moog txug nub kws ua tau tav taag nrho.

Lub tuam tsev saab huv

15 Saab phaab ntsaa huv lub tuam tsev luas xuas cov txag ntoo cab xov ndua huv aav moog ti nkaus sau cov kws vuv, hab xuas cov txag thuv pua thoob plhawv huv lub tsev. 16 Luas xuas cov txag ntoo cab kem chaav kws zoo kawg nkaus thoob plhawv hab sab nto plawg sau cov kws vuv. Chaav nuav qhov ntev muaj neeg nkaum tshwm, chaav nuav yog nyob npuas saab qaum tsev. 17 Chaav nruab nraab ntev plaub caug tshwm. 18 Chaav nruab nraab nuav mas yog muab cov ntoo cab kws tub muab sais txaij nraug quas zeeg zoo le lub taub ab hab zoo le tej paaj ntoos tsua lawm lug xov. Tej phaab ntsaa puav leej yog txag ntoo cab huvsw, saib mas tsw pum ib qhov pob zeb hlo le. 19 Xalaumoo ua chaav kws zoo kawg nkaus nuav npuas saab qaum tsev rau lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug. 20 Chaav tsev nuav ntev neeg nkaum tshwm, daav neeg nkaum tshwm hab sab neeg nkaum tshwm. Luas xuas kub luam thoob plhawv chaav nuav, hab xuas kub luam ib txheej tsua lub thaaj xyeem hov txhua chaw kws yog ntoo cab. 21 Saab huv lub nrog tuam tsev luas xuas kub luam thoob plhawv, muaj tej txuj saw kub caab hlaa txujkev kws moog tsua huv chaav kws zoo kawg nkaus. Chaav hov kuj luam kub huvsw hab. 22 Huv lub nrog tsev luas luam kub thoob plhawv, lub thaaj xyeem kws nyob huv chaav zoo kawg nkaus los puav leej luam kub ib yaam nkaus. 23 Luas xuas ntoo kav laaj lug ua ob tug tubkhai moj zeeg txawb tsua huv chaav tsev kws zoo kawg nkaus. Ob tug moj zeeg hov sab kaum tshwm. 24-26 Ib saab tis ntev tswb tshwm. Txwj ntawm saab ntsws tis phem moog txug saab ntsws tis xws ntev kaum tshwm. Ob tug tubkhai moj zeeg hov puav leej luj sws luag quas zog hab zoo ib yaam nkaus hab sab sws txwg quas zog. 27 Luas muab ob tug moj zeeg hov txawb tsua huv chaav kws zoo kawg nkaus. Ob tug moj zeeg hov le ob saab tis mas nthuav moog ti nkaus tim phaab ntsaa, huas muaj ob saab nthuav lug sws cuag ntsws tis sws ti nkaus tsua huv plawv chaav tsev. 28 Puav leej muab kub luam ob tug hov thoob plhawv huvsw.

1 Vaaj Ntxwv 7

1 Vaaj Ntxwv 8

Muab lub swb xaab tso tsua huv lub tuam tsev

1 Dhau hov vaaj ntxwv Xalaumoo hu cov Yixayee txhua xeem hab txhua cum tej kev txwj quas laug tuaj cuag nwg huv lub nroog Yeluxalee Nwg kuas puab moog kwv lub swb xaab kws nrug Yawmsaub sws cog lug tawm huv lub moos Xi-oo kws yog Tavi lub moos lug tso tsua huv lub tuam tsev. 2 Tes suavdawg txawm tuaj hum tsua lub swmhawm ua kevcai tsev pheeb suav. Txuj kevcai hov puab ua thaus lub xyaa hli ntuj kws npe hu ua hli Ethanee. 3 Thaus ib tsoom kev txwj quas laug tuaj loos ua ke txhwj lawm, cov pov thawj txawm kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug moog tsua huv lub tuam tsev. 4 Cov Levi hab cov pov thawj muab 1ub tsev ntaub sws ntswb hab tej rooj tej tog tej twj taig kws swv huv lub tsev ntaub huvsw coj lug tso tsua huv lub tuam tsev hab. 5 Tes vaaj ntxwv Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee suavdawg txawm tuaj loos tsua ntawm lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug, mas muab yaaj muab nyuj ntau kawg nkaus suav tsw txheeb lug tua xyeem tsua Vaajtswv. 6 Dhau hov cov pov thawj txha le kwv lub swb xaab kws nrug Vaajtswv sws cog lug coj moog tso tsua huv qaab ob tug moj zeeg kws yog nyob huv chaav zoo kawg nkaus. 7 Ob tug moj zeeg nthuav tis rawv npug lub swb xaab hab ob tug laag ntoo kws kwv lub swb xaab. 8 Yog leejtwg tuaj sawv chaav nrau kws ncaaj ntawm lub swb xaab, es nwg saib tsua huv mas yeej yuav pum ob tog tw laag ntaag, kuas yog tuaj lwm qhov saib mas tsw pum. Naj nub nwgnuav ob tug laag ntoo tseem nyob hov hab. 9 Huv lub swb xaab hov tsuas muaj ob daig txag zeb kws thau nyob tom roob Xinai Mauxe muab ntim ca tsua huv xwb. Ob daim txag zeb nuav yog sau tej lug kws thau cov Yixayee taug kev tim lyi teb lug es Yawmsaub cog ca tsua puab. 10,11 Thaus cov pov thawj muab lub swb xaab tso tsua huv es puab saamswm tawm huv lub tuam tsev lug, tes txawm muaj ib tauv fuab lug nkaag puv nkaus huv lub tuam tsev, mas cov pov thawj tsw muaj cuab kaav rov moog ua num huv lub tuam tsev, tsua qhov Yawmsaub tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab lug nyob puv nkaus huv lub tuam tsev lawm. 12 Vaaj ntxwv Xalaumoo thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub, koj yog tug kws ua lub nub tsua sau nruab ntug, kuas koj tsua kaam nyob huv tauv fuab hab qhov tsaus ntuj quas nti. 13 Nwgnuav kuv tau ua ib lub chaw zoo tshaaj plawg tsua koj nyob, lub chaw nuav yog lub kws koj yuav nyob ntev moog ib txhws tsw kawg.

Xalaumoo qha cov pejxeem

14 Dhau hov vaaj ntxwv Xalaumoo tig lug saib ib tsoom pejxeem kws sawv quas ntsug hov, mas nwg thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua puab. 15 Xalaumoo has tas mej ca le ua haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub tsaug. Nwg yeej ua lawv quas nraim tej lug kws nwg cog tsua kuv txwv Tavi tas, 16 txwj le nub kws kuv coj kuv haiv tuabneeg tawm huv lyi teb lug, kuv tsw tau xaiv cov Yixayee ib lub moos twg lug ua lub chaw kws tuabneeg yuav ua lub tuam tsev tsua suavdawg pe kuv. Tavi kuv tau xaiv koj lug kaav kuv haiv Yixayee. 17 Hab Xalaumoo has tas Tavi kws yog kuv txwv yeej xaav tseg has tas nwg yuav ua ib lub tuam tsev tsua suavdawg tuaj pe haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub. 18 Kuas Yawmsaub has tsua kuv txwv tas qhov kws koj xaav tseg tas koj yuav ua lub tuam tsev tsua kuv nyob yog ib qho zoo, 19 kuas koj tsw yog tug kws ua lub tuam tsev tsua kuv, koj tug tub kws koj yug yuav ua lub tuam tsev. 20 Nwgnuav Yawmsaub tub ua lawv le tej lug kws nwg cog tseg lawm mas kuv txha tau sawv ua vaaj ntxwv nyob kuv txwv chaw kaav haiv Yixayee tag, hab kuv tau lug ua lub tuam tsev tsua suavdawg tuaj pe haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub. 21 Hab kuv tau ua ib lub chaw lug rau lub swb xaab kws ntim ob daig txag zeb kws sau tej lug kws thaus Yawmsaub coj peb puj koob yawm koob tawm huv lyi teb lug es nwg qha tsua puab.

Xalaumoo thov Vaajtswv

22 Vaaj ntxwv Xalaumoo sawv quas ntsug ntawm Vaajtswv lub thaaj taab meeg ib tsoom Yixayee suavdawg. 23 Nwg tsaa nwg ob txhais teg tsua sau'ntuj thov Vaajtswv tas, haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub, yeej tsw muaj ib tug tim tswv twg zoo cuag le koj, tsw has sau qaum ntuj hab huv nplajteb nuav los tsw muaj le. Thaus koj haiv tuabneeg noog koj lug kawg sab kawg ntsws mas koj yeej ua lawv le tej lug kws koj cog tseg tsua puab, hab koj hlub puab. 24 Koj tub ua lawv le tej lug kws koj cog tsua kuv txwv Tavi lawm txhua lu huvsw. Nub nua tub muaj lawv le koj tej lug hov tag. 25 Haiv Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub, nwgnuav thov koj ua lawv le lwm lu lug kws koj cog tsua kuv txwv has tas tsuav yog nwg tej xeeb ntxwv ceev faaj noog koj lug ib yaam le Tavi noog tes nwg tej xeeb ntxwv yuav sawv ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee ib tug quas zug tsua txhua tam moog ib txhws le. 26 Haiv Yixayee tug Vaajtswv, thov kuas muaj tseeb lawv le tej lug kws koj has tsua kuv txwv Tavi kws yog koj tug qhev lauj. 27 Kuas Vaajtswv koj yuav ua le caag nyob tau huv nplajteb nuav. Txawm yog taag nrho lub ntuj los tub daav tsw txaus koj nyob, mas koj yuav ua le caag nyob tau huv lub nyuas tsev kws kuv ua nuav. 28 Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov koj noog hab ua lawv le tej lug kws nub nua koj tug qhev tsaa ncauj thov. 29 Thov koj tsaa muag saib lub tuam tsev nuav nruab nub mo ntuj. Qhov nuav yog lub chaw kws koj xaiv tseg ca ua chaw tsua suavdawg pe hawm koj. Thaus kuv tig ndag tuaj tsua lub tuam tsev nuav mas thov koj noog kuv tej lug thov. 30 Thaus kuv hab koj haiv tuabneeg tig ndag tsua lub chaw nuav tsaa ncauj thov txug koj mas thov koj noog peb tej lug thov. Koj nyob koj lub tsev sau qaum ntuj, mas thov koj noog peb lub suab thov hab zaam txem tsua peb. 31 Yog muaj ib tug twg raug luas kom has tas nwg ua txhum tsua luas, es luas coj nwg tuaj twv ntawm koj lub thaaj huv lub tuam tsev nuav has tas nwg tsw txhum, 32 mas Yawmsaub kws nyob sau qaum ntuj, thov koj txav txem tsua koj ob tug qhev. Thov koj ca le rau txem tsua tug kws txhum lawv le nwg tau ua, hab thov koj tso tug kws tsw tau ua txhum. 33 Thaus koj haiv Yixayee swb yeeb ncuab vem puab ua txhum tsua koj, kuas yog puab tsua tig rov lug cuag koj hab tuaj tsua huv lub tuam tsev nuav, es puab leeg puab tej kev txhum hab thov koj zaam txem tsua puab, 34 mas thov koj kws nyob sau qaum ntuj noog hab zaam tej kev txaug kev txhum kws koj haiv tuabneeg ua hov. Hab thov koj coj puab rov qaab lug tsua huv lub tebchaws kws koj muab pub tsua puab puj koob yawm koob nyob. 35 Thaus koj haiv tuabneeg ua txhum tsua koj, ais koj kaw dej kaw naag tsw pub lug ntub, es puab tsua tig ntsej tig ndag tsua lub tuam tsev nuav, hab puab lug leeg puab tej kev txhum hab thov koj paab puab, 36 mas thov koj kws nyob sau qaum ntuj tig ntsej noog puab lub suab. Thov koj zaam txem tsua vaaj ntxwv hab haiv Yixayee huvsw. Thov koj qhuab ntuag puab kuas puab taug txujkev ncaaj kev nceeg, tes dhau hov thov koj tso dej tso naag lug ntub koj lub tebchaws kws koj muab pub ua koj haiv tuabneeg tug moog ib txhws. 37 Yog lub tebchaws nuav muaj kev tshaib kev nqhes lossws muaj mob kis lossws tej qoob loos puam tsuaj vem cua daaj cua dub lossws vem yog muaj kooj tshuab kooj txwg noj lossws yog muaj yeeb ncuab tuaj tawm tsaam koj haiv tuabneeg lossws muaj mob phem, 38 mas thov koj noog koj haiv tuabneeg lub suab thov suab hu. Yog koj haiv Yixayee ib tug twg ntxhuv sab ntxhuv plawv vem nwg tsw zoo sab tsua nwg tej kev txhum, es nwg tsaa teg tuaj tsua lub tuam tsev nuav, 39 koj yog tug kws nyob sau qaum ntuj, thov koj tig ntsej noog puab tej lug thov, hab thov koj zaam txem tsua puab hab paab puab, tsua qhov tsuas yog koj tuab leeg txha le paub tuabneeg txhua leej lub sab. Thov koj ua tsua puab lawv le tej num kws puab ua, 40 sub puab txha le fwm koj noog koj lug moog taag swm neej kws puab nyob huv lub tebchaws kws koj pub tsua peb puj koob yawm koob nyob nuav. 41,42 Yog luas lwm haiv tuabneeg kws nyob deb nov txug koj lub moo hab nov txug koj tej num luj kws koj tub paab koj haiv tuabneeg heev kawg le lawm, tes luas txha tuaj pe hab thov koj huv lub tuam tsev nuav, 43 mas thov koj noog puab tej lug thov. Koj nyob koj lub tsev sau qaum ntuj, thov koj noog hab ua lawv le puab thov, sub txhua haiv tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav txha paub koj hab noog koj lug ib yaam le koj haiv Yixayee, hab paub tas kuv ua lub tuam tsev nuav tsua suavdawg tuaj pe hawm koj. 44 Yog thaus twg koj kuas koj haiv tuabneeg tawm moog tua tej yeeb ncuab tom tshaav rog, mas txawm yog puab nyob hov twg los xwj, yog puab tig ntsej tig ndag tuaj tsua lub nroog kws koj xaiv ca hab lub tuam tsev kws kuv ua tsua koj nyob nuav, es puab tsaa ncauj tsaa suab thov koj paab puab, 45 mas thov koj noog puab tej lug thov. Koj yog tug kws nyob sau qaum ntuj, thov koj noog puab tej lug thov hab paab kuas puab kov yeej. 46 Yeej tsw muaj ib tug tuabneeg twg yuav tsw txawj ua txhum hlo le. Yog thaus twg koj haiv tuabneeg ua txhum tsua koj, ais koj chim tsua puab, koj muab puab cob tsua yeeb ncuab txhais teg, yeeb ncuab caab puab moog ua qhev tsua lwm lub tebchaws tsw has deb hab ze los thov koj noog koj haiv tuabneeg tej lug thov. 47 Thaus puab nyob huv lub tebchaws kws poob ua qhev hov, yog puab pum puab kev txhum hab yeem tso pov tseg, es tig rov lug thov has tas peb yog tuabneeg muaj txem peb tau ua txhum ua phem ua qas lawm lauj, Yawmsaub thov koj noog puab tej lug thov. 48 Yog puab tso puab tej kev txhum tseg tsua huv lub tebchaws hov hab tig rov qaab lug npuab koj tag tag, hab tig ntsej tig muag tuaj tsua lub tebchaws nuav kws koj tau muab pub tsua peb puj koob yawm koob nyob, hab tig tuaj tsua lub nroog kws koj xaiv ca, hab tig tuaj tsua lub tuam tsev kws yog lub chaw kuv ua tsua koj, 49 tes thov koj noog puab tej lug thov. Koj yog tug kws nyob sau qaum ntuj, thov koj noog puab tej lug thov hab hlub puab. 50 Thov koj zaam txem tsua puab hab zaam ib puas tsaav yaam kev txhum kws puab tau faav xeeb tiv koj. Thov koj ua tsua puab tej yeeb ncuab hov lub sab kuas hlub puab, hab ua zoo tsua puab. 51 Cov tuabneeg nuav yog koj haiv tuabneeg kws koj cawm hab coj tim lyi teb kws zoo yaam nkaus le huv cub tawg kws cig hlub hlub lug. 52 Vaajtswv Yawmsaub, thov koj naj nub tsaa muag saib hab hlub koj haiv Yixayee hab puab tug vaaj ntxwv. Hab thaus twg puab tsaa ncauj tsaa suab thov koj paab puab, mas thov koj noog tej lug kws puab thov. 53 Koj yeej cais puab tawm huv txhua haiv tuabneeg huv nplajteb nuav lug ua koj le tuabneeg lawv le thaus koj coj peb puj koob yawm koob tawm tim lyi teb lug es koj kuas koj tug qhev Mauxe qha tsua puab paub.

Xalaumoo tej lug thov kws kawg

54 Lub swmhawm kws Xalaumoo thov Yawmsaub, nwg txhus caug ndua ntawm Vaajtswv lub thaaj tsaa teg tsua sau ntuj. Thaus nwg thov xaus lawm, nwg txawm sawv tseeg, 55 nwg tsaa suab nrov nrov thov Vaajtswv foom koob foom moov tsua ib tsoom pejxeem kws tuaj nyob ua ke hov. 56 Nwg has tas ua Yawmsaub tsaug kws pub nwg haiv tuabneeg tau nyob kaaj sab quas lug lawv le tej lug kws nwg cog ca. Nwg yeej ua lawv le txhua lu lug zoo kws nwg cog ca es nwg tug tub qhe Mauxe qha tseg 57 Thov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv nrug nraim peb nyob ib yaam le nwg nrug peb puj koob yawm koob nyob. Thov nwg tsw xob tso peb pov tseg. 58 Thov nwg ua kuas peb lub sab noog nwg lug sub peb txha ua tau peb lub neej hum nwg sab, hab coj tau lawv le nwg tej kevcai hab ua tau lawv le tej lug kws nwg qha tseg tsua peb puj koob yawm koob. 59 Thov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv ncu ntsoov tej lug kws kuv thov nwg tsua huv nwg sab. Thov nwg hlub haiv Yixayee hab puab tej vaaj ntxwv, hab naj nub pub tej kws puab cheem tsum yuav tsua puab. 60 Mas txhua haiv tuabneeg huv nplajteb nuav txha paub tas tsuas yog Yawmsaub tuab leeg xwb txha yog Vaajtswv, yeej tsw muaj dua lwm tug Vaajtswv hlo le. 61 Thov mej ib tsoom kws yog Vaajtswv haiv tuabneeg ua sab dawb quas paug npuab Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv es coj lawv le nwg tej kevcai hab noog nwg tej lug lawv le mej naj nub ua nuav.

Xyeem lub tuam tsev tsua Vaajtswv

62 Dhau hov vaaj ntxwv Xalaumoo hab ib tsoom pejxeem suavdawg txawm tua tsaj hlawv xyeem tsua Yawmsaub. 63 Vaaj ntxwv muab ob vaam ob txheeb tug nyuj hab muab ib xeem ob vaam tug yaaj lug tua xyeem tsua Vaajtswv ua chaw sws raug zoo. Nub hov vaaj ntxwv hab ib tsoom pejxeem suavdawg muab lub tuam tsev xyeem ua Vaajtswv tug. 64 Tuab nub hov vaaj ntxwv muab lub plawv tshaav puam ntawm lub tuam tsev zaaj qaab tsw taug xyeem ua Vaajtswv tug. Tes nwg hlawv tsaj kheej xyeem tsua Vaajtswv, hab nwg muab qoob muab loos hab muab roj paav yawj lug xyeem tsua Vaajtswv ua chaw sws raug zoo. Nwg ua qhov nuav tsua nrau zoov, tsua qhov lub thaaj tooj lab miv heev, ntim tsw taag tej hov txhua chaw kws puab muab xyeem tsua Vaajtswv hov. 65 Vaaj ntxwv Xalaumoo hab ib tsoom Yixayee txawm paam noj paam haus ua kevcai tsev pheeb suav tau xyaa nub ntawm lub tuam tsev hov. Tej tuabneeg coob coob hov tuaj txhua qhov tuaj, tuaj txwj ndua peg lub dawm Hama moog ti nkaus nraag lyi nrwm teb, suavdawg tuaj loos ua ke ua lawv le kevcai. 66 Thaus txug nub yim Xalaumoo txha kuas suavdawg nyag rov moog nyag tsev. Thaus puab ncu txug tej koob moov kws Yawmsaub foom tsua vaaj ntxwv Tavi kws yog nwg tug qhev hab foom tsua ib tsoom Yixayee, mas puab qhuas Xalaumoo hab zoo sab luag quas ntxhw rov moog tsev.

1 Vaaj Ntxwv 9

Vaajtswv rov has dua tsua Xalaumoo

1 Thaus vaaj ntxwv Xalaumoo ua lub tuam tsev hab vaaj ntxwv lub tsev hab ib puas tsaav yaam kws nwg xaav ua tav taag lawm, 2 Yawmsaub rov lug tshwm tsua Xalaumoo pum dua ib zag yaam le Yawmsaub tub lug tshwm tsua Xalaumoo pum huv lub moos Kinpe-oo. 3 Yawmsaub has tsua Xalaumoo tas, kuv tub nov koj tej lug thov taag lawm, kuv zoo sab yuav lub tuam tsev kws koj ua nuav ca ua lub chaw tswm txaj tsua suavdawg tuaj pe hawm kuv moog ib txhws. Kuv yuav saib hab tsom kwm moog ib txhws le. 4 Yog koj ua sab dawb quas paug ua kuv tej num hab ua ncaaj tsua kuv ib yaam le koj txwv Tavi ua, hab yog koj noog kuv lug hab coj kuv tej kevcai hab ua lawv le kuv tej lug txhua lu, 5 tes kuv yuav ua lawv le tej lug kws kuv cog tsua koj txwv Tavi lawm tas koj tej xeeb ntxwv yuav tau kaav Yixayee lub tebchaws moog ib txhws. 6 Kuas yog koj lossws koj tej xeeb ntxwv tso kuv tseg, mej tsw coj lawv le kuv tej kevcai hab tsw noog tej lug kws kuv has, es mej moog pe daab pe txoov daab, 7 tes kuv yuav ntab kuv cov tuabneeg Yixayee tswv tawm huv lub tebchaws kws kuv muab cob tsua puab nyob lawm, hab kuv yuav tso lub tuam tsev kws kuv leeg yuav ca ua lub chaw pe hawm kuv nuav pov tseg. Txhua haiv tuabneeg yuav thuaj hab saib tsw taug cov Yixayee. 8 Lub tuam tsev nuav yuav ua tej pawg zeb lwj ca xwb. Tej tuabneeg kws dua kev tuaj moog, puab yuav poob sab nthaav hab xaav tsw thoob le. Puab yuav tsaa ncauj sws thaam has tas vem le caag Yawmsaub yuav ua tsua lub nroog hab lub tuam tsev puag taag le nuav. 9 Luas lwm cov yuav teb tas tub yog vem cov Yixayee muab puab tug Vaajtswv kws coj puab puj koob yawm koob tawm tim lyi teb lug tso pov tseg, puab moog pe daab pe txoov daab, mas Yawmsaub txha le tso kev puam tsuaj lug raug puab.

