މަތިވެރިރަސްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރައްވާފައިވާ ކަލޭގެފާނުންނެވެ އެކަލޭގެފާނުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް ފާހަގަވާނީ މިބުނާ ހެކީގެ ސަބަބުންނެވެ ގެރިބަކަރި އެއްޗިއްސަށް ކާންދޭ ހުއިއަޅާ ފޮށްޓެއްގެ ތެރޭ ފޮތިކޮޅަކުން ނިވާ ކުރެވިފައިވާ ކުޑަފިރިހެން ކުއްޖަކު ކަލޭމެންނަށް ފެންނާނެއެވެ އެވަގުތު ކުއްލިއަކަށް އެތައް ބައިވަރު އިތުރު މަލާއިކަތުންނެއް އެބައިމީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ފައުޅުވިއެވެ އަދި އެބޭކަލުން މާތްރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅަށް ޙަމްދުކޮށް ސަނާކިޔެވެ އުޑުގައި ވޮޑިގެންވާ މާތްރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއިސަނާ ޙައްޤުވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ ދުނިޔޭގައި އެކަލާނގެ ރުއްސެވުން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ދެއްވާފާދޭވެ މިކަންބަޅި ބަލަހައްޓާ މީހުން އަވަސް އަވަހަށް އެރަށަށް ގޮސް ފޮށީގެ ތެރޭގައި ވާ އެތުއްޕުޅު ކަލޭގެފާނު ހޯދިއެވެ އަދި ޢީސާގެފާނުންގެ ކައިރީގައިވީ މަރިޔަމްގެފާނަށާއި ޔޫސުފްއަށް ޢީސާގެފާނުން އުފަންވި ގޮތުގެ މުޣުޖިޒާތް ޢީސާގެފާނުން އުފަންވި ރޭގާ ބަޔަކު ވިނަ ބިމެއްގައި އެބައިމީހުންގެ ކަންބަޅިތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުނެވެ ކުއްލިއަކަށް މަތިވެރިރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި މަލާއިކަތަކު އެބައިމީހުންގެ ކައިރިއަށް ފައިބާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ އަދި އެމީހުންގެ ވަށައިގެން މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ނޫރުފުޅު ވިދަވިދާ ހުއްޓެވެ އެބައިމީހުން މިތަން ދެކެ ވަރަށްބޮޑަށް ބިރުގަތެވެ މިމަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ ބިރު ނުގަންނާށެވެ އަހަރެން މިއައީ ކަލޭމެންނަށް ރަގަޅު އުފާވެރި ޚަބަރަކާއިގެންނެވެ އެޚަބަރުގެ ސަބަބުން އެންމެހައި މީސްތަކުން އުފާކުރާނޭ ޚަބަރަކާއިގެންނެވެ ދާއޫދުގެފާނު އުފަންވީ ރަށުގައި މިއަދު ތިޔައެންމެހައި މީސްތަކުން ދިންނަވާނޭ ބޭކަލަކު އުފަންވެއްޖެއެވެ އެކަލޭގެފާނީ