1

almaseehaa

2

alhugandumenge mifothakee mifoiykee konme meehakah eesaagefaanunge hayaaiypulhaai adhi ekaleygefaanun midhuniyeah vadaigen beynunfulhu angai dhinumahtakai ekulavaa levunu fothekeve. alhugandumen mifoiy tharujamaa kohfai mivanee injeeluge fothe kamugaivaa lookaas ey kiyaa fothun neve.

alhugandumenge hithuge umeedhakee mifothun eesaagefaanun midhuniyeah vadaigen kurevi hurihaa kantha thakege sababun enmehai meesthakunge dhiriulhumah annaanvee badhalu thakakee kobaikan kiyuntherinnah angai dhevey thoa mikurevunu masakathakee manfaa huri masakathakah vumeve.

bae lafuzu thakugai mi * faahaga jehifai vaane eve. adhi fothuge fahukolhugai mi lafuzu thakuge maana bayaan kurevifai vaane eve. aharumenge loabive vodigenvaa maaiyraskalaange thiya enmehai kalunnaai kabalunnah rahumaiy lavavaa huteve.

zukuriyaa.

3

mifothugai ekulevifaivaa vaaha
mariyamgefaanah maaiyraskalaange vaudhufulhe............................... 4
eesaagefaanu dhuniyeah vadaigathun ........................................ 6
eesaagefaanu jeroosalamgai hunnevun ........................................ 9
udun ai adufulhe .......................................................... 11
iblees eesaagefaanah vasvaas dhee faafae kuruvan masakaiy kurikurun ...... 12
dhanduveriyaa.............................................................. 15
eesaagefaanu gadha kolhigandakah maduvumah amuru kurevun ................ 18
eesaagefaan fashaas meehunnah kaan dhevun ................................ 19
saamiriyaage hiiyheyo meehaa .............................................. 21
eesaagefaan abxaabeennah dhughaa kuran dhaskoh dhevun .................. 24
eesaagefaanun bali anhenege bali heyokurevun .............................. 26
gelifaivaa kanbalhie fenumuge ufaa ........................................ 28
rihi enme laarie .......................................................... 30
dhe firihen dharin ........................................................ 30
zukuru kuri jizaamu bali jehifaivee meehaa ................................ 34
eesaagefaanun ekaleygefaanunge maraai beheygothun vaahakafulhu dhekevun ... 36
zakaayos eesaagefaanu dhushumah edhunu ................................... 37
meesthakun eesaagefaanah raskalakaai efadhain marukhabaa kiun ............ 38
eedhul paskaage keun ...................................................... 40
eesaagefaanun hayaru kurun ................................................ 43
eesaagefaanah maruge hukum ............................................... 45
eesaagefaanun saleebah eruvun ............................................ 47
eesaagefaanunge maru ...................................................... 51
eesaagefaanun fasdhaanu levun ............................................. 52
eesaagefaanun alun dhiri dhuniyeah vadaigennevun.......................... 53
eesaagefaanu udah eruvevun ............................................... 55
thiyabeyfulhunge mauloomaathahtakaa ...................................... 60
bae lafuzuthakuge maana ................................................... 62

4

mariyamgefaanah maaiyraskalaange vaudhufulhe
maaiyraskalaange jibureelugefaanu ey kiyunu malaaikathaa vahee fulhakaigen jaleelee karaigaivaa naasirathuey kiyunu rashah fonuvevi eve. mimalaaikathu mi khabarufulhaigen vadaigennevi erashuge zuvaan bikuruveri anhen kujaku kamugaivee mariyamgefaanuge arihasheve. eyru mariyamgefaanu vanee dhaaoodhugefaanuge dharikolhuge yoosuf ey namakah kiyunu meehakaai kaiveni kurumah hamajehifaeve.

mimalaaikathaa vidhaalhuvi eve. mariyamgefaanoo. mathiveri raskalaange vodigen vanee kabuleygefaanaai ekugai. adhi kabuleygefaanah varah mathiveri zarafe dhevaifi.

mariyamgefaanah mibasfulhuthakuge maana akee kobaithoa hithah arai vadaigaiy varah bodah kanboduve vadai gennevi eve. fahe malaaikathaa vidhaalhuvi eve. mariyamgefaanoo. biru fulhugen vadai nuganey. maaiykalaange kabuleygefaanah mathiveri zarafe dhevaifi. kabuleygefaanu varah avahah aalaasve innavaa firihen dharikalakaagen rakaavaane. edharikalunnah eesaagefaaney kiyaa nan dhevaa. ekaleygefaanee mathiveri vegenvaa beykalaku kamugai vaane. adhi ekaleygefaanunge laqabe kamugai

5

vaanee enme mathiveri raskalaange dharikalun kamugai. maaiyraskalaange edharikalunnge kaabafaikalun dhaaoodhugefaanu* fadhain ekaleygefaanu raskalaku kamugai lavaane. ekaleygefaanee abadhahtakaa banee israaeelge machah raskan kuraa raskalaku kamugai vaane. ekaleygefaanunge raskamah dhuvahakuves nimume nuvey.

mariyamgefaanu mimalaaiykathaaah dhennevi eve. thiyavidhaalhuvi hurihaa kanthatha vaanee kihinakun thoa? alhugandakee adhi bikuruveri anhene. malaaikathaa vidhaalhuvi eve. maaiyraskalaange maaiyroohufulhu* kabuleygefaanunge arihah fonuveyne. adhi enme mathiveri raskalaange baarufulhun ufaanvaa mimaaiy kaleygefaanunge laqabu kamugai himeneynee maaiyraskalaange dharikalun mifadhain. kabuleygefaanunge bodu dhaithaa eleesabathu* mathin hadhaan koh balaa. meesthakun eynaa akee dhuvahakuves dharikalaku libumuge kulhadhaanakan libigennuvaa meehaku kamugai hee kuri. eynaage umurun dhuvasve muskulhi vefai vee namaves mihaaru eynaa balive idhe meei ha mas dhuvas. fahe maaiyraskalaange kibafulhah kulhadhun vanthave vodigene nuvaa eves kame nuvey. mariyamgefaanu vidhaalhuvi eve. alhugandakee mathiveriraskalaange alhakeen. alhugandaai dheytherey thiya vidhaalhuvi kanthatha thiya fadhain

6

hithmavaa faandhey. miahfahu jibureelugefaanun mariyaamgefaanu dhookuravaa vadaigennevi eve.

eesaagefaanu dhuniyeah vadaigathun
e dhuvasvaru roamu karaige raskale kamugaivee kaisaru aghugusthus enmennah amuru kuravaafai vanee konme meehakuves emeehakuge amila rashah gos sarukaaruge boahimenumugai enmenge nan noatu kurumasheve. mihen kanthatha hurumun yoosuf ves jaleeleegaivaa naasirathu ey kiyunu rashun yahoodhiyaage rashe kamugaivaa baithul lahumah* dhiya eve. mirashakee dhaaoodhugefaanun ufanvee rah ves me eve. yoosufah erashah dhaan jehunu sababakee eynaa akee ves dhaaoodhugefaanunge dharikolhuge meehakah vaa thee eve. eynaa erashah dhiyaee eynaaaai kaiveni kurumah hamajehifaivaa mariyamgefaanaai ekugaeve. mariyamgefaanun vanee rakaavumuge magumatheegaeve.

ekabuleygefaanaai yoosuf baithullahumugai vanikoh rakaavumuge veyn fulhutha ekamanaaah ikhsaas kureven feshi eve. yoosufah erashuge mehmaanu geygai nidhaane thane nulibumun eynaa mariyamgefaanaai eku dhiyaee geri bakari thakahtakaa hadhaafaivaa haru geakasheve. ethaagai

7

mariyamgefaanu ekamanaage alathu dharikalun kamah vaa firihen dharikalunnaigen rakaave vadaigennevi eve. ekamanaa ekaleygefaanunge gaikolhu fothi kolhakun nivaa kohlavaa geri bakariah kaandheyn hui alhaa foshi gadege thereygai beyvevi eve.

kanbalhithake balahahtaan thibi bayaku erey ethaage kairigai vaa bimegai ebaimeehunge kanbalhitha belehetumuge masakathugai ulhuneve. kuliakah mathiveriraskalaange malaaikathaku ebaimeehunge kairiah fonuvevi eve. adhi emeehunge vashaigen mathiveriraskalaange noorufulhu vidhavidhaa huteve. ebaimeehun mithan dheke varah bodah biru gatheve.

evaguthu mimalaaikathaa vidhaalhuvi eve. biru nuganey. aharen miaee kaleymennah ragalhu khabarakaaigen. ekhabaruge sababun enmehai meesthakun ufaa kuraaney khabarakaigen. miadhu dhaaoodhugefaanu ufanvee rashugai thiya enmehai meesthakun salaamaiy kuravaaney beykalaku ufanveje. ekaleygefaanee al maseehu* kamugaivaa mathiveri raskalaange. ekaleygefaanu mihaaru vanee geri bakari echisah kaan dhey hui alhaa fohtege thereygai gaikolhu fothi kolhakun nivaa kurevigen. thiyabaimeehunnah ekaleygefaanun faahaga vaanee mibunaa hekeege sababun.

8

kuliakah etha baivaru malaaikathunne ebaimeehunge kurimachah udun faibaa vadaigennevi eve. adhi maaiykalaange kibafulhah xamdhu kurevi eve. udugai vodigen vaa maaiyraskalaangeah xamdhaai sanaa khaguve vodigen vey! adhi dhuniyeygai ekalaange rusevun libifaivaa meehunnah sulkha dhevavaa faandhey! mimalaaikathun udah eburi vadaigen hindhu mi kanbalhi balahahtaa meehun ekaku anekakah bungneve. baithullahumgai hingai dhiya kanthakuge khabaru mathiveriraskalaange aharumennah faalhu kuravaafi. veemaa mikanthakuge khabaru belumah erashah dhamaa higaashe. mibaimeehun avas avahah erashah gos mariyamgefaanaai yoosufaa hoadhaifi eve. adhi thupulhu kaleygefaanu fosheege thereygai ovaa fenije eve. eesaagefaanu dheke mibaimeehun malaaikathun mithupulhu kaleygefaanaai medhu dhevi khabaruthakuge vaahaka meesthakunnah kiyaadhineve. mivaahakaige adu ehi konme meehaku mikamaa medhu varah bodah hairaan ve ulhuneve. fahe mariyaamgefaanu mivee hurihaa kanthakege mathin hadhaan koh ekanthathakaa medhu varah bodah visnavaa fikuru kuravamun gendhevi eve. kanbalhi balahahtaa meehun maaiyraskalaange kibafulhah xamdhaai sanaa kiyamun ebaimeehunge masakathah eburi hingaje eve. eee

9

ebaimeehunnah ivunu basthakaai adhi fenunu kanthakuge sababun neve. eee malaaikathaage basfulhaai efadhain hurihaa kameve nimi hingaa dhiyaee thee eve.

eesaagefaanu jeroosalamgai hunnevun
konme aharaku eesaagefaanuge manmaafulhaai bapaafulhu eedhulpaskaa* faahaga kurumuge hafthaagai baiveri vumahtakaa jeroosalamah* gos ulhuneve. eesaagefaanunge umuru fulhun baara aharufulhu furihama vumun jehigen ai aharu ebaimeehun naaieku ekaleygefaanu ves jeroosalamah vadaigatheve.

eedhuge kantha thakun nimigen eesaagefaanuge manmaafulhaai bapaafulhu eburi rashah dhiumah takai furaifi eve. namaves edhekabalunnah eesaagefaanu eburi nais jeroosalamgai hunnevi kame nudhena huteve. edhekabalun heekuree ekaleygefaanu vanee dhathuru kuraa meehunge therein konmeves ebai gadakaai eku rashah dhiumuge magu matheegai kamugaeve. dhathuru kuraathaa edhuvas vee iru ves eesaagefaanu nufenumaai eku edhathuru matheegaivee ebaimeehunge thimaage meehunnaai rahtehin getherein ekaleygefaanu vey thoa hoadhumun ekaleygefaanu ebai

10

meehunnaa eku nuvaa kan eguneve. mihenve ekaleygefaanu hoadhumah mariyamgefaanaai yoosoofu eburi jeroosalamah dhiya eve. thin vanaah vee dhuvahu emeehunnah eesaagefaanu fenuneve. ekaleygefaanu innevee baithul maqdhisge* haramfulhu thereygai vee bae dhanna beykalunge baigadakaai eku ebaimeehun dhakaa vaahakatha adu asavaa adhi ebaimeehun kure bae suvaalutha kurevumasheve. ekaleygefaanuge visnun therikamaai dhevamun gendhevi javaabufulhuge sababun ethaagaivee enmehai meesthakun varah bodah hairaan vi eve. mariyamgefaanaai yoosoofah ekaleygefaanu mithaagai vaathan feni varah bodah ajaibu vi eve. ekaleygefaanuge manmaafulhu ekaleygefaanah vidhaalhuvi eve. dharifulhaa. manmaaaai bapaa dharifulhaai medhu varah kanbodu vi. aharemen dharifulhu hoadhumahtakaa nuhoadhaa thane neiy. thiya fadha kame aharumen dharifulhu thiya kuree keeve?

