1

mi fothaai beheygothun:
alhugadumenge mifoiy ekulavaalevifai mivanee mifoiy kee konme beyfulhakah eesaagefaanun maaiyraskalaange aai medhu dhaskoshdhevi bae filaavalhuthakaai ekaleygefaanun dhekevi bae muujizaaiyta angai dhinumahtakaeve. adhi mi filaavalhuthakun thiya enmehaa kalunnaai kabalunnah iburaiytake xaasiluvaaney kamuge umeedhugai vesmeyve.

alhugadumenge hithuge edhumakee mifoiykiumah fahu konmebeyfulhakuves eesaagefaanunge basfulhutha gaboolukoh ekaleygefaanun engevimagun hingevumeve. adhi ekaleygefaanun medhuverikoh maaiyraskalaange dhevaa nimumenuvaa dhemihuri dhuniye libigathumeve.

thiyabeyfulhun eesaagefaanaai beheygothun ithuru mauloomaathu beynunfulhuvaa nama alhugadumen baairu kuri fothe kamugaivaa eesaagefaanunge vaahaka nuvatha eesaa almaseehu mifoiy vidhaalhuvun edhemeve.

mifoiy tharujamaa kurevifai mivanee injeeluge ekieki foiytakunneve. mifothuge fahukolhugai bae xaasa lafuzuthakaai elafuzuthakuge maana bayaan kurevifaivaaneyve. alhugadumenge mi masakathakee thiyabeyfulhunnah manfaaakah vaaney kamugai umeedhukurameve. adhi thiya enmehaa kalunnaai kabalunnah raxumaiy levevumah edhi maaiyraskalaange kibafulhah dhuaakurameve.

shukuriyaa.

2

mifothugai ekulevifaivaa vaaha
mi fothaai beheygothun: ................................................ 1
dhuaakuran ai dhemeehaku ............................................ 4
loa adhiri meehakah alikan dhevun.............................. 5
fenbalaa ai anhene. ........................................ 12
abxaabeen eburi aun. ............................................. 15
etha bayaku eemaanvi. ................................................. 17
vaabalijehifaivaa meehe. .......................................... 18
eesaagefaanu dheenveriyakaa vaahakafulhudhekevun. ................ 20
maruvefaivaa kujakaai bali anhenaku. ....................... 22
musadhi meehaaaai fageeraku. .................................... 25
maaiyraskalaange amurufulhah kiyamanvey. .....................28
rahume neiy vazeeru .............................................. 31
kaleymenge dhuzminun dheke loabivun. ......................... 33
meehnnaa dheytherey faadu kiyun. ..................................... 36

3

thafaathu dhegahe .................................................... 37
jinni avalaafaivaa meehaku ....................................... 38
maanafun haiy vaahaka. ............................................. 41
godhan gasthakaai vina gastha. ................................... 41
kudakuda oh. ........................................................... 43
kuda kameerukolhu. ......................................................... 43
vina gasthakuge vaahakaige maana. .................................... 44
foruvefaivee hazaanaae. ................................................ 45
aguhuri ranmuthe...................................................... 46
mashifaa dhale........................................................ 46
edhurubeykalaku. .......................................................... 47
badhuruaai eesaagefaanu. .......................................... 47
eesaagefaanu moosaagefaanaai ilyaasgefaanaa eku. ............ 51
qiyaamaiy dhuvahun vaaneygoiy. ....................................... 53
lobuvethi kiyuntherinnash: ........................................ 57
bae lafuzuthakuge maana.......................................... 58

4

dhuaakuran ai dhemeehaku
maaiyraskalaange emeehunnaa dheytherey varah bodah ruhivodigenveye adhi emeehunnakee ehen enmennah vureves molhu baekey heekohgen ulhunu bayakah eesaagefaanu mimaanafunvaahaka vidhaalhuve dhevieve. edhuvahaku dhemeehaku maaiyraskalaange kibafulhah dhuaa kurumahtakaa baithul maqdhisah dhiya. eygetherein ekakee faariseenunge dheenveriye. anekakakee meehun athun vaarugefaisaa ekoh ulhunu meehe.

midheenveriyaa kuriah gos madumadun dhuaakuran feshi. maaiykalaakoaey. mialhaaakee ehen meehun kahala meehakah nuveethee zukuru dhannavamey. eee mialhaaakee vakan kuraa meehakeeme nooney. nubai kanthathakoh ulhey meehakeeme nooney. hiley anhenakaaeku gulhumehingaa meehe ves nooney. adhi mihira vaarufaisaa ekuraa meehaa kahala meehakeeme ves nooney. mialhaa hafthaaaku dhedhuvahu roadha hifamey. adhi mialhaaah libey amdhaneege dhihabain ebai sadhaqaaiy ves dhemey.

mivaarufaisaa ekuraa meehaa ves dhuaakuri namaves eynaa huree thankolhe dhurugai. adhi eynaah isufulaalan ves nukeri hure varah asaraaieku meygaa thalhamun dhuaakuri. maaiykalaakoaey. ibasuvaameenge mifaafaveriyaage machah rahum kuravavaafaandheyve.

5

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. midhemeehun dhuaakoh nimigen geah dhiyairu maaiyraskalaange ruhivodigathun libigen vanee mi vaarufaisaa ekuraa meehaaah. dheenveriyaaakah noon. eee amila nafsuge machashaai thimaa kuraakanthakuge machah bodaavaa konmemeehakuves maaiyraskalaange emeehaage hiiy thirikuravaane. adhi amila nafsashaai kuraakanthakuge machah bodaanuvaa meehun maaiyraskalaange mathikuravaane.

[injeelugaivaa lookas fothuge 18 vana baabuge 9-14 vana ayaaiy]

loa adhiri meehakah alikan dhevun.
eesaagefaanu vadaigennevi magumathee loaadhiri meehakaai dhimaavieve. mimeehaaakee viheyiruves loluge alikan gelifaivee meehekeve. eesaagefaanunge abxaabeen ekaleygefaanah bungneve. edhurukaleygefaan. meenaa viheyiru eynaage loluge alikan gelifaivee meenaage faafaige nuvatha eynaage mainbafainge faafaige sababunthoa?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. ekan ehenvefai evanee eynaage faafaige nuvatha eynaage mainbafainge faafaige sababakun noon. ekan ehenvefai evanee eyrun maaiyraskalaange baarufulhu eynaage dhiriulhumugai dhekevigen dhaaneythee. aharumen dhuvaaluge alikan oiyhaa hidhaku aharen fonuvevi faraathuge

6

masakaiy kuranjeheyne. reyvanee. andhirivumun eves meehakah masakathe nukureveyne. aharen dhuniyeygai vaahaa hidhaku aharennakee dhuniyeyge alikan.

mihen vidhaalhuvumah fahu ekaleygefaanu binmachah kulhu jasavaa ekulhaai faskolhakaa ekuravaa mikilaagadu loaandhiri meehaage lolugai elhuvevieve. adhi emeehaaah vidhaalhuvieve. siloamey kiyaa vevah gos evevun moonu dhovey. evevuge namuge maanaakee fonuvaa mihenneve.

mimeehaa ekaleygefaanu vidhaalhuvi fadhain gos evevun moonu dhovegen geah aeeru eynaage lolah feneyve. eynaage avahterinnaai adhi kurin eynaa salaamjahan inna than dhuh meehun bungneve. alhe meei ekala thaa salaamjahan inna meehaae noontha? baemeehun eee emeehaa kamah bungneve. ane bayaku mimeehaaakee esalaanjahaa meehaaaa hamaekani vatharu meehakeeey ves buneulhuneve. namaves emeehaa gadhaalhaa bunamun gendhiyaee eynaaakee esalaanjahaa meehaa kamasheve.

dhen ehenvejiyaa mihaaru kaleyge lolah fenna goiyvee kihine? ebaimeehun ahaalieve.

7

javaabugai mimeehaa bungneve. eesaagefaaneykiyaa meehaa kilaagade hadhaa e aharenge lolugai alhaa siloam vevah gos dhonnaashey bungney. dhen aharen ethanah gos ekilaatha dhovelumun aharenge lolah alivee. thiyabunaa meehaku mihaaru kobaa? emeehun suvaalu kurieve. ahannakah neyge. mimeehaa javaabugai bungneve.

ebaimeehun milolah alivi meehaa dheenuge dhannabeykalun kamahvaa faariseenunge kairiah gendhiyaeve. eesaagefaanu mimeehaage lolugai kilaa alhuvaa eynaage lolah fenna goiy hedhevi dhuvahakee sabathuge dhuvahekeve. ehenve mifaariseenun ves eynaage lolah alivee kihinethoa ahaa suvaal kurieve.

eynaa bungneve. emeehaa alhugaduge lolugai kilaa elhumun alhugadu ekilaatha dhoveleen. dhen mihaaru alhugaduge lolah alive feney. bae faariseenun dhennevieve. meeisaagefaanakee maaiyraskalaange fonuvevi meehe noon. eee eynaa sabathuge dhuvahah ves faruvaale nubahahtaa.

namaves anebayaku bungneve. faafaveriakah mifadha kanthatha kureveynee kihinakun thoa?

8

ehenve mibaimeehun dhebayakah behijeyve. eee ebayaku anebayakaa ebas nuvevigenneve. dhen edhannabeykalun anekaaves mi lolah alivee meehaaah bungneve. eynaa eragalhukuree kaleyge loa veeiru kaley eynaaaai dheytherey bunan othee keekey? mimeehaa javaabu dhineve. eynaaakee rasoolu beykale. namaves mimeehunne eynaaakee kureegai loaadhiri meehe kamakah adhives qaboole nukurevuneve. dhen mibaimeehun mimeehaage mainbafain balaa fonuvieve. emeehun kure mibaimeehun suvaalu kurieve. meei kaleymenge viheyiru ves lolah nufenna dharifulhuthoa? adhi mihaaru meenaage lolah alivefai mivanee kihine?

eynaage mainbafain bungneve. meei alhugadumenge dharifulhukan alhugadumennah hamayaqeen. adhi eynaa ufanveeiru ves eynaage lolakah nufeney. ekamaku eynaage lolah alivi gothakaai adhi lolah fennagoiy hedhi meehakee kaakukame alhugadumennakah neyge. thiyabeykalun eynaa kuren suaalu kuravaa. eynaaakee mihaaru thasaraf fudhifaivaa meehe. eynaa eynaaah kantha dhimaavi gothuge vaahaka kiyaadheyne.

ebaimeehun thibee yahoodheenge meesverin dheke birunneve. eee emeehun ninmaifaivanee eesaagefaanakee almaseehu kamah bunefi meehakaai dheytherey

9

ehen eves yahoodheenge meehaku eves kahala gulhume nubeyvumasheve. adhi efadha meehakah alhukan kuraa thanthanah vanumah manaakurumasheve. mimeehaage mainbafain mihen bunee ehenveyve.

dhevana faharah mibaimeehun milolah alivi meehaa mithanah genes bungneve. thiyavedhiya kanthathakaai dheytherey thedhu bunumah maaiyraskalaange gandhee huvaakurey. eee kaleyge lolah ragalhukoh dhiney kaley thiyabunaa meehaaakee faafaveriekan aharumennah engey.

mimeehaa eyge javaabugai bungneve. ekaleygefaanakee faafaveriekame adhi noonkame alhugadakah neyge. alhugadah egenee kureegai alhugadakee loaandhiri meehe namaves mihaaru alhugaduge lolah feney.

dhen emeehun eynaa kuren suvaalu kurieve. eynaa kaleah kuree kee? kaleyge lolah fenna goiy hedhee kihine?

ekaleygefaanu kantha kurevigoiy alhugadu thiyabeykalunnah kiyaadheefin. namaves thiyabeykalun evaahakathakuge adeneysevi. veeiru alun evaahakaige aduasavan thiyaedhilavanee keeve thoa? anekaa thiyabeykalun ves ekaleygefaanunge abxaabeennah vumah edhilavaneethoa? dhen mibaimeehun rulhiaisgen mimeehaaaai dhimaaah nubai echethigovai bungneve. eynaage abxaabeeakee kaley. aharumennakee moosaagefaanunge

