The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Матай 1

1 Исус Христосин уңг-тохм: Исус Давидин болн Абрахамин тохмин үлдл. 2 Ицхакин эцкнь Абрахам бәәҗ; Яковин эцкнь Ицхак, Йудан болн терүнә дүүнрин эцкнь Яков. 3 Пәрецин болн Зарахин эцкнь Йуда, экнь Тамар, Хецрона эцкнь Пәрец, Арамин эцкнь Хецрон. 4 Аминадабин эцкнь Арам, Нахшона эцкнь Аминадаб, Салмона эцкнь Нахшон. 5 Боозин эцкнь Салмон, экнь Рахаб, Йоведин эцкнь Бооз, экнь Рут, Ишайин эцкнь Йовед. 6 Давид хаана эцкнь Ишай, Соломона эцкнь Давид, экнь нег күүкд күн (урднь тер Урийин аваль билә). 7 Рехабамин эцкнь Соломон, Абьяна эцкнь Рехабам, Асапин эцкнь Абья. 8 Ехошапатин эцкнь Асап, Ехорамин эцкнь Ехошапат, Узийин эцкнь Ехорам. 9 Йотамин эцкнь Узий, Ахазин эцкнь Йотам, Хизекьян эцкнь Ахаз. 10 Манашен эцкнь Хизекья, Амона эцкнь Манаше, Йошьян эцкнь Амон. 11 Ехояхина болн терүнә дүүнрин эцкнь Йошья. Цуг эдн Вавилонд күчәр нүүлһснә ѳмн бәәсн бәәҗ. 12 Шалтэлин эцкнь Ехояхин, Зерүбәбелин эцкнь Шалтэль. 13 Абихудын эцкнь Зерүбәбель, Эльякимин эцкнь Абихуд, Азорин эцкнь Эльяким. 14 Цадкин эцкнь Азор, Ахьяма эцкнь Цадк, Элихудин эцкнь Ахьям. 15 Элеазарин эцкнь Элихуд, Матана эцкнь Элеазар, Яковин эцкнь Матан. 16 Йосипин эцкнь Яков бәәҗ, цуг эдн Вавилонд күчәр нүүлһснә хѳѳн бәәдг санҗ. Йосип Марийин аваль бәәҗ. Марийас Исус тѳрҗ. (Терүг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ нерәддг бәәҗ.) 17 Тиигәд Абрахамас авн Давид күртл цуг тооһарн арвн дѳрвн үй бәәҗ; Давидәс авн Вавилон тал күчәр нүүлһсн цаг күртл арвн дѳрвн үй бәәҗ, Вавилонд нүүҗ ирснәс авн Христос күртл бас арвн дѳрвн үй бәәҗ. 18 Исус Христос иигҗ тѳрҗ һарсмн: Марий Йосипин келсн күүкн бәәҗ. Тер хәрд һарад уга бәәтлән гесндән Әрүн Сәкүснәс үр тееҗ. 19 Терүнә күргн Йосип чик седклтә күн болсн тѳләдән Марийин тускар әмтн бичә му сантха гиһәд күүнд медүлл уга терүнәс салхар седҗ. 20 Болв тиим ухан орхла, Бурхна элч зүүднднь үзгдәд иигҗ келҗ: – Давидин кѳвүн Йосип! Келсн күүкән Марийиг орулҗ авхдан бичә ә, юңгад гихлә тер Әрүн Сәкүснәс үрән теев. Терүнәс кѳвүн һархмн, Терүнд Исус гидг нер ѳг, юңгад гихлә, Эн Кѳвүн Эврәннь келн-әмтиг килнцәснь гетлгҗ аврхн. 22 Әәлдәчәр дамҗад, Деед Эзнә келсинь күцәхин тѳлә цуг эн тоот учрсмн. 23 Әәлдәч: «Соңстн! Окн күүкн гесндән үр тееһәд кѳвү һарһх, тегәд Терүнд Эмануль гидг нер ѳгхмн», – гиҗ келҗ. (Эмануль гидг үг – Бурхн маднла гиҗ орчулгдна.) 24 Йосип серв. Бурхна элчин заквриг күцәһәд, тер Марийиг гертән орулҗ авв. 25 Гергнәсн ууһн үрн һартл, Йосип дерән хуваҗ авалян кѳндәсн уга. Кѳвүнд тер Исус гидг нер ѳгв.

Матай 2

1 Херод гидг хан бәәсн цагт Йудьян Бетлехемд Исус тѳрҗ һархла, дорд үзгәс Ерусалимд цецн улс ирәд: – Тѳрҗ һарсн Йудья улсин Хан альд бәәнә? Дорд үзгт бидн терүнә одынь үзләвидн, терүнд сѳгдхәр ирләвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 3 Энүг соңсад Херод хан икәр үүмв. Энүнлә хамдан Ерусалимд кесг әмтн бас үүмҗ кѳндрв. 4 Цуг Йудьян гелңгүдиг болн закана багшнриг Херод цуглулҗ авад: – Христос альд тѳрх зѳвтәв? – гиҗ теднәс сурв. 5 Тедн хәрүднь иигҗ келцхәв: – Йудьян Бетлехем гидг хотнд, юңгад гихлә, әәлдәчәр дамҗулад: «Йудьян ик хотдудас чи, Бетлехем, Йудьян һазр, бичкн бишич. Юңгад гихлә, Мини Израилин улсиг дахулҗ йовх Залач чамас тѳрҗ һархмн», – гиҗ бичәтә. 7 Тиигхлә Херод нууцар цецн әмтиг дуудҗ авад, одн һарч ирсн цагиг теднәс медҗ авв. 8 Тедниг Бетлехем тал илгәһәд: – Одад, Нилхин тускар кинән кевәр медҗ автн, олҗ авсн цагтан нанд келҗ ѳгтн, би бас йовад Терүнд сѳгднәв, – гив. 9 Хаана келсиг соңсчкад, эдн һарад йовв. Дорд үзгт үзсн одыг тедн үзәд йир икәр байрлв, тернь теднә ѳмннь үзгдәд йовв, аш сүүлднь Нилх бәәсн һазрт ирҗ деернь зогсв. 11 Герт орҗ ирчкәд, Марийиг Нилхтәһинь үзәд, тедн ѳвдглҗ унад, Нилх Кѳвүнд сѳгдв. Эврәннь хаалһин уутан секәд, Терүнд алтн, саңгин идә, мирр белглҗ ѳгв. 12 Цааранднь тедн талдан хаалһар йовад, эврәннь орн нутгурн хәрцхәв. Юңгад гихлә, Бурхн тедниг Херод тал бичә одтн, гиҗ зүүднднь саглсн бәәҗ. 13 Тедн һарч йовсна хѳѳн Йосипин зүүднднь Бурхна элч үзгдәд: – Бос, Нилхиг эктәһинь авад, Египет нутгур зулҗ йовтн, нанас зәңг автлан тенд бәәтн; юңгад гихлә, Херод Нилхиг алхар седх, – гив. 14 Тер сѳѳһәр Йосип босад Нилхиг эктәһинь авад, Египет тал һарч йовв, Херодыг ѳңгртл тедн тенд бәәв. Әәлдәчәр дамҗулҗ келсн Бурхна үгнь күцхин тѳлә цуг эн тоот учрв. Әәлдәч: «Би Эврәннь Кѳвүһән Египетәс дуудлав», – гиҗ келсмн. 16 Тер цагт Херод цецн әмтнд меклгдсән медчкәд цухлтҗ уурлад, Бетлехемд болн терүнә эргнд бәәсн шиңкән һарсн бичкдүдиг, нилхәс авн хѳ мѳстә күртл алтха гиҗ зәрлг ѳгнә. Нилхдин насинь тер цецн әмтнәс медҗ авсмн. 17 Еремья гидг әәлдәчәр дамҗулад келсн тоотнь учрв: «Рамад ик орклһн, уульлһн, һашута хәәкрлһн соңсгдна. Рахел геесн үрдүдтән зовҗ уульҗана. Күн терүг тогтнулҗ чадш уга, юңгад гихлә, үрднь үкҗ одв». 19 Херодыг үкснә хѳѳн Бурхна элч Египетд бәәсн Йосипин зүүднднь үзгдәд: – Бос, Нилхиг эктәһинь авад, Израилин һазрур йов, юңгад гихлә, Нилхин әмнднь күрхәр седцхәснь үкҗ одцхав, – гив. 21 Тер босад, Нилхиг эктәһинь авад, Израилин һазрт ирв. 22 Йудьяд Херодын хѳѳн Архела гидг кѳвүнь хаана ширәд суусинь соңсчкад, Йосип тиигәрән одхдан әәв. Тер зүүдндән ил зәңг авад, Һалильян һазрт ирәд, Назарет гидг хотнд бәәршлв. Тиигәд «Назаретин күн гиҗ Тер нерәдгдх», гисн әәлдәчәр дамҗулҗ келсн тоот күцтхә гиҗ, цуг эн учрв.

Матай 3

1 Тер ѳдрмүдт уснд кирслдг Йохан ирәд, Йудьян кѳдәд Бурхна ном тархаҗ иигҗ келв: – Теңгрин йосн ѳѳрдв, тер учрар килнцтә җирһлән үлдәтн. 3 Әәлдәч Эшья Йохана тускар кезәнә иигҗ келсмн: «Деед Эзнд хаалһинь белдтн, Терүнә җиминь ястн, – гиҗ хәәкрсн дун эҗго кѳдәд соңсгдв». 4 Йохан бийнь болхла, темәнә ноосар гүрсн хувцта, хувцн деерән арсн бүстә бәәҗ, терүнә иддг хотнь царцахас болн зерлг зѳгин бал бәәҗ. 5 Тиигхд Ерусалимас, Йудьяс болн Йордана эргндк һазрас олн әмтн терүн тал ирсмн. 6 Тедн эврәннь килнцән медүлҗ келәд, Йордана уснд Йоханар бийән кирслдг бәәҗ. 7 Бийән уснд кирслхәр ирсн паршмудыг болн цадукмудыг үзчкәд, Йохан теднд иигҗ келв: – Хойр кѳлтә моһас! Бурхна иргч цухлас зулҗ чадхит гиҗ кен таднд келв. 8 Эврәннь җирһл-бәәдләрн килнцтә җирһлән үлдәсән үзүлтн! 9 «Эцкимдн Абрахам», – гиһәд Бурхна цааҗас зулҗ чадхвидн гиҗ бичә сантн, юңгад гихлә, Бурхн эн чолудас чигн Абрахамд үрдүд тѳрүлҗ чадх гиҗ би таднд келҗәнәв. 10 Модыг уңг күртл чавчх сүк белн бәәнә. Сән темс ѳгдго модыг Тер чавчад һалд хайна. 11 Тадниг килнцтә җирһлән үлдәсиг үзүлхин тѳлә Би тадниг уснд кирслҗәнәв. Зуг мини ардас Ирҗ йовхнь нанас күчтә, Тер таднд Әрүн Сәкүс ѳгәд, тадниг һалд орулх. Би Терүнә буршмгднь һар күрх зѳв угав. 12 Тер буудяһан севглхәр күрзән авчксн белн. Тегәд эврәннь буудяһан хашадан хураҗ тәвәд, ѳвсинь болхла, унтрдго һалд хаяд шатах. 13 Тер цагт Һалильяс Исус Йордан һолын уснд бийән кирслхәр Йохан тал ирсмн. 14 Йохан болхла Терүг зогсаҗ келв: – Би Танар уснд кирслгдх зѳвтәв, юңгад Та Нан тал ирсмт? 15 – Тиим болтха, юңгад гихлә, бидн тиигҗ Бурхна неквриг күцәх зѳвтәвидн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. Тиигхлә Йохан зѳвән ѳгв. 16 Исус уснд кирслгдәд һарв. Тер дарунь теңгр зааград, Бурхна Сәкүсн кѳглҗрһн мет Терүн деер бууҗ ирсинь Йохан үзв. 17 – Энтн Мини Хәәртә Кѳвүн, Тер Намаг байрлулна! – гисн дун теңгрәс соңсгдв.

Матай 4

1 Тиигхд Исусиг эрлг сѳртхә гиһәд Әрүн Сәкүсн кѳдәд дахулҗ авч ирв. 2 Дѳчн ѳдр сѳ уга Исус мацг бәрв, сүүлднь Исусин геснь ѳлсв. 3 Тегәд эрлг Терүн тал ѳѳрдҗ ирәд: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн чолуд ѳдмг болтха гиһәд кел, – гив. 4 – «Һанцхн ѳдмгәр күн бийән цадхаҗ хаңһашго, зуг Бурхнас һарсн үгәр күн цадхлң болх», гиһәд бичәтә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 5 Тер дарунь эрлг Исусиг Ерусалим балһснд авч ирәд, һол сүмин ора деер тәвнә. 6 – Кемр Чи, Бурхна Кѳвүн болхла, эн ора деерәс дорагшан һәрәдәд «Бурхн Эврәннь элчнртән Чамаг әрвләд хәләтхә гиҗ зәрлг болх. Тедн Чамаг һар деерән авад теврәд йовх, тегәд кѳлчнь чолунд тѳрүц цокгдшго», гиҗ бичәтә, – гиһәд эрлг келв. 7 – «Эврәннь Деед Эзн Бурхан бичә сѳрәд бә» гиҗ бас бичәтәлм, – гиһәд Исус келв. 8 Дәкәд эрлг йир ѳндр уул деер Исусиг күргәд, делкән цуг орн-нутгудыг, теднә байн зѳѳриг үзүлнә. 9 – Кемр нанд сѳгдхләчн, цуг эн тоотыг Чамд ѳгнәв, – гиҗ эрлг келв. 10 – Йов цааран Нанас, эрлг! «Эврәннь Деед Эзн Бурхндан сѳгд, һанцхн Бурхндан цергл» гиҗ бичәтә, – гиһәд Исус хәрү ѳгв. 11 Тиигхлә эрлг Исусиг үлдәһәд цааран йовҗ одна. Тер дарунь Бурхна элчнр ирәд, Исуст дѳң болв. 12 Йоханыг түүрмд суулһсинь соңсад, Исус Һалильяд ирнә. 13 «Зебулунин һазр Напталин һазр, нуурин ѳѳр бәәдг Йордана цаадк һазр, буру номта улсин Һалилья! Харңһуд бәәдг улс алдр герл үзҗ. Үклин сүүдрт бәәдг улст герл тусҗ гилвкв», – гиҗ Эшья әәлдәчәр дамҗулад келсн үг бүттхә гиҗ Исус Назаретиг үлдәһәд, Һалильян ѳѳр Зебулунин болн Напталин һазрт бәәдг Капернамд бәәршлнә. 17 Тер цагас авн Исус: – Теңгрин йосн ѳѳрдв, тер учрар килнцтә җирһлән үлдәтн, – гиҗ Бурхна ном тархаһад зәңглдг болв. 18 Һалилья нуурин ѳѳр йовҗ йовад, ах-дү хойриг Пётр гидг нертә Шимониг болн терүнә дү Андрейиг Исус үзв. Эдн заһсчнр болад, нуурт гѳлм хайҗаҗ. 19 – Намаг дахад йовтн. Әмтиг дуудҗ мѳңк җирһлд орулдг таднд Би дасхнав, – гиҗ Исус теднд келв. 20 Тедн тер дарунь гѳлмән хайчкад, Исусиг дахад йовцхав. 21 Цааран йовҗ йовад, талдан ах-дү хойриг, Зебедана кѳвүдиг Яковиг болн Йоханыг, теднә эцктәһән Зебедала хамдан оңһц дотр гѳлмән ясҗахинь Исус үзәд, тедниг бас дуудв. 22 Ах-дү хойр эцкән, оңһцан тер дарунь үлдәчкәд, Исусиг дахад йовцхав. 23 Исус цуг Һалильяр эргҗ йовв, хурлмудт Теңгрин йосна туск Сән Зәңг дасхҗ цәәлһв, әмтн дунд ямаран чигн гемтәһинь, чинәһән алдсинь эдгәв. 24 Цуг Сирий һазрар Исусин тускар зәңг тарв; Терүн тал чинәһән алдсн, олн зүсн гемтә, харһцдг, тәкрсн һарта, кѳлтә, хар сәкүснд эзлгдсн әмтиг авч ирцхәв. Исус цугтаһинь эдгәв. 25 Һалильяс болн Декаполас, Ерусалимас болн Йудьяс, Йордана цань бәәх һазрас чигн олн әмтн Исусиг дахҗ ирцхәв.

Матай 5

1 Әмтиг үзчкәд, Исус уул деер һарад суухлань, Терүнә сурһульчнр Терүнд ѳѳрдв. 2 Исус тедниг сурһад иигҗ келв: 3 – Бурхиг керглдг улс буйн-кишгтә! Эдн Теңгрин орна улс. 4 Һашудҗасн әмтн буйн-кишгтә! Бурхн тедниг тѳвкнүлх. 5 Номһн заңгтань буйн-кишгтә! Бурхна ѳгхәр бәәсиг эдн авх. 6 Бурхна дуриг күцәхәр шунҗ хәәҗәхнь буйн-кишгтә! Бурхн тедниг хаңһах. 7 Ѳршәңгү седклтәнь буйн-кишгтә! Бурхн тедниг ѳршәх. 8 Цевр уха-седклтәнь буйн-кишгтә! Эдн Бурхиг үзх. 9 Эвинь олҗ хадһлдгнь буйн-кишгтә! Эдниг Бурхн Эврәннь бүлд орулх. 10 Бурхна дуриг күцәснәс кѳлтә кѳѳгдсн улс буйн-кишгтә! Эдн Теңгрин орнахн. 11 Нанас кѳлтә тадниг му келәд, кѳѳһәд, хов-худлар муурулҗ һутахла, тадн кишгтәт! 12 Байсҗ байрлтн, ик ач тадниг теңгрт күләҗәнә. Таднас урд бәәсн әәлдәчнриг чигн бас тиигҗ кѳѳлә. 13 Орчлңгин давсн – тадн! Давсн амтан геехлә, юуһар амтынь орулхмт? Амтн уга давсиг керго болсн тѳләд, әмтнә кѳл дор шивнә. 14 Орчлңгин герл тадн! Уул деер бәәсн балһсн әмтнә нүднәс бултҗ чадшго. 15 Шам шатасн цагт күн терүг бүркхш. Герл ѳгтхә гиһәд ѳргәд деегшән тәвнә. 16 Тиим кевәр тана герл олнд тусҗ герлттхә! Әмтн тана сән үүл үзҗ, Теңгрин Эцкитн туурулх. 17 Намаг Зака эс гиҗ әәлдәчнрин үгиг уга кехәр ирв гиҗ бичә сантн. Уга кехәр биш, зуг йосндан күцәхәр Би ирләв. 18 Юңгад гихлә, теңгр һазр хойр бәәтл, цугнь эс күцтл, заканас нег чигн бичкн үзг, нег чигн цег эвдшго гиҗ үнндән таднд келҗәнәв. 19 Тегәд эн зааврмудас үчүкн гисн нег заавринь эвдсн, тиигҗ әмтиг дасхсн күн Теңгрин орнд чигн үчүкн чинртә болх; цугинь йосндан күцәһәд, талдан әмтиг тиигҗ сурһсн күн Теңгрин орнд алдр нер зүүх. 20 Кемр тадн ном цәәлһәчнрәс болн паршмудас даву сән Бурхна дуриг эс күцәхлә, Теңгрин орнд тусхн угат. 21 «Кү бичә ал, алачнр зарһла харһхмн», – гиҗ кезәнә келсиг тадн соңслат. Зуг Би таднд келҗәнәв, ахдан уурлҗасн күн зарһд тусхмн; арһ уга күн гиҗ эврәннь ахан келсн күн Деед хургин зарһд тусх. Эврәннь ахан һәргтә гиҗ му келдг күн мѳңк һалд тусн гиҗәнә. 23 Тегәд, кемр чи Бурхнд бәрцән бәрхәр ирхләрн чини ах чамд һундлта бәәснь тенд санандчнь орхла, бәрцән үлдәчкәд, түрүләд одад эврәннь ахтаһан эвцлд. Терүнә хѳѳн ирәд, бәрцән бәрүлҗ ѳг. 25 Кемр чамаг гемшәҗәх күн зарһчд авч йовхар седхлә, хаалһдан терүнлә эвцлд. Эс гиҗ тер чамаг зарһчин һарт ѳгх, зарһч чамаг харулчд ѳгх, тернь болхла чамаг түүрмд суулһх. 26 Лавта үнәр чамд келҗәнәв: ялын сүл шаальган эс ѳгтлән теднәс чи һаршгоч. 27 «Күүнә авальта дерән бичә негдүл», – гиҗ кезәнә келсиг тадн соңслат. 28 Күүкд күн тал тачалтаһар хәләсн эр күн болһн эврәннь уха-седклдән күүнә авальта дерән негдүлв гиҗ Би таднд келҗәнәв. 29 Барун нүднчн җилв хальдахла, салһад авад хайчк. Бүкл цогцарн мѳңк һалд орхин ормд нег мѳчәр дутсн деер. 30 Барун һарчн җилв хальдхла, тәәрәд авад хайчк. Бүкл цогцарн мѳңк һалд орхин ормд нег мѳчәр дутсн деер. 31 Кемр кен чигн эврәннь гергнәсн салхларн, гергндән саллһна цаас ѳгтхә гиҗ бас келгднә. 32 Зуг Би таднд келҗәнәв: күүнә залута дерән эс негдүлсн гергнәсн салсн залу күн оңдан залута дерән негдүлх учр авальдан ѳгчәнә. Залуһасн салсн күүкд күүг авсн күн – күүнә авальта дерән негдүлсн күн болҗана. 33 «Тәвсн андһаран бичә эвд, тәвсн андһаран Бурхна ѳмн күцә», – гиҗ кезәнә келсиг тадн бас соңслат. 34 Би болхла, таднд келҗәнәв: андһар тѳрүц бичә тәв. Теңгр дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, теңгр – Бурхна ширә. 35 Һазр дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, һазр – Бурхна кѳлин түшг. Ерусалимиг дуудҗ андһар бичә тәв, юңгад гихлә, Ерусалим – Алдр Хаана балһсн. 36 Эврәннь толһаһарн бичә андһарл, юңгад гихлә, нег чигн үсиг цаһалһҗ эс гиҗ харлулҗ чадшгоч. 37 «Э» – гихәр седхлә, «Э» – гитн; «Уга» – гихәр седхлә, «Уга» – гитн. Энүн деер немҗ келснь эрлгәс һарчана. 38 «Кен чигн тана нег нүдитн сохлхла, терүнә нүдинь сохлтн. Кен чигн тана шүдитн хамхлхла, терүнә шүдинь хамхлтн», – гиҗ келсиг тадн соңслат. Би болхла таднд иигҗ келҗәнәв: чамд му кесн күүнәс ѳшәһән бичә нек. Кемр чамаг му келәд барун халхарчнь ташхла, зүн халхан тәвҗ ѳг. 40 Чамла зарһцад, киилгичинь булаҗ авхар седсн күүнд деерк хувцан тәәлҗ ѳг. 41 Кемр кен чигн чамаг эврәннь хаалһар күчәр нег дууна һазрт йовулхар седҗәхлә, чи терүнлә хамдан хойр дууна һазрт йов. 42 Сурснд ѳгәд бә, ѳгйәлхәр бәәх күүнд уга гиҗ бичә кел. 43 «Хаҗудк күүһән хәәрл. Эврәннь ѳшәтндән дурго бол», – гиҗ келсиг тадн соңслат. 44 Би болхла таднд иигҗ келҗәнәв: ѳшәтндән дурта болтн, тадниг кѳѳҗәх әмтнә тѳлә зальвртн. 45 Тегәд Теңгрин Эцкин үрдүд болхит. Юңгад гихлә, Теңгрин Эцк хар болн цаһан седклтә әмтнд Эврәннь нарна герл ѳгнә, Бурхна үг соңсдг болн Терүнә үг соңсдго әмтнә толһа деер хуран асхрулна. 46 Кемр тадн бийситн хәәрлдг күүг хәәрлдг болхла, ямаран ач авхмт? Алв хурадг әмтн бас тиигҗ эс кенү? 47 Кемр ах-дүүнрләһән сән бәәхлә, ямаран ѳвәрц бәәдмб? Буру номта улс бас тиигҗ кенәлм? 48 Тегәд Тана Теңгрин Эцклә әдл буйн тѳгс болтн!

Матай 6

1 Бийән буульҗ әмтн үзтхә гиҗ буйнч йовдлмуд кехән саглтн. Тиигҗ тадн Теңгрин Эцкәс ачлвран авч чадшгот. 2 Тер учрар угатя яду улст ѳглһ ѳгсн цагтан: «Би ѳгләв», – гиҗ әмтнд медүлҗ бичә хәәкр. Хойр чирәтә улс әмтн тедниг буультха гиһәд хурлд чигн, уульнцд чигн, тиигҗ кенә. Тедн ачлвран авчксмн гиҗ Би таднд үнәртнь келҗәнәв. 3 Угатя яду улст ѳглһ ѳгсн цагла, зүн һарчн барун һар ю кеҗәхинь бичә медтхә. 4 Чини ѳгснь нууц болтха. Нууц юмиг үздг Эцкчн лавта ачичнь хәрүлх. 5 Бурхнд зальврсн цагтан хойр чирәтә улсиг бичә дуратн. Тедн әмтн үзтхә гиҗ хурлд болн талвң болһнд зальврхдан дурта. Тедн ачлвран авчксмн гиҗ би таднд үнәр келҗәнәв. 6 Чи болхла зальврсн цагтан эврәннь хорадан орҗ ирәд, үүдән хаачкад, эс үзгддг Эцкдән зальвр, чамаг нууцар зальврҗахинь үзәд, Эцкчн лавта ачичнь хәрүлх. 7 Зальврхларн, буру номта улс кевтәһәр олн үг бичә келтн. Олн үг келхлә, тедниг соңсх гиҗ тедн санна. 8 Болв тедниг бичә дуратн, юңгад гихлә, Теңгрин Эцктн тадниг юм сурхин урдас таднд юн кергтәһинь Эврән меднә. 9 Иигҗ зальвртн: Мана Теңгрин эцк! Нернтн әрүн болтха! Тана йосн иртхә! Теңгрт бүтсн таалтн Һазр деер бүттхә! Эркн кергтә ѳдмг Эндр ѳдрт илгәһит! Яһҗ бидн күүнә килнц тәвнәвидн, Тиигҗ Та килнцмдн тәвүлит! Сѳрдг юмнла бичә харһулыт! Эрлгәс гетлгит! 14 Кемр тадн әмтнә килнцинь тәвҗ ѳгхлә, Теңгрин Эцктн чигн тадна килнц тәвҗ ѳгх. 15 Болв кемр тадн әмтнә килнцинь тәвҗ эс ѳгхлә, Теңгрин Эцктн чигн тадна килнц тәвҗ ѳгшго. 16 Мацг бәрсн цагтан хойр чирәтә улс кевтәһәр үрүдсн бәәдл бичә һартн, юңгад гихлә, тедн яһҗ мацг бәрҗәхән әмтнд үзүлхәр тиим үрүдсн бәәдл һарна. Эдн ачлвран авчксмн гиҗ би таднд үнәр келҗәнәв. 17 Чи болхла, мацг бәрҗәхән әмтнд үзүлшгоһар чирәһән уһаһад, толһаһан самлчк. 18 Әмтнд эс үзгддг Эцкчн терүг медтхә. Тиигхлә нууцар кесн юмиг үздг Эцкчн лавта ачинь хәрүлх. 19 Һазр деер бәәҗ, зѳѳрән бичә хоршулҗ хадһлтн. Энд гүр болн зев цугинь идҗ үрәнә. Хулхачнр гер дотр орад, хулха кеһәд зѳѳритн авчкна. 20 Тадн болхла теңгр деер зѳѳрән хоршулҗ хадһлтн. Тенд гүр чигн, зев чигн идҗ үрәшго, хулхачнр олҗ хулхалҗ чадшго. 21 Тана зѳѳр бәәсн һазрт седкл-санантн бәәнә! 22 Нүдн – седклин герл мѳн. Нүднтн цевр болхла, седклтн бүклдән герлтә болна. 23 Нүднтн бузр болхла, седклтн бүклдән бузр болна. Тана дотрк герл харңһу болхла, харңһу гисн ямаран болхмб? 24 Хойр эзнд күн заргдҗ чадшго: Тер негнднь дурго болад, наадкднь дурлх, эс гиҗ негнднь үнн седкләрн заргдҗ, наадкинь оньгтан авшго. Бурхнд болн зѳѳрт дегц церглҗ чадшгот. 25 Тер учрар: ю уухмб? ю идхмб? гиҗ әмд бәәхин тѳлә ю ѳмсхмб? гиҗ бий цогцин тѳлә бичә үүмәд бәәтн! Әмн җирһл хотас деер биший? Бий цогц хувцнас деер биший? 26 Теңгр деер ниссн шовудыг сәәнәр хәләтн! Тедн тәрхш, хадхш, урһцинь хураҗ авхш. Тана теңгрин Эцк Эврән тедниг лавтаһар теҗәҗәнә! Тадн эн шовудас үлү деер бишийт? 27 Үүмәд бәәҗ тадн дундас күн әмн җирһлән бичкн зуурт утдулҗ чадхий? 28 Хувцна тускар яһад зовад бәәдмтә? Теегин бамб цецгәс яһҗ урһдгинь хәләлт! Тедн кѳлсән асхрулҗ кѳдлхш, утц ээрхш. 29 Зуг Соломон хан ик алдр бәәсн бийнь тер цецгәһәс үлү сәәхн хувц ѳмсәд уга билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. 30 Кемр эндр урһдг маңһдур бешд хайгддг ноһаг Бурхн тиигҗ хувцлдг болхла, тадниг, баһ итклтә улсиг, энүнәс үлү хувцлх! 31 Тер учрар «Ю идхмб? Ю уухмб? Ю ѳмсхмб?» гиҗ бичә үүмәд зовад бәәтн. 32 Тертн буру номта әмтнә тѳр килмҗ. Цуг энүг таднд кергтәһинь Теңгрин Эцктн медәд бәәнә. 33 Хамгин түрүнд Бурхна йосиг хәәтн, Терүнә таалыг күцәхәр шунтн. Наадкинь болхла Бурхн немҗ ѳгх. 34 Тегәд чигн маңһдурк ѳдрин тускар бичә үүмәд зовад бәәтн. Ѳдр болһн эврәннь керг килмҗтә, эндрк кергт маңһдурк керг бичә немтн.

Матай 7

1 Кү бичә гемшәтн. Тадниг Бурхн гемшәхн уга. 2 Ямаран кевәр әмтиг гемшәнәт, тиим кевәр тадниг Бурхн гемшәх. Ямаран кемҗәһәр кемҗәлнәт, тиим кемҗәһәр тадниг кемҗәлх. 3 Ахиннь толһадк ѳвс үзәд бәәҗ, эврәннь толһадк ѳвр яһад эс үздмч? 4 «Ах минь, толһаһасчн ѳвс һарһҗ хайнав», – гиҗ келнчн яһҗ кѳндрҗ келдмб? Чини толһа деер ѳвр бәәнәлм. 5 Хойр чирәтн! Түрүләд эврәннь толһа деерк ѳвр авч хайчкад, тегәд ахиннь толһадк ѳвс яһҗ авч хайхинь медхич. 6 Хар нохасд үнтә зѳѳрән хайҗ бичә ѳгтн. Тедн хәрү эргәд тадниг шүүрәд зуучкх. Һахан чикнд сувсан бичә ѳлгтн. Тедн ѳлгситн кѳлдән шивәд, ишкәд үрәчкх. 7 Сурад бәәтн – сурситн ѳгх. Хәәһәд бәәтн – хәәсән олҗ авхит. Үүдинь цокҗатн – таднд тәәлҗ секх. 8 Сурад бәәсн күн – сурсан авчана. Хәәһәд бәәснь – хәәсән олҗана. Үүд цокҗаснд – тәәлҗ секҗәнә. 9 Кѳвүнтн ѳдмг сурхла, кен таднас чолу ѳгхмб? 10 Кѳвүн заһс сурхла, эцкнь моһа ѳгхий? 11 Кемр тадн килнцтә болвчн үрндән яһҗ белг ѳгхинь сәәнәр медхлә, энүнәс үлү кедү сән белг тана теңгрин Эцктн сурсн әмтнд ѳгх! 12 Ямр чигн кергт тана ѳмн әмтн яһҗ бийән бәртхә гинәт, тиим кевәр тадн чигн теднә ѳмн бийән бәртн. Энүг Закан болн әәлдәчнрин дегтрмүд сурһна. 13 Уутьхн үүдәр орҗ йовтн. Үклин амн ѳргн, хаалһнь амр. Олн әмтн түүгәр йовна. 14 Әмн-җирһлин амн уутьхн, хаалһнь кецү. Терүг олдгнь йир цѳн. 15 Худл әәлдәчнрәс бийән саглтн! Тедн хѳѳнә бәәдл зүүсн махч чонмуд мет. 16 Тадн тедниг кесн үүләрнь медҗ авхит. Кѳгләс уста үзм, хатханчгас инҗр цуглулҗ болхий? 17 Тер учрар сән модн сән темс ѳгнә. Му модн – му темс ѳгнә. 18 Сән модн му темс ѳгхш. Му модн – сән темс ѳгдмн биш. 19 Сән темс ѳгдго модн болһниг чавчад шачасн һалд хайчкна. 20 Тер учрар худл әәлдәчнриг теднә кесн үүләр медҗ авхит. 21 «Деед Эзн! Деед Эзн!» – гиҗ дуудсн әмтнәс цугнь Теңгрин Орнд орхш. Зуг Теңгрин Эцкимм заасинь күцәдг күн Теңгрин орнд орх. 22 Зарһин ѳдрт олна ик зунь: – Деед Эзн! Деед Эзн! Тана нерн деерәс бидн номитн тархадг эс билүвидн? Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг эс билүвидн? Тана нерн деерәс кесг ѳвәрцс кедг эс билүвидн? – гиҗ келх. 23 Зуг Би хәрүднь: – Би тадниг тѳрүц меддго биләв. Му кедг улс! Нанас хооран йовтн! – гиҗ келхүв. 24 Тер учрар, эн Мини үг соңсад, келсим күцәдг күүг хад чолун деер гер бәрсн ухата күүнлә дүңцүлҗ болхмн. 25 Хар салькн кѳдләд, хур икәр орад, һолын усн деврәд, тер герин орад асхрв. Зуг гер чолун деер бәәсн тѳләд, ормасн тѳрүц кѳндрсн уга. 26 Зуг Мини үг соңсад, келсим күцәдго күүг элсн деер гер бәрсн ухан уга күүнлә дүңцүлҗ болхмн. 27 Хар салькн кѳдләд, хур икәр орад, һолын усн деврәд, тер герин орад асхрна. Гернь хольврад хамхрад одна, – гиҗ Исус сурһв. 28 Исус үгән тѳгсәхлә, әмтн терүнә номд икәр ѳврцхәв. 29 Исус закана багшнрла әдл биш Бурхна йос бәрдг күүнлә әдл сурһв.

Матай 8

1 Исус уул деерәс бууҗ ирхлә, олн әмтн Терүг дахҗ йовцхав. 2 Генткн арсна гемтә күн Исус тал ѳѳрдәд сѳгдәд келв: – Деед Эзн мини! Намаг гемәсм цеврлх саната болхла, буйн болтха, цеврлтн! 3 Исус һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав, цеврлгд! – гиҗ келв. Тер дарунь күн арсна гемәс цеврлгдҗ эдгв. 4 – Хәлә! Энүнә тускар күүнд бичә кел! Гелңгд одад бийән үзүл. Дәкәд Мошен закаһар эдглһнә тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гиҗ Исус аштнь келв. 5 Исус Капернамд ирхлә, рим цергин һардач Исус тал ѳѳрдәд ээрҗ келв: – Деед Эзн минь! Мини зарц гертм икәр зовҗ гемтә бәәнә, Һар, кѳлнь тәкрҗ. 7 – Би ирәд зарцичинь эдгәнәв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 8 – Деед Эзн, Таниг герүрн орулх чигн нанд зѳв уга. Зәрлг болҗ нег үг келтн, зарцм дарунь эдгәд одх. 9 Би эврән күүнә медәнд бәәнәв, мини медәнд чигн цергчнр бәәнә. Негнднь би: «Йов», – гинәв тер йовна; дарукднь: «Нааран йов», – гинәв тер ирнә. Зарцдан: «Энүг ке, терүг ке», – гиҗ келнәв, тер мини келсәрм бәәнә. 10 Исус терүнә келсн үг соңсчкад икәр ѳврәд: – Израиль нутгт тиим ик сүзг би үзәд угав, – гиҗ таднд келҗәнәв. 11 Соңстн! Үнндән болхла, олн әмтн дорд үзгәс болн барун үзгәс байр нәәрин ширән ѳѳр Абрахамла, Ицхакла, Яковла хамдан теңгрин орнд ирҗ суух. Теңгрин орнд суух зѳвтә талдан әмтн болхла, тендәс харңһу һазрур кѳѳгдх. Тер улс тенд ик зовлң эдләд шүдән хәврх, икәр оркрҗ уульх, – гиҗ. 13 Исус хаҗудк йовсн улст келәд, дәкәд: – Герүрн хәр. Чини иткләр болтха, – гиҗ римин цергин һардачд хәрү ѳгв. Тер кемд зарцнь гемәсн эдгв. 14 Исус Пётрин герүр ирхлә, тенд Пётрин хадм экнь ик халута кевтҗ. Исус терүнә һаринь авхла, күүкд күүнә халунь дарунь уурч одв. Тер босад Исуст хот белдв. 16 Асхар Исус тал кесг хар сәкүсәр эзлгдсн әмтиг авч ирцхәв. Исус үгәрн хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳһәд, кесг олн-зүсн ѳвчтә әмтиг эдгәв. Эшья әәлдәчин: «Мана ѳвчиг эн бий деерән авад, гем зовлңгиг даасмн», – гисн үгмүд күцх зѳвтәд тиим юмн учрсмн бәәҗ. 18 Исусин хаҗуд олн әмтн зогсла. Тедниг үзәд, Исус сурһульчнртаһан нууриг һатлад, телтр кѳвә тал йовхм гив. 19 Нег ном цәәлһәч Исус тал ѳѳрдәд: – Багш! Таниг альд эс йоввчн би дахҗ йовх санатав, – гив. 20 – Арат эврәннь нүктә, шовун эврәннь үүртә, Нанд, Күмни Кѳвүнд толһаһан түшәд амрх һазр уга, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 21 Терүнә нег сурһульч: – Деед Эзн, герүрн хәрәд ѳңгрсн эцкән оршаһад ирх зѳв нанд ѳгит, – гиҗ келв. 22 – Намаг дахад йов! Үксн әмтн эврәннь үксн күүһән оршатха, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 23 Исус оңһцд орв. Ардаснь сурһульчнр дахад бас оңһц дотр орцхав. 24 Генткн салькн кѳдләд, усна дольган деврәд, оңһциг шивәд бәәв. 25 Исус унтҗ кевтҗ. Сурһульчнр ѳѳрдәд Терүг серүлв. – Деед Эзн, бидн чивн гиҗәнәвидн! Харсҗ авртн мадниг! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 26 – Яһсн әәмтхә, баһ сүзгтә улсвт! – гиҗ Исус хәрүднь келв. Тер босад, салькиг болн нууриг хѳрҗ тогтнулв. 27 Салькн, усн кѳдлхән уурв. Эргндк бәәдл тогтнв. Сурһульчнр икәр ѳврәд хоорндан келцхәв: – Салькнд болн уснд Эн зәрлг болна, теднь үгинь соңсна. Кен гидг күнв эн? 28 Исус нууриг һатлад телтр кѳвәд бәәсн Гадарен гидг һазрт күрәд ирхлә, хар сәкүстә хойр күн үкәрәсн һарад Терүнә ѳмн зогсцхав. Тедн ик әәмшгтә, догшн бәәҗ. Әмтн теднәс әәһәд тер хаалһар йовдго санҗ. 29 – Бурхна Кѳвүн, юн кергтәв Чамд? Чи мадниг эртәснь зовахар ирвч? – гиҗ тедн му дууһар хәәкрлдцхәв. 30 Теднә бәәсн һазрас ик хол биш һахас идшлҗәҗ. 31 – Кемр Чи, мадниг кѳѳхлә, эн һахасд мадниг орул! – гиҗ хар сәкүсд Исуст келәд ээрцхәв. 32 – Йовтн тиигәрән! – гиҗ Исус хәрүднь келхлә, хар сәкүсд тер хойр күүнәс һарад, һахасиг эзлцхәв. Тер дарунь һахас ормасн ѳсрәд, ик уулын кецәс гүүһәд, уснд унад үкҗ одцхав. 33 Һахас хәрүлсн әмтн зулад гүүлдцхәв. Тедн хаҗудк хотнд ирәд, хар сәкүстә хойр күүнә тускар цугинь келцхәв. 34 Тегәд хотна олн әмтн Исусин ѳмнәс һарцхав. Эн һазриг үлдәҗ цааран йов, гиҗ тедн Исусиг үзәд келв.

Матай 9

1 Исус сурһульчнрла оңһц дотр орад, нууриг һатлад, эврәннь хотнур ирв. Нег цѳѳкн күн Терүн тал һар-кѳлнь тәкрсн күүг девскртәһинь авч ирв. Исус теднә итклинь үзәд: – Байрл! Килнцчн тәвгдҗәнә, – гиҗ гемтә күүнд келв. 3 Тиигхлә ном цәәлһәчнр: «Эн күн Бийән Бурхнд тоолҗана. Эн Бурхна тускар му келҗәнә», – гиҗ дотран санцхав. 4 Исус теднә ухаһинь медәд: – Седклтн юңгад тиим му ухата болна? 5 Ю келхд амр: «Чини килнцчн тәвгдҗәнә» эс гиҗ «Босад йов»? 6 Би, Күмни Кѳвүн, әмтнә килнц тәвҗ ѳгх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә эн күүнд иигҗ келҗәнәв: Бос, эврәннь девскрән авад герүрн хәр. 7 Тернь босад герүрн йовв. Энүг үзсн әмтн икәр сүрдв. Тедн тиим йос күүнд ѳгсн Бурхиг магтҗ туурулв. 9 Исус цааранднь йовҗ йовад тамһин герин ѳѳр суусн нег кү үзв. Тер Матай бәәҗ. – Намаг дахад йов, – гиҗ Исус тер күүнд келв. Тернь босад Исусин ардаснь йовв. 10 Исусиг Матайин герт хот ууҗасн цагт тиигәрән алв цуглулдг болн кесг килнцтә улс ирцхәв. Тедн Исусла хамдан хот ууһад нәәрлцхәв. 11 Энүг үзсн паршмуд Исусин сурһульчнрас: – Багштн алв цуглулдг килнцтә улсла яһад хот ууҗахмб? – гиҗ сурцхав. 12 Теднә келсиг соңсад, Исус: – Эрүл-менд күүнд биш, гемтә күүнд эмч кергтә. 13 «Бәрц бәрхин ормд ѳршәңгү болтн», гисн үгмүд ямаран учртаһинь йовад медтн. Чик седклтә әмтиг биш, килнцтә әмтиг дуудхар Би ирүв, – гив. 14 Йохана сурһульчнр Исус тал ирәд: – Бидн болн паршмуд мацг бәрнәвидн, Тана сурһульчнр мацг яһад эс бәрнә? – гиҗ сурцхав. 15 – Хүрмд ирсн гиичнр күргнә ѳѳр гейүрәд бәәхлә, сән болхий? Зуг цагнь ирхлә, күргн теднәс салһҗ авгдхла тер цагт тедн мацг бәрх. 16 Хуучрад салврҗ одсн хувцнд шин халас тәвхш. Шин тәвсн халасн хуучн хувциг цааранднь теслх, шуурхань улм икдх. 17 Тер мет күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кедмн биш. Бѳрвнь шуурад үрх, чаһрнь асхрх. Күчән авчах чаһриг шин бѳрвд кедмн. Тиигхлә чаһрньчн, бѳрвньчн үрл уга бүтн бәәх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 18 Исусиг үгән келҗәхлә, Йудья улсин толһачнрин негнь ѳѳрдәд, Исусин ѳмн сѳгдәд: – Мини күүкм шиңкән ѳңгрҗ одла, буйн болтха күүкндм һаран күргәтн. Тер әмдрх! – гив. 19 Исус ормасн босад сурһульчнрла хамдан тер толһачиг дахҗ йовв. 20 Генткн нег күүкд күн Исусин ардас ѳѳрдәд, хувцна хормаднь һаран күргв. Тер күүкд күн арвн хойр җилдән цусн һарлһна гемәр зовад гемндг бәәҗ. 21 «Кемр хувцна хормаднь һаран күрхлә, дарунь эдгхв», – гиһәд тер дотран ухалв. 22 Исус ардаран эргҗ хәләһәд, тер күүкд күүг үзәд: – Байрл! Итклчн чамаг аврав, – гив. Тер кемд күүкд күн гемәсн эдгв. 23 Исус толһачин герт ирәд, бүрә-бүшкүрчнриг, һашудҗ уульсн-дуулсн олн әмтиг үзәд: 24 – Һартн эндәс! Күүкн ѳңгрсн уга. Күүкн унтҗ кевтнә, – гив. 25 Әмтн Исусар наад бәрәд инәлдцхәв. 26 Әмтиг һарһҗ йовулад, Исус герин хорад орад, күүкиг һараснь авхла, тернь босв. Эн ѳвәрцин туск зәңг эргндк һазрар тарв. 27 Исус бәәсн һазрасн һарч йовхла, хойр сохр күн Терүг дахв. – Давидин Кѳвүн хәәрлич мадниг! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 28 Исусиг нег герт орҗ йовхла, хойр сохр күн Исус тал ѳѳрдв. – Намаг нүднә хара орулҗ чадх, гиҗ иткҗәнт? – гиҗ Исус сурв. – Иткҗәнәвидн, мана Деед Эзн, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 29 – Таднд иткләр болтха! – гиҗ Исус келәд теднә нүднд һаран күргв. Тедн үздг болв. 30 – Хәләтн, Мини тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ Исус теднд зәрлг болв. 31 Зуг тер хойр эдгсн күн һарч йовад, эргндк һазрар Исусин тускар әмтнд зәңглв. 32 Тедниг йовҗ одхла, Исус тал келн уга хар сәкүстә күүг авч ирв. 33 Хар сәкүсиг кѳѳсн хѳѳн келн уга күн келдг болв. Әмтн икәр алң болцхав. – Тиим ѳвәрц йовдл эн Израилин һазрт одачн учрад уга билә, – гиҗ тедн келцхәв. 34 – Эн эрлгин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳнә, – гиҗ паршмуд келдг бәәсмн. 35 Исус балһсн, хотн болһнар йовад, хурлд әмтиг сурһад, Бурхна йосна тускар Сән Зәңг цәәлһҗ тархаһад, әмтиг олн зүсн гемәс эдгәдг бәәсмн. 36 Исус олн әмтиг үзәд, теднд санань зовв, юңгад гихлә, тедн хѳѳч уга тарҗ одсн хѳд мет муурсн бәәдлтә бәәҗ. 37 – Хурах урһц ик, кѳдләчнр баһ. Тәрсн тәрәг хурах, хадх кѳдләчнриг илгәтхә гиһәд хадлһна Эзнд зальвртн! – гиҗ Исус эврәннь сурһульчнртан келсмн.

Матай 10

1 Исус эврәннь арвн хойр сурһульчнриг дуудҗ авад, ямаран чигн гемиг эмнҗ эдгәдг болн хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг йос теднд ѳгв. 2 Арвн хойр апостолмудын нерд эн: Пётр гидг нертә Шимон, терүнә дүнь Андрей, Зебедана кѳвүн Яков, терүнә ахнь Йохан, 3 Пилип, Бар-Толма, Томас, алв цуглулдг Матай, Алпана кѳвүн Яков болн Тадда, 4 зилот гидг багин гешүн Шимон болн Йуда Искериот (тер Исусиг урвсн билә). 5 Эн арвн хойриг Исус илгәһәд, иигҗ зааҗ келсмн: – Буру номта улсин һазрас хол йовтн! Шамарьян хотнд бичә ортн! 6 Тѳѳрсн хѳд болсн Израилин улс тал одтн! 7 «Теңгрин йосн ѳѳрдв!» – гиҗ номан делгрүлтн! 8 Ѳвчтәһинь эдгәтн. Насан барсинь әмдрүлтн. Арсн гемтә улсиг цеврлүлтн! Хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһтн! Ѳңгәр авсн тѳләд ѳңгәр ѳгтн! 9 Хаалһд һарч йовад, алтта, цаһан улан мѳңгтә кетч, уут, селвх хувц, ѳмсх буршмг, хаалһин тайг чигн авч бичә һартн! Кѳдлҗәх күн кѳлсән авх ачта! 11 Ямаран чигн балһснд эс гиҗ хотнд орҗ ирхлә, итклтә күүг хәәтн. Тер һазрас эс һартл эн күүнә герт бәәтн. 12 Амулң менд бәәтн, – гиҗ гертксинь йѳрәтн. 13 Кемр тер гер-бүл тиим бәәх ачта болхла, тадна йѳрәл бүтх! Кемр тер гер-бүл тиим бәәх ач уга болхла, тадна йѳрәл бүтхн уга! 14 Кемр тадниг күн герүрн орулҗ эс авхла, тадна келсиг эс соңсхла, тер гертәс эс гиҗ хотнас цааран һарч йовад, тавгасн шора саҗтн! 15 Зарһин ѳдрлә Содомин болн Гоморин һазрас үлү күчр күнд зовлң тедн эдлх гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 16 Би тадниг зерлг чон дунд бәәх хѳд мет йовулҗанав. Моһа мет гүн ухата, кѳглҗрһн мет нүл уга болтн! 17 Әмтнәс саглҗ йовтн. Тедн тадниг бәрҗ авад, зарһд авч ирх. Хурлмудт маляһар цокҗ цааҗлх. 18 Нанас кѳлтә тадниг хаадудт, ахлачнрт авч одх. Тадн Мини тускар теднд болн буру номта улст герчлхт. 19 Тадниг зарһд авч одхла, ю келхән, яһҗ келхән бичә зовтн. Тер цагт ю келхинь таднд заагдх. 20 Юңгад гихлә, тадн бийстн биш Эцкинтн Сәкүсн тадна келәр келх. 21 Ах дүүһән, эцк үрән үкллә харһулх. Үрдүд эцкнрин ѳмнәснь буцлт ѳргәд, әмнәснь салһх. 22 Нанас кѳлтә күн болһн таднд дурго болх. Экнәс авн сүл күртл тесснь авргдх! 23 Тадниг нег хотнас кѳѳхлә, талдан хотн тал зулҗ гүүтн. Израилин хотн болһниг эргҗ күцтл, Күмни Кѳвүн лавта күрәд ирх, – гиҗ таднд үнәр келҗәнәв. 24 Сурһульч багшас, зарц эзнәс деер болҗ чадшго. 25 Сурһульч багшла әдл, зарц эзнлә әдл болхла, болад бәәх. Кемр герин эзнд Баал-Зебүлин нер ѳгсмн болхла, герткст улм шулуһар эн нерн ѳггдх. 26 Тер учрар бичә әмтнәс әәтн! Нег чигн эс илдкҗ секгдсн далд юмн уга, нег чигн эс тәәлгдсн нууц уга. 27 Харңһу хорад келсн үгим һал ѳдрәр келтн! Чикнд шимлдҗ келсим герин ора деерәс зәңглтн! 28 Күүнә бий цогциг алдг зуг уха-седклиг алҗ чаддго әмтнәс бичә әәтн. Бий цогциг болн седклиг мѳңк һалд хайҗ чаддг Бурхнас әәтн. 29 Хойр бичкәхән богшурһаг нег деншгәр эс хулдну? Тадна Эцкин медән угаһар теднә негнь чигн һазрт унҗ үкшго! 30 Тадна толһа деерк үсн күртл тоота! Тер учрар бичә әәтн! 31 Тадн Бурхнд кесг бичкәхән богшурһасас үлү үнтә болҗанат! 32 «Би Исусин», – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Мини», – гиҗ Теңгрин Эцкиннь ѳмн ил келхүв. 33 «Би Исусин бишв», – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Эн күн Мини биш», – гиҗ Би Теңгрин Эцкиннь ѳмн гѳрдҗ келхүв. 34 Намаг эн орчлңд эв авч ирхәр ирв гиҗ бичә сантн. Би эв биш, үлд авч ирхәр ирүв. 35 Кѳвүг эцкәснь, күүкиг экәснь, бериг хадм экәснь салһхар Би ирүв. 36 Күүнә хамгин әәмшгтә ѳшәтн гертксинь болх. 37 Нанас үлүһәр эк эцкән хәәрлдгнь Мини сурһульч болҗ чадшго. Күүкән болн кѳвүһән Нанас үлүһәр хәәрлдгнь Мини сурһульч болҗ чадшго. 38 Эврәннь кирсән авч дааһад, ардасм эс дахсн күн Мини сурһульч болҗ чадшго. 39 Әмән аврхар седснь, әмән геех. Мини тѳлә әмән гееснь, әмән аврх. 40 Тадниг седклдән орулдгнь, Намаг седклдән орулна. Намаг орулснь Бийм Илгәсиг орулна. 41 Әәлдәчиг әәлдәч гиҗ седклдән орулдг күн әәлдәчин ачар ачлгдх. Чик седклтә күүг чик седклтә гиҗ седклдән орулдг күн тер күүнә ачар лавта ачлгдх. 42 Тер учрар кен хамгин бичкниг Мини сурһульч гиҗ киитн ус чигн ѳгч, ундынь хәрүлхлә, эврәннь ачан лавта авх гиҗ Би үнәр таднд келҗәнәв.

Матай 11

1 Эврәннь арвн хойр сурһульчнртан сурһмҗ ѳгәд, үгән тѳгсәһәд, Исус хотн болһнар сурһхар болн Бурхна ном делгрүлхәр һарч йовв. 2 Христосин күцәсн үүлмүдин тускар түүрмд бәәсн Йохан соңсад, хойр сурһульчнран Исус тал илгәһәд: – Ирх зѳвтә күн Та болҗахмт? Аль бидн талдан кү күләхмб? – гиҗ суртн! – гив. 4 Исус: – Йоханур хәрү ирәд чикәрн соңссан, нүдәрн үзсән медүлҗ келтн: 5 Сохр күн үздг болна, доһлңгнь йосндан һазр ишкәд йовна, арсн ѳвчтәнь гемәсн цевргднә, дүлә күн соңсдг болна, ѳңгрснь босҗ әмдрнә, угатя әмтнд Сән Зәңг цәәлһгдҗ тархагдна. 6 Нанд итксн күн итклән эс геехлә, буйн кишгтә болхмн, – гив. 7 Тедн йовҗ одхла, Исус олн әмтнд Йохана тускар экләд келв: – Эҗго кѳдә һазрур кениг хәләхәр тадн йовсмт? Салькнд нәәхлсн хулсигий? Кемр тиим биш болхла, кениг хәләхәр йовсмт? Байн үнтә хувц ѳмссн кү хәләхәрий? Байн хувц ѳмссн улс хаана бәәшңд бәәдмн. 9 Кениг хәәҗ тадн одсмт? Әәлдәчиг? Э-э. Йохан әәлдәчәс деер күн гиҗ таднд келҗәнәв. 10 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би Зәңгчән урдасчн илгәнәв. Тер Чини хаалһичнь белдх». Эн Йохана тускар бичәтә. 11 Би үнәр келҗәнәв. Эн орчлң деер тѳрсн әмтн дунд Йоханас ик алдр күн уга бәәҗ. Зуг Теңгрин орнд бәәсн хамгин бичкнь терүнәс ик алдр. 12 Уснд кирслдг Йохан Бурхна ном экләд тархасн ѳдрмүдәс эндр ѳдр күртл Теңгрин йосна ѳмнәс ик дән болҗана. Кесгнь күчәр энүг эзлҗ авх саната. 13 Әәлдәчнр болн Закан Йоханас урд иргчин тускар келдг бәәсмн. 14 Тедн Элья хәрү ирх гиҗ әәлдҗ келҗ. Эн әәлдхл Йохана ирлһнә тускар келҗ. Иткхәр седхлә, итктн. 15 Мини келсн тускар сәәнәр ухалтн. 16 Эн цагин үйнриг кенлә дүңцүлҗ болхмб? Эднтн талвңд суусн талдан бичкдүдт иигҗ хәәкрҗәсн бичкн күүкд мет: 17 «Бидн таднд бүрә бүшкүрәрн айс татдг биләвидн. Тадн биилсн уга биләт! Бидн һашута ду дуулдг биләвидн. Тадн уульсн уга биләт!» 18 Чаһр уудго, йосн хот иддго Йохан ирлә. Терүнә тускар хар сәкүстә күн гиҗ әмтн келнә. 19 Би, Күмни Кѳвүн, ирв. Би чаһр уунав, йосн хот иднәв. Тиигхлә: «Хәләтн Энүг! Яһсн ик хотта, әркнч юмнв! Алв цуглулгчин, килнцтә улсин үрн!» – гиҗ тедн келнә. Зуг Бурхна цецн ухан кесн үүләрнь үзгддмн, – гив. 20 Исусин үзүлсн ѳвәрцин ик зунь үзсн хотн болһн килнцән үлдәҗ, Бурхнд итксн уга. Тер учрар Исус тедниг гемшәҗ иигҗ келв: 21 – Хоразина әмтн, зовлңган эдлхит! Бетсәдин әмтн, зовлңган эдлхит! Танад учрсн Бурхна ѳвәрцс Тирин әмтн болн Сидона әмтн үзсн болхла, тедн кезәнәһә хар хувцан ѳмсҗ, толһадан үмс цацҗ, килнцәсн хольҗх билә. 22 Тер учрар келҗәнәв, зарһин ѳдрт Тирәс болн Сидонас дор таднд му болх. 23 Чи, Капернам хотнахн, тадниг теңгрт ѳргх гиҗ санҗант? Уга, үклин һазрт уңһах! Кемр Содомд танад учрсн ѳвәрцс лавта учрсн болхла, тертн ода күртл бүклдән бәәх билә. Тер учрар келҗәнәв таднд, 24 Зарһин ѳдрт Содомас дор таднд му болх, – гив. 25 – Теңгрин болн һазрин Эзн, Аав Минь! Танд магтал ѳргҗәнәв! Та энүг цецн ухата номта әмтнәс нууһад, эгл бичкдүдт секҗ цәәлһвт! 26 Аав Минь, цуг энүнәс Тана цаһан саната дурн үзгдҗәнә. 27 Эцкм бәәсән Нанд даалһв. Теңгрин Эцкәс даву сәәнәр Кѳвүһән ямаранынь күн медхш. Кѳвүнәс даву сәәнәр Эцк ямаранынь күн медхш. Кѳвүн олн әмтнәс онц улсиг йилһҗ авад, Эцкин тускар медүлнә. 28 Күнд аца үүрч муурснь Нан тал иртн! Би тадниг тѳвкнүлхүв. 29 Мини ацаг ээм деерән үүрәд, Нанас сурһмҗ автн. Юңгад гихлә, Би номһн тѳвкнүн седклтәв. Тадна седкл чигн амрад җирһәд бәәх! 30 Мини номиг дахлһн – күнд юмн биш, Мини ацан гиигн.

Матай 12

1 Энүнә хѳѳн бемб ѳдрлә Исус тәрсн тәрәһәр йовҗ йовла. Сурһульчнр ѳлсәд, тәрәнә толһас таслад идцхәв. Паршмуд энүг үзәд: – Хәлә, Чини сурһульчнр бемб ѳдрт кех зѳв уга юмиг кеҗәнә, – гиҗ келцхәв. 3 – Ѳлсҗ йовсн Давид эврәннь үүртән ю кесинь умшсн угавт? 4 Давид Бурхна герт орад, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмг теднлә хувалцҗ идв. Тер ѳдмгиг һанцхн гелңгүд иддмн. Сүмд бемб ѳдрин йосиг эвдсн гелңгүдиг бурушахш, гисиг Мошен заканд тадн умшсн угавт? 6 Медҗ автн: энд сүмәс деер күн бәәнә. 7 Кемр тадн «Бәрц бәрхин ормд ѳршәңгү болтн», – гисн үгмүдин чинринь медсн болхла, тадн буру уга әмтиг гемшәхн уга биләт. 8 Яһад гихлә, Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин Эзн мѳн, – гиҗ Исус теднд хәрү ѳгв. 9 Тендәс һарад Исус хурлур ирв. 10 Тенд әмн уга һарта күн бәәҗ. – Бемб ѳдрлә кү эдгәх зѳв бәәнү? – гиҗ Исусас зәрм әмтн сурцхав. (Терүг гемшәх учр хәәһәд тедн сурҗ.) 11 – Кемр ор һанцхн хѳѳнтн бемб ѳдрлә нүкнд унҗ одхла, тадн хѳѳһән үлдәлго, нүкнәснь татҗ авхм бишвт? 12 Күн болхла хѳѳнәс деер биший? Тиим эс мѳний? Тер учрар закаһар бемб ѳдрлә күн сә кех зѳвтә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13 Цааранднь Исус әмн уга һарта күүнд: – Һаран суңһ! – гив. Тернь һаран суңһв, һарнь дарунь эдгәд одв. 14 Паршмуд болхла хурлас һарч йовад, Исусиг яһҗ хорлҗ уга кехән селвлцхәв. 15 Энүг медчкәд Исус тендәс әрләд йовҗ одв. Олн әмтн Исусин ардаснь дахҗ йовцхав. Исус тедниг цугинь эдгәһәд: 16 – Мини тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ әмтнәс үг авв. 17 Эшья әәлдәчәр дамҗҗ келсн эн үгмүд күцәхин тѳлә тер йовдл учрв: « 18 Мини онц йилһҗ авсн Хәәртә Зарц эн! Мини седклин байр эн! Эврәннь Әрүн Сәкүсән Энүнд белглҗ ѳгчәнәв! Эн келн әмтн болһнд Аврлһна тускар зәңглҗ келх! 19 Күүнәс үг булалдҗ, уульнц болһнд дууһан ѳргҗ, үгән хәәкрҗ тѳрүц аман секшго. 20 Унҗсн хулсиг хуһлшго, утан һарчах зулыг унтрашго. Үнн чик йосн орчлңд диилтл Эн тѳрүц зогсҗ амршго. 21 Буру номта улс Терүнд нәәлх!» 22 Исусур нег сохр, келн уга күүг авч ирҗ. Тер хар сәкүснд эзлгдсн бәәҗ. Исус терүг эдгәв, ѳвчтә күн келдг, үздг болв. 23 Әмтн алң болцхав. – Энтн Давидин тохмта күн биший? – гиҗ тедн сурцхав. – 24 Эрлгин, Баал-Зебүлин күчн угаһар Энтн хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳҗ чадшго билә, – гиҗ паршмуд әмтнә үг соңссн хѳѳн келцхәв. 25 Паршмудын ухаһинь медәд, Исус: – Кемр алвт болһн дотран дәәлдхлә, тер хоосрад ирх. Кемр балһсн болһн бүл болһн, дотран эс таархла, тер әңгрәд буурад одх. 26 Тер учрар кемр эрлг эрлгиг кѳѳҗ һарһхла, тер бийләһән дәәлдҗәх темдг. Тиигхлә алвтнь ормдан яһҗ торад бәәхмб? 27 Кемр Би хар сәкүсдиг Баал-Зебүлин күчәр кѳѳхлә, ямаран күчәр тадна кѳвүд хар сәкүсдиг кѳѳдмб? Тер учрар тедн тадна зарһчнр болтха! 28 Кемр Би Бурхна Сәкүсәр хар сәкүсдиг кѳѳхлә, тертн Бурхна йосн ирснә темдг! 29 Чидлтә күүг күләд уга бәәтл чидлтә күүнә герт орад, күн терүнә ѳлг-эдинь хулхалҗ чадхий? Эзинь күлсн хѳѳн күн терүнә геринь тонҗ, ѳлг-эдинь хулхалҗ чадх! 30 Намаг эс дахсн күн Нанла сѳрүд бәәнә. Нанла хурадго күн тарана. 31 Тер учрар Би таднд келҗәнәв: Әмтнә килнцчн тәвгдх. Бурхиг му келдг күүнә гемньчн тәвгдх. Зуг Әрүн Сәкүсиг күн му келхлә, терүнә бурунь тәвгдшго. 32 Кемр күн Күмни Кѳвүнә ѳмнәс үг келхлә, терүнә бурунь тәвгдх. Зуг күн Әрүн Сәкүснә ѳмнәс үг келхлә, терүнә бурунь ѳдгә цагтчн, иргч цагтчн тѳрүц тәвгдшго, – гиҗ келв. 33 Сән темс авхин тѳлә сән урһцта модн кергтә. Му модн му темс ѳгнә. Модна сән мууһинь темсәрнь медгднә. 34 Хойр кѳлтә моһа! Хар сана зүүһәд, сән үг яһҗ келҗ чаддмт? Седклд бәәсн юмн келн-амар дамҗҗ һардг эсий? 35 Цаһан саната күн цаһан зѳѳрәсн цаһаһинь һарһна. Хар саната күн хар зѳѳрәсн харинь һарһна. 36 Зарһин ѳдр ирхлә, санамр келсн үг болһнас кѳлтә күн тооцаһан ѳгх. 37 Юңгад гихлә, келсн үгчн чини буруг болн буру угаг үзүлх, – гиҗ Исус келв. 38 – Багш, бидн Танас онц темдг үзх санатавидн, – гиҗ паршмуд болн ном цәәлһәчнр Исуст келцхәв. 39 – Бурхн уга, хар саната үйнр онц темдг некәд бәәнә. Зуг Йона әәлдәчин темдгәс үлү онц темдг теднд үзүлгдшго. 40 Йона теңгсин ик заһсна гесн дотр һурвн ѳдр болн һурвн сѳ бәәсн кевәр Күмни Кѳвүн һазр дор һурвн ѳдр болн һурвн сѳ бәәх. 41 Зарһин ѳдрт Ниневин әмтн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Тедн Йонин келсн үгинь соңсад, килнцән хайцхав. Энд болхла, Йонас ик алдр күн бәәнә! 42 Зарһин ѳдрт ѳмн үзгин һазрин хатн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Юңгад гихлә, тер ик холас Соломон хаана цецн уха авхар ирсмн билә. Энд болхла, Соломонас ик алдр күн бәәнә! 43 – Хар сәкүсн күүнә дотрас һарад, хатад хагсҗ одсн кѳдә эргәд, амрх орм хәәнә, зуг олхш. 44 Тиигхлә тер: «Урдк бәәсн герүрн би хәрү йовнав», – гиҗ санад хәрү ирнә. Хәрү ирхләнь, эврәннь бәәсн герән цевр цер ахулчкснь, сул бәәсинь үзнә. 45 Тиигхлә тер һарч йовад, бийәсн ик догшн хар сәкүсдиг дахулҗ авч ирнә. Тедн ирәд күүнә дотр бүүрлнә. Аштнь күн урдкас үлү му бәәнә. Эн цагин хар саната үйнрлә бас тиим юмн учрх! – гиҗ Исус келв. 46 Исусиг олн әмтнлә күүндҗәхлә, Терүнә дүүнр эктәһән герин һаза зогсла. Тедн Исуста хамдан күүндхәр седҗ. 47 – Тенд һаза эктн Тана дүүнртә зогсҗана, Танла күүндх саната, – гиҗ нег күн Исуст келв. 48 – Мини эк гисн кемб? Мини дүүнр гисн кемб? – гиҗ тер күүнд хәрү ѳгәд, Исус хурһарн сурһульчнр тал зааһад, – Мини экм болн дүүнрм эн, Теңгрин Эцкимм заасинь күцәдгнь, Мини экм, ахнр-дүүнрм, – гив.

Матай 13

1 Тер ѳдр Исус гертәсн һарад нуурин кѳвәд одад суув. 2 Ѳѳрнь дала күн хурсн тѳләд Тер оңһц дотр орв. Әмтн нуурин кѳвәһәр зогсцхав. 3 Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күн тәрәһән тәрхәр йовҗ. 4 Цацҗ йовсн тәрәнә экин зәрмнь хаалһ деер унҗ. Шовуд нисҗ ирәд, терүгинь чоңкад идчкнә. 5 Зәрмнь чолута һазрт унна. Тенд һазр баһ болад, буудя дарунь босҗ урһна. Тедн һазрин гүүнд туссн уга. 6 Нарн һарад тедниг шатачкна, урһмл хатҗ одна. Яһад гихлә, буудян уңгнь йосндан урһҗ чадсн уга. 7 Зәрмнь хатханчг заагт унцхана. Хатханчг урһад, буудяг бүтәһәд дарна. 8 Зәрмнь сән урһцта һазрт унцхана. Тедн зун, җирн, һучн холванд ик урһц ѳгнә. 9 Мини келснә тускар сәәнәр ухалтн. 10 Сурһульчнр Терүн тал ѳѳрдәд: – Та эднлә үлгүрәр юңгад келәд бәәдмтә? – гив. 11 – Теңгрин йосна туск нууцин медрл таднд секгдлә. Эдн болхла медхш. 12 Бәәснднь улм немгдх. Тер ик олзта болх. Угарад бәәснәснь бәәсинь булаҗ авгдх. 13 Эдн нүдәрн хәләнә – үзхш. Чикәрн соңсна – соңсхш, медхш. Тер учрар Би эднлә үлгүрәр келҗ бәәнәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 14 Бурхн Эшья әәлдәчәр дамҗҗ иигҗ келҗ: «Чикәрн соңсхит – медхн угат, нүдәрн хәләхит – үзхн угат. 15 Яһад гихлә, ухантн тенҗ, чикнтн соңсдган уурч, нүднтн хаагдҗ. Кемр тадн нүдәрн үзәд, чикәрн соңсад, седкләрн медҗ авдг болсн болхла, тадн уха-санаһан Нанд ѳгх биләт, Би тадниг эдгәх биләв». Ода эн үгмүд бүтҗ. 16 Нүднтн сәәнәр үздг тѳләд тадн буйн-кишгтәт! Чикнтн сәәнәр соңсдг тѳләд тадн буйн-кишгтәт! 17 Үнәр келҗәнәв, кесг әәлдәчнр болн чик седклтә әмтн тадна үзҗәсн юмиг үзхәр седлә, зуг үзсн уга. Тадна соңсҗасн юмиг соңсхар седлә, зуг соңссн уга. 18 – Соңстн! Тегәд тәрә тәрсн күүнә туск үлгүрин чинринь эн: күн Бурхна йосна тускар соңсна, зуг чинринь медхш. Эрлг ирәд, терүнә седклд тәрсн үгмүд булаһад авад йовҗ одна. Эн күн хаалһ деер тәрсн буудя мет. 20 Чолута һазрт тәрсн буудя гиснь: бурхна үг соңсад, байртаһар седклдән багтадг күн. 21 Зуг тер үг күүнә седклд гүүнәр эс орсн учрас тер бичкн зуурт иткҗәһәд, үгәс кѳлтә кѳѳлһнә цаг ирхлә, иткдгән уурна. 22 Хатханчг заагт унсн буудя гиснь: Бурхна үгиг соңссн күн. Зуг орчлңгин үүмлдәнәс кѳлтә болн һазрин зѳѳрт җилвтсн учрас тер үг олз ѳгхш. 23 Урһцта һазрт унсн буудя гиснь: Бурхна йосна тускар соңсад, цугнь сәәнәр медҗ авдг күн. Тер олзта урһц зун җирн һучн холванд икәр ѳгнә. 24 Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Теңгрин йосн гисн эн: күн эврәннь һазртан сән урһцта цаһан буудя тәрнә. 25 Сѳѳһәр цуһар унтҗасн цагт ѳшәтн ирәд, буудя заагт буг ѳвс хайҗ тәрәд йовҗ одна. 26 Цаһан буудя босад урһад ирхлә, толһань йосндан дүүрәд ирхлә, буг ѳвсн бас энд-тенд үзгддг болв. 27 Һазрин эзнә зарцнр терүн тал ирәд: «Ах Нойн, Та сән урһцта цаһан буудя тәрсн бишийт? Буг ѳвсн альдас һарч ирсмб?» – гиҗ сурцхав. 28 «Энтн ѳшәтә күүнә кесн үүл», – гиҗ эзн хәрүднь келнә. «Бидн тиигәрән йовад, буг ѳвсиг таслад хайчкнавидн, зѳвән ѳгит», – гиҗ тедн келцхәв. 29 «Бәг. Бичә кѳндәтн! Буг ѳвс таслҗаһад, тадн эндүрәд цаһан буудяг таслчкхт! 30 Тедн хамдан урһц хурах цаг күртл урһтха. Тәрәһән хурах цагтан түрүләд буг ѳвс таслҗ цуглулад, цугинь бооһад һалд шатачктн. Цаһан буудяг мини буудя хадһлдг хашад авч одтн, гиҗ хадачнрт закхв», – гиҗ эзн хәрү ѳгв. 31 Исус теднд дәкәд үлгүрләд келв: – Теңгрин йосн гисн эн: нег күн бичкн горчсин экиг авад һазрт тәрҗ. 32 Эн экн наадк тәрәнә экнәс хамгин бичкн. Зуг урһад ирхләрн, наадк цуг урһмлас ик болна. Тер ик моднд хүврҗ одна. Теңгрин шовуд нисҗ ирәд, терүнә бүчрмүд деернь үүрән ясна. 33 Исус дарук үлгүр келв: – Теңгрин йосн гисн эн: күүкд күн һуйр искәдг эк авад, дѳчн кило һуйрт элдәд тәвнә. Тер һуйр ѳсҗ одна. 34 Цуг энүг Исус әмтнд үлгүрләд келдг бәәҗ. 35 «Би үлгүр олзлад, орчлң үүдәгдсн цагас авн бәәсн нууциг эднд цәәлһҗ келҗ ѳгнәв», гисн әәлдәчнрәр дамҗҗ келсн үгмүд бүттхә, гиһәд Исус әмтнлә үлгүр угаһар иләр юм келдг уга бәәҗ. 36 Цааранднь Исус әмтиг сулдхад, герүрн хәрв. Сурһульчнр Багш тал ѳѳрдәд: – Тәрән заагт урһсн буг ѳвснә туск үлгүр цәәлһҗ ѳгхнтн маднд, – гиҗ келцхәв. 37 – Сән буудя тәрснь – Күмни Кѳвүн. 38 Һазр гиснь, орчлң болҗана. Сән буудя – Теңгрин орна улс. 39 Буг ѳвсн – эрлгин улс. Тедниг тәрснь – эрлг. Урһц хадҗ хуралһн – орчлңгин сүл ѳдр, тәрә хадҗ хурадгнь – Бурхна элчнр. 40 Тегәд буг ѳвсн цуглулгдҗ һалд шатгдсн мет юмн орчлңгин сүл ѳдрт учрх. 41 Күмни Кѳвүн эврәннь элчнрән илгәх, тедн Күмни Кѳвүнә орнас әмтиг килнцлә харһулсн, әмтнд му кесн күн болһниг йилһҗ авад, шачасн бешд авад хайх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх. Энүнә хѳѳн Бурхнла седкләрн чик бәәдгинь эврәннь Эцкин орнд, нарн мет гилвкх. Мини келснә тускар сәәнәр ухалтн. 44 Теңгрин йосн кеер нүкнд бултулсн эрднь мет: Нег күн терүг олҗ авад, хәрү ормднь булчкна. Теңкән уга байрлад, тер герүрн хәрҗ ирәд, бәәсн юман хулдад, эрднь бәәсн һазриг хулдҗ авна. 45 Теңгрин йосн гисн эн: Нег хулд кедг күн сән сувс хәәнә. 46 Нег дәкҗ тер үнтә сувс олҗ авна. Тер күн йовад, бәәсн юман хулдад, сувсиг хулдҗ авна. 47 Теңгрин йосн гисн эн: Заһсчнр теңгсин уснд гѳлмән хаяд, зүсн зүүл заһс бәрҗ авна. 48 Гѳлмнь заһсар дүүрхлә, тедн гѳлмән уснаснь татҗ авна, заһс болһниг шүүнә. Сәәнинь йилһҗ авад сав дүүргнә, мууһинь авад хайчкна. 49 Тиим юмн орчлңгин сүл ѳдрт учрх: Бурхна элчнр һарч ирәд, чик седклтә әмтнәс мууһинь йилһҗ авад, ик шачасн бешд авад хайх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх. 51 Ода тадн цугинь медҗ аввт? – гиҗ Исус теднәс сурв. – Ээ, медҗ аввидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 52 – Тер учрар Теңгрин йосна сурһульч болсн ном цәәлһәч болһн эврәннь гертәс шин болн хуучн юмс һарһҗ йовсн эзн мет болна, – гиҗ Исус келв. 53 Үлгүрмүд келәд, үгән тѳгсәһәд, Исус цааранднь һарад йовв. 54 Тѳрскн хотндан ирәд, Тер хурлд әмтиг сурһв. Цуһар терүг соңсад, ик гидгәр ѳврцхәв: – Тиим ик күчн, цецн оюн уха эн альдас авсмб? 55 Энтн модчин кѳвүн биший? Энүнә экиннь нерн Мирьям биший? Энтн Яков, Йосип, Шимон, Йуда гидг дүүнртә болх. 56 Энүнә дү күүкд цугтан энд мана хотнд бәәдг биший? 57 Энүнәс кѳлтә күн Исуст итксн уга. – Әәлдәчиг күндлдго һазр уга. Зуг тѳрскн һазртнь болн ѳрк-бүлднь әәлдәчиг әәлдәчд тоолдмн биш, – гиҗ Исус әмтнд келв. 58 Тедн эс итксн тѳләд Исус тенд ѳвәрц юм әмтнд үзүләд уга.

Матай 14

1 Тер цагт Һалильян хан Херод Исусин туск зәңг соңсад, эврәннь зарцнртан: – Эн уснд кирслдг Йохан үкәрәсн босҗ ирв, тегәд чигн Эн тиим ѳвәрц юм кедг күчтә, – гиҗ келв. 3 Херод эврәннь Пилип дүүһиннь гергн Херодидас кѳлтә Йоханыг цевәр күләд, түүрмд хайсмн. 4 Юңгад гихлә, Йохан терүг саглҗ: – Эн гергнлә бәәх чамд зѳв уга, – гиҗ оньдин келдг бәәсмн. 5 Түрүн бийд Херод терүг алхар седҗ, зуг әмтнәс әәһәд үкллә харһулсн уга. Әмтн терүг Бурхна әәлдәч гиҗ тоолдг бәәсмн. 6 Херодын һарсн ѳдр темдглҗәсн цагт Херодидин күүкн гиичнрин ѳмн биилҗәсмн. 7 Терүнә биилҗәсн би Херодт икәр таасгдад, тер андһарлад: – Сурх юман сур. Би цугинь күцәсүв, – гиҗ күүкнд келв. 8 Тер күүкн экиннь заасн үгәр: – Уснд кирслдг Йохана толһаг тәвүр деер тәвҗ, нанд авч ир, – гиҗ келҗ. 9 Хан гейүрҗ ухалҗаһад, зуг гиичнрин ѳмн тәвсн андһаран күцәхәр, тер күүкнә сурсн юмиг ѳгхәр, түүрмд суусн Йохана толһаг хәәчлә харһултн гиҗ зәрлг болв. 11 Толһаг тәвүр деер тәвәд, күүкнд авч ирҗ, тернь экдән авад одҗ. 12 Йохана сурһульчнр Йохана цогцинь авад оршасна хѳѳн Исусур ирәд учрсн йовдлын тускар келсмн. 13 Исус энүг соңсчкад, оңһц дотр сууһад, эҗго һазр хәәҗ йовсмн. 14 Зуг олн әмтн энүг медчкәд, эврәннь хотнас һарлдад, Исусиг дахҗ йовһар йовсмн. Исус оңһцас һарад, һазр ишкәд, олн әмтиг үзҗ. 15 Исус теднд сана зовҗ, ѳвчтә улсиг эдгәв. Ора болҗ одхла, сурһульчнр Исусур ѳѳрдцхәв. – Багш, энд эҗго кѳдә. Ора болҗана, әмтиг тәвчктн. Эдн эргндк хотн болһнар йовад, идх уух хотан бийдән хулдҗ авг, – гиҗ тедн келцхәв. 16 – Эдниг йовулх керг уга, тадн бийстн эднд хот ѳгтн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 17 – Манад юмн уга. Тавхн ѳдмг, хойрхн заһсн, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 18 – Түүгән Нан тал авч иртн, – гиҗ Исус келв. 19 Исус әмтиг ноһан деер суулһад, тавн ѳдмг, хойр заһс авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, ѳдмгиг хуһлҗ сурһульчнрт хуваһад ѳгв. 20 Терүг күн болһнд түгәҗ ѳгцхәв. Цуһар хотан эдлҗ цадцхав. Энүнә хѳѳн үлдсн хот арвн хойр савд багтҗ. 21 Күүкд улсиг, бичкн күүкдиг эс тоолхла, хот идснь тавн миңһн күн болҗ һарв. 22 Энүнә хѳѳн тер дарунь Исус: – Оңһц дотр орад, теңгс һатлҗ телтр кѳвәд күртн, – гиҗ сурһульчнртан закв. Ѳѳрк әмтән үлдәһәд, Исус һанцарн зальврхар уул деегшән давшҗ һарв. Асхн болад ирхлә, һанцарн үлдсн бәәҗ. 24 Сурһульчнр йовсн оңһц кѳвәһәс хол бәәсмн. Ик салькн зѳрүд ѳмнәснь үләһәд, усна дольган шуугад, оңһциг шивәд бәәв. 25 Ѳр цәәхин ѳмн Исус сурһульчнр тал темцҗ усн деегүр йовҗ. 26 Сурһульчнр Багшан усн деегүр йовҗ йовхинь үзәд, ик гидгәр сүрдцхәв. 27 – Энтн ки үзгдл! – гиҗ тедн чочад хәәкрцхәв. – Байрлтн! Бичә Нанас әәтн! Энтн бив, – гиҗ Исус тер дарунь ә һарв. 28 – Деед Эзн! Кемр Та мѳн болхла, усн деегүр Танур йовх зәрлг ѳгхнтн! – гиҗ Пётр Исуст келв. 29 – Йов! – гиҗ Исус хәрү ѳгв. Пётр оңһц дотрас һарад, усн деегүр Исус тал йовв. 30 Зуг салькн шүрүтәһәр үләсинь медәд, Пётр әәһәд, уснд чивҗ: – Деед Эзн минь! Намаг харсҗ авртн! – гиҗ хәәкрв. 31 Исус һаран ѳгәд, терүг һараснь бәрәд, келв: – Итклчн баһ бәәҗ! Юңгад маһдлад бәәнәч? 32 Тедниг оңһц дотран орхла, салькн тогтнв. 33 Тенд бәәсн сурһульчнр Исусин ѳмн ѳвдглҗ сѳгдв. – Та үнәр Бурхна Кѳвүн мѳнт! – гиҗ тедн келцхәв. 34 Нур һатлҗ йовад, тедн Генесәрет һазрин кѳвәд ѳѳрдҗ ирцхәв. Энүгинь медчкәд, тер бәәрн әмтн эргндән бәәсн күн болһнд зәңгләд, кесг ѳвчтә улсиг Исус тал авч ирцхәв. 36 Тедн Исусин хувцна хормаднь күрх зѳв сурцхав. Хормаднь күрсн әмтн тер дарунь эдгдг болв.

Матай 15

1 Тер цагт Ерусалимас Исус тал паршмуд болн закана багшнр ирцхәв. 2 – Чини сурһульчнр ѳвк эцкнриннь заңшалан эвдҗәнә, тедн хотыннь ѳмн һаран уһахш, – гиҗ тедн келцхәв. 3 – Юңгад тадн бийстн тана заңшалас кѳлтә Бурхна заавриг эвдәд бәәнәт? 4 «Эк эцк хойран күндлҗ тевч», «Эк эцк хойран му келсн күн үкх зѳвтә» гиҗ Бурхн келсмн. 5 Зуг тадн әмтиг: «Эврәннь зѳѳрәсн эк-эцкдән ѳглго Бурхнд нерәдҗ ѳгдг күн, эк-эцкдән туслҗ тевчх йоснас сулдна» гиҗ дасхнат. Тиим кевәр тадна заңшал Бурхна заавриг уга кенә. 7 Тадн хойр чирәтә улст! Тадна тускар Эшья әәлдәч чик келҗ: « 8 Эн улс хоосн амарн Намаг күндлнә. Теднә зүркнь Нанас хол бәәнә. 9 Эдн күүнә ухалҗ һарһсн номиг Бурхна ном гиҗ дасхна. Эднә сѳгдлһн юмн биш», – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 10 Әмтиг дуудҗ авад Исус: – Соңсад медҗ автн! Амар орсн юмн биш, амар һарсн юмн лавта күүг бузрдулна, – гив. 12 – Тана үгмүд паршмудыг һундасинь Та меднт? – гиҗ сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд келцхәв. 13 – Мини Теңгрин Эцкин эс тәрсн урһмл болһн уңгтаһинь хамднь таслҗ хайгдх. Тедн эврәннь хаалһарн йовтха! Тедн сохр әмтнә сохр залачнр. Сохр сохран кѳтлҗ йовхла, лавта нүкнд унх! – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 15 – Эн үлгүрин тәәлвринь маднд келҗ ѳгит, – гиҗ Пётр сурв. 16 – Тадн чигн мини келсим медҗ авсн угавт? 17 Амар орсн юмн геснд орад, һазаран һарч одна. 18 Амар һарсн юмн күүнә седкләс һарад, күүг бузрдулдг мѳн. 19 Юңгад гихлә, күүнә седкл дотрас хар санан, аллһн-буллһн, күүнә авальта дерән негдүлһн, аля йовдл, хулха, худл герчллһн, хов зѳѳлһн һарна. 20 Цуг эн күүг бузрдулна, зуг кемр күн хотын ѳмн һаран эс уһахла, тертн күүг бузрдулхш. 21 Цааранднь Исус Тир болн Сидон һазр эргәд йовсмн. Тер бәәрн Кенаана күүкд күн Исус тал ирв. – Деед Эзн, Давидин Кѳвүн! Намаг хәәрлит! Мини күүкн догшн хар сәкүснд эзлгдҗ. Тер дегд зовҗана! – гиҗ күүкд күн хәәкрв. 23 Зуг Исус ә һарсн уга. – Буйн болтха! Энүг цааран йовултн! Энтн мадниг дахҗ йовад, хәәкрәд бәәнә, – гиҗ сурһульчнр Исус тал ѳѳрдҗ келцхәв. 24 – Бурхн Намаг тѳѳрсн хѳд мет Израилин әмтн тал илгәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 25 – Деед Эзн минь! Нанд нѳкд болыт! – гиҗ күүкд күн саак ээрв. 26 – Үрнәсн ѳдмг булаҗ авад, нохад хайхла, сән юмн биш, – гиҗ Исус келв. 27 – Тиим-тиим, Деед Эзн минь, зуг Эзнә ширәһәс унсн хотын шавхрнь нохас иднә, тиим эсий? – гиҗ күүкд күн хәрүднь келв. 28 – Чини сүзг ик! Эгч, чини сансн санаһар болтха! – гиҗ Исус келв. Тер агчмд күүкн эдгәд одв. 29 Исус Һалилья нуурин кѳвәһәр йовҗ йовла. Тер уул деер һарад суув. 30 Кесг доһлң, сохр, эрмдгтә, келн уга болн нань чигн улсиг Исус тал авч ирәд кѳлднь тәвцхәв. Исус тедниг эдгәв. 31 Келн угань келнд орад, эрмдгтәнь эдгәд, доһлңгнь йосндан йовдг болад, сохрнь үздг болв. Тер йовдлыг олн әмтн үзәд йир икәр ѳврцхәв. Тедн Израилин Бурхиг магтҗ ханлт ѳргцхәв. 32 – Эн әмтнд Би сана зовҗанав, эдн һурвн ѳдрт Нанла бәәлә, хотнь чилҗ. Эдниг цадхал уга тәвхән седҗәхшв. Хаалһд эднд му болвза, – гиҗ Исус сурһульчнран дуудҗ келв. 33 – Эн эҗго кѳдәд эн олн әмтиг цадхах тиим дала ѳдмг альд бәәх билә? – гиҗ сурһульчнр Багштан хәрү ѳгв. 34 Исус: – Кедү ѳдмгтәвт? – гиҗ сурв. – Долахн ѳдмг болн цѳѳкн бичкн заһсн бәәнә, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 35 Исус әмтиг һазрт суулһад, долан ѳдмг болн заһс авад, Бурхнд ханлт ѳргв. 37 Дәкәд ѳдмгиг хуваһад, сурһульчнртан түгәҗ ѳгв, тедн әмтнд хуваҗ ѳгв. Әмтн хотан эдләд цадцхав. Дәкәд үлдсн хот долан савд цуглулцхав. Күүкд улсиг болн бичкдүдиг эс тоолхла, хот эдлҗәснь дѳрвн миңһн күн бәәҗ. Исус әмтиг тәвәд, оңһц дотран орад, Магадан һазрур темцҗ йовв.

Матай 16

1 Исус тал паршмуд, цадукмуд ирцхәв. Тедн Исусиг сѳрхәр Бурхна онц темдг маднд үзүл гиҗ некҗ сурцхав. 2 – Ѳдр чилҗ йовхла, теңгр улавтрад ирхлә, тадн маңһдур сән ѳдр болх гинәт. 3 Ѳрүн ѳрлә теңгр темәнә үүләр бүркгдхлә, эндр хурта салькта ѳдр болх гиҗ келнәт. Теңгр хәләһәд, тадн ѳдрин бәәдл тааҗ келҗ чаднат, зуг ѳдгә цагин темдгинь цәәлһҗ медҗ чадхшит. 4 Хар саната, Бурхн уга үйнр! Онц темдгүд сурнат, зуг әәлдәч Йонин темдгәс даву талдан темдг тадн тѳрүц үзшгот, – гиҗ Исус хәрү ѳгәд, тедниг үлдәһәд цааран йовҗ одв. 5 Сурһульчнр нуурин телтр кѳвәд оңһцар усчад ирцхәв. Тедн хотан авхан мартчксн бәәҗ. 6 – Паршмудын болн цадукмудын искәдг экнәс бийән саглҗ йовтн, – гиҗ Исус теднд келв. 7 – Мадниг ѳдмг эс авснд эн тиигҗ келҗәнә, – гиҗ сурһульчнр хоорндан уха-санаһарн хувалцв. 8 Исус түүгинь медчкәд: – Ю ухалҗахмт? Ѳдмг эс авсндан зовҗахмт? Баһ итклтә улс! 9 Ода күртл юм меддго юмс бәәсмтә? Тавн миңһн күүнд күрсн тавн ѳдмгин тускар мартчквт? Кедү сав хот цуглулвт? 10 Дѳрвн миңһн күүнд күрсн долан ѳдмгин тускар бас мартсн болхговт? Кедү сав хот тадн цуглулвт? 11 Би ѳдмгин тускар келҗәхшв. Паршмудын болн цадукмудын искәдг экнәс бийән саглтн, – гив. 12 Тиигхлә Исусиг ѳдмгин экнәс биш паршмудын болн цадукмудын дасхҗах номас бийән саглтн гисинь сурһульчнр лавта медҗ авцхав. 13 Исус Пилипин Кесәрья хотна һазрур ирәд: – Күмни Кѳвүг әмтн кенд тоолҗахмб? – гиҗ эврәннь сурһульчнрас сурв. 14 – Зәрмнь Таниг – уснд кирслдг Йохан гинә, зәрмнь Элья әәлдәч, наадкснь болхла, – Еремья эс гиҗ әәлдәчин негнь гинә, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 15 – Тадн Намаг кен гиҗ санҗанат? – гиҗ Исус сурв. 16 – Та әмд Бурхна Кѳвүнт. Та Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Шимон Пётр хәрүднь келв. 17 – Чи Йонин кѳвүн Шимон буйн-кишгтә күнч, юңгад гихлә, әмтн биш, Теңгрин Эцкм мини тускар чамд секҗ келсмн. Тер учрар Би келҗәнәв чамд. Чи – Пётр, эн чолун деер Би эврәннь хург тогтанав. Үклин һазрин күч чигн эн хургиг диилҗ чадшго. Би чамд Теңгрин йосна түлкүринь ѳгнәв. Эн һазр деер чини хѳрсн юмн теңгр деер хѳргдх. Эн һазр деер чини зѳвшәрсн юмн теңгр деер зѳвшәргдх. 20 Цааранднь Исус: – Намаг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ бичә күүнд келтн, – гиҗ сурһульчнртан закв. 21 Тер цагас авн Исус: – Би Ерусалимд одх зѳвтәв, тенд толһачнрин, ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарас ик зовлң эдлхв. Намаг Ерусалимд әмнәсм хаһцулх, зуг һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гиҗ сурһульчнртан ил келдг болв. 22 – Деед Эзн, Бурхн Таниг гетлгтхә! Тиим юмн бичә болтха! – гиҗ Пётр Исусиг хооран дуудад, зѳрц келв. 23 – Әрл цааран, эрлг! Чи Мини хаалһд харш болҗанач. Чи Бурхна санаһар биш, әмтнә санаһар бәәнәч, – гиҗ Исус Пётрт хәрү ѳгв. 24 – Намаг даххар седсн күн эврәннь хаалһан үлдәһәд, кирсән авад, Бийм дахтха! 25 Юңгад гихлә, әмән хармнсн күн әмән геех. Зуг Мини тѳлә әмән ѳгсн күн әмән харсҗ аврх. 26 Күн делкә эзлҗ авсн бийнь зуг әмән геехлә, ямаран олз терүнд бәәх билә? Эврәннь әмән күн юуһар хулдҗ авхмб? 27 Эцкиннь туурмҗин толянд Күмни Кѳвүн элчнртәһән ирх. Тегәд күн болһнд кесн үүләрнь ѳггдх. 28 Би үнәр келҗәнәв, ода энд зогсҗасн тадн дундас зәрмнь Күмни Кѳвүг ирәд эн орчлңгиг залҗ йовхинь эс үзтл ѳңгршго, – гиҗ Исус сурһульчнртан келсмн.

Матай 17

1 Зурһан ѳдр давсна хѳѳн Исус һанцхн Пётриг, Яковиг болн терүнә Йохан гидг дүүг авад ик уул темцҗ дахулв. Генткн терүнә бәәдл-зүснь хүврәд, чирәнь герл асҗ, нарн мет гилвкв. Хувц-хунрнь герл мет цәәв. 3 Генткн Моше Элья хойр үзгдәд, Исуст үг келәд күүндцхәв. 4 – Деед Эзн, ямаран сән энд! Би энд һурвн сег татх болвзав? Негинь Чамд, дарукнь Мошед, һурвдгчинь Эльяд, – гиҗ Пётр Исуст келв. 5 Түүг үгән келҗәтл, генткн сәәхн герләр гилвксн үүлн теңгрәс бууҗ ирәд, тедниг бүркв. – Эн Мини хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна! Энүнә үгинь соңстн! – гисн дун үүлн заагас соңсгдв. 6 Энүг соңссн сурһульчнр сүмсән алдтл сүрдцхәв, тедн цуһар һазр элкдәд киисцхәв. 7 – Бостн! Бичә әәцхәтн! – гиҗ Исус тедн тал ѳѳрдәд, күн болһнд һаран күргв. 8 Сурһульчнр толһаһан ѳргәд хәләхлә, Исусас даву талдан күн дәкҗ үзгдсн уга. 9 – Күмни Кѳвүнә әмдрллһнә цаг эс иртл үзсн юман күүнд тѳрүц бичә келтн, – гиҗ Исус теднлә хамдан уул деерәс бууҗ йовсн цагт келв. 10 – Багш, юңгад ном цәәлһәчнр түрүләд Элья ирх гиһәд келдмб? – гиҗ зууран сурһульчнр Исусас сурцхав. 11 – Түрүләд Элья лавта ирҗ цугнь белдх зѳвтә. Элья ирчксн билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. Зуг күн терүг таньлго эврәһәрн кечкв. Тиим кевәр Күмни Кѳвүн әмтнәс кѳлтә ик зовлң эдлх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13 Тиигхлә сурһульчнр Исусиг уснд кирслдг Йохана тускар келҗәхинь медцхәв. 14 Тедниг әмтнүр ѳѳрдҗ ирхлә, Исус тал нег күн ѳѳрдәд сѳгдв. 15 – Деед Эзн минь! Кѳвүһим ѳршәтн! Кѳвүм хар сәкүстә болсн учрас харһцдг гемтә болв. Тер шатҗ бәәсн һалд харһцҗ унад, уснд унад бәәнә. Басл икәр зовҗана. Би Тана сурһульчнриг эдгәтн гиҗ сурлав, зуг тедн кѳвүһим эдгәҗ чадсн уга, – гиҗ тер күн келв. 17 – Яһсн иткл уга, килнцтә улсвт! Кедү цагтан би таднла бәәһәд иигҗ тесхмб? Кѳвүһән нааран авч иртн! – гиҗ Исус келв. 18 Исус хар сәкүсиг хѳрҗ кѳѳв. Тер дарунь хар сәкүсн кѳвүнә дотрас һарв, кѳвүн эдгәд одв. 19 Әмтн тарад йовҗ одсн хѳѳн сурһульчнр Исусас сурцхав: – Мадн юңгад энүг кѳѳҗ чадсн угавидн? 20 – Итклтн баһ болад тадн энүг кѳѳҗ чадсн угат. Кемр тадна иткл бичкәхән горчсин экн мет болсн болхла, тадн эн уулд ормасн кѳндрәд, цааран зогс гиҗ келсн болхла, эн уул ормасн кѳндрх билә. Тер учрар таднд эс кеҗ чаддго юмн уга болх билә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 22 – Удл уга Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтнә һарт ѳгәд әмнәсм хаһцулх. Би үкәд болв һурвдгч ѳдртнь босҗ әмдрхв, – гиҗ Һалилья һазрур йовсн цагт Исус сурһульчнртан келв. Тедн Исуст санан зовҗ һашудад гейүрцхәв. 24 Тедниг Капернам хотнд ирхлә, Пётр тал Ерусалимин сүмин саңгин алв цуглулдг кѳдләчнр ѳѳрдәд ирв. – Тадна Багш сүмин саңгд алв ѳгнү? – гиҗ тедн сурцхав. 25 – Ѳгнә, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. Исус Пётрин герүр орҗ ирн: – Шимон, юн гиҗ санҗанч? Эн орчлңгин хаадуд кенәс алв цуглулдв? Эврә улсас эс гиҗ хәр улсас? – гиҗ сурв. 26 – Хәр улсас, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. 27 – Тиигхлә эврәкснь алв ѳгдгәс сулдна. Зуг эн йосиг эвдшгоһар нур тал йовад, һахулян хаяд, түрүн харһсн заһс бәрҗ авад, амнь сек. Амнь секәд, нег цаһан мѳңг олҗ авхч. Тер мѳңг авад эднд ѳгчк. Тер чи бид хойрин алв болх.

Матай 18

1 Тер цагт Исус тал сурһульчнр ирәд: – Теңгрин орнд хамгин икнь кемб? – гиҗ сурцхав. 2 Исус бичкн кѳвүг дуудҗ авад, сурһульчнрин ѳмн зогсаһад: – Кемр тадн хүврәд, үрдүдлә әдл эс болхла, Теңгрин орнд орҗ чадшгот гиҗ үнәр келҗәнәв. 4 Бийән номһрулад, эн үрнлә әдл бичкн болҗ чадсн күн Теңгрин орнд хамгин ик болх. 5 Мини нернә тѳлә иим бичкн үриг орулҗ авдг күн, тер намаг орулҗ авна. 6 Нанд итксн хамгин бичкн күүнә иткл эвдсн күүнд әмд бәәхин ормд теермин чолу күзүнднь бооһад, теңгсин гүүнд шивҗ хайхла, деер болх. 7 Күүнә иткл эвдсн учрас әмтн муулян эдлх. Әмтн күүнә иткл эвдлго бәәхш. Зуг энүг кедг күн басл муулян эдлх. 8 Кемр һарчн эс гиҗ кѳлчн иткл эвддг йовдлла харһулхла, тәәрәд цааран шивчк. Хойр һар кѳлтәһән мѳңк һалд тусхин ормд ѳрәсн һар кѳлтәһән әмн җирһлд орсн деер. 9 Кемр зүн нүднчн иткл эвддг йовдлла харһулхла, салһад авад шивчк. Хойр нүдтәһән мѳңк һалд тусхин ормд ѳрәсн нүдтәһән әмн җирһлд орсн деер, – гиҗ Исус келв. 10 – Хәләтн, Нанд иткдг хамгин бичкн күүг бичә бастн. Теднә Бурхна элчнр Мини Теңгрин Эцкин ѳѳр оньдин зогсна. 12 Тадн ю санҗанат? Кемр нег күн зун хѳѳтә болад негинь геехлә, йирн йисн хѳѳһән уул заагт үлдәһәд, тѳѳрсн хѳѳһән хәәхм, тиим эсий? 13 Болв түүгән олҗ авсн цагтан йирн йисн хѳѳндән тиигҗ байрлл уга, олсн хѳѳндән теңкән уга байрлх, – гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 14 Тиим кевәр тадна Теңгрин Эцктн эврәннь хамгин бичкнән үкүлшгоһар седҗәнә. 15 – Ахчн чини ѳмнәс килнц һарһхла, әмтнд медүллго терүн тал йовад, килнцин тускар чирәднь кел. Кемр үгичинь соңсхла, чи тѳѳрсн ахан олҗ аввч. 16 Кемр ахчн үгичинь эс соңсхла, «хойр эс гиҗ һурвн герчтә керг тѳр хаһлгдх зѳвтә», гидг тѳләд нег эс гиҗ хойр кү авч ирәд, терүнә килнцин тускар кел. 17 Кемр ахчн тедниг чигн эс соңсхла, хургт кел, кемр хургиг эс соңсхла, тер буру номта болн алв цуглулдг күүнлә әдл болв гиҗ сан. 18 Үнәр келҗәнәв, эн һазр деер тадна хѳрсн юмн теңгрт хѳргдх, эн һазр деер зѳвшәрсн юмн теңгрт зѳвшәргдх. 19 Эн орчлңд бәәсн тадн дундас хойрнь зѳвшәрҗ ю эс сурв чигн Теңгрин Эцкм сурситн ѳгх, үнәр келҗәнәв. 20 Кемр хойр эс гиҗ һурвн күн Мини тѳлә цуглрхла, теднә дунд Би бәәхв, – гиҗ Исус келв. 21 – Деед Эзн! Кемр ахм нанд гем кесн болхла, кедү дәкҗ би геминь тәвх зѳвтәв? Дола дәкҗий? – гиҗ Пётр Исусас сурв. 22 – Уга, долан биш, дал дәкҗ долан. 23 Теңгрин йосн гисн эн: Нег хан эврәннь зарцнрин тооцаг шүүхәр седв. 24 Мѳңгнә тооцан эклхлә, терүн тал нег зарциг авч ирнә. Тернь кесг тербум арслң ѳртә бәәҗ. 25 Ѳртә күн мѳңгинь хәрү ѳгч эс чадхлань, эзн терүг гергтәһинь, гер-малтаһинь мухла кеҗ хулдад, ѳрән авхар шиидв. 26 Зарц эзнәннь кѳлднь мѳргәд: – Буйн болтха! Дәкәд невчкн зуур күләҗәтн. Би ѳритн цугинь цуглулҗ ѳгчкнәв! – гиҗ сурв. 27 Эзн зарцдан санань зовад, ѳринь хәрүләд тәвчкв. 28 Энүнә хѳѳн зарц цааран һарч йовад, нег хамдан кѳдлҗәсн күүнлә харһв. Тернь зуухн цаһан мѳңг ѳгх зѳвтә бәәҗ. Зарц ѳртә күүг бахлураснь базһад: – Ѳрим ас нааран! – гиҗ келв. 29 Ѳртә күн ѳвдглҗ унад: – Буйн болтха, күләҗә! Би удл уга ѳричинь ѳгчкнәв! – гиҗ ээрв. 30 Зуг зарц терүг хәәрлл уга ѳринь эс ѳгтлнь түүрмд суулһна. 31 Талдан зарцнр энүг үзәд, икәр уурлад, цугинь эзнд медүлнә. 32 Тиигхлә эзн тер зарциг дуудҗ авад: – Муульта мухла! Чи намаг ээрәд сурад бәәхлә, би чини ѳричинь хәрүлүв. 33 Яһҗ би чамаг ѳршәләв, тиим кевәр чи ѳртә күүг ѳршәх зѳвтә биләч, – гиҗ келв. 34 Дәкәд эзнь ууртан бүтәд: – Эн зарциг ѳрән эс ѳгтл засгла харһултн, – гиҗ талдан зарцнрт закв. 35 Кемр тадн әрүн седкләрн ахиннь геминь эс тәвхлә, тиим кевәр Теңгрин Эцкм тадна гемитн тәвшго.

Матай 19

1 Исус эврәннь үгән тѳгсәһәд, Һалильяс һарад, Йордана ца бәәсн Йудьян һазр темцҗ йовв. Терүнә ардаснь олн әмтн дахҗ йовцхав, Исус тедниг эдгәв. 3 Исус тал паршмуд ирцхәв. – Залу күүнд ямаран чигн учрар гергнәсн салх зѳв Закан ѳгнү? – гиҗ тедн сѳрҗ сурцхав. 4 – Экн цагас авн Үүдәч «залу гергн хойриг үүдәҗ», гисиг умшсн бишвт? «Тер учрар күн һарһсн эк-эцкән үлдәһәд, авальтаһан ниилх, тедн хоюрн нег бий цогц болх». Тегәд хойр күн биш нег бий цогц болҗ тоолгдна. Бурхн ниилүлсн юмиг күн бичә салһтха, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 7 – «Гергнәсн салхларн терүнд саллһна цаас ѳгәд тәвх кергтә» гиҗ юңгад Моше зәрлг ѳгсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 8 – Тадна зүркд хату болсн тѳләд Моше таднд авальтаһан салх зѳв ѳгв. Экн цагт тиим юмн уга билә. 9 Би болхла таднд келҗәнәв: күүнә залута дерән эс негдүлсн авальтаһан салад, талдан герг авсн залу күн күүнә гергтә дерән негдүлнә, – гиҗ Исус келв. 10 – Кемр тиим юмн болхла, гер эс авхла деер болх, – гиҗ сурһульчнр Исуст келцхәв. 11 – Эн үгмүд цуһар седклдән багтаҗ чадшго, болв Бурхна заясн әмтн багтаҗ чадх. Зәрм улс тѳрснәс авн, зәрмнь әмтнәс кѳлтә ясата болсн учрас гер авх арһ уга болдг. Зәрмнь болхла Теңгрин орна тѳлә шунҗ, гер авлго, тохман залһхш. Эн номиг багтаҗ чадх күн багтатха! – гиҗ Исус келв. 13 Исус бичкн күүкдт һаран күргҗ, әдс ѳгтхә гисн седклтәһәр әмтн күүкдән авч ирҗ. Сурһульчнр болхла, тедниг тәвсн уга бәәҗ. 14 – Бичә хѳртн эдниг! Күүкд нан тал иртхә! Яһад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Теңгрин орнд орх, – гиҗ Исус келәд, бичкдүдин толһад һаран күргв. Энүнә хѳѳн Исус тер һазрас һарад цааран йовҗ. 16 Нег дәкҗ Исус тал нег баахн кѳвүн ирәд: – Багш, мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ямаран сән юм би кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 17 – Сән юм кехин тускар Нанас юңгад сурнач? Һанцхн Бурхн сән. Кемр чи мѳңк җирһл эдлхәр седхлә, Бурхна зааврмудыг күцә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 18 – Ямаран? – гиҗ тер сурв. 19 – «Кү бичә ал», «залу гергн хойрин итклиг бичә эвд», «хулха бичә ке», «күүнә тускар худлар бичә герчл», «эк-эцк хойран күүндлҗ тевч», «хаҗудк күүнд бийтәһән әдл хәәртә бол», – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 20 – Би цуг энүг күцәдүв. Дәкәд нанд ю кех кергтә? – гиҗ баахн кѳвүн сурв. 21 – Кемр буйн тѳгс күн болхар седхлә, йовад эврәннь зѳѳрән хулдад, мѳңгинь угатя улст түгәһәд ѳгчк. Тиигхлә, теңгрт байн зѳѳртә болхич. Аш сүүлднь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов, – гиҗ Исус келв. 22 Кѳвүн Исусин үгинь соңсчкад, икәр гейүрәд үлдв. Тер ик байн күн бәәҗ. 23 – Үнәр келҗәнәв, байн күүнд Теңгрин орнд орхд басл берк юмн. Дәкәд болхла, байн күн теңгрин орнд орснд орхнь темән зүүнә сүвәр орсн амр, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 25 Энүг соңссн сурһульчнр дегд икәр ѳврцхәв. – Тиигхлә кен әмән аврҗ чадхмб? – гиҗ тедн сурцхав. 26 – Күн әмән аврҗ чадшго, Бурхн күүнә әм аврҗ чадх, – гиҗ Исус теднүр ширтҗ хәләһәд келв. 27 – Бидн бәәсән үлдәһәд, Таниг дахҗ йовхинь Та үзәд бәәнәлмт? Ода олзнь ямаран болхмб? – гиҗ Пётр Исусас сурв. 28 – Орчлң шинәр үүдхлә, Күмни Кѳвүн теңгрин туурмҗин ширәд суухла, тадн, Намаг дахсн сурһульчнр, Израилин арвн хойр уңг-тохм зарһла харһулхар арвн хойр ширә эзлҗ суухит. Мини тѳлә герән, ах-дүүнрән, эк-эцкән, үрдән, тѳрскн һазран үлдәсн күн болһн зун холван ик олз авх. Цагнь ирхлә, мѳңк җирһл эдлх. Зуг хамгин түрүңкнь хамгин сүүлңкнь болх. Сүүлңкнь – хамгин түрүңкнь болх.

Матай 20

1 – Теңгрин ориг юунла дүңцүлҗ болхмб? Үлгүрлхд: Нег герин эзн ѳрүн ѳрлә босад, эврәннь уста үзм тәрсн һазрт кѳдлх кѳдләчнриг нәәмәдлхәр йовсмн. 2 Ѳдрт нег цаһан мѳңг авхит гиҗ тер кѳдләчнрлә бооцад, уста үзм урһсн һазрур илгәв. 3 Ѳрүн йисн часла тер базрин талвңд ирәд, кѳдлмш уга зогсҗасн әмтиг үзв. 4 Эзн теднд: – Тадн бас мини уста үзм урһдг һазр тал йовтн, Би тадна кѳдлмшин кѳлситн ѳгхв, – гив. Тедн йовцхав. 5 Һал үдлә арвн хойр часла, һурвн часла бас тер тиигв. 6 Тавн час болад ирхлә, тер дәкәд базрин талвңд ирәд, тенд зогсҗасн әмтиг үзәд: – Ѳдрин дуусн кѳдлмш угаһар ю хәәҗ энд зогсҗахмт? – гиҗ сурв. 7 – Маднд күн кѳдлмш ѳгчәхш, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. – Тадн бас мини уста үзм тәрсн һазрур йовцхатн, – гиҗ эзн келв. 8 Асхн болад ирхлә, эзн эврәннь һардачдан келҗәнә: – Кѳдләчнриг цуглулад, кѳлсинь ѳгәд йовулчк. Экләд сүл ирсн кѳдләчнрт мѳңгинь ѳг, дәкәд түрүн ирсн кѳдләчнрт җалвинь ѳгчк. 9 Асхн тавн часла ирсн кѳдләчнр ирәд, күн болһн нег цаһан мѳңг авцхав. 10 Түрүн ирсн кѳдләчнр энүнәс ик мѳңг авх саната бәәҗ. Зуг эдн бас нег цаһан мѳңг авв. 11 Мѳңгән авчкад, тедн эзнд: 12 – Сүл ирсн кѳдләчнр негхн час кѳдлв. Чи болхла, тедниг маднла әдлцүлвч. Бидн ѳдрин дуусн нарнд шатад кѳдлвидн, – гиҗ һундл ѳргҗ келцхәв. 13 Зуг эзн негнднь иигҗ келв: – Би чамаг ѳѳлүлсн угав, нѳкд минь, чи нанла нег цаһан мѳңгәр кѳдлмш кенәв гиҗ эс келлчи? 14 Кѳлсән авад хәр цааран. Би болхла сүл күүнд бас нег цаһан мѳңг ѳгх санатав, 15 би мѳңгән эврәннь дурарн күүнд ѳгх зѳв угавий? Намаг ѳгәнч гиһәд, чи үлү үзҗәнчи? 16 Тиигәд сүүлңкнь түрүңк болх, түрүңкнь сүүлңк болх. 17 Исус Ерусалим балһснур темцҗ йовад, арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудҗ авад: 18 – Ода бидн Ерусалим балһснур йовҗанавидн. Күмни Кѳвүг ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарт бәрүлх, тедн Терүг цааҗла харһулхар шиидх, буру номта улсин медәнд ѳгх. 19 Тедн наад бәрәд, малядҗ цокад, кирсд хадасар хадҗ алулх. Болв тер һурвдгч ѳдртнь әмдрх, – гиҗ Исус теднд онц келв. 20 Дәкәд Зебедана гергн кѳвүдтәһән Исус тал ѳѳрдҗ одад сѳгдв. Тер Исусас юм сурхар седҗ. 21 – Юн кергтәв танд? – гиҗ Исус сурв. – Тана орнд эн мини хойр кѳвүн Тана хаана ширән ѳѳр суух гиҗ үгән ѳгтн. Негнь – барун талд, дарукнь зун талд суутха! – гиҗ тер күүкд күн келв. 22 – Тадн ю сурҗахан эврән медҗәхшит! Мини үзх зовлңгиг тадн дааҗ чадхийт? – гиҗ Исус теднәс сурв. – Чадхвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 23 – Мини зовлңгиг та хойр даахит, зуг Мини барун эс гиҗ зүн һартм суух зѳв Би ѳгдгов. Эцкимм заасн әмтн тенд суух. 24 Наадк арвн сурһульчнр энүг соңсчкад, ах-дү хойриг гемшәцхәв. 25 Зуг Исус: – Буру номта хаадуд әмтән даҗрдгинь, нойдуднь әмтн деер эзн болдгинь тадн меднәлмт. Тадн дунд тиим юмн болх зѳв уга. Күмни Кѳвүн әмтиг зархар биш Бийнь теднд заргдхар ирҗ. Тер олн әмтиг килнцәснь сулдххин тѳлә әмән ѳгх зѳвтә. Тиим кевәр тадн тиигтн: тадна дундас алдр болхар седснь тана зарц болтха. Ахлач болхар седснь мухла болтха, – гиҗ келв. 29 Тедн Ерихог үлдәһәд һархла, олн әмтн ардаснь дахҗ йовцхав. Хаалһин амнд хойр сохр күн суусн бәәҗ. Тедн Исусиг хаҗуһарнь йовҗ йовхинь соңсад: – Деед Эзн! Давидин Кѳвүн мадниг ѳршәһич! – гиҗ хәәкрцхәв. 31 Әмтн тедниг хѳрәд, дууһан таттн гиҗ келцхәв, зуг тедн улм чаңһур: – Деед Эзн! Давидин Кѳвүн мадниг ѳршәһич! – гиҗ хәәкрцхәв. 32 – Нанас таднд юн кергтә? – гиҗ Исус зогсад тедниг дуудҗ келв. 33 – Деед Эзн! Мана нүднд хара орулыч! – гиҗ тедн сурцхав. 34 Исус теднд сана зовад, нүднднь һаран күргв. Агчмин зуур тер хойр күүнә нүднд харан орв, тедн Исусиг дахҗ йовцхав.