eesaagefaan javaabufulhugai dhennevi eve. thiyabaimeehun aharen hoadhumah thiya haa bodah masakaiy nukuri namaves vejaas. aharen vaanee aharenge bapage geygai kan thiyabaimeehun nudhena hureemu tha. namaves mibasfulhun eesaagefaan maana kurevi eche edhekabalunnah visni vadae nugennevi eve. adhi miah fahu

11

eesaagefaanu ebai meehunnaai eku eburi naasirathuah vadaigen ekaleygefaanu kurevi hurihaa kamegai ves edhekabalunnah kiyamantherikan adhaa kurevi eve. ekaleygefaanunge manmaafulhu mivee hurihaa kanthakege mathin hadhaan koh e kanthatha varah faruvaatherikamaaieku ekamanaage hiiypulhuge adeegai foruvevi eve. miah fahu eesaagefaanu maaiyraskalaange aai meesthakunge ruhun libivadaigen adhi visnuntherive bodufulhuve vadaiganna vamun dhiya eve.

udun ai adufulhe
noat: eesaagefaanu umurufulhun thirees aharufulhu vumun yahoodhiyaa karaige joadan koaruge aseyriah vadai gatheve. ethaagai yahuyaagefaan* meesthakun thaubaage hinevumun* joadan koarun fenvaruvaa hedhevi eve. eee yahuyaagefaanu meesthakunnah govailevee faafa kurun hutaalumasheve. adhi kurevunu faafa thakaaimedhu hithaama koh maaiykalaange ruhivodigathun edhey kamuge hekege gothun thaubaage hineun hinaigathumeve. yahuyaagefaanunge arihah ai hurihaa enmen thaubaage hinevumun hinavaa nimumah fahu yahuyaagefaan eesaagefaanu ves hinevi eve. eesaagefaanu hinaigane hama nimunu vaguthu ekaleygefaanu dhughaafulhu kuravani

12

koh udun dhorukolhe hulhuvumaai eku maaiyroohufulhu kotharege misaalugai ekaleygefaanunge machah udun thiriah faibai vadaigennevi eve. adhi udun ai adufulhe vidhaalhuvi eve. kale akee thiman suvaameenge nuhanu bodah loabifulhu vaa lobuvethi dharikalun. thimansuvaameenge kaleyge machah varah bodah ruhi vodigen van.

iblees eesaagefaanah vasvaas dhee faafae kuruvan masakaiy kurikurun
eesaagefaanu joadan koaru dhookurevumah fahu maaiyroohufulhu ekaleygefaanun naaigen vadaigennevi meehun noolhey hisaabege thereasheve. ekaleygefaanun vanee mi maaiyroohufulhun furifaeve. eesaagefaanu mimeehun noolhey hisaabu gethereygai vanikoh iblees saalhis dhuvas vandhen ekaleygefaanunge faraathun faafae kuruveythoa masakaiy kuri eve. mihurihaa dhuvahu eesaagefaan ekache ves farie nukulhuvaeve. mikamuge sababun ekaleygefaan vanee varah bodah haanthifulhu vefaeve. iblees ekaleygefaanah bungneve. kaleygefaanee maaiykalaange

13

dharikalunnah vee iru mihilathakah kaa thakechah badhaluvumah amuru kuravaa. eesaagefaan vidhaalhuvi eve. maaiykalaange baavailevi foiytakugai liyevigenvaa fadhain: meehege dhiriulhumugai hama ekani beynunvaa echakee kaa thakeche noon.

dhen iblees ekaleygefaan varah us hisaabakah gendhiya eve. adhi hama evaguthu dhuniyeyge hurihaa qaumuthake ekaleygefaanah dhekieve. adhi bungneve. kaleygefaanu kakoofulhu machah thirive aharennah alhukan kohfi nama aharen kaleygefaannah mihurihaa qaumuthakuge baaraai musandhikan milku koh dheynan. aharennah mithakethi aharen beynun meehakah milku koh dhinumuge baaru libigenvey. eee mi thaketheege milkuveri akee aharen.

eesaagefaanu javaabu dhevi eve. liyevigenvanee mifadhain: thiyabaimeehun alhukan kuran vaanee hama ekani ekauvantha thiyabaimeehunge mathiveri raskalaange kibafulhah. adhi hama ekani ekalaangeah khidhumaiy kuraashey. eah fahu iblees ekaleygefaan jeroosalamah gendhiya eve. adhi baithul maqdhisge enme us hisaabah ekaleygefaanun

14

gengos bungneve. kaleygefaanee maaiyraskalaange dharikalunnah veeiru mithanun thireegai evaa bimah funmavaa lavaa. liyevigenvaa fadhain: maaiy raskalaange ekalaange malhaaikathunnah kaleygefaanun faruvaatheri kamaaieku himaayaiy kurumah amuru kuravaane. adhi emalaaikathun kaleygefaanun hilathakuge machah vetuna nudhee ebeykalunge aiypulhu thakuge machah ufulavaane.

eesaagefaan javaabu dhevi eve. mifadhain ves liyevigenve: ekauvantha thiyabaimeehunge mathiverikalaangeah kulhadhunvanthave vodigen veythoa nuvatha nuveythoa belumakee kohgen vaane fadha kame noon. mihurihaa goiygothun eesaagefaanunge kibain faafae kuruvumah iblees masakaiy koh ves kaamiyaabu nuvumun evaguthah ekaleygefaanu dhookoh hingaje eve.

eesaagefaanu roohufulhuge baaraai ekeegai jaleeleeah eburi vadaigennevi eve. adhi ekaleygefaanaai behey khabarutha esaharuge thereygai fethuruneve. ebaimeehunge dhannabeykalun kiyavaidhevumah jalsaavaa thanthanugai ekaleygefaanun kiyavai dhevaa hedhevi eve. adhi enmehai meesthakun ekaleygefaanah thaureef koh ulhuneve.

15

dhanduveriyaa
edhuvahaku meesthakunge gina baaku eki rah rashakun eesaagefaanuge arihah aeemaa ekaleygefaan ebaimeehunnah maana fun vaahakae* vidhaalhuve dhevi eve.

edhuvahaku dhaduveriaku eynaage dhadugai govaan kurumah oh indhumahtakaa dhiya. eynaa e ohtha ukamun dhiya iru bae oh meehun hingaa magu machah ohunu. eohtha higaa meehunge fain eri halaaku ve adhi dhoonitha kaalumuge sababun nethi hingaje. ane bai oh hilabimege machah ohunu. miohthakun gas felhi namaves bimuge hanafaskamun gastha hiki maru vee. ane bai oh kashi gasthakege thereah ohunu. miohthakun ves gas felhi namaves egasthakuge vashaigen hedhunu kashi gastha migasthakah vure gadhaah hedhumuge sababun miohthakun felhi gastha hedhumakah thane nudhin. ehennamaves bae oh ragalhu govaan hedhey bimuge machah ohunu. adhi miohthakun felhi gasthakun satheyka gunaah ithuru ragalhu oh libunu.

16

eah fahu eesaagefaanu vidhaalhuvi eve. fahe thiyabaimeehunge therein kanfaiy huri meehun mivaahaka ahaa visnaa. ekaleygefaanuge abxaabeen* ekaleygefaanu kuren suvaalu kuri eve. mi vaahakaige maana akee kobaa thoa?

eesaagefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. maaiykalaange ekalaange raskanfulhaa behey sirufulhutha thiyabaimeehunnah haama kuravaafi. aharen ehen meehunnaai vaahaka dhakanee maana fun vaahakathakun. eee liyevigenvaa fadhain: emeehunnah fenunu kamugai viyas nufenumekey evarey, adhi emeehunnah adu ivunu kamugai viyas nuvisney. aharen dhenme mikiyaadhin vaahakaige maana mikiyaadhenee. mioh thakakee maaiyraskalaange engevunfulhu. bae oh hingaa magu machah ohunu. eohthakuge misaalakee maaiykalaange basfulhuge adu ivi namaves iblees ebaimeehunge hiiytakugaivaa ekalaange basfulhutha athulumun ekalaange basfulhutha qaboolu nukoh salaamaiy nuvaa meehunge misaalu. anebai oh hila bimuge machah ohunu. miohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuge adu ivi adhi ufalaai eku ebasfulhutha qaboolu kuraa meehunge misaalu. namaves mibaimeehunge hithugai ekalaange basfulhu haru nulumuge sababun mimeehun

17

maaiykalaange kibafulhah hamaekani kuda vaguthu kolhakahtakaa ithubaaru kurey. adhi udhagoothakaa dhimaa veemaa ekalaange kibafulhah kuranvee ithubaaru kurun hutaalaa meehunge misaalakee mee.

miohthakun bae oh kashigasthakege thereah ohunu. meege misaalakee maaiyraskalaange basfulhuge adu ivi namaves ebaimeehunge amila kanthathakaai mudhalaai faisaaaai adhi dhuniyevee edhunthakuge sababun ebaimeehunge hithugai maaiyraskalaange basfulhuthakah thane nudhey rooxaanee gothah furihamayah bodu nuvaa meehunge misaalu.

adhi meege bae oh ragalhu govaan hedhey bimuge machah ohunu. miohthakuge misaalakee maaiyraskalaange basfulhuge adu ivi eah kiyamanve adhi egothugai dhemithibe ekalaangeah ithubaaru kuraa hiiyragalhu thedhuveri meehunge misaalu. adhi ebaimeehunnakee ragalhu govaan libey faidhaa huri gasthake fadha bae.

18

eesaagefaanu gadha kolhigandakah maduvumah amuru kurevun
ehen dhuvahaku eesaagefaanu ekaleygefaanuge abxaabeennah vidhaalhuvi eve. jaleelee kanduge ane faraathah dhamaa higaa. adhi dhoangnegai ekaleygefaanu abxaabeennaai eku furaa vadaigatheve. dhathuru kuramun dhanikoh eesaagefaanah nidhi kurevije eve. kuliakah varah gadha kolhigandakaai jehi vai baaru ve raalhu biya vi eve. dhoani dhiya boduve geben kairi vi eve. mihaadheesaage sababun ebaimeehun varah bodu nurakalakaai kurimathilan jehije eve.

abxaabeen eesaagefaannah govai heyfulhu lavai ekaleygefaanah dhennevi eve, saahibaa, saahibaaey! alhugadumen migebi mi maruvanee! eesaagefaan thedhuve vadaigen jehemun dhiya gadha vayashaai bodethi singaa raalhuthakah madu vumah amuru kurevi eve. hama evaguthu vaigadu maduve raalhutha hidhi kandu ihuoiy fadhain maduveje eve. evaguthu ekaleygefaanu abxaabeennah vidhaalhuvi eve. fahe thiyabaimeehunge eemaankan kobai hey?

19

ebaimeehun varah bodah ajaibu ve biru gatheve. adhi ekaku anekakah bungneve. meei konfadha insaane baa? ekaleygefaanuge amurah vayaai raalhutha ves kiyamantheri vey!

eesaagefaan fashaas meehunnah kaan dhevun
ane dhuvahegai eesaagefaan ekaleygefaanuge baara abxaabeennaai eku ehen meehunnaai dhurah vadaigathumahtakai bethusaeedha eykiyunu rashah dhathuru fetevi eve. namaves meesthakunnah ekaleygefaan erashah vadai gannavaa khabaru ivuneemaa ekaleygefaanuge fahaiypulhu dhiya eve. eesaagefaan mibaimeehunnaai badhalu vumun varah bodah ufaafulhu kurevi eve. adhi maaiyraskalaange raskanfulhaai medhu ebaimeehunnaa vaahaka dhakavaa hedhevi eve. adhi ebaimeehunge thereygai vaahaa bali meehunnege bali heyo kuravaa ves hedhevi eve.

iru osumuge vaguthugai eesaagefaanuge baara abxaabeen ekaleygefaanuge arihah ais bungneve. meei meehun ulhey avashe noon kamun mibaimeehun ehen thanakah fonuvaa lavan veenun thoa? eyrun misaraxadhuge konmeves avashakah noonee govaan hadhaa dhandakah gos kaaney eche gane nidhaaney thane hoadheyne noon thoa.

20

namaves eesaagefaan abxaabeennah vidhaalhuvi eve. thiyabaimeehun mibaimeehunnah kaaney eche dhee. ebaimeehun bungneve. alhugadumen athugai vaahaa ves echakee dhe mahaai fas roshi. veeiru alhugadumen mienmennah kaan dheyn vejiyaa etha baivaru kaathakeche gannan jeheyne. ethaangai anhenunnaai kudakudhin nulaa hama ekani firihenunge adhadhu ves fas haas meehun kamugai vi eve. namaves eesaagefaan abxaabeennah vidhaalhuvi eve. mibaimeehun baigadakah fansas meehun vaa gothah bahaa lai adhi enmennah isheenumah angaa.

ebaimeehun ekaleygefaan engevi magun kan koh nimumun meesthakun isheeneve. dhen eesaagefaan abxaabeen athugai vee fas rotaai dhe mas nangavaa udaai dhimaaah balavaa mikaa echethi dhevi kamahtakaa maaiy kalaange kibafulhah zukuru kurevi eve. eah fahu eesaagefaan efas rotaai dhe mas etha bayakah bai koh lavaifai enmennah bahaa lumahtakai abxaabeennah dhevi eve.