1 Vaaj Ntxwv 10

Tug puj kws ua vaaj ntxwv kaav Senpa tebchaws moog tshaam Xalaumoo

1 Vaaj ntxwv Xalaumoo lub npe nto moo quas lug moog txug tug puj kws ua vaaj ntxwv kaav Senpa tebchaws, mas nwg txha le tuaj txug peg lub nroog Yeluxalee. Nwg tuaj nug ntau zaaj kws tsw yoojyim nkaag sab, tub yog nwg swm saib Xalaumoo teb tau tej zaaj kws nwg nug los tsw tau. 2 Thaus nwg tuaj nwg coj tub maab tub qhe coob coob nrug nwg tuaj, hab caab ntxhuav thauj nyaj txag hov txhua chaw ntau kawg nkaus le tuaj, tsw has fwj txob txum lom, tej qai zeb muaj nqes hab kub ntau kawg le tuaj. Thaus ob tug tuaj sws cuag lawm, nwg nug Xalaumoo txug ntau tsaav ntau yaam taag le nwg tug tswvyim npaaj tuaj nug. 3 Xalaumoo teb tej kws nwg nug txhua nqai huvsw tsw muaj ib nqai twg kws yuav teb tsw tau. 4 Thaus nwg paub Xalaumoo tej tswvyim hab pum lub tsev kws Xalaumoo ua, 5 hab pum tej zaub mov hab tej tsev kws Xalaumoo ua tsua nwg tej tub teg tub taw nyob, hab pum tej tub qhe naav tsoog tsho zoo zoo raug ntsej raug muag nyob muaj kaab muaj ke, hab pum tej tub thab zaub thab mov, hab pum tej tsaj txhu kws Xalaumoo tua xyeem tsua Vaajtswv huv lub tuam tsev, mas nwg tsw pum qaab xaav hlo le. 6 Nwg has tsua vaaj ntxwv Xalaumoo tas, ib puas tsaav yaam kws kuv nov has txug koj hab koj tej tswvyim puav leej muaj tseeb lawv le kws kuv nyob nraag kuv tebchaws kuv tau nov lawm tag. 7 Kuas kuv tsw ntseeg tej kws luas pav qha kuv hov, kuv txha le tuaj sub kuv qhov muag txha pum hlo le nuav. Koj tej tswvyim hab kev nplua nuj kws kuv tau nov lug lawm ntshai tub tsw npaum le tej kws kuv tuaj paub tuaj pum nuav ib nyuas nraab. 8 Ua caag koj tej quaspuj tub se yuav tau moov zoo ua luaj le. Hab ua caag koj tej t'ub maab tub qhe kws naj nub nrug koj nyob hab naj nub nov tej lug kws koj muaj tswvyim has yuav tau moov zoo ua luaj le. 9 Kuv ua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv tsaug. Vaajtswv ua tsua suavdawg pum tas nwg hlub koj kawg le, tsua qhov nwg tsaa koj ua haiv Yixayee tug vaaj ntxwv. Vaajtswv yeej hlub haiv Yixayee moog ib txhab ib txhws nwg txha tsaa koj ua vaaj ntxwv kaav puab moog tsua qhov ncaaj nceeg hab qhov tseeb qhov zoo. 10 Tes puj vaaj ntxwv txawm muab tau plaub txheeb tawm kiluv kub tsua vaaj ntxwv Xalaumoo, hab muab fwj txob txum lom hab tej qai zeb muaj nqes ntau ntau tsua nwg hab. Xalaumoo ib txwm tsw tau pum leejtwg muab tej fwj txob txum lom ntau npaum le nuav pub tsua nwg ib zag le. 11 Dua le hov vaaj ntxwv Hilaa tseem xuas nwg tej nkoj deg thauj kub thauj ntoo yuj hab tej qai zeb muaj nqes ntau ntau nraag Aufi tebchaws tuaj tsua Xalaumoo hab. 12 Vaaj ntxwv muab cov ntoo nuav ua tej tswg tej taab kws kem huv lub tuam tsev hab huv vaaj ntxwv lub tsev hab ua nkauj nog ncaas tsua cov tuabneeg kws txawj ntaus swv. Cov ntoo kws lwm tebchaws xaa tuaj tsw muaj ib co yuav zoo cuag le cov ntoo yuj nuav, hab txwj thaus hov lug txug naj nub nwgnuav tsw pum muaj hom ntoo yuj kws zoo le hov hlo le lawm. 13 Vaaj ntxwv Xalaumoo muab ntau tsaav ntau yaam kws nwg muaj pub tsua tug puj vaaj ntxwv kws kaav Senpa tebchaws, hab nwg tseem muab ntau yaam pub tsua puj vaaj ntxwv lawv le puj vaaj ntxwv thov, tes puj vaaj ntxwv hab nwg ib tsoom tub teg tub taw txawm rov qaab moog tsev tsua nraag Senpa tebchaws.

1 Vaaj Ntxwv 11

Xalaumoo yuam kev ntawm Vaajtswv

1 Vaaj ntxwv Xalaumoo nyam cov hluas nkauj lwm tebchaws ntau leej. Dua le vaaj ntxwv lyi tug ntxhais nwg tseem yuav cov Mau-a hab cov Aamoo hab cov Entoo hab cov Xitoo hab cov Hithai le ntxhais. 2 Txawm yog Yawmsaub has tsua cov Yixayee tas, mej suavdawg tsw xob moog yuav puab tej ntxhais hab tsw xob kheev puab tuaj yuav mej tej ntxhais, tsua qhov puab yuav ua tsua mej lub sab tig moog ua lawv puab tej daab tag tag le, los Xalaumoo tseem moog yuav hab. 3 Vaaj ntxwv Xalaumoo muaj xyaa pua tug quaspuj puav leej yog tej vaaj ntxwv le ntxhais, huas cov hluas nkauj kws nwg muab kaav ca muaj peb puas tug, tes vaaj ntxwv cov quaspuj txawm ua tsua vaaj ntxwv lub sab deb Vaajtswv lawm. 4 Thaus kws vaaj ntxwv Xalaumoo laug lawm tes cov quaspuj txawm ua tsua vaaj ntxwv lub sab faav es moog ua lawv lwm yaam daab, vaaj ntxwv lub sab txawm tsw ua ncaaj hab tsw npuab Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv yaam le kws nwg txwv Tavi lawm. 5 Xalaumoo teev cov Xitoo tug puj daab Athaule hab teev cov Aamoo tug daab Maule kws vuab tsuab. 6 Xalaumoo txawm ua txhum luj kawg le tsua Yawmsaub, hab tsw npuab Yawmsaub le nwg txwv Tavi lawm. 7 Xalaumoo ua chaw teev cov Mau-a tug daab Khemauj vuab tsuab, hab ua chaw teev cov Aamoo tug daab Maule vuab tsuab tsua sau lub roob kws nyob ntawm Yeluxalee saab nub tuaj. 8 Xalaumoo kuj ua thaaj ntau ntau tsua nwg cov quaspuj kws nwg yuav lwm tebchaws lug hov hlawv tshuaj tsw-qaab hab xyeem hov txhua chaw tsua puab cov daab. 9 Txawm yog Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv tub lug tshwm tsua Xalaumoo ob zag los Xalaumoo tseem ua lub sab deb Yawmsaub mas Yawmsaub txha chim tsua Xalaumoo. 10 Yawmsaub tub has tsua nwg tas, tsw xob moog teev lwm tug daab, kuas nwg tsw noog Yawmsaub lug. 11 Mas Yawmsaub txha has tsua Xalaumoo tas, yog tim qhov kws koj txhob txwm tsw ua lawv le koj cog lug ca, hab koj tsw ua lawv le kuv txuj kevcai, mas kuv yuav muab lub tebchaws dua ntawm koj moog tag tag le, es yuav muab tsua koj le ib tug tub teg tub taw kaav. 12 Txawm yog le hov los kuv tseem saib tsua sau koj txwv Tavi, tes kuv yuav tsw dua lub tebchaws tsua koj swm neej, kuv yuav dua tsua thaus koj tug tub kaav. 13 Kuv kuj yuav tsw dua lub tebchaws huvsw, kuv yuav tseg ib xeem tsua koj tug tub kaav, vem yog saib tsua kuv tug qhev Tavi hab saib tsua lub nroog Yeluxalee kws kuv tau xaiv ca 1 awm.

Vaajtswv cog lug tseg tsua Yelaunpau-aa

26 Muaj ib tug yawm txawm ua yeeb ncuab tsua vaaj ntxwv Xalaumoo Yawm hov yog vaaj ntxwv Xalaumoo ib tug tub teg tub taw. Nwg yog Nenpa tug tub Yelaunpau-aa kws nyob huv lub moos Xeleta peg Efa-i tebchaws. Nwg nam npe hu ua Xelu-a yog ib tug puj ntsuag. 27 Qhov kws Yelaunpau-aa ntxeev sab tsua Xalaumoo muaj lawv le has nraag nuav. Vaaj ntxwv Xalaumoo saamswm muab aav txhub lub nroog Yeluxalee saab nub tuaj hab khu lub ntsaa loog tej qhov kws puag lawm. 28 Yelaunpau-aa yog ib tug hluas khov kho teg taw nrawm nroog. Thaus vaaj ntxwv Xalaumoo pum tas Yelaunpau-aa muab tsua sau sab ua num heev, nwg txha tsaa Yelaunpau-aa saib taag nrho ib tsoom tub qhe kws nwg khaiv ua num huv xeem Manaxe hab xeem Efa-i lub tebchaws. 29 Muaj ib nub thaus Yelaunpau-aa tuab leeg saamswm taug kev tawm huv lub nroog Yeluxalee moog, Ahiya kws yog ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug huv lub moos Chilau tau tuaj ntswb nwg tom ib ntog kev kws yog peg yaaj saab. 30 Ahiya txawm hle Ahiya lub tsho tshab kws ntev coj lug dua ua kaum ob daig, 31 mas has tsua Yelaunpau-aa tas, koj ca le coj kaum daim nuav moog, tsua qhov Yawmsaub kws yog haiv Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tsua koj tas, kuv yuav muab lub tebchaws tshem tawm ntawm Xalaumoo moog, mas kuv yuav muab kaum xeem tsua koj kaav, 32 tsuas pub vaaj ntxwv Xalaumoo kaav ib xeem xwb, tsua qhov kuv hlub kuv tug tub qhe Tavi hab lub nroog Yeluxalee kws yog lub nroog kws kuv tub xaiv huv Yixayee lub tebchaws lug ua kuv tug. 33 Kuv ua le nuav vem Xalaumoo tso kuv tseg hab moog pe hawm lwm haiv tuabneeg tej daab tej txoov daab kws yog cov Xitoo tug puj txoov daab Athaule hab cov Mau-a tug txoov daab Khemauj hab cov Aamoo tug txoov daab Maule. Xalaumoo ua txhum hab nwg tsw coj kuv tej kevcai hab tsw noog kuv lug lawv le nwg txwv Tavi ib txwm noog kuv lug lug lawm. 34 Kuas kuv tsw muab lub tebchaws rhu taag nrho ntawm nwg moog, kuv tseem kheev nwg ua vaaj ntxwv kaav kuas taag nwg swm neej. Kuv yuav ua le hov vem kuv hlub kuv tug qhev Tavi kws coj kuv tej kevcai hab noog kuv lug. Nwg yeej yog tug kws kuv xaiv ca lawm. 35 Kuv yuav rhu lub tebchaws tawm ntawm Xalaumoo tug tub txhais teg moog tsw pub nwg kaav lawm, hab kuv yuav muab kaum xeem cob tsua koj kaav. 36 Kuv tsuas pub Xalaumoo tug tub kaav ib xeem xwb, sub vaaj ntxwv Tavi tej xeeb ntxwv txha le tau kaav moog ib txhws huv lub nroog Yeluxalee kws kuv xaiv tseg ca tsua suavdawg tuaj pe hawm kuv. 37 Yelaunpau-aa, kuv yuav tsaa koj ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee. Koj ca le kaav taag nrho tej moos kws koj xaav kaav. 38 Yog koj noog ib puas tsaav yaam lug kws kuv has hab coj lub neej lawv le kuv lub sab nyam, hab koj ua ib puas tsaav yaam ncaaj nceeg hab coj kuv tej kevcai txhua nqai huvsw ib yaam le kuv tug tub qhe Tavi ib txwm coj lug lawm, tes kuv yuav nrug nraim koj nyob moog ib txhws hab yuav ca koj ua vaaj ntxwv kaav haiv Yixayee, hab yuav ca koj tej xeeb ntxwv sawv lug nyob koj chaw kaav tebchaws ib yaam le kuv pub tsua vaaj ntxwv Tavi kaav. 39 Vem Xalaumoo ua txhum, kuv yuav rau txem tsua Tavi caaj ceg, kuas kuv yuav tsw rau txem tsua puab moog ib txhws. 40 Yog le hov Xalaumoo txha pheej nyaag yuav tua Yelaunpau-aa, kuas Yelaunpau-aa tswv moog cuag Chicha kws ua vaaj ntxwv kaav lyi tebchaws. Nwg moog nyob tim txug nub kws Xalaumoo tuag.

Xalaumoo tuag

41 lb puas tsaav yaam kws vaaj ntxwv Xalaumoo ua tsw has nwg tej num hab nwg tej tswvyim, luas muab sau huvsw ca tsua huv phoo ntawv kws sau Xalaumoo lub neej. 42 Xalaumoo ua vaaj ntxwv kaav huv lub nroog Yeluxalee hab thoob plhawv Yixayee tebchaws tau plaub caug xyoo nwg le maav tuag. 43 Luas muab nwg log tsua huv lub nroog Yeluxalee kws yog Tavi lub nroog. Tes dhau hov nwg tug tub Lehaunpau-aa sawv lug ua vaaj ntxwv nyob nwg chaw.

1 Vaaj Ntxwv 12

Cov kws nyob yaav tebchaws peg tawm tsaam vaaj ntxwv

1 Lehaunpau-aa moog tom lub moos Xekhee yog lub chaw kws ib tsoom Yixayee kws nyob yaav tebchaws peg tuaj loos ua ke yuav tsaa nwg ua vaaj ntxwv. 2 Thaus Nenpa tug tub Yelaunpau-aa kws tswv vaaj ntxwv Xalaumoo moog nkaum nraag lyi teb nov qhov nuav nwg txha rov qaab lug tsua huv nwg tebchaws. 3 Txhua xeem Yixayee kws nyob yaav tebchaws peg txawm khaiv tuabneeg moog hu nwg tuaj. Puab suavdawg txha ua ke moog cuag Lehaunpau-aa. Puab has tsua Lehaunpau-aa tas, 4 koj txwv Xalaumoo ua nruj ua tswv tsua peb heev, nwg kuas peb ua num nyaav kawg le. Yog koj ca peb ua num swb mivntswv hab pub peb tau zoo nyob mivntswv mas peb yuav leeg ua koj le tuabneeg hab muab sab npuab koj. 5 Lehaunpau-aa has tsua puab tas, peb nub sau nuav mej rov qaab tuaj cuag kuv, kuv le maav teb mej. Ib tsoom pejxeem txawm rov moog tsev. 6 Vaaj ntxwv Lehaunpau-aa txha moog nrug ib tsoom kev txwj quas laug kws ib txwm yog vaaj ntxwv Xalaumoo tej tub sablaaj thaam. Lehaunpau-aa nug puab has tas mej yuav qha kuas kuv teb ib tsoom pejxeem nuav le caag. 7 Puab teb tas yog koj xaav ua koj teg num kuas ib tsoom pejxeem poog koj, koj yuav tsum teb kuas hum suavdawg sab, puab txha le muaj sab npuab koj hab ua koj le tub qhe. 8 Kuas Lehaunpau-aa tsw yuav tej lug kws cov kev txwj quas laug hov qha tsua nwg. Nwg ca le moog sablaaj tsua ib tsoom txwv neej kws nrug nwg ib phaum. Nwg pheej txeev swv cov nuav ua nwg tub sablaaj. 9 Nwg nug puab tas, ib tsoom pejxeem tuaj thov kuas kuv ca puab ua num swb ib ntswv, mas mej xaav saib kuv yuav ua le caag txha zoo. 10 Puab teb tas koj yuav tsum qha tsua suavdawg tas, kuv tug nyuas ntiv teg rwg qaab tseem luj dua le kuv txwv lub duav. 11 Yog tej num kws kuv txwv muab tsua mej ua nyaav hwv, kuv tej num kws kuv yuav kuas mej ua yimfuab nyaav dua hov hab. Kuv txwv xuas paas nplawm mej xwb, kuas kuv yuav xuas nplawm kav theej nplawm mej. 12 Thaus puv peb nub lawm Yelaunpau-aa hab ib tsoom Yixayee rov qaab tuaj cuag vaaj ntxwv Lehaunpau-aa lawv le nwg teem tseg tsua puab. 13,14 Lehaunpau-aa tsw yuav tej lug kws cov kev txwj quas laug qha, nwg ca le has tsua ib tsoom pejxeem lawv le cov kws nrug nwg ib phaum qha nwg. Nwg has nyaum quas tsawv tsua suavdawg tas, tej num kws kuv txwv muab tsua mej ua nyaav hwv, tej num kws kuv yuav kuas mej ua yimfuab nyaav dua le hov hab. Kuv txwv xuas paas nplawm mej xwb, kuas kuv yuav xuas nplawm kav theej nplawm mej. 15 Qhov kws Lehaunpau-aa tsw kaam noog ib tsoom pejxeem lug tub yog vem Yawmsaub ua nwg lub sab kuas nwg ua le hov txha tav lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Ahiya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob huv lub moos Chilau tau has tsua Nenpa tug tub Yelaunpau-aa lawm. 16 Thaus ib tsoom pejxeem pum tas vaaj ntxwv tsw kaam noog puab tej lug, puab txawm qw nrov nrov has tas ib tsoom Yixayee, peb yuav nquag nrug Tavi hab nwg tsev tuabneeg ua ke ua daabtsw, puab tub tsw ua ib nyuas yaam daabtsw paab peb le. Peb suavdawg nyag ca le rov moog nyag vaaj nyag tsev, ca Lehaunpau-aa kaav nwg tej tuabneeg xwb. Tes cov Yixayee txha faav xeeb. 17 Puab ca Lehaunpau-aa kaav tej pejxeem kws nyob huv Yutai tebchaws xwb. 18 Vaaj ntxwv Lehaunpau-aa khaiv Antaunilaa kws saib ib tsoom tub qhe ua num tawm moog cuag cov Yixayee, kuas cov Yixayee xuas pob zeb muab nwg ntaus tuag lawm. Vaaj ntxwv Lehaunpau-aa txawm ca le nee hlo tsheb neeg caij tswv rov moog nraag lub nroog Yeluxalee. 19 Txwj nub hov lug cov Yixayee kws nyob yaav tebchaws peg txawm faav xeeb mas tawm tsaam vaaj ntxwv Tavi caaj ceg. 20 Thaus cov Yixayee paub tas Yelaunpau-aa rov qaab nraag lyi teb lug lawm, puab txawm tuaj hu nwg moog nrug puab sablaaj, hab puab tsaa nwg ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee. Mas txha tsw muaj leejtwg moog poog vaaj ntxwv Tavi caaj ceg tsuas yog xeem Yuta txha le poog xwb. (Qhov kws has tas tshuav xeem Yuta poog Tavi caaj ceg xwb, mas tseem tshuav xeem Npeyami poog Tavi caaj ceg hab, kuas xeem Npeyami tsawg tsawg mas txha tsw suav, ca le suav ua xeem Yuta lawm xwb. Mas hu ob xeem hov ua cov Yutai, hab hu puab lub tebchaws ua Yutai tebchaws.)

Chemai-a cev Vaajtswv lug

21 Thaus Lehaunpau-aa lug txug ncua huv lub nroog Yeluxalee, nwg txawm txhwj hlo tej tub rog sab tawv quas qhawv huv xeem Yuta hab xeem Npeyami tuaj ua ke, muaj ib xeem yim vaam leej. Nwg yuav kuas puab moog ntaus kaum xeem Yixayee kws nyob yaav tebchaws peg es txeeb tebchaws rov qaab lug. 22 Kuas Vaajtswv has tsua Chemai-a kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, 23 koj ca le has tsua Lehaunpau-aa hab has tsua ib tsoom pejxeem Yuta hab Npeyami tas, 24 mej tsw xob moog tawm tsaam cov Yixayee kws yog mej kwvtij hlo le. Mej suavdawg ca le rov qaab moog tsev, tsua qhov kuv yog tug kws ua kuas muaj tej xwm nuav. Suavdawg noog Yawmsaub has, tes nyag txawm rov moog nyag vaaj nyag tsev lawm.

Yelaunpau-aa tso Vaajtswv tseg

25 Vaaj ntxwv Yelaunpau-aa nyob ib nyuas ntu huv lub moos Xekhee kws yog peg cov roob huv Efa-i tebchaws. Thaus nwg nyob hov nwg ua ntsaa loog khov kho xov lub moos Xekhee. Tom qaab hov nwg tsua tawm huv lub moos Xekhee moog ua ntsaa loog xov lub moos Npenu-ee. 26,27 Nwg xaav tas yog kuv tej pejxeem tseem pheej moog tua tsaj xyeem tsua Yawmsaub nraag lub tuam tsev kws nyob huv lub nroog Yeluxalee hab, ntshai tej pejxeem nuav lub sab yuav qaug moog tsua Lehaunpau-aa kws kaav Yutai tebchaws, tes puab tsua tua kuv pov tseg. 28 Thaus nwg xaav tau le nuav lawm, nwg txha muab kub lug nchuav ua tau ob tug txoov daab txwv nyuj mas nwg has tsua nwg ib tsoom pejxeem tas, ib tsoom Yixayee mej tub moog pe pe Vaajtswv nraag lub nroog Yeluxalee tau ntev lug lawm. Mej saib ob tug nuav yog mej tej tim tswv kws coj mej tawm tim iyi tebchaws lug lauj. 29 Ob tug txoov daab nyuj hov nwg muab ib tug txawb tsua huv lub moos Npe-ee, muab ib tug txawb tsua huv lub moos Ntaa. 30 Mas cov Yixayee txha le ua txhum vem puab moog pe txoov daab huv lub moos Npe-ee hab huv lub moos Ntaa. 31 Yelaunpau-aa tseem moog ua tej lub chaw pe txoov daab tsua sau tej hauv roob hab tsaa tej tuabneeg kws tsw yog xeem Levi lug ua cov pov thawj.

Yelaunpau-aa ua txhum huv lub moos Npe-ee

32 Yelaunpau-aa teem ib lub swmhawm tsua thaus lub yim hli nub xab kaum tswb lug paam noj paam haus lawv le kevcai ib yaam nkaus le txuj kevcai kws 1 uas ua nraag Yutai tebchaws. Nwg kuj tua tsaj huv lub moos Npe-ee txw ob tug txoov daab nyuj, hab nwg tsaa ib co pov thawj lug saib lub thaaj kws nwg tib ca tsua huv lub moos hov. 33 Thaus txug lub yim hli ntuj nub xab kaum tswb kws nwg teem ca ua kevcai lawm, nwg txawm moog nraag lub moos Npe-ee hab tua tsaj xyeem tso tsua sau lub thaaj ua lub chaw ncu qhov kws nwg teem lub swmhawm ca tsua ib tsoom Yixayee paam noj paam haus lawv le kevcai.

1 Vaaj Ntxwv 13

1 Vaaj Ntxwv 14

1 Vaaj Ntxwv 15

1 Vaaj Ntxwv 16

1 Vaaj Ntxwv 17

Eliya qha tas yuav tsw muaj naag

1 Muaj ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug npe hu ua Eliya. Nwg yog tuabneeg huv lub moos Thinpi huv Kile-a tebchaws. Nwg has tsua vaaj ntxwv Ahaj tas, Yawmsaub kws yog haiv Yixayee tug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob kws kuv naj nub ua nwg teg num nuav saib ntsoov peb, kuv taab meeg qha tsua koj paub tas txwj nuav moog ob xyoos peb xyoos yuav tsw muaj ib lub lwg lossws ib kob naag hlo le moog txug nub kws kuv has kuas muaj txha le muaj. 2,3 Dhau hov Yawmsaub has tsua Eliya tas, koj ca le tswv tawm ntawm nuav moog lawm saab nub tuaj. Koj moog nkaum tim tug miv dej Kheli kws nyob saab ntug dej Yalatee nub tuaj tim u. 4 Koj ca le haus tug dej hov, kuv tub qha kuas uab voj nqaa zaub nqaa mov moog yug koj hov ntawm lawm. 5 Eliya txawm ua lawv le Yawmsaub has. Nwg moog nyob ntawm tug dej Kheli. 6 Nwg haus tug dej hov, tes tej uab voj txawm naj taagkig naj mo nqaa mov hab nqaj lug tsua nwg noj. 7 Kuas tsw ntev tom qaab tug dej hov qhuav taag lawm vem tsw muaj naag lug.

