1

eesaagefaanunnaaibehey haiy mughujizaaiy

fathihah folhey karankaa kathifiya nuvaa banafsaa, mathiveri vahun ufaadhey gothugai vedhun kuriey. (muhanmadhu jameel)

aharumenge vashaigen fennan hunna qudhurathee manzaruthakun aharumennah maaiyraskalaange kulhadhunvanthaverikan haamave egeyve. namaves eesaagefaanun medhuverikoh miahvure ves furihamakoh ekalaange aai beyheygothun aharumennah egen ebaotheve. ekaleygefaanaaibehey haiy mughujizaathakah balaalamaa higaasheve.

2

eesaagefaanun ufanvi gothuge mughujizaaiy

eesaagefaanun ufanvi reygaa bayaku vina bimegai ebaimeehunge kanbalhitha belehetumuge masakathugai ulhuneve. kuliakah mathiveriraskalaange fonuvi malaaikathaku ebaimeehunge kairiah faibaa vadaigennevieve. adhi emeehunge vashaigen mathiveri raskalaange noorufulhu vidhavidhaa huteve. ebaimeehun mithan dheke varashbodah birugatheve.

mimalaaikathaa vidhaalhuvieve. biru nugannaasheve. aharen miaee kaleymennah ragalhu ufaaveri khabarakaaigenneve. ekhabaruge sababun enmehai meesthakun ufaakuraaney khabarakaaigenneve. dhaaoodhugefaanu ufanvee rashugai miadhu thiyaenmehai meesthakun dhinnavaaney beykalaku ufanvejeyve. ekaleygefaanee mathiveriraskalaange khaasa kuravaafaivaa kaleygefaanunneve.

ekaleygefaanun thiyabai meehunnah faahagavaanee mibunaa hekeege sababunneve. geribakari echisah kaandhey huialhaa fohtege therey fothikolhakun nivaa kurevifaivaa kudafirihen kujaku kaleymennah fennaaneyve.

evaguthu kuliakah etha baivaru ithuru malaaikathunne ebaimeehunge kurimachah faulhuvieve. adhi ebeykalun maaiyraskalaange kibafulhah xamdhukoh sanaakiyeve. udugai vodigenvaa maaiyraskalaangeah xamdhaaisanaa xaquve vodigenveyve! dhuniyeygai ekalaange rusevun libifaivaa meehunnah ufaaverikamaai hiiyhamajehun dhevaafaadheyve!

mikanbalhi balahataa meehun avas avahah erashah gos fosheege thereygai vaa ethupulhu kaleygefaanu hoadhieve. adhi eesaagefaanunge kaireegaivee mariyamgefaanashaai yoosufah

malaaikathun mithupulhu kaleygefaanaai beheygothun dhevi khabaruthakuge vaahaka kiyaadhineve. ethanah ai ehen meehunnah ves ekhabaru kiyaadhineve. mivaahakaige aduehi konme meehaku mikamaamedhu varashbodah hairaanvieve.

3

eesaagefaanun dhekevi mughujizaaiy

miahfahu eesaagefaanu bodufulhuve vadaigannavamun dhiyaeve. ekaleygefaanah maaiyraskalaange aai meesthakunge ruhun libivadaigen visnuntherive vadaigannavamun dhiyaeve. eesaagefaanunge umurufulhun thireehakah aharufulhu vumaaeku ekaleygefaanun maaiyraskalaangeaa medhu meesthakunnah angaidhevumah fetevieve.

edhuvahaku dhemeehaku eesaa gefaanunge arihah ais dhennevieve. alhugadumen miaee yahuyaagefaanun fonuveema kaleygefaanaai misuvaalu kurumasheve. ihuzamaanuge rasoolubeykalun vidhaalhuvifadhain maaiyraskalaange khaasa beykalaku alhugadumenge kairiah fonuvaaneyve. alhugadumenge suaalakee, fonuvumah hamajasavaifaivaa beykalakee thiyaee thoaey noonee alhugadumen ehenmeehakah inthizaaru kuranvee thoaeve?

evaguthu eesaagefaanun etha baege balitha faseyhakoh dhevamun gendhevieve. jinni moyavefaivaa meehun heyokuravaa loaadhiri meehunge lolah alikan ves dhevieve.

esuvaalukuran ai meehunnah eesaagefaanun javaabugai vidhaalhuvieve. kaleymen gos kaleymennah thiyafenunu kanthakaai aduivunu vaahakathakuge khabaru dheysheve. fonuvumah hamajasavaifaivaa beykalakaai medhu erasoolubeykalun vidhaalhuvi bayaanthakaai efadhain loaadhiri meehunnah loluge alikan libi, nuhigey meehunnah higi, jizaam bali jehifaivaa

meehun faseyhave, beeru meehunnah aduivi, maruvefaivaa meehun dhiruvaa adhi fageerunnah enmeufaaveri khabaru dhevijeyve.

