ކައިވެނީގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށްގިނަ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެކަނިފިލުމާއި އެހީތެރިކަމާއި އުފާވެރިކަންވެއެވެ ހަމައެފަދައިން ކައިވެނީގެ ހަޔާތުގައި ހިތާމާއި އުނދަގޫތައްވެސް ވެއެވެ އުފާވެރި ކައިވެނި ދުނިޔޭގައިވާ ހުރިހާ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށްމުހިންމު އެއްގުޅުމަކީ ކައިވެނި އެކަކު އަނެކަކުގެ ކިބައިން ނުރުހޭ ކަންތައްތައް ފެނި އުނދަގޫތަކާއި ދިމާވެއެވެ އަދި ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ތަފާތު ހިތާމަތަކާއި ދަތިތަކުގެ ވަގުތުގައި އެންމެބޮޑަށް މައްސަލަޖެހެނީ ވެސް ދެމަފިރިންގެ ދޭތެރޭގައެވެ ނަމަވެސް މިހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ކައިވެންޏަށް ވަފާތެރިވެ އެއީ މުހިންމު އިޤުރާރެއްކަން ހަނދާންކޮށް އަބަދު އެއްގޮތެއްގެ މަތީ ތެދުވެރިކަމާއި އެކު ދެމިހުރުމުން ކައިވެނި ރޫޅި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ހިތާމަތަކުން އަހަރުމެން މިންޖުވާނެއެވެ މާތްރަސްކަލާނގެ ބަސްފުޅު ކަމުގައިވާ އަލްއިންޖީލު ގައި އުފާވެރިކަމާއި އެކު ކައިވަނީގެ ހަޔާތް ދެމެހެއްޓޭނޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދައްކަވާފައި ވެއެވެ ތިޔަ އެންމެހައި ކިޔުންތެރިންގެ ފައިދާއަށްޓަކާ މިކުޑަފޮތުގައި ބަޔާންވެގެން މިވަނީ އިންޖީލުގައި މާތްރަސްކަލާނގެ ކައިވެންޏާ މެދު އަންގަވާފައިވާ ގޮތްތަކެވެ އަދި ކައިވެނިވާ ދެމީހުންނަށް ކުރައްވާފައިވާ އަމުރުފުޅުތަކެވެ އަސްލު ލޯތްބަކީ

hello dear friend

from Robert