1

ekaniverive hithaamathakaai kurimathilaan jehey vaguthuthakugai alhaalaane meehaku veybaa?

- enmegaaiy raxumaiyteriyaa ginafaharah ithubaaru nagaalaeve.
- ekaniverivaa vaguthu gaaiy thimaagemeehun ves ginafaharah eheee nuveyve.
- ekanimaaekani hithaamathakaa kurimathilaan jeheyve.
alhaalaane meehaku veybaa?

2

ithubaaru nagaanulaane thimaage hithaamathakugai baiverivaane dhuvahakuves badhalunuvaane heyoedheyne rahtesakah neydhenee kaakuheve? miedhun aharumennah furihama koshdheveyne hamaekani faraathakee maaiyraskalaangeyve.

konme meehakuves emeehege amila kanthathakugai visnaa fikuru kuranjeheyve. ehenkamun anekakuge hithaamathake rangalhakah nuvisneyve. namaves maaiyraskalaange ee aharumen hedhevi raskalaangeyve. adhi aharumenge hithugeadi enme rangalhah dhenevodigenvanee ves ekalaangeyve. ekalaange edhivodigenvanee aharumen abadhuves ekalaange aai gaathugai vumeve. aharumennah ekalaange aai mifadhain gaaiyveveynee aharumenge hiiy saafukohgenneve. aharumenge faafathakah hithugeadin maaafu edhi thaubaavegenneve.

dhemeehaku ves gaaiy dherahtehin kamugai vaanama ekakuanekakah kanthatha foruvaneenama gaaiy rahtehikame nubeyveyneyve. ehenveeiru maaiyraskalaange aai aharumennaai dhemedhugai gaaiygulhume beyveynee aharumenge hurihaa faafaakah iuthiraafuve maaafah edhumah fahukan yaqeeneve. mi kuda fothugai bayaanvegen mivanee ekaniverive hithaamaaa kurimathilaanjehunu vaguthuthakugai dhaaoodhugefaanun kurevi dhuaafulhekeve. ekaleygefaanah varahgina hithaamathakaai undhagootha kurimathivieve. meei aharumenge ves hithuge dhuaakamah hadhamaa hingaasheve! ekalaange dhaaoodhugefaanah asavaa vodigenvee fadhain aharumenge dhuaaves asavaa vodigenvaakan yaqeeneve.

3

maaiyraskalaakoaeve! ibasuvaameenge mialhaage hithuge adi dhenevodigenveyve. adhi mialhaage hurihaa kame ves furihamaah dhenevodigenveyve. mialhaa isheedhe thedhuvaa hindhu ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. mialhaage hiyaaluthaves ibasuvaameenge dhenevodigenveyve.

mialhaa kuraa hurihaa kamege maqusadhakee kobaakan ves ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. mialhaage hurihaa aadhathakakeeves ibasuvaameenge dhenevodigenvaa kanthathakeve.

mialhaage dhulun bas beyruvumuge kurin mialhaa bunan beynunvaa eche ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. hurihaa faraathakun ves ibasuvaameenge mialhaa dhekevodigenveyve. ibasuvaameenge aiypulhu mialhaage dhiriulhumugai veyve. ibasuvaameenge dhenevodigenvaa minvaru ihusaas kurumakee eves insaanakah kulhadhaana vegenvaane kame nooneve. ibasuvaameenge visnun fulhuge mathiveri kamaai egi vodigathumuge mathiverikamakee mialhaaah heekuranves dhathikanthakeve.

ibasuvaameenge kibafulhah filumah mialhaaah dheveynee konthaakah heyeve? ibasuvaameenge hazurathaai dhuruvumah mialhaaah dhuvedheveynee konhisaabakah heyeve? mialhaa enme funthanuge enme funminah dhiyayas ethanugai ves ibasuvaameenge vaaneyve. andhirikan ves ibasuvaameenge kibafulhakah hurahakah nuveyve. mialhaa andhireege thereygai veenamaves ibasuvaameenge dhuvaaluge alikamugai mialhaa vaa fadhain dhekivodigenvaaneyve. ibasuvaameengeee mialhaage hithuge adeege enme funminah dhandhen ves