Матай 21

1 Ерусалимур ѳѳрдҗ ирәд, Олив уулын ташуд бәәсн Бетпәг тал күрсн цагла Исус хойр сурһульчнриг илгәһәд келв: – Эн ѳмнтн бәәсн хотнур йовтн. Тенд уята баахн элҗгниг эктәһән зогсҗахинь тадн үзхит. Боодһаһинь тәәләд, тедниг нааран кѳтлҗ авч иртн. Кемр эзнь таднас юңгад малм авчахмт гиҗ сурхла, эдн Деед Эзнд кергтә болҗана, удл уга хәрү илгәх гитн. 4 – Ерусалим хотнахнд келтн! Тана номһн заңгта хаантн элҗгн деер, баахн элҗгн деер сууһад аашна! – гисн әәлдәчин үг бүттхә гиҗ тиим юмн учрсмн. 6 Сурһульчнр йовад, Исусин келсиг цугинь күцәв. Баахн элҗгниг эктәһинь авч ирәд, деернь хувцан хаяд, Исусиг суулһв. 8 Йовсн хаалһднь олн әмтн ѳмсҗ йовсн хувцан делгҗ хайцхав. Зәрмнь моддын ноһан бүчрмүдинь таслад, хаалһднь хайцхав. – Давидин Кѳвүн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Бурхн тууртха! – гиҗ Исусин ѳмн ард бийднь йовсн олн әмтн хәәкрсмн. 10 Исусиг Ерусалим балһснд орҗ ирхләнь, балһснд бәәсн олн әмтнә зүркнь догдлв. – Энтн кен гидг күмб! – гиҗ тедн хоорндан сурцхав. 11 – Эн Һалилья һазрин Назаретас ирсн Исус гидг әәлдәч, – гиҗ зәрм әмтн хәрүднь келдг бәәҗ. 12 Исус һол сүмд ирәд, юм хулдҗ авчасн болн хулд кеҗәсн улсиг һарһҗ кѳѳв. Мѳңг сольдг улсин ширәһинь, кѳглҗрһ хулддг әмтнә сандлынь кѳлврүләд хайчкв. 13 – «Мини герм – мѳргүлин гер болҗ нерәдгдх», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә. Тадн энүгәр «деермчнрин бәәр кеҗит!» – гиҗ Исус теднд келв. 14 Һол сүмд Исус тал сохр, доһлң әмтн ѳѳрдцхәв, Исус тедниг гемәснь эдгәв. 15 Ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр Исусин кесн ѳвәрцсиг үзәд, «Давидин Кѳвүн тууртха!» – гиҗ хәәкрсн бичкн күүкдиг үзәд, хорнь буслад уурлцхав. 16 – Эдниг ю келҗәхинь чи соңсҗанчи? – гиҗ тедн Исусас сурцхав. – Соңсҗанав, «Чи үрдүдин болн нилхдин амар бийдән магтал ѳргләч!» – гисинь умшсн уга биләт? – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 17 Цааранднь Исус тедниг үлдәһәд, балһснас һарад, Бетәнья гидг хотнд одад, тенд хонсмн. 18 Ѳрүн босад Исус хәрү Ерусалим балһснур йовҗ йовла, зууран геснь ѳлсв. 19 Хаалһин амнд урһҗасн инҗр модыг үзәд Исус ѳѳрдв. Зуг хамтхаснас даву юм эс үзсн учрас: – Чини бүчр деер дәкҗ темсн бичә урһтха! – гиҗ келв. Тер дарунь инҗр модн хагсад хумхарҗ одв. 20 Энүг үзсн сурһульчнр ик гидгәр ѳврцхәв. – Эн модн тиим шулун юңгад хагсҗ одсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 21 – Үнәр келҗәнәв. Кемр тадн маһдл угаһар иткхлә, тадн Мини кеснәс үлү юм кеҗ чадхит. «Ормасн кѳндрәд, теңгсин уснд ун!» – гиҗ эн уулд келхләтн, тадна келсәр болх. Кемр тадн иткхлә, зальврҗ ю эс сурв чигн сурсан авхит, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 23 Исус һол сүмд орад, әмтиг ном умшҗ дасххла, ах гелңгүд болн толһачнр Исус тал ѳѳрдәд: – Кенә йосар Чи тиигҗ кеҗәхмч? Кен чамд тиим йос ѳгв? – гиҗ келцхәв. 24 – Би таднд бас нег сурвр ѳгнәв. Кемр тадн хәрүһинь ѳгхлә, Би таднд кенә йосар тиигҗ кеҗәхән бас келҗ ѳгнәв. Йохана кирсллһн альдас ирсмб, теңгрәсий эс гиҗ әмтнәсий? – гиҗ Исус келв. Тедн хоорндан күүндцхәв, кемр «Теңгрәс» гихлә, тер: «Юңгад тадн Йоханд эс итквт?» – гиҗ сурх. 26 «Әмтнәс» гихлә, эн улсас әәсн күрчәнә, юңгад гихлә, цуһар Йоханыг әәлдәч гинә. 27 – Медҗәхшвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. – Тиигхлә кенә йосар тиигҗ кеҗәхән, Би таднд бас келшгов. 28 – Нег күн хойр кѳвүтә бәәҗ. Нег дәкҗ тер ик кѳвүндән: – Кѳвүн минь, эндр уста үзм тәрсн һазрур йовад, кѳдлхнчн! – гинә. 29 Тернь: – Кѳдлшгов, – гиҗ келнә. Зуг бәәҗәһәд, уха-санаһан сольҗ йовв. 30 Эцк бичкн кѳвүндән бас тиигҗ келв. Тернь: – Аав минь, ода йовнав, – гичкәд йовсн уга. 31 Тадн ю санҗанат? Эн хойр кѳвүнәс кен эцкиннь үг соңссмб? – гиҗ Исус сурв. – Түрүңкнь, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Үнәр келҗәнәв, алв цуглулгчнр болн хуульч күүкд улс таднас түрүн Бурхна орн-нутгт тусх. 32 Юңгад гихлә, Йохан таднд чик хаалһ зааҗ ирсмн, зуг тадн терүнд итксн угат. Алв цуглулгчнр, хуульч күүкд улс болхла терүнд иткцхәв. Тадн Энүг үзә бәәсн бийнь килнцтә җирһлән үлдәсн угат, терүнд итксн угат, – гиҗ Исус келв. 33 – Дәкәд нег үлгүр соңстн. Нег нойн бәәҗ. Тер эврә һазрта бәәҗ. Тендән уста үзм тәрәд, Терүг хашаһарн хашалад, уста үзм шахдг нүк малтад, харулын цамхаг тосхад, уста үзмән кѳдләчнрт нәәмәдлҗ ѳгв. Бийнь хол һазрт одсмн. 34 Темс цуглулх цагнь ирхлә, темсән авхар нойн кѳдләчнр тал ялчнран илгәнә. 35 Зуг тедн ялчнринь бәрҗ авад, негинь цокад, дарукиннь әмнь таслад, һурвдгчинь чолуһар үктлнь цокҗ. 36 Эзнь талдан ялчнриг илгәнә. Теднә тонь урдкас ик бәәҗ. Кѳдләчнр тедниг бас тиигнә. 37 Аш сүүлднь, Эзн Кѳвүһм тевчх гиһәд Кѳвүһән илгәнә. 38 Зуг Терүг үзчкәд, тедн «Эн ѳнчән авх күн, энүг алчкад, ѳнчинь авий!» – гиһәд 39 кѳвүг бәрҗ авад, уста үзм тәрсн һазрас авч һарһад, цокад алчкв. 40 Уста үзмин Эзнь хәрү ирхләрн эн кѳдләчнриг яах тер? – гиҗ аштнь Исус сурв. 41 – Ик әәмшгтәһәр цааҗлҗ алх! Уста үзмин олз цагтнь ѳгдг талдан кѳдләчнрт ѳгх! – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 42 – «Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв. Бурхн эн ѳвәрцтә керг күцәсмн. Бидн энүг үзләвидн. 43 Эн чолун деер унсн күн цокгдх. Зуг күүнә толһа деер эн чолун унхла, дарад алчкх» гисн үгмүд Бурхна Бичгт умшсн угавт? Тер учрар Би келҗәнәв таднд, Бурхна йосн таднас булаҗ авгдад, олз ѳгдг улст ѳггдх, – гиҗ Исус келсмн. 45 Исусин келсн үгмүд соңссн ах гелңгүд болн паршмуд Исусиг теднә тускар келҗәхинь медцхәв. Тедн Исусиг бәрҗ авхар седҗ, зуг Исусиг әәлдәч гиҗ тоолҗасн улсас тедн әәдг бәәҗ.

Матай 22

1 Исус дәкәд нег үлгүр келв. 2 – Теңгрин йосн гисн эн: Нег хан кѳвүндән хүрм кеҗәнә. 3 Зарцнран илгәһәд, гиичнриг дуудулна. Зуг ирх әмтн ирхәр седсн уга. 4 Тиигхлә тер талдан зарцнриг илгәнә. – Тарһн малан алад, махна сәәнәснь хот белдчквидн. Тадниг күләҗәнәвидн. Мини кѳвүнә хүрмд иртн, – гиҗ теднәр зәңг илгәнә. 5 Зуг тедн хаана үгиг оньгтан авлго, тал талдан эврәннь кергәрн тарад йовҗ одцхаҗ. Негнь – кеерәгшән, дарукнь хулд-гүүлгә кехәр йовҗ одв. 6 Зәрмнь болхла, зарцнринь бәрҗ авад, му келәд алчкв. 7 Хан уурлад, тер алач-булачнриг алад теднә бәәсн балһсиг шатачктн, гиҗ эврәннь цергчнртән зәрлг ѳгнә. 8 Цааранднь хан эврәннь зарцнртан иигҗ келнә: – Бидн нәәрт белнвидн. Мини дуудсн гиичнр болхла хүрмд ирх ач уга бәәҗ. 9 Тегәд балһсна уульнц болһнар йовад, харһсн улсиг цугтаһинь хүрмин нәәрт дуудтн! 10 Зарцнрнь һазаран һарч йовад, олн әмтиг дуудҗ авч ирцхәнә. Тедн дунд сән чигн, му чигн улс харһҗ. Нәәрин хора гиичнрәр дүүрв. 11 Хан әмтиг үзхәр нәәрин хорад орҗ ирхләрн хүрмин хувц ѳмсл уга ирсн кү үзҗ. 12 – Чи яһад хүрмин хувц ѳмсл уга нааран ирвч? – гиҗ хан терүнәс сурна. Тернь тагчг, ә уга. 13 Тиигхлә хан: – Эн күүнә һар-кѳлинь күләд, харңһу һазрт хайчктн, тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх, – гиҗ зарцнртан закна. 14 Дуудгдснь олн, онц суңһгдснь цѳн болдг мѳн. 15 Паршмуд һол сүмәс һарч йовад, Исусиг үгднь бәрҗ авхар хоорндан үгцнә. 16 Тедн эврәннь сурһульчнран Херодын улсла хамднь илгәсмн. – Багш, Чамаг үн келҗәхинь бидн меднәвидн. Чи Бурхна заасар дасхнач. Тер учрар әмтн ю санҗахинь чи оньгтан авхшич, күүнә чирә хәләхшич. 17 Тегәд маднд келҗ ѳгхнчн, бидн Римин хаанд алв ѳгх йостай аль угай? 18 Исус теднә хар санаһинь медчкәд: – Хойр чирәтә улс! Намаг ю хәәҗ сѳрәд бәәнәт? 19 Алв ѳгдг мѳңгән Нанд үзүлтн, – гив. Тедн Исуст мѳңгән үзүлв. 20 – Кенә дүр энд зурата, кенә нерн бәәнә? – гиҗ Исус сурв. 21 – Римин хаана, – гиҗ тедн хәрүднь келв. – Тер учрар хаана юмиг хаанд ѳгтн, Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн, – гиҗ Исус келв. 22 Эн үгмүд соңсад, тедн ик алң болад, Исусиг үлдәһәд, һарад йовҗ одцхав. 23 Тер цагт Исус тал цадукмуд ирцхәв. (Тедн үксн әмтн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ.) 24 – Багш! Моше маднд: кемр үрн уга күн ѳңгрхлә, терүнә дүнь авалинь авад, ахиннь тохминь залһтха. 25 Манахнд ах-дү долан күн бәәҗ. Эләднь гер авад, үрн угаһар ѳңгрәд, гергән дүүдән үлдәв. 26 Тиим кевәр хойрдгчнь, һурвдгчинь болн ах-дү долан тиигҗ ѳңгрв. 27 Теднә хѳѳн күүкд күн ѳңгрҗ. 28 Үксн әмтн әмдрсн цагт тер ах-дүүһин кенәннь гергн болҗ һархмб? Тер күүкд күн цуг ах-дүүһин болһна гергн биләлм? – гиҗ тедн сурцхав. 29 – Тадн Бурхна Бичгиг болн Бурхна күчиг эс меддг тѳләд буру ухалҗанат. 30 Үксн әмтн әмдрхләнь гер авдго, күүнд оддго болна. Тедн Бурхна элчнрлә әдл болна. 31 Бурхн үксн күн әмдрнә гиснә тускар ю келсинь тадн умшсн угавт? 32 «Би Абрахамин Бурхн, Ицхакин Бурхн болн Яковин Бурхнв», – гиҗ Бурхн келсмн. Зуг Бурхн – үксн әмтнә биш, әмд әмтнә Бурхн мѳн. 33 Исусиг соңссн әмтн терүнә номд икәр ѳврцхәв. 34 Паршмуд Исусиг цадукмудын амнь хаасинь соңсад, цуһар хамдан цуглрцхав. 35 Терүнә дундас нег ном цәәлһәч Исусиг үгднь бәрҗ авхар: – Багш, Закана ямаран зааврнь хамгин һол чинртәв? – гиҗ сурв. 37 – «Халун зүркәрн, әрүн седкләрн, бәәсн уха санаһарн эврәннь Деед Эзн Бурхндан дурта бол». 38 Эн хамгин түрүңк болн хамгин һол чинртә заавр. 39 Хойрдгч заавр түрүңк зааврла әдл «хаҗудк күүндән бийдән дурта кевәр дурл». 40 Эн хойр һол зааврмудар эркн биш Закан болн әәлдәчнр тогтна, – гиҗ Исус келв. 41 Цааранднь Исус ѳѳрнь хурсн паршмудас сурв: – Бурхна илгәсн Аврачин тускар ю санҗанат? Тер ямаран уңг-тохмта? – Тер Давидин тохмин үлдл, – гиҗ тедн хәрүднь келв. 43 – Тиигхлә юңгад Бурхна Сәкүсәр дүүрхләрн Давид Терүг Деед Эзн гиҗ нерәдәд, иигҗ келсмб: 44 «Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун бий тал сууҗ йов, – гиҗ Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн». 45 Тегәд кемр Давид Терүг Деед Эзн гиҗ келхлә, яһҗ Тер Давидин уңг-тохмин үлдл болҗ чадхмб? – гиҗ Исус сурв. 46 Күн Исуст хәрү ѳгч чадсн уга. Тер ѳдрәс авн Исуст сурвр ѳгх дурн кенд чигн дәкҗ күрсн уга.

Матай 23

1 Цааранднь Исус эврәннь сурһульчнрт, олн әмтнд иигҗ келв: 2 – Ном цәәлһәчнр, паршмуд Мошен зака цәәлһх йос һартан бәрҗәнә. 3 Тер учрар теднә келсн ном соңсад, теднә заасар кетн, зуг тедниг дураҗ, үлгүр авч үүлән бичә күцәтн. Тедн бийснь дасхҗах номарн бәәхш. 4 Тедн күчр күнд аца овалҗ тәвәд, әмтнә нурһнднь үүрүлнә, зуг бийснь нѳкд болхар хурһан чигн кѳндәхш. 5 Зуг юм кехләрн, тедн әмтн үзтхә гиҗ кенә. Тедн бийән сәәхрүләд маңнадан болн һартан Бурхна ном бичәтә кенчр зүүдг болна, хувцна хормаһан залаһар утдулад кеерүлнә. 6 Байр-нәәрт ирхләрн, тедн ачта орм эзлхдән дурта. Хурлд деегшән һарад суулдна. 7 Балһсна талвңд ирәд зогсхла, әмтн тедниг күндлҗ «Багш» гиҗ мендлхлә, икәр таасцхана. 8 Тадниг багш гиҗ күн бичә дуудтха! Тадн ах-дүүнр болҗанат, Тадн негхн Багштат. 9 Һазр деер эцк гиҗ кү бичә тоолтн! Тадн һанцхн Эцктәт. Тер теңгрт бәәнә. 10 Сурһмҗлач гиһәд тадниг күн бичә дуудтха! Бурхна илгәсн Аврач тадна һанцхн сурһмҗлач. 11 Тадна дунд хамгин икнь зарц болтха! Бийән деегшлсн күн лавта кевәр дорацулгдх! 12 Бийән дорацулсн күн лавта кевәр деегшлх! 13 Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн Теңгрин йосиг оньслчкад, бийстн дотрнь орхшит. Орхар седсн күүг тѳрүц орулхар седхшит! 15 Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Негхн күүг номдан орулхар теңгс һатлҗ, һазр эргәд гүүлднәт! Кү номдан орулчкад, бийәсн дор кенәт! Тертн таднас шулун мѳңк һалд тусх! 16 Чавас, сохр җолачнр! Басл зовлңган эдлхит! Күн сүмәр андһар тәвхлә, ѳңгәр тәвсн андһар болх! Сүмин алтар андһарлснь андһаран күцәх зѳвтә, гиҗ тадн әмтиг дасхнат! 17 Чавас, сохр һәргүд! Алтн болн алтыг әрүлсн сүм хойраснь юн деер? 18 Тәклин ширәһәр андһарлсн андһар юмн биш. Зуг терүн деер бәәсн бәрцәр андһарлсн андһаран күн күцәх зѳвтә, – гиҗ тадн бас дасхнат. 19 Сохр улс! Бәрц болн бәрциг әрүлҗәсн тәклин ширә хойрас юн деер? 20 Тегәд тәклин ширәһәр андһарлснь ширә деернь бәәсн юмар андһарлна. 21 Сүмәр андһарлсн күн дотрнь бәәсн Бурхнар андһарлна. 22 Теңгрәр андһарлсн күн Бурхна ширәһәр болн ширә деернь суусн Бурхнар андһар тәвнә. 23 Ном цәәлһәчнр, паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн тәрсн бадрашкас, зорһдас болн зирәс арвдгч хүвинь цуглулҗ авад, Бурхнд нерәдәд ѳгнәт. Зуг закана һол тѳрмүдиг, үнн чик бәәдлиг, ѳршәлтиг болн сүзгиг оньгтан икәр авхшит! Наадк юман мартлго, энүг бас күцәх кергтә. 24 Сохр җолачнр! Тадн ундас бѳкүниг шүүҗ хаяд, бүкл темә зальгдг улс! 25 Ном цәәлһәчнр болн паршмуд! Хойр чирәтә улс! Тадн ааһ-савиг һазаһаснь арчнат, ааһин дотркинь болхла ховдглҗ хулхалсн олзар дүүрң. 26 Сохр парш! Түрүләд ааһ-савин дотркинь арч, тиигхлә, терүнә һазакнь цевр болх. 27 Ном цәәлһәчнр болн паршмуд! Басл зовлңган эдлхит! Хойр чирәтә улс! Тадн ширдчксн үкәр мет тедн һазаһаснь сәәхн болҗ медгднә, дотркинь болхла күүнә үксн цогцар болн яс-үсәр дүүрң. 28 Тер учрар тадн һазаһас чик седклтә болҗ медгднәт, дотрктн болхла килнцәр болн хойр чирәтә йовдлмудар дүүрң. 29 Цааранднь Исус иигҗ келв: – Ном цәәлһәчнр болн паршмуд, зовлңган эдлхит! Хойр чирәтнр! Тадн әәлдәчнрт үкәрмүд тосхнат. Чик седклтә улсин бумблвс сәәхрүлнәт. 30 Тадн келнәт: «Бидн мана ѳвкнрин цагт әмд бәәсн болхла, әәлдәчнрин асхрсн цуснд гемшәгдшго биләвидн». 31 Тиигәд тадн әәлдәчнриг алсн әмтнә үрдүд гиҗ бийстн эврәннь тускар герчлҗәнәт! 32 Ода эврәннь ѳвкнрин эклсн кергиг күцәтн! 33 Тадн хойр кѳлтә моһас! Мѳңк һалас болн зарһас зулҗ чадшгот! 34 Соңстн! Би таднур әәлдәчнриг, цецн ухата улсиг болн багшнриг илгәҗәнәв. Зәрмнь тадн моднд телҗ хадҗ алхит, зәрминь хурлд малядҗ, хотнас хотн күртл кѳѳхит. 35 Тадн чик седклтә улсин үкләс кѳлтә икәр цааҗлгдхит. Орчлң үүдснәс авн чик седклтә улсин цус асхрлһнд тадн гемшәгдҗ килнцән эдлхит. Чик седклтә Абелин асхрсн цуснас экләд, тәклин ширә болн һол сүм хойрин хоорнд Берекьян кѳвүнә Зехарьян асхрсн цусн күртл цугнь тадна толһа деер! 36 Энүнәс кѳлтә эн үйнр басл цааҗлгдх гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 37 – Хәәрн Ерусалим! Ерусалим! Чини улс әәлдәчнриг уга кенә, Чам тал илгәсн әмтиг чолуһар цокҗ ална. Кедү дәкҗ Би чини үрдүдиг һууҗмулмудан җивр доран цуглулсн така мет цуглулхар седләв. Чини улс тиигхәр седсн уга! 38 Тер учрар чини һол сүм хоосн болтха! 39 Би чини улст келҗәнәв: «Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә!» гиҗ эс келтл, Намаг үзшгот, – гиһәд Исус үгән тѳгсәв.

Матай 24

1 Исус сүмәс һарч йовхла, сурһульчнр сүмин бәәшңгиг үзүлхәр Исус тал ѳѳрдцхәв. 2 – Цуг энүг үзҗәнт? Энд нег чигн бүтн чолун үлдшго гиҗ Би үнәр келҗәнәв. Цугнь хольврад, хамхрҗ одхинь тадн медх зѳвтәт, – гиҗ Исус келв. 3 Исус һанцхарн Олив уулд суусн цагт сурһульчнр ѳѳрдәд: – Тана келснтн кезә учрхмб? Таниг хәрү ирҗ йовхин темдг цагин чилгчин темдг ямаран болхмб? Келҗ ѳгит маднд? – гиҗ сурцхав. 4 – Хәлән бәәтн! Әмтн тадниг меклвзә! 5 Кесгнь Мини нер зүүһәд, әмтиг мекләд, би Христос гиҗ келх. 6 Тадн ѳѳрхн болҗах, бас хол болҗах дәәнә тускар соңсхит. Зуг бичә әәтн! Тиим болх зѳвтә. Зуг тер чилгч биш. 7 Нег келн әмтн талдан келн әмтнә ѳмнәс босҗ дәврх. Нег орн-нутг талдан орн-нутгла дәәллдх. Ик харһнлһна, һазр чичрлһнә аюл энд-тенд учрх. 8 Цуг эн үрн тѳрхин ѳмн экиннь элк мошклһна эклц мет болх. 9 Тадниг басл зовах, дәкәд цокҗ алх. Келн-әмтн болһн Нанас кѳлтә таднд дурго болх. 10 Кесгнь иткләсн цухрад, нег-негндән дурго болад урвх. 11 Тер цагт кесг худл әәлдәчнр ирәд, олн әмтиг меклх. 12 Хар үүлмүд немгдәд, кесгиннь дурнь киитрх. 13 Күцднь тесснь авргдх. 14 Зуг түрүләд келн әмтн болһнд һазрин зах күртл Теңгрин йосна туск Сән Зәңг делгрх. Орн-нутг болһнд Сән Зәңгиг авх арһ күртх. Тегәд чилгч ирх, – гиҗ Исус келв. 15 – Һол сүмиг хоосрулҗах җигшүртә юмиг тадн әрүн бәәрнд үзхит. Энүнә тускар әәлдәч Даниэл бичсмн. (Эн юн гидг юмб? Умшач энүнә тускар ухалтха!) 16 Тер цагт Йудья һазрин әмтн уул темцәд зулҗ һартха! 17 Герин ора деер сууснь буухларн гер дотрас юм бичә автха! 18 Кеер бәәсн күн дулан хувцан авхар, герүрн бичә хәртхә! 19 Тер цагт ацата болн үр кѳкүлдг күүкд улс басл муулян эдлх! 20 Тана зулҗ йовлһн үвләр, бемб ѳдрәр бичә болтха гиҗ зальвртн. 21 Орчлң үүдснәс авн ода күртл болад уга, ик һашута ѳдрмүд учрх. Хѳѳннь чигн тиим юмн болшго. 22 Кемр Бурхн тер ѳдрмүдиг эс ахрдулхла, нег чигн юмн әмд үлдҗ авргдшго билә. Зуг шүүҗ авгдсн улсин тѳлә тер ѳдрмүд ахрдх. 23 Кемр таднд «Хәләтн, энд Христос бәәнә» эс гиҗ «Тенд бәәнә» гиҗ келхлә, бичә итктн! 24 Юңгад гихлә, худл Христосмуд болн әәлдәчнр ирх йовдл учрхла, шүүҗ авгдсн улсиг чигн меклхәр ик ѳвәрц, онц темдгүд үзүлх. 25 Соңсҗант? Би таднд цуг энүг эртәснь келҗәнәв. 26 Тегәд кемр: «Хәләтн, Христос кѳдәд бәәнә!» – гиҗ таднд келхлә, бичә тиигәрән одтн. Эс гиҗ: «Хәләтн, эн герт Тертн бултҗ йовна» – гихлә, бичә күүнд итктн. 27 Теңгрин аһуг дорд үзгәс барун үзг тал цәкллһн керчснлә әдл Күмни Кѳвүн хәрү ирх. 28 Үксн цогц кевтсн һазрт бүргд шовуд цуглрх. 29 Тер һашута ѳдрмүдин хѳѳн генткн «Нарн унтрад, сар герл ѳгдгән уурх. Одд теңгрәс унад, теңгрин күчнь кѳндрх». 30 Тиигхлә теңгр деер Күмни Кѳвүнә онц темдг үзгдх. Келн әмтн болһн һашудад оркрх. Тегәд Күмни Кѳвүг үүлн заагар алдр күчтә болн туурмҗта йовҗ йовхиг келн-әмтн болһн үзх. 31 Алдр бүрә-бүшкүрин дун һархла, орчлңгин дѳрвн үзгәс, һазрин нег захас талдан зах күртл бәәсн Эврәннь шүүҗ авгдсн улсан цуглулхин тѳлә Күмни Кѳвүн элчнрән лавта кевәр йовулх. 32 Эн инҗр модыг хәләҗ үлгүр автн. Терүнә бүчр дүүрәд, кѳк шин хамтхасн һархла, зуна цаг ѳѳрдҗ йовхинь тадн меднәт. 33 Тедү мет тадн: Цуг энүг үзәд медтн. Тер ѳѳрхн, үүднә ѳѳр. 34 Үнәр келҗәнәв, эн үйнр сольгдад уга бәәтл цугнь бүтх. 35 Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго. 36 Тер ѳдрин болн цагин тускар келхлә, энүнә тускар күн медхш: Теңгрт бәәсн Бурхна элчнр чигн, Кѳвүн чигн медхш, һанцхн Эцк меднә. 37 Ноах бәәсн цагт юн учрла, тиим юмн Күмни Кѳвүг хәрү ирхлә учрх. 38 Тер ѳдрмүдт усна аюлын ѳмн әмтн хотан идлдәд, уулдад, гер авлдад, хәрд һарлдад бәәлә. Тиигәд тедн Ноах кермдән ортл бәәһәд бәәҗ. 39 Усна аюл ирәд, тедниг уга кетл, тедн тиим юмн болх гиҗ сансн уга. Күмни Кѳвүг хәрү иртл бас тиигҗ болх. 40 Тер цагт кеер бәәсн хойр күүнәс негнь авгдх, наадкнь үлдх. 41 Һуйр теермдсн хойр күүкд улсас негнь авгдх, наадкнь үлдх. 42 Бийән сергг бәртн! Тадна Эзн ямаран ѳдрт ирхинь тадн медхшлмт. 43 Медтн! Кемр герин эзн хулхачиг гертнь орҗ ирхинь медсн болхла, тер сѳѳни дуусн унтлго, хулхачиг герүрн орулшго билә. 44 Тер учрар бас белн бәәтн! Күмни Кѳвүн тадниг эс күләҗәсн цагт лавта күрәд ирх. 45 Нәәлвртә ухата зарц гисн кемб? Талдан зарцмудыг ахлҗ, цагтнь хот ѳгх эзнә ѳгсн даалһврта зарц. 46 Эзән хәрҗ ирсн цагт кѳдлмш кеҗәсн зарц хүвтә. 47 Эврәннь һазран чигн Эзн терүнд лавта даалһҗ ѳгх, – гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 48 «Эзн кесгтән иршго», – гиһәд, 49 наадк зарцнриг цокад, үүртәһән хот-хоолан эдләд, әркән ууһад бәәдг зарц – ухан уга зарц болҗана. 50 Эзнь зарц эс күләҗәсн ѳдрт болн эс медсн цагт хәрҗ ирх. 51 Тер зарцан догшн кевәр цааҗлад, хойр чирәтә улс бәәсн һазрур орулх. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх.

Матай 25

1 – Теңгрин йосн иим болх. Арвн гиҗгтә күүкд һартан шам авчксн күргиг тосхар һарч ирҗәнә. 2 Тавн күүкн ухата бәәҗ, наадк тавнь ухан уга. 3 Ухан угань шам авад, шамин тосинь авхан мартчкҗ. 4 Ухатань шамта хамднь тоста сав авсн бәәҗ. 5 Күргн оратад ирхлә, күүкд үргләд унтҗ одна. 6 Сѳѳни ѳрәллә: «Күргн аашна, һарад тостн!» – гиҗ хәәкрсн дун соңсгдна. 7 Тер кемд күүкд серлдәд, шам сәәнәр герл ѳгтхә гиҗ түүгән ясҗ белдцхәнә. 8 – Шамин тос ѳгит, мана шамвидн унтрн гиҗәнә, – гиҗ ухан угань ухата күүкнәс сурцхана. 9 – Тосан таднд ѳгхлә, маднд күртшго. Лавкур одад, бийдән тос хулдҗ автн, – гиҗ ухата күүкд хәрүднь келцхәнә. 10 Зуг тедниг тос авхар лавкур йовсн хѳѳн күргн ирҗ. Күргнлә харһхар седәд, белн бәәсн күүкд терүнлә хамдан хүрмин нәәрт йовцхана. Теднә ардаснь үүдн хаагдна. 11 Үлдсн күүкд хѳѳннь ирәд: – Деед Эзн! Деед Эзн! Үүдән тәәлит! – гиҗ сурцхана. 12 – Үнәр келҗәнәв, Би тадниг медхшв, – гиҗ күргн хәрү ѳгв. 13 Тер учрар оньдин бийән сергг бәртн, юңгад гихлә, тадн Күмни Кѳвүнә ирх ѳдринь чигн, цагинь чигн медхшт. 14 – Теңгрин йосна тускар дәкәд нег үлгүр соңстн. Нег нойн хол һазрт йовхин ѳмн эврәннь зарцнран дуудҗ авад, зѳѳрән теднд даалһҗ үлдәҗ. 15 Нег зарцдан тер тавн миңһн алтн мѳңг ѳгч, дарукднь – хойр миңһн, һурвдгчднь – нег миңһн алтн мѳңг ѳгч. Күн болһнд арһ чадсарнь ѳгәд, хол һазрт йовҗ одна. 16 Тавн миңһн алт авснь мѳңгән кергт орулад, немҗ дәкәд тавн миңһн олз авч ирнә. 17 Хойр миңһн алт авсн зарцнь бас олз авч, тернь дәкәд хойр миңһ болв. 18 Нег миңһн алт авснь эврәннь эзнә мѳңгән кеер авч одад, һазрт булад хадһлна. 19 Кесг цаг давсна хѳѳн эзнь ирәд, зарцмудас тооца авчана. 20 Тавн миңһ авснь дәкәд тавн миңһ немәд авч ирнә. – Эзн минь, хәләтн, та нанд тавн миңһн алтн мѳңг ѳгвт, би танд дәкәд тавн миңһн олз авч ирүв, – гиҗ тер келнә. 21 – Сән, чи нәәлвртә сән зарц. Чамаг бичкн юмнд итклтә болсн тѳләд, би чамд энүнәс ик керг даалһнав. Мини нәәрт ир, – гиҗ эзн келнә. 22 Дарукнь хойр миңһн олзта ирәд: – Эзн, та нанд хойр миңһ ѳгләт, би танд дәкәд хойр миңһн олз кеһәд авч ирүв, – гиҗ келнә. 23 – Сән, чи нәәлвртә сән зарц. Чамаг бичкн юмнд итклтә болсн тѳләд, би чамд энүнәс ик керг даалһнав. Мини нәәрт ир, – гиҗ эзн терүнд келнә. 24 Нег миңһн алтн мѳңг авсн зарц ирв. – Эзн, таниг догшн гиҗ би меднәв. Та эр үкр сааҗ, үснәснь тарг кетн гиҗ әмтнд зәрлг ѳгдг күнт. 25 Би танас әәһәд, мѳңгитн кеер булҗ хадһллав. Тертн эн бәәнә. 26 Тиигхлә эзн терүнд келҗәнә: – Залху, муульта зарц! Чи намаг эр үкр сааҗ, үснәснь тарг кетн гиҗ әмтнд зәрлг болдгнь меддг болхла, 27 чи мѳңгән хоршаллһна герт ѳгәд, олз юңгад эс авсмч? 28 Эн күүнәс нег миңһ авад, арвн миңһн алтн мѳңгтә күүнд ѳгчктн. 29 Тер учрар бәәснднь дәкәд немгдх, тер ик олзта болх. Угарад бәәснәснь бәәсинь булаҗ авгдх. 30 Эн керго залху зарциг харңһу һазрт хайчктн. Тенд әмтн ик зовлң эдләд, шүдән хәврҗ оркрҗ уульх, – гиҗ тер нойн зарцнртан зәрлг болв. 31 Күмни Кѳвүн хан болад ирх, Терүнлә хамдан Бурхна элчнр ирх. Тер хаана ширәд суух. 32 Күмни Кѳвүнүр келн әмтн болһнас цуг улс ирх. Хѳѳдиг ямадас йилһҗәсн хѳѳч мет Тер әмтиг хойр багд хувах. 33 Хѳѳдиг барун бийд, ямадыг зүн бийд зогсах. 34 Барун бийд зогсҗасн әмтнд Хан: – Мини Эцкәс әдс авсн әмтн наартн. Орчлң үүдәсн цагас авн таднд нерәдгдсн алвт эзлтн. 35 Юңгад гихлә, Намаг ѳлн бәәсн цагт тадн хот ѳгәд цадхалат, ундассн цагтм ундм хәрүлләт, хонх һазр хәәҗәсн цагтм гертән хонуллат, 36 нүцкн бәәсн цагтм хувцллат, гемнҗәхләм, асрҗ хәләләт, түүрмд суусн цагтм Намаг тѳвкнүлхәр ирләт, – гив. 37 Тер цагт чик седклтә әмтн: – Деед Эзн! Таниг ѳлсҗәсн цагт бидн кезә хот ѳгсмб, ундассн цагттн ундытн кезә хәрүлсмб, 38 хәр күн болсн цагттн кезә хонулсмб, нүцкн бәәсн цагттн кезә хувцлсмб? 39 Таниг гемтҗәхлә, кезә асрҗ хәләсмб? Түүрмд бәәсн цагттн кезә бидн ирсмб? – гив. 40 Тиигхлә Хан хәрүднь: – Мини хамгин бичкн дүүдм кесн сәәтн Нанд кесн сә болҗ һарла гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 41 Зүн бийд бәәсн әмтнд Тер: – Нанас цааран йовтн, му йорта әмтн! Эрлг болн терүнә зарцнр орх мѳңк һалд ортн. 42 Юңгад гихлә, Намаг ѳлсҗәсн цагт тадн Нанд хот ѳгсн угат, ундасҗасн цагтм ундм хәрүлҗ ус ѳгсн уга биләт. 43 Хонх һазр хәәсн цагтм гертән хонулсн угат, нүцкн бәәсн цагтм хувцлсн угат, гемнхләм болн түүрмд суусн цаглам нанд нѳкд болсн угат, – гив. 44 Тиигхлә тедн: – Деед Эзн! Кезә бидн Таниг ѳлсҗәсн, ундасҗасн, хонх һазр хәәҗәсн цагттн, хувц хәәҗәсн цагттн, гемтә болн түүрмд суусн цагттн үзәд нѳкд эс болвидн! – гиҗ хәрү ѳгцхәв. 45 Тиигхлә хан: – Мини хамгин бичкн дүүдм тусан күргҗ юм эс кесн болхла, Нанд тусан эс күргснлә әдл юмн гиҗ би үнәр келҗәнәв. 46 Эдн мѳңк цааҗла харһх. Чик седклтәнь мѳңк җирһл әдлх, – гив.

Матай 26

1 Исус цуг келсн үгән тѳгсәһәд, эврәннь сурһульчнртан: 2 – Песахин нәр күртл хойр ѳдр үлдсинь тадн меднт? Күмни Кѳвүнәс урвҗ Терүг ик кирсд хадҗ әмнәснь хаһцулх, – гиҗ келв. 3 Тер цагт ах гелңгүд болн Израилин толһачнр Кәәп гидг ах гелңгин бәәшңд ирәд, 4 Исусиг нууцар бәрҗ авад, әмнәснь яһҗ хаһцулхинь үгцв. 5 Зуг әмтн медҗ, буцлт бичә ѳргтхә гиһәд байрин ѳдрмүдт биш талдан ѳдрт кех юман кехмн гиҗ тедн келцхәв. 6 Исусиг Бетәнья хотна арсна гемәр урднь гемтсн Шимона герт бәәсн цагт 7 хот ууҗахла, нег күүкд күн каңкнсн сәәхн үнртә тос бичкн җуңһшу савд авч ирәд, Исусин толһа деер кев. 8 Энүг үзсн сурһульчнр уурлад: – Эн ик үнтә тосиг иигҗ үрәхин ормд 9 хулдад, яду әмтнд мѳңгинь түгәҗ ѳгхм билә, – гицхәв. 10 Исус тедниг дурго болҗахинь үзәд: – Эн күүкд күүг юңгад кѳндәһәд бәәнәт? Энтн Нанд сә кев! 11 Угатя яду әмтн тадн дунд оньдиндән бәәх, Би болхла таднла оньдин бәәшгов. 12 Эн күүкд күн Мини толһад тос кеһәд, Мини цогц оршахар белдҗәнә. 13 Үнәр келҗәнәв, Сән Зәңг цәәлһгдсн һазрт эн күүкд күүнә кесн йовдлын тускар тодлҗ келгдх, – гив. 14 Тиигхлә арвн хойрин негнь, Йуда Искериот ах гелңгүд тал йовад: 15 – Таднд Исусиг бәрүлхлә, нанд ямаран шаңнлт ѳгхвт? – гиҗ сурв. 16 Тедн Йудад һучн цаһан мѳңг тоолад ѳгчкв, тер цагас авн Йуда Исусиг бәрүлх цагинь күләв. 17 Эс искәсн һуйрин байр эклсн түрүңк ѳдр бәәҗ. Сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд: – Песахин хот альд белдхмб? – гиҗ сурцхав. 18 – Ѳѳрк балһснд одад, Мини заасн күүнд: Мана Багш келүлв гиһәд «Мини цагм ѳѳрдҗәнә, чини герт Би сурһульчнртаһан Песахин хот эдлнәв», – гиҗ Исус келсмн. 19 Сурһульчнр Исусин келсн үгинь күцәв. Тедн Песахин хот белдв. 20 Асхн болад ирхлә, Исус арвн хойр сурһульчнртаһан ширә эргҗ сууцхав. 21 Тедниг байрин хот эдлҗәсн цагт Исус: – Соңстн, тадн дундас негнь Намаг ѳшәтнә һарт бәрүлҗ ѳгх, – гив. 22 – Деед Эзн минь, тер күн би биший? – гиҗ сурһульчнр икәр гейүрҗ хоорндан урлдад сурцхав. 23 – Нанла хамдан нег ааһд һаран тәвсн күн Намаг бәрүлҗ ѳгх. 24 Күмни Кѳвүн Бурхна Бичгт заясн хаалһарн күцц йовх зѳвтә. Зуг Терүг бәрүлҗ ѳгсн күн басл муулян эдлх. Тер эс тѳрсн болхла, деер болх билә, – гиҗ Исус теднд келв. 25 – Багш, чи намаг тиигҗ кех гиҗ санҗанч? – гиҗ Йуда сурв. – Чи эврән энүг келвч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 26 Тедниг хотан эдлҗәсн цагт Исус ѳдмг авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, хуһлҗ хуваһад сурһульчнрт ѳгәд: – Энүг авч эдлтн. Эн Мини Бий цогцм, – гиҗ келв. 27 Ааһан авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, сурһульчнртан ѳгәд: – Энүг авч уутн, 28 энтн Мини цусн – Шин Бооцаг батлҗах темдг. Эн цусн әмтнә тѳлә, теднә килнц тәвүлхин тѳлә асхрх. 29 Мини Аавин орнд таднла хамдан шин чаһр эс уутл, Би эн чаһр дәкҗ тѳрүц ууҗ чадшгов, – гиҗ Исус келв. 30 Исусин үгин хѳѳн тедн Бурхнд магталын дуд дуулад, Олив уул тал йовцхав. 31 – Эн сѳѳһәр тадн цуһар Намаг үлдәхт. Энүнә тускар Бурхна Бичгт: «Би Хѳѳчинь уга кехв, хѳѳднь тарҗ одх», – гиҗ бичәтә. 32 Зуг үкәд босҗ әмдрснә хѳѳн Би тадниг Һалилья гидг һазрт күләхв. 33 – Цугтан үлдәвв чигн, би Таниг тѳрүц хайшгов, – гиҗ Пётр Исуст келв. 34 – Соңс! Эн сѳѳһәр эр така хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич, – гиҗ Исус Пётрт келв. 35 – Танла хамдан үквчн би Таниг үлдәшгов! – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. Наадк сурһульчнр бас тиигҗ келцхәв. 36 Исус эврәннь сурһульчнртаһан, Гетсемән гидг модта һазрт ирәд: – Намаг йовад зальврҗ иртл, энд күләҗәтн, – гив. 37 Исус Пётриг болн Зебедана кѳвүдиг, ах-дү хойриг, авад, цааран йовв. Исусин зүркнь бүтәд, Бийнь үүмәд бәәв. 38 – Седклм уудьврта бәәнә. Би үктлән зовҗанав. Тадн унтл уга Нанла хамдан бәәтн, – гиҗ Исус келәд, 39 цааран йовҗ, һазр элкдҗ унад зальврв. – Эцк минь! Та эн зовлңгас Намаг гетлгх болвзат? Зуг Мини таалар биш, Тана таалар болтха! 40 Исус сурһульчнрур ѳѳрдхләнь, тедн нѳѳртән диилгдәд унтҗ одсн бәәҗ. – Тадн унтлго Нанла нег част серглң бәәҗ чадсн угат. Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальвртн. 41 Серглң бәәтн! Күүнә сүмснь чидлтә, зуг цогцнь чинән чидл уга, – гиҗ Исус Пётрт келв. 42 Цааран йовад, дәкн зальврв: – Эцк минь! Кемр Та эн зовлңгас Намаг эс гетлгхлә, кемр Би эн зовлңгиг даах зѳвтә болхла, Тана таалар болтха! 43 Исус һурвдад сурһульчнрур ѳѳрдхлә, тедн үргләд, саак кевәрн унтад кевтсн бәәҗ. 44 Тедниг үлдәчкәд, Исус һурвдад урдк келсн үгәрн зальврв. 45 Цааранднь Исус сурһульчнр тал ѳѳрдәд: – Тадн одачн амрад кевтнт? Цагнь ирв, Күмни Кѳвүг килнцтә әмтнә һарт бәрүлҗәнә. 46 Босад йовхм! Хәләтн, Намаг бәрҗ ѳгх күн аашна, – гиҗ келв. 47 Исусиг үгән келҗәсн цагт генткн арвн хойр сурһульчнрин негнь Йуда үзгдв. Терүнлә хамдан ах гелңгүдин болн толһачнрин илгәсн кесг улс һартан мод, үлд авчксн ирәд зогсцхав. 48 «Мини үмссн күн Исус болх, Терүг бәрҗ авхит», – гиһәд Йуда теднлә урдаснь үгцсн бәәҗ. 49 Йуда тер дарунь Исус тал ѳѳрдәд: – Багш, менд! – гиһәд Исусиг халхаснь үмсв. 50 – Ухалсн кергән ке, – гиҗ Исус терүнд келв. Тиигхлә харулчнр Исусиг бәрҗ авад йовн гихлә, 51 тер кемд Исусин нег сурһульч генткн үлдән һарһад, ах гелңгин зарцин чикинь тәәрәд хайчкв. 52 – Үлдән ормднь орулчк! Үлд ѳргсн күн үлдәс үкдмн! 53 Чи Намаг Эцкәсн сурҗ чадшго гиҗ санҗанчи? Эцкм тер дарунь далн хойр миңһн элчнрән эс гиҗ Терүнәс үлү ик элчнриг илгәх билә. 54 Зуг тиигхлә Бурхна Бичгт бичәтә үгмүд яһҗ күцхмб? Цуг эн учрх зѳвтәлм! – гиҗ Исус тер сурһульчд келв. 55 Дәкәд Исус ирсн әмтн тал хәләһәд: – Мууха кевәр тадн үлдән, модан атхчкад, Намаг авхар ирсмт? Би тиигтлән деермч биш! Ѳдр болһн Би һол сүмд әмтнд ном цәәлһдг биләв, тадн Намаг бәрҗ авдго биләт. 56 Зуг әәлдәчнрин үгмүд бүттхә гиһәд, цуг эн учрҗана, – гиҗ келв. Тиигхлә сурһульчнр Исусиг үлдәһәд, зулҗ гүүһәд йовҗ одцхав. 57 Исусиг бәрҗ авсн улс Терүг Кәәп гидг ах гелң тал авч ирцхәв. Тенд ном цәәлһәчнр болн толһачнр цуглрад белн сууҗ. 58 Пётр нууцар теднә ардас ах гелңгин гер күртл йовҗ. Герин һаза үлдәд, цааранднь юн болхинь гетәд сууҗ. 59 Ах гелңгүд болн Деед хург Исусиг алхин тѳләд, Терүнә ѳмнәс герчлх худл герчнриг олҗ авхар шунцхаҗ. 60 Кесг улс худлар герчлв чигн, тедн ик күцәмҗтә юм кеҗ чадсн уга. 61 Аштнь хойр герч күн үг келцхәв: – Эн күн: «Би Бурхна сүмиг хамхлад, һурвн ѳдрин болзгт шинәр тосхҗ чадхв гилә», – гиҗ тедн келцхәв. 62 – Эднә гемшәлин ѳмнәс ю келхмч? – гиҗ ах гелң босад, Исуст келв. 63 Зуг Исус ә һарсн уга. Тиигхлә ах гелң келҗәнә: – Әмд Бурхна нернә тѳлә кел! Чи Христос Бурхна Кѳвүнвчи? 64 – Энүг чи келҗәнәч! Энүнәс үлү Би келҗәнәв таднд: эндр ѳдрәс авн Күмни Кѳвүг хамгин күчтә Бурхна барун һарт суусинь, теңгрин үүлн деегүр йовҗ йовхинь үзхит! – гиҗ Исус келв. 65 Тиигхлә ах гелң ѳмссн хувцан шуулад келв: – Энтн Бурхна тускар му келв! Дәкәд герчнриг юңгад хәәҗәхмт? Бурхна нериг эн яһҗ бузрдулҗахинь тадн ода соңсвт! 66 Шиидврән келтн! – Эн бурута! Үкх зѳвтә! – гиҗ тедн хәрүднь хәәкрцхәв. 67 Энүнә хѳѳн әмтн Исусин чирәднь нульмад, халхарнь ташад, басл икәр цокцхав. 68 – Кен чамаг ода цокв, Христос, тааҗ кел маднд, – гиҗ тедн наад бәрцхәв. 69 Пётр герин һаза суусн бәәҗ. Терүн тал нег зарц күүкд күн ѳѳрдәд: – Чи бас Исусла хамдан биләч, – гиҗ тер келв. 70 – Юуна тускар чамаг келҗәхинь би медҗәхшв, – гиҗ Пётр гѳрдҗ келв. 71 Пётриг хашан үүднд йовад зогсхла, талдан зарц күүкд күн үзәд: – Эн күн Назаретин Исусла бас билә, – гиҗ ѳѳрнь зогссн әмтнд келв. 72 Пётр саак кевәрн гѳрдҗ андһарлв: – Би эн күүг медхшв, таньхшв! 73 Удл уга герин һаза зогссн әмтн Пётрүр ѳѳрдәд келцхәв: – Чи теднлә хамдан бас биләч, келсн келәрчн медгдҗәнәвидн. 74 Пётр Бурхиг зааҗ дәкн андһарлад: – Би эн күүг таньхшв! – гиҗ келв. Тер кемд эр така хәәкрв. 75 «Эр така хәәкртл чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич» – гисн Исусин үгмүдиг Пётр тодлв, тер кеерәгшән һарад һашудад уульв.

Матай 27

1 Ѳрүн ѳрлә ах гелңгүд болн толһачнр селвцәд, Исусиг үклин цааҗла харһулх шиидвр авцхав. Тедн Исусиг күләд, Пилат гидг Римин һардачин һарт бәрүлв. 3 Урвач Йуда Исусиг үкллә харһулх цааҗ батлсинь медсн цагт бийән гемшәһәд, ах гелңгүдт болн толһачнрт һучн цаһан мѳңгинь хәрү ѳгәд: 4 – Би ик килнц кечкүв, би нүл уга күүг урвсн бәәҗүв, – гив. – Мана юн кергв? Эн мана керг биш, чини керг, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 5 Йуда цаһан мѳңг сүмд хайчкад, цааран зулҗ йовад, хоолан бооҗ үкҗ одв. 6 Ах гелңгүд мѳңгинь авад: – Эн мѳңгиг сүмин саңгд тәвхм биш, эн цуста мѳңгн, – гицхәв. 7 Тедн хоорндан селвцәд, буһш кедг күүнә һазр хулдҗ авхар шиидцхәв. Тенд хәр әмтиг оршахм гиҗ тедн келцхәв. 8 Тер учрар тер һазр Цуста һазр гиҗ ода күртл нерәдгднә. « 9 Израилин кѳвүд һучн цаһан мѳңгәр үнлсн Терүнә үниг авад, 10 Деед Эзн заасар нег буһшчас һазр хулдҗ авцхав», – гисн әәлдәч Еремья келсн әәлдхл бүтв. 11 Исус һардачин ѳмн зогсв. – Чи Йудья улсин ханвчи? – гиҗ һардач сурв. – Чи тиигҗ келҗәнәч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 12 Ах гелңгүд болн толһачнр Терүг гемшәхлә, Исус үг келлго тагчг бәәв. 13 – Чи соңсҗахшийчи? Чини ѳмнәс кедү гемшәлһн бәәхинь үзҗәнчи? – гиҗ Пилат Исуст келв. 14 Зуг Исус ә һарч, хәрүднь нег чигн үг келлго һардачиг ѳврүлв. 15 Байрин ѳдрмүдт һардач әмтнә эрлһәр түүрмд суусн кү сулдхадг бәәҗ. 16 Тер цагт нег нертә күн түүрмд суусн бәәҗ. Тер Бар-Аба гидг нертә Исус бәәҗ. 17 Әмтн олар хурсн цагт Пилат: – Кениг сулдххмб? Бар-Аба гидг нертә Исусиг эс гиҗ Бурхна Илгәсн Аврач гиҗ нерәддг Исусиг? – гив. 18 Юңгад гихлә, евреймүдин һардачнриг Исуст үлү үзәд, терүнә һарт бәрүлсинь Пилат медәд бәәҗ. 19 Пилатыг зарһчин ѳѳдм деер суусн цагт авальнь: – Эн чик седклтә күүнд му юм бичә ке. Сѳѳһәр энүнә тускар му зүүд үзчкәд, би сѳѳни дуусн зовлав, – гисн зәңг зарцар илгәҗ. 20 Тер саамд ах гелңгүд болн толһачнр: – Бар-Абаг сулдхатн, Исусиг цааҗлтн, – гиҗ келх кергтә, гиһәд әмтиг үгдән орулҗ теднд келцхәв. 21 – Эн хойр күүнәс кениг сулдхх кергтә? – гиҗ һардач әмтнәс сурв. – Бар-Абаг! – гиһәд әмтн хәрүднь хәәкрцхәв. 22 – Бурхна илгәсн Аврач гиҗ нерәддг Исусиг яахмб? – гиҗ Пилат сурв. – Кирсд хадҗ алтн Энүг! – гиҗ цуһар хәрүднь хәәкрцхәв. 23 – Ямаран му юм Энтн кесмб? – гиҗ Пилат әмтнәс сурв. – Кирсд ал! Кирсд ал! – гиһәд әмтн улм чаңһур хәәкрцхәв. 24 Юмн тус эс болҗахинь медәд, Пилат әмтн буцлт эклх гиҗ әәһәд, әмтнә ѳмн һаран усар уһаһад: – Эн күүнә үклд би биш тадн бурута болхит, – гив. 25 – Болг! Энүнә үклд бидн, мана үрдүд бурута болтха! – гиҗ әмтн хәәкрцхәв. 26 Тиигхлә Пилат Бар-Абаг тәвәд, Исусиг малядсна хѳѳн кирсд цааҗлтн, гиҗ закв. 27 Римин цергүд Исусиг һардачин бәәшңд авч одв. Исусин ѳѳр цергүд цуглрв. 28 Тедн Исусин хувцинь тәәләд, улан лавшг ѳмскв. 29 Хатханчгта урһмлар гүрсн титм толһаднь күчәр ѳмскәд, барун һартнь мод бәрүләд, ѳмннь ѳвдглҗ суулдад наад бәрәд: – Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрцхәв. 30 Дәкәд тедн Исусин чирәднь нульмад, толһаһинь модар цокцхав. 31 Цадтлан зоваҗ зовачкад, тедн Исусас улан лавшг тәәләд, бийиннь хувц ѳмскәд, кирсд цааҗлхар авад йовцхав. 32 Һарч йовад, тедн Күрәнә балһснас йовҗ йовсн Шимон гидг күүг үзәд, Исусин кирсиг бәрүлв. 33 Голгот гидг бәәрнүр ирхләрн (Голгот – Һавл гиҗ орчулгдна) 34 Исуст цѳстә ниилүлсн чаһр ѳгв, Тер амсчкад, уухар седсн уга. 35 Исусиг кирсд телҗ хадад, тедн Исусин хувцинь авхар җирв хайцхав. 36 Дәкәд тедн Терүг гетәд сууцхав. 37 Исусин толһа деер бәәсн моднд: «Исус – Йудья улсин хан!» – гиҗ бичәтә. 38 Терүнлә хамдан хойр деермчнр бас кирсд цааҗлгдв. Негнь барун бийднь, дарукнь зүн бийднь. 39 Зууран йовҗ йовсн әмтн толһаһан зааляд, Исусиг му келцхәв. 40 – Не, сүмиг хольврулад, һурвн ѳдрт тосхҗ тәввч? Чи Бурхна Кѳвүн болхла, әмән аврхнчн! Кирс деерәс бууҗ ирхнчн! – гиҗ тедн келцхәв. 41 Ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр бас Исусиг наад бәрәд: 42 – Талдан әмтнә әм аврдг билә, Бийән аврч чадхш! Иим бәәдлтә Израилин хан болҗана! Ода эн кирсәс буутха! Тиигхлә бидн Энүнд иткхвидн! 43 Эн Бурхнд нәәлҗәлә. Кемр Эн Бурхнд кергтә болхла, Бурхн ода Энүг харсҗ авртха! Эн Бийән Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәддг биләлм! – гиҗ тедн келцхәв. 44 Исусла хамдан кирсд телҗ хадулгдсн деермчнр бас тиим кевәр му келцхәв. 45 Үдин цаг ирхлә, эргндк һазр генткн харңһурв. 46 Һурвн час күртл харңһу болв. Һурвн часин алднд: – Эли! Эли! Лема сабахтани! (Еврей келнәс орчулхла: Бурхн минь! Бурхн Минь! Намаг юңгад үлдәсмч?) – гиҗ Исус бәәсн дууһарн чаңһур келв. 47 Тенд бәәсн әмтнәс зәрмнь: – Элиг дуудҗана, – гиҗ келцхәв. 48 Негнь гүүҗ ирәд, ишклң чаһрар кенчр норһҗ, моднд ораһад, Исуст ѳргҗ ѳгв. 49 – Болх! Күләҗә! Элья Энүг харсҗ авхар ирхм угай? Хәләй! – гиҗ әмтн келцхәв. 50 Исусиг дәкн чаңһур хәәкрсн хѳѳн әмнь тер дарунь һарв. 51 Һол сүмд бәәсн кѳшг деерәс ул күртлнь хойр әңгрәд шуурв. Һазр догдлад, хад чолуд шуурад, 52 үкәрмүд секгдв. Бурхна кесг үксн улс үкәрәсн әмдрҗ 53 босад һарцхав. Хѳѳннь Исусиг үкәрәсн босҗ әмдрсн цагт тедн Ерусалим балһснд орҗ ирв, кесг әмтн тедниг үзцхәв. 54 Исусин цогциг манҗасн Римин әңгин цергин ахлач болн терүнә цергүд һазр чичрлһиг, учрсн юмиг үзәд ик гидгәр сүрдцхәв. – Эн күн йосн Бурхна Кѳвүн бәәҗ, – гиҗ тедн келцхәв. 55 Тенд кесг күүкд улс бәәҗ. Тедн холас цугинь үзцхәв. (Тер күүкд улс Исусиг Һалильяс һарсн хѳѳн дахад, килмҗән ѳгәд, нѳкд болҗ йовла.) 56 Тедн дунд Магдален хотна Марий, Марий (Яков Йосип ах-дү хойрин экнь) болн Зебедана аваль. 57 Асхнднь Ариматья хотнас Йосип гидг байн күн ирсмн, тер бас Исусин сурһульч бәәҗ. 58 Пилатур ирәд, Йосип Исусин цогцинь сурв. Пилат цогцинь авх зѳв ѳгв. 59 Йосип Исусин цогцинь авад, үнтә цаһан эдәр ораһад, 60 хад чолунд шин кесн үкәрт оршав. Тер үкәрин амнь ик чолуһар хаачкад, йовҗ одв. 61 Магдален хотна Марий болн оңдан Мирьям үкәрин ѳмн тедүкнд сууҗасмн. 62 Маңһдуртнь бемб ѳдрлә Пилатур ах гелңгүд болн паршмуд ирцхәв. 63 – Ах Нойн! «Һурвн ѳдр давсна хѳѳн Би үкәрәсн босҗ әмдрхв», – гиҗ Тер худлч келсн билә. Терүнә үгмүд бидн мартсн угавидн, – гиҗ тедн келцхәв. 64 – Нѳкәдүр күртл үкәринь харулх заквр цергүдт ѳг, эс гиҗ Терүнә сурһульчнр ирәд, цогцинь хулхалҗ авчкад, «Тер үкәрәсн босв», – гиҗ әмтнд келцхәх. Тер худл урдк худлас дор болх. 65 – Эн харулыг автн, йовад үкәриг эврә дурарн хәләтн, – гиҗ Пилат теднд келв. 66 Тедн йовад, үкәрин амна чолунд тииз тәвчкәд, харулыг зогсаһад Исусин цогцинь манцхав.

Матай 28

1 Бемб ѳдр давсна хѳѳн маңһдуртнь ѳр цәәхлә Магдален хотна Мирьям, дарук Марий үкәриг хәләхәр йовцхав. 2 Генткн ик һазр чичрлһн болв. Бурхна элч теңгрәс бууҗ ирәд ѳѳрдәд, үкәрин чолуһинь цааран түлкәд, деернь суув. 3 Терүнә чирәнь цәклсн цәкллһн мет болад, хувцнь цасн мет цаһан бәәҗ. 4 Харулчнр икәр әәһәд, сүмснь һарн гив. 5 – Бичә әәтн! Кирсд алгдсн Исусиг тадн хәәҗәхинь би меднәв! 6 Исус энд уга. Тер үкәрәсн босҗ әмдрв. Энүнә тускар Исус таднд урднь келсн билә. Наартн, хәләтн, Терүнә кевтсн орм эн бәәнә, 7 сурһульчнр тал шулуһар йовад: «Исус үкәрәсн босҗ әмдрәд, тер таднас ѳмн Һалильяд ирх. Тенд тадн Исусиг үзхит», – гиҗ келтн. Келсн үгим соңстн, – гиҗ Бурхна элч күүкд улст келв. 8 Тедн адһмтаһар үкәрәс һарад, сүрдҗ әәһәд бәәввчн дегц байрар дүүрәд, үзсән келхәр, сурһульчнр тал гүүлдцхәв. 9 Генткн Исус бийнь теднә ѳмн зогсв. – Менд бәнт? – гиҗ Тер келв. Тедн Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь һаран күргәд сѳгдцхәв. 10 – Бичә әәтн! Йовтн, Мини ах-дүүнрт Һалилья тал йовтха гиҗ келтн, тедн Намаг тенд үзх, – гиҗ Исус келв. 11 Күүкд улс йовҗ одсн цагт харулын әмтн ах гелңгүд тал йовад, учрсн юмна тускар цугинь келҗ ѳгв. 12 Тедн толһачнрла селвцәд, харулчнрт дала мѳңг ѳгәд келцхәв: 13 – Мадн унтсн цагла сурһульчнр сѳѳһәр ирәд, Исусин цогцинь хулхалҗ авад йовҗ одла гиҗ әмтнд келтн. 14 Кемр Римин һардач сурхла, бичә әәтн. Тадн буру угат гиҗ бидн терүнд келхвидн. 15 Харулчнр мѳңгинь авад, теднә келсәр кецхәв. Тегәд тер зәңг Йудья улс дунд тарв. Ода күртл тер зәңг бәәһәтә. 16 Арвн негн сурһульчнр болхла Исусин заасар Һалильяд бәәсн уулур йовцхав. 17 Зәрмнь икәр итклго бәәсн бийнь Исусиг үзәд, ѳвдглҗ сѳгдв. 18 Исус тедн тал ѳѳрдәд келв: – Теңгриг болн эн делкәг бәрх Йосн Мини һарт бәәнә. 19 Тер учрар йовад Делкәд бәәсн келн-әмтн болһниг дуудҗ, Тедниг Мини сурһульчнр болһтн! Эцкин, Кѳвүнә болн Әрүн Сәкүснә нерн деерәс Тедниг уснд кирслтн! Нанас соңссн зааврмудыг күцәх 20 Тедниг дасхҗ сурһтн! Лавлҗ тодлҗ автн: Орчлңгин чилгч күртл, Би оньдин таднла хамдан.

Марк 1

1 Исус Христос гидг нертә Бурхна Кѳвүнә туск Сән Зәңгин эклц. 2 «Би Зәңгчән урдасчн илгәнәв. Чини хаалһичинь белдх». 3 «Деед Эзнд хаалһинь белдтн. Терүнә җиминь ястн! – гисн кѳдәд хәәкрҗәх күүнә ду соңсҗанав», – гиҗ әәлдәч Эшья бичсмн. 4 Әмт уснд кирслдг Йохан Бурхна зәңгчнь болҗ ирсмн. Йохан эҗго кѳдәд ирҗ бәәсмн. – Килнцән илднь медүлсн күн килнцтә җирһлән үлдәһәд, нанар уснд бийән кирслтн. Тиигхлә Бурхн тана килнцитн тәвҗ ѳгх, – гиҗ Йохан Бурхна ном тархасмн. 5 Тегәд Йудья нутгин кесг улс болн Ерусалимин әмтн Йоханур ирҗ. Тедн килнцән илднь келәд, Йордан һолд Йоханар бийән кирслцхәв. 6 Йохан темәнә килһсәр гүрсн хувц ѳмсәд, белкүсән арсн бүсәр бүслдг бәәҗ. Царцаха, зерлг зѳгин бал хойрар гесндән теҗәл кеҗ йовҗ. 7 – Мини ардас Ик Күчтәнь ирхмн. Нанд Түүнә буршмгин бүчинь тәәлх зѳв уга. Би тадниг уснд кирслҗәнәв, Тер тадниг Әрүн Сәкүсәр кирслх, – гиҗ Йохан зәңглсмн. 9 Тер цагт Һалильян Назарет балһснас ирсн Исусиг Йохан Йордан һолын уснд кирслсн болдг. 10 Исусиг уснас һарч йовтлнь генткн теңгр заагрсмн. Дарунь Әрүн Сәкүсн Бий деернь кѳглҗрһн мет бууҗахиг Исус үзсмн. – Энтн Мини Хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна! – гисн дун дарунь теңгрәс соңсгдҗ. 12 Уснд кирслгдснә хѳѳн Әрүн Сәкүсн Исусиг эҗго кѳдәд одтха гиҗ. 13 Дѳчн хонгтан Исус зерлг аңгуд бәәдг эҗго кѳдәд бәәсмн. Эрлг Терүг сѳрүлсмн, Бурхна элчнр болхла Исуст дѳң болсмн. 14 Йоханыг түүрмд Херод хан суулһсна хѳѳн Исус Һалильяд одад, олн әмтнд Бурхна Сән Зәңг цәәлһҗ: – Цагнь ирв! Теңгрин Йосн ѳѳрдв! Килнцтә җирһлән үлдәтн! Сән Зәңгд итктн! – гисмн. 16 Һалилья нуурин кѳвәһәр йовҗ йовад, Исус заһсчнр Шимон Андрей ах дү хойриг үзҗ. Тедн уснд гѳлмән хайҗ йовцхаҗ. – Наартн, Намаг дахтн! Би таднд әмт дуудҗ, мѳңк җирһлд орулҗ заанав, – гиҗ Исус теднд келҗ. 18 Ах дү хойр түдл уга гѳлмән үлдәчкәд, дахад һарцхав. 19 Цааранднь йовҗ йовад, Зебедана Яков Йохан хойр кѳвүдиг Исус үзҗ. Тедниг оңһц дотран гѳлмән ясад суусинь үзәд, Бийән дахулхар дуудв. Эцкән кѳдләчнртәһинь оңһц дотрнь үлдәчкәд, теднь дахад һарч. 21 Исусиг дахад, тедн Капернам балһснд ирҗ. Бемб ѳдр Исус хурлд одад сурһсмн. 22 Исусин номинь соңсад, цугтан ѳврҗ. Учрнь иим: ном цәәлһдг улсла әдл биш ном сурһх зѳвтә күн болҗ, Исус сурһҗ. Тер цагт хурлд хар сәкүснд эзлгдсн күн бәәҗ. Тер хәәкрҗ: – Назаретас ирсн Исус, Танд маднас юн кергтә? Та мадниг уга кехәр бәнт? Би Таниг меддүв! Та Бурхна Әрүн Зарцд! – гиҗ. 25 – Тагчг бә! Эн күүнәс һарч әрл цааран! – гиҗ Исус закҗ. 26 Хар сәкүсн тер күүг сегсрүләд, му дууһар хәәкрәд, терүнәс һарч. 27 Энүг үзсн әмтн сүрдәд, нег-негнәсн сурцхаҗ: – Акад юмб? Юн гидг күчтә шин номв?! Хар сәкүсдин бийнь Энүнә заквринь соңсҗана! 28 Удл уга Исусин туск зәңг Һалильян һазрар тарв. 29 Исус Яков Йохан хойрла хурлас һарад, Шимон Андрей хойрин герт ирҗ. 30 Шимона хадм экнь халута кевтсинь Исуст медүлцхәв. 31 Исус ѳѳрдҗ одад эмгиг һараснь авад, демнәд босхҗ. Тер дарунь халунь уурч. Эмгн босад, гиичнрән тоох хот нерхәр сахньв. 32 Асхнднь, нарн суулһнла, Исус тал гемтә болн хар сәкүснд эзлгдсн улсиг авч ирсмн. Олн әмтн Терүнә үүднә ѳѳр цуглрҗ. Кесг әмт эдгәһәд, кесг әмтнәс хар сәкүсдиг Исус кѳѳҗ һарһсмн. Исус ә бичә һартн, гисн хѳрлт хар сәкүсдт ѳгч, яһад гихлә, теднь Исусиг меддг бәәҗ. 35 Маңһдуртнь ѳр цәәтл босад, Исус аглһ һазрт одад мѳргсмн. 36 Шимон хамдан йовсн әмтнләһән Исусиг хәәһәд һарч. 37 Олҗ авад: – Багш, Та яһвт? Таниг цугтан хәәҗәнәлм, – гицхәҗ. 38 Исус ѳмнәснь: – Эргндк хотдуд орхмн, Би тер әмтнд Сән Зәңг цәәлһҗ ѳгнәв. Тер кергәр Би Капернамас һарлав, – гиҗ. 39 Һалилья һазр эргәд, хурлмудар орад, Исус Сән Зәңг тархаҗ. Хар сәкүсдт эзлгдсн кесг улсиг зовлңгаснь гетлгҗ. 40 Исус тал арсна гемтә күн ирәд, сѳгдәд: – Буйн болтха, намаг гемәсм цеврлх саната болхла, цеврлтн! – гиҗ эрв. Исус түүнд санань зовад, һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав. Цеврлгд! – гиҗ. 42 Тер дарунь арсна гемтә күн цеврдҗ одҗ! Гемнь эдгҗ. 43 – Энүнә тускар бичә күүнд кел, зуг гелңгд одад, бийән үзүл, Мошен закаһар тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гисн чаңһ заквр ѳгәд, эдгсн күүг Исус йовулҗ. 45 Зуг тер күн бийләнь учрсн юмна тускар, зәңг тараһад йовҗ. Терүнәс кѳлтә Исуст хәрү балһснд одҗ бәәдг арһ уга болв. Тегәд эҗго һазрт бәәдг болҗ. Болв кесг һазрас әмтн Терүн тал ирдг бәәсмн.

Марк 2

1 Цѳѳкн ѳдрин хѳѳн Исусиг хәрү Капернам балһснд ирхлә, агчмин зуур зәңг тарҗ. 2 Әмтн дегд олар цуглрад, Исусин бәәсн герин үүднднь шинәс ирсн әмтнд күрдг арһ уга болҗ. Исусиг Сән Зәңг әмтнд келҗ ѳгч бәәтл, 3 дѳрвн залу һар-кѳлнь тәкрсн кү авч ирв. 4 Исусин герт орҗ болшгоһинь үзәд, тедн герин ораһинь цумлад, гемтә үүрән кевтсн девскртәһинь буулһв. 5 Исус теднә итклинь үзәд, һар-кѳлнь тәкрсн күүнд: – Кѳвүн Минь, чини килнцчн тәвгдҗәнә! – гив. 6 Тенд суусн ном цәәлһәчнрин зәрмнь дотран иигҗ ухалв: – Юн гидг юмн болҗахмб? Бурхнас талдан кен күүнә килнц тәвҗ чаддв? Эн Бурхна тускар му келҗәнә. 8 Тер дарунь теднә дотран ухалҗасиг Исус медәд: – Тадн тиим уха юңгад ухалҗахмт? – гиҗ сурв. 9 – Эн тәкрсн күүнд яһҗ келсн амр болх: «Килнцчн тәвгдҗәнә» гисн эс гиҗ: «Бос, кевтсн девскрән эвкҗ авад йов!» гисн амр болхий? 10 Болв Би, Күмни Кѳвүн, һазр деер килнц тәвх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә келҗәнәв, – гиһәд, һар-кѳлнь тәкрсн күүнд: 11 – Бос, кевтсн девскрән авад хәр! – гив. 12 Тернь әмтнә ѳмн босад, девскрән эвкҗ авад, һарад йовҗ одв. Энүг үзсн улс дегд икәр ѳврәд, Бурхнд ханлт ѳргәд: – Иим ѳвәрц юм бидн тѳрүц үзәд уга биләвидн! – гицхәв. 13 Исус дәкн нур тал йовв. Дәкн олн күн ѳѳрнь цуглрв. Исус тедниг эврәннь номар сурһв. Нуурин кѳвәһәр йовҗ йовад, Исус тамһин герт кѳдлҗәсн кү үзв. Тер Леви гидг нертә Алпана кѳвүн бәәҗ. – Намаг дахад йов, – гиҗ Исус келв. Тернь босад дахв. 15 Исус сурһульчнртаһан Левин герт хот ууһад сууҗ. Алв цуглулдг кесг әмтн болн талдан чигн килнцтә улс теднлә сууцхаҗ. Исусиг йирдән олн зүсн әмтн дахдг бәәсмн. 16 Алв цуглулдг болн килнцтә әмтнлә хамдан хот ууҗасинь үзәд, парш багин ном цәәлһәчнр Исусин сурһульчнрт келцхәв: – Яһад алв цуглулдг килнцтә улсла багштн хот ууҗахмб? 17 Терүгинь Исус соңсчкад: – Эрүл күүнд биш – гемтә күүнд эмч кергтә. Чик седклтәһинь биш, килнцтәһинь дуудхар Би ирләв, – гив. 18 Уснд кирслдг Йохана болн паршмудын сурһульчнрнь мацг бәрҗ. – Йохана болн паршмудын сурһульчнрнь мацг бәрнә, Тана сурһульчнртн бәрхшлм? – гиҗ әмтн Исусас сурцхаҗ. 19 – Хүрмд ирсн гиичнр хот ул уга бәәхий? Хүрмин хотыг күргнлә хамдан тедн ул уга бәәшго. 20 Зуг цагнь ирәд гиичнрәс күргн салһҗ авгдхла, гиичнрнь мацг бәрх. 21 Хуучрад салврҗ одсн хувцнд шин халас тәвдмн биш, эс гиҗ шин халасн хуучн хувциг цааранднь теслх. Хаһрхань улм икдх. 22 Күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кедмн биш. Кемр күчән авчах чаһриг хуучн бѳрвд кехлә, бѳрв шуурх. Тиигхлә бѳрв чигн, үрх чаһр чигн асхрх. Тер тѳләд күчән авчах чаһриг шин бѳрвд күн кенә, – гиҗ хәрү ѳгв. 23 Нег дәкҗ, бемб ѳдр, Исус тәрә тәрсн һазрар йовҗ. Терүнә сурһульчнрнь гесндән ѳлг авхин тѳлә буудян толһа таслҗ идҗ. 24 Паршмуд терүгинь үзәд Исусас сурҗ: – Бемб ѳдрлә кех зѳв уга юм тедн яһад кеҗ бәәхмб? 25 Исус ѳмнәснь иигҗ келҗ: – Тадн Давидин тускар умшсн угавт? Үүрмүдтән ѳлсҗ йовад, тер юуһар гесндән ѳлг авсмб? Ах гелң Абьятарин цагт Давидин геснь ѳлсҗ йовҗ. 26 Бурхна герт орад, гелңгәс талдан күн авч идх зѳв уга, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмгиг авч идәд, хамдан йовсн әмтндән чигн ѳгләлм. 27 Бурхн күүг бемб ѳдрин тѳлә үүдәсмн биш, бемб ѳдр күүнә тѳлә тогтсмн. 28 Тер учрар Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин чигн Эзнь мѳн, – гив.

Марк 3

1 Исус дәкн хурлд орҗ ирв. Тенд әмн уга һарта күн бәәҗ. 2 Бемб ѳдр кү эмнх угаһинь гетәд, бурушахар седҗ бәәсн улс чигн тенд сууҗ. 3 Исус тер әмн уга һарта күүнд: – Босад, уралан һар! – гиҗ келәд, 4 суусн әмтнәс сурв: – Бемб ѳдрлә сә кех зѳвтәй, эс гиҗ му кех зѳвтәй? Күүг үкләснь харсҗ авхмб эс гиҗ алхмб? Теднь тагчг бәәв. 5 Исус тедн тал ууртаһар эргҗ хәләһәд, теднә хату зүркнд һашудҗ. Әмн уга һарта күүнд: – Һаран суңһ! – гиҗ. Гемтә күн һаран суңһхлань, һарнь эдгҗ одв. 6 Паршмуд эн тоотыг үзәд хурлас һарн, Херодын улсла зѳвчләд, Исусин үклинь хәәх болцхав. 7 Исус эврәннь сурһульчнртаһан нуурин кѳвә тал һарад йовв. Ардаснь Һалильяс, Йудьяс, Ерусалимас, Идүмьяс болн Йордана телтр кѳвәһәс олн әмтн йовв. Тир болн Сидон балһсдын эргнд бәәдг әмтн Исусин күцәсн йовдлмудын тускар соңсчкад, бас ирцхәв. 9 Нуурин кѳвәһүр дегд олн күн ирәд, Исуст күрхәр седәд дарцсн учрар, оңһц белдтн гиҗ сурһульчнртан Исус даалһв. 10 Урднь кесг әмт эдгәсинь соңссн гемтә улс цугтан Исуст һаран күргхәр седв. 11 Хар сәкүснд эзлгдсн улс Исусиг үзчкәд, Терүнә ѳмн сѳгдҗ унад: – Та Бурхна Кѳвүнт! – гиһәд хәәкрлдцхәв. 12 – Бичә Намаг Бурхна Кѳвүн гиҗ әмтнд келтн, – гисн догшн зака теднд Исус ѳгв. 13 Исус уул давшад, Бий талан санан-седкл туссн улсан дуудв. Теднь Терүн тал ирв. 14 Исус арвн хойр кү йилһҗ авв. Тедн апостолмуд гиҗ нерәдгдҗ. Тедн Терүнлә хамдан бәәһәд, Сән Зәңг тархахин тѳлә йовулгдх зѳвтә бәәҗ. 15 Исус теднд хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһх йос ѳгв. 16 Шимониг Пётр гиҗ нерәдәд, 17 Зебедана Яков болн Йохан гидг ах дү хойриг оһтрһун кѳвүд гиҗ Исус нерәдв (теднә заңгнь оһтрһун бәәдлтә сәнҗ), 18 Андрейиг, Пилипиг, Бар-Толмаг, Матайиг, Томасиг, Алпана кѳвүн Яковиг, Таддаг, зилот багин гешүн Шимониг 19 болн хѳѳннь Бийинь ѳшәтнрт бәрүлҗ ѳгсн Йуда Искериотиг йилһҗ авв. 20 Тедниг герүр орҗ ирхләнь, дәкн олн күн цуглрад, хот чигн уулһсн уга. 21 Энүнә тускар соңссн Исусин тѳрл-саднь, Терүнә ухань кѳндрҗ одҗ гиҗ соңсад, күчәр авч хәрхәр седцхәв. 22 Ерусалимас ирсн ном цәәлһәчнр, Исусиг Баал-Зебүльд эзлгдәд, терүнә күчәр хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһҗана гисн зәңг һарһцхаҗ. 23 Исус тедниг дуудҗ авад, үлгүр орулад иигҗ келҗ ѳгв: – Эрлг яһҗ эврән бийән кѳѳҗ һарһхмб? 24 Нег орн-нутгин улс хоорндан ѳшәркәд әңгрхлә, тер орн-нутг хольврҗ одна. 25 Нег гер-бүлин улс ни-негн бәл уга, нег-негән даҗрхар седхлә, тер гер-бүл буурч одна. 26 Эрлг эврән бийләһән дәәлдхлә, терүнә йосн бас хольврҗ одх зѳвтә. 27 Чидлтә күүнә геринь тонхин ѳмн эзинь бәрҗ авч күлх кергтә. 28 Тодлҗ автн: әмтнә килнцнь чигн тәвгдх, Бурхна тускар му келснь чигн тәвгдх. 29 Зуг Әрүн Сәкүснә тускар му келсн күүнә килнцнь тѳрүц тәвгдшго. Тер күн мѳңкинд килнцән эдлх. 30 Ном цәәлһәчнр Исусиг хар сәкүснд эзлгдв гисн зәңг һарһсн учрас Исус тиигҗ келсмн. 31 Исусин экнь болн дүүнрнь ирҗ. Күн дүүрң герт орҗ эс чадхларн, тедн Исусиг дуудулҗ. 32 – Исус, эктн болн дүүнртн ирәд Таниг дуудҗана, – гихлә, Исус: 33 – Мини ээҗм, Мини дүүнрм кемб? 34 Бийиннь ѳѳр суусн әмтиг эргҗ хәләһәд: – Үзҗ автн, Мини ээҗм, дүүнрм эн бәәнә. 35 Бурхна заасиг күцәдг әмтн – Мини ээҗнр, ахнр болн эгчнр-дүүнр.

Марк 4

1 Дәкн Һалилья нуурин кѳвәд ирәд Исус сурһв. Олн әмтн дегд икәр цуглрсн учрар оңһц дотр сууһад, кѳвәһәс тедүкнд усчад, Исус үг келв. Олн әмтн нуурин кѳвәд зогсад соңсв. 2 Исус үлгүр орулҗ келәд сурһдг бәәсмн. Ода бас тиигв. 3 – Соңстн! Нег күн тәрәһән тәрхәр йовҗ. 4 Цацҗ йовсн тәрәнә экин зәрмнь хаалһ деер унҗ. Теднинь шовуд чоңкад идчкҗ. 5 Зәрмнь чолута һазрт унҗ. Тенд һазр баһ болад буудя дарунь урһҗ. Тедн һазрин гүүнд туссн уга. 6 Нарн һарад тедниг шатачкҗ. Урһмл хатҗ одҗ. Яһад гихлә, буудян уңгнь йосндан урһҗ чадсн уга. 7 Зәрмнь хатханчг заагт унҗ. Хатханчг урһад, буудяг бүтәҗ. Буудя урһц ѳгсн уга. 8 Зуг сән урһцта һазрт унсн тәрәнә экн – һучн, җирн, зун холван үлү урһц ѳгч. 9 Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ Исус аштнь келв. 10 Хѳѳннь, әмтн тарад йовҗ одсна ард, арвн хойр сурһульчнь Исусас сурҗ: – Келсн үгинтн утхнь юундньв? 11 – Бурхна Йосна туск нууцин медрл таднд секгдлә. Талдан әмтнд болхла, Би үлгүр орулҗ келҗәнәв. Учрнь: тедн нүдтә бийнь – үзхш, чиктә бийнь – соңсхш. Кемр үздг, соңсдг бәәсн болхла, тедн уха-седклән Бурхнд ѳгх билә. Бурхн теднә килнцинь тәвх билә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13 Цааранднь Исус иигҗ келв: – Тадн бас Мини келсиг медсн угайт? Тиигхлә талдан үлгүрмүд яһҗ медҗ авхмт? 14 Тәрәч Бурхна үг келҗәх күн мет. 15 Зәрм әмтиг хату хаалһ деер унсн буудяла дүңцүлҗ болхмн. Тедн Бурхна Үгиг соңсҗ авв чигн, эрлг агчмин зуур тер Үгинь хулхалад авчкна. 16 Зәрм әмтн чолута һазр деер унсн буудя мет. Тедн Бурхна Үгиг байрлҗ соңсад тодлҗ авна. 17 Зуг уңг уга тѳләдән бат болхш. Тер Үгәс кѳлтә кѳѳлһ үзхләрн иткдгән уурна. 18 Зәрм әмтн хатханчгта һазр деер унсн буудяла әдл. Ѳдгә цагин арһ, ик дала зѳѳр зѳѳхин арһ хәәнәв гиһәд болн нань чигн седвәрәс кѳлтә Бурхна Үгинь тодлҗ авдг болв чигн мартчкна. Тер Үг олз ѳгхш. Болв сән һазр деер унсн буудя мет улс бәәнә. Тедн Бурхна Үгиг соңсад, тодлҗ авад, аш сүүлднь, һучн, җирн, зун холван ик олз авч ирнә, – гив. 21 – Күн шам шатачкад орн дор бултулдг эс гиҗ деерәснь савар бүркдг болхий? Шатҗах шамиг күн деегшән ѳргҗ тәвнә эсий? 22 Нууц юмн аштнь тәәлгддмн. Бултулсн юмн аштнь илдкҗ һардмн. 23 Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ Исус келв. 24 – Мини келсн үгд ухаһан ѳгтн. Ямаран кемҗәһәр тадн кемҗәлнәт, тер кевәр таднд кемҗәлгдх. Терүнәс үлүһәр чигн ѳггдх. 25 Бәәснднь Бурхн бас чигн ѳгх, угаһаснь бәәсинь булаһад авчкх, – гиҗ Исус цааранднь келв. 26 – Бурхна Йосиг иим үлгүрлә дүңцүлҗ болхмн: күн тәрәһән тәрчкәд йовҗ одна. 27 Түүг унтад серәд бәәтл экн экләд урһна. Тәрәнә экн һазрт яһҗ урһҗахинь тер медхш. Ѳдр ирвәс экн үндсләд, кѳк ишнь һазрас бултаһад урһна. Урһмл ноһарад, буудя толһална. Буудян толһа чидл авч урһна. 29 Буудя болсн кемлә күн хадуран авч ирәд хадна, – гиҗ Исус немв. 30 Исус цааранднь келҗ ѳгв: – Бурхна Йосиг бас юунла дүңцүлҗ болхмб? Ямаран үлгүр олҗ келхмб? 31 Бурхна Йосн горчсин экн мет. Горчсин экн цугтаһаснь бичкн эсий? 32 Болв түүнәс урһсн урһмлын ацмуднь шовуд үүрән ясҗ чадм дүңгә зәәтә болна. 33 Тиигҗ әмтн ухандан тодлҗ авдгар Исус үлгүр орулҗ сурһдг бәәҗ. 34 Үлгүр угаһар, Исус әмтиг сурһдмн биш. Сурһульчнртан болхла үлдәҗ авад, тер үлгүрмүдән цәәлһҗ ѳгдмн. 35 Асхн харңһурҗ йовтл Исус сурһульчнртан: – Нур һатлад йовхмн, – гив. 36 Соңсҗасн улсан үлдәчкәд, сурһульчнрнь Исусин суусн оңһцар кѳвәһәс усчад һарв. Теднлә хамдан талдан оңһцс усчв. Генткн шүрүн салькн кѳдлв, ик дольганд оңһц цокгдад, усар дүүрв. 38 Исус болхла оңһцин сүл талнь дер дерләд кевтәд, унтҗ одҗ. Сурһульчнрнь Терүг серүләд: – Багш! Бидн чивҗәнәвидн! Танд йилһл уга болҗ бәәнү?! – гицхәв. 39 Исус босад шүрүн салькиг уурулад, нуурин уснд: – Тагчг бол, тогтн! – гиҗ закв. Тер дарунь салькн номһрад, нур тогтнв. 40 – Юунас әәсмт? Тадн ода күртл иткл уга бәнт? – гиҗ сурһульчнрасн сурв. 41 Теднь сүрдәд, нег-негн талан хәләцхәв: – Салькн усн хойрт Эн зәрлг болна, теднь үгинь соңсна. Кен гидг күнв эн? – гицхәв.

Марк 5

1 Нур һатлад, тедн Геразин гидг нертә һазрур ирцхәв. 2 Исусиг оңһцасн буухлань ѳмнәснь үксн кү оршадг хадын кѳндәһәс хар сәкүснд эзлгдсн нег күн гүүҗ һарч ирв. 3 Әмтн терүг цевлдгән уурсн учрар тер күн оршалһна һазрт бәәдг болсмн. 4 Кедү дәкҗ һар-кѳлинь цевлсн бийнь тер күн цевән таслад гүүдг сәнҗ. Нег чигн күн энүг тогтнулҗ чаддго бәәсмн. 5 Эн күн ѳдр-сѳ уга уул заагар йовад, үкәрин һазр эргәд, му дууһар хәәкрәд, махмудан чолуһар цокад йовдг сәнҗ. 6 Исусиг үзн тер күн гүүҗ ирәд сѳгдҗ: – Бурхна Кѳвүн, нанас Танд юн кергтә? Бурхна нерн деерәс сурҗанав, бичә намаг зоваһит! – гиһәд чаңһар хәәкрҗ. 8 – Хар сәкүсн, һар эн күүнәс! – гиҗ Исус заксн тѳләд тер күн тиигҗ келсмн. 9 – Нернчн кемб? – гиҗ Исус сурв. – Мини нерн Түмн, юңгад гихлә, мана то олн, – гиҗ тернь хәрү ѳгв. 10 – Мадниг эн ормас бичә кѳѳхнтн! – гиһәд тедн ээрцхәв. 11 Уулын ѳѳр идшлҗ йовсн кесг эзнә һахас йовҗ. 12 – Исус, маднд эн һахас дотр орх зѳв ѳгит? – гиҗ хар сәкүсн сурҗ. 13 Исус зѳв ѳгч. Хар сәкүсд тер гемтә күүнәс һарад, һахасиг эзлҗ. Тер дарунь хойр миңһн шаху һахас гүүлдәд, эрг деерәс уснд унад чивҗ одҗ. 14 Һаха хәрүлчнр гүүһәд, эргндк балһсн болн хошмудын әмтнд юн учрсинь келҗ. Олн әмтн юн болсинь хәләхәр ирҗ. 15 Тедн Исусин ѳѳр цуглрад, түмн хар сәкүснд эзлгдсн күн хувц ѳмсчксн ухата-сегәтә суусинь үзәд, дегд икәр сүрдҗ. 16 Хар сәкүстә күүнлә болн һахасла учрсиг үзсн әмтн цугинь наадксдан келҗ ѳгч. 17 Тиигхлә тер һазрин әмтн Исусиг тендәс һарч йовтха гиҗ сурҗ. 18 Исусиг оңһцд орад суухлань, хар сәкүсдәс сулдсн күн: – Таниг дахч болхий? – гиһәд сурҗ. 19 Болв Исус зѳв ѳгсмн биш: – Герүрн одад, Деед Эзн чамд ю кесинь, чамаг яһҗ хәәрлҗ авсинь тѳрл-садндан келҗ ѳг, – гисмн. 20 Эдгсн күн Декапол һазр орад, әмтнд Исусин тускар келәд йовҗ. Терүнә келсн үгинь соңссн әмтн, икәр ѳврәд алң болҗ. 21 Исусиг оңһцар нур һатлад хәрү ирхләнь, ѳѳрнь нуурин кѳвәд дала улс цуглрад хурҗ. 22 Тедн дунд бәәсн хурлын толһач, Яир, Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь мѳргҗ: – Мини күүкм әрә әмтә бәәнә. Күүкм әмд үлддгәр ирәд, деернь һаран тәвәд эдгәһит? – гиҗ ээрәд сурҗ. 24 Исус терүнлә йовв. Ардаснь олн әмтн дахв. Әмтн дегд олн болад дарцв. 25 Әмтн дунд арвн хойр җилин туршт цусн һардг гемтә күүкд күн йовҗ. 26 Тер күүкд күн кесг олн эмчнрт бийән үзүләд, бәәсн мѳңгән цугинь һарһҗ. Зуг гемнь эдгх биш улм икдҗ. 27 Исусин тускар күүкд күн урднь соңсҗ йовҗ. Тегәд ардаснь ѳѳрдҗ одад, хувцнднь һаран күргҗ. 28 «Кемр хувцна хормаднь һаран күргхлә, дарунь эдгхв», – гиһәд тер дотран ухалҗ. 29 Цусн һардг гемнь тер дарунь уурч. Күүкд күн эдгсән медҗ. 30 Исус чигн Терүнәс күн күч авад эдгсинь дарунь медҗ. – Кен Мини хувцнд һаран күргв? – гиһәд ардан хәләҗ. 31 – Танд һаран кен күргв гиҗ юңгад сурҗ бәәхмт? Тана ардас олн күн дарцҗ йовналм! – гиҗ сурһульчнрнь сурцхав. 32 Исус цуг олн әмтиг эргҗ хәләһәд, кен һаран күргсинь медҗ авхар седв. 33 Юн болсинь медсн күүкд күн әәһәд, чичрн йовҗ ѳѳрдҗ ирәд, кѳлднь сѳгдәд, цугинь келҗ ѳгв. 34 – Күүкн минь, чини итклчн чамаг эдгәв! Энүнәс хооран тѳвкнүн, эрүл-менд йовҗ йов! – гиҗ Исус келв. 35 Тер зуур цаг удҗ одв. Яирин герәс: – Күүкн ѳңгрҗ одв. Багшиг бичә үүмүл, – гисн зәңг ирв. 36 Исус түүг тѳртән авл уга хурлын толһач Яирт: – Бичә ә, итк, – гив. 37 Пётр болн Яков Йохан ах-дү хойрас талдан кү Бийләһән дахулл уга Исус йовв. 38 Яирин герүр орхла, әмтн үүмәтә, зовлңта бәәцхәҗ, оркрад уульҗасн ә соңсгдҗ. 39 Исус орҗ ирн: – Яһад үүмҗәхмт? Юңгад уульҗахмт? Күүкн ѳңгрсн уга, зуг унтҗ кевтнә, – гихләнь, 40 әмтн Исусар наад бәрәд инәлдцхәв. Исус цугинь һазаран һартха гив. Бийнь күүкнә эк-эцктә болн эврәннь һурвн сурһульчнртаһан, күүкнә кевтсн хораһур орв. 41 Күүкнә һаринь авад Исус: – Талита кум! – гив. (Тернь күүкн бос гидг арамейин келнә үгмүд.) 42 Тернь босад йовв. (Күүкн арвн хойрта сәнҗ.) Цугтан икәр ѳврцхәв. 43 Исус эн ѳврмҗтә йовдлын тускар, әмтнд бичә келтхә гиҗ закв. Күүкнд болхла хотынь уулһтха гив.

Марк 6

1 Тендәс цааранднь йовад, Исус сурһульчнртаһан тѳрскн балһсурн ирв. 2 Бемб ѳдр Исус хурлд ном сурһв. Терүг соңссн әмтн икәр ѳврцхәв: – Альдас иим цецн уха Эн авсн болхв? Эн юн болхв? Яһҗ Эн ѳвәрц юм кедг болхв? Эн эгл модч күн эсий? Эн Марийин кѳвүн, Яков, Йосип, Йуда болн Шимона ахнь бәәнәлм. Мана ѳѳр Энүнә дү күүкднь чигн сууналм. Тегәд Исусиг һәәләд, Назаретин улс Терүнд итксн уга. 4 – Әәлдәчиг күндлдго һазр уга. Зуг тѳрскн һазртнь, гертнь болн ѳрк-бүлднь әәлдәчиг әәлдәчд тоолдмн биш, – гиҗ Исус теднд келв. 5 Тенд Исус ѳвәрц юм һарһҗ чадсмн биш. Зуг цѳѳкн күн деер һаран тәвәд, тедниг эдгәҗ. 6 Назаретин әмтн иткл уга бәәснднь, Исус алң болв. Тегәд Исус Назаретин эргн шидр бәәсн хотдудар йовад, Сән Зәңг цәәлһв. 7 Арвн хойр сурһульчнран чигн дуудҗ авад, хошадар илгәв. Тедндән хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһдг йос ѳгв. 8 Исус теднд иигҗ закв: – Бийләһән түшх тайгас талдан юм бичә автн. Идх хот-хол, сольҗ ѳмсх хувц-хунр, түңгрцг чигн, мѳңг чигн бичә автн, зуг кѳлдән буршмг ѳмстн. 10 Нег хотнас һарч йовтлан түрүн олҗ авсн бәәрән бичә сольтн. 11 Кемр күн тадниг герүрн орулҗ эс авхла, тадна келсиг эс соңсхла, тер ормас һарч йовад, хормаһиннь тоорминь саҗчктн. Тер темдг теднә гемин герч болҗ һарх. 12 Тегәд сурһульчнрнь, килнцтә җирһлән үлдәтн гиҗ әмтнд келхин тѳлә һарад йовцхав. 13 Тедн кесг улсас хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһад, гемтә әмтиг оливин тосар түркәд эдгәв. 14 Исусин туск зәңг олн әмтн дунд тарҗ соңсгдв. Тер учрар Херод хан Терүнә тускар соңсҗ. Зәрмнь Энүг уснд кирслдг Йохан әмдрҗ ирәд, ѳвәрц йовдлмуд һарһҗ бәәнә гиҗ тоолҗ. 15 Зәрмнь Исусиг Элья гиҗ сансмн. Зәрмнь болхла Энүг кезәңк әәлдәчнрлә әдл әәлдәч гисмн. 16 Херод хан терүг соңсад: – Нанар толһаһан тәәрүлсн Йохан әмдрәд ирсн билтәл, – гиһәд ухаһан туңһаҗ. 17 Херод хан эврәннь Пилип дүүһиннь авалиг, Херодидаг, авсмн. Йохан тер йовдлынь бурушаһад: – Дүүһиннь гергнлә бәәх чамд зѳв уга, – гиҗ оньдин келдг бәәсмн. Херод хан, терүг түүрмд суулһсмн. 19 Терүнәс авн Херодида Йоханд дурго болад, терүг алх ирлцәтә учр хәәһәд, олҗ чадсмн биш. 20 Херод хан Йоханыг чик седклтә, Бурхна күүһинь медәд терүнәс әәв. Тер учрар Херод Йоханыг алҗ уга. Йохана келсн үгинь таасад, Херод соңсдмн. Зуг, тер үгмүдин утхнь, терүнд амр ѳгдмн биш. 21 Аш сүүлднь, Йоханыг алх арһ учрҗ. Херод хаана һарсн ѳдрнь болҗ. Хан нәр кеһәд, нойдуд, цергин ахлачнр болн Һалильян байн улсиг дуудҗ. 22 Тер нәәрт Херодидин күүкн йир сәәнәр биилҗ. Херод хаанд болн гиичнрт күүкнә би дегд икәр таасгдҗ. 23 Хан икәр таасад, күүкнд: – Ю сурнач, сурсичн күцәнәв! Орн-нутгин ѳрәлинь чигн ѳгнәв, – гиҗ андһарлсмн. 24 Күүкн гүүҗ одад, экәсн селвг сурҗ. – Уснд кирслдг Йохана толһаһинь сур, – гиҗ экнь закҗ. 25 Түдл уга күүкн хаанур одад: – Эрк биш уснд кирслдг Йохана толһаһинь тәвүр деер авхулҗ ас, – гиҗ сурв. 26 Хан дегд икәр гейүрв. Зуг күүкнә сурсиг бурушал уга, гиичнрин ѳѳр ѳгсн үгән күцәх күн болад 27 ялчан илгәһәд, Йохана толһа тәәрҗ авч иртхә гив. 28 Түүрмд суусн Йохана толһаһинь тәәрәд, тәвүр деер ялчнь күүкнд авч ирҗ ѳгв. Күүкн терүгинь экдән ѳгчкв. 29 Йохана сурһульчнрнь энүнә тускар соңсад, цогцинь авад оршав. 30 Исусин апостолмуд хәрү ирәд, ямаран керг күцәсән болн ямаран ном әмтнд сурһсан Терүнд келҗ ѳгцхәв. 31 – Нег аглһ һазр олҗ авхмн, тенд тадн невчк амрхт, – гиҗ Исус теднд келв. Ѳѳрнь дегд олн күн цуглрад, хот чигн уудг арһ уга болхлань, Исус тиигҗ келсмн. 32 Оңһцдан сууһад, аглһ һазр орад тедн йовцхав. 33 Болв оңһцд сууһад йовсинь үзәд, әмтн ардаснь усна кѳвәһәр гүүлдәд, теднәс түрүлҗ ирҗ. 34 Исус оңһцасн бууһад, олн әмтн эрг деер Бийинь күләҗәсинь үзҗ. Олн әмтн хѳѳч уга хѳд мет бәәхинь Исус үзәд, теднд санань зовад, дала юм сурһв. 35 Асхн, нарн сууҗ йовтл, Исусин сурһульчнрнь ѳѳрдҗ ирәд: – Ора болҗ одв, энтн эҗго һазр. 36 Әмтиг йовулх кергтә. Эргндк хотдуд орад, идх хотан хулдҗ автха, – гицхәв. 37 – Тадн асртн, – гиҗ Исус келв. – Цуг әмтнд күрх ѳдмг бидн хулдҗ авх зѳвтәви? Тедү мѳңг олхин тѳлә маднд долан сар шаху кѳдлх кергтәлм, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 38 – Кедү кемҗән ѳдмг үлдсинь медәд иртн, – гиҗ Исус закв. – Тавн бүкл ѳдмг болн хойр заһсн, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 39 Исус әмтиг баг-багмудар ноһан деер суулһтха гив. 40 Цугтан тәвәһәд, зууһад күн болад зергләд сууцхав. 41 Исус ѳдмг заһс хойриг авад, теңгр тал хәләһәд, Бурхнд ханлт ѳргв. Тиигчкәд ѳдмгиг зүсм-зүсмәр хуһлад, сурһульчнртан ѳгв, теднь әмтнд түгәв. Хойр заһсиг бас тиигв. 42 Цугтан идәд цадв. 43 Хотын үлдл цуглулхла, арвн хойр савар дүүрң хот үлдҗ. 44 Хот идсн әмтиг тоолхла, зуг залу улсин тонь тавн миңһн күн болв. 45 Дарунь Исус сурһульчнртан, оңһцар нур һатлад, Бетсәд гидг һазр ортха гив. Бийнь әмтән йовулхар үлдв. Әмтиг йовсна хѳѳн ѳѳдм һазрт һарад, Бурхнд мѳргв. 47 Харңһу сѳ сурһульчнрнь оңһцарн нуурин тал дунд күрв. Исус һанцарн нуурин кѳвәд үлдв. 48 Сурһульчнран салькна ѳмнәс хәәвдәд кѳшҗәхинь үзәд, Исус ѳр цәәхин ѳмн усн деегүр тедн тал йовв. 49 Оңһциг күцәд давҗ йовтлнь сурһульчнрнь үзәд, ки үзгдл гиҗ медәд, йир икәр сүрдәд, хәәкрцхәв. 50 – Бичә әәтн! Зѳргтә болтн! Энтн Бив! – гиҗ Исус теднд дууһан ѳгв. 51 Исусиг оңһцд орад суусна дарунь салькн тогтнҗ одв. Сурһульчнрнь икәр алң болцхав. 52 Тедн хату зүрктә бәәсн тѳләдән уханасн ода күртл ѳдмгин туск ѳвәрц йовдлыг медҗ чадл уга бәәцхәҗ. 53 Нур һатлад, эдн Генесәрет гидг һазрт ирәд бууһад, оңһцан бооцхав. 54 Эдниг оңһцасн буухлань, тер һазрин әмтн Исусиг үзн таньв. 55 Зәрмнь гүүлдәд, Исус ирв гисн зәңг тарав. Эргндк хотдудас цуг әмтн күнд гемтә улсиг кевтсн девскртәһинь авч ирв. 56 Альд, ямаран балһсд, хотдар Исус эс йовв чигн – делгүдән күнд гемтә улсиг әмтн хурдг ормд авч ирцхәдмн. Тедн Исусин хувцна хормаднь болв чигн һаран күргх зѳв эрәд сурдмн, Һаран күргснь – эдгҗ оддмн.

Марк 7

1 Нег дәкҗ Ерусалимас паршмуд болн закана багшнр ирәд, Исусин ѳѳр цуглрцхав. 2 Исусин сурһульчнрин зәрмнь Мошен закаһар һаран уһал уга хот ууҗ бәәсинь тедн үзҗ. 3 Ѳвкнрин заңшалар болхла, цуг евреймүд болн паршмуд хотан уухиннь ѳмн һаран тохнятаһар уһах зѳвтә бәәсмн. 4 Базрас ирчкәд, һаран уһал уга хот уудго сәнҗ. Терүнәс талдан чигн заңшал күцәдг бәәсмн: ааһ-шаңһан, хәәсән, зесәр кесн саван болн ширәһән уһацхадмн. 5 Тегәд паршмуд болн закана багшнр Исусас сурцхаҗ: – Тана сурһульчнртн ѳвкнрин заңшалан юңгад мартҗ бәәхмб? Һаран уһал уга юңгад хот ууҗ бәәхмб? 6 – Әәлдәч Эшьян дегтрт таднла әдл хойр чирәтә улсин тускар иигҗ бичәтә бәәнә: «Эн улс хоосн амарн Намаг күндлнә. Теднә зүркнь Нанас хол бәәнә. Эдн күүнә ухалҗ һарһсн номиг Бурхна ном гиҗ дасхна. Эднә сѳгдлһн юмн биш». 8 Тадн Бурхна заавриг мартад, әмтнә ухалҗ һарһсн заңшалар бәәнәт. 9 Әмтнә һарһсн заңшалар бәәхәр седәд, тадн Бурхна заавриг сольҗит! 10 Моше таднд иигҗ келлә: «Эк эцк хойрин күндл». Бас «Эк эцк хойран му келсн күн үкх зѳвтә» – гисн. 11 Тадн болхла: «Эк эцк хойрт ѳгх белгәрн Бурхнд бәрц бәрчкләв» – гисн уха әмтнд зааҗанат. 12 Тер номарн тадн әмтиг эк-эцкән күндлдгинь уурулҗ бәәнәт. 13 Сурһҗах заңшаларн тадн Бурхна Үгиг уга кеҗит. Талдан чигн түүнлә әдл кесг юм кеҗит, – гиҗ Исус келв. 14 Исус олн әмт цуглулад келв: – Мини келсиг соңсад медҗ автн: 15 Күүнә дотр орсн юмн күүг бузрдулшго. Зуг күүнә зүркнәс һарчах юмн күүг бузрдулхмн. 16 Соңсхар седснь – соңстн! 17 Герт орхларн келсн үгиннь утхинь цәәлһҗ ѳгтн гиҗ, сурһульчнр Исусас сурв. 18 – Тадн бас ода күртл юм медҗ авад угайт? Күүнә дотр орсн юмн күүг бузрдулшго. 19 Юңгад гихлә, тер орсн юмн күүнә зүркнд орҗ бәәхш, зуг күүнә геснд орад, һарч одна. (Терүгәрн Исус ямаран болв чигн хот цевр гиҗ зәрлв.) 20 Зуг күүнә зүркнәс һарсн юмн күүг бузрдулна. 21 Күүнә зүркнәс му ухата юмн һарна: аля келһн, хулха келһн, кү аллһн, күүнә авальта дерән негдүллһн, ховдг седкл зүүлһн, хар санлһн, худл келлһн, ичр уга йовдл һарһлһн, үлү үзлһн, кү му келлһн, деегүрдлһн, һәрһллһн. 23 Цуг эн хорта йовдл күүнә дотрас һарад, күүг бузрдулна, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 24 Һалильяс һарч йовад, Исус Тир гидг балһсна нег герт ирҗ. Нег чигн күүнд бийән эс медүлхәр седсн бийнь чадсмн биш. 25 Исус ирв гисн зәңгиг нег күүкд күн бас соңсҗ. Энүнә күүкинь хар сәкүсн эзлҗ. Күүкд күн ирәд, Исусин кѳлд сѳгдәд, күүкинь эдгәтхә гиҗ сурҗ. 26 Тер буру номта күүкд күн Сирий һазрин Поник әәмгин күн бәәҗ. 27 – Түрүләд Би бичкн күүкд цадхх зѳвтәв. Күүкдәсн ѳдмг булаҗ авад, нохаст ѳгч болшголм, – гиҗ Исус күүкд күүнд келҗ. 28 – Деед Эзн, тернь тиим! Болв ширә дор кевтсн нохас чигн күүкдәс үлдсн үлдл иднәлм, – гиҗ хәрү ѳгв. 29 – Тиим хәрү ѳгсн тѳләдән йов, хар сәкүсн чини күүкнәсчн һарч одв, – гиҗ Исус келв. 30 Күүкд күн хәрҗ ирәд, орн деерән кевтсн үрән үзв. Хар сәкүсн түүнәс һарч одҗ. 31 Тир балһснасн һарад, Сидон балһсар дәврәд, Исус Декапол һазр талк Һалилья нуурин кѳвәһүр ирв. 32 Тенд Исус тал тодрхаһар келҗ чаддго болн дүлә кү дахулҗ авч ирәд, һаран күргәд эдгәтхә гиҗ сурцхаҗ. 33 Исус терүг хооран авч һарад, хойр чикнднь һариннь хурһан орулв. Нульмчкад, тер күүнә келнднь һар күрв. 34 Дарунь Исус деегшән хәләчкәд саналдад: – Эфата! (тернь секгд гидг арамейин келн үг). 35 Тер дарунь дүлә күн соңсдг болв, тодрхаһар экләд келв. 36 Исус эн ѳвәрц йовдлын тускар бичә күүнд келтхә гив. Зуг кедү бичә келтхә гисн бийнь әмтн зогсл уга, нег-негндән келәд йовцхаҗ. 37 – Энүнә кеһәд йовсн юмн йир сән, дүлә улс соңсдг болна, келн уга улс келдг болна, – гиҗ әмтн ик ѳврмҗ кеҗ, хоорндан күүндцхәҗ.

Марк 8

1 Тер цагт Исусин ѳѳр дәкн олн күн цуглрҗ ирв. Эднд иддг хот уга болҗ. Исус сурһульчнран дуудҗ авад: 3 – Эн әмтнд Би санаһан зовҗанав. Һурвн ѳдрин дуусн бийләһән авсн хотан чилтл эдн Мини ѳѳр бәәцхәв. Эдниг герүрнь хәрүлхлә, харһнад, хаалһан чигн дааҗ чадшго. Әмтнә зәрмнь ик хол һазрас ирцхәҗ, – гиҗ келҗ. 4 – Иим эҗго һазрт альдас бидн тиим дала ѳдмг олҗ авхмб? – гиҗ сурһульчнрнь келцхәв. 5 – Кедү кемҗән ѳдмг бәәнә? – гиҗ Исус сурв. – Долан бүкл ѳдмг, – гисн хәрү соңсв. 6 Исус әмтиг суутха гив. Дарунь Бурхнд ханлт ѳргәд, тер ѳдмгәс хуһлад, сурһульчнртан ѳгв, теднь әмтнд түгәв. 7 Цѳѳкн заһсн чигн олдв. Терүг бас Исус Бурхнд ханлт ѳргәд, түгәтхә гив. 8 Удл уга цугтан цадв. Әмтн цадсна хѳѳн бас чигн долан савар дүүрң хот үлдв! 9 Хот уусн цуг әмтнә тонь – дѳрвн миңһ шаху күн болв. 10 Исус әмтиг герүрнь тәвчкәд, оңһцд сууһад, сурһульчнртаһан Далманута гидг һазр орв. 11 Тенд паршмуд Исусур ѳѳрдҗ ирәд, зүтквр эклҗ. Бурхна онц темдг үзүлтхә гиҗ тедн Исусас некҗ. 12 – Яһад эдн онц темдг некдг болхв? Нег чигн онц темдг эн цагин улст үзүлшгов гиҗ Би таднд үнәр келҗәнәв, – гиһәд гүүнәр саналдҗ келв. 13 Исус тедниг үлдәһәд, оңһцд сууҗ авад, нур һатлад йовҗ одв. 14 Сурһульчнрнь цугтаднь күрх ѳдмг авч һархан мартчкҗ. Оңһц дотр негхн бүкл ѳдмг бәәҗ. 15 Тер зуур Исус саглулҗ үг келҗ йовсмн: – Тадн паршмудын болн Херодын экнәс болһаҗ йовтн. 16 Сурһульчнрнь хоорндан: – Ѳдмг уга болсн тѳләд Тер тиигҗ келв, – гиҗ күүндцхәв. 17 Исус эдниг ю келҗәхинь медәд: – Юңгад ѳдмг эс авсндан зовҗахмт? Ода күртл юм медәд уга болвзат? Зүркнтн тѳмр-болд болҗ одсн болвза? 18 Нүдтә бийнь – үзл уга, чиктә бийнь – соңсл уга бәәхмт? Тодлҗ авсн угайт? 19 Тавн зүсм ѳдмгиг тавн миңһн күүнд хувасн цагла кедү сав ѳдмгин үлдл тадн цуглулҗ авлат? – гиҗ сурв. – Арвн хойр, – гиҗ сурһульчнрнь хәрү ѳгв. 20 – Долан ѳдмгәр дѳрвн миңһн кү цадхахт, кедү сав хот үлдлә? – гиҗ Исус сурв. – Долан, – гицхәв. 21 – Тиигсн бийнь юм медҗ авсн угайт? – гиҗ дәкн Исус сурв. 22 Бэтсадт ирәд бууцхав. Исус тал сохр кү кѳтлҗ авч ирәд, һаран күргтхә гиһәд эрцхәҗ. 23 Исус сохр күүг һараснь кѳтләд, хотнас авч һарад, нүднднь нульмчкад, терүнә толһа деер һаран тәвәд: – Юм үзҗәнчи? – гиҗ сурв. 24 Тернь эргндән хәләһәд: – Йовсн әмт үзҗәнәв: әмтн нанд модд болҗ үзгдҗәнә, – гиҗ келв. 25 Исус дәкн терүнә нүдн деер һаран тәвв. Тернь дәкәд эргндән хәләхлә, нүднднь харан орҗ. Ода тер күн тодрхаһар юм үздг болв. 26 Исус терүг герүрнь хәрүләд: – Эн хотнур хәрү бичә ор, – гив. 27 Исус сурһульчнртаһан Һалильяс һарад, Пилипин Кесәрья гидг һазрин кесг хот орв. Зууран Исус теднәс: – Олн әмтн Намаг кенд тоолҗана? – гиҗ сурв. 28 Сурһульчнрнь: – Зәрмнь Таниг уснд кирслдг Йохан гинә. Зәрмнь – Эльяд тоолҗана. Зәрмнь – хуучна әәлдәчнрин негнь гинә, – гиҗ хәрү ѳгв. 29 – Тадн Намаг кенд тоолҗанат? – гихлә. Пётр: – Та Бурхна илгәсн Аврач, – гив. 30 Исус энүнә тускар күүнд бичә келтхә гив. 31 Исус сурһульчнртан: – Би, Күмни Кѳвүн, дала зовлң үзхв. Толһачнр, ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Намар һә кеһәд алх. Болв һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гиҗ келв. 32 Энүнә тускар Исус илднь келҗ ѳгв. Пётр Исусиг хооран дуудҗ авад хәрүцв. 33 Исус сурһульчнр талан хәләчкәд: – Эрлг, әрл цааран! Чи Бурхна санаһар биш, әмтнә санаһар бәәнәч, – гиҗ келв. 34 Дарунь Исус сурһульчнран болн талдан әмтиг дуудҗ авад келв: – Намаг даххар седсн күн эврәннь хаалһан үлдәһәд, кирсән авад, бийм дахтха. 35 Юңгад гихлә, әмән хармнсн күн, әмән геех. Зуг Мини тѳлә болн Сән Зәңгин тѳлә әмән ѳгсн күн – әмән харсҗ аврх. 36 Делкә эзлҗ авад, әмән геесн күн ямаран олзта үлдхмб? 37 Эврәннь әмән күн юуһар хулдҗ авхмб? 38 Эн килнцтә болн Бурхнд иткдго улс Намаг медхшв гиһәд, Мини келсн үгәс ичхлә, тер улсас Би чигн Эцкиннь туурмҗд элчнрән дахулҗ ирхләрн, эдниг медхшв гиһәд ичхв.

Марк 9

1 – Би үнәр келҗәнәв, эн зогсҗасн улсин зәрмнь Теңгрин Йосн ирәд, күчән автл үкл үзшго, – гиҗ Исус аш сүүлднь келв. 2 Зурһан ѳдр давсна хѳѳн Исус Пётр, Яков, Йохан һурвиг дахулад, уул давшв. Уул деер сурһульчнриннь нүднд Исус генткн хүврҗ одв. 3 Энүнә хувцнь уһачксн цаһан ѳңгтә хувцнас цаһан болҗ одв. 4 Дарунь Элья Моше хойр үзгдв. Тедн Исусла күүндснь медгдв. 5 Пётр ю келхән эс медсн учрас: – Багш, энд маднд дегд сән, Танд, Моше, Элья һурвнд һурвн сег татхмн болвза? – гиҗ Исуст келв. 6 Яһад гихлә, тер ю келхинь медсн уга. Учрнь: тедн һурвн дегд икәр сүрдцхәв. 7 Дарунь үүлн эдниг бүркчкв. Үүлн дотрас: «Энтн хәәртә Кѳвүн Мини, Энүнә үгинь соңстн!» – гисн дун соңсгдв. 8 Тиигхлә сурһульчнрнь тѳгәлңдән эргҗ хәләһәд, Исусас талдан кү үзҗ уга. 9 Эн үзсн юман Күмни Кѳвүн үкәд әмдртл бичә күүнд келтхә гисн зәрлг, Исус эн сурһульчнртан уулас бууҗ йовад ѳгч. 10 Энүнә тускар теднь талдан улст келҗ уга, зуг: «Үкәд әмдрхв» – гисн үгин утхинь медҗ авхар седәд, хоорндан күүндҗ. 11 Эн сурһульчнрнь Исуст иим сурвр ѳгч: – Элья түрүлҗ ирх зѳвтә гиҗ юңгад ном цәәлһәчнр келцхәдв? 12 – Чик, Элья түрүлҗ ирәд, цуг юминь белдх зѳвтә. Бурхна Бичгт: «Күмни Кѳвүн дала зовлң үзәд дорацулгдх?» – гиҗ юңгад бәәхмб? 13 Элья чигн ирләлм, терүнд әмтн эврәннь дурарн кесн бәәнәлм. Тиигҗ учрх зѳвтә юмн Бурхна Бичгт бичәтә билә, – гисн хәрү сурһульчнрнь Исусас соңсв. 14 Хәрү ирәд тедн иим юм үзв: теднә үүрмүдлә закана багшнр зүткҗ бәәцхәҗ, хаҗуднь олн әмтн соңсад зогсҗ. Исусиг үзчкәд, әмтн ѳврмҗ кеһәд гүүһәд тосв. 16 – Юуна тускар зүткҗәхмт? – гиҗ Исус сурв. 17 Цуглрсн улсас негнь: – Багш, би Танур кѳвүһән авч ирләв. Кѳвүһим хар сәкүсн эзләд, келн-амн уга кечкв. Хар сәкүсн энүг икәр зована: һазрур авад шивнә – кѳвүн харһцад унна, амнаснь кѳѳсн һарад шүдән хәврнә, бәәсн бийнь менрҗ одна. Би Тана сурһульчнриг кѳвүнәсм хар сәкүс кѳѳҗ һарһтха гиҗ сурлав, зуг эдн чадсн уга, – гиҗ келв. 19 – Сүзг уга улс! Кезә күртл Би таднла бәәхмб? Кедү дәкч Би тадниг тесхмб? Кѳвүг нааран авч иртн! – гив. 20 Кѳвүг авч ирв. Исусиг үзчкәд, хар сәкүсн түүнә шүрүсинь татулв, амнаснь кѳѳсн һарад, кѳвүн харһцад унв. 21 – Кѳвүнчнь кезә эклҗ гемтв? – гиҗ Исус сурв. – Бичкнәсн авн. Хар сәкүсн энүг һалд чигн, уснд чигн әмнь авхар седәд, авч шивнә. Буйн болтха, чадхла, хәәрләд нѳкд болхнтн? – гиҗ эцкнь эрв. 23 – Чадхла гисн үг юн болҗахмб? Итксн күн ю болв чигн чадх зѳвтәлм, – гиҗ Исус келв. 24 – Иткҗәнәв! Итклм батрулыт! – гиһәд хәәкрәд, эцкнь сурҗ эрв. 25 Әмтн олар цуглрҗ бәәхинь үзәд: – Күүг соңсдго, келдго болдгар кегүлдг хар сәкүсн, һарч әрл эн кѳвүнәс, энүнә дотр дәкч ордг болвзач гиҗ Би чамд закҗанав! – гиҗ Исус закв. 26 Хар сәкүсн хәәкрәд, кѳвүнә шүрүсинь татулад һарч одв. Кѳвүн әмн уга күүнлә әдл кевтв. Хурсн әмтн терүг үкҗ одв гиһәд шимлдцхәв. 27 Исус ѳѳрдҗ одад, кѳвүг һараснь авад босхв. Кѳвүн босад зогсв. 28 Исусиг герүр орхла, сурһульчнрнь әмтнәс онц үлдәд: – Бидн тер хар сәкүсиг юңгад эс кѳѳҗ чадсмб? – гиҗ сурв. 29 – Тиим хар сәкүсдиг зальврҗ эс кѳѳхлә, талданар кѳѳҗ болшго, – гиҗ хәрү ѳгв. 30 Исус сурһульчнртаһан бәәсн һазрасн һарад, Һалилья һазрар дәврәд йовв. Исус йовсн хаалһан әмтнд медүлл уга бәәхәр седҗ. 31 – Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтн бәрүлҗ ѳгәд алулх болв һурв хонад Би әмдрхв, – гиҗ Исус сурһульчнран сурһв. 32 Сурһульчнрнь Энүг юуна тускар келҗәхинь медсмн биш. Сурхар седв чигн әәһәд сурҗ уга. 33 Исус сурһульчнртаһан Капернам балһснд ирҗ: – Нааран йовҗ йовад тадн хоорндан юуна тускар зүтквт? – гиһәд Исус герт орхларн сурһульчнрасн сурҗ. 34 Тедн дундас хамгин алдрнь кен болхв гисн зүтквр һарсн бәәҗ. Тегәд эмәһәд сурһульчнрнь тагчг бәәҗ. 35 Исус сууһад, арвн хойр сурһульчнриг дуудад: – Түрүңкнь болхар седснь – сүүлңкнь болад, наадксиннь зарцнь болтн, – гиҗ Исус келв. 36 Исус бичкн үриг авад, тедн дунд зогсав. – Бичкн үриг Мини нернә тѳлә орулҗ авснь Намаг орулҗ авх, Намаг авснь Намаг йовулсинь орулҗ авх, – гиһәд бичкн үриг теврәд келв. 38 Йохан иигҗ Исуст келв: – Багш! Бидн Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗәсн кү үзләвидн. Бидн терүг хѳрәд зогсалавидн, юңгад гихлә, тер маднла йовхш, – гиҗ Йохан Исуст келв. 39 – Бичә хѳртн. Мини нерн деерәс ѳвәрц юм һарһсн күн Намаг тер дарунь му келҗ чадшго. 40 Маднла эс сѳрүцснь – маднла бәәхнь мѳн. 41 Мини нер зүүҗәх таднд уух ус ѳгсн күн ачан геешго. 42 Эн Нанд иткҗәх бичкдүдин негинь килнцд уңһасн күүнд күзүндән теермин чолута теңгст хайгдсн деер болх. 43 Кемр тадна һартн килнцтә үүл һарһхла, һаран тәәрчктн. Хойр һартаһан мѳңк һалд тусснд орхнь ѳрәсн һартаһан Теңгрин Йоснд орсн деер болх. 45 Кемр тадна кѳлтн килнцд уңһахар седхләнь кѳлән тәәрчктн. Хойр кѳлтәһән мѳңк һалд хайгдснд орхнь ѳрәсн кѳлтәһән мѳңк җирһлд орсн деер болх. 47 Кемр нүднтн тадниг килнцд уңһахар седхләнь нүдән сохлчктн. Хойр нүдтәһән мѳңк һалд тусснд орхнь нег нүдтәһән Бурхна Йоснд орсн деер болх. 48 Мѳңк һалд туссн күн мѳңкинд засгдх, мѳңкинд зовлңгнь чилшго. 49 Кен чигн күн һалар әрвслгдх. 50 Давсн сән юмн. Зуг давсн амтан геехлә, кен түүнд амт орулхмб? Бийәсн давсна амтынь гел уга, нег-негнләһән ни-негн эвтәһәр бәәтн, – гиҗ Исус келв.

