1

kaiveneege hayaathugai varahgina hiiyhamajehumaai ekanifilumaai eheetherikamaai ufaaverikanveyve. hamaefadhain kaiveneege hayaathugai hithaamaai undhagoothaves veyve.

ufaaveri kaiveni dhuniyeygaivaa hurihaa gulhunthakuge therein varashmuhinmu egulhumakee kaiveni

2

ekaku anekakuge kibain nuruhey kanthatha feni undhagoothakaai dhimaaveyve. adhi dhiriulhumugai dhimaavaa ekieki thafaathu hithaamathakaai dhathithakuge vaguthugai enmebodah masalajehenee ves dhemafiringe dheythereygaeve.

namaves mihurihaa vaguthegaives kaivengnah vafaatherive eee muhinmu iquraarekan handhaankoh abadhu egothege mathee thedhuverikamaai eku dhemihurumun kaiveni roolhi ekamuge sababun kurimathilaanjehey hithaamathakun aharumen minjuvaaneyve. maaiyraskalaange basfulhu kamugaivaa alinjeelu gai ufaaverikamaai eku kaivaneege hayaaiy dhemeheteyney enme rangalhu goiy dhakavaafai veyve.

thiya enmehai kiyuntheringe faidhaaahtakaa mikudafothugai bayaanvegen mivanee injeelugai maaiyraskalaange kaivengnaa medhu angavaafaivaa goiytakeve. adhi kaivenivaa dhemeehunnah kuravaafaivaa amurufulhuthakeve. aslu loaiybakee...

3

aslu loabi keiyterive oagaatherivaaneyve. aslu loabi hasadhaverie nuvaaneyve. aslu loaiybakee bodaakamaai faxuruverikamuge vaahakatha dhakaa eche nooneve. aslu loabi ixuthiraamkuraaneyve. aslu loaiybakee amila edhuntha onna eche nooneve. aslu loaiybakee avahah rulhianna echeves nooneve. aslu loaiybakee kurevey kuhtha abadhu hithugaibaavaa echeves nooneve. aslu loaiybakee nurangalhu kanthakah ruhey eche nooneve. eee aslu loaiybakee thedhuverikamah loabikuraa echekeve. aslu loabi abadhuves ximaayaiy kuraaneyve. adhi abadhuves ithubaaru kuraaneyve. adhi abadhuves unmeedhu kuraaneyve. aslu loabi dhuvahakuves migothugai dhemihurun hutae nulaaneyve. loaiybah abadhuves kaamiyaabu libeyneyve.

4

konmefiriakuves emeehege anbimeehaa dheke emeehege amila hashigandudheke loabivaafadhain loabivaanvaaneyve. emeehakuge aniybaku dheke loabivaa konme firihenakee emeehakuge amila nafusah gadharukuraa meehekeve. eves meehaku emeehege amila nafusuge machah nafurathe nuveyve. konme meehakuves emeehege hashigandah beynunvaa kaanaa kai ehashigandu ragalhah balahahtaeve. konme kaivengnege ves bingalakee mifadha loaiybakah vee nama kihaa ragalhu! loaiybakee keiyteri

5

oagaatheri eche. hasadhaverive kiburuveri nuvaasheve. amila edhunthakah iskannudhee anekakakee thimaaahvure muhinmu meehakah hadhaasheve. thimaage amila nafusah faruvaa bahataa fadhain anemeehaaaai dheytherey ves faruvaa bahataasheve. kaiveni roolhigen nugos dhemihunnaane gothakee kobaa? ekamaa medhu aharumen kuranvi kamakee kobaa?

6

konme aniybakuves emeehege firimeehaaah ixuthiraamu kuranvaaneyve. adhi konme firiaku emeehaage anbimeehaa dheke loabivaanvaaneyve. eynaaah ihanethikoh hadhaigen nuvaaneyve. loabeege maanaakee dhinun. kaivengnakee dhinun -- libigathume noon. aslu loabi

7

eesaaalmaseehu vidhaalhuvieve. dhinumakee libigathumah vure bodu raxumathekeve. anbimeehaage hashigandakee eynaage amila eche nooneve. eee eynaage firimeehaage xaqekeve. hama efadhain firimeehaage hashigandakee ves eynaage amila eche nooneve. eee eynaage anbimeehaage xaqekeve. veeiru dhemeehunnah ekaku anekakuge faraathun liben jeheyne kaiveneege ufaathakah dhekolhu nahadhaasheve.

ixuthiraam kuraane.

