ހިތާމައިގެ ފުން އަނދިރި ކަމުގެ ތެރެއިން މިއަޅާ އިބަސުވާމީންގެއަށް ދަންނަވަމެވެ މާތްކަލާކޯއެވެ މިއަޅާ ރަޙުމަށް އެދި މިރޯރުއިމުގެ އަޑު އައްސަވާފާނދޭވެ މިއަޅާގެ އަޑުއައްސަވާފާނދޭވެ އިބަސުވާމީންގެ އަޅަމެންގެ ފާފަތަކުގެ އަދަދު ބައްލަވާނަމަ އެއްވެސް މީހަކު ސަލާމަތްވާނެތޯއެވެ ނަމަވެސް އިބަސުވާމީންގެއީ ފާފަތައް ޢަފޫކުރައްވާ ކަލާނގެއެވެ އެހެންކަމުން އިބަސުވާމީންގެއީ ބިރުވެތިވާންވީ ފަރާތެވެ މިއަޅާގެ ފުރާނަ އިބަސުވާމީންގެ އިންތިޒާރުފުޅުގައި ވެއެވެ އަދި މިއަޅާގެ ހުރިހާވެސް އުންމީދަކީ އިބަސުވާމީންގެ ބަސްފުޅެވެ ރޭގަނޑުގެ ފޯރި މެރުމަށްހުރި މީހަކު ފަތިހުގެ އަލިކަމަށް އެދޭ އެދުމަށްވުރެ ބޮޑަށް މިއަޅާގެ ފުރާނަ އިބަސުވާމީންގެއަށް އެދެއެވެ އޭމާތްރަސްކަލާނގެއަށް އީމާންވާ މީސްތަކުންނެވެ ކަލޭމެންގެ އުންމީދަކީ އެކަލާނގެ ކަމުގައި ހަދާށެވެ އެއީ އެކަލާނގެއީ ރަޙުމްކުރައްވާ ކަލާނގެއެވެ އަދި އެކަލާނގެއީ ނިމުމެއްނެތި މަޢާފުދެއްވާ ކަލާނގެއެވެ އީމާންވާ މީސްތަކުން ފާފައިން ދުރުކުރައްވާނީ އެކަލާނގެއެވެ

hello dear friend

from Robert