eesaagefaanaai beheygothun lookaas thiyoafilusah liyuvvi siteefulhu

1:1 izzaiytheri thiyoafilusge arihah, aharumenge thereygai eesaagefaanaamedhu kanthaththa' hingaamidhiya gothuge vaahaka furihamayah liye bayaan kureveythoa etha' bayakuves vanee varah bodah masakkaiykohfaeve. 2 mikanthaththa' hingaadhiyagoiy feshuneessuren nimendhen lolundhuh meehun e khabarutha' fethurumah masakkaiy kurieve. ehenkamun mikanthaththa' hingaadhiyagothuge vaahaka liyaa meehun evaahakatha' eliyanee ekanthaththa' feshuneessure nimendhen lolundhuh meehun dhin hekithakaai eggothasheve. 3 alhugandu ves mikanthaththa' hingaadhiya goiy varah rangalhah hoadhaa balaifeemeve. veemaa mihurihaa kame' hingaadhiyagoiy tharutheebun liye thiyabeyfulhaage faraaiypulhah fonuvun eee alhugandu dhekenee rangalhu kamegge gothugaeve. 4 thiyabeyfulhaaah eesaagefaanaaimedhu ivivadaigenfaivaa khabaruthakuge thedhu dhogu thiyabeyfulhaaah ves eyrun saabithuve engi vadaigannavaaneeve.

yahuyaagefaanu ufanvumaai medhu engevunu vahhee basfulhu

5 judheaa karaigai herodhu rasgefaanuge zamaanugai zakariyyaaey kiyunu imaamaku ulhuneve. eynaa aai eynaage anhenun elizabathakee imaamu haaroonugefaanuge dharikolhuge meehunneve. haaroonugefaanuge dharikolhuge enmennakee ves imaamunneve. zakariyyaa akee edharikolhuge abijaahu vanhaige meehekeve. 6 zakariyyaa aai eynaage anhenun elizabathakee mathiveri maaiyraskalaange amurufulhuthakaai gavaaidhuthakah kiyaman vaa thedhuverikamaaieku ekanthaththa' adhaakuramundhaa bayekeve. edhemeehunge machchah maaiyraskalaange ruhivodigen vieve. 7 midhemafirinnah dhuvahaku ves dhariaku nulibeeve. eee elizabathu akee kudhin nulibey anhenekeve. adhi mihaaru emeehun vanee umurun dhuvasve muskulhivefaeve.

8 effaharaku zakariyyaage baige imaamun baithul maqdhisgai maaiyraskalaange kibafulhah kuraa alhukanthakuge imaamukan kurumaai havaaluvieve. 9 aadhavegen imaamun kantha' kuraa aadhakaadhaige mathin edhuvahu baithul maqdhisge haramfulhuge ethereah vanumashaai ethaangai meeruvasdhuvaa echchethin dhunelhumah imaamaku hovumah guruathulieve. mi guruathun e dhuvahu ekanthaththa' kurumah hovunee zakariyyaaeve. 10 edhuvahu imaamu zakariyyaa baithul maqdhisge ethereygai meeruvasdhuvaa echchethin dhunalhamun dhiyaeve. eiru baithul maqdhisge goathithereah alhukamah evvethibi enmen dhuaakuramun dhiyaeve.

11 baithul maqdhisge thereygai vaa meeruvasdhuvaa echchethin dhunelhumah khaassa kohfaivaa asheege kaireegai zakariyyaa vanikoh ethaage kanaaaiy faraathugai maaiyraskalaange fonuvvi malaaikathaku vanikoh zakariyyaaah fenuneve. 12 emalaaikathaa fenumun zakariyyaa sissaigen gos birun thuruthuru alhan feshieve. 13 namaves mimalaaikathaa vidhaalhuvieve. "zakariyyaa. biru nuganey. maaiyraskalaange kaleyge dhuaa assavaa vodigenfi. kaleyge anbimeehaa elizabathu kaleah firihen kujjaku vihaane. kaley edharifulhah yahuyaaey kiyaa nandhee. 14 kaleah edharifulhuge sababun ufalaai hiiyhamajehun libeyne. adhi eynaa midhuniyeah aumuge sababun etha' bayakuves ufaa kuraane. 15 eynaaakee maaiyraskalaange kibafulhah khaassa meehaku kamugai vaane. eynaa eggothakahves meybiskadhurun nuvatha ehen echchakun viyas hadhaafaivaa masthuvaa fadha buime' boigen nuvaane. adhi eynaa ufanvumuge kurin feshigen eynaa vaanee maaiyroohufulhun furifa. eynaa hurihaa kame' ves kuraanee maaiyraskalaange baarufulhuge dhashun. 16 eynaa baneeisraaeeluge ethabbayaku ebaimeehunge mathiverikalaange kibafulhah anburuvvaane. 17 eynaa iliyaasgefaanaai effadhain maaiyroohufulhuge baaraaieku kanthaththa' kuravvaane. maaiyraskalaange khaassakuravvaafaivaa maaiysaahibaa faalhuvevadaigathumuge kurin eynaa ekalaangeahtakaa baneeisraaeeluge meesthakun thayyaaru kuravvaane. eynaa bappainge hiiytha' ebaimeehunge dharinge machchah anburuvvai adhi maaiyraskalaange kibafulhah kiyaman nuvaa meehun saalihukamuge magah anburuvvaane."

18 zakariyyaa mimalaaikathaa kuren suvaalu kurieve. "thiyakan thiya vidhaalhuvi fadhain vaanekan alhugandu yaqeenkoh qaboolukuraanee kihinakun? alhugandu mivanee mihaaru muskulhivefa. adhi alhuganduge anhenunnakee ves umurun dhuvasvefaivaa anhene'."

19 malaaikathaa javaabugai vidhaalhuvieve. "aharen miee jibureelu. aharen miaee maaiyraskalaange hhazurathun. ekalaange aharen fonuvvee kaleah miufaaveri khabaru dhinumah. 20 mibuni hurihaakame' aharen mibuni fadhain ekamuge vaguthujehumun vaane. miadhun feshigen kaleah midharifulhu libendhen kaleakah vaahakae' nudhekkeyne. eee kaley aharen mibuni vaahakatha' qaboolu nukurumun."

21 beyrugai thibi meesthakun zakariyyaa nunukume ethereygai ehaa elas vanee keevve baavaey hithah erieve. 22 zakariyyaa nukuiyiru eynaaakah vaahakae' nudhekkeeve. eynaage athun kuraa ixaaraaiythakun ebaimeehunnah engunee eynaa ethereygai vanikoh maaiyraskalaange eynaaah vahheefulhe' fonuvvaifikameve. namaves eynaaah vaahaka nudhekkey kamun mivaahakatha' ehen meehunnakah kiyae' nudhevuneve.

23 zakariyyaa imaamegge gothun kuran ai kanthaththakun nimigen enburi eynaage rashah dhiyaeve. 24 miahfahu eynaage anhenun elizabathu balive ineve. dhen eahfahu fas mas dhuvas vandhen elizabathu eggothakah ves meehunge thereakah nunikumeeve. 25 elizabathu bungneve. "aharennah mifadhain hinmavai dhevvevee mathiveri maaiyraskalaange. maaiyraskalaange ekalaange rahumaiyfulhun aharennah rahumaiy levvi. adhi miadhu meesthakunge malaamaathun aharen salaamaiy kuravvaifi."

maaiyraskalaange mariyamgefaanah enme mathiveri khabarufulhu dhevvun

26 elizabathu baliveinthaa havanamahugai maaiyraskalaange ekalaange malaaikathaa jibureelugefaanu vahheefulhakaigen galeelee karaigai vaa naazarathuey kiyunu rashah fonuvvieve. 27 mimalaaikathaa vadaigennevee erashuge zuvaan bikuruveri anhen kujjaku kamugai vee mariyamugefaanuge arihasheve. eyru mariyamugefaanu vanee yoosufu ey namakah kiyunu meehakaai kaivenikurumah hamajehifaeve. miyoosufakee dhaaoodhugefaanunge dharikolhuge meehekeve. 28 mimalaaikathaa mariyamugefaanuge arihah vadaigen vidhaalhuvieve. "mariyamugefaanu. maaiyraskalaange kanbuleygefaanah varah mathiveri xarafe' dhevvaifi. mathiveri raskalaange vodigen vanee kanbuleygefaanaai ekuga. ekalaange kanbuleygefaanah eheetherive vodigen vaane." 29 mariyamugefaanah mi basfulhuthakuge maana visni vadainugaiy varah bodah kanboduve vadaigennevieve.

30 fahe malaaikathaa vidhaalhuvieve. "mariyamugefaanu. birufulhugen vadainuganey. maaiyraskalaange kanbuleygefaanah ruhivodigenvey. 31 kanbuleygefaanu varahavahah aalaasve innavaa firihen dharikalakaigen rakkaavaane. edharikalunnah eesaagefaaney kiyaa nan dhevvavaa. 32 ekaleygefaanee mathiverivegenvaa beykalaku kamugai vaane. maaiyraskalaange ekaleygefaanuge laqabufulhe' kamugai enmemathiveri raskalaange dharikalun milaqabufulhu lavvaane. maaiy saahibuvantha raskalaange edharikalunge kaabafaikalun dhaaoodhugefaanu fadhain ekaleygefaanu raskalaku kamugai lavvavaane. 33 ekaleygefaanee abadhahtakaa baneeisraaeeluge machchah raskankuravvaa raskalaku kamugai vaane. ekaleygefaanuge raskamah dhuvahakuves nimumennuvaane."

34 mariyamugefaanu mi malaaikathaaah dhennevieve. "thiyavidhaalhuvi hurihaa kanthaththa' vaanee kihinakun thoa? alhugandu adhi meehakaaves neennan. alhugandakee adhi bikuruveri anhenakeen."

35 malaaikathaa vidhaalhuvieve. "mathiveri maaiyraskalaange maaiyroohufulhu kanbuleygefaanuge arihah fonuvveyne. enme mathiveri raskalaange amurufulhah ufanvaa mi maaiy kaleygefaanuge laqabukamugai himeneynee maaiyraskalaange dharikalun milaqabufulhu. 36 kanbuleygefaanuge thimaagemeehe' kamah vaa elizabathakee dhuvahakuves kujjaku nulibeyne meehakukamugai meehun heekuri. namaves elizabathu balive indhe mihaaru miee hamas. eynaa aai eynaage firimeehaa zakariyyaa akee umurun dhuvasve muskulhivefaivaa meehun kamugai viyas maaiyraskalaange rahumaiyfulhun mihaaru emeehunnah kujjaku liben evanee kairivefa. 37 fahe hurihaa kamakee ves maaiyraskalaange kibafulhah kulhadhunvantha ve vodigen vaa kanthaththa'."

38 mariyamugefaanu vidhaalhuvieve. "alhugandakee mathiveri maaiyraskalaange alhakeen. alhugandaai dheytherey thiyavidhaalhuvi kanthaththa' thiyafadhain hinmavaa faandheyve." dhen miahfahu jibureelugefaanu enburi vadaigennevieve.

mariyamugefaanu elizabathuge geah kurevvi ziyaaraiyfulhu

39 eahfahu dhethin dhuvas vesnuve mariyamugefaanu elizabathuaai zakariyyaa ulhey judheaa karaige farubadhathakuge hisaabu rashah vadaigathumahtakaa dhathuru fettevieve. 40-41 mariyamugefaanu emeehunge geah vadaigannavaa salaan govaalevvieve. elizabathah mariyamugefaanuge salaamuge adu ivumaaieku eynaage bandugai vee dharifulhu varah baarah tholhelieve. adhi evaguthu elizabathu maaiyroohufulhuge baarufulhun furigen dhiyaeve. 42 elizabathu ufalun furifaivaa adakun bungneve. "hurihaa anhenunge therein kaleah rahumaiy levvigen vey adhi kaleah libeyne dharifulhakee rahumaiy levvigen vaaney kujje'. 43 aharenge maaiysaahibaage manmaafulhu aharenge kairiah ziyaaraiy kuraafadha xarafe' ahannah milibunee keevvebaa? 44 kaleyge salaamuge adu ivumaaieku aharenge bandugai mivaa dharifulhu ufalun tholhenfeshi. 45 maaiyraskalaange emeehakaai medhu hinmavaaneykamah engevi kanthaththa' qaboolukuraa meehakah rahumaiy levvigen vey."

mariyamugefaanu maaiyraskalaange kibafulhah kiuvvi hamdhaa sanaa

46 dhen mariyamugefaanu vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaangeee mathiverive vodigenvaa kalaange kamah mialhaage hithaai furaanain hekivan. 47 ekalaangeee mialhaa dhinnavvaa mialhaaah eheetherive vodigenvaa kalaange. mialhaage furaanaaai roohun ekalaange kibafulhah ufaakoh hamdhukuran. 48 ekalaange minikamethi alhaage machchah ballavaa vodigannavaa rahumaiylavvaafi. ekamuge sababun annan oiy zamaanthakuge meehun mi alhaaakee barakaaiy levvigenvaa meehekey bunaane. 49 enmemathiverikalaange mialhaaahtakaa mimathiveri kanthaththa' hinmavai dhevvi. ekalaangeee keerithivantha kalaange. 50 maaiyraskalaange mialhaa medhuverikoh dhuniyeah mifonuvvaa niumathuge sababun ekalaange kibafulhah biruvethive hurumaiytherikoh hithaa meehunge dharidharikolhah ves ekalaange rahumaiyfulhu levvigen vaane. 51 adhi miniumaiy medhuverikoh ekalaange mathiveri baarufulhu dhakkavaane. adhi hithugai bodaakamaai kiburuverikan vaa meehun vissi vihaali kohlavvaane. 52 rasraskalun thakhuthukolhuthakun baaluvvaa, aadhaige nikamethin ekalaange izzaiytheri kuravvaane. 53 mi niumathuge sababun maaiyraskalaange haalugai jehifaivaa meehunnah niumaiy lavvaa adhi mussandhin hus athaa fonuvaalavvaane. 54-55 aharumenge kaabafaikalun iburaaheemugefaanah maaiyraskalaange kurevvi vaudhufulhu ekalaange e gendhavanee furihama kuravvamun. iburaaheemugefaanuge dharikolhuge meesthakun kamugaivaa baneeisraaeeluge meehunnah ekalaange eheetherivevodigannavaa. adhi emeehunnah ekalaange abadhugeabadhah rahumaiy lavvaane." 56 mariyamugefaanu elizabathuge kaireegai thinmahehhaadhuvahu hunnevumah fahu enburi naazarathuah vadaigennevieve.

yahuyaagefaanu dhuniyeah vadaigathun

57 elizabathu dhuvasfuraa firihen kujjaku viheeve. 58 elizabathuge thimaagemeehunnaai avahterin eynaage machchah mathiveri maaiyraskalaange milevvi mathiveri barakaathaai dheelathivanthakan dheke eynaage miufalugai baiverivieve.

59 emeehunge aadhakaadhathakaai eggothuge mathin ahdhuvasvee dhuvahu emeehun kujjaa hithaanu kurumashaa nandhinumahtakaa aeve. emeehun elizabathu kuren ehieve. "mikujjaage namakee zakariyyaa dhoa?" 60 elizabathu bungneve. "nooney. eynaaah kiyaanee 'yahuyaa'."

61 emeehun bungneve. "ekamaku kaleyge mulhi aailaagai ves thiyanan kiyaa meehaku nethe' nu?"

62 dhen mimeehun athuge ixaaraathun zakariyyaa kuren eynaage dharifulhah kiyaanee kon name' thoa suvaalukurieve. 63 zakariyyaa liyaane echche' genaumah ixaaraaiykurieve. egenaumun eynaa mifadhain eygai liyuneve. "mikujjaage namakee yahuyaa." enmen mikamaa varah ajaibuvieve. 64 hama evaguthu zakariyyaage adu nukume dhooheli vaahakadhekeven feshieve. eynaa maaiyraskalaange kibafulhah hamdhukoh vaahakadhekkieve. 65 elizabathu aai zakariyyaage avahterin mikanthaththa' dheke varah bodah ajaibuve hairaanve maaiyraskalaange kibafulhah biruvethivieve. adhi judheaa karaige farubadhathaku hisaabuge hurihaa rasheggai mi vedhiya kanthaththakuge vaahaka dhekevuneve. 66 mivaahakatha' ivunu konmemeehakume mikanthakaa medhu visnieve. emeehun buneulhuneve. "mikujjaa vaanee konfadha meehakah baa?" emeehun mihen bunee eee ekujjaage machchah mathiveri maaiyraskalaange baarufulhu levvigen vaakan emeehunnah yaqeen kureveytheeeve.

zakariyyaa maaiyraskalaange kibafulhah kee hamdhaa sanaa

67 yahuyaagefaanuge bappaafulhu zakariyyaa vanee maaiyroohufulhun furifaeve. ehenkamun eynaa maaiyraskalaange engevi vahheege mi basfulhutha' mifadhain haamakurieve: 68 "baneeisraaeelunge maaiy saahibuvantha raskalaange kibafulhah hamdhaai xukuru huri! ekalaange, ekalaange meesthakun dhinnevumah fattavaifi. 69 maaiyraskalaange mathiveri kurevvi rasgefaanu dhaaoodhugefaanuge dharikolhun aharumen dhinnevumahtakaa mathiveri beykalaku dhuniyeah ebafonuvvaa. 70 eee ekalaange etha' zamaanegge kurin rasoolubeykalun medhuverikoh kuravvaafaivaa vaudhufulhaa e' goiyvaa gothuge mathin. 71 ekaleygefaanu aharumenge dhuxminunnaai aharumen dheke rulhianna meehunge kibain aharumen salaamaiykuravvaane. 72 maaiyraskalaange mikaleygefaanu efonuvvanee aharumenge kaabafaikalun iburaaheemugefaanuge dharikolhuge enmennah rahumathegge gothuga. eee ekalaange iburaaheemugefaanah vahhee kuravvaafaivaa vaudhufulhaai eggoiyvaa gothuge mathin. 73 maaiyraskalaange iburaaheemugefaanah vaudhufulhuve vadaigennevee 74 aharumen aharumenge eadhaavaiytheringe kibain salaamaiykuravvaane kamuga. eyrun aharumen eadhaavaiytherinnah birugannaakah nujeheyne. 75 adhi eyrun aharumenge mulhi umurume ekalaange ruhivodigenvaa gothugai ekalaange kibafulhah alhukankurumugaaai saalihu kanmathee dhemithibeveyne." 76 eahfahu zakariyyaa eynaage dharifulhah bungneve. "magey dharifulhaa! thiyaee maaiy saahibuvantha raskalaange dhuniyeah ziyaaraiykurevvumuge kurin ekalaangeahtakaa magu thayyaarukurumah ekalaange fonuvvi rasoolaa. 77 ekalaange meesthakunnah emeehunge faafathakun minju veveyney goiy angaadhinumah fonuvvi rasoolaa. 78 mathiveri maaiyraskalaange efadhain kankurevvee ekalaange aharemenge machchah hamdharudheeve vodigen vaathee. maaiyraskalaange ekalaange khaassa kuravvaafaivaa beykalun aharumenge thereah vidhaa babulhaa ayye' fadhain fonuvvaane. 79 e aleege sababun biraai andhireege thereygai vaa meehunnah alikan libi thedhumagu fennaane. adhi aharumenge fiyavalhutha' amaankamuge magah enbureyne."

80 dhuvastha' veythive yahuyaagefaanu bodufulhuvieve. maaiyroohufulhu yahuyaagefaanah maaiyraskalaange aaimedhu ugannai dhevvieve. yahuyaagefaanu bodufulhu vumahfahu, ekaheri meehun noolhey hisaabakah vadaigen ethanugai dhiriulhuvvieve. dhen etha' dhuvahakah fahu ekaleygefaanu ethanun enburi vadaigen baneeisraaeelunge meehungethereygai faalhugai maaiy raskalaange aai behey gothun vaahakafulhu dhekkevumah fettevieve.

eesaagefaanu dhuniyeah vadaigathun

2:1-3 yahuyaagefaanunge umurufulhun gaaiygandakah hamahugai eyru roomu karaige raskalakah hunnevi kaisaru augusthu amurufulhe' neruvvieve. e amurufulhakee roomuge dhaulathugai himeney hurihaa qaumegge enmen emeehegge kaabafainge rashah gos sarukaaruge boahimenumugai nan noatu kurumasheve. furathama faharah miboahimenun himenunee seeriyaage gavarunarakah kireeniyus hunnevi dhuvasvarueve.

4 ehenkamun yoosufu ves galeeleegai vaa naazarathu ey kiyunu rashun dhathurukoh judheaage rashe' kamugaivaa bathulahamah dhiyaeve. yoosufuah erashah dhaan jehunu sababakee eynaaakee dhaaoodhugefaanuge dharikolhuge meehakah vaatheeeve. mirashakee dhaaoodhugefaanu ves ufanvi rasheve. 5 eynaa erashah dhiyaee eynaaaai kaiveni kurumah hamajehifaivaa mariyamugefaanaai ekugaeve. mariyamugefaanu eyru innevee aalaasveeve. 6 ekanbuleygefaanaai yoosufu bathulahamugai vanikoh rakkaavumuge veynfulhutha' ekamanaaah ihusaas kurevven fettevieve. 7 emeehunnah erashuge mehmaanu gein jaagae' nulibumun yoosufu mariyamugefaanu govaigen dhiyaee geribakari thakahtakaa hadhaafaivaa haru geakasheve. ethaagai mariyamugefaanu ekamanaage alathu dharikalunnaaigen rakkaave vadaigennevieve. ekamanaa ethuppulhu kaleygefaanuge gaikolhu fothikolhakun nivaakohlavvaa geribakariah kaandhey hui alhaafaivaa foshigandegge thereygai beyvvevieve.

huihappaa meehunge bayaku

8 huihappaa meehunge bayaku erey ethaage kaireegai vaa bimeggai ebaimeehunge kanbalhitha' belehettumuge masakkathugai ulhuneve. 9 maaiyraskalaange ekalaange malaaikathaku ebaimeehunge kairiah fonuvvieve. evaguthu emeehunge vashaigen mathiveri maaiyraskalaange noorufulhu vidhan feshieve. ebaimeehun mithan dheke varah bodah birugatheve. 10 mimalaaikathaa vidhaalhuvieve. "birunuganey. aharen miaee kaleymennah rangalhu ufaaveri khabarakaaigen. ekhabaregge sababun enmen ufaa kuraaney khabarakaigen. 11 dhaaoodhugefaanu ufanvi rashugai miadhu thiyaenmehai meesthakun dhinnavaaney beykalaku ufanvejje. ekaleygefaanee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaafaivaa almaseehaa kamugaivaa maaiysaahibaa. 12 geribakari echchissah kaandhey hui alhaa fottegge therey fothikolhakun nivaa kurevifaivaa kudafirihen kujjaku thiyabaimeehunnah fennaane. ekaleygefaanu thiyabaimeehunnah faahagavaane hekkakee eee."

13 ehindhu ithuru etha' baivaru malaaikathunne' ebaimeehunge kurimachchah faalhuvieve. dhen emalaaikathun maaiyraskalaange kibafulhah mifadhain hamdhu koh sanaa kiyeve. 14 "mathiverive vodigenvaa maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai sanaa huri! dhuniyeygai ekalaange russevun libifaivaa meehunnah ekalaange dhevvaa sulha amaankamuge magu dhevvaane!"

15 mimalaaikathun udah enburi vadaigen hindhu mihuihappaa meehun ekaku anekakah bungneve. "bathulahamugai hingaidhiya kanthaththa' mathiveri maaiyraskalaange aharumennah faalhu kuravvavaifi. veemaa mikanthaththa' hoadhaa belumah erashah dhamaa hingaa."

16 mibaimeehun avas avahah erashah gos mariyamugefaanaai yoosufu hoadhieve. adhi e thuppulhu kaleygefaanu geri bakariah kaandhey huialhaafaivaa fottegge thereygai ovvaa fenuneve. 17 ebaimeehunnah eesaagefaanu fenumun malaaikathun mithuppulhu kaleygefaanaai medhu dhevvi khabaruthakuge vaahaka meesthakunnah kiyaadhineve. 18 mivaahakaige aduehi konmemeehaku mikamaamedhu varah bodah hairaanve ajaibu vieve. 19 namaves mariyamugefaanu mi vedhiya hurihaa kanthaththakakaa medhu varah bodah visnavamun gendhevieve. 20 mi huihappaa meehun emeehunnah mifenunu kanthakaai adhi malaaikathun vidhaalhuvigothuge mathin hurihaa kame' veethan dheke maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai sanaa kiyamun ebaimeehunge masakkathah enburi hingajjeeve.

maaiyraskalaange kibafulhah raddhukurumahtakaa eesaagefaanu baithul maqdhisah gendhevun

21 moosaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange angavaifai vanee konme firihen kujjakuves dhuniyeah annathaa ahvanaah vaadhuvahu hithaanu kurumasheve. egothun eesaagefaanu dhuniyeah vadaigaiythaa ahvana dhuvahu ekaleygefaanu ves hithaanu kurevvuneve. edhuvahu ekaleygefaanah nanves dhevvuneve. ekaleygefaanah dhevvunu nanfulhakee ekaleygefaanu ufanvumuge kurin jibureelugefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange ekaleygefaanah dhevvaafaivaa nanfulhu kamugai vee eesaa minanfulheve.

22-24 moosaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange thauraathugai angavaafai vanee viheumuge kanthakun nimigen konme anhenakuves hinaa thaahiruvumuge gothun hudhu kotharuge lha dhe kotharu ekalaange kibafulhah alhukamegge gothugai qurubaankurumasheve. yoosufu aai mariyamugefaanu ves mikanthaththa' kurumah baithul maqdhisah vadaigennevieve. midhathurugai emeehunnaai eku eesaagefaanu ves gendhevieve. eee maaiyraskalaange angavaafai vanee konme meehegge ves furathama firihen dharifulhu maaiyraskalaange kibafulhah xukuru adhaa kurumuge gothun ekalaange kibafulhah raddhukurumahtakaa baithul maqdhisah gendhiyumasheve.

25 edhuvasvaru simiyaanu ey kiyunu meehaku jeroosalamugai ulhuneve. meenaaakee maaiyraskalaange amurufulhuthakaai gavaaidhu thakah kiyaman vaa thedhuveri kamaaieku ekanthaththa' adhaakuramun gendhaa meehekeve. eynaa huree baneeisraaeeluge meehunge undhagootha' luikohdhevvumah vadaigannavaane kaleygefaanuge inthizaarugaeve. maaiyroohufulhuge eheefulhu eynaaaai ekugaivieve. 26 maaiyroohufulhu eynaaah haamakohdhevvee maaiyraskalaange fonuvvaane khaassa beykalun kamugai vee almaseehaa nudheki eynaa marunuvaaney kamugaeve. 27 maaiyroohufulhu eynaaah engevumun eynaa baithul maqdhisge haramfulhuge goathithereah dhiyaeve. evaguthakee eesaagefaanuge mainbafain maaiyraskalaange kuravvaafaivaa amurufulhuthakaai eggothah kanthaththa' kurumuge gothun ekalaange kibafulhah hushaelhumahtakaa eesaagefaanu baithul maqdhisah gendhevi vagutheve. 28 simiyaanu gos mariyamgefaanuge aiypulhugai vee eesaagefaanu uraalevvieve. adhi mifadhain kiyaa maaiyraskalaange kibafulhah hamdhukurieve.

29 "maaiyraskalaakoa! ibasuvaameenge vaudhufulhu kurevvi fadhain mialhaaah mihaaru salaamaiykamaai hiiyhamajehumaai eku midhuniye dhookoh dhevidhaane. 30 miadhu mialhaage lolah ibasuvaameenge dhevvaa dhinnevumuge magu dhakkavaifi. 31 emagakee ibasuvaameenge enmehai qaumuthakuge meesthakunnah haamakuravvaa dhevvaane dhinnevumuge magu. 32 ibasuvaameenge khaassa kuravvaafaivaa kaleygefaanu kamugaivaa almaseehu medhuverikoh dhuniyeyge qaumuthakuge meesthakunnah ibasuvaameengeakee kobaikan haama kuravvaane. almaseehuge sababun baneeisraaeeluge meehunnah ibasuvaameenge mathiverikan fennaane."

33 mariyamugefaanaai yoosufu eesaagefaanaai medhu bunevimidhiya basthakuge sababun varah bodah hairaanvieve. 34 dhen simiyaanu emeehunnah barakaaiy levvumah edhi dhuaa kurieve. adhi mariyamugefaanah bungneve. "mikujjaaakee baneeisraaeeluge ethabbayegge nethi dhiun kamugai adhi anebbaegge mathiverivun kamugai maaiyraskalaange lavvaane. midharifulhakee maaiyraskalaange meesthakunnah fonuvvaa inzaare'. ethabbayakume mi inzaaraai dhekolhuvaane. 35 adhi egothun emeehunge hithuge adeege sirrutha' faalhuvaane. adhi midharifulhaai medhu kanthaththa' vaa gothuge sababun kamanaage amilla hithah ves thoonu kandie' herigen dhaane fadha hithaamae' libeyne."

36 maaiyraskalaange meesthakunnah engevumah vaa khaassa khabarufulhakaigen vee beykanbalaku ethaagai vieve. eynaaakee axeyruge dharikolhun ai fanuiluge anhen dhari annaaeve. meenaaakee mihaaru varah muskulhivefaivaa meehekeve. eynaa meehakaa indhe haiy aharu vefai vanikoh 37 eynaage firimeehaa maruvieve. mihaaru eynaage umurakee ahdiha hatharu ahareve. eynaa eynaage firimeehaa maruveessure huvafaiy anhenegge gothugai eynaa hutteve. eynaa reaai dhuvaalu heydhakuranee baithul maqdhisgai dhuaakoh roadhahifaa alhukan kurun matheegaeve. 38 evaguthu meenaa ves emeehunge kairiah aeve. adhi maaiyraskalaange kibafulhah hamdhukurieve. adhi baneeisraaeelu minivanvaane dhuvahakah eynaaaai effadhain inthizaarukohgen thibi ehen enmenge kairee midharifulhakee emeehun dhinnavaa salaamaiykuravvaane faraaiykamah bungneve.

39 moosaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange angavaifaivaa fadhain mariyamugefaanaai yoosufu baithul maqdhisgai kuranjehey hurihaa kamakun nimigen emeehunge amilla rah kamugaivaa galeelee ge naazarathuah enburi dhiyaeve. 40 erashugai eesaagefaanu furihama sikhkhathaai eku bodufulhuvamun dhiyaeve. ekaleygefaanee buddhiveri hikumaiytheri hiiyheyo kujjaku kamugai vieve. adhi maaiyraskalaange ruhunfulhaai rahumaiy ekaleygefaanah libivodigen vieve.

thuppulhu eesaagefaanaai dheenuge dhannabeykalun

41 konme aharaku eesaagefaanuge manmaafulhaai bappaafulhu eedhul paskaa faahaga kurumuge hafthaagai baiveri vumahtakaa jeroosalamah vadaigen ulhuneve. 42 eesaagefaanuge umurufulhun baara aharufulhu furihama vumun jehigen ai aharu ebaimeehunnaaieku ekaleygefaanu ves jeroosalamah vadaigatheve. 43 eedhuge kanthaththakun nimigen eesaagefaanuge manmaafulhaai bappaafulhu enburi rashah vadaigathumahtaakaa dhathurufettevieve. namaves eesaagefaanu enburi nais jeroosalamugai hunnevi kame' edhekanbalunnakah engi vadaennugannavaeve. 44 emeehun heekuree ekaleygefaanu vanee dhathurukuraa meehunge therein konmeves ebbaigandakaai eku rashah dhiumuge magumatheegai kamugaeve. namaves dhathuru kuraathaa eddhuvas veeiru ves eesaagefaanu nufenumaai eku edhathuru matheegai vaa ebaimeehunge thimaage meehunnaai rahtehinge therey ekaleygefaanu vey thoa hoadhumun ves 45 emeehunge therey ekaleygefaanu nuvaa kan enguneve. dhen ekaleygefaanu hoadhumah mariyamugefaanaai yoosufu enburi jeroosalamah vadaigennevieve. 46 emeehun eesaagefaanu hoaddhavaathaa thinvanaah vee dhuvahu baithul maqdhisge vashaigenvaa goathi therein ekaleygefaanu fenivadaigatheve. ekaleygefaanu innevee ethaagaivaa dhannabeykalunge baigandakaai eku ebaimeehun dhakkaa vaahakatha' adu assavaa adhi ebaimeehun kuren suvaalutha' kurevvumasheve. 47 ekaleygefaanuge visnunfulhuthoonukamaai dhevvamun gendhevi javaabufulhuthakuge harudhanaa kamuge sababun ethaagaivee enmen varah bodah ajaibuvieve. 48 mariyamugefaanaai yoosufah ekaleygefaanu mithaagai innevithan fenumun varah bodah hairaanvieve. mariyamgefaanu ekaleygefaanah vidhaalhuvieve. "dharifulhaa. manmamen dharifulhaai medhu varah kanboduvi. manmamen dharifulhu hoadhumahtakaa nuhoadhaa thane' neiy. thiyafadha kame' manmamennah thiyakuree keevve?"

49 eesaagefaanu javaabufulhugai dhennevieve. "alhugandu hoadhumah thiyahaa bodah masakkaiy thiyakurevvee keevvethoa? alhugandu vaanee alhuganduge bappaafulhuge ge baithul maqdhisgai kan manmamennakah neyngeythoa?"!

50 namaves mibasfulhun eesaagefaanu maana kurevvi echche' edhekanbalunnakah visni vadae' nugennevieve.

51 dhen eesaagefaanu ebai meehunnaaieku enburi naazarathuah vadaigennevieve. adhi ekaleygefaanu hurihaa kameggai ves edhekanbalunnah kiyamantherikan adhaakurevvieve. mariyamugefaanu mi vedhiya hurihaa kanthaththakakaa medhu varah bodah visnavamun gendhevieve. 52 eesaagefaanah maaiyraskalaange aai meesthakunge ruhun libivadaigen vieve. adhi visnuntherikan libivadaigen ekaleygefaanu bodufulhuve vadaigennevieve.

yahuyaagefaanu meesthakunnah govaalevvi govaalevvun

3:1 kaisaru thiberiyusge verikamuge fanaravana aharugai ponthiyus pilaathus judheaage gavarunarakah hunnevi iru galeeleege veriakah hunnevee herodhu eve. hama edhuvasvaru eynaage beybe filipu ithureyaa aai thurakoanithisge veriakah hunnevieve. adhi abileyneege veriakah eyru hunnevee lisaniyaahu eve. 2 eyru baneeisraaeeluge uththama imaamunnah thibbevee hannaanu aai kaifaas eve.

edhuvasvaru maaiyraskalaange vahheege basfulhu yahuyaagefaanah fonuvvieve. yahuyaagefaanu eyru ekaheri meehun noolhey hisaabeggai dhiriulhuvvamun gendhevieve. 3 ekaleygefaanu joadan koaruge mulhi hisaabugai vashaigenvaa hurihaa rahrashah vadaigen enmennah mivahheege basfulhu faalhukoh ivvevieve. faafathakun dhuruve thaubaa vejjekan haama kurumahtakaa thaubaage hinevumun hinaigathumah meesthakunnah ekaleygefaanu govaalevvieve. eyrun maaiyraskalaange meesthakunge faafatha' fussavaane kamah ves ekaleygefaanu vidhaalhuvamun gendhiyaeve. 4 yahuyaagefaanu mikanthaththa' kuravvamun dhaa gothuge vaahaka maaiyraskalaange vanee maakureensure ves angavaafaeve. egothun ihu zamaanuge rasoolubeykale' kamugaivaa yaxayaahugefaanah maaiyraskalaange mifadhain vahheekuravvaa baavailevvigen veeve.

"ekaheri meehun noolhey hisaabuganduge thereygai ulheymeehaku govamun dhaaneey: 'mathiveri maaiyraskalaange ahtakaa magu tha' seedhaakuraashey. 5 hurihaa vaadheethake' furi evvaruvaaneey adhi konme farubadhaakaai usgande' thirive kathikathivefaivaa magutha' seedhaave adhi adigudan magutha' omaan vaaneey. 6 eyrun maaiyraskalaange mulhi dhuniyeyge hurihaa enmennah dhevvaane dhinnevun kaleymennah ves haamakuravvaaneey.'"

7 yahuyaagefaanuge arihah thaubaage hinaigathumun hinaigathumahtakaa ethabbaivaru meesthakunne' aeve. emeehunnah yahuyaagefaanu vidhaalhuvieve. "bala heelaiytheri makaruverinney. thaubaanuve hamaekani hinaigathumuge sababun maaiyraskalaange koafaain salaamaiyvaane kamah kaleymen heekurantha? 8-9 egahakun meyvaae' nulibey konme gahe' mulaa eku kandaa dharuge gothugai andhaa leveyne. faidhaa nulibey gastha' kandaa dhuvas mihaaru miothee ais jehifa. veemaa thaubaavey. adhi kaleymenge amaluthakun kaleymen thaubaavejje kan haamakohdhee. kaleymennakee iburaaheemugefaanuge dharikolhuge meehunnah veethee maaiyraskalaange koafaain salaamaiy vaane kamah heenukuraathi. maaiyraskalaange edhivodigenfi nama mihilathakun ves iburaaheemugefaanuge dharikolhuge meehun ufeddhevumuge kulhadhunvanthakan ekalaange kibafulhah libivodigen vey."

10 meesthakun yahuyaagefaanu kuren suvaalukurieve. "aharumen thaubaavejje kan haamakurumahtakaa kuranvee kee'?"

11 yahuyaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaleymenge therein meehaku athugai dhegandethi oiynama athugai laaney echche' neiy meehaaah eygen eggandethi dhee. adhi emeehegge athugai kaane echchethi vaa meehaa e echchethi neiy meehakah eheevey."

12 vaarufaisaa nagaa meehunge bayaku ves thaubaage hineumun hinaigathumah aeve. emeehun yahuyaagefaanah bungneve. "edhurukaleygefaanu. aharumen thaubaavejje kan haama kurumuge gothun kuranvee kamakee kobaa?"