4

ehendhuvahaku geygai eesaagefaanun meesthakunnah maaiyraskalaange raskanfulhaa medhu angavaadhevan innavanikoh bayaku ethanah vaabali jehifaivaa meehaku ashigandakah laigen genaeve. ebalimeehaa eesaagefaanuge arihah gendhiumahtakaa emeehun egey thereah vanumah masakaiy kurieve.

namaves evefaivaa meesthakunge ginakamun ekaleygefaanunge arihah dheven nethumun ebaimeehun meenaa govaigen furaalhu machah dhaan huri sidiakun erieve. dhen furaalhugai baagande hadhaa meesthakunge medhun mimeehaa eynaage ashigandaaeku seedhaa eesaagefaanunge kurifulhumachah thirikurieve.

mibaimeehunge eemaantherikan fenivadaigen eesaagefaanu ebali meehaaah vidhaalhuvieve. ekuveriyaaeve. kaleyge faafatha fohevijeyve.

ethaathibi dheenuge dhannabeykalun hithasherieve. kufuruge bastha bunaa mimeehakee meei kaaku heve? maaiyraskalaange fiyavaa faafa foseveyne faraathakee kobaaheve?

eesaagefaanah mimeehun hithashmiaraa echethi dhenevadaigaiy vidhaalhuvieve. kaleymen thiyahen thiyaheekuranee keeveheve? kaleyge faafatha fohevijeye noonee kaley thedhuve higaashey mi dhejumlaige therein insaanakah bunumuge baaru libigenvanee konjumlae heyeve? aharennah midhuniyeygai meehunge faafa fosevumuge xaqu libigenvaakan kaleymennah saabithu koshdheynameve.

mihen vidhaalhuve evaabali jehifaivaa meehaaah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. thedhuvaasheve. kaleyge ashigandu hifaigen geah dhaasheve.

hamavaguthun enmenge kurimatheegai mimeehaa thedhuve eynaage ashigan du nagaigen maaiyraskalaange kibafulhah xamdhaai zukuru kuramun eynaage geah higajeyve.

mithanugai thibi hurihaa enmen varashbodah mikamaa ajaibuve maaiyraskalaange kibafulhah xamdhu sanaakieve. ebaimeehun vee hairaankamuge bodukamun bungneve. miadhu aharumennah dhuvahakuves handhaan nunetheyney fadha ajaibu kanthathake fenijeyve.

5

anedhuvaku eesaagefaanu dhathurufulhu kuravamun vadaigennevi magumathee loaadhiri meehakaai dhimaavieve. mimeehaaakee viheyiruves loluge alikan gelifaivee meehekeve. eesaagefaanunge ekuverin ekaleygefaanah bungneve. edhuru kaleygefaaneve. meenaa viheyiru eynaage loluge alikan gelifaivee meenaage faafaige nuvatha meenaage mainbafainge faafaige sababun thoaeve?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. ekan ehenvefai evanee eynaage faafaige nuvatha eynaage mainbafainge faafaige sababakun nooneve. ekan ehenvefai evanee eyrun maaiyraskalaange baarufulhu eynaage dhiriulhumugai dhekevigen dhaaneytheeeve. aharen midhuniyeygai vaahaa hidhaku aharennakee dhuniyeyge alikameve.

mihen vidhaalhuvumah fahu ekaleygefaanu binmachah kulhu jasavaa ekulhaai faskolhakaa ekuravaa mikilaagandu loaadhiri meehaage lolugai elhuvieve. adhi emeehaaah vidhaalhuvieve. siloamey kiyaa vevah gos evevun moonu dhonnaasheve.

mimeehaa ekaleygefaanu vidhaalhuvi fadhain gos evevun moonu dhovegen geah aeeru eynaage lolah alive feneyve.