10

abxaabeen. maaiyraskalaange moosaagefaanaai vaheege basfulhun vaahakadhekevi. namaves mimeehaaakee konthaakun ai meehekame ves aharumennakah neyge.

milolah alivee meehaa bungneve. meei ajaibuvaa varuge vaahakaekey. mikaleygefaanun vadaigennevee konthaakunkame ves thiyabeykalunnakah neygeye. namaves mikaleygefaanun alhugaduge lolah fenna goiy hadhavaidhevi. alhugadumen enmennah ves ege fadhain maaiyraskalaange faafaverinnakah asavaa vodigennenuve. ekalaange asavaa vodigenvanee maaiyraskalaangeah eemaanvaa ekalaange amurufulhuthakah faruvaa bahataa meehunnah. dhuvahakuves loaandhiri meehege lolah migothakah alivefaenuve. mikaleygefaannakee maaiyraskalaange faraaiypulhun vadaigaiy beykale noon nama ekaleygefaanakah mifadha kanthathake ves nukurevunees.

mimeehaa mihenbuni aduahaa mibaimeehun bungneve. kaleakee ufanvi vaguthun feshigen faafaige thereah gebifaivaa meehe. veeiru kaley aharumennah thagureeru kurumah ladhenuganey tha? dhen ebaimeehun mimeehaa ethanun beyrukurieve.

eesaagefaanah mivaahakaige adu ivivadaigen emeehaa hoadhevumah vadaigen emeehaa fenivadaigathumun vidhaalhuvieve. insaanaage dharikalun

11

qaboolukuran tha?

saahibaa. insaanaage dharikalunnakee konbeykalethoa? alhugadah bunedhevaa eyrun alhugadu qaboolukuraanan.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleah eynaa mihaaru fenije. kaleaai vaahakadhakan kaleyge kurimatheegai mihira meehakee xudh insaanaage dharikalun. dhen mimeehaa bungneve. maaiysaahibaaey. alhugadu eemaanvan dhen mimeehaa ekaleygefaanah hamdhusanaa kieve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen midhuniyeah aee hisaabu belumah. eee eyrun adhiri meehunnah feni adhi fenna meehun adhiri meehunah vaane. ethaagaivee bae faariseenunnah miaduivi bungneve. thiyabunee keekey? aharumennakee ves adhiri bae tha?

javaabugai eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen adhiri nama kaleymen kuhverie nuvees. namaves kaleymen fenna kamah bunamun gendhaathee kaleymenge faafaige sababun kaleymen mihaaruves thiyathibee kuhverivefai.

[injeelugaivaa yahuyaa fothuge 9 vana baabuge 1-14 vana ayaaiy]

12

fenbalaa ai anhene.
eesaagefaanu dhathurukoh vadaigen magumathee samaariyaaey kiyunu hisaabuge therein dhathuru kuravan jehi vadaigatheve. mihen dhathuru kuravaa vadaigannavumun ekaleygefaanu samaariyaage rashe kamugaivaa saicharah vadaigatheve. erashakee yauqoobugefaanu ekaleygefaanunge dharikalun yoosufgefaanah dhevi bimaai kaireegaivaa rashekeve. yauqoobugefaanunge valhu huree ethanugaeve. evalhakee varah fun valhekeve. valhun emeehun fen nagaa ulhenee badiyalegai vaajahaa thirikoh efurumun vaagadah dhamaa ebadiyaa machah nagaigenneve. eesaagefaanun dhathurufulhuge sababun vevadaigenfaivaa varubalifulhukamun evalhuge kaireegai isheedhevadaigatheve. eyru gaaiygadakah mendhuru baarajahan kairivefaiveyve. adhi ekaleygefaanaaeku ai abxaabun vee kaaechethi gannan rashuthereah goheve.

evaguthu samaariyaage anhenaku ethanah fenbalaa aeve. eesaagefaanu eynaah vidhaalhuvieve. ahannah fen fodhe dheefaanantha? yahoodheen samaariyaage meehunaaeku eves gulhume nubahahtaeve. ehenve mianhen meehaa bungneve. kaley thiyaee yahoodheenge meehe. aharennakee samaariyaage anhenakeen. veeiru kaley aharenge kibain fenfodhakah thiyaedhunee keeve?

13

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange kaleah dhevavan beynunfulhuve vodigenvaa hadhiyaae kaleakah neyge. adhi kaleyge kibain fenah miedhenee kaakukame ves kaleakah neyge. kaleah mikanthatha egey nama kaley emeehaage kibain dhirun libidhey fenah edheyne.

mianhen meehaa bungneve. ekamaku meei varah ves fun valhe. adhi thiyabeyfulhaa athupulhugai fen nangavaane eves eche neiy. veemaa thiyadhennevi dhirun libidhey fen nangavaanee kihine thoa? mivalhakee alhugadumenge kaabafainge therein yauqoobgefaanu dhevi valhe. adhi mivalhun khudhu ekaleygefaanaai ekaleygefaanuge dharidharikalun ves fenfodhu hiiypevi. adhi ekaleygefaanunge geribakatahves mivalhun fendhevi. thiyabeyfulhaaakee yagoobugefaanahvure ves mathiveri beyfulhakeemu thoa? eesaagefaanu vidhaalhuvieve. mivalhun fenboa konme meehaku ves alun fenbovaane. namaves aharen midhey fenboifi meehaku eahfahu dhuvahakuves fenenubovaane. aharen dhey fen emeehaage hashigadugai uthuriaraa fenaarakah vaane. adhi eaarun nimumenuvaa hayaathe libeyne. thiyavidhaalhuvi fen alhugadah dhevaa. eyrun alhugadu dhuvahakuves fene nubovaane. adhi konmedhuvahaku mivalhu dhoshah fenbalai annaakah nujeheyne.

14

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. gea gos kaleyge firimeehaa govaigen aadhey.

alhugaduge firiaku neiy. mianhen meehaa javaabudhineve. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleyge firiyaku nethey kaley thiyabunee ragalhah. fas meehunnaa kaley in. namaves mihaaru kaleyaa ekugai ulhey meehaaaa kaleaa ulhenee idhigene noon. kaley thiyabunee thedhah. manikufaanuey. anhenmeehaa bungneve. kaleygefaanakee rasoolekan alhugadah egije. alhugadumenge kaabafain maaiyraskalaange kibafulhah alhukankuree mifarubadha matheegai. ekamaku kaleygefaanuge meehun yahoodheen dhauvaakuranee maaiyraskalaange angavaifaivanee ekalaangeah alhukankuran jeheynee hamaekani jeroosalamgai kamah.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kabuleygeye. mibunaa eche ragalhah ahaa qaboolukurey. ehen zamaane ebaaadhe. ezamaanugai bapaafulhu kamugai vodigenvaa maaiyraskalaange kibafulhah alhukankuraanee vaki jeroosalamaku nuvatha vaki mifarubadhaaku ves noon. kaleymen samaariyaage meehun alhukankuramun gendhanee kaleymen alhukankuraa faraathakee kon faraathekan ragalhah nuves egithibe. ekamaku aharumen yahoodheen alhukankuranee aharumen alhukankuraa faraaiy ragalhah egithibe. eee yahoodheen

15

medhuverikuravaa maaiyraskalaange meesthakun salaamaiykuravaanethee. efadha zamaane ebaaadhey. ezamaanugai thedhuhithun bapaafulhah alhukankuraa meehun alhukankuraanee maaiyroohufulhuge baarugai. ezamaanugai ebaimeehun ekalaangeah alhukankuraanee ekalaangeakee kon faraathekan ragalhah egithibe thedhuverikamaaeku. mibunaazamaan mihaaruves miothee aisa. bapaafulhuves beynunfulhuve hoadhavanee mifadhain alhukankuraaney meehun.

maaiyraskalaange akee roohaanee faraathe. veeiru ekalaangeah alhukankuraa meehun ves alhukankuran jeheynee roohun. adhi thedhuverikamaaeku.

mianhen meehaa bungneve. almaseehaa midhuniyeah vadaigannavaanekan alhugadah ege. ekaleygefaanun vadaigaiy alhugadumennah hurihaa eche saafukoh olhunfiluvaa dhevavaane.

dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleaai mivaahakadhakanee thiyabuni meehaa.

abxaabeen eburi aun.
evaguthu ekaleygefaanunge abxaabeen eburiaeve. adhi ekaleygefaanun anhenakaai vaahakafulhudhakavaa than feni hairaanvieve. namaves

16

ekakuves ekuravanee keethoa nuvatha ekaleygefaanun eanhen meehaaaa edhakavanee konvaahakaethoa ves suvaale nukurieve. dhen mianhenmeehaa negi fenbadiyaa ves bahahtaafai rashugethereah gos meesthakun kairee bungneve. aharenge mulhi umurugai kuriyaa kurihaa kame egey meehakaai dhimaaveje. emeehaa kairiah dhaanaadhey. anekaa meei almaseehukamah ves vedhaane.

meesthakun rashbeyrah nikume ekaleygefaanunge arihah dhiumah higaagatheve. eyru eesaagefaanunge abxaabeen ekaleygefaanah bunamungendhiyaeve. edhurukaleygefaanuey. konmeves eche farikulhuvaa. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymennah ekaaechakaa beheygothun ekache ves neygey kaaechihi ahannah libey. abxaabun ekaku anekakah bungneve. anekaa ehenmeehaku ekaleygefaanah kaaechethi genesdhinee baa.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharenge kaanaaakee aharen fonuvi faraaiy aharenge kibain beynunfulhuve vodigenvaa kanthathakurun. adhi aharen kuran fonuvi masakaiy ninmun. kaleymen buneulhey harubahe ovey. govaan kedeynee hatharu mahah fahuey. aharen bunantha. loahulhuvaa ragalhah dhaduthakah balaabala. govaan mihaaruves evanee haruve kadanvefai.

17

mihaaruves govaankadaa meehaaah eynaage musaara ebalibey. adhi mihaaruves nimumenuvaa hayaathuge govaan eoiy ekuranee. eyge sababun govaanindhi meehaaaai govaankedi meehaaaai dhemeehun ufaakuranee. meehun abadhuves bune ulhey bunumakee hama thedhe. ekaku indhaaneeey. anekaku govaan kadaaneeey. aharen kaleymen fonuvee kaleymen nuves hadhaa dhadakun govaankedumah. dhaduge bura masakaiy kuree ehenbaye. namaves egovaamuge faidhaa libenee kaleymennah.

etha bayaku eemaanvi.
mirashuge varahgina samaariyaage meehun eesaagefaanah eemaanvieve. emeehun ekaleygefaanah eemaanvee mianhenmeehaa emeehaa kuriyaa kuri haakame eesaagefaanu dhenevadaigenvaa vaahaka kiyaadhinumuge sababunneve. mihenve emeehun ais ekaleygefaanunge arihun emeehunnah kiyavaadhevumah madukurevumah edhuneve. veemaa ekaleygefaanu dhedhuvas vandhen emeehun kairee erashugai hunnevieve. adhi ekaleygefaanunge basfulhuthakuge aduivi ithuru etha samaariyaage bayaku ves ekaleygefaanah eemaanvieve. ebaimeehun mianhen meehaaah bungneve. aharemen furathama mikaleygefaanah eemaanvee kaleyge sababun namaves mihaaru aharumen ekaleygefaanah eemaanvanee ekaleygefaanunge basfulhutha aharumennash

18

ivuneema. adhi ekaleygefaanakee midhuniye minju kurevumah fonuvavaa faraaiykan mihaaru aharumennah yaqeenveje.