13 yahuyaagefaanu vidhaalhuvieve. "vaarufaisaa nagan kandaalhaa angaafai onna adhadhah vure ithurah kaleymen meesthakunge athun faisaa naathulaa."

14 adhi sifainge meehunge bayaku ves ethanah aeve. emeehun ves yahuyaagefaanah bungneve. "aharumen thaubaavejjekan haama kurumah kuranvee konkame'?"

yahuyaagefaanu vidhaalhuvieve. "meehun athun gadhakamun faisaa naathulaa. adhi meehunnah dhogu thuhumathutha' koh birugannavaigen ves faisaa naathulaa. kaleymennah libey musaarain hiiyhama jassaigen thibey."

15 meesthakunge hithah aramun dhiyaeve. "miyahuyaagefaanakee maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvaane kamah aharumen inthizaaru kohgen mithiba almaseehue' noon baa?" 16 efadhain heekuri meehunnah yahuyaagefaanu mijavaabu dhevvieve. "aharenmee kaleymen thiya inthizaaru kohgen thibi kaleygefaane' noon. aharen kaleymen hinaigathumah mi bunanee fenun. namaves ahannah vure maa mathiveri vegenvaa beykalaku eba vadaigannavaa. aharennakee ebeykalegge fainpulhuge dhashugai vaa veyyah vumah ves ekasheegenvaa meehakeeme' noon. ekaleygefaanu kaleymenge therein thaubaavee meehunge hiiytha' saafukoh hinavaanee maaiyroohufulhun. adhi ekaleygefaanu thaubaa nuvaa meehunge hiiytha' nivumennuvaa alifaanah ellaa lavvaane. 17 ekaleygefaanu govaanthakun thottaai huitha' vakikuravvaa dhebai kuravvaane. adhi govaantha' gudhanah lavvaa huitha' nivumennuvaa alifaanakun andhavaane. ekaleygefaanu mifadhain meesthakunnaa dheytherey kantha' kuravvaane."

18 yahuyaagefaanu meesthakunnah etha' thafaathu goiythakakun maaiyraskalaange dhevvi mi muhinmu khabarufulhaai beheygothun angavai dhevvamun gendhevieve.

19 namaves gina dhuvahe' nuve galeeleege veriyaa herodhu yahuyaagefaanu jalah lieve. eee herodhu eynaage ebbafaa beybe filipuge anhenun heroadhiyaa aai inumunnaai adhi eynaa kohfaivaa ehenves nubai kanthaththakakee nuraganlhu kanthaththa' kamugai yahuyaagefaanu vidhaalhuvumunneve. 20 ekamaa herodhu ai rulhin yahuyaagefaanu jalahlumah amurukurieve. adhi herodhuge miamaluge sababun eynaa kuri faafathakuge thereah aneffaafa ithuru vieve.

udun ai adufulhe'

21 yahuyaagefaanu jalah lumuge kurin meesthakun yahuyaagefaanuge arihah ais thaubaage hinevumun hinaigannamun dhiyairu eesaagefaanu ves ethanah vadaigen hinaigatheve. adhi hinaigathumah fahu eesaagefaanu dhuaafulhu kuravvanikoh udu hulhuvigen dhiyaeve. 22 adhi maaiyroohufulhu hudhu kothare' fadhain ekaleygefaanuge machchah faibaa vadaigennevieve. dhen evaguthu maaiyraskalaange ekaleygefaanah mifadhain vahheekurevvi adufulhu ivigendhiyaeve. "kaleygefaanee thimansuvaameenge loabive vodeegenvaa mathiveri dharikalun. kaleygefaanuge machchah thimansuvaameenge russevun libivodigen vey."

23 eesaagefaanu maaiyraskalaange aai medhu meesthakunnah angavaa dhevvaa ugannaa dhevvavan fettevi iru ekaleygefaanuge umurufulhakee gaaiygandakah thirees aharufulheve.

eesaagefaanu dhuniyeah vadaigennevi dharikolhu

23-38 meesthakun heekuri gothugai eesaagefaanakee yoosufuge dhariekeve. mi yoosufuge dharikolhu feshunu gothakee mieve: maaiyraskalaange aadhamugefaanu ekalaange sifafulhugai heddhevieve. eahfahu aadhamugefaanuge fuiy saithu, saithuge fuiy enoahu, enoahuge fuiy kainaanu, kainaanuge fuiy mahalleelu, mahalleeluge fuiy jaaridhu, jaaridhuge fuiy henoaku, henoakuge fuiy mathuxalaahu, mathuxalaahuge fuiy lamekh, lamekhge fuiy noohugefaanu, noohugefaanuge fuiy xaamu, xaamuge fuiy arufakhaadhu, arufakhaadhuge fuiy kainaamu, kainaamuge fuiy xelaahu, xelaahuge fuiy ubeyr, ubeyruge fuiy pelaagu, pelaaguge fuiy raoofu, raoofuge fuiy saroogu, sarooguge fuiy nahooru, nahooruge fuiy tharaahu, tharaahuge fuiy iburaaheemugefaanu, iburaaheemugefaanuge fuiy ishaagugefaanu, ishaagugefaanuge fuiy yaugoobugefaanu, yaugoobugefaanuge fuiy joodhaa, joodhaage fuiy faarizu, faarizuge fuiy hezuroan, hezuroange fuiy arunee, aruneege fuiy udhameenu, udhameenuge fuiy ameenudhaabu, ameenudhaabuge fuiy nauxaan, nauxaanuge fuiy salmaan, salmaanuge fuiy boaazu, boaazuge fuiy ubeidhu, ubeidhuge fuiy jixaau, jixaauge fuiy dhaaoodhugefaanu, dhaaoodhugefaanuge fuiy nathaanu, nathaanuge fuiy maththaatha, maththaathage fuiy minnaahu, minnaahuge fuiy meliyaahu, meliyaahuge fuiy eliyakeem, eliyakeemuge fuiy joanam, joanamuge fuiy yoosufu, yoosufuge fuiy joodhaa, joodhaage fuiy simiyaanu, simiyaanuge fuiy levaai, levaaige fuiy maththaathu, maththaathuge fuiy joreem, joreemuge fuiy eliyaasiru, eliyaasiruge fuiy jahoox, jahooxuge fuiy ayeer, ayeeruge fuiy elmodhaamu, elmodhaamuge fuiy kuxaamu, kuxaamuge fuiy adheehu, adheehuge fuiy maaliku, maalikuge fuiy nereehu, nereehuge fuiy salaathil, salaathiluge fuiy zarubaabilu, zarubaabiluge fuiy rizaa, rizaage fuiy yuhannaan, yuhannaanuge fuiy yodhaahu, yodhaahuge fuiy yoseyhu, yoseyhuge fuiy ximaanu, ximaanuge fuiy maththathiyaahu, maththathiyaahuge fuiy maathuhu, maathuhuge fuiy naggaahu, naggaahuge fuiy asuliyaahu, asuliyaahuge fuiy nahoomu, nahoomuge fuiy aamos, aamosuge fuiy maththathiyaahu, maththathiyaahuge fuiy yoosufu, yoosufuge fuiy jannai, jannaige fuiy maaliku, maalikuge fuiy levaai, levaaige fuiy maththaathu, maththaathuge fuiy helaai, helaaige fuiy yoosufueve. adhi meehun heekuri gothugai mi yoosufakee eesaagefaanuge bappaafulheve.

ibilees eesaagefaanah vasvaas dhee faafae' kuruvan masakkaiy kurikurun

4:1 maaiyroohufulhu eesaagefaanah engevee joadan koaru dhookurevvumah fahu meehun noolhey hisaabuge thereah vadaigathumasheve. ekaleygefaanu vanee maaiyroohufulhun furifaeve. 2 eesaagefaanu meehun noolhey hisaabu thereygai saalhees dhuvas heydhakurevvieve. ekaleygefaanu meehun noolhey hisaabuge thereygai vanikoh ibilees saalhees dhuvas vandhen ekaleygefaanuge faraathun faafae' kuruveythoa masakkaiy kurieve. mi hurihaa dhuvaheggai ves eesaagefaanu heydha kurevvee evves echche' farinnukulhuvvaeve. mikamuge sababun ekaleygefaanu vanee varah bodah haanthifulhu vefaeve.

3 ibilees ekaleygefaanah bungneve. "kaleygefaanee maaiyraskalaange dharikalunnennu. veeiru mihilathakah rottah badhaluvumah amuru kuravvaa. eyrun ehilatha' rottah vaaneennu."

4 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange baavailevvi foiythakugai liyevigenvaa fadhain: 'meehakah dhirihurumahtakaa hamaekani beynunvanee kaaechchisse' noon.'"!

5 dhen ibilees ekaleygefaanu varah us hisaabakah gendhiyaeve. adhi dhuniyeyge hurihaa qaumuthake' ekaleygefaanah kulli manzaregge gothugai dhekkieve. 6-7 adhi ibilees bungneve. "kaleygefaanu aharennah sajidhakohfi nama aharen kaleygefaanah mihurihaa qaumuthakuge verikan kurumuge baaraai eqaumuthakuge mussandhikan milkukoh dheynan. aharennah ethakethi aharen beynun meehakah milku kohdhinumuge baaru libigen vey. eee mi thaketheege milkuveriakee aharen."

8 eesaagefaanu mifadhain vidhaalhuve javaabu dhevvieve. "baavailevvigen vanee mifadhain: 'sajidha kuran vaanee hamaekani ekkauvantha mathiveri raskalaange kibafulhashey. adhi eemaan vaan jeheynee ves hamaekani ekalaangeashey.'"

9 eah fahu ibilees ekaleygefaanu jeroosalamah gendhiyaeve. adhi baithul maqdhisge enme us hisaabah ekaleygefaanu gengosfai bungneve. "mithanun thireegai evaa bimah funmavaa lavvaa. ekamun kaleygefaanah evves haanikae' nuvaane. kaleygefaanee maaiyraskalaange dharikalunne' noon thoa? 10 eee baavailevvi foiythakugai liyevigen vey. 'mathiveri maaiyraskalaange ekalaange malaaikathunnah kaleygefaanu faruvaatheri kamaaieku himaayaiy kurumah amurufulhu kuravvaaneey.' 11 adhi 'emalaaikathun kaleygefaanu hilathakuge machchah vettuna nudhevvaa e malaaikathunge aiypulhuthakuge machchah ufullavvaaneey.'"

12 eesaagefaanu javaabu dhevvieve. "maaiyraskalaangeee hurihaa kamakah kulhadhunvantha ve vodigenvaa kalaange kan kashavaru. namaves maaiyraskalaange mifadhain ves vahheekurevvi: 'ekkauvantha mathiveri maaiyraskalaange minvarufulhu kuravvaane gothakee kobaithoa ajuma belumakee kohgen vaane kame' nooney.'"

13 eesaagefaanuge kibain faafae' kuruvumah ibilees mihurihaa goiygothun masakkaiy koh ves kaamiyaabu nuvumun evaguthah ekaleygefaanu dhookoh hingajjeeve.

14 eesaagefaanu maaiyroohufulhuge baaraai ekeegai galeeleeah enburi vadaigennevieve. adhi ekaleygefaanaai behey khabarutha' esarahaddhuge thereygai fethuruneve. 15 baneeisraaeeluge dhannabeykalun kiyavaidhevvumah hadhaafaivaa dheeneemarukazuthakugai ekaleygefaanu maaiyraskalaange angavaafaivaa engevunthakaai beheygothun ugannai dhevvaa heddhevieve. adhi enmehai meesthakun ekaleygefaanah thaareefukoh ulhuneve.

nazarathuge meehun eesaagefaanuge basfulhuthakaai dhekolhuverivi

16 eesaagefaanu enburi ekaleygefaanu ulhe bodufulhuvi amillafulhu rah kamah vaa naazarathuah vadaigennevieve. dhen ekaleygefaanu aadhavevadaigen kankuravvaa fadhain sabathuge dhuvahugai baneeisraaeelu meehunge dheeneemarukazakah vadaigennevieve. ethaagai ekaleygefaanu maaiyraskalaange baavailevvi basfulhu kiyavaa vidhaalhuvumahtakaa thedhuve vadaigennevieve. 17 edhuvahu ekaleygefaanah kiyavaa vidhaalhuvumah jehivadaigaiy foiykolhakee rasoolubeykale' kamugaivaa yaxayaahugefaanah maaiyraskalaange engevi vahheegebasfulhutha' liyevigenvaa foiykolheve. ekaleygefaanu kiyavaavidhaalhuvee efoiykolhugai liyevigenvaa mi basfulhuthakeve.

18 "aharen mivanee maaiyraskalaange roohhufulhuge baaruge dhashugaeve. maaiyraskalaange aharen khaassa kuravvaa fonuvvee faqeerunnah ufaaveri khabaru dhinumahtakaeve. ekalaange aharen fonuvvee hayyaruvefaivaa meehunnah minivankan dhee nufenna meehunnah loluge alikan dhee adhi aniyaaveri kamuge dhashugai vaa meehun salaamaiykoh 19 mathiveri maaiyraskalaange rahumathuge feshun faalhu kurumasheve."

20 dhen ekaleygefaanu foiykolhu lappavaalavvaa ethaage eheetheriyaa athah dhevvumah fahu isheendhe vadaigennevieve. emarukazuge thereygai vaa enmenme thibee ekaleygefaanu vidhaalhuvaane basfulhe' kanulaa aduehumah thayyaarasheve. 21 dhen ekaleygefaanu mifadhain vidhaalhuve vaahaka dhakkavan fettevieve. "hama miadhu kaleymen mibasfulhuthakuge adu ahamun thiya gendhaahindhu mi basfulhuthakugai bayaankurevigen vee kanthaththa' furihamavejje."

22 ekaleygefaanu vidhaalhuvi mathiveri mibasfulhuthakuge sababun emeehun hairaanvieve. dhen emeehun ekaku anekakah bungneve. "miee yoosufuge dharifulhe' noon tha? efadha mathiveri beykalakah vumuge dhauvaa kurumuge haqqu eynaaah dhinee kaaku?"

23 eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymen hithaahithun thiya kiyanee ahannaa dhimaalah mihen bunankan ahannah engey. 'ey beysveriyaaey. kaleyge amilla bali faseyhakoh balaashey. kaley kaparunaumgai muujizaaiytha' dhekkiyey bunaathee iveey. veeiru muujizaaiytha' kaleyge amilla rashugai ves dhakkan veenunhey?'

24 aharen bunan tha? evves rasoolaku emeehegge amilla rashuge meehunge kurimathee dhuvahakuves rasoolaku kamugai qaboolu kurevifakaa nuvey. 25 baneeisraaeelunge medhugai rasoolu iliyaasgefaanu ulhuvvi iru thinaharaai hamas vandhen vissaara nuvehumuge sababun baneeisraaeelah boduthadhakaai kurimathivi. edhuvasvaru baneeisraaeelugai firimaruve haalugai jehifaivaa etha'etha' anhenunne' vi. 26 namaves maaiyraskalaange iliyaasgefaanu ein konme huvafaiy anhenegge kairiah muujizaathakaaigene' nufonuvvaa. ekalaange iliyaasgefaanu muujizaathakaaigen fonuvvee baneeisraaeeluge qaume' kamugai nuhimeney qaumegge rashe' kamugaivaa zidhoanuge zaraafathugai ulhunu huvafaiy anhenegge kairiah. 27 hama efadhain baneeisraaeelunge medhugai rasoolu eleexaahugefaanu ulhuvvi iru, ethabbaivaru jizaamubali jehifai vee bayaku baneeisraaeelugai vi. namaves eleexaahugefaanu medhuverikoh eygetherein evves meehegge jizaamubali rangalhukoh muujizaathe' nudhakkavaa. namaves baneeisraaeeluge qaume' kamugai nuhimeney seeriyaagai ulhunu naumaanu ey kiyunu meehegge jizaamubali eleexaahugefaanu medhuverikoh rangalhukuravvaa ekalaange muujizaathe' dhekkevi."

28 e marukazugai vee enmen mi vaahakathakuge aduivi varah bodah rulhiaeve. 29 emeehun rulhiaisgen eesaagefaanaai dhimaalah echchihi kiyaa halheyllevieve. miavashakee farubadhamatheege avashekeve. dhen mibaimeehun eesaagefaanu thiriah vattaalumah gasthukoh eavah onna farubadhaige kolhah ekaleygefaanu gendhiyaeve. 30 namaves eesaagefaanu ehurihaa enmenge kurimathin laafai ekaleygefaanu kuriyah vadaigennevieve.

eesaagefaanu meehaku nubai roohegge baaruge dhashun salaamaiykurevvi

31 dhen ekaleygefaanu vadaigennevee galeeleege ehen avashe' kamah vaa kaparunaum asheve. adhi sabathuge dhuvahugai ethanugai meesthakunnah ugannavaa dhevvumah fettevieve. 32 meesthakun ekaleygefaanu ugannaa dhevvevi gothaai ekaleygefaanuge basfulhuthakuge aduivi hairaanvieve. eee ekaleygefaanuge basfulhugai vaa mathiveri kamaai aaraaibaaruge sababunneve.

33 emarukazugai vee meehunge thereygai jinni moyavefai vee firihenaku vieve. eynaage gaigai avalaafai vee jinni mifadhain kiyaa halheyllavaa govanfeshieve. 34 "ey naazarathuge ahuluveri eesaa. kaleygefaanu thiyaulhenee aharumennah keekkuran? kaleygefaanu mithanah thiyaaee aharumen naththaalumah tha? kaleygefaanu thiyaee kaakukan ahannah engey. kaleygefaanakee maaiyraskalaange mathiveri kurevvi meehaa."

35 eesaagefaanu amuruverikamaai eku vidhaalhuvieve. "angamadukurey! eynaage hashiganduge therein nukumey." dhen mijinni emeehaa binmachchah vattaalieve. adhi emeehaage hashigandah evves aniyaae' nudhee eynaa dhookoh hingajjeeve.

36 mithaa thibi enmen mimanzaru dheki ajaibuve hairaanvieve. mibaimeehun ekaku anekakah bunan feshieve. "miee konfadha ajaibu kuruvanivi basthakehhey? mi kaleygefaanuge basfulhuthakugai mathiverikamaai aaraaibaaru vaakan kashavaru. meehunnaai avalaafaivaa nubai jinnithavves ekaleygefaanuge basfulhah kiyamanve emeehundhookoh edhanee." 37 mihurihaa kamegge sababun e avashuge vashavashaigenvaa hisaabuthakuge hurihaa rashakah ekaleygefaanaai behey khabaru fethuruneve.

eesaagefaanu ethabbaegge balitha' faseyhakohdhevvi

38 eesaagefaanu mi dheeneemarukazun nukunnevumah fahu vadaigennevee xamoonuge geasheve. xamoonakee eesaagefaanu dhanna rahtessekeve. eyru xamoonuge maidhaathaah varah gadha hume' jehifai vieve. egeyge meehun eesaagefaanuge kibafulhun eynaage hun rangalhu kohdhevvumah edhuneve. 39 dhen ekaleygefaanu xamoonuge maidhaithage kairiah vadaigen e hun filaidhiumah amurufulhu kurevvumaaieku eynaage gain hun filaa rangalhuvieve. hama vaguthun eynaa thedhuve emeehunnah keun thayyaaru kurumuge kanthaththakugai ulhen feshieve.

40 iruossumaai kairivefai vanikoh meesthakun eesaagefaanuge arihah eki faadufaaduge balitha' jehifaivaa meehun genaeve. mi enmenge gaigai ekaleygefaanuge aiypulhu beessavaa ekaleygefaanu eenmenge bali heyokurevvieve. 41 adhi meege ithurun, emeehunge thereygai jinninge sababun balitha' jehifai vee etha' bae' ves rangalhukurevvieve. mi jinnithakah eesaagefaanakee kon beykalekkan engeeve. ejinnitha' govaa halheyllevieve. "kaley thiyaee maaiyraskalaange khaassakurevvi almaseehaa." eesaagefaanu e jinnithakah vaahaka nudhekkumah harukashikamaai eku amurufulhu kurevvieve. eee eechchissah ekaleygefaanakee maaiyraskalaange khaassakurevvi almaseehukan engeykan eesaagefaanah engivadaigenfai vaatheeeve.

42 hendhunu iruerumaaieku eesaagefaanu meesthakunnaai dhurah ekaheri hisaabakah dhuaa kurevvumahtakaa vadaigennevieve. meesthakun ekaleygefaanu veethane' neyngigen hoadhieve. ekaleygefaanu fenumun emeehun ekaleygefaanah edhunee emeehun dhookoh vadainugathumasheve. 43 namaves ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "aharen maaiyraskalaange raskanfulhaai behey khabarufulhutha' ehenihen avahthakah ves angaidheyn jehey. aharen midhuniyeah fonuvunee esababahtakai." 44 eahfahu judheaa karaige ekieki dheeneemarukazuthakugai eesaagefaanu maaiyraskalaange aai beheygothun meesthakunnah ugannaa dhevvamun gendhevieve.

eesaagefaanu ekaleygefaanuge furathama ashaabeen hovvevun

5:1 eddhuvahaku jenesarathu kanduge asseyreegai eesaagefaanu vieve. eesaagefaanu ethaagai meesthakunnah maaiyraskalaange basfulhutha' angavai dhevvamun gendhevieve. ekaleygefaanuge basfulhuthakuge aduehumah ai ethabbaivaru meesthakunne' ethanah evvefai vieve. meehunge adhadhu ginakamun meesthakun vanee fithi baaruvefaeve. eenmen ves eesaagefaanuge arihah dhiumahtakaa masakkaiy kuramun gendhiyaeve. 2 evaguthu e asseyreegai vaa kuda dhe masdhoani ekaleygefaanah fenivadaigatheve. edhoaneegeverin emeehun mas hifan gengulhey dhaatha' dhovumah athirimatheegai ulheeve. 3 ekaleygefaanu vadaigen ethanun e' dhoangnah araivadaigennevieve. eee emeehunge therein xamoonuey namakah kiyunu meehaage dhoangneve. eesaagefaanu xamoonuge kibain dhoani eggamaai thankolhe' dhurah gengos dhinumah edhivadaigennevieve. dhen ekaleygefaanu meesthakunnah maaiyraskalaange basfulhutha' angavai dhevvamun gendhevee edhoaneegai hunnavaigenneve.

4 ekaleygefaanu meesthakunnaai vaahakafulhu dhakkavaa nimivadaigen xamoonu ah vidhaalhuvieve. "dhoani funah gengos mahe' hifeythoa dhaa ellaa."

5 xamoonu bungneve. "saahibaa. alhugandumen miaee rey hatharudhamu masakkaiy kohves enme mahe' ves nuhifigen. ehennamaves kaleygefaanu vidhaalhuveethee alhugandumen dhaa ellafaanan."

6 emeehun dhaa hama ellumaaeku dhalugai jehunu masthakuge ginakamun baruvegen gos dhaa ekithanthanun koshakoshaigen dhaan feshieve. 7 mimeehun emeehunnaaieku mahah dhiumah ulhunu ane' dhoaneege meehunnah govaagenes dhedhoangnah mastha' eruvieve. masthakuge ginakamun baruvegen gos dhedhoanime vanee kiriyaa genbi nugenbieve.

8 xamoonu ah mithan fenumun eesaagefaanuge fainpulhu machchah thirive ekaleygefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa. alhuganduge kairin dhurah vadaigannavaa. alhugandakee faafaveri akeen." 9 eynaaaai eynaage rahtehi hurihaa masverin mi hifunuhaa masthakuge ginakan dheke varah bodah hairaan vieve. 10 zabadheege dhedharin yaamiz aai yahuyaa ves mithan dheke hairaanvieve. mi dhemeehunnakee xamoonu aai eku masakkaiy kuraa dhemeehunneve.

eesaagefaanu xamoonah vidhaalhuvieve. "kanboduve birunuganey. miadhun feshigen kaley mas hifumuge badhalugai maaiyraskalaange magu dhekkumahtakaa hifaanee insaanun." 11 emeehun hamaevaguthu emeehunge dhoanitha' ehelumah fahu hurihaa echche' dhookohlaafai eesaagefaanuge arihugai dhiyaeve.

jizaamu bali jehifai vee meehe'

12 eesaagefaanu errasheggai vanikoh ekaleygefaanu hunnevithanah jizaamubali jehi mulhi hashigandu faarun furifai vee meehaku aeve. mimeehaaah eesaagefaanu fenumaaieku ekaleygefaanuge kurifulhumathee moonuvathah binmachchah vetti ove aadheysdhennevi eve. "maaiysaahibaa! kaleygefaanu beynunfulhu nama alhugandu mibalin faseyhakoh saafuthaahiru kohdhevvidhaane."

13 eesaagefaanu emeehaage gaigai aiypulhu lavvavai vidhaalhuvieve. "aharen kaley thiyabalin faseyhakoh dheynan. saafuve thaahiruvey." eesaagefaanu mihen vidhaalhuvumaaieku emeehaage gain jizaamubali filaa mulhin rangalhuvejjeeve.

14 dhen eesaagefaanu eynaaah amurufulhu kurevvieve. "kaleyge hashigandu imaamakah dhakkaa. adhi jizaamubali jehifai faseyhavejje meehaku saafuthaahiruvumuge gothun kurumah thauraathugai moosaagefaanu amurufulhu kurevvi qurubaantha' kurey. eee kaley thiyabalin faseyhave saafuvethaahiruvee kan enmennah haamakoh dhinumuge hekkegge gothun. namaves aharen kaleyge bali faseyha kohdhin vaahaka evves meehe' gaathu bunegennuvaane."

15 ehen namaves eesaagefaanuge khabaru erashuge thereah fethurigen hingajjeeve. adhi natheejaaegge gothun etha' bayaku ekaleygefaanuge basfulhuge adu ehumashaai balithakun faseyhavumah edhi ekaleygefaanuge arihah aeve. 16 mihen kanthaththa' huri namaves eesaagefaanu varah ginaginain ekaheri thanthanah vadaigen dhuaafulhu kurevvun mathee vaguthu heydhakurevvieve.

vaabalijehifaivaa meehe'

17 eddhuvahaku eesaagefaanu meesthakunnah maaiyraskalaange basfulhutha' angavai dhevvavan geeggai innevieve. ethaagai galeelee aai judheaa aai jeroosalamuge dheenuge dhannabeykalunnaai fareeseenunney kiyaa dheenveringe bayaku vieve. meesthakunge balitha' faseyhakoh dhevvumahtakaa eyru eesaagefaanaaieku enme mathiveri kalaange baarufulhu ethaagai vieve. 18 bayaku vaabali jehifaivaa meehaku ashigandakah laigen ethanah genaeve. ebalimeehaa eesaagefaanuge arihah gendhiumahtakaa emeehun egeygethereah vanumah masakkaiy kurieve. 19 namaves evvefaivaa meesthakunge ginakamun ekaleygefaanuge arihah dheven nethumun ebaimeehun emeehaa govaigen furaalhu machchah araa furaalhugai baagande' hadhaa meesthakunge medhun mimeehaa eynaage ashigandaaeku seedhaa eesaagefaanuge kurifulhumachchah thirikurieve. 20 mibaimeehunge eemaantherikan dhekevadaigen eesaagefaanu ebali meehaaah vidhaalhuvieve. "rahumaiytheriyaa. kaleyge faafatha' fohevijje."

21 ethaathibi dheenuge dhanna beykalunnaai fareeseenunge hithaherieve. "kufuruveri bastha' bunaa mimeehakee meekaaku? maaiyraskalaange fiyavaa faafa fusseveyne faraathakee kobaa?"

22 eesaagefaanu mimeehunge hithah miaraa echchethi dhenevadaigen vidhaalhuvieve. "kaleymen thiyahen thiya heekuranee keevve? 23 kaleyge faafatha' fohevijjeey nuvatha thedhuve hingaashey meege therein mimeehaaaa dhimaalah bunan faseyhaee keekey? 24 insaanaage dharikalunnah midhuniyeygai meehunge faafa fussevumuge haqqu libigen vaakan kaleymennah thimankalegefaanu miadhu saabithu kohdheynan." mihen vidhaalhuve evaabali jehifaivaa meehaaah eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "thedhuvey. kaleyge ashigandu hifaigen geah dhey."

25 hama vaguthun enmenge kurimatheegai mimeehaa thedhuve eynaage ashigandu nagaigen maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai xukuru kuramun eynaage geah hingajjeeve. 26 mithanugai thibi hurihaa enmen mikamaa varah bodah ajaibuve maaiyraskalaange kibafulhah hamdhu sanaa kieve. ebaimeehun vee hairaankamuge bodukamun bungneve. "miadhu aharumennah hairaanve ajaibu vaafadha kanthaththake' fenijje."

eesaagefaanu vadaigennevee thaubaage magu dhekkevumah

27 miahfahu eesaagefaanu vadaigennevi magumathee levaai ey kiyaa vaarufaisaa nagaa meehakaai baddhaluvieve. eyru eynaa inee magumatheegai eynaa vaarufaisaa negumah hadhaafaivaa ofeehugaeve. eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "aharenge dharivaraku kamugaivumah aharennaai eku aadhey." 28 hama evaguthu levaai hurihaa echche' dhookohlaafai thedhuvegen ekaleygefaanaai ekugai dhiyaeve.

29 dhen eynaage geygai eesaagefaanuge xarafugai bodu keume' thayyaaru kurieve. adhi ehen ves varah gina vaarufaisaa nagaa meehunnaai ehenihen meehun ves e keumah aeve. 30 mithan dheke fareeseenunnaai emeehunge baigai himeney dheenuge dhannabeykalun hiiyhama nujehigen ekaleygefaanuge ashaabeennah bungneve. "kaleymen vaarufaisaa nagaa meehunnaa faafaverinnaaieku essufuraa mathee kaiboi thiyahadhanee keevve?"

31 eesaagefaanu emeehunnah javaabu dhevvieve. "hakeemaku beynunvaneekee sihhhhathu salaamathun thibey meehunnakah noon. hakeemaku beynun vaanee bali meehunnah. 32 hama efadhain aharen ves miaee faafaverinnah thaubaavumah govaalumah. thimaamennakee saalihu meehun kamugai heekuraa meehun dhinnevumakah noon."

roadha aai beheygothun eesaagefaanu vidhaalhuvi basfulhu

33 emeehun eesaagefaanaai dhimaalah bungneve. "yahuyaagefaanuge ashaabeen ves adhi fareeseenunge ashaabeen ves mahaku ethaffaharaku roadhahifaa dhuaakoh hadhaa. ekamaku kaleygefaanuge ashaabeen efadhaakun kanthake' nukurey."

34 eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "alathu kaiveni vaa firihenaa eynaage mehemaanunnaaieku vanikoh kaleymen eynaage mehemaanun kairee nukaithibumah bunaanan tha? 35 madukurey. alathu kaiveni vaa firihenaa emeehunnaai dhurah gendheveyne. edhuvahun emeehun dherave nukaithibeyne."

36 dhen ekaleygefaanu emeehunnah mi maanafun vaahakatha' vidhaalhuvedhevvieve. "evves meehaku aa hedhumakun fothigande' veedhaalaafai baa hedhumeggae' naalhaane. eyrun aa hedhume' veedhaa ves levunee. adhi aa fothigande' baa hedhumakaa nugulheyne. 37 adhi hamaefadhain ekakuves roa meybiskadhuruge dhiya baa hamakah naalhaane. eyrun e roa dhiya huiyvumun ufedhey vaige sababun ehan foogos meybiskadhuruge dhiyatha' faibaigen dhaane. adhi eyrun ehanves falhafalhaigen gos halaakuvaane. 38 roa meybiskadhuruge dhiya alhanvaanee aa hamakah. 39 hama ekakuves furihama gothugai thayyaaru kurevifaivaa meybiskadhuruge dhiya buimah fahu roa meybiskadhuruge dhiya beynume' nuvaane. emeehaku bunaane. 'furihama gothugai thayyaarukurevifaivaa meybiskadhuruge dhiya maameeru.'"

hafthaage dhuvasthakuge therein alhukamah khaassa kurevunu dhuvahaai medhu eesaagefaanu vidhaalhuvi basfulhu

6:1 effaharaku sabathuge dhuvaheggai eesaagefaanu govaan hedhey dhanduthakuge thereygai vaa magakun hingavaa vadaigennevieve. eesaagefaanuge ashaabeen egasthakun govaan bindhe dheaiy dheathaa haakaa thoshinolhaalumah fahu kamun gendhiyaeve. 2 fareeseenunge bayaku emeehunnaai suvaalu kurieve. "sabathuge dhuvahugai kurun manaa kanthaththa' kaleymen thiyakuranee keevve?"

3 eesaagefaanu emeehunnah javaabudhevvieve. "dhaaoodhugefaanaai ekaleygefaanuge ekuverin banduhaifulhuve vadaigen kurevvi kanthakuge vaahaka kaleymen nukiyan tha? 4 dhaaoodhugefaanu maaiyraskalaange kibafulhah alhukankurumah khaassa kohfaivaa maaiy thanah vadhe hamaekani imaamun fiyavaa ehen ekaku ves keun manaa kohfaivaa roshi farikkulhuvvi. adhi ein ekaleygefaanuge ekuverinnah ves dhevvi."

5 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "insaanaage dharikalun kamugaivaa aharennakee sabathuge ves verisaahibaa."

6 adhi sabathuge ehen dhuvaheggai eesaagefaanu dheeneemarukazakah vadaigen maaiyraskalaange basfulhutha' meesthakunnah angavaadhevvamun gendhevieve. ethaagai kanaaaiy vaavefai vee firihenaku vieve. 7 fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun thibee eesaagefaanu kuhveri kureveyne kahala kame' feneythoa balaasheve. adhi sabathuge dhuvaheggai ekaleygefaanu mi meehaage aiy rangalhu kureythoa ves emeehun thibee varah faruvaave balaasheve. 8 eesaagefaanah mibaimeehunge khiyaalutha' dhenevadaigen e aiy vaavefaivaa meehaaah vidhaalhuvieve. "thedhuve enmenge kurimachchah aadhey!" dhen mimeehaa thedhuve enmenge kurimathee huttijjeeve.

9 dhen eesaagefaanu emeehun kuren suvaalu kurevvieve. "sabathuge dhuvahugai kuran angavaafai vanee rangalhu kantha' tha nuvatha nubai kantha' tha? furaana salaamaiy kurun tha nuvatha furaana nethikohluntha?"

10 eesaagefaanu vashaigen enburivadaigaiy enmenge moonuthakah ballavaa levvieve. dhen aiy vaavefaivaa meehaaah eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "aiy dhamaalaa." mimeehaa eesaagefaanu evidhaalhuvi fadhain kan kurieve. hama evaguthu eynaage athugai baarujehi mulhin rangalhu vegen dhiyaeve. 11 mikantha' vee goiy feni fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun varah bodah rulhiaeve. adhi eesaagefaanaai dheytherey kantha' kuraane gothakaai medhu visnaa maxvaraa kuranfeshieve.

baara ashaabeen

12 mi dhuvasthakun dhuvaheggai eesaagefaanu farubadhathakuge thereah maaiyraskalaange kibafulhah dhuaakurevvun mathee reygandu heydhakurevvumahtakaa vadaigennevieve. ekaleygefaanah eemaanvaa ethabbayaku ves ethanuge vaki hisaabakah ekaleygefaanuge arihugai dhiaeve. 13 hendhunu vumun ekaleygefaanu emeehunnah govaa ethanah genaeve. adhi eyge therein baara meehaku ekaleygefaanuge khaassa ashaabeenge gothugai hovvevieve. adhi mi baara meehunnakee ekaleygefaanuge basfulhuthakaaigen meesthakunge kairiah fonuvvaane mandhoobun kamugai hamajessevieve. 14-15 mibaara ashaabeenge thereygai himenunee fahun badhuruey namakah kiyunu xamoonu, mi xamoonuge kokko andhuraai adhi yaamiz aai yahuyaa aai filipu aai baruthuloomu aai maathihu aai thomaas eve. adhi halfaahuge dhari yaamiz aai adhi dheenaai siyaasee kanthakugai harudhanaave faruvaa bahattaa xamoonueve. 16 adhi yaugoobu ge dhari yudhaas aai iskariyothuge yudhaaseve. mi iskariyothuge yudhaas fahun vee khiyaanaiytheriakasheve.

maaiyraskalaange dhevvaa niumathaai medhu eesaagefaanu vidhaalhuvi basfulhutha'

17 eesaagefaanu ekaleygefaanuge khaassa baara ashaabeennaaieku us bimun faibaavadaigen hama bimah thiriah vadaigennevieve. ekaleygefaanah eemaanvaa ithuru etha' ashaabeenne' ves ethaagai vieve. adhi eyge ithurun judheaa karainnaai jeroosalamunnaai dhuru rahtha' kamugaivaa thoorunnaai zidhoanun ves etha' baivaru bayaku ethanah evvefai veeve. 18 mimeehun ethanah aee eesaagefaanuge basfulhuthakuge aduehumashaai emeehunge balithakun faseyha vumah edhieve. jinninge sababun meehunnah jehifaivaa balitha' ves edhuvahu ethaagai faseyha kurevuneve. 19 enmen ekaleygefaanuge gaikolhugai aiylumahtakaa masakkaiy kuramun dhiyaeve. ekaleygefaanuge hashikolhugai vee mathiveri baarufulhuge sababun enmenge balithakah xifaa libemun dhiyaeve.

20 eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah ballavaa vidhaalhuvieve. "kaleymenge therein faqeerunnah barakaaiy huri. maaiyraskalaange raskanfulhu vanee kaleymennah. 21 kaleymenge therein banduhai hoonu kamugai thibi meehunnah barakaaiy huri. kaleymenge hiiy furendhen libeyne. kaleymenge therein hithaamakuraa meehunnah barakaaiy huri. adhi kaleymen ufaakuraane. 22 insaanaage dharikalunge sababun meehun kaleymenge machchah rulhiaraa, emeehunge therey baiveri nukoh, kaleymennaa dhimaalah hadihuthuru echchihi kiyaa adhi kaleymennakee nubaimeehun kamah balaane. mifadhain kaleymennaa dheytherey meehun kantha' kuraa hindhu kaleymenge machchah rahumaiylevvigen vey. 23 egothah kanthaththa' hingaidhaa dhuvahun kaleymen ufalunnashaa hadhaa. eee maaiyraskalaange kaleymennah mathiveri inaame' dhevvaane. kaleymennaai dheytherey efadhain kantha' kuraa meehunge kaabafain rasoolu beykalunnaai dheytherey ves kanthaththa' kuree hama efadhain.

