1

furihama hiiyhamajehun beynuntha?

2

maaiyraskalaange aharumen dheke loabivevodigenvaa fadhainnaai aharumennaai dheytherey balavaa vodigenvaa fadhain ehen eves meehakah aharemen dheke loaiybe nuveveyneyve. aharumen fikuruboduve biruganna hindhu ekalaange kibafulhah aharumenge hithugaivaa hurihaa eche dhannavan vaaneyve. eee ekalaangeee aharumenge hurihaa hithaamaegai ves aharumennah eheetherive vodigenvaa kalaangeyve.

dhaaoodhugefaanun ekalaange kibafulhah etha reethi madhahathake liuvaafaiveyve. mimadhahathakuge therein gina madhahathakakee dhaaoodhugefaanun birugane kanboduvi vaguthuthakugai maaiyraskalaange kibafulhah kurevi dhuaafulhuthakeve. aharumenves midhuaatha kiyumun loabivevodigenvaa kalaangeaa beheygothun ethakame dhaskurevi adhi ekamun aharumennah hiiyhama jehumaai hiiyvaru libeyneyve. aharumen konmemeehakuves hedhevee maaiyraskalaange. adhi ekalaange aharumenge machah abadhuves balavaavodigenvey.

3

maaiyraskalaakoaeve! mialhaaah libemundhaa veyntha dhekivodigen ekanthakun mialhaa salaamaiy kuravaafaandheyve. mialhaa ibasuvaameenge engevuntha handhaane nunetheyve. mialhaa ximaayaiy kuravaa minivan kuravaafaandheyve. ibasuvaameenge vaudhufulhugaivaa fadhain mialhaage furaana dhamahahtavaafaandheyve. ibasuvaameenge kurevi amurufulhuthakah kiyaman nuvaa meehun vanee dhinnevumaa varah dhurugaeve. eee ibasuvaameenge engevunthakah emeehun alhaanulaathee eve. saaxibuvantha raskalaakoaeve! ibasuvaameenge raxumfulhu mathiverivegenveyve. ibasuvaameenge amurufulhugai vaafadhain mialhaage furaana dhamahahtavaafaandheyve.
[zabooruge 119 vana madhahain]

4

magey furaanaah araamu libenee hamaekani maaiyraskalaange kibafulhunneve. mashah dhinnevunves libenee ekalaange kibafulhunneve. magey bingalakee adhi dhinnevumakee ekalaangeyve. ekalaangeee magey vashaigenvaa buruzeve. aharen dhuvahakuves eves kamakaa birenugannaanameve. maaiykalaakoaeve! mialhaaah meesthakunge kibain haanikaaai aniyaa libeynee kihaadhuvahe vandhen heyeve? mialhaage hiiyvanee rendhualhaafaivaa faarefadha vetemundhaa fulhafe fadhain dherave aniyaa libifaeve.

emeehunge beynumakee mialhaa dherakoh nikamethikoh adhi mialhaage aburaai izaiy nagaalumeve. emeehun dhoguhedhumah loabikureyve. adhi beyrufushun heyogoiyta dhakaairu hithugai nafurathaai rulhiverikan baavaeve. magey furaanaaaeve! mathiverikalaange kibafulhun hiiyhamajehun hoadhaasheve. aharennah eheetherikan libenee hamaekani efaraathunneve. ekalaangeee aharenge bingaleve. adhi ekalaangeee aharen minjukuravaa faraatheve.

ekalaangeee aharenge vashaigenvaa buruzeve. eves meehakah aharenge gayaku nujeheveyneyve. aharen ximaayaiykoh rakaatheri kuravaa kaamiyaabu dhevaa faraathakee ekalaangeyve. ekalaangeee magey baareve. aharen meehunge kibain filumah dhaanee ekalaange arihasheve.

enmenney! abadhuves ekalaangeah ithubaarukuraasheve. adhi hithugaivaa hurihaa hithaamathakakaai edhume ekalaangeah kiyaidheysheve. eee ekalaangeee aharumenge madhadhuveriyaaeve. maaiykalaakoaeve! ibasuvaameengeee dhegothenuvaa kalaangeyve. adhi ibasuvaameengeee loabivevodigenvaa kalaangeyve. hamayaqeenunves ibasuvaameengeee emeehaku kuri amalakah haquvaa jazaa dhevaa kalaangeyve.
[zabooruge 62 vana madhahain]