[injeelugaivaa yahyaa fothuge 4 vana baabuge 4-42 vana ayaaiy]

vaabalijehifaivaa meehe.
edhuvahaku eesaagefaanun meesthakunnah kiyavaa dhevavan geygai innevieve. ethanugai jalileeaai judheaaaai jeroosalamge dheenuge dhannabeykalunnaai dheenee mudharisun thibevieve. adhi eyru meesthakunge balitha faseyhakoh dhevumahtakaa ekaleygefaanaaieku enmemathiverikalaange baarufulhu ethaagai vieve.

ehen innavanikoh bayaku ethanah vaabali jehifaivaa meehaku ashigandakah laigen genaeve. ebalimeehaa eesaagefaanuge arihah gendhiumahtaka emeehun geygethereah vanumah masakaiy kurieve. namaves evefaivaa meesthakunge ginakamun ekaleygefaanunge arihah dheven nethumun ebaimeehun meenaa govaigen furaalhu machah dhaan huri sidiakun erieve. dhen furaalhugai baagade hadhaa meesthakunge medhun mimeehaa eynaage ashigadaaeku seedhaa eesaagefaanunge kurifulhumachah thirikurieve.

mibaimeehunge eemaantherikan fenivadaigen eesaagefaanu ebali meehaaash

19

vidhaalhuvieve. raxumaiyteriyaaey. kaleyge faafatha fohevije. ethaathibi dheenuge dhannabeykalunnaai dheenee mudharisun hithasherieve. kufuruge bastha bunaa mimeehakee meekaaku? maaiyraskalaange fiyavaa faafa fuseveyne faraathakee kobaa?

eesaagefaanah mimeehun hithashmiaraa echethi dhenevadaigaiy vidhaalhuvieve. kaleymen thiyahen hithasharanee keevethoa? kaleyge faafatha fohevijeye noonee kaley thedhuve higaashey meege therein mimeehaaaa dhimaayah bunan faseyhaee keekeythoa? insaanaage dharikalunnah midhuniyeygai meehunge faafa fosevumuge hagu libigenvaakan kaleymennah saabithu koshdheynan.

mihen vidhaalhuve evaabalijehifaivaa meehaaah ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. thedhuvey. kaleyge ashigandu hifaigen geah dhey. hama vaguthun enmenge kurimatheegai mimeehaa thedhuve eynaage ashigandu nagaigen maaiyraskalaange kibafulhah hamdhaai zukuru kuramun eynaage geah higajeyve. mithanugai thibi hurihaa enmen varashbodah mikamaa ajaibuve maaiyraskalaange kibafulhah hamdhu sanaa kieve. ebaimeehun vee hairaankamuge bodukamun bungneve. miadhu aharumennah dhuvahakuves handhaan nunetheyney fadha ajaibu kanthathake fenije.

[injeelugaivaa lookas fothuge 5 vana baabuge 17-26 vana ayaaiy]

20

eesaagefaanu dheenveriyakaa vaahakafulhudhekevun.
nikodheemasey kiyunu faariseenunge dhannabeykalaku ulhuneve. eynaaakee yahoodheenge verikankuraa majleehuge membarekeve. ereyge reygadu eynaa eesaagefaanuge arihah ais dhennevieve. edhurukaleygefaanakee maaiyraskalaange fonuvaigen vadaigen beykalekan alhugadumennah ege. eee kaleygefaanun thiyadhakavaa muujizaaiytakakee maaiyraskalaange kaleygefaanaaieku nuvaa nama dhekeyne fadha muujizaaiytake noon. meege javaabufulhugai eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen thedhe bunantha. alun ufannuvaa eves meehakah maaiyraskalaange raskanfulhe nufennaane.

nikodheemas bungneve. muskulhivefaivaa meehakah alun ufanveveynee kihinakunthoa. hamayaqeenunves alakun emeehege manmaage bandakun ufane nuveveyne.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen mibunanee hama thedhe. fenaai roohun ufannuvaa meehakah maaiyraskalaange raskanfulhe neygeyne. alun ufanvaan jeheye aharen bunumun ajaibunuvey. hashigandakun hashigande ufanvey. namaves roohun ufan vaanee roohu. vai ves jehenee e jehumah edhey dhimaalakah. eyge aduivey. namaves eannanee konthanakunkame

21

edhanee konthaakashkame neygey. maaiyraskalaange roohufulhu ves vanee mifadhain. alun ufanveveynee hamaekani emaaiyroohufulhun. thiyahenvaanee kihinakun thoa. nikodheemas suvaalu kurieve. kaleakee israaeeluge meehunnah dheenkiyavaidhey meehe, eesaagefaanun vidhaalhuvieve. veeiru mibunaa eche kaleakah nuvisnunu tha? aharen mibunanee hama thedhe. aharumen dhakanee aharumennah egey vaahakatha adhi aharumen hekidhenee aharumennah fenifaivaa kanthakaaimedhu. namaves kaleymen aharumenge bastha qaboolenukurey.

aharen kaleah vaige misaalun mibunedhinee dhuniyevee kanthathake. veeiru kaleah udugaivaa roohaanee kanthakuge vaahakatha kiyaadheefi nama kaleah adhi qaboolukureveynee kihine? udun ai insaanaage dharikalun fiyavaa ehen eves meehaku udakah nudhey.

kuree zamaanugai moosaagefaanu sahaaraage thereygai loa harufa dhandiegai laafai machah nengevi fadhain insaanaage dharikalun ves machah negen jeheyne. eyrun ekaleygefaanah eemaanvaa konmemeehakah nimumenuvaa dhemihuri hayaaiy libeyne.

eee maaiyraskalaange midhuniyeyge machah loabivevodigenvaa mathiverikamuge sababun ekalaange hamaekani dharikalun midhuniyea dhevi.

22

eee ekaleygefaanah eemaanvaa konmemeehakah marunuve nimumenuvaa dhemihuri hayaaiy dhevumahtakaa. ekalaange ekalaange dharikalun dhuniyeah fonuvevee dhuniye kuhveri kurevumakashe noon. eygebadhalugai ekaleygefaanu medhuverikoh dhuniye minjukurevumah. ekalaange dharikalunnah eemaanvaa evesmeehaku kuhverie nukuravaane. ekamaku ekaleygefaanah eemaannuvaa meehun mihaaru ves vanee kuhveri kuravaafai. eee ebaimeehun maaiyraskalaange hamaekani dharikalunnah eemaannuveema.

mimeehun kuhveri kurevey sababakee meei. alikan dhuniyeah athuveje. namaves meesthakun loabikuree adhirikamah. eee ebaimeehunge amalutha nubaiveema. nubai amalkuraa konme meehakuves ayah nafrathu kurey. adhi eynaage amalutha haamave fenidhaane kamuge birah ayakah naannaane. namaves thedhuverikanmathee dhiriulhey meehun ayah aadhey. eee emeehun kuraa hurihaa kamakee ves maaiyraskalaange raskanfulhahtakaa kuraa kanthathakan ehen meehunnah saafukoh dhekumahtakaa.

[injeelugaivaa yahyaa fothuge 3 vana baabuge 1-12 vana ayaaiy]

maruvefaivaa kujakaai bali anhenaku.
eesaagefaanu eburi jalileeah vadaigenneveeru meesthakunge bodubaigade ekaleygefaanaai badhaluvumah ethanah ais thibeve. adhi

23

mibaimeehun ekaleygefaanah maruhabaa kiyeve. dhen emeehunge therein jairusey kiyunu dheenee marukazuge veriyaku eesaagefaanunge fainpulhu machah thirive eynayaaieku eynaage geah vadaigathumah edhi aadheys dhennevieve. eee eynaage huri hamaekani anhen dharifulhu vanee marah haaziruvefaeve. ekujaaakee umurun gaaiygadakah baara aharuge kujekeve. eesaagefaanu mimeehaaaaieku vadaigannavanikoh evefaivee meesthakunge ginakamun fithi baaruvee varun ekaleygefaanah higaivadaigathumah ves dhathifulhuve vadaigennevieve. emeesthakunge thereygai medhukedumenethi leyfaibaathaa baara aharuvefaivaa anhenaku vieve. eves meehakah eynaage bali faseyhakureveyney gothe nuvieve. eynaa eesaagefaanunge furagahun ais ekaleygefaanunge kodugai oiy foshaage kolhugai aiy jasaalieve. hamaevaguthu eynaage leyfeybun hutijeyve.

magey gaigai aiy lee kaaku? eesaagefaanu vidhaalhuvieve. ethaagai thibi enmen ves ekaleygefaanunge gaigai naaiylan kamah bunumun badhuru dhennevieve. maaiysaahibaaey. mienmen ves kaleygefaanunge gaigai keythi kaleygefaanaa kairi vevey thoa eba masakaiy kure.

namaves eesaagefaanu vidhaalhuvieve. konmevesmeehaku aharenge

24

gaigai aiylaifi. eee aharenge hashigadun baaru beyruvegen dhiya. dhen mianhenmeehaa mithanfeni neygi nudheveynekan egumun birun thuruthuru alhamun ais eesaagefaanunge fainpulhu machah thirivieve. adhi enmenge kurimatheegai eynaa eesaagefaanunge gaikolhugai aiylee keevegenkamaai adhi hamavaguthun eynaage bali ragalhuvee gothuge vaahaka kiyadhineve.

eesaagefaanu eynaaah vidhaalhuvieve. dhathaa! dhathage eemaankamuge sababun dhathaah thiyavanee ragalhuvefai. hiiy hamajehi ufaakurey. eesaagefaanun mihen vidhaalhuve nuves nimi ulhenikoh dheenuge marukazuge veriyaa jairusge gein meehaku aeve. emeehaa bungneve. edhurumeehaaah dhen ithuru udhagoo kurumuge beynume neiy. jairusge dharifulhu maruveje. miadu ivivadaigen eesaagefaanu jairusah vidhaalhuvieve.

birunuganey. hamaekani eemaankan bahahtaa. kaleyge dharifulhu ragalhuvaane. eesaagefaanun jairusge geah vadaigaiy ekujaa oiy kotari thereah vadhevadaigennevieve. adhi badhuru aai yahuyaa aai yauqoobu aai ekujaage mainbafain fiyavaa ehen evesmeehaku ethanah nuvanumah engevieve. eyru beyrugai enmen ekujaage maruge sababun adunadu nagaa roi hithaamakoh hadhan thibeve.

25

ebaimeehunnah eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen roi hithaamakuraane kameneiy. mikujaa mivanee maruvefakaa noon. eynaa evanee nidhaafai. mimeehun eesaagefaanah malaamaaiy koh hee hedhieve. eee emeehunnah ekujaa vanee maruvefaikan yaqeenvaatheeeve.

eesaagefaanu ethereah vadaigen ekujaage athugai hifaalavaa vidhaalhuvieve. kokoa. heylaa.

ekujaage furaana eburi aeve. adhi hamavaguthun eynaa kolhah thedhuvieve. dhen eesaagefaanu ekujaaah kaaeche dhinumah vidhaalhuvieve. ekujaage mainbafain hairaanve ajaibuvieve. namaves mikanthakuge vaahaka eves meehaku kairee nubunumah eesaagefaanu emeehunnah amurukurevieve.