6

eesaagefaanunge basfulhakee maaiyraskalaange basfulhu

edhuvahaku eesaagefaanun dhathurufulhu kuravamun dhanikoh vevadaigenfaivaa varubalifulhun valhege kaireegai isheendhe vadaigen ethanah fenbalaa ai anhene kuren fenfodhe genesdhinumah edhi vadaigennevieve.

eanhen meehaa bandiyalah fenfuramun dhiyavaguthu ekaleygefaanun eynaah vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange kaleah dhevavan beynunfulhuve vodigenvaa hadhiyaae kaleakah neygeyve. adhi kaleyge kibain fenah miedhenee kaakukame ves kaleakah neygeyve. kaleah mikanthatha egije nama kaley emeehaage kibain dhirun libidhey fenah edheyneyve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. mivalhun fenboa konme meehakuves alun fenbovaaneyve. namaves aharen dhey fenboifi meehaku eahfahu dhuvahakuves fenenubovaaneyve. aharen dhey fen emeehaage hashigadungai uthuriaraa fenaarakah vaaneyve. adhi eaarun nimumenuvaa hayaathe libeyneyve.

ehenfaharaku eesaagefaanun ekaleygefaanunge ekuverinnah vidhaalhuvi. aharennakee thedhu, adhi thedhumagu, adhi dhirihurumeve. eves meehakah aharen medhuverikoh fiyavaa ehengothakun maaiyraskalaange kibafulhah thedhugothugai eemaane nuveveyneyve.

ehenfaharaku eesaagefaanun vidhaalhuvieve. javaai dhuniye nethigen dhaaneyve. namaves aharenge bastha nethigene nudhaaneyve.

adhi ehen faharakuves eesaagefaanun vidhaalhuvieve. emeehege ekuverinnahtakaa emeehege furaana dhey meehaage loaiybah vure furihama loaiybe nuveyve.

7

eesaagefaanun avahaaraveegothuge mughujizaaiy

edhuvahaku eesaagefaan ekaleygefaange enmegaaiy baara ekuverinaaigen meesthakunnaai dhurah efaraathakah vadaigen ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. jeroosalamah dhiumahtakaa dhathuru fashanveeeve. adhi erashugai aharen kamahvaa insaanaage dharikalunnaai medhu ihuzamaanuge rasoolubeykalun liyuvi kanthatha ebeykalun liyuvi fadhain higaa nimidhaaneyve.

eee liyevigenvaa fadhainneve: aharen yahoodhee dheenuge meehun noon baege aiy machah dhookohleveyneyve. adhi ebaimeehun aharennah malaamaaiykoh nubai echethi govaa aharenge gayah kulhujahaa hamushin aharenge gaigai thalhaa aniyaakoh adhi aharen maraalaaneyve. namaves maraalevey thaa thinvanaah vaa dhuvahu aharen alun dhiri dhuniyeah annaanameve.

miahfahu, eesaagefaanu jeroosalamah vadaigennevieve. adhi erashugai hunnavanikoh ereyge dhamuge vaguthegai sifainge meehun ekaleygefaanu hoadhaa hayaru kurieve.

ereyge fathihugai dheenuge bodun majleesve eesaagefaanaai suvaalutha kurieve. eahfahu yahoodheenge bodunge mijalsaain ninmee eesaagefaan erashuge gavarunaruge arihah gendhiyumasheve. gavarunaru ekaleygefaanunnaai suvaalutha kurevumahfahu ethaagaivee hurihaa meesthakunnah vidhaalhuvieve. aharennah fenna gothugai meenaa sarukaaruge qavaaidhaai xilaafvaa kahala eveskame kohfakaa nuveyve.

namaves meesthakun hutume nethi halheylavamun gendhiyaee eesaagefaanah maruge hukum kurumasheve. ebaimeehunge adu irakahvure ire baaruvamun dhiyaeve. enmefahun gavarunaru ebaimeehunge halheykuge sababun ebaimeehunnaai ebasve eesaagefaanah maruge hukum kurevieve.

8

sifain eesaagefaanah maruge adhabu dhinumahtakaa rashbeyrah gendhiyaeve. maruge adhabu dhinumahtakai eesaagefaanuge ithurun kuhveringe dhemeehaku ves genevuneve.

sifain eesaagefaanunaai midhekuhverin hus bimakah gendhiyaeve. ethaagai sifain eesaagefaanu saleebah eruvieve. adhi midhekuhverin ves ekaku eesaagefaanunge kanaaaiypulhu faraathugai adhi anekaku ekaleygefaanunge vaaiypulhu faraathugai vaagothah saleebah eruvieve. evaguthu eesaagefaanun maaiykalaange kibafulhah dhennevieve. ebaimeehunge faafa fusavaa dhevaafaadheyve. ebaimeehun ekuraa kanthathake ebaimeehunnakah nuvisneyve.

eesaagefaanaai eku saleebah eruvunu dhekuhveringe therein ekaku ekaleygefaanah echethi govamun gendhiyaeve. eynaa ekaleygefaanah bungneve. kaleakee maaiykalaange fonuvevi khaasa beykale noon heyeve? ehennama kaleyge amila nafsu mithanun salaamaiykoh aharumen ves salaamathnukuraanvee keeveheve?

