The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matv^taai 1

1 Yesu Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun. Ndaawitv Hungh yaac zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Ih zanc fiev naaiv se Yesu Giduc doic jiex doic nyei douh zong. 2 Apc^laa^ham zoux I^sakc nyei die. I^sakc zoux Yaakopv nyei die. Yaakopv zoux Yu^ndaa mbuo muoz-dorn doic nyei die. 3 Yu^ndaa zoux Beletv caux Zelaa nyei die. Ninh mbuo nyei maa heuc Taamaa. Beletv zoux Hetv^lon nyei die. Hetv^lon zoux Laam nyei die. 4 Laam zoux Am^mi^naa^ndapc nyei die. Am^mi^naa^ndapc zoux Naason nyei die. Naason zoux Sanx^mon nyei die. 5 Sanx^mon zoux Mbo^aatc nyei die. Mbo^aatc nyei maa heuc Laa^hapc. Mbo^aatc zoux O^mbetc nyei die. O^mbetc nyei maa heuc Lu^te. O^mbetc zoux Jetc^si nyei die. 6 Jetc^si zoux Ndaawitv Hungh nyei die. Ndaawitv Hungh zoux Saa^lo^morn nyei die. Saa^lo^morn nyei maa zinh ndaangc zoux U^li^yaa nyei auv. 7 Saa^lo^morn zoux Le^hox^mbo^am nyei die. Le^hox^mbo^am zoux Aa^mbi^yaa nyei die. Aa^mbi^yaa zoux Aasaax nyei die. 8 Aasaax zoux Ye^ho^saa^fatv nyei die. Ye^ho^saa^fatv zoux Yolam nyei die. Yolam zoux Utc^si^yaa nyei die. 9 Utc^si^yaa zoux Yotaam nyei die. Yotaam zoux Aa^hatc nyei die. Aa^hatc zoux He^se^ki^yaa nyei die. 10 He^se^ki^yaa zoux Maa^natv^se nyei die. Maa^natv^se zoux Aamon nyei die. Aamon zoux Yo^si^yaa nyei die. 11 Yo^si^yaa zoux Ye^ko^ni^yaa mbuo muoz-doic nyei die. Wuov zanc doix zuqc I^saa^laa^en Mienh zuqc caangv mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung. 12 Zuqc caangv mingh liuz, nqa'haav Ye^ko^ni^yaa zoux Se^an^ti^en nyei die. Se^an^ti^en zoux Se^lupv^mbaa^mben nyei die. 13 Se^lupv^mbaa^mben zoux Aa^mbi^yutv nyei die. Aa^mbi^yutv zoux E^li^yaa^kim nyei die. E^li^yaa^kim zoux Aasor nyei die. 14 Aasor zoux Saax^ndokc nyei die. Saax^ndokc zoux Aakim nyei die. Aakim zoux E^li^utc nyei die. 15 E^li^utc zoux E^le^aa^saa nyei die. E^le^aa^saa zoux Matv^taan nyei die. Matv^taan zoux Yaakopv nyei die. 16 Yaakopv zoux Yosepv nyei die. Yosepv se Maa^li^yaa nyei nqox. Maa^li^yaa zoux Yesu nyei maa. Yesu dongh mienh heuc Giduc wuov dauh. 17 Hnangv naaic, yiem Apc^laa^ham mingh taux Ndaawitv Hungh maaih ziepc feix doic mienh. Aengx yiem Ndaawitv Hungh mingh taux I^saa^laa^en Mienh zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung maaih ziepc feix doic. Aengx yiem zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc taux Giduc cuotv seix wuov zanc, maaih ziepc feix doic.

Yesu Giduc Cuotv Seix

18 Yesu Giduc cuotv seix nyei jauv-louc se hnangv naaiv. Yesu nyei maa, mbuox heuc Maa^li^yaa. Yosepv gorngv ziangh ninh mi'aqv. Ninh mbuo maiv gaengh juangc dorngx bueix jiex mv baac Maa^li^yaa maaih sin aqv, se yiem Singx Lingh nyei qaqv daaih. 19 Ninh nyei nqox, Yosepv, se kuv mienh yaac maiv oix bun Maa^li^yaa dorng zuangx zuqc nyaiv. Ninh ziouc yiem hnyouv hnamv oix beic ndiev tuix. 20 Yosepv yiem hnyouv hnangv naaiv nor hnamv. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih box mbeix mbuox ninh, “Ndaawitv nyei zeiv-fun, Yosepv aah! Maiv dungx gamh nziex. Gunv longc Maa^li^yaa zoux meih nyei auv aqv oc. Ninh maaih jienv wuov norm sin se Singx Lingh bun ninh maaih. 21 Ninh oix duqv dauh dorn. Meih oix zuqc tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu, weic zuqc ninh oix njoux ninh nyei baeqc fingx leih ndutv ninh mbuo nyei zuiz.” 22 Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc Ziouv longc wuov dauh douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv, 23 “Maaih dauh maiv nziaauc jiex dorn nyei sieqv, oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn. Ninh mbuo oix cuotv mbuox heuc I^maa^nu^en.” (Eix leiz se “Tin-Hungh caux mbuo yiem.”) 24 Yosepv nyie daaih, ninh ei jienv Ziouv nyei fin-mienh mbuox nyei waac zoux, ziouc dorh Maa^li^yaa daaih zoux ninh nyei auv aqv. 25 Mv baac ninh mbuo maiv nitv doic taux Maa^li^yaa duqv naaiv dauh dorn daaih. Yosepv tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu.

Matv^taai 2

1 Yesu cuotv seix yiem Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv wuov zanc, doix zuqc Helotv zoux hungh diex. Nqa'haav maaih deix samx hleix nyei domh fin-saeng yiem dong bung daaih taux Ye^lu^saa^lem Zingh 2 naaic gaax, “Cuotv seix daaih zoux Yiutai Mienh nyei hungh wuov dauh gu'nguaaz yiem haaix? Yie mbuo buatc ninh nyei hleix yiem dong bung cuotv ziouc daaih baaix ninh.” 3 Helotv Hungh muangx haiz naaiv deix waac ninh ziouc hnyouv maiv henh yietc deix. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh yietc zungv yaac hnyouv maiv henh nzengc. 4 Helotv ziouc heuc Yiutai Mienh nyei zuangx sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng daaih nzoih yiem zunv ziouc naaic ninh mbuo, “Zoux Giduc wuov dauh oix cuotv seix yiem haaix?” 5 Ninh mbuo dau, “Yiem Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv, weic zuqc douc waac mienh hnangv naaiv nor fiev, 6 ‘Yu^ndaa Deic-Bung, Mbetc^le^hem Mungv aah! Yiem Yu^ndaa Deic-Bung nyei domh zingh, meih maiv zeiz gauh faix jiex. Weic zuqc maaih dauh domh jien oix yiem meih naaic cuotv daaih dorh yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.’” 7 Helotv ziouc heuc wuov deix samx hleix nyei domh fin-saeng daaih, bingx jienv longx-longx nyei naaic gaax, “Wuov norm hleix ziangh haaix cuotv daaih?” 8 Naaic liuz, Helotv ziouc mbuox ninh mbuo mingh Mbetc^le^hem Mungv. Ninh gorngv, “Meih mbuo gunv mingh Mbetc^le^hem Mungv longx-longx nyei lorz wuov dauh fu'jueiv. Lorz buatc, nzuonx daaih mbuox yie, yie ziouc haih mingh baaix ninh.” 9 Muangx hungh diex gorngv liuz, wuov deix domh fin-saeng ziouc cuotv jauv mingh aqv. Zinh ndaangc yiem dong bung buatc cuotv wuov norm hleix mingh ndaangc ninh mbuo. Mingh taux fu'jueiv yiem wuov norm dorngx gu'nguaaic ziouc dingh jienv wuov. 10 Domh fin-saeng buatc wuov norm hleix ziouc njien-youh orn-lorqc haic. 11 Bieqc biauv mingh, buatc wuov dauh fu'jueiv caux ninh nyei maa, Maa^li^yaa, ziouc gueic njiec ndau baaix wuov dauh fu'jueiv. Ninh mbuo zorqv ninh mbuo dorh daaih nyei zingh nyeic cuotv daaih fongc horc bun ninh. Maaih jiem caux i nyungc ndaang nyei ndiangx-zung heuc mu^yorc caux faan^gen^sen. 12 Tin-Hungh box mbeix mbuox wuov deix domh fin-saeng maiv dungx nzuonx Helotv wuov. Ninh mbuo ziouc yangh ganh diuh jauv nzuonx ninh mbuo nyei deic-bung.