[injeelugaivaa lookas fothuge 8 vana baabuge 40-56 vana ayaaiy]

musadhi meehaaaai fageeraku.
eesaagefaanu vidhaalhuvieve. efaharaku varashbodu musanjaku ulhunu. eynaa abadhuves enme agubodu molhu annaunu laa molhu keun kaigen araamugai ulhunu. mimusadhi meehaage dhoraashi kaireegai konmedhuvahaku lazarusey kiyaa varah fageeraku genes beyvifai ovey. eynaa ethaa onnanee

26

eee mimusadhi meehaa kaairu meyzumathin ohey baakee kaaethikolhu libeynekamuge umeedhugai. eynaage mulhi hashigadugai vanee faaruthakun furifai. kuthaatha ais eynaage faaruthakugai dhoolaa ves hadhaa. edhuvahaku milazarus maruveje. dhen malaaikathun eynaage furaana suvarugeah ibraaheemgefaanunge arihah gendhevi.

mimusadhi meehaa ves maruvi. adhi eynaage hashigadu valhulevunu. mimusadhi meehaa narakaigai varah veyn libigenvaa haalugaivi. eynaa vashaigen hoadhaa beleeru varashdhurun eynaaah ibraaheemgefaanu fenunu. adhi ekaleygefaanunge arihugai lazarus ves vanikoh dhuh. emeehaa govi. ibraaheemgefaanuey. alhugadah rahum kuravaashey. alhugadu mialifaanuge thereygai mivanee varah veynugaey. lazarusge igiye fen echakah lavaafaa alhugaduge agayah fini kohlai dhinumah mithanah fonuvaa dhevaashey.

namaves ibraaheemgefaanu vidhaalhuviey. dharifulhaaey. handhaan veyhey. kaley dhuniyeygai ulhunuiru kaleah ragalhu goiyta dhimaaviey. adhi lazarusah varah dhera nubai goiyta dhimaaviey. mihaaru mithaagai eynaaah vanee hamajehun libifaey. adhi kaley thiyavanee veynugaey. ehen noonas kaleaai aharumennaai dheytherey bodu fun valhugade ebaothey. ehenve

27

mifaraathun ekakah ves thiyafaraathakah nudheveyneye. adhi thiyafaraathun ekakah ves mifaraathakah ves naadheveyneye.

dhen mimusadhi meehaa bungneve. namaves alhugaduge miaadheys qaboolu kuravaashey. lazarus alhugaduge bapage geah fonuvaa dhevaashey. egeygai alhugaduge ebadu ebafaa fas firihenun thibeyneye. lazarus emeehunnah alhugadu ulhunu gothah noolheyn inzaaru kohfinama emeehunnah miveynaai aniyaa libey thanah annaakah nujeheyneye.

namaves ibraaheemgefaanu vidhaalhuviey. emeehun athugai moosaagefaanaai ehenihen rasoolu beykalun liuvi foiyta veye. eliyevifaivaa naseyhaiyta ahai eah emeehunnah eemaanvevidhaaneye. mimusadhi meehaa bungney. noonekey. ibraaheemgefaaney. emeehunge kairiah maruvefaivaa meehunge therein meehaku higaje nama ebaimeehun ebaimeehunge hithaai ulhumaai badhalukuraaneye.

dhen ibraaheemgefaanun vidhaalhuvi. emeehun moosaagefaanaai ehen rasoolubeykalun vidhaalhuvi basfulhuthakuge adunaahaa ulheyey. veeiru maruvefaivaa meehaku alun dhirigen dhiyas emeehunge hithaai ulhume badhale nukuraane.

[injeelugaivaa lookas fothuge 16 vana baabuge 19-31 vana ayaaiy]

28

maaiyraskalaange amurufulhah kiyamanvey.
eesaagefaanu jalileegai vanikoh jeroosalamun aee faariseenun kamahvaa dheenuge dhannabeykalunge bayakaai dheenuge mudharisunge bayaku ekaleygefaanuge arihah aeve. mimeehunnah ekaleygefaanunge bae abxaabeen keumuge kurin aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh kaathan fenuneve. faariseenunnaai adhi hurihaa yahoodheen ves ebaimeehunge kaabafain dhaskoh dheefaivaa kanthathakah kiyamanvumuge gothun keumuge kurin ves khaasa gothege mathin aiy dhoveyve. emeehun baazaarumachah gosaa ais ves mivuloo kohgen noonee nukaeve. minoonas etha aadhakaadhathake emeehun gengulheyve. eyge thereygai thashitheli fadha echethi ves dheenuge khaasa gothakah dhovun himeneyve.

dhen mifaariseenunnaai dheenuge mudharisun suvaalu kurieve. kaleyge abxaabun dheenee aadhathakaai egothah kanthanukuranee keeve? balaala. emeehun ekanee aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymenge dheenee aadhathakah kiyamanvumahtakaa maaiyraskalaange kurevi amurufulhutha kaleymen uvaalanee keevegen? maaiyraskalaange vahee kureviey. kaleymenge mainbafainnah kameyhithaashey. adhi emeehege manmaashaai bapaah ihaanethi bastha

29

buneulhey konmemeehakah maruge adhabu dheyshey.

ekamaku meehun emeehunge mainbafainnah alhaanulaa ulhumah kaleymen hudha dhey. emeehunge athugaivaa echethi vanee maaiyraskalaange kibafulhah hadhiyaa kurevifaey bune egothun emeehunge mainbafainnah eheenuvumah kaleymen magufahikoh dhey. meei mainbafainnah ihuthiraamukoh kameyhithun tha? kaleymen amilaah ufedhi goiytakah kantha kurumahtakaa maaiyraskalaange vaheekurevi basfulhutha kaleymen uvaalaa. dhefushdhegoiy makaruverinney. rasoolu izaayaagefaanu vidhaalhuvi mivaheebasfulhakee kaleymen kahala meehunnaai varah ragalhah ves gulhey basfulhe.

mibaimeehun thimansuvaameengeah ihuthiraamu kuranee hamaekani ebaimeehun bunaa basthakunney. namaves emeehunge hiiyta vanee thimansuvaameengeaai varah ves dhurugaey. ebaimeehun thimansuvaameenge engevi goiytakey kiyaa ebaimeehun amilaah ufedhi goiyta ehenmeehunnah dhaskoh dheyey. ehenkamun ebaimeehun ekuraa alhukamakee beykaaru echekey.

eesaagefaanun meesthakunnah evumah govaalavaa vidhaalhuvieve. aharen mibunaa eche kanulaa aduahaa. meehaku maaiyraskalaange

30

kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah vanee emeehaku kaaeche nuvatha boaechege sababakun noon. namaves meehaku kamunudhaa nusaafu meehakah vanee emeehege again buneulhey basthakuge sababun. dhen ekaleygefaanunge abxaabeen ais ekaleygefaanah bungneve. kaleygefaanu thiyavidhaalhuvi vaahakaige aduivi faariseenun varashbodah rulhiaikan dhenehureemuthoa?

ekaleygefaanu vidhaalhuvieve. aharenge udugaivodigenvaa bapaafulhu indhavaafai nuvaa konmegahe ves moolun luhe elaaleveyne. emeehun kiyaa echisaa dheytherey alhaanulaa. emeehunnakee lolashnufenna bae ekamaku emeehun ehenmeehunah magudhakaa dhinumah ulhey. lolashnufenna meehaku ane lolashnufenna meehakah magudhakanee nama dhemeehun ekoh adhavalhakah veteynekan yaqeen.

badhuru bungneve. thiyavidhaalhuvi kanthathakuge maana alhugadumennah vidhaalhuve dhevaa.

eesaagefaanu ebaimeehun kure esevieve. adhives kaleymennah mivaruves neygeytha? again etherevaa echethi dhanee gohorashkan adhi eahfahu ethakethi hashigadun beyruvaakan kaleymennah ves egeyne. namaves again beyruvaa bastha annanee hithun. adhi mibasthakakee

31

nubai basthake nama mikamuge sababun emeehun kamunudhaa nusaafu meehunnah vey. eee nubai edhuntha annanee seedhaa hithuge adin. eee meehun merumaai meehakaai idhegen hure ehenmeehunnaa gulhun hingumaai. jeensee gulhumuge faafathakaai, vakankurumaai, dhoguhedhumaai, adhi ehenmeehunaai dheytherey nubai vaahakatha dhekun. mifadha kanthakuge sababun meehaku maaiyraskalaange kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah vaane. namaves aiy dhovumuge gothun kuranvaa khaasa vuloo nukoh keumakun meehaku maaiyraskalaange kurifulhumathee kamunudhaa nusaafu meehakah nuvaane.

[injeelugaivaa maarkus fothuge 7 vana baabuge 1-4 vana ayaathaai adhi mathas fothuge 15 vana baabug 2-20 vana ayaaiy]

rahume neiy vazeeru
eesaagefaanunge abxaabeenge therein badhuru eesaagefaanun kuren suvaalu kurieve. maaiysaahibaaey. alhugadaai dheytherey nubaikoh kankohfi meehakah alhugadu kitha faharah maaafu kuran jeheynethoa? alhugadu emeehakah haiy faharah maaafu kurumun fudheynethoa?

eesaagefaanu javaabugai vidhaalhuvieve. haiy faharaku noon. hathdhiha haiy faharuves emeehakah kaley maaafu kuran jeheyne.

32

raskalaku eynaaah dharani verivefaivaa vazeerunnaai dheytherey kanthakuri gothaai udugaivodigenvaa raskanfulhaai egoiy vegenvanee mifadhain. raskalaku emanikufaanunge vazeerunge dharaneege kanthatha hamajasanikoh erasgefaanah ethahaas rufiyaaakah dharaniverivefaivaa vazeeraku ethanah genevunu. eynaaah edharani dheken nethumun rasgefaanu engevee eynaaah vangnaa vaahaa mudhalakaa eynaaaai eynaage abidharin edharani adhaa kurumahtakaa vikaalumah.

mivazeeru kakoomachah thirive rasgefaanah aadheyskoh bungney. alhugadah kudadhuvaskolhe dhevaashey. eyrun alhugadu manikufaanah dharaafaivaa dharani adhaakuraanamey. rasgefaanu eynaage vazeeruge machah rahumkoh eynaage dharani uvaalavai eynaa fonuvaalevi.

mivazeeru mithanun dhiya magumathee eynaaah satheyka rufiyaa dheynvefai oiy eynaaaaieku masakaiykuran ulhey ehenvazeerakaai dhimaavi. mimaaafu kurevunu vazeeru anemeehaa hifahahtaa eynaage karugai hifaafai buni. mashah dharaafaivaa satheyka rufiyaa dheyshey.

mimeehaa kakoomachah thirive eynaah aadheys kohfai buni. aharennah kuda dhuvaskolhe dheyshey. aharen thiyafaisaa aburaadheynamey. namaves

33

mimaaafu kurevunu vazeeru miadeneyhi. eynaa mimeehaaah efaisaa dhekendhen emeehaa jalugai hayaru kureveyne goiy hedhi.

mithan dhuh ehenvazeerun ekamaa varashbodah dherave rulhiais mikan ebaimeehunge rasgefaanah husha elhi. dhen rasgefaanu mimaaaf kurevunu vazeerah aumah engevi. rasgefaanu mivazeerah dhennevi. ey raxumathneiy vazeeraaey. kaley dharaafaivee hurihaa dharangne aadheyhaaeku edhumun aharen kaleah maaaf kureemey. veeiru kaleah dharaafaivaa meehaa maaafah edhumun eynaaah kaleyves maaaf kuraakah nujehey hey?

mikamuge sababun rasgefaanu koafaaisve vadaigen mivazeeru jalah lumah amurukurevi. adhi eynaaah dheyn jehifaivaa dharani dhekendhen jaluge aniyaagai beyndhumah engevi.

dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymen ves hithuge adin kaleymenge axunnaai uxuthunnah maaaf nukuranee nama aharenge udugaivaa bapaafulhu ves kaleymennaai dheytherey kanthakuravaanee mifadhain.

[injeelugaivaa mathas fothuge 18 vana baabuge 21-35 vana ayaaiy]

kaleymenge dhuzminun dheke loabivun.