namaves ane kuhveriyaa eynaah bungneve. maaiyraskalaange kibafulhah konmeves varege biruvethikame bahataasheve. aharumen thin meehunnah mivanee maruge hukum kohfaeve. aharennaai kaley kuri nubai kanthathakuge sababun aharemen migothah maruvun xaqu vegenveyve. namaves mimeehaaakee eves nubaikame kohfaivaa meehe nooneve.

dhen eynaa eesaagefaanah bungneve. eesaagefaaneve! kaleygefaanunge raskanfulhuge dhuvahugai alhugaduge mathin handhaan bahatavashcheve.

eesaagefaan javaabugai eynaah vidhaalhuvieve. aharen kaleah yaqeenkamaaieku bunamey kaley aharennaaieku hama miadhu suvarugeygai vaaneyve.

9

edhuvahu mendhuru gaaiygandakah baara jahaa ehaakan haairu kuliakah iruge alikan kendi mulhi rah adhiri vejeyve. mendhuru fahu thine jahandhen miadhirikan mifadhain dhemihuteve. dhen evaguthu baithul maqdhisge ethereygaivaa khaasa farudhaa dhefalhiah irigen dhiyaeve.

eesaagefaan gadha adufulhun maaiyraskalaange kibafulhah govailevieve. aharenge furaana gendhavaafaadheyve. mihen vidhaalhuvi hidhu ekaleygefaanunge furaanafulhu ekaleygefaanunge hashikolhaai vakivejeyve.

10

eesaagefaanun eburi dhiridhuniyeah vadaigaiy mughujizaaiy

eesaagefaanu avahaaravi dhuvahakee emeehunnah moosaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange engevi fadhain alhukan kurumahtakaa haasakuranjehey dhuvahuge kuree dhuvahekeve. ehenkamun eesaagefaanunge hashikolhu kafunuge fothigadakun olhaalumahfahu valhulumah thayaaru kurevifaivaa hohalhaige thereygai veduvieve. adhi ehohalhaige agamathee varashbodu hilae jasaa bandhukurieve.

aadheetha dhuvahuge varah fathihu anhenbayaku eesaagefaanunge hashikolhu veduvifaivaa hohalhaige kairiah dhiyaeve. emeehun ethanah dhiyaee ekaleygefaanunge hashikolhuge machah elhumahtakaa thayaarukuri meeruvasdhuvaa thakethi hifaigenneve.

mimeehun ehohalha huri hisaabah dhiyairu ethaage agamathee huras kurevifaivaa bodusingaa hila vanee efaraathakah furolhifaeve. ebaimeehun ethereah vadhe beleeru mathiverisaaxibu eesaagefaanunge hashikolhe ethanaku nuveyve.

mibaimeehun mivee keekan neygi hairaanvefai thibaa kuliakah ethaagaivee dhemalaaikathaku emeehunge kaireegai vaa than fenuneve. mibeykalunge hedhunkolhu vidhavidhaavieve. mithan dheke mianhenun gaiybirun isjehi mathibalaalan ves nukerifai thibeve. namaves midhebeykalun ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. thiyabaimeehun dhirihuri meehaku maruvefaivaa meehunge therein thiyahoadhanee keekuran heyeve!? ekaleygefaane mithanaku netheve. ekaleygefaanun vanee maruvumah fahu alun dhiruvavaafaeve.

jaleeleegai ekaleygefaanu thiyabai meehunnah vidhaalhuvi basfulhu handhaane neiy heyeve? ekaleygefaanun vidhaalhuvi, ekaleygefaanu faafaveringe athmachah dhookohleveyneyve. ebaimeehun ekaleygefaanu saleebah aruvaaneyve. adhi thin vanaahvaa dhuvahu ekaleygefaanu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaaneyve.

dhen mibaimeehun eesaagefaanu jaleeleegai vidhaalhuvi basfulhuge mathin handhaanvieve.