Yosepv Mbuo Biaux Mingh I^yipv Deic-Bung

13 Wuov deix domh fin-saeng nzuonx mi'aqv. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh box mbeix mbuox Yosepv, “Jiez sin daaih, dorh jienv fu'jueiv caux ninh nyei maa biaux mingh I^yipv Deic-Bung. Oix zuqc yiem wuov zuov taux yie mbuox meih, weic zuqc Helotv oix lorz naaiv dauh fu'jueiv daix.” 14 Yosepv ziouc jiez sin daaih, lungh muonz zanc dorh jienv wuov dauh fu'jueiv caux fu'jueiv nyei maa biaux mingh I^yipv Deic-Bung, 15 yiem wuov zuov taux Helotv daic mingh. Hnangv naaic cuotv daaih weic bun doix nzengc Ziouv longc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv, “Yie heuc yie nyei dorn yiem I^yipv Deic-Bung cuotv daaih.” Helotv Hungh Daix Fu'jueiv 16 Helotv Hungh hiuv duqv wuov deix domh fin-saeng nduov ninh, ninh ziouc qiex jiez! haic. Ninh njiec lingc daix nzengc Mbetc^le^hem Mungv caux huing nzuonx nyei dorngx wuov deix i hnyangx ga'ndiev maengx nyei gu'nguaaz-dorn. Helotv hnangv naaiv nor daix naaiv deix fu'jueiv ei ninh naaic samx hleix nyei domh fin-saeng buatc hleix cuotv nyei ziangh hoc funx daaih. 17 Naaiv deix sic cuotv daaih doix nzengc wuov dauh douc waac mienh, Ye^le^mi, nyei waac. Ye^le^mi gorngv, 18 “Haiz mienh yiem wuov Laamaa Zingh mbiouh mbiouh bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. Laasen nyiemv ninh nyei fu'jueiv, ninh yaac maiv longc haaix dauh tengx ninh jaiv nzauh, weic zuqc ninh nyei fu'jueiv daic mi'aqv.” Yosepv Mbuo Yiem I^yipv Nzuonx 19 Helotv Hungh daic mi'aqv. Yiem I^yipv Deic-Bung maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih box mbeix Yosepv. 20 Fin-mienh gorngv, “Jiez sin daaih, dorh wuov dauh fu'jueiv caux jienv fu'jueiv nyei maa nzuonx I^saa^laa^en Deic-Bung aqv oc. Weic zuqc oix hoic naaiv dauh fu'jueiv nyei maengc wuov deix daic nzengc mi'aqv.” 21 Yosepv ziouc jiez sin dorh jienv fu'jueiv caux fu'jueiv nyei maa nzuonx I^saa^laa^en Deic-Bung aqv. 22 Mv baac haiz gorngv Aan^ke^laa^atc nzipc ninh nyei die, Helotv, zoux Yu^ndie Saengv nyei hungh, Yosepv ziouc gamh nziex maiv mingh wuov aqv. Tin-Hungh yaac box mbeix donv Yosepv, Yosepv mbuo ziouc mingh Gaa^li^li Saengv, 23 yiem norm mungv mbuox heuc Naa^saa^letv. Naaiv deix jauv cuotv daaih doix nzengc douc waac mienh nyei waac. Wuov deix douc waac mienh gorngv, “Mienh oix heuc ninh zoux Naa^saa^letv Mienh.”

Matv^taai 3

1 Ziangh hoc taux, tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han mingh wuov Yu^ndie Deic-Bung-Huaang zunh doz. 2 Ninh gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc meih mbuo nyei zuiz, weic zuqc Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux fatv aqv.” 3 Douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv nyei, se dongh naaiv dauh Yo^han aqv. I^saa^yaa gorngv, “Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv, ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv. Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.’” 4 Yo^han zuqv nyei lui-houx longc lorh torh biei ndatv daaih, yaac longc ndopv-hlaang sai jienv jaaiv. Ninh nyanc nyei ga'naaiv se jopv-nyeic caux lomc nyei mueiz-dorngh. 5 Mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh caux gormx Yu^ndie Saengv caux Jor^ndaen Ndaaih hlen yietc zungv horngc zaangc nyei dorngx, cuotv mingh lorz Yo^han. 6 Ninh mbuo nyiemc ninh mbuo nyei zuiz, Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. 7 Yo^han buatc Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh camv nyei daaih lorz ninh, oix jiex wuom nyei leiz ziouc gorngv ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Tin-Hungh dingc zuiz nyei ziangh hoc oix taux. Haaix dauh kuinx meih mbuo biaux ndutv? 8 Meih mbuo zoux sic oix zuqc bun cing meih mbuo goiv hnyouv guangc zuiz. 9 Yaac maiv dungx yiem hnyouv hnamv, ‘Yie mbuo maaih Apc^laa^ham zoux yie mbuo nyei ong-taaix.’ Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv haih zorqv naaiv deix la'bieiv zoux benx Apc^laa^ham nyei zeiv-fun.’ 10 Ih zanc mbenc ziangx bouv, zungv an jienv ndiangx-gorn. Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv kuv, oix zuqc goix guangc buov douz mingh. 11 “Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz, bun cing meih mbuo goiv hnyouv guangc zuiz. Mv baac yie daaih ndaangc, aengx maaih dauh nqa'haav daaih. Ninh zoux gauh hlo yie. Yie zungv maiv puix tengx ninh hnengx heh. Ninh oix longc Singx Lingh yaac longc douz tengx meih mbuo jiex leiz. 12 Ninh nyei buoz nanv jienv ga'naaiv-cenv, oix fioux nzengc ninh nyei mborqv mbiauh ciangv yaac siou ninh nyei mbiauh dapv lamz. Mv baac cuqv-maux ninh oix longc yietc liuz maiv haih daic nyei douz buov jienv.”

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

13 Wuov zanc Yesu yiem Gaa^li^li mingh Jor^ndaen Ndaaih, oix Yo^han tengx ninh jiex wuom nyei leiz. 14 Mv baac Yo^han oix Yesu goiv za'eix, ninh ziouc gorngv, “Horpc zuqc meih tengx yie jiex leiz, mv baac meih daaih lorz yie?” 15 Yesu dau Yo^han, “Meih gunv tengx yie aqv. Mbuo hnangv naaiv zoux, se zoux duqv horpc nzengc ei Tin-Hungh oix mbuo zoux nyei.”Yo^han ziouc tengx aqv. 16 Yesu jiex leiz yiem wuom yietv cuotv daaih wuov zanc, lungh ziouc nqoi. Yesu buatc Tin-Hungh nyei Singx Lingh njiec daaih hnangv norqc nqo nor, yaac nzopc jienv ninh. 17 Maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic ninh.”

Matv^taai 4

1 Yesu jiex liuz wuom nyei leiz, Singx Lingh ziouc dorh ninh mingh deic-bung-huaang zuqc mienv nyei hungh seix. 2 Feix ziepc hnoi feix ziepc muonz Yesu zei maiv nyanc haaix nyungc, hnyouv ziouc sie aqv. 3 Mienv nyei hungh ziouc daaih lorz ninh yaac gorngv, “Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn nor, heuc naaiv deix la'bieiv benx njuov daaih maah!” 4 Yesu dau, “Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv, mv baac oix zuqc kaux Tin-Hungh gorngv nyei joux-joux waac.’” 5 Mienv nyei hungh ziouc dorh Yesu mingh cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem, bun ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv hlang jiex nyei dorngx, 6 gorngv mbuox ninh, “Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn nor, biu njiec gaax. Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei fin-mienh goux jienv meih. Ninh mbuo ziouc longc buoz bouh jienv meih, maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la'bieiv.’” 7 Yesu dau, “Mv baac Ging-Sou yaac fiev jienv gorngv, ‘Maiv dungx seix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’” 8 Mienv nyei hungh aengx dorh Yesu faaux norm hlang haic nyei mbong, bun ninh mangc lungh ndiev maanc guoqv yaac mangc maanc guoqv nyei njang-laangc. 9 Mienv nyei hungh gorngv, “Se gorngv meih gueic njiec baaix yie, yie ziouc zorqv naaiv deix yietc zungv bun meih.” 10 Yesu ziouc dau, “Saadaan aah! Biaux nqoi maah! Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Oix zuqc baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh. Kungx oix zuqc fu-sux ninh nduqc dauh hnangv.’” 11 Mienv nyei hungh ziang naaic leih nqoi Yesu mi'aqv. Fin-mienh ziouc daaih liuc leiz Yesu.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Jiez Gorn Zunh Doz

12 Yesu haiz gorngv Yo^han zuqc wuonx loh, ninh ziouc mingh Gaa^li^li Saengv mi'aqv. 13 Yesu maiv yiem Naa^saa^letv Mungv, ninh mingh yiem Kaa^be^naa^um Mungv, Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen, Se^mbu^lun caux Napv^taa^li Deic nyei gapv-jaaix dorngx. 14 Hnangv naaic cuotv daaih se weic bun zinh ndaangc tengx Tin-Hungh douc waac wuov dauh I^saa^yaa nyei waac doix nzengc. 15 I^saa^yaa gorngv, “Se^mbu^lun caux Napv^taa^li Deic, yiem wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, dongh mingh koiv wuov diuh jauv, se Janx yiem nyei deic-bung, Gaa^li^li. 16 Yiem hmuangx gu'nyuoz nyei baeqc fingx, zungv duqv buatc domh njang. Yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix, maaih njang cuotv daaih ziux jienv ninh mbuo.” 17 Yangh naaiv mingh Yesu jiez gorn zunh doz. Ninh gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux fatv aqv.”

Yesu Heuc Biei Dauh Mienh Daaih Zoux Sai-Gorx

18 Yesu yangh jauv gan Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen mingh, buatc maaih i muoz-dorn. Ninh mbuo zoux zorqv mbiauz nyei mienh, yiem wuov koiv borngz mbiauz. Maaih dauh heuc Simon, aengx maaih norm mbuox heuc Bide, caux jienv ninh nyei youz, An^ndaa^lu. 19 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo daaih gan yie oc. Yie oix njaaux meih mbuo lorz mienh, hnangv ih zanc meih mbuo lorz mbiauz nor.” 20 Ninh mbuo liemh zeih guangc ninh mbuo nyei mungz gan jienv Yesu mingh aqv. 21 Yesu jiex mingh deix aengx buatc Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han. Naaiv deix i muoz caux ninh mbuo nyei die yiem wuov nzangv liuc leiz mungz. Yesu heuc ninh mbuo daaih. 22 Ninh mbuo liemh zeih guangc jienv ninh mbuo nyei die, guangc jienv nzangv, gan Yesu mingh aqv.