Eliya hab tug puj ntsuag huv lub moos Xalefa

8 Yawmsaub tsua has tsua Eliya tas, 9 koj ca le moog lawm peg lub moos Xalefa kws nyob ze lub moos Xitoo. Koj moog nyob lawm peg, kuv tub qha ib tug puj ntsuag kws nyob peg lub moos hov yug koj lawm. 10 Eliya txha moog lawm peg lub moos Xalefa. Thaus nwg moog txug ntawm rooj loog nwg txawm pum ib tug puj ntsuag saamswm tuaj khaws tawg. Nwg txha has tsua tug puj ntsuag hov tas, thov koj nqaa mivntswv dej tuaj pub kuv haus. 11 Thaus tug puj ntsuag saamswm moog nqaa dej, Eliya hu hu lawv qaab tas thov coj mivntswv ncuav tuaj pub kuv noj hab. 12 Nwg teb Eliya tas, kuv thov tsaa teg twv Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob tas kuv tsw muaj ncuav. Kuv tsuas tshuav ib nyuas taus teg moov nplej nyob huv taig hab ib nyuas qhov roj txwv kav laaj tsawg tsawg huv qaab laam fwj xwb. Kuv tuaj khaws ob peb tug nyuas tawg nuav coj moog rauv ua qhov nyuas moov nplej miv miv hov tsua kuv hab kuv tug tub noj xwb tes taag le lawm. Pluag mov nuav yog ib ob nam tub pluag mov kws taag khee kawv ntaag. Thaus ib noj pluag nuav taag tes ib tsuas yog yoo tshaib tog tuag xwb. 13 Kuas Eliya has tsua nwg tas, koj tsw xob txhawj, koj ca le moog ua lawv le koj has, kuas xub ua ib qho miv miv coj tuaj tsua kuv noj tsaiv, koj le maav rov ua tsua koj hab koj tug tub noj, 14 tsua qhov Yawmsaub kws yog haiv Yixayee tug Vaajtswv has tas cov moov nplej huv taig hab cov roj huv laam fwj yuav tsw taag, kuv kws yog Yawmsaub yuav pub kuas koj muaj noj moog txug nub kws kuv tso naag lug. 15 Tug puj ntsuag hov txha le moog ua lawv le Eliya has. Puab suavdawg txha naj nub muaj noj muaj haus le nuav. 16 Tej nuav muaj lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas Eliya qha tas cov moov nplej huv taig hab cov roj huv laam fwj yuav tsw taag. 17 Nyob nyob muaj ib nub tug puj ntsuag hov tug mivtub txawm mob. Nwg mob heev quas zug, tes tug mivtub ca le tuag lawm. 18 Leej nam txha has tsua Eliya tas, koj tub yog Vaajtswv tug tuabneeg, ua caag koj yuav ua le nuav tsua kuv. Koj tuaj nuav, yog koj tuaj ua kuas Vaajtswv ncu txug tej kev txhum kws kuv tau ua lug lawm es kuv tug mivtub txha tuag ntaag los sas. 19 Eliya txawm has tsua tug puj ntsuag hov tas, puag koj tug mivtub lug tsua kuv. Nwg txawm puag tug mivtub moog tsua Eliya. Eliya puag nee moog tsua chaav tsev pw txheej sau kws Eliya su. Nwg muab tug mivtub tso pw tsua sau txaaj. 20 Nwg tsaa suab thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, ua caag koj ua tsua tug puj ntsuag nuav tau kev txhawj xeeb ua luaj le nuav. Nwg yog tug kws pub zaub mov tsua kuv noj, kuas nwgnuav koj tsua tua nwg tug mivtub tuag lawm. 21 Eliya pw tsuam tug mivtub nuav lub cev peb zag hab thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv, thov koj rau sav rau paa tsua tug mivtub nuav kuas nwg rov caj sa lug. 22 Yawmsaub teb tej lug kws Eliya thov, Yawmsaub rau sav rau paa tsua tug mivtub hov lub cev tes nwg txawm rov ua taug paa hab caj sa rov qaab lug. 23 Tes Eliya txawm coj tug mivtub hov nqeg txheej sau lug tsua leej nam, mas has tsua nwg has tas, koj swm saib saib koj tug mivtub muaj sa lawm lauj. 24 Tug puj ntsuag hov teb tas nwgnuav kuv paub tas koj yog Vaajtswv tug tuabneeg hab koj yog tug kws cev Yawmsaub lug tag tag le lauj.

1 Vaaj Ntxwv 18

Eliya hab cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai

1 Nyob lug tsua yaav tom qaab ntuj qhuav yuav tau peb xyoos, xyoo peb hov Yawmsaub has tsua Eliya tas, koj ca le moog cuag vaaj ntxwv Ahaj. Nwgnuav kuv yuav tso naag lug. 2 Eliya txha sawv kev yuav moog cuag vaaj ntxwv Ahaj. Thaus hov huv Xamali tebchaws mas muaj kev tshaib nqhes heev kawg le. 3 Vaaj ntxwv Ahaj txha le hu kuas Aunpantiya kws saib vaaj ntxwv tsev lug cuag vaaj ntxwv. Aunpantiya yog tug kws fwm Yawmsaub heev. 4 Thaus Yexanpee tua cov xwbfwb cev Yawmsatib lug ua lwj ua lam Aunpantiya tau coj ib puas leej xwbfwb moog zais ca tsua huv qhov tsua, ib lub qhov tsua zais tswb caug leej. Nwg coj zaub mov hab dej moog tsua cov xwbfwb hov noj hab haus. 5 Vaaj ntxwv Ahaj has tsua Aunpantiya tas, peb ca le tawm moog saib txhua lub qhov dej txhawv hab moog saib txhua lub haav thoob plhawv tebchaws saib pum muaj zaub nyob hov twg txaus peb tej neeg hab tej luav noj los tsw muaj es sub peb txha le tsw txug muab peb tej tsaj nuav tua. 6 Tes ob tug txawm has hum es ib leeg moog saib tsua ib ceg, ib tug moog nrhav dua tsua ib qho lawv le ob tug has hum. Ahaj moog tsua ib qho, Aunpantiya nwg moog nwg tsua ib qho. 7 Thaus Aunpantiya saamswm taug kev moog nwg txawm moog ntswb Eliya. Nwg cim tau Eliya nwg txha khoov ntshws pe hab nug tas Eliya yog koj los tsw yog nej. 8 Eliya teb tas yog los maj. Tes Eliya has tas koj ca le rov moog qha tsua vaaj ntxwv kws yog koj tug tswv tas kuv nyob ntawm nuav. 9 Kuas Aunpantiya teb tas kuv tau ua txhum daabtsw es koj yuav muab kuv cob tsua vaaj ntxwv Ahaj txhais teg es nwg tua kuv pov tseg. 10 Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv kws muaj txujsa nyob pum peb, kuv has tim taug tsua Vaajtswv tas vaaj ntxwv tub khaiv tuabneeg moog nrhav koj tsua huv txhua lub tebchaws huv nplajteb nuav huvsw lawm. Yog leejtwg kws kaav lub tebchaws twg has tas koj tsw nyob huv nwg lub tebchaws tes vaaj ntxwv Ahaj yeej kuas tug kws kaav tebchaws hov tsaa teg twv ntuj twv teb has tas nwg nrhav tsw pum koj nyob hov twg le. 11 Nwgnuav koj tsua kuas kuv moog qha tsua nwg tas koj nyob ntawm nuav. 12 Kuas kuv ntshai tsaam kuv ncaim hlo koj moog lawm tes Yawmsaub tug Ntsuj Plig tsua coj hlo koj moog dua lwm qhov kws tsw muaj tuabneeg pum lawm. Tes kuv moog qha nwg tas koj nyob ntawm nuav, kuas nwg tuaj nrhav tsw pum koj, tes nwg yuav ca le muab kuv tua pov tseg. Koj yeej paub tseeb tas kuv ib txwm yeej fwm Yawmsaub thaus hluas lug. 13 Koj paub los tsw paub thaus Yexanpee tua cov xwbfwb cev Yawmsaub lug ua lwj ua lam pov tseg, kuv tau coj ib puas leej moog zais tsua huv qhov tsua, ib lub qhov tsua zais tswb caug leej. Kuv coj zaub mov hab dej moog tsua puab cov hov noj. 14 Mas koj yuav ua caag khaiv tau kuv moog qha tsua vaaj ntxwv tas koj nyob ntawm nuav, nwg yeej yuav tua kuv pov tseg xwb xwb le. 15 Eliya teb tas kuv twv tsua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws kuv naj nub ua nwg teg num tas nub nua kuv yuav moog tshwm ntsej muag tsua vaaj ntxwv Ahaj pum ntaag. 16 Yog le hov Aunpantiya txha le moog cuag vaaj ntxwv Ahaj hab pav zaaj nuav tsua nwg paub. Ahaj txha le sawv kev moog saib Eliya. 17 Thaus nwg pum dheev Eliya nwg txawm has tas, koj ntaag lauj, koj yog tug kws ua tsua ib tsoom Yixayee raug kev txom nyem ntxhuv sab. 18 Eliya teb tas kuv yeej tsw yog tug kws ua tsua ib tsoom Yixayee raug kev txom nyem ntxhuv sab, yog koj hab koj txwv meb ob leeg ua tsua puab ntxhuv ntaag, tsua qhov meb tsw noog Yawmsaub tej lug qha hab meb moog pe Npa-aa tej txoov daab. 19 Nwgnuav koj ca le has kuas ib tsoom Yixayee moog loos nrug kuv ua ke sau roob Khamee, hab coj cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai plaub puas tswb caug leej hab plaub puas tug thawj kws coj txoov daab Achela kevcai kws puj vaaj Yexanpee yug quas nreeg tuaj taag nrho huvsw. 20 Vaaj ntxwv Ahaj txha hu taag nrho ib tsoom Yixayee hab cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai tuaj moog loos ua ke huvsw sau roob Khamee. 21 Eliya txaav zog moog sawv tsua tom suavdawg hauv ntej mas has tas mej tseem yuav ua tuabneeg muaj ob lub sab le nuav moog txug thaus twg hab. Yog Yawmsaub yog Vaajtswv, suavdawg ca le pe hawm nwg. Yog Npa-aa yog Vaajtswv, suavdawg ca le pe hawm Npa-aa los maj. Kuas ib tsoom pejxeem tsw teb ib lus hlo le. 22 Eliya txha has tas cov xwbfwb kws cev Yawmsaub lug tsuas tshuav kuv tuab leeg nyob xwb, kuas cov thawj kws qha Npa-aa kevcai kaam muaj txug plaub puas tswb caug leej dag ne. 23 Suavdawg ca le muab hlo ob tug txwv nyuj caab lug tsua ntawm nuav, kuas cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai ca le muab ib tug tua hab muab txav ua tej thooj coj moog tso tsua sau ib pawg tawg, kuas tsw xob rauv tawg hlo le. Kuv le maav muab ib tug tua coj moog tso tsua sau ib pawg tawg ib yaam nkaus le puab ua. 24 Ca puab cov hov hu puab tug Npa-aa, kuv hu kuv tug Yawmsaub, saib tug twg teb hab tso suav tawg lug tes tug hov txha yog Vaajtswv tag. Ib tsoom pejxeem teb nrov nrov tas peb pum zoo ua le koj has. 25 Eliya txha has tsua cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai tas, mej ca le xaiv hlo ib tug txwv nyuj hab nqeg teg ua ua ntej, tsua qhov mej cov muaj coob, kuas tsw kheev mej rauv tawg hlo le, mej ca le hu mej tug Npa-aa paab hlawv xwb. 26 Puab txawm muab tug txwv nyuj kws luas caab tuaj tua mas puab hu thov Npa-aa moog txug thaus taavsu has tas, aus, Npa-aa thov koj teb peb lauj. Puab qw hab dha moog moog lug lug vej lub thaaj kws puab teeb hov, kuas puab tsw nov ib lub suab daabtsw teb le. 27 Thaus taavsu Eliya txawm has twm puab has tas, hu nrov nrov le maj, nwg yog ib tug tim tswv ntshai nwg lub sab tseem yuj moog tsua lwm qhov lawm lossws nwg moog yos hov twg lawm lossws nwg pi hob saab lawm. Tej zag nwg tseem tsaug zug mej yuav tsaa kuas nwg sawv. 28 Mas cov thawj hov yimfuab qw nrov dua qhov qub hab muab ntaaj muab rag hlais puab cev nqaj ntshaav nrug lab quas vog lawv le kevcai kws puab ib txwm ua lug lawm. 29 Puab qw ua nqaaj ua nqug moog txug nub qaij, kuas tsw muaj leejtwg teb hab tsw muaj ib lub suab daabtsw hlo le. 30 Eliya txha has tsua ib tsoom pejxeem tas, mej ca le txaav lug ze ze kuv. Suavdawg txawm txaav moog sawv ib ncig ntawm nwg, tes nwg txawm nqeg teg khu Yawmsaub lub thaaj kws luas tub muab rhuav taag lawm. 31 Nwg muab kaum ob lub pob zeb, ib lub tsua ib xeem tuabneeg lawv le Yakhauj cov tub ki kaum ob leeg tej npe. Yakhauj muaj dua ib lub npe hu ua Yixayee. Lub npe nuav yog Yawmsaub tis. 32 Eliya muab kaum ob lub pob zeb nuav tib ua dua lub thaaj tsua tuabneeg moog pe Yawmsaub. Nwg khawb kwj vej lub thaaj, tug kwj nuav ntim tau ob thoob dej. 33 Dhau hov nwg le muab tawg tso tsua sau lub thaaj hab iruab tug txwv nyuj hov txav ua tej thooj tso tsua sau cov tawg hov. Nwg has tas ca le ntaus dej kuas puv plaub thoob es nqaa lug laub ywg cov nqaj hab cov tawg. Puab txawm ua lawv le hov. 34 Nwg kuas puab rov qaab ywg dej dua ib zag hab. Puab txawm ua lawv le hab. Nwg rov kuas puab ua le qub dua ib zag hab. Zag nuav yog zag peb. Puab kuj rov ua lawv le nwg has. 35 Muaj dej ndwg sau lub thaaj lug puv nkaus tug kwj kws puab khawb vej lub thaaj. 36 Thaus nub qaij kws txug lub caij muab hov txhua chaw xyeem tsua Vaajtswv, Eliya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm lug tsua ntawm lub thaaj mas thov Vaajtswv has tas, Yawmsaub, Aplahaa hab Yiha hab Yakhauj tug Vaajtswv, nwgnuav thov koj ua tsua suavdawg pum tas koj yog haiv Yixayee tug Vaajtswv, hab paub tas kuv yog koj tug tub qhe, hab paub tas ib puas tsaav yaam kws kuv ua nuav yog koj kuas kuv ua. 37 Yawmsaub thov koj teb kuv tej lug kuas ib tsoom pejxeem nuav paub tas koj kws yog Yawmsaub yog Vaajtswv tag, hab koj yog tug kws saamswm coj puab rov lug cuag koj dua. Yawmsaub, thov koj teb kuv. 38 Yawmsaub txawm tso suav tawg poob sau ntuj lug kub hlo tej nqaj nyuj tej tawg tej pob zeb tej aav hab tej dej huv kwj du quas lug lawm. 39 Thaus ib tsoom pejxeem pum le hov suavdawg txawm qhau cev hlo huv peg teb hab qw nrov nrov has tas Yawmsaub yog Vaajtswv, Yawmsaub tuab leeg txha le yog Vaajtswv. 40 Tes Eliya txha kuas ib tsoom pejxeem nteg cov thawj kws qha Npa-aa tej kevcai tsw kheev ib tug dim le. Suavdawg txha le nteg puab, mas Eliya caab puab coj moog tua pov tseg nraag tug dej Khixoo.

Vaajtswv tso naag lug

41 E1iya has tsua vaaj ntxwv Ahaj tas, nwgnuav koj ca le moog noj mov, kuv tub nov suab naag lug yuav txug. 42 Thaus Ahaj moog noj mov lawm, Eliya txawm nee moog sau ncov roob Khamee. Nwg txhus caug ndua khoov ti nkaus huv peg teb ntawm nwg kem hauv caug. 43 Nwg has tsua nwg tug tub qhe tas, koj ca le moog saib lawm tom dej hav txwv saib. Tug tub qhe moog saib rov lug mas has tas kuv tsw pum ib yaam daabtsw hlo le. Eliya kuas nwg moog saib xyaa zag dag. 44 Zag xyaa tug tub qhe rov lug has tsua Eliya tas, taamswm nuav kuv pum muaj ib nyuas qhov fuab miv miv luaj tuabneeg lub nrwg sawv huv hav txwv tuaj. Eliya txha has tsua nwg tas, koj ca le moog has tsua vaaj ntxwv Ahaj tas kuas nwg kawgkag tsaav tsheb neeg ceev ceev ua ntej moog, tsaam nwg tswv tsw yeej naag nwg tsw tau kev moog tsev nua nawj. 45 Tuab nyuas plag xwb ua cav ntuj tsaus ndais hab muaj fuab puv nkaus nruab ntug. Cua daaj cua dub nplawm nrov quas voog naag lug tuam tsaam hlub kawg le. Ahaj txha nee hlo tsheb neeg caij dha raag quas ntwg moog tsua tom lub moos Yixalee. 46 Yawmsaub tug fwjchim lug nyob huv Eliya, Eliya txawm qaws hlo tsho khi nkaus sau duav dha taj quas lag fuas Ahaj ntej moog txug ncua lub moos Yixalee.

1 Vaaj Ntxwv 19

Eliya moog sau lub roob Xinai

1 Thaus vaaj ntxwv Ahaj pav ib puas tsaav yaam kws Eliya ua, hab pav qhov kws Eliya xuas ntaaj tua tej thawj kws coj Npa-aa tej kevcai pov tseg tsua Yexanpee kws yog Ahaj tug quaspuj noog, 2 Yexanpee txawm tso tuabneeg moog has tsua Eliya tas, pigkig thaus tsw tau txug lub caij nuav yog kuv tsw tau muab koj tua ib yaam le koj tua cov thawj kws coj Npa-aa tej kevcai, mas thov kuas tej tim tswv ua tuab teg ntaus kuas kuv tuag ndo moog. 3 Eliya ntshai heev nwg txha le sawv tseeg tswv moog tsua nraag lub moos Npe-awxenpa kws nyob huv Yutai tebchaws. Nwg coj nwg tug tub qhe moog hab. Eliya tso nwg tug tub qhe tseg tsua huv lub moos Npe-awxenpa hov. 4 Eliya ca le moog kwtaw ib nub ke tsua tom ntuj nraag teb cis dos nwg le maav nyob quas tsawg su nraim ntxoov ntxoo huv qaab ib tsob ntoo, hab nwg xaav ca le tuag. Nwg thov Yawmsaub has tas, Yawmsaub, kuv txom nyem hwv lawm lauj. Thov koj rhu kuv txujsa moog ca kuv tuag zoo dua. 5 Nwg txawm ca le pw ndo huv qaab ntoo tsaug zug looj hlas tsua hov. Ua cav Vaajtswv ib tug tubkhai sau ntuj lug tsaa nwg hab has tsua nwg tas, koj ca le sawv lug noj mov. 6 Thaus nwg saib dheev ib ncig ntawm nwg, nwg txawm pum ib lub ncuav hab ib laam fwj dej txawb ze ntawm nwg taubhau. Nwg muab noj hab haus taag, nwg rov pw. 7 Yawmsaub tug tubkhai rov qaab lug cuag nwg dua zag ob mas has tsua nwg tas, koj ca le sawv tseeg lug noj mov, tsaam koj tsw muaj zug moog kev mag. 8 Eliya txawm sawv lug noj mov hab haus dej. Vem muaj cov mov nuav nwg txha le muaj zug moog tau plaub caug nub hab le moog txug Vaajtswv lub roob Xinai. 9 Eliya moog pw huv ib lub qhov tsua vem yog tsaus ntuj lawm. Tes Yawmsaub txawm lug has tsua Eliya tas, Eliya koj ua daabtsw ntawm nuav. 10 Eliya teb tas Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, kuv yeej ib txwm kub sab ua koj tuab leeg teg num, kuas cov Yixayee ua sab tawv;puab tsw ua lawv le tej lug kws puab cog tseg tsua koj lawm. Puab muab koj tej thaaj rhuav pov tseg hab tua koj tej xwbfwb kws cev koj lug txhua tug huvsw. Nwgnuav tshuav kuv tuab leeg nyob xwb los puab tseem nrhav quas rhuav yuav tua kuv pov tseg hab. 11 Yawmsaub has tsua Eliya tas, koj ca le tawm moog sawv sau ncov roob nyob taab meeg kuv. Tes Yawmsaub txawm hlaa lug moog. Nwg ua cua daaj cua dub ntsawj tej pov roob ua tawg pleb hab tsoo tej pob zeb tawg dawb quas vog ua tej dwb daim, kuas Yawmsaub tsw nyob huv cov cua hov. Thaus cov cua ntsawj dhau taag lawm, lub nplajteb ua zug quas kais, kuas Yawmsaub tsw nyob huv qhov kws ua tsua nplajteb ua zug quas kais hov. 12 Thaus nplajteb ua zug quas kais taag txawm muaj suav tawg, kuas Yawmsaub kuj tsw nyob huv cov suav tawg hov. Thaus cov suav tawg dhau lawm, txawm muaj ib lub suab has 1ug ntxhw tuaj. 13 Thaus Eliya nov lub suab nuav, nwg txawm muab tsho npug nwg plhu hab tawm moog sawv quas ntsug ntawm rooj qhov tsua. Muaj ib lub suab has tsua nwg tas, Eliya koj tuaj daabtsw ntawm nuav. 14 Eliya teb tas Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, kuv yeej ib txwm kub sab ua koj tuab leeg teg num lug txug taav nuav, kuas cov Yixayee sab tawv, puab tsw ua lawv le tej lug kws puab cog tseg tsua koj lawm. Puab rhuav koj tej thaaj pov tseg hab tua koj tej xwbfwb kws cev koj lug txhua tug huvsw, tsuas tshuav kuv tuab leeg nyob xwb los puab tseem nrhav quas rhuav yuav tua kuv pov tseg. 15 Yawmsaub txha has tas koj ca le rov qaab moog lawm tom ntuj nraag teb cis dos kws ze lub nroog Tamexe. Koj ca le moog lawm huv nroog, moog muab roj laub ywg Haxa-ee taubhau es tsaa nwg ua vaaj ntxwv kaav Xilia tebchaws. 16 Hab muab roj laub ywg Neexi tug tub Yehu taubhau es tsaa nwg ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws. Hab muab roj laub ywg Xafa kws yog tuabneeg Apee-mehaula tug tub Elixa taubhau es tsaa nwg ua xwbfwb cev kuv lug nyob koj chaw. 17 Yog leejtwg tswv Haxa-ee raab ntaaj nwg yuav raug Yehu tua. Yog leejtwg tswv Yehu raab ntaaj nwg yuav raug Elixa tua. 18 Kuas kuv tseem pub tshuav xyaa txheeb leej tuabneeg nyob huv Yixayee tebchaws, puab cov hov yog cov kws muab sab npuab kuv, puab tsw tau txhus caug pe Npa-aa hab tsw tau nwj nwg tug txoov daab ib zag le.

Elixa paab Eliya ua num

19 Dhau hov Eliya txha le tawm moog nrhav Elixa tsua thaus Elixa saamswm laij lag. Muaj kaum ob nkawg nyuj saamswm laij lag, muaj kaum ib nkawg laij ua nwg ntej. Nwg tsaav nkawm nyuj ua tom qaab kawg nkaus. Eliya hle Eliya lub tsho ntev ua tsua Elixa naav. 20 Elixa txawm tso plhuav nyuj tseg dha taj quas lag lawv Eliya qaab. Nwg has tas thov ca kuv moog has kuv nam kuv txwv hab nwj ob tug tsaiv kuv le maav nrug koj moog. Eliya teb tas rov qaab moog maj, kuv yeej tsw txwv koj. 21 Elixa txawm muab nwg ob tug nyuj tua, hab muab raab khais hab tug laag kws nyuj hai khais coj lug ua tawg rauv hau nqaj ua ib pluag mov. Nwg muab nqaj no faib tsua ib tsoom suavdawg noj, puab txawm ca le noj, tes nwg txawm ca le lawv Eliya moog es ua tug paab Eliya lawm.