24 namaves kaleymenge therein mussandhinnah hithaama huri. eee emeehunnah liben vee hurihaa araamaai ufale' evanee libifa. 25 kaleymenge therein rangalhah kaan libi bandufurifaivaa meehunnah hithaama huri. eee emeehun vaanee banduhai hoonukan matheega. adhi miadhu hee ufaakuraa meehunge machchah hithaama huri. eee fahun emeehun hithaamakoh karuna alhan jeheynethee. 26 meehun kaleymenge machchah huxaamidhukoh kaleymenge rangalhu vaahakatha' dhakkaa hadhaneenama kaleymenge machchah hithaama huri. eee efadha meehunge kaabafain dhogu rasoolunnaaimedhu ves rangalhu vaahakatha' dhakkaa hedhi."

kaleymenge dhuxminun dheke loabivey

27 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "aharenge bastha' aduahaa meehunnah bunan. kaleymenge adhaavaaiytherin dheke loabivey. kaleymennah nubaikoh hithaa kaleymenge machchah nafurathukuraa meehunnah heyokoh kantha' kurey. 28 kaleymennah badhudhuaa kuraa meehunnah rahumaiy levvumah edhey. kaleymennah ihaanethikoh kantha' kuraa meehunnahtakaa heyo dhuaakurey. 29 kaleyge ekkankashi mathee meehaku jahaifi nama enburifai ane' kankashi ves jahan dhakkaa. meehaku kaleyge kondugai oiy saalu athulaifi nama emeehaku kaley laigen huri gamees athulumah ves huras naalhaa. 30 kaleyge kibain echchakah edhey konme meehakah eechche' dhee. adhi kaleyge echche' ehen meehaku athulaifi nama eechche' anburaa dhinumah neydhey. 31 kaleymen ehen meehunnaa medhu kantha' kuran vaanee ehen meehunge faraathun kaleymennaai dheytherey ves kantha' kurumah edhey fadhain.

32 kaleymen hamaekani kaleymenge machchah hamdharudhee vaa meehun dheke loabivaa nama ein kaleymennah othee kon savaabe'? faafaverin ves emeehunge machchah hamdharudhee vaa meehun dheke loabivey. 33 hamaekani kaleymennah heyokoh hithaa meehunnaa medhu kaleymen rangalhah kantha' kuraa nama ein kaleymennah othee kon savaabe'? faafaverinves efadhain kantha' kurey. 34 adhi kaleymen meehunnah echchethi dhee ulhenee emeehun athun ves efadhain anburaa libeynekamuge unmeedhugai nama ein kaleymennah othee kon savaabe'? faafaverin ves dhey echchegge agu anburaa baraabarah libeynekamuge unmeedhugai ehen faafaverinnah echchethi dhee ulhey. 35 kaleymen kaleymenge dhuxminun dheke loabivey. ebaimeehunnah heyokoh hithaa rangalhah kantha' kurey. adhi kaleymen kairee meehaku dharangnah echche' dheyn edhefi nama eechche' anburaa libumah unmeedhu nukoh emeehakah e echche' dhee. eyrun kaleymennah maaiyraskalaange dhevvaa inaamu boduvaane. adhi kaleymennakee enmemathiveri faraathuge dharin kamugai vaane. eee ekalaangeee xukuruveri nuvaa meehunnashaai nubainulafaa meehunnah ves oagaatherive vodigenvaa kalaange. 36 kaleymenge bappaafulhu oagaatheri vevodigenvaa fadhain kaleymen ves oagaatherivey."

meehunnaa dheytherey faadu nukiyaa

37 "ehen meehunge nurangalhukamaai medhu vaahakadhakkaa faadu nukiyaa. eirun kaleyge nurangalhukan balaafai ekamaa medhu ves faade' nukiyeyne. ehen meehun kuhveri nukurey. eirun kaley ves kuhverie' nukureveyne. kaleaa dheytherey ehen meehun kuraa nubai kanthakah maaafkoh ekantha' hithun fohelangnaa maaiyraskalaange ves kaleaa dheytherey kantha' kuravvaanee efadhain. 38 dheelathivey. eirun maaiyraskalaange kaleah dheelathive vodigen vaane. furi baaruve bandun vamundhaa naalhiakun kaleah mine dhevvaane. kaley mini naalhiakun ekalaange ves kaleah mine dhevvaane."

39 adhi eesaagefaanu mi maana vee vaahaka ves vidhaalhuve dhevvieve. "loa andhiri meehakah ehen loa andhiri meehakah magu dhekkidhaanetha? dhaa magumatheegaivaa valhakah edhemeehun ekugai vetteynekan yaqeen. 40 dharivaraku eynaage mudharrisah vure molhe' nuvaane. namaves furihamaah thamreenu libumun eynaage mudharrisaa evvarah molhuvaane.

41 kaleymen anekaage lolugai in kundikolhe' fenigen eaamedhu kanboduvaa iru kaleyge amilla lolugai oiy bodu vakarugandaa dheytherey kanbodu nuvanee keevve? 42 kaleyge akhaaaai dhimaalah eynaage lolugai vaa kundikolhu nagan dhakkaashey bunaairu kaleyge amilla lolugai oiy vakarugandu kaleah nufennanee keevve? ey dhefuhdhegoiy meehaa. enmefurathama kaleyge lolugai thioiy vakarugandu nagaa. eyrun kaleyge akhaage lolugai vaa kundikolhu negumah kaleah saafukoh fennaane."

thafaathu dhegahe'

43 "foni meyvaa alhaa gaheggai hithi meyvaae' naalhaane fadhain hithi meyvaa alhaa gaheggai foni meyvaae' ves naalhaane. 44 gahakun libey faidhaa engeynee egaheggai alhaa meyvaaegge gothun. kashi gahakun meehakah vaththeengne' nubindheveyne. adhi kashi velakun meybiskadhure' ves nulibeyne. 45 rangalhu meehunge hiiytha' rangalhu khiyaaluthakun furifai vaathee emeehun rangalhu amalutha' kurey. nubaimeehunge hiiytha' nubai khiyaaluthakun furifai vaathee ebaimeehun nubai amalutha' kurey. dhulun faalhu kurevenee hithuge adeegai ufedhigen nukunna bastha'."

dhegee' elhi dhemeehaku

46 "kaleymen ahannah maaiysaahibaaey kiyaa mukhaathabu kurey. veeiru kaleymen aharen bunaa bahah amalu nukuranee keevve? 47 aharen kairiah ais aharenge basthakuge aduahaa eah amalukoh ulhey meehegge misaalu bunan tha? 48 eynaaakee bin funkoh kone varugadha bingale' alhaa eygemathee gee' binaakuri meehaage misaalu. kandu gadhave raalhu arai bodu raalhuthakuge hamalaa egeah ai. namaves ege binaa kurevifai vanee rangalhah kamun egeakah gudume' neyri. 49 namaves aharenge basthakuge aduahaa eah amalunukoh ulhey meehakee bingalakaa nulaa madu fasgandegge matheegai gee' elhi meehakaai effadha meehe'. bodu raalhuthakuge hamalaa egeah libumaaieku mulhi ge fundufunduve veeraanaave nethi hingajje."

roomuge sifainge meehunge therein mathee meehegge eemaankan

7:1 eesaagefaanu ethaagai vee meesthakunnah mibasfulhutha' vidhaalhuvedhevvumah fahu ethanun enburi kaparunaum ah vadaigennevieve. 2 erashugavee roomuge sifainge mathee meehegge noakarunge therein eynaaah varah muhinmu ithubaaru kurevey noakaraku varah bodah balive marah haaziru vefai vieve. 3 mi sifainge meehaaah eesaagefaanaa beheygothun khabarulibumun eynaa ehisaabuge baneeisraaeeluge dheenuge bodunge therein khaassa bayaku eesaagefaanuge arihah fonuvvaa eynaage geah vadaigen enoakaruge bali faseyha kohdhevvumah edhuneve. 4 mibaimeehun eesaagefaanuge arihah gos aadheyhaa eku mimeehaaah mikan kohdhevvumah edhi dhennevieve. emeehun bungneve. "mimeehaaah kaleygefaanuge faraaiypulhun eheetherikan libun haqqu vey. 5 mimeehaaakee aharumennaai aharumenge qaumu dheke loabivaa meehe'. eynaa aharumennah dheeneemarukaze' ves vanee binaakohdheefa." 6 eesaagefaanu emeehunnaai eku vadaigennevieve.

ekaleygefaanu egeaai varah kairive vadaigenfai vanikoh mi roomuge sifainge meehaa eynaage ekuveringe bayakumeehun eesaagefaanuge arihah mifadhain dhennevumah fonuvvieve. "maaiysaahibaa. kaleygefaanu alhugandahtakaa thiyavaruge burae' fullavan noolhuvvaa. alhugandakee thiyavaruge xarafe' haqquvaa varuge rangalhu meehakeemennoon. adhi alhugandakee alhuganduge geah kaleygefaanu vadaigathumuge gadharu libun ekasheegenvaa meehevves noon. 7 adhi alhugandakee kaleygefaanuge arihah aumah ves ekasheegenvaa meehakeemennoon. kaleygefaanu hamaekani amurufulhu kuravvaa basfulhu vidhaalhuvanikoh alhuganduge noakaru rangalhu vaane kan alhugandah engey. 8 eee alhugandakee ves alhuganduge machchah thibi ofisarunge dhashugai vaa meehakeen. hamaefadhain alhuganduge dhashugai vaa meehunnah alhugandu ves dhaan engumun emeehun dhey. adhi annan engumun emeehun aadhey. alhuganduge noakarunnah kame' kurumah nuvatha nukurumah engumun emeehun ekame' kurey."

9 eesaagefaanah ivivadaigen roomuge sifainge meehaage mibasthakuge sababun eesaagefaanu hairaanve vadaigen ekaleygefaanuge arihugai vee meesthakunnah vidhaalhuvieve. "mifadha mathiveri eemaankame' mulhi baneeisraaeelunge therein ves aharen nudheken." 10 roomuge sifainge meehaa fonuvi meehun enburi eynaage geah dhiyairu esifainge meehaage noakaruvanee eynaaah jehifai vee bodu balin gadhave mulhin faseyhave rangalhuvefaeve.

eesaagefaanu maruvefaivaa meehaku furaana elhuvvun

11 eah fahu eesaagefaanu naayin ey kiunu rashah vadaigennevieve. ekaleygefaanuge ashaabeennaai adhi ehen ves etha' gina meesthakunne' ekaleygefaanaai ekugai vieve. 12 ekaleygefaanu erashuge dhoraashi kairiah vadaigaiy hindhu ethanun beyrah nukunna bayaku meehunnaa dhimaavieve. ebaimeehunnee maruvefaivaa meehaku valhulumahtakai dhiya baekeve. maruvefaivaa meehaaakee firimaruvefaivaa anhenegge vee enme firihen dharifulhekeve. erashuge etha' bayaku mianhen meehaa aai ekugai vieve. 13 maaiysaahibaaah mikanbuleyge feni vadaigaiyhindhu varah dherafulhuvieve. adhi ekanbuleygeah vidhaalhuvieve. "nuroashey."

14 dhen eesaagefaanu vadaigen sandhoakuge matheegai aiypulhu beyvvevumaaieku sandhoa' ufulamundhiya meehun huttijjeeve. dhen eesaagefaanu maruvefaivaa meehaaah vidhaalhuvieve. "ey zuvaanaa. thedhuvey!" 15 maruvefai vee zuvaanaa thedhuve vaguthun vaahakadhakkan feshieve. ehindhu eesaagefaanu eynaa eynaage manmayaa havaalu kurevvieve.

16 mithan dhekefai ethaagai vee hurihaa enmen varah biruvethive ajaibuve maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai xukuru kuramun bungneve. "kauithuru nabee beykalaku aharumenge thereah faalhuvevadaigenfi! maaiyraskalaange ekalaange meesthakunnah madhadhu dhevvumahtakaa midhuniyeygai ekalaange mathiveri baarufulhu dhakkavaa rahumaiylavvavan fattavaafi!"

17 eesaagefaanu kurevvi kanthakuge mikhabaru mulhi judheaa aai adhi kaireegai vaa ehen rahthakah ves fethurigen hingajjeeve.

yahuyaagefaanu eesaagefaanaai suvaalukurevvun

18-19 yahuyaagefaanuge ashaabeen mi hurihaa vaahakae' yahuyaagefaanah kiyaadhevvieve. dhen yahuyaagefaanu eygetherein dhe meehaku maaiysaahibaage arihah mi suvaalu kurevvumah fonuvvieve. "kandaalhuvvaa ninmavaafaivaa fadhain mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvaane almaseehaaakee thiyaee thoa ey? noonee alhugandumen ekaleygefaanahtakaa ithurah inthizaarukuranvee thoa ey?"

20 mi meehun eesaagefaanuge arihah ais dhennevieve. "alhugandumen miaee yahuyaagefaanu vidhaalhuvumun kaleygefaanaai misuvaalu kurumah. 'eee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvaane almaseehaa akee thiyaee thoa ey? nuvatha alhugandumen ekaleygefaanuge inthizaarugai thibenvee thoa ey?'"

21 eesaagefaanu hama evaguthume etha' baegge balitha' faseyhakoh dhevvamun gendhevieve. ekaleygefaanu jinninge sababun balitha' jehifaivaa meehunnah rangalhu kuravvaa loaandhiri meehunge lolah alikan dhevvieve. 22 eesaagefaanaai esuvaalu kuran ai meehunnah ekaleygefaanu javaabugai mifadhain vidhaalhuvieve. "kaleymen gos yahuyaagefaanah kaleymennah thiyafenunu kanthakaai aduivunu vaahakathakuge khabaru dhee. loaandhiri meehunnah loluge alikan libi, nuhingey meehunnah hingi, jizaamu bali jehifaivaa meehunnah faseyhave, beeru meehunnah aduivi, maruvefaivaa meehun dhiruvvaa, nikamethinnah enme ufaaveri khabaru dhevijje. 23 aharen kuramunmidhaa kanthaththa', aharen kuranjehey kanthaththaththakaa mulhin thafaathu kamugai bae' meehun dhekey. namaves aharen mikuramundhaa kanthaththa' dheke ekanthaththakaa ruhi aharenge machchah eemaanvaa meehunnah maaiyraskalaange barakaaiy lavvaane."

24-25 yahuyaagefaanuge faraaiypulhun eesaagefaanaai suvaalu kurumah ai meehun enburi dhiumun eesaagefaanu ethanah evvefaivaa meesthakunnah yahuyaagefaanaai beheygothun vaahakafulhu dhekkevieve. "kaleymen ekaheri meehun noolhey hisaabah dhiyaee koanche' dhushumah? koaruthakuge kaireegai hedhey kahala vinagastha' vayaa hooreythan dhushumah hey? noonee agubodu molhu hedhume' laigen huri meehaku dhushumah tha? noon. agubodethi hedhun alhaigen mussandhi kamugai ulhey meehun thibeynee ganduvaru thakuga. 26 kaleymen ethanah dhiyaee kaaku dhushumah tha? ethanah kaleymen dhiyaee rasoolubeykalaku dhushumah tha? aan. ebeykalakee rasoolakah vureves mathiveri beykale'. 27 eee ebeykalakaai medhu maaiyraskalaange baavailevvi foiythakugai mifadhain liyevigenvaa beykale': 'thimansuvaameenge, thimansuvaameenge rasoolaa kaleygefaanuge kurin fonuvvaanamey. ekaleygefaanu, kaleygefaanahtakaa magu thayyaaru kuravvaane ey.' 28 aharen bunan tha? midhuniyeygai vaa hurihaa insaanunge thereygai ves yahuyaagefaanu fadha mathiveri ehen meehaku nuvey. namaves maaiyraskalaange raskanfulhuge dhashugai enme kuda gothakah himeney meehaaves ekaleygefaanah vure mathiveri vegen vey."

29 ethanugai vee hurihaa enmen, vaarufaisaa nagaa meehunnah dhaandhen eesaagefaanuge vaahakafulhuthakuge aduahaa maaiyraskalaange engevi magu eee rangalhu goiy kamugai qaboolukurieve. eee emeehunnakee yahuyaagefaanu thaubaage hinevumun hinai dhevvaifaivaa meehunneve. 30 namaves fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun maaiyraskalaange emeehunnah dhekkevi magah furagas dhineve. mimeehun yahuyaagefaanaai eku thaubaage hinevumun hinae' nuganeeve.

31 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "veeiru mi zamaanuge meehunnaa dheytherey aharen bunaanee keekey? emeehunnakee konkahala bae'? 32 emeehunnekey baazaarumathee kulhen ulhey kudhinnekey eggoiy. emeehun ekaku anekakah govaalaane: 'aharumen kaleymennahtakaa xehenaaee fumedhineemey. ekamaku kaleymen nuneshiey. aharumen hithaamaveri lavae' kaleymennah kiyaadhineemey. ekamaku kaleymen nuruyey.' 33 yahuyaagefaanu ves farikkulhuvvaa ulhunee aadhaige meehun kai boi ulhey keume' noon. ehenve kaleymen thiya bunanee ekaleygefaanaai evanee jinnie' avalaafai kamah. 34 insaanaage dharikalun kamugaivaa aharen ehen enmennekey eggothah kaiboi ulhen. ehenkamun kaleymen aharennaai dhimaalah thiyabunanee aharennakee keumah varuhunna raaboa meehekey. adhi faafaverinnaai vaarufaisaa nagaa meehunge ekuveriekey. 35 namaves buddhiveri kamakee rangalhu echchekkan buddhie' huri konme meehakuves qaboolu kuraane."

faafaige dhiriulhun dhookohlaa thaubaavi anhenaku eesaagefaanah hithi kameyhithun

36 fareeseenunge meehaku eesaagefaanah keumah dhauvathu dhineve. ehenkamun eesaagefaanu egeah vadaigaiy meyzudhoshugai isheendhe vadaigennevieve. 37 e avashugai ulhunu faafaveri dhiriulhume' ulhefaivaa anhenakah eesaagefaanu e fareeseenunge geah keumah vadaigennevi khabaru libigen varah agubodu athare' alhaafaivaa kurikeela fulhie' hifaigen egeah dhiyaeve. 38 mi anhenmeehaa ekaleygefaanuge furagahugai hure gisla gislaafai roan fashaifieve. adhi ekaleygefaanuge faithilafulhu eynaage karunain theiymaalieve. dhen eynaa eynaage isthashigandun ekaleygefaanuge faithilafulhu fohedhineve. dhen ekaleygefaanuge faithilafulhugai bos dhee eynaa genai agubodu atharufulhi ekaleygefaanuge faithilafulhu machchah ossaalieve.

39 eesaagefaanah dhauvathu dhin fareeseenunge meehaaah mithan fenumun eynaa hithaahithaa kiyeve. "mimeehaaakee rasoolaku nama eynaage gaigai eaiylanee konkahala meehekkan adhi mi anhenmeehaaakee konkahala meehekkan enguneehe' noon hey? mi anhen meehaaakee faafaveriakukan enguneehe' noon hey?"

40 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "xamoonu, aharen kaley kaireegai bunan oiy vaahakae' ebaoiy." xamoonu javaabugai bungneve. "edhurukaleygefaanu avahah vidhaalhuve dhevvaa."

41 dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "loanu dhookuraa meehakah dharaafaivaa dhemeehaku vi. ekaku eynaaah dharaifai vanee fas satheyka dheenaarah, anekaku fansaas dheenaarah. 42 meegen ekakah ves mi laari anburaa dheveykah neiy. ehenve mi loanudhookuraa meehaa midhemeehunge dharani kandaala dhin. mihen kantha' veehindhu meegetherein loanudhookuraa meehaa dheke bodah loabive xukuruverivaanee kaaku?"

43 xamoonu javaabudhineve. "alhugandah heevanee eygetherein bodah dharaa oiy meehaa hen."

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaleythiya insaafukuree rangalhah."

44 dhen ekaleygefaanu e anhenmeehaa aai dhimaalah enburivadaigaiy xamoonah vidhaalhuvieve. "mi anhen meehaa mikantha' kurigoiy dhekibala. aharen kaleyge geah aee kaley dhauvathu dhineema. ekamaku kaley aharenge fai dhovelumah fenfodhevves nudhey. namaves mi anhen meehaa eynaage karunain aharenge fai dhove eynaage isthashigandun fohedhin. 45 kaley aharennaai salaankurumuge gothun salaamuge bohe' ves nudhey. namaves aharen migeah vaneessure mianhen meehaa aharenge faigai bosdhinun huttaanulaa. 46 kaley aharenge bolugai lumah theyofodhe' ves nudhey. ekamaku meenaa aharenge fayah atharu alhaidhin. 47 aharen bunan tha? eynaage kibaigai vee faafathakakee ginafaafathake' namaves eynaage faafatha' fussavaifi. eynaage kibain efenunu mathiveri loaiybakee ekamuge nixaan. namaves madhu faafatha' fussavai dhevvey meehaku loabi vaanee ves madhun."

48 dhen eesaagefaanu e anhen meehaaah vidhaalhuvieve. "kaleyge faafatha' fuhevijje."

49 egeygai vee ehen mehemaanun mithan dheke bungneve. "miee meehunge faafathavves fussavaa dhevey varuge meehe', anekkaa miee kaakubaa?"

50 eesaagefaanu anhen meehaaah vidhaalhuvieve. "kaleyge eemaantherikamuge sababun kaley dhinnavaifi. hiiyhamajehigen dhey."

eesaagefaanuge ashaabeenge thereygai himenunu bae' anhenun

8:1 miahfahu eesaagefaanu dhathuru kuravvaa kairi hisaabuthakuge rahthakashaai avahthakah vadaigennevieve. adhi erahthakaai avahthakuge meesthakunnah ebaegge machchah verikan kuravvaa faraathakee maaiyraskalaange raskanfulhukan qaboolukoh eemaanvaa meesthakunnah huri ufaaverikamuge khabaru dhevvieve. ethaagai ekaleygefaanuge khaassa baara ashaabeenves ekaleygefaanaai ekugai vieve. 2 adhi eyge ithurun eesaagefaanu balithakun heyo kohdhee jinninge faraathun salaamaiy kohdhin bae' anhenunves ekaleygefaanaai ekugai vieve. mianhenunge therein ekakee magdhaleynaage meehekkamugai vee mariyam eve. eesaagefaanu vanee mi mariyam haiy jinninge faraathun minju kohdhevvaafaeve. 3 ekaleygefaanaai eku edhathurugai vadaigennevi ane' anhenakee herodhu rasgefaanuge ganduvaruge hurihaa kantha' balahattaa meehaa kamugai vee chuzaage anhenun yoannaaeve. adhi suzannaa ey kiyunu anhenakaa ehenves ithuru meehun ekaleygefaanaai eku vieve. mianhenun emeehunge amilla echchissaa faisaain eesaagefaanashaai edhathurugai himenunu meehunnah eheevedhineve.

hatharu vaththaregge govaan kuraa oshaai medhu vidhaalhuvi maanafun vaahaka

4 eddhuvahaku gina adhadhegge meesthakun eki rahrashun eesaagefaanuge arihah aeve. eesaagefaanu ebaimeehunnah ekaleygefaanuge basfulhutha' haama koh dhevvumahtakaa mi maanafun vaahaka kiyaadhevvieve. 5 "eddhuvahaku dhanduveriaku eynaage dhandugai govaan kurumah oh indhumahtakaa dhiya. eynaa e ohtha' ukamun dhiyairu bae' oh meehun hingaa magu machchah ohunu. eohtha' hingaa meehunge fain eri halaakuve adhi dhoonitha' keumuge sababun nethi hingajje. 6 anebbai oh hilabimegge machchah ohunu. miohthakun gas felhi namaves bimuge hanafaskamun gastha' hiki maru vi. 7 ane' bai oh kashigasthakegge thereah ohunu. miohthakun ves gas felhi namaves egasthakaai eku hedhunu kashigastha' migasthakah vure gadhaah hedhumuge sababun miohthakun felhi gastha' hedhumakah thane' nudhin. 8 adhi eygetherein bae' oh govaan heddhumah raganlhu bimuge machchah ohunu. adhi miohthakun felhi gasthakun satheyka gunaah ithuru rangalhu oh libunu."

eah fahu eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "fahe thiyabaimeehunge therein kanfaiy huri meehun mivaahaka ahaa visnaa."

9 eesaagefaanuge ashaabeen ekaleygefaanu kuren suvaalu kurieve. "thiya vidhaalhuvedhevvi vaahakaige maanaakee kobaa thoa?" 10 eesaagefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhaa behey sirrufulhutha' thiyabaimeehunnah haama kuravvaifi. aharen ehen meehunnaai vaahaka dhakkanee maana fun vaahakathakun. eee liyevigenvaa fadhain: 'emeehunnah fenunu kamugai viyas nufenumekey evvarey. adhi emeehunnah adu ivunu kamugai viyas nuvisney.'

11 aharen dhenme mikiyaadhin vaahakaige maana mibunedhenee. miohthakakee maaiyraskalaange engevi ekalaange basfulhutha'. 12 hingaa magu machchah ohunu ohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuthakuge adu ivunu namaves ibilees ebaimeehunge hiiythakugai vaa ekalaange basfulhutha' athulumun emeehun ebasfulhutha' qaboolu nukurumuge sababun dhinnevun nulibey meehunge misaalu. 13 hilabimuge machchah ohunu ohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuge aduivi adhi ufalaai eku ebasfulhutha' qaboolu kuri namaves ebaimeehunge hithugai ekalaange basfulhutha' harunulumuge sababun emeehun hamaekani kuda vaguthu kolhakahtakaa maaiyraskalaange kibafulhah ithubaaru koh undhagoothakaa dhimaavumun ekalaange kibafulhah kuranvee ithubaaru kurun huttaalaa meehunge misaalu. 14 kashigasthakuge thereah ohunu ohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuthakuge adu ivi namaves ebaimeehunge amilla kanthaththakaai mudhalaai faisaaaai adhi dhuniyevee edhunthakuge sababun ebaimeehunge hithugai maaiyraskalaange basfulhuthakah thane' nudhey roohaanee gothun furihamayah bodu nuvaa meehunge misaalu. 15 govaan heddhumah rangalhu bimuge machchah ohunu ohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuthakuge aduivi eah kiyamanve adhi egothugai dhemithibe ekalaangeah ithubaaru kuraa hithugeadi saafu rangalhu thedhuveri meehunge misaalu. ebaimeehunnakee rangalhu govaan libey faidhaa huri gasthake' fadha bae'."

eesaagefaanuge basfulhutha' aduahaa eah samaalukandhee

16 eesaagefaanu ethaagai vee meesthakunnah mifadhain ves vidhaalhuvieve. "ekakuves endhu thandhoshah laa foruvumah nuvatha boathattege dhashah laa foruvumahtakaa baththie' nudhillaane. eyge badhalugai meehaku baththie' dhillaafinama e gengos geyge kurimatheegaivaa baththi alhuvaa narugandugai alhuvaane. eyrun egeah anna bayakah eyge alikan libeyne. 17 sirrun kurevifaivaa hurihaa kame' faalhuvaane. adhi foruvumah masakkaiy kurevifaivaa hurihaa kame' haamave fennaane. 18 ehenveemaa aharen bunan. kaleymen maaiyraskalaange basfulhuthakuge aduahaa ulhey gothaa medhu faruvaatherikamaai eku visnaa. dhevvifaivaa meehunnah ithurah ves dhevvaane. adhi madhun libifaivaa meehun athun emeehun athugai vee kamah emeehun heekuri echchethives athuleveyne."

eesaagefaanuge gaaiy thimaage meehunnakee kobaa?

19 evaguthu eesaagefaanuge manmaafulhaai kokkoafulhun ekaleygefaanaai baddhalukurevvumah ethanah vadaigennevieve. ethanah evvefaivaa meesthakunge sababun emeehunnakah eesaagefaanuge arihah dhevey gothe' nuvieve. 20 ethanah evvefai vee meesthakunge therein varah fahathugai vee meehaku ekaleygefaanah dhennevieve. "kaleygefaanuge manmaafulhaai hurihaa kokkoafulhun kaleygefaanaai baddhalu kurumahtakaa vadaigen eba thibbevi."

21 ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange basfulhuthakuge aduahaa ebasfulhuthakah amalu kuraa enmennakee aharenge manmaaai kokkoin."

eesaagefaanu gadha kolhigandakah maduvumah amuru kurevvun

22 ehen dhuvahaku eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "galeelee kanduge ane' faraathah dhamaa hingaa." dhen eesaagefaanu dhoangneggai ekaleygefaanuge ashaabeennaai eku furaavadaigatheve. 23 dhathuru kuramun dhanikoh eesaagefaanah nidhi kurevvijjeeve. kulliakah varah gadha kolhigandakaai jehi vai baaruve raalhu biyavieve. dhoani dhiyaboduve genben kairivieve. mihaadheesaage sababun ebaimeehun varah bodu nurakkalakaai kurimathilaan jehijjeeve. 24 ashaabeen eesaagefaanah govai heyfulhulavvai ekaleygefaanah dhennevi eve. "saahibaa, saahibaa! alhugandumen genbi mimaruvanee!"

eesaagefaanu thedhuve vadaigen jehemundhiya gadha vayashaai bodethi biya raalhuthakah maduvumah amuru kurevvi eve. hama evaguthu vaigandu maduve raalhutha' hindhi kandu ihu oiy fadhain maduvejjeeve. 25 evaguthu eesaagefaanu ashaabeennah vidhaalhuvieve. "fahe thiyabaimeehunge eemaankan kobaa?"

ashaabeen mivedhiya kanthaththa' dheke varah bodah ajaibuve birugatheve. adhi ekaku anekakah bungneve. "miee konfadha insaane' baa? ekaleygefaanuge amurah vayaai raalhutha' ves kiyamantherivey!"

jinni avalaafaivaa meehe'

26 eahfahu eesaagefaanaai ekaleygefaanuge ashaabeen galeelee kandu huraskuravvaa dhathurukuravvaa vadaigen geraasaage sarahaddhah vadaigatheve.

mirashakee galeelee sarahaddhuge

aneffaraathugai vaa rashekeve. 27 eesaagefaanu dhoanin faibai vadaigaiy vaguthu erashuge meehaku eesaagefaanuge arihah aeve. mimeehaaakee etha' jinnithake' avalaafaa vumuge sababun moyavefaivaa meehekeve. eynaa gayah echche' nulaa oriyaamun ulheythaa ves etha' dhuvahe' vejjeeve. adhi eynaa geegge hiyaavahi kamuge dhashugai ves ulheykashe' beynume' nuveeve. eynaa dhiriulhenee meehun nuulhey falhu hisaabeggai onna meehun valhulaa thaneggaeve. 28-29 minubai jinnithakuge baaruge dhashugai emeehaa vefaivaathaa etha' dhuvahe' vejjeeve. meehun eynaa hifahahtaigen gengulhumah vanee etha' masakkathe' ves kohfaeve. eynaage athaai faigai hilihilaaves jehieve. namaves ejinninge baarun eynaa ehurihaa hilihilaatha' ves kandaa halaakukohlaeve. dhen anekkaa ves ejinnitha' eynaa meehun noolhey hisaabugandah dhiumah majuboorukoh fonuvaalaeve. eesaagefaanu ejinnithakah eynaa dhookohlumah amurukurevvieve. eynaaah eesaagefaanu fenna irah halheyllavamun ais ekaleygefaanuge fainpulhu machchah vettuneve. dhen adugai neiy thanah halheyllavamun bungneve. "enmemathiverikalaange dharikalun eesaagefaanu! kaleygefaanu aharenge faraathun beynumee konkame'? aharen aadheyskohfabunan. ahannah aniyaa e' nudheythi."

30 dhen eesaagefaanu eynaa kuren suvaalu kurieve. "kaleyge namakee kobaa?"

"aharenge namakee laxkaru." ejinnitha' mifadhain javaabudhinee eee ejinnithakakee etha' baivaru jinnithakakah veetheeeve. 31 adhi mijinnitha' etha' faharegge mathin eesaagefaanah aadheyskoh adie' neiy kalhuandhiri valhah fonuvaanulevvumah ekaleygefaanuge kibafulhun edhuneve.

32 farubadhamathee hisaabugai huiheppumah genevifai vee ooruthakuge bodubaigande' ethaage kaireegai vieve. mijinnitha' eesaagefaanah aadheyskurieve. "aharumen miooruge baiganduge thereah fonuvaaladhee. aharumen eechchetheege thereah vanumuge huddha dhevvaa." eesaagefaanu eychissah huddha dhevvumun 33 mijinnitha' emeehaage hashiganduge therein nukumegen gos miooruthakuge thereah vadhejjeeve. hamavaguthun miooruge baigandu usbimuge mathin thiriah dhuvefai gos koaruge thereah vetti genbi maruvejjeeve.

34 mioorutha' balahattan thibi meehun mithandheke avasavahah rashuthereah gos mikhabaru dhinumun meehungandu mivaa gothe' balan ethanah aeve. 35 emeehun eesaagefaanuge arihah aiiru etha' baivaru jinniegge sababun jinni moyavefai vee meehaa gaigai annaunu laigen buddhi hamakanmathee ethaa inthan dheke mibaimeehun birugatheve. 36 mikanthaththa' lolun dhuh meehun jinni moyavefai vee meehaaaa dheytherey kantha' veegoiy ebaimeehunnah bunedhineve.

37-39 dhen mibaimeehun birun eesaagefaanah aadheyskoh dhennevee ebaimeehunge sarahaddhu dhookuravvaa vadaigathumasheve. eesaagefaanu ethanun vadaigathumahtakaa dhoangnah araivadaigannavanikoh jinnithakuge baaruge dhashun salaamaiy kurevunu meehaa ekaleygefaanaaieku dhiumah edhi aadheys kurieve. namaves eesaagefaanu mikamaamedhu inkaaru kuravvaa vidhaalhuvieve. "kaleyge aailaage kairiah gos maaiyraskalaange kaleaa medhu kanthaththa' kurevvi gothuge vaahaka ebaimeehunnah kiyaadhee."

dhen mimeehaa enburigos mulhi hisaabuganduge rahthakuge thereygai eesaagefaanu eynaaaa dheytherey kanthaththa' kurevvi gothuge vaahakatha' kiyaahedhieve. eesaagefaanu dhoangnah araavadaigen erashun furaavadaigennevi eve.

maruvefaivaa kujjakaai bali anhenaku

40 eesaagefaanu enburi galeeleeah vadaigenneviiru meesthakunge bodubaigande' ekaleygefaanaai baddhaluvumah ethanah ais thibbeve. mibaimeehun ekaleygefaanah maruhhabaa kiyeve. 41 dhen emeehunge therein jairusey kiyunu dheeneemarukazuge veriyaku eesaagefaanuge fainpulhu machchah thirive eynaayaaieku eynaage geah vadaigathumah edhi aadheys dhennevieve. 42 eee eynaage huri hamaekani anhen dharifulhu eyru vanee marah haaziruvefaeve. ekujjaaakee umurun gaaiygandakah baara aharuge kujjekeve.

eesaagefaanu mimeehaaaaieku vadaigannavanikoh evvefai vee meesthakunge ginakamun fithi baaruvee varun ekaleygefaanah hingai vadaigathumah ves dhathifulhuve vadaigennevieve. 43 emeesthakunge thereygai medhu kendumennethi ley faibaathaa baara aharuvefaivaa anhenaku vieve. evves meehakah eynaage bali faseyha kureveyney gothe' vanee nuvefaeve. 44 eynaa eesaagefaanuge fahaiypulhun ais ekaleygefaanuge kondufulhugai oiy saalu kolhugai aiy jassaalieve. hamaevaguthu eynaage ley feybun huttijjeeve.

45 evaguthu eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "magey gaigai aiy lee kaaku?" ethaagai thibi enmenme ekaleygefaanuge gaikolhugai naaiylan kamah bunumun badhuru dhennevieve. "saahibaa. mienmen ves kaleygefaanuge gaigai beehileveythoa aa kaleygefaanaai kairi vevey thoa eba masakkaiy kurey."

46 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "konmeves meehaku aharenge gaigai aiylaifi. eee aharenge hashigandun baaru beyruvegen dhiya kan aharennah ihusaas vejje."

47 mianhenmeehaaah mithan fenumun neyngi nudheveynekan engumun birun thuruthuru alhamun ais eesaagefaanuge fainpulhu machchah thirivieve. adhi enmenge kurimatheegai eynaa eesaagefaanuge gaikolhugai aiylee keevvegen kamaai adhi hama vaguthun eynaage bali faseyhavee gothuge vaahaka kiyadhineve.

48 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "dhaththaa! dhaththage eemaankamuge sababun dhaththaah thiyavanee rangalhuvefa. hiiy hamajehi ufaakurey."

49 eesaagefaanu vidhaalhuvamun dhiya basfulhu nuves nimi ulhenikoh dheeneemarukazuge veriyaa jairusge gein meehaku aeve. emeehaa bungneve. "edhurukaleygefaanah dhen ithuru undhagoo kurumuge beynume' neiy. jairus, thiyabeyfulhaage dharifulhu avahaaravejje."

50 miadu ivivadaigen eesaagefaanu jairusah vidhaalhuvieve. "birunuganey. hamaekani eemaankan bahattaa. kaleyge dharifulhu rangalhuvaane."

51 eesaagefaanu jairusge geah vadaigaiy ekujjaa oiy kotari thereah vadhe vadaigennevieve. adhi badhuru aai yahuyaa aai yaamiz aai ekujjaage mainbafain fiyavaa ehen evves meehaku ethanah nuvanumah engevieve. 52 eyru beyrugai enmen ekujjaage maruge sababun adunadu nagaa roi hithaamakoh hadhan thibbeve. eesaagefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymen roi hithaamakuraane kame' neiy. mikujjaa mivanee maruvefakaa noon. eynaa evanee nidhaafa."