Yesu Zunh Doz Yaac Zorc Baengc

23 Yesu mingh gormx Gaa^li^li Saengv, yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh njaaux mienh, yaac zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Ninh yaac zorc longx zuangx mienh nyei nyungc-nyungc baengc. 24 Yesu nyei mengh dauh sing buangv Silie Deic-Bung. Mienh ziouc dorh yietc zungv baengc mienh daaih lorz Yesu, se dorh butv nyungc-nyungc baengc caux zuqc diev mun nyei, zuqc mienv muoqv nyei, butv dungz-ndin nyei, caux butv baengc-mbai nyei mienh daaih. Yesu yaac zorc longx ninh mbuo. 25 Mienh camv haic gan jienv Yesu mingh. Maaih deix yiem Gaa^li^li Saengv, maaih deix yiem Totv^mbu^li Saengv, maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, maaih deix yiem Yu^ndie Saengv, aengx maaih deix yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx gan jienv Yesu mingh.

Matv^taai 5

1 Yesu buatc mienh ndongc naaic camv, ninh ziouc faaux norm mbong mingh zueiz jienv. Ninh nyei sai-gorx mbuo yaac daaih yiem zunv. 2 Yesu ziouc jiez gorn njaaux ninh mbuo. Ninh gorngv, 3 “Ganh hiuv duqv ganh qiemx zuqc Tin-Hungh wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc maaih Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh mbuo. 4 Maaih you-nzauh wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc Tin-Hungh oix tengx jaiv you-nzauh. 5 Hnyouv suonc wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc Tin-Hungh laengz bun nyei, ninh mbuo oix duqv zipv nzengc. 6 Ngorc oix zoux horpc Tin-Hungh nyei hnyouv wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc Tin-Hungh oix bun ninh mbuo duqv buangv eix. 7 Korv-lienh mienh wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc Tin-Hungh oix korv-lienh ninh mbuo. 8 Maaih cing-nzengc nyei hnyouv wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc ninh mbuo oix duqv buatc Tin-Hungh. 9 Kuinx i bung mienh horpc hnyouv daaih maaih baengh orn wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc Tin-Hungh oix nyiemc ninh mbuo zoux ninh nyei naamh nyouz. 10 Weic zoux ei Tin-Hungh nyei eix zuqc mienh zoux doqc wuov deix, maaih njien-youh aqv, weic zuqc maaih Tin-Hungh zoux ninh mbuo nyei Ziouv gunv ninh mbuo. 11 Meih mbuo weic yie zuqc mienh gorngv doqc, zoux doqc, zuqc mienh gorngv nyungc-nyungc waaic nyei jauv, meih mbuo ziouc maaih njien-youh aqv. 12 Oix zuqc njien-youh a'hneiv weic zuqc yiem wuov tin-dorngh maaih domh zingh nyeic oix bun meih mbuo. Zinh ndaangc douc waac mienh fih hnangv nyei zuqc mienh zoux doqc."

Mbuo Se Beiv Nzauv Caux Njang

13 “Meih mbuo se hnangv nzauv weic yiem baamh mienh mbu'ndongx. Mv baac se gorngv nzauv nyei mueix tuix zaamv mingh, hnangv haaix nor noic duqv aengx nzaaih daaih? Naaiv deix nzauv maiv lamh longc aqv. Oix zuqc dox guangc bun mienh caaiv hnangv. 14 “Meih mbuo se hnangv njang weic ziux lungh ndiev mienh. Yietc norm zingh yiem wuov mbong-ningv maiv haih bingx maiv mbueiz mienh. 15 Yaac maiv maaih mienh diemv zieqc dang daaih, zorqv tongv nqopv jienv. Dang m'daaih don dang nyei baaih ziux njang yietc biauv mienh. 16 Meih mbuo yaac oix zuqc hnangv dang nor, ziux lungh ndiev mienh. Hnangv naaic, ninh mbuo duqv buatc meih mbuo zoux nyei kuv sic ziouc taaih meih mbuo nyei tin-dorngh Diex.

Yesu Njaaux Leiz-Latc Nyei Jauv

17 “Maiv dungx hnamv yie daaih guangc Mose nyei Leiz-Latc caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh njaaux nyei waac. Yie maiv zeiz daaih guangc. Yie daaih weic bun yietc zungv cuotv daaih zien. 18 “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maaih lungh caux ndau corc yiem jienv nyei ziangh hoc, Leiz-Latc nyei yietc dimv yietc waeqc nzaangc zungv maiv haih ndortv. Zuov taux nyungc-nyungc dunh yunh nzengc. 19 “Hnangv naaic, haaix dauh baamz liemh faix jiex wuov diuh leiz, aengx njaaux mienh fih hnangv nyei baamz, wuov dauh yiem Tin-Hungh nyei guoqv zuqc zoux gauh faix jiex. Mv baac haaix dauh muangx nzengc leiz, aengx njaaux mienh fih hnangv nyei zoux, wuov dauh yiem Tin-Hungh nyei guoqv duqv zoux hlo. 20 Yie ziouc mbuox meih mbuo, meih mbuo oix zuqc gan Tin-Hungh gauh longx njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh. Maiv zei aeqv, meih mbuo zungv maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.

Yesu Njaaux Qiex Jiez Nyei Jauv

21 “Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo haiz jiex nyei, ‘Maiv dungx daix mienh. Haaix dauh daix mienh oix zuqc dingc zuiz.’ 22 Mv baac yie mbuox meih mbuo, haaix dauh qiex jiez ninh nyei gorx-youz, zungv zuqc siemv zuiz aqv. Haaix dauh hemx ninh nyei gorx-youz, ‘Ga'naaiv-hngongx aah!’ wuov dauh zuqc dorh mingh Gunv Sic Wuic siemv zuiz. Haaix dauh hemx ninh nyei gorx-youz, ‘Ga'naaiv-mbuo piqv,’ gamh nziex wuov dauh zic duqv ndortv deic nyuoqc nyei douz. 23 “Hnangv naaiv nor, se gorngv meih dorh ga'naaiv mingh ziec-dorngh oix ziec bun Tin-Hungh, mv baac taux wuov jangx zuqc meih nyei gorx-youz maaih haaix nyungc caux meih maiv horpc, 24 oix zuqc zorqv meih dorh mingh nyei ga'naaiv an jienv ziec-dorngh ga'hlen, mingh caux meih nyei gorx-youz gorngv horpc. Gorngv sung liuz cingx daaih zorqv meih nyei ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh. 25 “Gorngv hnangv maaih mienh gox meih, dorh meih mingh wuov sic dorngh, meih caux ninh mingh maiv gaengh taux sic dorngh, oix zuqc caux ninh gorngv horpc. Zuov taux sic dorngh, nziex ninh oix zorqv meih jiu bun siemv zuiz jien. Siemv zuiz jien aengx zorqv meih jiu bun hungh baeng. Meih ziouc zuqc wuonx jienv loh aqv. 26 Yie gorngv zien mbuox meih, meih oix zuqc wuonx jienv loh zuov taux meih jaauv sung nzengc, maiv caa yietc norm dongh zinh nyei zaeqv cingx duqv cuotv.

Hienx Auv Hienx Nqox Nyei Jauv

27 “Meih mbuo haiz jiex loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac, ‘Maiv dungx hienx auv hienx nqox.’ 28 Mv baac ih zanc yie mbuox meih mbuo, haaix dauh buatc dauh m'sieqv dorn yaac haiz hanc, se dorngx yiem hnyouv hienx liuz aqv. 29 Hnangv naaic, se gorngv meih nyei mbiaauc bung m'zing nduov meih baamz zuiz, oix zuqc gueix guangc. Meih nyei sin waaic fangx corc gauh longx meih nyei ziangh sin zuqc ndortv deic nyuoqc. 30 Gorngv hnangv meih nyei mbiaauc jieqv buoz bun meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv buoz corc gauh longx meih nyei ziangh sin zuqc ndortv deic nyuoqc.

Leih Cai-Doix Nyei Jauv

31 “Aengx maaih joux waac gorngv, ‘Haaix dauh leih ninh nyei auv oix zuqc fiev zeiv leih cai sou bun jienv ninh.’ 32 Mv baac ih zanc yie mbuox meih mbuo, haaix dauh leih ninh nyei auv yaac maiv zeiz laaix ninh nyei auv hienx nqox, wuov dauh auv aengx mingh longc siang-nqox, wuov dauh loz-nqox zoux bun ninh nyei auv benx hienx nqox nyei mienh. Ninh longc wuov dauh siang-nqox yaac benx hienx auv nyei mienh aqv. Laengz Ngaengc Waac Nyei Jauv 33 “Loz-hnoi njaaux mienh naaiv deix waac meih mbuo yaac haiz mi'aqv. Waac gorngv, ‘Maiv dungx bungx ndortv meih laengz nyei waac. Meih yiem Ziouv nyei nza'hmien laengz haaix nyungc waac oix zuqc ei jienv zoux.’ 34 Mv baac ih zanc yie mbuox meih mbuo, maiv dungx ziangv haaix nyungc laengz waac. Maiv dungx ziangv tin-dorngh laengz waac, weic zuqc tin-dorngh se Tin-Hungh nyei weic. 35 Yaac maiv dungx ziangv ndau, weic zuqc ndau se ninh lorngx zaux nyei dorngx. Yaac maiv dungx ziangv Ye^lu^saa^lem Zingh laengz waac, weic zuqc naaiv norm zingh se Domh Hungh Diex nyei zingh. 36 Liemh maiv dungx ziangv meih nyei m'nqorngv laengz waac weic zuqc meih maiv haih zoux yietc diuh meih nyei mba'biei baeqc fai jieqv. 37 Meih kungx oix zuqc gorngv zaqc zeiz fai maiv zeiz gaux aqv. Aengx gorngv gauh camv naaic se yiem hiuang orqv wuov dauh daaih.

