1

އީސާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ލޫކާސް ތިޔޯފިލުސްއަށް ލިޔުއްވި ސިޓީފުޅު

އިއްޒަތްތެރި ތިޔޯފިލުސްގެ އަރިހަށް އަހަރުމެންގެ ތެރޭގައި އީސާގެފާނާމެދު ކަންތައްތައް ހިނގާމިދިޔަ ގޮތުގެ ވާހަކަ ފުރިހަމަޔަށް ލިޔެ ބަޔާން ކުރެވޭތޯ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތް ފެށުނީއްސުރެން ނިމެންދެން ލޮލުންދުށް މީހުން އެ ޚަބަރުތައް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ އެހެންކަމުން މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ވާހަކަ ލިޔާ މީހުން އެވާހަކަތައް އެލިޔަނީ އެކަންތައްތައް ފެށުނީއްސުރެ ނިމެންދެން ލޮލުންދުށް މީހުން ދިން ހެކިތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ އަޅުގަނޑު ވެސް މިކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހޯދާ ބަލައިފީމެވެ ވީމާ މިހުރިހާ ކަމެއް ހިނގާދިޔަގޮތް ތަރުތީބުން ލިޔެ ތިޔަބޭފުޅާގެ ފަރާތްޕުޅަށް ފޮނުވުން އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކެނީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ ތިޔަބޭފުޅާއަށް އީސާގެފާނާއިމެދު އިވިވަޑައިގެންފައިވާ ޚަބަރުތަކުގެ ތެދު ދޮގު ތިޔަބޭފުޅާއަށް ވެސް އޭރުން ސާބިތުވެ އެނގި ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

ޔަހުޔާގެފާނު އުފަންވުމާއި މެދު އެންގެވުނު ވަޙީ ބަސްފުޅު

ޖުދެއާ ކަރައިގައި ހެރޮދު ރަސްގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ޒަކަރިއްޔާއޭ ކިޔުނު އިމާމަކު އުޅުނެވެ އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެލިޒަބަތަކީ އިމާމު ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ ހާރޫނުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ އެންމެންނަކީ ވެސް އިމާމުންނެވެ ޒަކަރިއްޔާ އަކީ އެދަރިކޮޅުގެ އަބިޖާހު ވަންހައިގެ މީހެކެވެ ޒަކަރިއްޔާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އެލިޒަބަތަކީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ކިޔަމަން ވާ ތެދުވެރިކަމާއިއެކު އެކަންތައްތައް އަދާކުރަމުންދާ ބަޔެކެވެ އެދެމީހުންގެ މައްޗަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެން ވިއެވެ މިދެމަފިރިންނަށް ދުވަހަކު ވެސް ދަރިއަކު ނުލިބެއެވެ އެއީ އެލިޒަބަތު އަކީ ކުދިން ނުލިބޭ އަންހެނެކެވެ އަދި މިހާރު އެމީހުން ވަނީ އުމުރުން ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައެވެ

އެއްފަހަރަކު ޒަކަރިއްޔާގެ ބައިގެ އިމާމުން ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކުރާ އަޅުކަންތަކުގެ އިމާމުކަން ކުރުމާއި ހަވާލުވިއެވެ އާދަވެގެން އިމާމުން ކަންތައް ކުރާ އާދަކާދައިގެ މަތިން އެދުވަހު ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ހަރަމްފުޅުގެ އެތެރެއަށް ވަނުމަށާއި އެތާނގައި މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެތިން ދުންއެޅުމަށް އިމާމަކު ހޮވުމަށް ގުރުއަތުލިއެވެ މި ގުރުއަތުން އެ ދުވަހު އެކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހޮވުނީ ޒަކަރިއްޔާއެވެ އެދުވަހު އިމާމު ޒަކަރިއްޔާ ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ އެތެރޭގައި މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެތިން ދުންއަޅަމުން ދިޔައެވެ އެއިރު ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ގޯތިތެރެއަށް އަޅުކަމަށް އެއްވެތިބި އެންމެން ދުޢާކުރަމުން ދިޔައެވެ

ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ތެރޭގައި ވާ މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެތިން ދުންއެޅުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ އަށީގެ ކައިރީގައި ޒަކަރިއްޔާ ވަނިކޮށް އެތާގެ ކަނާއަތް ފަރާތުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި މަލާއިކަތަކު ވަނިކޮށް ޒަކަރިއްޔާއަށް ފެނުނެވެ އެމަލާއިކަތާ ފެނުމުން ޒަކަރިއްޔާ ސިއްސައިގެން ގޮސް ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަން ފެށިއެވެ ނަމަވެސް މިމަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ ޒަކަރިއްޔާ ބިރު ނުގަނޭ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލޭގެ ދުޢާ އައްސަވާ ވޮޑިގެންފި ކަލޭގެ އަނބިމީހާ އެލިޒަބަތު ކަލެއަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާނެ ކަލޭ އެދަރިފުޅަށް ޔަހުޔާއޭ ކިޔާ ނަންދީ ކަލެއަށް އެދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ އަދި އޭނާ މިދުނިޔެއަށް އައުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކުވެސް އުފާ ކުރާނެ އޭނާއަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޚާއްސަ މީހަކު ކަމުގައި ވާނެ އޭނާ އެއްގޮތަކަށްވެސް މޭބިސްކަދުރުން ނުވަތަ އެހެން އެއްޗަކުން ވިޔަސް ހަދާފައިވާ މަސްތުވާ ފަދަ ބުއިމެއް ބޮއިގެން ނުވާނެ އަދި އޭނާ އުފަންވުމުގެ ކުރިން ފެށިގެން އޭނާ ވާނީ މާތްރޫހުފުޅުން ފުރިފަ އޭނާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބާރުފުޅުގެ ދަށުން އޭނާ ބަނީއިސްރާއީލުގެ އެތައްބަޔަކު އެބައިމީހުންގެ މަތިވެރިކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އަނބުރުއްވާނެ އޭނާ އިލިޔާސްގެފާނާއި އެއްފަދައިން މާތްރޫހުފުޅުގެ ބާރާއިއެކު ކަންތައްތައް ކުރައްވާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަކުރައްވާފައިވާ މާތްސާހިބާ ފާޅުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އޭނާ އެކަލާނގެއަށްޓަކާ ބަނީއިސްރާއީލުގެ މީސްތަކުން ތައްޔާރު ކުރައްވާނެ އޭނާ ބައްޕައިންގެ ހިތްތައް އެބައިމީހުންގެ ދަރިންގެ މައްޗަށް އަނބުރުއްވައި އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކިޔަމަން ނުވާ މީހުން ސާލިހުކަމުގެ މަގަށް އަނބުރުއްވާނެ

ޒަކަރިއްޔާ މިމަލާއިކަތާ ކުރެން ސުވާލު ކުރިއެވެ ތިޔަކަން ތިޔަ ވިދާޅުވި ފަދައިން ވާނެކަން އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކޮށް ޤަބޫލުކުރާނީ ކިހިނަކުން އަޅުގަނޑު މިވަނީ މިހާރު މުސްކުޅިވެފަ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުންނަކީ ވެސް އުމުރުން ދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނެއް

މަލާއިކަތާ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން މިއީ ޖިބުރީލު އަހަރެން މިއައީ މާތްރަސްކަލާނގެ ޙަޒުރަތުން އެކަލާނގެ އަހަރެން ފޮނުއްވީ ކަލެއަށް މިއުފާވެރި ޚަބަރު ދިނުމަށް މިބުނި ހުރިހާކަމެއް އަހަރެން މިބުނި ފަދައިން އެކަމުގެ ވަގުތުޖެހުމުން ވާނެ މިއަދުން ފެށިގެން ކަލެއަށް މިދަރިފުޅު ލިބެންދެން ކަލެއަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭނެ އެއީ ކަލޭ އަހަރެން މިބުނި ވާހަކަތައް ޤަބޫލު ނުކުރުމުން

ބޭރުގައި ތިބި މީސްތަކުން ޒަކަރިއްޔާ ނުނުކުމެ އެތެރޭގައި އެހާ އެލަސް ވަނީ ކީއްވެ ބާވައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ ޒަކަރިއްޔާ ނުކުތްއިރު އޭނާއަކަށް ވާހަކައެއް ނުދެއްކެއެވެ އޭނާގެ އަތުން ކުރާ އިޝާރާތްތަކުން އެބައިމީހުންނަށް އެނގުނީ އޭނާ އެތެރޭގައި ވަނިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ އޭނާއަށް ވަޙީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފިކަމެވެ ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކަމުން މިވާހަކަތައް އެހެން މީހުންނަކަށް ކިޔައެއް ނުދެވުނެވެ

ޒަކަރިއްޔާ އިމާމެއްގެ ގޮތުން ކުރަން އައި ކަންތައްތަކުން ނިމިގެން އެނބުރި އޭނާގެ ރަށަށް ދިޔައެވެ މިއަށްފަހު އޭނާގެ އަންހެނުން އެލިޒަބަތު ބަލިވެ އިނެވެ ދެން އެއަށްފަހު ފަސް މަސް ދުވަސް ވަންދެން އެލިޒަބަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް މީހުންގެ ތެރެއަކަށް ނުނިކުމެއެވެ އެލިޒަބަތު ބުންޏެވެ އަހަރެންނަށް މިފަދައިން ހިންމަވައި ދެއްވެވީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަހުމަތްފުޅުން އަހަރެންނަށް ރަހުމަތް ލެއްވި އަދި މިއަދު މީސްތަކުންގެ މަލާމާތުން އަހަރެން ސަލާމަތް ކުރައްވައިފި

މާތްރަސްކަލާނގެ މަރިޔަމްގެފާނަށް އެންމެ މަތިވެރި ޚަބަރުފުޅު ދެއްވުން

އެލިޒަބަތު ބަލިވެއިންތާ ހަވަނަމަހުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތާ ޖިބުރީލުގެފާނު ވަޙީފުޅަކައިގެން ގަލީލީ ކަރައިގައި ވާ ނާޒަރަތުއޭ ކިޔުނު ރަށަށް ފޮނުއްވިއެވެ މިމަލާއިކަތާ ވަޑައިގެންނެވީ އެރަށުގެ ޒުވާން ބިކުރުވެރި އަންހެން ކުއްޖަކު ކަމުގައި ވީ މަރިޔަމުގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ އޭރު މަރިޔަމުގެފާނު ވަނީ ޔޫސުފު އޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހަކާއި ކައިވެނިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ މިޔޫސުފަކީ ދާއޫދުގެފާނުންގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހެކެވެ މިމަލާއިކަތާ މަރިޔަމުގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކަނބުލޭގެފާނަށް ވަރަށް މަތިވެރި ޝަރަފެއް ދެއްވައިފި މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ވޮޑިގެން ވަނީ ކަނބުލޭގެފާނާއި އެކުގަ އެކަލާނގެ ކަނބުލޭގެފާނަށް އެހީތެރިވެ ވޮޑިގެން ވާނެ މަރިޔަމުގެފާނަށް މި ބަސްފުޅުތަކުގެ މާނަ ވިސްނި ވަޑައިނުގަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ފަހެ މަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނު ބިރުފުޅުގެން ވަޑައިނުގަނޭ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަނބުލޭގެފާނަށް ރުހިވޮޑިގެންވޭ ކަނބުލޭގެފާނު ވަރަށްއަވަހަށް އާލާސްވެ އިންނަވާ ފިރިހެން ދަރިކަލަކައިގެން ރައްކާވާނެ އެދަރިކަލުންނަށް އީސާގެފާނޭ ކިޔާ ނަން ދެއްވަވާ އެކަލޭގެފާނީ މަތިވެރިވެގެންވާ ބޭކަލަކު ކަމުގައި ވާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުފުޅެއް ކަމުގައި އެންމެމަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުން މިލަޤަބުފުޅު ލައްވާނެ މާތް ސާހިބުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ އެދަރިކަލުންގެ ކާބަފައިކަލުން ދާއޫދުގެފާނު ފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ރަސްކަލަކު ކަމުގައި ލައްވަވާނެ އެކަލޭގެފާނީ އަބަދަށްޓަކާ ބަނީއިސްރާއީލުގެ މައްޗަށް ރަސްކަންކުރައްވާ ރަސްކަލަކު ކަމުގައި ވާނެ އެކަލޭގެފާނުގެ ރަސްކަމަށް ދުވަހަކުވެސް ނިމުމެއްނުވާނެ

މަރިޔަމުގެފާނު މި މަލާއިކަތާއަށް ދެންނެވިއެވެ ތިޔަވިދާޅުވި ހުރިހާ ކަންތައްތައް ވާނީ ކިހިނަކުން ތޯ އަޅުގަނޑު އަދި މީހަކާވެސް ނީންނަން އަޅުގަނޑަކީ އަދި ބިކުރުވެރި އަންހެނަކީން

މަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ މާތްރޫހުފުޅު ކަނބުލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވޭނެ އެންމެ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް އުފަންވާ މި މާތް ކަލޭގެފާނުގެ ލަޤަބުކަމުގައި ހިމެނޭނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުން މިލަޤަބުފުޅު ކަނބުލޭގެފާނުގެ ތިމާގެމީހެއް ކަމަށް ވާ އެލިޒަބަތަކީ ދުވަހަކުވެސް ކުއްޖަކު ނުލިބޭނެ މީހަކުކަމުގައި މީހުން ހީކުރި ނަމަވެސް އެލިޒަބަތު ބަލިވެ އިނދެ މިހާރު މިއީ ހަމަސް އޭނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޒަކަރިއްޔާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ މީހުން ކަމުގައި ވިޔަސް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަހުމަތްފުޅުން މިހާރު އެމީހުންނަށް ކުއްޖަކު ލިބެން އެވަނީ ކައިރިވެފަ ފަހެ ހުރިހާ ކަމަކީ ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކުޅަދުންވަންތަ ވެ ވޮޑިގެން ވާ ކަންތައްތައް

މަރިޔަމުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަޅުގަނޑަކީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅަކީން އަޅުގަނޑާއި ދޭތެރޭ ތިޔަވިދާޅުވި ކަންތައްތައް ތިޔަފަދައިން ހިންމަވާ ފާނދޭވެ ދެން މިއަށްފަހު ޖިބުރީލުގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

މަރިޔަމުގެފާނު އެލިޒަބަތުގެ ގެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތްފުޅު

އެއަށްފަހު ދެތިން ދުވަސް ވެސްނުވެ މަރިޔަމުގެފާނު އެލިޒަބަތުއާއި ޒަކަރިއްޔާ އުޅޭ ޖުދެއާ ކަރައިގެ ފަރުބަދަތަކުގެ ހިސާބު ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކާ ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނު އެމީހުންގެ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސަލާން ގޮވާލެއްވިއެވެ އެލިޒަބަތަށް މަރިޔަމުގެފާނުގެ ސަލާމުގެ އަޑު އިވުމާއިއެކު އޭނާގެ ބަނޑުގައި ވީ ދަރިފުޅު ވަރަށް ބާރަށް ތޮޅެލިއެވެ އަދި އެވަގުތު އެލިޒަބަތު މާތްރޫހުފުޅުގެ ބާރުފުޅުން ފުރިގެން ދިޔައެވެ އެލިޒަބަތު އުފަލުން ފުރިފައިވާ އަޑަކުން ބުންޏެވެ ހުރިހާ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ކަލެއަށް ރަހުމަތް ލެއްވިގެން ވޭ އަދި ކަލެއަށް ލިބޭނެ ދަރިފުޅަކީ ރަހުމަތް ލެއްވިގެން ވާނޭ ކުއްޖެއް އަހަރެންގެ މާތްސާހިބާގެ މަންމާފުޅު އަހަރެންގެ ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާފަދަ ޝަރަފެއް އަހަންނަށް މިލިބުނީ ކީއްވެބާ ކަލޭގެ ސަލާމުގެ އަޑު އިވުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ބަނޑުގައި މިވާ ދަރިފުޅު އުފަލުން ތޮޅެންފެށި މާތްރަސްކަލާނގެ އެމީހަކާއި މެދު ހިންމަވާނޭކަމަށް އެންގެވި ކަންތައްތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހަކަށް ރަހުމަތް ލެއްވިގެން ވޭ

މަރިޔަމުގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކިއުއްވި ހަމްދާ ސަނާ

ދެން މަރިޔަމުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ކަމަށް މިއަޅާގެ ހިތާއި ފުރާނައިން ހެކިވަން އެކަލާނގެއީ މިއަޅާ ދިންނައްވާ މިއަޅާއަށް އެހީތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ މިއަޅާގެ ފުރާނައާއި ރޫހުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އުފާކޮށް ހަމްދުކުރަން އެކަލާނގެ މިނިކަމެތި އަޅާގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާ ރަހުމަތްލައްވާފި އެކަމުގެ ސަބަބުން އަންނަން އޮތް ޒަމާންތަކުގެ މީހުން މި އަޅާއަކީ ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވާ މީހެކޭ ބުނާނެ އެންމެމަތިވެރިކަލާނގެ މިއަޅާއަށްޓަކާ މިމަތިވެރި ކަންތައްތައް ހިންމަވައި ދެއްވި އެކަލާނގެއީ ކީރިތިވަންތަ ކަލާނގެ މާތްރަސްކަލާނގެ މިއަޅާ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔެއަށް މިފޮނުއްވާ ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ބިރުވެތިވެ ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހުންގެ ދަރިދަރިކޮޅަށް ވެސް އެކަލާނގެ ރަހުމަތްފުޅު ލެއްވިގެން ވާނެ އަދި މިނިޢުމަތް މެދުވެރިކޮށް އެކަލާނގެ މަތިވެރި ބާރުފުޅު ދައްކަވާނެ އަދި ހިތުގައި ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަން ވާ މީހުން ވިއްސި ވިހާލި ކޮށްލައްވާނެ ރަސްރަސްކަލުން ތަޚުތުކޮޅުތަކުން ބާލުއްވާ އާދައިގެ ނިކަމެތިން އެކަލާނގެ އިއްޒަތްތެރި ކުރައްވާނެ މި ނިޢުމަތުގެ ސަބަބުން މާތްރަސްކަލާނގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ނިޢުމަތް ލައްވާ އަދި މުއްސަނދިން ހުސް އަތާ ފޮނުވާލައްވާނެ އަހަރުމެންގެ ކާބަފައިކަލުން އިބުރާހީމުގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރެއްވި ވަޢުދުފުޅު އެކަލާނގެ އެ ގެންދަވަނީ ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީސްތަކުން ކަމުގައިވާ ބަނީއިސްރާއީލުގެ މީހުންނަށް އެކަލާނގެ އެހީތެރިވެވޮޑިގަންނަވާ އަދި އެމީހުންނަށް އެކަލާނގެ އަބަދުގެއަބަދަށް ރަހުމަތް ލައްވާނެ މަރިޔަމުގެފާނު އެލިޒަބަތުގެ ކައިރީގައި ތިންމަހެއްހާދުވަހު ހުންނެވުމަށް ފަހު އެނބުރި ނާޒަރަތުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

ޔަހުޔާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން

އެލިޒަބަތު ދުވަސްފުރާ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހެއެވެ އެލިޒަބަތުގެ ތިމާގެމީހުންނާއި އަވަށްޓެރިން އޭނާގެ މައްޗަށް މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ މިލެއްވި މަތިވެރި ބަރަކާތާއި ދީލަތިވަންތަކަން ދެކެ އޭނާގެ މިއުފަލުގައި ބައިވެރިވިއެވެ

އެމީހުންގެ އާދަކާދަތަކާއި އެއްގޮތުގެ މަތިން އަށްދުވަސްވީ ދުވަހު އެމީހުން ކުއްޖާ ހިތާނު ކުރުމަށާ ނަންދިނުމަށްޓަކާ އައެވެ އެމީހުން އެލިޒަބަތު ކުރެން އެހިއެވެ މިކުއްޖާގެ ނަމަކީ ޒަކަރިއްޔާ ދޯ އެލިޒަބަތު ބުންޏެވެ ނޫނޭ އޭނާއަށް ކިޔާނީ ޔަހުޔާ

އެމީހުން ބުންޏެވެ އެކަމަކު ކަލޭގެ މުޅި އާއިލާގައި ވެސް ތިޔަނަން ކިޔާ މީހަކު ނެތެއް ނު

ދެން މިމީހުން އަތުގެ އިޝާރާތުން ޒަކަރިއްޔާ ކުރެން އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާނީ ކޮން ނަމެއް ތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ ޒަކަރިއްޔާ ލިޔާނެ އެއްޗެއް ގެނައުމަށް އިޝާރާތްކުރިއެވެ އެގެނައުމުން އޭނާ މިފަދައިން އޭގައި ލިޔުނެވެ މިކުއްޖާގެ ނަމަކީ ޔަހުޔާ އެންމެން މިކަމާ ވަރަށް އަޖައިބުވިއެވެ ހަމަ އެވަގުތު ޒަކަރިއްޔާގެ އަޑު ނުކުމެ ދޫހެލި ވާހަކަދެކެވެން ފެށިއެވެ އޭނާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދުކޮށް ވާހަކަދެއްކިއެވެ އެލިޒަބަތު އާއި ޒަކަރިއްޔާގެ އަވަށްޓެރިން މިކަންތައްތައް ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބުވެ ހައިރާންވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ބިރުވެތިވިއެވެ އަދި ޖުދެއާ ކަރައިގެ ފަރުބަދަތަކު ހިސާބުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މި ވެދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ މިވާހަކަތައް އިވުނު ކޮންމެމީހަކުމެ މިކަންތަކާ މެދު ވިސްނިއެވެ އެމީހުން ބުނެއުޅުނެވެ މިކުއްޖާ ވާނީ ކޮންފަދަ މީހަކަށް ބާ އެމީހުން މިހެން ބުނީ އެއީ އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ބާރުފުޅު ލެއްވިގެން ވާކަން އެމީހުންނަށް ޔަޤީން ކުރެވޭތީއެވެ

ޒަކަރިއްޔާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކީ ހަމްދާ ސަނާ

ޔަހުޔާގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ޒަކަރިއްޔާ ވަނީ މާތްރޫހުފުޅުން ފުރިފައެވެ އެހެންކަމުން އޭނާ މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި ވަޙީގެ މި ބަސްފުޅުތައް މިފަދައިން ހާމަކުރިއެވެ ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މާތް ސާހިބުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ހުރި އެކަލާނގެ އެކަލާނގެ މީސްތަކުން ދިންނެވުމަށް ފައްޓަވައިފި މާތްރަސްކަލާނގެ މަތިވެރި ކުރެއްވި ރަސްގެފާނު ދާއޫދުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން އަހަރުމެން ދިންނެވުމަށްޓަކާ މަތިވެރި ބޭކަލަކު ދުނިޔެއަށް އެބަފޮނުއްވާ އެއީ އެކަލާނގެ އެތައް ޒަމާނެއްގެ ކުރިން ރަސޫލުބޭކަލުން މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާފައިވާ ވަޢުދުފުޅާ އެއް ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން އެކަލޭގެފާނު އަހަރުމެންގެ ދުޝްމިނުންނާއި އަހަރުމެން ދެކެ ރުޅިއަންނަ މީހުންގެ ކިބައިން އަހަރުމެން ސަލާމަތްކުރައްވާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ މިކަލޭގެފާނު އެފޮނުއްވަނީ އަހަރުމެންގެ ކާބަފައިކަލުން އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ އެންމެންނަށް ރަހުމަތެއްގެ ގޮތުގަ އެއީ އެކަލާނގެ އިބުރާހީމުގެފާނަށް ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މާތްރަސްކަލާނގެ އިބުރާހީމުގެފާނަށް ވަޢުދުފުޅުވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަހަރުމެން އަހަރުމެންގެ އެއަދާވަތްތެރިންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވާނެ ކަމުގަ އޭރުން އަހަރުމެން އެއަދާވަތްތެރިންނަށް ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހޭނެ އަދި އޭރުން އަހަރުމެންގެ މުޅި އުމުރުމެ އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އަޅުކަންކުރުމުގައާއި ސާލިހު ކަންމަތީ ދެމިތިބެވޭނެ އެއަށްފަހު ޒަކަރިއްޔާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ބުންޏެވެ މަގޭ ދަރިފުޅާ ތިޔައީ މާތް ސާހިބުވަންތަ ރަސްކަލާނގެ ދުނިޔެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އެކަލާނގެއަށްޓަކާ މަގު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލާ އެކަލާނގެ މީސްތަކުންނަށް އެމީހުންގެ ފާފަތަކުން މިންޖު ވެވޭނޭ ގޮތް އަންގާދިނުމަށް ފޮނުއްވި ރަސޫލާ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އެފަދައިން ކަންކުރެއްވީ އެކަލާނގެ އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ހަމްދަރުދީވެ ވޮޑިގެން ވާތީ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލުން އަހަރުމެންގެ ތެރެއަށް ވިދާ ބަބުޅާ އައްޔެއް ފަދައިން ފޮނުއްވާނެ އެ އަލީގެ ސަބަބުން ބިރާއި އަނދިރީގެ ތެރޭގައި ވާ މީހުންނަށް އަލިކަން ލިބި ތެދުމަގު ފެންނާނެ އަދި އަހަރުމެންގެ ފިޔަވަޅުތައް އަމާންކަމުގެ މަގަށް އެނބުރޭނެ

ދުވަސްތައް ވޭތިވެ ޔަހުޔާގެފާނު ބޮޑުފުޅުވިއެވެ މާތްރޫހުފުޅު ޔަހުޔާގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އާއިމެދު އުގަންނައި ދެއްވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު ބޮޑުފުޅު ވުމަށްފަހު އެކަހެރި މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަކަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ދިރިއުޅުއްވިއެވެ ދެން އެތައް ދުވަހަކަށް ފަހު އެކަލޭގެފާނު އެތަނުން އެނބުރި ވަޑައިގެން ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މީހުންގެތެރޭގައި ފާޅުގައި މާތް ރަސްކަލާނގެ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފެއްޓެވިއެވެ

2

އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތުން

ޔަހުޔާގެފާނުންގެ އުމުރުފުޅުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަހުގައި އޭރު ރޫމު ކަރައިގެ ރަސްކަލަކަށް ހުންނެވި ކައިސަރު އައުގުސްތު އަމުރުފުޅެއް ނެރުއްވިއެވެ އެ އަމުރުފުޅަކީ ރޫމުގެ ދައުލަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ އެންމެން އެމީހެއްގެ ކާބަފައިންގެ ރަށަށް ގޮސް ސަރުކާރުގެ ބޯހިމެނުމުގައި ނަން ނޯޓު ކުރުމަށެވެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިބޯހިމެނުން ހިމެނުނީ ސީރިޔާގެ ގަވަރުނަރަކަށް ކިރީނިޔުސް ހުންނެވި ދުވަސްވަރުއެވެ

އެހެންކަމުން ޔޫސުފު ވެސް ގަލީލީގައި ވާ ނާޒަރަތު އޭ ކިޔުނު ރަށުން ދަތުރުކޮށް ޖުދެއާގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ބަތުލަހަމަށް ދިޔައެވެ ޔޫސުފުއަށް އެރަށަށް ދާން ޖެހުނު ސަބަބަކީ އޭނާއަކީ ދާއޫދުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހަކަށް ވާތީއެވެ މިރަށަކީ ދާއޫދުގެފާނު ވެސް އުފަންވި ރަށެވެ އޭނާ އެރަށަށް ދިޔައީ އޭނާއާއި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަރިޔަމުގެފާނާއި އެކުގައެވެ މަރިޔަމުގެފާނު އޭރު އިންނެވީ އާލާސްވެއެވެ އެކަނބުލޭގެފާނާއި ޔޫސުފު ބަތުލަހަމުގައި ވަނިކޮށް ރައްކާވުމުގެ ވޭންފުޅުތައް އެކަމަނާއަށް އިހުސާސް ކުރެއްވެން ފެއްޓެވިއެވެ އެމީހުންނަށް އެރަށުގެ މެހްމާނު ގެއިން ޖާގައެއް ނުލިބުމުން ޔޫސުފު މަރިޔަމުގެފާނު ގޮވައިގެން ދިޔައީ ގެރިބަކަރި ތަކަށްޓަކާ ހަދާފައިވާ ހަރު ގެއަކަށެވެ އެތާގައި މަރިޔަމުގެފާނު އެކަމަނާގެ އަލަތު ދަރިކަލުންނާއިގެން ރައްކާވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަމަނާ އެތުއްޕުޅު ކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅު ފޮތިކޮޅަކުން ނިވާކޮށްލައްވާ ގެރިބަކަރިއަށް ކާންދޭ ހުއި އަޅާފައިވާ ފޮށިގަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ބޭއްވެވިއެވެ

ހުއިހައްޕާ މީހުންގެ ބަޔަކު

ހުއިހައްޕާ މީހުންގެ ބަޔަކު އެރޭ އެތާގެ ކައިރީގައި ވާ ބިމެއްގައި އެބައިމީހުންގެ ކަންބަޅިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތަކު އެބައިމީހުންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުއްވިއެވެ އެވަގުތު އެމީހުންގެ ވަށައިގެން މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ނޫރުފުޅު ވިދަން ފެށިއެވެ އެބައިމީހުން މިތަން ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ބިރުގަތެވެ މިމަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ ބިރުނުގަނޭ އަހަރެން މިއައީ ކަލޭމެންނަށް ރަނގަޅު އުފާވެރި ޚަބަރަކާއިގެން އެޚަބަރެއްގެ ސަބަބުން އެންމެން އުފާ ކުރާނޭ ޚަބަރަކައިގެން ދާއޫދުގެފާނު އުފަންވި ރަށުގައި މިއަދު ތިޔައެންމެހައި މީސްތަކުން ދިންނަވާނޭ ބޭކަލަކު އުފަންވެއްޖެ އެކަލޭގެފާނީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ އަލްމަސީހާ ކަމުގައިވާ މާތްސާހިބާ ގެރިބަކަރި އެއްޗިއްސަށް ކާންދޭ ހުއި އަޅާ ފޮއްޓެއްގެ ތެރޭ ފޮތިކޮޅަކުން ނިވާ ކުރެވިފައިވާ ކުޑަފިރިހެން ކުއްޖަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެންނާނެ އެކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފާހަގަވާނެ ހެއްކަކީ އެއީ

އެހިނދު އިތުރު އެތައް ބައިވަރު މަލާއިކަތުންނެއް އެބައިމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ފާޅުވިއެވެ ދެން އެމަލާއިކަތުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް މިފަދައިން ހަމްދު ކޮށް ސަނާ ކިޔެވެ މަތިވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ސަނާ ހުރި ދުނިޔޭގައި އެކަލާނގެ ރުއްސެވުން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެކަލާނގެ ދެއްވާ ސުލްހަ އަމާންކަމުގެ މަގު ދެއްވާނެ

މިމަލާއިކަތުން އުޑަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން ހިނދު މިހުއިހައްޕާ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ ބަތުލަހަމުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތައް މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރުމެންނަށް ފާޅު ކުރައްވަވައިފި ވީމާ މިކަންތައްތައް ހޯދާ ބެލުމަށް އެރަށަށް ދަމާ ހިނގާ

މިބައިމީހުން އަވަސް އަވަހަށް އެރަށަށް ގޮސް މަރިޔަމުގެފާނާއި ޔޫސުފު ހޯދިއެވެ އަދި އެ ތުއްޕުޅު ކަލޭގެފާނު ގެރި ބަކަރިއަށް ކާންދޭ ހުއިއަޅާފައިވާ ފޮއްޓެއްގެ ތެރޭގައި އޮއްވާ ފެނުނެވެ އެބައިމީހުންނަށް އީސާގެފާނު ފެނުމުން މަލާއިކަތުން މިތުއްޕުޅު ކަލޭގެފާނާއި މެދު ދެއްވި ޚަބަރުތަކުގެ ވާހަކަ މީސްތަކުންނަށް ކިޔާދިނެވެ މިވާހަކައިގެ އަޑުއެހި ކޮންމެމީހަކު މިކަމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވެ އަޖައިބު ވިއެވެ ނަމަވެސް މަރިޔަމުގެފާނު މި ވެދިޔަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ މި ހުއިހައްޕާ މީހުން އެމީހުންނަށް މިފެނުނު ކަންތަކާއި އަދި މަލާއިކަތުން ވިދާޅުވިގޮތުގެ މަތިން ހުރިހާ ކަމެއް ވީތަން ދެކެ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ސަނާ ކިޔަމުން އެބައިމީހުންގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ހިނގައްޖެއެވެ

މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކާ އީސާގެފާނު ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ގެންދެވުން

މޫސާގެފާނު މެދުވެރިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވައިފައި ވަނީ ކޮންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކުވެސް ދުނިޔެއަށް އަންނަތާ އަށްވަނައަށް ވާދުވަހު ހިތާނު ކުރުމަށެވެ އެގޮތުން އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތްތާ އަށްވަނަ ދުވަހު އެކަލޭގެފާނު ވެސް ހިތާނު ކުރެއްވުނެވެ އެދުވަހު އެކަލޭގެފާނަށް ނަންވެސް ދެއްވުނެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވުނު ނަންފުޅަކީ އެކަލޭގެފާނު އުފަންވުމުގެ ކުރިން ޖިބުރީލުގެފާނު މެދުވެރިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެއްވާފައިވާ ނަންފުޅު ކަމުގައި ވީ އީސާ މިނަންފުޅެވެ

މޫސާގެފާނު މެދުވެރިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ ތައުރާތުގައި އަންގަވާފައި ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކަންތަކުން ނިމިގެން ކޮންމެ އަންހެނަކުވެސް ހިނާ ތާހިރުވުމުގެ ގޮތުން ހުދު ކޮތަރުގެ ޅަ ދެ ކޮތަރު އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޤުރުބާންކުރުމަށެވެ ޔޫސުފު އާއި މަރިޔަމުގެފާނު ވެސް މިކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ މިދަތުރުގައި އެމީހުންނާއި އެކު އީސާގެފާނު ވެސް ގެންދެވިއެވެ އެއީ މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވާފައި ވަނީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ރައްދުކުރުމަށްޓަކާ ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ

އެދުވަސްވަރު ސިމިޔާނު އޭ ކިޔުނު މީހަކު ޖެރޫސަލަމުގައި އުޅުނެވެ މީނާއަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ގަވާއިދު ތަކަށް ކިޔަމަން ވާ ތެދުވެރި ކަމާއިއެކު އެކަންތައްތައް އަދާކުރަމުން ގެންދާ މީހެކެވެ އޭނާ ހުރީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ މީހުންގެ އުނދަގޫތައް ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަލޭގެފާނުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ މާތްރޫހުފުޅުގެ އެހީފުޅު އޭނާއާއި އެކުގައިވިއެވެ މާތްރޫހުފުޅު އޭނާއަށް ހާމަކޮށްދެއްވީ މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވާނެ ޚާއްސަ ބޭކަލުން ކަމުގައި ވީ އަލްމަސީހާ ނުދެކި އޭނާ މަރުނުވާނޭ ކަމުގައެވެ މާތްރޫހުފުޅު އޭނާއަށް އެންގެވުމުން އޭނާ ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ހަރަމްފުޅުގެ ގޯތިތެރެއަށް ދިޔައެވެ އެވަގުތަކީ އީސާގެފާނުގެ މައިންބަފައިން މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅުތަކާއި އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ގޮތުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހުށައެޅުމަށްޓަކާ އީސާގެފާނު ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ގެންދެވި ވަގުތެވެ ސިމިޔާނު ގޮސް މަރިޔަމްގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ވީ އީސާގެފާނު އުރާލެއްވިއެވެ އަދި މިފަދައިން ކިޔާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދުކުރިއެވެ

މާތްރަސްކަލާކޯ އިބަސުވާމީންގެ ވަޢުދުފުޅު ކުރެއްވި ފަދައިން މިއަޅާއަށް މިހާރު ސަލާމަތްކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކު މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ދެވިދާނެ މިއަދު މިއަޅާގެ ލޮލަށް އިބަސުވާމީންގެ ދެއްވާ ދިންނެވުމުގެ މަގު ދައްކަވައިފި އެމަގަކީ އިބަސުވާމީންގެ އެންމެހައި ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުންނަށް ހާމަކުރައްވާ ދެއްވާނެ ދިންނެވުމުގެ މަގު އިބަސުވާމީންގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ ކަލޭގެފާނު ކަމުގައިވާ އަލްމަސީހު މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުންނަށް އިބަސުވާމީންގެއަކީ ކޮބައިކަން ހާމަ ކުރައްވާނެ އަލްމަސީހުގެ ސަބަބުން ބަނީއިސްރާއީލުގެ މީހުންނަށް އިބަސުވާމީންގެ މަތިވެރިކަން ފެންނާނެ

މަރިޔަމުގެފާނާއި ޔޫސުފު އީސާގެފާނާއި މެދު ބުނެވިމިދިޔަ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވިއެވެ ދެން ސިމިޔާނު އެމީހުންނަށް ބަރަކާތް ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރިއެވެ އަދި މަރިޔަމުގެފާނަށް ބުންޏެވެ މިކުއްޖާއަކީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ އެތައްބަޔެއްގެ ނެތި ދިއުން ކަމުގައި އަދި އަނެއްބައެއްގެ މަތިވެރިވުން ކަމުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ލައްވާނެ މިދަރިފުޅަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަށް ފޮނުއްވާ އިންޒާރެއް އެތައްބަޔަކުމެ މި އިންޒާރާއި ދެކޮޅުވާނެ އަދި އެގޮތުން އެމީހުންގެ ހިތުގެ އަޑީގެ ސިއްރުތައް ފާޅުވާނެ އަދި މިދަރިފުޅާއި މެދު ކަންތައްތައް ވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކަމަނާގެ އަމިއްލަ ހިތަށް ވެސް ތޫނު ކަނޑިއެއް ހެރިގެން ދާނެ ފަދަ ހިތާމައެއް ލިބޭނެ

މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންނަށް އެންގެވުމަށް ވާ ޚާއްސަ ޚަބަރުފުޅަކައިގެން ވީ ބޭކަނބަލަކު އެތާގައި ވިއެވެ އޭނާއަކީ އަޝޭރުގެ ދަރިކޮޅުން އައި ފަނުއިލުގެ އަންހެން ދަރި އަންނާއެވެ މީނާއަކީ މިހާރު ވަރަށް މުސްކުޅިވެފައިވާ މީހެކެވެ އޭނާ މީހަކާ އިނދެ ހަތް އަހަރު ވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވިއެވެ މިހާރު އޭނާގެ އުމުރަކީ އަށްޑިހަ ހަތަރު އަހަރެވެ އޭނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މަރުވީއްސުރެ ހުވަފަތް އަންހެނެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ހުއްޓެވެ އޭނާ ރެއާއި ދުވާލު ހޭދަކުރަނީ ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ދުޢާކޮށް ރޯދަހިފާ އަޅުކަން ކުރުން މަތީގައެވެ އެވަގުތު މީނާ ވެސް އެމީހުންގެ ކައިރިއަށް އައެވެ އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދުކުރިއެވެ އަދި ބަނީއިސްރާއީލު މިނިވަންވާނެ ދުވަހަކަށް އޭނާއާއި އެއްފަދައިން އިންތިޒާރުކޮށްގެން ތިބި އެހެން އެންމެންގެ ކައިރީ މިދަރިފުޅަކީ އެމީހުން ދިންނަވާ ސަލާމަތްކުރައްވާނެ ފަރާތްކަމަށް ބުންޏެވެ