1 Vaaj Ntxwv 20

1 Vaaj Ntxwv 21

Nanpau 1ub vaaj txwv maab

1 Nyob ze ze Ahaj tsev huv moos Yixalee muaj ib lub vaaj txwv maab. Tug tswv vaaj hov yog ib tug quasyawg hu ua Nanpau. 2 Muaj ib nub Ahaj has tsua Nanpau tas, muab koj lub vaaj txwv maab nuav tsua kuv, tsua qhov nyob ze kuv tsev, kuv xaav yuav ca ua vaaj zaub, es kuv tsua muab dua ib lub vaaj txwv maab kws zoo dua koj lub nuav tsua koj. Lossws yog koj tsw nyam ua le kws kuv has nuav, kuv muab nyaj kuas txaus nkaus nqe tsua koj los tau, saib koj nyam le caag. 3 Nanpau teb tas lub vaaj nuav yog kuv puj koob yawm koob qub txeeg qub teg kws tseg tsua kuv. Yawmsaub yeej tsw kaam ca kuv muab tej qub txeeg qub teg nuav muag tsua koj. 4 Ahaj rov ua tug nyuas nluag quas nlob moog tsev lawm, nwg chim tsua tej lug kws Nanpau has hov kawg le. Nwg moog pw tig ndag tsua tim phaab ntsaa xwb, hab tsw kaam noj mov. 5 Mas Yexanpee kws yog puj vaaj txha lug nug has tas, koj txwv, ua caag koj pheej yuav chim tsw noj mov le nej. 6 Nwg teb tas kuv moog nrug Nanpau thaam. Kuv thov yuav nwg lub vaaj txwv maab, txawm yog nwg yuav nyaj los kuv tsua muab nyaj yuav, yog nwg tsw yuav nyaj los kuv tsua muab dua ib lub vaaj tshab pauv los tau, kuas nwg tsw kaam hlo le. 7 Yexanpee has tsua Ahaj tas, koj tub yog tug vaaj ntxwv, koj ca le sawv tseeg lug noj mov tsw xob chim, kuv le maav moog muab nyuas Nanpau hov lub vaaj txwv maab lug tsua koj yuav hlo. 8 Yog le hov Yexanpee txha le muab Ahaj lub npe sau ob peb tsaab ntawv hab muab vaaj ntxwv Ahaj lub hom thawj nas tsua xaa hlo moog tsua vaaj ntxwv tej tub teg tub taw hab cov kev txwj quas laug huv lub moos Yixalee. 9 Cov ntawv hov nwg sau has le nuav. Mej yuav tsum teem ib nub ua nub kws suavdawg yoo mov, es hu kuas ib tsoom pejxeem suavdawg tuaj loos ua ke hab kuas Nanpau tuaj nyob sau lub rooj sab. 10 Mej moog nrhav ob tug nam tuabneeg tsw zoo coj lug ab Nanpau tim ntsej tim muag has tas nwg tshev Vaajtswv hab tshev vaaj ntxwv, tes ca le coj nwg tawm moog tsua nrau ntug moos es mej xuas pob zeb muab nwg ntaus kuas tuag. 11 Ib tsoom tub teg tub taw hab tej kev txwj quas laug kws nyob ua ke huv lub moos Yixalee txawm ua lawv le tej lug kws Yexanpee has huv tsaab ntawv kws nwg sau xaa moog tsua puab hov. 12 Puab txawm teem ib nub ua nub kws suavdawg yoo mov, hab hu ib tsoom pejxeem tuaj loos ua ke, hab kuas Nanpau nyob sau lub rooj sab. 13 Tes ob tug tuabneeg tsw zoo txawm lug sawv ab Nanpau taab meeg suavdawg has tas nwg tshev Vaajtswv hab tshev vaaj ntxwv. Tes puab ca le coj nwg tawm moog tsua nrau ntug moos mas xuas pob zeb muab nwg ntaus tuag. 14 Tes puab xaa xuv moog has tsua Yexanpee tas, Nanpau raug luas xuas pob zeb muab ntaus tuag lawm. 15 Thaus Yexanpee paub tas Nanpau tuag lawm, nwg txha has tsua Ahaj tas, Nanpau tuag lawm, nwgnuav koj ca le moog txeeb lub vaaj txwv maab kws Nanpau tsw kaam muag tsua koj hov lug ua koj tug. 16 Tes taamswm hov Ahaj txawm moog txeeb hlo lub vaaj txwv maab hov lug ua nwg tug. 17 Yawmsaub has tsua Eliya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug kws yog cov tuabneeg huv lub moos Thinpi tas, 18 koj ca le moog cuag vaaj ntxwv Ahaj kws kaav Xamali teb. Koj yuav moog ntswb nwg huv Nanpau lub vaaj txwv maab, nwg saamswm moog txeeb lub vaaj hov lug ua nwg tug. 19 Koj ca le moog has le nuav tsua nwg tas, Yawmsaub has tas koj tub muab tug tswv vaaj nuav tua pov tseg lawm, nwgnuav koj tseem yuav txeeb nwg lub vaaj nuav ua koj tug hab los. Eliya koj ca le has kuv tej lug tsua nwg tas dev yuav yaim nwg cov ntshaav tsua tuab lub chaw kws dev yaim Nanpau cov ntshaav lawm hab ntaag. 20 Thaus Ahaj pum Eliya Ahaj has tas kuv tug yeeb ncuab Eliya nwgnuav koj ntswb kuv lawm lauj. Eliya teb tas yog laub, koj tub muab koj lub cev lub sab lub ntsws huvsw muag moog ua txhum taab meeg tsua Yawmsaub saib ntsoov. 21 Mas Yawmsaub has le nuav tsua koj tas nwg yuav tso sub sw lug raug koj, hab yuav sau zog koj caaj ceg txhua tug quasyawg taag nrho moog du quas lug tsw has laug hluas huvsw. 22 Nwg yuav ua tsua koj caaj ceg ib yaam nkaus le nwg ua tsua vaaj ntxwv Yelaunpau-aa kws yog Nenpa tug tub hab ib yaam le ua tsua vaaj ntxwv Npa-acha kws yog Ahiya tug tub caaj ceg, tsua qhov koj tau ua tsua nwg npau tawg vem koj tau coj ib tsoom Yixayee ua txhum lawm. 23 Hab Yawmsaub has txug Yexanpee le nuav tas dev yuav dua Yexanpee cev nqaj noj huv lub moos Yixalee. 24 Dev yuav dua koj tej kwvtij kws tuag huv moos cev nqaj noj hab daav noj twm yuav lug thos koj tej tuabneeg kws tuag tsua nraag taj cev nqaj noj. 25 lb txwm yeej tsw tau muaj leejtwg yuav muab nwg lub cev hab lub sab lub ntsws muag ua txhum taab meeg tsua Yawmsaub saib ntsoov heev npaum le Ahaj kws qaug nwg quaspuj Yexanpee tej lug daag ntxag. 26 Ahaj ua tej kws vuab tsuab kawg le yog nwg pe txoov daab ib yaam le cov Amauli. Cov Amauli hov yog haiv tuabneeg kws Yawmsaub tub muab ntab tswv tawm huv lub tebchaws tsua thaus haiv Yixayee saamswm txeeb lub tebchaws lug nyob. 27 Thaus Ahaj nov tej lug kws Eliya has nuav, nwg txawm muab nwg tej rwg tsho dua pis rhe hle tseg es naav ntaub seev tsaaj. Nwg tsw kaam noj mov, nwg naj mo naav quas nreeg cev ntaub seev tsaaj hov pw tsaug zug, hab moog moog lug lug ua ntxhuv sab quas ntsuav. 28 Yawmsaub rov has tsua Eliya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, 29 koj pum tas Ahaj taab meeg txu nwg tug fwjchim tsua kuv pum heev npaum le caag los tsw pum. Vem nwg tau txu nwg tug fwjchim le nuav, mas tam kws nwg tseem ua neej nyob nuav kuv yuav tsw tso sub sw lug raug nwg, kuas kuv yuav tso lug raug nwg tej xeeb ntxwv tsua tam kws nwg tug tub tseem ua neej nyob.

1 Vaaj Ntxwv 22

Mikhaya qhuab ntuag Ahaj

1,2 Xilia tebchaws hab Yixayee tebchaws ib leeg tseg tsw ua rog tsua ib leeg tau ob xyoos, kuas dhau plhawv ob xyoos hov kws yog xyoo peb Yehauxafa kws ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws txawm tuaj tshaam Ahaj kws ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws. 3 Ahaj nug Ahaj tej tub teg tub taw tas, lub moos Lamau huv Kile-a tebchaws yeej yog peb lub moos ais ua caag peb yuav ca le nyob tuab ywv xwb tsw moog txeeb huv vaaj ntxwv Xilia txhais teg lug. 4 Hab Ahaj nug Yehauxafa tas, koj kaam nrug kuv moog txeeb lub moos Lamau los tsw kaam. Yehauxafa teb tas kuv kaam, koj moog thaus twg kuv yeej nrug koj moog. Kuv tej tub rog tsw has cov kws moog kwtaw hab cov kws caij neeg los puav leej zoo sab nrug koj moog hab. 5 Kuas thov ca peb xub pav zaaj nuav tsua Yawmsaub tsaiv saib nwg has le caag. 6 Tes Ahaj txha le hu ib tsoom xwbfwb kws cev Vaajtswv lug tuaj loos ua ke sablaaj. Puab cov hov kwvlaam muaj plaub puas leej. Nwg nug puab tas, yuav tswm nyog kuv moog ntaus lub moos Lamau los tsw tswm nyog moog ntaus. Puab teb tas koj ca le moog ntaus los maj, Yawmsaub yuav muab lub moos hov cob tsua koj teg. 7 Kuas Yehauxafa nug tas muaj dua lwm tug xwbfwb kws cev Vaajtswv lug kws yuav paab peb nug saib Yawmsaub has le caag los tsw muaj. 8 Ahaj teb Yehauxafa tas, muaj dua ib tug hab. Nwg npe hu ua Mikhaya, nwg yog Ila tug tub. Kuas kuv ntxub nwg, tsua qhov nwg ib txwm pheej tsw has tas kuv yuav tau qhov zoo, nwg tsuas pheej has tas kuv yuav tau qhov phem xwb. Kuas Yehauxafa has tas koj tsw xob has le kos. 9 Tes Ahaj txha le hu nwg ib tug tub teg tub taw lug cuag nwg. Ahaj has tsua nwg tas, koj ca le moog coj Mikhaya tuaj sai sai taamswm nuav. 10 Vaaj ntxwv Ahaj hab vaaj ntxwv Yehauxafa ob tug naav ob tug cev rwg tsho vaaj ntxwv hab nyob sau ob tug ob lub zwm txwv ntawm lub tshaav ntaus nplej kws nyob ntawm lub rooj loog Xamali saab nrau. Ib tsoom xwbfwb cev Vaajtswv lug puav leej tuaj nyob ua ke cev cev Vaajtswv lug ntawm ob tug xub ndag. 11 Cov xwbfwb hov muaj ib tug npe hu ua Xetekhiya, nwg yog Khena-ana tug tub. Nwg muab ib txug xuv hlau lug ua ib txwm kub mas nwg has tsua Ahaj tas, Yawmsaub has tas koj yuav swv txwm kub nuav tawm tsaam cov Xilia hab ntaus yeej puab taag nrho huvsw. 12 Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug puav leej has ib yaam nkaus has tas koj ca le moog tua lub moos Lamau, koj yuav kov yeej, Yawmsaub yuav muab lub moos hov cob tsua koj txhais teg lawm. 13 Thaus hov tug yawm kws moog coj Mikhaya tuaj has tsua Mikhaya tas, cov xwbfwb kws cev Vaajtswv lug suavdawg puav leej cev lug has tas vaaj ntxwv yuav kov yeej, mas koj ca le has ib yaam le puab has txha zoo. 14 Kuas Mikhaya teb tas muaj Yawmsaub nyob sau saib peb, kuv yuav has lawv le tej lug kws Yawmsaub kuas kuv has xwb, kuv tsw has lwm yaam le. 15 Thaus Mikhaya moog cuag vaaj ntxwv, vaaj ntxwv nug nwg tas Mikhaya, tswm nyog kuv hab vaaj ntxwv Yehauxafa moog ntaus lub moos Lamau los tsw tswm nyog moog. Mikhaya teb vaaj ntxwv tas, ca le moog tawm tsaam puab lauj. Meb yeej yuav kov yeej puab xwb xwb le. Yawmsaub yuav muab lub moos hov cob tsua koj txhais teg. 16 Kuas Ahaj has tas kuv yuav qha pes tsawg zag tsua koj tas thaus koj tuav Yawmsaub lub npe qha ib yaam daabtsw tsua kuv, tes koj yuav has tseeb xwb nua nej. 17 Mikhaya teb tas kuv pum ib tsoom tub rog Yixayee tawg tswv ua saab ua sua sau tej pov roob ib yaam le paab yaaj kws tsw muaj tug tswv yug. Hab Yawmsaub has tas cov tuabneeg nuav tsw muaj thawj coj, ca le tso puab nyag rov moog zoo tsua nyag vaaj nyag tsev. 18 Tes Ahaj txawm has tsua Yehauxafa tas, kuv tub qha tsua koj lawm los tsw yog, kuv has tas Mikhaya ib txwm tsw has tas kuv yuav tau qhov zoo tsua kuv hlo le, nwg tsuas has tej zaaj phem xwb. 19 Mikhaya has tas thov koj ca le noog Yawmsaub tej lug. Kuv pum Yawmsaub nyob sau nwg lub zwm txwv sau ntuj ceeb tsheej, hab pum nwg cov tubkhai sau ntuj sawv quas ntsug ntawm nwg saab phem hab saab xws. 20 Mas Yawmsaub nug tas leejtwg yuav ntxag Ahaj tawm moog tuag tsua huv lub moos Lamau. Cov tubkhai ntuj hov ib tug has le u ib tug has le nuav, 21 tes txawm muaj ib tug plig txaav lug nyob ze Yawmsaub xub ndag mas has tsua Yawmsaub tas, kuv yuav ntxag nwg. 22 Yawmsaub nug has tas koj yuav ntxag le caag. Tug plig hov teb tas kuv yuav moog ua tsua Ahaj tej xwbfwb kws cev koj lug kuas puab has daag Yawmsaub txha has tas koj ca le moog ntxag nwg, nwg yuav qaug tsua koj zaaj. 23 Mikhaya txawm xaus lug has tas, tub muaj le nuav lawm tag. Yawmsaub tub tso tug plig daag lug tsua huv cov xwbfwb kws cev Yawmsaub lug qhov ncauj kuas puab daag koj, tub yog Yawmsaub has ca tas koj yuav raug kev puam tsuaj ntaag. 24 Xetekhiya txawm sawv tseeg lug tuab tawg ncuav Mikhaya plhu hab nug tas thaus twg Yawmsaub tug Ntsuj Plig tso kuv tseg es moog nrug koj thaam nej. 25 Mikhaya teb tas thaus koj moog tswv nraim tsua chaav tsev huv plawv tes koj yuav paub tas thaus twg nwg ua le hov. 26 Vaaj ntxwv Ahaj txawm kuas nwg ib tug thawj rog nteg Mikhaya coj moog cob tsua Amoo kws yog tswv moos hab cob tsua vaaj ntxwv tug tub Yau-a. 27 Hab has tsua ob tug has tas, meb ca le muab Mikhaya kaw hlo tsua huv tsev loj faaj moog txug nub kws kuv rov qaab lug dawb lug huv. Meb tsuas muab mov qhuav qhuav hab dej tsua nwg noj nwg haus xwb. 28 Mikhaya txha has tsua vaaj ntxwv tas, yog koj tseem tau rov qaab lug dawb lug huv tes tej lug kws kuv cev tsua koj hov yeej tsw yog Yawmsaub kuas kuv has hlo le. Hab nwg rov has dua ib lus tas thov mej ib tsoom suavdawg khaws tej lug kws kuv has nuav ca mag.

Ahaj tuag

29 Ahaj kws ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws hab Yehauxafa kws ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws txawm txhwj tub rog moog ntaus lub moos Lamau huv Kile-a tebchaws. 30 Ahaj has tsua Yehauxafa tas, kuv yuav naav lwm yaam tsoog tsho moog tsua huv tshaav rog, kuas koj ca le naav vaaj ntxwv tej tsoog tsho los tau. Tes cov Yixayee tug vaaj ntxwv txawm naav lwm yaam tsoog tsho moog tsua huv tshaav rog tsw kheev leejtwg cim tau nwg. 31 Tug vaaj ntxwv kws kaav Xilia tebchaws tub has tsua peb caug ob leeg thawj rog kws caij tej tsheb ua rog tas, tsw xob tua leejtwg hlo le, tsuas yog tua vaaj ntxwv kws kaav Yixayee tebchaws tuab leeg xwb. 32 Yog le hov thaus puab moog saib pum vaaj ntxwv Yehauxafa puab txha xaav tas nwg yog cov Yixayee tug vaaj ntxwv ntaag lauj. Puab txha nplawm sws cov tsheb ua rog dha tsaus tsw tig moog ntaus, kuas Yehauxafa qw nrov nrov le, 33 tes cov tub rog kws tsaav tsheb txha pum tas tsw yog cov Yixayee tug vaaj ntxwv. Puab txha thim hlo rov qaab, tseg tsw lawv Yehauxafa lawm. 34 Kuas muaj ib tug tub rog Xilia laam nqug neev nti kwv yees tua moog na has ua cav ca le moog ntaub nkaus Ahaj. Raab xub hov ntsa nkaus tsua Ahaj lub tsho hlau kem nyuas kws sws cob mas rhais nkaus Ahaj lub cev. Ahaj txha has tsua tug tsaav tsheb tas, raug kuv lawm lauj. Koj ca le lem loo tsheb rov qaab es coj kuv tswv tawm huv tshaav rog nuav moog. 35 Nub hov thaus ob tog tub rog sws ntaus sws tua heev kawg nkaus vaaj ntxwv Ahaj tseem txheem sawv huv tsheb saib cov Xilia. Vaaj ntxwv cov ntshaav ndwg lug plooj nkaus huv lub tsheb, mas thaus nub taj quas lag nwg txawm tuag lawm. 36 Thaus nub yuav poob qho Yixayee cov thawj rog has nrov nrov tsua ib tsoom tub rog Yixayee tas, txhua leej txhua tug nyag ca le rov qaab moog nyag zej nyag zog nyag teb nyag chaw lauj. 37 Vaaj ntxwv Ahaj tuag lawm mas puab coj nwg moog log tsua huv lub nroog Xamal i. 38 Puab coj vaaj ntxwv lub tsheb moog ntxuav tej ntshaav nraag lub paag dej kws nyob huv lub nroog Xamali, mas dev tuaj yaim Ahaj cov ntshaav ntawm cov puj muag cev lub chaw daa dej hov. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws Yawmsaub has tseg lawm txhua txhua lu huvsw. 39 Lwm yaam num kws Ahaj ua hab qhov kws nwg xuas kaug ntxhw teeb kuas zoo nkauj tsua lub tsev hab tej moos kws nwg ua mas luas muab sau ca tsua huv tej ntawv kws sau Yixayee cov vaaj ntxwv txhua tug lub neej. kO Thaus Ahaj tuag lawm, Ahaj tug tub Ahaxaiya sawv ua vaaj ntxwv nyob nwg chaw.

2 Vaaj Ntxwv 1

2 Vaaj Ntxwv 2

Coj Eliya moog sau ntuj

1 Thaus Vaajtswv yuav tso khauv zeeg cua lug tog Eliya moog sau ntuj ceeb tsheej, Eliya hab Elixa taug kev tawm huv lub moos Kilakaa moog tsua lwm qhov. 2 Thaus ob tug taug kev moog Eliya has tsua Elixa tas, koj nyob tuab ywv ntawm nuav tog, kuv yuav moog lawm tom lub moos Npe-ee lawv le Yawmsaub has. Kuas Elixa teb tas kuv tuav Yawmsaub kws muaj txujsa nyob saib ntsoov ib nuav lub npe has tseeb tsua koj tas kuv yuav tsw ncaim koj moog hov twg le. Tes ob tug txha ua ke moog tom lub moos Npe-ee. 3 Thaus ob tug moog txug lawm cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob huv lub moos tuaj cuag Elixa mas has tsua nwg tas, nub nua Yawmsaub yuav coj koj tug xwbfwb ncaim koj moog, koj paub los tsw paub. Elixa teb tas ua tuab ywv tsw xob has, kuv tub paub lawm. 4 Eliya has tsua Elixa tas, koj nyob tuab ywv ntawm nuav tog, Yawmsaub yuav kuas kuv moog tom lub moos Yelikau. Kuas Elixa teb tas kuv tuav Yawmsaub kws muaj txujsa nyob saib ntsoov ib nuav lub npe has tseeb tsua koj tas kuv yuav tsw ncaim koj moog hov twg le. Tes ob tug txawm ua ke moog tom lub moos Yelikau. 5 Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob huv lub moos Yelikau tuaj cuag Elixa mas puab has tsua nwg tas, nub nua Yawmsaub yuav coj koj tug xwbfwb ncaim koj moog, koj paub los tsw paub. Elixa teb tas ua tuab ywv tsw xob has, kuv tub paub lawm. 6 Eliya has tsua Elixa tas, koj nyob tuab ywv ntawm nuav tog, Yawmsaub yuav kuas kuv moog lawm nraag tug dej Yalatee. Kuas Elixa teb ib yaam le qub tas, kuv tuav Yawmsaub kws muaj txujsa nyob saib ntsoov ib nuav lub npe has tseeb tsua koj tas kuv yuav tsw ncaim koj moog hov twg le. Tes ob tug txawm ua ke moog lawm. 7 Muaj tswb caug leej xwbfwb kws cev Vaajtswv lug lawv ob tug qaab moog txug nraag tug dej Yalatee. Ob tug moog nreg nraag ntug dej. Cov xwbfwb hov txawm moog sawv ib caag saib. 8 Eliya hle nwg lub tsho ntev muab dov zog ua ib caaj nplawm dej, tes dej txawm faib hlo tsua ob saab ua kev qhuav quas qhawv tsua Eliya ob tug hlaa tsua saab tim u. 9 Thaus ob tug moog txug saab tim lawm Eliya has tsua Elixa tas, tsheem kuv tsw tau raug coj moog, koj xaav tau daabtsw koj ca le thov. Elixa teb tas thov koj faib koj tug fwjchim tsua kuv, es ca kuv nyob koj chaw ua koj teg num moog. 10 Eliya teb tas koj thov tej kws ceb laaj kawg le. Txawm yog le caag los xwjpeem, yog koj pum ntsoov kuv raug ncaim ntawm koj tes koj yuav tau lawv le koj thov. Yog koj tsw pum tes koj yuav tsw tau ib yaam daabtsw hlo le. 11 Thaus ob tug tseem sws thaam tuj taws taug kev, ua cav muaj neeg fuab neeg cua hai ib lub tsheb suav tawg cig nplaim lab ploog dha lug phua plhawv huv ob tug moog, tes khauv zeeg cua txawm ntsawj hlo Eliya moog dua sau ntuj lawm. 12 Elixa saib dheev pum, nwg txha hu Eliya has tas, kuv txwv, kuv txwv, cov Yixayee tug cawmseej kws luj kawg nkaus, koj ncaim moog lawm. Elixa txawm tsw pum Eliya le 1 awm. Elixa ntxhuv sab heev nwg txawm muab nwg lub tsho ntev dua rhe ua ob saab. 13 Nwg moog khaws nkaus Eliya lub tsho kws poob lug hov, nwg le maav rov lug sawv ntawm ntug dej Yalatee. 14 Nwg muab Eliya lub tsho nplawm dej hab hu has tas Yawmsaub kws yog Eliya tug Vaajtswv koj nyob hov twg. Nwg rov muab lub tsho nplawm dej dua ib zag, tes dej faib hlo, Elixa txha hlaa dej rov lug. 15 Thaus tswb caug leej xwbfwb cev Vaajtswv lug kws tuaj peg lub moos Yelikau tuaj pum le hov puab txha has tas Elixa tau Eliya tug fwjchim lawm lauj. Puab suavdawg dha ncaaj nraim moog tog Elixa hab moog txhus caug ndua pe nwg, 16 hab has tas peb tswb caug leej kws nyob ntawm nuav puav leej yog cov kws khov khwb kho xwb. Thov ca peb moog nrhav koj tug xwbfwb. Tej zag Yawmsaub tug Ntsuj Plig coj nwg moog tsua sau tej hauv roob lossws tom tej kwj haa ib qho hov twg. Elixa teb tas mej tsw xob moog nrhav mag. 17 Kuas puab pheej thov thov heev, Elixa ua tsw tau le caag, nwg txha ca puab moog nrhav. Yog le hov tswb caug leej hov txha moog nrhav Eliya tau peb nub, kuas tsw pum le. 18 Puab rov lug cuag Elixa huv lub moos Yelikau, nwg tseem nyob huv tog puab. Elixa has tsua puab tas, kuv tub qha tsua mej tas tsw xob moog nrhav nua nev.

