1

feshun

2

evana bai lobuvethi kiyuntherinnah.

alhugadumenge mifothakee thiyaenmehaa kiyuntherinnah kamudhaa faidhaa huri fothakah vaane kamugai unmeedhukuran. mifothugai ekulevifaimivanee maathf dhuniyeaai dhuniyeygai vaahaa echakaai adhi insaanun hedhevi gothuge vaahaka. mifoiy tharujamaa kurevifai mivanee thauraathuge furathama sooraiy kamugaivaa (thakveen) soorathun.

maaiyraskalaange midhuniyeaai insaanun hedhevi varah furihamakoh. namaves insaanunge sababun eah unikan aee. alhugadumenge hithuge dhughaa akee mifoiykee konme meehakah mikanthathakun khaasa filaavalhe libi ibrathe khaasilvun.

3

heyoedhey ekuverie.
1. dhuniyeaai kaainaathuge ufedhevun.
2. aadhamugefaanaai havaagefaanu.
3. faafaige feshun.
4. kaayinnaai haabeel.
5. aadhamugefaanunge eemaannuvaa dharikolhu.
6. aadhamugefaanunge eemaanvi dharikolhu.
7. dhuniyeygai aniyaaverikamaai nubaikan.
8. nooxugefaanaai fenboduvun.
9. dhuniyeygai fenboduvun.
10. dhuniyeygai boduvi fengadu hindhun.
11. aa feshume.
12. nooxugefaanunge dharikolhu.
13. qaumutha ginave ithuruvun.
14. dhuniyeyge basthakuge ufedhun.
15. ibraaheemugefaanunge kaabafain.
16. zaamuge dharikolhu.
17. thaaraxu haranah hijuraakurun.
18. maaiyraskalaange abraam (ibraaheemgefaanun) khaasakurevun.

4

dhuniyeaai kaainaathuge ufedhevun.
maathf enmefurathama hedheveei uduthakaai dhuniyeyve. eyru dhuniye vanee sifaenethi huskosheve. mulhi dhuniye vanee fenaai andhirikamun furifaeve. maaiyraskalaange rooxufulhu fenuge matheegai vodigenvieve. dhen maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. alivaashey! evaguthu dhuniye alivieve. maaiyraskalaange alikamuge machah balavaa eaaimedhu ruhivodigennevieve. dhen ekalaange andhirikamaai alikan vakikuravavaa alikamah dhuvaaley kiyaa nandhevevieve. adhi andhirikamah reygandey kiyaa nandhevevieve. eahfahu furathama dhuvahuge reyve alivieve. dhen maaiyraskalaange fen dhebai kurevevumahtakaa fenuge medhugai fulhaa thane ufedhumah vaxeekurevevieve. efulhaa thanuge machah ebai, thiriah anebai vaagothah ekalaange fen dhebai kurevevieve. efulhaa thanah maaiyraskalaange udey kiyaa nandhevevieve. eahfahu dhevana dhuvahuge reyve alivieve.

dhen maaiyraskalaange uduge dhashugaivaa hurihaa fen ethaakah eve, hikithan haamavumah vaxeekurevevieve. evaxeekurevevi fadhain kanthatha vieve. hikunu thanah maaiyraskalaange bimey kiyaa nandhevevieve. adhi

5

evefaivaa fenvee thanah kandey kiyaa nandhevevieve. mikantha dhekevodigen maaiyraskalaange ekanthakaa ruhivodigennevieve.

dhen maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. bimun gastha falhaa! govaan alhaaney fadha gasthakaai oshhuri meyvaa alhaaney fadha gastha falhaashey! dhen mikanthatha mifadhain vieve. bimun govaanalhaa hurihaa vatharege gasthakaai oshhuri meyvaa alhaa hurihaa vatharege gastha felhieve. dhen maaiyraskalaange migasthakuge machah balavaa eaaimedhu ruhivodigennevieve. eahfahu thinvana dhuvahuge reyve alivieve.

dhen maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. dhuvaalaai reygandu vakikurumahtakaa udugaivaa fulhaa thanugai alidheyney echethi ufedheyshey! eee moosumaai nakaiy thakaai, dhuvas thakaa aharutha faahagakurumashaa adhi nizaanege gothunneve. adhi hama ehenme dhuniyeah alikurumahtakaa vesmeyve. mihurihaa kame ekalaange vaxeekurevevi gothuge mathin vieve. maaiyraskalaange varah muhimu bodu dheaye ufedhevevieve.

eygetherein enme bodu ali hedhevee dhuvaaluge verikan kurumahtakaeve. adhi ane madu ali ekalaange hedhevee reyganduge verikan kurumasheve. maaiyraskalaange tharitha ves hedhevieve. adhi ethakethi uduge eki thanthaagai ethurevevieve. eee reygandaai dhuvaaluge verikan kurumahtakaeve. adhi alikamaai andhirikan vakikurevumahtakaeve. maaiyraskalaange

6

mikanthathakuge machah balavaa eaaimedhu ruhivodigennevieve. eahfahu hatharuvana dhuvahuge reyve alivieve.

dhen maaiyraskalaange fenugai eki vatharuthakuge dhireyechethi vumah vaxeekurevevieve. adhi javugai eki vatharuge dhoonitha vumah ves vaxeekurevevieve. ekalaange vaxeekurevevi fadhain fenugai dhiriulhey vatharuge bodusingaa echehi ufadhavaa, ehen ves fenaai gulhey hurihaa vatharege soofaaisooiype ekalaange ufedhevieve. adhi udhuhey hurihaa vatharege dhoonitha ves ufedhevieve. maaiyraskalaange ehurihaa echakah balavaa ehurihaa echaakaaimedhu ruhivodigennevieve. ekalaange e hurihaa echakah raxumaiylavavaa e echisah vaxeekurevevieve. ginave ithuruvaashey! kandutha furaalaashey! dhoonitha ves ginave ithuruvaashey! eahfahu fasvanadhuvahuge reyve alivieve.

dhen maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. bimugai hurihaa vatharege dhirey echihi ufedheyshey! dhen ekalaange vaxeekurevevi fadhain olhujanavaaru thakaa jangaleege janavaaru thakaa ehenves bimugai ulhey hurihaa vatharege soofaasooiype ufedhuneve. maaiyraskalaange e echisah balavaa eaaimedhu ruhivodigennevieve.

maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameengeaai egothah thimansuvaameenge sifafulhugai insaanun hadhavaanan. (thauraathu liyevunu

7

aslu bas kamugaivaa heebroo bahun mithanugai maathf ekalaange nanfulhah nisbaiy kuravavaa vaxeekuravaafaivanee: aharumennaai egothah aharumenge sifaigai insaanun ufadhamaa higaashey. mifadhainneve.) adhi emeehunnah kandugaivaa masthakaa javugaivaa dhoonisoofaasooiypaa bimugai vaa janavaaruthakaa adhi ehen ves bimugaivaa nama vaa echege verikan dhevavaanan.

dhen maaiyraskalaange insaanun ekalaange amilafulhu sifafulhugai hedhevieve.

maaiyraskalaange insaanaa hedhevee ekalaange sifafulhugaeve. maaiyraskalaange insaanun firihenunnaai anhenunge gothugai hedhevieve.

maaiyraskalaange emeehunnah raxumaiylavavaa emeehunnah vaxeekurevevieve. ginave ithuruve dhuniye furaalaashey! dhuniyeaai havaaluve dhuniyeyge verikan kuraashey! kandugaivaa masthakaa javugaivaa dhoonithakaa ehenves dhuniyeygaivaa hurihaa echege machah verikan kuraashey! eahfahu maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. midhuniyeygai vaanama vaahaa govaan alhaa gahakaai oshhuri meyvaa alhaa gahe thimansuvaameenge

8

thiyabaimeehunnah dhevavaifeen. e echihi eeei thiyabaimeehunge kaanaa kamugi vaane. adhi dhuniyeygai ulhey hurihaa janavaarashaa javugai ulhey dhoonisoofaasooiypashaa bimugai ulhey hurihaa dhirey echakashaa ehen ves furaana huri hurihaa echakah thimansuvaameenge fehikanvaa hurihaa gahe keumahtakaa dhevavaifeen. mihurihaa kame ekalaange vaxeekurevevi fadhain vieve. maaiyraskalaange ekalaange hedhevi hurihaa echakah balavaa ehurihaa echakee ves rangalhu reethi echihi kamugai dhekevodigen eaaimedhu ruhivodigennevieve. eahfahu havana dhuvahuge reyve alivieve.

maaiyraskalaange migothuge mathin uduthakaa dhuniye e echiheege tharutheebuge mathin ufadhavavaa hedhevieve. haiyvana dhuvahu maaiyraskalaange ekalaange kurevevi masakaiypulhu ninmavaa emasakaiypulhun dhuruve vodigennevieve. ekalaange haiyvana dhuvahah raxumaiylavavaa edhuvahakee maathdhuvahe kamugai levevieve. eee edhuvahakee ekalaange ufedhevumah kurevevi hurihaa masakaiypulhutha ninmavaa ekamun dhuruve vodigennevi dhuvas kamugai veemaeve.

aadhamugefaanaai havaagefaanu.