މޫސާގެފާނު މެދުވެރިކޮށް މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވައިފައިވާ ފަދައިން މަރިޔަމުގެފާނއާއި ޔޫސުފު ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމަކުން ނިމިގެން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ރަށް ކަމުގައިވާ ގަލީލީ ގެ ނާޒަރަތުއަށް އެނބުރި ދިޔައެވެ އެރަށުގައި އީސާގެފާނު ފުރިހަމަ ސިއްޚަތާއި އެކު ބޮޑުފުޅުވަމުން ދިޔައެވެ އެކަލޭގެފާނީ ބުއްދިވެރި ހިކުމަތްތެރި ހިތްހެޔޮ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ވިއެވެ އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ރުހުންފުޅާއި ރަހުމަތް އެކަލޭގެފާނަށް ލިބިވޮޑިގެން ވިއެވެ

ތުއްޕުޅު އީސާގެފާނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން

ކޮންމެ އަހަރަކު އީސާގެފާނުގެ މަންމާފުޅާއި ބައްޕާފުޅު ޢީދުލް ޕަސްކާ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަފްތާގައި ބައިވެރި ވުމަށްޓަކާ ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގެން އުޅުނެވެ އީސާގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން ބާރަ އަހަރުފުޅު ފުރިހަމަ ވުމުން ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެބައިމީހުންނާއިއެކު އެކަލޭގެފާނު ވެސް ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގަތެވެ ޢީދުގެ ކަންތައްތަކުން ނިމިގެން އީސާގެފާނުގެ މަންމާފުޅާއި ބައްޕާފުޅު އެނބުރި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓާކާ ދަތުރުފެއްޓެވިއެވެ ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެނބުރި ނައިސް ޖެރޫސަލަމުގައި ހުންނެވި ކަމެއް އެދެކަނބަލުންނަކަށް އެނގި ވަޑައެއްނުގައްނަވައެވެ އެމީހުން ހީކުރީ އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއްބައިގަނޑަކާއި އެކު ރަށަށް ދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމުގައެވެ ނަމަވެސް ދަތުރު ކުރާތާ އެއްދުވަސް ވީއިރު ވެސް އީސާގެފާނު ނުފެނުމާއި އެކު އެދަތުރު މަތީގައި ވާ އެބައިމީހުންގެ ތިމާގެ މީހުންނާއި ރަށްޓެހިންގެ ތެރޭ އެކަލޭގެފާނު ވޭ ތޯ ހޯދުމުން ވެސް އެމީހުންގެ ތެރޭ އެކަލޭގެފާނު ނުވާ ކަން އެނގުނެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު ހޯދުމަށް މަރިޔަމުގެފާނާއި ޔޫސުފު އެނބުރި ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެމީހުން އީސާގެފާނު ހޯއްދަވާތާ ތިންވަނައަށް ވީ ދުވަހު ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ ވަށައިގެންވާ ގޯތި ތެރެއިން އެކަލޭގެފާނު ފެނިވަޑައިގަތެވެ އެކަލޭގެފާނު އިންނެވީ އެތާގައިވާ ދަންނަބޭކަލުންގެ ބައިގަނޑަކާއި އެކު އެބައިމީހުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑު އައްސަވާ އަދި އެބައިމީހުން ކުރެން ސުވާލުތައް ކުރެއްވުމަށެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުތޫނުކަމާއި ދެއްވަމުން ގެންދެވި ޖަވާބުފުޅުތަކުގެ ހަރުދަނާ ކަމުގެ ސަބަބުން އެތާގައިވީ އެންމެން ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބުވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނާއި ޔޫސުފަށް އެކަލޭގެފާނު މިތާގައި އިންނެވިތަން ފެނުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވިއެވެ މަރިޔަމްގެފާނު އެކަލޭގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދަރިފުޅާ މަންމަމެން ދަރިފުޅާއި މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވި މަންމަމެން ދަރިފުޅު ހޯދުމަށްޓަކާ ނުހޯދާ ތަނެއް ނެތް ތިޔަފަދަ ކަމެއް މަންމަމެންނަށް ތިޔަކުރީ ކީއްވެ

އީސާގެފާނު ޖަވާބުފުޅުގައި ދެންނެވިއެވެ އަޅުގަނޑު ހޯދުމަށް ތިޔަހާ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ތިޔަކުރެއްވީ ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑު ވާނީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕާފުޅުގެ ގެ ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ކަން މަންމަމެންނަކަށް ނޭނގޭތޯ

ނަމަވެސް މިބަސްފުޅުން އީސާގެފާނު މާނަ ކުރެއްވި އެއްޗެއް އެދެކަނބަލުންނަކަށް ވިސްނި ވަޑައެއް ނުގެންނެވިއެވެ

ދެން އީސާގެފާނު އެބައި މީހުންނާއިއެކު އެނބުރި ނާޒަރަތުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނު ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް އެދެކަނބަލުންނަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރެއްވިއެވެ މަރިޔަމުގެފާނު މި ވެދިޔަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކަކާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ އީސާގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި މީސްތަކުންގެ ރުހުން ލިބިވަޑައިގެން ވިއެވެ އަދި ވިސްނުންތެރިކަން ލިބިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

3

ޔަހުޔާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުން

ކައިސަރު ތިބެރިޔުސްގެ ވެރިކަމުގެ ފަނަރަވަނަ އަހަރުގައި ޕޮންތިޔުސް ޕިލާތުސް ޖުދެއާގެ ގަވަރުނަރަކަށް ހުންނެވި އިރު ގަލީލީގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވީ ހެރޮދު އެވެ ހަމަ އެދުވަސްވަރު އޭނާގެ ބޭބެ ފިލިޕު އިތުރެޔާ އާއި ތުރަކޯނިތިސްގެ ވެރިއަކަށް ހުންނެވިއެވެ އަދި އަބިލޭނީގެ ވެރިއަކަށް އޭރު ހުންނެވީ ލިސަނިޔާހު އެވެ އޭރު ބަނީއިސްރާއީލުގެ އުއްތަމަ އިމާމުންނަށް ތިއްބެވީ ހަންނާނު އާއި ކައިފާސް އެވެ

އެދުވަސްވަރު މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޙީގެ ބަސްފުޅު ޔަހުޔާގެފާނަށް ފޮނުއްވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު އޭރު އެކަހެރި މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބެއްގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ޖޯޑަން ކޯރުގެ މުޅި ހިސާބުގައި ވަށައިގެންވާ ހުރިހާ ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެންމެންނަށް މިވަޙީގެ ބަސްފުޅު ފާޅުކޮށް އިއްވެވިއެވެ ފާފަތަކުން ދުރުވެ ތައުބާ ވެއްޖެކަން ހާމަ ކުރުމަށްޓަކާ ތައުބާގެ ހިނެވުމުން ހިނައިގަތުމަށް މީސްތަކުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ އޭރުން މާތްރަސްކަލާނގެ މީސްތަކުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ގެންދިޔައެވެ ޔަހުޔާގެފާނު މިކަންތައްތައް ކުރައްވަމުން ދާ ގޮތުގެ ވާހަކަ މާތްރަސްކަލާނގެ ވަނީ މާކުރީންސުރެ ވެސް އަންގަވާފައެވެ އެގޮތުން އިހު ޒަމާނުގެ ރަސޫލުބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ ޔަޝަޔާހުގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ މިފަދައިން ވަޙީކުރައްވާ ބާވައިލެއްވިގެން ވެއެވެ

އެކަހެރި މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުޅޭމީހަކު ގޮވަމުން ދާނެއޭ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އަށްޓަކާ މަގު ތައް ސީދާކުރާށޭ ހުރިހާ ވާދީތަކެއް ފުރި އެއްވަރުވާނެއޭ އަދި ކޮންމެ ފަރުބަދައަކާއި އުސްގަނޑެއް ތިރިވެ ކަތިކަތިވެފައިވާ މަގުތައް ސީދާވެ އަދި އަޑިގުޑަން މަގުތައް އޮމާން ވާނެއޭ އޭރުން މާތްރަސްކަލާނގެ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ދެއްވާނެ ދިންނެވުން ކަލޭމެންނަށް ވެސް ހާމަކުރައްވާނެއޭ

ޔަހުޔާގެފާނުގެ އަރިހަށް ތައުބާގެ ހިނައިގަތުމުން ހިނައިގަތުމަށްޓަކާ އެތައްބައިވަރު މީސްތަކުންނެއް އައެވެ އެމީހުންނަށް ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ބަލަ ހީލަތްތެރި މަކަރުވެރިންނޭ ތައުބާނުވެ ހަމައެކަނި ހިނައިގަތުމުގެ ސަބަބުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ކަލޭމެން ހީކުރަންތަ އެގަހަކުން މޭވާއެއް ނުލިބޭ ކޮންމެ ގަހެއް މުލާ އެކު ކަނޑާ ދަރުގެ ގޮތުގައި އަންދާ ލެވޭނެ ފައިދާ ނުލިބޭ ގަސްތައް ކަނޑާ ދުވަސް މިހާރު މިއޮތީ އައިސް ޖެހިފަ ވީމާ ތައުބާވޭ އަދި ކަލޭމެންގެ އަމަލުތަކުން ކަލޭމެން ތައުބާވެއްޖެ ކަން ހާމަކޮށްދީ ކަލޭމެންނަކީ އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނަށް ވީތީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކޯފާއިން ސަލާމަތް ވާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާތި މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންފި ނަމަ މިހިލަތަކުން ވެސް އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން އުފެއްދެވުމުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ލިބިވޮޑިގެން ވޭ

މީސްތަކުން ޔަހުޔާގެފާނު ކުރެން ސުވާލުކުރިއެވެ އަހަރުމެން ތައުބާވެއްޖެ ކަން ހާމަކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންވީ ކީއް

ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު އަތުގައި ދެގަނޑެތި އޮތްނަމަ އަތުގައި ލާނޭ އެއްޗެއް ނެތް މީހާއަށް އޭގެން އެއްގަނޑެތި ދީ އަދި އެމީހެއްގެ އަތުގައި ކާނެ އެއްޗެތި ވާ މީހާ އެ އެއްޗެތި ނެތް މީހަކަށް އެހީވޭ

ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހުންގެ ބަޔަކު ވެސް ތައުބާގެ ހިނެއުމުން ހިނައިގަތުމަށް އައެވެ އެމީހުން ޔަހުޔާގެފާނަށް ބުންޏެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނު އަހަރުމެން ތައުބާވެއްޖެ ކަން ހާމަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮބާ

ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވާރުފައިސާ ނަގަން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައި އޮންނަ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަލޭމެން މީސްތަކުންގެ އަތުން ފައިސާ ނާތުލާ

އަދި ސިފައިންގެ މީހުންގެ ބަޔަކު ވެސް އެތަނަށް އައެވެ އެމީހުން ވެސް ޔަހުޔާގެފާނަށް ބުންޏެވެ އަހަރުމެން ތައުބާވެއްޖެކަން ހާމަ ކުރުމަށް ކުރަންވީ ކޮންކަމެއް

ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މީހުން އަތުން ގަދަކަމުން ފައިސާ ނާތުލާ އަދި މީހުންނަށް ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކޮށް ބިރުގަންނަވައިގެން ވެސް ފައިސާ ނާތުލާ ކަލޭމެންނަށް ލިބޭ މުސާރައިން ހިތްހަމަ ޖައްސައިގެން ތިބޭ

މީސްތަކުންގެ ހިތަށް އަރަމުން ދިޔައެވެ މިޔަހުޔާގެފާނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާނެ ކަމަށް އަހަރުމެން އިންތިޒާރު ކޮށްގެން މިތިބަ އަލްމަސީހުއެއް ނޫން ބާ އެފަދައިން ހީކުރި މީހުންނަށް ޔަހުޔާގެފާނު މިޖަވާބު ދެއްވިއެވެ އަހަރެންމީ ކަލޭމެން ތިޔަ އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ތިބި ކަލޭގެފާނެއް ނޫން އަހަރެން ކަލޭމެން ހިނައިގަތުމަށް މި ބުނަނީ ފެނުން ނަމަވެސް އަހަންނަށް ވުރެ މާ މަތިވެރި ވެގެންވާ ބޭކަލަކު އެބަ ވަޑައިގަންނަވާ އަހަރެންނަކީ އެބޭކަލެއްގެ ފައިންޕުޅުގެ ދަށުގައި ވާ ވެއްޔަށް ވުމަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މީހަކީމެއް ނޫން އެކަލޭގެފާނު ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ތައުބާވީ މީހުންގެ ހިތްތައް ސާފުކޮށް ހިނަވާނީ މާތްރޫހުފުޅުން އަދި އެކަލޭގެފާނު ތައުބާ ނުވާ މީހުންގެ ހިތްތައް ނިވުމެއްނުވާ އަލިފާނަށް އެއްލާ ލައްވާނެ އެކަލޭގެފާނު ގޮވާންތަކުން ތޮއްޓާއި ހުއިތައް ވަކިކުރައްވާ ދެބައި ކުރައްވާނެ އަދި ގޮވާންތައް ގުދަނަށް ލައްވާ ހުއިތައް ނިވުމެއްނުވާ އަލިފާނަކުން އަންދަވާނެ އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން މީސްތަކުންނާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރައްވާނެ

ޔަހުޔާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް އެތައް ތަފާތު ގޮތްތަކަކުން މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވި މި މުހިންމު ޚަބަރުފުޅާއި ބެހޭގޮތުން އަންގަވައި ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ

ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ގަލީލީގެ ވެރިޔާ ހެރޮދު ޔަހުޔާގެފާނު ޖަލަށް ލިއެވެ އެއީ ހެރޮދު އޭނާގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ފިލިޕުގެ އަންހެނުން ހެރޯދިޔާ އާއި އިނުމުންނާއި އަދި އޭނާ ކޮށްފައިވާ އެހެންވެސް ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ ނުރަގަނޅު ކަންތައްތައް ކަމުގައި ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވުމުންނެވެ އެކަމާ ހެރޮދު އައި ރުޅިން ޔަހުޔާގެފާނު ޖަލަށްލުމަށް އަމުރުކުރިއެވެ އަދި ހެރޮދުގެ މިއަމަލުގެ ސަބަބުން އޭނާ ކުރި ފާފަތަކުގެ ތެރެއަށް އަނެއްފާފަ އިތުރު ވިއެވެ

އުޑުން އައި އަޑުފުޅެއް

ޔަހުޔާގެފާނު ޖަލަށް ލުމުގެ ކުރިން މީސްތަކުން ޔަހުޔާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް ތައުބާގެ ހިނެވުމުން ހިނައިގަންނަމުން ދިޔައިރު އީސާގެފާނު ވެސް އެތަނަށް ވަޑައިގެން ހިނައިގަތެވެ އަދި ހިނައިގަތުމަށް ފަހު އީސާގެފާނު ދުޢާފުޅު ކުރައްވަނިކޮށް އުޑު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ އަދި މާތްރޫހުފުޅު ހުދު ކޮތަރެއް ފަދައިން އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފައިބާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ދެން އެވަގުތު މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލޭގެފާނަށް މިފަދައިން ވަޙީކުރެއްވި އަޑުފުޅު އިވިގެންދިޔައެވެ ކަލޭގެފާނީ ތިމަންސުވާމީންގެ ލޯބިވެ ވޮޑީގެންވާ މަތިވެރި ދަރިކަލުން ކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިމަންސުވާމީންގެ ރުއްސެވުން ލިބިވޮޑިގެން ވޭ

އީސާގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި މެދު މީސްތަކުންނަށް އަންގަވާ ދެއްވާ އުގަންނާ ދެއްވަވަން ފެއްޓެވި އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިރީސް އަހަރުފުޅެވެ

އީސާގެފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ދަރިކޮޅު

މީސްތަކުން ހީކުރި ގޮތުގައި އީސާގެފާނަކީ ޔޫސުފުގެ ދަރިއެކެވެ މި ޔޫސުފުގެ ދަރިކޮޅު ފެށުނު ގޮތަކީ މިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އާދަމުގެފާނު އެކަލާނގެ ސިފަފުޅުގައި ހެއްދެވިއެވެ އެއަށްފަހު އާދަމުގެފާނުގެ ފުތް ސައިތު ސައިތުގެ ފުތް އެނޯހު އެނޯހުގެ ފުތް ކައިނާނު ކައިނާނުގެ ފުތް މަހައްލީލު މަހައްލީލުގެ ފުތް ޖާރިދު ޖާރިދުގެ ފުތް ހެނޯކު ހެނޯކުގެ ފުތް މަތުޝަލާހު މަތުޝަލާހުގެ ފުތް ލަމެޚް ލަމެޚްގެ ފުތް ނޫހުގެފާނު ނޫހުގެފާނުގެ ފުތް ޝާމު ޝާމުގެ ފުތް އަރުފަޚާދު އަރުފަޚާދުގެ ފުތް ކައިނާމު ކައިނާމުގެ ފުތް ޝެލާހު ޝެލާހުގެ ފުތް އުބޭރް އުބޭރުގެ ފުތް ޕެލާގު ޕެލާގުގެ ފުތް ރައޫފު ރައޫފުގެ ފުތް ސަރޫގު ސަރޫގުގެ ފުތް ނަހޫރު ނަހޫރުގެ ފުތް ތަރާހު ތަރާހުގެ ފުތް އިބުރާހީމުގެފާނު އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ފުތް އިސްހާގުގެފާނު އިސްހާގުގެފާނުގެ ފުތް ޔައުގޫބުގެފާނު ޔައުގޫބުގެފާނުގެ ފުތް ޖޫދާ ޖޫދާގެ ފުތް ފާރިޒު ފާރިޒުގެ ފުތް ހެޒުރޯން ހެޒުރޯންގެ ފުތް އަރުނީ އަރުނީގެ ފުތް އުދަމީނު އުދަމީނުގެ ފުތް އަމީނުދާބު އަމީނުދާބުގެ ފުތް ނައުޝާން ނައުޝާނުގެ ފުތް ސަލްމާން ސަލްމާނުގެ ފުތް ބޮއާޒު ބޮއާޒުގެ ފުތް އުބެއިދު އުބެއިދުގެ ފުތް ޖިޝާއު ޖިޝާއުގެ ފުތް ދާއޫދުގެފާނު ދާއޫދުގެފާނުގެ ފުތް ނަތާނު ނަތާނުގެ ފުތް މައްތާތަ މައްތާތަގެ ފުތް މިންނާހު މިންނާހުގެ ފުތް މެލިޔާހު މެލިޔާހުގެ ފުތް އެލިޔަކީމް އެލިޔަކީމުގެ ފުތް ޖޯނަމް ޖޯނަމުގެ ފުތް ޔޫސުފު ޔޫސުފުގެ ފުތް ޖޫދާ ޖޫދާގެ ފުތް ސިމިޔާނު ސިމިޔާނުގެ ފުތް ލެވާއި ލެވާއިގެ ފުތް މައްތާތު މައްތާތުގެ ފުތް ޖޮރީމް ޖޮރީމުގެ ފުތް އެލިޔާސިރު އެލިޔާސިރުގެ ފުތް ޖަހޫޝް ޖަހޫޝުގެ ފުތް އަޔީރް އަޔީރުގެ ފުތް އެލްމޮދާމު އެލްމޮދާމުގެ ފުތް ކުޝާމު ކުޝާމުގެ ފުތް އަދީހު އަދީހުގެ ފުތް މާލިކު މާލިކުގެ ފުތް ނެރީހު ނެރީހުގެ ފުތް ސަލާތިލް ސަލާތިލުގެ ފުތް ޒަރުބާބިލު ޒަރުބާބިލުގެ ފުތް ރިޒާ ރިޒާގެ ފުތް ޔުހަންނާން ޔުހަންނާނުގެ ފުތް ޔޮދާހު ޔޮދާހުގެ ފުތް ޔޮސޭހު ޔޮސޭހުގެ ފުތް ޝިމާނު ޝިމާނުގެ ފުތް މައްތަތިޔާހު މައްތަތިޔާހުގެ ފުތް މާތުހު މާތުހުގެ ފުތް ނައްގާހު ނައްގާހުގެ ފުތް އަސުލިޔާހު އަސުލިޔާހުގެ ފުތް ނަހޫމު ނަހޫމުގެ ފުތް އާމޮސް އާމޮސުގެ ފުތް މައްތަތިޔާހު މައްތަތިޔާހުގެ ފުތް ޔޫސުފު ޔޫސުފުގެ ފުތް ޖަންނައި ޖަންނައިގެ ފުތް މާލިކު މާލިކުގެ ފުތް ލެވާއި ލެވާއިގެ ފުތް މައްތާތު މައްތާތުގެ ފުތް ހެލާއި ހެލާއިގެ ފުތް ޔޫސުފުއެވެ އަދި މީހުން ހީކުރި ގޮތުގައި މި ޔޫސުފަކީ އީސާގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅެވެ

4

އިބިލީސް އީސާގެފާނަށް ވަސްވާސް ދީ ފާފައެއް ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކުރުން

މާތްރޫހުފުޅު އީސާގެފާނަށް އެންގެވީ ޖޯޑަން ކޯރު ދޫކުރެއްވުމަށް ފަހު މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގެ ތެރެއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ އެކަލޭގެފާނު ވަނީ މާތްރޫހުފުޅުން ފުރިފައެވެ އީސާގެފާނު މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބު ތެރޭގައި ސާޅީސް ދުވަސް ހޭދަކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގެ ތެރޭގައި ވަނިކޮށް އިބިލީސް ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތުން ފާފައެއް ކުރުވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ މި ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ވެސް އީސާގެފާނު ހޭދަ ކުރެއްވީ އެއްވެސް އެއްޗެއް ފަރިންނުކުޅުއްވައެވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާންތިފުޅު ވެފައެވެ

އިބިލީސް އެކަލޭގެފާނަށް ބުންޏެވެ ކަލޭގެފާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުންނެއްނު ވީއިރު މިހިލަތަކަށް ރޮއްޓަށް ބަދަލުވުމަށް އަމުރު ކުރައްވާ އޭރުން އެހިލަތައް ރޮއްޓަށް ވާނެއެއްނު

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގައި ލިޔެވިގެންވާ ފަދައިން މީހަކަށް ދިރިހުރުމަށްޓަކާ ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ ކާއެއްޗިއްސެއް ނޫން

ދެން އިބިލީސް އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް އުސް ހިސާބަކަށް ގެންދިޔައެވެ އަދި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއް އެކަލޭގެފާނަށް ކުއްލި މަންޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކިއެވެ އަދި އިބިލީސް ބުންޏެވެ ކަލޭގެފާނު އަހަރެންނަށް ސަޖިދަކޮށްފި ނަމަ އަހަރެން ކަލޭގެފާނަށް މިހުރިހާ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ބާރާއި އެޤައުމުތަކުގެ މުއްސަނދިކަން މިލްކުކޮށް ދޭނަން އަހަރެންނަށް އެތަކެތި އަހަރެން ބޭނުން މީހަކަށް މިލްކު ކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ލިބިގެން ވޭ އެއީ މި ތަކެތީގެ މިލްކުވެރިއަކީ އަހަރެން

އީސާގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ ބާވައިލެއްވިގެން ވަނީ މިފަދައިން ސަޖިދަ ކުރަން ވާނީ ހަމައެކަނި އެއްކައުވަންތަ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށޭ އަދި އީމާން ވާން ޖެހޭނީ ވެސް ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށޭ

އެއަށް ފަހު އިބިލީސް އެކަލޭގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ގެންދިޔައެވެ އަދި ބައިތުލް މަޤްދިސްގެ އެންމެ އުސް ހިސާބަށް އެކަލޭގެފާނު ގެންގޮސްފައި ބުންޏެވެ މިތަނުން ތިރީގައި އެވާ ބިމަށް ފުންމަވާ ލައްވާ އެކަމުން ކަލޭގެފާނަށް އެއްވެސް ހާނިކައެއް ނުވާނެ ކަލޭގެފާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުންނެއް ނޫން ތޯ އެއީ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގައި ލިޔެވިގެން ވޭ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށް ކަލޭގެފާނު ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރައްވާނެއޭ އަދި އެމަލާއިކަތުން ކަލޭގެފާނު ހިލަތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓުނަ ނުދެއްވާ އެ މަލާއިކަތުންގެ އަތްޕުޅުތަކުގެ މައްޗަށް އުފުއްލައްވާނެއޭ

އީސާގެފާނު ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތަ ވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ކަން ކަށަވަރު ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ މިފަދައިން ވެސް ވަޙީކުރެއްވި އެއްކައުވަންތަ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ މިންވަރުފުޅު ކުރައްވާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ އަޖުމަ ބެލުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ

އީސާގެފާނުގެ ކިބައިން ފާފައެއް ކުރުވުމަށް އިބިލީސް މިހުރިހާ ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތް ކޮށް ވެސް ކާމިޔާބު ނުވުމުން އެވަގުތަށް އެކަލޭގެފާނު ދޫކޮށް ހިނގައްޖެއެވެ

އީސާގެފާނު މާތްރޫހުފުޅުގެ ބާރާއި އެކީގައި ގަލީލީއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނާއި ބެހޭ ޚަބަރުތައް އެސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ފެތުރުނެވެ ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދަންނަބޭކަލުން ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ހަދާފައިވާ ދީނީމަރުކަޒުތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާ އެންގެވުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން އުގަންނައި ދެއްވާ ހެއްދެވިއެވެ އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނަށް ތާރީފުކޮށް އުޅުނެވެ

ނަޒަރަތުގެ މީހުން އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ދެކޮޅުވެރިވި

އީސާގެފާނު އެނބުރި އެކަލޭގެފާނު އުޅެ ބޮޑުފުޅުވި އަމިއްލަފުޅު ރަށް ކަމަށް ވާ ނާޒަރަތުއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު އާދަވެވަޑައިގެން ކަންކުރައްވާ ފަދައިން ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ބަނީއިސްރާއީލު މީހުންގެ ދީނީމަރުކަޒަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެތާގައި އެކަލޭގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ބަސްފުޅު ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށްޓަކާ ތެދުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެދުވަހު އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަވާ ވިދާޅުވުމަށް ޖެހިވަޑައިގަތް ފޮތްކޮޅަކީ ރަސޫލުބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ ޔަޝަޔާހުގެފާނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި ވަޙީގެބަސްފުޅުތައް ލިޔެވިގެންވާ ފޮތްކޮޅެވެ އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވާވިދާޅުވީ އެފޮތްކޮޅުގައި ލިޔެވިގެންވާ މި ބަސްފުޅުތަކެވެ

އަހަރެން މިވަނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ރޫޙުފުޅުގެ ބާރުގެ ދަށުގައެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެން ޚާއްސަ ކުރައްވާ ފޮނުއްވީ ފަޤީރުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރު ދިނުމަށްޓަކައެވެ އެކަލާނގެ އަހަރެން ފޮނުއްވީ ހައްޔަރުވެފައިވާ މީހުންނަށް މިނިވަންކަން ދީ ނުފެންނަ މީހުންނަށް ލޮލުގެ އަލިކަން ދީ އަދި އަނިޔާވެރި ކަމުގެ ދަށުގައި ވާ މީހުން ސަލާމަތްކޮށް މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ރަހުމަތުގެ ފެށުން ފާޅު ކުރުމަށެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު ފޮތްކޮޅު ލައްޕަވާލައްވާ އެތާގެ އެހީތެރިޔާ އަތަށް ދެއްވުމަށް ފަހު އިށީނދެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެމަރުކަޒުގެ ތެރޭގައި ވާ އެންމެންމެ ތިބީ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާނެ ބަސްފުޅެއް ކަނުލާ އަޑުއެހުމަށް ތައްޔާރަށެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވިއެވެ ހަމަ މިއަދު ކަލޭމެން މިބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑު އަހަމުން ތިޔަ ގެންދާހިނދު މި ބަސްފުޅުތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިގެން ވީ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެއްޖެ

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި މަތިވެރި މިބަސްފުޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ހައިރާންވިއެވެ ދެން އެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ މިއީ ޔޫސުފުގެ ދަރިފުޅެއް ނޫން ތަ އެފަދަ މަތިވެރި ބޭކަލަކަށް ވުމުގެ ދަޢުވާ ކުރުމުގެ ހައްޤު އޭނާއަށް ދިނީ ކާކު

އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ހިތާހިތުން ތިޔަ ކިޔަނީ އަހަންނާ ދިމާލަށް މިހެން ބުނަންކަން އަހަންނަށް އެނގޭ އޭ ބޭސްވެރިޔާއޭ ކަލޭގެ އަމިއްލަ ބަލި ފަސޭހަކޮށް ބަލާށޭ ކަލޭ ކަޕަރުނައުމްގައި މުޢުޖިޒާތްތައް ދެއްކިޔޭ ބުނާތީ އިވެއޭ ވީއިރު މުޢުޖިޒާތްތައް ކަލޭގެ އަމިއްލަ ރަށުގައި ވެސް ދައްކަން ވީނުންހޭ

އަހަރެން ބުނަން ތަ އެއްވެސް ރަސޫލަކު އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ރަށުގެ މީހުންގެ ކުރިމަތީ ދުވަހަކުވެސް ރަސޫލަކު ކަމުގައި ޤަބޫލު ކުރެވިފަކާ ނުވޭ ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މެދުގައި ރަސޫލު އިލިޔާސްގެފާނު އުޅުއްވި އިރު ތިންއަހަރާއި ހަމަސް ވަންދެން ވިއްސާރަ ނުވެހުމުގެ ސަބަބުން ބަނީއިސްރާއީލަށް ބޮޑުތަދަކާއި ކުރިމަތިވި އެދުވަސްވަރު ބަނީއިސްރާއީލުގައި ފިރިމަރުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެތައްއެތައް އަންހެނުންނެއް ވި ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ އިލިޔާސްގެފާނު އެއިން ކޮންމެ ހުވަފަތް އަންހެނެއްގެ ކައިރިއަށް މުޢުޖިޒާތަކާއިގެނެއް ނުފޮނުއްވާ އެކަލާނގެ އިލިޔާސްގެފާނު މުޢުޖިޒާތަކާއިގެން ފޮނުއްވީ ބަނީއިސްރާއީލުގެ ޤައުމެއް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ޤައުމެއްގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ޒިދޯނުގެ ޒަރާފަތުގައި އުޅުނު ހުވަފަތް އަންހެނެއްގެ ކައިރިއަށް ހަމަ އެފަދައިން ބަނީއިސްރާއީލުންގެ މެދުގައި ރަސޫލު އެލީޝާހުގެފާނު އުޅުއްވި އިރު އެތައްބައިވަރު ޖިޒާމުބަލި ޖެހިފައި ވީ ބަޔަކު ބަނީއިސްރާއީލުގައި ވި ނަމަވެސް އެލީޝާހުގެފާނު މެދުވެރިކޮށް އޭގެތެރެއިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ޖިޒާމުބަލި ރަނގަޅުކޮށް މުޢުޖިޒާތެއް ނުދައްކަވާ ނަމަވެސް ބަނީއިސްރާއީލުގެ ޤައުމެއް ކަމުގައި ނުހިމެނޭ ސީރިޔާގައި އުޅުނު ނައުމާނު އޭ ކިޔުނު މީހެއްގެ ޖިޒާމުބަލި އެލީޝާހުގެފާނު މެދުވެރިކޮށް ރަނގަޅުކުރައްވާ އެކަލާނގެ މުޢުޖިޒާތެއް ދެއްކެވި

އެ މަރުކަޒުގައި ވީ އެންމެން މި ވާހަކަތަކުގެ އަޑުއިވި ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއައެވެ އެމީހުން ރުޅިއައިސްގެން އީސާގެފާނާއި ދިމާލަށް އެއްޗިހި ކިޔާ ހަޅޭއްލެވިއެވެ މިއަވަށަކީ ފަރުބަދަމަތީގެ އަވަށެކެވެ ދެން މިބައިމީހުން އީސާގެފާނު ތިރިއަށް ވައްޓާލުމަށް ގަސްތުކޮށް އެއަވަށް އޮންނަ ފަރުބަދައިގެ ކޮޅަށް އެކަލޭގެފާނު ގެންދިޔައެވެ ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެހުރިހާ އެންމެންގެ ކުރިމަތިން ލާފައި އެކަލޭގެފާނު ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އީސާގެފާނު މީހަކު ނުބައި ރޫހެއްގެ ބާރުގެ ދަށުން ސަލާމަތްކުރެއްވި

ދެން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ގަލީލީގެ އެހެން އަވަށެއް ކަމަށް ވާ ކަޕަރުނައުމް އަށެވެ އަދި ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި އެތަނުގައި މީސްތަކުންނަށް އުގަންނަވާ ދެއްވުމަށް ފެއްޓެވިއެވެ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު އުގަންނާ ދެއްވެވި ގޮތާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއިވި ހައިރާންވިއެވެ އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުގައި ވާ މަތިވެރި ކަމާއި އާރާއިބާރުގެ ސަބަބުންނެވެ

އެމަރުކަޒުގައި ވީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންނި މޮޔަވެފައި ވީ ފިރިހެނަކު ވިއެވެ އޭނާގެ ގައިގައި އަވަލާފައި ވީ ޖިންނި މިފަދައިން ކިޔާ ހަޅޭއްލަވާ ގޮވަންފެށިއެވެ އޭ ނާޒަރަތުގެ އަހުލުވެރި އީސާ ކަލޭގެފާނު ތިޔައުޅެނީ އަހަރުމެންނަށް ކީއްކުރަން ކަލޭގެފާނު މިތަނަށް ތިޔައައީ އަހަރުމެން ނައްތާލުމަށް ތަ ކަލޭގެފާނު ތިޔައީ ކާކުކަން އަހަންނަށް އެނގޭ ކަލޭގެފާނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ މަތިވެރި ކުރެއްވި މީހާ

އީސާގެފާނު އަމުރުވެރިކަމާއި އެކު ވިދާޅުވިއެވެ އަނގަމަޑުކުރޭ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުމޭ ދެން މިޖިންނި އެމީހާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ އަދި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުދީ އޭނާ ދޫކޮށް ހިނގައްޖެއެވެ

މިތާ ތިބި އެންމެން މިމަންޒަރު ދެކި އަޖައިބުވެ ހައިރާންވިއެވެ މިބައިމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބުނަން ފެށިއެވެ މިއީ ކޮންފަދަ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ބަސްތަކެއްހޭ މި ކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި މަތިވެރިކަމާއި އާރާއިބާރު ވާކަން ކަށަވަރު މީހުންނާއި އަވަލާފައިވާ ނުބައި ޖިންނިތައްވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަށް ކިޔަމަންވެ އެމީހުންދޫކޮށް އެދަނީ މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ އަވަށުގެ ވަށަވަށައިގެންވާ ހިސާބުތަކުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެކަލޭގެފާނާއި ބެހޭ ޚަބަރު ފެތުރުނެވެ

އީސާގެފާނު އެތައްބައެއްގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދެއްވި

އީސާގެފާނު މި ދީނީމަރުކަޒުން ނުކުންނެވުމަށް ފަހު ވަޑައިގެންނެވީ ޝަމްއޫނުގެ ގެއަށެވެ ޝަމްއޫނަކީ އީސާގެފާނު ދަންނަ ރަށްޓެއްސެކެވެ އޭރު ޝަމްއޫނުގެ މައިދާތައަށް ވަރަށް ގަދަ ހުމެއް ޖެހިފައި ވިއެވެ އެގޭގެ މީހުން އީސާގެފާނުގެ ކިބަފުޅުން އޭނާގެ ހުން ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު ޝަމްއޫނުގެ މައިދައިތަގެ ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން އެ ހުން ފިލައިދިއުމަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވުމާއިއެކު އޭނާގެ ގައިން ހުން ފިލާ ރަނގަޅުވިއެވެ ހަމަ ވަގުތުން އޭނާ ތެދުވެ އެމީހުންނަށް ކެއުން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅެން ފެށިއެވެ

އިރުއޮއްސުމާއި ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް މީސްތަކުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އެކި ފާޑުފާޑުގެ ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުން ގެނައެވެ މި އެންމެންގެ ގައިގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅު ބީއްސަވާ އެކަލޭގެފާނު އެއެންމެންގެ ބަލި ހެޔޮކުރެއްވިއެވެ އަދި މީގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ތެރޭގައި ޖިންނިންގެ ސަބަބުން ބަލިތައް ޖެހިފައި ވީ އެތައް ބައެއް ވެސް ރަނގަޅުކުރެއްވިއެވެ މި ޖިންނިތަކަށް އީސާގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއްކަން އެނގެއެވެ އެޖިންނިތައް ގޮވާ ހަޅޭއްލެވިއެވެ ކަލޭ ތިޔައީ މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަކުރެއްވި އަލްމަސީހާ އީސާގެފާނު އެ ޖިންނިތަކަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް ހަރުކަށިކަމާއި އެކު އަމުރުފުޅު ކުރެއްވިއެވެ އެއީ އެއެއްޗިއްސަށް އެކަލޭގެފާނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަކުރެއްވި އަލްމަސީހުކަން އެނގޭކަން އީސާގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފައި ވާތީއެވެ

ހެނދުނު އިރުއެރުމާއިއެކު އީސާގެފާނު މީސްތަކުންނާއި ދުރަށް އެކަހެރި ހިސާބަކަށް ދުޢާ ކުރެއްވުމަށްޓަކާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ވީތަނެއް ނޭނގިގެން ހޯދިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ފެނުމުން އެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް އެދުނީ އެމީހުން ދޫކޮށް ވަޑައިނުގަތުމަށެވެ ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބެހޭ ޚަބަރުފުޅުތައް އެހެނިހެން އަވަށްތަކަށް ވެސް އަންގައިދޭން ޖެހޭ އަހަރެން މިދުނިޔެއަށް ފޮނުވުނީ އެސަބަބަށްޓަކައި އެއަށްފަހު ޖުދެއާ ކަރައިގެ އެކިއެކި ދީނީމަރުކަޒުތަކުގައި އީސާގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި ބެހޭގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އުގަންނާ ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ

5

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރަތަމަ އަސްހާބީން ހޮއްވެވުން

އެއްދުވަހަކު ޖެނެސަރަތު ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އީސާގެފާނު ވިއެވެ އީސާގެފާނު އެތާގައި މީސްތަކުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަންގަވައި ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއެހުމަށް އައި އެތައްބައިވަރު މީސްތަކުންނެއް އެތަނަށް އެއްވެފައި ވިއެވެ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަކަމުން މީސްތަކުން ވަނީ ފިތި ބާރުވެފައެވެ އެއެންމެން ވެސް އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ދިއުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ އެވަގުތު އެ އައްސޭރީގައި ވާ ކުޑަ ދެ މަސްދޯނި އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ އެދޯނީގެވެރިން އެމީހުން މަސް ހިފަން ގެންގުޅޭ ދާތައް ދޮވުމަށް އަތިރިމަތީގައި އުޅެއެވެ އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެން އެތަނުން އެއް ދޯންޏަށް އަރައިވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެއީ އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޝަމްއޫނުއޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު މީހާގެ ދޯންޏެވެ އީސާގެފާނު ޝަމްއޫނުގެ ކިބައިން ދޯނި އެއްގަމާއި ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ގެންގޮސް ދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަންގަވައި ދެއްވަމުން ގެންދެވީ އެދޯނީގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ

އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާ ނިމިވަޑައިގެން ޝަމްއޫނު އަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދޯނި ފުނަށް ގެންގޮސް މަހެއް ހިފޭތޯ ދާ އެއްލާ

ޝަމްއޫނު ބުންޏެވެ ސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ރޭ ހަތަރުދަމު މަސައްކަތް ކޮށްވެސް އެންމެ މަހެއް ވެސް ނުހިފިގެން އެހެންނަމަވެސް ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީތީ އަޅުގަނޑުމެން ދާ އެއްލަފާނަން

އެމީހުން ދާ ހަމަ އެއްލުމާއެކު ދަލުގައި ޖެހުނު މަސްތަކުގެ ގިނަކަމުން ބަރުވެގެން ގޮސް ދާ އެކިތަންތަނުން ކޮށަކޮށައިގެން ދާން ފެށިއެވެ މިމީހުން އެމީހުންނާއިއެކު މަހަށް ދިއުމަށް އުޅުނު އަނެއް ދޯނީގެ މީހުންނަށް ގޮވާގެނެސް ދެދޯންޏަށް މަސްތައް އެރުވިއެވެ މަސްތަކުގެ ގިނަކަމުން ބަރުވެގެން ގޮސް ދެދޯނިމެ ވަނީ ކިރިޔާ ގެނބި ނުގެނބިއެވެ

ޝަމްއޫނު އަށް މިތަން ފެނުމުން އީސާގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު މައްޗަށް ތިރިވެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑުގެ ކައިރިން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަޅުގަނޑަކީ ފާފަވެރި އަކީން އޭނާއާއި އޭނާގެ ރަށްޓެހި ހުރިހާ މަސްވެރިން މި ހިފުނުހާ މަސްތަކުގެ ގިނަކަން ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާން ވިއެވެ ޒަބަދީގެ ދެދަރިން ޔާމިޒް އާއި ޔަހުޔާ ވެސް މިތަން ދެކެ ހައިރާންވިއެވެ މި ދެމީހުންނަކީ ޝަމްއޫނު އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ދެމީހުންނެވެ

އީސާގެފާނު ޝަމްއޫނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަންބޮޑުވެ ބިރުނުގަނޭ މިއަދުން ފެށިގެން ކަލޭ މަސް ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ މަގު ދެއްކުމަށްޓަކާ ހިފާނީ އިންސާނުން އެމީހުން ހަމައެވަގުތު އެމީހުންގެ ދޯނިތައް އެހެލުމަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި އީސާގެފާނުގެ އަރިހުގައި ދިޔައެވެ

ޖިޒާމު ބަލި ޖެހިފައި ވީ މީހެއް

އީސާގެފާނު އެއްރަށެއްގައި ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވިތަނަށް ޖިޒާމުބަލި ޖެހި މުޅި ހަށިގަނޑު ފާރުން ފުރިފައި ވީ މީހަކު އައެވެ މިމީހާއަށް އީސާގެފާނު ފެނުމާއިއެކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީ މޫނުވަތަށް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި އޮވެ އާދޭސްދެންނެވި އެވެ މާތްސާހިބާ ކަލޭގެފާނު ބޭނުންފުޅު ނަމަ އަޅުގަނޑު މިބަލިން ފަސޭހަކޮށް ސާފުތާހިރު ކޮށްދެއްވިދާނެ

އީސާގެފާނު އެމީހާގެ ގައިގައި އަތްޕުޅު ލައްވަވައި ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން ކަލޭ ތިޔަބަލިން ފަސޭހަކޮށް ދޭނަން ސާފުވެ ތާހިރުވޭ އީސާގެފާނު މިހެން ވިދާޅުވުމާއިއެކު އެމީހާގެ ގައިން ޖިޒާމުބަލި ފިލާ މުޅިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ

ދެން އީސާގެފާނު އޭނާއަށް އަމުރުފުޅު ކުރެއްވިއެވެ ކަލޭގެ ހަށިގަނޑު އިމާމަކަށް ދައްކާ އަދި ޖިޒާމުބަލި ޖެހިފައި ފަސޭހަވެއްޖެ މީހަކު ސާފުތާހިރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރުމަށް ތައުރާތުގައި މޫސާގެފާނު އަމުރުފުޅު ކުރެއްވި ޤުރުބާންތައް ކުރޭ އެއީ ކަލޭ ތިޔަބަލިން ފަސޭހަވެ ސާފުވެތާހިރުވީ ކަން އެންމެންނަށް ހާމަކޮށް ދިނުމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ނަމަވެސް އަހަރެން ކަލޭގެ ބަލި ފަސޭހަ ކޮށްދިން ވާހަކަ އެއްވެސް މީހެއް ގާތު ބުނެގެންނުވާނެ

އެހެން ނަމަވެސް އީސާގެފާނުގެ ޚަބަރު އެރަށުގެ ތެރެއަށް ފެތުރިގެން ހިނގައްޖެއެވެ އަދި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެތައް ބަޔަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުގެ އަޑު އެހުމަށާއި ބަލިތަކުން ފަސޭހަވުމަށް އެދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައެވެ މިހެން ކަންތައްތައް ހުރި ނަމަވެސް އީސާގެފާނު ވަރަށް ގިނަގިނައިން އެކަހެރި ތަންތަނަށް ވަޑައިގެން ދުޢާފުޅު ކުރެއްވުން މަތީ ވަގުތު ހޭދަކުރެއްވިއެވެ

ވާބަލިޖެހިފައިވާ މީހެއް

އެއްދުވަހަކު އީސާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަންގަވައި ދެއްވަވަން ގެއެއްގައި އިންނެވިއެވެ އެތާގައި ގަލީލީ އާއި ޖުދެއާ އާއި ޖެރޫސަލަމުގެ ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި ފަރީސީނުންނޭ ކިޔާ ދީންވެރިންގެ ބަޔަކު ވިއެވެ މީސްތަކުންގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކާ އޭރު އީސާގެފާނާއިއެކު އެންމެ މަތިވެރި ކަލާނގެ ބާރުފުޅު އެތާގައި ވިއެވެ ބަޔަކު ވާބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު އަށިގަނޑަކަށް ލައިގެން އެތަނަށް ގެނައެވެ އެބަލިމީހާ އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ އެމީހުން އެގޭގެތެރެއަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ ނަމަވެސް އެއްވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ގިނަކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ދެވެން ނެތުމުން އެބައިމީހުން އެމީހާ ގޮވައިގެން ފުރާޅު މައްޗަށް އަރާ ފުރާޅުގައި ބާގަނޑެއް ހަދާ މީސްތަކުންގެ މެދުން މިމީހާ އޭނާގެ އަށިގަނޑާއެކު ސީދާ އީސާގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމައްޗަށް ތިރިކުރިއެވެ މިބައިމީހުންގެ އީމާންތެރިކަން ދެކެވަޑައިގެން އީސާގެފާނު އެބަލި މީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ކަލޭގެ ފާފަތައް ފޮހެވިއްޖެ

އެތާތިބި ދީނުގެ ދަންނަ ބޭކަލުންނާއި ފަރީސީނުންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ ކުފުރުވެރި ބަސްތައް ބުނާ މިމީހަކީ މީކާކު މާތްރަސްކަލާނގެ ފިޔަވާ ފާފަ ފުއްސެވޭނެ ފަރާތަކީ ކޮބާ

އީސާގެފާނު މިމީހުންގެ ހިތަށް މިއަރާ އެއްޗެތި ދެނެވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ތިޔަހެން ތިޔަ ހީކުރަނީ ކީއްވެ ކަލޭގެ ފާފަތައް ފޮހެވިއްޖެއޭ ނުވަތަ ތެދުވެ ހިނގާށޭ މީގެ ތެރެއިން މިމީހާއާ ދިމާލަށް ބުނަން ފަސޭހައީ ކީކޭ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންނަށް މިދުނިޔޭގައި މީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމުގެ ހައްޤު ލިބިގެން ވާކަން ކަލޭމެންނަށް ތިމަންކަލެގެފާނު މިއަދު ސާބިތު ކޮށްދޭނަން މިހެން ވިދާޅުވެ އެވާބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާއަށް އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ތެދުވޭ ކަލޭގެ އަށިގަނޑު ހިފައިގެން ގެއަށް ދޭ

ހަމަ ވަގުތުން އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި މިމީހާ ތެދުވެ އޭނާގެ އަށިގަނޑު ނަގައިގެން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމުން އޭނާގެ ގެއަށް ހިނގައްޖެއެވެ މިތަނުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން މިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބުވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދު ސަނާ ކިއެވެ އެބައިމީހުން ވީ ހައިރާންކަމުގެ ބޮޑުކަމުން ބުންޏެވެ މިއަދު އަހަރުމެންނަށް ހައިރާންވެ އަޖައިބު ވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ފެނިއްޖެ

އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ތައުބާގެ މަގު ދެއްކެވުމަށް

މިއަށްފަހު އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީ ލެވާއި އޭ ކިޔާ ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހަކާއި ބައްދަލުވިއެވެ އޭރު އޭނާ އިނީ މަގުމަތީގައި އޭނާ ވާރުފައިސާ ނެގުމަށް ހަދާފައިވާ އޮފީހުގައެވެ އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެންގެ ދަރިވަރަކު ކަމުގައިވުމަށް އަހަރެންނާއި އެކު އާދޭ ހަމަ އެވަގުތު ލެވާއި ހުރިހާ އެއްޗެއް ދޫކޮށްލާފައި ތެދުވެގެން އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައި ދިޔައެވެ

ދެން އޭނާގެ ގޭގައި އީސާގެފާނުގެ ޝަރަފުގައި ބޮޑު ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކުރިއެވެ އަދި އެހެން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހުންނާއި އެހެނިހެން މީހުން ވެސް އެ ކެއުމަށް އައެވެ މިތަން ދެކެ ފަރީސީނުންނާއި އެމީހުންގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ބުންޏެވެ ކަލޭމެން ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހުންނާ ފާފަވެރިންނާއިއެކު އެއްސުފުރާ މަތީ ކައިބޮއި ތިޔަހަދަނީ ކީއްވެ

އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ ހަކީމަކު ބޭނުންވަނީކީ ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ތިބޭ މީހުންނަކަށް ނޫން ހަކީމަކު ބޭނުން ވާނީ ބަލި މީހުންނަށް ހަމަ އެފަދައިން އަހަރެން ވެސް މިއައީ ފާފަވެރިންނަށް ތައުބާވުމަށް ގޮވާލުމަށް ތިމާމެންނަކީ ސާލިހު މީހުން ކަމުގައި ހީކުރާ މީހުން ދިންނެވުމަކަށް ނޫން

ރޯދަ އާއި ބެހޭގޮތުން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު

އެމީހުން އީސާގެފާނާއި ދިމާލަށް ބުންޏެވެ ޔަހުޔާގެފާނުގެ އަސްހާބީން ވެސް އަދި ފަރީސީނުންގެ އަސްހާބީން ވެސް މަހަކު އެތައްފަހަރަކު ރޯދަހިފާ ދުޢާކޮށް ހަދާ އެކަމަކު ކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީން އެފަދައަކުން ކަންތަކެއް ނުކުރޭ

އީސާގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ އަލަތު ކައިވެނި ވާ ފިރިހެނާ އޭނާގެ މެހެމާނުންނާއިއެކު ވަނިކޮށް ކަލޭމެން އޭނާގެ މެހެމާނުން ކައިރީ ނުކައިތިބުމަށް ބުނާނަން ތަ މަޑުކުރޭ އަލަތު ކައިވެނި ވާ ފިރިހެނާ އެމީހުންނާއި ދުރަށް ގެންދެވޭނެ އެދުވަހުން އެމީހުން ދެރަވެ ނުކައިތިބޭނެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް މި މާނަފުން ވާހަކަތައް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ އެއްވެސް މީހަކު އާ ހެދުމަކުން ފޮތިގަނޑެއް ވީދާލާފައި ބާ ހެދުމެއްގައެއް ނާޅާނެ އޭރުން އާ ހެދުމެއް ވީދާ ވެސް ލެވުނީ އަދި އާ ފޮތިގަނޑެއް ބާ ހެދުމަކާ ނުގުޅޭނެ އަދި ހަމައެފަދައިން އެކަކުވެސް ރޯ މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަ ބާ ހަމަކަށް ނާޅާނެ އޭރުން އެ ރޯ ދިޔަ ހުތްވުމުން އުފެދޭ ވައިގެ ސަބަބުން އެހަން ފޫގޮސް މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަތައް ފައިބައިގެން ދާނެ އަދި އޭރުން އެހަންވެސް ފަޅަފަޅައިގެން ގޮސް ހަލާކުވާނެ ރޯ މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަ އަޅަންވާނީ އާ ހަމަކަށް ހަމަ އެކަކުވެސް ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަ ބުއިމަށް ފަހު ރޯ މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަ ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެމީހަކު ބުނާނެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މޭބިސްކަދުރުގެ ދިޔަ މާމީރު

6

ހަފްތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވުނު ދުވަހާއި މެދު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު

އެއްފަހަރަކު ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި އީސާގެފާނު ގޮވާން ހެދޭ ދަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ވާ މަގަކުން ހިންގަވާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީން އެގަސްތަކުން ގޮވާން ބިނދެ ދެއަތް ދެއަތާ ހާކާ ތޮށިނޮޅާލުމަށް ފަހު ކަމުން ގެންދިޔައެވެ ފަރީސީނުންގެ ބަޔަކު އެމީހުންނާއި ސުވާލު ކުރިއެވެ ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ކުރުން މަނާ ކަންތައްތައް ކަލޭމެން ތިޔަކުރަނީ ކީއްވެ

އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ޖަވާބުދެއްވިއެވެ ދާއޫދުގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އެކުވެރިން ބަނޑުހައިފުޅުވެ ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ކަލޭމެން ނުކިޔަން ތަ ދާއޫދުގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ މާތް ތަނަށް ވަދެ ހަމައެކަނި އިމާމުން ފިޔަވާ އެހެން އެކަކު ވެސް ކެއުން މަނާ ކޮށްފައިވާ ރޮށި ފަރިއްކުޅުއްވި އަދި އެއިން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކުވެރިންނަށް ވެސް ދެއްވި

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ އަހަރެންނަކީ ސަބަތުގެ ވެސް ވެރިސާހިބާ

އަދި ސަބަތުގެ އެހެން ދުވަހެއްގައި އީސާގެފާނު ދީނީމަރުކަޒަކަށް ވަޑައިގެން މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް މީސްތަކުންނަށް އަންގަވާދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ އެތާގައި ކަނާއަތް ވާވެފައި ވީ ފިރިހެނަކު ވިއެވެ ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ތިބީ އީސާގެފާނު ކުށްވެރި ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ކަމެއް ފެނޭތޯ ބަލާށެވެ އަދި ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު މި މީހާގެ އަތް ރަނގަޅު ކުރޭތޯ ވެސް އެމީހުން ތިބީ ވަރަށް ފަރުވާވެ ބަލާށެވެ އީސާގެފާނަށް މިބައިމީހުންގެ ޚިޔާލުތައް ދެނެވަޑައިގެން އެ އަތް ވާވެފައިވާ މީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ތެދުވެ އެންމެންގެ ކުރިމައްޗަށް އާދޭ ދެން މިމީހާ ތެދުވެ އެންމެންގެ ކުރިމަތީ ހުއްޓިއްޖެއެވެ

ދެން އީސާގެފާނު އެމީހުން ކުރެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ކުރަން އަންގަވާފައި ވަނީ ރަނގަޅު ކަންތައް ތަ ނުވަތަ ނުބައި ކަންތައް ތަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުން ތަ ނުވަތަ ފުރާނަ ނެތިކޮށްލުންތަ

އީސާގެފާނު ވަށައިގެން އެނބުރިވަޑައިގަތް އެންމެންގެ މޫނުތަކަށް ބައްލަވާ ލެއްވިއެވެ ދެން އަތް ވާވެފައިވާ މީހާއަށް އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަތް ދަމާލާ މިމީހާ އީސާގެފާނު އެވިދާޅުވި ފަދައިން ކަން ކުރިއެވެ ހަމަ އެވަގުތު އޭނާގެ އަތުގައި ބާރުޖެހި މުޅިން ރަނގަޅު ވެގެން ދިޔައެވެ މިކަންތައް ވީ ގޮތް ފެނި ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއައެވެ އަދި އީސާގެފާނާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތަކާއި މެދު ވިސްނާ މަޝްވަރާ ކުރަންފެށިއެވެ

ބާރަ އަސްހާބީން

މި ދުވަސްތަކުން ދުވަހެއްގައި އީސާގެފާނު ފަރުބަދަތަކުގެ ތެރެއަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދުޢާކުރެއްވުން މަތީ ރޭގަނޑު ހޭދަކުރެއްވުމަށްޓަކާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާ އެތައްބަޔަކު ވެސް އެތަނުގެ ވަކި ހިސާބަކަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ދިއައެވެ ހެނދުނު ވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ގޮވާ އެތަނަށް ގެނައެވެ އަދި އޭގެ ތެރެއިން ބާރަ މީހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ އަސްހާބީންގެ ގޮތުގައި ހޮއްވެވިއެވެ އަދި މި ބާރަ މީހުންނަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކާއިގެން މީސްތަކުންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުއްވާނެ މަންދޫބުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސެވިއެވެ މިބާރަ އަސްހާބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ ފަހުން ބަދުރުއޭ ނަމަކަށް ކިޔުނު ޝަމްއޫނު މި ޝަމްއޫނުގެ ކޮއްކޮ އަންދުރާއި އަދި ޔާމިޒް އާއި ޔަހުޔާ އާއި ފިލިޕު އާއި ބަރުތުލޫމު އާއި މާތިހު އާއި ތޮމާސް އެވެ އަދި ހަލްފާހުގެ ދަރި ޔާމިޒް އާއި އަދި ދީނާއި ސިޔާސީ ކަންތަކުގައި ހަރުދަނާވެ ފަރުވާ ބަހައްޓާ ޝަމްއޫނުއެވެ އަދި ޔައުގޫބު ގެ ދަރި ޔުދާސް އާއި އިސްކަރިޔޮތުގެ ޔުދާސްއެވެ މި އިސްކަރިޔޮތުގެ ޔުދާސް ފަހުން ވީ ޚިޔާނަތްތެރިއަކަށެވެ

މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ ނިޢުމަތާއި މެދު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތައް

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ ބާރަ އަސްހާބީންނާއިއެކު އުސް ބިމުން ފައިބާވަޑައިގެން ހަމަ ބިމަށް ތިރިއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާ އިތުރު އެތައް އަސްހާބީންނެއް ވެސް އެތާގައި ވިއެވެ އަދި އޭގެ އިތުރުން ޖުދެއާ ކަރައިންނާއި ޖެރޫސަލަމުންނާއި ދުރު ރަށްތައް ކަމުގައިވާ ތޫރުންނާއި ޒިދޯނުން ވެސް އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު އެތަނަށް އެއްވެފައި ވެއެވެ މިމީހުން އެތަނަށް އައީ އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއެހުމަށާއި އެމީހުންގެ ބަލިތަކުން ފަސޭހަ ވުމަށް އެދިއެވެ ޖިންނިންގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާ ބަލިތައް ވެސް އެދުވަހު އެތާގައި ފަސޭހަ ކުރެވުނެވެ އެންމެން އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅުގައި އަތްލުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުގައި ވީ މަތިވެރި ބާރުފުޅުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ބަލިތަކަށް ޝިފާ ލިބެމުން ދިޔައެވެ

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ބައްލަވާ ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ފަޤީރުންނަށް ބަރަކާތް ހުރި މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ވަނީ ކަލޭމެންނަށް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ބަނޑުހައި ހޫނު ކަމުގައި ތިބި މީހުންނަށް ބަރަކާތް ހުރި ކަލޭމެންގެ ހިތް ފުރެންދެން ލިބޭނެ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ހިތާމަކުރާ މީހުންނަށް ބަރަކާތް ހުރި އަދި ކަލޭމެން އުފާކުރާނެ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންގެ ސަބަބުން މީހުން ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ރުޅިއަރާ އެމީހުންގެ ތެރޭ ބައިވެރި ނުކޮށް ކަލޭމެންނާ ދިމާލަށް ހަޑިހުތުރު އެއްޗިހި ކިޔާ އަދި ކަލޭމެންނަކީ ނުބައިމީހުން ކަމަށް ބަލާނެ މިފަދައިން ކަލޭމެންނާ ދޭތެރޭ މީހުން ކަންތައް ކުރާ ހިނދު ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ރަހުމަތްލެއްވިގެން ވޭ އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ހިނގައިދާ ދުވަހުން ކަލޭމެން އުފަލުންނަށާ ހަދާ އެއީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންނަށް މަތިވެރި އިނާމެއް ދެއްވާނެ ކަލޭމެންނާއި ދޭތެރޭ އެފަދައިން ކަންތައް ކުރާ މީހުންގެ ކާބަފައިން ރަސޫލު ބޭކަލުންނާއި ދޭތެރޭ ވެސް ކަންތައްތައް ކުރީ ހަމަ އެފަދައިން

ނަމަވެސް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މުއްސަނދިންނަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ އެމީހުންނަށް ލިބެން ވީ ހުރިހާ އަރާމާއި އުފަލެއް އެވަނީ ލިބިފަ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅަށް ކާން ލިބި ބަނޑުފުރިފައިވާ މީހުންނަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ އެމީހުން ވާނީ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން މަތީގަ އަދި މިއަދު ހީ އުފާކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ ފަހުން އެމީހުން ހިތާމަކޮށް ކަރުނަ އަޅަން ޖެހޭނެތީ މީހުން ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ހުޝާމިދުކޮށް ކަލޭމެންގެ ރަނގަޅު ވާހަކަތައް ދައްކާ ހަދަނީނަމަ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ އެފަދަ މީހުންގެ ކާބަފައިން ދޮގު ރަސޫލުންނާއިމެދު ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަތައް ދައްކާ ހެދި

ކަލޭމެންގެ ދުޝްމިނުން ދެކެ ލޯބިވޭ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެންގެ ބަސްތައް އަޑުއަހާ މީހުންނަށް ބުނަން ކަލޭމެންގެ އަދާވާތްތެރިން ދެކެ ލޯބިވޭ ކަލޭމެންނަށް ނުބައިކޮށް ހިތާ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ނަފުރަތުކުރާ މީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ކަންތައް ކުރޭ ކަލޭމެންނަށް ބަދުދުޢާ ކުރާ މީހުންނަށް ރަހުމަތް ލެއްވުމަށް އެދޭ ކަލޭމެންނަށް އިހާނެތިކޮށް ކަންތައް ކުރާ މީހުންނަށްޓަކާ ހެޔޮ ދުޢާކުރޭ ކަލޭގެ އެއްކަންކަށި މަތީ މީހަކު ޖަހައިފި ނަމަ އެނބުރިފައި އަނެއް ކަންކަށި ވެސް ޖަހަން ދައްކާ މީހަކު ކަލޭގެ ކޮނޑުގައި އޮތް ސާލު އަތުލައިފި ނަމަ އެމީހަކު ކަލޭ ލައިގެން ހުރި ގަމީސް އަތުލުމަށް ވެސް ހުރަސް ނާޅާ ކަލޭގެ ކިބައިން އެއްޗަކަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށް އެއެއްޗެއް ދީ އަދި ކަލޭގެ އެއްޗެއް އެހެން މީހަކު އަތުލައިފި ނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާ ދިނުމަށް ނޭދޭ ކަލޭމެން އެހެން މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރަން ވާނީ އެހެން މީހުންގެ ފަރާތުން ކަލޭމެންނާއި ދޭތެރޭ ވެސް ކަންތައް ކުރުމަށް އެދޭ ފަދައިން

ކަލޭމެން ހަމައެކަނި ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ހަމްދަރުދީ ވާ މީހުން ދެކެ ލޯބިވާ ނަމަ އެއިން ކަލޭމެންނަށް އޮތީ ކޮން ސަވާބެއް ފާފަވެރިން ވެސް އެމީހުންގެ މައްޗަށް ހަމްދަރުދީ ވާ މީހުން ދެކެ ލޯބިވޭ ހަމައެކަނި ކަލޭމެންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މީހުންނާ މެދު ކަލޭމެން ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެއިން ކަލޭމެންނަށް އޮތީ ކޮން ސަވާބެއް ފާފަވެރިންވެސް އެފަދައިން ކަންތައް ކުރޭ އަދި ކަލޭމެން މީހުންނަށް އެއްޗެތި ދީ އުޅެނީ އެމީހުން އަތުން ވެސް އެފަދައިން އަނބުރާ ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި ނަމަ އެއިން ކަލޭމެންނަށް އޮތީ ކޮން ސަވާބެއް ފާފަވެރިން ވެސް ދޭ އެއްޗެއްގެ އަގު އަނބުރާ ބަރާބަރަށް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދުގައި އެހެން ފާފަވެރިންނަށް އެއްޗެތި ދީ އުޅޭ ކަލޭމެން ކަލޭމެންގެ ދުޝްމިނުން ދެކެ ލޯބިވޭ އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރޭ އަދި ކަލޭމެން ކައިރީ މީހަކު ދަރަންޏަށް އެއްޗެއް ދޭން އެދެފި ނަމަ އެއެއްޗެއް އަނބުރާ ލިބުމަށް އުންމީދު ނުކޮށް އެމީހަކަށް އެ އެއްޗެއް ދީ އޭރުން ކަލޭމެންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ އިނާމު ބޮޑުވާނެ އަދި ކަލޭމެންނަކީ އެންމެމަތިވެރި ފަރާތުގެ ދަރިން ކަމުގައި ވާނެ އެއީ އެކަލާނގެއީ ޝުކުރުވެރި ނުވާ މީހުންނަށާއި ނުބައިނުލަފާ މީހުންނަށް ވެސް އޯގާތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ ބައްޕާފުޅު އޯގާތެރި ވެވޮޑިގެންވާ ފަދައިން ކަލޭމެން ވެސް އޯގާތެރިވޭ

މީހުންނާ ދޭތެރޭ ފާޑު ނުކިޔާ

އެހެން މީހުންގެ ނުރަނގަޅުކަމާއި މެދު ވާހަކަދައްކާ ފާޑު ނުކިޔާ އެއިރުން ކަލޭގެ ނުރަނގަޅުކަން ބަލާފައި އެކަމާ މެދު ވެސް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ އެހެން މީހުން ކުށްވެރި ނުކުރޭ އެއިރުން ކަލޭ ވެސް ކުށްވެރިއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަލެއާ ދޭތެރޭ އެހެން މީހުން ކުރާ ނުބައި ކަންތަކަށް މައާފްކޮށް އެކަންތައް ހިތުން ފޮހެލަންޏާ މާތްރަސްކަލާނގެ ވެސް ކަލެއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރައްވާނީ އެފަދައިން ދީލަތިވޭ އެއިރުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލެއަށް ދީލަތިވެ ވޮޑިގެން ވާނެ ފުރި ބާރުވެ ބަންޑުން ވަމުންދާ ނާޅިއަކުން ކަލެއަށް މިނެ ދެއްވާނެ ކަލޭ މިނި ނާޅިއަކުން އެކަލާނގެ ވެސް ކަލެއަށް މިނެ ދެއްވާނެ

އަދި އީސާގެފާނު މި މާނަ ވީ ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ ލޯ އަނދިރި މީހަކަށް އެހެން ލޯ އަނދިރި މީހަކަށް މަގު ދެއްކިދާނެތަ ދާ މަގުމަތީގައިވާ ވަޅަކަށް އެދެމީހުން އެކުގައި ވެއްޓޭނެކަން ޔަޤީން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ މުދައްރިސަށް ވުރެ މޮޅެއް ނުވާނެ ނަމަވެސް ފުރިހަމައަށް ތަމްރީނު ލިބުމުން އޭނާގެ މުދައްރިސާ އެއްވަރަށް މޮޅުވާނެ

ކަލޭމެން އަނެކާގެ ލޮލުގައި އިން ކުނޑިކޮޅެއް ފެނިގެން އެއާމެދު ކަންބޮޑުވާ އިރު ކަލޭގެ އަމިއްލަ ލޮލުގައި އޮތް ބޮޑު ވަކަރުގަނޑާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑު ނުވަނީ ކީއްވެ ކަލޭގެ އަޚާއާއި ދިމާލަށް އޭނާގެ ލޮލުގައި ވާ ކުނޑިކޮޅު ނަގަން ދައްކާށޭ ބުނާއިރު ކަލޭގެ އަމިއްލަ ލޮލުގައި އޮތް ވަކަރުގަނޑު ކަލެއަށް ނުފެންނަނީ ކީއްވެ އޭ ދެފުށްދެގޮތް މީހާ އެންމެފުރަތަމަ ކަލޭގެ ލޮލުގައި ތިއޮތް ވަކަރުގަނޑު ނަގާ އޭރުން ކަލޭގެ އަޚާގެ ލޮލުގައި ވާ ކުނޑިކޮޅު ނެގުމަށް ކަލެއަށް ސާފުކޮށް ފެންނާނެ

ތަފާތު ދެގަހެއް

ފޮނި މޭވާ އަޅާ ގަހެއްގައި ހިތި މޭވާއެއް ނާޅާނެ ފަދައިން ހިތި މޭވާ އަޅާ ގަހެއްގައި ފޮނި މޭވާއެއް ވެސް ނާޅާނެ ގަހަކުން ލިބޭ ފައިދާ އެނގޭނީ އެގަހެއްގައި އަޅާ މޭވާއެއްގެ ގޮތުން ކަށި ގަހަކުން މީހަކަށް ވައްތީންޏެއް ނުބިނދެވޭނެ އަދި ކަށި ވެލަކުން މޭބިސްކަދުރެއް ވެސް ނުލިބޭނެ ރަނގަޅު މީހުންގެ ހިތްތައް ރަނގަޅު ޚިޔާލުތަކުން ފުރިފައި ވާތީ އެމީހުން ރަނގަޅު އަމަލުތައް ކުރޭ ނުބައިމީހުންގެ ހިތްތައް ނުބައި ޚިޔާލުތަކުން ފުރިފައި ވާތީ އެބައިމީހުން ނުބައި އަމަލުތައް ކުރޭ ދުލުން ފާޅު ކުރެވެނީ ހިތުގެ އަޑީގައި އުފެދިގެން ނުކުންނަ ބަސްތައް

ދެގެއެއް އެޅި ދެމީހަކު

ކަލޭމެން އަހަންނަށް މާތްސާހިބާއޭ ކިޔާ މުޚާތަބު ކުރޭ ވީއިރު ކަލޭމެން އަހަރެން ބުނާ ބަހަށް އަމަލު ނުކުރަނީ ކީއްވެ އަހަރެން ކައިރިއަށް އައިސް އަހަރެންގެ ބަސްތަކުގެ އަޑުއަހާ އެއަށް އަމަލުކޮށް އުޅޭ މީހެއްގެ މިސާލު ބުނަން ތަ އޭނާއަކީ ބިން ފުންކޮށް ކޮނެ ވަރުގަދަ ބިންގަލެއް އަޅާ އޭގެމަތީ ގެއެއް ބިނާކުރި މީހާގެ މިސާލު ކަނޑު ގަދަވެ ރާޅު އަރައި ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ ހަމަލާ އެގެއަށް އައި ނަމަވެސް އެގެ ބިނާ ކުރެވިފައި ވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމުން އެގެއަކަށް ގުޑުމެއް ނޭރި ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ބަސްތަކުގެ އަޑުއަހާ އެއަށް އަމަލުނުކޮށް އުޅޭ މީހަކީ ބިންގަލަކާ ނުލާ މަޑު ފަސްގަނޑެއްގެ މަތީގައި ގެއެއް އެޅި މީހަކާއި އެއްފަދަ މީހެއް ބޮޑު ރާޅުތަކުގެ ހަމަލާ އެގެއަށް ލިބުމާއިއެކު މުޅި ގެ ފުނޑުފުނޑުވެ ވީރާނާވެ ނެތި ހިނގައްޖެ

7

ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަތީ މީހެއްގެ އީމާންކަން

އީސާގެފާނު އެތާގައި ވީ މީސްތަކުންނަށް މިބަސްފުޅުތައް ވިދާޅުވެދެއްވުމަށް ފަހު އެތަނުން އެނބުރި ކަޕަރުނައުމް އަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެރަށުގަވީ ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މަތީ މީހެއްގެ ނޯކަރުންގެ ތެރެއިން އޭނާއަށް ވަރަށް މުހިންމު އިތުބާރު ކުރެވޭ ނޯކަރަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ މަރަށް ހާޒިރު ވެފައި ވިއެވެ މި ސިފައިންގެ މީހާއަށް އީސާގެފާނާ ބެހޭގޮތުން ޚަބަރުލިބުމުން އޭނާ އެހިސާބުގެ ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދީނުގެ ބޮޑުންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ބަޔަކު އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޮނުއްވާ އޭނާގެ ގެއަށް ވަޑައިގެން އެނޯކަރުގެ ބަލި ފަސޭހަ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދުނެވެ މިބައިމީހުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ގޮސް އާދޭހާ އެކު މިމީހާއަށް މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވިއެވެ އެމީހުން ބުންޏެވެ މިމީހާއަށް ކަލޭގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެހީތެރިކަން ލިބުން ހައްޤު ވޭ މިމީހާއަކީ އަހަރުމެންނާއި އަހަރުމެންގެ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހެއް އޭނާ އަހަރުމެންނަށް ދީނީމަރުކަޒެއް ވެސް ވަނީ ބިނާކޮށްދީފަ އީސާގެފާނު އެމީހުންނާއި އެކު ވަޑައިގެންނެވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެގެއާއި ވަރަށް ކައިރިވެ ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށް މި ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މީހާ އޭނާގެ އެކުވެރިންގެ ބަޔަކުމީހުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް މިފަދައިން ދެންނެވުމަށް ފޮނުއްވިއެވެ މާތްސާހިބާ ކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑަށްޓަކާ ތިޔަވަރުގެ ބުރައެއް ފުއްލަވަން ނޫޅުއްވާ އަޅުގަނޑަކީ ތިޔަވަރުގެ ޝަރަފެއް ހައްޤުވާ ވަރުގެ ރަނގަޅު މީހަކީމެއްނޫން އަދި އަޅުގަނޑަކީ އަޅުގަނޑުގެ ގެއަށް ކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމުގެ ގަދަރު ލިބުން އެކަށީގެންވާ މީހެއްވެސް ނޫން އަދި އަޅުގަނޑަކީ ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައުމަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ މީހަކީމެއްނޫން ކަލޭގެފާނު ހަމައެކަނި އަމުރުފުޅު ކުރައްވާ ބަސްފުޅު ވިދާޅުވަނިކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ނޯކަރު ރަނގަޅު ވާނެ ކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ އެއީ އަޅުގަނޑަކީ ވެސް އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ތިބި އޮފިސަރުންގެ ދަށުގައި ވާ މީހަކީން ހަމައެފަދައިން އަޅުގަނޑުގެ ދަށުގައި ވާ މީހުންނަށް އަޅުގަނޑު ވެސް ދާން އެންގުމުން އެމީހުން ދޭ އަދި އަންނަން އެންގުމުން އެމީހުން އާދޭ އަޅުގަނޑުގެ ނޯކަރުންނަށް ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެންގުމުން އެމީހުން އެކަމެއް ކުރޭ

އީސާގެފާނަށް އިވިވަޑައިގެން ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މީހާގެ މިބަސްތަކުގެ ސަބަބުން އީސާގެފާނު ހައިރާންވެ ވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ވީ މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މިފަދަ މަތިވެރި އީމާންކަމެއް މުޅި ބަނީއިސްރާއީލުންގެ ތެރެއިން ވެސް އަހަރެން ނުދެކެން ރޫމުގެ ސިފައިންގެ މީހާ ފޮނުވި މީހުން އެނބުރި އޭނާގެ ގެއަށް ދިޔައިރު އެސިފައިންގެ މީހާގެ ނޯކަރުވަނީ އޭނާއަށް ޖެހިފައި ވީ ބޮޑު ބަލިން ގަދަވެ މުޅިން ފަސޭހަވެ ރަނގަޅުވެފައެވެ

އީސާގެފާނު މަރުވެފައިވާ މީހަކު ފުރާނަ އެޅުއްވުން

އެއަށް ފަހު އީސާގެފާނު ނާޔިން އޭ ކިއުނު ރަށަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނާއި އަދި އެހެން ވެސް އެތައް ގިނަ މީސްތަކުންނެއް އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައި ވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އެރަށުގެ ދޮރާށި ކައިރިއަށް ވަޑައިގަތް ހިނދު އެތަނުން ބޭރަށް ނުކުންނަ ބަޔަކު މީހުންނާ ދިމާވިއެވެ އެބައިމީހުންނީ މަރުވެފައިވާ މީހަކު ވަޅުލުމަށްޓަކައި ދިޔަ ބައެކެވެ މަރުވެފައިވާ މީހާއަކީ ފިރިމަރުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ވީ އެންމެ ފިރިހެން ދަރިފުޅެކެވެ އެރަށުގެ އެތައް ބަޔަކު މިއަންހެން މީހާ އާއި އެކުގައި ވިއެވެ މާތްސާހިބާއަށް މިކަނބުލޭގެ ފެނި ވަޑައިގަތްހިނދު ވަރަށް ދެރަފުޅުވިއެވެ އަދި އެކަނބުލޭގެއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ނުރޯށޭ