34

noat: edhuvahaku eesaagefaanu anekaa ves evefaithibi gina meehunthakakah maaiyraskalaange aabeheygothun vaahakafulhu dhekevieve. mimeehunnakee etha saraxadhuthakakun eesaagefaanunge basfulhutha aduehumashaai emeehunge balithakah zifaa hoadhan ai meehunneve. eesaagefaanunge abxaabeen ves mimeehunnaaieku thibevieve. thireegai mivanee edhuvahu eesaagefaanun vidhaalhuve dhevi bae kanthakeve. eesaagefaanun vidhaalhuvieve. aharenge bastha aduahaa meehunnah bunan. kaleymenge adhaavaaiyterin dheke loabivey. kaleymennah nubaikoh hadhaa nafraathukuraa meehunnah heyokoh kanthakurey. kaleymennah badhudhuaa kuraa meehunnah raxumaiy levumah edhey. kaleymennah ihaanethikoh kanthakuraa meehunnahtakaa heyo dhuaakurey.

kaleyge ekankashi mathee meehaku jahaafi nama eburifai ane kankashi ves jahan dhakaa. meehaku kaleyge kodugai oiy foshaa athulaifi nama emeehaku kaley laigen huri gamees athulias ekamah huras naalhaa. kaleyge kibain echakah edhey konmemeehakah eyche dhee. adhi kaleyge eche ehenmeehaku athulaifi nama eyche aburaa dhinumah neydhey. kaleymen ehenmeehunnaa medhu kantha kuranvaanee ehenmeehun kaleymennaai dheytherey ves kantha kurumah edhey fadhain.

35

kaleymen dheke loabivaa meehun dheke kaleymen loabivaa nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves emeehun dheke loabivaa meehun dheke loabivey. hamaekani kaleymennah ragalhah kanthakuraa meehunnah kaleymen ves ragalhah kanthakuraa nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves efadhain kanthakurey. adhi kaleymen meehunnah echethi dhee ulhenee emeehun athun ves efadhain libeynekamuge unmeedhugai nama ein kaleymennah othee kon savaabe? maaiyraskalaangeah eemaannuvaa meehun ves dhey echege agu aburaa baraabarah libeynekamuge unmeedhugai ehen eemaannuvaa meehunnah echethi dhee ulhey.

ekamaku kaleymen kaleymenge dhuzminun dheke loabivey. ebaimeehunnah ragalhah kanthakoh ulhey. adhi kaleymen kairee meehaku dharangnah eche dheyn edhefi nama eyche aburaa libumah unmeedhu nukoh dhee. eyrun kaleymennah maaiyraskalaange dhevaa inaamu boduvaane. adhi kaleymennakee enmemathiveri faraathuge dharin kamugai vaane. eee ekalaangeee zukuruveri nuvaa meehunnashaai nubainulafaa meehunnah ves oagaatherive vodigenvaa kalaange. kaleymenge bapaafulhu oagaatheri vevodigenvaa fadhain kaleymen ves oagaatherivey.

[injeelugaivaa lookas fothuge 6 vana baabuge 27-36 vana ayaaiy]

36

meehnnaa dheytherey faadu kiyun.
eesaagefaanun meesthakunah vidhaalhuve dhevamun gendhevieve. ehenmeehunge nuragalhukamaai medhu vaahakadhakaa faadunukiyaa. eee eirun kaleyge nuragalhukan balaafai ekamaamedhu ves faadenukiyeyne. ehenmeehun kuhveri nukurey. eee eirun kaley ves kuverie nukureveyne. kaleaa dheytherey ehenmeehun kuraa nubai kanthakah maaafkoh ekantha hithun fohelaangnaa maaiyraskalaange ves kaleaa dheytherey kantha kuravaanee egothah. dhee. eirun maaiyraskalaange kaleah dheelathive vodigenvaane. furi baaruve badunvamundhaa naalhiakun kaleah mine dhevaane. kaley mini naalhiakun ekalaange ves kaleah mine dhevaane.

adhi eesaagefaanu mimaanavee vaahaka ves vidhaalhuve dhevieve. loaadhiri meehakah ehen loaadhiri meehakah magu dhekidhaanetha. edhemeehun ekugai adha valhakah veteynekan yaqeen. dharivaraku eynaage mudharisah vure molhe nuvaane. namaves furihamaah thamreenu libumun eynaage mudharisaa evaruvaane.

kaleymen anekaage lolugai in keeskundikolhe fenigen eaamedhu kanboduvaa iru kaleymenge amila lolugai oiy vakarugadaa dheytherey kanbodu nuvanee keeve. kaleyge akhaaaai dhimaayah eykaleyge lolugaivaa keeskundikolhu

37

nagan dhakaashey bunaairu kaleymenge amila lolugai oiy vakarugadu nufennanee keeve. eydhefushdhegoiy makaruverinney. enmefurathama kaleyge lolugai thioiy vakarugadu nagaa. eyrun kaleyge akhaage lolugaivaa keeskundikolhu negumah saafukoh fennaane.

[injeelugaivaa lookas fothuge 6 vana baabuge 37-42 vana ayaaiy]

thafaathu dhegahe
eesaagefaanun vaahakafulhu dhakavamun gendhevieve. meeru meyvaa alhaa gahegai hithi meyvaae naalhaane fadhain hithi meyvaa alhaa gahegai meeru meyvaae ves naalhaane. gahakun libey faidhaa egenee egahegai alhaa meyvaaege gothun. kashi gahakun meehaku vatheengne nubinnaane. adhi kashi velakun meybiskadhure ves nubidhey. ragalhumeehunge hiiyta ragalhu hiyaaluthakun furifaivaathee emeehun ragalhu amalutha kurey. nubaimeehunge hiiyta nubai hiyaaluthakun furifaivaathee ebaimeehun nubai amalutha kurey. dhulun faalhu kurevenee hithuge adeegai ufedhigen nukunna bastha.

dhegey elhi dhemeehaku

38

kaleymen aharennah maaiysaahibaaey kiyaa, ekamaku kaleymen aharen bunaagothah amalu nukuranee keeve. aharen kairiah ais aharenge basthakuge aduahaa eah amalukoh ulhey meehakah hurigoiy bunantha. eynaaekey bingandugai funkoh kone varugadha bingale alhaa eygemathee gey binaakuri meehekey efadha. kadu gadhave raalhu araigen bodu raalhuthakuge hamalaa egeah ai. namaves ege binaa kurevifaivanee ragalhah kamun egeah gudume neyri.

namaves aharenge basthakuge aduahaa eah amalunukoh ulhey meehakee bingalakaa nulaa madu fasgadege matheegai gey hedhi meehakaai efadha meehe. bodu raalhuthakuge hamalaa egeah hama libumaaieku mulhi ge fundufunduve veeraanaave nethi higaje.

[injeelugaivaa lookas fothuge 6 vana baabuge 43-49 na ayaaiy]

jinni avalaafaivaa meehaku
eesaagefaanaai ekaleygefaanunge abxaabeen koaru huraskoh dhathurukoh geraasaaey kiyaa hisaabah vadaigatheve. eesaagefaanun dhoanin faibai vadaigaiy vaguthu jinneege sababun moyavefaivaa meehaku meehun valhulaafaivaa hohalhathakuge therein nukumegen eesaagefaanuge arihah aeve. mimeehaa ulhenee saharaage hohalhathakuge thereygaeve. eves meehakah eynaa hifehehteyne

39

gothe netheve. varahgina faharuge mathin eynaage athaai faigai hilihilaa elhuvieve. namaves meen konme faharaku ves eynaa mihilihilaatha buriburi kohlaeve. mihenve ekakahves eynaa hifehehtey gothe nuveyve. dhuvaalaai reygadu sahaaraage thereygayaai usadi hilabimuge thereygai eynaa ulheyve. eynaage gaige ethan mithan thoonu hilathakun alhuvai kadai aduge kolhah halheylavaa ulheyve.

eynaaah eesaagefaanu dhurun fenna irah dhuvamun dhuvamun ais ekaleygefaanunge fainpulhu maachah vetuneve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. eynubaivegenvaa roohaaey. meeinaage hashigaduge therein nukumey.

emeehaa adugai neiy thanah halheylavamun bungneve. enmemathiveri kalaange dharikalun eesaagefaanuey! kaleygefaanun aharenge faraathun beynumee konkame. ahannah aniyaa nudheynkamah kalaange gandhee vaudhuvey. dhen eesaagefaanu eynaa kuren suaalu kurieve. kaleyge namakee kobaa? aharenge namakee lazkaru. eee aharumennakee etha baivaru jinnithakakeen. dhen mimeehaa etha faharege mathin aadheyskoh ejinnitha misaraxadhun fonuvaa nulevumah edhuneve.

40

ethanugai vina kaan ais thibi ooruthakuge bodubaigade vieve. mijinnitha eesaagefaanah aadheyskurieve. aharumen miooruge baigaduge thereah fonuvaaladhee. aharumen eychetheege thereah vanumuge hudha dhee. dhen eesaagefaanu hudha dhevumun mijinnitha emeehaage hashigaduge therein nukumegen gos miooruthakuge thereah vadhejeyve. miooruge baigadugai dhehaas varakah ooru himenuneve. hamavaguthun miooruge baigadu usbimuge mathin thiriah koaruge thereah veti gebi maruvejeyve. miooru balahahtan thibi meehun mithandheke avasavahah rashuthereah gos mikhabaru dhinumun meehungadu mivaa gothe balan ethanah aeve. emeehun eesaagefaanunge arihah aeeru etha baivaru jinniege sababun jinni moyavefaivee meehaa hedhun laigen budhi hamakanmathee ethaa inthan dheke mibaimeehun birugatheve. mihigaidhiya kanthatha lolun dhuh meehun jinni moyavee meehaaaa dheytherey kantha veegothaai ooruthakah veegoiy ves ebaimeehunnah bunedhineve. dhen mibaimeehun eesaagefaanah aadheyskoh dhennevee ebaimeehunge saraxadhu dhookuravaa vadaigathumasheve.

eesaagefaanu dhoangnah araa vadaiganna vanikoh jinnithakuge baaruge dhashun salaamaiy kurevifaivaa meehaa ekaleygefaanaaieku dhiumah edhi aadheyskurieve. namaves eesaagefaanu mikamaamedhu inkaaru kuravaa vidhaalhuvieve. kaleyge aailaage kairiah gos mathiveri raskalaange kaleah kanthatha kurevi

41

gothuge vaahaka ebaimeehunnah kiyaadhee. kaleyaa dheytherey rahum kuravevi gothuge vaahakatha ves kiyaadhee.

dhen mimeehaa eburigos dhekaapulisey kiyunu hisaabugaduge rahthakuge thereygai eesaagefaanu eynaaaa dheytherey kanthatha kurevi gothuge vaahakatha kiyaahedhieve. mivaahakatha aduahaa emeehun varashbodah hairaanvieve.

[injeelugaivaa maarkus fothuge 5 vana baabuge 1-20 vana ayaaiy]

maanafun haiy vaahaka.
edhuvahaku eesaagefaanun jalilee koaruge aseyrigai ekaleygefaanunge abxaabunnaaieku innevieve. ethabaivaru meesthakunne ethanah ekaleygefaanunge vashaigen evieve. meesthakunge ginakamun ekaleygefaanun koarugaivaa dhoangnakah araivadaigatheve. ekaleygefaan dhushumah ai enmen koaruge aseyreegai thibaa eesaagefaanun maanafun vaahakatha beynunkuravaigen emeehunnah varahgina kanthathakaai beheygothun vidhaalhuve dhevieve.

godhan gasthakaai vina gastha.