9

meei uduthakaai dhuniye hedhevunu gothuge vaahakaeve. mathiveriraskalaange dhuniyeaai udu ufedhevevi iru dhuniyeygai govaan dhey gasthakuge dhande noonee dhanduthakugai hadhaa kahala gasthakuge dhande ves adhi nuveyve. eyru mathiveriraskalaange dhuniyeah adhi visaara ves nufonuvavaeve. adhi dhuniyeyge bimugai echethi hadhaane insaanaku ves eyraku nuveyve. namaves bimun fenaarutha ufedhigen aeve. mifenun mulhi dhuniyeyge bimah fen libijeyve.

mathiveriraskalaange bimuge kilain insaanaa ufedhevieve. adhi e insaanaage neyfathuge thereah dhirumuge neyvaa levevieve. evaguthu insaanaaah dhirun libuneve. mathiveriraskalaange irumathee eydhengai bageechaae hedhevieve. adhi ekalaange hedhevi insaanaa ebageechaage thereygai levevieve. ebageechaage thereygai mathiveriraskalaange ethaetha vatharu thakege gastha bimun felhuvevieve. balan reeithi keumah kamudhaa meeru meyvaa alhaa gasthakeve. dhirihurun libey gahaa adhi rangalhaanubai vakikurumuge xikumaiy libey gas vanee ebageechaage medhugaeve. ebageechaaah fenlibey fenaare eydhenge therein uthuri araa oi dhememun dhiyaeve. efenaaru eydhenge beyrahgos baibaive hatharu koarakah behuneve. furathama koaruge namakee pizoan eve. ekoaru dhememun dhiyaee haveelaa e kiyunu saraxadhuge ekolhun anekolhasheve. esaraxadhuge hila

10

bimugai ran vieve. (ebimugai ranakeei varah rangalhu ranekeve. adhi esaraxadhugaivaa gahege kirakee beyhah rangalhu aguhuri varah meeruvas dhuvaa kirekeve. adhisuleymaanu muthiey kiyaa javaahire ves ebimugai vieve.) efen aarun ufedhunu dhevana koaruge namakee geehoan eve. ekoaru dhemifaivee kooz saraxadhuge ekolhun anekolhasheve. miaarun ufedhunu thinvana koaruge namakee tiguris eve. mikoaru dhemifaivee azoor ey kiyunu saraxadhuge irumatheegaeve. miaarun ufedhunu hatharu vana koaruge namakee furaathu koareve.

mathiveriraskalaange ekalaange ufedhevi insaanaa eydhenah gendhavaa ebageechaaah levevieve. eee ethanugai gastha hadhaa ethan belehetumasheve. dhen mathiveriraskalaange insaanaaah amurufulhu kurevevieve. mibageechaagai mivaa hurihaa gahegai alhaa echihin keumah kaleah hudhaey. ekamaku nubaaairangalhu vakikurumuge xikumaiy libey gahuge meyvaa nukashchey! eeei egahuge meyvaa kaifinama hama yaqeenun ves kaley maruvaaney.

mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. firihenaa ekaniveri vumakee rangalhu kame nooney. eynaa aai gulheyne ekuveri eheetheriaku thimansuvaameenge hadhavaanan.

11

mathiveriraskalaange vanee dhuniyeygai vaanama vaahai janavaarakaa udhuhey hurihaa dhoonisoofaasooiype hadhavaafaeve. mihurihaa janavaarakaai dhoonisoofaasooiype insaanaage kairiah ekalaange ekurevevieve. eee insaanaa e echisah nandhinumasheve. adhi meen konme echakah insaanaa dhin namakee e echetheege nan kamugai vieve. migothugemathin insaanaa dhuniyeygai vaahaa olhujanavaarakashaai valujanavaarakashaai dhoonisoofaasooiypakah nandhineve. namaves ehurihaa echakun ves insaanaaaai gulheyne ekuveri eheetheriaku adhives nuhoadhuneve. dhen mathiveriraskalaange insaanaa fun ninjakun nindhevevieve. adhi eynaa nidheege thereygai vanikoh eynaage arikashin kashigande nangavaa ethanah mas lavavaa badhavaa levevieve. dhen ekashigandun mathiveriraskalaange anhenaku hadhavaa eynaa insaanaage kairiah gendhevevieve.

insaanaa bungneve: meeee magey kasheege katey. magey mahuge mahey. meenaage namakah vaanvaanee anhenaa ey. eee eynaa hedhevifai mivanee firihenaage hashiganduge bayakun.

12

mikamuge sababun konme firihenaku ves emeehaage manma aai bapa dhookohgos emeehege athnbakaai gulhen jeheyneyve. adhi edhemeehunnakee ehashigandu kamugai vaaneyve.

firihen meehaaaai eynaage anhenun eyru thibee annaunu nulaa hashigandu haamakanmatheegaeve. namaves edhemeehun kure ekakahves ekamaa dheytherey ladhuvethikan ixusaase nuveyve.

faafaige feshun.
mathiveriraskalaange hedhevi hurihaa janavaarunge therein ves enme makaruverikan gadhaee harufaeve. edhuvahaku eythi anhenmeehaa kairiah gos bungneve. mibageechaage eves gahakun meyvaa nukeumah maaiyraskalaange manaakurevikan kaleah hama yaqeentha? anhenmeehaa harufaah bungneve. mibageechaagaivaa hurihaa gahakun meyvaa keumah ves maaiyraskalaange vanee aharumennah hudha dhevavaafai. ekamaku mibageechaage medhugai evaa gahuge meyvaa nukeumah amurufulhukurevevi. adhi egahugai aiylaafi nama aharumen maruvaane kamugaives vaxeekurevevi.

13

harufa anhenmeehaaah bungneve. eee dhoge! hamagaimuves kaleymen marenuvaane. ekalaange ehen vaxeekurevevee eee egahun meyvaa keumun kaleymenge loahulhuvi kanthatha engeyneythee. adhi egahuge meyvaa keumun kaleymennah rangalhaainubai vakive kaleymen ekalaange aai evaru vaanekan ves maaiyraskalaange dhenevodigenvaathee.

anhenmeehaa egahuge meyvaaah balaafa eee keumah kamudhaa fenna fenumah nulaahiku reeithi adhi ekeumun xikumaiyterikan libeyne echekan engumun emeyvaa varah kaahiiyvieve. dhen eynaa emeyvaa bindhegen bae kaifieve. adhi emeyvaage anebai kaireegai huri eynaage firimeehaaah dhinumun eynaa ves emeyvaain keyve.

dhen emeehunge loahulhuvijeyve. adhi emeehun thibee hedhun nulaakan ves evaguthu emeehunnah enguneve. dhen emeehun vatheeni gahuge faiy ekoh gulhuvaigen emeehunge hashigandu nivaakurieve.

evaguthu firihenmeehaaashaai anhenmeehaaah mathiveriraskalaange dhuvaaluge fineegai bagichaage thereygai hingavaa aduivuneve. avasavahah emeehun gasthakuge thereah vadhe ekalaangeah filieve. namaves mathiveriraskalaange firihenmeehaaah govaalevevieve. kaley thiyavanee konthaaku?

14

eynaa bungneve. mialhaaah ibasuvaameenge mibageechaage thereygaivaa adufulhu ivigen birun filee. eee mialhaa mivanee oriyaan xaalugai kamah vaathee.

mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. kaleymen thiyathibee oriyaamunney kaleymen gaathu bunee kaaku? thimansuvaameenge kaleymennah nukeumah amurufulhu kuravavaifaivaa gahun kaleymen meyvaa keeetha?

firihen meehaa bungneve. ibasuvaameenge mialhaaaai ekugai levevi anhenaa mialhaaah egahuge meyvaa dhinumun mialhaa ekein. mathiveriraskalaange anhenmeehaaah vaxeekurevevieve. kaley thiyakureei konfadha kame?

anhenmeehaa bungneve. harufa mialhaaah olhuvaalee ehenve mialhaa emeyvaa keee. mathiveriraskalaange harufaah vaxeekurevevieve. kaley thiyakuri kanthakuge sababun hurihaa janavaaruthakuge therein thimansuvaameenge koafaa kaleyge machah vaa hutey. kaley mulhi umurah ves binmathee bandu haakamun firuken jeheyne. adhi kaley kaanjeheynee binmatheege hirafus.

kaleaai anhenaaaai dheytherey thimansuvaameenge nafurathukan lavavaanan. adhi eynaage dharinnaai kaleyge dharinnaai medhuves nafrathukan dhemihunnaane.