Elixa ua txujci phemfwj

19 Cov tuabneeg Yelikau muaj qee leej has tsua Elixa tas, koj kuj paub tas lub moos nuav ntxwm nyob kawg le, tsuas yog tej dej tsw huv xwb, pheej ua tsua tej quaspuj nchuav cev. 20 Elixa txha has tsua puab tas, mej moog muab ib lub taig phaaj tshab tshab ntim ntsev coj lug tsua kuv. Puab txawm ua le nwg has. 21 Elixa moog tom lub hauv dej txhawv mas nwg muab cov ntsev nchuav tsua huv lub qhov kws dej txhawv, nwg has tas Yawmsaub has tas kuv ua tsua lub qhov dej nuav huv lawm, txwj nuav moog leejtwg haus los yuav tsw muaj pluj muaj tuag hab tsw nchuav tub ki dua le lawm. 22 Txwj thaus hov lug txug naj nub nwgnuav dej txawm huv lawv le Elixa has tag. 23 Elixa txawm tawm huv lub moos Yelikau moog tom lub moos Npe-ee. Thaus nwg saamswm taug kev moog hov muaj ib cov nyuas tub hluas tawm huv ib lub moos tuaj qw thuaj qw thuaj Elixa tas, yawm laug do hau, tswv moog, kawgkag tswv moog. 24 Elixa tig hlo lug saib quas ntsoov tsua puab mas tuav Yawmsaub lub npe foom puab, tes txawm muaj ob tug maum dais tawm tom haav zoov lug muab plaub caug ob tug mivnyuas hov tum tuag taag huvsw lawm. 25 Elixa txawm moog tsua sau roob Khamee, dhau hov nwg rov lug tsua huv lub nroog Xamal i.

2 Vaaj Ntxwv 3

2 Vaaj Ntxwv 4

1Tug puj ntsuag cov roj 1 Muaj ib tug quaspuj yog cov xwbfwb kws cev Vaajtswv lug ib tug le quaspuj tuaj has tsua Elixa tas, kuv tug quasyawg tuag lawm. Koj kuj paub tas nwg ntshai Vaajtswv hab fwm Vaajtswv heev, kuas tug kws peb tshuav nqe tua j mas yuav coj kuv ob tug tub moog ua qhev es muab xaam tsua tej nuj nqe. 2 Elixa teb tug puj hov tas, koj xaav kuas kuv ua daabtsw, koj muaj daabtsw nyob huv koj tsev. Tug puj hov teb tas kuv tsw muaj daabtsw le, muaj tuab laam fwj roj txwv kav laaj xwb. 3 Elixa txawm has tas moog qev kwvtij zej zog tej hub ntau ntau le lug, 4 es moog tsua huv tsev muab qhov rooj kaw koj hab koj cov tub tsua huv tsev, es laub roj tsua huv cov hub huvsw, laub lub twg puv tes muab rhu tsua ib qho. 5 Tes tug puj hov txawm rov moog mas nwg hab nwg cov tub moog tsua huv tsev tes muab qhov rooj kaw. Cov mivnyuas cev hub tsua leej nam, tes leej nam laub cov roj txwv kav laaj hov tsua huv. 6 Thaus cov hub puv taag txhua lub lawm, tes leej nam has tas muab dua ib lub hub lug. Puab teb leej nam tas, tsw tshuav lawm. Tes roj txawm tu nrho tsw lug lawm. 7 Tes tug puj hov txawm moog has tsua Elixa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv le lug paub, mas Elixa teb tas rov moog muab cov roj muag es muab cov nyaj lug them mej tej nuj nqe, huas tej kws them nqe taag es tseem tshuav tes muab yuav tsua mej noj.

Elixa hab tug puj muaj txag

8 Muaj ib nub Elixa moog huv lub moos Chunee. Muaj ib tug quaspuj muaj txag nyob huv lub moos hov, tes nwg txawm hu Elixa moog noj mov, tes txwj thaus hov lug mas txhua zag kws Elixa moog huv lub moos hov nwg naj zag moog noj mov huv tug puj hov tsev. 9 Tug quaspuj hov has tsua nwg tug quasyawg tas, kuv paub tseeb tas tug yawm kws naj zag tuaj huv ib tsev nuav, nwg yog Vaajtswv ib tug tuabneeg zoo kawg nkaus le. 10 Mas ib ca le txuas ib nyuas chaav tsev tsua sau ruv tsev. Ib muab txaaj hab rooj hab tog hab teeb lug ca tsua huv chaav tsev hov, es thaus nwg tuaj saib ib nwg txha tau chaw su. 11 Muaj ib nub Elixa rov qaab tuaj huv lub moos Chunee, nwg txawm moog su huv chaav tsev hov lawv le nwg ib txwm tuaj su. 12 Nwg kuas Kehaxi kws yog nwg tug tub qhe moog hu tug puj kws yog tswv tsev hov lug cuag nwg. Thaus tug puj hov lug txug, 13 Elixa kuas tug tub qhe nug tug puj hov tas, ib pheej tuaj ua nraa tsua koj heev, mas koj xaav kuas kuv paab koj daabtsw. Ntshai tej zag koj xaav kuas kuv paab koj moog thov vaaj ntxwv paab koj ib yaam daabtsw, lossws moog cev lug tsua tug thawj rog ka j. Tug puj hov teb tas kuv nrug kwvtij neej tsaa nyob ntawm nuav, kuv kuj laam muaj noj muaj haus txaus lawm hab. 14 Elixa nug Kehaxi tas, yog le hov koj xaav kuas kuv paab nwg daabtsw. Kehaxi teb tas qhov tseem ceeb nwg tsw muaj ib tug tub ki hab nwg tug quasyawg tub laug heev lawm. 15 Elixa txha kuas tug tub qhe moog hu tug puj hov rov lug cuag Elixa dua. Nwg lug sawv ntawm qhov rooj. 16 Elixa has tsua nwg tas, lwm xyoo lub caij nuav koj yuav tau puag ib tug mivtub. Kuas nwg teb Elixa tas, ab yawm laug koj yog Vaajtswv tug tuabneeg, thov koj tsw xob daag kuv le kos. 17 Tes dhau hov tug puj hov txawm xeeb mivnyuas. Thaus txug lub swmhawm kws Elixa teem ca lawm, nwg txawm yug ib tug mivtub lawv le Elixa has. 18 Tau ob peb xyoos tom qaab thaus lub caij sau qoob, muaj ib taagkig tug mivtub moog nrhav nwg txwv nraag laj. Thaus hov nwg txwv moog saib cov tub qhe hlais nplej nraag laj. 19 Thaus nwg nyob nraag nwg hu hu nwg txwv has tas, txwv, mob mob kuv taubhau, mob mob kuv taubhau. Leej txwv txha kuas ib tug tub qhe puag tug mivtub hov coj moog tsua nwg nam peg tsev. 20 Thaus puag tug mivnyuas moog txug tsev lawm, leej nam muab tug mivtub puag tsua huv xub ndag moog txug taavsu tug mivtub txawm tu sav. 21 Leej nam txha puag tug tub moog tso tsua sau Elixa lub txaaj pw. Nwg tawm lug nwg muab rooj txaag kaw ca. 22 Nwg hu nwg quasyawg has tas, koj kuas ib tug tub qhe caab ib tug luj txwv lug tsua kuv, kuv yuav caij moog cuag Elixa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug, hab yuav maaj rov qaab lug tsev. 23 Nwg tug quasyawg txawm has tas ua caag nub nua koj yuav moog, nub nua tsw yog nub hii xab hab tsw yog nub su. Kuas nwg teb tas ca kuv moog kuv. 24 Nwg txawm kuas tug tub qhe muab eeb pem kawgkag tsua sau luj txwv nraus qaum tsua nwg caij mas has tsua tug tub qhe tas, koj ca le caab luj txwv dha dha le tsw xob su hov twg le. Yog thaus twg kuv kuas su le maav su. 25 Nwg txawm moog peg lub roob Khamee kws Elixa nyob. Thaus Elixa pum tug puj hov tseem tuaj txug tim u, Elixa has tsua Kehaxi kws yog nwg tug tub qhe tas, koj saib tim saib tug puj kws nyob huv Chunee tuaj sub. 26 Koj kawgkag moog tog nwg hab nug saib nwg tsev tuabneeg noj qaab nyob zoo los tsw zoo. Thaus Kehaxi nug nwg, nwg teb tas peb noj qaab nyob zoo os. 27 Kuas thaus nwg lug cuag Elixa, nwg txawm txhus caug ndua qhau cev hlo moog qawm quas lag Elixa ob txhais kwtaw. Kehaxi txha txaav zog lug yuav muab nwg nqug tawm moog, kuas Elixa has tas tso nwg tsw xob nqug nwg. Koj tsw pum los, nwg tsw zoo sab le, kuas Yawmsaub tsw xub qha zaaj nuav tsua kuv paub ua ntej. 28 Tug quaspuj hov has tsua Elixa tas, kuv tub tsw tau tuaj taij koj paab thov Vaajtswv pub kuv muaj tub. Thaus hov kuv tub has tsua koj tas koj tsw xob daag kuv nua ne. 29 Elixa has tsua Kehaxi tas, koj ca le coj tug paas nreg nuav dha dha moog, koj moog ntswb leejtwg los koj tsw xob hu nwg, yog leejtwg hu koj los koj tsw xob teb. Koj coj kuv tug paas nreg nuav moog tso tsua sau tug mivtub hov. 30 Kuas tug puj hov has tsua Elixa tas, kuv thov tsaa teg twv Yawmsaub kws muaj txujsa nyob hab qha tseeb tsua koj tas, kuv yuav tsw ncaim koj moog hov twg le. Tes Elixa hab tug puj hov txha ua ke lawv Kehaxi qaab moog. 31 Kehaxi ua ntej moog mas nwg muab tug paas nreg coj moog tso tsua sau tug mivtub, kuas tsw nov nroo lossws xeev rov lug hlo le. Kehaxi txha rov lug has tsua Elixa tas, tug mivtub tseem tsw tau xeev rov lug. 32 Thaus Elixa moog txug huv tsev, nwg pum tug mivtub tuag xyaab leeg tsua sau txaaj. 33 Nwg txha kaw nkaus rooj txaag hab thov Yawmsaub paab. 34 Nwg qhau cev pw tsuam tug mivtub, qhov ncauj npuab qhov ncauj , qhov muag npuab qhov muag hab muab teg npuab teg. Thaus nwg qhau cev tsuam tug mivtub hov tug mivtub lub cev txawm rov suv tuaj. 35 Elixa sawv ncig moog ncig lug huv lub txaaj, tsua rov qaab moog qhau cev tsuam tug mivtub dua ib zag. Zag ob nuav tug mivtub txawm txhub xyaa suab tes qheb muag. 36 Elixa txha hu kuas Kehaxi moog hu tug mivtub hov nam lug. Thaus leej nam lug txug, Elixa has tsua leej nam tas, lug coj koj tug mivtub moog. 37 Leej nam txawm moog txhus caug ndua tsua ntawm Elixa kwtaw ua lub plhu ti nkaus huv peg teb, es coj tug mivtub tawm moog.

Elixa ua txujci tsua cov kws cev Vaajtswv lug pum

38 Elixa rov lug txug ntawm Kilakaa. Thaus hov thoob tebchaws raug kev tshaib plaab, mas thaus Elixa saamswm qha cov kws cev Vaajtswv lug tes Elixa txawm has tsua nwg tug tub qhe tas, muab lub lauj kaub luj txawb tsua huv qhov cub ua zaub tsua cov kws cev Vaajtswv lug noj. 39 Cov kws cev Vaajtswv lug hov ib tug txawm moog de txum lom tom teb lug rau, mas pum ib cov maab taub qus tes txawm de tau ib tsuag taub ab qus coj lug, tes muab tsuav hau xyaw tsua huv lauj kaub zaub, tub tsw paub sov yog txwv daabtsw. 40 Puab muab ntaus lug tsua suavdawg noj. Thaus kws puab noj cov zaub hov puab txawm qw tas au xwbfwb muaj tshuaj lom nyob huv lub lauj kaub nuav. Tes puab suavdawg txawm tsw noj. 41 Mas Elixa has tas muab cov moov nplej lug. Nwg txawm muab cov moov hov rau tsua huv lauj kaub, nwg kuas ntaus lug tsua suavdawg noj, tes cov zaub hov txawm huv hab tsw muaj taug tshuaj lom lawm. 42 Lug tsua yaav tom qaab muaj ib tug yawm tuaj huv lub zog Npa-aa-ehalicha tuaj, nwg coj neeg nkaum lub ncuav qeb kws yog nwg muab thawj phaum qoob ua hab coj cov teg qeb tshab tuaj tsua Elixa. Mas Elixa has kuas nwg tug qhev muab tsua cov kws cev Vaajtswv le lug noj, 43 kuas tug tub qhe hov teb tas npaum nyuas nuav xwb sub nyim txaus ib puas leej hov noj. Elixa rov has dua tas ca le muab tsua cov tuabneeg hov noj, Yawmsaub tub has tas puab suavdawg noj tsau tseem tshuav hab. 44 Tes nwg txha muab cov mov hov rau tsua puab suavdawg noj. Puab suavdawg noj tsau tseem tshuav lawv le Yawmsaub has tag.

2 Vaaj Ntxwv 5

Khu Na-amaa tug mob ruas

1 Na-amaa kws yog cov Xilia tug thawj rog, nwg yog vaaj ntxwv Xilia tug thawj rog kws vaaj ntxwv thaj hab tseem ceeb hab muaj meej heev vem yog Yawmsaub paab kuas nwg pheej ntaus rog yeej. Nwg yog tug thawj rog kws txawj sws tua hab sab tawv heev, kuas nwg tsua mob ruas. 2 Muaj ib zag thaus cov Xilia moog tua cov Yixayee, puab nteg tau cov Yixayee ib tug ntxhais coj lug ua Na-amaa tug quaspuj qhev. 3 Muaj ib nub tug nkauj qhev hov has tsua Na-amaa tug quaspuj tas, kuv xaav kuas Na-amaa moog cuag tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob nraag Xamali tebchaws, tug xwbfwb hov txawj khu tau tej tuabneeg mob ruas zoo. A Thaus Na-amaa nov le hov nwg txawm moog qha vaaj ntxwv lawv le tug nkauj qhev hov has. 5 Vaaj ntxwv has tsua Na-amaa tas, koj ca le moog cuag vaaj ntxwv Yixayee hab muab tsaab ntawv nuav cev tsua nwg. Na-amaa txha thauj yim txheeb yim pua laag nyaj hab thauj ib txheeb yim pua neeg nkaum laag kub hab tej tsoog zoo zoo kaum cev moog. 6 Nwg coj tsaab ntawv moog tsua vaaj ntxwv Yixayee. Tsaab ntawv hov vaaj ntxwv Xilia sau has tas, tug nuav yog Na-amaa kws yog kuv tug thawj rog. Kuv xaav kuas koj paab khu nwg tej ruas. 7 Thaus vaaj ntxwv Yixayee nyeem tsaab ntawv hov taag nwg txawm muab nwg lub tsho dua rhe hab has tas kuv tsuas yuav yog Vaajtswv kws muaj fwjchim ua tau kuas tuabneeg tuag hab tuabneeg caj los caag, es vaaj ntxwv Xilia yuav kuas kuv khu tej ruas nuav. Nwg xaav tuaj nrhav plaub tsua kuv xwb. 8 Thaus Elixa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug nov tej xwm nuav, nwg txha tso tuabneeg moog has tsua vaaj ntxwv tas, ua caag koj yuav ntxhuv sab le kos. Thov koj xaa tug quasyawg hov lug cuag kuv, kuv yuav qha tsua nwg paub tas nyob huv Yixayee tebchaws nuav yeej muaj tug xwbfwb kws cev Vaajtswv lug. 9 Yog le hov Na-amaa puab hab puab tej tsheb neeg ua rog txha lug nreg ntawm Elixa qhov rooj. 10 Elixa khaiv nwg ib tug tub qhe tawm tuaj has tsua Na-amaa tas, koj ca le moog daa xyaa zag dej sws law lag huv tug dej Yalatee tes koj tej mob yuav zoo du quas lug. 11 Kuas Na-amaa npau tawg mas txawm tig hlo rov qaab hab ywg ywg tas kuv xaav tas ntshai nwg yuav tawm tuaj cuag kuv, hab yoj teg tsua sau kuv tej mob es thov Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv khu kuv nua na has, ua caag nwg yuav ua le hov. 12 Tug dej Anpana hab tug dej Fapa kws nyob peg lub nroog Tamexe tseem huv dua tej dej huv Yixayee tebchaws nuav. Kuv moog daa tej dej peg kuj zoo hab los kaj. 13 Kuas nwg cov tub qhe lug has tsua nwg tas, txawm yog tug xwbfwb kws cev Vaajtswv lug kuas koj ua tej yaam kws ceb ceb laaj los koj yuav zoo sab ua lawv le nwg has, kuas nwgnuav nwg tsuas kuas koj moog daa dej xwb koj tej mob txha le zoo, ua caag koj tseem tsw kaam ua lawv le nwg has. 14 Yog le hov Na-amaa txha nqeg moog daa dej xyaa zag huv tug dej Yalatee lawv le Elixa has. Tes Na-amaa cev nqaj txawm zoo du quas lug mog quas nyoos ib yaam le mivnyuas tej nqaj. 15 Na-amaa puab rov lug cuag Elixa mas has tas nwgnuav kuv paub tseeb tas tsw muaj ib tug tim tswv kws muaj fwjchim nyob hov twg le, tsuas muaj cov Yixayee tug Vaajtswv xwb. Nwgnuav thov koj ca le txais nkaus tej hov txhua chaw kws kuv coj tuaj nuav mag. 16 Kuas Elixa teb tas muaj Yawmsaub tug muaj txujsa kws kuv naj nub hawm nyob sau ntuj saib ntsoov peb, kuv thov tsaa teg twv nwg tas kuv yuav tsw yuav koj ib yaam daabtsw hlo le. Na-amaa cheem kawg kev le, kuas Elixa tsw kaam yuav le. 17 Na-amaa txha has tas yog koj tsw kaam yuav kuv ib yaam daabtsw le tes thov ca kuv khawb mej cov aav nuav kuas txaus ob tug luav thauj moog tsev, mas txwj nuav moog kuv yuav tsw muab tej hov txhua chaw lossws tsaj txhu hlawv xyeem tsua ib tug tim tswv twg le, tsuas yog yuav muab xyeem tsua Yawmsaub tuab leeg xwb. 18 Kuv ca sab has tas thaus vaaj ntxwv coj kuv nrug vaaj ntxwv moog pe cov Xilia tug txoov daab Limoo mas Yawmsaub yuav zaam txem tsua kuv, tsua qhov kuv yuav tsum nrug nwg pe. Kuas nyab Yawmsaub yuav zaam txem tsua kuv kaj. 19 Elixa teb tas koj ca le moog zoo mag. Tes Na-amaa txawm sawv kev lawm. Na-amaa nyav taug kev lawm ib nyuas chim xwb, 20 Kehaxi kws yog Elixa tug tub qhe txawm xaav zoj tas ab, kuv tug tswv tsw kaam yuav ib yaam daabtsw kws Na-amaa coj tuaj pub tsua nwg le. Nwg ca le tso tug nam tuabneeg Xilia hov rov lawm dawb dawb le xwb, tswm nyog nwg yuav tsum yuav tej nuav. Tam tseeb muaj Yawmsaub kws muaj txujsa pum, kuv yuav dha dha lawv qaab moog kuas Na-amaa muab ib ob yaam tsua kuv. 21 Tes Kehaxi txha dha moog lawv Na-amaa. Thaus Na-amaa pum Kehaxi dha dha lawv qaab, nwg txawm nqeg sau tsheb ua rog lug, mas nug Kehaxi tas, koj tuaj lawv peb ua daabtsw. 22 Kehaxi teb tas tsw muaj lug daabtsw, tsuas yog kuv tug tswv kuas kuv tuaj has tsua koj paub tas nyav muaj ob tug xwbfwb kws cev Vaajtswv lug tuaj peg tej roob huv Efa-i tebchaws tuaj txug. Kuv tug tswv xaav kuas koj muab yim pua yim caum plaub laag nyaj hab ob ce rwg tsho zoo zoo tsua ob tug nua. 23 Na-amaa teb tas kuv yuav muab ib txheeb xyaa pua rau caum yim laag nyaj tsua koj coj moog tsua nwg. Na-amaa muab nyaj ntim kawgkag tau ob naab hab ob ce rwg tsho tsua nwg ob tug tub qhe kwv hlo ua Kehaxi ntej moog. 24 Thaus puab lug txug sau lub pov roob kws Elixa nyob, Kehaxi txawm muab ob naab nyaj coj moog tso tsua huv tsev, tes nwg txawm kuas Na-amaa ob tug tub qhe rov moog. 25 Thaus Kehaxi moog huv tsev, Elixa nug nwg has tas, Kehaxi, puam taab koj moog daabtsw lug. Kehaxi teb tas tsw tau moog daabtsw mab. 26 Kuas Elixa has tsua nwg tas, thaus tug quasyawg hov nqeg sau tsheb ua rog lug tsua ntawm koj kuv lub sab nrug koj nyob tom. Lub swmhawm nuav tsw tswm nyog koj yuav moog yuav luas nyaj luas txaj, luas rwg luas tsho, luas tej vaaj txwv maab txwv kav laaj hab tej yaaj tej tshws tej nyuj lossws luas tej tub maab tub qhe hlo le. 27 Nwgnuav Na-amaa tej ruas yuav lug lu koj hab koj tej xeeb ntxwv moog ib txhws. Kehaxi txawm tawm ntawm Elixa moog, mas nwg mob ruas thoob plhawv ib ce dawb quas paug le paaj fuab.