11

edhuvahuge thankolhe fahun eesaagefaanunge abxaabeenge dhemeehun rashakah dhanikoh eesaagefaanu emeehunge kairiah vadaigen emeehunnaa vaahakafulhu dhekevieve. miah fahu midhemeehun eburi jeroosalamah gos ehen abxaabeennah mivaahaka kiyaadhineve.

mihurihaa abxaabeen mikamaaimedhu vaahakadhakamun gendhanikoh mimeehunnah fenunee khodh eesaagefaanu ethaagai vanikonneve. ekaleygefaanu ebai meehunnah vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange kaleymenge machah raxumaiy lavaafaadheve. namaves mimeehun mithan dheke sisaigengos eee rooxe kamugai heekoh varashbodah birugatheve.

mihenve eesaagefaan ebai meehunnah vidhaalhuvieve. thiyabaimeehun thiyahaa bodah thiya birugannanee keeveheve? aharen dhirihurithan dheke ekan qaboolukuran thiyahaa bodah udhagoovee keeveheve?

aharenge athaai fai thilaah balaabalaasheve. meei khodh aharenneve. thiyabai meehun aharenge gaigai aiylabalaasheve. eyrun thiyabaimeehunnah aharennakee rooxe noon kan yaqeenvaaneyve. rooxege hashigadugai mahaai kahte nuvaaneyve. namaves aharenge hashigadugai mahaai kashi vaakan eyrun kaleymennah yaqeenvaaneyve.

dhen ekaleygefaanu ekaleygefaanunge aiypulhaai fainpulhu ebaimeehunnah dhekevieve. ebaimeehun mikamaai varashbodah ajaibuve ufaavi namaves mikan qaboolukuran adhives dhathivieve. mikan eesaagefaanah egivadaigen ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. ahannah kaaney eche dheefaanan heyeve?

emeehun ekaleygefaanah fihunu maskolhe dhinumun ekaleygefaanu ebaimeehunge kurimatheegai mimaskolhu farikulhuvaifai ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. thauraathaai zabooraai ehenihen rasoolubeykalun liyuvaafaivaa fothfothugai aharennaai medhu bayaan vegenvaa hurihaa kame ebayaanvegen vee fadhain higaa nimidhaane kamah aharen thiyabai meehunnaaieku vee dhuvasthakugai thiyabaimeehunnah buneemeve.

12

dhen ekaleygefaanu emeehunnah maaiyraskalaange baavaalevi foiytakugaivaa basfulhutha bayaankoh eyge maana visnumuge kulhadhaanakan dhevieve. ekaleygefaanu ebaimeehunnah vidhaalhuvieve. liyevi bayaanvegenvey: almaseehu kamahvaa maaiyraskalaange khaasa kuravaafaivaa beykalunnah aniyaa libivadaigen avahaara vumah fahu thinvanaah vaa dhuvahu alun dhiri dhuniyeah vadaigannavaaneyve.

adhi mi govaalevun dhuniyeyge hurihaa qaumakah govaaleveyneyve. mi govaalevumakee almaseehuge nanfulhugai meesthakun maaiyraskalaange kibafulhah eburumun emeesthakunge faafatha fusavaane kamuge govaalevumeve. mi govailevun dhuniyeyge qaumuthakah fethureynee jeroosalamunneve. kaleymenge kurimatheegai mikanthatha ve higajeyve. veeiru kaleymen mikanthathakah hekivaasheve.

thiyabaimeehun maaiyraskalaange mathiveri baarufulhu dhevaifumah dhaandhen mirashugai madukuraasheve. udugai vodigenvaa kalaange vaudhuve vodigenvee hadhiyaafulhu khodh aharen kaleymenge kairiah fonuvaanameve.

dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennaigen erashun vadaigen baithuaniaa rashaai araa hamavi hidhu ekaleygefaanunge aiypulhu machah ufulavaa emeehunnah barakaaiy levevieve. adhi hamaevaguthu maaiyraskalaange ekaleygefaanun udah eruvevieve.

abxaabeen eesaagefaanunge machah xamdhaai sanaa kiyamun ufaaveri kamaai eku eburi jeroosalamah dhiyaeve. adhi baithul maqdhisgai maaiyraskalaange kibafulhah zukuru kurunmathee ebaimeehunge hurihaa vaguthe heydhakurieve.

13

eesaagefaanun dhuniye nimeydhuvahun dhuniyeah vadaigannavaane kamuge mughujizaaiy

eesaagefaanun midhuniyeygai ulhuveeru ekaleygefaanun vidhaalhuvefaiveyve. aharen eburi dhuniyeah annairu vidhuvare fadhain vidhavidhaa vaaneyve. ealikamuge sababun ekolhun anekolhah mulhi udu dhiligen dhaaneyve.

eesaagefaanu dhuniye nimeyiru vaaneygothuge mivaahakafulhu ves vidhaalhuve dhevieve. aharen kamahvaa insaanaage dharikalun aharenge furihama baaraaieku aharenge hurihaa malaaikathun naaieku eburi ais aharenge raskamuge thakhuthugai hisaabubelumah isheenaanameve.

