loa adhiri meehakah alikan dhevun.

eesaagefaanu vadaigennevi magumathee loaadhiri meehakaai dhimaavieve. mimeehaaakee viheyiruves loluge alikan gelifaivee meehekeve. eesaagefaanunge abxaabeen ekaleygefaanah bungneve. edhurukaleygefaan. meenaa viheyiru eynaage loluge alikan gelifaivee meenaage faafaige nuvatha eynaage mainbafainge faafaige sababunthoa?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. ekan ehenvefai evanee eynaage faafaige nuvatha eynaage mainbafainge faafaige sababakun noon. ekan ehenvefai evanee eyrun maaiyraskalaange baarufulhu eynaage dhiriulhumugai dhekevigen dhaaneythee. aharumen dhuvaaluge alikan oiyhaa hidhaku aharen fonuvevi faraathuge masakaiy kuranjeheyne. reyvanee. andhirivumun eves meehakah masakathe nukureveyne. aharen dhuniyeygai vaahaa hidhaku aharennakee dhuniyeyge alikan.

mihen vidhaalhuvumah fahu ekaleygefaanu binmachah kulhu jasavaa ekulhaai faskolhakaa ekuravaa mikilaagadu loaandhiri meehaage lolugai elhuvevieve. adhi emeehaaah vidhaalhuvieve. siloamey kiyaa vevah gos evevun moonu dhovey. evevuge namuge maanaakee fonuvaa mihenneve.

mimeehaa ekaleygefaanu vidhaalhuvi fadhain gos evevun moonu dhovegen geah aeeru eynaage lolah feneyve. eynaage avahterinnaai adhi kurin eynaa salaamjahan inna than dhuh meehun bungneve. alhe meei ekala thaa salaamjahan inna meehaae noontha?

baemeehun eee emeehaa kamah bungneve. ane bayaku mimeehaaakee esalaanjahaa meehaaaa hamaekani vatharu meehakeeey ves buneulhuneve. namaves emeehaa gadhaalhaa bunamun gendhiyaee eynaaakee esalaanjahaa meehaa kamasheve.

dhen ehenvejiyaa mihaaru kaleyge lolah fenna goiyvee kihine? ebaimeehun ahaalieve.

javaabugai mimeehaa bungneve. eesaagefaaneykiyaa meehaa kilaagade hadhaa e aharenge lolugai alhaa siloam vevah gos dhonnaashey bungney. dhen aharen ethanah gos ekilaatha dhovelumun aharenge lolah alivee. thiyabunaa meehaku mihaaru kobaa? emeehun suvaalu kurieve. ahannakah neyge. mimeehaa javaabugai bungneve.

ebaimeehun milolah alivi meehaa dheenuge dhannabeykalun kamahvaa faariseenunge kairiah gendhiyaeve. eesaagefaanu mimeehaage lolugai kilaa alhuvaa eynaage lolah fenna goiy hedhevi dhuvahakee sabathuge dhuvahekeve. ehenve mifaariseenun ves eynaage lolah alivee kihinethoa ahaa suvaal kurieve.

eynaa bungneve. emeehaa alhugaduge lolugai kilaa elhumun alhugadu ekilaatha dhoveleen. dhen mihaaru alhugaduge lolah alive feney. bae faariseenun dhennevieve. meeisaagefaanakee maaiyraskalaange fonuvevi meehe noon. eee eynaa sabathuge dhuvahah ves faruvaale nubahahtaa.

namaves anebayaku bungneve. faafaveriakah mifadha kanthatha kureveynee kihinakun thoa?

ehenve mibaimeehun dhebayakah behijeyve. eee ebayaku anebayakaa ebas nuvevigenneve.

dhen edhannabeykalun anekaaves mi lolah alivee meehaaah bungneve. eynaa eragalhukuree kaleyge loa veeiru kaley eynaaaai dheytherey bunan othee keekey? mimeehaa javaabu dhineve. eynaaakee rasoolu beykale.

namaves mimeehunne eynaaakee kureegai loaadhiri meehe kamakah adhives qaboole nukurevuneve. dhen mibaimeehun mimeehaage mainbafain balaa fonuvieve. emeehun kure mibaimeehun suvaalu kurieve. meei kaleymenge viheyiru ves lolah nufenna dharifulhuthoa? adhi mihaaru meenaage lolah alivefai mivanee kihine?

