1

rooxaanee balithakun salaamaiyvaan beynuntha?

balibaleege sababun aharumennah udhagootha libi varahgina veynthakaa kurimathilaanjehey... bae bayakee beyskurumun rangalhuvaa bayeve. anebaa bayakee hithugaivaa hithaamaege sababun nuvatha hayaathugai dhimaavefaivaa kamege sababun jehey bayeve. mifadha balithaves beyskurumunnaa adhi evaahakatha meehakah kiyaadhinumun rangalhuveyve. namaves anebai bayakee rooxaanee bayeve.

2

aharumen dhekey gothugai rooxaanee balithakakee konmeves handie nuvatha fureythaege sababun jehey balithakekeve. haqeeqathugai mifadha rooxaanee balitha aharumennah jehenee zaiyaanaage faraathunneve.

aharumenge faafaige sababun zaiyaanaaah aharumenge hithashaai furaanaah baaru foaruvumuge jaaga libeyve. zaiyaanaage beynumakee aharumen nethikohlumeve. namaves aharumen aharumenge faafaah thaubaave hiiysaafukurumun maaiyraskalaange maaiyrooxufulhu aharumennah dhevaeve. adhi ekalaangeee hurihaa baarakah vure mathiveri baarufulhekeve. ekalaange dhevaa maaiyrooxufulhu e rooxaanee baaruthakun aharumen salaamaiy kuravaaneyve. nubai rooxaanee baaruge dhashun salaamaiyvee meehaku eesaagefaanaai ekaleygefaanunge abxaabeen koaru huraskoh dhathurukoh geraasaaey kiyaa hisaabah vadaigatheve. eesaagefaanun dhoanin faibai vadaigaiy vaguthu jinneege sababun moyavefaivaa meehaku meehun valhulaafaivaa binthakuge therein nukumegen eesaagefaanuge arihah aeve.

mimeehaa ulhenee mahaanathakuge thereygaeve. eves meehakah eynaa hifehehteyne gothe nuveyve. varahgina faharuge mathin eynaage athaai faigai hilihilaa elhuvieve. namaves meen konme faharaku ves eynaa mihilihilaatha buriburi kohlaeve. mihenve ekakahves eynaa hifehehtey gothe nuveyve. dhuvaalaai reygandu sahaaraage therey us adi hilabimuge thereygai eynaa ulheyve. eynaage gaige ethan mithan

3

edhuneve.

ethanugai vinakaan aisthibi ooru thakuge bodubaigande vieve. mijinnitha eesaagefaanah aadheyskurieve. aharumen miooruge baiganduge thereah fonuvaaladhevaasheve. aharumen eychetheege thereah vanumuge hudha dhevaasheve.

dhen eesaagefaanu hudha dhevumun mijinnitha emeehaage hashiganduge therein nukumegen gos eooru thakuge thereah vadhejeyve. miooruge baigandugai dhehaas varakah ooru himenuneve. hamavaguthun miooruge baigandu dhuvegos usbimuge mathin thiriah koaruge thereah veti gebi maruvejeyve. mioorutha balahahtan thibi meehun mithandheke avasavahah rashuthereah gos mikhabaru dhinumun meehun mivaa gothe balan ethanah aeve. emeehun eesaagefaanunge arihah aeeru etha baivaru jinniege sababun jinni thoonu hilathakun alhuvai kandai aduge kolhah halheylavaa ulheyve.

eesaagefaanu mimeehaaah dhurun fenna irah dhuvamun ais ekaleygefaanunge fainpulhu maachah vetuneve. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. eynubai vegenvaa rooxaaeve. meenaage hashiganduge therein nukunnaasheve. emeehaa adugai neiy thanah halheylavamun bungneve. enmemathiveri kalaange dharikalun eesaagefaanueve! kaleygefaanun aharenge faraathun beynumee konkame heyeve? ahannah aniyaa nudheynkamah kalaange gandhee vaudhuvaasheve! dhen eesaagefaanu eynaa kuren suaalu kurevieve. kaleyge namakee kobaaheyeve?