21

e enmen badu furen dhen kai nimumun abxaabeen nukevi gina vefaivaa thakethi nagaa vashigadu gadah elhi iru ekaa thakethin baara vashigadu furey haa kaa thakethi libuneve.

saamiriyaage hiiyheyo meehaa
edhuvahaku eve thibi meehunge therein dheenuge qaanoonee vakeelaku* thedhuvegen eesaagefaanah suaale kuri eve. eee ekaleygefaange kibain meesthakun nuruheyney fadha bahe hoadhumah masakaiy kurumuge gothun neve. mimeehaa eesaagefaanah bungneve. edhuru kaleyfaanoo. alhugandu abadhuge abadhah dhemi hunnanivi hayaath* libi gathumahtakaa kantha kuran jeheynee kon fadhaakun thoa?

eesaagefaan javaabu dhevi eve. ekamaa behey gothun thauraathugai* liyevigen vanee keekey hey? adhi efoiytakugai liyevigenvaa thakethin kaleah visnunee kon eche hey?

mimeehaa javaabugai bungneve. efoiytakugai liyevigen vanee: ekauvantha thiyabaimeehunge mathiveriskalaange kibafulhah thiyabaimeehunge mulhi hithaai mulhi furaanaaai vaahaa baarakaai hurihaa budhin

22

loabi vaashey. adhi kaleyge amila nafsah loabi vaa fadhain kaleyge avahtereen dheke ves loabi vaashey. eesaagefaan eynaaah vidhaalhuvi eve. kaley javaabu thiya dhinee varah ragalhah. thiya buni magun kan kurey. eirun kaleah nimume nuvaa dhemihuri dhuniye libeyne.

namaves midheenuge qaanoonee vakeelu mivarakun hutae nulieve. eynaa meesthakunge kurimatheegai eynaage molhukan dhakaanvegen ekaleygefaan kuren anekaa ane suvaalu kuri eve. namaves alhuganduge avahtereenney mibunevey bahuge maana akee kobai thoa? eesaagefaan javaabu dhevi eve. edhuvahaku meehaku jeroosalamun jerikoa ey kiunu rashah dhiumahtakaa dhathuru feshee. dhathuru kuramun dhiya magumathee magu feyrey vagunge bayaku eynaaaai hamalaa dhee eynaage gaigaa thalhaa aniyaa koh eynaage hurihaa mudhalaai annaunutha feyrigane eynaa ethaa maruvan dhoo kohfai filaa rakaa veje.

emagun dhathuru koh dhiya imaamakash* mimeehaa fenunu. namaves meenaa alhaa ves nulaa maguge ane faraathun laafai eynaage magun kuriah dhiyai. dhen miah fahu emagun dhathuru koh dhiya baithul maqdhis thereygai masakaiy kuraa leveege dharilolhuge meehakash* ves mimeehaa

23

emagumathee ovaa fenunu. meenaaah emeehaa fenumun alhaa nulaa maguge ane faraathun hingaafai dhiya. eah fahu emagun dhathuru koh dhiya thin vana meehaku ai. eynaaakee saamiriyaa* rashuge meehe. meenaaah mizaxam vefaivaa meehaa fenumun eynaage machah raxum koh hamdharu dhee vi. adhi eynaage zaxamtha saafu koh beys alhaa dhin. adhi zaxam vefaivee meehaa nagaa eynaa dhathuru kuramun dhiya himaaruge machah laigen kaireegaivaa dhathurukuraa magumathee thibumah hadhaafaivaa geakah gendhiyai. adhi ethaagai eynaa zaxam vefaivee meehaaah faruvaa kuramun gendhiya.

ane dhuvahu egeyge veri meehaaah faisaakolhe dhinumah fahu eynaa buni. ímeenaa balahataa dheyshe. adhi miah vure gina faisaa xaradhu vee nama aharen eburi dhaa magu matheegai kaleah efaisaa aburaa dheynamey. fahe eesaagefaan dheenuge qaanoonee vakeelah vidhaalhuvi eve. mivagunge aiy dhashuve aniyaa libumuge sababun haanika vefaivaa meehaage machah mithin meehunge therein avahteriyaku fadhain kankuree kaaku hey? mimeehaa javaabugai bungneve. eynaage machah heyo koh hithi meehaa. eesaagefaan vidhaalhuvi eve. kaley ves eynaa ekan kuri fadhain kan kurey.

24

eesaagefaan abxaabeennah dhughaa kuran dhaskoh dhevun
edhuvahaku eesaagefaan ekaheri thanakah vadaigen maaiyraskalaange kibafulhah dhughaafulhu kuravaan ulhuvi eve. ekaleygefaanun dhughaafulhun nimi vadaigaiy vaguthu abxaabeenge therein meehaku dhennevi eve. yahuyaagefaan ekaleygefaanunge abxaabeennah dhughaa kuraan dhaskoh dhevi. mathiveri saahibu ves alhugandumennah dhughaa kuraan dhaskoh dhevaa. eesaagefaan vidhaalhuvi eve. kaleymen dhughaa kuraa iru mifadhain dhughaa kurey.

bapaafulhaa! enmehai meesthakun iba raskalaange nanfulhah maaiy koh hithaa gadharu kuraaney fadhain hithmavaa faandhey. iba suvaameenge raskanfulhu midhuniyeyge machah fonuvaafaandhey! alhugandumenge edhuvahege roadhi edhuvahaku dhevavaa faandhey. alhugandumenge machah nubaikoh kankuraa meehun kuraa nubai kanthatha alhugandumenge hithun fohelaa nathaalaa fadhain iba raskalaange alhugandumen kuraa kuhtha ves fusavaa faandhey.

25

alhugandumen nubai kame kurumah medhuveri kohfaaney fadha mage alhugandumennah nudhakavaa faandhey. eahfahu eesaagefaan vidhaalhuvi eve. misaalakah kaleymenge therein ekakuge varah gaaiy rahtesaku vee. adhi ereyge dhanvaru kaley eynaage geah gos buni. í raxumaiyteriyaaey. ahannah kaley miadhu fihunu thanun dhethin roshi dheefaanan hey? dhathurakun ai ratesaku mi dhanvaru aharenge geah athuvejeye. adhi alhugandunge athugai dheyney eves kaaeche nethey.

kaleyge rahumaiyteriyaa faharegai bunefaane. ímidhanvaru ahannah udhagoo nukuraashey. dhoru thiyavanee thalhu laafai ey. aharennaa aharenge geyge enmen mithibee nidhaashey. ahannah mivaguthu thedhuvegen kaley beynun eche hoadhaa dheykah naadheveyne ey. eesaagefaan vidhaalhuvi eve. namaves ahannah yaqeen. kaleyge raxumaiyteriyaa thedhuve kaley edhunu eche kaleah dheyne. eee kaleakee eynaage gaaiy raxumaiyteriakah vee thee e noon. eee eynaage gadharu hifehetumuge gothun.

fahe aharen thiyabaimeehunnah bunan. edhey. e eche thiyabaimeehunnah dhevaane. balaa hoadhaa ulhey. eirun magu fennaane.

26

dhorugai taki dhee. thiyabaimeehunnahtakai edhore hulhuveyne. fahe konme meehaku ves echakah edhumun eyche emeehakah libeyne. konme meehakuves hoadhaa balaa ulhumun magu fennaane. adhi dhorugai taki dhinumun edhore emeehakahtakai hulhuveyne. dhenfahe kaleakee bapaakah vaanama adhi kaleyge dharifulhu kaleyge kibain mahakah edhefi nama hama yaqeenun ves kaley kaleyge dharifulhah nannugache nudheyne. noonee eynaa bihakah edhefi nama kaley eynaaah nagulan dhaate nudheyne. thiyabai meehunnakee nubai meehun kamugai vee namaves amila dharinnah rangalhu echethi dheyn dhaney. thiyabai meehunnah vure kaleymenge udugai vodigenvaa bapaafulhu maa rangalhah edhun tha fudhai dhevun dhenevodigenvey. veeiru kaleymenge udugai vodigenvaa bapaafulhuge kibafulhun edhey meehunnah ekalaange maaiy roohufulhu ufalaaieku nudhevaane baa?

eesaagefaanun bali anhenege bali heyokurevun
yahoodheenge alhukan kurumuge khaasa dhuvahu kamugaivaa sabathuge* dhuvahegai ebaimeehun alhukan kurumah eve thibi dheenuge marukazege thereygai eesaagefaan meesthakunnah kiyavai dhevumah innevi eve.

27

nubai jinneenge sababun hashigandu lenbi kolah nuhurevey varuge bali haalu jehifaivaa anhenaku ethaagai vi eve. mimeehaa akee bali haalugaivaa thaa ashaara aharuvefai vee meehaku kamugai vi eve. eesaagefaanah eynaa feni vadaigaiy hindhu eynaaah ekaleygefaanunge arihah aumah govailevi eve. adhi vidhaalhuvi eve. kabuleyge thiyavanee minju kurevifai. ekaleygefaanunge dhe aiypulhun eynaage gaigai aiy levi eve. hama e hindhun eynaage hashigandu seedhaa veje eve. adhi eynaa maaiykalaange kibafulhah xamdhaai zukuru kuri eve. midheenuge marukazuge mudheemu mikanthatha dheke varah bodah rulhi aeve. eee sabathuge dhuvahegai eesaagefaan meehege bali faseyha kurevee theeeve. eynaa evefai thibi meesthakunnah bungneve. hafthaaaku masakaiy kurumah ha dhuvas ve. veemaa balin heyo vumah ein dhuvahege thereyin dhuvahegai aadhey. sabathuge dhuvahugai nayakas vedhaane.

mathiveri saahibaa vidhaalhuvi eve. kaleymennakee munaafiqunge bae! kaleymenge therein konme meehaku ves eynaage geri noonee himaaru fen bovaiganfi nama sabathuge dhuvahugai viyas e ethi mohailai eah fen dhinumahtakai nugendhaanan tha? mikabuleygeee ves ibraaheemugefaanuge

28

dharidholhuge meehe. eynaa zaithaanaage baaruge dhashu vefaivaa thaa ashaara aharuge dhigu mudhathu veje. vee iru sabathuge dhuvahugai viyas hama yaqeenun ves eynaa ekamun minju koh minivan kurumakee nubai kame thoa? ethaagai vee meesthakunge therein eesaagefaannaai dhekolhu hedhi meesthakun ekaleygefaange mibasfulhuge sababun amila nafsuge machah ladhugatheve. namaves ehen hurihaa meesthakun ekaleygefaan kuravamun migendhavaa hairaan kuruvanivi kanthakuge sababun varah bodah ufaavi eve.

gelifaivaa kanbalhie fenumuge ufaa
edhuvahaku eesaagefaan meesthakunnah maaiykalaange raskanfulhaai medhu vaahakafulhu dhakavamun gendhavani koh sarukaaruge vaaru faisaa ekuraa meehunnaai* adhi nubai kanthatha kurumah maskhooru vefaivaa etha bayaku eesaagefaange basfulhuthakuge adu ehumahtakai ethanah aeve. ethaagai dheenee bodun kamugaivaa fareeseenunnaai dheenuge qaanoonee vakeelun ves vi eve. mibaimeehun mikamaa medhu zakuvaa koh faadu

29

kiumuge gothun ekaku anekakah bungneve. mimeehaa akee faafaverinnaai eku kai boi vaahaka dhakaa hedhumah varah edhey meehe. ehenkamun eesaagefaan ebaimeehunnah mimaana fun vaahaka vidhaalhuve dhevi eve. misaalakah kaleymenge therein meehakuge athugai satheyka kanbalhi vani koh eygetherein ekathi magu olhi geligen higaje nama emeehaa kuraanee kee? eynaa ane nuvadhiha nuva kanbalhi vina kaan dhanduge thereah dhookoh gelifai vee kanbalhi hoadhan dhaane. kanbalhi fenumun ekamaaivee ufalun eythi eynaage kondu mathee baavaigen geah gengos eynaage ratehinnashaai avahtereennah govai eynaa bunaane. ímagey magu olhigen gelunu kanbalhi fenije! aharenge miufalugai baiveri vey!

dhen miah fahu eesaagefaan vidhaalhuvi eve. hama mibuni fadhain thaubaa vaan nujehey dharumaveri nuvadhiha nuva meehunge machah suvarugeygai faulhu kurevey ufalah vure faafaveringe therein thaubaavaa enme meehakahtakai suvarugeygai faulhu kurevey ufaa maa bodu vaane.

