The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matthew 1

1 นังซือ นิฮ เรือ็บ ลำดับ แย็ย ตา ปฺี เดฺิม เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู คริด      เนียะ เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ ดาวิด      ดาวิด นุฮ ก็ ปูจ โมร เคฺิน็ อับราฮำ 2 อับราฮำ เมียน โกน ชม็วฮ อิซอัก      อิซอัก เมียน โกน ชม็วฮ ยาโคบ      ยาโคบ เมียน โกน ชม็วฮ ยูดา รูํม ต็อฺง บอฺง ปโอน ปร็อฮ กฺี 3 ยูดา เมียน โกน ชม็วฮ เปเรด น็อฺง เซรา      เกฺิด ปฺี เนียง ทามาร      เปเรด เมียน โกน ชม็วฮ เฮ็ดโรน      เฮ็ดโรน เมียน โกน ชม็วฮ ราม 4 ราม เมียน โกน ชม็วฮ อำมีนาดาบ      อำมีนาดาบ เมียน โกน ชม็วฮ นาโชน      นาโชน เมียน โกน ชม็วฮ ซาลโมน 5 ซาลโมน เมียน โกน ชม็วฮ โบอาด      เกฺิด ปฺี เนียง ราฮับ โบอาด เมียน โกน ชม็วฮ โอเบด      เกฺิด ปฺี เนียง รูด โอเบด เมียน โกน ชม็วฮ เจดซี 6 เจดซี เมียน โกน ชม็วฮ ดาวิด เนียะ แดล เกฺิด ซดัจ ดาวิด เมียน โกน ชม็วฮ ซาโลมอน      เกฺิด ปฺี เนียง แดล ปฺี เดฺิม เกฺิด ประป็วน อุรียา 7 ซาโลมอน เมียน โกน ชม็วฮ เรโฮโบอำ      เรโฮโบอำ เมียน โกน ชม็วฮ อาบียา      อาบียา เมียน โกน ชม็วฮ อาซา 8 อาซา เมียน โกน ชม็วฮ เยโฮซาฟัด      เยโฮซาฟัด เมียน โกน ชม็วฮ โยรำ      โยรำ เมียน โกน ชม็วฮ อุซียา 9 อุซียา เมียน โกน ชม็วฮ โยทาม      โยทาม เมียน โกน ชม็วฮ อาฮัด      อาฮัด เมียน โกน ชม็วฮ เฮเซคียา 10 เฮเซคียา เมียน โกน ชม็วฮ มนัดเซ      มนัดเซ เมียน โกน ชม็วฮ อาโมน      อาโมน เมียน โกน ชม็วฮ โยซิยา 11 โยซิยา เมียน โกน ชม็วฮ เยโคนิยา รูํม ต็อฺง ปโอน ปร็อฮ กฺี พอฺง      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ปัฮ เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย น็อฺง ประตฺีฮ บาบิโลน 12 พอ ปัฮ เก็น เติว็ ประตฺีฮ บาบิโลน เฮฺิย เยโคนิยา ก็ เมียน โกน ชม็วฮ เชอัลทิเอล      เชอัลทิเอล เมียน โกน ชม็วฮ เซรุบบาเบล 13 เซรุบบาเบล เมียน โกน ชม็วฮ อาบียุด      อาบียุด เมียน โกน ชม็วฮ เอลียาคิม      เอลียาคิม เมียน โกน ชม็วฮ อาซอร 14 อาซอร เมียน โกน ชม็วฮ ซาโดก      ซาโดก เมียน โกน ชม็วฮ อาคิม      อาคิม เมียน โกน ชม็วฮ เอลีอูด 15 เอลีอูด เมียน โกน ชม็วฮ เอเลอาซาร      เอเลอาซาร เมียน โกน ชม็วฮ มัดทาน      มัดทาน เมียน โกน ชม็วฮ ยาโคบ 16 ยาโคบ เมียน โกน ชม็วฮ โยเซบ      ปแด็ย เคฺิน็ มาเรีย      ปเรียฮ เยซู แดล เฮา ทา ปเรียฮ คริด ก็ เกฺิด ปฺี มาเรีย นิฮ เฮฺิย็ 17 ปร็วฮ จน็อฮ เรือ็บ ตัง ปฺี อับราฮำ      จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล ดาวิด เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี ดาวิด จ็อฮ โม จ็วน ด็อฺล เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      เมียน โกน บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ      เรือ็บ ตัง ปฺี เวเลีย แดล กฺี เก็น เติว็ เกฺิด จลฺืย ประตฺีฮ บาบิโลน      จ็วน ด็อฺล ปเรียฮ เยซู คริด      ตเรฺิว็ บูํน ตน็อฺบ ตนอฺ อาโยฮ มนึฮ แด็จ คเนีย 18 รฺืง กเนฺิด เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู คริด      กือ ยาง แจ็ฮ      มาเรีย แดล เกฺิด แม เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู นุฮ      โยเซบ บาน ดะ ลวะ ตุก เฮฺิย      มัน เตือ็น บาน เดจ เนิว็ จุม คเนีย      แต มาเรีย เมียน ตง็วน ป็วฮ เฮฺิย โม ปฺี ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด 19 แต โยเซบ เกฺิด มนึฮ ตร็อฺง ละออฺ      มัน จ็อฺง ออย มาเรีย อฺีล กฺี      กึด น็อฺง ดอฺก ลวะ แจ็ญ ซงัดๆ 20 อังก็อฺล กำปุง กึด รฺืง นิฮ      โยเซบ ย็วลซ็อฺบ เคิญ ทูดซวัน มาอ็อฺง เคฺิน็ ปเรียฮ โม อันแย็ย ทา      "โยเซบ โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      การ แดล น็อฺง รับ มาเรีย โม เกฺิด ประป็วน นุฮ กแม็ย คลาจ อย เลฺิย      ปร็วฮ ทา โกน แดล โม เกฺิด น็อฺง ป็วฮ เนียง นุฮ      เกฺิด โม ปฺี อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด 21 เนียง น็อฺง เล็จ โกน ปร็อฮ      ออย ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา เยซู      ปร็วฮ ทา      ลูํก นุฮ น็อฺง จูํย เจียด เคฺิน็ ลูํก ออย พ็อด ปฺี บาบ" 22 รฺืง นิฮ เกฺิด โม ตเรฺิว็ ตาม เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ      แดล อันแย็ย แจ็ญ ปฺี เมือ็ด เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ทา 23 แน      ซแร็ย กระมม บอฺริซ็อด มเนียะ น็อฺง เมียน ตง็วน ป็วฮ ซแน็ฮ น็อฺง เล็จ โกน ปร็อฮ มเนียะ กฺี น็อฺง เฮา โกน นุฮ ทา อิมมานูเอล (ปแล ทา      ปเรียฮ เนิว็ จุม โพง ยฺืง) 24 พอ โยเซบ พเญียะ เลฺิง      ก็ เทอ ตาม แดล ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ ปรับ ตุก      กือ บาน รับ มาเรีย โม เกฺิด ประป็วน 25 แต มัน บาน เดจ จุม คเนีย จ็วน บาน โกน ปร็อฮ มูํย นุฮ      โยเซบ ก็ ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา      เยซู

Matthew 2

1 ปเรียฮ เยซู เกฺิด น็อฺง ซเราะ เบดเลเฮม      จังวัด ยูเดีย      อังก็อฺล ซไม เฮโรด เกฺิด ซดัจ      กรอย โม ตฺีด เมียน โพง อาจาร ฮอร โม ปฺี ตึฮ คาง เกฺิด      โม มฺืง เยรูซาเล็ม      ตเน็ญ ทา 2 "โกนงา แดล เกฺิด ซดัจ เจียด ยิว นุฮ เนิว็ อฺี นา?      ยฺืง บาน เคิญ ปกาย เคฺิน็ ลูํก อฺี ตึฮ คาง เกฺิด      นิฮ เฮฺิย็ บาน ยฺืง เนือ็ม คเนีย โม ทวาย บังกม ลูํก" 3 พอ ซดัจ เฮโรด บาน ลือ ยาง จ็อฮ เฮฺิย      ก็ กึด ยาก กน็อง เจฺิด็      มนึฮ ม็อฺด ต็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม ก็ ยาก เจฺิด็ พอฺง 4 ซแน็ฮ ซดัจ ก็ เฮา โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที น็อฺง กรู ซอน กำปี      ออย โม ประชุม คเนีย      รูํจ ตเน็ญ กฺี ทา      "ปเรียฮ คริด นุฮ โม เกฺิด อฺีนา?" 5 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "อฺี ซเราะ เบดเลเฮม จังวัด ยูเดีย      ปร็วฮ เนียะ เตียย ตำเนียย บาน ตเซร ตุก ทา 6 แน ซเราะ เบดเลเฮม เนิว็ น็อฺง บอฺน เคฺิน็ ยูดา เอฺิย แอญ เกฺิด ซเราะ ตูจ เจีย็ง กฺี แต กฺี เคิญ ทา เนิว็ น็อฺง บอฺน เคฺิน็ ยูดา      แอญ ซำคัน พอฺง กือ ทา น็อฺง เมียน มเนียะ แจ็ญ โม ปฺี โพง แอญ เนียะ แดล น็อฺง ปกครอง เจียด อิซราเอล เคฺิน็ ยฺืง" 7 ซแน็ฮ ซดัจ เฮโรด บาน อันจฺืญ โพง อาจาร ฮอร ออย โจล โม ซงัดๆ      ตเน็ญ ลอฺีด ละออฺ ด็อฺล เวเลีย แดล ปกาย นุฮ ชูํล โม ออย เคิญ 8 ซแน็ฮ ลูํก ปรับ โพง กฺี ออย เติว็ ซเราะ เบดเลเฮม      รูํจ ซัง ทา       "ออย เนือ็ม คเนีย เติว็ ค็อฺม รัว โกนงา นุฮ ออย เด็ญ จบัฮ      รัว เคิญ ออย เฮฺาะ โม ปรับ ยฺืง      พฺือ ยฺืง น็อฺง บาน เติว็ ทวาย บังกม พอฺง" 9 โพง อาจาร ฮอร นุฮ บาน ลือ เฮฺิย ก็ เนือ็ม คเนีย เติว็      ปกาย แดล กฺี กฺืย เคิญ อังก็อฺล เนิว็ คาง เกฺิด นุฮ      ก็ เนือ็ม มุก กฺี เติว็      ปกาย นุฮ ก็ เติว็ ชบ เนิว็ คาง ลฺือ จ็อฺม บอฺน แดล โกนงา เดจ 10 พอ โพง อาจาร ฮอร บาน เคิญ ปกาย นุฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย ออฺร ยาง คลัง 11 พอ โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      ก็ เคิญ โกนงา      น็อฺง แม แดล ชม็วฮ มาเรีย      โพง กฺี ก็ บาน กราบ ทวาย บังกม โกนงา นุฮ      รูํจ เบฺิก ฮีบ ยัว ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ กฺี โม ทวาย โกนงา      กือ เมียน เมียฮ      เมียน มฺืม กญาน      เมียน ตึก อ็อฺบ 12 รูํจ ทูดซวัน บาน ตฺืน โพง อาจาร ฮอร น็อฺง การ ย็วลซ็อฺบ ทา      มัน ออย เติว็ รัว ซดัจ เฮโรด วิญ      กฺี ก็ เฮฺาะ เติว็ ประตฺีฮ เคฺิน็ กฺี วิญ ตาม พเลฺิว็ ปเซญ 13 พอ กฺี เติว็ เฮฺิย      โยเซบ ก็ บาน ย็วลซ็อฺบ เคิญ ทูดซวัน มาอ็อฺง โม ปรับ กฺี ทา      "แน      กรอก เลฺิง เนือ็ม โกนงา น็อฺง แม เคฺิน็ โกนงา นุฮ เปือ็ด เติว็ อฺี ประตฺีฮ อียิบ      รูํจ เนิว็ น็อฺง นุฮ เซฺิน็ จ็วน ยฺืง ปรับ ออย เติว็      ปร็วฮ ซดัจ เฮโรด น็อฺง รัว โกนงา พฺือ ซันลับ จอล" 14 โยเซบ ก็ กรอก ต็อฺง ยุํบ เนือ็ม โกน ประป็วน เติว็ เนิว็ อฺี ประตฺีฮ อียิบ 15 จ็วน ซดัจ เฮโรด เงือ็บ      แดล เกฺิด ยาง แจ็ฮ       ตเรฺิว็ ตาม แดล ปเรียฮ ออย เนียะ เตียย ตำเนียย อันแย็ย ทา      ยฺืง บาน เฮา โกน ยฺืง ออย แจ็ญ โม ปฺี ประตฺีฮ อียิบ 16 พอ ซดัจ เฮโรด เด็ญ ทา      โพง อาจาร ฮอร นุฮ บาน ปันชอด      ก็ เคฺิง็ ยาง คลัง      ซัง ออย กฺี ซันลับ โกนงา ปร็อฮ ต็อฺง อ็อฺฮ      อาโยฮ ตัง ปฺี ปีร ชนำ จ็อฮ โม      จ็วน ม็อฺด ปฺี ซเราะ เบดเลเฮม      น็อฺง ซเราะ บฺีดๆ พอฺง      ตาม เวเลีย แดล โพง อาจาร ฮอร บาน ปรับ 17 ก็ ตเรฺิว็ ตาม แดล เยเรมี เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน เตียย ตำเนียย เฮฺิย ทา 18 บาน ลือ ซันเลญ ยุํมเยก น็อฺง ซเราะ รามา เนียง ราเชล ยุํม กึด อาไล โกน กฺี แดล เงือ็บ ม็อฺด มัน เมียน รนา ลูํม ออย บัด 19 พอตา ซดัจ เฮโรด เงือ็บ เฮฺิย      โยเซบ กำปุง เนิว็ น็อฺง ประตฺีฮ อียิบ      ก็ ย็วลซ็อฺบ เคิญ ทูดซวัน โม ปรับ ทา 20 "กรอก เนือ็ม โกน น็อฺง แม เติว็ ประตฺีฮ อิซราเอล วิญ จ็อฮ      ปร็วฮ เนียะ แดล จ็อฺง ซันลับ โกน นุฮ เงือ็บ เฮฺิย" 21 โยเซบ พเญียะ เลฺิง      ก็ เนือ็ม โกน      น็อฺง แม เคฺิน็ โกน นุฮ เติว็ ประตฺีฮ อิซราเอล วิญ 22 แต พอ บาน ลือ ทา      อารเคลาอัด เลฺิง ปกครอง ตอฺ ปฺี ซดัจ เฮโรด เอฺิว็ เคฺิน็ ลูํก      กฺี ก็ คลาจ มัน เฮียน เนิว็ น็อฺง จังวัด ยูเดีย      ซแน็ฮ โยเซบ ย็วลซ็อฺบ ทา ทูดซวัน ตฺืน กฺี      กฺี ก็ เติว็ เนิว็ จังวัด กาลิลี 23 น็อฺง ซเราะ นาซาเร็ด      แดล กฺี เทอ ยาง จ็อฮ ก็ จ็อฺม ตาม เปียก เตียย ตำเนียย แดล ทา      "กฺี น็อฺง เฮา ปเรียฮ อ็อฺง ทา      เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด"

Matthew 3

1 อังก็อฺล น็อฮ      ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา นุฮ      แจ็ญ เติว็ ประกาด รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ ตาม เวียล กันดาน น็อฺง จังวัด ยูเดีย 2 ทา      "ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย      ปร็วฮ ทา ฮับ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย ปเรียฮ น็อฺง โม ปกครอง เฮฺิย" 3 ปฺี เดฺิม อิซยา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ อันแย็ย ด็อฺล ยอน นุฮ ทา เมียน ซันเลญ เคฺิน็ เนียะ ซแรจ ตาม เวียล กันดาน ทา "ออย ตรฺีม ทน็อฺล รับ ตตูํล ปเรียฮ      ออย เทอ พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย ตร็อฺง" 4 กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ยอน เทอ น็อฺง มมฺีฮ อูด      กแซ กระวัด เทอ น็อฺง ซแบจ      เกือ็ด ซี กโนบ น็อฺง ตึก คมุม 5 มนึฮ น็อฺง จังวัด ยูเดีย น็อฺง เนียะ เนิว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม      คลัฮ ก็ โม ปฺี ซเราะ แดล เนิว็ บฺีดๆ แมนาม จอรแดน      เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ รัว ยอน 6 เนือ็ม คเนีย โม รับ ซารพาบ      แดล คลูํน บาน เทอ บาบ      รูํจ ยอน ก็ เทอ พิที บับติซมา ออย โพง นิฮ น็อฺง แมนาม จอรแดน 7 พอ ยอน เคิญ โพง ฟาริซี น็อฺง ซะดูซี จเรฺิน เนียะ      โม น็อฺง รับ พิที บับติซมา      เกือ็ด ปันตูํฮ กฺี ทา      "อา เจียด เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      รนา ปรับ ออย แอญ เปือ็ด ออย พ็อด ปฺี ตูํฮ? 8 เบฺอ จ็อฺง เปือ็ด ออย พ็อด      ออย ปติบัด คลูํน ออย กฺี เด็ญ ทา      แอญ พลัฮ เจฺิด็ เลญ เทอ บาบ เฮฺิย 9 กแม็ย กึด ทา      แดล แอญ เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ อับราฮำ นุฮ      น็อฺง จูํย แอญ พ็อด ปฺี ตูํฮ บาน      ปร็วฮ ยฺืง จ็อฺง ปรับ โพง แอญ ทา      ปเรียฮ ลูํก เมียน ริด เทอ ออย ทมอฺ นิฮ เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ อับราฮำ ก็ บาน 10 เวเลีย นิฮ ปเรียฮ ฮับ น็อฺง ตัดซิน เทอ ตูํฮ โพง แอญ เฮฺิย      ปรฺีบ เปฺิน็ ยัว ปเทา โม น็อฺง กาบ เดฺิม เชอ      เดฺิม นา แดล มัน เมียน พแล ละออฺ น็อฺง ตเรฺิว็ กัด ด็อด จอล 11 คมาด นิฮ เฮฺิย็ ปเรฺอ ตึก เทอ พิที บับติซมา ซแดญ ทา      โพง เนียะ พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย เฮฺิย      แต เมียน มาอ็อฺง น็อฺง โม กรอย คมาด      เกฺิด ทม เจีย็ง คมาด ชงาย นัฮ      คมาด มัน เฮียน กัน ซแบจ ตระเนือ็บ ออย      แต อ็อฺง นุฮ เทอ พิที บับติซมา มัน ปบาก ปเรฺอ ตึก เต      ปเรฺอ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด      น็อฺง พลฺืง แทน 12 ลูํก ตรฺีม จังเอร น็อฺง อม      ยัว อังกอฺ ดะ เบา ตุก      ยัว อังกาม ดะ ด็อด น็อฺง พลฺืง แดล มัน เด็ญ ลล็วด" 13 ก็อฺล น็อฮ      ปเรียฮ เยซู โม ปฺี จังวัด กาลิลี      ด็อฺล แมนาม จอรแดน      พฺือ โม รับ พิที บับติซมา ปฺี ยอน 14 แต ยอน มัน จ็อฺง เทอ      อันแย็ย ทา      "ลูํก น็อฺง โม รับ พิที ปฺี คมาด มัน ตเรฺิว็ เต      แต คมาด นิฮ เฮฺิย็      ซ็อฺม กูํร น็อฺง รับ พิที ปฺี ลูํก" 15 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "เวเลีย นิฮ ออย เกฺิด ยาง แจ็ฮ เซฺิน็ จ็อฮ      ปร็วฮ ยฺืง กูํร เทอ การ กรุํบ ยาง แดล ปเรียฮ บาน ซัง ตุก"      ยอน ก็ เทอ ออย 16 พอ รับ พิที บับติซมา เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เลฺิง เติว็ ปฺี ตึก      เวเลีย นุฮ มฺีจ ก็ ปแร็ฮ แจ็ญ      ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ ปเรียฮ วินเญียน จ็อฮ โม เมียน รูบ ซ็อด ซัด ปเรียบ      โม ตม ลฺือ ปเรียฮ อ็อฺง 17 เมียน ซันเลญ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด โกน แดล ยฺืง ซลัญ      ยฺืง ชอฺบ เจฺิด็ นัฮ"

Matthew 4

1 ซแน็ฮ ปเรียฮ วินเญียน เนือ็ม ปเรียฮ เยซู เติว็ น็อฺง เวียล กันดาน      บอฺน แดล เมียร ซะตเรฺิว็ ลวง เจฺิด็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย เทอ ค็อฮ 2 ปเรียฮ อ็อฺง มัน เมียน อาฮาร โฮบ แซเซฺิบ็ ยุํบ แซเซฺิบ็ ไง      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ คเลียน 3 เมียร ซะตเรฺิว็ แดล ชอฺบ ทดลอง นุฮ      เวีย โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน      ออย ซัง ทมอฺ นิฮ เกฺิด อาฮาร เมือ็ฮ" 4 แต ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "เมียน ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา มนึฮ ยฺืง มัน เมน ร็วฮ เนิว็ น็อฺง อาฮาร มายาง เปฺิน็ น็อฮ เต แต ร็วฮ เนิว็ น็อฺง เปียก ประเดา เคฺิน็ ปเรียฮ ต็อฺง อ็อฺฮ" 5 รูํจ เมียร เวีย เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      มฺืง ซักซิด นุฮ      ออย ปเรียฮ อ็อฺง ชวร ลฺือ ตโมล ปเรียฮ วิเฮียร 6 เวีย ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน      ลูํด จ็อฮ เติว็ เมือ็ฮ      ปร็วฮ เมียน ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ปเรียฮ น็อฺง ปรับ ทูดซวัน ออย จำ รซา ลูํก ทูดซวัน น็อฺง ตรัว ตุก กแม็ย จฺืง เคฺิน็ ลูํก ปัฮ ทมอฺ" 7 ปเรียฮ เยซู ลูํก ตอฺบ เติว็ ทา      "ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก พอฺง ทา กแม็ย ลวง เจฺิด็ ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ โพง เนียะ" 8 ซแน็ฮ เมียร บาน เนือ็ม ปเรียฮ เยซู เติว็ ลฺือ คนอฺง พนม ยาง กป็วฮ      ออย ลูํก มฺือ ความ จเรฺิน กรุํบ ประตฺีฮ น็อฺง แพนแด็ย โลก นิฮ 9 เมียร เวีย ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก กราบ ซำเปีย็ฮ คมาด      คมาด น็อฺง ออย รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ" 10 ปเรียฮ เยซู แด็ญ เวีย ทา      "แจ็ญ เติว็ ซาตาน      ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ออย กราบ ซำเปีย็ฮ ตา ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ แอญ มาอ็อฺง ออย รับ ปันเรฺอ ตา ปเรียฮ มาอ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 11 พอ บาน ลือ ยาง จ็อฮ      เมียร ก็ แจ็ญ เติว็      รูํจ ทูดซวัน ก็ โม รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ เยซู 12 อังก็อฺล น็อฮ ปเรียฮ เยซู ลูํก บาน ลือ คาว ทา      ยอน ปัฮ กฺี จับ เติว็ ดะ กุก      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เติว็ อฺี จังวัด กาลิลี 13 ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เนิว็ น็อฺง ซเราะ นาซาเร็ด      แต เติว็ เนิว็ น็อฺง มฺืง คาเปิรนาอุม      บฺีด ตันลฺี กาลิลี      น็อฺง เคด เคฺิน็ ตระโกล เซบูลุน น็อฺง นับทาลี 14 นิฮ ก็ จ็อฺม ตาม แดล อิซยา บาน อันแย็ย มุน ทา 15 แด็ย เคฺิน็ ตระโกล เซบูลุน น็อฺง นับทาลี แดล เนิว็ รอฺบ พเลฺิว็ เติว็ ตันลฺี ทม แดล เนิว็ มาคาง แมนาม จอรแดน กือ จังวัด กาลิลี บอฺน แดล เจียด ปเซญ เนิว็ นุฮ 16 เนียะ ซเราะ แดล เนิว็ งิด น็อฺง แด็ย นุฮ น็อฺง บาน เคิญ พลือ คลัง เนียะ แดล เนิว็ บอฺน งิด แดล กฺี ฮับ น็อฺง เงือ็บ นุฮ ก็ น็อฺง เคิญ ทไง เรีย็ฮ 17 ตัง ปฺี ไง น็อฮ โม      ปเรียฮ เยซู เริม ประกาด ทา      "ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย      ปเรียฮ น็อฺง โม เกฺิด เนียะ ปกครอง น็อฺง นิฮ" 18 ปเรียฮ เยซู ลูํก กำปุง เดฺิร เติว็ รอฺบ เมือ็ด ตันลฺี กาลิลี      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก แบ เติว็ เคิญ ปร็อฮ ปีร เนียะ บอฺง ปโอน      บอฺง ชม็วฮ ซีโมน      แดล กฺี เฮา ทา เปตโร      ปโอน กฺี ชม็วฮ อันดรู      ปีร เนียะ นิฮ เกฺิด เนียะ จับ ตแร็ย      กำปุง รัว ตแร็ย เนิว็ น็อฺง ตันลฺี 19 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โม แน็ฮ      ยฺืง น็อฺง ปังเกือ็บ ออย รัว มนึฮ มนอฺง" 20 โพง ปีร เนียะ นุฮ ก็ ตันเลียะ ซนัญ ตุก      รูํจ บาน ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 21 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร ตอฺ เติว็ ตฺีด      ก็ เคิญ บอฺง ปโอน ปีร เนียะ ชม็วฮ      ยากอบ น็อฺง ยอน      เกฺิด โกน เคฺิน็ เซเบดี      กำปุง จูํฮ ซนัญ เนิว็ ลฺือ ตูก จุม เอฺิว็ กฺี      ปเรียฮ เยซู เฮา ปีร เนียะ นุฮ 22 กฺี ก็ เลีย เอฺิว็      รูํจ จ็อฮ ปฺี ตูก เติว็ ตาม ปเรียฮ เยซู ลฺืย 23 ปเรียฮ เยซู เติว็ ปฺิญ จังวัด กาลิลี      ซอน น็อฺง ซาลา ประชุม พอฺง      ประกาด คาว เจีย ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง      รซา มนึฮ จงือ ออย บัด กรุํบ ยาง พอฺง 24 คาว นิฮ ลือ เติว็ ปฺิญ ประตฺีฮ ซีเรีย      โพง กฺี ยัว มนึฮ เกฺิด จงือ      แดล ปัฮ รูํก กรุํบ ยาง      มนึฮ แดล เมียน คมอจ เมียร โจล      มนึฮ เกฺิด ซก็อฺน      มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง      โม ออย ปเรียฮ อ็อฺง รซา      รูํจ กฺี ก็ บัด เรือ็ล คเนีย 25 เนียะ ซเราะ เนียะ ซแร เนือ็ม คเนีย ตาม โม จเรฺิน      โม ปฺี จังวัด กาลิลี      จังวัด ด็อฺบมฺืง      จังวัด ยูเดีย      น็อฺง แด็ย แดล เนิว็ มาคาง แมนาม จอรแดน พอฺง      ต็อฺง เนียะ มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง

Matthew 5

1 พอ ปเรียฮ เยซู มฺือ เติว็ เคิญ มนึฮ มาโพง ทม      ลูํก บาน เลฺิง เติว็ ลฺือ พนม      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ โม จุม ปเรียฮ อ็อฺง 2 ปเรียฮ อ็อฺง ซอนกฺี ทา 3 "เนียะ นา แดล เด็ญ ทา เทอ เจีย คลูํน แอญ มัน บาน      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ แดล ปกครอง ลฺือ ซวัน บาน รับ กฺี เฮฺิย 4 เนียะ นา แดล ยุํม ซอก      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ ลูํก น็อฺง ลูํม กฺี 5 เนียะ นา แดล เมียน เจฺิด็ ซโลด      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ น็อฺง ออย รบ็อฺฮ เจีย เติว็ กฺี 6 เนียะ นา แดล ค็อฺม เกฺิด มนึฮ ตร็อฺง ละออฺ      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ คเลียน คลัง ซเรจ คลัง จ็อฺง บาน ซี จแอด      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ ก็ น็อฺง ออย กฺี เกฺิด ตร็อฺง ละออฺ ยาง เมน เตน 7 เนียะ นา แดล แจ็ฮ อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ลูํก อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ กฺี พอฺง 8 เนียะ นา แดล เมียน เจฺิด็ บอฺริซ็อด      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ กฺี น็อฺง บาน เคิญ ปเรียฮ 9 เนียะ นา แดล เทอ ออย กฺี ตเรฺิว็ คเนีย วิญ      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ เฮา เนียะ นุฮ ทา โกน เคฺิน็ ปเรียฮ 10 เนียะ นา แดล ปัฮ กฺี เทอ บาบ ปร็วฮ เทอ ตร็อฺง ละออฺ      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      ปร็วฮ ปเรียฮ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ กฺี เฮฺิย" 11 "เบฺอ ปัฮ กฺี มะเงียย      ปัฮ กฺี เทอ บาบ      ปัฮ กฺี กแลญ อันแย็ย ปังโคจ ซ็อฺบ ยาง      ปร็วฮ ทา แอญ เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง      แอญ ก็ เนิว็ ซเนาะ เซาะ ซบาย      12 ออย ออฺร จ็อฮ      ปร็วฮ ทา แอญ บาน รังเวือ็น บอฺรโบร อฺี ลฺือ ซวัน      เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ซไม โบราน ก็ ปัฮ กฺี เทอ ยาง แจ็ฮ แด็จ คเนีย" 13 "โพง แอญ เกฺิด อำเม็ล เคฺิน็ แพนแด็ย โลก นิฮ      เบฺอ อำเม็ล ซาบ เฮฺิย      ก็ มัน เมียน พเลฺิว็ อย น็อฺง เทอ ออย ปไร วิญ บาน เต      เวีย ก็ มัน เมียน คา อย      เมียนตา ยัว เติว็ จะ จอล ออย กฺี เจือ็น" 14 "โพง แอญ เปฺิน็ เนียะ เทอ ออย โลก นิฮ พลือ เลฺิง      ออย เคิญ ทา ซเดิย็ เจีย ซเดิย็ มัน เจีย      โพง แอญ เกฺิด แบบ มฺืง แดล ตัง เนิว็ ลฺือ พนม กป็วฮ      มัน เมียน รนา เลียะ ปมัง มฺืง นุฮ ตุก บาน เต 15 มัน เมียน รนา อ็อจ จังกฺีญ รูํจ ยัว กรุฮ กรวบ ตุก เต      ตาม ทำมดา กฺี อ็อจ รูํจ ยัว โม ตัง ตุก น็อฺง บอฺน กป็วฮ      พฺือ น็อฺง พลือ ปฺิญ ปเตีย็ฮ      16 แอญ ก็ ตเรฺิว็ ออย กฺี เคิญ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      พฺือ กฺี น็อฺง บาน เคิญ แดล แอญ เทอ เจีย      รูํจ ปเซฺิร ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน" 17 "กแม็ย กึด ทา      ยฺืง ลฺืก เลียง บันยัด เคฺิน็ โมเซด      น็อฺง เปียก ซอน เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ยฺืง มัน บาน โม รฺือ ลฺืก เลียง เต      แต พฺือ ออย เปียก นุฮ เกฺิด กรุํบ เมน เตน 18 ออย จำ ตุก ทา      เบฺอ มฺีจ น็อฺง แด็ย นิฮ เมียน เนิว็      ปเรียฮ บันยัด ก็ เนิว็ กรุํบ คอ      มัน เมียน จุด มูํย ปัฮ ลลบ จอล เต      ตเรฺิว็ เนิว็ จ็วน บาน เกฺิด ตาม กรุํบ ยาง 19 ปร็วฮ จน็อฮ รนา แดล เทอ ค็อฮ ปเรียฮ บันยัด      แมแต คอ ตูจ น็อฺง ปเรียฮ กำปี ก็ คแว็ย      รูํจ ซอน ออย กฺี เทอ ตาม พอฺง      ปเรียฮ น็อฺง เรือ็บ ทา      เนียะ นุฮ เกฺิด เนียะ ตูจ เจีย็ง กฺี น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      เนียะ แดล เทอ ตาม ปเรียฮ บันยัด      รูํจ ซอน ออย กฺี เทอ ตาม พอฺง      ปเรียฮ น็อฺง เรือ็บ ทา      เนียะ นุฮ เกฺิด เนียะ ทม เจีย็ง กฺี น็อฺง บอฺน แดล ปเรียฮ ปกครอง 20 ยฺืง จ็อฺง ปรับ แอญ ทา      เบฺอ แอญ ปติบัด คลูํน มัน ละออฺ เจีย็ง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      แอญ ก็ เนิว็ น็อฺง บอฺน แดล ปเรียฮ ปกครอง มัน บาน" 21 "แอญ ก็ กฺืย ลือ เปียก แดล กฺี ซอน มนึฮ โบราน ทา      กแม็ย ซันลับ มนึฮ      เบฺอ รนา ซันลับ มนึฮ      น็อฺง ปัฮ ตัดซิน 22 แต ยฺืง ปรับ ทา      รนา แดล เคฺิง็ บอฺง ปโอน      เนียะ นุฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ ตัดซิน      รนา แดล เฮา กฺี ทา"อา ลง็วง" เนียะ นุฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ เทอ ตูํฮ      รนา แดล มะเงียย บอฺง ปโอน ทา      "อา เจียด จแก"      เนียะ นุฮ กูํร ทเลียะ นรัวะ 23 ปร็วฮ จน็อฮ เนียะ แดล โม ทวาย กรฺืง บูเจีย เติว็ ปเรียฮ      เบฺอ กึด เคิญ ทา เมียน รนา เคฺิง็ น็อฺง แอญ 24 ก็ ออย ตุก กรฺืง ลฺือ แทน บูเจีย เซฺิน็      รูํจ เติว็ ลูํม กฺี ออย เจีย คเนีย วิญ      ซเรือ็ม เฮฺาะ โม ทวาย บาน 25 เบฺอ รนา ฟอฺง รอฺง แอญ รฺืง ด็อฺล ซาน      ออย เจีย คเนีย มุน เติว็ ด็อฺล ซาน      ปร็วฮ เบฺอ เติว็ ด็อฺล ซาน เฮฺิย กฺี น็อฺง จูน แอญ เติว็ ออย เนียะ ตัดซิน กแด็ย      ซแน็ฮ แอญ น็อฺง ปัฮ ตำรูํด จับ เติว็ ดะ กุก 26 ยฺืง ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ แอญ มัน บาน บ็อฺง ออย กฺี วิญ กรุํบ      แอญ ก็ มัน บาน แจ็ญ ปฺี กุก เต" 27 "แอญ ก็ กฺืย ลือ เปียก แดล กฺี บาน ซอน ทา      กแม็ย ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี 28 แต ยฺืง ปรับ ทา      รนา แดล มฺือ ซแร็ย รูํจ กึด จ็อฺง เดจ จุม ซแร็ย นุฮ      เมียน ตูํฮ เปฺิน็ บาน เทอ ยาง จ็อฮ กน็อง เจฺิด็ เฮฺิย 29 ปร็วฮ จน็อฮ เบฺอ พเนจ คาง นา เคฺิน็ แอญ เนือ็ม ออย แอญ เทอ ค็อฮ      ตเรฺิว็ ออย จกฺีล พเนจ คาง น็อฮ กระเวือ็ด จอล      ออย ควะ มาคาง ก็ เจีย เจีย็ง ตุก เนิว็ แต ตอฺง ทเลียะ นรัวะ 30 เบฺอ ได ซดำ เนือ็ม ออย เทอ ค็อฮ      ก็ ออย กัด กระเวือ็ด จอล      บัด ได มาคาง เจีย เจีย็ง ตุก เนิว็ แต ตอฺง ทเลียะ นรัวะ" 31 "เมียน เปียก ซอน ตุก ตฺีด ทา      เบฺอ เลญ ประป็วน ตเรฺิว็ เทอ ไบยา ออย กฺี พอฺง 32 แต ยฺืง ปรับ ทา      เบฺอ ประป็วน ลฺีญ ปร็อฮ ปเซญ ตฺีด      ออย เลญ จอล บาน      แต เบฺอ ปแด็ย เลญ ปร็วฮ แฮด ปเซญ ปฺี นุฮ      เปฺิน็ เทอ ออย เนียง ลฺีญ ปร็อฮ      รูํจ ปแด็ย ทแม็ย เคฺิน็ เนียง ก็ เรือ็บ ทา      ลฺีญ ประป็วน กฺี" 33 "แอญ ก็ เด็ญ เปียก แดล กฺี ซอน มนึฮ โบราน ทา      กแม็ย ค็อฮ ปฺี เปียก แดล ซบ็อฺด      แต ออย เทอ ตาม แดล ซบ็อฺด ตุก น็อฺง ปเรียฮ 34 แต ยฺืง ปรับ ทา      เบฺอ จ็อฺง ซันยา น็อฺง รนา กแม็ย ซบ็อฺด      กแม็ย ยัว ซวัน โม อาง ทา แอญ อันแย็ย ตร็อฺง      ปร็วฮ ซวัน นุฮ เกฺิด บันลัง เคฺิน็ ปเรียฮ 35 กแม็ย ยัว แพนแด็ย โม อาง      ปร็วฮ แพนแด็ย เกฺิด บอฺน ดะ จฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ      กแม็ย ยัว มฺืง เยรูซาเล็ม โม อาง      ปร็วฮ มฺืง นุฮ เกฺิด บอฺน ก็วง เคฺิน็ ซดัจ แดล ทม เจีย็ง กฺี 36 กแม็ย ยัว กบาล คลูํน แอญ โม อาง      ปร็วฮ แอญ เทอ เซฺาะ ออย ดอฮ โม ซอฺ รือ ออย ดอฮ โม คเมา ตาม เจฺิด็ มัน บาน นะ มา ตไซ เต 37 ออย อันแย็ย ทา      "เมน"      รือ      "มัน เมน"      เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็      เบฺอ อันแย็ย ฮูํฮ ปฺี นุฮ      การ นุฮ ก็ โม ปฺี เมียร ซะตเรฺิว็" 38 "โพง แอญ กฺืย บาน ลือ เปียก แดล กฺี ซอน ทา      เบฺอ กฺี แว็ย แอญ แบจ พเนจ      ก็ ออย แว็ย กฺี แบจ พเนจ วิญ      เบฺอ กฺี แว็ย บะ ทเม็ญ      ก็ ออย แว็ย กฺี บะ ทเม็ญ วิญ 39 แต ยฺืง ปรับ ทา      กแม็ย ตอฺซู น็อฺง มนึฮ จูํ      แต เบฺอ รนา เตีย็ฮ ตระเปือ็ล แอญ คาง ซดำ      ก็ แบ ออย กฺี เตีย็ฮ คาง ชเวญ พอฺง 40 เบฺอ กฺี เติว็ รอฺง จ็อฺง บาน เอา มูํย เคฺิน็ แอญ      ก็ ออย ด็อฺฮ เอา มูํย ตฺีด ออย กฺี พอฺง 41 เบฺอ กฺี บังคับ ออย แอญ เดฺิร มากิโล      แต ออย แอญ เดฺิร จูน กฺี ปีร กิโล 42 เบฺอ รนา ซม อย ปฺี แอญ      ก็ ออย กฺี พอฺง      เบฺอ กฺี จ็อฺง กแจ็ย      ก็ ออย กฺี กแจ็ย" 43 "โพง แอญ กฺืย บาน ลือ เปียก แดล กฺี ซอน ทา      ออย ซลัญ พูํก พฺืน ออย ซอ็อฺบ ซะตเรฺิว็ 44 แต ยฺืง ปรับ แอญ ทา      ออย ซลัญ ซะตเรฺิว็      ก็ ซม ปวร ปฺี ปเรียฮ ออย เติว็ มนึฮ แดล กังเฮ็ญ แอญ 45 เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      แอญ น็อฺง บาน เกฺิด โกนเซฺิฮ็ แดล แจ็ฮ เทอ ตาม ปเรียฮ แบ็ยดา เนียะ เนิว็ ลฺือ ซวัน       ปร็วฮ ทา ปเรียฮ อ็อฺง ออย ทไง ชูํล พลือ ต็อฺง มนึฮ จูํ ต็อฺง มนึฮ เจีย      ออย ทเลียะ พลฺีญ ปัฮ ต็อฺง เนียะ เทอ ค็อฮ ต็อฺง เนียะ เทอ ตเรฺิว็ 46 เบฺอ แอญ ซลัญ ตา มนึฮ แดล ซลัญ แอญ แด็จ คเนีย      แอญ กึด ค็อฮ เฮฺิย      ทา น็อฺง บาน รับ พ็อฺล ปฺี ปเรียฮ      โพง เนียะ เก็บ พาซี       ก็ แจ็ฮ ซลัญ ยาง จ็อฮ พอฺง 47 เบฺอ แอญ นับทือ ตา พูํก พฺืน      แอญ มัน ปเซญ ปฺี กฺี เต      ม็อฺลตา มนึฮ แดล มัน ซเกือ็ล ปเรียฮ เนิว็ตา เทอ ยาง จ็อฮ บาน 48 แอญ ตเรฺิว็ เกฺิด เนียะ เจีย กรุํบ ยาง      แด็จ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ แอญ      แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน เจีย กรุํบ ยาง พอฺง"

Matthew 6

1 "ออย ระวัง ออย ละออฺ      กแม็ย เทอ เจีย พฺือ จ็อฺง อูํด ออย กฺี เคิญ      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      แอญ น็อฺง มัน บาน รับ พ็อฺล ปฺี ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน 2 ปร็วฮ ยาง จ็อฮ เบฺอ แอญ เทอ เจีย      กแม็ย อูํด ปรับ กฺี      ยาง เนียะ แดล อูํด น็อฺง ซาลา รือ ตาม ทน็อฺล      เทอ ยาง จ็อฮ พฺือ ออย กฺี ปเซฺิร      ยฺืง ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      กฺี บาน รับ พ็อฺล แดล มนึฮ ปเซฺิร กฺี เฮฺิย      ซแน็ฮ ปเรียฮ มัน ออย รับ พ็อฺล ตฺีด เต 3 แต เวเลีย แอญ น็อฺง เทอ เจีย      กแม็ย ออย รนา เด็ญ 4 ออย เทอ ซงัดๆ ยาง เมน เตน      รูํจ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล มฺือ เคิญ การ แดล แอญ บาน เทอ ซงัดๆ ลูํก น็อฺง ออย แอญ รับ พ็อฺล" 5 "เวเลีย อตึฮซทาน กแม็ย เทอ ยาง มนึฮ แดล อูํด ออย กฺี เคิญ      โพง นุฮ ชอฺบ ชวร อตึฮซทาน ตาม ซาลา ตาม พเลฺิว็ ทมๆ      พฺือ จ็อฺง ออย กฺี ปเซฺิร      ออย จำ ตุก ทา      โพง นุฮ บาน รับ พ็อฺล แดล กฺี ปเซฺิร เฮฺิย      ซแน็ฮ ปเรียฮ มัน ออย รับ พ็อฺล ตฺีด เต 6 แต เวเลีย โพง แอญ อตึฮซทาน      ออย โจล กน็อง      รูํจ กเบฺิด็ ทเวียร      อตึฮซทาน น็อฺง มุก ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ แอญ น็อฺง บอฺน กมังๆ      รูํจ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล มฺือ เคิญ น็อฺง บอฺน กมัง      น็อฺง ออย แอญ บาน รับ พ็อฺล 7 เวเลีย แอญ อตึฮซทาน      กแม็ย อันแย็ย รแดลๆ ยาง ซาซนา ปเซญๆ      แดล กฺี กึด ทา ปเรียฮ น็อฺง บาน ลือ ปร็วฮ กฺี อตึฮซทาน เวญๆ 8 กแม็ย เทอ ยาง โพง นุฮ      ปร็วฮ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ แอญ เด็ญ เฮฺิย ทา แอญ จ็อฺง บาน อย      ลูํก เด็ญ มุน แดล แอญ ฮา เมือ็ด ซม 9 โพง แอญ กูํร อตึฮซทาน ยาง แจ็ฮ ทา โอ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ โพง โกน      แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน ซม ออย กฺี เคารบ ปเรียฮ อ็อฺง 10 ซม ออย ปเรียฮ โม ปกครอง จ็อฮ ซม ออย เนียะ เนิว็ น็อฺง โลก นิฮ เทอ ตาม เจฺิด็ ปเรียฮ อ็อฺง จ็อฮ      ยาง โพง แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน กฺี เทอ 11 ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย อาฮาร ไง แน็ฮ 12 ซม ออย ลฺืก ตูํฮ บาบ ออย พอฺง      แด็จ คมาด ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ ปเซญ      แดล เทอ ค็อฮ น็อฺง คมาด เฮฺิย      13 กแม็ย ออย คมาด ปัฮ เมียร ซะตเรฺิว็ ปจัญ แต จูํย ออย พ็อด ปฺี การ บรอ อากเรฺาะ (ปร็วฮ ทา ปเรียฮ ปกครอง      เมียน อำนาจ เมียน เรียะซแม็ย รโฮด เติว็      อาเมน)" 14 "เบฺอ แอญ ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ ปเซญ      ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ก็ น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย แอญ 15 แต เบฺอ แอญ มัน ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี      ปเรียฮ แบ็ยดา ก็ มัน ลฺืก ออย แอญ แด็จ คเนีย" 16 "เวเลีย กัน การ อ็อฺด อาฮาร      กแม็ย เทอ ยาง มนึฮ ชอฺบ เทอ อูํด กฺี      เนียะ นุฮ เทอ มุก บรอ นัฮ      เทอ ยาง ก็ คเลียน คลัง      ยฺืง ปรับ แอญ ทา      กฺี บาน รับ เปียก ปเซฺิร ปฺี มนึฮ เกฺิด พ็อฺล เฮฺิย 17 แต เวเลีย กัน การ อ็อฺด อาฮาร      ออย เลียบ มเซา เซ็ด เซฺาะ 18 กแม็ย ออย กฺี มฺือ เด็ญ ทา กัน อ็อฺด อาฮาร      แต ออย ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ น็อฺง บอฺน กมัง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ เด็ญ      รูํจ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล แจ็ฮ มฺือ เคิญ น็อฺง บอฺน กมัง นุฮ เฮฺิย็      น็อฺง ออย ปวร แอญ" 19 "กแม็ย ปันซ็อฺม ตเรือ็บ ซมบัด ตุก น็อฺง โลก นิฮ      ปร็วฮ จแร็ฮ น็อฺง ซี      กันลาด ก็ น็อฺง กัด บาน      รือ จอร อาจ น็อฺง ลูํจ บาน 20 แต ออย ปันซ็อฺม ตุก ลฺือ ซวัน      แดล กันลาด รือ จแร็ฮ ซี มัน บาน      จอร ก็ ลูํจ มัน บาน 21 ปร็วฮ ทา ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ แอญ เนิว็ อฺี นา      เจฺิด็ ก็ เนิว็ อฺี น็อฮ พอฺง" 22 "พเนจ ปรฺีบ เปฺิน็ จังกฺีญ เคฺิน็ คลูํน ยฺืง      เบฺอ พเนจ แอญ มฺือ เคิญ บาน จบัฮ ละออฺ      คลูํน เคฺิน็ แอญ ก็ พลือ ละออฺ พอฺง 23 แต เบฺอ พเนจ แอญ มัน เจีย      คลูํน ก็ งิด      ปร็วฮ จน็อฮ เบฺอ ปันลือ เคฺิน็ คลูํน งิด เฮฺิย      ก็ น็อฺง เทอ ออย งิด คลัง เมน เตน" 24 "มัน เมียน รนา รับ ปันเรฺอ เนียย ปีร เนียะ บาน เต      ปร็วฮ ทา น็อฺง ซอ็อฺบ มเนียะ ซลัญ มเนียะ      รือ เคารบ มเนียะ มะเงียย มเนียะ      แอญ น็อฺง รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ พอฺง      น็อฺง รับ ปันเรฺอ ประ เมียฮ พอฺง มัน บาน เต 25 แฮด ยาง จ็อฮ      ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      กแม็ย อันตูํก อันตูํล ด็อฺล ชีวิด คลูํน แอญ      ทา น็อฺง บาน อย ซี      น็อฺง บาน อย เพฺอะ      น็อฺง บาน อย ซลฺีจ ตน็อฺบ      ปร็วฮ ทา ชีวิด ซำคัน เจีย็ง มโฮบ อาฮาร      คลูํน เมียน คา เจีย็ง คอ เอา 26 ออย ปะกร็วฮ มฺือ ซัด เฮฺิร      เวีย มัน ปบาก ดำ ตนำ      มัน ปบาก จโรด ซเรฺิว็ ดะ ยุง      แต ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก เนียะ อันเจ็ม เวีย ตุก      แต โพง แอญ ซำคัน เจีย็ง ซัด คลัง นัฮ 27 มัน เมียน รนา แจ็ฮ ปเรฺอ ซติ ปันยา ตอฺ อาโยฮ ออย เวญ บาน เต" 28 "ออย ปะกร็วฮ มฺือ เดฺิม ปกา ทา      เวีย ดอฮ ละออฺ แบบ นา      มัน ปบาก เทอ การ อย      มัน ปบาก ตบาญ ซำป็วด ซไบ เต      เนิว็ ตา เวีย ดอฮ บาน 29 แต ยฺืง ปรับ แอญ ทา      ซดัจ ซาโลมอน แดล เกฺิด เนียะ เมียน ราซี ละออฺ      แต เอา เคฺิน็ ซดัจ ก็ มัน ละออฺ เปฺิน็ ปกา มูํย นุฮ 30 ทึง ทา ปกา ซเมา นุฮ      แดล ปเรียฮ ออย เวีย ร็วฮ เนิว็ อำปฺิจ      รูํจ ปัฮ กฺี จันเรียฮ ด็อด จอล      ปเรียฮ เนิว็ ตา แตญ ซเมา นุฮ ออย เวีย ละออฺ บล็อฺฮ      อย บาน โพง แอญ แดล ซำคัน เจีย็ง ซเมา มัน ตุก เจฺิด็ ออย ปเรียฮ อันเจ็ม รซา?" 31 "แฮด ยาง จน็อฮ      กแม็ย กึด เพ็ด ทา น็อฺง บาน อย ซี      บาน อย เพฺอะ      รือ น็อฺง บาน อย ซลฺีจ ตน็อฺบ 32 โพง เจียด ปเซญ ค็อฺม รัว รบ็อฺฮ นิฮ      แต ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก เด็ญ เฮฺิย ทา แอญ ตเรฺิว็ ปเรฺอ รบ็อฺฮ นิฮ ต็อฺง อ็อฺฮ 33 แต รฺืง ซำคัน เจีย็ง นิฮ กือ      ออย ค็อฺม รัว พเลฺิว็ ออย ปเรียฮ ปกครอง ต็อฺง ม็อฺด      ค็อฺม เทอ ตร็อฺง ตาม ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง      ซแน็ฮ ปเรียฮ น็อฺง แทม รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ ออย 34 แฮด จน็อฮ กแม็ย รว็วล คลัง ปฺี รฺืง ไง ซแอจ      ปร็วฮ ซแอจ ก็ เมียน การ จเรฺิน พอฺง      การ เคฺิน็ มาไงๆ ก็ ปบาก พอ เฮฺิย"

Matthew 7

1 "กแม็ย ปันตูํฮ กฺี      รูํจ แอญ ก็ น็อฺง มัน ปัฮ ปเรียฮ อ็อฺง ปันตูํฮ 2 ปร็วฮ ปันตูํฮ กฺี ยาง นา      ปเรียฮ ก็ น็อฺง ปันตูํฮ แอญ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      แอญ เทอ น็อฺง กฺี ยาง นา      ปเรียฮ ก็ น็อฺง เทอ น็อฺง แอญ ยาง จ็อฮ พอฺง 3 แอญ มฺือ เคิญ กันเต็จ น็อฺง พเนจ บอฺง ปโอน      แต เชอ ต็อฺง เดฺิม เนิว็ น็อฺง พเนจ คลูํน แอญ      แม็จ ก็ มฺือ มัน เคิญ? 4 พเนจ แอญ เมียน เชอ เนิว็ ต็อฺง เดฺิม      แม็จ มัน เคิญ?      แม็จ ก็ แอญ ซม จกฺีล กันเต็จ แจ็ญ ปฺี พเนจ บอฺง ปโอน      มาย ความ ทา      เคิญ ตา ตูํฮ กฺี 5 อา มนึฮ เจียตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      ออย ยัว เดฺิม เชอ แจ็ญ ปฺี พเนจ เคฺิน็ แอญ เซฺิน็      เตือ็บ แอญ น็อฺง บาน เคิญ จบัฮ      ซแน็ฮ ก็ น็อฺง จกฺีล กันเต็จ แจ็ญ ปฺี พเนจ บอฺง ปโอน แอญ บาน" 6 "กแม็ย ยัว รบ็อฺฮ ซักซิด เติว็ ออย จแก      กแม็ย บ็อฺฮ แกว ไคมุก ออย จรูก      กแรญ เวีย เจือ็น จอล      รูํจ แบ โม คำ แอญ พอฺง" 7 "ออย ซม      ก็ น็อฺง บาน      ออย รัว      ก็ น็อฺง เคิญ      ออย ก็วฮ ทเวียร      ปเรียฮ ก็ น็อฺง เบฺิก ออย 8 รนา แดล ซม ก็ น็อฺง บาน      รนา แดล ค็อฺม รัว ก็ น็อฺง เคิญ      รนา แดล ก็วฮ ทเวียร      ปเรียฮ ก็ เบฺิก ออย กฺี 9 เบฺอ โกน ซม บาย โฮบ      เมียน รนา น็อฺง ยัว ทมอฺ ออย คลัฮ? 10 รือ เวเลีย โกน ซม ตแร็ย      เมียน รนา น็อฺง ยัว ป็วฮ ออย? 11 โพง แอญ มนึฮ บาบ      เนิว็ ตา แจ็ฮ ออย รบ็อฺฮ ละออฺ เติว็ โกน      ซแน็ฮ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก ก็ น็อฺง ออย รบ็อฺฮ เจีย ละออฺ เจีย็ง นุฮ ตฺีด เติว็ เนียะ แดล ซม" 12 "แอญ ชอฺบ ออย กฺี ปติบัด น็อฺง คลูํน แอญ ยาง นา      แอญ ก็ ตเรฺิว็ ปติบัด น็อฺง กฺี ยาง จ็อฮ พอฺง      นิฮ กือ ความมาย เคฺิน็ ปเรียฮ บันยัด      น็อฺง เปียก ประเดา เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ" 13 "เมียน ทเวียร จังอฺีด มูํย      ออย โจล เติว็ ตาม ทเวียร นิฮ      ปร็วฮ เมียน ทเวียร ทม น็อฺง พเลฺิว็ มูํย ตฺีด แดล ตเลียย      เดฺิร บาน ซรูํล นัฮ แต น็อฺง เนือ็ม เติว็ ทเลียะ นรัวะ      เมียน มนึฮ จเรฺิน นัฮ เดฺิร ตาม พเลฺิว็ นุฮ 14 ทเวียร จังอฺีด น็อฺง พเลฺิว็ ตูจ นิฮ เดฺิร ยาก      แต เดฺิร เติว็ รัว ชีวิด แดล เนิว็ รโฮด เติว็      แต มัน เซฺิว็ เมียน มนึฮ เติว็" 15 "ออย ระวัง เนียะ ปลอฺม แดล โม ปังฮาญ ค็อฮ ปฺี เปียก ประเดา เคฺิน็ ปเรียฮ      กฺี น็อฺง เดฺิร โม รัว แอญ      ทาทาง กฺี ยาง โกน แกะ      แต กน็อง เจฺิด็ ยาง จแก ปรฺิย 16 การ แดล กฺี เทอ นุฮ น็อฺง ออย แอญ ซเกือ็ล กฺี เมนเตน      ปรฺีบ เปฺิน็ เดฺิม ปันลา มัน แจ็ญ พแล เกฺิด องุน      เดฺิม ตมอฺง เยียะ มัน พแล เกฺิด ลเวีย 17 เดฺิม เชอ ละออฺ ออย พแล ละออฺ      เดฺิม บรอ ก็ น็อฺง ออย พแล บรอ 18 เดฺิม ละออฺ มัน กฺืย ออย พแล บรอ      เดฺิม บรอ ก็ มัน กฺืย ออย พแล ละออฺ 19 เดฺิม นา แดล พแล มัน ละออฺ ตเรฺิว็ กัด ด็อด จอล 20 นิฮ เฮฺิย็      จ็อฺง เด็ญ เจฺิด็ กฺี      ก็ ออย มฺือ การ แดล กฺี เทอ" 21 "มนึฮ แดล เฮา ยฺืง ทา      ปเรียฮ มจัฮ      ก็ มัน เมน ทา น็อฺง บาน เลฺิง ซวัน ต็อฺง อ็อฺฮ เต      แต มนึฮ แดล เทอ ตาม เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      โพง นุฮ เฮฺิย็ น็อฺง บาน เลฺิง เติว็ 22 พอ ด็อฺล ไง ปเรียฮ โม      น็อฺง เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ เนือ็ม คเนีย ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      'ปเรียฮ อ็อฺง มจัฮ      โพง ยฺืง บาน อันแย็ย ตำเนียย น็อฺง ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      บาน ปเรฺอ ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง แด็ญ คมอจ เมียร ออย แจ็ญ ปฺี มนึฮ พอฺง      เทอ การ อัดซจัน น็อฺง ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง' 23 ซแน็ฮ ยฺืง น็อฺง ปรับ กฺี ทา      ยฺืง มัน กฺืย ซเกือ็ล แอญ เต      โพง แอญ แดล เทอ จูํ ตเรฺิว็ แจ็ญ ออย ชงาย ปฺี ยฺืง" 24 "ปร็วฮ จน็อฮ      มนึฮ แดล ซดับ เปียก ยฺืง      รูํจ เทอ ตาม      ปรฺีบ เปฺิน็ มนึฮ ชลาด      แดล ซาง ปเตีย็ฮ ลฺือ ทมอฺ 25 พลฺีญ คลัง คย็อฺล พัด ตึก ลิจ      ปเตีย็ฮ นุฮ ก็ มัน ลลฺืง      ปร็วฮ ปเตีย็ฮ นุฮ ซ็อฺง ลฺือ ทมอฺ 26 แต มนึฮ แดล ซดับ เปียก ยฺืง      รูํจ มัน เทอ ตาม      ปรฺีบ เปฺิน็ มนึฮ ลง็วง แดล ซาง ปเตีย็ฮ ลฺือ แด็ย กซัจ 27 พลฺีญ คลัง ตึก ลิจ คย็อฺล พัด      ปเตีย็ฮ นุฮ ก็ ลลฺืง ลเอ็ด ม็อฺด" 28 พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก ซอน จ็อฺบ      โพง เนียะ ซเราะ ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก แดล ลูํก ซอน 29 ปเซญ ปฺี เปียก เคฺิน็ กรู ซอน กำปี      ปร็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน ยาง เมียน อำนาจ

Matthew 8

1 ปเรียฮ เยซู จ็อฮ โม ปฺี พนม      เมียน มนึฮ โพง ทม ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 2 มนึฮ เกฺิด กันร็วง มเนียะ โจล โม ลูด จังก็วง น็อฺง มุก ปเรียฮ เยซู      ปรับ ทา      "ลูํก กรู      เบฺอ จ็อฺง จูํย คมาด      คมาด ก็ บัด ปฺี รูํก กันร็วง บาน" 3 ปเรียฮ เยซู ลูํก เลียด ได ดะ ลฺือ คลูํน กฺี      รูํจ ปรับ ทา      "จ็อฺง จูํย เฮฺิย็      ออย บัด เติว็"      เนียะ นุฮ ก็ บัด ลฺืย 4 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ลูํก ฮาม กฺี ทา      "กแม็ย เติว็ อันแย็ย ปรับ รนา เนอ      แต ออย เติว็ ปังฮาญ น็อฺง อาจาร เทอ พิที      ตรูํด มฺือ เซฺิน็      รูํจ ออย แอญ ทวาย กรฺืง บูเจีย ซันรับ เนียะ แดล บัด กันร็วง ตาม แดล โมเซด บาน ซัง ตุก เฮฺิย      พฺือ ออย มนึฮ เรือ็ล คเนีย เด็ญ ทา แอญ บัด เกฺิด กันร็วง เฮฺิย" 5 พอ ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ ด็อฺล มฺืง คาเปิรนาอุม      เนียยรวย ตฮาน เจียด โรม ก็ โจล โม ลูํม ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง จูํย ทา 6 "ลูํก มจัฮ      โกนเซฺิฮ็ คมาด เนิว็ อฺี ปเตีย็ฮ      กฺี เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง      ยับ ยาง เมน เตน" 7 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ยฺืง น็อฺง เติว็ รซา ออย" 8 เนียยรวย ประแกจ ทา      "คลูํน คมาด มัน ซ็อฺมกูํร น็อฺง รับ ตตูํล ลูํก มจัฮ โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ คมาด เต      ออยตา ซัง โม มา มัด โกนเซฺิฮ็ คมาด ก็ น็อฺง บัด 9 คมาด เคาไจ จบัฮ เฮฺิย      ปร็วฮ ทา คมาด ก็ เนิว็ ตา เทอ ตาม วินฺิย ตฮาน      ก็ เมียน ตฮาน แดล เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ คมาด ตฺีด      เบฺอ คมาด ซัง เนียะ นิฮ ออย เติว็ นา      กฺี ก็ เติว็      ซัง เนียะ นุฮ ออย โม      กฺี ก็ โม      ซัง โกนเซฺิฮ็ ออย กฺี เทอ อย กฺี ก็ เทอ" 10 ปเรียฮ เยซู ลูํก ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ ปแลจ เจฺิด็      บาน อันแย็ย น็อฺง มนึฮ แดล โม ตาม ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      น็อฺง เจียด อิซราเอล ยฺืง มัน กฺืย เคิญ รนา จฺือ ด็อฺล บแล็ฮ เต 11 เมน เฮฺิย็      ก็ น็อฺง เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ โม ปฺี ตึฮ คาง เกฺิด      ตึฮ คาง แล็จ พอฺง      โพง กฺี น็อฺง บาน รูํม คเนีย กินเลียง อฺี แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      จุม อับราฮำ      น็อฺง อิซอัก      น็อฺง ยาโคบ พอฺง 12 แต โพง ยิว      จเรฺิน เนียะ ตเรฺิว็ บ็อฺฮ เติว็ น็อฺง บอฺน งิด คาง กราว      โพง กฺี น็อฺง ตูํญ ยุํม คำ ทเม็ญ" 13 รูํจ ปเรียฮ เยซู ลูํก อันแย็ย น็อฺง เนียยรวย นุฮ ทา      "เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ จ็อฮ      แดล แอญ จฺือ ยาง นา      ก็ เกฺิด ยาง จ็อฮ เฮฺิย"      ซแน็ฮ คาง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ เนียยรวย ก็ เจีย วิญ อันตริม นุฮ เฮฺิย็ 14 กรอย ปฺี นุฮ ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ เปตโร      เคิญ แม กเมจ เคฺิน็ เปตโร กำปุง เดจ กรุน 15 ปเรียฮ อ็อฺง ดะ ได ลฺือ ได กฺี      กฺี ก็ บัด กรุน      รูํจ กรอก โม รัว บาย รัว ตึก ออย ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง คเนีย โฮบ พอฺง 16 พอ ลเงียจ เลฺิง      โพง เนียะ ซเราะ ก็ เนือ็ม คเนีย เนือ็ม มนึฮ จเรฺิน เนียะ แดล คมอจ เมียร โจล      โม ออย ปเรียฮ อ็อฺง รซา      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ออย คมอจ แจ็ญ      รูํจ รซา มนึฮ จงือ ออย บัด พอฺง 17 ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ยาง แจ็ฮ      พฺือ ออย จ็อฺม ตาม แดล อิซยา บาน เตียย ตำเนียย ตุก เฮฺิย ทา ปเรียฮ อ็อฺง รับ ยัว จงือ เคฺิน็ โพง ยฺืง ยัว รูํก แจ็ญ ปฺี คลูํน โพง ยฺืง 18 ปเรียฮ เยซู เคิญ ทา      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนิว็ จุม วิญ ปเรียฮ อ็อฺง      ซแน็ฮ ลูํก ซัง ออย โพง โกนเซฺิฮ็ เติว็ มาคาง จรัง คาง น็อฮ จุม คเนีย น็อฺง ลูํก 19 กรู ซอน กำปี มเนียะ โจล โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู เติว็ อฺี นา คมาด น็อฺง เติว็ อฺี น็อฮ พอฺง" 20 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "จแก ตจอฺก ก็ เมียน รูง เนิว็      ซัด เฮฺิร เนิว็ ตา เมียน ซเมาะ      แต ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ มัน เมียน บอฺน น็อฺง เนิว็ เต" 21 โกนเซฺิฮ็ มเนียะ โม ปรับ ทา      "ลูํก กรู      คมาด ซม เติว็ ก็อฺบ คมอจ เอฺิว็ คมาด เซฺิน็" 22 แต ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ตาม ยฺืง โม      ออย มนึฮ เงือ็บ ก็อฺบ คเนีย กฺี จ็อฮ" 23 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ลูํก เลฺิง จิฮ ตูก      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ จิฮ จุม พอฺง 24 พอ ตูก กำปุง แจ็ญ เติว็      ก็ เกฺิด คย็อฺล พยูฮ ยาง คลัง กนาล ตันลฺี      เทอ ออย ตึก ละลวก โจล ตูก      ปเรียฮ เยซู กำปุง เดจ ลัวะ 25 โพง โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย โม ดัฮ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู จูํย พอฺง      โพง ยฺืง น็อฺง ล็วง เงือ็บ ม็อฺด เฮฺิย" 26 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "อย บาน โพง แอญ คลาจ คลัง บแล็ฮ?      โพง แอญ มัน เซฺิว็ ตุก เจฺิด็ ยฺืง"      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง กรอก ฮาม คย็อฺล ฮาม ตึก      ตึก ก็ เลญ ละลวก      คย็อฺล ก็ ซงัด 27 โพง กฺี เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ ยาง      อันแย็ย คเนีย ทา      "รนา นอ นิฮ      คย็อฺล น็อฺง ตึก ก็ เด็ญ เทอ ตาม" 28 พอ ปเรียฮ เยซู เติว็ ด็อฺล จรัง ตันลฺี      คาง เกฺิด น็อฺง เคด กาดารา      เมียน ปร็อฮ ปีร เนียะ แจ็ญ โม ปฺี กูํก คมอจ      ปีร เนียะ นุฮ ปัฮ คมอจ เมียร โจล      โม ประเตีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง      มนึฮ แดล ปัฮ คมอจ โจล นุฮ ตลอฺก คลัง นัฮ      จ็วน มัน เมียน รนา เฮียน เดฺิร พาน พเลฺิว็ นุฮ 29 โพง คมอจ เมียร เวีย เนือ็ม คเนีย ซแรจ ทา      "ลูํก แดล เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ      น็อฺง เทอ อย โพง คมาด      น็อฺง เทอ ตูํฮ โพง คมาด มุน เวเลีย แดล ปเรียฮ บาน กน็อฺด รือ ยาง นา?" 30 เมียน จรูก มาโพง ทม กำปุง ชม็วฮ ซี เนิว็ บฺีด นุฮ 31 โพง คมอจ เมียร เนือ็ม คเนีย ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ น็อฺง แด็ญ ยฺืง      ก็ ออย ยฺืง โจล เนิว็ น็อฺง โพง จรูก จ็อฮ" 32 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา      "เติว็ จ็อฮ"      คมอจ เมียร ก็ แจ็ญ ปฺี ปีร เนียะ นุฮ โจล เติว็ เนิว็ น็อฺง โพง จรูก      จรูก ก็ ร็วด ปฺี คนอฺง พนม จ็อฮ เติว็ น็อฺง ตันลฺี เงือ็บ ม็อฺด 33 โพง เนียะ อันเจ็ม จรูก      ร็วด โจล เติว็ กน็อง มฺืง      เติว็ อันแย็ย รฺืง โพง จรูก นุฮ      ออย โพง กฺี ซดับ      อันแย็ย ปฺี ปร็อฮ ปีร เนียะ แดล คมอจ แจ็ญ ปฺี กฺี พอฺง 34 โพง มนึฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ร็วด แจ็ญ ปฺี มฺืง นุฮ      โม รัว ปเรียฮ เยซู ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย      รูํจ ลูํม ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี เคด เคฺิน็ กฺี

Matthew 9

1 ปเรียฮ เยซู จิฮ ตูก เติว็ ซเราะ ลูํก วิญ 2 เมียน เนียะ แซญ มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี แซญ โม ต็อฺง บอฺน เดจ      พอ ปเรียฮ เยซู เคิญ ทา กฺี จฺือ คลัง ยาง จ็อฮ ก็ อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โกน เอฺิย      ออย ออฺร จ็อฮ      บาบ เคฺิน็ แอญ บาน ลฺืก ออย เฮฺิย" 3 โพง กรู ซอน กำปี เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "เนียะ นิฮ อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ" 4 แดล กฺี กึด นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เด็ญ ม็อฺด      ลูํก อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา "แม็จ ก็ แอญ กึด มัน เจีย ยาง จ็อฮ? 5 เปียก แดล ทา      "บาบ เคฺิน็ แอญ บาน ลฺืก ออย เฮฺิย"      รือ อันแย็ย มายาง ตฺีด ทา      "ออย กรอก เดฺิร เติว็"      ยาง นา น็อฺง เงียย เจีย็ง? 6 แต ยฺืง จ็อฺง ออย โพง แอญ บาน เด็ญ ทา      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮเมียน ซิด อำนาจ ลฺืก บาบ บาน กน็อง โลก นิฮ      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง แบ เติว็ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "ออย กรอก ลี บอฺน เดจ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ จ็อฮ" 7 รูํจ กฺี ก็ กรอก เลฺิง เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ 8 พอ โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ บาน เคิญ เฮฺิย      กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย คลาจ ยาง      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ มจัฮ แดล มอฺบ อำนาจ แบบ นิฮ ออย มนึฮ 9 ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ กำปุง เดฺิร เติว็ ตฺีด      เคิญ มนึฮ มเนียะ ชม็วฮ      มัดทิว      อังกุย เนิว็ จำ เก็บ พาซี      ปเรียฮ อ็อฺง บาน เฮา กฺี ทา      "ออย ตาม ยฺืง โม จ็อฮ"      กฺี ก็ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ลฺืย 10 ปเรียฮ เยซู กำปุง โฮบ บาย เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ มัดทิว      เมียน เนียะ เก็บ พาซี น็อฺง มนึฮ บาบ ปเซญๆ ตฺีด จเรฺิน เนียะ      โม โฮบ จุม ปเรียฮ อ็อฺง      น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 11 โพง ฟาริซี เคิญ ยาง จ็อฮ      ก็ บาน ตเน็ญ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "แม็จ กรู เคฺิน็ แอญ โฮบ จุม เนียะ เก็บ พาซี      จุม มนึฮ บาบ ปเซญๆ ตฺีด ยาง จ็อฮ?" 12 ปเรียฮ เยซู บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ ตอฺบ ทา      "มนึฮ จงือ ตอฺงกาน แพด      แต มนึฮ เจีย มัน ตอฺงกาน เต 13 ออย อาน กำปี แดล ทา ยฺืง มัน จ็อฺง บาน ซัด เกฺิด กรฺืง บูเจีย เต แต จ็อฺง บาน เจฺิด็ แดล แจ็ฮ อาเนฺิด็ กฺี ออย กึด ด็อฺล ความมาย เคฺิน็ กำปี นุฮ เซฺิน็      ยฺืง มัน บาน โม เฮา มนึฮ แดล เทอ ตเรฺิว็ เต      แต โม เฮา มนึฮ แดล เทอ บาบ ค็อฮ" 14 โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา      โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "แม็จ ก็ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก มัน เมียน รนา กัน อ็อฺด อาฮาร      แต โพง คมาด น็อฺง โพง ฟาริซี อ็อฺด กรุํบ คเนีย" 15 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "แดล โม น็อฺง การ แซน ปแด็ย ประป็วน      บอฺง ปโอน น็อฺง ออย พฺืน เคฺิน็ เจาบาว อ็อฺด บาย รือ อย โต?      แต พอ ด็อฺล เวเลีย แดล เจาบาว เติว็ บัด เฮฺิย      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ก็ อ็อฺด อาฮาร 16 มัน เมียน รนา ยัว เทด ทแม็ย โม ตาบ เอา จัฮ เต      ปร็วฮ เวีย น็อฺง เทอ ออย รแฮจ ทม เจีย็ง นุฮ ตฺีด 17 ก็ มัน เมียน รนา จะ ซรา ทแม็ย ดะ ตุก น็อฺง ท็อฺง ซแบจ จัฮ เต      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      เวเลีย ซรา กำปุง เกฺิด น็อฺง เทอ ออย ท็อฺง จัฮ นุฮ ทเลียย      ต็อฺง ท็อฺง ต็อฺง ซรา ก็ โคจ ต็อฺง อ็อฺฮ      กฺี มัน เทอ ยาง จ็อฮ เต      ตอฺง จะ ซรา ทแม็ย ดะ น็อฺง ท็อฺง ซแบจ ทแม็ย      ต็อฺง ซรา ต็อฺง ท็อฺง ก็ เนิว็" 18 ปเรียฮ เยซู กำปุง ตา อันแย็ย      ก็ เมียน ฮัวนา ซาลา ประชุม เจียด ยิว โม กราบ ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โกน กระมม คมาด เตือ็บตา ดัจ คย็อฺล      ซม ออย ลูํก เติว็ ดะ ได ลฺือ กฺี ออย ร็วฮ วิญ พอฺง" 19 ปเรียฮ เยซู กรอก เลฺิง เนือ็ม โกนเซฺิฮ็ เติว็ ตาม เนียะ นุฮ 20 เวเลีย นุฮ เมียน ซแร็ย มเนียะ ทเลียะ เชียม โม ปีร ตน็อฺบ ชนำ เฮฺิย จนฺีด ปฺี คาง กรอย      รูํจ ยัว ได เติว็ ปัฮ เจียย ซไบ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 21 เนียง กึด กน็อง เจฺิด็ ทา      เบฺอ บาน ปัฮตา เจียย ซไบ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ น็อฺง บัด 22 พอ ปเรียฮ อ็อฺง แบ เติว็ เคิญ ก็ อันแย็ย ทา      "แน โกน      ออย ออฺร จ็อฮ      แดล บัด นุฮ ก็ ปร็วฮ แดล จฺือ"      ซแร็ย นุฮ ก็ เจีย ละออฺ ทำมดา ตัง ปฺี นุฮ โม 23 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ฮัวนา นุฮ      เคิญ โพง เนียะ พลม พเลง บ็อน คมอจ      เคิญ มนึฮ ยุํม กเร็ว 24 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "ออย เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ จ็อฮ      ปร็วฮ เนียง นิฮ มัน เมน เงือ็บ เต      บาน ตา เดจ ลัวะ เตฺอ"      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย เซฺิจ ปันจ็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง 25 พอ แด็ญ โพง มนึฮ แจ็ญ เติว็ ม็อฺด เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ โจล เติว็ จับ ได เนียง นุฮ      รูํจ เนียง นุฮ ก็ กรอก บาน 26 ซแน็ฮ รฺืง นิฮ ก็ ลือ เติว็ ปฺิญ เคด นุฮ 27 พอ ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ เฮฺิย      ก็ เมียน มนึฮ ควะ ปีร เนียะ      เนือ็ม คเนีย ตาม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี ซแรจ ทา      "ลูํก โกนเจา ดาวิด      ซม ออย อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง จ็อฮ" 28 พอ ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      มนึฮ ควะ ปีร เนียะ นุฮ ก็ เนือ็ม คเนีย โจล โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "แอญ จฺือ รือ มัน จฺือ ทา      ยฺืง เมียน ริด แจ็ฮ เทอ การ นิฮ บาน?"      กฺี ตอฺบ ทา      "จฺือ เฮฺิย็ ลูํก" 29 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ยัว ได ดะ น็อฺง พเนจ กฺี      ปรับ ทา      "ออย เกฺิด ตาม แดล แอญ จฺือ จ็อฮ" 30 ซแน็ฮ โพง ปีร เนียะ ก็ พลือ วิญ      รูํจ ปเรียฮ เยซู ลูํก ฮาม ทา      "กแม็ย เติว็ อันแย็ย รฺืง นิฮ ปรับ รนา เนอ" 31 แต โพง กฺี ยัว รฺืง นิฮ เติว็ อันแย็ย ลือ ปฺิญ เคด นุฮ 32 พอ โพง กฺี กำปุง แจ็ญ เติว็      ก็ เมียน เนียะ เนือ็ม มนึฮ แดล คมอจ เมียร โจล เทอ ออย กืก      โม รัว ปเรียฮ เยซู 33 พอ ปเรียฮ อ็อฺง แด็ญ คมอจ เมียร นุฮ แจ็ญ ปฺี คลูํน เนียะ นุฮ เฮฺิย      เนียะ นุฮ ก็ อันแย็ย บาน      โพง นุฮ ก็ ปแลจ กน็อง เจฺิด็      เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "น็อฺง เจียด อิซราเอล ยฺืง มัน กฺืย เคิญ แฮดการ ยาง แจ็ฮ เกฺิด เต" 34 แต โพง ฟาริซี อันแย็ย ทา      ฮัวนา คมอจ เมียร ออย ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ฮ แด็ญ คมอจ บาน 35 ปเรียฮ เยซู บาน เติว็ กรํุบ ซเราะ      กรํุบ ซแร      ปเรียฮ อ็อฺง ซอน น็อฺง ซาลา ประชุม      บาน อันแย็ย ปฺี รฺืง เจีย เคฺิน็ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง      บาน รซา มนึฮ จงือ น็อฺง รูํก กรุํบ ยาง พอฺง 36 พอ เคิญ มนึฮ มาโพง จเรฺิน เนียะ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อาเนฺิด็      ปร็วฮ โพง กฺี มัน เมียน บอฺน ซังคึม      มัน เมียน รนา จูํย บาน      โพง กฺี แด็จ โพง แกะ แดล มัน เมียน มจัฮ คเวียล 37 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ตอฺ น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ซเรฺิว็ แดล ตเรฺิว็ จโรด เมียน จเรฺิน นัฮ      แต มัน เซฺิว็ เมียน เนียะ จโรด 38 แฮด จน็อฮ ออย โพง แอญ อตึฮซทาน ซม ปเรียฮ อ็อฺง เนียะ เกฺิด มจัฮ ซแร      ออย จูน มนึฮ จเรฺิน เนียะ โม จโรด ซเรฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง"

Matthew 10

1 ปเรียฮ เยซู เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ      ออย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ มอฺบ อำนาจ ออย กฺี แด็ญ คมอจ เมียร ออย แจ็ญ เติว็ ปฺี มนึฮ      ก็ ออย เมียน ริด รซา จงือ กรุํบ ยาง ออย บัด บาน 2 โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ นุฮ ชม็วฮ      ซีโมน แดล กฺี เฮา ทา เปตโร      อันดรู ปโอน ปร็อฮ เคฺิน็ ซีโมน      ยากอบ โกน เคฺิน็ เซเบดี      น็อฺง ยอน ปโอน ยากอบ นุฮ 3 ฟีลิบ น็อฺง บารโทโลมิว      โทมัด      มัดทิว เนียะ เก็บ พาซี      ยากอบ โกน อัลเฟอัด      ทัดเดอัด 4 ซีโมน เนียะ ซลัญ เจียด      ยูดา อิซคาริโอด เนียะ แดล ปังฮาญ ออย กฺี จับ ปเรียฮ เยซู 5 ปเรียฮ เยซู ลูํก ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ นุฮ ออย แจ็ญ เติว็      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย เติว็ น็อฺง เคด เคฺิน็ มนึฮ เจียด ปเซญ      กแม็ย โจล เติว็ น็อฺง มฺืง เคฺิน็ เจียด ซะมาเรีย พอฺง 6 แต ออย เติว็ รัว แกะ แดล บัด      กือ โพง เจียด อิซราเอล 7 เติว็ อฺี นา ก็ คแว็ย      ออย ซอน กฺี ทา      "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ เนิว็ บฺีด เฮฺิย" 8 ปเรียฮ เยซู ปรับ ตฺีด ทา      "ออย เติว็ รซา มนึฮ จงือ      เทอ ออย มนึฮ เงือ็บ ร็วฮ วิญ      รซา มนึฮ กันร็วง ออย บัด      แด็ญ คมอจ เมียร ออย แจ็ญ เติว็      แดล แอญ บาน ริด นิฮ โม ตตฺี      ออย แอญ เติว็ รซา กฺี ตตฺี แด็จ คเนีย" 9 "กแม็ย เว็จ ซตาง ดะ เติว็ พอฺง 10 เติว็ อฺี นา กแม็ย ยัว กเปา เติว็      กแม็ย ยัว เกือก รือ เอา กน็อง เติว็ พลัฮ      กแม็ย ยัว เชอ จร็อฺด เติว็      กฺี กูํร ออย รบ็อฺฮ แดล แอญ จำเป็น กรุํบ ยาง      ปร็วฮ แอญ จูํย กฺี เฮฺิย" 11 "แอญ ด็อฺล ซเราะ      รือ ด็อฺล มฺืง นา ก็ คแว็ย      ออย รัว มนึฮ แดล ซน็อฺม พอ เนิว็ จุม กฺี บาน      รูํจ เนิว็ จ็วน แอญ แจ็ญ ปฺี ซเราะ นุฮ รือ มฺืง นุฮ 12 โจล น็อฺง ปเตีย็ฮ กฺี ก็ ตเรฺิว็ ซม ปเรียฮ ออย ปวร กฺี 13 เบฺอ เนียะ นุฮ ซ็อฺมกูํร      กฺี น็อฺง บาน รับ ปวร      แต เบฺอ เนียะ นุฮ มัน ซ็อฺมกูํร      ก็ มัน บาน รับ ปวร 14 เบฺอ รนา มัน รับ ตตูํล แอญ รือ มัน ซดับ เปียก แดล แอญ ซอน      ก็ ออย แจ็ญ ปฺี ปเตีย็ฮ รือ แจ็ญ ปฺี มฺืง นุฮ ลฺืย      รูํจ ออย ลเลือ็ฮ จฺืง      ออย ลมัวะ แจ็ญ 15 ออย จำ ตุก ทา      ด็อฺล ไง ตัดซิน      ปเรียฮ น็อฺง เทอ ตูํฮ เนียะ มฺืง นุฮ คลัง เจีย็ง เนียะ มฺืง โซโดม      น็อฺง มฺืง โกโมรา" 16 "ออย จำ ตุก ออย ละออฺ      ยฺืง ปเรฺอ โพง แอญ ออย เติว็      ยาง โกน แกะ เนิว็ น็อฺง จแก ปรฺิย      แอญ ตอฺง ระวัง ออย เมน เตน      ออย ชลาด ยาง ป็วฮ      ออย ซโลด ยาง ซัด ปเรียบ 17 ออย ระวัง ออย ละออฺ ปร็วฮ น็อฺง เมียน มนึฮ จับ แอญ เติว็ เลฺิง ซาน      กฺี น็อฺง มูํด กน็อง ซาลา ประชุม 18 แอญ น็อฺง ปัฮ กฺี ไตซูํน น็อฺง มุก เจานาที พอฺง      น็อฺง มุก ซดัจ พอฺง      ปร็วฮ แอญ บาน เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง      พฺือ แอญ น็อฺง ยัว รฺืง ยฺืง เติว็ ปรับ โพง นุฮ      เติว็ ปรับ เจียด ปเซญ พอฺง 19 แดล กฺี จับ โพง แอญ เติว็      กแม็ย เพ็ด ทา น็อฺง อันแย็ย ยาง นา เจีย      ปร็วฮ ด็อฺล เวเลีย นุฮ ปเรียฮ น็อฺง จูํย ออย แจ็ฮ อันแย็ย บาน 20 มัน เมน แอญ เนียะ อันแย็ย เต      แต ปเรียฮ วินเญียน เนียะ จูํย โพง แอญ อันแย็ย บาน" 21 "บอฺง น็อฺง เนือ็ม มนึฮ โม ซันลับ ปโอน      ปโอน เนือ็ม มนึฮ โม ซันลับ บอฺง      เอฺิว็ น็อฺง เนือ็ม มนึฮ โม ซันลับ โกน      โกน น็อฺง เนือ็ม มนึฮ ซันลับ แม เอฺิว็ 22 มนึฮ เรือ็ล คเนีย น็อฺง ซอ็อฺบ แอญ ปร็วฮ แอญ เคารบ ยฺืง      แต รนา แดล กัน กเจือ็บ ด็อฺล จ็อง กรอย ปำพ็อด      ปเรียฮ น็อฺง จูํย ออย ร็วฮ คาง เจฺิด็ วินเญียน 23 เบฺอ กฺี กังเฮ็ญ แอญ น็อฺง มฺืง นิฮ      ก็ ออย เปือ็ด เติว็ มฺืง ปเซญ      ยฺืง ปรับ แอญ ทา      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม      เวเลีย นุฮ โพง แอญ มัน เตือ็น บาน ประกาด กรุํบ มฺืง น็อฺง ประตฺีฮ อิซราเอล เต" 24 "มัน เมียน โกนเซฺิฮ็ นา แดล ทม เจีย็ง กรู      มัน เมียน บาว นา แดล ทม เจีย็ง เนียย บาน เต 25 ปร็วฮ จน็อฮ โกนเซฺิฮ็ ก็ กูํร พอ เจฺิด็ เฮฺิย แดล บาน เกฺิด ยาง กรู      บาว ก็ กูํร พอ เจฺิด็ เฮฺิย แดล บาน เกฺิด ยาง เนียย      เบฺอ ฮัวนา กรอบกรูํ ปัฮ กฺี เฮา ทา ซดัจ เมียร ซะตเรฺิว็      โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ น็อฺง ปัฮ กฺี ทา คลัง เจีย็ง นุฮ ตฺีด" 26 "ปร็วฮ จน็อฮ แอญ มัน ปบาก คลาจ กฺี      รบ็อฺฮ แดล เลียะ ตุก กฺี น็อฺง เบฺิก ออย เคิญ      รฺืง แดล มัน จ็อฺง ออย กฺี เด็ญ ก็ น็อฺง บาน เด็ญ ต็อฺง อ็อฺฮ 27 รฺืง แดล ยฺืง อันแย็ย ปรับ แอญ ซงัดๆ น็อฺง บอฺน งิด      แอญ ก็ น็อฺง บาน อันแย็ย ปรับ กฺี อฺี บอฺน พลือ      รฺืง แดล แอญ กเซิบ็ น็อฺง ตระจฺีจ กฺี      น็อฺง บาน ประกาด ออย กฺี ลือ เรือ็ล คเนีย พอฺง" 28 "กแม็ย คลาจ เนียะ แจ็ฮ ซันลับตา คลูํน      แต มัน เด็ญ ซันลับ เจฺิด็ วินเญียน      แต กูํร คลาจ ปเรียฮ เนียะ แจ็ฮ ตันเลียย ต็อฺง คลูํน      ต็อฺง เจฺิด็ วินเญียน ออย ทเลียะ นรัวะ" 29 "โกน จาบ มัน เซฺิว็ เมียน รคา      แต ปเรียฮ ลูํก อันเจ็ม รซา ยาง ละออฺ      โกน จาบ เงือ็บ มูํย ปเรียฮ ก็ เด็ญ 30 ม็อฺลตา เซฺาะ เคฺิน็ แอญ ปฺิญ กบาล      ปเรียฮ ลูํก ก็ เรือ็บ บาน กรุํบ ตไซ 31 แอญ กแม็ย เพ็ด เลฺิย      ปร็วฮ แอญ เมียน คา เจีย็ง โกน จาบ ชงาย นัฮ" 32 "รนา แดล อันแย็ย กนาล โพง ทา      ยอฺม รับ ยฺืง      ยฺืง น็อฺง อันแย็ย น็อฺง มุก ปเรียฮ แบ็ยดา ลฺือ ซวัน ทา      ยฺืง ยอฺม รับ กฺี 33 เบฺอ รนา มัน เฮียน อันแย็ย ปรับ กนาล โพง ทา      ยอฺม รับ ยฺืง      ยฺืง ก็ มัน ยอฺม รับ กฺี น็อฺง มุก ปเรียฮ แบ็ยดา ลฺือ ซวัน แด็จ คเนีย" 34 "กแม็ย กึด ทา ยฺืง โม ออย มนึฮ โลก นิฮ บาน เนิว็ ซรูํล      มัน เมน เต      แต ยฺืง โม ออย ตอฺซู คเนีย 35 ยฺืง โม ก็ พฺือ เทอ ออย โพง โกน ปร็อฮ แบจ ปฺี เอฺิว็      โกน ซแร็ย แบจ ปฺี แม      โกน ประซา แบจ ปฺี แม กเมจ 36 กรอบกรูํ เคฺิน็ แอญ น็อฺง เกฺิด ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ แอญ 37 รนา แดล ซลัญ แม เอฺิว็ เจีย็ง ซลัญ ยฺืง      ก็ มัน ซ็อฺมกูํร เกฺิด คเนีย น็อฺง ยฺืง เต      รนา แดล ซลัญ โกน ปร็อฮ โกน ซแร็ย เจีย็ง ยฺืง      ก็ มัน ซ็อฺมกูํร เกฺิด คเนีย น็อฺง ยฺืง 38 รนา แดล มัน ยอฺม ลี เชอ กางเคน คลูํน แอญ      โม ตาม ยฺืง      ก็ มัน ซ็อฺม กูํร เกฺิด คเนีย น็อฺง ยฺืง 39 รนา แดล มัน ยอฺม เงือ็บ      น็อฺง ตเรฺิว็ เงือ็บ      รนา แดล ยอฺม เงือ็บ พฺือ เคิญ แก ยฺืง      ก็ น็อฺง ร็วฮ รโฮด เติว็" 40 "รนา แดล รับ ตตูํล แอญ ก็ รับ ตตูํล ยฺืง พอฺง      รนา แดล รับ ตตูํล ยฺืง ก็ รับ ตตูํล ปเรียฮ แดล ปเรฺอ ยฺืง โม แด็จ คเนีย 41 รนา แดล รับ ตตูํล เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ปร็วฮ เคิญ ทา      กฺี ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เนียะ นุฮ ก็ น็อฺง บาน รับ พ็อฺล แด็จ โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เนียะ แดล รับ ตตูํล มนึฮ เจีย      ปร็วฮ เคิญ ทา กฺี เกฺิด มนึฮ เจีย      ก็ น็อฺง บาน รับ พ็อฺล แด็จ มนึฮ เจีย 42 รนา ดอฺง ตึก ตระเจียะ ออย เนียะ แดล มัน เมียน รนา นับทือ เพฺอะ      ปร็วฮ เคิญ ทา กฺี เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน รังเวือ็น"

Matthew 11

1 พอ ปเรียฮ เยซู ซอน โพง ปีร ตน็อฺบ เนียะ จ็อฺบ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี นุฮ      เติว็ ซอน เติว็ ประกาด ตาม มฺืง บฺีด นุฮ 2 ยอน กำปุง เจือ็บ กุก      พอ บาน ลือ คาว ทา ปเรียฮ เยซู เทอ นิฮ เทอ นุฮ      ยอน ก็ ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ออย โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา 3 "ลูํก นิฮ แอญ รือ อย เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา      แดล ทา น็อฺง โม จูํย      รือ น็อฺง ออย โพง ยฺืง เนิว็ จำ เนียะ ปเซญ ตฺีด?" 4 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ออย ยัว รฺืง แดล แอญ บาน เคิญ บาน ลือ เฮฺิย      เติว็ ปรับ ยอน 5 กือ ทา มนึฮ ควะ แจ็ฮ มฺือ เคิญ      มนึฮ คเว็น แจ็ฮ เดฺิร บาน      มนึฮ เกฺิด กันร็วง ก็ บัด เจีย ละออฺ      มนึฮ ทล็อฺง แจ็ฮ ซดับ ลือ      มนึฮ เงือ็บ เฮฺิย ร็วฮ วิญ      มนึฮ ยาก กรอฺ บาน รับ คาว เจีย 6 เนียะ นา แดล มัน ซงไซ ปฺี รฺืง ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ เมียน ความ เซาะ" 7 พอ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน เฮฺาะ เติว็ วิญ เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู ก็ อันแย็ย น็อฺง เนียะ ซเราะ ทา      "โพง เนียะ แจ็ญ เติว็ รัว ยอน น็อฺง เวียล กันดาน นุฮ      พฺือ จ็อฺง เติว็ มฺือ ซเดิย็      จ็อฺง มฺือ มนึฮ แดล เมียน เจฺิด็ ปรฺีบ บาน น็อฺง เดฺิม ปวก แดล ปัฮ คย็อฺล พัด เติว็ โม รือ อย? 8 รือ เติว็ มฺือ อย? จ็อฺง มฺือ มนึฮ เทอ คลูํน ละออฺ รือ ยาง นา? มัน เมน เต      มนึฮ ละออฺ ยาง จ็อฮ ตอฺง เนิว็ น็อฺง เวีย็ง ซดัจ 9 แต โพง แอญ แจ็ญ เติว็ พฺือ จ็อฺง เคิญ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ รือ อย?      จบัฮ เฮฺิย      ยอน นุฮ เฮฺิย็ ซำคัน เจีย็ง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ตฺีด 10 ปร็วฮ กำปี ตเซร ปฺี รฺืง ยอน ทา นิฮ เฮฺิย็ เนียะ แดล ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ ออย เติว็ มุน แอญ พฺือ ตรฺีม พเลฺิว็ ตุก รับ แอญ" 11 "ยฺืง ปรับ ทา      มนึฮ แดล เกฺิด โม ต็อฺง อ็อฺฮ      มัน เมียน รนา ซำคัน เจีย็ง ยอน เต      แต เนียะ ตูจ เจีย็ง กฺี แดล เนิว็ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ นุฮ ก็ ทม เจีย็ง ยอน 12 ตัง ปฺี ยอน จ็วน ด็อฺล ซ็อฺบ ไง นิฮ      มนึฮ เจฺิด็ กเดา ค็อฺม รัว พเลฺิว็ โจล แพนแด็ย นุฮ      โพง นิฮ เฮฺิย็ โจล เติว็ บาน 13 เนียะ เตียย ตำเนียย กรุํบ คเนีย      น็อฺง บันยัด เคฺิน็ โมเซด พอฺง      อันแย็ย ปังฮาญ ปฺี รฺืง จเรฺิน แดล น็อฺง เกฺิด มุน ยอน โม 14 เลฺิว็ แน็ฮ เบฺอ แอญ จฺือ ยฺืง      ก็ น็อฺง เคิญ ทา      ยอน กือ เอลียา นุฮ      แดล เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน เตียย ตุก ทา น็อฺง โม ตฺีด 15 รนา แจ็ฮ ซดับ      กึด ออย ละออฺ จ็อฮ" 16 "ยฺืง น็อฺง ปรฺีบ มนึฮ ซไม นิฮ น็อฺง ซเดิย็ เจีย      ปรฺีบ เปฺิน็ กเมญ      แดล อังกุย ลฺีญ บฺีด ตลาด      ก็ ซแรจ ดะ คเนีย ทา 17 "อัญ บาน พลม จแป็ย ออย เรือ็ม ยาง ซรูํล      แต โพง แอญ มัน ยอฺม เรือ็ม      ค็อฺม เนือ็ม ลฺีญ แบบ ซรูํลๆ ก็ เนือ็ม ลฺีญ ยุํม ซอก พอฺง      แต โพง แอญ มัน ยอฺม ลฺีญ ตาม อัญ      เทอ อย ก็ มัน ตเรฺิว็ เจฺิด็ แอญ" 18 แน      เทอ ยาง นา ก็ มัน ตเรฺิว็ เจฺิด็ โพง แอญ      แต ยอน นุฮ กัน การ อ็อฺด อาฮาร      มัน เพฺอะ ซรา พอฺง      แต โพง แอญ ทา กฺี ปัฮ คมอจ เมียร โจล 19 รูํจ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ โม เพฺอะ ซี พอฺง      โพง แอญ ก็ ทา      "มฺือ มนึฮ นิฮ อาวัฮ นัฮ ซระเวฺิง็ ซรา พอฺง      ชอฺบ กบ น็อฺง เนียะ เก็บ พาซี      น็อฺง โพง เนียะ มัน เมียน รนา เรือ็บ รัว"      เนียะ แดล ทา ยาง จ็อฮ ก็ แด็จ โกน กเมญ นุฮ      ยาง นา ก็ คแว็ย      มนึฮ เรือ็ล คเนีย น็อฺง ซเกือ็ล การ แดล เทอ น็อฺง ซติ ปันยา ญอฺน พ็อฺล เจีย รือ มัน เจีย" 20 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปฺี รฺืง มฺืง ปเซญๆ      บอฺน แดล ลูํก กฺืย เทอ การ อัดซจัน เฮฺิย      แต โพง กฺี มัน พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย      ลูํก ปันตูํฮ กฺี ทา 21 "โพง เนียะ มฺืง โคราซิน น็อฺง โพง เนียะ มฺืง เบดไซดา      น็อฺง ปัฮ อันตราย ยาง คลัง      เบฺอ เซฺิน็ ทา ยฺืง บาน เทอ การ ปแลจ ปลาด ออย กฺี เด็ญ      อฺี มฺืง ไทระ น็อฺง มฺืง ไซดอน ยาง แดล เทอ น็อฺง โพง แอญ      มนึฮ ต็อฺง ปีร มฺืง นุฮ ก็วง พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย โม ยูร เฮฺิย 22 แต ยฺืง ปรับ แอญ ทา      น็อฺง ไง ตัดซิน ทม นุฮ      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง เทอ ตูํฮ โพง เนียะ มฺืง โคราซิน น็อฺง เนียะ มฺืง เบดไซดา คลัง เจีย็ง โพง เนียะ มฺืง ไทระ น็อฺง เนียะ มฺืง ไซดอน" 23 "โพง เนียะ มฺืง คาเปิรนาอุม กึด ทา เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      แต แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ทเลียะ นรัวะ      ปร็วฮ เบฺอ เซฺิน็ ทา ยฺืง บาน เทอ การ อัดซจัน กน็อง มฺืง โซโดม ปฺี เดฺิม      แด็จ ยฺืง บาน เทอ น็อฺง มฺืง โพง แอญ      มฺืง นุฮ ก็วง ตัง เนิว็ กเจือ็บ ด็อฺล ซ็อฺบ ไง 24 ออย จำ ตุก จ็อฮ ทา      น็อฺง การ ตัดซิน ทม นุฮ      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง เทอ ตูํฮ โพง เนียะ มฺืง คาเปิรนาอุม คลัง เจีย็ง เนียะ มฺืง โซโดม ปฺี เดฺิม" 25 เวเลีย นุฮ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      แดล เกฺิด มจัฮ ซวัน      มจัฮ แพนแด็ย โลก      คมาด ออฺรกุน ปเรียฮ อ็อฺง แดล มัน บาน ออย เนียะ ชลาด บาน เด็ญ รฺืง นิฮ      แต ลูํก บาน ปังฮาญ ออย เนียะ ตูจ มัน เซฺิว็ เมียน ปันยา ออย บาน เด็ญ 26 โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ ทา ยาง จ็อฮ เจีย" 27 "ปเรียฮ แบ็ยดา บาน มอฺบ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง ออย คมาด      มัน เมียน รนา ซเกือ็ล ปเรียฮ บ็อฺดตรา นิฮ เต      เมียน ตา ปเรียฮ แบ็ยดา เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ แดล ซเกือ็ล      แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      มัน เมียน รนา ซเกือ็ล ปเรียฮ แบ็ยดา      เมียนตา ปเรียฮ บ็อฺดตรา นุฮ เฮฺิย็ ซเกือ็ล น็อฺง เนียะ แดล ปเรียฮ บ็อฺดตรา จ็อฺง ออย ซเกือ็ล พอฺง" 28 "โพง เนียะ แดล นฺืย แดล เทอ การ ทง็วน      ออย เนือ็ม คเนีย โจล โม รัว ยฺืง      ยฺืง น็อฺง ออย โพง เนียะ บัด นฺืย 29 ออย โม ลี นิม จุม ยฺืง      รูํจ รฺีน ปฺี ยฺืง      ปร็วฮ ยฺืง เจฺิด็ ต็วน ซุเพียบ      ซแน็ฮ เนียะ ก็ บาน โทร คาง เจฺิด็ วินเญียน 30 นิม แดล ยฺืง ออย โพง แอญ ลี นุฮ ลี เงียย      รบ็อฺฮ แดล ยฺืง ออย โพง แอญ เดฺอะ นุฮ ก็ มัน ทง็วน"