ދެން އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން ސަންދޯކުގެ މަތީގައި އަތްޕުޅު ބޭއްވެވުމާއިއެކު ސަންދޯއް އުފުލަމުންދިޔަ މީހުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ ދެން އީސާގެފާނު މަރުވެފައިވާ މީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ އޭ ޒުވާނާ ތެދުވޭ މަރުވެފައި ވީ ޒުވާނާ ތެދުވެ ވަގުތުން ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ އެހިނދު އީސާގެފާނު އޭނާ އޭނާގެ މަންމަޔާ ހަވާލު ކުރެއްވިއެވެ

މިތަން ދެކެފައި އެތާގައި ވީ ހުރިހާ އެންމެން ވަރަށް ބިރުވެތިވެ އަޖައިބުވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމުން ބުންޏެވެ ކައުއިތުރު ނަބީ ބޭކަލަކު އަހަރުމެންގެ ތެރެއަށް ފާޅުވެވަޑައިގެންފި މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ މީސްތަކުންނަށް މަދަދު ދެއްވުމަށްޓަކާ މިދުނިޔޭގައި އެކަލާނގެ މަތިވެރި ބާރުފުޅު ދައްކަވާ ރަހުމަތްލައްވަވަން ފައްޓަވާފި

އީސާގެފާނު ކުރެއްވި ކަންތަކުގެ މިޚަބަރު މުޅި ޖުދެއާ އާއި އަދި ކައިރީގައި ވާ އެހެން ރަށްތަކަށް ވެސް ފެތުރިގެން ހިނގައްޖެއެވެ

ޔަހުޔާގެފާނު އީސާގެފާނާއި ސުވާލުކުރެއްވުން

ޔަހުޔާގެފާނުގެ އަސްހާބީން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ޔަހުޔާގެފާނަށް ކިޔާދެއްވިއެވެ ދެން ޔަހުޔާގެފާނު އޭގެތެރެއިން ދެ މީހަކު މާތްސާހިބާގެ އަރިހަށް މި ސުވާލު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވިއެވެ ކަނޑައަޅުއްވާ ނިންމަވާފައިވާ ފަދައިން މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާނެ އަލްމަސީހާއަކީ ތިޔައީ ތޯ އޭ ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަލޭގެފާނަށްޓަކާ އިތުރަށް އިންތިޒާރުކުރަންވީ ތޯ އޭ

މި މީހުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވުމުން ކަލޭގެފާނާއި މިސުވާލު ކުރުމަށް އެއީ މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާ ފޮނުއްވާނެ އަލްމަސީހާ އަކީ ތިޔައީ ތޯ އޭ ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެން އެކަލޭގެފާނުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބެންވީ ތޯ އޭ

އީސާގެފާނު ހަމަ އެވަގުތުމެ އެތައް ބައެއްގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށް ދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ޖިންނިންގެ ސަބަބުން ބަލިތައް ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކުރައްވާ ލޯއަނދިރި މީހުންގެ ލޮލަށް އަލިކަން ދެއްވިއެވެ އީސާގެފާނާއި އެސުވާލު ކުރަން އައި މީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ގޮސް ޔަހުޔާގެފާނަށް ކަލޭމެންނަށް ތިޔަފެނުނު ކަންތަކާއި އަޑުއިވުނު ވާހަކަތަކުގެ ޚަބަރު ދީ ލޯއަނދިރި މީހުންނަށް ލޮލުގެ އަލިކަން ލިބި ނުހިނގޭ މީހުންނަށް ހިނގި ޖިޒާމު ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަސޭހަވެ ބީރު މީހުންނަށް އަޑުއިވި މަރުވެފައިވާ މީހުން ދިރުއްވާ ނިކަމެތިންނަށް އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރު ދެވިއްޖެ އަހަރެން ކުރަމުންމިދާ ކަންތައްތައް އަހަރެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައްތަކާ މުޅިން ތަފާތު ކަމުގައި ބައެއް މީހުން ދެކޭ ނަމަވެސް އަހަރެން މިކުރަމުންދާ ކަންތައްތައް ދެކެ އެކަންތައްތަކާ ރުހި އަހަރެންގެ މައްޗަށް އީމާންވާ މީހުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ބަރަކާތް ލައްވާނެ

ޔަހުޔާގެފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން އީސާގެފާނާއި ސުވާލު ކުރުމަށް އައި މީހުން އެނބުރި ދިއުމުން އީސާގެފާނު އެތަނަށް އެއްވެފައިވާ މީސްތަކުންނަށް ޔަހުޔާގެފާނާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ ކަލޭމެން އެކަހެރި މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބަށް ދިޔައީ ކޯންޗެއް ދުށުމަށް ކޯރުތަކުގެ ކައިރީގައި ހެދޭ ކަހަލަ ވިނަގަސްތައް ވަޔާ ހޫރޭތަން ދުށުމަށް ހޭ ނޫނީ އަގުބޮޑު މޮޅު ހެދުމެއް ލައިގެން ހުރި މީހަކު ދުށުމަށް ތަ ނޫން އަގުބޮޑެތި ހެދުން އަޅައިގެން މުއްސަނދި ކަމުގައި އުޅޭ މީހުން ތިބޭނީ ގަނޑުވަރު ތަކުގަ ކަލޭމެން އެތަނަށް ދިޔައީ ކާކު ދުށުމަށް ތަ އެތަނަށް ކަލޭމެން ދިޔައީ ރަސޫލުބޭކަލަކު ދުށުމަށް ތަ އާނ އެބޭކަލަކީ ރަސޫލަކަށް ވުރެވެސް މަތިވެރި ބޭކަލެއް އެއީ އެބޭކަލަކާއި މެދު މާތްރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ފޮތްތަކުގައި މިފަދައިން ލިޔެވިގެންވާ ބޭކަލެއް ތިމަންސުވާމީންގެ ތިމަންސުވާމީންގެ ރަސޫލާ ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ފޮނުއްވާނަމޭ އެކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނަށްޓަކާ މަގު ތައްޔާރު ކުރައްވާނެ އޭ އަހަރެން ބުނަން ތަ މިދުނިޔޭގައި ވާ ހުރިހާ އިންސާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ޔަހުޔާގެފާނު ފަދަ މަތިވެރި އެހެން މީހަކު ނުވޭ ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެ ދަށުގައި އެންމެ ކުޑަ ގޮތަކަށް ހިމެނޭ މީހާވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ވުރެ މަތިވެރި ވެގެން ވޭ

އެތަނުގައި ވީ ހުރިހާ އެންމެން ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހުންނަށް ދާންދެން އީސާގެފާނުގެ ވާހަކަފުޅުތަކުގެ އަޑުއަހާ މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި މަގު އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރިއެވެ އެއީ އެމީހުންނަކީ ޔަހުޔާގެފާނު ތައުބާގެ ހިނެވުމުން ހިނައި ދެއްވައިފައިވާ މީހުންނެވެ ނަމަވެސް ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން މާތްރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެއްކެވި މަގަށް ފުރަގަސް ދިނެވެ މިމީހުން ޔަހުޔާގެފާނާއި އެކު ތައުބާގެ ހިނެވުމުން ހިނައެއް ނުގަނެއެވެ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވީއިރު މި ޒަމާނުގެ މީހުންނާ ދޭތެރޭ އަހަރެން ބުނާނީ ކީކޭ އެމީހުންނަކީ ކޮންކަހަލަ ބައެއް އެމީހުންނެކޭ ބާޒާރުމަތީ ކުޅެން އުޅޭ ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތް އެމީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ގޮވާލާނެ އަހަރުމެން ކަލޭމެންނަށްޓަކާ ޝެހެނާއީ ފުމެދިނީމޭ އެކަމަކު ކަލޭމެން ނުނެށިއޭ އަހަރުމެން ހިތާމަވެރި ލަވައެއް ކަލޭމެންނަށް ކިޔާދިނީމޭ އެކަމަކު ކަލޭމެން ނުރުޔޭ ޔަހުޔާގެފާނު ވެސް ފަރިއްކުޅުއްވާ އުޅުނީ އާދައިގެ މީހުން ކައި ބޮއި އުޅޭ ކެއުމެއް ނޫން އެހެންވެ ކަލޭމެން ތިޔަ ބުނަނީ އެކަލޭގެފާނާއި އެވަނީ ޖިންނިއެއް އަވަލާފައި ކަމަށް އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ އަހަރެން އެހެން އެންމެންނެކޭ އެއްގޮތަށް ކައިބޮއި އުޅެން އެހެންކަމުން ކަލޭމެން އަހަރެންނާއި ދިމާލަށް ތިޔަބުނަނީ އަހަރެންނަކީ ކެއުމަށް ވަރުހުންނަ ރާބޯ މީހެކޭ އަދި ފާފަވެރިންނާއި ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހުންގެ އެކުވެރިއެކޭ ނަމަވެސް ބުއްދިވެރި ކަމަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއްކަން ބުއްދިއެއް ހުރި ކޮންމެ މީހަކުވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ

ފާފައިގެ ދިރިއުޅުން ދޫކޮށްލާ ތައުބާވި އަންހެނަކު އީސާގެފާނަށް ހިތި ކަމޭހިތުން

ފަރީސީނުންގެ މީހަކު އީސާގެފާނަށް ކެއުމަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ އެހެންކަމުން އީސާގެފާނު އެގެއަށް ވަޑައިގަތް މޭޒުދޮށުގައި އިށީނދެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެ އަވަށުގައި އުޅުނު ފާފަވެރި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެފައިވާ އަންހެނަކަށް އީސާގެފާނު އެ ފަރީސީނުންގެ ގެއަށް ކެއުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޚަބަރު ލިބިގެން ވަރަށް އަގުބޮޑު އަތަރެއް އަޅާފައިވާ ކުރިކީލަ ފުޅިއެއް ހިފައިގެން އެގެއަށް ދިޔައެވެ މި އަންހެންމީހާ އެކަލޭގެފާނުގެ ފުރަގަހުގައި ހުރެ ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޯން ފަށައިފިއެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅު އޭނާގެ ކަރުނައިން ތެތްމާލިއެވެ ދެން އޭނާ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅު ފޮހެދިނެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅުގައި ބޮސް ދީ އޭނާ ގެނައި އަގުބޮޑު އަތަރުފުޅި އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިތިލަފުޅު މައްޗަށް އޮއްސާލިއެވެ

އީސާގެފާނަށް ދަޢުވަތު ދިން ފަރީސީނުންގެ މީހާއަށް މިތަން ފެނުމުން އޭނާ ހިތާހިތާ ކިޔެވެ މިމީހާއަކީ ރަސޫލަކު ނަމަ އޭނާގެ ގައިގައި އެއަތްލަނީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން އަދި މި އަންހެންމީހާއަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން އެނގުނީހެއް ނޫން ހޭ މި އަންހެން މީހާއަކީ ފާފަވެރިއަކުކަން އެނގުނީހެއް ނޫން ހޭ

އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ޝަމްއޫނު އަހަރެން ކަލޭ ކައިރީގައި ބުނަން އޮތް ވާހަކައެއް އެބައޮތް ޝަމްއޫނު ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނު އަވަހަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވާ

ދެން އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ލޯނު ދޫކުރާ މީހަކަށް ދަރާފައިވާ ދެމީހަކު ވި އެކަކު އޭނާއަށް ދަރައިފައި ވަނީ ފަސް ސަތޭކަ ދީނާރަށް އަނެކަކު ފަންސާސް ދީނާރަށް މީގެން އެކަކަށް ވެސް މި ލާރި އަނބުރާ ދެވޭކަށް ނެތް އެހެންވެ މި ލޯނުދޫކުރާ މީހާ މިދެމީހުންގެ ދަރަނި ކަނޑާލަ ދިން މިހެން ކަންތައް ވީހިނދު މީގެތެރެއިން ލޯނުދޫކުރާ މީހާ ދެކެ ބޮޑަށް ލޯބިވެ ޝުކުރުވެރިވާނީ ކާކު

ޝަމްއޫނު ޖަވާބުދިނެވެ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެތެރެއިން ބޮޑަށް ދަރާ އޮތް މީހާ ހެން

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭތިޔަ އިންސާފުކުރީ ރަނގަޅަށް

ދެން އެކަލޭގެފާނު އެ އަންހެންމީހާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރިވަޑައިގަތް ޝަމްއޫނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މި އަންހެން މީހާ މިކަންތައް ކުރިގޮތް ދެކިބަލަ އަހަރެން ކަލޭގެ ގެއަށް އައީ ކަލޭ ދަޢުވަތު ދިނީމަ އެކަމަކު ކަލޭ އަހަރެންގެ ފައި ދޮވެލުމަށް ފެންފޮދެއްވެސް ނުދޭ ނަމަވެސް މި އަންހެން މީހާ އޭނާގެ ކަރުނައިން އަހަރެންގެ ފައި ދޮވެ އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުން ފޮހެދިން ކަލޭ އަހަރެންނާއި ސަލާންކުރުމުގެ ގޮތުން ސަލާމުގެ ބޮހެއް ވެސް ނުދޭ ނަމަވެސް އަހަރެން މިގެއަށް ވަނީއްސުރެ މިއަންހެން މީހާ އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނުން ހުއްޓާނުލާ ކަލޭ އަހަރެންގެ ބޮލުގައި ލުމަށް ތެޔޮފޮދެއް ވެސް ނުދޭ އެކަމަކު މީނާ އަހަރެންގެ ފަޔަށް އަތަރު އަޅައިދިން އަހަރެން ބުނަން ތަ އޭނާގެ ކިބައިގައި ވީ ފާފަތަކަކީ ގިނަފާފަތަކެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިފި އޭނާގެ ކިބައިން އެފެނުނު މަތިވެރި ލޯތްބަކީ އެކަމުގެ ނިޝާން ނަމަވެސް މަދު ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވޭ މީހަކު ލޯބި ވާނީ ވެސް މަދުން

ދެން އީސާގެފާނު އެ އަންހެން މީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖެ

އެގޭގައި ވީ އެހެން މެހެމާނުން މިތަން ދެކެ ބުންޏެވެ މިއީ މީހުންގެ ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވާ ދެވޭ ވަރުގެ މީހެއް އަނެއްކާ މިއީ ކާކުބާ

އީސާގެފާނު އަންހެން މީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ކަލޭ ދިންނަވައިފި ހިތްހަމަޖެހިގެން ދޭ

8

އީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ބައެއް އަންހެނުން

މިއަށްފަހު އީސާގެފާނު ދަތުރު ކުރައްވާ ކައިރި ހިސާބުތަކުގެ ރަށްތަކަށާއި އަވަށްތަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި އެރަށްތަކާއި އަވަށްތަކުގެ މީސްތަކުންނަށް އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރައްވާ ފަރާތަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުކަން ޤަބޫލުކޮށް އީމާންވާ މީސްތަކުންނަށް ހުރި އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ދެއްވިއެވެ އެތާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ ބާރަ އަސްހާބީންވެސް އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައި ވިއެވެ އަދި އޭގެ އިތުރުން އީސާގެފާނު ބަލިތަކުން ހެޔޮ ކޮށްދީ ޖިންނިންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތް ކޮށްދިން ބައެއް އަންހެނުންވެސް އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައި ވިއެވެ މިއަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ މަގްދަލޭނާގެ މީހެއްކަމުގައި ވީ މަރިޔަމް އެވެ އީސާގެފާނު ވަނީ މި މަރިޔަމް ހަތް ޖިންނިންގެ ފަރާތުން މިންޖު ކޮށްދެއްވާފައެވެ އެކަލޭގެފާނާއި އެކު އެދަތުރުގައި ވަޑައިގެންނެވި އަނެއް އަންހެނަކީ ހެރޮދު ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރުގެ ހުރިހާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ މީހާ ކަމުގައި ވީ ޗުޒާގެ އަންހެނުން ޔޮއަންނާއެވެ އަދި ސުޒަންނާ އޭ ކިޔުނު އަންހެނަކާ އެހެންވެސް އިތުރު މީހުން އެކަލޭގެފާނާއި އެކު ވިއެވެ މިއަންހެނުން އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އެއްޗިއްސާ ފައިސާއިން އީސާގެފާނަށާއި އެދަތުރުގައި ހިމެނުނު މީހުންނަށް އެހީވެދިނެވެ

ހަތަރު ވައްތަރެއްގެ ގޮވާން ކުރާ އޮށާއި މެދު ވިދާޅުވި މާނަފުން ވާހަކަ

އެއްދުވަހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ މީސްތަކުން އެކި ރަށްރަށުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައެވެ އީސާގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ހާމަ ކޮށް ދެއްވުމަށްޓަކާ މި މާނަފުން ވާހަކަ ކިޔާދެއްވިއެވެ އެއްދުވަހަކު ދަނޑުވެރިއަކު އޭނާގެ ދަނޑުގައި ގޮވާން ކުރުމަށް އޮށް އިންދުމަށްޓަކާ ދިޔަ އޭނާ އެ އޮށްތައް އުކަމުން ދިޔައިރު ބައެއް އޮށް މީހުން ހިނގާ މަގު މައްޗަށް އޮހުނު އެއޮށްތައް ހިނގާ މީހުންގެ ފައިން އެރި ހަލާކުވެ އަދި ދޫނިތައް ކެއުމުގެ ސަބަބުން ނެތި ހިނގައްޖެ އަނެއްބައި އޮށް ހިލަބިމެއްގެ މައްޗަށް އޮހުނު މިއޮށްތަކުން ގަސް ފެޅި ނަމަވެސް ބިމުގެ ހަނަފަސްކަމުން ގަސްތައް ހިކި މަރު ވި އަނެއް ބައި އޮށް ކަށިގަސްތަކެއްގެ ތެރެއަށް އޮހުނު މިއޮށްތަކުން ވެސް ގަސް ފެޅި ނަމަވެސް އެގަސްތަކާއި އެކު ހެދުނު ކަށިގަސްތައް މިގަސްތަކަށް ވުރެ ގަދައަށް ހެދުމުގެ ސަބަބުން މިއޮށްތަކުން ފެޅި ގަސްތައް ހެދުމަކަށް ތަނެއް ނުދިން އަދި އޭގެތެރެއިން ބައެއް އޮށް ގޮވާން ހެއްދުމަށް ރަގަނޅު ބިމުގެ މައްޗަށް އޮހުނު އަދި މިއޮށްތަކުން ފެޅި ގަސްތަކުން ސަތޭކަ ގުނައަށް އިތުރު ރަނގަޅު އޮށް ލިބުނު

އެއަށް ފަހު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކަންފަތް ހުރި މީހުން މިވާހަކަ އަހާ ވިސްނާ

އީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީން އެކަލޭގެފާނު ކުރެން ސުވާލު ކުރިއެވެ ތިޔަ ވިދާޅުވެދެއްވި ވާހަކައިގެ މާނައަކީ ކޮބާ ތޯ އީސާގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ ބެހޭ ސިއްރުފުޅުތައް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހާމަ ކުރައްވައިފި އަހަރެން އެހެން މީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ މާނަ ފުން ވާހަކަތަކުން އެއީ ލިޔެވިގެންވާ ފަދައިން އެމީހުންނަށް ފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ނުފެނުމެކޭ އެއްވަރޭ އަދި އެމީހުންނަށް އަޑު އިވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވިސްނޭ

އަހަރެން ދެންމެ މިކިޔާދިން ވާހަކައިގެ މާނަ މިބުނެދެނީ މިއޮށްތަކަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް ހިނގާ މަގު މައްޗަށް އޮހުނު އޮށްތަކުގެ މިސާލަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑު އިވުނު ނަމަވެސް އިބިލީސް އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ވާ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަތުލުމުން އެމީހުން އެބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ދިންނެވުން ނުލިބޭ މީހުންގެ މިސާލު ހިލަބިމުގެ މައްޗަށް އޮހުނު އޮށްތަކުގެ މިސާލަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުގެ އަޑުއިވި އަދި އުފަލާއި އެކު އެބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި އެކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް ހަރުނުލުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ހަމައެކަނި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅަކަށްޓަކާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އިތުބާރު ކޮށް އުނދަގޫތަކާ ދިމާވުމުން އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކުރަންވީ އިތުބާރު ކުރުން ހުއްޓާލާ މީހުންގެ މިސާލު ކަށިގަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އޮހުނު އޮށްތަކުގެ މިސާލަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑު އިވި ނަމަވެސް އެބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ކަންތައްތަކާއި މުދަލާއި ފައިސާއާއި އަދި ދުނިޔެވީ އެދުންތަކުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކަށް ތަނެއް ނުދޭ ރޫހާނީ ގޮތުން ފުރިހަމަޔަށް ބޮޑު ނުވާ މީހުންގެ މިސާލު ގޮވާން ހެއްދުމަށް ރަނގަޅު ބިމުގެ މައްޗަށް އޮހުނު އޮށްތަކުގެ މިސާލަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއިވި އެއަށް ކިޔަމަންވެ އަދި އެގޮތުގައި ދެމިތިބެ އެކަލާނގެއަށް އިތުބާރު ކުރާ ހިތުގެއަޑި ސާފު ރަނގަޅު ތެދުވެރި މީހުންގެ މިސާލު އެބައިމީހުންނަކީ ރަނގަޅު ގޮވާން ލިބޭ ފައިދާ ހުރި ގަސްތަކެއް ފަދަ ބައެއް

އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް އަޑުއަހާ އެއަށް ސަމާލުކަންދީ

އީސާގެފާނު އެތާގައި ވީ މީސްތަކުންނަށް މިފަދައިން ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ އެކަކުވެސް އެނދު ތަންދޮށަށް ލާ ފޮރުވުމަށް ނުވަތަ ބޯތައްޓެގެ ދަށަށް ލާ ފޮރުވުމަށްޓަކާ ބައްތިއެއް ނުދިއްލާނެ އޭގެ ބަދަލުގައި މީހަކު ބައްތިއެއް ދިއްލާފިނަމަ އެ ގެންގޮސް ގޭގެ ކުރިމަތީގައިވާ ބައްތި އަޅުވާ ނަރުގަނޑުގައި އަޅުވާނެ އޭރުން އެގެއަށް އަންނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އަލިކަން ލިބޭނެ ސިއްރުން ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފާޅުވާނެ އަދި ފޮރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަވެ ފެންނާނެ އެހެންވީމާ އަހަރެން ބުނަން ކަލޭމެން މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއަހާ އުޅޭ ގޮތާ މެދު ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ވިސްނާ ދެއްވިފައިވާ މީހުންނަށް އިތުރަށް ވެސް ދެއްވާނެ އަދި މަދުން ލިބިފައިވާ މީހުން އަތުން އެމީހުން އަތުގައި ވީ ކަމަށް އެމީހުން ހީކުރި އެއްޗެތިވެސް އަތުލެވޭނެ

އީސާގެފާނުގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުންނަކީ ކޮބާ

އެވަގުތު އީސާގެފާނުގެ މަންމާފުޅާއި ކޮއްކޯފުޅުން އެކަލޭގެފާނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އެތަނަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެތަނަށް އެއްވެފައިވާ މީސްތަކުންގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަކަށް އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ އެތަނަށް އެއްވެފައި ވީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ފަހަތުގައި ވީ މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ ކަލޭގެފާނުގެ މަންމާފުޅާއި ހުރިހާ ކޮއްކޯފުޅުން ކަލޭގެފާނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށްޓަކާ ވަޑައިގެން އެބަ ތިއްބެވި

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއަހާ އެބަސްފުޅުތަކަށް އަމަލު ކުރާ އެންމެންނަކީ އަހަރެންގެ މަންމައާއި ކޮއްކޮއިން

އީސާގެފާނު ގަދަ ކޮޅިގަނޑަކަށް މަޑުވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވުން

އެހެން ދުވަހަކު އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ގަލީލީ ކަނޑުގެ އަނެއް ފަރާތަށް ދަމާ ހިނގާ ދެން އީސާގެފާނު ދޯންޏެއްގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނާއި އެކު ފުރާވަޑައިގަތެވެ ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އީސާގެފާނަށް ނިދި ކުރެއްވިއްޖެއެވެ ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ގަދަ ކޮޅިގަނޑަކާއި ޖެހި ވައި ބާރުވެ ރާޅު ބިޔަވިއެވެ ދޯނި ދިޔަބޮޑުވެ ގެނބެން ކައިރިވިއެވެ މިހާދީސާގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުން ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެއެވެ އަސްހާބީން އީސާގެފާނަށް ގޮވައި ހޭފުޅުލައްވައި އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވި އެވެ ސާހިބާ ސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެން ގެނބި މިމަރުވަނީ

އީސާގެފާނު ތެދުވެ ވަޑައިގެން ޖެހެމުންދިޔަ ގަދަ ވަޔަށާއި ބޮޑެތި ބިޔަ ރާޅުތަކަށް މަޑުވުމަށް އަމުރު ކުރެއްވި އެވެ ހަމަ އެވަގުތު ވައިގަނޑު މަޑުވެ ރާޅުތައް ހިނދި ކަނޑު އިހު އޮތް ފަދައިން މަޑުވެއްޖެއެވެ އެވަގުތު އީސާގެފާނު އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ އީމާންކަން ކޮބާ

އަސްހާބީން މިވެދިޔަ ކަންތައްތައް ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަޖައިބުވެ ބިރުގަތެވެ އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ މިއީ ކޮންފަދަ އިންސާނެއް ބާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރަށް ވަޔާއި ރާޅުތައް ވެސް ކިޔަމަންތެރިވޭ

ޖިންނި އަވަލާފައިވާ މީހެއް

އެއަށްފަހު އީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީން ގަލީލީ ކަނޑު ހުރަސްކުރައްވާ ދަތުރުކުރައްވާ ވަޑައިގެން ގެރާސާގެ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގަތެވެ

މިރަށަކީ ގަލީލީ ސަރަހައްދުގެ

އަނެއްފަރާތުގައި ވާ ރަށެކެވެ އީސާގެފާނު ދޯނިން ފައިބައި ވަޑައިގަތް ވަގުތު އެރަށުގެ މީހަކު އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައެވެ މިމީހާއަކީ އެތައް ޖިންނިތަކެއް އަވަލާފާ ވުމުގެ ސަބަބުން މޮޔަވެފައިވާ މީހެކެވެ އޭނާ ގަޔަށް އެއްޗެއް ނުލާ އޮރިޔާމުން އުޅޭތާ ވެސް އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ އަދި އޭނާ ގެއެއްގެ ހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަށުގައި ވެސް އުޅޭކަށެއް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ އޭނާ ދިރިއުޅެނީ މީހުން ނުއުޅޭ ފަޅު ހިސާބެއްގައި އޮންނަ މީހުން ވަޅުލާ ތަނެއްގައެވެ މިނުބައި ޖިންނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އެމީހާ ވެފައިވާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ މީހުން އޭނާ ހިފަހަށްޓައިގެން ގެންގުޅުމަށް ވަނީ އެތައް މަސައްކަތެއް ވެސް ކޮށްފައެވެ އޭނާގެ އަތާއި ފައިގައި ހިލިހިލާވެސް ޖެހިއެވެ ނަމަވެސް އެޖިންނިންގެ ބާރުން އޭނާ އެހުރިހާ ހިލިހިލާތައް ވެސް ކަނޑާ ހަލާކުކޮށްލައެވެ ދެން އަނެއްކާ ވެސް އެޖިންނިތައް އޭނާ މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގަނޑަށް ދިއުމަށް މަޖުބޫރުކޮށް ފޮނުވާލައެވެ އީސާގެފާނު އެޖިންނިތަކަށް އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ އޭނާއަށް އީސާގެފާނު ފެންނަ އިރަށް ހަޅޭއްލަވަމުން އައިސް އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ ދެން އަޑުގައި ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވަމުން ބުންޏެވެ އެންމެމަތިވެރިކަލާނގެ ދަރިކަލުން އީސާގެފާނު ކަލޭގެފާނު އަހަރެންގެ ފަރާތުން ބޭނުމީ ކޮންކަމެއް އަހަރެން އާދޭސްކޮށްފަބުނަން އަހަންނަށް އަނިޔާ އެއް ނުދޭތި

ދެން އީސާގެފާނު އޭނާ ކުރެން ސުވާލު ކުރިއެވެ ކަލޭގެ ނަމަކީ ކޮބާ

އަހަރެންގެ ނަމަކީ ލަޝްކަރު އެޖިންނިތައް މިފަދައިން ޖަވާބުދިނީ އެއީ އެޖިންނިތަކަކީ އެތައް ބައިވަރު ޖިންނިތަކަކަށް ވީތީއެވެ އަދި މިޖިންނިތައް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އީސާގެފާނަށް އާދޭސްކޮށް އަޑިއެއް ނެތް ކަޅުއަނދިރި ވަޅަށް ފޮނުވާނުލެއްވުމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބަފުޅުން އެދުނެވެ

ފަރުބަދަމަތީ ހިސާބުގައި ހުއިހެއްޕުމަށް ގެނެވިފައި ވީ އޫރުތަކުގެ ބޮޑުބައިގަނޑެއް އެތާގެ ކައިރީގައި ވިއެވެ މިޖިންނިތައް އީސާގެފާނަށް އާދޭސްކުރިއެވެ އަހަރުމެން މިއޫރުގެ ބައިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލަދީ އަހަރުމެން އެއެއްޗެތީގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދެއްވާ އީސާގެފާނު އޭޗިއްސަށް ހުއްދަ ދެއްވުމުން މިޖިންނިތައް އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއިން ނުކުމެގެން ގޮސް މިއޫރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ ހަމަވަގުތުން މިއޫރުގެ ބައިގަނޑު އުސްބިމުގެ މަތިން ތިރިއަށް ދުވެފައި ގޮސް ކޯރުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓި ގެނބި މަރުވެއްޖެއެވެ

މިއޫރުތައް ބަލަހައްޓަން ތިބި މީހުން މިތަންދެކެ އަވަސްއަވަހަށް ރަށުތެރެއަށް ގޮސް މިޚަބަރު ދިނުމުން މީހުންގަނޑު މިވާ ގޮތެއް ބަލަން އެތަނަށް އައެވެ އެމީހުން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިއިރު އެތައް ބައިވަރު ޖިންނިއެއްގެ ސަބަބުން ޖިންނި މޮޔަވެފައި ވީ މީހާ ގައިގައި އަންނައުނު ލައިގެން ބުއްދި ހަމަކަންމަތީ އެތާ އިންތަން ދެކެ މިބައިމީހުން ބިރުގަތެވެ މިކަންތައްތައް ލޮލުން ދުށް މީހުން ޖިންނި މޮޔަވެފައި ވީ މީހާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ވީގޮތް އެބައިމީހުންނަށް ބުނެދިނެވެ

ދެން މިބައިމީހުން ބިރުން އީސާގެފާނަށް އާދޭސްކޮށް ދެންނެވީ އެބައިމީހުންގެ ސަރަހައްދު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށެވެ އީސާގެފާނު އެތަނުން ވަޑައިގަތުމަށްޓަކާ ދޯންޏަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ޖިންނިތަކުގެ ބާރުގެ ދަށުން ސަލާމަތް ކުރެވުނު މީހާ އެކަލޭގެފާނާއިއެކު ދިއުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރިއެވެ ނަމަވެސް އީސާގެފާނު މިކަމާމެދު އިންކާރު ކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެ އާއިލާގެ ކައިރިއަށް ގޮސް މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލެއާ މެދު ކަންތައްތައް ކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ އެބައިމީހުންނަށް ކިޔާދީ

ދެން މިމީހާ އެނބުރިގޮސް މުޅި ހިސާބުގަނޑުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އީސާގެފާނު އޭނާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ކުރެއްވި ގޮތުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާހެދިއެވެ އީސާގެފާނު ދޯންޏަށް އަރާވަޑައިގެން އެރަށުން ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ

މަރުވެފައިވާ ކުއްޖަކާއި ބަލި އަންހެނަކު

އީސާގެފާނު އެނބުރި ގަލީލީއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު މީސްތަކުންގެ ބޮޑުބައިގަނޑެއް އެކަލޭގެފާނާއި ބައްދަލުވުމަށް އެތަނަށް އައިސް ތިއްބެވެ މިބައިމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް މަރުޙަބާ ކިޔެވެ ދެން އެމީހުންގެ ތެރެއިން ޖައިރުސްއޭ ކިޔުނު ދީނީމަރުކަޒުގެ ވެރިޔަކު އީސާގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު މައްޗަށް ތިރިވެ އޭނާޔާއިއެކު އޭނާގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެދި އާދޭސް ދެންނެވިއެވެ އެއީ އޭނާގެ ހުރި ހަމައެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅު އޭރު ވަނީ މަރަށް ހާޒިރުވެފައެވެ އެކުއްޖާއަކީ އުމުރުން ގާތްގަނޑަކަށް ބާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ

އީސާގެފާނު މިމީހާއާއިއެކު ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް އެއްވެފައި ވީ މީސްތަކުންގެ ގިނަކަމުން ފިތި ބާރުވީ ވަރުން އެކަލޭގެފާނަށް ހިނގައި ވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ދަތިފުޅުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެމީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މެދު ކެނޑުމެއްނެތި ލޭ ފައިބާތާ ބާރަ އަހަރުވެފައިވާ އަންހެނަކު ވިއެވެ އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރެވޭނޭ ގޮތެއް ވަނީ ނުވެފައެވެ އޭނާ އީސާގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުން އައިސް އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅުގައި އޮތް ސާލު ކޮޅުގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ ހަމައެވަގުތު އޭނާގެ ލޭ ފޭބުން ހުއްޓިއްޖެއެވެ

އެވަގުތު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މަގޭ ގައިގައި އަތް ލީ ކާކު އެތާގައި ތިބި އެންމެންމެ އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅުގައި ނާތްލަން ކަމަށް ބުނުމުން ބަދުރު ދެންނެވިއެވެ ސާހިބާ މިއެންމެން ވެސް ކަލޭގެފާނުގެ ގައިގައި ބީހިލެވޭތޯ އާ ކަލޭގެފާނާއި ކައިރި ވެވޭ ތޯ އެބަ މަސައްކަތް ކުރޭ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކޮންމެވެސް މީހަކު އަހަރެންގެ ގައިގައި އަތްލައިފި އެއީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން ބާރު ބޭރުވެގެން ދިޔަ ކަން އަހަރެންނަށް އިހުސާސް ވެއްޖެ

މިއަންހެންމީހާއަށް މިތަން ފެނުމުން ނޭނގި ނުދެވޭނެކަން އެނގުމުން ބިރުން ތުރުތުރު އަޅަމުން އައިސް އީސާގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު މައްޗަށް ތިރިވިއެވެ އަދި އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާ އީސާގެފާނުގެ ގައިކޮޅުގައި އަތްލީ ކީއްވެގެން ކަމާއި އަދި ހަމަ ވަގުތުން އޭނާގެ ބަލި ފަސޭހަވީ ގޮތުގެ ވާހަކަ ކިޔަދިނެވެ

އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދައްތާ ދައްތަގެ އީމާންކަމުގެ ސަބަބުން ދައްތައަށް ތިޔަވަނީ ރަނގަޅުވެފަ ހިތް ހަމަޖެހި އުފާކުރޭ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ދިޔަ ބަސްފުޅު ނުވެސް ނިމި އުޅެނިކޮށް ދީނީމަރުކަޒުގެ ވެރިޔާ ޖައިރުސްގެ ގެއިން މީހަކު އައެވެ އެމީހާ ބުންޏެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނަށް ދެން އިތުރު އުނދަގޫ ކުރުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ޖައިރުސް ތިޔަބޭފުޅާގެ ދަރިފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

މިއަޑު އިވިވަޑައިގެން އީސާގެފާނު ޖައިރުސްއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ބިރުނުގަނޭ ހަމައެކަނި އީމާންކަން ބަހައްޓާ ކަލޭގެ ދަރިފުޅު ރަނގަޅުވާނެ

އީސާގެފާނު ޖައިރުސްގެ ގެއަށް ވަޑައިގަތް އެކުއްޖާ އޮތް ކޮޓަރި ތެރެއަށް ވަދެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި ބަދުރު އާއި ޔަހުޔާ އާއި ޔާމިޒް އާއި އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް މީހަކު އެތަނަށް ނުވަނުމަށް އެންގެވިއެވެ އޭރު ބޭރުގައި އެންމެން އެކުއްޖާގެ މަރުގެ ސަބަބުން އަޑުންއަޑު ނަގާ ރޮއި ހިތާމަކޮށް ހަދަން ތިއްބެވެ އީސާގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ރޮއި ހިތާމަކުރާނެ ކަމެއް ނެތް މިކުއްޖާ މިވަނީ މަރުވެފަކާ ނޫން އޭނާ އެވަނީ ނިދާފަ

މިމީހުން އީސާގެފާނަށް މަލާމާތް ކޮށް ހީ ހެދިއެވެ އެއީ އެމީހުންނަށް އެކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފައިކަން ޔަޤީން ވާތީއެވެ އީސާގެފާނު އެތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެން އެކުއްޖާގެ އަތުގައި ހިފާލައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ ކޮއްކޯ ތެދުވޭ އެވަގުތު އެކުއްޖާގެ ފުރާނަ އެނބުރި އައެވެ އަދި ހަމަވަގުތުން އޭނާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ ދެން އީސާގެފާނު އެކުއްޖާއަށް ކާއެއްޗެއް ދިނުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ މިތަންދެކެ އެކުއްޖާގެ މައިންބަފައިން ހައިރާންވެ އަޖައިބުވިއެވެ ނަމަވެސް މިކަންތަކުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު ކައިރީ ނުބުނުމަށް އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

9

މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި މެދު މީސްތަކުންނަށް އަންގައި ދިނުމަށް އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީން ފޮނުއްވުން