4

dhenevodigenvaa kalaangeyve. ibasuvaameengeee mialhaage manmage bandugai mialhaa furaana alhuvaa ufedhevi kalaangeyve. mialhaa ibasuvaameengeah xamdhukurameve. ibasuvaameenge mialhaa hedhevee ajaibu kuruvanivihaa furihamakosheve. ibasuvaameenge ee mughujizaaiyta medhuverikoh kanthatha kuravaa kalaange kan mialhaa zakenethi qaboolukurameve.

mialhaage hashigandu ufedhemun dhiyairu ves ibasuvaameenge mialhaa dhekivodigenvieve. mialhaage sifae neiy hashigandu ibasuvaameenge dheke vodigenvieve. mialhaa midhuniyeah furathama ai dhuvas feshumuge kurin ibasuvaameenge vanee mialhaage dhiriulhun raavavaa ninmavaafaeve. maaiyraskalaakoaeve! ibasuvaameenge reyvunfulhu thakaa hiyaalufulhu thakakee mialhaaah varah aguhuri echiseve. ibasuvaameenge hiyaalufulhu thakaai reyvevunfulhuge kolhenetheve. ekanthatha gunumah dhuniyeyge bimugaivaa hurihaa velifuhtha ves madheve. ibasuvaameenge mathiverikan vaa minvaru dhenegathumah visnumuge varubalikamugai mialhaa varubalive nidhunas mialhaaah heyleveyiru adhives emathiverikan mialhaage hatharufaraathugai vodigenveyve. maaiyraskalaakoaeve! mialhaa thahqeequ kuravaafaandheyve. mialhaage hithuge edhuntha rangalhah balavaafaandheyve. mialhaage hiyaaluthakaai beynunthakuge rangalhaainubai balavaafaandheyve. mialhaage hithaai visnumugaivaa ibasuvaameenge nuruhey hurihaa sifathake mialhaaah haamakoh dhevaafaandheyve. eyrun mialhaa ekanthathakun dhuruvaanameve. adhi ibasuvaameenge nimumenuvaa thedhumagugai mialhaa lavaafaandheyve.

5

namaves ekalaange insaanunnah ekame manaakuravaa mifadhain vaxee kurevieve. îmibageechaagai mivaa hurihaa gahegai alhaa echihin keumah kaleymennah hudhaeve. ekamaku nubaaai rangalhu vakikurumuge xikumaiy libey gahuge meyvaa nukacheve. eee egahuge meyvaa kaifinama hamayaqeenun ves kaleymen maruvaanetheeeve.

namaves zaiyaanaa harufaege sifaaagai ebageechaaah aeve. edhuvahaku harufaaku anhenaaah bungneve. îmibageechaage eves gahakun meyvaa nukeumah maaiyraskalaange manaakurevikan kaleah hamayaqeenheve? anhenmeehaa eharufaah bungneve. îekalaange mibageechaage hurihaa gahakun ves meyvaa keumah aharumennah hudhadhevieve. ekalaange manaakurevee hamaekani enme gahakun meyvaa maaiyraskalaange insaanun hedhevee furihamakoh... namaves aharumen ekalaangeah nukiyamanvumuge sababun aharumenge mizaajugaivaa ekalaange sifafulhutha univamun dheyve.

feshumugai maaiyraskalaange dhuniyeygai insaanunahtakaa bageechaae hedhevieve. adhi meeru meyvaaaai faidhaa libeyne gastha ebageechaagai levevieve. fenaaruthakaai oidhemey koarutha ebageechaagai levevieve. ekalaange insaanun faafaenuvaa furihama gothugai hedhevieve. ekalaange insaanun ebageechaagai lavaafai ebageechaage verikan insaanunnah dhevieve.

