qiyaamaiy dhuvahun vaaneygoiy.

efaharaku eesaagefaanu ekaleygefaanunge abxaabeennah midhuniye nimeyiru vaaneygothuge vaahakafulhe vidhaalhuve dhevieve. insaanaage dharikalun ekaleygefaanunge furihama baarufulhaaieku ekaleygefaanunge hurihaa malaaikathunnaaieku vadaigannavaane. ekaleygefaanun ekaleygefaanunge raskamuge thahuthukolhugai hisaabu belevumah isheedhe vadaigannavaane. dhuniyeyge hurihaa qaumuthakun meehun ekaleygefaanunge kurifulhumachah ekurevifaivaane. adhi geribakari balahahtaa meehaku kanbalhibakari aai bakari vakikuraa fadhain ekaleygefaanun meesthakun dhebayakah basavaane. ebayaku ekaleygefaanunge kanaaaiypulhu faraathashaai anebayaku ekaleygefaanunge vaaiypulhu faraathah lavavaane.

dhen insaanaage dharikalun kamahvaa rasgefaanu kanaaaiypulhu faraathugaivaa meesthakunnah vidhaalhuvaane. aharenge bapaafulhu kamah vodigenvaa maaiyraskalaange thiyabaimeehunnah raxumaiy lavaafiey. annaashey. maaiyraskalaange dhuniye ufedheveeru kaleymennahtakaa thayaaru kuravaafaivaa aadhuniyeah annaashey.

kaleymennah mi aadhuniye thiyalibunee eee aharen badufaivefai vanikoh kaleymen aharennah kaaneyche dhineemaey. aharen fenbovaigenfai vanikoh kaleymen ahannah fen dhineemaey. aharen aharenge rashaai dhurugai vanikoh kaleymennah feni aharen kaleymenge geah gendhiyaeemaey. aharen athugai laane hedhume nethifai vanikoh kaleymen ahannah laane hedhume ves dhineemaey. adhi aharen balivefai vanikoh kaleymen ahannah alhaaleemaey. aharen jalugai hayaruvefai vanikoh kaleymen aharen dhekelumah aeemaey.

dhen maaiyraskalaange edhivodigenvee gothah kanthathakuri meehun ahaane. maaiysaahibaaey. alhugadumennah kaleygefaanu badufaive vadaigenfai vanikoh fenigen farikulhuvaaney eche dhinee konirakuthoaey. adhi kaleygefaanu fenfodhu hipavaigenfai vanikoh fenfodhe dhinee konirakuthoaey. adhi alhugadumennah kaleygefaanu rashaai dhurugai vevadaigen vanikoh fenigen alhugadumenge geah gendhiyaee konirakuthoaey. kaleygefaanu aiypulhugai thurukuravaane feyraankolhe nethifai vanikoh feni feyraankolhe dhinee konirakuthoaey. alhugadumennah kaleygefaanu aalaaskanfulhaa vaakan egi noonee jalugai innevikan egi kaleygefaanu dhekumah dhiyaee konirakuthoaey. dhen rasgefaanu javaabu dhevaaneye. aharen bunamey. kaleymen aharenge meesthakunge therein enmedhah meehaaah meenkame koshdhinas eee kaleymen aharennahves ekame koshdhinumey.

dhen rasgefaanu vaaiypulhu faraathugaivaa meehunnah vidhaalhuvaaneye. aharenge kairin dhurashdhaashey. maaiyraskalaange kaleymenge machah koafaa lavavaafiey. maaiyraskalaange ibleehashaai ibleehuge eheetherinnahtakaa thayaaru kuravaafaivaa, abadhugeabadhah andhaandhaa onna alifaangadah dhaashey.

aharen kaleymen mifonuvaalanee eee aharen badufaivefai vanikoh kaleymen ahannah kaaeche dheefai nuvaatheeey. aharen fenbovaigenfai vanikoh kaleymen aharennah fenfodhe dheefai nuvaatheeey. adhi aharen aharenge rashaai dhurugai vanikoh feni aharen kaleymenge geah gengosfai nuvaatheeey. aharen athugai laane eche nethifai vanikoh kaleymen ahannah laane eche dheefai nuvaatheeey. aharen balivefai noonee jalugai hayaruvefai vanikoh kaleymen aharen dhekelumahves aisfai nuvaatheeey.

dhen mibaimeehun bunaaneye. maaiysaahibaaey. kaleygefaanu badufaive vadaigenfai noonee fenfodhu hipavaigenfai nuvatha kaleygefaanunge rashaai dhurugai vanikoh alhugadumennah fenifaivanee konirakuthoaey? nuvatha thurukuravaane feyraankolhe nethifai vanikoh noonee aalaaskanfulhaa vanikoh nuvatha jalugai vevadaigannavanikoh alhugadumennah feni alhugadumen kaleygefaanah eheenuvee konirakuthoaey.

dhen rasgefaanu vidhaalhuvaaneye. aharen mibunanee thedhekey. kaleymen aharenge meesthakunge therein enmedhah meehaaahves meenkame koshnudheefi nama eee hama ekan ahannah ves koshnudhineeey. dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange mimeehun abadhugeabadhah azaabu libumah fonuvaalavavaane. namaves maaiyraskalaange edhivodigenvee gothah kanthathakuri meehunnah nimumenuvaa dhemihuri dhuniye dhevaane.