Yesu Njaaux Jaauv Win Nyei Jauv

38 “Meih mbuo haiz jiex loz-hnoi njaaux mienh naaiv joux waac, ‘M'zing jaauv m'zing, nyaah jaauv nyaah.’ 39 Mv baac ih zanc yie gorngv mbuox meih mbuo, mienh zoux dorngc bun meih, maiv dungx jaauv win. Se gorngv maaih mienh mbaix meih nyei mbiaauc bung hmien, oix zuqc liemh zaaix maengx bung huin mingh bun ninh mbaix. 40 “Se gorngv maaih dauh mienh dorh meih mingh sic dorngh oix gox longc meih nyei lui, liemh meih nyei domh lui yaac oix zuqc bun ninh. 41 “Se gorngv maaih dauh mienh zorqv meih fungx bou, aapv meih nyiex ninh nyei ga'naaiv yietc gilo jauv, meih oix zuqc tengx nyiex mingh i gilo. 42 “Maaih mienh tengx meih tov haaix nyungc, meih oix zuqc bun aqv. Maaih mienh oix gaav meih nyei ga'naaiv longc, yaac oix zuqc bun ninh longc.

Yesu Njaaux Mienh Oix Zuqc Hnamv Win-Wangv

43 “Meih mbuo haiz jiex loz-hnoi mienh njaaux naaiv deix waac, ‘Oix zuqc hnamv meih nyei gorx-youz, nzorng meih nyei win-wangv.’ 44 Mv baac ih zanc yie gorngv mbuox meih mbuo, oix zuqc hnamv meih mbuo nyei win-wangv. Zoux doqc meih mbuo wuov deix, oix zuqc tengx ninh mbuo daux gaux. 45 Meih mbuo hnangv naaiv nor zoux, meih mbuo ziouc benx meih mbuo nyei tin-dorngh Diex nyei dorn aqv. “Maiv gunv kuv mienh fai mienh waaic mienh, Tin-Hungh yaac bun mba'hnoi ziux fih hnangv nyei. Ninh yaac bun lungh duih mbiungc tengx zoux longx zoux waaic nyei mienh duqv fih hnangv. 46 “Se gorngv meih mbuo kungx hnamv dongh hnamv meih mbuo wuov deix mienh hnangv, Tin-Hungh weic haaix diuc horpc zuqc bun zingh nyeic meih mbuo? Liemh tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh wuov deix mienh yaac hnangv naaiv nor zoux. 47 Se gorngv meih mbuo kungx caux meih mbuo hnamv wuov deix mienh gorngv waac hnangv, meih mbuo zoux haaix nyungc gauh longx zuangx mienh? Liemh maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh wuov deix mienh yaac hnangv naaic nor zoux ni! 48 “Meih mbuo oix zuqc dunh yunh, hnangv meih mbuo nyei tin-dorngh Diex nor, dunh yunh.

Matv^taai 6

1 “Meih mbuo oix zuqc faix fim. Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nyei kuv sic maiv dungx dorng zuangx zoux weic bun mienh buatc. Se gorngv meih mbuo dorng zuangx zoux, meih mbuo maiv duqv zipv tin-dorngh Diex bun nyei zingh nyeic. 2 “Wuov nyungc, meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh, maiv dungx hu hu hiaangv hiaangv nyei zoux, hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh yiem wuic dorngh yaac yiem jaai-horngc zoux, weic oix bun mienh ceng nor. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 3 Cuotv fim tengx mienh jomc mienh wuov zanc, liemh maiv dungx bun meih zuoqc jiex nyei loz-gaeng doic hiuv. 4 “Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv meih zoux naaiv deix jauv, mv baac meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc duqv buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv.

Yesu Njaaux Daux Gaux Nyei Jauv

5 “Meih mbuo haaix zanc daux gaux, maiv dungx zoux hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh. Ninh mbuo a'hneiv souv jienv wuov wuic dorngh yaac souv wuov jaai-horngc nyei jauv-caax daux gaux weic bun zuangx mienh buatc. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 6 Meih daux gaux nyei ziangh hoc, oix zuqc bieqc gen mingh, guon jienv gaengh, caux meih mangc maiv buatc nyei Zaangc Diex gorngv waac. Hnangv naaic, meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv. 7 “Meih mbuo daux gaux nyei ziangh hoc, maiv dungx paan mingh puoqv nzuonx nyei gorngv hnangv maiv gaengh hiuv duqv Tin-Hungh wuov deix mienh nor. Ninh mbuo laaic gorngv waac camv Tin-Hungh cingx daaih muangx duqv haiz ninh mbuo daux gaux nyei waac. 8 Maiv dungx hnangv ninh mbuo nor zoux. Meih mbuo maiv gaengh tov, meih mbuo nyei Zaangc Diex zungv jaa-ndaangc hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc nyei nyungc-nyungc. 9 “Meih mbuo horpc zuqc hnangv naaiv nor daux gaux. ‘Yie mbuo nyei tin-dorngh Diex aah! Tov bun mienh taaih meih nyei cing-nzengc mbuox. 10 Tov bun meih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux. Tov bun yiem naaiv baamh gen nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih, hnangv yiem tin-dorngh nyungc-nyungc ei meih nyei eix cuotv daaih nor. 11 Yie mbuo hnoi-hnoi qiemx zuqc nyei nyanc hopv, tov bun gaux ih hnoi nyanc. 12 Tov guangc yie mbuo zoux nyei zuiz, hnangv yie mbuo guangc zoux dorngc yie mbuo wuov deix mienh nyei zuiz nor. 13 Maiv dungx bun yie mbuo buangh seix hnyouv nyei sic, mv baac njoux yie mbuo leih ndutv hiuang orqv wuov dauh. Weic zuqc meih yietc liuz maaih hungh lingc, maaih qaqv, maaih njang-laangc, taux maanc gouv maanc doic. Aamen. ’ 14 “Se gorngv mienh dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac guangc bun ninh mbuo nor, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex yaac guangc meih mbuo nyei zuiz. 15 Mv baac mienh dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac maiv guangc nor, meih mbuo nyei Zaangc Diex yaac maiv guangc meih mbuo nyei zuiz. Yesu Njaaux Mienh Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc 16 “Meih mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc wuov zanc, maiv dungx zoux hmien hmuangx hnangv beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh zoux. Ninh mbuo zoux hmien hmuangx hnangv kouv kouv wuov, oix zuangx mienh zieqv duqv ninh mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc. Yie mbuox zien meih mbuo, ninh mbuo nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv zipv liuz aqv. 17 Meih mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc nyei ziangh hoc, oix zuqc nzaaux nzengc hmien, zorqv youh nzaatv jienv mba'biei baic sung 18 weic maiv bun mienh hiuv duqv meih zei. Kungx meih mangc maiv buatc nyei Zaangc Diex hiuv hnangv. Meih nyei Zaangc Diex, dongh mangc duqv buatc meih gem jienv zoux nyei sic, ziouc bun zingh nyeic meih aqv.

Oix Zuqc Siou Jaaix Nyei Ga'naaiv Yiem Tin-Dorngh

19 “Maiv dungx weic ganh siou jaaix nyei ga'naaiv yiem naaiv baamh gen, weic zuqc haih jiex sioux jiex nzingx nyei. Gaeng yaac haih ngaatc waaic nzengc. Janx-zaqc yaac haih betv bieqc daaih nimc. 20 Oix zuqc weic ganh siou jaaix nyei ga'naaiv yiem wuov tin-dorngh weic zuqc maiv haih jiex sioux jiex nzingx. Gaeng yaac maiv haih ngaatc waaic. Janx-zaqc yaac maiv haih betv bieqc daaih nimc. 21 Meih siou jaaix nyei ga'naaiv yiem haaix norm dorngx, meih nyei hnyouv haaix zanc yaac jangx jienv wuov aqv.

M'zing Beiv Sin Nyei Dang

22 “M'zing beiv sin nyei dang. Se gorngv meih nyei m'zing njang nor, ziangh sin ziouc njang nzengc. 23 Meih nyei m'zing maiv njang nor, meih nyei sin ziouc hmuangx aqv. Hnangv naaic, se gorngv yiem meih gu'nyuoz nyei njang hmuangx mingh, ziouc za'gengh hmuangx haic aqv.