Марк 10

1 Бәәсн һазран үлдәһәд, Исус Йордан һолын телтр кѳвәд бәәсн Йудьяд ирв. Исусин ѳѳр дәкн олн күн цуглрв. Исус тедниг ѳмнк кевәрн сурһв. 2 Исус тал паршмуд чигн ирв. Тедн Исуст мектә сурвр ѳгәд, үг деернь бәрҗ авхар седәд: – Залу күүнд гергнәсн салх зѳв Закан ѳгнү? – гиҗ сурцхав. 3 – Моше таднд ю закв? – гиҗ Исус ѳмнәснь сурв. 4 – Моше зѳв ѳглә, зуг залунь гергндән салҗанав гисн цаас бичҗ ѳгх зѳвтә, – гиҗ паршмуд хәрү ѳгв. 5 – Моше тана хату зүркитн үзәд, таднд тиим зака ѳглә, – гиҗ Исус келв, – 6 Бурхн түрүләд «залу гергн хойриг үүдәҗ». « 7 Тер учрар кѳвүн күн һарсн эк эцкән үлдәһәд авальтаһан ниилх, 8 тедн хоюрн нег бий цогц болх». Тегәд хойр күн биш нег цогц махмуд болҗ тоолгдна. 9 Бурхн ниилүлсн юмиг күн бичә салһтха, – гив. 10 Хѳѳннь герүр орад, сурһульчнрнь энүнә тускар дәкн Исусас сурцхав. 11 – Авалясн салад, талдан герг авсн күн – күүнә авальта дерән негдүлҗәх күн. Күүкд күн чигн залуһасн салад, талдан залуд одхла, тер бас оңдан залута дерән негдүлҗәх күүкд күн, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13 Эк-эцкнь Исусар һар күргүлхәр бичкн күүкдән авч ирҗ. Сурһульчнрнь тедниг хѳрв. 14 Исус терүг үзәд, икәр уурлв: – Нанур бичкдүдиг авч ирхлә, бичә хѳртн. Юңгад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Бурхна йоснд орх. Кен Бурхна ориг эн бичкн күүкдлә әдл седклдән эс орулхла, тер күн Терүнд орҗ чадшго, гиҗ Би үнәр келҗәнәв, – гив. 16 Тегәд Исус бичкдүдиг теврәд, һар күрәд йѳрәв. 17 Исусиг һарад йовҗ йовтл, нег күн ѳѳрдҗ ирәд сѳгдәд: – Буйнта Багш! Мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ю кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 18 – Юңгад Намаг буйнта гиҗ нерәдвч? Һанцхн Бурхн буйнталм. 19 Бурхна заквриг эс меднчи? «Кү бичә ал», «Залу гергн хойрин иткл бичә эвд», «Хулха бичә ке», «Күүнә тускар худлар бичә герчл», «кү бичә мекл», «эк эцк хойран күндл», – гиҗ Исус түүнәс сурв. 20 – Багш, энүг би бичкнәсн авн күцәдв, – гиҗ тер күн келв. 21 Цуг әмтнд дурта кевәрн Исус тер күүнд дуран үзүләд: – Негхн юмн чамд күцҗәхш. Бәәсн юман цугинь хулдад, угатя улст мѳңгинь түгәчк. Тиигхлә теңгрт байн зѳѳртә болхич. Дарунь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов, – гив. 22 Дегд ик байн бәәсн тѳләдән тер күн һундлта бәәдл һарад, чирәнь оңһдарад йовҗ одв. 23 – Байн күүнд Бурхна Йоснд орхд басл берк юмн! – гиҗ Исус сурһульчнр талан хәләһәд келв. 24 Сурһульчнрнь тер келсн үгднь ѳврцхәв, зуг Исус давтв: – Күүкд минь, Бурхна Йоснд орхд басл кецү! 25 Байн күн Бурхна Йоснд орснд орхнь темәнд зүүнә сүвәр орхд амр. 26 Сурһульчнрнь улм ѳврәд: – Тиигхлә кен әмән аврҗ чадхмб? – гиҗ сурцхав. 27 – Күн әмән аврҗ чадшго. Болв Бурхн цугинь кех, – гиҗ Исус сурһульчнр талан хәләһәд келв. 28 – Бидн бәәсән үлдәһәд, Таниг дахҗ йовхинь Та үзә бәәнмт? – гиҗ тиигхләнь Пётр келв. 29 – Үнәр келҗәнәв, эврәннь герән, эк-эцкән, эгчнрән, ах-дүүнрән, үрн-садан, һазр-усан Мини тѳлә болн Сән Зәңгин тѳлә үлдәсн күн 30 тер эн насндан зун холван үлү гер-бүлтә, эк-эцктә, ахнр-дүүнртә, үртә-садта, һазр-уста болх. Тер күн дала зовлң чигн үзх. Цагнь ирхлә, тер күн мѳңк җирһл эдлх. 31 Зуг хамгин түрүңксиннь ик зунь хамгин сүүлңкнь болх. Сүүлңкнь – хамгин түрүңкнь болх, – гив. 32 Цугтан Ерусалим орцхав. Исусин ардас ѳврмҗтә бәәсн сурһульчнрнь болн сүрдсн улс йовцхав. Исус арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудҗ авад, Бийләнь ямаран үүл учрх зѳвтәһинь келҗ ѳгв. 33 – Бидн Ерусалимур ѳѳрдҗ йовнавидн. Тенд Би, Күмни Кѳвүн ах гелңгүдин болн ном цәәлһәчнрин һарт бәргдхв. Намаг алх шиидвр һарһад, буру номта улст бәрҗ ѳгх. Теднь наад бәрх, Нанд нульмх, цокх, аш сүүлднь алх. Болв һурв хонад, Би әмдрхв, – гив. 35 Исус тал Зебедана кѳвүд Яков Йохан хойр ѳѳрдәд: – Багш, мана сурсиг күцәхитн эрҗәнәвидн, – гицхәҗ. 36 – Келх үгән келтн, соңсҗанав, – болв. 37 – Тана туурмҗта орн-нутгт мадн хойриг барун бий талан болн зүн бий талан суулһит? – гиҗ сурцхав. 38 – Тадн ю сурҗахан медҗ бәәхшит, Мини үзх зовлңгиг тадн дааҗ чадхвт? Мини үклиг тадн дааҗ чадхвт? – гиҗ Исус сурҗ. 39 – Дааҗ чадхвидн, – гиҗ теднь хәрү ѳгч. – Мини үзх зовлңгиг тадн чигн даахит. 40 Мини үкләр чигн тадн үкхит, болв Нанас барун талнь эс гиҗ зүн талнь суух эс суухинь Би йилһҗ чадшгов. Урдаснь шүүҗ авсн әмтн тер ормд суух, – гиҗ Исус хәрү ѳгч. 41 Наадк арвн сурһульчнрнь эн сурврин тускар соңсчкад, Яков Йохан хойрт уурлцхав. 42 – Буру номта хаадуд әмтән даҗрдгинь, нойдуднь әмтн деер эзн болдгинь тадн меднәлмт. 43 Тадн дунд тиим юмн болх зѳв уга. Тадн иигтн: танас алдр болхар седснь, тана зарц болх йоста. 44 Ахлач болхар седснь – тана мухла болх йоста. 45 Күмни Кѳвүн кү зархар биш Бийнь әмтнд заргдад, тедниг аврхин тѳлә әмән ѳгх зѳвтә, – гиһәд Исус тедниг дуудҗ авад келв. 46 Исус сурһульчнртаһан Ерихо балһснур ирәд, невчкн зуур бәәҗәһәд һарад йовҗ. Хаалһин хаҗуд Бар-Тимә гидг нертә Тимән сохр кѳвүн, һууль һууһад сууҗ. 47 Хаҗуһарнь Назаретин Исус давад йовҗ йовсинь соңсчкад: – Давидин Кѳвүн, Исус! Бийм хәәрлит! – гиһәд тер күн хәәкрҗ. 48 – Бичә хәәкр! – гиҗ әмтн терүг хѳрв. Болв Бар-Тимә: – Давидин Кѳвүн! Бийм хәәрлит! – гиһәд улм чаңһар хәәкрв. 49 Исус зогсад, терүг дуудтха гив. – Бичә ә, ѳѳрдәд од, чамаг дуудҗана, – гиҗ әмтн тер сохр күүнд келцхәв. 50 Бар-Тимә, деерк хувцан тәәләд хайчкад, Исусур ѳѳрдв. – 51 Юн кергтә болад дуудвч? – гиҗ Исус сурв. – Багш, нүдндм хара орулыт! – гиҗ тернь эрв. 52 – Йов, чини итклчн чамаг эдгәв, – гиҗ Исус келв. Сохр күн тер дарунь үздг болад, Исусин ардаснь дахв.

Марк 11

1 Исус сурһульчнртаһан Ерусалимас хол биш Олив уул тал болн тенд бәәсн Бетпәг Бетәнья гидг хойр хотд тал ѳѳрдҗ ирәд, хойр сурһульчнран ѳмнән тәвв: 2 – Эн тана ѳмн бәәсн хотнд орад, унад уга баһ наста элҗгн архлата бәәхинь үзхит. Терүг тәәләд кѳтләд авад иртн. 3 «Тадн ю кеҗ бәәхмт?» – гиһәд сурснднь: «Элҗгн Деед Эзнд кергтә болҗана, дарунь ѳгчкх» гиҗ хәрү ѳгтн, – гив. 4 Сурһульчнрнь одад, герин һаза архлата элҗгниг олҗ авад, тәәләд авч бәәтлнь, тенд бәәсн әмтн: 6 – Ю кеҗәхмт? Яһад элҗгниг тәәлҗәхмт? – гихлә, теднь Исусин келсиг келҗ ѳгч. Тиигхлә теднь тәвҗ. 7 Сурһульчнрнь элҗгниг кѳтлҗ авч ирәд, деернь хувцан кѳдрҗ. Исус элҗгниг унв. 8 Олн әмтн Исусин йовсн хаалһ деер эврәннь хувцан делгәд, кѳкрҗәсн модна бүчр керчҗ авад хайв. 9 Исусин ѳмн ард уга йовсн әмтн: – Бурхн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Мана Давид эцкин иргч йосн әдстә болтха! Бурхн тууртха! – гиһәд хәәкрцхәв. 11 Ерусалимур ирәд, Исус һол сүм орв. Сүмин дотрк бәәдл хәләх зуур, ора болҗ одв. Тегәд Исус сурһульчнртаһан Бетәнья гидг хотн тал темцв. 12 Маңһдуртнь тедн тер хотнас геснь ѳлн һарад йовҗ йовцхаҗ. 13 Ѳлсҗ йовсн Исус холас инҗрин мод үзәд ѳѳрдәд, темсн бәәдг болвза гиһәд хәләв. Зуг модна бүчрт кѳк хамтхаснас талдан юм үзҗ уга. Темсн болх болзгнь ирәд уга сәнҗ. 14 – Энүнәс хооран чини бүчрмүд деер тѳрүц бичә темсн урһтха! – гиҗ Исус модн тал хәләһәд келҗ. Сурһульчнрнь Исусин келсн үгинь соңссмн. 15 Тедн Ерусалимур ирцхәв. Исус һол сүм орв. Дотрнь бәәсн хулдачнр хулд кеһәчнр уга цугинь кѳѳҗ һарһад, мѳңг сольҗасн улсин ширәһинь кѳмрәд, кѳглҗрһ хулдҗасн улсин ширәһинь кѳлврүлв. Ѳлг-эдән чигн сүмин хотн дотраһур авч йовдгинь уурулв. 17 – «Мини гер – олн әмтнә мѳргүлин гер болҗ нерәдгдх» – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә эс бәәнү? Тадн энүгәр деермчнрин бәәр кеҗит, – гив. 18 Энүг соңсчкад, ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг бәрҗ авч алх арһ хәәсмн. Олн әмтн ик ѳврмҗтәһәр номинь соңсдг тѳләднь тедн Исусас әәдг сәнҗ. 19 Асхнднь Исус сурһульчнртаһан дәкн балһснас һарад йовв. 20 Маңһдур ѳрүнднь тедн инҗр модна ѳѳгүр йовҗ йовад, терүг хатҗ одсинь үзцхәв. 21 Ѳцклдүр ѳрүн эн модна ѳѳр учрсн үүлиг ухандан сергәһәд: – Багш! Хәләтн! Ѳцклдүр харасн моднтн хатҗ одҗ! – гиҗ Пётр келв. 22 – Бурхнд итктн! Эн уулыг ормасн кѳндрәд теңгсин уснд ун гиҗ келәд маһдл уга иткхлә – эрк биш күцгдх. 24 Зальврад сурхла, Бурхн ѳгх гиҗ, үнн седкләрн иткхләтн, цугнь күцгдх. 25 Зальврхиннь ѳмн түрүләд ѳѳлҗ, уурлҗах әмтндән геминь тәвтн. Тиигхлә Теңгрин Эцк чигн тана килнцитн тәвх, – гиҗ Исус келв. 27 Исус дәкн эврәннь сурһульчнртаһан Ерусалимур ирв. Исусиг һол сүм дотр бәәтл ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр ѳѳрдҗ ирәд: 28 – Ямаран йосар Чи эн тоотыг күцәҗ бәәхмбч? Кен Чамд иим йос ѳгв? – гиҗ сурцхаҗ. 29 – Би таднд бас нег сурвр ѳгнәв. Мини сурврт хәрү ѳгхләтн, Би чигн тана сурврт хәрү ѳгнәв. Йохана уснд кирсллһн теңгрәсв эс гиҗ күүнәсв? – гиҗ Исус сурв. 31 Тедн хоорндан шимлдәд зѳвчлдв: – Теңгрәс гихлә «юңгад түүнд эс итквт», – гиҗ Исус келх. Күүнәс гихдән әмтнәс әәцхәв. Юңгад гихлә, цуг әмтн Йоханыг Бурхна әәлдәч гиҗ тоолдг бәәҗ. 33 Тегәд: – Медхшвидн, – гиҗ хәрү ѳгцхәв. – Тиигхлә Би чигн кенә йосар энүг кеҗәхән келхшв, – гиҗ Исус келв.

Марк 12

1 Исус дәкн үлгүр орулҗ әмтиг сурһв: – Нег күн уста үзм тәрәд, хашалад, үзм шахдг нүк малтад, харулын цамхаг бәрҗ. Дарунь кѳдләчнр нәәмәдлҗ авад, уста үзм тәрсн һазран даалһад, бийнь йовҗ одҗ. 2 Урһц ахулх кемлә эзн эврәннь хүвән авулхар, зарцан йовулҗ. 3 Нәәмәдлҗ авсн кѳдләчнрнь зарцинь бәрҗ авад цокад, юм ѳгл уга кѳѳчкҗ. 4 Эзн дарук зарцан йовулҗ. Кѳдләчнр түүнә толһаһинь цоолад, неринь һутаһад тәвҗ. 5 Эзн һурвдгч зарцан йовулҗ – терүгинь алчкҗ. Кедү дәкҗ кү йовулсн бийнь – зәрминь алад, зәрминь цокад йовулҗ. 6 Аш сүүлднь, эзн эврәннь һанцхн эңкр кѳвүһән илгәҗ. «Кѳвүһим тедн тевчх зѳвтә», – гиҗ эзн санҗ. 7 Кѳдләчнр нег-негндән келҗ: Эн ѳнч эзлгч күн! Энүг алад, уста үзмин тәрәнә эздүд болхмн. 8 Кѳвүһинь бәрҗ авад алчкҗ. Цогцинь уста үзм тәрсн һазрас һарһад хайчкв. 9 Эзн ирәд, юн болсинь үзчкәд, яах гиҗ санҗанат? Тер кѳдләчнриг алад, тәрәһән талдан улст даалһх. 10 «Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв. Бурхн эн керг күцәсмн. Бидн энүг үзәд ѳврләвидн», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәсиг тадн умшсн уга болвзат? – гиҗ Исус үгән тѳгсәҗ сурв. 12 Ах гелңгүд бийсән келҗәхинь медәд, Исусиг тер дарунь бәрҗ авхар седцхәв. Зуг хаҗуднь дегд олн күн бәәснд әәһәд, кѳндәсн уга. 13 Хѳѳннь тедн Исус тал паршмуд болн Херодын улсиг илгәһәд, үг деернь бәрҗ авх арһ хәәв. 14 – Багш! Чамаг үн келҗәхинь бидн меднәвидн. Чи Бурхна заасар дасхнач. Тер учрар әмтн ю санҗахинь чи оньгтан авхшич, күүнә чирә чи хәләхшич. Келҗ ѳгич: Римин хаанд алв ѳгх зѳвтәй аль угай? – гисн сурвр теднь ирәд ѳгцхәҗ. 15 Исус тедниг хойр чирәтәһинь медәд: – Тадн Намаг үг деер бәрҗ авхар седҗ бәәнә эсийт? Шаальг авад иртн, – гиҗ. 16 Шаальг авч ирхләнь: – Кенә нер, кенә зүс энүнд үзҗәнәт? – гиҗ Исус сурҗ. – Римин хаана, – гицхәҗ. 17 – Тиим болхла, хаана юмиг хаанд ѳгтн, Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн! – гисн хәрү Исус теднд ѳгч. Тедн ѳврәд йовҗ одцхаҗ. 18 Дарунь Исус тал цадукмуд ирцхәв. Цадукмуд үксн әмтн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ. 19 – Багш! Залу күн тохм үлдәл уга ѳңгрхлә, тохман геешгон тѳлә түүнә авалинь дүнь авад, үр һарһх зѳвтә гисн Мошен заасн заавр бәәнәлм. 20 Манахна нег гер-бүлд иим юмн учрсмн. Тедн ах-дүүнрәрн долан күн бәәсмн. Ик ахнь гер авад, үрн уга бәәҗәһәд ѳңгрҗ одсмн. 21 Ах бергән дүнь хааҗ. Дүнь бас үрн уга бәәҗәһәд ѳңгрҗ. Дарук дүнь бас тиигҗ. 22 Тегәд тер долан ах-дүүнр цугтан үр һарһл уга ѳңгрсмн. Аш сүүлднь, күүкд күн бас хорҗ одсмн. 23 Әмдрхләрн тер күүкд күн кенә гергн болх зѳвтәв? Ах-дүүнр цугтан терүнә залу биләлм, – гиҗ тедн ирәд сурцхав. 24 – Бурхна Бичгиг медл уга, Бурхна күчиг медл уга, хаҗһр уха ухалҗахан тадн медҗ бәәхшийт? 25 Үксн улс әмдрхләрн гер чигн авшго, күүнд чигн одшго, тедн Бурхна Элчнрлә әдл бәәх. 26 Әмдрлһнә тускар болхла, иим: Бурхн Мошед шачасн бут дотрас: «Би Абрахамин, Ицхакин болн Яковин Бурхнв», – гиҗ келсиг тадн Мошен дегтрт умшсн уга болвзат? 27 Бурхн үксн улсин Бурхн биш, әмд улсин Бурхн! Ухантн дегд икәр хаҗиҗ одҗ, – гиҗ Исус теднд хәрү ѳгв. 28 Ном цәәлһәчнрин негнь ѳѳрдҗ ирәд, теднә зүтклдә соңсад: – Бурхна зааврин алькнь эрк биш һол зааврв? – гиҗ сурв. 29 – Эрк биш һол зааврнь эн: «Соңс, Израиль! Деед Эзн мана Бурхн – һанцхн Деед Эзн! 30 Эврәннь Деед Эзн Бурхндан халун зүркәрн, үнн седкләрн, бәәсн уха-санаһарн, бәәсн күчәрн дуран тәв». 31 Хойрдгч зааврнь иим: «Ѳѳрк күүндән бийдән дурта кевәр дурл». Эн хойр зааврас чинртәнь уга, – гиҗ хәрү ѳгв. 32 – Йир сәәнәр келвт, – гиҗ ном цәәлһәч таасв, – Бурхн һанцхн, Терүнәс талдан Бурхн уга. Эврәннь Бурхндан халун зүркәрн, бәәсн күчәрн, бәәсн уха-санаһарн дуран тәвсн, ѳѳрк күүһән бийләһән әдл дурлсн, тәкл тәкснәс болн Бурхнд нерәдҗ сетрә мал шатаснас үлү ик чинртә йовдл. 34 Исус терүг чик хәрү ѳгсинь соңсчкад: – Чи Бурхна Йоснас хол бәәхшич, – гиҗ келв. Терүнә хѳѳн әмтн Исуст сурвр ѳгдгән уурв. 35 – Ном цәәлһәчнр Христосиг Давид хаана үлдл гиҗ юңгад келцхәдв? – гиһәд һол сүм дотр әмтиг сурһхларн Исус сурҗ. 36 – Әрүн Сәкүсәр дүүрхләрн Давид иигҗ келсн бәәнәлм: «Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн: Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун бий тал сууҗ бә». 37 Давид бийнь Христосиг Деед Эзн гиҗ нерәдҗәхлә, юңгад Тер Давидин тохмин үлдл болхмб? – гив. Әмтн Энүг байртаһар соңсв. 38 Исус цааранднь сурһв: – Ном цәәлһәчнрәс бийән саглтн. Тедн ут хувц ѳмсәд йовна. Әмтн талвң болһнд теднлә мендлхлә, теднд икәр таасгдна. 39 Тер улс хурлд эс гиҗ нәәрт деегшән һарад суухдан дурта. 40 Тедн белвсн күүкд улсин хаҗудинь меклҗ авад, әмтнә нүднд үзүләд Бурхнд уданар мѳргцхәнә. Тер улс ик догшар цааҗлгдх, – гив. 41 Исус һол сүм дотр, бәрц бәрдг хәәрцгин ѳѳр суусмн. Әмтн Бурхнд бәрц яһҗ бәрсинь үзв. Баячуднь икәр бәрцхәҗ. 42 Нег белвсн күүкд күн ѳѳрдҗ ирәд, хойрхн улан мѳңгнә шаальг тәвв. 43 Исус сурһульчнран дуудҗ авад: – Үнәр келҗәнәв, эн угатя күүкд күн цугтаһаснь икәр бәрц бәрв. Байн улс зѳѳсн зѳѳриннь үлүһинь бәрхлә, эн бәәсн эдлврән цугинь бәрв, – гиҗ цәәлһв.

Марк 13

1 Исусиг һол сүмәс һарч йовхла, нег сурһульч: – Багш, сән һара чолуһар бәрсн сәәхн бәәшңгүд дүңгәҗ зогсҗ бәәхинь хәләһит! – гиҗ Исуст келҗ. – Эн алдр тосхлт үзҗ бәнчи? Энчн чолун деер чолун үлдл уга, ова чолун болад хольврҗ одхмн, – гиҗ Исус хәрү ѳгч. 3 Исусиг Ерусалимин хаҗудк Олив уулын ташуд, һол сүмин ѳмн суутлнь, Терүн тал Пётр, Яков, Йохан, Андрей дѳрвн ирәд: 4 – Тер Тана келсн юмнтн кезә учрхмб? Ямаран темдгәр медгдхмб? – гиҗ сурв. 5 – Бийән саглҗ бәәтн! Күн тадниг меклвзә! 6 Кесгнь Мини нер зүүҗ ирәд: «Би Күмни Кѳвүмб», – гиҗ келәд, кесг улсиг меклх. 7 Кемр тадн ѳѳрхн болҗах болн хол болҗах дәәнә тускар соңсхларн, бичә әәтн. Дән болх зѳвтә, болв тернь чигн чилгчнь биш. 8 Тал-талдан келн-әмтн болн орн-нутгуд хоорндан дәәллдх. Энд-тенд һазр кѳндрх, күн мал уга харһнх. Эн Мини келҗәх тоот тѳрх күүкд күүнә элкнь эклҗ зовадг мет болҗана. 9 Болһатн! Намас кѳлтә тадниг зарһла харһулх, хурлд авч одад цокх. Хаадудын болн һардачнрин ѳмн зогсад, Мини тускар үн келҗ ѳгхт. 10 Зуг түрүләд Мини туск Сән Зәңг цуг келн әмтнд цәәлһҗ ѳггдх зѳвтә. 11 Зарһчнрин ѳмн зогссн цагтан тадн келх үгән урдаснь ухалҗ бичә зовтн. Зуг Бурхна зааҗ ѳгсн үг келтн. Юңгад гихлә, таднар дамҗад Әрүн Сәкүсн келх. 12 Ахнр-дүүнр нег-негән күүнд бәрүлҗ, эцкнь үрдүдән күүнд бәрүлҗ алулх. Күүкднь эк-эцкләһән дәәллдәд алх. 13 Нанас кѳлтә цугтан таднд дурго болх. Цуг эн тоотыг дааснь авргдх. 14 – Кемр хоосрулҗах җигшүртә юмн таднд болх болшго һазрт үзгдхлә, (умшачнр медҗ автн) Йудьяд бәәсн әмтн ѳѳдм һазрур зулҗ һартха. 15 Герин ора деер бәәснь зулад йовҗ йовхларн герүрн хувцан авхар бичә ортха. 16 Кеер йовснь чигн гүүхләрн хувцан авхар герүрн бичә иртхә. 17 Тер цагт саата болн кѳкүл үртә күүкд улс ик түрү үзх. 18 Тер цаг үвләр бичә болтха гиҗ зальврҗатн. 19 Тер цагт делкә үүдснәс нааран үзгдәд уга зовлң учрх. Тиим ик зовлң тер цагин хѳѳн чигн тѳрүц үзгдшго. 20 Тер ик зовлңта цагинь Деед Эзн эс баһрулсн болхла, нег чигн күн әмд үлдшго билә. Болв, Бийиннь шүүҗ авсн әмтнә тѳлә Бурхн тер ѳдрмүдиг баһрулв. 21 Кемр таднд: «Эннь Христос!», «Тернь Христос!» – гиҗ келхлә, тадн бичә итктн. 22 Тер цагт кесгнь бийән Христосв гиҗ нерәдх эс гиҗ әәлдәчв гих. Тедн олн зүсн ѳвәрц йовдл болн темдг үзүлх. Бурхна шүүҗ авсн әмтиг чигн меклхәр седх. 23 Болһатн! Тер тоотыг Би таднд урдаснь цәәлһҗ ѳгчәнәв. 24 Тер ирх зовлңгин хѳѳн нарн унтрад, сар герл ѳгдгән уурх. 25 Одд теңгрәс унад, теңгрин күчнь кѳндрх. 26 Дарунь Күмни Кѳвүг алдр туурмҗтаһар болн күчтәһәр үүлн заагт аашсинь әмтн үзх. 27 Эврәннь шүүҗ авсн улсан йилһҗ авхин тѳлә һазрин захас теңгрин зах күртл дѳрвн үзг тал элчнрән илгәх, – гив. 28 – Инҗрин модна бүчр деер хамтхасн экләд урһхла, тадн зун ѳѳрдҗ йовна гиҗ темдглнә эсийт? 29 Терүнлә әдл, Мини келсн тоотыг экләд үзхләрн цагнь ирв, Күмни Кѳвүн ирәд, үүднә ард зогсҗ бәәнә гиҗ сантн. 30 Мини келсн тоот юмн эс учртл, эн цагин күмни уңгнь тасрш уга гиҗ үнәр танд келҗәнәв. 31 Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго. 32 Цаг-болзгнь нег чигн күн медхш. Бурхна элчнр чигн, Бурхна Кѳвүн чигн медхш, зуг һанцхн Бурхн меднә. 33 Цаг-болзгнь кезә ирхинь эс медсн тѳләдән, саг-сергг бәәҗәтн. 34 Тер ирх цагиг иим үлгүрлә дүңцүлҗ болхмн. Нег күн хол хаалһд һарад йовҗ йовад, эврәннь герән зарцнртан даалһад, цугтаднь кѳдлмш ѳгнә. Үүднә ѳѳр зогсдг зарцдан болхла, нүдән тѳрүц бичә чирмтхә гиҗ закна. 35 Саг-сергг бәәтн! Юңгад гихлә, Герин Эзиг кезә ирхинь тадн медҗәхшт: Эр така хәәкрлһнлә эс гиҗ ѳрүн ѳрлә, асхндан чигн эс гиҗ сѳѳни ѳрәл чигн ирх. 36 Эс күләҗәсн цагла ирәд, тадниг унтҗатл олҗ авдг болвза. 37 «Саг-сергг бәәтн!» – гиҗ тадниг болн цуг келн әмтиг саглулҗ бәәнәв.

Марк 14

1 Хойр ѳдр давад, Песах гидг нертә байр болн эс искәсн һуйрин байр болх зѳвтә сәнҗ. Еврейин ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг нууцар бәрҗ авад, алх арһинь хәәҗ. 2 – Эн ик байрин ѳдр иим йовдл һарһҗ болшго, эс гиҗ олн әмтн үүмә босхах, – гиҗ тедн хоорндан күүндҗ. 3 Исус болхла Бетәнья гидг хотнд бәәсмн. Арсна гемтә Шимона герт хот уудг ширән ѳѳр Исусиг суутлнь, нег күүкд күн орад, сәәхн каңкнсн үнртә һара нард модна үнтә тос авч ирәд, савин амнь хуһлад Исусин толһа деернь кев. 4 – Юңгад тиим дала мѳңгнә юм эн үрәҗәхмб? Тер тосиг хулдад, мѳңгинь угатя улст түгәҗ болхмн билә, – гиҗ уурлад, әмтнә зәрмнь нег-негн талан хәләцхәв (Тернь – нег күн җилин дуусн эдлх зѳвтә мѳңгнә тосн сәнҗ). 6 – Энүг бичә кѳндәтн! Эн Нанд цаһан седклтә юм кеҗәнә. 7 Таднла оньдин угатя улс үлдх. Теднд кезә чигн дѳң болҗ чадҗанат. Би болхла таднла оньдин бәәшгов. 8 Эн күүкд күн чадсан кев: Мини цогциг оршалһнд белдв. 9 Үнәр таднд келҗәнәв: Альд Сән Зәңг цәәлһгднә, тенд эн күүкд күүнә кесн йовдлын тускар тодлҗ келгдх, – гиҗ Исус теднд келв. 10 Йуда Искериот (арвн хойр сурһульчнрин негнь). Исусиг бәрҗ ѳгхәр седәд, ах гелңгүд тал одв. 11 Ах гелңгүд үгинь соңсчкад, икәр байрлад, түүнд мѳңг ѳгх болв. Терүнәс авн Йуда Исусиг бәрҗ ѳгх арһинь хәәв. 12 Эс искәсн һуйрин байр болх түрүңк ѳдртнь сетрә хурһ алх кемлә Исусин сурһульчнрнь: – Альд байрин хот уухар седҗ бәәнәт? Келтн, бидн белднәвидн, – гиҗ сурв. 13 Тиигхләнь Исус сурһульчнрасн хойринь йовулад иигҗ закв: – Балһснд орхлатн, буһшта ус авч йовсн күн таднла зѳрлцх, терүнә ардас йовтн. 14 Тер күүнә орсн герүр орад, герин эзнднь иигҗ келтн: «Сурһульчнртаһан альд байрин хот ууҗ болхинь Багш танас сурҗана» – гитн. 15 Тер күн таднд деер бәәсн у-ѳргн, сәәхн ясата хора үзүлх. Тенд хот белдтн, – гив. 16 Сурһульчнрнь балһс орв. Тедн Исусин келсәр цугинь олҗ авад, байрин хотан белдцхәв. 17 Асхнднь Исус арвн хойр сурһульчнртаһан ирв. 18 – Үнәр келҗәнәв, Нанла хамдан хот ууҗасн тадна негнтн Намаг бәрүлҗ ѳгх, – гиҗ хотан ууҗасн цагт Исус келв. 19 – Деед Эзн, би биш эсий? – гиҗ сурһульчнрнь Исусин келсн үгднь уйдад сурв. 20 – Арвн хойрас негнь, – гиҗ Исус келв, – Нанла хамдан ааһд ѳдмг шүүслҗ идҗәснь. Би, Күмни Кѳвүн, әәлдәчнрин әәлдсн хаалһар йовхв, Намаг бәрүлҗ ѳгсн күн зовлңган эдлх! Тер күүнд, тѳрүц эс тѳрсн болхла, деер болх билә. 22 Исус хотан ууҗаһад, ѳдмг авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд, хуһлад, сурһульчнртан ѳгв: – Идтн, энтн Мини бий цогцм, – гив. 23 Дарунь ааһд бәәсн улан чаһр авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, бас сурһульчнртан ѳгв. Цугтан ааһас ууцхав. 24 – Энтн олн әмтнә тѳлә асхрх болн Мини Бооца эклх Мини цусн. 25 Үнәр келҗәнәв: Бурхна Йоснд шин чаһр уутлан дәкҗ Би эн насндан чаһр уушгов, – гив. 26 Тедн Бурхнд магталын ду дуулад, Олив уул тал темцәд һарцхав. 27 – Тадн цугтан Намаг үлдәхт. «Би хѳѳчинь уга кехв, хѳѳднь тарх», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнәлм. Болв әмдрчкәд, Би тадниг Һалилья гидг һазрт күләхв, – гиҗ Исус келв. 29 – Цугтан үлдәвв чигн, би Таниг тѳрүц хайшгов, – гиҗ Пётр келв. 30 – Үнәр келҗәнәв, эндр сѳ эр така хойр дәкҗ хәәкртл чи һурв дәкч Намаг медхшв гиҗ келхич, – гисн хәрү Пётр соңсв. 31 – Танла хамдан үкдг болв чигн, би Таниг үлдәшгов! – гиҗ Пётр үгән давтҗ келв. Сурһульчнрнь цугтан тиигҗ келцхәв. 32 Эдн цугтан Гетсемән гидг модта һазр орв. – Намаг одад зальврад иртл, энүнд күләҗ бәәтн, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 33 Исус бийләһән Пётр, Яков болн Йоханыг дахулв. Исус ик зовлңшв, седклнь үүмсн бәәв. 34 – Мини седклм уудьврта бәәнә, Би үктлән зовҗанав, саг-серглң энүнд бәәҗәтн, – гиҗ Исус келв. 35 Тер зовлң хаҗуһарнь һарх болвза гиһәд Исус хооран һарад, һазр элкдҗ унад зальврв. 36 – Аав, Эцкм! Та цугинь чаднат! Эн Мини үзх зовлңгиг хаҗуһар һарһхнтн! Болв Мини таалар биш, Тана таалар болтха! – гив. 37 Дарунь сурһульчнр талан хәрү ирәд, тедниг унтҗ одсинь үзв. – Шимон, – гиҗ Пётриг дуудв, – Чи унтҗ одвчи? Нег часин болзгт унтл уга бәәҗ болсн угай? Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальвртн, серглң бәәтн. Күүнә сүмснь чидлтә, зуг күүнә цогц чинән-чидл уга болдмн. 39 Исус сурһульчнрасн хооран һарад, үгмүдән давтад мѳргв. 40 Терүг хәрү ирхләнь, сурһульчнрнь цугтан унтад кевтцхәҗ. Тедн нѳѳртән даргдад, нүдән секҗ чадл уга, Исуст ю келхән медҗ уга. 41 Һурвдад ирхләрн Исус келв: – Тадн ода күртл унтад, цогцан амраһад бәәхмт? Болх! Цагнь ирв, Күмни Кѳвүн килнцтә улсин һарт бәргдҗәнә. Бостн, йовий! Намаг бәрҗ ѳгх күн аашна, – гив. 43 Исусиг үгән келҗәсн цагт сурһульч болҗ йовсн Йуда ѳѳрдҗ ирв. Терүнә ардаснь һартан мод болн үлд бәрсн улс аашҗ. Тедниг ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр болн толһачнр йовулҗ. 44 – Мини ѳѳрдәд үмссн күн Исус болх, – гисн темдг урвач тер әмтнд медүлх зѳвтә бәәҗ. Тадн Түүг бәрҗ авад, харулд бәрүләд йовтн, – гив. 45 Йуда ѳѳрдҗ ирн Исусиг: – Багш! – гиҗ келәд теврәд үмсв. 46 Тер дарунь Исусиг бәрҗ авцхав. 47 Хаҗуд зогсҗасн сурһульчнрин негнь үлдән һарһҗ авад, ах гелңгин зарцин чикинь тәәрчкв. 48 – Мод үлд хойр атхад, деермч кү бәрҗәх кевәр яһад ирсмт? Ѳдр болһн Би тадниг һол сүм дотр сурһсн бәәнәлм, тадн Намаг бәрҗ авсн угалмт? Болв Бурхна Бичгт бичәтә юмн күцгдх зѳвтә, – гив. 50 Сурһульчнрнь Исусиг үлдәчкәд, цугтан гүүлдәд йовҗ одв. 51 Зуг нег баһ наста күн Исусин ардаснь йовсмн. Тер бий деерән хѳңглдңгәр хуча кѳдрчксн йовҗ. 52 Бийинь бас бәрҗ авхар седхләнь, хучаһан цергүдин һарт үлдәчкәд, дотрк хувцтаһан гүүһәд йовҗ одҗ. 53 Ах гелңгин герт Исусиг кѳтлҗ авч ирхлә, терүнд цуг ах гелңгүд, толһачнр болн ном цәәлһәчнр цуглрад Деед хург кеҗ. 54 Пётр бас эс медгчәр ардаснь йовад, ах гелңгин хотн дотрнь орад, харулчнрла хамдан дендрин ѳѳр сууһад дуладв. 55 Еврейин ах гелңгүд Деед хургт орлцдг улстаһан Исусиг яһҗ гемшәҗ, засгла харһулхан медҗ чадлго бәәв. 56 Худлахар герчлх улс олддг болв чигн, теднә келсн үгмүднь нег-негнләһән ирлцҗ уга. 57 – Энүг иигҗ келҗәсинь бидн соңславидн: «Би эн әмтнә бәрсн сүмиг хамхлад, һурвн ѳдрин туршт әмтнә эс тосхдг сүм тосххв гидг билә», – гиҗ худл герчнр келцхәв. 59 Болв терүг чигн хаҗһр келәд, күн болһна үгнь ирлцҗ уга. 60 Дарунь еврейин ах гелң босад: – Юңгад хәрү эс ѳгч бәәхмбч? Әмтнә гемшәлһнә ѳмнәс ямаран хәрү ѳгхмч? – гиҗ Исусас сурв. 61 Болв Исус нег чигн үг келсн уга. – Чи үнәртән Бурхна илгәсн Аврач, үнәртән әдстә Бурхна Кѳвүн болҗахмч? – гиҗ ах гелң сурв. 62 – Э-э, тиим, Күмни Кѳвүн Бурхна барун бий талнь суусинь, үүлн заагт теңгрәс аашсинь тадн үзхит, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 63 Ах гелң ѳмсҗәсн хувцан татҗ шуулад: – Түүнәс үлү ямаран герч таднд кергтәв? Бурхиг му келҗ бәәхинь тадн эс соңсвт? Энүнә тускар ю келцхәнәт? – гив. Исус үкх зѳвтә гиҗ цугтан тоолв. 65 Тегәд зәрмнь Исус деер нульмад, нүдинь бооһад, толһаһарнь цокад: – Мә чамд, кен цокҗахинь әәлдҗ кел! – гицхәв. Дарунь Исусиг харулчнр авч һарад, бас цокв. 66 Пётриг хотн дотр бәәтл ах гелңгин зарц күүкд күн хажуһарнь йовв. 67 Һалын ѳѳр дуладҗасн Пётрт оньган ѳгәд хәләчкәд: – Чи бас Назаретин Исусла биләлмч? – гиҗ сурв. 68 – Юуна тускар келҗәхичн би тѳрүц медҗ бәәхшв, – гиҗ Пётр гѳрдәд ѳмнк хотн тал һарв. Тер кемлә эр така хәәкрв. 69 Зарц күүкд күн дәкн терүг үзчкәд, хаҗуд зогсҗасн әмтнд: – Эн бас Терүнә үүрнь, – гиҗ келв. 70 Пётр дәкн гѳрдв. Невчкн цаг давсна хѳѳн зогсҗасн әмтн: – Терүнә үүрнь мен бәәләлмч, Һалильян күн эсий чи? – гиҗ сурцхав. 71 – Кенә тускар келҗәхитн би тѳрүц медҗәхшв, – гиҗ Пётр андһар тәвв, – Худл келҗәхлә, намаг Бурхн цааҗлтха! 72 Дарунь хойрдад эр така хәәкрв. «Эр така хойр дәкҗ хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич», – гисн Исусин үгинь тодлад, Пётр һашудад уульв.

Марк 15

1 Ѳрүн ѳрлә ах гелңгүд, еврейин толһачнр, ном цәәлһәчнр болн талдан Деед хургин гешүд селвг авлцад, Исусиг күләд, Пилатур авч одв. 2 – Чи Йудья улсин хан болҗахмч? – гиҗ Пилат Исусас сурв. – Та тиигҗ келҗәнмт, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 3 Ах гелңгүд Исусиг икәр бурушаҗ гемшәв. 4 – Хәрү юңгад эс ѳгнәч? Чамаг икәр гемшәҗәнәлм, үзҗ эс бәнчи? – гиҗ Пилат сурв. 5 Болв Исус хәрү ѳгсн уга, Пилат Терүнд дегд икәр алң болв. 6 Байрин ѳдр бәәҗ. Тегәд түүрмд суусн әмтнәс негинь Пилат сулдхдг йоста бәәсмн. Кениг сулдххинь – олн әмтн шүүҗ авдг йоста бәәҗ. 7 Тиигхд Бар-Аба гидг нертә күн түүрмд сууҗ. Барб буцлт ѳргсн улсла хамдан әмт алсн тѳләдән гемшәгдҗ. 8 Пилатас әмтн байрин ѳдрин ѳмн нег кү сулдхтха гиҗ некҗ. 9 – Йудья улсин хааг тадна тѳлә сулдххмн болвза? – гиҗ Пилат сурҗ. 10 Ах гелңгүд Исуст үлү үздг тѳләдән зарһла харһулҗахинь Пилат медчкҗ. 11 Ах гелңгүд әмт түкрәд, Пилатас Бар-Аба сулдхтха гиҗ сурулҗ. 12 – Йудья улсин хан гиҗ нерәдсн күүһитн яахмб? – гиҗ Пилат теднәс сурҗ. 13 – Терүг кирст хадчк! – гиҗ әмтн хәәкрв. 14 – Яһснднь тиигхмб? Ямаран хаҗһр һарһсмб? – гиҗ Пилат сурв. – Кирст хадчк Терүг! – гиһәд әмтн улм чаңһар хәәкрцхәв. 15 Тегәд әмтнә бахинь хаңһахин тѳлә Пилат Бар-Абаг сулдхаһад, Исусиг цокад, цааҗла харһултха гив. 16 Цергчнр Исусиг ѳмнк хотн дотр (Римин һардачин зарһ кедг орм) авч одад, үлдсн цергүдән дуудҗ авцхав. 17 Тедн дѳѳгләд, Исусин толһа деернь хатханчгар гүрсн титм күчәр ѳмскәд, улан хувц кѳдргәд: 18 – Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрәд, 19 Исусин толһаһарнь модар цокад, деернь нульмад, 20 дѳѳглҗ сѳгдәд, улан хувцинь тәәлҗ авад, Бийиннь хувцинь хәрү ѳмскәд, цааҗлһна һазрур кѳтләд һарцхав. 21 Оңдан һазрас йовҗ йовсн Шимон гидг нертә Күрәнә балһсна күн зуурнь харһҗ. Тер Александр Руп хойрин эцк сәнҗ. Цергчнр терүг кирс авч йовтха гиҗ закв. 22 Тегәд Исусиг Голготур авч ирҗ (Голгот – һавл гиҗ орчулгдна). 23 Цергчнр Исуст миррин уснла хольсн чаһр уутха гиһәд ѳгхлә, Исус ууҗ уга. 24 Исусиг кирст хадчкв. Хувцинь болхла җирв хаяд, цергүд хоорндан хуваҗ авцхав. 25 Эн цааҗлһн ѳрүн йисн часин алднд болҗ. 26 Толһа деернь гем-буруһинь бичдг ормд: «Йудья улсин хан» – гиҗ бичәтә харһа ѳлгҗ. 27 Исусин барун бий, зүн бий тал хойр деермч кү бас кирст хадҗ. 29 Хаҗуһарнь йовҗ йовсн улс, Исусар зог кеһәд, инәлдәд, ѳргән заңһад: – Нә, яһвч! Һурвн ѳдрин туршт сүм хамхлад, хәрү тосхх болҗ бәлчи? 30 Тиигхин ормд кирсәсн бууһад, әмән харсҗ авхнчн! – гицхәв. 31 Ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр бас Терүг дѳѳглв: – Әмт аврад йовдг билчи, бийән аврҗ эс чаддмч! Эн Бурхна илгәсн Аврач болн Израилин Хан кирсәсн буухла, бидн Терүнд иткхвидн, – гицхәв. 32 Хамдан кирст хадгдсн деермчнрин бийнь Исусиг му келцхәв. 33 Арвн хойр часин алднд һазр деерк генткн харңһурад, һурвн час күртл бәәв. 34 Һурвн часин алднд Исус: – Элои, Элои, лема сабахтани! – гиһәд чаңһар хәәкрв. (Тернь – «Бурхн минь, Бурхн минь, Намаг юңгад үлдәсмч?» – гисн үг сәнҗ.) 35 Ѳѳрнь зогсҗасн улс келсн үгинь соңсчкад: – Эн Эльяг дуудҗах кевтә? – гицхәв. 36 Теднә негнь модна үзүрт кенчр ораһад, ишклң чаһрт норһад, амнднь күргәд: – Кирсәс Энүг Элья яһҗ буулһҗ авхинь хәләхмн, – гив. 37 Исус чаңһар хәәкрв, дарунь әмнь һарв. 38 Тер саамла һол сүмин кѳшг деерәс дорагшан хойр әңгрәд шуурв. 39 Рим әңгин цергин ахлач Исусин әмнь һарсинь үзәд: – Эн үнәртән Бурхна Кѳвүн бәәҗлм! – гив. 40 Хол биш зогсҗасн күүкд улс энүг цугинь үзҗ. Тедн дунд: Магдален хотна Марий, баһ наста Яковин болн Йосьян эк Марий болн Салома бәәцхәҗ. 41 Эн күүкд улс Исусла хамдан Һалильяд йовад, нѳкд болсн улс бәәҗ. Исусиг дахад, Ерусалимд ирсн нань чигн дала күүкд улс терүнд бәәсмн. 42 Асхар болсн йовдл бәәҗ. Деед хургт орлцдг, бийнь Бурхна Йос күләдг Ариматья хотнас ирсн Йосип гидг нертә күн зѳрмгләд Пилатур одад, Исусин цогцинь сурҗ. Яһад гихлә, бемб ѳдрин ѳмн, байрт белддг ѳдр бәәҗ. 44 Тиим шулун Исусин әмнь һарч одснд Пилат алң болҗ. Цергә әңгин ахлачиг дуудад, лавта Исусин әмнь һарсн угаһинь сурв. 45 Исусин әмнь һарсинь медҗ авад, цогцинь Йосипд ѳгв. 46 Йосип Исусин цогцинь буулһад, үнтә һара цаһан кенчр хулдҗ авад ораһад, хад чолунд шин кесн үкәрт авч одҗ тәвәд, ордг орминь ик чолуһар дарчкҗ. 47 Исусин цогцинь альд тәвсинь Магдален хотна Марий болн Йосьян эк Марий хойр үзҗ.

Марк 16

1 Бемб ѳдр давсна хѳѳн Магдален хотна Марий, Яковин эк Марий, Салома һурвн Исусин цогцднь түркхәр каңкнсн үнртә тос хулдҗ авсмн. 2 Нарн ѳдр ѳрүн ѳрлә, шиңкән ѳр цәәҗәтл күүкд улс оршасн һазр тал йовцхав. 3 – Тер ик чолуг кен маднд хооран кеҗ ѳгхмб? – гисн уха зууран ухалад тедн йовцхаҗ. 4 Зуг тедниг ѳѳрдәд ирхлә, чолун уулын кѳндәһәс хооран кегдҗ одсинь үзгдв. (Тер дегд ик чолун бәәҗ.) 5 Уулын кѳндәһүр орхла, нег баһ наста күн дуд цаһан хувцта барун бийд сууснь үзгдв. Күүкд улс йир икәр сүрдв. 6 – Бичә сүрдтн, тадн кирсд хадгдсн Назаретин Исусиг хәәҗ йовна эсийт? Тертн әмдрҗ одла! Тертн энүнд уга. Кевтсн орминь үзтн. Пётрт болн наадк сурһульчнртнь иигҗ келтн: Урднь келсәрн, Тер тадниг Һалильяд күләх, – гив. 8 Күүкд улс дегд икәр әәхләрн, күүнд үг келҗ чадлго, оршасн ормас һарад гүүцхәв. 9 Нарн ѳдр әмдрәд, Исус Магдален хотна Марий (урднь энүнәс Исус долан хар сәкүс кѳѳҗ һарһсмн) түрүн болҗ үзгдв. 10 Урднь Исусиг дахҗ йовсн, Терүнд зовад, ууляд суусн әмтнд Марий гүүҗ одад үзсән келҗ ѳгв. 11 Теднь Исусиг әмдрснд болн Марийд үзгдв гиснд итксн уга. 12 Исус талдан бәәдл һарад, селән орҗ йовсн күүнд бас үзгдҗ. 13 Тер хойриг ирәд келхләнь, әмтн бас иткҗ уга. 14 Хѳѳннь арвн негн сурһульчнртан хотан ууҗатлнь Исус ирҗ үзгдҗ. Иткл уга болн хату зүрктәдән Исусиг үзсн әмтнд эс иткснднь сурһульчнран шоодҗ. 15 – Делкә эргәд, Сән Зәңг олн әмтнд тархатн. 16 Сән Зәңгд иткәд, бийән уснд кирслснь авргдх, эс иткснь – засгдх. 17 Иткснь иим ѳвәрц йовдл һарһҗ чадх: Мини нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗ һарһх, шин келәр келх. 18 Хорта моһа һартан авв чигн, хор уув чигн үкшго. Итксн улс гемтә улс деер һаран тәвхлә, теднь эдгҗ одх, – гиҗ Исус келв. 19 Теднлә күүндснә хѳѳн Деед Эзн деегшән ѳѳдләд, теңгрт күрәд, Бурхна барун талнь суув. 20 Терүнә сурһульчнрнь нарта делкә эргәд, олн әмтнд Сән Зәңг тархав. Йовсн һазртнь Деед Эзн теднд нѳкд болад, теднә тархалһиг ѳвәрц йовдлар батлсмн. Тиигҗ учрсмн.

Лука 1

1 Күндтә Тѳпил! Мадн дунд учрсн йовдлмудын тускар кесг улс келврмүд бичҗ тогтав. 2 Эн йовдлмудыг эклцәс авн үзсн улс болн Сән Зәңг тархачнр маднд келҗ ѳгцхәв. 3 Иим учрар би бас цугинь эклцәснь авн нәрнәр шинҗләд, дигләтә келвр Таднд бичҗ ѳгхәр шиидв. 4 Урднь дассн юмн үнн болдгиг лавтаһар батлҗ медхит гиҗ би Таднд бичҗәнәв. 5 Херод хан Йудья нутгт залдг цагла Абья гелңгин селгәнә багас Зехарья гидг гелң бәәсмн. Терүнә авальнь Ахарона тохмин Елизавета гидг нертә күүкд күн бәәсмн. 6 Тедн хоюрн Деед Эзнә чирәд чик седклтә улс болад, Бурхна зааврмуд болн герәсд алдлго күцәдг бәәсмн. 7 Зуг Елизавета күср бәәсн учрас тедн үрн уга бәәҗ. Хоюрн зѳвәр наста улс бәәҗ. 8 Нег дәкҗ Зехарья һол сүмд гелң болҗ церглҗәҗ. Терүнә гелңгүдин багин дарани кѳдлҗәх цаг бәәсмн. 9 Күҗ уңһтхахин тѳлә җирв хайдг бәәҗ, тегәд җирвәр Зехарья сүмд күҗ уңһтхах зѳвтә бәәсмн. 10 Күҗ уңһтхасн цагт сүмин һаза кесг әмтн зальврад зогсцхав. 11 Генткн Зехарьян ѳмн Деед Эзнә элч зогсснь үзгдв. Тер күҗ уңһтхадг ширән барун бийд зогсҗасн бәәҗ. 12 Терүг үзәд, Зехарья чочад үүмәд одв. 13 Болв Бурхна элч: – Зехарья, бичә ә! Бурхн чини зальврсиг соңсв. Елизавета гидг авальчнь чамд кѳвү һарһх. Чи терүг Йохан гиҗ нерәдхич. 14 Тер чамд ик байр ѳгх. Кесг улс терүг тѳрхлә, байрлх. 15 Деед Эзнә чирәд алдр күн болҗ, әрк-чаһр амсдго, тѳрснәс авн Әрүн Сәкүстә күн болх. 16 Израиль улсин ик зууһинь теднә Деед Эзн Бурхн тал тер хәрү йовулҗ, 17 Терүнә ѳмн йовҗ, Эльян әәлдәчин Сәкүстә болн күчтә болх. Эцкнрин седклинь үрдүдтнь ѳѳрдүлҗ, соңхсвр уга әмтиг чик хаалһд хәрү орулҗ, Деед Эзиг ирхин ѳмн келн-әмтиг белдх, – гиҗ Зехарьяд келв. 18 – Яһҗ би Тана келсиг иткхмб? Би ода дегд кѳгшнлм, авальм бас зѳвәр наста, – гиҗ Зехарья Бурхна элчәс сурв. 19 Бурхна элч хәрүднь: – Би Бурхна ѳмн зогсҗасн Габрильв. Чамла күүндхин тѳлә, эн байрта зәңг авч ирхин тѳлә, намаг илгәсмн. 20 Болв цагтан күцх мини үгд чи итксн угач. Цуг эн учртл чи үг келҗ чадшгоч, – гиҗ келв. 21 Тер цагт әмтн Зехарьяг һаза күләҗәцхәлә, терүг сүмәс һарлго, удан бәәсн учрас тедн алң болцхав. 22 Зехарья сүмәс һарад, әмтнд үг келҗ чадсн уга. Терүг үзгдл үзсинь цуһар медв. Келн уга болад, Зехарья әмтнлә докъяһар күүндв. 23 Зехарьян цергллһнә цаг тѳгсхлә, тер герүрн хәрәд йовв. 24 Удл уга терүнә авальнь Елизавета үр тееһәд, түрүңк тавн сард һаза һарлго гертән суув. 25 – Эн Деед Эзнәс! Тиим насндм Деед Эзн намаг хәәрләд, әмтнә чирәд нерм цеврдүлв, – гиҗ Елизавета келв. 26 Елизавета үрән гесндән тееһәд, зурһан сар давсна хѳѳн Габриль гидг элчиг Бурхн Һалильян Назарет хотнур нег окн күүкнүр йовулв. 27 Тер күүкн Давид уңг-тохмин үй Йосип гидг күүнә келсн күүкн бәәҗ. Мирьям гидг нертә бәәҗ. 28 Бурхна элч терүнүр ирәд: – Әдстә күүкн, менд! Деед Эзн чамта хамдан! – гиҗ келв. 29 Эн үгмүдиг соңсад, Мирьям үүмәд одв. Тер келсн үгинь медҗ чадлго ухалад бәәв. 30 Бурхна элч цааранднь келв: – Бичә ә, Мирьям! Бурхн чамаг хәәрлҗәнә! 31 Чи гесндән үр тееһәд кѳвү һарһхич! Исус гидг нер ѳгхич. 32 Терчн Алдр күн болад, Деед Бурхна Кѳвүн гидг нер зүүх. Терүнә ѳвк Давидин ширәг Деед Эзн Бурхн Терүнд ѳгх. 33 Яковин үлдл тохм Тер мѳңкиндән залх. Терүнә йосн тѳрүц чилшго. 34 – Ода тана келсн яһҗ учрхмб? Би хәрд һарад уга күүкнлм? – гиҗ Мирьям сурв. 35 Бурхна элч иим хәрү ѳгв: – Әрүн Сәкүсн чини деер бууһад, Деед Бурхна күчәр чи дүүрхич. Эн учрар чамас һарсн үрн әрүн болх. Тер Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәдгдх. 36 Чини садн Елизавета гидг күүкд күн наста болвчн бас кѳвү һарһх. Терүг цуһар үр-сад һарһдго күүкд күн гиҗ келдг билә, зуг терчн үр тееһәд, зурһан сар болчкв. 37 Бурхн цугинь кеҗ чадна. 38 – Би Деед Эзнә заасинь күцәх зарцв. Тана келсәр болтха! – гиҗ Мирьям хәрү ѳгв. Бурхна элч цааран йовв. 39 Мирьям удл уга бийән белдәд, Йудья гидг уулта һазрт бәәсн балһснур адһҗ йовв. 40 Тиигәрән ирәд, Мирьям Зехарьян герт орад Елизаветла мендлв. 41 Елизавета Мирьямиг мендлҗәхинь соңсхлань, дотрнь бәәсн үрнь кѳндрв. Елизавета Әрүн Сәкүсәр дүүрв. 42 Елизавета: – Күүкд улсин дундас чи онц әдстә күнч, чини дотр бәәсн үрн әдстә! 43 Деед Эзнә эк нан тал ирдгт би юн ачта күн болҗахмб? 44 Чини ду соңсхлам, дотрм бәәсн үрм байрлад кѳндрв. 45 Деед Эзнә келсн үгмүд бүтх гиҗ итксн күүкд күн буйн кишгтә! – гиҗ чаңһар келв. 46 Мирьям иигҗ келв: – Мини седклм Деед Эзнд магтал ѳргҗәнә! 47 Сүмсм мини Аврач Бурхнд байрлна! 48 Яһад гихлә, Тер Эврәннь зарцин номһн бәәдлиг үзв! Эн цагас авн орчлңгин тохм болһн намаг кишгтә гих! 49 Учрнь: Күчтә Бурхн мини тѳлә алдр үүл күцәв. Терүнә нерн әрүн болтха! 50 Терүг күндлдг күүг үйәс үйд хәәрлнә! 51 Бурхн Эврәннь һарарн күчтә үүлмүдиг үзүлв! Омгта улсиг Тер ухалсн зуратаһинь тарав! 52 Деер суусн ахлачнриг ширәһәснь кѳѳҗ хольврулв! Дорацулгдсн улсиг деегшлүлв! 53 Ѳлссн, харһнсн улст сә кеҗ ѳгв. Байн әмтиг юмн угаһар йовулв! 54 Хәәрлтин тускар тодлад, зарцдан эс гиҗ Израиль әмтндән тус күргхәр ирв. 55 Эн хәәрлт мана ѳвкнрт: Абрахамд болн терүнә үрдүдт оньдиндан күргнәв гиҗ үгән ѳгв. 56 Мирьям Елизаветин герт һурвн сар шаху гиичләд, герүрн хәрҗ одв. 57 Елизаветин гиигрх цагнь ирәд, тер кѳвү һарһв. 58 Хам-хоша бәәсн әмтн, элгн-саднь терүг Бурхн тиим кевәр хәәрлсинь соңсад, цуһар байрлцхав. 59 Нәәмдгч ѳдртнь тедн нилх кѳвүһән керчүлхәр ирв. Эцкиннь нерәр Зехарья гиҗ тедн кѳвүг нерәдхәр седв. 60 Зуг экнь зѳвшәрл уга иигҗ келв: – Уга. Энүнә нерн Йохан болг. 61 Тиигхләнь цуһар: – Танахна тохмд тиим нертә күн угалм! – гиҗ келцхәв. 62 Тегәд тедн эцкнь кѳвүндән ямаран нер ѳгхәр бәәхинь медхәр, Зехарьяс докъяһар сурцхав. 63 Зехарья харһа сурҗ авад, «Энүнә нернь Йохан» гиҗ бичв. Цуһар икәр ѳврцхәв. 64 Тер кемлә Зехарьят келн орв. Тегәд Бурхиг магтад тер үг келв. 65 Ѳѳрнь бәәсн әмтн энүг үзәд, дегд икәр сүрдцхәв. Эн зәңг ѳѳдм һазрта Йудья нутгар тархагдв. 66 Энүг соңссн цуг улс эн зәңгиг зүркндән тодлҗ: – Эн үрн кен болхмб? – гиҗ сурцхав. Бурхна күчн терүнд бәәсмн. 67 Нилхин эцкнь Зехарья Әрүн Сәкүсәр дүүрч: 68 – Израилин Деед Эзн Бурхн тууртха! Тер маднд дѳң болад, сулдхвр ѳгв. 69 Зарц Давидин бүләс алдр Аврачиг маднд илгәв. 70 Бурхн Эврәннь әрүн әәлдәчнрин дууһар Терүнә тускар зәңглҗ келв. 71 Тер мадниг ѳшәтнрәс аврҗ, маднд дурго улсас харсҗ авх. 72 Бурхн мана ѳвк экцнриг хәәрлхв гиҗ үгән ѳгәд, 73 ѳшәтнрин һарас тадниг харсҗ авхв гиҗ Абрахамд андһарлҗ келв. 75 Әрүн болн чик седкләрн Терүнә ѳмн йовҗ, бидн Терүнә чирәд наснаннь туршартан юмнас әәлго церглхвидн. 76 Чи, кѳвүн минь! Деед Бурхна әәлдәч болҗ йовхич. Деед Эзнә хаалһинь белдхәр ѳмннь йовхич. 77 Килнцтн тәвгдхлә, әмән аврҗ чадхит гисн медрл Бурхна улст ѳгхич. 78 Мана Бурхн дурарнь хәәрлтәрн герлтҗ, теңгрәс ѳрүни гегә илгәх, 79 үклин үлмәд бәәдг харңһуд суусн улст герл ѳгәд, эвин хаалһ зааҗ үзүлх, – әәлдҗ келв. 80 Нилх кѳвүн Сәкүсндән батрад ѳсв. Израилин әмтнд үзүлгдхин цаг иртл, тер эҗго кѳдәд бәәв.

Лука 2

1 Тер цагт Август хан Рим орн-нутгин үлмәд бәәсн һазрин әмтнә то бичҗ авхин туск зәрлг һарһв. 2 Сирий нутгт Күринь хан нойлҗах цагт әмтнә то бичҗ авлһна түрүнь болҗ эклв. 3 Тегәд чигн нерән бичүлхин тѳлә күн болһн эврәннь тѳрсн балһснур йовв. 4 Йосип бас Һалилья һазрас Назаретас һарад, Йудья гидг һазрур Давид хан тѳрсн Бетлехем хотнур йовв, юңгад гихлә, тер Давидин тохмин күн бәәсмн. 5 Йосип Мирьям гидг келсн күүктәһән нерән бичүлхин тѳлә йовсмн. Тер күүкн күнд бәәсмн. 6 Бетлехемд ирхлә, Мирьямин гиигрх цагнь ирв. 7 Тер эврәннь ууһн кѳвүһән һарһад ѳлгәдәд, малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтүлв. Яһад гихлә, гиичлүрин герт теднд орм күртсн уга. 8 Теднә бәәсн һазрин ѳѳр хѳѳчнр бәәсмн. Тедн кеер бәәһәд, сѳѳднь хѳѳдән манад бәәцхәҗ. 9 Генткн теднә ѳмн Деед Эзнә элч үзгдәд, Деед Эзнә туурмҗин герл теднд асв. Тедн дегд икәр сүрдцхәв. 10 Зуг Деед Эзнә элч: – Бичә әәтн. Би таднд болн эн нарт делкәд бәәсн әмтнд байрта зәңг авч ирв! 11 Эндр Давид хаана тѳрскн хотнд Бурхна илгәсн Аврач Деед Эзн тѳрв! 12 Терүнә темдгнь эн: ѳлгәгдсн нилхиг тадн малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтсинь олҗ авхит, – гиҗ келв. 13 Генткн Деед Эзнә элчин ѳѳр теңгрин церг бууҗ ирв. Тедн Бурхиг магтад дуулцхав: 14 – Теңгрт Бурхн тууртха! Сән тааларн бәәдг улс һазр деер амулң менд бәәтхә! 15 Бурхна элчнр хѳѳчнриг үлдәһәд, хәрү теңгр тал нисҗ һарв. – Бетлехемүр йовхмн, Деед Эзнә зәңглсәр юн учрсинь хәләхмн! – гиҗ хѳѳчнр келцхәв. 16 Тедн адһҗ йовад, Мирьямиг, Йосипиг болн малд ѳвс ѳгдг отльгт кевтсн теднә үринь үзцхәв. 17 Нилх кѳвүг үзчкәд, хѳѳчнр энүнә тускар Бурхна элчәс соңссан келҗ ѳгцхәв. 18 Хѳѳчнрин келсн үгиг соңссн әмтн алң болад бәәцхәв. 19 Мирьям цуг энүг тодлад, зүркндән хадһлад бәәв. 20 Хѳѳчнр учрсн юмиг үзсн, соңссн тѳләдән Бурхиг туурулҗ магтад, хәрү йовцхав. Бурхна элчин келсәр цугнь учрв. 21 Нәәмн ѳдр давсна хѳѳн кѳвүнд керчлһ кех цаг ирхлә, Терүнд Исус гидг нер ѳгв. Кѳвүг тѳрәд уга бәәтлнь эн нериг Бурхна элч Түүнд ѳгч. 22 Теднә әрүсллһнә йослл күцәх цаг ирхлә, Мирьям Йосип хойр нилх кѳвүһән Деед Эзнд үзүлхәр Ерусалимд авч ирцхәв. 23 Юңгад гихлә, Деед Эзнә Заканд иигҗ бичәтә: «Ууһн кѳвүн болһн Бурхнд нерәдгдх зѳвтә». 24 Дәкәд болхла, Деед Эзнә Закана зәрлгәр «хойр бүдүн кѳглҗрһәр эс гиҗ кѳглҗрһнә хойр һууҗмлар» Бурхнд тәкл тәкх зѳвтә бәәсмн. 25 Тер цагт Ерусалимд Шимон гидг нертә нег күн бәәдг бәәҗ. Эн Израилин аврлһна цагинь күләдг чик седклтә болн буйнч күн бәәҗ. Эн Әрүн Сәкүстә күн бәәҗ. 26 – Деед Эзнә Христосиг эс үзтлән чи насан баршгоч, – гиҗ Шимонд Әрүн Сәкүсн медүлҗ келсмн. 27 Әрүн Сәкүсәр сүрәлксн Шимон сүмд ирв. Нилх кѳвүнә тѳлә Закана йосллыг күцәхәр эк-эцкнь Терүг сүмд авч ирхлә, Шимон Исусиг һар деерән авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд: 29 – Деед Эзн! Ода Эврәннь үгәрн Тана зарциг тәвәд йовулҗанат. 30 Юңгад гихлә, цуг күмн әмтнд белдсн Тана илгәсн Аврачиг мини нүдм үзв. 32 Энтн – буру номта улст гегән герл болх. Эврәннь Израиль келн-әмтән туурулх! – гив. 33 Эк эцк хойрнь Шимониг теднә кѳвүнә тускар келҗәхинь соңсад, ѳврәд бәәцхәв. 34 Дәкәд Шимон теднд әдс ѳгәд, нилх кѳвүнә экднь Мирьямд келв: – Эн кевтсн кѳвүнәс кѳлтә Израилин улсас кесгнь буурх, кесгнь деегшән ѳѳдлх. Энтн Бурхна темдг болх. Энүнә ѳмн кесгнь босад седклиннь нуувчн санаһан илдкҗ секх. 35 Чини седклиг бас үлдәр шааһад салһх, – гив. 36 Тер сүмд Пенүлин һарсн күүкн Ашер тохмин Хана гидг әәлдәч күүкд күн бәәсмн. Тер зѳвәр наста эмгн бәәҗ. Эн эврәннь залутаһан долан җилдән гер-бүл болҗ бәәсмн. 37 Болв хѳѳннь тер белвсн болад үлдв. Хана найн дѳрв күртлән белвсн бәәҗ. Тер сүмәс тѳрүц һардго бәәсмн, ѳдр сѳ уга мацг бәрәд, Бурхнд зальврдг бәәсмн. 38 Тер цагт Хана бас тедн тал ѳѳрдәд, Бурхнд ханлт ѳргәд, Ерусалимин сулдхвриг күләҗәсн күн болһнд нилх кѳвүнә тускар келҗ ѳгв. 39 Мирьям Йосип хойр Деед Эзнә закаһар кергән күцәсн хѳѳн Һалилья гидг һазрт бәәсн эврәннь Назарет гидг хотнур хәрҗ ирцхәв. 40 Нилх кѳвүн ѳсәд босад, батрад, цецн уханд орад, Бурхна онц хәәрлтә кѳвүн болҗ йовсмн. 41 Җил болһн Песах гидг байрин ѳдрлә Исусин эк эцк хойр Ерусалим балһснур ирдг бәәсмн. 42 Исусиг арвн хойр наснд күрхлә, тедн саак кевәрн тер байрт йовцхав. 43 Байрин ѳдр чилснә хѳѳн эк-эцкнь хәрәд йовцхав, Исус Ерусалимд үлдв. Йосип Мирьям хойр түүг медлго, кѳвүһән теднлә йовсн әмтнлә йовҗ йовх гиҗ санв. Тиигәд тедн ѳдрин дуусн йовад, дәкәд кѳвүһән элгн-садн дунд болн таньдг улс заагт хәәцхәв. 45 Кѳвүһән олҗ чадлго, хәрү Ерусалимд ирәд, тенд Терүг хәәцхәв. 46 Һурвн ѳдр болад тедн Исусиг сүмд суусинь олҗ авч. Тер болхла закана багшнрт сурвр ѳгәд, тедниг соңсад сууҗ. 47 Исусиг соңссн әмтн Терүнә гүн медрлинь үзәд, яһҗ Тер әмтнә сурврмудтнь хәрү ѳгчәхинь соңсад, алң болцхав. 48 Эк-эцкнь кѳвүһән тенд үзчкәд, йир ѳврцхәв. – Кѳвүм минь, яһад чи мадниг зоваһад, тиим йовдл һарһвч? Бидн чини эцктә хамдан чамаг хән гиҗ басл зовад бәәввидн, – гиҗ экнь сурв. 49 – Тадн Намаг яһад хәәсмт? Намаг эврәннь Эцкин керг-үүлд орлцх зѳвтәһинь та меддго болвзат? – гиҗ Исус сурв. 50 Эк-эцкнь кѳвүнә келсн үгинь медҗ чадлго бәәцхәв. 51 Исус эктә-эцктәһән хамдан һарад йовв. Назаретд ирәд, Тер эк эцкиннь үгинь соңсад бәәв. Цуг учрсн йовдлыг экнь зүркндән тодлҗ авв. 52 Исус ѳсәд босад, цаг ирвәс цецн ухата болад бәәв. Цаг ирвәс әмтн болн Бурхн Бийнь Исуст хәәртә болв.

Лука 3

1 Тиверь гидг хан ширә деер сууһад, арвн тавдгч җилд Йудья һазрт Понтий Пилат гидг нойн бәәсмн. Херод болхла Һалильяд, терүнә ах Пилип Итурьяд болн Трахонидт һардҗасмн, Лусанья Абиленд һардач бәәсмн, Хана болн Кәәп ах гелңгүд бәәҗ. Тер җилд Бурхн эҗго кѳдәд, Зехарьян кѳвүн Йоханд үг келв. 3 Тегәд Йохан Йордан һолын кѳвәд бәәсн һазрар йовад, әмтнд: – Килнцтә җирһлән үлдәтн. Бийән уснд кирслтн. Тиигхлә Бурхн килнцитн тәвҗ ѳгх, – гиҗ келв. 4 Эшья гидг әәлдәчин дегтрт: «Эҗго кѳдәһәс хәәкрҗәх дун: Деед Эзнд хаалһинь белдтн! Терүнә җиминь һоолтн! 5 Хавчг болһн шораһар дүүртхә! Уул, ѳѳдм тегш болтха! Матьхр һазринь чикртхә! Довута замнь тинитхә! 6 Тиигәд цуг күмн-әмтн Бурхна аврлтыг үзтхә!» – гиҗ бичәтә. 7 Бийән уснд кирслхәр седҗәсн әмтнд Йохан иигҗ келсмн: – Тадн моһа тохмта улст! Бурхна иргч цухлас зулҗ чадхит гиҗ, кен таднд келв? 8 Килнцтә җирһлән үлдәсән үзүлтн. «Эцквидн Абрахам» гиҗ бичә сантн, юңгад гихлә, Бурхн эн чолудас чигн Абрахамд үрдүд тѳрүлҗ чадх гиҗ би таднд келҗәнәв. 9 Модыг уңг күртл чавчх сүк белн бәәнә. Сән темс ѳгдго модыг тер чавчад һалд хайна. 10 – Ода бидн яахмб? – гиҗ әмтн сурцхав. 11 Йохан: – Хойр киилгтә күн, негинь киилг уга күүнд ѳгтхә, болв хот-хоолта күн бас тиигҗ хувалцтха, – гиҗ келв. 12 Алв цуглулдг әмтн бас бийән уснд кирслхәр ирцхәв. – Багш! Ода бидн яахмб? – гиҗ тедн сурцхав. 13 – Таднд кергтә юмнас үлү юм әмтнәс бичә нектн, – гиҗ тер келв. 14 Цергин нег цѳѳкн күн терүнәс: – Мадн яахмб? – гиҗ сурцхав. Йохан хәрүднь: – Кенәс чигн мѳңг күчәр бичә булаҗ автн, айстан күүнд му нер бичә ѳгтн, болв эврәннь җалван авад, бәәсндән байн болад бәәтн, – гиҗ келв. 15 Әмтн нәәлвртәһәр күләһәд бәәцхәв. Цуһар: – Йохан бийнь Христос мѳн биший? – гиҗ Йохана тускар зүркндән ухалцхав. 16 Тиигхлә Йохан теднд иим хәрү ѳгв: – Би тадниг уснд кирслнәв, зуг нанас даву ик күчтәнь ирх. Би Терүнә буршмгиннь бүчинь тәәлх чигн зѳв угав. Тер Әрүн Сәкүснд болн һалд тадниг кирслх. 17 Тер буудяһан севглхәр күрзән авчксн белн бәәнә. Буудяг Тер күн хашадан хураһад тәвх, ѳвс-богинь болхла унтрдго һалд хаяд шатах. 18 Йохан ном тархаһад, эн болн талдан чигн үгмүд олзлад, әмтиг саглулдг бәәсмн. 19 Йохан һардач Херодыг бурушаһад, килнцинь медүлҗ илдкв. Юңгад гихлә, Херод эврәннь ахин авалиг Херодидаг хааһад, бийдән буулһҗ авад, кесг хар саната бузр йовдл үзүлв. 20 Цуг тер йовдлын тоод Херод дәкәд негинь немв, тер Йоханыг бәрҗ авад бәрәнд суулһв. 21 Әмтиг уснд кирслснә хѳѳн Исус бас Бийән уснд кирслсмн. Түүг экләд зальврхлань, генткн теңгр зааград, 22 Әрүн Сәкүсн кѳглҗрһн мет үрвәд, Терүнә ээм деернь ирҗ буув. Генткн теңгрәс: «Энтн Мини хәәртә Кѳвүн! Эн Намаг байрлулна!» гисн оһтрһун дун соңсгдв. 23 Исус һучтаһасн авн Бурхнд церглдг болв. Әмтнә сансар, Тер Йосипин кѳвүн, Элин ач, 24 Эли болхла Мататин кѳвүн, Матат Левин кѳвүн, Леви Мелкин кѳвүн, Мелки Янана кѳвүн, Яна Йосипин кѳвүн, 25 Йосип Мататьян кѳвүн, Мататья Амосин кѳвүн, Амос Нахумин кѳвүн, Нахум Эслимин кѳвүн, Эслим Наган кѳвүн, 26 Нага Махатин кѳвүн, Махат Мататьян кѳвүн, Мататья Шимән кѳвүн, Шимә Йосипин кѳвүн, Йосип Йудан кѳвүн, 27 Йуда Йохананин кѳвүн, Йоханан Ресан кѳвүн, Реса Зерүбәбелин кѳвүн, Зерүбәбель Шалтэлин кѳвүн, Шалтэль Нерьян кѳвүн, 28 Нерья Мелкин кѳвүн, Мелки Аддина кѳвүн, Адди Косамин кѳвүн, Косам Элмадамин кѳвүн, Элмадам Эрин кѳвүн, 29 Эр Исусин кѳвүн, Исус Эльязерин кѳвүн, Эльязер Иоримин кѳвүн, Иорим Мататин кѳвүн, Матат Левин кѳвүн, 30 Леви Шимона кѳвүн, Шимон Йудан кѳвүн, Йуда Йосипин кѳвүн, Йосип Йонанын кѳвүн, Йонан Эльякимин кѳвүн, 31 Эльяким Мелян кѳвүн, Меля Менан кѳвүн, Мена Мататан кѳвүн, Матат Натана кѳвүн, Натан Давидин кѳвүн, Давид Ишайин кѳвүн, 32 Ишай Йоведин кѳвүн, Йовед Боозин кѳвүн, Бооз Салмона кѳвүн, Салмон Нахшона кѳвүн, 33 Нахшон Аминадабин кѳвүн, Аминадаб Админа кѳвүн, Админ Арнин кѳвүн, Арни Хецрона кѳвүн, Хецрон Пәрецин кѳвүн, Пәрец Йудан кѳвүн, Йуда Яковин кѳвүн, 34 Яков Ицхакин кѳвүн, Ицхак Абрахамин кѳвүн, Абрахам Таран кѳвүн, Тара Нахорин кѳвүн, 35 Нахор Серугин кѳвүн, Серуг Реун кѳвүн, Реу Пелекин кѳвүн, Пелек Эберин кѳвүн, Эбер Шелән кѳвүн, Шелә Кәнәнә кѳвүн, 36 Кәнән Арпакшадин кѳвүн, Арпакшад Шемин кѳвүн, Шем Ноахин кѳвүн, Ноах Ләмекин кѳвүн, 37 Ләмек Метушелахин кѳвүн, Метушелах Ханокин кѳвүн, Ханок Еретин кѳвүн, Ерет Махалалелин кѳвүн, Махалалель Кәнәнә кѳвүн, 38 Кәнән Эношин кѳвүн, Энош Шетин кѳвүн, Шет Аадмин кѳвүн, Аадм болхла Бурхна кѳвүн бәәсмн.

Лука 4

1 Исус Әрүн Сәкүсәр дүүрсн бәәҗ, болв Йордан һолас хәрү йовҗ йовхлань, Сәкүсн Терүг эҗго кѳдәһүр дахулв. 2 Тенд дѳчн ѳдртән эрлгәр сѳргдсмн. Эн цагин болзгт хот идл уга бәәсн тѳләдән Исус дегд икәр ѳлсв. 3 Тиигхлә эрлг Терүнд: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн чолунд ѳдмг бол гиҗ зәрлг ѳг, – гиҗ келв. 4 Исус хәрүднь: – Бурхна Бичгт: «Һанцхн ѳдмгәр күн бийән цадхҗ хаңһашго» гиҗ бичәтә, – гив. 5 Эрлг Терүг ик ѳѳдм һазр тал дахулҗ авч одад, нег агчмин зуур орчлңд бәәсн нутг болһниг үзүлв. 6 – Эн нутгудын йосинь болн туурмҗинь би Чамд ѳгнәв. Цуг эн Мини, болв би энүг дурта күүндән ѳгч чадҗанав. 7 Кемр Чамаг нанд сѳгдхләчн, цуг эн Чини болх, – гиҗ эрлг Исуст келв. 8 Исус хәрүднь: – «Эврәннь Деед Эзн Бурхндан сѳгд, һанцхн Бурхндан цергл» гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә, – гив. 9 Цааранднь эрлг Терүг Ерусалимд авч ирәд сүмин ора деер зогсаһад келв: – Кемр Чи Бурхна Кѳвүн болхла, эн ора деерәс дорагшан һәрәдҗ үз. 10 Юңгад гихлә, «Бурхн Эврәннь Бурхна элчнртән Чамаг әрвләд хәләтхә гиҗ зәрлг ѳгв», 11 болв дәкәд «тедн Чини кѳлчн чолунд бичә цокгдтха гиһәд Чамаг һар деерән теврәд авад йовх» гиҗ бичәтәлм, – гив. 12 – Бурхна Бичгт: «Эврәннь Деед Эзн Бурхан бичә сѳрәд бә» гиҗ бичәтә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 13 Тиигәд эрлг сѳрдгән уурад, Исусиг цаг болзг күртлнь үлдәв. 14 Исус Сәкүснә күчнд батрад, хәрү Һалилья һазр тал ирв. Терүнә туск зәңг цуг нутгар тархаҗ соңсгдв. 15 Исус теднә хурлмудт сурһдг бәәсмн. Цуһар Терүг туурулдг бәәсмн. 16 Исус эврәннь ѳссн-боссн Назарет гидг хотнд ирв. Тер саак кевәрн амрлһна бемб ѳдр хурлд одв. Тенд Исус Бурхна ном умшхар босад зогсв. 17 Әмтн әәлдәч Эшьян дегтр Терүнә һарт бәрүлв, болв Исус терүг секәд, иим нег юм олҗ умшв: 18 «Би Деед Эзнә Сәкүстәв. Тер Намаг Сән Зәңг угатя-яду улст тархалһхар йовулла. Бәрәнд бәәх әмтнд сулдхврин тускар, сохр әмтнд нүднә харана тускар зәңглхин тѳлә даҗргдсн әмтиг сулдххин тѳлә, Деед Эзнә хәәрлтин цаг ирсиг дурдхин тѳлә Тер Намаг илгәсмн». 20 Исус Бурхна Бичгиг хаачкад, тенд церглҗәх күүнд ѳгәд ормдан суув. Хурлд бәәсн улс нүдәрн Исус тал ширтҗ хәләцхәв. 21 Цааранднь Исус экләд: – Эндр тадниг соңссн цагт эн әәлдхл күцв, – гив. 22 Цуһар энүг чик гиһәд, Исусин амарн келсн һәәхмҗтә үгмүдиг ѳврцхәв: – Эн Йосипин кѳвүнлм! – гиҗ әмтн сурцхав. 23 Исус теднд: – Тадн Нанд эрк биш «Эмч, Бийән эдгә!» гидг үлгүр келхит. «Капернамд болсн юмна тускар бидн соңславидн, тиигҗ Эврәннь тѳрскн һазртан чигн ке!» гиҗ тадн келхит. 24 Зуг Би таднд үнәр келҗәнәв, ямаран чигн әәлдәчиг тѳрскн һазртнь әәлдәч гиҗ тоолдмн биш. 25 Элья әәлдәч бәәсн цагт Израильд кесг белвсн күүкд улс бәәсмн. Тиигхд һурвн җил дундур хур орлго, һазр деер ик харһнлт болв. 26 Зуг Бурхн Элиг талдан күүкд күүнүр йовуллго, Сидона ѳѳр бәәсн Цәрепәт хотна нег белвсн күүкд күүнүр илгәсмн. 27 Израильд Элиша әәлдәч бәәсн цагт арсна хальдвр гемәр кесг улс гемтсн бәәҗ, зуг Найман гидг сирий келн күүнәс оңдан күн цеврдсн уга бәәҗ, – гив. 28 Хурлд бәәсн цуг улс энүг соңсад йир икәр уурлцхав. 29 Тедн цуһар ормасн ѳсрҗ босад, Исусиг балһснас һарһад, уулын ора деер авч ирәд зогсав. Назарет тер уулын ора деер бәәҗ. Әмтн Исусиг ик уул деерәс түлкҗ уңһахар седв. 30 Зуг Исус әмтнә заагар һарад, хотнас цааран темцәд йовҗ одв. 31 Исус Һалилья һазрт бәәсн Капернам гидг хотнур ирәд, бемб ѳдр әмтнд Бурхна ном умшҗ сурһв. 32 Цуһар Терүнә ном соңсад ѳврәд бәәцхәв, юңгад гихлә, Исусин келсн үгин ик күчнь медгдв. 33 Хурлд нег хар сәкүстә күн бәәҗ. Генткн тер ик дууһар хәәкрәд: 34 – Э-э! Назаретас ирсн Исус, маднас Танд юн кергтәв? Та мадниг уга кехәр ирвт? Би Таниг медв! Та Бурхна Әрүн Күнт! – гиҗ келв. 35 – Тагчг бә! Эн күүнәс һарч әрл цааран! – гиҗ Исус терүг хѳрҗ келв. Хар сәкүсн тер күүг әмтнә нүднд һазр деер шивәд, терүнә дотрас бийднь хорлтан келго һарч одв. 36 Цуһар ѳврәд нег-негндән келцхәв: – Эн юн гидг юмн болхмб? Энтн тиим ик йоста болн күчтә, нам хар сәкүсдт зәрлг ѳгнә, теднь әрләд йовҗ одна! – гицхәв. 37 Тиигәд Исусин туск зәңг тер нутгар тархагдв. 38 Исус хурлас һарад, Шимона герүр йовв. Шимона хадм экнь ик халута бәәҗ, терүнд нѳкд болыч гиһәд цуһар Исусиг эрҗ сурцхав. 39 Күүкд күүнүр ѳкәһәд, Исус халунь хәртхә гиҗ зәрлг ѳгв, тиигәд тер халу дѳрдгән уурв. Тер дарунь күүкд күн босад, хотан белдв. 40 Нарн суух кемд әмтн Исус тал кесг ѳвчтә улсиг авч ирв, Исус күн болһнд һаран күргҗ эдгәв. 41 Кесг әмтнә дотрас тедниг эзлсн хар сәкүсд хәәкрлдәд һарцхав. Болв тедн: – Чи Бурхна Кѳвүнч! – гиҗ бәәглдцхәв. Зуг Исус тедниг хѳрәд, эврәннь тускар келх зѳв ѳгсн уга, юңгад гихлә, тедн Исусиг Христос гиҗ меддг бәәҗ. 42 Ѳрүн эртәр Исус хотнас һарад аглһ һазрур йовв. Әмтн Терүг хәәв. Тедн Исус тал ирәд Терүг тәвшгоһар бичә йовтн гиҗ эрв. 43 Зуг Исус: – Би Бурхна йосна туск Сән Зәңгиг талдан хотн болһнар тархах зѳвтәв, тер юңгад гихлә, энүнә тѳлә Намаг Бурхн илгәв, – гиҗ келв. 44 Тегәд Тер Йудья нутгин хурлмудт Сән Зәңг цәәлһҗ делгрүлв.

Лука 5

1 Нег дәкҗ Исус Генесәрет нуурин кѳвәд зогсв. Кесг әмтн Бурхна үгмүд соңсхар нүрлдҗ бәәцхәв. 2 Исус усна кѳвәд хойр оңһц бәәсинь үзв. Заһсчнр оңһцас һарад гѳлмән уһаҗацхала. 3 Нег оңһцд Исус орв. Тернь Шимона оңһц бәәҗ. Исус оңһциг усна кѳвәһәс цааран түлктн гиҗ сурв. Дәкәд Исус оңһц дотр сууһад әмтиг сурһв. 4 Исус номан умшҗ тѳгсәчкәд Шимонд: – Нуурин гүүнүр усчад, гѳлмән уснд хайтн, – гив. 5 Шимон хәрүднь: – Багш, бидн сѳѳни дуусн кѳдләд, нег чигн заһс бәрҗ авч чадсн угавидн, зуг ода би Тана келсәр кенәв, – гиҗ келв. 6 Тедн гѳлмән татад, дегд дала заһс бәрҗ авцхав. Гѳлмнь заһсар икәр дүүрәд тасрн гив. 7 Ѳѳрк оңһцд бәәсн үүрмүдтән дем болтн гиҗ тедн докъя ѳгв. Наадкснь ѳѳрдв, хойр оңһцнь заһсар дүүрәд уснд чивн гив. 8 Шимон Пётр энүг үзәд, Исусин кѳлднь унад: – Деед Эзн минь, намаг энд үлдәтн! Би килнцтәв! – гиҗ келв. 9 Пётр, Зебедана кѳвүд Яков болн Йохан ах дү хойр болн нань чигн заһсчнр дала заһс үзәд икәр әәцхәв. Исус Шимонд: – Бичә ә! Эн ѳдрәс авн чи әмтиг бәрҗ авдг күн болхич, – гиҗ келв. 11 Тедн хойр оңһцан уснас һарһҗ авад үлдәһәд, Исусин ардас дахцхав. 12 Исус нег хотнд бәәҗ, Терүнә ѳѳгүр арсна гемәр ѳвчтә нег күн йовҗ. Тер Исусиг үзәд, һазр элкдҗ унад: – Деед Эзн, намаг гемәсм цеврлх саната болхла, цеврлтн! – гиҗ эрҗ сурв. 13 Исус терүнд һаран күргәд: – Чамаг цеврлх санатав. Цеврд! – гив. Тер дарунь күн арсна гемәсн эдгв, 14 болв Исус терүнд иигҗ зәрлг болв: – Цуг энүнә тускар күүнд бичә кел, зуг гелң тал одад бийән үзүл, болв эдгсн тѳләдән Мошен закаһар Бурхнд тәкл тәк. Терүгәрн чи әмтнд эдгсән медүлхич, – гив. 15 Исусин туск зәңг ѳдр ирвәс улм ик ѳргнәр тархагдв. Терүн тал әмтн ик олар йовдг болв, цуһар Терүнә ном соңсхар болн гемән эдгәхәр ирдг бәәсмн. 16 Исус болхла бәәҗ-бәәҗәһәд аглһ һазр тал йовад, Бурхнд зальврдг бәәсмн. 17 Нег дәкҗ, Исус әмтиг сурһҗасн цагла, паршмуд болн ном цәәлһәчнр Һалильяс, Йудьяс, Ерусалимас болн нань чигн хотн болһнас ирәд, бас Терүг соңсла. Исус Бурхна күч авад, гемтә әмтиг эдгәдг бәәсмн. 18 Нег цѳѳкн күн девскр деер кевтсн, һар-кѳлнь тәкрсн күүг авч ирәд, гер дотр орулҗ Исусин ѳмн тәвхәр седҗ. 19 Зуг герт дала әмтн бәәсн тѳләд тедн орҗ чадлго, герин ора деер һарад, деевриг цоолҗ хамхлад, тәкрсн күүг девскртә хамднь ора деерәс Исусин ѳмн буулһҗ тәвцхәв. 20 Исус теднә итклинь үзәд, гемтә күүнд: – Кѳвүн! Килнцчн тәвгдҗәнә, – гиҗ келв. 21 Паршмуд болн ном цәәлһәчнр Терүг бурушаһад дотран: – Эн күн бийән Бурхнд тоолҗана. Эн күн кен болхмб? Бурхнас талдан кен күүнә килнц тәвҗ чаддмб? – гиҗ ухалв. 22 Исус теднә ухалсн санаг медәд: – Тиим ухан юңгад таднд орҗахмб? – гиҗ келв. 23 – Ю келснь амр болх, «Чини килнц тәвгдв», эс гиҗ «Босад йов»? 24 Зуг Би, Күмни Кѳвүн, һазр деерк улсиг килнцәснь һарһх йостав гиҗ таднд медүлхин тѳлә келҗәнәв, – гив. Дәкәд Исус тәкрсн күүнд: – Соңс Намаг! Бос! Эврәннь девскрән авад хәр! – гив. 25 Тер күн дарунь босад, девскрән авад, Бурхиг магтад герүрн йовв. 26 Цуһар ѳврәд Бурхиг туурулв. Цуг энүг үзсн әмтн сүрдцхәв: – Эндр ик ѳвәрц юм бидн үзвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 27 Энүнә хѳѳн тер герәс һарад, Исус Леви гидг кү үзв. Тер әмтнәс алв цуглулдг күн бәәҗ. Леви тамһин герин ѳѳр сууҗ. – Намаг дахад йов! – гиҗ Исус терүнд келв. 28 Леви цуг юмиг үлдәһәд, Исусиг дахв. 29 Дәкәд тер Исуст нерәдҗ гертән ик нәр кев. Тер нәәрт алв цуглулдг кесг улс болн талдан чигн әмтн ирцхәв. Тедн Исусла хамдан хот ууһад нәәрлцхәв. 30 Паршмуд болн закана багшнр дурго болад, Исусин сурһульчнрас: – Тадн, алв цуглулдг килнцтә әмтнлә яһад хот ууҗахмт? – гиҗ сурцхав. 31 Тедниг сурһульчнрас ю сурҗахинь соңсад, Исус иим хәрү ѳгв: – Эрүл күүнд биш гемтә күүнд эмч кергтә болдмн. 32 Би чик седклтә әмтнүр биш килнцтә әмтнүр килнцтә җирһлән үлдәтн гихәр ирв, – гив. 33 Тиигәд тедн Исусас: – Юңгад Йохана болн паршмудын сурһульчнр дару-дарунь мацг бәрәд зальврна, болв Тана сурһульчнр болхла оньдин хот ууһад бәәнә? – гиҗ сурв. 34 – Хүрмин гиичнрлә күргн бәәхлә, теднәр мацг бәрүлҗ болхий? – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 35 – Зуг цагнь ирхлә, күргиг теднәс салһҗ авхла, тер цагт тедн мацг бәрәд бәәх, – гив. 36 Исус теднд иим үлгүр келҗ ѳгв: – Кен чигн шин хувцнас таслҗ авад, хуучн хувцндан халас тәвхш. Кемр тиигәд кехлә, тер шин хувцан чигн үрәх, болв тер халаснь хуучн хувцндчн зокшго. 37 Кен чигн хуучн бѳрвд күчән авчах чаһр кедмн биш. Кемр тиигҗ кехлә, тер чаһрнь деврәд һархла, бѳрвнь шуурад, чаһрнь асхрад, бѳрвнь үрҗ одх. 38 Күчән авчах чаһриг шин бѳрвд кедмн. 39 Болв кен чигн хуучн чаһр ууһад күчән авчах чаһр суршго, юңгад гихлә, хуучн чаһр шин чаһрас деер гиҗ келх.

Лука 6

1 Бемб ѳдр Исус цаһан буудя тәрсн һазрин ѳѳгүр йовҗ, сурһульчнрнь цаһан буудян толһас таслҗ авад һарарн үүлҗ идцхәв. 2 Паршмудас зәрмнь: – Тадн яһҗахмт? Бемб ѳдр тиим юм кех зѳв угат! – гиҗ келв. 3 Исус теднд иигҗ хәрү ѳгәд: – Давид эврәннь үүрмүдтән ѳлн бәәсн цагтан ю кесинь та умшвт? 4 Тер Бурхна герт орҗ ирәд, Бурхна ѳмн тәвсн ѳдмгиг авад эврән идәд бас ѳѳрк үүрмүдтән ѳгв. Зуг тер ѳдмгиг һанцхн гелңгүд идх зѳвтә бәәҗ, – гив. 5 Аштнь Исус: – Күмни Кѳвүн бемб ѳдрин Эзн мѳн, – гиҗ келв. 6 Бас нег бемб ѳдр Исус хурлд ирәд, цуглрсн әмтнд Бурхна ном зааҗ сурһла. Тенд барун һарнь әмн уга нег күн бәәҗ. 7 Закана багшнр болн паршмуд Исусиг бемб ѳдр кү эдгәхлә, гемшәхәр Терүг гетәд сууцхав. 8 Исус тедниг ю ухалҗахинь медәд, әмн уга һарта күүнд: – Бос! Ѳмәрән һар! – гив. Тер күн босад ѳмәрән һарв. 9 Тиигхләнь Исус теднәс: – Би таднас сурҗанав, бемб ѳдр күн сә кех йостай? Аль му кех йостай? Күүг үкләснь харсҗ авхмб эс гиҗ алхмб? – гиҗ сурв. 10 Исус әмтиг эргҗ хәләһәд: – Һаран суңһ! – гив. Тер күн һаран суңһад, дарунь эдгв. 11 Паршмуд болн закана багшнр дурго болад, дегд икәр уурнь күрв. Тедн хоорндан Исусиг яахмб гиһәд күүндцхәв. 12 Тер ѳдрмүдт Исус уулын ташуд ирәд сѳѳни дуусн Бурхнд зальврв. 13 Ѳр цәәхлә, Тер эврәннь сурһульчнран дуудҗ, теднәс арвн хойр кү онц йилһҗ авад, тедниг апостолмуд гиҗ нерәдв. 14 Шимон (Исус терүнд Пётр гидг нер ѳгв), Шимона дү Андрей, Яков, Йохан, Пилип, Бар-Толма, 15 Матай, Томас, Алпана кѳвүн Яков, зилот багин гешүн Шимон, 16 Яковин кѳвүн Йуда, Йуда Искериот (сүүлднь тер урвач болв). 17 Исус теднлә хамдан дорагшан йовҗ, тегш һазрт зогсв. Тенд дала сурһульчнрнь цуглрцхав. Йудьяс, Ерусалимас, теңгсин шидрк Тир Сидон гидг һазрас ирсн олн әмтн цуглрцхав. 18 Зәрмнь Исусиг соңсхар болн бийән эдгәхәр ирҗ. Хар сәкүснд эзлгдсн әмтн бас ирәд эдгдг бәәсмн. 19 Цуһар Исуст һарарн күрхәр зүткдг бәәсмн. Юңгад гихлә, цуг әмтиг эдгәдг күчн Терүнәс һардг бәәҗ. 20 Исус Эврәннь сурһульчнран ширтҗ хәләһәд келв: – Яду әмтн – буйн-кишгтә! Тадн Теңгрин орна улст! 21 Ѳлсҗәсн әмтн буйн-кишгтә! Цагнь ирхлә, цадхит! Уульҗасн әмтн буйн-кишгтә! Цагнь ирхлә, байрлхит! 22 Күмни Кѳвүнәс кѳлтә кемр таднд дурго болхла, кѳѳхлә, му келхлә, неритн һутаҗ муурулхла, 23 тер ѳдрт байстн! Байрар дүүртн! Теңгрин ачлвр тадниг деер күләҗәнә. Эн улсин ѳвк экцнр әәлдәчнрт тиим юм кесмн. 24 Зуг байн әмтн зовлңган эдлхит! Авх юман авчквт! 25 Цадхлң әмтн зовлңган эдлхит! Цагнь ирхлә, тадн харһнҗ ѳлсхит! Инәҗәх әмтн зовлңган эдлхит! Цагнь ирхлә, оркрад уульхит! 26 Тадна тускар сәәнәр келхлә, басл зовлңган эдлхит! Тиим кевәр эднә ѳвк экцнр худл әәлдәчнрин тускар сәәнәр келлә! 27 Таднд, намаг соңссн әмтнд, Би келҗәнәв: Эврәннь ѳшәтндән дурта болтн, таднд дурго күүнд сә кетн. 28 Тадниг харасн әмтиг йѳрәтн, тадниг му келсн күүнә тѳлә зальвртн. 29 Нег халхартн күн ташхла, дарук халхан ѳгтн. Кемр күн тадна деерк хувцитн булахла, дотрк бәәсн киилгән чигн тәәләд ѳгтн. 30 Сурсн күүнд ѳгәд бәәтн. Кемр таднас ямаран чигн күн күчәр юм булаһад авхла, буласн юмиг бичә нектн. 31 Әмтн нанд тиим юм кех зѳвтә гиҗ санҗахла, тиим юм бийстн әмтнд кех зѳвтәт. 32 Тадниг таасҗ дурлсн күүнд тадн дурта болхла, тана ачтн юмб? Яһад гихлә, килнцтә әмтн бийдән тааста күүнд дурлна, тиим эсий? 33 Кемр таднд нѳкд болсн әмтнд тадн нѳкд болхла, тана ачтн юмб? Килнцтә әмтн бас тиигҗ кенәлм. 34 Кемр тадн күүнд ѳгйә ѳгәд, хәрүһинь кезә ѳгхинь күләхлә, ачтн юундв? Килнцтә әмтн бас килнцтә әмтнд мѳңгәр ѳгйә ѳгнә, болв дәкәд хәрүһинь кезә ѳгх гиҗ күләнә. 35 Зуг тадн эврәннь ѳшәтндән дурта болх зѳвтәт, теднд нѳкд болад ѳгйәһинь ѳгтн, зуг ѳрән бичә нектн. Тиигхлә тана ач ик болх, тадн Деед Бурхна үрн болхит, юңгад гихлә, ханлт уга, хар саната әмтнд Бурхн бас сә кенә. 36 Эврәннь Эцк Бурхнла әдл ѳршәңгү буйнч седклтә болтн! 37 Кү бичә гемшәтн, тадниг Бурхн гемшәхмн уга. Күүг бичә бурушатн, тадниг Бурхн бурушахмн уга. Әмтнә буруһинь тәвтн, тиигхлә тадна буруг Бурхн бас тәвх. 38 Ѳгәд бәәтн, таднд ѳггдх. Таг дүүргәд, деерәс дарад, тана хормад асхад оркх. Ямаран кемҗәһәр тадн кемҗәлнәт, тиим кемҗәһәр тадниг кемҗәлх. 39 Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Сохр күн сохриг дахулҗ чадхий? Тедн хоюрн нүкнд унх, тиим эс мѳний? 40 Сурһульч эврәннь багшас деер биш, зуг кен чигн номан тѳгсәҗ дасхла, эврәннь багшла әдл болх. 41 Ахиннь толһадк ѳвс үзә бәәҗ, эврәннь толһадк ѳвр яһад эс үзнәч? 42 Эврәннь толһадк ѳвр үзлго бәәчкәд, «Ах, чини толһадк ѳвс авч хайнав» гиҗ яһҗ чи келҗ чадхмч? Хойр чирәтнр! Түрүләд толһадк ѳврән һарһҗ хайчкад, тегәд ахиннь толһадк ѳвс яһҗ хайхинь медхич. 43 – Сән модн му темс ѳгшго, болв му модн сән темс ѳгдмн биш. 44 Модн темсәрн медгднә. Кѳгләс инҗр таслҗ авад, таслҗ авч болдго биший, тедү мет хатханчгас уста үзм авч болдмн биш. 45 Цаһан саната күн зүркндән хадһлсн сәәнәс сә һарһна. Хар саната күн зүркндән хадһлсн мууһасн му һарһна. Зүркнд бәәсн юмн келнд илрдмн. 46 – Ю хәәҗ тадн Намаг «Деед Эзн, Деед Эзн» гиһәд дууднат, зуг Мини келсн юм күцәхшит? 47 Нан тал ирәд, үгм соңсад, Мини келсәр үүлән күцәдг күүг кенлә дүңцүлҗ болхинь Би ода келҗ ѳгнәв. 48 Тиим күн гүүнәр һазр малтад, чолун деер ул тәвҗ герән тосхсн күн мет. Усн деврәд, эргәсн һарад, гер деернь асхрхла, тернь кѳндрсн уга, тер юңгад гихлә, гер батар тосхгдсн бәәҗ. 49 Үгм соңсв чигн Мини келсәр үүлән күцәдго күүг һазр деер ул угаһар герән тосхсн күүнлә дүңцүлҗ болхмн. Усн деврәд эрс деернь асхрхла, терүнә гернь нурад хамхрҗ одсмн. Тер гер бәәсн ормд зуг хамхрха модн чолун үлдҗ.

Лука 7

1 Терүг соңссн әмтнд келсн үгән тѳгсәһәд, Исус Капернам балһснур йовв. 2 Римин цергин ахлачин нег зарц ик күнд гемтә болад, ѳңгрхиннь ѳмн ѳргнд бәәсмн. Цергин ахлач зарцдан йир хару бәәсмн, 3 тегәд Исусин тускар соңсад, тер Йудьян толһачнриг Терүнүр илгәв. Исус нааран ирәд, зарцм эдгәтхә гиҗ суртн гив. 4 Толһачнр Исус тал ирәд: – Эн күүнд нѳкд кеҗ болҗана. 5 Тер мана келн-әмтнд дурта, маднд хурл тосхҗ ѳгв, – гиҗ тедн икәр шунҗ сурв. 6 Исус толһачнриг дахад йовв. Заасн герүр ѳѳрдҗ йовхла, цергин ахлач үүрмүдән ѳмнәснь илгәһәд, теднәр дамҗулҗ келүлв: – Деед Эзн, бичә зовтн, Таниг гертән орулх чигн нанд зѳв уга. 7 Тегәд чигн би эврән ѳмнәсчн һарсн угав. Би тиим зѳв угав гиҗ санҗанав. Негхн үг келтн, мини зарц дарунь эдгх. 8 Би эврән күүнә медәнд бәәнәв, мини медәнд бас цергчнр бәәнә. Негнднь би «Йов» гинәв, тер йовна, дарукднь: «Нааран йов» гинәв, тер ирнә. Зарцдан би: «Энүг ке» гинәв, тер мини келсәр кенә. 9 Исус келсн үгинь соңсад, дегд икәр ѳврв, дәкәд ардаснь дахҗ йовсн олн әмтн тал эргәд хәләчкәд: – Израиль нутгт чигн тиим ик сүзг Би үзәд угав, – гив. 10 Илгәсн элчнрнь хәрҗ ирхләрн, зарц эрүл-менд бәәсинь үзцхәв. 11 Энүнә хѳѳн Исус Наин гидг хотнур йовв. Терүнә ѳѳр сурһульчнр болн нань чигн әмтн бәәцхәв. 12 Исус хотна үүднүр ѳѳрдҗ йовсн цагт әмтн ѳңгрсн кү оршахар авч йовсн бәәҗ. Нег белвсн күүкд күүнә ор һанцхн кѳвүнь ѳңгрҗ. Тер күүкд күүнлә хамдан кесг хотна әмтн йовцхаҗ. 13 Деед Эзн экинь үзәд, терүнд сана зовад: – Бичә ууль, – гиҗ Тер келв. 14 Исус ѳңгрсн күүнүр ѳѳрдәд, оршалһна яршгт һаран күргв. Терүг авч йовсн әмтн ормдан зогсв. – Кѳвүн минь! Би чамд «Бос!» гиҗәнәв, – гив. 15 Ѳңгрсн кѳвүн толһаһан ѳндәлһҗ сууһад экләд үг келв, Исус терүг экднь даалһв. 16 Әмтн йир икәр сүрдцхәв. Тедн Бурхиг магтад: – Мадн дунд алдр әәлдәч бәәнә! Эврәннь келн-әмтндән нѳкд болхин тѳлә Бурхн бууҗ ирв! – гиҗ келцхәв. 17 Исусин тускар зәңг Йудья нутгар болн ѳѳрк һазрар делгүдән тархагдв. 18 Йохана сурһульчнр терүнд Исусин кесн йовдлмудын тускар келхлә, Йохан сурһульчнр дундас хойринь дуудҗ авад, 19 Деед Эзнүр одад иигҗ суртн гиҗ илгәв: – Бурхнас ирх зѳвтә күн Та мѳнвт? Аль бидн талдан кү күләхмб? 20 Элчнр Исус тал ирәд: – Уснд кирслдг Йохан мадниг иим юм суртн гиҗ Танур илгәв: «Та Бурхнас ирх зѳвтә күн мѳнвт? Аль бидн талдан кү күләхмб?» – гиҗ сурцхав. 21 Исус тер цагт кесг ѳвчтә, гемтә, хар сәкүстә әмтиг эдгәдг бәәсмн. Кесг сохр әмтнә нүдинь секәд, хара орулдг бәәсмн. 22 Тер элчнрт иим хәрү ѳгв: – Йоханд хәрү ирәд үзсән, соңссан цугтаһинь келҗ ѳгтн: сохр әмтн үздг болна, доһлңгнь йовна, арсна ѳвчтәнь гемәсн цеврднә, дүлә күн соңсдг болна, ѳңгрснь әмдрнә, угатя әмтнд Сән Зәңг цәәлһҗ тархана. 23 Нанд итксн әмтн итклән эс геехлә, буйн-кишгтә болхмн, – гив. 24 Йохана элчнриг йовсна хѳѳн Исус әмтнд Йохана тускар иигҗ келв: – Эҗго кѳдә һазрур ю хәләхәр тадн йовсмт? Салькнд нәәхлсн хулсигий? 25 Ю хәләхәр тадн йовсмт? Байн, үнтә хувц ѳмссн кү хәләхәрий? Уга. Тер юңгад гихлә, байн үнтә хувц ѳмсдг әмтн хаана бәәшңд бәәдмн. 26 Ю үзхәр тадн одсмт? Әәлдәчиг? Э, э. Йохан әәлдәчәс деер күн, гиҗ Би таднд келҗәнәв. 27 Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Би зәңгчән урдасчн илгәнәв. Тер урдасчн Чини хаалһичинь белдх». 28 Эн орчлң деер тѳрсн әмтн дунд Йоханас ик алдр күн уга билә гиҗ би таднд келҗәнәв. Зуг Бурхна орн-нутгт бәәсн хамгин бичкнь терүнәс ик алдр. 29 Кесг әмтн болн алв цуглулдг улс Йоханыг соңсад, Бурхиг магтад, Йоханар уснд кирслгдв. 30 Паршмуд болн закана багшнр уснд эс кирслгдсәрн Бурхна таалыг эвдв. 31 – Эн мана цагин әмтиг юунла дүңцүлҗ болхмб? Эдн кениг дурасмб? 32 Тедн базрт суусн бичкн күүкдлә әдл. Эн әмтн нег-негндән иигҗ хәәкрҗәсн бичкдүд мет: «Бидн таднд бүрә бүшкүрәр айс татдг биләвидн, тадн биилдго биләт, бидн таднд һашута дуд дуулдг биләвидн, зуг тадн уульдго биләт». 33 Уснд кирслдг Йохан ирнә. Тер ѳдмг иддго, чаһр уудго күн. Терүнә тускар хар сәкүстә күн гиҗ тадн келнәт. 34 Би, Күмни Кѳвүн, ирв. Би чаһр уунав, хот иднәв. «Хотд дурта чаһр уудг күн, алв цуглулгчин болн килнцтә әмтнә үр» гиҗ тадн келнәт. 35 Бурхна цецн ухаг седклдән орулсн күн болһн энүг үнн болдгиг лавлна, – гиҗ Исус келв. 36 Нег парш Исусиг тоохар герүрн дуудв. Исус паршин гер тал ирәд, ширән ѳѳр суув. 37 Тер хотнд бәәдг килнцтә нег күүкд күн Исусиг паршин герт хот ууҗахинь медчкәд, гипс шаврар кеен буһшт каңкнсн сәәхн үнртә тос авч ирәд, 38 Исусин ард зогсад уульв. Һарсн нульмснь Исусин кѳл деер дусад һооҗад бәәв. Тиигхлә тер күүкд күн Исусин кѳлинь эврәннь үсәрн арчад, үмсәд, каңкнсн үнртә тос деерәснь кеҗ түркв. 39 Исусиг дуудсн парш цуг энүг үзәд дотран санв: «Кемр эн күн әәлдәч болсн болхла, Бийинь кѳндәҗәсн күүкд күүг кен гидг күүһинь медх билә. Эн күүкд күн килнцтәлм». 40 Тиигхлә Исус паршд: – Шимон, Би чамд нег юм келхәр седҗәнәв, – гив. – Келтн, Багш, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 41 – Хойр күн нег эзнд ѳртә бәәҗ, – гиҗ Исус эклв, – Негнь тавн зун мѳңг ѳгх зѳвтә бәәҗ, наадкнь – тәвн. 42 Зуг теднд мѳңгн уга болад, тегәд эзнь теднә ѳринь хәрүлв. Эн хойр күүнәс кень эзндән икәр дурта болхмб? 43 – Мини санаһар, кенә ѳрнь ик, тернь эзндән икәр дурта болх, – гиҗ Шимон хәрүднь келв. – Чикәр санҗанач, – гиҗ Исус келв. 44 Дәкәд Тер күүкд күүнүр зааһад, Шимонд иигҗ келв: – Чи эн күүкд күүг үзҗәнч? Би чини герт ирв, чи нанд кѳлән уһах ус чигн кеҗ ѳгсн угач, эн болхла мини кѳлм нульмсарн уһаһад, үсәрн арчҗ хагсав! 45 Чи мендлхләрн Намаг үмссн угач, эн күүкд күн болхла Намаг герт орҗ ирснәс авн Мини кѳлм зогслго үмсәд бәәнә. 46 Чи мини толһадм олив тосар түрксн угач, эн болхла үнтә каңкнсн үнртә тосиг Мини кѳлдм асхад бәәнә. 47 Яһад эн тиим ик дурта болдгинь Би чамд келсв. Энүнә дала килнцнь тәвгдв, тегәд чигн эн икәр дурлна. Баһ килнцтә күүнә килнцнь тәвгдхлә, тер баһар дурлна. 48 Дәкәд Исус күүкд күүнд келв: – Чини килнцчн тәвгдв. 49 Наадк гиичнр: – Әмтнә килнц чигн тәвдг эн кен болҗахмб? – гиҗ санцхав. 50 Исус болхла, күүкд күүнд: – Чини иткл чамаг аврв. Менд йов! – гиҗ келв.

Лука 8

1 Энүнә хѳѳн Исус балһсд-селәдәр эргәд йовад, Бурхна йосна туск Сән Зәңг цәәлһҗ тархав. 2 Терүнлә хамдан арвн хойр сурһульчнр болн нег цѳѳкн күүкд улс йовсмн. Тедн дунд зәрмнь хар сәкүснәс сулдсн, зәрмнь гемәс эдгсн бәәҗ. Долан хар сәкүснәс сулдсн Магдален хотна Марий, 3 Херодын герин Хуза гидг һардачин аваль Йохана, Сусанна болн нань чигн күүкд улс теднд мѳңгәр дѳң болҗ йовсмн. 4 Олн зүсн хотнас ирсн кесг әмтн Исусин ѳѳр ирҗ хурв, болв Тер әмтнд үлгүрләд иигҗ келв: 5 – Нег күн тәрә тәрхәр йовҗ. Буудяг цацҗ хайхла, зәрмнь хаалһ деер тусҗ унв, тедниг әмтн кѳләрн ишкәд уга кев, шовуд чоңкад идчкв. 6 Зәрмнь чолута һазрт унв, урһхларн усн баһ болад тедн хагсҗ одв. 7 Зәрм буудя урһсн хатханчг заагт унв, хатханчг улм нигтәр урһад, тер буудя бүтәд хатҗ одв. 8 Зәрмнь болхла сән урһцта һазрт тусв. Тедн урһад, буудя болһн зун холван ик урһц ѳгв, – гиһәд үгән тѳгсәһәд, Исус: – Соңсхар седснь, соңстн! – гиҗ чаңһур келв. 9 Терүнә сурһульчнр: – Эн үлгүрин учр-утхнь юундв? – гиҗ сурцхав. 10 Исус теднд: – Бурхна йосна туск нууц медрл таднд ѳгсн билә. Талдан әмтн хәләһәд бичә үзтхә гиһәд, соңсад бичә медтхә гиһәд, Би теднд үлгүр олзлад келҗәнәв. 11 Эн үлгүрин чинрнь эн: буудя гисн – Бурхна үг. 12 Хаалһ деер унсн буудя гисн – иим әмтн, тедн Бурхна үг соңсна, зуг тедниг иткҗ әмән бичә авртха гиһәд эрлг ирәд, теднә зүркнәс Бурхна үгмүдиг булаҗ авад йовҗ одна. 13 Чолута һазрт унсн буудя гисн иим әмтн: тедн ик байртаһар үг соңсад, седклдән авна. Зуг тер үгмүд уңг-кѳрң уга экнлә әдл болна. Әмтн тер үгд бичкн зуур иткнә, зуг ик зовлң сѳрлһн ирхлә, тесҗ чадхш. 14 Зәрм әмтн Бурхна үг соңсна, зуг җирһлин килмҗд, зѳѳрт, байрт даргдад Бурхна йоснд олзта биш болна. Тедн хатханчг заагт унсн буудя мет. 15 Сән урһцта һазрт унсн буудя гиснь – Бурхна үг соңсад, седклдән хадһлад, бийән батар тесвртәһәр бәрдг, дала урһц ѳгдг улс, – гив. 16 – Кен чигн шаман шатаһад, сав дотр эс гиҗ орн дор тәвхш, зуг герт орҗ ирсн әмтн үзтхә гиҗ терүг тәвц деер тәвнә. 17 Нег чигн эс илдкгдсн нууц юмн уга, әмтнәс бултулҗ эс медүлсн нег чигн юмн уга. 18 Мини келсн үгиг оньган ѳгәд соңстн, юңгад гихлә, бәәснднь улм немгдх; болв угаһаснь бәәнә гиҗ сансин чигн авгдх, – гиҗ Исус келв. 19 Исус тал экнь болн дүүнрнь ирсмн, зуг әмтн дала болад, тедн Исусур орҗ чадсн уга. 20 Нег күн Исуст: – Тана эк болн дүүнр һаза зогсҗана, тедн Таниг үзхәр седҗәнә, – гиҗ келнә. 21 Исус теднд: – Бурхна үг күцәһәд соңсҗасн әмтн мини экм болн дүүнрм, – гиҗ келв. 22 Тер ѳдрмүдин негнднь Исус сурһульчнртан иигҗ келв: – Эн нууриг һатлад, телтр кѳвәд күрхмн. Тедн оңһц дотр орҗ сууһад йовв. 23 Нууриг һатлҗ йовхларн Исус унтҗ одв. Тер дарунь һалв салькн кѳдләд, оңһц усар дүүрв, теднд чивх аюл учрв. 24 Сурһульчнр Исус тал ѳѳрдәд: – Багш! Багш! Бидн уснд чивн гиҗәнәвидн, – гиҗ Терүг серүлв. Исус серәд, салькиг болн дольгаг хѳрв. Салькн кѳдлхән уурв, эргндк бәәдл тогтнв. 25 – Тана иткл альдв? – гиҗ Исус сурһульчнрасн сурв. Тедн әәһәд ѳврәд, нег-негнәсн сурцхав: – Салькнд чигн, уснд чигн эн зәрлг болна, тедн үгинь соңсна. Кен гидг күмб эн? 26 Тедн Һалильяс туслцад бәәх нуурин кѳвәд бәәсн Геразин гидг һазрур оңһцар күрәд ирв. 27 Исус оңһцас һарад һазр ишкхлә, дала хар сәкүсәр эзлгдсн ѳѳрк хотна нег күн Терүнд харһв. Кесгәс авн тер хувцн уга, чирм нүцкн бәәһәд, әмтн бәәдг герт биш кү оршадг хадын кѳндәд бәәршдг бәәсмн. 28 Тер күн Исусиг үзәд һазр элкдҗ унад, му ду һарад хәәкрв: – Деед Бурхна Кѳвүн Исус, нанас юн чамд кергтәв? Буйн болтха, бичә намаг зова! 29 Исус хар сәкүснд: эн күүнәс һар гиҗ заксн учрас хар сәкүсн Исуст тиигҗ келҗ. Кесг дәкҗ хар сәкүсн тер күүг эзлдг бәәсмн, тегәд чигн энүнә һар-кѳлинь цевәр күләд, бәрәнд суулһв чигн тер күн цевән хамхлад, хар сәкүснд кѳѳгдәд, эҗго һазрт зулад йовҗ оддг бәәсмн. 30 Исус терүнәс: – Чини нерн кемб? – гиҗ сурв. – Түмн, – гиҗ тер хәрү ѳгв, юңгад гихлә, терүнә дотр дала хар сәкүсн орсн бәәҗ, 31 болв тедн Исусиг йорал уга гүн һазрур мадниг бичә йовул гиҗ эрв. 32 Тенд уулын ташуд ик дала һахас идшлҗ йовҗ, болв хар сәкүсд һахас дотр орх зѳв сурв. Исус теднд зѳв ѳгв. 33 Хар сәкүсд тер күүг үлдәһәд, һахас дотр орхла, һахас генткн чагчм эрг деерәс гүүһәд, нуурин уснд унад чивҗ одцхав. 34 Һаха хәрүлсн улс учрсн йовдлыг үзәд, балһсна әмтнд болн эргндк хотн болһнд бәәсн улст энүнә тускар келҗ ѳгв. 35 Әмтн юн учрсинь хәләхәр ирцхәв. Тедн Исус тал ирәд, хар сәкүсдәс сулдсн күүг Исусин кѳлднь хувц-хунртаһан эрүл ухата суусинь үзчкәд, дегд икәр сүрдв. 36 Тер күн яһҗ эдгсинь үзсн әмтн наадк әмтнд келҗ ѳгв. 37 Геразин гидг һазрин цуг әмтн икәр әәһәд, Исусиг мана һазрас цааран йов гиҗ сурцхав. Исус оңһц дотр орад, хәрү усчв. 38 Хар сәкүсдәс сулдсн күн Терүнлә хамдан йовхар сурв. – Герүрн хәр, Бурхн чамд ю кесинь әмтнд келҗ ѳг, – гиҗ Исус хәрү ѳгәд, тер күүг герүрнь йовулв. Тер күн йовад, эврәннь хотна әмтнд Исус терүнд ю кесинь келв. 40 Исус хәрү ирхлә, Терүг олн әмтн тосв. Яһад гихлә, тедн Исусиг күләв. 41 Хурлын толһач Яир гидг нег күн ирәд, Исусин кѳлднь унад, герүрм ирит гиһәд сурв. 42 Тер юңгад гихлә, терүнә ор һанцхн арвн хойрта күүкн ѳңгрхин ѳмн ѳргнд бәәҗ. Исусиг тиигәрән йовсн цагт кесг әмтн ѳѳрнь нирглдв. 43 Нег күүкд күн арвн хойр җилдән цусн һардг гемәр гемтдг бәәсмн. Тер эмчнрт цуг мѳңгән ѳгсмн, зуг нег чигн эмч терүг эдгәҗ чадсн уга. 44 Күүкд күн Исусур ардаснь ѳѳрдәд, Терүнә хувцнд һарарн күрв. Тер дарунь цуснь һардган уурв. 45 – Кен Намаг һарарн кѳндәв? – гиҗ Исус сурв. Цуһар: «Би кѳндәсн угав» гицхәв. Тиигхлә Пётр келв: – Багш! Тана эргнд дала әмтн бәәнә. Цуһар энд-тендәснь шахҗ дәврҗәнә. 46 – Нег күн Нанур һарарн күрв, тегәд Нанас күчн һарсинь Би меддв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 47 Тиигхлә күүкд күн әмтнд бийән медүллго бәәҗ чадшгоһан үзәд, Исус тал ѳѳрдәд, кѳлднь чичрәд унв. Олн әмтнә ѳмн тер яһҗ Исуст һарарн күрәд, тер дарунь эдгсән келҗ ѳгв. 48 Тиигхлә Исус терүнд келв: – Күүкн минь! Чини иткл чамаг эдгәв. Амулң менд йов! 49 Исус үгән тѳгсәһәд уга бәәтл Яир гидг хурлын толһачур гертәснь элч ирәд: – Чини күүкнчн ѳңгрҗ одв, Багшиг бичә үүмүл, – гиҗ келв. 50 Исус энүг соңсад, Яирд: – Бичә ә, итк, болв күүкнчн эдгх, – гиҗ келв. 51 Яирин герүр ирчкәд, Исус кү тәвсн уга, зуг Пётрлә, Йоханла, Яковла болн күүкнә эк-эцклә гер дотр орв. 52 Әмтн күүкн ѳңгрҗ одв гиһәд оркрад ууляд бәәцхәв. – Бичә уультн, эн күүкн ѳңгрсн уга, зуг унтҗ кевтнә, – гиҗ Исус келв. 53 Цуһар Терүнә үгд инәлдцхәв, юңгад гихлә, тедн күүкиг ѳңгрсинь медсн бәәҗ. 54 Исус күүкиг һараснь авад: – Күүкн, бос! – гив. 55 Күүкнә цогцднь сүмсн орад, тер дарунь босв. Исус: – Күүкнд хот ѳгтн, – гив. 56 Эк-эцкнь йир икәр ѳврв, зуг Исус: – Цуг энүнә тускар күүнд бичә келтн, – гиҗ закв.