eynaage mainbafain bungneve. meei alhugadumenge dharifulhukan alhugadumennah hamayaqeen. adhi eynaa ufanveeiru ves eynaage lolakah nufeney. ekamaku eynaage lolah alivi gothakaai adhi lolah fennagoiy hedhi meehakee kaakukame alhugadumennakah neyge. thiyabeykalun eynaa kuren suaalu kuravaa. eynaaakee mihaaru thasaraf fudhifaivaa meehe. eynaa eynaaah kantha dhimaavi gothuge vaahaka kiyaadheyne.

ebaimeehun thibee yahoodheenge meesverin dheke birunneve. eee emeehun ninmaifaivanee eesaagefaanakee almaseehu kamah bunefi meehakaai dheytherey ehen eves yahoodheenge meehaku eves kahala gulhume nubeyvumasheve. adhi efadha meehakah alhukan kuraa thanthanah vanumah manaakurumasheve. mimeehaage mainbafain mihen bunee ehenveyve.

dhevana faharah mibaimeehun milolah alivi meehaa mithanah genes bungneve. thiyavedhiya kanthathakaai dheytherey thedhu bunumah maaiyraskalaange gandhee huvaakurey. eee kaleyge lolah ragalhukoh dhiney kaley thiyabunaa meehaaakee faafaveriekan aharumennah engey.

mimeehaa eyge javaabugai bungneve. ekaleygefaanakee faafaveriekame adhi noonkame alhugadakah neyge. alhugadah egenee kureegai alhugadakee loaandhiri meehe namaves mihaaru alhugaduge lolah feney.

dhen emeehun eynaa kuren suvaalu kurieve. eynaa kaleah kuree kee? kaleyge lolah fenna goiy hedhee kihine?

ekaleygefaanu kantha kurevigoiy alhugadu thiyabeykalunnah kiyaadheefin. namaves thiyabeykalun evaahakathakuge adeneysevi. veeiru alun evaahakaige aduasavan thiyaedhilavanee keeve thoa? anekaa thiyabeykalun ves ekaleygefaanunge abxaabeennah vumah edhilavaneethoa? dhen mibaimeehun rulhiaisgen mimeehaaaai dhimaaah nubai echethigovai bungneve. eynaage abxaabeeakee kaley. aharumennakee moosaagefaanunge abxaabeen. maaiyraskalaange moosaagefaanaai vaheege basfulhun vaahakadhekevi. namaves mimeehaaakee konthaakun ai meehekame ves aharumennakah neyge.

milolah alivee meehaa bungneve. meei ajaibuvaa varuge vaahakaekey. mikaleygefaanun vadaigennevee konthaakunkame ves thiyabeykalunnakah neygeye. namaves mikaleygefaanun alhugaduge lolah fenna goiy hadhavaidhevi. alhugadumen enmennah ves ege fadhain maaiyraskalaange faafaverinnakah asavaa vodigennenuve. ekalaange asavaa vodigenvanee maaiyraskalaangeah eemaanvaa ekalaange amurufulhuthakah faruvaa bahataa meehunnah. dhuvahakuves loaandhiri meehege lolah migothakah alivefaenuve. mikaleygefaannakee maaiyraskalaange faraaiypulhun vadaigaiy beykale noon nama ekaleygefaanakah mifadha kanthathake ves nukurevunees.

mimeehaa mihenbuni aduahaa mibaimeehun bungneve. kaleakee ufanvi vaguthun feshigen faafaige thereah gebifaivaa meehe. veeiru kaley aharumennah thagureeru kurumah ladhenuganey tha? dhen ebaimeehun mimeehaa ethanun beyrukurieve.

eesaagefaanah mivaahakaige adu ivivadaigen emeehaa hoadhevumah vadaigen emeehaa fenivadaigathumun vidhaalhuvieve. insaanaage dharikalun qaboolukuran tha?

saahibaa. insaanaage dharikalunnakee konbeykalethoa? alhugadah bunedhevaa eyrun alhugadu qaboolukuraanan.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleah eynaa mihaaru fenije. kaleaai vaahakadhakan kaleyge kurimatheegai mihira meehakee xudh insaanaage dharikalun. dhen mimeehaa bungneve. maaiysaahibaaey. alhugadu eemaanvan dhen mimeehaa ekaleygefaanah hamdhusanaa kieve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen midhuniyeah aee hisaabu belumah. eee eyrun adhiri meehunnah feni adhi fenna meehun adhiri meehunah vaane. ethaagaivee bae faariseenunnah miaduivi bungneve. thiyabunee keekey? aharumennakee ves adhiri bae tha?

javaabugai eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen adhiri nama kaleymen kuhverie nuvees. namaves kaleymen fenna kamah bunamun gendhaathee kaleymenge faafaige sababun kaleymen mihaaruves thiyathibee kuhverivefai.