އެއްދުވަހަކު އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާއްސަ ބާރަ އަސްހާބީ ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެންނަވައި އެބޭކަލުންނަށް ޖިންނި އަވަލާފައިވާ މީހުން ރަނގަޅު ކުރުމަށާއި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ބަލިން މީހުން ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ބާރާއި ހުއްދަ ދެއްވެވިއެވެ ދެން އީސާގެފާނު މި ބާރަ އަސްހާބީ ބޭކަލުން މީސްތަކުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބެހޭގޮތުން އަންގައި ދިނުމަށާއި މީސްތަކުންގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމަށް ފޮނުއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދަތުރަށްޓަކާ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުގެންދާތި ހިނގާ މަގުމަތީ ބޭނުންކުރާނެ އަސައެއް ވެސް ދަބަހެއް ވެސް ކާއެއްޗެއް ވެސް ފައިސާ ވެސް އަދި ލައިގެންހުރި ގަމީސް ފިޔަވާ އެހެން ގަމީހެއް ވެސް ނުގެންދާތި ކަލޭމެން ގޮސް ވަންނަ ފުރަތަމަ ގެއެއްގައި އެރަށުން ދާން ވަންދެން ތިބޭ މީހުން ކަލޭމެންނަށް މަރުޙަބާ ނުކިޔާފިނަމަ އެރަށަކުން ދަމުން ކަލޭމެންގެ ފައިން އެރަށުގެ ހިރަފުސް ފޮޅާލާފައި ދޭ އެއީ އެމީހުން މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި މަތިވެރި ޚަބަރުފުޅުގެ ބޭނުން ނުކުރީތީ އެމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގެން ވާކަމުގެ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުން ދެން މި ބާރަ އަސްހާބީން ހުރިހާ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކޮށް ގޮސް މީސްތަކުންނަށް އީސާގެފާނާއި ބެހޭ މަތިވެރި ޚަބަރުފުޅުތައް އަންގައިދީ އަދި މީހުންގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދީ ހެދިއެވެ

މިސަރަޙައްދުގެ ވެރިޔާ ހެރޮދުއަށް މި ހިނގާދިޔަ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއްގެ ޚަބަރު ލިބިއްޖެއެވެ މިކަމާއި އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑު ވިއެވެ އެއީ ބައެއްމީހުން ޔަހުޔާގެފާނު އަލުން ދިރުއްވައިފިއޭ ވެސް ކިޔާއުޅެއެވެ އަދި އަނެއްބައިމީހުން ބުނަނީ އިލިޔާސްގެފާނު ފާޅުވީ ކަމުގައެވެ އަދި އަނެއްބަޔަކު މާކުރީ ޒަމާނެއްގެ ރަސޫލުބޭކަލަކު އަލުން ދިރުއްވައިފިއޭ ވެސް ބުނެއުޅުނެވެ ހެރޮދު ވިދާޅުވިއެވެ އެކަމަކު އަހަރެން ޔަހުޔާ ގަތުލުކުރުމަށް އެންގިން އެހެންވީއިރު އަހަންނަށް މި އިވެނީ ކާކާއި ބެހޭ ވާހަކަތަކެއް ދެން އޭނާ އެމީހަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަތައް މި އިވޭ މީހަކީ ކާކުތޯ ބެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ

އީސާގެފާނު ފަސްހާސް މީހުންނަށް ކާން ދެއްވުން

މި ބާރަ އަސްހާބީން އެކަންތައްތަކުން ނިމިގެން އެނބުރި އައިސް އީސާގެފާނަށް އެމީހުން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ޚަބަރުތައް ފުރިހަމައަށް ކިޔާ ދެއްވިއެވެ ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ބާރަ އަސްހާބީންނާއި އެކު އެހެން މީހުންނާއި ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ބެތުސައިދާ އޭކިޔުނު ރަށަށް ދަތުރު ފެއްޓެވިއެވެ ނަމަވެސް މީސްތަކުންނަށް އެކަލޭގެފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޚަބަރު އިވުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުން ދިޔައެވެ އީސާގެފާނު މިބައިމީހުންނާއި ބައްދަލުވުމުން އުފާފުޅު ކުރެއްވިއެވެ އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި މެދު އެބައިމީހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވާ ހެއްދެވިއެވެ އަދި އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ވާހާ ބަލި މީހުންނެއްގެ ބަލި ވެސް ހެޔޮ ކުރައްވާ ހެއްދެވިއެވެ

ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި އީސާގެފާނުގެ ބާރަ އަސްހާބީން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް ދެއްނެވިއެވެ މިއީ މީހުން އުޅޭ އަވަށެއް ނޫން ވީމާ މިބައިމީހުން އެހެން ތަނަކަށް ފޮނުއްވާ ލައްވަން ވީނޫން ތޯ އޭރުން މިސަރަޙައްދުގެ ކޮންމެވެސް އަވަށަކަށް ނޫނީ ގޮވާން ހައްދާ ދަނޑަކަށް ގޮސް އެމީހުންނަށް ކާނޭ ތަކެތި ގަނެ ނިދާނޭ ތަނެއް ހޯދޭނެ ނޫން ތޯ

ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ތިޔަބައިމީހުން މިބައިމީހުންނަށް ކާނޭ އެއްޗެއް ދީ

އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ އަޅުގަނޑުމެން އަތުގައި ވާހާ ވެސް އެއްޗަކީ ދެ މަހާއި ފަސް ރޮށި ވީއިރު އަޅުގަނޑުމެން މިއެންމެންނަށް ކާން ދޭން ވެއްޖިއްޔާ އެތައް ބައިވަރު ކާތަކެއްޗެއް ގަންނަން ޖެހޭނެ އެތާނގައި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ނުލާ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ވެސް ފަސްހާސް މީހުން ކަމުގައި ވިއެވެ ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މިބައިމީހުން ބައިގަނޑަކަށް ފަންސާސް މީހުން ވާ ގޮތަށް ބަހާލައި އަދި އެންމެންނަށް އިށީނުމަށް އަންގާ

އެބައިމީހުން އީސާގެފާނު އެންގެވި މަގުން ކަންކޮށް މީސްތަކުން ބަޔަކަށް ފަންސާސް މީހުން ވާގޮތަށް ބައިބަޔަށް އިށީނެވެ ދެން އީސާގެފާނު އަސްހާބީންގެ އަތުގައި ވީ ފަސް ރޮއްޓާއި ދެމަސް ނަންގަވާ އުޑާއި ދިމާއަށް ބައްލަވާ މިކާތަކެތި ދެއްވި ކަމަށްޓަކާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޝުކުރު ކުރެއްވިއެވެ އެއަށްފަހު އީސާގެފާނު އެ ފަސް ރޮއްޓާއި ދެމަސް އެތައް ބަޔަކަށް ބައިކޮށް ލައްވައިފައި އެންމެންނަށް ބަހާލުމަށްޓަކާ އަސްހާބީންނަށް ދެއްވިއެވެ މި އެންމެން ކާނެ ވަރަކަށް ކައި ނިމުމުން އަސްހާބީން ނުކެވި ބާކީވެފައި ހުރި ތަކެތި ނަގާ ވަށިގަނޑުގަނޑަށް އެޅިއިރު އެކާތަކެތިން ބާރަ ވަށިގަނޑު ފުރޭ ހާ ކާތަކެތި އިތުރުވިއެވެ

އީސާގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއް

އެއްފަހަރަކު އީސާގެފާނު އެކަހެރި ތަނަކަށް ވަޑައިގެން ދުޢާކުރެއްވުމުގައި އިންނެވިއެވެ އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައި ވީ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މީސްމީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އަހަރެންނަކީ ކާކު

އެމީހުން ބުންޏެވެ ގިނަމީހުން ކަލޭގެފާނަކީ ޔަހުޔާގެފާނޭ ބުނެއުޅޭ އަނެއްބަޔަކު ކަލޭގެފާނަކީ ނަބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ އިލިޔާސްގެފާނޭ ބުނެއުޅޭ އަދި ބައެއްމީހުން ކަލޭގެފާނަކީ އެހެންވެސް ކުރީގެ ރަސޫލުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އަލުން ދިރި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެވެސް ރަސޫލުބޭކަލެކޭ ވެސް ބުނެއުޅޭ

ދެން އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންނަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އަހަންނަކީ ކާކު

ބަދުރު ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ ތިޔައީ މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ޚާއްސަބޭކަލުން ކަމުގައިވާ އަލްމަސީހު

ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް އެކަލޭގެފާނަކީ އަލްމަސީހު ކަން އެހެން މީހުން ކައިރީ ނުބުނުމަށް އިންޒާރުކޮށް އެންގެވިއެވެ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ބަނީއިސްރާއީލުގެ ވެރިންނާއި ބޮޑު އިމާމުންނާއި އަދި ދަންނަބޭކަލުން އަހަރެން ބުނާ ބަސް ޤަބޫލުނުކޮށް އަދި އެމީހުންގެ އަތުން އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ އަހަންނަށް އެތައް އަނިޔާއެއް ލިބޭނެ އަދި އަހަރެން މަރާލެވޭނެ ނަމަވެސް މަރުވުމަށް ފަހު ތިންވަނައަށް ވާ ދުވަހު އަހަރެން އަލުން ދިރި ދުނިޔެއަށް އަންނާނަން

ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަހަރެން ދެއްކި މަގުން ހިނގަން ބޭނުން ނަމަ އެމީހާގެ އަމިއްލަ އެދުންތައް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ އަހަރެން ދެއްކި މަގުން ހިނގަން ބޭނުން ނަމަ ކޮންމެ މީހަކުމެ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފުރާނަ ވެސް ދިނުމަށް ތައްޔާރުގައި ވާންޖެހޭނެ އަދި އަހަރެން ފަދައިން ސަލީބެއްގައި އޮވެ މަރުވާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކުމެ އެކަމަށް ތައްޔާރުގައި ވާންޖެހޭނެ އަމިއްލަ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ހަޤީޤީ ދިރިއުޅުން ގެއްލޭނެ ނަމަވެސް އަހަރެންނަށްޓަކާ އެމީހެއްގެ ފުރާނަ ދޭ މީހަކަށް ހަޤީޤީ ދިރިއުޅުން ލިބޭނެ މީހަކަށް އޭނާގެ ފުރާނަ ގެއްލިއްޖެނަމަ އޭނާއަށް މުޅި ދުނިޔެ ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމުން ހުރީ ކޮންފައިދާއެއް އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ އަހަރެން އަހަރެންގެ ބައްޕާފުޅު މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވާ މަތިވެރި ބާރާއި އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނާއިއެކު އަލުން އެނބުރި މިދުނިޔެއަށް އަންނާނަން އެދުވަހުން އަހަރެންގެ ނަންގަނެ އަހަރެންގެ ބަސްތަކުގެ ވާހަކަދައްކާ އުޅެން ލަދު ގަތް މީހުންނަށް އަހަރެންގެ ގާތުގައި އެއްވެސް ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ އަހަރެން މިބުނަނީ ހަމަ ތެދެއް މިތާ މިތިބި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުވެސް މަތިވެރި މާތްރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާ ފޮނުއްވި އަލްމަސީހާ މެދުވެރިކޮށް މާތްރޫހުފުޅުގެ ބާރުގައި މިދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ހިންގަވާތަން ދެކިފައި ނޫނީ މަރެއްނުވާނެ

އީސާގެފާނު މޫސާގެފާނާއި އިލިޔާސްގެފާނާ އެކު

މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް އަށް ދުވަސް ފަހުން އީސާގެފާނު ބަދުރާއި ޔާމިޒް އާއި ޔަހުޔާ ގޮވައިގެން ދުޢާ ކުރެއްވުމަށްޓަކާ އުސް ފަރުބަދައެއްގެ މައްޗަށް އަރާވަޑައިގަތެވެ އީސާގެފާނު ދުޢާކުރައްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ މޫނުފުޅު ބަދަލުވެގެން ދިޔައެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު އަލިވެ އުޖާލާވެ ވިދަންފެށިއެވެ އަދި ކުއްލިއަކަށް މޫސާގެފާނާއި އިލިޔާސްގެފާނު އެތަނުގައި އީސާގެފާނާއި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނިކޮށް ފާޅުވެގެން ދިޔައެވެ އެބޭކަލުން ވަނީ ސުވަރުގޭގެ ނޫރުން ނޫރު ލެއްވިގެންނެވެ އެބޭކަލުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ދިޔައީ އީސާގެފާނުގެ މަރާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ އަދި ޖެރޫސަލަމުގައި އެކަލޭގެފާނު މާތްރަސްކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންވާ ފަދައިން ކަންތައް ކުރައްވާ ނިންމަވާނޭ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ

ބަދުރާއި އޭނާއާއި އެކު ވީ އަނެއް ދެ އަސްހާބީން ތިބީ ގަދަ ނިދީގެ ތެރޭގައެވެ އެމީހުންނަށް ހޭލެވުމުން އީސާގެފާނުގެ ނޫރުފުޅާއި އަދި އެކަލޭގެފާނާއި އެކުގައިވާ ދެބޭކަލުން ފެނުނެވެ މޫސާގެފާނާއި އިލިޔާސްގެފާނު އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށް ތައްޔާރު ވި ވަގުތު ބަދުރު އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ ސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެން މިތާގައި މިވަގުތު ވީކަން ރަނގަޅު ތިޔަބޭކަލުންނަށް ހިޔާވާނޭ ތިން ތަން ހަދައިދެން ތޯ ކަލޭގެފާނަށް އެއްތަން މޫސާގެފާނަށް އެއްތަން އިލިޔާސްގެފާނަށް އެއްތަން ހަދައިދެން ތޯ ބަދުރަށް އޭނާ މިބުނި އެއްޗެއްގެ މާނައެއް ވެސް ނުވިސްނުނެވެ

އޭނާ މިހެން ބުނެ ނުވެސް ނިމި އުޅެނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އައި ވިލާގަނޑެއްގެ ހިޔާ އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް އެޅިގެން ދިޔައެވެ އެބޭކަލުން ވިލާގަނޑުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދާތަން ފެނުމުން އަސްހާބީން ބިރުގަތެވެ އަދި އެވިލާގަނޑުގެ ތެރެއިން އައި އަޑުފުޅެއް އެބައިމީހުންނަށް އިވުނެވެ މިއީ ތިމަންސުވާމީންގެ ޚާއްސަ ކުރެއްވި ތިމަންސުވާމީންގެ ދަރިކަލުން އޭނާ އެދޭފަދައިން ކަންތައް ކުރޭ

އެއަޑުފުޅު އިވުމުން އެމީހުން ބެލިއިރު އެތާގައި ހުންނެވީ އީސާގެފާނު އެކަންޏެވެ އެމީހުންނަށް އަނގައިން ބަހެއްވެސް ނުބުނެވުނެވެ އަދި ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން އެމީހުންނަށް އެފެނިދިޔަ ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އެއްވެސް މީހަކު ގާތުގައި ނުވެސް ބުނެއެވެ

އީސާގެފާނު ޖިންނިއެއްގެ ބާރުގެ ދަށުވެފައި ވީ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މިންޖުކުރެއްވި

އަނެއްދުވަހު އެމީހުން ފަރުބަދައިން ފައިބައިގެން ތިރިއަށް އައިރު އެތައްބައިވަރު މީސްތަކުންނެއް އީސާގެފާނާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް އައެވެ ކުއްލިއަކަށް އެމީހުންގަނޑުގެ ތެރެއިން މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ގޮވާ ހަޅޭއް ލަވަމުން ދެންނެވިއެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑު އާދޭހާއި އެކު ދަންނަވަން އަޅުގަނޑުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ދެކެލުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅު ޖިންނިއެއް އޭނާއާއި އަވަލައިފި އޭނާ ކުއްލިއަކަށް ހުރެފައި ހަޅޭއްލަވަން ފަށާ އޭތި އޭނާ ހޭ ނައްތާލުމުން އޭނާގެ އަނގައިން ފޮނުވެސް އަރާ އޭތި އޭނާ އެންމެ އިރުކޮޅަކަށްވެސް ދުލެއް ނުކުރޭ އޭތި އޭނާ އެ ނެތި ކޮށްލަނީ އަޅުގަނޑު އޭނާ ރަނގަޅު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވެސް އާދޭސް ކުރީން ނަމަވެސް އެމީހުންނަކަށް ވެސް އެކަމެއް ނުވި

އީސާގެފާނު އެތާގައި ވީ އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އޭ އީމާންކަމެއް ނެތް ނުބައި ވެގެންވާ ޒަމާނުގެ މީސްތަކުންނޭ ކަލޭމެން ކައިރީ ކެތްކޮށްގެން އަހަރެން ހުންނަންވީ ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ދެން އެފިރިހެން މީހާއަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު މިތަނަށް ގެނޭ

އެކުއްޖާ އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް އައިސް ހުއްޓާ ވެސް ޖިންނި އޭނާ ހޭނައްތާ ވައްޓާލުމުން އެކުއްޖާގެ ދަތްޕިލާޖެހި އަނގައިން ފޮނުއެރިއެވެ ނަމަވެސް އީސާގެފާނު އެ ޖިންނިއަށް ރައްކާވެ ދިއުމަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ އަދި އެކުއްޖާ ރަނގަޅުކޮށް އޭނާގެ ބައްޕަ އާއި ހަވާލުކުރެއްވިއެވެ އެތާ ތިބި އެންމެންމެ މާތްރަސްކަލާނގެ މަތިވެރިކަން ދެކެ އަޖައިބުވެ ހައިރާން ވިއެވެ

އީސާގެފާނު މި ކުރެއްވި މަތިވެރި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ ވަގުތު އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން މިބުނާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް ކަނުލާ އަޑުއަހާ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ކަމުގައިވާ އަހަރެން މީސްތަކުންގެ އަތްމައްޗަށް އެމީހުން ހަދާނެ ގޮތެއް ހެދުމަށް ދޫކޮށް ލެވޭނެ

ނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު މި ވިދާޅުވި އެއްޗެއްގެ މާނައެއް އަސްހާބީންނަކަށް ނުވިސްނުނެވެ އެމީހުންނަށް އެބަސްފުޅުތަކުގެ މާނަ ވަނީ ފޮރުވިގެންނެވެ އެހެންކަމުން އެ މީހުންނަށް މި ބަސްފުޅުތަކުގެ މާނަ ވިސްނައި ގަންނަށް ނޭނގުނީއެވެ މި ބަސްފުޅުތަކުގެ މާނައަކީ ކޮބައިތޯ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އަހާ އޮޅުން ފިލުވުމަށް އެމީހުން ތިބީ ޖެހިލުންވެފައެވެ

އަހަރުމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި މިހަކީ ކާކު

އަސްހާބީންގެ މެދުގައި އެމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިވެރި ވާނީ ކާކު ކަމާއި މެދުގައި ޒުވާބެއް ހިނގިއެވެ އީސާގެފާނަށް އެބައިމީހުންގެ ހިތުގައި ވާ ގޮތް އެނގިވަޑައިގެން އެތަނުގައި ވީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ގޮވާލައްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެންނެވިއެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެންނަށްޓަކާ މިކުޑަކުއްޖަކާ އާއި މެދު އަޅާލުން ބެހެއްޓި މީހަކު އެއީ އަހަރެން ޤަބޫލުކޮށް އަހަރެންނާއި މެދު ވެސް އަޅާލުން ބެހެއްޓި މީހެއް އަދި އަހަރެން ޤަބޫލުކޮށް އަހަންނާއި މެދު އަޅާލި ކޮންމެ މީހަކީ އަހަރެން ފޮނުއްވި ފަރާތް ޤަބޫލުކޮށް އެފަރާތާއި މެދު ވެސް އަޅާލުން ބަހައްޓާ މީހަކު ކަމުގައި ވާނެ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް މީހާއަކީ އެންމެ މަތިވެރި މީހާ

ޔަހުޔާ ބުންޏެވެ ސާހިބާ ކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅު ބޭނުންކޮށް ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ މީހުން ރަނގަޅުކުރާ މީހަކު އަޅުގަނޑުމެން ދުށިން އަޅުގަނޑުމެން އެމީހާ އެކަން ކުރުން މަނާކޮށް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރީން އެއީ އެމީހާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭން މީހެއް ނޫން

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެމީހާ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކުރޭ އެއީ ކަލޭމެންނާއި ދެކޮޅު މީހަކު ކަމުގައި ނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ ކަލޭމެންނާއި އެކުގައި ވާ މީހެއް

ސަމީރިއްޔާގެ މީހުން އީސާގެފާނަށް އެރަށުގެ ތެރެއިން ދަތުރު ކުރެއްވުން މަނާކުރި

އީސާގެފާނު މިދުނިޔެ ދޫކޮށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދުވަސް ކައިރިވުމުން އެކަލޭގެފާނު ހިތްވަރުފުޅު ގަދަ ކުރައްވާ ގަސްތުކުރެއްވީ ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ސަމީރިއްޔާގެ ރަށަކަށް ބަޔަކު ފޮނުއްވިއެވެ އެއީ އެކަލޭގެފާނު އެރަށަށް ވަޑައިގަންނަންވާ އިރަށް ކަންތައްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައެވެ ސަމީރިއްޔާގެ މީހުން އެކަލޭގެފާނަށް މަރުޙަބާ ކިއުމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ އެއީ އެކަލޭގެފާނު ވަނީ ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ

މިކަންތަކާ މެދު އަސްހާބީން ކަމުގައިވާ ޔަހުޔާ އާއި ޔާމިޒް ބުންޏެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެން މިމީހުން ނެތިކޮށްލުމަށް އުޑުން އަލިފާން ފޮނުއްވުމަށް އެދެން ތޯ އީސާގެފާނު އަސްހާބީންގެ މި ބަހުގެ މައްޗަށް ނުރުހުންވެ ކޯފާ އިސްކުރެއްވިއެވެ ދެން އެމީހުން އެހެން ރަށަކަށް ދިޔުމަށް ދަތުރު ފެށިއެވެ

އެންމެ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާންޖެހޭނީ އީސާގެފާނު އެންގެވި މަގުން ކަންކުރުން

އެމީހުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަމަގުމަތީ ދިމާވި މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ އަޅުގަނޑު ކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ތާކަށް ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ދާން މިހިރީ ތައްޔާރަށް އީސާގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ހިޔަޅުތައް އުޅުމަށް އެސޮރުމެންގެ ހޮހަޅަތައް ވޭ އުދުހޭ ދޫނިތަކަށް އެސޮރުމެންގެ ހާލިތައްވޭ ނަމަވެސް އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންނަށް އޭނާގެ ބޯ އަޅާލާނެ ތަނެއް ވެސް ނުވޭ

އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން މަގުމަތީ ދިމާވި އެހެން މީހަކަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަންނާ އެކު އާދޭ މި މީހާ އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ގޮސް އަޅުގަނޑުގެ މަރުވެފައިވާ ބައްޕަ ކަފުންކޮށް ވަޅުލާފައި އަންނަން ދެން މަޑުކޮށްލައްވާ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މަރުވެފައިވާ މީހުން އެމީހުންގެ މަރުވެފައިވާ މީހުން ވަޅުލައިފާނެ ނަމަވެސް ކަލޭ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބެހޭގޮތުން މީސްތަކުންނަށް އިޢުލާން ކުރޭ

އެހެންމީހަކު ވެސް އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑު ކަލޭގެފާނާއި އެކު ދާނަން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ގޮސް އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި ހިތްހެޔޮކޮށް ސަލާމް ކޮށްފައި އަންނާނަން

އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ބިންކޮނުމަށް އުދަލީގައި ހިފުމަށްފަހު ފަހަތަށް ޖެހިއްޖެ މީހަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މީހެއް ނޫން

10

އީސާގެފާނު ހަތްދިހަދެ އަސްހާބީން ހޮއްވެވި

މިއަށްފަހު މާތްސާހިބާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ ބާރަ އަސްހާބީން ފިޔަވާ އެހެން ހަތްދިހަ ދެ އަސްހާބީއަކު ވެސް ކަނޑަ އެޅުއްވިއެވެ ދެން މިމީހުން ބަޔަކަށް ދެމީހުން ވާގޮތަށް ބައްސަވާ އެމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފޮނުއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވުންތަކަށް އީމާން ވުމަށް ތައްޔާރަށް ވާ އެތައް ބަޔަކުވެސް ވޭ ވީމާ އެމީހުންގެ ގާތަށް އަހަރެންގެ ބަސްތަކާއިގެން ދާނެ މީހުންނަށް އެދި އެމީހުންގެ ހިތްތައް އީމާންވުމުގެ މަގަށް އެނބުރުއްވި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދަންނަވަން އަހަރެން ކަލޭމެން މިފޮނުވާ މަގުން ދޭ އަހަރެން ކަލޭމެން މިފޮނުވަނީ ވަގު ކުއްތާ ތަކެއްގެ ތެރެއަށް ދާ ޅަ ކަންބަޅި ބަކަރި ތަކެއްގެ ފަދައިން ކަލޭމެން ދާއިރު ގިނަފައިސާ އާ ބޮޑެތި ދަބަސްތައް ނުގެންދާތި އަރައިގެން ހުރި ފައިވާން ފިޔަވާ ފައިވާނެއްވެސް ނުގެންދާތި އަދި ދާ މަގުމަތީގައި މީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޑު ވެސް ނުކުރާތި ކަލޭމެން ގެއަކަށް ވަންނައިރު އެގެއެއްގެ ބަޔަކަށް ސަލާމް ލެއްވުމަށް އެދޭތި އެގޭގައި ސުލްހަވެރި ކަމަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކު ވާނަމަ ކަލޭމެންގެ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ބަރަކާތް ލިބޭނެ އެފަދަ މީހަކު އެގޭގައި ނެތްނަމަ ކަލޭމެންގެ ސަބަބުން މާތްރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް ދެއްވާނެ ބަރަކާތް އެމީހުންނަކަށް ނުލިބޭނެ އެގޭގެ މީހުން ކަލޭމެންނަށް ދިން އެއްޗެއް ކައިގެން ބޮއިގެން އެގޭގައި ކަލޭމެން ތިބޭތި އެއީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގު ލިބުން ހައްޤުވޭ އެއް ގެއިން އަނެއް ގެއަށް ބަދަލުވެ ނަހަދާތި

ކަލޭމެން ރަށަކަށް ދިއުމުން އެރަށެއްގެ ބަޔަކު ކަލޭމެންނަށް ހިތްހެޔޮ ކަމާއި އެކު ކަންތައްކޮށް ކަލޭމެންނަށް ކަނޭ އެއްޗެއް ދީފިނަމަ އެމީހުން ދިން އެއްޗެއް ކާތި އެތާގައި ބަލިމީހުން ތިބިއްޔާ އެމީހުންގެ ބަލިތައް ހެޔޮކޮށްދީ އަދި އެމީހުން ކައިރީ ބުނޭ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ވަނީ ކަލޭމެންނާއި ވަރަށްވެސް ކައިރީގައޭ

އެކަމަކު ކަލޭމެން ދާ ރަށަކުން ކަލޭމެންނަށް މަރުޙަބާ ނުކިޔައިފި ނަމަ ފާޅުގައި އެންމެންނަށް އެންގުމުގެ ގޮތުން އެމީހުންނަށް ބުނޭ ކަލޭމެންގެ ރަށުން އަހަރުމެންގެ ފައިގައި ހޭކުނު ހިރަފުސް ވެސް ކަލޭމެންނަށް ކުރާ އިންޒާރެއްގެ ގޮތުން އަހަރުމެން ފޮހެލަމޭ ނަމަވެސް މިކަމަށް ހެކިވޭ ހަމަކަށަވަރުން މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ވަނީ ވަރަށްވެސް ކައިރީގައޭ އަހަރެން މިބުނަނީ ހަމަ ތެދެއް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މިރަށުގެ މީހުންނަށް ޖެހޭނެ އާފާތަކީ އެދުވަހު ސޮދަމުގެ މީހުންނަށް ޖެހޭނެ އާފާތަށް ވުރެ ވެސް މާބޮޑު އާފާތަކަށް ވާނެކަން ކަށަވަރު

އީމާން ނުވާ މީހުންނަށާއި އެމީހުންގެ ރަށްތަކަށް ހިތާމަހުރި

ކޮރާޒިންގެ މީހުންނޭ ތިޔަ ރަށަށް ހިތާމަ ހުރި ބެތުސައިދާގެ މީހުންނޭ ތިޔަ ރަށަށް ވެސް ހިތާމަ ހުރި ތިޔަ ދެރަށުގައި ދެއްކުނު ފަދަ މުޢުޖިޒާތްތައް ތޫރު އާއި ޒިދޯނުގައި ދެއްކުނު ނަމަ އެ ދެރަށުގެ މީހުން ވެސް މޭގައި ތަޅާ ރޮއި ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި ތައުބާވާނެ ކަން ޔަޤީން ތޫރު އާއި ޒިދޯނުގެ މީހުންނަކީ ނުބައިވެގެންވީ މީހުން ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރި ޢަޒާބު ވެސް ކަލޭމެންނަށް އެދުވަހުން ހުރި ޢަޒާބާއި އަޅާބަލާއިރު އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވާނެ އޭ ކަޕަރުނައުމްގެ އަހުލުވެރިންނޭ ކަލެމެންނަށް އެދުވަހުން ސުވަރުގޭގައި ޚާއްސަކަން ދެވޭނެ ކަމުގައި ހީކުރަނީ ތަ ނޫން ކަލޭމެން ވެއްޓިގެން ދާނީ ނަރަކައިގެ އެންމެ ފުނަށް

ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ބުނާ ބަހުގެ އަޑު އެހި މީހަކީ އަހަރެންގެ ބަހުގެ ވެސް އަޑުއެހި މީހެއް ކަލޭމެން ބުނާ ބަހުގެ އަޑު ނޭހި މީހަކީ އަހަރެންގެ ވެސް ބަސް ނޭހި މީހެއް އަދި އަހަރެންގެ ބަސް ނޭހި މީހަކީ އަހަރެން ފޮނުއްވި ފަރާތުގެ ބަސްފުޅު އަޑު ނޭހި މީހެއް

އީސާގެފާނަށް އީމާންވާ މީހުންގެ ނަން ސުވަރުގޭގައި ލިޔެވިގެން ވޭ

މި ދިޔަ ހަތްދިހަ ދެ އަސްހާބީން އެނބުރި އައީ ވަރަށް އުފާވެރި ކަންމަތީގައެވެ އެމީހުން އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެން ކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅުގަތުމުން ޖިންނިން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބޯލަނބާ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ވިދުވަރަކުން އެޅި ހޮނެއް ފަދައިން އިބިލީސް އުޑުން ބިމަށް ވެއްޓެނިކޮށް އަހަރެން ދުށިން ހަރުފަ އާއި ނަގުލަންދާށީގެ މައްޗަށް ފައިން އަރާ ޗިސްޗިސް ކޮށްލުމަށާ ޝައިތާނާގެ ހުރިހާ ބާރެއް ނެތިކޮށްލުމަށް އަހަރެން ކަލޭމެންނަށް ބާރު ދީފިން އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ކަލޭމެންނަކަށް އަނިޔާއެއް ނުދެވޭނެ އެހެންނަމަވެސް ކަލޭމެން އުފާކުރަންވީކީ ޖިންނިން ކަލޭމެންނަށް ބޯލަނބާތީކީ ނޫން އުފާކުރަންވީ ކަލޭމެންގެ ނަން ސުވަރުގޭގައި ލިޔެވިގެން ވާތީ

އީސާގެފާނު ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރެއްވުން

އެވަގުތު މާތްރޫހުފުޅުގެ ސަބަބުން އުފަލުން ފުރިފައިވާ ހާލުގައި އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން ބައްޕާފުޅަށް ހަމްދު ކުރަން އުޑާއި ބިމުގެ ވެރި މާތްސާހިބާ މިހުރިހާ ކަންތައްތައް ކިޔަވައިގެން ތިބި ބުއްދިވެރިންނަށް ވަންހަނާ ކުރައްވައި މި ކަންތައްތައް ތިޔަ ހާމަ ކުރެއްވީ އާދައިގެ މީހުންނަށް ބައްޕާފުޅާ ބައްޕާފުޅަށް ފުރިހަމަ އުފަލާއި ހިތްހަމަ ޖެހިލެއްވުން ލިއްބައިދެނީ މިފަދަ ކަންތައް ކަން އަހަންނަށް އެނގޭ

ދެން އީސާގެފާނު އެތަނުގައި ވީ މީސްތަކުންނާ މުހާތަބު ކުރަށްވާ ވިދާޅުވި އަހަރެންގެ ބައްޕަ ވަނީ ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެންގެ މައްޗަށް ދޫކޮށްލައްވާފަ ދަރިފުޅަކީ ކާކު ކަމެއް ބައްޕަ ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ނޭނގޭނެ ދަރިފުޅަށް ފިޔަވާ އެހެން މީހަކަށް ބައްޕައަކީ ކާކު ކަމެއް ވެސް ނޭނގޭނެ ބައްޕައަކީ ކާކުކަން އެނގޭނީ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު އެކަން އަންގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޔަކަށް

ދެން އެކަލޭގެފާނު އަސްހާބީންނާއި މުހާތަބުކޮށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންނަށް ތިޔަފެންނަ ކަންތައްތައް ތިޔަފެންނަނީ ކަލޭމެންނަށް ރަހުމަތް ލެއްވިގެން ވާތީ އަހަރެން ބުނަން ކަލޭމެންނަށް ތިޔަ ފެންނަ ކަންތައް ދެކުމަށާ ތިޔަ އިވޭ ވާހަކަތަކުގެ އަޑުއެހުމަށް އިހުޒަމާނުގެ އެތައް ރަސޫލުންނަކާ އެތައް ރަސް ރަސް ކަލުންނެއް އެދުނު ނަމަވެސް އެމީހުންނަކަށް އެކަންތަކެއް ނުފެނުނު

ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލަކު އީސާގެފާނު ކުށްވެރި ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް އެކަލޭގެފާނާއި ކުރި ސުވާލެއް

އެއްދުވަހަކު އެއްވެ ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލަކު ތެދުވެ އީސާގެފާނު ކުށްވެރި ކުރެވޭނެ ފަދަ ބަހެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ހޯދުމަށްޓަކާ އެކަލޭގެފާނާއި ސުވާލެއް ކުރިއެވެ މިމީހާ އީސާގެފާނަށް ބުންޏެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑު ނިމުމެއް ނުވާ ދެމިހުރި ދުނިޔެ ލިބިގަތުމަށްޓަކާ ކުރަންވީ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ

އީސާގެފާނު ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ތައުރާތުގައި ލިޔެވިގެން ވަނީ ކީކޭ އަދި އެފޮތްތަކުގައި ލިޔެވިގެންވާ ތަކެތިން ކަލެއަށް ވިސްނުނީ ކޮން އެއްޗެއް

މިމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ އެފޮތްތަކުގައި ލިޔެވިގެން ވަނީ އެއްކައުވަންތަ ތިޔަބައިމީހުންގެ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މުޅި ހިތާއި މުޅި ފުރާނައާއި ވާހާ ބާރަކާއި ހުރިހާ ބުއްދިންމެ ލޯބި ވާށޭ އަދި ކަލޭގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ލޯބި ވާ ފަދައިން ކަލޭގެ އަވަށްޓެރީން ދެކެ ވެސް ލޯބި ވާށޭ

އީސާގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭ ޖަވާބު ތިޔަ ދިނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތިޔަ ބުނި މަގުން ކަންތައް ކުރޭ އެއިރުން ކަލެއަށް ނިމުމެއް ނުވާ ދެމިހުރި ދުނިޔެ ލިބޭނެ

ނަމަވެސް މި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލާ މިވަރަކުން ހުއްޓައެއް ނުލިއެވެ އޭނާ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި އޭނާގެ މޮޅުކަން ދައްކާންވެގެން އެކަލޭގެފާނު ކުރެން އަނެއްކާ އެހެން ސުވާލެއް ކުރިއެވެ ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ އަވަށްޓެރީންނޭ މިބުނެވޭ ބަހުގެ މާނައަކީ ކޮބައި ތޯ

އަވަށްޓެރިޔާ

އީސާގެފާނު ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ އެއްދުވަހަކު މީހަކު ޖެރޫސަލަމުން ޖެރިކޯ ރަށަށް ދިއުމަށްޓަކާ ދަތުރު ފެށި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ މަގުމަތީ މަގު ފޭރޭ ވަގުންގެ ބަޔަކު އޭނާއާއި ހަމަލާ ދީ އޭނާގެ ގައިގާ ތަޅާ އަނިޔާ ކޮށް އޭނާގެ ހުރިހާ މުދަލާއި އަންނައުނުތައް ފޭރިގަނެ އޭނާ އެތާ މަރުވަން ދޫ ކޮށްލާފައި ފިލައިފި

އެމަގުން ދަތުރުކޮށް ދިޔަ އިމާމަކަށް މިމީހާ ފެނުނު ނަމަވެސް މީނާ އަޅާ ވެސް ނުލާ މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުން ލާފައި އޭނާގެ މަގުން ކުރިއަށް ދިޔަ ދެން މިއަށްފަހު އެމަގުން ދަތުރުކޮށް ދިޔަ ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރާ ލެވާއި ދަރިކޮޅުގެ މީހަކަށް ވެސް މިމީހާ އެމަގުމަތީ އޮއްވާ ފެނުނު މީނާއަށް އެމީހާ ފެނުމުން ވެސް އަޅާނުލާ މަގުގެ އަނެއް ފަރާތުން ހިނގާފައި ދިޔަ

އެއަށްފަހު އެމަގުން ދަތުރުކޮށް ދިޔަ ތިންވަނަ މީހަކު އައި އޭނާއަކީ ސަމީރިއްޔާ ރަށުގެ މީހެއް މީނާއަށް މިޒަޚަމު ވެފައިވާ މީހާ ފެނުމުން އޭނާގެ މައްޗަށް ރަހުމްކޮށް ހަމްދަރުދީވި އަދި އޭނާގެ ޒަޚަމްތައް ސާފުކޮށް ބޭސް އަޅާދިން ދެން އޭނާ ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ހިމާރުގެ މައްޗަށް ޒަޚަމް ވެފައި ވީ މީހާ އަރުވައިގެން އެ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވާ މެހެމާނު ގެއަކަށް އޭނާ ގެންދިޔަ އަދި އެތާގައި އޭނާ ޒަޚަމް ވެފައި ވީ މީހާއަށް ފަރުވާ ދެމުން ގެންދިޔަ އަނެއް ދުވަހު އެގޭގެ ވެރި މީހާ އަތަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ފަހު އޭނާ ބުނި މީނާ ބަލަހައްޓާ ދީއޭ އަދި މިއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ޚަރަދުވީ ނަމަ އަހަރެން އެނބުރިދާ މަގު މަތީގައި ކަލެއަށް އެފައިސާ އަނބުރާ ދޭނަމޭ

ދެން އީސާގެފާނު ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލަށް ވިދާޅުވިއެވެ ވަގުންގެ އަތް ދަށުވެ އަނިޔާ ލިބުމުގެ ސަބަބުން ހާނީއްކަ ވެފައިވާ މީހާގެ މައްޗަށް މިތިން މީހުންގެ ތެރެއިން އަވަށްޓެރިޔަކު ފަދައިން ކަންކުރީ ކާކު

މިމީހާ ޖަވާބުގައި ބުންޏެވެ އޭނާގެ މައްޗަށް ހެޔޮކޮށް ހިތި މީހާ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭ ވެސް އޭނާ އެކަންކުރި ފަދައިން ކަންކުރޭ