Maiv Haih Zoux I Dauh Ziouv Nyei Bou

24 “Maiv maaih haaix dauh haih zoux duqv i dauh ziouv nyei bou. Hnangv naaic, ninh oix nzorng naaiv dauh, oix hnamv wuov dauh. Maiv zei aeqv, ninh oix taaih naaiv dauh, oix mangc piex wuov dauh. Meih mbuo maiv haih dongh dangh zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux Nyaanh nyei bou.

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv Seix Zaangc Nyei Jauv

25 “Weic naaiv yie gorngv mbuox meih mbuo, maiv dungx weic yungz maengc nyei nyanc hopv kuonx hnyouv. Yaac maiv dungx weic sin zaangc nyei lui-houx kuonx hnyouv. Maengc gauh jaaix jiex nyanc hopv maiv zeiz? Sin yaac gauh jaaix jiex lui-houx maiv zeiz? 26 Mangc gaax, ndaix ndaamv-lungh nyei norqc! Ninh mbuo maiv zuangx haaix nyungc yaac maiv siou dapv lamz. Mv baac meih mbuo nyei tin-dorngh Diex uix ninh mbuo. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc maiv zeiz? 27 Meih mbuo haaix dauh laaix kuonx hnyouv haih borqv duqv maengc ndaauv deix? 28 “Meih mbuo weic haaix diuc laaix lui-houx kuonx hnyouv? Hnamv mangc gaax, lomc nyei baeqc horqc biangh hnangv haaix nor ziangh! Biangh maiv zoux gong, maiv baeng suix ndatv ndie. 29 Mv baac yie mbuox meih mbuo, liemh Saa^lo^morn Hungh ndongc naaic butv zoih, yaac maiv maaih zorng-zuqv ndongc yietc dorv naaiv deix biangh nzueic. 30 Lomc nyei miev ih hnoi ziangh, njang hnoi kou nqaai, zuqc douz buov, mv baac Tin-Hungh zorng miev nzueic. Wuov nyungc, Tin-Hungh gauh oix zorng meih mbuo maiv zeiz? Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv! 31 “Hnangv naaic, maiv dungx kuonx hnyouv gorngv, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor haih lorz duqv nyanc lorz duqv hopv, lorz duqv lui-houx zuqv?’ 32 Maiv gaengh sienx Tin-Hungh wuov deix mienh haaix zanc yaac kungx lorz naaiv deix ga'naaiv hnangv. Meih mbuo nyei tin-dorngh Diex hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc longc naaiv deix ga'naaiv. 33 Gauh longc jienv jiex, meih mbuo oix zuqc bun Tin-Hungh zoux Ziouv gunv meih mbuo ndaangc, yaac oix zuqc ei nzengc ninh nyei eix, naaiv deix yietc zungv nyei ga'naaiv ninh ziouc jaa tipv bun meih mbuo. 34 Weic naaiv meih mbuo maiv dungx nzauh njang hnoi nyei sic. Njang hnoi nyei sic maaih gaux njang hnoi nzauh. Mouz hnoi maaih mouz hnoi nyei sic nzauh gaux aqv.

Matv^taai 7

1 “Maiv dungx dingc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh ziouc maiv dingc meih mbuo nyei zuiz, 2 weic zuqc meih mbuo hnangv haaix nor dingc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh yaac hnangv wuov nor dingc meih mbuo nyei zuiz aqv. Meih mbuo longc haaix nyungc hlaau bun mienh, Tin-Hungh yaac longc wuov nyungc hlaau bun meih mbuo. 3 “Meih weic haaix diuc buatc meih nyei gorx-youz nyei m'zing maaih la'fapv yaac maiv hnamv taux meih ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx? 4 Ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx, meih fungc haih mbuox meih nyei gorx-youz, ‘Gorx aac, yie tengx gorx ban cuotv m'zing nyei la'fapv oc.’ 5 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Oix zuqc zorqv cuotv ganh nyei m'zing wuov nqanx ndiangx ndaangc cingx daaih haih mangc duqv zien tengx gorx-youz ban cuotv m'zing nyei la'fapv. 6 “Maiv dungx zorqv cing-nzengc nyei ga'naaiv bun juv. Gamh nziex juv haih daaux sin daaih ngaatc meih mbuo. Yaac maiv dungx zorqv jaaix nyei la'bieiv-zou zoi bun dungz. Dungz kungx oix caaiv waaic hnangv.

Tov, Lorz, Ngaengv Gaengh

7 “Oix zuqc tov ziouc duqv, oix zuqc lorz ziouc buatc, oix zuqc ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi. 8 Weic zuqc haaix dauh tov ziouc duqv, haaix dauh lorz ziouc buatc. Haaix dauh ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi. 9 “Meih mbuo haaix dauh mienh, ninh nyei dorn tov njuov, meih oix bun la'bieiv ninh fai? 10 Dorn tov mbiauz, meih oix bun naang ninh fai? 11 Meih mbuo ndongc naaic waaic nyei mienh zungv hiuv duqv bun longx nyei ga'naaiv meih mbuo nyei fu'jueiv, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex yietc zei oix bun longx nyei ga'naaiv tov ninh wuov deix mienh. 12 “Meih mbuo oix mienh hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun mienh. Mose nyei Leiz caux Douc Waac Mienh njaaux nyei waac, nzutv zunv gorngv se dongh naaiv aqv.

Hepc Nyei Gaengh

13 “Oix zuqc bieqc hepc wuov dauh gaengh, weic zuqc dorh mienh mingh zuqc mietc wuov dauh gaengh jangv nyei. Jauv yaac kuh yangh nyei. Yangh wuov diuh jauv nyei mienh camv haic. 14 Mv baac bieqc mingh duqv yietc liuz nyei maengc wuov dauh gaengh se hepc nyei. Jauv yaac aqc duqv yangh. Lorz buatc wuov diuh jauv nyei mienh zoqc.

Mangc Biouv Ziouc Hiuv Duqv Ndiangx

15 “Oix zuqc mbungh jienv jaav douc waac mienh. Ninh mbuo daaih lorz meih mbuo wuov zanc, beih zaangc hnangv ba'gi yungh, mv baac ninh mbuo nyei hnyouv ciouv hnangv hieh juv nor. 16 Meih mbuo samx mangc ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo ziouc hiuv duqv ninh mbuo aqv. Ndiangx-njimv maiv haih ziangh a'ngunc biouv. Mungv long njimv yaac maiv haih ziangh ngongh nyorx biouv. 17 Ndiangx longx ziangh longx nyei biouv. Ndiangx maiv benx ziangh maiv benx nyei biouv. 18 Ndiangx longx maiv haih ziangh maiv benx nyei biouv. Maiv benx nyei ndiangx maiv haih ziangh longx nyei biouv. 19 Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv benx, zungv zuqc goix guangc buov douz. 20 Hnangv naaic, meih mbuo buatc ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo ziouc zieqv duqv jaav douc waac mienh aqv.

Naaiv Deix Mienh Yesu Maiv Laengz

21 “Heuc jienv yie, ‘Ziouv aah! Ziouv!’wuov deix mienh, maiv zeiz dauh dauh haih duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. Kungx dongh ei yie nyei tin-dorngh Diex nyei eix zoux wuov deix duqv bieqc hnangv. 22 Taux siemv zuiz wuov hnoi mienh camv nyei oix mbuox yie, ‘Ziouv aah! Ziouv! Yie mbuo dengv meih nyei mbuox douc Tin-Hungh nyei waac, yaac zunc mienv cuotv, yaac zoux jiex mbuoqc horngh nyei sic camv.’ 23 Wuov zanc yie oix gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Yie liemh maiv hiuv duqv meih mbuo niaa. Meih mbuo zoux waaic nyei mienh gaanv biaux nqoi maah!’

I Nyungc Gorn-Ndoqv

24 “Hnangv naaiv, haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix waac, yaac ei jienv zoux, se hnangv yietc dauh cong-mengh nyei mienh gomv biauv la'bieiv-baengh gu'nguaaic. 25 Duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngz domh nziaaux buonc biauv, biauv yaac maiv mbaang, weic zuqc gomv la'bieiv-baengh gu'nguaaic. 26 “Mv baac haaix dauh haiz liuz yie naaiv deix waac yaac maiv ei jienv zoux, ziouc hnangv dauh mienh hngongx mienh nor. Naaiv dauh gomv biauv yiem saa-ziou gu'nguaaic. 27 Duih domh mbiungc, wuom hlo guaatv, borngz domh nziaaux buonc biauv, biauv ziouc mbaang. Lomz! lomz nyei mbaang mi'aqv.” Yesu Nyei Hatc Maaz 28 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, zuangx mienh mbuoqc horngh haic ninh njaaux nyei waac, 29 weic zuqc ninh njaaux maiv hnangv ninh mbuo nyei njaaux leiz fin-saeng. Ninh nyei waac maaih hatc maaz haic.

Matv^taai 8

1 Yesu yiem mbong njiec daaih wuov zanc, maaih mienh camv! nyei gan jienv ninh mingh. 2 Maaih laanh mienh butv gomh huv baengc daaih gueic njiec Yesu nyei nza'hmien. Ninh gorngv, “Domh Gorx aac, se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.” 3 Yesu sung buoz maan jienv wuov laanh mienh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” Wuov laanh mienh nyei baengc ziouc liemh zeih longx mi'aqv. 4 Yesu aengx gorngv mbuox ninh, “Maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ei Mose fiev nyei leiz dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun ninh mbuo hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc.”