30

rihi enme laarie
adhi eesaagefaan mimaana fun vaahaka ves ebaimeehunnah vidhaalhuve dhevi eve. misaalakah anhenege athugai rihi dhiha laari vi. adhi meege therein elaari gelunu. mihen kantha dhimaavi hidhu eanhen meehaa kantha kuraanee kon fadhaakun? eynaa bathi dhilai geythere ali koh mulhi geythere kuni kahaa mi rihi laari feney thoa mulhi geythereyge hurihaa thane hoadhaane. adhi mi rihi laari fenumun eynaage avahtereennaai ekuvereennah govai genes emeehunnah bunaane. íaharen mivanee varah ufalugai. aharen athun gelunu rihi laari fenije. aharenge mi ufalugai baiveri vaashey!

fahe eesaagefaan vidhaalhuvi eve. enme faafaveriaku faafain dhuruve ekalaange ruhivodigannavaa fadhain kan kuraan fashaafi hindhaku maaiyraskalaange malaaikathun ves hama mifadhain ufaaveri vaane.

dhe firihen dharin
eesaagefaan miah fahu mi maana fun vaahaka ves vidhaalhuve dhevi eve. efaharaku ulhunu dhanduveriyakuge dhefirihen dharin vi.

31

edhuvahaku mi dhe firihen dharin kure hagu dharifulhu eynaage bapaah buni. íbapaaey. bapage mudhalun aharennah vaa bai aharennah dheyshey. dhen mi dhaduveriyaa eynaage hurihaa mudhaa eynaage dhe dharinge medhugai bahai hagu dharifulhah vee mudhaa eynaaah dhinee. kuda dhuvaskolhe fahun mi hagu dharifulhu eynaage hurihaa mudhaa hifaigen ehen dhuru saharakah higaje. adhi mi saharugai eynaage hurihaa faisaa beynun neiy beykaaru gothugai heydha kohli.

midhuvasvaru mulhi misaraxadhah varah bodu thadhakaai kurimathi laan jehunu. eyru meenaage hurihaa laari beynun neiy gothugai heydha koh hus veje. eynaaah kaaney eche nulibi badufai hoonukamuge haalu gai jehije. mihindhu eynaa ehisaabugaduge dhaduveriege dhadugai masakaiy kurumah dhiya. mi dhaduveriyaa eynaaah dhin masakathakee eynaage oorutha belehetumuge masakaiy. meenaage badufai hoonukan boduvegen ekamah keiy nukurevumuge sababun eynaa hithah eree mioorutha e kaa gastha ves eynaaah kaan libeyne nama. mi haalugai vee iru ves eynaaah kaa eche dheyney meehaku nuvi. mihen kantha dhimaavi hindhu eynaa miveegoiy visni hey jehee eynaa

32

eynaage amila nafsah buni. ímagey bapage noakarunnah ves emeehunnah nukevi ginavaa varah vure ginain ves kaan libey. ekamaku ma mithaagai mibadah maruvanee. aharen eburi bapage kairiah dhaan vee. adhi bapaah bunaanan. bapaaey. aharen bapaaai adhi maaiyraskalaangeaai dhekolhuve faafa kohfeemey. veemaa aharennakee mihaaru bapage dhariege nan libun khagu meehakeeme nooney. ehennamaves aharen bapage noakarunge therein meehaku kamugai qaboolu kuraashey. mihen hithaa eynaa eburi rashah dhiumah dhathuru feshi. eynaaah geaai hamaah nuves dhevi ulheni koh eynaage bapaah eynaa feni dhuvamun ais eynaage haalu dheke ekamuge machah hamdharu dheeve eynaagai olhu laigane bos dhee hedhi.

mihindhu midharifulhu buni. íbapaaey. alhugadu bapaashaai adhi maaiyraskalaange aai dhekolhuve faafa kohfeen. veemaa aharennakee mihaaru bapage dhariege nan libun khagu meehakeeme noon. namaves mibapa eynaage noakarunnah govaa genes buni. íavahah gos molhu agu bodu hedhume genes meenaaah dhee. meenaage ingili gai alhaane angotiakaai araane faivaane ves genes dhee. adhi fala kurevifaivaa lha geri kathilaa bodu keume thayaaru kurey. mi

33

ufaaveri munaasabathu faahaga kuran vaane. miadhu magey maruvefai vee dharifulhah alun aa hayaathe libije. magey gelifai vee dharifulhu fenije.

adhi eah fahu ebaimeehun mikan faahaga kurumahtakai ufaa faalhu kurumah feshi. mi vaguthu midhanduveriyaage dhoshee dharifulhu ulhunee dhaduthakuge masakathugai. eynaa masakathun nimigen eburi geah ai iru gey dhoshugai meesthakun lava kiyai nashai ulhey than feni ethanugaivee kujakah govai genes mivanee keethoa suvaalu kuree. mikujaa javaabugai buni. íkaleyge gelifai vee koko eburi geah athuveje. adhi ekamuge ufalugai kaleyge bapaa khaasakoh fala kurevifaivaa lha geri kathilaa bodu keume thayaaru kohfi. dhoshee dharifulhu mikamaai varah bodah rulhi ai. adhi geythereah vanumah inkaaru kuri. dhen eynaage bapa beyrah ais aadheyhaai eku eynaaah gey thereah vanumah edhunu.

namaves mi dhoshee dharifulhu eynaage bapaah buni. ími hurihaa aharu aharen bapage dhaduthakugai alhaku fadhain masakaiy kurin. adhi dhuvahakuves nukiyamantherie nuvan. namaves aharenge rateheennaai eku majaa kohlaa paateee baavaalan lha bakariege

34

minvarus bapaa nudhey. ekamaku bapage e dhari bapage laari faafaveri anhenunge machah kharadhu koh hus kohlaifai eburi geah aeeru eynaaahtakaa bapage khaasakoh fala kurevifaivaa lha geri kathilaa thiya keume thayaaru kuree.

bapa meenaaah buni. ímagey dharifulhaaey. kaley abadhu ves thiya vanee mithaa bapage kaireegai. adhi bapaah vaa nama vaahaa mudhale thiya vanee kaleyge aiy machah dhoo kohlaafai. namaves miadhu kaleyge gelifai vee koko eburi ai hindhu ekamuge ufalugai aharumen mikeun thayaaru koh ufaa faulhu kuran jeheyne. eee kaleyge koko vee maruvefai. namaves mihaaru eynaah alun hayaathe libije. eynaa vee gelifai. namaves alun eynaa fenije.

zukuru kuri jizaamu bali jehifaivee meehaa
efaharaku eesaagefaan jeroosalamah vadaigannavan saamiriyaa aai jaleelee aai dhesaraxadhu dheytherein dhathurufulhu kurevi eve. adhi ehisaabugaivaa rashakah vadaiganna vanikoh erashuge beyrun jizaamu bali jehifaivaa dhiha meehaku ekaleygefaanaai dhimaa vi eve. ebaimeehunge baleege najees kamuge sababun kairi vaan nukeri, dhurugai thibe baarah govan

35

feshi eve. eesaagefaan saahibaa. alhugadumenge machah raxum kuravaa.

eesaagefaan mibaimeehun dhekevadaigen vidhaalhuvi eve. thiyabaimeehunge hashigadu imaamunnah dhakaan dhey. mibaimeehun ekaleygefaan engevi gothah kantha kurumah gasthu kuri eve. imaamunge gaathah dhiya magumathee mibaimeehunge bali faseyha veje eve. mithanun ekaku eynaage bali faseyha vi than dheke hama vaguthun eburi eesaagefaange arihah aeve. adhi baaru adun maaiykalaange kibafulhah xamdhaai zukuru kuramun ais eesaagefaange fainpulhuge dhashah sajidhakoh thirivi eve. adhi ekaleygefaanah zukuru adhaa kuri eve. mimeehaa akee saamiriyaage meehekeve. eesaagefaan ekaleygefaange arihugai vee meesthakunnah vidhaalhuvi eve. aharen dhiha meehunge bali faseyha kureen. ane nuva meehun kobai? misaamiriyaage meehaa ekani maaiykalaange kibafulhah zukuru kurumahtakaa miaee keeve?

ekaleygefaan mimeehaaah vidhaalhuvi eve. thedhuvey. adhi kaleyge magugai kuriah dhey. kaleyge bali heyovefai thiyavanee kaley eemaan veethee.

36

eesaagefaanun ekaleygefaanunge maraai beheygothun vaahakafulhu dhekevun
edhuvahaku eesaagefaan ekaleygefaange baara abxaabeennaaigen meesthakunnaai dhurah efaraathakah vadaigen ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. jeroosalamah dhiumahtakaa dhathuru fashanvee. adhi erashugai insaanaage dharikalunnaai* medhu ihu zamaanuge hurihaa rasoolubeykalun liyuvi kanthatha ebeykalun liyuvi fadhain higaa nimidhaane. liyevigenvaa fadhain: ekaleygefaan yahoodhee dheenuge meehun noon baege aiy machah dhookoh leveyne. adhi ebaimeehun ekaleygefaanah malaamaaiykoh nubai echethi govaa ekaleygefaange gaifulhah kulhu jahaa hamushin ekaleygefaange gaifulhugai thalhaa aniyaakoh adhi ekaleygefaanu avahaara kohlaane. namaves avahaara koh levunu thaa thinvanaah vaa dhuvahu ekaleygefaan alun dhiri dhuniyeah vadai gannavaane.

abxaabeennah ekaleygefaanunge mibasfulhuthake nuvisnuneve. mibasfulhuthakuge maana ebaimeehun nahtakaa vanee foruvigenvaa eche kamugaeve. ehenkamun eesaagefaan midhekevi vaahaka fulhuthake emeehunnakah nueguneve.

37

zakaayos eesaagefaanu dhushumah edhunu
edhuvahaku eesaagefaan jerikoa rashah vadaigen erashutherey hingavaa vadai gennevi eve. erashuge musajaku kamugaivee zakaayos ey kiunu meehaku ethaagai vi eve. meenaaakee vaaru faisaa ekuraa meehunge* veriyaaeve. meenaa eesaagefaan dhushumah varah bodah beynunve ethanah aeve. namaves evefaivee meesthakunge sababunnaai adhi eynaa akee iskolhun kuru meehe kamun meesathakunge boathakuge mathin eynaaakah eesaagefaan fenna gothe nuvi eve. veemaa meenaa dhuvegos meesthakunge kuriah araa eesaagefaan vadaigannavaa maguge kaireegai huri vatheeni gahakah araa ekaleygefaanu dhushumahtakaa otheve. eesaagefaan egahaa araa hamave vadaigen vaguthu machah balavaa vidhaalhuvi eve. ey zakaayos. avahah gahun faibaa. aharen miadhu kaleyge geygai hunnah jehije.

eynaa gahun faibai varah ufalaaieku ekaleygefaanah marukhabaa adhaa kuri eve. evefai vee meesthakun mikantha dheke mikamaai nuruhi faadu kiyumuge gothun ekaku anekakah bungneve. eynaa edhiyaee faafaveriyege geyge mehmaanakah vumash!

38

namaves zakaayos mathiveri saahibah bungneve. mathiveri saahibaa! alhugadah vaa hurihaa mudhalege dhebaikulha ebai mirashuge hurihaa faqeerunnah hama mihaaru alhugadu dheynan. adhi alhugadu hedhi makaruthakuge sababun gelume libunu konme meehakah emeehaage athun negi thakechah vure hatharu guna ginain emeehakah dheynan. eesaagefaan eynaaah vidhaalhuvi eve. miadhu maaiyraskalaange kaleaai kaleyge aailaa salaamaiy kuravaafi. eee kaleakee ibraaheemgefaanunge aslu dharikolhuge meehe. insaanaage dharikalun midhuniyeah aee maguolhi gelifaivaa meehun hoadhaa salaamaiy kurumahtakai.

meesthakun eesaagefaanah raskalakaai efadhain marukhabaa kiun.
miah fahu eesaagefaannaai ekaleygefaanunge abxaabeen jeroosalamah araagen dhaa magumathin dhathuru kuravaa kuriyah vadaigennevi eve. ebaimeehun zaithoonee farubadha mathee gaivaa bethufaagey aai bethaaniyaa dherashaai kairiah vadaiganna vanikoh ekaleygefaanunge abxaabeenge

39

therein dhemeehakah ekaleygefaanu vidhaalhuvi eve. kurimatheegai evaa rashuge thereah dhey. thiyabaimeehun rashuge thereah araagen dhaa magumathee ethaagai vaa himaare fennaane. e himaarakee meege kurin dhuvahakuves eygai meehaku dhathure kohfaa vaaney himaare noon. eythi mohaalaigen mithanah geney. kaleymen eythi mohailee keevethoa eves meehaku kaleymen kuren suvaalu kohfinama buney. ímathiveri saahibaa eah beynun vejeye.

emeehun erashah araagen dhiyamagumathee eesaagefaan vidhaalhuvi fadhain bandhefai huri lha himaare fenuneve. ebaimeehun emohanikoh eyge verin emeehunnaai suvaalu kuri eve. kaleymen thihimaaru thiyamohanee keekuran hey? emeehun javaabugai bungneve. mathiveri saahibaa eah beynunfulhu veje.

emeehun mi himaaru eesaagefaanuge arihah genes emeehunge saalutha eygemathee fathuraa eesaagefaanah eah araa vadai gathumah ehee vi eve. dhen eesaagefaan eygai dhathurufulhu kuravaa vadaigennevi magumathee ehenihen meesthakun ves ekaleygefaanah marukhabaa kiyumuge gothun ebaimeehunge saalutha ekaleygefaanunge kurifulhumathee magumatheegai fathuraa hedhi eve.