eynaa bungneve. aharenge namakee lazkareve. eee aharumennakee etha baivaru jinnithakakeemeve. mimeehaa etha faharege mathin aadheyskoh ejinnitha misaraxadhun fonuvaa nulevumash

4

moyavefaivee meehaa hedhun laigen budhi hamakanmathee ethaa inthan dheke mibaimeehun birugatheve.

mihingaadhiya kanthatha lolun dhuh meehun jinni moyavi meehaaaa dheytherey kantha veegothaai ooruthakah veegoiy ves ebaimeehunnah bunedhineve. dhen mibaimeehun eesaagefaanah aadheyskoh dhennevee ebaimeehunge saraxadhu dhookuravaa vadaigathumasheve. eesaagefaanu ethanun vadaigathumah dhoangnah araa vadaigannavanikoh jinnithakuge baaruge dhashun salaamaiy kurevifaivee meehaa ekaleygefaanaaieku dhiyumah edhi aadheyskurieve. namaves eesaagefaanu mikamaamedhu inkaarukuravaa vidhaalhuvieve. kaleyge aailaa kairiah gos mathiveri raskalaange kaleaamedhu kanthatha kurevi gothuge vaahaka ebaimeehunnah kiyaadheysheve. kaleaa dheytherey raxum kuravevi gothuge vaahakatha ves kiyaadheysheve.

dhen mimeehaa enburigos ehisaabuganduge hurihaa rahthakuge thereygai eesaagefaanu eynaaaa dheytherey kanthatha kurevi gothuge vaahakatha kiyaahedhieve. [injeelugaivaa maarkus fothuge fasvana baabun] hadhanvee fanditha baa?

aharumen balivumun fanditha hadhameve. adhi rangalhah masbeyneythoa ves fanditha hadhameve. meehunnah dhera dhinumah ves fanditha hadhameve. efaharu hadhaa fandithain beynun kantha nuvejenama alun ehenmeehaku lavaa ves fanditha hadhuvameve. dhen ves ekan nuveje nama alun anekaa ehenmeehaku lavaa ves fanditha hadhuvameve. mikamah etha vaguthakaa laarie aharumen athun heydhaveyve. mikanthakun salaamaiyvevije nama aharumennah varashbodu minivankame libeyneyve.

5

dhuniyeygai vanee dhebaareve. ebaarakee mathiveriraskalaange baarufulheve. adhi ane baarakee zaiyaanaage baareve. maaiyraskalaange angavanee aharumen hurihaa kamegaives ekalaangeah ithubaarukoh undhaguluge vaguthugaives ekan ekalaangeah dhennevumasheve. fanditha hedhumun aharumennah baarulibenee zaiyaanaage faraathunneve. eynaa aharumen edhey kanthatha fudhaidhey kamah hadhaa dhalhadhakaeve. eee aharumen edhalhaigai jasaa mulhin olhuvaalumasheve. eynaage athdhashugai hayaru kurumasheve. mihen viyanudheysheve. minivan meehakah vaasheve! thedhugothugai maaiyraskalaangeakee kobaikan hoadhaabalaasheve. adhi ekalaangeaa medhugaivaa thedhu qaboolukuraasheve. eyrun ethedhuge sababun kaleymen minivanvaaneyve. eesaagefaanu kudakujaku rooxaaneebaaruge dhashun salaamaiykoshdhevun edhuvahaku ethabaivaru meehunthake eesaagefaanaai badhalu kurumah aeve. emeehunge therein meehaku ekaleygefaanah dhennevieve.

edhurukaleyfaanunneve! alhugadu aadheyhaai eku dhannavameve. alhugaduge firihen dharifulhu dhekelumah vadaigannavaasheve. eee alhugaduge huri enme dhariekeve. jinnie vanee eynaaaai avalaafa eve. eynaa kuliakah hama hurefa halheylavan fashaeve. eythi eynaa heynathaalumun eynaage angain fonuves araeve. eythi eynaa enme irukolhakaves dhule nukureyve. ejinni eo alhugaduge dharifulhu nethi kohlaneeeve. eesaagefaanun vidhaalhuvieve. eynaa mithanah gennaasheve. ekujaa