އީސާގެފާނު މަރިޔަމް އާއި މަރުތާގެ ގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވުން

އީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީން ދަތުރުކޮށް ވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތީގައި ދިމާވި ރަށެއްގައި މަރުތާ އޭ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކު އެކަލޭގެފާނަށް އޭނާގެ ގެއަށް ދަޢުވަތު ދިނެވެ މި މަރުތާގެ މަރިޔަމް އޭ ކިޔާ ކޮއްކޮ އަކު ވިއެވެ އޭނާ މާތްސާހިބާގެ ކައިރީ އިށީނދެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ކަނުލާ އަޑުއަހަން އިނެވެ ނަމަވެސް މަރުތާ ކަންތައްތައް ތައްޔާރު ކުރުމަށް އަވަދި ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅެއެވެ އޭނާ އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ އަޅުގަނޑުގެ ކޮއްކޮ އަޅުގަނޑު ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން އެކަނި ދޫކޮށްލާފައި އައިސް މިތާ އިންއިރު ކަލޭގެފާނު އެކަމަކާއި އަޅައެއް ނުލައްވަން ތޯ އޭނާ ކައިރީ ވިދާޅުވޭ އަޅުގަނޑަށް އެހީވާން ދާށޭ

މާތްސާހިބާ ވިދާޅުވިއެވެ މަރުތާ މަގޭ ރަންކޮޅާ ކަލޭ ތިޔަވަނީ އެތައް ކަމަކާއި މެދު ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފަ އެކަމަކު މުހިންމީ ހަމައެކަނި އެންމެކަމެއް މަރިޔަމް އެކަން ކުރަން ނިންމީ ރަނގަޅަށް އޭނާ އެގޮތަށް ކަން ކުރުން މަނައެއް ނުކުރެވޭނެ

11

އީސާގެފާނު ދަސްކޮށްދެއްވި ނަމޫނާ ދުޢާ

އެއްދުވަހަކު އީސާގެފާނު އެކަހެރި ތަނަކަށް ވަޑައިގެން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދުޢާފުޅުކުރެއްވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު ދުޢާފުޅުން ނިމި ވަޑައިގަތް ވަގުތު އަސްހާބީންގެ ތެރެއިން މީހަކު ދެންނެވިއެވެ ޔަހުޔާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި މާތްސާހިބާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުޢާކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވާ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ދުޢާކުރާއިރު މިފަދައިން ދުޢާކުރޭ

ބައްޕާފުޅާ

އެންމެހައި މީސްތަކުން އިބަރަސްކަލާނގެ ނަންފުޅަށް މާތްކޮށް ހިތާ ގަދަރު ކުރާނޭ ފަދައިން ހިންމަވާފާނދޭވެ

އިބަސުވާމީންގެ ރަސްކަންފުޅު މިދުނިޔޭގެ މައްޗަށް ފޮނުއްވާފާނދޭވެ

އަޅަމެންގެ އެދުވަހެއްގެ ރޯދި އެދުވަހަކު ދެއްވާފާނދޭވެ

އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ނުބައިކޮށް ކަންކުރާ މީހުން ކުރާ ކަންތައްތައް އަޅަމެންގެ ހިތުން ފޮހެލާ ނައްތާލާ ފަދައިން އިބަރަސްކަލާނގެ އަޅަމެން ކުރާ ކުށްތައް ވެސް ފުއްސަވާފާނދޭވެ

އަޅަމެން ނުބައި ކަމެއް ކުރުމަށް މެދުވެރިކޮށްފާނޭ ފަދަ މަގެއް އަޅަމެންނަށް ނުދައްކަވާފާނދޭވެ

ތެދުހިތުން އެދޭ މީހުންނަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ދިންނެވުން ދެއްވާނެ

އެއަށްފަހު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މިސާލަކަށް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ވަރަށް ގާތް ރަށްޓެއްސަކު ވީ އަދި އެއްރެއެއްގެ ދަންވަރު އޭނާ ކަލޭގެ ގެއަށް ގޮސް ބުނި ރަހުމަތްތެރިޔާއޭ އަހަންނަށް ކަލޭ މިއަދު ފިހުނު ތަނުން ދެތިން ރޮށި ދީފާނަން ހޭ ދަތުރަކުން އައި ރަށްޓެއްސަކު މި ދަންވަރު އަހަރެންގެ ގެއަށް އަތުވެއްޖެއޭ އަދި އަހަރެންގެ އަތުގައި އޭނާއަށް ދޭނޭ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ނެތޭ

ކަލޭ ކަލޭގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ އަށް ފަހަރެއްގައި މިހެން ބުނެފާނެ މިދަންވަރު އަހަންނަށް އުނދަގޫ ނުކުރާށޭ ދޮރު ތިޔަވަނީ ތަޅުލާފައޭ އަހަރެންނާ އަހަރެންގެ ގޭގެ އެންމެން މިތިބީ ނިދާށޭ އަހަންނަށް މިވަގުތު ތެދުވެގެން ކަލޭ ބޭނުން އެއްޗެއް ހޯދާ ދޭކަށް ނާދެވޭނެއޭ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަންނަށް ހަމަ ޔަޤީން ކަލެއަކީ އޭނާގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ވީތީ ތެދުވެ އޭނާ އެދުނުކަންތައް ކޮށް ނުދިން ނަމަވެސް އޭނާ ކެނޑި ނޭޅި ހުއްޓުމެއްނެތި އެދެމުން ގެންދިޔުމުގެ ސަބަބުން އުނދަގޫވުމުން ތެދުވެ ކަލޭ އޭނާ އެދުނު އެއްޗެއް އޭނާއަށް ދޭނެ

ފަހެ އަހަރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބުނަން އެދޭ އެ އެއްޗެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވާނެ ބަލާ ހޯދާ އުޅޭ އެއިރުން މަގު ފެންނާނެ ދޮރުގައި ޓަކިދީ އެއިރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި އެދޮރެއް ހުޅުވޭނެ ފަހެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެއްޗަކަށް އެދުމުން އެއެއްޗެއް އެމީހަކަށް ލިބޭނެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ހޯދާ ބަލާ އުޅުމުން އެމީހަކަށް މަގު ފެންނާނެ އަދި ދޮރުގައި ޓަކިދިނުމުން އެދޮރެއް އެމީހަކަށްޓަކައި ހުޅުވޭނެ

ފަހެ ކަލެއަކީ ބައްޕައަކަށް ވާނަމަ އަދި ކަލޭގެ ދަރިފުޅު ކަލޭގެ ކިބައިން މަހަކަށް އެދެފި ނަމަ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ކަލޭ ކަލޭގެ ދަރިފުޅަށް ނަންނުގައްޗެއް ނުދޭނެ ނޫނީ އޭނާ ބިހަކަށް އެދެފި ނަމަ ކަލޭ އޭނާއަށް ނަގުލަންދާއްޓެއް ވެސް ނުދޭނެ ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ނުބައިމީހުން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު އެއްޗެތި ދޭން ދަނޭ ވީއިރު ކަލޭމެންގެ އުޑުގައި ވޮޑިގެންވާ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބަފުޅުން އެދޭ މީހުންނަށް އެކަލާނގެ މާތްރޫހުފުޅު އުފަލާއިއެކު ނުދެއްވާނެ ތަ

އީސާގެފާނު މަންމަނު ޖިންނިއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނެރެ އެމީހާ މިންޖުކޮށްދެއްވި

އެއްފަހަރަކު އީސާގެފާނު މަންމަނު ޖިންނިއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ނެރެ ބޭރުކުރެއްވިއެވެ މި ޖިންނި އެމީހާގެ ހަށިގަނޑުން ނުކުތުމާއި އެކު އެޖިންނީގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ނުދެއްކޭ މީހާ ކުއްލިއަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ މިތަން ދެކެ އެންމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވިއެވެ އެކަމަކު އެތާތިބި ބައެއްމީހުން އީސާގެފާނަށް ފާޑުކިޔާ ބުންޏެވެ މީނާ ޖިންނިންގެ ބާރުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ރަނގަޅު އެކުރަނީ ޖިންނިންގެ ވެރިޔާ ބާލްޒެބޫލުގެ ބާރުން އަނެއްބަޔަކު އެކަލޭގެފާނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ބޭކަލެއެއް ނޫންކަން މީސްތަކުންނަށް ހާމަކޮއްދިނުމުގެ ގަސްތުގައި އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުން އަޖައިބު ކަމެއް ދެއްކުމަށް އެދި އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ

އީސާގެފާނަށް އެމީހުންގެ ހިތުގައި އެކަލޭގެފާނާއި ދޭތެރޭ ވަނީ ނުބައި ނުލަފާ ޚިޔާލުތަކެއްކަން ދެނެވަޑައިގަތް ވިދާޅުވިއެވެ އެއްވެސް ރަސްކަމެއް ބައިބައި ވެއްޖެ ކަމަށް ވާނަމަ އެރަސްކަމެއް ރޫޅި ހިނގައިދާނެ އަދި އާއިލާއެއް ވިޔަސް ބައިބައި ވެއްޖެނަމަ ނެތި ހިނގައިދާނެ ވީއިރު އިބިލީހުގެ ރަސްކަން އޭނާ އާއި އިދިކޮޅު ހަދަނީ ނަމަ އޭނާގެ ރަސްކަން ކުރިއަށް ދާނީ ކިހިނެއް އަހަރެން އެހެން މިބުނީ އެއީ ކަލޭމެން ތިޔަބުނަނީ އަހަރެން ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ މީހުން ރަނގަޅު މިކުރަނީ ބާލްޒެބޫލް މެދުވެރި ކޮށްގެންނޭ އަހަރެން މީހުންނާއި އަވަލާފައިވާ ޖިންނިތަކުގެ ކިބައިން އެމީހުން މިންޖު މިކުރަނީ ބާލްޒެބޫލް މެދުވެރިކޮށް ނަމަ ކަލޭމެންގެ މީހުން ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ މީހުން ރަނގަޅު އެކުރަނީ ކާކު މެދުވެރިކޮށްގެން ވީއިރު ކަލޭމެން ތިބުނާ ވާހަކަތަކާއި ބެހޭގޮތުން ކަލޭމެންނާއި ދޭތެރޭ އިންސާފު ކުރާނީ އެމީހުން އެކަމަކު އަހަރެން ޖިންނި މޮޔަވެފައިވާ މީހުން ރަނގަޅު މިކުރަނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބާރުފުޅު މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ދެން އެކަމުން ހާމަވެ އެނގެނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ވަނީ މިތާ ކަލޭމެންގެ ތެރޭގައި ކަން

ޝާއިތާނާ ބާރު ގަދަ މީހަކު ފަދައިން ހަތިޔާރާއި އެކު އޭނާގެ ގެ ރައްކާތެރި ކުރަނީ ނަމަ އޭނާގެ މުދާ ހުންނާނީ ރައްކާތެރި ކަމާއި އެކު ނަމަވެސް އޭނާއަށް ވުރެ ވަރުގަދަ މީހަކު އޭނާއާއި ހަމަލާދީ ބަލިކޮށްލައިފި ނަމަ ބަލިވިމީހާ އިތުބާރުކުރި ހަތިޔާރުތައް އެވަރުގަދަ މީހާ ގެންދާނެ އަދި ބަލިވިމީހާގެ ގޭގައި ވާ މުދާތައް ވެސް އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް ބަހާލާނެ

އަހަރެންގެ ބަސްތަކަށް އަމަލު ނުކުރާ ކޮންމެ މީހަކީ އަހަރެންނާއި ދެކޮޅު މީހެއް އަދި މީސްތަކުން މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށް އެނބުރުމަށް އަހަރެންނަށް އެހީތެރިނުވާ ކޮންމެ މީހަކީ މީސްތަކުން މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ދުރަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިވާ މީހެއް

ނުބައި ރޫހާނީ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ސަލާމަތްވާނީ އަހަރުމެންގެ ހިތް ފާފައިން ސާފުވުމުން

ނުބައި ޖިންނިއެއް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ދޫކޮށްލާފިނަމަ އޭތި އެހެން މަންޒިލެއް ހޯދަމުން ފަޅު ތަންތަނަށް ދޭ އެއަށް މަންޒިލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އޭތި ބުނާނެ އަހަރެން އަނބުރި ދާނީ އަހަރެން އައި ތަނަށް އަހަރެންގެ ގެއަށޭ ނަމަވެސް އޭތި އެނބުރި އަންނައިރު މުޅި ގެ ސާފުކޮށް ތަރުތީބުން ވާތަން ފެނުމުން އޭތި ގޮސް އޭއްޗަށް ވުރެ ނުބައި ނުލަފާ ހަތް ޖިންނި ގޮވައިގެން އައިސް އެގޭގައި އުޅެން ފަށާނެ އެންމެފަހުން އެމީހާގެ ހާލު ކުރިއަށް ވުރެވެސް މާބޮޑުވާނެ

އީސާގެފާނު މި ވާހަކަފުޅުތައް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު ގޮވާލިއެވެ ކަލޭގެފާނު މިދުނިޔެއަށް އެމީހެއްގެ ބަނޑުން އުފަންވި ކަލޭގެފާނަށް ކިރުދީ ބޮޑުކުރި މައިމީހާއަށް ބަރަކާތް ހުރި

އީސާގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ އެއަށް ވުރެވެސް ބޮޑަށް ބަރަކާތް ލެއްވިގެން ވާނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުގެ އަޑުއިވި އެއަށް އަމަލު ކުރާ މީހުންނަށް

މިޒަމާނުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް އަލާމަތަކަށް ވާނީ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން

މީސްތަކުން އެތަނަށް އެއްވަމުން ދިޔަ އިރު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވަމުން ދިޔައެވެ މިއީ ނުބައި ޒަމާނެއް މިޒަމާނުގެ މީހުން މުޢުޖިޒާތެއް ފަދަ އަލާމާތަކަށް އެދޭ ނަމަވެސް ޔޫނުސްގެފާނު މެދުވެރިކޮށް ދެއްކުނު އަލާމާތް ފިޔަވާ އެހެން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ކަލޭމެންނަކަށް ނުދެއްކޭނެ ޔޫނުސްގެފާނު ނީނެވޭގެ މީހުންނަށް އަލާމަތަކަށް ވީ ފަދައިން މިޒަމާނުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް އަލާމަތަކަށް ވާނީ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ދެކުނުގެ މަތިވެރި ރާނީ ކަލޭމެންނާއި ދެކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރައްވާނެ އެކަމަނާ ދުނިޔޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ސުލެއިމާނުގެފާނުގެ ހިކުމަތްތެރި ބަސްފުޅުގެ އަޑުއެހުމަށްޓަކާ ދަތުރުކުރެއްވި ނަމަވެސް ކަލޭމެންގެ ގާތުގައި މިހާރު މިވަނީ ސުލެއިމާނުގެފާނަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެރިބޭކަލެއް ނަމަވެސް ކަލޭމެން އޭނާގެ ބަހުގެ އަޑެއް ނާހާ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ނީނެވޭގެ މީހުން ވެސް ކަލޭމެންނާއި އިދިކޮޅަށް ދަޢުވާ ކުރާނެ އެއީ ޔޫނުސްގެފާނު އެމީހުންނަށް އެންގެވި އެންގެވުމުގެ އަޑުއަހާ އެމީހުން ތައުބާ ވި އެކަމަކު މިހާރު މިތާގައި މިވާނީ ޔޫނުސްގެފާނަށް ވުރެ މާ މަތިވެރި މީހެއް

ލޮލަކީ އަހަރުމެންގެ ފުރާނައިގެ އަލިކަން

އެއްވެސް މީހަކު ބައްތިއެއް ދިއްލައިފަކާ އެއެއް ނުފޮރުވާނެ އަދި އެ މުކައްބައެއްގެ ދަށަކަށް ވެސް ނުލާނެ އޭނާ އެބައްތި އަޅުވާނީ ބައްތިއަޅުވާ ނަރުގަނޑުގަ އެއީ އޭރުން އެގެއަށް އަންނަ އެންމެންނަށް ވެސް އޭގެ އަލި ލިބޭނެ ކަލޭގެ ލޮލަކީ ކަލޭގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައްތި ކަލޭގެ ލޯ ރަނގަޅު ނަމަ ކަލޭގެ މުޅި މޫނު ވެސް އަލިވާނެ ނަމަވެސް ކަލޭގެ ލޯ ނުބައި ނަމަ ކަލޭގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވެސް ވާނީ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގަ ވީމާ ވިސްނައިގެން އުޅޭ ކަލޭމެންގެ ކިބައިގައި ވާ އަލިކަން އަނދިރި ކަމަށް ބަދަލުވިޔަ ނުދޭތި އަނދިރި ކަން އެއީ އަލިކަން ކަމުގައި ހީނުކުރާތި ކަލޭގެ ހިތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ބައެއް އަނދިރި ކަމުގައި ނުވަނީ ނަމަ ކަލޭ ވާނީ އަލިކަމުގެ ތެރޭގަ އޭރުން އަލިގަދަ ބައްތިއެއްގެ އަލި ކަލޭގެ މައްޗަށް އެޅިފައިވާ ފަދައިން ކަލޭ ވިދާނެ

މާތްރަސްކަލާނގެ ރުއްސެވުން ލިބިފައިނުވާ ހަ ކަމެއް

އީސާގެފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާ ނިމިވަޑައިގަތުމުން އެތާގައި ވީ ފަރީސީނުންގެ މީހަކު އެކަލޭގެފާނަށް އޭނާގެ ގެއަށް ކެއުމަށް ދަޢުވަތު ދެއްވިއެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު އޭނާއާއި އެކު ވަޑައިގެން އެގޭގެ ކާމޭޒު ދޮށުގައި އިށީނދެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އީސާގެފާނު ބަނީއިސްރާއީލުގެ ދީނުގައި ވާ ގޮތުން ކެއުމުގެ ކުރިން ކުރަން ޖެހޭ ވުލޫ ނުކޮށް ކާން އިށީން ތަން ފެނިފައި މި ފަރީސީނުންގެ މީހާ ހައިރާންވިއެވެ

ދެން މާތްސާހިބާ އޭނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ފަރީސީނުން ސާފުކުރަނީ ފެންބޯ ތައްޓާއި ކާތަށީގެ ބޭރު ނަމަވެސް ކަލޭމެންގެ އެތެރެ ފުށް ވަނީ ދަހިވެތިކަމާއި ނުބައިކަމުން ފުރިފަ އޭ ނުވިސްނޭ މީހުންނޭ ތަށީގެ އެތެރެ ހެދީ ތަށީގެ ބޭރުވެސް ހެދިމީހާ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑު ހެއްދެވިފަދައިން އިންސާނާގެ ފުރާނަ ވެސް ހެއްދެވީ ހަމަ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެން ދަހިވެތިކަމާއި އެކު ތިޔަ ރައްކާކޮށްފައިވާ ތަކެތި ފަޤީރުންނަށް ދީ އޭރުން ކަލޭމެންގެ އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށްވެސް ސާފުވާނެ

ކަލޭމެން ފަރީސީނުންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ ކަލޭމެން ގެ އާމްދަނީން ދިހަބައި ކުޅަ އެއްބައި ކަލޭމެން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށްޓަކާ ހޭދަކުރޭ އަދި މުހިންމު ނޫން އެތައް ކުދި ކުދި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ކަލޭމެން ވަރަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ އެކަމަކު ކަލޭމެން މީސްތަކުންނާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް އިންސާފެއް ނުބަހައްޓާ އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ކަލޭމެން އެއްވެސް ލޯތްބެއް ނުވޭ ކަލޭމެން ކުރަންވީކަމަކީ ފަހުން މިބުނިކަންތައް ފަރުވާތެރިކަމާއި އެކު ކޮށް ކުރިން ކުރަމުން ތިޔަ ގެންދިޔަ ކަންތައް ހުއްޓާނުލާ ކުރިއަށް ގެންދަންވީ

ކަލޭމެން ފަރީސީނުންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ ކަލޭމެން އެންމެ ލޯބިކުރަނީ ދީނީމަރުކަޒުގައި ހުންނަ އެންމެ މުހިންމު ގޮނޑިތަކަށާއި މަގުމަތީ މީހުންގެ ކިބައިން ލިބޭ އަދަބު އަދާ ކުރުމުގެ ސާލާމްތަކަށް

ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި ކަލޭމެންނަކީ މާހާނައެއް ނުޖަހާ ހުންނަ ކަށްވަޅުތަކެކޭ އެއްގޮތް މީހުން ނޭނގިގޮސް އޭގެ މަތީ ހިނގާ ހަދާ

އެތާ އިން ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލަކު ބުންޏެވެ އެދުރު ކަލޭގެފާނު ކަލޭގެފާނު ތިޔަކަހަލަ އެއްޗެތި ވިދާޅުވީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް ބަދުނާމު ނަން ލިބޭ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނަށް ވެސް ހުރި ހިތާމައިގެ ބޮޑުކަމާއެ އެއީ ކަލޭމެން މީހުންގެ ކޮނޑުގައި އެމީހުންނަށް ނޫފުލޭ ވަރުގެ ދީނީ ގަވާއިދު ތަކުގެ ބޮޑެތި ބުރަތައް އަޅުވާ އެކަމަކު ކަލޭމެން އެބުރަތައް ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް އެހީއެއް ނުވޭ

ކަލޭމެންނަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ ކަލޭމެން ރަސޫލުބޭކަލުންނަށްޓަކާ މަޤާމްފުޅުތައް ބިނާކުރޭ އެކަމަކު އެރަސޫލުބޭކަލުން ގަތުލުކުރީ ހަމަ ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިން ކަލޭމެންގެ ކާބަފައިން އެކަން ކުރިގޮތާ ކަލޭމެން ވެސް އެއްބަސްވޭ އެކަމަކު ކަލޭމެން އެރަސޫލުބޭކަލުންނަޓަކާ ބޮޑެތި މަހާނަތައް ތައްޔާރު ކުރޭ އެހެންކަމުން ހިކުމަތްތެރި އެއްކައުވަންތަ މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވި ތިމަންސުވާމީންގެ ތިމަންސުވާމީންގެ މީހުން ގާތަށް ރަސޫލުންނާއި މަންދޫބުން ފޮނުވާނަމޭ މީސްތަކުން މީގެތެރެއިން އެއްބަޔަކު ގަތުލުކުރާނެއޭ އަދި މީގެތެރެއިން އަނެއްބަޔަކަށް މީސްތަކުންގެ ކިބައިން ތަފާތު އަނިޔާތައް ލިބޭނެއޭ އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން މި ދުނިޔެ އުފެއްދެވީއްސުރެ ގަތުލު ވެ ދިޔަ ހުރިހާ ރަސޫލުބޭކަލުންނެއްގެ މަރުގެ ދިޔައިގެ ޒިންމާ މިޒަމާން އުފުލަން ޖެހޭނެ އެއީ ހާބީލުގެ މަރުގެ ދިޔައިން ފެށިގެން ރަސޫލު ޒަކަރިއްޔާގެފާނުގެ މަރުގެ ދިޔަ އާއި ޖެހެންދެން ރަސޫލު ޒަކަރިއްޔާގެފާނު އަވަހާރަކޮށްލެވުނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޤުރުބާންކުރެވޭ ތަކެތި ޤުރުބާންކުރާ ގަލާއި އެ ގަލުގެ ސަރަހައްދާއި ދެމެދުގަ އަހަރެން މިބުނަނީ ހަމަތެދެއް މި ޒަމާން މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ

ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުންނޭ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ހުރި އެއީ ކަލޭމެން މާތްރަސްކަލާނގެ އަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމުގެ އިލްމުގެ ތަޅުދަނޑި ނަގައިފި ނަމަވެސް ކަލޭމެން އެތެރެއަށް ވަނުމަށް ބޭނުން ނުވާތާނގައި ވަންނަން ބޭނުންވީ މީހުން ވެސް އެފުރުސަތު ނުދިނީމު

އެދުވަހަށް ފަހު ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު އީސާގެފާނާއި ދެކޮޅު ހަދަން ފެށިއެވެ އަދި އެމީހުން ރާވައިގެން އެކަލޭގެފާނާއި އެކިކަހަލަ ސުވާލުތައް ކުރަން ފެށިއެވެ އެއީ އެކަލޭގެފާނު މިސުވާލުތަކަށް ދެއްވަފާނެ ޖަވާބުފުޅަކުން ވެސް އެކަލޭގެފާނު ކުށްވެރި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯއެވެ

12

ބިރުވެތިވާން ވީ ހަމައެކަނި އެންމެ ފަރާތަކަށް

އެވަގުތު އެތައްހާސް ބަޔަކު އެތަނަށް އެއްވަމުން ދިޔައެވެ މީސްތަކުންގެ ގިނަކަމުން ފިތި ބާރުވެ ކަށިތުނޑެއް ޖައްސާލާނެ ހާ ތަންފުކެއްވެސް އެތާގައި ނުވެއެވެ އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނާއި މުހާތަބު ކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ ފަރީސީނުންގެ މަކަރުވެރި ދޮގު ގޮތްތަކަށް ނުހެއްލޭތި އެމީހުންގެ ގޮތްތަކުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންނަށް ތެދުމަގު އޮޅޭ ފޮރުވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ހާމަވާނެ އަދި ސިއްރުކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފަޅުވެ އެނގޭނެ އަނދިރީގައި ކަލޭމެން ބުނި ހުރިހާ ބަސްތަކެއް ދުވާލުގެ އަލިކަމުގައި ފާޅުވާނެ އަދި ބަންދު ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ބުނެވުނު ބަސްތައް މަގުމަގު މަތީ ގޮވޭނެ

އެކުވެރިންނޭ ކަލޭމެންނަށް އަނިޔާދީ މަރާލަން އުޅޭ މީހުންނަށް ބިރުނުގަނޭ އެއީ އެމީހުންނަށް ހަމައެކަނި މަރާލެވޭނީ ކަލޭމެންގެ ހަށިގަނޑު ބިރުގަންނަންވީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް އެއީ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ބާރުލިބިވޮޑިގެން ވަނީ ހަމައެކަނި ކަލޭމެންގެ ހަށިގަނޑު ނެތިކޮށްލުމެއް ނޫން ކަލޭމެން މަރުވުމަށް ފަހު ކަލޭމެން ނަރަކައަށް ލުމުގެ ބާރުފުޅު ވެސް އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ލިބިވޮޑިގެން ވޭ ހަމަކަށަވަރުން ވެސް ބިރުގަންނަންވީ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެ ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުދި ދޫނިތައް ވިއްކާ މީހުން ފަސްދޫނި ދެތިން ރުފިޔާއަށް ވިއްކާ އެދޫނިތަކަކީ އެހާ އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކޭ އެއްޗަކަށް ވީ ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ އެ ދޫނިތަކުގެ މައްޗަށް ވެސް ބައްލަވާ ވޮޑިގެން ވޭ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދޫނިތަކަށް ވުރެ ކަލޭމެން މާ މުހިންމު އެކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ މައްޗަށް ބައްލަވާވޮޑިގެން ވޭ ބިރުގަނެ ކަންބޮޑުނުވޭ ކަލޭމެންގެ ބޮލުގައި ވާ ހުރިހާ އިސްތަށީގެ އަދަދު ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެން ވޭ

ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އީމާންވާ ކަމުގައި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ބުނަނީ ނަމަ ތިމަންކަލޭގެފާނު އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ މަލާއިކަތުންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އެމީހަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މީހަކު ކަމުގައި ބުނާނަން އަދި މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަޔަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އީމާންނުވާ ކަމުގައި ބުނެފިނަމަ ތިމަންކަލޭގެފާނު ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ މަލާއިކަތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަޔަކު ނުދަންނަ ކަމުގައި ބުނާނަން ކަލޭމެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަމުގައިވާ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންނާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް ކަލޭމެންނަށް މައާފު ލިބިދާނެ ނަމަވެސް ކަލޭމެން މާތްރަސްކަލާނގެ މާތްރޫހުފުޅާއި ދެކޮޅަށް ވާހަދައްކާފިނަމަ އެކަމަކަށް މައާފެއް ނުލިބޭނެ

ދީނީމަރުކަޒުތަކުގެ ވެރިންނާ އެހެންވެސް މަތީ ވެރިންގެ ކުރިމައްޗަށް ކަލޭމެން ގެނެވޭ ދުވަހު ކަލޭމެންގެ ދިފާއުގައި ކުރާނެ ކަމަކާމެދު ނުވަތަ ބުނާނެ ބަސްތަކާއި މެދު ބިރުނުގަންނާތި އެފަދަ ވަގުތެއް ޖެހުމުން މަތިވެރިކަލާނގެ މާތްރޫހުފުޅު ކަލޭމެން ބުނާނެ ބަސްތައް ކަލޭމެންނަށް އަންގަވާ ދެއްވާނެ

ފައިސާއަށާއި މުދަލަށް ދަހިވެތި ނުވޭ

އެއްވެފައި ތިބި މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އީސާގެފާނަށް ބުންޏެވެ އެދުރުކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ ނިޔާވިއިރު ބައްޕަގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑަށް ލިބެންޖެހޭ ތަރިކަ އަޅުގަނޑަށް ދިނުމަށް އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ބޭބެ ކައިރީގައި ވިދާޅުވެ ދެއްވާ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެންނަކީ ތިޔަދެކަލުންގެ ދެމެދުގައި އިންސާފު ކުރާ އަދި މުދާ ބަހާ ޤާޒީ އެއް ކަމުގައި ޢައްޔަން ކުރީ ކާކު ދެން އެކަލޭގެފާނު އެއްވެފައި ތިބި މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދަހި މީހަކު ކަމުގައި ނުވެ އުޅެވޭތޯ ބަލާ މީހަކު ކިތައްމެ ބޮޑު ފައިސާ ވެރިޔަކު ކަމުގައި ވެ އަދި އެމީހާޔަށް ގިނަ މުދާތައް ވާކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހާއީ ފުރިހަމަ ހަޔާތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް ނުވާނެ

ދެން އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް މި މާނަފުން ވާހަކަ ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ އެއްޒަމާނެއްގައި ވަރަށް މުއްސަނދި މީހަކު އުޅުނު އަދި އެފަހަރުގެ ގޮވާމުގެ މޫސުމުގައި އޭނާގެ ދަނޑުތަކުން އެތައް ގިނަ ގޮވާމެއް ލިބުނު މި ދަނޑުވެރިޔާ ހިތަށްއެރި އަހަރެންނަށް ލިބިފައިމިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ރައްކާ ކުރާނޭ ތަނެއް މިގުދަންތަކަކު ނެތް ކުރާނީ ކީއްބާ

ދެން އޭނާ ގަސްތު ކުރީ އޭނާގެ ގުދަންތައް ރޫޅައިލާފައި ބޮޑެތި ގުދަންތަކެއް ހެދުމަށް އޭނާގެ ހިތަށް އެރި އެއިރުން މަށަށް ލިބިފައިވާ ގޮވާންތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ތަކެތި އެތާގައި ރައްކާ ކުރެވޭނެ އެއިރުން އަހަރެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބުނެވޭނެ އަހަރެންނަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބުވެރިއެކޭ އަހަންނަށް އެތައް އަހަރަކަށް ފުދޭވަރަށް ބޭނުންކުރުވޭނެ ތަކެތި ރައްކާ ކުރެވިފައި އެބަ ހުއްޓޭ މިހާރު ދެން އަރާމު ކޮށް ކައި ބޮއި އުފާކުރާށޭ

ފަހެ މާތްރަސްކަލާގެ ވަޙީ ކުރެއްވި އޭ ބުދިއެއް ނެތް ނުވިސްނޭ މީހާއޭ ހަމަ މި ރޭ ތިމަންސުވާމީންގެ ކަލޭގެ ފުރާނަ ގެންދަވާނަމޭ ދެން ކަލޭގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކާ ރައްކާ ކޮށް ބަހައްޓައިފައިވާ ހުރިހާ ތަކެތި ލިބޭނީ ކާކަށް ހޭ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މިފަދަ މީހެއްގެ މިސާލަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ފައިދާއަށްޓަކާ ދުނިޔެވީ މުދާތައް އެއްކޮށް މުއްސަނދި ވި ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރިފުޅުމަތީ އެއްވެސް އެއްޗެއްނެތް ފަޤީރަކު ފަދައިން ވާ މީހެއްގެ މިސާލު

ކަންތައްތަކާ ހާސްވެ ކަންބޮޑުނުވޭ

ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންގެ ދިރިއުޅުމާއި މެދު ނޫނީ ކަލޭމެން ކާނެ އެއްޗަކާއި މެދު ނުވަތަ ކަލޭމެންގެ ހަށިގަނޑާއި މެދު ނުވަތަ ލާނެ އަންނައުނާ މެދު ވިސްނާ ކަންބޮޑު ނުވޭ ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެކަނި ކާނާއެއް ނޫން އަދި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުން ވަނީކީ ހަމަ އެކަނި އަންނައުނެއް ވެސް ނޫން ކާޅުތަކަށް ބަލާލަ ބަލަ އެ އެއްޗެތި ގޮވާން އިންދާ އެގޮވާން ކަނޑައެއް ނަހަދާ އަދި އެއެއްޗެތީގެ ބޮޑެތި ގުދަންތަކެއް ވެސް ނުވޭ ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ އެތަކެއްޗަށް ކާނާ ދެއްވާ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދޫނިސޫފާސޫތްޕަށް ވުރެ ކަލޭމެންގެ އަގު މާބޮޑު ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ވެސް ހާސްވެ ފިކުރުކޮށް ކަންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ކުރެވިދާނެ ތަ ކަލޭމެންނަށް މިވަރުގެ ކުޑަކަމެއް ނުކުރެވޭ ހިނދު ދެން އިތުރު އެހެން ކަންތަކާއި މެދު ހާސްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ

ވަލުތެރޭގައި މާތައް ހެދޭ ގޮތާއި މެދު ވިސްނާލަ ބަލަ އެ މާތައް ބުރަ މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ އަދި ފޮތި ވިޔެއެއް ނަހަދާ ނަމަވެސް އަހަރެން ބުނަން ސުލެއިމާނުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރެއްވިއަސް އޭގެން އެންމެ މަލެއްގެ ރީތި ކަމާއި ވެސް އެއްވަރު ނުވާނެ އޭ އީމާން ކަން ކުޑަ މީހުންނޭ ކުޑަވަގުތު ކޮޅަކަށް ފަރިވެފޮޅޭ އަދި ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މިލާގެންދާ ވަލުތެރޭގެ މާމެލާމެލި މާތްރަސްކަލާނގެ އެފަދަ ފަރި ރީތި ކަމާއި އެކު ހައްދަވާއިރު އެކަލާނގެ ކަލޭމެން އަދި ކިހާ ރަނގަޅަކަށް ހެދުން އަޅުއްވާނެ ތަ ވީއިރު ކަލޭމެންގެ ހިތްތައް ކަލޭމެން ކާނެ ބޯނެ އެއްޗަކާއި މެދު ވިސްނުމަށް ދޫނުކޮށްލާށޭ އެކަމާއި ހާސް ނުވޭ އެއީ މާތްރަސްކަލާނގެއަށް އީމާންނުވާ މީހުން ދަހިވެތިވެ ދުވަނީ އެތަކެތީގެ ފަހަތުން ކަލޭމެންނަށް އެތަކެތި ބޭނުންވާ ކަން ކަލޭމެންގެ އުޑުގައި ވޮޑިގެންވާ ބައްޕާފުޅު ދެނެވޮޑިގެން ވޭ ފުރަތަމަ މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ ކިބައިން އެދިވޮޑިގެންވާ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން ހޯދާ ބަލާ އޭރުން މިހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް ކަލޭމެންނަށް ލިބޭނެ

މަގޭ ލޮބުވެތި އެކުވެރިންނޭ ބިރުނުގަނޭ އެއީ ކަލޭމެންގެ އުޑުގައި ވޮޑިގެންވާ ބައްޕާފުޅު އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ކަލޭމެންނަށް ދެއްވުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުހިވޮޑިގެންފަ ކަލޭމެންގެ މުދާތައް ވިއްކާލާފައި އެ ލާރި ފަޤީރުންނަށް ދީ ކަލޭމެންނައްޓަކާ ބާވެ ހަލާކުވެގެން ނުދާ ފަދަ ފައިސާ ދަބަސްތައް ތައްޔާރު ކުރޭ ކަލޭމެންގެ ޚަޒާނާތައް ސުވަރުގޭގައި ތައްޔާރު ކުރޭ އެތާގައި ވާ ޚަޒާނާއެއް ދުވަހަކު ވެސް ހުހެއް ނުވާނެ އެއީ އެތާގައި ވާ ޚަޒާނާއެއް ކޮނެގެންނެއް ނުނެގޭނެ އަދި އެއްވެސް ވަގަކަށް ވެސް އެޚަޒާނާ އަކާއި ކައިރިއެއް ނުވެވޭނެ އަދި އެއްވެސް ފަންޏަކަށް ވެސް އެޚަޒާނާއެއް ނުކެވޭނެ އަދި ކަލޭގެ ޚަޒާނާ ވާ ތަނެއްގައި ކަލޭގެ ހިތް ވެސް ވާނެ

އަބަދު ވެސް ތައްޔާރުގައި ތިބޭ

ހެދުން އަޅާ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބޭ ކަލޭމެންގެ ބައްތިތައް ދިއްލާފައި ބަހައްޓާ ނޯކަރަކު އެމީހެއްގެ ވެރިމީހާ ރޭގަނޑުގެ ދަންވަރު ކައިވެނި ޕާޓީއަކުން ނިމިގެން އަންނަންދެން ނުނިދާ މަޑުކޮށްގެން އިންނަ ފަދައިން ތައްޔާރަށް ތިބޭ އޭނާގެ ވެރިމީހާ އަންނައިރު ތައްޔާރަށް ތިބި ނޯކަރުންނަށް އެކަމުން ފައިދާވާނެ އަހަރެން ބުނަން ތަ އޭރުން އެމީހުންގެ ވެރިމީހާ އުފަލުން އެމީހުން މޭޒު ދޮށަށް ގެނެސް އެމީހުންނަށް ކާން ހަދައިދޭނެ ވެރިމީހާ ދަންވަރު ނުވަތަ މެންދަމުން އަލިވާ ފަހުން އަޔަސް އޭނާ އަންނަން ދެން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ ނޯކަރުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގޭގެ ވެރިމީހާއަށް ވަގަކު ގެއަށް އަންނާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް ގެ ތަޅުނުލާ ވަގަށް ވަދެވޭ ގޮތަކަށް ނުބަހައްޓާނެ ކަލޭމެން ތިބެންވާނީ މިފަދައިން ތައްޔާރުވެގެން އެއީ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ކަލޭމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހީނުކުރާ ކަހަލަ ވަގުތެއްގަ

