eesaagefaanu dheenveriyakaa vaahakafulhudhekevun.

nikodheemasey kiyunu faariseenunge dhannabeykalaku ulhuneve. eynaaakee yahoodheenge verikankuraa majleehuge membarekeve. ereyge reygadu eynaa eesaagefaanuge arihah ais dhennevieve. edhurukaleygefaanakee maaiyraskalaange fonuvaigen vadaigen beykalekan alhugadumennah ege. eee kaleygefaanun thiyadhakavaa muujizaaiytakakee maaiyraskalaange kaleygefaanaaieku nuvaa nama dhekeyne fadha muujizaaiytake noon. meege javaabufulhugai eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen thedhe bunantha. alun ufannuvaa eves meehakah maaiyraskalaange raskanfulhe nufennaane.

nikodheemas bungneve. muskulhivefaivaa meehakah alun ufanveveynee kihinakunthoa. hamayaqeenunves alakun emeehege manmaage bandakun ufane nuveveyne.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen mibunanee hama thedhe. fenaai roohun ufannuvaa meehakah maaiyraskalaange raskanfulhe neygeyne. alun ufanvaan jeheye aharen bunumun ajaibunuvey. hashigandakun hashigande ufanvey. namaves roohun ufan vaanee roohu. vai ves jehenee e jehumah edhey dhimaalakah. eyge aduivey. namaves eannanee konthanakunkame edhanee konthaakashkame neygey. maaiyraskalaange roohufulhu ves vanee mifadhain. alun ufanveveynee hamaekani emaaiyroohufulhun. thiyahenvaanee kihinakun thoa. nikodheemas suvaalu kurieve. kaleakee israaeeluge meehunnah dheenkiyavaidhey meehe, eesaagefaanun vidhaalhuvieve. veeiru mibunaa eche kaleakah nuvisnunu tha? aharen mibunanee hama thedhe. aharumen dhakanee aharumennah egey vaahakatha adhi aharumen hekidhenee aharumennah fenifaivaa kanthakaaimedhu. namaves kaleymen aharumenge bastha qaboolenukurey.

aharen kaleah vaige misaalun mibunedhinee dhuniyevee kanthathake. veeiru kaleah udugaivaa roohaanee kanthakuge vaahakatha kiyaadheefi nama kaleah adhi qaboolukureveynee kihine? udun ai insaanaage dharikalun fiyavaa ehen eves meehaku udakah nudhey.

kuree zamaanugai moosaagefaanu sahaaraage thereygai loa harufa dhandiegai laafai machah nengevi fadhain insaanaage dharikalun ves machah negen jeheyne. eyrun ekaleygefaanah eemaanvaa konmemeehakah nimumenuvaa dhemihuri hayaaiy libeyne.

eee maaiyraskalaange midhuniyeyge machah loabivevodigenvaa mathiverikamuge sababun ekalaange hamaekani dharikalun midhuniyea dhevi.

eee ekaleygefaanah eemaanvaa konmemeehakah marunuve nimumenuvaa dhemihuri hayaaiy dhevumahtakaa. ekalaange ekalaange dharikalun dhuniyeah fonuvevee dhuniye kuhveri kurevumakashe noon. eygebadhalugai ekaleygefaanu medhuverikoh dhuniye minjukurevumah. ekalaange dharikalunnah eemaanvaa evesmeehaku kuhverie nukuravaane. ekamaku ekaleygefaanah eemaannuvaa meehun mihaaru ves vanee kuhveri kuravaafai. eee ebaimeehun maaiyraskalaange hamaekani dharikalunnah eemaannuveema.

mimeehun kuhveri kurevey sababakee meei. alikan dhuniyeah athuveje. namaves meesthakun loabikuree adhirikamah. eee ebaimeehunge amalutha nubaiveema. nubai amalkuraa konme meehakuves ayah nafrathu kurey. adhi eynaage amalutha haamave fenidhaane kamuge birah ayakah naannaane. namaves thedhuverikanmathee dhiriulhey meehun ayah aadhey. eee emeehun kuraa hurihaa kamakee ves maaiyraskalaange raskanfulhahtakaa kuraa kanthathakan ehen meehunnah saafukoh dhekumahtakaa.