dhuniyeyge hurihaa qaumuthakunme meehun aharenge kurimachah ekureveyneyve. adhi geribakari balahahtaa meehaku kanbalhibakariaai bakari vakikuraa fadhain aharen meesthakun dhebayakah bahaanameve. ebayaku aharenge kanaaaiy faraathah anebayaku aharenge vaaiy faraathah laanameve.

dhen kanaaaiy faraathugaivaa meesthakunnah bunaanameve. íaharenge bapaafulhu kamah vodigenvaa maaiyraskalaange thiyabaimeehunnah raxumaiy lavaafieve. annaasheve. maaiyraskalaange dhuniye ufedheveeru kaleymennahtakaa thayaaru kuravaafaivaa aadhuniyeah annaasheve.

adhi vaaiy faraathugaivaa meehunnah bunaanameve. íaharenge kairin dhurashdhaasheve. maaiyraskalaange kaleymenge machah koafaa lavaifieve. maaiyraskalaange ibleehashaai ibleehuge eheetherinnahtakaa thayaaru kuravaafaivaa, abadhugeabadhah adhaadhaa onna alifaangadah dhaasheve.

maaiyraskalaange mimeehun abadhugeabadhah azaabu libumah fonuvaalavaaneyve. namaves maaiyraskalaange edhivodigenvee gothah kanthathakuri meehunnah nimumenuvaa dhemihuri dhuniye dhevaaneyve.

14

eesaagefaanun midhuniyeygai kuravamungendhavaa kanthathakuge mughujizaaiy

eesaagefaanu midhuniyeygai ulhuveeru ekaleygefaanunge abxaabeennah mifadhain ves vidhaalhuvieve. aharen maruvumahfahu alun dhiri dhuniyeah annaanameve. adhi eahfahu aharen kaleymen dhookoh udugaivaa bapaafulhuge hazurathah dhaanameve. adhi eahfahu maaiyrooxufulhu kaleymenge gaathah fonuveyneyve.

erooxufulhu kaleymenge hithugai qaaimuvaaneve. adhi erooxufulhu aharen kaleymennah angaadhin hurihaa kanthathakuge handhaan aakoh dhevaaneyve. kaleymen ekanthathakah hekive ehenmeehunnah ves ekanthatha angaadheysheve.

eesaagefaanu vidhaalhuvi fadhain ekaleygefaanu avahaaraveethaa thindhuvasfahun alun dhiri dhuniyeah vadaigennevieve. ekaleygefaanunge abxaabeen ekaleygefaanun dheke ekaleygefaanaai vaahakadhekieve. adhi eynmenge kurimatheegai ekaleygefaanun udah eruvuneve.

eesaagefaanu udah eruvunuthaa dhuvaskolhefahun, yahoodhee dheenuge khaasa gheedhe faahaga kurumahtakaa eki rahthakun edheenuge gina meehun jeroosalamah aeve. mathiverisaaxibu eesaagefaanunge abxaabeen ves erashuge geygai evieve.

15

kuliakah udun ai gadha vaigande kahala ade emeehunnah ivuneve. eadun emeehun thibi ge gugumaigen dhiya kahalaeve. adhi alifaanuge hulhukolhuthake fadha alithake udhuhemun dhaathan emeehun dhuteve. adhi mialikolhutha miabxaabeenge boluge machah jesieve. maaiyraskalaange maaiyrooxufulhun mi enmenge machah baaru hingan feshumun erooxufulhu emeehun lavai ekieki thafaathu basthakun vaahaka dhakuvan feshieve.

egeyge beyrugai thibi meehunnah mimeehun vaahakadhakaa adu ivumun e gey kairiah gos geythere feneythoa masakaiy kurieve. emeehunnah fenunu kanthakun hairaaanve kanboduve, emeehun bungneve. mihurihaa enmennakee jaleelee karaige meehunneve! namaves emeehun aharumenge rashrashuge basthakun ehaa furihamakoh evaahakadhakanee keevegen baavaeve. aharemennakee roamunnaai farisee karainnaai arabi karainnaai ehenihen dhuru rashrashun ai meehunneve. ekamaku maathf kuravaafaivaa mathiveri kanthathakuge vaahakatha emeehun edhakanee aharumenge amila basthakunneve.

emeehun hairaanve vaanuvaae neygigen ekaku anekaku kuren suvaalu kurieve. mivanee kihineheyeve? mikanthathakuge maanaakee kobaaheyeve? eesaagefaanunge abxaabeenge therein badhuru kolhah thedhuve evefaivaa meehunnaai mukhaathabukoh baarah vaahakadhakan feshieve. ekuvereennaai jeroosalamah vadaigen thibevi enmehaa beyfulhunneve! alhugadu mikiyaadhey vaahakaah samaalukan dhevaa aduasavaasheve. thiyabeyfulhunnah thiyafenna kanthathakaa aduivey aduthakakee ihuzamaanuge nabeebeykalaku medhuverikoh maathf engevi kanthathakeve.