އިތުބާރުކުރެވޭ މުވައްޒިފު

ބަދުރު އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްސާހިބާ ކަލޭގެފާނު މި މާނަފުން ވާހަކަ ތިޔަ ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތޯ ނުވަތަ އެންމެންނަށް ތޯ މާތްސާހިބާ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ވެރިމީހާ އޭނާގެ ނޯކަރުންގެ ތެރެއިން އެކަމާއި ހަވާލުކުރާނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޮއްތު ފައިސާ އެފައިސާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތު ޖެހުމުން އެފައިސާ އެމީހުންނަށް ގަވާއިދުން ދޭކަހަލަ މީހަކާ ނު ވެރިމީހާ އެންގެވި ފަދައިން ކަންތައް ކުރި މަސައްކަތްތެރިއަކަށް އުފާ ހުރި އެއީ އޭނާގެ ވެރިމީހާ އައިސް އޭނާ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ދެކެ އެކަމާއި އުފާވާނެ އަހަރެން ބުނަން ތަ ވެރިމީހާ އޭނާގެ ހުރިހާ މުދަލެއް މި ފުރިހަމައަށް ކަންކުރާ މެނޭޖަރާއި ހަވާލުކުރާނެކަން ޔަޤީން ނަމަވެސް މިސާލަކަށް މި ނޯކަރު ހިތަށްއަރާފާނެ އަހަރެންގެ ވެރިމީހާ ދިޔައީ ވަރަށް ދިގުދަތުރެއް ގައޭ އޭނާ އަވަހަކަށް ނަންނާނެއޭ ދެން އޭނާ އެހެން ނޯކަރުންގެ ގައިގައި ތަޅާ އަނިޔާކޮށް އަދި ކެއުމާއި ރާބޮއި އަމަލުވުމުގައި ދުވަސްތައް ވޭތިކޮށްފި ނަމަވެސް އޭނާގެ ވެރިމީހާ އެނބުރި އައީ އޭނާ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ދުވަހަކު އަދި ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގަޑިއެއްގަ ވެރިމީހާ އެނޯކަރު އެހެން ވެސް ނުކިޔަމަންތެރި ނޯކަރުން ފަދައިން ވޭނާއި ބޮޑު އަދަބު ލިބޭ ތަނަށް ފޮނުވާލާނެ

ވެރިމީހާ ބޭނުން ގޮތް އެނގިހުރެމެ ތައްޔާރުނުވާ އަދި ވެރިމީހާ އެދޭގޮތް އެނގިހުރެމެ އެގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރާ މީހަކަށް ދެވޭ އަދަބު ބޮޑުވާނެ ނަމަވެސް އެކަންތައް ކުރެވެނީ ގޯސްކޮށް ކަން ނޭނގި ކަންތައްކުރާ މީހަކަށް ދެވޭ އަދަބު ކުޑަވާނެ ގިނައިން ދެވިފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން ލިބެންވާ ވަރުވެސް ބޮޑުވާނެ އަދި ގިނައިން ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ އަތުން އަތުލެވޭ ވަރުވެސް ބޮޑުވާނެ

ފާފަވެރިކަމަށް ފުރަގަސް ދީ އީސާގެފާނުގެ މައްޗަށް އީމާންވުމުން އަމިއްލަ އާއިލާއާއި ރަށްޓެހިން ވެސް ވަކިވޭ

އަހަރެން ދުނިޔެއަށް މިއައީ އަލިފާން ހިފައިގެން މިހާރުވެސް އެ އަލިފާން ރޯވާނެ ނަމަ އޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ނަމަވެސް އޭގެކުރިން އަހަރެން ވަރަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކާއި ކުރިމަތިލާން އެބަޖެހޭ އެކަންތައްތައް ހިނގާ ނިމެންދެން އަހަރެންގެ ހިތް މިވަނީ ވޭނުން ފުރިފަ ކަލޭމެން ހީކުރަނީ އަހަރެން މިދުނިޔެއަށް މިއައީ ދުނިޔެ ސުލްހަ ކުރަން ކަމަށް ތަ ނޫން ބުނަން ތަ އަހަރެން މިއައީ ބައިބައި ކުރުމަށް އެއީ މިހާރުން ފެށިގެން އާއިލާއެއްގައި ފަސް މީހުން ވާކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާއި ދެކޮޅުވެ ބައި ބައި ވާނެ ދެމީހުން ތިންމީހުންނާއި ތިންމީހުން ދެމީހުންނާއި އިދިކޮޅުވާނެ ބައްޕައިންނާއި ފިރިހެންދަރިންނާއި ބައިބައިވެ މަންމައިންނާއި އަންހެންދަރިންނާއި ބައިބައިވެ މައިދާތައިންނާއި ދަނބިދަރިންނާއި ބައިބައިވެ ދެކޮޅުވާނެ

ވަގުތުގެ މުހިންމުކަން އެނގުން

އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ވިލާގަނޑެއް ނަގާއިރަށް ކަލޭމެން ބުނޭ އެއުޅެނީ ވާރޭ ވެހޭށޭ ހަމަ އެބުނިފަދައިން ވާރޭވެސް ވެހޭ ދެން ދެކުނުން ވައިޖެހެން ފަށާއިރަށް ކަލޭމެން ބުނޭ އެއުޅެނީ ހޫނުވާން ފަށާށޭ ހަމަ އެބުނިފަދައިން ހޫނުވާން ވެސް ފަށާ މުނާފިޤުންނޭ ކަލޭމެންނަށް ދުނިޔެއާއި އުޑަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބުނަން އެނގޭ ނަމަވެސް މިހާރު ވާން މިއުޅޭ ކަންތައްތަކާމެދު ކަލޭމެން އެއްވެސް އެއްޗެއް ތިޔަ ނުބުނަނީ ކީއްވެ

ކަލޭމެން އަމިއްލައަށް ރަނގަޅާއި ނުބައަކީ ކޮބައިތޯ އިންސާފު ކުރަންވީނު މިސާލަކަށް ކަލޭ އެމީހަކަށް ދަރާފައިވާ މީހަކު ކަލެއާ ދޭތެރޭ ދައުވާކޮށް ކަލޭ ގޮވައިގެން އިންސާފަށް ދާން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އިންސާފަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އޭނާއާއި ސުލުޙަ ވުމަށް ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރޭ ނޫނީ ކަލެއާމެދު ދައުވާކުރި މީހާ މައްސަލަ ޖެއްސުމުން ކަލެއަށް ގާޒީ ޙުކުމް އިއްވާނެ އެ ޙުކުމުގައި ކަލޭ ބަންދުކުރާނެ އަހަރެން މިބުނަނީ ހަމަ ތެދެއް އޭރުން ކަލޭ ދަރާފައިވާ އެންމެފަހު ލާރިއަށް ދަންދެން ނުދައްކަނީސް ކަލެއަށް އެބަންދުން ސަލާމަތެއް ނުވެވޭނެ

13

ތައުބާނުވާ އެންމެން ވެސް ނެތިގެންދާނެ

އެތާގައި ވީ ބަޔަކު އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ ގަލީލީގެ ބަޔަކު ބައިތުލް މަޤްދިސްގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޤުރުބާނެއް ކުރުމުގައި އުޅެނިކޮށް ޕިލާތުސްގެ އެންގުމަށް އެމީހުން އެތާގައި ގަތުލުކުރެވުނެވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ލެޔާއި އެމީހުން ޤުރުބާންކުރި ޖަނަވާރުތަކުގެ ލެޔާއި އެއްވިއެވެ އީސާގެފާނު އެމީހުން ކުރެ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ ކަލޭމެން ދެކެނީ މި މީހުންނަށް މިގޮތަށް އަނިޔާ ލިބުނީ އެއީ މި މީހުންނަކީ ގަލީލީގެ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ބޮޑެތި ފާފަވެރިން ކަމުގައި ވާތީ ކަމަށް ތަ އަހަރެން ބުނަން ތަ އެހެންނެއް ނޫން ކަލޭމެން ވެސް ތައުބާ ނުވާ ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނެތި ހިނގައިދާނެ ސިލުވާމުގެ ބުރުޒު ވެއްޓިގެން މަރުވި އަށާރަ މީހުންނަކީ ވެސް ޖެރޫސަލަމުގެ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ނުބައި ބަޔަކު ކަމުގައި ކަލޭމެން ދެކެންތަ ނޫން އަހަރެން ބުނަން ތަ ކަލޭމެން ވެސް ތައުބާ ނުވަނީ ނަމަ އެމީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނެތިވެދާނެ

ދެން އީސާގެފާނު މި މާނަފުން ވާހަކަފުޅު ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ މީހަކު ވައްތީނި ގަހެއް އޭނާގެ ދަނޑެއްގައި އިންދި އެއްދުވަހަކު އޭނާ އެގަހުގައި މޭވާއެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ދިޔަ ނަމަވެސް އެގަހުގައި އެންމެ މޭވާއެއް ވެސް ނެތް ދެން އޭނާ އޭނާގެ ދަނޑު ބަލަހައްޓާ މީހާއަށް ބުނި އަހަރެން މި ވައްތީނި ގަހުން މޭވާއެއް ލިބޭތޯ އަންނަތާ މިހާރު މިވީ ތިން އަހަރޭ އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް މިގަހަކުން މޭވާއެއް އަދި ނުލިބެއޭ މިގަސް ކަނޑާލާށޭ މިގަސް މިތާ ހުރުމުން ބިންގަނޑުން ލިބެންވާ ފައިދާ އެގަހަށް ދިއުން ފިޔަވާ އެހެން ކަމެއް އެބަ ވޭހޭ

އެދަނޑު ބަލަހައްޓާ މީހާ ބުނި ވެރިމީހާއޭ އެއްއަހަރު އިތުރަށް އަދި މިގަސް ކަނޑާނުލާ ބަހައްޓާ ދެއްވާށޭ އޭރުން އަޅުގަނޑު އެގަސް ވަށައިގެން ކޮނެ ގަހު ކާނާ އަޅާނަމޭ އޭރުން ފަހަރެއްގައި އޭގައި މޭވާ އަޅައިފާނޭ މޭވާ ނާޅައިފި ނަމަ ދެން އެގަސް ކަނޑުއްވާ ލައްވާށޭ

އީސާގެފާނު ބަލި އަންހެނަކު ހެޔޮކުރެއްވުން

ބަނީއިސްރާއީލުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރުމުގެ ޚާއްސަ ދުވަސް ކަމުގައިވާ ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި އެބައިމީހުން އަޅުކަން ކުރުމަށް އެއްވެ ތިބި ދީނީމަރުކަޒެއްގެ ތެރޭގައި އީސާގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ކިޔަވައި ދެއްވުމަށް އިންނެވިއެވެ ޖިންނިންގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑު ލެނބި ކޮއްޅުން ނުހުރެވޭ ވަރުގެ ބަލި ހާލު ޖެހިފައިވާ އަންހެނަކު އެތާގައި ވިއެވެ މިމީހާއަކީ މިބަލި ހާލުގައި ވާތާ އަށާރަ އަހަރުވެފައިވީ މީހަކު ކަމުގައި ވިއެވެ އީސާގެފާނަށް އޭނާ ފެނިވަޑައިގަތް ހިނދު އޭނާއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައުމަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ އަދި އެ އަންހެންމީހާ އަށް ވިދާޅުވިއެވެ ދައްތާ ދައްތަ ތިޔަވަނީ މިންޖު ކުރެވިފަ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެ އަތްޕުޅުން އޭނާގެ ގައިގައި އަތްލެއްވިއެވެ ހަމަ އެހިނދުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ސީދާވެއްޖެއެވެ އަދި އެ އަންހެންމީހާ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރިއެވެ

މިދީނީމަރުކަޒުގެ މުދިމު މިކަންތައްތައް ދެކެ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިއައެވެ އެއީ ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި އީސާގެފާނު މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރެއްވީތީއެވެ އޭނާ އެއްވެފައި ތިބި މީސްތަކުންނަށް ބުންޏެވެ ހަފްތާއަކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަދުވަސް ވޭ ވީމާ ބަލިން ހެޔޮވުމަށް އެއިން ދުވަހެއްގެ ތެރެއިން ދުވަހެއްގައި އާދޭ ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ނަޔަކަސް ވެދާނެ

މާތްސާހިބާ ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެންނަކީ މުނާފިޤުންގެ ބައެއް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އޭނާގެ ގެރި ނޫނީ ހިމާރު ފެން ބޮވައިގަންފި ނަމަ ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ވިޔަސް އެއެތި މޮހައިލައި އެއަށް ފެން ދިނުމަށްޓަކައި ނުގެންދާނަން ތަ މިކަނބުލޭގެއީ ވެސް އިބުރާހީމުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުގެ މީހެއް އޭނާ ޝައިތާނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވީތާ އަށާރަ އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއް ވޭތުވެއްޖެ ވީއިރު ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި ވިޔަސް ހަމަޔަޤީނުންވެސް އޭނާ އެކަމުން މިންޖުކޮށް މިނިވަން ކުރުމަކީ ނުބައިކަމެއް ތަ

އެތާގައި ވީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އީސާގެފާނާއި ދެކޮޅުހެދި މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިބަސްފުޅުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް ލަދުގަތެވެ ނަމަވެސް އެހެން ހުރިހާ މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވަމުން މިގެންދަވާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ކަންތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވިއެވެ

ކުޑަ އޮށަކާއި ކަމީރުކޮޅެއް

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ކުރައްވާއިރު ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތް ކަލޭމެންނަށް ބުނެދިނުމަށް އަހަރެން ބޭނުން ކުރާނީ ކޮންފަދަ މިސާލެއް މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ކުރައްވާއިރު ކަންތައްތައް ވާނީ މީހަކު އެމީހާގެ ދަނޑުގައި އިންދި ކުޑަކުޑަ އޮށަކާއި މެދު ކަންތައްތައް ވާފަދަ ގޮތަކަށް އެއޮށަކީ އޮށްތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނޭ އެންމެކުޑަ އޮށް ނަމަވެސް އެއޮށުން ގަސް ފަޅާ އެގަސް ހެދި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރޭ ދޫނިތައް އެ އެއްޗެތީގެ ހާލި އެގަހުގެ ގޮފިތަކުގައި ހަދާ

އަދި ވެސް އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ކުރައްވާއިރު ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތުގެ އެހެން މިސާލެއް ބުނަން ތަ އެދުވަހުން ކަންތައް ވާނެ ގޮތުގެ މިސާލަކީ އަންހެނަކު މޮޑުނު ބޮޑު ސިންގާ ފުށްގަނޑަކަށް ލީ ކުޑަ ކަމީރުކޮޅަކާ އެއްފަދަ ގޮތަކަށް ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ފަހު މުޅި ފުށްގަނޑަށް އެކަމީރުކޮޅުގެ އަސަރުކުރާނެ

ދިންނެވުމުގެ މަގު ކިތަންމެ ހާ ވެސް ހަންޏެވެ

ދެން އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގެން މަގުމަތީގައިވީ ރަށްރަށާއި އަވަށްއަވަށުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ މީހަކު އެކަލޭގެފާނު ކުރެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ މާތްސާހިބާ ދިންނެވުން ލިބޭނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށް ތޯ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ސުވަރުގެއަށް ވަނުމަށް ވާ ދޮރު ވަރަށް ހަނި އެ ހަނި ދޮރުން ވަދެވޭތޯ ބެލުމަށް ވީހާވެސް މަސައްކަތެއް ކުރޭ އެއީ އެތައް ބަޔަކުވެސް އެހަނިދޮރުން ވަންނަން އުޅޭނެ ނަމަވެސް ނުވަދެވޭނެ ގޭގެ ވެރިޔާ ދޮރު ލެއްޕުމުން ކަލޭމެން ތިބެން ޖެހޭނީ ބޭރުގަ އޭރުން ކަލޭމެން ދޮރުގައި ޓަކިދީ ގޮވާނެ ވެރިމީހާއޭ އަޅުގަނޑުމެން ވަންނަން ދޮރުހުޅުވާ ދެއްވާށޭ

ނަމަވެސް އޭނާ ޖަވާބުދޭނެ އަހަރެންނަކަށް ކަލޭމެން ތިޔައީ ކޮންތާކުން އައި ކޮންބައެއް ކަމެއް ނޭނގެއޭ

ދެން ކަލޭމެން ބުނާނެ އަޅުގަނޑުމެން ކަލޭގެފާނާއި އެކު ކައި ބޮއި ހެދީމެއް ނޫންތޯއޭ ކަލޭގެފާނު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ކިޔަވާ ވެސް ދެއްވީމެއް ނޫންތޯއޭ

އޭނާ ޖަވާބުގައި ބުނާނެ އަހަރެންނަކަށް ކަލޭމެން ތިޔައީ ކޮންތާކުން އައި ކޮންބަޔަކު ކަމެއްވެސް ނޭނގެއޭ އޭ ނުބައި ވެގެންވާ ކަންތައްތައް ކުރާ މީހުންނޭ އަހަރެންގެ ކައިރިން ދުރަށް ދާށޭ

އެތަނުގައި ހިތާމަ އާއި ރުއިމާ ކުކުރުން ވާނެ އިބުރާހީމުގެފާނާއި އިސްހާގުގެފާނާއި ޔައުގޫބުގެފާނާއި އަދި ހުރިހާ ރަސޫލުންނެއް ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ޙަޒުރަތުގައި ވާތަން ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެ ނަމަވެސް ކަލޭމެން އެތަނުން ބޭރު ކުރެވޭނެ މުޅި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅު ތަކުން މީސްތަކުން އައިސް މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެ ޙަޒުރަތުގައިވާ ބޮޑު ކެއުމުގައި އެމީހުންނަށްޓަކާ ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ މަޤާމުތަކުގައި އިށީންނާނެ ހަމަކަށަވަރުން މިހާރު އެންމެ މަތިވެރި މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން އެންމެ ދަށް މީހުން ކަމުގައި ވާނެ އަދި މިހާރު އެންމެ ދަށް މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއްމީހުން އެންމެ މަތިވެރި މީހުން ކަމުގައި ވާނެ

އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމާއި މެދު ހިތާމަ ކުރެއްވި

އެވަގުތު ފަރީސީނުންގެ ބަޔަކު އައިސް އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މިތަން ދޫކޮށް ކޮންމެވެސް އެހެން ތާކަށް ދޭ ހެރޮދު އުޅެނީ ކަލޭ މަރާލަން ގަސްތުކޮށްގެން

އެކަލޭގެފާނު ޖަވާބުދެއްވިއެވެ އެ ހީލަތްތެރިޔާ ކައިރީ ބުނޭ މިއަދާއި މާދަމާ އަހަރެން ޖިންނީގެ ބާރުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން އެޖިންނިންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތްކޮށް ބަލި މީހުންގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދީ ހަދާނަން އަދި ތިންވަނައަށް ވާ ދުވަހު އަހަރެން ކަންތައް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ފަދައިން ކަންތައްކޮށް ނިންމާނަން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް މިއަދާއި މާދަމާ އަދި އަނެއް ދުވަހު އަހަރެން މިދާ މަގުގައި ކުރިއަށް ދާނަން އެއީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް އެއްވެސް ރަސޫލަކު ޖެރޫސަލަމް ނޫން އެހެން ތާކު މަރާލެވިގެން ނުވާނެ

އޭ ޖެރޫސަލަމުގެ މީހުންނެ ކަލޭމެންނީ ކަލޭމެންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުއްވޭ ރަސޫލުން މަރާ ކަލޭމެންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުއްވޭ މީހުންގެ ގައިގައި އޮށްގަލުންތަޅާ މީހުން ކުކުޅެއް ޅަ ފިޔޮއްތައް އޭގެ ފިޔަގަނޑު ދަށަށްލާ ރައްކާކުރާ ފަދައިން އަހަރެން ކިތައްފަހަރު މަތިން ކަލޭމެން އެއްކޮށް ގާތް ކުރަން އުޅެފީމު ނަމަވެސް ކަލޭމެން އެގޮތެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ ދެކިބަލަ ކަލޭމެންގެ ގެ ތިޔަވަނީ ފަޅުވެފަ އަހަރެން ބުނަން ތަ މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ނަންފުޅުގައި އަންނަ މީހާއަށް ބަރަކާތް ހުއްޓޭ މިފަދައިން ކަލޭމެން ނުބުނަނީސް ދެން އަހަރެން ކަލޭމެންނަކަށް ނުފެންނާނެ

14

އީސާގެފާނު ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލެއްގެ ގޭގައި

ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި އީސާގެފާނު ފަރީސީނުންގެ ތެރެއިން މަތީ މީހެއްގެ ގެއަށް ކެއުމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެމީހުން އެދުވަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮންމެ ހަރަކާތްފުޅެއް ވަރަށް ފަރުވާތެރި ކަމާއިއެކު ބަލަން ތިއްބެވެ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ދުޅަބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު އިނެވެ އީސާގެފާނު ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ކުރެން ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ ސަބަތުގެ ދުވަހުގައި މީހެއްގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރުމަކީ ދީނުގައި ހުއްދަ ކަމެއް ތަ ނަމަވެސް އެމީހުން މި ސުވާލަކަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ ދެން އެކަލޭގެފާނު މި ބަލި މީހާ ގެންނަވާ އެމީހާގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރައްވާ ފޮނުވާލެއްވިއެވެ

ދެން އެކަލޭގެފާނު އަނެއްކާވެސް އެމީހުންނާއި ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ ކަލޭމެންގެ ދަރިއަކު ނުވަތަ ކަލޭމެން ގެންގުޅޭ ގެރިއެއް ސަބަތުގެ ދުވަހެއްގައި ވަޅަކަށް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ ކަލޭމެން އެ ކުއްޖާ ނުވަތަ އެގެރި ވަގުތުން ވަޅުން ނުނަގާނަން ތަ އެތާގައިވީ މީހުންނަށް އީސާގެފާނުގެ މިސުވާލުފުޅުތަކަށް ދޭނޭ ޖަވާބެއް ނޭނގުނެވެ

އެގެއަށް އައި މެހެމާނުން ކައިރީގައި މަތީ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ގޮނޑިތަކުގައި އިށީނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަން ފެނިވަޑައިގެން އީސާގެފާނު މި މާނަފުން ވާހަކަ ވިދާޅުވިއެވެ މީހަކު ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަކަށް ދަޢުވަތު ދީފިނަމަ އެތަނަށް ގޮސް އެތާގައިވާ މުހިންމު މީހުން އިށީނުމަށް ވާ ގޮނޑިތަކުގައި ނީށީންނާތި އެއީ ކަލެއަށް ވުރެ މާ މަތީ ޚާއްސަ މީހަކަށް ވެސް އެހަފުލާއަށް ދަޢުވަތު ދެވިފައި ވެދާނެ އެހެން ކަމަށް ވެއްޖެނަމަ ކަލޭމެންނަށް ދަޢުވަތު ދިން މީހާ އައިސް ބުނާނެ ތިޔަ ގޮނޑި މީނާއަށް ދީ ދެން ކަލޭ ޖެހޭނީ ލަދުން ތެދުވެގެން ގޮސް އެތާ ހުރި އެންމެ ދެރަ ގޮނޑީގައި އިށީންނަން ނަމަވެސް ކަލެއަށް ކައިވެނީގެ ހަފުލާއަކަށް ދަޢުވަތު ލިބިއްޖެނަމަ ގޮސް އެތާގައި ހުރި އެންމެ ދެރަ ގޮނޑީގައި އިށީނދޭ އޭރުން ކަލެއަށް ދަޢުވަތު ދިން މީހާ އައިސް ބުނާނެ ރަހުމަތްތެރިޔާއޭ ތިޔަ ތަނުން ތެދުވެގެން އައިސް ތިޔަށް ވުރެ ރަނގަޅު ތަނެއްގައި އިށީންނާށޭ ދެން އެތަނަށް އައިސް ތިބި ހުރިހާ މެހެމާނުންނެއްގެ ކުރިމަތީ ކަލެއަށް އިޙުތިރާމް ލިބޭނެ އެއީ ހިތުގައި އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް ކިބުރުވެރިކަން ވާ ކޮންމެ މީހަކު ދަށްކުރެވޭނެ އަދި ހިތުގައި ކިބުރުވެރިކަން ނުވާ ކޮންމެ މީހަކު މަތި ކުރެއްވޭނެ

ދެން އީސާގެފާނަށް ދަޢުވަތު ދިން މީހާއަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭ ޚާއްސަ ބޮޑު ކެއުމެއް ދެނީ ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ހަމައެކަނި ކަލޭގެ ރަހުމަތްތެރިން ނުވަތަ އެއްބަނޑު ތިމާގެ މީހުން ނުވަތަ ކަލޭގެ މުއްސަނދި އަވަށްޓެރިންނަށް އެކަނި ދަޢުވަތު ނުދޭތި އެގޮތަށް ކަލޭ ކަންތައް ކުރީމާ އޭގެ ބަދަލުގައި އެމީހުން ވެސް ކަލެއަށް ދަޢުވަތު ދޭނެ ކަލޭ ބޮޑުކެއުމެއް ތައްޔާރުކުރަނީ ނަމަ ފަޤީރުންނަށާއި ނުހިނގޭ މީހުންނަށާއި ވާބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށާ ލޯއަނދިރި މީހުންނަށް ދަޢުވަތު ދީ އޭރުން ކަލެއަށް ރަހުމަތް ލައްވާނެ އެއީ އެމީހުންނަށް އޭގެ އަގު ދޭން ނުލިބުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ޤިޔާމަތް ދުވަހުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅުން ބަރަކާތާއި އެކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ކަލެއަށް ލިބޭނެ

ވަރަށް ޚާއްސަ ބޮޑު ކެއުމެއް

އެކަލޭގެފާނާއި އެކު މޭޒު ކައިރީ އިން މީހަކު މިއަޑު އަހާފައި އީސާގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅުގެ ޙަޒުރަތުގައި ވާ ބޮޑުކެއުމުގައި ހިމެނޭނެ މީހުންނަށް ބަރަކާތް ހުރި

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެއްދުވަހަކު މީހަކު ބޮޑުކެއުމެއް ތައްޔާރުކޮށް އެތައްބަޔަކަށް ދަޢުވަތު ދިން ދެން ކާގަޑި ޖެހުމުން އޭނާ އޭނާގެ ނޯކަރު ދަޢުވަތު ދެވިފައި ވީ މެހުމާނުންގެ ކައިރިއަށް ފޮނުވާފައި ބުނި އަވަހަށް އަންނާށޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް ވެސް މިވަނީ ތައްޔާރަށޭ

ނަމަވެސް މި އެންމެންވެސް އެކިކަހަލަ އުޒުރުތައް ދައްކަން ފެށި ފުރަތަމަ މީހާ ބުނި އަހަރެން ހަމަ ދެންމެއަކު ގޮވާން އިންދުމަށްޓަކާ ބިމެއް ގަނެފީމޭ އެހެން ވީމާ އަހަރެން އެބިން ބަލަން ދާން އެބަ ޖެހެއޭ އަހަރެންގެ ސަލާން ޤަބޫލުކުރާށޭ

އަނެއް މީހާ ބުނި އަހަރެން ހަމަ ދެންމެ ގޮންގަނޑުގެރީގެ ދިހަ ގެރި ގަންފީމޭ އެހެންވެ އަހަރެން މިހާރު މިދަނީ އެއެއްޗިހި ރަނގަޅުތޯ ބަލާށޭ އަހަރެންގެ ސަލާން ޤަބޫލު ކުރާށޭ

އަނެއް މީހަކު ބުނި އަހަރެން ހަމަ ދެންމެ މީހަކާއި އިނދެފީމޭ އެހެންވެ މިވަގުތު އާދެވޭކަށް ނެތޭ

މީނާގެ ނޯކަރު މީހާ އައިސް މިވާހަކަތައް ބުނުމުން ވެރިމީހާ މިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައި ދެން އޭނާގެ ނޯކަރުންނަށް ބުނި އަވަހަށް ދާށޭ މަގު މައްޗަށާއި ރަށުގެ ކުދި ގޯޅިތަކަށް ގޮސް ފަޤީރުންނާއި ކޮރު މީހުންނާއި ލޯއަނދިރި މީހުންނާ ވާ މީހުންނާއި ގެންނާށޭ

އޭނާގެ ނޯކަރު މީހާ އެފަދައިން ކަންކުރުމަށް ފަހު އައިސް ބުނި ސާހިބާއޭ މަނިކުފާނު ތި ބުނުއްވި ފަދައިން އަޅުގަނޑު ކަންތައް ކޮށްފީމޭ ނަމަވެސް އަދިވެސް އެތަނެއް ނުފުރެއޭ

ދެން ވެރިމީހާ ބުނި ޖެހިގެން އޮތް ރަށަށް ގޮސް އެރަށުން ވެސް މީހުން ގެންނާށޭ އޭރުން އަހަރެންގެ ގެ ފުރޭނެއޭ އަހަރެން ބުނަން ދަޢުވަތު ދެވުނު އެކަކަށްވެސް އަހަރެންގެ ކެއުމުގެ ރަހައެއް ނުލިބޭނޭ

އީސާގެފާނުގެ އަސްހާބީއަކަށް ވުމުގެ އަގު

އެތައްބައިވަރު މީހުންނެއް އީސާގެފާނާއި އެކު ދަތުރު ކުރަމުން އައެވެ އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާއި ދިމާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެންގެ ކައިރިއަށް އަތުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހަކުމެ އެމީހެއްގެ ބައްޕަ އާއި މަންމައަށާއި އަނބިމީހާއަށާއި ދަރިންނަށާއި ބޭބެއިންނާއި ދައްތައިންނަށާއި އަދި ކީއްކުރަން އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ލޯބިވާވަރަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް އަހަރެން ދެކެ ލޯބިނުވަނީ ނަމަ އެމީހަކަށް އަހަރެން އެންގި މަގުން ހިނގާ އަހަރެންގެ އަސްހާބީއަކަށް ނުވެވޭނެ އަހަރެންގެ ބަސްތައް އަޑުއަހާ އެއަށް އީމާންވާ މީހުންނަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ލިބި އަދި އަހަރެން ފަދައިން ސަލީބެއްގައި އޮވެ މަރުވާން ޖެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމަށް ތައްޔާރުގައި ވާންޖެހޭނެ ބައެއް އެފަދައިން ނުވާ މީހަކަށް އަހަރެންގެ އަސްހާބީ އަކަށް ނުވެވޭނެ

މިސާލަކަށް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ބޮޑު އިމާރާތެއް ބިނާކުރަން ބޭނުން ވެއްޖިއްޔާ އެމީހަކު ފުރަތަމަ ރަނގަޅަށް ބަލާނީ އެކަން ކުރާ ވަރަށް އެމީހާގެ އަތުގައި ފައިސާ ހުރިތޯ އެއް ނު އެއީ އޭނާ އެ ބޮޑު އިމާރާތް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކާ ބިންގާ އަޅާ ހެދުމަށްފަހު އެ އިމާރާތް ނުނިންމައިފި ނަމަ އެ އިމާރާތް ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކުމެ އޭނާއަށް މަލާމަތް ކުރާނެތީ އެމީހުން ބުނާނެ އެއްނު މީނަ މިތަން ހަދަން ފަށައިފައި ނުވެސް ނިންމުނު

ދިހަ ހާސް ސިފައިން ވާ ރަސްކަލަކު އޭނާ އާއި އިދިކޮޅަށް ވިހި ހާސް ސިފައިން ގޮވައިގެން ހަނގުރާމައަށް އަންނަ ރަސްގެފާނު ބަލިކުރެވިދާނޭ ތޯ ފުރަތަމަ ނުވިސްނާ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ތަ އޭނާއަށް އެކަން ނުވާނެކަން އެނގުމުން އޭނާ އާއި ހަނގުރާމަ ކުރުމަށް އަންނަ ރަސްގެފާނު އެރަށާއި އެތައް ދުރުމިނެއްގައި ވަނިކޮށް ވަފުދެއް ފޮނުވާ ސުލްޙަ ވުމަށް އެދޭނެއެއް ނު ވީމާ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އަހަރެންގެ އަސްހާބީއަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ޖެހޭނެ އެކަމުގެ އަގަކީ ކަލޭމެންގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް މިފަދައިން ކަން ނުކުރާ މީހަކަށް އަހަރެންގެ އަސްހާބީއަކަށް ނުވެވޭނެ

ލޮނަކީ ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނަމަވެސް ލޮނުން ލޮނު ރަހަ ކެނޑިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ އެ ލޮނު އަނެއްކާ ލޮނަށް ހެދޭނެތަ އެ ލޮނަކީ ބިންގަނޑަށް ވެސް އަދި ގަސްކާނާއަށް ވެސް ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވާނެ އެ ޖެހޭނީ އުކާލަން ކަންފަތް ހުރި މީހަކު މިބުނި ބަސްތަކުގެ އަޑުއަހާ

15

ގެއްލިފައިވާ ކަންބަޅިއެއް ފެނުމުގެ އުފާ

އެއްދުވަހަކު އީސާގެފާނު މީސްތަކުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވާރު ފައިސާ އެއްކުރާ މީހުންނާއި އަދި ނުބައި ފާފަތައް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ވެފައިވާ އެތައް ބަޔަކު އީސާގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑު އެހުމަށްޓަކާ އެތަނަށް އައެވެ އެތާގައި ދީނީ ބޮޑުން ކަމުގައިވާ ފަރީސީނުންނާއި ދީނުގެ ދަންނަބޭކަލުން ވެސްވިއެވެ މިބައިމީހުން މިކަމާ މެދު ޝަކުވާކޮށް ފާޑުކިއުމުގެ ގޮތުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބުންޏެވެ މިމީހާއަކީ ފާފަވެރިންނާއި އެކު ކައި ބޮއި އެމީހުންނާއި ވާހަކަ ދައްކާ ހެދުމަށް ވަރަށް އެދޭ މީހެއް

އެހެންކަމުން އީސާގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް މިމާނަ ފުން ވާހަކަ ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ މިސާލަކަށް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު އަތުގައި ސަތޭކަ ކަންބަޅި ވަނިކޮށް އޭގެތެރެއިން އެކަތި މަގުއޮޅި ގެއްލިގެން ހިނގައްޖެ ނަމަ އެމީހާ ކުރާނީ ކީއް އޭނާ އަނެއް ނުވަދިހަ ނުވަ ކަންބަޅި ވިނަ ކާން ދަނޑުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްފައި ގެއްލިފައި ވީ ކަންބަޅި ހޯދަން ދާނެ ކަންބަޅި ފެނުމުން އެކަމާއިވީ އުފަލުން އޭތި އޭނާގެ ކޮނޑުމަތީ ބާއްވައިގެން ގެއަށް ގެންގޮސް އޭނާގެ ރަށްޓެހިންނަށާއި އަވަށްޓެރީންނަށް ގޮވައި އޭނާ ބުނާނެ މަގޭ މަގުއޮޅިގެން ގެއްލުނު ކަނބަޅި ފެނިއްޖޭ އަހަރެންގެ މިއުފަލުގައި ބައިވެރިވުމަށް އަންނާށޭ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ހަމަ މިބުނި ފަދައިން ތިމާއަކީ ތައުބާ ވާން ނުޖެހޭ ދަރުމަވެރި މީހުން ކަމުގައި ދެކޭ ނުވަދިހަނުވަ މީހުންގެ މައްޗަށް ސުވަރުގޭގައި ފާޅު ކުރެވޭ އުފަލަށް ވުރެ ފާފަވެރިންގެ ތެރެއިން ތައުބާވާ އެންމެ މީހަކަށްޓަކާ ސުވަރުގޭގައި ފާޅު ކުރެވޭ އުފާ މާ ބޮޑުވާނެ

ރިހި ލާރިއެއް

އަދި އީސާގެފާނު މި މާނަފުން ވާހަކަ ވެސް އެބައިމީހުންނަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ މިސާލަކަށް އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ރިހި ދިހަލާރި ވި އަދި މީގެ ތެރެއިން އެއްލާރި ގެއްލުނު މިހެން ކަންތައް ދިމާވި ހިނދު އެއަންހެން މީހާ ކަންތައް ކުރާނީ ކޮން ފަދައަކުން އޭނާ ބައްތި ދިއްލައި ގޭތެރެ އަލިކޮށް މުޅި ގޭތެރެ ކުނިކަހާ މި ރިހިލާރި ފެނޭތޯ މުޅި ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ތަނެއް ހޯދާނެ

އަދި މި ރިހިލާރި ފެނުމުން އޭނާގެ އަވަށްޓެރީންނާއި އެކުވެރީންނަށް ގޮވައި ގެނެސް އެމީހުންނަށް ބުނާނެ އަހަރެން މިވަނީ ވަރަށް އުފަލުގައޭ އަހަރެން އަތުން ގެއްލުނު ރިހިލާރި ފެނިއްޖޭ އަހަރެންގެ މި އުފަލުގައި ބައިވެރިވެދޭށޭ

ފަހެ އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާފަވެރިއަކުމެ ފާފައިން ދުރުވެ އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގެންވާ ފަދައިން ކަންކުރަން ފަށައިފި ހިނދު މާތްރަސްކަލާނގެ މަލާއިކަތުން ވެސް ހަމަ މިފަދައިން އުފާވެރި ވާނެ

ދެ ފިރިހެން ދަރިން

އީސާގެފާނު މިއަށްފަހު މި މާނަފުން ވާހަކަ ވެސް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ އެއްފަހަރަކު އުޅުނު ދަނޑުވެރިޔަކުގެ ދެފިރިހެން ދަރިން ވި އެއްދުވަހަކު މި ދެ ފިރިހެން ދަރިން ކުރެ ހަގު ދަރިފުޅު އޭނާގެ ބައްޕައަށް ބުނި ބައްޕާއޭ ބައްޕަގެ މުދަލުން އަހަރެންނަށް ވާ ބައި އަހަރެންނަށް ދޭށޭ ދެން މި ދަނޑުވެރިޔާ އޭނާގެ ހުރިހާ މުދާ އޭނާގެ ދެދަރިންގެ މެދުގައި ބަހައި ހަގު ދަރިފުޅަށް ވީ މުދާ އޭނާއަށް ދިން

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން މި ހަގުދަރިފުޅު އޭނާގެ ހުރިހާ މުދާ ވިއްކާލާ އެފައިސާ ހިފައިގެން އެހެން ދުރު ސަހަރަކަށް ހިނގައްޖެ އަދި މިސަހަރުގައި އޭނާގެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް މަޖާކޮށް ބޭނުން ނެތް ބޭކާރު ގޮތްތަކަށް ހޭދަކޮށްލި މިދުވަސްވަރު މުޅި މިސަރަޙައްދަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަދަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު އޭރު އޭނާގެ ހުރިހާ ލާރި ބޭނުންނެތް ގޮތުގައި ހޭދަކޮށް ހުސްވެއްޖެ އޭނާއަށް ކާނޭ އެއްޗެއް ނުލިބި ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ މިހިނދު އޭނާ އެހިސާބުގަނޑުގެ ދަނޑުވެރިއެއްގެ ދަނޑުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދިޔަ މި ދަނޑުވެރިޔާ އޭނާއަށް ދިން މަސައްކަތަކީ އޭނާގެ އޫރުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މީނާގެ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ބޮޑުވެގެން އެކަމަށް ކެތް ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މިއޫރުތައް އެކާ ހިތިތޮޅިތައް ވެސް ކާން ލިބޭނެ ނަމައޭ އޭނާގެ ހިތަށްއެރި މި ހާލުގައި ވީއިރު ވެސް އޭނާއަށް ކާއެއްޗެއް ދޭނޭ މީހަކު ނުވި