Matthew 12

1 อังก็อฺล น็อฮ      ปเรียฮ เยซู บาน เดฺิร เติว็ ตาม เวียล ซแร น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต      โพง โกนเซฺิฮ็ กำปุง คเลียน      ก็ เนือ็ม คเนีย ปนัจ กูํร ซเรฺิว็ ชลี รูํจ ซี ปเนฺิร 2 โพง ฟาริซี เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก เทอ การ แดล ฮาม เทอ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต" 3 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "โพง แอญ มัน บาน อาน รฺืง น็อฺง ปเรียฮ กำปี รือ อย      แดล ดาวิด น็อฺง คเนีย เทอ อังก็อฺล อ็อฺด คเลียน 4 บาน โจล เติว็ น็อฺง บอฺน เคฺิน็ ปเรียฮ      รูํจ โฮบ นมปัง แดล ทวาย ปเรียฮ เฮฺิย      แต เมียน กด ฮาม ตุก มัน ออย เกือ็ด น็อฺง คเนีย โฮบ      เวนตา โพง อาจาร เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 5 มายาง ตฺีด โพง เนียะ มัน กฺืย อาน บด บันยัด เคฺิน็ โมเซด รือ อย ทา      อาจาร แดล เนิว็ น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร เทอ ค็อฮ เรือ็ล ไง ชบ พัก ซะบาโต      แต มัน เมียน ตูํฮ 6 ยฺืง ปรับ แอญ ทา      น็อฺง นิฮ เมียน เนียะ แดล ทม เจีย็ง ปเรียฮ วิเฮียร ตฺีด 7 โพง แอญ บาน อาน บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ แดล ทา ยฺืง จ็อฺง ออย แอญ เมียน เจฺิด็ ซระน็อฺฮ มัน เมน จ็อฺง ออย แอญ ยัว ซัด โม บูเจีย เบฺอ แอญ เด็ญ ความมาย นุฮ      แอญ ก็ มัน บาน ปันตูํฮ เนียะ แดล มัน เมียน ตูํฮ 8 ปร็วฮ ทา ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ เฮฺิย็      เกฺิด เนียะ ตัง ไง ชบ พัก ซะบาโต" 9 ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ      โจล เติว็ น็อฺง ซาลา ประชุม 10 น็อฺง นุฮ เมียน ปร็อฮ มเนียะ ได ซดอฺ มาคาง      เมียน คลัฮ ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "ปเรียฮ บันยัด ออย ยฺืง รซา มนึฮ จงือ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต บาน รือ อย?"      พฺือ กฺี น็อฺง รัว แฮด ฟอฺง ปเรียฮ อ็อฺง บาน 11 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ซมุด ทา      โพง เนียะ เมียน แกะ มูํย      แกะ นุฮ ทเลียะ อันโนง น็อฺง ไง ซะบาโต      เนียะ น็อฺง มัน ซร็อฺง ยัว แจ็ญ รือ อย? 12 มนึฮ เมียน คา เจีย็ง แกะ ชงาย นัฮ      ปร็วฮ จน็อฮ บด บันยัด อันญาด ออย ยฺืง จูํย มนึฮ บาน น็อฺง ไง ซะบาโต" 13 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง มนึฮ ได ซดอฺ นุฮ ทา      "เลียด ได แอญ โม แน็ฮ เมือ็ฮ"      กฺี ก็ เทอ ตาม      ซแน็ฮ ได กฺี ก็ บัด ซดอฺ 14 ปร็วฮ จน็อฮ โพง ฟาริซี เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็      เนือ็ม คเนีย กึด รัว พเลฺิว็ น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ เยซู 15 พอ ปเรียฮ เยซู บาน เด็ญ รฺืง นิฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี นุฮ      เมียน มนึฮ จเรฺิน โม ตาม ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง รซา มนึฮ จงือ ออย บัด เรือ็ล คเนีย 16 รูํจ มัน ออย ยัว รฺืง ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ อันแย็ย ปรับ รนา 17 นิฮ ก็ ออย จ็อฺม ตาม เปียก อิซยา บาน เตียย ตำเนียย ด็อฺล ลูํก ทา 18 ลูํก นิฮ กือ เนียะ รับ ปันเรฺอ แดล ยฺืง บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย มนึฮ แดล ตเรฺิว็ เจฺิด็ ยฺืง      ยฺืง ชอฺบ นัฮ ยฺืง น็อฺง ออย ปเรียฮ วินเญียน เคฺิน็ ยฺืง ซันเทฺิด็ น็อฺง ลูํก ลูํก น็อฺง ประกาด ออย กรุํบ เจียด เด็ญ ทา      ปเรียฮ เนียะ ตัดซิน 19 ลูํก มัน ประแกจ      มัน เมือ็ด คลัง มัน เมียน รนา ลือ ซันเลญ ลูํก ตาม พเลฺิว็ 20 เดฺิม รแซ็ย ปวก แดล บะ เฮฺิย ลูํก มัน ปนัจ พลฺืง แดล น็อฺง ลล็วด เฮฺิย ลูํก มัน ล็วด เต ลูํก ค็อฺม ซู จ็วน เนือ็ม การ เจีย บาน ชเนีย็ฮ 21 ออย มนึฮ กรุํบ เจียด บาน ตุก เจฺิด็ น็อฺง ลูํก" 22 รูํจ กฺี เนือ็ม ปร็อฮ มเนียะ ควะ พอฺง กืก พอฺง แดล คมอจ เมียร โจล      โม รัว ปเรียฮ เยซู      ปเรียฮ เยซู รซา เนียะ นุฮ ออย อันแย็ย บาน      แจ็ฮ มฺือ เคิญ 23 โพง เนียะ ซเราะ ปแลจ เจฺิด็ จนับ      เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "เนียะ นิฮ อาด เกฺิด โกนเจา ซดัจ ดาวิด" 24 พอ โพง ฟาริซี ลือ      ก็ อันแย็ย คเนีย ทา      "กฺี แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี มนึฮ บาน      ก็ ปร็วฮ เบเอลเซบูล เนียย คมอจ เมียร ออย อำนาจ กฺี เทอ บาน" 25 แต ปเรียฮ อ็อฺง เด็ญ กนึด เคฺิน็ กฺี      ลูํก ปรับ กฺี ทา      "ประตฺีฮ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย      น็อฺง ปัฮ ตันเลียย      มฺืง นา      กรอบกรูํ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย ตอฺซู คเนีย      ก็ เนิว็ จุม คเนีย มัน บาน ยูร 26 เบฺอ เมียร ซาตาน แด็ญ คลูํน เวีย แจ็ญ เติว็      มายความ ทา เวีย ตอฺซู คลูํน แอญ เฮฺิย      เวีย ก็ ปกครอง ตฺีด มัน บาน เต" 27 "แต เบฺอ เซฺิน็ ทา ยฺืง แด็ญ น็อฺง ริด เคฺิน็ เมียร นุฮ      ปจ็อฮ โกน เคฺิน็ แอญ แดล แด็ญ คมอจ เมียร ปเรฺอ ริด อำนาจ เคฺิน็ รนา?      โพง โกน แอญ ก็ เด็ญ ทา แอญ ทา ยฺืง ค็อฮ เฮฺิย 28 แต เบฺอ ยฺืง ปเรฺอ อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน แด็ญ เวีย แจ็ญ      แอญ ก็ ตเรฺิว็ เด็ญ จบัฮ เฮฺิย ทา      ปเรียฮ บาน โม ปกครอง เนิว็ จุม โพง แอญ เฮฺิย" 29 "มัน เมียน รนา โจล เติว็ ปล็อฺน ยัว รบ็อฺฮ      น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ มนึฮ กำลัง ทม บาน เต      เบฺอ กฺี จับ มนึฮ นุฮ จอฺง ตุก เซฺิน็ เตือ็บ โจล เติว็ ยัว รบ็อฺฮ นุฮ บาน" 30 "เนียะ แดล มัน เมน คเนีย ยฺืง ก็ ตอฺซู น็อฺง ยฺืง      เนียะ แดล มัน จูํย ปันรูํม จุม ยฺืง      ก็ เกฺิด เนียะ เทอ ออย กจัด กจาย 31 ปร็วฮ จน็อฮ ยฺืง ปรับ ทา      มนึฮ เทอ บาบ แบบ นา      รือ อันแย็ย บรอ แบบ นา      ปเรียฮ ก็ ลฺืก ตูํฮ ออย บาน      แต เบฺอ อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ วินเญียน      ปเรียฮ มัน ลฺืก ตูํฮ ออย เต 32 รนา แดล อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ปเรียฮ ก็ ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี บาน      แต เนียะ แดล อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ วินเญียน      มัน เมียน ไง น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย บาน เต      มัน ทา ตา โลก นิฮ รือ โลก ตอฺ เติว็ ตฺีด" 33 "เดฺิม เชอ ละออฺ พแล ก็ ละออฺ      เดฺิม เชอ บรอ พแล ก็ บรอ      เคิญ พแล เฮฺิย      ก็ เด็ญ ทา เดฺิม นุฮ ละออฺ รือ บรอ 34 อา เจียด ป็วฮ เวจ ตโมก      แอญ เกฺิด มนึฮ จูํ น็อฺง อันแย็ย เจีย พอฺง ยาง นา บาน?      เปียก อันแย็ย แจ็ญ โม ปฺี เจฺิด็ 35 มนึฮ เจีย ยัว กนึด เจีย ละออฺ แจ็ญ ปฺี กน็อง เจฺิด็      มนึฮ จูํ ก็ ยัว กนึด บรอ แจ็ญ ปฺี กน็อง เจฺิด็ 36 ยฺืง ปรับ แอญ ทา      เนียะ แดล อันแย็ย เปียก นา แดล มัน เมียน ประยอจ      ด็อฺล ไง ปเรียฮ ตัดซิน      เนียะ นุฮ ตเรฺิว็ รับ ตูํฮ กรุํบ มัด นุฮ 37 ปร็วฮ เปียก นุฮ เฮฺิย็      ปเรียฮ น็อฺง ยัว โม กึด มฺือ ทา      แอญ ตเรฺิว็ รือ แอญ ค็อฮ" 38 เวเลีย นุฮ กรู เนียะ ซอน กำปี คลัฮ      น็อฺง โพง ฟาริซี คลัฮ      อันแย็ย ทา "ลูํก กรู      คมาด จ็อฺง เคิญ ลูํก เทอ การ ปังฮาญ ริด ออย เด็ญ" 39 ปเรียฮ เยซู ลูํก ตอฺบ ทา      "อา เจียด จูํ      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล ลฺีญ ประป็วน โกน กฺี       โพง แอญ จ็อฺง เคิญ การ ปังฮาญ ริด ออย เด็ญ      แต ยฺืง มัน เทอ ออย มฺือ เต      ออย เด็ญ มายาง      กือ การ แดล เกฺิด น็อฺง โยนา ปฺี เดฺิม นุฮ เฮฺิย็ 40 โยนา นุฮ เนิว็ น็อฺง ป็วฮ ตแร็ย ทม เลฺิง็ แบ็ย ไง แบ็ย ยุํบ      แด็จ คเนีย น็อฺง ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      แดล น็อฺง เนิว็ กน็อง แด็ย แบ็ย ไง แบ็ย ยุํบ พอฺง 41 น็อฺง ไง ตัดซิน มนึฮ เจียด นีนะเว น็อฺง โม ปรวม น็อฺง มนึฮ ซไม นิฮ      ก็ น็อฺง ปันตูํฮ กฺี แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ปร็วฮ ทา เจียด นีนะเว บาน พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย เฮฺิย       ปร็วฮ เปียก ประกาด เคฺิน็ โยนา      แน น็อฺง นิฮ เมียน เนียะ แดล ทม เจีย็ง โยนา ตฺีด 42 มายาง ตฺีด      ยูร โม เฮฺิย ซดัจ ซแร็ย ประตฺีฮ คาง ตโบง ชงาย นัฮ       โม ซดับ เปียก ซอน เคฺิน็ ซดัจ ซาโลมอน แดล ชลาด      พอ ด็อฺล ไง ปเรียฮ ตัดซิน      ซดัจ ซแร็ย นุฮ น็อฺง ร็วฮ โม วิญ ปรวม ซไม โพง แอญ รูํจ ปันตูํฮ โพง แอญ      ปร็วฮ ทา เมียน เนียะ ทม เจีย็ง ซดัจ ซาโลมอน เนิว็ อฺี แน็ฮ      แต โพง แอญ มัน บาน โม ซดับ" 43 "เวเลีย คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี เนียะ นา เฮฺิย      เวีย ก็ เติว็ โม น็อฺง เวียล กูํก      พฺือ รัว บอฺน เนิว็      แต ก็ รัว มัน บาน      เวีย อันแย็ย ทา 44 "อัญ น็อฺง ล็อฺบ เติว็ ปเตีย็ฮ แดล อัญ แจ็ญ โม นุฮ"      พอ เติว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ แดล นุฮ      ก็ เคิญ บอฺน นุฮ บอฮ รฺีบ ตุก ยาง ละออฺ 45 เวีย ก็ เติว็ รับ คเนีย เวีย โม ตฺีด เลฺิง็ ปรำปิล แดล จูํ เจีย็ง เวีย      โม เนิว็ น็อฺง เนียะ นุฮ ตฺีด      เทอ ออย เนียะ นุฮ ยับ คลัง เจีย็ง ปฺี เดฺิม      โพง เนียะ จูํ ซไม นิฮ ก็ น็อฺง ยับ แด็จ คเนีย" 46 ปเรียฮ เยซู กำปุง อันแย็ย น็อฺง โพง ทม      แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู ก็ โม เนิว็ คาง กราว      ซม อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ เยซู 47 มเนียะ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ลูํก ชวร เนิว็ คาง กราว      จ็อฺง อันแย็ย น็อฺง ลูํก" 48 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "รนา เกฺิด แม เกฺิด ปโอน เคฺิน็ ยฺืง?" 49 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง จังออล เติว็ รัว โพง โกนเซฺิฮ็ รูํจ ทา      "นิฮ เฮฺิย็ แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ยฺืง 50 เนียะ นา แดล เทอ ตาม แดล ปเรียฮ แบ็ยดา ลฺือ ซวัน จ็อฺง ออย เทอ      เนียะ นุฮ เฮฺิย็ เกฺิด แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ยฺืง"

Matthew 13

1 น็อฺง ไง มูํย คเนีย นุฮ เฮฺิย็      ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี ปเตีย็ฮ เติว็ อฺี จรัง ตันลฺี      รูํจ ชบ อังกุย น็อฺง นุฮ 2 เมียน มนึฮ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง จเรฺิน      แฮด จน็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน จ็อฮ เติว็ อังกุย น็อฺง ตูก      เนียะ ซเราะ ชวร ซดับ เนิว็ จรัง ตันลฺี 3 ปเรียฮ เยซู ยัว รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ โม ซอน ออย กฺี ซดับ จเรฺิน ยาง ทา      "เมียน มเนียะ เติว็ ดำ จังกา 4 พอ กฺี ซบัฮ กเรือ็บ เติว็      กเรือ็บ ตนำ ทเลียะ ตาม พเลฺิว็ คลัฮ      ซัด ก็ เฮฺิร โม เจฺอะ ซี 5 กเรือ็บ คลัฮ ทเลียะ ลฺือ ทมอฺ แดล เมียน แด็ย แต็จ      เวีย ดอฮ ยาง ลฺืน ปร็วฮ แด็ย เรียะ 6 พอ ทไง กเดา ก็ ซเว็ด ม็อฺด      ปร็วฮ รึฮ จะ มัน บาน จเริว็ 7 กเรือ็บ คลัฮ ทเลียะ เติว็ น็อฺง ดบ ปันลา      พอ เวีย ดอฮ เดฺิม ปันลา ก็ เจือ็น เงือ็บ ม็อฺด 8 แต กเรือ็บ คลัฮ ทเลียะ แด็ย ละออฺ      บาน พ็อฺล จเรฺิน      คลัฮ ปูจ มา กเรือ็บ บาน พ็อฺล มารวย กเรือ็บ      คลัฮ บาน พ็อฺล ฮกเซฺิบ็ กเรือ็บ      คลัฮ บาน พ็อฺล ซามเซฺิบ็ กเรือ็บ 9 รนา แจ็ฮ ซดับ      ก็ ออย ซดับ จำ ตุก จ็อฮ" 10 กรอย ปฺี นุฮ โพง โกนเซฺิฮ็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "เวเลีย ลูํก ซอน      แม็จ ก็ อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ?" 11 ปเรียฮ อ็อฺง อทิบาย ปรับ ทา      "เมียนตา โพง แอญ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็      แดล ปเรียฮ ออย เด็ญ รฺืง เลียะ บัง      เนียะ ปเซญ ตฺีด ปเรียฮ มัน ออย เด็ญ รฺืง นิฮ เต      กือ รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ 12 เนียะ นา แดล เด็ญ เฮฺิย      ก็ น็อฺง บาน เด็ญ เจีย็ง นุฮ ตฺีด จเรฺิน นัฮ      แต เนียะ นา มัน เด็ญ      รฺืง อย แดล กฺี เด็ญ เฮฺิย นุฮ      ก็ น็อฺง พเล็จ เติว็ วิญ" 13 "ปร็วฮ แฮด นิฮ เฮฺิย็      บาน ยฺืง ยัว รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ โม ซอน กฺี      กือ ทึง ทา กฺี มฺือ      ก็ มัน เคิญ      กฺี ลือ ก็ มัน เคาไจ 14 ยาง จ็อฮ เกฺิด ตาม เปียก แดล อิซยา บาน อันแย็ย เตียย ตำเนียย ตุก ทา แอญ น็อฺง ซดับ เฮฺิย ซดับ ตฺีด ก็ มัน เด็ญ รฺืง มฺือ เฮฺิย มฺือ ตฺีด      ก็ มัน เคิญ 15 ปร็วฮ เจฺิด็ เคฺิน็ เนียะ ซเราะ นิฮ งิด ง็วล กฺี เจาะ ตระจฺีจ      กฺี ทเม็จ พเนจ กแม็ย กฺี มฺือ เคิญ      กแม็ย กฺี ซดับ ลือ      กแม็ย กฺี เด็ญ รฺืง กฺี มัน โม ออย ยฺืง รซา" 16 "โพง แอญ เกฺิด โม เจีย นัฮ      โพง แอญ บาน รับ ปวร เฮฺิย      กือ พเนจ เคฺิน็ โพง แอญ บาน เคิญ แฮด การ เจีย      ตระจฺีจ ก็ ซดับ ลือ เฮฺิย 17 อันแย็ย ยัว เมน ทา      เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ น็อฺง มนึฮ เจีย จเรฺิน เนียะ      จ็อฺง เคิญ แฮด การ นิฮ      แต มัน เคิญ      กฺี จ็อฺง ลือ แดล โพง แอญ ลือ      แต กฺี มัน ลือ" 18 "ปร็วฮ จน็อฮ ออย ซดับ      ออย รฺีน รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ รฺืง เนียะ ดำ จังกา นุฮ      ออย เด็ญ ทา มายความ ทา อย 19 เนียะ นา บาน ลือ รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      แต มัน เด็ญ รฺืง      ยาง ก็ เนียะ แดล ปร็วฮ กเรือ็บ ตนำ ทเลียะ เติว็ กนาล พเลฺิว็ เดฺิร      เมียร เวีย โม ตเนฺิม ยัว เปียก แดล ซอน นุฮ เติว็ อ็อฺฮ 20 กเรือ็บ แดล ทเลียะ ลฺือ ทมอฺ แดล เมียน แด็ย แต็จ      ยาง เนียะ แดล รับ เปียก แดล ซอน ยาง ปฺิญ เจฺิด็ 21 เปียก แดล ลือ นุฮ ก็ มัน เนิว็ กน็อง เจฺิด็ กฺี      จำ มัน บาน ยูร      เบฺอ ปัฮ กฺี กังเฮ็ญ ปร็วฮ แดล กฺี ซดับ เปียก ซอน นุฮ      กฺี ก็ เลญ จฺือ 22 กเรือ็บ แดล ทเลียะ กนาล ดบ ปันลา      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล บาน ลือ เปียก ซอน นุฮ      แต อาไล รว็วล ปฺี รฺืง เทอ ซี รัว ซี      การ จ็อฺง เมียน จ็อฺง บาน      การ ลูํบ จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ ปเซญๆ นุฮ      โม บัง เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ ตุก เทอ ออย มัน เกฺิด พ็อฺล 23 กเรือ็บ แดล ทเลียะ ปัฮ แด็ย ละออฺ      กือ เนียะ แดล ซดับ เปียก ซอน      รูํจ เด็ญ รฺืง บาน จบัฮ      เทอ ออย เมียน พ็อฺล ซามเซฺิบ็ พแล คลัฮ      ฮกเซฺิบ็ พแล คลัฮ      มารวย พแล คลัฮ" 24 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ มารฺืง ตฺีด ทา      "แดล ปเรียฮ โม ปกครอง นุฮ ก็ ยาง เนียะ แดล ดำ จังกา      ปร็วฮ ปูจ ยาง ละออฺ 25 ยุํบ เลฺิง พอ โพง กฺี เดจ ลัวะ ม็อฺด      ซะตเรฺิว็ ก็ ยัว ซระแง โม ปร็วฮ ตุก รูํจ เติว็ วิญ 26 พอ ซเรฺิว็ นุฮ ดอฮ      ซระแง ก็ ดอฮ พอฺง      พอ ซเรฺิว็ แบจ      ซระแง ก็ แบจ พอฺง 27 โกนเซฺิฮ็ เนียะ นุฮ ร็วด โม ปรับ เนียย ทา      "ลูํก เนียย      ลูํก บาน ปร็วฮ ซเรฺิว็      แม็จ ก็ ซระแง ดอฮ?" 28 เนียย ตอฺบ ทา      "ซะตเรฺิว็ นุฮ เฮฺิย็ ยัว ซระแง โม ปร็วฮ"      โกนเซฺิฮ็ ตเน็ญ ทา "เนียย ออย ดอฺก แจ็ญ รือ อย?" 29 เนียย ตอฺบ ทา      "กแม็ย ดอฺก      กแรญ ซเรฺิว็ เจือ็บ โม พอฺง 30 ตุก ออย เนิว็ ต็อฺง อ็อฺฮ เซฺิน็ จ็อฮ      ตุก ออย ตุม พอ จโรด เซฺิน็      เซือ็ม ยฺืง ปรับ ออย เนียะ จโรด ดอฺก ซระแง เติว็ ด็อด จอล      รูํจ จโรด ซเรฺิว็ เติว็ ดะ น็อฺง ยุง เคฺิน็ ยฺืง ตุก" 31 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ มารฺืง ตฺีด ทา      "แดล ปเรียฮ โม ปกครอง นุฮ ปรฺีบ ยาง กเรือ็บ ตูจ เจีย็ง กฺี      แดล กฺี ดำ น็อฺง จังกา 32 กเรือ็บ นุฮ ตูจ เจีย็ง กเรือ็บ ต็อฺง อ็อฺฮ      แต พอ ดอฮ ทม เติว็      ทม เจีย็ง เดฺิม ซเดิย็ๆ ต็อฺง อ็อฺฮ น็อฺง จังกา นุฮ      เดฺิม เวีย ทม จ็วน ซัด โม เทอ ซเมาะ น็อฺง เมจ เวีย บาน" 33 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ มารฺืง ตฺีด ทา      "แดล ปเรียฮ โม ปกครอง นุฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ ยัว มเซา แปง ฟู อันแต็จ ปละ น็อฺง มเซา เทอ นม แบ็ย กรุฮ      เทอ ออย มเซา นุฮ เลฺิง ทม ต็อฺง ม็อฺด" 34 ปเรียฮ เยซู ลูํก อันแย็ย รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ ต็อฺง ม็อฺด นิฮ      ออย เนียะ ซเราะ ซดับ      ปเรียฮ อ็อฺง ยัว ตา รฺืง ปรฺีบ โม ซอน เรือ็ล ดอฺง 35 แดล ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ยาง จ็อฮ      ออย จ็อฺม ตาม แดล เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน อันแย็ย ตำเนียย ตุก ทา      ยฺืง น็อฺง ยัว รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ โม ซอน กฺี อันแย็ย รฺืง แดล มัน เมียน รนา เด็ญ ปฺี ซไม ซาง โลก 36 ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี โพง เนียะ ซเราะ      รูํจ โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ โม ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ออย กฺี เด็ญ รฺืง ซเรฺิว็ น็อฺง ซระแง 37 ปเรียฮ เยซู อทิบาย ทา      "เนียะ แดล ดำ ตนำ ชนิด ละออฺ นุฮ กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ 38 จังกา นุฮ กือ โลก นิฮ      ซเรฺิว็ นุฮ กือ มนึฮ แดล เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ ปเรียฮ      ซระแง นุฮ กือ มนึฮ แดล เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ เมียร ซะตเรฺิว็ 39 ซะตเรฺิว็ แดล ยัว ซระแง โม ปร็วฮ นุฮ กือ ฮัวนา เคฺิน็ เมียร      เวเลีย จโรด นุฮ กือ เวเลีย จ็อฺง ปำพ็อด      เนียะ แดล น็อฺง โม จโรด กือ ทูดซวัน 40 กฺี ปโมล ซระแง ด็อด จอล นุฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เวเลีย จ็อฺง กรอย ปำพ็อด 41 ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง ปเรฺอ ทูดซวัน ออย โม ปโมล รบ็อฺฮ จูํ กรุํบ ยาง      น็อฺง มนึฮ แดล เทอ บาบ      ออย แจ็ญ เติว็ ปฺี บอฺน แดล ปเรียฮ ปกครอง 42 ทูดซวัน น็อฺง ยัว โพง นุฮ      บ็อฺฮ เติว็ น็อฺง พลฺืง เตา ทม แดล กำปุง แช็ฮ คลัง      โพง นุฮ น็อฺง เนือ็ม คเนีย ยุํม กเร็ว      คำ ทเม็ญ แนน แปฮ 43 ซแน็ฮ มนึฮ ตร็อฺง ก็ น็อฺง พลือ ยาง ทไง      น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ กฺี      รนา แจ็ฮ ซดับ      ออย ซดับ ตุก จ็อฮ 44 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ กลอฺ ประ      แดล ก็อฺบ ตุก น็อฺง จังกา      ซแน็ฮ เมียน เนียะ โม เคิญ ประ นุฮ      รูํจ กฺี บาน ยัว แด็ย โม ก็อฺบ ตุก      กฺี ออฺร      ซแน็ฮ กฺี ก็ เติว็ ลัวะ ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ กฺี ต็อฺง ม็อฺด      รูํจ โม ติญ จังกา นุฮ" 45 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ จ็อฺง บาน แกว มุกดา 46 พอ กฺี เคิญ แกว มุกดา มูํย ละออฺ เจีย็ง กฺี      ก็ เติว็ ลัวะ ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ      โม ติญ แกว มุกดา นุฮ" 47 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ แญญ แดล กฺี ดะ เติว็ น็อฺง ตันลฺี      บาน ตแร็ย จเรฺิน ยาง 48 พอ ตแร็ย เจือ็บ ปฺิญ      กฺี ก็ โอฮ โม ลฺือ กูํก อังกุย รฺืฮ ตแร็ย      ตแร็ย ละออฺ กฺี ก็ รฺืฮ ดะ เจียล      อนา มัน ละออฺ ก็ กระเวือ็ด จอล 49 เวเลีย กรอย ปำพ็อด      ก็ เกฺิด ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ทูดซวัน น็อฺง โม ปแมจ มนึฮ จูํ แจ็ญ ปฺี มนึฮ เจีย 50 รูํจ ยัว มนึฮ จูํ ตันเลียะ น็อฺง พลฺืง แดล กำปุง แช็ฮ คลัง      โพง นุฮ เนือ็ม คเนีย ยํุม กเร็ว      คำ ทเม็ญ แนน แปฮ" 51 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "รฺืง ต็อฺง ม็อฺด นิฮ โพง แอญ เด็ญ ต็อฺง ม็อฺด เฮฺิย รือ อย"      โพง กฺี ตอฺบ ทา      "เด็ญ เฮฺิย็" 52 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "เนียะ แดล เกฺิด กรู ซอน กำปี      แดล บาน ออย ปเรียฮ ปกครอง เจฺิด็ กฺี พอฺง      กฺี ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล เมียน รบ็อฺฮ ละออฺ ตุก กน็อง ปเตีย็ฮ      ต็อฺง รบ็อฺฮ จัฮ ต็อฺง รบ็อฺฮ ทแม็ย      ก็ ปเรฺอ บาน ต็อฺง ปีร ยาง" 53 พอ ซอน รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ จ็อฺบ เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ 54 เติว็ ซเราะ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      เติว็ ซอน น็อฺง ซาลา ประชุม      โพง เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ อันแย็ย ทา      "กฺี บาน ซติ ปันยา น็อฺง การ ปแลจ ปลาด นิฮ โม ปฺี นา? 55 กฺี เกฺิด โกน เคฺิน็ เจียง เทอ ปเตีย็ฮ      แม กฺี ชม็วฮ มาเรีย      ปโอน กฺี ชม็วฮ ยากอบ      โยเซบ      ซีโมน      ยูดา พอฺง 56 ปโอน ซแร็ย กฺี ก็ เนิว็ น็อฺง นิฮ พอฺง      จ็อฮ กฺี ยัว ริด อำนาจ นิฮ โม ปฺี นา?" 57 โพง กฺี มัน ยอฺม จฺือ ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เมียน กฺี นับทือ ปฺิญ นา ปฺิญ แน็ย      เวนตา ซเราะ คลูํน แอญ น็ อฺง บอฺง ปโอน เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ มัน นับทือ" 58 ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เทอ การ ปแลจ ปลาด น็อฺง นุฮ บาน จเรฺิน บลา เต      ปร็วฮ กฺี มัน บาน จฺือ

Matthew 14

1 ก็อฺล น็อฮ ซดัจ เฮโรด      บาน ลือ รฺืง ปเรียฮ เยซู 2 ซดัจ บาน อันแย็ย น็อฺง เรียจการ ทา      "เยซู นุฮ กือ ยอน      เนียะ กฺืย เทอ พิที บับติซมา ปฺี เดฺิม แม็ญ      บาน ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย      นุฮ เฮฺิย็ กฺี เทอ การ ปังฮาญ ริด บาน" 3 อังก็อฺล ยอน ประกาด ปฺี มุน นุฮ      ซดัจ เฮโรด บาน ยัว ประป็วน เคฺิน็ ปโอน โม เกฺิด ประป็วน คลูํน แอญ      (ปโอน นุฮ ชม็วฮ ฟีลิบ      ประป็วน กฺี ชม็วฮ เฮโรเดีย)      รูํจ ยอน ตฺืน ซดัจ ทา      "เทอ ยาง จ็อฮ ค็อฮ ปฺี บันยัด"      ซดัจ จ็อฺง ยัว เจฺิด็ ประป็วน      ก็ บาน จับ ยอน ดะ จระวะ คัง ตุก 5 ซดัจ จ็อฺง ซันลับ ยอน      แต คลาจ โพง เนียะ ซเราะ      ปร็วฮ เนียะ ซเราะ จฺือ ทา      ยอน เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ 6 ด็อฺล ไง ชลอฺง ไง เกฺิด เคฺิน็ ซดัจ      โกน กระมม เคฺิน็ เฮโรเดีย โม เรือ็ม รบำ ออย โพง พญฺีว มฺือ 7 ซดัจ เฮโรด ชอฺบ ยาง เมน เตน      จ็วน บาน ซันยา ทา      "เนียง ซม ซเดิย็ ก็ น็อฺง ออย ซนุฮ เฮฺิย็" 8 แม เคฺิน็ เนียง นุฮ ออย กฺี เติว็ ปรับ ซดัจ ทา      "ออย กัด กบาล เคฺิน็ ยอน ดะ เทียฮ ยัว โม ออย คญม เลฺิว็ แน็ฮ" 9 ซดัจ ปรูํย เจฺิด็ ยาง คลัง      แต บาน ซันยา กนาล โพง ทม นุฮ      ปร็วฮจน็อฮ ลูํก ซัง ออย กฺี เทอ ตาม เจฺิด็ เนียง นุฮ 10 นิฮ เฮฺิย็ บาน ยอน ปัฮ กฺี กัด กอฺ กน็อง กุก 11 รูํจ กฺี ยัว กบาล ยอน ดะ เทียฮ โม ออย เนียง      เนียง นุฮ ยัว โม ออย แม 12 โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน ยัว คลูํน เคฺิน็ ยอน โม ก็อฺบ ตุก      รูํจ เติว็ ปรับ ปเรียฮ เยซู 13 พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก เด็ญ ทา ยอน เงือ็บ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จิฮ ตูก เติว็ บอฺน ซงัด      พอ เนียะ ซเราะ เด็ญ      ก็ เนือ็ม คเนีย แจ็ญ ปฺี ซเราะ      ปฺี มฺืง      เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 14 ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง ปฺี ตูก      เคิญ มนึฮ โพง ทม เนิว็ จำ ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ นึก อาเนฺิด็ โพง กฺี      ลูํก บาน รซา มนึฮ จงือ ออย บัด 15 ลเงียจ ไง น็อฮ โกนเซฺิฮ็ โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลเงียจ เฮฺิย      น็อฺง นิฮ กันดาน นัฮ      ออย เนียะ ซเราะ เติว็ รัว ติญ อาฮาร ตาม ซเราะ บฺีดๆ นิฮ โม โฮบ" 16 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "มัน ปบาก ออย กฺี เติว็ ติญ เต      โพง แอญ รฺีบ ออย กฺี โฮบ เติว็" 17 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "น็อฺง นิฮ เมียน นมปัง ปรำ กดล น็อฺง ตแร็ย ปีร เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 18 ปเรียฮ เยซู ลูํก ปรับ ทา      "ยัว โม แน็ฮ" 19 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ออย เนียะ ซเราะ อังกุย น็อฺง ซเมา      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ชอง นมปัง ปรำ น็อฺง ตแร็ย ปีร โม      ลูํก งฺืย เติว็ อฺี ลฺือ      รูํจ ออฺรกุน ปเรียฮ      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง กัจ นมปัง ฮ็อจ ออย โกนเซฺิฮ็ ยัว แจจ โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย 20 โพง กฺี บาน โฮบ จแอด กรํุบ คเนีย      รูํจ โพง โกนเซฺิฮ็ รฺืฮ อาฮาร แดล ซ็อฺล บาน ปีร ตน็อฺบ บุง 21 จำนูํน เนียะ แดล โฮบ อาฮาร ไง น็อฮ      รเยียะ ปรำ เปือ็น เนียะ      มัน บาน เรือ็บ โกน กเมญ น็อฺง โพง ซแร็ย เต 22 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ซัง โพง โกนเซฺิฮ็ ออย จิฮ ตูก      ชลอฺง เติว็ จรัง มาคาง มุน      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ออย โพง เนียะ ซเราะ เฮฺาะ เติว็ วิญ 23 พอ โพง กฺี เฮฺาะ เติว็ วิญ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง บาน เลฺิง พนม ตา แอญ      พฺือ อตึฮซทาน      ยุํบ เลฺิง ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ อฺี น็อฮ ตา แอญ 24 เวเลีย นุฮ      ตูก แดล โพง โกนเซฺิฮ็ จิฮ ก็ บาน แจ็ญ พ็อด เติว็ ชงาย เฮฺิย      ปัฮ คย็อฺล พยูฮ พัด อำปเลญ อำปโลง 25 ตอฺน เวเลีย รเยียะ แว็ย บูํน      ปเรียฮ เยซู เดฺิร ลฺือ ตึก      เดฺิร เติว็ รัว โพง กฺี 26 โพง โกนเซฺิฮ็ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร ลฺือ ตึก      ก็ เนือ็ม คเนีย คลาจ ซแรจ กเร็ว ทา      "นุฮ คมอจ โม" 27 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย เพ็ด      ยฺืง เตฺอ      คลาจ อย" 28 ซแน็ฮ เปตโร ก็ อันแย็ย ทา      "ลูํก กรู      เบฺอ เกฺิด ลูํก เมน      ซัง ออย คมาด เดฺิร ลฺือ ตึก เติว็ รัว ลูํก เมือ็ฮ" 29 ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โม จ็อฮ"      ซแน็ฮ เปตโร ก็ จ็อฮ ปฺี ตูก      เดฺิร ลฺือ ตึก เติว็ รัว ปเรียฮ อ็อฺง 30 แต พอ กฺี เคิญ คย็อฺล พัด คลัง      กฺี ก็ คลาจ      รูํจ กฺี ลิจ เติว็ น็อฺง ตึก      กฺี ซแรจ ทา      "ลูํก กรู      จูํย คมาด พอฺง" 31 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ชอง จับ กฺี โม      รูํจ ปรับ ทา "แอญ มัน เซฺิว็ ตุก เจฺิด็ น็อฺง ยฺืง      แอญ เนิว็ ซงไซ อย" 32 รูํจ ปีร เนียะ นุฮ ก็ เลฺิง ตูก เติว็ จุม กฺี      คย็อฺล พยูฮ ก็ ซงัด 33 โพง โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย โม กราบ ปเรียฮ เยซู      รูํจ อันแย็ย ทา      "ลูํก เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน เฮฺิย็" 34 พอ เติว็ ด็อฺล มาคาง จรัง มฺืง เยนเนซาเรด เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย จ็อฮ ปฺี ตูก 35 มนึฮ น็อฺง นุฮ กฺี ซเกือ็ล ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ ประกาด ปรับ โพง เนียะ เนิว็ บฺีดๆ นุฮ กรุํบ บอฺน      ซแน็ฮ โพง กฺี เนือ็ม มนึฮ จงือ ต็อฺง อ็อฺฮ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 36 ลูํม ซม จับ แมแต เจียย ซไบ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ คแว็ย      เนียะ นา แดล บาน ปัฮ เฮฺิย ก็ บัด เกฺิด จงือ เรือ็ล คเนีย

Matthew 15

1 โพง ฟาริซี น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      โม ปฺี มฺืง เยรูซาเล็ม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา 2 "แม็จ ก็ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก กรู มัน เทอ ตาม แดล จัฮๆ บาน ซอน โม ปฺี เดฺิม      กฺี มัน เลียง ได มุน โฮบ บาย" 3 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "แม็จ โพง แอญ ค็อฺม กัน ตาม ตำนฺีม เคฺิน็ แอญ      แดล กฺี ซอน ตอฺๆ คเนีย โม นุฮ      ก็ จอล บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ 4 ปเรียฮ ลูํก ปรับ ทา      "ออย นับทือ แม เอฺิว็"      "รนา แดล จฺี แม เอฺิว็ เมียน ตูํฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ" 5 แต โพง แอญ ซอน ทา      รบ็อฺฮ อย แดล บาน ซันยา ทวาย ออย ปเรียฮ เฮฺิย      น็อฺง ยัว โม จูํย แม เอฺิว็ มัน บาน เต 6 แดล แอญ อาไล ตา เทอ ตาม เปียก ซอน แดล รับ โม ปฺี จัฮ ตุม บรม โบราน      แอญ ก็ เปฺิน็ ปังโคจ ปเรียฮ บันยัด นุฮ 7 โพง แอญ นิฮ เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      อิซยา ตำเนียย รฺืง แอญ ตเรฺิว็ เฮฺิย แดล ทา 8 โพง เจียด นิฮ นับทือ ยฺืง ตา เมือ็ด แต เจฺิด็ เคฺิน็ กฺี ชงาย ปฺี ยฺืง 9 โม ทวาย บังกม ยฺืง ก็ มัน เมียน ประยอจ อย ปร็วฮ กฺี ยัว เปียก เคฺิน็ มนึฮ โม ซอน" 10 ปเรียฮ เยซู เฮา เนียะ ซเราะ ออย โจล โม บฺีด      รูํจ ปรับ กฺี ทา "จำ ซดับ ยฺืง ออย เคาไจ จ็อฮ 11 อาฮาร แดล โฮบ มัน แดล เทอ เจฺิด็ มนึฮ ออย บรอ อากเรฺาะ บาน เต      แต เปียก แดล กฺี อันแย็ย แจ็ญ โม ปฺี กน็อง เจฺิด็      เทอ ออย กฺี เกฺิด มนึฮ บรอ อากเรฺาะ บาน" 12 โพง โกนเซฺิฮ็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "ลูํก กรู มัน เด็ญ รือ อย ทา      เปียก อันแย็ย เคฺิน็ ลูํก เทอ ออย โพง ฟาริซี เคฺิง็ ยาง จนับ" 13 ปเรียฮ เยซู ทา      "เดฺิม เชอ กรุํบ ยาง แดล ปเรียฮ แบ็ยดา ยฺืง เนิว็ ลฺือ ซวัน มัน บาน ดำ ตุก      น็อฺง ตเรฺิว็ ดอฺก จอล 14 คแว็ย จ็อฮ      โพง กฺี เปฺิน็ มนึฮ ควะ จำ ปรับ พเลฺิว็ กฺี      เบฺอ มนึฮ ควะ เดฺอะ ได มนึฮ ควะ น็อฺง ทเลียะ มลุง ต็อฺง ปีร เนียะ" 15 เปตโร ก็ ปรับ ทา      "อทิบาย เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นิฮ ออย คมาด ซดับ เมือ็ฮ" 16 ปเรียฮ เยซู ทา      "อย บาน โพง แอญ เนิว็ ลง็วง แด็จ โพง กฺี 17 แม็จ ก็ มัน แดล เด็ญ ทา      รบ็อฺฮ อย แดล ซี เฮฺิย ตเรฺิว็ โจล เติว็ กน็อง ป็วฮ      รูํจ จุฮ แจ็ญ โม วิญ 18 แต เปียก แดล แจ็ญ ปฺี เมือ็ด นุฮ เฮฺิย็ โม ปฺี เจฺิด็      ก็ เทอ ออย เกฺิด มนึฮ บรอ อากเรฺาะ 19 แดล แจ็ญ ปฺี เจฺิด็ นุฮ กือ      การ กึด จูํ      การ ซันลับ มนึฮ      ลฺีญ ประป็วน โกน กฺี      ลฺีญ ปร็อฮ ลฺีญ ซแร็ย      ลูํจ รบ็อฺฮ กฺี      อันแย็ย กเฮฺาะ      อันแย็ย ปังโคจ กฺี 20 การ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ เฮฺิย็      เทอ ออย มนึฮ เกฺิด บรอ อากเรฺาะ      แต โฮบ บาย มัน บาน เลียง ได มัน เมน เทอ ออย เกฺิด บรอ อากเรฺาะ เต" 21 ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ เติว็ บฺีด มฺืง ไทระ      น็อฺง มฺืง ไซดอน 22 เมียน ซแร็ย เจียด คานาอัน เนิว็ บฺีด นุฮ โม ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ลูํก มาซีฮา      โกน เจา ซดัจ ดาวิด      อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คญม พอฺง      โกน กระมม คญม เกฺิด ยับ ยาง      กฺี ปัฮ คมอจ เมียร โจล" 23 ปเรียฮ เยซู ลูํก มัน เมือ็ด      โพง โกนเซฺิฮ็ โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แด็ญ ซแร็ย นิฮ แจ็ญ เติว็      ปร็วฮ เวีย ซแรจ เดฺิร ตาม ยฺืง" 24 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ปเรียฮ ลูํก ปเรฺอ ยฺืง โม รัว ตา แกะ เจียด อิซราเอล แดล อังวฺีญ บัด เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 25 พอ บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ซแร็ย นุฮ ก็ โม กราบ ปรับ ทา      "ซม จูํย คญม พอฺง" 26 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "อาฮาร เคฺิน็ โกน มัน ซ็อฺมกูํร บ็อฺฮ ออย จแก ซี เต" 27 เนียง ตอฺบ ทา      "เมน เฮฺิย็ ลูํก      แต จแก ตอฺง บาน ซี อาฮาร แดล ทเลียะ กรอม โตะ เคฺิน็ มจัฮ" 28 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา      "แอญ เกฺิด ซแร็ย แดล จฺือ คลัง นัฮ      นิฮ เฮฺิย็ น็อฺง เกฺิด ตาม แดล เนียง จ็อฺง บาน"      โกน กระมม เคฺิน็ เนียง นุฮ ก็ เจีย วิญ ลฺืย 29 ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี นุฮ เติว็ อฺี จรัง ตันลฺี กาลิลี      เลฺิง เติว็ อังกุย ลฺือ คนอฺง พนม 30 เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ เนือ็ม มนึฮ ควะ      มนึฮ คเว็น      มนึฮ โคจ ได โคจ จฺืง      มนึฮ กืก      มนึฮ เกฺิด จงือ กรุํบ ยาง      โม ตุก บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา ออย เจีย เรือ็ล คเนีย 31 โพง กฺี ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง      แดล เคิญ มนึฮ กืก อันแย็ย บาน      มนึฮ โคจ ได โคจ จฺืง เจีย วิญ      มนึฮ คเว็น เดฺิร บาน      มนึฮ ควะ แจ็ฮ มฺือ เคิญ      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ปเซฺิร ปเรียฮ เคฺิน็ เจียด อิซราเอล 32 ปเรียฮ เยซู เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ รูํจ ปรับ ทา      "ยฺืง นึก อาเนฺิด็ โพง นิฮ นัฮ      ปร็วฮ กฺี เนิว็ น็อฺง ยฺืง แบ็ย ไง เฮฺิย      มัน เมียน อย น็อฺง โฮบ      ยฺืง มัน จ็อฺง ออย กฺี เติว็ อ็อฺด เต      กแรญ กฺี ลวฺืย อ็อฺฮ กำลัง ตาม พเลฺิว็" 33 โพง โกนเซฺิฮ็ ตเน็ญ ทา      "น็อฺง เวียล กันดาน ยาง แจ็ฮ      น็อฺง รัว อย ออย มนึฮ จเรฺิน โฮบ จแอด เรือ็ล คเนีย?" 34 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ เมียน นมปัง เนิว็ ประมาน กดล?" กฺี ตอฺบ ทา      "ปรำปิล น็อฺง ตแร็ย ตูจๆ พอฺง อันแต็จ" 35 ปเรียฮ เยซู ปรับ ออย โพง เนียะ ซเราะ อังกุย น็อฺง แด็ย 36 ลูํก ยัว นมปัง ปรำปิล น็อฺง ตแร็ย นุฮ โม      รูํจ ออฺรกุน ปเรียฮ      กัจ ออย โพง โกนเซฺิฮ็ ยัว เติว็ แจจ โพง เนียะ ซเราะ 37 โพง กฺี บาน โฮบ จแอด เลฺิง็ กรุํบ คเนีย      รูํจ โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย รฺืฮ อาฮาร แดล ซ็อฺล บาน เลฺิง็ ปรำปิล เจียล ปฺิญ บึบ 38 จำนูํน มนึฮ แดล โม โฮบ นุฮ      เรือ็บ ตา โพง ปร็อฮ      บาน บูํน เปือ็น เนียะ      โพง ซแร็ย น็อฺง โกน กเมญ มัน บาน เรือ็บ 39 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ปรับ ออย โพง เนียะ ซเราะ เฮฺาะ เติว็ วิญ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จิฮ ตูก เติว็ อฺี แพนแด็ย มากาดาน

Matthew 16

1 โพง ฟาริซี น็อฺง โพง ซะดูซี      เนือ็ม คเนีย โม ลวง เจฺิด็ ปเรียฮ เยซู      ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง ปังฮาญ ริด      ออย กฺี เคิญ ทา ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ตเรฺิว็ เจฺิด็ ปเรียฮ มจัฮ เมน รือ อย 2 ปเรียฮ เยซู ทา      "เวเลีย ทไง น็อฺง ลิจ      เบฺอ เคิญ มฺีจ กระฮอฺม      โพง แอญ ก็ เด็ญ เฮฺิย ทา ซแอจ มฺีจ น็อฺง ซลัฮ ละออฺ 3 เวเลีย ปรึก      เบฺอ เคิญ มฺีจ กระฮอฺม ซระตม      ก็ เด็ญ เฮฺิย ทา น็อฺง เมียน คย็อฺล พยูฮ      แอญ แจ็ฮ มฺือ มฺีจ ทา น็อฺง พลฺีญ รือ อย      แต มัน เด็ญ ด็อฺล แฮด การ อย น็อฺง เกฺิด เลฺิง เวเลีย นิฮ 4 อา เจียด จูํ      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล ลฺีญ ประป็วน โกน กฺี      โพง แอญ จ็อฺง เคิญ การ ปังฮาญ ริด       แต น็อฺง บาน เคิญ ตา การ แดล เกฺิด น็อฺง โยนา ปฺี เดฺิม เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็"      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เดฺิร แจ็ญ เติว็ ปฺี กฺี 5 พอ โพง โกนเซฺิฮ็ ชลอฺง เติว็ มาคาง ตันลฺี      กฺี พเล็จ ยัว นมปัง เติว็ พอฺง 6 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "ออย ระวัง มเซา แปง ฟู เคฺิน็ โพง ฟาริซี น็อฺง โพง ซะดูซี" 7 โพง โกนเซฺิฮ็ อันแย็ย คเนีย ทา      "ลูํก อันแย็ย ยาง แจ็ฮ      ปร็วฮ ยฺืง มัน บาน ยัว นมปัง โม" 8 กฺี อันแย็ย อย คเนีย ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เด็ญ      รูํจ ตเน็ญ ทา      "อย บาน โพง แอญ อันแย็ย ปฺี รฺืง มัน บาน ยัว นมปัง โม      โพง แอญ มัน เซฺิว็ จฺือ เต 9 แอญ จำ มัน บาน รือ อย      อังก็อฺล ยฺืง ยัว นมปัง ปรำ กดล      โม แจจ มนึฮ ปรำ เปือ็น เนียะ      ซ็อฺล บาน ประมาน บุง 10 ก็ อังก็อฺล ยัว นมปัง ปรำปิล กดล แจจ มนึฮ บูํน เปือ็น เนียะ นุฮ      ซ็อฺล เนิว็ ประมาน เจียล? 11 แม็จ โพง แอญ มัน เด็ญ ทา ยฺืง มัน บาน อันแย็ย รฺืง นมปัง เต      แต ยฺืง ปรับ โพง แอญ ออย ระวัง รฺืง มเซา แปง ฟู เคฺิน็ โพง ซะดูซี น็อฺง โพง ฟาริซี เตฺอ" 12 ซแน็ฮ โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เคาไจ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน อันแย็ย ด็อฺล รฺืง นมปัง เต แต อันแย็ย ปรับ กฺี ออย ระวัง เปียก ซอน เคฺิน็ โพง ฟาริซี น็อฺง โพง ซะดูซี 13 พอ โจล เติว็ กน็อง เคด ซีซาริยา ฟีลิบปี      ปเรียฮ เยซู ก็ ตเน็ญ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย เคิญ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      กฺี กึด ทา รนา?"      14 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "คลัฮ ทา ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา      คลัฮ ก็ ทา เอลียา      รือ เยเรมี      รือ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ซไม โบราน มเนียะ ตฺีด ร็วฮ โม วิญ" 15 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ ตฺีด ทา      "ปจ็อฮ โพง แอญ กึด ทา ยฺืง เกฺิด รนา?"      16 ซีโมน เปตโร ตอฺบ ทา      "ลูํก เกฺิด ปเรียฮ คริด      โกน เคฺิน็ ปเรียฮ แดล ร็วฮ เนิว็"      17 ปเรียฮ อ็อฺง ปเซฺิร กฺี ทา      "ซีโมน โกน เคฺิน็ ยอน      แอญ ซรูํล เจฺิด็ ยาง น๋อ      มนึฮ มัน บาน ออย แอญ เด็ญ รฺืง นิฮ      แต ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง เนิว็ ลฺือ ซวัน      เนียะ ออย แอญ เด็ญ      18 แอญ ปรฺีบ เปฺิน็ ทมอฺ      ซแน็ฮ ยฺืง น็อฺง ลฺืก ทมอฺ นิฮ      ออย เกฺิด เปฺิน็ ตซอฺร ทม เทอ ตซอฺร ปเตีย็ฮ      ปเตีย็ฮ แดล ยฺืง ซาง กือ คริดซจัก เคฺิน็ ยฺืง      แมแต กอฺงเตือ็บ เคฺิน็ นรัวะ      ก็ ตอฺซู มัน ชเนีย็ฮ คริดซจัก เคฺิน็ ยฺืง 19 ยฺืง น็อฺง ออย แอญ กัน โกนซอ จะ ทเวียร โจล ซวัน      ซเดิย็ แดล แอญ ฮาม น็อฺง แพนแด็ย โลก นิฮ      ปเรียฮ ลฺือ ซวัน ก็ ฮาม พอฺง      ซเดิย็ แดล แอญ อันญาด น็อฺง แพนแด็ย โลก นิฮ      ปเรียฮ ลฺือ ซวัน ก็ อันญาด แด็จ คเนีย" 20 ปเรียฮ ลูํก ฮาม โพง โกนเซฺิฮ็ มัน ออย ปรับ รนา ทา      ปเรียฮ อ็อฺง เกฺิด ปเรียฮ คริด 21 ตัง ปฺี นุฮ โม      ปเรียฮ อ็อฺง เริม อทิบาย ออย โพง โกนเซฺิฮ็ ซดับ ทา      "ยฺืง น็อฺง ตเรฺิว็ เลฺิง เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      โพง จัฮๆ      โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง เทอ ออย ยฺืง รับ ทุก จเรฺิน ยาง      รูํจ ซันลับ ยฺืง จอล      พอ บาน แบ็ย ไง      ยฺืง ก็ น็อฺง ร็วฮ โม วิญ" 22 เปตโร เนือ็ม ปเรียฮ เยซู แจ็ญ โม      รูํจ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ซม ปเรียฮ กแม็ย ออย เกฺิด ยาง จ็อฮ เลฺิย" 23 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง แบ โม อันแย็ย น็อฺง เปตโร ทา      "อา ซาตาน แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด      ปร็วฮ แอญ กึด ยาง มนึฮ      แอญ เทอ ออย ยฺืง ยาก ปบาก      แอญ มัน บาน กึด ยาง ปเรียฮ เต" 24 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "กแม็ย กึด ด็อฺล คลูํน แอญ      แต ออย โม ตาม ยฺืง      รูํจ ลี เชอ กางเคน ยอฺม เงือ็บ 25 เบฺอ เนียะ นา มัน จ็อฺง เงือ็บ      เนียะ นุฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ      เบฺอ รนา ซู เงือ็บ คลูํน แอญ ก็ คแว็ย      ปร็วฮ เคิญ แก ยฺืง      ก็ น็อฺง บาน ร็วฮ เนิว็ 26 เบฺอ รนา บาน รบ็อฺฮ ม็อฺด มาโลก นิฮ      แต ตเรฺิว็ เงือ็บ      ก็ มัน เมียน พ็อฺล ประยอจ อย      น็อฺง ยัว ซเดิย็ เติว็ ล็วฮ ชีวิด วินเญียน คลูํน แอญ โม วิญ บาน 27 ปร็วฮ ทา ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม      เมียน เรียะซแม็ย เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา พอฺง      รูํม ต็อฺง โพง ทูดซวัน      รูํจ ยฺืง ออย มนึฮ เรือ็ล คเนีย บาน รับ พ็อฺล      ตาม แดล กฺี เทอ 28 เมน เฮฺิย็      เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นิฮ คลัฮ มัน เตือ็น เงือ็บ เต      จ็วน กฺี เคิญ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ บาน โม ปกครอง"

Matthew 17

1 พอ บาน ปรำมูํย ไง      ปเรียฮ เยซู เนือ็ม เปตโร น็อฺง ยากอบ      น็อฺง ยอน ปโอน เคฺิน็ ยากอบ      เลฺิง พนม กป็วฮ ตา คเนีย แอญ 2 ซแน็ฮ กฺี เคิญ คลูํน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ปโดร เกฺิด ปเซญ      มฺือ เติว็ มุก ลูํก พลือ ยาง ทไง      กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ลูํก ซอฺ ปะพเลจ 3 โมเซด น็อฺง เอลียา โม ออย กฺี เคิญ      กำปุง อันแย็ย คเนีย น็อฺง ปเรียฮ เยซู 4 เปตโร อันแย็ย ทา      "เจีย นัฮ ลูํก กรู      แดล โพง ยฺืง บาน โม เนิว็ อฺี แน็ฮ      เบฺอ ตเรฺิว็ เจฺิด็ ลูํก      คมาด น็อฺง ซาง กตวม แบ็ย      ตุก ออย ลูํก มูํย      โมเซด มูํย      เอลียา มูํย" 5 กฺี อันแย็ย มัน เตือ็น จ็อฺบ      เมียน ปะปวก โม บัง      เมียน ซันเลญ โม ปฺี ปะปวก นุฮ ทา      "นิฮ กือ โกน ซันลัญ เคฺิน็ ยฺืง      ตเรฺิว็ เจฺิด็ ยฺืง นัฮ      ออย จฺือ เปียก เคฺิน็ เกือ็ด จ็อฮ" 6 พอ บาน ลือ ซันเลญ นุฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย คลาจ ยาง คลัง      กราบ น็อฺง แด็ย 7 ปเรียฮ อ็อฺง โม ดะ ได ลฺือ กฺี      รูํจ อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "กรอก กแม็ย คลาจ" 8 โพง กฺี งฺืบ มฺือ      เคิญ ตา ปเรียฮ เยซู      มัน เคิญ เมียน รนา ตฺีด 9 กฺี กำปุง จ็อฮ โม ปฺี พนม      ปเรียฮ เยซู ฮาม กฺี ทา      "กแม็ย เติว็ อันแย็ย รฺืง นิฮ ปรับ รนา      จำ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ร็วฮ โม วิญ เซฺิน็" 10 โพง โกนเซฺิฮ็ ตเน็ญ ทา      "แม็จ ก็ กรู แดล ซอน กำปี ทา      เอลียา ตเรฺิว็ โม มุน ปเรียฮ มาซีฮา?" 11 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "เอลียา น็อฺง โม มุน เมน      พฺือ น็อฺง ตรฺีม รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตุก ออย ละออฺ วิญ 12 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา เอลียา บาน โม เฮฺิย      แต โพง กฺี มัน ซเกือ็ล      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย เทอ บาบ เกือ็ด ตาม อำปฺือ เจฺิด็ กฺี      รูํจ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ตเรฺิว็ ปัฮ กฺี เทอ บาบ แด็จ คเนีย" 13 ซแน็ฮ โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เด็ญ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก อันแย็ย ปฺี รฺืง ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา 14 พอ โพง กฺี โจล เติว็ ด็อฺล มนึฮ โพง จเรฺิน      ก็ เมียน ปร็อฮ มเนียะ โม ลูด จังก็วง ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา 15 "ลูํก กรู      อาเนฺิด็ โกน ปร็อฮ คมาด พอฺง จ็อฮ      กฺี เกฺิด ซก็อฺน      ประกัจ คลัง      กฺี ดูํล ลฺือ พลฺืง      ทเลียะ ตึก ตารฺืย 16 คมาด เนือ็ม โม ออย โกนเซฺิฮ็ ลูํก กรู รซา      ก็ มัน บัด" 17 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา โพง กฺี ทา      "มนึฮ ซไม นิฮ ตเจฮ นัฮ      มัน จ็อฺง จฺือ      ยฺืง ตเรฺิว็ เนิว็ น็อฺง โพง แอญ ตฺีด ยูร บลา? ยฺืง ตเรฺิว็ ซู ทน น็อฺง โพง แอญ ตฺีด ยูร บลา? เนือ็ม โกน กเมญ นุฮ โม แน็ฮ เมือ็ฮ" 18 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ คมอจ เมียร ออย แจ็ญ      เวีย ก็ แจ็ญ      กเมญ นุฮ ก็ บัด อำปฺิจ ลฺืย 19 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ซงัดๆ ทา      "แม็จ ก็ โพง คมาด แด็ญ คมอจ เมียร นุฮ มัน แจ็ญ" 20 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา      "เบฺอ แอญ จฺือ ตา อันแต็จ เปฺิน็ กเรือ็บ ซปฺิย ตูจ นุฮ      แอญ ก็ แจ็ฮ ซัง พนม นิฮ      ออย เคฺิด็ ปฺี แน็ฮ เติว็ เนิว็ อฺี น็อฮ ก็ บาน      แอญ ก็ แจ็ฮ เทอ บาน กรุํบ ยาง      ( 21 แต เบฺอ จ็อฺง แด็ญ คมอจ แบบ นิฮ ออย แจ็ญ บาน      ก็ ตเรฺิว็ อตึฮซทาน ตเรฺิว็ กัน การ อ็อฺด อาฮาร พอฺง)" 22 ก็อฺล ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็ เติว็ จังวัด กาลิลี      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ปรับ ทา      "ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ กฺี ยัว เติว็ เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ มนึฮ 23 รูํจ ซันลับ จอล      พอ บาน แบ็ย ไง ก็ น็อฺง ร็วฮ วิญ"      เปียก นิฮ เทอ ออย โกนเซฺิฮ็ ปรูํย เจฺิด็ คลัง นัฮ 24 พอ ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็ โม ด็อฺล มฺืง คาเปิรนาอุม      เนียะ เก็บ ซตาง บำรุง ปเรียฮ วิเฮียร      ก็ โม ตเน็ญ เปตโร ทา      "ลูํก กรู เคฺิน็ แอญ บ็อฺง ประ บำรุง ปเรียฮ วิเฮียร คลัฮ รือ อย?" 25 เปตโร ตอฺบ ทา      "บ็อฺง เฮฺิย็"      พอ เปตโร โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ      ปเรียฮ เยซู ก็ อันแย็ย ทา      "แน ซีโมน แอญ เคิญ ทา ยาง นา      รนา เนียะ บ็อฺง พาซี ออย ซดัจ กน็อง โลก นิฮ      โกน ซดัจ รือ เนียะ ปเซญ?" 26 เปตโร ตอฺบ ทา "เนียะ ปเซญ"      ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      โกน ซดัจ มัน ปบาก บ็อฺง พาซี 27 แต พฺือ กแม็ย ปันเตือ็ฮ เจฺิด็ กฺี      แอญ เติว็ ปำเบฺาะ ซันตูจ น็อฺง ตันลฺี จ็อฮ      ตแร็ย แดล เจือ็บ มุน      ออย จับ แฮจ มฺือ น็อฺง เมือ็ด      น็อฺง เคิญ ประ มูํย      ออย ยัว ประ นุฮ เติว็ บ็อฺง คา บำรุง ปเรียฮ วิเฮียร      ซำรับ ยฺืง น็อฺง แอญ"

Matthew 18

1 เวเลีย นุฮ โพง โกนเซฺิฮ็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      รนา ทม เจีย็ง กฺี?" 2 ปเรียฮ เยซู เฮา โกน กเมญ มเนียะ      โม ชวร คาง มุก โพง โกนเซฺิฮ็ 3 รูํจ ซอน โกนเซฺิฮ็ ทา       "อันแย็ย ยัว เมน      แอญ ตเรฺิว็ พลัฮ เจฺิด็ เกฺิด ยาง โกน กเมญ เซฺิน็      เตือ็บ โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ บาน 4 รนา ตันเลียะ คลูํน ยาง โกน กเมญ ตูจ นิฮ      น็อฺง บาน เกฺิด เนียะ ทม เจีย็ง กฺี กน็อง กอฺง แดล ปเรียฮ ปกครอง 5 รนา รับ ตตูํล เนียะ ตูจ ยาง กเมญ นิฮ ปร็วฮ ซลัญ ยฺืง      ก็ บาน รับ ยฺืง พอฺง" 6 "เนียะ นา แดล เทอ ออย เนียะ ตูจ นิฮ แดล จฺือ ยฺืง เฮฺิย      ออย เทอ ค็อฮ      เบฺอ ยัว ตบัล เก็น มเซา จอฺง กอฺ ตันเลียะ ตันลฺี จเริว็ๆ เจีย เจีย็ง 7 เนียะ แดล ปันชอด นุฮ น็อฺง ปัฮ อันตราย      ปร็วฮ กฺี เทอ ออย มนึฮ เดฺิร ค็อฮ พเลฺิว็      เมียน มนึฮ เดฺิร ค็อฮ พเลฺิว็ จเรฺิน เนียะ เมน เฮฺิย็      แต มนึฮ แดล เนือ็ม ออย กฺี เทอ ค็อฮ นุฮ ตเรฺิว็ ปัฮ อันตราย 8 เบฺอ จฺืง ได เคฺิน็ แอญ เนือ็ม ออย แอญ ค็อฮ       ออย กัด กระเวือ็ด จอล      มัน เมียน ได จฺืง กรํุบ แต ร็วฮ เนิว็ รโฮด เติว็      ก็ เจีย เจีย็ง เมียน กรํุบ      แต ปัฮ บ็อฺฮ เติว็ น็อฺง พลฺืง นรัวะ แดล มัน เด็ญ ลล็วด 9 เบฺอ พเนจ แอญ เนือ็ม ออย แอญ เทอ ค็อฮ      ออย จกฺีล กระเวือ็ด จอล      บาน ร็วฮ เนิว็ รโฮด แต เมียน พเนจ ตา มาคาง      ก็ เจีย เจีย็ง พเนจ เนิว็ กรุํบ      รูํจ ปัฮ บ็อฺฮ เติว็ น็อฺง พลฺืง นรัวะ แดล มัน เด็ญ ลล็วด" 10 "กแม็ย มะเงียย โพง เนียะ ตูจ นิฮ มะมูํย      ยฺืง ปรับ แอญ ทา      ทูดซวัน แดล รซา โพง เนียะ นิฮ บาน โจล โม รัว ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง รฺืยๆ      11 (แดล ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ โม      ก็ พฺือ น็อฺง จูํย มนึฮ แดล อังวฺีญ ค็อฮ ออย พ็อด ปฺี อันตราย)" 12 "แอญ กึด ทา ยาง นา      ซมุด ทา เมียน มเนียะ เมียน แกะ มารวย ตูํ      รูํจ บัด เติว็ มูํย      กฺี น็อฺง เทอ ยาง นา      ก็ น็อฺง เลญ แกะ เกาเซฺิบ็ ปรำบูํน ตูํ ตุก ออย ซี ซเมา ตาม เวียล พนม      รูํจ เติว็ รัว แกะ มูํย แดล บัด นุฮ      เมน รือ อย? 13 พอ รัว เคิญ เฮฺิย      กฺี ก็ ออฺร แดล บาน แกะ นุฮ วิญ      ออฺร เจีย็ง แกะ แดล เนิว็ เกาเซฺิบ็ ปรำบูํน ตูํ นุฮ ตฺีด 14 ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ โพง แอญ แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน ก็ แด็จ คเนีย      ลูํก มัน จ็อฺง ออย โพง เนียะ ตูจ นิฮ บัด มะมูํย เต" 15 "เบฺอ เมียน บอฺง ปโอน นา เทอ ค็อฮ น็อฺง แอญ      แอญ ตเรฺิว็ เติว็ ปรับ เนียะ นุฮ ซงัดๆ ตาปีร เนียะ คเนีย แอญ      เบฺอ กฺี ซดับ      แอญ ก็ บาน เนือ็ม กฺี เดฺิร ตเรฺิว็ พเลฺิว็ วิญ 16 เบฺอ กฺี มัน ยอฺม ซดับ      ออย เนือ็ม มเนียะ รือ ปีร เนียะ ตฺีด โม จูํย เกฺิด พเยียน      ปร็วฮ ตาม ปเรียฮ บันยัด ตเรฺิว็ เมียน ปีร แบ็ย เนียะ จูํย เกฺิด พเยียน พอฺง 17 เบฺอ กฺี มัน ยอฺม ซดับ ปีร แบ็ย เนียะ นุฮ      ก็ ออย เติว็ ปรับ น็อฺง คริดซจัก      เบฺอ น็อฺง คริดซจัก นุฮ      กฺี มัน ยอฺม ซดับ ตฺีด ก็ ออย เรือ็บ ทา กฺี เกฺิด ยาง เนียะ กราว ซาซนา      ยาง เนียะ เก็บ พาซี" 18 "ยฺืง ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      ซเดิย็ แดล โพง แอญ ฮาม น็อฺง แพนแด็ย โลก นิฮ      ปเรียฮ ลฺือ ซวัน ก็ ฮาม พอฺง      ซเดิย็ แดล โพง แอญ อันญาด น็อฺง แพนแด็ย โลก นิฮ      ปเรียฮ ลฺือ ซวัน ก็ อันญาด แด็จ คเนีย 19 มายาง ตฺีด      เบฺอ โพง แอญ กน็อง โลก นิฮ รูํม คเนีย อตึฮซทาน ปีร เนียะ      พฺือ น็อฺง ซม อย ปฺี ปเรียฮ      ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก ก็ น็อฺง ออย 20 เบฺอ ปีร แบ็ย เนียะ โม ประชุม ปร็วฮ เคิญ แก ยฺืง      ยฺืง ก็ น็อฺง เนิว็ จุม กฺี" 21 เปตโร โม ตเน็ญ ทา      "ลูํก กรู      เบฺอ บอฺง ปโอน เทอ บาบ คมาด จเรฺิน ดอฺง      คมาด กูํร ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี ประมาน ดอฺง      ปรำปิล ดอฺง พอ รือ อย" 22 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ปรำปิล ดอฺง มัน พอ เต ตเรฺิว็ ลฺืก ตูํฮ ปรำปิล คูน เจ็ดเซฺิบ็ ดอฺง" 23 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ ซดัจ แดล ตรูํด บันชี เคฺิน็ โพง เรียจการ 24 พอ เริม ตรูํด      ลูํก ก็ เนือ็ม เนียะ แดล จำเปียะ จเรฺิน เลียน โม รัว 25 เนียะ นุฮ มัน เมียน ประ บ็อฺง จำเปียะ      ซดัจ ก็ ซัง ออย จับ เนียะ นุฮ ต็อฺง ประป็วน ต็อฺง โกน      ยัว โม เกฺิด กันเจีย็ฮ      ซัง ออย กฺี ลัวะ รบ็อฺฮ ตเรือ็บ เคฺิน็ เนียะ นุฮ ต็อฺง ม็อฺด พอฺง      พฺือ ยัว ประ โม บ็อฺง จำเปียะ 26 เรียจการ นุฮ กราบ ลูํม ซม ทา      "ซม ออย จำ เติว็ อันแต็จ ตฺีด เซฺิน็ จ็อฮ      คมาด น็อฺง ยัว โม บ็อฺง ออย" 27 ซดัจ ลูํก อาเนฺิด็ กฺี ออย กฺี บาน รูํจ จำเปียะ      รูํจ เลญ กฺี ออย เติว็" 28 "เนียะ นุฮ แจ็ญ เติว็ ประเตีย็ฮ เรียจการ มเนียะ ตฺีด แดล จำเปียะ ประ กฺี มัน จเรฺิน บลา      กฺี จับ ชเล็จ กอฺ ทา      "บ็อฺง จำเปียะ ยฺืง โม" 29 เนียะ นุฮ ก็ ออน กราบ ลูํม ซม ทา      "ซม จำ อันแต็จ ตฺีด เซฺิน็ จ็อฮ      คมาด น็อฺง รัว โม บ็อฺง ออย" 30 แต กฺี มัน ปรวม      กฺี ซัง ออย จับ เนียะ นุฮ เติว็ ดะ กุก      จ็วน ด็อฺล บาน บ็อฺง จำเปียะ รูํจ ม็อฺด" 31 "โพง เรียจการ ปเซญ บาน เคิญ ยาง จ็อฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย ปรูํย เจฺิด็ ยาง จนับ      รูํจ ยัว รฺืง นิฮ เติว็ ปรับ ซดัจ 32 ซดัจ ซัง ออย เฮา เนียะ นุฮ โม      รูํจ จฺี ทา      "อา เลว      แอญ กฺืย ลูํม ซม ปฺี รฺืง แดล แอญ จำเปียะ      ซแน็ฮ ยฺืง ก็ มัน ยัว จำเปียะ ปฺี แอญ เฮฺิย 33 แอญ กูํร อาเนฺิด็ คเนีย แอญ แด็จ ยฺืง อาเนฺิด็ แอญ" 34 ซดัจ ลูํก เคฺิง็ ยาง จนับ      ลูํก ก็ ออย กฺี จับ เนียะ นุฮ เติว็ เทอ บาบ กน็อง กุก      จ็วน บาน บ็อฺง จำเปียะ รูํจ" 35 ปเรียฮ เยซู ลูํก อันแย็ย ทา      "เบฺอ แอญ มัน เมียน เจฺิด็ ลฺืก ตูํฮ ออย บอฺง ปโอน      ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก น็อฺง เทอ โพง แอญ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็"

Matthew 19

1 พอ อันแย็ย จ็อฺบ เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู ก็ แจ็ญ ปฺี จังวัด กาลิลี      เติว็ ด็อฺล เคด คาง เกฺิด แมนาม จอรแดน แดล เนิว็ น็อฺง จังวัด ยูเดีย 2 มนึฮ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ กำเป็ฮ กำเปียญ      ปเรียฮ อ็อฺง บาน รซา กฺี ออย บัด 3 โพง ฟาริซี จ็อฺง รัว บอฺน ค็อฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี ตเน็ญ ทา      "ปเรียฮ บันยัด เคฺิน็ ยฺืง อันญาด ออย ปร็อฮ เลญ ประป็วน น็อฺง แฮด ปเซญๆ บาน พอฺง รือ อย?" 4 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "แอญ บาน อาน ปเรียฮ กำปี เฮฺิย ทา      ปฺี เดฺิม ปเรียฮ บาน ซาง มนึฮ ออย เกฺิด ต็อฺง ปร็อฮ ต็อฺง ซแร็ย      ตอฺ เติว็ กำปี ก็ ทา 5 ปร็วฮ แฮด นิฮ เฮฺิย็      บาน ปร็อฮ ตเรฺิว็ แจ็ญ ปฺี แม เอฺิว็ คลูํน แอญ เติว็ เนิว็ เจือ็บ น็อฺง ประป็วน ซแน็ฮ โพง ปีร เนียะ นิฮ น็อฺง บาน เกฺิด ยาง มนึฮ คลูํน มูํย จุม คเนีย 6 ปร็วฮจน็อฮ ปีร เนียะ เกฺิด มูํย      ซเดิย็ แดล ปเรียฮ ปเจือ็บ คเนีย ตุก เฮฺิย      กแม็ย ออย มนึฮ ปแมจ แจ็ญ ปฺี คเนีย" 7 โพง ฟาริซี ประแกจ ทา      "เบฺอ ยาง แจ็ฮ      แม็จ ก็ โมเซด อันญาด ออย เทอ ไบยา เลญ คเนีย บาน?" 8 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "โมเซด อันญาด ออย โพง แอญ เลญ ประป็วน      ก็ ปร็วฮ โพง แอญ ตเจฮ ปรับ ยาก      แต ปฺี เดฺิม มัน เมน เกฺิด ยาง จ็อฮ เต 9 ยฺืง ปรับ แอญ ทา      เบฺอ ปร็อฮ นา เลญ ประป็วน แดล มัน บาน ลฺีญ ปร็อฮ ปเซญ ตฺีด      รูํจ ปร็อฮ นุฮ เติว็ รัว ประป็วน ทแม็ย ตฺีด      เนียะ นุฮ เรือ็บ ทา ลฺีญ โกน กระมม กฺี" 10 โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เบฺอ ยาก ยาง จ็อฮ      กแม็ย ยัว คเนีย เจีย เจีย็ง" 11 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "มัน เมน มนึฮ เรือ็ล คเนีย เทอ ตาม เปียก ซอน นิฮ บาน เต      บาน ตา เนียะ แดล ปเรียฮ อันญาด ออย เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 12 เนียะ คลัฮ ยัว ประป็วน มัน บาน ปร็วฮ คลูํน กฺี มัน กรุํบ ปฺี กเนฺิด      คลัฮ ปัฮ กฺี จับ กรฺีว      คลัฮ กึด ด็อฺล ตา รฺืง ปเรียฮ มายาง      รนา กัน บาน ก็ กัน เติว็ จ็อฮ" 13 เนียะ คลัฮ เนือ็ม กเมญ โม พฺือ ออย ปเรียฮ เยซู ดะ ได ลฺือ      อตึฮซทาน ออย พอฺง      แต โพง โกนเซฺิฮ็ บาน ฮาม โพง นุฮ 14 ปเรียฮ เยซู ทา      "ออย โกน กเมญ โจล โม รัว ยฺืง จ็อฮ      กแม็ย ฮาม กฺี เลฺิย      ปร็วฮ ทา มนึฮ ตเรฺิว็ เกฺิด แด็จ โกน กเมญ ยาง จ็อฮ      เตือ็บ น็อฺง โจล แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ บาน" 15 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ดะ ได ลฺือ โพง โกน กเมญ นุฮ      รูํจ ก็ เดฺิร แจ็ญ เติว็ 16 ก็อฺล น็อฮ      เมียน ปร็อฮ มเนียะ      โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "ลูํก กรู      คมาด ตเรฺิว็ เทอ เจีย ยาง นา คลัฮ      ออย บาน ชีวิด เนิว็ รโฮด เติว็?" 17 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "เกฺิด อย บาน แอญ ตเน็ญ ยฺืง ปฺี รฺืง การ เทอ เจีย      เมียน ตา ปเรียฮ มูํย เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ แดล เจีย      เบฺอ แอญ จ็อฺง บาน ชีวิด เนิว็ ยาง จ็อฮ      แอญ ตเรฺิว็ เทอ ตาม ปเรียฮ บันยัด" 18 กฺี ตเน็ญ ทา      "ปเรียฮ บันยัด คอ นา?"      ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "คอ แดล ทา      กแม็ย ซันลับ มนึฮ      กแม็ย ลฺีญ ประป็วน โกน กฺี      กแม็ย ลูํจ กฺี      กแม็ย ยัว รฺืง กเฮฺาะ โม อาง 19 ออย นับทือ แม เอฺิว็ พอฺง      ออย ซลัญ คนี คเนีย ยาง ซลัญ คลูํน แอญ" 20 กันล็อฺฮ นุฮ ตเน็ญ ทา      "คมาด กัน ม็อฺด กรุํบ ยาง เฮฺิย      ตเรฺิว็ เทอ ยาง นา ตฺีด?" 21 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา      "เบฺอ แอญ จ็อฺง เกฺิด มนึฮ เจีย กรุํบ ยาง      ก็ ออย ลัวะ ตเรือ็บ ซมบัด ออย ม็อฺด      รูํจ ยัว ซตาง นุฮ เติว็ แจจ เนียะ กซ็อฺด      ซแน็ฮ แอญ น็อฺง เมียน ตเรือ็บ ซมบัด ลฺือ ซวัน      รูํจ ตาม โม เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง จ็อฮ" 22 พอ เนียะ นุฮ ลือ ปเรียฮ อ็อฺง ทา ยาง จ็อฮ      กฺี ก็ ปรูํย เจฺิด็ จนับ      เดฺิร แจ็ญ เติว็      ปร็วฮ กฺี เมียน ตเรือ็บ ซมบัด จเรฺิน 23 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ยฺืง ปรับ ทา      เนียะ เมียน น็อฺง โจล แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ก็ ยาก คลัง นัฮ 24 ยฺืง ปรับ ตฺีด ทา      ซัด อูด โจล ปร็วง อันจุล      ก็ เงียย เจีย็ง เนียะ เมียน โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ" 25 พอ โพง โกนเซฺิฮ็ บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็      ตเน็ญ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ รนา น็อฺง พ็อด ปฺี บาบ บาน?" 26 ปเรียฮ เยซู แบ มฺือ รูํจ อันแย็ย ทา      "มนึฮ เทอ มัน บาน เต      แต ปเรียฮ เทอ บาน กรุํบ ยาง" 27 เปตโร อันแย็ย ทา      "โพง คมาด ซละ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง เฮฺิย โม ตาม ลูํก      เทอ ยาง แจ็ฮ น็อฺง บาน อย คลัฮ?" 28 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "ด็อฺล ซไม ปเรียฮ น็อฺง ปโดร กรํุบ ยาง เกฺิด ทแม็ย      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง อังกุย ลฺือ ปเรียฮ บันลัง      เมียน เรียะซแม็ย พลือ คลัง      โพง แอญ แดล โม ตาม ยฺืง      ก็ น็อฺง บาน อังกุย ลฺือ ปีร ตน็อฺบ บันลัง      ตัดซิน เจียด อิซราเอล ต็อฺง ปีร ตน็อฺบ ตระโกล 29 รนา แดล กึด ด็อฺล ยฺืง      รูํจ ซละ ปเตีย็ฮ ซแมญ      บอฺง ปโอน      แม เอฺิว็      โกน เจา      ซแร จังกา      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ โม วิญ จเรฺิน เจีย็ง ปฺี เดฺิม มารวย เทา      น็อฺง บาน ชีวิด เนิว็ รโฮด เติว็ พอฺง 30 แต เมียน จเรฺิน เนียะ แดล เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      น็อฺง ตเรฺิว็ เกฺิด ตูจ เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ      เนียะ แดล เกฺิด ตูจ เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ      น็อฺง ตล็อฺบ เติว็ เกฺิด เนียะ แดล ทม เจีย็ง กฺี"

Matthew 20

1 "ปเรียฮ ปกครอง แด็จ คเนีย น็อฺง มจัฮ ซูํน องุน มเนียะ      กฺี แจ็ญ ปฺี ปรึก      เติว็ รัว โกน ชนูํล ออย โม เทอ ซูํน 2 กฺี ตกลง น็อฺง ออย มาไง มารฺีล      รูํจ ออย โพง เนียะ นุฮ เทอ การ น็อฺง ซูํน 3 กฺี แจ็ญ เติว็ มนอฺง ตฺีด เวเลีย แบ็ย โมง      เคิญ มนึฮ คลัฮ ชวร น็อฺง ตลาด 4 รูํจ ปรับ ทา      "ออย เติว็ เทอ ซูํน ออย ยฺืง      ยฺืง น็อฺง ออย คา ชนูํล ยาง ซน็อฺม"      โพง นุฮ ก็ เนือ็ม คเนีย เติว็ เทอ ซูํน 5 พอ ทไง ตร็อฺง มจัฮ ก็ แจ็ญ เติว็ รัว มนึฮ โม เทอ ซูํน ตฺีด      ทไง แบ แบ็ย โมง เติว็ มนอฺง ตฺีด 6 ฮับ น็อฺง ด็อฺล แบ ปรำ โมง      กฺี ก็ แจ็ญ เติว็ ตลาด ประเตีย็ฮ มนึฮ ชวร เนิว็      ก็ ตเน็ญ ทา      "ชวร เทอ อย น็อฺง นิฮ?" 7 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "มัน เมียน รนา เมียน การ ออย เทอ"      กฺี ปรับ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      เติว็ เทอ ซูํน ออย ยฺืง" 8 "พอ ลเงียจ เลฺิง มจัฮ ปรับ น็อฺง เนียะ คุม การ เทอ ซูํน ทา      "เติว็ เนือ็ม โกน ชนูํล โม แน็ฮ      เบฺิก ซตาง ออย กฺี      เริม ตัง ปฺี เนียะ แดล โม กรอย กฺี      จ็วน ด็อฺล โพง เนียะ แดล โม มุน" 9 เนียะ แดล โม เทอ การ เวเลีย แบ ปรำ โมง นุฮ      บาน รับ มเนียะ มารฺีล 10 เวเลีย เนียะ แดล โม มุน กฺี โม รับ ประ      กฺี ก็ กึด ทา น็อฺง บาน ประ จเรฺิน เจีย็ง เนียะ โม เทอ กรอย      แต ก็ บาน มารฺีล แด็จ คเนีย 11 เนียะ แดล โม เทอ มุน      พอ บาน รับ ประ      ก็ ปูํล ปรับ มจัฮ ทา 12 "โพง เนียะ แดล โม กรอย      บาน เทอ มา ชโมง เปฺิน็ น็อฮ แอญ      แต โพง ยฺืง เทอ การ ฮาล ทไง กเดา เวือ็ฮ ลเงียจ      บาน รับ คา ชนูํล เปฺิน็ คเนีย" 13 "มจัฮ ทา      "ยฺืง มัน บาน ปันล็อฺบ ประ โพง แอญ เต      โพง แอญ เด็ญ เฮฺิย ทา      น็อฺง บาน คา ชนูํล มาไง มารฺีล 14 นิฮ      ยัว เติว็      ยฺืง จ็อฺง ออย เนียะ โม กรอย บาน ประ ซเมฺอ คเนีย น็อฺง แอญ 15 ยฺืง จาย ประ ตาม เจฺิด็ ยฺืง เตฺอ      ยฺืง ตเลียย ยาง แจ็ฮ      แม็จ ก็ แอญ จระแนน" 16 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย แทม ตฺีด ทา      "เนียะ ตูจ น็อฺง เกฺิด ทม      เนียะ ทม น็อฺง บาน เกฺิด ตูจ" 17 ปเรียฮ เยซู กำปุง เดฺิร เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      เนือ็ม โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ เดฺิร มากอฺง ปเซญ ปฺี เนียะ ซเราะ      รูํจ อันแย็ย ทา 18 "โพง ยฺืง กำปุง เดฺิร เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      พอ ด็อฺล เฮฺิย      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ตเรฺิว็ ปัฮ กฺี จับ มอฺบ ออย โพง อาจาร ทม เทอ พิที      น็อฺง โพง กรู แดล ซอน กำปี ออย ตัดซิน ทา ตเรฺิว็ เงือ็บ 19 รูํจ น็อฺง ปัฮ กฺี มอฺบ ออย เจียด ปเซญ      ปัฮ กฺี ตนาล เซฺิจ      กฺี แว็ย      รูํจ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน      พอ บาน แบ็ย ไง น็อฺง ร็วฮ โม วิญ" 20 ซแน็ฮ แม เคฺิน็ ยากอบ น็อฺง ยอน (เอฺิว็ เคฺิน็ กฺี ชม็วฮ เซเบดี)      เนือ็ม โกน ปร็อฮ ต็อฺง ปีร เนียะ โม รัว ปเรียฮ เยซู      กราบ ลูํม ซม 21 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ กฺี ทา      "อม จ็อฺง บาน อย?"      แม เคฺิน็ โพง กฺี ตอฺบ ทา      "ออย ลูํก ซันยา ทา      ด็อฺล ลูํก เกฺิด ซดัจ      ออย โกน คญม นิฮ บาน อังกุย คาง ชเวญ มเนียะ คาง ซดำ มเนียะ" 22 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "แดล ซม นุฮ      โพง เนียะ มัน เคาไจ      แดล ยฺืง น็อฺง ปัฮ ทอรมาน      แอญ น็อฺง ซู บาน พอฺง รือ อย?" โพง กฺี ตอฺบ ทา      "บาน เฮฺิย็" 23 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "โพง แอญ ปีร เนียะ น็อฺง ปัฮ ทอรมาน ยาง ยฺืง เมน เฮฺิย็      แต น็อฺง อังกุย คาง ซดำ คาง ชเวญ      ยฺืง มัน เมียน ซิด จัด บอฺน ออย บาน เต      ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง ตรฺีม ตุก ออย มนึฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย" 24 พอ โพง โกนเซฺิฮ็ ด็อฺบ เนียะ ตฺีด บาน ลือ รฺืง นุฮ      กฺี ก็ เคฺิง็ น็อฺง ปีร เนียะ นิฮ 25 ปเรียฮ เยซู เฮา โพง กฺี โม      รูํจ ปรับ ทา      "โพง แอญ ก็ เด็ญ ทา      เจียด ปเซญ เนียะ เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี ปเรฺอ อำนาจ บังคับ เนียะ ซเราะ      เนียะ เกฺิด ทม บังคับ มนึฮ แดล เตียบ เจีย็ง 26 แต โพง แอญ นิฮ มัน กูํร เทอ ยาง จ็อฮ      เบฺอ เซฺิน็ รนา จ็อฺง เกฺิด ทม      ออย รับ ปันเรฺอ กฺี 27 เบฺอ รนา จ็อฺง เกฺิด เนียย ทม เจีย็ง กฺี      ตอฺง เกฺิด กันเจีย็ฮ กฺี 28 ยาง แดล ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ มัน บาน โม พฺือ ออย กฺี รับ ปันเรฺอ      แต โม พฺือ รับ ปันเรฺอ กฺี      ยอฺม ซละ ชีวิด พฺือ ล็วฮ มนึฮ ยาง จเรฺิน" 29 โพง กฺี กำปุง แจ็ญ เติว็ ปฺี มฺืง เยรีโค      เมียน มนึฮ กำเป็ฮ กำเปียญ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 30 เมียน ปร็อฮ ควะ ปีร เนียะ อังกุย รอฺบ พเลฺิว็      บาน ลือ ทา ปเรียฮ เยซู กำปุง เดฺิร โม      ก็ ซแรจ ทา      "แน โกนเจา ซดัจ ดาวิด      อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง จ็อฮ" 31 มนึฮ โพง จเรฺิน ก็ ฮาม ทา      เนิว็ ออย ซงฺีม      แต กฺี เนือ็ม คเนีย กวยตา ซแรจ คลัง เลฺิง ทา      "ลูํก มจัฮ โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง จ็อฮ" 32 ปเรียฮ เยซู ชบ      เฮา โพง กฺี ออย โม      รูํจ ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ จ็อฺง ออย ยฺืง เทอ อย?" 33 กฺี ตอฺบ ทา      "จ็อฺง ออย ลูํก เทอ ออย คมาด มฺือ เคิญ บาน" 34 ปเรียฮ อ็อฺง อาเนฺิด็      ดะ ได ญ็วล น็อฺง พเนจ เคฺิน็ กฺี      รูํจ กฺี ก็ มฺือ เคิญ ลฺืย      กฺี เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ต็อฺง ปีร เนียะ

Matthew 21

1 โพง กฺี กำปุง โจล โม บฺีด มฺืง เยรูซาเล็ม      โม ด็อฺล ซเราะ เบดฟายี แดล เนิว็ บฺีด พนม มกะตฺีฮ      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน ปรับ ออย โกนเซฺิฮ็ เดฺิร เติว็ ปีร เนียะ 2 ปรับ กฺี ทา      "เติว็ ซเราะ แดล เนิว็ คาง มุก      น็อฺง บาน เคิญ เลีย มฺี น็อฺง โกน มูํย แดล กฺี จอฺง ตุก      ออย ซราย ต็อฺง ปีร เดฺอะ โม ออย ยฺืง 3 เบฺอ เมียน รนา ตเน็ญ ก็ ออย ปรับ กฺี ทา      ลูํก มจัฮ ตเรฺิว็ ปเรฺอ      ซแน็ฮ กฺี ก็ น็อฺง ออย แอญ" 4 แดล เกฺิด ยาง แจ็ฮ      ก็ จ็อฺม ตาม แดล ปเรียฮ กำปี ปรับ ตุก ทา 5 ออย ปรับ โพง เนียะ มฺืง ซีโยน พอฺง ทา "แน ซดัจ เคฺิน็ แอญ น็อฺง โม รัว แอญ ยาง ซุเพียบ จิฮ เลีย โม      เมียน โกน เลีย พอฺง" 6 โกนเซฺิฮ็ ต็อฺง ปีร เนียะ      ก็ เติว็ เทอ ตาม แดล ปเรียฮ เยซู ปรับ 7 กฺี เดฺอะ เลีย โม      ต็อฺง มฺี ต็อฺง โกน      ยัว เอา กราล ลฺือ คนอฺง เลีย      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เลฺิง จิฮ 8 เนียะ ซเราะ กำเป็ฮ กำเปียญ ก็ เนือ็ม คเนีย ยัว เอา ยัว ซไบ โม กราล ตาม ทน็อฺล      คลัฮ ก็ กัด เทียง เชอ โม กราล 9 มนึฮ แดล แฮ ปเรียฮ อ็อฺง      ต็อฺง มุก ต็อฺง กรอย ก็ เนือ็ม คเนีย ซแรจ ฮอ ทา "ซม      ปเซฺิร โกนเจา ซดัจ ดาวิด ซม ออย ปเรียฮ ออย ปวร เนียะ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ โม ปเซฺิร ปเรียฮ แดล เนิว็ น็อฺง บอฺน กป็วฮ ปำพ็อด" 10 พอ ปเรียฮ เยซู โจล กน็อง มฺืง เยรูซาเล็ม      มนึฮ ต็อฺง มฺืง ก็ เนือ็ม คเนีย เพ็ด ปเอฺิล ตเน็ญ คเนีย ทา      "แฮ รนา โม นุฮ?" 11 โพง เนียะ แฮ ตอฺบ ทา      "นิฮ เฮฺิย็ ลูํก เยซู      เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      แดล โม ปฺี ซเราะ นาซาเร็ด จังวัด กาลิลี" 12 ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      รูํจ แด็ญ เนียะ ลัวะ เนียะ ติญ กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร ออย แจ็ญ เติว็ กราว      รูํจ ปกับ โตะ เนียะ รับ โดร ซตาง      ปกับ เกาอี เคฺิน็ เนียะ ลัวะ ซัด ปเรียบ 13 ลูํก ปรับ กฺี ทา      "ปเรียฮ กำปี บาน ตเซร ตุก ทา กฺี น็อฺง เฮา ทา ปเรียฮ วิเฮียร เคฺิน็ ยฺืง เกฺิด บอฺน ซำรับ อตึฮซทาน แต โพง แอญ กำปุง เทอ ออย เกฺิด บอฺน เคฺิน็ โพง จอร" 14 มนึฮ ควะ น็อฺง มนึฮ คเว็น      เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา กฺี ออย บัด 15 โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที      น็อฺง กรู ซอน กำปี เคิญ การ อัดซจัน แดล ปเรียฮ อ็อฺง เทอ      รูํจ บาน ลือ โกน กเมญ น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร ซแรจ ทา      "ซม ปเซฺิร โกนเจา ซดัจ ดาวิด"      โพง กฺี ก็ เคฺิง็ จนับ 16 ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "มัน ลือ โพง กฺี ซแรจ ปเซฺิร เต็ฮ?"      ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ลือ เฮฺิย็      แอญ มัน บาน อาน ปเรียฮ กำปี รือ อย ทา      ปเรียฮ ออย ต็อฺง โกน กเมญ ต็อฺง โกนงา ปเซฺิร ปเรียฮ อ็อฺง" 17 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ก็ แจ็ญ ปฺี นุฮ      เติว็ เดจ น็อฺง ซเราะ เบทานี 18 พอ ปรึก เลฺิง      ปเรียฮ เยซู กำปุง เดฺิร ตาม พเลฺิว็ เติว็ มฺืง      ปเรียฮ อ็อฺง นึก คเลียน 19 ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ เมียน เดฺิม ลเวีย มาเดฺิม เนิว็ รอฺบ พเลฺิว็      ลูํก ก็ เดฺิร ตันร็อฺง เติว็ แต มัน เคิญ เมียน พแล      เคิญ เมียนตา ซเลฺอะ      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เดฺิม นุฮ ทา      "ตอฺ ปฺี นิฮ มัน เมียน รนา บาน ซี พแล ปฺี แอญ ตฺีด เต"      เดฺิม ลเวีย ก็ ซเว็ด ลฺืย 20 โพง โกนเซฺิฮ็ เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ ปแลจ ยาง      เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "เกฺิด อย บาน เดฺิม ลเวีย ซเว็ด ลฺืน ยาง แจ็ฮ?" 21 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ยฺืง ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ แอญ จฺือ      มัน ซงไซ อย มนะ มายาง      ก็ เทอ น็อฺง เดฺิม ลเวีย บาน แด็จ ยฺืง      มัน เมนตา เปฺิน็ น็อฮ เต      แอญ น็อฺง ซัง พนม นิฮ ทา      ออย รังเคฺิด็ ทเลียะ เติว็ กนาล ตันลฺี      เวีย ก็ น็อฺง เกฺิด ยาง จ็อฮ 22 มัน ทา ตา ซเดิย็      แดล แอญ อตึฮซทาน ลูํม ซม      แดล แอญ จฺือ ก็ น็อฺง บาน รับ พอฺง" 23 ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      กำปุง ซอน เนียะ ซเราะ      อาจาร ทม เทอ พิที      น็อฺง โพง จัฮๆ เจียด ยิว      บาน โม ตเน็ญ ทา      "เนียะ เมียน นาที อย เทอ ยาง แจ็ฮ      รนา เนียะ ตัง นาที ออย พอฺง?" 24 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ กฺี ทา      "ยฺืง น็อฺง ตเน็ญ โพง เนียะ วิญ      เบฺอ ตอฺบ ยฺืง      ยฺืง ก็ น็อฺง ตอฺบ ทา      ยฺืง บาน นาที นิฮ โม ปฺี นา 25 กือ ทา พิที บับติซมา เคฺิน็ ยอน นุฮ โม ปฺี ปเรียฮ รือ โม ปฺี มนึฮ?" กฺี ก็ ปะกร็วฮ คเนีย ทา      "เบฺอ ยฺืง น็อฺง ทา นาที นิฮ โม ปฺี ปเรียฮ      กฺี น็อฺง ตเน็ญ ยฺืง ทา      แฮด อย บาน มัน จฺือ 26 แต เบฺอ น็อฺง ทา นาที เคฺิน็ ยอน โม ปฺี มนึฮ      ก็ คลาจ โพง เนียะ ซเราะ      ปร็วฮ โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ทา      ยอน เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ" 27 ซแน็ฮ โพง กฺี ก็ ตอฺบ ทา      "ยฺืง มัน เด็ญ เต"      ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "ยฺืง ก็ มัน ปรับ เนียะ แด็จ คเนีย      ทา ยฺืง บาน นาที นิฮ โม ปฺี นา" 28 "โพง แอญ กึด ด็อฺล รฺืง นิฮ ทา ยาง นา      มเนียะ นุฮ เมียน โกน ปร็อฮ ปีร เนียะ      กฺี ปรับ โกน จมอฺง ทา      "โกน เอฺิย      ไง แน็ฮ แอญ เติว็ เทอ ซูํน องุน เติว็" 29 แต โกน ทม ตอฺบ ทา      "มัน เติว็ เต"      แต ยูร อันแต็จ กฺี กึด บาน      กฺี ก็ เติว็ เทอ" 30 "ซแน็ฮ เอฺิว็ ก็ ปเรฺอ โกน มูํย ตฺีด ออย เติว็      แด็จ ปเรฺอ โกน จมอฺง นุฮ เฮฺิย็      โกน นิฮ ก็ ปรับ ทา      "เติว็ เฮฺิย็ เอฺิว็"      รูํจ กฺี มัน บาน เติว็ 31 โกน ปีร เนียะ นิฮ      รนา เนียะ เติว็ เทอ ตาม เจฺิด็ เอฺิว็?"      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ตอฺบ ทา      "โกน จมอฺง" ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      เนียะ เก็บ พาซี น็อฺง ซแร็ย เนียะ รัว ซี      น็อฺง โจล แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ มุน โพง แอญ ตฺีด 32 ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา นุฮ      บาน ปังฮาญ พเลฺิว็ เจีย ออย โพง แอญ      แต โพง แอญ มัน จฺือ กฺี      โพง เนียะ เก็บ พาซี น็อฺง โพง ซแร็ย เนียะ รัว ซี กฺี จฺือ      โพง แอญ เคิญ ยาง จ็อฮ เฮฺิย เนิว็ตา มัน พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย      มัน ยอฺม จฺือ" 33 ปเรียฮ เยซู ลูํก ทา      "ซดับ รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ มูํย ตฺีด      เมียน มจัฮ แด็ย มเนียะ เทอ ซูํน องุน      รูํจ เทอ รบอฺง ตุก จุมวิญ ซูํน      ซแน็ฮ ก็ จีจ มลุง ตุก เจือ็น ตึก องุน      ลฺืก กตวม ตุก เดจ จำ ซูํน พอฺง      รูํจ ออย มนึฮ โม ปวัฮ เทอ ซูํน      รูํจ มจัฮ ก็ เติว็ ประตฺีฮ ปเซญ 34 พอ ด็อฺล เวเลีย แบ็ฮ พแล      กฺี ปรับ ออย โกนเซฺิฮ็ เติว็ แบญ พแล องุน ปฺี เนียะ แดล ปวัฮ เทอ ซูํน 35 เนียะ ปวัฮ นุฮ จับ โพง โกนเซฺิฮ็ นุฮ      แว็ย คลัฮ      ซันลับ จอล คลัฮ      ยัว ทมอฺ จอล คลัฮ 36 กรอย ตฺีด กฺี ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ยาง จเรฺิน ออย เติว็ ตฺีด      เนียะ ปวัฮ ก็ เทอ บาบ ตฺีด 37 ซา กรอย ปำพ็อด มจัฮ ซูํน ออย โกน เติว็ มนอฺง      กึด ทา      "เนียะ ปวัฮ ก็วง คลาจ กแรญ" 38 แต พอ เนียะ ปวัฮ เทอ ซูํน เคิญ      ก็ เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "นิฮ เกฺิด โกน เคฺิน็ มจัฮ ซูํน      โพง ยฺืง เนือ็ม คเนีย ซันลับ จอล เติว็      รูํจ โพง ยฺืง น็อฺง ยึด ยัว รบ็อฺฮ กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ" 39 ซแน็ฮ กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย จับ โกน เคฺิน็ มจัฮ ซูํน จราน จอล เติว็ คาง กราว      รูํจ ซันลับ จอล" 40 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "ด็อฺล มจัฮ ซูํน กฺี โม      น็อฺง เทอ น็อฺง เนียะ ปวัฮ นุฮ ยาง นา?" 41 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "กฺี น็อฺง ซันลับ เนียะ ปวัฮ จูํ นุฮ      แบบ เทอ ออย ทอรมาน คลัง      รูํจ น็อฺง รัว เนียะ แดล ยอฺม แบญ พแล ออย กฺี เรือ็ล ดอฺง นุฮ เฮฺิย็ ออย โม ปวัฮ แทน" 42 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "โพง เนียะ กฺืย อาน ปเรียฮ กำปี คลัฮ รือ อย แดล ทา ทมอฺ แดล เจียง กระเวือ็ด จอล นิฮ เกฺิด ทมอฺ แดล ซำคัน เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ การ นิฮ ปเรียฮ เนียะ เทอ โพง ยฺืง เคิญ ทา ปแลจ ปลาด คลัง นัฮ" 43 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      ปเรียฮ น็อฺง มัน ออย โพง แอญ โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ เต      ออย ตา เนียะ แดล น็อฺง เทอ ออย บอฺน นุฮ เมียน พ็อฺล เปฺิน็ น็อฮ 44 รนา แดล ดูํล ลฺือ ทมอฺ นิฮ      น็อฺง แบจ ปฺิญ คลูํน      ทมอฺ นุฮ ทเลียะ ซังก็อฺด รนา      เนียะ นุฮ ก็ ลเอ็ด ลอ็อฺน ม็อฺด" 45 พอ โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที น็อฺง โพง ฟาริซี บาน ลือ รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ นิฮ      กฺี ก็ เด็ญ ทา ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ด็อฺล โพง กฺี 46 กฺี เนือ็ม คเนีย รัว พเลฺิว็ จับ ปเรียฮ อ็อฺง      แต กฺี คลาจ เนียะ ซเราะ      ปร็วฮ เนียะ ซเราะ เคิญ ทา      ปเรียฮ เยซู เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ

Matthew 22

1 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย รฺืง มูํย ตฺีด ทา 2 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ เมียน รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ แด็จ ซดัจ มาอ็อฺง ตรฺีม การ น็อฺง แซน โกน 3 ลูํก ปเรฺอ บาว ออย เติว็ ปรับ พญฺีว โม น็อฺง การ นุฮ      แต มัน เมียน รนา โม 4 รูํจ ปเรฺอ บาว ปเซญ ออย เติว็ ปรับ ทา      "ยฺืง ตรฺีม มโฮบ อาฮาร ตุก ซรัจ เฮฺิย      ออย อันจฺืญ โม โฮบ น็อฺง การ โกน ยฺืง จ็อฮ" 5 แต มัน เมียน รนา เทอ จฺี เด็ญ      คลัฮ แจ็ญ เติว็ เทอ จังกา      คลัฮ แจ็ญ เติว็ ลัวะ จาย 6 คลัฮ ก็ จับ บาว แดล โม อันจฺืญ กฺี นุฮ      แว็ย เลฺิง็ เงือ็บ" 7 "ซดัจ ลูํก เคฺิง็ ยาง จนับ      บาน ออย ตฮาน เติว็ ซันลับ โพง มนึฮ จูํ นุฮ รูํจ อ็อจ มฺืง นุฮ จอล" 8 "ซแน็ฮ ซดัจ ปรับ บาว ตฺีด ทา      "กึด การ นิฮ เมียน มโฮบ อาฮาร ซรัจ เฮฺิย      แต โพง มนึฮ แดล ยฺืง อันจฺืญ นุฮ      มัน ซ็อฺมกูํร ออย โม โฮบ เต 9 ปร็วฮ จน็อฮ ออย แอญ แจ็ญ เติว็ อันจฺืญ เนียะ แดล เดฺิร ตาม ทน็อฺล ทม      ออย โม น็อฺง การ นิฮ" 10 "โพง บาว เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ ตาม ทน็อฺล ปเซญๆ      เคิญ มนึฮ ประมาน เนียะ ก็ อันจฺืญ กฺี โจล โม ต็อฺง ม็อฺด      ต็อฺง มนึฮ จูํ มนึฮ เจีย      จ็วน ปฺิญ รูํง" 11 "ซดัจ โจล เติว็ มฺือ พญฺีว แดล โม นุฮ      ก็ เคิญ ปร็อฮ มเนียะ มัน บาน แตญ คลูํน ออย ซน็อฺม น็อฺง การ 12 ลูํก ตเน็ญ กฺี ทา      "เทอ คลูํน มัน ซน็อฺม      แม็จ ก็ แอญ โจล โม บาน?"      เนียะ นุฮ ก็ มัน เมียน บอฺน ตอฺบ 13 ซดัจ ก็ ปรับ บาว ทา      "จับ เนียะ นิฮ จอฺง จฺืง จอฺง ได      รูํจ บ็อฺฮ เติว็ น็อฺง บอฺน งิด คาง กราว      ออย เวีย คำ ทเม็ญ ยุํม" 14 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ตฺีด ทา      "ปเรียฮ อันจฺืญ จเรฺิน เนียะ      แต รฺืฮ ตุก แต็จ" 15 โพง ฟาริซี ก็ แจ็ญ เติว็ ปะกร็วฮ คเนีย      กึด รัว พเลฺิว็ เนือ็ม ออย ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ค็อฮ      พฺือ กฺี น็อฺง บาน ปันตูํฮ ปเรียฮ อ็อฺง 16 ซแน็ฮ กฺี ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ กฺี      รูํม น็อฺง คเนีย เคฺิน็ ซดัจ เฮโรด      เติว็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      โพง คมาด เด็ญ ทา      ลูํก เกฺิด มนึฮ ซโลด ตร็อฺง      ลูํก ซอน ปฺี รฺืง ตร็อฺง ตาม พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ      ลูํก มัน บาน ยัว เจฺิด็ มนึฮ มัน รฺืฮ มุก รนา เต 17 ซม ออย ลูํก จูํย ปรับ โพง คมาด พอฺง ทา      กูํร บ็อฺง พาซี ออย ซดัจ ซีซาร รือ อย" 18 แดล กฺี กึด มัน เจีย ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เด็ญ      รูํจ อันแย็ย ทา      "โพง เนียะ โม ปันชอด ตเน็ญ ยฺืง เทอ อย 19 ยัว ประ รฺีล แดล ปเรฺอ โม ออย ยฺืง มฺือ เมือ็ฮ"      กฺี ก็ ยัว ประ รฺีล โม ออย ปเรียฮ อ็อฺง 20 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "รูบ น็อฺง ชม็วฮ เนิว็ น็อฺง ประ รฺีล นิฮ กือ รนา?" 21 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "เคฺิน็ ซดัจ ซีซาร"      ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      ก็ ยัว รบ็อฺฮ เคฺิน็ ซดัจ บ็อฺง ออย ซดัจ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ ปเรียฮ ออย ทวาย เติว็ ปเรียฮ" 22 เปียก แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ นิฮ      เทอ ออย โพง กฺี ปแลจ เจฺิด็ คลัง นัฮ      กฺี เนือ็ม คเนีย เดฺิร แจ็ญ เติว็ อ็อฺฮ 23 ไง มูํย คเนีย นุฮ เฮฺิย็      โพง ซะดูซี บาน โม      (กือ เนียะ แดล ซอน ทา แดล เงือ็บ เฮฺิย น็อฺง ร็วฮ วิญ มัน บาน เต) 24 กฺี ตเน็ญ ทา      "ลูํก กรู      โมเซด ตเซร ตุก ทา      เบฺอ ปร็อฮ นา เงือ็บ จอล ประป็วน แดล มัน เตือ็น เมียน โกน      ก็ ออย ปโอน ยัว บอฺง ทไล นุฮ โม เกฺิด ประป็วน      พฺือ บาน ตอฺ ปูจ ออย บอฺง 25 ก็อฺล น็อฮ เมียน บอฺง ปโอน ปร็อฮ เนิว็ ปรำปิล เนียะ      บอฺง จมอฺง แซน ประป็วน รูํจ เงือ็บ      มัน เมียน โกน      แดล กฺี มัน เมียน โกน นุฮ      ปโอน ก็ ยัว ซแร็ย แดล บอฺง      เกฺิด ประป็วน มนอฺง 26 บาน รูํจ ปแด็ย นิฮ เงือ็บ ตฺีด      มัน เมียน โกน      ซแร็ย นุฮ บาน น็อฺง ปโอน ตอฺๆ โม ตฺีด      จ็วน ม็อฺด ต็อฺง ปรำปิล เนียะ      ก็ มัน เมียน โกน ตฺีด 27 กรอย ปังอ็อฺฮ เนียง ก็ เงือ็บ 28 ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ด็อฺล ไง โพง มนึฮ น็อฺง ร็วฮ โม วิญ ลฺือ ซวัน      เนียง นุฮ น็อฺง เกฺิด ประป็วน รนา?      เมียนตา โพง ปรำปิล เนียะ นุฮ เฮฺิย็      แดล กฺืย บาน เนียง อังก็อฺล เนิว็ ร็วฮ" 29 ปเรียฮ เยซู ลูํก ปรับ โพง กฺี ทา      "โพง แอญ เคาไจ ค็อฮ ชงาย นัฮ      นิฮ ก็ ปร็วฮ ทา      โพง แอญ มัน เด็ญ ปเรียฮ กำปี น็อฺง ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ 30 พอ ด็อฺล ไง โพง มนึฮ น็อฺง ร็วฮ โม วิญ นุฮ      กฺี น็อฺง เกฺิด แด็จ ทูดซวัน      มัน ปบาก ยัว ปแด็ย ยัว ประป็วน ตฺีด เต" 31 "โพง แอญ มัน กฺืย อาน รือ อย ทา      ปเรียฮ ปรับ ปฺี รฺืง เนียะ เงือ็บ รูํจ ร็วฮ โม วิญ ตฺีด ทา 32 ยฺืง เกฺิด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ อับราฮำ เคฺิน็ อิซอัก      เคฺิน็ ยาโคบ พอฺง มายความ ทา      ปเรียฮ เกฺิด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ แดล ร็วฮ เนิว็      มัน บาน เกฺิด มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ แดล เงือ็บ เต" 33 พอ เนียะ ซเราะ บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก ซอน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 34 พอ โพง ฟาริซี บาน ลือ ทา      เปียก แดล ปเรียฮ เยซู ตอฺบ โม นุฮ เทอ ออย โพง ซะดูซี ม็อฺด เปียก อันแย็ย      กฺี ก็ โจล โม รูํม คเนีย น็อฺง นุฮ 35 น็อฺง โพง กฺี นุฮ เมียน กรู ซอน กำปี มเนียะ      กฺี ลวง ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา 36 "ลูํก กรู      ปเรียฮ บันยัด คอ นา ซำคัน เจีย็ง กฺี?" 37 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ออย ซลัญ ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ แอญ ยาง ปฺิญ เจฺิด็      ซลัญ อ็อฺฮ ปฺี คลูํน      อ็อฺฮ ปฺี กนึด พอฺง" 38 นิฮ กือ ปเรียฮ บันยัด คอ ซำคัน เจีย็ง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ 39 คอ แดล ซำคัน มูํย ตฺีด กือ      ออย ซลัญ คนี คเนีย ยาง ซลัญ คลูํน แอญ 40 บันยัด เคฺิน็ โมเซด ต็อฺง ม็อฺด      น็อฺง เปียก ซอน เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ก็ ปเรฺอ บันยัด นิฮ เฮฺิย็ เกฺิด ละ" 41 พอ โพง ฟาริซี เนิว็ จุม คเนีย ต็อฺง อ็อฺฮ      ปเรียฮ เยซู ก็ ตเน็ญ กฺี ทา 42 "โพง แอญ กึด ทา ยาง นา น็อฺง รฺืง ปเรียฮ คริด      ปเรียฮ อ็อฺง เกฺิด โกนเจา เคฺิน็ รนา?"      โพง กฺี ตอฺบ ทา      "เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด" 43 ปเรียฮ เยซู ก็ ตเน็ญ กฺี ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      แม็จ ปเรียฮ วินเญียน เนือ็ม เจฺิด็ ดาวิด ออย อันแย็ย ทา 44 ปเรียฮ ปรับ น็อฺง ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ คมาด ทา "ออย อังกุย เนิว็ คาง ซดำ เคฺิน็ ยฺืง จ็วน ยฺืง กันราบ ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ ลูํก ออย เนิว็ กรอม บาด จฺืง ลูํก" 45 ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ซดัจ ดาวิด เนิว็ ตา เฮา ปเรียฮ คริด ทา ปเรียฮ มจัฮ      จ็อฮ ลูํก น็อฺง เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด ยาง นา บาน?" 46 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย เนิว็ ซงัด จรฺีบ      มัน เมียน รนา ตอฺบ      ตัง ปฺี ไง น็อฮ โม มัน เมียน รนา เฮียน ตเน็ญ รฺืง อย น็อฺง ปเรียฮ เยซู ตฺีด เต

Matthew 23

1 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง เนียะ ซเราะ      น็อฺง โกนเซฺิฮ็ พอฺง ทา 2 "โพง กรู แดล ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      เมียน นาที อทิบาย บันยัด เคฺิน็ โมเซด บาน 3 โพง แอญ ตอฺง เทอ ตาม แดล กฺี ซอน กรุํบ ยาง      แต กแม็ย เทอ ตาม นิไซ กฺี      ปร็วฮ กฺี มัน บาน เทอ ตาม แดล กฺี ซอน 4 กฺี ปรับ ออย เทอ ตาม บันยัด จเรฺิน ยาง      ปรฺีบ เปฺิน็ กฺี ออย เนียะ ซเราะ ลี รบ็อฺฮ ทง็วน      แต คลูํน กฺี มัน ยอฺม จูํย อันตะ อันแต็จ 5 การ กรุํบ ยาง แดล กฺี เทอ ก็ พฺือ จ็อฺง ออย มนึฮ เคิญ      กฺี ตเซร คอ กำปี รูํจ จอฺง ปเจือ็บ ตุก น็อฺง อันเจฺิม ยาง ซำเบฺิม      จอฺง กอฺ ได พอฺง      กฺี เทอ เจียย เอา เวญๆ ออย เคิญ 6 กฺี ชอฺบ อังกุย บอฺน ละออฺ น็อฺง การ กินเลียง พอฺง      เวเลีย โจล น็อฺง ซาลา ประชุม      ก็ ชอฺบ อังกุย คาง มุก กฺี 7 ชอฺบ ออย กฺี ซำเปีย็ฮ กนาล ตลาด      ชอฺบ ออย กฺี เฮา ทา อาจาน" 8 "โพง แอญ กแม็ย ออย รนา เฮา คลูํน แอญ ทา อาจาน      ปร็วฮ โพง แอญ เกฺิด บอฺง ปโอน คเนีย ต็อฺง อ็อฺฮ      เมียน ตา ปเรียฮ มาอ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ แดล เกฺิด อาจาน 9 กน็อง โลก นิฮ กแม็ย เฮา รนา ทา แบ็ยดา      ปร็วฮ ทา เมียน ปเรียฮ แบ็ยดา เนิว็ ลฺือ ซวัน ตา มาอ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 10 กแม็ย ออย รนา เฮา แอญ ทา เจาเนียย      ปร็วฮ เมียน ตา ปเรียฮ มาอ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ แดล เกฺิด เจาเนียย      กือ ปเรียฮ คริด 11 รนา แดล รับ ปันเรฺอ โพง แอญ      เนียะ นุฮ เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี 12 เนียะ แดล เทอ ทม น็อฺง ปัฮ ปเรียฮ ซังก็อฺด ออย เตียบ      เนียะ แดล ตันเลียะ คลูํน ออย เตียบ      ปเรียฮ น็อฺง ลฺืก ออย เกฺิด ทม" 13 "ยับ ยาง      โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจีย ตา เมือ็ด      แอญ กเบฺิด็ ทเวียร แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ มัน ออย กฺี โจล      คลูํน แอญ มัน จ็อฺง โจล      รูํจ ฮาม มัน ออย กฺี โจล พอฺง 14 ยับ ยาง โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจีย ตา เมือ็ด      โพง แอญ ยึด ปเตีย็ฮ เคฺิน็ มมาย      รูํจ กแลญ อตึฮซทาน เวญๆ ยูรๆ      โพง แอญ น็อฺง ปัฮ ปเรียฮ เทอ ตูํฮ คลัง เจีย็ง กฺี 15 ยับ ยาง      แอญ โพง กรู เนียะ ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจีย ตา เมือ็ด      แอญ ซู ชลอฺง ตันลฺี      ชลอฺง เวียล ทม พอฺง      พฺือ เนือ็ม มเนียะ โม โจล ซาซนา ยิว      รูํจ เนือ็ม ออย กฺี เกฺิด มนึฮ จูํ แดล ซ็อฺมกูํร ทเลียะ นรัวะ จเรฺิน เจีย็ง เนียะ เนือ็ม ปีร เทา" 16 "ยับ ยาง      โพง แอญ ปรฺีบ เปฺิน็ มนึฮ พเนจ ควะ เดฺอะ ได กฺี      ปร็วฮ แอญ ซอน กฺี ทา      "เบฺอ รนา ซบ็อฺด ยัว ชม็วฮ ปเรียฮ วิเฮียร โม อาง      กฺี ก็ มัน ปบาก เทอ ตาม เปียก ซบ็อฺด นุฮ      แต เบฺอ ซบ็อฺด อาง ด็อฺล เมียฮ แดล เนิว็ น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร      กฺี ก็ ตเรฺิว็ เทอ ตาม เปียก แดล ซบ็อฺด นุฮ" 17 โอ มนึฮ ควะ      ลง็วง อย คลัง บแล็ฮ      ยาง นา น็อฺง ซำคัน เจีย็ง คเนีย      เมียฮ? รือ ปเรียฮ วิเฮียร แดล เทอ ออย เมียฮ นุฮ ซักซิด?" 18 "แอญ ซอน กฺี ค็อฮ แทม ตฺีด ทา      "มนึฮ แดล ซบ็อฺด ยัว ชม็วฮ บอฺน ทวาย กรฺืง บูเจีย โม อาง      กฺี ก็ มัน ปบาก เทอ ตาม เปียก แดล อาง นุฮ      แต เนียะ แดล ซบ็อฺด อาง ด็อฺล รบ็อฺฮ แดล กฺี ทวาย น็อฺง บอฺน บูเจีย นุฮ เฮฺิย็      กฺี ตเรฺิว็ เทอ ตาม เปียก แดล กฺี ซบ็อฺด" 19 เปียก ซอน นุฮ ลง็วง คลัง เมน เฮฺิย็      ซเดิย็ ซำคัน เจีย็ง กฺี      บอฺน ทวาย แดล เทอ ออย กรฺืง บูเจีย เกฺิด ซักซิด นุฮ เฮฺิย็ ซำคัน เจีย็ง 20 ปร็วฮจน็อฮ      เบฺอ รนา ซบ็อฺด อาง ด็อฺล บอฺน บูเจีย      กฺี ก็ อาง ด็อฺล รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เนิว็ ลฺือ นุฮ พอฺง 21 รนา ซบ็อฺด อาง ด็อฺล ปเรียฮ วิเฮียร      กฺี ก็ อาง ด็อฺล ปเรียฮ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ พอฺง 22 เบฺอ รนา ซบ็อฺด อาง ด็อฺล ซวัน      กฺี ก็ อาง ด็อฺล ปเรียฮ บันลัง      น็อฺง ปเรียฮ แดล ก็วง เนิว็ ลฺือ บันลัง พอฺง" 23 "ยับ ยาง      โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา เจีย ตา เมือ็ด      โพง แอญ คเร็ญ ครัด น็อฺง รบ็อฺฮ ตูจๆ กรุํบ ยาง      เมียน กจีร อังกาม กจีร ปรัง      รมฺีด      กน็อง ด็อฺบ เดฺิม แอญ ทวาย ปเรียฮ มูํย      แต โพง แอญ มัน เทอ ตาม คอ ซำคัน เคฺิน็ ปเรียฮ บันยัด      กือ การ เทอ มัน รฺืฮ มุก      การ อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ น็อฺง การ เทอ ตร็อฺง      แอญ ตเรฺิว็ เทอ การ ซำคัน นิฮ มุน      แต การ มัน เซฺิว็ ซำคัน นุฮ ก็ กแม็ย พเล็จ 24 โพง แอญ ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ พเนจ ควะ เดฺอะ ได กฺี      แอญ ปรฺีบ เปฺิน็ ค็อฺม ตรอฺง ซจ แจ็ญ ปฺี ตึก เพฺอะ      แต แอญ ลฺีบ ซัด อูด ต็อฺง มูล" 25 "ยับ ยาง      โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจีย ตา เมือ็ด      คาง กราว แอญ ละออฺ ยาง จาน ยาง เทียฮ แดล เลียง เฮฺิย      แต กน็อง เจฺิด็ จ็อฺง ลูํจ      จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ กฺี 26 โอ โพง ฟาริซี พเนจ ควะ      เลียง จาน คาง กน็อง ออย ซะอาด เซฺิน็ จ็อฮ      คาง กราว      ก็ น็อฺง ซะอาด ตาม พอฺง" 27 "ยับ ยาง      โพง กรู เนียะ ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจียตา เมือ็ด      แอญ เปฺิน็ บอฺน ก็อฺบ คมอจ แดล เลียบ ซอฺ คาง กราว ยาง ละออฺ      แต คาง กน็อง เมียน ตา จเอฺิง็      เมียน ตา รบ็อฺฮ รอฺีจ รเอฺิม 28 แอญ ก็ แด็จ คเนีย      คาง กราว มฺือ เติว็ ทา มนึฮ ละออฺ      แต กน็อง เจฺิด็ เมียน ตา กเฮฺาะ      เมียน ตา ค็อฮ ปฺี ปเรียฮ บันยัด" 29 "ยับ ยาง      โพง กรู เนียะ ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี      ปร็วฮ ทา แอญ อันแย็ย เจีย ตา เมือ็ด      แอญ ซาง บอฺน ก็อฺบ คมอจ ยาง ละออฺ ออย เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ก็ ประดับ บอฺน ก็อฺบ คมอจ เคฺิน็ มนึฮ เจีย ออย ละออฺ ซไม ปฺี เดฺิม พอฺง 30 รูํจ อันแย็ย ทา      "เบฺอ ยฺืง เนิว็ ซไม แย็ย ตา เคฺิน็ ยฺืง      ยฺืง มัน จูํย ซันลับ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ เต" 31 อันแย็ย ยาง จ็อฮ โพง แอญ ก็ รับ ทา      เกฺิด โกนเจา เคฺิน็ โพง เนียะ แดล ซันลับ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ นุฮ 32 แดล แย็ย ตา ปฺี เดฺิม เทอ บาบ ตุก คลัฮ เฮฺิย      โพง แอญ กำปุง เนือ็ม คเนีย เทอ ตอฺ ออย รูํจ พอฺง" 33 "โพง เจียด ป็วฮ เวจ ตโมก      แอญ มัน เมียน บอฺน พ็อด ปฺี นรัวะ เต 34 ปร็วฮจน็อฮ ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เนียะ ปราจ น็อฺง เนียะ ซอน กำปี พอฺง      ออย โม รัว โพง แอญ      รับรอฺง ทา แอญ ก็ น็อฺง แว็ย กฺี ปเจือ็บ ออย เงือ็บ ลฺือ เชอ กางเคน คลัฮ      แว็ย น็อฺง ซาลา ประชุม คลัฮ      กังเฮ็ญ แด็ญ แจ็ญ ปฺี มฺืง นิฮ เติว็ มฺืง นุฮ คลัฮ 35 พฺือ มนึฮ ซไม นิฮ น็อฺง บาน รับ ตูํฮ      ปร็วฮ กฺี น็อฺง แย็ย ตา เคฺิน็ กฺี บาน ซันลับ โพง เนียะ ตร็อฺง      กือ กฺี บาน ซันลับ อาแบล      จ็วน ด็อฺล โพง แอญ บาน ซันลับ เซคาริยา      (โกน เคฺิน็ บาราคียา) กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร บฺีด บอฺน บูเจีย 36 อันแย็ย ยัว เมน      มนึฮ ซไม นิฮ ตเรฺิว็ รับ ตูํฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตัง ปฺี นุฮ จ็วน ด็อฺล ซ็อฺบ ไง นิฮ" 37 "โอ โพง เนียะ มฺืง เยรูซาเล็ม      เนียะ แดล บาน ซันลับ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ก็ ยัว ดม ทมอฺ จอล เนียะ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ เติว็ เลฺิง็ เงือ็บ      ยฺืง จ็อฺง ปันรูํม เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง นุฮ จเรฺิน ดอฺง เฮฺิย      ปรฺีบ เปฺิน็ เมือ็น กร็อฺง โกน      แต โพง แอญ มัน ยอฺม โม รัว ยฺืง 38 แน      ปเตีย็ฮ ซแมญ เคฺิน็ โพง แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ราง 39 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      เริม ปฺี ไง แน็ฮ เติว็      โพง แอญ น็อฺง มัน บาน เคิญ ยฺืง ตฺีด เต      จ็วน ด็อฺล เวเลีย แอญ อันแย็ย ทา      "ซม ปเซฺิร เนียะ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ โม"      นุฮ เฮฺิย็ โพง แอญ น็อฺง เคิญ ยฺืง ตฺีด"

Matthew 24

1 ปเรียฮ เยซู กำปุง แจ็ญ เติว็ ปฺี ปเรียฮ วิเฮียร      โกนเซฺิฮ็ โม ปังฮาญ ออย ปเรียฮ อ็อฺง มฺือ ปเตีย็ฮ กน็อง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร 2 ปเรียฮ อ็อฺง ทา "โพง แอญ เคิญ ทา ปเตีย็ฮ นิฮ ละออฺ      แต ยฺืง ปรับ ทา      ทมอฺ แดล ตันรฺีบ ลฺือ คเนีย นิฮ      ตเรฺิว็ รฺือ จอล" 3 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู อังกุย ตาแอญ ลฺือ พนม มกะตฺีฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ น็อฺง เกฺิด ไง นา? น็อฺง เมียน ซเดิย็ โม ซแดญ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง จ็อฮ โม      น็อฺง เวเลีย จ็อง กรอย ปำพ็อด พอฺง?" 4 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "จำ มฺือ ออย ละออฺ กแม็ย ออย รนา โม ปันชอด ออย โพง แอญ อังวฺีญ บาน 5 เมียน จเรฺิน เนียะ น็อฺง โม ปเรฺอ ชม็วฮ ยฺืง      ทา โพง กฺี เกฺิด ปเรียฮ คริด      กฺี น็อฺง ปันชอด จเรฺิน เนียะ 6 โพง แอญ น็อฺง บาน ลือ คาว ทา กฺี รบ คเนีย ต็อฺง บฺีด ต็อฺง ชงาย      กแม็ย เพ็ด เลฺิย      ตเรฺิว็ เกฺิด ยาง จ็อฮ เมน เตน กรุํบ ยาง      แต มัน เตือ็น ด็อฺล เวเลีย จ็อง กรอย ปำพ็อด นุฮ เต 7 เจียด นิฮ น็อฺง รบ น็อฺง เจียด นุฮ      ประตฺีฮ นิฮ น็อฺง รบ น็อฺง ประตฺีฮ นุฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ อ็อฺด บาย      แพนแด็ย กะกเรฺิก ม็อฺด ปฺิญ นา ปฺิญ แน็ย 8 การ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ เตือ็บตา เริม ทุก ยาก      ปรฺีบ เปฺิน็ ซแร็ย แดล เริม ชือ ป็วฮ น็อฺง เล็จ โกน      แต มัน เตือ็น ชือ คลัง พอ เล็จ" 9 "โพง แอญ น็อฺง ปัฮ กฺี จับ เติว็ เทอ ตูํฮ      น็อฺง ปัฮ กฺี ซันลับ      มนึฮ กรุํบ เจียด น็อฺง ซอ็อฺบ แอญ ก็ ปร็วฮ จฺือ ยฺืง 10 เวเลีย นุฮ มนึฮ จเรฺิน เนียะ น็อฺง เลญ จฺือ      กฺี น็อฺง ออย เจานาที โม จับ คเนีย แอญ      กฺี น็อฺง ซอ็อฺบ คเนีย 11 น็อฺง เมียน จเรฺิน เนียะ โม กเฮฺาะ ทา กฺี ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เทอ ออย มนึฮ จเรฺิน เนียะ เคาไจ ค็อฮ 12 มนึฮ จูํ น็อฺง เกฺิด จเรฺิน นัฮ      จ็วน คเนีย โพง แอญ จเรฺิน เนียะ เลญ ซลัญ คเนีย 13 แต รนา แดล จฺือ กเจือ็บ จ็วน ด็อฺล ไง จ็อง กรอย ปำพ็อด      ปเรียฮ น็อฺง จูํย ออย ร็วฮ 14 โพง แอญ น็อฺง ประกาด คาว เจีย ปฺิญ มาโลก      กือ ประกาด ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปรับ กรุํบ เจียด เซฺิน็      รูํจ ก็ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย จ็อง กรอย ปำพ็อด" 15 "แอญ น็อฺง เคิญ รบ็อฺฮ แดล รอฺีจ      แดล น็อฺง เทอ ออย เกฺิด อันตราย ทม      กฺี ตุก รบ็อฺฮ นุฮ น็อฺง บอฺน บอฺริซ็อด      (ปฺี เดฺิม ดาเนียล เนียะ เตียย ตำเนียย ตเซร รฺืง นิฮ ตุก      รนา แดล อาน ออย เคาไจ จ็อฮ) 16 รูํจ ออย เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง จังวัด ยูเดีย ชับ ร็วด เติว็ อฺี พนม 17 เนียะ แดล เนิว็ เจือ็น ลฺือ      กแม็ย โจล เติว็ ยัว รบ็อฺฮ กน็อง ปเตีย็ฮ      แต ออย จ็อฮ แจ็ญ คาง กราว เติว็ ลฺืย 18 เนียะ แดล เทอ การ ตาม ซแร      ก็ กแม็ย เติว็ ยัว คอ เอา แดล พลัฮ ตุก ตาม พลือ ซแร      แต ออย เปือ็ด เติว็ ลฺืย 19 ไง น็อฮ กูํร อาเนฺิด็ ซแร็ย ป็วฮ ทม      น็อฺง ซแร็ย แดล เมียน โกนงา มัน เตือ็น เลญ เม็ม 20 ออย อตึฮซทาน ซม ปฺี ปเรียฮ พฺือ น็อฺง มัน ปบาก ร็วด เปือ็ด น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต      รือ น็อฺง แค รเงีย      แค รเงีย เติว็ ยาก 21 ตัง ปฺี ไง ปเรียฮ ซาง โลก      ด็อฺล ไง แน็ฮ รโฮด เติว็ ตฺีด      ก็ มัน เมียน ไง กเดา กระฮาย แด็จ คเนีย น็อฺง นุฮ 22 แต ปเรียฮ น็อฺง เทอ ออย เวเลีย ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ กแล็ย      ปร็วฮ ปเรียฮ เคิญ แก มนึฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง รฺืฮ ตุก      เบฺอ มัน เทอ ยาง จ็อฮ      มัน เมียน รนา ร็วฮ เนิว็ มะมูํย เต" 23 "ปร็วฮจน็อฮ เบฺอ เมียน รนา โม ปรับ ทา      "แน ปเรียฮ คริด เนิว็ อฺี แน็ฮ"      รือ "เนิว็ อฺี น็อฮ"      ก็ กแม็ย จฺือ กฺี 24 ปร็วฮ น็อฺง เมียน ปเรียฮ คริด ปลอฺม      เมียน เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ปลอฺม พอฺง      กฺี น็อฺง เทอ การ ปแลจ ปลาด จเรฺิน ยาง      พฺือ น็อฺง ปันชอด โพง เนียะ แดล ปเรียฮ รฺืฮ ตุก      แต ปันชอด มัน บาน 25 ซดับ ออย ละออฺ จ็อฮ      ยฺืง บาน ตฺืน โพง แอญ เฮฺิย 26 เบฺอ เซฺิน็ เมียน รนา ปรับ แอญ ทา      "แน ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ อฺี ตันลฺี กซัจ"      กแม็ย แจ็ญ เติว็ เลฺิย      รือ เบฺอ รนา ปรับ ทา      "แน ปเรียฮ อ็อฺง ปูํน เนิว็ ตร็อฮ"      ก็ กแม็ย เติว็ จฺือ กฺี 27 ปร็วฮ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง จ็อฮ โม ยาง พเนจ กันตูํล พาน โม ปฺี คาง เกฺิด เติว็ คาง แล็จ      ออย มนึฮ บาน เคิญ กรุํบ คเนีย" 28 "เบฺอ เมียน ซเดิย็ เงือ็บ เนิว็ อฺี นา      ตมาด ก็ เนือ็ม คเนีย จอม เนิว็ อฺี น็อฮ" 29 "พอ พ็อด ทุก พ็อด ยาก เฮฺิย      ทไง ก็ น็อฺง งิด      แค ก็ มัน พลือ      ปกาย ก็ น็อฺง ทเลียะ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ      รบ็อฺฮ แดล เมียน อำนาจ เนิว็ ลฺือ มฺีจ ก็ น็อฺง กะกเรฺิก 30 รูํจ กรฺืง มาย เคฺิน็ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม ออย เคิญ ลฺือ มฺีจ      มนึฮ ม็อฺด มาโลก นิฮ ก็ น็อฺง ยุํม รำปะ รำปวง      กฺี น็อฺง เคิญ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ จ็อฮ โม น็อฺง ปะปวก      เมียน ริด อำนาจ น็อฺง เรียะซแม็ย คลัง พอฺง 31 น็อฺง ลือ ซันเลญ ตแร เคฺิน็ ปเรียฮ ยาง คลัง      รูํจ ปเรียฮ น็อฺง ออย ทูดซวัน เติว็ ต็อฺง บูํน ตึฮ      เติว็ ปันรูํม เนียะ แดล ปเรียฮ บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย      ม็อฺด มา แพนแด็ย โลก" 32 "ออย รฺีน เปียก ปรฺีบ ทฺีบ รฺืง เดฺิม ลเวีย      พอ แบจ เมจ แบจ ซเลฺอะ      โพง แอญ ก็ เด็ญ ทา น็อฺง ด็อฺล แค กเดา เฮฺิย 33 แฮด ยาง จ็อฮ      เบฺอ โพง แอญ เคิญ เกฺิด ยาง จ็อฮ      ออย เด็ญ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง จ็อฮ โม ฮับ น็อฺง ด็อฺล เฮฺิย 34 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      มนึฮ กน็อง ซไม นิฮ น็อฺง มัน เงือ็บ มุน รฺืง นิฮ เกฺิด เต 35 มฺีจ น็อฺง แด็ย น็อฺง บัด อ็อฺฮ      แต เปียก เคฺิน็ ยฺืง มัน โซน เต" 36 "แต ไง น็อฮ เวเลีย นุฮ มัน เมียน รนา เด็ญ เต      ต็อฺง ทูดซวัน น็อฺง ปเรียฮ บ็อฺดตรา      ก็ มัน เด็ญ      เด็ญ ตา ปเรียฮ แบ็ยดา เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 37 แฮดการ ซไม เคฺิน็ โนอา เกฺิด แบบ นา      ซไม ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ก็ น็อฺง เกฺิด แบบ นุฮ เฮฺิย็ 38 ยาง มุน ตึก ทม ลิจ อังก็อฺล น็อฮ      มนึฮ เนือ็ม คเนีย เพฺอะ ซี ยาง ซรูํล      บาน ซูํร บาน แซน คเนีย      จ็วน ด็อฺล ไง โนอา โจล เติว็ กน็อง ตูก ทม 39 แต โพง กฺี ก็ มัน เด็ญ ทา ซเดิย็ น็อฺง เกฺิด เวเลีย นุฮ      จ็วน ตึก ลิจ โพง กฺี เงือ็บ เลฺิง็ อ็อฺฮ เลฺิย      ด็อฺล ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ โม ก็ น็อฺง เกฺิด ยาง จ็อฮ เฮฺิย็" 40 "เวเลีย นุฮ      เมียน เนียะ เนิว็ อฺี จังกา ปีร เนียะ      ปเรียฮ น็อฺง รับ มูํย ตุก มูํย 41 เมียน ซแร็ย ปีร เนียะ เก็น มเซา จุม คเนีย      ปเรียฮ น็อฺง รับ มูํย ตุก มูํย 42 ปร็วฮ จน็อฮ ออย ระวัง ออย ละออฺ      ปร็วฮ โพง แอญ มัน เด็ญ ทา      ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ แอญ น็อฺง โม เวเลีย นา 43 ออย จำ ตุก ทา      เบฺอ มจัฮ ปเตีย็ฮ เด็ญ มุน ทา จอร น็อฺง โม ลูํจ เวเลีย นา      กฺี ก็ น็อฺง กรอก เนิว็ จำ ระวัง มัน ออย โจล บาน 44 ปร็วฮ แฮด นิฮ เฮฺิย็      ออย โพง เนียะ ตรฺีม จำ พอฺง      ปร็วฮ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม      มัน ออย โพง แอญ เด็ญ คลูํน แด็จ คเนีย" 45 "รนา แดล เกฺิด เนียะ รับ ปันเรฺอ ชลาด ตร็อฺง      แดล พอ ตุก เจฺิด็ บาน พอฺง      แดล มจัฮ ออย เกฺิด ฮัวนา ปกครอง ปเตีย็ฮ      เมียน นาที แจจ อาฮาร ออย โพง เนียะ เนิว็ พอฺง ตาม เวเลีย 46 เบฺอ เนียย เฮฺาะ โม เคิญ กฺี กำปุง เทอ ตาม นาที      เนียะ รับ ปันเรฺอ นุฮ ซรูํล นัฮ 47 ยฺืง ปรับ ทา      เนียย น็อฺง ตัง เนียะ นุฮ ออย รซา ตเรือ็บ รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ 48 แต เบฺอ เนียะ รับ ปันเรฺอ จูํ กึด ทา      "เนียย มัน ชับ โม เงียย เต" 49 รูํจ กฺี แว็ย เนียะ เนิว็ พอฺง เพฺอะ ซี ซระเวฺิง็ พอฺง 50 ซแน็ฮ เนียย เฮฺาะ โม วิญ เวเลีย มัน เด็ญ คลูํน 51 เนียย ก็ เทอ ตูํฮ กฺี ยาง คลัง      แด็จ เนียะ เทอ มัน ตร็อฺง ปัฮ รับ ตูํฮ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      กฺี ก็ น็อฺง ยับ คลัง เลฺิง็ คำ ทเม็ญ ยุํม น็อฺง นุฮ"

Matthew 25

1 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ปรฺีบ เปฺิน็ กระมม ด็อฺบ เนียะ แดล อ็อจ จังกฺีญ เติว็ รับ ตตูํล เจาบาว 2 กระมม ปรำ เนียะ ชลาด      กระมม ปรำ เนียะ ตฺีด ลง็วง 3 โพง ลง็วง ยัว จังกฺีญ เติว็      แต มัน บาน ยัว คลัญ ตุก แทม ตฺีด 4 โพง ชลาด ยัว ต็อฺง จังกฺีญ ต็อฺง คลัญ เติว็ ตุก แทม พอฺง 5 เวเลีย เจาบาว มัน เตือ็น โม      โพง กระมม นุฮ เดจ ลัวะ อ็อฺฮ" 6 "พอ เปียะ กนาล อาตเรียด      โพง กฺี ก็ ลือ ซันเลญ ซแรจ โม ทา      "เจาบาว โม เฮฺิย      โม รับ ตตูํล จ็อฮ" 7 กระมม ด็อฺบ เนียะ ก็ เนือ็ม คเนีย กรอก รฺีบ จังกฺีญ 8 โพง ลง็วง ก็ ซม น็อฺง ซแร็ย ชลาด ทา      "แบญ คลัญ แจจ คญม คลัฮ      จังกฺีญ คญม น็อฺง ม็อฺด คลัญ เฮฺิย" 9 โพง ชลาด ตอฺบ ทา      "คลัญ คญม แต็จ      แจจ มัน บาน เต      แอญ เติว็ รัว ติญ ตาม เรียน เติว็" 10 ซแร็ย ลง็วง ก็ แจ็ญ เติว็ ติญ คลัญ      พอ กฺี กำปุง เดฺิร แจ็ญ เติว็      เจาบาว ก็ โม ด็อฺล      ซแร็ย ปรำ เนียะ แดล ตรฺีม คลูํน ซรัจ เฮฺิย      บาน โจล เติว็ น็อฺง บอฺน แดล กฺี แซน คเนีย ปรวม น็อฺง โพง เจาบาว      รูํจ กฺี ก็ กเบฺิด็ ทเวียร" 11 "ซแน็ฮ ปรำ เนียะ แดล แจ็ญ เติว็ ติญ คลัญ ก็ โม ด็อฺล      เฮา ทา      "แจจ คญม โจล เติว็ พอฺง ลูํก" 12 เจาบาว ตอฺบ ทา      "อันแย็ย ยัว เมน ยฺืง มัน ซเกือ็ล แอญ เต" 13 รูํจ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปันจ็อฺบ ทา      "ยาง จ็อฮ ออย เนิว็ จำ ออย ละออฺ      ปร็วฮ มัน เด็ญ กน็อฺด ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม เวเลีย นา ไง นา เต" 14 "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล น็อฺง แจ็ญ เติว็ ปฺี ประตฺีฮ      กฺี เฮา โกนเซฺิฮ็ โม      ปรับ ออย เนิว็ มฺือ ตเรือ็บ รบ็อฺฮ เคฺิน็ กฺี 15 กฺี ออย ลมวม ตาม แดล โพง กฺี พอ รซา บาน      มอฺบ ออย มเนียะ รซา ปรำ แซน      มอฺบ ออย มเนียะ ตฺีด รซา ปีร แซน      มอฺบ ออย มเนียะ ตฺีด รซา มาแซน      ซแน็ฮ กฺี ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี ประตฺีฮ 16 เนียะ แดล บาน ปรำ แซน นุฮ      ก็ ยัว ประ เติว็ ติญ ลัวะ บาน กำไร โม ปรำ แซน ตฺีด 17 เนียะ แดล บาน ปีร แซน นุฮ      ก็ บาน กำไร ปีร แซน 18 เนียะ แดล รับ ประ มาแซน นุฮ      ยัว ประ นุฮ เติว็ ก็อฺบ ตุก" 19 "พ็อด เติว็ ยูร กเรือ็น      เนียย เฮฺาะ โม กึด บันชี 20 เนียะ แดล รับ ปรำ แซน      ก็ ยัว โม ออย เนียย ต็อฺง เดฺิม ต็อฺง กำไร      ปรับ เนียย ทา      "แน      เนียย ออย ประ คมาด ปรำ แซน      มฺือ เมือ็ฮ คมาด บาน กำไร โม ตฺีด เลฺิง็ ปรำ แซน" 21 เนียย กฺี ปเซฺิร ทา      "แอญ เทอ บาน เจีย นัฮ      แอญ มนึฮ ตร็อฺง      แอญ ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ อันแต็จ นิฮ เฮฺิย      ปร็วฮจน็อฮ ยฺืง น็อฺง ออย แอญ มฺือ รซา ตเรือ็บ รบ็อฺฮ จเรฺิน      ออย โจล โม ออฺร น็อฺง ยฺืง" 22 "เนียะ แดล บาน รับ ปีร แซน ก็ โม ปรับ ทา      "มฺือ เมือ็ฮ      เนียย ออย คมาด ปีร แซน      คมาด บาน กำไร เลฺิง็ ปีร แซน" 23 เนียย ปเซฺิร ทา      "แอญ เทอ บาน เจีย นัฮ      แอญ มนึฮ ตร็อฺง      แอญ ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ อันแต็จ นิฮ เฮฺิย      ปร็วฮจน็อฮ ยฺืง น็อฺง ออย แอญ มฺือ รซา ตเรือ็บ รบ็อฺฮ จเรฺิน      ออย โจล โม ออฺร น็อฺง ยฺืง" 24 "มเนียะ ตฺีด แดล บาน รับ มาแซน      ก็ โจล โม ปรับ เนียย ทา      "เนียย      คมาด เด็ญ ทา เนียย เกฺิด มนึฮ คเร็ญ คลัง      ชอฺบ แบ็ฮ พแล แดล มัน บาน ดำ ตุก      ชอฺบ ปันรูํม รบ็อฺฮ แดล เนียย มัน บาน ปร็วฮ ตุก 25 คมาด คลาจ ก็ ยัว รบ็อฺฮ เติว็ ก็อฺบ ตุก น็อฺง แด็ย      นิฮ ประ เคฺิน็ เนียย" 26 เนียย ซแรจ ทา "อา จูํ      อา กจิล จันลอฺก เวญ      แอญ เด็ญ เฮฺิย ทา      อัญ แบ็ฮ รบ็อฺฮ แดล อัญ มัน บาน ดำ ตุก      รูํบรูํม รบ็อฺฮ แดล มัน บาน ปร็วฮ 27 แอญ ก็ กูํร ยัว ประ อัญ เติว็ พเญฺอ ทนาคาน      ด็อฺล ไง อัญ โม วิญ ก็ น็อฺง บาน ประ ต็อฺง เดฺิม ต็อฺง ปกา พอฺง 28 แน      ยัว ประ มาแซน เติว็ ออย เนียะ แดล บาน มาเลียน 29 ปร็วฮ รนา แดล เมียน เฮฺิย ก็ น็อฺง บาน จเรฺิน เลฺิง      พฺือ ออย กฺี เมียน จเรฺิน ซ็อฺล แซฮ      เนียะ แดล มัน เมียน      รบ็อฺฮ อันตะ อันแต็จ แดล กฺี เมียน      ก็ ตเรฺิว็ ยัว แจ็ญ เติว็ ปฺี กฺี 30 เนียะ รับ ปันเรฺอ แดล มัน เมียน คา นิฮ      ออย บ็อฺฮ กฺี เติว็ น็อฺง บอฺน งิด      ออย ยํุม คำ ทเม็ญ" 31 "พอ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ จ็อฮ โม      เมียน เรียะซแม็ย ยาง ซดัจ      ทูดซวัน ก็ จ็อฮ โม ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย พอฺง      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง อังกุย ลฺือ ปเรียฮ บันลัง 32 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ออย มนึฮ กรํุบ เจียด โม ประชุม น็อฺง มุก บันลัง      รูํจ แบญ ออย เกฺิด ปีร กอฺง ยาง เนียะ คเวียล ปแมจ แกะ แจ็ญ ปฺี ปเป 33 ออย แกะ เนิว็ คาง ซดำ      ออย ปเป เนิว็ คาง ชเวญ 34 ซดัจ น็อฺง ปรับ โพง เนียะ แดล เนิว็ คาง ซดำ ทา      "แอญ กือ โพง แดล ปเรียฮ แบ็ยดา ชอฺบ      โม จ็อฮ      โม ปกครอง ตาม แดล ปเรียฮ บาน กึด ตรฺีม ตุก ออย แอญ ตัง ปฺี ซไม เริม ซาง โลก 35 เวเลีย ยฺืง อ็อฺด คเลียน      โพง แอญ ก็ กฺืย ออย ยฺืง       เวเลีย ซเรจ      แอญ ก็ บาน แจจ ตึก ยฺืง เพฺอะ      เวเลีย ยฺืง โม ปฺี ชงาย      แอญ มัน ซเกือ็ล ยฺืง      แต แอญ ก็ บาน รับ ตตูํล 36 เวเลีย ยฺืง เนิว็ คลูํน ตตฺี      แอญ ก็ บาน ออย คอ เอา ยฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ      เวเลีย ยฺืง กรุน รเงีย      แอญ ก็ บาน มฺือ รซา ยฺืง      เวเลีย ยฺืง ปัฮ กฺี จับ เติว็ คัง      แอญ ก็ โม เยียม ยฺืง" 37 "โพง เนียะ ซโลด ตร็อฺง นุฮ น็อฺง ตเน็ญ ทา      "แน ปเรียฮ อ็อฺง      โพง คมาด กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง ซเรจ คเลียน      บาน รฺีบ บาย รฺีบ ตึก รับ ปเรียฮ อ็อฺง ก็อฺล นา? 38 กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง โม ปฺี ซเราะ ชงาย บาน รับ ตตูํล ก็อฺล นา? กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ คลูํน ตตฺี บาน ออย คอ เอา ก็อฺล นา? 39 กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง กรุน รเงีย      รือ เคิญ เจือ็บ กุก      บาน จูํย บาน เยียม ก็อฺล นา?" 40 ซดัจ น็อฺง ตอฺบ ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      แดล แอญ จูํย บอฺง ปโอน เคฺิน็ ยฺืง      แดล ตูจ เจีย็ง กฺี ก็ คแว็ย      เปฺิน็ บาน จูํย ยฺืง เฮฺิย" 41 "ซแน็ฮ ซดัจ น็อฺง อันแย็ย น็อฺง เนียะ แดล เนิว็ คาง ชเวญ ทา      "โพง แอญ แดล ปัฮ ดะ ปนาฮซา      แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี ยฺืง      เติว็ เนิว็ น็อฺง พลฺืง นรัวะ      แดล มัน เด็ญ ลล็วด มนะ มนอฺง      แดล ตรฺีม ตุก ซำรับ เมียร ซะตเรฺิว็ น็อฺง คเนีย เคฺิน็ เวีย 42 แดล ยฺืง ซเรจ คเลียน      แอญ มัน บาน รฺีบ บาย รฺีบ ตึก ออย 43 ยฺืง โม ปฺี ซเราะ ชงาย      แอญ ก็ มัน รับ ตตูํล      ยฺืง เนิว็ คลูํน ตตฺี      แอญ มัน บาน ออย คอ เอา      ยฺืง กรุน รเงีย      แอญ ก็ มัน รซา      ยฺืง เจือ็บ กุก      ก็ มัน เติว็ เยียม" 44 กฺี ก็ น็อฺง ตเน็ญ ทา      "โพง คมาด กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง ซเรจ คเลียน      รือ เคิญ โม ปฺี ชงาย      เคิญ เนิว็ คลูํน ตตฺี      กรุน รเงีย รือ เจือ็บ กุก ก็อฺล นา น็อฺง บาน จูํย?" 45 ซดัจ ตอฺบ ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      แดล แอญ มัน บาน จูํย เนียะ ตูจ เจีย็ง กฺี นิฮ      ก็ เปฺิน็ มัน บาน จูํย ยฺืง" 46 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปันจ็อฺบ ทา      "โพง มนึฮ ยาง แจ็ฮ น็อฺง ปัฮ ยัว เติว็ เทอ ตูํฮ รโฮด เติว็      แต โพง เนียะ ตร็อฺง น็อฺง บาน ร็วฮ เนิว็ รโฮด เติว็"

Matthew 26

1 พอ ปเรียฮ เยซู ซอน จ็อฺบ เฮฺิย      ลูํก ก็ แบ เติว็ ปรับ โพง โกน เซฺิฮ็ ทา 2 "โพง แอญ ก็ เด็ญ เฮฺิย ทา      ตฺีด ปีร ไง น็อฺง ด็อฺล ไง รลึก ด็อฺล ไง ซร็อฺง เจียด      กฺี น็อฺง ออย มนึฮ โม จับ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เติว็ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน" 3 เวเลีย นุฮ โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที      น็อฺง โพง เนียะ ปกครอง เจียด ยิว      บาน ประชุม คเนีย น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม ชม็วฮ คายาฟาด 4 โพง กฺี กึด รัว พเลฺิว็ ลูํจ โม จับ ปเรียฮ เยซู ซันลับ จอล 5 โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "กแม็ย จับ น็อฺง เวเลีย กำปุง กฺี เมียน การ กินเลียง นิฮ      กแรญ น็อฺง เทอ ออย เนียะ ซเราะ รวึน รเวียก" 6 ปเรียฮ เยซู กำปุง เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ซีโมน มนึฮ แดล เกฺิด กันร็วง      อฺี ซเราะ เบทานี 7 ปเรียฮ เยซู กำปุง โฮบ บาย      เมียน ซแร็ย มเนียะ กัน คูํจ ตึก อ็อฺบ รคา ทไล      โม ซรอจ กบาล ปเรียฮ อ็อฺง 8 โพง โกนเซฺิฮ็ เคิญ ยาง จ็อฮ มัน พอ เจฺิด็      แบ เติว็ ทา      "ยัว ตึก อ็อฺบ นิฮ โม จะ จอล แอญๆ 9 เบฺอ ยัว เติว็ ลัวะ      บาน ประ ยาง จเรฺิน      รูํจ ยัว เติว็ แจจ มนึฮ ยาก กรอฺ เจีย เจีย็ง" 10 ปเรียฮ เยซู ลือ กฺี อันแย็ย      ลูํก ก็ ตอฺบ เติว็ ทา      "กแม็ย ทา กฺี      แดล กฺี ซรอจ ตึก อ็อฺบ นุฮ กฺี เทอ เจีย น็อฺง ยฺืง 11 มนึฮ กรอฺ เมียน เนิว็ น็อฺง โพง แอญ ตลอด      แต ยฺืง มัน เนิว็ จุม โพง แอญ ตลอด เต 12 แดล เนียง นิฮ ซรอจ ตึก อ็อฺบ ออย ยฺืง      กือ การ ตรฺีม ตุก มุน ซันรับ ก็อฺบ ยฺืง 13 ออย จำ ตุก ทา      มัน ทาตา กฺี ประกาด คาว เจีย ลือ เติว็ ด็อฺล นา ม็อฺด มาโลก      การ แดล เนียง นิฮ บาน เทอ ออย ยฺืง      ก็ ลือ เติว็ ด็อฺล น็อฮ เฮฺิย็ พอฺง" 14 ยูดา อิซคาริโอด      โกนเซฺิฮ็ มเนียะ แดล เนิว็ จุม น็อฺง โพง ปีร ตน็อฺบ เนียะ      บาน เติว็ รัว โพง อาจาร ทม 15 รูํจ ตเน็ญ ทา      "เบฺอ คมาด จูน กรู เยซู ออย ลูํก บาน      ลูํก น็อฺง ออย อย คมาด?"      โพง อาจาร ทม ก็ ออย ประ ยูดา ซามเซฺิบ็ รฺีล 16 ตัง ปฺี นุฮ โม ยูดา ก็ จำ รัว พเลฺิว็ น็อฺง จังออล ปเรียฮ อ็อฺง ออย กฺี จับ 17 ไง แดล เริม โฮบ นมปัง มัน เลฺิง      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "น็อฺง ออย โพง คมาด เติว็ จัด บอฺน ตุก เทอ พิที ชลอฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง อฺี นา เจีย?" 18 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "ออย โจล เติว็ กน็อง มฺืง      เติว็ ปรับ ปร็อฮ มเนียะ ทา      ลูํก กรู ปรับ ทา      ด็อฺล กน็อฺด เวเลีย เคฺิน็ ลูํก เฮฺิย      ลูํก น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ น็อฺง กินเลียง ไง ซร็อฺง เจียด อฺี ปเตีย็ฮ แอญ" 19 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เทอ ตาม แดล ปเรียฮ เยซู ปรับ      รูํจ ตรฺีม อาฮาร ตุก ซันรับ กินเลียง 20 พอ ลเงียจ เลฺิง      ปเรียฮ เยซู กำปุง โฮบ อาฮาร จุม โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ 21 ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      เมียน มเนียะ เนิว็ กอฺง โพง แอญ แดล น็อฺง เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง" 22 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ปรูํย เจฺิด็ รูํจ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง มเนียะ มนอฺง ทา      "คมาด รือ อย?" 23 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "กือ เนียะ แดล ยัว นมปัง จลัวะ น็อฺง จาน มูํย คเนีย น็อฺง ยฺืง      นิฮ เฮฺิย็ น็อฺง เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง 24 ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ      ตาม แดล ปเรียฮ กำปี เตียย ตุก      แต เนียะ แดล เนือ็ม กฺี จับ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ นุฮ เฮฺิย็      น็อฺง ยับ คลัง นัฮ      กแม็ย ปบาก เกฺิด โม เจีย เจีย็ง" 25 ยูดา เนียะ แดล น็อฺง เนือ็ม กฺี จับ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ตเน็ญ ทา      "คมาด รือ อย ลูํก กรู"      ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ตเรฺิว็ เฮฺิย็" 26 เวเลีย กำปุง โฮบ จุม คเนีย นุฮ      ปเรียฮ เยซู ชอง นมปัง โม      ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ กัจ แจจ โพง โกนเซฺิฮ็      ลูํก ปรับ ทา      "ยัว โฮบ เติว็      นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ คลูํน เคฺิน็ ยฺืง" 27 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลฺืก จอฺก      ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ ฮ็อจ เติว็ ออย โพง กฺี      ปรับ กฺี ทา      "เนือ็ม คเนีย เพฺอะ เติว็ 28 ปร็วฮ นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เชียม เคฺิน็ ยฺืง      แดล ตเรฺิว็ ปังโฮร ออย เกฺิด ซันยา ล็วฮ บาบ ออย มนึฮ จเรฺิน เนียะ 29 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      ยฺืง น็อฺง มัน เพฺอะ ตึก องุน ตฺีด เต      จ็วน ด็อฺล ไง น็อฮ      กือ ไง แดล ยฺืง น็อฺง เพฺอะ ทแม็ย จุม คเนีย น็อฺง โพง แอญ      น็อฺง บอฺน แดล ปเรียฮ แบ็ยดา ยฺืง ปกครอง" 30 ซแน็ฮ โพง กฺี ก็ รอฺง พเลง ปเซฺิร      รูํจ ก็ แจ็ญ เติว็ อฺี พนม มกะตฺีฮ 31 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "ยุํบ นิฮ เฮฺิย็ โพง แอญ เรือ็ล คเนีย น็อฺง จอล บ็อฺฮ ยฺืง      ปร็วฮ ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ปเรียฮ น็อฺง ซันลับ เนียะ คเวียล แกะ รูํจ โพง แกะ น็อฺง บะแบจ ปฺี คเนีย 32 แต ด็อฺล ปเรียฮ ออย ยฺืง ร็วฮ โม วิญ      ยฺืง ก็ น็อฺง เติว็ จังวัด กาลิลี มุน โพง แอญ" 33 เปตโร ปรับ ทา      "ทึงทา โพง กฺี บ็อฺฮ จอล ลูํก ต็อฺง ม็อฺด คเนีย ก็ คแว็ย      แต คมาด มัน บ็อฺฮ จอล เต" 34 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง เปตโร ทา      "ยฺืง ปรับ เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      ยํุบ นิฮ มุน เมือ็น รเงียว      แอญ น็อฺง ปรับ แบ็ย ดอฺง ทา แอญ มัน ยอฺม รับ ยฺืง" 35 เปตโร ทา      "ทึง ทา คมาด เงือ็บ ปรวม ลูํก ก็ คแว็ย      คมาด น็อฺง ยอฺม รับ ลูํก"      โพง โกนเซฺิฮ็ ต็อฺง อ็อฺฮ ก็ ทา ยาง จ็อฮ พอฺง 36 ปเรียฮ เยซู เติว็ จุม โกนเซฺิฮ็      เติว็ น็อฺง บอฺน แดล กฺี เฮา ทา เกดเซมนี      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "อังกุย เนิว็ จำ ยฺืง ตแร็ฮ เฮฺิย      ยฺืง น็อฺง เติว็ อตึฮซทาน คาง น็อฮ เซฺิน็" 37 ปเรียฮ อ็อฺง เนือ็ม เปตโร      น็อฺง โกน ปร็อฮ เคฺิน็ เซเบดี ต็อฺง ปีร เติว็ พอฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ปรูํย เจฺิด็ พอฺง ยาก เจฺิด็ พอฺง 38 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ยฺืง ปรูํย เจฺิด็ ฮับ น็อฺง เงือ็บ เฮฺิย      ออย เนิว็ น็อฺง นิฮ จำ ยฺืง เฮฺิย" 39 ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร เติว็ บาน อันแต็จ      ก็ ออน จ็วน มุก ด็อฺล แด็ย      รูํจ ซม น็อฺง ปเรียฮ ทา      "โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      เบฺอ พอ เกฺิด บาน เมน      ซม ออย ยัว รฺืง ปบาก นิฮ แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี คมาด จ็อฮ      แต กแม็ย เทอ ตันเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ คมาด      ซม ออย ตันเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ ปเรียฮ แบ็ยดา" 40 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ กรอก เติว็ รัว โกนเซฺิฮ็      ก็ เคิญ ทา กฺี เดจ ลัวะ อ็อฺฮ      ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ดัฮ เปตโร ทา      "อย บาน โพง แอญ เนิว็ จำ ยฺืง ตามา ชโมง มัน บาน? 41 ออย กรอก อตึฮซทาน      พฺือ กแม็ย เมียร ซะตเรฺิว็ โม ปันชอด ออย เทอ บาบ      เจฺิด็ ซู เฮฺิย็      แต คลูํน เติว็ มัน รูํจ" 42 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู เติว็ อตึฮซทาน มนอฺง ตฺีด ทา      "โอ แบ็ยดา      เบฺอ มัน พอ ออย โกน พ็อด ปฺี ทอรมาน นุฮ บาน      ก็ ซม ออย ตันเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ แบ็ยดา" 43 ปเรียฮ อ็อฺง โม มนอฺง ตฺีด      เคิญ ทา โพง โกนเซฺิฮ็ กำปุง เดจ ลัวะ      เบฺิก พเนจ มัน รูํจ 44 ปเรียฮ เยซู ก็ เติว็ อตึฮซทาน มนอฺง ตฺีด      เลฺิง็ แบ็ย ดอฺง อตึฮซทาน แบบ มูํย คเนีย ยาง ปฺี มุน 45 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เฮฺาะ โม รัว โพง โกนเซฺิฮ็      ดัฮ กฺี ทา      "โพง แอญ เนิว็ ตา เดจ ออย บัด นฺืย รือ อย?      ด็อฺล เวเลีย แดล กฺี น็อฺง โม จับ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ยัว เติว็ ออย โพง มนึฮ บาบ เฮฺิย 46 กรอก เติว็      นุฮ เนียะ แดล เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง ก็ โม บฺีด เฮฺิย" 47 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย มัน เตือ็น พ็อด ปฺี เมือ็ด      เมียน โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ชม็วฮ ยูดา      เดฺิร โม เนือ็ม มนึฮ โพง ทม กัน ดาบ กัน ตมอฺง โจล โม      ตาม แดล อาจาร ทม      น็อฺง โพง จัฮๆ เคฺิน็ โพง ยิว ปเรฺอ ออย โม 48 ยูดา นุฮ บาน ออย ซันยา โพง กฺี มุน ทา      "เบฺอ ยฺืง เทฺิบ รนา      ออย จับ เนียะ นุฮ ตุก" 49 ยูดา ก็ ตันร็อฺง เติว็ ปรับ ปเรียฮ เยซู      รูํจ ทา      "ซม ออย ลูํก กรู เซาะ ซบาย จ็อฮ"      รูํจ เทฺิบ ปเรียฮ อ็อฺง 50 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "พฺืน      น็อฺง เทอ อย ก็ เทอ ออย ลฺืน"      ซแน็ฮ โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย จับ ปเรียฮ เยซู 51 โกนเซฺิฮ็ มเนียะ โฮด ดาบ      กาบ ตระจฺีจ กันเจีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม ดัจ 52 ปเรียฮ เยซู ฮาม กฺี ทา      "ยัว ดาบ เญือ็ด กน็อง ซรอฺบ วิญ      ปร็วฮ เนียะ แดล ปเรฺอ ดาบ      น็อฺง ตเรฺิว็ เงือ็บ น็อฺง ดาบ 53 แอญ มัน เด็ญ รือ อย ทา      เบฺอ ยฺืง ซม ออย ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ ยฺืง จูํย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ น็อฺง จูน ทูดซวัน โม      จเรฺิน เจีย็ง ปีร ตน็อฺบ กอฺง เตือ็บ      โม จูํย ยฺืง ลฺืย 54 แต ตเรฺิว็ เกฺิด ยาง แจ็ฮ นิฮ      พฺือ ออย เกฺิด ตาม แดล ปเรียฮ กำปี บาน ทา ตุก เฮฺิย" 55 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ กัน ดาบ กัน ตมอฺง      ทา ตา ยฺืง เกฺิด จอร รือ อย      บาน เนือ็ม คเนีย โม จับ ยฺืง      ยฺืง ซอน เนิว็ น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร เรือ็ล ไง      แม็จ ก็ มัน จับ ยฺืง? 56 แต ต็อฺง ม็อฺด นิฮ เกฺิด ออย จ็อฺม ตาม แดล เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน ตเซร ตุก"      โพง โกนเซฺิฮ็ ต็อฺง อ็อฺฮ บาน จอล ปเรียฮ อ็อฺง ตุก      รูํจ เนือ็ม คเนีย เปือ็ด เติว็ 57 โพง เนียะ แดล จับ ปเรียฮ เยซู      บาน เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ อฺี ปเตีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม      ชม็วฮ คายาฟาด      เมียน กรู ซอน กำปี      น็อฺง เนียะ ปกครอง      โม ประชุม คเนีย 58 เปตโร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ปฺี กรอย ชงายๆ พอฺง      ชบ เนิว็ น็อฺง เลียน ปเตีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม      เติว็ อังกุย น็อฺง เนียะ เยียม      พฺือ จำ มฺือ ทา น็อฺง เกฺิด ยาง นา 59 ซแน็ฮ โพง อาจาร ทม      น็อฺง ซมาชิก ซาน ต็อฺง ม็อฺด      บาน ยัว พเยียน โม จอด ปเรียฮ เยซู      ค็อฺม กแลญ รัว รฺืง ออย กฺี ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 60 แต เฮา ทา เมียน เนียะ โม กแลญ จเรฺิน บล็อฺฮ      ก็ รัว รฺืง มัน บาน 61 รูํจ เมียน ปีร เนียะ โม กแลญ ออย การ ทา      "เนียะ นิฮ อันแย็ย ทา      กฺี น็อฺง ตันเลียย ปเรียฮ วิเฮียร แจ็ญ บาน      รูํจ ซาง ออย รูํจ วิญ บาน กน็อง แบ็ย ไง" 62 ซแน็ฮ อาจาร ทม กรอก ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "รฺืง แดล พเยียน กฺี ทา นุฮ      มัน เมียน เปียก แก รือ อย?" 63 แต ปเรียฮ เยซู ลูํก เนิว็ ซงฺีม      อาจาร ทม อันแย็ย ตฺีด ทา      "แอญ เกฺิด ปเรียฮ คริด      โกน เคฺิน็ ปเรียฮ      เมน รือ อย?      ออย แอญ ซบ็อฺด ซม ปเรียฮ แดล ร็วฮ เนิว็ รโฮด เทอ ตูํฮ" 64 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ลูํก อันแย็ย ตเรฺิว็ เฮฺิย      แต ยฺืง ซม ปรับ ตฺีด ทา      ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็      โพง แอญ เรือ็ล คเนีย น็อฺง เคิญ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ อังกุย เนิว็ คาง ซดำ เคฺิน็ ปเรียฮ แดล เมียน ริด อำนาจ      จ็อฮ โม น็อฺง ปะปวก พอฺง" 65 อาจาร ทม เคฺิง็ คลัง นัฮ เลฺิง็ แฮจ เอา      อันแย็ย ทา      "กฺี อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ เมน เฮฺิย็      จ็อฺง บาน พเยียน เทอ อย ตฺีด?      โพง แอญ บาน ลือ กฺี อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ ยาง แจ็ฮ 66 น็อฺง กึด ทา ยาง นา"      โพง กฺี ตอฺบ ทา      "ออย ซันลับ จอล" 67 รูํจ โพง กฺี ก็ ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ มุก ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ คลัฮ ต็อฺบ      คลัฮ เตีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง 68 รูํจ ทา      "ปเรียฮ คริด เตียย เมือ็ฮ ทา รนา เตีย็ฮ แอญ" 69 เปตโร เนิว็ น็อฺง มุก ปเตีย็ฮ เจือ็น กรอม      เมียน ซแร็ย แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ โม ทา      "เนียะ นิฮ บาน เนิว็ จุม เยซู      เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด แด็จ คเนีย" 70 แต เปตโร ประแกจ กนาล โพง ทม ทา      "แดล แอญ ทา นุฮ      ยฺืง มัน เด็ญ รฺืง เต" 71 พอ เปตโร แจ็ญ เติว็ อฺี มุก ทเวียร ปเตีย็ฮ      ซแร็ย มเนียะ ตฺีด บาน เคิญ      ก็ ปรับ โพง กฺี แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ ทา      "เนียะ นิฮ บาน เนิว็ จุม เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด พอฺง" 72 เปตโร ก็ ประแกจ ตฺีด      รูํจ ซบ็อฺด พอฺง ทา      "ยฺืง มัน ซเกือ็ล มนึฮ นุฮ เต" 73 ตอฺ โม อันแต็จ ตฺีด      โพง เนียะ แดล ชวร เนิว็ บฺีดๆ นุฮ ก็ โม ทา เปตโร ทา      "แอญ คเนีย เคฺิน็ โพง นุฮ เมน เฮฺิย็      ปร็วฮ ทา เปียก อันแย็ย ซ็อด คเนีย" 74 เปตโร ก็ ซบ็อฺด ยาง เมน เตน ทา      "ยฺืง มัน ซเกือ็ล เนียะ นุฮ เต"      เวเลีย นุฮ เมือ็น ก็ รเงียว 75 เปตโร ก็ กึด ด็อฺล เปียก แดล ปเรียฮ เยซู ปรับ ตุก ทา      "เวเลีย มุน เมือ็น รเงียว      แอญ น็อฺง ประแกจ แบ็ย ดอฺง ทา มัน ยอฺม รับ ยฺืง"      รูํจ เปตโร ก็ แจ็ญ เติว็ คาง กราว ยํุม โคจ เจฺิด็ ยาง คลัง

Matthew 27

1 พอ ปรึก เลฺิง โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง จัฮๆ เจียด ยิว บาน ปะกร็วฮ คเนีย น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง จอล 2 กฺี ก็ จับ ปเรียฮ อ็อฺง จอฺง      ยัว เติว็ มอฺบ ออย พูวา ชม็วฮ ปีลาด 3 พอ เคิญ กฺี ตัดซิน เทอ ตูํฮ ปเรียฮ เยซู      ยูดา ก็ ปโดร เจฺิด็      ยัว ประ ซามเซฺิบ็ รฺีล นุฮ      เติว็ ออย โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที      น็อฺง เนียะ ปกครอง เจียด ยิว วิญ 4 รูํจ ปรับ โพง กฺี ทา "คมาด ค็อฮ เติว็ เฮฺิย      แดล เทอ ออย กฺี ซันลับ เนียะ แดล มัน เมียน ตูํฮ"      กฺี ตอฺบ ทา      "นุฮ รฺืง เคฺิน็ แอญ เตฺอ      มัน เมน รฺืง เคฺิน็ โพง ยฺืง เต" 5 ยูดา บ็อฺฮ ประ เติว็ กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      รูํจ แจ็ญ เติว็ จอฺง กอฺ เงือ็บ 6 ซแน็ฮ โพง อาจาร ทม รฺืฮ ยัว ประ รูํจ อันแย็ย ทา      "ประ นิฮ กฺี ปเรฺอ ออย ซันลับ มนึฮ      น็อฺง เก็บ กน็อง คเลีย็ง ปเรียฮ วิเฮียร ก็ ค็อฮ ปเรียฮ บันยัด" 7 พอ กฺี ปะกร็วฮ คเนีย เฮฺิย      กฺี ก็ ยัว ประ นุฮ เติว็ ติญ แด็ย เคฺิน็ เจียง ลูํญ ชนัง      พฺือ น็อฺง เทอ กูํก คมอจ ออย มนึฮ เจียด ปเซญ 8 ปร็วฮ ยาง จ็อฮ กูํก คมอจ นุฮ บาน เฮา ทา      แด็ย เชียม      จ็วน ด็อฺล ซ็อฺบ ไง นิฮ 9 นิฮ ตเรฺิว็ จ็อฺม ตาม เยเรมี ทา กฺี ยัว ประ ซามเซฺิบ็ รฺีล นุฮ (กือ จำนูํน ประ แดล ปูจ อิซราเอล บาน ตกลง ออย ติญ มนึฮ) 10 เติว็ ติญ แด็ย เคฺิน็ เจียง ลูํญ ชนัง ตาม แดล ปเรียฮ บาน ซัง คมาด 11 ปเรียฮ เยซู ชวร เนิว็ คาง มุก พูวา ปีลาด      พูวา ตเน็ญ ทา      "แอญ เกฺิด ซดัจ เจียด ยิว เมน รือ อย?" ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ลูํก พูวา ทา ตเรฺิว็ เฮฺิย" 12 โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง จัฮๆ เจียด ยิว ฟอฺง ทา อย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ มัน ตอฺบ อย 13 พูวา ตเน็ญ ทา      "รฺืง ต็อฺง ม็อฺด แดล กฺี ฟอฺง นุฮ แอญ มัน ลือ รือ อย?" 14 ปเรียฮ เยซู ก็ มัน ตอฺบ นะ มมัด      พูวา ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ 15 การ ชลอฺง ไง ปัซคา เรือ็ล ชนำ      เมียน ประปฺิยนี ออย พูวา เลญ เนียะ ตูํฮ มเนียะ      ตาม แดล เนียะ ซเราะ ซม 16 อังก็อฺล น็อฮ เมียน เนียะ ตูํฮ แดล ลือ ชม็วฮ เจีย็ง กฺี      ชม็วฮ บารับบัด 17 พอ โพง กฺี ประชุม คเนีย เฮฺิย      พูวา ก็ ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ ออย ยฺืง เลญ รนา      ออย เลญ บารับบัด      รือ น็อฺง ออย เลญ เยซู      แดล เฮา ทา ปเรียฮ คริด?" 18 พูวา เด็ญ จบัฮ ทา      กฺี จับ ปเรียฮ เยซู จูน โม ออย      ปร็วฮ ทา กฺี จระแนน 19 เวเลีย พูวา ปีลาด กำปุง อังกุย ลฺือ บันลัง จันเรียฮ กแด็ย      ประป็วน เกือ็ด ก็ ปเรฺอ มนึฮ ออย โม ปรับ ทา      "กแม็ย เทอ อย น็อฺง เนียะ ตร็อฺง นุฮ เลฺิย      ปร็วฮ ยุํบ แม็ญ คญม ย็วลซ็อฺบ เคิญ กฺี      จ็วน ปรูํย เจฺิด็ ยาง จนับ" 20 แต โพง อาจาร ทม น็อฺง โพง จัฮๆ เจียด ยิว      บาน เติว็ ปรับ โพง เนียะ ซเราะ ออย ปรับ พูวา ทา ออย เลญ บารับบัด      รูํจ ซันลับ ปเรียฮ เยซู 21 ปร็วฮจน็อฮ พูวา ตเน็ญ ทา "โพง ปีร เนียะ นิฮ      โพง แอญ น็อฺง ออย ยฺืง เลญ เนียะ นา?"      โพง กฺี ก็ ตอฺบ ทา      "ออย เลญ บารับบัด" 22 พูวา ตเน็ญ ตอฺ ตฺีด ทา      "จ็อฮ น็อฺง ออย ยฺืง เทอ ยาง นา น็อฺง เยซู      แดล เฮา ทา ปเรียฮ คริด?"      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ตอฺบ ทา      "ออย ยัว เติว็ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน ออย เงือ็บ เติว็" 23 พูวา ตเน็ญ ทา      "ยัว กฺี เติว็ แว็ย ปเจือ็บ เทอ อย      กฺี ค็อฮ รฺืง อย?" โพง กฺี ซแรจ กวยตา คลัง เลฺิง ทา      "ยัว เติว็ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน เติว็" 24 พอ เคิญ ทา อันแย็ย เติว็ ก็ มัน เมียน พ็อฺล      กวยตา รวึน รเวียก เลฺิง      พูวา ก็ ยัว ตึก โม เลียง ได กนาล มุก โพง กฺี      รูํจ ทา      "ยฺืง มัน รับ ตูํฮ การ ซันลับ เนียะ นิฮ เต      เบฺอ โพง แอญ จ็อฺง ซันลับ      ก็ ซันลับ เติว็" 25 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "โพง ยฺืง น็อฺง โกนเจา เคฺิน็ ยฺืง น็อฺง รับ ตูํฮ แอญ" 26 พูวา ก็ เลญ บารับบัด ออย กฺี      รูํจ ออย ยัว รำเปือ็ด แว็ย ปเรียฮ เยซู      ซแน็ฮ กฺี มอฺบ ออย ยัว เติว็ แว็ย ปเจือ็บ ตุก น็อฺง เชอ กางเคน 27 ตฮาน เคฺิน็ พูวา ปีลาด ยัว ปเรียฮ เยซู เติว็ กน็อง ซาลา กลาง      รูํจ เฮา ตฮาน ปเซญ มากอฺง ทม โม พอฺง 28 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ด็อฺฮ คอ เอา เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ      รูํจ ยัว กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ ซี กระฮอฺม โม เปียะ แทน 29 รูํจ ยัว ปันลา โม กรอฺง เทอ มงกุด เปียะ กบาล เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ยัว เดฺิม ตแรญ โม ออย ปเรียฮ อ็อฺง กัน น็อฺง ได ซดำ      ซแน็ฮ โพง กฺี ลูด จังก็วง      อันแย็ย จังออฺก ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ซดัจ เคฺิน็ โพง ยิว      ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง จำเรฺิน เลฺิง" 30 รูํจ ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ มุก ปเรียฮ อ็อฺง      ยัว เดฺิม ปเดา แว็ย กบาล ปเรียฮ อ็อฺง 31 พอ อันแย็ย จังออฺก ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      กฺี ก็ ด็อฺฮ กรฺืงแบบ นุฮ แจ็ญ      รูํจ ยัว เอา เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง โม เปียะ ออย วิญ      กฺี เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ พฺือ น็อฺง แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน 32 พอ โพง กฺี แจ็ญ เติว็ เฮฺิย      บาน ประเตีย็ฮ มเนียะ ชม็วฮ ซีโมน เจียด ไซรีน      ออย กฺี ลี เชอ กางเคน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 33 พอ โม ด็อฺล บอฺน กลโกทา      แดล ปแล ทา      จเอฺิง็ กบาล 34 กฺี ยัว ซรา องุน เลียย ปมัด      ออย ปเรียฮ อ็อฺง เพฺอะ      ปเรียฮ อ็อฺง พลัวะ มฺือ แต มัน ยอฺม เพฺอะ 35 พอ ยัว ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน รูํจ เฮฺิย      กฺี ก็ ยัว คอ เอา ปเรียฮ อ็อฺง โม จับ ชลาก แบญ แจจ คเนีย 36 รูํจ กฺี อังกุย จำ มฺือ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง นุฮ 37 กฺี เบฺิด็ ปาย ประกาด ตูํฮ ตุก คาง ลฺือ กบาล ปเรียฮ อ็อฺง ทา      เนียะ นิฮ กือ เยซู ซดัจ เคฺิน็ เจียด ยิว 38 เวเลีย นุฮ กฺี บาน ยัว จอร ปีร เนียะ      เติว็ แว็ย ปเจือ็บ ตุก น็อฺง เชอ กางเคน คาง ซดำ ปเรียฮ อ็อฺง มูํย      คาง ชเวญ มูํย 39 โพง เนียะ แดล เดฺิร พาน เติว็ โม      กฺี กระวี กบาล รูํจ อันแย็ย เยาะเยิย ทา 40 "แอญ แดล น็อฺง ตันเลียย ปเรียฮ วิเฮียร      น็อฺง ซาง วิญ ออย รูํจ กน็อง แบ็ย ไง      ออย จูํย คลูํน แอญ เติว็      เบฺอ แอญ เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน      ก็ ออย จ็อฮ ปฺี กางเคน" 41 โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      รูํม ต็อฺง โพง จัฮๆ บาน เนือ็ม คเนีย มะเงียย ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง ทา 42 "กฺี จูํย เนียะ ปเซญ บาน      แต จูํย คลูํน แอญ มัน บาน      เบฺอ กฺี เกฺิด ซดัจ เจียด อิซราเอล เมน      ออย กฺี จ็อฮ โม ปฺี เชอ กางเคน เลฺิว็ แน็ฮ เมือ็ฮ      เตือ็บ ยฺืง น็อฺง จฺือ 43 กฺี บาน ตุก เจฺิด็ น็อฺง ปเรียฮ      จ็อฮ เบฺอ ปเรียฮ พอ เจฺิด็ จูํย      ออย จูํย กฺี      ปร็วฮ กฺี บาน อันแย็ย ทา      กฺี เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ" 44 จอร แดล กฺี แว็ย ปเจือ็บ เชอ กางเคน บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ อันแย็ย บรอ ดะ ปเรียฮ อ็อฺง แด็จ คเนีย 45 เกฺิด งิด ม็อฺด ต็อฺง แพนแด็ย      ตัง ปฺี ทไง ตร็อฺง จ็วน แบ แบ็ย โมง 46 พอ ด็อฺล เวเลีย รเยียะ ทไง แบ แบ็ย โมง      ปเรียฮ เยซู ซแรจ ยาง คลัง ทา      "เอลี เอลี ลามาซาบักทานี" ปแล ทา      ปเรียฮ เคฺิน็ คมาด      ปเรียฮ เคฺิน็ คมาด      แม็จ จอล บ็อฺฮ คมาด 47 มนึฮ คลัฮ แดล ชวร เนิว็ น็อฺง นุฮ พอ บาน ลือ ก็ อันแย็ย ทา      "เนียะ นิฮ เฮา รัว เอลียา" 48 เมียน คเนีย กฺี มเนียะ ร็วด เติว็ ยัว ฟองนาม      จลัวะ ซรา องุน จู      ดอด น็อฺง จ็อง เดฺิม ปบ็อฮ ฮ็อจ ออย ปเรียฮ อ็อฺง อันจุํบ 49 แต เนียะ ปเซญ ปรับ ทา      "ชบ เซฺิน็      จำ มฺือ เซฺิน็ ทา      เอลียา น็อฺง โม จูํย กฺี บาน รือ อย" 50 ปเรียฮ เยซู ซแรจ ยาง คลัง มนอฺง ตฺีด รูํจ มัน ดอฺก ตังเฮฺิม ตฺีด 51 จ็อฺม เวเลีย นุฮ      พามาน กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      ก็ รแฮจ เกฺิด ปีร จันรฺีจ      ตัง ปฺี ลฺือ รโฮด ด็อฺล คาง กรอม      แพนแด็ย กะกเรฺิก      ทมอฺ ก็ แบจ 52 บอฺน ก็อฺบ คมอจ ก็ แบจ      คมอจ เคฺิน็ เนียะ ตร็อฺง บอฺริซ็อด จเรฺิน เนียะ      ก็ บาน ร็วฮ โม วิญ 53 พอ ปเรียฮ เยซู ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย      โพง กฺี ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี กูํก คมอจ      เนือ็ม คเนีย โจล เติว็ น็อฺง มฺืง ซักซิด      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ บาน เคิญ 54 เนียยรวย น็อฺง ตฮาน แดล เนิว็ จำ เยียม ปเรียฮ เยซู      พอ บาน เคิญ แพนแด็ย กะกเรฺิก      น็อฺง การ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เกฺิด นุฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย เพ็ด ยาง จนับ      เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "ลูํก นิฮ เกฺิด บ็อฺดตรา เคฺิน็ ปเรียฮ เมน เฮฺิย็" 55 น็อฺง บอฺน นุฮ เมียน ซแร็ย จเรฺิน เนียะ แดล บาน เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง ปฺี จังวัด กาลิลี      พฺือ น็อฺง รับ ปันเรฺอ      กฺี จำ มฺือ ปเรียฮ อ็อฺง ปฺี ชงาย 56 กน็อง โพง นุฮ เมียน มาเรีย ซเราะ มักดาลา มูํย      มาเรีย แม เคฺิน็ ยากอบ น็อฺง โยเซบ      น็อฺง แม เคฺิน็ ยอน น็อฺง ยากอบ ตฺีด มูํย 57 พอ ลเงียจ เลฺิง      เมียน แซแท็ย มเนียะ โม ปฺี ซเราะ อาริมาเทีย      ชม็วฮ โยเซบ      เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู 58 บาน โจล เติว็ รัว พูวา ปีลาด      ซม ยัว ซบ ปเรียฮ เยซู      พูวา ก็ บาน มอฺบ ออย 59 โยเซบ ยัว ซบ เติว็      ยัว ซไบ ซเดฺิง ละออฺ ยาง ซะอาด โม รุม 60 รูํจ ยัว เติว็ ก็อฺบ กน็อง รูง ทมอฺ ทแม็ย      แดล จ็อฺฮ ตุก ซันรับ คลูํน แอญ      กฺี ก็ ปมฺีล ทมอฺ ทม กเบฺิด็      รูํจ เติว็ 61 มาเรีย เนียะ ซเราะ มักดาลา      น็อฺง มาเรีย ตฺีด มเนียะ นุฮ ก็ อังกุย เนิว็ น็อฺง มุก รูง นุฮ 62 ซแอจ เลฺิง      พ็อด ปฺี ไง ตรฺีม ชลอฺง      โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที      น็อฺง โพง ฟาริซี      โม อันแย็ย น็อฺง พูวา 63 ทา      "แน ลูํก เนียย      คมาด จำ บาน ทา      มนึฮ กเฮฺาะ นุฮ      ตอฺน เนิว็ ร็วฮ      บาน อันแย็ย ทา พ็อด แบ็ย ไง น็อฺง ร็วฮ โม วิญ 64 แฮด นุฮ ซม ออย ลูํก เนียย ซัง ตฮาน ออย จำ เยียม บอฺน ก็อฺบ คมอจ      เนิว็ จำ มฺือ ออย ละออฺ      จ็วน บาน แบ็ย ไง      คลาจ โกนเซฺิฮ็ กฺี โม ลูํจ ซบ เติว็      รูํจ ประกาด ปรับ เนียะ ซเราะ ทา      "กฺี ร็วฮ วิญ เฮฺิย"      การ ปันชอด นิฮ น็อฺง เทอ ออย เกฺิด บรอ เจีย็ง อา นุฮ ตฺีด" 65 พูวา ตอฺบ ทา      "ออย โพง แอญ ยัว ตฮาน เติว็ เยียม ออย ละออฺ ยาง เมน เตน" 66 กฺี ก็ เติว็ เนิว็ รซา มัน ออย รนา โม ลูํจ ซบ บาน      กือ บ็อฺฮ ตรา น็อฺง ทเวียร ทมอฺ พอฺง      ออย ตฮาน เนิว็ เยียม พอฺง

Matthew 28

1 กรอย ไง ซะบาโต      ไง อาตึด เวเลีย ทไง ฮับ น็อฺง เรีย็ฮ      มาเรีย เนียะ ซเราะ มักดาลา      น็อฺง มาเรีย มเนียะ ตฺีด      โม มฺือ รูง ก็อฺบ คมอจ 2 เวเลีย นุฮ เกฺิด แพนแด็ย กะกเรฺิก ยาง จนับ      เมียน ทูดซวัน มเนียะ จ็อฮ โม ปฺี ซวัน ปมฺีล ทมอฺ นุฮ แจ็ญ เติว็ ปฺี มุก บอฺน ก็อฺบ คมอจ      รูํจ อังกุย ลฺือ ทมอฺ นุฮ 3 รูบ เรียง เคฺิน็ ทูดซวัน นุฮ      ยาง ปันลือ เคฺิน็ พเนจ กันตูํล      ซลฺีจ ตน็อฺบ ซอฺ ยาง ซันแล็ย 4 เนียะ แดล เนิว็ เยียม นุฮ      คลาจ ทูดซวัน เลฺิง็ เญือ็ร      เกฺิด ยาง มนึฮ เงือ็บ 5 ทูดซวัน อันแย็ย น็อฺง ซแร็ย นุฮ ทา "กแม็ย คลาจ      ยฺืง เด็ญ เฮฺิย ทา โพง เนียง โม รัว ปเรียฮ เยซู      แดล ปัฮ กฺี แว็ย ปเจือ็บ ตุก น็อฺง เชอ กางเคน 6 ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เนิว็ น็อฺง นิฮ เต      ลูํก ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย ตาม แดล ปเรียฮ อ็อฺง ทา ตุก      โม มฺือ บอฺน แดล ปเรียฮ อ็อฺง กฺืย เดจ เนิว็ เมือ็ฮ 7 ออย เติว็ ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย ลฺืน พอฺง ทา      "ปเรียฮ อ็อฺง ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ น็อฺง จังวัด กาลิลี มุน โพง บอฺง ปโอน      โพง บอฺง ปโอน น็อฺง บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง อฺี น็อฮ"      นิฮ เฮฺิย็ แดล ยฺืง บาน ปรับ เฮฺิย" 8 ซแน็ฮ ซแร็ย ปีร เนียะ นุฮ ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี บอฺน ก็อฺบ คมอจ ยาง ลฺืน      คลาจ พอฺง ออฺร พอฺง ยาง จนับ      รูํจ ร็วด เติว็ ปรับ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 9 บาน ประเตีย็ฮ ปเรียฮ เยซู ปุบ ลฺืย ลูํก อันแย็ย ทา      "ซวัดดี เนียง"      โพง ซแร็ย นุฮ ก็ ออบ จฺืง ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ กราบ ปเรียฮ อ็อฺง 10 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "กแม็ย คลาจ เลฺิย      ออย เติว็ ปรับ โพง บอฺง ปโอน เคฺิน็ ยฺืง ออย เติว็ จังวัด กาลิลี      น็อฺง บาน ประเตีย็ฮ ยฺืง อฺี น็อฮ" 11 โพง ซแร็ย นุฮ กำปุง เติว็      ตฮาน คลัฮ แดล เยียม บอฺน ก็อฺบ คมอจ นุฮ ก็ โจล เติว็ น็อฺง มฺืง      ปรับ โพง อาจาร ทม แดล เทอ พิที ปฺี รฺืง แดล เกฺิด ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ 12 โพง อาจาร ทม ประชุม ปะกร็วฮ คเนีย น็อฺง โพง จัฮๆ      รูํจ ก็ ยัว ซตาง ยาง จเรฺิน เติว็ แจจ โพง ตฮาน 13 ปรับ ทา      "โพง แอญ ออย อันแย็ย ทา      โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ กฺี โม ลูํจ ซบ เติว็ ตอฺน ยุํบ      เวเลีย โพง แอญ กำปุง เดจ ลัวะ 14 เบฺอ พูวา บาน ลือ รฺืง นิฮ      ยฺืง น็อฺง จูํย ออย โพง แอญ พ็อด ปฺี ตูํฮ" 15 โพง ตฮาน บาน รับ ซตาง      รูํจ เทอ ตาม เปียก แดล กฺี ปรับ      ซแน็ฮ โพง ยิว ก็ บาน ลือ เปียก นิฮ จ็วน ด็อฺล ซ็อฺบ ไง 16 โกนเซฺิฮ็ มาตน็อฺบ เนียะ นุฮ      บาน เติว็ จังวัด กาลิลี      เติว็ ด็อฺล พนม แดล ปเรียฮ เยซู บาน ปรับ ตุก 17 พอ บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี ก็ บาน กราบ ซำเปีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง      แต เนียะ คลัฮ เนิว็ ซงไซ 18 ปเรียฮ เยซู โม บฺีด รูํจ ปรับ ทา      "ริด อำนาจ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เนิว็ น็อฺง ซวัน พอฺง      น็อฺง แพนแด็ย พอฺง      ปเรียฮ มอฺบ ออย ยฺืง เฮฺิย 19 แฮด จน็อฮ ออย โพง แอญ แจ็ญ เติว็ ซอน มนึฮ กรํุบ เจียด      ออย เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง      ออย รับ พิที บับติซมา      น็อฺง ชม็วฮ ปเรียฮ แบ็ยดา      ปเรียฮ บ็อฺดตรา      น็อฺง ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด 20 ซอน กฺี ออย เด็ญ กัน รซา แดล ยฺืง ซัง โพง แอญ ซ็อฺบ ยาง เฮฺิย      นิฮ เฮฺิย็ ยฺืง น็อฺง เนิว็ จุม โพง แอญ รโฮด เติว็"

Mark 1

1 คาว เจีย รฺืง ปเรียฮ เยซู คริด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ      เริม อันตริม นิฮ 2 กน็อง กำปี อิซยา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน ตเซร ตุก ทา ยฺืง ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง เติว็ คาง มุก ลูํก เนียะ นุฮ น็อฺง ตรฺีม พเลฺิว็ เคฺิน็ ลูํก ตุก 3 เมียน ซันเลญ เคฺิน็ เนียะ ซแรจ ตาม เวียล กันดาน ทา ออย ตรฺีม ทน็อฺล รับ ตตูํล ปเรียฮ ออย เทอ พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย ตร็อฺง 4 นุฮ เฮฺิย็      ยอน บาน เทอ พิที บับติซมา เนิว็ น็อฺง เวียล กันดาน      ประกาด ออย กฺี พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย รูํจ ออย รับ บับติซมา พฺือ ปเรียฮ น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย 5 มนึฮ น็อฺง จังวัด ยูเดีย      น็อฺง เนียะ เนิว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม      เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ รัว ยอน      เนือ็ม คเนีย โม รับ ซารพาบ แดล คลูํน บาน เทอ บาบ      รูํจ ยอน ก็ เทอ พิที บับติซมา ออย โพง นิฮ น็อฺง แมนาม จอรแดน 6 กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ยอน เทอ น็อฺง มมฺีฮ อูด      กแซ กระวัด เทอ น็อฺง ซแบจ      เกือ็ด ซี กโนบ น็อฺง ตึก คมุม 7 ยอน ประกาด ทา      "เนียะ น็อฺง โม กรอย คมาด เกฺิด ทม      เมียน อำนาจ เจีย็ง คมาด ตฺีด      ทึงทา กแซ ซแบจ ตระเนือ็บ เคฺิน็ ลูํก      คมาด ก็ มัน ซ็อฺมกูํร น็อฺง ออน ซราย 8 คมาด ออย บอฺง ปโอน เรือ็ล คเนีย รับ บับติซมา น็อฺง ตึก      แต ปเรียฮ อ็อฺง แดล น็อฺง โม นุฮ      น็อฺง ออย บอฺง ปโอน เรือ็ล คเนีย รับ บับติซมา น็อฺง ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด" 9 ตอฺ โม ตฺีด มัน ยูร เปฺิน็ นา      ปเรียฮ เยซู โม ปฺี มฺืง นาซาเร็ด จังวัด กาลิลี      บาน รับ พิที บับติซมา ปฺี ยอน      น็อฺง แมนาม จอรแดน 10 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง โม ปฺี ตึก เฮฺิย      เวเลีย นุฮ ลูํก เคิญ มฺีจ รเบฺิก แจ็ญ      เมียน ปเรียฮ วินเญียน รูบ ซ็อด ซัด ปเรียบ ซอฺ      จ็อฮ โม ด็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง 11 เมียน ซันเลญ โม ปฺี ซวัน ทา      "แอญ เกฺิด โกน ซันลัญ เคฺิน็ ยฺืง      แอญ ตเรฺิว็ เจฺิด็ ยฺืง นัฮ" 12 กน็อง เวเลีย นุฮ ปเรียฮ วินเญียน บาน ปเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ เนิว็ น็อฺง เวียล กันดาน 13 ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง เวียล เลฺิง็ แซเซฺิบ็ ไง      เมียร ซะตเรฺิว็ ซาตาน เวีย จ็อฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ค็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง ซัด ปรฺิย      เมียน โพง ทูดซวัน โม รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 14 พอ ยอน ปัฮ กฺี จับ ดะ กุก เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู โม น็อฺง จังวัด กาลิลี      ประกาด คาว เจีย เคฺิน็ ปเรียฮ 15 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก อันแย็ย ทา      "เวเลีย กน็อฺด โม ด็อฺล เฮฺิย      ปร็วฮ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ โม บฺีด เฮฺิย      ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย จฺือ คาว เจีย จ็อฮ" 16 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร ตาม เมือ็ด ตันลฺี กาลิลี      ลูํก เคิญ เนียะ จับ ตแร็ย ปีร เนียะ      กือ ซีโมน      น็อฺง อันดรู (ปโอน เคฺิน็ ซีโมน)      กำปุง บ็อฺง ตแร็ย เนิว็ น็อฺง เมือ็ด ตันลฺี 17 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โม เดฺิร ตาม ยฺืง      ยฺืง น็อฺง ตัง ออย โพง เนียะ เกฺิด เนียะ รัว มนึฮ แทน รัว ตแร็ย" 18 กฺี ก็ ตันเลียะ อวน ตุก รูํจ เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ลฺืย 19 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร เติว็ อันแต็จ ตฺีด      ลูํก ก็ เคิญ บอฺง ปโอน ปีร เนียะ ตฺีด ชม็วฮ ยากอบ น็อฺง ยอน      โกน กันล็อฺฮ เคฺิน็ เซเบดี      กำปุง จูํฮ อวน เนิว็ ลฺือ ตูก 20 เวเลีย นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เฮา กฺี      กฺี เลีย เอฺิว็      ตุก เกือ็ด ออย เนิว็ น็อฺง ตูก จุม โกน ชนูํล      รูํจ เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 21 ปเรียฮ เยซู เนือ็ม คเนีย โจล เติว็ น็อฺง มฺืง คาเปิรนาอุม      พอ ด็อฺล ไง ชบ พัก ซะบาโต      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก โจล เติว็ น็อฺง ซาลา ประชุม      รูํจ ตฺีฮซนา ซังซอน กฺี 22 โพง เนียะ ซเราะ ก็ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก แดล ลูํก ซอน ปเซญ ปฺี กรู ซอน กำปี      ปร็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน ยาง เมียน อำนาจ 23 เมียน มเนียะ เนิว็ น็อฺง ซาลา บอฺน ประชุม ปัฮ คมอจ เมียร โจล      ซแรจ ยาง คลัง ทา 24 "ปเรียฮ เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด ลูํก โม ยุง น็อฺง โพง คมาด เทอ อย      ลูํก โม ตันเลียย โพง คมาด ออย โคจ รือ อย?      คมาด ซเกือ็ล ลูํก เฮฺิย      ลูํก กือ อ็อฺง บอฺริซ็อด เคฺิน็ ปเรียฮ" 25 ปเรียฮ เยซู ฮาม เวีย ทา      "เนิว็ ออย ซงฺีม      แจ็ญ ปฺี กฺี เติว็" 26 พอ คมอจ เมียร เทอ ออย เนียะ นุฮ ประกัจ      รูํจ ก็ ซแรจ ยาง คลัง      ซแน็ฮ เวีย แจ็ญ ลฺืย 27 โพง เนียะ ซเราะ ปแลจ เจฺิด็ ยาง คลัง บาน ตเน็ญ คเนีย ทา "ซเดิย็ นอ นิฮ ซงไซ ทา เปียก ซอน แบบ ทแม็ย      แม็จ เนียะ นิฮ เมียน ริด อำนาจ      แจ็ฮ แด็ญ คมอจ เมียร บาน?" 28 กน็อง เวเลีย นุฮ รฺืง ราว เคฺิน็ ปเรียฮ ก็ ลแบ็ย ลือ เติว็ ปฺิญ จังวัด กาลิลี 29 พอ แจ็ญ โม ปฺี ซาลา ประชุม เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เนือ็ม คเนีย โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ซีโมน น็อฺง อันดรู      ก็ เมียน ยากอบ น็อฺง ยอน เติว็ จุม พอฺง 30 แม กเมจ เคฺิน็ ซีโมน กำปุง เดจ กรุน      เวเลีย นุฮ โพง กฺี โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง      ออย เด็ญ ด็อฺล รฺืง แม กเมจ เคฺิน็ ซีโมน 31 ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ จับ ได ซแร็ย นุฮ ออย กรอก เลฺิง      เกือ็ด ก็ บัด กรุน ลฺืย      รูํจ รัว บาย รัว ตึก ออย ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง คเนีย เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง โฮบ พอฺง 32 เวเลีย ลเงียจ ไง น็อฮ      พอ ทไง ลิจ เฮฺิย      โพง เนียะ ซเราะ เนือ็ม มนึฮ จงือ      มนึฮ กรุน      น็อฺง มนึฮ แดล คมอจ เมียร โจล      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 33 มนึฮ ต็อฺง มฺืง เนือ็ม คเนีย โม เลฺิง็ แนน น็อฺง มุก ทเวียร ปเตีย็ฮ 34 ปเรียฮ อ็อฺง รซา มนึฮ เกฺิด รูํก ปเซญๆ ออย บัด จเรฺิน เนียะ พอฺง      ลูํก แด็ญ คมอจ เมียร ออย แจ็ญ บาน จเรฺิน พอฺง      แต ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม มัน ออย คมอจ ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ อันแย็ย      แดล เวีย ซเกือ็ล ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย 35 ปเรียฮ เยซู ลูํก กรอก ฮับ น็อฺง ปรึก      แจ็ญ เติว็ อฺี เวียล รูํจ อตึฮซทาน น็อฺง นุฮ 36 ซีโมน น็อฺง มนึฮ จเรฺิน เนียะ แดล เนิว็ พอฺง      ก็ ตาม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 37 พอ ประเตีย็ฮ เฮฺิย      กฺี บาน ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย ตาม รัว ลูํก" 38 แต ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "ออย โพง ยฺืง โจล เติว็ น็อฺง ซเราะ ซแร บฺีดๆ นิฮ      พฺือ ยฺืง น็อฺง บาน ประกาด น็อฺง นุฮ พอฺง      ปร็วฮ ยฺืง บาน โม พฺือ ประกาด ยาง จ็อฮ เฮฺิย็" 39 ปเรียฮ อ็อฺง บาน เติว็ ประกาด น็อฺง ซาลา ประชุม เคฺิน็ กฺี      ปฺิญ ต็อฺง จังวัด กาลิลี      ลูํก บาน แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี มนึฮ ยาง จเรฺิน 40 มนึฮ เกฺิด กันร็วง มเนียะ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ลูด จังก็วง ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก พอ เจฺิด็ จ็อฺง รซา คมาด      คมาด ก็ บัด ปฺี รูํก กันร็วง บาน" 41 ปเรียฮ เยซู ลูํก นึก อาเนฺิด็ กฺี      ลูํก บาน เติว็ ดะ ได ลฺือ กฺี      รูํจ ปรับ ทา      "ยฺืง พอ เจฺิด็ เฮฺิย็      ออย บัด เติว็ จ็อฮ" 42 เวเลีย นุฮ รูํก กันร็วง ก็ บัด      เนียะ นุฮ ก็ ซะอาด ละออฺ วิญ 43 มุน ออย กฺี เติว็      ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซัง เนียะ นุฮ ทา 44 "กแม็ย อันแย็ย อย ปรับ รนา      แต ออย เติว็ ปังฮาญ คลูํน น็อฺง โพง อาจาร      รูํจ ทวาย กรฺืง บูเจีย ซันรับ มนึฮ แดล บัด เกฺิด รูํก กันร็วง เฮฺิย      ตาม แดล โมเซด บาน ซัง ตุก      ออย ปังฮาญ น็อฺง มนึฮ เรือ็ล คเนีย ทา      เนียะ บัด ปฺี รูํก กันร็วง เฮฺิย" 45 แต เนียะ นุฮ พอ บาน แจ็ญ เติว็ เฮฺิย      กฺี แจ็ฮ ตา อันแย็ย จ็วน รฺืง ลแบ็ย ลือ เติว็      เทอ ออย ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ กน็อง มฺืง ออย กฺี เคิญ มัน บาน      แต ตอฺง เนิว็ น็อฺง เวียล      เมียน มนึฮ กรุํบ ตำบน โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง

Mark 2

1 พอ พ็อด เติว็ จเรฺิน ไง      ปเรียฮ อ็อฺง บาน เติว็ มฺืง คาเปิรนาอุม ตฺีด      มนึฮ จเรฺิน เนียะ บาน ลือ ทา ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ 2 มนึฮ ยาง จเรฺิน โม รูํม คเนีย      จ็วน มัน เมียน บอฺน น็อฺง รับ กฺี      โจล เติว็ บฺีด ทเวียร ก็ มัน บาน      ปเรียฮ อ็อฺง บาน ตฺีฮซนา คาว เจีย ออย กฺี ซดับ 3 เมียน มนึฮ บูํน เนียะ แซญ มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 4 โพง กฺี โจล เติว็ รัว ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน ปร็วฮ มนึฮ จเรฺิน      กฺี บาน รฺือ ตโมล ปเตีย็ฮ จ็อฺม บอฺน แดล ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง นุฮ      พอ กฺี รฺือ เกฺิด ชอฺง เฮฺิย      ก็ ซันโรด มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง จ็อฮ โม ต็อฺง บอฺน เดจ แดล กฺี แซญ โม 5 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ ความ จฺือ เคฺิน็ กฺี      ลูํก บาน อันแย็ย น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "โกน เอฺิย      บาบ เคฺิน็ แอญ ยฺืง บาน ลฺืก ตูํฮ เฮฺิย" 6 แต เมียน กรู ซอน บด บันยัด คลัฮ อังกุย เนิว็ น็อฺง นุฮ      กฺี กึด กน็อง เจฺิด็ ทา 7 "แม็จ เนียะ นิฮ อันแย็ย ยาง แจ็ฮ?      กฺี อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ      รนา น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย พ็อด ปฺี บาบ บาน?      เมียน ตา ปเรียฮ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 8 กน็อง เวเลีย นุฮ      พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก เด็ญ กน็อง เจฺิด็ ทา กฺี กึด ยาง จ็อฮ      ลูํก ตเน็ญ กฺี ทา      "แฮด อย บาน โพง กรู กึด กน็อง เจฺิด็ ยาง จ็อฮ? 9 แดล ยฺืง น็อฺง ทา น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      บาบ ต็อฺง อ็อฺฮ เคฺิน็ เนียะ      ยฺืง บาน ลฺืก ตูํฮ ออย เฮฺิย      รือ อันแย็ย มายาง ตฺีด ทา      ออย ลฺืก บอฺน เดจ แดล แซญ โม นุฮ ลี เติว็ จ็อฮ      ยาง นา น็อฺง เงียย เจีย็ง? 10 พฺือ โพง กรู น็อฺง บาน เด็ญ ทา      ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เมียน ซิด อำนาจ น็อฺง โลก ลฺืก ตูํฮ บาบ บาน      (ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง)      ยฺืง ปรับ เนียะ ทา 11 ออย กรอก เลฺิง      ลฺืก บอฺน เดจ แดล กฺี แซญ ลี เติว็ ปเตีย็ฮ จ็อฮ" 12 มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง กรอก เลฺิง      รูํจ ลฺืก บอฺน เดจ แดล กฺี แซญ โม นุฮ แจ็ญ เติว็ กนาล มุก โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ      โพง เนียะ แดล เคิญ นุฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ยฺืง มัน กฺืย เคิญ ยาง แจ็ฮ เต" 13 ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร เติว็ อฺี เมือ็ด ตันลฺี กาลิลี ตฺีด      เนียะ ซเราะ เนียะ ซแร ก็ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซังซอน กฺี 14 อังก็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เติว็ นุฮ      บาน เคิญ ปร็อฮ มเนียะ ชม็วฮ เลวี      โกน เคฺิน็ อัลเฟอัด      อังกุย เนิว็ น็อฺง ดาน เก็บ พาซี      ลูํก บาน ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "โม      โม ตาม ยฺืง"      กฺี ก็ กรอก เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 15 เวเลีย ปเรียฮ อ็อฺง โฮบ อาฮาร เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ เลวี      เมียน โพง เนียะ เก็บ พาซี น็อฺง มนึฮ บาบ ปเซญๆ ตฺีด จเรฺิน เนียะ      โฮบ อาฮาร รูํม จุม น็อฺง ปเรียฮ เยซู พอฺง      น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด      เมียน มนึฮ เจือ็บ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ จเรฺิน 16 โพง กรู ซอน ปเรียฮ บันยัด      แดล เกฺิด โพง ฟาริซี      พอ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง โฮบ อาฮาร      รูํม น็อฺง โพง มนึฮ บาบ น็อฺง โพง เนียะ เก็บ พาซี พอฺง      กฺี ตเน็ญ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แฮด อย อาจาน เคฺิน็ แอญ      บาน โฮบ อาฮาร จุม คเนีย น็อฺง มนึฮ บาบ น็อฺง เนียะ เก็บ พาซี?" 17 พอ ปเรียฮ เยซู บาน เด็ญ ยาง จ็อฮ      บาน ปรับ กฺี ทา      "มนึฮ จงือ ตอฺงกาน แพด      แต มนึฮ เจีย มัน ตอฺงกาน เต      ยฺืง มัน บาน โม เฮา มนึฮ แดล ซโลด ตร็อฺง เต      แต โม เฮา มนึฮ บาบ" 18 เมียน โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน      น็อฺง โพง ฟาริซี      กำปุง กัน อ็อฺด บาย      เนียะ ซเราะ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แฮด อย บาน โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน      น็อฺง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ โพง ฟาริซี กัน อ็อฺด อาฮาร      แต โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก มัน กัน?" 19 ปเรียฮ เยซู บาน อันแย็ย รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ น็อฺง กฺี ทา      "แดล มนึฮ น็อฺง โม น็อฺง พิที แซน ปแด็ย ประป็วน      บอฺง ปโอน น็อฺง ออย พฺืน เคฺิน็ เจาบาว อ็อฺด บาย เฮฺาะ เติว็ วิญ รือ อย โต?      ก็วง มัน เทอ ยาง จ็อฮ เต      เบฺอ เจาบาว มัน เตือ็น เติว็      ตอฺง ออย กฺี เพฺอะ ซี รูํจ เซฺิน็ 20 แต พอ ด็อฺล เวเลีย แดล เจาบาว เติว็ บัด เฮฺิย      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ก็ อ็อฺด อาฮาร" 21 "มัน เมียน รนา ยัว กนัด เทด ทแม็ย      โม ตาบ เอา จัฮ เต      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ กนัด ทแม็ย แดล ตาบ เติว็ นุฮ      พอ เวีย รูํญ น็อฺง เทอ ออย เอา จัฮ รแฮจ ทม เติว็ ตฺีด" 22 "มัน เมียน รนา ยัว ซรา องุน แดล เทอ ทแม็ย      โม ดะ ตุก น็อฺง ท็อฺง ซแบจ จัฮ กรฺีม      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      ซรา องุน แดล เทอ ทแม็ย น็อฺง เทอ ออย ท็อฺง จัฮ นุฮ รแฮจ      ต็อฺง ท็อฺง ต็อฺง ซรา ก็ โคจ ต็อฺง อ็อฺฮ      แต ซรา องุน แดล เทอ ทแม็ย นุฮ      ตอฺง ดะ ตุก น็อฺง ท็อฺง ซแบจ ทแม็ย คยาย บาน" 23 น็อฺง ไง ชบ พัก ไง น็อฮ นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เติว็ อฺี เวียล ซแร      เวเลีย แดล โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เดฺิร เติว็ นุฮ      เนือ็ม คเนีย ปนัจ กูํร ซเรฺิว็ เต็ฮ ปเนฺิร 24 โพง ฟาริซี บาน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แน      แฮด รแม็จ บาน โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก เนือ็ม คเนีย เทอ การ แดล ฮาม มัน ออย เทอ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต?" 25 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง กฺี ทา      "โพง บอฺง ปโอน มัน บาน อาน รือ อย      แดล ดาวิด น็อฺง โพง กฺี เทอ เวเลีย มัน เมียน อาฮาร? 26 กือ ซไม แดล อาบีอาทาร เกฺิด อาจาร ทม      ดาวิด บาน โจล เติว็ กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      รูํจ โฮบ นมปัง      ก็ บาน ออย โพง เนียะ แดล โม จุม โฮบ พอฺง      นมปัง นุฮ กือ นมปัง แดล รฺีบ ตุก เกฺิด กรฺืง บูเจีย ปเรียฮ      เมียน กดมาย ฮาม ตุก มัน ออย รนา โฮบ เวน ตา โพง อาจาร เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 27 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ไง ชบ พัก นุฮ ปเรียฮ ตัง ตุก พฺือ มนึฮ      ปเรียฮ มัน บาน ซาง มนึฮ ตุก ซันรับ ไง ชบ พัก เต 28 แฮด จน็อฮ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เกฺิด เนียย เคฺิน็ ไง ชบ พัก"

Mark 3

1 ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ น็อฺง ซาลา ประชุม ตฺีด      น็อฺง นุฮ เมียน ปร็อฮ มเนียะ เงือ็บ ได มาคาง 2 เมียน มนึฮ จเรฺิน เนือ็ม คเนีย จำ มฺือ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง รซา เนียะ นุฮ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต รือ อย      พฺือ กฺี น็อฺง รัว แฮด ฟอฺง ปเรียฮ อ็อฺง บาน 3 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง เนียะ เงือ็บ ได นุฮ ทา      "โม เนิว็ กนาล มุก โพง กฺี จ็อฮ" 4 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี เรือ็ล คเนีย ทา      "น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต กูํร เทอ การ เจีย รือ เทอ การ จูํ      น็อฺง จูํย ชีวิด รือ น็อฺง เทอ ออย เงือ็บ      ยาง นา เจีย เจีย็ง?"      โพง กฺี ก็ เนิว็ ซงัด จรฺีบ 5 ปเรียฮ อ็อฺง ปรูํย เจฺิด็ ปร็วฮ เคิญ โพง กฺี มัน อาเนฺิด็ เนียะ นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง แบ มฺือ เติว็ จุมวิญ      เคฺิง็ พอฺง      ซแน็ฮ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ ได เงือ็บ นุฮ ทา      "ออย ลฺืก ได เติว็ จ็อฮ"      กฺี ก็ ลฺืก ได      ซแน็ฮ ได เนียะ นุฮ ก็ เจีย ละออฺ เติว็ 6 โพง ฟาริซี บาน แจ็ญ เติว็      กน็อง เวเลีย นุฮ บาน ปะกร็วฮ น็อฺง พูํก พฺืน เคฺิน็ ซดัจ เฮโรด ทา      เทอ ยาง นา น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง บาน 7 ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็ บาน แจ็ญ ปฺี บอฺน นุฮ เติว็ อฺี ตันลฺี      มนึฮ ยาง จเรฺิน ปฺี จังวัด กาลิลี บาน ตาม เติว็      โม ปฺี จังวัด ยูเดีย พอฺง 8 โม ปฺี มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง      โม ปฺี ประตฺีฮ เอโดม พอฺง      โม ปฺี มาคาง แมนาม จอรแดน      โม ปฺี เคด มฺืง ไทระ น็อฺง มฺืง ซีโดน      มนึฮ ยาง จเรฺิน พอ เด็ญ ด็อฺล การ แดล ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เทอ      กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 9 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ออย รัว ตูก โม จำ รับ ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ มัน ออย โพง เนียะ ซเราะ โม จนฺีด ปเรียฮ อ็อฺง 10 ปร็วฮ ทา ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก บาน รซา มนึฮ ยาง จเรฺิน ออย บัด เกฺิด รูํก      จ็วน โพง เนียะ แดล เมียน รูํก ปเซญๆ จนฺีด คเนีย โจล โม พฺือ น็อฺง บาน ปัฮ คลูํน ปเรียฮ อ็อฺง 11 คมอจ เมียร แดล โจล เนิว็ น็อฺง มนึฮ จเรฺิน เนียะ      พอ บาน เคิญ ก็ กราบ ลลูน ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ ซแรจ รำปวง ทา      "ลูํก เกฺิด บ็อฺดตรา เคฺิน็ ปเรียฮ" 12 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก บาน ฮาม มัน ออย เวีย อันแย็ย ทา เวีย ซเกือ็ล ปเรียฮ อ็อฺง 13 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เลฺิง พนม      ลูํก จ็อฺง เฮา เนียะ นา ก็ เฮา เนียะ นุฮ      กฺี ก็ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง 14 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ตัง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ ออย เนิว็ พอฺง      พฺือ น็อฺง ปเรฺอ กฺี เติว็ ประกาด 15 รูํจ ออย เมียน อำนาจ แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ บาน พอฺง 16 กือ ซีโมน นุฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ดะ ชม็วฮ ตฺีด ทา เปตโร 17 ยากอบ โกน เคฺิน็ เซเบดี      น็อฺง ยอน ปโอน เคฺิน็ ยากอบ      ต็อฺง ปีร เนียะ นิฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ดะ ชม็วฮ ตฺีด ทา      โบอาเนอเย      ปแล ทา โกน ปะกวร 18 อันดรู      ฟีลิบ      บารโทโลมิว      มัดทิว      โทมัด      ยากอบ โกน เคฺิน็ อัลเฟอัด      ทัดเดอัด      ซีโมน เนียะ ซลัญ เจียด 19 ยูดา อิซคาริโอด      เนียะ แดล ปังฮาญ ออย กฺี จับ ปเรียฮ เยซู 20 ปเรียฮ อ็อฺง บาน โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ      เนียะ ซเราะ ก็ โม ประชุม คเนีย ตฺีด      จ็วน ปเรียฮ เยซู น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ น็อฺง โฮบ อาฮาร ก็ มัน บาน 21 พอ บอฺง ปโอน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง บาน ลือ แฮดการ นุฮ      กฺี โม พฺือ น็อฺง จับ ปเรียฮ อ็อฺง ตุก      ปร็วฮ กฺี ทา ปเรียฮ อ็อฺง เกฺิด จกูํด เฮฺิย 22 โพง กรู ซอน กำปี แดล จ็อฮ โม ปฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      บาน อันแย็ย ทา      "เนียะ นิฮ เมียน คมอจ เมียร เบเอลเซบูล โจล      แดล กฺี แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ บาน      ก็ ปร็วฮ ปเรฺอ อำนาจ เคฺิน็ เนียย คมอจ นุฮ" 23 ปเรียฮ อ็อฺง เฮา มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ โม      อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ปรับ กฺี ทา      "เมียร ซาตาน น็อฺง แด็ญ คลูํน แอญ ออย แจ็ญ ยาง นา บาน? 24 ประตฺีฮ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย      ก็ เนิว็ จุม คเนีย มัน บาน ยูร 25 เบฺอ กรอบกรูํ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย      ก็ เนิว็ จุม คเนีย มัน บาน ยูร 26 เบฺอ เมียร ซาตาน ตอฺซู น็อฺง คเนีย แอญ      รูํจ บะ แบจ คเนีย      เวีย ก็ ตัง เนิว็ มัน บาน      เมียน ตา น็อฺง โซน เติว็ 27 มัน เมียน เนียะ นา โจล เติว็ ตเนฺิม ยัว รบ็อฺฮ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ มนึฮ แดล เมียน กำลัง ทม บาน เต      เวน แต จับ มจัฮ ปเตีย็ฮ จอฺง ตุก เซฺิน็      เซือ็ม ยัว รบ็อฺฮ เติว็ บาน" 28 "ยฺืง ปรับ น็อฺง บอฺง ปโอน เรือ็ล คเนีย ตาม ตร็อฺง ทา      บาบ กรุํบ ยาง น็อฺง เปียก มะเงียย แดล กฺี ทา นุฮ      ปเรียฮ น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย มนึฮ บาน 29 แต เนียะ นา แดล อันแย็ย มะเงียย จฺี ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด      น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ นุฮ มัน บาน เต      แต เนียะ นุฮ เกฺิด เนียะ แดล ซ็อฺมกูํร น็อฺง รับ ตูํฮ รโฮด เติว็" 30 แดล ปรับ ยาง จ็อฮ ก็ ปร็วฮ โพง กฺี ทา เมียน คมอจ กำบรอ โจล ปเรียฮ อ็อฺง 31 เวเลีย นุฮ แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      โม ชวร เนิว็ คาง กราว      รูํจ ปเรฺอ มนึฮ โจล เติว็ เฮา ปเรียฮ อ็อฺง 32 โพง เนียะ ซเราะ ก็ อังกุย เนิว็ จุมวิญ      กฺี บาน ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ลูํก กรู โม รัว      เนิว็ จำ คาง กราว" 33 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี วิญ ทา      "รนา เกฺิด แม เกฺิด ปโอน เคฺิน็ ยฺืง?" 34 ปเรียฮ อ็อฺง แบ มฺือ มนึฮ แดล อังกุย จุมวิญ นุฮ      รูํจ ปรับ ทา      "โพง นิฮ เกฺิด แด็จ แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ยฺืง 35 เนียะ นา แดล เทอ ตาม แดล ปเรียฮ แบ็ยดา ลฺือ ซวัน จ็อฺง ออย เทอ      เนียะ นุฮ เฮฺิย็ ก็ เกฺิด แด็จ แม เกฺิด แด็จ ปโอน เคฺิน็ ยฺืง"

Mark 4

1 ปเรียฮ อ็อฺง ซังซอน กฺี อฺี จรัง ตันลฺี ตฺีด      เมียน มนึฮ ยาง จเรฺิน เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      แฮด จน็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน จ็อฮ เติว็ อังกุย น็อฺง ตูก      เนียะ ซเราะ เนิว็ ลฺือ จรัง 2 ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซังซอน กฺี จเรฺิน ยาง      อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา 3 "จำ ซดับ จ็อฮ      เมียน มเนียะ แจ็ญ เติว็ ดำ จังกา 4 พอ ปร็วฮ เติว็ กเรือ็บ ตนำ ทเลียะ ตาม พเลฺิว็ คลัฮ      โพง ซัด ก็ เฮฺิร โม เจฺอะ ซี 5 คลัฮ ทเลียะ ลฺือ ทมอฺ แดล เมียน แด็ย แต็จ      เวีย ดอฮ ยาง ลฺืน ปร็วฮ แด็ย เรียะ 6 พอ ทไง กเดา ก็ ซเว็ด ม็อฺด      ปร็วฮ รึฮ จะ มัน บาน จเริว็ 7 คลัฮ ทเลียะ เติว็ น็อฺง ดบ ปันลา      พอ เวีย ดอฮ      เดฺิม ปันลา ก็ เจือ็น เงือ็บ ม็อฺด 8 คลัฮ ก็ ทเลียะ ลฺือ แด็ย ละออฺ บาน พ็อฺล จเรฺิน      คลัฮ ปูจ มา กเรือ็บ บาน พ็อฺล ซามเซฺิบ็ กเรือ็บ      คลัฮ ฮกเซฺิบ็ กเรือ็บ      คลัฮ มารวย กเรือ็บ" 9 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "รนา แจ็ฮ ซดับ ก็ ออย ซดับ จำ ตุก จ็อฮ" 10 พอ โพง มนึฮ เติว็ เฮฺิย      เนียะ แดล เนิว็ จุมวิญ ปเรียฮ อ็อฺง ต็อฺง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ      บาน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ด็อฺล เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ 11 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ปรับ กฺี ทา      "ปเรียฮ ออย บอฺง ปโอน บาน เด็ญ รฺืง เลียะ ลฺีบ กือ รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      แต โพง มนึฮ คาง กราว แดล มัน ซเกือ็ล ปเรียฮ บาน ซดับ ตา เปียก ปรฺีบ ทฺีบ 12 ทึง ทา กฺี มฺือ ก็ มัน เคิญ      กฺี ลือ ก็ มัน เคาไจ      ปร็วฮ ทา กฺี มัน ยอฺม แบ โม รัว ปเรียฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ มัน ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ บอฺง ปโอน เนิว็ มัน เคาไจ รือ อย?      เบฺอ ยาง จ็อฮ      เปียก ปรฺีบ ทฺีบ ปเซญ ตฺีด      เทอ แม็จ น็อฺง เคาไจ บาน 14 เนียะ ดำ จังกา นุฮ      กือ เนียะ แดล ประกาด เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ" 15 "กเรือ็บ แดล ทเลียะ ตาม พเลฺิว็ นุฮ      กือ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ แดล ประกาด เฮฺิย      พอ มนึฮ บาน ซดับ      น็อฺง เวเลีย นุฮ เมียร ซาตาน โม ตเนฺิม เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ แจ็ญ เติว็ ปฺี เจฺิด็ กฺี" 16 "กเรือ็บ แดล ทเลียะ น็อฺง ทมอฺ แดล เมียน แด็ย แต็จ นุฮ      กือ เนียะ แดล ลือ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ เฮฺิย      ก็ รับ บาน ยาง ปฺิญ เจฺิด็ 17 แต มัน เจือ็บ เนิว็ กน็อง เจฺิด็      มัน ยูร เปฺิน็ นา พอ      ปัฮ ความ ยาก ลำบาก      รือ ปัฮ กฺี เทอ บาบ ปเซญๆ      ปร็วฮ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ นุฮ      ก็ เลญ จฺือ" 18 "ตนำ แดล ปร็วฮ กนาล ดบ ปันลา นุฮ      กือ มนึฮ แดล ซดับ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ เฮฺิย 19 แต อาไล รว็วล ปฺี รฺืง เทอ ซี รัว ซี      การ จ็อฺง เมียน จ็อฺง บาน      การ ลูํบ จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ ปเซญๆ      นุฮ โม บัง เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ ตุก เทอ ออย มัน เกฺิด พ็อฺล" 20 "ตนำ แดล ปร็วฮ ทเลียะ ลฺือ แด็ย ละออฺ นุฮ      กือ เนียะ แดล ลือ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ รูํจ จำ ตุก      บาน เกฺิด พ็อฺล กน็อง มา กเรือ็บ บาน ซามเซฺิบ็ พแล คลัฮ      ฮกเซฺิบ็ พแล คลัฮ      มารวย พแล คลัฮ" 21 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "มัน เมียน รนา อ็อจ จังกฺีญ รูํจ ยัว กรุฮ กรวบ ตุก รือ ตุก กรอม เตียง เต      กฺี ตอฺง ยัว โม ตุก ออย พลือ 22 รบ็อฺฮ อย แดล เลียะ ลฺีบ ตุก      ตอฺง เบฺิก ออย เคิญ จ็วน บาน      มัน เมียน อย เลียะ ตุก บาน เต 23 เบฺอ รนา ซดับ บาน ออย ซดับ จ็อฮ" 24 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ออย ยัว เจฺิด็ ตุก ดะ น็อฺง รฺืง แดล บาน ซดับ นุฮ ออย ละออฺ      แอญ เทอ น็อฺง กฺี ยาง นา      ปเรียฮ ก็ น็อฺง เทอ น็อฺง แอญ ยาง จ็อฮ พอฺง      รูํจ น็อฺง บาน แทม ตฺีด พอฺง 25 ปร็วฮ ทา เนียะ นา แดล บาน เด็ญ      ปเรียฮ น็อฺง ออย เนียะ นุฮ เด็ญ แทม ตฺีด      แต เนียะ นา มัน เด็ญ      รฺืง อย แดล กฺี เด็ญ เฮฺิย นุฮ      ก็ น็อฺง พเล็จ เติว็ วิญ อ็อฺฮ" 26 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ปรฺีบ ยาง มนึฮ มเนียะ ปร็วฮ ตนำ      27 ยุํบ เลฺิง กฺี ก็ เดจ      ปรึก เลฺิง กฺี ก็ กรอก      แต ตนำ นุฮ ก็ ดอฮ ทม เลฺิง คลูํน เวีย รฺืยๆ      แต กฺี มัน เด็ญ ทา แฮด อย บาน ตนำ นุฮ เวีย ดอฮ      28 แด็ย นุฮ เวีย เทอ ออย ตนำ นุฮ ดอฮ      ทม เลฺิง เกฺิด เดฺิม มุน      ซแน็ฮ ก็ เมียน พแล      รูํจ ก็ เมียน กเรือ็บ      29 พอ ตุม เฮฺิย กฺี ก็ ปเรฺอ มนึฮ เติว็ จโรด ลฺืย ปร็วฮ ทา ด็อฺล แค จโรด เฮฺิย" 30 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ตฺีด ทา "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ปรฺีบ แด็จ ซเดิย็? รือ น็อฺง ปรฺีบ ทฺีบ ทา ยาง นา? 31 ก็ ปรฺีบ ยาง กเรือ็บ ตนำ ตูจ เจีย็ง กฺี      เวเลีย ปร็วฮ เติว็ น็อฺง แด็ย      เวีย ก็ ตูจ เจีย็ง กเรือ็บ ซเดิย็ๆ ต็อฺง อ็อฺฮ      32 แต พอ ดอฮ เลฺิง      ทม เจีย็ง เดฺิม ซเดิย็ๆ ต็อฺง อ็อฺฮ      รูํจ แบจ เมจ ทม พอ ออย ซัด โม เทอ ซเมาะ บาน" 33 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ด็อฺล รฺืง จเรฺิน ยาง      เกฺิด เปียก ปรฺีบ ทฺีบ ยาง จ็อฮ ตาม แดล กฺี เคาไจ บาน 34 ปเซญ ปฺี เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน ปรับ ซเดิย็ กฺี ตฺีด      แต พอ โพง กฺี เติว็ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง อทิบาย กรุํบ ยาง ออย โพง โกนเซฺิฮ็ ซดับ 35 ลเงียจ ไง น็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง บาน ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย โพง ยฺืง ชลอฺง เติว็ มาคาง จรัง คาง น็อฮ จ็อฮ" 36 พอ เลีย เนียะ ซเราะ เฮฺิย      กฺี บาน อันจฺืญ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ลฺืย น็อฺง ตูก แดล ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ นุฮ      เมียน ตูก ปเซญ ตฺีด จเรฺิน ตาม เติว็ พอฺง 37 รูํจ เมียน คย็อฺล พยูฮ ทม      ตึก ละลวก โจล เติว็ กน็อง ตูก      จ็วน ตึก ฮับ น็อฺง ปฺิญ ตูก เฮฺิย 38 ปเรียฮ อ็อฺง เดจ ลัวะ เกฺิย คเนฺิย เนิว็ คาง กันตุย ตูก      โพง โกนเซฺิฮ็ บาน โม ดัฮ รูํจ ปรับ ทา      "แน ลูํก กรู      ตูก โพง ยฺืง กำปุง น็อฺง ลิจ เติว็ เฮฺิย      ลูํก มัน กึด เพ็ด คลัฮ รือ อย?" 39 ปเรียฮ อ็อฺง กรอก เลฺิง ฮาม คย็อฺล รูํจ ปรับ ตันลฺี ทา      "ออย ซง็อฺบ เติว็"      คย็อฺล ก็ ซงัด      ตันลฺี ก็ ซง็อฺบ 40 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "อย บาน โพง แอญ คลาจ?      แอญ มัน เตือ็น จฺือ ยฺืง รือ อย?" 41 โพง กฺี ก็ คลาจ ยาง จนับ      เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ทา      "รนา นอ นิฮ?      แม แต คย็อฺล น็อฺง ตันลฺี ก็ เด็ญ เทอ ตาม"

Mark 5

1 ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ ชลอฺง ตันลฺี เติว็ คาง มฺืง เกราซา 2 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง โม ปฺี ตูก      เมียน มนึฮ มเนียะ แดล คมอจ เมียร โจล      แจ็ญ โม ปฺี กูํก คมอจ      บาน โม ประเตีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง 3 มนึฮ นุฮ บาน อาไซ เนิว็ ตาม กูํก คมอจ      มัน เมียน รนา จับ จอฺง บาน      จับ ดะ จระวะ ก็ มัน เนิว็ 4 ปร็วฮ ทา กฺืย จับ ดะ จระวะ กอฺ ได กอฺ จฺืง จเรฺิน ดอฺง เฮฺิย      กฺี ปนัจ จระวะ กระเวือ็ด จอล      มัน เมียน รนา เมียน กำลัง พอ น็อฺง จับ ชเนีย็ฮ เต 5 กฺี ซแรจ เนิว็ ตาม กูํก คมอจ ตาม พนม ต็อฺง ยุํบ ต็อฺง ทไง      รูํจ ยัว ทมอฺ โม อัร ซัจ คลูํน แอญ 6 พอ กฺี เคิญ ปเรียฮ เยซู ปฺี ชงาย      กฺี ก็ ร็วด โม ทวาย บังกม ปเรียฮ อ็อฺง 7 รูํจ ซแรจ ยาง คลัง ทา      "โอ อ็อฺง ปเรียฮ เยซู      โกน เคฺิน็ ปเรียฮ แดล กป็วฮ ปำพ็อด      น็อฺง เทอ อย คมาด?      คมาด ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง ซบ็อฺด น็อฺง ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ ทา      น็อฺง มัน ทอรมาน คมาด" 8 แดล อันแย็ย ยาง จ็อฮ      ปร็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เวีย ทา      "อา คมอจ กำบรอ      แจ็ญ ปฺี เนียะ นุฮ เติว็" 9 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ เนียะ นุฮ ทา      "แอญ ชม็วฮ อย?" เวีย ตอฺบ ทา      "ชม็วฮ กอฺง เตือ็บ      ปร็วฮ โพง ยฺืง เมียน คเนีย จเรฺิน" 10 เวีย ค็อฺม ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง มัน ออย แด็ญ เวีย แจ็ญ เติว็ ปฺี นุฮ 11 เมียน จรูก โพง ทม กำปุง ชม็วฮ ซี เนิว็ ตาม จฺืง พนม บฺีด นุฮ 12 คมอจ ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ออย โพง คมาด โจล เนิว็ น็อฺง โพง จรูก นิฮ จ็อฮ" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันญาด ออย      โพง คมอจ นุฮ ก็ แจ็ญ เติว็ โจล เนิว็ น็อฺง โพง จรูก      จรูก ต็อฺง โพง รเยียะ ปีร เปือ็น ตูํ ก็ ร็วด ปฺี คนอฺง พนม จ็อฮ เติว็ น็อฺง ตันลฺี เงือ็บ ม็อฺด 14 โพง เนียะ อันเจ็ม จรูก นุฮ เนือ็ม คเนีย ร็วด เติว็      อันแย็ย รฺืง นิฮ ต็อฺง กน็อง มฺืง ต็อฺง ซเราะ กราว พอฺง      โพง เนียะ ซเราะ ก็ แจ็ญ โม มฺือ แฮดการ นุฮ 15 พอ โพง กฺี โม ด็อฺล ปเรียฮ เยซู      ก็ เคิญ มนึฮ แดล คมอจ กอฺง เตือ็บ โจล นุฮ บัด เฮฺิย      บาน ซลฺีจ คอ เปียะ เอา อังกุย เนิว็ เจีย ๆ      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย คลาจ ยาง 16 โพง เนียะ แดล บาน เคิญ ก็ อันแย็ย ด็อฺล แฮดการ แดล เกฺิด น็อฺง มนึฮ แดล คมอจ โจล นุฮ      แดล เกฺิด น็อฺง โพง จรูก ออย กฺี ซดับ พอฺง 17 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง      ออย เติว็ ออย พ็อด ปฺี เคด เคฺิน็ กฺี 18 พอ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง น็อฺง จ็อฮ จิฮ ตูก      มนึฮ แดล คมอจ เมียร แจ็ญ เฮฺิย นุฮ      ลูํม ซม ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ พอฺง 19 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก มัน ออย กฺี เติว็      แต ปรับ กฺี ออย เติว็ รัว บอฺง ปโอน เคฺิน็ กฺี อฺี ปเตีย็ฮ      ออย ปรับ โพง บอฺง ปโอน นุฮ ด็อฺล รฺืง ทม แดล ปเรียฮ บาน เทอ ออย กฺี      แดล ปเรียฮ อาเนฺิด็ กฺี เฮฺิย 20 เนียะ นุฮ เติว็ ลฺืย      รูํจ เริม ประกาด ปฺี รฺืง แดล ปเรียฮ เยซู บาน จูํย กฺี เฮฺิย      ปรับ โพง เนียะ เนิว็ อฺี จังวัด ชม็วฮ ด็อฺบมฺืง นุฮ      โพง เนียะ แดล ลือ ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง      21 ปเรียฮ เยซู จิฮ ตูก เติว็ มา คาง จรัง      เมียน มนึฮ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง ยาง จเรฺิน เนิว็ น็อฺง จรัง ตันลฺี 22 เมียน ฮัวนา ซาลา ประชุม (ชม็วฮ ไยรัด) เดฺิร โม      พอ กฺี เคิญ ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ กราบ จฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 23 กฺี ค็อฺม ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โกน ซแร็ย คมาด เกฺิด จงือ ฮับ น็อฺง เงือ็บ เติว็ เฮฺิย      ซม อันจฺืญ ลูํก เติว็ ดะ ได ลฺือ กฺี      พฺือ กฺี น็อฺง บาน บัด ปฺี จงือ กแม็ย เงือ็บ" 24 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เติว็ จุม ไยรัด      เมียน มนึฮ ยาง จเรฺิน จนฺีด คเนีย เติว็ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง 25 เมียน ซแร็ย มเนียะ ทเลียะ เชียม บาน ปีร ตน็อฺบ ชนำ โม เฮฺิย 26 ซแร็ย นุฮ ทอรมาน คลัง นัฮ      เมียน แพด จเรฺิน เนียะ โม รซา เฮฺิย ก็ มัน บัด      รซา เลฺิง็ อ็อฺฮ ตเรือ็บ ซมบัด      แต รูํก นุฮ กวยตา เกฺิด คลัง เลฺิง 27 พอ ซแร็ย นุฮ บาน ลือ รฺืง ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ เดฺิร ปันล็อฺม เติว็ จุม น็อฺง เนียะ ซเราะ      แดล จนฺีด คาง กรอย ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ บาน เติว็ ปัฮ เจียย ซไบ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 28 ปร็วฮ กฺี กึด ทา      "เบฺอ บาน ปัฮ ตา ซไบ แดล ปเรียฮ อ็อฺง ตน็อฺบ      ยฺืง ก็ น็อฺง บัด จงือ บาน" 29 เวเลีย นุฮ เชียม เคฺิน็ ซแร็ย นุฮ ก็ เลญ ทเลียะ      ซแร็ย นุฮ เด็ญ ทา กฺี บัด ทเลียะ เชียม เฮฺิย 30 เวเลีย นุฮ ปเรียฮ เยซู ลูํก เด็ญ ทา      ริด อำนาจ บาน แจ็ญ ปฺี ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      ซแน็ฮ ลูํก แบ โม กรอย      ตเน็ญ ทา      "รนา ปัฮ ซไบ ยฺืง มัญ?" 31 โกนเซฺิฮ็ ก็ ปรับ ทา      "ลูํก เด็ญ เฮฺิย ทา เนียะ ซเราะ กำปุง จนฺีด ลูํก      แม็จ เฮฺิย ลูํก ปบาก ตเน็ญ ตฺีด?" 32 ปเรียฮ เยซู ก็ เนิว็ ตา แบ มฺือ จุมวิญ นุฮ      จ็อฺง เคิญ เนียะ แดล ปัฮ ปเรียฮ อ็อฺง 33 ซแร็ย นุฮ คลาจ เลฺิง็ เญือ็ร      ปร็วฮ เด็ญ รฺืง แดล เกฺิด น็อฺง คลูํน กฺี      ปร็วฮ จน็อฮ กฺี บาน โม กราบ      ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง กรุํบ ยาง 34 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง ซแร็ย นุฮ ทา      "โกน เอฺิย      แดล บัด นุฮ      ก็ ปร็วฮ แดล จฺือ      ออย เติว็ ซรูํล บูํล จ็อฮ      ก็ ออย บัด พอฺง" 35 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย มัน เตือ็น พ็อด      เมียน คลัฮ โม ปฺี ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ไยรัด ปรับ เกือ็ด ทา      "โกน ซแร็ย เคฺิน็ เนียย เงือ็บ เฮฺิย      น็อฺง ยุง ลูํก กรู เทอ อย ตฺีด?" 36 ปเรียฮ เยซู ลูํก ซดับ เปียก แดล กฺี ทา นุฮ      รูํจ ก็ ปรับ น็อฺง ไยรัด ทา      "บัด เพ็ด เติว็      ออย จฺือ เติว็ จ็อฮ" 37 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก มัน ออย รนา เติว็ พอฺง      ออย เติว็ ตา เปตโร      ยากอบ      น็อฺง ยอน ปโอน เคฺิน็ ยากอบ 38 ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ กฺี เฮฺิย      ก็ เคิญ มนึฮ รวึน รเวียก ตูํญ ยุํม กเร็ว 39 ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ เฮฺิย      ก็ ตเน็ญ กฺี ทา "โพง บอฺง ปโอน เนือ็ม คเนีย ยุํม เทอ อย?      เนียง นุฮ มัน เงือ็บ เต      บาน ตา เดจ ลัวะ เตฺอ" 40 โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย เซฺิจ ปันจ็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง      แต พอ ปเรียฮ อ็อฺง ออย โพง นุฮ แจ็ญ เติว็ พ็อด เฮฺิย      ลูํก เนือ็ม แม เอฺิว็ น็อฺง โกนเซฺิฮ็ แบ็ย เนียะ แดล ตาม ปเรียฮ อ็อฺง โม นุฮ      โจล เติว็ น็อฺง บอฺน แดล โกน ซแร็ย เนิว็ 41 ปเรียฮ อ็อฺง จับ ได โกน ซแร็ย นุฮ ปรับ ทา      "ทาลิทาคูมิ"      ปแล ทา      แน เนียง      กรอก เติว็ 42 เวเลีย นุฮ เนียง ก็ กรอก เดฺิร      เนียง อาโยฮ บาน ปีร ตน็อฺบ ชนำ เฮฺิย      ซแน็ฮ มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ 43 ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม โพง กฺี ยาง ดัจคาด มัน ออย ปรับ รนา ออย เด็ญ รฺืง นิฮ      รูํจ ปรับ กฺี ออย ยัว อาฮาร ออย เนียง นุฮ โฮบ

Mark 6

1 ปเรียฮ เยซู ลูํก แจ็ญ โม ปฺี นุฮ      เติว็ ซเราะ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ พอฺง 2 พอ ด็อฺล ไง ชบ พัก ซะบาโต      ปเรียฮ อ็อฺง ซอน น็อฺง ซาลา ประชุม      มนึฮ ยาง จเรฺิน แดล บาน ลือ เปียก ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง      กฺี อันแย็ย คเนีย ทา      "รฺืง ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ กฺี แจ็ฮ เด็ญ โม ปฺี นา?      ซติ ปันยา น็อฺง การ ปังฮาญ ริด โม ปฺี นา นอ? 3 เนียะ นิฮ เกฺิด เจียง ปเตีย็ฮ      โกน เคฺิน็ เนียง มาเรีย      กฺี เมียน ปโอน ปร็อฮ กือ ยากอบ      โยเซบ      ยูดา น็อฺง ซีโมน      ก็ เมียน ปโอน ซแร็ย เนิว็ น็อฺง นิฮ พอฺง"      แฮด แดล กึด ยาง จ็อฮ      โพง กฺี มัน จฺือ ปเรียฮ อ็อฺง 4 ปเรียฮ เยซู ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เมียน กฺี นับทือ กรุํบ ซเราะ กรุํบ ซแร      เวนตา น็อฺง ซเราะ เคฺิน็ คลูํน แอญ น็อฺง บอฺง ปโอน น็อฺง กรอบ กรูํ พอฺง      มัน นับทือ" 5 ปร็วฮ จน็อฮ ปเรียฮ เยซู เทอ การ ปังฮาญ ริด น็อฺง นุฮ มัน เซฺิว็ บาน      แต ยัว ได ดะ ลฺือ มนึฮ จงือ คลัฮ ออย บัด บาน 6 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ปแลจ เจฺิด็ แดล เนียะ ซเราะ มัน จฺือ ปเรียฮ อ็อฺง รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง บาน เดฺิร เติว็ ซอน ตาม ซเราะ ซแร ปเซญๆ 7 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เฮา โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ โม      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ กฺี ออย แจ็ญ เติว็ ประกาด เกฺิด กูๆ      ก็ ออย กฺี เมียน อำนาจ แจ็ฮ แด็ญ คมอจ บาน 8 ลูํก ฮาม กฺี มัน ออย ยัว อย เติว็ ปเรฺอ ตาม พเลฺิว็      เวน ตา เชอ จร็อฺด มายาง      ฮาม มัน ออย ยัว อาฮาร น็อฺง ท็อฺง เยียม      รือ ยัว ซตาง ดะ รังเว็จ เติว็ 9 เปียะ ซแบจ ตระเนือ็บ บาน      แต ออย เปียะ เอา ตามูํย 10 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "เบฺอ เติว็ บอฺน นา      พอ อาไซ ปเตีย็ฮ นา      ก็ ออย อาไซ ปเตีย็ฮ นุฮ จ็วน แจ็ญ เติว็ ปฺี นุฮ 11 เบฺอ บอฺน นา มัน รับ ตตูํล มัน ซดับ เปียก เคฺิน็ เนียะ      รูํจ ออย ลเลือ็ฮ ออย ลมัวะ แจ็ญ ปฺี จฺืง      ออย กฺี เด็ญ ทา กฺี ค็อฮ" 12 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ แจ็ญ เติว็ ประกาด      ออย เนียะ ซเราะ พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย 13 กฺี บาน แด็ญ คมอจ แจ็ญ จเรฺิน      บาน ยัว คลัญ เลียบ มนึฮ จงือ จเรฺิน เนียะ ออย กฺี เจีย วิญ 14 ซดัจ เฮโรด ลูํก เด็ญ รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ ทา รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู บาน ลแบ็ย ลือ เติว็      คลัฮ อันแย็ย ทา ปเรียฮ เยซู กือ ยอน เนียะ แดล เทอ พิที บับติซมา นุฮ      ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย      แฮด นุฮ บาน เทอ การ ปังฮาญ ริด บาน 15 แต คลัฮ ทา ปเรียฮ เยซู กือ เอลียา เตฺอ      เนียะ ปเซญ ตฺีด ทา      เกฺิด เนียะ แดล ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      แด็จ เนียะ แดล ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ปฺี ซไม ปฺี เดฺิม 16 ซดัจ เฮโรด พอ เด็ญ เฮฺิย บาน ปรับ ทา      "เยซู กือ ยอน นุฮ เฮฺิย็      แดล ยฺืง กัด กอฺ เฮฺิย ร็วฮ วิญ" 17 ปฺี เดฺิม ฟีลิบ แดล เกฺิด ปโอน ปร็อฮ เคฺิน็ ซดัจ เฮโรด      บาน เนียง เฮโรเดีย เกฺิด ประป็วน      แต ซดัจ เฮโรด บาน ตเนฺิม เนียง นุฮ ยัว เติว็ เกฺิด ประป็วน แทน      รูํจ ยอน ตฺืน ซดัจ ทา      "เทอ ยาง จ็อฮ ค็อฮ ปฺี บันยัด"      เทอ ออย ซดัจ เฮโรด ปเรฺอ ตฮาน เติว็ จับ ยอน      ดะ จระวะ ยัว เติว็ คัง ตุก น็อฺง กุก 19 เนียง เฮโรเดีย เคฺิง็ น็อฺง ยอน      รูํจ กุม น็อฺง ซันลับ จอล      แต ซันลับ มัน บาน 20 ปร็วฮ ซดัจ เฮโรด คลาจ กแรญ ยอน แดล เกือ็ด เกฺิด มนึฮ ซโลด ตร็อฺง บอฺริซ็อด พอฺง      ซดัจ ก็ บาน ปังกัร ตุก       พอ ซดัจ ลือ เปียก ซอน เคฺิน็ เกือ็ด ก็ เทอ ออย ชง็อฺล ยาง      แต ก็ เนิว็ ตา จ็อฺง ซดับ 21 พอ ด็อฺล ไง เกฺิด เคฺิน็ ซดัจ เฮโรด      ซดัจ บาน กึด เลียง ชลอฺง โพง เรียจการ น็อฺง เนียย ตฮาน เจือ็น กป็วฮ      รูํม ต็อฺง มนึฮ ซำคันๆ น็อฺง จังวัด กาลิลี 22 พอ โกน กระมม เคฺิน็ เนียง เฮโรเดีย      โจล โม เรือ็ม รบำ เทอ ออย ซดัจ น็อฺง พญฺีว ชอฺบ ยาง จนับ      ซดัจ บาน อันแย็ย น็อฺง เนียง นุฮ ทา      "เนียง ซม ซเดิย็      ก็ น็อฺง ออย ซนุฮ เฮฺิย็" 23 ซดัจ บาน ซันยา ตุก ทา      "เนียง น็อฺง ซม รบ็อฺฮ นา ยฺืง ก็ น็อฺง ออย รบ็อฺฮ นุฮ      จ็วน อ็อฺฮ เปียะ กนาล      เรียจซมบัด เคฺิน็ ยฺืง" 24 เนียง กระมม นุฮ แจ็ญ เติว็ ตเน็ญ แม ทา      "คญม น็อฺง ซม ซเดิย็ เจีย?" แม ตอฺบ ทา      "ออย ซม ยัว กบาล ยอน      เนียะ แดล ออย รับ พิที บับติซมา จ็อฮ" 25 เนียง ก็ โจล เติว็ รัว ซดัจ ยาง ลฺืน ปรับ ทา      "คญม ซม ยัว กบาล ยอน      เนียะ แดล เทอ พิที บับติซมา      ดะ เทียฮ โม ออย คญม เลฺิว็ แน็ฮ" 26 ซดัจ ลูํก ปรูํย เจฺิด็ ยาง จนับ      แต ปร็วฮ แฮด แดล ลูํก บาน ซันยา ตุก      ปร็วฮ เคิญ แก มุก พญฺีว พอฺง ก็ มัน เฮียน คัด 27 เวเลีย นุฮ ซดัจ ซัง เพ็ดชคาด ทา      "ออย เติว็ กัด กบาล ยอน ยัว โม แน็ฮ"      เพ็ดชคาด ก็ เติว็ กัด กบาล ยอน กน็อง กุก 28 ดะ เทียฮ โม ออย เนียง นุฮ      เนียง นุฮ ก็ ยัว เติว็ ออย แม 29 พอ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน บาน เด็ญ รฺืง เฮฺิย      กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย โม รับ ยัว คลูํน เติว็ ก็อฺบ ตุก น็อฺง รูง 30 โพง โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ เยซู      รูํจ ปรับ ด็อฺล การ แดล โพง กฺี บาน เทอ บาน ซังซอน พอฺง 31 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง โพง กฺี ทา      "ออย บอฺง ปโอน เติว็ อฺี บอฺน ซงัด      ชบ พัก ออย บัด นฺืย บาน อันแต็จ"      ปร็วฮ ทา เมียน มนึฮ เติว็ รัว จเรฺิน นัฮ ปฺีจ      จ็วน มัน เมียน เวเลีย วาง น็อฺง โฮบ อาฮาร บาน 32 ปเรียฮ อ็อฺง จิฮ ตูก น็อฺง โกนเซฺิฮ็ เติว็ อฺี บอฺน ซงัด 33 มนึฮ ยาง จเรฺิน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ กำปุง เติว็      เมียน จเรฺิน เนียะ กฺี ซเกือ็ล ปเรียฮ อ็อฺง      บาน เนือ็ม คเนีย ร็วด แจ็ญ เติว็ ปฺี กรุํบ ซเราะ กรุํบ มฺืง เติว็ ด็อฺล มุน 34 พอ ปเรียฮ เยซู เลฺิง ปฺี ตูก เฮฺิย ลูํก ก็ เคิญ เนียะ ซเราะ โพง ทม      ปเรียฮ อ็อฺง นึก อาเนฺิด็ กฺี      ปร็วฮ กฺี เกฺิด แด็จ โพง โกน แกะ มัน เมียน มจัฮ คเวียล      ปเรียฮ อ็อฺง ซอน จเรฺิน คอ จเรฺิน ยาง 35 ลเงียจ เฮฺิย      โพง โกนเซฺิฮ็ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "น็อฺง นิฮ กันดาน นัฮ ก็ ลเงียจ คลัง เฮฺิย 36 ซม ออย ลูํก กรู ปรับ ออย กฺี เติว็ ตาม ซเราะ บฺีดๆ นุฮ      พฺือ โพง กฺี น็อฺง บาน ติญ อาฮาร โฮบ" 37 แต ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "รฺีบ อาฮาร ออย กฺี โฮบ จ็อฮ"      กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "น็อฺง ออย โพง คมาด เติว็ ติญ อาฮาร      บาน ปีร รวย รฺีล เดนาริอัน       ออย กฺี โฮบ รือ อย?" 38 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "เติว็ มฺือ นมปัง เมือ็ฮ      เมียน เนิว็ ประมาน กดล?"      กฺี ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เมียน นมปัง เนิว็ ปรำ กดล น็อฺง ตแร็ย ปีร" 39 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน ปรับ มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ      ออย อังกุย รูํม คเนีย เกฺิด กอฺงๆ ลฺือ ซเมา 40 เนียะ ซเราะ ก็ อังกุย รูํม คเนีย เกฺิด กอฺงๆ มากอฺง มารวย คลัฮ      ฮาเซฺิบ็ คลัฮ 41 พอ ปเรียฮ อ็อฺง บาน รับ นมปัง ปรำ กดล      น็อฺง ตแร็ย ปีร นุฮ เฮฺิย      ลูํก งฺืย เติว็ อฺี ลฺือ      รูํจ ออฺรกุน ปเรียฮ      ซแน็ฮ ลูํก กัจ นมปัง      ออย โพง โกนเซฺิฮ็ ออย ยัว เติว็ แจจ โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย      ตแร็ย ปีร นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ แบญ แจจ กรุํบ คเนีย พอฺง 42 โพง กฺี บาน โฮบ จแอด กรุํบ คเนีย 43 เซด นมปัง น็อฺง ตแร็ย แดล ซ็อฺล นุฮ      กฺี รฺืฮ ตุก บาน เลฺิง็ ปีร ตน็อฺบ บุง 44 โพง เนียะ แดล โฮบ นมปัง นุฮ เรือ็บ ตา โพง ปร็อฮ เมียน ปรำ เปือ็น เนียะ 45 เวเลีย นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ซัง ออย โกนเซฺิฮ็ จิฮ ตูก ชลอฺง เติว็ คาง มฺืง เบดซาอิดา มุน      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ออย โพง เนียะ ซเราะ เฮฺาะ เติว็ วิญ 46 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เลีย โพง กฺี เฮฺิย      ลูํก ก็ เลฺิง พนม พฺือ อตึฮซทาน อฺี น็อฮ 47 พอ ลเงียจ เลฺิง ตูก เคฺิน็ โพง โกนเซฺิฮ็ เนิว็ กนาล ตันลฺี      ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ ลฺือ กูํก มเนียะ แอญ 48 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก มฺือ เคิญ โพง โกนเซฺิฮ็ ปแม ตูก ยาก      ปร็วฮ ปันจาฮ คย็อฺล      พอ เวเลีย แว็ย แบ็ย ลูํก เดฺิร เติว็ ลฺือ ตันลฺี      เติว็ รัว โพง โกนเซฺิฮ็      ลูํก กึด ทา น็อฺง เดฺิร พาน ออย พ็อด ปฺี กฺี 49 พอ โพง โกนเซฺิฮ็ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เดฺิร ลฺือ ตันลฺี      กฺี กึด ทา คมอจ      กฺี เนือ็ม คเนีย ซแรจ รำปวง 50 โพง กฺี เคิญ      ก็ เนือ็ม คเนีย คลาจ      แต ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย เพ็ด       ยฺืง เตฺอ      คลาจ อย?" 51 ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง เติว็ รัว กฺี อฺี ลฺือ ตูก      ซแน็ฮ คย็อฺล ก็ ซงัด 52 โพง โกนเซฺิฮ็ ปแลจ เจฺิด็ จนับ นัฮ      ปร็วฮ รฺืง นมปัง นุฮ กฺี เนิว็ มัน เตือ็น เคาไจ      เจฺิด็ กฺี ก็ เนิว็ ตา งิด ชง็อฺล 53 พอ เติว็ ด็อฺล มาคาง จรัง มฺืง เยนเนซาเรด เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็ บาน จอฺง ตูก ตุก อฺี น็อฮ 54 พอ เลฺิง ปฺี ตูก เฮฺิย      โพง เนียะ ซเราะ ก็ จำ ปเรียฮ อ็อฺง บาน 55 กฺี ปรับ คเนีย ตอฺๆ ปฺิญ ซเราะ ปฺิญ ซแร      ออย ยัว มนึฮ จงือ ดะ กเร แซญ โม อฺี บอฺน แดล กฺี ลือ คาว ทา ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง นุฮ 56 ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ น็อฺง บอฺน นา      มัน ทา น็อฺง ซเราะ น็อฺง ตำบน รือ น็อฺง มฺืง นา      กฺี ก็ ยัว มนึฮ จงือ โม ดะ ตุก ตาม พเลฺิว็      ตาม ตลาด ก็ ลูํม ซม จับ แม แต เจียย ซไบ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ คแว็ย      เนียะ นา แดล บาน ปัฮ เฮฺิย      ก็ บัด เกฺิด จงือ เรือ็ล คเนีย

Mark 7

1 ก็อฺล น็อฮ โพง ฟาริซี น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี คลัฮ แดล โม ปฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 2 กฺี บาน เคิญ โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง คลัฮ      โฮบ อาฮาร น็อฺง ได มัน ซะอาด      กือ มัน บาน เลียง ได ตาม พิที เคฺิน็ กฺี 3 ปร็วฮ ทา โพง ฟาริซี น็อฺง โพง ยิว ต็อฺง อ็อฺฮ      กัน ตาม เปียก จัฮ ตุม ปฺี เดฺิม ซอน ตอฺๆ คเนีย โม      กือ เบฺอ มัน บาน เลียง ได ตาม พิที      กฺี มัน โฮบ อาฮาร เต 4 เวเลีย กฺี โม ปฺี ตลาด เบฺอ มัน เทอ พิที เลียง ได มุน เซฺิน็      กฺี ก็ มัน โฮบ อาฮาร      ตำนฺีม ปเซญๆ ตฺีด กฺี ก็ กัน      กือ เลียง จาน      แกว ดะ ตึก      รูํม ต็อฺง ชนัง      ปเตฺิล็ แดล เทอ ปฺี ซำเรฺิด็ 5 โพง ฟาริซี น็อฺง โพง กรู นุฮ      บาน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เกฺิด อย บาน โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก      มัน เทอ ตาม เปียก ซอน      ตาม แดล จัฮๆ บาน ซอน โม ปฺี เดฺิม?      แต โพง นิฮ โฮบ น็อฺง ได แดล มัน เตือ็น บาน เลียง" 6 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "โพง แอญ นิฮ เจีย ตาเมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      อิซยา เตียย รฺืง แอญ ตเรฺิว็ เฮฺิย แดล ตเซร ตุก ทา โพง เจียด นิฮ นับทือ ยฺืง ตา เมือ็ด แต เจฺิด็ เคฺิน็ กฺี ชงาย ปฺี ยฺืง 7 โม ทวาย บังกม ยฺืง ก็ มัน เมียน ประยอจ อย ปร็วฮ กฺี ยัว เปียก เคฺิน็ มนึฮ โม ซอน 8 โพง เนียะ จอล บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ      รูํจ แบ โม กัน ตาม ตำนฺีม      แดล กฺี ซอน ตอฺๆ คเนีย โม นุฮ" 9 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "เมฺาะ เฮฺิย รือ อย      แดล โพง เนียะ บาน จอล บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ      พฺือ น็อฺง กัน ตาม เปียก ซอน แดล บาน รับ โม ปฺี จัฮๆ ปฺี เดฺิม 10 ปร็วฮ น็อฺง ปเรียฮ บันยัด โมเซด บาน ซัง ตุก ทา      "ออย นับทือ แม เอฺิว็      รนา แดล จฺี แม เอฺิว็ เมียน ตูํฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ" 11 แต โพง แอญ ซอน ทา      "รบ็อฺฮ อย แดล บาน ซันยา ทวาย ออย ปเรียฮ เฮฺิย      คมาด น็อฺง ยัว โม จูํย แม เอฺิว็ มัน บาน เต      รบ็อฺฮ นุฮ เกฺิด โกระบาน"      (ปแล ทา เกฺิด รบ็อฺฮ ทวาย เติว็ ปเรียฮ เฮฺิย ) 13 โพง แอญ ก็ เปฺิน็ ปังโคจ ปเรียฮ บันยัด นุฮ      ปร็วฮ อาไล ตา เทอ ตาม เปียก ซอน แดล แอญ บาน รับ โม ปฺี จัฮๆ โบราน      โพง แอญ ก็ เนิว็ตา เทอ ยาง แจ็ฮ ตฺีด จเรฺิน ยาง" 14 รูํจ ลูํก เฮา เนียะ ซเราะ ตฺีด      ปรับ กฺี ทา      "บอฺง ปโอน เรือ็ล คเนีย จำ ซดับ ยฺืง ออย เคาไจ จ็อฮ 15 อาฮาร แดล โฮบ มัน แดล เทอ เจฺิด็ มนึฮ ยฺืง ออย บรอ อากเรฺาะ บาน เต      แต การ แดล แจ็ญ โม ปฺี กน็อง เจฺิด็      การ นุฮ เฮฺิย็ เทอ ออย มนึฮ ยฺืง เกฺิด บรอ อากเรฺาะ บาน 16 รนา แจ็ฮ ซดับ      ออย ซดับ จ็อฮ" 17 พอ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ พ็อด ปฺี เนียะ ซเราะ      รูํจ โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ด็อฺล เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ 18 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "อย บาน โพง แอญ เนิว็ ลง็วง?      มัน เคิญ รือ อย ทา      อาฮาร ซเดิย็ๆ      แดล โจล เติว็ กน็อง เมือ็ด      มัน แดล เทอ ออย มนึฮ บรอ อากเรฺาะ เต 19 ปร็วฮ ทา รบ็อฺฮ นุฮ มัน บาน โจล กน็อง เจฺิด็      แต โจล เติว็ กน็อง ป็วฮ      รูํจ ก็ จุฮ จอล เติว็"      แดล ซอน ยาง แจ็ฮ ก็ พฺือ ประกาด ออย กฺี เด็ญ จบัฮ ทา      อาฮาร กรุํบ ยาง มัน แดล เทอ ออย มนึฮ บรอ อากเรฺาะ 20 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "รบ็อฺฮ แดล แจ็ญ โม ปฺี คาง กน็อง มนึฮ      รบ็อฺฮ นุฮ เทอ ออย เจฺิด็ มนึฮ โคจ บาน 21 ปร็วฮ ทา แจ็ญ ปฺี คาง กน็อง มนึฮ      กือ แจ็ญ ปฺี เจฺิด็ แดล เมียน ความ กึด จูํ      การ ลฺีญ ซแร็ย      การ ลูํจ      การ ซันลับ มนึฮ      การ ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี      การ ปันชอด ลอฺลูํง กฺี 22 การ ลูํบ      การ จูํ      การ กเฮฺาะ      การ จระแนน      การ อันแย็ย ปังโคจ กฺี      การ กระบูํน      การ ลง็วง 23 การ จูํ กรุํบ ยาง นิฮ เกฺิด โม ปฺี กน็อง เจฺิด็ มนึฮ      ก็ เทอ ออย มนึฮ บรอ อากเรฺาะ บาน" 24 ปเรียฮ อ็อฺง กรอก เดฺิร แจ็ญ ปฺี บอฺน นุฮ เติว็ บฺีด มฺืง ไทระ      โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ มูํย      ปร็วฮ มัน จ็อฺง ออย รนา เด็ญ      แต ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก น็อฺง เลียะ คลูํน เนิว็ ก็ มัน บาน 25 เวเลีย นุฮ เมียน ซแร็ย มเนียะ แดล เมียน โกน กระมม ปัฮ คมอจ เมียร โจล      พอ บาน ลือ คาว รฺืง ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ โม กราบ จฺืง ปเรียฮ อ็อฺง 26 ซแร็ย นุฮ เกฺิด มนึฮ เจียด ซีเรียฟีนิเซีย แดล อันแย็ย ปซา กรีก      เนียง ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี โกน กระมม 27 ปเรียฮ เยซู ปรฺีบ ทฺีบ ปรับ น็อฺง ซแร็ย นุฮ ทา      "ออย โพง โกน ซี ออย จแอด เซฺิน็      อาฮาร เคฺิน็ โกน มัน ซ็อฺมกูํร บ็อฺฮ ออย จแก ซี เต" 28 แต ซแร็ย เจียด ซีเรียฟีนิเซีย นุฮ เคาไจ ซแน็ฮ ตอฺบ ทา      "เมน เฮฺิย็      แต จแก แดล เนิว็ กรอม โตะ นุฮ      ก็ เนิว็ จำ ซี อาฮาร แดล ทเลียะ" 29 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง ซแร็ย นุฮ ทา      "ปร็วฮ แฮด ปฺี เปียก นิฮ      ออย เนียง เฮฺาะ เติว็ วิญ จ็อฮ      คมอจ บาน แจ็ญ ปฺี โกน กระมม เฮฺิย" 30 ซแร็ย นุฮ พอ เติว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ เฮฺิย      บาน เคิญ โกน กระมม เดจ เนิว็      ก็ เด็ญ ทา คมอจ แจ็ญ เฮฺิย 31 ตอฺ โม ปเรียฮ อ็อฺง บาน แจ็ญ เติว็ ปฺี มฺืง ไทระ      บาน พาน มฺืง ซีโดน เดฺิร พาน จังวัด ด็อฺบมฺืง      โม ด็อฺล ตันลฺี กาลิลี 32 กฺี เนือ็ม ปร็อฮ ทล็อฺง ก็ อันแย็ย มัน เซฺิว็ บาน      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง ดะ ได ลฺือ เนียะ นุฮ 33 ปเรียฮ อ็อฺง เนือ็ม เนียะ นุฮ แจ็ญ เติว็ ปฺี โพง เนียะ ซเราะ      ลูํก ยัว จังออล ได ดะ เติว็ น็อฺง ตระจฺีจ เคฺิน็ เนียะ นุฮ      รูํจ ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ยัว ได เติว็ ปัฮ อันนาด เนียะ นุฮ 34 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก งฺืย มฺือ มฺีจ      ดอฺก ตังเฮฺิม ทม      รูํจ อันแย็ย น็อฺง เนียะ นุฮ ทา      "เอฟาทา"      (ปแล ทา ออย รเบฺิก จ็อฮ ) 35 ซแน็ฮ ตระจฺีจ เคฺิน็ เนียะ นุฮ ก็ บัด ทล็อฺง      รบ็อฺฮ แดล คัด อันนาด นุฮ ก็ รโบด แจ็ญ      กฺี ก็ อันแย็ย บาน จบัฮ 36 ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม มนึฮ เรือ็ล คเนีย      มัน ออย ยัว รฺืง นิฮ เติว็ ปรับ รนา      แต ลูํก ฮาม นัฮ โพง กฺี แจ็ฮ ตา อันแย็ย นัฮ 37 โพง เนียะ ซเราะ ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ      ก็ อันแย็ย คเนีย ทา      "ลูํก เทอ ตาการ เจีย ต็อฺง อ็อฺฮ      ลูํก เทอ มนึฮ ทล็อฺง ออย ลือ บาน      ก็ เทอ ออย มนึฮ กืก ก็ แจ็ฮ อันแย็ย บาน"

Mark 8

1 อังก็อฺล น็อฮ พอ เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย โจล โม จเรฺิน ตฺีด      รูํจ มัน เมียน อาฮาร โฮบ      ปเรียฮ เยซู ลูํก เฮา โกนเซฺิฮ็ รูํจ ปรับ ทา 2 "ยฺืง นึก อาเนฺิด็ โพง นิฮ นัฮ      ปร็วฮ กฺี เนิว็ น็อฺง ยฺืง แบ็ย ไง เฮฺิย      มัน เมียน อย น็อฺง โฮบ 3 เบฺอ ยฺืง ออย กฺี เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ มัน เตือ็น บาน โฮบ อย      กฺี ก็ น็อฺง ลวฺืย อ็อฺฮ กำลัง ตาม พเลฺิว็      ปร็วฮ ทา คลัฮ โม ปฺี ชงาย" 4 โพง โกนเซฺิฮ็ ตอฺบ ทา      "น็อฺง เวียล กันดาน ยาง แจ็ฮ น็อฺง รัว อย บาน ออย มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ โฮบ จแอด?" 5 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ เมียน นมปัง เนิว็ ประมาน กดล?"      กฺี ตอฺบ ทา      "ปรำปิล" 6 ปเรียฮ เยซู ปรับ ออย โพง เนียะ ซเราะ อังกุย น็อฺง แด็ย      ลูํก ยัว นมปัง ปรำปิล กดล นุฮ โม รูํจ ออฺรกุน ปเรียฮ      กัจ ออย โพง โกนเซฺิฮ็ ยัว เติว็ แจจ โพง เนียะ ซเราะ 7 กฺี เมียน ตแร็ย ตูจๆ เนิว็ ปีร แบ็ย ตูํ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา ออย ยัว ตแร็ย นุฮ เติว็ แจจ คเนีย พอฺง 8 โพง กฺี บาน โฮบ เลฺิง็ จแอด กรุํบ คเนีย      รูํจ โกน เซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย รฺืฮ อาฮาร แดล ซ็อฺล บาน เลฺิง็ ปรำปิล เจียล 9 มนึฮ แดล โฮบ อาฮาร นุฮ รเยียะ บูํน เปือ็น เนียะ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ปรับ ออย กฺี ล็อฺบ เติว็ 10 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จ็อฮ เติว็ จิฮ ตูก จุม น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็      เติว็ ด็อฺล เคด มฺืง ดาลมานูทา 11 โพง ฟาริซี โม ก็ เริม ประแกจ น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      ซม ออย ลูํก เทอ การ ปังฮาญ ริด โม ปฺี ซวัน      กฺี ซม ยาง จ็อฮ ปร็วฮ จ็อฺง ลวง มฺือ เจฺิด็ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ตเรฺิว็ เจฺิด็ ปเรียฮ มจัฮ เมน รือ อย 12 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ดอฺก ตังเฮฺิม ทม      รูํจ อันแย็ย ทา      "มนึฮ ซไม นิฮ รัว การ ปังฮาญ ริด เทอ อย?      ยฺืง ปรับ โพง แอญ เรือ็ล คเนีย ทา      ยฺืง มัน ออย มนึฮ ซไม นิฮ เคิญ การ ปังฮาญ ริด เต" 13 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ ปฺี กฺี      จิฮ ตูก ชลอฺง เติว็ มาคาง จรัง 14 โพง โกนเซฺิฮ็ พเล็จ ยัว นมปัง เติว็      โพง กฺี เมียน นมปัง เนิว็ มา กดล เปฺิน็ น็อฮ แอญ 15 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย ระวัง มเซา แปง ฟู เทอ นมปัง เคฺิน็ โพง ฟาริซี      น็อฺง ซดัจ เฮโรด ออย ละออฺ" 16 โพง โกนเซฺิฮ็ อันแย็ย คเนีย ทา      "ลูํก อันแย็ย ยาง จ็อฮ ปร็วฮ แฮด แดล ยฺืง มัน เมียน นมปัง" 17 พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก เด็ญ รฺืง แดล กฺี อันแย็ย      บาน ตเน็ญ โพง กฺี ทา      "แฮด อย บาน โพง บอฺง ปโอน อันแย็ย คเนีย ด็อฺล รฺืง แดล มัน เมียน นมปัง?      บอฺง ปโอน เนิว็ มัน เตือ็น เคาไจ รือ อย?      เนิว็ ตา งิด ชง็อฺล      รือ อย? 18 เมียน พเนจ เฮฺิย เนิว็ มฺือ มัน เคิญ      รือ อย?      เมียน ตระจฺีจ เฮฺิย เนิว็ ซดับ มัน ลือ      รือ อย?      จำ มัน บาน      รือ อย? 19 อังก็อฺล ยฺืง กัจ นมปัง ปรำ กดล ออย มนึฮ ปรำ เปือ็น เนียะ นุฮ      บอฺง ปโอน ก็ รฺืฮ นมปัง แดล ซ็อฺล บาน ประมาน บุง?"      กฺี ตอฺบ ทา      "บาน ปีร ตน็อฺบ บุง" 20 "เวเลีย ยฺืง แจจ นมปัง ปรำปิล กดล      ออย มนึฮ บูํน เปือ็น เนียะ นุฮ      โพง บอฺง ปโอน รฺืฮ กันเต็จ นม แดล ซ็อฺล บาน ประมาน เจียล?"      กฺี ตอฺบ ทา      "บาน ปรำปิล เจียล" 21 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "โพง บอฺง ปโอน เนิว็ มัน เตือ็น เคาไจ รือ อย?" 22 ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ บาน เติว็ น็อฺง มฺืง เบดไซดา      กฺี เนือ็ม มนึฮ ควะ มเนียะ      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย ดะ ได ลฺือ คลูํน เนียะ นุฮ 23 ลูํก เดฺอะ ได เนียะ พเนจ ควะ แจ็ญ เติว็ คาง กราว ซเราะ      พอ ลูํก ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ พเนจ เนียะ นุฮ      ลูํก ก็ ดะ ได ลฺือ กฺี พอฺง      รูํจ ตเน็ญ กฺี ทา      "เนียะ มฺือ เคิญ คลัฮ รือ อย?" 24 เนียะ นุฮ งฺืบ เลฺิง ตอฺบ ทา      "คมาด มฺือ มนึฮ เคิญ แด็จ เดฺิม เชอ เดฺิร เติว็ โม" 25 ปเรียฮ อ็อฺง ดะ ได ลฺือ พเนจ เนียะ นุฮ ตฺีด      กฺี ก็ เบฺิก พเนจ ซันเลฺิง็ มฺือ      พเนจ ก็ พลือ ละออฺ มฺือ เคิญ จบัฮ อ็อฺฮ 26 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เนียะ นุฮ      ออย เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ      รูํจ ฮาม ทา ก็อฺม โจล เติว็ กน็อง ซเราะ นุฮ 27 ปเรียฮ เยซู น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็      เติว็ ตาม ซเราะ กน็อง เคด ซีซารียา ฟีลิบปี      เวเลีย เนิว็ ตาม พเลฺิว็ นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ โกนเซฺิฮ็ ทา      "โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย เคิญ ยฺืง      กฺี กึด ทา รนา?" 28 กฺี ตอฺบ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "กฺี ทา      ลูํก เกฺิด ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา      แต เนียะ คลัฮ ทา      เกฺิด เอลียา      เนียะ คลัฮ ตฺีด ทา      เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ ซไม โบราน มเนียะ ตฺีด ร็วฮ โม วิญ" 29 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "ปจ็อฮ โพง แอญ กึด ทา ยฺืง เกฺิด รนา?"      เปตโร ตอฺบ ทา      "ลูํก เกฺิด ปเรียฮ คริด" 30 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ฮาม โพง โกนเซฺิฮ็      มัน ออย ปรับ รนา ออย เด็ญ 31 ตอฺ ปฺี นุฮ โม      ปเรียฮ อ็อฺง ซอน โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ยฺืง ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง ปัฮ โพง จัฮๆ      โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      เทอ ออย ยฺืง ทน ทุก จเรฺิน ยาง      โพง กฺี น็อฺง มัน ยอฺม รับ ยฺืง พอฺง      รูํจ ซันลับ ยฺืง จอล      แต พอ บาน แบ็ย ไง      ยฺืง ก็ น็อฺง ร็วฮ โม วิญ" 32 เปียก ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ออย กฺี เด็ญ จบัฮ      เปตโร ก็ จับ ปเรียฮ อ็อฺง รูํจ ฮาม ปเรียฮ อ็อฺง มัน ออย อันแย็ย ยาง จ็อฮ 33 ปเรียฮ อ็อฺง แบ โม มฺือ โพง โกนเซฺิฮ็      รูํจ ปันตูํฮ เปตโร ยาง คลัง ทา      "อา ซาตาน      แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด      ปร็วฮ แอญ กึด ยาง มนึฮ      มัน บาน กึด ยาง ปเรียฮ เต" 34 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ น็อฺง เนียะ ซเราะ ออย โจล โม      ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "กแม็ย กึด ด็อฺล คลูํน แอญ      แต ออย โม ตาม ยฺืง      ลี เชอ กางเคน ยอฺม เงือ็บ โม ตาม ยฺืง 35 เบฺอ เนียะ นา มัน จ็อฺง เงือ็บ      เนียะ นุฮ น็อฺง เงือ็บ      แต เบฺอ รนา ซู เงือ็บ คลูํน แอญ ก็ คแว็ย      ปร็วฮ เคิญ แก ยฺืง น็อฺง คาว เจีย เคฺิน็ ยฺืง      เนียะ นุฮ เฮฺิย็ ก็ น็อฺง บาน ร็วฮ เนิว็ 36 ปร็วฮ ทา เบฺอ เนียะ นา น็อฺง บาน รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ม็อฺด มาโลก      แต ชีวิด วินเญียน ตเรฺิว็ เงือ็บ      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน พ็อฺล ประยอจ อย? 37 น็อฺง ยัว ซเดิย็ เติว็ ล็วฮ ชีวิด วินเญียน คลูํน แอญ โม วิญ บาน? 38 เบฺอ รนา อฺีล มนึฮ น็อฺง ซไม บรอ อากเรฺาะ นิฮ      ก็ มัน เฮียน ออย กฺี เด็ญ ทา จฺือ ยฺืง      ซแน็ฮ เวเลีย ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ จ็อฮ โม น็อฺง ราซี เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา      รูํม ต็อฺง โพง ทูดซวัน บอฺริซ็อด พอฺง      ยฺืง ก็ น็อฺง อฺีล มัน เฮียน รับ เนียะ นุฮ แด็จ คเนีย"

Mark 9

1 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ตอฺ เติว็ ตฺีด ทา      "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      น็อฺง โพง เนียะ แดล ชวร เนิว็ น็อฺง นิฮ      เมียน เนียะ คลัฮ แดล น็อฺง ร็วฮ เนิว็      จ็วน ตา กฺี เคิญ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ โมเซฺิน็" 2 พอ พ็อด เติว็ ปรำมูํย ไง เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู ลูํก เนือ็ม เปตโร      ยากอบ      น็อฺง ยอน พอฺง      เลฺิง พนม กป็วฮ ตา คเนีย แอญ      คลูํน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ปโดร เกฺิด ปเซญ น็อฺง มุก โพง กฺี 3 กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ลูํก ซอฺ ปะพเลจ      น็อฺง รัว เจียง บอก ม็อฺด มา โลก โม บอก ออย ซอฺ ยาง จ็อฮ ก็ มัน บาน 4 โมเซด น็อฺง เอลียา โม ออย กฺี เคิญ กำปุง อันแย็ย คเนีย น็อฺง ปเรียฮ เยซู 5 เปตโร ปรับ ปเรียฮ เยซู ทา      "เจีย นัฮ ลูํก กรู      แดล โพง ยฺืง บาน โม เนิว็ อฺี แน็ฮ      ออย โพง คมาด เทอ กตวม แบ็ย คนอฺง      ตุก ออย โมเซด มา คนอฺง      ลูํก กรู มา คนอฺง      เอลียา มา คนอฺง" 6 แดล อันแย็ย ยาง จ็อฮ มัน บาน กึด มุน      ปร็วฮ โพง กฺี กำปุง คลาจ คลัง 7 เมียน ปะปวก โม บัง กฺี ตุก      รูํจ เมียน ซันเลญ ปฺี ปะปวก นุฮ ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด โกน ซลัญ เคฺิน็ ยฺืง      ออย จฺือ เปียก เคฺิน็ เกือ็ด จ็อฮ" 8 เวเลีย นุฮ พอ กฺี แบ มฺือ จุมวิญ ก็ มัน เคิญ รนา      เคิญ ตา ปเรียฮ เยซู มัน เคิญ เมียน รนา ตฺีด 9 ตอฺน จ็อฮ โม ปฺี พนม      ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม โพง โกนเซฺิฮ็ มัน ออย ยัว รฺืง แดล บาน เคิญ นุฮ เติว็ ปรับ รนา      จำ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ร็วฮ โม วิญ เซฺิน็ 10 แฮด การ นุฮ โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เลียะ รฺืง นิฮ ตุก      แต ตเน็ญ คเนีย เติว็ โม ทา      แดล ลูํก ทา น็อฺง ร็วฮ โม วิญ นุฮ น็อฺง มาย ความ ทา ยาง นา 11 โพง กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แม็จ ก็ โพง กรู แดล ซอน กำปี ทา      เอลียา ตเรฺิว็ โม มุน ปเรียฮ มาซีฮา?" 12 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "เอลียา น็อฺง โม มุน เมน      พฺือ น็อฺง ตรฺีม รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตุก ออย ละออฺ วิญ      เมียน เปียก ตเซร ตุก พอฺง ทา      ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ทน ทุก จเรฺิน ยาง ปัฮ กฺี มะเงียย จอล บ็อฺฮ พอฺง 13 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      เอลียา บาน โม เฮฺิย      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย เทอ บาบ เกือ็ด ตาม อำปฺือ เจฺิด็ กฺี      ตาม แดล เมียน เปียก กำปี ตเซร ตุก ด็อฺล เกือ็ด" 14 พอ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ แบ็ย เนียะ จ็อฮ โม รูํม น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ แดล เนิว็ จำ      ก็ เคิญ เนียะ ซเราะ ยาง จเรฺิน เนิว็ จุมวิญ โพง กฺี      โพง กรู ซอน ปเรียฮ บันยัด กำปุง ประแกจ คเนีย น็อฺง โพง กฺี 15 เวเลีย นุฮ พอ เนียะ ซเราะ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง      บาน ร็วด โม ซำเปีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง 16 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ โพง กฺี ทา      "บอฺง ปโอน ประแกจ อย น็อฺง กฺี?" 17 เมียน เนียะ ซเราะ มเนียะ บาน ตอฺบ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      คมาด เนือ็ม โกน ปร็อฮ คมาด โม รัว ลูํก      ปร็วฮ คมอจ กืก โจล 18 เวีย เทอ ออย ดูํล เติว็ น็อฺง แด็ย      เมียน ปปุฮ เมือ็ด ประกัจ      คำ ทเม็ญ      รึง คลูํน อ็อฺฮ      คมาด ลูํม ซม ออย โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก แด็ญ คมอจ แจ็ญ      แต กฺี แด็ญ แจ็ญ มัน บาน" 19 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ น็อฺง โพง นุฮ ทา      "โอ มนึฮ ซไม นิฮ แดล มัน จ็อฺง จฺือ      ยฺืง ตเรฺิว็ เนิว็ น็อฺง โพง แอญ ตฺีด ยูร เปฺิน็ นา?      ยฺืง ตเรฺิว็ ซู ทน ปร็วฮ โพง แอญ ตฺีด ยูร เปฺิน็ นา?      เนือ็ม โกน กเมญ นุฮ โม แน็ฮ เมือ็ฮ" 20 กฺี ก็ เนือ็ม กเมญ นุฮ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      พอ คมอจ เมียร นุฮ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      เวีย เทอ ออย กฺี ประกัจ กันตรอง ดูํล รนฺีล น็อฺง แด็ย ปปุฮ เมือ็ด ซำปูํง 21 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ เอฺิว็ โกน นุฮ ทา      "เกฺิด ยาง แจ็ฮ โม ยูร บลา เฮฺิย?" เกือ็ด ตอฺบ ทา "เกฺิด ยาง แจ็ฮ ปฺี ตูจๆ แม็ญ 22 คมอจ เทอ ออย กเมญ ทเลียะ เติว็ น็อฺง พลฺืง น็อฺง ตึก รฺืยๆ พฺือ น็อฺง ซันลับ จอล      แต เบฺอ ลูํก แจ็ฮ จูํย บาน      ซม ลูํก ซระน็อฺฮ อาเนฺิด็ พอฺง จ็อฮ" 23 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง เนียะ นุฮ ทา      "รแม็จ เทอ อย มัน บาน?      รนา แดล จฺือ ก็ เทอ ออย บาน กรุํบ ยาง" 24 เวเลีย นุฮ เอฺิว็ เคฺิน็ กเมญ ซแรจ ปรับ ทา      "คมาด จฺือ เฮฺิย็      ซม ออย ลูํก จูํย คมาด ออย จฺือ เมน เตน พอฺง จ็อฮ" 25 พอ ปเรียฮ เยซู เคิญ โพง เนียะ ซเราะ กำปุง ร็วด โจล โม      ปเรียฮ อ็อฺง ซแรจ แด็ญ คมอจ เมียร นุฮ ทา      "อา คมอจ กืก ตันล็อฺง      ยฺืง ปรับ ทา      ออย แจ็ญ ปฺี มนึฮ นิฮ เติว็      กแม็ย โจล กฺี ตฺีด เลฺิย" 26 คมอจ นุฮ ก็ ซแรจ ตระฮึง เทอ ออย กเมญ นุฮ ประกัจ ยาง คลัง      รูํจ แจ็ญ เติว็      กเมญ นุฮ ก็ เนิว็ ซดึง ยาง มนึฮ เงือ็บ      เมียน มนึฮ ยาง จเรฺิน อันแย็ย ทา      "กฺี เงือ็บ เฮฺิย" 27 แต ปเรียฮ เยซู ลูํก จับ ได กเมญ นุฮ ออย กรอก เลฺิง      รูํจ กฺี ก็ กรอก ชวร 28 พอ ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ เฮฺิย      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ซงัดๆ ทา      "แฮด อย บาน โพง คมาด แด็ญ คมอจ เมียร นุฮ แจ็ญ มัน บาน?" 29 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "คมอจ แบบ นิฮ      เบฺอ มัน อตึฮซทาน      มุน เซฺิน็      แด็ญ ออย แจ็ญ มัน บาน เต" 30 ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็      บาน แจ็ญ เติว็ ปฺี บอฺน นุฮ      เดฺิร เติว็ กน็อง จังวัด กาลิลี      แต ปเรียฮ อ็อฺง มัน จ็อฺง ออย รนา เด็ญ 31 ปร็วฮ ทา ตอฺน นิฮ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง ซอน โกนเซฺิฮ็ ทา      "ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ กฺี ยัว เติว็ เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ มนึฮ      กฺี น็อฺง ซันลับ ลูํก จอล      พอ ซันลับ บาน แบ็ย ไง เฮฺิย      ลูํก น็อฺง ร็วฮ โม วิญ" 32 แต ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ยาง แจ็ฮ นิฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ มัน เคาไจ      จ็อฺง ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง แต มัน เฮียน 33 ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ มฺืง คาเปิรนาอุม      พอ โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เวเลีย แดล โม ตาม พเลฺิว็ นุฮ      โพง บอฺง ปโอน ประแกจ คเนีย รฺืง อย?" 34 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย เนิว็ ซงฺีม      ปร็วฮ แดล โม ตาม พเลฺิว็ นุฮ      โพง กฺี ประแกจ คเนีย ทา      รนา เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี 35 ปเรียฮ เยซู อังกุย      รูํจ เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ นุฮ โม      ปรับ กฺี ทา      "เบฺอ เนียะ นา จ็อฺง เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      ออย เนียะ นุฮ เนิว็ กรอย กฺี      รูํจ รับ ปันเรฺอ กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ" 36 ปเรียฮ อ็อฺง ยัว โกน กเมญ มเนียะ      ออย โม ชวร เนิว็ กนาล โพง โกนเซฺิฮ็      รูํจ ลูํก ปัว กเมญ นุฮ      ปรับ น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา 37 "เบฺอ เนียะ นา น็อฺง รับ ตตูํล โกน กเมญ ยาง แจ็ฮ มเนียะ      ปร็วฮ เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ บาน รับ ตตูํล ยฺืง พอฺง      เบฺอ เนียะ นา บาน รับ ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ มัน เมน รับ ตา ยฺืง มเนียะ เปฺิน็ น็อฮ เต      แต บาน รับ ปเรียฮ แบ็ยดา อ็อฺง เนียะ ปเรฺอ ยฺืง โม พอฺง" 38 ยอน ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แน ลูํก กรู      โพง คมาด เคิญ มนึฮ มเนียะ ปเรฺอ ชม็วฮ เคฺิน็ ลูํก กรู แด็ญ คมอจ      โพง คมาด ฮาม กฺี มัน ออย กฺี เทอ ยาง จ็อฮ      ปร็วฮ กฺี มัน บาน เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก กรู" 39 ปเรียฮ เยซู ทา      "กแม็ย ฮาม กฺี      ปร็วฮ ทา มัน เมียน รนา น็อฺง เทอ การ ทม น็อฺง ชม็วฮ เคฺิน็ ยฺืง      รูํจ โม เตะ ดฺีล ยฺืง ยาง จ็อฮ เต 40 ปร็วฮ เนียะ นา มัน บาน ตอฺซู ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ เกฺิด คเนีย ยฺืง เฮฺิย" 41 "ยฺืง ปรับ โพง บอฺง ปโอน ตาม ตร็อฺง ทา      เนียะ นา ยัว ตึก มา แกว ออย แอญ เพฺอะ      ปร็วฮ แอญ เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ปเรียฮ คริด      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน รังเวือ็น" 42 "เบฺอ เซฺิน็ ทา รนา แดล เนือ็ม ออย เนียะ ตูจ นิฮ แดล จฺือ ยฺืง เฮฺิย เทอ ค็อฮ      เบฺอ ยัว ตบัล เก็น มเซา จอฺง กอฺ เนียะ เนือ็ม นุฮ      ยัว เติว็ จระมุจ ตึก จอล น็อฺง ตันลฺี มุน กฺี เทอ ยาง จ็อฮ เจีย เจีย็ง" 43 "เบฺอ ได เคฺิน็ โพง เนียะ เนือ็ม ออย เทอ ค็อฮ      ออย กัด กระเวือ็ด จอล      ซู กม็อด ได มา คาง คแว็ย      แต น็อฺง บาน ชีวิด รโฮด เติว็      ก็ เจีย เจีย็ง เมียน ได ปีร      แต ตเรฺิว็ ทเลียะ นรัวะ      อฺี พลฺืง แดล มัน เด็ญ ลล็วด 45 เบฺอ จฺืง เคฺิน็ บอฺง ปโอน เนือ็ม ออย เทอ อังวฺีญ ค็อฮ      ออย กัด กระเวือ็ด จอล      ซู ออย จฺืง กม็อด มาคาง      แต น็อฺง บาน ชีวิด รโฮด เติว็      ก็ เจีย เจีย็ง เมียน จฺืง ปีร      แต ตเรฺิว็ ทเลียะ นรัวะ      47 เบฺอ พเนจ เนือ็ม ออย เทอ ค็อฮ      ออย จกฺีล กระเวือ็ด จอล      ปร็วฮ บาน โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      เนิว็ เมียน พเนจ มา คาง เจีย เจีย็ง เมียน พเนจ ปีร      แต ตเรฺิว็ ทเลียะ นรัวะ      48 น็อฺง บอฺน นุฮ ตังเกฺิว็ ซี รโฮด เติว็      พลฺืง ก็ มัน เด็ญ ลล็วด 49 มนึฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ปละ เม็ล รูํจ เลียง น็อฺง พลฺืง 50 อำเม็ล เกฺิด รบ็อฺฮ เจีย      แต เบฺอ เม็ล ซาบ เฮฺิย      น็อฺง เทอ ออย ปไร วิญ ยาง นา บาน?      ออย โพง เนียะ เรือ็ล คเนีย เมียน เม็ล เนิว็ น็อฺง คลูํน      ออย เนิว็ น็อฺง ความ เซาะ พอฺง      ออย ซร็อฺฮ ซรูํล จุม คเนีย พอฺง