6

nukeumasheve. eee egahugai aharumen aiyliyas aharumen maruvaanetheeeve. zaiyaanaa harufaige sifaigai ove anhenaaah bungneve. îeee dhogekeve. hamaqaimu ves kaleymen marenuvaaneyve. ekalaange efadhain amurukurevee egahun meyvaa keumun kaleymenge loahulhuvi kaleymennah ves ekalaangeaai efadhain rangalhaai nubai engi ekalaangeaai evaruvaanetheeeve.

emeehun egahuge meyvaaah balaafa eee keumah kamudhaa, fenna fenumah nulaahiku reethi, adhi ekeumun hikumaiyterikan libeyne echekan engumun emeyvaa varashkaahiiyvieve. dhen emeehun egahun meyvaa bindhegen keyeve. emeehun ekalaangeah nukiyamantherive ekalaange manaa kurevi kantha kurieve. emeehunge adhaavaiyteriyaa zaiyaanaage bahah heli emeehun dheke loabivevodigenvaa emeehun hedhevi kalaangeah nukiyamantherivieve. adhi mulhi insaanee dharikolhaa ekalaangeaa dhemedhugai onnaanvee gaaiygulhun nethigen dhiyaeve. adhi maru insaanee dharikolhah fethuruneve.

namaves maaiyraskalaange insaanun nathae nulevieve. ekalaange emeehunnah mi gulhun ihuoiy gothah beyvumah anekaaves ehen furusathe dhevieve. mifaharu mikan vanee aharumenge kibaah dhookoh lavaafaeve.

aharumen edhenee nama ekalaangeaai aharumennaai dhemedhu eves hurahenethi gaaiygulhume beyvidhaaneyve. edheythereah hamaekani hurahakah vaanee aharumenge nukiyamantherikamaai faafaeve. aharumen mikuraa faafaige

7

sababun aharumen hurihaa insaanun mivanee nuthoahiru vefaeve. namaves khodh ekalaange midhuniyeah aharumenge kairiah vadaigatheve. adhi aharumenge faafa fusevumahtakaa kuranvee qurubaan kamugaivieve. aharumenge veriraskalaange midhuniyeah aharumenge kairiah vadaigathumun ves aharumen insaanun nukiyamantherivieve.

maaiyraskalaange midhuniyeah insaanaku fadhain vadaigatheve. ekalaange hedhevi dhuniyeah ekalaange hedhevi insaanunge kairiah vadaigennevieve. eesaaalmaseehu ee maaiyraskalaange insaanaku fadhain midhuniyeah vadaigenevi sifafulheve.

aharumenge faafaige sababun maaiyraskalaangeaai aharumennaai dhemedhugai mivaa huras gaaiykoshdheyne faalamakee eesaaalmaseehueve. maaiyraskalaange ekalaange hedhevi insaanun nethigen dhiumakah edhivodigene nuveyve. ehenkamun insaanunnah dhevana furusathe dhevumahtakaa ekalaange aharumen fadha insaanege sifaigai midhuniyeah vadaigennevieve.

maaiyraskalaange eesaagefaanu fadhain midhuniyeah vadaigennevee aharumen kuhveri kuravaakah nooneve. namaves aharumen dhinnavaa salaamaiy kurevumasheve. aharumennah nimumenuvaa dhuniye dhevumasheve.

maaiyraskalaange midhevi dhevana furusathuge beynunkoh aharumenge faafain salaamaiyve ekalaangeaai aharumennaai dhemedhugai mivaa dhurumin nathaalamaaa hingaasheve. adhi ekalaange dhe vaanimume neiy dhuniye dhe vumah edhi ekalaange kibafulhah dhuaakuramaa hingaasheve.

maaiyraskalaakoa! mialhaa ibasuvaameengeaai dhekolhuve mialhaage hithaai amalaai bahun faafakohfin. mialhaaah kurevunu hurihaa faafaakaai medhu mialhaa hithugeadeen dherave hithaamakoh thaubaavan. adhi ibasuvaameenge eesaagefaanun medhuverikoh mialhaage faafafosavaa dheveethee mialhaa zukuruverivan.

maaiyraskalaakoa! ibasuvaameengeaai mialhaaaai dhemedhugai mivaa dhurumin nathaalavaafaandheyve. adhi mialhaaaai ibasuvaameenge hazurathaai dhemedhu gaaiygulhume vaane fadhain hithmavaafaandheyve. mialhaa midhuaa mikuree eesaagefaanunge nanfulhugai. aameen.