15

anhenaage dhari kaleyge boa chiskohlaane, adhi kaley eynaage funnaabugai dhathalhaane.

anhenmeehaaah maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameenge kaleyge viheumuge thadhu etha gunaakah ithurukuraa husheen. kaley kudhin vihaanee varah veynaaeku. namaves kaleyge edhunverikan vaanee kaleyge firimeehaage machah. eynaa kaleyge machah verikankuraane.

firihenmeehaaah maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. kaley kaleyge anhenunge basahaa thimansuvaameenge keumah manaakuravavaafaivaa gahun meyvaa key. kaleyge sababun mulhi dhuniyeyge bimah nubayaai badhukan hutey. kaleyge mulhi xayaathugai kaley keumahtakaa buramasakaiy kuranjeheyne.

kaley keumah beynunkuran jeheynee dhanduge gastha. namaves ebimun kashigasthakaa kashivinatha falhaane. kaley enburi bimah dhandhen kaley kaaechihi hoadhanjeheynee kaleyge niiykurin hilaa dhalun. kaley enmefahun vaanee hirafuhash, eee kaley ufedhunee ves hirafuhun.

16

aadhamugefaanu eynaage anhenunnah havaey kiyaa nandhevieve. (heebroo bahun aadhamuge maanaakee insaanaaeve. adhi dhiriulhun mibahakee havaa minamaai varah vatharu bahekeve.) eee havaagefaanakee mulhi insaanee dharikolhuge manmafulhu kamah vaaneytheeeve. mathiveriraskalaange janavaarege hamun annaunu hadhavaa aadhamugefaanaa ekaleygefaanunge anbikabalunge gaipulhuthakugai levevieve. mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameenge aai efadhain mihaaru insaanaaah ves rangalhaainubai vakikurumuge baarulibigenve. (heebroo bahun mithanugai maathf ekalaangeah nisbaiy kuravavaa vaxeekuravaafaivanee: aharumennaai efadhain mihaaru... mifadhainneve.) veeiru emeehun dhirunlibey gahuge kairiah dhiya dhinumakee rangalhu kame noon. eyrun emeehun egahun meyvaa kaigen abadhuge abadhah dhirihunnaane.

ehenve mathiveriraskalaange eydhenge bageechaain emeehun fonuvaalevevieve. aadhamugefaanu ebimun ufedhevevi bimah buramasakathun kaaney thakethi hadhaigen keumah fonuvaalevevieve. eahfahu mathiveriraskalaange dhirundhey gahah dhiyumuge magu rakaatheri kurevumahtakaa eydhenge irumathee faraathuge beyrugai hurahe levevieve. mihurahakee karoobeen

17

ey kiyunu malaaikathunge vafudhakaai dhekolhah hoorihoori hunna alifaanuge kandiekeve.

kaayinaai haabeel.
aadhamugefaanun ekaleygefaanunge anbikabalun havaagefaanaai eku reykurevieve. adhi havaagefaanun aalaasve innavaa firihendharikalakaigen rakaavevadaigennevi eve. edharikalunge namakah kee kaayin eve. (heebroo bahun libun mibahakee kaayin minamaai varah vatharu bahekeve.) havaagefaanun vidhaalhuvieve. mathiveriraskalaange oagaatherikamuge bodukamun ahannah firihendhariaku dhevavaafi.

eahfahu havaagefaanun ehen firihendharikalaku ves libivadaigennevieve. edharikalunge namakah kee haabeel eve. midheben boduvumah fahu haabeel kuranfeshi masakathakee kanbalhibakari balehetumeve. kaayin kuranee dhanduverikameve.

dhuvaskolhakah fahu kaayin eynaa hedhi echetheege therein bae mathiveriraskalaange kibafulhah hushaelhumahtakaa genaeve. haabeel ves mathiveriraskalaange kibafulhah hushaelhumahtakaa eynaage kanbalhibakaritha furathamaah vihey echihi kathilaa eyge enme mashuri rangalhu baitha

18

genaeve. mathiveriraskalaange haabeelge machashaai haabeel ekalaange kibafulhah hushaelhumahtakaa genai echisaa medhu ruhivodigennevieve. namaves kaayin aai kaayin genai echisaamedhu ekalaange ruhivodigene nuvieve. mikamuge sababun kaayin varashbodah rulhiais dherave ladhugatheve.

dhen mathiveriraskalaange kaayin kuren esevieve. kaley rulhi thiyaaee keeve? kaley ladhuganfai thiyavanee keeve? kaleyves rangalhah kantha kuranee nama thimansuvaameenge kaleaa dheytherey ves ruhivodigen nuvaanetha?

namaves kaley rangalhah kanthatha nukuranee nama faafa kaleyge geyge dhorumatheegai minikaa vage fadhain govagovaa ve. eyge beynumakee kaleah xamalaadhee kaley athulaagathun. kaayin, kaley eah vure baarugadha vaanvaane. dhen kaayin haabeelge kairiah dhiyaeve. adhi dhandugai kaayin eynaage kokoah xamalaadhee maraalieve.

mathiveriraskalaange kaayinah vaxeekurevevieve. kaayin kaleyge koko haabeel kobaa? meege javaabugai kaayin bungneve. eynaa veethane mashakah neynge. mamee magey koko balahahtaa meehaatha? mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. kaley thiyakureei konfadha aniyaaveri kame? binganduge machah ohoruvunu kaleyge kokoge ley

19

thimansuvaameenge kibafulhah eba govaa. thimansuvaameenge koafaa kaleyge machahve. kaley bimuge machah kaleyge kokoge ley ohoruvi. ebimugai meege fahun kaley govaankurumah kuraa masakathakun kaleah eves faidhaae nuvaane. ebimun kaleakah rangalhu govaame ves meyvaae ves dhene nulibeyne. kaleakee ethanmithanugai behemundhaa meehakah vaane. kaayin mathiveriraskalaange kibafulhah dhennevieve. mialhaage adhabakee mialhaaah keiykurevey varuge adhabe noon. miadhu ibasuvaameenge mialhaa mibimun thiya fonuvaalavavanee. adhi miadhun feshigen mialhaa vaanee ibasuvaameenge kibafulhaa dhurugai filaigen ulhen. mialhaa vaanee laahoore meehakukamugai. mialhaa efadha xaalegai vanikoh meehakah fenije nama emeehaku mialhaa maraalaane.

mathiveriraskalaange eynaah vaxeekurevevieve. egothakahves thiyahene nuvaane. eves meehaku kaayin maraalaifinama emeehege kibain ekamuge badhalu haiy gunaah hifeyne. adhi kaayin fenna eves meehaku eynaa maraanulaanekan saabithukoh dhinumuge gothun mathiveriraskalaange eynaagaigai faahagae jesevieve.

dhen kaayin mathiveriraskalaange kibafulhaa dhurah gos eydhenin irumathee faraathugaivaa noadhu ey kiyunu saraxadhugai dhiriulhuneve. (heebroo bahun nodu mi bahuge maanaakee behemundhiyumeve.)

20

aadhamugefaanunge eemaannuvaa dharikolhu.
kaayin eynaage anhenunnaaieku reykurieve. adhi eynaage anhenun balive indhe hanoaku viheyve. eyru kaayin rashe binaakuramun dhiyaeve. eynaa erashah nandhineei eynaage firihendharifulhu hanoakuge namunneve. hanoaku boduvegen eynaah libunu dharifulhuge namakee yaaradhu eve. yaaradhu boduvegen eynaah libunu dharifulhuge namakee mahooyaeel eve. adhi mahooyaeel akee mathoozaeelge kaabafaikalunneve. mathoozaeel akee lemeykuge kaabafaikalunneve.

lemeyku kaivenikuree dhe anhenunaaeve. ekakuge namakee adhaa eve. anekakuge namakee zilaa eve. adhaa vihey firihendharifulhuge namakee yaabaal eve. meenaaakee geriaai bakariaai jamalaai himaarufadha echethi balahahtaa feylige thakugai dhiriulhunu furathama meehunge kaabafaikalunneve. meenaage firihenkokoge namakee yoobaal eve. eynaakee kohtaafoshi kahala miyuziku kulhumah beynunkuraa kinaaru aai onugandu fume miyuziku kulhunu furathama meehunge kaabafaikalunneve.