53 mimeehun eesaagefaanah malaamaaiy koh hee hedhieve. eee emeehunnah ekujjaa vanee maruvefaikan yaqeen vaatheeeve. 54 eesaagefaanu ethereah vadhevadaigen ekujjaage athugai hifaalavvaa vidhaalhuvieve. "kokkoa. thedhuvey." 55 evaguthu ekujjaage furaana enburi aeve. adhi hamavaguthun eynaa kolhah thedhuvieve. dhen eesaagefaanu ekujjaaah kaaechche' dhinumah vidhaalhuvieve. 56 mithandheke ekujjaage mainbafain hairaanve ajaibuvieve. namaves mikanthakuge vaahaka evves meehaku kairee nubunumah eesaagefaanu emeehunnah amurukurevvieve.

maaiyraskalaange raskanfulhaai medhu meesthakunnah angai dhinumah eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeen fonuvvun

9:1 eddhuvahaku eesaagefaanu ekaleygefaanuge khaassa baara ashaabee beykalun ekaleygefaanuge arihah gennavai ebeykalunnah jinni avalaafaivaa meehun rangalhu kurumashaai hurihaa vaththaregge balin meehun faseyha kohdhinumuge baaraai huddha dhevvevieve. 2 dhen eesaagefaanu mi baara ashaabee beykalun meesthakunnah maaiyraskalaange raskanfulhaai beheygothun angai dhinumashaai meesthakunge balitha' faseyhakoh dhinumah fonuvvieve. 3 ekaleygefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "dhathurahtakaa evves echche' nugendhaathi. hingaa magumathee beynunkuraane asae' ves, dhabahe' ves, kaaechche' ves, faisaa ves adhi laigenhuri gamees fiyavaa ehen gameehe' ves nugendhaathi. 4 kaleymen gos vanna furathama geeggai erashun dhaan vandhen thibey. 5 meehun kaleymennah maruhhabaa nukiyaafinama erashakun dhamun kaleymenge fain erashuge hirafus folhaalaafai dhey. eee emeehun maaiyraskalaange fonuvvi mathiveri khabarufulhuge beynun nukureethee emeehunge machchah ekalaange koafaave vodigen vaakamuge inzaaregge gothun." 6 dhen mi baara ashaabeen hurihaa rahthakah dhathurukoh gos meesthakunnah eesaagefaanaai behey mathiveri khabarufulhutha' angaidhee adhi meehunge balitha' faseyhakohdhee hedhieve.

7 misarahhaddhuge veriyaa herodhuah mi hingaadhiya hurihaa kanthaththakegge khabaru libijjeeve. mikamaai eynaa varah bodah kanbodu vieve. eee baemmeehun yahuyaagefaanu alun dhiruvvaifiey ves kiyaaulheeve. 8 adhi anebbaimeehun bunanee iliyaasgefaanu faalhuvee kamugaeve. adhi anebbayaku maakuree zamaanegge rasoolubeykalaku alun dhiruvvaifiey ves buneulhuneve. 9 herodhu vidhaalhuvieve. "ekamaku aharen yahuyaa gathulukurumah engin. ehenveeiru ahannah mi ivenee kaakaai behey vaahakathake'?" dhen eynaa emeehakaai beheygothun vaahakatha' mi ivey meehakee kaakuthoa belumah masakkaiy kurieve.

eesaagefaanu fashaas meehunnah kaan dhevvun

10 mi baara ashaabeen ekanthaththakun nimigen enburi ais eesaagefaanah emeehun kuri hurihaa kamegge khabarutha' furihamaah kiyaa dhevvieve. dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge baara ashaabeennaai eku ehen meehunnaai dhurah vadaigathumahtakai bethusaidhaa eykiyunu rashah dhathuru fettevieve. 11 namaves meesthakunnah ekaleygefaanu erashah vadaigannavaa khabaru ivumun ekaleygefaanuge fahaiypulhun dhiyaeve. eesaagefaanu mibaimeehunnaai baddhaluvumun ufaafulhu kurevvieve. adhi maaiyraskalaange raskanfulhaai medhu ebaimeehunnaa vaahaka dhakkavaa heddhevieve. adhi ebaimeehunge thereygai vaahaa bali meehunnegge bali ves heyo kuravvaa heddhevieve.

12 haveeruge vaguthugai eesaagefaanuge baara ashaabeen ekaleygefaanuge arihah ais dhennevieve. "miee meehun ulhey avashe' noon. veemaa mibaimeehun ehen thanakah fonuvvaa lavvan veenoon thoa? eyrun misarahhaddhuge konmeves avashakah noonee govaan haddhaa dhandakah gos emeehunnah kaaney thakethi gane nidhaaney thane' hoadheyne noon thoa?"

13 namaves eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "thiyabaimeehun mibaimeehunnah kaaney echche' dhee."

ebaimeehun bungneve. "alhugandumen athugai vaahaa ves echchakee dhe mahaai fas roshi. veeiru alhugandumen mienmennah kaan dheyn vejjiyyaa etha' baivaru kaathakechche' gannan jeheyne." 14 ethaangai anhenunnaai kudakudhin nulaa hamaekani firihenunge adhadhu ves fashaas meehun kamugai vieve. namaves eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "mibaimeehun baigandakah fansaas meehun vaa gothah bahaalai adhi enmennah isheenumah angaa."

15 ebaimeehun eesaagefaanu engevi magun kankoh meesthakun bayakah fansaas meehun vaagothah baibayah isheeneve. 16 dhen eesaagefaanu ashaabeenge athugai vee fas rottaai dhemas nangavaa udaai dhimaaah ballavaa mikaathakethi dhevvi kamahtakaa maaiyraskalaange kibafulhah xukuru kurevvieve. eahfahu eesaagefaanu e fas rottaai dhemas etha' bayakah baikoh lavvaifai enmennah bahaalumahtakaa ashaabeennah dhevvieve. 17 mi enmen kaane varakah kai nimumun ashaabeen nukevi baakeevefai huri thakethi nagaa vashigandugandah elhiiru ekaathakethin baara vashigandu furey haa kaathakethi ithuruvieve.

eesaagefaanakee kon beykale'?

18 effaharaku eesaagefaanu ekaheri thanakah vadaigen dhuaakurevvumugai innevieve. eesaagefaanu ekaleygefaanaai ekugai vee ashaabeennah vidhaalhuvieve. "meesmeehun bunaa gothugai aharennakee kaaku?"

19 emeehun bungneve. "ginameehun kaleygefaanakee yahuyaagefaaney buneulhey. anebbayaku kaleygefaanakee nabeebeykale' kamugaivaa iliyaasgefaaney buneulhey. adhi baemmeehun kaleygefaanakee ehenves kureege rasoolubeykalunge therein alun dhiri dhuniyeah vadaigennevi konmeves rasoolubeykalekey ves buneulhey."

20 dhen eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymennah fenna gothugai ahannakee kaaku?"

badhuru javaabugai dhennevieve. "thiyaee maaiyraskalaange fonuvvi khaassabeykalun kamugaivaa almaseehu."

21 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah ekaleygefaanakee almaseehu kan ehen meehun kairee nubunumah inzaarukoh engevieve. 22 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "baneeisraaeeluge verinnaai bodu imaamunnaai adhi dhannabeykalun aharen bunaa bas qaboolunukoh adhi emeehunge athun insaanaage dharikalun kamugaivaa ahannah etha' aniyaae' libeyne. adhi aharen maraaleveyne. namaves maruvumah fahu thinvanaah vaa dhuvahu aharen alun dhiri dhuniyeah annaanan."

23 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "konme meehakuves aharen dhekki magun hingan beynun nama emeehaage amilla edhuntha' dhookohlan jeheyne. aharen dhekki magun hingan beynun nama konme meehakume emeehegge amilla furaana ves dhinumah thayyaarugai vaanjeheyne. adhi aharen fadhain saleebeggai ove maruvaan jehunu kamugai viyas konme dhuvahakume ekamah thayyaarugai vaanjeheyne. 24 amilla furaana salaamaiy kuran ulhey konme meehakah haqeeqee dhiriulhun gelleyne. namaves aharennahtakaa emeehegge furaana dhey meehakah haqeeqee dhiriulhun libeyne. 25 meehakah eynaage furaana gellijjenama eynaaah mulhi dhuniye libunu kamugai viyas ekamun huree konfaidhaae'? 26 insaanaage dharikalun kamugaivaa aharen, aharenge bappaafulhu, maaiyraskalaange dhevvaa mathiveri baaraai ekalaange malaaikathunnaaieku alun enburi midhuniyeah annaanan. edhuvahun aharenge nangane aharenge basthakuge vaahakadhakkaa ulhen ladhu gaiy meehunnah aharenge gaathugai evves jaagae' nulibeyne. 27 aharen mibunanee hama thedhe'. mithaa mithibi meesthakunge therein bayakuves mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaa medhuverikoh maaiyroohufulhuge baarugai midhuniyeyge machchah verikan hingavaathan dhekifai noonee marennuvaane."

eesaagefaanu moosaagefaanaai iliyaasgefaanaa eku

28 meege gaaiygandakah ah dhuvas fahun eesaagefaanu badhuraai yaamiz aai yahuyaa govaigen dhuaa kurevvumahtakaa us farubadhaegge machchah araavadaigatheve. 29 eesaagefaanu dhuaakuravvanikoh ekaleygefaanuge moonufulhu badhaluvegen dhiyaeve. adhi ekaleygefaanuge hedhunkolhu alive ujaalaave vidhanfeshieve. 30 adhi kulliakah moosaagefaanaai iliyaasgefaanu ethanugai eesaagefaanaai vaahakafulhu dhakkavanikoh faalhuvegen dhiyaeve. 31 ebeykalun vanee suvarugeyge noorun nooru levvigenneve. ebeykalun vaahakafulhu dhakkavamun dhiyaee eesaagefaanuge maraai beheygothunneve. adhi jeroosalamugai ekaleygefaanu maaiyraskalaange edhivodigenvaa fadhain kantha' kuravvaa ninmavaaney gothaa behey gothunneve.

32 badhuraai eynaaaai eku vee ane' dhe ashaabeen thibee gadha nidheege thereygaeve. emeehunnah heylevumun eesaagefaanuge noorufulhaai adhi ekaleygefaanaai ekugaivaa dhebeykalun fenuneve. 33 moosaagefaanaai iliyaasgefaanu enburi vadaigathumah thayyaaru vi vaguthu badhuru eesaagefaanah dhennevieve. "saahibaa. alhugandumen mithaagai mivaguthu veekan rangalhu. thiyabeykalunnah hiyaavaaney thin than hadhaidhen thoa? kaleygefaanah eththan, moosaagefaanah eththan iliyaasgefaanah eththan hadhaidhen thoa?" badhurah eynaa mibuni echchegge maanae' ves nuvisnuneve.

34 eynaa mihen bune nuves nimi ulhenikoh kulliakah ai vilaagandegge hiyaa ebeykalunge machchah elhigen dhiyaeve. ebeykalun vilaaganduge thereah vadhegen dhaathan fenumun ashaabeen birugatheve. 35 adhi evilaaganduge therein ai adufulhe' ebaimeehunnah ivuneve. "miee thimansuvaameenge khaassa kurevvi thimansuvaameenge dharikalun. eynaa edheyfadhain kantha' kurey."

36 eadufulhu ivumun emeehun beliiru ethaagai hunnevee eesaagefaanu ekangneve. emeehunnah angain bahevves nubunevuneve. adhi dhuvaskolhe' vandhen emeehunnah efenidhiya kanthakuge vaahaka evves meehaku gaathugai nuves buneeve.

eesaagefaanu jinniegge baaruge dhashuvefai vee kuda firihen kujjaku minjukurevvi

37 aneddhuvahu emeehun farubadhain faibaigen thiriah airu ethabbaivaru meesthakunne' eesaagefaanaai baddhalu kurumah aeve. 38 kulliakah emeehunganduge therein meehaku ekaleygefaanah govaa halhey' lavamun dhennevieve. "edhurukaleygefaanu! alhugandu aadheyhaai eku dhannavan. alhuganduge firihen dharifulhu dhekelumah vadaigannavaa. eee alhuganduge huri hama ekani dharifulhu. 39 jinnie' eynaaaai avalaifi. eynaa kulliakah hurefai halheyllavan fashaa. eythi eynaa hey naththaalumun eynaage angain fonuves araa. eythi eynaa enme irukolhakahves dhule' nukurey. eythi eynaa e nethi kohlanee. 40 alhugandu eynaa rangalhu kohdhinumah edhi kaleygefaanuge ashaabeennah ves aadheys kureen. namaves emeehunnakah ves ekame' nuvi."

41 eesaagefaanu ethaagai vee enmehai meesthakunnah vidhaalhuvieve. "ey eemaankame' neiy nubai vegenvaa zamaanuge meesthakunney. kaleymen kairee keiykohgen aharen hunnanvee kihaa dhuvahe' vandhen?" dhen efirihen meehaaah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "kaleyge firihen dharifulhu mithanah geney."

42 ekujjaa eesaagefaanuge arihah ais ais huttaa ves jinni eynaa heynaththaa vattaalumun ekujjaage dhaiypilaajehi angain fonuerieve. namaves eesaagefaanu e jinniah rakkaave dhiumah amuru kurevvieve. adhi ekujjaa rangalhukoh eynaage bappa aai havaalukurevvieve. 43 ethaa thibi enmenme maaiyraskalaange mathiverikan dheke ajaibuve hairaan vieve.

eesaagefaanu mi kurevvi mathiveri kanthakuge vaahaka dhakkamun dhiya vaguthu eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. 44 "aharen mibunaa echche' rangalhah kanulaa aduahaa: insaanaage dharikalun kamugaivaa aharen meesthakunge aiymachchah emeehun hadhaane gothe' hedhumah dhookoh leveyne."

45 namaves ekaleygefaanu mi vidhaalhuvi echchegge maanae' ashaabeennakah nuvisnuneve. emeehunnah ebasfulhuthakuge maana vanee foruvigenneve. ehenkamun e meehunnah mi basfulhuthakuge maana visnai gannah neynguneeeve. mi basfulhuthakuge maanaakee kobaithoa ekaleygefaanuge kibain ahaa olhun filuvumah emeehun thibee jehilunvefaeve.

aharumenge therein enme mathiveri mihakee kaaku

46 ashaabeenge medhugai emeehunge therein enme mathiveri vaanee kaaku kamaai medhugai zuvaabe' hingieve. 47 eesaagefaanah ebaimeehunge hithugai vaa goiy engivadaigen ethanugai vee kudakujjakah govaalavvaa ekaleygefaanuge arihah gennevieve. 48 dhen ekaleygefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "aharennahtakaa mikudakujjakaa aai medhu alhaalun behetti meehaku eee aharen qaboolukoh aharennaai medhu ves alhaalun behetti meehe'. adhi aharen qaboolukoh ahannaai medhu alhaali konme meehakee aharen fonuvvi faraaiy qaboolukoh efaraathaai medhu ves alhaalun bahattaa meehaku kamugai vaane. kaleymenge therein enme dhah meehaaakee enme mathiveri meehaa."

49 yahuyaa bungneve. "saahibaa! kaleygefaanuge nanfulhu beynunkoh jinni moyavefaivaa meehun rangalhukuraa meehaku alhugandumen dhushin. alhugandumen emeehaa ekan kurun manaakoh huttuvumah masakkaiy kureen. eee emeehaaakee alhugandumenge thereyn meehe' noon."

50 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "emeehaa huttuvan masakkaiy nukurey. eee kaleymennaai dhekolhu meehaku kamugai nuvaa konme meehakee kaleymennaai ekugai vaa meehe'."

sameeriyyaage meehun eesaagefaanah erashuge therein dhathuru kurevvun manaakuri

51 eesaagefaanu midhuniye dhookoh vadaigathumuge dhuvas kairivumun ekaleygefaanu hiiyvarufulhu gadha kuravvaa gasthukurevvee jeroosalamah vadaigathumasheve. 52 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge kurin sameeriyyaage rashakah bayaku fonuvvieve. eee ekaleygefaanu erashah vadaigannanvaa irah kanthaththa' thayyaarukurumahtakaeve. 53 sameeriyyaage meehun ekaleygefaanah maruhhabaa kiumakah ebbahe' nuvieve. eee ekaleygefaanu vanee jeroosalamah vadaigathumuge magumatheegai kamah vaatheeeve.

54 mikanthakaa medhu ashaabeen kamugaivaa yahuyaa aai yaamiz bungneve. "maaiysaahibaa! alhugandumen mimeehun nethikohlumah udun alifaan fonuvvumah edhen thoa?" 55 eesaagefaanu ashaabeenge mi bahuge machchah nuruhunve koafaa iskurevvieve. 56 dhen emeehun ehen rashakah dhiyumah dhathuru feshieve.

enme muhinmu kamakah vaanjeheynee eesaagefaanu engevi magun kankurun

57 emeehun dhathurukuramun dhiyamagumathee dhimaavi meehaku ekaleygefaanah dhennevieve. "alhugandu kaleygefaanu vadaigannavaa konme thaakah kaleygefaanuge arihugai dhaan mihiree thayyaarah." 58 eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "hiyalhutha' ulhumah esorumenge hohalhatha' vey. udhuhey dhoonithakah esorumenge haalithavvey. namaves insaanaage dharikalunnah eynaage boa alhaalaane thane' ves nuvey."

59 eesaagefaanu vadaigen magumathee dhimaavi ehen meehakah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "ahannaa eku aadhey." mi meehaa eesaagefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa! alhuganduge furathama gos alhuganduge maruvefaivaa bappa kafunkoh valhulaafai annan dhen madukohlavvaa."

60 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "maruvefaivaa meehun emeehunge maruvefaivaa meehun valhulaifaane. namaves kaley maaiyraskalaange raskanfulhaai beheygothun meesthakunnah iulaan kurey."

61 ehenmeehaku ves ekaleygefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa! alhugandu kaleygefaanaai eku dhaanan. namaves furathama alhugandu gos alhuganduge aailaage meehunnaai hiiyheyokoh salaam kohfai annaanan."

62 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "binkonumah udhaleegai hifumahfahu fahathah jehijje meehakee maaiyraskalaange raskanfulhah khidhumaiykurumah ekasheegenvaa meehe' noon."

eesaagefaanu haiydhihadhe ashaabeen hovvevi

10:1 miahfahu maaiysaahibaa ekaleygefaanuge ashaabeenge therein khaassa baara ashaabeen fiyavaa ehen haiydhiha dhe ashaabeeaku ves kanda elhuvvieve. dhen mimeehun bayakah dhemeehun vaagothah bassavaa emeehun ekaleygefaanuge kurin, ekaleygefaanu vadaigannavan hamajehifaivaa hurihaa rashakah fonuvvieve. 2 ekaleygefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange engevunthakah eemaan vumah thayyaarah vaa etha' bayakuves vey. veemaa emeehunge gaathah aharenge basthakaaigen dhaane meehunnah edhi emeehunge hiiytha' eemaanvumuge magah enburuvvi maaiyraskalaange kibafulhah dhannavan. 3 aharen kaleymen mifonuvaa magun dhey. aharen kaleymen mifonuvanee vagu kuththaa thakegge thereah dhaa lha kanbalhi bakari thakegge fadhain. 4 kaleymen dhaairu ginafaisaa aa bodethi dhabastha' nugendhaathi. araigen huri faivaan fiyavaa faivaanevves nugendhaathi. adhi dhaa magumatheegai meehunnaai vaahaka dhekkumah madu ves nukuraathi. 5 kaleymen geakah vannairu egeegge bayakah salaam levvumah edheythi. 6 egeygai sulhaveri kamah loabikuraa bayaku vaanama kaleymenge faraathun emeehunnah barakaaiy libeyne. efadha meehaku egeygai neiynama kaleymenge sababun maaiyraskalaange emeehunnah dhevvaane barakaaiy emeehunnakah nulibeyne. 7 egeyge meehun kaleymennah dhin echche' kaigen boigen egeygai kaleymen thibeythi. eee masakkaiytherinnah emeehunge masakkathuge agu libun haqquvey. e' gein ane' geah badhaluve nahadhaathi.

8 kaleymen rashakah dhiumun erashegge bayaku kaleymennah hiiyheyo kamaai eku kanthakkoh kaleymennah kaney echche' dheefinama emeehun dhin echche' kaathi. 9 ethaagai balimeehun thibiyyaa emeehunge balitha' heyokohdhee. adhi emeehun kairee buney: 'maaiyraskalaange raskanfulhu vanee kaleymennaai varahves kaireegaey.'

10-11 ekamaku kaleymen dhaa rashakun kaleymennah maruhhabaa nukiyaifi nama faalhugai enmennah engumuge gothun emeehunnah buney. 'kaleymenge rashun aharumenge faigai heykunu hirafus ves kaleymennah kuraa inzaaregge gothun aharumen fohelamey. namaves mikamah hekivey. hamakashavarun maaiyraskalaange raskanfulhu vanee varahves kaireegaey.' 12 aharen mibunanee hama thedhe'. qiyaamaiy dhuvahun mirashuge meehunnah jeheyne aafaathakee edhuvahu sodhamuge meehunnah jeheyne aafaathah vure ves maabodu aafaathakah vaanekan kashavaru."

eemaan nuvaa meehunnashaai emeehunge rahthakah hithaamahuri

13 "koraazinge meehunney thiya rashah hithaama huri! bethusaidhaage meehunney thiya rashah ves hithaama huri! thiya dherashugai dhekkunu fadha muujizaaiytha' thooru aai zidhoanugai dhekkunu nama e dherashuge meehun ves meygai thalhaa roi binmachchah vetti thaubaavaane kan yaqeen. 14 thooru aai zidhoanuge meehunnakee nubaivegenvee meehun. namaves emeehunnah qiyaamaiy dhuvahun huri azaabu ves kaleymennah edhuvahun huri azaabaai alhaabalaairu evves echchakah nuvaane. 15 ey kaparunaumge ahuluverinney! kalemennah edhuvahun suvarugeygai khaassakan dheveyne kamugai heekuranee tha? noon. kaleymen vettigen dhaanee narakaige enme funah."

16 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "kaleymen bunaa bahuge adu ehi meehakee aharenge bahuge ves aduehi meehe'. kaleymen bunaa bahuge adu neyhi meehakee aharenge ves bas neyhi meehe'. adhi aharenge bas neyhi meehakee aharen fonuvvi faraathuge basfulhu adu neyhi meehe'."

eesaagefaanah eemaanvaa meehunge nan suvarugeygai liyevigen vey

17 mi dhiya haiydhiha dhe ashaabeen enburi aee varah ufaaveri kanmatheegaeve. emeehun eesaagefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa! alhugandumen kaleygefaanuge nanfulhugathumun jinnin ves alhugandumennah boalanbaa."

18 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "vidhuvarakun elhi hone' fadhain ibilees udun bimah vettenikoh aharen dhushin. 19 harufa aai nagulandhaasheege machchah fain araa chischis kohlumashaa xaithaanaage hurihaa baare' nethikohlumah aharen kaleymennah baaru dheefin. evves echchakah kaleymennakah aniyaae' nudheveyne. 20 ehennamaves kaleymen ufaakuranveekee jinnin kaleymennah boalanbaatheekee noon. ufaakuranvee kaleymenge nan suvarugeygai liyevigen vaathee."

eesaagefaanu hamdhaai xukuru kurevvun

21 evaguthu maaiyroohufulhuge sababun ufalun furifaivaa haalugai eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "aharen bappaafulhah hamdhu kuran. udaai bimuge veri maaiysaahibaa! mihurihaa kanthaththa' kiyavaigen thibi buddhiverinnah vanhanaa kuravvai mi kanthaththa' thiya haama kurevvee aadhaige meehunnah. bappaafulhaa! bappaafulhah furihama ufalaai hiiyhama jehilevvun libbaidhenee mifadha kantha' kan ahannah engey."

22 dhen eesaagefaanu ethanugai vee meesthakunnaa muhaathabu kurahvaa vidhaalhuvi. "aharenge bappa vanee hurihaa kame' aharenge machchah dhookohlavvaafa. dharifulhakee kaaku kame' bappa fiyavaa ehen faraathakah neyngeyne. dharifulhah fiyavaa ehen meehakah bappaakee kaaku kame' ves neyngeyne. bappaakee kaakukan engeynee hamaekani dharifulhu ekan angaidhinumah kandaalhaa bayakah."

23 dhen ekaleygefaanu ashaabeennaai muhaathabukoh vidhaalhuvieve. "kaleymennah thiyafenna kanthaththa' thiyafennanee kaleymennah rahumaiy levvigen vaathee. 24 aharen bunan. kaleymennah thiya fenna kantha' dhekumashaa thiya ivey vaahakathakuge aduehumah ihuzamaanuge etha' rasoolunnakaa etha' ras ras kalunne' edhunu. namaves emeehunnakah ekanthake' nufenunu."

dheenuge dhannabeykalaku eesaagefaanu kuhveri kureveythoa belumah ekaleygefaanaai kuri suvaale'

25 eddhuvahaku evve thibi meehunge therein dheenuge dhannabeykalaku thedhuve eesaagefaanu kuhveri kureveyne fadha bahe' ekaleygefaanuge kibain hoadhumahtakaa ekaleygefaanaai suvaale' kurieve. mimeehaa eesaagefaanah bungneve. "edhurukaleygefaanu. alhugandu nimume' nuvaa dhemihuri dhuniye libigathumahtakaa kuranvee kanthaththakakee kobaithoa?"

26 eesaagefaanu javaabu dhevvieve. "ekamaa behey gothun thauraathugai liyevigen vanee keekey? adhi efoiythakugai liyevigenvaa thakethin kaleah visnunee kon echche'?"

27 mimeehaa javaabugai bungneve. "efoiythakugai liyevigen vanee: 'ekkauvantha thiyabaimeehunge mathiveri raskalaange kibafulhah thiyabaimeehunge mulhi hithaai mulhi furaanaaai vaahaa baarakaai hurihaa buddhinme loabi vaashey. adhi kaleyge amilla nafusah loabi vaa fadhain kaleyge avahtereen dheke ves loabi vaashey.'"

28 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "kaley javaabu thiya dhinee varah rangalhah. thiya buni magun kantha' kurey. eirun kaleah nimume' nuvaa dhemihuri dhuniye libeyne."

29 namaves mi dheenuge dhannabeykalaa mivarakun huttae' nulieve. eynaa meesthakunge kurimatheegai eynaage molhukan dhakkaanvegen ekaleygefaanu kuren anekkaa ehen suvaale' kurieve. "namaves alhuganduge avahtereenney mibunevey bahuge maanaakee kobai thoa?"

avahteriyaa

30 eesaagefaanu javaabu dhevvieve. "eddhuvahaku meehaku jeroosalamun jerikoa rashah dhiumahtakaa dhathuru feshi. dhathuru kuramun dhiya magumathee magu feyrey vagunge bayaku eynaaaai hamalaa dhee eynaage gaigaa thalhaa aniyaa koh eynaage hurihaa mudhalaai annaunutha' feyrigane eynaa ethaa maruvan dhoo kohlaafai filaifi.

31 emagun dhathurukoh dhiya imaamakah mimeehaa fenunu. namaves meenaa alhaa ves nulaa maguge ane' faraathun laafai eynaage magun kuriah dhiya. 32 dhen miahfahu emagun dhathurukoh dhiya baithul maqdhisgai khidhumaiy kuraa levaai dharikolhuge meehakah ves mimeehaa emagumathee ovvaa fenunu. meenaaah emeehaa fenumun ves alhaanulaa maguge ane' faraathun hingaafai dhiya.

33 eahfahu emagun dhathurukoh dhiya thinvana meehaku ai. eynaaakee sameeriyyaa rashuge meehe'. meenaaah mizakhamu vefaivaa meehaa fenumun eynaage machchah rahumkoh hamdharudheevi. 34 adhi eynaage zakhamtha' saafukoh beys alhaadhin. dhen eynaa dhathuru kuramun dhiya himaaruge machchah zakham vefai vee meehaa aruvaigen e dhathurukuramun dhiya magumatheegai vaa mehemaanu geakah eynaa gendhiya. adhi ethaagai eynaa zakham vefai vee meehaaah faruvaa dhemun gendhiya. 35 ane' dhuvahu egeyge veri meehaa athah faisaa dhinumah fahu eynaa buni. 'meenaa balahattaa dheeey. adhi miahvure gina faisaa kharadhuvee nama aharen enburidhaa magu matheegai kaleah efaisaa anburaa dheynamey.'"

36 dhen eesaagefaanu dheenuge dhannabeykalah vidhaalhuvieve. "vagunge aiy dhashuve aniyaa libumuge sababun haaneekka vefaivaa meehaage machchah mithin meehunge therein avahteriyaku fadhain kankuree kaaku?"

37 mimeehaa javaabugai bungneve. "eynaage machchah heyokoh hithi meehaa." eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaley ves eynaa ekankuri fadhain kankurey."

eesaagefaanu mariyam aai maruthaage geah ziyaaraiy kurevun

38 eesaagefaanaai ekaleygefaanuge ashaabeen dhathurukoh vadaigennevi magumatheegai dhimaavi rasheggai maruthaa ey namakah kiyaa anhenaku ekaleygefaanah eynaage geah dhauvathu dhineve. 39 mi maruthaage mariyam ey kiyaa kokko aku vieve. eynaa maaiysaahibaage kairee isheendhe ekaleygefaanuge basfulhutha' kanulaa aduahan ineve. 40 namaves maruthaa kanthaththa' thayyaaru kurumah avadhi nethi masakkathugai ulheeve. eynaa eesaagefaanuge arihah ais dhennevieve. "maaiysaahibaa! alhuganduge kokko alhugandu hurihaa masakkathe' kuran ekani dhookohlaafai ais mithaa iniru kaleygefaanu ekamakaai alhae' nulavvan thoa? eynaa kairee vidhaalhuvey alhugandah eheevaan dhaashey."

41 maaiysaahibaa vidhaalhuvieve. "maruthaa! magey rankolhaa! kaley thiyavanee etha' kamakaai medhu haasve kanboduvefa. 42 ekamaku muhinmee hamaekani enmekame'. mariyam ekan kuran ninmee rangalhah. eynaa egothah kan kurun manae' nukureveyne."

eesaagefaanu dhaskohdhevvi namoonaa dhuaa

11:1 eddhuvahaku eesaagefaanu ekaheri thanakah vadaigen maaiyraskalaange kibafulhah dhuaafulhukurevvieve. ekaleygefaanu dhuaafulhun nimi vadaigaiy vaguthu ashaabeenge therein meehaku dhennevieve. "yahuyaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah dhuaakuran dhaskohdhevvi. maaiysaahibaa ves alhugandumennah dhuaakuran dhaskohdhevvaa." 2 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaleymen dhuaakuraairu mifadhain dhuaakurey.

'bappaafulhaa!

enmehai meesthakun ibaraskalaange nanfulhah maaiykoh hithaa gadharu kuraaney fadhain hinmavaafaandheyve.

ibasuvaameenge raskanfulhu midhuniyeyge machchah fonuvvaafaandheyve!

3 alhamenge edhuvahegge roadhi edhuvahaku dhevvaafaandheyve.

4 alhamenge machchah nubaikoh kankuraa meehun kuraa kanthaththa' alhamenge hithun fohelaa naththaalaa fadhain ibaraskalaange alhamen kuraa kuhtha' ves fussavaafaandheyve.

alhamen nubai kame' kurumah medhuverikohfaaney fadha mage' alhamennah nudhakkavaafaandheyve.'"

thedhuhithun edhey meehunnah maaiyraskalaange dhinnevun dhevvaane

5 eahfahu eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "misaalakah kaleymenge therein ekakuge varah gaaiy rahtessaku vee. adhi erreegge dhanvaru eynaa kaleyge geah gos buni. 'rahumaiytheriyaaey. ahannah kaley miadhu fihunu thanun dhethin roshi dheefaanan hey? 6 dhathurakun ai rahtessaku mi dhanvaru aharenge geah athuvejjeey. adhi aharenge athugai eynaaah dheyney evves kaaechche' nethey.'

7 kaley kaleyge rahumaiytheriyaa ah fahareggai mihen bunefaane. 'midhanvaru ahannah undhagoo nukuraashey. dhoru thiyavanee thalhulaafaey. aharennaa aharenge geyge enmen mithibee nidhaashey. ahannah mivaguthu thedhuvegen kaley beynun echche' hoadhaa dheykah naadheveyneey.'" 8 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "ahannah hama yaqeen. kaleakee eynaage gaaiy rahumaiytheriakah veethee thedhuve eynaa edhunukantha' koh nudhin namaves eynaa kendi neylhi huttumennethi edhemun gendhiyumuge sababun undhagoovumun thedhuve kaley eynaa edhunu echche' eynaaah dheyne.

9 fahe aharen thiyabaimeehunnah bunan. edhey. e echche' thiyabaimeehunnah dhevvaane. balaa hoadhaa ulhey. eirun magu fennaane. dhorugai takidhee. eirun thiyabaimeehunnahtakai edhore' hulhuveyne. 10 fahe konme meehaku ves echchakah edhumun eechche' emeehakah libeyne. konme meehakuves hoadhaa balaa ulhumun emeehakah magu fennaane. adhi dhorugai takidhinumun edhore' emeehakahtakai hulhuveyne.

11 fahe kaleakee bappaakah vaanama adhi kaleyge dharifulhu kaleyge kibain mahakah edhefi nama hama yaqeenun ves kaley kaleyge dharifulhah nannugachche' nudheyne. 12 noonee eynaa bihakah edhefi nama kaley eynaaah nagulandhaatte' ves nudheyne. 13 thiyabaimeehunnakee nubaimeehun kamugai vee namaves thiyabaimeehunge amilla dharinnah rangalhu echchethi dheyn dhaney. veeiru kaleymenge udugai vodigenvaa bappaafulhuge kibafulhun edhey meehunnah ekalaange maaiyroohufulhu ufalaaieku nudhevvaane tha?"

eesaagefaanu manmanu jinnie' meehegge hashigandun nere emeehaa minjukohdhevvi

14 effaharaku eesaagefaanu manmanu jinnie' meehegge hashigandun nere beyrukurevvieve. mi jinni emeehaage hashigandun nukuthumaai eku ejinneege sababun vaahaka nudhekkey meehaa kulliakah vaahaka dhakkan fashaifieve. mithan dheke enmen varah bodah hairaanvieve. 15 ekamaku ethaathibi baemmeehun eesaagefaanah faadukiyaa bungneve. "meenaa jinninge baaruge dhashuvefaivaa meehun rangalhu ekuranee jinninge veriyaa baalzebooluge baarun." 16 anebbayaku ekaleygefaanakee maaiyraskalaange fonuvvi beykalee' noonkan meesthakunnah haamakoddhinumuge gasthugai ekalaange kibafulhun ajaibu kame' dhekkumah edhi ekaleygefaanah dhennevieve.

17 eesaagefaanah emeehunge hithugai ekaleygefaanaai dheytherey vanee nubai nulafaa khiyaaluthakekkan dhenevadaigaiy vidhaalhuvieve. "evves raskame' baibai vejje kamah vaanama eraskame' roolhi hingaidhaane. adhi aailaae' viyas baibai vejjenama nethi hingaidhaane. 18 veeiru ibileehuge raskan eynaa aai idhikolhu hadhanee nama eynaage raskan kuriah dhaanee kihine'? aharen ehen mibunee eee kaleymen thiyabunanee aharen jinni moyavefaivaa meehun rangalhu mikuranee baalzebool medhuveri kohgenney. 19 aharen meehunnaai avalaafaivaa jinnithakuge kibain emeehun minju mikuranee baalzebool medhuverikoh nama kaleymenge meehun jinni moyavefaivaa meehun rangalhu ekuranee kaaku medhuverikohgen? veeiru kaleymen thibunaa vaahakathakaai beheygothun kaleymennaai dheytherey insaafu kuraanee emeehun. 20 ekamaku aharen jinni moyavefaivaa meehun rangalhu mikuranee maaiyraskalaange baarufulhu medhuverikoh kamugai vanee nama dhen ekamun haamave engenee maaiyraskalaange raskanfulhu vanee mithaa kaleymenge thereygai kan.

21 xaaithaanaa baaru gadha meehaku fadhain hathiyaaraai eku eynaage ge rakkaatheri kuranee nama eynaage mudhaa hunnaanee rakkaatheri kamaai eku. 22 namaves eynaaah vure varugadha meehaku eynaaaai hamalaadhee balikohlaifi nama balivimeehaa ithubaarukuri hathiyaarutha' evarugadha meehaa gendhaane. adhi balivimeehaage geygai vaa mudhaatha' ves eynaage ekuverinnah bahaalaane.

23 aharenge basthakah amalu nukuraa konme meehakee aharennaai dhekolhu meehe'. adhi meesthakun maaiyraskalaange raskanfulhah enburumah aharennah eheetherinuvaa konme meehakee meesthakun maaiyraskalaange raskanfulhaai dhurah dhiumah eheetherivaa meehe'."

nubai roohaanee baaruthakuge dhashun salaamaiyvaanee aharumenge hiiy faafain saafuvumun

24 "nubai jinnie' meehegge hashigandu dhookohlaafinama eythi ehen manzile' hoadhamun falhu thanthanah dhey. eah manzile' nulibijje nama eythi bunaane. 'aharen anburi dhaanee aharen ai thanah aharenge geashey.' 25-26 namaves eythi enburi annairu mulhi ge saafukoh tharutheebun vaathan fenumun eythi gos eychchah vure nubai nulafaa haiy jinni govaigen ais egeygai ulhen fashaane. enmefahun emeehaage haalu kuriah vureves maaboduvaane."

27 eesaagefaanu mi vaahakafulhutha' dhakkavamun gendhavanikoh meesthakunge therein anhenaku govaalieve. "kaleygefaanu midhuniyeah emeehegge bandun ufanvi kaleygefaanah kirudhee bodukuri maimeehaaah barakaaiy huri."