42

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee mifadhain. efaharaku dhaduveriaku eynaage dhandugai ragalhu govaamuge ohthake indhi. erey enmen nidhumun eynaage dhuzminaku dhadah gos godhan ohthakuge medhugai vina gahege ohthake indhaafai filaa rakaavi.

govaan gastha falhaa foadhumun dhaduveriyaage noakarunnah dhadugai mivina gastha ves vaathan fenunu.

dhen minoakarun dhanduveriyaage gaathah gos bungney. saahibaage dhandugai indhee ragalhu govaamuge ohthakey. veeiru mivina gastha felhee kihine thoaey.

dhanduveriyaa bungney. aharennah nuruhey meehaku indhi ohthakakun thiyavina gastha felheeey.

noakarun bungney. alhugadumen evina gastha ufuraa ukaalan thoaey?

dhanduveriyaa bungney. noonekey. eyrun kaleymen thiyavina gastha ufuranikoh ragalhu godhan gahe ves ufuraa levidhaaneye. govaan kedumuge moosum annandhen godhan gasthakaaieku evina gastha ves hedhen dhookohlaashey. govaan kadaairu masakaiykuraa meehunnah furathama evina

43

gastha ufuraa endhumahtakaa bodibodiah banumah angaanamey. adhi eahfahu govaantha kadaa ekoh aharenge gudhanah genaumah angaanamey.

kudakuda oh.
dhen eesaagefaanu ehen maanavee vaahaka e ves vidhaalhuve dhevieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee meehaku emeehaage dhadugai indhi mastardu oshakaai medhu kanthatha vee fadhain. mastardu oshakee ohthakuge therey himeney enmekuda oshe. namaves eygen gahe falhaa egas hedhi varashbodah fethurey. adhi meesthakun keumuge beynumugai indhaa gasthakuge therein enmebodu gahakee eee. dhoonitha e echetheege haali egahuge gofigaduthakugai hadha.

kuda kameerukolhu.
adhi eesaagefaanu mimaanavee vaahaka ves vidhaalhuve dhevieve. maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha hunnaanee meehaku modunu bodu singaa fuhgadakah elhi kuda kameerukolhakaa ekahala gothakah. vaguthu kolhakah fahu mulhi fuhgadah ekameerukolhuge asarukoh efuhgadu fufey.

44

eesaagefaanu mihurihaa eche kiyaa dhevumah beynunkurevee maanavee vaahakathakeve. maanavee vaahaka beynun kuravaigen noon gothakah ekaleygefaanun meesthakunnah kiyavai nudhevaeve. meei rasoolaku medhuveri kuravaa maaiyraskalaange engevi fadhainneve. ekalaange vahee kurevieve. thimansuvaameenge thiyabaimeehunnaai vaahaka dhakavaanee maanavee vaahakainney. adhi maanavee vaahakain kaleymennah thimansuvaameenge dhuniye feshuneesure siru kuravaafaivaa sirutha angavaa dhevaanamey.

vina gasthakuge vaahakaige maana.
eesaagefaanu meesthakun evefaivaa thanun dhurah vadaigaiy ekaleygefaanu hunnavaa geah vadaigatheve. abxaabun ekaleygefaanunge arihah ais ekaleygefaanunge kibain dhadugaivee vina gasthakuge vaahakaige maana vidhaalhuve dhevumah edhuneve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. dhandugai ragalhu oh indhi meehaaakee insaanaage dharikalun. dhandakee dhuniye. ragalhu ohthakakee dhuniyeyge meesthakunge therein maaiyraskalaange engevi goiytakah kiyamanvi meehun. vina gasthakakee maaiyraskalaange adhaavaiyteriyaa ibleehuge baaruge dhashugaivaa meehun. vina ohtha indhi nubaimeehakee iblees. govaan kuraa dhuvahakee dhuniye nimey dhuvas. adhi govaan kandaa meehunnakee maaiyraskalaange

45

malaaikathun. mivina gastha ufuraa andhaa leveyne. dhuniye nimey dhuvahu ves kanthavaanee mifadhain. insaanaage dharikalun ekaleygefaanuge malaaikathun fonuvaane. ekaleygefaanunge malaaikathun maaiyraskalaange meesthakungethereyn nubaimeehun vakikuravaane. mibaimeehunnakee ehen meehun lavaa nubai kanthatha kuruvumah masakaiykoh ulhunu meehunnaai adhi amilaah nubai amalukoh ulhunu meehun. dhen malaaikathun mibaimeehun narakaige alifaangaduge thereah elaalaane. ethanugai emeehun vaa thadhuge sababun dhaiyta kaaruvai roi hadhaane.

dhen maaiyraskalaange edhivodigenvee goiytakah kanthakuri meesthakun iru fadhain vidhavidhaa ebaimeehunge bapaafulhu maaiyraskalaange dhevi aa dhuniyeygai vaane. aharen midhakaa vaahakaige aduivey meehunney mivaahakathakuge aduahaa.

foruvefaivee hazaanaae.
maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kantha vaanee mihaazaanaage vaahakaaai egothah. eee edhuvahaku meehakah dhadegai valhulevifaivaa hazaanaae fenunu. dhen mimeehaa mihazaanaa anekaa ves bimegai valhuli. eynaa mihazaanaa fenumun vee ufalun gos eynaage athugai

46

huriyaa hurihaa mudhale vikaalaa eynaa mihazaanaa valhuli dhadu gaiy.

aguhuri ranmuthe.
maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu vaanee viyafaari veriyaku molhu ranmuiytake gathumahtakaa hoadhaa ulhunu fadhain vesme. edhuvahaku eynaah aguhuri ranmuthe fenumun eynaage athugai huriyaa hurihaa eche vikaalaafai gos e ranmuiy gaiy.

mashifaa dhale.
maaiyraskalaange ekalaange raskanfulhu qaaimu kuravaairu kanthatha vaanee migothakah. edhuvahaku masveringe bayaku mas hifumahtakaa bodu dhale eli. mi dhaa furumun mimasverin dhaa dhamai nagaigen athirimachah genai. adhi ethaa oiy hurihaa kaan ragalhu kahala mastha muloashi muloatah alhaa ehen hurihaa kamunudhaa mastha ukaalee. mimasthakuge vaahakaakee dhuniye nimeyiru kantha vaanegoiy bunedhey vaahakae. edhuvahu maaiyraskalaange ekalaange malaaikathun fonuvaa meesthakunge therein nubaikoh ulhunu meehunnaai maaiyraskalaange engevi gothah kanthakuri meehun vakikoh nubaikoh ulhunu meehun narakaige alifaangaduge thereah elaileveyne. ebaimeehunnah vaa thadhun dhaiyta

47

kaaruvaa roi hadhaane.

edhurubeykalaku.
eesaagefaanun ekaleygefaanunge abxaabeennah vidhaalhuvieve. mibunee vaahakatha kaleymennah visneytha? ebaimeehun bungneve. labaa. alhugadumennah egije.

eesaagefaanu vidhaalhuvi ey. veeiru bunan. maaiyraskalaange raskanfulhaai medhu kanthatha angaadhee dhaskoh dhevifaivaa konme dheenuge edhurubeykale geyge bodu meehakaai efadha. eynaage bodufoshin echihi nagaairu aa ragalhu aguhuri echisaai aguhuri ihuzamaanuge echihi ves nagaane.

[injeelugaivaa mathaa fothuge 13 vana baabuge 24-52 vana ayaaiy]

badhuruaai eesaagefaanu.
edhuvahaku eesaagefaanu kaesaariaa filipiey kiyaa rashuge kairi hisaabakah vadaigenneviev. adhi ekaleygefaanu abxaabeennah vidhaalhuvieve. meesmeehun bunaa gothugai insaanaage dharikalunnakee kaaku?

48

emeehun bungneve. baemeehun kaleygefaanakee avahaarakoh levifaivaa yahuyaagefaaney buneulhey. anebayaku kaleygefaanakee kureege nabeebeykale kamugaivaa ilyaasgefaaney buneulhey. adhi anebayaku kaleygefaanakee kureege nabeebeykale kamugaivaa jaramiaagefaaney ves buneulhey. adhi baemeehun kaleygefaanakee kureege rasoolubeykalunge therein konmeves rasoolekey ves buneulhey.

dhen eesaagefaanu abxaabunnah vidhaalhuvieve. ekamaku kaleymennah fenna gothugai ahannakee kaaku?

zamoon javaabudhineve. thiyaee almaseehu. dhiridhemivodigenvaa kalaange dharikalun.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. juhaanange dhari zamoonney. kaleah raxumaiy levigenvey. eee kaley thiyabuneekee insaanaku kaleah haamakoh dheefaivaa eche noon. aharennakee kaakukan kaleah haama koshdhevee udugai vodigenvaa aharenge bapaafulhu. aharen kaleah badhuruge namun nandhen. minamuge maanaakee hila. ahannah eemaanvaa meehunge jamaaathe aharen ufadhaairu mihila akee ejamaaathuge bingaa kamugaivaane. dhuniyeyge eves baarakah adhi keekuran marah ves ejamaaaiy halaakukoh nethikohlumuge kulhadhaanakame nuvey. aa dhuniyeah vanumuge thalhudhadi aharen kaleah dheynan. kaley meesthakunnah manaa kuraa kanthatha vaanee

49

maaiyraskalaange ves manaa kuravaa kanthathakah. adhi kaley meesthakunnah hudha kuraa kanthatha vaanee maaiyraskalaange ves hudha kuravaa kanthathakah.

dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah ekaleygefaanakee almaseehu kan ehenmeehun kairee nubunumah inzaaru koh engevieve. evaguthun feshigen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah ekaleygefaanah kurimathifulhu vaane gothaamedhu vidhaalhuvan fetevieve. aharen jeroosalamah eba dhaan jehey. erashah gos yahoodheenge verinnaai bodethi mudhimunnaai adhi mudharisunge athun etha aniyaae libeyne. aharen erashugai maraaleveyne adhi maruvumah fahu thinvanaah vaa dhuvahu alun dhiri dhuniyeah annaanan.

badhuru ekaleygefaanun ehen meehunnaai dhurah genes ekaleygefaanah echehi kiyaa ekahala vaahakafulhutha nudhekevumah bungneve. thiyavidhaalhuvi fadha kanthathakun maaiyraskalaange kaleygefaanu salaamaiy kuravaa hushi. thiyafadha kame dhuvahakuves maaiysaahibaaakah kurimathifulhe nuvaane. dhen eesaagefaanu eburi vadaigen badhurah vidhaalhuvieve. eyiblees. magey kairin dhurah dhey. kaley thiyaee aharennah vaa hurahakah nuvey. eee kaleyge visnun thiyavanee maaiyraskalaange kanthathakaai medhaku noon.

50

kaleyge visnun thiyavanee insaanunnaai egothah. dhen eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah vidhaalhuvieve. konmemeehakuves aharen dheki magun higan beynun nama emeehaage amila edhuntha dhookohlan jeheyne. aharen dheki magun higan beynun nama konmemeehakume emeehege amila furaana ves dhinumah thayaarugai vaanvaane. adhi eynaa ufulan jehey soleebu hifaigen aharen dhakaa magun annan jeheyne. amila furaana salaamaiykuran ulhey meehun athun haqeeqee dhiriulhun geleyne. namaves aharennahtakaa emeehege furaana dhey meehakah haqeeqee dhiriulhun libeyne. meehakah mulhi dhuniye libunu kamugaivias eynaage furaana gelumun ekamun eynaaah huree konfaidhaae? emeehaaah dhuvahakuves eynaage furaana aburaa libeyne varuge age nudhekeyne. insaanaage dharikalun ekaleygefaanunge bapaafulhu, maaiyraskalaange dhevaa mathiveri baaraai ekalaange malaaikathunnaaieku alun eburi midhuniyeah vadaigannavaane. edhuvahu ekaleygefaanu meehunnaamedhu hisaabu balavaa ebaimeehunnah savaabaai azaabu dhevaane. ekaleygefaanun migothah kantha kuravaanee ebaimeehunge amaluthakah balavaafa. aharen mibunanee hama thedhe. mithaa mithibi meesthakunge therein bayakuves insaanaage dharikalun midhuniyeah raskalege gothugai vadaigannavaa than dhekifai noonee marenuvaane.