5

hithaamaige fun andhiri kamuge therein mialhaa ibasuvaameengeah dhannavameve. maaiykalaakoaeve! mialhaa raxumah edhi miroaruimuge adu asavaafaandheyve. mialhaage adua savaafaandheyve. ibasuvaameenge alhamenge faafathakuge adhadhu balavaanama eves meehaku salaamaiyvaanethoaeve.

namaves ibasuvaameengeee faafatha afookuravaa kalaangeyve. ehenkamun ibasuvaameengeee biruvethivaanvee faraatheve. mialhaage furaana ibasuvaameenge inthizaarufulhugai veyve. adhi mialhaage hurihaaves unmeedhakee ibasuvaameenge basfulheve.

reyganduge foari merumashhuri meehaku fathihuge alikamah edhey edhumahvure bodah mialhaage furaana ibasuvaameengeah edheyve. eymaaiyraskalaangeah eemaanvaa meesthakunneve! kaleymenge unmeedhakee ekalaange kamugai hadhaasheve. eee ekalaangeee raxumkuravaa kalaangeyve. adhi ekalaangeee nimumenethi maaafudhevaa kalaangeyve. eemaanvaa meesthakun faafain dhurukuravaanee ekalaangeyve.
[zabooruge 130 vana madhahain]

6

maaiyraskalaakoa eve! mialhaagemachah raxumkuravaa faandheyve. ibasuvaamingeee mathiveri raxumaiyvantha kalaangeyve. ibasuvaameenge loabifulhakee badhalenuvaa loabifulheve. ehenkamun ibasuvaameenge mialhaage faafatha fohedhevaa afookoh dhevaafaandheyve. adhi mialhaage nubaikamaai faafatha dhovedhevaa mialhaa saafukoh dhevaafaandheyve. mialhaage faafathakakee kobaikan mialhaaah rangalhah engeyve. ekanthatha abadhume mialhaage kurimatheegai veyve.

ibasuvaameengeaai dhekolhuve mialhaa faafakoh ibasuvaameenge nazarufulhugai nubainulafaa kanthatha kamugaivaa kanthatha mialhaa kureemeve. ibasuvaameenge ekanthathakuge sababun mialhaaah dhevaane jazaaakee ejazaae mialhaaah xaquvaa jazaaekan kashavareve.

mialhaaakee ufanveesure ves faafaveri meehakeemeve. mialhaage manmage bandah garubagathee sureves mialhaaakee faafaveriakeemeve. ibasuvaameengeee mialhaaah visnuntheri kamaai budhi dhevaa raskalaangeyve. ibasuvaameengeee meehaage ethere fushugai thedhuverikan vumah edhivodigenvaa kalaangekan kashavareve. ibasuvaameenge mialhaa saafukuravaa dhovedhevaafaandheyve. eyrun mialhaa

7

boakirufodhe fadhain hudhuve saafuvaaneyve. ibasuvaameenge kudikudikoh levi mialhaage kashitha ibasuvaameengeah xamdhukuraa aduehumuge ufaaverikan mialhaaah dhevaafaandheyve. mialhaage faafaah nubalavaa, mialhaage nubaikan nathaalavaafaandheyve.

maaiyraskalaakoa eve! mialhaaah eheetherive dhevaafaandheyve. adhi dhegothenuvaa badhalunuvaane rooxe mialhaaah dhevaafaandheyve. ibasuvaameenge habrathun mialhaa beyrukoh nulavaafaandheyve. adhi ibasuvaaminge maaiyrooxufulhu mialhaaaa vaki nukuravaafaandheyve. ibasuvaameenge dhevaa dhinnevumuge ufaa alun mialhaaah dhevaafaandheyve. adhi ibasuvaameengeah kiyamanvaane fadha rooxe mialhaaah dhevaafaandheyve.

maaiyraskalaakoaeve! mialhaage angahulhuvaa dhevaafaandheyve. eyrun mialhaa ibasuvaameenge kibafulhah xamdhaasanaa kiyaanameve. ibasuvaameengeee meehun faafaige badhaludhekumah kuraa heyokanthakah loabikuravaa kalaange e nooneve. ibasuvaameenge loabi kuravanee kurevunu faafain hiiy saafukuraa meehaage furaanaasheve. kurevunu faafaaamedhu dherave ehithaamaige sababun halaakuvefaivaa emeehaage hithasheve. efadha hithege thaubaaakee hamayaqeenunves ibasuvaameenge ruhivodigenvaane heyokamekeve.
[zabooruge 51 vana madhahain]