މިހެން ކަންތައް ދިމާވި ހިނދު އޭނާއަށް ވީގޮތް ވިސްނި ހޭޖެހި އޭނާ އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ބުނި މަގޭ ބައްޕަގެ ނޯކަރުންނަށް ވެސް އެމީހުންނަށް ނުކެވި ގިނަވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ވެސް ކާން ލިބެއޭ އެކަމަކު މަ މިތާގައި މިބަނޑަށް މަރުވަނީއޭ އަހަރެން އެނބުރި ބައްޕަގެ ކައިރިއަށް ދާންވީއޭ އަދި ބައްޕައަށް ބުނާނަމޭ ބައްޕާއޭ އަހަރެން ބައްޕައާއި އަދި މާތްރަސްކަލާނގެއާއި ދެކޮޅުވެ ފާފަ ކޮށްފީމޭ ވީމާ އަހަރެންނަކީ މިހާރު ބައްޕަގެ ދަރިއެއްގެ ނަން ލިބުން ހައްޤު މީހަކީމެއް ނޫނޭ އެހެންނަމަވެސް ބައްޕަގެ ނޯކަރުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ކަމުގައި އަހަރެން ޤަބޫލު ކުރާށޭ މިހެން ހިތާ އޭނާ އެނބުރި ރަށަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފެށި

އޭނާއަށް ގެއާއި ހަމައަށް ނުވެސް ދެވި އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ބައްޕައަށް އޭނާ ފެނި ދުވަމުން އައިސް އޭނާގެ ހާލު ދެކެ އެކަމުގެ މައްޗަށް ހަމްދަރުދީވެ އޭނާގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަނެ ބޮސްދީ ހެދި

މިހިނދު މިދަރިފުޅު ބުނި ބައްޕާއޭ އަޅުގަނޑު ބައްޕައާއި އަދި މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި ދެކޮޅުވެ ފާފަ ކޮށްފީމޭ ވީމާ އަޅުގަނޑަކީ މިހާރު ބައްޕަގެ ދަރިއެއްގެ ނަން ލިބުން ހައްޤު މީހަކީމެއް ނޫނޭ

ނަމަވެސް އޭނާގެ ބައްޕަ ނޯކަރުންނަށް ގޮވާ ގެނެސް ބުނި އަވަހަށް ގޮސް މޮޅު އަގުބޮޑު ހެދުމެއް ގެނެސް މީނާއަށް ދޭށޭ މީނާގެ އިނގިލީގައި އަޅާނެ އަންގޮޓިއަކާއި އަރާނެ ފައިވާނެއް ވެސް ގެނެސްދޭށޭ އަދި ޚާއްސަ މުނާސަބަތަކަށްޓަކާ ފަލަ ކުރެވިފައިވާ ޅަ ގެރި ކަތިލާ ބޮޑު ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކުރާށޭ މި އުފާވެރި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރަން ވާނޭ މިއަދު މަގޭ މަރުވެފައި ވީ ދަރިފުޅަށް އަލުން އާ ޙަޔާތެއް ލިބިއްޖޭ މަގޭ ގެއްލިފައި ވީ ދަރިފުޅު ފެނިއްޖޭ ދެން އެއަށްފަހު އެބައިމީހުން މިކަން ފާހަގަކުރުމަށްޓަކާ އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ފެށި

މި ވަގުތު މިދަނޑުވެރިޔާގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު އުޅުނީ ދަނޑުތަކުގެ މަސައްކަތުގަ އޭނާ މަސައްކަތުން ނިމިގެން އެނބުރި ގެއަށް އައިއިރު ގޭދޮށުގައި މީސްތަކުން ލަވަކިޔައި ނަށައި އުޅޭ ތަން ފެނި އެތަނުގައި ވީ ނޯކަރަކަށް ގޮވައި ގެނެސް މިވަނީ ކީއްތޯ އަހާސުވާލު ކުރި އެމީހާ ޖަވާބުގައި ބުނި ސާހިބާގެ ގެއްލިފައި ވީ ކޮއްކޮ އެނބުރި ގެއަށް އަތުވެއްޖޭ އަދި ސާހިބާގެ ބައްޕަ ޚާއްސަކޮށް ފަލަ ކުރި ޅަ ގެރި ކަތިލާ އެކަމުގެ އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކޮށްފިއޭ

ދޮށީ ދަރިފުޅު މިކަމާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅި އައި އަދި ގޭތެރެއަށް ވަނުމަށް އިންކާރު ކުރި ދެން އޭނާގެ ބައްޕަ ބޭރަށް އައިސް އާދޭހާއި އެކު އޭނާ ގާތު ގޭތެރެއަށް ވަނުމަށް އެދުނު ނަމަވެސް މި ދޮށީ ދަރިފުޅު އޭނާގެ ބައްޕައަށް ބުނި މި ހުރިހާ އަހަރު އަހަރެން ބައްޕަގެ ދަނޑުތަކުގައި އަޅަކު ފަދައިން މަސައްކަތް ކުރިމޭ އަދި ދުވަހަކުވެސް ނުކިޔަމަންތެރިއެއް ނުވަމޭ ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ރަށްޓެހީންނާއި އެކު މަޖާ ކޮށްލާ ޕާޓީއެއް ބާއްވާލަން ޅަ ބަކަރިއެއްގެ މިންވަރު ވެސް ބައްޕަ ނުދޭ އެކަމަކު ބައްޕަގެ އެ ދަރި ބައްޕަގެ ލާރި ފާފަވެރި އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ޚަރަދު ކޮށް ހުސް ކޮށްލާފައި އެނބުރި ގެއަށް އައުމުން ބައްޕަ ޚާއްސަކޮށް ފަލަ ކުރި ޅަ ގެރި އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ކަތިލާ ތިޔަ ބޮޑު ކެއުމެއް ތައްޔާރު ކުރީއޭ

ބައްޕަ މީނާއަށް ބުނި މަގޭ ދަރިފުޅާއޭ ކަލޭ އަބަދުވެސް ތިޔަވަނީ މިތާ ބައްޕަގެ ގާތުގައޭ އަދި ބައްޕައަށް ވާ ނަމަ ވާހާ މުދަލެއް ތިޔަވަނީ ކަލޭގެ އަތްމައްޗަށް ދޫކޮށްލާފައޭ ނަމަވެސް މިއަދު ކަލޭގެ ގެއްލިފައި ވީ ކޮއްކޮ އެނބުރި އައި ހިނދު އެކަމުގެ އުފަލުގައި އަހަރުމެން މިކެއުން ތައްޔާރުކޮށް އުފާ ފާޅުކުރަން ޖެހޭނޭ އެއީ ކަލޭގެ ކޮއްކޮ ވީ މަރުވެފައޭ ނަމަވެސް މިހާރު އޭނާއަށް އަލުން ޙަޔާތެއް ލިބިއްޖޭ އޭނާ ވީ ގެއްލިފައޭ ނަމަވެސް އަލުން އޭނާ ފެނިއްޖޭ

16

ވެރިމީހާގެ މުދަލުން އިސްރާފު ކުރި މުވައްޒަފު

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަންޖަކު ވި އޭނާގެ މެނޭޖަރު އޭނާގެ އެއްޗިހި އިސްރާފުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ދެން އޭނާ އެ މެނޭޖަރު ގެނެސް ބުނި ކަލެއާއި ބެހޭގޮތުން އަހަރެންނަށް މިއިވެނީ ކޮން ޚަބަރު ތަކެއް ހޭ ކަލޭ ވިޔަފާރީގެ ކަންތައް ހިންގި ގޮތުގެ މައުލޫމާތުގެ ބަޔާނެއް ލިޔާށޭ އަދި އެއަށް ފަހު ކަލޭ ތިޔަވަނީ އަހަރެންގެ މެނޭޖަރެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައޭ

މި މެނޭޖަރު ހިތާ ހިތާ ބުނި އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއްބާއޭ މަގޭ ވެރިމީހާ މަ މިވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީއޭ އަހަރެންނަކީ ބިންކޮނެވޭ ވަރުގެ ހަށިގަނޑުގައި ބާރު ހުރި މީހެއް ނޫނޭ އަދި އަހަރެން ސަލާންޖަހަން ލަދުގަނޭ އާނއެކޭ ހަދާނެ ގޮތެއް އެނގިއްޖެއޭ އޭރުން އަހަރެންގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނަސް މިތާގެ މީހުން އަހަރެންނަށް ތާއީދުކޮށް އެމީހުންގެ ގޭގެއަށް އަހަންނަށް ދަޢުވަތު ދޭނެއޭ

ދެން އޭނާ ހެދި ގޮތަކީ އޭނާގެ ވެރިމީހާއަށް ދަރާފައިވާ ހުރިހާ މީހުން ފަހަރަކު މީހަކު ގެ މަތިން އޭނާގެ ކާރިއަށް ގެނައި މީނާ އޭގެތެރެއިން ފުރަތަމަ މީހާ ކުރެން ސުވާލުކުރި ކަލޭ އަހަރެންގެ ވެރިމީހާއަށް ދަރައި އޮތީ ކިހާވަރެއް ހޭ އެމީހާ ބުނި ތިންހާސް ލީޓަރު ޒައިތޫނި ތެލޭ

މެނޭޖަރު މީހާ ބުނި މިތާ އިށީނދެ ކަލޭގެ ބިލު ނަގާ ތިޔަ ތިންހާސް ލީޓަރު އެއްހާސް ފަސް ސަތޭކަ ލީޓަރަށް ބަދަލުކޮށްލާށޭ

ދެން އޭނާ ދެވަނަ މީހާ ކުރެން ސުވާލުކުރި ކަލޭ ދަރާ އޮތީ ކިހާވަރަކަށް ހޭ

އެމީހާ ބުނި އެއްހާސް ބަސްތާ ގޮދަނަށޭ އެމެނޭޖަރު ބުނި ކަލޭގެ ބިލު ނަގާ ތިޔަ އެއްހާސް ބަސްތާ އަށްސަތޭކަ ބަސްތާއަށް ބަދަލުކޮށްލާށޭ

މި މުއްސަނދި މީހާ އޭނާގެ މި މަކަރުވެރި މެނޭޖަރަށް ސާބަސް ދިން އެއީ އޭނާ އެ ކަންތައް ކުރިލެއް ހުޝިޔާރު ކަމުން އެއީ މާތްރަސްކަލާނގެ ދެއްވި ތެދު އަލިމަގުގައި ވާ މީހުންނަށް ވުރެ އެކަލާނގެއަށް އީމާން ނުވާ މީހުން އެކަކު އަނެކަކާއި މެދު ކަންތައް ކުރާއިރު މާ ހުޝިޔާރުވާނެ

އަހަރެން މިބުނީ ހަމަތެދެއް ކަލޭމެން އެހެން މީހުންގެ ފައިދާއަށްޓަކާ އަދި ރަށްޓެހިންނަށްޓަކާ ދުނިޔެވީ މުދަލުގެ ބޭނުން ކުރޭ އޭރުން ކަލޭމެންގެ ދީލަތިކަމުގެ ސަބަބުން ސުވަރުގޭގައި ކަލޭމެންނަށް ދެމިހުރި މަންޒިލެއް ލިބޭނެ

ކުރާ ކުޑަ ކަންތައްތަކުގައި ތެދުވެރި ވާ މީހަކު ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ތެދުވެރި ވާނެ އެކަމަކު ކުރާ ކުޑަކަންތައްތަކުގައި މަކަރު ހަދާ މީހަކު އޭނާ ކުރާ ބޮޑެތި ކަންތައްތަކުގައި ވެސް މަކަރު ވެރިވާނެ ކަލޭމެން ދުނިޔެވީ މުދަލުގެ މައްޗަށް ތެދުވެރި ނުވާ ނަމަ ހަޤީޤީ މުދާ ކަމުގައިވާ ސުވަރުގޭގެ މުދާ ކަލޭމެންގެ އަތް މައްޗަށް ދޫކޮށްލުމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް އަދި ކަލޭ އެހެން މީހެއްގެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ޚިޔާނާތްތެރި ވާނަމަ ކަލޭގެ އަމިއްލަ މުދާ ކަލޭގެ މައްޗަށް ދޫކޮށް ލެވޭނީ ކިހިނެއް

އެއްވެސް ނޯކަރަކަށް ދެ ވެރިއެއްގެ ކައިރިއަކު އެއްފަހަރަކާ މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ އެއީ އޭނާ އެކަކުގެ މައްޗަށް ލޯބިވާނެ އަދި އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ނުރުހޭނެ ނޫނީ އެކަކަށްޓަކާ އޭނާ ޖާނުދޭނެ އަދި އަނެކަކު ގެ މައްޗަށް ނަފުރަތު ކުރާނެ އެއްވެސް މީހަކަށް މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށާއި ފައިސާއަށް އެއްފަހަރަކާ ޚިދުމަތެއް ނުކޮށްދެވޭނެ

ފަރީސީނުންގެ އެންމެން ވެސް ފައިސާއަށް ވަރަށް ލޯބި ކުރެއެވެ އެހެން ކަމުން އެމީހުންނަށް އީސާގެފާނުގެ މި ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުއިވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް މަލާމާތް ކުރިއެވެ ދެން އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ ކަލޭމެން ތިޔައީ މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ކަލޭމެންގެ ހުރިހާ އަމަލުތަކަކީވެސް ރަނގަޅު އަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ހަދާ ބަޔެއް ނަމަވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ ކަލޭމެންގެ ހިތްތައް ދެކެ ދެނެ ވޮޑިގެން ވޭ އިންސާނުންގެ ކުރިމަތީގައި މަތީ އަގުހުންނަ ކަންތައްތަކަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރިފުޅުމަތީ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ހުތުރު ކަންތައްތައް

މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅު ދުވަހަކުވެސް އުވިގެނެއް ނުދާނެ

މޫސާގެފާނު އެންގެވި ދީނީ ގަވާއިދުތަކާ އަދި ރަސޫލުންނާއި އެބޭކަލުން މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވުނު މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް ފާޅުކުރެވުނީ ޔަހުޔާގެފާނާއި ޖެހެންދެން ޔަހުޔާގެފާނަށް ފަހު މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބެހޭ އުފާވެރި ޚަބަރުފުޅުތައް އެ ވަޙީ ކުރެއްވިފައި ވީ ފަދައިން ފެތުރެމުން ދޭ އެތައް ބަޔަކުވެސް އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާއި ބެހޭ މިޚަބަރުތައް ޖޯޝާ އެކު ކަނުލާ ފަރުވާތެރިވެ އަޑުއަހަމުން އެބަގެންދޭ އަދި އުޑާއި ބިން ނެތިގެން ދިޔަޔަސް މާތްރަސްކަލާނގެ އެންގެވި މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތަކުގައި ލިޔެވިފައިވާ އެންމެ ނުކުތާއެއްގެ މިންވަރުވެސް އުވިގެންނެއް ނުދާނެ

އެއްވެސް މީހަކު އެމީހެއްގެ އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފައި އެހެން އަންހެނަކާއި އިނދެފި ނަމަ އެ ކުރެވެނީ ޒިނޭ އަދި ވަރިވެފައިވާ އަންހެނަކާއި އިންނަ ފިރިހެނަކަށް ވެސް އެ ކުރެވެނީ ޒިނޭ

މުއްސަނދި މީހާއާއި ލާޒަރު

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެއްފަހަރަކު ވަރަށް ބޮޑު މުއްސަންޖަކު އުޅުނު އޭނާ އަބަދުވެސް އެންމެ އަގުބޮޑު މޮޅު އަންނައުނު ލާ މޮޅު ކެއުން ކައިގެން އަރާމުގައި އުޅުނު މިމުއްސަނދި މީހާގެ ދޮރާށި ކައިރީގައި ކޮންމެދުވަހަކު ވަރަށް ފަޤީރަކު ގެނެސް ބޭއްވިފައި އޮވޭ މި ފަޤީރު މީހާގެނަމަކީ ލާޒަރު އޭނާ އެތާ އޮންނަނީ އެއީ މިމުއްސަނދި މީހާ ކާއިރު މޭޒުމަތިން އޮހޭ ބާކީ ކާއެތިކޮޅު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގަ މި ލާޒަރުގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ވަނީ ފާރުތަކުން ފުރިފަ ކުއްތާތައް އައިސް އޭނާގެ ފާރުތަކުގައި ދޫކާތާ ހަދާ

އެއްދުވަހަކު މިލާޒަރު މަރުވެއްޖެ ދެން މަލާއިކަތުން އޭނާގެ ފުރާނަ ސުވަރުގެއަށް އިބުރާހީމުގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެންދެވި މިމުއްސަނދި މީހާ ވެސް މަރުވި އަދި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލެވުނު މިމުއްސަނދި މީހާ ނަރަކައިގައި ވަރަށް ވޭން ލިބިގެންވާ ހާލުގައި ވި އޭނާ ވަށައިގެން ހޯދާ ބެލިއިރު ވަރަށް ދުރުން އޭނާއަށް އިބުރާހީމުގެފާނު ފެނުނު އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ލާޒަރު ވެސް ވަނިކޮށް ދުށް އެމީހާ ގޮވި އިބުރާހީމުގެފާނުއޭ އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ރަހުމް ކުރައްވާށޭ އަޅުގަނޑު މިއަލިފާނުގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ވަރަށް ވޭނުގައޭ ލާޒަރުގެ އިނގިއްޔެއް ފެން އެއްޗަކަށް ލައްވާފާ އަޅުގަނޑުގެ އަނގަޔަށް ފިނި ކޮށްލައި ދިނުމަށް މިތަނަށް ފޮނުވާ ދެއްވާށޭ

އިބުރާހީމުގެފާނު ވިދާޅުވި ދަރިފުޅާއޭ ހަނދާން ވޭހޭ ކަލޭ ދުނިޔޭގައި އުޅުނުއިރު ކަލެއަށް ރަނގަޅު ގޮތްތައް ދިމާވިއޭ އަދި ލާޒަރުއަށް ވަރަށް ދެރަ ނުބައި ގޮތްތައް ދިމާވިއޭ މިހާރު މިތާގައި އޭނާއަށް ވަނީ ހަމަޖެހުން ލިބިފައޭ އަދި ކަލޭ ތިޔަވަނީ ވޭނުގައޭ އެހެން ނޫނަސް ކަލެއާއި އަހަރުމެންނާއި ދޭތެރޭ ބޮޑު ފުން ވަޅުގަނޑެއް އެބައޮތޭ އެހެންވެ މިފަރާތުން އެކަކަށް ވެސް ތިޔަ ފަރާތަކަށް ނުދެވޭނެއޭ އަދި ތިޔަފަރާތުން އެކަކަށް ވެސް މިފަރާތަކަށް ވެސް ނާދެވޭނެއޭ

ދެން މިމުއްސަނދި މީހާ ބުނި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ މިއާދޭސް ޤަބޫލު ކުރައްވާށޭ ލާޒަރު އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަގެ ގެއަށް ފޮނުއްވާ ދެއްވާށޭ އެގޭގައި އަޅުގަނޑުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ފަސް ފިރިހެނުން ތިބޭނެއޭ އަޅުގަނޑު އުޅުނު ގޮތަށް ނޫޅޭން ލާޒަރު އެމީހުންނަށް އިންޒާރު ކޮށްފިނަމަ އެމީހުންނަށް މިވޭނާއި އަނިޔާ ލިބޭ ތަނަށް އަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއޭ

ނަމަވެސް އިބުރާހީމުގެފާނު އޭނާއަށް ވިދާޅުވި އެމީހުން އަތުގައި މޫސާގެފާނާއި އެހެނިހެން ރަސޫލު ބޭކަލުން ލިއުއްވި ފޮތްތައް ވެއޭ އެފޮތްތަކުގައި ލިޔެވިފައިވާ ނަސޭޙަތްތައް އަހައި އެމީހުންނަށް އެއަށް އީމާން ވެވި ދާނެއޭ

މިމުއްސަނދި މީހާ ބުނި ނޫނެކޭ އިބުރާހީމުގެފާނުއޭ އެމީހުންގެ ކައިރިއަށް މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ހިނގައްޖެ ނަމަ އެބައިމީހުން އެމީހަކު ބުނާ އެއްޗެއްގެ އަޑު އަހާ ޤަބޫލުކޮށް އެބައިމީހުންގެ ހިތާއި އުޅުން ބަދަލުކުރާނެއޭ

ދެން އިބުރާހީމުގެފާނު ވިދާޅުވިއޭ އެމީހުން މޫސާގެފާނާއި އެހެން ރަސޫލުބޭކަލުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅުތަކުގެ އަޑުނާހާ އުޅޭ ނަމަ މަރުވެފައިވާ މީހަކު އަލުން ދިރިގެން ދިޔަސް އެމީހުންގެ ހިތާއި އުޅުމެއް ބަދަލެއް ނުކުރާނެއޭ

17

ފާފަ މައާފު އީމާން ވާޖިބު

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އިންސާނުންނަށް ފާފަ ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންތަކާއި ދިމާވާނެ އެކަމަކު އެ ފާފަ ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންތައް ކުރުމަށް މެދުވެރިއަކަށް ވާ މީހަކަށް ހިތާމަ ހުރި މިނިކަމެތި މީހުންނަށް ފާފަކުރުމަށް ޖެއްސުމަށް ވުރެ އެމީހާ ކަރުގައި ކަޅުހިލަ ދައެއް ބަނދެފަ ކަނޑަށް އެއްލާލެވުނު ނަމަވެސް އެއަށްވުރެ މާ ރަނގަޅު ވާނެ ވީމާ ކަލޭމެން ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅޭތި

ކަލޭގެ އަޚާ ފާފަ ކޮށްފި ނަމަ އޭނާއަށް ނުރުހުން ފާޅުކުރާތި އަދި އޭނާ ތައުބާ ވެއްޖެ ނަމަ އޭނާއަށް މައާފު ކުރާތި ކަލޭގެ އަޚާ ދުވާލަކު ހަތް ފަހަރު ކަލެއާ ދޭތެރޭ ނުބައިކޮށް ކަންތައް ކޮށްފައި ހަތް ފަހަރު ކަލޭގެ ކައިރިއަށް އައިސް އަހަންނަށް މައާފުކުރާށޭ ބުންޏަސް އެހުރިހާ ފަހަރަކުވެސް ކަލޭ އޭނާއަށް މައާފު ކުރާތި

އީސާގެފާނުގެ މަންދޫބުން އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއެވެ އަޅުގަނޑުމެންގެ އީމާންކަން އިތުރުކޮށް ދެއްވާ

އީސާގެފާނު އެމީހުންނަށް މިފަދައިން ޖަވާބު ދެއްވިއެވެ ރެވި އޮށެއް ހާ މިންވަރުގެ އީމާންކަން ކަލޭމެންގެ ކިބައިގައި ވާ ނަމަވެސް މި ތޫތު ގަހަށް މުލުން ލުހިގެން ގޮސް ކަނޑުގައި އިންދޭށޭ ބުންޏަސް އެގަސް ކަލޭމެންގެ އަމުރަށް ކިޔަމަން ވާނެ

މިސާލަކަށް ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން މީހެއްގެ ނޯކަރަކު ބިންގަނޑު ޖަހާ ނުވަތަ ކަންބަޅި ބަކަރިތައް ބަލަހައްޓާ ނިމިގެން ގެއަށް އައުމުން ކަލޭމެން އެނޯކަރަށް ބުނާނެ ތަ އަވަހަށް އަންނާށޭ ކާން އިށީންނާށޭ އެހެންނެއް ނުވާނެ އޭގެބަދަލުގައި އެނޯކަރަށް ކަލޭ ބުނާނީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ތައްޔާރު ކުރާށޭ އަދި ފެންވަރައިގެން އައިސް އަހަރެން ކައި ނިމެންދެން މަޑުކުރާށޭ އޭގެފަހުން ދެން ކަލޭ ކާށޭ ކަލޭ ނޯކަރު މީހާ ކައިރީ ކުރަން ބުނި ކަންތައް އޭނާ ކުރުމުން ކަލޭ އޭނާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ޖެހޭނެތަ ހަމައެގޮތަށް ކަލޭމެންނަކީ ވެސް މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅުން ވީމައި މާތްރަސްކަލާނގެ އަންގަވާ ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު އަމިއްލަ ނަފުސުގެ މައްޗަށް ބުނޭ އަހަރުމެންނަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ އަޅުންނޭ ވީއިރު މިކުރި ހުރިހާ ކަމަކީ ހަމަ އަހަރުމެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކޭ

ޖިޒާމުބަލި ޖެހިފައި ވީ ދިހަ މީހުން

އީސާގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގަންނަވަންސަމީރިއްޔާ އާއި ގަލީލީ އާއި ދެސަރަޙައްދު ދޭތެރެއިން ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވިއެވެ އަދި އެހިސާބުގައި ވާ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނިކޮށް އެރަށުގެ ބޭރުން ޖިޒާމު ބަލި ޖެހިފައިވާ ދިހަ މީހަކު އެކަލޭގެފާނާއި ދިމާވިއެވެ އެބައިމީހުންގެ ބަލީގެ ނުބައި ކަމުންނާއި ތާހިރު ވެފައި ނުވުމުން ކައިރިވާން ނުކެރި ދުރުގައި ތިބެ އެމީހުން ބާރަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ އީސާގެފާނު ސާހިބާ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ރަހުމް ކުރައްވާ

އީސާގެފާނު މިބައިމީހުން ދެކެވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ހަށިގަނޑު އިމާމުންނަށް ދައްކަން ދޭ މިބައިމީހުން އިމާމުންގެ ގާތަށް ދާން ދިޔަ މަގުމަތީ މިބައިމީހުންގެ ބަލި ފަސޭހަވެ ސާފުތާހިރު ވެއްޖެއެވެ

މިތަނުން އެކަކު އޭނާގެ ބަލި ފަސޭހަ ވި ތަން ދެކެ ހަމަ ވަގުތުން އެނބުރި އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް އައެވެ އަދި ބާރު އަޑުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ހަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަމުން އީސާގެފާނުގެ ފައިންޕުޅުގެ ދަށަށް ސަޖިދަކޮށް ތިރިވިއެވެ އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ މިމީހާއަކީ ސަމީރިއްޔާގެ މީހެކެވެ

އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ވީ މީސްތަކުންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އަހަރެން ދިހަ މީހުންގެ ބަލި ފަސޭހަ ކުރިން އަނެއް ނުވަ މީހުން ކޮބާ މިސަމީރިއްޔާގެ މީހާ އެކަނި މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޝުކުރު ކުރުމަށްޓަކާ މިއައީ ކީއްވެ އެކަލޭގެފާނު މިމީހާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ ތެދުވޭ އަދި ކަލޭގެ މަގުގައި ކުރިއަށް ދޭ ކަލޭގެ ބަލި ހެޔޮވެފައި ތިޔަވަނީ ކަލޭ އީމާން ވީތީ

މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ވާ ދުވަސް

ފަރީސީނުންގެ ބަޔަކު އީސާގެފާނު ކުރެން މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ވާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ އީސާގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމުވާނެ ނަމަވެސް އެރަސްކަންފުޅު ޤާއިމު ވުމުގެ ހެއްކެގެ ގޮތުން އެއްވެސް އަލާމާތެއް ނުފެންނާނެ މާތްރަސްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމުވެގެން ވާތަން އެއްވެސް މީހަކަށް އެއީއޭ ނޫނީ މިއީއޭ ކިޔާފަކާ ނުދެއްކޭނެ އެއީ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު ޤާއިމުވެގެން ވަނީ ކަލޭމެންގެ މެދުގަ

ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވިއެވެ އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދުވަހެއް ނަމަވެސް ދުށުމަށްޓަކާ ކަލޭމެން ކެތް މަދުވާނެ ވަގުތެއް އެބައާދޭ އެކަމަކު ކަލޭމެންނަކަށް އެދުވަހެއް ނުފެންނާނެ މީހުން ކަލޭމެންނަށް ބުނާނެ މިއީ އެކަލޭގެފާނޭ އެއީ އެކަލޭގެފާނޭ ނަމަވެސް އެހެން ބުނާ މީހުން ފަހަތުން ކަލޭމެން ދުވެ ނުދާތި އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު އުޑުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދިއްލިގެން ދާފަދަ ވިދުވަރެއް ފަދައިން ވާނެ ނަމަވެސް އޭގެކުރިން އެކަލޭގެފާނު މިޒަމާނުގެ މީސްތަކުންގެ އަތް ދަށުގައި އެތައް އަނިޔާތަކެއް ބަރުދާސްތު ކުރަން ޖެހޭނެ އަދި އެމީހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުތައް ޤަބޫލެއް ނުކުރާނެ

ނޫހުގެފާނުގެ ދުވަސްވަރު ކަންތައްތައް ވީ ފަދައިން އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު ވެސް ކަންތައްތަކެއް ފެންނާނެ ނޫހުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ނައުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަތް ނަމަވެސް ފެންބޮޑުވެ އެންމެން ނެތިވެ ދަންދެން މީސްތަކުން މީހުންނާއި އިނދެ ކައިބޮއި މަޖާކޮށް އުޅުނު

ލޫތުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ވެސް ކަންތައްތައް ވީ ހަމަ އެފަދައިން މީހުން ކައިބޮއި ގަނެވިއްކާ ގޮވާން އިންދާ ގެތައް ބިނާކޮށް އުޅުނު ނަމަވެސް ލޫތުގެފާނު ސޮދަމު ދޫކޮށް ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު އުޑުން އަލިފާނާއި އަދަމުން ދިޔަ ކައްސަނދުވާނީގެ ވާރޭ އެރަށަށް އޮހި އެރަށުގެ އެންމެން ނެތިވެދިޔައީ

އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ހާމަކުރެއްވޭ ދުވަހުވެސް ކަންތައް ވާނީ ހަމަ މިފަދައިން އެދުވަހު ގެއިން ބޭރުގައި ވީ މީހަކު އޭނާގެ ގެއަށް މުދާތައް ބަލާ ގޮސްގެން ނުވާނެ އަދި ގޮވާން ހެއްދުމަށް ދަނޑަށް ގޮސް ވީ މީހަކު ވެސް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބަލާ އެނބުރި ގޮސްގެން ނުވާނެ ލޫތުގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ މަތިން ހަނދާން ކޮށްބަލަ އެމީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެފި ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ގެއްލޭނެ އަދި މިދިރިއުޅުން ގެއްލިއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ސަލާމަތް ވާނެ އަހަރެން ބުނަން ތަ އެރޭ އެއް އެނދެއްގައި ތިބި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ބާއްވާފައި އަނެކަކު ގެންދެވޭނެ ގޮވާން މުގުރަން ދެއަންހެނުން ތިބި ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކު ބަހައްޓާފައި އަނެކަކު ގެންދެވޭނެ

އެމީހުން ސުވާލު ކުރިއެވއެ މާތްސާހިބާ މިކަންތައް ވާނީ ކޮންތާކުތޯ އީސާގެފާނު ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ކާޅުތައް އެއްވަންޏާ އެތަނެއްގައި މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ މަސްގަނޑެއް ވާކަން އެނގޭ ހަމައެފަދައިން އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދުވަހު މީސްތަކުންނަށް ފަހުދުވަސް ގާތްވެއްޖެކަން ވެސް އެނގޭނެ

18

ހުވަފަތް އަންހެނެއް ގެ އާދޭސް

ދެން އީސާގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް މާނަފުން ވާހަކަފުޅެއް ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ އެއީ އެމީހުންނަށް ހިތްވަރު ދެރަ ނުކޮށް އަބަދުވެސް ދުޢާކުރަން ޖެހޭނެ ކަން އަންގައި ދެއްވުމަށެވެ ެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އެއްރަށެއްގައި ފަނޑިޔާރަކު އުޅުނު މީނާއަކީ މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ބިރެއް ގަންނަ އަދި މީހުންނާއި ދޭތެރޭ ވެސް އަޅާލާ މީހެއް ނޫން އެރަށުގައި ފިރިމަރުވެފައިވާ އަންހެނަކު ވެސް އުޅުނު އޭނާ މި ފަނޑިޔާރުގެ ކައިރިއަށް އައިސް އޭނާއަށް ގެއްލުން ދީފައިވާ މީހެއްގެ ކިބައިން އޭނާއަށް އިންސާފު ލިބިދިނުމަށް އެދޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ

ދުވަސްކޮޅަކު އޭނާ މިކަމާއި ދެކޮޅު ހެދި ނަމަވެސް މި އަންހެން މީހާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އަންނަމުން ދިޔަ ދެން އެއްދުވަހަކު އޭނާގެ ހިތަށްއެރި އަހަރެން މާތްރަސްކަލާނގެ އާއި އަދި އިންސާނުންނާއި މެދު އަޅާނުލި ކަމުގައި ވިޔަސް މި އަންހެން މީހާ އަހަންނަށް މިކުރާ އުނދަގުލުގެ ސަބަބުން މީނާ އާއި ދޭތެރޭ އިންސާފުން ކަންތައް ވޭތޯ ބަލަން ވެއްޖޭ އެހެން ނޫނީ މިއަންހެން މީހާ މިހެން އައިސް އައިސް އަހަރެން ވަރުބަލި ކުރާނެއޭ

ދެން މާތްސާހިބާ ވިދާޅުވިއެވެ މި އިންސާފަށް ލޯބިނުކުރާ ފަނޑިޔާރު އެބުނި އެއްޗެއް އަޑުއަހާ ބަލަ މި ފަނޑިޔާރުފަދަ މީހަކު ވެސް އެންމެ ފަހުން އިންސާފުން ކަން ކަންތައްކުރިއިރު ދެން މާތްރަސްކަލާނގެ އެކަލާނގެ ހޮއްވަވާ ޚާއްސަ ކުރެއްވި އެކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދުވާލާއި ރޭގަނޑު އާދޭހާއި އެކު ރޮއި ހަދާ މީހުންނާއި ދޭތެރޭ އިންސާފުން ކަންތައް ނުކޮށް ހުންނާނެތަ އެމީހުން އެދޭ ކަމެއް އެކަލާނގެ ކޮށް ނުދެއްވާ ހުންނާނެ ތަ އަހަރެން މިބުނަނީ ހަމަތެދެއް އެކަލާނގެ އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ އިންސާފުވެރިކޮށް އަދި އެހާމެ އަވަހަށް ކަންތައް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ އެހެންނަމަވެސް އިންސާނާގެ ދަރިކަލުން އެނބުރި ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު ދުނިޔޭގައި އީމާންކަން ވާ އެއްވެސް މީހަކު ވާނެ ބާ

ދުޢާކުރަން އައި ދެމީހަކު

އެމީހުންގެ ދީންވެރިކަމުގެ ސަބަބުން މާތްރަސްކަލާނގެ އެމީހުންނާ ދޭތެރޭ އެހެން އެންމެންގެ މައްޗަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރުހިވޮޑިގެންވާ ކަމުގައި ހީކޮށް އަދި އެމީހުންނަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެން މާ ރަނގަޅު ބަޔަކު ކަމުގައި ދެކިގެން ތިބި ބަޔަކަށް އީސާގެފާނު މި މާނަފުން ވާހަކަ ވިދާޅުވެ ދެއްވިއެވެ އެއްދުވަހަކު ދެމީހަކު މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ދުޢާ ކުރުމަށްޓަކާ ބައިތުލް މަޤްދިސްއަށް ދިޔަ އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ފަރީސީނުންގެ ދީންވެރިޔެއް އަނެކަކަކީ މީހުން އަތުން ވާރުގެފައިސާ ނަގާ އުޅުނު މީހެއް މިދީންވެރިޔާ ކުރިއަށް ގޮސް އެންމެންނާ ވަކިން ހުރެ އޭނާ ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދުޢާކުރަން ފެށި މާތްރަސްކަލާކޯއޭ މިއަޅާއަކީ އެހެން މީހުން ކަހަލަ މީހަކަށް ނުވީތީ ޝުކުރު ވެރިވަމޭ އެއީ މިއަޅާއަކީ ވައްކަން ކުރާ މީހަކީމެއް ނޫނޭ ނުބައި ކަންތައްތައްކޮށް އުޅޭ މީހަކީމެއް ނޫނޭ ހިލޭ އަންހެނަކާއެކު ގުޅުމެއް ހިންގާ މީހެއް ވެސް ނޫނޭ އަދި އެހެރަ ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހާ ކަހަލަ މީހަކީމެއް ވެސް ނޫނޭ މިއަޅާ ހަފްތާއަކު ދެދުވަހު ރޯދަ ހިފަމޭ އަދި މިއަޅާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދިހަ ބައިކުޅަ އެއްބައިން ސަދަޤާތް ވެސް ދެމޭ މި ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހާ ވެސް ދުޢާކުރި ނަމަވެސް އޭނާ އެއްކައިރިއެއްގައި އިސް އުފުލާލަން ވެސް ނުކެރި ހުރެ ވަރަށް އަސަރާއިއެކު ދުޢާކުރި މާތްރަސްކަލާކޯއޭ އިބަސުވާމީންގެ މިފާފަވެރިޔާގެ މައްޗަށް ރަހުމް ކުރައްވާފާނދޭވެ

އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ މިދެމީހުން ދުޢާކޮށް ނިމިގެން ގެއަށް ދިޔައިރު މާތްރަސްކަލާނގެ ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބިގެން ވަނީ މި ވާރުފައިސާ ނަގާ މީހާއަށް ދީންވެރިޔާއަކަށް ނޫން އެއީ ތިމާ ކުރާ ރަނގަޅު ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެ އަދި އެކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ތިމާއަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައި ދެކޭ މީހުންގެ ހިތް މާތްރަސްކަލާނގެ ތިރި ކުރައްވާނެ އަދި އަމިއްލަ ނަފުސަށާއި ކުރާ ކަންތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑާ ނުވެ ތިމާއަކީ އެހެން މީހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅު މީހަކު ކަމުގައި ނުދެކޭ މީހުން މާތްރަސްކަލާނގެ މަތި ކުރައްވާނެ

އީސާގެފާނާއި ކުޑަ ކުދިން

ބައެއް މީހުން އެބައިމީހުންގެ ޅަފަތު ކިރުބޯ ކުދިން އީސާގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެނައެވެ އެއީ އެކުދިންގެ ބޮލުގަÀ