40

ekaleygefaan zaithuni farubadha mathin thiriah dhaa magun dhathuru kuravaa vadai gennevi hindhu ethaa thibi etha haas abxaabeen baaru adun maaiykalaange kibafulhah xamdhu sanaa kiyan feshieve. eee ebaimeehunnah ekaleygefaanunge kibain fenunu ginavegenvee hairaan kuruvanivi kanthathakuge sababun neve. adhi ebaimeehun ufalaaieku mifadhain govamun gendhiya eve. mathiveri raskalaange ismufulhugai vadai gannavaa rasgefaanah barakaaiyterikan lavavaa faandhey! ibaraskalaange mathiveri vegenvaa karaamaiyteri kamaai sulhaverikan dhamahatavaa qaaimu kuravaa faandhey!

eedhul paskaage keun
meege dhethin dhuvas fahun meesthakun eedhul paskaaah thayaaru vaan fashaifi eve. meeidhugai konme aeelaae baithul maqdhisah gos lha kanbalhie kalaange kibafulhah qurubaan kuran jehe eve. eesaagefaan ekaleygefaanuge abxaabeenge therein badhuru aai yahuyaaah govaalavaa edhemeehunnah vidhaalhuvi eve. meeidhuge khaasa keun thayaaru kurumahtakaa dhey.

41

emeehun bungneve. alhugadumen eedhuge keun thayaaru kurumah kaleygefaanun edhi vadai gannavanee konthaaku thoa? eesaagefaanu vidhaalhuvi eve. jeroosalamuge rashu thereah araagen dhaa magumathee fen rubae hifaigen dhaa firihenaku kaleymennaai badhalu vaane. eynaaaai eku eynaa dhaa geakah dhey. dhen egeyge veri meehaaah buney. íedhurumeehaa bungney: meeidhulpaskaage keun aharennaai aharenge abxaabeen keumahtakaa hama jasaifaivaa kotari kobaihey? eynaa egeyge mathee bureegaivaa bodu kotarie thiyabai meehunnah dhakaane. ekotareegai beynunvaa hurihaa eche hunnaane. dhen ethaagai keun thayaaru kurey.

badhuru aai yahuyaa erashah araigen dhiya magumathee eesaagefaan vidhaalhuvi magun hurihaa kame higaa dhiya eve. dhen ebaimeehun ethaagai eedhuge keun thayaaru kuri eve. reyvegen ai vaguthu eesaagefaanaai ekaleygefaanunge baara abxaabeen egeah vadaigaiy meyzu dhoshugai fari kulhuvumah isheedhe vadaigatheve.

ebaimeehun keumuge thereygai vanikoh , eesaagefaan emeehunnah vidhaalhuvi eve. aharennah aniyaa aai veyn libumuge kurin thiyabaimeehun naaieku meeidhuge keun keumah aharen varah bodash

42

beynun veemu. aharen thiyabaimeehunnah yaqeenkamaaieku bunan. meesthakun meeidhuge keun maaiyraskalaange raskanfulhugai keumun meeidhuge aslu maana furihamave nimeyne. adhi eyge maana furihama vumuge fahun noonee aharen meeidhuge keun alakun nukaanan.

dhen eesaagefaan meybiskadhuruge fani thate nangavaa maaiyraskalaange kibafulhah zukuru kuravaa ethashi abxaabeennah dhevamun vidhaalhuvi eve. kaleymen konme meehaku mithashin ethifodhe boalaa. aharen thiyabai meehunnah yaqeen koh bunan. maaiyraskalaange raskanfulhu aumuge fahun noonee aharen mibuin alakun nuboanan. dhen eesaagefaan rote nangavaa maaiy f ge kibafulhah zukuru kuravai eroshi bai kohlavai emeehunge medhugai bahaa lavamun vidhaalhuvi eve. miroshikolhu kaalaa. meei thiyabaimeehun nahtakai dhevifaivaa aharenge hashigadu. aharenge handhaanugai migothuge mathin kan kurey.

keumun nimumah fahu eesaagefaanu anekaa ves meybiskadhuruge fani thate nangavaa vidhaalhuvi eve. meei eley thiyabaimeehun nahtakai ohoruvifaivaa aharenge ley. miley ohoruvifai vanee maaiykalaange

43

ekalaange meesthakun naaieku kurevi aa ebasvun qaaimu kurumahtakaai.

eesaagefaanun hayaru kurun
noat: hama mireyge dhamuge vaguthegai yahoodheenge bodunnaai dheenee sifainge jamaaathe eesaagefaan hayaru kuri eve. adhi ereyge fathihuge vaguthugai dheenuge bodun majleesve eesaagefaannaai suvaalutha kuri eve. eah fahu yahoodheenge bodunge mijalsaain nimi eesaagefaan pilaathusge arihah gendhiya eve. pilaathus akee eyru roamuge sarukaarun jeroosalamugai hunnavaa gavarunaru eve.

dheenee majleehuge meehun eesaagefaanaai beheygothun thuhumathu thake pilaathus kurifulhumachah husha alhan feshi eve. ebaimeehun bungneve. alhugadumen mimeehaa migenaee mulhi misaraxadhuge thereygai meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvan masakaiy kurani koh. meenaa meesthakunnah bunamun gendhiyaee ebaimeehun kaisaru rasgefaanah vaaru faisaa nudhekumah. adhi eynaa akee almaseehu kamugai aai raskalaku kamugai ves meenaa dhauvaa kurey.

44

dhen pilaathus eesaagefaanah vidhaalhuvi eve. kaleakee yahoodheenge rasgefaanu tha? eesaagefaan meege javaabugai vidhaalhuvi eve. thiyavidhaalhuvee thedhufulhe.

dhen pilaathus bodu imaamunnashaai adhi ethaagaivee hurihaa meesthakunnah vidhaalhuvi eve. aharennah fenna gothugai meenaa sarukaaruge qavaaidhaai xilaaf vaa kahala eves kame kohfakaa nuvey. namaves mibaimeehun thakuraaru koh bunamun gendhiya eve. meenaa mulhi yahoodhiyaa karaige thereygai meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvan masakaiy kuri. eynaa mikan kuranee meesthakunnah eynaa kiyavaidhemun gendhaa kiyavaidhinumun. eynaa mikanthatha feshee jaleeleegai. mihen bunevunu adu ivi pilaathus suaalu kurevi eve. meenaa akee jaleelee karaige meehe tha?

pilaathusah eesaagefaan akee jaleeleege rahvese kan egi vadaigennevi hindhu emanikufaanu eesaagefaan jaleelee karaige gavarunaru herodhus arihah fonuvevi eve. herodhus ves evaguthu dhuruve hunnevee jeroosalamugaeve.

eesaagefaanu fenilevumun herodhus varah bodah ufaavi eve. eee emanikufaanu eesaagefaanuge vaahaka varah bodah ahaafai vumaaieku

45

ekaleygefaange faraathun mughujizaathe dhekelumuge umeedhugaeve. herodhus eesaagefaanu kuren varah gina suvaalutha kurevi eve. namaves ein eves suvaalakah eesaagefaanu javaabe nudheva eve. bodu imaamunnaai dheenuge qaanoonee vakeelun ethaagai vi eve. adhi rulhi gadha kamaaieku mibaimeehun eesaagefaanaai behey gothun thuhumathutha herodhusah husha alhamun gendhiyaeve. dhen herodhusaai emanikufaanuge sifain eesaagefaanah nubai echethi govaa malaamaaiy kuran feshi eve. mibaimeehun ekaleygefaanah jesun kurumuge gothun raskalaku fadhain ekaleygefaan hedhun elhuvumah fahu aburaa pilaathusge arihah fonuvi eve.

midhuvahuge kureegai herodhus aai pilaathus akee dhedhumminun kamugai viyas midhuvahah fahu edhemeehunnee dheraxumaiyterin kamugai vi eve.

eesaagefaanah maruge hukum
pilaathus ethaa eve thibi yahoodheenge bodu imaamunnashaai bodunnashaai ghaamunnah govaa ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve.

46

meesthakun sarukaaraai dhekolhu kuruvumah masakaiy kurumuge thuhumathugai thiyabaimeehun aharenge kairiah gennai mimeehaaaai medhu aharen varah ragalhah hoadhaa balaifeen. namaves aharennah fenna gothugai kaleymen thiya kuraa hurihaa thuhumathuthakun enme thuhumathe ves thedhu echakah nuvey. herodhusah ves fenunee hama mifadha hekithake. eynaa mimeehaa aburaa aharenge kairiyah fonuvee ehen vegen. kaleymennah egey fadhain eynaaah maruge hukum khagu vegene nuvey. veemaa eynaage gaigai hamushi elhumah fahu minivan kuraanee.

(eedhul paskaage munaasabathugai roamuge sarukaarun yahoodheen hiiy hama jesumuge gothun kuhvereenge therein meehaku minivan koshdheyve.) evefai vee hurihaa meesthakun eadun halhey lavan feshieve. eynaaah maruge hukum kurey. eynaage badhalugai aharumennahtakai barabaas minivan kurey.

mi barabaas akee sarukaaraai dhekolhah baghaavathegai baiverive adhi meehaku maraalee thee jalah levifaivaa meehekeve. pilaathus eesaagefaan minivan kureveythoa anekaa ves evefaivee meesthakunnaai bahuskoh vaahaka dhekevi eve. namaves emeesthakun halhey lavamun gendhiya eve. eynaa saleebah aruvaa*. eynaa saleebah aruvaa.

47

pilaathus ebaimeehunnah thinvana faharah vidhaalhuvi eve. meenaa saleebah aruvaanvee keevegen? meenaage kushakee kobai? eynaaah maruge hukum kurumuge eves sababe aharennakah nufeney. aharen eynaage gaigaa hamushi elhumah hukum kurumah fahu eynaa minivan kuraanee. namaves meesthakun hutume nethi halhey lavamun gendhiyai eesaagefaanah maruge hukum kurumasheve. ebaimeehunge adutha irakah vure ire baaruvamun dhiya eve. enme fahun pilaathus ebaimeehunge halheykuge sababun ebaimeehunnaai ebasve eesaagefaanunge badhalugai ebaimeehun edhunu meehaa minivankoh dhineve. mimeehaa akee sarukaaraai dhekolhah baghaavaiy koh adhi meehaku maraalumuge kushugai jalah levifaivaa meehekeve.

eesaagefaanun saleebah eruvun
roamuge sifain eesaagefaanah maruge adhabu dhinumahtakaa rah beyrah gendhiya eve. ebaimeehun dhiya magumathee simon ey kiunu kureynayoan rashuge meehakaai dhimaavi eve. meenaa emagun dhathuru koh dhiyaee rah fushun jeroosalamah dhiumah takaeve. bae sifainge meehun

48

eynaa gadha kamun genes eesaagefaanunge fahaiypulhun saleebu hifaigen dhiumah majubooru kuri eve.

eesaagefaanuge fahaiypulhun dhiya etha haas meehunnege thereygai romun hithaama kuramun dhiya bae anhenun ves himenune eve. ebaimeehun roi hithaama kuramun gendhiyaee eesaagefaanaai dheytherey mimeesthakun kantha kuri goiy dheke ekamaai vee dherain neve. eesaagefaanu mianhenunnaai dhimaalah eburi vadaigen vidhaalhuvi eve. jeroosalamuge anhen dharinney. aharennahtakai roi hithaama nukurey. eyge badhalugai kaleymenge amila nafsaai adhi kaleymenge dharinge machah hithaama kurey. thiyabaimeehun ekaku anekakah mifadhain bunaane dhuvahe annaane. ídhuvahakuves dhariaku nulibey anhenunnaai dhariakah kiru nudhey anhenunah barakaaiyterikan hutey. edhuvahugai maaiykalaange bavaalevi foiytakugai liyuvaifaivaa fadhain: meesthakun farubadha thakah bunaaneye. eyfarubadhathakaaey. aharumenge machah veteyshey. adhi hilathakah bunaaneye. ey hilathakaaey. aharumen foruvaashey. fahe gas roakoh hutaa meesthakun mifadhain kankuraa hindhu, gas hiki veemaa kantha dhen vaanee kihine baavaey.