21

zilaaah ves firihendhariaku libuneve. eynaage namakee thoobalkayin eve. eynaage masakathakee loainnaa dhagandun eki faaduge echihi hedhumeve. thoobalkayinge anhenkokoge namakee naumaa eve. edhuvahaku lemeyku eynaage anbinnah fakhuruverikamaaieku bungneve. adhaaaa zilaa. aharen mibunaa echege aduahaa. aharenge anbinney. aharenge mibasthakuge aduahaashey. aharennah aniyaakoh aharenge hashigandu zakhamkohli meehaku aharen maraalaafeen.

aharenge hashigandu zakhamkohli zuvaan firihenaa aharen maraaleemey. kaayin maraalaifi meehakuge kibain hathfaharah badhaluhifeyne nama lemeyku maraali meehege kibain hathdhiha hathfaharah badhaluhifeyneye.

aadhamugefaanunge eemaanvi dharikolhu.
aadhamugefaanun anekaa havaagefaanaai eku reykurevieve. adhi havaagefaanun aalaasve innavaa ehen firihendharikalakaigen rakaave vadaigennevieve. edharikalunge namakah keei zeythu eve. havaagefaanun vidhaalhuvieve. kaayin haabeel maraali. adhi mihaaru haabeelge badhalugai

22

maaiyraskalaange anekaaves ahannah firihendhariaku dhevavaafi. (heebroo bahun zeythu minamakee dhinun mibahaai varah vatharu bahekeve.) zeythugefaanah ves firihen dharikalaku libivadaigennevieve. ekaleygefaanun edharikalunnah dhevi namakee enoaz eve. edhuvasvaru insaanun mathiveriraskalaange nanfulhu gane ekalaangeah anekaaves eemaanvaan feshieve.

meei aadhamugefaanunge dharikolhu fethurunu gothuge vaahakaeve. maaiyraskalaange insaanun hedheveei ekalaange sifafulhaai egothasheve. maaiyraskalaange insaanun firihenunnaai anhenunge gothugai hedhevieve.

emeehun ufedhevumah fahu ekalaange emeehunnah raxumaiylevevieve. adhi emeehunnah insaanunney kiyaa nandhevevieve. aadhamugefaanun dhuniyeygai ulhuvaathaa satheyka thirees aharufulhu vefai vanikoh ekaleygefaanah ekaleygefaanunge sifafulhaa egoiy firihendharikalaku libivadaigennevieve. ekaleygefaanu edharikalakah dhevi namakee zeythu eve. aadhamugefaanun zeythugefaanu libivadaigathumah fahu ah satheyka aharufulhu

23

dhuniyeygai hunnevieve. adhi ehenves firihendharikalunnaai anhendharikalun aadhamugefaanah libivadaigennevieve. aadhamugefaanun mulhieku nuva satheyka thirees aharufulhu dhuniyeygai hunnevieve. eahfahu aadhamugefaanun avahaaraveeeve.

zeythugefaanu dhuniyeygai ulhuvaathaa satheyka fas aharufulhugai ekaleygefaanah enoaz libivadaigennevieve. enoaz libivadaigathumah fahu zeythugefaanah satheyka haiy aharufulhu dhuniyeygai hunnevieve. adhi ehenves anhendharikalunnaai firihendharikalun zeythugefaanah libivadaigennevieve. zeythugefaanu nuva satheyka baara aharufulhu vandhen dhuniyeygai hunnevieve. eahfahu ekaleygefaanu avahaaraveeeve. enoazge umurun nuvadhiha aharugai eynaah kenaan libuneve. kenaan libumahfahu enoazah satheyka fanara aharu vandhen dhuniyeygai huteve. enoaz mulhieku nuvasatheyka fas aharu dhuniyeygai huteve. eahfahu eynaa maruveeeve.

kenaange umurun hathdhiha aharugai eynaah mahalaleyl libuneve. mahalaleyl libumah fahu ah satheyka saalhees aharu kenaan dhuniyeygai huteve. kenaan mulhieku nuvasatheyka dhiha aharu dhuniyeygai huteve. eahfahu eynaa maruveeeve.

24

mahalaleylge umurun fasdholhas fas aharugai eynaah yereydhu libuneve. yereydhu libumah fahu ah satheyka thirees aharu mahalaleyl dhuniyeygai huteve. mahalaleyl mulhieku ah satheyka nuva dhiha fas aharu dhuniyeygai huteve. eahfahu eynaa maruveeeve.

yereydhuge umurun satheyka fasdholhas fas aharugai eynaah aazgefaanu libuneve. aazgefaanu libumah fahu ashsatheyka aharu yereydhu dhuniyeygai huteve. mulhieku nuvasatheyka fasdholhas dhe aharu yereydhu dhuniyeygai ulhumah fahu eynaa maruveeeve.

aazgefaanunge umurufulhun fasdholhas fas aharufulhugai ekaleygefaanah methoozaalaxu libivadaigennevieve. methoozaalaxu libivadaigathumah fahu thinsatheyka aharufulhu aazgefaanu dhuniyeygai hunnevieve. ekaleygefaanu maaiyraskalaangeah eemaanve dhuaakurevun mathee hunnavaa ekalaange ruhivodigenvaa magun hingevieve. ekaleygefaanah ehenves firihendharikalunnaai anhendharikalun libivadaigennevieve. aazgefaanu mulhieku thinsatheyka fasdholhas fas aharufulhu dhuniyeygai hunnevieve. aazgefaanu maaiyraskalaangeah eemaanvunmathee dhemihunnevieve. adhi maaiyraskalaange aazgefaanu avahaaranuvanees ekalaangeaaeku vumah gendhevevieve.

25

methoozaalaxuge umurun satheyka ashdiha haiy aharugai eynaah lemeyku libuneve. lemeyku libumah fahu eynaa haiysatheyka ashdiha dhe aharu dhuniyeygai huteve. eynaah ehenves firihendharinnaa anhendharin libuneve. methoozaalaxu mulhieku nuva satheyka fasdholhas nuva aharu dhuniyeygai huteve. eahfahu eynaa maruveeeve.

lemeykuge umurun satheyka ashdiha dhe aharugai eynaah ves firihendhariaku libuneve. edharifulhuge namakah eynaa kee nooxu eve. (heebroo bahun luifaseyhakan mibahakee nooxu minamaa varah vatharu bahekeve.) lemeyku bungneve. mathiveriraskalaange nuruhun libifaivaa mibimugai aharumennah kuranjehey buramasakathuge undhagulaai veynun mikujaa aharumennah luifaseyhakan hoadhaadheyne.

nooxugefaanun libumahfahu lemeyku fassatheyka nuvadhiha fas aharu dhuniyeygai huteve. adhi ehenves anhendharinnaai firihendharin eynaah libuneve. lemeyku mulhieku haiysatheyka hathdhiha haiy aharu dhuniyeygai ulhumah fahu maruveeeve.

nooxugefaanuge umurufulhun fassatheyka aharufulhugai ekaleygefaanah thin firihendharikalun libivadaigennevieve. ethin dharikalunge namakee zaamu aai xaam aai jefeythu eve.

26

dhuniyeygai aniyaaverikamaai nubaikan.
dhuniyeygai insaanunge adhadhu ginave emeehunnah anhendharin libuneve. maaiyraskalaangeah eemaanvunmathi dhemithibi meehunge firihendharinnah emeehunge reethikan faahagakureven feshieve. adhi efirihendharin eanhenkudheenge therein emeehaku gayaavi meehakaa kaivenikurieve.

mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameenge dhirundhey neyvaae abadhaku insaanunnaai ekue vodigene nuvaane. eee emeehunnakee fanaave nethidhaane bae. emeehunge mudhathakah vaanee satheyka vihi aharu.

thaquvaaveringe firihendharinnaa ehen insaanunge anhendharin kaivenikoh emeehunnah libunu dharinge faraathun ufedhunu dharikolhuge meehunnakee dhaanavaainge meehunneve. edhuvasvarugaaai adhi eygefahuge zamaan thakugai ves dhaanavaainge meehun dhuniyeygai ulhuneve. emeehunnakee raxumkuda aniyaaveri baekeve. adhi emeehunnakee ihu zamaanuge molhethi gadharuhuri meehunneve.

insaanunge nubaikamuge bodukan dhuniyeygaivaa minvaru mathiveriraskalaange dhekevodigenvieve. emeehunge hithugai abadhuves

27

ufedhenee nubainulafaa khiyaaltha kan ekalaange dhenevodigenvieve. mathiveriraskalaange insaanun hedhevuneethee ekamaa hithaamafulhu kurevevieve. ekalaange hiiypulhuvanee veynun furifaeve.