Лука 9

1 Исус арвн хойр сурһульчнран цуглулад, теднд цуг хар сәкүсдиг һарһҗ кѳѳх болн әмтнә гем эдгәх күч болн йос ѳгв. 2 Дәкәд тедниг Бурхна йосна тускар ном умшҗ тархахин тѳлә болн гемтә әмтиг эдгәхин тѳлә илгәв. 3 – Хаалһд юм бичә автн: тайгчн, түңгрцгчн, ѳдмгчн, мѳңгнчн, сольдг хувцчн бичә автн. 4 Ямаран герт орв чигн хотнас һартл тендән үлдтн. 5 Кемр әмтн тадниг эс орулхла, тадн тер хотнас һарч йовхларн, кѳлин тавгт наалдсн шораһинь саҗад һартн. Тер темдг теднә гемин герч болҗ һарх, – гиҗ Исус сурһульчнртан келв. 6 Тиигәд сурһульчнр хотн болһниг эргҗ йовад, Сән Зәңг тархаҗ, кесг әмтиг делгүдән эдгәҗ йовсмн. 7 Эн йовдлмудын туск зәңг Һалильян Херод гидг һардачд чигн күрв. Херод Исусин тускар ю ухалхан медҗ чадлго бәәв, юңгад гихлә, Исусин тускар олн зүсн зәңг соңсгдв. Зәрмнь Терүг үксн Йохан әмдрв гиҗ, 8 зәрмнь – Элья ирҗ гив, зәрмнь болхла кезәңк әәлдәч әмдрҗ гиҗ келсмн. 9 Херод: – Йохана толһаһинь би хәәчлә харһуллав. Иим зәңг кенә тускар нанд соңсгдад бәәдг болхв? – гиһәд, Исусиг үзх арһ хәәв. 10 Апостолмуд хәрҗ ирәд, цуг күцәсн кергән Исуст келҗ ѳгв. Тедниг дахулад, Исус Бетсәд гидг хотна ѳѳр бәәсн нег эҗго һазрур күрәд ирв. 11 Әмтн цуг энүг медәд, Терүг дахцхав, Исус теднлә мендләд, Бурхна йосна тускар келәд, эдгәх кергтә әмтиг эдгәв. 12 Ѳдр чиләд ора болҗ йовла, арвн хойр сурһульчнр Терүнүр ирәд: – Эн әмтиг ѳѳрк хотдар болн селәдәр йовултн. Тедн бийдән хонх һазр болн уух хот олҗ автха. Бидн эҗго һазрт бәәнәлм, – гив. 13 Исус теднд: – Тадн бийстн эднд хот ѳгтн, – гив. Хәрүднь сурһульчнр келв: – Манад тавхн ѳдмг болн хойрхн заһсн бәәнә. Йовад цуг эн әмтнд хот хулдҗ авхмн болвза? – гив. 14 Тенд тавн миңһн күн бәәсмн, зуг Исус сурһульчнртан: – Эн әмтиг йилһҗ авад, тәвәдәр һазрт суулһтн, – гив. Сурһульчнр Исусин келсәр кев. Цуһар тиигәд сууцхав. 15 Исус тавн ѳдмг болн хойр заһс авад, теңгр хәләһәд, Бурхнд ханлт ѳргв. Тиигчкәд ѳдмгиг әңг-әңгәр хуһлв. Исус сурһульчнрт хот ѳгв, тедн әмтнд түгәв. 17 Цуһар хотынь идәд цадв. Сурһульчнр болхла үлдсн хотынь цуглулхла, арвн хойр сав дүүрң болв. 18 Нег дәкҗ Исус һанцарн зальврҗала. Сурһульчнр Терүнлә бәәлә. Тер сурһульчнрасн: – Әмтн Намаг кенд тоолҗана? – гиҗ сурв. 19 Тедн иим хәрү ѳгв: – Зәрмнь Таниг уснд кирслдг Йоханд тоолна, зәрмнь Таниг Элья гинә, зәрмнь болхла ик кезәнә бәәсн әәлдәч ода әмдрҗ гиҗ келнә. 20 – Тадн Намаг кенд тоолжант? – гиҗ Исус сурв. Пётр: – Та Бурхна Христос, – гив. 21 Исус теднд Бийинм тускар күүнд тѳрүц бичә келтн гиҗ саглв, 22 дәкәд немҗ келв: – Би, Күмни Кѳвүн, кесг зовлң эдлхв. Намаг толһачнр, ах гелңгүд болн закана багшнр һәәлҗ кѳѳх. Би әмнәсн хаһцх зѳвтәв, зуг һурвдгч ѳдртнь әмдрхв. 23 Цааранднь Исус цуг әмтнд: – Кен Намаг даххар седхлә, эврәннь хаалһан үлдәҗ, ѳдр болһн кирс авад, Бийм дахтн. 24 Юңгад гихлә, кен эврәннь әмән харсхар седхлә, терүгән геех, болв Мини тѳлә әмән ѳгсн күн әмән харсҗ аврх. 25 Кемр күн цуг нарт делкәг эзлҗ авхла, зуг седклән үрәхлә эс гиҗ әмән геехлә, ямаран олз тер күүнд бәәхмб? 26 Кен Нанас болн Мини үгмүдәс ичхлә, терүнәс Эврәннь болн Эцкин туурмҗд, Бурхна элчнрин туурмҗд ирсн Күмни Кѳвүн чигн ичх. 27 Би таднд үнәр келҗәнәв. Ода энд зогсҗасн тадн дундас зәрмнь Бурхна орн-нутгиг эс үзтл ѳңгршго, – гиҗ зәрлг болв. 28 Цуг энүг келсн хѳѳн нәәмн хонг үлү давв. Исус Пётриг, Йоханыг болн Яковиг дахулад, уулын ора деер зальврхар һарв. 29 Зальврҗасн цагт Терүнә чирәнь генткн оңдарад, хувцнь цәәһәд, цәкллһнлә әдләр гилвкв. 30 Терүнлә хойр күн күүндцхәв. Тедн – Моше Элья хойр бәәҗ. Тедн ик герләр асҗ гилвкәд бәәв. Моше Элья хойр Ерусалимд болх Исусин үклин тускар келв. Терүнә үкл Бурхна таал күцәх. 32 Пётр үүрмүдләһән үргләд, нѳѳртән диилгдәд унтҗ одв. Генткн серәд, Исусин туурмҗин герл-гегәниг болн Терүнлә зогсҗасн хойр залу күүг тедн үзцхәв. 33 Тедн Исусиг үлдәһәд йовхар седхлә, Пётр: – Багш, энд йир сән! Һурвн сег тәвий: негнь Чамд, хойрдгчнь Мошед, һурвдгчинь Эльяд, – гив. Тер цагт Пётр эврән ю келҗәхән медсн уга бәәҗ. 34 Пётр үгән чиләһәд уга бәәтл, генткн үүлн бууҗ ирәд тедниг бүркв. Пётр, Йохан, Яков һурвн үүлн дотр бәәсндән икәр сүрдцхәв. 35 Үүлн заагас: «Эн Мини Кѳвүн, Би энүг онц йилһҗ авв. Энүнә үгинь соңстн» гисн дун соңсгдв. 36 Тер дун тагчг болхла, Исус саак кевәрн һанцарн үлдв. Сурһульчнр энүг нууһад, үзсн юман тер цагт күүнд келсн уга. 37 Маңһдуртнь тедн уул деерәс бууҗ ирхлә, Исусиг олн әмтн тосв. 38 Генткн олна дунд бәәсн нег күн хәәкрв: – Багш! Буйн болтха, мини кѳвүһм хәләһит! Тер ор һанцхн кѳвүһм! 39 Нег хар сәкүсн терүг эзлнә. Кѳвүм генткн му дууһар хәәкрнә. Шүрүснь татад, амнаснь кѳѳсн һарна. Хар сәкүсн кѳвүһм зоваһад үлдәҗәхш. 40 Би Чини сурһульчнриг тер хар сәкүснд зәрлг болҗ кѳѳтн гиҗ эрәд сурлав, зуг тедн юм кеҗ чадсн уга. 41 – Яһсн иткл уга, килнцтә улсвт! Кедү күртл Би таднла бәәһәд тесхмб? Кѳвүһән нааран авч ир, – гиҗ Исус келв. 42 Кѳвүн ѳѳрдҗ йовхла, хар сәкүсн тер кѳвүг һазр деер хаяд, кѳвүнә һар кѳлин шүрүсн татв. Зуг Исус тер хар сәкүсиг хѳрҗ кѳѳҗ һарад, кѳвүг эдгәҗ, эцкиннь һартнь ѳгв. 43 Цуг әмтн Бурхна күчнд болн туурмҗд йир икәр ѳврцхәв. Цуһар Исусин кесн үүлд ѳврсн цагла Тер сурһульчнртан: 44 – Оньган ѳгәд, Мини келсн үг соңстн: Намаг, Күмни Кѳвүг, әмтнә һарт ѳгх, – гив. 45 Зуг тедн Исусиг ю келҗәхинь медсн уга. Яһад гихлә, тер үгмүдин чинрнь теднәс нуугдсн бәәҗ. Зуг ю келҗәхинь сурхас тедн әәцхәв. 46 Нег дәкҗ сурһульчнр дунд кень теднәс хамгин алдр болх? гих зүтклдән болв. 47 Исус теднә ухаг медәд, бичкн үриг теврәд, ѳѳрән зогсав. 48 – Мини нернә тѳлә иим бичкн үриг орулҗ авснь Намаг орулҗ авх, Намаг орулҗ авдгинь Намаг илгәсн Бурхиг орулх. Тадн дундас хамгин бичкнь хамгин алдр болх, – гиҗ Исус келв. 49 – Багш! Бидн Тана нерн деерәс хар сәкүсдиг кѳѳҗәсн кү үзләвидн, бидн терүг хѳрәд зогсалавидн, юңгад гихлә, тер маднла йовхш, – гиҗ Йохан келв. 50 – Бичә хѳртн. Таднла сѳрү эс бәәснь таднла хамдан, – гиҗ Исус терүнд келв. 51 Исусиг хәрү теңгр тал ѳѳдлҗ йовх цаг ирхлә, Тер Ерусалим тал одхар шиидв. 52 Исус түрүләд элчнрән илгәв, тедн Шамарьян һазрин нег хотнд орад, Терүг иртл цуг юминь экләд белдв. 53 Зуг тер хотна әмтн Исусиг герүрн орулсн уга, яһад гихлә, Тер Ерусалим тал йовҗ йовхнь медгдв. 54 Яков болн Йохан гидг сурһульчнр энүг үзснә хѳѳн хордад сурв: – Деед Эзн! Мана келсәр теңгрәс һал һарад эдниг уга кетхә гиҗ седҗәнт? – гив. 55 Зуг Исус тедн тал эргҗ хәләһәд хѳрв. 56 Тегәд тедн талдан хотнур йовв. 57 Тедниг йовҗ йовхла зуурнь нег күн Исуст келв: – Таниг альд эс йоввчн би дахҗ йовхдан белмб, – гиҗ келв. 58 Исус иим хәрү ѳгв: – Арат эврәннь нүктә, шовуд эврәннь үүртә, Нанд, Күмни Кѳвүнд, толһаһан тәвҗ амрх һазр уга. 59 Талдан күүнднь Исус: – Намаг дах, – гив. Зуг тер күн иим хәрү ѳгв: – Деед Эзн, нанд герүрн хәрәд, ѳңгрсн эцкән оршах зѳв ѳгит, – гив. 60 Исус терүнд келв: – Үксн әмтн эврәннь үксн күүһән оршатха, чи болхла Нанла йовад Бурхна йосиг делгрүл, – гиҗ келв. 61 Дәкәд нег күн терүнд: – Би Таниг дахнав, Деед Эзн, зуг түрүләд нанд гер-бүлтәһән мендлҗ һарх цаг ѳгтн, – гив. 62 – Андсх бәрҗәһәд, ардаран оньдин хәләһәд бәәдг күн Бурхна орн-нутгт керг уга күн болҗана, – гиҗ Исус хәрүднь келв.

Лука 10

1 Энүнә хѳѳн Исус дәкәд далн хойр сурһульчнриг шүүҗ авад, хошадар Бийәсн ѳмн илгәв. Тедн хотн болһнд орад, Исус йовх һазрар йовх зѳвтә бәәҗ. 2 Тер сурһульчнртан: – Хурах урһц дала, кѳдлмшчнр баһ. Урһсн урһц хурах кѳдлмшчнриг илгәтхә гиҗ хадлһна Эзнд зальвртн! – гиҗ келв. 3 – Йовтн! Хәләтн, Би тадниг олн чонмудын дунд бәәх хурһдыг илгәҗәсн мет илгәҗәнәв. 4 Кетчән, түңгрцгән, селх буршмган бичә автн. Зууран харһсн әмтнлә бичә мендлтн. 5 Күүнә герт орн түрүләд: «Тана гер бүлтн амулң менд бәәтхә», – гиҗ келтн. 6 Кемр тер герт эвтә күн бәәхлә, эв терүнд ѳггдх, кемр эв уга болхла, «амулң менд бәәтн» гиснтн таднур хәрү ирх. 7 Тер герт гиичлтн. Ѳгсн хотынь идтн, уутн, юңгад гихлә, кѳдлмшч эврәннь кѳдлмшин ашинь эдлх зѳвтә. Гер болһниг соляд бичә йовтн. 8 Тана ирсн ямаран чигн хотнд тадниг герүрн күн орулхла, ѳгсн хотынь уутн. 9 Тенд гемтә әмтиг эдгәтн. Бурхна йосн таднур ѳѳрдв гиҗ келтн. 10 Кемр ямаран чигн хотнд тадниг герүрн күн эс орулхла, тер хотна уульнцсар йовҗ йовад: 11 «Мана тавгт наалдсн тана хотна шораһитн бидн саҗад, таднд хәрү ѳгчәнәвидн. Тер бийнь медтн, Бурхна йосн ѳѳрдв!» гиҗ келтн. 12 Би таднд келҗәнәв, тер ѳдр Содом балһснас дор тер хотнд болх. 13 Хоразина әмтн, зовлңган эдлхит! Бетсәдин әмтн, басл зовлңган эдлхит! Танад учрсн Бурхна ѳвәрцс Тирин әмтн болн Сидона әмтн үзсн болхла, тедн кезәнәһә хар хувц ѳмсәд, толһадан үмс цацад, килнцтә җирһлән үлдәх билә. 14 Тер учрар Зарһин ѳдрт Тирәс болн Сидонас дор таднд му болх. 15 Чи, Капернам, чамаг теңгрт ѳргх гиҗ санҗанчи? Уга, чи үклин һазрт тусхич! 16 Тадниг соңссн күн Намаг чигн соңсна, болв тадниг һолснь Намаг һолна. Намаг һолсн күн Намаг илгәсн Бурхиг һолна, – гиҗ Исус келв. 17 Далн хойр сурһульчнр байрлад, Исус тал ирцхәв. – Деед Эзн! – гиҗ тедн келв, – мадниг Тана нерн деерәс зәрлг болхла, хар сәкүсд чигн мана үгд орна. 18 Исус иим хәрү ѳгв: – Би эрлгиг үзләв. Тер цәкллһн мет теңгрәс унла. 19 Бийдән хорлтан угаһар хорта моһа болн чим хорха ишкх, ѳшәтнә чидлиг дааҗ диилх йос Би таднд ѳгв. 20 Зуг хар сәкүсд тадна медәнд орҗана гиҗ байрлхин ормд тадна нерд теңгрт бичәтә гиҗ байрлтн. 21 Исус Әрүн Сәкүснә байрар дүүрәд келв: – Теңгрин болн һазрин Эзн, Аав Минь! Би Танд магтал ѳргҗәнәв! Та энүг цецн ухата, сурһульта әмтнәс нууһад, эгл бичкдүдт секҗ цәәлһүт! Аав минь, цуг энүнд Тана цаһан саната дурна нилч үзгдҗәнә. 22 Теңгрин Эцкм цугинь Нанд даалһв. Эцкәс даву Кѳвүг кен болдгиг кен чигн күн медхш. Кѳвүнәс даву Эцк кен болдгиг кен чигн күн медхш. Болв Кѳвүн Эцкин тускар күүнд медүлхәр седхлә, тернь Эцкиг меднә. 23 Цааранднь Тер эврәннь сурһульчнр тал хәләһәд, шишлң теднд иигҗ келв: – Тана үзсн юмиг үзсн нүдн буйн-кишгтә! 24 Би таднд келҗәнәв, кесг әәлдәчнр, кесг хаадуд тана үзсн цуг юмиг үзхәр седлә, зуг үзсн уга, тана соңсҗах юмиг соңсхар седлә, зуг соңсҗ чадсн уга. 25 Нег закана багш ѳмәрән һарад, Исусиг сѳрхин тѳлә иим сурвр ѳгв: – Багш, мѳңк җирһл авхин тѳлә би ю кех зѳвтәв? 26 – Заканд юн бичәтә? Чи тенд ю умшвч? – гиҗ Исус хәрүднь сурв. 27 Тер иим хәрү ѳгв: – Эврәннь Бурхндан әрүн седкләрн, үнн зүркәрн, бәәсн күчәрн болн бәәсн уха-санаһарн дурта бол, ѳѳрк күүндән бийдән дурта кевәр дурл, – гиҗ бичәтә. 28 – Чи чикәр хәрү ѳгвч. Тиигәд ке, тиигхлә чи әмд бәәхич, – гиҗ Исус келв. 29 Зуг закана багш бийән цеврлхәр седәд: – Мини хаҗудк күн гисн кемб? – гиҗ сурв. 30 Исус хәрүднь иигҗ келв: – Нег күн Ерусалимас Ерихо хотнур йовҗ. Зуурнь терүнд деермчнр харһв. Тедн тер күүнә хувц-хунринь булаҗ авад, бийинь үкн гитлнь цокҗ-цокҗ хаяд йовҗ одцхав. 31 Энүнә дару тер хаалһар нег гелң йовҗ, тер күүг үзәд, хаҗудк хаалһар һарад йовҗ одна. 32 Тиим кевәр чигн Левихнә күн кев. Тер бас тер ормд күрәд, шавта күүг үзәд, хаҗудк хаалһар һарад йовҗ одҗ. 33 Тер хаалһар йовсн Шамарьян һазра күн болхла тер күүнлә харһлдн үзәд санань зовв. 34 Зовҗах күүнд ѳѳрдәд, шавинь тосар болн чаһрар уһаҗ, цевр кенчрәр боов. Цааранднь шавтсн күүг элҗгн деерән суулһад, гиичлүрүр авч ирәд, тендән килмҗән күргв. 35 Маңһдуртнь Шамарьян күн һарч йовад, гиичлүрин эзнд хойр ѳдрин җалвинь ѳгәд: «Энүнд килмҗән ѳгтн, кемр эн мѳңгн эс күрхлә, би хәрү ирхләрн дәкәд мѳңг ѳгнәв», – гив. 36 Эн һурвн әмтнәс, тана санаһар, зовҗах күүнд кень хамгин ѳѳрхн болв? – гиҗ сурв. 37 Закана багш: – Терүг хәәрлсн күн ѳѳрхн болх, – гив. Тиигхлә Исус терүнд: – Чи йовад бас тиигҗ ке, – гив. 38 Зууран Исус сурһульчнртаһан нег хотнд одв. Тенд Марта гидг нертә күүкд күн ирҗ тедниг гертән орулв. 39 Тер Мирьям гидг дү күүктә бәәсмн. Мирьям Исусин кѳлднь сууһад, цуг келсн үгмүдинь соңссн бәәҗ. 40 Марта болхла ик дала хот кехәр сахняд үүмҗәҗ. Тер Исус тал ѳѳрдәд: – Тана зергәс! Мини дү күүкм цуг кѳдлмшиг нанд даалһсинь Та гемшәҗәхшвт? Нан тал ирәд, нѳкд болтха гиһәд терүнд келхнтн, – гиҗ сурв. 41 – Марта, Марта, чи дала юмн бәәтхә гиҗ сахняд үүмәд бәәнәч, зуг чамд негхн юмн кергтә. Мирьям болхла бийдән хамгин сәәнинь йилһҗ авв. Энүгинь күн булаҗ авч чадшго, – гиҗ Исус хәрү ѳгв.

Лука 11

1 Нег дәкҗ Исус нег һазрт зальврсн бәәҗ. Терүг зальврсна хѳѳн сурһульчнрин негнь Исусас: – Деед Эзн! Йохан эврәннь сурһульчнран яһҗ зальврҗ дасхла, тиим кевәр Та мадниг дасххнтн! – гиҗ сурв. 2 Исус теднд: – Иигҗ зальвртн: Мана Аав! Нернтн әрүн болтха! Тана йосн иртхә! Эркн кергтә ѳдмгиг Ѳдр болһн илгәһит! Яһҗ бидн күүнә килнц тәвнәвидн, Тиигҗ мана килнц тәвит! Сѳрдг юмнла бичә харһулыт! – гив. 5 Цааранднь Исус теднд: – Үлгүрләд келхлә, таднас негнь эврәннь үр талан сѳѳни ѳрәллә ирәд келҗәнә: «Үр минь, һурвн ѳдмг нанд ѳгйәһәр ѳгич. 6 Үүрм йовҗ йовад, зууран орҗ ирв, болв терүг тоох хот нанд уга». 7 Тиигхлә тана үүртн: «Бичә намаг кѳндә. Үүдм хаалһата, би күүкдән унтулчклав. Босҗ чамд ѳдмг ѳгч чадшгов», – гиҗ хәрү ѳгнә. 8 Үүртн танла үүрлҗәсндән тана сурсиг босад эс ѳгв чигн, зуг тана давтад сурсн зүткмҗд тер босад сурсн юмитн ѳгх. 9 Тегәд чигн Би таднд келҗәнәв: Сурад бәәтн – сурситн ѳгх, хәәһәд бәәтн – хәәсән олҗ авхит. Үүдинь цокҗатн – таднд тәәлҗ секх. 10 Сурад бәәсн күн – сурсан авчана. Хәәһәд бәәснь – хәәсән олҗана. Үүд цокҗаснд – тәәлҗ секҗәнә. 11 Кѳвүнтн заһс сурхла, үрндән заһсна ормд хорта моһа ѳгх эцк тана дунд олдхий? 12 Кѳвүнтн ѳндг сурхла, ямаран эцк терүнд чим хорха ѳгх? 13 Кемр тадн килнцтә бәәввчн, эврәннь үрндән сән белг яһҗ ѳгхинь меднәт, тиигәд чигн тана Теңгрин Эцк Әрүн Сәкүсиг сурсн әмтнд ѳгх, – гив. 14 Нег дәкҗ Исус күүг келн уга кедг хар сәкүсиг нег күүнәс һарһҗ кѳѳв. Хар сәкүсн һархла, тер күн үг келдг болв. Цуглрсн әмтн алң болцхав. 15 Зәрмснь: «Эн хар сәкүснә нойна Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳнә» гиҗ келв. 16 Зәрмснь Исусиг сѳрхин тѳлә теңгрин онц ѳвәрц темдгүд үзүл гиҗ сурцхав. 17 Исус теднә уха-санаһинь медәд: – Дотран дәәлддг алвт болһн хоосрад ирх. Дотран таардго гер бүл болһн әңгрәд буурад одх. 18 Кемр эрлг бийләһән дәәллдхлә, терүнә йосн нутг яһҗ торч бәәхмб? Тадн Намаг Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳҗәнә гиҗ келҗәнәт. 19 Кемр Би Баал-Зебүлин күчәр хар сәкүсдиг кѳѳхлә, тана сурһульчнр ямаран күчәр тедниг һарһҗ кѳѳҗәхмб? Тер учрар тана сурһульчнр тана зарһчнр болтха! 20 Кемр Би хар сәкүсдиг Бурхна һарар кѳѳҗәхлә, Бурхна йосн тадн тал ирснь лавта мѳн. 21 Кемр ик чидлтә болн зер-зевтә күн эврәннь герән харҗ хәләхлә, терүнә ѳлг-эднь әәмшг уга һазрт бәәнә. 22 Зуг кемр терүнәс ик чидлтә күн дәврәд, эзинь дәәләд, эзнә нәәлсн зер-зевинь булаһад диилхлә, геринь тонад, ѳлг-эдинь хулхалҗ авх. 23 Нанта эс бәәсн күн Нанта сѳрүд бәәнә, Нанта хурадго күн тарана. 24 – Хар сәкүсн күүнә дотрас һарн хагсҗ одсн кѳдә эргәд, амрх орм хәәнә, зуг олхш. Тиигхлә тер: «Урдк бәәсн герүр би хәрү йовнав», – гинә. 25 Терүг хәрү ирхләнь, гернь сәвүрдсн, цевр болна. 26 Тегәд хар сәкүсн һарч йовад, бийәсн ик догшн долан хар сәкүсдиг дахулҗ авч ирнә. Тедн ирәд күүнә дотр бүүрлнә. Аштнь күн урдкасн үлү му бәәнә, – гив. 27 Исусиг тиигҗ келҗәсн цагла нег күүкд күн олна заагас: – Таниг һарһад ѳсксн эктн буйн-кишгтә! – гиҗ хәәкрв. 28 – Бурхна үг соңсад күцәдг әмтн буйн-кишгтә! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 29 Әмтн улм икәр хурцхав. Исус экләд келв: – Эн үйин әмтн хар саната. Эдн Бурхна онц темдг сурна, зуг әәлдәч Йонан темдгәс үлү талдан темдгүд теднд Бурхн ѳгшго. 30 Тер юңгад гихлә, ямаран кевәр Йона Ниневин әмтнд онц темдг болв, тиим кевәр Күмни Кѳвүн эн әмтнд онц темдг болх. 31 Зарһин ѳдр ѳмн үзгин һазрин хатн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Юңгад гихлә, тер ик холас Соломон хаана цецн уха авхар ирлә. Энд болхла Соломонас ик алдр күн бәәнә. 32 Зарһин ѳдр Ниневин әмтн эн цагин үйнртә босад, эдниг гемшәх. Тедн Йона келсн үгинь соңсад, килнцтә җирһлән үлдәцхәв. Энд болхла Йонас ик алдр күн бәәнә. 33 – Кен чигн күн шам шатачкад әмтнд үзгдгго һазрт тәвхш, савар терүг бүркхш. Цуһар герл үзтхә гиһәд, шаман тәвц деер тәвнә. 34 Нүдн – күүнә шам мѳн, кемр нүднчн цевр болхла, чи герләр дүүрхич. Кемр чини нүдн бузр болхла, чи таг харңһуһар бүркәтәч! 35 Болһатн! Тана дотрк герл харңһу болвза? 36 Тер тѳләд кемр чи герләр дүүрхлә, болв чини нег чигн мѳч харңһуд эс бәәхлә, шам чамаг герлтулдг метәр чи герл ѳгхич, – гив. 37 Исус әмтиг сурһсн хѳѳн нег парш Терүг гер талан хот уулһхар дуудв. Исус герт ирәд, ширән ѳѳр орм эзләд суув. 38 Терүг хотын ѳмн һаран эс уһасинь үзәд парш алң болв. 39 Зуг Исус терүнд: – Тадн паршмуд ааһ-савиг һазаһаснь арчнат, тадна дотрк болхла ховдг бәәдләр болн хар санаһар дүүрң! 40 Ухан уга әмтн! Һазакинь үүдәсн Үүдәч дотркинь чигн үүдәсн биший? 41 Угатя-яду әмтнд бәәснәсн һуульһ ѳгтн, тиигхлә цуг юмнтн цевр болх. 42 Паршмуд, тадн зовлңган эдлхит! Тер юңгад гихлә, тадн тәрсн мятас, рутас болн нань чигн ноһанас арвдгч хүвинь Бурхнд цуглулҗ ѳгнәт. Зуг Бурхна зарһиг болн дуриг кергтән авхшит. Талдан кергиг мартлго эн кергән күцәх зѳвтәт. 43 Тадн зовлңган эдлхит, паршмуд! Юңгад гихлә, тадн хургин герт хамгин сән орм эзлнәт, талвңд әмтн таднла мендлхлә, тадн дурта болнат. 44 Тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн эс темдглсн үкәрлә әдл. Терүг әмтн деерәснь ишкв чигн ю ишкҗәхән медхш, – гиҗ келв. 45 Закана багшнрин негнь: – Багш! Та иигҗ келәд мана тускар бас му келҗәнәт! – гив. 46 Исус хәрүднь: – Тадн закана багшнр бас зовлңган эдлхит! Юңгад гихлә, тадн әмтнә нурһнд дааҗ болшго аца тәвнәт, зуг бийстн теднд хурһан чигн кѳндәҗ нѳкд болхар тѳрүц седхшит. 47 Тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн әәлдәчнрт бумб тәвнәт, зуг тана ѳвк эцктн тедниг алдг билә. 48 Тадн эврәннь ѳвк эцкнриннь кесн үүллә зѳвшәрҗәхән герчлҗәнәт: тедн әәлдәчнриг алдг бәәсмн, тадн болхла әәлдәчнрт бумб тәвнәт. 49 Бурхн цецн-ухаһарн иигҗ келсмн: «Би әмтнүр әәлдәчнриг болн апостолмудыг илгәнәв, зуг теднә зәрмнь алад уга кех, зәрмнь кѳѳх». 50 Тегәд чигн нарт делкә үүдснәс авн цуг алгдсн әәлдәчнрин цуснд эн үйин әмтн бурута: 51 Абелин цуснас экләд тәклин ширән болн Бурхна герин хоорнд асхрсн Зехарьян цусн күртл. Эн үйин әмтн энүнәс кѳлтә лавта тооцаһан ѳгх гиҗ үнәр келҗәнәв. 52 Закана багшнр, тадн зовлңган эдлхит, юңгад гихлә, тадн Бурхна номин медрлин түлкүр авлат. Тадн бийстн медрл угат, болв медрл хәәсн әмтнд оньдин харш болнат, – гиҗ келв. 53 Исусиг тендәс һарад йовсна хѳѳн закана багшнр болн паршмуд Терүнд уурлад, олн зүсн сурврмуд ѳгв. 54 Тедн Исусиг хавхлҗ бәрхәр седцхәв. Келсн үгәс тедн буру, эндү хәәв.

Лука 12

1 Тер саамд кесг миңһн әмтн цуглрад, хоорндан шахлдад зогсҗасн цагт Исус сурһульчнртан экләд иигҗ келв: – Паршмудын искәдг экнәс бийән саглҗ йовтн, эннь чирә хәләлһн мѳн. 2 Нег чигн эс илдкҗ секгдсн далд юмн уга, нег чигн эс тәәлгдсн нууц уга. 3 Харңһуд тана келсн үгмүд ѳдрин гегәнд соңсгдх, гер дотр күүнд шимлдҗ келсн үгмүд герин ора деер чаңһур хәәкрҗ соңсгдх, – гив. 4 – Үүрмүд мини! Күүнә бий цогциг алдг әмтнәс бичә әәтн, цаарандан тедн энүнәс даву юм кеҗ чадшго, – гиҗ Би таднд келҗәнәв. 5 Кенәс әәх кергтәһинь Би таднд келҗ ѳгсүв: Бурхнас әәтн, Тер тадна цогцитн алад, мѳңк һалд чигн тадниг хайҗ чадх. Тиим гиҗ келҗәнәв. Бурхнас әәтн. 6 Хойр деншгәр тавн богшурһа хулдгдна эсий? Зуг тедниг чигн Бурхн мартсн уга. 7 Тадна толһан үсн чигн тоота! Бичә юмнас әәтн: Тадн Бурхнд кесг богшурһаһас даву үнтәт. 8 – «Би Исусин» – гиҗ әмтнә чирәд ил келсн күүнә тускар «Мини» – гиҗ Бурхна элчнрин ѳмн Би, Күмни Кѳвүн, илднь келхв, – гиҗ таднд келҗәнәв. 9 «Би Исусин бишв» гиҗ әмтнә чирәд иләр келсн күүнә тускар «Эн күн Мини биш» гиҗ Би Бурхна элчнрин ѳмн гѳрдҗ келхв. 10 Күмни Кѳвүнә ѳмнәс үг келсн күн болһна килнцнь тәвгдх. Зуг Әрүн Сәкүснә тускар му келсн күүнә килнцнь тѳрүц тәвгдшго. 11 Кемр хурлур тадниг һардачнрин болн йос бәрдг әмтнә ѳмн авч ирхлә, ю, яһҗ хәрүцхән, ю келхән сана бичә зовтн. 12 Тер цагт Әрүн Сәкүсн таднд ю келхитн зааҗ ѳгх, – гив. 13 Олна заагас нег күн Исуст: – Багш! Мини ахдм ѳнчән нанла хуватха гиҗ келтн, – гив. 14 Исус: – Кен Намаг тадна зарһ кехин тѳлә эс гиҗ тадна ѳнч хувахин тѳлә тәвлә? – гив. 15 Цааранднь бас немҗ: – Болһатн! Бичә хатуч болтн! Күүнә җирһлин чинрнь байн зѳѳрт биш, – гиҗ келв. 16 Дәкәд әмтнд үлгүрләд келв: – Нег байн күүнә һазр ик урһц ѳгв. 17 «Ода ю кехм болхв? Хураҗ авсн буудяг хадһлх орм чигн уга» гиҗ тер санв. 18 «Би эврәннь хуучн буудя хадһлдг бәәриг хамхлад, шин ѳргн бәәр кенәв. Тер ѳмнкәс ик болх, тенд буудя болн ѳлг-эд хадһлх орм дала болх. Ода чамд кесг җилмүдт күрх зѳѳр бәәнә. Ууһад, идәд, байртаһар амрад җирһәд бә гиҗ келҗ болҗана. Тиигхлә иигҗ кенәв» гиҗ тер шиидв. 20 Зуг Бурхн терүнд: «Ухан уга күн! Эн сѳ чини әмичн чамас булаҗ авх. Тиигхлә чини белдсн зѳѳрәс ямаран олз болхмб?» – гив. 21 Кен чигн Бурхна зѳѳриг авлго, бийдән талдан зѳѳр хураһад хоршулад бәәхлә, тер ухан уга байнла әдл болна. 22 Цааранднь Исус эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: – Тегәд чигн таднд Мини келҗәхм эн: әмд бәәхин тѳлә хот кергтә гиҗ, бий цогцин тѳлә ѳмсх хувц-хунр кергтә гиҗ бичә зовад бәәтн. 23 Җирһл хотас деер, цогц болхла хувцнас деер. 24 Керә шовудыг хәләһәд ухалтн, тедн тәрә тәрхш, хадхш, буудя хураҗ хадһлхш, тер бийнь Бурхн тедниг теҗәнә. Тадн болхла Бурхнд эн шовудас ик үлү үнтә болҗанат. 25 Зовснас иштә тадн дундас кентн чигн әмн җирһлән бичкн зуур утдулҗ чадхий? 26 Кемр тиим баахн юмиг күцәҗ эс чадхла, ю хәәҗ тадн наадкиннь тѳлә зовад бәәнәт? 27 Бамб цецг яһҗ урһдгинь хәләһәд ухалтн. Эн кѳдлхш, утц ээрхш. Зуг Соломон хан ик алдр бәәсн бийнь тер цецгәһәс үлү сәәхн хувц ѳмсәд уга билә гиҗ Би таднд келҗәнәв. 28 Кемр Бурхн эндр урһад бәәдг, маңһдур һалд шатх урһмлыг тиигҗ кеерүлҗ хувц ѳмскхлә, тадниг баһ итклтә улсиг энүнәс деер хувцлхм бишви? 29 Ю идхмб, ю уухмб гиҗ бичә зовад санад бәәтн! 30 Килнцтә улс цуг энүнә тѳлә кѳѳлдәд бәәнә, Теңгрин Эцктн таднд юн кергтәһинь сәәнәр меднә. 31 Түрүн даранднь Бурхна йосиг хәәтн, наадкинь болхла таднд Бурхн немҗ ѳгх. 32 Мини цѳѳкн улс, бичә әәтн, тана Эцк таднд эврәннь орн-нутган ѳгх саната. 33 Эврәннь ѳлг эдән хулдад, мѳңгән угатя-яду әмтнд хуваҗ ѳгтн. Тѳрүц элдго кетч белдтн. Чилшго үнтә зѳѳрән теңгрт хоршулҗ хадһлтн: тенд хулхач чигн күршго, гүр чигн терүг идҗ үрәҗ чадшго. 34 Тана зѳѳр бәәсн һазрт седкл-санантн бәәнә, – гив. 35 – Хувцнтн бүсләтә, шамтн шаталһата бәәтхә! 36 Хүрмәс эзән күләҗәсн зарцнрла әдл болтн. Эзнтн ирәд, үүд цокхла, тер дарунь үүдән секҗ чадх арһта болтн. 37 Эзнь ирәд, зарцнран серглң бәәсинь үзхлә, тер зарцнр буйн кишгтә! Би үнәр келҗәнәв, эзнь бийнь хувцан бүсләд, ширә деер хот тәвәд тедниг дуудад тоох. 38 Кемр сѳѳни ѳрәллә эс гиҗ терүнәс ора цагла ирсн эзн зарцнран белн бәәсинь үзхлә, тедн буйн кишгтә. 39 Дәкәд болхла кемр хулхач орҗ ирх цагинь герин эзн медхлә, тер дәврәд орсн хулхачиг герүрн тәвшго билә. 40 Тадн бас белн болтн, юңгад гихлә, Күмни Кѳвүн тадниг эс күләҗәсн цагт күрәд ирх, – гив. 41 Пётр сурв: – Багш, Та эн үлгүриг һанцхн маднд аль цуг әмтнд келҗәнт. 42 Деед Эзн иим хәрү ѳгв: – Нәәлвртә цецн гер һарддг күн гисн кемб? Тиим күүнд эзн наадк зарцнрт цагтнь хотынь кемҗәһәр ѳгхиг даалһв. 43 Эзнь ирәд, зарциг тиигҗ кергән күцәҗәсинь үзхлә, тер зарц буйн кишгтә болх. 44 Би таднд үнәр келҗәнәв, эврәннь ѳлг-эдән чигн Эзн терүнд лавта даалһҗ ѳгх. 45 Зуг кемр зарц: «Мини Эзн кесгтән иршго» гиҗ санад, наадк зарцнриг, залу болн күүкд улсиг цокад, әркән ууһад, нәәрән кехлә, 46 тиим зарцин эзн терүг эс күләҗәсн ѳдрт, эс медҗәсн цагт ирх. Эзнь шүрүһәр терүг цааҗлад, иткл уга зарцнрин бәәх һазрур йовулх. 47 Эзнә таалыг медә бәәҗ, зуг бийән белддго болн таалынь күцәхәр седдго зарц ѳршәңгү угаһар цокулх. 48 Болв кемр эзнә таалыг медлго, зуг засглгдх йовдл һарһсн зарц баһар цокулх. Дала юм ѳггдснәснь икәр некгдх. Ик керг даалһгдснаснь икәр некҗ сургдх, – гив. 49 – Би орчлңд һал авч ирхәр ирләв. Тер шулуһар икәр падртха, гиҗ санҗанав. 50 Би кирслгдх зѳвтәв, тегәд чигн тер керг эс күцтл зовҗанав. 51 Тадн Намаг эн орчлңд эв авч ирв гиҗ санҗант? Уга! – гиҗ Би келҗәнәв. Би әмтиг йилһж салһхар ирв. 52 Эн цагас авн тавн күүтә гер-бүл хоорндан йилһрәд салх. Һурвнь хойрин ѳмнәс эс гиҗ хойрнь һурвна ѳмнәс босх. 53 Эцкнь кѳвүнә ѳмнәс, кѳвүнь эцкиннь ѳмнәс босх, экнь күүкнә ѳмнәс, күүкнь экиннь ѳмнәс, хадм экнь бериннь ѳмнәс, бернь хадм экиннь ѳмнәс босх, – гиҗ Исус келв. 54 Исус олн әмтнд иигҗ келв: – Нарн суух үзгт үүл үзхләрн, хур орх, гиҗ тадн келнәт, тегәд хур орна. 55 Ѳмн үзгин салькн үләхлә, тадн халун болх, гиҗ келнәт, – халун болна. 56 Хойр чирәтнр! Теңгр һазр хойриг шинҗлҗ хәләһәд, тадн ямаран ѳдр болхинь медҗ чаднат, болв ямаран цаг ода ирсинь тадн медҗ чадхшит. 57 – Тадн бийән шинҗлҗ хәләһәд, үннь юундв гиҗ юңгад эс ухалнат? 58 Ѳшәтнләһән зарһин герүр йовхларн, зууран тадн терүнлә эвинь олхан хәәтн эс гиҗ тер тадниг зарһчин медәнд ѳгх, зарһч тадниг харулын һарт бәрүлх, тедн болхла тадниг бәрәнд суулһх. 59 Үлдсн шаальг күртлән эс ѳгтл, тадн тер бәрәнәс сулдҗ һарч чадшгот, гиҗ Би таднд келҗәнәв, – гиҗ Исус келв.

Лука 13

1 Тер цагт Исус тал әмтн ирәд Һалилья улсла ю учрсиг келҗ ѳгсмн. Пилат тедниг сүмд тәкл тәксн цагт тер әмтнә цусиг сетрә малын цуснла холяд ниилүлҗ. 2 Исус хәрүднь иигҗ келв: – Эн Һалилья улс наадк Һалилья әмтнәс хамгин килнцтә болад тиигҗ зовагдҗ гиҗ тадн санҗадг болвзат? 3 Уга, зуг кемр тадн килнцтә җирһлән эс үлдәхлә, тадн бас үкхит! – гиҗ Би таднд келҗәнәв. 4 Шилоахин бәәшңгин дора даргдад үксн арвн нәәмн күүнә тускар ю келҗ болхмб? Тедн Ерусалимин наадк әмтнәс үлү килнцтә бәәсмн гиҗ санҗадг болвзат? 5 Уга. Зуг Би таднд келҗәнәв, кемр тадн килнцтә җирһлән эс үлдәхлә, тадн бас үкллә харһхит! – гив. 6 Цааранднь Исус үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күүнә уста үзм урһдг һазрт инҗр гидг модн урһҗ. Нег дәкҗ эзн инҗр модна темс хәләхәр йовв, зуг олҗ чадсн уга. 7 Тиигхлә тер күн кѳдләчдән: «Би һурвн җилдән инҗр темс ѳгнү угай гиҗ хәләхәр нааран ирнәв, болв темсн уга болна. Чавчад хайчк энүг, эн модн ю хәәҗ ѳңгәр энд орм эзлхмб?» – гиҗ келнә. « 8 Эзн минь, дәкәд нег җилд энүгән үлдәтн. Би эн һазриг шеегәр бордад малтнав, 9 дарук җилд модн темс ѳгхн болвза, кемр темсн уга болхла, энүг чавчад хайчкхмн», – гиҗ кѳдләч хәрү ѳгв. 10 Бемб ѳдр Исус нег хурлд әмтиг сурһла. 11 Тенд нег күүкд күн бәәҗ. Тер арвн нәәмн җилд гемин сәкүснд эзлгдсн бәәҗ. Күүкд күн йосндан нурһан һооднь тинилһҗ чаддго, бѳгдһр нурһта бәәҗ. 12 Исус терүг үзәд, дуудҗ авад: – Эгч минь! Чи эврәннь ѳвчнәсн сулдвч! – гиҗ келв. 13 Исус күүкд күүнә толһа деернь һаран тәвв, тернь дарунь нурһан тинилһәд, Бурхнд магтал ѳргв. 14 Хурлын һардач Исусиг бемб ѳдр кү эдгәв гиһәд уурлв. Тер ирсн әмтнүр хәләһәд: – Кѳдлмш кехин тѳлә зурһан ѳдр бәәнәлм! Бийән эмнүлхин тѳлә бемб ѳдрлә биш, наадк ѳдрмүдт ирцхәтн! – гиҗ келв. 15 Хәрүднь Исус терүнд: – Хойр чирәтә әмтн! Бемб ѳдр тадн царан эс гиҗ элҗгнән хашаһасн һарһад, услхар һолур туунат. Тиим эсий? 16 Энтн Абрахамин бүләс һарсн күүкн, эрлг энүг арвн нәәмн җилдән күлчксн бәрҗ. Тегәд эн күүкд күүг бемб ѳдр сулдххмн биш билү? – гиҗ сурв. 17 Исусиг келснә хѳѳн Терүнлә ѳшәркҗәсн әмтн ичәд эмәв, наадк улс цугтан кесн ѳвәрцднь икәр байрлцхав. 18 Цааранднь Исус: – Бурхна йосиг юунла дүңцүлҗ болхмб? Тер ямаран гиҗ санҗанат? 19 Бурхна йосиг эврәннь герин һаза тәрсн горчсин экнлә дүңцүлҗ болхмн. Тер экн нигтәр урһад, ик гидг моднд хүврв, теңгрин шовуд нисҗ ирәд, терүнә ац деернь үүрән ясдг болв, – гиҗ келв. 20 – Бурхна йосиг бас юунла дүңцүлҗ болх? – гиҗ Исус дәкәд сурв. 21 – Тертн һуйрт искәчксн экнлә әдл, күүкд күн терүг авад дѳчн килограмм һуйрт тәвнә. Тер һуйр ѳсҗ одна, – гив. 22 Исус балһсд, селәд эргәд, әмтиг сурһҗ йовсмн. Исус Ерусалимур темцәд йовҗ. 23 Нег күн Терүнәс: – Тана зергәс! Цѳн улс авргдхий? – гиҗ сурв. Исус иим хәрү ѳгв: 24 – Уутьхн үүдәр орхар зүтктн, тер юңгад гихлә, кесг әмтн орхар седх, зуг орҗ чадшго. 25 Герин Эзн босад үүдән хаахла, тадн үүднә ца зогсад, үүдинь цокад келхит: «Деед Эзн, буйн болтха, үүдән маднд сектн!» Зуг «Би тадниг чигн медхшв, альдас тадн ирситн чигн медхшв!» – гиҗ Тер келх. 26 Тиигхлә тадн келхит: «Бидн Танла хамдан сууҗ хот уулавидн, Та мана уульнц болһнд сурһлат». 27 «Би тадниг чигн, альдас тадн ирситн чигн медхшв. Му үүл кесн әмтн Нанас хооран һартн», – гиҗ Тер хәрүднь келх. 28 Абрахамиг, Ицхакиг, Яковиг болн цуг әәлдәчнриг Бурхна орн-нутгт үзхләрн, зуг тадн тендәс кѳѳгдсән медәд уульхит, шүдән хәврхит. 29 Кесг әмтн зүн, барун, ар, ѳмн үзгәс ирәд, Бурхна орн-нутга нәәрт орман эзлх. 30 Тодлҗ автн: зәрм сүүлңкнь түрүңкнь болх. Түрүңкнь сүүлңкнь болх, – гив. 31 Тер цагт нег цѳѳкн паршмуд Исус тал ѳѳрдәд: – Эн һазрас әрл, талдан һазрур йов, тер юңгад гихлә, Херод чамаг алхар седҗәнә, – гиҗ келв. 32 Исус иим хәрү ѳгв: – Тер алач аратур йовад, иим үг келтн: Би хар сәкүсдиг эндр-маңһдур чигн кѳѳһәд, әмтиг эдгәхв, болв һурвдгч ѳдртнь кергән дуусхв. 33 Юн учрв чигн Би эндр, маңһдур, нѳкәдүр, цааранднь чигн эврәннь үүлән күцәх зѳвтәв, юңгад гихлә, Ерусалимас даву талдан үкх һазр әәлдәчд уга! 34 Хәәрн Ерусалим, Ерусалим! Чи әәлдәчнриг уга кенәч! Чам тал илгәсн әмтиг чолуһар цокҗ алнач! Кедү дәкҗ Би чини үрдүдиг, һууҗмулмудан җивр доран цуглулсн така мет цуглулхар седләв. Тедн тиигхәр седсн уга! 35 Тер учрар тана гер хоосн болтха! Би таднд келҗәнәв: «Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә!» гиҗ келтл Намаг үзшгот! – гив.

Лука 14

1 Бемб ѳдр Исус нег байн паршмудын ахлачин герт хот ууҗасмн. Паршмуд Исусиг шинҗлҗ суусмн. 2 Терүнә ѳмн усн хавдр ѳвчтә күн сууҗ. 3 Исус паршмудас болн закана багшнрас: – Бемб ѳдр эдгәх йосн бәәнү аль угай? – гиҗ сурв. 4 Цуһар тагчг бәәв. Тиигхлә Исус гемтә күүг дуудад, эдгәһәд йовулв. 5 Цааранднь Исус: – Кемр тана кѳвүн эс гиҗ цар бемб ѳдр худгт унхла, тадн тер дарунь йовад, терүг худгас һарһҗ авхит, тиим эсий? – гиҗ сурв. 6 Тедн хәрүднь ю келхән медҗ чадсн уга. 7 Әмтиг ширән ѳѳр күндтә орм эзлхәр шунҗасинь үзәд, Исус теднд үлгүрләд иигҗ келв: 8 – Кемр чамаг хүрмин нәәрт дуудхла, күндтә орм эзлхәр бичә зүтк, тер юңгад гихлә, чамас деер күндтә күн тер хүрмд дуудгдсн болх. 9 Тиигхлә чамаг болн тер күүг дуудсн эзн ѳѳрдәд иигҗ келх: «Эн күүнд зә һарһ» гих. Тиигхлә чи ичәд хамгин му ормд суух зѳвтә болхич. 10 Хүрмд дуудсн цагла хамгин ардк ормд су, чамаг дуудсн эзн ирәд: «Үүр минь, одад күндтә ормд су», – гиҗ келх. Тиигхлә чи әмтнә чирәд ачта күн болҗ үзгдхич. 11 Кен чигн бийән деегшлхлә – дорацулгдх, болв кен чигн бийән дорацулхла – деегшлх. 12 Дәкәд Исус Терүг дуудсн паршд иигҗ келв: – Чи үдин эс гиҗ асхни хотд үүрмүдән, ахнран, элгн-садан эс гиҗ хам-хоша бәәдг байн әмтиг бичә дууд. Яһад гихлә, тедн чамаг бас дуудад, тадн хоорндан ѳрн уга болхит. 13 Чи нәәрән кехләрн угатя, эрмдгтә, доһлң болн сохр әмтиг дууд. 14 Тиигхлә чи буйн кишгтә болхич. Тедн чамаг хәрү дуудҗ чадшго, зуг чик седклтә әмтнә әмдрллһнә ѳдрт чини ѳгсн юмн чамд хәрү ирх. 15 Цуг энүг соңссн гиичнрин дундас нег күн Исуст: – Бурхна орн-нутга нәәрт орхнь буйн кишгтә! – гив. 16 Исус хәрүднь келв: – Нег күн ик нәр кеһәд кесг гиичнр дуудв. 17 Нәәрин цаг ѳѳрдхлә, тер эврәннь зарцан илгәһәд дуудгдсн улст: «Манад иртн. Цугтан белн», – гинә. 18 Тиигхлә цуһар негдсн кевтәһәр гемән сурцхав. Түрүңкнь: «Би шиңкән һазр хулдҗ авув. Йовад хәләх зѳвтәв. Буйн болтха, буруһм тәвтн», гинә. 19 Дарукнь: «Би арвн цар хулдҗ авв, тедниг яһҗ кѳдлдгинь хәләхәр йовҗанав. Буйн болтха! Гемм тәвтн!» гинә. 20 Һурвдгчинь: «Би шиңкән гер авв, ирҗ чадшгов» гинә. 21 Зарц герүрн ирәд, цугинь эзндән келҗ ѳгв. Тиигхлә герин эзн уурлад зарцдан: «Хотна уульнц, һудмҗ болһнар йовад угатя, эрмдгтә, сохр, доһлң әмтиг дууд», гиҗ келв. 22 «Эзн минь, тана келсәр бидн цугинь күцәввидн, зуг бас чигн орм бәәнә», гиҗ зарц келв. 23 Тиигхлә эзн зарцд: «Чи хаалһ болн хотна зах болһнар йовад, харһсн әмтиг герүрм дуудад авч ир! Мини герм гиичнрәр дүүртхә!» гиҗ закв. 24 Урднь дуудгдсн әмтнәс нег чигн күн Нанла тѳрүц нәәрлҗ чадшго, Би таднд келҗәнәв, – гив. 25 Исусла хамдан кесг әмтн йовла, тегәд теднүр хәләһәд Тер иигҗ келв: 26 – Кен Нан тал ирәд, зуг эк-эцкәсн, гергнәсн, үрдәсн, ахнр-эгчнрәсн, әмн-җирһләсн үлү деер Нанд дурта эс болхла, тер Мини сурһульч болҗ чадшго. 27 Күн болһн эврәннь кирсән авч йовад Намаг эс даххла, Мини сурһульч болҗ чадшго. 28 Кемр тадна негнь гер бәрхәр седхлә, түрүләд тер сууһад тосхлтыг дуусх мѳңгнь күрх угаһинь тоолх биший? 29 Кемр оңданар кехлә, тер герин ул тәвәд, герән тосхҗ дуусҗ чадшго болҗ һарх. Энүг үзсн улс терүг наад бәрх. 30 «Эн күн герән экләд тосхҗаһад, дуусҗ чадсн уга», гиҗ тедн келх. 31 Эс гиҗ нег хан талдан хаанас бийән харсхар седхлә, түрүләд тер сууһад, арвн миңһн цергәрн хѳрн миңһн хортна цергиг диилҗ чадхий гиҗ ухалх. Тиим эсий? 32 Кемр тер бийән харсҗ чадшгоһинь медхлә, хортн эс ѳѳрдтл эвин тускар сурхар элчнрән илгәх. 33 Цуг эн тадна туст бас ирлцҗәнә. Кемр тадн эн бәәсн зѳѳрм нанд керго гиҗ эс келхлә, Мини сурһульчнр болҗ чадшгот, – гив. 34 – Давсн – сән юмн, зуг кемр давсн эврәннь амтан геехлә, юуһар амтынь орулхмт? 35 Тиим давсн юмнд керго болна, һазр ясруллһнд чигн тер тус болшго. Энүг күн авад хайчкна. Соңсхар седснь соңстн! – гив.

Лука 15

1 Алв цуглулдг болн килнцтә кесг әмтн Исусиг соңсхар ирцхәв. 2 Паршмуд болн закана багшнр уурлад келцхәв: – Тер килнцтә әмтиг тосад, теднлә хот ууҗана. 3 Тиигхлә Исус хәрүднь иим үлгүр ѳгв: 4 – Үлгүрлхд, таднас кен чигн зун хѳѳтә болтха, тер зун хѳѳнәс негнь тѳѳрәд геедрсн болтха. Йирн йисн хѳѳһән кеер үлдәчкәд, геедрсн хѳѳһән олтлан хәәҗ йовхит эсий? 5 Тер хѳѳһән олҗ авад, байрлад, ээм деерән үүрәд, 6 герүрн ирчкәд, үүрмүдиг болн ѳѳрән бәәсн әмтиг дуудад иигҗ келхит: «Нанла хамдан байрлтн! Би геедрсн хѳѳһән олҗ авув!» 7 Чик седклтә күн Бурхнас гемән сурх нанд керг уга, гиҗ ухална. Болв теңгрт чик седклтә йирн йисн күүнә тѳлә биш, зуг килнцтә җирһлән үлдәсн негхн күүнә тѳлә ик байр болх, – гиҗ келв. 8 – Кемр күүкд күн арвн үнтә цаһан мѳңгтә бәәһәд, негинь геехлә, тер мѳңгән эс олтл шам шатаһад, мѳңгән сәәнәр хәәһәд, герән сәвүрдхий? 9 Зуг мѳңгән олҗ авхларн, үүрмүдиг, хам хоша бәәсн күүкд улсиг тер дуудад, «Нанла хамдан байрлтн! Би геесн мѳңгән олҗ авв» гиҗ келх. 10 Тиим кевәр Бурхна элчнр килнцтә җирһлән үлдәсн негхн күүнә тѳлә чигн байрлцхах гиҗ Би таднд келҗәнәв, – гив. 11 Исус цааранднь келв: – Нег күн хойр кѳвүтә бәәҗ. 12 Отхн кѳвүнь эцкдән ирәд: «Аав минь! Ѳнчин авнав, хүвм нанд ѳгхнтн?» – гинә. Тегәд эцкнь ѳнчән хуваһад, хойр кѳвүндән ѳгчкв. 13 Цѳѳкн ѳдрин дару отхн кѳвүн ѳнчән авад ик хол орн-нутгур йовв. Тендән тер аля җирһләр бәәһәд, цуг мѳңгән тоолвр угаһар эдләд чиләв. 14 Зуг терүнә мѳңгнь чилснә хѳѳн тер һазрт ик харһнлт болв. Кѳвүн дегд икәр түрв. 15 Тер нутгин нег күүнүр кѳдлмш сурхар ирнә. Тернь эврәннь һазрт һахас хәрүлх кѳдлмш ѳгв. 16 Кѳвүн һахад ѳгсн хотас чигн идхәр седв. Зуг нег чигн күн терүнд нег чигн юм ѳгдго бәәҗ. 17 Серл орад тер иигҗ келв: «Мини эцкин герт кедү зарцнр бәәнә, цуһар дала хотта, би болхла энд харһнад үкчәнәв. 18 Хәрәд эцкдән келнәв: Аав минь! Би Теңгрин болн тана ѳмн ик килнц һарһв. 19 Тана кѳвүн гиҗ нерәдгдх нанд зѳв уга, зуг намаг ода эврәннь зарц гиҗ тоолтн». 20 Цааранднь тер босад, эврәннь эцк талан йовв. Эцкнь терүг ик холас таняд, кѳвүндән санань зовад, гертәсн гүүҗ һарад, кѳвүһән күзүдәд теврҗ үмсв. 21 Кѳвүн: «Аав минь! Би Теңгрин болн тана ѳмн ик килнц һарһв. Тана кѳвүн гиҗ нерәдгдх нанд зѳв уга», – гив. 22 Эцкнь болхла зарцнртан: «Шулуһар йовад, хамгин сәәхн хувц авч ирәд, мини кѳвүндм ѳмсктн, Һарин хурһнднь үнтә билцг зүүһәд, кѳлднь буршмгинь ѳгтн. 23 Нег сән тарһн туһл авч ирәд алтн, хотан ууһад байр кехмн. 24 Мини кѳвүм әмд уга билә, ода тер шинәс әмдрв! Геедрҗ одсн билә, болв ода олдв!» – гиҗ келв. Дәкәд тедн ик байр кецхәв. 25 Ууһн кѳвүнь тер цагт кеер бәәҗ. Герүрн ѳѳрдҗ ирәд, әмтнә биилсн, шуугсн ду, байрин айс соңсв. 26 Кѳвүн нег зарциг дуудад, гер дотр юн болҗахинь сурв. 27 «Чини дүүчн хәрҗ ирв» гиҗ тер хәрү ѳгв. «Кѳвүнь эрүл-менд ирснд эцкчн тарһн гидг туһл алв» – гив. 28 Ууһн кѳвүнь уурлад, герүрн орхар седсн уга. Тиигхлә эцкнь һаза һарад терүг: «Ор», гиҗ дуудв. 29 Зуг кѳвүнь: «Цуг эн җилмүдин туршт би мухла кевтәһәр энд кѳдлдг биләв, тана келсәр оньдин бәәдг биләв. Та болхла, намаг үүрмүдләһән байрлтха гиҗ, мини тѳлә ямана ишк чигн алсн угат. 30 Зуг эн кѳвүнтн аля күүкд улсла цуг тана мѳңг эдләд чиләһәд, хәрү гер талан ирхлә, та терүнә тѳлә тарһн туһл алвт!» гиҗ келв. « 31 Кѳвүн минь, Чи нанла оньдин бәәнәч, нанд бәәсн юмн чини. 32 Зуг ода бидн байрлх зѳвтәвидн, тер юңгад гихлә, чини дүүчн үкәд әмдрв, геедрәд олдв!» – гиҗ эцкнь келв.

Лука 16

1 Исус эврәннь сурһульчнртан келв: – Нег байн күүнд герин һардач бәәҗ. Тер герин һардачнь терүг мекләд, мѳңгинь эдлҗәнә гисн зәңг эзнь соңсв. 2 Эзн һардачан дуудҗ авад сурна: «Чини тускар соңссм юмб? Чи цааранднь гериг һардшгоч, тегәд эврәннь кѳдлмшин тооцаһан нанд келҗ ѳг». 3 Һардач дотран иигҗ ухалв: «Ода яахмб? Эзн намаг кѳдлмшәсм һарһҗана. Йовад һазр малтҗ чадшгов, һууль һуухд – ичсм күрнә. 4 Зуг кемр намаг эндәс кѳѳхлә, әмтнә герт бәәхин тѳлә ю кехән би меднәв». 5 Тегәд эврәннь эзнд ѳртә бәәсн әмтиг неҗәд-неҗәдәр тер дуудв. Түрүңкәснь: «Мини эзнд чи ямаран ѳртәвч?» гиҗ сурв. 6 «Зун бочк олив тос би чини эзнд ѳгх зѳвтәв», гиҗ тер хәрү ѳгв. Һардач терүнд: «Эврәннь ѳрин цаасан авад, энд сууһад тәвн бочк гиҗ чикләд бич», гиҗ келнә. 7 Дәкәд дарукаснь сурв: «Чи ямаран ѳртәвч?» «Нег зун тулм цаһан буудя», гиҗ тер хәрүднь келв. Һардач терүнд: «Эврәннь ѳрнә цаасан авад, найн гиҗ чиклҗ бич», гинә. 8 Эзн бийнь чигн эврәннь итклтә биш һардачан тоолвртаһар кергән күцәсинь үзәд таасҗ буульв. Эн килнцтә орчлңгин әмтн эврәннь кергтән Бурхна үрдүдәс даву тоолврта. 9 Эн килнцтә орчлңгин зѳѳрәр үүрмүд олҗ автн, юңгад гихлә, тадн угатя-яду болҗ үлдхләтн, тедн тадниг мѳңк бәәрнд орулх гиҗ Би таднд келҗәнәв. 10 Баһ юмнд итклтә бәәснь ик юмнд итклтә болх, баһ юмнд эс итклтәнь ик юмнд иткл уга болх. 11 Кемр таднд эн орчлңгин зѳѳриг күн даалһдго болхла, йосн зѳѳриг кен таднд даалһхмб? 12 Кемр таднд эврәннь зѳѳрән күн даалһдго болхла, кен таднд тана зѳѳриг ѳгхмб? 13 Нег чигн зарц хойр эзнд заргдҗ чадшго. Тер негнднь дурго болад, наадкднь дурлх, эс гиҗ негнднь үнн седкләрн заргдх, наадкинь оньгтан авшго. Тадн Бурхнд болн зѳѳр хойрт дегц церглҗ чадшгот, – гив. 14 Мѳңгнд дурта паршмуд цуг энүг соңсад, Исусар наад бәрәд суув. 15 Исус теднд: – Яһҗ әмтнә ѳѳр бийдән зѳв ѳгхән тадн меднәт, зуг Бурхн тадна зүркиг медәд бәәнә. Әмтн чинртә гиҗ тоолдг юмиг Бурхн җигшүртә юмнд тоолна. 16 Закана болн әәлдәчнрин цагнь Йохана ѳмн билә, ода болхла Бурхна йосна тускар Сән Зәңг тархагдҗана, болв ик зунь тенд орхар шунна. 17 Зуг закана хамгин бичкн үзгнь уга болхас урд теңгр һазр хойр түрүләд уга болх. 18 Эврәннь гергнәсн салад оңдан күүкд кү авсн күн, күүнә гергтә дерән негдүлнә, залуһасн хәрсн күүкд кү авсн залу бас тиим килнц һарһна, – гив. 19 – Нег байн күн бәәҗ. Тер күн үнтә күрң улан хувц ѳмсдг, сән-сәәхн болн оньдиндән байрта-бахта бәәдг сәнҗ. 20 Лазарь гидг нег яду күн бас бәәҗ. Тер шархта болад, байн күүнә герин үүднә ѳѳр кевтҗ. 21 Тер байн күүнә идснә шавхринь болн хотын үлдлинь идхәр седҗ. Нохас ирәд терүнә шархинь доладг бәәҗ. 22 Һуульһнч Лазарь нас барсна хѳѳн Бурхна элчнр терүг Абрахамин орнур авч одв. Байн күүнә наснь бас чиләд, терүг әмтн оршав. 23 Тер үклин һазрт тусҗ, тендән дегд икәр зовлң эдләд, деегшән хәләһәд, ик деер теңгрт Абрахамиг үзв, ѳѳрнь Лазарь бәәҗ. 24 Байн күн: «Аав минь! Абрахам, намаг хәәрлит! Лазариг нааран илгәһит, тер эврәннь хурһан уснд норһад, мини келндм күргтхә, тер юңгад гихлә, би эн һалд ик зовлң эдлҗәнәв», гиҗ дуудв. 25 Зуг Абрахам хәрүднь: «Кѳвүм минь, тодл, чи эврәннь җирһлдән сәәһән эдлләч, Лазарь болхла басл муулян эдллә. Ода тер энд амулң җирһлән олв, чи болхла зовҗанач. 26 Дәкәд болхла, Чи ма хойрин хоорнд ик гүн садрг бәәнә, болв кен чигн чам тал йовхар седвчн, йовҗ чадшго, чамас мадн тал күн давшҗ һарч чадшго», гиҗ келв. « 27 Тиигхлә, эцк минь, Лазариг мини эцкин гер тал илгәтн, 28 юңгад гихлә, нанд дәкәд тавн ах-дү бәәнә. Тедниг эн зовлңта һазрт бичә тустха гиһәд тер йовад урдаснь медүлтхә», гиҗ байн күн хәрүднь келв. 29 «Теднәд Моше болн әәлдәчнр бәәнәлм. Ах-дүүнрчн тедниг соңстха», гиҗ Абрахам келв. 30 «Уга, Аав минь Абрахам, үксн әмтнәс негнь болвчн теднүр одсн болхла, тедн килнцтә җирһлән үлдәх билә», гиҗ байн келв. 31 Тиигхлә Абрахам хәрүднь: «Кемр тедн Мошег болн әәлдәчнриг соңсдго бәәсн болхла, үксн күн әмдрв чигн, түүг иткшго», гиҗ келв.

Лука 17

1 Исус эврәннь сурһульчнртан: – Килнцд уңһах йовдл эркн биш учрх, зуг тиим йовдлыг кесн күн басл муулян эдлх. 2 Кен чигн эн бичкдүдәс негинь килнцд уңһахла, тер күүнә күзүнднь теермин чолу бооһад, теңгст хайснь деер болх. 3 Тегәд чигн бийән саглҗ йовтн! Кемр чини ахчн килнц кехлә, терүнд илднь кел. Кемр тер килнцтә җирһлән үлдәхлә, килнцинь тәв. 4 Кемр тер чини ѳмнәс ѳдрт дола дәкҗ килнц кеһәд, дола дәкҗ чам тал хәрү ирәд бурутав гихлә, геминь тәв, – гив. 5 Нег дәкҗ апостолмуд Деед Эзнәс: – Мана итклиг икдүлтн! – гиҗ эрҗ сурв. 6 Исус иим хәрү ѳгв: – Кемр тана иткл горчсин экнлә әдл болхла, тадн эн инҗр моднд: «Бәәсн ормасн уңгарн суһлгдад, теңгсин уснд орҗ урһ» гиҗ келхлә, тер тадниг соңсх билә. 7 Үлгүрлхд, танад һазр хаһлдг, эс гиҗ хѳ хәрүлдг зарц күн бәәнә. Түүг кеерәс ирхлә, тадн: «Ор, су, хотан у», гиҗ келхийт? 8 Уга, тадн түрүләд: «Асхни хотан нанд белдәд, хувцан соляд, намаг хот ууҗатл, зарцин керг күцә, дәкәд хѳѳннь эврән хотан уухич», гиҗ келхит. 9 Тадна зарц заасн юмиг күцәхлә, тадн терүнд ханҗанав, гиҗ келхийт? 10 Тегәд тадн чигн бәәсн даалһвран күцәһәд: «Бидн зѳв уга зарцнрвидн, зуг бидн даалһвран күцәввидн», гиҗ келтн. 11 Ерусалимур йовҗ йовад, Исус зууран Шамарья болн Һалилья хоорндк меҗәһәр йовсмн. 12 Нег хотнд одхлань, Түүнд арсна хальдврта гемтә арвн күн харһв. Тедн хаалһин ца зогсад: 13 – Исус Багш, мадниг хәәрлит! – гиҗ чаңһур хәәкрцхәв. 14 Исус тедниг үзәд: – Йовад гелңгүдт бийән үзүлтн, – гив. Тедн йовн-йовҗ, зууран эдгв. 15 Теднә негнь бийән эдгсинь үзәд, хәрү ирәд, Бурхнд магтал ѳргв. 16 Тер Исусин кѳлднь унад, Терүнд ханлтан ѳргв. Гемтә күн Шамарьян келн-күн бәәсмн. 17 Исус терүнәс: – Арвн күн эдгсн биший? Наадк йиснь яһсмб? – гиҗ сурв. 18 – Юңгад һанцхн эн хәр күн Бурхиг магтхин тѳлә хәрү ирсмб? – гив. 19 Дәкәд терүнд: – Босад йов, чини иткл чамаг аврв, – гив. 20 Паршмуд Исусас: – Бурхна йосн кезә ирхмб? – гиҗ сурв. Тер иим хәрү ѳгв: – Бурхна йосн кезә ирхинь тадн нүдәрн үзҗ чадшгот, – гив. 21 – «Хәлә, тер энд» эс гиҗ «тер тенд», гиҗ кен чигн келҗ чадшго, юңгад гихлә, Бурхна йосн тадна дотртн, – гив. 22 Цааранднь Тер эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: – Цагнь ирхлә, тадн Намаг, Күмни Кѳвүг, негхн ѳдр чигн үзхәр седхит, зуг үзҗ чадшгот. 23 Әмтн таднд келх: «Тер энд» эс гиҗ «Тер тенд», зуг тадн ардаснь бичә гүүтн, бичә йовтн. 24 Ямаран кевәр һал цәкллһн теңгрин нег захас талдан зах күртл цәс гиҗ гилвкҗ үзгднә, тиим кевәр Би, Күмни Кѳвүн, ирх ѳдртән үзгдхв. 25 Зуг тер ѳдр күртл Би кесг зовлң эдлхв, эн үйин әмтн Нанас урвх. 26 Ноах бәәсн цагла ямаран юмн учрла, тиим юмн Күмни Кѳвүнә ѳдрмүдт учрх. 27 Ноахиг керм дотр орн ортл әмтн хотан уулдад, мордлдад, гер авлдад бәәдг билә. Цааранднь усна аюл болад, цуг тедниг уга кев. 28 Тиим берк юмн Лот бәәсн цагт бас учрла. Әмтн хотан уулдад, хулдад авад, мод суулһад, гер тосхад бәәдг бәәсмн. 29 Зуг Содом балһсиг Лот үлдәсн ѳдр теңгрәс һал күкр хойрин хур орад, цуг әмтиг уга кев. 30 Күмни Кѳвүн ирхлә, әмтн бас тиигҗ бәәх. 31 Тер ѳдр герин орад суусн цагт кен чигн күн эврәннь хувц-хунран авхар доргшан бичә буутн. Кеер бәәсн күн юм авхар хәрү бичә иртн. 32 Лотын авалиг санҗ тодлтн! 33 Эврәннь әмән харсхар седснь әмән геехмн, әмән гееснь терүгән харсҗ аврх. 34 Би таднд келҗәнәв: тер сѳ унтсн хойр күүнәс негнь авгдх, негнь үлдх. 35 Буудя цоксн хойр күүкд күүнәс негнь авгдх, наадкнь үлдх, – гив. 37 – Деед Эзн, альд эн учрх? – гиҗ тедн сурв. Исус хәрүднь: – Үксн цогц кевтсн һазрт гекс шовуд цуглрх, – гив.

Лука 18

1 Тѳрүц цѳкрлт уга оньдин зальврх кергтәһинь сурһульчнр медтхә гиһәд, Исус үлгүрләд келв: 2 – Нег балһснд Бурхнас әәдго, әмтиг тевчдго зарһч бәәсмн. 3 Тенд бас нег белвсн күүкд күн бәәсмн. Тер кесг дәкҗ зарһчд одад, оньдин «Намаг ѳшәтнәсм харстн!» гиһәд ээрәд сурдг бәәҗ. 4 Кесгтән зарһч тер күүкд күүг харсхар седсн уга. Зуг аш сүүлднь тер: «Би Бурхнас әәдн угав, әмтиг тевчдн угав, 5 зуг эн белвсн күүкд күн нанд амр ѳгчәхш, би энүг харснав эс гиҗ эн эврәннь эрлһәрн намаг зовах», – гиһәд ухалсмн. 6 Деед Эзн: – Му зарһч ю келсинь тадн соңсвт? 7 Тер учрар Бурхн шүүҗ авсн әмтиг харсхмн бишви? Тедн ѳдр-сѳ уга Терүг дуудна. Бурхн тедниг күләлһәд бәәхмб? 8 Бурхн тедниг шулуһар харсх, гиҗ Би таднд келҗәнәв. Зуг Би, Күмни Кѳвүн, ирх цагтан эн орчлң деер иткл олҗ чадхий? – гиҗ сурв. 9 Бийән чик седклтә күүнд тоолдг болн әмтиг дорацулхдан дурта улст Исус үлгүрләд иигҗ келв: 10 – Хойр күн һол сүмд зальврхар ирсмн бәәҗ. Негнь парш, наадкнь – алв цуглулдг күн. 11 Парш босад, бийиннь тускар иигҗ зальврад келв: «Бурхн минь, деермчнрлә, хар саната, аля-азд әмтнлә болн эн алв цуглулдг күүнлә әдл эс болсндан би Танд икәр ханҗанав. 12 Би долан хонгт хойр дәкҗ мацг бәрдв. Цуг хулдҗ авсн юмнас арвна нег хүвинь Танд ѳргдв». 13 Паршас тедүкнд алв цуглулдг күн зогсҗ. Тер теңгр тал хәләхәсн әәһәд, ѳрчән цокад: «Бурхн минь, килнцтә му намаг хәәрлит!» гиҗ келв. 14 Парш биш, эн килнцтә күн килнцәсн сулдҗ герүрн йовв гиҗ би таднд келҗәнәв. Юңгад гихлә, кен чигн бийән деегшлхлә, дорацх, кен чигн бийән дорацулхла деегшлх. 15 Әмтн Исусиг әдс ѳгтхә гиһәд бичкн күүкдән Терүн тал авч ирдг бәәсмн. Сурһульчнр цуг энүг үзәд, эк-эцкнринь хѳрҗәсмн. 16 Зуг Исус күүкдиг Бий талан дуудад: – Күүкд Нанур иртхә. Бичә эдниг хѳртн. Юңгад гихлә, бичкдүдлә әдл улс Бурхна орн-нутгт орх. 17 Би таднд үнәр келҗәнәв: кен чигн күн Бурхна ориг эн бичкн күүкдлә әдл седклдән эс авхла, тер тѳрүц терүнд орҗ чадшго, – гиҗ келв. 18 Нег ахлач күн Исусас: – Буйнта Багш минь! Мѳңк җирһл эдлхин тѳлә ю кех зѳвтәв? – гиҗ сурв. 19 – Чи юңгад Намаг буйнта гиҗ нерәдвч? – гиҗ Исус сурв, – Һанцхн Бурхн буйнталм. 20 «Күүнә гергтә дерән бичә негдүл», «кү бичә ал», «хулха бичә ке», «күүнә тускар худлар бичә герчл», «эк эцк хойран күндл» гидг зааврмуд чи меднчи? 21 – Цуг эн зааврмудыг би бичкнәсн авн күцәнәв, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 22 Энүг соңсад Исус келв: – Зуг негхн юм чамд кех кергтә. Цуг бәәсн зѳѳрән хулдад, мѳңгинь угатя әмтнд түгәһәд ѳгчк, тиигхлә теңгрт байн зѳѳртә болхич. Дарунь Нан тал ирәд, Намаг дахад йов. 23 Ахлач цуг энүг соңсчкад гейүрв, тер юңгад гихлә, тер ик байн бәәҗ. 24 Исус терүг гейүрсинь үзәд: – Байн күүнд Бурхна орн-нутгт күрхд дегд берк! 25 Байн күн Бурхна орн-нутгт орхас темән зүүнә сүвәр орхнь амр, – гив. 26 Энүг соңссн әмтн: – Тиигхлә кен аврҗ чадхмб? – гиҗ сурцхав. 27 Исус: – Кенд чигн бийән аврх арһ уга, зуг Бурхн байн әмтиг чигн аврх арһта, – гиҗ хәрү ѳгв. 28 Тиигхлә Пётр Терүнд: – Хәләтн! Бидн ода бәәсн юман үлдәһәд Тана ардас даххвидн! – гив. 29 – Би таднд үнәр келҗәнәв, кемр кен чигн герән, авалян, ахнран, эк-эцкән эс гиҗ күүкдән Теңгрин йосна тѳлә үлдәсн болхла, 30 тер эн орчлңд кесг холван ик олз олх. Цагнь ирхлә, мѳңк җирһл эдлх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 31 Исус арвн хойр сурһульчнран әмтнәс хооран дуудад: – Бидн ода Ерусалим балһснур йовхвидн, болв тенд әәлдәчнр Мини тускар, Күмни Кѳвүнә тускар бичснь цугнь учрх. 32 Би буру номта әмтнә һарт орхв, Намаг наад бәрәд, му келәд, чирәдм нульмх. 33 Тедн Намаг дегд икәр цокҗ зовах, аш сүүлднь әмнәсм хаһцулх. Зуг һурвдгч ѳдртнь Би әмдрхв, – гив. 34 Сурһульчнр Исусин келсн үгмүдәс негинь чигн медҗ чадсн уга. Тер юңгад гихлә, Исусин келсн үгмүдин чинр-утхнь теднәс далд бәәсмн. 35 Исус Ерихо хотнур ѳѳрдҗ йовла. Хаалһин ѳѳр нег сохр күн һууль һууһад сууҗ. 36 Тер олн әмтн ѳѳрдҗ йовхинь соңсад, юн болҗана гиҗ әмтнәс сурв. 37 – Назарет хотна күн Исус аашна, – гиҗ терүнд ѳѳрк әмтн келцхәв. 38 Тиигхлә сохр күн хәәкрв: – Давидин кѳвүн Исус! Буйн болтха бийм хәәрлит! 39 Ик ѳмн йовсн әмтн: – Бичә хәәкр! – гиҗ сохр күүг хѳрцхәв. Зуг тер улм чаңһур хәәкрв: – Давидин кѳвүн, бийм хәәрлит! 40 Исус зогсад: – Тер күүг нааран авч иртн, – гив. Сохр күн ѳѳрдхләнь, Исус терүнәс сурв: 41 – Чамд Нанас юн кергтә? – Деед Эзн минь, нүдндм хара орулит, – гиҗ тер күн келв. 42 – Нүдәрн үздг бол! Чини иткл чамаг аврв! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 43 Тер дарунь сохр күн юм үздг болв. Бурхиг туурулад, Исусин ардаснь тер дахв. Олн әмтн энүг үзәд байрлад, Бурхиг магтв.

Лука 19

1 Исус Ерихо хотнур орад ирҗ йовла. 2 Тенд алв цуглулдг улсин ахлач болҗ кѳдлдг Закха гидг байн күн бәәсмн. 3 Закха Исусиг ямаран дүрстәһинь үзхәр седҗ, зуг маштг нурһта тѳләдән олна заагт Терүг үзҗ чадсн уга. 4 Тегәд тер әмтнә ѳмн һарад, Исусиг үзхәр инҗр модн деер һархар давшв. Яһад гихлә, Исус тер хаалһар йовх йоста бәәҗ. 5 Исус тер ормур ѳѳрдҗ ирәд: – Закха, шулуһар модн деерәс бу. Эндр Би чини герт гиичлх йостав, – гив. 6 Закха моднасн дарунь бууһад, ик байртаһар Исусиг гер талан авч ирәд тоов. 7 Энүг үзсн әмтн дурго болад: – Энтн килнцтә күүнә герүр йовв! – гиҗ келцхәв. 8 Закха Исусин ѳмн босҗ келв: – Деед Эзн минь! Би ода эврәннь зѳѳрән хуваһад, ѳрәлинь хулдад, мѳңгинь һуульһнч әмтнд түгәҗ ѳгнәв, кемр күүнәс үлү мѳңг авсн болхла, би терүнд дѳрвн холван икәр немҗ ѳгхв, – гив. 9 Исус хәрүднь иигҗ келв: – Эндр ѳдр эн герт чигн Бурхна аврлт ирв, тер юңгад гихлә, эн күн бас Абрахамин уңг-тохмин йосн үрн! 10 Күмни Кѳвүн тѳѳрсн әмтиг олад харсҗ аврхин тѳлә ирв, – гив. 11 Энүг соңссн улст Исус дәкәд нег үлгүр келҗ ѳгв. Тер Ерусалимас хол биш бәәсн учрас әмтн Бурхна йосн дарунь ирхиг күләҗәсмн. 12 Тер учрар Исус үлгүрләд келв: – Нег эрк шилтә күн хаана цол авад хәрү ирхин тѳлә ик хол һазрур йовхар бийән белдҗәҗ. 13 Йовхиннь ѳмн тер эврәннь арвн зарцан дуудад, теднд арвн алтн мѳңг ѳгв. «Намаг иртл эн мѳңгиг кергәр олзлтн», гиҗ тер келв. 14 Зуг тер нутгин алвтн терүнд дурго болдг бәәсмн. Тер күүг йовсна хѳѳннь тедн элчнрәр дамҗҗ: «Эн күүһәр бидн ха кехәр седҗәхшвидн», – гисн үгмүд келүлҗ. 15 Тер күн хаана цол авсна хѳѳн хәрҗ ирәд, эврәннь зарцнран дуудад, даалһҗ ѳгсн мѳңгәрнь ямаран олз кесинь некҗ сурв. 16 Түрүңк зарц ирәд: «Тана зергәс, тана нег алтн мѳңгнтн арвн холван ик олз ѳгв!» гив. 17 «Сән! Чи сән зарц, чи бичкн юмнд итклтә болвч, ода йовад арвн балһсна һардач бол» гив. 18 Хойрдгч зарцнь ирәд: «Тана зергәс, тана нег алтн мѳңгн тавн холван ик олз ѳгв» гив. 19 Эзнь: «Чи тавн балһсна һардач бол» гив. 20 Сүүлднь һурвдгч зарц ирәд: «Тана зергәс, эн тана алтн мѳңгиг би эн кенчрт ораһад хадһллав. 21 Яһад гихлә, би танас әәһәд бәәләв. Та дегд шүрүн күнт. Та эс тәвсн ормасн авдг, эс тәрсн һазриг хаддг күнт» гив. 22 Тиигхлә эзн: «Ямаран хар саната зарцвч! Би чамд чини үгәрчн келнәв. Намаг ямаран шүрүтәһинь чи медвч, намаг эс тәвсн ормасн авдг, эс тәрсн һазриг хаддгинь чи сәәнәр медҗ аввч! 23 Зуг яһад чи мини алтн мѳңгиг ѳгйәһәр күүнд эс ѳгвч? Тиигәд би олз авх биләв», – гив. 24 Дәкәд ѳѳрнь зогссн әмтнд: «Энүнәс алтн мѳңгинь авад, арвн алтн мѳңг ору авсн зарцд ѳгтн» гиҗ закв. 25 «Тана зергәс, тертн арвн мѳңгтә бәәнәлм», гиҗ әмтн келцхәв. 26 Би таднд иигҗ келҗәнәв: бәәснднь – улм немгдх, угаһаснь – үлдсн юмнь чигн булаҗ авгдх. 27 Мини ѳшәтниг, намаг хан болһшгоһар зѳрлцдг әмтиг нааран авч ирәд, мини чирәдм әмнәснь хаһцултн! – гиҗ эзн закв. 28 Исус цуг энүг келснә хѳѳн цааран Ерусалим балһсн тал йовв. 29 Олив уулын ташуд бәәсн Бетпәг болн Бетәнья хотнур ѳѳрдҗ йовад, Тер түрүләд хойр сурһульчнран илгәҗ келв: 30 – Эн хотнд орхларн, тадн нег архлата эмнг баахн элҗг үзхит. Боодһаһинь тәәләд, элҗгиг нааран кѳтлҗ авч иртн. 31 Кемр әмтн: «Ю хәәҗ тадн энүг тәәлҗәхмт?» гиҗ сурхла, тадн: «Энтн Деед Эзнд кергтә болҗана» гиҗ келтн. 32 Сурһульчнр йовад Исусин келсн юм лавта бәәсинь үзв. 33 Тедн элҗгниг сулдхад деесинь тәәлхлә, эзнь теднәс: – Тадн ю хәәҗ эн баахн элҗгиг сулдхад, деесинь тәәлҗәхмт? – гиҗ сурв. 34 – Энтн Деед Эзнд кергтә болҗана, – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 35 Сурһульчнр баахн элҗгиг дахулҗ авч ирәд, эврәннь деерк хувцан деернь хайҗ делгәд, Исусиг суулһв. 36 Исусиг йовсн цагт әмтн хаалһднь деерк хувцан делгцхәв. 37 Тедн Олив уулас бууҗ йовх хаалһур ѳѳрдхлә, Бурхиг ѳвәрц йовдлмудыг үзүлсн тѳләд цуг сурһульчнр байртаһар магтад хәәкрцхәв: 38 – Деед Эзнә нерн деерәс ирсн хан әдстә! Теңгрт амулң болтха! Бурхн тууртха! 39 Олн әмтнә заагт бәәсн зәрм паршмуд Исуст келцхәв: – Багш! Сурһульчнран хѳрхнтн! – гив. 40 – Би таднд келҗәнәв, кемр тедн тагчг болҗ одхла, чолуд хәәкрлдх! – гиҗ Тер хәрүцәд келв. 41 Тедниг Ерусалимур ѳѳрдҗ йовсн цагт балһсиг үзәд, Исус һашудад уульв: 42 – О, Ерусалим! Кемр чи эндр ѳдрт эвинь олхин тѳлә юн кергтәһинь медсн болхла! Зуг цуг эн чини нүднәс далд! 43 Тиим ѳдрмүд ирх, чини хортн һазр малтад, зесг кеһәд, чамаг бүслҗ, энд-тендәсчн шахх. 44 Тедн чамаг ул күртлчн күүчәд хольврулх, тедн чини эрс һатц бәәсн улсиг чигн ѳршәңгү угаһар алх. Чолун деер нег чигн чолу үлдәшго, тер юңгад гихлә, Бурхн чамаг аврхар кезә ирсинь чи медсн угач. 45 Цааранднь Исус һол сүмд орад, тенд һаза бәәсн хулдачнриг тараһад кѳѳв. 46 Исус: – Бурхна Бичгт бичәтә: «Мини гер – зальврлһна гер болх», тадн болхла, энүгәр деермчнрин бәәр кеҗит, – гив. 47 Исус ѳдр болһн сүмд әмтиг сурһдг бәәсмн, зуг ах гелңгүд, ном цәәлһәчнр, әмтнә һардачнр болхла, Терүг әмнәснь яһҗ хаһцулхинь ухалцхав. 48 Зуг тедн энүг яһҗ күцәхән медлго бәәв, юңгад гихлә, олн улс нег чигн үг алдлго Исусиг соңсдг бәәсмн.

Лука 20

1 Нег ѳдр Исус сүмин һаза Сән Зәңг цәәлһәд әмтиг сурһв. Терүн тал ах гелңгүд болн ном цәәлһәчнр әмтнә ахлачнрла ирәд ѳѳрдв. 2 – Кенә йосар Чи тиигҗ кеҗәхмч? Кен Чамд тиим йос ѳглә? – гиҗ тедн сурцхав. 3 Исус хәрүднь: – Би бас таднас нег юмна тускар сурхар седләв. Нанд келтн. 4 Йохана кирсллһн теңгрәсв эс гиҗ күүнәсв? – гив. 5 Тедн нег-негнтәһән селвлцҗ күүндцхәв: – Кемр бидн теңгрәс гихлә, Тер: «Юңгад терүнд эс итквт?» гиҗ сурх. 6 Кемр күүнәс гихлә, әмтн мадниг чолуһар шивәд алх, яһад гихлә, тедн Йоханыг әәлдәч гиҗ санҗана. 7 – Энүг альдас ирсинь бидн медхшвидн, – гиҗ тедн аштнь келв. 8 Тиигхлә Исус: – Би бас таднд кенә йосар энүг кәҗәхән келхшв, – гив. 9 Цааранднь Исус әмтнд үлгүрләд иигҗ келв: – Нег күн уста үзм тәрҗ. Уста үзмин тәрәчнрт терүгән нәәмәдлҗ ѳгәд, бийнь талдан һазр тал йовҗ одсмн. Кесгтән ирлго тендән бәәсмн. 10 Темс цуглулх цагнь ирхлә, эзн хүвм авчк гиһәд уста үзмин тәрәчнр тал эврәннь зарцан илгәв. Тәрәчнр болхла зарцинь үктлнь цокад, хоосар хәрү йовулчкв. 11 Тер дәкәд нег зарцан илгәҗ. Эн зарциг чигн тәрәчнр цокад, дегд икәр зоваһад хоосар йовулчкв. 12 Тер һурвдгч зарцан илгәв. Тедн терүг чигн цусн һартлнь цокад, уста үзм тәрсн һазрас һарһад хайчкв. 13 Тиигхлә эзнь: «Ода яахмб? Эңкр кѳвүһән илгәсүв, энүг тедн соңсхмн болвза» гиһәд йовулв. 14 Уста үзмин тәрәчнр кѳвүһинь үзәд: «Эн ѳнчән эзлх күн. Энүг алхла, ѳнч мана болх» гиҗ санчкад, 15 тедн терүг уста үзм тәрсн һазрасн кеерәгшән һарһад алцхав. Уста үзмин эзнь тер тәрәчнриг яахмб? 16 Тер ирәд тәрәчнриг алад, уста үзмиг талдан әмтнд ѳгчкх. Энүг соңссн әмтн: – Тиим юмн бичә болг! – гиҗ хәәкрлдцхәв. 17 Исус теднүр ширтҗ хәләһәд: – Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв, гисн Бурхна үгмүдин чинрнь ямарамб? 18 Тер чолун деер унсн күн цокгдх, зуг күүнә толһа деер тер чолун унхла дарад алчкх. 19 Тер дарунь ном цәәлһәчнр болн ах гелңгүд Исусиг бәрҗ авхар седв. Зуг әмтнәс әәцхәв. Тедн эн үлгүр бийсиннь тускар келсинь медв. 20 Ном цәәлһәчнр болн ах гелңгүд арднь орҗ Исусиг шинҗлҗ хәләһәд, зәрм улсиг илгәв. Тер улс худлахар үннч болсн болад, зуг үнәртнь Исусин үгинь соңсад, йосиг бурушаҗах үгмүд олхар һардачин йоснд яһҗ бәрүлхм гиҗ ухалв. 21 Тегәд тер улс Исусас сурцхав: – Багш, Таниг үнәр келҗәхинь болн сурһҗахинь мадн меднәвидн. Та әмтиг йилһлго Бурхна хаалһин тускар чикәр зааҗ дасхнат. 22 Бидн Римин хаанд алв ѳгх йостай аль угай? 23 Исус теднә хар санаг медәд келв: 24 – Нанд мѳңгән үзүлтн. Кенә дүр энүнд зурата, кенә нерн энд бичәтә? 25 – Римин хаана, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. Исус келв: – Тегәд чигн хаана юмиг хаанд ѳгтн, болв Бурхна юмиг Бурхнд ѳгтн. 26 Исусин ѳгсн хәрүднь ѳврәд, тер улс келсн үгднь хаҗһр, буру юм олҗ чадлго тагчг бәәцхәв. 27 Исус тал зәрм цадукмуд ѳѳрдцхәв. Тедн үксн күн әмдршго гиҗ иткдг бәәҗ. Цадукмуд Терүнәс сурцхав: 28 – Багш, Моше маднд иигҗ бичлә, кемр гер-бүлтә ах ѳңгрхлә, болв терүнә авальнь үрн уга үлдхлә, уңг-тохман тасрулшгоһар тер ѳңгрсн күүнә дүнь белвсн гергинь авх зѳвтә бәәсмн. 29 Тиигәд ах-дү долан бәәҗ. Түрүңк ахнь гер авад үрн уга ѳңгрҗ одв, авалян үрн уга үлдәҗ. 30 Хѳѳннь тер белвсн күүкд күүг дарук дүнь авч, тернь бас ѳңгрҗ. 31 Һурвдгч дүнь бас тер күүкд кү авч, тиигәд наадк ах-дү бас терүг авч, болв цуһар ах-дү долан күн үр үлдәлго ѳңгрҗ. 32 Аш сүүлднь, тер күүкд күн ѳңгрв. 33 Ода болхла кемр тедн цуһар әмдрхлә, тер күүкд күн альк ахиннь гергн болхмб? Яһад гихлә, тер долан ах-дүүһин гергн бәәҗ. 34 Исус теднә хәрүднь иигҗ келв: – Эн нарт делкәд әмтн гер авна, мордна. 35 Зуг Бурхнас үкәд әмдрх зѳв авсн улс иргчдән гер авлго, күүнд одлго бәәх. 36 Бурхна элчнрлә әдл үкл угаһар тедн бәәх. Тедн Бурхна үрдүд, тер юңгад гихлә, тедн үкәд әмдрцхәв. 37 Үксн күн әмдрдг гисн үнәр болх. Шачасн бутын тускар Моше келхлә, тер Бурхиг «Абрахамин Бурхн, Ицхакин болн Яковин Бурхн» гиҗ нерәдв. 38 Бурхн үксн әмтнә Бурхн биш. Тер әмд әмтнә Бурхн, Терүнә чирәд тедн әмд! 39 – Багш! Та йир сән хәрү ѳгвт! – гиҗ ном цәәлһәчнрин зәрмнь келцхәв. 40 Энүнә хѳѳн дәкҗ күн терүнд сурвр ѳгх сана зүүсн уга. 41 Цааранднь Исус сурв: – Христосиг Давидин тохмин үлдл гиҗ юңгад әмтн келдв? 42 Псалмудын дегтрт Давид эврән келсн биләлм: «Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн: Чини ѳшәтниг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл Мини барун Бий тал су». 44 Кемр Давид Терүг «Деед Эзн» гиҗ нерәдхлә, яһҗ Тер бийиннь тохмин күн болҗ һархмб? 45 Олн әмтн оньган ѳгәд, Исусиг соңссн цагт Тер эврәннь сурһульчнртан иигҗ келв: 46 – Ном цәәлһәчнрәс бийән саглҗ йовтн. Тедн ут хувцан ѳмсчкәд йовхла, әмтн талвң болһнд теднлә мендлхлә, тедн таасгдна. Хурлд эс гиҗ нәәрт деегшән һарад суухдан дурта. 47 Тедн белвсн күүкд улсин зѳѳринь меклҗ авад, әмтнә нүднд үзүләд Бурхнд уданар мѳргцхәнә. Тер улс ик догшн цааҗла харһх.

Лука 21

1 Байн әмтн сүмин зѳѳрин саңгд бәрц белгүдән яһҗ тәвдгинь Исус хәләв. 2 Тедн заагт угатя белвсн күүкд күн хойрхн улан мѳңгнә шаальг тәвв. Исус түңгинь үзчкәд келв: 3 – Эн угатя белвсн күүкд күн цуг наадк әмтнәс ик бәрц ѳгв гиҗ Би таднд үнәр келҗәнәв. 4 Цуһар әмтн байн зѳѳрәсн үлү бәәсн нег хүвинь ѳгв, эн болхла угатя болв чигн үлдсн мѳңгән тәвв. Тер мѳңгнь күүкд күүнә эдлврт күрх мѳңгн бәәҗ. 5 Зәрм улс сәәхн үнтә чолуһар тосхгдсн Бурхна сүмин тускар болн әмтнә авч ирсн бәрц белгүд терүг яһҗ сәәхрүлсин тускар келхлә, Исус теднд келв: 6 – Цагнь ирхлә, цуг эн тана үзҗәсн юмн цугтан хольврад унх, чолун деер нег чигн чолун үлдшго. 7 Сурһульчнр сурцхав: – Багш! Кезә цуг эн учрх? Тер цаг ѳѳрдлһнә ямаран темдг үзгдх? – гив. 8 Тер келв: – Тадниг күн меклвзә, болһатн. Юңгад гихлә, кесг әмтн Мини нер зүүҗ ирәд келх: «Би Христосв» эс гиҗ «Цагнь ирв», гих. Бичә тедниг дахҗ йовтн. 9 Дәәнә тускар, әмтнә буцлтын тускар соңсад бичә сүрдтн. Түрүләд цуг эн учрх зѳвтә, зуг тертн чилгч биш, – гив. 10 Цааранднь Исус келв: – Нег келн-әмтн талдан келн-әмтнүр дәврх. Нег орн-нутг талдан орн-нутгла дәәллдх. 11 Зәрм нутгар икәр һазр чичрлһн, харһнлһн болх, ик әәмшгтә хальдврта гемәр әмтн гемтх. Берк аюлта йовдлмуд болх, болв теңгрәс ик әәмшгтә ѳвәрцс һарх. 12 Зуг цуг эн берк йовдлмуд учрхин ѳмн тадниг олн дундас кѳѳх. Нанас кѳлтә тадниг хурлд зарһла харһулх, бәрҗ авад түүрмд хайх, һардачнрин, хаадудын һарт бәрүлх. 13 Тер цагт таднд Мини тускар герчлх арһ һарх. 14 Зуг бийән харсхин тѳлә ю келхм гиҗ зовад урдаснь бичә ухалтн. 15 Би таднд тиим цецн үгмүд болн уха зааҗ ѳгхв, тадна хортнас нег чигн күн тана ѳмнәс сѳрүд үг келҗ чадшго, зѳрлцҗ чадшго. 16 Тадниг һарһсн эк-эцктн, ахнр, элгн-садн, үүрмүд урвх, тадна зәрмнь әмнәсн хаһцх. 17 Нанас кѳлтә таднд цуһар дурго болх, 18 зуг нег чигн үсн тана толһаһас уншго. 19 Кемр тадн цуг энүг тесҗ дааҗ чадхла, бийән аврҗ чадхит, – гив. 20 – Ерусалим балһсиг кесг цергәр бүсләтә үзхләрн: терүнә хольврлһна цагнь ѳѳрдв гиҗ медтн. 21 Тер цагт Йудьяд бәәсн әмтн уул тал зулҗ гүүтхә, балһснд бәәсн әмтн балһснас һарад цааран әрлҗ йовтха, балһснд эс бәәсн әмтн бичә хәрү иртхә. 22 Юңгад гихлә, цуг эн ѳшә авх ѳдрмүд болх. Цуг бичсн үгмүднь бүттхә! 23 Кѳкүл күүкдтә болн саата күүкд улст йир берк күнд болх! Эн орн-нутг ик аюлла харһх. Эн келн-әмтн Бурхна зарһла харһх. 24 Зәрмнь үлдин үзүрлә харһад үкцхәх, зәрмнь нутгин бәрәнд бәргдх. Буру номта әмтнә цаг эс чилтл Ерусалимиг буру номта әмтн эзлх, – гив. 25 – Нарн деер, сар деер болн одн деер кесг ѳвәрц темдг үзгдх. Орчлң деер бәәсн орн-нутгуд теңгсин шууганас болн кѳдлҗәсн ик дольганас сүрдцхәх. 26 Нарт делкәд ѳѳрдҗ йовх юмна ѳмн әмтн сүмсән алдад, харһцад унх, теңгрин күчн ормасн кѳндрҗ чичрх. 27 Тер цагт тедн үүлн деер Күмни Кѳвүг сүртә күчтәһәр болн мѳңк туурмҗтаһар ирҗ йовхинь үзх. 28 Эн экләд учрхла, нурһан тинилһҗ, толһаһан ѳргтн, тана аврлт ѳѳрдҗ йовхнь тер мѳн, – гив. 29 Исус теднд үлгүрләд иигҗ келв: – Инҗр модыг болн наадк моддыг хәләтн. 30 Ац деернь хамтхасн һархла, тадн зуна цаг ѳѳрдҗ йовхинь меднәт. 31 Тегәд чигн тер йовдлмуд учрҗахинь үзхлә, Бурхна йосн ѳѳрдҗ йовхинь медтн. 32 Би таднд үнәр келҗәнәв, эн улсин уңг-тохм чилтл цуг эн учрх. 33 Теңгр һазр хойр уга болҗ одх, зуг Мини келсн үгмүд сольгдшго, – гиҗ келв. 34 – Тер ѳдр ирхлә, тана зүркитн согту бәәдл, әрк, җирһлин үүмллһн бичә диилтхә гиҗ саглтн, хавхгт бәргдвзәт. Бийән хәләтн, юңгад гихлә, тер ѳдр цуг нарт делкәд бәәсн әмтнд генткн учрх. 36 Цуг тер аюлта йовдлла эс харһхин тѳләд, Күмни Кѳвүнә ѳмн зогсхин тѳләд, оньдин зальврад сергг бәәтн, – гив. 37 Исус тедниг сүмд ѳдр болһн сурһдг бәәҗ, асхн болхла Тер Олив гидг уулур йовад, сѳѳһән давулдг бәәсмн. 38 Ѳрүн эртәр әмтн саак кевәрн Терүг соңсхин тѳлә сүмд ирдг бәәсмн.

Лука 22

1 Эс искәсн һуйрин ѳдр эс гиҗ Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовҗ. 2 Гелңгүд болн ном цәәлһәчнр Исусиг уга кех арһ хәәцхәв. Юңгад гихлә, тедн әмтнәс әәдг бәәҗ. 3 Тиигхлә эрлг Искериот гиҗ нерәддг Йудан зүркнд орв. Тер Исусин арвн хойр сурһульчнрин негнь бәәсмн. 4 Йуда ах гелңгүд тал болн сүмин харулчнрин һардачнр тал одад, Исусиг яһҗ бәрүлҗ ѳгхән келҗ ѳгв. 5 Тедн байрлад, Исусиг бәрүлхин тѳлә Йудад мѳңг ѳгхәр шиидв. 6 Ѳгчәх мѳңгнд зѳвән ѳгәд, Йуда олн әмтн уга цагт Исусиг теднә һарт бәрүлхәр кергтә цагинь күләв. 7 Эс искәсн һуйрин нәәрин ѳдр ирв. Тер ѳдрт әмтн сетрә хурһиг алх зѳвтә бәәҗ. 8 Пётр Йохан хойриг илгәһәд Исус келв: – Ода йовад маднд Песахин хот белдтн. 9 – Тер Песахиг альд белдх кергтә гиҗ санҗант? – гиҗ сурһульчнр сурцхав. 10 Тиигхләнь Исус иим хәрү ѳгв: – Тадниг балһснур орҗ ирхлә, нег уста буһш авч йовсн күн харһх. Терүг дахад, герүрнь одтн. 11 Дәкәд герин эзнд: «Намаг сурһульчнртаһан Песахин хот эдлх хора альдв?» гиҗ Багш сурҗана гитн. 12 Тер белдсн деерк ик хораһан таднд үзүлх, тендән хотан белдтн. 13 Тедн йовад, Исусин келсәр цугинь олҗ авад, Песахин нәәрин хотынь белдцхәв. 14 Цагнь ирхлә, Исус сурһульчнртаһан хамдан ширән ѳѳр цуглрв. 15 Исус тедндән: – Би эврәннь зовлң үзхәсн ѳмн таднла хамдан эн Песахин хот идхәр седләв. 16 Энүг Бурхна орн-нутгт учртл Би Песахин хотыг эдлҗ чадшгов гиҗ таднд келҗәнәв, – гив. 17 Исус ааһ авад, Бурхнд ханлтан ѳргәд: – Энүг авад хоорндан хуваһад эдлтн! 18 Би таднд келҗәнәв, Бурхна йосн эс иртл Би дәкҗ уста үзмәр кесн унд уушгов, – гив. 19 Дәкәд Тер ѳдмг авад, Бурхндан ханлт ѳргәд, хуһлад сурһульчнртан хуваҗ ѳгәд: – Тадна тѳлә ѳгсн цогцм эн. Намаг санад иигҗ кетн, – гив. 20 Хотын хѳѳн Тер ааһ авад келв: – Тадна тѳлә асхрулсн Мини цуснас тогтсн эн шин бооцана ааһ. 21 Ода Намаг бәрүлҗ ѳгх күүнә һар Мини һарин ѳѳр бәәнә. 22 Би, Күмни Кѳвүн, заясн хаалһарн йовнав. Зуг Намаг бәрүлсн күн басл зовлңган эдлх. 23 Сурһульчнр цуһар нег-негнәсн: – Маднас кень урвач болҗахмб? – гиҗ сурцхав. 24 Теднәс кен хамгин алдр гиҗ тоолгдхмб? гисн зүткән эдн хоорнд болв. 25 Тиигхлә Исус теднд: – Хаадуд болхла эврәннь әмтиг нойлҗ һардна, йос бәрдг әмтн «әмтнә үүрмүд» гиҗ бийән нерәднә. 26 Зуг тадн тиим бичә болцхатн, таднас хамгин икнь бичкн болтха, болв кен тадниг толһална, тернь зарцла әдл болтха. 27 Кень эднәс ах: хот идҗәснь аль хот авч ирәд заргдҗаснь? Хот идҗәснь ах биший? Би болхла тадн дунд зарцла әдл болҗанав. 28 Тадн ик зеткртә цагла Нанла хамдан түрү-зүдү хувалцлат, 29 Мини Эцк Нанд орн-нутг белглсн кевәр Би таднд орн-нутг белглнәв. 30 Мини орн-нутгт Мини ширән ѳѳр сууһад, хот уухит. Тадн арвн хойр ширә деер сууһад, Израилин арвн хойр тохмин зарһинь кехит, – гив. 31 – Шимон, Шимон, эрлг тадниг буудяг хог-богас йилһҗ авдгла әдләр шүүх зѳв Бурхнас сурла. 32 Зуг Би чамаг иткдгән бичә ууртха гиҗ зальврлав. Болв чи бас Нан тал хәрү ирсн хѳѳн ахнран батрул, – гиҗ Деед Эзн келв. 33 Зуг Пётр келв: – Деед Эзн минь, би Тана тѳлә түүрмд чигн суунав, үкләс чигн әәшгов! 34 – Би чамд келҗәнәв, Пётр, эндр ѳрүн күртл эр така хәәкртл, чи һурв дәкҗ Намаг медхшв, гиҗ келхич, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 35 Дәкәд Исус теднәс сурв: – Би Тадниг мѳңг, түңгрцг, буршмг угаһар илгәсн цагт тадн юмар дутвт? – Уга, – гиҗ сурһульчнр хәрү ѳгв. 36 – Ода болхла мѳңгн бәәхлә автн, бас түңгрцг автн, болв кемр тадн үлд уга болхла, киилгән хулдад үлд автн. 37 Бурхна Бичгт: «Тер йос эвдсн әмтнә тоод орла», – гиҗ бичәтә. Цуг эн келснь Нанла учрх зѳвтә гиҗ таднд келҗәнәв. Мини тускар бичгдсн юмн удл уга учрх, – гиҗ Исус теднд келв. 38 Сурһульчнр: – Деед Эзн, манад хойр үлд бәәнә, – гив. – Болх, – гиҗ Исус келв. 39 Исус саак кевәрн Олив гидг уулур һарад йовв. Сурһульчнр Терүнә ардаснь дахцхав. 40 Одх һазртан ирәд Исус: – Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә зальврад бәәтн, – гиҗ келв. 41 Исус теднәс хооран һарад, шивсн чолун күрх һазрт ирәд, сѳгдҗ унад экләд зальврв: 42 – Аав минь, кемр Та эн зовлңгас Намаг гетлгсн болхнь! Зуг Мини таалар биш, Тана таалар болтха! 43 Генткн теңгрәс Бурхна элч бууҗ ирәд, Терүг батрулв. 44 Исус ик зовлңтаһар болн улм халунар Бурхнд зальврад бәәв. Маңнаһаснь һарчах кѳлсн цусна дусалла әдләр һазрт унв. 45 Исус зальврснаннь хѳѳн босад, сурһульчнр тал хәрү ирв. Тедн үрүдәд унтҗ одсн бәәҗ. 46 – Юңгад тадн унтҗахмт? – гиҗ Исус сурв, – Сѳрлһнлә харһшгон тѳлә босад зальвртн. 47 Терүг келҗәсн цагт кесг әмтн һарч ирв. Теднә ѳмн арвн хойр сурһульчнрин негнь Йуда гидг күн йовла. Халхаснь үмсхин тѳлә тер Исус тал ѳѳрдв. 48 Исус: – Йуда, Намаг, Күмни Кѳвүг, үмсәд, эднә һарт бәрүлҗәнчи? – гиҗ сурв. 49 Исусла бәәсн сурһульчнр юн учрхиг үзәд: – Деед Эзн, үлдән һарһхмн болвза? – гив. 50 Теднә негнь үлдән һарһад, ах гелңгин зарцин барун чикинь чавчв. 51 Зуг Исус: – Болх! – гив. Тер чикән чавчулсн күүнә чикнднь һаран күргәд эдгәв. 52 Терүг бәрҗ авхар ирсн ах гелңгүдт, сүмин харулчнрин һардачнрт, толһачнрт Исус: – Тадн Намаг деермч гиҗ санҗант? Ю хәәҗ тадн үлд, мод атхад Намаг бәрҗ авхар ирвт? 53 Би ѳдр болһн таднла сүмд бәәдг биләв, тер бийнь тадн Мини ѳмнәс һаран ѳргсн угат. Зуг ода тадна цаг ирв, ода хар харңһун йосн залҗана, – гив. 54 Тедн Терүг бәрҗ авад, ах гелңгин гер тал авч ирцхәв. Пётр теднә ардаснь ѳѳрдлго йовҗ йовла. 55 Герин һаза әмтн һал шатаһад эргҗ суув. Пётр бас теднлә хамдан суув. 56 Һалын хаҗуд суусн зарц күүкд күн терүнә чирә ширтҗ хәләһәд: – Эн күн Терүнлә хамдан бас бәәлә, – гив. 57 Зуг Пётр тер күүкд күүнд: – Би Терүг медхшв, – гиҗ келв. 58 Невчк бәәҗәһәд, дәкәд нег күн терүг үзәд: – Чи бас теднә негнч, – гив. – Уга, – гиҗ Пётр хәрү келв. 59 Нег цаг давсна хѳѳн дәкәд нег күн маһдлго келв: – Эн күн Терүнлә хамдан бәәлә. Эн бийнь Һалилья һазрин күн. 60 – Тадниг ю келҗәхинь би медҗәхшв! – гиҗ Пётр хәрүцв. Тиигҗ келҗәхлә, генткн эр така хәәкрв. 61 Деед Эзн ардагшан эргҗ, Пётр тал хәләв. Тиигхлә Пётр «Эр така хәәкртл, чи эндр һурв дәкҗ Намаг медхшв гиҗ келхич» гиҗ Деед Эзнә келсн үгмүд тодлҗ санв. 62 Пётр цааран һарад, һашута кевәр уульв. 63 Исусиг хәләҗәх харулчнр Терүгәр наад бәрәд зоваҗ цокв. 64 Терүнә нүдинь кенчрәр бооһад: – Әәлдҗ кел маднд, кен чамаг цокв? – гиҗ некҗ сурцхав. 65 Нань чигн кесг му үг цергүд Исуст келҗ. 66 Ѳрүн эртәр әмтнә толһачнр, ах гелңгүд болн закана багшнр цуглрад, Исусиг Деед хургт авч ирв. 67 – Кемр Чи Христос болхла, маднд цәәлһҗ кел, – гиҗ тедн Исуст келв. Исус иим хәрүднь: – Кемр Би таднд келхлә, тадн иткхн угат, 68 болв кемр Би таднас юм сурхла, тадн хәрүһинь келҗ ѳгхн угат. 69 Зуг эн цагас авн Күмни Кѳвүн хамгин Күчтә Бурхна барун һартнь суух, – гив. 70 Тедн цуһар: – Тегәд Чи Бурхна Кѳвүн болҗахмч? – гиҗ сурв. – Чик! Тадн тиигҗ келҗәнәт, – гиҗ Исус теднә ѳмнәс хәрүцв. 71 Тиигхлә толһачнр: – Ямаран герчллһн таднд дәкәд кергтә болҗахмб? Бидн цугинь энүнә келсн үгмүдәс медҗ үзҗәнәвидн! – гиҗ келцхәв.