49

maruge adhabu dhinumahtakai eesaagefaanuge ithurun kuhveringe dhemeehaku ves genevuneve. ebaimeehun eesaagefaannaai midhekuhveringe meehun boluge naashigandey kiyunu hus bimakah gendhiya eve. ethaangai mibaimeehun eesaagefaanu saleebah eruvi eve. midhekuhveringe meehun ves ekaku eesaagefaanunge kanaaaiypulhu faraathugai adhi anekaku ekaleygefaanunge vaaiypulhu faraathugaivaa gothah saleebuthakah eruvi eve. evaguthu eesaagefaanun maaiykalaange kibafulhah dhennevi eve. bapaa! ebai meehunge faafa fusavaa dhevaa. ebaimeehun ekuraa kanthathake ebaimeehunnakah nuvisney.

bae sifainge meehun ekaleygefaanunge hedhunkolhu libeyne meehaku belumah guruathu lieve. meesthakun mimanzarutha dhekumah eve thibi vaguthu emeehunge bodun eesaagefaanah malaamaaiy kuramun gendhiya eve. meenaa ehenmeehun salaamaiy koshdhin. eynaa akee maaiykalaange almaseehu kamugaivaa ekalaange khaasa kuravaafaivaa beykalunnah vaa nama eynaa eynaage amila nafsu salaamaiy koh faaney thaa.

sifainge meehun ves eesaagefaanunge arihah gosfai ekaleygefaanah malaamaaiy kuri eve. adhi ekaleygefaanun hiiypavaathoa balaan raahuiy dheefai adhi ekaleygefaannah bungneve. kaleyakee yahoodhinge

50

rasgefaanah vaa nama kaleyge amila nafsu nikan salaamaiy koshbalaa! ekaleygefaanunge boafulhaa dhimaalu matheegaivaa thuhumathuge liyume haru kohfai huteve. eygai liyevifai ve: ímeei yahoodheenge rasgefaaney eve.

eesaagefaanaai eku saleebah eruvunu dhekuhvereenge therein ekaku ekaleygefaanah echethi govamun gendhiya eve. eynaa ekaleygefaanah bungneve. kaleakee maaiykalaange fonuvevi al maseehue noon tha? ehen nama kaleyge amila nafsu mithanun salaamaiy koh aharumen ves salaamaiy nukuraan vee keeve hey?

namaves ane kuhveriyaa eynaaah bungneve. maaiyraskalaange kibafulhah konme ves varege biruvethikame bahataa. aharumen thin meehunnah mivanee maruge hukum kohfai. aharennaai kaley kuri nubai kanthathakuge sababun aharemen migothah maruvun khagu vegen vey. namaves mimeehaa akee eves nubai kame kohfaivaa meehe noon. dhen eynaa eesaagefaannah bungneve. eesaagefaanoo! kaleygefaanunge raskanfulhuge dhuvahugai alhugaduge mathin handhaan bahatavashchey.

51

eesaagefaan javaabugai eynaaah vidhaalhuvi eve. aharen kaleah yaqeen kamaaieku bunan, kaley aharennaai eku hama miadhu suvarugeygai vaane.

eesaagefaanunge maru
mendhurun gaaiygandakah baara jahaa ehaakan haa iru kuliakah iruge alikan kedi mulhi rah andhiri veje eve. mendhuru fahu thine jahan dhen miandhiri kan mifadhain dhemi huteve. dhen evaguthu baithul maqdhisge ethereygaivaa khaasa farudhaa dhefalhiah irigen dhiya eve. eesaagefaan gadha adufulhun govai levi eve. bapaa! aharenge furaana bapaaai havaalu kuramey. mihen vidhaalhuvi hindhu ekaleygefaanunge furaanafulhu ekaleygefaanunge hashikolhaai vakiveje eve. mithan dhuh roamuge sarukaaru sifainge ofisaru maaiykalaange kibafulhah xamdhu kurumah fahu bungneve. mi meehaa akee hama haqeeqathugai maaiyraskalaange rusevun libifaivaa meehe. mithanah eve thibi meesthakunnah kanthatha higaa dhiya goiy feni ekamaa ladhu gane varah bodah hithah asaru koh meygai thalhaa eburi

52

ebaimeehunge geygeah hingaje eve. namaves eesaagefaanunge hurihaa raxumaiytereennaai adhi ekaleygefaanunge arihugai jaleeleein ai anhenun ves dhurugai mikanthatha hingaa dhiya goiy balan thibeve.

eesaagefaanun fasdhaanu levun
yahoodhiyaa karaige arimatheaa rashun ai yoosuf ey namakah kiunu meehaku ethaagai vi eve. miyoosuf akee thedhuveri saalihu meehekeve. eynaa akee ves maaiykalaange raskanfulhu faulhu vaane dhuvahuge inthizaarugai huri meehekeve. eynaa akee yahoodheenge majleehuge membaraku kamugai namaves eesaagefaanaai dheytherey yahoodheenge majlees mininmumaai kantha kuri gothakaai eynaa qaboole nuve eve.

miyoosuf pilaathusge arihah gos eesaagefaanun fasdhaan levumahtakaa ekaleygefaanunge hashikolhah edhuneve. dhen eynaa ekaleygefaanunge hashikolhu saleebun thirikoh enme agubodu fotheege fothigadakun ehashikolhu nivaakoh fasdhaan levumahtakaa qaburusthaanash* gendhiya eve. farubadhaagai hadhaifaivaa hohalhae ethaangai vi eve. ethaagai eves meehaku valhu levifakaa adhi nuve eve. yoosuf eesaagefaanunge hashikolhu ehohalhaige thereygai veduvi eve.

53

miadhakee sabathuge dhuvahah thayaaru kuraa dhuvaheve. adhi mihaaru sabathuge dhuvahah iru osen vanee varah kairi vefaeve. eesaagefaanunge arihugai jaleeleein ai anhenun ves yoosufge fahathun dhiya eve. adhi eesaagefaanunge hashikolhu ehohalhaige thereygai veduvunu goiy mianhenun dhuteve. ehen kamun mibaimeehun eburi geah gos kafun kurumah beynun vaaney meeru vas dhuvaa thakethi ekaleygefaanunge hashikolhah elhumahtakaa thayaaru kuri eve. namaves yahoodheenge dheenuge hukumugaivaa fadhain sabathuge dhuvahugai mibaimeehun ves eves masakathe nukoh thibeve.

eesaagefaanun alun dhiri dhuniyeah vadaigennevun
aadheetha dhuvahuge varah fathihu mianhenun eesaagefaanunge hashikolhu veduvifaivaa hohalhaige kairiah dhiya eve. eesaagefaanunge hashikolhuge machah elhumahtakaa mibaimeehun thayaaru kuri meeruvasdhuvaa thakethi mibaimeehunnaai eku genaeve. mimeehun ehohalha huri hisaabah dhiya iru ethaage agamathi huras kurevifaivaa bodu maa singaa hila vanee efaraathakah furolhaa levifaeve. ebaimeehun ethereah vadhe beli iru mathiveri saahibu eesaagefaanunge hashikolhe ethanaku nuve eve.

54

mibaimeehun mivee kee kan neygi hairaan vefai thibaa kuliakah ethaagaivaa dhebeykalaku emeehunnaa kaireegai hunnevi eve. mibeykalunge hedhunkolhu vidhavidhaave eve.

mithan dheke mianhenun gaiy birun isjehi mathi balaalan ves nukerifai thibeve. namaves midhebeykalun ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. thiyabaimeehun dhiri huri meehaku maruvefaivaa meehunge therein thiya hoadhanee kee kuran!? ekaleygefaane mithanaku neiy. ekaleygefaanun vanee maruvumah fahu alun dhiruvavaafai. jaleeleegai ekaleygefaanun thiyabaimeehunnah vidhaalhuvi basfulhu handhaane neiy hey? ekaleygefaanun vidhaalhuviey: íinsaanaage dharikalun faafaveringe aiy machah dhoo kohleveyney. ebaimeehun ekaleygefaan saleebah aruvaaney. adhi maruvumah fahu thin vanaahvaa dhuvahu ekaleygefaanun alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaaney. dhen mibaimeehun eesaagefaan jaleeleegai vidhaalhuvi basfulhuge mathin handhaan veje eve. adhi qaburusthaanun jeroosalamah eburi gos mikanthatha dhimaavi hurihaa gothege vaahaka egaara abxaabeennashaai ethaa thibi ehen meehunnah kiyaadheefi eve. mianhenunnakee mariyam magleyney aai yoannaa aai abxaabe kamugaivaa yauqoobuge manmaafulhu mariyamaai emeehunnaai ekeegai dhiya ehen anhenuneve.

55

namaves abxaabeennah mi anhenun kiyai dhin vaahakatha qaboole nukurevuneve. eee mivaahaka thakakee thaakunthaaku nujehey vaahakathake hen heevaa theeeve. ehen namaves badhuru thedhu vegen ethanun feshigen qaburusthaanaai hamaah dhuvefai dhiya eve. ethanah gos ehohalhaige thereah gudhuvegen beli iru eynaah fenunu hai ves echakee eesaagefaanunge gaikolhugai olhaa levifaivee agubodu fotheege fothigadeve. mivee kanthakaaimedhu varah bodah hairaan vegen hure eynaa ethanun hingaje eve.

eesaagefaanu udah eruvevun
noat: hama e aadheetha dhuvahu abxaabeen kure dhemeehun ehen rashakah dhanikoh eesaagefaanu emeehunge kairiah vadaigen emeehunnaa vaahakafulhu dhekevi eve. miah fahu midhemeehun eburi jeroosalamah gos ehen abxaabeennah mivaahaka kiyaadhineve.

mihurihaa abxaabeen mikamaaimedhu vaahaka dhakamun gendhanikoh mimeehunnah fenunee xudh eesaagefaanu ethaangai vanikon neve. ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. maaiykalaange thiyabaimeehunge machah salaam lavaa.

56

namaves mimeehun mithan dheke sisaigengos eee dhirey gabure kamugai heekoh varah bodah biru gatheve. mihenve eesaagefaan ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. thiyabaimeehun thiyahaa bodah thiya birugannanee keeve? aharen dhiri huri than dheke ekan qaboolu kuran thiyahaa bodah undhagoovee keeve? aharenge athaai fai thilaah balaa bala. meei xudh aharen. thiyabaimeehun aharenge gaigai aiy labala. eyrun thiyabaimeehunnah aharennakee dhirey gabure noon kan yaqeen vaane. dhirey gaburege hashigadugai mahaai kahte nuvaane. namaves aharenge hashigadugai mahaai kashi vaa kan eyrun kaleymennah yaqeen vaane. dhen ekaleygefaanu ekaleygefaanunge aiypulhaai fai thilapulhutha ebaimeehunnah dhekevi eve. ebaimeehun mikamaai varah bodah ajaibu ve ufaavee namaves mikan qaboolu kuran dhathi vikan egi vadaigen eesaagefaanu ebaimeehun kure esevi eve. ahannah kaa eche dheefaanantha? abxaabeen ekaleygefaanah fihunu maskolhe dhinumun ekaleygefaanu ebaimeehunge kurimatheegai mimaskolhu farikulhuvevi eve.

dhen ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. thauraathaai zabooraai ehenihen rasoolu beykalun liyuvaafaivaa fothfothugai

57

aharennaai medhu bayaan vegen vaa hurihaa kame ebayaan vegen vee fadhain higaa nimidhaane kamah aharen thiyabai meehunnaaieku vee dhuvasthakugai thiyabaimeehunnah buneen.

dhen ekaleygefaanu emeehunnah maaiykalaange baavaalevi foiytakugaivaa bayaanthakuge maana visnumuge kulhadhaanakan dhevi eve. ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvi eve. liyevi bayaanvegenve: almaseehuah aniyaa libivadaigen avahaara vumah fahu thin vanaah vaa dhuvahu alun dhiri dhuniyeah vadai gannavaane. adhi mi govaalevun dhuniyeyge hurihaa qaumakah govaaleveyne. mi govaalevumakee almaseehuge nanfulhugai meesthakun maaiykalaange kibafulhah eburumun emeesthakunge faafatha fusavaane kamuge govaalevun. mi govailevun dhuniyeyge qaumuthakah fethureynee jeroosalamun.

kaleymenge kurmatheegai mikanthatha ve hingaje. veeiru kaleymen mikanthathakah hekivey. thiyabaimeehun maaiyraskalaange mathiveri baarufulhu dhevaifumah dhaandhen mirashugai madu kurey. aharenge bapa vaudhuve vodigenvee hadhiyaafulhu khudh aharen kaleymenge kairiah fonuvaanan. dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennaagen erashun vadaigen baithuaniaa rashaai araa hamavi hindhu ekaleygefaanunge ahpulhu

58

machah ufulavaa emeehunnah barakaaiy levevi eve. adhi hama evaguthu maaiyraskalaange ekaleygefaanun udah eruvevi eve. abxaabeen eesaagefaanunge machah xamdhaai sanaa kiyamun ufaaveri kamaai eku eburi jeroosalamah dhiya eve. adhi baithul maqdhisgai maaiyraskalaange kibafulhah zukuru kurunmathee ebaimeehunge hurihaa vaguthe heydha kuri eve.

59

insaanun vanee vinaage misaalugai, adhi ebaimeehunge fahuruveri kamakee maathakaa efadha kamekeve.

vinaage thaazaakan kendi fanduvaane, adhi maathakuge reethikan kendi milaigen dhaane eve. namaves mathiveri raskalaange basfulhu abadhuge abadhah dhemi hunnaane eve.

[meei injeelugai vaa badhuru fothuge evana baabu, 52 vana aayaiy.]