8

maaiyraskalaakoaeve! ibasuvaameenge mialhaage hithuge adi dhenevodigenveyve. adhi mialhaage hurihaa kameves furihamaah dhenevodigenveyve. mialhaa isheendhe thedhuvaa hindhu ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. mialhaage hiyaalutha ves ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. mialhaa kuraa hurihaa kamege maqusadhakee kobaakan ves ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. mialhaage hurihaa aadhathakakeeves ibasuvaameenge dhenevodigenvaa kanthathakeve.

mialhaage dhulun bas beyruvumuge kurin mialhaa bunan beynunvaa eche ibasuvaameenge dhenevodigenveyve. hurihaa faraathakun ves ibasuvaameenge mialhaa dhekevodigenveyve. ibasuvaameenge aiypulhu mialhaage dhiriulhumugai veyve.

ibasuvaameenge dhenevodigenvaa minvaru ihusaas kurumakee eves insaanakah kulhadhaana vegenvaane kame nooneve. ibasuvaameenge visnun fulhuge mathiveri kamaai engi vodigathumuge mathiverikamakee mialhaaah heeves nukurevey fadha mathiveri kanthathakeve. ibasuvaameenge kibafulhah filumah mialhaaah dheveynee konthaakah heyeve? ibasuvaameenge haburathaai dhuruvumah mialhaaah dhuvedheveynee konhisaabakah heyeve?

mialhaa enme funthanuge enme funminah dhiyayas ethanugai ves ibasuvaameenge vaaneyve. andhirikan ves ibasuvaameenge kibafulhakah hurahakah nuveyve. mialhaa andhireege thereygai veenamaves ibasuvaameenge dhuvaaluge alikamugai mialhaa vaa fadhain dhekivodigenvaaneyve.

ibasuvaameengeee mialhaage hithuge

9

adeege enme funminah dhandhen ves dhenevodigenvaa kalaangeyve. ibasuvaameengeee mialhaage manmage bandugai mialhaa ufedhevi kalaangeyve. mialhaa ibasuvaameengeah xamdhukurameve. ibasuvaameenge mialhaa hedhevee ajaibu kuruvanivihaa furihamakosheve. ibasuvaameenge ee mughujizaaiyta medhuverikoh kanthatha kuravaa kalaange kan mialhaa zakenethi qaboolukurameve. mialhaage hashigandu ufedhemun dhiyairu ves ibasuvaameenge mialhaa dhekivodigenvieve. mialhaage sifae neiy hashigandu ibasuvaameenge dheke vodigenvieve. mialhaa midhuniyeah furathama ai dhuvas feshumuge kurin ibasuvaameenge vanee mialhaage dhiriulhun raavavaa ninmavaafaeve.

maaiyraskalaakoaeve! ibasuvaameenge reyvunfulhu thakaa hiyaalufulhu thakakee mialhaaah varah aguhuri echiseve. ibasuvaameenge hiyaalufulhu thakaai reyvevunfulhuge kolhenetheve. ekanthatha gunumah dhuniyeyge bimugaivaa hurihaa velifuhtha ves madheve. ibasuvaameenge mathiverikan vaa minvaru dhenegathumah visnumuge varubalikamugai mialhaa varubalive nidhunas mialhaaah heyleveyiru adhives emathiverikan mialhaage hatharufaraathugai vodigenveyve.

maaiyraskalaakoaeve! mialhaa thahuqeequ kuravaafaandheyve. mialhaage hithuge edhuntha rangalhah balavaafaandheyve. mialhaage hiyaaluthakaai beynunthakuge rangalhaainubai balavaafaandheyve. mialhaage hithaai visnumugaivaa ibasuvaameenge nuruhey hurihaa sifathake mialhaaah haamakoh dhevaafaandheyve. eyrun mialhaa ekanthathakun dhuruvaanameve. adhi ibasuvaameenge nimumenuvaa thedhumagugai mialhaa lavaafaandheyve.
[zabooruge 139 vana madhahain]