Лука 23

1 Тиигхлә Деед хургт бәәсн әмтн босад, Исусиг Пилатур авч йовцхав. 2 Тенд Исусиг экләд гемшәв: – Эн күүг мана келн-әмтиг хутхсинь үзвидн, Римин хаанд алв бичә ѳгтн, эврән бийән «Би ханв болн Христосв» гисинь соңсвидн. 3 – Чи Йудья улсин хан болҗахмчи? – гиҗ Пилат Исусас сурв. – Чи тиигҗ келҗәнәч, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 4 Тиигхлә Пилат ах гелңгүдт болн олн әмтнд: – Эн күүг гемшәх буру юм би үзҗәхшв, – гив. 5 Тедн болхла зүткҗ келцхәв: – Энтн Һалильяс экләд нааран ирв. Эврәннь номарн цуг Йудья һазрин әмтиг үүмүлҗәнә. 6 Энүг соңсад Пилат: – Эн Һалилья һазрин күний? – гиҗ сурв. 7 Дәкәд Исусиг Херод һардҗасн һазрин күүһинь Пилат медчкәд, Исусиг Херодур илгәв. Херод тер цагт бас Ерусалимд бәәҗ. 8 Херод Исусиг үзәд икәр байрлв. Юңгад гихлә, кезәнәс авн тер Исусиг үзхәр седсн бәәҗ. Тер Исусин тускар дала юм соңсҗ, болв Терүнәс нег ѳвәрц юм үзхәр нәәлҗәсн бәәҗ. 9 Тер кесг сурврмуд Исуст ѳгв, зуг Исус хәрү ѳгсн уга. 10 Ах гелңгүд болн закана багшнр зогсад, Исусиг сүркә кевәр гемшәв. 11 Херод цергүдтәһән Терүг һутаһад, наад бәрҗәһәд, деернь сәәхн хувц ѳмскәд, хәрү Пилатур илгәчкв. 12 Херод Пилат хойр урднь хоорндан ѳшәтн бәәсн болвчн, тер ѳдр үүрмүд болв. 13 Пилат ах гелңгүдиг болн әмтнә толһачнриг дуудҗ авад келв: 14 – Олн әмтн дунд буцлт ѳргхәр седдг күүг тадн нанур авч ирвт. Би тана чирәд энүг мѳшкләв. Зуг Эн күн тадна гемшәҗәсн нег чигн юмнд бурутаһинь би үзсн угав. 15 Херод бас эн күүнә һарһсн буру юм олҗ чадл уга хәрү Энүг йовулчкв. Тадн эврән хәләтн, Эн күн үкллә харһулгдх ик гем һарһсн уга. 16 Тер учрар би Энүг малядад сулдхнав. 17 Зуг цуһар нег дууһар: – Эн үктхә! Маднд Бар-Абаг сулдх! – гиҗ хәәкрцхәв. 19 Бар-Аба гидг күн тер балһснд буцлт кеһәд, әмтиг алсн учрар түүрмд суусн бәәҗ. 20 Зуг Пилат Исусиг сулдххар седв, тегәд чигн тер давтад әмтнәс сурв. 21 Тиигсн бийнь әмтн: – Кирст хадчк! Кирст хадчк! – гиҗ хәәкрцхәв. 22 Пилат һурвдад сурв: – Ямаран му йовдл эн күн һарһсмб? Үкллә харһулхин тѳлә кесн гем би олсн угав. Би энүг малядад сулдхнав! – гив. 23 Зуг тедн: – Исусиг кирст хад! – гиһәд улм чаңһар хәәкрәд некәд бәәцхәв. Теднә хәәкрлдәнд Пилат диилгдв. 24 Пилат теднә некврәр шиидвр авв. 25 Тер буцлт босхсн, әмтиг алсн, түүрмд сууҗасн Бар-Абаг әмтнә сурсар сулдхад, Исусиг теднә һарт ѳгв. 26 Исусиг цааҗла харһулхин тѳлә авч йовцхав. Зууран цергүд Күрәнә балһснас йовҗ йовсн Шимониг бәрҗ авад, ик гидг кирс нурһнднь үүрүлҗ ачад, Исусин ардаснь йовулв. 27 Исусин ардас кесг әмтн дахла, тедн дунд һашута нульмсан асхрулҗ, уульҗ йовсн күүкд улс бас йовла. 28 Исус теднүр хәләһәд: – Ерусалимин күүкд улс, Мини тѳлә бичә уультн, эврәннь үрнәннь, бийиннь тѳлә уультн! 29 Юңгад гихлә, берк цаг ирх, күср болн үр эс һарһсн, үрдүд эс кѳкүлсн күүкд улс буйн кишгтә гиҗ әмтн тер цагт келх, – гив. 30 Тер цагт әмтн уулмудыг: «Мадн деер унтн!», ѳѳдм һазрмудыг: «Мадниг бүрктн» гиҗ эрҗ сурх. 31 Кемр кѳк ноһарҗах модыг тиигҗ кехлә, му хумха моднд ю кедг болхмб? – гив. 32 Йос эвдсн хойр күүг Исусла хамднь бас цааҗла харһулхин тѳлә авч йовла. 33 Тедн Һавл гидг һазрур ирв. Тер һазрт Исусиг кирсд хадҗ цааҗлсмн, йос эвдсн хойр күүг бас Терүнлә хамднь кирсд хадҗ цааҗлсмн, негинь барун бийднь, наадкинь зүн бийднь. 34 Исус: – Аав минь! Эднә килнцинь тәвит! Эдн ю кеҗәхән медҗәсн уга, – гиҗ сурв. Әмтн җирв хаяд, Исусин хувциг хувацхав. 35 Олн әмтн зогсад хәләцхәв. Толһачнр бас Исусар наад бәрәд: – Талдан әмтиг харсҗ аврдг билә. Кемр тер Христос болхла, Бурхна шүүҗ авсн күн болхла, Бийән харсҗ әмән авртха! – гиҗ келцхәв. 36 Цергүд бас Исусар наад бәрцхәв. Тедн Исуст ѳѳрдәд, ишклң чаһр ѳгәд 37 келцхәв: – Кемр Чи Йудья улсин хан болхла, әмән харсҗ авр, – гив. 38 Исусин толһаднь кирс деер нег харһа мод хадулҗ, деернь «Энтн – Йудья улсин хан» гиҗ бичҗ. 39 Хаҗудк кирс деер телгдсн йос эвдсн күүнә негнь Исусиг му келәд: – Кемр Чи Христос болхла, эврәннь әмән авр, мадниг бас харсҗ авр! – гиҗ хәәкрв. 40 Наадкнь болхла ѳѳркән хѳрҗ: – Бурхнас әәхнч! Чи бас тиим цааҗ дааҗахан медҗәхшийчи? 41 Бидн чикәр цааҗлгдвидн, кесн килнцәрн үүлән дааҗанавидн, эн күн болхла му юм кесн уга, – гив. 42 Дәкәд: – Деед Эзн Эврәннь орн-нутгтан ирхләрн мини тускар бичә марттн, – гиҗ тер Исуст келв. 43 Би чамд үнәр келҗәнәв, эндр ѳдр Нанла хамдан Бурхна садт тусхич! – гиҗ Исус хәрүднь келв. 44 Үдин алднд генткн цуг һазрар харңһурад, һурвн цаг күртл тиим болв. 45 Нарн харңһурад, һол сүмин кѳшг хойр әңгрәд шуурв. 46 Исус: – Аав минь! Тана һарт сүмсән бәрүлҗ ѳгчәнәв! – гиҗ чаңһур хәәкрв. Эн үгмүдин хѳѳн Исусин әмн һарв. 47 Энүг үзсн Римин әңгин цергин ахлач, Бурхиг магтад: – Эн күн йосн чик седклтә күн бәәсмн, – гиҗ келв. 48 Ю болхиг хәләхәр цуглрсн олн әмтн учрсн йовдлыг үзәд, ѳрчән цокн бәәҗ хәрцхәв. 49 Зуг Исусиг меддг әмтн, теднә тоод Һалильяс авн Терүг дахҗ йовсн күүкд улс, ик хол биш, тедүкнд хәләһәд зогсв. 50 Йосип гидг нертә нег күн Деед Хургин гешүн бәәҗ. Әрүн цаһан седклтә үннч күн тер бәәҗ. 51 Йосип Деед Хургин шиидврлә болн кесн йовдлла зѳвшәрсн уга бәәҗ. Тер Йудья һазрт бәәсн Ариматья хотна күн бәәҗ. Йосип Бурхна йосн ирхиг бас күләҗәҗ. 52 Тер Пилатур ирәд, Исусин цогцинь ѳгтн гиҗ сурв. 53 Дәкәд тер цогцинь кирс деерәс буулһҗ авад, оршалһна кенчрт ораһад, хад чолунд шин кесн, урднь күн оршагдад уга үкәрт орулҗ тәвв. 54 Басң ѳдрин асхн болҗ йовла. Бемб ѳдр ѳѳрдҗ йовла. 55 Исусла хамдан Һалильяс дахҗ ирсн күүкд улс Йосипиг дахад, Исусиг оршасн үкәриг хәләһәд, цогцинь тер ормд яһҗ орулҗ тәвсинь үзв. 56 Тедн хәрҗ ирәд, каңкнсн үнртә тос, түркдг эм белдв. Бемб ѳдрлә тедн Бурхна зааврар амрцхав.

Лука 24

1 Ѳрүн ѳрлә долан хонгин түрүңк ѳдрт күүкд улс урднь белдсн каңкнсн үнртә тос, түркдг эм авад, Исусиг оршасн үкәрүр ирцхәв. 2 Зуг Терүг оршасн үкәриг хааҗасн чолун хаҗуднь бәәсиг тедн үзцхәв. 3 Уулын кѳндә дотр орсн күүкд улс Деед Эзн Исусин цогц олҗ авсн уга. 4 Күүкд улс алмацҗ зогсцхав. Генткн гилвксн цаһан хувцта хойр күн теднд үзгдв. 5 Күүкд улс дегд сүрдәд, һазр элкҗ унцхав. Зуг хойр күн: – Үксн әмтн заагт әмд күүг юңгад хәәҗәхмт? 6 Тертн энд уга, Тертн әмдрв! Һалильяд Исус таднд ю келсинь мартчквт? 7 «Күмни Кѳвүн килнцтә әмтнә һарт бәрүлгдх, кирс деер цааҗлгдх, болв һурвдгч ѳдртнь Тер әмдрх», – гиҗ келцхәв. 8 Эн Исусин үгмүд генткн теднә уханд орҗ тодлгдв. 9 Күүкд улс Исусин үкәрәс хәрҗ ирәд, арвн негн сурһульчнрт болн наадк әмтнд цуг учрсн юмна тускар келҗ ѳгв. 10 Тер күүкд улсин дунд Магдален хотна Марий, Йохана, Яковин экнь Марий болн нань чигн күүкд улс бәәҗ. Тедн апостолмудт энүнә тускар келҗ ѳгцхәв. 11 Зуг эн күүкд улсин үгмүд деми юмн гиҗ теднд сангдв. Тедн күүкд улст итксн уга. 12 Пётр болхла босад, Исусин үкәр тал гүүв. Тер уулын кѳндә дотр шаһаҗ хәләһәд, Исусиг орасн һанцхн кенчр бәәсинь үзв. Пётр үзсн юмндан икәр ѳврәд хәрәд йовв. 13 Тер ѳдр сурһульчнрас хойрнь Эмаус гидг хотнур йовҗ йовла. Тер хотн Ерусалимас арвн негн дуунад бәәсмн. 14 Цуг учрсн йовдлын тускар тедн күүндҗәлә. 15 Тедниг күүндәд йовҗ йовтлнь Исус Бийнь теднүр ѳѳрдҗ ирәд, теднлә хамдан йовв. 16 Зуг сурһульчнр Исусиг үзвчн таньсн уга. 17 Исус теднәс: – Юуни тускар тадн күүндҗәхмт? – гиҗ сурв. Тедн гейүртә бәәдлтә зогсцхав. 18 Теднә негнь Клѳп гидг нертә күн: – Шиңкән Ерусалимд ирсн тѳләдән эн ѳдрмүдт юн учрсинь һанцхн чи меддго болхич! – гиҗ келв. 19 – Юн учрсмб? – гиҗ Исус сурв. – Назаретин Исусла учрсн йовдлын тускар бидн келҗәнәвидн, – гиҗ тедн хәрүднь келв. – Тер үгдән болн үүлдән ик күчтә, Бурхна болн әмтнә ѳмн ик алдр әәлдәч билә. 20 Ах гелңгүд болн мана һардачнр Терүг бәрҗ авад, алх зарһла харһулад, кирс деер цааҗлад әмнәснь хаһцулв. 21 Болв бидн болхла Израилиг Тер харсҗ аврх гиҗ нәәлҗәләвидн. Тер учрсн йовдлын хѳѳн һурвдгч ѳдр болҗана. 22 Цааранднь иим юмн болв: үкәр талнь йовсн зәрм күүкд улс мадниг икәр ѳврүлв. Тедн эндр ѳрүн ѳрлә тиигәрән одла, 23 зуг тенд цогцнь уга бәәҗ. Күүкд улс хәрҗ ирәд маднд иим юм келҗ ѳгв. Тедн оршасн хадын кѳндә дотр орхла, Бурхна элчнр генткн теднә нүднд үзгдәд, «Исус әмд» гиҗ келҗ. 24 Хѳѳннь мана үүрмүдәс зәрмнь үкәр талнь одад, күүкд улс келҗәснлә әдл цугинь үзҗ, зуг әмдрсн Исусиг тедн үзсн уга. 25 Исус теднд: – Яһсн эргү улсвт? Әәлдәчнрин келсн үгмүдт ода күртл иткл уга бәнт? 26 Христос ик зовлң эдлснәннь хѳѳн эврәннь туурмҗдан орхм бишви? – гиҗ сурв. 27 Дәкәд Тер Мошеһәс болн әәлдәчнрәс экләд, Бурхна Бичгт Бийиннь тускар цуг бичәтә юмиг теднд цәәлһҗ келҗ ѳгв. 28 Тедниг хотнур ѳѳрдҗ йовхлань Исус цааранднь йовхар седсн бәәдл һарв. 29 Зуг тедн Исусиг: – Маднла хамдан үлд, ора болҗана, ѳдр чилв, – гиҗ эрҗ сурв. Тер үлдв. 30 Хот уух цагт Исус болһсн һуйр авад, Бурхнд ханлт ѳргәд, әңг-әңгәрнь һуйриг хуһлҗ хуваһад теднд ѳгв. 31 Тер кемлә хойр сурһульчин нүднь секгдәд, тедн Исусиг таньв. Зуг тер дарунь теднә нүднд Исус үзгддгән уурв. 32 Тедн нег-негнәсн: – Терүг хаалһдан маднд Бурхна Бичгин чинр-утх цәәлһҗ үг келсн цагт мана зүркн халад, шатсн болҗ эс медгдлү? – гиҗ сурцхав. 33 Сурһульчнр ормасн босад, Ерусалим тал хәрү йовцхав. Тендән тедн арвн негн сурһульчиг болн кесг әмтиг олҗ авв. 34 – Эн үнн! Деед Эзн әмдрв! Шимон Терүг үзв, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 35 Тер хойр сурһульч хаалһд учрсн йовдлын тускар келәд, Исусиг һуйр хуваҗ ѳгсн цагт Терүг яһҗ таньсан келҗ ѳгв. 36 Сурһульчнр күүндҗәсн цагт генткн Исус үзгдәд теднлә мендлв. 37 Тедн сүмсн үзгдҗәнә гиҗ санад, әәһәд менрәд одцхав. 38 Исус болхла: – Юңгад тадн тиигҗ икәр әәҗәхмт? Юңгад тадн маһдлҗахмт? 39 Мини һарм, Мини кѳлм хәләтн! Эн Бив! Намаг кѳндәҗ үзтн, сүмсн махмуд уга, ясн уга болна. Намаг хәләтн, Би йосн махмудтав, ястав, – гиҗ келәд, 40 Исус һар-кѳлән үзүлв. 41 Тедн икәр байрлад, иткҗ чадлго алң болад бәәцхәв. Тиигхлә Исус теднәс: – Танад идх-уух юмн бәәнү? – гиҗ сурв. 42 Сурһульчнр Исуст шарсн заһснас ѳгв. 43 Тер заһсиг авад, теднә ѳмн идв. 44 – Энүнә тускар Би таднла бәәсн цагтан келләлм, – гиҗ Исус келв. – Мини тускар Мошен заканд, әәлдәчнрин дегтрмүдт болн Псалмудын дегтрт бичгдсн тоот күцәгдх зѳвтә. 45 Исус теднд Бурхна Бичгин чинр-утх медхд нѳкд болв. 46 – Бурхна Бичгт: «Христос дегд икәр зовагдад үкәд, һурвдгч ѳдртнь әмдрх зѳвтә» гиҗ бичәтә. 47 Ерусалимас экләд әмтн болһнд килнцтә җирһл үлдәлһнә туск, килнц тәвүллһнә туск зәңг Терүнә нернә тѳлә тадн тархах зѳвтәт. 48 Тадн болхла цуг энүнә герчнр. 49 Би таднд Мини Эцкм ѳгнәв гисн юмиг илгәнәв, зуг тадн ик Теңгрәс күч эс автл балһснд үлдцхәтн, – гив. 50 Тер сурһульчнран балһснас дахулҗ һарад, Бетәнья тал авч ирәд һаран ѳргәд, тедниг әдслв. 51 Әдслҗ бәәтлән теднәс салҗ, теңгрүр ѳѳд һарв. 52 Сурһульчнр Терүнд сѳгдәд, аһу ик байртаһар Ерусалим тал хәрҗ ирцхәв. 53 Тер цагас авн тедн һол сүм дотр оньдин бәәһәд, Бурхнд магтал ѳргцхәв.

Йохан 1

1 Орчлң үүдхәс урд Үг бәәҗ. Үг Бурхнла негн бәәҗ. Үг Бурхн бәәҗ. 2 Орчлң үүдхәс урд Үг Бурхнла бәәҗ. 3 Цугнь Үгәр дамҗҗ үүдәгдҗ. Терүг угаһар юмн үүдсмн уга бәәҗ. 4 Цуг үүдәсн юмн Үглә нииләд җирһҗ. Җирһл күмни герл бәәҗ. 5 Герл харңһуд гилвкнә. Харңһу терүг диилсн уга. 6 Бурхн кү илгәҗ, күүнә нернь Йохан бәәҗ. 7 Цуһар соңсад итктхә гиһәд Йохан герлин туск герч болад ирҗ. 8 Бийнь герл биш бәәҗ. Герлин туск герч болад орчлңд ирҗ. 9 Үг гисн йосн герл мѳн. Герл орчлңд ирәд күмн-әмтнд тусҗ герлтүлнә. 10 Үг орчлңд бәәҗ. Терүгәр дамҗҗ үүдсн орчлң Бийнь таньсн уга 11 Эврә һазрур ирҗ. Эврә әмтн терүг седклдән орулсн уга. 12 Седклдән орулсн әмтнд, Бийднь итксн әмтнд Бурхна үрдүд болх зѳв Тер ѳгв. 13 Эн үрдүд экиннь геснәс, күүкд күн залу күн хойрин седвәрәс тѳрсн үрдүд биш, эдн Бурхнас тѳрсн үрдүд. 14 Үг күн болҗ, мадн дунд бүүрлҗ. Эн Үг маднд чилшго хәәрлтиг, Бурхна туск үнниг үзүлв. Эцкиннь һанцхн кѳвүн болҗ Эцкәс авсн Терүнә йосиг бидн лавта үзвидн. 15 Йохан Терүнә тускар чаңһ дууһар иигҗ герчлҗ: Эн күүнә тускар би иигҗ келләв: Мини хѳѳн ирхнь нанас ик чинртә, юңгад гихлә Тер нанас урд мѳңкиндән бәәдг бәәҗ. 16 Тер эврәннь ик байлг хәәрлтәс маднд дам-дам сә кеһәд әдслв. 17 Бурхн Мошеһар дамҗад зака ѳглә, зуг хәәрлт болн үн Исус Христосар дамҗҗ үзүллә. 18 Бурхиг күн тѳрүц үзәд уга, зуг Эцкиннь ѳѳр бәәсн ор һанцхн Бурхн маднд Бурхна тускар медүлв. 19 Ерусалимд бәәдг евреймүдин ахлачнр Йоханур гелңгүдиг болн Левихниг илгәв. Тедн ирәд: – Чи кембч? – гиҗ Йоханас сурв. 20 – Би Христос бишв, – гиҗ тер дарунь Йохан иләр келв. 21 – Тиигхлә кен гидг күмбч? Чи Элья болвзач? – гиҗ тедн сурцхав. – Уга, – гиҗ тер хәрү ѳгв. – Чи Мошен келсн әәлдәч болвзач? – Уга – гисн хәрү тенд соңсцхав. 22 – Чи кембч? Маднд келич. Бидн мадниг илгәсн улст хәрүһинь келҗ ѳгх йоставидн. Бийиннь тускар ю келнәч? – гиҗ тедн сурцхав. 23 Йохан теднд әәлдәч Эшьян үгәр келҗ ѳгв: «Би эҗго кѳдәд хәәкрҗәх дунв: Деед Эзнә хаалһинь һо кетн». 24 Тер әмтиг паршмуд илгәсн бәәҗ. 25 – Кемр чи Христос биш, Элья биш, Мошен келсн әәлдәч биш болхла, юңгад чи әмтиг уснд кирслнәч? – гиҗ тедн сурцхав. 26 – Би әмтиг уснд кирслнәв. Зуг тадн дунд таднд таньгддго күн бәәнә. 27 Тер мини хѳѳн ирх. Би болхла Терүнә башмгиннь бүчинь тәәлх зѳв угав, – гиҗ Йохан хәрүднь келв. 28 Цуг эн йовдл Бетәнья ѳѳр, Йордан һолын дорд үзгин кѳвәд, Йохан әмтиг уснд кирслсн һазрт, учрв. 29 Маңһдуртнь Йохан ѳѳрдҗ йовх Исусиг үзәд: – Хәләтн, Эн әмтнә килнц уга кедг Бурхна хурһн. 30 Энүнә тускар би келләв: Мини хѳѳн ирснь нанас ик чинртә, юңгад гихлә, Тер нанас урд мѳңкиндән бәәдг бәәҗ. 31 Би чигн Исусиг кенинь медсн уга биләв, зуг би Энүг цуг Израиль орн-нутг медтхә гиһәд, әмтиг уснд кирслхәр ирв, – гиҗ келв. 32 Йохан эврәннь үгән батлад келв: – Әрүн Сәкүсн ик деер Теңгрәс кѳглҗрһн мет бууһад, Терүнә деер үлдснь би үзв. 33 Би Терүг меддго биләв. Зуг уснд кирслхәр намаг Илгәснь нанд: «Әрүн Сәкүсн нег күн деер бууһад үлдх. Тер күн әмтнд Әрүн Сәкүс ѳгх», – гиҗ келлә. 34 Би цуг энүг үзв, тегәд чигн герчлҗәнәв, Эн – Бурхна Кѳвүн! – гив. 35 Дарук ѳдртнь Йохан хойр сурһульчта хамдан бәәсмн. 36 Аашсн Исусиг үзәд, тер: – Эн – Бурхна Хурһн! – гив. 37 Йохана хойр сурһульч тер үгмүдинь соңсад, Исусиг дахад йовв. 38 Исус эргәд ардан хәләһәд, тедниг дахҗ йовсинь үзв. – Таднд юн кергтә? – гиҗ Тер сурв. – Рави, [хальмгаһар багш] Тана гер альдв? Келтн, – гиҗ тедн сурв. 39 – Намаг дахад йовтн, эврән үзхит, – гиҗ Исус келв. Цуг эн дѳрвн часла болв. Тедн йовад, Исусин герт ирәд, асхн ора күртл бәәв. 40 Исусин тускар келсн үг соңссн сурһульчнрин негнь Шимон Пётрин дүнь Андрей бәәҗ. 41 Тер эврәннь Шимон гидг ахан олҗ авад келв: – Бидн Бурхна илгәсн Аврачиг – Христосиг олҗ аввидн! 42 Дәкәд тер ахан Исусур дахулҗ авч ирв. Исус Шимон тал хәләҗәһәд келв: – Йохана кѳвүн Шимон эндр ѳдрәс авн Би чамд Кеп гидг нер ѳгчәнәв. 43 Маңһдуртнь Исус Һалилья тал йовхар шиидв. Тер Пилипиг олҗ авад: – Намаг дахад йов! – гив. 44 Пилип Бетсәд гидг хотна кѳвүн бәәсмн. Тер хотн Андрейин болн Пётрин бас тѳрскн хотн бәәҗ. 45 Пилип Натаналиг олҗ авад терүнд: – Бидн закана дегтрт Моше болн әәлдәчнр бичсн кү олҗ аввидн. Тер Назарет хотна Йосипин кѳвүн Исус бәәҗ, – гиҗ келв. 46 – Назаретас сән юмн ирдви? – гиҗ Натаналь хәрүднь келв. – Эврән йовад хәлә, – гиҗ терүнд Пилип келв. 47 Исус аашсн Натаналиг үзәд: – Эн йосн Израилин күн. Энүнә седклд мек худл тѳрүц уга, – гиҗ келв. 48 – Та намаг альдас меднәт? – гиҗ Натаналь ѳврҗ сурв. – Чамаг дуудхас урд Би чамаг инҗр модна сүүдрт суусичнь үзләв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 49 – Багш, Та Бурхна Кѳвүнт. Та Израилин Хант! – гиҗ Натаналь келв. 50 – Би чамаг инҗр модна сүүдрт үзв гиснд чи нанд иткҗәнәч. Зуг чи энүнәс ик ѳвәрц юм үзхич, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 51 – Би таднд үнәр келҗәнәв, тадн заагрсн теңгрәс Күмни Кѳвүнүр бууҗ ирсн болн терүнәс деер ѳрггдсн Бурхна элчнриг үзхит, – гиҗ Исус немҗ келв.

Йохан 2

1 Хойр ѳдрин хѳѳн Һалильяд бәәсн Кана гидг балһснд хүрм болҗ. Исусин экнь тенд бас бәәҗ. 2 Исусиг сурһульчнрта хамднь бас тер хүрмд дуудҗ. 3 Гиичнр чаһран ууһад чиләхләнь, Исусин экнь Терүнд келв: – Чаһр дәкҗ уга. 4 Исус экдән: – Аак, юңгад Та нанд энүнә тускар келҗәнәт? Мини цаг ирәд уга, – гиҗ хәрү ѳгв. 5 Исусин экнь зарцнрт: – Энүнә келсинь кетн, – гив. 6 Тенд зурһан ик чолун буһш зогсҗала. Еврей келн әмтн эврәннь йосар юм әрүслҗ уһахин тѳлә терүг бәрдг бәәсмн. Буһш болһнднь 80–120 литр ус багтдг бәәҗ. 7 – Сав болһниг дүүргәд ус кетн, – гиҗ Исус зарцнрт келв. Тедн буһшмуд дүүргәд ус кев. 8 Исус: – Ода эн савас ус утхҗ авад, хүрмин ахлачд авч одад ѳгтн, – гив. Зарцнр келсинь күцәв. 9 Хүрмин ахлач чаһрт хүврсн усиг амсв, тер чаһриг альдас авсинь медсн уга бәәҗ, зуг һанцхн зарцнр медлә. Хүрмин ахлач күргиг дуудҗ авад келв: 10 – Әмтн сән һара чаһриг нәр эклхләнь хүрмин гиичнрт ѳгнә. Цуһар согтҗ одхла, му чаһр һарһҗ ѳгнә. Чи болхла сән чаһриг ода күртл бәрәд суусмч? 11 Эн Исусин үзүлсн ѳвәрц йовдлмудын түрүңкнь бәәсмн. Цуг эн йовдл Һалильяд бәәсн Кана гидг балһснд учрсмн. Иигәд Исус эврәннь күчтә нерән туурулв, энүнә хѳѳн сурһульчнр Терүнд икәр иткв. 12 Цааранднь Исус сурһульчнртаһан Капернам хот темцҗ йовв. Исусин экнь, дүүнрнь Терүнлә хамдан бас һарад йовцхав. Капернамд тедн цѳѳкн ѳдр бәәв. 13 Евреймүдин Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовсмн, тегәд Исус Ерусалим балһснур һарад йовв. 14 Исус Ерусалимин сүм дотр бухмуд, хѳд, кѳглҗрһс хулдсн әмтиг үзв. Мѳңг сольдг әмтиг чигн Тер үзв. Тедн ширән ѳѳр сууцхаҗ. 15 Тиигхлә Исус деесәр маля гүрәд, хѳѳдиг, бухмудыг кѳѳһәд һарһв. Мѳңг сольдг әмтнә ширәһинь хольврулад, теднә мѳңгинь тараһад хайв. 16 – Эднән авад цааран әрлтн! Мини Эцкин гериг хулд гүүлгәнә герт бичә хүврүлтн! – гиҗ Исус кѳглҗрһ хулдҗасн әмтнд келв. 17 Энүг үзсн сурһульчнр, Бурхна Бичгт бәәсн «Би тана герт дуртав. Тер дурн дотрким шатаҗана» гисн үгмүдиг тодлҗ санв. 18 – Иигҗ кех йосн чамд бәәхиг медүлхин кергт онц темдг үзүл, – гиҗ евреймүдин толһачнр Исусин ѳмнәс келцхәв. 19 – Эн сүмиг хамхлад таратн, Би һурвн хонгин болзгт цуг энүг хәрү тосххв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 20 – Кезәнә эн сүмиг дѳчн зурһан җилдән әмтн тосхсмн. Чи болхла Энүг һурвн ѳдрин туршт босхахар седҗәхмч? – гиҗ евреймүдин толһачнр хәрүцв. 21 Исус болхла сүмин тускар келсн цагт Эврәннь цогцин тускар келсмн. 22 Хѳѳннь Исус әмдрснә хѳѳн Терүнә сурһульчнр Исусин цуг эн үгиг тодлҗ санла. Тедн Бичгт болн Исусин келснд иткв. 23 Исус Ерусалимд Песахин нәәрт бәәсн цагтан ѳвәрц йовдлмуд үзүлв. Тер учрар кесг әмтн Терүнд иткв. 24 Зуг Исус теднд икәр нәәлсмн уга, юңгад гихлә, Исус әмтиг сәәнәр меддг бәәҗ. 25 Исус әмтнә дотрк уха-седклиг сәәнәр меддг бәәсмн. Тер учрар Исуст күүнә тускар юм келх керг уга билә.

Йохан 3

1 Паршмуд заагт нег күн бәәҗ. Терүнә нерн Никодим. Тер евреймүдин толһачнрин негнь бәәҗ. 2 Нег дәкҗ Никодим сѳѳһәр Исусур ирәд келв: – Багш, Тана кесн ѳвәрциг нег чигн күн Бурхн угаһар кеҗ чадшго билә. Тер учрар Таниг Бурхна илгәсн Багш болдгинь бидн меднәвидн. 3 – Күн болһн шинәс эс тѳрхлә, Бурхна ориг үзҗ чадшго гиҗ Би чамд үнәр келҗәнәв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 4 – Кѳгшн күн шинәс яһҗ тѳрхмб? Тер хойрдад эврәннь экин геснд орад тѳрҗ һаршголм? – гиҗ Никодим Исуст келв. 5 – Һанцхн уснас тѳрснь, Сәкүснәс тѳрснь, Бурхна орнд тусҗ чадҗана гиҗ үнәр келҗәнәв. 6 Цогц бийәс тѳрснь, цогц бий болна. Һанцхн Сәкүснәс сәкүсн тѳрдг мѳн. 7 Шинәс тѳрх кергтә гисндм бичә ѳврәд бә. 8 Салькн дурта һазртан шуугад кѳдлнә. Чи терүнә шууга соңснач, зуг альдас һарад, альдаран темцҗ үләҗәхинь медх арһ чамд уга. Сәкүснәс тѳрсн күн лавта тиим болна, – гиҗ Исус келв. 9 – Тиим юмн яһҗ болхмб? – гиҗ Никодим сурв. 10 – Чи Израиль әмтнә багш болнач, зуг цуг энүг эс медхшлмч? 11 Үнәр келҗәнәв, Бидн медсән келнәвидн. Бидн үзсән герчлнәвидн, зуг тадн Мана герчллһиг үнн гиҗ ухандан авхшит. 12 Кемр орчлңгин юмна тускар келхлә, тадн нанд эс иткхлә, теңгрин юмна тускар келсн цагт яһҗ нанд иткхмт? 13 Теңгрәс бууҗ ирсн Күмни Кѳвүнәс талдан күн Теңгрт бәәһәд уга. 14 Моше кѳдәд күрл моһаг модн деер ѳргсн кевәр Күмни Кѳвүн ѳрггдх зѳвтә. 15 Тегәд Нанд иткдг күн мѳңк җирһл эдлх. 16 Юңгад гихлә, Бурхн орчлңд дегд хәәртә болад, Исуст иткдг күн үкл уга, мѳңк җирһл эдлтхә гиҗ ор һанцхн Кѳвүһән ѳгсн мѳн. 17 Кѳвүһәрн орчлңгин зарһ кех биш Кѳвүһәрн орчлңгиг харсҗ аврхин тѳлә Бурхн Терүг һазрур илгәсмн. 18 Терүнд иткдг күн зарһла харһҗахш, эс иткдг күн зарһла харһҗ. Яһад гихлә, тер Бурхна ор һанцхн Кѳвүнд итксн уга. 19 Зарһнь иим: орчлңд герл тусҗ ирв. Зуг әмтн герлиг һолад, харңһуг таасҗ авсмн. Юңгад гихлә, теднә керг-үүлнь хар. 20 Хар үүл күцәдг күн герлд дурго, үүлнь герлд илдкх гиһәд, тер герләс зулна. 21 Зуг үнн чикәр бәәснь герлүр ирнә. Бурхиг соңсад, цаһан үүлинь күцәсинь герл үзүлх гиһәд тер тиигнә, – гиҗ Исус келв. 22 Энүнә хѳѳн Исус эврәннь сурһульчнрла Йудья һазрур йовв. Тенд бәәҗәһәд, Исус әмтиг уснд кирслдг бәәсмн. 23 Йохан тер цагт Шалим балһсна ѳѳр Анон гидг һазрт бас әмтиг уснд кирслв. Юңгад гихлә, тер һазрт дала усн бәәҗ. Әмтн Йоханар бийән уснд кирслүлхәр ирдг бәәсмн. 24 Йоханыг түүрмд суулһхин ѳмн цуг эн учрсн бәәҗ. 25 Йохана сурһульчнрин болн евреймүдин хоорнд усар әрүсллһнә хуучн авъясын тускар зүтклдән болв. 26 Тедн Йоханур ирәд: – Багш, урднь Йордана һолын телтр кѳвәд танта нег күн бәәлә. Та Терүнә тускар әмтнд келсн биләт. Ода тер эврән әмтиг уснд кирслнә. Цугтан Терүн тал ирнә, – гиҗ келцхәв. 27 – Күн теңгр заяҗ келсәр кергән күцәҗ чадҗана, – гиҗ Йохан хәрү ѳгв. 28 – Би Бурхна илгәсн Аврач бишв, зуг би Терүнә ѳмн йовхин тѳлә илгәгдләв, – гиҗ Мини келсн үгмүдин герчнр тадн эврән боллат. 29 Хәрд һарчасн күүктә кѳвүн күргн болна. Күргнә үр күргиг соңсад зогсна. Терүнә ду соңсад, үрнь байрлна. Тиигҗ би ик байрта бәәнәв. 30 Терүнә чинрнь ѳсҗ ѳрггдх зѳвтә, мини цаг болхла чилҗ йовна, – гиҗ Йохан келв. 31 Теңгрәс бууҗ ирснь һазр деерк әмтнәс деер. Һазрин үрн болхла һазрин үлмәд бәәнә, һазрин тускар келнә. Зуг Теңгрәс бууҗ ирснь Һазрин әмтнәс деер! 32 Тер Эврәннь үзсән, соңссан герчлнә. Зуг әмтн Терүнә келснд иткхш. 33 Терүнә герчллһ седклдән авсн әмтн энүгәрн Бурхн – йосн үнн гиҗ лавта үзүлнә. 34 Бурхна илгәсн күн Бурхна үгмүдәр келнә. Юңгад гихлә, Бурхн Терүг Сәкүсәрн дүүргнә. 35 Эцк Кѳвүндән дегд хәәртә болад, цугинь һартнь бәрүлв. 36 Кѳвүнднь иткдг күн мѳңк җирһл эдлнә. Кѳвүнә үгинь эс соңсснь мѳңк җирһл үзшго. Бурхна цааҗ терүнә толһа деер буув.

Йохан 4

1 Йоханур ирдг сурһульчнрас тооһарн даву ик сурһульчнр Исусур ирәд, уснд кирслгдҗәнә гидг зәңг паршмуд медчкв. (Үнәртнь болхла, Исус эврән әмтиг уснд кирслдго бәәҗ, Терүнә сурһульчнр әмтиг уснд кирслдг бәәҗ.) 3 Исус энүнә тускар соңсад, Йудья һазриг үлдәһәд, хәрү Һалилья тал йовсмн. 4 Һалилья тал йовҗ йовад, Исус зууран Шамарья һазриг дәврҗ һарла. 5 Тегәд Исус Шамарья һазрт бәәсн Сухар гидг хотнур орҗ ирв. Кезәнә Яков Йосип гидг кѳвүндән нег һазр ѳгсн бәәҗ. Тер һазрин ѳѳр Сухар гидг хотн бәәҗ. 6 Тенд Яковин нертә худг бәәҗ. Исус хаалһдан муурад, тер худгин ѳѳр ирәд сууһад амрв. Үдин цаг ѳѳрдҗ йовла. 7 Нег Шамарья күүкд күн тер худгур ус авхар ирҗ. – Нанд уух ус ѳгич, – гиҗ Исус сурв. 8 Сурһульчнр болхла тер цагт хот хулдҗ авхар, ѳѳрк хотнур йовҗ одсн бәәҗ. 9 – Та, еврей күн, нанас Шамарья күүкд күүнәс уух ус сурдмт? – гиҗ Шамарья күүкд күн Исусас сурв. (Тер юңгад гихлә, евреймүд Шамарья әмтнлә тѳрүц дуһардго, хәрлцдго бәәсмн.) 10 – Кемр Бурхн әмтнд ю белглҗәхинь, Кен чамас уух ус сурҗахинь чи медсн болхла, эврән Нанас ус сурх биләч, болв Би чамд әмд ус ѳгх биләв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 11 – Ах Нойн минь, Та суулһ угат, худгтн болхла гүн. Әмд ус яһҗ авч чадхмт? 12 Та мана ѳвк эцк Яковас деер болвзгот? Тертн маднд эн худг ѳгсн билә, болв бийнь эврәннь үрн-садтаһан, малтаһан энүнәс ус уудг бәәсмн! – гиҗ күүкд күн хәрүднь келв. 13 – Кен чигн эн уснас уухла, дәкәд ундасх. 14 Зуг Мини ѳгсн уснас ууснь тѳрүц ундасшго. Юңгад гихлә, Мини ѳгсн усн күүнә дотр мѳңк җирһл ѳгдг булгт хүврх, – гиҗ Исус үгинь соңсчкад келв. 15 Тиигхлә күүкд күн келв: – Ах Нойн минь, намаг хѳѳннь ундасдгоһар, эн худгур дәкҗ ирдгоһар тер уснасн ѳгит, – гив. 16 – Гер талан йовад, эврәннь залуһан нааран дахулҗ авч ир, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 17 – Би залу угав, – гиҗ күүкд күн хәрүцв. – Чи үнәр келвч. Чи залу угач. 18 Чи тавн залута биләч. Чи үнәр келвч. Ода чамла хамдан бәәсн залу күн, чини залу биш, – гиҗ Исус келв. 19 – Ах Нойн минь, би үзҗәнәв, Та әәлдәчд. 20 Мана ѳвк эцкнр эн уулур ирәд, Бурхнд сѳгдҗ зальврдг билә. Зуг тадн, евреймүд, Ерусалимд ирәд сѳгдҗ мѳргх кергтә гиҗ тоолнат, – гиҗ күүкд күн келв. 21 – Эгч, итк Нанд. Тиим цаг ирҗәнә: эн уул деер биш, Ерусалимд биш, тадн Мана Эцкд сѳгдҗ мѳргхит! 22 Тадн Шамарья әмтн юундан мѳргҗәхән эврән медҗәхшит. Бидн болхла кенд сѳгдҗәхән йосндан меднәвидн. Юңгад гихлә, Бурхн евреймүдәр дамҗад әмтиг килнцәснь аврх. 23 Зуг цагнь ѳѳрдҗ йовна. Цагнь лавта ѳѳрдҗ ирв! Эн цагт Бурхнд йосндан сѳгддг арһ Бурхна Сәкүсн әмтнд ѳгх. Бурхнд тиим сѳгдәчнр кергтә. 24 Бурхн гисн – Сәкүсн. Терүнд сѳгдсн улс Сәкүсәр дамҗҗ деерәс тѳрх зѳвтә. Тиим әмтн Эцкд йосндан сѳгдх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 25 – Бурхна илгәсн Аврач аашна гисинь би меднәв (Бурхна илгәсн Аврач – Христос). Тер ирхләрн, маднд цугинь цәәлһҗ ѳгх, – гиҗ күүкд күн келв. 26 Исус: – Би, чамла күүндҗәсн күн, Бурхна илгәсн Аврачв, – гив. 27 Тер алднд сурһульчнр хәрү ирцхәв. Исусиг күүкд күүнлә күүндҗәхинь үзәд, цуһар алң болцхав. Зуг нег чигн күн яһад терүнлә күүндвт гиҗ сурсн уга. 28 Күүкд күн эврәннь буһшан худгин ѳѳр үлдәһәд, хотн тал йовад әмтнд келв: 29 – Наартн, шулуһар йовтн, тадн мини җирһл бәәдлин тускар келҗ ѳгсн күүг үзхит. Тер Бурхна илгәсн Аврач болвзго? – гив. 30 Әмтн хотнас һарад, Исусур йовцхав. 31 Тер цагт Терүнә сурһульчнр: – Багш, буйн болтха, хотан уутн, – гив. 32 Зуг Тер: – Нанд тиим хот бәәнә, тер хот ямаранынь тадн медхшт, – гиҗ келв. 33 Тиигхлә сурһульчнр: – Талдан күн Терүнд хот авч ирсн болвза? – гиҗ хоорндан күүндцхәв. 34 Мини хот гисн – Намаг Илгәснә таалыг күцәһәд, Нанд даалһсн кѳдлмшиг күцәһәд тѳгсәх. 35 Кеер тәрә тәрсн цагт: дѳрвн сар болчкад, урһцан хурах цаг ирх, гиҗ тадн келнәт, тиим эсий? Тегәд Би таднд келҗәнәв: сәәнәр хәләтн! Тәрсн тәрән хурахд белн. 36 Тәрә хадх күн кѳлстә олзан ода авчана. Мѳңк җирһлин тѳлә урһцан хураҗана. Тегәд тәрснь чигн, хадснь чигн хамдан байрлх. 37 Негнь тәрнә, дарукнь хадна гидгнь лавта батлгдҗана. 38 Тегәд Би тадниг кѳлсән ѳгч эс кѳдлсн юмиг хадҗ хуратн гиҗ илгәҗәнәв. Тенд талдан әмтн кѳлсән ѳгч кѳдллә. Тадн болхла теднә кѳдлмшт орлцад, урһцинь хураҗанат, – гиҗ Исус үгән тѳгсәв. 39 – Мини кезәнә кесн юмиг Тер келҗ ѳгв, – гиҗ күүкд күн әмтнд келсмн. Тер учрар тер хотнд бәәсн кесг Шамарья улс Исуст иткдг болв. 40 Шамарья әмтн Исусур ирәд: – Буйн болтха, маднла үлдтн! – гиҗ сурв. Тегәд Тер теднлә хойр ѳдр бәәв. 41 Дәкәд кесг әмтн Исусин келсн үгд иткв. 42 – Түрүләд бидн чини келсиг соңсад итквидн. Ода болхла бидн Терүнд бийднь иткҗәнәвидн, тер юңгад гихлә, бидн эврәннь чикәрн Терүг соңсвидн. Эн Күн орчлңгин Аврач гиҗ бидн йосндан иткҗәнәвидн, – гиҗ тедн тер күүкд күүнд келцхәв. 43 Хойр ѳдр давхла Исус Һалилья һазрур һарад йовв. 44 Тер юңгад гихлә, әәлдәчиг тѳрскн орн-нутгтнь күндлхш, – гиҗ урднь Исус эврән келсмн. 45 Исус Һалильяд ирхлә, тер һазрин әмтн байртаһар Исусиг тосв. Тер әмтн Ерусалимд Песахин нәәрт Исусин кесн ѳвәрциг бас үзлә. 46 Дәкәд Исус Һалильян Кана гидг хотнур һарад йовв. Урднь тенд Исус усиг чаһр кесмн. Тер цагт Капернамд хаана нег ямта күн бәәдг бәәсмн. Терүнә кѳвүнь ѳңгрхин ѳмн ѳргнд бәәҗ. 47 Исусиг Йудья һазрас Һалильяд ирсинь соңсад, тер ямта күн Исусиг олҗ авад: – Капернамд ирәд, мини кѳвүһим эдгәһит, тер үкн гиҗәнә, – гиҗ Терүг эрәд сурв. 48 – Онц темдгүд Нанас үзлго, тадн иткхн угат! – гиҗ Исус терүнд келв. 49 – Ах Нойн, мини үрн үкәд уга бәәтл шулуһар манаһур ирит! – гиҗ хаана ямта күн сурв. 50 – Хәр, герүрн йов. Чини кѳвүнчн әмд үлдх, – гиҗ Исус келв. Тер күн Исусин үгд иткәд, герүрн йовв. 51 Тѳрскн хотнурн йовҗ йовад, тер күн зууран эврәннь зарцнрлаһан харһв. – Тана үрнтн эрүл-менд бәәнә, – гиҗ тедн келв. 52 – Кезә кѳвүм сән болв? – гиҗ тер зарцнрас сурв. – Ѳцклдүр үдлә нег часла халунь уурв, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 53 Кѳвүнчн әмд үлдх гисн Исусин үгин хѳѳн кѳвүнь эдгсинь эцкнь медв. Энүнә хѳѳн тер эврәннь гер-бүлтәһән, зарцнртаһан Исуст иткв. 54 Тиигәд Йудьяс ирснәннь хѳѳн Исус Һалильяд бәәһәд хойрдгч темдг үзүлв.

Йохан 5

1 Удл уга еврей әмтнә нәр болв, тер учрар Исус Ерусалимур йовв. 2 Ерусалимд «Хѳѳнә үүдн» гидг ормин ѳѳр еврей келәр Бетсәд гидг бийән уһадг бәәрн бәәҗ. Тенд тав дәкҗ зергләд зогссн бахнс бәәсмн. 3 Кесг гемтә, сохр, доһлң болн тәкрсн һар-кѳлтә әмтн тенд бас кевтҗ. 5 Һучн нәәмн җилдән ѳвчтә нег күн әмтнә заагт кевтҗ. 6 Исус терүг үзәд, кесгтән гемнҗәхинь медәд: – Чи эдгхәр седҗәнчи? – гиҗ сурв. 7 Ѳвчтә күн хәрүднь: – Ах Нойн, усн кѳндрсн цагт уснд орхар седхлә, нанд нѳкд болдг күн уга. Намаг уснур эврән ѳѳрдхәр седхлә, күн мини ѳмнәһүр орҗ одна, – гив. 8 Тиигхлә Исус терүнд: – Бос! Девскрән авад йов! – гив. 9 Агчмд тер күн эдгәд, эрүл-менд болҗ одв. Тер эврәннь девскрән авад экләд йовв. Цуг эн бемб ѳдрлә болв. 10 Тер учрар евреймүдин толһачнр эдгсн күүнд: – Эндр бемб ѳдр, мана закаһар чи эврәннь девскрән зѳѳҗ авч йовх зѳв угач, – гив. 11 – Намаг эдгәсн күн: «Эврәннь девскрән авад йов» гиһәд нанд келлә, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 12 – Девскрән авад йов гисн күн кен гидг күмб? – гиҗ тедн сурцхав. 13 Эдгсн күн Терүг кенинь эврән медсн уга билә, юңгад гихлә, Исус олна заагт орад, тер дарунь йовҗ одв. 14 Хѳѳннь Исус тер күүг сүмд үзәд: – Ода чи эрүл-менд болвч. Энүнәс хооран му юмн чамла учршгон тѳләд дәкҗ килнц бичә ке, – гиҗ келв. 15 Тер күн дәкәд евреймүдин толһачнр тал йовад: – Намаг Исус эдгәв, – гив. 16 Исус бемб ѳдрлә кү эдгәсн учрар евреймүдин толһачнр Исусиг кѳѳдг болв. 17 – Эцкм оньдин кѳдлнә, тегәд чигн Би бас кѳдлх зѳвтәв, – гиҗ Исус келв. 18 Тиигхлә евреймүдин толһачнр Исусиг алх цаг улм шунҗ хәәцхәв. Тер юңгад гихлә, Исус һанцхн бемб ѳдрин йосиг эвдсн биш, дәкәд Бурхиг «Мини Эцкм» гиһәд Бийән Бурхнла әдлцүлсмн. 19 Исус евреймүдин толһачнрт иигҗ келв: – Үнәр таднд келҗәнәв: Эцкиннь кесн юмиг эс үзтл, Кѳвүн эврә санаһарн юм кеҗ чадшго. Эцкиннь кеҗәх кѳдлмшиг Кѳвүн кенә. 20 Эцк кѳвүндән хәәртә болад, кеҗәх кергән Кѳвүндән даалһҗ үзүлнә. Тер энүнәс ик үүл үзүлх. Тегәд тадн икәр ѳврхит. 21 Эцк үксн әмтиг үкәрәснь босхҗ әм орулдгла әдләр Кѳвүнь дурта күүнд әм орулна. 22 Эцк әмтнә зарһинь кехш. Кѳвүһинь Эцклә әдл күндләд, тевчтхә гиһәд, Тер Кѳвүндән әмтнә зарһ кех йос даалһҗ ѳгв. Кѳвүг эс тевчдг күн, Терүг илгәсн Эцкиг чигн тевчхш. 24 Үнәр таднд келҗәнәв: Мини Үгим соңсад, Намаг Илгәсн Эцкдм иткснь мѳңк җирһл эдлх. Тер күн зарһла харһшго. Тер үкләс һарад, әмн җирһл эдлҗ. 25 Үнәр келҗәнәв: цагнь ѳѳрдҗ йовна, цагнь лавта ирв! Үксн әмтн Бурхна Кѳвүнә дууһинь соңсх. Болв Терүг соңссн әмтн әмдрәд җирһлән эдлх. 26 Эцк әмн җирһлин булг болдг әдләр Кѳвүндән әмн җирһлин булг болх арһ ѳгв. 27 Тегәд чигн Бурхн Кѳвүндән Зарһч болх йос ѳгв. Юңгад гихлә, Терүнә Кѳвүн – Күмни Кѳвүн. 28 Бичә энүнд ѳвртн. Юңгад гихлә, цагнь ѳѳрдҗ йовна, үкәрт кевтсн, үксн әмтн Күмни Кѳвүнә ду соңсад, үкәрәсн босҗ ирх. 29 Сә кедгнь мѳңк җирһл эдлхәр әмдрҗ босх. Му кедгнь зарһла харһулгдхин тѳлә әмдрҗ босх. 30 Би эврәннь йосарн юм күцәҗ чадхшв. Би Бурхна келсәр зарһинь кеҗәнәв. Мини зарһм үнн чик, юңгад гихлә, Би эврәннь санан-седвәриг күцәхәр шунҗахшв. Намаг илгәсн Эцкин санан-седвәриг күцәхәр шунҗанав. 31 – Кемр Би эврән Бийиннь тускар герчлсн болхла Мини үгд үнн уга. 32 Зуг Мини тускар келдг дәкәд герч бәәнә. Би меднәв: Терүнә Үгнь йосн үнн. 33 Тадн Йоханур әмтиг илгәләт. Тер Мини тускар үн келв. 34 Күүнә герчллһн Нанд юмн биш болвчн, зуг тадниг аврулхин тѳлә Би энүг келҗәнәв. 35 Йохан герл ѳгдг шатҗах шам мет бәәсмн. Тадн болхла цаг зуур терүнә герл авад, герлин толянд байрлхар седләт. 36 Зуг Би Йоханас даву ик герчтәв. Эцкм Нанд даалһҗ ѳгсн олн керг-үүл Би күцәҗәнәв. Эн олн керг-үүл Эцкм Намаг илгәсинь герчлҗәнә. 37 Намаг илгәсн Эцкм Мини тускар бас герчлҗәнә. Терүнә ду тадн тѳрүц соңсад угат. Терүнә дүр тадн тѳрүц үзәд угат. 38 Тегәдчн тадн Терүнә үг зүркндән хадһлҗ бәрхшит. Тер Намаг илгәҗ гиснд тадн иткҗәхшит. 39 Тадн Бурхна Бичг дасҗ умшнат. Энүгәр мѳңк җирһл эдлхит гиҗ саннат. Зуг тенд Мини тускар бичәтә! 40 Тер бийнь тадн мѳңк җирһл эдлхин тѳлә Нан тал ирхәр седҗәхшит. 41 Әмтнә магтал нанд керго. 42 Зуг тадниг Бурхнд дурго болдгиг Би меднәв. 43 Би тадн тал Эцкиннь нерн деерәс ирв. Тадн Нанд оньган ѳгчәхшит. Эврәннь нерн деерәс хәр күн ирхлә, тадн терүнд оньган ѳгнәт. 44 Яһҗ тадн Намаг иткҗ чадхмт? Тадн иткҗ чадшгот. Учрнь иим: тадн нег-негнәннь буульмҗ магталыг таасҗ ик чинрт тоолнат. Зуг ор һанцхн Бурхна магталыг авхар икәр хәәҗәхшит? 45 Намаг Эцкиннь ѳмн тадниг гемшәхәр ирҗ гиһәд бичә сантн. Тадна нәәлҗәсн Моше тадниг гемшәх. 46 Кемр тадн Мошед итксн болхла, тадн Нанд чигн иткх биләт. Юңгад гихлә, тер Мини тускар бичлә. 47 Зуг кемр тадн терүнә бичснд эс иткхлә, Мини келсн үгд яһҗ иткхмт?

Йохан 6

1 Энүнә хѳѳн Исус Һалилья (талданар келхд, Тиберәд) нуурин телтр кѳвә тал һарад йовв. 2 Терүнә ардас кесг әмтн дахҗ йовцхав, тер юңгад гихлә, гемтә әмтиг эдгәҗ, ямаран ѳвәрц юм Исус кесинь тедн үзлә. 3 Исус уул деер һарад, тенд сурһульчнртаһан суув. 4 Еврей әмтнә Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовла. 5 Исус эргндән хәләһәд, кесг әмтиг аашсинь үзәд, Пилипд келв: – Эн әмтиг цадххин тѳлә альдас тиим дала ѳдмг хулдҗ авхмб? 6 Исус Пилипиг яһна гилч гиҗ сурв, бийнь болхла эврән ю кехән медҗәлә. 7 – Күн болһнд бичкн ѳдмгин тасрха ѳгхин тѳлә маднд бүкл сардан кѳдләд мѳңг шиңгәх кергтә, – гиҗ Пилип хәрү ѳгв. 8 Талдан нег Андрей гидг нертә сурһульч, Шимон Пётрин дү: 9 – Энд тавн ичмән ѳдмгтә болн хойрхн заһста нег кѳвүн бәәнә. Зуг цуг эн тиим олн күүнд дегд бичкн хот болжана, – гиҗ Исуст келв. 10 – Цуг әмтиг суулһ, – гиҗ Исус келв. Теднә бәәсн һазрт дала ноһан бәәҗ, әмтн тер ноһан деер сууцхав. Тооһарн тедн тавн миңһн бәәҗ. 11 Тегәд Исус ѳдмг авад, Бурхиг магтад, тер ѳдмгиг хуһлад, суусн әмтнд хуваһад ѳгв. Тиим кевәр Тер заһсиг бас хуваһад, әмтнд түгәҗ ѳгв. 12 Әмтн хотан идәд цадсн хѳѳн Исус: – Цуг үлдсн хотыг үрәшгоһар цуглулҗ автн, – гиҗ сурһульчнртан келв. 13 Әмтн экләд хотан идсн цагт тавхн ичмән ѳдмг бәәҗ, зуг сурһульчнр хотын үлдл цуглулхла, тернь хулсар гүрсн арвн хойр савд багтв. 14 – Эн күн орчлңд ирх Әәлдәч, – гиҗ әмтн Исусин кесн ѳвәрциг үзснә хѳѳн келв. 15 Исус әмтиг цуглрад, Терүг авад хаана ширәд суулһхар седжәхинь медәд, һанцарн үлдхәр уул темцҗ һарад йовҗ одв. 16 Асхн болхла, Терүнә сурһульчнр уулас нур тал бууһад йовцхав. 17 Тедн оңһц дотр орад, нур һатлад, Капернам гидг балһснур йовцхав. Харңһурсн цаг билә, зуг Исус хәрү ирсн уга. 18 Ик салькнас кѳлтә нуурин дольган буслад, деврәд, усн ормасн һарн гив. 19 Тавн-зурһан дуунад сурһульчнр оңһцар усч йовхла, генткн нуурин усн деегүр Исусиг теднә оңһц тал йовҗ йовхинь үзв, тедн дегд икәр әәцхәв. 20 – Энтн бив. Бичә әәтн, – гиҗ Исус теднд келв. 21 Тедн Исусиг оңһц дотр орулхар седхлә, оңһц тер алднд дарунь кергтә усна кѳвәд ирәд зогсв. 22 Маңһдуртнь нуурин телтр кѳвәд цуглрсн әмтн негхн оңһц бәәсинь үзв. Исусиг оңһц дотр эс орсинь, сурһульчнр Терүн угаһар йовсинь әмтн медв. 23 Талдан оңһцс Тиберәдәс нег һазрур ирв. Тер һазрт урднь Исус Бурхиг магтҗ, ѳдмг әмтнд ѳгәд цадхасн билә. 24 Исусиг болн терүнә сурһульчнриг тенд олҗ чадлго тедн оңһцсд сууһад Исусиг хәәһәд, Капернам балһснур темцҗ йовцхав. 25 Нуурин телтр кѳвәд Исусиг олҗ авад тедн: – Багш, Та кезә нааран ирвт? – гиҗ сурцхав. 26 – Тадн онц темдг үзсн тѳләд намаг хәәҗәхшит, зуг ѳдмг идҗ цадсндан хәәҗәнәт гиҗ Би үнәр келҗәнәв. 27 Дарунь үрҗ оддг хотын тѳлә бичә кѳдләд бәәтн, зуг тѳрүц үрдго мѳңк җирһл ѳгдг хотын тѳлә кѳдлҗ бәәтн. Эн хотыг Күмни Кѳвүн таднд ѳгчәнә. Яһад гихлә, Тер Бурхн Эцкин онц темдгтә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 28 – Бурхна керг-үүлмүд күцәхин тѳлә бидн ю кех зѳвтәвидн? – гиҗ тедн сурцхав. 29 – Бурхна керг-үүл күцәх гиснь – Бурхна илгәсн күүнд иткх гисн үг, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 30 – Мадниг Танд итктхә гиһәд Та ямаран ѳвәрц юм үзүлҗ чадхвт? Терүг үзәд бидн иткх биләвидн. Ямаран кергиг күцәхвт? – гиҗ әмтн хәрүднь сурцхав. 31 – Мана ѳвк-эцкнр кѳдә һазрт «манна» гидг хот иддг бәәсмн. Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Идх ѳдмг Бурхн теднд теңгрәс ѳглә», – гицхәв. 32 – Моше биш Мини Эцкм таднд йосн ѳдмг теңгрәс белглҗәнә. 33 Эн Бурхна ѳдмг теңгрәс бууҗ ирәд, күмн әмтнд җирһл ѳгнә, – гиҗ Исус әмтнд келв. 34 – Деед Эзн! Эн ѳдмгиг маднд оньдиндан ѳгч белглич! – гиҗ тедн келцхәв. 35 – Би әмн җирһлин ѳдмгв. Нан тал ирсн күн тѳрүц ѳлсш уга. Нанд иткҗәх күн тѳрүц ундасш уга. 36 Зуг Би таднд урднь келләв: Тадн Намаг үзв чигн иткшгот! 37 Болв Эцкинм ѳгсн улс Нан тал цугтан ирх. Ирҗәх күүг Би тѳрүц кѳѳш угав. 38 Юңгад гихлә, Эврәннь күсл күцәхәр биш Бийм илгәсн Эцкин күсл күцәхәр Би теңгрәс бууҗ ирләв. 39 Намаг илгәсн Эцкин күсл иим: Нанд даалһсн әмтиг нег чигн кү геелго цугинь сүл ѳдрт әмдрүлхв. 40 Мини Эцкин күсл эн: Бурхна Кѳвүг үздг, Терүнд иткдг күн болһн мѳңк җирһлтә болх зѳвтә. Сүл ѳдрт Би тедниг әмдрүлхв. 41 Терүг: Би теңгрәс буусн ѳдмг гисинь соңсад, евреймүд Исуст дурго болад һундлан келсмн. 42 – Эн Йосипин кѳвүн Исус биший? Бидн энүнә эк-эцкинь меднәвидн, тиим эсий? Ода юңгад эн теңгрәс бууҗ ирв гиһәд бәәдмб? – гиҗ тедн келцхәв. 43 – Бичә һундл ѳргтн, – гиҗ Исус келв. 44 – Намаг илгәсн Эцк угаһар, Нег чигн күн Нан тал ирҗ чадшго. Сүл ѳдрт Би тер күүг әмдрүлхв. 45 Бурхн күн болһниг дасхх гиҗ әәлдәчнр бичҗ. Эцким соңсад, Терүнә ном авч дассн күн Нан тал ирнә. 46 Эцкиг күн үзв гиҗ би келҗәхшв. Бурхнас ирсн Һанцхн Тер Эцкиг үзсн мѳн. 47 Иткдг күн мѳңк җирһл эдлнә. 48 Би – әмн-җирһлин ѳдмгв. 49 Тана ѳвк экцнр кѳдәд «манна» гидг хот идсн бийнь цуһар ѳңгрҗ одла. 50 Теңгрәс ирсн ѳдмг онц йилһрнә. Энүг эдлсн күн тѳрүц үкш уга. 51 Би теңгрәс ирсн әмд ѳдмгв. Эн ѳдмгиг эдлсн күн мѳңк җирһлтә болх. Эн ѳдмг – Мини цогц-махмуд. Эн махмудан Би орчлңгин әмн җирһлин тѳлә ѳгхв. 52 – Эврәннь махмудан идтхә гиҗ маднд тер яһҗ ѳгхмб? – гиҗ евреймүд заагт зүтклдән болв. 53 – Үнәр келҗәнәв. Кемр тадн Күмни Кѳвүнә махмудынь эс эдлхлә, Терүнә цусинь эс уухла, бий дотран әмн җирһл уга бәәхит. 54 Махмудм эдлсн күн, цусим уусн күн мѳңк җирһлтә болна. Сүл ѳдрт Би терүг әмдрүлхв. 55 Юңгад гихлә, цогц бийим – йосн хот. Мини цусм – йосн ундн. 56 Мини цогц бийиг эдлдгнь, Мини цусиг уудгнь Нанла негдәд бәәнә. Би терүнлә негдәд бәәнәв. 57 Би әм ѳгчәх Эцкин илгәсн күмб. Тер Нанд җирһл ѳгчәнә. Цогц бийим эдлҗәх күүнд Би тиигҗ җирһл ѳгхв. 58 Эн теңгрәс бууҗ ирсн ѳдмг мѳн. Эн тана эцкнр идсн манна гидг хот биш. Тедн идсн бийнь ѳңгрҗ одла. Зуг эн ѳдмг эдлҗәх күн мѳңкиндән бәәх, – гиҗ Исус теднд цәәлһҗ келв. 59 Исус Капернам хотнд евреймүдин хурлд әмтиг сурһҗасн цагт келсмн. 60 – Эн ном дегд кецү. Кен энүг соңсҗ чадхмб? – гиһәд Исусиг соңссн әмтнә кесгнь келцхәв. 61 – Эн ном таднд харш болҗану? – гиҗ Исус сурһульчнриг хәрүцҗәхинь медәд келв. 62 – Күмни Кѳвүг урднь бәәсн орн-нутгурнь хәрү ѳѳд болҗ ниссинь үзәд тадн ю келхмт? 63 Бурхна Сәкүсн әм ѳгнә, күүнә чидл олз ѳгхш. Мини келсн үг әм җирһл ѳгдг Сәкүсәр дүүргнә. 64 Зуг тадна зәрмнь иткҗәхш. (Исус Терүнд эс иткх болн хѳѳтндән урвх күүнә тускар урдаснь медлә.) 65 Кемр Эцкм күүнд зая эс хәәрлсн болхла, тер Нанур ирҗ чадшго. Терүнә тускар Би таднд келләв, – гиҗ цааранднь Исус келв. 66 Эн үгмүдин хѳѳн сурһульчнрас кесгнь Терүг үлдәһәд хәрү йовҗ одв, дәкҗ тедн Исусиг дахсн уга. 67 – Тадн Намаг бас үлдәх санатавт? – гиҗ Исус арвн хойр сурһульчнрасн сурв. 68 – Деед Эзн минь, бидн кен тал йовхмб? Мѳңк җирһл ѳгдг үгмүд Танд бәәнә. 69 Та Бурхнас ирсин гидгиг бидн медҗ иткләвидн, – гиҗ Шимон Пётр хәрү ѳгв. 70 – Тадниг, арвн хойр кү Би йилһҗ эс авлу? Зуг тадна заагас негнтн – эрлг! – гиҗ Исус келв. 71 Тер Шимон Йуда Искериотин тускар келҗ. Тер арвн хойрин негнь болсн бийнь, зуг хѳѳннь Исусас урвҗ.

Йохан 7

1 Энүнә хѳѳн Исус Һалилья һазр эргәд йовҗ йовла. Евреймүдин толһачнр Терүг алх арһ хәәсн тѳләд Исус Йудья һазриг эргҗ йовхар седсн уга. 2 Сегмүд гидг евреймүдин нәр ѳѳрдҗ йовла. 3 – Эн һазриг үлдәһәд, Йудья һазр темцҗ байр-нәәрт йов. Тенд сурһульчнр Чини кеҗәх ѳвәрц йовдлмуд үзх. 4 Эврәннь кесн үүлән нуухмн биш, әмтнд медүлхин тѳлә терүгән үзүлх кергтә. Бәәсән олн әмтнд үзүл, – гиҗ Исусин дүүнр Терүнд келцхәв. 5 Исусин дүүнр чигн Терүнд иткдго бәәҗ. 6 – Зѳвтә цаг Нанд ирәд уга. Таднд болхла ямаран чигн цаг амр. 7 Таднд орчлң дурго болҗ чадшго. Тедн Нанд дурго. Тер юңгад гихлә, Би теднә хар йовдлмуд илдкҗ герчлнәв. 8 Тер нәәрт тадн эврән йовтн, Би тиигәрән йовшгов, Мини цаг ирәд уга, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 9 Тиигҗ келәд Тер Һалильяд үлдв. 10 Терүнә дүүнр нәәрт йовцхав. Тедниг йовсна хѳѳн Исус Бийән медүллго нууцар бас тиигәрән йовв. 11 Евреймүдин толһачнр нәәрт ирәд: – Тер күн яһсмб? – гиһәд Исусиг хәәцхәв. 12 Терүнә тускар әмтн кесгтән шимлдҗ күүндцхәв. Зәрмнь: – Тер сән күн, – гиҗ келв. Зәрмнь: – Уга, тер әмтиг меклҗәнә, – гив. 13 Зуг цуһар евреймүдин толһачнрас әәһәд, Терүнә тускар күн иләр келсн уга. 14 Нәәрин ѳрәлнь давсна хѳѳн Исус сүмд ирәд экләд әмтиг сурһв. 15 Евреймүдин толһачнр ѳврәд: – Эн күн альдас тиим дала юм меддг болхв? Энтн сурһуль дасдг уга биләлм? – гиҗ нег-негнәсн сурцхав. 16 – Эн ном Мини биш, Намаг илгәсн Бурхна ном. 17 Терүнә таалыг күцәхәр седснь эн номиг Бурхнас эс гиҗ Бийәсм һарчахиг лавта медх. 18 Эврәннь нернәс келҗәхнь эврәннь нерән дуудулхар шунна. Зуг Илгәснә нериг дуудулхар шунҗ йовсн күн йосн үн келнә. Түүнд худл уга. 19 Таднд Моше закан ѳгсн биший? Зуг таднас негн чигн күн тер закаг күцәҗәхш. Тадн юңгад Намаг алхар седҗәхмт? – гиҗ Исус сурв. 20 – Чи хар сәкүстәч. Кен Чамаг алхар седҗәхмб? – гиҗ әмтн хәрүцв. 21 – Би негхн ѳвәрц үзүлв. Тадн цуһар алң болҗанат. 22 Моше болхла, таднд әмн бийин үзүрин керчлһнә авъяс ѳгв. Тер авъяс түрүләд Мошеһәс биш ѳвк-эцкнрәс ирв. Тегәд тадн бемб ѳдрлә нилх кѳвүдин әмн бийин үзүр керчнәт. 23 Кемр Мошен закаг эвдшгоһар тадн бемб ѳдрлә нилхдин әмн бийин үзүринь керчдг болхла, Намаг бемб ѳдрлә күүнә бий цогциг эдгәв гиһәд юңгад тадн уурлҗахмбт? 24 Ѳңг-зүсәрнь кү бичә гемшәтн. Үнн чикәр кү гемшәтн, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 25 Тер цагт Ерусалимд бәәдг зәрм әмтн: – Эн күүг толһачнр алхар седҗәнә эсий? 26 Хәләтн, Энтн әмтнлә күүндҗәнә, болв толһачнр Энүг хѳрҗ үг келхш. Энүг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ тедн бас санҗахий? 27 Эн күн альдас ирсинь бидн меднәвидн. Зуг йосн Христос альдас ирхинь күн медхш, – гиҗ келцхәв. 28 – Тадн Намаг медвт. Намаг альдас ирсиг бас медвт. Үннәрий? Би эврә санаһарн ирсн угав. Намаг Илгәснь йосн үннч. Зуг тадн Терүг медхшт. 29 Би Терүнәс ирв. Тер учрар Би Терүг меднәв. Тер Намаг илгәв, – гиҗ Исус әмтиг сүмд сурһсн цагт чаңһар келв. 30 Тиигхлә тедн Исусиг бәрҗ авхар седв. Зуг нег чигн күн Исусиг кѳндәҗ чадсн уга. Учрнь иим: Исусин цагнь ирәд уга бәәҗ. 31 Олн заагт ик зунь Терүнд иткәд келв: – Бурхна илгәсн Аврач ирхләрн Эн күүнә үзүлсн онц темдгүдәс үлү онц темдгүд үзүлхий? 32 Исусин тускар әмтн ю шимлдҗ келҗәхинь паршмуд соңсв. Терүг бәрҗ авхар паршмуд, ах гелңгүд харулчнриг илгәв. 33 Исус иигҗ келв: – Би таднла невчкн зуур бәәҗәһәд, Намаг Илгәснд йовхв. 34 Тадн Намаг хәәхит. Мини бәәх һазр тал тадн ирҗ чадшго учрас Намаг олҗ чадшгот. 35 Евреймүдин толһачнр нег-негнәсн: – Мадниг ирҗ чадшго гиһәд альдаран эн йовхар седҗәхмб? Грек әмтиг сурһхар еврей әмтн бәәсн грек балһсд тал Эн йовҗахмн болвза? 36 «Тадн Намаг хәәхит, зуг олҗ чадшгот. Мини бәәх һазр тал тадн ирҗ чадшгот» гисн үгмүд юн үгмүд болҗахмб? – гиҗ сурцхав. 37 – Ундасҗаснь Нан тал ирәд уутн. 38 Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Нанд иткдг күүнә дотрас әм ѳгчәх усна булг урсад бәәх», – гиҗ Исус байрин алдр сүл ѳдртнь босад, чаңһ дууһар келв. 39 Энд Исус Әрүн Сәкүснә тускар келлә. Терүнд итксн күүнд, хѳѳннь Әрүн Сәкүсн ѳггдх. Итксн улст тер цагт Әрүн Сәкүсн ѳггдсн уга билә, юңгад гихлә, Бурхн Исусиг ѳѳдлүләд уга бәәҗ. 40 Зәрмнь Исусин үгмүд соңсад: – Эн йосн әәлдәч! – гиҗ келцхәв. 41 Зәрмнь: – Эн Бурхна илгәсн Аврач, – гив. – Бурхна илгәсн Аврач Һалильяс ирхий? 42 Бурхна Бичгт, Бурхна илгәсн Аврач Давидин тохмас Давид бәәсн Бетлехем гидг хотнас ирхинь бичәтә эсий? – гиҗ зәрмнь келцхәв. 43 Әмтн Исусин тускар келәд хоорндан әңгрҗ. 44 Зәрмнь Терүг бәрҗ авхар седлә, зуг нег чигн күн Исусиг кѳндәсн уга. 45 Аш сүүлднь, паршмуд болн ах гелңгүд тал харулчнр хәрү ирцхәв. – Юңгад тадн Исусиг бәрҗ эс авч ирвт? – гиҗ паршмуд болн ах гелңгүд сурцхав. 46 – Нег чигн күн урднь тиигҗ келсн уга билә, – гиҗ харулчнр хәрү ѳгв. 47 – Тер тадниг бас меклчкви? – гиҗ паршмуд сурв. 48 – Ода күртл толһачнрас болн паршмудас нег чигн күн итксн уга биший? 49 Уга. Зуг тер эгл әмтн закана тускар ю медх билә? Теднд Бурхна харал тусҗ, – гиҗ паршмуд хәрүднь келв. 50 Паршмуд заагт бәәсн Никодим гидг күн бәәҗ. Тер урднь Исусла харһдг бәәсмн. 51 – Мана Закаһар бидн түрүләд күүг ю кесинь медхәр сурҗ соңслго бәәҗ, зарһинь кех зѳв угавидн, – гиҗ Никодим келв. 52 – Чи бас Һалильясвч? Бурхна Бичг сәәнәр дасад медхич, Һалильяс нег чигн әәлдәч тѳрүц ирхш, – гиҗ тедн Никодимд хәрү ѳгв. 53 Энүнә хѳѳн цуһар гер талан тарад йовцхав.

Йохан 8

1 Исус олив модна уул темцҗ һарад йовв. 2 Ѳрүн ѳрлә Тер дәкн сүмин һаза ирәд зогсв. Цуһар Терүнә ѳѳр ирәд хурцхав. Исус сууһад әмтнд сурһмҗ ѳгәд дасхв. 3 Тер цагт ном цәәлһәчнр болн паршмуд нег аля йовдл һарһад бәргдсн күүкд кү Терүнүр авч ирәд, әмтнә чирәд зогсав: 4 – Багш, эн күүкд күн хуульч йовдл кеһәд бәргдв. 5 Мошен закан тиим күүкд улсиг чолуһар цокҗ алтн гиҗ закна. Та ю келнәт? – гиҗ тедн сурв. 6 Тедн Исусиг сѳрҗ тиигҗ сурцхав. Цааранднь Исусиг хәрүһинь ѳгч эс чадхлань, үгәрнь бәрҗ авхар эн күүндвриг эклцхәв. Зуг Исус ѳкәһәд, һазр деер юм бичәд суув. 7 Тедн зогсн бәәҗ сурҗахла, Исус босад: – Тадн дундас килнц угань хамгин түрүн энүг чолуһар шивтн, – гиҗ келв. 8 Дәкәд Исус саак кевәрн ѳвдглҗ сууһад һазр деер юм бичв. 9 Энүг соңссн әмтнәс настань экләд йовв, тедниг дураһад наадкснь бас дахлдв. Исус һанцарн үлдв. Күүкд күн Исусин ѳмн зогса бәәҗ. 10 – Тедн цуһар яһсмб? Зарһичинь кех нег чигн күн үлдсн угай? – гиҗ Исус ормасн босад күүкд күүнд келв. 11 – Уга күн үлдсн уга, Ах Нойн! – гиҗ тер күүкд күн келв. – Би бас зарһичн кешгов. Эврәннь хаалһарн йов, эн ѳдрәс авн килнц бичә ке, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 12 – Би орчлңгин герлв, Намаг дахҗах күн харңһуд йовшго. Тер әмн җирһл ѳгдг герлтә болна, – гиҗ хѳѳннь Исус дәкн әмтнд келв. 13 – Чи эврән Бийиннь тускар герчлҗәнәч. Чини герчллһн йосн үнн биш, – гиҗ паршмуд ѳмнәснь келцхәв. 14 – Би Бийиннь тускар герчлв чигн, Мини үгмүд үнн. Юңгад гихлә, Би альдас ирсән альдаран йовхан меднәв. Тадн Намаг альдас ирсинь альдаран йовҗахинь тѳрүц медҗ бәәхшит. 15 Тадн әмтнә хәләцәр кү гемшәнәт. Би кү тѳрүц гемшәхшв. 16 Кемр Би кү гемшәхләрн үнн кевәр гемшәнәв. Юңгад гихлә, Би һанцарн бишв. Намаг илгәсн Эцкм Нанла хамдан бәәнә. 17 Тана закаһар хойр күн герчлхлә, теднә герчллһн чик болна. 18 Би Бийиннь тускар герчлҗәнәв. Намаг илгәсн Эцкм бас Мини тускар герчлҗәнә, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 19 – Чини Эцкчн альдв? – гиҗ тедн сурцхав. – Тадн Намаг чигн болн Мини Эцким медхшит. Кемр тадн Намаг медсн болхла, Мини Эцким бас медх биләт, – гиҗ Исус келв. 20 Цуг энүнә тускар Исус сүмд бәрц ѳгдг хәәрцгин ѳѳр зогсҗ келсмн. Исусин цагнь ирәд уга бәәҗ, тер учрар нег чигн күн Исусиг бәрҗ авсн уга. 21 Дәкәд Исус иигҗ келв: – Ода Би йовҗанав. Тадн Намаг хәәһәд, килнцдән даргдад үкхит. Мини йовх һазрт тадн ирҗ чадшгот. 22 – Энтн әмән хорлҗ үкхәр седҗәх бәәдлтә. Юңгад гихлә, Мини йовх һазрт тадн ирҗ чадшгот гиҗ келсмн, – гиҗ евреймүдин толһачнр хоорндан күүндцхәв. 23 – Тадн цуһар дора бәәсн орчлңгас болҗанат. Би болхла деед теңгрәс. Тадн эн орчлңгин әмтн. Би эн орчлңгин бишв. 24 Би таднд келлүсв: Тадн килнцдән даргдад үкхит. Кемр тадн Би бәәнәв гисн үгдм эс иткхлә, тадн килнцдән даргдад үкхит, – гиҗ Исус цаарандан келв. 25 – Тиигхлә Та кембт? – гиҗ тедн сурцхав. – Ю хәәҗ би таднла күүндәд суунав? 26 Кесг юм тадна тускар Би келҗ гемшәҗ чадх биләв. Зуг Намаг Илгәснәс соңссан орчлңд герчлҗ келҗәнәв. Намаг Илгәснь йосн үннч, – гиҗ Исус келв. 27 Тедн Исусиг Эцкиннь тускар келжәхинь медсн уга. 28 Цааранднь Исус келҗ бәәнә: – Күмни Кѳвүг деер һарсна хѳѳн Би бәәнәв гисм лавта медҗ авхит. Эврәннь дурарн Би юм кеҗәхшв. Эцкимм дасхсн үгиг Би әмтнд цәәлһҗ келнәв. 29 Намаг Илгәснь Нанла хамдан бәәнә. Терүнд кергтә юм Би оньдин кедв. Тегәд Намаг һанцараһим Тер үлдәхш. 30 Эн үгмүдин хѳѳн кесгнь Исуст иткв. 31 – Кемр тадн Мини номар бәәхлә, тадн йосн Мини сурһульчнр болҗанат. 32 Тадн йосн үнниг медхит, үнн тадниг сулдхх, – гиҗ Исус Бийднь итксн евреймүдт келв. 33 – Бидн Абрахамин үлдл тохм, бидн нег чигн күүнд заргдад мухла болҗ йовсн угавидн. Яһҗ чи мадниг сулдххмч? – гиҗ тедн хәрүднь келцхәв. 34 – Үнәр келҗәнәв, килнц кеҗәх күн килнцин мухла болҗана. 35 Мухла күн герт оньдиндан бәәҗ чадхш. Кѳвүн болхла мѳңкиндән гертән бәәнә. 36 Кемр Кѳвүн тадниг сулдххла, тадн йосндан сул болхит. 37 Тадниг Абрахамин үлдл тохминь меднәв. Мини үгм тадна седклд багтҗахш, тер учрар тадн Намаг алх санатат. 38 Би таднд Эврәннь Эцкәсн үзсн юман келҗәнәв. Тадн болхла бас эврәннь эцкәсн соңссн юман келҗәнәт, – гиҗ Исус теднд келв. 39 – Мана эцкмдн Абрахам, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Кемр тадн Абрахамин үрдүд болсн болхла, тадн Абрахамла әдл кергән күцәх биләт. 40 Таднд Бурхнас соңссн үнниг келҗәнәв. Тадн Намаг зѳрц алхар седҗәнәт. Абрахам тиигҗ бәәдго билә. 41 Тадн эврәннь эцкиннь кесн юмиг кеҗәнәт, – гиҗ Исус келв. – Мадн нег эцктәвидн, Бурхн Бийнь – мана Эцк. Бидн йосар һарсн үрдүд, – гиҗ тедн келцхәв. 42 – Кемр Бурхн тадна Эцк бәәсн болхла, тадн Нанд дурта болх биләт. Юңгад гихлә, Би нааран Бурхнас ирләв. Эврәннь санаһарн Би ирсн уга биләв, Намаг Бурхн илгәв. 43 Мини келсн үгм тадн яһад эс меднәт? Яһад гихлә, тадн Намаг соңсхар седҗәхшит. 44 Тана Эцктн – эрлг. Тегәд тадн терүнә дурар бәәхәр седҗәнәт. Тер кезәнәс авн үннлә таардго алач бәәсмн. Терүнд тѳрүц үнн уга, худлч болн худлын эцк. Тегәд худл терүнә тѳрскн келн. 45 Би үнәр келҗәнәв, тер учрар тадн Нанд иткҗәхшт. 46 Тадна негнтн Намаг килнц һарһвч гиҗ гемшәҗ чадхий? Би таднд үнәр келхлә, юңгад тадн эс иткнәт? 47 Бурхна үрдүд Терүнә үг соңсна. Тадн Бурхна биш болад, Мини үгм соңсҗахшт, – гиҗ Исус келв. 48 – Чи хар сәкүстә Шамарья күнч гиһәд бидн чикәр келсн биший? – гиҗ евреймүд Исуст келцхәв. 49 – Би хар сәкүстә бишв. Би эврәннь Эцкән тевчнәв. Тадн Нанд му нер ѳгчәнәт. 50 Би Эврәннь нерән туурулхар седҗәхшв. Зуг Мини туурмҗ хәәҗәх, Мини тѳлә әмтнә зарһинь кедгнь бәәнә. 51 Үнәр келҗәнәв: Үгм дахҗ күцәдг күн мѳңкиндән үкшго! – гиҗ Исус келв. 52 – Чамаг хар сәкүснд эзлгдсинь ода бидн йосндан үзҗәнәвидн! Абрахам болн әәлдәчнр кезәнә ѳңгрҗ одв. Зуг үгим дахҗ күцәдг күн мѳңкиндән үкшго гиҗ Чи келҗәнәч. 53 Чи мана Абрахам эцкәс деер болҗахмчи? Абрахам ѳңгрв, болв әәлдәчнр кезәнә ѳңгрҗ одв. Бийән кенд тоолад тиигҗәхмч? – гиҗ евреймүд хәәкрцхәв. 54 – Кемр Би Бийдән туурмҗ хәәҗәхлә, тер туурмҗ юмн биш. Зуг Мини Эцкм Намаг туурулҗана! Тадн Терүг Мана Бурхн гиҗ дууднат! 55 Тадн Терүг тѳрүц меддго биләт. Зуг Би Терүг меднәв. Кемр Би Терүг медхшв гиҗ келсн болхла, Би таднла әдл худлч болх биләв. Зуг Би Терүг меднәв. Терүнә келсн үгмүдиг соңсҗ күцәдв. 56 Абрахам эцктн цагм үзх гиҗ байрлҗала. Цагм үзәд ик байрта үлдв, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 57 – Чи эврән тәв күрәд угач, яһҗ Абрахамиг үзсмч? – гиҗ евреймүд сурцхав. 58 – Абрахам экиннь геснәс һарад уга бәәтл Би Бәәләв, үнәр таднд келҗәнәв, – гиҗ Исус келв. 59 Тиигхлә тедн чолу авад Исус тал шивҗ алхар седв. Зуг Исус теднәс бултад, сүмәс һарад йовҗ одв.

Йохан 9

1 Нег дәкҗ Исус йовҗ йовад, нег сохр кү үзв. Тер күн һарснас авн сохр бәәҗ. 2 – Багш, эн күн юңгад сохр һарсмб? Кен килнц һарһсмб, эн күн аль энүнә эк-эцкнь? – гиҗ сурһульчнр Исусас сурцхав. 3 – Тер чигн, эк-эцкнь чигн килнц һарһсн уга. Эн күүг эдгәһәд, әмтнд Бурхна күчиг үзүлхәр цуг эн учрв. 4 Ѳдр чиләд уга бәәтл бидн Намаг Илгәсн Эцкин керг күцәх зѳвтәвидн. Удл уга харңһу сѳ болх, тиигхлә күн юм кеҗ чадшго. 5 Эн һазр деер бәәтл Би нарт делкән герл болҗанав, – гиҗ келәд, 6 Исус һазрт нульмад, шүлсәрн шора зуурч, сохр күүнә нүднднь түркв. 7 – Ода болхла йовад Шилоах гидг уснд нүүрән уһачк, – гиҗ Тер сохр күүнд келв. (Шилоах гисн – «Илгәгдсн» гисн үг.) Сохр күн йовад, нүүрән уһаһад ирхләрн юм үздг болв. 8 Хам-хоша бәәсн әмтн терүг һууль һууҗ йовсинь үзсн әмтн сурцхав: – Эн һууль һууҗасн күн мѳн биший? 9 Зәрмнь: – Тертн Бив, – гив. – Уга, энтн терүнә дүрстә, – гиҗ зәрмнь келцхәв. Эдгсн күн бийнь келв: – Тертн Бив. 10 – Яһҗ чамд нүднә харан орв? – гиҗ тедн сурцхав. 11 Тер хәрүднь: – Исус гидг нертә күн шораһар бальчг кеһәд мини нүднд түркв. Дәкәд Тер Шилоах гидг уснд нүүрән уһа гив. Би йовад нүүрән уһасна хѳѳн үздг болв. Нүднә харан нанд орв, – гиҗ келв. 12 – Тер күн альдв? – гиҗ тедн эдгсн күүнәс сурцхав. – Би медҗәхшв, – гиҗ эдгсн күн хәрү ѳгв. 13 Тиигхлә тедн харан орсн күүг паршмуд тал авч ирцхәв. 14 Бемб ѳдр Исус шүлсәрн шора зуурч, эн күүнә нүдн хара орулв. 15 Паршмуд тер күүнәс: – Нүднә харан чамд яһҗ орсмб? – гиҗ сурцхав. – Исус мини нүдм бальчг түркв, би нүүрән уһаһад юм үздг болв, – гиҗ эдгсн күн келв. 16 Зәрм паршмуд: – Чамаг эдгәсн күн Бурхнас ирсн күн биш, юңгад гихлә, энтн бемб ѳдриг бемб ѳдр гиҗ тоолхш, – гицхәв. Зәрмнь болхла: – Килнцтә күн тиим ѳвәрц юмиг яһҗ чадхмб? – гиҗ келцхәв. Теднә хәләц-тоолврнь онц йилһгдв. 17 – Нүднчн Тер сексн учрас чи эврән Терүнә тускар ю келҗ чадхмч? – гиҗ паршмуд эдгсн күүг мѳшкв. Эдгсн күн: – Тер әәлдәч, – гив. 18 Евреймүдин толһачнр терүг сохр бәәсинь, дәкәд нүднә харан орсинь итксн уга бәәҗ. Тедн тер күүнә эк-эцкинь дуудхар шиидв. 19 – Эн тана кѳвүнтн биший? Энүнә тускар тадн сохр билә гисн бишийт? Ода яһҗ энтн юм үздг болсмб? – гиҗ тедн сурцхав. 20 – Эн мана кѳвүн гиҗ бидн таньҗанавидн, энүг һарснас авн сохр бәәсинь меднәвидн. 21 Зуг яһҗ эн юм үздг болсинь, кен нүдинь эдгәсинь бидн медхшвидн. Энүг бийәснь суртн. Мана кѳвүн нас күрсн күн, хәрүһинь таднд ѳгч чадх, – гиҗ эк-эцкнь келцхәв. 22 Эк-эцкнь евреймүдин толһачнрас әәһәд тиигҗ келцхәв. Юңгад гихлә, Исусиг Бурхна илгәсн Аврач гиҗ тоолснь хурлас кѳѳгдх гисн шиидвр евреймүдин толһачнр батлсмн. 23 Тегәд чигн эк-эцкнь: – Энтн наста күн, бийәснь суртн, – гицхәв. 24 Паршмуд эдгсн күүг хойрдад дуудв. – Бурхна чирәд үн кел! – гиҗ тедн келцхәв, – Чамаг эдгәсн күүг килнцтәһинь бидн меднәвидн. 25 – Терүг килнцтә эс килнцтәһинь би медхшв. Урднь сохр бәәһәд, дәкәд харата болсан сәәнәр меднәв! – гиҗ эдгсн күн келв. 26 – Тер чамд ю кесмб? Чини нүдичн яһҗ эдгсмб? – гиҗ паршмуд мѳшкв. 27 – Би таднд келҗ ѳгләв, тадн соңссн угат. Намаг дәкн-дәкнәс соңсх дурн таднд яһад күрәд бәәнә? Тадн Терүнә сурһульчнр болхар бас седҗәхмбт? – гиҗ тер хәрү ѳгв. 28 Тиигхлә тедн эдгсн күүг шоодад, му келәд: – Чи эврән Терүнә сурһульч! Бидн Мошен сурһульчнрвидн! 29 Бурхн Мошелә күүндсинь бидн меднәвидн. Эн күүнә тускар болхла бидн юм медхшвидн. Эн күн альдас ирсинь медхшвидн, – гиҗ тедн келцхәв. 30 – Я-а! Акад юмб? Терүг альдас ирсинь чигн медхшийт? Тертн болхла мини нүдм секв. 31 Бурхн килнцтә әмтиг соңсхш гисинь бидн меднәвидн. Бийинь күндлдг Терүнә дурар бәәдг әмтиг Бурхн соңсдгинь бидн меднәвидн. 32 Орчлң үүдснәс авн ода күртл кен чигн һарснас авн сохр күүнд хара орулдгинь соңсгдад уга. 33 Кемр Эн Күн Бурхна Күн биш болсн болхла, Тер иим юм үзүлҗ чадшго билә, – гиҗ эдгсн күн хәрүднь келв. 34 – Чи килнцтә тѳрләч. Маднд уха заах зѳв чамд уга, – гиҗ хәрүднь келәд, тедн эдгсн күүг хурлд ирдгинь уурулв. 35 Исус эдгсн күүг паршмуд тиигсинь соңсад, терүг олҗ авад сурв: – Чи Күмни Кѳвүнд иткҗәнч? 36 – Тертн кемб, Ах Нойн минь? – гиҗ тер сурв, – Келтн нанд, би Терүнд иткнәв. 37 – Чи ода Терүг үзҗәнәч, Тер чамта күүндҗәнә, – гиҗ Исус келв. 38 Тиигхлә күн: – Деед Эзн, би иткҗәнәв, – гиһәд Исуст сѳгдҗ мѳргв. 39 Исус келв: – Сохр әмтнд хара орулҗ, харата әмтиг сохрулхар Би эн орчлңд ирв. 40 Ѳѳрнь бәәсн паршмуд: – Бидн бас сохр болҗахмб? – гиһәд сурцхав. 41 Исус: – Кемр тадн сохр бәәсн болхла, тадн эврәннь килнцдән буру уга болх биләт. Зуг тадн үзҗәнәвидн гисн тѳләдән, тадн деерән буру толһатат.

Йохан 10

1 – Хѳѳнә хаша дотр үүдәр орлго талдан орм олҗ авад орсн күн – хулхач болн деермч, гиҗ үнәр таднд келҗәнәв. 2 Хашан үүдәр орсн күн эврәннь хѳѳдин хѳѳч мѳн. 3 Манач терүнд үүдинь секнә. Хѳд дууһинь соңсна. Тер эврәннь хѳѳдән нерәрнь дуудад, дахулад һазаран һарна. 4 Хѳѳч хѳѳдән цуглулҗ һазаран һарһад, бийнь ѳмннь һарад уралан йовна. Эзнә ду таньдг учрас тедн хѳѳчин ардаснь дахҗ йовна. 5 Күүнә ду хѳд медхш. Тегәд күүнә күүг тедн дахшго. Хѳд гүүһәд тарад йовҗ одх, – гив. 6 Исус үлгүрлҗ келсмн, зуг Терүнә үгмүдин чинринь әмтн медҗ чадсн уга. 7 – Би хѳѳнә хашан үүднв, гиҗ үнәр келҗәнәв. 8 Нанас урд ирсн әмтн хулхачнр болн деермчнр. Хѳд тедниг соңссн уга. 9 Би лавта үүднв. Нанар дамҗҗ орҗ һарснь әмән харсҗ аврх. Тер күн орҗ һарад, урһцта-идгтә һазр олҗ авх. 10 Хулхач юм хулхалхар, алхар, күүчҗ хамхлхар ирнә. Би болхла әмтнд йосн элвг-делвг әмн-җирһл ѳгхәр ирв. 11 Би сән хѳѳчв. Сән хѳѳч эврәннь хѳѳдин тѳлә әмән әрвллго ѳгхдән белн. 12 Ялч болхла йосн хѳѳч биш. Хѳд терүнә биш. Ялч аашсн чоныг үзхләрн, хѳѳдиг хаяд, әәһәд, зулад йовҗ одна. Тиигхлә чон зәрм хѳѳдиг шүүрч авна, наадкснь тарад йовҗ одна. 13 Ялч йосн хѳѳч биш, тер ялч болад зулҗ одна. Тер хѳѳдиг йосндан асрҗ хәләхш. 14 Би сән хѳѳчв. Эцк Намаг меднә, Би Эцкән бас меддв. Тиим кевәр Би Эврәннь хѳѳдән сәәнәр меднәв, хѳѳдм Намаг бас меднә. Эврәннь хѳѳдин тѳлә Би әмән әрвллго ѳгхдән белнв. 16 Талдан хѳд Нанд бас бәәнә. Тедн эн сүргин хѳд биш. Би тедниг бас дахулҗ авч ирх зѳвтәв. Тедн Мини ду бас соңсх. Удл уга цуһар нег хѳѳчтә нег сүрг болх! 17 Би әмән хәрү авхин тѳлә ѳгхдән белнв. Тер учрар Эцк Нанд хәәртә. 18 Кен чигн Мини әмиг булаҗ авч чадшго. Би эврә дурарн әмән ѳгчәнәв. Әмән ѳгх чигн, хәрү авх чигн йосн Нанд бәәнә. Тиигҗ Нанд Эцкм закв, – гиҗ Исус келв. 19 Эн үгмүдин хѳѳн еврей әмтн хоорндан хувагдв. 20 – Эн – ухань кѳндрсн хар сәкүстә күн. Ю хәәҗ Энүг соңсҗант? – гиҗ кесгнь келцхәв. 21 Зәрмнь: – Хар сәкүснд эзлгдсн күн тиигҗ келшго. Хар сәкүсн сохр күүнд хара орулҗ чадхмб? – гицхәв. 22 Үвл болсмн. Ерусалимд һол сүм шинрүлҗ нерәдлһнә нәр болв. 23 Исус сүмин хашан дотрк Соломон хаана нертә бәәрн дотраһар йовҗ йовла. 24 Әмтн Терүнә ѳѳрнь зогсв. – Кедү күртл Чи мадниг ѳврүлҗ зовахмч? Кемр Чи Бурхна илгәсн Аврач болхла, тодрхаһар кел маднд, – гиҗ тедн келцхәв. 25 Исус иигҗ келв: – Би таднд келләв. Тадн итксн угат. Эцкинм күчәр кесн йовдлмуд Мини тускар келҗәнә. 26 Тадн Мини хѳд биш болсн учрас Нанд иткҗәхшит. 27 Мини хѳд дууһим соңсна. Би тедниг таньҗ меднәв. Тедн Намаг дахҗ йовна. 28 Би теднд мѳңк җирһл ѳгнәв. Тедн мѳңкиндән үкшго. Мини хѳѳдиг Нанас күн булаҗ авч чадшго. 29 Нанд Эцкин ѳгсн юмн цуг юмнас деер. Тедниг Эцкәс күн булаҗ чадшго. 30 Эцк Би хойр ни-негнвидн. 31 Тиигхлә евреймүд саак кевәрн Исусиг алхар чолу һартан авцхав. 32 Зуг Исус: – Би тана чирәд Эцкин даалһсн кесг сән йовдлмуд күцәвүв. Ямаран йовдлас кѳлтә тадн Намаг чолуһар цокхар седҗәхмт? – гиҗ келв. 33 – Бидн чамаг сән йовдлмудас кѳлтә цокхар седҗәхшвидн. Чамаг Бурхиг му келснә тѳләд, эгл күн Бийән Бурхнд тоолсн тѳләд чолуһар цокхар седҗәнәвидн, – гиҗ евреймүд хәрүцв. 34 – «Тадн – бурхд» гиҗ Бурхн келснь тадна Заканд бичәтә биший? 35 Бурхна Бичгт бәәсн үгмүд мѳңкиндән үнн болдгинь бидн меднәвидн. Бурхна Үг авсн улсиг бурхд гиҗ Бурхн нерәдсн биший? Намаг Эцкм шүүҗ авад орчлңд илгәв. Би – Бурхна Кѳвүнв гиҗ келхлә, Бурхиг муурулҗана гиһәд яһад тадн Намаг гемшәҗәхмбт. 37 Кемр Мини Эцкин даалһсн йовдлмудыг Намаг эс күцәхлә, бичә Нанд итктн! 38 Кемр Мини Эцкин даалһсн йовдлмудыг Би күцәхлә, Мини үгд эс итквчн, Мини кесн йовдлмудт итктн. Тиигәд Би Эцклә негдәд, Эцк Нанла негдәд бәәдгинь медхит, – гиҗ Исус келв. 39 Тедн саак кевәрн Исусиг бәрҗ авхар седв, зуг Исус теднд бәргдсн уга. 40 Цааранднь Исус дәкәд Йордан һолын телтр эрг тал һарч йовад тенд үлдсмн. Тенд Йохан урднь әмтиг уснд кирслсмн. 41 Олн күн Исусур ирлә: – Йохан ѳвәрц йовдлмуд эс үзүлв чигн, зуг эн күүнә тускар келснь цугнь үнн, – гиҗ тедн келцхәв. 42 Тенд олн әмтн Исуст итксмн.

Йохан 11

1 Йудья һазрин Бетәнья хотнд Лазарь гидг күн гемтҗ. Тер Март Мирьям гидг хойр эгчтә бәәдг бәәҗ. 2 Мирьям каңкнсн үнртә тосиг Деед Эзн Исусин кѳлднь түркәд, үсәрн арчдг күүкд күн. Терүнә дү Лазарь күнд гемтә бәәҗ. 3 – Деед Эзн, Тана хәәртә үр икәр гемтҗәнә, – гиҗ эгчнр Исус тал зәңг илгәв. 4 Исус энүг соңсад: – Эн гемәс кѳлтә Лазарь үкшго. Бурхиг туурулхин тѳлә цуг эн учрх. Бурхна Кѳвүг бас туурулхин тѳлә эн гем ирҗ, – гиҗ келв. 5 Март, Мирьям болн Лазарь һурвнд Исус ик дурта бәәҗ. 6 Зуг Лазариг гемтә бәәсинь соңсв чигн, Исус бәәсн һазртан хойр ѳдртән бәәв. 7 Энүнә хѳѳн Исус эврәннь сурһульчнртан: – Хәрү Йудья һазрур йовхмн, – гиҗ келв. 8 – Багш, тенд әмтн Таниг чолуһар цокхар седлә. Тер бийнь Та тиигәрән йовх санатавт?! – гиҗ сурһульчнр келв. 9 – Арвн хойр часин кемҗәнд ѳдр герлтә болна, тиим эсий? Ѳдрәр йовсн күн бүдршго, тер эн орчлңгин герлиг үзнә. 10 Ора сѳѳһәр йовдг күн бүдрх, юңгад гихлә, тер герл уга, – гиҗ Исус келв. 11 – Мана үр Лазарь унтҗ одв, зуг Би терүг серүлхәр йовҗанав, – гиҗ Исус немҗ келв. 12 – Деед Эзн, кемр тер унтсн болхла, тертн эдгҗәх болвза? – гиҗ сурһульчнр сурв. 13 Исус теднд Лазарь ѳңгрв гиҗ келлә, зуг сурһульчнр Исусиг нѳѳрин тускар келҗәхинь санв. 14 Тиигхлә Исус: – Лазарь ѳңгрҗ одв, – гиҗ иләр келв. 15 – Терүнлә хамдан урднь эс бәәсндән Би байрлҗанав. Энүн деерәс тадн Нанд иткхит. Эн учрсн юмн таднд туста болх. Лазарь тал йовцхай, – гиҗ Исус немҗ келв. 16 Тиигхлә Томас гидг күн (тер Икрин ѳрәсн бәәсмн) наадк сурһульчнрт келв: – Йовцхай! Исусла хамдан үкцхәй! 17 Исусиг ирхд Лазарин цогцнь дѳрвн ѳдр үкәрт кевтсн бәәҗ. 18 Бетәнья Ерусалимас һурвн дууна шаху бәәсмн. 19 Урднь Март Мирьям хойрт кесг евреймүд ирәд, теднә ахиннь тускар һундл тѳрүлҗ. 20 Исусиг аашсинь соңсад, Март Терүг тосхар һарв, Мирьям гертән үлдв. 21 – Деед Эзн минь, Таниг энд бәәсн болхла, дүм үкшго билә. 22 Болв би ода чигн меднәв, Бурхн сурсн юмитн Танд ѳгх, – гиҗ Март Исуст келв. 23 – Чини дүүчн әмдрх, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 24 – Би меднәв, тертн сүл ѳдрт әмдрллһнә ѳдрт әмдрх, – гиҗ Март келв. 25 – Би – әмдрллһн болн җирһл. Нанд иткдг күн үкв чигн әмдрх. 26 Болв әмд деерән Нанд иткснь тѳрүц үкшго. Чи Мини келсн үгд иткҗәнчи? – гиҗ Исус сурв. 27 – Э, иткҗәнәв, Деед Эзн, Таниг орчлңд ирсн Бурхна Кѳвүн – Бурхна илгәсн Аврач гисинь иткҗәнәв, – гиҗ Март хәрү ѳгв. 28 Цуг энүг келәд, Март хәрҗ ирәд, дү күүкән дуудад: – Багш ирв, энд бәәнә. Тер чамаг дуудҗана, – гиҗ шимлдҗ келв. 29 Мирьям үгинь соңсад, босад Исус тал адһҗ һарад йовв. 30 Исус тер хотн дотр орад уга бәәсмн. Тер Мартан тоссн ормд зогсҗала. 31 Мирьямин герт ирсн евреймүд терүнд сана зовҗ тѳвкнүлҗәлә. Мирьямиг босад йовхлань, терүг үкәр тал уульхар йовҗана гиҗ санад, тедн ардаснь дахв. 32 Мирьям Исусин бәәсн һазрт ирәд, Терүг үзәд, кѳлднь киисәд келв: – Деед Эзн минь! Таниг энд бәәсн болхла, дүм үкшго билә, – гив. 33 Исус оркрҗ уульҗах Мирьямиг болн евреймүдиг үзәд, һашудҗ гейүрв. 34 – Терүнә цогцинь тадн альд тәвсмт? – гиҗ Исус сурв. – Йовхм, Та эврән үзхит, – гиҗ тедн келцхәв. 35 Исус уульв. 36 – Энтн үнәр Лазарьт хәәртә бәәҗ, – гиҗ евреймүд нег-негндән келцхәв. 37 Тер бийнь зәрмнь: – Сохр күүнд хара ѳгсн күн Лазариг ѳңгрүлшгоһар юңгад юм эс кесмб? – гиҗ келцхәв. 38 Исус гейүрәд үкәр тал йовв. Үкәр гисн хадын кѳндә билә. Хадын амн чолуһар хаалһата бәәҗ. 39 – Эн чолу түлкәд хооран кетн, – гиҗ Исус закв. Үксн күүнә эгчнь Март: – Деед Эзн минь, тендәс үмкә үнр һарчана, Лазарин цогцнь дѳрвн ѳдр үкәрт кевтнә, – гив. 40 Тиигхлә Исус: – Би чамд келлүсв, кемр иткхләчн, Бурхна туурмҗ чамд үзгдх, – гиҗ хәрү ѳгв. 41 Чолуг түлкәд хооран кеснә хѳѳн Исус теңгр хәләһәд келв: – Аав минь, Намаг соңсҗасн тѳләд Би Чамд ханлт ѳргҗәнәв. 42 Би меднәв, Чи Намаг оньдин соңснач. Би цуг энүг энд зогссн әмтнә тѳлә келҗәнәв. Чи Намаг илгәввч гиснд эдниг итктхә гиҗ келҗәнәв. 43 Эн үгмүд келәд Исус чаңһар дуудв: – Лазарь, һар нааран! 44 Үксн күн һарв. Терүнә һар-кѳлнь еврей әмтнә заңшалар цаһан кенчрәр, чирәнь альчурар оралһата бәәсмн. – Боодһаһинь тәәләд, йовултн, – гиҗ Исус келв. 45 Мирьям тал ирсн евреймүдин кесгнь Исусин кесн ѳвәрц үзәд Терүнд иткв. 46 Зуг зәрмнь паршмуд тал йовад, учрсн йовдлын тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. 47 Ах гелңгүд болн паршмуд Деед хург кев: – Эн күн дала ѳвәрц йовдлмуд кенә. Ода яахмб? – гиҗ тедн сурцхав. 48 – Кемр бидн Терүнд зѳв ѳгәд бәәхлә, Тер кех юман цааранднь кех, тер учрар цуһар Терүнд иткх. Тиигхләнь Римин улс ирәд мана сүмиг болн келн әмтиг уга кеһәд тарах, – гиҗ тедн келцхәв. 49 Кәәп гидг күн тер җилд ах гелң болҗ йовсмн тер: – Тадн юм медҗәхшит. 50 Нег келн-әмтн үкхин ормд нег күн цуг келн әмтнә тѳлә үкснь деер болхиг тадн медҗәхшийт? – гив. 51 Тер эврә уханасн эн үгмүд келсн уга, тер цагт ах гелң болсн тѳләд тер Исус еврей әмтнә тѳлә үкх гисн әәлдхлиг келҗ ѳгв. 52 Болв һанцхн еврей әмтнә тѳлә биш, цуг олн зүсн нутгт бәәсн Бурхна үрдүдин тѳлә, тедниг цуглулҗ негдүлхин тѳлә Исус әмнәсн хаһцулгдх. 53 Тер ѳдрәс авн тедн Исусиг алх арһ хәәдг болв. 54 Тер учрар Исус еврей әмтнә заагт ил йовдган уурв. Тер эҗго кѳдән ѳѳр бәәсн Эпрам гидг хотнур йовҗ одв. Тенд Исус эврәннь сурһульчнртаһан бәәв. 55 Йудья әмтнә Песах гидг нәр ѳѳрдҗ йовла, әрвсллһнә йос күцәхин тѳлә, кесг әмтн еврей нутгин һазр болһнас Ерусалим балһснур ирцхәв. 56 Тедн Исусиг хәәлдәд, сүмд ирәд нег-негнәсн: – Эн байр-нәәрт Тертн иршго болвза? – гиҗ сурцхав. 57 – Кемр Исусиг альд бәәхинь күн медхлә, Терүг бәрҗ авхар дарунь теднд келҗ ѳгх зѳвтә, – гисн заквр ах гелңгүд болн паршмуд һарһв.

Йохан 12

1 Песах гидг нәр күртл зурһан ѳдр үлдҗ. Исус Бетәнья гидг Лазарь бәәсн хотнур ирв. Тер хотнд урднь Исус Лазариг әмдрүлсмн. 2 Энд Исусин тѳлә байрин хот белдв. Март хотынь зѳѳһәд ширә деер тәвв. Лазарь талдан гиичнрлә болн Исусла хамдан ширә эргҗ сууҗ. 3 Мирьям савд [литрин ѳрәл дүңгә] кесн нард гидг үнтә каңкнсн үнртә тосиг авад, Исусин кѳл деернь асхад, үсәрн арчв. Гер каңкнсн үнрәр дүүрв. 4 Исусин нег сурһульч Йуда Искериот (хѳѳннь тер Исусас урвсмн): 5 – Эн тосиг һурвн зун цаһан мѳңгнд хулдад, мѳңгинь һуульһнч әмтнд ѳгх йоста бәәсн юмн, – гиҗ келв. 6 Тер энүг һуульһнч әмтнд санань зовад, теднә арһинь хәәхин тѳлә келсн биш тер хулхач болад тиигҗ келв. Йуда мѳңг хадһлдг хәәрцгтә бәәҗ. Тегәд тер мѳңгән бәәҗ-бәәҗәһәд эврән эдлдг бәәсмн. 7 – Эн күүкд күүг бичә гемшәтн. Эн тосиг Намаг оршахар эн хоршаҗ хадһлтха! 8 Тадна ѳѳр угатя яду әмтн оньдин бәәх. Би болхла удл уга таднас салхв, – гиҗ Исус келв. 9 Тер саамд кесг евреймүд Исусиг тенд бәәсинь медчкәд ирцхәв. Тедн һанцхн Исусиг хәләхәр биш дәкәд Лазариг үзхәр ирҗ. Юңгад гихлә, тедн Лазариг Исус әмдрүлҗ гисн зәңг соңсҗ. 10 Евреймүдин ик зунь Лазарас кѳлтә ах гелңгүдиг үлдәһәд, Исус тал ирәд, Терүнә итклд орсн тѳләд ах гелңгүд Лазариг бас алхар седв. 12 Маңһдуртнь Песах гидг байрта нәәрт ирсн әмтн Исусиг Ерусалим тал ирҗ йовхинь соңсв. 13 Тедн шавар зандн модна бүчрмүд авад, Исусиг тосҗ һарв. – Бурхн тууртха! Деед Эзнә нерн деерәс ирснь әдстә болтха! Израилин Хан әдстә болтха! – гиҗ олн әмтн хәәкрцхәв. 14 Исус баахн элҗгниг олҗ авад унад йовҗ. 15 «Сиона күүкн бичә ә! Хәлә! Баахн элҗгниг унҗ авсн чини Хан йовҗ йовна» гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнә. 16 Түрүләд Исусин сурһульчнр яһад тиигҗәхинь медсн уга. Зуг Терүг ѳврмҗтә кевәр әмдрснә хѳѳн тедн Исусин тускар Бичгт тиигҗ бичгдсинь тодлв. Яһад иигҗ кесинь бас тедн тодлв. 17 Исус Лазариг үкәрәснь дуудҗ авад, цогцинь яһҗ әмдрүлсинь үзсн әмтн зогсл уга күн болһнд келдг бәәсмн. 18 Ода тедн тиим ѳвәрц йовдл кесн күн аашсиг медәд, һарч Исусиг тосв. 19 – Бидн ю эс кеввчн тус болҗахш. Цуг нарт делкә Терүг дахҗ йовна! – гиҗ паршмуд уурлад хоорндан келцхәв. 20 Тер байрт ирсн әмтн заагт нег цѳѳкн грек келн әмтн Бурхнд сѳгдхәр ирҗ. 21 Тедн Һалилья һазрин Бетсәд хотна Пилип гидг Исусин сурһульч тал ѳѳрдәд: – Тана зерг, бидн Исусиг үзх саната биләвидн, – гиҗ сурцхана. 22 Пилип Андрей тал йовад энүнә тускар келв, тедн хоюрн тер әмтнә тускар Исуст келв. 23 Исус иигҗ келв: – Күмни Кѳвүнә, Мини туурхин цаг ирв. 24 Би үнәр келҗәнәв: Буудян экн һазрт унад эс үкхлә, негхн болҗ үлднә. Кемр буудян экн үкхлә, олн буудя ѳгч урһна. 25 Тер учрар әмән әрвлснь әмән геех. Эн орчлңд әмән әрвлдгонь мѳңк җирһл эдлх. 26 Нанд церглҗәх күн Намаг дахҗ йовтха! Мини бәәсн һазрт зарцм бәәнә. Нанд церглҗәх күүнд Эцкм ачинь хәрүлх. 27 Мини седклм икәр зовҗ бәәнә. Ю келхв ода? Аав минь, Намаг эн цагас гетлүлит! Зуг Би эн цагин тѳлә ирсн бәәнәв! 28 Аав минь, нерән туурултн! – Би туурлав, болв дәкн туурхв! – гисн дун генткн теңгрәс соңсгдв. 29 Тенд зогссн олн әмтнәс зәрмнь тер дууг соңсад, эн оһтрһун дун һарв гиҗ келцхәв. Зәрмнь Бурхна элч Терүнлә күүндв гив. 30 – Эн дун Мини тѳлә биш тадна тѳлә, – гиҗ Исус келв. 31 Ода эн орчлңгин зарһ келһнә цаг ирв, эн орчлңгин Нойн цааран кѳѳгдх. 32 Һазрас деегшән ѳрггдх цагт цуг әмтнә оньг Нанд тусх. 33 Эн үгмүдәр Исус ямаран үкләр үкхин тускар цәәлһҗ келв. 34 Олна заагт бәәсн улс: – Бидн Бурхна Бичгт Христос мѳңкинд әмд бәәх гиҗ умшлавидн. Ода юңгад Та Күмни Кѳвүн деегшән ѳрггдх гиҗ келҗәхмт? Күмни Кѳвүн гиснь кемб? – гиҗ келцхәв. 35 – Таднла бәәсн герлд бачм цаг үлдв. Харңһу эс болтл, ѳдрин герлтәд йовтн. Харңһуд йовсн күн альдаран йовсан медхш. 36 Герл герлтҗәх кемд герлд итктн. Герлин кѳвүд болхит! – гиҗ Исус теднд келәд, һарад цааран йовҗ одв. 37 Исусиг кесг ѳвәрц йовдлмуд үзүлвчн әмтн Терүнд итксн уга. 38 Цуг эн Эшья гидг әәлдәчин келснь бүтдгәр учрв: «Деед Эзн! Кен мана келснд итксмб, кенә нүднд Деед Эзнә күч секгдсмб?» 39 Тедн иткҗ чаддго бәәҗ, энүнә учринь Эшья гидг әәлдәч: 40 «Нүдәрн бичә үзтхә гиһәд, ухаһарн бичә медтхә гиһәд, Бурхн теднә нүдинь сохлҗ, ухаһинь хаав. Тегәд тедн бийән эдгәхәр Нан тал эргҗ хәләшго гиҗ Деед Эзн келв», – гиҗ келв. 41 Эшья Деед Эзнә туурмҗ үзсн учрар Терүнә тускар иигҗ келсмн. 42 Тер цагт толһачнр дундас кесгнь Исуст иткв. Зуг паршмуд тедниг хурлас салһх гиһәд, эврәннь итклин тускар ил келдго бәәсмн. 43 Әмтнә магтлһн Бурхна магталас теднд деер бәәҗ. 44 – Нанд иткдг күн Нанд биш Бийим илгәсн Бурхнд иткнә. 45 Намаг үздг күн Бийим илгәсн Бурхиг үзнә. 46 Би – Йосн герлв. Нанд итксн күүг харңһуд үлдәшгоһар Би эн орчлңд ирв. 47 Мини үгм соңсад эс күцәдг күүнд Би зарһч бишв. Би эн орчлңгиг гемшәхәр ирсн угав. Эн орчлңгиг харсҗ аврхар ирв. Намаг һолҗ Мини келсим эс күцәсн күүнд зарһчнь бәәнә. Үгм сүл ѳдрт терүнә зарһч болх. Би эврәннь нернәс келсн угав. Бийим илгәсн Эцкм иигҗ келх заавр ѳгв. Терүнә заавр – мѳңк җирһл гисинь Би үнәртән меднәв. Мини Эцкимм зааҗ ѳгсн үг Би таднд келҗәнәв.

Йохан 13

1 Песахин байрин ѳмнк ѳдр билә. Эн һазриг үлдәһәд, Эцкүрн хәрү йовх цаг ирсинь Исус медәд бәәлә. Исус эн Һазрт бәәх сурһульчнртан дегд эңкр билә, үктлән чигн эңкр билә. 2 Сурһульчнр Исусла хамдан асхни хот эдлв. Тер цагт эрлг Шимона Искериотин кѳвүнд Йудад Багшас урвах уха-сана орулв. 3 Бурхн Эцк Исусин һарт бәәсн күчән ѳгсинь болн Тер Бурхнас ирәд ода Бурхн тал хәрҗ йовхинь Исус медв. Исус босад, деерк хувцан тәәлҗ, альчурарн бийән бүслв. Цааранднь Тер савд ус кеһәд, сурһульчнрин кѳл уһаһад, бүслсн альчурарн арчв. 6 Шимон Пётр тал Исус ѳѳрдхләнь тернь: – Деед Эзн минь! Та мини кѳл уһахар седҗәнт? – гив. 7 – Ода Намаг ю кеҗәхинь чи медҗәхшич, зуг хѳѳннь медхич, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 8 – Та мини кѳл тѳрүц уһашгот! – гиҗ Пётр келв. – Кемр Би Чини кѳличнь эс уһахла, чи Нанла хамдан негдшгоч, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 9 – Тиигхлә, Деед Эзн минь, һанцхн кѳл биш, һарм, толһаһм бас уһатн, – гиҗ Пётр келв. 10 – Цевр күүнә һанцхн кѳлинь уһах кергтә, юңгад гихлә, терүнә цогцнь цевр. Тадн цевр бәәнәт, зуг цуһар биш, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 11 Терүнәс урвх күүг Исус медлә, тегәд чигн цуһар цевр бишит гив. 12 Сурһульчнрин кѳлинь уһаһад, Исус деерк хувцан ѳмсәд, Эврәннь ормдан ирәд суув. – Тадндан гиҗ Би ю кесинь медгдҗәнү? 13 Тадн Намаг Багш, Деед Эзн гинәт. Чик, тертн мѳн. Би, Деед Эзн, Багшв. 14 Зуг кѳлитн уһаҗ ѳгләв. Ода тадн тиигҗ, нег-негнднь кѳл уһах зѳвтәт. 15 Тадниг үлгүр автха гиһәд, тиигҗ кетхә гиһәд, уһаҗ ѳгләв. 16 Үнәр келҗәнәв. Зарц Эзнәс, элч Илгәснәс деер биш. 17 Энүг медәд, цугинь күцәҗәх күн буйн-кишгтә! 18 Цугтаннь тускар келҗәхшв. Кениг йилһҗ авсан меднәв. Зуг «Мини ѳдмг идҗәснь ѳмнәсм һаран ѳргв» гисн Бурхна Бичгин үгмүд бүттхә! Энүг учрхин ѳмн Би әәлдҗ келҗәнәв. Энүг учрсн хѳѳн БИ БӘӘНӘВ гисндм Тадн дарунь иткхит. 20 Үнәр келҗәнәв. Мини илгәсн кү седклдән орулдгнь Намаг орулҗахнь мѳн. Бийим орулдгнь – Бийим Илгәсиг орулх, – гиҗ Исус келв. 21 Энүг келәд, цааранднь Исус икәр үүмәд: – Тадн дундас негнь Намаг бәрҗ ѳгх гиҗ үнәр келҗәнәв, – гив. 22 Сурһульчнр нег-негнүрн хәләлдәд, кенә тускар келҗәхинь санад ѳврәд бәәцхәв. 23 Исусин хамгин дурта нег сурһульч Терүнә ѳѳр суув. 24 Шимон Пётр – кенә тускар келҗәхинь сур – гиҗ терүнд докъялҗ келв. 25 Тер сурһульч толһаһан Исусур ѳѳрдүләд: – Деед Эзн минь! Терчн кемб? – гиҗ сурв. 26 – Мини шүүслҗ ѳгсн ѳдмгиг авсн күн тер болх, – гив. Исус ѳдмг шүүсләд, Шимона Искериотин кѳвүнд Йудад ѳгв. 27 Йуда ѳдмг авсн цагт терүн дотр эрлг орҗ одв. – Кех юман шулуһар ке, – гиҗ Исус терүнд келв. 28 Юңгад Исус терүнд тиигҗ келҗәхинь нег чигн күн медсн уга. 29 Йуда мѳңгнә хоршалһна хәәрцгтә болсн учрас зәрмнь Исусиг терүг байрин ѳдрт юм хулдҗ автха, эс гиҗ мѳңгнә нег хүвинь угатя әмтнд ѳгтхә гиҗ зәрмнь санцхав. 30 Ѳдмгинь авад, Йуда дарунь гертәс һарв. Харңһу сѳ бәәҗ. 31 Йуда һарад йовҗ одхла Исус: – Ода Күмни Кѳвүн туурв. Терүгәр дамҗад Бурхн туурв. Кемр Бурхн Күмни Кѳвүһәр дамҗад туурсн болхла, Терүг Бурхн Эврән туурулх, тер дарунь туурулх. Мини хәәртә үрдүд! Таднла бәәх цагм чилҗәнә. Намаг санад хәәхит. Толһачнрт келсн үгән таднд ода келҗәнәв: Мини йовх һазрур тадн ирҗ чадшгот. Шин заавр ѳгчәнәв: Нег-негндән дурта болтн. Би таднд дурта болсн кевәр нег-негндән дурта болтн. Кемр тадн тиигҗ бәәхлә, Мини сурһульч гиҗ тадниг әмтн медх, – гиҗ келв. 36 – Деед Эзн Мини, Та альдаран йовҗант? – гиҗ Шимон Пётр Исусас сурв. – Мини йовсн һазрур ода чи йовҗ чадшгоч, зуг хѳѳннь Намаг дахад йовхич, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 37 – Деед Эзн минь! Юңгад би Таниг ода дахҗ эс йовҗ чадҗахмб? Би Тана тѳлә әмән ѳгхд белнв, – гиҗ Пётр келв. 38 – Чи Мини тѳлә әмән ѳгх белнч? Үнәр чамд келҗәнәв, эр така эс хәәкртл, чи һурв дәкҗ Нанас гѳрдхч, – гиҗ Исус тиигхлә келв.