60

thiyabeyfulhunge mauloomaathahtakaa
mifothuge vaahakatha vanee injeeluge lookaas ey kiyaa fothun thireegai mivaa aayaiytakun tharujamaa kurevifai: mariyamgefaanah maaiyraskalaange vaudhufulhe evana baabu, 83-62 vana aayaiy.

eesaagefaanu dhuniyeah vadaigathun dhevana baabu, 02-3 vana aayaiy. eesaagefaanu baithul maqdhisgai hunnevun dhevana baabu, 52-41 vana aayaiy.

udun ai adufulhe thinvana baabu, 22-21 vana aayaiy. iblees eesaagefaanah faafae kuruvan masakaiy kurikurun hatharuvana baabu,51-1 vana aayaiy. dhanduveriyaa ahvana baabu, 51-4 vana aayaiy. eesaagefaan gadha kolhigandakah maduvumah amuru kurevun ahvana baabu,52-22 vana aayaiy. eesaagefaan fashaas meehunnah kaan dhevun nuvavana baabu, 71-01 vana aayaiy.

saamiriyaage hiiyheyo meehaa dhihavana baabu, 73-52 vana aayaiy. eesaagefaan bxaabeennah dhughaa kuran dhaskoh dhevun 11 vana baabu, 13-1 vana aayaiy.

61

eesaagefaanun balianhenege bali heyokurevun 13 vana baabu, 71-01 vana aayaiy.

gelifaivaa kanbalhi 51 vana baabu, 7-1 vana aayaiy. rihi enme laarie 51 vana baabu, 01-8 vana aayaiy.dhe firihen dharin 51 vana baabu, 11-32 vana aayaiy. zukuru kuri jizaamu bali jehifaivee meehaa 71 vana baabu, 91-11 vana aayaiy.

eesaagefaanun ekaleygefaanunge maraai beheygothun vaahakafulhu dhekevun 81 vana baabu, 43-13 vana aayaiy. zakaayos eesaagefaanu dhushumah edhunu 91 vana baabu, 01-1 vana aayaiy. meesthakun eesaagefaanah raskalakaai efadhain maruhabaa kiun 91 vana baabu, 83-82 vana aayaiy.

eedhul paskaage keun 22 vana baabu, 02-7 vana aayaiy. eesaagefaanun hayaru kurun 32 vana baabu, 21-2 vana aayaiy. eesaagefaanah maruge hukum 32 vana baabu, 52-31 vana aayaiy. eesaagefaanun saleebah eruvun 32 vana baabu, 34-62 vana aayaiy. eesaagefaanunge maru 32 vana baabu, 94-44 vana aayaiy. eesaagefaanun fasdhaanu levun 32 vana baabu, 65-05 vana aayaiy. eesaagefaanun alun dhiri dhuniyeah vadaigennevun 42 vana baabu, 21- 1 vana aayaiy.

62

bae lafuzuthakuge maana
mifothugai mivanee baibalugai himeney lookaas ey kiyaa fothun tharujamaa kurevifaivaa vaahakafulhu thakeve. baibal akee thauraathaai injeelaai zabooraai adhi ehen ves baavailevi foiytakun ekulevigenvaa fotheve. meege aslu liyevifai vanee hibroo bahunnaai, eramaik bahunnaai, greek bahun neve.

mifothugai fennan huri bae lafuzu kiyuntherinnah visnan udhagoo vedhaane thee, thireegai mivanee bae lafuzu thakaai eyge maana dheyha koh dheefaeve.

baithul lahum: meei yahoodhiyaa karaige jeroosalam aai kaireegaivaa kuda avashekeve. mirah mamhooruvefai vanee dhaaoodhugefaanun ufanvi rah kamuga eve. varah kuree zamaanusuren, nabeebeykalaku medhuveri kuravai, meesthakun dhinnevumah ekalaange fonuvaa maseehaa mirashugai rakau vaane kamuge khabaru dhevaafai ve eve. meei eesaa almaseehu ufanve vadaigaiy rasheve.

baithul maqdhis: baithul maqdhis akee yahoodheen binaa kohfaivaa enme muhinmu miskitheve. mimiskiiy hunnanee jeroosalamga eve.

63

adhi mimiskiiy enme furathama binaa kurevee sulaimaanugefaaneve. ekaleygefaanakee eyruge israaeeluge rasgefaaneve. yahoodheen ebaimeehunge enme muhinmu dheenee munaasabathu tha faahaga kurumahtakaa baithul maqdhis ah dhe eve. ethanakee aadhaige dhuvasthakugai alhukan kurumah beynun kuraa thane ves meve.

mimiskithuge enme ethereygaivaa kotariakah enme muqadhas thaney mifadhain nan dhevigen ve eve. mithanah vadhevenee hamaekani vaki khaasa imaamunnasheve. eee maaiykalaange kibafulhah meesthakunnahtakaa kuraa khaasa qurubaanthakuge ley husha elhumasheve. mi muqadhas kotari vanee varah dhigu boa farudhaaakuh nivaa kurevigen neve. eee ethanah aadhaige meehun vadhe nukume ulhun manaa kurevifai vaathee eve. namaves eesaagefaanu avahaara vee vaguthu mifarudhaa meehaku kuri kamakaa nulai dhefalhiah iraigen hingaje eve. mikantha mifadhain maaiykalaange hinmevi sababakee eee eesaagefaanunge maru vumun hama konme meehakah ves ekalaange aaieku gaaiy gulhume othumuge dhoru hulhuvije kan haamakoh dhinumasheve.

insaanaage dharikalun: kureege nabeebeykalun angavaafai vaa gothugai

64

maaiykalaange midhuniyeyge enme fahu dhuvaskolhugai insaanaage dharikalun mi laqabun nan dhevifaivaa khaasa beyfulhaku fonuvaane eve. meei maaiyraskalaange baarufulhun baaru libivadaigen vaane beykalekeve. mi beykalaku vadaigen zaiyaanaage raskan nethi kohlavai, maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaane eve. eesaagefaanu varah gina faharash, thimankaleygefaanakee insaanaage dharikalunney vidhaalhuvefai ve eve.

iblees: iblees akee heebroo bahun zaiyaanaa ah arabi bahun kiyaa namekeve. zaiyaanaage maana akee adhaavaaiy theriyaa eve. greek bahun mibas kiyai ulhenee dhiabolos mihen neve. meege maana akee kuhveri kuraa faraaiy eve. iblees akee rooxaanee echekeve. adhi eee maaiykalaange aai aadhamuge dhareenge ves adhaavaaiyteriekeve. meei nubai jinneennaai adhi ehenihen ves nubaivegenvaa rooxaanee baaruthakuge machah amuru hingaa faraatheve. eyge magsadhakee aadhamuge dhareen maaiyraskalaangeaa dhuruhelikoh dhekolhuveri kuruvumeve. abadhuge abadhah dhemi hunnanivi hayaath: meei eesaagefaanakee mulhi dhuniyeyge meesthakun salaamaiy kurevumahtakaa fonuvunu beykale kan qaboolu kuraa meehunnah libigenvaa hayaathekeve. mikahala hayaathe

65

libifaivaa meehaa ash, midhuniyeygai eynaa dhiri ulheyhaa hindhaku eynaaah maaiyraskalaange eheetherive vodigannavaane kamaai, adhi ekalaangeaa eynaaaa dhemedhu onnaanee heyo edhey ratese fadha gaaiy kamekan engeythee varah bodu hiiy hamajehunthake ihsaas kureveyne eve. eesaagefaanakee al maseehu kamugai qaboolu kuraa meeisthakun maruvumah fahu suvarugeygai maaiyraskalaange hamrathugai heydha kuraaney ufaaveri hayaathakee ves mi nimume nuvaa dhemihuri hayaatheve.

imaamun: yahoodheenge imaamunnakee moosaagefaanuge beybeyfulhu haaroongefaanunge dharikolhun vaarutha vamun aisfaivaa baekeve. mimeehun khaasa vefaivanee jeroosalamge miskiiy kamah vaa baithul maqdhisge khaadhimunge gothugaeve. adhi meemaamunge masakathakee miskithugai maaiykalaange kibafulhah meehun genna hadhiyaa thakaai qurubaantha husha elhumaai meehunnahtakai dhuaa kurumeve. eedhul paskaa: meei yahoodheen faahaga kuraa eedhuthakuge thereyn e eedhekeve. paskaa mibas aisfai vanee heebroo bahunnaai greek mi dhebahunneve. mi bahuge maana akeei dhookoh dhiumeve. eedhul paskaain handhaan aa kurevenee misruge veri firuavnuge aniyaaveri

66

alhuvethi kamuge dhashun banee israaeelun maaiyraskalaange salaamaiy koh dhevi dhuvaheve.

moosaagefaanu maaiykalaange angavaigen ekaleygefaanu firuavnash, emeesthakun alhuvethi kamun minju koh dhinumah edhi aadheys kurevi eve. adhi maaiykalaange ekaleygefaanu medhuverikoh firuavnah eki kahala biruveri muujizaaiy thakun inzaaru ves kurevi eve.

meen eves ade firuavnu nu ehumun enme fahun ekalaange, maruge malaaikathaa misrah fonuvee eve. moosaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange yahoodheennah engevee, emeehunge geyge dhorumatheegai lha kanbalhiege leyfodhe heykumasheve. eee maruge malaaikathaa, egetha dhookoh vadai gannavaane hen hedhevumasheve. erey e faahaga jahaafaivaa getha dhookoh vadaigen, faahaga nujahaa huri hurihaa geyge enme dhoshee firihen dharifulhuge furaana, maruge malaaikathaa hipevi eve. meege thereygai firuavnuge ganduvaru ves himenuneve. kanbalheege lein faahaga jahaafaivaa geygeakun e malaaikathaa eves furaanae nuhipava eve. firuavnuge alhuvethikamun yahoodheen minju koh emeehun misru dhookoh ehen rashakah dhiumuge hudha firuavnu dhinee maaiyraskalaange mifadha koafaae fonuveema eve.

67

meeidhuge thereygai khaasa baavaiy baavathuge kaanaa thayaaru kureveyve. meege konme baavathakee edhuvahuge konmeves hadhaane ramzu koshdhey kaanaaekeve. meege thereygai himeney enme muhinmu kaanaa akee eedhul paskaage kanbalhi eve.

maaiykalaange ahtakai qurubaan kurevenee eves lafe nuhunna lha kanbalhiekeve. konme aailaaakun ves jeroosalamge miskithugai mikanbalhitha qurubaan kurumah fahu migeyah gengos roaskohgen kai hadhaeve. eee meege etha zamaanege kureege reygai, banee israaeeluge meehunnah rakaatherikan dhin kanbalheege leyge matheen handhaan aa kurumah takaeve.

almaseehu: hibroo bahun milafzuge maanaakee maaiykalaange kanda alhuvaa faivaa noonee khaasa kuravaafaivaa meehaaeve. gureeku bahun milafuzu liyevigen vanee kuristhos mifadhain neve. adhi ingireysi bahun milafuzu liyevigen vanee kraistu mifadhain neve.

dhuniye feshunee suren maaiykalaange rasoolu beykalun medhuveri kuravaa ekalaange almaseehu fonuvaane kamugai meesthakunnah angavamun

68

gendhevi eve. ehen kamun maaiyraskalaange kibafulhah eemaanvee meesthakun almaseehu dhuniyeah vadaigathumuge inthizaarugai thibeve. rasoolu beykalun liyuvi fadhain almaseehaa vadai gannavaanee maaiykalaange raskanfulhu qaaimu kurevumah takai kamasheve. ekaleygefaanu meesmeehun balimadu kamun dhoo kohlavaa faafaverikamun minju kuravaane kamasheve. adhi faafaveringe badhalugai almaseehaaah azaabuge aniyaa aai veyn libivadaigen avahaaravaane kamasheve. namaves avahaara vumahfahu thin vanaah vaa dhuvahu ekaleygefaanu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaane kamasheve. adhi almaseehuge nanfulhugai meesthakun maaiykalaange kibafulhah aumun emeesthakunge faafatha fusavaane kamasheve.

eesaagefaanu midhuniyeah vadaigathumun rasoolu beykalun almaseehuaai medhu bayaan kurevi haa kame ebeykalun vidhaalhuvi fadhain hingaa dhiya eve. eesaagefaanah almaseehu eesaa ey, noonee eesaa almaseehu ey kiyaa ulhe eve.

eleesabathu : eleesabathu akee zakariyaagefaanuge anbi kanbalun neve. midhekanbalunge alathu dharifulhakee yaxyaagefaaneve. eleesabathuge

69

umurun dhuvasve varah muskulhi veeru yaxyaagefaanu vihei eve. abxaabeen: abxaabeennakee nabeebeykalaku noonee dhanna beykalaku dhasfulhu koshdhevaa kanthakah thabaavegen ulhey meehunneve. eesaagefaanunge etha baivaru abxaabeenne thibevieve. e thabaavee meehun gethereygai firihenunnaai anhenun himenuneve.

eesaagefaanu baara firihenun ekaleygefaanunge abxaabeen kamugai khaasa kurevi eve. ekaleygefaanun ebaimeehunnah ugannai dhevaa adhi ekaleygefaanaa aris kurevi eve. eee ekaleygefaanu midhuniye dhoo kurevumuge fahun ves meesthakunnah emeehun medhuverikoh thedhumagu ungannai dhevumah takaeve.

mi baara beykalunnakee eesaagefaanunge khaasa baara azhaabeen kamugai vee namaves hama miadhu ves ekaleygefaanunge basfulhutha qabaalukoh ebasfulhu thakaai egothah amalukoh ebasfulhu thakah eemaanvaa konme meehakeeves eesaagefaanunge abxaabi e kamugai himeneyne eve.