Mark 10

1 ปเรียฮ เยซู ลูํก แจ็ญ ปฺี นุฮ เดฺิร เติว็ อฺี จังวัด ยูเดีย      เติว็ มา คาง จรัง แมนาม จอรแดน      เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด      ลูํก ซอน กฺี ตาม แดล กฺืย ซอน โม เฮฺิย 2 โพง ฟาริซี โม ลวง มฺือ เจฺิด็ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แดล ปร็อฮ เลญ ประป็วน คลูํน แอญ นุฮ ค็อฮ ปฺี ปเรียฮ บันยัด รือ อย?" 3 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "โมเซด บาน ตเซร ปรับ ตุก ทา ยาง นา?" 4 กฺี ตอฺบ ทา "โมเซด อันญาด ออย เทอ นังซือ เลญ ประป็วน      เตือ็บ เลญ คเนีย บาน" 5 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ กฺี ทา      "โมเซด ตเซร ปรับ ยาง จ็อฮ      ปร็วฮ แฮด แดล เจฺิด็ โพง เนียะ แอญ ตเจฮ 6 แต เรือ็บ ตัง ปฺี เริม ซาง โลก      ปเรียฮ ลูํก บาน ซาง มนึฮ ออย เกฺิด ปร็อฮ น็อฺง ซแร็ย 7 ปร็วฮ แฮด นุฮ ปร็อฮ บาน แจ็ญ ปฺี แม เอฺิว็ คลูํน แอญ รูํจ เติว็ เนิว็ น็อฺง ประป็วน 8 ต็อฺง ปีร เนียะ นุฮ น็อฺง เกฺิด ซัจ มูํย จุม คเนีย      มัน เกฺิด ปีร ตฺีด เต 9 แฮด นุฮ แดล ปเรียฮ บาน ออย เนิว็ รูํม คเนีย เฮฺิย      มนึฮ กแม็ย เทอ ออย บะแบจ ปฺี คเนีย เลฺิย" 10 พอ โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เฮฺิย      โพง โกนเซฺิฮ็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ด็อฺล รฺืง นุฮ ตฺีด 11 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "เบฺอ เนียะ นา เลญ ประป็วน แอญ      รูํจ เมียน ประป็วน ทแม็ย ตฺีด      เนียะ นุฮ เปฺิน็ ลฺีญ โกน กระมม กฺี 12 เบฺอ ซแร็ย น็อฺง เลญ ปแด็ย      รูํจ เติว็ บาน ปแด็ย ทแม็ย      ซแร็ย นุฮ เปฺิน็ ลฺีญ โกน กันล็อฺฮ กฺี" 13 เวเลีย นุฮ เนียะ ซเราะ เนือ็ม โกน กเมญ โจล โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ ออย ลูํก ดะ ได ลฺือ กฺี      แต โพง โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย ฮาม ตุก 14 พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ มัน พอ เจฺิด็ อันตะ อันแต็จ      ลูํก ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย โกน กเมญ โจล โม รัว ยฺืง จ็อฮ      กแม็ย ฮาม กฺี เลฺิย      ปร็วฮ ทา มนึฮ ตเรฺิว็ เกฺิด แด็จ โกน กเมญ ยาง จ็อฮ      เตือ็บ น็อฺง โจล แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ บาน 15 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      เนียะ นา แดล มัน ยอฺม รับ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      แด็จ กเมญ โม รัว ยฺืง      เนียะ นุฮ น็อฺง โจล แพนแด็ย นุฮ มัน บาน" 16 ปเรียฮ เยซู ออบ โกน กเมญ ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ      รูํจ ดะ ได ลฺือ กฺี      ออย ปวร กฺี พอฺง 17 พอ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เดฺิร เติว็ ตาม พเลฺิว็      เมียน มเนียะ ร็วด โม รัว      ลูด จังก็วง      รูํจ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู เนียะ ซโลด ตร็อฺง      คมาด ตเรฺิว็ เทอ ยาง นา ออย บาน ชีวิด เนิว็ รโฮด เติว็?" 18 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ เนียะ นุฮ ทา      "เนียะ เฮา ยฺืง ทา เนียะ ซโลด ตร็อฺง เทอ อย? มัน เมียน รนา ซโลด ตร็อฺง เต      เมียน ตา ปเรียฮ มาอ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 19 เนียะ ซเกือ็ล ปเรียฮ บันยัด เฮฺิย แดล ทา      กแม็ย ซันลับ มนึฮ      กแม็ย ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี      กแม็ย ลูํจ กฺี      กแม็ย ยัว รฺืง กเฮฺาะ โม อาง      กแม็ย ปันชอด กฺี      ออย นับทือ แม เอฺิว็ พอฺง" 20 เนียะ นุฮ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      คอ ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ คมาด กัน รซา ตุก ตัง ปฺี เนิว็ กเมญ" 21 ปเรียฮ เยซู ลูํก แบ มฺือ เนียะ นุฮ      ลูํก ซลัญ กฺี      รูํจ ปรับ กฺี ทา      "เนียะ เนิว็ ควัฮ มายาง      ออย เติว็ ลัวะ รบ็อฺฮ แดล เมียน เฮฺิย นุฮ      แจจ จาย ออย มนึฮ กซ็อฺด      รูํจ เนียะ น็อฺง เมียน ตเรือ็บ ซมบัด ลฺือ ซวัน      รูํจ ตาม โม เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง จ็อฮ" 22 พอ กฺี บาน ลือ เปียก นุฮ กฺี ออน จะงร      เนียะ นุฮ แจ็ญ เติว็ ก็ ปรูํย เจฺิด็ ยาง จนับ      ปร็วฮ กฺี เมียน ตเรือ็บ ซมบัด จเรฺิน 23 ปเรียฮ เยซู แบ มฺือ จุมวิญ      รูํจ ปรับ น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เนียะ เมียน น็อฺง โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ยาก คลัง นัฮ" 24 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ปแลจ เจฺิด็      ปร็วฮ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      แต ปเรียฮ เยซู ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "โกน เอฺิย      มนึฮ แดล ตุก เจฺิด็ น็อฺง ตเรือ็บ ซมบัด น็อฺง โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ยาก จนับ นัฮ 25 ซัด อูด รุก ปร็วง อันจุล ก็ เงียย เจีย็ง เนียะ เมียน โจล เติว็ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ 26 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ      ตเน็ญ คเนีย ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ รนา น็อฺง พ็อด ปี บาบ บาน?" 27 ปเรียฮ เยซู มฺือ โพง โกนเซฺิฮ็ รูํจ ปรับ ทา      "มนึฮ เทอ มัน บาน      แต ปเรียฮ เทอ บาน      ปร็วฮ ปเรียฮ ลูํก เทอ บาน กรุํบ ยาง" 28 เปตโร เริม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "นิฮ เฮฺิย็ โพง คมาด ซละ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง      รูํจ ตาม โม เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก" 29 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ เนียะ นา บาน ซละ ปเตีย็ฮ ซแมญ รือ บอฺง ปโอน แม เอฺิว็      โกน เจา      รือ ซแร จังกา      ปร็วฮ กึด ด็อฺล ยฺืง น็อฺง คาว เจีย เคฺิน็ ปเรียฮ 30 กน็อง เวเลีย ซไม ซ็อฺบ ไง      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน รับ รบ็อฺฮ วิญ มารวย เทา      กือ ปเตีย็ฮ น็อฺง บอฺง ปโอน      แม โกน      ซแร จังกา      น็อฺง การ ปัฮ กฺี เทอ บาบ พอฺง      ตอฺ เติว็ คาง มุก น็อฺง บาน ชีวิด รโฮด เติว็ 31 แต เมียน จเรฺิน เนียะ แดล เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      น็อฺง ตเรฺิว็ เกฺิด ตูจ เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ      เนียะ แดล เกฺิด ตูจ เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ น็อฺง ตล็อฺบ เติว็ เกฺิด เนียะ แดล ทม เจีย็ง กฺี" 32 เวเลีย กำปุง เดฺิร เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร มุน กฺี      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็      โพง เนียะ แดล เดฺิร โม คาง กรอย ก็ เพ็ด คลาจ      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ นุฮ      รูํจ ปรับ ออย กฺี เด็ญ ด็อฺล แฮด การ แดล น็อฺง เกฺิด น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง 33 ทา      "แน โพง ยฺืง น็อฺง เลฺิง เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      กฺี น็อฺง มอฺบ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ตุก น็อฺง โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง เนียะ ซอน ปเรียฮ บันยัด      โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ น็อฺง ตัดซิน ออย ซันลับ ลูํก จอล      รูํจ น็อฺง มอฺบ ลูํก ตุก น็อฺง มนึฮ เจียด ปเซญ 34 มนึฮ เจียด ปเซญ นุฮ น็อฺง เซฺิจ ปันจ็วฮ ลูํก      ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ ลูํก      น็อฺง แว็ย ลูํก      รูํจ ซันลับ จอล      พอ บาน แบ็ย ไง ลูํก น็อฺง ร็วฮ วิญ" 35 ยากอบ น็อฺง ยอน      โกน เคฺิน็ เซเบดี นุฮ      โจล โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ลูํก กรู      โพง คมาด ต็อฺง ปีร เนียะ จ็อฺง ซม ออย ลูํก กรู เทอ ตาม เปียก แดล โพง คมาด ซม" 36 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "เนียะ ต็อฺง ปีร จ็อฺง ออย ยฺืง เทอ อย ออย?" 37 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "ด็อฺล ลูํก บาน เกฺิด ซดัจ นุฮ      ซม ออย โพง คมาด อังกุย บฺีด ลูํก      คาง ซดำ มเนียะ คาง ชเวญ มเนียะ" 38 ปเรียฮ เยซู ปรับ โพง กฺี ทา      "แดล ซม นุฮ โพง เนียะ มัน เคาไจ      แดล ยฺืง น็อฺง ปัฮ ทอรมาน นุฮ       แอญ น็อฺง ซู บาน พอฺง รือ อย?      บับติซมา แดล ยฺืง น็อฺง รับ      เนียะ น็อฺง รับ บาน รือ อย?" 39 โพง กฺี ตอฺบ ทา      "บาน เฮฺิย็"      ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "จอฺก แดล ยฺืง น็อฺง เพฺอะ เนียะ ก็ น็อฺง บาน เพฺอะ น็อฺง บับติซมา เคฺิน็ ยฺืง      กือ การ ปรูํย เจฺิด็      การ ซู ทน ทุก ทอรมาน นุฮ      โพง เนียะ ก็ น็อฺง บาน รับ      40 แต น็อฺง อังกุย คาง ซดำ คาง ชเวญ นุฮ      ยฺืง มัน เมียน ซิด จัด บอฺน ออย บาน เต      ปเรียฮ แบ็ยดา ตรฺีม ตุก ออย มนึฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย"      41 พอ โพง โกนเซฺิฮ็ ด็อฺบ เนียะ ลือ เฮฺิย      ก็ เคฺิง็ ดะ ยากอบ น็อฺง ยอน 42 ปเรียฮ เยซู เฮา โพง กฺี โม      รูํจ ปรับ ทา      "โพง แอญ ก็ เด็ญ ทา      เจียด ปเซญ เนียะ เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี ปเรฺอ อำนาจ บังคับ เนียะ ซเราะ      เนียะ เกฺิด ทม บังคับ มนึฮ แดล เตียบ เจีย็ง      43 แต โพง แอญ นิฮ มัน กูํร เทอ ยาง จ็อฮ      เบฺอ เซฺิน็ รนา จ็อฺง เกฺิด ทม      ออย รับ ปันเรฺอ กฺี      44 เบฺอ เซฺิน็ รนา จ็อฺง เกฺิด เนียย ทม เจีย็ง กฺี      ตอฺง เกฺิด กันเจีย็ฮ รับ ปันเรฺอ มนึฮ      45 ยาง แดล ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      มัน บาน โม พฺือ ออย กฺี รับ ปันเรฺอ      แต โม พฺือ รับ ปันเรฺอ กฺี      ยอฺม ซละ ชีวิด พฺือ ล็วฮ มนึฮ ยาง จเรฺิน" 46 ปเรียฮ เยซู น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็      โจล เติว็ น็อฺง มฺืง เยรีโค      พอ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ ปฺี มฺืง เยรีโค น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ รูํม ต็อฺง เนียะ ซเราะ ยาง จเรฺิน      เมียน มนึฮ ควะ มเนียะ ชม็วฮ บารทิเมอัด แดล เกฺิด โกน เคฺิน็ ทิเมอัด      อังกุย ซม เตียน เนิว็ เรฺาะ พเลฺิว็ เดฺิร      47 พอ เนียะ นุฮ บาน ลือ ทา      ปเรียฮ เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด โม      กฺี ก็ ซแรจ ยาง คลัง ทา      "ลูํก เยซู      โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      ซม ออย ลูํก อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง จ็อฮ"      48 เมียน จเรฺิน เนียะ ปรับ ออย กฺี เนิว็ ออย ซงฺีม      แต กฺี กวยตา ซแรจ คลัง เลฺิง ทา      "โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      ซม ออย ลูํก อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด จ็อฮ"      49 ปเรียฮ เยซู ลูํก ชบ เนิว็ ปรับ ทา      "เฮา เนียะ นุฮ โม จ็อฮ"      ซแน็ฮ กฺี ก็ เฮา มนึฮ ควะ นุฮ โม รูํจ ปรับ ทา      "ออย ออฺร จ็อฮ      ก็ กรอก เดฺิร เติว็ จ็อฮ      ลูํก เฮา เนียะ แอญ" 50 เนียะ นุฮ ก็ ด็อฺฮ เอา เวญ จอล      รูํจ กรอก เดฺิร โม รัว ปเรียฮ เยซู      51 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ กฺี ทา      "แอญ จ็อฺง ออย ยฺืง เทอ อย?" เนียะ นุฮ ปรับ ทา      "ลูํก กรู      จ็อฺง ออย ลูํก เทอ ออย คมาด มฺือ เคิญ บาน"      52 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "ออย เติว็ จ็อฮ      แดล แอญ จฺือ      บาน เทอ ออย บัด เฮฺิย"      กฺี ก็ มฺือ เคิญ ลฺืย      รูํจ เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็

Mark 11

1 พอ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ โม บฺีด มฺืง เยรูซาเล็ม      ด็อฺล ซเราะ เบดฟายี น็อฺง ซเราะ เบทานี เนิว็ บฺีด พนม มกะตฺีฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ 2 ลูํก ปรับ กฺี ทา      "ออย โจล เติว็ น็อฺง ซเราะ แดล เนิว็ คาง มุก      พอ โจล เติว็ เฮฺิย น็อฺง บาน เคิญ โกน เลีย มูํย      แดล กฺี จอฺง ตุก      มัน เตือ็น เมียน รนา กฺืย จิฮ เต      ออย ซราย เดฺอะ โม จ็อฮ 3 เบฺอ เมียน รนา ตเน็ญ ทา เนียะ ยัว เติว็ นา?      ออย ปรับ กฺี ทา      ลูํก มจัฮ ตเรฺิว็ ปเรฺอ      มัน ยูร เปฺิน็ นา เต ลูํก น็อฺง จูน โม ออย วิญ" 4 โกนเซฺิฮ็ นุฮ เติว็      ก็ เคิญ โกน เลีย มูํย จอฺง เนิว็ คาง มุก ทเวียร เนิว็ น็อฺง ทน็อฺล      กฺี ซราย เวีย 5 เนียะ แดล ชวร เนิว็ น็อฺง นุฮ ตเน็ญ กฺี ทา      "ซราย โกน เลีย เทอ อย?" 6 โกนเซฺิฮ็ ก็ ตอฺบ ตาม แดล ปเรียฮ เยซู ปรับ      กฺี ก็ มัน ทา อย 7 โกนเซฺิฮ็ เดฺอะ โกน เลีย โม ด็อฺล ปเรียฮ เยซู      รูํจ ยัว เอา คลูํน แอญ โม กราล ลฺือ คนอฺง เลีย      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก จิฮ เลีย นุฮ 8 เมียน มนึฮ ยาง จเรฺิน ยัว เอา ยัว ซไบ เคฺิน็ คลูํน แอญ      กราล ตาม พเลฺิว็ ตาม ทน็อฺล      คลัฮ ก็ กัจ เทียง เชอ ตาม ซแร โม กราล 9 มนึฮ แดล เดฺิร คาง มุก น็อฺง เนียะ แดล เดฺิร เติว็ คาง กรอย      ก็ ซแรจ ฮอ ทา      "โฮซันนา ซม ปเรียฮ ออย ปวร เนียะ นิฮ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ โม 10 ซม ออย ประตฺีฮ เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด โดน ตา ยฺืง ซไม ปฺี เดฺิม      แดล น็อฺง โม เกฺิด น็อฺง นิฮ      ซม ออย จำเรฺิน เลฺิง      ปเซฺิร ปเรียฮ แดล เนิว็ น็อฺง บอฺน กป็วฮ ปำพ็อด" 11 ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม      โจล เติว็ น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      ก็ มฺือ รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ      เวเลีย ฮับ น็อฺง ลเงียจ เฮฺิย      ซแน็ฮ      ลูํก แจ็ญ ปฺี นุฮ เติว็ น็อฺง ซเราะ เบทานี      จุม น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ 12 พอ ปรึก เลฺิง ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็      แจ็ญ ปฺี ซเราะ เบทานี      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก คเลียน 13 พอ มฺือ เคิญ เดฺิม ลเวีย มาเดฺิม      มฺือ เคิญ ปฺี ชงาย เมียน ซเลฺอะ      ลูํก เติว็ มฺือ ทา เมียน พแล รือ อย      พอ โม ด็อฺล เดฺิม นุฮ เฮฺิย มัน เคิญ เมียน พแล      เมียน ตา ซเลฺอะ ตตฺี      ปร็วฮ มัน เตือ็น ด็อฺล รเดฺิว็ เวีย พแล 14 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เดฺิม นุฮ ทา      "ตอฺ ปฺี นิฮ มัน เมียน รนา บาน ซี พแล ปฺี แอญ ตฺีด เต"      โพง โกนเซฺิฮ็ ลือ เปียก แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ นุฮ 15 พอ โม ด็อฺล มฺืง เยรูซาเล็ม      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ โจล เติว็ บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร ตฺีด      รูํจ แด็ญ โพง เนียะ ลัวะ เนียะ ติญ กน็อง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร นุฮ      รูํจ ปกับ โตะ เนียะ รับ ปโดร ซตาง      ปกับ บอฺน อังกุย เคฺิน็ เนียะ ลัวะ ซัด ปเรียบ 16 มัน ออย รนา อันจูน รบ็อฺฮ อยๆ เดฺิร กัด ปเรียฮ วิเฮียร 17 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "เมียน ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ปเรียฮ วิเฮียร เคฺิน็ ยฺืง กฺี น็อฺง เฮา ทา เกฺิด บอฺน ซันรับ อตึฮซทาน เคฺิน็ กรุํบ เจียด แต โพง แอญ กำปุง เทอ ออย เกฺิด บอฺน เคฺิน็ โพง จอร" 18 พอ โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน ปเรียฮ บันยัด เด็ญ ทา ยาง จ็อฮ      บาน กึด รัว พเลฺิว็ น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง จอล      กฺี คลาจ ปเรียฮ อ็อฺง ปร็วฮ ทา เนียะ ซเราะ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก ซอน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 19 พอ ลเงียจ เลฺิง ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ ปฺี มฺืง 20 พอ ปรึก เลฺิง      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ เดฺิร พาน เติว็ ตร็อฮ      เคิญ เดฺิม ลเวีย นุฮ ซเว็ด อ็อฺฮ ต็อฺง รึฮ 21 เปตโร กึด เคิญ      บาน ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู เอฺิย      ซม ออย มฺือ เดฺิม ลเวีย แดล ลูํก บาน ดะ ปนาฮซา นุฮ      เวีย ซเว็ด ม็อฺด เฮฺิย" 22 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย จฺือ ปเรียฮ จ็อฮ 23 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ เนียะ นา จ็อฺง ซัง พนม นิฮ ทา      ออย รังเคฺิด็ ทเลียะ เติว็ กนาล ตันลฺี      มัน ซงไซ อย มนะ มายาง      จฺือ ทา น็อฺง เกฺิด เติว็ ตาม แดล ซัง นุฮ      เวีย ก็ น็อฺง เกฺิด ยาง จ็อฮ 24 แฮด นุฮ ยฺืง ปรับ โพง เนียะ เรือ็ล คเนีย ทา      เวเลีย แดล บอฺง ปโอน น็อฺง อตึฮซทาน ซม ซเดิย็ ปฺี ปเรียฮ      ออย จฺือ ทา น็อฺง เกฺิด ยาง จ็อฮ บาน      ก็ น็อฺง บาน เมน เตน พอฺง 25 เวเลีย แดล บอฺง ปโอน กำปุง อตึฮซทาน      เบฺอ เมียน รฺืง น็อฺง รนา      ออย ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ นุฮ      พฺือ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ โพง เนียะ      ลูํก แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย โพง เนียะ แดล กฺืย เทอ ค็อฮ พอฺง      26 (แต เบฺอ เซฺิน็ ทา โพง บอฺง ปโอน มัน ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี      ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก ก็ มัน ลฺืก ตูํฮ ออย โพง บอฺง ปโอน แด็จ คเนีย") 27 ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ โม มฺืง เยรูซาเล็ม ตฺีด      พอ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      โพง อาจาร ทม โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง จัฮๆ      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 28 ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา "เนียะ เมียน นาที อย น็อฺง เทอ ยาง แจ็ฮ? รนา เนียะ ตัง นาที ออย พอฺง?" 29 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "ยฺืง น็อฺง ตเน็ญ โพง เนียะ บาน มาคอ ออย ตอฺบ ยฺืง      รูํจ ยฺืง น็อฺง ปรับ ทา      ยฺืง เทอ นาที นิฮ โม ปฺี นา 30 กือ ทา      พิที บับติซมา เคฺิน็ ยอน นุฮ      โม ปฺี ปเรียฮ รือ โม ปฺี มนึฮ?      ตอฺบ ยฺืง เมือ็ฮ" 31 โพง กฺี ปะกร็วฮ คเนีย ทา      "เบฺอ ยฺืง น็อฺง ทา นาที นิฮ โม ปฺี ปเรียฮ      กฺี น็อฺง ตเน็ญ ยฺืง ทา      แฮด อย บาน มัน จฺือ ยอน? 32 แต เบฺอ เซฺิน็ ยฺืง ทา โม ปฺี มนึฮ      ยฺืง คลาจ เนียะ ซเราะ      ปร็วฮ เนียะ ซเราะ เรือ็บ ทา      ยอน เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ เมน" 33 โพง กฺี ตอฺบ ปเรียฮ เยซู ทา      "โพง คมาด มัน เด็ญ"      ปเรียฮ เยซู ก็ ปรับ กฺี ทา      "ยฺืง น็อฺง มัน ปรับ โพง เนียะ แด็จ คเนีย      ทา ยฺืง เทอ นาที นิฮ โม ปฺี นา"

Mark 12

1 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย เปียก ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา      "เมียน ปร็อฮ มเนียะ เทอ ซูํน องุน      เทอ รบอฺง ตุก จุมวิญ      เทอ มลุง ดะ พแล องุน ตุก เจือ็น ยัว ตึก เวีย      รูํจ เทอ กตวม      ซแน็ฮ เติว็ รัว มนึฮ โม เทอ ปวัฮ คเนีย      รูํจ มจัฮ ซูํน เติว็ เนิว็ ประตฺีฮ ปเซญ 2 พอ ด็อฺล รเดฺิว็ องุน พแล      มจัฮ ก็ ปเรฺอ โกน เซฺิฮ็ มเนียะ เติว็ รัว เนียะ ปวัฮ นุฮ      พฺือ น็อฺง แบญ องุน แจจ คเนีย 3 แต เนียะ ปวัฮ นุฮ ก็ จับ โกน เซฺิฮ็ นุฮ      แว็ย รูํจ ออย เติว็ วิญ ได ตตฺี 4 ซแน็ฮ มจัฮ ซูํน ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ มเนียะ เติว็ รัว ตฺีด      เนียะ แดล ปวัฮ ก็ แว็ย เทอ บาบ ตฺีด 5 กรอย โม ตฺีด      มจัฮ ซูํน ปเรฺอ ตฺีด มเนียะ ออย เติว็      กฺี ก็ ซันลับ จอล      ซแน็ฮ ตฺีด ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ เติว็ จเรฺิน เนียะ      กฺี ก็ แว็ย คลัฮ ซันลับ จอล คลัฮ" 6 "มจัฮ ซูํน เมียน ซ็อฺล ตฺีด มเนียะ      เกฺิด โกน ซันลัญ เคฺิน็ กฺี      กฺี ปเรฺอ โกน นุฮ ออย เติว็ กรอย กฺี ปังอ็อฺฮ      กึด ทา กฺี ก็วง คลาจ กแรญ โกน นุฮ 7 แต เนียะ เทอ ซูํน อันแย็ย คเนีย ทา "เนียะ นิฮ เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ กฺี      ซันลับ จอล เติว็      เกร นุฮ น็อฺง บาน ทเลียะ เนิว็ น็อฺง ยฺืง" 8 กฺี เนือ็ม คเนีย จับ โกน นุฮ ซันลับ จอล      รูํจ ยัว คมอจ เติว็ ตุก กราว ซูํน 9 มจัฮ ซูํน น็อฺง เทอ ยาง นา?      กฺี ก็ น็อฺง โม ซันลับ เนียะ ปวัฮ นุฮ จอล      รูํจ ยัว ซูํน นุฮ ออย เนียะ ปเซญ ปวัฮ แทน" 10 "เนียะ บาน อาน ปเรียฮ กำปี ตอฺน นิฮ เฮฺิย      มัน เมน รือ อย      แดล ทา ทมอฺ แดล เจียง กระเวือ็ด จอล นิฮ เกฺิด ทมอฺ แดล ซำคัน เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ 11 การ นิฮ ปเรียฮ เนียะ เทอ โพง ยฺืง เคิญ ทา ปแลจ ปลาด คลัง นัฮ" 12 กฺี เด็ญ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นิฮ      ปันจ็วฮ โพง กฺี      โพง กฺี ก็ จ็อฺง จับ ปเรียฮ อ็อฺง      แต กฺี คลาจ เนียะ ซเราะ      บาน เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ ปฺี ปเรียฮ อ็อฺง 13 กฺี บาน ปเรฺอ มนึฮ คลัฮ โม ปฺี โพง ฟาริซี      น็อฺง โพง เฮโรด คลัฮ พอฺง      ออย เติว็ รัว ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ กฺี น็อฺง ปันตูํฮ ปเรียฮ อ็อฺง 14 พอ โม ด็อฺล เฮฺิย ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ลูํก กรู      คมาด เด็ญ ทา ลูํก เกฺิด มนึฮ ซโลด ตร็อฺง      มัน บาน ยัว เจฺิด็ เนียะ นา      มัน รฺืฮ มุก เนียะ นา      ลูํก ซอน ตาม พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ เมน      ซแน็ฮ การ แดล น็อฺง บ็อฺง พาซี ออย ซดัจ ซีซาร นุฮ กูํร รือ อย? 15 ยฺืง น็อฺง บ็อฺง รือ มัน บ็อฺง เจีย?"      แต ปเรียฮ อ็อฺง เด็ญ เจฺิด็ เคฺิน็ กฺี      อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โพง เนียะ โม ปันชอด ตเน็ญ ยฺืง เทอ อย?      ออย เติว็ ยัว ประ รฺีล โม ออย ยฺืง มฺือ" 16 กฺี ก็ ยัว โม ออย      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "รูบ น็อฺง ชม็วฮ เนิว็ น็อฺง ประ รฺีล นิฮ กือ รนา?" กฺี ตอฺบ ทา      "เคฺิน็ ซดัจ ซีซาร" 17 ปเรียฮ เยซู ลูํก ปรับ กฺี ทา      "รบ็อฺฮ เคฺิน็ ซดัจ ออย บ็อฺง เติว็ ซดัจ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ ปเรียฮ ออย ทวาย เติว็ ปเรียฮ"      โพง กฺี ก็ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ยาง 18 เมียน โพง ซะดูซี คลัฮ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ กลุม นิฮ จฺือ ทา แดล เงือ็บ เฮฺิย น็อฺง ร็วฮ วิญ มัน บาน เต      กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา 19 "ลูํก กรู เอฺิย      โมเซด บาน ตเซร ซัง โพง ยฺืง ตุก ทา      เบฺอ ปร็อฮ นา เงือ็บ จอล ประป็วน แดล มัน เตือ็น บาน โกน      ก็ ออย ปโอน ยัว บอฺง ทไล นุฮ เกฺิด ประป็วน มนอฺง      พฺือ ตอฺ ปูจ ออย บอฺง 20 เมียน ปร็อฮ บอฺง ปโอน ปรำปิล เนียะ      บอฺง จมอฺง ปันเตือ็บ นุฮ เมียน ประป็วน      รูํจ เงือ็บ มัน เตือ็น เมียน โกน 21 ปโอน ปร็อฮ รับ ซแร็ย นุฮ เกฺิด ประป็วน      รูํจ ก็ เงือ็บ มัน เตือ็น เมียน โกน      ปโอน ตี แบ็ย ก็ รับ ตุก แด็จ คเนีย      รูํจ คลูํน แอญ เงือ็บ ตฺีด มัน เตือ็น เมียน โกน 22 บอฺง ปโอน ต็อฺง ปรำปิล เนียะ นุฮ      ก็ บาน ซแร็ย นุฮ เกฺิด ประป็วน แต มัน เมียน โกน      ซแน็ฮ กรอย โม ตฺีด      ซแร็ย นุฮ ก็ เงือ็บ พอฺง 23 แฮด นุฮ กน็อง ไง แดล ร็วฮ โม วิญ      ซแร็ย นุฮ น็อฺง เกฺิด ประป็วน เคฺิน็ รนา?      ปร็วฮ เนียง กฺืย เกฺิด ประป็วน ต็อฺง ปรำปิล เนียะ นุฮ เฮฺิย" 24 ปเรียฮ เยซู ลูํก ตอฺบ กฺี ทา      "โพง แอญ เคาไจ ค็อฮ ชงาย นัฮ นิฮ ก็ ปร็วฮ ทา      โพง แอญ มัน เด็ญ ปเรียฮ กำปี น็อฺง ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ 25 มนึฮ แดล น็อฺง ร็วฮ โม วิญ นุฮ      มัน ปบาก ยัว ปแด็ย ยัว ประป็วน ตฺีด เต      แต น็อฺง เกฺิด แด็จ ทูดซวัน" 26 "แต รฺืง แดล มนึฮ เงือ็บ เฮฺิย รูํจ ร็วฮ วิญ ตฺีด นุฮ      โพง บอฺง ปโอน มัน เตือ็น บาน อาน กำปี      ตอฺน รฺืง กม เชอ ซไม ปฺี เดฺิม รือ อย?      แดล ปเรียฮ ปรับ ตุก น็อฺง โมเซด ทา      ยฺืง เกฺิด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ อับราฮำ เคฺิน็ อิซอัก เคฺิน็ ยาโคบ พอฺง 27 ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เกฺิด ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ เงือ็บ เต      แต เกฺิด มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ ร็วฮ      (ปจ็อฮ โพง แบ็ย เนียะ นุฮ แดล เงือ็บ ยูร เฮฺิย ร็วฮ แด็จ คเนีย)      โพง บอฺง ปโอน ค็อฮ คลัง นัฮ เฮฺิย" 28 เมียน กรู ซอน กำปี มเนียะ      ลือ โพง กฺี ประแกจ คเนีย      เคิญ ทา ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ตอฺบ บาน เจีย      กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ปเรียฮ บันยัด คอ นา ซำคัน เจีย็ง กฺี?      ทม เจีย็ง กฺี พอฺง?" 29 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ เนียะ นุฮ ทา      "บด บันยัด ทม เจีย็ง กฺี นุฮ กือ ทา      โอ จ็วน เจียด อิซราเอล      ออย ซดับ จ็อฮ      ปเรียฮ เคฺิน็ โพง ยฺืง เมียน ตามูํย 30 ออย ซลัญ ปเรียฮ อ็อฺง ยาง ปฺิญ เจฺิด็      ยาง อ็อฺฮ ปฺี คลูํน      อ็อฺฮ ปฺี กนึด      อ็อฺฮ ปฺี กำลัง พอฺง 31 บด บันยัด ตี ปีร นุฮ กือ      ตอฺง ซลัญ คนี คเนีย ยาง ซลัญ คลูํน แอญ      บด บันยัด แดล ทม เจีย็ง ปีร คอ นิฮ ตฺีด มัน เมียน เต" 32 กรู นุฮ ปรับ ทา      "เจีย เฮฺิย ลูํก กรู      ลูํก ทา ตเรฺิว็ เมน      ทา ปเรียฮ เมียน ตา มาอ็อฺง      มัน เมียน ปเรียฮ ปเซญ กราว ปฺี ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด เต 33 แดล น็อฺง ซลัญ ปเรียฮ อ็อฺง อ็อฺฮ ปฺี เจฺิด็       อ็อฺฮ ปฺี กนึด      อ็อฺฮ ปฺี กำลัง      น็อฺง ซลัญ เนียะ ปเตีย็ฮ บฺีด ซันยาบ คาง แด็จ ซลัญ คลูํน แอญ      ก็ เจีย เจีย็ง กรฺืง ทวาย บูเจีย      น็อฺง รบ็อฺฮ ทวาย ต็อฺง อ็อฺฮ" 34 พอ ปเรียฮ เยซู ลูํก เด็ญ ทา      เนียะ นุฮ อันแย็ย แจ็ญ ปฺี กนึด ยาง เจีย      ลูํก ก็ ปรับ กฺี ทา      "เนียะ เนิว็ บฺีด แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ"      ตอฺ ปฺี นุฮ เติว็      มัน เมียน รนา เฮียน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด เต 35 เวเลีย แดล ปเรียฮ เยซู ซอน เนิว็ น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      ลูํก ตเน็ญ ทา      "แดล โพง กรู ซอน กำปี ทา      ปเรียฮ คริด เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด นุฮ เกฺิด ยาง นา บาน? 36 ปร็วฮ ทา ปเรียฮ วินเญียน เนือ็ม เจฺิด็ ซดัจ ดาวิด ออย อันแย็ย ทา ปเรียฮ ปรับ น็อฺง ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ คมาด ทา "ออย อังกุย เนิว็ คาง ซดำ ซันติม น็อฺง ยฺืง จ็วน ยฺืง กันราบ ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ ลูํก ออย เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ ลูํก" 37 ซดัจ ดาวิด เนิว็ ตา เฮา ปเรียฮ คริด ทา ปเรียฮ มจัฮ      จ็อฮ ลูํก น็อฺง เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด ยาง นา บาน?" เนียะ ซเราะ ยาง จเรฺิน นุฮ ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง ยาง ซเรจ ออฺร 38 ปเรียฮ เยซู ซอน กฺี ทา      "ออย ระวัง โพง กรู ซอน กำปี ออย ละออฺ      เนียะ แดล ชอฺบ เปียะ เอา เวญ เดฺิร เติว็ โม      ชอฺบ ออย มนึฮ ซำเปีย็ฮ กนาล ตลาด 39 เวเลีย กินเลียง      รือ เวเลีย เนิว็ ซาลา ประชุม      ชอฺบ อังกุย บอฺน ซำคัน เจีย็ง กฺี 40 กฺี ชอฺบ ยึด ยัว ปเตีย็ฮ ซแร็ย มมาย      รูํจ กแลญ อตึฮซทาน ยูรๆ      โพง กฺี น็อฺง เมียน ตูํฮ ทง็วน เจีย็ง กฺี" 41 ปเรียฮ เยซู ลูํก อังกุย      เนิว็ บฺีด มุก ตู เก็บ ซตาง แดล กฺี ทวาย      ลูํก ซังเกด มฺือ เนียะ ซเราะ แดล ยัว ซตาง โม ดะ น็อฺง ตู นุฮ      เมียน เนียะ เมียน จเรฺิน เนียะ ยัว ซตาง โม ทวาย มเนียะ จเรฺิน นัฮ 42 เมียน ซแร็ย มมาย มเนียะ กซ็อฺด คลัง นัฮ      ยัว ซตาง กระฮอฺม ปีร เมียน คา มาดม      โม ดะ ตุก น็อฺง ตู พอฺง 43 ปเรียฮ อ็อฺง เฮา โพง โกนเซฺิฮ็ โม      ปรับ ทา      "ยฺืง ปรับ บอฺง ปโอน ตาม ตร็อฺง ทา       ซแร็ย มมาย กซ็อฺด นิฮ ดะ ซตาง น็อฺง ตู ซันรับ ทวาย      จเรฺิน เจีย็ง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ เรือ็ล คเนีย แดล ดะ น็อฺง นุฮ 44 ปร็วฮ ทา โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ      ยัว ซตาง แดล กฺี ซ็อฺล ปเรฺอ โม ดะ ตุก      แต ซแร็ย มมาย นิฮ กฺี กซ็อฺด ยาง เมน เตน      เนิว็ ซู ยัว ซตาง แดล ตุก ติญ ซี โม ดะ เลฺิง็ อ็อฺฮ"

Mark 13

1 พอ ปเรียฮ เยซู แจ็ญ เติว็ ปฺี ปเรียฮ วิเฮียร      เมียน มเนียะ แดล เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ปเรียฮ อ็อฺง บาน อันแย็ย ทา      "ลูํก กรู      มฺือ ทมอฺ นิฮ ทม ละออฺ เมน นอ๋      วิเฮียร ก็ ละออฺ พอฺง" 2 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "เนียะ เคิญ วิเฮียร น็อฺง ซาลา ทม ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ รือ อย? ทมอฺ แดล ตันรฺีบ ลฺือ คเนีย นิฮ      ตเรฺิว็ รฺือ จอล ต็อฺง ม็อฺด" 3 อังก็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ ลฺือ พนม มกะตฺีฮ      จ็อฺม มุก ปเรียฮ วิเฮียร      เปตโร      ยากอบ      ยอน      น็อฺง อันดรู      โม ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ซงัดๆ ทา 4 "ซม ออย ลูํก ปรับ โพง คมาด ออย เด็ญ ทา      แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ น็อฺง เกฺิด ไง นา?      น็อฺง เมียน ซเดิย็ โม ซแดญ ทา      น็อฺง เกฺิด แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ?" 5 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ กฺี ทา      "ออย ระวัง ออย ละออฺ      กแม็ย ออย รนา โม ปันชอด โพง แอญ ออย อังวฺีญ บาน 6 ปร็วฮ ทา น็อฺง เมียน จเรฺิน เนียะ โม ปเรฺอ ชม็วฮ ยฺืง ทา      โพง กฺี เกฺิด ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ กฺี น็อฺง ปันชอด จเรฺิน เนียะ 7 โพง แอญ น็อฺง บาน ลือ คาว ทา      เมียน กฺี จบัง คเนีย ต็อฺง บฺีด ต็อฺง ชงาย      กแม็ย เพ็ด เลฺิย      ปร็วฮ ทา แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ น็อฺง เกฺิด แนนอฺน      แต จ็อง ปำพ็อด มัน เตือ็น โม ด็อฺล 8 ปร็วฮ เจียด นิฮ น็อฺง จบัง น็อฺง เจียด นุฮ      ประตฺีฮ นิฮ น็อฺง จบัง น็อฺง ประตฺีฮ นุฮ      น็อฺง เกฺิด แพนแด็ย กะกเรฺิก น็อฺง บอฺน ปเซญๆ      น็อฺง ตเรฺิว็ อ็อฺด บาย      แฮดการ ทุก ยาก แบบ นิฮ น็อฺง เกฺิด มุน กฺี" 9 "แต ออย ระวัง คลูํน ออย เจีย      ปร็วฮ มนึฮ น็อฺง จับ โพง บอฺง ปโอน      เติว็ เลฺิง ซาน      ก็ แว็ย อฺี ซาลา ประชุม พอฺง      โพง เนียะ ตเรฺิว็ ออย การ น็อฺง มุก เจาเนียย น็อฺง มุก ซดัจ พอฺง      ปร็วฮ ทา เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง      พฺือ น็อฺง บาน อันแย็ย รฺืง ยฺืง ปรับ โพง กฺี 10 คาว เจีย ตเรฺิว็ ประกาด ออย กรุํบ เจียด ลือ เซฺิน็" 11 "แต เบฺอ กฺี ยัว เติว็ ไตซูํน โพง บอฺง ปโอน      กแม็ย ปบาก เพ็ด มุน ทา น็อฺง อันแย็ย ยาง นา เจีย      แต ออย อันแย็ย ตาม แดล ปเรียฮ ลูํก ปรับ ออย อันแย็ย      น็อฺง เวเลีย นุฮ มัน เมน คลูํน บอฺง ปโอน อันแย็ย เต      แต เกฺิด ปฺี ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เนียะ ออย อันแย็ย 12 บอฺง น็อฺง ออย กฺี ซันลับ ปโอน      เอฺิว็ น็อฺง ออย กฺี ซันลับ โกน      โกน น็อฺง ออย กฺี ซันลับ แม เอฺิว็ ออย เงือ็บ 13 เมียน มนึฮ จเรฺิน น็อฺง ซอ็อฺบ โพง เนียะ      ปร็วฮ จฺือ ยฺืง      แต รนา แดล จฺือ กเจือ็บ จ็วน ด็อฺล ไง จ็อง กรอย ปำพ็อด      ปเรียฮ น็อฺง จูํย ออย ร็วฮ คาง เจฺิด็ วินเญียน" 14 "โพง แอญ น็อฺง เคิญ รบ็อฺฮ รอฺีจ      แดล เทอ ออย วิเนียฮ (เนียะ แดล อาน ออย เคาไจ จ็อฮ)      ตัง เนิว็ น็อฺง บอฺน แดล มัน ซ็อฺมกูํร      เวเลีย นุฮ      ออย เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง จังวัด ยูเดีย ร็วด เปือ็ด เติว็ อฺี พนม 15 เนียะ แดล เนิว็ เจือ็น ลฺือ      กแม็ย โจล เติว็ ยัว รบ็อฺฮ กน็อง ปเตีย็ฮ      แต ออย จ็อฮ แจ็ญ คาง กราว เปือ็ด เติว็ ลฺืย 16 เนียะ แดล เทอ การ ตาม ซแร      ก็ กแม็ย เติว็ ยัว คอ เอา แดล พลัฮ ตุก ตาม พลือ ซแร      แต ออย เปือ็ด เติว็ ลฺืย 17 แต กน็อง ไง น็อฮ นุฮ      กูํร อาเนฺิด็ ซแร็ย แดล เมียน ตง็วน ป็วฮ      รือ เนียะ เมียน โกนงา แดล มัน เตือ็น เลญ เม็ม 18 ออย อตึฮซทาน ซม พฺือ กแม็ย ปบาก เปือ็ด เติว็ กน็อง แค รเงีย คลัง 19 ตัง ปฺี ไง ปเรียฮ ซาง โลก      ด็อฺล ไง แน็ฮ รโฮด เติว็ ตฺีด      ก็ มัน เมียน ไง กเดา กระฮาย แด็จ คเนีย น็อฺง นุฮ 20 ปเรียฮ น็อฺง เทอ ออย เวเลีย ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ กแล็ย      ปร็วฮ ปเรียฮ เคิญ แก มนึฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก รฺืฮ ตุก      เบฺอ มัน เทอ ยาง จ็อฮ มัน เมียน รนา ร็วฮ เนิว็ มะมูํย เต" 21 "กน็อง เวเลีย นุฮ      เบฺอ เนียะ นา ปรับ บอฺง ปโอน ทา      "แน ปเรียฮ คริด เนิว็ อฺี แน็ฮ"      รือ "เนิว็ อฺี น็อฮ"      ก็ กแม็ย จฺือ กฺี 22 ปร็วฮ ทา น็อฺง เมียน ปเรียฮ คริด ปลอฺม      เนียะ ประกาด เปียก ปเรียฮ ปลอฺม      เกฺิด จเรฺิน พอฺง      กฺี น็อฺง เทอ การ อัดซจัน น็อฺง การ ปแลจ ปลาด      พฺือ น็อฺง ปันชอด เนียะ แดล ปเรียฮ ลูํก รฺืฮ ตุก เฮฺิย นุฮ ออย อังวฺีญ ค็อฮ ก็ บาน 23 แต ออย ระวัง ออย ละออฺ      ปร็วฮ ยฺืง ปรับ บอฺง ปโอน ตุก มุน เฮฺิย" 24 "พอ พ็อด ทุก พ็อด ยาก เฮฺิย ทไง ก็ น็อฺง งิด      แค ก็ มัน พลือ 25 ปกาย ก็ น็อฺง ทเลียะ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ      รบ็อฺฮ แดล เมียน อำนาจ เนิว็ ลฺือ มฺีจ ก็ น็อฺง กะกเรฺิก 26 เวเลีย นุฮ กฺี น็อฺง เคิญ ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ จ็อฮ โม น็อฺง ปะปวก      เมียน ริด อำนาจ น็อฺง เรียะซแม็ย ยาง จเรฺิน 27 เวเลีย นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง ปเรฺอ โพง ทูดซวัน ออย ปันรูํม มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ      แดล ปเรียฮ ลูํก รฺืฮ ตุก เฮฺิย ปฺี บูํน ตึฮ      ตัง ปฺี แพนแด็ย โลก จ็วน รโฮด ด็อฺล จฺืง มฺีจ" 28 "ออย รฺีน เปียก ปรฺีบ ทฺีบ รฺืง เดฺิม ลเวีย      พอ แบจ เมจ แบจ ซเลฺอะ โพง แอญ ก็ เด็ญ ทา น็อฺง ด็อฺล แค กเดา เฮฺิย 29 แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      เบฺอ โพง แอญ เคิญ แฮดการ นุฮ      ซแน็ฮ ออย เด็ญ ทา ปเรียฮ อ็อฺง จ็อฮ โม ฮับ น็อฺง ด็อฺล เฮฺิย 30 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      มนึฮ กน็อง ซไม นิฮ น็อฺง มัน เงือ็บ มุน รฺืง นุฮ เกฺิด เต 31 มฺีจ น็อฺง แด็ย น็อฺง บัด เติว็      แต เปียก เคฺิน็ ยฺืง มัน บัด เต" 32 "แต ไง น็อฮ เวเลีย นุฮ มัน เมียน รนา เด็ญ เต      ต็อฺง ทูดซวัน น็อฺง ปเรียฮ บ็อฺดตรา ก็ มัน เด็ญ      เด็ญ ตา ปเรียฮ แบ็ยดา เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 33 ออย ระวัง ออย อตึฮซทาน ปร็วฮ บอฺง ปโอน มัน เด็ญ ทา      เวเลีย นุฮ น็อฺง ด็อฺล ไง นา 34 แด็จ มจัฮ ปเตีย็ฮ มเนียะ แจ็ญ ปฺี ปเตีย็ฮ เติว็ ซเราะ ชงาย      บาน มอฺบ อำนาจ ออย เนียะ ปันเรฺอ แดล เนิว็ พอฺง ออย เทอ การ เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ ตาม นาที เคฺิน็ กฺี      รูํจ ปรับ เยียม ออย จำ ปเตีย็ฮ ออย ละออฺ พอฺง" 35 "แฮด นุฮ โพง บอฺง ปโอน      ออย ตรฺีม คลูํน เนิว็ จำ ปร็วฮ มัน เด็ญ ทา      มจัฮ ปเตีย็ฮ น็อฺง โม เวเลีย นา      น็อฺง โม ตอฺน ลเงียจ รือ น็อฺง โม ตอฺน เปียะ อาตเรียด      โม เวเลีย เมือ็น รเงียว รือ โม ตอฺน ปรึก 36 กแรญ ทา น็อฺง โม วิญ มา อำปฺิจ      น็อฺง โม เคิญ บอฺง ปโอน แดล เนิว็ จำ กำปุง เดจ ลัวะ 37 แดล ยฺืง ปรับ โพง บอฺง ปโอน      ยฺืง ก็ ปรับ มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ พอฺง ทา      ออย จำ ระวัง ออย ละออฺ"

Mark 14

1 เนิว็ ตฺีด ปีร ไง น็อฺง ด็อฺล ไง ชลอฺง ไง ปัซคา      น็อฺง ไง โฮบ นม มเซา มัน เลฺิง      โพง อาจาร ทม น็อฺง กรู ซอน ปเรียฮ บันยัด ก็ รัว พเลฺิว็ ปันชอด น็อฺง จับ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง ซันลับ จอล พอฺง 2 กฺี อันแย็ย คเนีย ทา      "น็อฺง ไง ชลอฺง นุฮ กแม็ย เตือ็น เทอ เลฺิย      คลาจ เนียะ ซเราะ น็อฺง ตอฺซู น็อฺง เนียะ จับ กฺี" 3 ปเรียฮ เยซู กำปุง เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ซีโมน      มนึฮ แดล เกฺิด กันร็วง อฺี ซเราะ เบทานี      เวเลีย ลูํก กำปุง โฮบ อาฮาร      เมียน ซแร็ย มเนียะ กัน คูํจ ตึก อ็อฺบ ยาง เจีย      เมียน รคา ทไล นัฮ      โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง รูํจ เบฺิก คูํจ ซรอจ ลฺือ กบาล ปเรียฮ อ็อฺง 4 แต เมียน มนึฮ มัน พอ เจฺิด็      อันแย็ย คเนีย ทา      "อย บาน จะ ตึก อ็อฺบ นุฮ จอล แอญๆ 5 ปร็วฮ ทา ตึก อ็อฺบ นิฮ เบฺอ ลัวะ ก็ บาน ซตาง จเรฺิน เจีย็ง แบ็ย รวย รฺีล เดนาริอัน      แจจ ออย เนียะ กรอฺ ก็ บาน"      กฺี ก็ ทา ซแร็ย นุฮ 6 แต ปเรียฮ เยซู ปรับ น็อฺง เนียะ นุฮ ทา      "กแม็ย ทา กฺี      ปันเตือ็ฮ เจฺิด็ กฺี เทอ อย?      กฺี เทอ เจีย น็อฺง ยฺืง 7 มนึฮ กรอฺ เนิว็ น็อฺง โพง แอญ รโฮด      จ็อฺง เทอ การ เจีย อย น็อฺง กฺี จเรฺิน บลา ตา บาน      แต ยฺืง มัน เนิว็ จุม โพง แอญ รโฮด เต 8 แดล ซแร็ย นิฮ เทอ      กฺี บาน เทอ ม็อฺด ปฺี กำลัง เคฺิน็ กฺี      กฺี โม จะ ลฺือ คลูํน เคฺิน็ ยฺืง มุน      กือ การ ตรฺีม ตุก ซันรับ ก็อฺบ ยฺืง 9 ออย จำ ตุก ทา      มัน ทา ตา กฺี ประกาด คาว เจีย ลือ เติว็ ด็อฺล นา ม็อฺด มา โลก      การ แดล เนียง นิฮ บาน เทอ ออย ยฺืง      ก็ ลือ เติว็ ด็อฺล น็อฮ เฮฺิย็ พอฺง" 10 ยูดา อิซคาริโอด      โกน เซฺิฮ็ มเนียะ แดล เนิว็ จุม น็อฺง โพง ปีร ตน็อฺบ เนียะ      บาน เติว็ รัว โพง อาจาร ทม พฺือ น็อฺง จังออล ปเรียฮ อ็อฺง ออย กฺี จับ 11 พอ โพง กฺี บาน ลือ ยาง จ็อฮ ก็ ออฺร      รูํจ ซันยา ทา น็อฺง ออย ซตาง ยูดา      ซแน็ฮ ยูดา ก็ รัว พเลฺิว็ น็อฺง จังออล ปเรียฮ อ็อฺง ออย กฺี จับ 12 พอ ด็อฺล ไง เริม ชลอฺง โฮบ นมปัง มเซา มัน เลฺิง      กือ ไง แดล กฺี ตรฺีม โกน แกะ ซำรับ กินเลียง ชลอฺง      โพง โกนเซฺิฮ็ โม ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "น็อฺง ออย โพง คมาด เติว็ จัด บอฺน ตุก เทอ พิที ชลอฺง ออย ลูํก อฺี นา เจีย?" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ เติว็      ปรับ กฺี ทา      "ออย โจล เติว็ กน็อง มฺืง      น็อฺง บาน เคิญ ปร็อฮ มเนียะ ลี ชนัง ตึก      ออย เดฺิร ตาม กฺี เติว็ 14 กฺี โจล เติว็ ปเตีย็ฮ นา      ออย เนียะ ปรับ มจัฮ ปเตีย็ฮ นุฮ ทา      ลูํก กรู ออย คมาด โม ตเน็ญ ทา      "น็อฺง ออย ลูํก น็อฺง โกนเซฺิฮ็ เติว็ กินเลียง ไง ปัซคา อฺี กน็อง นา?" 15 มจัฮ ปเตีย็ฮ น็อฺง จังออล ออย เนียะ เคิญ กน็อง ทม เจือ็น ลฺือ       แดล รฺีบ ตุก เฮฺิย      น็อฺง บอฺน นุฮ เฮฺิย็ ออย รฺีบ ตรฺีม ตุก ออย โพง ยฺืง จ็อฮ" 16 โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ นุฮ ก็ บาน แจ็ญ เดฺิร เติว็ มฺืง      บาน เคิญ ยาง แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ      กฺี บาน ตรฺีม อาฮาร ตุก ซันรับ กินเลียง 17 พอ ลเงียจ เลฺิง ปเรียฮ อ็อฺง โม น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ 18 เวเลีย แดล กำปุง โฮบ อาฮาร      ปเรียฮ เยซู ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "อันแย็ย ยัว เมน      เมียน มเนียะ เนิว็ กอฺง โพง แอญ      แดล กำปุง โฮบ จุม ยฺืง น็อฺง เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง" 19 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ปรูํย เจฺิด็ เนือ็ม คเนีย เพ็ด      รูํจ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง มเนียะ มนอฺง ทา "คมาด รือ รนา?" 20 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "เมียน มเนียะ เนิว็ น็อฺง กอฺง ปีร ตน็อฺบ เนียะ นิฮ เฮฺิย็      กือ เนียะ แดล ยัว นมปัง จลัวะ น็อฺง จาน มูํย คเนีย น็อฺง ยฺืง 21 ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ      ตาม แดล ปเรียฮ กำปี เตียย ตุก      แต เนียะ แดล เนือ็ม กฺี จับ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ นุฮ เฮฺิย็      น็อฺง ยับ คลัง นัฮ      กแม็ย ปบาก เกฺิด โม เจีย เจีย็ง" 22 เวเลีย กำปุง โฮบ อาฮาร      ปเรียฮ เยซู ชอง นมปัง โม      ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ กัจ แจจ โพง โกนเซฺิฮ็      ลูํก ปรับ ทา      "ยัว เติว็      นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ คลูํน เคฺิน็ ยฺืง" 23 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ลฺืก จอฺก ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ ฮ็อจ เติว็ โพง โกนเซฺิฮ็      กฺี ก็ รับ เติว็ เพฺอะ เรือ็ล คเนีย 24 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง กฺี ทา      "นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เชียม เคฺิน็ ยฺืง      แดล ตเรฺิว็ ปังโฮร ออย เกฺิด ซันยา ออย เติว็ มนึฮ จเรฺิน เนียะ 25 ยฺืง ปรับ น็อฺง บอฺง ปโอน ตาม ตร็อฺง ทา      ยฺืง น็อฺง มัน เพฺอะ ตึก องุน ตฺีด เต      จ็วน ด็อฺล ไง น็อฮ      กือ ไง แดล ยฺืง น็อฺง เพฺอะ ทแม็ย ตฺีด น็อฺง บอฺน แดล ปเรียฮ ปกครอง" 26 พอ รอฺง พเลง ปเซฺิร เฮฺิย      กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ อฺี พนม มกะตฺีฮ 27 ปเรียฮ เยซู ลูํก อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "โพง แอญ เรือ็ล คเนีย น็อฺง จอล บ็อฺฮ ยฺืง      ปร็วฮ ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา      ปเรียฮ น็อฺง ซันลับ เนียะ คเวียล แกะ      โพง แกะ นุฮ ก็ น็อฺง บะแบจ คเนีย อ็อฺฮ 28 แต ด็อฺล ปเรียฮ ออย ยฺืง ร็วฮ โม วิญ      ยฺืง น็อฺง เติว็ จังวัด กาลิลี มุน โพง แอญ" 29 เปตโร ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ทึงทา มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ น็อฺง บ็อฺฮ จอล ลูํก      แต คมาด มัน ยอฺม จอล เต" 30 ปเรียฮ เยซู ปรับ น็อฺง กฺี ทา      "ยฺืง ปรับ เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      กน็อง ยุํบ นิฮ มุน เมือ็น รเงียว ปีร ดอฺง      เนียะ น็อฺง มัน ยอฺม รับ ยฺืง เลฺิง็ แบ็ย ดอฺง" 31 แต เปตโร ปรับ ยาง เมน เตน ทา      "ทึงทา คมาด ตเรฺิว็ เงือ็บ จุม น็อฺง ลูํก ก็ คแว็ย      คมาด ก็ ยอฺม รับ ลูํก"      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ปรับ ยาง จ็อฮ กรุํบ คเนีย 32 ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็      โม น็อฺง บอฺน ชม็วฮ ทา เกดเซมนี      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย อังกุย เนิว็ อฺี แน็ฮ จ็อฮ เวเลีย ยฺืง อตึฮซทาน" 33 ปเรียฮ อ็อฺง บาน เนือ็ม เปตโร      ยากอบ      น็อฺง ยอน เติว็ พอฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ปรูํย เจฺิด็ พอฺง ยาก เจฺิด็ พอฺง ฮับ น็อฺง เงือ็บ 34 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง กฺี ทา      "ยฺืง ปรูํย เจฺิด็ ฮับ น็อฺง เงือ็บ เฮฺิย      ออย เนิว็ จำ อฺี แน็ฮ เฮฺิย" 35 ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร เติว็ ตฺีด อันแต็จ      ก็ ปันดูํล คลูํน น็อฺง แด็ย      รูํจ อตึฮซทาน ทา      "เบฺอ เกฺิด เติว็ บาน      ซม ออย พ็อด ปฺี รฺืง ปบาก นิฮ จ็อฮ" 36 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ตฺีด ทา      "โอ อาบา      ปเรียฮ แบ็ยดา      ปเรียฮ อ็อฺง เทอ อย บาน ต็อฺง อ็อฺฮ      ซม ออย ยัว รฺืง ปบาก นิฮ แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี คมาด จ็อฮ      แต กแม็ย เทอ ตาม เจฺิด็ เคฺิน็ คมาด      ซม ออย เกฺิด ตาม เจฺิด็ ปเรียฮ แบ็ยดา" 37 ปเรียฮ อ็อฺง บาน เฮฺาะ โม วิญ      เคิญ โกนเซฺิฮ็ กำปุง เดจ ลัวะ      ลูํก ดัฮ เปตโร ทา      "ซีโมน เอฺิย      เนียะ เดจ ลัวะ เทอ อย?      เนิว็ จำ ตา มา ชโมง มัน บาน รือ อย? 38 ออย โพง เนียะ กรอก อตึฮซทาน      พฺือ กแม็ย เมียร ซะตเรฺิว็ โม ปันชอด ออย เทอ บาบ      เจฺิด็ ซู เฮฺิย แต คลูํน เติว็ มัน รูํจ" 39 ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ อตึฮซทาน ตฺีด มนอฺง      อันแย็ย เปียก แด็จ ปฺี มุน 40 พอ เฮฺาะ โม วิญ ก็ เคิญ โกนเซฺิฮ็ กำปุง เดจ ลัวะ ตฺีด      ปร็วฮ พเนจ กฺี เบฺิก มัน รูํจ      กฺี มัน เด็ญ ทา น็อฺง ปรับ ทา ยาง นา 41 พอ เฮฺาะ โม แบ็ย ดอฺง เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ เนิว็ ตา เดจ ออย บัด นฺืย รือ อย? ด็อฺล เวเลีย แดล กฺี น็อฺง โม จับ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ยัว เติว็ ออย โพง มนึฮ บาบ เฮฺิย 42 กรอก เติว็      เนียะ นุฮ แดล เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง ก็ โม บฺีด เฮฺิย" 43 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย มัน เตือ็น พ็อด      เวเลีย นุฮ ยูดา โกนเซฺิฮ็ ปเรียฮ เยซู      บาน โม จุม น็อฺง โพง เนียะ กัน ดาบ กัน ตมอฺง แดล โพง อาจาร ทม      โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง จัฮๆ ปเรฺอ ออย โม 44 ยูดา แดล น็อฺง เทอ บาบ ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ บาน ออย ซันยา น็อฺง กฺี ทา      "เบฺอ ยฺืง เทฺิบ รนา ออย จับ เนียะ นุฮ ตุก      รูํจ ออย ตฮาน คุม เติว็" 45 เวเลีย นุฮ ยูดา เดฺิร ตันร็อฺง โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      อันแย็ย ทา      "โอ ลูํก กรู"      รูํจ ก็ เทฺิบ ปเรียฮ อ็อฺง 46 โพง กฺี นุฮ ก็ จับ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 47 เมียน มนึฮ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ ยัว ดาบ กาบ ซเลฺอะ ตระจฺีจ กันเจีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม ดัจ 48 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ โพง นุฮ ทา      "โพง แอญ ทา ตา ยฺืง เกฺิด จอร รือ อย?      บาน เนือ็ม คเนีย กัน ดาบ กัน ตมอฺง โม จับ ยฺืง 49 ยฺืง ก็ เนิว็ น็อฺง โพง แอญ เรือ็ล ไง      ซอน น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      แม็จ ก็ มัน จับ ยฺืง?      แต น็อฺง ตเรฺิว็ เกฺิด ตาม ปเรียฮ กำปี" 50 โพง โกนเซฺิฮ็ ต็อฺง อ็อฺฮ บาน จอล ปเรียฮ อ็อฺง ตุก      รูํจ เนือ็ม คเนีย เปือ็ด เติว็ 51 เมียน กันล็อฺฮ มเนียะ ซลฺีจ ซไบ ปาน มา กนัด เติว็ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง      โพง นุฮ ก็ จับ กันล็อฺฮ นุฮ ตุก 52 แต กฺี บาน ซันราด ซไบ นุฮ จอล      รูํจ ร็วด เติว็ คลูํน ตตฺี 53 กฺี เนือ็ม ปเรียฮ เยซู โม ปเตีย็ฮ อาจาร ทม      รูํจ ประชุม โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง จัฮๆ พอฺง 54 เปตโร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ปฺี กรอย ชงายๆ พอฺง      จ็วน โจล เติว็ ด็อฺล มุก ปเตีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม      อังกุย อัง พลฺืง เนิว็ น็อฺง เนียะ แดล เนิว็ พอฺง 55 อาจาร ทม น็อฺง โพง เจาเนียย ต็อฺง อ็อฺฮ      บาน ยัว พเยียน โม จอด ปเรียฮ เยซู      พฺือ น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง จอล      แต รัว ลักทาน มัน บาน 56 ปร็วฮ ทา เมียน จเรฺิน เนียะ เกฺิด พเยียน มัน ตร็อฺง      โม จอด ปเรียฮ อ็อฺง      แต เปียก แดล กฺี จอด มัน แด็จ คเนีย เต 57 เนียะ คลัฮ กรอก ชวร เกฺิด พเยียน กเฮฺาะ เนือ็ม คเนีย จอด ปเรียฮ อ็อฺง ทา 58 "ยฺืง ลือ เนียะ นิฮ ทา      กฺี น็อฺง ตำเลียย ปเรียฮ วิเฮียร นิฮ      แดล มนึฮ เนียะ ซาง      รูํจ กฺี น็อฺง ซาง ทแม็ย กน็อง แบ็ย ไง      แต มัน ปบาก ซาง น็อฺง ได มนึฮ เต" 59 แต เปียก พเยียน ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ มัน ตร็อฺง คเนีย 60 อาจาร ทม กรอก ชวร กนาล โพง      ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "รฺืง แดล พเยียน กฺี ทา นุฮ มัน เมียน เปียก แก รือ อย?" 61 แต ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เนิว็ ซงฺีม มัน บาน ตอฺบ อย อาจาร ทม ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด ทา      "แอญ เกฺิด ปเรียฮ คริด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน รือ อย?" 62 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ยฺืง เกฺิด ปเรียฮ คริด เมน เฮฺิย็      ตอฺ เติว็ โพง แอญ น็อฺง บาน เคิญ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      อังกุย คาง ซดำ เคฺิน็ ปเรียฮ แดล เมียน ริด อำนาจ      รูํจ เคิญ ลูํก จ็อฮ โม น็อฺง ปะปวก" 63 อาจาร ทม เคฺิง็ คลัง นัฮ เลฺิง็ แฮจ เอา      อันแย็ย ทา      "จ็อฺง บาน พเยียน เทอ อย ตฺีด? 64 โพง บอฺง ปโอน บาน ลือ กฺี อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      กึด เคิญ ทา ยาง นา?"      โพง กฺี เคิญ แด็จ คเนีย ทา ออย ซันลับ จอล 65 คลัฮ ก็ ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ ปเรียฮ อ็อฺง      คลัฮ กเบฺิด็ มุก ปเรียฮ อ็อฺง มัน ออย เคิญ      รูํจ แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ทา      "เตียย เมือ็ฮ รนา เนียะ แว็ย?"      ซแน็ฮ ตฮาน ก็ เนือ็ม คเนีย แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 66 เวเลีย เปตโร เนิว็ น็อฺง มุก ปเตีย็ฮ เจือ็น กรอม      เมียน ซแร็ย มเนียะ แดล เทอ การ จูํย อาจาร ทม เดฺิร โม 67 พอ เคิญ เปตโร กำปุง อัง พลฺืง กฺี ซันเลฺิง็ มฺือ รูํจ อันแย็ย ทา      "แอญ บาน เนิว็ น็อฺง เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด พอฺง แด็จ คเนีย" 68 แต เปตโร ประแกจ ทา      "แดล แอญ ทา นุฮ คมาด มัน เด็ญ รฺืง เต      มัน เคาไจ พอฺง" รูํจ เปตโร แจ็ญ เติว็ อฺี ทเวียร มุก ปเตีย็ฮ 69 ซแร็ย นุฮ บาน เคิญ เปตโร มนอฺง ตฺีด      รูํจ ปรับ โพง เนียะ แดล ชวร เนิว็ นุฮ ทา      "เนียะ นิฮ เฮฺิย็ เกฺิด คเนีย โพง กฺี" 70 แต เปตโร ก็ ประแกจ ตฺีด อันแต็จ ตฺีด โพง เนียะ แดล ชวร เนิว็ น็อฺง นุฮ ปรับ เปตโร ทา      "แอญ เกฺิด คเนีย น็อฺง โพง นุฮ เมน เฮฺิย็      ปร็วฮ เกฺิด น็อฺง จังวัด กาลิลี" 71 แต เปตโร ซบ็อฺด ทา      "มนึฮ แดล แอญ ทา นุฮ ยฺืง มัน ซเกือ็ล" 72 รูํจ เมือ็น รเงียว ตฺีด เกฺิด ปีร ดอฺง เฮฺิย      เปตโร ก็ กึด ด็อฺล เปียก แดล ปเรียฮ เยซู เตียย ตุก น็อฺง กฺี ทา      "มุน เมือ็น รเงียว ปีร ดอฺง      แอญ น็อฺง มัน ยอฺม รับ ยฺืง เลฺิง็ แบ็ย ดอฺง"      พอ เปตโร กึด ด็อฺล ก็ ยุํม

Mark 15

1 พอ ปรึก เลฺิง โพง อาจาร ทม      โพง จัฮๆ      โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ซมาชิก ซพา ต็อฺง อ็อฺฮ พอฺง      ปะกร็วฮ คเนีย มุน      รูํจ จอฺง ปเรียฮ เยซู รูํจ เนือ็ม เติว็ มอฺบ ตุก ออย พูวา ปีลาด 2 พูวา บาน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แอญ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ เจียด ยิว รือ อย?"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "ลูํก พูวา ทา ตเรฺิว็ เฮฺิย็" 3 โพง อาจาร ทม บาน ฟอฺง ปเรียฮ อ็อฺง จเรฺิน ยาง 4 พูวา ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด ทา      "แม็จ ก็ มัน ตอฺบ?      มฺือ จ็อฮ กฺี จอด แอญ จเรฺิน ยาง" 5 แต ปเรียฮ เยซู มัน ตอฺบ อย ตฺีด      พูวา ก็ ปแลจ เจฺิด็ 6 เรือ็ล ชนำ กน็อง ไง ชลอฺง ปัซคา นุฮ      พูวา ปีลาด กฺืย เลญ เนียะ ตูํฮ มเนียะ      ตาม แดล โพง เจียด ยิว ซม 7 อังก็อฺล น็อฮ โพง เนียะ แดล เจือ็บ กุก ปร็วฮ กึด กบ็อฺด ซันลับ กฺี นุฮ      เมียน มเนียะ ชม็วฮ ทา บารับบัด 8 โพง เนียะ ซเราะ บาน โม      ซม ออย พูวา เทอ ยาง แดล กฺืย เทอ ซ็อฺบ ชนำ โม เฮฺิย 9 พูวา บาน ตเน็ญ กฺี ทา      "โพง เนียะ จ็อฺง ออย ยฺืง เลญ ซดัจ เคฺิน็ เจียด ยิว รือ อย?" 10 พูวา เด็ญ เฮฺิย ทา      โพง อาจาร ทม บาน จับ ปเรียฮ อ็อฺง ตุก ปร็วฮ จระแนน 11 แต โพง อาจาร ทม จูํย อันแย็ย ปันยุฮ ออย โพง เนียะ ซเราะ      ปรับ พูวา ทา      เลญ บารับบัด เจีย เจีย็ง 12 ปีลาด ตเน็ญ ทา      "โพง แอญ น็อฺง ออย ยฺืง เทอ อย น็อฺง เนียะ นิฮ      แดล โพง แอญ เฮา ทา ซดัจ เคฺิน็ โพง ยิว?" 13 โพง กฺี ซแรจ ทา      "แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน ออย เงือ็บ เติว็" 14 พูวา ตเน็ญ ตฺีด ทา      "แว็ย ปเจือ็บ เทอ อย?      กฺี เทอ ค็อฮ อย?"      แต เนียะ ซเราะ กวยตา ซแรจ คลัง เลฺิง ทา      "แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน เติว็" 15 พูวา จ็อฺง ยัว เจฺิด็ เนียะ ซเราะ      บาน เลญ บารับบัด ออย กฺี      ซแน็ฮ ซัง ออย กฺี ยัว รำเปือ็ด แว็ย ปเรียฮ เยซู      รูํจ ก็ มอฺบ ออย กฺี ยัว เติว็ แว็ย ปเจือ็บ ตุก น็อฺง เชอ กางเคน 16 โพง ตฮาน บาน เนือ็ม ปเรียฮ เยซู      เติว็ คาง กน็อง ซาลา กลาง      รูํจ เฮา ตฮาน ต็อฺง กอฺง ทม โม 17 กฺี ยัว กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ ซี ซวาย       โม เปียะ ออย ปเรียฮ อ็อฺง      ยัว ปันลา โม กรอฺง เทอ มงกุด เปียะ กบาล 18 ทวาย บังกม เยาะ เยิย รูํจ ทา      "โอ ซดัจ เคฺิน็ โพง ยิว ซม ออย ปเรียฮ อ็อฺง จำเรฺิน เลฺิง" 19 โพง กฺี ยัว เดฺิม ปเดา แว็ย      รูํจ ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ ปเรียฮ อ็อฺง      ลูด จังก็วง ทวาย บังกม พอฺง 20 พอ อันแย็ย บรอ ดะ ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      กฺี ก็ ด็อฺฮ กรฺืง แบบ นุฮ แจ็ญ      รูํจ ยัว เอา เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง โม เปียะ ออย วิญ      ซแน็ฮ เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็      พฺือ น็อฺง แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน 21 เมียน มเนียะ ชม็วฮ ซีโมน เจียด ไซรีน      กฺี เกฺิด เอฺิว็ เคฺิน็ อเล็กซานเดอ น็อฺง รูฟัด      กำปุง เดฺิร โม ปฺี ซเราะ กราว ตาม พเลฺิว็ นุฮ      โพง ตฮาน ก็ เฮา ออย โม ลี เชอ กางเคน เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 22 โพง ตฮาน เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง โม ด็อฺล พนม มูํย      ชม็วฮ กลโกทา      (ปแล ทา จเอฺิง็ กบาล ) 23 พอ โม ด็อฺล บอฺน นุฮ เฮฺิย      โพง กฺี ยัว ซรา องุน ปซ็อฺม น็อฺง ตึก อ็อฺบ      ออย ปเรียฮ อ็อฺง เพฺอะ      แต ปเรียฮ อ็อฺง มัน รับ 24 กรอย ปฺี นุฮ กฺี ก็ แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน      กฺี เนือ็ม คเนีย จับ ซลาก ยัว คอ เอา เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ จ็อฺง เด็ญ ทา รนา น็อฺง บาน ซเดิย็ 25 เวเลีย แบ็ย โมง ปรึก      กฺี แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง ปเจือ็บ ตุก 26 ตูํฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ตเซร ตุก คาง ลฺือ เชอ กางเคน ทา "ซดัจ เคฺิน็ เจียด ยิว" 27 กฺี ยัว จอร ปีร เนียะ แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน      คาง ซดำ ปเรียฮ อ็อฺง มเนียะ      คาง ชเวญ มเนียะ 28 ตเรฺิว็ เกฺิด ตาม แดล ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก เฮฺิย ทา      "กฺี เรือ็บ ทา ลูํก ก็ เทอ ค็อฮ แด็จ กฺี" 29 มนึฮ แดล เดฺิร พาน เติว็ โม นุฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย กระวี กบาล รูํจ อันแย็ย เยาะ เยิย ทา      "แอญ แดล น็อฺง ตำเลียย ปเรียฮ วิเฮียร      น็อฺง ซาง ทแม็ย ออย รูํจ กน็อง แบ็ย ไง 30 ออย จูํย คลูํน แอญ เติว็      ก็ ออย จ็อฮ โม ปฺี เชอ กางเคน พอฺง" 31 โพง อาจาร ทม น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      ก็ เนือ็ม คเนีย เซฺิจ เยาะ เยิย ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "กฺี จูํย เนียะ ปเซญ ออย รูํจ บาน      แต จูํย คลูํน แอญ มัน บาน 32 ออย ปเรียฮ คริด ซดัจ เคฺิน็ อิซราเอล จ็อฮ โม ปฺี เชอ กางเคน เลฺิว็ แน็ฮ      พฺือ ยฺืง น็อฺง บาน เคิญ บาน จฺือ"      โพง จอร แดล แว็ย ปเจือ็บ ตุก บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ      กฺี ก็ อันแย็ย เปียก บรอ ดะ ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 33 ทไง ตร็อฺง ไง น็อฮ เกฺิด งิด ม็อฺด ต็อฺง แพนแด็ย      จ็วน ด็อฺล แบ แบ็ย โมง 34 พอ ด็อฺล ทไง แบ แบ็ย โมง      ปเรียฮ เยซู ซแรจ ยาง คลัง ทา "เอโลอี เอโลอี ลามา ซาบักทานี"      ปแล ทา "ปเรียฮ เคฺิน็ คมาด      ปเรียฮ เคฺิน็ คมาด      แม็จ จอล บ็อฺฮ คมาด ?" 35 โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ      พอ บาน ลือ ก็ อันแย็ย ทา      "มฺือ กฺี เฮา รัว เอลียา" 36 เมียน มเนียะ ร็วด เติว็ ยัว ฟองนาม จลัวะ ซรา องุน จู ดอด จ็อง เดฺิม ปบ็อฮ      ฮ็อจ ออย ปเรียฮ อ็อฺง อันจุํบ       รูํจ ทา      "จำ มฺือ เซฺิน็ ทา เอลียา น็อฺง โม ด็อฺฮ กฺี จ็อฮ รือ อย" 37 ปเรียฮ เยซู ซแรจ ยาง คลัง      รูํจ ก็ ดัจ คย็อฺล 38 กน็อง เวเลีย นุฮ      พามาน คาง กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร ก็ รแฮจ เกฺิด ปีร จันรฺีจ ตัง ปฺี ลฺือ จ็อฮ กรอม 39 เนียย รวย แดล ชวร บฺีด เนิว็ คาง มุก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      พอ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เงือ็บ ยาง จ็อฮ เฮฺิย      บาน อันแย็ย ทา      "ลูํก นิฮ เกฺิด ปเรียฮ บ็อฺดตรา เคฺิน็ ปเรียฮ เมน เฮฺิย็" 40 เมียน โพง ซแร็ย จำ มฺือ ปฺี ชงาย      กือ เนียง มาเรีย ซเราะ มักดาลา      น็อฺง มาเรีย มูํย ตฺีด กือ แม เคฺิน็ ยากอบ น็อฺง โยเซด      น็อฺง เนียง ซะโลเม 41 อังก็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง เนิว็ น็อฺง จังวัด กาลิลี      โพง ซแร็ย นุฮ บาน ตาม เติว็ รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ เมียน ซแร็ย จเรฺิน เนียะ ตฺีด แดล โม ด็อฺล มฺืง เยรูซาเล็ม จุม น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี บาน เนิว็ น็อฺง นุฮ พอฺง 42 ไง น็อฮ โพง กฺี ตรฺีม รบ็อฺฮ จำ มุน ไง ชบ พัก ซะบาโต      แฮด จน็อฮ พอ ลเงียจ เลฺิง 43 โยเซบ      เนียะ ซเราะ อาริมาเทีย      แดล เกฺิด ซมาชิก ซพา      เมียน มนึฮ นับทือ ยาง จเรฺิน พอฺง      เนียะ แดล จำ มฺือ เวเลีย แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ น็อฺง โม      เนียะ นิฮ เฮฺิย็ เฮียน โจล เติว็ รัว พูวา ปีลาด      ซม ยัว ซบ ปเรียฮ เยซู 44 พูวา ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง รฺืง ปเรียฮ เยซู เงือ็บ ลฺืน นัฮ ปฺีจ      บาน เฮา เนียย รวย โม ตเน็ญ ทา      "เงือ็บ เฮฺิย เมน รือ อย?" 45 พอ บาน เด็ญ รฺืง ปฺี เนียย รวย เฮฺิย      ก็ บาน มอฺบ ซบ ออย โยเซบ 46 โยเซบ บาน ติญ ซไบ ซเดฺิง      รูํจ ยัว ซบ ปเรียฮ อ็อฺง จ็อฮ โม      ยัว ซไบ นุฮ รุม ตุก      รูํจ บาน ยัว ซบ เติว็ ก็อฺบ ตุก น็อฺง รูง      แดล จ็อฺฮ ตุก น็อฺง ทมอฺ      รูํจ ปมฺีล ทมอฺ ทม กเบฺิด็ ตุก 47 มาเรีย เนียะ ซเราะ มักดาลา      น็อฺง มาเรีย แม เคฺิน็ โยเซด นุฮ      บาน เคิญ บอฺน นุฮ แดล โยเซบ ก็อฺบ ซบ ปเรียฮ เยซู ตุก

Mark 16

1 พอ พ็อด ไง ชบ พัก ซะบาโต เฮฺิย      เนียง มาเรีย เนียะ ซเราะ มักดาลา      น็อฺง มาเรีย แม เคฺิน็ ยากอบ      น็อฺง เนียง ซะโลเม      ติญ ตึก อ็อฺบ น็อฺง เติว็ เลียบ ออย ซบ ปเรียฮ เยซู 2 ปรึก ไง อาตึด พอ ทไง เรียฮ      กฺี ก็ โม ด็อฺล รูง ก็อฺบ คมอจ 3 กฺี บาน ตเน็ญ คเนีย ทา      "รนา น็อฺง จูํย โพง ยฺืง ปมฺีล ทมอฺ แจ็ญ ปฺี เมือ็ด รูง?" 4 พอ มฺือ เติว็ กฺี เคิญ ทมอฺ รมฺีล แจ็ญ ปฺี รูง เฮฺิย      (ทมอฺ นุฮ ทม นัฮ) 5 พอ โจล เติว็ กน็อง นุฮ เฮฺิย      บาน เคิญ กันล็อฺฮ มเนียะ เปียะ ชุด ซอฺ เวญ      อังกุย เนิว็ คาง ซดำ      ซแร็ย นุฮ ก็ พเญียะ เปฺิน็ จฺี กันตระ 6 เนียะ นุฮ ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย เพ็ด      โพง แอญ โม รัว ปเรียฮ เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด      แดล ตเรฺิว็ บ็อฺฮ ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน      ปเรียฮ อ็อฺง ร็วฮ วิญ เฮฺิย      มัน เมียน เนิว็ น็อฺง นิฮ เต      เติว็ มฺือ บอฺน ตุก ซบ เมือ็ฮ 7 รูํจ ออย เติว็ ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง เปตโร พอฺง ทา      ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ จังวัด กาลิลี มุน โพง เนียะ เฮฺิย      โพง เนียะ น็อฺง บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง อฺี น็อฮ ตฺีด      ยาง แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ตุก เฮฺิย" 8 โพง ซแร็ย นุฮ ก็ แจ็ญ เติว็ ปฺี บอฺน ก็อฺบ คมอจ ยาง ลฺืน      ปร็วฮ ชง็อฺล ยาง คลัง      เพ็ด เลฺิง็ เญือ็ร      มัน เฮียน อันแย็ย ปรับ รนา ปร็วฮ คลาจ 9 ไง อาตึด ยาง ปฺี ปรึก นุฮ      พอ ร็วฮ วิญ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ออย มาเรีย มักดาลา เคิญ มุน      กือ มาเรีย เนียะ แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ เลฺิง็ ปรำปิล 10 มาเรีย เติว็ ปรับ โกนเซฺิฮ็ เนียะ แดล กฺืย เนิว็ น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี กำปุง ยุํม ปรูํย เจฺิด็ 11 พอ บาน ลือ มาเรีย ทา      ปเรียฮ อ็อฺง ร็วฮ วิญ      รูํจ ก็ บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย พอฺง      โพง กฺี ก็ มัน จฺือ 12 ซากรอย ปฺี นุฮ      เวเลีย แดล โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ กำปุง เดฺิร เติว็ ซเราะ กราว      ปเรียฮ อ็อฺง โม ออย กฺี เคิญ      แต รูบ ปเรียฮ อ็อฺง ปเซญ ปฺี เดฺิม 13 โพง กฺี ก็ เฮฺาะ เติว็ ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ปเซญๆ อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      แต ก็ มัน เมียน รนา จฺือ 14 กรอย ปฺี นุฮ ตฺีด      เวเลีย แดล โพง โกนเซฺิฮ็ มาตน็อฺบ เนียะ นุฮ กำปุง โฮบ บาย      ปเรียฮ อ็อฺง โม ออย กฺี เคิญ      รูํจ เตะ ดฺีล โพง กฺี พอฺง      ปร็วฮ โพง กฺี ซงไซ พอฺง ตเจฮ พอฺง      มัน จฺือ มนึฮ แดล บาน ปรับ ทา      บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง ร็วฮ วิญ เฮฺิย 15 ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซัง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย แจ็ญ เติว็ ปฺิญ แพนแด็ย โลก      ประกาด คาว เจีย ปรับ มนึฮ เรือ็ล คเนีย 16 เนียะ นา แดล จฺือ รูํจ บาน รับ พิที บับติซมา      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน รูํจ พ็อด ปฺี บาบ      แต เนียะ นา มัน จฺือ น็อฺง ปัฮ เทอ ตูํฮ 17 แต โพง เนียะ แดล จฺือ น็อฺง เทอ การ ปังฮาญ ออย เคิญ ริด เคฺิน็ ปเรียฮ      กือ กฺี น็อฺง ปเรฺอ ชม็วฮ เคฺิน็ ยฺืง แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ บาน      กฺี น็อฺง อันแย็ย ปซา ทแม็ย 18 กฺี น็อฺง จับ ป็วฮ บาน      เบฺอ กฺี ซี ทนำ ปำปุล ซเดิย็ ก็ มัน เกฺิด อย      กฺี น็อฺง ดะ ได ลฺือ มนึฮ กรุน      เนียะ นุฮ ก็ น็อฺง บัด กรุน" 19 พอ ปเรียฮ เยซู บาน ปรับ กฺี เฮฺิย      ปเรียฮ แบ็ยดา ก็ รับ ปเรียฮ อ็อฺง ออย เลฺิง เติว็ ลฺือ ซวัน      เนิว็ คาง ซดำ เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา 20 โพง โกนเซฺิฮ็ นุฮ บาน แจ็ญ เติว็ ประกาด ซังซอน กรุํบ บอฺน กรุํบ ตำบน      ปเรียฮ ลูํก เทอ การ ปังฮาญ ริด พอฺง      ออย โพง มนึฮ เคิญ ทา เปียก นุฮ ตเรฺิว็

Luke 1

1 คมาด ชม็วฮ ลูกา      ซม ปรับ      ลูํก เตโอฟีโล เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ แดล ค็อฺม ตเซร รฺืง นิฮ      กือ รฺืง ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เกฺิด เฮฺิย กน็อง โพง ยฺืง 2 ตาม เปียก เคฺิน็ โพง เนียะ      แดล บาน เคิญ โม เฮฺิย ตัง ปฺี รฺืง เตือ็บ เกฺิด      โพง เนียะ นุฮ ก็ อันแย็ย ตาม เปียก นุฮ พอฺง 3 คมาด ก็ บาน เซิบ ออย เด็ญ รฺืง นิฮ จบัฮ เด็ญ รฺืง ตัง ปฺี เดฺิม โม พอฺง      ปร็วฮ จน็อฮ บาน เคิญ ซ็อฺมกูํร น็อฺง ตันรฺีบ รฺืง ตาม ลำดับ จูน เติว็ ออย ลูํก เตโอฟีโล 4 พฺือ ลูํก น็อฺง บาน เด็ญ จบัฮ ยาง เมน เตน      ด็อฺล รฺืง ราว แดล ลูํก บาน ซดับ กฺี ซอน โม เฮฺิย 5 ซไม เฮโรด เกฺิด ซดัจ น็อฺง จังวัด ยูเดีย      เมียน อาจาร ทวาย กรฺืง บูเจีย มเนียะ ชม็วฮ เซคาริยา      เกือ็ด เกฺิด ปูจ โมร ตอฺ โม ปฺี อาบียา      ประป็วน เคฺิน็ เกือ็ด ชม็วฮ เอลีซาเบ็ด      ต็อฺง ปีร เนียะ เนิว็ น็อฺง ตระโกล เคฺิน็ อาโรน 6 ปเรียฮ เคิญ ทา ปแด็ย ประป็วน กู นิฮ      เกฺิด เนียะ ตร็อฺง เทอ ตาม รบฺีบ บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ กรุํบ ยาง      มัน เมียน บอฺน ค็อฮ เต 7 แต เกือ็ด มัน เมียน โกน      ปร็วฮ ทา เอลีซาเบ็ด เกฺิด มัน      มัน เมียน โกน      ต็อฺง ปีร เนียะ ก็ จัฮ พอฺง เฮฺิย 8 ซไม อังก็อฺล น็อฮ      ปูจ โมร อาบียา เมียน นาที เทอ การ เคฺิน็ ปเรียฮ กน็อง วิเฮียร 9 เซคาริยา นุฮ ก็ จับ ซลาก ตเรฺิว็ ยัว กรฺืง กระโอบ เติว็ ด็อด ทวาย ปเรียฮ กน็อง วิเฮียร 10 เวเลีย เกือ็ด กำปุง ด็อด กรฺืง กระโอบ นุฮ      โพง เนียะ ซเราะ อตึฮซทาน เนิว็ คาง กราว 11 เมียน ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ โม ออย เคิญ      ชวร เนิว็ คาง ซดำ บอฺน ด็อด 12 พอ เซคาริยา เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ เพ็ด 13 แต ทูดซวัน ปรับ ทา      "เซคาริยา กแม็ย คลาจ เลฺิย      ปร็วฮ ปเรียฮ ลูํก ซดับ เปียก อตึฮซทาน เคฺิน็ แอญ เฮฺิย      เอลีซาเบ็ด ประป็วน เคฺิน็ แอญ น็อฺง บาน โกน ปร็อฮ      ออย ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา ยอน 14 แอญ น็อฺง ออฺร น็อฺง ซรูํล เจฺิด็      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ น็อฺง ออฺร พอฺง แดล โกน แอญ เกฺิด โม 15 ปเรียฮ น็อฺง เรือ็บ กฺี ทา เกฺิด ทม      กฺี น็อฺง กัน มัน เพฺอะ ซรา อันตะ อันแต็จ      แต เจฺิด็ กฺี เมียน ปเรียฮ วินเญียน เนิว็ ปฺิญ บอฺรโบร 16 กฺี น็อฺง บาน เนือ็ม ปูจ ป็วง เจียด อิซราเอล ยาง จเรฺิน      ออย แบ โม จฺือ ปเรียฮ มจัฮ แดล เจียด อิซราเอล นับทือ 17 กฺี น็อฺง เมียน เจฺิด็ เมียน อำนาจ แด็จ คเนีย น็อฺง เอลียา      ออย เบฺิก พเลฺิว็ จำ ปเรียฮ อ็อฺง      ออย เนียะ แดล เกฺิด เอฺิว็ นุฮ ตเรฺิว็ คเนีย น็อฺง โกน      เทอ ออย เนียะ แดล ตเจฮ นุฮ เกฺิด เนียะ ตร็อฺง ละออฺ      พฺือ น็อฺง ตรฺีม มนึฮ ออย เกฺิด โพง เนียะ ซ็อฺมกูํร รับ ตตูํล ปเรียฮ อ็อฺง" 18 ซแน็ฮ เซคาริยา ก็ ตเน็ญ ทูดซวัน ทา      "เทอ ยาง นา คมาด น็อฺง บาน เด็ญ ทา รฺืง นิฮ น็อฺง เกฺิด เมนเตน?      ปร็วฮ คมาด น็อฺง ประป็วน ก็ จัฮ พอฺง เฮฺิย" 19 ทูดซวัน นุฮ ก็ ตอฺบ ทา      "ยฺืง นิฮ เฮฺิย็ ชม็วฮ กาบเรียล      แดล เนิว็ จำ รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง      ลูํก ปเรฺอ ออย โม อันแย็ย น็อฺง เนียะ      ยัว คาว เจีย นิฮ โม ปรับ พอฺง 20 แน ปร็วฮ แฮด แดล แอญ มัน จฺือ เปียก แดล ยฺืง ปรับ ปฺี รฺืง แดล น็อฺง เกฺิด เมน เตน นุฮ      แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ กืก จ็วน ด็อฺล รฺืง แดล ทา นุฮ เกฺิด เลฺิง" 21 ซแน็ฮ โพง เนียะ ซเราะ แดล เนิว็ จำ เซคาริยา ก็ ชง็อฺล      ปร็วฮ เกือ็ด เนิว็ กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร ยูร เจีย็ง ปฺี เดฺิม 22 พอ เกือ็ด แจ็ญ โม ปฺี นุฮ ก็ อันแย็ย มัน บาน      โพง กฺี กึด ทา ปเรียฮ ออย เกือ็ด เคิญ ซเดิย็ ซำคัน กน็อง วิเฮียร      เกือ็ด อันแย็ย ปซา กืก น็อฺง เนียะ ซเราะ      ตอฺ ปฺี นุฮ เติว็ ก็ กืก ลฺืย 23 พอ พ็อด เวเลีย เทอ การ เฮฺิย เกือ็ด ก็ เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ 24 กรอย โม ตฺีด เอลีซาเบ็ด ก็ เมียน ตง็วน ป็วฮ      บาน เนิว็ ตา น็อฺง ปเตีย็ฮ เลฺิง็ ปรำ แค      กึด ทา 25 "ปเรียฮ บาน กึด ด็อฺล รฺืง คญม      รูํจ จูํย ออย คญม กแม็ย โคจ เจฺิด็ ปฺี รฺืง มัน เมียน โกน" 26 พอ บาน ปรำมูํย แค      ปเรียฮ บาน ปเรฺอ ทูดซวัน กาบเรียล นุฮ      ออย เติว็ น็อฺง ซเราะ นาซาเร็ด จังวัด กาลิลี 27 พฺือ โม ปรับ กระมม บอฺริซ็อด มเนียะ ชม็วฮ มาเรีย แดล โยเซบ ดะ ลวะ ตุก เฮฺิย นุฮ      โยเซบ เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด 28 ทูดซวัน โม ออย เนียง มาเรีย เคิญ      รูํจ อันแย็ย ทา      "ปเรียฮ ออย ปวร เนียง เฮฺิย      ปเรียฮ เนิว็ จุม แอญ พอฺง      เนิว็ ออย ซรูํล จ็อฮ" 29 มาเรีย กึด ชง็อฺล ยาง คลัง ทา      แดล ทูดซวัน อันแย็ย นุฮ มาย ความ ทา อย 30 ซแน็ฮ ทูดซวัน ก็ ปรับ มาเรีย ทา "กแม็ย เพ็ด เลฺิย      ปร็วฮ ปเรียฮ ลูํก ออย ปวร เนียง เฮฺิย 31 เนียง น็อฺง เมียน ตง็วน ป็วฮ      เล็จ โกน ปร็อฮ      ออย ดะ ชม็วฮ ทา เยซู 32 โกน นุฮ น็อฺง บาน เกฺิด เนียะ ทม แดล กฺี เฮา ทา      "บ็อฺดตรา เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล ทม ปำพ็อด"      เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด พอฺง      ซแน็ฮ ปเรียฮ น็อฺง ออย กฺี เกฺิด ซดัจ ตอฺ ปฺี ตระโกล เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด 33 ออย ปกครอง ปูจ โมร เคฺิน็ ยาโคบ รโฮด เติว็      การ ปกครอง เคฺิน็ ลูํก มัน พ็อด เต" 34 มาเรีย ตอฺบ ทูดซวัน นุฮ ทา      "คญม มัน เตือ็น บาน ปแด็ย      น็อฺง เมียน โกน ยาง นา บาน?" 35 ทูดซวัน ก็ ตอฺบ ทา      "ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด น็อฺง จ็อฮ โม ซเทฺิด็      อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ ทม ปำพ็อด นุฮ      น็อฺง โจล เนิว็ น็อฺง เนียง      ปร็วฮ จน็อฮ โกน บอฺริซ็อด นุฮ      กฺี น็อฺง เรือ็บ ทา บ็อฺดตรา เคฺิน็ ปเรียฮ 36 มฺือ เอลีซาเบ็ด เญียด เคฺิน็ เนียง จัฮ เฮฺิย      แดล กฺี ทา ซแร็ย มัน      เวเลีย นิฮ กฺี ป็วฮ ทม บาน ปรำมูํย แค เฮฺิย 37 ปร็วฮ ทา ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ฮ เทอ บาน กรํุบ ยาง" 38 เนียง มาเรีย ก็ อันแย็ย ทา      "แน คญม เกฺิด เนียะ รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ      ซม ออย เกฺิด ตาม ปเรียฮ กรุํบ ยาง จ็อฮ"      ซแน็ฮ ทูดซวัน ก็ บัด เติว็ 39 กรอย ปฺี นุฮ      มาเรีย ปันเตือ็น เติว็ ซเราะ เคฺิน็ เซคาริยา      แดล เนิว็ จรอฺก กนาล พนม อฺี จังวัด ยูเดีย 40 พอ เติว็ ด็อฺล      เนียง โจล เติว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      รูํจ ตเน็ญ ซูํร เอลีซาเบ็ด 41 พอ เอลีซาเบ็ด ลือ เมือ็ด มาเรีย      โกนงา กน็อง ป็วฮ ก็ กันเรฺิก      ซแน็ฮ เอลีซาเบ็ด เมียน ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เนิว็ ปฺิญ กน็อง เจฺิด็ 42 บาน ออฺร คลัง ซแรจ ทา      "โพง ซแร็ย ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ      เนียง เฮฺิย็ บาน รับ ปวร จเรฺิน เจีย็ง กฺี      โกน กน็อง ป็วฮ เคฺิน็ เนียง ก็ บาน รับ ปวร พอฺง 43 แม็จ บาน การ เจีย นิฮ เกฺิด ออย คญม เคิญ ยาง แจ็ฮ      แดล ปเรียฮ ออย แม เคฺิน็ ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ คญม โม รัว คญม 44 กึด มฺือ แน      พอ คญม บาน ลือ ซันเลญ เนียง      โกนงา คญม ก็ ออฺร กันเรฺิก กน็อง ป็วฮ 45 เนียง บาน จฺือ ปเรียฮ      ซแน็ฮ น็อฺง เนิว็ บาน ยาง ซรูํล      ปร็วฮ ทา ปเรียฮ มจัฮ น็อฺง เทอ ตเรฺิว็ ตาม แดล ลูํก บาน ปรับ ตุก เฮฺิย นุฮ" 46 ซแน็ฮ มาเรีย ทา      "เจฺิด็ คญม ปเซฺิร ปเรียฮ มจัฮ 47 วินเญียน เคฺิน็ คญม ก็ ตเรจ ออฺร น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง      แดล ลูํก จูํย ออย รูํจ คลูํน บาน 48 ปเรียฮ อ็อฺง บาน กึด ด็อฺล คญม แดล รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็ ตัง ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็      โพง มนึฮ กรุํบ ซไม น็อฺง เฮา คญม ทา      ซแร็ย แดล บาน รับ ปวร จเรฺิน 49 ปร็วฮ ทา ปเรียฮ แดล เมียน ริด กป็วฮ ปำพ็อด      บาน เทอ การ อัดซจัน ออย คญม      ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซำคัน เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ 50 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก อาเนฺิด็ มนึฮ กรุํบ ซไม แดล แจ็ฮ คลาจ กแรญ ปเรียฮ อ็อฺง 51 ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซแดญ ริด      เทอ ออย มนึฮ แดล กระบูํน อูํด คลูํน ม็อฺด บอฺน อูํด ตฺีด 52 ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ออย เนียะ ทม ทเลียะ ปฺี ตำแนญ      รูํจ ลฺืก ออย เนียะ ตูจ เกฺิด ทม มนอฺง 53 ปเรียฮ อ็อฺง จูํย เทอ ออย เนียะ ยาก กรอฺ      อ็อฺด คเลียน      บาน รบ็อฺฮ เจีย บอฺรโบร      รูํจ เทอ ออย เนียะ เมียน เติว็ ได ตตฺี 54 ปเรียฮ ลูํก อาเนฺิด็      บาน จูํย เจียด อิซราเอล แดล รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง 55 ตาม แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซันยา ตุก น็อฺง แย็ย ตา ซไม ปฺี เดฺิม เคฺิน็ ยฺืง      กือ ซันยา น็อฺง อับราฮำ      น็อฺง โกนเจา เคฺิน็ เกือ็ด ตอฺๆ รโฮด เติว็" 56 ซแน็ฮ มาเรีย เนิว็ จุม เอลีซาเบ็ด แบ็ย แค      รูํจ ก็ เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ 57 พอ เอลีซาเบ็ด ป็วฮ ทม กรุํบ แค เฮฺิย      ก็ เล็จ โกน ปร็อฮ 58 บอฺง ปโอน น็อฺง เนียะ ปเตีย็ฮ บฺีด ซันยาบ คาง      บาน ลือ คาว ทา      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก บาน อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ จูํย เอลีซาเบ็ด      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย ตเรจ ออฺร พอฺง 59 พอ บาน ปรำแบ็ย ไง      ก็ โม เทอ พิที เกฺิด ยิว ออย โกนงา นุฮ      รูํจ ดะ ชม็วฮ พอฺง      โพง กฺี จ็อฺง ดะ ชม็วฮ ทา      เซคาริยา      ตาม ชม็วฮ เคฺิน็ เอฺิว็ 60 แต แม ทา "มัน ดะ ยาง จ็อฮ เต      ตอฺง ดะ ทา ยอน" 61 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ทา      "เญียด เคฺิน็ โพง เนียะ มัน เมียน รนา ชม็วฮ ยาง จ็อฮ เต" 62 ซแน็ฮ โพง กฺี ก็ อันแย็ย ปซา กืก น็อฺง เอฺิว็      ตเน็ญ ทา      "จ็อฺง ดะ ชม็วฮ ยาง นา?" 63 เอฺิว็ ก็ ซม กดาร โม มา แพน ตเซร ทา      "ชม็วฮ ยอน เฮฺิย็"      โพง กฺี ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง จนับ 64 เวเลีย นุฮ เกือ็ด ก็ บัด กืก ลฺืย      รูํจ อันแย็ย ปเซฺิร ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 65 เนียะ ปเตีย็ฮ บฺีด ก็ คลาจ กแรญ ปเรียฮ      แฮด การ แดล บาน เกฺิด ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ      ก็ ลือ เติว็ ปฺิญ ซเราะ ซแร เคด พนม น็อฺง จังวัด ยูเดีย 66 โพง เนียะ แดล บาน ลือ ก็ เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "โกนงา นุฮ ตอฺ เติว็ คาง มุก น็อฺง เกฺิด ยาง นา นอ?"      ปร็วฮ ทา ปเรียฮ บาน จูํย มฺือ อันเจ็ม รซา โกน นุฮ เฮฺิย 67 เซคาริยา แดล เกฺิด เอฺิว็ เคฺิน็ โกนงา นุฮ      เมียน ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เนิว็ ปฺิญ กน็อง เจฺิด็      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ ทา 68 "ซม ปเซฺิร ปเรียฮ มจัฮ แดล เจียด อิซราเอล นับทือ      แดล บาน จ็อฮ โม จูํย เจียด เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 69 ปเรียฮ บาน ตัง เนียะ แดล เมียน ริด มเนียะ โม ปฺี ปูจ โมร ซดัจ ดาวิด ออย โม จูํย โพง ยฺืง (ซดัจ ดาวิด นุฮ แดล รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง ซไม ปฺี เดฺิม) 70 จูํย ยาง แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน ซันยา น็อฺง มนึฮ ซไม โบราน      เวเลีย ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ โพง เนียะ บอฺริซ็อด ออย เตียย ตำเนียย ทา 71 ปเรียฮ น็อฺง จูํย โพง ยฺืง ออย พ็อด ปฺี ซะตเรฺิว็      ก็ พ็อด ปฺี อำนาจ เคฺิน็ มนึฮ แดล ซอ็อฺบ ยฺืง พอฺง 72 ปเรียฮ บาน ซันยา น็อฺง ปูจ ป็วง เคฺิน็ ยฺืง ทา น็อฺง อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ กฺี      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ มัน พเล็จ เปียก ซักซิด แดล ลูํก ซันยา ตุก น็อฺง ปูจ ป็วง ปฺี เดฺิม นุฮ 73 ปฺี เดฺิม ปเรียฮ ซันยา น็อฺง อับราฮำ ทา 74 น็อฺง ออย โพง ยฺืง นิฮ เนิว็ ซรูํล เรือ็ล คเนีย      พ็อด ปฺี อำนาจ ซะตเรฺิว็      มัน ปบาก คลาจ อย ตฺีด เต 75 พฺือ ออย โพง ยฺืง รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ น็อฺง เจฺิด็ บอฺริซ็อด ตร็อฺง ละออฺ รโฮด มา อาโยฮ โพง ยฺืง" 76 รูํจ กฺี อันแย็ย น็อฺง โกนงา ทา      "แน โกน      กฺี น็อฺง เฮา แอญ ทา เนียะ ปังฮาญ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ แดล กป็วฮ ปำพ็อด      ปร็วฮ แอญ น็อฺง เบฺิก พเลฺิว็ ตรฺีม จำ ตุก มุน ปเรียฮ มจัฮ น็อฺง โม 77 แอญ น็อฺง ประกาด ปรับ ออย เจียด เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง บาน เด็ญ ทา      ปเรียฮ จูํย ลฺืก ตูํฮ กฺี ออย พ็อด ปฺี บาบ บาน 78 ตาม แดล ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ ยฺืง ลูํก อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ      แดล ปเรียฮ อ็อฺง โม จูํย ยฺืง      ปรฺีบ เปฺิน็ เมียน ปันลือ ชูํล โม ปฺี ลฺือ      ยาง ทไง เรียฮ ตอฺน ปรึก 79 ชูํล โม รัว มนึฮ เรือ็ล คเนีย แดล เนิว็ น็อฺง บอฺน งิด      แดล กำปุง น็อฺง เงือ็บ      ออย เนือ็ม ยฺืง เดฺิร ตาม พเลฺิว็ ซรูํล" 80 โกน เคฺิน็ เซคาริยา น็อฺง เอลีซาเบ็ด ทม เลฺิง      เจฺิด็ วินเญียน เคฺิน็ กฺี ก็ กวย ตา ตเรฺิว็ เจฺิด็ ปเรียฮ พอฺง      ซแน็ฮ กรอย ปฺี นุฮ บาน เติว็ อาไซ เนิว็ น็อฺง เวียล กันดาน      จ็วน ด็อฺล ไง แดล ออย เจียด อิซราเอล บาน ซเกือ็ล เซฺิน็