2 Vaaj Ntxwv 6

Taus ntaab sau nplaim dej

1 Cov xwbfwb cev Vaajtswv lug kws Elixa saib, puab ywg ywg tsua Elixa tas, peb lub chaw nyob nuav nqaim heev, 2 mas thov koj ca peb moog txav tej ntoo nraag ntug dej Yalatee lug ua dua ib lub chaw nyob. Elixa teb tas kuv kheev hab, mej ca le moog. 3 Puab cov hov muaj ib tug coj coj kuas Elixa nrug puab moog. Elixa txha pum zoo nrug puab moog. 4 Thaus puab moog txug nraag tug dej Yalatee lawm, puab suavdawg nqeg teg nroog ua num. 5 Muaj ib tug saamswm ntuv ntoo, ua cav raab taus txawm hle hlo poob tsua huv haav dej lawm. Nwg txha hu Elixa has tas, xwbfwb, taus hle poob tsua huv haav dej lawm, kuv yuav ua le caag lauj, raab taus hov yog kuv qev puab le tuaj xwb. 6 Elixa txha nug nwg tas, raab taus hov poob ncaaj tsua hov twg lawm. Nwg txha taw teg qha lub chaw kws raab taus poob tsua Elixa. Elixa txav ib yaav nyuas ntoo pov tsua huv lub chaw hov tes raab taus txawm ntaab plawg tuaj. 7 Elixa has tsua tug quasyawg hov tas, moog muab lug maj. Tug hov txha le ncaav teg moog muab raab taus lug.

Xilia paab tub rog swb

8 Thaus vaaj ntxwv Xilia yuav moog ntaus cov Yixayee nwg nrug nwg cov thawj tub rog sablaaj tuav tswvyim, hab xaiv ib thaaj chaw tsua cov tub1 rog moog tsuam chaw nyob. 9 Kuas Elixa tub khaiv tuabneeg xaa xuv moog qha tsua vaaj ntxwv Yixayee kuas ceev faaj tsw xob tuaj moog ze ntu kev hov, tsua qhov cov Xilia tub tuaj zuv kev tog tua vaaj ntxwv lawm. 10 Mas vaaj ntxwv Yixayee txha le qha tsua ib tsoom tub rog kuas suavdawg ceev faaj. Mas Elixa hab cov Yixayee suavdawg tub ua le nuav ob peb zag tom qaab hab. 11 Vaaj ntxwv Xilia txha ntxhuv sab tsua tej nuav heev, nwg txha hu nwg tej thawj rog tuaj nug has tas, mej ca le qha tsua kuv saib, mej cov nuav leejtwg tuaj vaaj ntxwv Yixayee tog. 12 Cov thawj rog hov muaj ib tug txha teb tas vaaj ntxwv, peb cov nuav yeej tsw muaj leejtwg yuav tuaj vaaj ntxwv Yixayee tog. Tej nuav tub yog vem Elixa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug nwg qha koj tej lug huvsw tsua vaaj ntxwv Yixayee paub. Txawm yog tej lug kws koj has tuab ywv huv txaaj xwb los nwg qha taag nrho huvsw. 13 Vaaj ntxwv Xilia txha has tas mej ca le nrhav saib nwg nyob hov twg, kuv yuav tso tuabneeg moog nteg nwg caab lug. Thaus vaaj ntxwv nov tas Elixa nyob nraag lub moos Ntauthaa, 14 nwg txha le txhwj kag tub rog pem neeg hab tsheb neeg ua rog caij raag quas ntwg moog. Thaus ib taag mo puab moog txug nraag, puab vej nkaus lub moos. 15 Taagkig kaaj ntug Elixa tug tub qhe sawv ntxuv lug mas nwg tawm moog ncig nrau zoov, nwg pum Xilia tej tub rog hab tej neeg hab tej tsheb neeg ua rog nyob vej nkaus 1ub moos hov. Nwg txha dha loo lug cuag Elixa mas hu tas yawm hlub, zag nuav peb tsw dim le lauj, luas tub tuaj puav peb kev taag lawm lauj, peb yuav ua le caag txha zoo. 16 Elixa teb tas tsw xob ntshai, peb tog muaj coob dua puab tog. 17 Elixa thov Yawmsaub has tas, Yawmsaub, thov koj qheb kuv tug tub qhe nuav lub qhov muag kuas nwg pum kev. Yawmsaub teb Elixa tej lug thov. Nwg ua tsua tug tub qhe pum tej neeg fuab neeg cua hab tej tsheb neeg nplaim tawg ua rog nyob puv toj roob hauv peg puag ncig Elixa. 18 Thaus cov Xilia saamswm tuaj ntaus lub moos hov, Elixa thov Yawmsaub tas, Yawmsaub, thov koj ua kuas cov tuabneeg hov dig muag taag. Yawmsaub ua lawv le Elixa tej lug thov. 19 Elixa moog tsua ntawm puab mas has tsua puab tas, mej tuaj yuam kev lawm, lub moos nuav tsw yog lub kws mej tuaj nrhav. Mej ca le lawv kuv qaab, kuv yuav coj mej moog nrhav tug quasyawg kws mej tuaj nrhav hov. Elixa txawm coj puab moog huv lub nroog Xamal i. 20 Thaus puab moog txug huv lub nroog Xamali lawm, Elixa thov Yawmsaub has tas, Yawmsaub, thov koj qheb puab qhov muag kuas puab pum kev. Yawmsaub qheb puab qhov muag kuas puab rov pum kev le qub. Puab pum na cav yog puab nyob huv plawv nroog Xamali lawm. 21 Thaus vaaj ntxwv Yixayee pum puab, nwg has tsua Elixa tas, xwbfwb, ca kuv muab puab tua pov tseg los kaj. 22 Elixa teb tas koj tsw xob muab puab tua, txawm yog tej tub rog kws koj moog nteg tau lug los koj yeej tsw muab tua pov tseg. Koj ca le muab mov muab dej tsua puab noj puab haus ais tso puab rov moog cuag puab tug num mag. 23 Tes vaaj ntxwv txha paam ib pluag mov tsua puab noj. Thaus puab noj haus taag lawm, vaaj ntxwv txawm xaa puab rov moog. Tes cov Xilia txawm tsw tuaj txeeb cov Yixayee nrwm teb le lawm.

Cov Xilia vej zuv lub nroog Xamali

24 Nyob lug tsua tom qaab nuav cov Xilia tug vaaj ntxwv Npee-hanta txhwj nwg cov tub rog huvsw tuaj vej hab zuv lub nroog Xamal i. 25 Mas cov tuabneeg kws nyob huv lub nroog Xamali txha raug kev tshaib plaab heev, mas ib lub taubhau luj txwv puab muag yim caum txaj thes, hab ib ntaa lib dog puab muag tswb thes. 26 Thaus cov Yixayee tug vaaj ntxwv taug sau lub ntsaa loog moog, mas muaj ib tug quaspuj quaj hu vaaj ntxwv tas, kuv tug vaaj ntxwv thov paab lauj. 27 Vaaj ntxwv teb tas yog Yawmsaub tsw paab koj tes kuv yuav muab hov twg lug paab. Kuv nim muaj mog hab kua txwv maab xwv los. 28 Koj raug kev ceb laaj daabtsw. Tug puj hov teb tas tau ob peb nub lug lawm tug puj nuav has tsua kuv tas, nub nua muab koj tug mivnyuas tsua ib noj, es pigkig tsua muab kuv tug tsua ib noj. 29 Tes kuv txawm muab kuv tug hau tsua ib noj. Tes taagkig tom qaab kuv has tas muab nwg tug tub tsua ib noj, kuas nwg tub muab nwg tug mivnyuas zais lawm. 30 Mas thaus vaaj ntxwv nov le hov vaaj ntxwv tsw zoo sab, vaaj ntxwv txawm muab vaaj ntxwv lub tsho dua rhe. Mas cov pejxeem kws nyob ze ntawm pum vaaj ntxwv txheej rwg tsho kws naav tuaj saab huv yog ntaub seev tsaaj. 31 Mas vaaj ntxwv has tas nub nua Elixa lub taubhau tseem tsw raug muab txav pov tseg, mas thov Vaajtswv muab kuv tua kuas tuag. 32 Tes vaaj ntxwv txawm tso ib tug tub rog moog nteg Elixa. Thaus hov Elixa nrug ib cov kev txwj quas laug nyob huv nwg tsev. Thaus tug tub rog tsw tau tuaj txug ntawm Elixa, tes Elixa txawm has tsua cov kev txwj quas laug tas, tug nam tuabneeg noj nyoog hov khaiv tuabneeg tuaj tua kuv lawm. Thaus nwg tuaj txug, mej muab qhov rooj kaw tsw xob kheev nwg lug tsev, vem vaaj ntxwv tseem lawv nwg qaab tuaj. 33 Thaus Elixa tseem saamswm has le hov, tes tug kws vaaj ntxwv khaiv tuaj txawm tuaj txug, mas has tas vaaj ntxwv has tas tej kev txom nyem nuav yog Yawmsaub tso lug, kuv tseem yuav tog Yawmsaub ua tug daabtsw.

2 Vaaj Ntxwv 7

1 Elixa has tas thov noog Yawmsaub le lug. Yawmsaub has tas pigkig kwvlaam lub swmhawm nuav mas huv nroog Xamali puab muag cov moov mog zoo zoo xyaa lib ib thes, huas kaum plaub lib qeb puab muag ib thes xwb. 2 Tug thawj rog kws zuv quas nreeg vaaj ntxwv teb Elixa tas, txawm yog Yawmsaub qheb qhov rais sau ntuj los tsw leej ua tau le. Elixa has tas koj lub qhov muag yuav pum ntaag, kuas koj yuav tsw tau noj.

Xilia cov tub rog tswv rov qaab

3 Muaj plaub tug yawm mob ruas nyob saab rooj loog nrau. Puab sws thaam tas peb yuav nyob ntawm nuav moog txug tuag le ua daabtsw. 4 Yog peb moog tsua huv moos los huv moos kuj tshaib plaab, tes peb kuj yuav tuag tsua huv hab xwb, yog peb nyob ntawm nuav peb kuj tuag hab xwb, tes ca peb moog tsua huv cov Xilia lub chaw tsuam, es yog puab tseg peb sav los peb kuj dim, yog puab tua los peb kuj tsuas yog tuag hab xwb. 5 Tes puab txawm sawv pis tseeg moog thaus tsaus ntuj quas zuag tsua huv cov Xilia lub chaw tsuam. Thaus puab moog txug ua cav tsw muaj ib tug tuabneeg nyob huv le, 6 vem yog Yawmsaub tub ua tsua Xilia cov tub rog nov suab tsheb ua rog hab suab neeg dha nrov yaam nkaus le ib paab nam tub rog coob coob le suab dha tuaj, tes puab txawm xaav tas cov Yixayee tug vaaj ntxwv moog ndav cov Hithai tej vaaj ntxwv hab cov lyi tej vaaj ntxwv tuaj ntaus puab. 7 Tes puab txawm sawv tswv thaus tsaus ntuj quas zuag, tso puab tej tsev ntaub hab neeg hab luj txwv tseg tsua hov es tswv kuas dim txujsa xwb. 8 Thaus cov mob ruas hov tuaj txug, tes puab nkaag moog tsua huv ib lub tsev ntaub mas noj hab haus tej kws pum muaj nyob huv, hab muab tej nyaj kub hab rwg tsho coj moog zais ca. Puab tsua rov lug nkaag dua ib lub tsev ntaub es rws tej mov noj hab rwg tsho moog zais ca. 9 Tes puab txawm sws thaam tas peb ua tsw yog lawm. Peb muaj xuv zoo, tsw tswm nyog muab npog ca. Yog peb nyob tuab ywv tog txug pigkig kaaj ntug le maav qha tes peb yuav raug txem, ca peb moog has tsua vaaj ntxwv cov tub teg tub taw paub. 10 Puab txha moog tsua sau lub nroog Xamal i mas hu cov kws zuv rooj loog hab has tsua puab tas, peb lug huv cov Xilia lub chaw tsuam lug, tsw pum muaj ib tug tuabneeg nyob huv hab tsw nov ib lub suab hov twg hlo le, tsuas yog pum tej neeg hab tej luj txwv khi quas nreeg ca xwb, hab tej tsev ntaub tej hov txhua chaw tseem nyob zoo quas log le qub. 11 Tes cov kws zuv rooj loog txawm qw moog tes puab txawm has moog txug huv vaaj ntxwv tsev. 12 Tes vaaj ntxwv txha sawv tsaus ntuj quas nti lug has tsua cov tub teg tub taw tas, kuv has tsua mej paub tas cov Xilia npaaj le caag tua peb, puab suavdawg paub tas peb tshaib, puab txha moog tswv nraim tom tej haav nroj, es xaav tas peb tawm huv moos moog nrhav mov noj tes yuav nteg kag peb, es txeem lug txeeb hlo peb lub moos ntaag. 13 Kuas muaj ib tug tub teg tub taw has tas cov tuabneeg huv moos nuav yeejlos yuav tuag yaam le cov kws tuag taag lawm mas thov tso tuabneeg muab cov neeg kws tseem tshuav hov tswb tug es moog saib muaj le caag tag. 14 Tes puab txha muab ob lub tsheb neeg ua rog hab neeg lug, mas vaaj ntxwv has kuas moog saib Xilia cov tub rog muaj le caag tag los tsw muaj. 15 Puab suavdawg txha lawv moog txug ncua tug nam dej Yalatee, mas tsuas pum tej rwg tsho hab tej pes twj swv kws thaus cov tub rog Xilia tswv es muab pov tseg taug txujkev hov. Mas cov kws tshuaj xuv hov rov lug has tsua vaaj ntxwv. 16 Tes cov pejxeem txha pluav moog muab tej hov txhua chaw huv Xilia lub chaw nyob lug mas cov moov mog zoo zoo xyaa lib puab muag ib thes, kaum plaub lib qeb muag ib thes lawv le Yawmsaub cov lug. 17 Mas vaaj ntxwv tsaa tug thawj rog kws zuv vaaj ntxwv moog zuv rooj loog, tes cov pejxeem txawm muab nwg phoom qaug tsua ntawm rooj loog hab muab nwg tsuj moog tsuj lug tes nwg txawm tuag lawv le nub kws vaaj ntxwv tuaj nrhav Elixa es Elixa has tseg lawm. 18 Nub hov Elixa tub has tsua vaaj ntxwv tas, pigkig kwvlaam lub swmhawm nuav xyaa lib moov mog zoo zoo muag ib thes, kaum plaub lib qeb muag ib thes huv lub nroog Xamali. 19 Mas tug thawj tub rog kws zuv vaaj ntxwv tau teb Elixa tas, txawm yog Yawmsaub qheb qhov rais sau ntuj los muaj tsw taug tej nuav le. Mas Elixa teb tas koj lub qhov muag yuav pum, kuas koj yuav tsw tau noj. 20 Tes kuj tshwm xwm le hov tsua nwg, vem yog cov pejxeem muab nwg tsuj ntawm rooj loog tes nwg txawm tuag 1awm.

2 Vaaj Ntxwv 8

2 Vaaj Ntxwv 9

Yehu raug muab tsaa ua vaaj ntxwv

1 Elixa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tau hu cov hluas kws ua xwbfwb cev Vaajtswv le lug ib tug lug, mas has tsua tug hov tas, ca le fwbxwm es coj lub laam fwj roj txwv kav laaj nuav moog tsua ntawm lub moos Lamau huv Kile-a tebchaws. 2 Thaus kws koj moog txug mas ca le saib nrhav Yehauxafa tug tub Yehu. Yehauxafa txwv yog Neexi. Ca le moog tsua ntawm Yehu es coj nwg tawm huv nwg cov kwvtij moog tsua huv chaav tsev kws tsw muaj tuabneeg nyob, 3 es muab cov roj huv lub laam fwj laub ts.ua sau nwg taubhau, es has tas Yawmsaub has le nuav tas, kuv tsaa koj ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee. Has taag tes koj ca le tswv hlo moog. h Tes tug hluas kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug txawm moog tsua ntawm lub moos Lamau. 5 Thaus nwg moog txug ua cav cov thawj rog saamswm sablaaj ua ke. Tes nwg txawm has tas yawm hlub kuv muaj kev ceev tuaj nrhav koj. Tes Yehu has tas, tuaj nrhav leejtwg huv peb cov. Tes nwg teb tas tuaj nrhav koj ntaag. 6 Tes Yehu txawm sawv tseeg moog tsua huv tsev, tes tug hluas hov txawm laub roj tsua sau Yehu taubhau hab has tas Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, kuv tsaa koj ca ua vaaj ntxwv kaav kuv cov pejxeem Yixayee, 7 mas koj ca le tua Ahaj tug tub kws yog koj tug tswv kws ua vaaj ntxwv sub kuv txha le tau ua pauj Yexanpee kws tua cov xwbfwb cev kuv le lug hab kuv cov tub qhe. 8 Ahaj caaj ceg yuav puam tsuaj huvsw, yog kuv yuav muab txhua tug txwv neej huv nwg caaj ceg tug laug tug hluas ua kuas tu noob nrho huvsw moog. 9 Kuv yuav ua kuas Ahaj caaj ceg zoo yaam nkaus le ua tsua cov Yixayee tug vaaj ntxwv Yelaunpau-aa hab yaam nkaus le vaaj ntxwv Npa-acha caaj ceg. 10 Mas dev yuav noj Yexanpee ntawm lub moos Yixalee, yuav tsw muaj leejtwg log puj vaaj. Has taag tes tug hluas hov ca le tswv hlo moog 1 awm. 11 Thaus Yehu tawm rov lug tsua ntawm cov thawj rog puab suavdawg has tsua nwg tas, muaj xwm daabtsw los tsw muaj. Ua caag tug nam tuabneeg vwm hov yuav tuaj nrhav koj. Yehu has tsua puab suavdawg tas, mej suavdawg kuj paub tas nwg has le caag lawm. 12 Puab suavdawg has tas peb yeej tsw paub le tag, thov has tsua peb. Mas nwg has tas tug yawm hov has le nuav tsua kuv tas, Yawmsaub has tas nwg tsaa kuv ua vaaj ntxwv kaav cov Yixayee. 13 Tes suavdawg txawm hle tsho lug pua tsua ntawm tug hauv ntaiv tsua Yehu sawv sau, tes puab suavdawg txawm tshuab raaj kub twg hab qw nrov nrov tas Yehu ua vaaj ntxwv lawm.

Yehu tua Yaulaa

14 Ua le nuav tes Yehauxafa tug tub Yehu txawm ntaus tswvyim faav xeeb tsua vaaj ntxwv Yaulaa. Thaus hov vaaj ntxwv Yaulaa hab cov Yixayee suavdawg tseem moog ntaus cov Xilia tug vaaj ntxwv Haxa-ee ze ntawm lub moos Lamau, 15 kuas vaaj ntxwv Yaulaa tsua rov moog khu mob huv lub moos Yixalee lawm, vem yog nwg raug mob tsua thaus puab ua rog. Yehu txawm has tsua cov thawj rog tas, yog mej poog kuv tag tag mas mej tsw xob kheev leejtwg nyag kev tawm huv lub moos Lamau nuav moog taug xaiv tsua huv lub moos Yixalee kuas puab ceev faaj. 16 Tes Yehu txawm caij tsheb ua rog moog tsua ntawm lub moos Yixalee, vem yog vaaj ntxwv Yaulaa tseem pw khu mob huv lub moos Yixalee hov, hab cov Yutai tug vaaj ntxwv Ahaxaiya kuj tuaj saib Yaulaa tsua huv lub moos Yixalee. 17 Tug tub rog kws zuv nyaav nyob sau lub tsev zuv khuav huv moos Yixalee saib pum Yehu cov tuabneeg tuaj tes txawm has tas kuv pum ib paab tuabneeg caij neeg tuaj. Tes Yaulaa has tas khaiv cov tub rog caij neeg ib tug moog nug saib yog puab tuaj ua zoo los tsw yog. 18 Tes ib tug tub rog txha caij neeg moog cuag puab mas has tas vaaj ntxwv xaav paub tas yog mej tuaj ua zoo los tsw yog. Yehu txawm teb tas peb tuaj zoo tsw zoo los tsw txug koj cig tsug, ca le tig hlo lawv peb qaab moog. Tes tug kws zuv nyaav txawm has tsua suavdawg tas tug kws tshuaj xuv moog txug puab lawm, kuas nwg tsw rov lug. 19 Tes vaaj ntxwv txawm khaiv dua ib tug tub rog caij neeg moog. Tug hov moog txug ntawm puab mas kuj has tas vaaj ntxwv xaav paub tas yog mej tuaj ua zoo los tsw yog. Yehu teb tas peb tuaj zoo tsw zoo los tsw txug koj cig tsug, ca le tig hlo lawv peb qaab moog. 20 Tug tub rog kws zuv nyaav kuj rov has tas nwg moog txug lawm, kuas nwg tsw rov lug, hab tug kws tsaav tsheb neeg ua rog los kuj tsaav dha sai yaam nkaus le Neexi tug xeeb ntxwv Yehu tsaav ntaag. 21 Vaaj ntxwv Yaulaa has tas ca le npaaj kuv lub tsheb neeg ua rog tog. Tes puab kuj npaaj vaaj ntxwv lub tsheb tog, tes cov Yixayee tug vaaj ntxwv Yaulaa hab cov Yutai tug vaaj ntxwv Ahaxaiya txha tawm moog, ob tug vaaj ntxwv nyag caij nyag le tsheb ua rog tawm moog ntswb Yehu tsua ntawm thaaj teb kws thau yog Nanpau le. 22 Thaus Yaulaa pum Yehu tes txawm has tas Yehu koj coj kev thaaj yeeb tuaj los tsw yog. Yehu teb tas tej khawv koob yeeg swv hab tej kev pe daab pe txoov daab kws koj nam Yexanpee coj lug tseem muaj puv nkaus peb lub tebchaws mas txhooj kum coj tau kev thaaj yeeb tuaj. 23 Tes Yaulaa txawm nqug neeg tig hlo tswv rov qaab hab qw tsua Ahaxaiya tas, puab ua ib lub sab faav xeeb lawm. 24 Tes Yehu swv nam tuam zug nqug neev nti tua moog raug Yaulaa nraus qaum, tes raab xub txeem plawg ntsa nkaus vaaj ntxwv lub plawv, tes vaaj ntxwv txawm qaug ntawg tuag ndo tsua huv vaaj ntxwv lub tsheb ua rog. 25 Yehu has tsua Yehu tug thawj rog Npikha kws nrug nraim Yehu tas, ca le muab Yaulaa lub cev tuag nqaa nrum tsua huv thaaj teb kws thau u yog Nanpau le. Nyab koj kuj ncu tau thau ib caij neeg ua ib txwg lawv vaaj ntxwv Yaulaa txwv Ahaj moog, Yawmsaub has Ahaj qhov txhum le nuav tas, 26 naag kuv pum koj tua Nanpau hab nwg cov tub, mas kuv cog lug tsua koj tas kuv yuav muab koj rau txem tsua huv tuab daim teb nuav. Mas Yehu txha has tsua tug tub rog kws nrug nraim nwg tas, ca le muab Yaulaa lub cev nrum tsua huv thaaj teb kws thau yog Nanpau le, txha muaj lawv le thau Yawmsaub cog lug ca.

Yexanpee txujkev tuag

30 Thaus Yehu tuaj txug huv lub moos Yixalee mas Yexanpee kuj paub tej xwm txheej lawm, tes nwg txawm muab tshuaj foo nwg lub tsaag muag hab tu nwg lub taubhau zoo zoo le es tuaj ntawm nwg qhov rais xauj moog. 31 Thaus kws Yehu saamswm nkaag lug huv Yaulaa lub rooj loog, tes Yexanpee hu qw tas Xeeli koj tua koj tug tswv, koj tuaj daabtsw ntawm nuav. 32 Yehu txawm tsaa muag saib Yexanpee hab qw tas leejtwg tuaj kuv tog. Tes cov num tswv kws ua num huv Yexanpee tsev muaj ob peb tug txawm xauj ntawm qhov rais tuaj tsua Yehu, 33 tes Yehu has tsua puab cov num hov tas, muab Yexanpee nrum sau qhov rais lug. Tes puab txawm muab Yexanpee nrum sau qhov rais lug tsua huv peg teb. Tes Yexanpee poob lug ntsawm huv peg teb ua ntshaav txaws txua lu phaab ntsaa hab lu cov neeg, tes Yehu tsaav hlo tsheb neeg lug tsuj lug 1uab Yexanpee. 34 Tes Yehu txawm nkaag plawg moog noj mov huv vaaj ntxwv Yaulaa tsev. Thaus noj mov taag nwg has tas ca le kwv nam puj hov moog log, vem nwg tub yog ib tug vaaj ntxwv le ntxhais hab. 35 Thaus cov tuabneeg kws yuav coj moog log moog saib na cav tshuav lub txhaa taubhau hab tshuav plaub txhais txhaa xwb teg xwb taw xwb. 36 Thaus puab moog qha tsua Yehu tes Yehu teb tas qhov nuav tub yog lawv le kws Yawmsaub has ca tas yuav muaj ntaag. Yawmsaub tub has tsua Eliya kuas Eliya qha tas, dev yuav noj Yexanpee lub cev huv lub moos Yixalee. 37 Yexanpee lub cev yuav zoo yaam nkaus le tej quav tsaj txhu kws nyob phis phas las tsua hov u hov nuav, tsw muaj leejtwg yuav has tas nuav yog Yexanpee.

