fenbalaa ai anhene.

eesaagefaanu dhathurukoh vadaigen magumathee samaariyaaey kiyunu hisaabuge therein dhathuru kuravan jehi vadaigatheve. mihen dhathuru kuravaa vadaigannavumun ekaleygefaanu samaariyaage rashe kamugaivaa saicharah vadaigatheve. erashakee yauqoobugefaanu ekaleygefaanunge dharikalun yoosufgefaanah dhevi bimaai kaireegaivaa rashekeve. yauqoobugefaanunge valhu huree ethanugaeve. evalhakee varah fun valhekeve. valhun emeehun fen nagaa ulhenee badiyalegai vaajahaa thirikoh efurumun vaagadah dhamaa ebadiyaa machah nagaigenneve. eesaagefaanun dhathurufulhuge sababun vevadaigenfaivaa varubalifulhukamun evalhuge kaireegai isheedhevadaigatheve. eyru gaaiygadakah mendhuru baarajahan kairivefaiveyve. adhi ekaleygefaanaaeku ai abxaabun vee kaaechethi gannan rashuthereah goheve.

evaguthu samaariyaage anhenaku ethanah fenbalaa aeve. eesaagefaanu eynaah vidhaalhuvieve. ahannah fen fodhe dheefaanantha? yahoodheen samaariyaage meehunaaeku eves gulhume nubahahtaeve. ehenve mianhen meehaa bungneve. kaley thiyaee yahoodheenge meehe. aharennakee samaariyaage anhenakeen. veeiru kaley aharenge kibain fenfodhakah thiyaedhunee keeve?

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. maaiyraskalaange kaleah dhevavan beynunfulhuve vodigenvaa hadhiyaae kaleakah neyge. adhi kaleyge kibain fenah miedhenee kaakukame ves kaleakah neyge. kaleah mikanthatha egey nama kaley emeehaage kibain dhirun libidhey fenah edheyne.

mianhen meehaa bungneve. ekamaku meei varah ves fun valhe. adhi thiyabeyfulhaa athupulhugai fen nangavaane eves eche neiy. veemaa thiyadhennevi dhirun libidhey fen nangavaanee kihine thoa? mivalhakee alhugadumenge kaabafainge therein yauqoobgefaanu dhevi valhe. adhi mivalhun khudhu ekaleygefaanaai ekaleygefaanuge dharidharikalun ves fenfodhu hiiypevi. adhi ekaleygefaanunge geribakatahves mivalhun fendhevi. thiyabeyfulhaaakee yagoobugefaanahvure ves mathiveri beyfulhakeemu thoa? eesaagefaanu vidhaalhuvieve. mivalhun fenboa konme meehaku ves alun fenbovaane. namaves aharen midhey fenboifi meehaku eahfahu dhuvahakuves fenenubovaane. aharen dhey fen emeehaage hashigadugai uthuriaraa fenaarakah vaane. adhi eaarun nimumenuvaa hayaathe libeyne. thiyavidhaalhuvi fen alhugadah dhevaa. eyrun alhugadu dhuvahakuves fene nubovaane. adhi konmedhuvahaku mivalhu dhoshah fenbalai annaakah nujeheyne.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. gea gos kaleyge firimeehaa govaigen aadhey.

alhugaduge firiaku neiy. mianhen meehaa javaabudhineve. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleyge firiyaku nethey kaley thiyabunee ragalhah. fas meehunnaa kaley in. namaves mihaaru kaleyaa ekugai ulhey meehaaaa kaleaa ulhenee idhigene noon. kaley thiyabunee thedhah. manikufaanuey. anhenmeehaa bungneve. kaleygefaanakee rasoolekan alhugadah egije. alhugadumenge kaabafain maaiyraskalaange kibafulhah alhukankuree mifarubadha matheegai. ekamaku kaleygefaanuge meehun yahoodheen dhauvaakuranee maaiyraskalaange angavaifaivanee ekalaangeah alhukankuran jeheynee hamaekani jeroosalamgai kamah.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kabuleygeye. mibunaa eche ragalhah ahaa qaboolukurey. ehen zamaane ebaaadhe. ezamaanugai bapaafulhu kamugai vodigenvaa maaiyraskalaange kibafulhah alhukankuraanee vaki jeroosalamaku nuvatha vaki mifarubadhaaku ves noon. kaleymen samaariyaage meehun alhukankuramun gendhanee kaleymen alhukankuraa faraathakee kon faraathekan ragalhah nuves egithibe. ekamaku aharumen yahoodheen alhukankuranee aharumen alhukankuraa faraaiy ragalhah egithibe. eee yahoodheen medhuverikuravaa maaiyraskalaange meesthakun salaamaiykuravaanethee. efadha zamaane ebaaadhey. ezamaanugai thedhuhithun bapaafulhah alhukankuraa meehun alhukankuraanee maaiyroohufulhuge baarugai. ezamaanugai ebaimeehun ekalaangeah alhukankuraanee ekalaangeakee kon faraathekan ragalhah egithibe thedhuverikamaaeku. mibunaazamaan mihaaruves miothee aisa. bapaafulhuves beynunfulhuve hoadhavanee mifadhain alhukankuraaney meehun.

