maaiyraskalaange amurufulhah kiyamanvey.

eesaagefaanu jalileegai vanikoh jeroosalamun aee faariseenun kamahvaa dheenuge dhannabeykalunge bayakaai dheenuge mudharisunge bayaku ekaleygefaanuge arihah aeve. mimeehunnah ekaleygefaanunge bae abxaabeen keumuge kurin aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh kaathan fenuneve. faariseenunnaai adhi hurihaa yahoodheen ves ebaimeehunge kaabafain dhaskoh dheefaivaa kanthathakah kiyamanvumuge gothun keumuge kurin ves khaasa gothege mathin aiy dhoveyve. emeehun baazaarumachah gosaa ais ves mivuloo kohgen noonee nukaeve. minoonas etha aadhakaadhathake emeehun gengulheyve. eyge thereygai thashitheli fadha echethi ves dheenuge khaasa gothakah dhovun himeneyve.

dhen mifaariseenunnaai dheenuge mudharisun suvaalu kurieve. kaleyge abxaabun dheenee aadhathakaai egothah kanthanukuranee keeve? balaala. emeehun ekanee aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymenge dheenee aadhathakah kiyamanvumahtakaa maaiyraskalaange kurevi amurufulhutha kaleymen uvaalanee keevegen? maaiyraskalaange vahee kureviey. kaleymenge mainbafainnah kameyhithaashey. adhi emeehege manmaashaai bapaah ihaanethi bastha buneulhey konmemeehakah maruge adhabu dheyshey.

ekamaku meehun emeehunge mainbafainnah alhaanulaa ulhumah kaleymen hudha dhey. emeehunge athugaivaa echethi vanee maaiyraskalaange kibafulhah hadhiyaa kurevifaey bune egothun emeehunge mainbafainnah eheenuvumah kaleymen magufahikoh dhey. meei mainbafainnah ihuthiraamukoh kameyhithun tha? kaleymen amilaah ufedhi goiytakah kantha kurumahtakaa maaiyraskalaange vaheekurevi basfulhutha kaleymen uvaalaa. dhefushdhegoiy makaruverinney. rasoolu izaayaagefaanu vidhaalhuvi mivaheebasfulhakee kaleymen kahala meehunnaai varah ragalhah ves gulhey basfulhe.

mibaimeehun thimansuvaameengeah ihuthiraamu kuranee hamaekani ebaimeehun bunaa basthakunney. namaves emeehunge hiiyta vanee thimansuvaameengeaai varah ves dhurugaey. ebaimeehun thimansuvaameenge engevi goiytakey kiyaa ebaimeehun amilaah ufedhi goiyta ehenmeehunnah dhaskoh dheyey. ehenkamun ebaimeehun ekuraa alhukamakee beykaaru echekey.

eesaagefaanun meesthakunnah evumah govaalavaa vidhaalhuvieve. aharen mibunaa eche kanulaa aduahaa. meehaku maaiyraskalaange kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah vanee emeehaku kaaeche nuvatha boaechege sababakun noon. namaves meehaku kamunudhaa nusaafu meehakah vanee emeehege again buneulhey basthakuge sababun. dhen ekaleygefaanunge abxaabeen ais ekaleygefaanah bungneve. kaleygefaanu thiyavidhaalhuvi vaahakaige aduivi faariseenun varashbodah rulhiaikan dhenehureemuthoa?

ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. aharenge udugaivodigenvaa bapaafulhu indhavaafai nuvaa konmegahe ves moolun luhe elaaleveyne. emeehun kiyaa echisaa dheytherey alhaanulaa. emeehunnakee lolashnufenna bae ekamaku emeehun ehenmeehunah magudhakaa dhinumah ulhey. lolashnufenna meehaku ane lolashnufenna meehakah magudhakanee nama dhemeehun ekoh adhavalhakah veteynekan yaqeen.

badhuru bungneve. thiyavidhaalhuvi kanthathakuge maana alhugadumennah vidhaalhuve dhevaa.

eesaagefaanu ebaimeehun kure esevieve. adhives kaleymennah mivaruves neygeytha? again etherevaa echethi dhanee gohorashkan adhi eahfahu ethakethi hashigadun beyruvaakan kaleymennah ves egeyne. namaves again beyruvaa bastha annanee hithun. adhi mibasthakakee nubai basthake nama mikamuge sababun emeehun kamunudhaa nusaafu meehunnah vey. eee nubai edhuntha annanee seedhaa hithuge adin. eee meehun merumaai meehakaai idhegen hure ehenmeehunnaa gulhun hingumaai. jeensee gulhumuge faafathakaai, vakankurumaai, dhoguhedhumaai, adhi ehenmeehunaai dheytherey nubai vaahakatha dhekun. mifadha kanthakuge sababun meehaku maaiyraskalaange kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah vaane. namaves aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh keumakun meehaku maaiyraskalaange kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah nuvaane.