abadhuge abadhah dhirihunnan beynuntha?

aharumen enmenge ves hithuge enmebodu edhumakee maruvumahfahu suvaruge dhiyun. namaves maruvumahfahu kurimathilaanjehey ane dhuniye nuvatha suvarugeaai beheygothun aharumennah egenee varah kuda eche. irukolhakah ves hutae nulavavaa. aharumen neyvaalumah beynunvaa vayaai, iruge alikamaai, libey roajakee maaiyraskalaange dhevaa barakaathaai niumaiy. miniumaiytakaai nulaa dhiriulhun veythukurun undhagoovaane varu hithah genaunves udhagoo.

narakaakee, aharumennah ekalaange dhevaa hurihaa niumathakun beyruvun. kithanme bodakah edhunas alun ekalaangeakee kobaikan neygeyne nufennaane adhi ekalaange dhevaa niumaiyta nulibeyne fadha gothegai nimumeneiy hayaathe veythikuran jehun. aharumen midhuniyeygai ulhumuge vaguthu hamavaairu midhuniyeygai aharumen ulhunuiru aharumenge hithaai amalun kantha kohfaivaa gothuge machah maaiyraskalaange kuravaa hurihaa suvaaluthakakah aharumen javaabudheyn jeheyne. edhuvahun aharumenge hithashaai amaluthakah belevumahfahu ekalaange insaafu kuravaane.

aharen kaley kuren narakaakee kobaahey ahaifi nama kaleyge javaabakah vaanee eee andhaandhaa onna bodu alifaangandekey kanneyge. adhi suvarugeakee kobaathoa suvaalukohfi nama bunaanee eee maabageechaathakun furifaivaa, thaazaa fen aarutha uthuriaraa thanekey kanneyge.

namaves ekuverinney, aharen bunantha -- narakaves adhi suvarugeves miaa varah thafaathu. eee haqeeqathugai narakaakee hamaekani alifaangande noon. narakaakee mulhi umuruge umurah maaiyraskalaange rahumathaai belevumuge dhashun beyruvun. midhuniyeygai aharumen vaairu aharumen ekalaange engevi magun noolhunas adhi ekalaange kibafulhah loabi nuviyas, adhi keekuran ekalaange vodigenvaakan qaboolu nukurias ves ekalaange aharumennah abadhuves barakaaiy lavavaa. adhi ekalaange aharumenge machah belevun enme ekuverinney -- aharumen konme meehakuves aharumenge etherefushah thedhunazarakun balaalaifinama faafain salaamaiy vegenvaa eves meehaku nuvaakan rangalhah engeyne.

aharumenge hithuge adi dhenevodigenvanee hamaekani maaiyraskalaange. aharumenge hithaai kohfaivaa amalakee ekalaange kurifulhumatheegai rangalhu maquboolu echakah vaneenama ekalaange aharumennah nimumenuvaa dhuniye dhevaane. eesaagefaanu saleebugai aharumenge faafaige sababun aharumennah libenvee adhabuge sazaa libigenfi. ehenkamun aharumen hurihaa insaanunge faafatha vanee fohevifai. ekamuge sababun aharumennah nimumenuvaa abadhuge abadhah dhemihuri hayaathe vanee libifai.

minimume nuvaa hayaathuge feshumakee aharumen eesaagefaanakee almaseehu kan qaboolukoh adhi ekaleygefaanun saleebugai maruvedhiyaee aharumenge faafatha fusavaa aharumen dhinnevumahtakaa kan qaboolukuraa vaguthu. adhi maruvumahfahu ves maaiyraskalaange midhevaa nimumeneiy dhuniyeyge sababun aharumen dhirigenvaane. maruvumahfahu aharumen vaanee ekalaange hazurathugai. aharumen heydhakuraa nimumenuvaa hayaathakee suvaruge. injeelugai suvaruge aai beheygothun mifadhain liyevigenvey. midhuniyeaai dhuniyeygai vaahaa echakaai adhi mulhi javu nethidhaane. eahfahu maaiyraskalaange mulhin aadhuniyey hadhavaane. edhuniye vaanee maaiyraskalaange aharumennaaieku vaa dhuniye kamugai.

aharumenge kalaange aharumennaai eku hurahe nethi ethanugai vaane. suvarugeygai aharumenge mihayaathugai dhimaavi undhagoothakuge sababun lolugaivaa hurihaa karunae ekalaange fohedhevaane. ethaagai maruvume nuvaane. hithaamae nuvaane. ruime adhi thadhaai veyne ves nuvaane. kureege hurihaa kame nethidhaane. eesaagefaanu qaboolukuraa meehunnah vaa suvarugeakee meei.

suvarugeakee bodu ganduvare noon. reethi hooraleenunne ves ethaakunuvey. suvarugeakee aharumenge mathiverikalaangeaai ekugai ekalaange hazurathugai aharumen ufalaaieku heydhakurumah libey nimumenuvaa dhemihuri dhuniye.

ekuveriyaa -- kaleyves nimumenuvaa dhemihuri dhuniye, suvaruge, beynunnama eesaagefaanunge nanfulhugai kaleyge faafatha fosevumah edhi maaiyraskalaange kibafulhah dhuaakurey.

maaiyraskalaakoa! mialhaa ibasuvaameengeaai dhekolhuve mialhaage hithaai amalaai bahun faafakohfin. mialhaaah kurevunu hurihaa faafaakaai medhu mialhaa hithugeadin dherave thaubaavan. adhi ibasuvaameenge eesaagefaanu medhuverikoh mialhaage faafa fosavaa dheveethee mialhaa zukuruverivan.

maaiyraskalaakoa! ibasuvaameenge maaiyroohufulhaai adhi nimumenuvaa dhuniye, suvaruge, mialhaaah dhevaafaandhey. mialhaa midhuaa midhennevee eesaagefaanunge nanfulhugai. aameen.