dhen mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameenge ufedhevevi insaanun midhuniyein nethikoh fohelavavaanan. insaanunnaai janavaarunnaai bimugai dhiriulhey hurihaa echakaai javugai udhuhey dhoonithakaa hurihaa eche dhuniyein nethikoh fohelavavaanamey. eee echethi hedhevunu kamuge machah mihaaru thimansuvaameenge hithaama kuravavan.

namaves nooxugefaanah mathiveriraskalaange kibafulhun rusevun libivadaigennevieve.

nooxugefaanaai fenboduvun.
meei nooxugefaanunge vaahakaeve. nooxugefaanakee maaiyraskalaange ruhivodigenvaa gothah ulhuvi beykalekeve. adhi ekaleygefaanakee ekaleygefaanu ulhuvi zamaanuge meehunge therein kushenethi ulhunu meehekeve. ekaleygefaanu maaiyraskalaange ruhivodigenvaa magun hingavaa ekalaangeah eemaanvunmathee

28

dhemihunnevieve. nooxugefaanah thin dharikalun libivadaigennevieve. eee zaamu aai xaam aai jefeythu eve.

maaiyraskalaange kurifulhumathee dhuniyeyge meesthakun vanee aniyaaverikamaai nubainulafaakamuge thereah vetifaeve. dhuniye aniyaaverikamaai nubainulafaa kamuge thereah vetifaivaa minvaru maaiyraskalaange dhekevodigenvieve. dhen maaiyraskalaange nooxugefaanah vaxeekurevevieve.

thimansuvaameenge dhuniyeygaivaa hurihaa enmen nethikoh lavavaanan. eee dhuniye aniyaaverikamun furifai vanee emeehunge sababun. hamakashavarun ves varah avahah thimansuvaameenge emeehunnaai dhuniyeves nethikoh lavavaanamey. fahe kaley gofaru gahuge vakarun nave badhe. enavugai kotarithake hadhaafai, enavuge beyraai ethere faraaiy kathuraanun omaankurey. enau kaley bannaanee migothash: enavuge dhiguminugai hatharusatheyka fansaas foot, fulhaaminugai hathdhiha fas foot, usminugai saalhees fas foot hunnan jeheyne. eah furaalhe ves hadhaa, efuraalhu navumathee dholhu foot hunnahaa dhuruminugai harukurey. navuge arimatheegai dhore hadhaa, dhorufathe harukurey. adhi navuge ethere thinburiah hadhaa, konme baege thalhungandu vakarun hadhaa.

thimansuvaameenge mulhi midhuniye fenboduvaa varah dhuniyeah fen fonuvavaanan. eyge sababun udu dhashugaivaa hurihaa eche nethigendhaane.

29

dhuniyeygai vaanama vaa hurihaa dhirumuge neyvaa huri eche thimansuvaameenge nethikoh lavavaanamey. namaves thimansuvaameenge kaleaai eku iquraare kuravavaanan. kaley enavah araane. adhi kaleyge firihendharinnaa anbimeehaai adhi edharinge anbin ves enavah aruvaa.

adhi dhuniyeygai vaanama vaa vatharege dhirey echiheege konme vatharakun joade ves enavah aruvaashe. konme vatharakun ves anhen echakaai firihen echekey. e echethi kaleymennaai eku dhirithiba dhee. hurihaa dhooneege vatharakun ves dheythi adhi janavaaru thakuge therein ves vatharakun dheythi adhi bimugai vangnaa vaahaa vatharege dhirey echakun vatharakun dheythi kaleyge kairiah dhirihurumahtakaa annaane. keumah beynunvaaney hurihaa vatharege kaanaa ves kaley navah aruvaafai bahahtaa. eee kaleymennaai ehurihaa dhirey echethi keumah beynunkurumah. nooxugefaanun maaiyraskalaange amurufulhu kurevevi gothuge mathin hurihaa kameves kurevieve.

dhuniyeygai fenboduvun.
dhen mathiveriraskalaange nooxugefaanah vaxeekurevevieve. kaleaai kaleyge aailaa navah araa. eee thimansuvaameenge mizamaanuge meehunge therein ruhivodigenvaa meehakee hamaekani kaley kamugai dhekevodigenvaathee. kaleymennaai

30

eku enavuge thereah dhireythakethi ves aruvaa. thimansuvaameengeah alhukamege gothugai qurbaankurumah beynunkuraa konme vatharakun haiy joadu enoon konme vatharakun dhe joadu gendhey. konme vatharakun ves anhen echakaai firihen eche. eee fenboduve nimuneemaa hurihaa vatharege dhirey echisah ves alun ginave ithuru veveynee eyrun. miadhun feshigen haiyvanaah vaa dhuvahu thimansuvaameenge dhuniyeah saalhees reaai saalhees dhuvas vandhen vaarey fonuvavaanan. adhi thimansuvaameenge hedhiviyaa hedhevi hurihaa eche dhuniyein mulhin fohelavavaanan. dhen nooxugefaanun mathiveriraskalaange engevevi hurihaa kame e engevevi gothah kurevieve.

dhuniyeah fenboduvumuge fen fonuvevunee nooxugefaanunge umurufulhun hasatheyka vana aharufulhugaeve. nooxugefaanaai ekaleygefaanunge thin dharikalunnaai ekaleygefaanunge anbikanbalunaai ekaleygefaanunge thin dharikalunge anbikanbalunnaai e fenboduvumun salaamaiyvumahtakaa naukolhah araavadaigennevieve. qurbaankurumah hudha oiy janavaaraai adhi qurbaankurumah hudhanoon janavaaruthakaai hurihaa vatharege dhoonisoofaasooiypaai ehenves dhuniyeyge bimugai vaanama vaa vatharege dhirey eche joadujoadah nooxugefaanunge arihah ais maaiyraskalaange

31

amurufulhu kurevevi fadhain naukolhah erieve. dhen haiyvana dhuvas nimumaai eku fenboduvumuge fen dhuniyeah athuvejeyve. nooxugefaanunge umurufulhun hasatheyka aharufulhuge dhevana mahuge sathaara vana dhuvahu bimu adeege enme funuge fen aarutha falhafalhaigen dhiyaeve. adhi udugai fen hifehetumah vaa hurihaa dhoraashithake hulhuvigen dhiyaeve. adhi saalhees reaai saalhees dhuvas vandhen dhuniyeah kendineylhi hutumenethi visaara vehuneve.

fenboduvumuge kuriah oiy hathdhuvahuge thereygai nooxugefaanun ekaleygefaanunge thindharikalun zaamu aai xaam aai yefeythu aai ekaleygefaanunge anbikanbalunnaai adhi ekaleygefaanunge thindharikalunge anbikanbalunnaai eku naukolhah araavadaigennevieve. adhi emeehunnaaieku hurihaa vatharege valujanavaarakaai olhujanavaare adhi binmatheegai dhiriulhey hurihaa vatharege dhirey thakechakaai hurihaa vatharege dhoongnakaa ehenves hurihaa vatharege fiyahuri eche vieve. dhuniyeygai vaanama vaahai dhirumuge neyvaalaa dhireyeche joadujoadah nooxugefaanunge arihah ais naukolhah erieve. maaiyraskalaange amurufulhu kurevevi fadhain hurihaa vatharege ves anhen echisaai firihen echihi naukolhash

32

erieve. dhen mathiveriraskalaange nooxugefaanun enaukolhuge thereygai bandhukurevevieve.

saalhees dhuvas vandhen dhuniyeah visaara vehemun dhiyaeve. fengandu boduvamun dhiya varakah enaukolhu bimun machah ufulemun dhiyaeve. adhi eahvure ves bodah dhuniyeygai fenboduvieve. namaves naukolhu fenmatheegai otheve. ithurah fengandu dhuniyeygai varah bodah boduvamun dhiyaeve. dhuniyeyge enme us farubadhatha ves fenganduge adiah dhiyaeve. dhuniyeygai vaanama vaahai farubadhathake vihi footah efenganduge adiah dhiyaeve.

dhuniyeygaivaa dhirunvaa hurihaa eche nethigen higajeyve. dhoonisoofaasooiypaai olhujanavaaruthakaai valujanavaaruthakaai binmatheegai dhiriulhey hurihaa vatharege dhirey echakaai insaanun ves nethivedhiyaeeeve. dhuniyeygaivaa dhirumuge neyvaalaa hurihaa eche maruveeeve. maaiyraskalaange dhuniyeygaivee hurihaa eche dhuniyeyge bimun nethikoh fohelevevieve. nooxugefaanaai ekaleygefaanunge aailaaaai emeehunnaai eku naukolhugai veethakethi fiyavaa hurihaa eche nethive dhiyaeeeve. dhuniyeygai satheyka fansaas dhuvas vandhen fenboduvefai otheve.

dhuniyeygai boduvi fengan fengandu du hindhun.