10

maaiyraskalaakoaeve! mialhaaee nikamechakeemeve. mialhaage midhuaa asavaa ijaaba kuravaashieve. mialhaage hiiyvanee ibasuvaameenge kibafulhah vakeelu kurevifaeve. mialhaage furaana ximaayaiy kuravaashieve. ibasuvaameengeee mialhaage kalaangeyve. ibasuvaameengeah ithubaarukuraa mialhaa salaamaiy koshdhevaashieve. mialhaa hurihaa vaguthaku ibasuvaameenge nanfulhu gane thiyafaraathah govameve. mialhaaah raxumaiy lavaashieve. mialhaage hithah ufaaverikan dhevaashieve. mialhaage furaana ibasuvaameenge kibafulhah vakeelu kurameve. ibasuvaameengeee maaafukoh afookuravaa kalaangeyve. ibasuvaameengeee heyofulhuve vodigenvaa kalaangeyve. adhi ibasuvaameenge nanfulhu ganna konme meehakah loabidhevaa kalaangeyve.

mialhaage dhuaa asavaashieve. mialhaa raxumaiy edhi miroaruimuge aduasavaashieve. mialhaage undhagoothakuge vaguthugai mialhaa ibasuvaameenge kibafulhun dhuaakoh edheynameve. adhi ibasuvaameenge mialhaage dhuaa ijaaba kuravaashieve.

11

ibasuvaameenge fadha ehen eveskalaku nuveyve. mughujizaaiyta dhakavaa kalaangeee hamaekani ibasuvaameengeyve. ibasuvaameengeee dhuniyeyge hurihaa qaumuthake ufedhevi kalaangeyve. adhi ehurihaa qaumuthakege meehun ibasuvaameengeah sajidhakoh alhukankuraaneyve. adhi ibasuvaameenge nanfulhah ixthiraamu adhaakuraaneyve. ibasuvaameengeee mathiveri kalaangeyve. ibasuvaameengeee hairaanvaafadha kanthatha kuravaa kalaangeyve. eee hamaekani thedhu kalaangeakee ibasuvaameenge eve.

ibasuvaameenge magu mialhaaah haamakoh dhevaashieve. eyrun ibasuvaameenge dhakavaa gothaai egothah mialhaa ulheynameve. dhebainuvaane hithe mialhaaah dhevaashieve. eyrun ibasuvaameengeah mialhaa biruvethivaanameve.
[zabooruge 86 vana madhahain]

mi kudafothakee seedhaahithuge faraathun thayaaru kohfaivaa fothe. ithuru mauloomaathu beynunfulhu nama, miedrehah liuvaa: ibasuvaameengeee mialhaa balahatavaa faraatheve. ehenkamun mialhaage hurihaa beynuntha vanee fudhifaeve.

ibasuvaameenge mialhaa fehi hiyaadhey gasthavaa thanavas binthakah araam kurumah gendhavaeve. adhi fendhemey madumaithiri koaruthakuge kairiah mialhaa gengos dhevaeve. migothun mialhaage hithah thaazaakan dhevaeve. ibasuvaameenge mialhaa seedhaathedhu maguthakun gendhavaeve. eee ibasuvaameengeee rakaatheri kuravaa kalaangeyve. mialhaa maruge andhirikanvaa funvaadheen dhathurukoh dhaanjehunas bire nugannaanameve. eee ibasuvaameenge mialhaaaaieku vaanetheeeve. adhi ibasuvaameenge aiypulhu mialhaa vetunanudhee salaamaiy kuravaanetheeeve. ibasuvaameenge mialhaage machah nuruhey meehunge kurimatheegai mialhaaah izaiyterikoh hithumahtakaa molhukeun thayaarukoh dhevaeve. adhi khaasa mehemaanege gothugai mialhaaah dhavathu dhevaa maruxabaa kiyuvaeve. ibasuvaameenge dheelathikamun mialhaage thashi furigen bandundhaa varah mialhaaah dhevaeve.

ibasuvaameenge ee raxumaiyvantha kalaangeyve. mialhaa dheke loabivevodigenvaa kalaangeyve. mulhi umurah ves ibasuvaameenge mialhaaaaieku vaanekan kashavareve. adhi abadhugeabadhah mialhaa ibasuvaameenge haburathugai vaaneyve.
[zabooruge 23 vana madhahain]