6

rooxaanee baaruge dhashun salaamaiyvumah eesaagefaanunge nanfulhugai dhuaakurumun aharumen ekamun salaamaiyvaaneyve. ekamaku ehisaabun ekan enimuneekee nooneve. ginafaharu zaiyaanaa anekaaves aharumennaa hamalaadheyve. namaves aharumenge hiiy faafain saafukoh eesaagefaanunge nanfulhugai dhuaakurumun maaiyraskalaange zaiyaanaage faraathun aharumennah jehey rooxaanee hamalaathakun aharumen abadhuves salaamaiy kuravaaneyve.

eesaagefaanun aniyaalibi saleebugai maruvedhiyaee aharumenge faafaige sababun aharumennah libenvee azaabuthakuge sazaa libigathumasheve. eesaagefaanun maruvedhiyaee aharumennahtakaa kan qaboolukoh adhi ekaleygefaanunge leyfodhu aharumenge faafaige agu dhekumahtakaa ohorikan abadhuves aharumen qaboolukuranvaaneyve. eyrun eesaagefaanunge arihah ais ais hutaa ves jinni eynaa heynathaalieve. namaves eesaagefaanun ejinniah rakaavedhiumah amuru kurevieve. adhi ekujaa rangalhukuravaa eynaage bapaaai havaalukurevieve. ethaathibi enmen maaiyraskalaange mathiverikan dheke ajaibuve hairaanvieve. [injeeluge lookas fothuge nuvavana baabun] eesaagefaanun mi ekaaveesvana garunugai ves dhiriebahunnevi aharumen ekaleygefaanah eemaanve ekaleygefaanunge nanfulhugai dhuaakurumun maaiyraskalaange edhuaa ijaaba kuravaaneyve.

7

maaiyraskalaange maaiyrooxufulhu aharumennaai ekugai vaaneyve. adhi eesaagefaanee dhinnevumah medhuveri kuravaaney magu kamugai qaboolukuraa konmemeehaku ekaleygefaanunge nanfulhugai dhuaakurumun nubai rooxuge sababun libey haanikathakunnaai udhagoothakun minjuvaaneyve. maaiyraskalaange kibafulhah hithugeadin eemaanve emeehege faafathakah thedhuhithun thaubaave, thaubaage hineun hinaigaiy konme meehakah maaiyraskalaange ekalaange maaiyrooxufulhu dhevaaneyve. rooxaanee balithakun salaamaiyvumah edhi aharumen kuranjeheyne kanthakakee:

1. kurevunu faafathakah iuthiraafuve maaiyraskalaange kibafulhun maaaf edhi thaubaavun,
2. eesaagefaanu dhevi mathiveri qurubaanfulhu qaboolkuraa kamah hekive ekan ekalaange kibafulhah dhennevun,
3. zaiyaanaage baaruge dhashun salaamaiyvumah edhi eesaagefaanunge nanfulhugai ekalaange kibafulhah dhuaakurun, mithin kanthakeve.

zaiyaanaa aharumen nathaalumah masakaiykurey. namaves maaiyraskalaange baarufulhakee enmemathiveri baarufulhu.

maaiykalaakoa! ibasuvaameengeee mialhaage veriraskalaange. adhi ibasuvaameengeee hurihaa baarakah vure mathiverikalaange. mialhaaakee ibasuvaameengeaa dhekolhuve faafa kurevifaivaa faafaveriyakeen. mialhaaah kurevifaivaa faafaah thaubaave ibasuvaameenge kibafulhun maaaf edhen. ibasuvaameenge eesaagefaanun fadhain midhuniyeah vadaigennevee mialhaage faafatha fosevumahtakaa kan mialhaa qaboolkuran.

ibasuvaameenge eesaagefaanun medhuverikoh dhevaa maaiyrooxufulhu mialhaaah dhevun edhi dhuaakuran. adhi mialhaa zaiyaanaage kibain salaamaiykoh dhevun edhi eesaagefaanunge nanfulhugai mialhaa dhannavan. aameen.