33

namaves maaiyraskalaange nooxugefaanaai eku naukolhugai veehurihaa janavaaruthakuge mathin handhumafulhu behetevevieve. maaiyraskalaange dhuniyeah gadha vaye fonuvevieve. dhen boduvefaivaa fengandu hindhen feshieve. bimu adeege enme funminun uthuri aramundhiya fen aarutha bedhi udugai hulhuvifaivee fen hifahataa dhoraashitha lepuneve. vaarey vehun ves vanee mulhin hutifaeve. madumadun dhuniyeyge bimun fen hikemun dhiyaeve. satheyka fansaas dhuvas vandhen dhuniyeygai hedhifaivee fengandu thirivamun dhiyaeve. adhi haiyvana mahuge sathaaravana dhuvahu nooxugefaanunge naukolhu araarathu ey kiyunu farubadhathakuge machah beehuneve. dhiha vana mahaai jehendhen dhuniyeygai oiy fengandu hikemundhiyaeve.

adhi dhiha vana mahuge furathama dhuvahu farubadhathakuge kolhutha fennan feshieve. miahfahu saalhees vana dhuvahu nooxugefaanun naukolhugai hedhevi kudadhoru hulhuvieve. adhi naukolhugaivaa dhoonithakuge therein kaalhe nangavaa eythi dhuniyeyge thereah dhookohlevieve. eythi fengandu hindhendhen ekolhun anekolhah udhuhemun gendhiyaeve.

dhen ekaleygefaanun hudhukothare nangavaafai dhookohlevieve. eee ves dhuniyeyge binganduge mathin fen hikunuthoa balavaasheve. namaves dhuniyeyge bin adhives vanee fenuadeegai kamun e hudhukotharu faijasaalaane

34

hikithane nulibumun enburi nooxugefaanunge arihah aeve. nooxugefaanun aiypulhu dhikuravaa eythi hipavaa anekaaves navah eruvieve. nooxugefaanun kuriekey efadhain hathdhuvas vandhen madukurevumah fahu anekaa ves ehudhu kotharu dhuniyeyge thereah dhookohlevieve. edhuvahuge iruosunuiru e hudhukotharu ekaleygefaanunge arihah aeeru eyge thunbugai zaithooni gahege thaazaa fathe ineve. mifaiy fenivadaigathumun dhuniyeyge bingandu haamavaa varah fengandu hikijekan nooxugefaanah engivadaigennevieve.

haiy dhuvahu madukurevumah fahu nooxugefaanun anekaa ves e hudhu kotharu dhuniyeyge thereah dhookohlevieve. mifaharu ekotharu enburi ekaleygefaanunge arihakah naeve.

nooxugefaanunge umurufulhun hasatheyka e aharufulhuvee furathama mahuge furathama dhuvahu dhuniyeygaivaa fengandu mulhinhen hindhijeyve. edhuvahu nooxugefaanun naukolhugaivaa furaalhu nangavaa beleveeru dhuniyeyge binganduvanee hiken kairivefaeve. dhevana mahuge baavees vana dhuvahu bingandu mulhin hiki nimijeyve.

dhen maaiyraskalaange nooxugefaanah vaxeekurevevieve. kaleaai kaleyge anbimeehaaaai kaleyge dharinnaai edharinge anbin govaigen navun faibaa. kaleaai ekuvaa hurihaa dhirey echeves kaleaai eku baalaa. janavaaruthakaai

35

dhoonisoofaasooiypaai eygaivaanama vaahai dhireyeche baalaashey. eee e echisah ves ginave ithuruveveynee eyrun.

nooxugefaanun faibaa vadaigenneveeru ekaleygefaanaai eku ekaleygefaanunge anbikanbalunnaai thindharikalunnaai ebeykalunge anbikanbalun naukolhun faibaa vadaigennevieve. adhi hurihaa janavaaruthakaai binmatheegai ulhey hurihaa faadege dhirey echakaai hurihaa vatharege dhoonisoofaasaaiype ves evatharakah fahu anevaathare naukolhun feybieve.

dhen nooxugefaanun hilathake ekuravaa funijasavaa qurbaankurumah hudha oiy konme vatharakun janavaarakaai dhoongne kathilavaa mathiveriraskalaange kibafulhah alhukamege gothun qurbaankurevieve. adhi mithakethi e hilafuneege matheegai baavavaa andhavaalevieve. eyge vasdhuvumun mathiveriraskalaange nooxugefaanun mi adhaakurevi alhukan dheke ekamah ruhivodigennevieve.

ekalaange hiiypulhah araa vadaigennevevieve. thimansuvaameenge mifaharu mikantha kurevevifadhain meege fahun dhuvahakuves insaanun kuraa nubai faafathakuge sababun mulhi bimakah koafaae nufonuvavaanan. meeige fahun dhuvahakuves dhen hurihaa dhireyeche nathae nulavavaanamey. eeei insaanunge hithugai kudairusure ves ufedhey khiyaaluthakakee mulhin nubai khiyaalutha kamugai veehindhuves.

36

dhuniye dhemioiyhaa hindhaku govaan indhumuge moosumaa govaan kendumuge moosum, finimoosumaa hoonu moosum, vaareyge moosumaa hiki moosum, dhuvaalaai reygandu, dhuvahakuves nimumakah naannaaneye.

aa feshume.
dhen maaiyraskalaange nooxugefaanashaai ekaleyfaanunge thin dharikalunnah mifadhain vaxeekuravavaa raxumaiylevevieve. kaleymenge adhadhu ginakoh ithuruve dhuniye furaalaa. dhuniyeygai ulheyhaa janavaarakaa bimugai ulheyhaa dhireyechakaa udhuhey dhoonisoofaasooiypakaa kandugaivaa nama vaahai mahakaai kaleymenge machah birugannaane. eychethi evanee kaleymenge athmachah dhookohlavavaafa. dhirihuri hingaabingaave ulhey hurihaa echakee kaleymen keumah hudha echihi. thimansuvaameenge kaleymen keumahtakaa fehi gastha dhevevi fadhain mihaaru hurihaa eche keumah ves kaleymennah hudha dhevavamey.

37

dhireyeche kathilaafai eyge ley beyruve husveemaa nooneei kaleymen eyge mas kaigen nuvaane. thimansuvaameenge vaxeekuravavan: kaleymen eves meehaku anemeehaa maraigen nuvaane. janavaaraku meehaku maraifinama kaleymen eyche maraalanjeheyne. meehaku ehenmeehaku maraalaifinama kaleymen emeehaku qathulukuran jeheyne.

thimansuvaameenge kaleymen insaanun hedhevee thimansuvaameenge sifafulhugai veeiru ekaku anekaku maraaifinama emeehaa ves ehen meehege athun maruvanjeheyne.

thimansuvaameenge kaleymen enmenah vaxeekuravavan: kaleymenge adhadhu ginakoh ithuruvaashey. adhi mulhi dhuniye aabaadhu kuraashey. dhen maaiyraskalaange nooxugefaanashaai ekaleygefaanunge thin dharikalunnah vaxeekurevevieve. miadhu kaleymennaa adhi kaleymenge dharifaskolhaai eku thimansuvaameenge iqraare kuravavan. adhi kaleymennaai eku navugaivee haa janavaarakaai bimugai ulhey hurihaa dhireyechakaai dhoonisoofaasooiypakaai eku thimansuvaameenge meeqraaru kuravavamey. thimansuvaameenge qaaimu kuravavaa iqraarakee meei: meegefahun dhuvahakuves fenboduvumuge sababun dhirumuge

38

neyvaa huri hurihaa eche ekoh nethigene nudhaane. adhi meege fahun dhuvahakuves bin halaakuvedhaaney fadhain fenbode nuvaane.

dhen ves maaiyraskalaange vaxeekurevevieve. thimansuvaameenge aai kaleymennaai adhi dhirihuri hurihaa echakaai adhi dhuniyeygai annan oiy ehen jeeluthakaa medhu mikuravavaa iqraaruge hekakee meei. thimansuvaameenge dhuniyeaai medhu mivee iqraaruge hekege gothun thimansuvaameenge vilaathakuge thereygai visaaradhuni lavavaafeen. thimansuvaameenge dhuniyeah vilaatha fonuvaa evilaathakuge therein visaaradhuni fenna konme faharaku kaleymennaai adhi dhirihuri hurihaa echakaai eku mikurevevi iqraaru handhumafulhu kuravavaanan. meegefhun dhuvahakuves fenboduvegen gos hurihaa dhirume nethikoshe nulavavaanamey. konme faharakuves evisaaradhuni faahagakuravavaa thimansuvaameengeaai dhirihuri hurihaa echakaai dhemedhugai mikurevevunu nimumenuvaa iqraaruge mathin handhumafulhu kuravavaanamey. thimansuvaameenge aai dhirihuri hurihaa echakaai medhu kurevevunu iqraaruge hekakee miey. nooxugefaanunge dharikolhu.

