maanafun haiy vaahaka.

edhuvahaku eesaagefaanun jalilee koaruge aseyrigai ekaleygefaanunge abxaabunnaaieku innevieve. ethabaivaru meesthakunne ethanah ekaleygefaanunge vashaigen evieve. meesthakunge ginakamun ekaleygefaanun koarugaivaa dhoangnakah araivadaigatheve. ekaleygefaan dhushumah ai enmen koaruge aseyreegai thibaa eesaagefaanun maanafun vaahakatha beynunkuravaigen emeehunnah varahgina kanthathakaai beheygothun vidhaalhuve dhevieve.

godhan gasthakaai vina gastha.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee mifadhain. efaharaku dhaduveriaku eynaage dhandugai ragalhu govaamuge ohthake indhi. erey enmen nidhumun eynaage dhuzminaku dhadah gos godhan ohthakuge medhugai vina gahege ohthake indhaafai filaa rakaavi.

govaan gastha falhaa foadhumun dhaduveriyaage noakarunnah dhadugai mivina gastha ves vaathan fenunu.

dhen minoakarun dhanduveriyaage gaathah gos bungney. saahibaage dhandugai indhee ragalhu govaamuge ohthakey. veeiru mivina gastha felhee kihine thoaey.

dhanduveriyaa bungney. aharennah nuruhey meehaku indhi ohthakakun thiyavina gastha felheeey.

noakarun bungney. alhugadumen evina gastha ufuraa ukaalan thoaey?

dhanduveriyaa bungney. noonekey. eyrun kaleymen thiyavina gastha ufuranikoh ragalhu godhan gahe ves ufuraa levidhaaneye. govaan kedumuge moosum annandhen godhan gasthakaaieku evina gastha ves hedhen dhookohlaashey. govaan kadaairu masakaiykuraa meehunnah furathama evina gastha ufuraa endhumahtakaa bodibodiah banumah angaanamey. adhi eahfahu govaantha kadaa ekoh aharenge gudhanah genaumah angaanamey.

kudakuda oh.

dhen eesaagefaanu ehen maanavee vaahaka e ves vidhaalhuve dhevieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee meehaku emeehaage dhadugai indhi mastardu oshakaai medhu kanthatha vee fadhain. mastardu oshakee ohthakuge therey himeney enmekuda oshe. namaves eygen gahe falhaa egas hedhi varashbodah fethurey. adhi meesthakun keumuge beynumugai indhaa gasthakuge therein enmebodu gahakee eee. dhoonitha e echetheege haali egahuge gofigaduthakugai hadha.

kuda kameerukolhu.

adhi eesaagefaanu mimaanavee vaahaka ves vidhaalhuve dhevieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee meehaku modunu bodu singaa fuhgadakah elhi kuda kameerukolhakaa ekahala gothakah. vaguthu kolhakah fahu mulhi fuhgadah ekameerukolhuge asarukoh efuhgadu fufey.

eesaagefaanu mihurihaa eche kiyaa dhevumah beynunkurevee maanavee vaahakathakeve. maanavee vaahaka beynun kuravaigen noon gothakah ekaleygefaanun meesthakunnah kiyavai nudhevaeve. meei rasoolaku medhuveri kuravaa maaiyraskalaange engevi fadhainneve. ekalaange vahee kurevieve. thimansuvaameenge thiyabaimeehunnaai vaahaka dhakavaanee maanavee vaahakainney. adhi maanavee vaahakain kaleymennah thimansuvaameenge dhuniye feshuneesure siru kuravaafaivaa sirutha angavaa dhevaanamey.

vina gasthakuge vaahakaige maana.