51

[injeelugaivaa mathaa fothuge 16 vana baabuge 13-28 vana ayaaiy]

eesaagefaanu moosaagefaanaai ilyaasgefaanaa eku.
meege hadhuvas fahun eesaagefaanu badhuraai adhi dheben kamahvaa yauqoobu aai yahuyaa govaigen us farubadhaege machah araa vadaigatheve. ethaagai emeehun fiyavaa ehen eves bayaku nuveyve. emeehunge kurimathee eesaagefaanunge hashikolhu badhalvegen dhiyaeve. ekaleygefaanunge moonufulhu ire fadhain vidhan feshieve. adhi ekaleygefaanunge hedhunkolhu hudhuvegengos alikamakah badhaluvieve.

kuliakah moosaagefaanaai ilyaasgefaanu ethanun faalhuvegen dhiyaeve. adhi minabeen eesaagefaanaai vaahakafulhu dhakavanikoh ethin abxaabeen dhuteve.

badhuru eesaagefaanah bungneve. maaiysaahibaaey. alhugadumen mithaagai mivaguthu veekan ragalhu. maaiy saahibaa beynunfulhu viyaa thiyabeykalunnah hiyaavaaney thinthan hadhaidhen thoa. kaleygefaanah ethan, moosaagefaanah ethan ilyaasgefaanah ethan hadhaidhen thoa.

eynaaah mihen bune nuves ninmi ulhenikoh aligadha vilaagade eyge ali e enmenge machah elhi aleege gadhakamun enmen nivaakohlieve.

52

adhi evilaagaduge therein ai ade ebaimeehunnah ivuneve. meei thimansuvaameenge loabivaa thimansuvaameenge dharikalun. eynaage machah thimansuvaameenge varashbodah ruhen. eynaa bunaagothah kanthakurey. abxaabunnah miaduivumaaieku ganbirun binmatheegai moonujehieve. namaves eesaagefaanun emeehun kairiah vadaigen emeehun gaigai aiypulhu jasavaa vidhaalhuvieve. thedhuvey. birunuganey. emeehun binmathin moonu nagaa beleeru ethaagai hunnevee eesaagefaanu ekangneve.

eesaagefaanaai ekaleygefaanunge abxaabeen farubadhamathin faibaigen ai magumathee ekaleygefaanun emeehunnah amurufulhu kurevieve. insaanaage dharikalun maruvumah fahu alun dhiruvendhen thiyafenidhiya kanthakuge vaahaka eves meehaku kaireegai nubunaathi.

dhen abxaabeen ekaleygefaanaai suvaalukurieve. almaseehu dhuniyeah vadaigathumuge kurin ilyaasgefaanu dhuniyeah vadaigannavaaney kamugai dheenuge edhurun bunanee keevethoa?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. emeehun ilyaasgefaanu midhuniyeah vadaigannavaaney ebunanee thedhu vaahakae. adhi ilyaasgefaanu hurihaa kame magashalhuvaa hamajasavaaney vaahakaakee ves thedhuvaahakae. aharen

53

bunantha. ilyaasgefaanu midhuniye vadaigenfi. ekamaku meehunnakah ekaleygefaanakee kaakukame neygunu. ebaimeehun ekaleygefaanaai medhuves emeehun beynun gothakah kanthakuri. insaanaage dharikalunnaai dheytherey ves kanthatha vaanee efadhain. hama ebaimeehun ekaleygefaanah ves aniyaadheyne.

dhen abxaabeennah eesaagefaanu emeehunnah mividhaalhuvedhevi ilyaasgefaanuge vaahakaakee haqeeqathugai yahuyaagefaanuge vaahakakan eguneve.

[injeelugaivaa mathaa fothuge 17 vana baabuge 1-13 vana ayaaiy]

qiyaamaiy dhuvahun vaaneygoiy.
efaharaku eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah midhuniye nimeyiru vaaneygothuge vaahakafulhe vidhaalhuve dhevieve. insaanaage dharikalun ekaleygefaanunge furihama baarufulhaaieku ekaleygefaanunge hurihaa malaaikathunnaaieku vadaigannavaane. ekaleygefaanun ekaleygefaanunge raskamuge thahuthukolhugai hisaabu belevumah isheedhe vadaigannavaane. dhuniyeyge hurihaa qaumuthakun meehun ekaleygefaanunge kurifulhumachah ekurevifaivaane. adhi geribakari balahahtaa meehaku kanbalhibakari aai bakari vakikuraa fadhain ekaleygefaanun meesthakun dhebayakah basavaane. ebayaku ekaleygefaanunge kanaaaiypulhu faraathashaai anebayaku ekaleygefaanunge

54

vaaiypulhu faraathah lavavaane. dhen insaanaage dharikalun kamahvaa rasgefaanu kanaaaiypulhu faraathugaivaa meesthakunnah vidhaalhuvaane. aharenge bapaafulhu kamah vodigenvaa maaiyraskalaange thiyabaimeehunnah raxumaiy lavaafiey. annaashey. maaiyraskalaange dhuniye ufedheveeru kaleymennahtakaa thayaaru kuravaafaivaa aadhuniyeah annaashey.

kaleymennah mi aadhuniye thiyalibunee eee aharen badufaivefai vanikoh kaleymen aharennah kaaneyche dhineemaey. aharen fenbovaigenfai vanikoh kaleymen ahannah fen dhineemaey. aharen aharenge rashaai dhurugai vanikoh kaleymennah feni aharen kaleymenge geah gendhiyaeemaey. aharen athugai laane hedhume nethifai vanikoh kaleymen ahannah laane hedhume ves dhineemaey. adhi aharen balivefai vanikoh kaleymen ahannah alhaaleemaey. aharen jalugai hayaruvefai vanikoh kaleymen aharen dhekelumah aeemaey.

dhen maaiyraskalaange edhivodigenvee gothah kanthathakuri meehun ahaane. maaiysaahibaaey. alhugadumennah kaleygefaanu badufaive vadaigenfai vanikoh fenigen farikulhuvaaney eche dhinee konirakuthoaey. adhi kaleygefaanu fenfodhu hipavaigenfai vanikoh fenfodhe dhinee konirakuthoaey. adhi alhugadumennah kaleygefaanu rashaai dhurugai vevadaigen

55

vanikoh fenigen alhugadumenge geah gendhiyaee konirakuthoaey. kaleygefaanu aiypulhugai thurukuravaane feyraankolhe nethifai vanikoh feni feyraankolhe dhinee konirakuthoaey. alhugadumennah kaleygefaanu aalaaskanfulhaa vaakan egi noonee jalugai innevikan egi kaleygefaanu dhekumah dhiyaee konirakuthoaey. dhen rasgefaanu javaabu dhevaaneye. aharen bunamey. kaleymen aharenge meesthakunge therein enmedhah meehaaah meenkame koshdhinas eee kaleymen aharennahves ekame koshdhinumey.

dhen rasgefaanu vaaiypulhu faraathugaivaa meehunnah vidhaalhuvaaneye. aharenge kairin dhurashdhaashey. maaiyraskalaange kaleymenge machah koafaa lavavaafiey. maaiyraskalaange ibleehashaai ibleehuge eheetherinnahtakaa thayaaru kuravaafaivaa, abadhugeabadhah andhaandhaa onna alifaangadah dhaashey.

aharen kaleymen mifonuvaalanee eee aharen badufaivefai vanikoh kaleymen ahannah kaaeche dheefai nuvaatheeey. aharen fenbovaigenfai vanikoh kaleymen aharennah fenfodhe dheefai nuvaatheeey. adhi aharen aharenge rashaai dhurugai vanikoh feni aharen kaleymenge geah gengosfai nuvaatheeey. aharen athugai laane eche nethifai vanikoh kaleymen ahannah laane eche dheefai nuvaatheeey. aharen balivefai noonee jalugai hayaruvefai vanikoh kaleymen aharen dhekelumahves aisfai

56

nuvaatheeey. dhen mibaimeehun bunaaneye. maaiysaahibaaey. kaleygefaanu badufaive vadaigenfai noonee fenfodhu hipavaigenfai nuvatha kaleygefaanunge rashaai dhurugai vanikoh alhugadumennah fenifaivanee konirakuthoaey? nuvatha thurukuravaane feyraankolhe nethifai vanikoh noonee aalaaskanfulhaa vanikoh nuvatha jalugai vevadaigannavanikoh alhugadumennah feni alhugadumen kaleygefaanah eheenuvee konirakuthoaey.

dhen rasgefaanu vidhaalhuvaaneye. aharen mibunanee thedhekey. kaleymen aharenge meesthakunge therein enmedhah meehaaahves meenkame koshnudheefi nama eee hama ekan ahannah ves koshnudhineeey. dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange mimeehun abadhugeabadhah azaabu libumah fonuvaalavavaane. namaves maaiyraskalaange edhivodigenvee gothah kanthathakuri meehunnah nimumenuvaa dhemihuri dhuniye dhevaane.

[injeelugaivaa mathaa fothuge 25 vana baabuge 31-46 vana ayaaiy]

57

lobuvethi kiyuntherinnash:
eesaagefaanu minoonas etha muujizaaiytake ekaleygefaanunge abxaabunge haazirugai dhekevieve. emuujizaaiyta mifothugai liyevifae nuveyve. namaves mifothugai liyevifaimivaa muujizaaiyta liyevifai mivanee eee thiyabeyfulhun mivaahakatha kiyaa eesaagefaanakee almaseehukamaai ekaleygefaanakee maaiyraskalaange dharikalunkamah qaboolukurumah magufahikoh dhinumahtakaeve. adhi mikan qaboolukoh ekaleygefaanah eemaanvumun thiyabeyfulhunnah nimumenuvaa dhemihuri dhuniye dhevaaneyve.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharen dheke meehaku loabivanee nama emeehaku aharenge basthakah kiyamantherivaane. adhi emeehakah aharenge bapaafulhu loabive vodigannavaane. adhi ekalaange emeehakaaieku abadhugeabadhah vodigenvaane. namaves aharen dheke loabinuvaa meehaku aharenge basthakakah kiyamanenuvaane. mibasthakakee aharenge amila basthake noon. mibasthakakee aharenge bapaafulhuge vaheege basfulhutha. eee aharen fonuvevi faraaiy vesme.

alhugadumenge dhuaaakee maaiyraskalaange thiyaenmehaa axunnaai uxuthunnah mimuujizaaiytakuge maana dheyhakoshdhevaa dhakavaidhevumeve. adhi ekalaange thiyabaimeehunnah ekalaange dhevaa enmemathiveri hadhiyaa kamugaivaa nimumenuvaa dhemihuri dhuniye dhevumeve.

58

bae lafuzuthakuge maana
mifothugai mivanee injeelugai himeney bae foiytakun tharujamaa kurevifaivaa vaahakafulhuthakeve. mifothugai fennanhuri baelafuzu kiyuntherinnah udhagoo vedhaanethee, thireegai mivanee bae lafuzuthakaai eyge maana dheyhakoh dheefaeve.

nimumenuvaa dhemihuri dhuniye: meei eesaagefaanakee mulhi dhuniyeyge meesthakun salaamaiy kurevumahtakaa fonuvunu beykalekan qaboolukuraa meehunnah libigenvaa hayaathekeve. mikahala hayaathe libifaivaa meehaaash, midhuniyeygai eynaa dhiriulheyhaa hindhaku eynaaah maaiyraskalaange eheetherive vodigannavaanekamaai, adhi ekalaangeaa eynaaaa dhemedhu onnaanee heyoedhey ratesefadha gaaiykamekan engeythee varashbodu hiiyhamajehunthake ihsaaskureveyneyve. eesaagefaanakee almaseehukamugai qaboolukuraa meeisthakun maruvumah fahu suvarugeygai maaiyraskalaange hamrathugai heydhakuraaney ufaaveri hayaathakee ves minimumenuvaa dhemihuri dhuniyeyve. baithulmaqdhis: baithulmaqdhisakee yahoodheen binaakohfaivaa enmemuhinmu miskitheve. mimiskiiy hunnanee jeroosalamgaeve. adhi mimiskiiy enmefurathama binaakurevee sulaimaanugefaaneve.