Йохан 14

1 – Тадна седкл бичә үүмтхә! Бурхнд итктн, Нанд бас итктн! Эцкимм герт хорас дала. Тадндан бәәр белдхәр ода Би йовҗанав. Тиим эс бәәсн болхла, тиигҗ келшго биләв. Одад хорас белдснә хѳѳн бәәсн ормдан тадниг бәәлһхәр Би хәрү нааран ирҗ тадниг авнав. Альдаран йовх хаалһинь меднәт! 5 – Деед Эзн! Бидн Таниг альдаран йовхитн медҗәхшвидн. Йовх хаалһитн ода яһҗ бидн медхвидн, – гиҗ Томас Исуст келв. 6 Би – хаалһв, Би – үнн болн җирһлв, һанцхн Нанар дамҗҗ Эцкүрм күрч чадхит. Кемр тадн Намаг медсн болхла, Мини Эцкиг бас медх биләт. Эн ѳдрәс авн тадн Терүг медәд үзхит, – гиҗ Исус келв. 8 – Эцкән маднд үзүлтн, дәкҗ юмн керго, – гиҗ Пилип келв. 9 – Эцкән үзүл гиһәд юңгад келҗәхмч? Тиим дала цагт Би таднла бәәнәв, тер бийнь чи Намаг медҗәхшийч. Намаг үзснь Эцким үзнә. 10 Намаг Эцклә негдҗ бәәдгинь Эцкиг Нанла негдҗ бәәдгинь, чи иткҗәхшийч? Таднд келсн үгән Эврәннь нернәс келҗәхшв. Нанла негдҗ бәәдг Эцк үүлән күцәҗәнә. 11 Намаг Эцклә негдҗ бәәдгинь, Эцкиг Нанла негдҗ бәәдгинь итктн! Тиим биш болхла Мини кесн үүлин тѳлә итктн. 12 Үнәр келҗәнәв Намаг Эцк талан йовҗах учрас Нанд иткснь Мини кесн үүл күцәһәд, энүнәс икәр күцәх. 13 Мини нерн деерәс юм сурхлань цугинь күцәхв. Кѳвүһәрн дамҗҗ Эцк туурх. 14 Кемр Мини нерн деерәс тадн сурхлатн, Би сурсиг күцәхв. 15 – Кемр тадн Нанд дурта болхла, Мини зааврмудыг күцәхит. 16 Би Эцкәсн сурнав. Тер таднд талдан Туслгчиг илгәх. Тер мѳңкиндән таднла үлдх. 17 Тер Туслгч – Бурхна туск үн медүлдг Сәкүсн. Терүг үнн седкләрн орулҗ авх арһ орчлңд уга. Тер юңгад гихлә, тедн терүг үзҗәхш. Тедн Терүг медҗәхш, һанцхн тадн Терүг меднәт. Ода Тер таднта бәәнә. Цааранднь чигн тадна дотр бәәх. 18 Тадниг ѳнчәр үлдәлго, Би хәрү ирхв. 19 Удл уга орчлң Намаг үзшго. Зуг тадн Намаг үзхит. Би әмд бәәхв, тер учрар тадн бас әмд бәәхит. 20 Тер ѳдрт тадн Намаг Эцктә негдҗ бәәдгинь, тадниг Нанта негдҗ бәәдгинь, Намаг таднла негдҗ бәәдгинь медхит. 21 Мини зааврмудыг хадһлдг, күцәдг күн Нанд дурта болна. Нанд дурта болдг күүнд Мини Эцкм дурлна. Би бас терүнд дурлхв. Бийән медүлхв, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 22 – Деед Эзн, юңгад Та орчлңд биш һанцхн маднд бийән медүлхәр бәнт? – гиҗ Йуда (Искериот биш) келв. 23 – Нанд дурта болдгнь Мини заасар бәәх. Эцкм терүнд дурта болх. Терүн тал ирәд, бидн хамдан бәәхвидн. 24 Нанд дурго болдгнь Мини үгәр бәәшго. Тадна соңсчасн үгмүд Мини үгмүд биш, Намаг илгәсн Эцкинм үгмүд. 25 Энүг Би таднла бәәсн цагт келҗәнәв. Туслгчиг, Әрүн Сәкүсиг, Мини нерн деерәс Эцкм илгәх. Тер таднд цугинь зааҗ ѳгх. Мини келсн үгиг тадна сананд орулх. 27 Би таднд эв ѳгчәнәв. Эврәннь эвән таднд ѳгчәнәв. Эн орчлңгин кевәр эв ѳгчәхшв. Бичә үүмтн, бичә әәтн! 28 Би таднас салад йовҗанав. Зуг Би хәрү ирхв гисн үгмүдм тадн урднь соңслат. Кемр тадн нанд йосндан дурта бәәсн болхла, тадн Намаг Эцкүрн йовҗана гиһәд икәр байрлх биләт. Тер юңгад гихлә, Эцкм Нанас үлү алдр. 29 Би энүг урдаснь келҗәнәв. Цугтан эн күцхлә, тадн Нанд иткхит. Дәкҗ Би таднд юм келҗ чадшгов. Эн орчлңгин нойн аашна. Намаг нойлх йосн терүнд уга. 31 Зуг Би Эцкдән дуртав, Бурхна заасар үүлән күцәҗәнәв. Энүг орчлң медх зѳвтә! Бостн, ода йовий! – гиҗ Исус келв.

Йохан 15

1 Цааранднь Исус иигҗ келв: – Би – уста үзмин ишв. Уста үзм урһадгнь – Эцкм. Мини деер бәәсн темс ѳгдго бүчриг Тер чавчад хайчкна. Зуг темс ѳгдг бүчриг урһцта болтха гиһәд цеврлнә. Тадн болхла ода Мини үгәр цеврлгдвт. 4 Нанла хамдан негдҗ бәәтн. Би таднла бас негдҗ бәәхв. Бүчр ишин әңг болсн учрас темс ѳгч чадна. Зуг бүчр эврән бийнь темс ѳгч чадшго. Тиим кевәр тадн Нанла негдҗ эс бәәхлә, темс ѳгч чадшгот. 5 Би ишв, тадн бүчрмүд. Нанла негдҗ бәәдг күн болн Би терүнлә негдҗ бәәхлә, тер олзта темс ѳгнә. Тадн Намаг угаһар юм күцәҗ чадшгот. 6 Нанла негдҗ эс бәәдг күн уста үзм урһҗасн ишәс салһад хайгдсн бүчр мет хумхарҗ хагсҗ одна. Тедниг цуглулҗ һалд хайҗ шатана. 7 Кемр тадн Нанла негдҗ бәәһәд үгм күцәхлә, сурх юман сурхлатн – цугнь таднд ѳггдх! 8 Кемр тадн дала темс ѳгхлә, Мини сурһульчнр болсан үзүлхит. Энүгәр дамҗад Эцкм туурх. 9 Эцк Нанд хәәртә бәәсн кевәр Би таднд хәәртәв. Мини хәәрнд багтад бәәтн! 10 Тадн зааврмудм күцәхлә, Мини хәәрнд багтхит. Тиигҗ Би Эцкин зааврмудыг күцәһәд, Эцкиннь хәәрнд багтҗанав. 11 Эврәннь байрасн таднла хувалцхар, тадниг ик байрта бәәтхә гиһәд энүг таднд келләв. 12 Мини заавр эн: Би таднд дурлсн кевәр нег-негндән дурлтн. 13 Үүрмүдин тѳлә әмән ѳгх дурнас деер дурн уга. 14 Мини заасн үгмүд күцәҗ бәәхләтн, тадн Мини үүрмүд. 15 Дәкҗ тадниг зарцнр гиҗ келҗәхшв. Зарц болхла Эзнә кесиг медхш. Би тадниг Мини үүрмүд гиҗ нерәдҗәнәв. Юңгад гихлә, Эцкәс медҗ авсан таднд медүлҗ ѳгләв. 16 Тадн Намаг шүүҗ авсн угат. Би тадниг онц шүүҗ авлав. Орчлңд одад тѳрүц үрдго темс ѳгтхә гиҗ Би таднд даалһлав. Тиигхлә Эцкм таднд Мини нерн деерәс сурситн ѳгх. 17 Мини заавр эн: Нег-негндән дурта болтн! 18 Кемр орчлң таднд дурго болхла, тодлҗ автн: түрүләд орчлң Нанд дурго болв. 19 Тадн орчлңгин әмтн бәәсн болхла, орчлң тадниг эврә гиҗ дурта болх билә. Зуг тадн орчлңгин әмтн бишит, Би тадниг онц шүүҗ авад, орчлңгас салһв. Тегәд чигн орчлң таднд дурго. 20 Зарц эзнәс деер биш гисм тадн тодлвт? Кемр Намаг кѳѳсн болхла, тадниг бас кѳѳх. Кемр Мини үгмүд күцәсн болхла, тадна үг бас күцәх. 21 Зуг тадниг Нанд итксн тѳләд тедн тиигҗ кѳѳх. Юңгад гихлә, Намаг Илгәсиг тедн медхш. 22 Кемр Би орчлңд эс ирсн болхла, теднд эс келсн болхла, тедн килнцдән буру уга болх билә. Зуг ода тедн бурута, яһад гихлә, тедн Мини үгм кергтән авсн уга. 23 Нанд дурго болсинь Мини Эцкдм дурго болна. 24 Кемр Би талдан күн күцәҗ чаддго кергиг эс күцәсн болхла, тедн буру уга болх билә. Зуг ода тедн Мини керг-үүл үзв чигн одачн Нанд болн Эцкдм дурго. 25 Зуг теднә Бичгт бәәсн «Учр угаһар Нанд дурго болҗ» гисн үгмүд бүтдгәр тиигх зѳвтә. 26 Зуг тадн тал Эцкәс һарчах Бурхна туск үнн медүлҗәх Сәкүсн, Туслгч, ирхлә, Би Терүг Эцкәсн тадн тал илгәхв. Тер Мини герч болх. 27 Тадн бийстн бас Мини герчнр. Тер юңгад гихлә, эклцәс авн тадн Нанла хамдан бәәләт.

Йохан 16

1 Тадниг итклән бичә хайтха гиһәд Би энүг келв. 2 Тадниг хурлас салһх. Цагнь ирхлә, тадниг алҗасн әмтн Бурхнд церглҗәсән санх. 3 Эцкм болн Намаг меддго тѳләд тедн тиигҗ кех. 4 Зуг Би энүг таднд урдаснь саглҗ келв. Тер цагнь ирхлә, тодлтн: Би Энүнә тускар таднд келләв. Таднла хамдан бәәсн учрас түрүләд Би энүнә тускар таднд келсн угав. 5 Намаг илгәсн тал ода Би йовҗанав. Зуг тадн альдаран йовҗанат гиҗ Нанас сурҗахшит. 6 Мини келснәс кѳлтә седклтн зѳвүрәр дүүрв. 7 Зуг Би үнәр келҗәнәв: тадна арһ хәәхәр би йовҗанав. Намаг эс йовхла, тадн тал Туслгч иршго. Би йовад Терүг таднур илгәхв. 8 Тер ирәд әмтнә килнцин тускар, Бурхта чик бәәхин тускар, Бурхна зарһин тускар ил цәәлһҗ секх. 9 Әрүн Сәкүснә секх килнцнь эн: әмтн Нанд иткхш. 10 Бурхта чик бәәх гиснь эн: Би Эцк талан йовҗанав, тадн Намаг дәкҗ үзшгот. 11 Зарһ гиснь иим: эн орчлңгин нойн зарһла харһв. 12 Би кесг юм таднд келҗ чадх биләв. Зуг ода тадн Мини Үг дааҗ чадшгот. 13 Бурхна туск үниг медүлдг Сәкүсн таднур ирхлә, таднд цуг үниг медүлх. Юңгад гихлә, Терүнә келснь Бийәснь һарчах үгмүд биш. Соңссан Тер таднд келх, иргчин тускар бас келх. 14 Тер Намаг туурулх. Юңгад гихлә, Терүнә келсн юмн Нанас авад, таднд медүләд келсн юмн болх. 15 Эцкдм бәәсн юмн – Мини. Тер тѳләд чигн Би келҗәнәв, Тер Нанас авад, таднд медүлх. 16 Удл уга тадн Намаг үзшгот. Зуг невчкн цаг давхла, дәкн үзхит. 17 Сурһульчнрас зәрмнь нег-негндән: – Удл уга тадн Намаг үзшгот, зуг невчкн цаг давхла тадн дәкәд Намаг үзхит гисн үгмүд юн үгмүд болҗахмб? Би Эцкүрн йовҗанав гисн юмб? Невчкн цаг гисн үгмүдәр ю келхәр седсмб? Энүнә келсн үгмүд маднд медгдҗ ѳгчәхш, – гиҗ келцхәв. Исус тедниг ю сурхар седҗәхинь медәд: – Тадн нег-негнәсн, удл уга тадн Намаг үзшгот, зуг невчкн цаг давхла, дәкн үзхит гисн үгмүдиг сурҗант эсий? – 20 Үнәр келҗәнәв. Тадн оркрҗ уульхит. Орчлң болхла байрлх. Тадн зѳвүртә бәәхит. Зуг тадна зѳвүрин хѳѳн ик байр ирх. 21 Күүкд улс гиигрх цагтан басл зовна. Яһад гихлә, гиигрх цаг ирв. Үрән һарһсна хѳѳн эн орчлңд шин күн тѳрв гиҗ тер байрлад зовсан мартчкна. 22 Тадн бас ода зѳвүртә бәәнәт. Зуг дәкәд тадниг үзхләм, тадна зүркн байрар дүүрх. Тер байр таднас күн булаҗ авшго. 23 Тер ѳдр тадн Нанд сурвр ѳгшгот. Үнәр келҗәнәв, Мини нерн деерәс Эцкәс ю сурвчн, Эцк таднд сурситн ѳгх. 24 Тадн одачн Мини нерн деерәс юм сурад угат. Сурх юман суртн, сурсан авад байрар дүүрхит! 25 Би энүг таднд үлгүрлҗ келләв. Зуг цагнь ирхлә, Би Эцкиннь тускар үлгүр угаһар ил келхв. 26 Тер ѳдрт тадн Мини нерн деерәс Эцкәсм юм сурхит. Тадна тѳлә гиҗ Эцкәсн эрҗ сурнав гиҗ таднд келҗәхшв. 27 Тадниг Нанд дурлсн тѳләд, Намаг Эцкәс ирв гиҗ итксн тѳләд, Эцкм Бийнь таднд дурта. 28 Би эн орчлңд Эцкәсн ирв. Ода дәкәд эн орчлңгиг үлдәһәд, Эцк талан йовҗанав, – гиҗ Исус келв. 29 – Ода Та үлгүр угаһар ил келҗәнәт. 30 Әмтиг сурврмуд ѳгтл Та теднә сурврмудиг урдаснь меднәт. Ода бидн энүг шиңкән медвидн. Тер учрар Таниг Бурхнас ирсинь бидн иткҗәнәвидн, – гиҗ сурһульчнр келцхәв. 31 – Ода тадн Нанд иткҗәнт? 32 Соңстн, цагнь ѳѳрдҗ йовна. Цагнь лавта ирв. Намаг һанцараһим үлдәһәд, тадн тарад гер болһндан йовҗ одхт. Зуг Би һанцхн бишв, яһад гихлә, Нанта Эцк бәәнә. 33 Нанла негн болҗ эв олтха гиҗ үүг Би таднд келләв. Эн орчлңд тадниг зовлң күләҗәнә, зуг бийән чаңһар бәртн. Би эн орчлңгиг диилв! – гиҗ Исус хәрүднь келв.

Йохан 17

1 Үгән тѳгсәһәд, Исус толһаһан ѳргәд, теңгр хәләһәд: – Аав минь! Цаг ирв. Кѳвүн Таниг туурулхин тѳлә Кѳвүг туурул. 2 Та цуг күмн әмтиг залх йос Терүнд ѳгвт. Тер учрар Кѳвүнтн Тана даалһсн әмтнд мѳңк җирһл ѳгх. Тер зѳвиг Та Эврән Терүнд ѳгвт. 3 Мѳңк җирһл гиснь: Таниг ор һанцхн Бурхиг болн Тана илгәсн Исус Христосиг медҗ авлһн. 4 Би Таниг эн һазрт туурулв. Тана даалһсн кѳдлмшиг күцәвүв. 5 Ода Аав минь! Орчлң үүдәд тана һарар бүтәгдснә ѳмн Би Танла хамдан алдр нернд орсн биләв. Дәкн намаг тер бәәдлд орулыт. Нарт делкәһәс авад, Нанд ѳгсн Тана даалһсн алдр неритн әмтнд секв. Эн әмтн Тана. Та эдниг Нанд ѳгвт. Эдн Тана үгиг зүркндән хадһлв. 7 Нанд ѳггдсн цугинь Танас һарчахинь эдн ода меднә. 8 Тана келсн үгмүдиг Би цугинь эднд келв. Тедн үгитн седкләрн орулв. Намаг Танас ирснд, Та Намаг илгәв гиснд тедн йосндан иткв. 9 Би эднә тѳлә сурҗанав. Би орчлңгин тѳлә биш, Тана ѳгсн әмтнә тѳлә сурҗанав. Тер юңгад гихлә, эдн Тана. 10 Нанд бәәсн юмн Тана. Танд бәәсн юмн Мини. Теднәр дамҗад Би туурв. 11 Би эн орчлңгас һарад Танур йовҗанав. Зуг эдн әмтнә дунд үлдҗәнә. Әрүн Аав, эдн маднла әдл ни-негн болтха гиһәд, Эврәннь нернә күчәр Та эдниг харстн. Та эн нериг Нанд ѳгләт. Эднлә бәәсн цагт Тана нернә күчәр Би эдниг харсҗ йовлав. Та эн нериг Нанд ѳгләт. Эднәс негнь чигн геедрсн уга. Зуг негнь геедрх зѳвтәнь геедрв. Тер юңгад гихлә, Бичгин үг бүтх зѳвтә билә. 13 Ода Би Тан тал йовҗанав. Зуг һазр деер бәәсн цагт Мини ик байрар эдн дүүртхә гиҗ цугинь Би келҗәнәв. 14 Би эднд Тана үг келләв. Тер учрар орчлң эднд дурго болҗана. Юңгад гихлә, эдн Нанла әдл эн орчлңгин биш. 15 Би эдниг эн орчлңгас автн гиҗ сурҗахшв. Та эдниг хар сәкүснәс харстн гиҗ сурҗанав. 16 Эдн Нанла әдл эн орчлңгин биш. 17 Үнәр эдниг әрүтктн. Тана Үг йосн үнн. 18 Та Намаг орчлңд илгәсн метәр Би эдниг орчлңд илгәҗәнәв. 19 Эдниг Танд нерәдхәр экләд Бийән Танд нерәдҗәнәв. Эдниг үнәр Тана болтха гиһәд тиигҗәнәв. 20 Би һанцхн эднә тѳлә сурҗахшв. Би эднә үгәр Нанд иткх әмтнә тускар бас сурҗ бәәнәв. 21 Тедн ни-негн бәәтхә гиҗ Би зальврҗанав. Аав, Та Нанла негдҗ, Би Танла негдҗ бәәдгәр тедн Мандла негдҗ бәәтхә. Тедн негдҗ бәәтхә! Тегәд Та Намаг илгәсиг орчлң иткх. 22 Тана ѳгсн туурмҗиг Би эднд ѳгләв. Эдн Маднла әдл ни-негн болтха гиһәд тиигләв. 23 Тедниг негдүлхәр Би теднлә негдҗ бәәнәв, Та Нанла негдҗ бәәнәт. Эн учрас Та Намаг илгәвт гиҗ Нанд дурта болсн кевәр теднд дуран ѳгнәт гиҗ орчлң медх. 24 Аав! Тана ѳгсн әмтн Нанла хамдан бәәтхә. Мини бәәсн һазрт тедн бас бәәтхә, гиҗ Танас сурҗанав. Тедн Мини туурмҗиг үзтхә. Тер туурмҗиг Та орчлң үүдәд уга бәәтл Нанд ик хәәртә болад ѳгләт. 25 Үнн чик Аав! Орчлң Таниг медсн уга. Би Таниг меднәв. Болв Та Намаг илгәсиг эдн меднә. 26 Тиигҗ Нанд ѳгсн Тана дурн эдниг дүүргтхә гиһәд болн Намаг теднлә негдҗ бәәтхә гиһәд, Би эднд Тана тускар секв. Болв цааранднь секәд бәәхв.

Йохан 18

1 Исус зальврсна хѳѳн сурһульчнртаһан Кедрон гидг салаг дәврәд, садт ирв. 2 Йуда гидг урвач тер һазриг меддг билә, Исус сурһульчнртаһан оньдин тиигәрән ирдг бәәсмн. 3 Йуда тиигәрән Римин цергүдиг, гелңгүдин болн паршмудын илгәсн сүмин харулчнриг дахулсн бас ирв. Тедн шам бәрсн, зер-зевтәһән ирцхәв. 4 Исус Терүнлә юн учрхинь медәд бәәв. – Кениг хәәҗәнәт? – гиҗ Исус ѳмәрән һарад теднәс сурв. 5 – Назаретин Исусиг, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. – Тертн Бив, – гиҗ Исус келв. Йуда гидг урвач бас теднә ѳѳр зогсҗала. 6 Исус «Бив» гисн цагт тедн цуһар ардагшан цухрад һазр элкдҗ унцхав. 7 – Кениг хәәҗәнәт? – гиҗ Исус давтад теднәс сурв. – Назаретин Исусиг, – гиҗ тедн хәрү ѳгцхәв. 8 – Би таднд Тертн – Бив гисн бәәнәлм, кемр Би таднд кергтә болхла, эдниг тәвҗ йовултн, – гиҗ Исус келв. 9 «Тана ѳгсн әмтнәс негинь чигн Би геесн угав», гисн үгмүд тиигәд бүтв. 10 Симона Пётрт үлд бәәҗ. Тер үлдән ѳргәд, ах гелңгин зарцин барун чикинь тәәрәд хайчкв. Тер зарцин нернь Малх бәәҗ. 11 – Үлдән дүр! Мини Эцкин белдсн зовлңгиг Би эдлх зѳвтәв, тиим эсий? – гиҗ Исус Пётрт келв. 12 Римин цергүд ахлачтаһан болн сүмин харулчнр Исусиг бәрҗ авв. Тедн Исусиг күләд, Анас тал авч ирв. 13 Юңгад гихлә, Ханас Кәәпин хадм эцк бәәҗ. Тер җилд Кәәп ах гелң болсмн. 14 – Нег күн цуг келн әмтнә тѳлә үксн деер болх, – гиҗ урднь Кәәп евреймүдин толһачнрт келсн билә. 15 Симон Пётр болн дәкәд нег сурһульч Исусин ардас йовсн бәәҗ. Тер сурһульч ах гелңгин сән таньл бәәсн учрас Исусиг дахад, герин хашад орҗ чадв. 16 Пётр болхла үүднә ца үлдәд зогсв. Ах гелңгин таньдг сурһульч һарад, үүднә ѳѳр зогсдг зарц күүкд күүнлә күүндәд, Пётриг герин хашад орулв. 17 – Та эн күүнә сурһульчнрин негнь биший? – гиҗ тер зарц күүкд күн сурв. – Уга, – гиҗ Пётр хәрү ѳгв. 18 Һаза серүн билә. Зарцнр болн Римин цергүд һал шатаһад, терүнә цогин ѳѳр дуладад зогсҗ. Пётр бас дуладхар тедн дунд зогсв. 19 Тер цагт ах гелң Исусиг сурһульчнриннь тускар болн номин тускар мѳшкв. 20 – Би цуг әмтнд иләр келдг биләв, Би хурлмудт эс гиҗ сүмд номан умшад, әмтиг сурһдг биләв. Тенд кесг евреймүд цуглрдг билә. Нууц юм Би келдго биләв. 21 Юңгад тадн Намаг мѳшкәд бәәнәт? Намаг соңссн әмтнәс суртн. Тедн Мини келсн үг меднә, – гиҗ Исусиг эн үгмүд келснә хѳѳн, Терүнә ѳѳр зогсҗасн сүмин харулчнрин негнь Исусиг халхарнь ташв: – Чи ах гелңглә ямаран кевәр күүндҗәхмч! – гиһәд тернь келв. 23 – Кемр Би буру үг келсн болхла, буруһинь йилһҗ кел. Кемр чик келсн болхла, яһад Намаг цоквч? 24 Хана күләтә Исусиг Кәәп гидг ах гелңгүр илгәв. 25 Симона Пётр һалын ѳѳр дуладҗ бәәхд, терүг дәкәд нег күн: – Чи Энүнә сурһульчнрин негнь бишвч? – гиҗ сурла. – Бишв, – гиҗ тер хәрүцв. 26 Тиигхлә ах гелңгин зарц Пётр чикинь тәәрсн зарцин садн: – Тер садт теднлә хамдан бәәсн чи мѳн бишвч? – гив. 27 Пётр саак кевәрн гѳрдв, генткн эр така хәәкрв. 28 Евреймүд Исусиг римин закрач Пилатын бәәшңд авч ирцхәв. Песахин байрин ѳрүнә цаг билә. Евреймүд бийән бузрдашгоһар бәәшң дотрнь орсн уга. Орсн болхла, тедн Песахин байрла асхни хот эдлх зѳв уга болх билә. 29 Тегәд чигн Пилат тедн тал һарв. – Юунас кѳлтә тадн эн күүг гемшәҗәхмбт? – гиҗ тер сурв. 30 – Эн йос эс эвдсн болхла, бидн Энүг чамур авч иршго биләвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгв. 31 Пилат: – Энүг тадн бийстн авад, эврәннь Закаһар зарһинь кетн, – гив. – Мадн кү үкүлхәр цааҗлх зѳв угавидн, – гиҗ евреймүд хәрү ѳгв. 32 Тиим кевәр Исус ямаран үкләр үкх гисн үгмүд бүтәгдх зѳвтә бәәсмн. 33 Тиигхлә Пилат бәәшң дотран орад, Исусиг дуудҗ авад: – Йудья улсин хан чивч? – гиҗ сурв. 34 – Чи энүг эврән келҗәнч, али чамд Мини тускар тиигҗ талдан әмтн келв? – гиҗ Исус хәрүднь сурв. 35 – Би кемб? Еврей болҗахмб? – гиҗ Пилат хәрү ѳгв. – Эн чини келн-әмтн, чини ахлачнр чамаг мини һарт бәрүлв. Чи ю кесмбч? 36 Исус: – Мини алвт эн орчлңгин биш. Кемр алвтм эн орчлңгин бәәсн болхла, Мини алвтнр Намаг евреймүдин толһачнрас харсх билә. Мини алвт эн орчлңгин биш, – гив. 37 – Чи хан болҗахмч? – гиҗ Пилат сурв. – Чи үнәр келҗәнәч. Би – ханв, – гиҗ Исус келв, – Би тѳрәд, эн орчлң тал үннә тускар герчлхәр ирв. Зѳвтә Үнниг медсн күн Намаг соңсна. 38 Пилат: – Үнн гидг юмб? – гиҗ сурв. Цааранднь Пилат һазаран һарад евреймүдт келв: – Би эн күүг гемшәх учр үзҗәхшв. 39 Танад тиим авъяс бәәнә: Песахин байрт бәрәнд суусн әмтнәс негинь сулдхх кергтә. Йудья улсин хааг сулдххар седҗәнт? 40 Тедн цуһар: – Уга! Энүг биш! Бар-Абаг сулдх! – гиҗ хәәкрв. Бар-Аба болхла деермч күн бәәсмн.

Йохан 19

1 Тиигхлә Пилат Исусиг маляһар цоктн, гиҗ цергүдт закв. 2 Цергүд хатхдг кѳглин ацмудар титм гүрәд, Исусин толһа деернь ѳмскв. Дәкәд тедн улан лавшг Терүн деер хаяд, 3 даран-даранднь Исус тал ѳѳрдәд: – Йудья улсин хан менд болтха! – гиҗ хәәкрәд, наад бәрәд цокҗ зоваһад бәәв. 4 Пилат дәкн әмтнүр һарад: – Хәләтн! Би Энүг цааҗла харһулх буру юм һарһснь нанд медгдхш. Тегәд таднур дәкәд Энүг һарһв, – гив. 5 Исусиг кѳгл титмтәһинь болн улан лавшгтаһинь һарһад зогсахлань: – Тер күн эн бәәнә, – гиҗ Пилат келв. 6 Ах гелңгүд болн сүмин харулчнр Исусиг үзәд цуһар: – Кирст хадул! Кирст Энүг хадул! – гиһәд хәәкрцхәв. – Энүг авад бийстн кирст хадултн. Би болхла Энүнә кесн буруһинь үзҗәхшв, – гиҗ Пилат хәрүцв. 7 – Мана Закаһар Эн күн үкх зѳвтә. Энтн бийән Бурхна Кѳвүн гиҗ нерәднә! – гиҗ евреймүд эврәһәрн кехәр келцхәв. 8 Цуг энүг соңссн Пилат улм сүрдв. 9 Тер дәкәд эврәннь бәәшңгүрн орад: – Чи кенәхнәвч? – гиҗ Исусас сурв. Зуг Исус тагчг, үг келлго зогсв. 10 – Чи нанла күүндхәр седҗәхшийч? Чамаг сулдхх эс гиҗ кирсд хадулх йосн нанд бәәдгинь Чи медҗәхшийчи? – гиҗ Пилат келв. 11 – Кемр чамд эн йос теңгрәс эс ѳгсн болхла, чи Намаг бәрх йосн уга болх биләч. Тер учрар Намаг чини һарт бәрүлсн күүнә килнц чини килнцәс ик болх, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 12 Терүг келснә хѳѳн Пилат Исусиг сулдхх арһ хәәв. – Кемр чи Эн күүг сулдххла, чи Римин хаана үр биш болхич. Би ханв гисн күн Римин хаана ѳшәтн болҗана! – гиҗ евреймүд дәкн хәәкрцхәв. 13 Пилат теднә үгмүд соңсад, Исусиг һарһҗ авад, эврән зарһчин ормдан суув. Тер орм чолуһар кесн ѳндр орм бәәҗ, еврей келәр Габат гиҗ нерәдгдсмн. 14 Песах гидг байрин ѳмн басң ѳдр билә. Үдин цаг бәәҗ. – Хәләтн, эн тана хан, – гиҗ Пилат евреймүдт келв. 15 – Энүг цааран йовул, цааран! Кирст хадул Энүг! Кирст! – гиҗ тедн хәәкрцхәв. – Тадна хааг кирст хадулхмб? – гиҗ Пилат сурв. – Мана Римин хаанас даву хан уга, – гиҗ ах гелңгүд хәрү ѳгцхәв. 16 Тедн Исусиг авад йовцхав. Эврәннь кирсән авад, Исус Һавлын орм тал йовв. Еврей келәр Голгот гидг һазр бәәҗ. 18 Тенд Исусиг кирст хадулв, Терүнлә хамдан барун болн зүн талнь дәкәд хойр кү цааҗлв. Исус теднә тал дунднь бәәсмн. 19 Пилат харһа модыг белдәд, кирс деер хадултн гиһәд цергүдт закв. Тер харһа моднд: «Назаретин Исус – Йудья улсин хан» гиҗ бичәтә бәәсмн. 20 Тер бичсн үгмүдиг кесг евреймүд умшсмн, юңгад гихлә, Исусиг цааҗлсн һазр балһсна ѳѳр бәәҗ. Тер үгмүд еврей, Рим болн грек келнд бичәтә бәәҗ. 21 Ах гелңгүд Пилатд энтн хаҗһр гив. – «Йудья улсин хан» гиҗ бичә бичтн. «Тер: Би Йудья улсин хан гиҗ келнә» гиһәд бичтн, – гиһәд тедн келцхәв. 22 – Бичх юман бичв, – гиҗ Пилат хәрү ѳгв. 23 Цергүд Исусиг кирст хадсна хѳѳн Терүнә хувцинь авад, дѳрвн әңгд хував, күн болһнд күрв. Хитон гидг Исусин хувцнь болхла уйдл уга бүкл билә. 24 – Энүг хувахмн биш. Җирв хайхм, кенд тусна, тернь авчана, – гиҗ тедн шиидв. Тиигҗ Бурхна Бичгт бәәсн үгмүд күцв: «Тедн хоорндан зәрм хувцим хувала, болв наадк хувцна тѳлә җирв хайла». Цергүд тер келсиг күцәв. 25 Исусин кирсин ѳѳр Терүнә эк, наһц эгч, Клѳпән гергн Марий болн Магдален хотна Марий зогсла. 26 Исус эврәннь экән болн хаҗуднь зогссн дурта сурһульчиг үзв. – Аак, эн чини кѳвүн, – гиҗ Исус экдән келв. 27 Эврәннь сурһульчдан Исус: – Эн чини экчнь, – гив. Тер ѳдрин хѳѳн сурһульч Исусин экинь герүрн авв. 28 Исус цуг юмиг күцәгдсинь медлә, тегәд Бурхна Бичгиг бүклднь күцәхин тѳлә Тер келв: – Би ундасҗанав. 29 Тенд буһшт чаһр бәәҗ. Цергүд терүнд кенчр норһад, моднд ѳргәд, Исусин урлд күргв. 30 Исус тер чаһриг амсад, келв: – Күцв! Эн үгмүдин хѳѳн Терүнә толһань ѳрч деернь унад, әмнь цогцасн һарв. 31 Басң ѳдр билә, маңһдуртнь бемб ѳдр болх бәәҗ. Бемб ѳдрлә кирс деер үксн цогц бәәх йосн уга бәәҗ. Дәкәд болхла, бемб ѳдр – онц Песахин ѳдр билә. Тер учрар евреймүдин толһачнр кирс деер хадата әмтнә кѳлинь хамхлад, цогцснь кирс деерәс буулһх зѳв Пилатас сурв. 32 Цергүд ирәд, нег хадата күүнә кѳлинь хамхлад, наадк күүнә кѳлинь хамхлв. 33 Тедн Исусур ѳѳрдлә, Исус әмн уга бәәҗ, тер учрар тедн Терүнә кѳлинь хамхлсн уга. 34 Зуг нег цергч җидәр Исусиг хәврһәрнь шаав, цусн усн хойр Исусин цогцас асхрв. 35 Цуг энүг үзсн күн тадниг итктхә гиһәд, энүнә тускар герчлҗәнә. Терүнә герчллһн үнн, болв тер үн келҗәсән меднә. 36 Бурхна Бичгин «Терүнә нег чигн ясн хуһршго» гисн үгмүд күцхин тѳлә цуг эн йовдл учрв. 37 Бичгт дәкәд нег халхд бичәтә билә: «Тедн шаагдсн күүнүр хәләх». 38 Хѳѳннь Ариматьяс ирсн Йосип Исусин цогциг Пилатас сурв. Йосип Исусин нууц сурһульч бәәсмн. Юңгад гихлә, тер евреймүдин толһачнрас әәдг бәәҗ. Пилат зѳв ѳгхлә, тер ирәд, Исусин цогциг авв. 39 Йосипла хамдан Никодим ирв. Тер Никодим Исусур сѳѳд ирдг билә. Никодим һучн килограмм каңкнсн смирн болн алоэ гидг сәәхн үнртә тос авч ирв. 40 Тедн Исусин цогциг кирсәс сулдхад, цогцднь сәәхн үнртә тос түркәд, кенчрәр орав, еврей әмтнә йосар цогциг тиигҗ оршадг бәәҗ. 41 Исусиг цааҗлсн ормд сад бәәҗ, тер сад заагт шин кесн хадын кѳндә бәәсмн. Тер кѳндәд күн оршагдад уга бәәҗ. 42 Тегәд Песах байрин ѳдрмүд ѳѳрдҗ йовсн цаг билә. Тер хадын кѳндә ѳѳрхн бәәсн учрас Исусиг тенд оршав.

Йохан 20

1 Ѳр цәәтл шин долан хонгин түрүңк ѳдр эклхин ѳмн Магдален хотна Марий харңһуһар үкәр тал йовна. Ѳѳрдәд ирхләнь, үкәр хаасн хад чолун тедүкнд кевтсинь үзв. Үкәрнь секәтә бәәҗ. 2 Тер Симона Пётрүр болн Исусин дурта сурһульч тал гүүҗ ирәд: – Тедн Деед Эзиг үкәрәснь һарһад авад йовҗ оч, цогцинь альд орксинь бидн медҗәхшвидн! – гиҗ келв. 3 Пётр тер сурһульчта хамдан тер дарунь үкәрүр йовцхав. 4 Тедн хоюрн гүүҗ. Зуг тер сурһульч Пётриг күцәд үкәрүр түрүләд гүүҗ ирв. 5 Үкәр дотр шаһаҗ хәләһәд, тенд Исусиг орасн оршалһна кенчр үзв. Зуг сурһульч үкәр дотр орсн уга. 6 Дәкәд терүнә ард йовсн Симон Пётр гүүҗ ирәд, үкәр дотр орв. Исусин цогциг орасн кенчр 7 болн толһаһинь боосн альчур бас үзв. Тер альчур наадк кенчрмүдәс талдан ормд эвкәд тәвгдсн бәәҗ. 8 Тиигхлә түрүләд үкәрүр гүүҗ ирсн наадк сурһульч бас үкәр дотр орв. Тер үзәд иткв. 9 Бурхна Бичгәр Исусиг әмдрхинь тедн ода чигн медәд уга бәәҗ. 10 Сурһульчнр герүрн хәрв. 11 Марий үкәрин ѳѳр ууляд зогсв. Уульн бәәҗ тер үкәр дотр шаһаҗ хәләв. Генткн цаһан хувцта хойр Бурхна элчнриг тер үзв. Тедн Исусин цогц кевтсн ормд сууҗ, негнь толһаднь, дарукнь кѳлднь. 13 Бурхна элчнр Марийас: – Күүкн, чи юңгад уульҗахмч? – гиҗ сурв. – Тедн мини Деед Эзиг авад йовҗ одв. Болв Терүг альд тәвсинь би медҗәхшв, – гиҗ тер хәрү ѳгв. 14 Күүкд күн хәрү эргәд хәләв, генткн тенд Исусиг үзв. Зуг Исусиг Бийнь зогсҗахинь тер йосндан таньҗ медҗ чадсн уга. 15 – Күүкн, юңгад уульҗахмч, кениг хәәҗәхмч? – гиҗ Исус келв. Марий Исусиг сад хәләдг күн гиҗ санад келв: – Эзн минь, кемр Чи Исусиг авад йовҗ одсн болхла, цогцинь альд тәвсән кел, би йовад авнав. 16 – Мирьям, – гиҗ Исус терүнд келв. Күүкд күн Терүнүр эргҗ хәләһәд, еврей келәр: – Раввуни! (Багш гидг үг), – гиҗ хәәкрв. 17 – Дәкҗ Нанур һаран бичә күрг! Би Эцкүрн деегшән һарад угав. Мини дүүнр тал йовад кел: Би эврәннь Эцкүр болн тадна Эцкүр хәрҗәнәв, Мини Бурхн тал, тадна Бурхн тал, – гиҗ Исус келв. 18 Магдален хотна Мирьям сурһульчнр тал йовад: – Би Деед Эзиг үзв! – гиҗ келв. Исусин келсн үгмүдиг теднд тер келҗ ѳгв. 19 Асхн долан хонгин түрүңк ѳдртнь сурһульчнр цуглрсмн. Тедн евреймүдин толһачнрас әәһәд, үүдән тѳдглҗ. Үүднь тѳдгтә бәәсн бийнь Исус ирәд: – Бурхн тадниг ѳршәтхә! – гиҗ келәд, 20 Сурһульчнртан эврәннь хойр һаран, хәврһән үзүлв. Тедн цуһар Деед Эзиг үзәд, икәр байрлцхав. 21 – Бурхн тадниг ѳршәтхә! Эцкм Намаг илгәсн кевәр Би тадниг илгәҗәнәв, – гиҗ Исус келәд, 22 тедн тал үләһәд, келв: – Әрүн Сәкүсиг автн, – гив. 23 – Кемр тадн күүнә килнц тәвҗ ѳгхлә, Бурхн терүнә килнц тәвҗ ѳгх. Болв кемр тадн күүнә килнцинь эс тәвҗ ѳгхлә, Бурхн терүнә килнц тәвҗ ѳгшго, – гиҗ Исус келв. 24 Исусиг ирсн цагт Икрин ѳрәсн Томас, арвн хойр сурһульчнрин негнь уга бәәҗ. 25 – Бидн Деед Эзиг үзләвидн! – гиҗ талдан сурһульчнр терүнд келв. – Хадасн орсн ормиг һартнь үзәд эс кѳндәтл болв хәврһднь бәәсн шавинь эс кѳндәтл би тѳрүц иткшгов, – гиҗ Томас хәрү ѳгв. 26 Долан хонг давсна хѳѳн сурһульчнр саак кевәрн нег герт цуглрв. Тер цагт Томас бас теднлә бәәв. Үүдн тѳдгтә бәәлә, зуг Исус дәкн үзгдәд, сурһульчнрин дунд зогсад: – Бурхн тадниг ѳршәтхә! – гиҗ келв. 27 – Эврәннь хурһан ѳг нааран, Мини һар хәлә. Һаран ѳгәд Мини хәврһм кѳндә. Маһдл уга итк! – гиҗ Исус Томаст келв. 28 Томас: – Деед Эзн минь болн мини Бурхн! – гиҗ хәрү ѳгв. 29 Исус: – Чи Намаг үзәд итквч. Намаг үзлго иткдг күн буйн-кишгтә! – гив. 30 Кесг ѳвәрц темдг Исус сурһульчнртан үзүлв. Теднә тускар эн дегтрт бичгдсн уга. 31 Исус Бурхна илгәсн Аврач Бурхна Кѳвүн гиҗ иткүлхин тѳлә, болв иткәд Терүнә нернә тѳләд мѳңк җирһл эдлҗ бәәтхә гиҗ эн дегтр бичгдсн бәәҗ.

Йохан 21

1 Хѳѳннь Исус Тиберәд нуурин ѳѳр сурһульчнрт үзгдв. Эн иигҗ учрв. 2 Шимона Пётр, Икрин ѳрәсн Томас, Һалилья Канын Натаналь, Зебедайин кѳвүн болн дәкәд хойр сурһульч хамдан цуглрҗ. 3 Шимона Пётр: – Би заһс бәрхәр йовнав, – гив. – Бидн бас чамта хамдан йовнавидн, – гиҗ тедн келцхәв. Тедн нур тал ирәд оңһц дотр орцхав. Зуг тер сѳѳд юм бәрҗ авсн уга. 4 Ѳр цәәхлә, Исус тедниг усна кѳвәд күләҗ, зуг сурһульчнр Исусиг таньсн уга. 5 – Үүрмүд Мини, заһсн бәәнү? – гиҗ Исус тедниг дуудҗ сурв. – Уга, – гиҗ сурһульчнр хәрү ѳгв. 6 – Оңһцин барун талан гѳлм хайтн, заһс бәрҗ авхит, – гиҗ Исус келв. Тедн гѳлмән хаяд ик дала заһс бәрәд, әрә гиҗ терүг һарһҗ авв. 7 Исусин хамгин хәәртә сурһульч Пётрт: – Энтн Деед Эзн! – гиҗ келв. Шимон Пётр Деед Эзн гисинь соңсад, деерк хувцан бий деерән хаяд, (тер юңгад гихлә, белкүсцәһән нүцкн бәәҗ) оңһцас уснд орв. 8 Наадк сурһульчнр оңһц дотр бәәһәд, заһсар дүүрң гѳлм татн бәәҗ Пётрин ардас дахҗ йовв, усна кѳвә күртл зу метр шаху үлдсн билә. 9 Тедн оңһцан тәвәд, эрг деер һархла, шачасн дендр үзв. Терүнә цог деернь шаргдҗах заһсн, ѳѳрнь болһсн ѳдмг бәәҗ. 10 – Бәрҗ авсн заһснас тадн невчкниг нааран авч иртн, – гиҗ Исус теднд келв. 11 Шимона Пётр оңһц дотр орад, гѳлмиг уснас татҗ авад һазрт хайв. Тедн зун тәвн һурвн ик заһс бәрҗ авч. Тиим дала заһс дааһад, гѳлм тасрсн уга бәәҗ. 12 – Наартн, хотан уутн, – гиҗ Исус сурһульчнрт келв. Сурһульчнрас нег чигн күн кембт? гиҗ зѳрглҗ сурсн уга. Терүг Деед Эзн гиҗ тедн медв. 13 Исус ѳѳрдәд ѳдмг заһс хойриг теднд ѳгв. 14 Әмдрснә хѳѳн Исус сурһульчнрт һурвдад үзгдсмн. 15 Хотын хѳѳн Исус: – Йохана кѳвүн Шимон, чи эднәс үлү Нанд дурта бәәснь үнәрий? – гиҗ Шимон Пётрт келв. – Тиим, Деед Эзн. Би Танд яһҗ дурта болдгинь Та эврән меднәт, – гиҗ тер хәрү ѳгв. – Тиигхлә Мини хурһдыг хәрүл, – гиҗ Исус келв. 16 – Йохана кѳвүн Шимон, чи Нанд дуртавч, угай? – гиҗ Исус Пётрәс хойрдад сурв. – Тиим Деед Эзн. Яһҗ би Танд дурта болдгинь Та эврән меднәт, – гиҗ Пётр келв. – Мини хѳѳдиг хәлә, – гиҗ Исус хәрү ѳгв. 17 – Йохана кѳвүн Шимон, чи Нанд дуртавчи? – гиҗ Исус Пётрәс һурвдад сурв. Исусиг һурвдад сурҗаснд Пётр гейүрәд: – Деед Эзн, Та цугинь меднәт, Намаг Танд икәр дуртаһинь бас меднәт, – гив. – Мини хѳѳдиг хәрүл, – гиҗ Исус терүнд келв. 18 – Үнәр чамд келҗәнәв, баһ цагтан чи эврән бийән нег мѳсләд, дурта һазрт йовдг арһта биләч. Зуг чамаг кѳгшрхлә, һаричнь бооһад талдан күн чамаг дурго һазрт авад йовх. 19 Эн үгәр Исус Пётриг ямаран үкләр үкхинь келсн бәәҗ. Тер үкләр Пётр Бурхиг туурулх. Цааранднь Исус Пётрт: – Намаг дахад йов, – гив. 20 Пётр ардагшан хәләһәд, Исусин дурта сурһульчиг үзв. Тер сурһульч асхни хот уусн цагт Исуст толһаһан ѳѳрдүләд: «Деед Эзн, кен Чамас урвх?» – гиҗ сурла. 21 Терүг үзәд, Пётр: – Деед Эзн, энүнлә юн учрх? – гиҗ сурв. 22 – Кемр Намаг хәрү иртл энүг әмд бәәлһхәр седхлә, чамд юн кергв? Чи Намаг дахад йов, – гиҗ Исус хәрүднь келв. 23 Эн үгмүдин хѳѳн сурһульчнр заагт тер сурһульч үкшго гисн зәңг тарв. Зуг Исус үкшго гиҗ келсн үга: – Кемр Намаг хәрү иртл, энүг әмд бәәлһхәр седхлә, чамд юн кергв? – гиҗ келсмн. 24 Цуг Энүг герчлҗәсн, цуг энүг бичснь Исусин келҗәсн сурһульч. Бидн цуһар меднәвидн, эн герчллһн үнн. 25 Исус олн юм күцәв. Кемр цугинь бичҗ авхла, Терүнә тускар бичгдсн дегтрмүд цуг нарт делкәд багтлго чигн бәәх билә.

Апостолмуд 1

1 Күндтә Тѳпил! Исусин цуг кесн болн сурһсн тоотынь эклцәснь авн 2 теңгрт ѳѳдлсн ѳдр күртл би чамд эврәннь түрүн дегтртән бичләв. Теңгрт ѳѳдлх ѳдрин ѳмн Исус Әрүн Сәкүсәр шүүҗ авсн апостолмудт заквр ѳглә. 3 Эврән зовлң үзснәннь хѳѳн тер тедн тал кесг дәкҗ ирдг бәәҗ. Тиигәд Исус йосндан әмдрсән олн йовдлар дамҗад лавлҗ. Дѳчн хонгин эргцд Исус Бурхна орн-нутгин тускар ирәд келҗәв. 4 Нег дәкҗ тедниг цуглрхла, Исус теднд закв: – Ерусалимас бичә һартн. Болв Мини Эцкин келсн Әрүн Сәкүс күләтн. Та Нанас энүнә тускар бас соңслат. 5 Йохан тадниг уснд кирслв. Нег цѳѳкн хонгас тадн Әрүн Сәкүс авхит. 6 Сурһульчнр хамдан цуглрад Исусас иигҗ сурв: – О, Деед Эзн, Израилин ориг сулдхх болн шинәс босхх цаг ирсмн болвза чамд? 7 Тернь келв: – Тѳрүц тана керг уга. Тер цаг кезә учрхиг һанцхн Бурхн мини Эцк шиидх. 8 Әрүн Сәкүсн тадн деер бууһад ирхлә, чидл-күч авхит. Тиигәд Ерусалимд, цуг Йудьяд, Шамарьяд болн нань цуг һазрар нанд герч болхит. 9 Тиигҗ келлһнләнь, хәләһә бәәтл Исус деегшән теңгрүр ѳѳдлҗ үүлн заагт уга болҗ одв. 10 Тедниг теңгрүр ширтҗ хәләҗәхлә, генткн хаҗуднь цаһан хувцта хойр залу күн үзгдв. 11 – Һалилья һазрин залус, юуһинь теңгр тал хәләһәд зогсҗанат? Тадниг хәләһә бәәтл теңгрүр авгдсн Исус тер кевтән ѳѳдлснләһән әдл хәрү бууҗ ирх, – гиҗ тедн келв. 12 Терүнә хѳѳн олив модна уулас бууһад, тедн Ерусалим тал хәрҗ ирцхәв. Ерусалимас тер уул нег дууна шаху һазрт бәәнә. 13 Ирн тедн герин деерк хорад цуглрв. Исусин сурһульчнрин нерднь эн: Пётр, Йохан, Яков, Андрей, Пилип, Томас, Бар-Толма, Матай, Алпана кѳвүн Яков, Зилот багин гешүн Шимон болн Йуда, Яковин ах. 14 Цугтан санан-седкләрн негдәд оньдин мѳргцхәв. Теднлә хамдан нег цѳѳкн күүкд улс, Исусин эк Мирьям болн Исусин дүүнр ирдг болв. 15 Нег дәкҗ тиигәрән зун хѳрн шаху улс ирҗ. Пётр тиигхд босад келҗ: 16 – Манахс, Бурхна Бичгт Исусиг бәрҗ авсн улс дахулҗ ирсн Йудан тускар бичсн үгмүд күцх зѳвтә бәәсмн. Тер үгмүд Давидәр дамҗад Әрүн Сәкүсн келсмн. 17 Йуда мана багин гешүн билә, яһад гихлә, тер бас маднла хамдан Бурхнд церглхәр суңһгдла. 18 Му йовдл һарһад олсн мѳңгәр тер һазр хулдҗ авч. Тиигәд унад, дор ормдан үкәд, геснь буурад, дотркинь һазаран унҗ. 19 Энүнә тускар Ерусалимд бәәсн цуг әмтн соңсв. Тиигәд тер һазр теднә тѳрскн келнә янзар Хәкль Демә гиҗ нерәдгдв. Оңданар болхла, «цуста һазр». 20 «Йудан бийиннь гернь кезәд чигн эҗгәртхә, нег чигн күн энд бичә бәәтхә», «Түүнә ормд талдан күн ортха» – гиҗ Псалмудын дегтрт бичәтә. 21 Тер учрас иштә Йоханыг уснд кирслсн ѳдрәс авн Исусиг маднас салһҗ авсн ѳдр күртл Исусла хамдан оньдин йовдг залусас негинь Йудан ормд шүүҗ авх кергтә. Тер күн маднла әдл Исусин әмдрллһнд герч болх йоста. 23 Хойр күүнә нер дуудв: Бар-Себа эс гиҗ Юст гидг нертә Йосипиг болн Матийиг. 24 – О, Деед Эзн! Та күн болһна седклинь меднәт. Ода Йудан сулдхсн ормд кѳдлхинь болн апостолмудын тоод орхиг йилһҗ авсан зааһад медүлтн! – гиҗ апостолмуд мѳргв. 26 Кенинь йилһхәр җирв хайв. Җирв Матийд тусв. Тиигәд Матий арвн негн апостолмудын тоод арвн хойрдгч болҗ орв.

Апостолмуд 2

1 Тәвдгч ѳдр гидг нәр (Песахин хѳѳн тәвн ѳдр давхла, терүг Тәвдгч ѳдр гиҗ нерәднә) ирхлә, цугтан хамдан цуглрв. 2 Генткн теңгрәс шүрүн салькн кѳдлсмн мет шууган теднә бәәсн гер дүүргв. 3 Тер кемлә герт бәәсн сурһульчнр ассн һалын бәәдлтә заль зааград тарсинь үзв. Күн болһн деер неҗәдәр Тер буув. 4 Әрүн Сәкүсәр дүүрәд, тедн цугтан Әрүн Сәкүснә күчәр тал-талдан келәр келцхәв. 5 Ерусалимд тер цагт зүсн-зүүл орн-нутгудас Бурхнд шүтдг Йудья улс ирв. 6 Эн шууга соңсад, олн улс тенд цуглрв. Цугтан һәәхәд ѳврв. Яһад гихлә, сурһульч болһн теднә тѳрскн келәр келҗәхиг соңсв. 8 – Эн күүндҗәх улс цугтан Һалильяс биший? – гиҗ дегд икәр алң болад, нег-негнәсн сурлдв, – Бидн эврәннь тѳрскн келәр сурһульчнриг келҗәхиг соңсҗанавидн. Яһҗ тиигҗ күн болһнла әдләр келҗәхмб? 9 Мадн дунд Партьян, Мидин, Еламин, Месапотамьян, Йудьян болн Кападокьян, Понта болн Азийин һазрас, 10 Пругьяс, Пампульяс, Египетәс, Ливиин Күрәнә хаҗуһас, Римин бәәрн улс, 11 Критин улс болн арабмуд бидн цугтан мана тѳрскн келәр сурһульчнр Бурхна алдр кергүдин тускар келҗәхиг соңсҗанавидн. 12 Эн юн гидг юмн болҗахмб? – гиҗ цугтан нег-негнәсн ѳврәд, алмацад сурҗав. 13 – Сурһульчнр дегд икәр әмтәхн чаһр уусмн бәәдлтә, – гиһәд зәрмснь наад бәрцхәв. 14 Арвн негн апостолмудта хамдан йовсн Пётр зогсв. – Йудьян залус болн Ерусалимд бәәх цуг әмтн, ода мини келхәр бәәхиг оньган ѳгч соңстн, – гиһәд Пётр дууһан деегшән ѳргәд келв. – 15 Эднтн, тана ухалҗасар, согту биш. Шиңкән йисн час ѳрүнлм. 16 Энтн әәлдәч Йолин келсн үгиг күцәҗәнә. « 17 Сүүлин ѳдрмүдт Би Эврәннь Сәкүсән цуг улст ѳгхв гиҗ Бурхн келҗәнә. Тадна кѳвүд болн күүкд әәлдх, баһчуд юм үздг болх, кѳгшдүд зүүд зүүдлцхәх. 18 Эврәннь зарцмудт, залус болну, күүкд улс болну, тер ѳдрмүдт Би Эврәннь Сәкүсән ѳгхв. Тедн әәлдхл келх. 19 Тиигәд теңгр деер болн һазр дор Би темдгүд үзүлхв: цусн, һал болн утана үүлн. 20 Деед Эзнә алдр болн туурмҗта ѳдр ирхин ѳмн ѳргнд нарн харңһурх, сар цусн мет улах. 21 Зуг Деед Эзнә нериг дуудсн улс авргдх». 22 Израилин улс, намаг соңстн! Тана нүднд болсн күчтә кергүдәр, ѳвәрц болн онц темдгүдәр Назаретас ирсн Исусиг илгәсән Бурхн лавлла. Тадн цуг энүг меднәт. 23 Бурхна зураһар болн тааһад медлһәр Исус тадна һарт илгәгдлә, терүг тадн буру номта улсин һарар кирст хадад алвт. 24 Болв Бурхн Терүг зовлңгас сулдхад әмдрүлв. Яһад гихлә, үкл терүг цааранднь бәрәнд бәрҗ чадшго билә. « 25 Деед Эзиг би кезә чигн ѳмнән үзҗ йовлав. Деед Эзн нанла хамдан. Эн учрар би үүмхшв. 26 Терүнәс мини зүркн байрар асад, келсм байрта болна. Би күн болвчн, Бурхнд иткәд амрхв. 27 Яһад гихлә, Та Мини сүмсиг үклин һазрт үлдәшгот! Танд шүтдг зарциг шора кеҗ әгрәшгот. 28 Та нанд җирһлүр кѳтлсн хаалһ үзүлвт. Танла би кезә чигн байрта-бахмҗта бәәхв», – гиҗ Давид Исусин тускар келлә. 29 Ахнр! Ѳвк эцк Давид ѳңгрәд оршагдсинь би үнндән лавлҗ чадхв. Терүнә үкәр эндр ѳдр күртл манад бәәһә. 30 Давид әәлдәч бәәҗ. Тер Бурхна андһар меддг бәәҗ. Бурхн терүнә үлдсн тохм-уңгаснь негинь авад ширәд суулһҗ. 31 Давид Бурхна иргч зураһин тускар медәд, Христосин әмдрлтин тускар келв. Исус үклин һазрт үлдәгдсн уга. Терүнә цогц-махмуд тѳрүц әгршго. 32 Тиигәд Исусиг Бурхн әмдрүләд босхсиг бидн цугтан герчлҗ чадхвидн. 33 Бурхн Терүг барун талан ѳѳдлүлв. Исус Эцкәсн Бурхна ѳгхәр келсн Әрүн Сәкүс авв. Ода тана үзҗәх болн соңсҗах тоот Исусин асхрад ирҗәх белг болҗана. 34 Давид теңгрт ѳѳдлсмн уга. Болв эврән иигҗ келв: «Чини ѳшәтиг диилҗ кѳлдчнь эс хайтл, Мини барун тал сууҗ йов, – гиҗ Деед Эзн мини Деед Эзнд келсмн». 36 Израилин олн улс медәд авчктн: Тана кирст хадгдсн Исус Бурхна залсн Деед Эзн болн Бурхна илгәсн Аврач болҗана. 37 Иим үг соңссн улс сана зовад бәәв. Пётрәс болн оңдан апостолмудас сурна: – Ахнр, ода бидн яахмб? 38 – Күн болһн килнцтә җирһлән үлдәтн. Исусин нернә тѳлә уснд бийән кирслх зѳвтәт. Түүнә хѳѳн тадна килнц Бурхн тәвҗ ѳгәд, Әрүн Сәкүс белглх. 39 Таднд, тана үрдүдт, нам холд йовснднь чигн, Бурхна дуудсн күн болһнд Терүнә белг күртх. 40 Тадн бийән килнцтә, азд-аля тохмта улст ирх зарһас саглтн! – гиҗ Пётр теднд келв. 41 Тиигәд терүнә үгиг үнн седкләрн авсн улс уснд кирслгдв. Тер ѳдр Бурхнд сүзглсн баг улс тооһарн һурвн миңһ шаху күрв. 42 Цааранднь кезә чигн сүзгтә улс апостолмудар дамҗад, Бурхна ном дасад, нег-негнләһән харһлдад, мѳргәд, хот-хооларн хувалцҗав. 43 Апостолмуд күчәр кесг ѳвәрц болн онц темдгтә йовдлмуд күцәҗәв. Тер учрар күн болһн әәв. 44 Бурхнд иткдг улс цугтан хамдан, хам-хоша негәр бәәцхәв. 45 Тедн ѳв-кѳрңгән болн эдл-ахуһан хулдад, күн болһнд учр-утхинь тоолҗ күртсәр хуваҗ ѳгчәцхәв. 46 Цугтан нег кевәр ѳдр болһн һол сүмд цуглрҗав. Тедн гер болһнд ѳдмг күртәһәд, байрта, амулң бәәдлд хот-хоолан эдләд, 47 Бурхиг магтв. Олн әмтн цугтан Бурхнд иткдг улсиг күндлв. Деед Эзн ѳдр болһн авргдсн улсиг эн багла негдүлдг болв.

Апостолмуд 3

1 Нег дәкҗ үдин хѳѳн һурвн часла мѳргүлин цагт Пётр Йохан хойр һол сүм тал йовҗ йовла. Ѳдр болһн һол сүмин ке үүднә хаҗуд нег доһлң кү авч ирәд суулһдг билә. Эн күн экин геснәс һарсн ѳдрәс авн доһлң бәәҗ. Тиигәд эн сүмд ирҗ йовсн улсас альхан делгәд һууль һуудг бәәҗ. 3 Эн күн Пётр Йохан хойриг сүмүр орҗ йовсиг үзчкәд, бас альхан делгв. Пётр Йохан хойр доһлңгиг шинҗләд хәләв. – Нан тал хәлә, – гиҗ Пётр келв. 5 Тиигҗ келхләнь, эн күн ширтҗ хойр залус тал хәлән, «нег юм ѳгхмн болвза» гиҗ ухалв. – Цаһан мѳңгн алтн хойр нанд уга. Болв бәәснәсн чамд ѳгнәв. Назаретин Исус Христосин нернә тѳлә босад йов! – гиҗ Пётр келв. 7 Тиигҗ келчкәд, Пётр кѳвүг барун һараснь татад босхв. Генткн терүнә кѳндрдго хойр ѳвдгднь болн тавгднь әмн орад, чидл урһв. 8 Доһлң күн ѳсрәд босад йовдг болв. Пётр Йохан хойриг дахад тер сүмд орад, һәрәдн бәәҗ Бурхиг магтв. 9 Терүг хойр кѳләрн ишкәд сүмд орад, Бурхиг бууляд магтсиг хаҗуднь бәәсн улс цугтан үзв. 10 Ѳдр болһн альхан делгәд, сүмин үүднд суудг һуульһнчиг олн улс таньв. Энүнлә акад йовдл учрсиг олн үзәд, алң болад ѳврцхәв. 11 Эдгсн күн Пётр Йохан хойрин хаҗуһас саллго йовхиг үзчкәд, әмтн цугтан Соломонин гидг сүмин һазрт гүүҗ ирәд цуглрцхав. 12 Олна үүмлдә үзҗәх Пётр иигҗ келв: – Олн әмтн! Иим йовдл учрснд яһад алң болнат?! Яһад тадн мадн тал хәләҗәнәт? Эс гиҗ мана чидл-арһ аль сүзгл эн доһлң кү босхад эдгәсн гиҗ санҗанат? 13 Абрахамин, Ицхакин, Яковин Бурхн, мана эцкнрин Бурхн, эврәннь Исус кѳвүнә нер туурулв. Болв тадн Пилатын ѳмн Исусиг йосна улст бәрүлҗ ѳгәд Терүг гѳрдвт. Тер бийнь Пилатд Исусиг сулдхх санан бәәҗ. 14 Тер күн әрүн болн чик седклтә билә. Болв тадн Терүнәс хѳѳһвт. Тадн Пилатыг кү алдг андныг сулдхтн гиһәд ээрлдәд бәәввт. 15 Тадн йоста җирһл ѳгдг күүг алвт. Болв Бурхн Терүг үкләс тач әмдрүлсиг бидн цуһар герчнр болҗанавидн. 16 Исусин нернә күчн эн күүнд чидл ѳгв. Исусин нернд итксн учрар эн күн эдгсиг үзҗәнәт. Тиигәд Исуст үнн седкләрн сүзглснәс иштә тер гемәсн һарв. 17 Ахнр! Тадн болн тана деер бәәсн ахлачнр Исусиг кенинь медлго алсн гиҗ би санҗанав. 18 Христос муулян эдләд зовтха гисн зәңг Бурхн эврәннь әәлдәчнрәрн келүлв. Бурхн эн келсән күцәв. 19 Тегәд килнцтә җирһлән үлдәһәд тана килнцитн тәвхин тѳлә Бурхн тал хәрү эргтн. Ухан-седкл батрх цаг учрх. 20 Бурхн таднд шүүҗ авсн Исус Христосиг илгәх. 21 Делкән бәәдл шинәс эс тогттл Исус теңгрт бәәх. Түүнә тускар Бурхн эврәннь әәлдәчнрәр дамҗад кесгәс нааран келүллә. « 22 Тадн дундас нанла әдл әәлдәч Деед Эзн тана Бурхн илгәхмн. Энүг ю келвчн, тадн соңстн. 23 Эн әәлдәчин келсиг эс соңссн күн әмнәсн шордх», – гиҗ Моше зәңглв. 24 Самулас экләд, түүнә хѳѳн чигн зәңг күргдг әәлдәчнр эн ѳдрмүдин тускар бас келҗәлә. 25 Бурхна әәлдәчнрәр дамҗад ѳгсн үг таднд нерәдгдҗәнә. Абрахамла кесн бооцан бас тана тѳлә кегдлә. «Чини хѳѳтк үйнрәр дамҗад һазр деер бәәх әмтнд әдслхв», – гиҗ Бурхн Абрахамд келв. 26 Бурхн эврәннь Исус кѳвүһән әмдрүлхләрн түрүн болҗ терүг танур илгәлә. Тиигәд Бурхн таднд харшлх керг-үүләс эргүләд, таднд әдс ѳглә.

Апостолмуд 4

1 Пётр болн Йохан олн улст үг келҗәхләнь һол сүмин гелңгүд, харулын толһач болн цадукмуд ѳѳрдҗ ирв. 2 Кемр Исус үкләс әмдрхлә, цааранднь үксн улс цугтан әмдрх гиҗ апостолмуд улст келҗәлә. Тер учрар һардачнр болн цадукмуд дегд икәр уурлцхав. 3 Асхн болҗ йовх цагла Пётр Йохан хойриг тедн бәрҗ авад, ѳрүн күртл маначнрт бәрүлв. 4 Тедниг соңсҗасн улсин ик зунь келсн үгинь иткв. Тиигәд Исуст итксн улсин тонь тавн миңһ шаху болҗ ѳсв. 5 Маңһдуртнь Ерусалимд Йудья улсин ахлачнрин, медәтнрин болн ном цәәлһәчнрин хург цуглрв. 6 Цуглрсн улсин тоод: Ах гелң Хана болн Кәәп, Йохан, Александр болн ах гелңгин яста улс орцхав. 7 Пётр Йохан хойриг тал дундан зогсачкад: – Тадн ямаран күчәр болн кенә нерәр иим йовдл һарһҗанат? – гиҗ теднәс сурлдв. 8 Тиигхләнь Әрүн Сәкүсәр күч авч Пётр теднд иигҗ келв: – Улсин ахлачнр болн Израилин медәтнр! 9 Кемр эндр ѳдр ач-тусан күргәд зовлңта күүнә гемиг яһҗ эдгәснә хәрүг маднас некҗәхләтн, 10 тадн болн Израилин олн улс цугтан медтн. Энтн Назаретин Исус Христосин нернә күчн. Терүг тадн хадасар кирст хадсн бийнь Бурхн Терүг үкләс татҗ авад әмдрүлв. Ода тана ѳмн эрүл-менд, гем-зовлң уга зогсҗасн күн – энтн Исусин күчәр зогсҗах күн. 11 Исус – «тана, тосхачнрин һолсн чолун. Тосхачнрин һолсн чолун герин ѳнцгин һол чолун болв». 12 Һанцхн Исус Христос күн болһниг аврна. Терүнә нерәр дамҗад күн болһн аврлтд күрнә. Оңдан нер Бурхн һазр деер бәәсн әмтнд ѳгсн уга. 13 Пётр болн Йохана зѳрг цугтаһинь алңтрулад бәәв. Эдн сурһуль уга эгл улс бәәҗ. Эдниг Исусла хамдан йовсиг цугтан таньв. 14 Гемәсн эдгәд хаҗуднь зогсҗасн кү ахлачнр үзәд бурушаҗ ѳмнәснь үг келҗ чадсн уга. 15 Апостолмудыг Деед хургин хораһас һарһад әрлтн гиһәд закчкад, тедн хоорндан күүндвр кецхәв. 16 – Ода эн улсиг яахмб? Ерусалимд бәәх олн-әмтн тер хойрин ѳврмҗтә йовдл һарһсна тускар меднә. Энүнлә бидн зѳвшәрл уга бәәҗ чадшговидн, – гиҗ ахлачнр келцхәв, – 17 Эднә туск зәңг олн-әмтн дунд хѳѳннь бичә тархатха гиһәд, Исусин нернә тускар күүнд бичә келтн гиҗ теднд закхмн. 18 – Эндр ѳдрәс авн Исусин тускар келдг болвзат. Исусин әрүн чидлин тускар сурһдг болвзат, – гиһәд ахлачнр апостолмудыг дуудҗ авад закв. 19 Пётр Йохан хойр иим хәрү ѳгв: – Чик эс гиҗ буру йовдл һарһҗасиг Бурхна нүүрт ухалтн. Бидн тана келсиг аль Бурхна келсиг соңсх йостав? 20 Хойр нүдәрн үзсән, хойр чикәрн соңссан келл уга бидн бәәҗ чадшговидн. 21 Тедн засглх юм олҗ чадсмн уга. Учрнь олн әмтн. Юңгад гихлә, тедн Бурхна йовдлыг цугтан туурулв. Тегәд тер хойриг әәлһәд сулдхад тәвчкв. 22 Ѳвәрц йовдлла харһсн күүнә наснь дѳч давад одсн бәәҗ. 23 Пётр Йохан хойриг сулдхсна хѳѳн тедн эврә баг талан ирәд, ах гелңгүдин болн медәтнрин келсиг, цугинь келҗ ѳгв. 24 Теднә келсиг соңсад авчкад, Христост иткдг улс нег дууһар зальврцхав: – Деед Эзн! Цуг күмнә Эзн! Та теңгр, һазр, теңгс һурвиг болн цуг энүнә дотр бәәх тоотыг үүдәләт! 25 Та Әрүн Сәкүсәр болн Эврәннь зарц мана эцк Давидәр дамҗҗ иигҗ келләт: «Яһад буру номта улс уурлулад, олн-әмтн му йорта уха зүүҗәхмб? 26 Деед Эзнә болн Бурхна илгәсн Аврачин ѳмнәс босхар цуг һазрин хаадуд болн нойдуд хамдан цуглрв». 27 Херод, Понтий Пилат хойр буру номта улсла болн Израилин олн-әмтнлә негдҗ авад, Ерусалимд, Тана әрүн зарц, Танас илгәсн Аврач, Исусин ѳмнәс сѳрлцхәр цуглрна. 28 Тедн Тана эврә күчәр болн зураһар заях тоотыг күцәхәр цуглрв. 29 Ода болхла Деед Эзн, әәмшгтә йовдл һарһҗасиг үзәд, зарцдан Тана үг келхд зѳрг ѳг. 30 Та болхла әрүн зарц Исусин нерәр эврәннь һаран суңһад әмтиг аюл-зовлңгас гетлгҗ, онц темдг, ѳвәрц һарһад йовнат. 31 Мѳргүл кеһәд чиләҗәхләнь теднә бәәсн һазр чичрәд, сүзглдг улс Әрүн Сәкүсәр дүүрв. Түүнә хѳѳн тедн Бурхна номиг зѳргтәһәр олн улст тархав. 32 Христост итксн ик зунь зүркәрн, седкләрн негн болад, чини-мини гиҗ келлго җирһв. Эдн бәәсән хоорндан хувалцхав. 33 Апостолмуд Исусиг әмдрҗ гисн зәңгиг цааранднь ик күчтәһәр герчлв. Теднд Бурхна цаһан седкл күртв. 34 Тедн дунд түрү-зүдү улс уга билә. Яһад гихлә, гермүдән, эдл-ахуһан хулдад, мѳңгән авч ирәд 35 апостолмудт ѳгдг билә. Кергтә улст тедн эврән түгәһәд ѳгдг бәәсмн. 36 Тегәд Кипр гидг арлас Левихнә Йосипд апостолмуд Бар-Наба гидг бас нег нер ѳгч. Цәәлһҗ келхлә «тѳвкнүллһнә кѳвүн» бәәҗ. 37 Йосип эврәннь бәәсн һазран хулдад, мѳңгинь авч ирәд апостолмудт ѳгв.

Апостолмуд 5

1 Хананий залу Сапр гидг гергтәһән эврәннь һазран хулдҗ. 2 Тер гергтәһән хоюрн негдәд, авсн мѳңгнәннь нег хүвинь бийдән үлдәҗ. Наадкинь апостолмудт күргҗ ѳгч. 3 – Хананий, эрлг яһад чини зүркнд: «Әрүн Сәкүснд худл кел» гисн сана орулад оркв? Чи һазриг хулдад авсн мѳңгнәс нууввч. 4 Хулдхин ѳмн тер һазр чини билүс. Терүг хулдад авсн мѳңгн бас чини. Юн учр деерәс худл келвч? Чи олн улст биш Бурхнд худл келвч, – гиҗ Пётр келв. 5 Пётрин келсиг соңссн Хананий унад үкҗ одв. Энүг үзсн улс сүрдәд әәлдцхәв. 6 Дәкәд баахн кѳвүд ѳѳрдҗ ирәд, цогцинь ораһад һарһад оршав. 7 Һурвн час давхла, гергнь ирнә. Залутань юн болсинь тер медҗәсмн уга бәәҗ. 8 Орҗ ирхләнь Пётр терүнәс сурв: – Тадн һазран иим үнәр хулдвт? – Э, э, – гиҗ гергн хәрү ѳгв. 9 – Залутаһан хоорндан үгцәд, Деед Эзнә Сәкүснд худл яһад келвт? Соңсҗанч, чини залуг оршасн улс орад аашна. Тедн чамаг бас һарһх, – гиҗ Пётр терүнд келв. 10 Терүг соңссн Сапр унад үкв. Орҗ ирсн кѳвүд әмнь һарсн герг үзнә. Тедн терүг ѳргәд залуһиннь хаҗуд оршав. 11 Теднә туск зәңг соңссн олн улс сүзгтни багинхн икәр әәҗ бәәцхәв. 12 Олн улс дунд апостолмуд ѳвәрц болн онц темдгүд күцәв. Христост иткдг улс цугтан Соломонин гидг һол сүмин һазрт цуглрдг болв. 13 Талдан улс тедниг күндлдг болв чигн теднүр ѳѳрдҗ чадад бәәв. 14 Деед Эзнд итксн улс улм-улм тооһарн ѳсәд йовв. 15 Әмтн гемтә күүһән һазаран орта-дертәһинь һарһад, йовҗ йовсн Пётрин сүүдр чигн тустха гиҗ нәәлцхәв. 16 Ерусалимин хаҗудк балһсдас әмтн олар ирцхәв. Тедн гемтә болн хар сәкүстә улсан авч ирәд, гем-зовлңгаснь, шалтг-шаваснь һарһҗ эдгәв. 17 Ах гелң, энүнә ханьмуд (тедн цадукмудын багин гешүд бәәҗ) теднд үлү үзв. 18 Тедн апостолмудыг бәрәд, улсин бәрәнд орулна. 19 Болв Бурхна элч сѳѳһәр бәрәнә үүд секәд, апостолмудыг сулдхв. 20 – Йовтн эндәс. Һол сүмд күрәд олн улст шин җирһлин тускар келҗ ѳгтн, – гиҗ тер келв. 21 Апостолмуд Бурхна элчиг соңсад, ѳрүһәр һол сүмд ирәд, олн әмтиг сурһна. Тер хоорнд ах гелң болн энүнә ханьмуд теднә йовдлын тускар медәд уга бәәҗ. Эдн эврән Израилин медәтнриг цуглулад Деед хург кеһәд, апостолмудыг бәрәнәс авхулв. 22 Илгәсн улс тенд ирәд, апостолмуд бәрәнд угаһинь үзәд, хәрү ирәд иигҗ зәңглв: 23 – Бәрәнә үүдн батар хаалһата. Үүднд харул зогсҗана. Болв бидн бәрәнд орхла, дотрнь нег чигн күн уга бәәҗ. 24 Иим зәңг соңссн харулын ахлач болн ах гелңгүд «эн юн гидг юмн болҗахмб?» гиһәд ѳврв. 25 Дәкәд нег күн ирәд иигҗ келв: – Тана бәрәнд орулсн улс һол сүмин һаза олн әмтиг сурһҗана. 26 Тиигәд харулын ахлач цергүдтәһән йовад, апостолмудыг дахулҗ ирв. Дахулхларн чидләр биш эвәр авч. Эс тиигхлә олн улс тедниг чолуһар шивх гиһәд саглв. 27 Апостолмудыг Деед хургин ах гелң тал сурлһанд авч орулв. 28 – Бидн тадниг Исусин тускар бичә сурһтн гиһәд чаңһар заклавидн. Тадн болхла Ерусалимиг эврәннь номарн дүүргәд, Тер Күүнә үклиг маднд даалһхар седҗәнәт, – гиҗ ах гелң келв. 29 – Бидн олн әмт биш Бурх соңсх йоставидн, – гиҗ Пётр болн апостолмуд хәрү ѳгцхәв. – 30 Модн деер тадна хадад алчксн Исусиг мана ѳвкнрин Бурхн әмдрүлв. 31 Израиль килнцтә җирһлән үлдәтхә гиһәд, килнцинь тәвҗ ѳгүлхәр Бурхн Исусиг барун талан суулһад, Нойн болн Аврачд Терүг ѳрглә. 32 Терүнә герчнр бидн болн Әрүн Сәкүсн. Бурхн Бийән соңссн улст Әрүн Сәкүсиг ѳгв. 33 Иигҗ келсиг соңссн Деед хургин гешүд ууртан бүтәд, апостолмудыг алчкхар седв. 34 Тедн дунд олн әмтн күндлдг нег парш бәәҗ. Тернь закана багш Гамалиль гидг нертә бәәҗ. Эн ормасн босад апостолмудыг ахр болзгт һартха гиҗ һарарн докъя ѳгч закв. 35 – Израилин залус! Эн улсиг яахан сәәнәр ухалтн. 36 Одахн энд Түд гидг күн ирлә. Тер бийән алдрт тоолҗала. Терүг дѳрвн зу шаху улс дахлдв. Болв Түдиг алгдхла түүнә дахачнр цугтан тарад гүүлдәд йовҗ одцхав. Тернь тиигәд тѳгсв. 37 Терүнә хѳѳн Һалильяс Йуда ирнә. Эн олн әмтнә то авчах цагт ирәд нег баг улс дәәлдәнд босххар седв. Йуда бас алгдв. Энүнә үлмәд йовсн улс бас тарлдна. 38 Тиигәд эн учрт мини селвг эн: Эн улсан сулдхтн. Кемр теднә зурань болн кеҗәхнь күүнәс эклҗәхлә, бас эвдрәд тарҗ одх. 39 Кемр Бурхнас тернь күцәгдҗәхлә, кен чигн күн эвдҗ чадшго. Зуг эврән Бурхна ѳмнәс сѳрхәс саглтн, – гиҗ Гамалиль келв. 40 Деед хург Гамалилин келсиг иткв. Тедн апостолмудыг дуудҗ авад, маляһар цокв. Дәкәд тедниг Исусин нерн деерәс бичә күүндвр кетн гиҗ бас нег закад сулдхв. 41 Исусас кѳлтә бийән даҗрулад цокулсндан байрлад, апостолмуд Деед хургас һарад йовв. 42 Эврән тедн ѳдр болһн һол сүмд, гермүдт болв чигн цуглрад, Исус – Бурхна илгәсн Аврач гиһәд байрта зәңг тархаҗ олн әмтнд келҗәв.

Апостолмуд 6

1 Сурһульчнр олар ирдг болад, грек келтә евреймүд бәәрн евреймүдлә зүткцхәв. Ѳдр болһн хот хувахла, теднә белвсн күүкд улст күртхш гиҗ грек келтә евреймүд келлдҗәв. 2 – Бурхна номан үлдәчкәд, идх хотыннь арһан хәәсн сән йовдл биш. 3 Ахнр-дүүнр! Дундасн эврәннь медсн, цецн ухата, Әрүн Сәкүстә долан кү шүүҗ автн. Эн долан күн хот-хоолын туск кѳдлмшиг күцәх. Бидн болхла цаган үрәл уга мѳргәд, ном умшхмн, гиһәд арвн хойр апостолмуд сурһульчнриг дуудҗ авад келв. 5 Апостолмудын селвгиг цуглрсн улс таасад: батар иткдг, Әрүн Сәкүстә Степаныг, Пилипиг, Прохориг, Никәнриг, Тимониг, Пармениг болн Антиохас Николайиг (эн күн Йудья күн биш болвчн Деед Эзнд иткдг бәәҗ) шүүҗ авна. 6 Тегәд тедниг апостолмудын ѳмн ирүлв. Апостолмуд һаран тәвәд эднә тѳлә зальврв. 7 Бурхна ном Ерусалимд тархагдад, сүзгтә улсин тонь ѳдр ирвәс ѳсәд гелңгүд чигн Исусин номиг иткдг болна. 8 Бурхн Степаныг әдсләд, терүнд ик чидл ѳгв. Степан олн улс дунд күчтә ѳвәрц, онц темдг һарһдг болна. 9 Күрәнә, Александрийин, Киликьян, Азийин һазрас «Сул күн» гидг хурлас улс Степана кѳдлмшт харшлад зүткдг болна. 10 Әрүн Сәкүсн Степанд цецн уха ѳгсн учрас зүтклдх арһ теднд уга болад бәәв. 11 Арһан бархларн, тедн нег цѳѳкн залуст авлһ ѳгәд, иигҗ келтн гиҗ дасхна: «Мошег болн Бурхиг му келсинь бидн соңславидн». 12 Иигҗ тедн закана багшнриг, медәтнриг, олн әмтиг үгдән орулв. Евреймүд Степанад ирәд, терүг бәрәд Деед хургт авч ирв. 13 Тедн худлч күүһәр герч кеһәд иигҗ келүлв: – Эн күн Бурхна закаг болн әрүн ормиг муурулад келнә. Назаретин Исус һол сүмиг хамхлад, Мошен ѳгсн заңшалыг оңдарулх гиҗ тер келсиг бидн соңславидн. 15 Цуглрсн улс цугтан Степаныг хәләһәд, Степана чирәнь Бурхна элчин нүрлә әдл бәәсиг үзцхәв.

Апостолмуд 7

1 – Эднә келҗәсн үнний? – гиҗ Степанас ах гелң сурв. 2 – Ахнр-дүүнр болн эцкнр! Намаг соңстн! Мана ѳвк эцк Абрахам Месопотамьяд бәәсн цагтнь тиигхд, Харан балһсн тал һарчах кемд, Туурмҗта Бурхн үзгдлә, – гиҗ Степан келв. – 3 «Эврәннь орн-нутган болн эврәннь олн-улсан үлдәһәд, мини заасн орн-нутг тал йов», – гиҗ Бурхн Абрахамд келҗ. 4 Абрахам Халдейин һазрас һарад, Харанд ирҗ бәәрлв. Хѳѳннь эцкнь ѳңгрхлә, Бурхн Абрахамиг тана бәәсн һазрур авч ирв. 5 Энүнд Абрахамд нег чигн ишкм һазр ѳгсмн уга. Болв Абрахамд эн һазриг ѳгх болла. Эн һазр Абрахам болн түүнә хѳѳтк үйнрнь эзлх гиҗ Бурхн үгән ѳгсмн. Тер цагт Абрахам үрн уга бәәҗ. 6 «Чини хѳѳтк үйнр күүнә орн-нутгт дѳрвн зун җилдән мухла болад, күүнд даҗргдад бәәх», – гиҗ Бурхн Абрахамд келв, – 7 «Би болхла чини тохмин үлдлиг даҗрдг улсиг засглнав. Дәкәд тедн тер орн-нутгас һарч ирәд, эн орнд Нанд мѳргх». 8 Дарунь Бурхн Абрахамла бооца кев. Түүнә темдгнь керчлһн болв. Тегәд Ицхакин эцк Абрахам болв. Һарснаннь нәәмдгч ѳдртнь Абрахам терүнд керчлһнә керг күцәв. Хѳѳннь Ицхак Яковин эцк болв. Яков арвн хойр ѳвк экцнрин эцк болв. 9 Ѳвк экцнр Йосипд үлү нүд үзәд, мухлала әдл терүг Египетд хулдна. Болв Бурхн терүнлә хамдан бәәв. 10 Йосипин үзсн цуг түрү-зүдүднь дѳңгән күргнә. Терүнд Бурхн ик цецн уха, Египетин хаанд таасгдх заң белглв. Хаана күчәр Йосип Египетин болн хаана бәәшңгин һардачд залгдна. 11 Цуг Египетд болн Кенаанд әмтн харһнна. Мана ѳвкнр йир ик түрү-зүдү үзлә. 12 Египетд ѳдмг бәәнә гисиг соңсад, Яков түрүләд тиигәрән эврәннь кѳвүдән илгәнә. 13 Хойрдад тедниг ирхләнь Йосип ахнртан бийиннь тускар келнә. Тегәд Египетин хан Йосипин тѳрл-садна тускар медв. 14 Тер кемд Йосипин тѳрл-садн тооһарн далн тавн күн болв. Тиигәд Йосип эврәннь эцк Яковиг болн ѳрк-бүлән кевтнь авч иртхә гиҗ Египетин хан йовулна. 15 Яков Египетд одад, тенд мана ѳвкнрлә насан барв. 16 Шехемд бәәсн Хаморин кѳвүдәс цаһан мѳңгәр хулдҗ авсн һазрт Абрахам ѳвкнриннь цогциг авч ирәд оршана. 17 Абрахамд ѳгсн Бурхна андһарин ѳдр ѳѳрдх дутм мана улсин тонь Египетд улм ѳсв. 18 Талдан хан ирнә. Тер күн Йосипин тускар мел юм медҗәсмн уга. 19 Эн аврлт уга күн бәәҗ. Мана улсиг мекләд, мана ѳвкнриг даҗрдг бәәҗ. Шиңкән һарсн бичкдүдиг үктхә гиһәд гертәснь холҗулад үлдәдг бәәҗ. 20 Тер цагт Моше һарч. Эн йир сәәхн, ѳкәр кѳвүн бәәҗ. Һурвн сардан экиннь кѳк кѳкәд бооҗна. 21 Дәкәд кѳвүг закврар тиигәд үлдәхлә, хаана күүкн терүг авад, кѳвү кеһәд ѳскнә. 22 Моше тер цага Египетин ном дасад, келх үгдән хурц, кех кѳдлмштән чаңһ-чиирг болҗ ѳснә. 23 Дѳчтә болхларн тер Израильд бәәсн ахнран үзхәр шииднә. 24 Нег дәкҗ Египет күн Израилин күүнлә ноолдҗасинь үзәд, хоорнднь орад, Египетин күүг цокад алчкна. Тиигәд тер израилин күүнә ѳшәһинь авна. 25 Бурхна заясар тедниг сулдхад, нег цусн-махн улс медх гиҗ санҗала, болв тедн медсмн уга. 26 Маңһдуртнь Израилин хойр күн хоорндан ноолдҗахлань, Моше ѳѳрдҗ ирәд тедниг эвцүлхәр келнә: «Ахнр-дүүнр, тадн яһад нег-негән цокҗанат?» 27 «Маднд кен чамар деерәс ахлач болн зарһч тәвлә?» – гиҗ ноолдҗасна негнь Мошег хооран түлкәд келнә. – 28 «Эс гиҗ ѳцклдүр Египетин кү алснла әдләр намаг алхар седҗәнч?» 29 Иим үг соңссн Моше һарч зулад, Мидьян гидг һазрт ирәд тогтнад, хойр үртә болна. 30 Дѳчн җил давсна хѳѳн Синай гидг уулын ѳѳр шагшг модна шатҗасн зальднь Бурхна Элч генткн үзгднә. 31 Моше иим җигтә юм үзәд, сәәнәр шинҗлҗ хәләхәр ѳѳрдхләрн Деед Эзнә ду соңсна. 32 «Би чини эцкнрин Бурхн, Абрахамин Бурхн, Ицхакин Бурхн, Яковин Бурхнв», – гиҗ келхлә, Мошен кинь давхцад, бийнь чичрәд, хәләҗ чадлго бәәв. 33 «Кѳлдән ѳмссн юман тәәл. Чини зогсҗасн һазр әрүн һазр», – гиһәд терүнд Деед Эзн келнә. 34 – «Египетд Мини олн улсиг даҗрҗасиг Би үзҗәнәв. Тедниг зовҗахинь соңсҗанав. Тиигәд тедниг сулдххар ирүв. Би чамаг хәрү Египет тал илгәҗәнәв. Ода йов». 35 «Кен чамаг ахлач, зарһч тәвлә?» – гиһәд Израилин олн улс Мошеһәс сурна. «Би чамаг зарһч болн аврач тәвнәв», гиҗ Бурхн шатҗасн бура дотр үзгдсн элчәр дамҗад келәд, һолгдсн Мошег Египет тал йовулна. 36 Моше олн әмтиг Египетәс дахулҗ һарһна. Тер Египетд Улан теңгст болн дәкәд дѳчн җилдән кѳдәд ѳвәрц, онц темдг һарһна. 37 «Намаг илгәснлә әдләр Бурхн таднд әәлдәч илгәх. Тер Күн тадна улсас тѳрх», – гиҗ тер Израилин улст келснь Моше бәәҗ. 38 Моше Израилин улсла хамдан кѳдәд бәәв. Энтн Синайин уулын ора деер Бурхна элчлә харһад, Бурхна келсн әмд үгиг маднд күргәд соңсулхар ирҗ. 39 Мана эцкнр Мошег соңслго хаяд, хәрү Египтур йовхар седв. 40 «Маднд нег цѳѳкн бурх кеҗ ѳг. Тедниг бидн ѳмнән бәрҗ йовнавидн. Египетәс мадниг һарһсн Мошелә юн болсинь бидн медхшвидн», – гиҗ әмтн Ахаронд келв. 41 Тиигәд тер ѳдрмүдт бүрү дүрстә шүтә кеһәд терүндән бәрц бәрнә. Эврәннь кесндән нәр кеһәд, байрлв. 42 Теңгрин оддт мѳргтхә гиһәд, Бурхн эргәд тедниг үлдәнә. Әәлдәчин номд иигҗ бичәтә: «Израилин улс, тадн дѳчн җилдән кѳдәд бәәһәд мал алад бәрц бәрхләрн Мини тѳлә күцәсн угат. 43 Тадн Молкин ѳргә-гер болн Рейпан гидг тана бурхна одна дүрс авч йоввт. Эн кегдлмүдт мѳргтхә гиһәд тадн кеввт. Тиигәд Би тадниг Вавилонас давулад нүүлһнәв». 44 Мана ѳвкнрт кѳдәд герчллһнә ѳргә-гер бәәҗ. Терүг Моше Бурхна закаһар эврәннь нүдәр үзснлә әдләр босхулҗ. 45 Мана ѳвкнр тер ѳргә-гериг авад, Навина Исусин һардвртаһар булаҗ авсн һазрурн ирнә. Энүнд урднь бәәрлҗ бәәсн олн улсиг Бурхн кѳѳһәд йовулчкҗ. Тер ѳргә-гер Давидин цаг күртл тенд бәәҗ. 46 Бурхн Давидт дурта бәәҗ. Тиигәд Давид Яковин Бурхнд гер бәрҗ ѳгхәр зѳвшәл сурна. 47 Болв Терүнд Соломон гер бәрҗ ѳгнә. 48 Күүнә бәрсн герт Бурхн бәәдго. « 49 Теңгр Мини ширә, һазр Мини кѳлин девсң. Тадн Нанд ямаран гер тосхҗ чадхвт? – гиҗ Деед Эзн келнә. – Нанд амрх орм альд бәәхмб? 50 Эн бәәсн тоот цугтан Мини һарар эс үүдәгдлү?» 51 Тадн зүткә, соңсхвр уга зүрктә, хату чиктә улс бәәҗит. Эврәннь ѳвкнртәһән әдл Әрүн Сәкүсиг соңсҗахмн угат! 52 Тана ѳвкнрин эс кѳѳсн әәлдәч кезә бәәсмб? Чик седклтә күн бууҗ ирхинь зәңглтхә гиһәд илгәсн улсиг тедн алчкв. Тадн болхла ода терүг бәрүлҗ ѳгәд әмнь таслсн улс болвт. 53 Таднд Бурхна элчәр дамҗулҗ илгәсн зака авад, терүг күцәсн угат. 54 Степана иигҗ келсиг соңссн улсин цуснь буслад, тедн ууртан бүтәд, араһан зуулдад бәәцхәв. 55 Степан болхла Әрүн Сәкүсәр дүүрәд, Бурхна туурмҗиг болн Бурхна барун талнь Исусиг зогсҗахинь теңгрт үзв. 56 – Хәләтн! Теңгр секгдәд Бурхна барун бийд Күмни Кѳвүн бәәхиг би үзҗәнәв, – гиҗ Степан келв. 57 Тиигхләнь тедн чикән бѳгләд хәәкрлдәд Степанур дәврв. 58 Степаныг балһсна захд чирҗ авч одад чолуһар шивлдцхәв. Эн йовдлыг үзсн улс герч болад, Шаул гидг баахн кѳвүнә хаҗуд хувцан тәәлҗ оркв. 59 – Деед Эзн Исус! Намаг бий талан авхнчн, – гиҗ Степан тедниг чолуһар шивҗәх кемләнь Деед Эзнд зальврв. – 60 О, Деед Эзн! Эн буру йовдл һарһснднь теднә килнцинь тәвтн, – гиҗ Степан ѳвдгләд киисәд чаңһар келнә. Иигәд келлһнләнь тер ормдан терүнә әмнь һарв.

Апостолмуд 8

1 Степаныг алсиг Шаул чик гиҗ тоолна. Тер ѳдрмүдт Ерусалимин иткдг улсиг икәр шахад кѳѳнә. Апостолмудас талдан иткдг улс Йудья, Шамарья һазрар йовад тарлдна. 2 Бурхнд шүтдг улс Степаныг оршаһад икәр уульцхав. 3 Шаул чонҗиг уга кехәр иткдг улсла ноолдаһан эклнә. Христост иткдг улсин гермүд эргәд, тер залус күүкд улсиг гертнь бәрәд түүрмд суулһна. 4 Ерусалимас кѳѳгдәд тарлдсн иткдг улс йовсн һазртан Бурхна номиг олнд күргәд тархав. 5 Пилип бас Шамарья һазрин балһснд ирәд, Христосин тускар цәәлһврин кѳдлмш кев. 6 Олн әмтн седклән ѳгәд, Пилипин келсиг соңсцхав. Терүнә кесн онц темдгиг тедн үзв. 7 Кесг күүнәс хар сәкүсн чаңһар хәәкрәд һарв. Кесг мѳч тәкрсн, доһлң улс гемәсн эдгв. 8 Энүг үзәд балһсна улс байрлцхав. 9 Эн балһснд Шимон гидг бѳѳтә күн бас бәәҗ. Шамарьян бәәрн улсиг эврәннь эрдмәрн ѳврүлҗ, бийән алдрт тоолдг билә. 10 Эн күүнд «Ик Күчн» гидг бурхна хүвлһән күрч гиһәд элгнь чигн, зәәсңгнь чигн терүг ѳврдг бәәҗ. 11 Терүг соңсдг учрнь юундв гихлә зѳвәр цагтан олн-әмтиг илвәрн авлҗаҗ. 12 Эн балһсна улс Бурхна орн-нутгин тускар болн Исус Христосин нериг Пилип келснд иткхләрн залус, күүкд улс үлдлго уснд кирслгдв. 13 Шимон Христост бас иткәд, уснд кирслгдснә дару Пилипин хаҗуд бәәв. Тер Пилипин кесн онц темдгүд болн күчтә йовдлмуд үзәд ѳврв. 14 Ерусалимд бәәсн апостолмуд, Шамарьян улс Бурхна ном авсинь соңсад, Пётр Йохан хойриг теднүр илгәнә. 15 Пётр Йохан хойр ирәд, шинәс Бурхнд итксн күүнд Әрүн Сәкүс ѳгдгәр зальврна. 16 Яһад гихлә, Исусин нернә тѳлә уснд кирслгдв чигн Әрүн Сәкүсн тедн деер бууһад уга бәәҗ. 17 Тегәд Пётр Йохан хойр иткдг улсин толһа деернь һаран тәвнә. Теднь Әрүн Сәкүс авв. 18 Апостолмудын һаран тәвлһәр Әрүн Сәкүсн ѳггдсиг Шимон үзәд, Пётр Йохан хойрт мѳңг ѳгхәр седнә. 19 – Кемр мини тәвсн һарас күн болһн Әрүн Сәкүсәр бас дүүрхлә, нанд бас тиим күч ѳгтн, – гиҗ тер сурна. 20 – Бурхна билгиг мѳңгәр хулдҗ авхар седсн чи мѳңгтәһән хамдан үкх бол, – гиҗ Пётр терүнд келнә, – 21 Энчнь йосндан чини кѳдлмш биш. Яһад гихлә, Бурхна нүүрт чини зүркн ода чигн цевр биш. 22 Эн килнцтә бәәдл үлдәһәд Деед Эзнд үнн седкләсн зальврх кергтә, тегәд Бурхн чини килнцичн тәвҗ ѳгх. 23 Чи үлү үзәд, килнцтә тоотын ялчнь болҗанач. 24 Тиигхлә Шимон Пётр Йохан хойрас иигҗ сурна: – Буйн болтха, эрҗәнәв танас, тана келсн тоот нанд хальддгоһар мини тѳлә Деед Эзнд зальвртн, – гинә. 25 Апостолмуд олн-әмтнд герчләд, Деед Эзнә номан цәәлһҗ медүләд, хәрү Ерусалим тал һарад йовна. Хәрҗ йовад, хаалһдан харһсн Шамарьян селәдт бас Сән Зәңг тархана. 26 – Бос! Ѳмн үзг тал йов! Ерусалимас Газа тал һарсн хаалһд һарад зогс, – гиҗ Деед Эзнә элч Пилипд келнә. (Эн хаалһар ода күн йовхш.) 27 Пилип босад йовна. Зуурнь Кандаки гидг Эфиопин хатн хаана үнтә тоотыг хадһлдг Ерусалимд мѳргүл кехәр ирсн тәәһн һардач күн харһна. Тер күн мѳрн тергн деер сууһад, 28 хәрү йовҗ йовад әәлдәч Эшьян бичсн дегтр умшҗ йовла. 29 Пилипд Сәкүсн келнә: – Тер тергнүр ѳѳрдәд хаҗуднь йов. 30 Пилип тергн тал гүүҗ ѳѳрдәд, Эшьян дегтрәс умшҗасинь соңсад келв: – Умшҗаснчнь чамд медгдҗәнү? 31 – Күн эс цәәлһҗ ѳгхлә, яһҗ медҗ чадх биләв? – гиһәд хәрү ѳгәд, Пилипиг ѳѳрән суухиг эрнә. 32 Умшҗасн халхднь иигҗ бичәтә: «Алулхар дахулҗ йовсн хѳн кевтә Тер йовла. Кирһәчиг үзсн хурһн кевтә кииһән авлго бәәҗ. Тер нег чигн үг келсн уга. Чик зарһ кех зѳв ѳглго, 33 Терүг дорацулад бәәнә. Терүнә тохм-уңгиннь үлдлин тускар кен келҗ ѳгхмб? Ода болхла Терүнә җирһл һазрас авгдҗана». 34 Эфиопин һардач Пилипәс сурна: – Эрҗәнәв чамаг, цәәлһҗ ѳглч нанд. Кенә тускар энд әәлдәч келҗәхмб? Бийиннь тускарий аль талдан күүнә тускарий? 35 Тиигҗ сурхлань Пилип Бурхна Бичгин тер ормас экләд Исусин туск Сән Зәңг цәәлһҗ ѳгнә. 36 Тер хоорнд йова йовҗ тедн уста һазрт ѳѳрднә. Ус үзәд һардач: – Хәлә, эн усн. Намаг кирслхд юн харш болҗана? – гиҗ сурна. 38 Тегәд тергән зогсаһад, хоюрн уснд орна. Пилип терүг уснд кирслв. 39 Тедниг уснас һарсн цаглань Пилипиг Деед Эзнә Сәкүсн деегшән авчкна. Һардач Пилипиг дәкҗ үзсн уга. Тер цаарандан байртаһар йовад йовна. 40 Пилип Ашдодт үзгднә. Тер Ашдодас Кесәрья тал одна. Зуурнь бәәсн кесг хотна олн-әмтнд Сән Зәңгиг цәәлһәд келәд йовв.

Апостолмуд 9

1 Шаул Деед Эзнә сурһульчнриг әәлһх, алх-булх санатаһар, ах гелң тал ирнә. Тер Дамаскин Йудья улсин хурлын герин тѳлә зѳвшәлин бичг сурҗ авна. Кемр тенд Деед Эзнә хаалһин дахачнр харһхла, тедниг бәрҗ авад Ерусалимд авч ирдгәр зѳвшәлнә. 3 Дамаскур ѳѳрдҗ йовхлань генткн теңгрт йир хурц күчтә герл асна. 4 Шаул һазрт унна. Теңгрәс ду һарад иигҗ келҗәхинь соңсна: – Шаул, Шаул! Яһад чи намаг гетәд йовнач? 5 – Деед Эзн, Кенвч? – гиҗ Шаул сурна. – Би чини кѳѳҗ йовсн Исусв, – гиҗ Деед Эзн келнә. 6 – Босад, балһснур йов. Ю кехичнь тенд чамд келҗ ѳгх. 7 Терүнлә хамдан йовсн улс кү үзлго, һанцхн ду соңсад, менрәд бәәцхәв. 8 Шаул ѳндәһәд босхларн, мел юм үзхш. Хаҗуднь бәәсн улс һараснь авад Дамаск тал терүг кѳтлҗ авч ирнә. 9 Һурвн ѳдрин туршарт тер сохрар юм үзлго, амндан хот авлго бәәв. 10 Дамаскд Хананий гидг нертә сурһульч бәәҗ. Терүнд Деед Эзн үзгдәд: – Хананий! – гиһәд дуудна. – Би, Деед Эзн! – гиһәд Хананий хәрү ѳгнә. 11 – Босад, һаза һарад Һо гидг уульнцар йов. Йудан гер олҗ авад, Тарсас ирсн Шаул гидг нертә кү сур. Тер ода зальврҗах зѳвтә. 12 Шаул Хананий гидг нертә кү үзгдлдән үзлә. Тер орҗ ирәд нүднднь герл орулхар толһа деернь һаран тәвлә, – гиһәд Деед Эзн келнә. 13 Хананий иим хәрү ѳгнә: – Деед Эзн минь! Ерусалимд бәәсн чамд иткдг улст эн күн кесг му ѳшәтә йовдл үзүлсиг соңслав. 14 Иигәрән ирхләрн энд бас Чини нер дуудад зальврсн улсиг бәрҗ авдг зѳв цаас ах гелңгүдәс авч. 15 – Йов. Яһад гихлә, энчн Мини шүүҗ авсн күн. Эн Израильд, олн-әмтнд, нойдудт Мини нернә тускар келҗ ѳгх, – гиҗ Деед Эзн келнә. – 16 Мини нернәс кѳлтә кедү зовлң үзхиг Би терүнд медүлнәв. 17 Хананий йовад, урднь келҗәсн Йудьян гер олна. Тер Шаулын толһа деер һаран тәвәд келнә: – Ах Шаул! Хаалһдчнь чамла харһсн Исус юм үзтхә гиһәд, чамаг Әрүн Сәкүсәр дүүргхин тѳлә намаг чам тал илгәв. 18 Тер дарунь Шаулын нүднәс заһсна хачрсн унсн мет харан орна. Босхларн тер уснд кирслгднә. 19 Дәкәд Шаул хот ууһад, чидл авна. Кесг ѳдрмүдт тер Исусин сурһульчнрта Дамаскд бәәв. 20 Тер ѳдрәс авн евреймүдин хурлд Исусин тускар, Исус Бурхна кѳвүн гиҗ Шаул әмтнд цәәлһҗ келҗ ѳгдг болв. 21 Энүг соңссн әмтн алң болад сурлдна: – Ерусалимд Исуст иткдг улсиг эн кѳѳдг эс билү? Ах гелң тал тедниг бәрәд авч одхар эс бәәлү? 22 Шаул улм-улм чаңһрад, Исус – Бурхна илгәсн Аврач гиһәд, Дамаскд бәәх Йудья улст цәәлһҗ ѳгв. Тедн терүг бурушаҗ чадад бәәв. 23 Зѳвәр цаг давна, евреймүд нуувчар цуглрад, Шаулыг алхар хоорндан үгән батлад авчкна. 24 Болв Шаул теднә нуувчин күүндврин тускар медв. Тедн болхла терүг алхар ѳдр сѳ уга балһсна үүднд гетлднә. 25 Болв сурһульчнр Шаулыг сѳѳһәр бура модар гүрсн савд суулһад, эрсәр буулһна. 26 Шаул Ерусалимд ирәд, Исусин сурһульчнрла ниилхәр седнә. Болв терүнә урдк йовдлын тускар меддгтән тедн энүг бас сурһульч гиҗ итксн уга. Шаулас цуһар әәлдв. 27 Бар-Наба болхла Шаулыг апостолмуд тал дахулҗ ирнә. Энүг яһҗ Деед Эзиг зууран үзсиг, ю Деед Эзн терүнд келсиг, яһҗ Дамаскд зѳргтәһәр Исусин тускар цәәлһҗ йовсиг теднд келҗ ѳгнә. 28 Тегәд Шаул апостолмудла хамдан цѳѳкн ѳдр бәәһәд, Ерусалим дотраһар сулдан йовдг болв. Тер Исусин тускар юмнас әәлго олн-әмтнд цәәлһнә. 29 Грек келтә Йудья улста тер метклдг бәәҗ. Тедн болхла Шаулыг алхар шииднә. 30 Ах-дүүнрнь эднә шиидврин тускар медчкәд, Шаулыг Кесәрья тал дахулад йовна. Терүнәс цааранднь Тарс тал йовулна. 31 Дәкәд цуг Йудьян, Һалильян, Шамарьян чонҗмудт тѳвкнүн цаг ирв. Чонҗ Әрүн Сәкүснәс чидл авад, тооһарн ѳсәд, Деед Эзнәс сүрдәд җирһнә. 32 Пётр орн-нутг эргҗ йовад, хаалһдан Лида гидг балһснд бәәсн иткдг улста харһхар ирнә. 33 Тенд Еней гидг нәәмн җилдән тәкрәд орнасн бослго кевтсн күн бәәҗ. 34 – Еней! Исус Христос чамаг эдгәҗәнә. Орнасн босад, оран хура, – гиҗ Пётр келнә. Иигҗ келхләнь Еней босна. 35 Лидад, Шарон һазрт бәәсн улс Әнсиг эдгсинь үзәд, Деед Эзнд иткв. 36 Йопа гидг балһснд нег цаһан седклтә, олн-әмтнд тусан күргдг Табита гидг (грек келәр болхла, Дорка гидг) Христосин дахгч күүкд күн бәәҗ. 37 Тер цагла эн күүкд күн гемнәд, әмнь һарч одна. Терүнә цогцинь уһаһад, деед хорад кевтүлнә. 38 Лида Йопас ѳѳрхнд бәәҗ. Сурһульчнр Пётриг Лидад бәәсиг соңсад, терүг шулуһар авулхар хойр кү илгәнә. 39 Пётр босад, тедниг дахна. Ирхләнь тедниг деед хорад орулна. Олн угатя улс, белвсн күүкд улс һашун нульмсан асхрулад уульлдна. Дәкәд Пётриг бүсләд, Табитан уйҗ ѳгсн хувц-хунран үзүлҗ. 40 Хорад нег кү үлдәлго Пётр һарһчкна. Тер ѳвдгән дарад сууһад мѳргнә. Табитан кевтсн цогц тал эргәд келнә: – Табита, бос! Күүкд күн нүдән секнә. Пётриг үзәд, босад сууна. 41 Пётр һаран ѳгәд, терүнд босхднь дѳң болна. Дарунь иткдг улсиг болн белвсн күүкд улсиг дуудҗ авна. Тедн Табитиг әмд-менд зогсҗасиг үзв. 42 Эн зәңг цуг Йопа балһсар тарна. Тиигәд олн-әмтн Деед Эзнд иткнә. 43 Пётр кесг ѳдртән Йопад арс идәлдг Шимона герт бәәв.

Апостолмуд 10

1 Кесәрьяд Италин гиҗ нерәддг цергин ахлач Карнэль гидг күн бәәҗ. 2 Карнэль Бурхнд шүтдг угатя әмтнд тусан күргдг эврәннь ѳрк-бүләрн Бурхиг күндлҗ, даңгин мѳргдг бәәҗ. 3 Нег ѳдр үдин хѳѳн һурвн часин алднд Карнэльд үзгдл үзгдв. Бурхна элч ѳѳрдҗ ирсиг тер тодрхаһар үзв. – Карнэль! – гиҗ тер келв. 4 – О, Деед Эзн! Танд юн кергтә? – гиҗ келн Карнэль әәмцҗ хәләв. – Чини седкләрн мѳргҗәсичнь угатя улст нѳкд болдгиг Бурхн деерәс үзҗәлә. 5 Йопад кү илгәһәд Пётр гидг нертә Шимониг дуудулҗ ав. 6 Теңгсин хаҗуд бәәх арс идәлдг Шимона герт гиичлҗәнә, – гиһәд Бурхна элч келв. 7 Бурхна элчиг йовҗ одхлань Карнэль итклтә Бурхнд шүтдг нег цергчиг болн эврәннь хойр зарцан дуудҗ авв. 8 Теднд учрсн йовдлын тускар келәд, Йопа балһснур илгәв. 9 Маңһдуртнь йовулсн улс балһснд күрч йовхла, Пётр үдлә мѳргүл кехәр герин деед давхрт һарв. 10 Тер ѳлсҗ йовҗ. Әмтн хот кех хоорнд Пётр мѳргүлд шүтәд авлгдв. 11 Генткн терүнд үзгдл үзгдв. Теңгр зааград, ик бүркәгин бәәдлтә юмн һазрур бууҗ ирв. Түүнә дѳрвн ѳнцгиг күн бәрсн мет бәәҗ. 12 Терүн дотр зүсн-зүүл дѳрвн кѳлтә юмс, шовуд болн мѳлкдг тоотс йовҗ. 13 – Пётр, бос! Эднәс негинь алад ид, – гисн дун деерәс соңсгдв. 14 – О, Деед Эзн, тѳрүц болшго! Би иим бузр әмтә-киитә юмсиг идҗ чадшгов, – болҗ Пётр хәрү ѳгв. 15 Тиигҗ келхләнь, деерәс хойрдад дун соңсгдв. – Бурхн цеврлсн юмиг бузр гиҗ бичә сан. 16 Иигҗ келсн күүндвр һурв дәкҗ соңсгдв. Дарунь аңгудта ик бүркәг деегшән теңгрт ѳрггдәд уга болҗ одв. 17 Пётр эн йовдлын тускар ухалҗ бәәтл, Карнэлин йовулсн һурвн күн Шимона гер альд гиҗ әмтнәс сурад, хашан үүднд күрәд зогсв. 18 – Пётр нертә Шимон, гиич, энд бәәнү? – гиһәд хәәкрәд сурлдв. 19 Пётр болхла үзснәннь тускар ухалад зогса билә. – Эн һурвн күн чамаг хәәҗ йовна, – гиҗ Әрүн Сәкүсн Пётрт келв, – 20 Босад дорагшан бу. Тѳрүц юмнд алңтрлго, эдниг дахад йов. Эдниг би илгәләв. 21 – Тана хәәҗәсн күүнтн бив. Юн кергәр ирвт? – гиҗ Карнэлин илгәсн улсла Пётр күүндв. 22 – Мадниг цергин ахлач Карнэль илгәв. Әрүн Бурхна элч чамаг гертән дуудҗ авад, чини келхиг соңстха гиҗәнә. Карнэль чик седклтә болн Бурхнд шүтдг күн, Йудья улс цугтан терүг күндлнә, – гиһәд тедн келв. 23 Ирсн улсиг Пётр герт орулад гиичлүлв. Маңһдуртнь Пётр нег цѳѳкн ах-дүүһән дахулад Йопас һарад йовв. 24 Ѳдр ѳнҗәд тедн Кесәрьяд күрв. Карнэль күләҗәсмн бәәҗ. Эдниг ирх гиһәд эврәннь элгн-садан, ѳѳрхн үүрмүдән дуудҗ авад, 25 Пётриг орҗ ирхләнь, Карнэль тосад кѳлднь сѳгдәд күндлв. 26 – Бос! Би эгл күмбв, – гиҗ Пётр келәд терүг босхв. 27 Пётр Карнэльта күүндн йовҗ герт орв. Тенд олн улс цуглрсн бәәҗ. 28 – Евреймүдт буру номта улсла ѳѳрдҗ күүндх зѳв угаг тадн меднәт. Болв Бурхн нанд нег чигн кү бузр гиҗ санх зѳв ѳгсмн уга. 29 Тиигәд би нег чигн сурвр тәвлго, тана дуудулсар ирв. Ямаран кергәр дуудулсан ода келтн? – гиҗ Пётр сурв. 30 – Дѳрв хонҗана. Иим цагла үдин хѳѳн дѳрвн часла эврәннь гертән мѳргүл кеҗәләв. Генткн мини ѳмн гилвксн цаһан хувцта күн ирәд зогсв. 31 Тер нанд келҗәнә: «Карнэль! Чини седкләрн зальврҗаснчнь угатя әмтнд нѳкд болсн тоот, чини үүл цугтан Бурхнд үзгдәд йовҗ. 32 Йопа тал кү илгәһәд, Пётр гидг нертә Шимониг дуудҗ ав. Тер Теңгсин хаҗуд бәәх арс идәлдг Шимона герт гиичлҗәнә». 33 Би тер дарунь кү илгәвүв. Ирснчнь әвр сән болв. Ода бидн Бурхна ѳмн Деед Эзнә келсиг чамас соңсхар хурвидн, – гиһәд Карнэль хәрү ѳгв. 34 – Ода ирҗ нанд Бурхн кен чигн күүг йилһдгонь сәәнәр медгдҗәнә. 35 Болв ямаран болв чигн келн улс заагт Терүнәс әәсн, үнн седкләрн чикәр бәәсн күн Терүнд тааста. 36 Бурхн Израилин улст Исус Христосар дамҗад эвтә җирһлин туск зәңг илгәсиг тадн меднәт. Исус – цуг улсин Деед Эзн болҗана. 37 Һалильяс экләд Йохана әмтиг уснд кирслснә хѳѳн Йудья һазрт эргндән учрсн йовдлмудын тускар тадн меднәт. 38 Назаретин Исусиг Бурхн Әрүн Сәкүсәрн болн күчәрн дүүргв. Тер йовад эрлгт авлгдсн олн улсиг гемәс эдгәв. Яһад гихлә, Бурхн Исусла хамдан бәәв. 39 Йудьян орн-нутгт болн Ерусалимд Исус ю кесинь бидн герчлҗ чадхвидн. Йудья улс аш сүүлднь Терүг кирст хадад алв. 40 Болв һурвдгч ѳдртнь Бурхн Терүг әмдрүлв. Тиигәд Исус Бурхна дурар ончта әмтн тал ирдг болв. 41 Олн күн Терүг үзсмн уга. Болв бидн, Бурхна шүүҗ авсн герчнр, үзвидн! Бидн Исусиг әмдрснә хѳѳн хамдан хот идәд уулавидн. 42 Би әмд улсин болн үксн улсин зарһ кех Бурхна заясн зарһчв, – гиһәд олн-әмтнд герчлҗ цәәлһҗ ѳгтн гисн заквр маднд ѳгв. 43 Терүнд үнн седкләрн иткдг күүнә килнцинь Бурхн тәвҗ ѳгх гиһәд әәлдәчнр цугтан герчлҗәлә, – гиҗ Пётр келв. 44 Пётриг иигҗ келҗәх цаглань соңсҗасн улс деер Әрүн Сәкүсн буув. 45 Пётрлә хамдан ирсн Йудья улс буру номта улст Әрүн Сәкүс ѳгснд алң болв. 46 Тедниг меддго келәр келәд, Бурхиг буульҗасиг эдн соңсла. 47 – Маднла әдл Әрүн Сәкүсәр дүүрсн эдниг уснд кирслх гихләнь зогсаҗ болхий? – гиһәд Пётр сурв. 48 Исус Христосин нернә тѳлә уснд кирслхиг Пётр теднд заав. Пётриг бас нег цѳѳкн ѳдр хамдан бәәхиг тедн эрв.

