rahume neiy vazeeru

eesaagefaanunge abxaabeenge therein badhuru eesaagefaanun kuren suvaalu kurieve. maaiysaahibaaey. alhugadaai dheytherey nubaikoh kankohfi meehakah alhugadu kitha faharah maaafu kuran jeheynethoa? alhugadu emeehakah haiy faharah maaafu kurumun fudheynethoa?

eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. haiy faharaku noon. hathdhiha haiy faharuves emeehakah kaley maaafu kuran jeheyne.

raskalaku eynaaah dharani verivefaivaa vazeerunnaai dheytherey kanthakuri gothaai udugaivodigenvaa raskanfulhaai egoiy vegenvanee mifadhain. raskalaku emanikufaanunge vazeerunge dharaneege kanthatha hamajasanikoh erasgefaanah ethahaas rufiyaaakah dharaniverivefaivaa vazeeraku ethanah genevunu. eynaaah edharani dheken nethumun rasgefaanu engevee eynaaah vangnaa vaahaa mudhalakaa eynaaaai eynaage abidharin edharani adhaa kurumahtakaa vikaalumah.

mivazeeru kakoomachah thirive rasgefaanah aadheyskoh bungney. alhugadah kudadhuvaskolhe dhevaashey. eyrun alhugadu manikufaanah dharaafaivaa dharani adhaakuraanamey. rasgefaanu eynaage vazeeruge machah rahumkoh eynaage dharani uvaalavai eynaa fonuvaalevi.

mivazeeru mithanun dhiya magumathee eynaaah satheyka rufiyaa dheynvefai oiy eynaaaaieku masakaiykuran ulhey ehenvazeerakaai dhimaavi. mimaaafu kurevunu vazeeru anemeehaa hifahahtaa eynaage karugai hifaafai buni. mashah dharaafaivaa satheyka rufiyaa dheyshey.

mimeehaa kakoomachah thirive eynaah aadheys kohfai buni. aharennah kuda dhuvaskolhe dheyshey. aharen thiyafaisaa aburaadheynamey. namaves mimaaafu kurevunu vazeeru miadeneyhi. eynaa mimeehaaah efaisaa dhekendhen emeehaa jalugai hayaru kureveyne goiy hedhi.

mithan dhuh ehenvazeerun ekamaa varashbodah dherave rulhiais mikan ebaimeehunge rasgefaanah husha elhi. dhen rasgefaanu mimaaaf kurevunu vazeerah aumah engevi. rasgefaanu mivazeerah dhennevi. ey raxumathneiy vazeeraaey. kaley dharaafaivee hurihaa dharangne aadheyhaaeku edhumun aharen kaleah maaaf kureemey. veeiru kaleah dharaafaivaa meehaa maaafah edhumun eynaaah kaleyves maaaf kuraakah nujehey hey?

mikamuge sababun rasgefaanu koafaaisve vadaigen mivazeeru jalah lumah amurukurevi. adhi eynaaah dheyn jehifaivaa dharani dhekendhen jaluge aniyaagai beyndhumah engevi.

dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen ves hithuge adin kaleymenge axunnaai uxuthunnah maaaf nukuranee nama aharenge udugaivaa bapaafulhu ves kaleymennaai dheytherey kanthakuravaanee mifadhain.