28 eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "eah vureves bodah barakaaiy levvigen vaanee maaiyraskalaange basfulhuge aduivi eah amalu kuraa meehunnah."

mizamaanuge meehunge machchah alaamathakah vaanee insaanaage dharikalun

29 meesthakun ethanah evvamun dhiya iru eesaagefaanu vidhaalhuvamun dhiyaeve. "miee nubai zamaane'. mizamaanuge meehun muujizaathe' fadha alaamaathakah edhey. namaves yoonusgefaanu medhuverikoh dhekkunu alaamaaiy fiyavaa ehen evves alaamaathe' kaleymennakah nudhekkeyne. 30 yoonusgefaanu neeneveyge meehunnah alaamathakah vee fadhain mizamaanuge meehunge machchah alaamathakah vaanee insaanaage dharikalun. 31 qiyaamaiy dhuvahun dhekunuge mathiveri raanee kaleymennaai dhekolhah dhauvaa kuravvaane. ekamanaa dhuniyeyge ekkolhun anekkolhah suleimaanugefaanuge hikumaiytheri basfulhuge aduehumahtakaa dhathurukurevvi. namaves kaleymenge gaathugai mihaaru mivanee suleimaanugefaanah vure ves mathiveribeykale'. namaves kaleymen eynaage bahuge ade' naahaa. 32 qiyaamaiy dhuvahun neeneveyge meehun ves kaleymennaai idhikolhah dhauvaa kuraane. eee yoonusgefaanu emeehunnah engevi engevumuge aduahaa emeehun thaubaa vi. ekamaku mihaaru mithaagai mivaanee yoonusgefaanah vure maa mathiveri meehe'."

lolakee aharumenge furaanaige alikan

33 "evves meehaku baththie' dhillaifakaa ee' nuforuvaane. adhi e mukabbaegge dhashakah ves nulaane. eynaa ebaththi alhuvaanee baththialhuvaa naruganduga. eee eyrun egeah anna enmennah ves eyge ali libeyne. 34 kaleyge lolakee kaleyge hashiganduge baththi. kaleyge loa rangalhu nama kaleyge mulhi moonu ves alivaane. namaves kaleyge loa nubai nama kaleyge mulhi hashigandu ves vaanee andhirikamuge thereyga. 35 veemaa visnaigen ulhey. kaleymenge kibaigai vaa alikan andhiri kamah badhaluviya nudheythi. andhiri kan eee alikan kamugai heenukuraathi. 36 kaleyge hithaai dhiriulhumuge evves bae' andhiri kamugai nuvanee nama kaley vaanee alikamuge thereyga. eyrun aligadha baththiegge ali kaleyge machchah elhifaivaa fadhain kaley vidhaane."

maaiyraskalaange russevun libifainuvaa ha kame'

37 eesaagefaanu vaahakafulhudhakkavaa nimivadaigathumun ethaagai vee fareeseenunge meehaku ekaleygefaanah eynaage geah keumah dhauvathu dhevvieve. dhen ekaleygefaanu eynaaaai eku vadaigen egeyge kaameyzu dhoshugai isheendhevadaigennevieve. 38 eesaagefaanu baneeisraaeeluge dheenugai vaa gothun keumuge kurin kuran jehey vuloo nukoh kaan isheen than fenifai mi fareeseenunge meehaa hairaanvieve.

39 dhen maaiysaahibaa eynaaah vidhaalhuvieve. "kaleymen fareeseenun saafukuranee fenboa thattaai kaathasheege beyru. namaves kaleymenge ethere fuh vanee dhahivethikamaai nubaikamun furifa. 40 ey nuvisney meehunney. thasheege ethere hedhee thasheege beyruves hedhimeehaa. insaanaage hashigandu heddhevifadhain insaanaage furaana ves heddhevee hama maaiyraskalaange. 41 kaleymen dhahivethikamaai eku thiya rakkaakohfaivaa thakethi faqeerunnah dhee. eyrun kaleymenge etherefushaai beyrufuhves saafuvaane.

42 kaleymen fareeseenunge machchah hithaama huri. eee kaleymen ge aamdhaneen dhihabai kulha ebbai kaleymen maaiyraskalaange kibafulhahtakaa heydhakurey. adhi muhinmu noon etha' kudhi kudhi kanthaththake' kurumah kaleymen varah faruvaa bahattaa. ekamaku kaleymen meesthakunnaa dheytherey evves insaafe' nubahattaa. adhi maaiyraskalaange kibafulhah kaleymen evves loaiybe' nuvey. kaleymen kuranveekamakee fahun mibunikantha' faruvaatherikamaai eku koh kurin kuramun thiya gendhiya kantha' huttaanulaa kuriah gendhanvee.

43 kaleymen fareeseenunge machchah hithaama huri. eee kaleymen enme loabikuranee dheeneemarukazugai hunna enme muhinmu gondithakashaai magumathee meehunge kibain libey adhabu adhaa kurumuge saalaamthakah.

44 kaleymenge machchah hithaama huri. kaleymennakee maahaanae' nujahaa hunna kahvalhuthakekey eggoiy. meehun neyngigos eyge mathee hingaa hadhaa."

45 ethaa in dheenuge dhannabeykalaku bungneve. "edhuru kaleygefaanu. kaleygefaanu thiyakahala echchethi vidhaalhuveemaa alhugandumennah ves badhunaamu nan libey."

46 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaleymen dheenuge dhannabeykalunnah ves huri hithaamaige bodukamaae. eee kaleymen meehunge kondugai emeehunnah noofuley varuge dheenee gavaaidhu thakuge bodethi buratha' alhuvaa. ekamaku kaleymen eburatha' luikohdhinumah evves eheee' nuvey.

47-48 kaleymennah hithaama huri. eee kaleymen rasoolubeykalunnahtakaa maqaamfulhutha' binaakurey. ekamaku erasoolubeykalun gathulukuree hama kaleymenge kaabafain. kaleymenge kaabafain ekan kurigothaa kaleymen ves ebbasvey. ekamaku kaleymen erasoolubeykalunnatakaa bodethi mahaanatha' thayyaaru kurey. 49 ehenkamun hikumaiytheri ekkauvantha maaiyraskalaange vahheekurevvi. 'thimansuvaameenge thimansuvaameenge meehun gaathah rasoolunnaai mandhoobun fonuvaanamey. meesthakun meegetherein ebbayaku gathulukuraaneey. adhi meegetherein anebbayakah meesthakunge kibain thafaathu aniyaatha' libeyneey.' 50 ehenvumuge sababun mi dhuniye ufeddheveessure gathulu ve dhiya hurihaa rasoolubeykalunnegge maruge dhiyaige zinmaa mizamaan ufulan jeheyne. 51 eee haabeeluge maruge dhiyain feshigen rasoolu zakariyyaagefaanuge maruge dhiya aai jehendhen. rasoolu zakariyyaagefaanu avahaarakohlevunee maaiyraskalaange kibafulhah qurubaankurevey thakethi qurubaankuraa galaai e galuge sarahaddhaai dhemedhuga. aharen mibunanee hamathedhe'. mi zamaan mihurihaa kamegge zinmaa ufulan jeheyne.

52 dheenuge dhannabeykalunney. kaleymenge machchah hithaama huri. eee kaleymen maaiyraskalaange akee kobaikan dhenegathumuge ilmuge thalhudhandi nagaifi. namaves kaleymen ethereah vanumah beynun nuvaathaangai vannan beynunvee meehun ves efurusathu nudhineemu."

53 edhuvahah fahu fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun nafurathaai rulhiverikamaai eku eesaagefaanaai dhekolhu hadhan feshieve. adhi emeehun raavaigen ekaleygefaanaai ekikahala suvaalutha' kuran feshieve. 54 eee ekaleygefaanu misuvaaluthakah dhevvafaane javaabufulhakun ves ekaleygefaanu kuhveri kureveyne gothe' feneythoaeve.

biruvethivaan vee hamaekani enme faraathakah

12:1 evaguthu ethahhaas bayaku ethanah evvamun dhiyaeve. meesthakunge ginakamun fithi baaruve kashithunde' jassaalaane haa thanfukevves ethaagai nuveeve. eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennaai muhaathabu kuravvaa vidhaalhuvieve. "fareeseenunge makaruveri dhogu goiythakah nuhelleythi. emeehunge goiythakuge sababun meesthakunnah thedhumagu olhey. 2 foruvifaivaa hurihaa kame' haamavaane. adhi sirrukurevifaivaa hurihaa kame' falhuve engeyne. 3 andhireegai kaleymen buni hurihaa basthake' dhuvaaluge alikamugai faalhuvaane. adhi bandhu kotariegge thereygai bunevunu bastha' magumagu mathee goveyne.

4 ekuverinney. kaleymennah aniyaadhee maraalan ulhey meehunnah birunuganey. eee emeehunnah hamaekani maraaleveynee kaleymenge hashigandu. 5 birugannanvee maaiyraskalaange kibafulhah. eee ekalaange kibafulhah baarulibivodigen vanee hamaekani kaleymenge hashigandu nethikohlume' noon. kaleymen maruvumah fahu kaleymen narakaah lumuge baarufulhu ves ekalaange kibafulhah libivodigen vey. hamakashavarun ves birugannanvee faraathakee hamaekani ekalaange. 6 keumah beynunkuraa kudhi dhoonitha' vikkaa meehun fasdhooni dhethin rufiyaaah vikkaa. edhoonithakakee ehaa aguheyokoh vikkey echchakah vee namaves maaiyraskalaange e dhoonithakuge machchah ves ballavaa vodigen vey. 7 maaiyraskalaange kibafulhah dhoonithakah vure kaleymen maa muhinmu. ekalaange kaleymenge machchah ballavaavodigen vey. birugane kanbodunuvey. kaleymenge bolugai vaa hurihaa isthasheege adhadhu ves maaiyraskalaange dhenevodigen vey.

8 kaleymenge therein meehaku thimankaleygefaanah eemaanvaa kamugai meesthakunge kurimatheegai bunanee nama thimankaleygefaanu insaanaage dharikalun ves maaiyraskalaange malaaikathunge kurifulhumatheegai emeehakee thimankaleygefaanuge meehaku kamugai bunaanan. 9 adhi meesthakunge kurimatheegai ebayaku thimankaleygefaanah eemaannuvaa kamugai bunefinama thimankaleygefaanu ves maaiyraskalaange malaaikathunge kurimatheegai ebayaku nudhanna kamugai bunaanan. 10 kaleymen thimankaleygefaanu kamugaivaa insaanaage dharikalunnaai dhekolhah vaahaka dhekki kamugai viyas ekamah kaleymennah maaafu libidhaane. namaves kaleymen maaiyraskalaange maaiyroohufulhaai dhekolhah vaahadhakkaafinama ekamakah maaafe' nulibeyne.

11 dheeneemarukazuthakuge verinnaa ehenves mathee veringe kurimachchah kaleymen genevey dhuvahu kaleymenge dhifaaugai kuraane kamakaamedhu nuvatha bunaane basthakaai medhu birunugannaathi. 12 efadha vaguthe' jehumun mathiverikalaange maaiyroohufulhu kaleymen bunaane bastha' kaleymennah angavaa dhevvaane."

faisaaashaai mudhalah dhahivethi nuvey

13 evvefai thibi meesthakunge therein ekaku eesaagefaanah bungneve. "edhurukaleygefaanu! alhuganduge bappa niyaaviiru, bappage milkugaivaa thaketheege therein alhugandah libenjehey tharika alhugandah dhinumah alhuganduge ebbanduebbafaa beybe kaireegai vidhaalhuve dhevvaa!"

14 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "aharennakee thiyadhekalunge dhemedhugai insaafu kuraa adhi mudhaa bahaa qaazee e' kamugai ayyan kuree kaaku?" 15 dhen ekaleygefaanu evvefai thibi meesthakunnah vidhaalhuvieve. "dhahi meehaku kamugai nuve ulheveythoa balaa. meehaku kithamme bodu faisaa veriyaku kamugai ve adhi emeehaayah gina mudhaatha' vaakamuge sababun emeehaaee furihama hayaathe' libifaivaa meehakah nuvaane."

16 dhen eesaagefaanu emeehunnah mi maanafun vaahaka vidhaalhuve dhevvieve. "ezzamaaneggai varah mussandhi meehaku ulhunu. adhi efaharuge govaamuge moosumugai eynaage dhanduthakun etha' gina govaame' libunu. 17 mi dhanduveriyaa hithaheri. 'aharennah libifaimivaa hurihaa thakethi rakkaa kuraaney thane' migudhanthakaku neiy. kuraanee keebbaa?'

18 dhen eynaa gasthu kuree eynaage gudhantha' roolhailaafai bodethi gudhanthake' hedhumah. eynaage hithah eri. 'eirun mashah libifaivaa govaanthakaai adhi ehenihen thakethi ethaagai rakkaa kureveyne. 19 eirun aharen aharenge amilla nafusah buneveyne. aharennakee varah bodu naseebuveriekey. ahannah etha' aharakah fudheyvarah beynunkuruveyne thakethi rakkaa kurevifai eba huttey. mihaaru dhen araamu koh kai boi ufaakuraashey.'

20 fahe maaiyraskalaage vahhee kurevvi. 'ey budhie' neiy nuvisney meehaaey. hama mi rey thimansuvaameenge kaleyge furaana gendhavaanamey. dhen kaleyge amilla faidhaaahtakaa rakkaa koh bahattaifaivaa hurihaa thakethi libeynee kaakah hey?'"

21 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "mifadha meehegge misaalakee thimaage amilla faidhaaahtakaa dhuniyevee mudhaatha' ekkoh mussandhi vi namaves maaiyraskalaange kurifulhumathee evves echchenneiy faqeeraku fadhain vaa meehegge misaalu."

kanthaththakaa haasve kanbodunuvey

22 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "kaleymenge dhiriulhumaai medhu noonee kaleymen kaane echchakaai medhu nuvatha kaleymenge hashigandaai medhu nuvatha laane annaunaa medhu visnaa kanbodu nuvey. 23 dhiriulhumah beynunvanee hama ekani kaanaae' noon. adhi hashigandah beynun vaneekee hama ekani annaune' ves noon. 24 kaalhuthakah balaala bala. e echchethi govaan indhaa egovaan kandae' nahadhaa. adhi eechchetheege bodethi gudhanthake' ves nuvey. namaves maaiyraskalaange ethakechchah kaanaa dhevvaa. ekalaange kibafulhah dhoonisoofaasooiypah vure kaleymenge agu maabodu. 25 kaleymenge therein ekakah ves haasve fikurukoh kanboduvumuge sababun enme dhuvahe' ves emeehegge dhiriulhumah ithuru kurevidhaane tha? 26 kaleymennah mivaruge kudakame' nukurevey hindhu dhen ithuru ehen kanthakaai medhu haasvumuge beynumakee kobaa?

27 valuthereygai maatha' hedhey gothaai medhu visnaala bala. e maatha' bura masakkathe' nukurey. adhi fothi viyee' nahadhaa. namaves aharen bunan. suleimaanugefaanu ekaleygefaanuge enme agubodu hedhunkolhu thurukurevvias eygen enme malegge reethi kamaai ves evvaru nuvaane. 28 ey eemaan kan kuda meehunney. kudavaguthu kolhakah farivefolhey adhi gina dhuvahe' nuve milaagendhaa valuthereyge maamelaameli maaiyraskalaange efadha fari reethi kamaai eku haddhavaairu ekalaange kaleymen adhi kihaa rangalhakah hedhun alhuvvaane tha? 29 veeiru kaleymenge hiiytha' kaleymen kaane boane echchakaai medhu visnumah dhoonukohlaashey. ekamaai haas nuvey. 30 eee maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun dhahivethive dhuvanee ethaketheege fahathun. kaleymennah ethakethi beynunvaa kan kaleymenge udugai vodigenvaa bappaafulhu dhenevodigen vey. 31 furathama maaiyraskalaange kaleymenge kibain edhivodigenvaa kanthaththakakee kobaikan hoadhaa balaa. eyrun mihurihaa echchevves kaleymennah libeyne.

32 magey lobuvethi ekuverinney. birunuganey. eee kaleymenge udugai vodigenvaa bappaafulhu ekalaange raskanfulhu kaleymennah dhevvumah vanee varah bodah ruhivodigenfa. 33 kaleymenge mudhaatha' vikkaalaafai e laari faqeerunnah dhee. kaleymennattakaa baave halaakuvegen nudhaa fadha faisaa dhabastha' thayyaaru kurey. kaleymenge khazaanaatha' suvarugeygai thayyaaru kurey. ethaagai vaa khazaanaae' dhuvahaku ves huhe' nuvaane. eee ethaagai vaa khazaanaae' konegenne' nunegeyne. adhi evves vagakah ves ekhazaanaa akaai kairie' nuveveyne. adhi evves fangnakah ves ekhazaanaae' nukeveyne. 34 adhi kaleyge khazaanaa vaa thaneggai kaleyge hiiy ves vaane."

abadhu ves thayyaarugai thibey

35 "hedhun alhaa masakkathah thayyaaruvegen thibey. kaleymenge baththitha' dhillaafai bahattaa. 36 noakaraku emeehegge verimeehaa reyganduge dhanvaru kaiveni paateeakun nimigen annandhen nunidhaa madukohgen inna fadhain thayyaarah thibey. 37 eynaage verimeehaa annairu thayyaarah thibi noakarunnah ekamun faidhaavaane. aharen bunan tha? eyrun emeehunge verimeehaa ufalun emeehun meyzu dhoshah genes emeehunnah kaan hadhaidheyne. 38 verimeehaa dhanvaru nuvatha mendhamun alivaa fahun ayas eynaa annan dhen madukohgen thibey noakarunnah faidhaa kuraane. 39 geyge verimeehaaah vagaku geah annaane vaguthu engey nama, hama yaqeenun ves ge thalhunulaa vagah vadhevey gothakah nubahattaane. 40 kaleymen thibenvaanee mifadhain thayyaaruvegen. eee insaanaage dharikalun vadaigannavaanee kaleymen eggothakah ves heenukuraa kahala vaguthegga."

ithubaarukurevey muvazzifu

41 badhuru eesaagefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa. kaleygefaanu mi maanafun vaahaka thiya vidhaalhuvee alhugandumennah thoa? nuvatha enmennah thoa?" 42 maaiysaahibaa javaabugai vidhaalhuvieve. "verimeehaa eynaage noakarunge therein ekamaai havaalukuraanee masakkaiytheringe koththu faisaa efaisaa dheynjehey vaguthu jehumun efaisaa emeehunnah gavaaidhun dheykahala meehakaa nu. 43 verimeehaa engevi fadhain kantha' kuri masakkaiytheriakah ufaa huri. eee eynaage verimeehaa ais eynaa kantha' kuri goiy dheke ekamaai ufaavaane. 44 aharen bunan tha? verimeehaa eynaage hurihaa mudhale' mi furihamaah kankuraa meneyjaraai havaalukuraanekan yaqeen. 45 namaves misaalakah mi noakaru hithaharaafaane. 'aharenge verimeehaa dhiyaee varah dhigudhathure' gaey. eynaa avahakah nannaaneey.' dhen eynaa ehen noakarunge gaigai thalhaa aniyaakoh adhi keumaai raaboi amaluvumugai dhuvastha' veythikohfi. 46 namaves eynaage verimeehaa enburi aee eynaa eggothakah ves heeves nukuraa fadha dhuvahaku adhi heeves nukuraa kahala gadiegga. verimeehaa enoakaru ehen ves nukiyamantheri noakarun fadhain veynaai bodu adhabu libey thanah fonuvaalaane.

47 verimeehaa beynun goiy engihureme thayyaarunuvaa adhi verimeehaa edheygoiy engihureme egothah kantha' nukuraa meehakah dhevey adhabu boduvaane. 48 namaves ekantha' kurevenee goaskoh kan neyngi kanthakkuraa meehakah dhevey adhabu kudavaane. ginain dhevifaivaa meehegge athun libenvaa varuves boduvaane. adhi ginain havaalu kurevifaivaa meehegge athun athulevey varuves boduvaane."

faafaverikamah furagas dhee eesaagefaanuge machchah eemaanvumun amilla aailaaaai rahtehin ves vakivey

49 "aharen dhuniyeah miaee alifaan hifaigen. mihaaruves e alifaan roavaane nama ey aharenge hithah araa. 50 namaves eygekurin aharen varah bodu undhagulakaai kurimathilaan ebajehey. ekanthaththa' hingaa nimendhen aharenge hiiy mivanee veynun furifa. 51 kaleymen heekuranee aharen midhuniyeah miaee dhuniye sulha kuran kamah tha? noon. bunan tha? aharen miaee baibai kurumah. 52 eee mihaarun feshigen aailaaeggai fas meehun vaakamugai vanee nama emeehun ekaku anekakaai dhekolhuve bai bai vaane. dhemeehun thinmeehunnaai thinmeehun dhemeehunnaai idhikolhuvaane. 53 bappainnaai firihendharinnaai baibaive manmainnaai anhendharinnaai baibaive maidhaathainnaai dhanbidharinnaai baibaive dhekolhuvaane."

vaguthuge muhinmukan engun

54 ekaleygefaanu meesthakunnah vidhaalhuvieve. "hulhangu faraathun vilaagande' nagaairah kaleymen buney 'eulhenee vaarey veheyshey.' hama ebunifadhain vaareyves vehey. 55 dhen dhekunun vaijehen fashaairah kaleymen buney. 'eulhenee hoonuvaan fashaashey.' hama ebunifadhain hoonuvaan ves fashaa. 56 munaafiqunney. kaleymennah dhuniyeaai udah anna badhalutha' bunan engey. namaves mihaaru vaan miulhey kanthaththakaamedhu kaleymen evves echche' thiya nubunanee keevve?

57 kaleymen amillaah rangalhaai nubaakee kobaithoa insaafu kuranveenu? 58 misaalakah kaley emeehakah dharaafaivaa meehaku kaleaa dheytherey dhauvaakoh kaley govaigen insaafah dhaan beynunvi. namaves insaafah dhiumuge kurin eynaaaai suluhha vumah gadhaalhaa masakkaiy kurey. noonee kaleaamedhu dhauvaakuri meehaa massala jessumun kaleah gaazee hhukum ivvaane. e hhukumugai kaley bandhukuraane. 59 aharen mibunanee hama thedhe'. eyrun kaley dharaafaivaa enmefahu laariah dhandhen nudhakkanees kaleah ebandhun salaamathe' nuveveyne."

thaubaanuvaa enmen ves nethigendhaane

13:1 ethaagai vee bayaku eesaagefaanah dhennevieve. galeeleege bayaku baithul maqdhisgai maaiyraskalaange kibafulhah qurubaane' kurumugai ulhenikoh pilaathusge engumah emeehun ethaagai gathulukurevuneve. ekamuge sababun emeehunge leyaai emeehun qurubaankuri janavaaruthakuge leyaai evvieve. 2 eesaagefaanu emeehun kure suvaalukurevvieve. "kaleymen dhekenee mi meehunnah migothah aniyaa libunee eee mi meehunnakee galeeleege ehen meehunnah vure bodethi faafaverin kamugai vaathee kamah tha? 3 aharen bunan tha? ehenne' noon. kaleymen ves thaubaa nuvaa kamugai vaneenama emeehunnekey effadhain nethi hingaidhaane. 4 siluvaamuge buruzu vettigen maruvi ashaara meehunnakee ves jeroosalamuge ehen meehunnah vure nubai bayaku kamugai kaleymen dhekentha? 5 noon. aharen bunan tha? kaleymen ves thaubaa nuvanee nama emeehunnekey effadhain nethivedhaane."

6 dhen eesaagefaanu mi maanafun vaahakafulhu vidhaalhuve dhevvieve. "meehaku vaththeeni gahe' eynaage dhandeggai indhi. eddhuvahaku eynaa egahugai meyvaae' veythoa belumah dhiya. namaves egahugai enme meyvaae' ves neiy. 7 dhen eynaa eynaage dhandu balahattaa meehaaah buni. 'aharen mi vaththeeni gahun meyvaae' libeythoa annathaa mihaaru mivee thin aharey. ekamaku dhuvahakuves migahakun meyvaae' adhi nulibeey. migas kandaalaashey. migas mithaa hurumun bingandun libenvaa faidhaa egahah dhiun fiyavaa ehen kame' eba veyhey?'

8 edhandu balahattaa meehaa buni. 'verimeehaaey. e'aharu ithurah adhi migas kandaanulaa bahattaa dhevvaashey. eyrun alhugandu egas vashaigen kone gahu kaanaa alhaanamey. 9 eyrun fahareggai eygai meyvaa alhaifaaney. meyvaa naalhaifi nama dhen egas kanduvvaa lavvaashey.'"

eesaagefaanu bali anhenaku heyokurevvun

10 baneeisraaeeluge meehun alhukan kurumuge khaassa dhuvas kamugaivaa sabathuge dhuvaheggai ebaimeehun alhukan kurumah evve thibi dheeneemarukazegge thereygai eesaagefaanu meesthakunnah kiyavai dhevvumah innevieve. 11 jinninge sababun hashigandu lenbi kolhlhun nuhurevey varuge bali haalu jehifaivaa anhenaku ethaagai vieve. mimeehaaakee mibali haalugai vaathaa ashaara aharuvefaivee meehaku kamugai vieve. 12 eesaagefaanah eynaa fenivadaigaiy hindhu eynaaah ekaleygefaanuge arihah aumah govailevvieve. adhi e anhenmeehaa ah vidhaalhuvieve. "dhaththaa, dhaththa thiyavanee minju kurevifa." 13 ekaleygefaanuge dhe aiypulhun eynaage gaigai aiylevvieve. hama ehindhun eynaage hashigandu seedhaavejjeeve. adhi e anhenmeehaa maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai xukuru kurieve.

14 midheeneemarukazuge mudhimu mikanthaththa' dheke varah bodah rulhiaeve. eee sabathuge dhuvaheggai eesaagefaanu meehegge bali faseyha kurevveetheeeve. eynaa evvefai thibi meesthakunnah bungneve. "hafthaaaku masakkaiy kurumah hadhuvas vey. veemaa balin heyovumah ein dhuvahegge therein dhuvaheggai aadhey. sabathuge dhuvahugai nayakas vedhaane."

15 maaiysaahibaa vidhaalhuvieve. "kaleymennakee munaafiqunge bae'! kaleymenge therein konme meehaku ves eynaage geri noonee himaaru fen bovaiganfi nama sabathuge dhuvahugai viyas eethi mohailai eah fen dhinumahtakai nugendhaanan tha? 16 mikanbuleygeee ves iburaaheemugefaanuge dharikolhuge meehe'. eynaa xaithaanaage baaruge dhashugaiveethaa ashaara aharuge dhigu muddhathe' veythuvejje. veeiru sabathuge dhuvahugai viyas hamayaqeenunves eynaa ekamun minjukoh minivan kurumakee nubaikame' tha?"

17 ethaagai vee meesthakunge therein eesaagefaanaai dhekolhuhedhi meesthakun ekaleygefaanuge mibasfulhuge sababun amilla nafusuge machchah ladhugatheve. namaves ehen hurihaa meesthakun ekaleygefaanu kuravvamun migendhavaa hairaan kuruvanivi kanthakuge sababun varah bodah ufaavieve.

kuda oshakaai kameerukolhe'

18 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravvaairu kanthaththa' vaane goiy kaleymennah bunedhinumah aharen beynun kuraanee konfadha misaale'? 19 maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravvaairu kanthaththa' vaanee meehaku emeehaage dhandugai indhi kudakuda oshakaai medhu kanthaththa' vaafadha gothakah. eoshakee ohthakuge therey himeney enmekuda oh namaves eoshun gas falhaa egas hedhi varah bodah fethurey. dhoonitha' e echchetheege haali egahuge gofithakugai hadhaa."

20 adhi ves eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravvaairu kanthaththa' vaane gothuge ehen misaale' bunan tha? 21 edhuvahun kantha' vaane gothuge misaalakee anhenaku modunu bodu singaa fuhgandakah lee kuda kameerukolhakaa effadha gothakah. kuda irukolhakah fahu mulhi fuhgandah ekameerukolhuge asarukuraane."

dhinnevumuge magu kithanme haa ves hangneve.

22 dhen eesaagefaanu jeroosalamah vadaigen magumatheegaivee rahrashaai avahavashugai kiyavaidhevvamun gendhevieve. 23 meehaku ekaleygefaanu kuren suvaalu kurevvieve. "maaiysaahibaa. dhinnevun libeynee varah madhu meehakah thoa?"

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. 24 "suvarugeah vanumah vaa dhoru varah hani. e hani dhorun vadheveythoa belumah veehaaves masakkathe' kurey. eee etha' bayakuves ehanidhorun vannan ulheyne, namaves nuvadheveyne. 25 geyge veriyaa dhoru leppumun kaleymen thiben jeheynee beyruga. eyrun kaleymen dhorugai takidhee govaane. 'verimeehaaey. alhugandumen vannan dhoruhulhuvaa dhevvaashey.'

namaves eynaa javaabudheyne. 'aharennakah kaleymen thiyaee konthaakun ai konbae' kame' neyngeey.'

26 dhen kaleymen bunaane. 'alhugandumen kaleygefaanaai eku kai boi hedheeme' noonthoaey? kaleygefaanu alhugandumenge rashuge maguthakugai kiyavaa ves dhevveeme' noonthoaey?'

27 eynaa javaabugai bunaane. 'aharennakah kaleymen thiyaee konthaakun ai konbayaku kamevves neyngeey. ey nubai vegenvaa kanthaththa' kuraa meehunney. aharenge kairin dhurah dhaashey.'

28 ethanugai hithaama aai ruimaa kukurun vaane. iburaaheemugefaanaai ishaagugefaanaai yaugoobugefaanaai adhi hurihaa rasoolunne' ves maaiyraskalaange hhazurathugai vaathan kaleymennah fennaane. namaves kaleymen ethanun beyru kureveyne. 29 mulhi dhuniyeyge hurihaa kankolhu thakun meesthakun ais maaiyraskalaange raskanfulhuge hhazurathugaivaa bodu keumugai emeehunnahtakaa khaassa kurevifaivaa maqaamuthakugai isheennaane. 30 hamakashavarun mihaaru enme mathiveri meehunge therein baemmeehun enme dhah meehun kamugai vaane. adhi mihaaru enme dhah meehunge therein baemmeehun enme mathiveri meehun kamugai vaane."

eesaagefaanu jeroosalamaai medhu hithaama kurevvi

31 evaguthu fareeseenunge bayaku ais eesaagefaanah dhennevieve. "mithan dhookoh konmeves ehen thaakah dhey. herodhu ulhenee kaley maraalan gasthukohgen."

32 ekaleygefaanu javaabudhevvieve. "e heelaiytheriyaa kairee buney. miadhaai maadhamaa aharen jinneege baaruge dhashuvefaivaa meehun ejinninge faraathun salaamaiykoh bali meehunge balitha' faseyhakohdhee hadhaanan. adhi thinvanaah vaa dhuvahu aharen kantha' kurumah ninmaafaivaa fadhain kanthakkoh ninmaanan. 33 konme gothe' viyas miadhaai maadhamaa adhi ane' dhuvahu aharen midhaa magugai kuriah dhaanan. eee hama yaqeenunves evves rasoolaku jeroosalam noon ehen thaaku maraalevigen nuvaane.

34 ey jeroosalamuge meehunne! kaleymennee kaleymenge kairiah fonuvvey rasoolun maraa kaleymenge kairiah fonuvvey meehunge gaigai ohgalunthalhaa meehun. kukulhe' lha fiyoththa' eyge fiyagandu dhashahlaa rakkaakuraa fadhain aharen kithaffaharu mathin kaleymen ekkoh gaaiy kuran ulhefeemu? namaves kaleymen egothe' qaboole' nukurey. 35 dhekibala. kaleymenge ge thiyavanee falhuvefa. aharen bunan tha? 'mathiveri raskalaange nanfulhugai anna meehaaah barakaaiy huttey.' mifadhain kaleymen nubunanees dhen aharen kaleymennakah nufennaane."

eesaagefaanu dheenuge dhannabeykalegge geygai

14:1 sabathuge dhuvaheggai eesaagefaanu fareeseenunge therein mathee meehegge geah keumah vadaigennevieve. emeehun edhuvahu ekaleygefaanuge konme harakaaiyfulhe' varah faruvaatheri kamaaieku balan thibbeve. 2 ekaleygefaanuge kurifulhumatheegai dhulhabali jehifaivaa meehaku ineve. 3 eesaagefaanu fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun kuren suvaalu kurevvieve. "sabathuge dhuvahugai meehegge bali faseyha kurumakee dheenugai huddha kame' tha?" 4 namaves emeehun mi suvaalakah evves javaabe' nudhineve. dhen ekaleygefaanu mi bali meehaa gennavaa emeehaage bali faseyha kuravvaa fonuvaalevvieve.

5 dhen ekaleygefaanu anekkaaves emeehunnaai suvaalu kurevvieve. "kaleymenge dhariaku nuvatha kaleymen gengulhey gerie' sabathuge dhuvaheggai valhakah vettijje nama kaleymen e kujjaa nuvatha egeri vaguthun valhun nunagaanan tha?" 6 ethaagaivee meehunnah eesaagefaanuge misuvaalufulhuthakah dheyney javaabe' neynguneve.

7 egeah ai mehemaanun kaireegai mathee meehunnah khaassa kurevifaivaa gondithakugai isheenumah masakkaiy kuraa than fenivadaigen eesaagefaanu mi maanafun vaahaka vidhaalhuvieve. 8 "meehaku kaleymenge therein meehakah kaiveneege hafulaaakah dhauvathu dheefinama ethanah gos ethaagaivaa muhinmu meehun isheenumah vaa gondithakugai neesheennaathi. eee kaleah vure maa mathee khaassa meehakah ves ehafulaaah dhauvathu dhevifai vedhaane. 9 ehen kamah vejjenama kaleymennah dhauvathu dhin meehaa ais bunaane. 'thiya gondi meenaaah dhee.' dhen kaley jeheynee ladhun thedhuvegen gos ethaa huri enme dhera gondeegai isheennan. 10 namaves kaleah kaiveneege hafulaaakah dhauvathu libijjenama gos ethaagai huri enme dhera gondeegai isheendhey. eyrun kaleah dhauvathu dhin meehaa ais bunaane. 'rahumaiytheriyaaey. thiya thanun thedhuvegen ais thiyah vure rangalhu thaneggai isheennaashey.' dhen ethanah ais thibi hurihaa mehemaanunnegge kurimathee kaleah ihhuthiraam libeyne. 11 eee hithugai amilla nafusuge machchah kiburuverikan vaa konme meehaku dhahkureveyne. adhi hithugai kiburuverikan nuvaa konme meehaku mathi kurevveyne."

12 dhen eesaagefaanah dhauvathu dhin meehaaah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "kaley khaassa bodu keume' dhenee kamugai vee namaves hamaekani kaleyge rahumaiytherin nuvatha ebbandu thimaage meehun nuvatha kaleyge mussandhi avahterinnah ekani dhauvathu nudheythi. egothah kaley kantha' kureemaa eyge badhalugai emeehun ves kaleah dhauvathu dheyne. 13 kaley bodukeume' thayyaarukuranee nama faqeerunnashaai nuhingey meehunnashaai vaabali jehifaivaa meehunnashaa loaandhiri meehunnah dhauvathu dhee. 14 eyrun kaleah rahumaiy lavvaane. eee emeehunnah eyge agu dheyn nulibunu kamugai viyas qiyaamaiy dhuvahun maaiyraskalaange kibafulhun barakaathaai ekalaange ruhivodigathun kaleah libeyne."

varah khaassa bodu keume'

15 ekaleygefaanaai eku meyzu kairee in meehaku miadu ahaafai eesaagefaanah dhennevieve. "maaiyraskalaange raskanfulhuge hhazurathugai vaa bodukeumugai himeneyne meehunnah barakaaiy huri!"

16 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "eddhuvahaku meehaku bodukeume' thayyaarukoh ethabbayakah dhauvathu dhin. 17 dhen kaagadi jehumun eynaa eynaage noakaru dhauvathu dhevifai vee mehumaanunge kairiah fonuvaafai buni. 'avahah annaashey. hurihaa echche' ves mivanee thayyaarashey.'

18 namaves mi enmenves ekikahala uzurutha' dhakkan feshi. furathama meehaa buni. 'aharen hama dhenmeaku govaan indhumahtakaa bime' ganefeemey. ehen veemaa aharen ebin balan dhaan eba jeheey. aharenge salaan qaboolukuraashey.'

19 ane' meehaa buni. 'aharen hama dhenme gongandugereege dhiha geri ganfeemey. ehenve aharen mihaaru midhanee eechchihi rangalhuthoa balaashey. aharenge salaan qaboolu kuraashey.'

20 ane' meehaku buni. 'aharen hama dhenme meehakaai indhefeemey. ehenve mivaguthu aadheveykah nethey.'

21 meenaage noakaru meehaa ais mivaahakatha' bunumun verimeehaa mikamaai varah bodah rulhi ai. dhen eynaage noakarunnah buni. 'avahah dhaashey. magu machchashaai rashuge kudhi goalhithakah gos faqeerunnaai, koru meehunnaai, loaandhiri meehunnaa, vaa meehunnaai gennaashey.'

22 eynaage noakaru meehaa efadhain kankurumah fahu ais buni. 'saahibaaey, manikufaanu thi bunuvvi fadhain alhugandu kantha' kohfeemey. namaves adhives ethane' nufureey.'

23 dhen verimeehaa buni. 'jehigen oiy rashah gos erashun ves meehun gennaashey. eyrun aharenge ge fureyneey. 24 aharen bunan. dhauvathu dhevunu ekakahves aharenge keumuge rahae' nulibeyney.'"

eesaagefaanuge ashaabeeakah vumuge agu

25 ethabbaivaru meehunne' eesaagefaanaai eku dhathuru kuramun aeve. ekaleygefaanu emeehunnaai dhimaaah enburi vadaigen vidhaalhuvieve. 26 "aharenge kairiah athuvejje konme meehakume emeehegge bappa aai manmaashaai anbimeehaaashaai dharinnashaai beybeinnaai dhaththainnashaai adhi keekkuran emeehegge amilla furaanaah loabivaavarah vure ves bodah aharen dheke loabinuvanee nama emeehakah aharen engi magun hingaa aharenge ashaabeeakah nuveveyne. 27 aharenge bastha' aduahaa eah eemaanvaa meehunnakee ekamuge sababun emeehunnah maruge adhabu libi adhi aharen fadhain saleebeggai ove maruvaan jehunu kamugai viyas ekamah thayyaarugai vaanjeheyne bae'. efadhain nuvaa meehakah aharenge ashaabee akah nuveveyne.