Апостолмуд 11

1 Цуг Йудьян ахнр болн апостолмуд буру номта улс Бурхна ном авсиг соңсцхав. 2 Пётриг Ерусалимур ирхлә, Бурхнд шүтдг, керчүлсн улс энүг бурушана. 3 Чи керчүләд уга улсин герүр орад, теднлә хамдан хот уувч, – гиҗ тедн келнә. 4 Тиигхлә Пётр цугиг тодрхаһар иигҗ тәәлнә: 5 – Би Йопа балһснд нег герт мѳргҗәһәд, мѳргүлд авлгдад, иим үзгдл үзв: Дѳрвн ѳнцгиг күн бәрсн мет бәәсн ик бүркәг мини ѳмн ирҗ буув. 6 Дотрнь шаһаһад хәләхлә: дѳрвн кѳлтә аңгуд, зүсн-зүүл шовуд болн мѳлкдг тоотс бәәҗ. 7 Генткн деерәс дун соңсгдв. Тер нанд: «Пётр, бос! Эднәс негинь алад ид», – гиҗ келв. 8 «Уга, Деед Эзн минь! Би иим бузр юмсиг идҗ чадшгов», – гиҗ хәрү ѳгв. 9 Теңгрәс хойрдад дун соңсгдна: «Бурхна цеврлсн юмиг бузр гиҗ бичә сан». 10 Иигәд һурв дәкҗ давтхла, ик бүркәг теңгрүр ѳѳдләд уга болҗ одв. 11 Тер кемлә мини бәәсн герин ѳмн һурвн күн ирәд зогсна. Тедн Кесәрьяс нан тал илгәгдсн улс бәәҗ. 12 Сәкүсн намаг тедниг алңтрлго дахад йов гиҗ келв. Би болхла зурһан нѳкдән дахулад дуудсн күүнә герүр ирв. 13 Герин эзн күн Бурхна элчиг үзснә тускар маднд келҗ ѳгв. «Шимон гидг Пётриг Йопас дуудҗ ав», – гиҗ Бурхна элч терүнд келнә, – 14 «Чамд тер чини болн чини герин улсин әм аврх зәңг келҗ ѳгх». 15 Би экләд келҗәхлә, тедн деер Әрүн Сәкүсн ирҗ бууна. Тиигәд теднд бас маднла әдл Бурхн Әрүн Сәкүс ѳгв. 16 Тиигхлә нанд Деед Эзнә келсн үг санандм орна: «Йохан уснд кирслдг билә. Тадн болхла Әрүн Сәкүс авхит». Деед Эзн Исус Христост иткхд Бурхн маднд Әрүн Сәкүс ѳгв. 17 Кемр Бурхн маднд Христост иткдг болсн цагтвидн ѳгснлә әдләр белг теднд ѳгхлә, Бурхна үгд орш уга би кемб? 18 Пётрин келсиг соңссна хѳѳн Исуст иткдг евреймүд бурушах арһ уга болад, Бурхиг туурулад иигҗ келнә: – Буру номта улст килнцтә җирһлән үлдәх арһ ѳгәд, Бурхн шин җирһл белглв. 19 Степаныг үкхлә, Исуст иткдг улс һазран соляд, Поник, Кипр болн Антиох гидг һазрт күрв. Тедн һанцхн евреймүдт Исусин ном цәәлһҗ сурһв. 20 Болв зәрм Киприн болн Күрәнән улс Антиохд ирәд Деед Эзн Исусин туск Сән Зәңгиг грекмүдт бас келцхәв. 21 Теднд Бурхна күчн бәәҗ. Келсн үгинь ик зунь иткәд, Исус тал эргәд хәләнә. 22 Эн йовдлын туск зәңг Ерусалимин чонҗд күрнә. Тендәс Бар-Набаг Антиохд илгәнә. 23 Бар-Наба Антиохд ирәд, Бурхн олнд цаһан сана күргсиг үзәд байрлв. Тер: «Деед Эзнд батар итктн», гиҗ тедниг сурһв. 24 Бар-Наба цаһан саната, дотран Әрүн Сәкүстә, Бурхнд иткдг күн бәәҗ. Бар-Набан күчәр олн улс Деед Эзнд иткдг болцхав. 25 Дәкәд Бар-Наба Шаулыг хәәһәд Тарсд одна. 26 Терүг олҗ авад Антиохд авч ирнә. Бар-Наба Шаул хойр җилдән Антиохин чонҗд бәәцхәв. Эдн Исус Христосин ном улст дасхв. Тер цагас авн түрүн болҗ Антиохд сурһульчнриг Христианмуд гиҗ нерәднә. 27 Тиигәд кесг әәлдәчнр Ерусалимас Антиохд ирцхәв. 28 Тедн дундас Хагап босад Римин нутгт харһнх цаг ирх гиҗ Сәкүсәр әәлдҗ келв. Энүнә келсн Клаудиг толһалҗах цагла ирлцв. 29 Тиигәд сурһульчнр Йудьяд бәәсн ахнр-дүүнрт чидләрн дѳң болхар шииднә. 30 Тедн келсндән күрәд, Бар-Наба Шаул хойрар цуглрсн улс Ерусалимд бәәсн иткдг улст демән илгәнә.

Апостолмуд 12

1 Эн цагла евреймүдин хан Херод чонҗин гешүдин зәрмнь бәрнә. 2 Йохана ах тер Яковиг үлдәр чавчад алх заквр ѳгнә. 3 Тер йовдл евреймүдт таасгдҗахиг үзәд, Херод Пётриг бас бәрнә. Тер цагт «Исәд уга һуйрин» сән ѳдрмүд бәәҗ. 4 Херод Пётриг бәрҗ авад түүрмд суулһна. Түүрмиг дѳрвн баг цергүд манв. Баг болһнднь дѳрвәһәд кү заав. Песахин байрин чилгчәр Херод олн улсин ѳмн Пётрин зарһ иләр кехәр шиидв. 5 Тиигәд Пётр түүрмд бәрәтә. Иткдг улс Пётрт Бурхн туслтха гиһәд мѳрглднә. 6 Олн улсин зарһд һарһхин ѳмн сѳ Пётриг хойр маначин хоорнд цевәр танлҗ унтулна. Үүдн хоорнднь бас маначнр зогсҗала. 7 Генткн сѳѳни ѳрәллә Бурхна элч үзгдәд, Пётрин бәрәниг герләр асав. Бурхна элч Пётриг хәврһәрнь түлкәд серүлнә. 8 – Шулуһар бос! – гиҗ келхләнь, Пётрин һартнь бәәсн цев эврән шувтрад унҗ одна. – Бүсән бүсләд, буршмган болн хувцан ѳмсәд намаг дах. 9 Пётр дахад һарна. Бурхна элчин кеҗәх тоот үнндән болҗах угаг Пётр медҗ чадад бәәв. Пётр үзгдл гиҗ тоолв. 10 Эдн негдгч маначнриг давад һарна. Хойрдгч маначнриг давад һарна. Дарунь балһсн тал һардг тѳмр үүднд күрнә. Теднә ѳмн үүдн эврән секгднә. Тендәсн һарад тедн нег уульнциг күццднь давҗ йовтлнь генткн Бурхна элч уга болҗ одна. 11 – Нанд Деед Эзн элчән илгәсиг ода би йосндан медҗәнәв. Намаг евреймүд алх гиҗәсн үкләс болн Херодын һарас тер сулдхв, – гиҗ Пётр ухаһан сергхлә келв. 12 Учрсн йовдлыг сәәнәр медҗ авчкад, Пётр Мирьямин герүр ирнә. Тернь Марк гидг Йохана эк. Тенд олн улс мѳргхәр цуглрчксн бәәҗ. 13 Пётр хашан үүд цокна. Терүг соңссн зарц Рода гидг күүкд күн һарч ирнә. 14 Пётриг дууһарнь таняд, Рода байрлхларн үүдән тәәллго хәрү гүүнә. – Пётр үүдн хоорнд зогсҗана! – гиҗ тер зәңглв. 15 – Зүүлҗәдг болвзач? – гиҗ теднь келнә. – Мини келсн үнн! – гиҗ Рода дәкн-дәкн давтв. – Пётрин элч болх, – гиҗ тедн санна. 16 Пётр болхла зогсл уга үүд цокад бәәв. Болв үүдиг секхлә, зогсҗасн Пётриг үзәд цугтан ѳврцхәнә. 17 Пётр цуглрсн улсиг тогтнулхар һарарн докъя ѳгнә. Тедн тагчг боллдв. Түүрмәс бийинь Деед Эзн яһҗ һарһсиг әмтнд Пётр келҗ ѳгнә. – Яковд [Исусин дү чигн болх] болн талдан ахнрт энүнә тускар келҗ ѳгтн, – гиҗ келчкәд, Пётр һарад талдан һазрур йовна. 18 Ѳрүнднь цергүд дунд баһ биш үүмлдән болна. Пётрлә юн болсиг цугтан медл уга бәәҗ. 19 Херод болхла Пётриг сәәнәр хәәҗ олх заквр ѳгв. Болв Пётр олдсмн уга. Тиигхлә Херод цергүдиг мѳшкәд, тедниг алх заквр ѳгнә. Дәкәд Херод Йудьяс Кесәрьяд одад зѳвәр бәәнә. 20 Херод Тир болн Сидон балһсна улсла цүүгәтә бәәҗ. Тедн Херодла харһхар седҗәҗ. Хаана бәәшңгин дааврта цергләч Бластиг бий талан уңһаҗ авад, дән-даҗг угаһар бәәхиг сурлдна. Тиигәрән ирхлә, теднә орн-нутг Херодын орн-нутгас хот-хол авдг бәәҗ. 21 Херод темдглсн ѳдртән хаана хувцан ѳмсәд, ширә деерән сууһад, олн әмтнд үг келнә. 22 – Энтн күүнә дун биш, Бурхна дун! – гиһәд олн улс буульна. 23 Херод Бурхиг эс күндлснд тер ормдан Бурхна элч терүнд гем ѳгнә. Херод әмдәр ѳтнд идүлгдәд үкнә. 24 Тер цагт Бурхна ном улм ѳсәд, тарад иткгдв. 25 Бар-Наба Шаул хойр даалһвран күцәчкәд, Ерусалим тал хәрү ирв. Тедн Марк гидг Йоханыг дахулсмн бәәҗ.

Апостолмуд 13

1 Антиохин чонҗд әәлдәчнр болн багшнр бәәҗ: Бар-Наба, Шимон гидг Нигер, Күрәнәс Луки, Херод хаанла хамдан сурһмҗ авсн Менәхем болн Шаул. 2 Тедниг мацг бәрәд, Деед Эзнд мѳргҗәсн цагт Әрүн Сәкүсн иигҗ келнә: – Бар-Наба Шаул хойриг Нанд салһҗ ѳгтн. Эн хойриг Би онц заквр күцәтхә гиҗ дуудлав. 3 Тиигәд тедн мацган бәрәд зальврад, Бар-Наба Шаул хойрт һаран тәвҗ әдсләд йовулна. 4 Әрүн Сәкүсәр илгәгдсн Павел Бар-Наба хойр Селюкьяд одв. Тендәсн тедн Кипрүр усар йовцхав. 5 Саламд ирәд тедн евреймүдин хурлд Бурхна Үг цәәлһҗ ѳгнә. Йохан бас теднлә хамдан бәәһәд, теднд нѳкд болна. 6 Эдн арлын нег захас телтр захд одад, Папост күрнә. Тенд тедн илвтә худлч болн худл әәлдәч еврейин Бар-Исусла харһна. 7 Эн күн арлын һардач Павел-Сергейин үр бәәҗ. Ухата Павел-Сергей Бар-Наба Шаул хойриг дуудҗ авхларн Бурхна ном соңсхар седнә. 8 Элүм илвтә худлч (түүнә грек нерн) болхла, Бар-Наба Шаул хойрла зѳвшәрсн уга. Тер һардач бичә теднд итктхә гиһәд хар санна. 9 Павел гидг нертә Шаул, Әрүн Сәкүснәс күч авад, Элүм тал шилтәд хәләнә: 10 – Чи, эрлгин кѳвүнч. Чи цуг үнн тоотын дәәснч! Чини ухан-седкл мел худл-хууляр дүүрң. Деед Эзнә һол хаалһиг хаҗилһдгән кезә чи зогсхмбч? 11 Деед Эзн чамаг засглх. Чи сохрад, темдгтә цагт нарна герл үзлго бәәхич, – гиһәд Шаул Элүмд келнә. Генткн терүнә нүднә харань буурад, Элүм нааран-цааран түүрчәд кѳтлдг кү хәәнә. 12 Һардач энүг үзәд, Деед Эзнә номд алңтрад Бурхнд иткнә. 13 Павел ханьмудтаһан Папосас Пампулья гидг һазрин Пергә гидг балһснд усар одна. Йохан тедниг тенд үлдәһәд, хәрү Ерусалимур ирв. 14 Тедн болхла Пергәс цааранднь Писидья һазра Антиох тал йовна. Бемб ѳдрлә Павел ханьмудтаһан хурлд орад сууцхав. 15 Церглгч заканас болн әәлдәчнрин бичгәс умшад чиләхлә, хурлын ахлачнр теднд иигҗ келнә: – Ахнр! Таднд эн улст урмд орулх үг бәәхлә, буйн болтха келтн. 16 Павел босад һаран ѳргәд үгүлв: – Израилин келн улс болн Бурхнас әәдг улс, мини келсиг оньган ѳгәд соңстн. 17 Израилин улсин Бурхн мана ѳвкнриг шүүҗ авч. Тиигәд Египетд бәәршлҗәсн цагт Эврәннь улсин тооһинь Бурхн икдүлв. Бурхн эврәннь күчәр тедниг тер орн-нутгас һарһв. 18 Дѳчн җилин туршарт Бурхн эҗго, эрм-цаһан кѳдә һазрт тедниг тесҗ даав. 19 Тер Кенаан һазрт долан келн әмтиг уга кев. Һазринь хуваһад, эврәннь улст ѳгч. 20 Энүг күцәхин тѳлә дѳрвн зун тәвн җил давна. Дәкәд әәлдәч Самулин цаг иртл Бурхн теднд зарһчнриг илгәдг билә. 21 Болв олн әмтн бийдән хааг тәвтхә гиҗ сурна. Тиигхлә Бурхн Беньяминә тохмас Кишан кѳвү Шаулыг теднд ѳгнә. Шаул дѳчн җилдән хан болв. 22 Хѳѳннь Бурхн Шаулыг хаана ширәһәс буулһад, терүнә ормд Давидиг шииднә. Бурхн Давидин тускар иигҗ герчлнә: «Би Ишайин Давид кѳвүг олҗ авв. Эн күн Мини седклд тааста. Эн Мини зураг кевтнь күцәх күн». 23 Бурхн келсән күцәнә. Давидин тохмас Израилин Аврач Исус болв. 24 Исусиг ирхин ѳмн ѳргнд Йохан цуг Израилин олн әмтиг килнцтә җирһлән үлдәхиг болн уснд кирслхиг цәәлһҗ сурһна. 25 Тер кергән күцәхләрн иигҗ келнә: «Би тадна санҗах күн бишв. Тер күн мини дару ирх. Би болхла Түүнә нам башмгин боодһа тәәлх зѳв угав». 26 Ахнр, Абрахамин үрдүд, болн тадн, Бурхнас әәдг улс! Эн әм аврх зәңг маднд илгәгдсмн билә. 27 Болв Ерусалимин бәәрн улс болн теднә ахлачнр Исусиг таньл уга, зарһар бурушав. Мана бемб ѳдр болһн умшҗасиг тедн медл уга, әәлдәчин келсиг күцәв. 28 Терүг алх дүңгә нег чигн буру йовдл һарһсн юм олҗ чадсмн уга. Тер бийнь Пилатас Терүг цааҗлх зѳв сурҗ авцхана. 29 Бурхна номд бичгдсн кевәр цугинь күцәчкәд, тедн кирсәс Исусиг буулһҗ авад, оршахар уулын кѳндәд кевтүлнә. 30 Болв Бурхн Исусиг үкләс әмдрүлнә. 31 Һалильяс Ерусалимур Исусиг дахад йовхар әмтн кесг ѳдртән Терүг үзнә. Ода болхла, тедн Израилин улсин ѳмн эн йовдлын герчнр болҗана. 32 Бидн болхла иим Сән Зәңгиг таднд авч ирвидн. Бурхн мана ѳвкнрт ѳгсн үгән күцәһәд мана тѳлә, теднә үрдүдин тѳлә Исусиг үкләс әмдрүлв. «Чи Мини кѳвүн. Эндр Би Чини Эцк болв», – гиһәд Бурхна номин хойрдгч псаломд бичәтә. 34 Терүнә цогц кезәд чигн әгршгоһар Бурхн Терүг әмдрүлв. Энүнә тускар иим үг келв: «Давидт ѳгсн үгәрн әрүн йоста ач-тусан чамд күргнәв». 35 Энүнә тускар бас иигҗ бичәтә: «Танд шүтдг зарциг шора кеҗ әгрәхшт». 36 Давид эврә үйин улсла бәәсн цагтан Бурхна зура күцәҗәв. Давид ѳңгрв. Терүг ѳвкнриннь хаҗуд оршав. Давидин цогц әгрв. 37 Болв үкләс Бурхна әмдрүлсн Исус әгрсн уга. 38 Тиигәд ахнр, медҗ автн. Эндр тана килнцтн Исуст тәвгдх гиҗ цәәлһгдҗәнә. 39 Терүнд иткдг улс цуһар килнцәс сулдхгдх. Яһад гихлә, Мошен закан тадниг олн килнцәс сулдхҗ чадсмн уга. 40 Әәлдәчнрин келсәр һардгоһар бийән саглтн. 41 «Му йорта улс! Тана ѳдрмүдт Намаг нег юм күцәҗәхиг үзхләрн тадн алң болхит. Кен чигн эн тоотыг цәәлһҗ ѳгсн бийнь тадн эс иткснәс иштә үкхит», – гиҗ келв. 42 Павел Бар-Наба хойриг хурлас һарч йовхлань, ирх бемб ѳдр бас энүнә тускар келҗ ѳгтхә гиҗ тенд бәәсн улс тедниг сурцхав. 43 Олна хург чилснә хѳѳн Павел Бар-Наба хойриг олн евреймүд болн иудаизмд хүврсн улс дахлдна. Тедн эдниг Бурхн хәәрлтхә гиһәд иткүлҗ келҗ ѳгнә. 44 Ирх бемб ѳдрлә Деед Эзнә ном соңсхар балһсна бәәрн улс цугтан гишң цуглрна. 45 Евреймүд болхла әмтн олар цуглрснд үлү үзәд, Павелын келсиг бурушаҗ му келцхәв. 46 – Түрүн болҗ Бурхна номиг таднд цәәлһҗ ѳгх зѳвтә биләвидн. Зуг тадн энүг һолад, мѳңк җирһләр бәәшгоһар седҗәхләтн, бидн буру номта улс тал однавидн. 47 Деед Эзн маднд иигҗ закв: «Би чамар буру номта улст герл ѳгчәнәв. Чамар дамҗад Бурхн цуг орчлңгиг авртха!» – гиҗ Павел Бар-Наба хойр зѳргтәһәр келцхәв. 48 Энүг соңссн буру номта улс байрлад, Деед Эзнә номиг туурулад, мѳңк җирһл ѳгхәр шүүҗ авсн улс цуһар Христост иткнә. 49 Деед Эзнә ном тер һазрар делгрв. 50 Болв евреймүд байн ѳрк-бүлин күүкд улсиг болн балһсна ахлачнриг түкрәд, Павел Бар-Наба хойриг бурушахар гетлднә. Тиигәд эврәннь һазрас тедниг кѳѳнә. 51 Павел Бар-Наба хойр эс зѳвшәрҗәхән медүлхәр хувцна хормаһиннь шораһинь саҗчкад, Иконь тал одна. 52 Сурһульчнр болхла байрар болн Әрүн Сәкүсәр дүүрцхәнә.

Апостолмуд 14

1 Павел Бар-Наба хойр Иконьд ирәд, евреймүдин хурлд орна. Бурхна Үгән цәәлһҗ эклхлә, евреймүд болн буру номта улс олар Исус Христост иткдг болв. 2 Христост иткдго евреймүд буру номта улсин экин эргүләд ахнр-дүүнрин ѳмнәс түркв. 3 Павел Бар-Наба хойр Иконьд удан бәәҗ. Тедн зѳргтәһәр Деед Эзнә тускар цәәлһвр кеҗ. Деед Эзн апостолмудт ѳвәрц болн онц темдг һарһх чидл ѳгәд, теднә келсн үг үнн болҗана гиҗ лавлв. 4 Тер хоорнд хотна бәәрн улс хойр әңгрв. Теднәс нег әңгнь Йудья улсиг дѳңнв. 5 Буру номта улс болн евреймүд эврәннь ахлачнртаһан хамдан негдәд апостолмудыг муурулхар седнә. Тедн апостолмудыг чолуһар цокхар седв. 6 Энүнә тускар Павел Бар-Наба хойр медчкәд, Луканья һазрт бәәсн Лустр Дербә хотар болн эргнд бәәх хотд орҗ зулв. 7 Тендән Сән Зәңгән цааранднь цәәлһҗ ѳгв. 8 Лустр гидг хотнд экәсн тѳрҗ һарсн ѳдрәс авн хойр кѳлнь тәкрсн күн бәәҗ. 9 Тер күн Павелын келсиг сүзгән ѳгәд соңсв. Павел терүг хәлән терүнд эдгх иткл бәәсиг медв. 10 – Бос! Кѳл деерән зогс! – гиҗ Павел чаңһур келв. Иигҗ келхләнь, тер күн босад йовдг болв. 11 Павелын һарһсн йовдлыг олн-әмтн үзәд Луканьян келәр: – Теңгрәс күүнә дүрстә бурхд бууҗ ирв, – гиһәд хәәкрлдв. 12 Бар-Набад Зүс гидг бурхна нер ѳгч. Павелд болхла икәр келснднь Гермес бурхна нер ѳгв. 13 Хотнас хол биш Зүс бурхна сүм бәәҗ. Тер сүмин гелң болн хотна улс Павел Бар-Наба хойрт тәкл тәкхәр седв. Тегәд тедн Павел Бар-Наба хойрт бухс нерәдхәр, деернь титм ѳлгәд балһсна үүднд авч ирнә. 14 Павел Бар-Наба хойр энүг соңсад, деерк хувцан шуулад, олн-әмтн дундаһур гүүһәд иигҗ хәәкрнә: 15 – Залус! Тадн ю кеҗәхмт? Бидн таднла әдл улсвидн. Бидн таднд Сән Зәңг цәәлһхәр ирвидн. Эврәннь шүтән бурхна ормд Әмд Бурхнд итктн. Теңгр, һазр, теңгс һурвиг болн цуг дотрнь бәәсн тоотыг үүдәсн Бурхна тускар бидн таднд цәәлһҗ келҗ ѳгхвидн. 16 Бурхн олн-әмтнд урднь эврәннь хаалһар йовх зѳв ѳгчәв. 17 Бийиннь ач-тусан иигҗ герчлҗ: теңгрәс хур орулад, урһциг элвг-делвг кеһәд, идх-уух хот ѳгәд, зүркиг байрар дүүргҗ батлв. 18 Иим үг келсн бийнь Павел Бар-Наба хойр улсиг тәкл тәклһнәс әрә гиҗ зогсав. 19 Цуглрсн улс дунд Антиохин болн Иконин евреймүд ирҗ, апостолмудын келсиг бурушаһад, олн-әмт түкрәд, Павелыг чолуһар шивүлв. Павелыг үкснд тоолад, хотна захд һарһад хайв. 20 Болв сурһульчнр болхла терүнә цогцин ѳѳр цуглрхла, Павел босад хәрү хотнд одв. Маңһдуртнь Павел Бар-Наба хойр Дербә тал йовцхав. 21 Павел Бар-Наба хойр Дербә гидг хотнд ирәд, Исус Христосин тускар олн-әмтнд цәәлһҗ келҗ медүлв. Эн учрар Христост иткдг сурһульчнр тооһарн икдв. Хәрү һарад Лустр, Иконь, Антиох тал йовв. 22 Тедн сурһульчнриг Христост иткдгиг улм батлв. – Бурхна орн-нутгт орхин ѳмн мана хаалһд дала зовлң харһх, – гиҗ тедн келв. 23 Павел Бар-Наба хойр чонҗ болһнд ахлачнр шүүҗ авад, мацг бәрәд, зальврад тедниг итксн Деед Эзнә һарт ѳгв. 24 Дарунь апостолмуд Писидья һазрар дәврәд, Пампулья тал ирнә. 25 Тедн Пергәд Бурхна ном цәәлһҗ келҗ ѳгәд, цааранднь Аталья тал йовв. 26 Атальяс һарад, хәрү Антиох тал усар йовв. Урднь тер һазрт тедниг ахнр-дүүнр Бурхнд даалһв. Апостолмуд Бурхна кергиг күцәһәд хәрү ирцхәв. 27 Павел Бар-Наба хойр Антиохд хәрү ирәд, чонҗин улсиг цуглулад, теднәр дамҗҗ Бурхн ю кесиг, буру номта улсиг Исус Христост иткүлсиг келҗ ѳгв. 28 Тенд Павел Бар-Наба хойр Христост иткдг улстаһан удан бәәв.

Апостолмуд 15

1 Йудьяс Антиох тал ирсн зәрм улс ахнр-дүүнрән иигҗ сурһв: – Кемр тадн Мошен закаһар эс керчүлхлә, авргдҗ чадшгот. 2 Энүг соңссн Павел Бар-Наба хойр теднлә зүтклдәд, үгин марһлда кев. Тегәд тер хойриг бас Антиохин сүзгтнрлә Ерусалимур илгәҗ. Илгәсн даалһврнь иим: апостолмудас болн чонҗин ахлачнрас селвг сурҗ авх. 3 Тедн чонҗин даалһврар Ерусалим тал йовад, зууран харһсн Поникин, Шамарьян хотар орад, буру номта улс Исус Христост иткснә тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. Исус Христост иткдг улст эн зәңг байрта болв. 4 Павел Бар-Наба хойриг болн теднлә хамдан йовсн улсиг Ерусалимд ирхләнь чонҗин ахлачнр, апостолмуд болн иткдг улс тосч авцхав. Павел Бар-Наба хойрар дамҗад Бурхн ю кесиг тедн цәәлһҗ келҗ ѳгв. 5 – Ода буру номта улс керчүләд, Мошен закаг күцәдг болһх кергтә, – гиһәд парш багин Исус Христост иткдг улс босад келв. 6 Эн сурврар апостолмуд болн чонҗин ахлачнр хург кехәр цуглрв. 7 Удан күүндврин хѳѳн Пётр босад иигҗ келв: – Ахнр-дүүнр! Тадн эс меднт, Бурхн тадна дундас намаг шүүҗ авла. Би буру номта улст Исус Христосин туск Сән Зәңгиг цәәлһҗ келҗ ѳгв. Тегәд тедн Исус Христост иткдг болв. 8 Бурхн олн-улсин санан-седклиг медҗ, буру номта улст, маднла әдл Әрүн Сәкүс ѳгч. 9 Бурхн теднә мана хоорнд йилһвр кеҗәхш, яһад гихлә, Исус Христост итксәр теднә ухан-седклинь цеврлв. 10 Тадн мана болн мана ѳвкнрин эс күцәсн тоотыг сурһульчнрт даалһад Бурх яһад сѳрҗәнәт? 11 Бурхн Христосин үзүлсн хәәрлт дамҗад мадниг аврҗана. Иим кевәр Бурхн буру номта улсиг аврҗана. Терүгинь бидн иткҗәнәвидн. 12 Хургт цуглрсн улс тагчг болад, Павел Бар-Наба хойрин келсиг оньган ѳгч соңсцхав. Бурхн тер хойрар дамҗҗ ѳвәрц болн онц темдгүд буру номта улс дунд һарһҗ йовсна тускар тедн келҗ ѳгв. 13 Павел Бар-Наба хойр келәд тѳгсәхләнь, Яков босад иигҗ келв: – Ахнр-дүүнр! Намаг соңстн. 14 Хамгин түрүнд Бурхн буру номта әмтнд нѳкд болад, тедн дундас сурһульчнриг шүүҗ авч гиһәд, Шимон маднд келҗ ѳглә. 15 Энүнә тускар әәлдәчнр иигҗ келдг билә: « 16 Дәкәд Би ирәд Давидин эвдрсн ѳргә-гериг тосхч ѳгнәв. Тер ѳргә-гер эвдрсн бийнь Би терүг шинәс тосхч босхнав. 17 Тиигхлә, Мини болтха гиҗ дуудсн буру номта улс цугтан Деед Эзиг хәәх», – гиҗ энүг урднь медүлсн Деед Эзн келлә. 19 Тегәд би иигҗ санҗанав: Бурхнд иткхәр шүтсн буру номта улсиг зовал уга, 20 теднд бичг бичх зѳвтәвидн. Бичгтән тедниг шүтәдт нерәдсн хотас бичә идтн, боогдад үксн малын мах, цус бичә амстн, учрх хууляс бийән саглтн гиһәд бичхмн. 21 Яһад гихлә, бемб ѳдр балһсн болһнд, евреймүдин хурлмудт, Мошен зака кезәнәһәс авн цәәлһҗ ѳгдг билә. 22 Апостолмуд болн чонҗин ахлачнр иткдг улсла Антиох тал Павел Бар-Наба хойрта илгәх кү шүүҗ авхар шиидв. Тедн Бар-Себа гидг Йудаг болн Силаг шүүҗ авв. Эн хойр ахнр-дүүнр дунд күндтә улс бәәҗ. 23 Теднәр иим бичг илгәҗ: «Апостолмудас, чонҗин ахлачнрас болн цуг тана ахнр-дүүнрәс. Антиохин, Сирийин, Киликьян Исус Христост иткдг буру номта улст халун менд илгәҗәнәвидн. 24 Мана багин улс тадн тал ирәд әмт үүмүләд тадниг зоваҗ гисн зәңг бидн соңславидн. Бидн теднд тиим даалһвр ѳгсн уга биләвидн. 25 Тегәд бидн цуглрад, эврәксәсн нег цѳѳкн кү шүүҗ авад, Павел Бар-Наба хойрла дахулҗ таднур илгәхәр шиидвидн. 26 Деед Эзн Исус Христосин нернә тѳлә хәәртә Павел Бар-Наба хойр әмән әрвлсн уга. 27 Мана бичсиг батлад келхин тѳлә Йуда болн Силаг бас илгәҗәнәвидн. 28 Шүтәдт нерәдсн хотас бичә идтн, боогдад үксн малын мах, цус бичә амстн, хууляс бийән саглтн. Энүнәс ямаран чигн талдан даалһвр таднд ѳгшго болҗ Әрүн Сәкүсн болн бидн шиидвидн. Эн бичсн тоотыг күцәхлә, чикәр бәәхит. Тадниг сән бәәхитн йѳрәҗәнәвидн». 30 Илгәсн улс Антиохд ирәд, Исус Христост иткдг улсиг цуглулад, бичгән бәрүлҗ ѳгв. 31 Урмдта бичгиг умшсн улс байрлв. 32 Йуда болн Сила әәлдәчнр бәәҗ. Антиохин ахнр-дүүнрт тедн күчтәһәр үг келәд, тер улсин итклиг улм батлв. 33 Тер хойриг тенд кесг долан хонгт бәәлһҗәһәд, ахнр тедниг йѳрәһәд, апостолмуд тал йовулв. 35 Павел Бар-Наба хойр Антиохд бәәһәд, ахнр-дүүнртәһән хамдан Деед Эзнә тускар олн-әмтнд цәәлһҗ сурһдг билә. 36 – Мана сурһульчнрин бәәсн, урднь Деед Эзнә үг цәәлһҗәсн балһсд эргәд, яһҗ тедн бәәхинь медәд ирхмн, – гиҗ невчк бәәҗәһәд Павел Бар-Набад келв. 37 Тиигҗ келхләнь, Бар-Наба Марк гидг Йоханыг бас дахулхар седв. 38 Павел болхла терүг авхар седсн уга. Яһад гихлә, ѳмннь Марк гидг Йохан Исус Христосин тускар цәәлһвр кеҗ йовад, Пампульяд теднәс үлдв. Тер Деед Эзәр дамҗҗ илгәгдсн күцәвриг теднлә хамдан цааранднь кесн уга. 39 Эн учрар Павел Бар-Наба хойр үгдән багтл уга салв. Бар-Наба Маркиг авад, оңһцд сууһад усар Кипрүр йовла. 40 Павел болхла Силаг бийдән нѳкд авв. Ахнр тедниг Деед Эзнд даалһад, цаһан седклән күртәтхә гиҗ хаалһднь орулҗ йовулв. 41 Тегәд тер хойр Сирий болн Киликьяд йовад, Исус Христосин ном авсн улсин итклиг батлулҗ ѳгв.

Апостолмуд 16

1 Павел Сила хойр Дербә болн Лустр гидг хойр хотнд ирҗ. Тенд Христост иткдг Тимофей гидг сурһульч бәәҗ. Тимофейин экнь Христост иткдг иудей келнә күүкд күн. Эцкнь болхла грек бәәҗ. 2 Лустр, Иконьд бәәх сурһульчнр Тимофейин тускар йир сәәнәр келдг билә. 3 Павел Тимофейиг һазр эргәд, теднлә хамдан йовтха гиһәд, Тимофейд керчлһнә тѳр күцәв. Эн кергиг тенд бәәсн евреймүдин тѳлә кев. Яһад гихлә, тедн Тимофейин эцкнь грек күүһинь меддг бәәҗ. 4 Павел, Сила, Тимофей һурвн балһснас балһснур одҗ, Ерусалимин апостолмудын, ахлачнрин шиидврин тускар Христост иткдг улст келҗ ѳгв. Теднә келсн үг чонҗин итклиг улм батлулҗ, Христост иткдг улсин тоог ѳдр ирвәс икдүлв. 6 Тедн Пругья, Һалатья һазрмудыг дәврәд һарх болна. Теднд Азийд цәәлһвр кех зѳв Әрүн Сәкүсн ѳгсн уга. 7 Тиигхлә Мүсья һазрт күрәд, Битүнья һазр тал одхар седхлә, Исусин Сәкүсн Битүнья тал одх зѳв бас ѳгсн уга. 8 Тегәд тедн Мүсья һазрар йовҗ йовад, Троя гидг балһснур орҗ ирв. 9 Сѳѳднь Павелд үзгдл үзгднә: – Македоньд ирәд, маднд дѳң бол, – гиһәд нег Македонин залу күн Павелас сурна. 10 Эн үзгдлин хѳѳн Деед Эзн мадниг Сән Зәңг тархатха гиҗ дуудҗана болһад, бидн тер дарунь Македонь тал йовхар шиидвидн. 11 Бидн Трояс шуудтан Самотрак арлд усар күрәд, маңһдуртнь Неаполь тал һарлавидн. 12 Тендәсн Македонин Пилип гидг тергүлгч балһснд ирләвидн. Эн балһснд кесг ѳдртән бәәләвидн. 13 Бидн бемб ѳдрлә балһсна захд һарад, һолын хаҗуд мана сансн мѳргүлин һазрт ирәд, цуглрсн күүкд улсла күүндләвидн. 14 Эдн дунд Лидия гидг күүкд күн бәәҗ. Эн Тутыр гидг хотнас улан ѳңгтә эд хулддг бәәҗ. Лидияг Бурхнд иткдг учрас Деед Эзн Павелын келсиг терүнд илдкәд медүлв. 15 Тегәд Лидия болн терүнә ѳрк-бүл уснд кирслгдв. Дәкәд Лидия мадниг герүрн дуудна. – Намаг Деед Эзнд үнндән иткнә гиҗ санҗахла, мини герт орад гиич болтн, – гиҗ келнә. Бидн терүнд иткәд дахад орвидн. 16 Нег дәкҗ бидн мѳргүлин орм тал йовҗ йовхла, зуур зарц күүкд күн харһв. Эн күүкд күүнә дотр хар сәкүсн орад, тер иргчиг таадг болв. Энүгәрн тер эврәннь эздүдтән ик олз-ору орулҗав. 17 Тиигәд эн күүкн Павелыг болн мадниг дахн йовҗ хәәкрв: – Эн улс – Деед Бурхна зарцнр. Эдн таднд яһҗ авргдхиг келҗ ѳгчәнә. 18 Ѳдр болһн мадниг дахад, күүкн хәәкрдг болв. Павел дәкҗ тесҗ чадлго, хар сәкүснд закҗ иигҗ келв: – Исус Христосин нерн деерәс энүнәс һар гиҗ чамд закҗанав. Тер дарунь хар сәкүсн күүкнәс һарч одна. 19 Эн учрас иштә күүкнә эздүд олз-оруһан геесән медәд, Павел Сила хойриг бәрәд, Римин һардачнрин ѳмн балһсна талвңд чирҗ авч ирнә: – Эн хойр евреймүд мана балһсиг үүмүлҗәнә. 21 Римин улс авшго, күцәшго заңшалын тускар цәәлһвр кеҗәнә. 22 Әмтн бас Павел Сила хойриг гемшәнә. Һардачнр болхла Павел Сила хойрин хувцинь тәәләд, модар цокад заквр ѳгнә. 23 Эн хойриг үктлнь цокад, түүрмд хайчкна. Харулын ахлачд саг-серггәр эдниг хәләтн гиҗ закна. 24 Иим заклһ авсн ахлач түүрмин дотрк шишлң бәрәнд тедниг орулад, кѳлинь цевд тушна. 25 Сѳѳни ѳрәллә Павел Сила хойр зальврн бәәҗ Бурхнд магтал дуулна. Бәрәнд бәәсн улс тедниг соңсна. 26 Генткн һазр чичрәд, бәрәнә ул кѳндрәд, тер дарунь үүдд секгднә. Тиигхләнь түүрм дотр бәәсн улсин кѳл тушчасн цевнь сулдад унҗ одна. 27 Харулын ахлач серәд, үүдд секәтәһинь үзәд, дотрнь бәәсн улс зулад йовҗ одсн гиҗ санад, үлдәрн бийән алхар седнә. 28 – Бийән бичә ал! Бидн цугтан энд бәәнәвидн! – гиһәд Павел чаңһар хәәкрнә. 29 Харулын ахлач герл ѳгтхә гиҗ закчкад, дотр бәәсн шишлң бәрән тал гүүҗ орна. Павел Сила хойриг үзчкәд, тер чичрәд теднә ѳмн унна. 30 Бәрәнәсн тедниг һарһад сурна: – Мини нойдуд! Авргдхин тѳлә би ода ю кех зѳвтәв? 31 Тедн иим хәрү ѳгнә: – Деед Эзн Исус Христост итк, тегәд чи болн чини ѳрк-бүл авргдх. 32 Тедн харулын ахлачд болн терүнә ѳрк-бүлднь Исус Христосин тускар цәәлһҗ келҗ ѳгв. 33 Тер сѳѳднь ахлач Павел Сила хойрин шарх-шавинь уһаҗ ѳгәд, ѳрк-бүлтәһән хамдан уснд кирслгдв. 34 Дарунь тедниг герүрн дуудҗ гиичләд, ѳрк-бүләрн Бурхнд итксндән икәр байрлна. 35 Маңһдуртнь Римин һардачнр цергүдиг түүрмүр илгәнә. – Тер улсиг сулдхтн, – гиҗ заквр һардачнр ѳгнә. 36 – Римин һардачнр тадниг сулдхҗана. Ода эндәс һартн, – гиҗ харулч Павел Сила хойрт келнә. 37 – Мадниг, Римин иргнмүдиг, зарһ угаһар олн-әмтнә нүүрт цокад, түүрмд хайла. Ода болхла нуувчар сулдххар седҗәнәт? Уга, тиигҗ болшго. Һардачнр нааран ирәд эврән мадниг эндәс һарһг, – гиҗ Павел келнә. 38 Харулчнр эднә келсн үгиг Римин һардачнрт күргхлә, теднь Павел Сила хойр Римин иргнмүд бәәсинь соңсчкад әәцхәв. 39 Тер дарунь тедн ирәд, Павел Сила хойрас гемән сурад, түүрмәс сулдхна. – Эн балһснас йовтн, – гиҗ сурна. 40 Павел Сила хойр Лидиян герт ирәд, дүүнртәһән харһад, теднд урмдта үгмүд келәд, эн балһснас йовна.

Апостолмуд 17

1 Павел Сила хойр Ампиполь, Аполонья гидг балһсдар орад Тесалокид ирв. Тенд евреймүдин хурл бәәҗ. 2 Бемб ѳдрлә хурлур одад, Павел оңдан балһсдт кеснлә әдләр һурвн долан хонгин туршарт Бурхна Бичгин цәәлһвр кенә. 3 Бурхна илгәсн Аврач зовлңла харһад үкх, дәкәд Бурхн Терүг үкләс әмдрүлх йоста гиҗ цәәлһҗ келҗ ѳгв. – Мини цәәлһҗ келҗәх Исус – Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Павел келв. 4 Зәрм евреймүд болн Бурхиг күндлдг олн грекмүд, күндтә олн күүкд улс Павелын келснд иткҗ. Павел Сила хойрта негдв. 5 Энүнд эс итксн евреймүд үлү үзәд, хар саната улсиг һазаһас цуглулҗ авад балһснд буцлт босхв. Цуглрсн улс Ясона гер тал ирәд, тенд бәәсн Павел Сила хойриг гертәс күчәр һарһхар үүд цокв. 6 Павел Сила хойриг эс олсн учрар тедн Ясониг болн Исус Христост иткдг дүүнриг балһсна һардачнр тал авч ирәд иигҗ хәәкрлдв: – Эн улс һазр эргәд үүмлдә кеҗәнә. Ода мана балһснд ирлдв. 7 Ясон болхла тедниг гертән тосч авв. Эдн Римин хаана заквриг бурушаһад, Исус Христос гидг хан бәәнә гиһәд келлднә. 8 Соңсҗасн әмтн болн балһсна һардачнр әәцхәнә. 9 Ясонас болн ахнрас мѳңгәр даавр сурад, һардачнр тедниг сулдхчкна. 10 Сѳѳд ахнр торл уга Павел Сила хойриг Бэра тал илгәв. Тедн ирәд евреймүдин хурлд орв. 11 Бэран бәәрн улс болхла Тесалоникин улсас үлүһәр Бурхна үгиг дурлҗ соңсв. Тедн Павелын келсн үгиг оньган ѳгч соңсад, Павелын келсиг Бурхна Бичглә дүңцүлҗ Павел чик бишинь йилһнә. 12 Олн евреймүд болн олн күндтә грек күүкд улс, зәрм залус Исус Христост иткдг болв. 13 Тесалоникин евреймүд Павелын йовдлын тускар соңсад, Бэрад ирәд үүмлдә һарһҗ. 14 Тиим учрас Павелыг ахнр-дүүнр теңгсин эрг тал йовулна. Сила Тимофей хойр Бэрад үлднә. 15 Павелыг дахсн улс Афинд күрәд, дарунь Бэра тал хәрү ирлднә. Сила Тимофей хойрт шулуһар Павел тал йовтн гисн зәңг авч ирнә. 16 Павел ахнр-дүүнрән күләҗәһәд Афин дотраһар йовхларн, һарар кесн олн бурхд үзнә. Терүнд Павел йир икәр һундрхна. 17 Тегәд Павел хурлд евреймүдлә, Бурхиг күндлдг улсла болн ѳдр болһн талвңд харһсн әмтнлә күүндвр кеҗәв. 18 Нег дәкҗ Павелыг күүндвр кеҗәхлә гүн ухата багин эпикурмуд болн стоикуд орлцв. – Эн «давсн тату» күн әмтнд ю келхәр бәәхмб? – гиҗ зәрмснь сурлдна. – Эн күн талдан орна бурхдын тускар келҗәнә, – гиҗ зәрмснь хәрү ѳгнә. Тиигн гихнь Павел Исусин болн әмдрллһнә тускар келҗәсн бәәҗ. 19 Тер кевтән тедн Павелыг Ареопагт авч ирәд иигҗ сурна: – Юн шин номин тускар чи цәәлһвр келҗәхән маднд келҗ ѳг? 20 Чини келҗәсн үг йир акад бәәҗ. Ю келҗәхичн бидн медхәр седҗәнәвидн. 21 Афинин бәәрн улс болн тенд бәәсн талдан орна улс шин юмна тускар келхд, шин юмиг соңсхд йир дурта бәәҗ. 22 Павел ареопагт ирәд, олна ѳмн зогсад иигҗ келнә: – Афинахн! Тадн бурхдт йир шүтдгиг би үзҗәнәв. 23 Балһс эргҗ йовад, тана әрүн тоотыг хәләҗәхлә, нег тәвцд «Медгдшго Бурхнд» гиҗ бичәтәг би үзв. Эн тана шүтдг «Медгдшго Бурхна» тускар би таднд цәәлһҗ келҗ ѳгнәв. 24 Бурхн делкәг болн дотрнь бәәсн цуг тоотыг үүдәсмн. Тер теңгр һазр хойрин Деед Эзнь һарар тосхгдсн сүмд бәәхш. 25 Әмтнә дѳң Терүнд керг уга. Юңгад гихлә, Эврән олнд җирһл, ки, болн цуг кергтә тоотыг ѳгчәнә. 26 Тер Бурхн һазр деер бәәх әмтиг кевтнь негхн күүнәс үүдәв. Һазр деер бәәх улст Деед Эзн җирһх цагинь болн бүүрлх орм күртл йилһҗ ѳгв. 27 Әмтн Бурхиг хәәһәд, Терүг олҗ авад, Терүн тал ирәд бәәх санатаһар цугтаһинь күцәв. Юңгад гихлә, Тер оньдинд мана хаҗуд бәәнә. 28 «Бидн Терүнә күчәр җирһәд бәәнәвидн», «Бидн Терүнәс үүдҗ һарлавидн», – гиҗ тана нег шүлгч энүнә тускар иигҗ келлә. 29 Тиигәд бидн Терүнәс үүдҗ һарсн болхла, Бурхиг алтнд, цаһан мѳңгнд, чолунд, күүнә билг-эрдмәр кесн кегдлмүдт хүврүлх уха зүүхмн биш. 30 Бурхн кезәңк цага әмтнә медлго кесн тоотан мартхмн. Зуг ода Бурхн олн-әмтнд, альд бәәв чигн цугтаднь килнцтә җирһлән үлдәтхә гиҗ закчана. 31 Бурхн орчлңгин үнн зарһ кех ѳдр зааһад, нег Кү шүүҗ авв. Тер Күүһән үкләснь әмдрүләд, цуг олн-әмтнд үзүлв. 32 Үкләс әмдрсн күүнә тускар соңссн зәрм улс наад бәрв. Зәрмнь: – Энүнә тускар дәкәд чамас соңсхм, – гиҗ келлдв. 33 Тиигәд Павел хургас һарад йовна. 34 Павелын келсиг кесг улс иткнә. Тедн дунд ареопагин гешүн Денис болн Дамарь гидг күүкд күн бас чигн талдан залу улс бәәҗ.

Апостолмуд 18

1 Энүнә хѳѳн Павел Афинас Кѳринтд одна. 2 Тенд Павел, Понтд һарсн Әкүль гидг нертә еврейлә харһв. Шидрхн Әкүль Приска гидг гергтәһән Италин орн-нутгас Кѳринт һарч ирв. Яһад гихлә, Клауд гидг Римин хан цуг Евреймүдт Римәс һартн гиҗ закв. 3 Тегәд Павел Әкүлин герт одад теднәд үлдәд кѳдлнә. Яһад гихлә, Әкүль Приска хойр Павелла әдл ѳргә гер кедг әмтн болв. 4 Павел бемб ѳдр болһн хурлд орад, евреймүдт болн грекмүдт Исус Христосин тускар цәәлһҗ келҗ ѳгәд, тедниг олар үгдән орулхар седҗәв. 5 Сила Тимофей хойр Македоняс ирхлә: – Исус, Бурхна илгәсн Аврач, – гиҗ Павел Йудья улст герчлҗ келнә. 6 Евреймүд Павелын келсиг бурушахла, Павелын тускар му келхлә, Павел хувцна хорманнь шораһинь саҗад келв: – Тадн эврәннь Бурхиг басчанат. Энтн тана гем. Ода би буру номта улс тал йовнав. 7 Павел хурлас һарад, Бурхиг күндлдг Тит Юст гидг нертә күүнә герт ирв. 8 Крисп гидг нертә хурлын ахлач болн терүнә ѳрк-бүл Деед Эзнд иткв. Павелын келсиг Кѳринтин олн улс соңсад, Исус Христост бас иткәд, цугтан уснд кирслгдв. 9 Нег дәкҗ сѳѳһәр Павелд үзгдл үзгдәд, Деед Эзн иигҗ келнә: – Бичә ә, тагчг бәәлго, номан цааранднь цәәлһҗ келҗ йов. 10 Би оньдин чамта хамдан бәәнәв, күн чамд хар саншго. Эн балһснд Мини улс олн бәәнә. 11 Павел эн балһснд җил зурһан сардан бәәһәд, Бурхна ном олн-әмтнд сурһв. 12 Тер хоорнд Һалониг Ахья һазрин закрач бәәх цагт евреймүд Павелын келсиг бурушаһад негдҗ авад, Павелыг зарһ кедг герт авч ирәд иигҗ келв: 13 – Мана закаһас талданар олн-әмтнд Бурхиг яһҗ күндлхиг Павел сурһҗана. 14 Павел хәрү ѳгхәр седҗәхлә, Һалон евреймүдт: – Евреймүд! Таднла һундлта, хар саната йовдл учрсн болхла, би тадниг соңсх зѳвтә биләв. 15 Тана үгмүдин, нердин, тана закана туск кергүдән эврән шиидх зѳвтәт. Би тиим зарһ кедгов, – гиҗ келәд, 16 тедниг зарһин герәс һарһв. 17 Уурлхларн евреймүд хурлын ахлач Состениг бәрҗ авад, зарһ кедг герин ѳмн цокна. Эн учрсн йовдлар Һалон нам соньмссн уга. 18 Павел Кѳринтд удан бәәҗәһәд, Приска Әкүль хойриг дахулҗ авад Сирий тал усар йовҗ. Павел йовхиннь ѳмн Кеңхер балһснд андһар ѳгәд, толһаннь үсән хәәчлүлв. 19 Епест ирхләрн, Павел Приска Әкүль хойриг үлдәчкәд, эврән евреймүдин хурлд одад күүндвр кев. 20 Евреймүд Павелыг бас невчк бәәхиг сурхла, Павел зѳв ѳгсн уга. 21 Теднлә салҗаһад: – Кемр Деед Эзн зѳв ѳгхлә, би тадн тал дәкн ирхв, – гиһәд Епесәс йовна. 22 Павел Кесәрьяд кермәсн бууһад, Исус Христост иткдг улсла харһчкад, Антиох тал одна. 23 Павел Антиохд бәәҗәһәд, Һалатья болн Пругья гидг һазрар йовад, Исус Христост иткдг улсин итклиг улм батрулв. 24 Епест Апол гидг нертә еврей ирв. Апол Александрийд һарсн күн бәәҗ. Эн медрлтә күн Бурхна Бичгиг йир сәәнәр меддг бәәҗ. 25 Тер Деед Эзнә хаалһин тускар соңсад, эврәннь седкләсн Исусин тускар олн-әмтнд цәәлһҗ сурһв. Зуг Йохан уснд кирслснә тускар меддг бәәҗ. 26 Апол зѳргтәһәр евреймүдин хурлд келҗәсиг Әкүль Приска хойр соңсчкад, терүг дуудҗ авад, Бурхна хаалһин тускар тодрхаһар келҗ ѳгцхәв. 27 Аполыг цааранднь Ахья һазр тал йовхар седхлә, ахнр-дүүнр тенд бәәсн сурһульчнрт Аполыг тосч автн гисн бичг бичҗ. Апол Ахай һазрт ирәд, Бурхна хәәрлтәр дамҗад Христост иткдг улст ик дѳң болв. 28 Евреймүдлә кесн амн үгин марһанд Исус Бурхна илгәсн Аврач гиһәд Бурхна Бичгәс тер үзүлв.

Апостолмуд 19

1 Апол Кѳринтд бәәсн цагт Павел Һалатья болн Пругья һазрар йовад, Епест ирнә. Тенд нег цѳѳкн сурһульчнрла харһна. 2 – Христост иткхдән тадн Әрүн Сәкүс авлт? – гиҗ Павел теднәс сурна. – Бидн Әрүн Сәкүснә тускар мел соңсад угавидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгнә. 3 – Юуна тѳлә тадн уснд кирслгдвт? – гиҗ Павел сурна. – Бидн Йохана сурһсиг дахад, уснд кирслгдвидн, – гиҗ тедн хәрү ѳгнә. 4 – Килнцтә җирһлән үлдәсн әмтиг Йохан уснд кирслв. Түүнә хѳѳн ирсн күүнд – Исуст итктхә гиҗ тер евреймүдиг дуудла. 5 Тиигәд тедн энүнә тускар соңсхларн, Деед Эзн Исусин нернә тѳлә уснд кирслгдлә. 6 Павел теднә толһад һаран тәвхлә, тедн деер Әрүн Сәкүсн буув. Тедн меддго келәр күүндлдәд, Бурхна тускар келлднә. 7 Ут турштан тедн арвн хойр шаху күн билә. 8 Павел хурлд орад олн-әмтнлә зѳргтәһәр күүнднә. Һурвн сардан хурлд Бурхна орн-нутгин тускар цәәлһәд тер олнд иткүлҗәв. 9 Зәрм зүткә улс терүнә келсиг итклго, олн дунд Деед Эзнә хаалһиг му келәд бурушацхав. Тиигхлә, Павел тедниг үлдәһәд йовна. Ѳдр болһн Турана лекц умшдг герт сурһульчнр цуглулад, тер күүндвр кедг болв. 10 Иигәд хойр җилдән бәәнә. Азийд бәәсн евреймүд болн грекмүд цугтан Деед Эзнә үгиг соңсдг болв. 11 Бурхн Павелар дамҗад ѳвәрц юм кеҗәв. 12 Павелын заппу болн альчур гемтә улст күрхлә, тедн гемәсн эдгәд, хар сәкүсн теднәс һардг болв. 13 Зәрм һазр эргҗ йовсн евреймүд хар сәкүснәс кү сулдхцхав. Тедн Деед Эзн Исусин нерн деерәс тиигхәр седцхәв. – Павелын цәәлһсн Исусин нерн деерәс эн күүнәс һар гиҗ закҗанав, – гиһәд теднә күн болһнь хар сәкүснд келнә. 14 Эднь евреймүдин ах гелң Скевән долан кѳвүн бәәҗ. 15 – Исусиг би меддв. Павелыг бас меднәв. Тадн кембт? – гиҗ хар сәкүсн сурна. 16 Дотркинь хар сәкүсн эзлсн күн тедниг йир күчтәһәр дәврәд диилнә. Скевән кѳвүд гертәс шуурха хувцта, шавта һарад зулна. 17 Энүнә тускар Епест бәәсн евреймүд болн грекмүд медәд әәлднә. Тиигәд одҗ эдн Деед Эзн Исусин нериг күндлдг болв. 18 Иткдг улсин ик зунь ирәд, олна нүүрт эврәннь хар мѳртә йовдлан илдкҗәв. 19 Урднь илв һарһҗ йовсн зәрм улс эврәннь дегтрмүдән авч ирәд, бас олна нүүрт шатав. Шатасн дегтрмүдин һаруһинь тоолхла, тернь тәвн миңһн цаһан мѳңгнд үнлгдв. 20 Тиигҗ Деед Эзнә ном тарад, энүнд олн күн иткв. 21 Энүнә хѳѳн Павел Македонь болн Ахья дәврәд Ерусалимд күрхәр шииднә. – Ерусалимд күрснә хѳѳн би Римд одх седклтәв, – гиҗ тер келнә. 22 Македонь тал тер хойр нѳкдән илгәнә. Теднь Тимофей болн Эраст хойр болна. Эврән баахн цагт Азийд үлднә. 23 Тер ѳдрмүдт Деед Эзнә хаалһ бурушасн ик буцлт болна. 24 Цаһан мѳңгнә дархнч Деметр Артеми гидг шүтәнә ѳкәр сүм кедг билә. Тиигәд тер кѳдлмш һартан эрдмтә кѳдләчнрт ик олз орулҗав. 25 – Эн кѳдлмш мадниг байҗулҗахиг тадн медҗәнт? – гиҗ кѳдләчнриг болн талдан эрдмчнриг цуглулад тер келнә. – 26 Тадн Павелыг, энд Епест болн цуг Азийд олн улсиг эврәннь номд орулҗ авсиг бас соңссн болхит. Күүнә кесн шүтән Бурхн биш гиҗ Павел келҗәнә. 27 Иим зәңг мана кеҗәх кѳдлмшин чинринь баһрулх биш, нам алдр Артеми гидг шүтәнә сүмин үнинь ген гиҗәнә. Цуг делкән болн Азийин олн әмтнә мѳргҗәсн бурхн сүрәһән алдх! 28 Иим зәңг соңссн улс: – Епесин Артеми алдр болтха! – гиһәд һалзурҗ хәәкрлднә. 29 Удл уга балһсн цугтан шуугна. Олн әмтн Македоняс ирсн Павелын Гай болн Аристарх нѳкдмүдиг бәрҗ авад, театрур одцхана. 30 Павел олн әмтнлә күүндхәр седнә, болв сурһульчнрнь терүг хѳрнә. 31 Түүнәс даву бәәрн һазрин йосна зәрм улс, Павелын иньгүд, энүг театрт тѳрүц бичә одтха гиҗ келүлнә. 32 Зәрмснь нег юм хәәкрәд, зәрмснь оңгдан юм хәәкрв. Хург үүмҗ одсн бәәҗ. Теднә ик зунь ю хәәҗ ирсән медсн уга бәәҗ. 33 Александриг һарч иртхә гиһәд евреймүд неклднә. Зәрм улс Александр эн болҗах йовдлыг һардв гиҗәнә. Александр һарч ирәд, һарарн докъя ѳгәд, олн улсиг тогтнхинь сурна. Эн харсгч үг келхәр седнә. 34 Болв энүг еврейинь медчкәд, цугтан: – Епесин Артеми алдр болтха! – гиһәд нег дууһар хәәкрҗәнә. Тедн хойр частан хәәкрнә. 35 Дәкәд балһсна ахлачнрин негнь олн улсиг тогтнулна. – Епесин бәәрн улс, Епес балһсн алдр Артемин сүм болн теңгрәс унсн чолу хадһлҗахиг делкә кевтән меднә эсий? 36 Энтн бурушаҗ болшго ил юмн. Тадн ода тогтнтн! Адһмта юм бичә һарһтн. 37 Эн улсиг тадн дахулҗ ирсн бийинь эднәс негнь чигн мана сүмәс хулха кесмн уга. Мана бурхиг муурулсмн уга. 38 Кемр Деметр болн түүнә кѳдләчнр кенинь чигн гемшәхәр седҗәхлә, манад зарһин ѳдрмүд болн йосна улс чигн бәәнә. Тиигәрән ирҗ бурушаҗ чадҗанат. 39 Кемр таднд ямаран чигн керг бәәхлә, терүг олн улсин хург шиидх йоста. 40 Эндрк йовдлын ашар мадниг буцлтд орлцвт гиҗ гемшәҗ болҗана. Тиигхлә, бидн бийән мел харсҗ чадшговидн. Яһад гихлә, маднд учр-шалтан уга, – гив. Иигҗ келәд, эн олн улсиг герүрнь йовулна.

Апостолмуд 20

1 Буцлт тогтнсна хѳѳн Павел Исуст иткдг улсиг цуглулҗ авад, тедниг урмдулад мендләд, Македонь тал һарад йовна. 2 Хаалһдан харһсн Исуст иткдг улсиг бас урмдулад йовв. 3 Грецд ирәд һурвн сар болна. Павелыг Сирий тал усар йовхин ѳмн ѳргнднь евреймүд түүнә тускар нуувчин күүндвр кенә. Түүнәс кѳлтә Павел Македонь дәврәд хәрү ирхәр шииднә. 4 Павелыг дахад Бэрас ирсн Пурин кѳвүн Сосипатр йовв. Тесалоникас Аристарх болн Секүнд, Дербәс Гай, Азийяс Тропим болн Түхк, Тимофей эдн йовлдна. 5 Түрүләд йовад мадниг Троя балһснд күләҗәв. 6 Эс искәсн һуйрин сән ѳдрин хѳѳн бидн Пилип балһснас кермәр йовад, тав хонад Трояд теднлә негдвидн. Тенд бидн дола хонвидн. 7 Бемб ѳдр бидн хамдан асхна хот уухар цуглрвидн. Павел цәәлһврин кѳдлмшән кеҗәлә. Терүг маңһдуртнь йовх учрас иштә хург сѳѳни ѳрәл күртл болв. 8 Мана хурсн деед хорад олн шам шатчав. 9 Терз деер баахн наста Ютух суула. Павелыг үг келҗәхлә, Ютух үргләд һурвдгч давхрас һазрт унна. Терүг одад кѳндәхлә, ѳңгрҗ одсмн бәәҗ. 10 Павел бууһад, терүн деер ѳкәһәд теврнә. – Бичә әәтн! – босн йовҗ: – Энтн әмд, – гиҗ келнә. 11 Павел хәрү әмтн цуглрсн хорад орад, ѳдмг хуһлад иднә. Ѳрән ѳмн үгән тѳгсәһәд Павел цааран йовв. 12 Баахн кѳвүн Ютухиг герүрнь әмд-менд авч ирнә. Иим йовдл цугтаһинь йир байрлулна. 13 Бидн кермд сууһад Асыс хотн тал йоввидн. Тенд Павел маднла негдхмн билә. Эн эврән иим зура келә. Яһад гихлә, һазр хаалһар йовхар эн седҗәлә. 14 Асысд Павел маднла харһад, мана кермд суув. Тиигәд бидн Митулен тал һарвидн. 15 Тендәс бидн маңһдуртнь цааран йовад, Хѳст күрвидн. Бас нег хонад Самост ирвидн, дәкәд нег хонад Мелитд ирвидн. 16 Павел Ерусалимд күрхәр адһҗ йовсндан, Азийд торшгон тѳлә, Епес тал йовсмн уга. Тиигәрән тер тәвдгч ѳдр гидг нәәрлә харһулад ирх саната йовла. 17 Павел Мелитәс әмт илгәһәд, Епест чонҗин ахлачнриг дуудулна. 18 Тедниг цуглрхла иигҗ келнә: – Намаг Азийд ирәд түрүн ѳдрәс авн таднла бәәсиг эврән меднәт. 19 Би номһнар, нүдндән нульмста бәәдләрн Деед Эзнә зарцла әдләр эврәннь кѳдлмшән күцәвүв. Евреймүдин нуувчин үгцәнәс кѳлтә би кесг зовлң даавв. 20 Би гермүдт чигн, һаза йовв чигн, Сән Зәңг цәәлһҗ заалав. Заахларн тус болх тоотыг таднас мел нуусн угав. 21 Евреймүдт болн грекмүдт килнцтә җирһлән үлдәһәд, Бурхнд нәәләд, мана Деед Эзн Исуст итктхә гиҗ би келләв. 22 Ода болхла, Ерусалим орхиг нанд Әрүн Сәкүсн заав. Тенд нанла юн болхинь медҗәхшв. 23 Зуг балһсн болһнд намаг зовлң болн түүрм күләҗәхиг Әрүн Сәкүсн саглҗ зааҗана. 24 Болв би эврәннь әмән хәәрлҗәхшв. Ода Деед Эзн Исус нанд даалһсн кергиг чиктнь күцәһәд, олнд Бурхна хәәрлтин туск Сән Зәңг күргх санатав. 25 Таднд Бурхна орн-нутгин тускар цәәлһсн намаг цугтан ода дәкҗ үзшгог би медҗәнәв. 26 Тер учр деерәс кемр таднас кен чигн күн үкхлә, тертн мини гем биш гиҗ би герчлҗәнәв. 27 Би таднд әл уга Бурхна бәәсн зуран тускар цәәлһләв. 28 Күн болһн бийән болн Әрүн Сәкүснә таднд даалһсн улсиг хәләҗ йовтн. Бурхна чонҗин улст килмҗән ѳгтн. Энүнә тѳлә Тер Эврәннь Кѳвүнә улан цус асхла. 29 Намаг йовхла, тадн тал һалзу чонмуд ирх. Тиигхлә, тедн кениг чигн әрвлш уга. 30 Тадн дундас чигн сурһульчнриг чик хаалһаснь хаҗилһәд дахулхар седәд, худлахар ном тархах улс бас һарх. 31 Тиигәд саглҗ бәәтн! Мини һурвн җилдән ѳдр-сѳ уга доһлң нульмста таднд келҗ йовсиг бичә марттн. 32 Би ода тадниг Бурхна болн Терүнә хәәрлтин туск Үгин килмҗд үлдәҗәнәв. Тер тадниг батраһад, Бурхна нерәдәд заасн улсин тѳлә бәәсн зѳѳрәсн ѳгх. 33 Би кен чигн күүнәс цаһан мѳңг, алт чигн, хувц чигн авшгоһар седләв. 34 Намаг эврән мѳңг олад, нанла бәәсн ах-дүүнрән болн бийән теткҗ йовсиг тадн меднәт. 35 Кесн, күцәсн тоотарн би таднд үлгүр үзүлҗ йовлав. Кѳдлмш кехләрн бидн түрү-зүдү, мууднь дѳңгән күргх йоставидн. Деед Эзнә келсн: «Ѳгсн авснас буйнта болдмн» гисиг кезә чигн мартхмн биш. 36 Тиигҗ келн Павел олнла хамдан сѳгдәд зальврна. 37 Цугтан уульн бәәҗ терүг теврәд үмслднә. 38 Дәкҗ Павел үзгдшго гисн зәңг тедниг дегд гейүрүлв. Павелыг тедн керм күртл үдшәнә.

Апостолмуд 21

1 Теднәс салад, бидн теңгст һарад, тустан Кѳс гидг балһсн тал йоввидн. Маңһдуртнь бидн Родос гидг арлд күрәд, тендәс Патар балһснур йовлавидн. 2 Тенд бидн Поник тал йовҗах керм олҗ авад, цааран һарвидн. 3 Бидн Кипр давад, арлыг ѳмн бийәснь эргәд Сирий тал йоввидн. Тирд бидн зогсад, кермд йовсн ацаһан буулһх биләвидн. 4 Тенд Исусин сурһульчнриг хәәһәд олҗ авад, теднлә харһад, бидн дола хонвидн. Әрүн Сәкүснә күчәр Павелыг Ерусалимд бичә йовтха гиҗ тедн келҗәв. 5 Болв цаг ирхлә, бидн цааранднь йоввидн. Мадниг сурһульчнр кевтән теднә гергд болн үрдүднь балһснас үдшәв. Эрг деер бидн сѳгдәд сууһад мѳргвидн. 6 Бидн нег-негнләһән мендлдәд, кермдән сууцхавидн. Тедн болхла герүрн хәрцхәв. 7 Тирәс бидн Птолемьяд ирвидн. Тенд бидн ах-дүүнрләһән харһад ѳдртән бәәввидн. 8 Маңһдурк ѳдр тендәс Кесәрья тал йовад, долан нѳкдмүдин негнднь, Сән Зәңг тархадг Пилипин герт бәәввидн. 9 Пилипд мордад уга әәлдәч дѳрвн күүкн бәәҗ. 10 Мадниг тенд нег цѳѳк хонхла, Йудьяс әәлдәч Хагап ирнә. 11 Тер мадн тал ѳѳрдәд, Павелын бүс авад, эврәннь кѳл-һаран бооһад: – Әрүн Сәкүсн иигҗ келҗәнә: «Ерусалимин евреймүд эн бүсин эзиг бас иигҗ бооһад буру номта улст ѳгчкх», – гиҗ келнә. 12 Тиигҗ келсиг соңсхларн, бидн болн тенд бәәсн улс Павелыг Ерусалим тал бичә одтха гиҗ ээрвидн. 13 Болв Павел иигҗ хәрү ѳгнә: – Тадн яһад ууляд, мини зүрк шарклулҗанат? Ерусалимд би Деед Эзн Исусин нернә тѳлә бийән күлүлх биш үкхдән белмб, – гинә. 14 Павел эврәннь шиидврән нег мѳсләд авчксинь медәд, бидн дәкҗ терүг ээрдгән уурад: – Цугнь Деед Эзнә күсләр күцтхә, – гиҗ келҗәввидн. 15 Түүнә хѳѳн хаалһд бийән белдәд бидн Ерусалим тал йоввидн. Маднла хамдан Кесәрьяс зәрм сурһульчнр йовцхав. Тер мадниг Мнасна герт дахулҗ авч ирв. Кипр арлас ирсн Мнасн кезәнә Христосин сурһульч болсн бәәҗ. 17 Ерусалимд ахнр-дүүнр мадниг сәәнәр тосв. 18 Маңһдуртнь бидн Павелта Яков тал одвидн. Тенд цуг чонҗин ахлачнр бәәҗ. 19 Павел теднлә мендләд, Бурхн терүнә церглтәр дамҗад буру номта улст ю кесинь тодрхаһар келҗ ѳгв. 20 Тедн Павелыг соңсад, Бурхиг туурулна. – Ах Павел, ода миңһәд шаху евреймүд Христост иткҗәнә. Цугтан эдн үнн седкләсн зака харсҗана. 21 Чи буру номта улс дунд бәәх евреймүдт, Мошен зака бичә тѳртән автха гиҗ теднд келҗ ѳгвч. Дәкәд чи үрдән бичә керчүлтхә, мана заң-авъясиг бичә бәртхә гиҗ селвг ѳгәд йовҗич. 22 Бидн яахмб тиигәд? Тедн чамаг ирсиг эрк биш соңсх. 23 Ода мана селвг ав. Мадн дунд андһар ѳгсн дѳрвн күн бәәнә. 24 Тедниг авад, бийән цеврлһнә керг күцә. Теднә ормд мѳңгинь ѳгәд, толһаннь үсән авхулад таахрулхла, сән болх. Тиигхлә, чини тускар һарсн зәңг худл болад, чамаг закаһар бәәхиг цугтан үзх. 25 Буру номта улсин итклин тускар бидн теднд эврәннь шиидврән бичләвидн. Тедн шүтәдт нерәдсн хотас, цуснас амсшго, боогдад үксн малын мах идшго, учрх хууляс саглх йоста, – гиҗ чонҗин ахлачнр Павелд келцхәв. 26 Маңһдуртнь Павел эн улсиг дахулад, теднлә хамдан килнцәс цеврлнә. Дарунь Павел һол сүмд орад, кезә цеврлт чилх, кезә күн болһна тѳлә тәвц тәвгдхинь гиҗ цәәлһҗ ѳгнә. 27 Килнцәс цеврлснә доладгч ѳдртнь Азийин нег цѳѳкн евреймүд Павелыг сүмд үзнә. Тедн әмтиг түкрәд, Павелыг бәрҗ авв. 28 – Израилин улс, дѳң болтн! Эн күн мана улсин ѳмнәс, мана Закана ѳмнәс эн сүмин ѳмнәс ном эргндән тархаҗ йовна. Ода болхла мана һол сүмд грекмүд дахулҗ ирәд, терүг бузрдв, – гиҗ тедн хәәкрцхәв. 29 Ѳмннь тедн Павелыг Епес балһсна ирсн Тропимла хамдан балһснд йовсинь үзәд, терүг һол сүмд дахулҗ одв гиҗ санҗаҗ. 30 Балһсн кевтән үүмәд бәәв. Әмтн гүүлдҗ ирв. Павелыг бәрәд һол сүмәс чирҗ һарһад, үүдинь хаачкна. 31 Тедн Павелыг алхар седҗәлә. Болв Ерусалим кевтән үүмҗәх зәңг Римин цергин ахлачд күрнә. 32 Тер ахлач цергин ахмдмуд нег цѳѳкн церг дахулҗ авад олн әмтн цуглрсн һазр тал одна. Аашсн ахлач болн цергүдиг үзчкәд, Павелыг тедн цокдган уурв. 33 Цергин ахлач Павел тал ѳѳрдәд, терүг бәрәд, хойр цевәр цевлх заквр ѳгнә. Ахлач әмтнәс эн ю-күүһинь, ю кесинь сурна. 34 Олн цуглрсн һазрт негнь нег үг келәд хәәкрнә, наадк улснь талданар келәд хәәкрцхәнә. Тиим бәәдлд юн учрснь медҗ чадад Павелыг цергин бәәшңд орултха гисн заквр ахлач ѳгнә. 35 Тедн шатар йовхларн, Павелыг һар деерән ѳргв. Тедү дүңгә олн улс шуугад, йовх хаалһ ѳглго бәәв. 36 – Алхмн энүг! – гиҗ тедн дахад хәәкрлдв. 37 Цергүд Павелыг бәәшң тал авч йовхар седв, болв тернь ахлачас иигҗ сурна: – Танас нег юм сурҗ болхий? – гинә. – Чи, грек келәр келҗ чаддвчи? – гиҗ тер сурна, – 38 Тиигхлә, чи одахн Египетәс ирәд, буцлт кеһәд, эҗго һазрур дѳрвн миңһн алачнриг дахулсн күн биш болҗанчи? 39 – Би Киликьян Тарс балһсна еврейв. Нертә балһсна иргмб. Олн улсла күүндх зѳв нанд ѳгтн. 40 Ахлачас зѳв авад, Павел шат деер зогсад олн әмтиг тагчгртха гисн докъя һарарн ѳгнә. Әмтн тѳвкнәд тагчгрхла, Павел еврей келәр келнә.

Апостолмуд 22

1 – Эцкнр, ахнр-дүүнр! Бийән харсх үг нанд ѳгтн. 2 Терүг еврейин келәр келҗәхиг соңсчкад, тедн оньган ѳгцхәв. 3 – Би еврейв. Киликьян Тарс балһснд һарлав. Болв Ерусалим балһснд ѳсәд бослав. Мана эцкнрин закана туск гүн сурһуль Гамалилас авлав. Тадниг эндр бийән Бурхнд нерәдснлә әдләр би урднь тиигҗ йовлав. 4 Исусин номиг дахад йовсн улсиг би үктлнь кѳѳһәд зовадг биләв. Залус болн гергчүд бәрҗ авад бәрәнд бәрүлүв. 5 Энүнә герчнр ода – ах гелң болн Деед хург кевтән. Дамаскд бәәх ахнрт нерәдсн бичг би теднәс авлав. Тиигәд би тиигәрән одад, тер улсиг бәрәд күләд, Ерусалим тал засглхар, авч ирхәр йовлав. 6 Һал үдлә мини хаалһдм Дамаскд күрч йовхлам, генткн теңгрәс күчтә герл асад, намаг герлткв. 7 Би һазрт унн келҗәх ду соңсв: «Шаул, Шаул! Яһад чи Намаг кѳѳһәд йовнач?» 8 «О, Деед Эзн, кенвчи?» – гиҗ би сурлав. «Би Назаретин Исусв. Чи Намаг кѳѳҗ йовнач», – гиҗ тер хәрү ѳглә. 9 Нанла хамдан йовсн улс бас герл үзлә. Болв Нанд келҗәсн дууг тедн соңссн уга. 10 «О, Деед Эзн, яахмб ода?» – гиҗ би сурв. «Босад Дамаск ор. Тенд чамд ю кехинь йилһәд келх», – гиҗ Деед Эзн келнә. Күчтә герл мини нүдиг цәәлһчкв. 11 Мини нѳкдмүд намаг һарасм авад, Дамаскур кѳтләд ирв. 12 Тенд нан тал Хананий гидг нертә күн ирнә. Закаг цеврәр бәрдгтнь тенд бәәсн евреймүд цугтан терүг күндлдг бәәҗ. 13 Нан тал ѳѳрдәд Мини хаҗуд тер зогсад иигҗ келлә: «Шаул, ахм, нүдндчнь харан ортха!» Тер кемләнь би үздг болад, нанд үг келсн күүг үзв. « 14 Мана ѳвкнрин Бурхн чамаг шүүҗ авч. Чи Терүнә санан-седклиг меддгәр, үннч Күүг үздгәр, Түүнә эврән келсн үгинь соңсдгар шүүҗ авв. 15 Эврән үзсн, соңссн тоотарн олн улст герч болхич. 16 Бичә уд! Босад уснд кирслгдәд, килнцән бийәсн һарһад, Деед Эзн Исусин нер дууд», – гив. 17 Дәкәд би Ерусалимур хәрҗ ирв. Энд һол сүмд мѳргүл кеҗәхлә, нанд үзгдл үзгдв. 18 Би Деед Эзиг үзв. Тер нанд иигҗ келв: «Ерусалимас шулуһар йов. Энд Мини тускар келсн чини герчллһиг эдн учртан авшго», – гив. 19 Тиигхлә би: «Эн улстн намаг хурлмуд эргәд, Танд итксн улсиг гүвдәд бәрҗ йовсиг меднә. 20 Чини герч Степана цусн асхрҗасн цагт би тенд зогсҗалав. Би тиим йовдл тавлад, алачнрин хувц манҗалав», – гив. 21 Тиигәд Деед Эзн нанд: «Йов! Би чамаг холд буру номта улс тал илгәхв», – гив. 22 Иигҗ келҗәтл олн улс Павелыг оньһҗ соңсҗала. Зуг сүүлин үгин хѳѳн тедн шуугад хәәкрцхәв. – Уга кетн энүг һазр деерәс! Әмд бәәх йосн уга! – гив. 23 Тедн хәәкрлдәд, эврәннь хувцсан тәәлҗ хайлдад, шора цацлдв. 24 Павелыг цергин бәәшңд орултха гисн заквр цергин ахлач ѳгнә. Дәкәд терүг малядад, олн улс юн учрар энүнд дурго болҗахинь сурвр кехиг бас закна. 25 Павелыг цокхар седәд күлхлә, тер хаҗудан зогсҗасн цергин ахмд келнә: – Зарһ кеһәд уга бәәҗ Римин иргниг гүвдҗ болдви? 26 Цергин ахмд келсинь соңсад, ахлачд одад зәңглнә. – Тадн юн гидг юм һарһҗахмт? Энтн Римин иргн бәәҗ, – гиҗ тер келнә. 27 Ахлач Павел тал ирәд сурна: – Чи йосндан Римин иргн болҗахмбчи? – Э, э, – гиҗ тернь хәрү ѳгнә. 28 Тиигхлә, ахлач: – Римин иргн болхин тѳлә би йир ик мѳңг ѳгләв, – гиҗ келнә. – Би болхла тиимәр тѳрҗв, – гиҗ Павел хәрү ѳгнә. 29 Терүнәс сурлһ авх улс, тер дарунь йовҗ одна. Римин иргниг цевд бәрсндән ахлач бас әәмсв. 30 Маңһдуртнь ахлач Павелыг цевәс сулдхад, юн учр деерәс евреймүд энүг гемшәҗәхинь медхәр седнә. Энүнә тѳлә тер ах гелңгүдиг болн Деед хург цуглулна. Дарунь Павелыг орулад, теднә ѳмн зогсана.

Апостолмуд 23

1 – Ахнр-дүүнр! Эндр ѳдр күртл мини ухан-седкл Бурхна ѳмн цевр, – гиҗ Павел цуглрсн улсиг хәлән бәәҗ келнә. 2 Ах гелң Хананий Павелыг амарнь цоктха гиҗ Павелын хаҗуд зогсҗасн күүнд закна. 3 – Бурхн чамаг бийич цокх. Һазаһасн чи цаһалһсн эрслә әдлч. Закаһар болхла, чи нанд зарһ кех йостач. Болв намаг цоктха гиҗ зѳв ѳгәд, терүгән эврән эвдҗәнәч, – гиһәд Павел келнә. 4 – Бурхна ах гелңгиг му келҗәнәч, – гиҗ Павелын хаҗуд зогсҗасн улс келнә. 5 – Ахнр-дүүнр! Би терүгитн ах гелң гиҗ медсн угав. «Эврәннь улсин һардачиг бичә му кел», – гиҗ Бурхна Бичгт бичәтә бәәнә, – болҗ Павел хәрү ѳгнә. 6 Зәрм улс цадукмуд бәәсинь, зәрмнь паршмуд бәәсинь Павел меддг бәәҗ. Тиигәд Деед хургт тер чаңһар иигҗ келнә: – Ахнр-дүүнр, би парш багин күмб. Мини ѳвкнр бас тиим улс. Үксн улс әмдрәд ирдгт иткснәс иштә ода мини зарһим кеҗәнә. 7 Терүг иигҗ келлһнлә паршмуд болн цадукмуд дунд ик зүтклдән болад, Хургин улс хойр әңгрнә. 8 Үксн улсин әмдрлтд Сәкүсн чигн, Бурхна элч чигн бәәнә гиһәд паршмуд келцхәв. Цадукмуд болхла энүнд иткҗәхш. 9 Эднә шууган ѳсәд ирв. Зәрм ном цәәлһәчнр (парш багин гешүд) бослдад, эврәннь ухан-седклән келлдв: – Бидн эн күүнәс нег чигн му юм үзҗәхшвидн. Эн күүнлә сәкүсн эс гихлә, Бурхна элч күүндҗәхлә яһнат? 10 Улсин зүтклдән дегд икдәд ирхлә, ахлач Павелыг шуучад авч одхас әәһәд, бәәшңд орултха гиҗ эврәннь цергүдт закв. 11 Сѳѳднь Павел тал Деед Эзн ирәд иигҗ келнә: – Юунас чигн бичә ә! Ерусалимд Мини тускар герчлснлә әдләр Римд бас чи үгән келхич. 12 Маңһдуртнь зәрм евреймүд цуглрад Павелыг эс алтл, хот идлго, унд уулго бәәх болҗ андһар тәвнә. 13 Энүнд дѳч даву күн орлцв. 14 Тедн гелңгүдт болн медәтнрт күрәд иигҗ келцхәнә: – Бидн Павелыг эс алтл нег чигн умш келндән тәвшговидн. 15 Тадн Деед хургла хамдан цергин ахлачиг сурад, терүнә керг тодрхаһар медхин тѳлә Павелыг бий талан дуудхит. Бидн болхла бийән белдҗ авад, терүг таднд күртл алхвидн. 16 Эн нуувчин күүндврин тускар Павелын зе кѳвүн медҗ. Тер бәәшңд орад, Павелд медсән келҗ ѳгнә. 17 Павел цергин ахмдыг дуудҗ авад келнә: – Эн кѳвүг ахлачд күргтн. Эн терүнд нег зәңг соңсххар бәәнә, – гив. 18 Кѳвүг ахлачд күргнә. – Бәрәнд бәәх Павел намаг дуудад, эн кѳвүг таднд күргтхә гиҗ сурв. Эн нег зәңг танд келхәр бәәнә, – гив. 19 Ахлач кѳвүг һараснь кѳтләд, хооран һарад сурна: – Чи ю келхәр седләч нанд? 20 – Евреймүдин толһачнр маңһдур Павелыг Деед хург тал авч иртхә гиҗ сурхар седҗәнә. Тиигхләрн терүнә тускар тодрхаһар медхәр седсн болх. 21 Зуг Та тедниг бичә итктн. Терүг бәрҗ алхар дѳч һар күн бултад күләҗәнә. Павелыг эс алтл тедн хот эдлшго, унд уушго болҗ андһар тәвҗ. Тедн белн бәәнә, зуг тана шиидвриг күләҗәнә. 22 – Ода нанд келсән дәкҗ бичә күүнд соңсх, – гиҗ закад, ахлач кѳвүг йовулна. 23 – Харңһурад йисн час давхла, Кесәрья тал йовх хойр зун цергч, далн мѳртә цергч, хойр зун саадгта цергч бел кетн. 24 Павелд унх мѳрд белдтн. Энүг эрүл-менд закрач Феликст эрк биш күргтн, – гиҗ ахлач эврәннь хойр цергин ахмдт дуудҗ авад закна. 25 Эн иим бичг бичнә: « 26 Клауд Лусья эркн күндтә закрач Феликст. Менд бәнт? 27 Эн күүг евреймүд бәрҗ авад алхар седҗәҗ. Би эврәннь цергүдтәһән цаглань ирәд энүг харсҗ авв. Эн күн Римин иргн бәәҗ. 28 Юунд энүг бурушаҗахинь медхәр седәд, би Деед хургт дахулҗ ирв. 29 Евреймүд эн күүг эврәннь заканас иштә бурушаҗана. Болв бәрәнд бәрх эс гихлә алх дүңгә гем энүнд мел уга. 30 Энүг алхар седәд нуувч йовдл белдҗәхинь медәд, би тер дарунь Тан тал йовулҗанав. Эн күүг бурушахар седҗәх улст эврәннь ухан-седклән танд күргтхә гиҗ заклав». 31 Ахлачин заквр күцәхәр цергүд Павелыг дахулад, сѳѳһәр Антипатр хотн тал ирнә. 32 Маңһдуртнь мѳрн цергүдтә хамднь Павелыг цааранднь йовулна. Йовһар йовсн цергүд болхла бәәшң талан хәрҗ ирцхәнә. 33 Кесәрьяд ирн мѳрн цергин улс закрачд бичг ѳгәд, Павелыг үлдәнә. 34 Закрач бичгиг умшад, Павелас альк һазра күнвт гиҗ сурна. Павелыг Киликья гидг һазраһинь медәд иигҗ келнә: 35 – Чамаг бурушаҗах улс ирхлә, би кергиг хәләхв, – гиһәд Павелыг Херодын бәрсн бәәшңд бәртхә гиҗ закна.

Апостолмуд 24

1 Тавн хонг давсна хѳѳн ах гелң Хананий медәтнртә Тертул йос меддг күүнлә Кесәрьяд ирәд, Павелыг юунд бурушахар седҗәхән закрачд медүлнә. 2 Павелыг авч ирхлә, Тертул терүнә буруһинь илдкв: – Эркн күндтә закрач Феликс! Тана цецн һардврар мана орн-нутг тѳвкнүн бәәһәд, олн әмтнә җирһл ясрхин тѳлә Та олн сән йовдлмуд һарһҗанат. 3 Бидн танд ханлтан ѳргҗ темдглҗәнәвидн. Тиигәд әрүн седкләсн Таниг күндлҗәнәвидн. 4 Таниг уданд цуцрашгон тѳлә ода мана ахрар келхиг соңсхитн би эрҗәнәв. 5 Эн күн тогтун бәәдл эвдәд, цуг делкәд евреймүдин буцлт харсад йовсинь меднәвидн. Деернь болхла, Назара гиҗ нерәддг багиг һардҗана. 6 Нам мана һол сүмиг бузрдахар седв. Тиигәд бидн энүг бәрҗ авлавидн. 8 Энүнәс сурлһ авад, буру йовдл һарһсинь бидн чикәр темдглсиг Та эврән үзхит. 9 Келсн тоот мел үнн гиҗ бурушаҗах евреймүд дѳңнә. 10 Феликс закрач Павелд үг келх зѳв ѳгнә. Павел эврәннь харсгч үгән иигҗ келнә: – Олн җилд эн орн-нутгт Та зарһч болҗ йовхитн би меднәв. Тиигәд Тана нүүрт бийән харсад нег цѳѳкн үг келхдән би байрлҗанав. 11 Арвн хойр хонг ѳмн би Бурхнд мѳргхәр Ерусалимд одлав. 12 Намаг бурушахар седҗәх улс һол сүмд күүнлә зүткҗәхим, эс гихлә хурлмудт, балһснд буцлт кеҗәсим бәрҗ авсн уга билә. Терүг Та эврән медҗ чадҗанат. 13 Ода намаг гемшәхәр келҗәх тоотан эднтн бәрмтг зааҗ лавлҗ чадшго. 14 Би болхла ѳвкнрин Бурхнд шүтәд, евреймүдин чик биш гиҗ тоолҗах хаалһар дахҗ йовнав. Заканд болн әәлдәчнрин дегтрмүдт бичгдсн тоотынь би иткҗәнәв. 15 Бурхн Зака күцәдгинь чигн, Зака эвддгинь чигн әмдрүлх гиҗ, эн улсла әдл би бас нәәлҗәнәв. 16 Тер учрар Бурхна нернд олн улсин ѳмн би эврәннь ухан-седклән, бийән цеврәр бәрх санатав. 17 Би Ерусалимас йовад цѳѳкн җил давсн хѳѳн хәрү ирв. Тиигхләрн түрү-яду улст мана әмтнәс цуглулсн мѳңгәр дѳң күргәд, Бурхнд бәрц бәрхәр би ирләв. 18 Һол сүмд мѳргүл кеһәд, бийән цеврлҗәхлә, намаг бурушахар седсн улс тенд бәрҗ авв. Йос-җурм эвддг улс нанта уга билә. 19 Болв тенд Азийин евреймүд бәәлә. Кемр тедн намаг гемшәхәр седҗәсн болхла, ода тедн нааран ирәд гемшәх йоста. 20 Эс гихлә, Деед хургт ямаран гем нанд бәәсиг энд бәәх улс Танд келҗ ѳгтхә. 21 Мини буру хәәкрәд келсн үгдм бәәввзә. Намаг үксн улс әмдрүлдгиг итксн тѳләд зарһ кеҗәнә гиҗ келснд болхий? 22 Феликс эн Хаалһин тускар сәәнәр меддгтән зарһан зогсав. – Цергин ахлач Лусья ирхлә, би чини тѳрәр шиидвр һарһнав, – гиҗ Феликс келнә. 23 Павелыг бәрәнд бәрҗәтн гиҗ цергчд заквр тер ѳгнә. Зуг Павелыг невчк сулдхвртаһар бәрәд, үр-иньгүднь терүнд килмҗән ѳгч туслдгар бәртн, – гиҗ келнә. 24 Цѳѳкн ѳдр давхла Феликс Друзил гидг еврей гергтәһән ирнә. Тер Павелыг авхулна. Феликс терүг икңкнь Исус Христост иткҗәхинь медхәр седнә. 25 Павел терүнд чик седклтә бәәдлин, бийән бәрлһнә болн болх зарһин тускар келнә. Иим күүндвр Феликсиг әәлһнә. – Эндр болҗана! Нанд сул цаг учрхла, Би чамаг дәкәд бас дууднав, – гиҗ тер келнә. 26 Феликс Павелыг авлһ ѳгх гиҗ санад, дару-дарунь терүнә ардас илгәһәд күүндҗәв. 27 Хойр җил давна. Феликсин ормд Порк Пест орна. Болв евреймүдт сән нүднд үзгдхәр Феликс Павелыг бәрәнд үлдәнә.

Апостолмуд 25

1 Пест ям дааһад һурвдгч хонгтан Кесәрьяс Ерусалим орна. 2 Ерусалимд ах гелңгүд, евреймүдин толһачнр Павелыг бурушаҗахан терүнд келцхәв. 3 Пестиг тедн яһад болв чигн теднә сурвр күцәһәд, Павелыг Ерусалим тал һарһтха гицхәв. Эврән бийснь болхла, хаалһдан терүг алхар седнә. 4 – Павел Кесәрьяд бәәнә, би удлго бас тенд күрхв. 5 Кемр тер күн му йовдл һарһсмн болхла, тана ахлачнр нанла хамдан тиигәрән одад, юуһар бурушаҗахинь келҗ ѳгтхә, – гиҗ Пест хәрү ѳгнә. 6 Тенд нәәмн-арвн хонгтан хамдан бәәһәд, Пест Кесәрья тал хәрү ирнә. Маңһдуртнь Пест зарһ эклнә, Павелыг орулҗ авч иртхә гисн заквр ѳгнә. 7 Павелыг авч ирнә. Ерусалимас ирсн евреймүд Павелыг дааврта тѳрмүдәр гемшәв. Болв терүгән лавлҗ чадсмн уга. 8 Дарунь Павелд бийән харсх үг ѳгцхәв. – Би еврейин закаг чигн, Һол сүмиг чигн, Римин хаана ѳмнәс чигн эвдх йовдлмуд һарһсн угав, – гиҗ Павел келнә. 9 Пест евреймүдт таасгдхар седәд Павелас иигҗ сурна: – Чамаг Ерусалимд одад бурушасн тѳрмүдәр зарһ кехд зѳв ѳгчәнч? Зарһ би кехв. 10 – Би Римин хаана зарһд орҗанав. Тиигәд мини керг энд хаһлгдх йоста. Намаг евреймүдт му юм эс үзүлсиг тадн эврән сәәнәр меднәлмт. 11 Кемр би закаг эвдәд алх дүңгә йовдл һарһсмн болхла, би үкхдән белмб. Болв кемр евреймүдин гемшәлһн буру болхла, нег чигн күн намаг теднд ѳгч чадшго. Би Римин хаана зарһ болтха гиҗ некҗәнәв. 12 Эврәннь нѳкдмүдтәһән селвлцәд Пест келнә: – Чи Римин хаана зарһ некҗәхлә, терүн тал йовулгдхич. 13 Цѳѳкн хонг давсна хѳѳн Кесәрьяд Пест тал Агрипп хан Берниктәһән мендлхәр ирнә. 14 Энд тедн кесг ѳдр бәәнә. Пест хаанд Павелын кергин тускар келнә. – Энд, Феликсин үлдәсн күн бәрәнд бәәнә. 15 Намаг Ерусалимд одхла, еврейин ах гелңгүд болн теднә медәтнр юуһар бурушаҗахинь келҗ ѳгцхәв. Тедн эн күүнә зарһ кетхә гиҗ неклә. 16 Тиигхд би теднд зѳв буруһинь йилһлго бәәҗ засглх, дәкәд бийән харсх зѳв ѳглго шиидвр авна гисн, Римин авъясла ирлцҗәхш гиһәд цәәлһҗ ѳгләв. 17 Тедн нааран ирв. Би тер дарунь маңһдуртнь зарһ эклләв. Тиигәд тер күүг нааран авч иртхә гиләв. 18 Павелыг гемшәхәр седҗәсн улс, мини сансар, нег чигн буру һарһсн йовдл зааҗ чадсмн уга. 19 Тедн шаҗна туск тѳрәр, бас үксн Исусин тускар зүтклдв. Павел Терүг әмд бәәнә гив. 20 Эн кергәр би ямаран шиидвр авхан медҗ чадад бәәвв. 21 Павелыг Ерусалимд одад зарһан келһүлхмн болвза гиһәд сурв. Павел бийән бәрәнд бәрәд, Римин хаана зарһ некв. Тиигәд би: «Энүг Римин хан тал йовултл түүрмд бәртн гиҗәнәв». 22 – Би эврән эн күүг соңсхар седләв, – гиҗ Агрипп Пестд келнә. – Маңһдур соңсхич, – гиҗ Пест хәрү ѳгнә. 23 Маңһдуртнь Агрипп хан болн Берникә хатнтаһан зарһин герт сүртә ѳргмҗтә кевәр орҗ ирв. Терүнлә хамдан балһсна ахлачнр болн дәәчнрин хамгин нертәнь ирцхәв. Пестин закврар Павелыг орулҗ авч ирнә. 24 – Агрипп хан! Энд суусн гиичнр! Тадна ѳмн зогсҗах күүг Ерусалимин евреймүд болн энд Кесәрьяд бәәхнь чигн һазр деер бичә бәәтхә гиҗ некв. 25 Би болхла энүг бурушаһад алх дүңгә гем энүнә бәәдлд үзҗәхшв. Эн күн эврән Римин хаана зарһ кетхә гиһәд сурсар Рим тал йовулх шиидвр авв. 26 Болв Римин хаана нернд бичәд илгәх тѳр ода чигн йилһрәд уга. Тиигәд би Павелыг иигәрән авч ирәд, тадниг цугтан, шишлң Агрипп хан үзәд тодрхаһар медтхә гиҗ санлав. Сурврин ашар негн талан һарад, ю бичхән йилһхвидн. 27 Ода деерән бурушахинь медәл уга бәәҗ энүг йовулхд дегд эргү болҗ нанд медгдҗәнә.

Апостолмуд 26

1 – Чамд үг ѳггдҗәнә. Бийән харсад кел, – гиҗ Агрипп хан зәңглв. Павел һаран ѳргәд экләд келнә: 2 – Агрипп хан! Эндр тана ѳмн зогсад, евреймүдин гемшлтәс бийән харсх үг ѳгсндтн би бийән хүвтәд тоолҗанав. 3 Евреймүдин авц-бәрциг болн теднә зүткәтә тѳрмүдиг та йир сәәнәр меднәт. Тер учрар Таниг тесвртәһәр намаг соңсхиг эрҗәнәв. 4 Мини орн-нутгт болн Ерусалимд бәәсн цагин мини җирһлин бәрц-бәәдлиг евреймүд меднә. 5 Тедн намаг бичкнәс авн меднә. Шаҗна дааврта диг-дараг күцәҗ, намаг парш багин гешүн бәәсиг тедн герчлхәр седхлә, герчлҗ чадхмн. 6 Эндр би зарһин ѳмн зогсхларн, мана ѳвкнрт Бурхна ѳгсн үгән күцхиг иткҗәнәв. 7 Эн ѳгсн үг бүтхин тѳлә мана олн улсин арвн хойр ясн Бурхнд ѳдр-сѳ уга шүтҗ мѳргҗәнә. Агрипп хан! Эн иткмҗәс кѳлтә евреймүд намаг гемшәҗәнә. 8 Үксн күүг йосндан Бурхн әмдрүлҗ чадхиг яһад евреймүд күцәҗ болшго гиҗ тоолҗахмб? 9 Би бас Назаретин Исусин нернә ѳмнәс ю болв чигн күцәх кергтә гиҗ сандг биләв. 10 Ерусалимд би гелңгүдәс зѳв авад Бурхна улсиг бәрәнд орулад алхар шиидхләнь бас дѳңнләв. 11 Хурлмуд эргәд йовҗ, Исус Христост бичә итктн гиһәд, би тедниг закад засгллав. Ууртан дегд бүтхләрн, талдан балһсд кеддг болв. 12 Нег декҗ би ах гелңгүдин зѳвәр болн йосар Дамаск тал йовв. 13 Тана зергәс, хаалһдан йовҗ йовад, һал үдлә би нарнас хурц герл бийиннь хаҗудан йовсн әмтнә эргнд үзв. 14 Терүнәс нүдн цәәһәд, бидн һазрт унн киисвидн. «Шаул, Шаул, чи юңгад Намаг кѳѳлдәд йовнач? Му бух бийән зовадмн», – гиҗ нанд еврей келәр келснь соңсгдв. 15 «Эзн минь, Та кембтә?» – гиҗ сурв. «Би чини кѳѳлдҗ йовх Исусв», – гиҗ Деед Эзн хәрү ѳгнә. « 16 Ода бос! Чамаг Би Эврәннь зарц болн герч кехәр ирв. Чи Намаг үзләв гиҗ келх йостач. Дәкәд чи Мини үзүлхиг бас келх йостач. 17 Би чамаг евреймүд болн буру номта улс тал йовулхан харсхв. 18 Теднд медрл ѳгәд, харңһу ормас герлтә һазрт чи һарһ, эрлгин үлмәһәс кѳтләд Бурхна үлмәд орул. Нанд итксәр теднә килнцнь тәвгдәд, Бурхнд нерәдәд заасн улс дунд бас йовтха». 19 – Агрипп хан, теңгрин үзгдлиг соңслго бәәҗ болшго болв. 20 Би тер үгиг түрүләд Дамаскд, хѳѳннь Ерусалимд, Йудьяд болн буру номта улс дунд йовҗ цәәлһв. Тиигхләрн би тедниг килнцтә җирһлән үлдәһәд, Бурхнд итктхә гиләв. Эврәннь итклән тедн кергәрн батлтха гиҗ заавв. 21 Түүнәс кѳлтә намаг евреймүд Ерусалимин һол сүмд бәрәд алхар седлә. 22 Болв Бурхн эндр ѳдр күртл нанд дѳңгән күргв. Ик баһ уга намаг соңсҗанат. Әәлдәчнр болн Мошен әәлдҗ келснәс үлүһәр би келҗәхшв. 23 Бурхна илгәсн Аврач зовлң-зѳвүр эдләд, үкләс түрүләд әмдрхмн билә. Эн болхла евреймүдт болн буру номта улст аврлтын туск зәңг күртәҗәнә. 24 – Павел, чи һалзурҗадг болвзач? – гиҗ Пест хәәкрнә, – Чини ик ном чамаг адрулн гиҗәнә, – гив. 25 – Эркн күндтә Пест, би һалзу күн бишв. Би зѳвтәһәр үн келҗәнәв. 26 Мини келх тоот цугтан хаанд темдгтә, тиигәд би сулдан келҗ чадхв. Учрсн йовдлын тускар түүнә эс меддгнь уга. Мел кевтән нуувчар биш түүнә нүднд давла. 27 Агрипп хан, Та әәлдәчнрт иткҗәнт? Таниг иткҗәхиг би медҗәнәв. 28 – Чи иим ахр цагин зуур намаг Исус Христост иткдг кү кехәр бәәнчи? – гиҗ Агрипп сурна. 29 – Болзг ахр болну, удан болну, эндр Та болн намаг соңсҗах улс нанла әдл болтха гиҗ би Бурхнд зальврҗанав. Би зуг таниг бичә цевлтхә гиҗәнәв. 30 Агрипп хааг дахад закрач болн Берникә эдн, зарһд суусн улс цугтан босцхав. 31 Тедн тендәс һарн йовҗ хоорндан күүнднә. – Эн күн алгдх, эс гихлә бәрәнд бәргдх дүңгә му йовдл һарһсн уга. 32 – Кемр Римин хаана зарһ эс сурсмн болхла, энүг сулдхҗ чигн болхмн билә, – гиҗ Агрипп Пестд келв.

Апостолмуд 27

1 Мадниг Италь тал кермәр йовулхиг шиидхлә, Павелыг болн талдан бәрәнд бәәсн улсиг Римин хан Августин 600 шаху цергин ахлач Юлин һарт орулна. 2 Адрамутнас Азийд бәәсн порт дәврәд орх кермд бидн йовлавидн. Маднла хамдан Македонь һазра Тесалоники балһсна Аристарх йовла. 3 Маңһдуртнь бидн Сидон гидг портд күрвидн. Юли Павелыг һундаҗ йовсн уга. Тиигәд дѳң күргвзә гиһәд, терүнд үүрмүдләһән харһхднь зѳв ѳгв. 4 Бидн дәкн теңгст һарвидн. Зѳрц салькнас зулад, мана керм Киприг үрү таласнь давв. 5 Киликья болн Пампулья хаҗуһар теңгс керчәд Луки һазрин Мур балһснд ирүвидн. 6 Терүнд цергч ахлач Юли Италь тал йовҗах Александрий балһснас ирсн керм олад, мадниг терүнд суулһв. 7 Әрә-әрә уралан керм теңгсәр йовад, түрү-зүдү үзсмн бийнь Книд балһснд күрвидн. Цааранднь салькн маднд харш болад йовв. Тер учрар мана керм Критиг үрү бийәснь эргәд Салмонд күрв. 8 Цааранднь эрг дахад зѳвәр түрүһәр усчад, Ласья балһсна ѳѳр шидр бәәх «Керм зогсдг сән кѳвә» гидг нег һазрт ирвидн. 9 Бидн кесг цаг давулвидн. Деед Эзнә хәәрлдг ѳдр давв. Цааран усчхд әәмшгтә болад бәәв. Тиигәд Павел саглна: 10 – Залус! Мана теңгсәр йовсн йовдл йир күчр күнд бәәдлтә болх. Тиигәд иим йовдл кермд чигн, терүнә ацанд чигн һарута болх, терүнд йовх улс әмнәсн хаһцад чигн бәәх. 11 Цергин ахлач Павелыг соңсхин ормд кермин эзнә болн залачин селвг дѳңнә. 12 Теднә күрсн портд үвлзҗ болшго болв. Йовсн улсин ик зунь цааран йовхар шиидв. Тедн Поникт күрәд, үвлзх сана зүүв. Поник портд барун ѳмн үзгин болн барун ар үзгин салькн кѳдлнә. 13 Ѳмн үзгәс номһн салькн экләд үләнә. Ѳдрин иим бәәдл таасад, җахр ѳргәд, матросмуд Критин эрг дахад кермән зална. 14 Бичкәхән цаг давхла, арл талас аюлын шүрүн салькн кѳдлв. Тиим салькиг дорд ар үзгин салькн гиҗ келнә. 15 Мана кермиг тер салькн дор ормднь таг кеһәд зогсав. Сальк зѳрҗ усчҗ болшго болад бәәв. Терүнд чидлмвидн күрч чадлго салькн кѳѳсн талнь йоввидн. 16 Бидн Кауд гидг бичкн арлын үрү бийднь тусвидн. Тенд әрә гиҗ дѳңнлһнә хооһш һарһҗ батлвидн. 17 Терүг керм деер тәвәд, матросмуд ик арһмҗар ораһад таг кеһәд боов. Суртин тасрха һазрин элснд суушгон тѳлә тедн җилкән буулһад салькнд кѳѳгдсн талан цаарандан усчв. 18 Теңгсин усна дольган дегд күчтә болад, маңһдуртнь кермән экләд невчк гиигрүлвидн. 19 Һурвдгч ѳдртнь матросмуд эврәннь һарарн кермин зер-зевән һарһад хайв. 20 Кесг ѳдртән нарн чигн, одд чигн үзгдсн уга. Салькн тер кевтән кѳдлв. Әмд үлдх гиҗ нам уханд уга. 21 Кермд йовсн улс удан хот уга бәәв. Тиигхлә Павел босад иигҗ келв: – Мини үг соңсад Критас һархмн биш билә. Тиигхлә эн аюлла харһшго, иим һару һаршго бәәсмн. 22 Болв ода бичә әәтн, буйн болтха! Керм хамхрсн бийнь таднас нег чигн күн хоршго. 23 Давсн сѳѳһәр нан тал Бурхна элч ирв. Би Бурхна күмб, Терүнд би мѳргнәв. 24 Тер нанд: «Павел бичә ә. Чи Римин хаана ѳмн зарһд зогсхич. Эврәннь ѳр-ѳвч седкләс иштә Бурхн чамла эн керм деер хамдан йовсн улсиг әмд үлдәҗәнә», – гиҗ келв. 25 Тиигәд бичә әәтн! Би Бурхнд иткҗәнәв. Түүнә келсәр цугнь күцх. 26 Мана керм нег арлын ѳѳр зогсх, – гиҗ келв. 27 Адрья теңгсәр мадниг йова йовтл, арвн дѳрвдгч ѳдртнь сѳѳни ѳрәллә матросмуд эрг тал керм ѳѳрдҗ йовсиг тааһад медцхәв. 28 Тер ормдан усна гүүниг кемҗәләд хәләхлә, теңгс дѳчн метр гүн бәәҗ. Керм цааран йовад, матросмуд дәкәд усна гүүниг кемҗәләд хәләхлә, һучн метр бәәҗ. 29 Усн дотр бәәсн чолуд харһх гиһәд, матросмуд саглад, кермин ѳмн нүүрәснь дѳрвн җахр хайв. Цугтан шулуһар ѳр цәәһәд, ѳдр урһтха гиҗ зальврцхав. 30 Кермәс матросмуд зулхар седәд, дѳң күргдг хооһш уснд буулһад белдцхәв. Әмтн бичә әәтхә гиһәд, җахр буулһсн болҗ шалтглв. 31 – Кемр эн улсиг керм деер эс үлдәхлә, тадн әмд үлдшгот, – гиҗ Павел цергүдт келнә. 32 Тиигхлә цергүд хооһш бәрҗәсн арһмҗиг чавчна, хооһш теңгст унна. 33 Ѳрән ѳмн Павел керм деер йовсн улсиг хотан уухинь сурна: – Арвн дѳрвн ѳдрин туршт тадн күләһәд, хот уга йовнат, – гиҗ тер келнә, – 34 Би таниг хотан уухиг эрҗәнәв. Әмд үлдхин тѳлә тиигх кергтә. Нег чигн күүнә толһаһас нег чигн үсн уншго. 35 Тиигҗ келн Павел ѳдмг авад, цуг улсин нүүрт Бурхнд ханлтан ѳргәд, терүгән хуһлад иднә. 36 Терүг үзсн улс сергәд, ѳдмг авад идцхәв. 37 Керм деер хойр зун далн зурһан күн йовла. 38 Цугтан цадтлан хотан идчкәд, кермиг гиигрүлхин тѳлә ачата буудяг теңгст хайв. 39 Ѳр цәәв. Тедн элстә эрг үзнә. Болв эн юн һазринь эдн медҗәхмн уга. Арһта болхла, кермән тедн хәр уснд орулхар шиидв. 40 Матросмуд җахрмуд бәрҗәсн арһмҗиг чавчхла, җахрмуд уснд унв. Тедн кермин җолаг боолһата арһмҗас сулдхцхав. Ѳмн җилкән ѳргәд, салькар эрг тал усчв. 41 Зуг керм элстә хәр һазрт тулв. Терүнә ѳмнк бийнь элснд шигдәд, таг болв. Ардаснь кермиг күчтә дольган цокҗ хамхлҗав. 42 Цергчнр бәрәнд бәәсн улс һарад зулҗ гүүхәс саглад, тедниг алхар шиидв. 43 Болв цергин ахлач Павелыг хәәрлхин тѳлә цергүдиг зогсав. Ѳѳмҗ чаддгнь түрүләд уснд һәрәдҗ орад, эрг тал усчтха гиҗ тер закв. 44 Наадкснь хамхрха кермин үлдл болн салу модд олзлад, бас эргд күрх зѳвтә бәәсмн. Тиигәд цугтан теңгсин эргд күрцхәв.

Апостолмуд 28

1 Теңгсин кѳвәд усчад күрхләрн, бидн Мальта гидг нертә арлд күрсән медвидн. 2 Эн арлын бәәрн улс мадниг йир сәәнәр тосв. Тер ѳдр киитн, хурта билә. Ик һал шатаһад мадниг дуудв. 3 Павел тевр хагсу бүчрмүд авч ирәд һалд хайсн цагт бүчрмүдәс хорта моһа һарч ирәд, түүнә һар деер унҗсинь цугтан үзнә. 4 Арлын бәәрн улс Павелын һар деер хорта моһа үзчкәд, хоорндан шууглдад одна: – Эн күн алач-махч күн бәәдлтә. Теңгсин аюлас һарла, болв Үнн гидг бурхн энүг әмд үлдәшго бәәдлтә. 5 Болв Павел моһаг һалд хайна. Моһа терүг хатхв чигн, болв хорнь Павелд харш болсн уга. 6 Әмтн терүг хавдрлх, эс гихлә үкҗ одх гиҗәлә. Тиим юмн учрхиг эдн удан күләв. Болв цааранднь Павелыг эрүл-мендинь үзәд, олн-әмтн ухан-седклән соляд, терүг бурхн гиҗ келцхәв. 7 Тер ормас хол биш арлын толһач Пуплин эдл-аху бәәҗ. Мадниг тер тосҗ авад, һурвн хонгтан гиичлв. 8 Пуплин эцкнь гемтә бәәҗ: халу дүрәд, геснь ѳвчәҗ. Павел терүн тал ирәд, зальврад, һаран тәвәд ѳвгиг эдгәв. 9 Түүнә дару тер зәңг соңссн гемтә-хуучта улс Павел тал ирлдәд бийән эдгәв. 10 Эдгсн улс маднд ханлтан ѳргҗ, йир сәәнәр тоов. Мадниг хәрү теңгсүр һарчахла, хаалһд олн зүсн кергтә юм ѳгцхәв. 11 Һурвн сар болад бидн арл деер үвлзсн Александрийин «Икр бурхд» гидг кермәр теңгст һарвидн. 12 Тер кевтән Сиракуз балһснд ирәд һурвн ѳдр хонвидн. 13 Тендәс бидн Регин балһснд күрвидн. Ѳмн үзгин салькн кѳдлхлә, хойрдгч ѳдртнь бидн Путиол балһснд ирвидн. 14 Энд бидн ах-дүүнрлә харһвидн. Теднә эрлһәр бидн дола хонвидн. Түүнә дару Рим балһсн тал йоввидн. 15 Римд бәәх ах-дүүнр мадниг ирхиг соңсад, ѳмнәсмдн тосад, зәрм Апин гидг талвң тал ирцхәв. Зәрмнь «Һурвн гиичлүр» гидг хотн тал ирцхәв. Павел тер олн улсиг үзәд, Бурхнд ханлтан ѳргәд, урмд күргв. 16 Мадниг Римд ирхлә, Павелд кѳлслгдсн герт талдан маначта бәәх зѳв ѳгцхәв. 17 Һурв хонад Павел еврейин ахлачнриг цуглулв. Тедниг ирхлә, Павел иигҗ келнә: – Ахнр, намаг евреймүд Ерусалимд бәрәд Римин улст ѳглә. Мана улст му йовдл эс үзүлсн бийнь, ѳвкнрин авъясинь эс эвдсн бийнь намаг тедн бәрв. 18 Римин улс мини кергәр шинҗлт кеһәд, намаг сулдххар шиидв. Яһад гихлә, Намаг алх дүңгә гем уга бәәҗ. 19 Евреймүд энүнлә зѳвшәрсн уга. Эн учрас би Римин хаана зарһ сурв. Тиигҗ керг күцәхәр седхләрн, би эврәннь олн улс гемшәхәр седсн угав. 20 Тиигәд би эндр тадниг цуглулад күүндхәр седләв. Израилин улсин иткмҗин тѳлә би эндр кѳл-һартан цев зүүҗ йовнав. 21 Павелыг соңсҗасн улс иигҗ хәрү ѳгнә: – Йудьяс чини тускар нег чигн бичг авсн угавидн. Нааран ирҗәх улсас нег чигн күн чини тускар му келҗәсмн уга билә. 22 Болв бидн эврән чамаг соңсхар седләвидн. Эн багин тускар бидн мел оңдан мууһинь соңсвидн. 23 Павелла харһх цагинь батлад авчкад, заасн ѳдртнь Павелын бәәсн ормд улм олар әмтн хурна. Ѳрүнәс асхн күртл Павел теднд Бурхна орн-нутгин тускар келҗ ѳгв. Мошен заканас болн Әәлдәчнрин бичгәс Исусин тускар тедниг иткүлв. 24 Терүг соңссн улсин зәрмснь иткәд, зәрмснь итклго бәәв. 25 Хоорндан тедн үгдән багтлго бәәцхәв. – Тана ѳвкнрт әәлдәч Эшьяр дамҗулад Әрүн Сәкүсн келҗәв: « 26 Тер улст күрәд кел: келҗәсиг тадн соңсхт, болв ю келҗәхинь медсн угат. Тадн нүдәрн хәләхит, болв юуһинь үзсн угат. 27 Эн улсин зүркнь хатурҗ одҗ. Тедн чикәрн соңсҗахш. Нүдән аньчкад, сохрар бәәнә. Тедн нүдәрн үзәд, чикәрн соңсад, зүркәрн медәд Намаг сурсмн болхла, би тедниг эдгәх биләв». 28 Бурхна аврлһна туск үг буру номта улст илгәгдҗәхинь тадниг медтхә гиһәд келҗәнәв. Тедн Намаг соңсх, – гиҗ Павел келв. 30 Павел Римд хойр җилдән нег гер кѳлсләд бәәв. Ирсн улсиг цугтаһинь сәәнәр тосчав. 31 Зѳргтәһәр тер Бурхна орн-нутга тускар, Деед Эзн Исус Христосин тускар олн улст цәәлһҗ келҗ ѳгчәв. Нег чигн күн терүнд харшлсн уга.

Риминхн 1

1 Исус Христосин зарц болн апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас. Бурхн намаг Сән Зәңг тархатха гиһәд шүүҗ авв. 2 Бурхн кезәнә Сән Зәңг ѳгх болад әәлдәчнрәр дамҗулад үг ѳглә. Әәлдәчнр энүнә тускар Әрүн Бичгт бичлә. 3 Сән Зәңгд Бурхна Кѳвүн мана Деед Эзн Исус Христосин тускар келгдҗәнә. Күүнә заң-бәрцин тускар келхлә, тѳрсн үүдәлтәрн Тер Давидин хѳѳт үй бәәҗ. Бурхна заң-бәрцин тускар келхлә, Бурхн Христосиг үкләс әмдрүлхләрн Эврәннь Кѳвүн болҗахиг күчтәһәр үзүлв. 5 Бурхн Христосар дамҗад намаг апостол болтха гиҗ, шишлң билг ѳгв. Учрнь иим: Терүнә нернә тѳлә цуг келн улсиг иткдг болн соңсхврта кетхә гив. 6 Исус Христосар дуудгдсн Римд бәәх тадн бас теднә тоод орҗанат. 7 Тиигәд Бурхна дурта Римд бәәх улс болн Терүнә улс болхар дуудгдсн цуг таднд эн бичг бичҗәнәв. Бурхн мана Эцк болн Деед Эзн Исус Христос таднд хәәрлт болн тѳвкнүн бәәдл ѳгтхә. 8 Хамгин түрүнд, би цуг таднаннь тѳлә мини Бурхнд Исус Христосар дамҗулад ханлт ѳргҗәнәв. Яһад гихлә, тадна итклин тускар делкәд соңсгдҗана. 9 Зальврхларн кезә чигн би тадна тускар ухалдгиг Бурхн герч. Би Бурхна Кѳвүнә тускар Сән Зәңг тархахларн, әрүн зүркнәсн Бурхнд церглҗәнәв. 10 Таднд күрх арһ нанд Бурхна таалар учртха гиҗ би зальврҗанав. 11 Би тадниг йир икәр үзхәр седләв. Тадниг батлхин тѳлә Бурхна билгәр хувалцхар седләв. 12 Би таднд, тадн нанд хамцу иткләрн урмд ѳгх гиҗ санҗанав. 13 Ахнр-дүүнр, би кесг дәкҗ тадн тал одхар седхлә, мел нег юмн ода күртл сад-боомтг болад бәәсиг тадн медтхә гиҗәнәв. Буру номта әмтиг итклд орулснла әдләр би тадн дунд тиим кѳдлмш кех санатав. 14 Би цугтаднь ѳгцтәв: делгрсн сойлта улст болн зерлг улст, сурһульта болн сурһуль уга улст. 15 Тиигәд би Римд бәәх таднд Сән Зәңг цәәлһхдән белмб. 16 Би Сән Зәңгәс ичҗәхшв. Энтн иткдг улсиг цугтаһинь аврхин тѳлә бәәх Бурхна күчн. Хамгин түрүнд Сән Зәңг евреймүдиг, дарунь буру номта улсиг аврна. 17 Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг Сән Зәңг үзүлҗәнә. Энүг эклцәс авн сүл күртл Бурхн иткләр дамҗад кенә. Энүнә тускар: «Иткләр дамҗад чик седклтә болсн күн җирһх» гиҗ бичәтә. 18 Күүнә зарһ яһҗ кехән Бурхн үзүлв. Цуг кесн килнцәрнь болн му йовдл һарһсарнь Бурхн әмтиг засглх. Учрнь: Бурхна туск медрл теднд ил, яһад гихлә, Бурхн эн медрл теднд секв. Зуг тедн хар саната йовдл һарһхларн, талдан улс үнниг бичә медтхә гиҗ бәрнә. 20 Делкә үүдснәс авн Бурхна үзгддго бәәдл, Терүнә мѳңк күчн болн заң-бәрц үүдәлтәрнь хәләхлә медгднә. Тиигәд әмтнд бийән харсхин тѳлә келдг үг уга. 21 Бурхиг тедн медсн бийнь Бурхн гиҗ туурулсн уга, Терүнд ханлтан ѳргсн уга. Теднә ухань хоосн. Теднә ухан тату, толһань хар санаһар дүүрв. 22 Тиим улс бийән цецнд тоолҗана, болв йирдән һәргтә болҗ һарв. 23 Үкл уга Бурхнд мѳргхин ормд тедн үкдг күүнә, шовудын, мал-аһрусна, мѳлкдгүдин бәәдлтә кегдлмүдт шүтнә. 24 Тиигәд зүркнә килнцтә седвәр тедниг һарһтха гиҗ Бурхн бәрүлв. Нег-негнләһән тедн ичртә йовдл һарһдг болв. 25 Иим улс Бурхна туск үнниг худлас сольв. Үүдәчд биш үүдәврт тедн шүтәд церглдг болв. Олн әмтн Үүдәчиг мѳңк туурултха. Тиигтхә! 26 Иигәд Бурхн тедниг бийсиннь ичртә бахмҗднь бәрүлв. Күүкд улс чигн хоорндан бузртаһар холвата болв. 27 Залус бас күүкд улсла биш нег-негнләһән зута юм һарһҗ ниилцхәв. Тедн эндү йовдл һарһсндан авх йоста засквр авцхав. 28 Әмтн Бурхна туск медрлиг ухандан эс бәрсәр Бурхн тедниг ичр уга сананднь бәрүлв. Тиигәд тедн ичр уга йовдлмуд һарһна. 29 Тедн үнн биш юмар дүүрв: хар санан, ховдгллһн, нег-негндән му йовдл үзүллһн, үлү үзлһн, аллһн, цүүгән, худл келлһн болн ѳшән, хов зѳѳлһн. 30 Әмтн нег-негән му келнә, Бурхна ѳшәтнр караг, бийрхг, яһҗ хар саната йовдл һарһхиг ухална, эцк-экән соңсхш. 31 Әмтн ичр уга, келсән күцәхш, дурн, хәәрлт уга. 32 Бурхна заканд юуна тускар бичәтәг тедн меднә. Тиим йовдл һарһҗах улс үкх йоста, гиҗ терүнд бичәтә. Тер бийнь тедн тиим йовдл цаарандан һарһна. Дәкәд тиим йовдл һарһдг улсла тедн зѳвшәрнә.