16

ekalaange vaxee kurevieve: íthimansuvaameenge meehunnah thimansuvaameenge rooxufulhu fonuvaanee enmefahu zamaanuge dhuvastha feshumunneve. firihenunnashaai anhenunah thimansuvaameenge rooxufulhu dhevaanameve. adhi rooxufulhu libumun emeehun thimansuvaameenge kuravaafaivaa mathiveri kanthathakuge vaahaka kiyaaneyve. adhi edhuvahun thimansuvaameenge nanfulhu gane hedhihaa meehaku salaamaiyvaaneyve.

aharen mikiyaadhey eesaagefaanunge vaahaka aduahaasheve. eesaagefaanakee thiyabaimeehunnahtakaa maathf fonuvi beykalekan khodh maathf saabithukoh dhevaafieve. eee ekaleygefaanu kurevi kanthathakun fennanhuri mughujizaaiy thakunnaai hairaankuranivi kanthathakun naai nizaanthakun ekaleygefaanakee maaiyraskalaange kibafulhun vadaigennevi beykalekan yaqeenve saabithuveyve. thiyabaimeehunge therein konme meehakahves ekan egeyneyve.

ekaleygefaanu avahaara kohlevumahtakaa thiyabaimeehunnaai havaalukureveyne kamakee ekalaange maakurin raavavaa ninmavaifaivaa kamekeve. ehenveemaa thiyabaimeehun nubainulafaa meehunge eheeaai laigen ekaleygefaanu hayarukoh enme bodu kuhveriyege gothugai saleebah nagaa avahaarakohlieve. ehennamaves maaiyraskalaange ekaleygefaanu alun dhiri dhuniyeah gennevieve. ekaleygefaanuge machakah marah eves baare nufoaruveyneyve.

meege etha satheyka ahare kureegai dhaaoodhugefaanu medhuverikoh maaiykalaange mikanthatha vaaneykan vanee angavaafaeve. almaseehaa avahaarave alun dhiruvumaa beheygothun dhaaoodhugefaanu vidhaalhuvefaiveyve: ibasuvaameenge khaasa kuravaa beykalaa maruvumahfahu kahvalhugai gina dhuvasthakakah othaka nudhevaaneyve. ibasuvaameenge ekaleygefaanunge hashikolhu fanaavedhiyumakah nudhookuravaaneyve.

17

meesthakunney aharennaa mithaa mithibi hurihaa eesaagefaanunge abxaabeen ekamah hekive bunameve: maathf eesaagefaanu alun dhiruvavaafieve. adhi ekaleygefaanu ekalaange kanaaaiypulhu faraathugai vumah udah aruvaifieve.

mathiveriraskalaange vaudhuve vodigannavaafai vaafadhain ekaleygefaanah maaiyrooxufulhu fonuvumuge hudha dhevaafieve. thiyabaimeehunnah mihaaru thiya feni aduivey kanthathakakee erooxufulhu aharumenge thereah fonuvunu kamuge hekithakeve. aharumennah maaiyrooxufulhu dhevi faraathakee hama eesaagefaaneve.

thiyabaimeehun qaboolukoh eemaanvaanvee kanthathakakee meeieve: thiyabaimeehun eesaagefaanu kuhveriyege gothugai avahaarakohli kamugai viyas eesaagefaanakee maathf khaasa kuravaafaivaa almaseehu kamashaai adhi ekalaange kanda elhuvi mathiveri saaxibaa kan qaboolkoh eemaanvaasheve. ethaa thibi meehunnah mivaahaka aduivumun varashbodah dherave badhuraai ehen ves eesaagefaanunge is abxaabeen kuren suvaalukurieve. ekuverinneve. aharumen dhen kantha kuranvee kihineheyeve?

badhuru bungneve. faafa kurumun dhuruvaasheve. maaiykalaange kibafulhah kaleymenge hiiyta aburaasheve. thiyabaimeehunge faafa fosevun libigathumahtakaa eesaaalmaseehah eemaanveje kamah meesthakun kurimathee iuthiraafuve thaubaage hinevumun hinaigannaasheve. eirun thiyabaimeehunnah ekalaange maaiyrooxufulhu dhevaaneyve.