28 misaalakah kaleymenge therein meehaku bodu imaaraathe' binaakuran beynun vejjiyyaa emeehaku furathama rangalhah balaanee ekan kuraa varah emeehaage athugai faisaa hurithoa e' nu? 29 eee eynaa e bodu imaaraaiy binaa kurumahtakaa bingaa alhaa hedhumahfahu e imaaraaiy nuninmaifi nama e imaaraaiy fenna konme meehakume eynaaah malaamaiy kuraanethee. 30 emeehun bunaane ennu. 'meena mithan hadhan fashaifai nuves ninmunu.'

31 dhiha haas sifain vaa raskalaku eynaa aai idhikolhah vihi haas sifain govaigen hanguraamaah anna rasgefaanu balikurevidhaaney thoa furathama nuvisnaa fiyavalhe' alhaane tha? 32 eynaaah ekan nuvaanekan engumun eynaa aai hanguraama kurumah anna rasgefaanu erashaai etha' dhurumineggai vanikoh vafudhe' fonuvaa sulhha vumah edheynee' nu? 33 veemaa kaleymenge therein konme meehaku ves aharenge ashaabeeakah vumuge kurin ekamuge agu vazan kuran jeheyne. ekamuge agakee kaleymenge hurihaa echche'. mifadhain kan nukuraa meehakah aharenge ashaabeeakah nuveveyne.

34 lonakee rangalhu echche'. namaves lonun lonu raha kendigen hingajje nama e lonu anekkaa lonah hedheynetha? 35 e lonakee bingandah ves adhi gaskaanaaah ves kamudhaa echchakah nuvaane. e jeheynee ukaalan. kanfaiy huri meehaku mibuni basthakuge aduahaa."

gellifaivaa kanbalhie' fenumuge ufaa

15:1 eddhuvahaku eesaagefaanu meesthakunnaa vaahakafulhu dhakkavamun gendhavanikoh sarukaaruge vaaru faisaa ekkuraa meehunnaai adhi nubai faafatha' kurumah maxhooru vefaivaa etha' bayaku eesaagefaanuge basfulhuthakuge adu ehumahtakaa ethanah aeve. 2 ethaagai dheenee bodun kamugaivaa fareeseenunnaai dheenuge dhannabeykalun vesvieve. mibaimeehun mikamaa medhu xakuvaakoh faadukiumuge gothun ekaku anekakah bungneve. "mimeehaaakee faafaverinnaai eku kai boi emeehunnaai vaahaka dhakkaa hedhumah varah edhey meehe'."

3 ehenkamun eesaagefaanu ebaimeehunnah mimaana fun vaahaka vidhaalhuve dhevvieve. 4 "misaalakah kaleymenge therein meehaku athugai satheyka kanbalhi vanikoh eygetherein ekathi maguolhi gelligen hingajje nama emeehaa kuraanee kee'? eynaa ane' nuvadhiha nuva kanbalhi vina kaan dhanduge thereah dhookohfai gellifai vee kanbalhi hoadhan dhaane. 5 kanbalhi fenumun ekamaaivee ufalun eythi eynaage kondumathee baavvaigen 6 geah gengos eynaage rahtehinnashaai avahtereennah govai eynaa bunaane. 'magey maguolhigen gellunu kanbalhi fenijjey! aharenge miufalugai baiverivumah annaashey!'" 7 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "hama mibuni fadhain thimaaakee thaubaa vaan nujehey dharumaveri meehun kamugai dhekey nuvadhihanuva meehunge machchah suvarugeygai faalhu kurevey ufalah vure faafaveringe therein thaubaavaa enme meehakahtakaa suvarugeygai faalhu kurevey ufaa maa boduvaane."

rihi laarie'

8 adhi eesaagefaanu mi maanafun vaahaka ves ebaimeehunnah vidhaalhuve dhevvieve. "misaalakah anhenegge athugai rihi dhihalaari vi. adhi meege therein ellaari gellunu. mihen kantha' dhimaavi hindhu eanhen meehaa kantha' kuraanee kon fadhaakun? eynaa baththi dhillai geythere alikoh mulhi geythere kunikahaa mi rihilaari feneythoa mulhi geythereyge hurihaa thane' hoadhaane.

9 adhi mi rihilaari fenumun eynaage avahtereennaai ekuvereennah govai genes emeehunnah bunaane. 'aharen mivanee varah ufalugaey. aharen athun gellunu rihilaari fenijjey. aharenge mi ufalugai baiverivedheyshey!'"

10 fahe eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "meesthakunge therein enme faafaveriakume faafain dhuruve ekalaange edhivodigenvaa fadhain kankuran fashaifi hindhu maaiyraskalaange malaaikathun ves hama mifadhain ufaaveri vaane."

dhe firihen dharin

11 eesaagefaanu miahfahu mi maanafun vaahaka ves vidhaalhuve dhevvieve. "effaharaku ulhunu dhanduveriyakuge dhefirihen dharin vi. 12 eddhuvahaku mi dhe firihen dharin kure hagu dharifulhu eynaage bappaah buni. 'bappaaey. bappage mudhalun aharennah vaa bai aharennah dheyshey.' dhen mi dhanduveriyaa eynaage hurihaa mudhaa eynaage dhedharinge medhugai bahai hagu dharifulhah vee mudhaa eynaaah dhin.

13 kuda dhuvaskolhe' fahun mi hagudharifulhu eynaage hurihaa mudhaa vikkaalaa efaisaa hifaigen ehen dhuru saharakah hingajje. adhi misaharugai eynaage hurihaa faisaae' majaakoh beynun neiy beykaaru goiythakah heydhakohli. 14 midhuvasvaru mulhi misarahhaddhah varah bodu thadhakaai kurimathilaan jehunu. eyru eynaage hurihaa laari beynunneiy gothugai heydhakoh husvejje. eynaaah kaaney echche' nulibi banduhai hoonukamuge haalugai jehijje. 15 mihindhu eynaa ehisaabuganduge dhanduveriegge dhandugai masakkaiy kurumah dhiya. mi dhanduveriyaa eynaaah dhin masakkathakee eynaage oorutha' belehettumuge masakkaiy. 16 meenaage banduhai hoonukan boduvegen ekamah keiy nukurevumuge sababun mioorutha' ekaa hithitholhitha' ves kaan libeyne namaey eynaage hithaheri. mi haalugai veeiru ves eynaaah kaaechche' dheyney meehaku nuvi.

17 mihen kantha' dhimaavi hindhu eynaaah veegoiy visni heyjehi eynaa eynaage amilla nafusah buni. 'magey bappage noakarunnah ves emeehunnah nukevi ginavaa varah vure ginain ves kaan libeey. ekamaku ma mithaagai mibandah maruvaneeey. 18 aharen enburi bappage kairiah dhaanveeey. adhi bappaah bunaanamey. bappaaey. aharen bappaaai adhi maaiyraskalaangeaai dhekolhuve faafa kohfeemey. 19 veemaa aharennakee mihaaru bappage dhariegge nan libun haqqu meehakeeme' nooney. ehennamaves bappage noakarunge therein meehaku kamugai aharen qaboolu kuraashey.' 20 mihen hithaa eynaa enburi rashah dhiumah dhathuru feshi.

eynaaah geaai hamaah nuves dhevi ulhenikoh eynaage bappaah eynaa feni dhuvamun ais eynaage haalu dheke ekamuge machchah hamdharudheeve eynaage gaigai olhulaigane bosdhee hedhi.

21 mihindhu midharifulhu buni. 'bappaaey. alhugandu bappaaai adhi maaiyraskalaange aai dhekolhuve faafa kohfeemey. veemaa alhugandakee mihaaru bappage dhariegge nan libun haqqu meehakeeme' nooney.'

22 namaves eynaage bappa noakarunnah govaa genes buni. 'avahah gos molhu agubodu hedhume' genes meenaaah dheyshey. meenaage ingileegai alhaane angotiakaai araane faivaane' ves genesdheyshey. 23 adhi khaassa munaasabathakahtakaa fala kurevifaivaa lha geri kathilaa bodu keume' thayyaaru kuraashey. mi ufaaveri munaasabathu faahagakuran vaaney. 24 miadhu magey maruvefai vee dharifulhah alun aa hhayaathe' libijjey. magey gellifai vee dharifulhu fenijjey.' dhen eahfahu ebaimeehun mikan faahagakurumahtakaa ufaa faalhukurumah feshi.

25 mi vaguthu midhanduveriyaage dhoshee dharifulhu ulhunee dhanduthakuge masakkathuga. eynaa masakkathun nimigen enburi geah aiiru geydhoshugai meesthakun lavakiyai nashai ulhey than feni 26 ethanugai vee noakarakah govai genes mivanee keeththoa ahaasuvaalu kuri. 27 emeehaa javaabugai buni. 'saahibaage gellifai vee kokko enburi geah athuvejjey. adhi saahibaage bappa khaassakoh fala kuri lha geri kathilaa ekamuge ufaa faalhukurumuge gothun bodu keume' thayyaaru kohfiey.'

28 dhoshee dharifulhu mikamaai varah bodah rulhi ai. adhi geythereah vanumah inkaaru kuri. dhen eynaage bappa beyrah ais aadheyhaai eku eynaa gaathu geythereah vanumah edhunu. 29 namaves mi dhoshee dharifulhu eynaage bappaah buni. 'mi hurihaa aharu aharen bappage dhanduthakugai alhaku fadhain masakkaiy kurimey. adhi dhuvahakuves nukiyamantherie' nuvamey. namaves aharenge rahteheennaai eku majaa kohlaa paateee' baavvaalan lha bakariegge minvaru ves bappa nudhey. 30 ekamaku bappage e dhari bappage laari faafaveri anhenunge machchah kharadhu koh hus kohlaafai enburi geah aumun bappa khaassakoh fala kuri lha geri ekan faahaga kurumah kathilaa thiya bodu keume' thayyaaru kureeey.'

31 bappa meenaaah buni. 'magey dharifulhaaey. kaley abadhuves thiyavanee mithaa bappage gaathugaey. adhi bappaah vaa nama vaahaa mudhale' thiyavanee kaleyge aiymachchah dhookohlaafaey. 32 namaves miadhu kaleyge gellifai vee kokko enburi ai hindhu ekamuge ufalugai aharumen mikeun thayyaarukoh ufaa faalhukuran jeheyney. eee kaleyge kokko vee maruvefaey. namaves mihaaru eynaaah alun hhayaathe' libijjey. eynaa vee gellifaey. namaves alun eynaa fenijjey.'"

verimeehaage mudhalun israafu kuri muvazzafu

16:1 eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "varah bodu mussanjaku vi. eynaage meneyjaru eynaage echchihi israafukuraa kamah thuhumathu kurevunu. 2 dhen eynaa e meneyjaru genes buni. 'kaleaai beheygothun aharennah miivenee kon khabaru thake' hey? kaley viyafaareege kantha' hingi gothuge mauloomaathuge bayaane' liyaashey. adhi eah fahu kaley thiyavanee aharenge meneyjaregge vazeefaain vakikohfaey.'

3 mi meneyjaru hithaa hithaa buni. 'aharen hadhaanee kihinebbaaey? magey verimeehaa ma mivazeefaain vakikuraneeey. aharennakee binkonevey varuge hashigandugai baaru huri meehe' nooney. adhi aharen salaanjahan ladhuganey. 4 aanekey. hadhaane gothe' engijjeey. eyrun aharenge vazeefaa gellunas mithaage meehun aharennah thaaeedhukoh emeehunge geygeah ahannah dhauvathu dheyneey.'

5 dhen eynaa hedhi gothakee eynaage verimeehaaah dharaafaivaa hurihaa meehun faharaku meehaku ge mathin eynaage kaariah genai. meenaa eygetherein furathama meehaa kuren suvaalukuri. 'kaley aharenge verimeehaaah dharai othee kihaavare' hey?' 6 emeehaa buni. 'thinhaas leetaru zaithooni theley.'

meneyjaru meehaa buni. 'mithaa isheendhe kaleyge bilu nagaa thiya thinhaas leetaru ehhaas fas satheyka leetarah badhalukohlaashey.'

7 dhen eynaa dhevana meehaa kuren suvaalukuri. 'kaley dharaa othee kihaavarakah hey?'

emeehaa buni. 'ehhaas basthaa godhanashey.' emeneyjaru buni. 'kaleyge bilu nagaa thiya ehhaas basthaa ahsatheyka basthaaah badhalukohlaashey.'

8 mi mussandhi meehaa eynaage mi makaruveri meneyjarah saabas dhin. eee eynaa e kantha' kurile' huxiyaaru kamun. eee maaiyraskalaange dhevvi thedhu alimagugai vaa meehunnah vure ekalaangeah eemaan nuvaa meehun ekaku anekakaai medhu kantha' kuraairu maa huxiyaaruvaane.

9 aharen mibunee hamathedhe'. kaleymen ehen meehunge faidhaaahtakaa adhi rahtehinnahtakaa dhuniyevee mudhaluge beynun kurey. eyrun kaleymenge dheelathikamuge sababun suvarugeygai kaleymennah dhemihuri manzile' libeyne.

10 kuraa kuda kanthaththakugai thedhuveri vaa meehaku bodethi kanthaththakugai ves thedhuveri vaane. ekamaku kuraa kudakanthaththakugai makaru hadhaa meehaku eynaa kuraa bodethi kanthaththakugai ves makaru verivaane. 11 kaleymen dhuniyevee mudhaluge machchah thedhuveri nuvaa nama haqeeqee mudhaa kamugaivaa suvarugeyge mudhaa kaleymenge aiy machchah dhookohlumah ithubaaru kureveynee kihine'? 12 adhi kaley ehen meehegge mudhaluge machchah khiyaanaaiytheri vaanama kaleyge amilla mudhaa kaleyge machchah dhookoh leveynee kihine'?

13 evves noakarakah dhe veriegge kairiaku effaharakaa masakkathe' nukureveyne. eee eynaa ekakuge machchah loabivaane. adhi anekakuge machchah nuruheyne. noonee ekakahtakaa eynaa jaanudheyne. adhi anekaku ge machchah nafurathu kuraane. evves meehakah maaiyraskalaange kibafulhashaai faisaaah effaharakaa khidhumathe' nukohdheveyne."

14 fareeseenunge enmen ves faisaaah varah loabi kureeve. ehen kamun emeehunnah eesaagefaanuge mi basfulhuthakuge aduivumun ekaleygefaanah malaamaaiy kurieve. 15 dhen eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymen thiyaee meehunge kurimatheegai kaleymenge hurihaa amaluthakakeeves rangalhu amaluthake' kamugai hadhaa baye'. namaves maaiyraskalaange kaleymenge hiiytha' dheke dhene vodigen vey. insaanunge kurimatheegai mathee aguhunna kanthaththakakee maaiyraskalaange kurifulhumathee thaakunthaaku nujehey huthuru kanthaththa'."

maaiyraskalaange basfulhu dhuvahakuves uvigene' nudhaane

16 "moosaagefaanu engevi dheenee gavaaidhuthakaa adhi rasoolunnaai ebeykalun medhuverikoh fonuvvunu maaiyraskalaange basfulhutha' faalhukurevunee yahuyaagefaanaai jehendhen. yahuyaagefaanah fahu maaiyraskalaange raskanfulhaai behey ufaaveri khabarufulhutha' e vahhee kurevvifai vee fadhain fethuremun dhey. etha' bayakuves ekalaange raskanfulhaai behey mikhabarutha' joaxaa eku kanulaa faruvaatherive aduahamun ebagendhey. 17 adhi udaai bin nethigen dhiyayas maaiyraskalaange engevi maaiyraskalaange basfulhuthakugai liyevifaivaa enme nukuthaaegge minvaruves uvigenne' nudhaane.

18 evves meehaku emeehegge anbimeehaa varikohfai ehen anhenakaai indhefi nama e kurevenee ziney. adhi varivefaivaa anhenakaai inna firihenakah ves e kurevenee ziney."

mussandhi meehaaaai laazaru

19 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "effaharaku varah bodu mussanjaku ulhunu. eynaa abadhuves enme agubodu molhu annaunu laa molhu keun kaigen araamugai ulhunu. 20-21 mimussandhi meehaage dhoraashi kaireegai konmedhuvahaku varah faqeeraku genes beyvvifai ovey. mi faqeeru meehaagenamakee laazaru. eynaa ethaa onnanee eee mimussandhi meehaa kaairu meyzumathin ohey baakee kaaethikolhu libeyne kamuge unmeedhuga. mi laazaruge mulhi hashigandu vanee faaruthakun furifa. kuththaatha' ais eynaage faaruthakugai dhookaathaa hadhaa."

22 eddhuvahaku milaazaru maruvejje. dhen malaaikathun eynaage furaana suvarugeah iburaaheemugefaanuge arihah gendhevi. mimussandhi meehaa ves maruvi. adhi eynaage hashigandu valhulevunu. 23 mimussandhi meehaa narakaigai varah veyn libigenvaa haalugai vi. eynaa vashaigen hoadhaa beliiru varah dhurun eynaaah iburaaheemugefaanu fenunu. adhi ekaleygefaanuge arihugai laazaru ves vanikoh dhuh. 24 emeehaa govi. 'iburaaheemugefaanuey. alhuganduge machchah rahum kuravvaashey. alhugandu mialifaanuge thereygai mivanee varah veynugaey. laazaruge ingiyye' fen echchakah lavvaafaa alhuganduge angayah fini kohlai dhinumah mithanah fonuvaa dhevvaashey.'

25 iburaaheemugefaanu vidhaalhuvi. 'dharifulhaaey. handhaan veyhey? kaley dhuniyeygai ulhunuiru kaleah rangalhu goiytha' dhimaaviey. adhi laazaruah varah dhera nubai goiytha' dhimaaviey. mihaaru mithaagai eynaaah vanee hamajehun libifaey. adhi kaley thiyavanee veynugaey. 26 ehen noonas kaleaai aharumennaai dheytherey bodu fun valhugande' ebaothey. ehenve mifaraathun ekakah ves thiya faraathakah nudheveyneey. adhi thiyafaraathun ekakah ves mifaraathakah ves naadheveyneey.'

27 dhen mimussandhi meehaa buni. 'namaves alhuganduge miaadheys qaboolu kuravvaashey. laazaru alhuganduge bappage geah fonuvvaa dhevvaashey. 28 egeygai alhuganduge ebbandu ebbafaa fas firihenun thibeyneey. alhugandu ulhunu gothah noolheyn laazaru emeehunnah inzaaru kohfinama emeehunnah miveynaai aniyaa libey thanah annaakah nujeheyneey.'

29 namaves iburaaheemugefaanu eynaaah vidhaalhuvi. 'emeehun athugai moosaagefaanaai ehenihen rasoolu beykalun liuvvi foiytha' veey. efoiythakugai liyevifaivaa naseyhhaiytha' ahai emeehunnah eah eemaan vevi dhaaneey.'

30 mimussandhi meehaa buni. 'noonekey. iburaaheemugefaanuey. emeehunge kairiah maruvefaivaa meehunge therein meehaku hingajje nama ebaimeehun emeehaku bunaa echchegge adu ahaa qaboolukoh ebaimeehunge hithaai ulhun badhalukuraaneey.'

31 dhen iburaaheemugefaanu vidhaalhuviey. 'emeehun moosaagefaanaai ehen rasoolubeykalun vidhaalhuvi basfulhuthakuge adunaahaa ulhey nama maruvefaivaa meehaku alun dhirigen dhiyas emeehunge hithaai ulhume' badhale' nukuraaneey.'"

faafa, maaafu, eemaan, vaajibu

17:1 eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "insaanunnah faafa kurevey kahala kanthakaai dhimaavaane. ekamaku e faafa kurevey kahala kantha' kurumah medhuveriakah vaa meehakah hithaama huri. 2 minikamethi meehunnah faafakurumah jessumah vure emeehaa karugai kalhuhila dhae' bandhefa kandah ellaalevunu namaves eahvure maa rangalhu vaane. 3 veemaa kaleymen varah balaigen ulheythi.

kaleyge akhaa faafa kohfi nama eynaaah nuruhun faalhukuraathi. adhi eynaa thaubaa vejje nama eynaaah maaafu kuraathi. 4 kaleyge akhaa dhuvaalaku haiy faharu kaleaa dheytherey nubaikoh kantha' kohfai haiy faharu kaleyge kairiah ais 'ahannah maaafukuraashey' bungnas ehurihaa faharakuves kaley eynaaah maaafu kuraathi."

5 eesaagefaanuge mandhoobun ekaleygefaanah dhennevieve. "alhugandumenge eemaankan ithurukoh dhevvaa."

6 eesaagefaanu emeehunnah mifadhain javaabu dhevvieve. "revi oshe' haa minvaruge eemaankan kaleymenge kibaigai vaa namaves mi thoothu gahah mulun luhigen gos kandugai indheyshey bungnas egas kaleymenge amurah kiyaman vaane.

7 misaalakah kaleymenge therein meehegge noakaraku bingandu jahaa nuvatha kanbalhi bakaritha' balahattaa nimigen geah aumun kaleymen enoakarah bunaane tha? 'avahah annaashey. kaan isheennaashey.' 8 ehenne' nuvaane. eygebadhalugai enoakarah kaley bunaanee 'reyganduge keun thayyaaru kuraashey. adhi fenvaraigen ais aharen kai nimendhen madukuraashey. eygefahun dhen kaley kaashey.' 9 kaley noakaru meehaa kairee kuran buni kantha' eynaa kurumun kaley eynaaah xukuru adhaakuran jeheynetha? 10 hamaegothah kaleymennakee ves maaiyraskalaange alhun. veemai maaiyraskalaange angavaa hurihaa kanthaththake' kurumah fahu amilla nafusuge machchah buney. 'aharumennakee maaiyraskalaange alhunney. veeiru mikuri hurihaa kamakee hama aharumen kuranjehifaivaa kanthaththakey.'"

jizaamubali jehifai vee dhiha meehun

11 eesaagefaanu jeroosalamah vadaigannavansameeriyyaa aai galeelee aai dhesarahhaddhu dheytherein dhathurufulhu kurevvieve. 12-13 adhi ehisaabugai vaa rashakah vadaiganna vanikoh erashuge beyrun jizaamu bali jehifaivaa dhiha meehaku ekaleygefaanaai dhimaavieve. ebaimeehunge baleege nubai kamunnaai thaahiru vefai nuvumun kairivaan nukeri, dhurugai thibe emeehun baarah govan feshieve. "eesaagefaanu saahibaa. alhugandumenge machchah rahum kuravvaa."

14 eesaagefaanu mibaimeehun dhekevadaigen vidhaalhuvieve. "thiyabaimeehunge hashigandu imaamunnah dhakkan dhey." mibaimeehun imaamunge gaathah dhaan dhiya magumathee mibaimeehunge bali faseyhave saafuthaahiru vejjeeve.

15 mithanun ekaku eynaage bali faseyha vi than dheke hama vaguthun enburi eesaagefaanuge arihah aeve. adhi baaru adun maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai xukuru kuramun 16 eesaagefaanuge fainpulhuge dhashah sajidhakoh thirivieve. adhi ekaleygefaanah xukuru adhaakurieve. mimeehaaakee sameeriyyaage meehekeve.

17 eesaagefaanu ekaleygefaanuge arihugai vee meesthakunnah vidhaalhuvieve. "aharen dhiha meehunge bali faseyha kurin. ane' nuva meehun kobaa? 18 misameeriyyaage meehaa ekani maaiyraskalaange kibafulhah xukuru kurumahtakaa miaee keevve?" 19 ekaleygefaanu mimeehaaah vidhaalhuvieve. "thedhuvey. adhi kaleyge magugai kuriah dhey. kaleyge bali heyovefai thiyavanee kaley eemaan veethee."

maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu vaa dhuvas

20 fareeseenunge bayaku eesaagefaanu kuren maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu vaanee konirakunthoa suvaalu kurieve. eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimuvaane. namaves eraskanfulhu qaaimu vumuge hekkege gothun evves alaamaathe' nufennaane. 21 maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimuvegen vaathan evves meehakah eeeey noonee mieeey kiyaafakaa nudhekkeyne. eee ekalaange raskanfulhu qaaimuvegen vanee kaleymenge medhuga."

22 dhen ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. "insaanaage dharikalunge dhuvasthakuge therein enme dhuvahe' namaves dhushumahtakaa kaleymen keiy madhuvaane vaguthe' ebaaadhey. ekamaku kaleymennakah edhuvahe' nufennaane. 23 meehun kaleymennah bunaane. 'miee ekaleygefaaney. eee ekaleygefaaney.' namaves ehen bunaa meehun fahathun kaleymen dhuve nudhaathi. 24 insaanaage dharikalun enburi vadaigannavaa dhuvahu uduge ekkolhun anekkolhah dhilligen dhaafadha vidhuvare' fadhain vaane. 25 namaves eygekurin ekaleygefaanu mizamaanuge meesthakunge aiy dhashugai etha' aniyaathake' barudhaasthu kuran jeheyne. adhi emeehun ekaleygefaanuge basfulhutha' qaboole' nukuraane.

26 noohugefaanuge dhuvasvaru kanthaththa' vee fadhain insaanaage dharikalun enburi vadaigannavaa dhuvahu ves kanthaththake' fennaane. 27 noohugefaanu ekaleygefaanuge naukolhah araavadaigaiy. namaves fenboduve enmen nethive dhandhen meesthakun meehunnaai indhe kaiboi majaakoh ulhunu.

28 loothugefaanuge zamaanugai ves kanthaththa' vee hama efadhain. meehun kaiboi ganevikkaa govaan indhaa getha' binaakoh ulhunu. 29 namaves loothugefaanu sodhamu dhookoh vadaigennevi dhuvahu udun alifaanaai adhamun dhiya kassandhuvaaneege vaarey erashah ohi erashuge enmen nethivedhiyaee.

30 insaanaage dharikalun haamakurevvey dhuvahuves kantha' vaanee hama mifadhain. 31 edhuvahu gein beyrugai vee meehaku eynaage geah mudhaatha' balaa gosgen nuvaane. adhi govaan heddhumah dhandah gos vee meehaku ves evves echche' balaa enburi gosgen nuvaane. 32 loothugefaanuge anbikanbalunge mathin handhaan kohbala. 33 emeehegge dhiriulhun salaamaiy kuran ulhefi konme meehegge dhiriulhun gelleyne. adhi midhiriulhun gellijje konme meehegge dhiriulhun salaamaiy vaane. 34 aharen bunan tha? erey e' endheggai thibi dhemeehunge therein ekaku baavvaafai anekaku gendheveyne. 35 govaan muguran dheanhenun thibi kamugai vanee nama eyge therein ekaku bahattaafai anekaku gendheveyne."

37 emeehun suvaalu kurieve. "maaiysaahibaa. mikantha' vaanee konthaakuthoa?" eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "kaalhutha' evvangnaa ethaneggai maruve kunivefaivaa masgande' vaakan engey. hamaefadhain insaanaage dharikalun dhuniyeah vadaigannavaa dhuvahu meesthakunnah fahudhuvas gaaiyvejjekan ves engeyne."

huvafaiy anhene' ge aadheys

18:1 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah maanafun vaahakafulhe' vidhaalhuve dhevvieve. eee emeehunnah hiiyvaru dhera nukoh abadhuves dhuaakuran jeheyne kan angai dhevvumasheve. 2 ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "errasheggai fandiyaaraku ulhunu. meenaaakee maaiyraskalaange kibafulhah bire' ganna adhi meehunnaai dheytherey ves alhaalaa meehe' noon. 3 erashugai firimaruvefaivaa anhenaku ves ulhunu. eynaa mi fandiyaaruge kairiah ais eynaaah gellun dheefaivaa meehegge kibain eynaaah insaafu libidhinumah edheythaa etha' dhuvahe' vejje.

4 dhuvaskolhaku eynaa mikamaai dhekolhu hedhi. namaves mi anhen meehaa huttume' nethi annamun dhiya. dhen eddhuvahaku eynaage hithaheri. 'aharen maaiyraskalaange aai adhi insaanunnaai medhu alhaanuli kamugai viyas 5 mi anhen meehaa ahannah mikuraa undhaguluge sababun meenaa aai dheytherey insaafun kantha' veythoa balan vejjey. ehen noonee mianhen meehaa mihen ais ais aharen varubali kuraaneey.'"

6 dhen maaiysaahibaa vidhaalhuvieve. "mi insaafah loabinukuraa fandiyaaru ebuni echche' aduahaa bala. 7 mi fandiyaarufadha meehaku ves enme fahun insaafun kan kanthakkuriiru dhen maaiyraskalaange ekalaange hovvavaa khaassa kurevvi ekalaange kibafulhah dhuvaalaai reygandu aadheyhaai eku roi hadhaa meehunnaai dheytherey insaafun kantha' nukoh hunnaanetha? emeehun edhey kame' ekalaange koh nudhevvaa hunnaane tha? 8 aharen mibunanee hamathedhe'. ekalaange emeehunnaai dheytherey insaafuverikoh adhi ehaame avahah kantha' hamajassai dhevvaane. ehennamaves insaanaage dharikalun enburi dhuniyeah vadaigannavaairu dhuniyeygai eemaankan vaa evves meehaku vaane baa?"

dhuaakuran ai dhemeehaku

9 emeehunge dheenverikamuge sababun maaiyraskalaange emeehunnaa dheytherey ehen enmenge machchah ruhivodigenvaa varah vure bodah ruhivodigenvaa kamugai heekoh adhi emeehunnakee ehen meehunnah vuren maa rangalhu bayaku kamugai dhekigen thibi bayakah eesaagefaanu mi maanafun vaahaka vidhaalhuve dhevvieve. 10 "eddhuvahaku dhemeehaku maaiyraskalaange kibafulhah dhuaa kurumahtakaa baithul maqdhisah dhiya. eygetherein ekakee fareeseenunge dheenveriye'. anekakakee meehun athun vaarugefaisaa nagaa ulhunu meehe'. 11 midheenveriyaa kuriah gos enmennaa vakin hure eynaa kuraa rangalhu kanthakaai beheygothun dhuaakuran feshi. 'maaiyraskalaakoaey. mialhaaakee ehen meehun kahala meehakah nuveethee xukuru verivamey. eee mialhaaakee vakkan kuraa meehakeeme' nooney. nubai kanthaththakkoh ulhey meehakeeme' nooney. hiley anhenakaaeku gulhume' hingaa meehe' ves nooney. adhi ehera vaarufaisaa nagaa meehaa kahala meehakeeme' ves nooney. 12 mialhaa hafthaaaku dhedhuvahu roadha hifamey. adhi mialhaaah libey aamdhaneege dhiha baikulha ebbain sadhaqaaiy ves dhemey.' 13 mi vaarufaisaa nagaa meehaa ves dhuaakuri. namaves eynaa ekkairieggai is ufulaalan ves nukeri hure varah asaraaieku dhuaakuri. 'maaiyraskalaakoaey. ibasuvaameenge mifaafaveriyaage machchah rahum kuravvaafaandheyve.'"

14 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "midhemeehun dhuaakoh nimigen geah dhiyairu maaiyraskalaange ruhivodigathun libigen vanee mi vaarufaisaa nagaa meehaaah. dheenveriyaaakah noon. eee thimaa kuraa rangalhu kanthakuge machchah bodaave adhi ekanthaththakuge sababun thimaaakee ehen meehunnah vure rangalhu meehaku kamugai dhekey meehunge hiiy maaiyraskalaange thiri kuravvaane. adhi amilla nafusashaai kuraa kanthakuge machchah bodaa nuve thimaaakee ehen meehunnah vure rangalhu meehaku kamugai nudhekey meehun maaiyraskalaange mathi kuravvaane."

eesaagefaanaai kuda kudhin

15 bae' meehun ebaimeehunge lhafathu kiruboa kudhin eesaagefaanuge arihah genaeve. eee ekudhinge bolugai ekaleygefaanuge aiypulhu beessavaa ekudhinnah barakaaiylevvumah edhigenneve. namaves eesaagefaanuge ashaabeen emeehun mihen kantha' kurumun emeehunnah nuruhuneve. adhi emeehunge kibain eesaagefaanah undhagoo nukurumah edhuneve. 16 ehindhu eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kuda kudhin aharenge kairiah aya dhee. emeehunnah manaa nukurey. maaiyraskalaange raskanfulhu libigen vanee mikudhin fadha meehunnah. 17 hamakashavarun, kudakudhin fadhain hithugai thedhuverikamaaeku eemaankan nuvaa meehakah maaiyraskalaange raskanfulhuge barakaathe' nulibeyne."

faisaage dhahivethikan, maaiyraskalaange edhivodigenvaa furihama magun kanthakkurumah huras alhaa

18 eddhuvahaku dheenuge mathee veriaku eesaagefaanu kuren suvaalu kurevvieve. "mathiveri edhurukaleygefaanu. alhugandu nimume' nuvaa dhuniye libigathumah kuranvee kon kameththoa?"

19 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaley aharennaai dhimaalah mathiveriey thibunee keevve? maaiyraskalaange fiyavaa ehen evves mathiveri faraathe' adhi meehe' noovey. 20 maaiyraskalaange kurevvi amurufulhutha' kaleah ves engey nu? 'ziney nukuraashey. meehun numaraashey. vakkan nukuraashey. dhogu heki nudheyshey. kaleyge mainbafainnah gadharu kuraashey.'"

21 eynaa bungneve. "thiya hurihaa kame' kudairu ssure feshigen alhugandu faruvaatherikamaa eku kuran."

22 eynaage mijavaabu ivivadaigen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "ehen namaves adhi kaleah nukurevi oiy ekkame' eba oiy. kaleyge athugai vaanama vaahaa mudhale' vikkaalaa elaari faqeerunnah dhee. eyrun suvarugeygai kaleahtakaa khazaanaae' vaane. dhen eahfahu aharennaai eku dhaan aadhey."

23 mihen vidhaalhuvi aduivumun mimeehaa varah dheravejjeeve. eee mimeehaaakee varah faisaaveriekeve.

24 eesaagefaanu eynaaah ballavaa vidhaalhuvieve. "mussandhinnah maaiyraskalaange raskanfulhakee kobaikan engihurime ekalaange hhazurathah aun varah dhathikamakah vey. 25 mussanjaku emeehaage dhiriulhumuge verikan maaiyraskalaangeaai havaalukurumah vure jamalakah thinoahegge faga thereyn dhiun ves maa faseyhavaane kan kashavaru."

26 eesaagefaanu mihen vidhaalhuvi aduahaa ethaagai vee bayaku bungneve. "dhen ehenviyyaa narakain salaamaiyvaanee kon bae'?"

27 eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "insaanunnah nuvaa varuge kanthaththakakee maaiyraskalaange kibafulhah kulhadhunvantha kanthaththa'."

28 badhuru eesaagefaanah dhennevieve. "alhugandumen kaleygefaanaaieku dhiyumahtakaa alhugandumenge athugai vaa hurihaa echche' dhookohleen."

29 eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "aharen mibunaa vaahaka qaboolukurey. evves meehaku amilla rashaai, anbimeehaa noonee thimaagemeehun nuvatha mainbafain noonee thimaage amilla dharin maaiyraskalaange raskanfulhuge haqqugai dhookohlan jehijje hindhaku dhookohlaifi nama 30 emeehakah eahvure etha' gunae' ithurah midhuniyeygai dhevvaane. adhi emeehakah annan oiy dhuniyeygai nimumennuvaa dhemihuri hayaathe' ves libeyne."

eesaagefaanu ekaleygefaanuge maraai medhu ithurah dhekkevi vaahaka

31 eesaagefaanu ekaleygefaanuge baara ashaabeennaaigen meesthakunnaai dhurah effaraathakah vadaigen ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "aharumen mivanee jeroosalamaai varah kairivefa. adhi erashuga iinsaanaage dharikalunnaai medhu ihu zamaanuge rasoolubeykalun liyuvvi kanthaththa' ebeykalun liyuvvi fadhain hingaa nimidhaane.

32 liyevigen vanee mifadhain: ekaleygefaanu baneeisraaeelu dheenuge meehun noon baegge aiy machchah dhookohleveyne. adhi ebaimeehun ekaleygefaanah malaamaaiykoh nubai echchethi govaa ekaleygefaanuge gaikolhah kulhu jahaa 33 hanmushin ekaleygefaanuge gaikolhugai thalhaa aniyaakoh adhi ekaleygefaanu avahaara kohlaane. namaves avahaara koh leveythaa thinvanaah vaa dhuvahu ekaleygefaanu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaane."

34 ashaabeennah eesaagefaanuge mibasfulhuthakuge maanaakee kobaikame' neynguneve. mibasfulhuthakuge maana ebaimeehunnahtakaa vanee foruvigenvaa echche' kamugaeve. ehenkamun ekaleygefaanu midhekkevi vaahaka fulhuthake' emeehunnakah nuvisnuneve.

loa andhiri salaan jahaa meehegge loa alivun

35 eesaagefaanu dhathurukuravvaa vadaigen jerikoaaai araa hamavevadaigatheve. ethaage magumatheegai isheendhe salaanjahan in loaandhiri meehaku vieve. 36 meehuntha' mihen hingaabingaa ve ulhey adu ivi mi meehaa mivanee kee' hey kiyaa govanfeshumun emeehun bungneve. 37 "naazarathu rashuge eesaa mihen laigen dhaneeey."

38 misalaan jahaa meehaa ethaa indhe baarah govan feshieve. "ey dhaaoodhugefaanu dharikolhuge beykalun eesaagefaanu. alhuganduge machchah rahum kuravvaa."

39 ekaleygefaanuge kurin hingaafai dhiya meehun eynaaaai dhimaaah madun inumah engieve. namaves mi meehaa adhi eahvure ves baarah govanfeshieve. "ey dhaaoodhugefaanuge dharikolhuge kaleygefaanu eesaagefaanu. alhuganduge machchah rahum kuravvaa."

40 eesaagefaanu huttivadaigen emeehaa ekaleygefaanuge arihah genaumah vidhaalhuvieve. mimeehaa aumun ekaleygefaanu eynaa aai suvaalu kurevvieve. 41 "aharen kaleah kohdheynvee konkame'?" mi meehaa bungneve. "maaiysaahibaa, alhuganduge edhumakee alhuganduge lolah fenna goiy haddhavaa dhevvun."