Luke 2

1 อังก็อฺล น็อฮ แม็ญ ซดัจ ซีซาร ออกัดตัด ซัง ออย จด ทเบียน ซำมะโนครัว กรุํบ คเนีย ปฺิญ ต็อฺง แพนแด็ย 2 นิฮ กือ การ เริม จด ทเบียน อังก็อฺล คิรินิอัด ปกครอง จังวัด ซีเรีย 3 โพง กฺี เติว็ จด ทเบียน อฺี ซเราะ คลูํน แอญ เรือ็ล คเนีย 4 โยเซบ ก็ แจ็ญ ปฺี มฺืง นาซาเร็ด จังวัด กาลิลี เติว็ อฺี มฺืง เบดเลเฮม จังวัด ยูเดีย      แดล เกฺิด ซเราะ เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด ปฺี เดฺิม      ปร็วฮ ทา กฺี เกฺิด ปูจ โมร เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด พอฺง 5 กฺี เติว็ จุม เนียง มาเรีย      แดล บาน ดะ ลวะ เฮฺิย นุฮ      มาเรีย กำปุง ป็วฮ ทม 6 เวเลีย โพง กฺี กำปุง เนิว็ น็อฺง นุฮ      ป็วฮ เคฺิน็ มาเรีย ก็ กรุํบ แค พอ เจีย 7 เล็จ โกน จมอฺง ปร็อฮ      เนียง ก็ ยัว ซไบ รุม โกน ดะ ตุก น็อฺง ซโนก ดะ ซเมา กูํ      ปร็วฮ น็อฺง รูํงแรม มัน เมียน บอฺน วาง 8 น็อฺง จรอฺก ตร็อฮ      เมียน โพง เนียะ คเวียล แกะ เนิว็ น็อฺง เวียล ซแร      ยุํบ เลฺิง กฺี เดจ เนิว็ จำ มฺือ แกะ 9 เวเลีย นุฮ เมียน ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ โม ออย กฺี เคิญ      เมียน ราซี เคฺิน็ ปเรียฮ พลือ จุมวิญ กฺี      โพง กฺี เพ็ด ยาง คลัง 10 แต ทูดซวัน นุฮ ปรับ ทา      "กแม็ย เพ็ด เลฺิย      ยฺืง ยัว คาว เจีย โม ปรับ      โพง เนียะ แอญ น็อฺง มนึฮ กรุํบๆ คเนีย พอฺง น็อฺง ออฺร ยาง เมน เตน 11 ปร็วฮ ไง แน็ฮ      เมียน โกนงา บาน โม เกฺิด เฮฺิย อฺี ซเราะ เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      โกนงา นุฮ เกฺิด เนียะ แดล น็อฺง โม จูํย โพง แอญ ออย รูํจ คลูํน      เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา      เกฺิด ปเรียฮ มจัฮ พอฺง 12 โกนงา นุฮ      โพง เนียะ แอญ น็อฺง ซเกือ็ล บาน ยาง แจ็ฮ กือ      กฺี ยัว ซไบ รุม ดะ ออย เดจ เนิว็ น็อฺง ซโนก ดะ ซเมา กูํ" 13 โพง กฺี บาน เคิญ ทูดซวัน มา กอฺง ทม ตฺีด โม รูํม จุม ปรึบ ลฺืย      โพง ทูดซวัน เนือ็ม คเนีย ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง ทา 14 "ออย กฺี ปเซฺิร ปเรียฮ แดล อาไซ เนิว็ น็อฺง ซวัน แดล กป็วฮ ปำพ็อด      มนึฮ แดล เนิว็ ลฺือ แพนแด็ย โลก นิฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน อาเนฺิด็ นุฮ      ออย กฺี บาน ซรูํล เรือ็ล คเนีย พอฺง" 15 โพง ทูดซวัน นุฮ แจ็ญ เติว็ ปฺี กฺี เลฺิง ซวัน เติว็ บัด      โพง เนียะ คเวียล แกะ ก็ อันแย็ย ทา "ยฺืง เนือ็ม คเนีย เติว็ ซเราะ เบดเลเฮม      เติว็ มฺือ แฮด การ แดล เกฺิด น็อฺง นุฮ      แดล ปเรียฮ บาน ปรับ ยฺืง เฮฺิย" 16 โพง กฺี ก็ เติว็ ลฺืย      เคิญ มาเรีย น็อฺง โยเซบ      เคิญ โกนงา เดจ เนิว็ น็อฺง ซโนก ดะ ซเมา กูํ พอฺง 17 พอ เคิญ เฮฺิย กฺี ก็ บาน อันแย็ย รฺืง โกนงา นุฮ      แดล ทูดซวัน บาน ปรับ กฺี 18 โพง เนียะ แดล บาน ลือ      ก็ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง รฺืง แดล เนียะ คเวียล แกะ อันแย็ย 19 แต มาเรีย กึด ด็อฺล รฺืง นุฮ มัน พเล็จ มนะ มนอฺง 20 เนียะ คเวียล แกะ ก็ เฮฺาะ เติว็      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ ปฺี รฺืง แฮด การ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล บาน ลือ บาน เคิญ      ยาง แดล ทูดซวัน บาน ทา โม เฮฺิย 21 พอ กรุํบ ปรำแบ็ย ไง      ด็อฺล กน็อฺด ยัว โกนงา เติว็ เทอ พิที เกฺิด ยิว      กฺี ก็ ดะ ชม็วฮ ทา เยซู      ตาม แดล ทูดซวัน ปรับ ตุก เฮฺิย ตัง ปฺี มุน ป็วฮ ทม 22 พอ ด็อฺล เวเลีย เทอ พิที เลียง คลูํน แม      ตาม บันยัด เคฺิน็ โมเซด      กฺี ก็ บาน ยัว โกนงา เติว็ อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      พฺือ เทอ พิที ทวาย เติว็ ปเรียฮ 23 ตาม แดล ตเซร ตุก น็อฺง ปเรียฮ บันยัด ทา      โกน จมอฺง ปร็อฮ เรือ็ล คเนีย น็อฺง บาน เรือ็บ ทา      เกฺิด รบ็อฺฮ เคฺิน็ ปเรียฮ เฮฺิย 24 กฺี ทวาย บูเจีย ตฺีด ตาม แดล ตเซร ตุก น็อฺง ปเรียฮ บันยัด      กือ ละลวก มา กู รือ ปเรียบ จลาง มา กู 25 แน      เมียน ปร็อฮ มเนียะ เนิว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม ชม็วฮ ซิเมโอน      เกฺิด มนึฮ ตร็อฺง แจ็ฮ คลาจ กแรญ ตา ปเรียฮ      เนิว็ จำ มฺือ ด็อฺล เวเลีย ปเรียฮ น็อฺง จูํย เจียด อิซราเอล ออย พ็อด ทุก ยาก      ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เนิว็ น็อฺง เกือ็ด 26 บาน ปรับ ออย เกือ็ด เด็ญ ทา      "แอญ น็อฺง เนิว็ จ็วน บาน เคิญ ปเรียฮ มาซีฮา เซฺิน็ เตือ็บ เงือ็บ" 27 ไง น็อฮ ปเรียฮ วินเญียน บาน เนือ็ม ซิเมโอน เติว็ น็อฺง วิเฮียร      เกือ็ด บาน เติว็ เคิญ แม เอฺิว็ กำปุง ยัว ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ กน็อง วิเฮียร      พฺือ น็อฺง เทอ ตาม ปเรียฮ บันยัด 28 ซิเมโอน ก็ ชอง โกนงา ปัว      ปเซฺิร ปเรียฮ ทา 29 "โอ ปเรียฮ มจัฮ ปเรียฮ บาน เทอ ตาม เปียก ซันยา เฮฺิย      เวเลีย นิฮ คมาด ก็ ยอฺม เงือ็บ ยาง เซาะ เจฺิด็ 30 ปร็วฮ คมาด บาน เคิญ จบัฮ ทา ปเรียฮ บาน จูน โกน นิฮ ออย โม จูํย โพง ยฺืง 31 ปเรียฮ บาน ตรฺีม โกน นิฮ พฺือ ออย มนึฮ กรํุบ เจียด บาน เคิญ 32 โกน นิฮ น็อฺง เกฺิด ปันลือ ออย โพง เจียด ปเซญ บาน พลือ      น็อฺง เกฺิด เรียะซแม็ย เคฺิน็ เจียด เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง (กือ เจียด อิซราเอล)" 33 ซแน็ฮ แม เอฺิว็ เคฺิน็ โกน นุฮ ก็ ปแลจ เจฺิด็      ปร็วฮ เปียก แดล เกือ็ด อันแย็ย ด็อฺล โกน นุฮ 34 ซแน็ฮ ซิเมโอน ก็ ออย ปวร โพง กฺี      รูํจ อันแย็ย น็อฺง แม เคฺิน็ โกน นุฮ ทา      "จำ มฺือ จ็อฮ      ปเรียฮ บาน ตัง ออย โกน นิฮ      เทอ ออย เจียด อิซราเอล ออย ทเลียะ นรัวะ ก็ จเรฺิน      ออย เลฺิง ซวัน ก็ จเรฺิน      โกน นิฮ น็อฺง เกฺิด กรฺืง มาย แดล เทอ ออย มนึฮ จเรฺิน เนียะ ประแกจ คเนีย 35 ก็ น็อฺง ออย เด็ญ จบัฮ ปฺี กนึด แดล มนึฮ จเรฺิน เนียะ บาน กึด พอฺง      แต เนียง แอญ น็อฺง ปรูํย เจฺิด็ คลัง      แด็จ กฺี ยัว ดาบ โม จะ ออย ทลุฮ คลูํน เคฺิน็ เนียง" 36 เมียน ซแร็ย มเนียะ ชม็วฮ อันนา      โกน เคฺิน็ ฟานุเอล ตระโกล อาเชิร      แจ็ฮ เตียย ตำเนียย      ซแร็ย นิฮ พอ กระมม เลฺิง ก็ บาน ปแด็ย เนิว็ จุม คเนีย บาน ปรำปิล ชนำ      ปแด็ย ก็ เงือ็บ 37 เกือ็ด เกฺิด มมาย จ็วน จัฮ อาโยฮ บาน แปดเซฺิบ็ บูํน ชนำ เฮฺิย      มัน เติว็ ชงาย ปฺี ปเรียฮ วิเฮียร เต      แต เนิว็ รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ      กัน อ็อฺด อาฮาร อตึฮซทาน ต็อฺง ยํุบ ต็อฺง ทไง 38 ซแน็ฮ เวเลีย ซิเมโอน กำปุง ออย ปวร นุฮ      อันนา ก็ โจล โม เคิญ โกนงา      รูํจ ปเซฺิร ออฺร กุน ปเรียฮ      บาน อันแย็ย รฺืง โกนงา นุฮ ปรับ โพง เนียะ เรือ็ล คเนีย แดล เนิว็ จำ ออย ปเรียฮ อ็อฺง ล็วฮ มฺืง เยรูซาเล็ม ออย พ็อด ทุก ยาก 39 พอ โยเซบ น็อฺง มาเรีย บาน เทอ กรุํบ ยาง      ตาม บันยัด เคฺิน็ ปเรียฮ เฮฺิย      ก็ เฮฺาะ เติว็ ซเราะ กฺี วิญ      กือ ซเราะ นาซาเร็ด จังวัด กาลิลี 40 โกนงา นุฮ ทม เลฺิง เมียน กันลัง      ซติ ปันยา ก็ ชลาด      กฺี บาน รับ ปวร เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง 41 แม เอฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม เรือ็ล ชนำ      พฺือ ชลอฺง ไง รลึก ด็อฺล ไง ซร็อฺง เจียด 42 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู อาโยฮ บาน ปีรตน็อฺบ ชนำ      แม เอฺิว็ ก็ เนือ็ม เติว็ พอฺง ตาม ตำนฺีม 43 พอ รูํจ การ นุฮ เฮฺิย ก็ เนือ็ม คเนีย เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ      แต ปเรียฮ เยซู มัน บาน เติว็ จุม      แม เอฺิว็ มัน เด็ญ ทา โกน เนิว็ อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม 44 กึด ทา โกน เดฺิร น็อฺง โพง เนียะ แดล โม จุม คเนีย      พอ เติว็ บาน มา ไง      กฺี ก็ เริม รัว โกน ตาม โพง เญียด พูํก พฺืน 45 แต รัว มัน เคิญ      ยาง จ็อฮ กฺี ก็ เฮฺาะ เติว็ รัว อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม วิญ 46 ไง ตี แบ็ย      ก็ บาน เคิญ โกน อังกุย ซดับ อังกุย ตเน็ญ โพง กรู น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร 47 โพง เนียะ แดล บาน ซดับ ก็ ปแลจ เจฺิด็ เรือ็ล คเนีย      แดล เคิญ โกน นุฮ เมียน ปันยา ชลาด แจ็ฮ อันแย็ย ยาง จ็อฮ 48 แม เอฺิว็ ก็ นึก ปแลจ เจฺิด็ ยาง คลัง      แม บาน ตเน็ญ ทา      "เทอ อย ยาง จ็อฮ? แม น็อฺง เอฺิว็ ปรูํย เจฺิด็ คลัง นัฮ เฮฺิย      ซู เดฺิร รัว โกน" 49 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ปบาก รัว คมาด เทอ อย?      แม เอฺิว็ มัน เด็ญ ทา      คมาด ตเรฺิว็ เนิว็ น็อฺง วิเฮียร เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ คมาด รือ อย?" 50 โกน อันแย็ย ยาง จ็อฮ แม เอฺิว็ ก็ มัน เคาไจ 51 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ก็ เฮฺาะ เติว็ ซเราะ นาซาเร็ด จุม แม เอฺิว็      บาน จฺือ แม เอฺิว็ แด็จ ปฺี เดฺิม      มาเรีย บาน กึด ด็อฺล รฺืง ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ มัน พเล็จ มนะ มนอฺง 52 ปเรียฮ เยซู ทม เลฺิง      ซติ ปันยา กวย ตา ชลาด เลฺิง      ตเรฺิว็ เจฺิด็ ปเรียฮ ตเรฺิว็ เจฺิด็ มนึฮ เจีย็ง ปฺี เดฺิม พอฺง

Luke 3

1 อังก็อฺล ซดัจ ทิเบเรียด ปกครอง บาน ปรำตน็อฺบ ชนำ      ปอนทิอัด ปีลาด      เกฺิด พูวา จังวัด ยูเดีย      เฮโรด ปกครอง จังวัด กาลิลี ฟีลิบ ปโอน ปร็อฮ เคฺิน็ เฮโรด ปกครอง ปีร จังวัด      กือ อิทูเรีย น็อฺง ตราโคนิติด      ลีซาเนียด ปกครอง จังวัด อาบีเลน 2 อันนาด น็อฺง กายาฟาด เกฺิด อาจาร ทม เทอ พิที      เวเลีย นุฮ ยอน โกน เคฺิน็ เซคาริยา      เนิว็ น็อฺง เวียล กันดาน      ซแน็ฮ ปเรียฮ บาน ซัง ยอน ออย เติว็ ประกาด 3 ซแน็ฮ เกือ็ด ก็ แจ็ญ เติว็ รอฺบ แมนาม จอรแดน      ประกาด ปรับ ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย       รูํจ ออย รับ พิที บับติซมา      พฺือ ปเรียฮ น็อฺง บาน ลฺืก ตูํฮ ออย 4 ตาม แดล เมียน ตเซร ตุก น็อฺง นังซือ อิซยา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ทา เมียน ซันเลญ เคฺิน็ เนียะ ซแรจ ตาม เวียล กันดาน ทา "ออย ตรฺีม ทน็อฺล รับ ตตูํล ปเรียฮ ออย เทอ พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย ตร็อฺง 5 บอฺน กันโทะ จเริว็ กรุํบ บอฺน ลบ ออย ปฺิญ บอฺน พนม น็อฺง บอฺน กันเติล กรุํบ บอฺน กันราบ ออย เตียบ พเลฺิว็ วฺีจ เทอ ออย ตร็อฺง      พเลฺิว็ เตียบ กป็วฮ กันราบ ออย ซเมฺอ คเนีย 6 ซแน็ฮ ปเรียฮ น็อฺง โม จูํย แบบ นา โพง กฺี เรือ็ล คเนีย ก็ น็อฺง บาน เคิญ" 7 โพง เนียะ ซเราะ ยาง จเรฺิน แจ็ญ โม รับ พิที บับติซมา      ปัฮ ยอน ทา "อา เจียด เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      รนา ปรับ ออย แอญ เปือ็ด ออย พ็อด ปฺี ตูํฮ? 8 เบฺอ จ็อฺง เปือ็ด ออย พ็อด      ออย ปติบัด คลูํน ออย กฺี เด็ญ ทา      แอญ พลัฮ เจฺิด็ เลญ เทอ บาบ เฮฺิย      กแม็ย กึด ทา      แดล แอญ เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ อับราฮำ นุฮ น็อฺง จูํย แอญ พ็อด ปฺี ตูํฮ บาน      ปร็วฮ ยฺืง จ็อฺง ปรับ โพง แอญ ทา      ปเรียฮ ลูํก เมียน ริด เทอ ออย ทมอฺ นิฮ เกฺิด โกน เจา เคฺิน็ อับราฮำ ก็ บาน 9 เวเลีย นิฮ ปเรียฮ ฮับ น็อฺง ตัดซิน เทอ ตูํฮ โพง แอญ เฮฺิย      ปรฺีบ เปฺิน็ ยัว ปเทา โม น็อฺง กาบ เดฺิม เชอ      เดฺิม นา แดล มัน เมียน พแล ละออฺ น็อฺง ตเรฺิว็ กัด ด็อด จอล" 10 ซแน็ฮ โพง เนียะ ซเราะ ก็ ตเน็ญ ยอน ทา      "ยฺืง น็อฺง ตเรฺิว็ เทอ ยาง นา?" 11 เกือ็ด ตอฺบ กฺี ทา      "เบฺอ รนา เมียน เอา ปีร      ออย แบญ แจจ เนียะ แดล มัน เมียน      รนา แดล เมียน อาฮาร โฮบ บอฺรโบร      ก็ แบญ แจจ กฺี แด็จ คเนีย" 12 ซแน็ฮ โพง เนียะ เก็บ พาซี ก็ โม รับ พิที บับติซมา พอฺง      ตเน็ญ ยอน ทา      "ลูํก กรู น็อฺง ออย โพง คมาด เทอ ยาง นา?" 13 ยอน ก็ ตอฺบ ทา      "แอญ กแม็ย เก็บ พาซี เกิน" 14 ซแน็ฮ โพง ตฮาน ก็ ตเน็ญ พอฺง ทา      "โพง คมาด ตเรฺิว็ เทอ ยาง นา?"      เกือ็ด ตอฺบ ทา      "กแม็ย กังเฮ็ญ      กแม็ย คู ยัว ประ ปฺี กฺี      ออย พอ เจฺิด็ น็อฺง ประ แค คลูํน แอญ" 15 เวเลีย นุฮ      โพง เนียะ ซเราะ ซังคึม จำ มฺือ ปเรียฮ มาซีฮา โม      ซแน็ฮ กฺี ก็ ซงไซ ทา      "ยอน นิฮ เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา เมน รือ อย?"      แต ยอน บาน ปรับ ทา 16 "คมาด นิฮ เฮฺิย็ ปเรฺอ ตึก เทอ พิที บับติซมา      แต เมียน มาอ็อฺง น็อฺง โม กรอย คมาด เกฺิด ทม เจีย็ง คมาด ชงาย นัฮ      แต อ็อฺง นิฮ มัน เทอ พิที บับติซมา น็อฺง ตึก เต      แต ปเรฺอ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด น็อฺง พลฺืง แทน      คมาด มัน ซ็อฺม พอ เฮียน ด็อฺฮ ซแบจ ตระเนือ็บ ออย      ก็ มัน ซ็อฺมกูํร พอ เฮียน ซราย พอฺง 17 ปเรียฮ อ็อฺง ปแมจ มนึฮ แจ็ญ ปฺี คเนีย      ปรฺีบ เปฺิน็ กัน จังเอร ตุก เฮฺิย      น็อฺง อม ซเรฺิว็ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เนิว็ น็อฺง เลียน      พฺือ น็อฺง ยัว กเรือ็บ ละออฺๆ เติว็ ตุก น็อฺง ยุง เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      ยัว ซแน็ย เติว็ ด็อด น็อฺง พลฺืง แดล มัน เด็ญ ลล็วด" 18 ยาง จ็อฮ ยอน บาน ประกาด คาว เจีย ตฺืน ซติ โพง เนียะ ซเราะ ตฺีด จเรฺิน ยาง 19 ยอน บาน ทา ซดัจ เฮโรด      ปร็วฮ ทา ซดัจ บาน ยัว เนียง เฮโรเดีย ประป็วน เคฺิน็ ปโอน คลูํน แอญ      โม เกฺิด ประป็วน ก็ เทอ การ จูํ ปเซญ ตฺีด จเรฺิน ยาง พอฺง 20 ซดัจ เฮโรด บาน เทอ จูํ แทม ตฺีด กือ จับ ยอน เติว็ ดะ กุก 21 มนึฮ เรือ็ล คเนีย บาน รับ พิที บับติซมา ปฺี ยอน      ปเรียฮ เยซู ก็ รับ พอฺง      รับ พิที รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง อตึฮซทาน      มฺีจ ก็ รเบฺิก แจ็ญ 22 ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เมียน รูบ ซ็อด ปเรียบ บาน โม ตม ลฺือ ปเรียฮ เยซู      รูํจ เมียน ซันเลญ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ ทา      "แอญ เกฺิด โกน ซันลัญ เคฺิน็ ยฺืง      ตเรฺิว็ เจฺิด็ ยฺืง นัฮ" 23 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู เริม เทอ การ ประกาด      ปเรียฮ อ็อฺง อาโยฮ รเยียะ ซามเซฺิบ็ ชนำ      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ กึด ทา      ปเรียฮ อ็อฺง นิฮ เกฺิด โกน เคฺิน็ โยเซบ      โยเซบ โกน เคฺิน็ เฮลี 24 เฮลี โกน เคฺิน็ มัดทัด      มัดทัด โกน เคฺิน็ เลวี      เลวี โกน เคฺิน็ เมลคี      เมลคี โกน เคฺิน็ ยันนาย      ยันนาย โกน เคฺิน็ โยเซบ 25 โยเซบ โกน เคฺิน็ มัดทาทีอัด      มัดทาทีอัด โกน เคฺิน็ อาโมด      อาโมด โกน เคฺิน็ นาฮูม      นาฮูม โกน เคฺิน็ เอซลี      เอซลี โกน เคฺิน็ นักกาย 26 นักกาย โกน เคฺิน็ มาอาด      มาอาด โกน เคฺิน็ มัดทาทีอัด      มัดทาทีอัด โกน เคฺิน็ เซเมอิน      เซเมอิน โกน เคฺิน็ โยเซก      โยเซก โกน เคฺิน็ โยดา 27 โยดา โกน เคฺิน็ โยอานัน      โยอานัน โกน เคฺิน็ เรซา      เรซา โกน เคฺิน็ เซรุบบาเบล      เซรุบบาเบล โกน เคฺิน็ เชอัลทิเอล      เชอัลทิเอล โกน เคฺิน็ เนรี 28 เนรี โกน เคฺิน็ เมลคี      เมลคี โกน เคฺิน็ อัดดี      อัดดี โกน เคฺิน็ โคซำ      โคซำ โกน เคฺิน็ เอลมาดำ      เอลมาดำ โกน เคฺิน็ เอร 29 เอร โกน เคฺิน็ โยชูวา      โยชูวา โกน เคฺิน็ เอลีเยเซอ      เอลีเยเซอ โกน เคฺิน็ โยริม      โยริม โกน เคฺิน็ มัดทัด      มัดทัด โกน เคฺิน็ เลวี 30 เลวี โกน เคฺิน็ ซิเมโอน      ซิเมโอน โกน เคฺิน็ ยูดา      ยูดา โกน เคฺิน็ โยเซบ      โยเซบ โกน เคฺิน็ โยนาม      โยนาม โกน เคฺิน็ เอลียาคิม 31 เอลียาคิม โกน เคฺิน็ เมเลอา      เมเลอา โกน เคฺิน็ เมนนา      เมนนา โกน เคฺิน็ มัดตะทา      มัดตะทา      โกน เคฺิน็ นาทัน      นาทัน โกน เคฺิน็ ดาวิด 32 ดาวิด โกน เคฺิน็ เจดซี      เจดซี โกน เคฺิน็ โอเบด      โอเบด โกน เคฺิน็ โบอาด      โบอาด โกน เคฺิน็ ซัลโมน      ซัลโมน โกน เคฺิน็ นาโชน 33 นาโชน โกน เคฺิน็ อำมีนาดับ      อำมีนาดับ โกน เคฺิน็ อัดมิน      อัดมิน โกน เคฺิน็ อารนี      อารนี โกน เคฺิน็ เฮซโรน      เฮซโรน โกน เคฺิน็ เปเรด      เปเรด โกน เคฺิน็ ยูดา 34 ยูดา โกน เคฺิน็ ยาโคบ      ยาโคบ โกน เคฺิน็ อิซอัก      อิซอัก โกน เคฺิน็ อับราฮำ      อับราฮำ โกน เคฺิน็ เทรา      เทรา โกน เคฺิน็ นาโฮร 35 นาโฮร โกน เคฺิน็ เซรุก      เซรุก โกน เคฺิน็ เรอู      เรอู โกน เคฺิน็ เปเลก      เปเลก โกน เคฺิน็ เอเบิร      เอเบิร โกน เคฺิน็ เชลา 36 เชลา โกน เคฺิน็ ไคนาน      ไคนาน      โกน      เคฺิน็      อารฟาซัด      อารฟาซัด โกน เคฺิน็ เชม      เชม โกน เคฺิน็ โนอา      โนอา      โกน เคฺิน็ ลาเม็ก 37 ลาเม็ก โกน เคฺิน็      เมทูเซลา เมทูเซลา โกน เคฺิน็ เอโนก      เอโนก โกน เคฺิน็ ยาเรด ยาเรด โกน เคฺิน็ มาฮะลาเลเอล      มาฮะลาเลเอล โกน เคฺิน็ ไคนาน 38 ไคนาน โกน เคฺิน็ เอโนด      เอโนด      โกน เคฺิน็ เซด      เซด โกน เคฺิน็ อาดำ      อาดำ      โกน เคฺิน็ ปเรียฮ     

Luke 4

1 ปเรียฮ เยซู รับ บับติซมา รูํจ      เมียน ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เนิว็ ปฺิญ เจฺิด็      ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง โม ปฺี แมนาม จอรแดน      ปเรียฮ วินเญียน ก็ บาน เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ น็อฺง เวียล กันดาน เลฺิง็ แซเซฺิบ็ ไง 2 เมียร ซาตาน ลวง เจฺิด็ ปเรียฮ อ็อฺง ออย เทอ ค็อฮ      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง คเลียน บาย      ปร็วฮ ทา แซเซฺิบ็ ไง นุฮ มัน เมียน อย โฮบ อันตะ อันแต็จ 3 ซแน็ฮ เวีย ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน      ออย ซัง ทมอฺ นิฮ เกฺิด อาฮาร เมือ็ฮ" 4 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "เมียน ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา มนึฮ ยฺืง มัน เมน ร็วฮ เนิว็ น็อฺง อาฮาร มา ยาง เปฺิน็ น็อฮ เต" 5 รูํจ เมียร เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เลฺิง เติว็ ลฺือ บอฺน กป็วฮ      ปังฮาญ ออย ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ กรุํบ ประตฺีฮ มา โลก อำปฺิจ ลฺืย 6 รูํจ เวีย อันแย็ย ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ยฺืง บาน รับ อำนาจ กรุํบ ยาง น็อฺง รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ พอฺง      ยฺืง น็อฺง ลฺืก ออย รนา ก็ บาน 7 เบฺอ แอญ กราบ ซำเปีย็ฮ ยฺืง      ยฺืง น็อฺง ลฺืก ออย ต็อฺง ม็อฺด" 8 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ออย กราบ ซำเปีย็ฮ ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ โพง เนียะ ออย รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ ตามูํย เปฺิน็ น็อฮ" 9 ซแน็ฮ เมียร เวีย เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ อฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      ออย ปเรียฮ อ็อฺง ชวร ลฺือ ตโมล ปเรียฮ วิเฮียร      รูํจ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ลูํก เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ เมน ลูํด จ็อฮ เติว็ เมือ็ฮ 10 ปร็วฮ ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ปเรียฮ น็อฺง ปรับ ทูดซวัน ออย จำ รซา ลูํก 11 ทูดซวัน น็อฺง ตรัว ตุก      กแม็ย จฺืง เคฺิน็ ลูํก ปัฮ ทมอฺ" 12 ปเรียฮ เยซู ทา      "เมียน เปียก มูํย ตฺีด ตเซร ตุก ทา กแม็ย ลวง เจฺิด็ ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ โพง เนียะ" 13 พอ เวีย ลวง เจฺิด็ ซ็อฺบ ยาง จ็อฺบ เฮฺิย      ก็ เลีย ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ เซฺิน็ 14 ปเรียฮ เยซู เฮฺาะ เติว็ จังวัด กาลิลี วิญ      เมียน ริด เคฺิน็ ปเรียฮ วินเญียน เนิว็ ปฺิญ เจฺิด็ ลูํก      ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ลแบ็ย เติว็ ปฺิญ จังวัด นุฮ 15 ปเรียฮ อ็อฺง ซอน ตาม ซาลา บอฺน ประชุม      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ ปเซฺิร ปเรียฮ เยซู 16 ปเรียฮ เยซู บาน เติว็ ด็อฺล ซเราะ นาซาเร็ด      บอฺน แดล ปเรียฮ อ็อฺง กฺืย เนิว็ ปฺี ตูจ      พอ ไง ชบ พัก ซะบาโต      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ โจล เติว็ น็อฺง ซาลา ประชุม ยาง แดล กฺืย เติว็      ลูํก กรอก พฺือ อาน ปเรียฮ กำปี 17 เมียน กฺี ยัว นังซือ กำปี แดล อิซยา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ บาน ตเซร ตุก      โม ฮ็อจ ออย ปเรียฮ อ็อฺง อาน      พอ ปเรียฮ อ็อฺง เลียด กำปี ก็ เคิญ เปียก แดล ตเซร ตุก ทา 18 วินเญียน เคฺิน็ ปเรียฮ มจัฮ เนิว็ จุม คมาด ปเรียฮ อ็อฺง บาน รฺืฮ คมาด ตุก พฺือ น็อฺง ประกาด คาว เจีย ปรับ เนียะ ยาก กรอฺ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ปเรฺอ คมาด ออย ประกาด เลญ จลฺืย แดล จับ บาน โม ออย ประกาด ปรับ โพง เนียะ พเนจ ควะ ทา น็อฺง พลือ วิญ บาน ออย เลญ เนียะ แดล ปัฮ กฺี กังเฮ็ญ พอฺง 19 ก็ ออย ประกาด ปรับ ด็อฺล กำน็อฺด ชนำ แดล ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง จูํย 20 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง มูร นังซือ ออย กฺี วิญ รูํจ อังกุย น็อฺง ซอน      โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง ซาลา บอฺน ประชุม ก็ เนือ็ม คเนีย มฺือ มุก ปเรียฮ อ็อฺง 21 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "แดล โพง เนียะ บาน ซดับ ยฺืง อาน นิฮ      ไง แน็ฮ รฺืง นุฮ บาน เกฺิด จ็อฺม ตาม แดล กำปี นิฮ บาน เตียย ตำเนียย ตุก เฮฺิย" 22 มนึฮ เรือ็ล คเนีย ก็ ปเซฺิร ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี ปแลจ เจฺิด็ แดล ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย เปียก ปร็วฮ      รูํจ กฺี อันแย็ย คเนีย ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด โกน เคฺิน็ โยเซบ เตฺอ" 23 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "โพง เนียะ ก็วง อันแย็ย ปรฺีบ น็อฺง ยฺืง ทา      เนียะ แดล รซา เนียะ ปเซญ ออย รซา คลูํน แอญ พอฺง      กือ ทา      โพง เนียะ จ็อฺง ออย ยฺืง เทอ การ อัดซจัน น็อฺง ซเราะ นิฮ      ยาง แดล บาน ลือ ทา ยฺืง บาน เทอ น็อฺง ซเราะ คาเปิรนาอุม เฮฺิย" 24 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย แทม ตฺีด ทา      "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      มัน เมียน รนา นับทือ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ น็อฺง ซเราะ คลูํน แอญ เต 25 ยฺืง ซม ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      อังก็อฺล ซไม เอลียา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เวเลีย เรีย็ง แบ็ย ชนำ ปรำ มูํย แค นิฮ เกฺิด อ็อฺด บาย ปฺิญ แพนแด็ย พอฺง      ประตฺีฮ อิซราเอล เมียน ซแร็ย มมาย จเรฺิน เนียะ 26 แต ปเรียฮ มัน บาน ปเรฺอ เอลียา เติว็ จูํย เต      ออย จูํยตา มมาย เจียด ปเซญ มเนียะ แดล เนิว็ น็อฺง ซเราะ ซาเรฟัด เจียด ไซดอน เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 27 มา ยาง ตฺีด      ซไม เคฺิน็ เอลีชา เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ       เมียน เจียด อิซราเอล จเรฺิน เนียะ เกฺิด รูํก กันร็วง      แต เอลีชา มัน บาน รซา รนา เจียด อิซราเอล มนะ มเนียะ      รซา ตา นาอามาน เจียด ซีเรีย มเนียะ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 28 พอ โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง ซาลา บอฺน ประชุม บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ เนือ็ม คเนีย เคฺิง็ จนับ 29 บาน เนือ็ม คเนีย กรอก โอฮ ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ ปฺี ซเราะ จ็วน โม ด็อฺล จ็อง พนม      พฺือ น็อฺง ตันเลียะ 30 แต ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร กัด โพง แจ็ญ เติว็ บาน 31 ปเรียฮ เยซู เฮฺาะ เติว็ ซเราะ คาเปิรนาอุม      จังวัด กาลิลี ตฺีด      บาน ซอน น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต 32 โพง กฺี ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง      ก็ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก แดล ลูํก ซอน      ปร็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน ยาง เมียน อำนาจ 33 น็อฺง ซาลา บอฺน ประชุม เมียน มเนียะ ปัฮ คมอจ เมียร โจล      ซแรจ ยาง คลัง ทา 34 "ปเรียฮ เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด      ลูํก โม ยุง น็อฺง โพง คมาด เทอ อย?      ลูํก โม ตันเลียย โพง คมาด ออย โคจ รือ อย? คมาด ซเกือ็ล ลูํก เฮฺิย      ลูํก กือ อ็อฺง บอฺริซ็อด เคฺิน็ ปเรียฮ" 35 ปเรียฮ เยซู ฮาม เวีย ทา      "เนิว็ ออย ซงฺีม      แจ็ญ ปฺี กฺี เติว็"      คมอจ เมียร นุฮ เทอ ออย เนียะ นุฮ ดูํล กนาล โพง      รูํจ ก็ แจ็ญ เติว็      แต มัน บาน เทอ อย มนึฮ นุฮ เต 36 โพง เนียะ ซเราะ ปแลจ เจฺิด็ ยาง คลัง      บาน ตเน็ญ คเนีย ทา      "ซเดิย็ นอ นิฮ? แม็จ เนียะ นิฮ เมียน ริด อำนาจ แจ็ฮ แด็ญ คมอจ เมียร บาน?" 37 ชม็วฮ เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู ก็ ลือ กรํุบ ตำบน แดล เนิว็ รอฺบ นุฮ 38 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู แจ็ญ ปฺี ซาลา ประชุม      เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ซีโมน      แม กเมจ เคฺิน็ ซีโมน กรุน ยาง คลัง      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ลูํม ออย ปเรียฮ อ็อฺง จูํย 39 ปเรียฮ อ็อฺง ชวร ชงูํก มฺือ ซแร็ย นุฮ      รูํจ ปรับ ทา      "ออย บัด กรุน จ็อฮ"      ซแร็ย นุฮ ก็ บัด กรุน กรอก บาน ลฺืย      รูํจ รัว บาย รัว ตึก ออย ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง คเนีย โฮบ พอฺง 40 พอ ทไง ลิจ      เมียน จเรฺิน เนียะ ยัว เญียด บอฺง ปโอน แดล เกฺิด จงือ กรุํบ ยาง โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ดะ ได ลฺือ กฺี กรุํบ คเนีย ออย บัด 41 เมียน จเรฺิน เนียะ แดล คมอจ เมียร โจล      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ ออย พอฺง      คมอจ เวีย ซแรจ ทา      "ลูํก เกฺิด ปเรียฮ บ็อฺดตรา"      แต ปเรียฮ อ็อฺง ก็ บังคับ มัน ออย เวีย อันแย็ย      ปร็วฮ เวีย เด็ญ เฮฺิย ทา ปเรียฮ อ็อฺง เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา 42 พอ ปรึก เลฺิง ปเรียฮ เยซู แจ็ญ เติว็ น็อฺง บอฺน ซงัด      เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย รัว ปเรียฮ อ็อฺง      พอ เคิญ เฮฺิย โพง กฺี ก็ ลูํม ซม มัน ออย ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ 43 แต ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "ยฺืง ตเรฺิว็ เติว็ ปรับ เนียะ ซเราะ ปเซญ พอฺง      ประกาด คาว เจีย ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      ปร็วฮ ปเรียฮ ปเรฺอ ยฺืง โม ก็ พฺือ ออย ประกาด รฺืง นิฮ เฮฺิย็" 44 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ บาน เติว็ ประกาด ตาม ซาลา ประชุม เลฺิง็ ปฺิญ ต็อฺง จังวัด ยูเดีย

Luke 5

1 เวเลีย ปเรียฮ เยซู ชวร เนิว็ น็อฺง จรัง ตันลฺี เยนเนซาเรด      เนียะ ซเราะ จนฺีด คเนีย โจล เติว็      ปร็วฮ จ็อฺง ซดับ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 2 ลูํก บาน เคิญ ตูก ปีร เนิว็ รอฺบ จรัง มัน เมียน รนา ปเรฺอ      ปร็วฮ เนียะ จับ ตแร็ย กำปุง เลียง อวน 3 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จ็อฮ เติว็ จิฮ ตูก เคฺิน็ ซีโมน      รูํจ ซม ออย ซีโมน ทอฺย แจ็ญ ปฺี จรัง อันแต็จ      ซแน็ฮ ลูํก อังกุย ลฺือ ตูก ซอน โพง กฺี 4 พอ ปเรียฮ อ็อฺง ซอน รูํจ เฮฺิย      ก็ ปรับ ซีโมน ทา      "แจว เติว็ ออย จเริว็      รูํจ ออย โพง แอญ ตันเลียะ อวน โอฮ ตแร็ย" 5 แต ซีโมน ตอฺบ ทา      "ลูํก อาจาน      คมาด ค็อฺม รัว เวือ็ฮ ปรึก เฮฺิย มัน บาน มะมูํย      แต คมาด น็อฺง เทอ ตาม แดล ลูํก ปรับ" 6 พอ กฺี โอฮ อวน      ก็ ตเรฺิว็ ตแร็ย ยาง จเรฺิน      จ็วน อวน กฺี ฮับ น็อฺง ทเลียย 7 กฺี ก็ บอย ได พฺืน แดล เนิว็ น็อฺง ตูก ปเซญ ออย โม จูํย      ซแน็ฮ บาน ตแร็ย ปฺิญ ตูก ต็อฺง ปีร จ็วน ตูก ฮับ น็อฺง ลิจ 8 พอ ซีโมน เปตโร เคิญ ยาง จ็อฮ      ก็ กราบ ปฺี มุก ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ อันแย็ย ทา      "โอ ลูํก มจัฮ      ซม ลูํก แจ็ญ เติว็ ออย ชงาย ปฺี คมาด จ็อฮ      ปร็วฮ ทา คมาด เกฺิด มนึฮ บาบ" 9 ซีโมน อันแย็ย ยาง จ็อฮ      ปร็วฮ ทา กฺี น็อฺง คเนีย กฺี ปแลจ เจฺิด็ แดล จับ ตแร็ย บาน จเรฺิน 10 ยากอบ น็อฺง ยอน โกน เคฺิน็ เซเบดี      แดล จับ ตแร็ย จุม คเนีย น็อฺง ซีโมน ก็ ปแลจ เจฺิด็ แด็จ คเนีย      ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง ซีโมน ทา      "กแม็ย เพ็ด      ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็ ยฺืง น็อฺง ตัง ออย แอญ รัว มนึฮ แทน รัว ตแร็ย" 11 พอ กฺี โอฮ ตูก เลฺิง ลฺือ กูํก เฮฺิย ก็ จอล รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตุก      รูํจ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 12 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู เนิว็ น็อฺง ซเราะ มูํย      เมียน มนึฮ เกฺิด กันร็วง ปฺิญ คลูํน      บาน เคิญ ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ กราบ น็อฺง แด็ย ซม ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      เบฺอ จ็อฺง จูํย คมาด คมาด ก็ บัด ปฺี รูํก กันร็วง บาน" 13 ปเรียฮ อ็อฺง เลียด ได ดะ ลฺือ คลูํน กฺี      รูํจ ปรับ ทา      "จ็อฺง จูํย เฮฺิย็ ออย บัด เติว็ จ็อฮ"      เนียะ นุฮ ก็ บัด ลฺืย 14 ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม กฺี ทา      "กแม็ย ปรับ รนา      แต ออย เติว็ ปังฮาญ น็อฺง อาจาร เทอ พิที ตรูํด มฺือ เซฺิน็      รูํจ ออย แอญ ทวาย กรฺืง บูเจีย ซันรับ เนียะ แดล บัด กันร็วง      ตาม แดล โมเซด บาน ซัง ตุก เฮฺิย      พฺือ ออย มนึฮ เรือ็ล คเนีย เด็ญ ทา แอญ บัด เกฺิด กันร็วง เฮฺิย" 15 แต รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ กวย ตา ลือ ตอฺ เติว็ ตฺีด      เทอ ออย เมียน จเรฺิน เนียะ เนือ็ม คเนีย โม รูํม ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี เมียน รูํก จเรฺิน ยาง แดล จ็อฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง รซา พอฺง 16 แต ปเรียฮ อ็อฺง บาน แจ็ญ เติว็ อตึฮซทาน น็อฺง เวียล กันดาน 17 ไง น็อฮ นุฮ      ปเรียฮ เยซู กำปุง ซอน      เมียน โพง ฟาริซี น็อฺง โพง อาจาน ซอน บันยัด อังกุย ซดับ เนิว็ น็อฺง นุฮ พอฺง      โพง นุฮ โม ปฺี กรุํบ ซเราะ น็อฺง จังวัด กาลิลี      ปฺี จังวัด ยูเดีย น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง      ริด เดด เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา ก็ เนิว็ จุม น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ น็อฺง รซา กฺี ออย บัด ปฺี รูํก บาน 18 เมียน กฺี แซญ มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง มเนียะ      เดจ เนิว็ ลฺือ กันตฺีล      กฺี ค็อฺม รัว บอฺน น็อฺง ยัว โม ตุก น็อฺง มุก ปเรียฮ อ็อฺง 19 แต มนึฮ จเรฺิน นัฮ ปฺีจ      มัน เมียน บอฺน น็อฺง แซญ โจล โม บาน      โพง กฺี ก็ เลฺิง เติว็ รฺือ ตโมล ปเตีย็ฮ จ็อฺม ปฺี ลฺือ      รูํจ ซันโรด จ็อฮ โม ต็อฺง มนึฮ ต็อฺง บอฺน เดจ กนาล โพง จ็อฺม มุก ปเรียฮ เยซู 20 พอ เคิญ โพง กฺี จฺือ คลัง ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "บาบ เคฺิน็ แอญ      บาน ลฺืก ออย เฮฺิย" 21 โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง ฟาริซี เนือ็ม คเนีย กึด ทา      "เนียะ นิฮ อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ      มัน เมียน รนา เมียน อำนาจ ลฺืก บาบ บาน เต      เมียน ตา ปเรียฮ มา อ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 22 แต ปเรียฮ เยซู เด็ญ กนึด เคฺิน็ กฺี      ตเน็ญ กฺี ทา      "แฮด อย บาน โพง เนียะ กึด ทา ยาง จ็อฮ? 23 แดล น็อฺง อันแย็ย ทา      บาบ เคฺิน็ แอญ บาน ลฺืก ออย เฮฺิย      รือ อันแย็ย มายาง ตฺีด ทา      ออย กรอก เดฺิร เติว็      ยาง นา น็อฺง เงียย เจีย็ง? 24 แต พฺือ น็อฺง ออย โพง เนียะ บาน เด็ญ ทา      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เมียน ซิด อำนาจ ลฺืก บาบ บาน กน็อง โลก นิฮ      ยฺืง ก็ น็อฺง เทอ ออย กฺี กรอก เดฺิร บาน"      ปร็วฮ จน็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซัง น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "ออย กรอก ลี บอฺน เดจ เติว็ ปเตีย็ฮ วิญ จ็อฮ" 25 เวเลีย นุฮ กฺี ก็ กรอก เดฺิร เติว็ กนาล มุก โพง กฺี      ก็ บาน ยัว บอฺน เดจ แดล แซญ โม นุฮ เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ      กฺี เดฺิร เติว็ ก็ ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง 26 โพง กฺี ปแลจ เจฺิด็ คลัง      บาน ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง ทา      "ไง แน็ฮ โพง ยฺืง บาน เคิญ การ ปแลจ ยาง จนับ" 27 เกฺิด ยาง จ็อฮ รูํจ      ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ก็ เดฺิร เติว็ ตฺีด      ลูํก เคิญ เนียะ เก็บ พาซี มเนียะ ชม็วฮ เลวี      อังกุย เนิว็ จำ เก็บ พาซี      ลูํก อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "ออย ตาม ยฺืง โม จ็อฮ" 28 กฺี ก็ จอล รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง ตุก      รูํจ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ลฺืย 29 ซแน็ฮ เลวี บาน กึด กินเลียง ยาง ทม น็อฺง ปเตีย็ฮ      พฺือ ออย เกียด ปเรียฮ อ็อฺง      เมียน เนียะ เก็บ พาซี จเรฺิน เนียะ      น็อฺง กอฺง ปเซญ ตฺีด      ก็ โม โฮบ รูํม คเนีย พอฺง 30 โพง กรู ซอน กำปี แดล เนิว็ น็อฺง กอฺง ฟาริซี น็อฺง มนึฮ ฟาริซี คลัฮ ตฺีด ปูํล ดะ โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "อย บาน โพง แอญ โม เพฺอะ ซี จุม โพง เนียะ เก็บ พาซี      น็อฺง โพง มนึฮ เทอ บาบ ยาง แจ็ฮ?" 31 ปเรียฮ เยซู บาน ลือ รูํจ อันแย็ย ทา      "มนึฮ จงือ ตอฺง กาน แพด      แต มนึฮ เจีย มัน ตอฺง กาน เต 32 ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ยฺืง มัน บาน โม เฮา มนึฮ แดล เทอ ตเรฺิว็ เต      แต โม รัว เนียะ แดล เทอ ค็อฮ ออย พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย" 33 เนียะ คลัฮ อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ เยซู ทา      "โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน      อ็อฺด อาฮาร รฺืยๆ      รแอญ อตึฮซทาน จเรฺิน      โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ โพง ฟาริซี ก็ กัน แด็จ คเนีย      แต แม็จ ก็ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก เนือ็ม คเนีย เพฺอะ ซี?" 34 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา      "แดล โม น็อฺง การ แซน ปแด็ย ประป็วน      บอฺง ปโอน น็อฺง ออย พฺืน เคฺิน็ เจาบาว อ็อฺด บาย รือ อย? 35 แต พอ ด็อฺล เวเลีย แดล เจาบาว เติว็ บัด เฮฺิย      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ก็ อ็อฺด อาฮาร" 36 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย รฺืง ปรฺีบทฺีบ ปรับ กฺี ตฺีด ทา      "มัน เมียน รนา แฮจ เทด เอา ทแม็ย โม ตาบ เอา จัฮ เต      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ เอา ทแม็ย ก็ น็อฺง รแฮจ พอฺง      เทด ทแม็ย นุฮ ก็ มัน ซ็อฺม คเนีย น็อฺง เอา จัฮ พอฺง 37 ซรา องุน ก็ แด็จ คเนีย      มัน เมียน รนา จะ ซรา ทแม็ย ดะ ตุก น็อฺง ท็อฺง ซแบจ จัฮ      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ      เวเลีย ซรา กำปุง เกฺิด น็อฺง เทอ ออย ท็อฺง จัฮ นุฮ ทเลียย      ต็อฺง ท็อฺง ต็อฺง ซรา ก็ โคจ ต็อฺง อ็อฺฮ 38 แต ซรา องุน แดล เทอ ทแม็ย ตอฺง จะ ดะ น็อฺง ท็อฺง ซแบจ ทแม็ย 39 มา ยาง ตฺีด มัน เมียน รนา เพฺอะ ซรา องุน จัฮ      รูํจ จ็อฺง บาน ซรา องุน ทแม็ย เต      ปร็วฮ กฺี กึด ทา รบ็อฺฮ จัฮ นุฮ เจีย เฮฺิย"

Luke 6

1 ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เดฺิร พาน เวียล ซแร กน็อง ไง ชบ พัก ซะบาโต      โพง โกนเซฺิฮ็ เนือ็ม คเนีย ปนัจ ซเรฺิว็ ซาลี      ชลี ซมอฺก แจ็ญ รูํจ ซี 2 โพง ฟาริซี เคิญ ก็ ทา      "โกน เซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก เทอ การ แดล ฮาม เทอ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต      แม็จ โพง เนียะ แจ็ฮตา เทอ?" 3 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "โพง แอญ มัน บาน อาน รฺืง น็อฺง ปเรียฮ กำปี รือ อย แดล ดาวิด น็อฺง คเนีย เทอ อังก็อฺล อ็อฺด คเลียน 4 ดาวิด โจล เติว็ น็อฺง บอฺน เคฺิน็ ปเรียฮ      รูํจ โฮบ นมปัง แดล ทวาย ปเรียฮ เฮฺิย      แต เมียน กด ฮาม ตุก มัน ออย รนา โฮบ เวน ตา โพง อาจาร เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 5 ปร็วฮ ทา      ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ เกฺิด เนียะ ตัง ไง ชบ พัก ซะบาโต" 6 ด็อฺล ไง ซบ พัก ซะบาโต มนอฺง ตฺีด นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ ซอน กฺี น็อฺง ซาลา ประชุม      น็อฺง นุฮ เมียน ปร็อฮ มเนียะ ได ซดำ ซดอฺ 7 โพง กรู ซอน กำปี น็อฺง โพง ฟาริซี จำ มฺือ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง รซา กฺี น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต รือ อย      พฺือ กฺี น็อฺง รัว แฮด ฟอฺง ปเรียฮ อ็อฺง บาน 8 แต แดล กฺี กึด กน็อง เจฺิด็ ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เด็ญ      รูํจ ปรับ มนึฮ ได ซดอฺ นุฮ ทา      "กรอก โม ชวร คาง มุก ออย โพง กฺี เคิญ จบัฮ"      กฺี ก็ กรอก ชวร 9 รูํจ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต ปเรียฮ บันยัด ออย ยฺืง เทอ การ เจีย รือ เทอ การ จูํ? น็อฺง จูํย ชีวิด รือ น็อฺง ตันเลียย ชีวิด?" 10 ปเรียฮ อ็อฺง แบ มฺือ มนึฮ จุม วิญ      รูํจ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ ได ซดอฺ ทา      "เลียด ได แอญ โม แน็ฮ เมือ็ฮ"      กฺี ก็ เทอ ตาม      ซแน็ฮ ได กฺี ก็ บัด ซดอฺ 11 โพง นุฮ เคิญ      ก็ เนือ็ม คเนีย เคฺิง็ คลัง      รูํจ กึด ทา น็อฺง เทอ บาบ ปเรียฮ เยซู แบบ นา เจีย 12 อังก็อฺล น็อฮ ปเรียฮ เยซู เลฺิง เติว็ ลฺือ พนม      พฺือ น็อฺง อตึฮซทาน      ลูํก บาน อตึฮซทาน ด็อฺล ปเรียฮ เวือ็ฮ ปรึก 13 พอ ปรึก เลฺิง      ปเรียฮ อ็อฺง เฮา โกนเซฺิฮ็ โม ประชุม กรุํบ คเนีย      รูํจ รฺืฮ ปีร ตน็อฺบ เนียะ      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เฮา กฺี ทา      ทำมทูด 14 กือ ซีโมน แดล ปเรียฮ อ็อฺง ดะ ชม็วฮ มูํย ตฺีด ทา เปตโร      อันดรู ปโอน เคฺิน็ เปตโร      ยากอบ น็อฺง ยอน      ฟีลิบ น็อฺง บารโทโลมิว 15 มัดทิว น็อฺง โทมัด      ยากอบ โกน เคฺิน็ อัลเฟอัด      ซีโมน แดล เฮา ทา เนียะ ซลัญ เจียด 16 ยูดา โกน เคฺิน็ ยากอบ      ยูดา อิซคาริโอด      เนียะ แดล ปังฮาญ ออย กฺี จับ ปเรียฮ เยซู 17 ปเรียฮ เยซู น็อฺง โพง ทำมทูด จ็อฮ ปฺี พนม เติว็ น็อฺง เวียล      ก็ เมียน โพง โกนเซฺิฮ็ จเรฺิน เนียะ      รูํม น็อฺง โพง เนียะ ปเซญ ยาง จเรฺิน แดล โม ปฺี จังวัด ยูเดีย      มฺืง เยรูซาเล็ม      โม ปฺี รอฺบ ตันลฺี บฺีด มฺืง ไทระ น็อฺง ไซดอน 18 กฺี โม จำ ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง      จ็อฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง รซา รูํก ออย พอฺง      โพง เนียะ แดล ทน ทุก ปร็วฮ คมอจ เมียร โจล      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา กฺี ออย บัด พอฺง 19 โพง เนียะ ซเราะ ค็อฺม จนฺีด คเนีย โม ปัฮ คลูํน ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ ริด โม ปฺี คลูํน เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู รซา กฺี ออย บัด บาน 20 ปเรียฮ อ็อฺง แบ มฺือ โกนเซฺิฮ็      รูํจ ซอน ทา "โพง แอญ แดล ยาก กรอฺ ก็ บาน เนิว็ ซรูํล เจฺิด็ ปร็วฮ ปเรียฮ แดล ปกครอง บาน รับ แอญ เฮฺิย 21 โพง แอญ แดล อ็อฺด คเลียน เวเลีย นิฮ      ก็ บาน เนิว็ ซรูํล เจฺิด็ ปร็วฮ แอญ น็อฺง บาน จแอด บอฺรโบร โพง แอญ แดล ยุํม เวเลีย นิฮ      ก็ บาน เนิว็ ซรูํล เจฺิด็ แด็จ คเนีย ปร็วฮ แอญ น็อฺง บาน เซฺิจ 22 เบฺอ โพง กฺี ซอ็อฺบ แอญ      กฺี แด็ญ แอญ แจ็ญ      กฺี อันแย็ย บรอ ดะ แอญ      รือ กฺี ทา แอญ มนึฮ จูํ      ปร็วฮ แฮด แดล แอญ เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เวเลีย นุฮ แอญ ก็ บาน เนิว็ ซรูํล เจฺิด็ 23 แฮดการ นิฮ โพง แอญ กูํร ตเรจ ออฺร      ร็วด ลูํด เซฺิจ ซรูํล เจฺิด็ จ็อฮ      ปร็วฮ ทา แอญ บาน รังเวือ็น บอฺรโบร อฺี ลฺือ ซวัน      ซไม ปฺี เดฺิม โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ก็ ปัฮ แย็ย ตา เคฺิน็ โพง เนียะ นิฮ เทอ บาบ กฺี แบบ มูํย คเนีย ยาง แจ็ฮ 24 แต โพง แอญ เนียะ เมียน      น็อฺง ปัฮ อันตราย ปร็วฮ แดล เมียน จเรฺิน เฮฺิย      ปเรียฮ มัน ออย ตฺีด เต 25 โพง เนียะ แดล โฮบ จแอด ซ็อฺบ ไง      น็อฺง ปัฮ อันตราย กือ ไง กรอย น็อฺง ตเรฺิว็ อ็อฺด คเลียน โพง แอญ แดล ลฺีญ เซฺิจ ซรูํล ซ็อฺบ ไง นิฮ      น็อฺง ปัฮ อันตราย กือ ไง กรอย แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ยุํม ปรูํย เจฺิด็ 26 เบฺอ มนึฮ เรือ็ล คเนีย ปเซฺิร แอญ      แอญ ก็ น็อฺง ปัฮ อันตราย      แด็จ คเนีย น็อฺง ซไม ปฺี เดฺิม      ปูจ ป็วง เคฺิน็ กฺี ก็ บาน ปเซฺิร เนียะ แดล อาง ทา ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ แต อันแย็ย กเฮฺาะ" 27 "แต ยฺืง ปรับ โพง เนียะ แดล กำปุง ซดับ นิฮ ทา      ออย ซลัญ ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ แอญ      ออย เทอ เจีย น็อฺง เนียะ แดล ซอ็อฺบ แอญ 28 ออย ปวร เนียะ แดล ดะ ปนาฮซา แอญ      ออย อตึฮซทาน แจจ มนึฮ แดล เทอ บาบ แอญ 29 เบฺอ รนา เตีย็ฮ ตระเปือ็ล แอญ มา คาง      ออย แบ มา คาง ออย กฺี เตีย็ฮ พอฺง      เบฺอ เมียน เอา ปีร      เบฺอ กฺี ตเนฺิม ยัว มูํย ก็ ออย ด็อฺฮ ออย กฺี ต็อฺง ปีร 30 เบฺอ รนา ซม อย ปฺี แอญ      ก็ ออย กฺี พอฺง      เบฺอ รนา ยัว อย ปฺี แอญ เติว็      ก็ กแม็ย เร็ญ ยัว วิญ 31 แอญ ชอฺบ ออย กฺี ปติบัด น็อฺง คลูํน แอญ ยาง นา      ก็ ตเรฺิว็ ปติบัด น็อฺง กฺี ยาง จ็อฮ พอฺง" 32 "เบฺอ แอญ ซลัญ ตา มนึฮ แดล ซลัญ แอญ แด็จ คเนีย      ก็ รูํจ คเนีย เฮฺิย      ปเรียฮ น็อฺง ออย ปวร เติว็ แอญ ยาง นา บาน?      ม็อฺล ตา มนึฮ จูํ เนิว็ ตา แจ็ฮ ซลัญ มนึฮ แดล ซลัญ กฺี แด็จ คเนีย 33 เบฺอ โพง แอญ เทอ เจีย น็อฺง มนึฮ แดล เทอ เจีย น็อฺง แอญ      ปเรียฮ น็อฺง ออย ปวร เติว็ แอญ ยาง นา บาน?      ม็อฺล ตา มนึฮ จูํ เนิว็ ตา แจ็ฮ เทอ แด็จ คเนีย 34 เบฺอ แอญ ออย มนึฮ กแจ็ย อย      ปร็วฮ ซังคึม ทา กฺี น็อฺง ออย โม วิญ เปฺิน็ คเนีย      ปเรียฮ น็อฺง ออย ปวร เติว็ แอญ ยาง นา บาน?      ม็อฺล ตา มนึฮ จูํ ก็ แจ็ฮ เทอ พอฺง 35 แต กแม็ย เทอ ยาง จ็อฮ เลฺิย      ออย ซลัญ เนียะ แดล ซอ็อฺบ แอญ      ออย เทอ เจีย น็อฺง กฺี      ออย กฺี กแจ็ย      แต กแม็ย กึด จ็อฺง บาน วิญ      ยาง จ็อฮ เฮฺิย็ แอญ น็อฺง บาน รับ ปวร บอฺรโบร โม ปฺี ปเรียฮ      โพง แอญ น็อฺง บาน เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ แดล กป็วฮ ปำพ็อด พอฺง      ปร็วฮ ทา มนึฮ แดล พเล็จ กุน      รือ มนึฮ จูํ ก็ คแว็ย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซลัญ กฺี แด็จ คเนีย 36 ซแน็ฮ ออย โพง แอญ แจ็ฮ อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ      ยาง ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ โพง แอญ อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ พอฺง" 37 "กแม็ย ปันตูํฮ กฺี      รูํจ แอญ ก็ น็อฺง มัน ปัฮ ปเรียฮ อ็อฺง ปันตูํฮ      ออย ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ น็อฺง ลฺืก ตูํฮ ออย แอญ 38 ออย กฺี      รูํจ แอญ ก็ น็อฺง บาน รับ พอฺง      ปเรียฮ น็อฺง ออย ปวร จเรฺิน ยาง บอฺรโบร      ปรฺีบ เปฺิน็ ดะ รบ็อฺฮ เญือ็ด ลเลียะ เลฺิง็ ปฺิญ ฮฺีร ออย วิญ ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      รูํจ จะ ออย จ็วน แอญ รับ มัน ม็อฺด      ปร็วฮ ทา แอญ เทอ น็อฺง กฺี ยาง นา      ปเรียฮ ก็ เทอ น็อฺง แอญ ยาง จ็อฮ พอฺง" 39 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ออย กฺี ซดับ พอฺง ทา      "มนึฮ ควะ น็อฺง เดฺอะ ได มนึฮ ควะ แด็จ คเนีย ยาง นา บาน?      เบฺอ เทอ ยาง จ็อฮ น็อฺง ทเลียะ มลุง ต็อฺง ปีร เนียะ 40 ยาง แจ็ฮ เฮฺิย็      โกนเซฺิฮ็ มัน ทม เจีย็ง กรู เต      โกนเซฺิฮ็ แดล บาน รฺีน น็อฺง กรู จ็อฺบ เฮฺิย      ก็ แจ็ฮ เด็ญ ซเมฺอ กรู เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 41 "แอญ มฺือ เคิญ ตา กันเต็จ น็อฺง พเนจ เคฺิน็ บอฺง ปโอน      แต เชอ ต็อฺง เดฺิม เนิว็ น็อฺง พเนจ คลูํน แอญ      แม็จ ก็ มฺือ มัน เคิญ 42 แม็จ ก็ แอญ ซม จกฺีล กันเต็จ แจ็ญ ปฺี พเนจ บอฺง ปโอน      พเนจ แอญ เมียน เชอ เนิว็ ต็อฺง เดฺิม      แม็จ มัน เคิญ?      แอญ เจีย ตา เมือ็ด      แต เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      ออย ยัว เดฺิม เชอ แจ็ญ ปฺี พเนจ เคฺิน็ แอญ เซฺิน็      เตือ็บ แอญ น็อฺง บาน เคิญ จบัฮ      ซแน็ฮ ก็ น็อฺง จกฺีล กันเต็จ แจ็ญ ปฺี พเนจ บอฺง ปโอน แอญ บาน" 43 "เดฺิม เชอ นา ละออฺ      พแล เวีย ก็ ละออฺ      เดฺิม เชอ นา บรอ      พแล เวีย ก็ บรอ 44 เบฺอ น็อฺง ซเกือ็ล เดฺิม เชอ บาน กรุํบ เดฺิม      ก็ ปร็วฮ พแล เคฺิน็ เวีย      กือ ทา มัน เมียน รนา แบ็ฮ พแล ลเวีย ปฺี เดฺิม ปันลา      รือ แบ็ฮ พแล องุน ปฺี ดบ ปันลา เต 45 มนึฮ ก็ ยาง จ็อฮ      มนึฮ เจีย ยัว กนึด เจีย ละออฺ แจ็ญ ปฺี กน็อง เจฺิด็ ละออฺ      มนึฮ จูํ ก็ ยัว กนึด บรอ แจ็ญ ปฺี กน็อง เจฺิด็ บรอ      ปร็วฮ เปียก อันแย็ย แจ็ญ ปฺี เจฺิด็" 46 "แฮด อย บาน โพง แอญ เฮา ยฺืง ทา      ลูํก มจัฮๆ      แต มัน เทอ ตาม แดล ยฺืง ปรับ 47 เนียะ นา แดล โม ซดับ เปียก เคฺิน็ ยฺืง      รูํจ เทอ ตาม พอฺง      ยฺืง น็อฺง ปรฺีบ กฺี ยาง รนา เจีย? 48 ยฺืง ปรฺีบ กฺี ยาง มนึฮ มเนียะ แดล ซาง ปเตีย็ฮ      กฺี ซ็อฺง ตซอฺร จเริว็ ด็อฺล ทมอฺ      พอ เมียน ตึก โฮร โม ปัฮ คลัง      ปเตีย็ฮ นุฮ ก็ มัน อำปฺืก มัน กะกเรฺิก      ปร็วฮ ซ็อฺง ตซอฺร จเริว็ 49 แต มนึฮ แดล ลือ เปียก เคฺิน็ ยฺืง รูํจ มัน เทอ ตาม      ปรฺีบ เปฺิน็ มนึฮ แดล ซาง ปเตีย็ฮ      แต มัน บาน ซ็อฺง ตซอฺร จเริว็      พอ ตึก โฮร โม ปัฮ คลัง      ก็ ลลฺืง บะ ลเอ็ด ลอ็อฺน โคจ อ็อฺฮ"

Luke 7

1 พอ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย รฺืง ออย โพง เนียะ ซเราะ ซดับ รูํจ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ โจล กน็อง ซเราะ คาเปิรนาอุม 2 เมียน กันเจีย็ฮ เคฺิน็ เนียยรวย มเนียะ      แดล เนียย ซลัญ นัฮ      เกฺิด จงือ ฮับ น็อฺง เงือ็บ 3 พอ เนียยรวย บาน ลือ รฺืง ปเรียฮ เยซู      ก็ ปเรฺอ มนึฮ จัฮๆ เจียด ยิว ออย เติว็ ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง      ออย โม รซา กันเจีย็ฮ 4 พอ โพง นุฮ โม ด็อฺล เฮฺิย      กฺี ก็ ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ยาง อ็อฺฮ ปฺี เจฺิด็ ทา      "เนียยรวย นุฮ กือ มนึฮ แดล ลูํก กูํร จูํย เกือ็ด 5 ปร็วฮ ทา เกือ็ด ซลัญ เจียด เคฺิน็ ยฺืง      บาน ซาง บอฺน ประชุม ตุก ออย ยฺืง พอฺง" 6 ปเรียฮ เยซู ก็ เติว็ น็อฺง กฺี พอ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ฮับ น็อฺง ด็อฺล ปเตีย็ฮ เฮฺิย      เนียยรวย ก็ ปเรฺอ พฺืน ออย เติว็ มนอฺง ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด ทา      "ลูํก มจัฮ      กแม็ย ปบาก เลฺิย      ปร็วฮ เนียยรวย ปดำ โม ทา      คลูํน เกือ็ด มัน ซ็อฺมกูํร น็อฺง รับ ตตูํล ลูํก มจัฮ      โจล เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ เกือ็ด เต 7 ปร็วฮ แฮด นุฮ บาน เกือ็ด กึด ทา      มัน ซ็อฺมกูํร เติว็ รัว ลูํก มจัฮ พอฺง      ออย ตา ซัง โม มา มัด      กันเจีย็ฮ นุฮ ก็ น็อฺง บัด ลฺืย 8 เกือ็ด เคาไจ จบัฮ เฮฺิย      ปร็วฮ ทา เนียยรวย ก็ เนิว็ ตา เทอ ตาม วินฺิย ตฮาน      ก็ เมียน ตฮาน แดล เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ เกือ็ด ตฺีด      เกือ็ด ซัง เนียะ นิฮ ออย เติว็      กฺี ก็ เติว็      ซัง เนียะ นุฮ ทา โม      กฺี ก็ โม      ซัง กันเจีย็ฮ เคฺิน็ เกือ็ด ทา      ออย เทอ อย      กฺี ก็ เทอ" 9 พอ ปเรียฮ เยซู บาน ลือ ยาง จ็อฮ เฮฺิย      ก็ ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เนียะ นุฮ      ลูํก แบ เติว็ อันแย็ย น็อฺง เนียะ ซเราะ แดล เดฺิร ตาม ทา      "ยฺืง ซม ปรับ โพง แอญ ทา      น็อฺง เจียด อิซราเอล ยฺืง มัน กฺืย เคิญ รนา จฺือ ด็อฺล บแล็ฮ เต" 10 พอ โพง กฺี เฮฺาะ เติว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ      ก็ เคิญ ทา กันเจีย็ฮ นุฮ บัด เจีย ละออฺ วิญ เฮฺิย 11 ตอฺ โม ตฺีด มัน ยูร      ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ น็อฺง มฺืง มูํย      ชม็วฮ นาอิน      โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      น็อฺง มนึฮ จเรฺิน เนียะ เนือ็ม คเนีย ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 12 พอ โม ด็อฺล บฺีด ทเวียร มฺืง      เมียน เนียะ แซญ คมอจ โกน กันล็อฺฮ เคฺิน็ ซแร็ย มมาย      มมาย นุฮ เมียน โกน มูํย เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็      เมียน เนียะ ซเราะ จเรฺิน เนียะ โม จุม ซแร็ย นุฮ 13 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ      ก็ อาเนฺิด็ กฺี รูํจ ลูํม กฺี ทา      "กแม็ย ยํุม" 14 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ โจล เติว็ บฺีด ยัว ได ดะ ออย ปัฮ กันชูฮ      ซแน็ฮ โพง เนียะ แดล แซญ คมอจ ก็ ชบ เนิว็ ซงฺีม      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ คมอจ ทา      "เนี ยะ กันล็อฺฮ      กรอก" 15 คมอจ นุฮ ก็ ร็วฮ วิญ กรอก อันแย็ย ตเน็ญ ซูํร      ปเรียฮ อ็อฺง มอฺบ ออย เติว็ แม วิญ 16 โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ เนือ็ม คเนีย คลาจ กแรญ      รูํจ ปเซฺิร ปเรียฮ ทา      "เนียะ ประกาด เปียก ปเรียฮ ทม นิฮ บาน โม เนิว็ น็อฺง โพง ยฺืง"      คลัฮ ก็ ทา      "ปเรียฮ บาน โม ซูํร เจียด เคฺิน็ ปเรียฮ พอฺง เฮฺิย" 17 บาน ลแบ็ย ชม็วฮ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ปฺิญ จังวัด ยูเดีย      ปฺิญ ซเราะ แดล เนิว็ รอฺบๆ นุฮ พอฺง 18 โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน      ก็ บาน อันแย็ย รฺืงราว แดล ปเรียฮ เยซู บาน เทอ นุฮ      ออย ยอน ซดับ 19 ยอน ก็ เฮา โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ      รูํจ ปเรฺอ ออย เติว็ ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา ยาง แจ็ฮ      "ลูํก นิฮ แอญ รือ อย เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา       แดล ทา น็อฺง โม จูํย      รือ น็อฺง ออย โพง คมาด เนิว็ จำ เนียะ ปเซญ ตฺีด?" 20 พอ โพง กฺี โม ด็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      กฺี ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ยอน เนียะ เทอ พิที บับติซมา      เกือ็ด ปเรฺอ คมาด ออย โม ตเน็ญ ลูํก ทา      ลูํก นิฮ แอญ รือ อย เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา      แดล ทา น็อฺง โม จูํย      รือ น็อฺง ออย โพง คมาด เนิว็ จำ เนียะ ปเซญ ตฺีด?" 21 เวเลีย นุฮ เฮฺิย็ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง รซา มนึฮ จงือ ออย บัด จเรฺิน เนียะ      แด็ญ คมอจ เมียร แดล โจล โพง กฺี พอฺง      ลูํก รซา มนึฮ พเนจ ควะ จเรฺิน เนียะ ออย มฺือ เคิญ วิญ 22 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ตอฺบ โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ นุฮ ทา      "ออย ยัว รฺืง แดล แอญ บาน เคิญ บาน ลือ เฮฺิย เติว็ ปรับ ยอน      กือ ทา มนึฮ ควะ แจ็ฮ มฺือ เคิญ      มนึฮ คเว็น แจ็ฮ เดฺิร บาน      มนึฮ กันร็วง ก็ บัด เจีย ละออฺ      มนึฮ ทล็อฺง แจ็ฮ ซดับ ลือ      มนึฮ เงือ็บ เฮฺิย ร็วฮ วิญ      มนึฮ ยาก กรอฺ บาน รับ คาว เจีย 23 เนียะ นา แดล มัน ซงไซ ปฺี รฺืง ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ เมียน ความเซาะ" 24 พอ โกน เซฺิฮ็ เคฺิน็ ยอน เฮฺาะ เติว็ วิญ เฮฺิย      ปเรียฮ เยซู ก็ อันแย็ย น็อฺง เนียะ ซเราะ ทา      "โพง เนียะ แจ็ญ เติว็ รัว ยอน น็อฺง เวียล กันดาน นุฮ      พฺือ จ็อฺง เติว็ มฺือ ซเดิย็?      จ็อฺง มฺือ มนึฮ แดล เมียน เจฺิด็ ปรฺีบ บาน น็อฺง เดฺิม ปวก แดล ปัฮ คย็อฺล พัด เติว็ โม รือ อย? 25 รือ เติว็ มฺือ อย? จ็อฺง มฺือ มนึฮ เทอ คลูํน ละออฺ รือ ยาง นา? มัน เมน เต      เนียะ แดล ซลฺีจ ตน็อฺบ ละออฺ นุฮ เนิว็ ซรูํล ยาง เมน เตน      มนึฮ ยาง จ็อฮ เมียน ตา เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง เวีย็ง ซดัจ 26 แต โพง เนียะ แจ็ญ เติว็ พฺือ จ็อฺง เคิญ ซเดิย็ เมน?      จ็อฺง เคิญ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ รือ อย? จบัฮ เฮฺิย      ยอน นุฮ เฮฺิย็ ซำคัน เจีย็ง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ตฺีด 27 ปเรียฮ กำปี ตเซร ปฺี รฺืง ยอน ทา นิฮ เฮฺิย็ เนียะ แดล ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ ออย เติว็ มุน แอญ พฺือ ตรฺีม พเลฺิว็ ตุก รับ แอญ" 28 "ยฺืง ปรับ ทา      มนึฮ แดล เกฺิด โม ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ      มัน เมียน รนา ซำคัน เจีย็ง ยอน เต      แต เนียะ ตูจ เจีย็ง กฺี แดล ออย ปเรียฮ ปกครอง นุฮ      ก็ ทม เจีย็ง ยอน" 29 (โพง เนียะ ซเราะ      น็อฺง โพง เนียะ เก็บ พาซี พอฺง      แดล บาน ลือ      เนือ็ม คเนีย ทา      ปเรียฮ ตร็อฺง ละออฺ นัฮ      ปร็วฮ ทา โพง กฺี บาน รับ พิที บับติซมา โม ปฺี ยอน เฮฺิย 30 แต โพง ฟาริซี น็อฺง โพง อาจาน แดล แจ็ฮ บด บันยัด มัน ยอฺม เทอ ตาม แดล ปเรียฮ อ็อฺง จ็อฺง ออย กฺี เทอ      มัน ยอฺม รับ พิที บับติซมา ปฺี ยอน พอฺง) 31 "ยฺืง น็อฺง ปรฺีบ มนึฮ ซไม นิฮ น็อฺง ซเดิย็ เจีย? 32 ปรฺีบ เปฺิน็ กเมญ แดล อังกุย ลฺีญ บฺีด ตลาด      โพง กฺี ซแรจ ดะ คเนีย ทา      "ยฺืง บาน พลม จแป็ย ออย เรือ็ม ยาง ซรูํล      แต โพง แอญ มัน ยอฺม เรือ็ม      เนือ็ม ลฺีญ ยํุม ซอก พอฺง      แต โพง แอญ มัน ยอฺม ลฺีญ ตาม ยฺืง      เทอ อย ก็ มัน ตเรฺิว็ เจฺิด็ แอญ" 33 แต ยอน เนียะ แดล เทอ พิที บับติซมา นุฮ      กฺี กัน การ อ็อฺด อาฮาร      มัน เพฺอะ ซรา พอฺง      แต โพง แอญ ทา      "กฺี ปัฮ คมอจ เมียร โจล" 34 รูํจ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ เพฺอะ ซี      โพง แอญ ก็ ทา      "มฺือ มนึฮ นิฮ อาวัฮ นัฮ      ซระเวฺิง็ พอฺง      ชอฺบ กบ น็อฺง เนียะ เก็บ พาซี      น็อฺง โพง เนียะ มัน เมียน รนา เรือ็บ รัว"      มนึฮ ยาง จ็อฮ ก็ แด็จ โพง กเมญ นุฮ 35 ยาง นา ก็ คแว็ย มนึฮ เรือ็ล คเนีย น็อฺง ซเกือ็ล การ แดล เทอ น็อฺง ซติปันยา      ญอฺน พ็อฺล เจีย รือ มัน เจีย" 36 เมียน มนึฮ มเนียะ ชม็วฮ ซีโมน      แดล เนิว็ กอฺง จุม คเนีย น็อฺง โพง ฟาริซี      บาน อันจฺืญ ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ กินเลียง 37 เมียน ซแร็ย มัน เจีย มเนียะ น็อฺง มฺืง นุฮ      พอ เด็ญ ทา ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง กินเลียง น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ฟาริซี นุฮ      เนียง ก็ กัน คูํจ ตึก อ็อฺบ 38 โม ชวร เนิว็ คาง กรอย บฺีด จฺืง ปเรียฮ อ็อฺง       ยุํม จ็วน ตึก พเนจ ซเรฺาะ ดะ คนอฺง จฺืง ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี ยัว เซฺาะ จูด รูํจ เทฺิบ จฺืง ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ ยัว ตึก อ็อฺบ โม ซรอจ 39 มจัฮ ปเตีย็ฮ แดล อันจฺืญ ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ      พอ เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ กึด กน็อง เจฺิด็ ทา      "เบฺอ เนียะ นิฮ เกฺิด เนียะ เตียย ตำเนียย      ก็ ก็วง เด็ญ ทา      ซแร็ย นิฮ แดล ปัฮ คลูํน กฺี เกฺิด ซแร็ย มัน เจีย" 40 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "แน ซีโมน      ยฺืง เมียน รฺืง น็อฺง อันแย็ย น็อฺง แอญ พอฺง"      ซีโมน ตอฺบ ทา      "ลูํก อาจาน อันแย็ย เติว็" 41 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "เมียน ปีร เนียะ แดล จำเปียะ ประ      มเนียะ จำเปียะ ปรำ รวย รฺีล เดนาริอัน      มเนียะ ตฺีด จำเปียะ ฮาเซฺิบ็ รฺีล 42 พอ กฺี มัน เมียน อย น็อฺง บ็อฺง จำเปียะ      มจัฮ ประ ก็ ปรับ ทา ออย รูํจ คเนีย      มัน ปบาก บ็อฺง เต      โพง ปีร เนียะ นุฮ รนา ซลัญ มจัฮ ประ คลัง เจีย็ง กฺี?" 43 ซีโมน ก็ ตอฺบ ทา      "คมาด กึด ทา เนียะ แดล จำเปียะ จเรฺิน นุฮ เฮฺิย็ ซลัญ เจีย็ง"      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "แอญ กึด ตเรฺิว็ เฮฺิย" 44 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ปังฮาญ ซแร็ย แดล เนิว็ คาง กรอย      รูํจ อันแย็ย น็อฺง ซีโมน ทา      "แอญ เคิญ ซแร็ย นิฮ? ตัง ปฺี ยฺืง โจล โม น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ แอญ      ตึก มา ปเตฺิล็ แอญ ก็ มัน บาน ออย ยฺืง เลียง จฺืง      แต เนียง นิฮ บาน ยัว ตึก พเนจ เลียง จฺืง ยฺืง      รูํจ ยัว เซฺาะ จูด จฺืง ยฺืง พอฺง 45 แอญ มัน บาน เทฺิบ ยฺืง แต ซแร็ย นิฮ ตัง ปฺี ยฺืง โจล โม เทฺิบ จฺืง เคฺิน็ ยฺืง มัน ชบ      46 แอญ มัน บาน ยัว ตึก อ็อฺบ เลียบ กบาล ยฺืง      แต เนียง นิฮ บาน ยัว ตึก อ็อฺบ โม เลียบ จฺืง ยฺืง      47 ยฺืง ซม ปรับ แอญ ทา      ทึงตา เนียง นิฮ เมียน บาบ จเรฺิน      ยฺืง ก็ ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ      นุฮ เฮฺิย็ เทอ ออย เนียง ซลัญ ยฺืง คลัง นัฮ      แต เนียะ แดล กฺี ลฺืก ตูํฮ ออย แต็จ      เนียะ นุฮ ก็ ซลัญ แต็จ"      48 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง เนียง ทา      "แดล แอญ เมียน บาบ เปฺิน็ นาๆ      ยฺืง ลฺืก ตูํฮ ออย ม็อฺด เฮฺิย"      49 โพง เนียะ แดล เนิว็ จุม คเนีย น็อฺง นุฮ เนือ็ม คเนีย ชง็อฺล ทา      "รนา นิฮ แม็จ เฮียน อันแย็ย ทา แจ็ฮ ลฺืก ตูํฮ บาบ ออย บาน พอฺง?"      แม็จ เฮียน อันแย็ย ทา แจ็ฮ ลฺืก ตูํฮ บาบ ออย บาน พอฺง?"      50 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง ซแร็ย นุฮ ทา      "แดล แอญ จฺือ เทอ ออย แอญ พ็อด ปฺี บาบ เฮฺิย      แอญ เติว็ ออย ซรูํล จ็อฮ"

Luke 8

1 ตอฺ โม ตฺีด ปเรียฮ เยซู ก็ เติว็ ตาม ซเราะ ตาม ซแร      ประกาด คาว เจีย รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      โพง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ ก็ เติว็ จุม ปเรียฮ อ็อฺง 2 รูํม น็อฺง ซแร็ย คลัฮ แดล ปเรียฮ เยซู รซา รูํก ออย บัด      ก็ บาน แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ พอฺง      เมียน เนียง มาเรีย (มักดาลา)      แดล ปเรียฮ เยซู แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ เลฺิง็ ปรำปิล คมอจ 3 เมียน โยอันนา ประป็วน เคฺิน็ คูซา เรียจการ เคฺิน็ ซดัจ เฮโรด      รูํม ต็อฺง ซูซันนา น็อฺง ซแร็ย ปเซญ ตฺีด พอฺง จเรฺิน เนียะ      แดล กฺืย ยัว รบ็อฺฮ โม จูํย ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ 4 อังก็อฺล น็อฮ มนึฮ โม รูํม คเนีย จเรฺิน เนียะ      เมียน มนึฮ ปฺี มฺืง นิฮ คลัฮ      มฺืง นุฮ คลัฮ โม รัว ปเรียฮ เยซู      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา 5 "เมียน มเนียะ แจ็ญ เติว็ ดำ จังกา      ยัว กเรือ็บ ตนำ เติว็ ปร็วฮ น็อฺง แด็ย เคฺิน็ กฺี      พอ ปร็วฮ เติว็      กเรือ็บ ตนำ ทเลียะ ตาม พเลฺิว็ คลัฮ      ปัฮ กฺี เจือ็น      รูํจ ซัด ก็ เฮฺิร โม เจฺอะ ซี 6 คลัฮ ก็ ทเลียะ ลฺือ แด็ย เลียย ทมอฺ      พอ ดอฮ เฮฺิย ก็ ซเว็ด      ปร็วฮ แด็ย ซงูํด 7 คลัฮ ก็ ทเลียะ น็อฺง ดบ ปันลา      พอ เวีย ดอฮ      เดฺิม ปันลา ก็ เจือ็น เงือ็บ ม็อฺด 8 คลัฮ ก็ ทเลียะ ปัฮ แด็ย ละออฺ      บาน พ็อฺล จเรฺิน      คลัฮ ปูจ มา กเรือ็บ บาน พ็อฺล มารวย กเรือ็บ"      ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ยาง คลัง ทา      "รนา แจ็ฮ ซดับ      ก็ ออย ซดับ จำ ตุก จ็อฮ" 9 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ      มาย ความ ทา ยาง นา?" 10 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ทา      "ยฺืง ออย โพง แอญ บาน เด็ญ รฺืง แดล เลียะ บัง      กือ รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ       แต ซันรับ เนียะ ปเซญ      ยฺืง อันแย็ย ตา ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทึงตา กฺี มฺือ ก็ มัน เคิญ กฺี ลือ ก็ มัน เคาไจ" 11 "เปียก ปรฺีบ ทฺีบ นุฮ กือ ยาง แจ็ฮ      กเรือ็บ ตนำ กือ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ 12 กเรือ็บ แดล ทเลียะ ตาม พเลฺิว็ นุฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เปียก แดล มนึฮ บาน ลือ      รูํจ เมียร ซาตาน โม ตเนฺิม ยัว เติว็ ปฺี เจฺิด็ เคฺิน็ กฺี พฺือ มัน ออย กฺี จฺือ      มัน ออย พ็อด ปฺี บาบ บาน 13 กเรือ็บ แดล ทเลียะ ลฺือ ทมอฺ แดล เมียน แด็ย แต็จ      รึฮ เวีย จะ มัน บาน      ปรฺีบ เปฺิน็ เปียก แดล มนึฮ บาน ลือ ยาง ปฺิญ เจฺิด็      แต เปียก นุฮ มัน บาน โจล กน็อง เจฺิด็      จำ บาน อำปฺิจๆ      พอ ปัฮ กฺี โม ปจัญ ก็ เลญ จฺือ 14 กเรือ็บ แดล ทเลียะ กนาล ดบ ปันลา นุฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เปียก แดล มนึฮ ลือ      รูํจ กึด รว็วล ปฺี รฺืง เทอ ซี รัว ซี       การ จ็อฺง เมียน จ็อฺง บาน      การ ลูํบ จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ ปเซญๆ นุฮ โม บัง เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ ตุก เทอ ออย มัน เกฺิด พ็อฺล 15 กเรือ็บ แดล ทเลียะ ลฺือ แด็ย ละออฺ นุฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เปียก แดล เนียะ ซดับ ยาง อ็อฺฮ ปฺี เจฺิด็ แดล ตร็อฺง ละออฺ รูํจ จำ ยัว เจฺิด็ ตุก ดะ      เทอ ออย เกฺิด พ็อฺล" 16 "มัน เมียน รนา อ็อจ จังกฺีญ รูํจ ยัว กรุฮ กรวบ ตุก      รือ ยัว ตุก กรอม เตียง เต      แต ตอฺง ปยูํร ตุก บอฺน กป็วฮ      พฺือ ออย พลือ ซำรับ เนียะ เนิว็ น็อฺง นุฮ มฺือ เคิญ ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย 17 ยาง จ็อฮ เฮฺิย็ มัน เมียน รฺืง นา รือ รบ็อฺฮ นา เลียะ บัง รโฮด      ปร็วฮ ทา ไง กรอย น็อฺง เบฺิก ออย เคิญ จบัฮ 18 แฮด ยาง จ็อฮ ออย โพง เนียะ ซดับ ออย ละออฺ      ตเรฺิว็ ออย ยัว เจฺิด็ ตุก ดะ ออย เมน เตน      ปร็วฮ ทา เนียะ นา แดล บาน เด็ญ      ปเรียฮ น็อฺง ออย เนียะ นุฮ เด็ญ แทม ตฺีด      แต เนียะ นา มัน เด็ญ      แดล กฺี กึด ทา เด็ญ      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง ออย กฺี พเล็จ ม็อฺด" 19 อังก็อฺล น็อฮ แม น็อฺง โพง ปโอน เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      แต โจล เติว็ มัน บาน      ปร็วฮ มนึฮ จเรฺิน นัฮ ปฺีจ 20 เมียน มนึฮ โม ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แม น็อฺง ปโอน เคฺิน็ ลูํก เนิว็ คาง กราว      กฺี จ็อฺง โจล โม รัว ลูํก" 21 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง กฺี ทา      "เนียะ แดล ซดับ เปียก ปเรียฮ รูํจ เทอ ตาม นุฮ เฮฺิย็      เกฺิด แม เกฺิด ปโอน เคฺิน็ ยฺืง" 22 อังก็อฺล น็อฮ      ปเรียฮ เยซู จิฮ ตูก เติว็ จุม โพง โกนเซฺิฮ็      ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ออย ยฺืง เนือ็ม คเนีย ชลอฺง เติว็ จรัง คาง น็อฮ จ็อฮ"      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย จิฮ เติว็ 23 ตูก กำปุง เติว็      ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เดจ ลัวะ      เกฺิด คย็อฺล พยูฮ ยาง คลัง เนิว็ กนาล ตันลฺี      ตึก โจล ตูก      ซแน็ฮ โพง กฺี คลาจ ตูก ลิจ 24 กฺี โม ดัฮ ปเรียฮ เยซู ทา      "ลูํก อาจาน      ลูํก อาจาน      โพง ยฺืง กำปุง น็อฺง ลิจ เงือ็บ เฮฺิย"      ปเรียฮ อ็อฺง กรอก เลฺิง      ฮาม คย็อฺล ฮาม ตึก ละลวก      คย็อฺล ก็ ซงัด ตึก ก็ เลญ ละลวก ลฺืย      เนิว็ ซงัด จรฺีบ 25 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ทา      "โพง แอญ มัน ตุก เจฺิด็ น็อฺง ยฺืง รือ อย"      โพง นุฮ คลาจ พอฺง ปแลจ เจฺิด็ พอฺง      รูํจ อันแย็ย คเนีย ทา      "รนา นอ นิฮ      แจ็ฮ ฮาม คย็อฺล ฮาม ตึก ออย เทอ ตาม?" 26 โพง กฺี จิฮ ตูก นุฮ ตอฺ เติว็ จ็วน ด็อฺล เคด มฺืง เกราซา      แดล เนิว็ บฺีด จรัง ตันลฺี      มาคาง จังวัด กาลิลี 27 พอ ปเรียฮ เยซู เลฺิง เติว็ ลฺือ กูํก เฮฺิย      ลูํก เคิญ ปร็อฮ มเนียะ แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง เกราซา นุฮ แดล คมอจ เมียร โจล ยูร เฮฺิย      แจ็ญ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี มัน จ็อฺง เปียะ เอา      มัน จ็อฺง เนิว็ ปเตีย็ฮ      แต เนิว็ ตาม กูํก คมอจ 28 พอ เคิญ ปเรียฮ เยซู      กฺี ก็ ซแรจ      รูํจ กราบ ปฺี มุก ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี อันแย็ย ยาง คลัง พอฺง ทา      "ปเรียฮ เยซู โกน เคฺิน็ ปเรียฮ แดล กป็วฮ ปำพ็อด      น็อฺง เทอ อย คมาด?      ซม ปเรียฮ อ็อฺง กแม็ย โม เทอ บาบ คมาด เลฺิย" 29 แดล ซแรจ ยาง แจ็ฮ ก็ ปร็วฮ ลูํก บาน ซัง ออย คมอจ กำบรอ นุฮ แจ็ญ โม ปฺี คลูํน กฺี      คมอจ นุฮ กฺืย โจล น็อฺง คลูํน กฺี รฺืยๆ      เนียะ นุฮ กฺืย ปัฮ กฺี ดะ จระวะ      แต ปนัจ จระวะ นุฮ ดัจ อ็อฺฮ      รูํจ คมอจ นุฮ แด็ญ เนียะ นุฮ ออย เติว็ เนิว็ น็อฺง บอฺน ราง ซงัด 30 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ กฺี ทา      "แอญ ชม็วฮ อย?" กฺี ตอฺบ ทา      "คมาด ชม็วฮ กอฺง เตือ็บ" (กฺี อันแย็ย ยาง จ็อฮ ปร็วฮ ทา เมียน คมอจ เมียร จเรฺิน เนิว็ น็อฺง คลูํน กฺี) 31 คมอจ เมียร นุฮ ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง มัน ออย แด็ญ เวีย เติว็ เนิว็ น็อฺง นรัวะ จเริว็ 32 เมียน จรูก โพง ทม กำปุง ชม็วฮ ซี ลฺือ พนม บฺีด นุฮ      โพง คมอจ นุฮ ลูํม ซม ทา      ออย ปเรียฮ อ็อฺง อันญาด ออย เวีย โจล เนิว็ น็อฺง โพง จรูก       ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันญาด 33 โพง คมอจ แจ็ญ ปฺี มนึฮ นุฮ รูํจ โจล เติว็ น็อฺง โพง จรูก      โพง จรูก นุฮ ก็ ร็วด ปฺี คนอฺง พนม จ็อฮ เติว็ น็อฺง ตันลฺี เงือ็บ ม็อฺด 34 เนียะ แดล อันเจ็ม จรูก      พอ เคิญ เกฺิด ยาง จ็อฮ      กฺี ก็ คลาจ ร็วด เติว็ ปรับ เนียะ ซเราะ กราว ต็อฺง กน็อง มฺืง 35 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย แจ็ญ เติว็ มฺือ      พอ โม ด็อฺล ปเรียฮ เยซู เฮฺิย      บาน เคิญ มนึฮ แดล คมอจ แจ็ญ นุฮ ซลฺีจ ตน็อฺบ      เจีย ละออฺ วิญ พอฺง      อังกุย เนิว็ บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย คลาจ กแรญ 36 โพง เนียะ แดล บาน เคิญ แฮดการ แดล เกฺิด นุฮ      ก็ ปรับ เนียะ ซเราะ นุฮ ปฺี รฺืง มนึฮ แดล คมอจ เมียร โจล นุฮ ทา      บัด เจีย ละออฺ วิญ แบบ นา 37 เนียะ มฺืง น็อฺง มนึฮ เรือ็ล คเนีย แดล เนิว็ รอฺบๆ นุฮ บาน ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด      ปร็วฮ โพง กฺี คลาจ คลัง มุน ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง จิฮ ตูก เฮฺาะ เติว็ 38 เนียะ แดล คมอจ แจ็ญ เติว็ เฮฺิย นุฮ ก็ ลูํม ซม ตาม เติว็ พอฺง      แต ปเรียฮ เยซู ฮาม ทา 39 "ออย เฮฺาะ เติว็ ปเตีย็ฮ แอญ วิญ จ็อฮ      เติว็ ปรับ เนียะ ซเราะ เนียะ มฺืง ปฺี รฺืง ทม      แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน จูํย แอญ"      ซแน็ฮ เนียะ นุฮ ก็ เฮฺาะ เติว็ ซเราะ กฺี      เติว็ ปรับ โพง มนึฮ กรุํบ คเนีย ปฺี รฺืง กรุํบ ยาง ต็อฺง อ็อฺฮ แดล ปเรียฮ เยซู บาน จูํย กฺี 40 พอ ปเรียฮ เยซู เฮฺาะ โม ด็อฺล      เนียะ ซเราะ ก็ โม ตตูํล ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ โพง กฺี เนิว็ จำ มุน เฮฺิย 41 เมียน ปร็อฮ มเนียะ ชม็วฮ ไยรัด      เกฺิด ฮัวนา ซาลา บอฺน ประชุม 42 กฺี กราบ ปเรียฮ เยซู      ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย เติว็ ปเตีย็ฮ เคฺิน็ กฺี      ปร็วฮ ทา กฺี เมียน โกน ซแร็ย ตา มูํย เปฺิน็ น็อฮ      อาโยฮ ปีร ตน็อฺบ ชนำ      เกฺิด จงือ ฮับ น็อฺง เงือ็บ ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เดฺิร ตาม พเลฺิว็ เติว็ ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ไยรัด      เมียน เนียะ ซเราะ โพง ทม จนฺีด ปเรียฮ อ็อฺง 43 แต เมียน ซแร็ย มเนียะ เกฺิด รูํก ทเลียะ เชียม บาน ปีร ตน็อฺบ ชนำ เฮฺิย      บาน เติว็ รัว มอฺ รซา คลูํน เลฺิง็ ม็อฺด ซตาง      มัน เมียน รนา เทอ ออย บัด บาน 44 ซแร็ย นุฮ จนฺีด โม ปัฮ เจียย ซไบ เคฺิน็ ลูํก คาง กรอย      เวเลีย นุฮ เชียม ก็ เลญ ทเลียะ 45 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ทา      "รนา โม ปัฮ ยฺืง มัญ?"      แต มัน เมียน รนา รับ      เปตโร ตอฺบ ทา      "ลูํก มจัฮ      ปร็วฮ มนึฮ จเรฺิน นัฮ ปฺีจ      โพง กฺี ก็ จนฺีด ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง" 46 แต ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "เมียน มนึฮ โม ปัฮ ยฺืง เมน เตน      ปร็วฮ ยฺืง เด็ญ คลูํน ทา ริด บาน แจ็ญ ปฺี ยฺืง เฮฺิย" 47 พอ ซแร็ย นุฮ เด็ญ ทา      น็อฺง เลียะ คลูํน มัน กมัง ก็ คลาจ เลฺิง็ เญือ็ร      โจล โม กราบ น็อฺง มุก ปเรียฮ อ็อฺง      ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง กนาล โพง ปฺี รฺืง ต็อฺง อ็อฺฮ      แดล กฺี บาน ปัฮ รูํจ ก็ บัด พเลียม พอฺง 48 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ทา      "โกน เอฺิย      แดล บัด นุฮ ก็ ปร็วฮ แดล จฺือ      ออย เติว็ ซรูํล บูํล จ็อฮ" 49 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู กำปุง อันแย็ย นุฮ      เมียน มเนียะ โม ปฺี ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ไยรัด ปรับ เกือ็ด ทา      "เนียย      โกน กระมม เงือ็บ เฮฺิย น็อฺง ยุง ลูํก กรู เทอ อย ตฺีด?" 50 พอ ปเรียฮ เยซู บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ อันแย็ย น็อฺง ไยรัด ทา      "บัด เพ็ด เติว็      ออย จฺือ เติว็ จ็อฮ      โกน แอญ ก็ น็อฺง บัด" 51 พอ ปเรียฮ อ็อฺง โม ด็อฺล ปเตีย็ฮ เฮฺิย      มัน ออย รนา โจล เติว็ พอฺง      ออย ตา เปตโร      ยอน น็อฺง ยากอบ      น็อฺง แม เอฺิว็ เคฺิน็ กเมญ นุฮ 52 เวเลีย นุฮ โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ยํุม ซอก กเร็ว      ปร็วฮ กเมญ นุฮ เงือ็บ เฮฺิย      แต ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "กแม็ย ยํุม เลฺิย      กฺี มัน เงือ็บ เต      บาน ตา เดจ ลัวะ เตฺอ" 53 แต โพง เนียะ ซเราะ ก็ เนือ็ม คเนีย เซฺิจ ปันจ็วฮ      ปร็วฮ กฺี เด็ญ ทา กเมญ นุฮ เงือ็บ เมน 54 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จับ ได กเมญ นุฮ รูํจ ซัง ทา      "แน โกน      กรอก เลฺิง" 55 ซแน็ฮ กเมญ นุฮ ก็ ร็วฮ วิญ บาน กรอก เลฺิง      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ออย ยัว อาฮาร โม ออย กเมญ นุฮ โฮบ 56 แม เอฺิว็ เคฺิน็ เนียง เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ ปแลจ เจฺิด็ ยาง คลัง      แต ปเรียฮ อ็อฺง ฮาม มัน ออย ปรับ รนา ปฺี รฺืง แดล เกฺิด โม นุฮ

