jinni avalaafaivaa meehaku

eesaagefaanaai ekaleygefaanunge abxaabeen koaru huraskoh dhathurukoh geraasaaey kiyaa hisaabah vadaigatheve. eesaagefaanun dhoanin faibai vadaigaiy vaguthu jinneege sababun moyavefaivaa meehaku meehun valhulaafaivaa hohalhathakuge therein nukumegen eesaagefaanuge arihah aeve. mimeehaa ulhenee saharaage hohalhathakuge thereygaeve. eves meehakah eynaa hifehehteyne gothe netheve. varahgina faharuge mathin eynaage athaai faigai hilihilaa elhuvieve. namaves meen konme faharaku ves eynaa mihilihilaatha buriburi kohlaeve. mihenve ekakahves eynaa hifehehtey gothe nuveyve. dhuvaalaai reygadu sahaaraage thereygayaai usadi hilabimuge thereygai eynaa ulheyve. eynaage gaige ethan mithan thoonu hilathakun alhuvai kadai aduge kolhah halheylavaa ulheyve.

eynaaah eesaagefaanu dhurun fenna irah dhuvamun dhuvamun ais ekaleygefaanunge fainpulhu maachah vetuneve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. eynubaivegenvaa roohaaey. meeinaage hashigaduge therein nukumey.

emeehaa adugai neiy thanah halheylavamun bungneve. enmemathiveri kalaange dharikalun eesaagefaanuey! kaleygefaanun aharenge faraathun beynumee konkame. ahannah aniyaa nudheynkamah kalaange gandhee vaudhuvey. dhen eesaagefaanu eynaa kuren suaalu kurieve. kaleyge namakee kobaa? aharenge namakee lazkaru. eee aharumennakee etha baivaru jinnithakakeen. dhen mimeehaa etha faharege mathin aadheyskoh ejinnitha misaraxadhun fonuvaa nulevumah edhuneve.

ethanugai vina kaan ais thibi ooruthakuge bodubaigade vieve. mijinnitha eesaagefaanah aadheyskurieve. aharumen miooruge baigaduge thereah fonuvaaladhee. aharumen eychetheege thereah vanumuge hudha dhee. dhen eesaagefaanu hudha dhevumun mijinnitha emeehaage hashigaduge therein nukumegen gos miooruthakuge thereah vadhejeyve. miooruge baigadugai dhehaas varakah ooru himenuneve. hamavaguthun miooruge baigadu usbimuge mathin thiriah koaruge thereah veti gebi maruvejeyve. miooru balahahtan thibi meehun mithandheke avasavahah rashuthereah gos mikhabaru dhinumun meehungadu mivaa gothe balan ethanah aeve. emeehun eesaagefaanunge arihah aeeru etha baivaru jinniege sababun jinni moyavefaivee meehaa hedhun laigen budhi hamakanmathee ethaa inthan dheke mibaimeehun birugatheve. mihigaidhiya kanthatha lolun dhuh meehun jinni moyavee meehaaaa dheytherey kantha veegothaai ooruthakah veegoiy ves ebaimeehunnah bunedhineve. dhen mibaimeehun eesaagefaanah aadheyskoh dhennevee ebaimeehunge saraxadhu dhookuravaa vadaigathumasheve.

eesaagefaanu dhoangnah araa vadaiganna vanikoh jinnithakuge baaruge dhashun salaamaiy kurevifaivaa meehaa ekaleygefaanaaieku dhiumah edhi aadheyskurieve. namaves eesaagefaanu mikamaamedhu inkaaru kuravaa vidhaalhuvieve. kaleyge aailaage kairiah gos mathiveri raskalaange kaleah kanthatha kurevi gothuge vaahaka ebaimeehunnah kiyaadhee. kaleyaa dheytherey rahum kuravevi gothuge vaahakatha ves kiyaadhee.

dhen mimeehaa eburigos dhekaapulisey kiyunu hisaabugaduge rahthakuge thereygai eesaagefaanu eynaaaa dheytherey kanthatha kurevi gothuge vaahakatha kiyaahedhieve. mivaahakatha aduahaa emeehun varashbodah hairaanvieve.