42 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "lolah alikan libiganey. kaleyge eemaantherikamuge sababun kaleyge loa thiya vanee alivefa." 43 hama evaguthu eynaage lolah alivejjeeve. dhen eynaa maaiyraskalaange kibafulhah hamdhukuramun eesaagefaanuge arihugai hingajjeeve. mithan dhuh enmen ves maaiyraskalaange kibafulhah hamdhukurieve.

zakkaayus eesaagefaanu dhushumah edhunu

19:1 eesaagefaanu dhathurukuravvaa dhiyamagumathee jerikoa rashuge therein laafai vadaigennevieve. 2 erashugai zakkaayus ey namakah kiunu mussanjaku ulhuneve. meenaaakee vaarufaisaa nagaa meehunge veriyaaeve. 3 meenaa eesaagefaanu dhushumah varah bodah beynunve ethanah aeve. namaves evvefai vee meesthakunge ginakamunnaai adhi eynaaakee iskolhunves kuru meehe' kamun meesthakunge boathakuge mathin eynaaakah eesaagefaanu fenna gothe' nuvieve. 4 ehenkamun meenaa dhuvefaa gos meesthakunge kuriah araa eesaagefaanu vadaigannavaa maguge kaireegai huri vaththeeni gahakah araa ekaleygefaanu dhushumahtakaa otheve.

5 eesaagefaanu egahaa araa hamave vadaigen vaguthu machchah ballavaa vidhaalhuvieve. "ey zakkaayus. avahah gahun faibaa. aharen miadhu kaleyge geygai hunnan jehijje." 6 eynaa gahun faibai varah ufalaaieku ekaleygefaanah maruhhabaa kiyaa ekaleygefaanu eynaage geah gendhevieve.

7 evvefai vee meesthakun mikantha' dheke mikamaai nuruhi faadukiyumuge gothun ekaku anekakah bungneve. "eynaa edhiyaee faafaveriyegge mehmaanaku kamugai vumah!"

8 edhuvahu zakkaayus egeygai vee enmenge kurimatheegai maaiysaahibaaah dhennevieve. "maaiysaahibaa! alhugandah vaa hurihaa mudhalegge dhebaikulha ebbai mirashuge hurihaa faqeerunnah hama miadhu alhugandu dheynan. adhi alhugandu hedhi makaruthakuge sababun gellume' libunu konme meehakah emeehegge athun negi thakechchah vure hatharu guna ithurah emeehakah dheynan."

9 eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "miadhu maaiyraskalaange kaleaai kaleyge aailaa dhinnavaafi. eee kaley ves miadhu thi kankuree iburaaheemugefaanu ves kanthakkurevvi fadhain eemaantherikamaai eku. 10 insaanaage dharikalun midhuniyeah aee maguolhi gellifaivaa meehun hoadhaa salaamaiy kurumahtakaa."

dhiha noakarun vaahaka

11 meesthakun ekaleygefaanuge mibasfulhutha' aduahamun gendhiya vaguthu ekaleygefaanu emeehunnah maanafun vaahakae' ves vidhaalhuve dhevvieve. eee ekaleygefaanu eyru vanee jeroosalamaai varah kairivefaeve. adhi meesthakun heekuramun dhiyaee maaiyraskalaange raskanfulhu faalhuvumuge vaguthu jehijje kamugaeve. 12 ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "rasmathifushu aailaaegge beyfulhaku dhuru qaumakah raskamuge laqabu libi vadaigathumahtakaa vadaigennevi. eee elaqabu libivadaigathumah fahu enburi vadaigen eynaage qaumuge raskamah isve vadaigathumahtakaa. 13 mibeyfulhaa midhathurufulhugai furaavadaigennevumuge kurin eynaage dhiha noakarun ekkoh eygen konme meehakah ranuge laarie' dhevvaa vidhaalhuvi. 'mi faisaain kaleymen aharen annandhen viyafaari kuraashey.'

14 eynaage rayyithun eynaaah nafurathu kurey. adhi emeehun eynaage fahathun vafudhe' fonuvaa eynaa emeehunge machchah raskankurumah beynun nuvaa kamugai engi.

15 namaves konmeakas eynaa evadaigen rashugai eynaaah raskamuge laqabu libivadaigen raskamah iskurevunu. dhen eahfahu eynaa enburi eynaage rashah vadaigennevi. rashah vadaigen eynaa faisaa havaalukuri dhiha noakarun ekkurevvi. eee emeehun elaarin kuri viyafaarin libunu faidhaaakee kobaithoa belumah.

16 furathama meehaa ais dhennevi. 'saahibaa. manikufaanu alhuganduge athah viyafaari kurumah dhevvi ranuge laarin dhiha guna ithurah libijjey.'

17 erasgefaanu vidhaalhuvi. 'magey rangalhu noakaraaey. kaleah aharen saabasdhemey. kaley aai havaalukurevunu kudaechchakah kaley thiyafadhain thedhuveri vejjaeemuey. veemaa kaley aharenge rahthakuge therein dhiha rashuge verikan hingumaai havaaluvedheyshey.'

18 dhevana meehaa ais dhennevi. 'saahibaa, manikufaanu dhevvi ranuge laarin kuri viyafaarin elaariah fas guna ithurah libijjey.'

19 eynaage verimeehaa buni. 'kaley gos aharenge fas rah hingumaai havaaluvaashey.'

20 dhen erasgefaanu ranuge laaridhevvi dhiha noakarunge therein ehen noakaraku ais dhennevi. 'saahibaa ey. thiyabeyfulhaa dhevvi ranlaari miotheeey. alhugandu thiyabeyfulhaa enburi annan dhen mi foruvaafai beyvveeey. 21 eee thiyabeyfulhaaakee harukashi meehakah vaakan alhugandah engeytheeey. adhi thiyabeyfulhaaakee thiyabeyfulhaaah haqqu noon thakethi meehun athun athulavvaa adhi thiyabeyfulhaa govaan nukuravvaa govaan dhanduthakun govaan athulavvaa haddhavaa meehakah vaathee ekamuge birashey.'

22 mi rasgefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. 'nubai nulafaa noakaraaey. aharen kaleaai medhu insaafu kuraanee kaleyge amilla basthakaai eggothashey. ahannakee harukashi meehekkamah kaley qaboolu kuran dhoaey? adhi aharennakee aharennah haqqu noon thakethi meehunge athun athulaa meehemmah ves kaley dheken dhoaey? adhi ahannakee aharen govaan nukuraa dhanduthakun govaan ves kandaa meehe' kamugai kaley qaboolu kuran dhoaey? 23 dhen ehenveeiru kaley aharen dhin laari beynkah nulee keevvehey? eyrun aharen ais efaisaain kuri viyafaarin libunu faidhaa negeyne noon hey?'

24 dhen eynaage kaireegai thibi meehunnah erasgefaanu vidhaalhuvi. 'mi ranuge laari eynaa athun athulaigen gengos dhiha ranuge laari vaa meehaaah dheyshey.'

25 emeehun dhennevi. 'saahibaa ey. ekamaku mihaaru ves eynaage athugai dhiha ranuge laari eba vey noon thoaey?'

26 erasgefaanu javaabu dhevvi. 'aharen bunamey. ginain vaa meehunnah ginain dheveyneey. ekamaku madhun vaa meehun athun emeehunge athugai vaa baives athuleveyneey. 27 aharen emeehunge machchah raskan kuran beynun nuvi aharenge dhuxminun gennaashey. adhi aharenge kurimatheegai emeehun gathulu kuraashey.'"

jeroosalamuge meehun eesaagefaanah raskalakaai effadhain maruhhabaa dhennevi

28 miahfahu eesaagefaanaai ekaleygefaanuge ashaabeen jeroosalamah araigen dhaa magumathin dhathuru kuravvaa kuriyah vadaigennevieve. 29-30 emeehun zaithooni farubadha matheegai vaa bethufaagey aai bethaaniyaa dherashaai kairive vadaigenfai vanikoh eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeenge therein dhemeehakah vidhaalhuvieve. "kurimatheegai evaa rashuge thereah dhey. thiyabaimeehun rashuge thereah araigen dhaa magumathee ethaagai bandhefaivaa himaare' fennaane. e himaarakee meege kurin dhuvahakuves eygai meehaku dhathure' kohfaa vaaney himaare' noon. eythi mohaalaigen mithanah geney. 31 kaleymen eythi mohailee keevvethoa evves meehaku kaleymen kuren suvaalu kohfi nama buney. 'maaiysaahibaa eah beynun vejjey.'"

32 emeehun erashah araigen dhiya magumathee eesaagefaanu vidhaalhuvi fadhain bandhefai oiy lha himaare' fenuneve. 33 ebaimeehun emohanikoh eyge verin emeehunnaai suvaalu kurieve. "kaleymen thihimaaru thiyamohanee keekkuran?"

34 emeehun javaabugai bungneve. "maaiysaahibaa eah beynunfulhu vegen."

35 emeehun mi himaaru eesaagefaanuge arihah genes emeehunge saalutha' eygemathee fathuraa eesaagefaanah eah araa vadai gathumah ehee vieve. 36 dhen eesaagefaanu eygai dhathurufulhu kuravvaa vadaigennevi magumathee ehenihen meesthakun ves ekaleygefaanah maruhhabaa kiyumuge gothun ebaimeehunge saalutha' ekaleygefaanuge kurifulhumathee magumatheegai fathuraa hedhieve.

37-38 eesaagefaanu zaithooni farubadha mathin thiriah dhaa magun dhathuru kuravvaa vadaigennevi hindhu ethaa thibi etha' haas ashaabeenne' baaru adun maaiyraskalaange kibafulhah hamdhu sanaa kiyan feshieve. eee ebaimeehunnah ekaleygefaanuge kibain fenunu ginavegen vee hairaan kuruvanivi kanthaththakuge sababunneve.

ebaimeehun ufalaaieku mifadhain govamun gendhiyaeve. "mathiveri raskalaange ismufulhugai vadaigannavaa rasgefaanah barakaaiytherikan lavvaa faandheyve! maaiyraskalaange aai insaanunnaai dhemedhu sulhaverikan dhamahattavaa qaaimu kuravvaa faandheyve! mathiveri raskalaangeah hamdhaai sanaa dhannavan!"

39 meesthakunge thereygai vee bae' fareeseenunge meehun eesaagefaanah bungneve. "edhurukaleygefaanu. kaleygefaanuge ashaabeennah efadha echchihi nugovumah angaavaa."

40 eesaagefaanu javaabudhevvieve. "aharen bunan tha? emeehun angain nubune thibi kamah vangnaa hilatha' ves emeehun ebunaa echchethi adugai neiy thanah govaane."

eesaagefaanu jeroosalamuge machchah hithaamafaalhukurevvi

41 ekaleygefaanu jeroosalamaai araa hama ve erah fenivadaigathumun ekaleygefaanu erashaai medhu hithaama kuravvaa keerithi kurevvieve. 42 ekalegefaanu vidhaalhuvieve. "alhe miadhu ves kaleymennah salaamaiy vaane magakee kobaikan engeyne namaey. namaves emagu mihaaru vanee kaleymennahtakaa foruvifa. 43 kaleymenge adhaavaiytherin kaleymennaai idhikolhah vashaigen faare' raanaa kaleymen baddhaalaane dhuvahe' ebaaadhey. 44 emeehun kaleymennaai kaleymenge dharin maraa nethikohlaane. kaleymenge dhuxminun kaleymenge hurihaa echche' bimaai hamahama kohlaane. eee kaleymenge kaireegai maaiyraskalaange vodigen vee iru kaleymen ekamuge muhinmu kan dhene nugathumuge sababun."

baithul maqdhis saafukurevvun

45 dhen eesaagefaanu baithul maqdhisge medhugoathithereah vadhe vadaigennevieve. dhen ekaleygefaanu baithul maqdhisge thereygai eki faadu faaduge echchethi vikkan thibi meehun ethanun neruvvieve. 46 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "liyevigen vey. 'thimansuvaameenge gefulhakee alhukan kurumah khaassa kurevifaivaa thanekey. ekamaku kaleymen ethan vagunge marukazakah hadhaifiey.'"

47 konme dhuvahaku ekaleygefaanu baithul maqdhisgai kiyavaadhevvamun gendhevieve. bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalunnaai adhi veringe bodethi meehun ekaleygefaanu maraaleveyne gothakaai medhu visnamun gendhiyaeve. 48 namaves emeehunnah ekan kureveyne evves gothe' nuvisnuneve. eee meesthakun ekaleygefaanu kiyavaa dhevvamun gendhevi basfulhutha' aduahaa ebasfulhutha' qaboolukoh eah faruvaa bahattaale' bodu kamunneve.

eesaagefaanuge dharaja aai maqaamaai medhu dheenuge dhannabeykalun ahaa suvaalukuri

20:1 eddhuvahaku eesaagefaanu baithul maqdhisge haramfulhuge goathitherey kiyavaa dhevvamun maaiyraskalaange raskanfulhaa behey mathiveri ufaaveri khabarufulhutha' angavaadhevvamun gendhavanikoh bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalunge bayaku baneeisraaeeluge veringe bayakaai eku ekaleygefaanuge arihah aeve. 2 emeehun ekaleygefaanaai suvaalukurieve. "kaley thiya kiyavai dhey echchethi thiya kiyavai dhenee konthaakun kaaku dhin huddhaakun? kaleah thiyakanthaththa' kurumah baaru dhinee kaaku?"

3 ekaleygefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "aharen ves kaleymennaai suvaale' kuraanan. 4 yahuyaagefaanu thaubaage hinevumun hinavai ulhuvvee udun ai maaiyraskalaange amurufulhakah tha? nuvatha konmeves meehaku dhin amurakahtha?"

5 emeehun emeehunge medhugai mikamaai beheygothun vaahaka dhekkumah fahu eenmen ebbasve bungneve. "aharumen e amurufulhakee udun ai amurufulhekey bunefi nama yahuyaagefaanu buni bastha' aharumen qaboolu nukuree keevvethoa meenaa suvaalu kuraaneey. 6 adhi eynaa ekankuree meehaku kuri amurakashey bunefi nama meesthakun aharumen gaigai ohgalun thalhaane. eee yahuyaagefaanakee rasoolubeykale' kan emeehunnah yaqeenvey."

7 dhen emeehun ekaleygefaanah javaabu dhineve. "e amure' eynaaah libunee konthaakun kame' aharumennakah neynge."

8 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "ehenvejjiyyaa aharen mikuraa kanthaththa' kuran aharennah amuru libunee konfaraathakun kame' aharen ves kaleymen gaathu bunaakah nujeheyne."

meybiskadhuru dhanduge veriyaa

9 dhen ekaleygefaanu mi maanafun vaahaka vidhaalhuve meesthakunnah kiyavai dhevvan fettevieve. "meehaku meybiskadhuru dhande' heddhi. dhen e dhandu meehakah kuyyah dhin. dhen eahfahu eynaa varah dhigu dhathureggai dhiya. 10 dhen meybiskadhuru kandaa dhuvasvaru eynaa eynaage noakaraku emeehunge kairiah fonuvi. eee eynaaah edhandun libenvaa meybiskadhuruge bai hoadhumah. namaves edhandu kuyyah hifi meehun mi noakaru meehaa gaigai thalhaa aniyaa kohfai hus athaa fonuvaali. 11 dhen eynaa ehen noakaraku emeehunge gaathah fonuvi. emeehaaaai medhuves emeehun varah nubaikoh kanthaththa' koh ladhugannavaa fonuvaali. 12 dhen eynaa thinvana meehakuves fonuvi. mi meehun emeehaa gaigai ves thalhaa aniyaa kohfai e dhandun beyrukohli.

13 meybiskadhuru dhanduge verimeehaa hithah eri. 'dhen aharen hadhaanee kihine' baavaey? aharenge firihen dharifulhu fonuvanvejjey. eynaaakee aharenge loabivaa dharifulhey. ehenveemaa emeehun fahareggai eynaaah gadharu kohfaane kan neynge noonhey?'

14 namaves edhandu kuyyah hifaigen ulhunu meehunnah eynaage dharifulhu annathan fenumun emeehunge medhugai maxvaraa kohfai buni. 'miee midhanduge milkuveriyaaey. meenaa maraalamaa hingaashey. eyrun mi bin milkuvaanee aharumennashey.' 15 dhen mi meehun eynaa edhandun koppaa beyrukoh maraali. dhen veeiru mi bimuge veriyaa emeehunnaai dheytherey kantha' kuraanee kihine'? 16 eynaa ais e meybiskadhuru dhandu kuyyah hifi meehun maraalaane. adhi e dhandu ehen bayakah kuyyah dheyne." meehun miadu ahaa bungneve.

"iraadhakurevviyaa dhuvahakuves efadhain maaiyraskalaange kanthake' hinmavai nudhevvaashi."

17 dhen eesaagefaanu seedhaa emeehunnaa dhimaalah ballavaa vidhaalhuvieve. "dhen veeiru mihen liyevigen vumuge maanaakee kobai hey? 'raanaa meehun ellaali gaa bingaluge enme muhinmu bai kamugai vejjey.'

18 egalugai alhaigenfai eyge machchah vettijje meehaku kudhikudhi vaane. ekamaku e gaa emeehegge machchah vettijje nama emeehaku himunvaane."

19 dhen dheenuge dhannabeykalunnaai bodu imaamun ekaleygefaanu vaguthun hayyaru kureveyne gothe' veythoa believe. eee ekaleygefaanu e vidhaalhuvi maanafun vaahakaakee emeehunnaai beheygothun vidhaalhuvi vaahakae' kan emeehunnah engumunneve. namaves meehunnah birun emeehunakah ekaleygefaanu hayyaru kuraakah nukeruneve.

dheenuge dhannabeykalun eesaagefaanuge kibain sarukaaraai idhikolhu bahe' hoadhumah masakkaiykuri

20 dhen bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalun eesaagefaanuge arihah bayaku jaasoos kurumah fonuvieve.emeehun eesaagefaanuge arihah dhiyaee rangalhu saalihu dheenveri bayaku kamugai hedhigenneve. adhi meesthakunge kurimatheegai eesaagefaanuge kibain kushe' kuruveythoa balanvegen emeehun ekaleygefaanaai misuvaalu kurieve. eee emeehunge beynumakee ekaleygefaanuge kibain sarukaaraai idhikolhu bahe' hoadhumeve. eee eyrun emeehunnah ekaleygefaanu sarukaaraai idhikolhuvee kamuge kushugai hayyaru kureveynetheeeve. 21 emeehun bungneve. "eesaagefaanu. kaleygefaanakee vakikolhakah nujehey beykale'. adhi kaleygefaanakee meesthakunnah maaiyraskalaangeaai medhu thedhu magu bas dhaskohdhevvaa beykale'. 22 veeiru vidhaalhuve ballavaa. aharumen sarukaarun angaa gothah aharumenge dheenuge meehe' kamugai nuvaa kaisaru rasgefaanah tekus dhekkun eee rangalhu kameththa? sarukaaruge e engevumah aharumen kiyaman vaan jeheyne tha?"

23 eesaagefaanah emeehun misuvaalu kuree makaruveri beynumakukan engivadaigen javaabugai vidhaalhuvieve. 24 "kaleymen tekus dhakkan beynunkuraa laari ahannah dhakkabala. meegai mivanee kaakuge thasveereththa?"

emeehun buni. "thiyaee kaisaru rasgefaanuge thasveerufulhu."

25 eesaagefaanu vidhaalhuvi. "veeiru kaisaru rasgefaanuge echchethi erasgefaanah dhee. adhi maaiyraskalaange kibafulhah vaa thakethi ekalaange kibafulhah dhee."

26 mi meehunnah emeehunge makaruge dhalugai ekaleygefaanu nujesseynekan engi adhi ekaleygefaanu dhevvi javaabufulhuge furihama kamun bunaane ithuru echche' neyngigen ethanun dhiyaeve.

maaiyraskalaange engevi magun ulhey meehun abadhuge abadhah dhirithibeyne

27 bae' saadhuseenge bayaku eesaagefaanuge arihah suvaalakaaigen aeve. mibaimeehunnakee maruvumahfahu vaa ehen dhuniyee' vaakan qaboolu kuraa bae' ves nooneve. 28 emeehun bungneve. "edhurukaleygefaanu. moosaagefaanu alhugandumennah angavai dhevvi gothugai firihenaku maruvaairu eynaage aniybaku in nama adhi eynaage kujjaku neiy nama e firihen meehaage beybe nuvatha kokko e anhenmeehaa aai kaivenikoh kudhin hoadhan jeheyne. ekudhin himeneynee maruvi firihen meehaage kudhin kamuga. 29 misaalakah haiy firihen bein vi. furathama firihen meehaa, meehakaai indhe kujjaku nulibenees maruvi. 30 dhen eahfahu dhevanaah vee meehaa eanhenmeehaa aai kaiveni kuri. namaves eynaa ves kujjaku nulibenees maruvi. 31 adhi eahfahu thinvanaah vee meehaa ves eynaaaai kaiveni kuri. namaves eynaa ves kujjaku nulibenees maruvi. migothah gos mi haiy bein ves eanhen meehaaaai kaiveni kuri. namaves kujjaku nulibenees e enmen ves maruvi. 32 enmefahun eanhenmeehaa ves maruvee. 33 veeiru qiyaamaiy dhuvahu mi anhenmeehaa vaanee kaakuge aiybegge gothugai thoa?"

34 eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "mi dhuniyeyge meehun meehunnaai indhe hadhaa. 35 namaves edhuniyeygai himenumah ekasheegenvaa maruvumah fahu alun dhireyne meehun edhuniyeygai meehunnakaai nuinnaane. 36 adhi emeehun dhen dhuvahakuves marevves nuvaane. eee emeehun malaaikathunnekey effadha vaane. eee emeehunnakee maruvumahfahu alun dhiruvvunu maaiyraskalaange dharin. 37 moosaagefaanu ves maruvumah fahu meehun dhiruvveyne kan engevi. eee ekaleygefaanu hulhuhifaafaa vee namaves egahe' andhaigen nudhiya gahuge vaahaka vidhaalhuve dhevvi iru mathiveri maaiyraskalaangeah iburaaheemugefaanuge kalaangeey, ishaagugefaanuge kalaangeey adhi yaugoobugefaanuge kalaangeey mukhaattabu kurevvi. 38 maaiyraskalaange akee maruvefaivaa meehunge kalaangee' nooney namaves dhirithibi meehunge kalaange. eee ekalaangeah eemaanve ekalaange engevimagun ulhefi enmennakee ves abadhuge abadhah nimume' nuvaa dhuniyeygai dhiri thibeyne meehun."

39 ethaa thibi bae' dheenuge dhannabeykalun bungneve. "edhurukaleygefaanu. thiya vidhaalhuvee varahves furihama basfulhuthake'." 40 dhen ethaa thibi ekakah ves ekaleygefaanaai ithuru suvaale' kuraakah nukeruneve.

dheenuge dhannabeykalunge malheegai nujeheyshey

41 dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaafaivaa almaseehaa akee dhaaoodhugefaanuge dharikolhuge dharidharikalekey emeehun ebunanee keevve? 42 khudhu dhaaoodhugefaanu ves zaboorugai mifadhain liuvvi.

'maaiysaahibuvantha raskalaange magey maaiysaahibaaah vidhaalhuviey: 43 thimansuvaameenge kaleyge dhuxminun kaleyge fai dhashugaivaa vakarugande' fadhain dhera koh nikamethi kuraandhen kaley thimansuvaameenge kanaaaiy faraaiypulhugai isheendhe innaashey.'

44 dhaaoodhugefaanu ekaleygefaanah e mukhaattabu kuravvanee maaiysaahibaa ey. veeiru ekaleygefaanu eee dhaaoodhugefaanuge dharikalakah vaanee kihine'?"

45 enmen aduahan thibbaa eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennah vidhaalhuvieve. 46 "dheenuge dhannabeykalunnaai medhu faruvaave balaigen ulhey. emeehun kuraahiiyvaa kanthakakee agubodu jubbaatha' laigen hingun. adhi emeehunnah magumatheegai meehunge faraathun libey adhabuge salaan thakah ves emeehun varah loabikurey. adhi dheeneemarukazuthakugai aai bodethi keunthakugai enme khaassa gonditha' libumakee ves emeehun varah loabikuraa kame'. 47 emeehun firimaruvefaivaa anhenunge athun emeehunge geyge feyriganey. adhi meehunnah dhakkan vegen varah dhigu dhuaatha' kiyaahadhaa. enme bodah kuhveri kureveynee mifadha meehun."

faqeeraku maaiyraskalaange kibafulhah kuri heydha

21:1 eesaagefaanu baithul maqdhisge haramfulhu thereygai meesthakun maaiyraskalaange kibafulhah heydhakuraa faisaa alhaa fosheege kaireegai meesthakun eyah faisaa alhaathan ballavan hunnevieve. mussandhi faisaaverin efottah varah baivaru faisaaelhieve. 2 efottah faisaa laan ai meehunge thereygai faqeeru firimaruvefai vee anhenaku ves vieve. eynaa ethanah gos efottah kudakuda dhelaari vattaalieve. 3 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "hama kashavarun. mifaqeeru firimaruvefaivaa anhenmeehaa efottah elee faisaa maaiyraskalaange kibafulhugai ehurihaa mussandhi meehun elhi hurihaa rufiyaayah vure maa aguhuri echche' kamugai vey. 4 ehenee emussandhi meehun e elhi faisaaakee emeehunnah beynumenneiy faisaa. namaves mifaqeeru anhenmeehaa elee kuda laarikolhakee eynaage athugai kaaneyechche' gathumah vee faisaakolhu. adhi eynaage athugai vaanama vaa hurihaa faisaa vesme."

fahuzamaanuge alaamaaiytha'

5 ekaleygefaanuge ashaabeenge therein baemmeehun baithul maqdhisge haramfulhu there zeenaiytheri kurevifaivaa reethi hilathakaai adhi maaiyraskalaange kibafulhahtakaa hadhiyaa kurevifaivaa agubodu hadhiyaathakaai beheygothun vaahakadhakkamun gendhiyaeve. dhen eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. 6 "kaleymennah mihaaru thiya fenna than mulhin nethive gos enme gaaburievves ane' gaaburi egge mathee nuvaane dhuvahe' eba aadhey."

7 ebaimeehun suvaalukurieve. "edhurukaleygefaanu. thiya vidhaalhuvi gothah kanthaththa' vaanee kon irakunthoa? adhi ekantha' vaan ulhey kamuge alaamaathakah vaanee kon kame' thoa?"

8 ekaleygefaanu javaabu dhevvieve. "faruvaave visnaigen thibey. meehaku bunaahaa bahakah nuhelleythi. eee aharenge namugai etha' bayaku vesannaane. emeehun bunaane. 'fahu zamaanuge vaguthu kairivejjey. thiman miee maaiyraskalaange fonuvvumah kandaalhuvvaafaivaa almaseehuey.' kaleymen efadha meehun dhakkaa magun nudhaathi. 9 hanguraamathakaa baghaavaaiy thakuge aduivi ekamaabiru nugannaathi. mifadha kanthaththa' furathama egothah vaan jeheyne. namaves ekanthaththakakee fahu zamaan aisjehijje kamuge nixaanthake' noon."

10 dhen ves ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "e' qaumu ane' qaumakaai idhikolhu vaane. adhi e' verikame' ane' verikamakaai dhekolhuvaane. 11 dhuniyeyge eki hisaabuthakah bodethi binheluntha' ves annaane. bodethi thadhuthakaai nubai roagaatha' ves annaane. biruveri kanthaththakaai udun anna alaamaaiytha' ves fennaane.

12 ekamaku mihurihaa kantha' vumuge kurin emeehun kaleymennah undhagootha' koh aniyaatha' dheyne. emeehun kaleymen dheeneemarukazu thakashaai jaluthakah gendhaane. emeehun kaleymen raskalunnaai gavarunarunge kurimachchah gendhaane. mihurihaa kamevves emeehun kaleymennah kuraanee aharenge sababun. 13 mikamuge sababun kaleymennakee emeehunge kurimatheegai aharennaai beyheygothun hekidheyne meehun kamugai vaane. 14 ekamaku edhuvahakun kaleymen dhifaauvaaney gothakaai medhu mihaaru kandaalhaa ninmumah nuvisnaa. 15 eee edhuvahu aharen kaleymen bunanvee basthakaai buddhi kaleymennah dheynan. eee eaaimedhu kaleymenge dhuxminunnah ebbasnuve dhekolhu nehedheyne fadha thedhu hikumaiytheri bastha' kamugai vaane. 16 kaleymenge mainbafainnaa ebbandu ebbafaa meehunnaa thimaage meehunnaa rahtehin ves kaleymennah khiyaanaiytheri vaane. ebaimeehun kaleymenge therein bae' meehun maraa ves laane. 17 aharenge sababun kaleymennah enmen nafurathu kuraane. 18 namaves ekamun kaleymenge boluge isthatte' haa hisaabu ves univegenne' nudhaane. 19 adhi egothugai dhemi hurumuge sababun kaleymennah thedhuniyathugai furihama dhirihurume' libeyne.

20 jeroosalamuge vashaigen dhuxminunge faujutha' vaathan fenumun erashuge nimun kairi vee kan kaleymennah engeyne. 21 edhuvahun judheaa karaigai thibi meehun furaana salaamaiy kurumahtakaa farubadha machchah dhuve dhaashey. jeroosalamuge thereygai vaa meehun erashun beyrah dhuve dhaane. erashuge beyrugai thibi meehun erashuge thereakah nuvannaane. 22 eee edhuvasvarakee hurihaa kamakah jazaa dhevvaane adhi ihuzamaanuge rasoolubeykalun liyuvvi hurihaa kame' eliyevigen vee fadhain furihama vaaney dhuvasvaru. 23 edhuvahu maabandu anhenunnashaai gaathun kirudhey mainnah varah nikamethikan libeyne. edhuvasvaru erashuge meehunnah undhagulaa hithaama aai koafaa fonuvvey hushi! 24 ebaimeehun kandithakun gathulukurevi adhi hayyaru kurevi ekieki qaumuthakah gendheveyne. adhi jeroosalam baneeisraaeeluge meehun noon meehunge aiydhashuvaane. mi baneeisraaeeluge meehun noon meehunge vaguthu hamavan dhen jeroosalam emeehunge aiydhashugai vaane.

25 iraai handhaai tharithakugai ves alaamaaiytha' vaane. dhuniyeyge kandu gadhave raalhu boduve thoonfaantha' ais meesthakun varah bodah birugane hairaanvaane. 26 meesthakun dhuniyeah mi vaanuvaa gothe' neyngi birun hey netheyne. mulhi javvaai javvugai vaa hurihaa echche' thuruthuru alhaane. 27 emeehunnah eyru insaanaage dharikalun vilaagandeggai ekaleygefaanuge keerithi kamaai mathiveri kamaai enme mathiveri baarufulhaai eku vadaigannavaa than fennaane. 28 mi buni fadhain kanthaththa' vaan feshumun kolhah thedhuve is ufulaa. eee mikanthaththakakee kaleymen dhinnevumuge vaguthu kairi vejje kamuge hekitha'."

29 ekaleygefaanu emeehunnah mi maanafun vaahakafulhu ves vidhaalhuve dhevvieve. "vaththeeni gahaai ehenihen ves gasthakah balaabala. 30 egasthakun nirufalhaa fehi faiytha' nukunnah feshumun hoonu moosun kairi vejje kan kaleymennah engey.

31 hama egothah mi buni kanthaththa' vaan feshumun maaiyraskalaange raskanfulhu vanee kaireegaikan ves kaleymennah engen vaane.

32 aharen mibunaa echche' ahaa. mikanthaththavve nunimenees mihaaru midhuniyeygai mivaa meehun nethigene' nudhaane. 33 javvaai dhuniye nethigen dhaane. namaves aharenge bastha' nethigene' nudhaane.

34 balaigen ulhey. noonee kaleymenge hiiytha' faafaveri dhiriulhumegge thereah vettidhaane. eyrun raaboigen amalu vumaai dhiriulhumuge undhagoothakaai haaskan kurimathi vaane. dhen kaleymen heeves nukoh nuvisnaa thibbaa edhuvas ais 35 malhie' hen kaleymen baddhaalafaane. eyru dhuniyeygai vaa konme meehakume midhuvahaai kurimathilaan jeheyne. 36 abadhuves edhuvahaai medhu visnaigen thibey. adhi vaaney hurihaa kanthakakun kaleymen salaamaiyveythoa aai adhi kaleymennah insaanaage dharikalunge kurifulhumathee bire' nethi kerigen hurevun edhi abadhuves dhuaakurey."

37 konme dhuvahakuves eesaagefaanu baithul maqdhisgai meesthakunnah kiyavaidhevvamun gendhevieve. adhi konme reaku ekaleygefaanu zaithooni farubadhaey kiyunu farubadhaah reyganduge vaguthu heydhakurevvumah vadaigannavaeve. 38 hendhunu iruerumaai ekuhen meesthakun ekaleygefaanuge basfulhuthakuge aduehumah baithul maqdhisah aadheeve.

yudhaas khiyaanaiytherivun

22:1 kameeru nulaa paan fihey eedhu kamugaivaa eedhul paskaage dhuvas vanee kairivefaeve. 2 bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalun eesaagefaanu nethikohleveyne gothakaai dheytherey visnaa raavamun gendhiyaeve. eee eesaagefaanuge machchah eemaanvaa meesthakunge adhadhu ginavedhaanethee emeehun ganna biruge sababunneve. 3 dhen baara ashaabeenge therein ekaku kamugai himeney yudhaas iskariyothuge hithah ibilees vasvaas dhee eynaage machchah verivieve. 4 dhen yudhaas bodu imaamunnaai baithul maqdhisge sifainge veringe kairiah gos eesaagefaanu hayyarukureveyne rangalhu gothakaai medhu maxvaraa kurieve. 5 emeehun mi kamaai varah bodah ufaakoh eynaaah faisaa dhinumah ebbas vejjeeve. 6 eynaa migothaai ebbas vieve. dhen enburi gos eesaagefaanu emeehunnaai havaalu kurumahtakaa meehun madhu vaguthakah balabalaa hutteve.

enmefahu keun

7 miah fahu meesthakun eedhul paskaaah thayyaaru kuranfashaa dhuvas ais jehijjeeve. mi eedhugai konme aailaae' baithul maqdhisah gos lha kanbalhie' maaiyraskalaange kibafulhah qurubaankuran jeheeve. 8 eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeenge therein badhuru aai yahuyaaah vidhaalhuvi eve. "mi eedhuge khaassa keun thayyaaru kurumahtakaa dhey."

9 emeehun bungneve. "alhugandumen eedhuge keun thayyaaru kurumah kaleygefaanu edhi vadaigannavanee konthaaku thoa?"

10 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "jeroosalamuge rashu thereah araigendhaa magumathee fen runbae' hifaigendhaa firihenaku kaleymennaai baddhalu vaane. eynaaaai eku eynaa dhaa geakah dhey. 11 dhen egeyge veri meehaaah buney. 'edhurumeehaa bungney: mi eedhul paskaage keun aharennaai aharenge ashaabeen keumahtakaa hama jassaifaivaa kotari kobaihey?' 12 eynaa egeyge mathee bureegai vaa bodu kotarie' thiyabai meehunnah dhakkaane. ekotareegai beynunvaa hurihaa echche' hunnaane. dhen ethaagai keun thayyaaru kurey."

13 badhuru aai yahuyaa erashah araigen dhiya magumathee eesaagefaanu vidhaalhuvi magun hurihaa kame' hingaadhiyaeve. dhen ebaimeehun ethaagai eedhuge keun thayyaaru kurieve.

14 reyganduge keumuge vaguthu eesaagefaanaai ekaleygefaanuge baara ashaabeen egeah vadaigaiy meyzu dhoshugai farikkulhuvvumah isheendhe vadaigatheve. 15 ebaimeehun keumuge thereygai vanikoh, eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "aharennah aniyaa aai veyn libumuge kurin thiyabaimeehunnaai eku mieedhuge keun keumah aharen varah bodah beynun veemu. 16 aharen thiyabaimeehunnah yaqeenkamaaieku bunan. maaiyraskalaange ekalaange meesthakun mulhin dhinnavaa adhi aharen almaseehu fadhain mulhi midhuniyeyge machchah verikan kuraa dhuvahu aharen mieedhuge keun keumun mieedhuge aslu maana furihamave nimeyne. adhi mifadhain kanthaththa' vumuge fahun noonee aharen mieedhuge keun alakun nukaanan."

17 dhen eesaagefaanu meybis kadhurudhiya thatte' nangavaa maaiyraskalaange kibafulhah xukuru kuravvaa ethashi ashaabeennah dhevvamun vidhaalhuvieve. "kaleymen konme meehaku mithashin fodhuvare' boalaa. 18 aharen thiyabai meehunnah yaqeen koh bunan. maaiyraskalaange raskanfulhu midhuniyeygai qaaimu vumuge fahun noonee aharen mibuin alakun nuboanan."

19 dhen eesaagefaanu rotte' nangavaa maaiyraskalaange ge kibafulhah xukuru kuravvai eroshi bai kohlavvai emeehunge medhugai bahaa lavvamun vidhaalhuvieve. "miroshikolhu kaalaa. miee thiyabaimeehunnahtakai dhevifaivaa aharenge hashigandu. aharenge handhaanugai migothuge mathin kan kurey."

20 keumun nimumah fahu eesaagefaanu anekkaa ves meybiskadhuruge dhiya thatte' nangavaa vidhaalhuvieve. "miee eley thiyabaimeehunnahtakai ohoruvifaivaa aharenge ley. miley ohoruvifai vanee maaiyraskalaange ekalaange meesthakunnaai eku kurevvi aa ebbasvun qaaimu kurumahtakaa. 21 namaves aharennah khiyaanaiytheri vaaney meehaage aiyves aharenge athaai eku hama mi meyzumatheegai ebavey. 22 maaiyraskalaange nimmavaafaivaa ninmevumaai effadhain insaanaage dharikalun kuriah dhaane. namaves eynaaah khiyaanaiytheri vaaney meehaaah huri hithaamaige bodukamaae."