Luke 9

1 ปเรียฮ เยซู เฮา โกนเซฺิฮ็ ปีรตน็อฺบ เนียะ โม รูํม คเนีย      รูํจ มอฺบ ริด อำนาจ ออย กฺี แจ็ฮ แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี มนึฮ      แจ็ฮ รซา รูํก ปเซญๆ ออย บัด 2 เฮฺิย ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ กฺี ออย เติว็ ประกาด รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      รูํจ ออย กฺี แจ็ฮ รซา มนึฮ จงือ ออย บัด 3 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย ยัว อย เติว็ ปเรฺอ ตาม พเลฺิว็      กือ เชอ จร็อฺด      ท็อฺง เยียม      อาฮาร      ประ      กแม็ย ยัว คอ เอา เติว็ พลัฮ 4 เบฺอ มจัฮ ปเตีย็ฮ นา รับ โพง แอญ      ก็ ออย เนิว็ น็อฺง กฺี จ็วน แจ็ญ ปฺี ซเราะ นุฮ 5 เบฺอ มัน เมียน รนา รับ ตตูํล โพง แอญ      เวเลีย แอญ น็อฺง แจ็ญ เติว็ ปฺี ซเราะ นุฮ      ก็ ออย ลเลือ็ฮ ลมัวะ แจ็ญ ปฺี จฺืง แอญ      ออย กฺี เด็ญ ทา กฺี เทอ ค็อฮ" 6 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ แจ็ญ เติว็ กรุํบ ซเราะ เติว็ ประกาด คาว เจีย      ก็ รซา มนึฮ จงือ ออย บัด พอฺง 7 พอ ซดัจ เฮโรด บาน ลือ รฺืง ปแลจ ปลาด      แดล เกฺิด ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ ก็ กึด ซงไซ ยาง เมน เตน      ปร็วฮ คลัฮ ทา ปเรียฮ เยซู กือ ยอน แดล ร็วฮ โม วิญ 8 คลัฮ ก็ ทา ปเรียฮ เยซู กือ เอลียา บาน จ็อฮ โม      คลัฮ กึด ทา ปเรียฮ เยซู กือ เนียะ แดล ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ซไม ปฺี เดฺิม ร็วฮ โม วิญ 9 ซดัจ เฮโรด ซงไซ ทา      "ยอน นุฮ ยฺืง บาน ซัง กัด กอฺ กฺี เฮฺิย      เนียะ แดล ยฺืง ลือ คาว โม ตฺีด นิฮ กือ รนา นอ?"      ซแน็ฮ ซดัจ เฮโรด ก็ จ็อฺง ประเตีย็ฮ ปเรียฮ เยซู 10 พอ โพง ทำมทูด ปีร ตน็อฺบ เนียะ เฮฺาะ โม ปฺี ประกาด วิญ      กฺี ก็ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ปฺี รฺืง การ กรํุบ ยาง แดล กฺี เทอ พอฺง      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เนือ็ม ตา โพง กฺี เติว็ มฺืง เบดไซดา 11 แต พอ เนียะ ซเราะ เด็ญ ก็ ตาม เติว็      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รับ ตตูํล กฺี      ก็ ซอน กฺี ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      โพง เนียะ แดล จ็อฺง บัด เกฺิด รูํก เกฺิด จงือ ปเซญๆ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา ออย 12 ลเงียจ เลฺิง      โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ซม ออย โพง นิฮ เติว็ ตาม ซเราะ บฺีดๆ นิฮ      รัว บอฺน ชบ เดจ      รัว อาฮาร โฮบ ปร็วฮ บอฺน แดล ยฺืง เนิว็ นิฮ กันดาน นัฮ" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "โพง แอญ รัว ออย กฺี โฮบ จ็อฮ"      โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เทอ ยาง นา น็อฺง พอ      เบฺอ มัน เติว็ ติญ โม ออย โพง กฺี?      ปร็วฮ เมียน ตา นมปัง ปรำ กดล น็อฺง ตแร็ย ปีร เปฺิน็ แน็ฮ"      แดล กฺี อันแย็ย ยาง จ็อฮ ปร็วฮ ทา เรือ็บ ตา โพง ปร็อฮ รเยียะ ปรำเปือ็น เนียะ 14 ปเรียฮ อ็อฺง ซัง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "ปรับ ออย มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ อังกุย เกฺิด กอฺงๆ มา กอฺง ราวๆ ฮาเซฺิบ็ เนียะ" 15 โกนเซฺิฮ็ ก็ เทอ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง 16 พอ ปเรียฮ อ็อฺง รับ นมปัง ปรำ กดล น็อฺง ตแร็ย ปีร ตูํ นุฮ เฮฺิย      ลูํก งฺืย เติว็ อฺี ลฺือ รูํจ ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ กัจ นมปัง น็อฺง ตแร็ย ออย โกนเซฺิฮ็ แบญ แจจ โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย 17 โพง กฺี บาน โฮบ จแอด กรํุบ คเนีย      กฺี ก็ รฺืฮ นมปัง แดล ซ็อฺล บาน ปีร ตน็อฺบ บุง 18 เวเลีย ปเรียฮ เยซู กำปุง อตึฮซทาน ตา แอญ      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนิว็ จุม ปเรียฮ อ็อฺง      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ โพง กฺี ทา      "โพง มนึฮ เรือ็ล คเนีย เคิญ ยฺืง      กฺี กึด ทา รนา?" 19 โพง โกนเซฺิฮ็ ตอฺบ ทา      "โพง กฺี กึด ทา      ยอน เนียะ ออย รับ พิที บับติซมา      คลัฮ ก็ ทา      เอลียา      เนียะ ปเซญ ทา มนึฮ แดล ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ซไม โบราน มเนียะ ตฺีด ร็วฮ โม วิญ" 20 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ตเน็ญ กฺี ทา      "ปจ็อฮ โพง แอญ กึด ทา ยฺืง เกฺิด รนา?" เปตโร ตอฺบ ทา      "เกฺิด ปเรียฮ คริด      แดล ปเรียฮ มจัฮ ปเรฺอ โม" 21 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ฮาม กฺี มัน ออย ยัว รฺืง นิฮ เติว็ ปรับ รนา 22 รูํจ ปรับ ตฺีด ทา      "ยฺืง      กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ ทน ทุก ทอรมาน จเรฺิน ยาง นัฮ      โพง จัฮๆ      โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี ก็ มัน ยอฺม รับ ตตูํล พอฺง      รูํจ ซันลับ ยฺืง จอล      แต พอ บาน แบ็ย ไง      ก็ ร็วฮ โม วิญ" 23 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซอน โพง กฺี ตฺีด ทา      "กแม็ย กึด ด็อฺล คลูํน แอญ แต ออย โม ตาม ยฺืง      ลี เชอ กางเคน ยอฺม เงือ็บ เรือ็ลๆ ไง 24 เบฺอ เนียะ นา จ็อฺง ร็วฮ      เนียะ นุฮ ตเรฺิว็ เงือ็บ      แต เบฺอ รนา ซู เงือ็บ คลูํน แอญ ก็ คแว็ย ปร็วฮ เคิญ แก ยฺืง      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน ร็วฮ เนิว็ 25 เบฺอ รนา น็อฺง บาน รบ็อฺฮ ม็อฺด มา โลก      แต ตเรฺิว็ เงือ็บ      เนียะ นุฮ น็อฺง บาน พ็อฺล ประยอจ อย? 26 เบฺอ รนา อฺีล มัน เฮียน ออย กฺี เด็ญ ทา จฺือ ยฺืง น็อฺง เปียก เคฺิน็ ยฺืง      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ก็ น็อฺง อฺีล มัน รับ เนียะ นุฮ แด็จ คเนีย      กือ เวเลีย ยฺืง จ็อฮ โม น็อฺง ราซี เคฺิน็ คลูํน แอญ      น็อฺง ราซี เคฺิน็ ปเรียฮ แบ็ยดา รูํม ต็อฺง โพง ทูดซวัน บอฺริซ็อด พอฺง 27 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เมียน เนียะ คลัฮ แดล เนิว็ น็อฺง นิฮ มัน เงือ็บ มุน เต      จ็วน ตา กฺี เคิญ ปเรียฮ โม ปกครอง เซฺิน็" 28 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย เปียก นุฮ รูํจ      พอ พ็อด เติว็ ราว ปรำแบ็ย ไง ปเรียฮ อ็อฺง เนือ็ม เปตโร      ยอน      น็อฺง ยากอบ เลฺิง เติว็ ลฺือ พนม      พฺือ น็อฺง อตึฮซทาน 29 กำปุง ปเรียฮ อ็อฺง อตึฮซทาน นุฮ      คลูํน น็อฺง มุก ก็ ปโดร เกฺิด ปเซญ      กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ลูํก ซอฺ ปะพเลจ 30 ซแน็ฮ โมเซด น็อฺง เอลียา ก็ โม น็อฺง ราซี กำปุง อันแย็ย คเนีย น็อฺง ปเรียฮ เยซู 31 เนือ็ม คเนีย อันแย็ย ปฺี รฺืง เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู แดล น็อฺง เงือ็บ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม      ตาม แดล ปเรียฮ บาน กึด ตุก เฮฺิย 32 ซแน็ฮ เปตโร น็อฺง คนี คเนีย กำปุง เดจ ลัวะ      แต พอ กฺี พเญียะ เลฺิง      กฺี เคิญ ปเรียฮ เยซู เมียน ราซี      บาน เคิญ ปีร เนียะ นุฮ เนิว็ จุม ปเรียฮ อ็อฺง 33 พอ โพง ปีร เนียะ นุฮ กำปุง เลีย ปเรียฮ อ็อฺง เติว็      เปตโร ก็ ปรับ ปเรียฮ เยซู ทา      "เจีย นัฮ ลูํก กรู      แดล โพง ยฺืง บาน โม เนิว็ อฺี แน็ฮ      ซม ออย โพง คมาด เทอ กตวม แบ็ย คนอฺง      ตุก ออย ปเรียฮ อ็อฺง มูํย      โมเซด มูํย      เอลียา มูํย พอฺง" แดล เปตโร อันแย็ย ยาง จ็อฮ มัน บาน กึด มุน 34 กฺี กำปุง อันแย็ย มัน เตือ็น จ็อฺบ      เมียน ปะปวก โม บัง โพง กฺี ตุก      เทอ ออย กฺี คลาจ 35 เมียน ซันเลญ ปฺี ปะปวก นุฮ ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด โกน เคฺิน็ ยฺืง      ยฺืง บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย      ออย จฺือ เปียก เคฺิน็ เกือ็ด จ็อฮ" 36 พอ ซงัด ซันเลญ นุฮ เฮฺิย      โพง กฺี ก็ เคิญ ปเรียฮ เยซู เนิว็ ตา แอญ      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย เนิว็ ซงัด จรฺีบ      ก็ มัน บาน อันแย็ย ปรับ รนา ปฺี รฺืง แดล กฺี บาน เคิญ นุฮ ยูร กเรือ็น 37 พอ ปรึก เลฺิง      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โกนเซฺิฮ็ บาน จ็อฮ โม ปฺี พนม เฮฺิย      เมียน มนึฮ จเรฺิน เนียะ โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 38 เมียน มนึฮ แดล เนิว็ จุม โพง นุฮ มเนียะ ซแรจ ทา      "ลูํก อาจาน      ซม ออย ลูํก มฺือ รซา โกน เคฺิน็ คมาด      ปร็วฮ ทา คมาด เมียน โกน ตา มูํย 39 คมอจ เมียร โจล โม เทอ ออย กเมญ ซแรจ ประกัจ ปปุฮ เมือ็ด ซำปูํง      คมอจ เวีย เทอ ออย เจือ็ม ม็อฺด ต็อฺง คลูํน      รูํจ มัน จ็อฺง แจ็ญ ปฺี กฺี เต 40 คมาด บาน ซม โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก ออย แด็ญ แจ็ญ      แต กฺี เทอ มัน บาน" 41 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ ทา      "แม็จ มนึฮ ซไม นิฮ ตเจฮ มัน จ็อฺง จฺือ?      ยฺืง ตเรฺิว็ เนิว็ น็อฺง โพง แอญ ตฺีด ยูร เปฺิน็ นา?      ตเรฺิว็ ซู ทน ปร็วฮ โพง แอญ ตฺีด ยูร เปฺิน็ นา? เนือ็ม โกน กเมญ นุฮ โม แน็ฮ เมือ็ฮ" 42 พอ โกน กเมญ นุฮ กำปุง โจล โม      คมอจ ก็ เทอ ออย กฺี ประกัจ กันตรอง ยาง คลัง      แต ปเรียฮ เยซู ฮาม เวีย      รูํจ รซา กเมญ นุฮ ออย บัด      ซแน็ฮ ออย กฺี เติว็ รัว เอฺิว็ กฺี วิญ 43 โพง มนึฮ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ ยาง คลัง      ปฺี รฺืง ริด อำนาจ เคฺิน็ ปเรียฮ แต อังก็อฺล โพง เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง การ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล ปเรียฮ เยซู เทอ นุฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา 44 "ยาง นา ก็ กแม็ย พลฺิจ รฺืง นิฮ      กือ ทา ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ กฺี ยัว เติว็ เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ มนึฮ" 45 แต เปียก ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ โพง โกนเซฺิฮ็ มัน เคาไจ รฺืงราว      ปร็วฮ รฺืง นิฮ เลียะ ตุก มัน ออย กฺี เด็ญ      โพง กฺี ก็ มัน เฮียน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง 46 ซแน็ฮ โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ประแกจ คเนีย ทา      โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย นิฮ รนา ทม เจีย็ง กฺี 47 แต โพง กฺี กึด ยาง จ็อฮ ปเรียฮ เยซู ลูํก ก็ เด็ญ      ลูํก ก็ บาน เดฺอะ ได โกน กเมญ มเนียะ ออย ชวร บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง 48 รูํจ อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "เบฺอ รนา รับ กเมญ นิฮ      ปร็วฮ ซลัญ ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ บาน รับ ยฺืง พอฺง      เบฺอ รนา บาน รับ ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ บาน รับ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล ปเรฺอ ยฺืง โม      ปร็วฮ ทา รนา แดล ตูจ เจีย็ง กฺี      เนียะ นุฮ เฮฺิย็ น็อฺง บาน เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี" 49 ยอน ปรับ ทา      "ลูํก อาจาน      โพง คมาด เคิญ มนึฮ มเนียะ ยัว ชม็วฮ เคฺิน็ ลูํก เติว็ แด็ญ คมอจ เมียร      โพง คมาด ก็ ฮาม กฺี      ปร็วฮ กฺี มัน บาน เกฺิด คเนีย น็อฺง โพง ยฺืง" 50 แต ป เรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "กแม็ย ฮาม กฺี      ปร็วฮ ทา เบฺอ รนา มัน ประแกจ น็อฺง โพง ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ เนิว็ คาง โพง ยฺืง เฮฺิย" 51 อังก็อฺล น็อฮ ฮับ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย      แดล ปเรียฮ แบ็ยดา น็อฺง รับ ปเรียฮ เยซู เลฺิง เติว็ ซวัน      ปเรียฮ เยซู ตัง เจฺิด็ ยาง เมนเตน เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม 52 ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ออย เติว็ มุน      โพง กฺี ก็ เติว็ น็อฺง ซเราะ เคฺิน็ เจียด ซะมาเรีย      พฺือ น็อฺง ตรฺีม บอฺน ตุก จำ ปเรียฮ อ็อฺง 53 แต เจียด ซะมาเรีย มัน ยอฺม รับ ปเรียฮ อ็อฺง      ปร็วฮ ทา ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม 54 พอ โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      กือ ยากอบ น็อฺง ยอน      บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ก็ เคฺิง็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ลูํก กรู      ลูํก จ็อฺง ออย โพง ยฺืง ซัง พลฺืง ปฺี ซวัน โม ด็อด กฺี จอล ออย ม็อฺด (แด็จ เอลียา บาน เทอ)?" 55 แต ปเรียฮ อ็อฺง แบ โม ฮาม กฺี 56 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ ฮูํฮ เติว็ ซเราะ มูํย ตฺีด 57 พอ โพง กฺี กำปุง เดฺิร เติว็ ตาม พเลฺิว็      ก็ เมียน มเนียะ โม ปรับ ปเรียฮ เยซู ทา      "ลูํก เติว็ อฺีนา      คมาด น็อฺง เติว็ อฺี น็อฮ พอฺง" 58 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "จแก ตจอฺก ก็ เมียน รูง เนิว็      ซัด เฮฺิร เนิว็ ตา เมียน ซเมาะ      แต ยฺืง      กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ มัน เมียน บอฺน น็อฺง เนิว็ เต" 59 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง มเนียะ ตฺีด ทา      "ออย ตาม ยฺืง โม จ็อฮ"      แต เนียะ นุฮ ตอฺบ ทา      "ลูํก กรู      คมาด ซม เติว็ ก็อฺบ คมอจ เอฺิว็ คมาด เซฺิน็" 60 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ออย มนึฮ เงือ็บ ก็อฺบ คเนีย กฺี จ็อฮ แต รฺืง ซำคัน กือ ออย แอญ เติว็ ประกาด ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ" 61 มเนียะ ตฺีด อันแย็ย ทา      "ลูํก กรู      คมาด น็อฺง ตาม ลูํก เติว็      แต คมาด ซม อันญาด เติว็ ปรับ เนียะ ปเตีย็ฮ เซฺิน็" 62 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "รนา แดล จับ อังเกือ็ล ปจูํร      มัน กฺืย มฺือ เติว็ คาง กรอย      แด็จ คเนีย เนียะ แดล มฺือ กรอย      มัน ซ็อฺมกูํร เนิว็ น็อฺง แพนแด็ย ซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ เต"

Luke 10

1 กรอย ปฺี นุฮ      ปเรียฮ เยซู ลูํก ตัง โกนเซฺิฮ็ ตฺีด เจ็ดเซฺิบ็ เนียะ      รูํจ ปเรฺอ ออย กฺี แจ็ญ เติว็ มุน ปเรียฮ อ็อฺง      มา กอฺง ปีร เนียะ      ออย เติว็ กรุํบ มฺืง กรุํบ ตำบน แดล ปเรียฮ อ็อฺง ฮับ น็อฺง เติว็ 2 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ น็อฺง กฺี ทา      "ซเรฺิว็ แดล ตเรฺิว็ จโรด เมียน จเรฺิน นัฮ      แต มัน เซฺิว็ เมียน เนียะ จโรด      แฮด จน็อฮ ออย โพง แอญ อตึฮซทาน ซม ปเรียฮ อ็อฺง      เนียะ เกฺิด มจัฮ ซแร      ออย จูน มนึฮ จเรฺิน เนียะ โม จโรด ซเรฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง 3 เติว็ จ็อฮ      ยฺืง ปเรฺอ โพง แอญ ออย เติว็      ยาง โกน แกะ เนิว็ น็อฺง จแก ปรฺิย 4 กแม็ย ยัว กเปา ประ รือ ท็อฺงเยียม      รือ ยัว เกือก เติว็      กแม็ย ชบ อันแย็ย ตาม พเลฺิว็ 5 เบฺอ น็อฺง โจล เติว็ ปเตีย็ฮ รนา      ก็ ออย ปวร กฺี มุน เซฺิน็ ทา      "ออย เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ นิฮ เมียน ความ เซาะ จ็อฮ" 6 เบฺอ เมียน มนึฮ ตร็อฺง ละออฺ เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ นุฮ      กฺี ก็ น็อฺง บาน รับ ปวร      แต เบฺอ มัน เมียน มนึฮ ตร็อฺง กฺี น็อฺง มัน บาน รับ ปวร เต 7 ออย อาไซ เนิว็ ปเตีย็ฮ มนึฮ ตร็อฺง จ็อฮ      รับ อาฮาร แดล กฺี รฺีบ ออย นุฮ      ปร็วฮ ทา อาฮาร นุฮ ปรฺีบ เปฺิน็ คา ชนูํล แดล กฺี เทอ การ      กแม็ย เนิว็ ปเตีย็ฮ นิฮ มนอฺง ปเตีย็ฮ นุฮ มนอฺง 8 น็อฺง โจล เติว็ น็อฺง มฺืง นา      เบฺอ กฺี รับ ตตูํล ก็ ออย โฮบ แดล กฺี รฺีบ ออย 9 ออย รซา มนึฮ จงือ น็อฺง มฺืง นุฮ ออย บัด      รูํจ ซอน กฺี พอฺง ทา      "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ โม บฺีด โพง เนียะ เฮฺิย" 10 น็อฺง โจล เติว็ น็อฺง มฺืง นา      เบฺอ กฺี มัน รับ ตตูํล แอญ ก็ ออย แจ็ญ เติว็ กนาล ทน็อฺล มฺืง นุฮ      รูํจ ออย อันแย็ย ทา 11 "แด็ย เคฺิน็ มฺืง นิฮ แดล เจือ็บ จฺืง      โพง คมาด ก็ จูด แจ็ญ      ออย โพง แอญ เด็ญ ทา บาน เทอ ค็อฮ      แต ตเรฺิว็ เด็ญ พอฺง ทา       แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ บาน โม บฺีด แอญ เฮฺิย" 12 ออย จำ ตุก จ็อฮ ทา      น็อฺง การ ตัดซิน ทม นุฮ      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง เทอ ตูํฮ โพง เนียะ มฺืง นุฮ คลัง เจีย็ง เนียะ มฺืง โซโดม ปฺี เดฺิม" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ทา โพง เนียะ มฺืง โคราซิน      น็อฺง โพง เนียะ มฺืง เบดไซดา ยาง แจ็ฮ ทา      "โพง แอญ น็อฺง ปัฮ อันตราย ยาง คลัง      เบฺอ เซฺิน็ ทา ยฺืง บาน เทอ การ ปแลจ ปลาด ออย กฺี เด็ญ น็อฺง มฺืง ไทระ      น็อฺง มฺืง ไซดอน      ยาง แดล เทอ น็อฺง โพง แอญ      มนึฮ ต็อฺง ปีร มฺืง นุฮ ก็วง พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย โม ยูร เฮฺิย 14 แต น็อฺง ไง ตัดซิน ทม นุฮ      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง เทอ ตูํฮ โพง เนียะ มฺืง โคราซิน น็อฺง เนียะ มฺืง เบดไซดา คลัง เจีย็ง โพง เนียะ มฺืง ไทระ น็อฺง เนียะ มฺืง ไซดอน 15 โพง เนียะ มฺืง คาเปิรนาอุม กึด ทา      เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      แต แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ทเลียะ นรัวะ" 16 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เนียะ นา แดล ซดับ โพง เนียะ ก็ บาน ซดับ ยฺืง      เนียะ นา แดล มัน ยอฺม รับ โพง เนียะ ก็ มัน ยอฺม รับ ยฺืง      เนียะ แดล มัน ยอฺม รับ ยฺืง      ก็ มัน ยอฺม รับ ปเรียฮ แดล ปเรฺอ ยฺืง โม" 17 โพง โกนเซฺิฮ็ เจ็ดเซฺิบ็ เนียะ เฮฺาะ โม วิญ เนือ็ม คเนีย ออฺร      ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โอ ลูํก มจัฮ      โพง คมอจ เมียร ต็อฺง อ็อฺฮ เนิว็ ตา ซดับ โพง คมาด      ปร็วฮ ทา โพง คมาด ปเรฺอ ชม็วฮ เคฺิน็ ลูํก" 18 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โพง กฺี ทา      "ยฺืง บาน เคิญ เมียร ซาตาน ม็อฺด อำนาจ 19 มฺือ แน ยฺืง บาน ออย โพง เนียะ เมียน อำนาจ      ทึงทา เจือ็น ป็วฮ เจือ็น กตูํย ก็ มัน อย      เมียน อำนาจ ทม เจีย็ง เมียร ซะตเรฺิว็      มัน เมียน ซเดิย็ น็อฺง เทอ อย เนียะ บาน เต 20 แต กแม็ย ออฺร น็อฺง รบ็อฺฮ นิฮ      กือ แดล โพง คมอจ เมียร เนิว็ กรอม บังคับ เคฺิน็ โพง เนียะ      แต ออย ออฺร ปร็วฮ ชม็วฮ เคฺิน็ คลูํน แอญ บาน จด ตุก ลฺือ ซวัน เฮฺิย" 21 ซแน็ฮ ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เทอ ออย ปเรียฮ เยซู ลูํก ตเรจ ออฺร      ลูํก ก็ อันแย็ย ทา      "โอ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เกฺิด มจัฮ ซวัน น็อฺง แพนแด็ย โลก      คมาด ออฺรกุน ปเรียฮ อ็อฺง แดล มัน บาน ออย เนียะ ชลาด บาน เด็ญ รฺืง นิฮ      แต ลูํก บาน ปังฮาญ ออย เนียะ ตูจ มัน เซฺิว็ เมียน ปันยา ออย บาน เด็ญ      โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ ทา ยาง จ็อฮ เจีย" 22 "ปเรียฮ แบ็ยดา บาน มอฺบ รบ็อฺฮ กรํุบ ยาง ออย คมาด      มัน เมียน รนา ซเกือ็ล ปเรียฮ บ็อฺดตรา นิฮ เต      เมียน ตา ปเรียฮ แบ็ยดา เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ แดล ซเกือ็ล      แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      มัน เมียน รนา ซเกือ็ล ปเรียฮ แบ็ยดา      เมียน ตา ปเรียฮ บ็อฺดตรา นุฮ เฮฺิย็ ซเกือ็ล      น็อฺง เนียะ แดล ปเรียฮ บ็อฺดตรา จ็อฺง ออย ซเกือ็ล พอฺง" 23 ปเรียฮ อ็อฺง แบ เติว็ อันแย็ย ตา น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "โพง แอญ บาน รับ ปวร เฮฺิย กือ พเนจ บาน เคิญ แฮดการ เจีย      ซแน็ฮ โพง แอญ เมียน ความ เซาะ 24 ยฺืง ซม ปรับ โพง แอญ ทา      เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ จเรฺิน เนียะ      น็อฺง ซดัจ จเรฺิน อ็อฺง ซไม ปฺี เดฺิม      จ็อฺง เคิญ แฮดการ นิฮ      แต มัน เคิญ      กฺี จ็อฺง ลือ แดล โพง แอญ ลือ      แต กฺี มัน ลือ" 25 เมียน กรู ซอน กำปี มเนียะ      กรอก เลฺิง ลวง ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      คมาด ตเรฺิว็ เทอ อย พฺือ น็อฺง บาน ชีวิด      แดล มัน เด็ญ เงือ็บ?" 26 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "น็อฺง ปเรียฮ บันยัด เมียน เปียก ตเซร ตุก ยาง นา?      เนียะ อาน เคาไจ ยาง นา?" 27 กฺี ตอฺบ ทา      "ออย ซลัญ ปเรียฮ มจัฮ อ็อฺฮ ปฺี เจฺิด็      ออย อ็อฺฮ ปฺี คลูํน      อ็อฺฮ ปฺี กำลัง      อ็อฺฮ ปฺี กนึด พอฺง      ออย ซลัญ คนี คเนีย ยาง ซลัญ คลูํน แอญ พอฺง" 28 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "เนียะ ตอฺบ ตเรฺิว็ เฮฺิย      ออย เทอ ยาง จ็อฮ ก็ น็อฺง บาน ชีวิด รโฮด เติว็" 29 แต เนียะ นุฮ จ็อฺง แก ตูํ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "รนา เกฺิด คนี คเนีย แดล คมาด ตเรฺิว็ ซลัญ?" 30 ปเรียฮ เยซู บาน อันแย็ย รฺืง ปรับ กฺี ทา      "เมียน เจียด ยิว มเนียะ เดฺิร จ็อฮ ปฺี มฺืง เยรูซาเล็ม      น็อฺง เติว็ มฺืง เยรีโค      ปัฮ จอร ปล็อฺน ตาม พเลฺิว็      จอร นุฮ บาน ตเนฺิม ยัว คอ เอา      รูํจ แว็ย กฺี พอฺง      ออย เนียะ นุฮ เดจ เนิว็ ตา แอญ ฮับ น็อฺง เงือ็บ เฮฺิย 31 แต เมียน อาจาร เทอ พิที มเนียะ เดฺิร โม ตาม พเลฺิว็ นุฮ      พอ กฺี เคิญ เนียะ นุฮ      กฺี ก็ เดฺิร เวีย็ง เติว็ มา คาง พเลฺิว็ 32 เมียน เลวี มเนียะ      ก็ เทอ แด็จ คเนีย      พอ โม ด็อฺล บอฺน นุฮ      พอ เคิญ เฮฺิย ก็ เดฺิร เวีย็ง เติว็ มา คาง พเลฺิว็ พอฺง 33 แต เมียน เจียด ซะมาเรีย มเนียะ      เดฺิร โม ตาม พเลฺิว็ นุฮ      พอ เดฺิร โม ด็อฺล บอฺน นุฮ เคิญ      ก็ กึด อาเนฺิด็ 34 แบ โจล เติว็      ยัว คลัญ ยัว ซรา เลียบ ซนาม แดล กฺี แว็ย      ยัว ซไบ รุม ออย      รูํจ ลฺืก ดะ ลฺือ คนอฺง เลีย      เนือ็ม เติว็ รซา น็อฺง รูํงแรม มูํย 35 ปรึก เลฺิง พอ กฺี น็อฺง แจ็ญ เติว็      ก็ ยัว ซตาง ปีร เดนาริอัน ออย มจัฮ รูํงแรม       ปรับ กฺี ทา      "ออย รซา กฺี พอฺง      เบฺอ ตเรฺิว็ ปเรฺอ ประ จเรฺิน เจีย็ง นิฮ      ด็อฺล ยฺืง เฮฺาะ โม วิญ ยฺืง น็อฺง ยัว โม บ็อฺง ออย" 36 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ ทา      "โพง แบ็ย เนียะ นิฮ เนียะ กึด ทา รนา เกฺิด คเนีย เคฺิน็ เนียะ แดล ปัฮ จอร ปล็อฺน?" 37 กฺี ตอฺบ ทา      "กือ เนียะ แดล อาเนฺิด็ บาน จูํย กฺี"       ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "ออย แอญ เติว็ เทอ แด็จ กฺี ยาง จ็อฮ เฮฺิย็" 38 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู น็อฺง โกนเซฺิฮ็ กำปุง เดฺิร เติว็      ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ น็อฺง ซเราะ มูํย      เมียน ซแร็ย มเนียะ ชม็วฮ มารทา      กฺี อันจฺืญ ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ ปเตีย็ฮ 39 มารทา เมียน ปโอน กระมม ชม็วฮ มาเรีย      มาเรีย อังกุย บฺีด จฺืง ปเรียฮ เยซู      จำ ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง ประเดา พอฺง 40 แต มารทา อาไล ตา ยุง น็อฺง การ เทอ มโฮบ รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ อ็อฺง      บาน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก มัน กึด ด็อฺล คญม คลัฮ รือ อย? ปโอน กระมม เคฺิน็ คญม มัน ยอฺม จูํย เทอ การ เต      ตุก ออย คญม รับ ปันเรฺอ ตา แอญ      ซม ลูํก มจัฮ ปเรฺอ กฺี ออย โม จูํย คญม พอฺง" 41 แต ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "มารทา      มารทา เอฺิย      แอญ ยุง เจฺิด็ น็อฺง การ จเรฺิน ยาง นัฮ 42 การ แดล ซำคัน นุฮ เมียน ตา มา ยาง      มาเรีย บาน รฺืฮ ยัว การ เจีย นุฮ      กือ ทา จ็อฺง ซดับ ยฺืง ประเดา      การ นุฮ กแม็ย ฮาม กฺี"

Luke 11

1 ตอฺ โม ตฺีด พอ ปเรียฮ เยซู อตึฮซทาน จ็อฺบ เฮฺิย      เมียน โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง โม ตเน็ญ ทา "ลูํก กรู ซม ออย ซอน โพง คมาด ออย แจ็ฮ อตึฮซทาน พอฺง      ยาง ยอน บาน ซอน โพง โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ เกือ็ด" 2 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "เบฺอ อตึฮซทาน ออย ทา ยาง แจ็ฮ โอ ปเรียฮ แบ็ยดา ซม ออย กฺี เคารบ ปเรียฮ อ็อฺง ซม ออย ปเรียฮ โม ปกครอง จ็อฮ 3 ซม ปเรียฮ อ็อฺง ออย อาฮาร ไง แน็ฮ 4 ซม ออย ลฺืก ตูํฮ บาบ ออย พอฺง แด็จ คมาด ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ ปเซญ แดล เทอ ค็อฮ น็อฺง คมาด เฮฺิย กแม็ย ออย โพง คมาด ปัฮ เมียร ซะตเรฺิว็ ปจัญ" 5 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "โพง คเนีย แอญ เมียน รนา คลัฮ โจล เติว็ อันแย็ย น็อฺง พฺืน ต็อฺง ยุํบ จเริว็ ทา      "แจจ คมาด กแจ็ย นมปัง บาน แบ็ย เซฺิน็ 6 ปร็วฮ พฺืน เนิว็ ซเราะ ชงาย เตือ็บ ตา โม ด็อฺล      มัน เมียน อย น็อฺง ออย กฺี โฮบ" 7 แต พฺืน แดล เนิว็ คาง กน็อง ตอฺบ ทา      "กแม็ย โม ยุง น็อฺง คมาด เลฺิย      กเบฺิด็ ทเวียร อ็อฺฮ เฮฺิย      โกน ตูจๆ ก็ เดจ จุม พอฺง      คมาด กรอก เติว็ ยัว ออย มัน บาน เต" 8 ยฺืง ซม ปรับ โพง เนียะ ทา      ทึง ทา เนียะ นุฮ เกฺิด พฺืน      กฺี มัน กรอก ยัว ออย      แต ปร็วฮ พฺืน ลูํม ซม รแดลๆ      กฺี ก็ ตเรฺิว็ ออย" 9 "ซแน็ฮ ยฺืง ซม ปรับ โพง เนียะ ทา      ออย ซม ก็ น็อฺง บาน      ออย รัว ก็ น็อฺง เคิญ      ออย ก็วฮ ทเวียร ปเรียฮ ก็ น็อฺง เบฺิก ออย 10 รนา แดล ซม ก็ น็อฺง บาน      รนา แดล ค็อฺม รัว ก็ น็อฺง เคิญ      รนา แดล ก็วฮ ทเวียร ปเรียฮ ก็ เบฺิก ออย กฺี 11 เบฺอ โกน ซม ตแร็ย      เมียน รนา น็อฺง ยัว ป็วฮ ออย? 12 รือ เบฺอ โกน ซม ปวง มัน เมียน รนา ยัว กตูํย โม ออย เต 13 โพง แอญ มนึฮ บาบ เนิว็ ตา แจ็ฮ ออย รบ็อฺฮ ละออฺ เติว็ โกน      ซแน็ฮ ปเรียฮ แบ็ยดา แดล เนิว็ ลฺือ ซวัน      ลูํก น็อฺง ออย ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด เติว็ เนียะ แดล ซม" 14 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก กำปุง แด็ญ คมอจ เมียร กืก      พอ เวีย แจ็ญ เฮฺิย      มนึฮ นุฮ ก็ อันแย็ย บาน      โพง เนียะ ซเราะ ก็ ชง็อฺล 15 แต คลัฮ ก็ อันแย็ย ทา      "เนียะ นิฮ แด็ญ คมอจ เมียร บาน      ปร็วฮ บาน อำนาจ ปฺี เบเอลเซบูล เนียย คมอจ เมียร" 16 เนียะ ปเซญ ๆ ลวง มฺือ ปเรียฮ อ็อฺง      กือ จ็อฺง ออย ปเรียฮ อ็อฺง เทอ การ ปังฮาญ ริด โม ปฺี ลฺือ มฺีจ ออย กฺี เด็ญ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง เทอ ตเรฺิว็ เจฺิด็ ปเรียฮ มจัฮ เมน รือ อย 17 แต ปเรียฮ อ็อฺง เด็ญ กนึด เคฺิน็ กฺี      ลูํก อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ น็อฺง กฺี ทา      "ประตฺีฮ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย      น็อฺง ปัฮ ตันเลียย      กรอบกรูํ นา แดล มัน ตเรฺิว็ คเนีย ก็ น็อฺง บะแบจ คเนีย 18 แด็จ คเนีย น็อฺง เมียร ซาตาน      เบฺอ เซฺิน็ ทา มัน ตเรฺิว็ คเนีย เวีย      เวีย ก็ ปกครอง ตฺีด มัน บาน เต      แต โพง เนียะ ปันตูํฮ ยฺืง ทา      ยฺืง แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ บาน น็อฺง ริด เคฺิน็ เมียร เบเอลเซบูล 19 แต เบฺอ เซฺิน็ ทา ยฺืง แด็ญ น็อฺง ริด เคฺิน็ เมียร นุฮ      ปจ็อฮ โกน เคฺิน็ แอญ แดล แด็ญ คมอจ เมียร      ปเรฺอ ริด อำนาจ เคฺิน็ รนา?      โกน เคฺิน็ แอญ แดล แด็ญ คมอจ เมียร      ปเรฺอ ริด อำนาจ เคฺิน็ รนา?      โกน แอญ เด็ญ ทา      แอญ ทา ยฺืง ค็อฮ เฮฺิย 20 แต เบฺอ ยฺืง แด็ญ คมอจ เมียร น็อฺง ริด เคฺิน็ ปเรียฮ      ปเรียฮ บาน โม ปกครอง เนิว็ จุม โพง แอญ เฮฺิย 21 เบฺอ เนียะ กำลัง ทม กัน กเม็ด กัน ตมอฺง      จำ มฺือ รซา รบ็อฺฮ คลูํน แอญ      รบ็อฺฮ ก็ มัน บัด 22 แต พอ เมียน มนึฮ กำลัง ทม เจีย็ง โม ซู ชเนีย็ฮ เนียะ นุฮ      กฺี ก็ ตเนฺิม ยัว กเม็ด ตมอฺง แดล เยียม ซังคึม นุฮ เติว็ บัด รูํจ ยัว รบ็อฺฮ เติว็ แจจ คเนีย" 23 "เนียะ นา แดล มัน เกฺิด คเนีย น็อฺง ยฺืง      ก็ ตอฺซู น็อฺง ยฺืง      เนียะ นา มัน บาน จูํย ปันรูํม จุม ยฺืง      เนียะ นุฮ ก็ เกฺิด เนียะ เทอ ออย กจัด กจาย" 24 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "เวเลีย คมอจ เมียร แจ็ญ ปฺี เนียะ นา เฮฺิย      เวีย ก็ เติว็ โม น็อฺง เวียล กูํก พฺือ รัว บอฺน เนิว็      แต ก็ รัว มัน บาน      เวีย ก็ อันแย็ย ทา      "อัญ น็อฺง ล็อฺบ เติว็ ปเตีย็ฮ แดล อัญ แจ็ญ โม นุฮ" 25 พอ เติว็ ด็อฺล ปเตีย็ฮ แดล นุฮ      ก็ เคิญ บอฺน นุฮ บอฮ รฺีบ ตุก ยาง ละออฺ 26 เวีย ก็ เติว็ รับ คเนีย เวีย โม ตฺีด เลฺิง็ ปรำปิล      แดล จูํ เจีย็ง เวีย โม เนิว็ น็อฺง เนียะ นุฮ ตฺีด      เทอ ออย เนียะ นุฮ ยับ คลัง เจีย็ง ปฺี เดฺิม" 27 อังก็อฺล ปเรียฮ เยซู กำปุง อันแย็ย เปียก นุฮ      เมียน ซแร็ย มเนียะ แดล เนิว็ กนาล โพง      ซแรจ ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ซแร็ย แดล เล็จ ลูํก โม      แดล ลูํก บาน เม็ม      ก็ เมียน ความ เซาะ" 28 แต ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "มัน เมน ยาง จ็อฮ เต      แต โพง เนียะ แดล บาน ลือ เปียก ปเรียฮ      รูํจ บาน กัน รซา เปียก นุฮ ตุก      เนียะ นุฮ ก็ น็อฺง เมียน ความ เซาะ" 29 พอ มนึฮ โม ประชุม คเนีย จเรฺิน      ปเรียฮ เยซู ก็ อันแย็ย ทา      "มนึฮ ซไม นิฮ เกฺิด มนึฮ จูํ      จ็อฺง เคิญ ตา การ ปังฮาญ ริด ออย กฺี เด็ญ      แต ปเรียฮ มัน ออย กฺี เคิญ เต      ออย เคิญ ตา รฺืง แดล เกฺิด น็อฺง โยนา ปฺี เดฺิม นุฮ เฮฺิย็ 30 ปร็วฮ เจียด นีนะเว เคิญ รฺืง เคฺิน็ โยนา บาน เกฺิด แบบ นา      ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ก็ น็อฺง เกฺิด แบบ มูํย คเนีย ออย มนึฮ ซไม นิฮ เคิญ พอฺง 31 แด็จ คเนีย ด็อฺล ไง ปเรียฮ ตัดซิน มนึฮ ซไม นิฮ      น็อฺง เมียน ซดัจ ซแร็ย ประตฺีฮ คาง ตโบง      ร็วฮ โม ปรวม เนียะ ซไม นิฮ      ปันตูํฮ กฺี พอฺง ปร็วฮ ทา ซดัจ นุฮ บาน โม ปฺี ประตฺีฮ คาง ตโบง จ็อง พ็อด แพนแด็ย โลก      พฺือ น็อฺง ซดับ ซดัจ ซาโลมอน ทา ชลาด ยาง นา      แน      ยฺืง ปรับ ทา น็อฺง นิฮ เมียน เนียะ ทม เจีย็ง ซาโลมอน ตฺีด 32 น็อฺง ไง ตัดซิน      มนึฮ เจียด นีนะเว น็อฺง โม ปรวม น็อฺง มนึฮ ซไม นิฮ      ก็ น็อฺง ปันตูํฮ กฺี แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ปร็วฮ ทา เจียด นีนะเว บาน พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย เฮฺิย      ปร็วฮ เปียก ประกาด เคฺิน็ โยนา      แน      น็อฺง นิฮ เมียน เนียะ แดล ทม เจีย็ง โยนา ตฺีด" 33 "มัน เมียน รนา แดล อ็อจ จังกฺีญ รูํจ ดะ ตุก น็อฺง บอฺน กมัง      รือ ยัว กรุฮ กรวบ ตุก เต      กฺี ตเรฺิว็ ดะ ตุก ลฺือ บอฺน กป็วฮ      พฺือ โพง เนียะ แดล โจล โม บาน พลือ เรือ็ล คเนีย 34 พเนจ ปรฺีบ เปฺิน็ จังกฺีญ เกฺิด ปันลือ พลือ เคฺิน็ คลูํน แอญ      เบฺอ พเนจ แอญ มฺือ เคิญ บาน จบัฮ ละออฺ      คลูํน เคฺิน็ แอญ ก็ พลือ ละออฺ พอฺง      แต เบฺอ พเนจ แอญ มัน เจีย คลูํน ก็ งิด 35 ปร็วฮ จน็อฮ ออย ระวัง ออย ละออฺ      กแม็ย ออย ปันลือ แดล เนิว็ น็อฺง คลูํน นุฮ งิด 36 ยาง จ็อฮ เบฺอ คลูํน เคฺิน็ แอญ พลือ ต็อฺง อ็อฺฮ      มัน เมียน บอฺน งิด      แอญ ก็ พลือ ซ็อฺบ ยาง      แด็จ จังกฺีญ นุฮ แดล ชูํล โม รัว แอญ" 37 ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง อันแย็ย      เมียน ฟาริซี มเนียะ      อันจฺืญ ปเรียฮ อ็อฺง ออย โฮบ จุม กฺี      ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ อังกุย โฮบ 38 พอ ฟาริซี นุฮ เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เลียง ได มุน โฮบ ตาม รบฺีบ      กฺี ก็ ปแลจ เจฺิด็ 39 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โพง ฟาริซี เอฺิย      แอญ ละออฺ ตา คาง กราว ยาง แกว ยาง จาน แดล เลียง เฮฺิย      แต กน็อง เจฺิด็ จ็อฺง ลูํจ จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ กฺี 40 แน มนึฮ ลง็วง      ปเรียฮ แดล บาน ซาง คาง กราว      ก็ บาน ซาง คาง กน็อง พอฺง มัน เมน รือ อย? 41 เทอ เจฺิด็ ออย บอฺริซ็อด      รูํจ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง ก็ บอฺริซ็อด พอฺง" 42 "แต โพง ฟาริซี น็อฺง ปัฮ รฺืง ซรฺีว คลาจ      ปร็วฮ ทา โพง แอญ ยัว กรุํบ ยาง เติว็ ทวาย ปเรียฮ      เมียน ด็อฺบ ยัว ทวาย มูํย      แม แต รบ็อฺฮ ตะตูจ ยาง กจีร      น็อฺง กรฺืง บอฺง ซันลอฺ กรุํบ ยาง      แต แอญ บ็อฺฮ จอล รฺืง ยุดติทำ      มัน ซลัญ ปเรียฮ พอฺง      แต การ เทอ ยุดติทำ      ซลัญ ปเรียฮ พอฺง ซ็อฺมกูํร เทอ      แต กแม็ย จอล การ ทวาย รบ็อฺฮ เติว็ ปเรียฮ พอฺง 43 โพง ฟาริซี ปัฮ ซรฺีว คลาจ      ปร็วฮ ทา โพง แอญ ชอฺบ อังกุย น็อฺง บอฺน กป็วฮ กน็อง ซาลา บอฺน ประชุม      ชอฺบ ออย กฺี เคารบ กนาล ตลาด 44 แอญ น็อฺง เมียน อันตราย      ปร็วฮ ทา โพง แอญ ละออฺ ตา คาง กราว      ปรฺีบ เปฺิน็ มลุง ก็อฺบ คมอจ แดล กฺี มัน เคิญ      เนียะ แดล เดฺิร เจือ็น ก็ มัน เด็ญ ทา คลูํน แอญ จันไร เฮฺิย" 45 เมียน เนียะ แจ็ฮ บด บันยัด มเนียะ      อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      แดล ทา ยาง จ็อฮ      ก็ เตะ ดฺีล โพง คมาด เตฺอ" 46 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "เมน เฮฺิย็      โพง แอญ น็อฺง เมียน อันตราย พอฺง      ปร็วฮ แอญ ปรฺีบ เปฺิน็ ยัว รบ็อฺฮ ทง็วน ดะ ลฺือ กฺี      แต โพง แอญ มัน ยอฺม กึด จูํย กฺี อันตะ อันแต็จ" 47 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ตฺีด ทา      "โพง แอญ น็อฺง เมียน อันตราย      ปร็วฮ โพง แอญ รฺีบ บอฺน ก็อฺบ คมอจ ตุก ซันรับ โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      แดล ปูจ โมร เคฺิน็ โพง แอญ บาน ซันลับ 48 ซแดญ ทา โพง แอญ ปรวม ลมวม น็อฺง เนียะ แดล ซันลับ โพง กฺี      ปร็วฮ โพง แอญ บาน รฺีบ บอฺน ตุก ก็อฺบ นุฮ 49 แฮดจน็อฮ ปเรียฮ เนียะ แดล เมียน ซติ ปันยา อันแย็ย ทา ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ น็อฺง โพง ทำมทูด ออย เติว็ รัว กฺี กฺี น็อฺง ซันลับ จอล คลัฮ      กังเฮ็ญ คลัฮ 50 พฺือ มนึฮ ซไม นิฮ น็อฺง บาน รับ ตูํฮ      ปร็วฮ กฺี น็อฺง แย็ย ตา เคฺิน็ กฺี บาน ซันลับ โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ตัง ปฺี ซไม ซาง โลก โม 51 กือ ตัง ปฺี กฺี ซันลับ อาแบล      จ็วน ด็อฺล ซไม นิฮ กฺี ซันลับ เซคาริยา      บฺีด บอฺน บูเจีย กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร      ยฺืง ซม ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      มนึฮ ซไม นิฮ ตเรฺิว็ รับ ตูํฮ ปฺี รฺืง ซันลับ นุฮ 52 โพง แอญ แดล แจ็ฮ ปเรียฮ บันยัด น็อฺง เมียน อันตราย      ปร็วฮ ทา แอญ มัน ออย กฺี เด็ญ ปเรียฮ บันยัด เลฺิย      ปรฺีบ เปฺิน็ เนียะ แดล กัน โกน ซอ แต มัน จะ ทเวียร โจล      รูํจ ก็ กะ มัน ออย เนียะ ปเซญ โจล พอฺง" 53 พอ ปเรียฮ อ็อฺง เดฺิร แจ็ญ โม ปฺี ปเตีย็ฮ นุฮ เฮฺิย      โพง อาจาน ซอน กำปี น็อฺง โพง ฟาริซี      ก็ เนือ็ม คเนีย ค็อฺม รัว รฺืง ออย ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย จเรฺิน ยาง 54 กฺี ลวบ จำ พฺือ น็อฺง จับ ค็อฮ เปียก แดล ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย

Luke 12

1 อังก็อฺล น็อฮ เมียน มนึฮ จเรฺิน เกฺิด เปือ็นๆ      ชวร จนฺีด เจือ็น จฺืง คเนีย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เริม อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ มุน เนียะ ปเซญ ทา      "ออย ระวัง มเซา แปง ฟู เคฺิน็ โพง ฟาริซี      แดล เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง 2 รฺืง แดล มัน จ็อฺง ออย กฺี เด็ญ ก็ น็อฺง บาน เด็ญ ต็อฺง อ็อฺฮ      รบ็อฺฮ แดล เลียะ ตุก กฺี น็อฺง เบฺิก ออย เคิญ 3 แด็จ คเนีย น็อฺง รฺืง กรุํบ ยาง แดล โพง แอญ อันแย็ย ซงัดๆ น็อฺง บอฺน งิด      น็อฺง บาน ลือ อฺี บอฺน พลือ กนาล ทไง เรือ็ล คเนีย      แดล แอญ กเซิบ็ น็อฺง ตระจฺีจ กฺี      น็อฺง บาน ประกาด ออย กฺี ลือ เรือ็ล คเนีย พอฺง" 4 "แน คเนีย โพง ยฺืง      ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      กแม็ย คลาจ เนียะ แดล ซันลับ บาน ตา คลูํน      รูํจ เทอ อย ตฺีด มัน บาน 5 แต ยฺืง น็อฺง ตฺืน แอญ ออย เด็ญ มุน ทา      กูํร คลาจ กแรญ ปเรียฮ อ็อฺง      เนียะ แดล ซันลับ แอญ บาน      รูํจ เมียน อำนาจ บ็อฺฮ จอล น็อฺง นรัวะ บาน พอฺง      อันแย็ย เมน      ยฺืง ปรับ เนียะ ทา      ออย คลาจ กแรญ ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ เฮฺิย็ 6 ทึงทา โกน จาบ ปรำ ตูํ รคา ปีร ดม      แต ปเรียฮ อ็อฺง มัน แดล พเล็จ มะมูํย 7 เซฺาะ เคฺิน็ โพง เนียะ ลูํก ก็ เรือ็บ บาน กรํุบ ตไซ      กแม็ย เพ็ด เลฺิย      โพง แอญ เมียน คา เจีย็ง โกน จาบ ชงาย นัฮ" 8 "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      เนียะ แดล ยอฺม รับ ยฺืง กนาล โพง มนึฮ      ยฺืง ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ก็ น็อฺง ยอฺม รับ เนียะ นุฮ กนาล โพง ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ 9 แต รนา มัน ยอฺม รับ ยฺืง กนาล มุก มนึฮ      ยฺืง มัน ยอฺม รับ เนียะ นุฮ กนาล โพง ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ แด็จ คเนีย 10 เบฺอ รนา มะเงียย ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ปเรียฮ ลฺืก ตูํฮ ออย เนียะ นุฮ บาน      แต เบฺอ รนา อันแย็ย มะเงียย ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด      ปเรียฮ มัน ลฺืก ตูํฮ ออย เต 11 เบฺอ กฺี เนือ็ม โพง แอญ โจล เติว็ น็อฺง ซาลา ประชุม      รือ ฟอฺง น็อฺง มุก พูวา รือ น็อฺง เนียะ แดล เมียน อำนาจ อย ก็ คแว็ย      กแม็ย เพ็ด      กแรญ ทา ออย การ มัน บาน      รือ เพ็ด มัน เด็ญ น็อฺง อันแย็ย ยาง นา 12 ปร็วฮ ทา เวเลีย นุฮ      ปเรียฮ วินเญียน บอฺริซ็อด ลูํก น็อฺง ปรับ ออย แอญ อันแย็ย" 13 เมียน มนึฮ มเนียะ เนิว็ กน็อง โพง ปรับ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      ซม ออย ปรับ บอฺง ปร็อฮ คมาด      ออย แบญ เกร แจจ คมาด พอฺง" 14 แต ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "ยฺืง มัน บาน เกฺิด เนียะ พิพากซา รือ เนียะ แบญ เกร นุฮ เต" 15 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ บาน อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "ออย ระวัง กแม็ย ลูํบ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง      ปร็วฮ ทา มนึฮ ยฺืง มัน เมน เมียน ชีวิด ร็วฮ เนิว็ ปร็วฮ เมียน รบ็อฺฮ กำเป็ฮ กำเปียญ เต" 16 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ออย กฺี ซดับ มา รฺืง ตฺีด ทา      "เมียน แซแท็ย มเนียะ เมียน ซแร ละออฺ บาน ซเรฺิว็ จเรฺิน นัฮ 17 แซแท็ย นุฮ กฺี กึด กน็อง เจฺิด็ ทา      "ยฺืง น็อฺง เทอ ยาง นา เจีย ยฺืง น็อฺง บาน อย ตุก ซเรฺิว็ ตฺีด" 18 กฺี ก็ กึด ทา      "น็อฺง รฺือ ยุง แจ็ญ น็อฺง ลฺืก ทแม็ย      ออย ทม เจีย็ง นุฮ      รูํจ น็อฺง ปันรูํม ซเรฺิว็ อังกอฺ      น็อฺง รบ็อฺฮ ซ็อฺบ ยาง ตุก น็อฺง นุฮ 19 ซแน็ฮ ยฺืง น็อฺง กึด ทา      ยฺืง เมียน รบ็อฺฮ พอ ซี บาน จเรฺิน ชนำ เฮฺิย      ออย เนิว็ เพฺอะ ซี ออย ซรูํล เจฺิด็ จ็อฮ" 20 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "โอ มนึฮ ลง็วง      แอญ ตเรฺิว็ เงือ็บ ยุํบ นิฮ เฮฺิย็      รบ็อฺฮ แดล แอญ บาน ปันรูํม ตุก นุฮ น็อฺง บาน เติว็ รนา? 21 เนียะ แดล ปันซ็อฺม ตุก ซันรับ คลูํน แอญ      คาง ปเรียฮ เคิญ ทา กซ็อฺด      ก็ ตเรฺิว็ เกฺิด ยาง จ็อฮ เฮฺิย็" 22 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ทา      "แฮด ยาง จน็อฮ ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      กแม็ย อันตูํก อันตูํล ด็อฺล ชีวิด คลูํน แอญ ทา      น็อฺง บาน อย ซี      น็อฺง บาน อย ซลฺีจ ตน็อฺบ 23 ปร็วฮ ทา ชีวิด ซำคัน เจีย็ง มโฮบ อาฮาร      คลูํน เมียน คา เจีย็ง คอ เอา 24 ออย ปะกร็วฮ มฺือ กแอจ      เวีย มัน บาน ดำ ตนำ มัน ปบาก จโรด ซเรฺิว็ ดะ ยุง      แต ปเรียฮ ลูํก อันเจ็ม เวีย ตุก      แต โพง แอญ ซำคัน เจีย็ง ซัด คลัง นัฮ 25 มัน เมียน รนา แจ็ฮ ปเรฺอ ซติ ปันยา ตอฺ อาโยฮ ออย เวญ บาน เต 26 จ็อฮ เบฺอ การ อันแต็จ อันตูํจ นุฮ เทอ มัน บาน      แม็จ ก็ ค็อฺม อันตูํก อันตูํล เทอ การ ปเซญ ตฺีด? 27 ออย ปะกร็วฮ มฺือ เดฺิม ปกา ทา เวีย ด็อฮ ละออฺ แบบ นา      มัน ปบาก เทอ การ อย      มัน ปบาก ตบาญ ซำป็วด ซไบ      เนิว็ ตา เวีย ดอฮ บาน      แต ยฺืง ซม ปรับ โพง เนียะ ทา      ซดัจ ซาโลมอน แดล เกฺิด เนียะ เมียน ราซี ละออฺ      แต เอา เคฺิน็ ซดัจ ก็ มัน ละออฺ เปฺิน็ ปกา นุฮ เต 28 ทึง ทา ปกา ซเมา นุฮ แดล ปเรียฮ ออย เวีย ร็วฮ เนิว็ อำปฺิจ      รูํจ ปัฮ กฺี จันเรียฮ ด็อด จอล      ปเรียฮ เนิว็ ตา แตญ ซเมา นุฮ ออย เวีย ละออฺ บล็อฺฮ      อย บาน โพง แอญ แดล ซำคัน เจีย็ง ซเมา มัน ตุก เจฺิด็ ออย ปเรียฮ อันเจ็ม รซา      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง เทอ ออย แอญ เจีย เจีย็ง นุฮ ชงาย นัฮ 29 ปร็วฮ จน็อฮ      โพง เนียะ กแม็ย ค็อฺม กึด ทา น็อฺง รัว อย ซี      รัว อย เพฺอะ      กแม็ย กึด อำป็วล 30 มนึฮ กรํุบ เจียด      ค็อฺม รัว รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ      แต ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ โพง เนียะ      ลูํก เด็ญ เฮฺิย ทา      โพง เนียะ ตเรฺิว็ เมียน รบ็อฺฮ นิฮ 31 แต ออย ค็อฺม รัว พเลฺิว็ ออย ปเรียฮ ปกครอง ต็อฺง ม็อฺด      ซแน็ฮ ปเรียฮ น็อฺง แทม รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ ออย" 32 "โพง เนียะ แดล เมียน คเนีย แต็จ      กแม็ย คลาจ เลฺิย      ปร็วฮ ทา ปเรียฮ แบ็ยดา เคฺิน็ แอญ พอ เจฺิด็ ออย แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ เติว็ แอญ 33 ออย โพง แอญ เติว็ ลัวะ รบ็อฺฮ เคฺิน็ แอญ รูํจ ยัว เติว็ ออย เตียน      ออย รัว ท็อฺง แดล มัน แจ็ฮ รแฮจ ดะ ประ      ออย ตุก ตเรือ็บ ลฺือ ซวัน      แดล มัน กฺืย อ็อฺฮ      จอร ก็ โจล เติว็ ลูํจ มัน บาน พอฺง      กันลาด ก็ กัด มัน บาน 34 ปร็วฮ ทา ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ แอญ เนิว็ อฺี นา      เจฺิด็ ก็ เนิว็ อฺี น็อฮ พอฺง" 35 "ออย โพง แอญ กระวัด ซไบ ตรฺีม คลูํน      ออย อ็อจ จังกฺีญ จำ พอฺง 36 ออย โพง แอญ เทอ ยาง มนึฮ แดล เนิว็ จำ รับ เนียย      เวเลีย เนียย เฮฺาะ โม ปฺี การ จอฺง ได      พฺือ ทา      เวเลีย เนียย โม ก็วฮ ทเวียร      แอญ ก็ น็อฺง เบฺิก ทเวียร ลฺืย 37 เนียะ เนิว็ พอฺง น็อฺง ซรูํล เจฺิด็ แดล เนียย โม เคิญ กฺี กำปุง เนิว็ จำ      ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เนียย นุฮ ออฺร คลัง นัฮ      น็อฺง ตรฺีม คลูํน รับ ปันเรฺอ      อันจฺืญ ออย เนียะ เนิว็ พอฺง นุฮ อังกุย จำ โฮบ      รูํจ เนียย น็อฺง รฺีบ บาย ออย 38 เบฺอ เนียย โม เวเลีย ยุํบ จเริว็ รือ เปียะอาตเรียด      รูํจ เคิญ เนียะ เนิว็ พอฺง เนิว็ จำ ยาง จ็อฮ      เนียย นุฮ น็อฺง เทอ ออย เนียะ เนิว็ พอฺง นุฮ ซรูํล เจฺิด็ นัฮ" 39 "ออย จำ ตุก ทา      เบฺอ มจัฮ ปเตีย็ฮ เด็ญ มุน ทา      จอร น็อฺง โม ลูํจ เวเลีย นา      กฺี ก็ น็อฺง กรอก เนิว็ จำ ระวัง มัน ออย โจล บาน 40 ปร็วฮ แฮด นิฮ เฮฺิย็ ออย โพง เนียะ ตรฺีม จำ พอฺง      ปร็วฮ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง จ็อฮ โม มัน ออย เด็ญ แด็จ คเนีย" 41 เปตโร ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก มจัฮ      แดล อันแย็ย รฺืง นิฮ มาย ด็อฺล โพง คมาด      รือ มาย ด็อฺล มนึฮ เรือ็ล คเนีย?" 42 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "รนา แดล เกฺิด เนียะ รับ ปันเรฺอ ชลาด      แดล ตร็อฺง พอ ตุก เจฺิด็ บาน พอฺง      แดล มจัฮ ออย เกฺิด ฮัวนา ปกครอง ปเตีย็ฮ      เมียน นาที แจจ อาฮาร ออย โพง เนียะ เนิว็ พอฺง ตาม เวเลีย 43 เบฺอ เนียย เฮฺาะ โม เคิญ กฺี กำปุง เทอ ตาม นาที      เนียะ รับ ปันเรฺอ นุฮ ซรูํล นัฮ 44 ยฺืง ปรับ ทา      เนียย น็อฺง ตัง เนียะ นุฮ ออย รซา ตเรือ็บ รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ" 45 "แต เบฺอ เนียะ รับ ปันเรฺอ กึด ทา      "เนียย มัน ชับ โม เงียย เต"      รูํจ กฺี แว็ย เนียะ เนิว็ พอฺง ต็อฺง ปร็อฮ ต็อฺง ซแร็ย เพฺอะ ซี ซระเวฺิง็ พอฺง 46 ซแน็ฮ เวเลีย เนียะ แดล เทอ มัน ตร็อฺง มัน เด็ญ คลูํน      เนียย เฮฺาะ โม วิญ ก็ เทอ ตูํฮ ยาง คลัง      แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ปเรียฮ น็อฺง แด็ญ กฺี ออย เติว็ เนิว็ จุม โพง เนียะ มัน จฺือ 47 เนียะ เนิว็ พอฺง แดล เด็ญ ทา เนียย จ็อฺง ออย กฺี เทอ ยาง นา      แต มัน บาน ตรฺีม คลูํน      มัน บาน เทอ ตาม เจฺิด็ เนียย      ตเรฺิว็ ปัฮ เนียย แว็ย ยาง คลัง 48 แต เนียะ แดล มัน เด็ญ เจฺิด็ เนียย รูํจ เทอ ค็อฮ      ตเรฺิว็ ปัฮ แว็ย แต็จ      เนียะ นา บาน จเรฺิน น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ เฮา ยัว จเรฺิน      รนา แดล กฺี พเญฺอ ตุก จเรฺิน      ก็ น็อฺง ปัฮ เร็ญ จเรฺิน" 49 ซแน็ฮ ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ตฺีด ทา      "ยฺืง โม พฺือ ออย แพนแด็ย โลก นิฮ เกฺิด กเดา กระฮาย      ซดาย แดล มัน เตือ็น เกฺิด ยาง จ็อฮ 50 แต ยฺืง ตอฺง ปัฮ ทอรมาน มา ยาง มุน เซฺิน็      ยฺืง ปรูํย เจฺิด็ คลัง จ็วน รฺืง นุฮ รูํจ 51 โพง เนียะ กึด ทา      ยฺืง โม พฺือ ออย มนึฮ โลก นิฮ ซร็อฺฮ ซรูํล จุม คเนีย รือ อย? ยฺืง ปรับ ทา      มัน เมน ยาง จ็อฮ เต      แต น็อฺง เทอ ออย บะแบจ คเนีย ปร็วฮ รฺืง ยฺืง 52 ปร็วฮ ทา ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็      เบฺอ มา ปเตีย็ฮ เมียน ปรำ เนียะ      ก็ น็อฺง บะแบจ คเนีย      กือ แบ็ย เนียะ ค็อฮ น็อฺง ปีร เนียะ      ปีร เนียะ ค็อฮ น็อฺง แบ็ย เนียะ 53 เอฺิว็ น็อฺง แบจ ปฺี โกน ปร็อฮ      โกน ปร็อฮ ก็ น็อฺง แบจ ปฺี เอฺิว็      แม ก็ น็อฺง แบจ ปฺี โกน กระมม      โกน กระมม น็อฺง แบจ ปฺี แม      แม กเมจ น็อฺง แบจ ปฺี โกน ประซา      โกน ประซา น็อฺง แบจ ปฺี แม กเมจ" 54 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง เนียะ ซเราะ ทา      "เบฺอ โพง เนียะ เคิญ ปะปวก เลฺิง โม ปฺี แล็จ      โพง เนียะ ก็ อันแย็ย ทา น็อฺง พลฺีญ      รูํจ ก็ พลฺีญ เมน เตน 55 เบฺอ เนียะ เคิญ คย็อฺล โม ปฺี คาง ตโบง      โพง เนียะ ก็ ทา น็อฺง กเดา คลัง      ก็ กเดา คลัง เมน เตน 56 โอ มนึฮ เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง      แอญ แจ็ฮ มฺือ รฺืง แพนแด็ย น็อฺง มฺีจ ทา น็อฺง พลฺีญ รือ อย?      แต มัน เด็ญ ด็อฺล แฮดการ อย น็อฺง เกฺิด เลฺิง ซไม นิฮ" 57 "อย โพง เนียะ มัน ตัดซิน เจฺิด็ คลูํน แอญ ทา      อานา ค็อฮ อานา ตเรฺิว็ 58 เบฺอ เมียน กฺี เนือ็ม เนียะ เติว็ ฟอฺง ซาน      เวเลีย เติว็ ตาม พเลฺิว็      ออย ค็อฺม อันแย็ย ออย ตเรฺิว็ คเนีย วิญ กแรญ ทา กฺี น็อฺง เดฺอะ เนือ็ม เติว็ รัว พูพิพากซา      รูํจ กฺี น็อฺง ออย ปคุม ยัว เนียะ เติว็ ดะ กุก 59 ยฺืง ปรับ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ แอญ มัน บาน บ็อฺง ออย กฺี วิญ กรุํบ      แอญ ก็ มัน บาน แจ็ญ ปฺี กุก เต"

Luke 13

1 อังก็อฺล น็อฮ เมียน เนียะ เนิว็ น็อฺง นุฮ      อันแย็ย ปรับ ปเรียฮ เยซู ปฺี รฺืง โพง เจียด กาลิลี      แดล พูวา ปีลาด ซันลับ เวเลีย โพง กฺี กำปุง ทวาย บูเจีย 2 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา      "เคิญ โพง กฺี ปัฮ อันตราย ยาง จ็อฮ      โพง เนียะ กึด ทา      ปร็วฮ กฺี เมียน บาบ คลัง เจีย็ง โพง เจียด กาลิลี ปเซญๆ รือ อย? 3 แต ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      มัน เมน เต      เบฺอ โพง เนียะ มัน ตล็อฺบ เจฺิด็ ทแม็ย ก็ น็อฺง โคจ ม็อฺด แด็จ คเนีย 4 มา รฺืง ตฺีด กือ      แดล ปอฺม เยียม ซิโลอำ กป็วฮ ดูํล ซังก็อฺด โพง ปรำแบ็ย ตน็อฺบ เนียะ เงือ็บ ม็อฺด นุฮ      โพง เนียะ กึด ทา      กฺี เกฺิด มนึฮ บาบ คลัง เจีย็ง โพง คเนีย กฺี แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม รือ อย? 5 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      มัน เมน เต      แต เบฺอ โพง เนียะ มัน พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย น็อฺง ตเรฺิว็ โคจ ม็อฺด ต็อฺง อ็อฺฮ แด็จ คเนีย" 6 ปเรียฮ อ็อฺง ลฺืก ตูํยาง มูํย ตฺีด ทา      "เมียน เนียะ ดำ เดฺิม ลเวีย มา เดฺิม เนิว็ น็อฺง ซูํน องุน เคฺิน็ กฺี      กฺี โม มฺือ ก็ มัน เคิญ เมียน พแล 7 กฺี ก็ ปรับ เนียะ เทอ ซูํน ทา      "แน ยฺืง โม มฺือ เดฺิม ลเวีย นิฮ แบ็ย ชนำ เฮฺิย ก็ มัน เคิญ เมียน พแล      ออย กัด กระเวือ็ด จอล เติว็      เบฺอ มัน ยาง จ็อฮ      เวีย น็อฺง ดูด จีร เทอ ออย แด็ย ซาบ" 8 แต เนียะ เทอ ซูํน ก็ ตอฺบ ทา      "ลูํก เนียย ตุก มฺือ ตฺีด บาน มา ชนำ ออย คมาด จรูํย แด็ย ดะ จีร มฺือ เซฺิน็ 9 เบฺอ เวีย พแล      ออย ตุก      เบฺอ มัน พแล      ซเรือ็ม กัด จอล" 10 ปเรียฮ เยซู กำปุง ซอน อฺี ซาลา บอฺน ประชุม กน็อง ไง ชบ พัก ซะบาโต 11 เมียน ซแร็ย มเนียะ ปัฮ คมอจ เมียร โจล      เทอ ออย เกฺิด รูํก บาน ปรำ แบ็ย ตน็อฺบ ชนำ      คนอฺง กอง ชวร ตร็อฺง มัน บาน 12 พอ ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เคิญ กฺี      ก็ เฮา อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "แย็ย เอฺิย      ยฺืง ออย แย็ย บัด ปฺี รูํก บาน" 13 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ บาน ดะ ได ลฺือ กฺี      ซแน็ฮ กฺี ก็ งฺืบ บาน ตร็อฺง ลฺืย      รูํจ ปเซฺิร ปเรียฮ มจัฮ 14 แต ฮัวนา ซาลา บอฺน ประชุม นุฮ เคฺิง็ น็อฺง ปเรียฮ เยซู      ปร็วฮ ปเรียฮ เยซู รซา รูํก น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต นุฮ      กฺี ก็ อันแย็ย น็อฺง เนียะ ซเราะ ทา      "เมียน ไง เทอ การ ปรำมูํย ไง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็      แต กน็อง ไง ซะบาโต มัน ออย เทอ เต      ปร็วฮ จน็อฮ กน็อง ปรำมูํย ไง นุฮ ออย โม รซา      ไง นา ก็ บาน      กแม็ย โม รซา น็อฺง ไง ซะบาโต" 15 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "โอ มนึฮ เจีย ตา เมือ็ด เจฺิด็ มัน ตร็อฺง       โพง แอญ ต็อฺง ม็อฺด คเนีย      เนิว็ ตา เดฺอะ กูํ เดฺอะ เลีย แจ็ญ ปฺี กรอล เติว็ ออย เพฺอะ ตึก น็อฺง ไง ซะบาโต มัน เมน รือ อย? 16 แต ซแร็ย แดล ปัฮ เมียร ซาตาน จอฺง ตุก ปรำแบ็ย ตน็อฺบ ชนำ เฮฺิย      ซแร็ย นิฮ เกฺิด ซัจ เญียด เคฺิน็ อับราฮำ      กูํร ยฺืง น็อฺง จูํย กฺี ออย พ็อด ปฺี อำนาจ ซาตาน กน็อง ไง ซะบาโต มัน บาน รือ อย?" 17 พอ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ยาง จ็อฮ เฮฺิย      โพง เนียะ แดล ประแกจ น็อฺง ลูํก ก็ เนือ็ม คเนีย อฺีล      โพง เนียะ ซเราะ ก็ เนือ็ม คเนีย ออฺร      ปร็วฮ การ ทม ต็อฺง ม็อฺด แดล ปเรียฮ อ็อฺง เทอ นุฮ 18 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ แด็จ ซเดิย็?      ยฺืง น็อฺง ปรฺีบ แด็จ ซเดิย็ เจีย? 19 ปรฺีบ ยาง กเรือ็บ ตนำ แดล ตูจ เจีย็ง กฺี      กเรือ็บ นุฮ กฺี ยัว เติว็ ดำ ก็ ดอฮ ทม เลฺิง      ซัด โม เทอ ซเมาะ เนิว็ ตาม เมจ บาน" 20 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ตฺีด ทา      "แดล ปเรียฮ โม ปกครอง นุฮ 21 ปรฺีบ เปฺิน็ ยัว มเซา แปง ฟู อันแต็จ ปละ น็อฺง มเซา เทอ นม แบ็ย กรุฮ      เทอ ออย มเซา นุฮ เลฺิง ทม ต็อฺง ม็อฺด" 22 ปเรียฮ เยซู เดฺิร เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      เวเลีย ลูํก เดฺิร พาน ซเราะ แดล เนิว็ รอฺบ พเลฺิว็      ลูํก ก็ ซอน กฺี เติว็ รฺืยๆ 23 เมียน มเนียะ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก มจัฮ      เนียะ แดล พ็อด ปฺี บาบ นุฮ น็อฺง เมียน แต็จ รือ อย?"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา 24 "ออย โพง เนียะ ค็อฺม โจล เติว็ น็อฺง ทเวียร จังอฺีด      ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      มนึฮ จเรฺิน เนียะ จ็อฺง โจล เติว็ แต โจล มัน บาน 25 เวเลีย มจัฮ ปเตีย็ฮ กเบฺิด็ ทเวียร เฮฺิย      โพง เนียะ เนือ็ม คเนีย ก็วฮ น็อฺง มุก ทเวียร ปรับ ทา      "ลูํก เนียย ซม เบฺิก ทเวียร แจจ คมาด พอฺง"      มจัฮ ปเตีย็ฮ ก็ น็อฺง ตอฺบ โพง เนียะ ทา      "แอญ โม ปฺี นา ยฺืง มัน กฺืย ซเกือ็ล เต" 26 เวเลีย นุฮ โพง เนียะ น็อฺง ทา      "โพง คมาด กฺืย บาน เพฺอะ ซี จุม ลูํก เนียย      ลูํก เนียย ก็ บาน ซอน กนาล ทน็อฺล กน็อง ซเราะ โพง คมาด" 27 มจัฮ ปเตีย็ฮ ก็ ทา      "แอญ โม ปฺี นา?      ยฺืง มัน ซเกือ็ล เต      แอญ เนียะ เทอ จูํ แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี นิฮ" 28 "เวเลีย โพง แอญ น็อฺง เคิญ อับราฮำ      อิซอัก      ยาโคบ      น็อฺง โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ แดล เนิว็ น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      รูํจ เคิญ ทา คลูํน แอญ ตเรฺิว็ ปัฮ แด็ญ แจ็ญ เติว็ คาง กราว       แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ยํุม คำ ทเม็ญ 29 แต น็อฺง เมียน มนึฮ แดล โม ปฺี ตึฮ คาง เกฺิด      คาง แล็จ      คาง จฺืง      คาง ตโบง      บาน รูํม คเนีย กินเลียง น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ 30 แต เมียน เนียะ ตูจ คลัฮ แดล น็อฺง เกฺิด ทม เจีย็ง กฺี      แต เมียน เนียะ ทม คลัฮ น็อฺง เกฺิด ตูจ เจีย็ง กฺี" 31 เวเลีย นุฮ เมียน โพง ฟาริซี คลัฮ โม ปรับ ปเรียฮ เยซู ทา      "แจ็ญ ปฺี นิฮ เติว็      ปร็วฮ ทา ซดัจ เฮโรด กำปุง เนิว็ จำ ซันลับ ลูํก จอล" 32 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ออย เติว็ ปรับ จแก ตจอฺก นุฮ ทา      "แน ไง แน็ฮ น็อฺง ซแอจ ยฺืง แด็ญ คมอจ เมียร แจ็ญ      รซา จงือ พอฺง      ยฺืง ตอฺง เทอ ออย รูํจ กน็อง แบ็ย ไง" 33 แต ยฺืง ตเรฺิว็ เดฺิร เติว็ ไง แน็ฮ ซแอจ น็อฺง คาน ซแอจ      แต กราว มฺืง เยรูซาเล็ม      กฺี โม ซันลับ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ นา มัน บาน เต 34 โอ โพง เนียะ มฺืง เยรูซาเล็ม      เนียะ แดล บาน ซันลับ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ก็ ยัว ดม ทมอฺ จอล เนียะ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ เติว็ เลฺิง็ เงือ็บ      ยฺืง จ็อฺง ปันรูํม เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง นุฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เมือ็น กร็อฺง โกน      แต โพง แอญ มัน ยอฺม โม รัว ยฺืง 35 แน ปเตีย็ฮ ซแมญ เคฺิน็ โพง แอญ น็อฺง ตเรฺิว็ ราง      ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      โพง แอญ น็อฺง มัน บาน เคิญ ยฺืง ตฺีด เต      จ็วน ด็อฺล เวเลีย แอญ อันแย็ย ทา      "ซม ปเรียฮ ปเซฺิร เนียะ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ โม      นุฮ เฮฺิย็ โพง แอญ น็อฺง เคิญ ยฺืง ตฺีด"

Luke 14

1 ด็อฺล ไง ชบ พัก ซะบาโต      เมียน เจาเนียย เคฺิน็ โพง ฟาริซี มเนียะ บาน อันจฺืญ ปเรียฮ เยซู เติว็ โฮบ บาย น็อฺง ปเตีย็ฮ เคฺิน็ เกือ็ด      โพง กฺี ก็ เนิว็ จำ มฺือ ปเรียฮ อ็อฺง 2 เมียน มเนียะ เกฺิด เฮฺิม ปฺิญ คลูํน เนิว็ น็อฺง มุก ปเรียฮ เยซู พอฺง 3 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ตเน็ญ โพง เนียะ แจ็ฮ บด บันยัด น็อฺง โพง ฟาริซี ทา      "เบฺอ รซา มนึฮ น็อฺง ไง ชบ พัก ซะบาโต      น็อฺง ค็อฮ ปเรียฮ บันยัด รือ อย?" 4 แต โพง กฺี เนือ็ม คเนีย เนิว็ ซงฺีม      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา เนียะ นุฮ ออย บัด รูํจ ออย กฺี เติว็ 5 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง กฺี ทา      "โพง แอญ      เบฺอ เมียน โกน ปร็อฮ รือ กูํ ทเลียะ โนง น็อฺง ไง ซะบาโต      น็อฺง มัน ซร็อฺง แจ็ญ รือ อย?" 6 โพง กฺี ก็ มัน เมือ็ด 7 อังก็อฺล น็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ โพง พญฺีว      แดล กฺี อันจฺืญ โม นุฮ จ็อฺง รฺืฮ อังกุย น็อฺง บอฺน ละออฺ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ลฺืก ตูํยาง ปรับ กฺี ทา 8 "เบฺอ เมียน รนา อันจฺืญ เนียะ เติว็ น็อฺง การ แซน คเนีย      กแม็ย รฺืฮ อังกุย น็อฺง บอฺน ละออฺ      กแรญ ทา กฺี อันจฺืญ เนียะ แดล ทม เจีย็ง เนียะ แอญ โม พอฺง 9 เจาพาบ แดล อันจฺืญ โพง แอญ น็อฺง เนียะ นุฮ โม น็อฺง ปรับ แอญ ทา      "เติว็ อังกุย บอฺน ปเซญ เติว็      ตุก บอฺน นิฮ ออย กฺี อังกุย"      ซแน็ฮ แอญ ปบาก แจ็ญ เติว็ อังกุย น็อฺง บอฺน ปเซญ แดล มัน ละออฺ ตเรฺิว็ อฺีล กฺี 10 ปร็วฮ จน็อฮ      เบฺอ กฺี อันจฺืญ แอญ เติว็ กินเลียง      ออย อังกุย น็อฺง บอฺน แดล มัน ละออฺ      พฺือ เจาพาบ น็อฺง บาน โม ปรับ แอญ ทา      "อันจฺืญ เติว็ อังกุย บอฺน ละออฺ คาง น็อฮ"      ยาง แจ็ฮ เทอ ออย แอญ บาน รับ เกียด น็อฺง มุก พญฺีว 11 ปร็วฮ ทา เนียะ นา แดล ลฺืก คลูํน ออย กป็วฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ ซังก็อฺด ออย เตียบ      แต เนียะ นา แดล ตันเลียะ คลูํน ออย เตียบ      น็อฺง บาน ลฺืก ออย กป็วฮ" 12 ปเรียฮ เยซู ก็ แบ โม อันแย็ย น็อฺง มจัฮ ปเตีย็ฮ ทา      "เบฺอ แอญ อันจฺืญ กฺี โฮบ บาย รือ กึด กินเลียง      กแม็ย อันจฺืญ ตา พูํกพฺืน รือ แม เอฺิว็ บอฺง ปโอน      รือ เนียะ เมียน คเนีย แอญ      กแรญ ทา กฺี น็อฺง อันจฺืญ แอญ ซอฺง วิญ มนอฺง      ยาง จ็อฮ น็อฺง รูํจ คเนีย เฮฺิย 13 แต เบฺอ น็อฺง กึด กินเลียง ออย อันจฺืญ มนึฮ แดล กซ็อฺด      ยาก กรอฺ      มนึฮ ควะ มนึฮ คเว็น 14 ปเรียฮ ก็ น็อฺง ออย แอญ เมียน ความ เซาะ ซรูํล บูํล      ปร็วฮ ทา โพง นุฮ กฺี ตอฺบ แทน บ็อน กุน แอญ วิญ มัน บาน      แต ด็อฺล เวเลีย กรอย ปำพ็อด      แดล ปเรียฮ น็อฺง เทอ ออย มนึฮ ตร็อฺง ร็วฮ วิญ      ปเรียฮ ลูํก น็อฺง ซอฺง แอญ แทน โพง นุฮ" 15 เมียน มเนียะ แดล อังกุย โฮบ น็อฺง นุฮ บาน ลือ รฺืง นิฮ      ก็ อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ เยซู ทา       "เนียะ นา แดล บาน กินเลียง จุม โพง กฺี น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      น็อฺง ซรูํล เจฺิด็ ยาง เมน เตน" 16 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา      "เมียน มเนียะ จัด กินเลียง ยาง ทม      บาน ปรับ พญฺีว กำเป็ฮ กำเปียญ 17 พอ ด็อฺล เวเลีย โฮบ      กฺี ก็ ออย เนียะ เนิว็ พอฺง เติว็ อันจฺืญ พญฺีว มนอฺง ตฺีด ทา      "อันจฺืญ โม จ็อฮ      ยฺืง รฺีบ รูํจ ซ็อฺบ ยาง เฮฺิย" 18 แต โพง กฺี เนือ็ม คเนีย อาง ทา เมียน ทุระ      คลัฮ ปรับ ทา      "ยฺืง ติญ ซแร ทแม็ย ตเรฺิว็ เติว็ มฺือ ซแร เซฺิน็      ซม ตูํฮ พอฺง" 19 คลัฮ ก็ ทา      "คมาด บาน ติญ กูํ ตุก ปรำ กู      ตอฺง เติว็ เวฺอะ เวีย มฺือ เซฺิน็      ซม ตูํฮ พอฺง" 20 มเนียะ ตฺีด อันแย็ย ทา      "คมาด เตือ็บ ตา บาน คเนีย ทแม็ย      เติว็ มัน บาน เต" 21 เนียะ เนิว็ พอฺง ก็ เฮฺาะ โม ปรับ เนียย      เนียย ก็ เคฺิง็      รูํจ ปรับ ทา      "เติว็ ออย ลฺืน      เติว็ ตาม ทน็อฺล ตูจ ทน็อฺล ทม กน็อง มฺืง      เติว็ เนือ็ม มนึฮ กรอฺ มนึฮ กม็อด      มนึฮ ควะ มนึฮ คเว็น ออย โม อฺี แน็ฮ" 22 เนียะ เนิว็ พอฺง ก็ ปรับ ทา      "ลูํก เนียย      โพง นุฮ คมาด ปรับ ม็อฺด เฮฺิย      แต เมียน บอฺน เนิว็ วาง ตฺีด" 23 เนียย ก็ ซัง ทา      "ออย เติว็ กรํุบ ซเราะ กรํุบ ซแร กรํุบ จรอฺก กรํุบ บอฺน      เติว็ ปังค็อฺม ออย โพง กฺี โม พอฺง พฺือ ออย บาน ปฺิญ ปเตีย็ฮ 24 ยฺืง ซม ปรับ โพง แอญ ทา      โพง เนียะ แดล ยฺืง บาน อันจฺืญ ตุก มุน นุฮ น็อฺง มัน บาน ซี รบ็อฺฮ เคฺิน็ ยฺืง อันตะ อันแต็จ เต" 25 ไง น็อฮ เมียน มนึฮ จเรฺิน บาน เติว็ จุม ปเรียฮ เยซู      ปเรียฮ อ็อฺง แบ โม อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา 26 "เบฺอ รนา มัน ซลัญ ยฺืง จเรฺิน เจีย็ง ซลัญ แม เอฺิว็ ประป็วน โกน      บอฺง ปโอน ปร็อฮ ซแร็ย รูํม ต็อฺง ชีวิด คลูํน แอญ พอฺง      เนียะ นุฮ น็อฺง เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง มัน บาน เต 27 รนา มัน ยอฺม ลี เชอ กางเคน คลูํน แอญ            เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง มัน บาน เต" 28 "โพง แอญ นุฮ เมียน รนา คลัฮ น็อฺง ซาง ปเตีย็ฮ กป็วฮ      แต มัน กึด รคา มฺือ เซฺิน็ ทา      เมียน ตุน พอ น็อฺง ซาง รูํจ รือ อย 29 กแรญ ทา จะ ตซอฺร เฮฺิย น็อฺง เทอ มัน รูํจ      โพง เนียะ แดล บาน เคิญ      กฺี น็อฺง เซฺิจ เยาะ เยิย 30 ทา "เนียะ นิฮ กึด ซาง เฮฺิย แต เทอ มัน รูํจ" 31 "แด็จ คเนีย น็อฺง รฺืง นิฮ ทา      เมียน ซดัจ อ็อฺง นา แดล เวเลีย น็อฺง ลฺืก เตือ็บ เติว็ รบ น็อฺง ซดัจ ปเซญ      มัน กึด มฺือ เซฺิน็ ทา เมียน ตฮาน เนิว็ มาเมิน      น็อฺง ซู รบ น็อฺง ซดัจ แดล ปเรฺอ ตฮาน โม ปีร เมิน บาน รือ อย      เบฺอ ซู มัน บาน      เวเลีย เนิว็ ชงาย คเนีย ก็ ปเรฺอ มนึฮ ออย เติว็ ซม ตเรฺิว็ คเนีย วิญ" 33 ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      เบฺอ เนียะ นา มัน บาน ซละ ตเรือ็บ ซมบัด เคฺิน็ คลูํน แอญ เซฺิน็      ก็ น็อฺง เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง มัน บาน" 34 "อำเม็ล กือ รบ็อฺฮ เจีย      แต เบฺอ อำเม็ล ซาบ เฮฺิย      น็อฺง เทอ ออย ปไร ตฺีด ยาง นา บาน? 35 น็อฺง ยัว โม ดะ น็อฺง แด็ย ก็ มัน เกฺิด จีร      ยัว โม ปละ      เทอ จีร ก็ มัน บาน      เมียน ตา กระเวือ็ด จอล เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็      รนา จ็อฺง ซดับ ก็ ซดับ จ็อฮ"

Luke 15

1 ก็อฺล น็อฮ โพง เนียะ เก็บ พาซี      น็อฺง โพง มนึฮ เทอ บาบ ปเซญ ตฺีด      เนือ็ม คเนีย โจล โม พฺือ น็อฺง ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง 2 โพง ฟาริซี น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี ปูํล ทา      "เนียะ นิฮ รับ ตตูํล มนึฮ บาบ      ซี เจาะ จุม กฺี พอฺง" 3 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ปรับ กฺี ทา 4 "ซมุด ทา เมียน มเนียะ      เมียน แกะ มารวย ตูํ รูํจ บัด เติว็ มูํย      กฺี น็อฺง เทอ ยาง นา      ก็ น็อฺง เลญ แกะ เกาเซฺิบ็ ปรำบูํน ตูํ ตุก ออย ซี ซเมา ตาม เวียล      รูํจ เติว็ รัว แกะ มูํย แดล บัด นุฮ เมน รือ อย? 5 เบฺอ เคิญ เฮฺิย แอญ ตเรฺิว็ ลี โม ปเตีย็ฮ ยาง ปฺิญ เจฺิด็ 6 พอ โม ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ อันจฺืญ บอฺง ปโอน      พูํกพฺืน ปเตีย็ฮ บฺีด โม ปรับ ทา      "ออย โม จูํย ออฺร น็อฺง คมาด จ็อฮ      แกะ เคฺิน็ คมาด แดล บัด นุฮ รัว เคิญ วิญ เฮฺิย" 7 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      อฺี ลฺือ ซวัน แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      กฺี ออฺร น็อฺง มนึฮ บาบ มเนียะ แดล พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย      เจีย็ง มนึฮ เกาเซฺิบ็ ปรำบูํน แดล เจฺิด็ ละออฺ ซรับ เฮฺิย แดล มัน ปบาก พลัฮ เจฺิด็ ตฺีด" 8 "มา ยาง ตฺีด      เบฺอ เซฺิน็ ทา ซแร็ย แดล เมียน ประ ด็อฺบ รฺีล เทอ บัด มูํย      กฺี ตอฺง อ็อจ จังกฺีญ บอฮ รัว ออย เคิญ วิญ เมน รือ อย? 9 เบฺอ เคิญ เฮฺิย      กฺี ก็ อันจฺืญ พูํกพฺืน น็อฺง ปเตีย็ฮ บฺีด ซันยาบ คาง ออย โม รูํม คเนีย      รูํจ อันแย็ย ทา      "โม จูํย ออฺร น็อฺง คญม      ปร็วฮ คญม รัว ประ เคิญ วิญ เฮฺิย" 10 ยาง จ็อฮ เฮฺิย็ ยฺืง ปรับ ทา      โพง ทูดซวัน เคฺิน็ ปเรียฮ น็อฺง ออฺร ปร็วฮ มนึฮ บาบ มเนียะ แดล พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย" 11 ปเรียฮ อ็อฺง ปรฺีบ ตฺีด ทา      "เมียน เนียะ เมียน โกน กันล็อฺฮ ปีร เนียะ 12 เนียะ ปโอน อันแย็ย น็อฺง เอฺิว็ ทา "เอฺิว็      ตเรือ็บ รบ็อฺฮ แดล ตเรฺิว็ แบญ ออย คมาด      ซม ออย แบญ แจจ คมาด เติว็"      เอฺิว็ ก็ แบญ ตเรือ็บ แจจ โกน ต็อฺง ปีร เนียะ 13 ตอฺ โม ตฺีด มัน ประมาน ไง      ปโอน นุฮ ก็ ปันรูํม ตเรือ็บ รบ็อฺฮ      รูํจ แจ็ญ เติว็ มฺืง ชงาย      กฺี ปเรฺอ ประ ติญ เพฺอะ ติญ ซี มัน แจ็ฮ ซดาย" 14 "พอ กฺี ม็อฺด ประ เฮฺิย      มฺืง นุฮ เกฺิด อ็อฺด คเลียน ยาง คลัง      ซแน็ฮ กฺี ก็ กรอฺ ยาง เมน เตน พอฺง 15 ปบาก เติว็ รับ ชนูํล อันเจ็ม จรูก เนิว็ น็อฺง เวียล ซแร ออย เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง นุฮ 16 กฺี เคิญ ซแนจ แดล เนิว็ น็อฺง บาย จรูก      ก็ คเลียน ซี ยาง คลัง      แต มัน เมียน รนา ออย กฺี ซี 17 พอ กฺี กึด พเญียะ คลูํน      ก็ อันแย็ย ทา      "เอ      โกน ชนูํล เคฺิน็ เอฺิว็ ยฺืง เมียน กำเป็ฮ กำเปียญ      เนิว็ ตา เมียน อาฮาร ซี เลฺิง็ ซ็อฺล      แต ยฺืง น็อฺง โม อ็อฺด บาย เงือ็บ น็อฺง นิฮ รือ อย? 18 ยฺืง ตเรฺิว็ เติว็ รัว เอฺิว็      รูํจ อันแย็ย น็อฺง เกือ็ด ทา      "เอฺิว็      คมาด เทอ ค็อฮ น็อฺง ปเรียฮ      ก็ บาน เทอ ค็อฮ น็อฺง เอฺิว็ พอฺง 19 คมาด มัน ซ็อฺมกูํร น็อฺง เกฺิด โกน เคฺิน็ เอฺิว็ ตฺีด เต      ซม ออย เอฺิว็ รับ คมาด ออย เกฺิด ยาง โกน ชนูํล เคฺิน็ เอฺิว็ มเนียะ พอฺง จ็อฮ" 20 "กึด บาน ยาง จ็อฮ เฮฺิย      ซแน็ฮ กฺี ก็ เดฺิร เติว็ รัว เอฺิว็ วิญ      พอ เอฺิว็ กฺี รมิล เคิญ โกน ปฺี ชงาย ก็ กึด อาเนฺิด็ บาน ร็วด เติว็ ออบ เทฺิบ โกน 21 โกน ก็ อันแย็ย น็อฺง เอฺิว็ ทา      "เอฺิว็      คมาด เทอ ค็อฮ น็อฺง ปเรียฮ      ก็ ค็อฮ น็อฺง เอฺิว็ พอฺง      คมาด มัน ซ็อฺมกูํร น็อฺง เกฺิด โกน เคฺิน็ เอฺิว็ ตฺีด เต" 22 แต เอฺิว็ ซัง เนียะ แดล เนิว็ พอฺง ทา      "ออย ยัว กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ ยาง ละออฺ โม เปียะ      ออย ยัว เกือก ยัว อันจฺีน โม เปียะ พอฺง 23 ซแน็ฮ เติว็ ยัว โกน กูํ เพา ละออฺๆ      โม แว็ย กินเลียง ออย ซรูํล ยาง เมน เตน 24 ปร็วฮ ทา โกน ยฺืง นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ เงือ็บ เฮฺิย แต ร็วฮ โม วิญ      บัด เฮฺิย แต บาน เคิญ ตฺีด"      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย เพฺอะ ซี ยาง ซรูํล" 25 "โกน จมอฺง นุฮ กำปุง เนิว็ อฺี ซแร      พอ กฺี เฮฺาะ โม ฮับ น็อฺง ด็อฺล ปเตีย็ฮ ก็ ลือ กฺี แว็ย พเลง เรือ็ม 26 กฺี ก็ เฮา เนียะ เนิว็ พอฺง โม ตเน็ญ ทา      "เมียน การ อย นุฮ?" 27 เนียะ เนิว็ พอฺง ตอฺบ ทา      "ปโอน เคฺิน็ เนียะ โม เฮฺิย      เอฺิว็ ก็ แว็ย โกน กูํ เพา ละออฺ มูํย      ปร็วฮ บาน เคิญ โกน นุฮ โม วิญ เจีย ละออฺ" 28 บอฺง ก็ เคฺิง็      มัน ยอฺม โจล เติว็      เอฺิว็ ก็ แจ็ญ โม ลูํม 29 แต กฺี ปรับ เอฺิว็ ทา      "แน เอฺิว็      คมาด รับ ปันเรฺอ เอฺิว็ จเรฺิน ชนำ เฮฺิย      มัน กฺืย คัด เจฺิด็ เอฺิว็ มนะ มนอฺง      อันตริม ตา โกน ปเป ตูจๆ มูํย      เอฺิว็ ก็ มัน กฺืย แว็ย ออย คมาด ซี บาน ซรูํล น็อฺง คนี คเนีย เต 30 แต โกน เคฺิน็ เอฺิว็ นิฮ บาน ยัว รบ็อฺฮ เคฺิน็ เอฺิว็ เติว็ ทฺีว ลฺีญ ซแร็ย ม็อฺด      รูํจ เฮฺาะ โม วิญ      เอฺิว็ เนิว็ ตา แว็ย กูํ เพา กึด กินเลียง ออย เวีย" 31 เอฺิว็ ก็ ทา      "แน โกน เอฺิย       แอญ เนิว็ เจือ็บ น็อฺง เอฺิว็ นิฮ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ เอฺิว็ ก็ เกฺิด ยาง รบ็อฺฮ เคฺิน็ แอญ 32 ออย โพง ยฺืง ซ็อฺมกูํร กึด ออฺร จ็อฮ      ปร็วฮ ทา ปโอน เคฺิน็ แอญ นิฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เงือ็บ เติว็ เฮฺิย      แต ร็วฮ โม วิญ      บัด เติว็ เฮฺิย      แต เคิญ วิญ"

Luke 16

1 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ทา      "เมียน แซแท็ย มเนียะ      กฺี เมียน โกนเซฺิฮ็ มเนียะ แดล เกฺิด ฮัวนา มฺือ รบ็อฺฮ กรุํบ ยาง      เมียน เนียะ ปเซญ โม รอฺง แซแท็ย ทา      "ฮัวนา นุฮ บาน ปังเฮ็น ตเรือ็บ รบ็อฺฮ เคฺิน็ ลูํก อ็อฺฮ" 2 แซแท็ย นุฮ ก็ เฮา ฮัวนา นุฮ โม      รูํจ ตเน็ญ ทา      "รฺืง ราว แดล ยฺืง ลือ นุฮ เกฺิด ยาง นา เมน?      ออย ยัว บันชี เคฺิน็ แอญ โม แน็ฮ เมือ็ฮ      ปร็วฮ ทา แอญ น็อฺง มัน บาน เทอ การ นิฮ ตฺีด เต" 3 "ฮัวนา นุฮ กึด กน็อง เจฺิด็ ทา      "น็อฺง เทอ ยาง นา เจีย? ปร็วฮ เนียย น็อฺง ออย เลญ เทอ การ นิฮ เฮฺิย      น็อฺง จีจ แด็ย ก็ มัน เมียน กำลัง      น็อฺง ซม เตียน ก็ อฺีล กฺี 4 ยฺืง กึด เคิญ เฮฺิย ทา      ด็อฺล เลญ เทอ การ น็อฺง แซแท็ย นิฮ      น็อฺง เทอ ออย เนียะ ปเซญ รับ ตตูํล ยฺืง เนิว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ กฺี บาน" 5 ซแน็ฮ เนียะ นุฮ ก็ เฮา เนียะ แดล จำเปียะ เนียย โม ตเน็ญ มนอฺง มเนียะ ทา      "แอญ จำเปียะ เนียย ยฺืง แต็จ จเรฺิน เปฺิน็ นา?" 6 กฺี ตอฺบ ทา      "จำเปียะ คลัญ มารวย ปีบ"      ฮัวนา นุฮ ก็ ปรับ ทา      "นิฮ บันชี      ชับ แก ออย เกฺิด ฮาเซฺิบ็ ปีบ ออย ลฺืน" 7 รูํจ กฺี ก็ ตเน็ญ มเนียะ ตฺีด ทา      "แอญ จำเปียะ จเรฺิน เปฺิน็ นา?" กฺี ตอฺบ ทา      "จำเปียะ ซเรฺิว็ มารวย เบา"      เนียะ นุฮ ปรับ ทา      "นิฮ บันชี      ออย แอญ แก ออย เกฺิด แปดเซฺิบ็ เบา" 8 "ทึงตา เนียะ ฮัวนา นุฮ มัน ตร็อฺง      แซแท็ย ก็ ปเซฺิร ทา กฺี ชลาด      ปร็วฮ ทา โพง มนึฮ ซไม นิฮ แจ็ฮ เทอ ยาง จ็อฮ น็อฺง คเนีย กฺี      ชลาด เจีย็ง มนึฮ แดล รับ จฺือ ปเรียฮ 9 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      ออย ยัว รบ็อฺฮ น็อฺง โลก นิฮ ปเรฺอ ออย เกฺิด คเนีย      พอ ด็อฺล รบ็อฺฮ นุฮ ม็อฺด เฮฺิย      ก็ น็อฺง เมียน กฺี รับ ตตูํล แอญ เนิว็ ลฺือ ซวัน" 10 "เนียะ แดล ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ ตะตูจ      น็อฺง ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ ทม พอฺง      เนียะ แดล มัน ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ ตะตูจ      น็อฺง มัน ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ ทม แด็จ คเนีย 11 ปร็วฮ จน็อฮ เบฺอ โพง เนียะ มัน ตร็อฺง น็อฺง ตเรือ็บ ซมบัด กน็อง โลก นิฮ เฮฺิย      รนา น็อฺง มอฺบ ตเรือ็บ ซมบัด แท ออย เนียะ บาน? 12 เบฺอ โพง เนียะ มัน ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ เคฺิน็ เนียะ ปเซญ      มัน เมียน รนา น็อฺง มอฺบ ตเรือ็บ ออย เนียะ บาน เต 13 มัน เมียน บาว นา รับ ปันเรฺอ เนียย ปีร เนียะ บาน เต      ปร็วฮ ทา น็อฺง ซอ็อฺบ มเนียะ      ซลัญ มเนียะ      รือ เคารบ มเนียะ      มะเงียย มเนียะ      แอญ น็อฺง รับ ปันเรฺอ ปเรียฮ พอฺง      น็อฺง รับ ปันเรฺอ ประ เมียฮ พอฺง มัน บาน เต" 14 โพง ฟาริซี แดล ซลัญ ประ      พอ บาน ลือ เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู      ก็ เนือ็ม คเนีย เซฺิจ เยาะเยิย 15 แต ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โพง แอญ นิฮ เทอ ออย มนึฮ กึด ทา แอญ ตร็อฺง ละออฺ นัฮ      แต ปเรียฮ ลูํก เด็ญ เจฺิด็ กนึด เคฺิน็ โพง แอญ      รบ็อฺฮ แดล มนึฮ กึด ทา เจีย ละออฺ      ปเรียฮ ลูํก ซอ็อฺบ นัฮ" 16 "เมียน ปเรียฮ บันยัด      น็อฺง เปียก ตเซร เคฺิน็ เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      เนิว็ ปฺี เดฺิม จ็วน ด็อฺล ยอน บาน โม      แต ตัง ปฺี ยอน บาน โม ยฺืง ประกาด คาว เจีย ปฺี รฺืง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ      มนึฮ เรือ็ล คเนีย ก็ รแอญ ค็อฺม รัว พเลฺิว็ โจล เติว็ น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ 17 ทึงทา มฺีจ น็อฺง แด็ย นิฮ น็อฺง บัด เติว็      แต จุด ตูจ มูํย น็อฺง นังซือ ปเรียฮ บันยัด น็อฺง มัน บัด เต" 18 "เนียะ นา เลญ ประป็วน คลูํน แอญ      รูํจ บาน ประป็วน ทแม็ย      เนียะ นุฮ เรือ็บ ทา ลฺีญ โกน กระมม กฺี      เนียะ รับ ซแร็ย แดล เลญ ปแด็ย เฮฺิย โม เกฺิด ประป็วน      เนียะ นุฮ เรือ็บ ทา ลฺีญ โกน กันล็อฺฮ กฺี" 19 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ตฺีด ทา      "เมียน แซแท็ย มเนียะ ซลฺีจ คอ เอา เทด ละออฺ      ซระมอล ซี มวง ละออฺ พอฺง      โฮบ อาฮาร จงัญๆ เรือ็ล ไง 20 เมียน เนียะ ซม เตียน มเนียะ ชม็วฮ ลาซารัด      เกฺิด ตเมา ปฺิญ คลูํน      เดจ เนิว็ น็อฺง มุก ทเวียร เคฺิน็ แซแท็ย นุฮ 21 กฺี คเลียน ซี กันเต็จ อาฮาร แดล ทเลียะ ปฺี โตะ เคฺิน็ แซแท็ย นุฮ      จแก ก็ โม ลิด ตเมา กฺี พอฺง" 22 "ตอฺ โม ตฺีด เนียะ แดล ซม เตียน นุฮ เงือ็บ      โพง ทูดซวัน ก็ รับ เติว็ เนิว็ จุม น็อฺง อับราฮำ      แซแท็ย นุฮ ก็ เงือ็บ พอฺง      กฺี ก็ ยัว เติว็ ก็อฺบ ตุก 23 ตอฺน เนิว็ น็อฺง มฺืง คมอจ เมียร นุฮ ทุก ทอรมาน คลัง นัฮ      แซแท็ย งฺืย มฺือ เคิญ อับราฮำ ปฺี ชงาย      เมียน ลาซารัด เนิว็ บฺีด" 24 "แซแท็ย นุฮ ก็ ซแรจ ซม ทา      "โอ ตา อับราฮำ      ออย อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง      ซม ออย ลาซารัด โม แน็ฮ รูํจ ยัว มเรียม ได จลัวะ ตึก ดะ อันนาด คมาด ออย ตระเจียะ พอฺง      ปร็วฮ คมาด ตเรฺิว็ ซู ทุก ทอรมาน เนิว็ น็อฺง อันนาด พลฺืง นิฮ" 25 อับราฮำ ตอฺบ ทา      "แน โกน      ออย กึด มฺือ      อังก็อฺล แอญ เนิว็ ร็วฮ      แอญ บาน รบ็อฺฮ เจีย ซันรับ คลูํน แอญ      ลาซารัด กฺี บาน รบ็อฺฮ มัน เจีย เบฺอ      แต เวเลีย นิฮ กฺี บาน รับ ความ เซาะ แต แอญ ตเรฺิว็ ปัฮ ซู ทน ทอรมาน 26 มา ยาง ตฺีด      แอญ น็อฺง ยฺืง เมียน เฮว คัน เนิว็ จรอฺก กนาล      พฺือ ทา รนา น็อฺง ชลอฺง เติว็ โม รัว คเนีย ก็ มัน บาน" 27 แซแท็ย นุฮ ก็ ทา      "ลูํก ตา      เบฺอ ยาง จ็อฮ ซม ออย ปเรฺอ ลาซารัด เติว็ อฺี ปเตีย็ฮ เอฺิว็ เคฺิน็ คมาด 28 ปร็วฮ ทา คมาด เมียน บอฺง ปโอน ปรำ เนียะ      ออย ลาซารัด เติว็ ตฺืน กฺี พอฺง      พฺือ กแม็ย กฺี โม ด็อฺล บอฺน ทอรมาน นิฮ" 29 "แต อับราฮำ ตอฺบ ทา      "กฺี เมียน ปเรียฮ กำปี เปียก แดล โมเซด น็อฺง โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ ตเซร ตุก เฮฺิย      ออย กฺี ซดับ จ็อฮ" 30 แซแท็ย นุฮ ก็ ทา      "มัน บาน เต      ลูํก ตา อับราฮำ      แต เบฺอ มนึฮ เงือ็บ มเนียะ เติว็ อันแย็ย ปรับ      กฺี ก็วง จฺือ พลัฮ เจฺิด็ ทแม็ย" 31 อับราฮำ ก็ ตอฺบ ทา      "เบฺอ กฺี มัน ซดับ โมเซด น็อฺง โพง เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ      ทึงทา เมียน มนึฮ ร็วฮ โม วิญ มเนียะ      กฺี ก็ มัน ยอฺม จฺือ"