maaiyraskalaange akee roohaanee faraathe. veeiru ekalaangeah alhukankuraa meehun ves alhukankuran jeheynee roohun. adhi thedhuverikamaaeku.

mianhen meehaa bungneve. almaseehaa midhuniyeah vadaigannavaanekan alhugadah ege. ekaleygefaanun vadaigaiy alhugadumennah hurihaa eche saafukoh olhunfiluvaa dhevavaane.

dhen eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleaai mivaahakadhakanee thiyabuni meehaa.

abxaabeen eburi aun.

evaguthu ekaleygefaanunge abxaabeen eburiaeve. adhi ekaleygefaanun anhenakaai vaahakafulhudhakavaa than feni hairaanvieve. namaves ekakuves ekuravanee keethoa nuvatha ekaleygefaanun eanhen meehaaaa edhakavanee konvaahakaethoa ves suvaale nukurieve. dhen mianhenmeehaa negi fenbadiyaa ves bahahtaafai rashugethereah gos meesthakun kairee bungneve. aharenge mulhi umurugai kuriyaa kurihaa kame egey meehakaai dhimaaveje. emeehaa kairiah dhaanaadhey. anekaa meei almaseehukamah ves vedhaane.

meesthakun rashbeyrah nikume ekaleygefaanunge arihah dhiumah higaagatheve. eyru eesaagefaanunge abxaabeen ekaleygefaanah bunamungendhiyaeve. edhurukaleygefaanuey. konmeves eche farikulhuvaa. eesaagefaanu vidhaalhuvieve. kaleymennah ekaaechakaa beheygothun ekache ves neygey kaaechihi ahannah libey. abxaabun ekaku anekakah bungneve. anekaa ehenmeehaku ekaleygefaanah kaaechethi genesdhinee baa.

eesaagefaanu vidhaalhuvieve. aharenge kaanaaakee aharen fonuvi faraaiy aharenge kibain beynunfulhuve vodigenvaa kanthathakurun. adhi aharen kuran fonuvi masakaiy ninmun. kaleymen buneulhey harubahe ovey. govaan kedeynee hatharu mahah fahuey. aharen bunantha. loahulhuvaa ragalhah dhaduthakah balaabala. govaan mihaaruves evanee haruve kadanvefai.

mihaaruves govaankadaa meehaaah eynaage musaara ebalibey. adhi mihaaruves nimumenuvaa hayaathuge govaan eoiy ekuranee. eyge sababun govaanindhi meehaaaai govaankedi meehaaaai dhemeehun ufaakuranee. meehun abadhuves bune ulhey bunumakee hama thedhe. ekaku indhaaneeey. anekaku govaan kadaaneeey. aharen kaleymen fonuvee kaleymen nuves hadhaa dhadakun govaankedumah. dhaduge bura masakaiy kuree ehenbaye. namaves egovaamuge faidhaa libenee kaleymennah.

etha bayaku eemaanvi.

mirashuge varahgina samaariyaage meehun eesaagefaanah eemaanvieve. emeehun ekaleygefaanah eemaanvee mianhenmeehaa emeehaa kuriyaa kuri haakame eesaagefaanu dhenevadaigenvaa vaahaka kiyaadhinumuge sababunneve. mihenve emeehun ais ekaleygefaanunge arihun emeehunnah kiyavaadhevumah madukurevumah edhuneve. veemaa ekaleygefaanu dhedhuvas vandhen emeehun kairee erashugai hunnevieve. adhi ekaleygefaanunge basfulhuthakuge aduivi ithuru etha samaariyaage bayaku ves ekaleygefaanah eemaanvieve. ebaimeehun mianhen meehaaah bungneve. aharemen furathama mikaleygefaanah eemaanvee kaleyge sababun namaves mihaaru aharumen ekaleygefaanah eemaanvanee ekaleygefaanunge basfulhutha aharumennash ivuneema. adhi ekaleygefaanakee midhuniye minju kurevumah fonuvavaa faraaiykan mihaaru aharumennah yaqeenveje.