Yesu Zorc Longx Lomaa Baeng-Bieiv Nyei Bou

5 Yesu bieqc Kaa^be^naa^um Mungv wuov zanc, maaih dauh Lomaa baeng-bieiv daaih lorz ninh, tov ninh tengx. 6 Baeng-bieiv gorngv, “Domh Gorx aac, yie nyei bou butv baengc-mbai, bueix wuov biauv, diev duqv kouv haic.” 7 Yesu gorngv, “Yie oix mingh zorc ninh longx.” 8 Baeng-bieiv gorngv, “Domh Gorx ganh maiv zuqc mingh aqv. Yie maiv puix zipv meih bieqc yie nyei biauv. Meih kungx gorngv cuotv hnangv, yie nyei bou ziouc longx aqv. 9 Yie ganh yaac yiem domh baeng-bieiv nyei buoz-ndiev, yaac maaih baeng camv yiem yie nyei ga'ndiev maengx. Yie heuc naaiv dauh mingh, ninh ziouc mingh, heuc wuov dauh daaih, ninh ziouc daaih. Heuc yie nyei nouh zoux naaiv, ninh ziouc zoux aqv.” 10 Yesu haiz naaiv deix waac ninh mbuoqc horngh haic ziouc mbuox gan ninh daaih wuov deix mienh, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie maiv buatc jiex mienh sienx ndongc naaiv longx. Liemh I^saa^laa^en Mienh yaac maiv maaih yietc dauh. 11 Yie yaac mbuox meih mbuo, maaih mienh camv nyei yiem dong bung caux fai bung oix daaih yiem Tin-Hungh nyei guoqv caux Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv juangc dieh nyanc hnaangx. 12 Mv baac horpc zuqc benx Tin-Hungh nyei guoqv nyei mienh wuov deix, daaux nzuonx zuqc zunc cuotv ga'nyiec hmuangx nyei dorngx, yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.” 13 Yesu aengx mbuox baeng-bieiv, “Gunv nzuonx biauv aqv. Ei meih sienx nyei, za'gengh oix hnangv naaiv nor cuotv daaih aqv.” Doix wuov norm ziangh hoc ninh nyei bou ziouc longx mi'aqv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc Longx

14 Yesu bieqc Bide nyei biauv, buatc Bide nyei maa-diev butv baengc, sin jorm nyei, bueix jienv wuov coux. 15 Yesu nanv ninh nyei buoz, sin ziouc laangh mi'aqv. Ninh ziouc jiez sin daaih fu-sux Yesu. 16 Lungh maanz-hmuangx, maaih mienh dorh zuqc mienv muoqv nyei mienh camv nyei daaih lorz Yesu. Yesu gorngv nduqc joux waac hnangv ziouc zunc mienv cuotv nzengc mi'aqv. Dauh dauh nyei baengc yaac zorc longx nzengc. 17 Ninh hnangv naaiv zoux weic bun ninh zoux nyei sic cuotv daaih doix douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv nyei waac. I^saa^yaa gorngv, “Ninh ndaam yie mbuo nyei baengc tongx, yaac teix yie mbuo nyei zeqc naanc.”

Mienh Oix Gan Yesu Zoux Sai-Gorx

18 Yesu buatc mienh camv weih gormx ninh, ziouc mbuox sai-gorx mbuo dorh ninh jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn. 19 Wuov zanc maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng daaih lorz Yesu. Ninh gorngv, “Fin-saeng aah! Maiv gunv fin-saeng mingh haaix, yie oix gan meih mingh aqv.” 20 Yesu gorngv mbuox ninh, “Hieh juv maaih mbaengx-kuotv yiem, norqc yaac maaih lauz, mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maiv maaih dorngx bueix hitv kuonx.” 21 Aengx maaih dauh sai-gorx mbuox Yesu, “Domh Gorx aac, yie tov nzuonx mingh biopv yie nyei die ndaangc.” 22 Yesu dau, “Sueih janx-daic ganh biopv ninh mbuo ganh nyei janx-daic aqv. Gan jienv yie daaih maah!”

Yesu Hatc Domh Nziaaux Dingh

23 Yesu bieqc nzangv, sai-gorx mbuo yaac gan jienv bieqc. 24 Nzaeng jienv nzangv mingh gau, liemh zeih borngz gorng domh nziaaux, buonc wuom jiez laangc nqomz bieqc nzangv. Mv baac Yesu bueix m'njormh mi'aqv. 25 Sai-gorx mbuo mingh heuc ninh nyie daaih. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Ziouv! Gaanv njoux maengc ov! Ndortv wuom daic aqv loh!” 26 Yesu dau, “Meih mbuo weic haaix diuc ndongc naaic gamh nziex? Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv!” Yesu ziouc jiez sin daaih hatc nziaaux caux wuom-laangc. Domh nziaaux ziouc dingh mi'aqv. Wuom-laangc yaac haapv. Haaix nyungc yaac sekv nzengc mi'aqv. 27 Sai-gorx mbuo mbuoqc horngh haic yaac gorngv, “Naaiv haaix nyungc mienh orqv? Liemh nziaaux caux wuom-laangc yaac muangx ninh nyei waac.”

Yesu Zorc Longx I Dauh Maaih Mienv Nyei Mienh

28 Yesu jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn taux Gaa^ndaa^laa Deic. Maaih i dauh mienh yiem zouv-gemh cuotv daaih buangh zuqc Yesu. Naaiv deix i dauh mienh maaih mienv yiem ninh mbuo nyei sin, ninh mbuo ziouc ciouv haic. Maiv maaih haaix dauh gaamv yangh wuov diuh jauv. 29 Naaiv deix i dauh mienh liemh zeih heuc mbui nyei, “Tin-Hungh nyei Dorn aah! Meih daaih yie mbuo naaiv zoux haaix nyungc? Ziangh hoc maiv gaengh taux meih daaih zeix yie mbuo fai?” 30 Maaih yietc domh guanh dungz leih wuov go deix nyei lorz nyanc. 31 Naaiv deix mienv ziouc tov Yesu, “Meih zunc yie mbuo cuotv nor, bun yie mbuo mingh bieqc wuov guanh dungz maah!” 32 Yesu gorngv, “Mingh aqv!” Mienv ziouc cuotv wuov deix i dauh mienh mingh bieqc dungz nzengc. Ziangh guanh dungz ziouc tiux njiec kamx ndortv wuom ziemx daic nzengc mi'aqv. 33 Yungz dungz nyei mienh biaux bieqc mungv mingh, gorngv nzengc yietc zungv cuotv daaih nyei sic caux zinh ndaangc maaih mienv yiem sin wuov deix i dauh mienh nyei jauv-louc. 34 Yietc zingh mienh ziouc cuotv mingh lorz Yesu. Lorz buatc, ninh mbuo qaqv tov Yesu cuotv ninh mbuo nyei deic-jaaix mingh.

Matv^taai 9

1 Yesu bieqc nzangv jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn nzuonx taux ninh ganh nyei mungv. 2 Maaih deix mienh dorh dauh butv baengc-mbai mienh bueix jienv jiuc daaih lorz Yesu. Yesu buatc naaiv deix mienh sienx ndongc naaiv longx, ninh ziouc mbuox baengc-mbai mienh, “Dorn aac, gunv bungx hnyouv maah! Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.” 3 Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng haiz Yesu hnangv naaic nor gorngv, ninh mbuo yiem hnyouv hnamv, “Aav, naaiv laanh mienh ki Tin-Hungh.” 4 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc yiem hnyouv hnamv cuotv waaic nyei sic? 5 Gorngv, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv,’ fai gorngv ‘Jiez sin daaih yangh jauv,’ naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 6 Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem lungh ndiev maaih hatc maaz guangc mienh nyei zuiz.”Yesu ziouc mbuox butv baengc-mbai nyei mienh, “Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx biauv aqv.” 7 Wuov dauh mienh ziouc jiez sin nzuonx biauv mi'aqv. 8 Zuangx mienh buatc hnangv naaiv nor, ninh mbuo gamh nziex haic, yaac ceng Tin-Hungh, weic zuqc ninh bun naaiv nyungc hatc maaz mienh.

Yesu Heuc Matv^taai Daaih Zoux Sai-Gorx

9 Yesu cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Gan jienv jauv mingh gau, buatc dauh siou nzou-zinh nyei mienh, mbuox heuc Matv^taai, zueiz jienv wuov siou nzou zaamc. Yesu gorngv mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.” Matv^taai ziouc jiez sin gan jienv Yesu mingh aqv. 10 Yesu yiem Matv^taai nyei biauv nyanc hnaangx wuov zanc, maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh camv nyei caux mengh dauh waaic nyei mienh yaac daaih caux Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo juangc dieh nyanc hnaangx. 11 Maaih deix Faa^li^si Mienh buatc ziouc naaic gaax sai-gorx, “Meih mbuo nyei sai-diex weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh nyanc hnaangx?” 12 Yesu haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv qiemx zuqc ndie-sai. 13 Meih mbuo mingh hoqc naaiv joux Ging-Sou nyei waac nyei eix leiz maah! Ging-Sou gorngv, ‘Yie oix mienh maaih hnyouv korv-lienh mienh. Maiv zeiz oix mienh dorh saeng-kuv daaih ziec yie.’ Yie maiv zeiz daaih weic heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh.”