23 dhen ashaabeenge therey mikamaamedhu bahus ufedhi emeehun ekaku anekakah bungneve. "aharumenge therein mifadha kame' kohfaane fadha meehakee kaakubaa?"

dhuniyeyge rasraskalun fadhain nuvey

24 adhi emeehunge therein enme mathee maqaame' vaanee kaakah kamaaimedhu ves emeehunge medhugai zuvaabu ufedhijjeeve. 25 eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "mi dhuniyeyge rasraskalun emeehunge rayyithunge machchah harukashikamaai eku verikan kurey. adhi efadha rasraskalun bunanee egothah kantha' kuranee emeehunge rayyithunnah rangalhakah kamah. 26 namaves kaleymen efadhain kannukuraashey. eygebadhalugai kaleymenge therein enme mathee meehaa vaanjeheynee enme dhah meehaa fadhain. adhi verikan kuraameehaa vaanjeheynee khaadhimaku fadhain. 27 mathiveri vaanee meyzudhoshugai kaan inna meehaa tha? nuvatha kaan hadhaa dheyn ulhey meehaa tha? mathiveri vaanee kaan inna meehaaennoon tha? namaves aharen feshuneessure ves mivanee kaleymenge noakarakah vumah thayyaaruga. 28 kaleymennakee aharennah undhagoothakaai kurimathivee hindhu aharennaai eku vee meehun. 29 aharenge bappa aharennaai raskan havaalukurevvi fadhain aharen ves kaleymennah aharenge raskamugai baiverivumuge haqqu dheynan. 30 eee eyrun kaleymen aharenge raskamugai aharennaai emmeyzegge mathee kai boi ulhumah. adhi thakhuthuthakugai isheendhe baneeisraaeeluge baara dharikolhuge machchah hisaabu belumah."

badhuru eesaagefaanu dhanna kamugai bunumah birugannaane

31 "xamoonu, xamoonu. ibilees kaleymen godhanthake' fadhain furaanaalumah edhefi. 32 namaves aharen kaleahtakaa dhuaakohfeen. eee kaleyge eemaankan nethigen nudhiumah edhi. kaley thaubaave alun aharenge kibaah enburumah fahu kaleyge ehen ahunnah eemaankan mathee dhemithibumah hiiyvaru dhee."

33 dhen xamoonu javaabugai bungneve. "maaiysaahibaa. alhugandu kaleygefaanuge arihugai jalah adhi keekkuran maruvumah ves mihiree thayyaarah."

34 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "badhuraa. aharen vaahakae' bunan tha? mi reyge fathihu haa govumuge kurin kaley thin faharu mathin aharen miee nuves dhanna meehaku kamugai bunaane."

35 dhen eesaagefaanu emeehun kuren suvaalukurevvieve. "faisaae', dhabahe', adhi faivaanakaa nulaa aharen kaleymen fonuvi faharu kaleymennah evves echchakah dhathivi tha?"

emeehun javaabugai bungneve. "noon. alhugandumennah eggothakah ves dhachche' nuvey."

36 dhen ekaleygefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "ehennamaves mihaaru kaleymen athugai dhabahe' vaanama e gendhey. fotte' viyas eves gendhey. adhi kaleymenge athugai kandie' neiy nama kaleymenge kondugai vaa saalu vikkaalaafai kandie' ves ganey. 37 ihuzamaanuge rasoolun medhuverikoh maaiyraskalaange vahheekurevvi basfulhugai liyevigen mifadhain vey: 'emeehun eynaa himanaanee faafaveringe thereygaey.' aharen bunan tha? liyevigen veefadhain aharennaai medhu mikanthaththa' ve nimen jeheyne. hamakashavarun. aharennaaimedhu liyevigenvee fadhain mihaaru hurihaa kamevves ve minimenee."

38 ashaabeen ekaleygefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa. ballavaa. miothee dhekandi."

ekaleygefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "ithurah thi kandeege vaahaka ahaakah aharen beynumennoon."

eesaagefaanu zaithooni farubadha matheegai dhuaa kurevvun

39 eesaagefaanu jeroosalamah vadaigannavaa konme faharakume aadhavegen kantha' kuravvaa fadhain efaharu ves ekaleygefaanu zaithooni farubadhaah reyge vaguthu heydha kurevvumahtakaa vadaigennevieve. ekaleygefaanuge ashaabeen ves ekaleygefaanuge arihugai dhiyaeve. 40 ethanah dhevumun ekaleygefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymen vasvaahaai faafain dhuruhelivumah dhuaakurey."

41 dhen ekaleygefaanu emeehunnaai thankolhe' dhurah vadaigen kakoofulhu machchah thirive dhuaafulhu kuravvan fettevieve. 42 "bappaa! bappa iraadhakuravvaa kamakahvanee nama mi hithaamaaai undhaguluge thashi aharenge athun athulaa. namaves aharen edhenee bappa beynun goiy. aharen beynungothe' noon." 43 ekaleygefaanuge arihah evaguthu malaaikathaku vadaigen ekaleygefaanah hiiyvaru dhevvieve. 44 dhen fun hithaama libigenvaa haalugai ekaleygefaanu thedhuhithun dhuaa kurevvieve. evaguthu ekaleygefaanuge hashikolhun ohemun dhiya dhaafodhu ley thikithake' fadhain binmachchah ohemun dhiyaeve.

45 ekaleygefaanu dhuaafulhun nimivadaigen ashaabeenge kairiah vadaigennevi iru emeehunnah thibee nidhifa. eee emeehunnah libifaivaa hithaamaige bodukamun vee varubalin. 46 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "kaleymen thiya nidhanee keevve? thedhuvey. kaleymen vasvaahaai faafaige thereah nuvetteythoa dhuaakurey."

eesaagefaanu hayyaru kurun

47 eesaagefaanu emeehunnaai vaahakadhakkavamun gendhavanikoh etha' baegge bodu baigande' ethanah aeve. emeehunnah magudhakkan huree eesaagefaanuge khaassa baara ashaabeenge therein ekaku kamugai vee yudhaas eve. eynaa eesaagefaanaai salaam kurumuge gothun ekaleygefaanuge kolugai bosdhinumah ekaleygefaanaai kairivieve. 48 evaguthu eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. "yudhaas. insaanaage dharikalunnah kaley salaamegge gothugai thiya bosdhenee eynaaah khiyaanaiytheri vumah tha?"

49 eesaagefaanuge ashaabeennah vaan miulhenee keekkan engumun emeehun eesaagefaanah dhennevieve. "maaiysaahibaa. alhugandumenge kandithakun emeehunnaa hamalaadhen tha?" 50 ehen bunumaaeku ashaabeenge therein ekaku uththama imaamuge noakarunge therein meehakah kandin dhin hamalaagai eynaage kanaaathu kanfaiy kandaalieve.

51 eesaagefaanu vidhaalhuvieve. "hama mihaaru thikantha' huttaalaa." dhen eesaagefaanu emeehaage kanfathugai aiypulhu beessavaa eynaage kanfaiy rangalhu kurevvieve.

52 dhen ekaleygefaanu hayyaru kurumah ai bodu imaamunnashaa, baithul maqdhis balahattaa gaadunge ofisarunnashaa, baneeisraaeeluge verinnah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. "kaleymen aharen hayyarukuran latiburithakaa kanditha' hifaigen thiaee aharen miee nubai kuhveriakah vumun tha? 53 mioiy hurihaa dhuvahu kaleymenge kurimathee baithul maqdhisgai aharen veemu. eyru kaleymen aharen hayyaru nukuree keevve? miee kaleymenge gadi. miee andhirikan verikan kuraa vaguthu."

badhuru eesaagefaanuge rahumaiytheriakah vumah birugaiy

54 dhen emeehun ekaleygefaanu hayyaru kohgen uththama imaamuge geah gendhiyaeve. badhuru thankolhe' dhurugai huregen eesaagefaanuge fahaiypulhun dhiyaeve. 55 dhen ethanugai vee meehun ethaage medhugoathi thereygai alifaangande' roakoh ethaa isheenumun eynaa ves emeehunnaai eku ethaagai isheendhejjeeve. 56 noakaru anhenkujjakah alifaanganduge alin badhuruge moonu fenumun eynaage moonah varah faruvaatherikamaaeku balaifai bungneve. "miee ves eynaa aai eku ulhey meehe'."

57 namaves badhuru ekamaa dhekolhuhedhieve. eynaa bungneve. "ey anhenaa, ahanne' eynaae' nudhannan."

58 thankolhe' fahun ehenmeehakah badhuru fenifai bungneve. "kaley ves thiyaee emeehunge meehe'." badhuru javaabugai bungneve. "ey firihenaa. aharen miee emeehunge meehe' noon."

59 meege eggadiehhaa iru fahun ehenmeehaku badhuru fenigen bungneve. "hama yaqeenun ves mimeehaa miee eynaa aai eku ulhunu meehe'. meenaaakee ves miee galeeleege meehe'."

60 badhuru emeehaaah bungneve. "ey firihenaa. kaley thiyakiyanee keekey kame' mashakah neynge." badhuru mihen bune hama nimunu thanaa fathihuge haa govieve. 61 maaiysaahibaa enburi badhuraai dhimaaah ballavaa hatharukalhi hamakurevvieve. dhen badhuru ekaleygefaanu vidhaalhuvi basfulhuge mathin handhaan vieve. "mireyge fathihuge haa nugovanees kaley thinfaharu mathin aharen miee dhanna meehe' ves noon kamugai bunaaneey." 62 dhen eynaa ethanun nukume beyrah gos hithaama aai eku karunaalhaa ruyeve.

eesaagefaanah meehun malaamaaiykuri

63 eesaagefaanu belehettumah havaaluvegen thibi meehun ekaleygefaanah malaamaaiy koh aniyaakuran feshieve. 64 emeehun ekaleygefaanu kanubandhefai bungneve. "nikan bunebala, dhenme kaley gaigai ejehee kaaku?" 65 adhi minoonas etha' nubai echchakaai malaamaathuge bastha' emeehun ekaleygefaanah govieve.

eesaagefaanu dheenuge dhannabeykalunge jamaaathah haaziru kurevunu

66 hendhunu iruerumun eesaagefaanu meesthakunge majileehuge kurimachchah gendhevuneve. ethaagai baneeisraaeeluge verinnaai bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalun vieve. 67 emeehun bungneve. "kaley thiyaee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaa kamugai vaanama aharumen kurimathee bunebala."

eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. "aharen bungnas kaleymen qaboole' nukuraane. 68 aharen kaleymen kuren ahaifinama kaleymen javaabe' nudheyne. 69 namaves mihaarun feshigen insaanaage dharikalun enme mathiverikalaange dhevvaa enme mathiveri maqaamugai isheendhe vadaigen vaane."

70 dhen eenmen suvaalu kurieve. "dhen ehenviyyaa kaley thiyaee maaiyraskalaange dharikaluntha?"

eesaagefaanu javaabu dhevvieve. "aharen miee maaiyraskalaange dharikalun. kaleymen thiyabunee thedhe'."

71 dhen emeehun bungneve. "aharumennah dhen miah vure ithuru hekkegge beynume' ebaoiy tha? eynaage amilla angain ehen bunaa adu aharumennah ivije ennu."

eesaagefaanu pilaathusge arihah gendhevun

23:1 dhen miahfahu mi jamaaathugai vee enmen eesaagefaanu govaigen ethanun roomuge veriyaa pilaathusge arihah dhiyaeve. 2 dheenee majileehuge meehun eesaagefaanaai beheygothun thuhumathutha' pilaathusge kurifulhumachchah hushaelhieve. ebaimeehun bungneve. "mimeehaaakee mulhi misarahhaddhuge thereygai meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvumah masakkaiy kuramun gendhaa meehe'. meenaa meesthakunnah bunamun gendhiyaee ebaimeehun kaisaru rasgefaanah vaaru faisaa nudhekkumah. adhi eynaaakee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaa kamuga aai baneeisraaeeluge rasgefaanu kamugai ves meenaa dhauvaa kurey."

3 pilaathus eesaagefaanah vidhaalhuvieve. "kaleakee baneeisraaeeluge rasgefaanu tha?"

eesaagefaanu meege javaabugai vidhaalhuvieve. "thiyabeyfulhaa thiyavidhaalhuvee efadhain."

4 dhen pilaathus bodu imaamunnashaai adhi ethaagai vee hurihaa meesthakunnah vidhaalhuvieve. "aharennah fenna gothugai meenaa sarukaaruge gavaaidhaai khilaaf vaa kahala evves kame' kohfakaa nuvey."

5 namaves mibaimeehun thakuraaru koh bunamun gendhiyaeve. "meenaa mulhi judheaa karaige thereygai meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvan masakkaiy kuri. eynaa mikan kuranee meesthakunnah eynaa kiyavaidhemun gendhaa kiyavaidhinumun. eynaa mikantha' feshee galeeleegai namaves mihaaru meenaa jeroosalamaa hamaah athuvejje."

6 mihen bunevunu adu ivi pilaathus suvaalu kurevvieve. "meenaaakee galeelee karaige meehe' tha?" 7 pilaathusah eesaagefaanu akee galeeleege rahvesse' kan engumun eynaa eesaagefaanu galeelee karaige veriakah eyru hunnevi herodhu ge gaathah fonuvvieve. herodhu ves evaguthu hunnevee jeroosalamugaeve.

8 eesaagefaanu fenumun herodhu varah bodah ufaakurevvieve. eee eynaa eesaagefaanaai behey khabarutha' varah bodah ahaafai vumaaieku ekaleygefaanuge faraathun muujizaathe' dhushumuge unmeedhugaeve. 9 herodhu eesaagefaanu kuren varah gina suvaalutha' kurevvieve. namaves ein evves suvaalakah eesaagefaanu javaabe' nudhevvaeve. 10 bodu imaamunnaai dheenuge dhannabeykalun ethaagai vieve. adhi rulhiverikamaaieku mibaimeehun eesaagefaanaai behey gothun thuhumathutha' herodhuah hushaalhamun gendhiaeve. 11 dhen herodhu aai eynaage sifain eesaagefaanah nubai echchethi govaa malaamaaiy kuran feshieve. mibaimeehun ekaleygefaanah jessun kurumuge gothun raskalaku fadhain ekaleygefaanu hedhun elhuvvumah fahu anburaa pilaathusge arihah fonuvvieve. 12 midhuvahuge kureegai herodhu aai pilaathus akee dhe dhuxminun kamugai viyas midhuvahah fahu edhemeehunnee dherahumaiytherin kamugai vieve.

eesaagefaanah maruge hhukum

13-14 pilaathus ethaa evve thibi bodu imaamunnashaai baneeisraaeeluge verinnashaai aanmunnah govaa emeehunnah vidhaalhuvieve. "meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvumah masakkaiy kurumuge thuhumathugai thiyabaimeehun aharenge kairiah genai mimeehaaaai medhu aharen varah rangalhah hoadhaa balaifin. namaves aharennah fenna gothugai kaleymen thiya kuraa hurihaa thuhumathuthakun enme thuhumathe' ves thedhu echchakah nuvey. 15 herodhuah ves fenunee hama mifadha hekithake'. eynaa mimeehaa anburaa aharenge kairiyah fonuvee ehen vegen. eynaaah maruge hhukum haqqu vegene' nuvey. 16 veemaa eynaage gaigai hanmushi elhumah fahu minivan kurumah aharen hhukumkuraanan."

17 eedhul paskaage munaasabathugai roomuge sarukaarun baneeisraaeeluge meehun hiiy hama jessumuge gothun kuhvereenge therein meehaku minivan kohdheeve.

18 evvefai vee hurihaa meesthakun e'adun halhey' lavan feshieve. "eynaaah maruge hhukum kurey. eynaage badhalugai aharumennahtakaa barabbaas minivan kohdhee." 19 mi barabbaas akee sarukaaraai dhekolhah baghaavatheggai baiverive adhi meehaku maraaleethee jalah levifaivaa meehekeve.

20 pilaathus eesaagefaanu minivan kureveythoa anekkaa ves evvefai vee meesthakunnaai bahuskoh vaahaka dhekkevieve. 21 namaves emeesthakun halheyllavamun gendhiyaeve. "eynaa saleebah aruvaa. eynaa saleebah aruvaa."

22 pilaathus ebaimeehunnah thinvana faharah vidhaalhuvieve. "meenaa saleebah aruvaanvee keevvegen? meenaage kushakee kobaa? eynaaah maruge hhukum kuranjehey evves sababe' aharennakah nufeney. aharen eynaage gaigaa hanmushi elhumah hhukum kurumah fahu eynaa minivan kuraanee."

23 namaves meesthakun huttume' nethi halhey' lavamun gendhiyaee eesaagefaanah maruge hhukum kurumasheve. ebaimeehunge adutha' irakah vure ire' baaruvamun dhiyaeve. 24 enmefahun pilaathus ebaimeehun kendineylhi lavamun dhiya halheykuge sababun ebaimeehun edhunu gothaai ebbasve 25 eesaagefaanuge badhalugai ebaimeehun edhunu meehaa minivankoh dhineve. mimeehaaakee sarukaaraai dhekolhah baghaavaiy koh adhi meehaku maraalumuge kushugai jalah levifaivaa meehekeve. adhi eesaagefaanuge machchah emeehun edhunu fadhain kankurumah pilaathus ebbasvieve.

eesaagefaanu saleebah eruvun

26 roomuge sifain eesaagefaanah maruge adhabu dhinumahtakaa rah beyrah gendhiyaeve. ebaimeehun dhiya magumathee xamoonu ey kiunu zaireen rashuge meehakaai dhimaavieve. meenaa emagun dhathuru koh dhiyaee jeroosalamah dhiumahtakaeve. bae' sifainge meehun eynaa gadha kamun genes eesaagefaanuge fahaiypulhun saleebu hifaigen dhiumah majubooru kurieve. 27 eesaagefaanuge fahaiypulhun etha' haas bayaku dhiyaeve. mi meehunge thereygai romun hithaama kuramun dhiya bae' anhenun ves himenuneve. 28 eesaagefaanu mianhenunnaai dhimaalah enburi vadaigen vidhaalhuvieve. "jeroosalamuge anhen dharinney. aharennahtakai roi hithaama nukurey. eyge badhalugai kaleymenge amilla nafusaai adhi kaleymenge dharinge machchah hithaama kurey. 29 thiyabaimeehun ekaku anekakah mifadhain bunaane dhuvahe' annaane. 'dhuvahakuves dhariaku nulibey anhenunnaai dhariakah kiru nudhey anhenunnah barakaaiytherikan huttey.' 30 edhuvahu maaiyraskalaange baavailevvi foiythakugai liyuvvaifaivaa fadhain: meesthakun farubadhathakah bunaaneey. 'eyfarubadhathakaaey. aharumenge machchah vetteyshey.' adhi hilathakah bunaaneey. 'ey hilathakaaey. aharumen foruvaashey.' 31 kushenneiy meehakaa dheytherey mifadhain kankurevey iru kuhveri vefaivaa meehunnaai dheytherey kantha' kureveynee kihinakun tha?"

32 maruge adhabu dhinumahtakai eesaagefaanuge ithurun kuhveringe dhemeehaku ves genevuneve. 33 ebaimeehun eesaagefaanaai midhekuhveringe meehun "boluge naashigandey" namakah kiyunu hus bimakah gendhiyaeve. adhi ethaangai mibaimeehun eesaagefaanu saleebah eruvieve. adhi midhekuhveringe meehun ves ekaku eesaagefaanuge kanaaaiypulhu faraathugai adhi anekaku ekaleygefaanuge vaaiypulhu faraathugai vaa gothah saleebah eruvieve. 34 evaguthu eesaagefaanu maaiyraskalaange kibafulhah dhennevieve. "bappaa! ebai meehunge faafa fussavaa dhevvaa. ebaimeehun ekuraa kanthaththake' ebaimeehunnakah nuvisney." eesaagefaanu saleebah eruvumuge kantha' kuri sifainge meehun ekaleygefaanuge hedhunkolhu libeyne meehaku belumah guruathu lieve.

35 meesthakun mimanzarutha' belumah evve thibi vaguthu baneeisraaeeluge bodun eesaagefaanah malaamaaiy kuramun gendhiyaeve. "meenaa ehen meehun salaamaiy kohdhin. eynaaakee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaa kamugai vaanama, eynaa eynaage amilla nafusu salaamaiy kohfaaneennu."

36 sifainge meehun ves eesaagefaanuge arihah gos ekaleygefaanah malaamaaiy kurieve. adhi ekaleygefaanu hiiypavaathoa balan raahuiy dheefai 37 ekaleygefaanah bungneve. "kaleakee baneeisraaeeluge rasgefaanah vaa nama kaleyge amilla nafusu nikan salaamaiy kohbala!"

38 ekaleygefaanuge boafulhaa dhimaalu matheegai thuhumathuge liyume' haru kohfai hutteve. eygai liyevifai vieve: 'miee baneeisraaeeluge rasgefaaney.'

39 eesaagefaanaai eku saleebah eruvunu dhekuhvereenge therein ekaku ekaleygefaanah echchethi govamun gendhiya eve. eynaa ekaleygefaanah bungneve. "kaleakee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaaennu? ehen veeiru kaleyge amilla nafusu mithanun salaamaiy koh adhi aharumen ves salaamaiy kohdheynveenu?"

40 namaves ane' kuhveriyaa eynaaaa dhekolhuve bungneve. "maaiyraskalaange kibafulhah konme ves varegge biruvethikame' bahattaa. aharumen thin meehunnah mivanee maruge hhukum kohfa. 41 aharennaai kaley kuri nubai kanthaththakuge sababun aharemen migothah maruvun haqqu vegen vey. namaves mimeehaaakee evves nubai kame' kohfaivaa meehe' noon."

42 dhen eynaa eesaagefaanah dhennevieve. "eesaagefaanu! kaleygefaanuge raskanfulhuge dhuvahugai alhuganduge mathin handhaamafulhu kuravvaathi."

43 eesaagefaanu javaabugai eynaaah vidhaalhuvieve. "aharen kaleah yaqeen kamaaieku bunan. kaley aharennaai eku hama miadhu suvarugeygai vaane."

eesaagefaanuge maru

44 mendhurun gaaiygandakah baara jahaa ehaakan haa iru kulliakah iruge alikan kendi mulhi rah andhiri vejjeeve. mendhuru fahu thine' jahan dhen miandhiri kan mifadhain dhemi hutteve. 45 dhen evaguthu baithul maqdhisge ethereygai vaa khaassa farudhaa dhefalhiah irigen dhiyaeve. evaguthu eesaagefaanu gadha adufulhun govai levvieve. 46 "bappaa! aharenge furaana bappaaai havaalu kuran." mihen vidhaalhuvi hindhu ekaleygefaanuge furaanafulhu ekaleygefaanuge hashikolhaai vakivejjeeve.

47 mikanthaththakaai havaalu vegen huri roomuge sifainge ofisaru bungneve. "mi meehaaakee evves kushenneiy rangalhu meehe' kan hama yaqeen." mifeni dhiya hurihaa kanthaththakegge sababun eynaa maaiyraskalaange kibafulhahu biruvethivieve.

48 mithanah evve thibi meesthakunnah kanthaththa' hingaadhiya goiy feni ekamaa ladhu gane varah bodah hithah asaru koh romun gislamun enburi ebaimeehunge geygeah hingajjeeve. 49 namaves eesaagefaanuge hurihaa rahumaiythereennaai adhi ekaleygefaanuge arihugai galeeleein ai anhenun ves dhurugai mikanthaththa' hingaadhiya goiy balan thibbeve.

eesaagefaanukafun kurumah thayyaarukurun

50-51 judheaa karaige arimaatheaa rashun ai yoosufu ey namakah kiunu meehaku ethaagai vieve. miyoosufu akee thedhuveri saalihu meehekeve. eynaaakee ves maaiyraskalaange raskanfulhu faalhu vaane dhuvahuge inthizaarugai huri meehekeve. eynaaakee baneeisraaeeluge majileehuge membaraku kamugai vee namaves eesaagefaanaai dheytherey baneeisraaeeluge majileehun mininmi ninmumaai kantha' kuri gothaai eynaa ebbahe' nuveeve. 52 miyoosufu pilaathusge arihah gos eesaagefaanu fasdhaan levvumahtakaa ekaleygefaanuge hashikolhah edhuneve. 53 dhen eynaa ekaleygefaanuge hashikolhu saleebun thirikoh enme agubodu fotheege fothigandakun ehashikolhu nivaakoh kafunkurumahtakaa gendhiyaeve. farubadhaagai hadhaifaivaa hohalhae' ethaangai vieve. ethaagai evves meehaku valhu levifakaa adhi nuveeve. yoosufu eesaagefaanuge hashikolhu ehohalhaige thereygai veduvieve. 54 miadhakee sabathuge dhuvahah thayyaaru kuraa dhuvaheve. adhi mihaaru sabathuge dhuvahah iru ossen vanee varah kairi vefaeve.

55 eesaagefaanuge arihugai galeeleein ai anhenun ves yoosufuge fahathun dhiyaeve. adhi eesaagefaanuge hashikolhu ehohalhaige thereygai veduvunu goiy mianhenun ves dhutteve. 56 dhen mibaimeehun enburi geah gos eesaagefaanuge hashikolhah kafun kurumahtakaa elhumah beynunvaaney meeruvas dhuvaa thakethi thayyaaru kurieve. namaves baneeisraaeeluge dheenuge hhukumugai vaa fadhain sabathuge dhuvahugai mibaimeehun ves evves masakkathe' nukoh thibbeve.

eesaagefaanu alun dhiri dhuniyeah vadaigennevun

24:1 aadheeththa dhuvahuge varah fathihu mianhenun eesaagefaanuge hashikolhu veduvifaivaa hohalhaige kairiah dhiya eve. eesaagefaanu kafun kurumahtakaa mibaimeehun thayyaaru kuri meeruvas dhuvaa thakethi mibaimeehunnaai eku genaeve. 2 mimeehun ehohalha huri hisaabah dhiyairu ethaage angamathee huras kurevifaivaa bodu maa singaa hila vanee effaraathakah furolhaa levifaeve. 3 ebaimeehun ethereah vadhe beli iru mathiveri maaiysaahibu eesaagefaanuge hashikolhe' ethanaku nuveeve. 4 mibaimeehun mivee keekkan neyngi hairaanvefai thibbaa kulliakah ethaagai vaa dhebeykalaku emeehunge kaireegai vieve. mibeykalunge hedhunkolhu vidhaa babulhamun dhiyaeve. 5 mithan dheke gaiy birun mianhenun isjehi mathi balaalan ves nukerifai thibbeve. namaves midhebeykalun ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "meehun maruveemai geneveythaakah thiyabaimeehun dhiri huri meehaku hoadhan thiya aee kee' kuran!? 6 ekaleygefaane' mithanaku neiy. ekaleygefaanu vanee maruvumah fahu alun dhiruvvavaafa. galeeleegai ekaleygefaanu thiyabaimeehunnah vidhaalhuvi basfulhu handhaane' neiy tha? 7 ekaleygefaanu vidhaalhuvi: 'insaanaage dharikalun faafaveringe aiy machchah dhoo kohleveyney. ebaimeehun ekaleygefaanu saleebah aruvaaney. adhi thin vanaahvaa dhuvahu ekaleygefaanu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaaney.'" 8 evaguthu mibaimeehun eesaagefaanu galeeleegai vidhaalhuvi basfulhuge mathin handhaan vejjeeve.

9 dhen mimeehun eesaagefaanuge hashikolhu veduvifaivaa farubadhaigai hadhaifaivaa hohalhain enburi jeroosalamah gos mikanthaththa' dhimaavi hurihaa gothegge vaahaka egaara ashaabeennashaai ethaa thibi ehen meehunnah kiyaadheefieve. 10 mianhenunnakee mariyam magdhaleynaa aai yoannaa aai ashaabeee' kamugaivaa yaamizuge manma mariyamaai emeehunnaai ekeegai dhiya ehen anhenunneve. mikantha' thakuge vaahaka eesaagefaanuge mandhoobunnah kiyaidhinee mimeehunneve. 11 namaves eesaagefaanuge mandhoobunnah mi anhenun mikiyaidhin vaahakatha' qaboole' nukurevuneve. eee mivaahakathakakee thaakunthaaku nujehey kahala vaahakathake' hen heevaatheeeve. 12 ehen namaves badhuru thedhuve ethanun feshigen eesaagefaanuge hashikolhu veduvifai vee hohalha aai hamaah dhuvefai dhiyaeve. ethanah gos ehohalhaige thereah gudhuve beli iru eynaaah fenunu hai ves echchakee eesaagefaanuge gaikolhugai olhaa levifai vee agubodu fotheege fothigandeve. mivee kanthakaai medhu varah bodah hairaan vegen hure eynaa ethanun hingajjeeve.

emaausah dhiya magumatheegai vee dheashaabeen

13 hama edhuvahu eesaagefaanuge ashaabeenge therein dhemeehaku jeroosalamaai gaaiygandakah haiy meylu dhurugai vaa rashe' kamugaivaa emaausah dhiumah dhathuru feshieve. 14 edhemeehun mi vedhiya kanthaththakaai beheygothun vaahaka dhakkamun gendhiyaeve. 15 midhemeehun mivaahakatha' dhakkamun gendhiyairu khudhu eesaagefaanu emeehunnaai eku hingavai vadaigannavamun dhiyaeve. 16 namaves emeehunnah ekaleygefaanakee kaakukan neyngeyne fadhain emeehunge loatha' vanee bandhu kurevifaeve.

17 ekaleygefaanu emeehun kuren suvaalu kurevvieve. "kaleymen dhemeehun dhathurukoh dhamun thiya dhakkanee kon vaahakae'?"

emeehun vaguthun hingun huttaalaafai dherave is dhashah jahaigen thibbeve. 18 dhen edhemeehunge therein kiopaas ey namakah kiyaa meehaa bungneve. "midhiya dhuvas thakugai jeroosalamugai hingaanimidhiya kanthaththake' fahe kaleakah neyngeytha? kaley thiyaee dhathureggai mirashah ai beerahtessakee tha?"

19 ekaleygefaanu suvaalu kurevvieve. "konkanthaththake' tha?"

emeehun bungneve. "naazarathuge eesaagefaanaai beheygothun vee kanthaththa'. ekaleygefaanakee rasoolubeykale'. maaiyraskalaange aai meesthakunge kurimatheegai ekaleygefaanuge basfulhaai amalufulhutha' mathiverivegenvi. 20 bodu imaamunnaai aharumenge verin ekaleygefaanah maruge hhukum koh ekaleygefaanu roomuge sifainnaai havaalukuri. adhi emeehun ekaleygefaanu saleebah eruvi. 21 ekamaku aharumen unmeedhu kohgen thibee ekaleygefaanakee baneeisraaeelu minivan kurumah vadaigen beykale' kamah. mihurihaa kame' hingaadhiyathaa miadhah miee thinvana dhuvas. 22 miadhu aharumenge therein bae' anhenun hurihaa kamakah vure ajaibu vaahakaakaaigen athuvejje. emeehun miadhuge varah hedhunaa ekaleygefaanuge hashikolhu beyvvifai vee hohalhaah dhiya. 23 namaves emeehunnakah ethanun ekaleygefaanuge hashikolhe' nufenunu. emeehun enburi ais bunee ethanun emeehunnah fenunee dhe malaaikaiy beykalun kamuga. adhi ebeykalun emeehun kairee bunee eesaagefaanu vanee maruvefakaa noon kamugai ekaleygefaanu dhiri hunnevi kamuga. 24 dhen aharumenge ekuveringe therein ehen bayaku ves e hohalhaah dhiya. emeehunnah ves kanthaththa' fenunee hama eanhenun bunifadhain. emeehunnakah ves ekaleygefaanuge hashikolhe' nufenunu."

25 eesaagefaanu emeehunnah vidhaalhuvieve. "kaleymennakee varah moya bae'. rasoolubeykalun dhekkevi vaahakafulhutha' ves qaboolukuran kaleymennah varahgina vaguthu nagaa. 26 mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvi almaseehaa ekaleygefaanuge mathiverikamaai keerithikamaai eku vadaigennevumuge kurin mifadhain aniyaa libeyne kamuge vaahaka liyevigenne' nuvey tha?" 27 dhen moosaagefaanun feshigen hurihaa rasoolu beykalunne' ebeykalunge foiythakugai eesaagefaanaai beheygothun liuvvaafaivaa hurihaa echche' eesaagefaanu emeehunnah thafseelu koh kiyaadhevvieve.

28 emeehun dhathurukoh dhaan dhiya rashaai kairi vumun eesaagefaanu emeehunnaa vakive ekaleygefaanuge magugai kuriah vadaigannavan ulhuvvieve. 29 namaves emeehun ekaleygefaanu madukuruvumah gadhaalhaa masakkaiy kurieve. emeehun bungneve. "mihaaru mio' iruossenee. dhuvaaluge alikan kendenee. aharumennaai eku mithaa mirey madukurey." dhen ekaleygefaanu emeehunnaai eku vadaigennevieve.

30 eesaagefaanu emeehunnaai eku keyn ballavan isheendhe vadaigen rotte' nangavaa maaiyraskalaange kibafulhah xukuru dhannavaa eroshi dhefalhi kohlevvieve. adhi eroshi baibai kohlavvaa emeehunnah dhevvan fettevieve. 31 dhen emeehunge loahulhuvi emeehunnah ekaleygefaanakee kaakukan enguneve. namaves hama evaguthu eesaagefaanu emeehunge kurimathin ghaibu vejjeeve. 32 emeehun ekaku anekakah bungneve. "ekaleygefaanu miai magumathee aharumennaai vaahaka dhakkavaa foiythakugai ekaleygefaanaai beyhegothun liyevigen vee basfulhutha' aharumennah thafseelu kohdhevvi iru alhe aharumenge hithugai fun ihusaas thake' ihusaas kurevumakun nudhey tha?"

33 emeehun hama evaguthu jeroosalamah enburi aumah dhathuru feshieve. midhemeehun enburi airu egaara ashaabeennaai emeehunnaai ekugai vaa enmen eththaaku thibbaa dhimaavieve. 34 mi egaara ashaabeen emeehunnah bungneve. "eee thedhe'! maaiysaahibaa enburi dhiri dhuniyeah vadaigenfi. badhuru ekaleygefaanu dhekefi." 35 dhen midhemeehun ves emeehun dhiya magumathee kanthaththa' veegoiy mi ashaabeennah kiyaidhineve. adhi emeehunnah eee eesaagefaanu kan engunee ekaleygefaanu roshi nangavaa emeehunnah ebassavan feshi vaguthu kamah ves bungneve.

eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennaai eku

36 mihurihaa ashaabeen mikamaaimedhu vaahaka dhakkamun gendhanikoh mimeehunnah fenunee khudhu eesaagefaanu ethaangai vanikosheve. ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "maaiyraskalaange thiyabaimeehunge machchah salaam lavvaashi."

37 namaves mimeehun mithan dheke sissaigengos eee kahdoiyve' kamugai heekoh varah bodah biru gatheve. 38 mihenve eesaagefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "thiyabaimeehun thiyahaa bodah thiya birugannanee keevve? aharen dhiri huri than dheke ekan qaboolu kuran thiyahaa bodah undhagoovee keevve? 39 aharenge athaai faithilaah balaa bala. miee khudhu aharen. thiyabaimeehun aharenge gaigai aiylabala. eyrun thiyabaimeehunnah aharennakee roohe' noon kan yaqeen vaane. roohegge hashigandugai mahaai kahte' nuvaane. namaves aharenge hashigandugai mahaai kashi vaa kan eyrun kaleymennah yaqeen vaane."

40 dhen ekaleygefaanu ekaleygefaanuge aiypulhaai faithilafulhu ebaimeehunnah dhekkevieve. 41 ebaimeehun mikamaai varah bodah ajaibu ve ufaavee namaves mikan qaboolu kuran dhathi vikan engivadaigen eesaagefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "ahannah kaa echche' dheefaanantha?" 42 ashaabeen ekaleygefaanah fihunu maskolhe' dhinumun 43 ekaleygefaanu ebaimeehunge kurimatheegai mimaskolhu farikkulhuvvevieve.

44 dhen ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "thauraathaai zabooruaai ehenihen rasoolu beykalun liyuvvaafaivaa foiyfothugai aharennaai medhu bayaan vegenvaa hurihaa kame' ebayaan vegen vee fadhain hingaa nimidhaane kamah aharen thiyabaimeehunnaaieku vee dhuvasthakugai thiyabaimeehunnah buneen."

45 dhen ekaleygefaanu emeehunnah maaiyraskalaange baavailevvi foiythakugai liyevi bayaanvegenvaa basfulhuthakuge maana visni engumuge kulhadhaanakan dhevvieve. 46 ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. "liyevi bayaanvegen vey: mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaa fonuvvaane almaseehaa ah aniyaa libivadaigen avahaara vumah fahu thin vanaah vaa dhuvahu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaane. 47 adhi mi govaalevvun dhuniyeyge hurihaa qaumakah govaaleveyne. mi govaalevvumakee mathiveri maaiyraskalaange khaassa kuravvaafaivaa almaseehaage nanfulhugai meesthakun maaiyraskalaange kibafulhah enburumun emeesthakunge faafatha' fussavaane kamuge govaalevvun. mi govailevvun dhuniyeyge qaumuthakah fethureynee jeroosalamun. 48 kaleymenge kurimatheegai mikanthaththa' ve hingajje. veeiru kaleymen mikanthaththakah hekivey. 49 thiyabaimeehun maaiyraskalaange mathiveri baarufulhu dhevvaifumah dhaandhen mirashugai madu kurey. aharenge bappa vaudhuve vodigen vee hadhiyaafulhu khudhu aharen kaleymenge kairiah fonuvvaanan."

eesaagefaanu udah ufullevun

50 dhen eesaagefaanu ekaleygefaanuge ashaabeennaagen erashun vadaigen baithuaniaa rashaai araa hamavi hindhu ekaleygefaanuge aiypulhu machchah ufullavaa emeehunnah barakaaiy levvieve. 51 adhi hama evaguthu maaiyraskalaange ekaleygefaanu udah ufullevieve. 52 ashaabeen eesaagefaanuge machchah hamdhaai sanaa kiyamun ufaaveri kamaai eku enburi jeroosalamah dhiya eve. 53 adhi baithul maqdhisgai maaiyraskalaange kibafulhah xukuru kurun mathee ebaimeehunge hurihaa vaguthe' heydha kurieve.