eesaagefaanu meesthakun evefaivaa thanun dhurah vadaigaiy ekaleygefaanu hunnavaa geah vadaigatheve. abxaabun ekaleygefaanunge arihah ais ekaleygefaanunge kibain dhadugaivee vina gasthakuge vaahakaige maana vidhaalhuve dhevumah edhuneve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. dhandugai ragalhu oh indhi meehaaakee insaanaage dharikalun. dhandakee dhuniye. ragalhu ohthakakee dhuniyeyge meesthakunge therein maaiyraskalaange engevi goiytakah kiyamanvi meehun. vina gasthakakee maaiyraskalaange adhaavaiyteriyaa ibleehuge baaruge dhashugaivaa meehun. vina ohtha indhi nubaimeehakee iblees. govaan kuraa dhuvahakee dhuniye nimey dhuvas. adhi govaan kandaa meehunnakee maaiyraskalaange malaaikathun.

mivina gastha ufuraa andhaa leveyne. dhuniye nimey dhuvahu ves kanthavaanee mifadhain. insaanaage dharikalun ekaleygefaanuge malaaikathun fonuvaane. ekaleygefaanunge malaaikathun maaiyraskalaange meesthakungethereyn nubaimeehun vakikuravaane. mibaimeehunnakee ehen meehun lavaa nubai kanthatha kuruvumah masakaiykoh ulhunu meehunnaai adhi amilaah nubai amalukoh ulhunu meehun. dhen malaaikathun mibaimeehun narakaige alifaangaduge thereah elaalaane. ethanugai emeehun vaa thadhuge sababun dhaiyta kaaruvai roi hadhaane.

dhen maaiyraskalaange edhivodigenvee goiytakah kanthakuri meesthakun iru fadhain vidhavidhaa ebaimeehunge bapaafulhu maaiyraskalaange dhevi aa dhuniyeygai vaane. aharen midhakaa vaahakaige aduivey meehunney mivaahakathakuge aduahaa.

foruvefaivee hazaanaae.

maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kantha vaanee mihaazaanaage vaahakaaai egothah. eee edhuvahaku meehakah dhadegai valhulevifaivaa hazaanaae fenunu. dhen mimeehaa mihazaanaa anekaa ves bimegai valhuli. eynaa mihazaanaa fenumun vee ufalun gos eynaage athugai huriyaa hurihaa mudhale vikaalaa eynaa mihazaanaa valhuli dhadu gaiy.

aguhuri ranmuthe.

maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu vaanee viyafaari veriyaku molhu ranmuiytake gathumahtakaa hoadhaa ulhunu fadhain vesme. edhuvahaku eynaah aguhuri ranmuthe fenumun eynaage athugai huriyaa hurihaa eche vikaalaafai gos e ranmuiy gaiy.

mashifaa dhale.

maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha vaanee migothakah. edhuvahaku masveringe bayaku mas hifumahtakaa bodu dhale eli. mi dhaa furumun mimasverin dhaa dhamai nagaigen athirimachah genai. adhi ethaa oiy hurihaa kaan ragalhu kahala mastha muloashi muloatah alhaa ehen hurihaa kamunudhaa mastha ukaalee. mimasthakuge vaahakaakee dhuniye nimeyiru kantha vaanegoiy bunedhey vaahakae. edhuvahu maaiyraskalaange ekalaange malaaikathun fonuvaa meesthakunge therein nubaikoh ulhunu meehunnaai maaiyraskalaange engevi gothah kanthakuri meehun vakikoh nubaikoh ulhunu meehun narakaige alifaangaduge thereah elaileveyne. ebaimeehunnah vaa thadhun dhaiyta kaaruvaa roi hadhaane.

edhurubeykalaku.

eesaagefaanun ekaleygefaanunge abxaabeennah vidhaalhuvieve. mibunee vaahakatha kaleymennah visneytha? ebaimeehun bungneve. labaa. alhugadumennah egije.

eesaagefaanu vidhaalhuvi ey. veeiru bunan. maaiyraskalaange raskanfulhaai medhu kanthatha angaadhee dhaskoh dhevifaivaa konme dheenuge edhurubeykale geyge bodu meehakaai efadha. eynaage bodufoshin echihi nagaairu aa ragalhu aguhuri echisaai aguhuri ihuzamaanuge echihi ves nagaane.