Mienh Naaic Taux Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Leiz

14 Wuov zanc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei sai-gorx daaih naaic Yesu, “Yie mbuo caux Faa^li^si Mienh zei maiv nyanc haaix nyungc. Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv zei?” 15 Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, kaeqv mienh haih nzauh nyei fai? Zungv maiv haih. Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc. 16 “Maiv maaih haaix dauh longc siang-ndie mbiev loz-lui. Siang-ndie haih soqv bun mbiev nyei dorngx jaa huv hlo. 17 “Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Dapv nor, diuv nyei qiex zungx, mbuoqc ziouc mbaaix aqv. Mbuoqc huv nzengc, diuv yaac cuotv nzengc mi'aqv. Siang-diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc. Hnangv naaic, liemh diuv liemh mbuoqc cingx daaih maiv haih waaic.”

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

18 Yesu corc gorngv jienv naaiv deix waac wuov zanc, maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh daaih gueic njiec ninh nyei nza'hmien yaac gorngv, “Yie nyei sieqv coqv hoqc daic mingh. Tov meih mingh longc buoz maan ninh, ninh ziouc nangh daaih aqv.” 19 Yesu ziouc jiez sin gan jienv ninh mingh. Sai-gorx mbuo yaac gan jienv mingh. 20 Mingh gau, maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx aqv. Ninh yangh nqa'haav nqaang daaih hluo Yesu nyei lui-juoqv, 21 weic zuqc ninh yiem hnyouv hnamv, “Se gorngv yie kungx hluo ninh nyei lui hnangv, yie nyei baengc ziouc longx aqv.” 22 Yesu guinh sin buatc wuov dauh m'sieqv dorn ziouc gorngv, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Gunv bungx hnyouv aqv. Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx aqv.” Dongh wuov norm ziangh hoc, baengc ziouc longx mi'aqv. 23 Yesu bieqc gunv wuic dorngh wuov dauh mienh nyei biauv wuov zanc, ninh buatc biomv hlauv-ndongh nux nyei mienh caux mienh camv mbiouh mbiouh nyei. 24 Ninh ziouc gorngv mbuox zuangx mienh, “Cuotv mingh maah! Naaiv dauh sieqv maiv zeiz daic. Ninh m'njormh hnangv.”Zuangx mienh ziouc jatv ninh. 25 Zunc naaiv deix mienh cuotv mingh liuz, Yesu bieqc mingh nanv jienv wuov dauh sieqv nyei buoz. Sieqv ziouc jiez sin daaih aqv. 26 Naaiv deix fienx sing buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Longx I Dauh M'zing Maengh Nyei Mienh

27 Yesu cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Gan jienv jauv mingh gau, maaih i dauh m'zing maengh nyei mienh gan jienv mingh, heuc jienv gorngv, “Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!” 28 Yesu bieqc biauv mingh, wuov deix i dauh m'zing maengh nyei mienh daaih lorz ninh. Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo sienx yie haih zorc meih mbuo nyei m'zing fai?” Ninh mbuo dau, “Domh Gorx aac, yie mbuo sienx nyei.” 29 Yesu ziouc hluo ninh mbuo nyei m'zing yaac gorngv, “Ei meih mbuo sienx nyei, ziouc duqv aqv.” 30 Ninh mbuo nyei m'zing ziouc haih mangc duqv buatc aqv. Yesu hatc ninh mbuo. “Cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh.” 31 Mv baac ninh mbuo cuotv mingh zunh Yesu zoux nyei jauv buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Dauh Ga'naaiv-Hngongx Haih Gorngv Waac

32 Wuov deix i dauh mienh cuotv mingh wuov zanc, mienh dorh dauh zuqc mienv muoqv hngongx, maiv haih gorngv waac nyei mienh, daaih lorz Yesu. 33 Yesu zunc mienv cuotv liuz, wuov dauh mienh ziouc liemh zeih haih gorngv waac. Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, laanh mbuox laanh, “Yiem I^saa^laa^en Deic-Bung maiv gaengh buatc jiex naaiv nyungc sic.” 34 Mv baac Faa^li^si Mienh gorngv, “Mienv nyei hungh bun ninh maaih lingc zunc mienv cuotv hnangv.”

Yesu Korv-Lienh Zuangx Mienh

35 Yesu youh jienv zueih mungv zueih laangz mingh, yiem wuic dorngh njaaux mienh yaac zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Ninh yaac zorc longx nyungc-nyungc baengc. 36 Yesu buatc naaiv deix mienh camv ninh za'gengh! haiz korv-lienh haic weic zuqc ninh mbuo kouv haic, maiv lamh kaux dorngx, hnangv guanh ba'gi yungh maiv maaih ziouv goux nor. 37 Yesu ziouc mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Gaeng-zuangx camv mv baac gong-mienh zoqc. 38 Weic naaiv oix zuqc tov gaeng-zuangx nyei Ziouv paaiv gong-mienh cuotv mingh siou ninh nyei gaeng-zuangx.”

Matv^taai 10

1 Yesu heuc ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv, jiu hatc maaz bun ninh mbuo haih zunc hieh guaiv mienv cuotv yaac haih zorc nyungc-nyungc baengc longx. 2 Naaiv deix ziepc nyeic dauh gong-zoh nyei mbuox se maaih hnangv naaiv. Da'yietv dauh heuc Simon, aengx maaih norm mbuox heuc Bide. Aengx maaih ninh nyei youz, An^ndaa^lu. Maaih Se^mbe^ndi nyei Dorn, Yaagorpc, caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han. 3 Maaih Filipv caux Mbaa^to^lo^miu, maaih Tomatv caux siou nzou wuov dauh Matv^taai, maaih An^fe^atc nyei Dorn, Yaagorpc, caux Tatv^nde^atc. 4 Maaih hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon. Yaac maaih maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc.

Yesu Paaiv Ninh Nyei Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Cuotv Mingh

5 Yesu paaiv naaiv deix ziepc nyeic dauh gong-zoh cuotv mingh wuov zanc, ninh yaac njaaux ziangx. Ninh gorngv, “Maiv dungx mingh haaix fingx Janx nyei deic-bung. Yaac maiv dungx bieqc Saa^maa^lie Deic-Bung nyei haaix norm mungv. 6 Kungx oix zuqc mingh lorz I^saa^laa^en Mienh. Ninh mbuo se hnangv dingx laaih nyei ba'gi yungh nor. 7 Meih mbuo yietc binc mingh yietc binc zunh mbuox mienh, ‘Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux fatv aqv.’ 8 Oix zuqc zorc baengc, heuc daic mingh nyei mienh nangh daaih, zorc longx butv gomh huv baengc nyei mienh, yaac zunc mienv cuotv. Meih mbuo baeqc baeqc duqv daaih nyei yaac oix zuqc baeqc baeqc bun. 9 Meih mbuo nyei nyaanh mbuoqc, maiv dungx dapv jiem fai nyaanh fai dongh zinh dorh mingh. 10 Cuotv jauv, maiv zuqc dorh mbuoqc dapv ga'naaiv, maiv dungx dorh lui-yienc, fai heh, fai biaav-mbiaac. Gong-mienh horpc zuqc duqv ninh qiemx longc nyei ga'naaiv. 11 “Meih mbuo bieqc haaix norm laangz, haaix norm mungv, oix zuqc samx mangc gaax, yiem wuov maaih haaix dauh puix duqv meih mbuo hitv ninh nyei biauv. Hitv haaix dauh nyei biauv, oix zuqc hitv taux aengx cuotv wuov norm dorngx. 12 Bieqc biauv wuov zanc, oix zuqc tov Tin-Hungh bun baengh orn wuov buonc mienh. 13 Se gorngv wuov buonc mienh a'hneiv zipv meih mbuo nor, bun meih mbuo tov nyei baengh orn yiem wuov norm biauv. Se gorngv ninh mbuo maiv zipv meih mbuo nor, oix zuqc siou meih mbuo tov nyei baengh orn nzuonx. 14 Haaix norm biauv fai haaix norm mungv maiv zipv meih mbuo fai maiv muangx meih mbuo nyei waac, oix zuqc cuotv wuov norm dorngx yaac fengx guoqv zaux nyei nie-mbung guangc wuov. 15 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, So^ndom Zingh caux Go^mo^laa Zingh oix zuqc dingc zuiz zungv gauh heng wuov norm mungv.