vaarufaisaa ekuraa meehun: eesaagefaanuge dhuvasvarugai thibi vaarufaisaa ekuraa meehunnakee roamuge sarukaaruge faraathun meehunge

70

athun baavaiy baavathuge teks negumah yahoodheenge thereyn hovaafai thibey baekeve. ehenihen yahoodheen dhekey gothugai mi meehunnakee vagun neve. egothakee emeehun, meehunge athun olhuvaalaigen, emeehun dheyn jehey varah vuren ithurah faisaa athulaa hadha eve. adhi mimeehun yahoodheen noon meesmeehunnaa maabodah gulhun bahahtaathee mimeehunnakee miskithah vadhan kamunudhaa meehun kamah emeehun dheke eve.

maanafun vaahaka: maanafun vaahaka akee meehunnah faseyhain olhun filaane hen misaalu jahaafai hunna kuru vaahaka eve. meehunnah maaiyrasakalaange raskanfulhaa behey gothun ungannai dhevumah e meehunge aadhakaadhaaai dhiriulhumuge kanthakah misaalu jahaafai hunna mi kahala maana fun vaahakatha eesaagefaanu varah ginain vidhaalhuve dhevi eve. e kaleygefaanu mi baavathuge vaahaka kiyaa dhevanee meehun eyge machah bodah visnaane hen hedhevumasheve.

maaiyroohufulhu: maaiyroohufulhakee maaiykalaange roohufulheve. ekauvantha maaiyraskalaange faalhuve vodigannavanee thin sifafulhe gai noonee thin dharajae gaeve. ekalaangeee ufadhavaa raskalaange eve. midhuniye ufedhevee ekalaange basfulhun naai roohufulhunneve. ehen kamun maaiyroohufulhakee ves hama ekalaange raskanfulhu gethereygai himeney

71

e sifafulheve.

maaiy roohufulhuge enme muhinmu masakathakee maaiyraskalaange akee kon faraathe kamaai, meesthakun ulhen ekalaange ruhi vodigannavaa goiytakaai, ekalaange mi dhuniyeygai kantha kuravaane goiyta haama koh dhevumeve.

maaiykalaange kalaamfulhu noonee basfulhu kamugaivaa eesaagefaanu, aharemenge faafathakuge agu dhekevumah saleebugai avahaarave vadai gennevumah fahu ekaleygefaanunge abxaabunnah vidhaalhuvee, ekaleygefaanun emeehunnah khaasa hadhiyaa e fonuvai dhevaane kamasheve. eee e meehunnah abadhuge abadhah ungannai dhevaane faraathekeve. maaiyroohufulhakee eesaagefaanah eemaanvaa meehunnah ekalaange dhevaa khaasa hadhiyaa ekeve. eesaagefaanakee emeehunge salaamaiy kamah qaboolu kuraa meehunge hithu thereah maaiyroohfulhu elhuve eve. maaiyroohfulhu emeehun dhuaa kurumah eheeve dheva eve. adhi ekalaange thedhumagah emeehun lanbavai, emeehunnah maaiyraskalaange ruhi vodigannavaa magun hingumuge kulhadhaanakan dheva eve. malaaikathun: malaaikathun nakee maaiyraskalaange angavaa kankamaaigen

72

fonuvevey ekalaange ufedhevi beykalun neve. meei insaanun noon namaves baefaharu ebeykalun meehunge sifaigai vaguthee gothakun thibava eve. maaiyraskalaange malaaikathun meehunge gaathah fonuvaigen meehunnah eheeve dhevaa adhi bae muhinmu haadhisaathakuge khabaru dhevava eve.

dheenuge qaanoonee vakeelun : dheenuge qaanoonee vakeelunnakee dheenuge qaanoonu kiyavaa vidhaalhu vegen thibavaa, adhi eqaanoonu meesthakunnah ugannavai dhevavaa beykalun neve.

dhaaoodhugefaanu: dhaaoodhugefaanakee banee israaeel meehunge raskalakah maaiyraskalaange levi beykalekeve. ekaleygefaanakee emeehunge enme mazhooru rasgefaaneve.

maaiyraskalaange dhaaoodhugefaanah vaudhuve vodigannavaafai vanee ekaleygefaanuge dharikolhun vadaigannavaa beykalaku maaiyraskalaangeah thabaavaa meehunge machah amuru hingaane dhaaimee raskame kuravaane kamugaeve.

ekalaangeah thabaavee meehun ebeykalege inthizaarugai thibi almaseehuge laqabakah dhaaoodhugefaanunge dharikalun mihen kee e

73

sababah takaeve. dhaaoodhugefaanun ufanve vadaigathee yahoodhiyaa karaige baithullahum rashuga eve. misababahtakaa baithullahumah dhaaoodhugefaanunge rashey kiyaa nan dhevuneve.

thauraathu: thauraathu akee maaiyraskalaange baavailevi qaanoonaai qavaaidhaai adhi maaiykalaange dhuniye ufedhevi gothaai adhi ekalaange fonuvi rasoolu beykalunnaai behey vaahaka thakaai adhi minoonves varah gina mauloomaathu efothugai ekulevigenvaa fothekeve. thauraathun maaiyraskalaange meesthakun ulhumah rulee vodeegannavaa gothaa behey aguhuri filaavalhuthake dhaskurevidhaane eve.

thaubaage hineun: thaubaage hineumakee meehege umurun efaharu ehenmeehunge kurimatheegai hinaiganna hinaigathumekeve. meehun yaxyaagefaanuge arihah ais migothah hinaigannanee, emeehunge faafaveri dhiriulhun dhookoh e kanthakun ekibaa vegenfikan faalhu kurumah takaeve. adhi maaiykalaangeah thaubaa vumashaai, ekalaange ruhi vodigannavaaney gothah ulhumah vaagi edhi dhennevumah takaeve. leveege dharikolhu meehun: leveeakee yauqoobufaanunge baara dharikalunge thereyn e dharikalekeve. yauqoobuge faanakee ibraaheeimgefaanuge dharikalun

74

isxaag gefaanunge dharikalunneve.

jeroosalamge miskiiy kamahvaa baithul maqdhis belehetumah maaiyraskalaange havaalu kuravaafai vanee leveege dharikolhuge meehunnaaeve. emeehunge kamakee miskiiy maraamaathu koh rakaatheri koh belehetumaai, miskithugai alhukan kureveyiru maaiykalaangeah dhannavaa madhaha sanaage lava kiyaa hedhumeve. levee dharikolhuge bae meehun miskithuge imaamukamuge khaasa masakaiy ves adhaa kuri eve.

qaburusthaanu : edhuvasvaru, maruvaa meehun valhulumah valhu konefaivaa thane, avashaa dhuru hisaabegai ove eve. fageerun kafun kurumah fahu valhulevenee ehen fageerun naaieku evalhe gaeve. musandhin valhulanee vaki vakeen hunna valhu thakugaeve. eyrugai ekaraigai meehaku maruvumuge kurinves emeehaku valhuleveyne valhu thayaaru kureve eve.

bingandu harukamaai hila ginakamun eyru valhukone hadhanee farubadhaige kairi fashugaeve. mivalhutha fennanee hohalhaege gothugaeve. ebaimeehun sandhoake beynume nukureyve. meehaku maruveemaa mayithaage gai kafun kurumah fahu, vaki baavathege beyhakaai, meeru vasdhuvaa

75

echehi ugulhumah fahu eyge valhegai baavanee eve. dhen evalhuge beyrun varah bodu hilae jahaa badhaalanee eve.

sabathuge dhuvas: midhuvahakee yahoodheenge hafthaage haiyvana dhuvaheve. sabathuge dhuvas feshenee hukuru dhuvahuge iru osumunneve. hibroo bahun sabathuge maanaakee araamu kurumey noonee masakaiy hutaalumeve. maaiykalaange moosaagefaanu medhuveri kuravaa meesthakunnah engevi dhiha amuru getherein eamurakee sabathuge dhuvahah hurumaiyterikoh hithaa faahaga kurumeve. midhuvahugai meesthakun ebaimeehunge aadhaige masakaiyta kurumakee hudha onna kame nooneve. eyge badhalugai emeehun kuraa hamaekani kamakee alhukan kurumah evumaai maaiykalaange kibafulhaa medhu visnaa fikurukoh hedhumeve.

sabathuge dhuvahaai behey etha aadhakaadha thake ufedhunee moosaagefaanun ge zamaanuge fahunneve. dheenuge dhanna beykalun midhuvahugai kureveyney kanthakaai adhi nukureveyney kanthatha kanda alhai eyge thafseelee gavaaidhu thake ekasha elhieve. sabathuge dhuvahuge kureege dhuvahah thayaaru vaa dhuvahuge namun nan dhevuneve. eee sabathuge dhuvahugai kurumah hudha noanna kanthakah edhuvahuge kuree dhuvahugai thayaaru vaan jehey thee eve.

76

suvaruge: suvaruge akee maaiykalaange vodigenvaa hiiygaimu thaneve. eee maaiyraskalaange ah kiyamantherivi meehun maruveemaa dhaane thaneve. ethanakee ekalaangeah kiyamanvi meehun, ekalaange hazrathugai abadhahtakai vaane thaneve. eee veyne viyas hithaamae viyas andhirikame viyas adhi maruvume viyas neiy thanekeve.

saamiriyaa: meei izreyluge yahoodhiyaa saraxadhaai galeelee saraxadhuge dhemedhugaivaa saraxadhekeve. saamiriyaage meehunnakee aslu yahoodheen noon kamugai yahoodheen dheke ulhuneve. eee ebaimeehun maaiykalaange kibafulhah alhukan kuranee ehen yahoodheennaai thafaathu gothakah vumaai ekugaeve. eee e dhebaimeehun ves qabool kuraa varah gina kantha hurumaa eku ves meyve. edhebaimeehunge mithafaathutha hunnaathee yahoodheen saamiriyaage meehun dheke nafrathu koh emeehunaa dhuruhelivi eve. adhi emeehunnakee maaiykalaange ruhivodigen nuvaa bayaku kamugaives dheke ulhuneve.

saleebah eruvun: meei roamuge sarukaarun enme bodethi kuhverinnah maruge adhabu dhey iru, kuhverin merumah gengulhey enme aniyaaveri enme ladhu huthuru gotheve. mifadha kuhverinnah emeehun aniyaa kurumah fahu, saleebu hifaigen rah beyrugaivaa hus bimakash

77

dhiumah majubooru kureyve. saleebakee numashaa onna lakudi burie ir akure hen bandhefai onna echekeve. kuhveringe hedhuntha baalaifai athaai fai meegai bandhe nuvatha moharu jahaafai, farubadha matheegai miethi kolhah jahaafai, e meehaa maruvandhen enmenge kurimatheegai eluvaafai bahahtanee eve.

gina kuhverin efaharakaa saleebah aruvaairu esaleebutha echakaa jehi eche bahahtaafai hureyve. emeehun saleebah aruvaafai maruvamun dhaairu sifain guruathu lai ebaimeehunge annaunuge therein aguhuri eche vaa nama elibenee kaakah thoa balaa ulheyve. adhi sifain raahuthun thethmaafaivaa fothigande maruvamundhaa meehaage thunfathah jasa hadha eve. eee eynaage veyntha thankolhe kuda kurumah takaeve. kuhverin maruvun lasvaa nama sifain emeehun athfaige kashitha bindhaa nuvatha arikatah kandi harai emeehun avahah maraala eve.

yahuyaagefaanu: yahyaagefaanakee maseehaa vadaigannavaa khabaru meesthakunnah dhevai ekamah emeehun thayaaru kuruvumash

78

maaiyraskalaange fonuvi nabee beykalekeve. yahuyaagefaanakee zakariyaa aai eleesabathaai dhekanbalunge dharikalun neve.

ekaleygefaanun masakaiypulhu fetevee yahoodhiyaa karaige joadan koaruge kaireegaeve. ekaleygefaanu meesthakunnah govailevee faafathakun dhuruvumeve. adhi kurevunu faafa thakaaimedhu hithaama koh maaiykalaange ruhivodigathun edhey kamuge hekege gothun thaubaage hineun hinaigathumeve. ehenveemaa ekaleygefaanun meesthakun joadan koarun fenvaruvaa hedhevieve. ekaleygefaanun meesthakunnah govailevee mifadhain ebaimeehunge hiiyta maaiyraskalaange dhaadhi avahah fonuvaaney salaamaiy therivaa almaseehu ahtakaa thayaaru kuruvumasheve. eesaagefaanun joadan koarah vadaigathumun yahyaagefaanu ethanah eve thibi meehunnah ekaleygefaanu dhakavaafai vidhaalhuvee: eee dhuniyeyge enmehai meehunnahtakai salaamathe kamugai maaiyraskalaange fonuvi almaseehaa kamasheve.

jeroosalam: jeroosalam akee banee israaeeluge enme khaasa rasheve. eee yahoodheenge alhukan kurumuge enme muqadhas miskith

79

kamahvaa baithul maqdhis binaa kurevifaivaa rasheve. konme aharaku vashai genvaa qaumathakun yahoodheen jeroosalamah ais ebaimeehunge khaasa dheenee eedhuge munaasabathutha faahaga kuramun gendhe eve.