musadhi meehaaaai fageeraku.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. efaharaku varashbodu musanjaku ulhunu. eynaa abadhuves enme agubodu molhu annaunu laa molhu keun kaigen araamugai ulhunu. mimusadhi meehaage dhoraashi kaireegai konmedhuvahaku lazarusey kiyaa varah fageeraku genes beyvifai ovey. eynaa ethaa onnanee eee mimusadhi meehaa kaairu meyzumathin ohey baakee kaaethikolhu libeynekamuge umeedhugai. eynaage mulhi hashigadugai vanee faaruthakun furifai. kuthaatha ais eynaage faaruthakugai dhoolaa ves hadhaa.

edhuvahaku milazarus maruveje. dhen malaaikathun eynaage furaana suvarugeah ibraaheemgefaanunge arihah gendhevi.

mimusadhi meehaa ves maruvi. adhi eynaage hashigadu valhulevunu. mimusadhi meehaa narakaigai varah veyn libigenvaa haalugaivi. eynaa vashaigen hoadhaa beleeru varashdhurun eynaaah ibraaheemgefaanu fenunu. adhi ekaleygefaanunge arihugai lazarus ves vanikoh dhuh. emeehaa govi. ibraaheemgefaanuey. alhugadah rahum kuravaashey. alhugadu mialifaanuge thereygai mivanee varah veynugaey. lazarusge igiye fen echakah lavaafaa alhugaduge agayah fini kohlai dhinumah mithanah fonuvaa dhevaashey.

namaves ibraaheemgefaanu vidhaalhuviey. dharifulhaaey. handhaan veyhey. kaley dhuniyeygai ulhunuiru kaleah ragalhu goiyta dhimaaviey. adhi lazarusah varah dhera nubai goiyta dhimaaviey. mihaaru mithaagai eynaaah vanee hamajehun libifaey. adhi kaley thiyavanee veynugaey. ehen noonas kaleaai aharumennaai dheytherey bodu fun valhugade ebaothey. ehenve mifaraathun ekakah ves thiyafaraathakah nudheveyneye. adhi thiyafaraathun ekakah ves mifaraathakah ves naadheveyneye.

dhen mimusadhi meehaa bungneve. namaves alhugaduge miaadheys qaboolu kuravaashey. lazarus alhugaduge bapage geah fonuvaa dhevaashey. egeygai alhugaduge ebadu ebafaa fas firihenun thibeyneye. lazarus emeehunnah alhugadu ulhunu gothah noolheyn inzaaru kohfinama emeehunnah miveynaai aniyaa libey thanah annaakah nujeheyneye.

namaves ibraaheemgefaanu vidhaalhuviey. emeehun athugai moosaagefaanaai ehenihen rasoolu beykalun liuvi foiyta veye. eliyevifaivaa naseyhaiyta ahai eah emeehunnah eemaanvevidhaaneye. mimusadhi meehaa bungney. noonekey. ibraaheemgefaaney. emeehunge kairiah maruvefaivaa meehunge therein meehaku higaje nama ebaimeehun ebaimeehunge hithaai ulhumaai badhalukuraaneye.

dhen ibraaheemgefaanun vidhaalhuvi. emeehun moosaagefaanaai ehen rasoolubeykalun vidhaalhuvi basfulhuthakuge adunaahaa ulheyey. veeiru maruvefaivaa meehaku alun dhirigen dhiyas emeehunge hithaai ulhume badhale nukuraane.