59

insaanaage dharikalun: kureege nabeebeykalun angavaafaivaa gothugai maaiyraskalaange midhuniyeyge enmefahu dhuvaskolhugai insaanaage dharikalun milaqabun nandhevifaivaa khaasa beyfulhaku fonuvaaneyve. meei maaiyraskalaange baarufulhun baaru libivadaigenvaane beykalekeve. mibeykalaku vadaigen zaiyaanaage raskan nethikohlavai, maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kuravaaneyve. eesaagefaanu varahgina faharash, thimankaleygefaanakee insaanaage dharikalunney vidhaalhuvefai veyve. iblees: ibleesakee heebroo bahun zaiyaanaaah arabi bahun kiyaa namekeve. zaiyaanaage maanaakee adhaavaaiyteriyaaeve. ibleesakee rooxaanee echekeve. adhi eee maaiyraskalaange aai aadhamuge dhareengeves adhaavaaiyteriekeve. meei nubai jinneennaai adhi ehenihen ves nubaivegenvaa rooxaanee baaruthakuge machah amuruhingaa faraatheve. eyge magsadhakee aadhamuge dhareen maaiyraskalaangeaa dhuruhelikoh dhekolhuveri kuruvumeve. imaamun: yahoodheenge imaamunnakee moosaagefaanuge beybeyfulhu haaroongefaanunge dharikolhun vaaruthavamun aisfaivaa baekeve. mimeehun khaasa vefaivanee jeroosalamge miskiiy kamahvaa baithulmaqdhisge bodu imaamunge gothugaeve. adhi meemaamunge masakathakee miskithugai maaiyraskalaange kibafulhah meehun genna hadhiyaathakaai qurubaantha hushaelhumaai meehunnahtakai dhuaakurumeve.

60

almaseehu: milafzuge maanaakee maaiyraskalaange kandaalhuvaafaivaa noonee khaasa kuravaafaivaa meehaaeve. gureeku bahun milafuzu liyevigenvanee kuristhos mifadhainneve. adhi ingireysi bahun milafuzu liyevigenvanee kraeestu mifadhainneve.

dhuniye feshuneesuren maaiyraskalaange rasoolubeykalun medhuverikuravaa ekalaange almaseehu fonuvaanekamugai meesthakunnah angavamun gendhevieve. ehenkamun maaiyraskalaange kibafulhah eemaanvee meesthakun almaseehu dhuniyeah vadaigathumuge inthizaarugai thibeve. rasoolubeykalun liyuvi fadhain almaseehaa vadaigannavaanee maaiyraskalaange raskanfulhu qaaimu kurevumahtakai kamasheve. ekaleygefaanu meesmeehun balimadukamun dhookohlavaa faafaverikamun minjukuravaane kamasheve. adhi faafaveringe badhalugai almaseehaaah azaabuge aniyaaaai veyn libivadaigen avahaaravaane kamasheve. namaves thinvanaahvaa dhuvahu ekaleygefaanu alun dhiridhuniyeah vadaigannavaane kamasheve. adhi almaseehuge nanfulhugai meesthakun maaiyraskalaange kibafulhah aumun emeesthakunge faafatha fusavaane kamasheve.

eesaagefaanu midhuniyeah vadaigathumun rasoolubeykalun almaseehuaaimedhu bayaankurevi haakame ebeykalun vidhaalhuvi fadhain hingaadhiyaeve. eesaagefaanah almaseehu eesaaey, noonee eesaaalmaseehuey kiyaaulheyve.

61

abxaabeen: abxaabeennakee nabeebeykalaku noonee dhannabeykalaku dhasfulhu koshdhevaa kanthakah thabaavegen ulhey meehunneve. eesaagefaanunge etha baivaru abxaabeenne thibevieve. ethabaavee meehun gethereygai firihenunnaai anhenun himenuneve.

eesaagefaanu baara firihenun ekaleygefaanunge abxaabeen kamugai khaasakurevieve. ekaleygefaanun ebaimeehunnah ugannaidhevaa adhi ekaleygefaanaa ariskurevieve. eee ekaleygefaanu midhuniye dhookurevumuge fahun ves meesthakunnah emeehun medhuverikoh thedhumagu ungannai dhevumahtakaeve.

mibaara beykalunnakee eesaagefaanunge khaasa baara azhaabeen kamugaivee namaves hama miadhuves ekaleygefaanunge basfulhutha qabaalukoh ebasfulhuthakaai egothah amalukoh ekaleygefaanah eemaanvaa konmemeehakeeves eesaagefaanunge abxaabie kamugai himeneyneyve.

vaarufaisaa ekuraa meehun: eesaagefaanuge dhuvasvarugai thibi vaarufaisaa ekuraa meehunnakee roamuge sarukaaruge faraathun meehunge athun baavaiy baavathuge teks negumah yahoodheenge thereyn hovaafai thibey baekeve. ehenihen yahoodheen dhekey gothugai mimeehunnakee vagunneve. egothakee emeehun, meehunge athun olhuvaalaigen, emeehun dheynjehey varah vuren ithurah faisaa

62

athulaahadhaeve. adhi mimeehun yahoodheen noon meesmeehunnaa maabodah gulhun bahahtaathee mimeehunnakee miskithah vadhan kamunudhaa meehun kamah emeehun dhekeyve.

maanafun vaahaka: maanafun vaahaka akee meehunnah faseyhain olhunfilaanehen misaalu jahaafai hunna kuruvaahakaeve. meehunnah maaiyrasakalaange raskanfulhaa beheygothun ungannai dhevumah emeehunge aadhakaadhaaai dhiriulhumuge kanthakah misaalujahaafai hunna mikahala maanafun vaahakatha eesaagefaanu varahginain vidhaalhuve dhevieve. ekaleygefaanu mibaavathuge vaahaka kiyaadhevanee meehun eyge machah bodah visnaanehen hedhevumasheve.

maaiyroohufulhu: maaiyroohufulhakee maaiyraskalaange roohufulheve. ekauvantha maaiyraskalaange faalhuve vodigannavanee thinsifafulhe gai noonee thin dharajaegaeve. ekalaangeee ufadhavaa raskalaangeyve. midhuniye ufedhevee ekalaange basfulhun naai roohufulhunneve. ehenkamun maaiyroohufulhakee ves hama ekalaange raskanfulhu gethereygai himeney e sifafulheve. maaiy roohufulhuge enme muhinmu masakathakee maaiyraskalaangeakee konfaraathekamaai, meesthakun ulhen ekalaange ruhivodigannavaa goiytakaai, ekalaange midhuniyeygai kantha kuravaane goiyta haamakoshdhevumeve.

63

maaiyraskalaange kalaamfulhu noonee basfulhu kamugaivaa eesaagefaanu, aharemenge faafathakuge agu dhekevumah soleebugai avahaarave vadaigennevumah fahu alun dhiridhuniyeah vadaigen ekaleygefaanunge abxaabunnah vidhaalhuvee, ekaleygefaanun emeehunnah khaasa hadhiyaae fonuvai dhevaanekamasheve. eee emeehunnah abadhugeabadhah ungannaidhevaane faraathekeve. maaiyroohufulhakee eesaagefaanah eemaanvaa meehunnah ekalaange dhevaa khaasa hadhiyaaekeve. eesaagefaanakee emeehunge salaamaiykamah qaboolukuraa meehunge hithuthereah maaiyroohfulhu elhuveyve.

maaiyroohfulhu emeehun dhuaakurumah eheevedhevaeve. adhi ekalaange thedhumagah emeehun lanbavai, emeehunnah maaiyraskalaange ruhivodigannavaa magun hingumuge kulhadhaanakan dhevaeve.

qaburusthaanu: mifothuge vaahakathakuge dhuvasvarugai, maruvaa meehun valhulumah valhu konefaivaa thane, avashaa dhuru hisaabegai oveyve. bingandu harukamunnaai hila ginakamun eyru valhukone hadhanee farubadhaige kairi fashugaeve. mivalhutha fennanee hohalhaege gothugaeve.

sabathuge dhuvas: midhuvahakee yahoodheenge hafthaage haiyvana dhuvaheve. sabathuge dhuvas feshenee hukuru dhuvahuge iru osumunneve. hibroo bahun sabathuge maanaakee araamu kurumey noonee masakaiy hutaalumeve.

64

maaiyraskalaange moosaagefaanu medhuveri kuravaa meesthakunnah engevi dhiha amuru getherein eamurakee sabathuge dhuvahah hurumaiyterikoh hithaa faahagakurumeve. midhuvahugai meesthakun ebaimeehunge aadhaige masakaiyta kurumakee hudhaonna kamenooneve. eygebadhalugai emeehun kuraa hamaekani kamakee alhukan kurumah evumaai maaiyraskalaange kibafulhaa medhu visnaa fikurukoh hedhumeve.

sabathuge dhuvahaai behey etha aadhakaadhathake ufedhunee moosaagefaanunge zamaanuge fahunneve. dheenuge dhannabeykalun midhuvahugai kureveyney kanthakaai adhi nukureveyney kanthatha kandaalhai eyge thafseelee gavaaidhuthake ekashaelhieve. sabathuge dhuvahuge kureege dhuvahah thayaaruvaa dhuvahuge namun nandhevuneve. eee sabathuge dhuvahugai kurumah hudha noanna kanthakah edhuvahuge kuree dhuvahugai thayaaruvaan jeheytheeeve.

suvaruge: suvarugeakee maaiyraskalaange vodigenvaa hiiygaimu thaneve. eee maaiyraskalaangeah kiyamantherivi meehun maruveemaa dhaane thaneve. ethanakee ekalaangeah kiyamanvi meehun, ekalaange hazrathugai abadhahtakai vaane thaneve. eee veyne viyas hithaamae viyas andhirikame viyas adhi maruvume viyas neiy thanekeve.

65

samaariyaa: meei izreyluge judheaa saraxadhaai jaleelee saraxadhuge dhemedhugaivaa saraxadhekeve. samaariyaage meehunnakee aslu yahoodheen noon kamugai yahoodheen dheke ulhuneve. eee ebaimeehun maaiyraskalaange kibafulhah alhukan kuranee ehen yahoodheennaai thafaathu gothakah vumaai ekugaeve. eee e dhebaimeehun ves qaboolkuraa varahgina kantha hurumaaeku vesmeyve. edhebaimeehunge mithafaathutha hunnaathee yahoodheen samaariyaage meehun dheke nafrathukoh emeehunaa dhuruhelivieve. adhi emeehunnakee maaiyraskalaange ruhivodigen nuvaa bayaku kamugaives dhekeulhuneve.

yahuyaagefaanu: yahyaagefaanakee maseehaa vadaigannavaa khabaru meesthakunnah dhevai ekamah emeehun thayaaru kuruvumah maaiyraskalaange fonuvi nabeebeykalekeve. yahuyaagefaanakee zakariyaa aai eleesabathaai dhekanbalunge dharikalunneve.

ekaleygefaanun masakaiypulhu fetevee judheaa sarahadhuge joadan koaruge kaireegaeve. ekaleygefaanu meesthakunnah govailevee faafathakun dhuruvumeve. adhi kurevunu faafathakaaimedhu hithaamakoh maaiyraskalaange ruhivodigathun edheykamuge hekegegothun thaubaage hineun hinaigathumeve. ehenveemaa ekaleygefaanun meesthakun joadan koarun fenvaruvaa hedhevieve. ekaleygefaanun meesthakunnah govailevee mifadhain ebaimeehunge hiiyta maaiyraskalaange dhaadhi avahah fonuvaaney salaamaiyterivaa almaseehuahtakaa thayaarukuruvumasheve.

66

eesaagefaanun joadan koarah vadaigathumun yahyaagefaanu ethanah evethibi meehunnah ekaleygefaanu dhakavaafai vidhaalhuvee: evadaigannavanee dhuniyeyge enmehai meehunnahtakai salaamathe kamugai maaiyraskalaange fonuvi almaseehaa kamasheve.

jeroosalam: jeroosalamakee banee israaeeluge enmekhaasa rasheve. eee yahoodheenge alhukan kurumuge enme muqadhas miskiiy kamahvaa baithulmaqdhis binaakurevifaivaa rasheve. konmeaharaku vashaigenvaa qaumathakun yahoodheen jeroosalamah ais ebaimeehunge khaasa dheenee eedhuge munaasabathutha faahagakuramun gendheyve.