8

dhemeehaku kaiveneege gothun gulhumun edhemeehunnakee ehashigandekeve. veeiru maaiyraskalaange gulhuvi gulhume vakikohlumuge xaqe eves insaanakah nuveyve. eves anhenaku eynaage firimeehaa dhookohlaafa gosgen nuvaaneyve. adhi dhookohli kamugai viyas ehenmeehakaai kaiveni kohgen nuvaaneyve. rangalhu gothakee firimeehaaaai vaahakadhakaa masala rangalhukohgen alun gulhumeve. hama efadhain eves firihenaku eynaage anbimeehaa varikohgenves nuvaaneyve. eeekee eynaaakah hudha kame nooneve. kaivengnakee varah muhinmu vaudhe. kaiveni eee thimaage loabeege ixsaasthakaa nafurathuge ixsaasthakuge zikaaraakah vegennuvaane. kaiveneege maqsadhakah vaanvaanee abadhu egothege mathee thedhuverikamaaieku dhemihurun.

loabi abadhuves

9

ithubaaru kuraane. maaiyraskalaange insaanun hedhevee ekalaange sifafulhaai egothasheve. ekalaange, insaanun firihenunnaai anhenunge gothugai hedhevieve. ekalaange bimuge kilain firihenaa ufedhevieve. adhi e insaanaage neyfathuge thereah dhirumuge neyvaa levevieve. evaguthu einsaanaaah dhirun libuneve. dhen ekalaange vaxee kurevieve. firihenaa ekani vumakee rangalhu kamenooneve. eynaaah eheetherivaane baiveriaku thimansuvaameenge hadhavaanameve. eyru maaiyraskalaange vanee dhuniyeyge bimugaiaai javugai vaahaa janavaarakaai dhoonisoofaasoope hadhavaafaeve. namaves insaanaaah eheetherivaane baiveriaku adhives nuveyve.

dhen maaiyraskalaange firihenaa fun ninjakun nindhavaa adhi eynaage arikashin kashigande nangavaa ekashigandun anhenaku hadhavaa eynaa firihenaage kairiyah gendhevieve. firihenaaah heylevi eanhenaa fenumun bungneve. meei aharenge kasheege kahteve. aharenge mahuge maheve. ehenkamun konme firihenaku ves emeehaage mainbafain dhookoh eynaage anbimeehaa aai gulhen jeheyneyve. adhi eyrun edhemeehunnakee ehashigande kamugai vaaneyve.

10

firimeehaaashaai anbimeehaaahves enmemuhinmu meehakah vaanvaanee ekaku anekaku. dhemeehunge dhiriulhumugai ves furathama vafaatherivaan jeheynee ekaku anekakashey. aslu loabi loaiybaai thedhuverikan kaleyge kibain dhuvahakuves vakivegen dhiyanudheysheve. mi dhekantha karugai fashefadhain alhaashey adhi hithugai liye binvalhu nagaasheve. loaiybaai thedhuverikan emeehege kibaigaivaa meehakah gadharaai mathiverikan meehunge faraathunnaai adhi maaiyraskalaange kibafulhunves libeyneyve.

11

maaiyrskalaange edhi vodigenvanee kaleyge hashigandaai furaanaakee keerithi saafuyaahiru echege gothugai behetumeve. kaleymenge hashigan du keerithikamaai izathaaieku behetumahtakaa amila hashigan duge jinsee edhunthakuge machah baarufoaruvan dhaskuraasheve. meei eemaanveje meehunge kibaigai vaanvaaney sifaekeve.

kaiven gnah ixuthiraam kuraasheve. abadhuves kaleyge hayaathuge ba iveriyaa ah vafaatherivaasheve. eee kaivengnah xurumaiyterikoh nuhithaa vafaatherinuvaa meehunnah maaiyraskalaange azaabu dhevaaneyve.

thedhuverikamah loabikuraane.

12

rulhiverikamuge sababun kaleymen faafanukuraasheve. adhi ekakuanekakudheke rulhiaisgenhure aadhuvahakah irueriya nudheysheve. loaiybakee avahah rulhi dhemafiringe dheythereygai vaahakadhekevi masalatha halukuran jeheyne. ekugai kanthathakaa medhu vaahakadhakaa adhi ekakuanekakuge vaahaka aduahanee nama dhemeehunge dheytherey jehey masalatha boduvegen nudhanees halukureveyne.

abadhuves vaahaka dhekumuge kurin anekakuge vaahaka aduehumah thayaarah hunnaasheve. adhi avahah rulhinaannaasheve.

13

eesaagefaanun vidhaalhuvieve. kaleyge basthakun kaleyge hithugaivaa eche haamave engeyve. hithugai jehey fadha basthakuge sababun libey aniyaaakee thoonu kandiakun vaa zakhamekey efadha kamekeve. namaves visnuntheri kamuge basthakakee zakhamthakah libey faruvaaekeve. oagaatherikamaai eku bunevey basthakuge sababun rulhiverikan maduvaaneyve. namaves harukashi basthakuge sababun rulhiverikan gadhavaaneyve.

anna eche noon.