Риминхн 2

1 Тер тѳләд талдан күүнә зарһ кехләрн, чамд бийән харсхин тѳлә келдг үг уга. Яһад гихлә, талдан улсин зарһ кехләрн, чи теднлә әдл йовдл һарһҗанач. Терүгәрн чи бийән засглҗанач. 2 Болв иим йовдл һарһҗах улсиг Бурхн чикәр засглҗана. Терүгинь бидн меднәвидн. 3 Тиигәд чи иим йовдл һарһсн улсин зарһ кеһәд, эврән терүнлә әдл йовдл һарһҗанач. Бурхна зарһас чи алдрҗ һархар седҗәдг болвзач? 4 Бурхна кемҗән уга цаһан санаг, Терүнә тесвриг чи һазалҗанчи? Бурхн чамаг ода күртл засгллго бәәнә. Бурхн цаһан санатаг чи меднәлмч. Тер чини килнцтә җирһличнь хайулҗана. 5 Чи бѳдүн күзүһән үзүләд, эн килнцтә җирһлән хайхар седҗәхшич. Тиигәд Бурхн эврәннь ууран һарһх болн чик зарһ кех ѳдр чи эврәннь засган улм икдүлҗәнәч. 6 Тер ѳдр Бурхн күн болһниг күцәсн кергәрнь ашлх. 7 Зәрм улс сән кергән цаарандан һарһад, Бурхнас туурмҗ, күндллһ болн мѳңк җирһл хәәҗәнә. Бурхн теднд мѳңк җирһл ѳгх. 8 Эврә сә хәәдг зәрм улс үнниг һолад, хар саната йовдлмуд цаарандан һарһҗана. Бурхн цухлан үзүләд тедниг засглх. 9 Хар саната йовдл һарһҗах күн болһн – түрүләд евреймүд, дәкәд буру номта улс – зовлңла болн ѳвдкүрлә харһх. 10 Сән йовдл һарһҗах күн болһн – түрүләд евреймүд, дәкәд буру номта улс – Бурхнас туурмҗ, күндллһ болн эв авх. 11 Бурхн зарһ кехләрн, кенинь чигн татшго. 12 Мошен закан угаһар буру номта улс килнц һарһна. Тедн закан угаһар үкх. Евреймүдт закан бәәнә. Тедн килнц һарһна. Тиигәд закаһар зарһла харһх. 13 Закаг соңсдг күүг биш, терүг күцәдг күүг Бурхн чик седклтәд тоолна. 14 Буру номта улст Мошен закан уга. Болв тедн закана неквр тѳрхәрә бәәдг седвәрәр күцәхләрн, закан уга бийнь эврән закан болна. 15 Энүгәрн тедн закана неквр теднә зүркнд бичәтә бәәнә гисиг медүлҗәнә. Теднә зүркн энүг үнн болсинь герчлҗәнә. Яһад гихлә, теднә ухан-седвәр зәрмдән теднд зѳв ѳгнә, зәрмдән гемшәнә. 16 Бурхн Христос Исусар дамҗулад, әмтнә цуг нуувч ухан-седвәрин зарһ кех. Эн тоот мини цәәлһҗәх Сән Зәңглә ирлцҗәнә. 17 Чи заканд нәәләд, Бурхарн бардмнад, бийән еврейв гиҗ нерәддг болхич. 18 Чи Бурхна таал меднәч, заканас дассн учрас чикинь йилһҗ чадхич. 19 Чи бийән сохр улсин кѳтлврчд болн харңһуд бәәдг улсин герлд тоолҗанач, эргү улсин сурһмҗлач болн баһчудын багшв гиҗәнәч. 20 Заканд бәәх цуг медрлиг болн үнниг чи эврәһән гиҗ тоолҗанач. 21 Чи талдан улс сурһнач, яһад бийән эс сурһнач? Чи хулха бичә ке гиҗ цәәлһнәч, эврән хулхалдвчи? 22 Залу гергн хойрин хоорндк иткл бичә эвдтн гиҗ сурһнач, эврән тиигдвчи? Чи һар кегдлмүдәс җигшнәч, эврән болхла буру номта улсин сүмәс хулхалдвчи? 23 Чамд закан бәәсәр бардмннач, болв терүнә неквр эвдәд, Бурхиг чи һутаҗахшвчи? 24 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Таднас кѳлтә Бурхна тускар буру номта улс му келҗәнә». 25 Кемр зака күцәхлә, чини керчлһн туста болна. Болв кемр чи зака эвдҗәхлә, керчлһн тус уга. 26 Кемр керчгдәд уга буру номта күн зака күцәхлә, керчгдсн болҗ тоолгдшгой? 27 Чамаг керчгдәд уга зака күцәҗәх күн засглх. Яһад гихлә, чамд бичгдсн закан болн керчлһн бәәсн бийнь чи зака эвдҗәнәч. 28 Зүс зүркәрн еврей болв чигн йосн еврей биш. Йосн керчлһн цогц-махмудт кегдсн керчлһн биш. 29 Йосн еврей ухан-санаһарн еврей болҗана. Эс гихлә, тиим еврей седкләрн керчгдсн күн болҗана. Бичәтә закан биш Бурхна Сәкүсн тиим күүнә уха-санаһинь еврей кенә. Тиим күүнд әмтнәс биш Бурхнас буульмҗ ирнә.

Риминхн 3

1 Тиигәд еврей болсн юуһарн деерв, керчлһнәс ямаран тус болҗахмб? 2 Альк халхарн чигн ик туста. Хамгин түрүнд Бурхн евреймүдт эврәннь үг иткҗ ѳглә. 3 Кемр ода теднә зәрмнь Бурхнд итклтә эс болхла, терүнәс кѳлтә Бурхн бас тиим болхий? 4 Мел уга. Күн болһн худлч болв чигн Бурхн итклтә. Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Тана үг үнн, Та эврәннь зарһдан диилвр бәрхит». 5 Тадн му йовдл һарһҗаснас кѳлтә әмтн тодрхаһар Бурхна чикәр кеҗәсиг үзхий? Бидн ю келхвидн? Мадниг засглхларн Бурхн чикәр кеҗәнү? (Эн сурвр би әмтнә хәләцәр тәвҗәнәв.) 6 Э-э, кеҗәнә. Кемр Бурхн тиим чик эс болхла, яһҗ Тер делкән зарһ кех бәәсмб? 7 Кемр мини һарһҗах буру Бурхна туурмҗиг улм ѳскҗәхлә, яһад намаг килнцтә күн гиҗ засглхмб? 8 Тиигхлә яһад иигҗ эс келҗәхмб? Бурхна туурмҗиг улм ѳскхин тѳлә му йовдл һарһхмн. Зәрм улс нам тиигҗ келҗәнә гиһәд хов зѳѳв. Бурхн тиим улсиг засглхла чик болх. 9 Тиигхлә ю келхмб? Бидн, евреймүд, буру номта улсас деер болҗахмб? Мел уга! Евреймүд болн буру номта улс – цугтан әдләр килнцин үлмәд бәәхиг урднь үзүлләв. 10 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Нег чигн чик седклтә күн уга, нег чигн! 11 Нег чигн меддг күн уга. Бурхиг хәәҗәх нег чигн күн уга. 12 Цугтан Бурхнас эргәд холдв, цугтан тус уга болв. Сән йовдл һарһҗах күн уга. Мел уга. 13 Теднә хоолнь секәтә үкәрин бәәдлтә. Келнь худл келнә, урл деернь хорта моһан хорн бәәнә. 14 Теднә келсн үгмүдәс зуг харал болн һундл соңсгдна. 15 Тедн оньдин алхдан белн. 16 Йовсн һазртан тедн мел эвдрл болн зовлң авч ирнә. 17 Тѳвкнүн бәәдл тедн медсмн уга. 18 Ухан-санаһарн Бурхиг күндлхш». 19 Заканд бичгдсн тоот закана неквр күцәх йоста күүнә тѳр болҗахиг бидн меднәвидн. Тер учр деерәс әмтнд бийән харсхин тѳлә үгән уга болад, делкә кевтән Бурхна ѳмн бурута болҗахиг үзх. 20 Закана неквр күцәсәрн нег чигн күн Бурхна ѳмн чик седклтә болшго. Һарһсн килнциг закан күүнд медүлҗәнә. 21 Бурхн күүг яһҗ чик седклтә болхиг ода медүлҗәнә. Эн йовдл заканла холвата биш. Зуг энүнә тускар закан болн әәлдәчнр лавлҗана. 22 Исус Христост итксәр дамҗад, Бурхн әмтиг чик седклтә кенә. Христост итксн улсиг цугтаһинь Бурхн тиигнә. Яһад гихлә, йилһл уга. 23 Әмтн цугтан килнц һарһв, цугтан Бурхна туурмҗас салцхав. 24 Әмтиг сулдхх Исус Христосар дамҗулад тедн Бурхна хәәрлтәр чик седклтә болв. Бурхна хәәрлт теднд белг болҗана. 25 Христост итксәр әмтнә килнциг тәвүлхин тѳлә Бурхн Терүг шиидв. Христосин үкләс иштә Бурхн әмтнә килнц тәвнә. Бийинь үннч болҗахан үзүлхин тѳлә Бурхн Христосиг шиидв. Урднь Бурхн тесвртә билә, әмтнә килнцд оньган ѳгчәсмн уга. Болв Бурхн үнән үзүлхин тѳлә ода әмтнә килнц тәвнә. Бийнь үннч болҗахан болн Христост иткдг күн болһниг чик седклтә кеҗәхән Бурхн үзүлнә. 27 Юуһарн бидн ода бардмнхмб? Юуһар биш. Яһад бидн эс бардмнҗ чадхмб? Бурхн мадниг зака күцәлһәр биш һанцхн иткләр чик седклтә кеҗәнә. 28 Бурхн күүг закана неквр күцәҗ биш, зуг иткләр дамҗад чик седклтә кедгиг бидн зѳвшәрҗәнәвидн. 29 Бурхн һанцхн евреймүдин Бурхмби? Тер бас буру номта улсин Бурхн биший? Э, буру номта улсин Бурхн бас болҗана. 30 Бурхн һанцхн болдмн. Евреймүдиг тер итклин улар чик седклтәд тоолна, буру номта улсиг иткләр дамҗад тиигнә. 31 Болв бидн иткләрн закаг уга кеҗәнү? Уга, мел уга. Бидн закаг батлҗанавидн.

Риминхн 4

1 Мана ѳвк Абрахамин тускар бидн ю келхмб? Терүнә дамшлтнь ямарамб? 2 Кемр Абрахам эврәннь кесн-күцәсәрн Бурхна ѳмн чик седклтә болхла, тер бийәрн бардмнҗ чадх билә. Зуг эн тоотс Бурхна ѳмн болшго. 3 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Абрахам Бурхнд иткәд, Бурхн терүг чик седклтәд тоолв». 4 Кемр кѳдлмштән җалв авхла, тернь белг биш, олсн мѳңгнь болҗана. 5 Килнцтә улсиг чик седклтәд тоолдг Бурхнд иткдг күн кесн кергәрн биш, иткләрн чик седклтәд тоолгдна. 6 Кесн-күцәсинь тоод авлго, чик седклтәд тоолгдҗах күүнә авчах буйн кишгин тускар Давид бас тиигҗ келҗәнә. « 7 Зака эвдсинь тәвҗ ѳггдсн болн килнцинь тәвҗ ѳггдсн күн буйн кишгтә. 8 Һарһсн килнцинь Деед Эзн эс тоолҗахла, тер күн буйн кишгтә». 9 Давидин келсн буйн кишг зуг керчүлсн улсин болҗахмб? Уга. Энтн эс керчүлсн улсин бас болҗана. Абрахамиг иткләр дамҗад Бурхн чик седклтәд тоолв гиҗ бидн келнәвидн. 10 Бурхн Абрахамиг чик седклтәд кезә тоолв? Эннь керчүлхәс ѳмн, эс гихлә хѳѳннь болсмб? Хѳѳннь биш, керчүлһнә ѳмн тоолв! 11 Абрахам хѳѳннь керчүлгдлә. Керчүлгдәд уга цагт иткләр дамҗад Абрахамиг Бурхн чик седклтәд тоолв гисн темдг эн керчлһн болв. Тегәд эс керчүлгдв чигн Бурхнд иткдг болн Бурхн чик седклтәд тоолсн цуг улсин эцк Абрахам болҗана. 12 Тиигәд Абрахам эс керчүлсн улсин эцкнь болҗана. Иим улс Бурхнд иткнә. Тедниг эс керчүлгдсн бийнь Бурхн тедниг чик седклтәд тоолна. 13 Абрахам болн терүнә хѳѳт үйнр делкә эзлх гиҗ Бурхн үгән ѳглә. Абрахам зака күцәсәр биш иткәд чик седклтәд тоолгдсар Бурхн терүнд үг ѳгсмн. 14 Кемр Бурхн закаһар бәәдг улст үг ѳгсмн болхла, тиигхлә иткл мел чинр уга болх билә, Бурхна ѳгсн үг чигн чинр уга болх бәәсмн. 15 Закаг Бурхна зарһ кѳдлгнә, закан уга болхла, закана эвдлһн уга болх билә. 16 Тиигәд итклин ул деер үг ѳггдсн учрас Абрахамин хѳѳт үйнрт цугтаднь Бурхна ѳгсн белг болҗана. Абрахамин зака күцәх хѳѳт үйнрт ѳгсн үг һанцхн теднә биш, зуг Абрахамла әдл иткдг улст бас ѳггдлә. Яһад гихлә, Абрахам Бурхна ѳмн цугтаннь эцк. 17 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би чамаг олн келн-улсин эцкд шиидв». Абрахам Бурхнд итклә. Бурхн үксн улсиг әмдрүлнә, үзгдәд угань үзгдтхә гиҗ закна. 18 Мел нәәлвр уга цагт Абрахам нәәлвртәһәр иткв. Тер учрар Абрахам олн келн улсин эцк болв. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Чини хѳѳт-үйнр тиим йир олн болх». 19 Абрахам зу шаху наста билә. Эврән тер цогц-махмудыннь җирһлин чидл хәрсинь медә бәәсн бийнь Сарра бас күүкд һарһхдан дегд кѳгшн болв чигн Абрахамин иткл баһрсмн уга. 20 Абрахам Бурхна ѳгсн үгд цаарандан иткв. Тер маһдлсн уга. Абрахамин иткл күч ѳгәд, Бурхиг тер туурулв. 21 Бурхн ѳгсн үгән күцәҗ чадх чидлтә гиҗ тер йир икәр иткв. 22 Тиигәд Бурхн Абрахамиг терүнә иткләр дамҗад чик седклтәд тоолв. 23 «Чик седклтәд тоолв» гиҗ бичгдсн үгмүд һанцхн Абрахамд келгдҗәхш, маднд чигн келгдҗәнә. Бидн бас чик седклтәд тоолгдхвидн. Яһад гихлә, мана Деед Эзн Исус Христосиг әмдрүлсн Бурхнд иткҗәнәвидн. 25 Мана килнцәс кѳлтә Исус Христос үкллә харһв, мадниг чик седклтә кехин тѳлә тер әмдрв.

Риминхн 5

1 Тиигәд иткләр бидн чик седклтәд тоолгдад, мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад Бурхнла эвтәһәр бәәнәвидн. 2 Исус Христосар дамҗад бидн иткәд, Бурхна хәәрлтд күрвидн. Ода бидн тер хәәрлтәр бәәнәвидн. Бидн Бурхна туурмҗиг авх улс болад нәәләд байрлҗанавидн. 3 Мана байр зуг иим биш. Бидн зовлң эдлҗәсндән байрлҗанавидн. Зовлң маднд тесвр ѳскдгиг меднәвидн. 4 Мадниг тесвртәһәр бәәдг дасҗахиг Бурхн лавлҗана. Бурхн мадниг лавлсн учрар бидн нәәлҗәнәвидн. 5 Нәәлвр мадниг ичәҗәхш. Яһад гихлә, Бурхн мана зүркиг Бурхнас авсн Әрүн Сәкүсәр дамҗад дурар дүүргв. 6 Мадниг бас күч уга улс болҗахт, Бурхна темдглсн цагла Христос килнцтә улсин тѳлә үклә. 7 Чик седклтә күүнә тѳлә үкхд күчр. Сән күүнә тѳлә үкх белн күн олдад чигн бәәх. 8 Болв Бурхн маднд йир дуртаһан үзүлв. Мадниг бас килнцтә бәәхит Христос мана тѳлә үкҗ. 9 Христос цусан мана тѳлә асхнас иштә ода бидн чик седклтә болвидн. Түүнәс даву Христос мадниг Бурхна цухлас аврх. 10 Урднь бидн Бурхна дәәсн биләвидн. Ода Энүнлә Кѳвүнәннь үкләр эвцлдвидн. Терүнәс даву эвцлдәд бидн Христосин җирһләр аврлтд күрхвидн. 11 Болв эннь цугтан биш. Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗулад Бурхнла эвцлт авсндан бидн Бурхндан нииләд байрта бәәнәвидн. 12 Нег күүһәр дамҗад делкәд килнц ирв, килнц үкл авч ирв. Аштнь үкл цуг әмтст күртв. 13 Зака һарһтл делкәд килнц бәәсмн. Болв закан угад килнц – килнц болҗ тоолгдхш. 14 Зуг Аадмин цагас Мошен цаг күртл әмтн цугтан үкх зѳвтә бәәсмн. Нам Аадмла әдл Бурхна заквр эс эвдсмн бийнь әмтн үкх зѳвтә билә. Аадм делкәд ирх күүнә дүр болҗ бәәсмн. 15 Аадмин килнц Бурхна цаһан санана белгәс йилһрнә. Яһад гихлә, һанцхн күн буру йовдл һарһснас кѳлтә олн улс үксмн. Болв терүнәс даву талдан күн – Исус Христос Бурхна белгәр дамҗад олна килнциг тәвҗ ѳгв. 16 Һанцхн күүнә килнц Бурхна белгәс йилһрнә. Аадмиг килнц һарһхла, Бурхн терүг бурута гив. Болв олн улс килнц һарһхла, Бурхн теднд цаһан санаһан күргәд, буру уга гив. 17 Үнндән болхла, нег күүнә килнцәс кѳлтә цугтан үкх зѳвтә бәәсмн. Болв һанцхн күн Исус Христос күцәҗ чадснь ѳмнкәс үлү болҗана. Бурхна элвг хәәрлт болн чик седклтә болх белг авсн улс җирһлд Исус Христосар дамҗулад залх. 18 Тиигәд негхн килнц цугтаһинь бурушав. Тедү мет нег үнн йовдл цугтаһинь чик седклтә кеһәд, җирһл ѳгнә. 19 Һанцхн күүнә соңсхвр уга йовдлас кѳлтә әмтнә ик зунь килнцтә болв. Тиигҗ соңсхврта негхн күүнә йовдлар олн улс чик седклтә болх. 20 Закан му йовдлмуд делгрүлхин тѳлә күчәр орулгдв. Болв килнц ѳссн һазрт Бурхна хәәрлт бас ѳснә. 21 Юңгад гихлә, килнц әмтиг үкләр дамҗад залсн әдләр тиигҗ Бурхна хәәрлт зална. Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад Бурхна хәәрлт мадниг мѳңк җирһлүр кѳтлҗ йовна.

Риминхн 6

1 Тиигәд бидн ю келхмб? Бидн Бурхна цаһан сана ѳскхәр цаарандан килнц һарһад бәәхмб? 2 Тѳрүц тиигхмн биш. Килнцтә җирһләс үкҗ салсн мет бидн бәәнәвидн. Бидн яһҗ цаарандан килнц һарһхмби? 3 Бидн уснд кирслгдхләрн, Исус Христосла нииләд ни-негн болвидн. Уснд кирслгдхләрн бидн Терүнлә хамдан үксн болвидн. Терүг тадн медвт? 4 Уснд кирслгдхләрн бидн Терүнлә хамдан үксн болвидн, терүнлә хамдан оршагдвидн. Тиигәд Христос үкснә хѳѳн Эцкин туурмҗин күчәр әмдрүлгдснлә әдләр бидн бас шин җирһләр бәәҗәнәвидн. 5 Кемр бидн Терүнлә үкәд ниилсн болхла, Терүнлә әдл әмдрхвидн. 6 Мана хуучн җирһл Исусла хамдан кирс деер үкҗ уга болв. Тиигәд килнцтә цогц-махмудын йосн хольврад, бидн дәкҗ килнцин мухла болшговидн. 7 Яһад гихлә, үксн күн килнцәс сулдхгдна. 8 Кемр бидн Христосла үксн болхла Терүнлә хамдан җирһхвидн гиҗ иткҗәнәвидн. 9 Үкләс әмдрәд, Христос дәкҗ үкшгог бидн меднәвидн: үкл Терүг авлҗ чаддмн биш. 10 Христос үксн учрас килнц Терүг мел авлҗ чадшго юмн. Ода Христос Бурхнла үүрләд бәәнә. 11 Тадн ода бийән килнцтә җирһләс үкҗ салснд тоолх зѳвтәт. Бийән Исус Христосар дамҗулад, Бурхнла үүрләд бәәҗәхән тадн тоолх зѳвтәт. 12 Цогциннь седвәр дахҗ дѳңндгоһар тана күүрх цогц-махмуд килнц бичә залтха! 13 Му күслиг күцәхин тѳлә цогц-махмудыннь мѳчмүдиг килнцд бичә бәрүлтн. Терүнә ормд тадниг олзлхд Бурхнд зѳв ѳгтн. Тадн үкләс әмдрҗ ирвшт. Эврәннь цогцин мѳчмүдиг чик йовдл һарһхин тѳлә Бурхнд ѳгтн. 14 Таниг килнц бичә эзлтхә. Яһад гихлә, тадн закана үлмәд биш, зуг Бурхна хәәрлтин үлмәд бәәнәт. 15 Тиигхлә юн болҗахмб? Ода бидн закана үлмәд биш, Бурхна хәәрлтин үлмәд бәәсн учрар килнц һарһҗахмби? Тѳрүц уга. 16 Тадн бийәрн талдан улсин ялч болхларн, йосндан тер эздүдин мухла болнат. Тедниг соңснат. Тадн эс гихлә, килнцин мухла болад үкнәт, эс гихлә, Бурхиг соңсдг мухла болнат. Тегәд Бурхн тадниг чик седклтә кенә. 17 Тадн килнцин мухла болсн бийнь ѳггдсн номин үнниг халун зүркәрн дахвт. Бурхн тууртха! 18 Килнцәс тадн сулдхгдад, чик седклтә җирһлин мухла болвт. 19 Тадниг медтхә гиһәд, би энүнә тускар амр үгәр келҗәнәв. Урднь хар саната күсл күцәхин тѳлә тадн бийән кевтнь бузр болн му йовдлын ялч келәт. Ода тадн әрүн керг кевтнь күцәхин тѳлә чик седклтә җирһлин ялч болтн. 20 Килнцин ялч болҗасн цагт тадн чик седклтә җирһләс сул йовлат. 21 Энүнә ашт тадн ю аввт? Ода тадн кеснәсн ичнәт, олз мел авсн угат. Кесн йовдлмудын ашнь үкл болв. 22 Ода тадн килнцәс сулдхгдад, Бурхна мухла болвт. Бурхнд кевтнь нерәдсн җирһл аввт. Эн җирһлин ашнь мѳңк җирһл. 23 Килнцин ашнь үкл болҗана, Бурхна белг – мана Деед Эзн Исус Христосла хамдан бәәх мѳңк җирһл болҗана.

Риминхн 7

1 Ахнр-дүүнр, әмд бәәх күүг кезә чигн Закан залдгиг тадн меддговт? Би Зака меддг улст келҗәнәв. 2 Күүкд күн эврәннь залутаһан терүг үктл закаһар холвата бәәнә. Кемр залунь үкхлә, тер гер-мал болҗ бәәсн даалһврас сулдна. 3 Залуһан әмд деер күүкд күн талдан залула бәәхлә, тер күүкд күн аля нертә болҗана. Кемр залунь ѳңгрсмн болхла, тиигхлә тер заканас сулдад, талдан залуд одхла, аля нертә гиҗ терүг келҗ болшго. 4 Түүшң, ахнр-дүүнр, таднла бас тиим юмн учрҗана. Тадн Заканас сулдхгдвт, яһад гихлә, тадн Исус Христосин цогц-махмудын әңгнь болҗанат. Ода тадн үкәд әмдрсн Христосин улс болҗанат, тиигәд Бурхнд цергләд сән йовдл һарһхит. 5 Бидн эврәннь дурарн бәәсн цагт закаһар сергәгдҗәх килнцтә седвәр цогцд кѳндрв. Эн седвәрин ашнь үкл болҗана. 6 Ода бидн мадниг бәрҗәсн заканас сулдвидн. Яһад гихлә, закана тускар келхлә, тадн үкҗ одлат. Тиигәд бидн хуучн кевәр бичәтә закаһар дамҗад Бурхнд церглҗәхшвидн. Бидн шин кевәр Сәкүсәр дамҗулад Бурхнд церглҗәнәвидн. 7 Тиигәд ю келхмб? Закан килнцтә болҗахмби? Мел уга. Болв закан уга болсн болхла, килнц юн бәәсинь би медшго биләв. Закан «Күүнә юмнд бичә седклән тәв», – гиҗ эс келсмн болхла, седвәр гисиг медшго биләв. 8 Закана заавр олзлад, мини дотр килнц зүсн-зүүл седвәр үүдәв. Болв закан угаһар килнц үксн юмн. 9 Урднь би закан угаһар бәәләв. Болв закана заавр ирхлә, килнц әмдрв, би болхла үкҗ одв. Тиигәд закана заавр җирһл ѳгх йоста бәәсмн, терүнә ормд үкл авч ирв. 11 Закана заавриг олзлад, килнц намаг мекләд алв. 12 Закан әрүн, заавр бас әрүн, чик, сән. 13 Эн сән заавр нанд үкл авч ирвү? Уга! Килнц тиигв. Килнц сән заавриг олзлад, нанд үкл авч ирв. Тиигәд килнцин учр-утхнь медүлгдв. Зааврар дамҗад, килнц улм килнцтәһән үзүлҗәнә. 14 Закан Бурхнас һардгиг бидн меднәвидн. Би үкх күн болад, килнцин ялчд хулдгдв. 15 Би ю кеҗәхән эврән медҗәхшв. Кехәр седсән би кеҗәхшв, терүнә ормд дурго юман кенәв. 16 Кемр би дурн уга юман кехлә, терүгәрн закан цаһан саната гиҗ зѳвшлҗәнәв. 17 Тер учрар энүг би эврән кеҗәхшв, мини дотр бәәх килнц кеҗәнә. 18 Бийдм, мини килнцтә бәәдлд сән юмн уга, яһад гихлә, би цаһан саната йовдл һарһхар седнәв, болв кеҗ чадхшв. 19 Би кехәр седсн сән юман кеҗәхшв. Болв эс кехәр седсн му йовдл һарһад бәәнәв. 20 Кемр би дурго юман кеҗәхлә, тертн би бишв, мини дотр бәәх килнц кеҗәнә. 21 Энд иим закан бәәхиг би меднәв: кемр би сән йовдл һарһхар седхлә, нанд негхн арһ бәәнә – хар сана һарһх. 22 Дотран би Бурхна зака тавлҗанав, болв мини цогц дотр талдан закан кѳдлнә. Эн закан мини уханла дәәлднә, намаг килнцин закана бәрәнд орулна. Килнцин закан мини цогц-махмудыг авлад кѳдлнә. 24 О, ямаран кишг уга күн бәәҗв би! Кен намаг эн үкх цогцас сулдххмби? 25 Мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗад, би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв. Тиигәд би эврәннь ухаһар Бурхна заканд церглҗәнәв, цогциннь бәәдләрн болхла, би килнцин заканд церглҗәнәв.

Риминхн 8

1 Исус Христосла ниилсн улсиг кен чигн засглшго. 2 Яһад гихлә, Әрүн Сәкүснә закан таниг килнцин болн үклин заканас сулдхв. Эн Әрүн Сәкүснә закан Исус Христосла нииләд бәәх танд җирһл ѳгнә. 3 Тана килнцтә бәәдләс кѳлтә закан эс кеҗ чадсиг Бурхн кев. Эврәннь Кѳвүһән илгәһәд, Бурхн әмтнә килнциг бурушав. Тер Кѳвүнь күүнлә әдл цогц-махмудта болад, килнциг уга кехәр ирв. 4 Бидн килнцтә бәәдләрн биш Әрүн Сәкүснә таалар бәәсәрн закана йоста неквр күцәдгәр Бурхн тиим йовдл һарв. 5 Килнцтә бәәдләр бәәҗәх улс цогцин седвәрин тускар ухална, Әрүн Сәкүснә таалар бәәҗәх улс Әрүн Сәкүснә таалын тускар ухална. 6 Цогцин седвәрин тускар ухалҗах күн үклд күрх, Әрүн Сәкүснә таалын тускар ухалҗах күн җирһлд күрәд тѳвкнүн бәәх. 7 Цогцин седвәрин тускар ухалҗах күн Бурхна дәәсн. Яһад гихлә, тернь Бурхна зака күцәхш, йосндан күцәҗ чадхш. 8 Цогцин седвәрәр бәәдг күн Бурхнд таасгддгар кеҗ чадшго. 9 Кемр Әрүн Сәкүсн тадн дотр бәәхлә, тадн цогцин седвәрәр биш Әрүн Сәкүснә таалар бәәнәт. Христосин Сәкүсн уга күн Христосин биш болҗана. 10 Кемр Христос таднла нииләд бәәхлә, тадна цогц килнцәс кѳлтә үкв чигн Әрүн Сәкүсн таднд җирһл болҗана. Яһад гихлә, тадн Бурхна ѳмн чик седклтә болвт. 11 Кемр тадна дотр Исусиг үкләс әмдрүлсн Бурхна Сәкүсн бүүрлҗ бәәхлә, Христосиг әмдрүлсн Бурхн дотртн бәәҗәх Сәкүсәрн тадна цогциг әмдрүлх. 12 Тиигәд бидн, ахнр-дүүнр, цогциннь седвәрәр бәәшго болҗанавидн. 13 Кемр цогц-махмудыннь седвәрәр бәәхлә, тадн үкхит. Зуг кемр килнцтә йовдлмуд Әрүн Сәкүсәр уга кехлә, цаарандан җирһәд бәәхит. 14 Бурхна Сәкүс дахҗ йовх улс Бурхна үрдүд болҗана. 15 Бурхнас авсн Сәкүсн таднар ялч кеҗәхш, тадниг әәлһҗәхш. Болв Әрүн Сәкүсн таднар Бурхна үрдүд кеҗәнә. Әрүн Сәкүснә күчәр бидн Бурхиг дуудҗанавидн: «Аав, Эцкм!» 16 Мадниг Бурхна үрдүд гиҗ Бурхна Сәкүсн болн мана седкл герчлҗәнә. 17 Кемр бидн Бурхна үрдүд болхла Терүнә улсин тѳлә хадһлҗах зѳѳр авхвидн. Тедү мет бидн Христосла хамдан Энүнә тѳлә Бурхна хадһлҗах зѳѳриг бас авхвидн. Кемр бидн Христосла хамдан зовлңган эдлҗәхлә, Энүнлә хамдан туурхвидн. 18 Маднд үзгдх туурмҗиг ода мана эдлҗәх зовлңла әдлцүлхлә, мана зовлң юмн биш. 19 Эврәннь үрдүдән Бурхн үзүлхиг цуг үүдәсн юмс йир икәр күләҗәнә. 20 Үүдәгдсн юмс цугтан эврәннь седвәрәр биш Бурхна таалар керг уга болв. Зуг цуг үүдәлмүдт үклин үлмәһәс һарх нәәлвр бәәнә. Тиигҗ тедн Бурхна үрдүдтә әдл алдр сулдхвр авх. 22 Үүдәсн юмс кевтән ода күртл зовлңдан түңшҗәхиг бидн меднәвидн. Теднә зовлң күүкд һарһҗах ѳвдкүрлә әдл болна. 23 Һанцхн тедн биш Әрүн Сәкүстә бидн бас зовлңгас түңшҗәнәвидн. Бурхн маднд хамгин түрүн белгүдин негнь гиһәд Әрүн Сәкүс ѳгв. Бурхн маднар үрдүдән кех болн мана цогциг кевтнь сулдхх кем күләһәд бидн түңшҗәнәвидн. 24 Эн ицләр бидн авргдвидн. Кемр бидн нәәлҗәх юман үзҗәхлә, Тер нәәлвр болдмн биш. Яһад гихлә, үзҗәх юмндан кен нәәлҗәнә? 25 Кемр бидн эс үзҗәх юмндан нәәлҗәхлә, тиигхләрн бидн энүг тесвртәһәр күләҗәнәвидн. 26 Мел энүнлә әдл Әрүн Сәкүсн мадн тал дѳң болхар ирнә. Яһад гихлә, бидн чидл тату болҗанавидн. Бидн нам яһҗ зальврхан медҗәхшвидн. Болв Сәкүсн мана ормд үгәр келлго, әәһәр Бурхнас сурна. 27 Зүркд шинҗлҗәх Бурхн Әрүн Сәкүснә сана меднә. Яһад гихлә, Әрүн Сәкүсн Бурхна таалар Терүнә улсин тѳлә зальврҗана. 28 Бийдән дурта улсла болн күслләнь ирлцҗ дуудгдсн әмтнлә цуг учрсиг Бурхн олзд орулна. 29 Урдаснь Эврәннь шүүҗ авсн улсиг Бурхн Кѳвүнләһән әдл болх гиҗ шиидв. Тиигәд Исус олн ахнр-дүүнр дунд түрүңкнь болв. 30 Бурхн шиидсн улсиг дуудв, дуудсн улсан чик седклтәд тоолв, чик седклтәд тоолсн улсан туурулв. 31 Энүнә тускар бидн ю келхмб? Кемр Бурхн маднла негн болхла, кен мана ѳмнәс юм кеҗ чадхмб? 32 Бурхн Кѳвүһән хармнл уга цуг мана тѳлә Терүгәрн тәкл тәкв. Кѳвүһән маднд ѳгсн Бурхн наадкинь кевтнь маднд ѳгшгой? 33 Бурхна шүүҗ авсн улсиг кен гемшәхмб? Бурхн тедниг чик седклтәд тоолв. 34 Кен тедниг засглхмб? Тиим күн уга. Яһад гихлә, Христос Исус мана тѳлә үкәд әмдрсмн, ода Бурхна барун тал бәәнә, мана тускар зальврҗана. 35 Христосин дурнас мадниг юн салһхмб? Зовлң эс гихлә харһсн тѳрий? Кѳѳлһн эс гихлә харһнлһн болвза? Күнд түрү бәәдл, әәмшг эс гихлә үклий? 36 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Чини тѳлә мадниг ѳдр болһн ална. Алгдх хѳѳдлә әдл мадниг тоолна». 37 Кемҗән угаһар маднд дурлҗах күүнә күчәр цугтаһинь бидн диилҗәнәвидн. 38 Үкл чигн биш, җирһл чигн биш, Бурхна элчнр чигн биш, залҗах болн һардҗах сәкүсд чигн биш, ѳдгә чигн биш, иргч тоот чигн биш, теңгр деер юн чигн биш, һазр дор юн чигн биш, үүдәсн тоотас юн чигн биш, мадниг Бурхна дурнас цугтан салһҗ чадшгог Би лавтаһар меднәв. Эн дуран Бурхн мана Деед Эзн Исус Христосар дамҗулад үзүлв.

Риминхн 9

1 Би үнндән келҗәнәв, худл келҗәхшв. Яһад гихлә, би Христосин күмбв. Әрүн Сәкүснә залҗах мини седкл, намаг худл эс келҗәхиг лавлҗана. 2 Би дегд гейүрҗәнәв. Мини зүркн чилшго зовлңгар дүүрв. 3 Ахнр-дүүнриннь тѳлә, эврәннь тѳрскн улсин тѳлә би Христосас салхар седләв. 4 Тедн Израилин улс. Бурхн теднәр Эврәннь үрдүд кеһәд, туурмҗан үзүлв. Теднлә Бурхн бооцас батлв, теднд зака ѳгв. Израилин улс йосндан Бурхнд яһҗ мѳргхән меднә. Бурхн теднд олн юм күцәх болҗ келлә. 5 Израилин улс алдр ѳвкнрәс үүдлә. Күүнә уңг-тохмин тускар келхлә, Христос еврей күн бәәсмн. Энтн цугтаг залҗах Бурхн болҗана. Христос мѳңкинд тууртха! Тиигтхә! 6 Бурхна ѳгсн үг эс күцәгдв гиҗ би келҗәхшв. Юңгад гихлә, Израилин улс цугтан Бурхна шүүҗ авсн улс биш. 7 Абрахамин хѳѳт үйнр цугтан йосндан терүнә үрдүд биш. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтәлм: «Зуг Ицхакин хѳѳт үйнр чини үйнр болҗ тоолгдх». 8 Талданар келхлә экәс һарсн хѳѳт үйнр Бурхна үрдүд болҗахш. Болв Бурхна ѳгсн үгәр тѳрсн үрдүд йосн хѳѳт үйнр болҗана. 9 Бурхн иим үг ѳглә: «Би хѳѳтндән иим цагла ирхв, Сарра кѳвүтә болх». 10 Дәкәд келхлә, Ребекин хойр кѳвүн нег эцктә. Тер мана ѳвк Ицхак бәәҗ. 11 Болв икр үрн тѳртл болн тедн сән, му йовдл һарһтл, Бурхн Ребект иигҗ келв: «Ах күн дү күүнд заргдх». Бурхна күсл Терүнә шүүҗ авлһар дамҗад күцдгәр эннь болв. Терүнә шүүҗ авлһн Яковин болн Эсав йовдлас эклҗәхш, Бурхна дуудврас эклҗәнә. 13 Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би Яковд дурлад, Эсавд дурго болв». 14 Тиигхлә бидн ю келхмб? Бурхн чикәр кеҗәхший? Мел уга! 15 Мошед эн иигҗ келв: «Хәәрлхәр седсн күүһән хәәрлнәв, сана зовхар седсн күүндән сана зовнав». 16 Бурхна шүүҗ авлһн күүнә седвәрәс болн күүнә йовдлмудас учрхш. Зуг Бурхна хәәрлтәр күцәгднә. 17 Бурхн Эврәннь Бичгт фараонд иигҗ келҗәнә: «Би чидлән чамар дамҗад үзүлхин тѳлә мини нериг делкәд меддгәр чамаг Египетин хаана ширә деер суулһв». 18 Тиигәд Бурхн хәәрлхәр седсән хәәрлнә, буцдг заңгта кехәр седхләрн буцулна. 19 Нанд таднас негнь келх: «Тиигхлә яһад күүг Бурхн гемшәҗәхмб? Терүнә таалла кен сѳрүцҗ чадхмб?» 20 Бурхнла зүтклдх кемб чи, күн? Шавр сав терүг кесн күүнд: «Чи яһад намаг иимәр кеввч?» – гиҗ келдви? 21 Шаврар сав кеҗәх урч күн нег мокар хойр сав кеҗ чадшго: негинь – кееһин тѳлә, хойрдгчинь – йирин бәәдлин тѳлә. 22 Тиигхлә Бурхнд ууран үзүлх болн чидлән медүлх зѳв бәәнү? Зуг зарһинь ууртаһар кех болн алгдх улсиг Бурхн тесвртәһәр дааҗав. 23 Бурхнд Эврәннь алдр туурмҗан үзүлх зѳв бәәнү? Тер туурмҗарн Терүнә хәәрлт авх әмтнлә хувацв. Бурхн тедниг туурулхар белдв. 24 Иигҗ хәәрлт авсн мадниг Бурхн, зуг евреймүд дундас биш нам буру номта улс дундас дуудв. 25 Әәлдәч Хѳѳзин дегтрт Бурхн иигҗ келҗәнә: «Мини биш улсиг – Мини гиҗ келхв. Мини дурго улсиг – Мини дурта улс гиҗ келхв. 26 Мини улс бишит гиҗ келхин ормд тедниг әмд Бурхна үрдүд гиҗ келхв». 27 Эшья Израилин улсин тускар чаңһар келҗәнә: «Израилин улс теңгсин элсн мет олн болв чигн теднәс зуг зәрмнь авргдх. 28 Юңгад гихлә, Деед Эзн һазр деер бәәх улсиг агчмд болн мѳңкинд засглх». 29 Эшья урднь бас иигҗ келлә: «Кемр теңгрин цергин Деед Эзн мана хѳѳт үйнриг хадһлсн болхла, тиигхлә бидн цугтан Содом болн Гомора балһсдла әдл болх биләвидн». 30 Ода бидн ю келхмб? Бурхна ѳмн чик седкл зүүхәр эс седҗәсн буру номта улс эврәннь иткләр чик седклтә болв. 31 Израилин улс чик седклтә кедг зака хәәһәд олсн уга. 32 Яһад эс олҗахмб? Тедн терүг иткләрн биш кергәрн хәәв. Кѳндлң чолунд тедн бүдрв. 33 Эн чолуна тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сион уул деер би кѳндлң чолу тәвҗәнәв. Терүнәс кѳлтә зәрм улс бүдрәд унх. Болв терүнд иткдг күн мел һутагдшго».

Риминхн 10

1 Ахнр-дүүнр, Израилин улс аврлт автха гиһәд, би әрүн зүркнәсн Бурхнд зальврҗанав. 2 Би тедниг бийән йир икәр Бурхнд нерәдсиг герчлҗәнәв, болв теднә нерәдлһн медрләс һарчахш. 3 Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг тедн медсмн уга. Энүнәс даву тедн бийән Бурхна ѳмн чик седклтәд тоолхар седцхәв. Бурхн яһҗ күүг чик седклтә кедгиг евреймүд тѳртән авсмн уга. 4 Иткдг күн болһн чик седклтә болхин тѳлә Христос Закана кѳдлмш чиләв. 5 Зака күцәсәрн күн болһн яһҗ чик седклтә болхин тускар Моше иигҗ бичҗ: «Закаг күцәҗәх күн терүгәр әмд бәәх». 6 Иткләр күн болһн яһҗ чик седклтә болхин тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Кен теңгрт һархмб? – гиҗ бичә бийәсн сур». (Христосиг теңгрәс һазр деер буулһхин тѳлә кен тиигәрән һархмб, – гиҗ бичә бийәсн сур.) 7 Эс гихлә: «Кен хар йорал уга һазрт буухмб?» (Христосиг үкснә хѳѳн әмдрүлхин тѳлә кен хар йорал уга ормд буухмб?) 8 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхна үг чини хаҗуд бәәнә. Тер үг чини келнд болн зүркнд бәәнә». Эн үг мана цәәлһҗәх итклин үг мѳн. 9 Кемр чи, Исус, мини Деед Эзн гиҗ иләр келхлә, кемр Терүг үкснә хѳѳн Бурхн әмдрүлсиг зүркәрн иткҗәхлә чи авргдхч. 10 Юңгад гихлә, зүркәрн иткәд бидн чик седклтә болҗанавидн. Исус мини Деед Эзн гиҗ иләр келсәрн бидн авргдхвидн. 11 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Терүнд иткдг күн мел һутагдшго». 12 Иигҗ цугтаднь келгдҗәнә. Юңгад гихлә, евреймүдин болн буру номта улсин хоорнд мел йилһл уга. Бурхн цугтаннь Деед Эзн болҗана. Терүг дуудҗах улсиг Бурхн йир икәр әдслҗәнә. 13 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Деед Эзнә нер дуудҗах күн болһн авргдх». 14 Кемр Терүнд эс иткҗәхлә, яһҗ тедн неринь дуудхмб? Кемр Терүнә ном эс соңссн болхла, яһҗ тедн иткхмб? Кемр тер номиг эс цәәлһсн болхла, яһҗ тедн терүг соңсхмб? 15 Кемр цәәлһәчнр эс илгәгдсн болхла, тиигхлә яһҗ тер ном цәәлһгдх бәәсмб? Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сән Зәңг цәәлһҗәх улсин ирлһн ямаран сән!» 16 Сән Зәңгиг евреймүд цугтан тѳрүц авчасмн уга. Әәлдәч Эшья иигҗ келҗ: «Деед Эзн! Мана цәәлһсн номд кен иткҗәнә?» 17 Сән Зәңг соңсхла, иткл ирнә. Христосин тускар цәәлһҗ келхлә, күн Сән Зәңгиг соңсна. 18 Болв би сурхар седҗәнәв: «Тедн номиг соңсад угай?» Э-э, соңсла. Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Теднә дун цуг һазрар соңсгдна. Теднә үгмүд һазрин кѳдә күртл күрнә». 19 Тиигхлә би дәкәд нег юм сурхар седҗәнәв: «Израиль энүг медлго бәәсмн болвза?» Моше түрүлҗ хәрү ѳгнә: «Би таднд йосн биш келн улсар дамҗулад үлү үзүлһ сергәнәв. Би эргү улсар тадна ур босхнав». 20 Эшья болхла зѳргтәһәр иигҗ келҗәнә: «Эс хәәсн улс Намаг олв. Мини тускар эс сурсн улст Би Бийән үзүлүв». 21 Болв Израилин тускар тер иигҗ келҗәнә: «Ѳдрин туршарт Би соңсдго болн буцдг улс тал һаран дуудҗ суңһв».

Риминхн 11

1 Тиигәд би сурхар седҗәнәв: Бурхн эврә улсан хайви тиигәд? Мел уга. Би эврән Израилин күмб, Бәәньяминә уңг-тохмас Абрахамин хѳѳт үйв. 2 Эклцәснь шүүҗ авсн улсан Бурхн хайсн уга. Израилин улст һундсан Элья Бурхнд келсиг тадн Бурхна Бичгәс меднәлмт. 3 «Деед Эзн, тедн чини әәлдәчнриг алв, бәрц тәвдг чини ормиг тедн хамхлв. Би һанцарн үлдв, намаг тедн бас алхар седҗәнә». 4 Болв Бурхн терүнд ю келв? «Би бийдән долан миңһн кү үлдәвв. Тедн Баалын ѳмн сѳгдсн уга». 5 Тиигәд ода Бурхна цаһан санаһар шүүҗ авгдсн улсин үлдл бәәнә. 6 Кемр Бурхн цаһан санаһар әмтиг шүүҗ авсн болхла, тиигхлә тер кесн кергәрнь тиигҗәхш. Кемр Бурхна әмтиг кесн кергәрнь шүүҗ авсн болхла, тиигхлә терүнә цаһан санан үнн цаһан санан болҗ һаршго билә. 7 Тиигәд юн болҗахмб? Израилин улс хәәҗәсн юман олсмн уга. Бурхна шүүҗ авсн улс хәәҗәсән олҗ авв, наадксинь Бурхн Эврәннь дуудвриг соңсҗ чаддго кев. 8 Энүнә тускар Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхн теднә ухан-седклиг унтулв, нам эндр ѳдр күртл теднә нүднь юм үзҗәхш, чикнь юм соңсҗахш». 9 Давид иигҗ келҗ: «Нәәрлҗәх цагтан тедн бәргдәд хавхд тортха! Тедн унад засгла харһтха! 10 Теднә нүднә харань уурад, юм бичә үзтхә! Теднә нурһнь мѳңкинд бѳгчитхә!» 11 Дәкнәс би сурхар седҗәнәв: Евреймүд бүдрәд унхларн мѳңкинд унсн болхви? Уга. Буру номта улс евреймүдиг унснас иштә аврлт авв. Евреймүдт үлү үзүлһ сергәхәр буру номта улс тиигв. 12 Евреймүдин бүдрәд унсн бәәдл делкәг байҗаҗ, теднә цѳѳкн то буру номта улсиг бас тиигҗ, тиигәд кемр евреймүд цугтан аврлтд күрсмн болхла, зѳѳрнь ямаран ик болх! 13 Буру номта улс, ода би таднд келҗәнәв: буру номта улсин апостол болсарн би эврәннь церглтән магтҗанав. 14 Тиим юм кехләрн, би эврәннь улсин үлү үзүлһиг сергәһәд, нам зәрмсинь аврҗ чадхв болвза. 15 Юңгад гихлә, Бурхн тедниг бийәсн хольҗулсн цагт делкән әмтн Терүнлә эвцлә. Болв Бурхн тедниг орулҗ авхла, юн болх? Эннь үкснәс әмдрҗ һарснла әдл болх. 16 Кемр ѳдмгин түрүн зүсм Бурхнд нерәдгдхлә, ѳдмг кевтән Бурхнд нерәдгднә. Кемр модна уңг Бурхнд нерәдгдхлә, ацмуднь бас Бурхнд нерәдгднә. 17 Асргдҗасн олив модна зәрм ацмуднь хуһрҗ одҗ. Зерлг олив модна ацмуд тер моднд наалдулгдла. Тадн, буру номта улс, тер зерлг олив моднла әдл болҗанат. Ода тадн евреймүдин күч болн байн җирһл хувалцҗанат. 18 Тиигәд хамхрсн ацмудыг тадн бичә һазалтн. Яһҗ чи тедниг һазалҗахмбчи? Чи зуг ацнь болҗанач, уңгиг чи асрҗахшч, уңг чамаг асрҗана. 19 Ода чи келҗәдг чигн болхич: «Намаг наалдулҗ урһатха гиһәд ацмуд хуһрсмн билә». 20 Э, тедн эс итксндән хуһрсн болхла, зуг чи иткләрн эн ормдан үлдҗәнәч. Тиигәд чи бичә карагл, болв ә! 21 Бурхн йосн ацмуд хармнсн уга, чамаг хармнх гиҗ санҗанчи? 22 Энүнд бидн Бурхн яһҗ цаһан санаһан күртәҗәсиг болн цааҗлсиг үзҗәнәвидн. Килнц һарһсн улсиг Бурхн цааҗлна. Терүнә хәәрлтд чи үлдхлә, Бурхн чамд цаһан санаһан күртәх. Эс гихлә чамаг тер моднас хуһлад авх. 23 Кемр йосн олив модна ацмуд оңдарад иткхлә, дәкн тедниг Бурхн наалдулад урһах. Яһад гихлә, Бурхн дәкн тедниг наалдулҗ урһах күчтә. 24 Чи эклцәсн авн зерлг моднас хуһлгдҗ авгдлач. Дәкәд болхла, асргдҗасн олив моднд күчәр наалдулгдҗ урһагдлач. Тиигәд йосн ацмудыг эңкр моднднь хәрү наалдулхд йир амр. Бурхн цугтад цаһан санаһан күргҗәнә. 25 Ахнр-дүүнр, тадн бийән цецн улст эс тоолшгон тѳләд, тадниг нуувч медҗ автха гиҗ би санҗанав. Нуувчнь иим: Израилин улс оньдин иткләс хѳѳһсн уга. Тедн, зуг тоота буру номта улс Бурхнд иртл тиигв. 26 Тегәд Израилин улс цугтан авргдх. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Сионас Аврач ирх. Тер Яковин хѳѳт үйнриг Бурхн уга җирһләс харсх. 27 Би теднлә бооца кеһәд, теднә килнцинь тәвҗ ѳгхв». 28 Буру номта улс, таднд олз ортха гиһәд евреймүд Сән Зәңг авсн уга. Тиигәд тедн Бурхна дәәсн болв. Зуг Бурхн евреймүдиг шүүҗ авсар болн теднә ѳвкнрт үг ѳгсәр тедн Бурхна улс болҗана. 29 Юңгад гихлә, Бурхн эврәннь белгән хәрү авхш, эврән шүүҗ авсан сольхш. 30 Урднь тадн, буру номта улс, Бурхиг соңсдго биләт. Зуг ода евреймүд Бурхиг эс соңссар Бурхнас тадн хәәрлт аввт. 31 Ода евреймүд Бурхиг соңсҗахш. Зуг тадн хәәрлт авсн учр деерәс евреймүд хәәрлт авх. 32 Цуг әмтиг хәәрлхин тѳлә Бурхн тедниг соңсдго бәәдлд бәрүлв. 33 О! Бурхна зѳѳр ямаран ик! О! Бурхна цецн ухан болн медрл ямаран ик! Терүнә шиидвриг кен цәәлһҗ чадхмб? Терүнә хаалһиг кен медхмб? « 34 Деед Эзнә ухаг кен медсмб? Кен Терүнд селвгч болсмб? 35 Бурхиг ѳгцтә болтха гиһәд, кен Терүнд юм ѳгсмб?» 36 Юңгад гихлә, цугтаһинь Тер үүдәлә. Цугтан Терүгәр дамҗад Терүнә тѳлә бәәнә. Бурхн мѳңкинд тууртха! Тиигтхә!

Риминхн 12

1 Тиигәд, ахнр-дүүнр, Бурхна хәәрлтин тѳлә би таднас сурҗанав. Бийәрн Бурхнд әмд, әрүн болн Терүнд тааста тәкл тәктн. Эннь Бурхнд йосндан цергллһн болҗана. 2 Эн делкән му авъясар бичә бәәтн. Болв Бурхнд тана ухаг шинрүлх зѳвән ѳгтн. Тегәд одҗ тадн Бурхна сән, тааста болн күцц таалыг медҗ чадхит. 3 Нанд ѳггдсн белг олзлад би күн болһнд иигҗ келҗәнәв: Ѳгсн зѳвәс үлүһәр эврәннь тускар бичә сан. Болв бийиннь тускар ик санан угаһар ухал. Чамд Бурхна ѳгсн иткллә ирлцүлҗ бийиннь тускар ухал. 4 Күүнә цогцд олн мѳчмүд бәәнә. Мѳч болһн зүсн-зүүл зааврта. 5 Терүнлә әдл бидн олн болсн бийнь Христосла нииләд нег цогц-махмуд болҗанавидн. Бидн нег-негнләһән зүсн-зүүл мѳчмүд мет хоорндан залһлдатавидн. 6 Маднд Бурхна ѳгсн хәәрлтлә ирлцүлҗ бидн олн зүсн билг олзлх йоставидн. Чамд Бурхна үг келх белг бәәхлә, эврәннь иткллә ирлцүлҗ Терүг кел. 7 Кемр талдан улст нѳкд болх билг чамд бәәхлә, нѳкд бол. Кемр багш болх билгтә болхла, багшлтха! 8 Кемр урмд ѳгх билгтә болхла, урмд ѳгтхә. Кемр бәәснәсн хувалцх билгтә болхла, асхрулад хувалц. Кемр һардх билгтә болхла, йир сәәнәр һард. Кемр цаһан седкл һарһх билгтә болхла, байртаһар цаһан седклән һарһ. 9 Тана дурн үнн болтха. Хар саната йовдлмудт дурго болтн, сән йовдл цаарандан һарһтн. 10 Ахнр-дүүнрлә әдләр нег-негндән дурлтн. Нег-негән күндләд бийәсн үлүһәр үнлтн. 11 Бичә залхуртн. Зуг гүҗрҗ кѳдлтн. Деед Эзнд халун зүркнәсн церглтн. 12 Ицлдән тадн байрлтн! Зовлңд тесвртә болтн. Оньдин зальвртн. 13 Бурхнд иткдг улс түрү-зүдү бәәхлә, теднлә бәәснәсн хувалцтн. Зуучлҗ йовх улсиг гиичлүләд тоотн. 14 Тадниг кѳѳлдҗ йовх улст Бурхн әдс ѳгтхә гиҗ зальвртн. Дәкәд нег давтад келҗәнәв: Бурхн тедниг бичә харатха, әдс ѳгтхә гиҗ зальвртн. 15 Байрлҗах улсла байрлтн. Уульҗах улсла уультн. 16 Күн болһниг йилһлго әдләр бәәтн. Бичә караглҗ деерлктн. Зуг номһн заңгта улсла үүрлтн. Бийән бичә цецн күүнд тоолтн. 17 Чолуһар шивсиг – ѳѳкәр шивтн. Әмтн цугтан сән гиҗ келх йовдл һарһтн. 18 Кемр арһ бәәхлә, әмтнлә цугталань эвтәһәр бә. 19 Үүрмүд минь! Бичә ѳшә нектн. Бурхн тиим күүг засглтха. Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә бәәнә: «Би ѳшәһинь авхв. Күүнә һарһсн буруһин ашар Би терүг засглхув гиҗ Деед Эзн келҗәнә». 20 Бурхна Бичгт бичәтәг күцәтн: «Кемр тана ѳшәтн ѳлн болхла, хот ѳгәд цадхтн. Кемр унд уухар седҗәхлә, ундынь кеҗ ѳгтн. Тиим йовдларн тадн терүнә толһа деер цог цуглулҗанат». 21 Хар санан чамаг бичә авлтха! Болв хар санаг сән кергәр диил.

Риминхн 13

1 Күн болһн шаңһа йоснд соңсхврта болх йоста. Юңгад гихлә, Бурхна зѳв уга йосн уга. Бәәсн цуг йосиг Бурхн тогтала. 2 Тиигәд йосна ѳмнәс буцсн күн – Бурхна тогтасна ѳмнәс буцҗана. Тиим йовдл һарһҗах күн цааҗла харһх. 3 Сән йовдл һарһҗах күн биш, хар саната йовдл һарһҗах күн йосна һардачнрас әәнә. Йоснас әәшго седклтәвч? Сән йовдл һарһҗ йов, тиигхлә йосн чамаг буульх. 4 Йосна һардач чамд сә кехәр Бурхна зарц болҗана. Кемр чи хар саната йовдл һарһдг болхла, йосна һардачнрас ә. Яһад гихлә, чамаг засглх зѳв терүнд бәәнә. Терчнь Бурхна зарц болад, хар саната йовдл һарһсн күүг Бурхна нерн деерәс засглна. 5 Чи йосна һардачнриг зуг засглһнас әәһәд биш, болв Бурхнд церглх эврәннь дааврас соңс. 6 Тиигәд тадн алван ѳгнәт. Йос һардҗах улс Бурхна зарцнр болҗана, тедн эврәннь даалһвр күцәҗәнә. 7 Теднд ѳгх зѳвтә юмиг ѳгтн: зүсн-зүүл алв ѳгтн, тедниг йир икәр күндлтн. 8 Кен чигн күүнд ѳгцтә бичә болтн. Зуг нег-негндән дурарн ѳгцтә болтн. Юңгад гихлә, хаҗудк күүндән дуртань зака күцәҗәнә. 9 «Гергн залу хойр эврәннь иткл бичә эвдтн», «Бичә ал», «Бичә хулха ке», «Талдан күүнә эдл-ахуд седкл бичә тәв», – эн болн нань чигн зааврмудын һол тѳрнь иим: «Талдан улст бийләһән әдл дурта бол». 10 Талдан улст дурта күн му юм үзүлшго. Талдан улст дурта болсн күн – Зака күцәнә. 11 Тадн тиигҗ кех зѳвтәт, яһад гихлә, нѳѳрәсн серх тадна цаг ирсиг меднәт. Деед Эзн иткҗәснәс ода таниг аврх цаг ѳѳрхн бәәнә. 12 Сѳ чилҗ йовна, ѳдр эклҗ бәәнә. Тиигәд харңһуһин йовдлмуд үлдәһәд, ода герлин зер-зев авий! 13 Ѳдрин герлд бәәх әмтнлә әдл дигтәһәр бәәхмн. Тер тѳләд буру номта улсин шаҗна нәәрт орхмн биш, согтҗ әрк уухмн биш, цалдң йовдл һарһҗ аля кехмн биш, дәәлдҗ, үлү үзхмн биш. 14 Деед Эзн Исус Христосин зер-зев автн. Тадн эврәннь килнцтә бәәдлд оньган ѳгдгән ууртн. Терүнә му седвәр бичә күцәтн.

Риминхн 14

1 Итклдән бат биш күүг тадн иткдг ах гиҗ сантн. Терүнә итклин хәләцин тускар бичә зүтктн. 2 Нег күүнә иткл ю болв чигн идх зѳв ѳгнә, талдан күүнә иткл бат биш болад, тер һанцхн темсин хот эдлнә. 3 Хотыг йилһвр угаһар иддг күн, тиигҗ эс кеҗәх күүг бийәсн дор гиҗ бичә тоолтха. Зуг темстә хот иддг күн хотыг йилһлго иддг күүг буру һарһҗана гиҗ бичә гемшәтхә. Яһад гихлә, Бурхн хойраһинь орулҗ авчана. 4 Талдан Эзнә зарциг гемшәх чи кембвч? Эзнь эврән терүг сәәнәр мууһар кѳдлсинь йилһх. Тер зарц сәәнәр кѳдлх, яһад гихлә, Деед Эзн терүнд тиим арһ ѳгч чадх. 5 Нег күүнд талдан ѳдрмүдәс нег ѳдр чинртә болҗана. Оңдан күүнд ѳдрмүд цугтан чигн әдл болх. Күн болһн эврәннь санҗасн санаһан чик гиҗ лавтаһар медтхә. 6 Талдан ѳдрмүдәс нег ѳдриг чинртә гиҗәсн күн энүгәрн Деед Эзиг күндлҗәнә. Хотыг йилһлго иддг күн Деед Эзиг күндләд тиигнә. Тиим күн хот идсндән Бурхнд йѳрәл тәвҗәнә. Темстә хот иддг күн бас Деед Эзиг күндләд тиигнә. Тиим күн Бурхнд бас йѳрәл тәвҗәнә. 7 Маднас нег чигн күн бийиннь тѳлә бәәхш, бийиннь тѳлә үкхш. 8 Кемр бидн җирһҗ бәәхлә, Деед Эзнә тѳлә бәәнәвидн. Кемр үкхләрн бас Деед Эзнә тѳлә үкнәвидн. Җирһҗ бәәв чигн эс гихлә үкҗ бәәв чигн, бидн Деед Эзнә улс болҗанавидн. 9 Яһад гихлә, әмд улсин болн үксн улсин Деед Эзн болхар Христос үкәд әмдрлә! 10 Чи темсәр хот кеҗәх күн эврәннь иткдг дүүһән яһад гемшәхмбч? Эс гихлә, хотыг йилһлго эдлҗәх күн яһҗ дүүһән бийәсн дор тоолҗанач? Бидн цугтан Бурхна зарһд зогсхвидн. 11 Юңгад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Күн болһн Мини ѳмн сѳгдх, күн болһн Намаг Бурхн гиҗ келх. Энүг Би лавлҗанав гиҗ Деед Эзн келҗәнә». 12 Маднас күн болһн Бурхнд эврән тооцаһан ѳгх. Эврәннь ахнр-дүүнрән килнцд бичә орултн. 13 Тер тѳләд нег-негән гемшәхмн биш. Тадн иигҗ шиидх йоста. Тана иткдг ахнр-дүүнр бүдрәд килнцд ордгоһар тадн бичә му йовдл һарһтн. 14 Би Деед Эзн Исуста ниилсн учрас эврән бийәрн бузр юмн уга болдгиг лавта меднәв. Кемр кен негнь ю болв чигн цевр биш гиҗ тоолҗахла, терүнд тернь бузр болҗана. 15 Кемр чи хот йилһлго эдлҗәх учрас эврәннь дүүһән һундаҗахла, тиигхләрн дурлҗ кеҗәхшич. Чини эдлҗәх хот дүүһичнь бичә алтха! Яһад гихлә, Христос терүнә тѳлә үклә. 16 Тана сән гиҗ тоолҗасиг талдан улс му келдгоһар бийән сәәнәр бәртн. 17 Бурхна йосн мана эдлҗәх хотд, ууҗах унднд бәәхш, чик бәәдлтә, эвтә болн байрта җирһлд бәәнә. Тиим җирһл Әрүн Сәкүсн ѳгнә. 18 Тиигәд Христост церглҗәх күн Бурхнд байр үүдәҗәнә, әмтнәс зѳвшәл авчана. 19 Тер учрар, бидн эв авч ирх болн нег-негән батлх йовдл оньдин һарһхар седхмн. 20 Хотын тѳлә Бурхна күцәҗәхиг бичә хамхлтн. Хот кевтән цевр. Болв эврән эдлҗәх хотарн талдан күүг килнцд уңһахла чик биш. 21 Мах эс идхлә, чаһр эс уухла, дүүһән килнцд уңһах йовдл эс һарһхла чик болҗана. 22 Бурхна болн чини хоорндк тѳр чини итклин тѳр болтха. Эврән шүүҗ авчасндан бийән эс гемшәҗәх күн буйн кишгтә. 23 Хот идҗәһәд, эврәннь шиидврән чик угай гиҗ маһдлсн күүг Бурхн зарһла харһулх. Яһад гихлә, терүнә кесн керг иткләс үүдхш. Иткләс эс үүдсн керг килнц болҗана.

Риминхн 15

1 Бидн, итклдән күчтә улс, итклдән бат биш улст түрү-күнд тѳринь хаһлхд дѳң болхмн. Зуг бидн һанцхн бийдән тааста юм кех зѳв угавидн. 2 Талдан улсин сә хәәҗ, теднә иткл батрахин тѳлә маднас кен чигн күн теднд тааста юм кех зѳвтә. 3 Христос бас һанцхн бийдән тааста юм кеҗәсмн уга. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхиг му келҗәсн улсин му үгнь нанд күртв». 4 Бурхна Бичгт урднь бичәтә цуг тоот мадниг сурһхин тѳлә ѳггдлә. Мадниг тесврәр, урмдар нәәлвртә болтха гиҗ тииглә. 5 Тесвр болн урмд ѳгчәх Бурхн тадниг Исус Христосас үлгүр авад, нег ухан-седклтә болтха гиҗәнә. 6 Тегәд тадн ни-негәр, нег дууһар Бурхиг болн мана Деед Эзн Исус Христосин Эцкиг туурулҗ чадхит. 7 Тер учрар Бурхна туурмҗин тѳлә нег-негнләһән Христос таднла бийән бәрснлә әдләр тадн бийән сәәнәр бәртн. 8 Христос Бурхна үнниг үзүлхин тѳлә, ѳвкнрт ѳгсн үгән күцәхин тѳлә евреймүдин зарц болв гиҗ би келҗәнәв. 9 Буру номта улст Бурхна хәәрлт ѳгсн учрас тедн Бурхиг туурултха гиҗ Христос евреймүдин зарц болв. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Тер учрар чамаг би буру номта улс дунд туурулхв, чамд магтал дуулнав». 10 Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Тадн, буру номта улс, Терүнә әмтнлә хамдан байрлтн!» 11 Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Тадн, буру номта улс, цугтан Деед Эзиг туурултн! Олн келн улс цугтан Терүг туурултн». 12 Эшья иигҗ келҗәнә: «Әмтиг һардхин тѳлә Ишайин хѳѳт үй тѳрәд ѳсх. Буру номта улс терүнд нәәлх». 13 Таднд ицл ѳгсн Бурхн тана иткләр дамҗад байрар болн эвәр дүүртхә. Тиигәд тана ицл Әрүн Сәкүснә күчәр цаарандан ѳстхә. 14 Ахнр-дүүнр мини, тадна зүркн сән-сәәхн кергәр дүүрң, таднд цуг медрл бәәнә, тадн нег-негән сурһҗ чадхиг би меднәв. 15 Тер бийнь би бас йир зѳргтәһәр зәрм сурврмудин тускар келҗәнәв. Би таднд терүнә тускар тодлвр орулҗанав. Иим зѳргтә болдгм нанд Бурхн онц билг ѳглә. 16 Намаг буру номта улсин тѳлә Христосин цергләч болтха гиһәд Бурхн нанд иим белг ѳглә. Би теднд Бурхна Сән Зәңг цәәлһҗәнәв. Әрүн Сәкүсәр Бурхнд нерәдгдсн буру номта улс Терүнд тәкл мет тааста болтха гиҗәнәв. 17 Тиигәд би Христос Исусла ниилсндән Бурхнд церглҗәхәрн бийән буульҗ чадхв. 18 Би зѳргтә болнав. Буру номта улсиг Бурхна соңсхврт орулхин тѳлә Христос нанар дамҗад ю кесиг би зуг энүнә тускар келҗ ѳгнәв. Энүг Тер үгәр болн кергәр, ѳвәрц йовдлын болн онц темдгин күчәр, Бурхна Сәкүснә күчәр кев. 19 Би Ерусалимас Илирик һазр күртл эргндән Христосин туск Сән Зәңг күццднь цәәлһв. 20 Христосиг меддго һазрт Сән Зәңг тархах седкл кезә чигн мини күсл болҗана. Зуг бурунь күүнә тәвсн ул деер тосхлт кехәр седҗәхшв. 21 Бурхна Бичгт бичәтә: «Терүнә тускар келгдәд уга улст Тер үзгдх, Терүнә тускар соңсад угаднь медгдх». 22 Сән Зәңг тархалһна кѳдлмш кеһәд, би тадн тал ирҗ чадсн угав. 23 Ода би эн һазрт эврәннь кѳдлмшән тѳгсәвв. 24 Олн җилин эргцд тадн тал орхар седҗәсн күслән би Испань орхларн күцәхәр бәәнәв. Таднла харһсарн би байрлхв. Дәкәд цааранднь Испань орхд тадниг дѳң болтха гиләв. 25 Би ода Ерусалимд бәәх Бурхна улст церглхәр йовҗанав. 26 Ерусалимд бәәх Бурхна улс дунд түрү әмтнә тѳлә Македонь болн Ахьяна улс дем күргхәр шиидҗ. 27 Иим йовдл һарһлһн теднд тааста болв. Йосндан болхла, тедн евреймүдт ѳгцтә болҗана. Юңгад гихлә, евреймүдт буру номта улсла Бурхна әдс хувацв. Тер учрар буру номта улс эврәннь эдл-уушасн евреймүдлә хувалцх зѳвтә. 28 Эн даалһвр күцәһәд ѳгсн демиг Ерусалимд ѳгснә хѳѳн би Испань орнав. Хаалһдан тадн тал орнав. 29 Намаг ирхлә, Христосин әдслт күццднь авхитн би медҗәнәв. 30 Ахнр-дүүнр, мана Деед Эзн Исус Христосар болн Әрүн Сәкүснә дурар нанла хамдан мини тѳлә икәр шунҗ зальвртн гиҗ танас эрҗәнәв. 31 Йудьяд Христост иткдго улсас би мѳлтрҗ һардгар Ерусалимд мини кех кѳдлмш тенд бәәх Бурхна улс авдгар зальвртн. 32 Тиигәд би тадн тал байртаһар ирхв. Кемр Бурхна таал учрхла, бидн хамдан амрхвидн. 33 Эв ѳгчәх Бурхн цуг таднла бәәтхә. Тиигтхә!

Риминхн 16

1 Кеңхерт бәәх иткдг улсин дунд кѳдлҗәх мана эгч Пѳбәг сән үгәр таднла таньлдулхар седнәв. 2 Бурхна улсиг тосдг кевәр Деед Эзнә нерн деерәс терүг тосҗ автн. Тер таднас сурҗах тоотднь дѳң болтн. Юңгад гихлә, тер олн улст дѳңгән күргнә, тер дотр нанд бас күргнә. 3 Нанла хамдан Христос Исуст церглҗәх Прискад болн энүнә залу Әкүльд менд келтн. 4 Эдн мини тѳлә әмәрн шордхдан белн билә. Теднд һанцхн би биш, цуг иткдг буру номта улс ханлтан ѳргҗәнә. 5 Теднә герт цуглрдг иткдг улст мини менд бас келтн. Азийд түрүн болҗ Христост итксн мини хәәртә үр Эпәнәтд менд келтн. 6 Тана тѳлә йир икәр кѳдлсн Марийд мини менд күргтн. 7 Нанла хамдан бәрәнд бәәсн мини келн улсин Андраникд болн Юнид менд келтн. Апостолмуд тедниг сәәнәр меднә. Тедн нанас эрт Христост итклә. 8 Деед Эзнлә ниилснд мини хәәртә Амплитд менд келтн. 9 Маднла хамдан Христост церглҗәх Урбанд болн мини хәәртә үр Стахд менд келүлҗәнәв. 10 Әпельд менд келтн. Тер Христост итклтә болсиг цугтан меднә. Аристобулын ѳрк-бүлд бас менд келтн. 11 Мини келн улсин Херодѳнд болн Нәркисин ѳрк-бүлд менд келтн. 12 Деед Эзнә тѳлә кѳдлҗәсн Трупанад болн Трупосад гидг күүкд улст менд келтн. Деед Эзнә тѳлә дала кѳдлмш кесн күндтә Персидад бас менд келтн. 13 Деед Эзнә шүүҗ авгдсн Рупд болн мини эк болҗ йовсн терүнә экд менд келтн. 14 Би Асуңрытд, Пелегонд, Гермест, Патропд, Гермаст, болн теднлә хамдан хурдг ахнр-дүүнрт менд илгәҗәнәв. 15 Пилологд болн Юлид, Нерүст, терүнә дү күүкнд болн Олимпд, теднлә хамдан хурдг Бурхна цуг улст менд келтн. 16 Нег-негән әрүнәр үмсҗ мендлтн. Христост иткдг цуг улс таднд менд илгәҗәнә. 17 Ахнр-дүүнр, иткдг улсиг салһхар болн тедниг килнцд уңһахар седҗәх улсас саглтн гиҗ би эрҗәнәв. Таднд дасхсн номас тас оңдан ном тедн дасхҗана. Тиим улсас хол йовтн. 18 Тиим улс мана Деед Эзн Христост биш эврәннь олз хәәнә. Тедн эгл улсиг әмтәхн зуһу үгәрн меклҗәнә. 19 Тадниг соңсхврта улс болсиг цугтан меднә. Энүнә тѳлә би йир байрлҗанав. Би тадниг юнь чик болҗахиг тодрхаһар үзтхә гиҗәнәв. Му йовдл бичә һарһтн. 20 Удл уга эв ѳгчәх Бурхн эрлгиг тана кѳл дор үүләд уга кех. Мана Деед Эзн Исусин хәәрлт таднла бәәтхә. 21 Нанла хамдан кѳдлҗәх Тимофей болн мини келн-улсин Луки, Ясон, Сосипатр таднд менд илгәҗәнә. 22 Эн бичг Павелын келсәр бичҗәх би, Терт, Деед Эзнлә ниилсндән таднд менд илгәҗәнәв. 23 Мини герин эзн Гай менд илгәҗәнә. Терүнә герт иткдг улс цуглрна. Тадн балһсна хазн бәрдг Эраст болн ах Куарт менд келүлҗәнә. 25 Бурхн тадниг батрулҗ чадна. Исус Христосин туск мини цәәлһсн Сән Зәңг энүнә тускар келнә. Медүлсн нуувч энүг бас үзүлҗәнә. Урднь тер нуувчиг Бурхн бултулла. 26 Зуг ода Бурхн, әәлдәчнрин бичсәр, эн нуувчиг медүлв. Цуг келн-улс Бурхнд итктхә, Терүг соңстха гиҗ мѳңк Бурхна зәрлгәр эн нуувч секгдв. 27 Һанцхн цецн Бурхн Исус Христосар дамҗад мѳңкиндән тууртха! Тиигтхә!

1 Кѳринтинхн 1

1 Бурхна таалар Христос Исусин апостол болтха гиҗ дуудгдсн Павелас болн мана ах Состенас Кѳринтд бәәх Бурхна баг улст менд. Мана Эцк Бурхн болн Деед Эзн Исус Христос цаһан сана болн амулң бәәдл таднд ѳгтхә. Христос Исусла нииләд Бурхна болсн цуг улсла, талдан һазрмудар цугталань хамдан мана Деед Эзн Исус Христосин нер дууддг улсла тадн Бурхна улс болтха гиҗ Терүнә дуудсн улс болҗанат. Исус Христос – теднә болн мана Деед Эзн. 4 Би тана тѳлә Бурхнд кезә чигн ханлтан ѳргнәв, яһад гихлә, Бурхн таднд Христос Исусар дамҗулад цаһан сана күртәлә. 5 Исус Христосла ниилсндән тадн цуг халхар, зүсн-зүүл үгтә болн медрлтә болсарн байн болвт. 6 Христосин туск ном таднд батрв. 7 Тиигәд тадн мана Деед Эзн Исус Христос ирхиг күләҗәхлә, Әрүн Сәкүснә альк чигн билг таднд бәәнә. 8 Христос тадниг тана итклд сүл күртл бәрх. Мана Деед Эзн Исус Христосин ирх ѳдрлә тадн буру уга болхит. 9 Бурхн итклтә. Тадниг Эврәннь Кѳвүн Исус Христосла – мана Деед Эзнлә – иньглтхә гиҗ Бурхн дуудвр кев. 10 Ахнр-дүүнр, мана Деед Эзн Исус Христосин нерн деерәс би тадниг хоорндан зѳвтән багтад бәәтн гиҗ эрҗәнәв. Тадн хоорндан бичә хувагдтн. Болв тадн ухан-седкләрн болн тоолврарн ни-негн болтн. 11 Мини ахнр-дүүнр, Хлоин тѳрл-садн тадна хоорнд болҗах зүтклдәнә тускар нанд келлә. 12 Эн метклдән иим болҗана: негнь – би Павелынв гиҗәнә, хойрдгчнь – би Аполынв, һурвдгчинь – би Кепинв, дѳрвдгчнь – би Христосинв гицхәнә. 13 Христос тиигтлән хувагдви? Эс гихлә Павел тадна ормд кирст хадата билү? Эс гихлә тадн Павелын нернә тѳлә уснд кирслгдвт? 14 Крисп болн Гайяс талдан нег чигн күүг тадн дундас уснд эс кирслсндән би Бурхнд ханлтан ѳргҗәнәв. 15 Тер учр деерәс таднас нег чигн күн мини нернә тѳлә кирслгдлә гиҗ келҗ чадшго. 16 Э, би Степаниг болн терүнә ѳрк-бүлин улсиг бас уснд кирслләв. Дәкҗ нам кениг кирслсән би мел тодлҗ чадҗахшв. 17 Яһад гихлә, Христос намаг уснд кү кирслх кѳдлмш кетхә гиҗ биш, Сән Зәңг тархатха гиҗ илгәлә. Тиигхләрн Тер Христосин кирсин күч уга кешгоһар Сән Зәңгиг күүнә цецн ухана кел олзллго тархатха гиҗәнә. 18 Яһад гихлә, мѳңк зовлңд орх улст кирсин туск ном эргү ном болҗана. Бурхн аврчах маднтн болхла, энтн Терүнә чидл-күчнь болҗана. 19 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Би цецн улсин медрлинь уга кехв, Би ухата улсин серлинь һазалхв». 20 Тиигхлә цецн күн альдв? Эс гихлә ном цәәлһәч альдв? Эс гихлә эн делкән меткәч альдв? Эн делкән цецн гисн юмиг һәргтә болҗахиг Бурхн үзүлв. 21 Яһад гихлә, Бурхн Эврәннь цецн ухаһан олзлад, Терүг әмтн цецн ухаһарн медҗ чадшгоһар кев. Болв Бурхн мана тархаҗах эргү номар Христост иткдг улсиг аврхар шиидв. 22 Евреймүд ѳвәрц юм некнә, грекмүд цецн уха хәәнә. 23 Бидн болхла кирст хадгдсн Христосин тускар цәәлһҗәнәвидн. Евреймүдт Христосин туск цәәлһвр басгч болҗана, буру номта улст Эннь эргү болҗ медгдҗәнә. 24 Болв Бурхна дуудсн улст, евреймүдт, буру номта улст Христос Бурхна чидл-күчнь болн Терүнә цецн ухань болҗана. 25 Яһад гихлә, Бурхна чинән татунь күүнә чидл-күчнәс күчтә болҗана, Бурхна һәргнь күүнә цецн уханас цецн болҗана. 26 Тиигәд, ахнр-дүүнр, Бурхн тадниг дуудсн цагт кен болҗ йовсан ухалтн. Күүнә медләр, тадн дунд цецн улс олн биш билә, чидл-күчтәнь олн биш билә, уңг-тохмарн бәәхтәнь олн биш билә. 27 Болв цецнинь ичәхин тѳлә эн делкән улс һәргтә гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв. Чидлтәһинь ичәхин тѳлә эн делкән улс күчн уга гиҗ тоолҗасн әмтиг Бурхн шүүҗ авв. 28 Тоомсрта чинринь уга кехәр эн делкән һәәлҗәсн, күн биш гиҗ тоолҗасн болн эгл улсиг Бурхн шүүҗ авв. 29 Эн учр деерәс Бурхна ѳмн кен чигн күн бийән буульҗ чадшго. 30 Бурхн тадниг Исус Христосла ниилүлв, Бурхн Христосар мана цецн уха кев. Христосар дамҗад Бурхн мадниг чик седклтә Эврәннь улс кев, мадниг килнцәс сулдхв. 31 Тиигәд Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бийән буульҗах күн Деед Эзән буультха!»

1 Кѳринтинхн 2

1 Ахнр-дүүнр, би Бурхна нуувчиг цәәлһхәр тадн тал ирхләрн, онц үгмүд болн цецн уха олзлсн угав. 2 Тегәд би танад бәәхләрн, Исус Христосас болн Терүнә кирс деер үкснәс талдан юм медшго болҗ шиидләв. 3 Тиигәд би танад ирхләрн, чинән тату биләв, әәдг, үүмдг биләв. 4 Мини ном болн Христосин туск цәәлһвр күүнә цецн ухана иткүлҗәх үгмүдт бәәсмн биш. Терм Әрүн Сәкүснә күч үзүллһнд бәәнә. 5 Тиим учрас тана иткл күүнә цецн ухаһар түшг кеҗәхш, Бурхна чидл-күчиг түшҗәнә. 6 Итклдән батрсн улс дунд цецн уха бидн тархаҗ йовнавидн. Болв эн цецн ухан эн делкән болн эн делкәг һардҗах, даруһас алгдх йосна улсин цецн ухан биш. 7 Бидн Бурхна бултулҗасн нуувч цецн ухаг тархаҗанавидн. Болв делкә үүдәтл эн мана туурмҗин тѳлә бәәсмн. 8 Эн делкәг залҗах йосна һардачнр эн цецн ухаг медсн уга. Яһад гихлә, кемр тедн медсн болхла, туурмҗта Деед Эзиг телҗ кирст хадшго билә. 9 Болв Бурхна Бичгт бичгдсәр: «Кен чигн күн үзәд уга, соңсад уга, ухаһарн эс медсн юмиг Бурхн бийдән дурта улст белдв». 10 Маднд терүг Әрүн Сәкүсәр Бурхн секҗ ѳгв, яһад гихлә, Сәкүснд цугтан темдгтә, нам Бурхна мергн ухань кевтән темдгтә. 11 Күүнә ухан-седклиг терүнә сүмснәс талдан кен медхмб? Тер кевәр Бурхна зүүҗәх ухаг Бурхна Сәкүснәс талдан кен чигн медхш. 12 Бидн эн делкән сәкүсн биш, маднд Бурхна белглсн тоотыг меддгәр, Бурхнас Сәкүс аввидн. 13 Тиигәд бидн күүнә цецн уханас дассн үгмүдәр биш, Әрүн Сәкүснәс дассн үгмүдәр келҗәнәвидн. Бидн Әрүн Сәкүснә тоотыг Әрүн Сәкүстә улст цәәлһҗәнәвидн. 14 Бурхна Сәкүсн уга күн Бурхна Сәкүснә белгүд авч чадшго болҗана. Тиим күн тер белгүдиг медҗ чадл уга, эргү юмнд тоолҗана. Яһад гихлә, зуг Әрүн Сәкүстә күн терүнә чинринь үнлҗ чадх. 15 Бурхна Сәкүстә күн цугтаһинь үнлҗ чадна, болв терүнә тускар нег чигн күн тиигҗ чадшго. 16 Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Деед Эзнә ухан-седклинь кен медсмб? Терүнд селвг кен ѳгч чадхмб?» Зуг бидн Христосин ухан-седклтәвидн.

1 Кѳринтинхн 3

1 Болв би, ахнр-дүүнр, Әрүн Сәкүстә улсла әдләр таднла күүндҗ чадҗасн уга биләв. Христост иткҗәх нилхлә әдл болн тѳрхәрә седвәрәр бәәдг таднла би күүндләв. 2 Би тадниг акун хотар биш, үсәр асрлав. Яһад гихлә, тадн терүг эдлхит бас белн болад уга биләт. Нам ода чигн акун хот идхдән тадн белн бишит. 3 Яһад гихлә, тадн ода күртл килнцтә седвәрәр бәәһәт. Тадн үлү үзсндән, метклдсндән, килнцтә седвәрәр эс бәнт? Йирин улс мет бийән бәрдвт? 4 Негнь – «Би Павелынв», оңдань – «Би Аполынв» гиҗ келхләрн, тадн йирин улсла әдл болҗахшвт? 5 Апол гисн кемб? Павел гиснь кемб? Бидн – Бурхна зарцнр болҗанавидн. Мадниг дамҗад тадн Христост иткләт. Маднас кен чигн күн Деед Эзнә даалһсн кѳдлмш кеҗәнә. 6 Би эк тәрләв, Апол услла, урһаҗахнь – Бурхн. 7 Кен тәрснь, кен услснь учр уга. Чинртәнь Бурхн болҗана. Яһад гихлә, Тер урһана. 8 Тәрҗәхнь болн услҗахнь әдл чинртә. Күн болһн эврәннь кесн кѳдлмшәрн ачлгдх. 9 Яһад гихлә, бидн цугтан Бурхна кѳдлмш кеҗәнәвидн. Тадн Бурхна тәрәнә һазр болн Бурхна тосхлтс бас болҗанат. 10 Нанд Бурхна ѳгсн билг олзлад, би мергн тосхач мет ул тәвүв. Талдан күн терүн деер тосхҗана. Болв тадна кентн болв чигн тер яһҗ тосхҗахт оньган ѳгх зѳвтәт. 11 Яһад гихлә, тәвгдсн улас талданиг нег чигн күн тәвҗ чадшго болҗана. Эн улнь Исус Христос болҗана. 12 Тер ул деер күн алт, цаһан мѳңг, эрдни чолуд, мод, ѳвс болн салом олзлад тосхлтын кѳдлмш кеҗ чадҗана. 13 Күн болһна кѳдлмш үзгдәд бәәх. Юңгад гихлә, Деед Эзнә ѳдрт секгдхмн. Эн ѳдр һалар дамҗад ирх, күн болһн ямаран кѳдлмш кесиг һал сѳрх. 14 Кемр эн ул деер кесн керг һалд авгдлго торхла, тер күн ачлвр авх. 15 Кемр терүнә кесн кѳдлмш шатҗ одхла, тер күн ачлвр авшго, болв һалас тач авгдсмн мет авргдх. 16 Тадн Бурхна сүм болҗахан, тадна дотртн Бурхна Сәкүсн бәәхиг меддговт? 17 Кемр кен чигн күн Бурхна сүмиг хамхлхла, терүг Бурхн уга кех. Яһад гихлә, Бурхна сүм әрүн, тадн тер сүм болҗанат. 18 Нег чигн күн бийән бичә меклтхә. Кемр эн делкән санаһар таднас кен негнь бийән цецнд тоолҗах күн йосндан цецн болхин тѳлә һәргтә болх йоста. 19 Яһад гихлә, эн делкән цецн гиҗәснь Бурхна нүднд һәргтә юмн болҗ үзгдҗәнә. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Бурхн мергн улсиг худл йовдлднь бәрҗ авчана». 20 Бурхна Бичгт бас иигҗ бичәтә: «Деед Эзн цецн улсин ухан керг угаһинь меднә». 21 Тиигәд кен чигн күн улсар бичә бардмнтха. Цугтан тадна болҗана. 22 Павел, Апол, Кеп, эн делкә, җирһл болн үкл, ѳдгә бәәдл, эс гихлә иргч – цугтан тадна. 23 Тадн Христосин улс болҗанат, Христос Бурхна болҗана.

1 Кѳринтинхн 4

1 Тадн мадниг Христосин зарцнрт болн Бурхна нуувч даалһсн улст тоолх йостат. 2 Иим даалһвр ѳгсн улс итклтә болх зѳвтә. 3 Тадн эс гихлә талдан кен болв чигн мини тускар яһҗ ухалҗахиг би тѳртән авчахшв. Би эврән бийдән зарһ кешгов. 4 Мини седкл цевр. Болв эннь би буру уга күнв гиҗ лавлҗахш. Деед Эзн мини зарһч. 5 Тиигәд цагасн ѳмн Деед Эзиг эс иртл кен чигн күүнә зарһ бичә кетн. Деед Эзн таг харңһуд эс үзгдсн юмнд герл орулх, күүнә зүркнә күслиг илдкх. Тиигәд одҗ күн болһн Терүнәс эврәннь буульмҗ авх. 6 Ахнр-дүүнр, би энүг цугтаһинь бийиннь болн Аполын тѳлә келәв, тадниг Бурхна Бичгәр һардвр кетхә, дастха гиләв. Кен чигн күн негәрнь деерлкҗ, оңданднь дурго болх зѳв уга. 7 Кен чамаг талдан улсас деегшән ѳѳдлүлв? Чамд бәәсиг цугтаһинь Бурхн эс ѳглү? Кемр чамд энүг цугтаһинь Бурхн ѳгсн болхла, тиигхлә, яһад энүгәр эс авсн кевтәһәр чи бардмнҗахмч? 8 Таднд цуг кергтә тоот бәәнәлм! Тадн байн болвт! Тадн мадниг угаһар хаадуд болвт! Таднла хамдан бидн бас эзркхин тѳлә би тадниг йосндан хаадуд болтха гиҗ седләв. 9 Яһад гихлә, Бурхн мадниг, апостолмудыг, хамгин сүүлд олна чирәд үзүлхләрн, цааҗла харһсн улс кевтә һарһҗ үзүлсмн болҗана гиҗ би ухалнав. Мадниг цуг делкә, Бурхна элчнр болн әмтн цугтан хәләҗәнә. 10 Христосин тѳлә бидн эргү болвидн. Тадн болхла Христосла ниилсндән цецн улс болвт! Бидн күчн угавидн, тадн болхла күчтәт. Тадниг күндлҗәнә, мадниг күндлҗәхш. 11 Эн кем күртл бидн ѳлсҗ ундасҗалавидн, бидн шуурха-буурха хувцта биләвидн, мадниг гүвддг билә, бидн эврә гер угавидн. 12 Бидн эврәннь һарар күнд кѳдлмш кеҗәнәвидн. Кемр мадниг харахла, бидн хәрүднь йѳрәнәвидн. Кемр мадниг кѳѳхлә, бидн дааҗанавидн. 13 Кемр мадниг му келхлә, бидн тедниг тогтнулнавидн. Бидн делкәд буг мет болвидн, эн кем күртл олн улст һазалгдсн үлдл болвидн. 14 Энүнә тускар бичхләрн, би тадниг ичәхәр бичҗәхшв. Болв тадниг эврәннь дурта үрдүд мет сурһхар тиигҗәнәв. 15 Яһад гихлә, Христосла ниилснд таднд олн багшнр бәәнә, болв эцкнр тооһарн баахн. Исус Христосла нииләд Сән Зәңг таднд авч ирәд би тана эцк болв. 16 Тер учр деерәс нанас үлгүр автн гиҗ би тадниг эрҗәнәв. 17 Тиигәд би тадн тал Деед Эзнлә нииләд бәәх эврәннь хәәртә итклтә кѳвүнләм әдл Тимофейиг илгәҗәнәв. Тер кѳвүн таднд Христос Исусла нииләд бәәх мини җирһлин тускар сана орулх, иткдг баг болһниг эргндән яһҗ намаг сурҗахиг келх. 18 Тадна зәрмснь намаг иршго гиһәд санад, караглдг болв. 19 Зуг кемр Деед Эзнә таал учрхла, би тадн тал торлго ирхв. Тиигхләрн би теднә келҗәсн үгиг биш, зуг чидлинь сѳрхв. 20 Яһад гихлә, Бурхна йосн келсн үгд биш, чидл-күчнднь бәәнә. 21 Таднд юн кергтә? Би тадн тал маля бәрҗ ирхмб, аль дуртаһар, номһнар ирхмб?

1 Кѳринтинхн 5

1 Тадн дунд нам буру номта улс меддго аля йовдл һарһсн үлгүр бәәнә гиҗ йосндан келцхәлә. Тернь болхла тадна негнтн эврәннь эцкиннь гергтә бәәнә гиҗәнә. 2 Тадн болхла караглнат. Түүнә ормд тадн гейүрхмн болвзат? Тиим йовдл һарһсн күн тадна багас кѳѳгдтхә. 3 Би таднла эс бәәв чигн, седкләрн таднла бәәнәв. Тадн дунд бәәх метәр би тиим йовдл һарһсн күүг яахан меднәв. Мана Деед Эзн Исусин нернә тѳлә цуглрсн цагт би седкләрн таднла болхв. Маднла бәәх Исус Христосин күчәр тер күүнә цогц махмудынь уга кехин тѳлә 5 тадн терүг эрлгин үлмәд бәрүлх йостат. Терүнә сүмсн Деед Эзнә ѳдрт авргддгар тиигхмн. 6 Таднд бийән буульх учр уга. Элдх һуйриг невчкәхән экн кевтнь ѳскәдгиг тадн медвт. 7 Тадн бүклдән цеврддгәр экни хуучн килнцәс цеврдтн. Тиигхләрн тадн экн уга шин элдсн һуйрла әдл болхит. Мини медсәр, йосндан болхла тадн тиимит. Яһад гихлә, Песахин хурһар тәкл тәклә. Тер хурһн Христос болҗана. 8 Тиигәд килнцтә болн хар саната хуучн эктә биш экн уга ѳдмгтә, цевр болн үнн ѳдмгтә Песахин нәәриг кехмн. 9 Би эврәннь бичгтән тадниг аля улсла бичә харһтн гиҗ бичләв. 10 Эн делкән аля улсла цугталань биш, эс гихлә хармч, эс гихлә хулхач, эс гихлә худл шүтәнд мѳргдг улсиг гиҗ би санҗасн угав. Яһад гихлә, тадн эн делкәһәс һарх йостат. 11 Болв би таднд, бийән ах-дүүд тоолҗасн улс, эврән цалдң йовдл һарһад, хатуч, худл шүтәнд мѳргдг, эс гихлә ховч, эс гихлә әркнч, эс гихлә хулхач улсла бичә харһтн гиҗ бичләв. Нам тиим улсла хамдан хот бичә идтн. 12 Иткдг улсин багд эс ордг әмтнә зарһ келһн – мини керг биш. Бурхн теднә зарһ кешгов? Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хар саната күүг эврәннь багас кѳѳтн».

1 Кѳринтинхн 6

1 Кемр тадн дунд кен чигн күн оңдан күүнлә зарһцад бәәхлә, Христост иткдго зарһчнр зарһ кетхә гиҗ сурх зѳв бәәнү? Тиим зарһиг Бурхнд иткдг улс кех зѳвтә. 2 Бурхна улс делкән зарһ кехиг тадн меддговт? Кемр тадн делкән зарһ кех болхла, хоорндан болҗах метклдәг эврән тәәлҗ чадшговт? 3 Бидн Бурхна элчнрин зарһ кехиг тадн меддговт? Тер тѳләд бидн мана бәәдлин тѳрмүдиг хаһлх арһта болх зѳвтәвидн. 4 Кемр тиим метклдән учрхла, иткдг улс дунд тоомср уга зарһчнр тал яһад одвта. 5 Ичкевт! Тадн дунд Христост иткдг улсин метклдәг хаһлх цецн күн уга болхви? 6 Болв ах талдан дүүтәһән зарһцҗана. Тедн Христост иткдго күүнд зарһ кех зѳв ѳгчәнә. 7 Тадн нег-негнләһән зарһцхларн шүүгдсн болҗ һарчана. Таднд һарудсн улс болад үлдсн сән болвза? Меклгдсн күн болад үлдсн сән болвза? 8 Болв тадн бийән, эврәннь ах-дүүнрән му йовдлд орулад меклнәт. 9 Хар саната улс Бурхна орн-нутгар ѳнч кеҗ авч чадшгог тадн меддговта? Бийән бичә меклтн. Цалдң йовдл һарһдг күн биш, худл шүтәнд мѳргдг улс биш, алячнр биш, гомосексуалистнр биш, 10 хулхачнр биш, хармч улс биш, әркнч улс биш, ховч улс биш, тонулчнр биш – эдн цугтан Бурхна орн-нутгар ѳнч кеҗ авч чадшго. 11 Тадна зәрмтн тиим биләт. Болв тадн цеврлгдәд Бурхнд нерәдгдвт. Тадн Деед Эзн Исус Христосар болн мана Бурхна Сәкүсәр дамҗад чик седклтә болвт. 12 «Нанд ямаран чигн йовдл һарһх зѳв бәәнә» гиҗ зәрм улс келцхәнә, болв зәрм йовдлмуд туста биш. «Нанд ямаран чигн йовдл һарһх зѳв бәәнә», болв би юунань чигн ялч болшго болҗанав. 13 «Хот – геснә тѳлә, гесн – хотын тѳлә» гиҗ зәрм улс бас келцхәнә, болв Бурхн терүг чигн, энүг чигн уга кех. Цогц-махмуд болхла цалдң йовдлын тѳлә бәәхш, Деед Эзнә тѳлә бәәнә. Деед Эзн цогц-махмудт килмҗән ѳгчәнә. 14 Бурхн Деед Эзиг үкхләнь әмдрүлв, мадниг бас Тер Эврәннь күчәр әмдрүлх. 15 Тадна цогц-махмуд Исус Христосин цогц-махмудын мѳчмүд болҗахиг тадн меддговта? Тиигәд Христосин цогц-махмудын мѳчмүдиг би авад, цалдң күүкд күүнә мѳчмүд кехий? Тѳрүц уга! 16 Цалдң күүкд күүнлә ниилсн күн, терүнлә нег цогц-махмудта болҗ оддгиг тадн меддговта? Яһад гихлә, Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Хойрас нег махмуд болх». 17 Болв Деед Эзнлә ниилсн күн Терүнлә седкләрн негн болна. 18 Цалдң бәәдләс зултн! Күүнә һарһҗах талдан килнц терүнә цогц-махмудт харшлт болҗахш, болв цалдң йовдл һарһдг күн килнц һарһад эврәннь цогцан ѳвдкәҗәнә. 19 Тадна цогц-махмуд тадн дотр бәәх болн Бурхнас авсн Әрүн Сәкүснә сүм болҗахиг тадн меддговта? Тадн бийдән эзн бишит. 20 Бурхн тадна ормд үнинь ѳглә, тадниг хулдҗ авла. Тер тѳләд Бурхиг эврәннь цогц-махмудар дамҗад туурултн.

1 Кѳринтинхн 7

1 Тадна бичснә тускар. Күн гер эс авхла сән. 2 Болв цалдң йовдл һаршгон тѳлә залу күн болһн гергтә болх, күүкд күн болһн залута болх йоста. 3 Залу күн эврәннь гер-мал болсна бооцана даалһвран гергнәннь ѳмн күцәх зѳвтә, гергн күн эврә залуһиннь ѳмн бас гер-мал болсна бооцана даалһвран күцәх йоста. 4 Гергн күн эврәннь цогц-махмудтан эзн биш болҗана, залунь эзнь болҗана. Залу күн бас эврәннь цогц-махмудыннь эзн биш болҗана, гергнь эзн болҗана. 5 Нег-негнәсн бичә зултн. Зуг цаг зуур зѳвшәрәд, мѳргүл кехин тѳлә салҗ чадҗанат. Болв эрлг тадниг килнцд уңһадгоһар терүнә хѳѳн дәкн нег-негнләһән хамдан харһтн. Яһад гихлә, тадн бийән бәрҗ чадшгот. 6 Энүнә тускар би таднд заквр биш, селвг ѳгч келҗәнәв. 7 Цугтан нанла әдл болтха гиҗ би санлав. Зуг күн болһн Бурхнас авсн эврә билгтә, негнь нег билгтә, хойрдгчнь – талдан билгтә. 8 Гер-мал болад уга улст болн белвсн улст, нанла әдл һанцар үлдтн гиҗ би селвг ѳгчәнәв. 9 Болв кемр тедн бийән бәрҗ эс чадҗахла, тедн гер авх йоста. Яһад гихлә, гер авсн һал мет шатҗах седвәрәс деер болх. 10 Гер-мал болсн улст би биш Деед Эзн заавр ѳгчәнә: гергн күн залуһасн салх зѳв уга. 11 Болв кемр гергн залуһасн салсн болхла, һанцарн үлдтхә, эс гихлә залутаһан эвцх кергтә. Залу гергән хайшго йоста. 12 Наадксднь Деед Эзн биш, би келхәр бәәнәв: кемр нег ахд Христост иткдго гергн бәәхлә, залутаһан тер бәәхәр седҗәхлә, тиим залу гергнәсн салх зѳв уга. 13 Кемр күүкд күн эс иткдг залута болхла, тер залунь хамдан бәәхәр седҗәхлә, тиим гергн залуһасн салх зѳв уга. 14 Яһад гихлә, Бурхнд эс иткдг залу гергәрн дамҗад Бурхнд нерәдгднә, эс иткдг гергн залуһарн дамҗад бас тиигнә. Кемр тиим эс болсмн болхла, теднә үрдүд буру номта улсин үрдүдлә әдл болх бәәсмн, болв тедн Бурхнд нерәдгдлә. 15 Зуг Бурхнд эс иткдг гергчүд болн залус салхар седҗәхлә, салтха. Иим саамд Бурхнд иткдг күн сул бәәдлд тусҗана. Юңгад гихлә, Бурхн тадниг эвтән багтад бәәтхә гиҗ дуудвр кев. 16 Бурхнд иткдг гергн, чи эврәннь залуһан аврч чадшгоһан альдас меднәч? Эс гихлә чи Бурхнд иткдг залу, эврәннь гергән аврч чадшгоһан альдас меднәч? 17 Зуг күн болһн Деед Эзнә шиидсәр болн Бурхна кесн дуудврар җирһтхә. Эн зокъялд цуг иткдг улсиг би сурһҗанав. 18 Кемр Бурхн дуудсн цагт керчүлгдсн күн бәәхлә, тиим күн эврәннь керчүлһән нуухмн биш болҗана. Кемр Бурхн дуудсн цагт эс керчүлгдсн күн бәәхлә, тиим күүнд керчүлһн керг уга. 19 Керчүлгдсн күн эс керчүлгдсн тѳр уга юмн. Хамгин чинртәнь – әмтн Бурхна заавр күцәлһн. 20 Күн болһн Бурхн дуудсн цагт бәәсн бәәдләрн үлдх зѳвтә. 21 Бурхн дуудсн цагт чи ялч бәәсмн болхла, бичә терүнәсн ич. Болв кемр чамд сулдхвр авх арһ бәәхлә, терүгән олзл. 22 Яһад гихлә, Христосла нииләд бәәтхә гиҗ Бурхна дуудсн ялч, Христосин сулдхсн күн болҗана. Түүшң Бурхна дуудсн сул күн Деед Эзнә ялч болҗана. 23 Бурхн тадниг хулдҗ авла, тиигәд тадн күүнә мухла бичә болтн. 24 Ахнр-дүүнр, күн болһн Бурхнла нииләд дуудгдсн цагт бәәсәрн үлдтн. 25 Гер-мал уга улсин тускар келхлә, Деед Эзнә заавр нанд уга. Болв Деед Эзнә хәәрлтәр итклтә бәәсәр би иим санатав: 26 Ѳдгә цагин күнд-түрүг оньгтан авч, күн болһн урднь бәәснлә әдләр бәәсн деер гиҗ би санҗанав. 27 Чамд гергн бәәнү? Тиигхлә терүнәс сулдхар бичә седәд бә. Чи гер-мал болад угавч? Тиигхлә герг бичә хә. 28 Болв кемр гер авхла, тиигхлә килнц һарһшгоч. Кемр күүкн мордхла, тиигхлә килнц һаршго. Зуг гер-мал болсн улс ѳдгә җирһлин күнд-түрүлә харһх. Таднд би харм тѳрҗәнәв. 29 Ахнр-дүүнр, темдглсн цаг ѳѳрдҗ йовна гиҗ би келхәр седләв. Эн ѳдрәс авн гергтә әмтн гергн уга мет бәәх йоста. 30 Һашудҗах улс эс һашудҗах метәр, байрта улс байр уга мет, хулд кедг улс мел юмн уга улсла әдл бәәтхә, 31 эн делкәг эдлҗәх улс энүг эс эдлҗәсәр бәәтхә. Юңгад гихлә, эн бәәдләрн делкә удлго җирһдгән уурх. 32 Би тадниг ямаран чигн килмҗәс сул бәәтхә гиләв. Гер авад уга күн Деед Эзнә кергт килмҗән ѳгнә, Деед Эзнд таасгдхар седнә. 33 Гертә-малта күн ѳдгә тетквртән килмҗән ѳгнә, гергнәннь сә хәәнә. 34 Терүнә седклнь хойр әңгрәд бәәнә. Гер-мал уга күүкд күн болн гиҗгтә күүкд Деед Эзнә тѳрт килмҗән ѳгнә, цогц-махмударн болн седкләрн Деед Эзнд бийән яһҗ нерәдхән ухална. Болв мордсн күүкд күн ѳдгә цага тѳрмүдт килмҗән ѳгнә, залуһиннь сә хәәнә. 35 Би иигҗ келхләрн, таднд туста болтха гиҗәнәв. Би тадна юунд чигн харшлхар бәәхшв. Тадниг би чикәр бәәтхә гиҗәнәв, тиигәд бийән бүклднь мел харшлт угаһар, Деед Эзнә керг-үүлд церглтхә гиҗәнәв. 36 Кемр кен чигн күн үг орулсн гиҗгтә күүкдтә чикәр бийән эс бәрҗәхт тоолҗахла, терүндән дегд дурта болад гер авхар седҗәхлә, тер эврәннь дурарн тер күүкән авх йоста. Энүнд килнц уга. 37 Кемр күүнд гер бичә ав гиҗ эс келвчн, тернь гер авшго болад, бийән һартан бәрәд, ю кехән шиидәд, гиҗгтә күүк эс авхла, чик йовдл һарһх. 38 Тиигәд гер авсн күн чик йовдл һарһҗана, гер эс авчах күн терүнәс үлү сән йовдл һарһҗана. 39 Залу әмд бәәтл гергн залутаһан холвата. Кемр залунь ѳңгрхлә, тер сул күн болад, седкл туссн күүнд мордҗ чадҗана. Зуг тер күн Деед Эзнд иткдг болх йоста. 40 Болв би хүвдән иигҗ тоолҗанав: сулдсн күүкд күн мордлго үлдхләрн буйн-кишгтә болх. Би болхла Бурхна Сәкүстәв гиҗ санҗанав.

1 Кѳринтинхн 8

1 Тадна бичсн худл шүтәнд нерәдсн хотын тускар. «Бидн цугтан медрлтәвидн» гиҗ зәрм улсин келсиг бидн меднәвидн. Эннь чик, зуг тиим медрл күүнд ик сана зүүлһнә, дурн болхла терүг батрулна. 2 Кемр кен чигн күн юм меддв гиҗәхлә, үнндән болхла, тиим күн медх дүңгәһән медҗәхмн уга болҗана. 3 Болв Бурхн Бийдән дурта күүг меднә. 4 Тиигәд худл шүтәнд нерәдсн хотын тускар келҗәнәв. Эн делкән худл шүтән мел чинр угаһинь бидн меднәвидн. Бурхн һанцхн, Түүнәс оңдань уга. 5 Теңгрт болн һазр деер бурхд бәәнә гиҗ келцхәдг болв чигн, үнндән болхла, олн бурхд болн деедс бәәнә. 6 Болв маднд болхла, һанцхн Бурхн болн Эцк бәәнә. Тер – цуг делкән Үүдәч, бидн Терүнә тѳлә бәәнәвидн. Мана тѳлә һанцхн Деед Эзн Исус Христос бәәнә. Терүгәр дамҗад цугтан үүдлә, терүгәр дамҗад бидн җирһл аввидн. 7 Болв терүг медҗәхнь цугтан биш. Зәрм улс худл шүтәнлә иҗлдәд, тиим хот уухларн, терүгән худл шүтәнә гиҗ санцхана. Тиигәд сәәг мууһас йилһх арһ баһ болсар, тедн бийән хотар бузрдасмн болҗ тоолҗана. 8 Болв эдлх хот мана холваг Бурхнла ясрулҗахмн уга. Кемр бидн хот эс эдлхлә, бидн мел юм гееҗәхшвидн. Кемр бидн хот эдлҗәхлә, мел юм олҗахшвидн. 9 Болв тана сул бәәдл баһ итклтә улсиг килнцд бичә орултха гиҗ болһатн. 10 Кемр сәәг мууһас йилһх тату арһта күн, медрлтә чамаг буру номта улсин сүмд сууһад хот ууҗахинь үзхләрн, эннь худл шүтәнд нерәдсн хот идхднь урмд ѳгхий? 11 Тиигҗ күч уга улсиг, ах-дүүг тана медрл алшгой? Христос терүнә тѳлә үклүс. 12 Тиигәд ахнр-дүүнриннь ѳмнәс килнц һарһхларн болн теднә сәәг мууһас йилһх арһ шавтахларн, тадн Христосин ѳмнәс килнц һарһҗанат. 13 Тер тѳләд кемр мини ах-дүүг эдлх хот килнцд уңһаҗахла, терүг килнцд уңһашгон тѳлә би мах тѳрүц идшгов.

1 Кѳринтинхн 9

1 Би сул күн биший? Би апостол биший? Мана Деед Эзн Исусиг би үзәд угай? Тадн Деед Эзн мини кесн кѳдлмшин ашнь болҗахшийт? 2 Кемр би талдан улст апостол биш болхла, яһв чигн би тадндан апостолв. Юңгад гихлә, Христосла ниилснд тадна җирһл намаг апостол болҗасна темдг. 3 Намаг шалһхла, би иигҗ бийән харсдув: 4 Нанд хот идх болн уух зѳв угай? 5 Мини зуульчлһнд Бурхнд иткдг гергм талдан апостолмудла, Деед Эзнә ахнр-дүүнрлә, Кеплә әдл намаг дахҗ чадшгой? 6 Эс гиҗ һанцхн би болн Бар-Наба хойр эврәннь теткврән олхмби? 7 Ямаран салдс эврәннь һаруһан даңшдви? Уста үзм тәрчкәд, ямаран тәрәч терүнә темс эс идхмб? Мал хәрүлҗәх күн, терүнә үснәс эс уухмб? 8 Би энүнә тускар күүнә хәләцәс иштәһәр келҗәнү? Закан терүнә тускар эс келҗәнү? 9 Яһад гихлә, Мошен Заканд иигҗ бичәтә: «Буудя цокҗах царин ам бичә бо». Бурхн цард сана зовҗану? 10 Йирдән болхла, Бурхн мадна тускар келҗәхший? Мадна тускар боллго. Яһад гихлә, иигҗ бичәтә: «Һазр хаһлҗах болн буудя цокҗах күн, урһцин нег әңгнь авх нәәлвртәһәр кѳдлх зѳвтә». 11 Бидн тадн дунд Әрүн Сәкүснә эк тәрвидн. Кемр бидн хәрүднь теткврин дѳң авчахла, тернь ик болхий? 12 Кемр талдан улст таднас эн дѳң күләх зѳв бәәхлә, терүнәс үлү зѳв маднд бәәнә. Болв бидн эн зѳвән олзлҗахшвидн. Христосин туск Сән Зәңг торлго тардгар бидн цугинь даахдан белнвидн. 13 Сүмд церглҗәсн улс сүмәс тетквр авдгиг тадн меддговта? Тәкл тәкдг ормд церглҗәх улс тәклин малас эврәннь хүвән авх зѳвтәй? 14 Сән Зәңг тархаҗах улс тедү мет терүнәс җирһлиннь тетквр олх йоста гиҗ Деед Эзн закв. 15 Болв би эн зѳвин нег чигинь олзлсмн угав. Тиигәд би эн зѳвиг бийиннь тѳлә эдлхәр бичҗәхшв. Тиим юм һарһхин орнд би шулуһар үксв. Нег чигн күн бардмнх учр нанас булаҗ чадшго. 16 Сән Зәңг тархасарн би бардмнҗ чадшгов. Эн нанд ѳгсн заавр. Кемр Сән Зәңг эс тархахла, би басл зовлң эдлхв! 17 Кемр энүг эврәннь дурар тархасмн болхла, тиигхлә би мѳңгәр ачлгдх зѳвтә бәәсмн. Зуг би даалһврар цәәлһвр кеҗәнәв, яһад гихлә, Бурхн нанд эн тѳриг күцәтхә гиҗ даалһв. 18 Тиигхлә мини ачлвр ямаранв? Сән Зәңгиг би ѳңгәр цәәлһҗәнәв, терүнә ѳгчәх зѳвиг би олзлҗахшв. 19 Би кенә чигн ялч эс болсн бийнь олн улсиг Бурхнд иткүлхәр би бийән цугтаннь ялч кевв. 20 Христост евреймүдиг иткүлхәр би еврей болв. Мошен закаһар эс бәәв чигн Мошен закаһар бәәдг улст, тедниг Христост иткүлхәр би зака күцәдг күн болв. 21 Закан угаһар бәәдг әмтнд тедниг Христост иткүлхин тѳлә би закан уга күн болв. Болв эннь намаг Бурхна зака эс күцәҗәнә гиҗәх темдг биш, терүнәс үлү би Христосин зака күцәҗәнәв. 22 Күчн уга улст, тедниг Христост иткүлхәр би күчн уга күн мет болв. Цугтаннь тѳлә би цугнь болв, тиигхләрн зәрмсинь яһад болв чигн Христост иткүлхәр тиигв. 23 Энүг цугтаһинь би Сән Зәңгин тѳлә кеҗәнәв, эврән чигн Терүнә әдс авхар седләв. 24 Урлданд олн улс гүүнә, болв һанцхн күн диилвр бәрнә. Тер тѳләд ачлвр авхар гүүтн. 25 Бѳкнр цугтан бийән чаңһ бәрнә. Энүгән тедн цаг зуур ачлврин тѳлә күцәнә, бидн болхла энүг мѳңк ачлврин тѳлә кеҗәнәвидн. 26 Тиигәд би керг угаһар гүүшгов, аһарт нудрмарн сегсрҗ ноолдшгов. 27 Болв би эврәннь цогц-махмудан һарднав, терүг эврәннь седсәрн бәрнәв. Иигҗ би талдан улст ном цәәлһхләрн, урлданд орх зѳвән геешгон тѳлә тиигнәв.

1 Кѳринтинхн 10

1 Ахнр-дүүнр, мана ѳвкнр цаһан үүләр харсгдҗ йовҗ, тедн цугтан Улан теңгс һатлсиг тадниг медтхә гиҗ би санлав. 2 Үүлнд болн теңгст орулсар тедн Мошелә ниилв. 3 Тедн цугтан Бурхна күчәр ѳггдсн ѳдмг идлә, 4 тедниг дахсн уулын хадар Бурхна гүүлгсн уснас уула. Тер хаднь Христос бәәҗ. 5 Болв тер бийнь Бурхн теднә ик зууһинь таассн уга, теднә үксн цогцнь эрм-цаһан кѳдәд эргндән хайгдв. 6 Мадн Израилин ѳвкнрлә әдл хар саната йовдлмуд һарһхар бичә седтхә гихлә, тернь үлгүр болҗана. 7 Теднә зәрмснь худл шүтәнд мѳргснлә әдл бидн тиигх йосн угавидн. Бурхна Бичгт иигҗ бичәтә: «Әмтн сууһад хот идәд, ууһад, дәкәд экләд биилцхәв». 8 Бидн теднә зәрмсиг дураҗ, аля кех зѳв угавидн. Аштнь тиим йовдл һарһснд нег ѳдр 23.000 күн үкв. 9 Зәрм улсиг дураһад, бидн Христосиг сѳрх зѳв угавидн. Аштнь тедн моһад зуулһад үкцхәв. 10 Зәрм улсиг дураһад бидн һундл келх зѳв угавидн. Аштнь тедн алачар ка цокгдв. 11 Эннь талдан улст үлгүр болдгар учрв, эннь маднд сагар бәәлһнә темдг болв. Яһад гихлә, бидн цагин чилгчд бәәнәвидн. 12 Кемр тадн батар зогсаҗанавидн гиҗ санҗахла, саглтн, унҗ одвзат. 13 Тадна һатлҗ һарсн сѳрү йовдлмуд йирин күүнә сѳрү йовдлмуд болҗана. Болв Бурхн итклтә, таднд чидләстн даву юм сѳрүлшго. Сѳрүлсн цагт тадниг даахин тѳлә Бурхн хаалһ һарһҗ ѳгх. 14 Тиигәд күндтә ахнр-дүүнр, худл шүтәнд мѳргхәсн зултн. 15 Би таднд, ухата улст гиһәд, келҗәнәв. Мини келсиг эврән йилһәд хәләтн. 16 Кемр бидн Бурхнд ханлтан ѳргәд йѳрәлин ааһас ууҗахла, Христосин цусиг хувалцҗахший? Кемр бидн ѳдмгәс хуһлҗ авхларн бидн Христосин цогц-махмуд хувалцҗахший? 17 Негхн ѳдмг бәәдг болҗана. Бидн олн болв чигн нег цогц-махмуд болҗанавидн, яһад гихлә, бидн нег ѳдмгәс иднәвидн. 18 Израилин улсиг хәләлт: Тәкл тәксн хотас идсн улс тәклин ширән кѳдлмшт орлцачнр эс болшгой? 19 Тәкл тәксн хот эс гихлә, худл шүтән чинртә гиҗ би санҗану? 20 Уга, зуг буру номта улс тәкл тәкхләрн, тер хотан Бурхнд биш, хар сәкүсдт ѳгчәнә гиҗ би келҗәнәв. Би тадниг хар сәкүсдлә бичә үүрлтхә гиҗәнәв. 21 Тадн Деед Эзнә ааһас болн хар сәкүснә ааһас дегц ууҗ чадшгот. Тадн нег кемлә дегц Деед Эзнә ширән ард болн хар сәкүсдин ширән ард сууҗ чадшгот. 22 Деед Эзиг бидн уурлулхмби? Бидн Терүнәс чидлтәй? 23 «Ю болв чигн кех зѳв бәәнә» гиҗ зәрм улс келцхәнә, зуг цугтад олз бәәнә гиҗ келҗ болшго. «Ю болв чигн кех