kaleymenge dhuzminun dheke loabivun.

noat: edhuvahaku eesaagefaanu anekaa ves evefaithibi gina meehunthakakah maaiyraskalaange aabeheygothun vaahakafulhu dhekevieve. mimeehunnakee etha saraxadhuthakakun eesaagefaanunge basfulhutha aduehumashaai emeehunge balithakah zifaa hoadhan ai meehunneve. eesaagefaanunge abxaabeen ves mimeehunnaaieku thibevieve. thireegai mivanee edhuvahu eesaagefaanun vidhaalhuve dhevi bae kanthakeve. eesaagefaanun vidhaalhuvieve. aharenge bastha aduahaa meehunnah bunan. kaleymenge adhaavaaiyterin dheke loabivey. kaleymennah nubaikoh hadhaa nafraathukuraa meehunnah heyokoh kanthakurey. kaleymennah badhudhuaa kuraa meehunnah raxumaiy levumah edhey. kaleymennah ihaanethikoh kanthakuraa meehunnahtakaa heyo dhuaakurey.

kaleyge ekankashi mathee meehaku jahaafi nama eburifai ane kankashi ves jahan dhakaa. meehaku kaleyge kodugai oiy foshaa athulaifi nama emeehaku kaley laigen huri gamees athulias ekamah huras naalhaa. kaleyge kibain echakah edhey konmemeehakah eyche dhee. adhi kaleyge eche ehenmeehaku athulaifi nama eyche aburaa dhinumah neydhey. kaleymen ehenmeehunnaa medhu kantha kuranvaanee ehenmeehun kaleymennaai dheytherey ves kantha kurumah edhey fadhain.

kaleymen dheke loabivaa meehun dheke kaleymen loabivaa nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves emeehun dheke loabivaa meehun dheke loabivey. hamaekani kaleymennah ragalhah kanthakuraa meehunnah kaleymen ves ragalhah kanthakuraa nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves efadhain kanthakurey. adhi kaleymen meehunnah echethi dhee ulhenee emeehun athun ves efadhain libeynekamuge unmeedhugai nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves dhey echege agu aburaa baraabarah libeynekamuge unmeedhugai ehen eemaannuvaa meehunnah echethi dhee ulhey.

ekamaku kaleymen kaleymenge dhuzminun dheke loabivey. ebaimeehunnah ragalhah kanthakoh ulhey. adhi kaleymen kairee meehaku dharangnah eche dheyn edhefi nama eyche aburaa libumah unmeedhu nukoh dhee. eyrun kaleymennah maaiyraskalaange dhevaa inaamu boduvaane. adhi kaleymennakee enmemathiveri faraathuge dharin kamugai vaane. eee ekalaangeee zukuruveri nuvaa meehunnashaai nubainulafaa meehunnah ves oagaatherive vodigenvaa kalaange. kaleymenge bapaafulhu oagaatheri vevodigenvaa fadhain kaleymen ves oagaatherivey.