14

eesaagefaanun vidhaalhuvieve. kaleaai dheytherey ehenmeehun kuraa nubai kanthakah kaley maaafukuranee nama maaiyraskalaange ves kaleah kurevey faafathakah maaafukuravaaneyve. ekamaku kaley ves ehenmeehunnah maaafunukuraa nama maaiyraskalaange ves kaleyge faafathakakah maaafe nukuravaaneyve.

dhemafirin abadhuves ekaku anekakah maaafu kuran jeheyne. eves meehakee abadhu rangalhah kantha kureveyne meehe noon. ekaku anekakah maaafukurumakee varah muhinmu kame. maaafukurumakee kadaelhigen gasthukoh hithugeadeegai ninmaa ninmume. nafurathuge sababun ethaetha masalathake ufedheyve. namaves loabeege sababun maaafukurevi masalatha hamajeheyve.

loabi kureveykuhtha

15

eesaagefaanun vidhaalhuvieve. kaleyge ekuveriyaage lolugaivaa kundikolhe kaleah faahaga veeiru kaleyge lolugai in bodusingaa vakarugandu kaleah nufennanee keeveheyeve?

kaley buneyve. íekuveriy aaeve! kaleyge lolugai thiya in ekaku anekakaai dheytherey keiyteri kamaai eku kantha kuraasheve. adhi maaiyraskalaange eesaagefaanu medhuverikoh kaleymenge hurihaa faafathake fosevi fadhain kaleah nubaikoh kankuri konme meehakah kaleyves maaafkuraasheve. loaiybakee ehen hurihaa echakah vure muhinmu echekeve. konme kameves ekugai hifeheteyne baarakee loaiybeve. hithugae nubaavaa.

kundikolhu nagan dhakaasheve.ë ehen bunaairu kaleyge lolugai thiyain bodu vakarugandu kaleah nufeneyheve. dhefushdhegoiy nuvaasheve! furathama kaleyge lolugai thiyain bodu vakarugandu nagaasheve. eyrun kaleyge ekuveriyaage lolugai in kundikolhu nagan kaleyge lolah saafukoh fennaaneyve.

16

kaleymenge mainbafainnah kameyhithaa ihuthiraam kuraasheve. loabieee amilaedhun kaleymen kaleymenge dharin dheke loabivanee nama emeehun kuraa goas kantha rangalhu kuruvaa emeehunnah kantha kuranvaa goiy angaidheyne eve. ekamaku kaleymen kaleymenge dharin dheke loabi nuvanee nama emeehun ulheyne gothakah ulhen dhookohlaaneyve. kaleymenge dharinnah ulhenvee rangalhu goiyta dhaskoshdheysheve. eyrun emeehun mulhi umurahves ekanthatha handhaan bahataaneyve.

ehenmeehunnaai dheytherey ves visnanvaane. konme dhemafiriakuves emeehunge mainbafainnashaa, dharinnashaa, ratehinnashaa adhi nudhanna meehunnaai dheythereyves vaanjehey zinmaaaai masooliyathuthake ovey.

17

kaleymen ekaku anekaku dheke loabivaanvaanee thedhuverikamaai ekueve. eee loabeege sababun maaafu kurevi etha faafathake fohevidhaaneyve. kaleymenge geah anna meehunnah heyokoh kanthakuraasheve. adhi ekamaa dheytherey kudhi kiyaa nahadhaasheve. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. thiyabaimeehunge saaxibuvantha raskalaange kibafulhah hithaai furaanaaai budhin loabivaasheve. meei enmefurathamaves adhi enme mathiverives amurufulheve. adhi dhevanaah enmemuhinmu amurufulhakee kaleymenge amila nafusudheke loabivaa fadhain ehenmeehun dhekeves loabivaasheve.

onna eche noon.

18

eesaagefaanun vidhaalhuvieve. kaleymenge therein bura ufulan jehi varubali vefaivaa enmen aharenge kairiah annaasheve. aharen kaleymenge buratha luikoshdhee hiiyvaru dheynameve. aharen buni bastha qaboolukoh dhaskuraasheve. eee aharenge gothakee oagaatherive amila edhumenethi ulhumeve. aharenge kairiah ais aharenge bastha ahaasheve. eyrun kaleymenge dhiriulhumakee ves hiiyhamajehey furihama dhiriulhumakah vaaneyve.

kaiven gnah xurumaiyterikoh hithumakee konme dhemafiriakuves kuranjeheyne kamekeve. kaiven gnakee maaiyras kalaange kurifulhumathee kurevey iquraarekeve. kaiven gnah xurumaiyteri nuvumakee aharumennah kurevey faafaekeve.

konmekaivengnegaives undhagoothakaai kurimathilaanjehey. namaves kaiveneege kanthatha maaiyraskalaange engevi gothah kuranee nama maaiyraskalaange ekaivengnah barakaaiy lavaa edhemafiriakah hiiyvaru dhevaane.

loaiybah abadhuves

19

kaamiyaabu libeyne. eesaagefaanun vidhaalhuvieve. aharenge bahakee adhi edhumakee aharen kaleymen dheke loabivee fadhain kaleymenves ekakuanekaku dheke loabivumeve. eesaagefaanunge basfulhutha ahaa eah amalukuraa meehege hunnanvaane sifathake veyve. eee loabivumaai, ufaaverikamaai, madumaithirikamaai, keiyterikamaai, oagaaverikamaai, rangalhukamaai, vafaatherikamaai, heyokamaai, adhi amila nafusu seedhaakanmathee hifehetumuge baaru libigenvun, mieve. mifadhain kantha kurumah baaru libeynee maaiyraskalaange dhevaa ekalaange maaiyrooxufulhuge sababunneve.