39

naukolhun feybi nooxugefaanunge thin dharikalunnakee zaamu aai xaam aai yefeythu eve. (xaamakee kanaaanuge bapaeve.) meeee nooxugefaanunge thindharikalunneve. dhuniyeyge eki thanthanah behifaivaa meehun aee mimeehunge dharikolhunneve.

nooxugefaanu dhanduverikan kuravan fetevieve. ekaleygefaanu meybiskadhuru dhande hedhevieve. edhuvahaku meybiskadhuruge dhiya huiykohgen hedhevi buin hipevi thanaa ekaleygefaanun amaluve vadaigennevieve. adhi ekalegefaanunge feyligeyge thereah oriyaan xaalukolhugai veti vadaigaiy avahaara lepevuneve. kanaaanuge bapa xaamah nooxugefaanun oriyaan xaalukolhugai vaathan feni efeyligeyge beyrugai thibi eynaage dhebeybein kairee evaahaka bungneve. dhen zaamu aai yefeythu fothigande hifaigen efothigandu emeehunge burakashimathee baavaigen furagahah enburi thibe gos emeehunge oriyaan xaalukolhugaivaa bapafulhuge gaipulhumatheegai elhieve. emeehunge moonutha vanee ane faraathasheve. eee emeehunge bapafulhu oriyaan xaalukolhugai vaathan nudhekumasheve.

nooxugefaanah heyfulhu levumun ekaleygefaanunge hagu dharifulhu xaam ekaleygefaanaai dheytherey kanthakuri goiy engivadaigen vidhaalhuvieve. kanaaanuge machah maaiyraskalaange koafaa hutey. eynaakee eynaage bapage beybeinge alhunge therein enme dhah alhu kamugai vaa hutey.

40

dhen ves ekaleygefaanun vidhaalhuvieve.

mathiveriraskalaange kamugaivaa zaamuge kalaange kibafulhah xamdhaai zukuru hutey. kanaaanuakee zaamuge alhaku kamugai lavaa hutey. maaiyraskalaange yefeythuah milkuvegenvaa saraxadhu ithuru kuravaa hutey. yefeythu zaamuge feylige thakugai dhiriulhey hutey. adhi kanaaanuge dharifaskolhakee eynaage bapage dhebeybeinnaai edhemeehunge dharifaskolhuge alhun kamugai vaa hutey. fenboduvumah fahu ves nooxugefaanun thinsatheyka fansaas aharufulhu dhuniyeygai hunnevieve. nooxugefaanun avahaaravee mulhieku nuvasatheyka fansaas aharufulhu dhuniyeygai hunnavaafaeve.

qaumutha ginave ithuruvun.
meei noohugefaanunge thindharikalun, zaamu aai xaam aai yefeythuge dharifaskolhuge vaahakaeve. fen boduvumuge fahun emeehunnah ves kudhin libuneve.

41

yefeythuge dharikolhuge meehunge therein himenenee: joomaru aai, maajooju aai, maadhaai aai, yaavaan aai, thubal aai, meyzeku aai, theeraas eve. joomaruge dharikolhuge meehunge therein himenenee: azkanaazu aai, rifaathu aai, thoagarumaa eve. javange dharikolhuge meehunge therein himenenee: aleezuge meehunnaai, tharuzeezge meehunnaai, kitheenge meehunnaai, dhoadhaaneege meehunneve. mienmenge adhadhu ginave mimeehun dhuniyeyge eki hisaabuthakah fethuruneve. mibaimeehun eki qaumu thakashaai eki baithakah behi thafaathu basthakun vaahakadhakaa ulhuneve. mimeehunnakee kanduge aseyreege kairi hisaabu thakugai vazanverivee meehunge kaabafainneve. mibunevidhiyaee emeehunge gabeelaathakaai basthakaai emeehun ulhunu qaumuthakuge nanthakeve.

xaamge dharikolhuge meehunge therein himenenee: kooz aai, misruge meehunnaai, foothu aai, kanaaanu neve. koozge dharikolhuge meehunge therein himenenee: sebaa aai, haveelaa aai, sabuthaa aai, raaamaa aai, sabuthakaa eve. raaamaage dharikolhuge meehunge therein himenenee: zabaa aai dhedhaan neve.

42

kooz akee ninroadhuge kaabafaikalun neve. nimroadhu boduvegen vee varah mazhooru veriakasheve. mathiveriraskalaange kurifulhumathee eynaakee varah molhu zikaaraveriekeve. ehenve molhu zikaaraverinnah nisbaiy kurumugai meehun buneulhey mifadha bahe ves veyve. nimroadhu fadhain mathiveriraskalaange kurifulhumatheegai molhu zikaaraveriekey. nimroadhuge raskamuge furathama mazhooru thanthan kamugaivee zinaaruge baabil aai, eraku aai, akadhu aai, kaliney eve. erah thakun eynaage verikan fulhaavamun dhiyaee azooru saraxadhuge meehunge machasheve. misaraxadhugai nimroadhu neenavey aai, rahoavoathueeru aai, kaalaxu aai, resen mihatharu rashe binaakurieve. resen vanee neenavey aai, kaalaxu aai dhemedhugaeve. nimroadhu verikankuree rahthakuge therein mihatharu rah ekuvegen vee enme mazhooru enme saraxadhu bodu saraxadheve.

loodhinge meehunnaai, anaameenge meehunnaai, lahaabinge meehunnaai, nafthooheenge meehunnaai, pathurooseege meehunnaai, kazluheenge meehunnaai, adhi kafthoareenge meehun, mihurihaa meehunge kaabafaikalunnakee misruge meehunneve. kasluheenge dharikolhugai filiztheenunge meehun ves himeneve. kanaaanuge furathama dharikalunnakee zeedhoan neve. heythuge meehunnaai, yaboosinge meehunnaai, emoreenge meehunnaai, jirjaazunge meehunnaai, xivinge meehunnaai, arukeenge meehunnaai, seeneenge meehunnaai, aravadhinge

43

meehunnaai, zamaareenge meehunnaai, adhi hamaatheenge meehun, mihurihaa meehunge kaabafaikalunnakee ves kanaaanu eve.

zamaantha veythuvamun gos kanaaanuge dharikolhuge gabeelaathakuge meehun ginavamun dhurudhurah fethuremun dhiyaeve. adhi emeehunnah milkuvaa bimuge saraxadhu varah boduvieve. emeehunge saraxadhu zeedhoan aai hamain feshigen jaraaru aai dhimaain gos gaazaa aai hamaah foarieve. adhi sadhoamu aai, amoaraa aai, adhmaa aai, zaboyeemu mihatharu rashaai dhimaaah gos laazaa aai hamaah foarieve.

mibunevidhiyaee xaamge dharikolhuge meehunge eki gabeelaathakaa emeehunge basthakaa emeehun dhiriulhunu saraxadhuthakeve. zaamu ah ves dharin libuneve. zaamuge beybe akee yefeythu eve. zaamu akee ghabeeruge dharikolhuge meehunge kaabafaikalunneve. zaamuge dharikolhuge meehunge therein himenenee: eylaamu aai, azoor aai, arupakzaadhu aai, loodhu aai, aaraamu eve. aaraamuge dharikolhuge meehunge therein himenenee: ooz aai, xool aai, getheru aai, maazu eve. arupakzaadhu akee zaalaxuge kaabafaikaluneve. adhi zaalaxu akee ghabeeruge kaabafaikaluneve.

44

ghabeeruah dhedharin libuneve. ekakuge namakee peleygu eve. anekakuge namakee yoakuthaanu eve. (heebroo bahun peleygu minamuge maanaakee baibayah behevumeve.) peleyguge xayaathugai dhuniye baibayah behuneve.

almudhaadhu aai, zaalefu aai, hazarumaveythu aai, yaarahu aai, hadhoaraamu aai, uzaal aai, dhikulaa aai, oabaal aai, abeemaaeel aai, zebaa aai, oafeeru aai, haveelaa aai, yoabaabu mihurihaa meehunge kaabafaikalunnakee yoakuthaanu neve. emeehun dhiriulhunu hisaabugandu vanee irumatheege farubadhathakugaivaa rahthaku therey mezaa in feshigen safaaru aai dhimaaah fethurifaiveyve. meei zaamuge dharikolheve. mibunevidhiyaee emeehunge gabeelaathakaai basthakaai emeehun ulhunu saraxadhuthakaai qaumuthakuge nanthakeve.

meei noohugefanunge dharidharikalunnaai adhi ebaimeehunge dharikolhuthakun fethurunu gothaai ebaimeehun dhiriulhunu qaumuthakeve. fenboduvumah fahu migabeelaathakun dhuniyeyge hurihaa kankolhuthakah ebaimeehun fethuri qaumutha binaakurieve.

dhuniyeyge basthakuge ufedhun.