2 Vaaj Ntxwv 10

2 Vaaj Ntxwv 11

2 Vaaj Ntxwv 12

2 Vaaj Ntxwv 13

Elixa tuag

14 Thaus Elixa mob heev heev yuav tuag, Yehau-a kws ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws tuaj tshaam Elixa. Nwg tuaj quaj quaj has tas txwv, txwv, koj yog cov Yixayee tug cawmseej kws luj kawg nkaus. 15 Elixa has tsua vaaj ntxwv tas, koj ca le moog coj ib raab neev nti hab ib co xub tuaj. Vaaj ntxwv txawm moog coj tuaj. 16 Elixa kuas nwg muab xub nruab tsua es nqug yuav tua. Nwg txawm ua lawv le hov. Elixa muab Elixa txhais teg tso tsua sau Yehau-a txhais teg. 17 Elixa kuas vaaj ntxwv Yehau-a qheb lub qhov rais kws ncaaj tsua peg Xilia tebchaws hab kuas Yehau-a tua neev nti tsua peg. Thaus vaaj ntxwv Yehau-a saamswm tua raab neev nti hov Elixa has tas koj yog Yawmsaub raab xub kws tua yeej Xilia tebchaws, koj yuav moog tawm tsaam yeej cov Xilia peg lub moos Afej. 18 Elixa kuas vaaj ntxwv muab dua lwm raab xub coj lug nplawm tsua huv aav. Vaaj ntxwv muab cov xub nplawm peb nplawg tsua huv peg teb tes nwg txawm ca le. 19 Elixa npau tawg mas txha has tsua vaaj ntxwv tas, tswm nyog koj muab nplawm tswb rau nplawg tsua huv peg teb, koj txha le kov yeej hlo cov Xilia. Kuas koj tsuas nplawm peb zag xwb, tes koj yuav moog tawm tsaam yeej cov Xilia peb zag xwb. 20 Elixa tuag lawm mas luas muab nwg log. Lub swmhawm hov cov Mau-a pheej naj xyoo tuaj tua Yixayee tebchaws. 21 Muaj ib zag muaj ib paab tuabneeg saamswm kwv tuag moog log. Thaus puab moog pum dheev cov Mau-a tuaj puab txawm muab nam tuag nrum nroog tsua huv lub qhov kws log Elixa, tes puab nyag taug nyag dha tswv lawm. Thaus nam tuag moog tsoo Elixa cov pob txhaa tes nam tuag txawm caj rov lug mas sawv tseeg lug nreg quas nreeg.

2 Vaaj Ntxwv 14

2 Vaaj Ntxwv 15

2 Vaaj Ntxwv 16

2 Vaaj Ntxwv 17

Vaaj ntxwv Haucheya kaav Yixayee tebchaws

1 Thaus Aha ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws tau kaum ob xyoos lawm, Ela tug tub Haucheya sawv ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws, nwg kaav huv lub nroog Xamali tau cuaj xyoos. 2 Nwg ua txhum tsua Yawmsaub, kuas tsua ua txhum tsw npaum le tej vaaj ntxwv kws xub sawv kaav Yixayee tebchaws dua nwg. 3 Fuabtais Cheemanexaw kws kaav Axilia tebchaws tuaj ntaus Haucheya. Haucheya txha zwm tsua Cheemanexaw, mas Haucheya yuav tsum naj xyoo them se tsua Cheemanexaw. 4 Kuas tau tsw ntev tom qaab Haucheya khaiv tuabneeg moog thov Xau kws ua vaaj ntxwv kaav lyi teb paab nwg. Haucheya tsw kaam them se tsua fuabtais Axilia lawm. Thaus Cheemanexaw paub le nuav nwg txawm nteg Haucheya moog kaw tsua huv tsev loj faaj.

Lub nroog Xamal i puam tsuaj taag

5 Tes fuabtais Cheemanexaw tuaj ntaus Yixayee tebchaws hab tuaj vej lub nroog Xamal i tau ob xyoos ntau. 6 Haucheya ua vaaj ntxwv tau yim xyoo ntau tsua xyoo hov, tes fuabtais Axilia txawm txeeb tau lub nroog Xamali hab nteg cov Yixayee coj moog ua qhev peg Axilia tebchaws. Nwg kuas cov Yixayee kws nwg nteg hov ib txha moog nyob huv lub moos Ha la, ib txha moog nyob ze ntawm tug dej Hanpau huv Kauxaa tebchaws, hab kuas ib txha moog nyob huv cov Mintia tej moos. 7 Lub nroog Xamal i puam tsuaj tub yog vem cov Yixayee ua txhum tsua Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv kws coj puab tawm nraag lyi teb lug, hab dim ntawm tug vaaj ntxwv kws kaav lyi teb txhais teg. Qhov kws cov Yixayee ua txhum yog puab pe daab pe txoov daab, 8 hab ua lawv le cov tuabneeg kws Yawmsaub tub muab ntab tswv tawm ntawm puab moog lawm tej kevcai, hab coj lawv le tej kevcai kws cov Yixayee tej vaaj ntxwv rhawv lug tsua suavdawg coj. 9 Cov Yixayee ua tej kws Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv yeej tsw nyam. Puab ua chaw teev daab hab teev txoov daab txhua nrho tsua huv puab tej moos, tsw has tej moos luj moos miv hab zej zog huvsw. 10 Puab txhus neej teev daab hab puab puab tug puj txoov daab Achela tsua sau tej roob sab hab huv qaab tej ntoo ntxhuv txhua tug huvsw. 11 Puab moog hlawv tshuaj tsw-qaab tsua sau tej thaaj lawv le tej tuabneeg kws Yawmsaub tub muab ntab tswv ntawm puab moog lawm pheej ua. Puab ua ib puas tsaav yaam kev phem txha ua tsua Yawmsaub chim. 12 Puab tsw ua lawv le Yawmsaub tej lug kws qha tas tsw xob pe daab pe txoov daab. 13 Yaav taag lug lawm Yawmsaub khaiv cov tub xaa xuv hab cov xwbfwb cev Vaajtswv lug moog ntuag cov Yixayee hab cov Yutai kuas puab ca le tso plhuav tej kev phem tseg hab lug coj nwg tej lug lawv le tej kevcai kws nwg tub muab tsua puab puj koob yawm koob lawm. Tej kevcai hov yog tej kws nwg kuas cov xwbfwb kws cev nwg lug qha tsua puab. 14 Kuas puab tsw noog, puab tawv ncauj ib yaam le puab puj koob yawm koob kws yeej tsw tso sab tsua Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv tej lug. 15 Puab tsw ua lawv le Yawmsaub tej lug qha, hab tsw quav ntsej Yawmsaub tej lug cog tseg kws nwg cog tsua puab puj koob yawm koob, hab tej lug kws Yawmsaub qhuab ntuag puab hov hlo le. Puab moog pe daab pe tej txoov daab kws tsw paub qaabhau daabtsw le, tes puab txha tsw paub qaabhau daabtsw le lawm, puab moog ua lawv le tej tuabneeg kws nyob ib ncig puab hov tej yaam ntxwv kws Yawmsaub tub txwv tsw kheev puab ua. 16 Puab ua txhum Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv tej kevcai huvsw, puab moog muab kub lug nchuav ua ob tug txoov daab txwv nyuj tsua puab pe, hab puab puab ib tug puj txoov daab Achela, puab pe cov nub qub hab teev tug daab Npa-aa. 17 Puab muab puab tej tub tej ntxhais tua txw daab txw qhua, puab moog saib swj saib yaig saib caij saib nyoog hab txhob txwm qe muag nti moog ua phem ua qas, mas Yawmsaub txha chim tsua puab. 18 Tub yog vem le nuav Yawmsaub txha le chim tsua cov Yixayee hab muab puab ntab tswv tawm ntawm nwg moog. Nwg tsuas tseg cov Yutai lub tebchaws nyob xwb. 19 Txawm yog cov Yutai los puab tsw noog Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv lug ib yaam nkaus le hab. Puab ua lawv le tej kevcai kws cov Yixayee tub xyum ua lug lawm. 20 Yawmsaub txha le tso cov Yixayee huvsw pov tseg, nwg rau txem tsua puab hab muab puab cob tsua huv tej yeeb ncuab kws ua nruj ua tswv txhais teg. Thaus kawg Yawmsaub txha le ntab puab tswv tawm ntawm Yawmsaub moog lawm. 21 Thaus Yawmsaub muab cov Yixayee cais tawm ntawm cov Yutai moog lawm, tes cov Yixayee txawm tsaa Nenpa tug tub Yelaunpau-aa ua vaaj ntxwv kaav puab. Yelaunpau-aa yum cov Yixayee tso Yawmsaub tseg, hab nwg coj puab ua phem ua qas kawg nkaus le. 22 Puab txawm ua txhum ib yaam nkaus le Yelaunpau-aa hab pheej naj nub ua txhum le hov moog. 23 Txug thaus kawg Yawmsaub txha le ntab puab tswv tawm ntawm Yawmsaub moog lawv le tej lug kws nwg kuas cov xwbfwb cev lug kws yog nwg cov tub qhe qha tseg. Tes cov Yixayee txha raug luas coj puab moog ua qhev peg Axilia tebchaws. Naj nub nwgnuav puab tseem nyob peg.

Cov Axilia tuaj nyob huv Yixayee tebchaws

24 Fuabtais Axilia moog coj tej tuabneeg kws nyob huv tej moos tim Papiloo tebchaws hab Khu hab Iva hab Hama hab Xefava-i tuaj nyob cov Yixayee chaw tsua huv cov Yixayee tej zej tej zog tej moos huv Xamali tebchaws. 25 Thaus puab nyav tuaj nyob puab tsw pe Yawmsaub, Yawmsaub txha le tso tsuv ntxhuav lug tum puab tuag ib txha. 26 Fuabtais Axilia nov xuv tas tej tuabneeg kws nwg coj moog nyob huv Xamali tej moos tsw paub tug tim tswv kws kaav lub tebchaws hov tej kevcai, tug tim tswv hov txha tso tsuv ntxhuav lug tum puab. 27 Fuabtais Axilia txha le has tas kuas ca le xaa cov pov thawj kws peb nteg tau lug ib tug moog nrug puab nyob qha lub tebchaws hov tug tim tswv tej kevcai tsua puab. 28 Yog le hov cov pov thawj kws cov Axilia nteg tau huv Xamali tebchaws lug muaj ib tug txha tau rov moog nyob huv lub moos Npe-ee es qha Yawmsaub tej kevcai tsua puab kuas puab paub pe Yawmsaub. 29 Kuas cov tuabneeg kws moog nyob huv Xamali tebchaws puab tseem pheej puab txoov daab pe lawv le puab ib txwm ua, hab puab muab puab tej txoov daab coj moog tso tsua tej chaw teev daab kws cov Yixayee ua ca. Puab ua le nuav tsua txhua lub moos kws puab moog nyob. 30 Cov Papiloo puab tug txoov daab Xukhau-npenau, cov Khu puab tug txoov daab Neka, cov Hama puab tug txoov daab Achima, 31 cov Iva puab tug txoov daab Niha hab tug txoov daab Tatav, huas cov Xefava-i muab puab tej mivnyuas tua txw nam txoov daab Alamele hab nam txoov daab Anamele. 32 Kuas puab cov nuav kuj pe Yawmsaub hab. Puab tsaa puab tej tua,bneeg ua pov thawj tuaj nyob huv tej tsev teev txoov daab xyeem puab suavdawg tej hov txhua chaw tsua daab. 33 Puab pe Yawmsaub hab teev puab tej daab qhuas lawv le tej tebchaws kws puab ib txwm nyob lug lawm pheej teev hab. 34 Naj nub nwgnuav puab tseem coj puab txuj qub kevcai. Puab tsw pe Yawmsaub hab tsw ua lawv le Yawmsaub tej kevcai lossws tej lug kws Yamwsaub has tsua Yakhauj tej xeeb ntxwv. Yakhauj yog tug kws Yawmsaub muab tis npe hu ua Yixayee. 35 Yawmsaub cog lug ruaj ruaj tsua puab tas mej tsw xob teev tsw xob pe lossws tua tsaj txhu xyeem tsua txoov daab hlo le. 36 Mej yuav tsum noog kuv kws yog Yawmsaub lug, tsua qhov yog kuv tug zug hab tug fwjchim luj kawg nkaus coj mej tawm nraag lyi teb lug. Mej yuav tsum pe kuv hab muab hov txhua chaw xyeem tsua kuv. 37 Mej yuav tsum ua lawv le kuv tej kevcai hab tej lug kws kuv sau tseg ca tsua mej. Mej tsw xob pe daab pe txoov daab. 38 Mej yuav tsum ncu ntsoov tej lug kws kuv cog tseg tsua mej. 39 Kuv yog mej tug Vaajtswv Yawmsaub, mej yuav tsum noog kuv lug kuv txha cawm mej dim huv yeeb ncuab txhais teg. kO Kuas cov tuabneeg kws tuaj nyob tshab hov tsw noog hab tseem pheej ua lawv le tej qub kevcai xwb. 41 Mas cov tuabneeg hov txha le pe Yawmsaub hab teev puab tej daab tej txoov daab ua ke. Naj nub nwgnuav puab tej xeeb ntxwv tseem pheej ua lawv le puab puj yawg txwv txoob ib txwm ua.

2 Vaaj Ntxwv 18

Vaaj ntxwv Hexekhiya kaav Yutai tebchaws

1 Thaus Ela tug tub Haucheya ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws tau ob xyoos ntau mas Aha tug tub Hexekhiya sawv ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws. 2 Thaus nwg sawv ua vaaj ntxwv nwg noob nyoog muaj neeg nkaum tswb xyoos, nwg kaav huv lub nroog Yeluxalee tau neeg nkaum cuaj xyoos. Nwg nam yog Xakhaliya tug ntxhais kws npe hu ua Anpiya. 3 Hexekhiya ua ib puas tsaav yaam lawv le Yawmsaub lub sab nyam ib yaam le nwg yawm koob vaaj ntxwv Tavi ua. 4 Nwg rhuav tej chaw teev daab hab tsoo tej neej zeb hab nam puj txoov daab Achela. Nwg tsoo nam naab tooj kws thau u Mauxe nchuav, tug naab tooj hov npe hu ua Nehuthaa, cov Yixayee pheej hlawv tshuaj tsw-qaab teev nam naab tooj hov lug txug thaus hov le. 5 Hexekhiya tso sab tsua Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv heev. Tej vaaj ntxwv kws xub sawv ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws dua nwg lossws tej kws sawv kaav tom qaab nwg, tsw muaj ib tug yuav tso sab tsua Yawmsaub heev npaum le nwg. 6 Nwg muab sab npuab Yawmsaub, nwg noog Yawmsaub lug hab coj lawv nraim le tej lug kws Yawmsaub kuas Mauxe sau ca, 7 mas Yawmsaub txha le nrug nraim nwg nyob, hab ib puas tsaav yaam kws nwg ua puav leej ua tau tav huvsw. Nwg faav xeeb tsua fuabtais Axilia nwg tsw kaam fwm fuabtais le. 8 Nwg tua cov Falixatee txhua nrho hov txhua hov chaw, tsw has tej zog luj zog miv, tej moos luj moos miv hab lub moos Kaxa hab thoob plhawv ib ncig lub moos hov huvsw. 9 Thaus Hexekhiya ua vaaj ntxwv kaav tau peb xyoos ntau, hab Haucheya ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws tau rau xyoo ntau, mas fuabtais Cheemanexaw kws kaav Axilia tebchaws sau nthwv tuaj tsua huv Yixayee tebchaws, tuaj vej nkaus tua lub nroog Xamali. 10 Nwg tuaj vej yuav tau peb xyoos nwg txeeb tau hlo lub nroog hov. Xyoo hov Xexekhiya ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws tau tswb xyoos ntau, huas Haucheya ua vaaj ntxwv kaav Yixayee tebchaws tau yim xyoo ntau. 11 Fuabtais Axilia nteg cov pejxeem Yixayee moog ua qhev peg Axilia tebchaws. Nwg kuas puab cov hov ib txha moog nyob huv lub moos Hal a, ib txha moog nyob ze tug dej Hanpau kws nyob huv Kauxaa tebchaws, hab ib txha moog nyob huv cov Mintia tej moos. 12 Lub nroog Xamal i puam tsuaj, tsua qhov cov Yixayee tsw noog Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv lug. Puab txhob txwm tawv tsw ua lawv le tej lug cog tseg kws Yawmsaub tug tub qhe Mauxe qha tsua puab. Puab tsw noog hab tsw ua lawv le tej lug hov.

Cov Axilia tuaj hem lub nroog Yeluxalee

13 Thaus Hexekhiya ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws tau kaum peb xyoos ntau, Xeenakhawlib kws yog fuabtais kaav Axilia tebchaws tuaj ntaus cov Yutai tej moos kws muaj ntsaa loog, mas txeeb tau taag nrho tej moos hov. 14 Hexekhiya txha xaa ib tsaab xuv moog tsua Xeenakhawlib kws nyob nraag lub moos Lakhi tas, kuv ua txhum lawm lauj, thov koj ca le hu tub rog rov qaab, kuv yuav leeg ua ib puas tsaav yaam lawv le koj xaav kuas kuv ua. Fuabtais txha nplua Hexekhiya ib vaam kiluv nyaj hab ib txheeb kiluv kub. 15 Yog le hov mas vaaj ntxwv Hexekhiya txha le rhu taag nrho tej nyaj kws nyob huv Vaajtswv lub tuam tsev hab huv vaaj ntxwv lub txhaab nyaj cob tsua Axilia tug fuabtais. 16 Hexekhiya moog tev tej kub kws nwg luam tsua lub tuam tsev tej qhov rooj hab tej neej tsev huvsw coj moog cob tsua Xeenakhawlib. 17 Axilia tug fuabtais txhwj peb tug thawj rog coj tub rog coob coob tawm huv lub moos Lakhi moog ntaus Hexekhiya huv lub nroog Yeluxalee. Thaus puab moog txug, puab moog tsuam chaw nyob huv txujkev ntawm lub chaw ntus ntaub kws npuas tug kwj deg kws ndwg peg Lub Paag Dej Peg lug. 18 Puab khaiv tuabneeg moog hu vaaj ntxwv Hexekhiya tuaj. Vaaj ntxwv peb tug num luj tawm tuaj cuag puab. Peb tug num hov ib tug yog Hikhiya tug tub Eliyakhee kws saib vaaj ntxwv lub tsev, ib tug yog Chena kws ua tug sau ntawv, hab ib tug yog Axas tug tub Yau-av kws sau tej xwm txheej kws muaj thoob tebchaws huvsw ca tsua huv ntawv. 19 Axilia cov thawj tub rog muaj ib tug has tsua peb tug num hov tas, fuabtais xaav paub tseeb tas mej tug vaaj ntxwv Hexekhiya pheej tso sab tsua leejtwg. 20 Mej xaav tas xuas ncauj has xwb tes yuav kov yeej cuag le xuas ntaaj rag nua los, mej vaam leejtwg tuaj paab mej es mej yuav faav xeeb tsua peb. 21 Nwg paub tas mej tso sab tsua cov lyi tug zug. Mej tsw paub los, cov lyi zoo le tug tauj ab xwb tsw txaus tso sab tsua. Yog leejtwg laam moog khaws tug tauj ab hov lug nreg tes yeej yuav luv chob nwg teg xwb xwb le. Vaaj ntxwv lyi yeej zoo le hov ntaag. 22 Axilia tug thawj tub rog hov has dua tas tej zag mej yuav has tsua kuv tas mej tso sab tsua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv, kuas vaaj ntxwv Hexekhiya tub yog tug kws rhuav Yawmsaub tej chaw tseem ceeb hab tej thaaj xyeem hov txhua chaw huvsw ntaag. Hexekhiya tub yog tug kws has tsua cov Yutai hab cov Yeluxalee kuas moog pe Yawmsaub ntawm lub thaaj huv lub nroog Yeluxalee ne. 23 Kuv thov tuav kuv tug fuabtais lub npe has tsua mej tas yog mej nrhav tau tuabneeg lug caij tes kuv yuav muab ob txheeb tug neeg tsua mej caij. 24 Mej tub kov tsw yeej Axilia tej nyuas thawj tub rog miv miv es mej tseem yuav kuas cov lyi coj tsheb ua rog hab tub rog caij neeg tuaj paab nua los. 25 Ntshai mej xaav has tas kuv tuaj ntaus hab rhuav mej lub tebchaws nuav Yawmsaub tsw paab kuv nua pauj, tub yog Yawmsaub has kuas kuv tuaj ntaus hab rhuav mej lub tebchaws ntaag. 26 Tes Eliyakhee hab Chena hab Yau-av has tsua tug thawj tub rog hov tas, thov koj has lug AIaa peb yeej paub lug AIaa hab. Koj tsw xob has lug Heplais, tsua qhov tej pejxeem kws nyob sau ntsaa loog puav leej saamswm noog tej lug kws koj has. 27 Kuas tug thawj rog teb tas mej xaav tas kuv tug fuabtais khaiv kuv tuaj has tej lug nuav tsua mej tug vaaj ntxwv hab tsua mej paub xwb nua los. Kuv xaav has kuas tej pejxeem kws nyob sau tej ntsaa loog nov hab paub, tsua qhov puab yuav noj puab quav hab haus puab zwg ib yaam le mej hab ntaag. 28 Tug thawj rog hov txawm sawv tseeg qw ua lug Heplais nrov nrov tas suavdawg ca le noog fuabtais Axilia tej lug. 29 Nwg has tas mej tsw xob qaug Hexekhiya quav, nwg yuav paab tsw tau mej dim hlo le. 30 Tsw xob kaam ca Hexekhiya coj mej moog vaam khom Yawmsaub, tsw xob xaav tas Yawmsaub yuav cawm mej dim, hab yuav tsw pub lub moos nuav poob tsua Axilia tug fuabtais txhais teg. 3' Tsw xob noog Hexekhiya lug. Axilia tug fuabtais kuas mej ca le tawm tuaj zwm nwg, mej txha le tau noj mej tej vaaj txwv maab txwv cua hab nyag txha tau haus nyag lub qhov dej, 32 moog txug nub kws fuabtais yuav coj mej moog nyob lub tebchaws kws zoo ib yaam le mej lub tebchaws nuav. Lub tebchaws hov muaj qoob loos, muaj txwv maab ua kua txwv maab xwv, muaj txwv kav laaj, muaj roj txwv kav laaj hab muaj zwb ntaab zwb mu. Yog mej ua lawv le nwg has mej yuav tau ua neej nyob tsw tuag. Thov mej tsw xob noog Hexekhiya tej nam lug kws nwg ntxag mej has tas Yawmsaub yuav cawm kuas mej dim. 33 Mej swm xaav saib muaj ib haiv tuabneeg twg kws tej tim tswv cawm tau puab lub tebchaws dim ntawm Axilia tug fuabtais tug fwjchim los tsw muaj. 34 Cov Hama, cov Apa, cov Xefava-i, cov Hena hab cov Iva tej tim tswv cawm tau puab hov twg. Tub tsw pum muaj ib tug twg paab tau lub nroog Xamali dim le. 35 Mej ca le qha tsua kuv saib tej tebchaws hov tej tim tswv cawm tau puab lub tebchaws dim huv Axilia tug fuabtais txhais teg los tsw tau. Vem le caag mej yuav xaav has tas Yawmsaub paab tau lub nroog Yeluxalee dim kev puam tsuaj nua. 36 Tej pejxeem nyob ntsag quas tu tsw teb ib lus le, yog vaaj ntxwv Hexekhiya kuas suavdawg tsw xob teb hlo le. 37 Eliyakhee hab Chena hab Yau-av ntxhuv sab heev, puab nyag txawm dua rhe nyag lub tsho, hab ua ke moog pav tej kws Axilia tug thawj rog hov has, tsua vaaj ntxwv Hexekhiya noog.