meege ithurah badhuru emeehunnah eesaagefaanunnaai beheygothun ehen etha kanthathakege vaahaka ves kiyaidhineve. eynaa emeehunnah aadheyhaaieku dhennevieve. eesaagefaanu avahaarakohli meehunge dhoguvaahakathakaai nubaigoiytakun salaamaiyve emeehunnah libeyne azaabun salaamaiyvaasheve!

edhuvahu eynaa dheki vaahakatha ehi meehunge therein gaaiygandakah thinhaasmeehun eemaanve hinaigatheve. e eemaanvi meehunge hurihaa vaguthu heydhakuree eesaagefaanunge abxaabeenge kibain ekaleygefaanaai behey vaahakatha ahaa dhaskurumugaeve. adhi emeehun ekaku anekakaai dheytherey kanthatha kuree ebaduebafaa meehunnaa efadhainneve.

18

edhuvaskolhu zaool ey namakah kiyunu varashbodu dheenveriaku ulhuneve. eynaa eesaagefaanah eemaanvaa hurihaa enmen merumah gasthukurieve.

e maqusadhugai eynaa eesaagefaanun qaboolukuraa enmen hoadhaa hayaru kurumah dhamaskusah dhathurukohfai dhanikoh kuliakah udun ai gadha vidhuvare fadha aye eynaage vashaigenvieve. mialeege sababun sisaigen gos eynaa dhathurukuramun dhiya asmathin binmachah vetuneve. dhen ealeege therein ai ade mifadhain ivuneve. zaooleve! aharennah aniyaadheyn thiya ulhenee keevegenheyeve?

zaool bungneve. saaxibaaeve! thiyaee konbeykale thoaeve?

e aleege therein mijavaabu ivuneve. aharennakee kaley aniyaa dheyn thiya masakaiykuraa eesaagefaaneve. binmathin thedhuvaasheve. rashuge thereah dhaasheve. adhi eahfahu kanthatha kuranveegoiy kaleah egeyneyve.

zaoolaai ekugai dhathurukohfai dhiya meehunnah bunaane eche neygifai thibeve. eee emeehunnah ves miadu ivuneve. namaves emeehun ves eves meehaku nudhekeyve. dhen zaool binmathin thedhuveeru eynaage loluge alikan vanee gelifaeve.

19

eyge thindhuvas fahun maaiysaaxibaa ananias eykiyunu ekaleygefaanah imaanvaa meehaku zaoolge kairiah fonuvieve. eesaagefaanu miananiasge kurimachah faulhuve vadaigen eynaah vidhaalhuvieve. miveni rashege miveni geygai tharususge meehe kamugaivaa zaooley namakah kiyey meehaku vaaneyve. eynaage kairiah gos bunaasheve. thimanna miaee eesaagefaanu fonuvumunneve. ekaleygefaanu kaleyge loluge alikan aburaadhevaa kaleah maaiyrooxufulhu dhevumah edhivadaigannavaeve.

dhen ananias egeah gos zaoolge gaigai aiylaafai bungneve. kaley dhathurukohfai dhiya magumathee kaleyge kurimachah faulhuvee eesaagefaaneve. aharen miaee ekaleygefaanun fonuveemaeve. ekaleygefaanun aharen fonuvee kaleyge loluge alikan aburaa dhevumashaai adhi maaiyrooxufulhu ves dhevumasheve.

hamaevaguthu zaoolge lolah alivejeyve. dhen eynaa eesaagefaanah eemaanve thaubaage hinevumun hinaigatheve. adhi eyna ragalhuve gaigai varujehemun dhiyaeve.

zaoolu mithajuribaa kuri kanthatha eynaa ehenmeehunnah ves angaidhineve. aharumen maaiyraskalaange adhaavaiyteringe gothugai vanikoshme aharumenge faafaveri nukiyamantherikamuge sababun ekalaange almaseehu fonuvee aharumennahtakaa maruvumasheve.

aharumenge faafaige sababun aharumennah libenvee adhabuge sazaa eesaagefaanun libigatheve. aharumen hurihaa insaanunge faafatha eesaagefaanu medhuverikoh maaiyraskalaange afookoh dhevieve. migothun maaiyraskalaange aharumen dhekevaa ekalaange loabifulhuge mathiverikan aharumennah dhekevieve.

20

mihurihaa kamakunves engi haamavanee eesaagefaanakee hamaekani ehen rasoolubeykalun fadha rasoolubeykale noonkameve. maaiyraskalaange insaanun dhekevaa loabifulhuge bodukamun aharumen enmen halaakuge thereah veti geligen dhiyanudhee salaamaiy kurevumahtakaa mage fahikoh dhevieve. emagakee eesaagefaaneve.