meehnnaa dheytherey faadu kiyun.

eesaagefaanun meesthakunah vidhaalhuve dhevamun gendhevieve. ehenmeehunge nuragalhukamaai medhu vaahakadhakaa faadunukiyaa. eee eirun kaleyge nuragalhukan balaafai ekamaamedhu ves faadenukiyeyne. ehenmeehun kuhveri nukurey. eee eirun kaley ves kuverie nukureveyne. kaleaa dheytherey ehenmeehun kuraa nubai kanthakah maaafkoh ekantha hithun fohelaangnaa maaiyraskalaange ves kaleaa dheytherey kantha kuravaanee egothah. dhee. eirun maaiyraskalaange kaleah dheelathive vodigenvaane. furi baaruve badunvamundhaa naalhiakun kaleah mine dhevaane. kaley mini naalhiakun ekalaange ves kaleah mine dhevaane.

adhi eesaagefaanu mimaanavee vaahaka ves vidhaalhuve dhevieve. loaadhiri meehakah ehen loaadhiri meehakah magu dhekidhaanetha. edhemeehun ekugai adha valhakah veteynekan yaqeen. dharivaraku eynaage mudharisah vure molhe nuvaane. namaves furihamaah thamreenu libumun eynaage mudharisaa evaruvaane.

kaleymen anekaage lolugai in keeskundikolhe fenigen eaamedhu kanboduvaa iru kaleymenge amila lolugai oiy vakarugadaa dheytherey kanbodu nuvanee keeve. kaleyge akhaaaai dhimaayah eykaleyge lolugaivaa keeskundikolhu nagan dhakaashey bunaairu kaleymenge amila lolugai oiy vakarugadu nufennanee keeve. eydhefushdhegoiy makaruverinney. enmefurathama kaleyge lolugai thioiy vakarugadu nagaa. eyrun kaleyge akhaage lolugaivaa keeskundikolhu negumah saafukoh fennaane.