2 Vaaj Ntxwv 19

Vaaj ntxwv Hexekhiya moog sablaaj tsua xwbfwb Yaxaya

1 Thaus vaaj ntxwv Hexekhiya nov tej lug nuav nwg ntxhuv sab heev. Nwg txawm dua rhe nwg lub tsho hab muab ntaub seev tsaaj lug naav, nwg moog tom Yawmsaub lub tuam tsev. 2 Nwg khaiv Eliyakhee kws saib taag nrho num huv vaaj ntxwv tsev, hab Chena kws ua tub sau ntawv hab cov pov thawj hlub moog cuag Amua tug tub Yaxaya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug. Cov tuabneeg kws vaaj ntxwv khaiv moog hov suavdawg puav leej naav rwg tsho ntaub seev tsaaj. 3 Vaaj ntxwv kuas puab moog has tsua Yaxaya tas, nub nua yog nub kws peb thev kev tswm txom. Peb raug txem hab poob ntsej muag. Peb zoo le tug quaspuj kws saamswm yuav yug mivnyuas, nwg tsw muaj zug yuav ntsub tug mivnyuas tawm. 4 Axilia tug fuabtais khaiv nwg ib tug thawj rog tuaj thuaj Vaajtswv kws muaj txujsa nyob. Thov kuas Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv leeg paub tej nuav hab rau txem tsua cov kws tuaj thuaj hov Thov koj thov Vaajtswv paab peb tej tuabneeg kws tseem tshuav nyob. 5 Thaus Yaxaya nov tej lug kws vaaj ntxwv Hexekhiya has nuav lawm, 6 nwg txha has tsua puab rov moog has tsua vaaj ntxwv tas, Yawmsaub tsw kheev koj ntshai tej lug kws puab tuaj has tas Yawmsaub cawm tsw tau kuas mej dim kev puam tsuaj. 7 Yawmsaub yuav ua kuas Axilia tug fuabtais nov lug foob lug cua, tes nwg yuav ca le rov qaab moog tsua nwg tebchaws, hab Yawmsaub yuav kuas luas muab nwg tua tsua huv nwg lub tebchaws.

Axilia tug fuabtais hem cov Yutai

8 Thaus Axilia tug thawj rog paub tas fuabtais tawm huv lub moos Lakhi moog ntaus lub moos Lina kws nyob tsw deb hov, nwg txawm moog nrug fuabtais sablaaj nraag. 9 Thaus hov Axilia tug fuabtais nov moo tas vaaj ntxwv Thihakha kws kaav Xutaa tebchaws saamswm coj cov tub rog lyi tuaj tawm tsaam nwg. (Xutaa thau u yog Aithi-aupa.) Yog le hov nwg txha sau ib tsaab ntawv xaa moog tsua Hexekhiya kws ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws. 10 Nwg has le nuav tas, tsw xob kheev tug Vaajtswv kws koj tso sab tsua hov ntxag koj has tas koj yuav tsw poob tsua huv kuv txhais teg. 11 Nwgnuav nyab koj kuj nov tas Axilia tej fuabtais ua le caag tsua tej tebchaws kws puab xaav muab rhuav pov tseg lawm laub. Koj xaav tas koj yuav tswv dim nua los. 12 Kuv puj koob yawm koob tub ua tsua lub moos Kauxaa hab lub moos Halaa hab lub moos Lexe puam tsuaj, hab tua cov tuabneeg Npe-etee kws nyob huv lub moos Thee-axa taag nrho los tub tsw pum muaj ib tug tim tswv nyob hov twg yuav lug paab tau tej tuabneeg hov dim. 13 Tej vaaj ntxwv kws kaav lub moos Hama hab lub moos Apa hab lub moos Xefava-i hab lub moos Hena hab lub moos Iva tsua twg taag 1 awm. 14 Vaaj ntxwv Hexekhiya txais tsaab ntawv ntawm tug kws xaa tsaab ntawv tuaj txhais teg moog nyeem. Nwg nyeem taag nwg coj tsaab ntawv moog tsua huv Vaajtswv lub tuam tsev. Nwg muab tsaab ntawv nthuav tso tsua ntawm Yawmsaub xub ndag, 15 hab tsaa ncauj thov Yawmsaub tas, Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, koj nyob quas tsawg sau koj lub rooj kws nyob huv ob tug moj zeeg kws nthuav tis rawv kem nruab nraab. Tsuas yog koj tuab leeg xwb txha yog Vaajtswv kws kaav taag nrho tej tebchaws kws muaj vaaj kaav huv nplajteb nuav. Koj yog tug kws tswm ntuj tswm teb. 16 Yawmsaub, nwgnuav thov koj tsaa muag saib tej xwm txheej kws muaj lug raug peb. Thov koj leeg paub tej lug kws Xeenakhawlib thuaj koj kws yog Vaajtswv tug muaj txujsa nyob. 17 Yawmsaub, peb yeej paub tas Axilia tej fuabtais tau tua hab rhuav ntau haiv tuabneeg puam tsuaj taag, hab ua tsua puab tej tebchaws pam taag caj aav luaj lab tsw muaj leejtwg nyob, 18 hab muab puab tej txoov daab hlawv taag. Tej txoov daab hov tsw tseem ceeb daabtsw le, nwg tsuas yog zeb yog ntoo kws tuabneeg puab tuabneeg txua xwb. 19 Kuas nwgnuav Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv thov koj paab cawm kuas peb dim cov Axilia txhais teg, sub txhua haiv tuabneeg kws nyob huv nplajteb nuav txha le paub tas tsuas yog Yawmsaub koj tuab leeg xwb txha le yog Vaajtswv tag.

Yaxaya xaa xuv tsua vaaj ntxwv Hexekhiya

20 Dhau hov Yaxaya has moog tsua vaaj ntxwv Hexekhiya tas, Yawmsaub tub nov koj tej lug thov hab nwg tub teb koj lawm. 21 Yawmsaub has tas Xeenakhawlib, lub nroog Yeluxalee yuav luag koj hab nyos koj. 22 Koj saib tsw taug leejtwg hab thuaj leejtwg, tub yog koj thuaj kuv kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv zoo kawg nkaus ntaag. 23 Koj khaiv koj cov tub xaa xuv tuaj has khaav tsua kuv has tas koj coj tsheb ua rog moog txeeb tau tej hauv roob sab huv Lenpanoo tebchaws. Koj khaav quas ntxhas tas thaus koj moog txug sau, koj muab cov ntoo cab kws sab sab hab cov thuv xuav paug kws zoo nkauj kawg nkaus ntuv pov tseg, koj moog txug huv plawv zoov nuj txeeg kws nyob deb kawg nkaus le. 24 Koj khaav tas koj tau moog khawb qhov dej haus tsua huv luas lwm lub tebchaws, hab coj koj tej tub rog moog tsuj tug dej Nai nraag lyi teb qhuav hlo. 25 Koj ib txwm yeej tsw tau nov los, kuv tub npaaj kuv teg num nuav tseg tau ntev lug lawm. Nwgnuav kuv txha ua lawv le kuv has ca, kuv pub koj muaj fwjchim tua hab rhuav tej moos kws muaj ntsaa loog ruaj khov quas kho qaug taag nrho. 26 Tej tuabneeg kws nyob hov puab tsw muaj zug hab tsw txawj ua le caag, puab tsuas ntshai tshee quas nyo lawm xwb. Puab zoo yaam le tej nyuas nroj tsuag kws nyob huv tej nraag laj hab zoo le tej nyuas nroj mog mog kws nyav tuaj sau ruv tsev kws raug tej cua kub kws ntsawj saab nub tuaj ua tsua tej nplooj qhuav nkig quas nkuav. 27 Kuas kuv paub koj lub sab taag nrho huvsw. Txawm yog koj yuav ua ib yaam daabtsw hab moog hov twg los kuv paub taag huvsw. Kuv paub tas koj npau sav tsua kuv heev. 28 Kuv nov tas koj npau sav tsua kuv hab koj khaav theeb heev. Yog le hov kuv yuav muab nqai lauj nqai koj qhov ntswg caab hab muab xauv hlau lug saam koj xauv, hab ca koj taug qub qaab rov moog tsua koj vaaj koj tsev. 29 Tes Yaxaya has tsua vaaj ntxwv Hexekhiya tas, tej xwm kws yuav muaj tshwm lug yog muaj le nuav. Xyoo nuav hab lwm xyoo koj hab tej pejxeem yuav tau noj tej qoob loos kws tuaj tsua huv nruab zoo nruab tsuag xwb, kuas lwm xaab xyoo mej yuav tau cog qoob loos hab tau hlais tau sau. Mej yuav tau cog txwv maab hab tau noj tej txwv hov. 30 Tej tuabneeg Yutai kws tseem tshuav nyob hov yuav zoo le tsob ntoo kws tej caag ntsa aav moog tub tub hab yuav tawg paaj txw txwv. 31 Tseem tshuav tuabneeg nyob huv lub nroog Yeluxalee hab sau lub roob Xi-oo vem yog Yawmsaub kub sab quas lug ua kuas muaj tej nuav. 32 Yawmsaub has txug fuabtais Axilia le nuav tas, nwg yuav nkaag tsw tau tuaj huv lub nroog nuav hab tua tsw tau neev nti tuaj tsua huv nuav. Tej tub rog kws muaj daim hlau thaiv nav ntaaj nav rag yeej yuav tuaj tsw tau ze lub nroog nuav, hab yuav muab tsw tau aav tib ua kev nee tuaj tsua huv lub nroog nuav. 33 Nwg yuav rov taug txuj qub ke kws nwg tuaj rov moog tsev, nwg yuav tsw tau tuaj huv lub nroog nuav. Kuv kws yog Yawmsaub has le nuav. 34 Kuv yuav tiv thaiv hab tsom kwm sau lub nroog nuav sub kuv txha tau ntsej muag hab ua kuas muaj lawv le tej lug kws kuv cog tsua kuv tug tub qhe Tavi. 35 Mo hov Yawmsaub ib tug tubkhai sau ntuj tau nqeg lug tua tej tub rog kws nyob huv Axilia lub chaw tuag ib xeem yim vaam tswb txheeb leej. Taagkig kaaj ntug ua cav tej tub rog tuag pawg quas yawg txhaav quas qhe ca. 36 Xeenakhawlib kws yog Axilia tug fuabtais txha thim hlo tub rog rov qaab moog peg lub nroog Ninave. 37 Muaj ib nub thaus nwg saamswm moog pe nwg tug txoov daab Nilau huv tsev teev txoov daab, tes Alamele hab Chalexaw kws yog nwg ob tug tub txawm xuas ntaaj tua nwg pov tseg, tes ob tug tswv moog nyob peg Alalaj tebchaws, mas nwg tug tub kws npe hu ua Exahatoo txha le sawv ua fuabtais nyob nwg chaw.

2 Vaaj Ntxwv 20

Hexekhiya muaj mob

1 Thaus hov Hexekhiya mob mob yuav tuag. Mas Amua tug tub Yaxaya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tuaj cuag nwg, mas has tsua Hexekhiya tas, Yawmsaub has le nuav tas, ca le tu koj lub teb lub chaw kuas taj tug, vem koj yuav tsw nquag koj yuav tuag. 2 Tes Hexekhiya txawm tig xub ndag tsua ntawm phaab ntsaa, mas thov Yawmsaub tas, 3 au Yawmsaub thov ncu txug tas kuv ua ncaaj ua nceeg ua koom tsua koj, hab npuab koj, hab yooj xeeb ua txhua yaam kws koj xaav kuas kuv ua. Tes Hexekhiya txawm quaj heev kawg le. 4 Mas thaus kws Yaxaya moog tsw tau dhau ntawm vaaj ntxwv lub tshaav puam, Yawmsaub txawm has tuaj tsua Yaxaya tas, 5 ca le rov qaab moog has tsua Hexekhiya kws kaav Yawmsaub haiv tuabneeg tas, Yawmsaub kws yog Tavi puj koob yawm koob tug Vaajtswv has le nuav tas, kuv tau nov koj lu lug thov lawm, hab tub pum koj cov kua muag lawm, mas peb nub sau nuav kuv yuav khu koj, mas koj yuav tau nkaag moog tsua huv kuv lub tuam tsev, 6 hab kuv yuav tsaav koj txujsa kuas ntev kaum tswb xyoos, kuv yuav paab koj hab lub nroog Yeluxalee nuav kuas dim huv fuabtais Axilia txhais teg, hab tsom kwm lub nroog nuav ca vem kuv tsw xaav ca kuv lub koob meej poob, hab vem cov lug kws kuv tub cog tseg tsua kuv tug qhev Tavi. 7 Hab Yaxaya has kuas vaaj ntxwv cov tub qhe muab txwv cua lug tsoo qhwv pawm vaaj ntxwv Hexekhiya lub rwj hov sub vaaj ntxwv txha zoo hlo le qub. 8 Vaaj ntxwv Hexekhiya txawm has tsua Yaxaya tas, yuav muaj daabtsw qha tsua kuv paub tas Yawmsaub yuav khu kuv, hab has tas peb nub sau nuav kuv yuav tau nee moog tsua huv Yawmsaub lub tuam tsev. 9 Mas Yaxaya has tas Yawmsaub yuav ua ib qho qha tsua vaaj ntxwv paub tas Yawmsaub yuav ua lawv le Yawmsaub cog lug ca. Vaaj ntxwv koj xaav kuas Yawmsaub ua tsua tug duab ntawm tug ntaiv nee moog kaum qaib lossws nqeg rov qaab kaum qaib. 10 Hexekhiya teb tas kuj yoojyim kuas tug duab nee moog kaum qaib, kuas kuv thov Yawmsaub ua tug duab nqeg rov qaab kaum qaib. 11 Tes Yaxaya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug kuj thov hu Yawmsaub, tes Yawmsaub txawm ua tug duab nqeg ntawm tug ntaiv kws Ahaj ua rov lug kaum qaib.

Hexekhiya txais Papiloo cov tub teg tub taw

12 Thaus hov Npalantaa tug tub Melaunta-npalantaa kws yog Papilo. tug vaaj ntxwv tso tuabneeg xaa ib tsaab ntawv hab hov txhua chaw tuaj pub tsua Hexekhiya vem yog vaaj ntxwv paub tas Hexekhiya muaj mob. 13 Mas Hexekhiya kuj txais puab hab coj puab moog saib nwg tej txhaab nyaj hab kub hab saib nwg tej txum lom hab tej roj kws tswm txaj hab nwg tej cuab yeej ua rog kws muaj nyob huv vaaj ntxwv tej txhaab, tsw tshuav ib yaam daabtsw huv vaaj ntxwv lub tebchaws hab huv vaaj ntxwv lub tsev kws vaaj ntxwv tsw muab qha tsua puab saib. 14 Tes Yaxaya kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug kuj tuaj cuag vaaj ntxwv Hexekhiya mas has tsua vaaj ntxwv tas, cov tuabneeg hov has daabtsw, hab puab nyob hov twg tuaj. Hexekhiya has tas puab tuaj deb deb le yog tuaj tim Papiloo tuaj. 15 Yaxaya has tsua nwg tas puab pum daabtsw huv vaaj ntxwv lub tsev. Hexekhiya teb tas puab pum txhua yaam huv kuv lub tsev, tsw tshuav ib yaam daabtsw huv kuv tej txhaab kws kuv tsw tau qha tsua puab saib le. 16 Tes Yaxaya has tsua Hexekhiya tas, thov noog Yawmsaub le lug. 17 Yawmsaub has tas saib maj, muaj ib nub twg txhua yaam huv koj lub vaaj tse hab tej kws koj tej laug khwv ca lug txug naj nub nwgnuav yuav raug coj moog tsua tom Papiloo, yuav tsw tshuav ib yaam hlo le. 18 Hab koj cov tub kws koj yug yuav raug coj moog, mas yuav moog ua nraug saam tsua huv vaaj ntxwv Papiloo lub vaaj lub tsev. 19 Tes vaaj ntxwv Hexekhiya nkaag sab has tas thaus nwg ua neej nyob lub tebchaws yuav nyob taj tug, tes nwg txawm has tas Yawmsaub cov lug kws koj has tsua kuv kuj zoo.

Hexekhiya tuag

20 Dua le tej kws has lug nuav mas tej num kws Hexekhiya ua hab tej kws nwg sab tuab es nwg ua tau hab lub paag dej luj kws nwg khawb hab tug kwj deg kws nwg tho qhov aav es tso dej lug tshwm tsua huv lub nroog tub muab sau ca tsua huv phoo ntawv kws sau Yutai cov vaaj ntxwv lub neej lawm. 21 Mas Hexekhiya tuag lawm, tes nwg tug tub Manaxe sawv ua vaaj nyob nwg chaw.

2 Vaaj Ntxwv 21

2 Vaaj Ntxwv 22

Yauxiya sawv ua vaaj

1 Thaus Yauxiya noob nyoog muaj yim xyoo nwg sawv ua vaaj ntxwv kaav Yutai tebchaws. Nwg kaav lub nroog Yeluxalee tau peb caug ib xyoos. Nwg nam npe hu ua Yetita, yog Ataiya tug ntxhais. Ataiya yog cov tuabneeg huv moos Npauxakhaj. 2 Vaaj ntxwv Yauxiya ua nwg lub neej lawv le Yawmsaub lub sab nyam. Nwg ua lawv nraim Vaajtswv tej lug txhua lu huvsw ib yaam le nwg yawm koob Tavi tau ua.

Nrhav tau phoo Kevcai

3 Thaus Yauxiya ua vaaj ntxwv tau kaum xyaa xyoo ntau, nwg khaiv nwg tug tub sau ntawv Chafaa kws yog Axaliya tug tub hab yog Mechulaa tug xeeb ntxwv moog lawm tom Vaajtswv lub tuam tsev. Nwg has tsua tug tub sau ntawv hov tas, A koj ca le moog cuag Hikhiya kws yog tug pov thawj hlub es kuas nwg qha tej nyaj kws cov pov thawj sau thaus cov pejxeem tuaj moog huv lub tuam tsev saib tau pes tsawg. 5 Hab koj kuas nwg muab cov nyaj hov coj moog tsua cov thawj kws saib cov tuabneeg kws khu lub tuam tsev, 6 es kuas puab muab nyaj tsua cov kws ntoo hab cov kws ua tsev hab cov kws txaam hab txhwm pob zeb, hab kuas puab moog yuav ntoo yuav zeb lug tsua cov tub zug khu lub tuam tsev. 7 Cov tuabneeg kws saib num, puab yeej yog tuabneeg ncaaj nceeg tsw txug puab yuav ua ntawv txug tej nyaj kws puab swv lawm los tau. 8 Chafaa coj vaaj ntxwv tej lug moog qha tsua Hikhiya noog. Hikhiya has tsua Chafaa tas, kuv tshawb tau Vaajtswv phoo ntawv Kevcai nuav nyob huv Vaajtswv lub tuam tsev. Tes Hikhiya txawm muab phoo ntawv hov tsua Chafaa nyeem. 9 Chafaa rov qaab moog has qha tsua vaaj ntxwv tas, koj cov tub qhe tub muab tej nyaj kws nyob huv Vaajtswv lub tuam tsev cob tsua cov thawj kws saib cov tuabneeg ua num tom taag lawm. 10 Chafaa has dua tas yog Hikhiya muab phoo ntawv nuav tsua kuv. Tes nwg txawm muab nthuav nyeem tsua vaaj ntxwv noog. 11 Thaus vaaj ntxwv nov tej ntsab lug huv phoo ntawv hov nwg txawm dua rhe nwg lub tsho vem yog nwg tu sab heev. 12 Nwg has tsua tug pov thawj Hikhiya hab Chafaa tug tub Ahikhaa hab Mikhaya tug tub Anpau hab Chafaa kws sau ntawv hab has tsua Axaya kws tu vaaj ntxwv has tas, 13 mej suavdawg ca le moog nyob kuv hab cov pejxeem Yutai chaw thov Yawmsaub has txug tej lug kws nyob huv phoo ntawv kos saib qha le caag, tog Yawmsaub chim tsua peb los tub yog vem peb puj koob yawm koob tsw ua lawv le tej lug kws sau ea tsua huv phoo ntawv nuav. 14 Hikhiya, Ahikhaa, Anpau, Chafaa hab Axaya txawm ua ke moog cuag ib tug quaspuj npe hu ua Hunta. Nwg yog xwbfwb cev Vaajtswv lug kws nyob huv lub nroog Yeluxalee ceg kaum moos kws puab ua tshab. Hunta tug quasyawg npe hu ua Chaavlooj. Chaavlooj yog Thiva tug tub hab yog Hahav tug tub xeeb ntxwv. Chaavlooj yog tug kws saib rwg tsho naav huv lub tuam tsev. Puab cov kws moog hov pav tej lug nuav tsua tug quaspuj hov noog. 15 Nwg kuas puab rov qaab moog cuag vaaj ntxwv, hab has Yawmsaub tej lug tsua vaaj ntxwv noog tas, 16 kuv yuav rau txem tsua lub nroog Yeluxalee hab tej pejxeem huvsw lawv le tej lug kws nyob huv phoo ntawv kws vaaj ntxwv nyeem hov ntaag. 17 Puab tso kuv tseg, puab moog teev txoov daab kuv txha chim tsua puab, hab kuv chim tsua lub nroog Yeluxalee heev. Kuv tej kev chim yuav tsw xaam moog sai. 18 Kuv yog Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv kuv has le nuav tsua vaaj ntxwv tas, thaus koj nov tej lug kws nyob huv phoo ntawv nuav taag lawm, 19 hab paub tas kuv yuav rau txem tsua lub nroog Yeluxalee hab tej pejxeem huvsw, koj tso koj tej kev txhum tseg hab koj taab meeg txu koj tug fwjchim tsua kuv pum, koj dua rhe koj lub tsho hab quaj tu sab nrho. Kuv yuav ua kuas lub nroog nuav pam taag hab luas yuav tuav lub nroog nuav lub npe foom lwm tug. Kuas vem kuv tufa nov koj tej lug thov lawm, 20 mas kuv yuav tog dua koj taag tsaiv kuv le ua tsua lub nroog nuav puam tsuaj. Koj yuav ncaim nplajteb ua sab tug quas yeeg moog. Mas puab coj tej lug nuav moog pav tsua vaaj ntxwv Yauxiya noog.

2 Vaaj Ntxwv 23

Yauxiya rhuav tej kev teev daab pov tseg

1 Vaaj ntxwv Yauxiya moog hu cov Yutai hab cov tuabneeg kws nyob huv lub nroog Yeluxalee tej kev txwj quas laug tuaj cuag nwg. 2 Nwg hab tej kev txwj quas laug hab tej pov thawj hab tej xwbfwb cev Vaajtswv 1qg hab tej pejxeem huvsw, tsw has tug muaj tug pluag suavdawg nee moog peg lub tuam tsev. Vaaj ntxwv nyeem taag nrho tej lug cog tseg huv phoo ntawv kws puab nrhav tau huv lub tuam tsev tsua suavdawg, noog. 3 Vaaj ntxwv sawv ntawm tug neej tse ib saab cog lug tseg tsua Yawmsaub tas kuv yuav noog koj lug hab yuav ua lawv le koj tej kevcai hab tej lug qha kawg sab kawg ntsws lawv le tej lug cog tseg kws sau ca tsua huv phoo ntawv hov. Tej pejxeem puav leej yeem lug tas puab yuav coj la