45

fenboduvumuge fahugaives dhuniyeygai enmenge bahakee ebahekeve. enmen vaahakadhakaa ulhunee ves ebahakunneve. insaanun irumachaa dhimaaah dhathurukoh dhiya magumathee zinaarugaivaa bodu hama bime fenumun ethaagai vazanverivieve.

emeehun thanthan binaakurumahtakaa beynunkuree galuge badhalugai elhigaleve. adhi uvaige badhalugai emeehun beynunkuree kathuraaneve. dhen emeehun elhigaa alhaa e alifaanun rangalhah hoonu kurieve. emeehun bungneve. aharumennah rashe binaakuramaa hingaa. adhi erashuge medhugai udaa hamaah foaraa varuge bodu us imaaraathe binaakuramaa hingaa. eyrun aharumenge nan mazhooru vaane. adhi eyrun aharumen konmehen mulhi dhuniye aabaadhu kuraakah nujeheyne.

mathiveriraskalaange aadhamgedharin mi binaakuramun dhiya rashaai bodu us imaaraaiy dhekevodigathumahtakaa faibaa vadaigennevieve. mathiveriraskalaange vaxeekurevevieve. emeehun ekuve ebahakun vaahakadhakaa hadhamun gendhe. mihen kanthatha othiru emeehun kuranbeynun konme kamakee ves emeehunnah nukureveyne kamakah nuvaane. namaves emeehun kanthatha kuran feshigoiy nikan dhekibalaa. thimansuvaameenge emeehunge kairiah vadaigannavaa husheen. adhi emeehun

46

vaahakadhakaa bas olhuvaalavaa husheen. (heebroo bahun liyevigenvaa gothugai mithanugai ves maathf ekalaange nanfulhah nisbaiy kurevumah vaxeekurevee aharumen mifadhainneve.) eyrun emeehunnakah ekaku anekaku kiyaa eche neyngeyne.

mathiveriraskalaange vaxeekurevevi fadhain ekalaange emeehun ethanun dhuniyeyge eki kankolhuthakah baibaikoh lavavaa fathuraa levevieve. adhi emeehun erah binaakurumuge masakaiy hutaalieve.

emeehun binaakuramun gendhiya rashah baabil ey kiyuneve. (heebroo bahun olhun mibahakee baabil minamaa varah vatharu bahekeve.) eee baabilgai mathiveriraskalaange mulhi dhuniyeyge meehun vaahakadhekumah beynunkuri bas olhuvaa lavavaa, meeisthakun dhuniyeyge eki thanthanah baibakoh levevee erashugaeve.

ibraaheemugefaanunge kaabafain zaamuge dharikolhu.
meei zaamuge dharikolhuge vaahakaeve. fengandu boduvithaa dhe aharah fahu zaamu dhuniyeygai ulheythaa satheyka aharuveemaa eynaah arupakzaadhu libuneve. arupakzaadhu libumahfahu zaamu fas satheyka aharu vandhen dhuniyeygai huteyve. adhi enoonas ithuru firihendharinnaai anhendharin libuneve.

47

arupakzaadhu dhuniyeygai ulheythaa thirees fas aharuveemaa eynaah zaalaxu libuneve. zaalaxu libumahfahu arupakzaadhu hatharu satheyka thin aharu vandhen dhuniyeygai huteve. adhi minoonas ithuru ehen firihendharinnaai anhendharin eynaah libuneve.

zaalaxu dhuniyeygai ulheythaa thirees aharuveemaa eynaah ghabeeru libuneve. ghabeeru libumahfahu zaalaxu hatharu satheyka thin aharu vandhen dhuniyeygai huteve. adhi mi noonas ithuru ehen firihendharinnaai anhendharin eynaah libuneve.

ghabeeru dhuniyeygai ulheythaa thirees hatharu aharu veemaa eynaah peleygu libuneve. peleygu libumahfahu ghabeeru hatharu satheyka thirees aharu vandhen dhuniyeygai huteve. adhi eynaah ehen ves firihendharinnaai anhendharin libuneve.

peleygu dhuniyeygai ulheythaa thirees aharu veemaa eynaah raoo libuneve. raoo libumahfahu peleygu dhesatheyka nuva aharu dhuniyeygai huteve. eynaah ehenves ithuru firihendharinnaai anhendharin libuneve.

raoo dhuniyeygai ulheythaa thirees dhe aharu veemaa eynaah sarooju libuneve. sarooju libumahfahu raoo dhe satheyka haiy aharu dhuniyeygai huteve. adhi

48

eynaah enoon ves ehen firihendharinnaai anhendharin libuneve. sarooju dhuniyeygai ulheythaa thirees aharu veemaa eynaah naahoaru libuneve. naahoaru libumahfahu sarooju dhesatheyka aharu huteve. adhi eynaah minoonves ehen firihendharinnaai anhendharin libuneve.

naahoaru dhuniyeygai ulheythaa onathirees aharu veemaa eynaah thaaraxu libuneve. thaaraxu libumah fahuves naahoaru satheyka navaara aharu dhuniyeygai huteve. adhi minoonves ehen firihendharinnaai anhendharin eynaah libuneve. thaaraxu dhuniyeygai ulheythaa hathdhiha aharuveemaa eynaah abraamu aai naahoaru aai haraan libuneve.

ibraaheemugefaanunge kaabafain thaaraxu haraanah hijuraakurun.
meei thaaraxuge dharikolhu fethurunu gothuge vaahakaeve. thaaraxuah abraamu aai naahoaru aai haraan mithin dharin libuneve. haraan akee loothugefaanunge bapaeve. haraange bapa thaaraxu dhuniyeygai hutaa haraan maruvejeyve. eynaa maruvee eynaa ufanvi rah kamugaivaa urugaeve. erashakee kaldheenge meehun dhiriulhey rasheve.

49

abraamu aai naahoaru ves meehunnaai kaiveni kurevieve. abraamuge anbikanbalunge namakee saaraaee eve. naahoaruge anhenunge namakee milkaa eve. milkaa akee haraange anhendharifulhekeve. haraanakee milkaa aai yiskaa midheanhenunge bapaeve. saaraaeeakah dharikalaku adhi libivadae nuganeyve. ekanbuleygefaanakee kudhin nulibey anhenekeve. thaaraxu kanaaanu karaah dhiumahtakaa dhathuru feshieve. eynaage dharikalun abraamu aai kaafadharikalun loothugefaanaai eynaage dhanbidharikanbalun saaraaee aai govaigen enmen ekoh kaldheenge meehun dhiriulhey rah kamugaivaa uru dhookoh vadaigennevieve. kanaaanu karaaai hamaah nugos kharaanah vadaigathumaaieku ebeykalun ethaagai vazanverive vadaigennevieve. thaaraxu dhesatheyka fas aharu dhuniyeygai ulhumah fahu niyaavee ebeykalun dhiriulhuvunu rah kamugaivaa kharaangaeve.

maaiyraskalaange abraamu (ibraaheemgefaanun) khaasakurevun.
abraamah mathiveriraskalaange vanee vaxeekuravavaafaeve.

50

kaleyge rashaai thimaage meehunnaai kaleyge bapage ge dhookoh thimansuvaameenge dhakavavaaney rashah kaley dhaanvaane. thimansuvaameenge kaleyge dharikolhuge meehun etha gunaakah ithuru kuravavaanan. adhi kaleyge qaumakee bodu qaume kamugai lavavaanan. thimansuvaameenge kaleyge nan mathiveri kuravavaa kaleah raxumaiy lavavaanan. adhi kaleyakee meesthakunnah raxumathe kamugai vaane. kaleah heyoedhey meehunnah thimansuvaameenge raxumaiy lavavaanan. kaleah nubaikoh kanthakuri meehakah thimansuvaameenge koafaa lavavaanan. adhi dhuniyeyge konme qaumakah thimansuvaameenge kaley medhuverikoh raxumaiy lavavaanan.

dhen abraamu mathiveriraskalaange engevevi fadhain kharaan dhookuravaa vadaigennevieve. ekaleygefaanaai eku loothugefaanu ves vadaigatheve. eyru abraamuge umurufulhakee hathdhiha fas aharufulheve.

alhugandumenge mifoiy feshun (evanabai) gai ekulavaalaafai mivanee (thakveen) soorathuge furathama baeve. iraadhakureviyaa veehaaves avahakah feshun mifothuge dhevanabai ves kiyuntherinnah genesdhinumahtakaa alhugandumen eba masakaiy kurameve.