Luke 17

1 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ตฺีด ทา      "ออย ระวัง คลูํน ออย ละออฺ      น็อฺง เมียน แฮด ออย เทอ ค็อฮ      แต เนียะ แดล เนือ็ม กฺี ออย เทอ ค็อฮ      เนียะ นุฮ เฮฺิย็ น็อฺง ปัฮ เทอ ตูํฮ คลัง นัฮ 2 เบฺอ ยัว ทมอฺ เก็น มเซา จอฺง กอฺ เจือ็บ เนียะ นุฮ      รูํจ ตันเลียะ ตึก ตันลฺี      นุฮ เจีย เจีย็ง ออย กฺี เนือ็ม เนียะ ตูจ มเนียะ เทอ ค็อฮ" 3 "เบฺอ บอฺง ปโอน เคฺิน็ เนียะ เทอ บาบ เนียะ      ออย ดัฮ ตฺืน กฺี      เบฺอ กฺี พลัฮ เจฺิด็ เฮฺิย ออย ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี 4 เบฺอ กฺี เทอ ค็อฮ น็อฺง แอญ มา ไง ปรำปิล ดอฺง      รูํจ เฮฺาะ โม ปรับ ต็อฺง ปรำปิล ดอฺง ทา      "คมาด พลัฮ เจฺิด็ เฮฺิย"      ออย ลฺืก ตูํฮ ออย กฺี พอฺง" 5 โพง ทำมทูด ปรับ ปเรียฮ เยซู ทา      "ซม ออย ลูํก เทอ ออย คมาด จฺือ เจีย็ง นิฮ ตฺีด" 6 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ตอฺบ ทา      "เบฺอ แอญ จฺือ ตา อันแต็จ เปฺิน็ กเรือ็บ ซปฺิย ตูจ นุฮ      แอญ ก็ น็อฺง ซัง เดฺิม มวน นิฮ ออย ดอฺก เติว็ ดอด ตุก น็อฺง ตึก ตันลฺี      เวีย ก็ น็อฺง เทอ ตาม แอญ" 7 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ทา      "โพง แอญ เมียน รนา คลัฮ      แดล เมียน เนียะ รับ ปันเรฺอ ปจูํร ซแร      รือ อันเจ็ม แกะ      พอ กฺี โม ปฺี เวียล ซแร เนียย น็อฺง ปรับ ทา      "อันจฺืญ อังกุย โฮบ เซฺิน็"? 8 รือ น็อฺง ปรับ กฺี ทา      "ออย เทอ ซี รูํจ พลัฮ คอ พลัฮ เอา      รฺีบ บาย รฺีบ ตึก ออย ยฺืง โฮบ มุน      แอญ จำ เพฺอะ ซี กรอย"? 9 แดล เนียะ รับ ปันเรฺอ เทอ ตาม เปียก เนียย ซัง นุฮ      เนียย มัน ปบาก ออฺรกุน กฺี เต 10 แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      เวเลีย โพง แอญ เทอ การ กรํุบ ยาง แดล ปเรียฮ ปรับ ออย แอญ เทอ นุฮ      ก็ ออย อันแย็ย ทา      "โพง คมาด เกฺิด เนียะ รับ ปันเรฺอ แดล มัน บาน ซอฺง กุน ปเรียฮ เต      แดล เทอ นุฮ      เทอ ตาม นาที เคฺิน็ คมาด เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 11 ปเรียฮ เยซู กำปุง เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      เติว็ รอฺบ จังวัด ซะมาเรีย น็อฺง จังวัด กาลิลี 12 กำปุง โจล เติว็ ซเราะ มูํย      เมียน มนึฮ เกฺิด กันร็วง ด็อฺบ เนียะ ประเตีย็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี ชวร เนิว็ ชงายๆ ปฺี ปเรียฮ อ็อฺง 13 รูํจ ซแรจ ทา      "ลูํก เนียย เยซู      อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ โพง คมาด พอฺง จ็อฮ" 14 พอ ปเรียฮ อ็อฺง บาน เคิญ ก็ อันแย็ย ทา      "เติว็ ออย โพง อาจาร แดล เทอ พิที เคิญ เซฺิน็ จ็อฮ"      โพง กฺี กำปุง เดฺิร เติว็ ก็ บัด เกฺิด กันร็วง ลฺืย 15 เมียน มเนียะ แดล เนิว็ จุม โพง นุฮ      พอ เคิญ ทา คลูํน แอญ บัด เฮฺิย      ก็ เฮฺาะ โม ปเซฺิร ปเรียฮ ยาง คลัง 16 รูํจ กราบ ปเรียฮ เยซู      ออฺร กุน ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง      เนียะ นุฮ เกฺิด มนึฮ เจียด ซะมาเรีย 17 ปเรียฮ เยซู ลูํก ตเน็ญ ทา      "เมียน ด็อฺบ เนียะ บัด เมน รือ อย? จ็อฮ อฺี นา โพง ปรำบูํน เนียะ นุฮ? 18 มัน เคิญ รนา เฮฺาะ โม ปเซฺิร ปเรียฮ      เมียน ตา มนึฮ เจียด ปเซญ นิฮ เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็" 19 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง เนียะ นุฮ ตฺีด ทา      "กรอก เติว็ จ็อฮ      แดล แอญ จฺือ นิฮ เฮฺิย็ เทอ ออย แอญ บัด เฮฺิย" 20 พอ โพง ฟาริซี ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "ด็อฺล นา แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ น็อฺง โม?"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "เวเลีย แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ โม      มนึฮ มฺือ มัน เคิญ เต 21 กฺี มัน ปรับ ทา      "โม มฺือ อฺี นิฮ      เติว็ มฺือ อฺี นุฮ"      ปร็วฮ ทา      ปเรียฮ บาน โม ปกครอง เนิว็ น็อฺง โพง เนียะ เฮฺิย" 22 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "น็อฺง เมียน เวเลีย แดล โพง แอญ จ็อฺง ออย ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      เนิว็ จุม พอฺง ตา มา ไง ก็ คแว็ย      แต แอญ มัน เมียน ไง บาน เคิญ ตฺีด เต 23 เบฺอ กฺี น็อฺง อันแย็ย น็อฺง โพง แอญ ทา      "โม มฺือ      ปเรียฮ เนิว็ อฺี แน็ฮ"      รือ      "เติว็ มฺือ      ปเรียฮ เนิว็ อฺี น็อฮ"      กแม็ย แจ็ญ เติว็      กแม็ย ตาม กฺี 24 ปร็วฮ ทา ปรฺีบ เปฺิน็ พเนจ กันตูํล      ชูํล ปฺี มฺีจ คาง แน็ฮ      ก็ พลือ เติว็ คาง น็อฮ      แด็จ คเนีย น็อฺง ไง แดล ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ จ็อฮ โม      มนึฮ เรือ็ล คเนีย ก็ น็อฺง เคิญ ยาง จ็อฮ 25 แต มุน นุฮ ปเรียฮ อ็อฺง ซู ทน ทุก ทอรมาน จเรฺิน ยาง      มนึฮ ซไม นิฮ ก็ มัน ยอฺม รับ ปเรียฮ อ็อฺง" 26 "แฮดการ ซไม เคฺิน็ โนอา เกฺิด แบบ นา      ซไม ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ ก็ น็อฺง เกฺิด แบบ นุฮ เฮฺิย็ 27 กือ ซไม โนอา นุฮ โพง กฺี บาน เพฺอะ ซี ยาง ซรูํล      บาน ซูํร บาน แซน คเนีย      จ็วน ด็อฺล ไง แดล โนอา โจล เติว็ กน็อง ตูก      รูํจ ตึก ก็ ลิจ โพง กฺี เงือ็บ เลฺิง็ อ็อฺฮ" 28 "ซไม เคฺิน็ โลด ก็ แด็จ คเนีย      กฺี บาน เพฺอะ ซี      บาน ลัวะ จาย      บาน ดำ ตนำ      บาน ซาง นิฮ      ซาง นุฮ 29 แต น็อฺง ไง แดล โลด แจ็ญ ปฺี มฺืง โซโดม      พลฺืง น็อฺง รันเซ็ว      ทเลียะ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ แช็ฮ ม็อฺด ต็อฺง มนึฮ ต็อฺง มฺืง ลฺืย 30 ไง แดล ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง โม      โพง มนึฮ ก็ กำปุง เทอ ยาง จ็อฮ แด็จ คเนีย" 31 "กน็อง ไง น็อฮ เนียะ แดล เนิว็ ลฺือ ปเตีย็ฮ      ก็ กแม็ย ออย กฺี จ็อฮ ยัว รบ็อฺฮ เคฺิน็ กฺี แดล เนิว็ กน็อง ปเตีย็ฮ      เนียะ แดล เนิว็ ตาม เวียล ซแร ก็ กแม็ย ออย กฺี เฮฺาะ โม วิญ 32 ออย ระวัง      ออย จำ แฮดการ ประป็วน เคฺิน็ โลด นุฮ จ็อฮ 33 เนียะ นา ซู เนิว็ ร็วฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ เงือ็บ      แต เนียะ แดล ตัง เจฺิด็ ซู เงือ็บ      ก็ น็อฺง บาน ร็วฮ 34 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      กน็อง ยุํบ ไง น็อฮ เมียน ปร็อฮ ปีร เนียะ เดจ เนิว็ น็อฺง บอฺน มูํย คเนีย      ลูํก ปเรียฮ น็อฺง รับ เติว็ มูํย ตุก มูํย 35 เมียน ซแร็ย ปีร เนียะ กำปุง เก็น มเซา จุม คเนีย      ปเรียฮ รับ มูํย ตุก มูํย" 37 กฺี ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ เวีย น็อฺง เกฺิด อฺี นา?"            ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "เบฺอ เมียน ซเดิย็ เงือ็บ เนิว็ อฺี นา      ตมาด ก็ เนือ็ม คเนีย จอม เนิว็ อฺี น็อฮ"

Luke 18

1 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย รฺืง มูํย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ พฺือ ซอน ออย อตึฮซทาน รฺืยๆ กแม็ย ดัจ กแม็ย กจิล 2 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "น็อฺง มฺืง มูํย      เมียน พูพิพากซา มเนียะ      มัน แจ็ฮ คลาจ กแรญ ปเรียฮ      มัน กแรญ เจฺิด็ รนา 3 น็อฺง นุฮ เมียน ซแร็ย มมาย มเนียะ      โม ปรับ จเรฺิน ดอฺง ทา      "ซม ออย ตัดซิน ออย ยุดติทำ แจจ คญม พอฺง" 4 พูพิพากซา นุฮ มัน ยอฺม จูํย เนียง นุฮ      ตุก เนิว็ ยาง ยูร      พอ ไง กรอย เลฺิง กฺี กึด กน็อง เจฺิด็ ทา      "ยฺืง มัน คลาจ กแรญ ปเรียฮ      มัน เคิญ แก มนึฮ ก็ เมน เฮฺิย็ 5 แต ซแร็ย มมาย นุฮ โม จะรุก ยฺืง ออย ปบาก      ยฺืง ตเรฺิว็ จูํย ตัดซิน ออย เนียง ตาม ตร็อฺง      พฺือ กแม็ย โม เทอ ออย ยฺืง รำคาน ตฺีด" 6 ปเรียฮ อ็อฺง มจัฮ อันแย็ย ทา      "ออย กึด มฺือ เปียก แดล พูพิพากซา มัน ตร็อฺง นิฮ บาน อันแย็ย เฮฺิย นุฮ 7 แด็จ คเนีย ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      ปเรียฮ น็อฺง แก วิญ ออย มนึฮ แดล ปเรียฮ อ็อฺง บาน รฺืฮ ตุก เฮฺิย      เนียะ แดล ลูํม ซม ปเรียฮ อ็อฺง ต็อฺง ยุํบ ต็อฺง ทไง ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง อ็อฺด เจฺิด็ เนิว็ บาน ยูร รือ อย? 8 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง ออย ยาง ลฺืน      แต พอ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ โม      น็อฺง เคิญ มนึฮ น็อฺง โลก นิฮ จฺือ ปเรียฮ เนิว็ คลัฮ รือ อย?" 9 ซำรับ มนึฮ คลัฮ แดล ตุก เจฺิด็ คลูํน แอญ ทา      เกฺิด มนึฮ ตร็อฺง รูํจ มะเงียย เนียะ ปเซญ      ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ทา 10 "เมียน ปีร เนียะ เลฺิง เติว็ อตึฮซทาน น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร มเนียะ เกฺิด ฟาริซี      มเนียะ เกฺิด เนียะ เก็บ พาซี 11 มนึฮ ฟาริซี นิฮ ชวร อตึฮซทาน กน็อง เจฺิด็ ทา      "โอ ปเรียฮ อ็อฺง มจัฮ      คมาด ซม ออฺร กุน ปเรียฮ แดล คมาด ปเซญ ปฺี กฺี      ปเซญ ปฺี โพง เนียะ ลูํบ โพง เนียะ มัน ตร็อฺง      โพง เนียะ ลฺีญ ประป็วน โกน กฺี      คมาด ปเซญ ปฺี โพง เนียะ เก็บ พาซี นิฮ พอฺง 12 มา อาตึด คมาด กัน การ อ็อฺด อาฮาร ปีร ดอฺง      รบ็อฺฮ แดล คมาด รัว บาน จำนูํน ด็อฺบ      คมาด ทวาย ออย เติว็ ปเรียฮ มูํย" 13 "แต คาง เนียะ แดล เก็บ พาซี นุฮ ชวร เนิว็ ยาง ชงาย      มัน เฮียน งฺืย เติว็ ลฺือ พอฺง      เนิว็ ตา กัวะ ตรูง คลูํน แอญ ทา      "โอ ปเรียฮ อ็อฺง      ออย อาเนฺิด็ คมาด มนึฮ บาบ พอฺง" 14 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา เนียะ เก็บ พาซี นิฮ เฮฺิย็      กฺี เฮฺาะ แจ็ญ ปฺี นุฮ วิญ      ก็ บาน ปเรียฮ เรือ็บ กฺี ทา มนึฮ ตร็อฺง ละออฺ      แต มัน บาน เรือ็บ เนียะ ฟาริซี นุฮ เต      ปร็วฮ ทา เนียะ นา ชอฺบ อูํด คลูํน      ตเรฺิว็ ปัฮ ตันเลียะ ออย เตียบ      เนียะ นา แดล ชอฺบ ปันเตียบ คลูํน ออย เตียบ      ปเรียฮ น็อฺง ลฺืก ออย กป็วฮ" 15 ซแน็ฮ กฺี ก็ ปัว โกนงา โม รัว ปเรียฮ เยซู      พฺือ ออย ลูํก ดะ ได ลฺือ กฺี      พอ โพง โกนเซฺิฮ็ เคิญ ก็ ฮาม 16 แต ปเรียฮ เยซู เฮา โกน นุฮ โม      รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ โกนเซฺิฮ็ ทา      "กแม็ย ฮาม กฺี เลฺิย      ปร็วฮ ทา มนึฮ ตเรฺิว็ เกฺิด แด็จ โกน กเมญ ยาง จ็อฮ เตือ็บ น็อฺง โจล แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ บาน 17 ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เนียะ นา แดล มัน ยอฺม รับ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ยาง โกน กเมญ นิฮ      เนียะ นุฮ น็อฺง โจล แพนแด็ย นุฮ มัน บาน" 18 เมียน เจาเนียย เคฺิน็ โพง ยิว มเนียะ โม ตเน็ญ ปเรียฮ เยซู ทา      "ลูํก กรู เนียะ ซโลด ตร็อฺง      คมาด ตเรฺิว็ เทอ ยาง นา คลัฮ      ออย บาน ชีวิด เนิว็ รโฮด เติว็?" 19 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ เนียะ นุฮ ทา      "แอญ เฮา ยฺืง ทา เนียะ ซโลด ตร็อฺง เทอ อย?      มัน เมียน รนา ซโลด ตร็อฺง เต      เมียน ปเรียฮ มา อ็อฺง เปฺิน็ น็อฮ เฮฺิย็ 20 แอญ เด็ญ ปเรียฮ บันยัด เฮฺิย แดล ทา      กแม็ย ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี      กแม็ย ซันลับ มนึฮ      กแม็ย ลูํจ กฺี      กแม็ย ยัว รฺืง กเฮฺาะ โม อาง      ออย นับทือ แม เอฺิว็ พอฺง" 21 เนียะ นุฮ ก็ ปรับ ทา      "คอ นุฮ คมาด กัน โม ตัง ปฺี เนิว็ โกน กเมญ เฮฺิย" 22 พอ บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ทา      "แอญ เนิว็ ควัฮ มา ยาง      ออย เติว็ ลัวะ รบ็อฺฮ เคฺิน็ แอญ ออย ม็อฺด      แจจ มนึฮ กซ็อฺด      ซแน็ฮ แอญ ก็ น็อฺง บาน เมียน ตเรือ็บ ซมบัด ลฺือ ซวัน      รูํจ ตาม โม เกฺิด โกนเซฺิฮ็ ยฺืง จ็อฮ" 23 แต พอ บาน ลือ ยาง จ็อฮ กฺี ก็ ปรูํย เจฺิด็ ยาง      ปร็วฮ กฺี เมียน ตเรือ็บ ซมบัด จเรฺิน 24 พอ ปเรียฮ เยซู เคิญ กฺี ปรูํย เจฺิด็ ยาง จ็อฮ      ก็ ทา      "เนียะ เมียน โจล น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ ยาก คลัง นัฮ 25 ซัด อูด โจล น็อฺง ปร็วง อันจุล      ก็ เงียย เจีย็ง เนียะ เมียน โจล กน็อง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ" 26 โพง เนียะ แดล บาน ลือ ยาง จ็อฮ ก็ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ รนา น็อฺง พ็อด ปฺี บาบ บาน?" 27 แต ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "การ นา แดล มนึฮ เทอ มัน บาน      แต ปเรียฮ ลูํก เทอ บาน" 28 ซแน็ฮ เปตโร บาน อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "นิฮ เฮฺิย็      โพง คมาด ซละ ปเตีย็ฮ ซแมญ      รูํจ โม ตาม ลูํก" 29 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ทา      "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ตาม ตร็อฺง ทา      เบฺอ รนา ซละ ปเตีย็ฮ ซแมญ คลูํน แอญ      รือ ประป็วน โกน บอฺง ปโอน แม เอฺิว็      ปร็วฮ กึด ด็อฺล ยฺืง 30 น็อฺง ซไม นิฮ เนียะ นุฮ บาน รบ็อฺฮ วิญ ยาง จเรฺิน      ด็อฺล ซไม ตอฺ เติว็ มุก น็อฺง บาน รับ ชีวิด รโฮด เติว็ พอฺง" 31 ปเรียฮ เยซู เนือ็ม โพง โกนเซฺิฮ็ ปีรตน็อฺบ เนียะ เติว็      รูํจ อันแย็ย ทา      "นิฮ      โพง ยฺืง กำปุง เลฺิง เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม      กรํุบ ยาง น็อฺง เกฺิด จ็อฺม ตาม แดล เนียะ เตียย ตำเนียย เคฺิน็ ปเรียฮ ปฺี เดฺิม บาน ตเซร ตุก ปฺี รฺืง ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ 32 ปร็วฮ ทา ลูํก ตเรฺิว็ ปัฮ มนึฮ เจียด ปเซญ จับ ตุก      รูํจ กฺี น็อฺง เยาะเยิย ลูํก      เทอ บรอ ดะ      ซด็อฺฮ ตึก เมือ็ด ดะ 33 แว็ย      รูํจ กฺี น็อฺง ซันลับ จอล พอฺง      พอ บาน แบ็ย ไง ลูํก น็อฺง ร็วฮ วิญ" 34 แต โพง โกนเซฺิฮ็ มัน เด็ญ รฺืง จบัฮ      รฺืง นิฮ กือ รฺืง เลียะ มัน ออย กฺี เด็ญ      โพง กฺี ก็ มัน เคาไจ 35 พอ ปเรียฮ เยซู เดฺิร โม บฺีด มฺืง เยรีโค      เมียน มนึฮ ควะ มเนียะ อังกุย ซม เตียน เนิว็ รอฺบ พเลฺิว็ 36 พอ กฺี ลือ ซันทึก มนึฮ จเรฺิน เนียะ เดฺิร พาน เติว็      กฺี ก็ ตเน็ญ ทา      "เกฺิด อย นุฮ?" 37 โพง กฺี ปรับ ทา "ลูํก เยซู เนียะ ซเราะ นาซาเร็ด เดฺิร โม" 38 เนียะ พเนจ ควะ นุฮ ก็ ซแรจ ทา      "ลูํก เยซู โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      ซม ออย ลูํก อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง จ็อฮ" 39 โพง เนียะ คลัฮ เดฺิร คาง มุก ก็ ทา กฺี      เนิว็ ออย ซงฺีม      แต กฺี กวย ตา ซแรจ คลัง เลฺิง ทา      "โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด      ซม ออย อาเนฺิด็ ซระน็อฺฮ คมาด พอฺง" 40 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ชบ      ปรับ ออย กฺี เนือ็ม มนึฮ ควะ นุฮ โม รัว      พอ กฺี โจล โม ด็อฺล      ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ กฺี ทา 41 "แอญ จ็อฺง ออย ยฺืง เทอ อย?"      กฺี ตอฺบ ทา      "โอ ลูํก มจัฮ      จ็อฺง ออย ลูํก เทอ ออย คมาด มฺือ เคิญ บาน" 42 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "มฺือ เคิญ จ็อฮ      แดล แอญ จฺือ บาน เทอ ออย บัด เฮฺิย" 43 กฺี ก็ มฺือ เคิญ ลฺืย      รูํจ เดฺิร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็      ปเซฺิร ปเรียฮ พอฺง      พอ โพง กฺี บาน เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ปเซฺิร ปเรียฮ

Luke 19

1 ปเรียฮ เยซู เดฺิร โจล มฺืง เยรีโค น็อฺง รโฮด เติว็ 2 เมียน มเนียะ ชม็วฮ ซักเคียด เกฺิด ฮัวนา เนียะ แดล เนิว็ จำ เก็บ พาซี เลฺิง็ เมียน 3 เกือ็ด จ็อฺง เคิญ ทา      ปเรียฮ เยซู นุฮ ยาง นา      แต มฺือ มัน เคิญ ปร็วฮ มนึฮ แนน นัฮ ปฺีจ      คลูํน เกือ็ด ก็ เตียบ พอฺง 4 เกือ็ด ร็วด เติว็ เลฺิง เดฺิม ลเวีย แดล เนิว็ คาง มุก ปเรียฮ อ็อฺง      พฺือ น็อฺง บาน เคิญ จบัฮ      ปร็วฮ เด็ญ ทา ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง เดฺิร เติว็ คาง น็อฮ 5 พอ ปเรียฮ เยซู เดฺิร โม ด็อฺล บอฺน ตร็อฮ      ก็ งฺืย อันแย็ย น็อฺง ซักเคียด ทา      "แน ซักเคียด      จ็อฮ โม ออย ลฺืน      ไง แน็ฮ ยฺืง ตเรฺิว็ ชบ พัก อฺี ปเตีย็ฮ เคฺิน็ แอญ" 6 ซแน็ฮ เกือ็ด ก็ จ็อฮ โม รับ ตตูํล ปเรียฮ อ็อฺง ยาง ลฺืน      ก็ ออฺร พอฺง 7 พอ โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง นุฮ เคิญ ยาง จ็อฮ ก็ เนือ็ม คเนีย ปูํล ทา "กฺี โจล เติว็ พัก เนิว็ จุม มนึฮ บาบ มนึฮ มัน ตร็อฺง" 8 แต ซักเคียด ชวร อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แน ลูํก มจัฮ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ คมาด      คมาด ออย เนียะ กรอฺ เปียะกนาล      แดล คมาด บาน โกง ยัว รบ็อฺฮ รนา      คมาด น็อฺง ซอฺง ออย กฺี วิญ มูํย จฺี บูํน" 9 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "ไง แน็ฮ กรอบกรูํ นิฮ บาน พ็อด ปฺี บาบ เฮฺิย      บาน เกฺิด โกนเจา เคฺิน็ อับราฮำ พอฺง 10 ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ แดล โม นิฮ      ก็ โม พฺือ รัว จูํย เนียะ แดล อังวฺีญ เติว็ ค็อฮ ปฺี พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ      ออย กฺี พ็อด ปฺี บาบ บาน พอฺง" 11 พอ โพง กฺี บาน ลือ ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ เยซู ก็ บาน ยัว รฺืง มูํย ตฺีด โม อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย ซดับ      ปร็วฮ ทา เวเลีย นิฮ ปเรียฮ อ็อฺง โม ฮับ น็อฺง ด็อฺล มฺืง เยรูซาเล็ม เฮฺิย      เทอ ออย โพง กฺี กึด ทา      น็อฺง บาน เคิญ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ 12 ปร็วฮ จน็อฮ ปเรียฮ อ็อฺง บาน อันแย็ย รฺืง นิฮ ปรฺีบ ทฺีบ ทา      "เมียน เจาเนียย มเนียะ เติว็ มฺืง ชงาย      พฺือ น็อฺง เติว็ รับ ตำแนญ เกฺิด ซดัจ      รูํจ น็อฺง เฮฺาะ โม วิญ 13 เฮา บาว ด็อฺบ เนียะ โม      รูํจ มอฺบ ประ ออย มเนียะ มา รฺีล       ปรับ ทา      "ออย ยัว เติว็ เทอ ตุน ลัวะ จาย      จ็วน ยฺืง เฮฺาะ โม วิญ" 14 แต เนียะ น็อฺง มฺืง เคฺิน็ เจาเนียย นุฮ ซอ็อฺบ เกือ็ด      บาน ปเรฺอ มนึฮ ตาม เติว็ ปรับ ทา      "โพง ยฺืง มัน จ็อฺง ออย เนียะ นิฮ ปกครอง ยฺืง เต" 15 "เวเลีย เกือ็ด รับ อำนาจ โม ปกครอง เฮฺิย      เกือ็ด ก็ เฮา โพง บาว แดล บาน มอฺบ ประ นุฮ ออย โม      พฺือ น็อฺง บาน เด็ญ ทา โพง กฺี ลัวะ บาน กำไร จเรฺิน บลา 16 เนียะ แดล โจล โม มุน นุฮ ปรับ เจาเนียย ทา      "ลูํก มจัฮ      ประ มา รฺีล บาน กำไร ด็อฺบ รฺีล" 17 เจาเนียย ก็ อันแย็ย ทา      "เจีย เฮฺิย แอญ เกฺิด บาว เจีย      แดล แอญ ตร็อฺง น็อฺง รบ็อฺฮ อันแต็จ อันตูํจ      ยฺืง น็อฺง มอฺบ อำนาจ ออย แอญ ปกครอง ด็อฺบ มฺืง" 18 "มเนียะ ตฺีด โม ปรับ ทา      "ลูํก มจัฮ      ประ มา รฺีล บาน กำไร ปรำ รฺีล" 19 เจาเนียย ปรับ ทา      "ออย แอญ ปกครอง ปรำ มฺืง" 20 "มเนียะ ตฺีด โม ปรับ ทา      "ลูํก มจัฮ      นิฮ ประ มา รฺีล แดล ลูํก ออย โม นุฮ      คมาด บาน กันจ็อฺบ ตุก 21 ปร็วฮ คมาด คลาจ ลูํก      แดล เกฺิด มนึฮ รแอญ มนึฮ คเร็ญ คลัง      จ็อฺง บาน รบ็อฺฮ แดล คลูํน แอญ มัน บาน เทอ      จ็อฺง จโรด แดล มัน บาน ซตูง" 22 เนียย อันแย็ย ทา      "อา เจียด จูํ      นิฮ เฮฺิย็ อัญ น็อฺง เทอ ตูํฮ แอญ ตาม แดล แอญ บาน อันแย็ย ทา อัญ คเร็ญ      แอญ เด็ญ เฮฺิย ทา      อัญ เกฺิด มนึฮ แดล ชอฺบ ยัว รบ็อฺฮ แดล อัญ มัน บาน เทอ      จโรด แดล มัน บาน ซตูง 23 แฮด อย บาน แอญ มัน บาน ยัว ประ เติว็ ออย กฺี กู?      เวเลีย อัญ เฮฺาะ โม น็อฺง บาน รับ ต็อฺง เดฺิม ต็อฺง ปกา พอฺง" 24 "เนียย นุฮ ซัง เนียะ แดล ชวร เนิว็ น็อฺง นุฮ ทา      "ยัว ประ มา รฺีล นิฮ ปฺี กฺี ออย เติว็ เนียะ แดล เมียน ด็อฺบ รฺีล" 25 โพง นุฮ อันแย็ย ทา      "ลูํก มจัฮ      กฺี เมียน ด็อฺบ รฺีล เฮฺิย ออย กฺี ตฺีด เทอ อย?" 26 "นิฮ เฮฺิย็ ยฺืง น็อฺง ปรับ แอญ ทา      เนียะ แดล บาน เฮฺิย น็อฺง บาน รับ แทม ตฺีด      แต เนียะ แดล กจิล มัน บาน เทอ อย      ทึงทา รบ็อฺฮ แดล กฺี เมียน อันแต็จ เฮฺิย นุฮ      น็อฺง ตเรฺิว็ ปัฮ ตเนฺิม ยัว เติว็ ปฺี กฺี 27 แต โพง ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ ยฺืง      แดล กฺี มัน จ็อฺง ออย ยฺืง ปกครอง นุฮ      ออย เนือ็ม กฺี โม      รูํจ ซันลับ กฺี จอล น็อฺง มุก ยฺืง" 28 กรอย แดล ปเรียฮ เยซู อันแย็ย รฺืง นุฮ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เดฺิร มุน กฺี เติว็ มฺืง เยรูซาเล็ม 29 พอ ฮับ น็อฺง ด็อฺล ซเราะ เบดฟายี น็อฺง ซเราะ เบทานี บฺีด พนม แดล เฮา ทา      มกะตฺีฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ปเรฺอ โกนเซฺิฮ็ ปีร เนียะ 30 ปรับ ทา      "ออย โจล เติว็ น็อฺง ซเราะ แดล เนิว็ คาง มุก      พอ โจล เติว็ ด็อฺล      น็อฺง เคิญ โกน เลีย มูํย กฺี จอฺง ตุก      เลีย นิฮ มัน กฺืย เมียน รนา จิฮ เต      ออย ซราย เดฺอะ ยัว โม 31 เบฺอ เมียน รนา ตเน็ญ ทา      "ซราย เทอ อย?"      ออย ปรับ กฺี ทา      "ลูํก มจัฮ ตเรฺิว็ ปเรฺอ" 32 เนียะ นุฮ ก็ บาน เติว็      เคิญ เลีย ตาม แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ กฺี เฮฺิย 33 อังก็อฺล กฺี กำปุง ซราย โกน เลีย นุฮ      มจัฮ เลีย ก็ ตเน็ญ ทา      "แอญ ซราย เทอ อย?" 34 กฺี ตอฺบ ทา      "ลูํก มจัฮ จ็อฺง ปเรฺอ โกน เลีย นิฮ" 35 รูํจ กฺี ก็ เดฺอะ เลีย เติว็ ออย ปเรียฮ เยซู      พอ ด็อฺล เฮฺิย กฺี ยัว เอา กราล ลฺือ คนอฺง เลีย      รูํจ ลฺืก ปเรียฮ เยซู ออย เลฺิง จิฮ 36 พอ ปเรียฮ อ็อฺง จิฮ เติว็      โพง เนียะ ซเราะ ก็ ยัว ซไบ ยัว เอา โม กราล ตาม พเลฺิว็ 37 พอ ปเรียฮ อ็อฺง ฮับ น็อฺง ด็อฺล บอฺน แดล น็อฺง จ็อฮ ปฺี พนม มกะตฺีฮ เฮฺิย      เมียน โพง โกนเซฺิฮ็ จเรฺิน เนียะ เนือ็ม คเนีย ออฺร      ปร็วฮ การ ทม ต็อฺง อ็อฺฮ แดล กฺืย เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เทอ โม เฮฺิย      กฺี ก็ เริม ปเซฺิร ปเรียฮ ยาง คลัง ทา 38 "ซม ปเรียฮ ออย ปวร ซดัจ นิฮ แดล ปเรียฮ ปเรฺอ โม      ซม ออย ซง็อฺบ เซาะ น็อฺง ซวัน      ออย ปเซฺิร ปเรียฮ แดล อาไซ เนิว็ น็อฺง บอฺน กป็วฮ ปำพ็อด" 39 แต โพง ฟาริซี คลัฮ แดล เนิว็ น็อฺง โพง เนียะ ซเราะ      บาน อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      ฮาม โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ลูํก พอฺง" 40 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ กฺี ทา      "ยฺืง ปรับ โพง เนียะ ทา      เบฺอ โพง นิฮ เนิว็ ซงฺีม      ก็ น็อฺง เมียน ซันเลญ ทมอฺ ปเซฺิร โม แทน" 41 พอ ปเรียฮ อ็อฺง โจล โม บฺีด      มฺือ เคิญ มฺืง เฮฺิย      ก็ ยํุม ซระน็อฺฮ มฺืง นุฮ ทา 42 "ซดาย แดล โพง แอญ มัน เด็ญ ทา ซเดิย็ น็อฺง เทอ ออย เนิว็ ซง็อฺบ เซาะ      ไง แน็ฮ รบ็อฺฮ นุฮ เลียะ ตุก เฮฺิย      มัน ออย โพง แอญ เคิญ เต 43 กือ ทา น็อฺง ด็อฺล ไง แดล ซะตเรฺิว็ โม      เทอ กำแพญ คัง ชแวล จุมวิญ แอญ 44 รูํจ น็อฺง ปแมจ จอล ต็อฺง อ็อฺฮ      รูํม ต็อฺง มนึฮ ต็อฺง อ็อฺฮ แดล เนิว็ จุม แอญ      กฺี น็อฺง มัน ตุก ทมอฺ กน็อง มฺืง ออย ตันรูํด      ลฺือ คเนีย เนิว็ เต      ปร็วฮ ทา แอญ มัน บาน เด็ญ เวเลีย แดล ปเรียฮ บาน โม รัว แอญ เต" 45 ปเรียฮ เยซู โจล เติว็ บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      ลูํก ก็ แด็ญ โพง เนียะ ลัวะ จาย น็อฺง นุฮ 46 รูํจ ปรับ โพง กฺี ทา      "เมียน ปเรียฮ กำปี ตเซร ตุก ทา ปเรียฮ วิเฮียร เคฺิน็ ยฺืง น็อฺง เกฺิด บอฺน ซำรับ อตึฮซทาน แต โพง แอญ กำปุง เทอ ออย เกฺิด บอฺน เคฺิน็ โพง จอร" 47 ปเรียฮ อ็อฺง โจล เติว็ ซอน น็อฺง ปเรียฮ วิเฮียร เรือ็ล ไง      แต โพง อาจาร ทม เทอ พิที      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      น็อฺง โพง เนียะ ปกครอง เคฺิน็ โพง ยิว บาน กึด รัว พเลฺิว็ น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง จอล 48 แต มัน เมียน พเลฺิว็ น็อฺง เทอ อย บาน      ปร็วฮ ทา โพง เนียะ ซเราะ กฺี ชอฺบ ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง คลัง นัฮ

Luke 20

1 ไง น็อฮ      ปเรียฮ เยซู กำปุง ซอน โพง กฺี น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร      ประกาด เปียก ปเรียฮ พอฺง      โพง อาจาร ทม เทอ พิที      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      รูํม ต็อฺง โพง จัฮๆ      เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ อ็อฺง 2 รูํจ อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "โพง คมาด จ็อฺง เด็ญ ทา      เนียะ เมียน นาที อย เทอ ยาง แจ็ฮ?      รนา เนียะ ตัง นาที ออย พอฺง?" 3 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ วิญ ทา      "ยฺืง ซม ตเน็ญ โพง เนียะ บาน มา คอ 4 กือ ทา พิที บับติซมา เคฺิน็ ยอน นุฮ โม ปฺี ปเรียฮ รือ โม ปฺี มนึฮ?" 5 โพง กฺี ปะกร็วฮ คเนีย ทา      "เบฺอ ยฺืง น็อฺง ทา นาที นิฮ โม ปฺี ปเรียฮ      กฺี ก็ น็อฺง ตเน็ญ ยฺืง ทา      แฮด อย บาน มัน จฺือ? 6 แต เบฺอ ยฺืง น็อฺง ทา นาที เคฺิน็ ยอน โม ปฺี มนึฮ      โพง เนียะ ซเราะ ก็ น็อฺง เคฺิง็      ยัว ทมอฺ จอล ยฺืง      ปร็วฮ กฺี เรือ็บ ทา      ยอน เกฺิด เนียะ ปังฮาญ เปียก ปเรียฮ พอฺง" 7 ซแน็ฮ โพง กฺี ก็ ตอฺบ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "มัน เด็ญ ทา นาที เทอ พิที บับติซมา นุฮ โม ปฺี นา" 8 ปเรียฮ เยซู ปรับ ทา      "ยฺืง ก็ มัน ปรับ ออย โพง แอญ เด็ญ ทา      ยฺืง บาน นาที โม ปฺี นา" 9 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย รฺืง ปรฺีบ ทฺีบ ปรับ โพง เนียะ ซเราะ ยาง แจ็ฮ ทา      "เมียน ปร็อฮ มเนียะ บาน เทอ ซูํน องุน ตุก      รูํจ ออย เนียะ ปเซญ ปวัฮ      ซแน็ฮ ก็ แจ็ญ เติว็ เนิว็ ประตฺีฮ ปเซญ ยาง ยูร 10 พอ ด็อฺล กน็อฺด      กฺี ก็ ปเรฺอ บาว มเนียะ ออย เติว็ รัว เนียะ แดล ปวัฮ นุฮ      พฺือ น็อฺง ซม แบญ พแล องุน ปฺี ซูํน กฺี      แต เนียะ ปวัฮ นุฮ บาน แว็ย บาว      รูํจ ออย เฮฺาะ เติว็ ได ตตฺี 11 ซแน็ฮ มจัฮ ซูํน บาน ปเรฺอ บาว มเนียะ ตฺีด ออย เติว็ รัว      เนียะ ปวัฮ นุฮ ก็ แว็ย เทอ บาบ ยาง เนียะ ปฺี มุน ยาง จ็อฮ เฮฺิย็      รูํจ ออย เฮฺาะ เติว็ วิญ ได ตตฺี แด็จ คเนีย 12 มจัฮ ซูํน ก็ ปเรฺอ มเนียะ ตฺีด ออย เติว็      เนียะ ปวัฮ บาน แว็ย กฺี จ็วน แบจ เชียม      รูํจ จราน ออย แจ็ญ เติว็ วิญ" 13 "มจัฮ ซูํน ก็ ทา      "เทอ ยาง นา เจีย?      ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ โกน ซันลัญ ยฺืง ออย เติว็ มนอฺง      บางที เวีย น็อฺง คลาจ กแรญ โกน ยฺืง คลัฮ" 14 แต โพง เนียะ ปวัฮ พอ เคิญ โกน นุฮ      ก็ อันแย็ย คเนีย ทา      "เนียะ นิฮ เฮฺิย็ เกฺิด โกน เคฺิน็ มจัฮ ซูํน      เนือ็ม คเนีย ซันลับ จอล เติว็      พฺือ โพง ยฺืง น็อฺง บาน รับ เกร นิฮ" 15 โพง กฺี จราน โกน มจัฮ ซูํน นุฮ เติว็ คาง กราว      รูํจ ซันลับ จอล      เบฺอ ยาง แจ็ฮ มจัฮ ซูํน น็อฺง เทอ ยาง นา เจีย น็อฺง โพง กฺี? 16 กฺี น็อฺง ซันลับ เนียะ ปวัฮ นุฮ จอล      รูํจ ยัว ซูํน องุน ออย เนียะ ปเซญ ปวัฮ แทน" พอ โพง กฺี บาน ลือ ยาง จ็อฮ ก็ ทา      "ซม กแม็ย เกฺิด ยาง จ็อฮ เลฺิย" 17 ปเรียฮ เยซู แบ มฺือ โพง กฺี รูํจ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      เปียก ปเรียฮ แดล ตเซร ตุก ทา ทมอฺ แดล เจียง กระเวือ็ด จอล นิฮ เกฺิด ทมอฺ แดล ซำคัน เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ มายความ ทา อย? 18 รนา แดล ดูํล ลฺือ ทมอฺ นิฮ      น็อฺง แบจ ปฺิญ คลูํน      ทมอฺ นุฮ ทเลียะ ซังก็อฺด รนา      เนียะ นุฮ ก็ ลเอ็ด ลอ็อฺน ม็อฺด" 19 โพง กรู ซอน กำปี น็อฺง โพง อาจาร ทม เทอ พิที      เด็ญ เฮฺิย ทา      ปเรียฮ เยซู อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ น็อฺง โพง กฺี      ปร็วฮจน็อฮ กฺี จ็อฺง จับ ปเรียฮ อ็อฺง เวเลีย นุฮ ลฺืย      แต กฺี คลาจ เนียะ ซเราะ 20 ซแน็ฮ กฺี ตาม มฺือ ปเรียฮ อ็อฺง      กฺี ปเรฺอ มนึฮ ออย เทอ จฺี เกฺิด มนึฮ ซโลด ตร็อฺง เติว็ จำ ลวบ ซดับ ทา      ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย อย ค็อฮ คลัฮ      พฺือ น็อฺง จับ ปเรียฮ อ็อฺง ยัว เติว็ มอฺบ ออย พูวา แดล เมียน อำนาจ เทอ ตูํฮ 21 ซแน็ฮ โพง นุฮ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      โพง คมาด เด็ญ เฮฺิย ทา      ลูํก อันแย็ย ลูํก ซอน ตา รฺืง แดล ตเรฺิว็ ต็อฺง อ็อฺฮ      ลูํก มัน บาน รฺืฮ มุก รนา พอฺง      ซอน ตาม พเลฺิว็ เคฺิน็ ปเรียฮ เมน เตน 22 ซแน็ฮ การ แดล น็อฺง บ็อฺง พาซี ออย ซดัจ ซีซาร นุฮ      กูํร รือ อย?" 23 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก เด็ญ กนึต เคฺิน็ กฺี      ลูํก อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา 24 "ออย ประ รฺีล ยฺืง มฺือ มูํย เมือ็ฮ"      ปเรียฮ อ็อฺง รับ รูํจ ตเน็ญ ทา      "รูบ น็อฺง ชม็วฮ เนิว็ น็อฺง ประ รฺีล นิฮ กือ รนา?" กฺี ตอฺบ ทา "ซดัจ ซีซาร" 25 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ ทา      "เบฺอ ยาง จ็อฮ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ ซดัจ ออย บ็อฺง เติว็ ซดัจ      รบ็อฺฮ เคฺิน็ ปเรียฮ ออย ทวาย เติว็ ปเรียฮ" 26 โพง นุฮ จำ มฺือ ทา ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย อย ค็อฮ น็อฺง มุก โพง เนียะ ซเราะ      แต ก็ มัน เคิญ อย ค็อฮ      โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย ปแลจ เจฺิด็ น็อฺง เปียก แดล ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ      ซแน็ฮ โพง กฺี ม็อฺด เปียก อันแย็ย 27 เมียน โพง ซะดูซี คลัฮ เนือ็ม คเนีย โม รัว ปเรียฮ เยซู      โพง กฺี จฺือ ทา แดล เงือ็บ เฮฺิย น็อฺง ร็วฮ วิญ มัน บาน เต 28 แดล จฺือ ยาง จ็อฮ      โพง กฺี ยัว รฺืง เติว็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      โมเซด บาน ตเซร ปรับ โพง ยฺืง ทา      เบฺอ ปร็อฮ นา เงือ็บ จอล ประป็วน แดล มัน เตือ็น เมียน โกน      ก็ ออย ปโอน ยัว บอฺง ทไล นุฮ โม เกฺิด ประป็วน มนอฺง      พฺือ บาน ตอฺ ปูจ ออย บอฺง 29 อังก็อฺล น็อฮ เมียน บอฺง ปโอน ปรำปิล เนียะ ปร็อฮ ต็อฺง อ็อฺฮ      เนียะ จมอฺง บาน ประป็วน      รูํจ เงือ็บ      แต มัน เมียน โกน 30 ปโอน ตี ปีร ก็ ยัว ประป็วน แดล บอฺง      รูํจ เงือ็บ ตฺีด 31 ปโอน ตี แบ็ย ตี บูํน ก็ ยัว ประป็วน แดล บอฺง      ตอฺ คเนีย จ็วน เงือ็บ ต็อฺง ปรำปิล เนียะ      แต มัน เมียน โกน มะมูํย 32 ซแน็ฮ ซแร็ย นุฮ ก็ เงือ็บ พอฺง" 33 รูํจ โพง กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แฮด จน็อฮ ด็อฺล ไง ร็วฮ โม วิญ      ซแร็ย นุฮ น็อฺง บาน เกฺิด ประป็วน เคฺิน็ รนา?      ปร็วฮ เนียง บาน ต็อฺง ปรำปิล เนียะ นุฮ เฮฺิย" 34 ปเรียฮ เยซู ก็ ตอฺบ ทา      "มนึฮ ซไม นิฮ เมียน การ ซูํร การ แซน คเนีย เกฺิด ปแด็ย ประป็วน 35 แต มนึฮ แดล ซ็อฺมกูํร เนิว็ ซไม กรอย นุฮ      กือ เนียะ แดล ซ็อฺมกูํร ร็วฮ วิญ      มัน ปบาก ยัว ปแด็ย ยัว ประป็วน ตฺีด เต 36 กฺี มัน เงือ็บ ตฺีด      ปร็วฮ กฺี เกฺิด ยาง ทูดซวัน      เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ      ปร็วฮ ทา ร็วฮ โม วิญ เฮฺิย 37 แต รฺืง มนึฮ แดล เงือ็บ      รูํจ ปเรียฮ ออย ร็วฮ โม วิญ นุฮ      โมเซด บาน ปังฮาญ ออย เด็ญ น็อฺง รฺืง กม เชอ ซไม ปฺี เดฺิม      แดล เกือ็ด บาน เฮา ปเรียฮ มจัฮ ทา ปเรียฮ เคฺิน็ อับราฮำ      เคฺิน็ อิซอัก      เคฺิน็ ยาโคบ พอฺง 38 ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน เกฺิด มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ เงือ็บ เต      แต เกฺิด มจัฮ เคฺิน็ มนึฮ ร็วฮ      ปร็วฮ ทา ปเรียฮ เคิญ ทา      มนึฮ ร็วฮ เนิว็ เรือ็ล คเนีย" 39 เมียน กรู ซอน กำปี คลัฮ ปเซฺิร ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      ลูํก อันแย็ย เจีย เฮฺิย" 40 กฺี มัน เฮียน ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺ ตฺีด 41 ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ ตฺีด ทา      "แม็จ โพง กฺี ทา ปเรียฮ คริด เกฺิด โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด? 42 แต ดาวิด บาน ตเซร ตุก น็อฺง กำปี ซดุดี ทา ปเรียฮ ปรับ น็อฺง ปเรียฮ มจัฮ เคฺิน็ คมาด ทา ออย อังกุย เนิว็ คาง ซดำ เคฺิน็ ยฺืง 43 จ็วน ยฺืง กันราบ ซะตเรฺิว็ เคฺิน็ ลูํก ออย เนิว็ กรอม บาด จฺืง ลูํก 44 ซดัจ ดาวิด เนิว็ ตา เฮา ปเรียฮ คริด ทา      "ปเรียฮ มจัฮ"      จ็อฮ ลูํก น็อฺง เกฺิด โกนเจา เคฺิน็ ซดัจ ดาวิด ยาง นา บาน?" 45 โพง กฺี เรือ็ล คเนีย      บาน ซดับ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง โกนเซฺิฮ็ ทา 46 ออย ระวัง โพง กรู ซอน กำปี ออย ละออฺ      เนียะ แดล ชอฺบ เปียะ เอา เวญ เดฺิร เติว็ โม      ชอฺบ ออย มนึฮ ซำเปีย็ฮ กนาล ตลาด ชอฺบ อังกุย บอฺน ละออฺ น็อฺง ซาลา ประชุม น็อฺง บอฺน กินเลียง พอฺง 47 กฺี ชอฺบ ยึด ยัว ปเตีย็ฮ เคฺิน็ ซแร็ย มมาย      ชอฺบ กแลญ อตึฮซทาน เวญๆ      ยาง แจ็ฮ เทอ ออย โพง กฺี ตเรฺิว็ เมียน ตูํฮ ทง็วน คลัง เจีย็ง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ"

Luke 21

1 ปเรียฮ เยซู เคิญ เนียะ เมียน จเรฺิน เนียะ      ยัว ซตาง โม ดะ น็อฺง ตู ทวาย 2 เคิญ ซแร็ย มมาย กซ็อฺด มเนียะ ยัว ซตาง ปีร ดม โม ทวาย พอฺง 3 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา      "ยฺืง ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      ซแร็ย มมาย กซ็อฺด นิฮ      ดะ ซตาง จเรฺิน เจีย็ง กฺี ปังอ็อฺฮ 4 ปร็วฮ โพง เนียะ ปเซญ ยัว ซตาง แดล ปเรฺอ ซ็อฺล โม ดะ      แต ซแร็ย นิฮ กซ็อฺด คลัง นัฮ      ยัว ซตาง แดล ตุก ซันรับ ติญ ซี      โม ดะ ทวาย ปเรียฮ เลฺิง็ อ็อฺฮ" 5 เมียน มนึฮ คลัฮ อันแย็ย ทา      "ปเรียฮ วิเฮียร นิฮ เทอ น็อฺง ทมอฺ ทม ละออฺ นัฮ      เมียน กรฺืง ทวาย บูเจีย ละออฺ พอฺง"      แต ปเรียฮ อ็อฺง เตียย ตุก ทา 6 "รบ็อฺฮ แดล โพง เนียะ เคิญ นิฮ      น็อฺง ปัฮ รฺือ จอล      ทมอฺ แดล ตันรฺีบ ลฺือ คเนีย ตเรฺิว็ รฺือ จอล ต็อฺง ม็อฺด" 7 โพง กฺี ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ น็อฺง เกฺิด ไง นา? น็อฺง เมียน ซเดิย็ โม ซแดญ ทา แฮดการ นุฮ ฮับ น็อฺง เกฺิด?" 8 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ทา      "ระวัง ออย ละออฺ กแม็ย ออย รนา ปันชอด แอญ ออย อังวฺีญ บาน      ปร็วฮ น็อฺง เมียน จเรฺิน เนียะ โม ปเรฺอ ชม็วฮ ยฺืง ทา      โพง กฺี เกฺิด ปเรียฮ นุฮ      ก็ น็อฺง ทา      "ฮับ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย นุฮ พอฺง เฮฺิย"      กแม็ย เติว็ ตาม กฺี เลฺิย 9 เวเลีย โพง เนียะ ลือ คาว กฺี รบ คเนีย      กฺี ซันลับ กาบ จะ คเนีย      กแม็ย เพ็ด อย เลฺิย      ปร็วฮ ทา แฮดการ ต็อฺง อ็อฺฮ นิฮ ตเรฺิว็ เกฺิด มุน      แต มัน เตือ็น ด็อฺล เวเลีย จ็อฺง กรอย ปำพ็อด นุฮ เต" 10 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "เจียด น็อฺง เจียด      ประตฺีฮ น็อฺง ประตฺีฮ น็อฺง ตอฺซู คเนีย 11 แพนแด็ย น็อฺง กะกเรฺิก ยาง คลัง      น็อฺง อ็อฺด บาย      เกฺิด รูํก ก็ เกฺิด อันตราย ปเซญๆ พอฺง      น็อฺง เมียน รบ็อฺฮ โม ปฺี ลฺือ มฺีจ เทอ ออย คลาจ คลัง นัฮ 12 แต มุน แฮดการ นุฮ น็อฺง เกฺิด      กฺี น็อฺง จับ แอญ ตุก      รูํจ กฺี น็อฺง กังเฮ็ญ      น็อฺง จับ ยัว เติว็ ออย เลฺิง ซาน ลฺือ ซาลา ประชุม       รูํจ ยัว เติว็ ดะ กุก      เนือ็ม เติว็ ตุก น็อฺง มุก ซดัจ มุก เจาเนียย      ปร็วฮ ทา แอญ เกฺิด โกนเซฺิฮ็ เคฺิน็ ยฺืง 13 การ นุฮ น็อฺง เกฺิด น็อฺง แอญ      พฺือ แอญ น็อฺง บาน อันแย็ย อาง ด็อฺล ยฺืง 14 แฮด จน็อฮ ออย ปดัจ เจฺิด็ ทา      มัน ปบาก เพ็ด ทา น็อฺง ออย การ แบบ นา เจีย 15 ปร็วฮ ยฺืง น็อฺง ออย แอญ เมียน ปันยา เมียน เปียก อันแย็ย      เทอ กแม็ย ซะตเรฺิว็ ประแกจ บาน 16 แม เอฺิว็ บอฺง ปโอน รือ พูํก พฺืน เคฺิน็ แอญ น็อฺง จับ แอญ เติว็ คัง      โพง กฺี น็อฺง ซันลับ โพง แอญ คลัฮ 17 โพง กฺี น็อฺง ซอ็อฺบ แอญ ปร็วฮ จฺือ ยฺืง 18 แต มัน เมียน รนา เทอ อย แอญ บาน เต      แม แต เซฺาะ มา ตไซ ก็ มัน รูํย 19 เบฺอ แอญ ซูทน บาน      แอญ น็อฺง เมียน ชีวิด เนิว็ รโฮด" 20 "พอ แอญ เคิญ กอฺง เตือ็บ โม ตัง จุม วิญ มฺืง เยรูซาเล็ม      เวเลีย นุฮ เด็ญ ทา มฺืง ฮับ น็อฺง ปัฮ ตันเลียย เฮฺิย 21 เวเลีย นุฮ ออย โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง จังวัด ยูเดีย เปือ็ด เติว็ อฺี พนม       โพง เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง มฺืง ก็ ออย แจ็ญ โม คาง กราว      โพง เนียะ แดล เนิว็ ซเราะ กราว      กแม็ย โจล โม กน็อง มฺืง 22 ปร็วฮ ทา ไง น็อฮ กือ ไง เทอ ตูํฮ      พฺือ น็อฺง บาน เกฺิด ตาม แดล เตียย ตุก เฮฺิย 23 กน็อง ไง น็อฮ กูํร อาเนฺิด็ โพง เนียะ ป็วฮ ทม      เนียะ แดล เมียน โกน มัน เตือ็น เลญ เม็ม พอฺง      โพง กฺี ซู มัน บาน      ปร็วฮ ทา น็อฺง ตเรฺิว็ กเดา กระฮาย ยาง คลัง น็อฺง แพนแด็ย นิฮ      ปเรียฮ เคฺิง็ น็อฺง โพง มนึฮ เจียด นิฮ พอฺง 24 โพง กฺี น็อฺง ปัฮ กาบ เงือ็บ      ก็ ปัฮ จับ เติว็ เกฺิด จลฺืย กรุํบ ประตฺีฮ      เจียด ปเซญ น็อฺง บังคับ มฺืง เยรูซาเล็ม ยาง คลัง      จ็วน ด็อฺล เวเลีย แดล ปเรียฮ บาน กน็อฺด" 25 "ทไง      แค      ปกาย น็อฺง เกฺิด ปแลจ ปลาด      น็อฺง แพนแด็ย เกฺิด กเดา กระฮาย กรุํบ เจียด      กฺี ปแลจ เจฺิด็      ปร็วฮ ลือ ซันทึก ตึก ละลวก น็อฺง ตันลฺี 26 รบ็อฺฮ แดล เมียน อำนาจ ลฺือ มฺีจ ก็ น็อฺง กะกเรฺิก      กฺี มัน เด็ญ ทา น็อฺง เกฺิด อย น็อฺง โลก นิฮ      คลาจ คลัง เลฺิง็ ซันล็อฺบ 27 รูํจ กฺี น็อฺง เคิญ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ โม น็อฺง ปะปวก      ยฺืง เมียน ริด อำนาจ น็อฺง เรียะซแม็ย คลัง 28 พอ แฮดการ นิฮ น็อฺง เกฺิด      ออย ออฺร เจฺิด็ กแม็ย คลาจ      ปร็วฮ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย ปเรียฮ ล็วฮ แอญ ออย บาน ซรูํล วิญ" 29 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ปรฺีบ ทฺีบ ออย กฺี ซดับ ทา      "ออย มฺือ เดฺิม ลเวีย น็อฺง เดฺิม เชอ กรุํบ ยาง จ็อฮ 30 เวเลีย เลือ็ฮ ซเลฺอะ เฮฺิย      โพง แอญ ก็ เด็ญ ทา น็อฺง ด็อฺล แค กเดา 31 แฮด ยาง จ็อฮ       เบฺอ โพง แอญ เคิญ เกฺิด ยาง จ็อฮ ออย เด็ญ ทา      ฮับ น็อฺง บาน เคิญ แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ เฮฺิย 32 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ตาม ตร็อฺง ทา      มนึฮ กน็อง ซไม นิฮ น็อฺง มัน เงือ็บ มุน รฺืง นุฮ เกฺิด เต 33 มฺีจ น็อฺง แด็ย น็อฺง บัด เติว็      แต เปียก เคฺิน็ ยฺืง มัน โซน เต" 34 "ตฺืน ออย ระวัง คลูํน ออย ละออฺ      กแรญ ทา เพฺอะ ซี ซระเวฺิง็ เลฺิง็ พเล็จ คลูํน      กึด อันตูํก อันตูํล น็อฺง การ เทอ ซี รัว ซี น็อฺง ชีวิด นิฮ      รูํจ ด็อฺล ไง น็อฮ ปุบ น็อฺง มัน เด็ญ คลูํน 35 ปร็วฮ ทา ไง น็อฮ ปรฺีบ เปฺิน็ รันเตียะ เตียะ มนึฮ ม็อฺด มา โลก 36 แฮด จน็อฮ ออย จำ ตุก กรํุบ เวเลีย      ออย อตึฮซทาน      พฺือ โพง แอญ น็อฺง เมียน กำลัง ซู เนิว็ จ็วน พ็อด แฮดการ กรุํบ ยาง แดล น็อฺง เกฺิด โม นุฮ      ออย บาน โม ชวร เนิว็ น็อฺง มุก ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ" 37 ปเรียฮ เยซู ซอน น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร เรือ็ล ไง      พอ ยํุบ เลฺิง      ก็ แจ็ญ เติว็ พัก เนิว็ ลฺือ พนม มกะตฺีฮ 38 โพง กฺี เนือ็ม คเนีย โม รัว ลูํก      น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร ยาง ปฺี ปรึก      พฺือ น็อฺง ซดับ ปเรียฮ ลูํก ซอน

Luke 22

1 ฮับ น็อฺง ด็อฺล ไง ซี นมปัง มัน เลฺิง      แดล เฮา ทา      ไง ปัซคา นุฮ 2 โพง อาจาร ทม เทอ พิที      น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี ก็ รัว พเลฺิว็ น็อฺง ซันลับ ปเรียฮ อ็อฺง      โพง กฺี เนือ็ม คเนีย กึด รัว พเลฺิว็ น็อฺง จับ ปเรียฮ เยซู ซงัดๆ ยาง นา เจีย      ปร็วฮ กฺี คลาจ โพง เนียะ ซเราะ 3 เมียร ซาตาน ก็ โจล เติว็ เนิว็ น็อฺง เจฺิด็ เคฺิน็ ยูดา      แดล เมียน ชม็วฮ มูํย ตฺีด ทา อิซคาริโอด      เนียะ แดล เนิว็ น็อฺง กอฺง โกนเซฺิฮ็ ปีร ตน็อฺบ เนียะ นุฮ 4 ยูดา บาน เติว็ รัว อาจาร ทม      น็อฺง เนียย ตฮาน แดล เนิว็ รซา ปเรียฮ วิเฮียร      พฺือ น็อฺง จังออล ปเรียฮ อ็อฺง ออย กฺี จับ 5 โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย ออฺร      กฺี ซันยา น็อฺง ออย ประ ยูดา 6 ยูดา ก็ ปรวม      รูํจ ก็ รัว พเลฺิว็ น็อฺง จังออล ปเรียฮ อ็อฺง ออย กฺี จับ 7 พอ ด็อฺล ไง ชลอฺง ซี นมปัง มัน เลฺิง 8 ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เปตโร น็อฺง ยอน ทา      "ออย ตรฺีม อาฮาร ตุก ออย โพง ยฺืง กินเลียง"      9 กฺี ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "น็อฺง ออย คมาด ตรฺีม อฺี นา?" 10 ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "แน      เวเลีย แอญ โจล เติว็ กน็อง มฺืง      น็อฺง เคิญ กันล็อฺฮ มเนียะ ลี ชนัง ตึก โม รับ แอญ      ออย แอญ ตาม กฺี      กฺี โจล ปเตีย็ฮ นา      ออย ตาม เติว็ น็อฺง ปเตีย็ฮ นุฮ      11 ออย อันแย็ย น็อฺง มจัฮ ปเตีย็ฮ ทา      "ลูํก กรู ออย คมาด โม ตเน็ญ ทา      น็อฺง ออย ลูํก น็อฺง โกนเซฺิฮ็ เติว็ กินเลียง ไง ปัซคา อฺี กน็อง นา?" 12 ซแน็ฮ มจัฮ ปเตีย็ฮ น็อฺง เนือ็ม แอญ เติว็ อฺี กน็อง ทม เจือ็น ลฺือ      แดล รฺีบ ตุก ซรับ เฮฺิย      ออย รฺีบ อาฮาร ตุก จำ จ็อฮ" 13 โพง กฺี ก็ เนือ็ม คเนีย เติว็      บาน เคิญ ยาง แดล ปเรียฮ อ็อฺง ปรับ เฮฺิย      กฺี บาน ตรฺีม อาฮาร ตุก ซันรับ กินเลียง 14 พอ ด็อฺล เวเลีย      ปเรียฮ เยซู ก็ อังกุย โฮบ จุม โพง โกนเซฺิฮ็      15 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "มุน ยฺืง น็อฺง ซู ทน ทุก ทอรมาน      ยฺืง ปฺิญ เจฺิด็ จ็อฺง กินเลียง จุม โพง แอญ ยาง เมน เตน      16 ยฺืง บาน ปรับ โพง แอญ ทา      กรอย ปฺี ไง แน็ฮ      ยฺืง น็อฺง มัน บาน กิน เลียง ไง ชลอฺง นิฮ ตฺีด เต      จ็วน บาน เกฺิด จ็อฺม ไง ปัซคา เมนเตน เนิว็ น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ" 17 ปเรียฮ อ็อฺง ลฺืก จอฺก      ออฺรกุน ปเรียฮ      รูํจ ปรับ ทา      "ออย แจจ คเนีย เพฺอะ 18 ยฺืง ปรับ โพง แอญ ทา      ยฺืง น็อฺง มัน เพฺอะ ตึก องุน ตฺีด เต      จ็วน บาน เพฺอะ น็อฺง แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ" 19 ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ชอง นมปัง โม      ออฺรกุน ปเรียฮ      ฮ็อจ โพง กฺี      รูํจ ปรับ กฺี ทา      "นิฮ ปรฺีบ เปฺิน็ คลูํน เคฺิน็ ยฺืง      แดล ยฺืง ออย โพง แอญ เรือ็ล คเนีย      ออย เทอ ยาง แจ็ฮ พฺือ ออย โพง แอญ กึด ด็อฺล ยฺืง" 20 พอ โฮบ เฮฺิย ลูํก ก็ ลฺืก จอฺก      รูํจ ปรับ ทา      "ตึก องุน น็อฺง จอฺก นิฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เชียม เคฺิน็ ยฺืง แดล โฮร แจ็ญ โม เกฺิด ซันยา ทแม็ย น็อฺง โพง แอญ" 21 "แต มฺือ นิฮ      เนียะ แดล น็อฺง เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง นุฮ      ก็ เนิว็ น็อฺง โตะ จุม ยฺืง นิฮ เฮฺิย็ 22 ยฺืง กือ ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      ตเรฺิว็ เงือ็บ ตาม แดล ปเรียฮ แบ็ยดา บาน กึด ตุก มุน เฮฺิย      แต เนียะ แดล เนือ็ม กฺี โม จับ ยฺืง นุฮ เฮฺิย็ น็อฺง ยับ คลัง นัฮ" 23 โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เนือ็ม คเนีย ตเน็ญ ทา      "รนา น็อฺง เทอ ยาง จ็อฮ นุฮ?" 24 เมียน การ ประแกจ คเนีย ทา      โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ นุฮ รนา ทม เจีย็ง กฺี 25 ปเรียฮ เยซู ปรับ กฺี ทา      "ซดัจ เคฺิน็ เจียด ปเซญ ชอฺบ ลฺืก คลูํน เทอ ทม ปกครอง เนียะ ซเราะ คลูํน แอญ      เนียะ แดล เมียน อำนาจ ก็ ชอฺบ อูํด คลูํน ออย เนียะ ซเราะ ปเซฺิร ทา โพง กฺี เกฺิด เนียะ จูํย เนียะ ซเราะ บาน 26 แต โพง แอญ กแม็ย เทอ ยาง จ็อฮ      เบฺอ รนา เกฺิด ทม      เนียะ นุฮ ตเรฺิว็ รับ ปันเรฺอ กฺี ยาง เกฺิด เนียะ ตูจ      เบฺอ เกฺิด เนียย      เนียะ นุฮ ตเรฺิว็ รับ ปันเรฺอ กฺี ยาง เกฺิด บาว 27 เนียะ อังกุย โฮบ      น็อฺง เนียะ รฺีบ บาย      รนา เกฺิด ทม เจีย็ง?      น็อฺง ทา เนียะ อังกุย โฮบ เกฺิด ทม เจีย็ง เมน รือ อย?      แต ยฺืง เนิว็ จุม โพง แอญ เกฺิด ยาง เนียะ รับ ปันเรฺอ" 28 "อังก็อฺล ยฺืง ทุก ยาก      โพง แอญ บาน เนิว็ เจือ็บ น็อฺง ยฺืง 29 ซแน็ฮ ปเรียฮ แบ็ยดา บาน ตรฺีม ตุก ออย ยฺืง ปกครอง แบบ นา      ยฺืง ก็ น็อฺง ตรฺีม ตุก ออย โพง แอญ ปกครอง แบบ นุฮ พอฺง 30 กือ โพง แอญ น็อฺง โฮบ จุม ยฺืง เวเลีย ยฺืง ปกครอง      โพง แอญ น็อฺง อังกุย ลฺือ บันลัง เมียน นาที ตัดซิน เจียด อิซราเอล ปีร ตน็อฺบ ตระโกล พอฺง" 31 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง เปตโร ทา      "แน ซีโมน เปตโร      เมียร ซาตาน บาน ซม อันญาด ปฺี ปเรียฮ น็อฺง ลวง เจฺิด็ แอญ      แด็จ คเนีย ยาง เนียะ ซตฺิย อังกอฺ ยัว ซเรฺิว็ ยัว กันจ็อง แจ็ญ 32 แต ยฺืง บาน อตึฮซทาน ออย แอญ จฺือ กเจือ็บ น็อฺง ยฺืง      ซแน็ฮ พอ แอญ บาน แบ แจ็ญ รูํจ แบ โม รัว ยฺืง วิญ เฮฺิย      ออย แอญ จูํย บอฺง ปโอน ออย เมียน กำลัง พอฺง" 33 แต เปตโร ประแกจ ทา      "แน ลูํก มจัฮ      ทึงทา คมาด ตเรฺิว็ เจือ็บ กุก รือ ตเรฺิว็ เงือ็บ ก็ คแว็ย      คมาด ก็ ยอฺม เติว็ น็อฺง ลูํก" 34 ปเรียฮ อ็อฺง ตฺืน ทา      "แน เปตโร      ยฺืง ปรับ แอญ ทา      ยํุบ นิฮ มุน เมือ็น รเงียว      แอญ น็อฺง อันแย็ย แบ็ย ดอฺง ทา แอญ มัน ซเกือ็ล ยฺืง" 35 ปเรียฮ อ็อฺง ตเน็ญ โพง โกนเซฺิฮ็ ทา      "อังก็อฺล ยฺืง ปเรฺอ โพง แอญ เติว็ ไง น็อฮ      อ็อฺด เบฺอ เมียน กเปา ซตาง      มัน เมียน ท็อฺง ดะ รบ็อฺฮ      มัน เมียน เกือก      นุฮ แอญ ควัฮ คาด ซเดิย็ คลัฮ?"      โพง กฺี ตอฺบ ทา      "มัน ควัฮ อย เต" 36 ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย ทา      "แต เวเลีย นิฮ รนา เมียน ท็อฺง ดะ รบ็อฺฮ ก็ ยัว เติว็ พอฺง      รนา แดล มัน เมียน ดาบ ก็ ออย ลัวะ เอา คลูํน แอญ      รูํจ ยัว ประ เติว็ ติญ ดาบ       37 ปร็วฮ ด็อฺล เวเลีย เฮฺิย ทา โพง กฺี น็อฺง เรือ็บ ยฺืง ทา เกฺิด เนียะ ตูํฮ ตาม เปียก กำปี แดล ทา      "กฺี เรือ็บ เกือ็ด ทา เกฺิด คเนีย น็อฺง เนียะ ตูํฮ"      ปร็วฮ ทา เปียก เตียย ตำเนียย แดล อันแย็ย ด็อฺล ยฺืง นุฮ      น็อฺง เกฺิด เมน เฮฺิย็" 38 กฺี ตอฺบ ทา      "ลูํก มจัฮ      แน เมียน ดาบ ปีร"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "พอ เฮฺิย" 39 ปเรียฮ อ็อฺง แจ็ญ เติว็ อฺี พนม มกะตฺีฮ ยาง แดล กฺืย เติว็      โพง โกนเซฺิฮ็ ก็ เติว็ พอฺง 40 พอ เติว็ ด็อฺล น็อฺง บอฺน นุฮ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ ซัง โพง กฺี ทา      "ออย อตึฮซทาน รฺืยๆ พฺือ กแม็ย จัญ เมียร" 41 รูํจ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เดฺิร แจ็ญ เติว็ ปฺี กฺี ชงาย รเยียะ พอ จอล ด็อฺล      รูํจ ลูด จังก็วง อตึฮซทาน ทา 42 "ปเรียฮ แบ็ยดา      เบฺอ ปเรียฮ อ็อฺง พอ เจฺิด็      ซม ออย ยัว รฺืง ปบาก นิฮ แจ็ญ เติว็ ออย พ็อด ปฺี คมาด จ็อฮ      ยาง นา ก็ คแว็ย      แต กแม็ย เทอ ตันเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ คมาด      ซม ออย ตันเรฺิว็ ตาม เจฺิด็ ปเรียฮ แบ็ยดา" 43 เมียน ทูดซวัน โม จูํย ออย เมียน กำลัง 44 อังก็อฺล ปเรียฮ อ็อฺง กำปุง ปรูํย เจฺิด็ ยาง คลัง      ลูํก บาน อตึฮซทาน เลฺิง็ แบจ ญฺืฮ ซเรฺาะ ยาง เชียม      โฮร ด็อฺล แด็ย 45 พอ อตึฮซทาน รูํจ เฮฺิย      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ เดฺิร โม รัว โพง โกนเซฺิฮ็      เคิญ โพง กฺี กำปุง เนือ็ม คเนีย เดจ ลัวะ ปร็วฮ ปรูํย เจฺิด็ 46 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย ทา "เดจ ลัวะ เทอ อย? กรอก อตึฮซทาน      พฺือ กแม็ย เมียร ซะตเรฺิว็ โม ปันชอด ออย เทอ บาบ" 47 ปเรียฮ อ็อฺง อันแย็ย มัน เตือ็น พ็อด ปฺี เมือ็ด      ยูดา เนียะ แดล เกฺิด โกนเซฺิฮ็      ก็ เนือ็ม มนึฮ จเรฺิน เนียะ โม      ยูดา เดฺิร โม บฺีด ปเรียฮ เยซู พฺือ น็อฺง เทฺิบ ปเรียฮ อ็อฺง 48 แต ปเรียฮ เยซู ตเน็ญ กฺี ทา      "ยูดา      แอญ น็อฺง เทฺิบ ยฺืง แดล เกฺิด ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ      พฺือ น็อฺง กบ็อฺด ยฺืง ยาง แจ็ฮ แอญ?" 49 พอ โพง เนียะ แดล เนิว็ จุม ปเรียฮ อ็อฺง เคิญ ทา น็อฺง เกฺิด รฺืง      กฺี ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "ลูํก กรู      น็อฺง ออย คมาด ยัว ดาบ กาบ กฺี รือ อย?" 50 รูํจ โกนเซฺิฮ็ มเนียะ บาน กาบ บาว เคฺิน็ อาจาร ทม นุฮ ดัจ ซเลฺอะ ตระจฺีจ คาง ซดำ 51 แต ปเรียฮ เยซู ฮาม ทา      "พอ เฮฺิย"      ซแน็ฮ ปเรียฮ อ็อฺง ก็ รซา เนียะ นุฮ ออย บัด 52 ปเรียฮ เยซู อันแย็ย น็อฺง โพง อาจาร ทม นุฮ      น็อฺง โพง เนียย ตฮาน แดล รซา ปเรียฮ วิเฮียร      น็อฺง โพง เนียะ จัฮๆ พอฺง ทา      "โพง แอญ ทา ตา ยฺืง เกฺิด จอร รือ อย?      บาน เนือ็ม คเนีย กัน ดาบ กัน ตมอฺง โม จับ ยฺืง 53 ยฺืง เนิว็ จุม โพง แอญ น็อฺง บอฺริเวน ปเรียฮ วิเฮียร เรือ็ล ไง      แม็จ ก็ มัน จับ ยฺืง?      แต นิฮ เกฺิด เวเลีย เคฺิน็ แอญ เฮฺิย      เวเลีย งิด แดล เมียร เวีย เมียน อำนาจ ปกครอง" 54 กฺี บาน จับ ปเรียฮ อ็อฺง      เนือ็ม เติว็ ปเตีย็ฮ เคฺิน็ อาจาร ทม เทอ พิที      เปตโร ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ ปฺี กรอย ชงายๆ พอฺง 55 โพง กฺี ด็อด พลฺืง อัง น็อฺง มุก ปเตีย็ฮ      เปตโร ก็ โจล เติว็ อังกุย เนิว็ จุม โพง กฺี พอฺง 56 เมียน ซแร็ย มเนียะ แดล เทอ การ น็อฺง ปเตีย็ฮ นุฮ      กฺี ปะกร็วฮ มฺือ รูํจ ทา      "เนียะ นิฮ เนิว็ จุม เยซู พอฺง" 57 แต เปตโร ประแกจ ทา      "เนียง เอฺิย      เนียะ นุฮ ยฺืง มัน ซเกือ็ล เต" 58 ตอฺ โม อันแต็จ เมียน มเนียะ ตฺีด เคิญ เปตโร ก็ ทา      "แอญ เกฺิด คเนีย น็อฺง โพง นุฮ พอฺง"      เปตโร ก็ ทา      "เนียะ เอฺิย      มัน เมน เต" 59 ตอฺ โม ตฺีด รเยียะ มา ชัวโมง      เมียน มเนียะ ตฺีด โม ทา      "เมน เฮฺิย็      เนียะ นิฮ เนิว็ จุม กฺี พอฺง      ปร็วฮ กฺี เกฺิด มนึฮ จังวัด กาลิลี แด็จ คเนีย" 60 แต เปตโร อันแย็ย ทา      "เนียะ เอฺิย      แดล เนียะ ทา นุฮ      คมาด มัน เด็ญ รฺืง เต" พอ เปตโร กำปุง อันแย็ย มัน เตือ็น พ็อด ปฺี เมือ็ด      เมือ็น ก็ รเงียว 61 ปเรียฮ อ็อฺง แบ มฺือ เปตโร      รูํจ เปตโร ก็ กึด ด็อฺล เปียก เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง      แดล บาน ปรับ ตุก เฮฺิย ทา      "ไง แน็ฮ มุน เมือ็น รเงียว      แอญ น็อฺง ประแกจ เลฺิง็ แบ็ย ดอฺง ทา มัน ยอฺม รับ ยฺืง" 62 ซแน็ฮ เปตโร ก็ แจ็ญ เติว็ คาง กราว      ยุํม ปรูํย ยาง คลัง 63 แต เนียะ แดล คุม ก็ เซฺิจ เยาะเยิย      แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง 64 พอ กฺี ยัว ซไบ กเบฺิด็ พเนจ ปเรียฮ อ็อฺง เฮฺิย      กฺี ก็ อันแย็ย ทา      "แอญ ปรับ เมือ็ฮ      รนา เตีย็ฮ แอญ?" 65 กฺี ก็ อันแย็ย เปียก บรอ ดะ ปเรียฮ อ็อฺง ตฺีด จเรฺิน ยาง 66 พอ ปรึก เลฺิง โพง เนียะ จัฮๆ      น็อฺง โพง อาจาร ทม      รูํม ต็อฺง กรู ซอน กำปี พอฺง      บาน ประชุม คเนีย      กฺี บาน เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง โจล โม      รูํจ อันแย็ย ทา 67 "เบฺอ เนียะ เกฺิด ปเรียฮ คริด      ออย ปรับ ยฺืง จ็อฮ"      แต ปเรียฮ อ็อฺง ลูํก ตอฺบ กฺี ทา      "เบฺอ ทา เมน      เนียะ ก็ มัน จฺือ 68 เบฺอ ยฺืง ตเน็ญ โพง เนียะ      โพง เนียะ ก็ มัน ตอฺบ ยฺืง 69 ตัง ปฺี นิฮ ตอฺ เติว็      ปเรียฮ เจีย โกน มนึฮ น็อฺง อังกุย คาง ซดำ ปเรียฮ มจัฮ แดล เมียน ริด" 70 โพง กฺี ก็ ตเน็ญ ทา      "เนียะ เกฺิด โกน เคฺิน็ ปเรียฮ รือ อย?"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "แอญ ทา ตเรฺิว็ เฮฺิย ทา ยฺืง เกฺิด ยาง จ็อฮ" 71 โพง กฺี ก็ ทา      "จ็อฺง บาน พเยียน เทอ อย ตฺีด?      ปร็วฮ ทา ยฺืง บาน ลือ ปฺี เมือ็ด กฺี เฮฺิย"

Luke 23

1 โพง กฺี ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย เนือ็ม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ รัว พูวา ปีลาด 2 รูํจ โพง กฺี ฟอฺง ทา      "ยฺืง บาน เคิญ เนียะ นิฮ ปันยุฮ โพง เจียด เคฺิน็ ยฺืง      ฮาม มัน ออย บ็อฺง พาซี ออย ซดัจ ซีซาร      รูํจ กฺี อาง คลูํน ทา เกฺิด ซดัจ แดล ยฺืง เฮา ทา ปเรียฮ คริด" 3 ปีลาด ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "แอญ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ เจียด ยิว รือ ยาง นา?"      ปเรียฮ อ็อฺง ตอฺบ ทา      "ลูํก พูวา ทา ตเรฺิว็ เฮฺิย" 4 พูวา ปีลาด อันแย็ย น็อฺง โพง อาจาร ทม      น็อฺง โพง เนียะ ซเราะ พอฺง ทา      "ยฺืง มัน เคิญ ทา เนียะ นิฮ เทอ อย ค็อฮ" 5 โพง กฺี ประแกจ ทา      "เนียะ นิฮ เทอ ออย เนียะ ซเราะ รวึน รเวียก      ซอน ปฺิญ จังวัด ยูเดีย      กฺี เริม ซอน อฺี จังวัด กาลิลี รูํจ โม ด็อฺล แน็ฮ" 6 พอ พูวา ปีลาด บาน ลือ ก็ ตเน็ญ กฺี ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด มนึฮ จังวัด กาลิลี รือ อย?" 7 พอ เกือ็ด เด็ญ ทา ปเรียฮ เยซู เนิว็ บอฺน แดล ซดัจ เฮโรด ปกครอง      ก็ จูน เติว็ รัว ซดัจ เฮโรด      เวเลีย นุฮ ซดัจ เฮโรด กำปุง พัก เนิว็ น็อฺง มฺืง เยรูซาเล็ม พอฺง 8 พอ ซดัจ เฮโรด เคิญ ปเรียฮ เยซู ก็ ออฺร ยาง จนับ      ปร็วฮ ลือ กฺี อันแย็ย ปฺี รฺืง ปเรียฮ อ็อฺง ยูร โม เฮฺิย      ก็ จ็อฺง เคิญ พอฺง      กึด ทา น็อฺง บาน เคิญ ปเรียฮ อ็อฺง เทอ การ อัดซจัน คลัฮ 9 ซดัจ ก็ ตเน็ญ ปเรียฮ อ็อฺง ยาง จเรฺิน คอ      แต ปเรียฮ อ็อฺง มัน บาน ตอฺบ อย 10 โพง อาจาร ทม น็อฺง โพง กรู ซอน กำปี      เนือ็ม คเนีย โม ฟอฺง ยาง คลัง 11 ซแน็ฮ ซดัจ เฮโรด น็อฺง โพง ตฮาน เนือ็ม คเนีย มะเงียย ปเรียฮ อ็อฺง      เยาะเยิย พอฺง      ยัว เอา ยาง ละออฺ โม เปียะ ออย ปเรียฮ อ็อฺง      รูํจ จูน ออย เติว็ รัว พูวา วิญ 12 ซแน็ฮ พูวา ปีลาด น็อฺง ซดัจ เฮโรด      แดล กฺืย เคฺิง็ คเนีย ปฺี เดฺิม      ก็ เจีย คเนีย วิญ ไง น็อฮ พอฺง 13 พูวา ปีลาด ซัง อาจาร ทม แดล เทอ พิที      โพง เนียะ ปกครอง เคฺิน็ โพง ยิว      น็อฺง โพง เนียะ ซเราะ พอฺง      ออย โม ประชุม คเนีย 14 รูํจ อันแย็ย น็อฺง กฺี ทา      "โพง เนียะ เนือ็ม เนียะ นิฮ โม รัว ยฺืง ฟอฺง ทา      กฺี บาน ปันยุฮ เนียะ ซเราะ      แน ยฺืง ไตซูํน ออย กฺี กนาล โพง เนียะ ต็อฺง อ็อฺฮ คเนีย เฮฺิย      มัน เคิญ ทา กฺี เทอ อย ค็อฮ      ยาง แดล โพง เนียะ ฟอฺง กฺี 15 ซดัจ เฮโรด ก็ มัน เคิญ ทา กฺี ค็อฮ อย พอฺง      ปร็วฮ ซดัจ บาน จูน กฺี เฮฺาะ โม ออย ยฺืง ตฺีด เฮฺิย      แน เนียะ นิฮ มัน เมียน บอฺน ค็อฮ เมน เตน พอ น็อฺง ซันลับ เต 16 แฮด จน็อฮ ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ ตฮาน ออย แว็ย กฺี      รูํจ เลญ กฺี เติว็" 17 (น็อฺง ไง ชลอฺง ปัซคา กรุํบ ชนำ      พูวา ปีลาด ตเรฺิว็ เลญ เนียะ ตูํฮ มเนียะ ออย โพง เนียะ ซเราะ) 18 แต โพง กฺี เนือ็ม คเนีย ซแรจ ทา      "ซันลับ เนียะ นิฮ จอล      รูํจ เลญ บารับบัด โม ออย ยฺืง แทน" 19 บารับบัด นุฮ เจือ็บ กุก ปร็วฮ ทา ซันลับ มนึฮ พอฺง      ปันยุฮ เนียะ เนิว็ กน็อง มฺืง พอฺง 20 พูวา จ็อฺง เลญ ปเรียฮ เยซู      ก็ อันแย็ย น็อฺง กฺี ตฺีด 21 แต โพง นุฮ เนือ็ม คเนีย ซแรจ ทา      "แว็ย เติว็      แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน ออย เงือ็บ เติว็" 22 พูวา ก็ ตเน็ญ กฺี มนอฺง ตฺีด ทา      "ยัว กฺี เติว็ แว็ย ปเจือ็บ เทอ อย      กฺี เทอ ค็อฮ อย?" ยฺืง มัน เคิญ กฺี เมียน ตูํฮ อย      พอ น็อฺง ซันลับ จอล      แฮดจน็อฮ ยฺืง น็อฺง ปเรฺอ ตฮาน ออย แว็ย รูํจ เลญ กฺี เติว็" 23 แต โพง กฺี กวย ตา ซแรจ คลัง เลฺิง ทา      "ออย แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน"      ซันเลญ โพง นุฮ ก็ ชเนีย็ฮ พูวา 24 พูวา ก็ ซัง ออย เทอ ตาม แดล โพง กฺี ปรับ 25 เกือ็ด เลญ มนึฮ แดล กฺี ซม นุฮ      แดล เจือ็บ กุก ปร็วฮ ซันลับ กฺี พอฺง      ปันยุฮ กฺี พอฺง      แต พูวา บาน มอฺบ ปเรียฮ เยซู ตุก ตาม เจฺิด็ โพง กฺี 26 พอ กฺี เนือ็ม ปเรียฮ เยซู เติว็      เมียน ซีโมน เจียด ไซรีน โม ปฺี ซเราะ กราว      โพง ตฮาน ก็ ลฺืก เชอ กางเคน เคฺิน็ ปเรียฮ เยซู ดะ ลฺือ ซมา กฺี      ออย กฺี ลี ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็ 27 เมียน มนึฮ จเรฺิน ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็      ต็อฺง โพง ซแร็ย แดล ยุํม ซระน็อฺฮ ปเรียฮ อ็อฺง 28 ปเรียฮ เยซู แบ โม รัว กฺี รูํจ ทา      "แน โพง ซแร็ย มฺืง เยรูซาเล็ม      กแม็ย ยุํม ซระน็อฺฮ ยฺืง เลฺิย      ออย ยุํม ซระน็อฺฮ คลูํน แอญ จ็อฮ      ซระน็อฺฮ โกน เคฺิน็ แอญ ต็อฺง อ็อฺฮ พอฺง 29 ปร็วฮ น็อฺง ด็อฺล เวเลีย กฺี น็อฺง ทา      "ซรูํล นัฮ โพง ซแร็ย แดล มัน กฺืย เมียน โกน      น็อฺง ซแร็ย แดล มัน กฺืย เมียน โกน เม็ม" 30 ปร็วฮ ทา ด็อฺล เวเลีย นุฮ โพง กฺี น็อฺง คลาจ คลัง นัฮ      จ็วน ซแรจ ปรับ พนม ทม ทา      "ออย บะ ซังก็อฺด ยฺืง เติว็"      ปรับ พนม ตูจ ทา      "ออย บะ กรวบ ยฺืง ตุก" 31 เวเลีย นิฮ      ปรฺีบ เปฺิน็ เวเลีย เดฺิม เชอ เนิว็ ซร็อฺฮ      โพง กฺี เทอ บาบ ยฺืง ยาง แจ็ฮ เฮฺิย      ซแน็ฮ ด็อฺล เวเลีย แดล เดฺิม เชอ ซเว็ด      โพง กฺี น็อฺง เทอ บาบ โพง แอญ คลัง เจีย็ง นิฮ ตฺีด" 32 เมียน ปร็อฮ ปีร เนียะ ตฺีด แดล เกฺิด เนียะ ตูํฮ      แดล กฺี ยัว โม น็อฺง ซันลับ ปรวม น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง 33 พอ โม ด็อฺล บอฺน มูํย แดล เฮา ทา      จเอฺิง็ กบาล      กฺี ก็ แว็ย ปเรียฮ อ็อฺง ปเจือ็บ ออย เงือ็บ น็อฺง บอฺน นุฮ      ปรวม คเนีย น็อฺง มนึฮ จูํ ปีร เนียะ      แว็ย ปเจือ็บ น็อฺง เชอ กางเคน      ตุก คาง ซดำ ปเรียฮ อ็อฺง มเนียะ      คาง ชเวญ มเนียะ 34 ปเรียฮ เยซู อตึฮซทาน ทา      "โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      ซม ลฺืก ตูํฮ โพง เนียะ แดล ซันลับ คมาด พอฺง      ปร็วฮ กฺี มัน เด็ญ ทา กฺี เทอ อย"      โพง ตฮาน ก็ ยัว เอา เคฺิน็ ปเรียฮ อ็อฺง โม จับ ซลาก แบญ แจจ คเนีย 35 โพง เนียะ ซเราะ เนือ็ม คเนีย ชวร มฺือ      โพง เจาเนียย เคฺิน็ โพง ยิว ก็ เยาะเยิย ปเรียฮ อ็อฺง ทา      "กฺี จูํย เนียะ ปเซญ บาน      เบฺอ กฺี เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา แดล ปเรียฮ รฺืฮ ตุก      ก็ ออย กฺี จูํย คลูํน แอญ เติว็" 36 โพง ตฮาน ก็ เนือ็ม คเนีย เยาะเยิย ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง      ยัว ตึก องุน จู โม ออย ปเรียฮ อ็อฺง 37 รูํจ ทา "เบฺอ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ โพง ยิว      ออย จูํย คลูํน แอญ ออย รูํจ คลูํน จ็อฮ" 38 เมียน ปาย ตเซร ตุก คาง ลฺือ ปเรียฮ อ็อฺง พอฺง ทา "เนียะ นิฮ เกฺิด ซดัจ เคฺิน็ โพง ยิว" 39 มนึฮ จูํ มเนียะ แดล ปัฮ แว็ย ปเจือ็บ ตุก บฺีด ปเรียฮ อ็อฺง นุฮ      อันแย็ย เปียก บรอ ทา "เบฺอ แอญ เกฺิด ปเรียฮ มาซีฮา เมน      ออย จูํย คลูํน แอญ น็อฺง ยฺืง ออย พ็อด เติว็" 40 แต มเนียะ ตฺีด ฮาม กฺี ทา "แอญ มัน คลาจ มัน กแรญ ปเรียฮ รือ อย? ปร็วฮ ทา แอญ ก็ ปัฮ กฺี เทอ ตูํฮ แด็จ คเนีย 41 ยฺืง ปีร เนียะ ปัฮ กฺี เทอ ตูํฮ ยาง แจ็ฮ ก็ ซ็อฺม เฮฺิย      แต ลูํก นิฮ มัน บาน เทอ อย ค็อฮ เต" 42 เนียะ นุฮ ก็ อันแย็ย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ทา "ลูํก เยซู เวเลีย ลูํก เกฺิด ซดัจ ซม ออย ลูํก กึด ด็อฺล คมาด พอฺง" 43 ปเรียฮ เยซู ตอฺบ กฺี ทา "ยฺืง ปรับ แอญ ตาม ตร็อฺง ทา ไง แน็ฮ แอญ น็อฺง เนิว็ ซรูํล จุม ยฺืง น็อฺง มฺืง ซวัน 44 อังก็อฺล น็อฮ เวเลีย รเยียะ ทไง ตร็อฺง      ก็ เกฺิด งิด ม็อฺด ต็อฺง แพนแด็ย จ็วน ด็อฺล แบ แบ็ย โมง 45 ทไง ก็ มฺือ มัน เคิญ      กน็อง ปเรียฮ วิเฮียร พามาน ก็ รแฮจ เกฺิด ปีร จันรฺีจ 46 ปเรียฮ เยซู ลูํก ซแรจ ยาง คลัง ทา      "โอ ปเรียฮ แบ็ยดา      ซม ออย รับ วินเญียน เคฺิน็ คมาด พอฺง"      พอ ทา ยาง จ็อฮ รูํจ ก็ ดัจ คย็อฺล 47 พอ เนียย รวย เคิญ ยาง จ็อฮ      ก็ ปเซฺิร ปเรียฮ ทา      "เนียะ นิฮ เกฺิด เนียะ ตร็อฺง ละออฺ เตฺอ" 48 เมียน มนึฮ โม จเรฺิน พฺือ น็อฺง มฺือ แฮดการ แดล เกฺิด ยาง จ็อฮ      พอ เคิญ เฮฺิย ก็ เนือ็ม คเนีย กัวะ ตรูง เดฺิร เฮฺาะ เติว็ วิญ 49 โพง เนียะ แดล เกฺิด คเนีย น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง      น็อฺง โพง ซแร็ย แดล กฺืย ตาม ปเรียฮ อ็อฺง โม ปฺี กาลิลี      ก็ ชวร มฺือ แฮด การ นิฮ ปฺี ชงาย 50 เมียน ปร็อฮ มเนียะ ชม็วฮ โยเซบ      แดล เนิว็ น็อฺง ซเราะ อาริมาเทีย จังวัด ยูเดีย      เกฺิด ซมาชิก ซพา ปกครอง เคฺิน็ โพง ยิว      เกฺิด มนึฮ เจีย ตร็อฺง ละออฺ 51 มัน ชอฺบ การ แดล โพง กฺี เทอ น็อฺง ปเรียฮ อ็อฺง ยาง จ็อฮ      ก็ จำ มฺือ เวเลีย แพนแด็ย เคฺิน็ ปเรียฮ น็อฺง โม 52 เนียะ นิฮ ก็ โจล เติว็ รัว พูวา ปีลาด      พฺือ น็อฺง ซม ยัว ซบ ปเรียฮ เยซู 53 พอ กฺี ยัว ซบ จ็อฮ โม ปฺี เชอ กางเคน เฮฺิย ก็ ยัว ซไบ ซเดฺิง รุม      รูํจ ยัว เติว็ ก็อฺบ น็อฺง บอฺน แดล กฺี จ็อฺฮ ตุก      น็อฺง รูง ทมอฺ แดล มัน กฺืย ก็อฺบ คมอจ รนา เต 54 ไง น็อฮ กือ ไง ตรฺีม มุน น็อฺง ด็อฺล ไง ซะบาโต 55 โพง ซแร็ย แดล กฺืย ตาม ปเรียฮ อ็อฺง โม ปฺี จังวัด กาลิลี      ก็ บาน ตาม เติว็ เคิญ รูง      กฺี ดะ ซบ ปเรียฮ อ็อฺง ตุก ยาง นา ก็ บาน เคิญ พอฺง 56 ซแน็ฮ โพง ซแร็ย บาน เฮฺาะ เติว็      รฺีบ ตึก กระโอบ น็อฺง ตึก อ็อฺบ ตุก เลียบ ซบ ปเรียฮ อ็อฺง น็อฺง ไง ซะบาโต นุฮ กฺี ชบ การ ตาม ปเรียฮ บันยัด

Luke 24

1 ปรึก ไง อาตึด      โพง ซแร็ย บาน ตรฺีม ตึก อ็อฺบ      ยัว เติว็ อฺี รูง ก็อฺบ คมอจ 2 โพง กฺี เคิญ ทมอฺ รมฺีล แจ็ญ ปฺี เมือ็ด รูง เฮฺิย 3 พอ โจล เติว็ ก็ มัน เคิญ ซบ ปเรียฮ เยซู เนิว็ น็อฺง นุฮ 4 กฺี กำปุง กึด ซงไซ นุฮ      ก็ เมียน ปร็อฮ ปีร เนียะ      ชวร เนิว็ บฺีด กฺี ลฺืย      กรฺืง ซลฺีจ ตน็อฺบ เคฺิน็ ปร็อฮ นุฮ ปะพเลจ เลฺิง็ ปปิล 5 โพง ซแร็ย นุฮ คลาจ      ออน ปกับ มุก เติว็ น็อฺง แด็ย      ปร็อฮ ปีร เนียะ นุฮ ก็ อันแย็ย ทา      "โพง แอญ โม รัว มนึฮ ร