badhuruaai eesaagefaanu.

edhuvahaku eesaagefaanu kaesaariaa filipiey kiyaa rashuge kairi hisaabakah vadaigenneviev. adhi ekaleygefaanu abxaabeennah vidhaalhuvieve. meesmeehun bunaa gothugai insaanaage dharikalunnakee kaaku?

emeehun bungneve. baemeehun kaleygefaanakee avahaarakoh levifaivaa yahuyaagefaaney buneulhey. anebayaku kaleygefaanakee kureege nabeebeykale kamugaivaa ilyaasgefaaney buneulhey. adhi anebayaku kaleygefaanakee kureege nabeebeykale kamugaivaa jaramiaagefaaney ves buneulhey. adhi baemeehun kaleygefaanakee kureege rasoolubeykalunge therein konmeves rasoolekey ves buneulhey.

dhen eesaagefaanu abxaabunnah vidhaalhuvieve. ekamaku kaleymennah fenna gothugai ahannakee kaaku?

zamoon javaabudhineve. thiyaee almaseehu. dhiridhemivodigenvaa kalaange dharikalun.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. juhaanange dhari zamoonney. kaleah raxumaiy levigenvey. eee kaley thiyabuneekee insaanaku kaleah haamakoh dheefaivaa eche noon. aharennakee kaakukan kaleah haama koshdhevee udugai vodigenvaa aharenge bapaafulhu. aharen kaleah badhuruge namun nandhen. minamuge maanaakee hila. ahannah eemaanvaa meehunge jamaaathe aharen ufadhaairu mihila akee ejamaaathuge bingaa kamugaivaane. dhuniyeyge eves baarakah adhi keekuran marah ves ejamaaaiy halaakukoh nethikohlumuge kulhadhaanakame nuvey. aa dhuniyeah vanumuge thalhudhadi aharen kaleah dheynan. kaley meesthakunnah manaa kuraa kanthatha vaanee maaiyraskalaange ves manaa kuravaa kanthathakah. adhi kaley meesthakunnah hudha kuraa kanthatha vaanee maaiyraskalaange ves hudha kuravaa kanthathakah.

dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah ekaleygefaanakee almaseehu kan ehenmeehun kairee nubunumah inzaaru koh engevieve. evaguthun feshigen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah ekaleygefaanah kurimathifulhu vaane gothaamedhu vidhaalhuvan fetevieve. aharen jeroosalamah eba dhaan jehey. erashah gos yahoodheenge verinnaai bodethi mudhimunnaai adhi mudharisunge athun etha aniyaae libeyne. aharen erashugai maraaleveyne adhi maruvumah fahu thinvanaah vaa dhuvahu alun dhiri dhuniyeah annaanan.

badhuru ekaleygefaanun ehen meehunnaai dhurah genes ekaleygefaanah echehi kiyaa ekahala vaahakafulhutha nudhekevumah bungneve. thiyavidhaalhuvi fadha kanthathakun maaiyraskalaange kaleygefaanu salaamaiy kuravaa hushi. thiyafadha kame dhuvahakuves maaiysaahibaaakah kurimathifulhe nuvaane. dhen eesaagefaanu eburi vadaigen badhurah vidhaalhuvieve. eyiblees. magey kairin dhurah dhey. kaley thiyaee aharennah vaa hurahakah nuvey. eee kaleyge visnun thiyavanee maaiyraskalaange kanthathakaai medhaku noon.

kaleyge visnun thiyavanee insaanunnaai egothah.

dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah vidhaalhuvieve. konmemeehakuves aharen dheki magun higan beynun nama emeehaage amila edhuntha dhookohlan jeheyne. aharen dheki magun higan beynun nama konmemeehakume emeehege amila furaana ves dhinumah thayaarugai vaanvaane. adhi eynaa ufulan jehey soleebu hifaigen aharen dhakaa magun annan jeheyne. amila furaana salaamaiykuran ulhey meehun athun haqeeqee dhiriulhun geleyne. namaves aharennahtakaa emeehege furaana dhey meehakah haqeeqee dhiriulhun libeyne. meehakah mulhi dhuniye libunu kamugaivias eynaage furaana gelumun ekamun eynaaah huree konfaidhaae? emeehaaah dhuvahakuves eynaage furaana aburaa libeyne varuge age nudhekeyne. insaanaage dharikalun ekaleygefaanunge bapaafulhu, maaiyraskalaange dhevaa mathiveri baaraai ekalaange malaaikathunnaaieku alun eburi midhuniyeah vadaigannavaane. edhuvahu ekaleygefaanu meehunnaamedhu hisaabu balavaa ebaimeehunnah savaabaai azaabu dhevaane. ekaleygefaanun migothah kantha kuravaanee ebaimeehunge amaluthakah balavaafa. aharen mibunanee hama thedhe. mithaa mithibi meesthakunge therein bayakuves insaanaage dharikalun midhuniyeah raskalege gothugai vadaigannavaa than dhekifai noonee marenuvaane.