Gong-Zoh Mbuo Oix Zuqc Mienh Zoux Hoic

16 “Muangx longx oc. Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh, se hnangv bungx ba'gi yungh bieqc hieh juv guanh gu'nyuoz nor. Meih mbuo oix zuqc hnangv naang nor guai. Yaac hnangv baeqc gopv nor suonc. 17 Oix zuqc faix fim. Mienh oix zorqv meih mbuo dorh mingh gunv sic wuic. Yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh ninh mbuo yaac oix longc biaav-bin mborqv meih mbuo. 18 Meih mbuo laaix yie oix zuqc mienh dorh meih mbuo mingh yiem zungx caux hungh diex nyei nza'hmien weic kuv fienx zoux zorng-zengx bun ninh mbuo caux Janx muangx. 19 Ninh mbuo dorh mingh zaah naaic wuov zanc, maiv dungx nzauh oix zuqc gorngv haaix nyungc fai oix zuqc hnangv haaix nor gorngv. Taux ziangh hoc, dongh meih mbuo oix zuqc gorngv nyei waac, Tin-Hungh oix bun meih mbuo gorngv, 20 weic zuqc maiv zeiz meih mbuo ganh hnamv cuotv waac gorngv. Meih mbuo nyei Zaangc Diex nyei Singx Lingh ganh longc meih mbuo gorngv. 21 “Muoz-dorn doic, laanh oix zorqv laanh jiu bun mienh daix. Die yaac oix zorqv ninh nyei fu'jueiv jiu bun mienh daix. Fu'jueiv caux diex maac yaac oix benx win, ziouc jiu bun mienh daix. 22 Weic yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo, mv baac haaix dauh diev duqv taux daauh ziouc duqv njoux aqv. 23 Meih mbuo yiem yietc norm mungv zuqc mienh zoux doqc, oix zuqc biaux mingh ganh norm mungv. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo mingh I^saa^laa^en Deic-Bung nyei norm-norm laangz zoux meih mbuo nyei gong maiv gaengh ziangx, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv. 24 “Horqc saeng maiv gauh hlo ninh nyei fin-saeng. Nouh maiv gauh hlo ninh nyei ziouv. 25 Se gorngv horqc saeng haih duqv hnangv ninh nyei fin-saeng, nouh haih duqv hnangv ninh nyei ziouv, oix zuqc buangv hnyouv aqv. Se gorngv biauv-ziouv zuqc mienh heuc zoux Mbe^en^se^mbun mienv, biauv zong mienh yietc zei oix zuqc mienh heuc gauh waaic jiex nyei mbuox.

Horpc Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh?

26 “Hnangv naaic, maiv dungx gamh nziex mienh. Maiv maaih haaix nyungc gem jienv maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv, mienh maiv haih hiuv. 27 Yie yiem hmuangx zong bingx jienv mbuox meih mbuo nyei sic, meih mbuo oix zuqc yiem njang zong gorngv cuotv daaih. Meih mbuo yiem m'normh gorn haiz nyei waac-sapv, oix zuqc yiem wuov biauv-ngorh zunh mbuox mienh. 28 Maiv dungx gamh nziex mienh. Ninh mbuo haih daix sin mv baac maiv haih daix lingh wuonh. Daaux nzuonx oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. Tin-Hungh haih bun liemh sin liemh lingh wuonh ndortv deic nyuoqc zuqc mietc. 29 I norm norqc meix maaic duqv yietc norm dongh zinh hnangv. Mv baac cuotv liuz meih mbuo nyei Zaangc Diex nyei eix, yietc norm norqc meix maiv ndortv njiec ndau. 30 Liemh meih mbuo nyei mba'biei zungv saauv nzengc mi'aqv. 31 Hnangv naaic maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc meix camv.

Dorng Zuangx Nyiemc Yesu

32 “Haaix dauh dorng zuangx nyiemc yie, yie yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien yaac oix nyiemc wuov dauh. 33 Mv baac haaix dauh dorng zuangx maiv nyiemc yie, yie yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien yaac maiv nyiemc wuov dauh.

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

34 “Maiv dungx hnamv yie daaih weic bun baamh gen taaix-baengh. Yie maiv zeiz daaih weic bun baamh gen taaix-baengh, yie dorh nzuqc ndaauv daaih. 35 Yie daaih weic bun “‘dorn caux die maiv horpc, sieqv caux maa maiv horpc, mbuangz caux maa-buoc maiv horpc. 36 Biauv zong mienh ziouc benx ganh nyei win-wangv aqv.’ 37 “Haaix dauh hnamv diex maac gauh camv ninh hnamv yie, se maiv puix gan yie zoux sai-gorx. Haaix dauh hnamv ninh nyei naamh nyouz gauh camv ninh hnamv yie, wuov dauh yaac maiv puix zoux yie nyei sai-gorx. 38 Haaix dauh maiv ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan jienv yie mingh, wuov dauh maiv puix zoux yie nyei sai-gorx. 39 Haaix dauh kungx oix goux ninh ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc zuqc guangc ninh nyei maengc. Mv baac haaix dauh weic yie guangc ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc duqv maengc ziangh aqv.

Mienh Oix Duqv Nyei Zingh Nyeic

40 “Haaix dauh zipv meih mbuo, ninh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie, ninh yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh. 41 Haaix dauh zipv dauh douc waac mienh weic zuqc ninh zoux douc waac mienh, wuov dauh ziouc duqv zipv zingh nyeic hnangv douc waac mienh zipv nyei zingh nyeic nor. Haaix dauh zipv kuv mienh weic zuqc ninh zoux kuv mienh, wuov dauh ziouc duqv zipv zingh nyeic hnangv kuv mienh zipv nor. 42 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh bun korqv wuom-namx yietc dauh naaiv deix faix jiex nyei sai-gorx hopv weic zuqc ninh zoux yie nyei sai-gorx, wuov dauh nyei zingh nyeic za'gengh maiv haih ndortv.”

Matv^taai 11

1 Yesu njaaux liuz ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx, ninh cuotv wuov norm dorngx mingh Gaa^li^li Saengv nyei mungv zunh doz njaaux mienh. 2 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han corc wuonx jienv loh wuov zanc, ninh haiz gorngv Giduc zoux nyei gong, ziouc paaiv deix ninh nyei sai-gorx mingh 3 naaic Yesu, “Meih dongh Yo^han gorngv oix daaih wuov dauh saah? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?” 4 Yesu dau ninh mbuo, “Nzuonx mingh gorngv meih mbuo haiz nyei caux buatc nyei naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx oc. 5 Mbuox ninh, m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc, zaux mbai nyei mienh haih yangh jauv aqv. Butv gomh huv baengc wuov deix zorc longx nzengc. M'normh ndung nyei yaac haih muangx duqv haiz. Daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih. Mienh jomc mienh yaac duqv haiz kuv fienx. 6 Haaix dauh maiv nqemh yie, wuov dauh maaih njien-youh aqv.” 7 Yo^han nyei sai-gorx nzuonx nyei ziangh hoc, Yesu gorngv Yo^han nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. Ninh gorngv, “Meih mbuo mingh deic-bung-huaang wuov zanc, meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mingh mangc diuh luoqc diqc guaengv zuqc nziaaux buonc dongz fai? 8 Meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mangc dauh m'jangc dorn zuqv ciouh zuqv dunc fai? Zuqv ciouh zuqv dunc nyei mienh yiem hungh dinc hnangv lorqc. 9 Wuov nyungc, meih mbuo cuotv mingh oix buatc haaix nyungc? Oix buatc dauh douc waac mienh zeiz nyei saah? Zeiz nyei. Mv baac meih mbuo oix buatc wuov dauh, ninh zungv gauh hlo douc waac mienh. 10 Yo^han se dongh Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Tin-Hungh gorngv, ‘Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc meih, liuz leiz meih nyei jauv.’ 11 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, da'faanh yiem mienh mbu'ndongx tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han, gauh hlo jiex. Mv baac yiem tin-dorngh nyei guoqv zoux gauh faix jiex wuov dauh, ninh corc gauh hlo jiex Yo^han. 12 Yiem naaiv dauh Yo^han jiez gorn zunh doz taux ih zanc, Tin-Hungh nyei guoqv zuqc mienh zoux doqc yaac zuqc mienh doqc mienh oix caangv. 13 Taux Yo^han nyei lungh ndiev, zuangx Douc Waac Mienh caux Mose nyei Leiz-Latc yaac gorngv Tin-Hungh oix daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei jauv. 14 Se gorngv meih mbuo nyunc sienx wuov deix mienh tengx Tin-Hungh douc daaih nyei waac, Yo^han se dongh ninh mbuo gorngv oix daaih wuov dauh E^li^yaa. 15 Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc. 16 “Yie oix zuqc longc haaix nyungc beiv ih jaax mienh? Ninh mbuo se hnangv fu'jueiv zueiz jienv hei-horngc, naaiv guanh heuc wuov guanh. Ninh mbuo gorngv, 17 “‘Yie mbuo biomv hlauv-ndongh nux, meih mbuo yaac maiv cangx heix. Yie mbuo baaux biopv janx-daic nyei nzung, meih mbuo yaac maiv nyiemv.’ 18 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih wuov zanc, ninh zei maiv nyanc haaix nyungc, yaac maiv hopv a'ngunc diuv. Zuangx mienh gorngv, ‘Maaih mienv yiem ninh nyei sin.’ 19 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov zanc, yie nyanc yaac hopv. Mienh ziouc gorngv, ‘Mangc gaax, naaiv dauh mienh kungx mauv nyanc hopv nquin hnangv. Ninh yaac caux tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh zoux doic.’ Mv baac cuotv daaih nyei sic bun cing Tin-Hungh nyei cong-mengh za'gengh horpc nyei.”

Maiv Kangv Sienx Tin-Hungh Wuov Deix Mungv Nyei Mienh

20 Yesu ziouc jiez gorn gorngv wuov deix mungv weic zuqc ninh yiem wuov deix mungv zoux mbuoqc horngh nyei sic gauh camv jiex mv baac mienh maiv kangv goiv hnyouv guangc zuiz. 21 Ninh gorngv, “Ko^laa^sin Mungv aah! Meih oix zuqc kouv aqv. Mbetc^sai^ndaa Mungv aah! Meih yaac oix zuqc kouv aqv. Yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic, se gorngv yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zoux cuotv daaih nor, wuov deix i norm mungv nyei mienh zungv buix jienv la'maah ndie-cou, zueiz jienv saaiv-ndui, bun cing ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz lauh aqv. 22 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih mbuo. 23 Kaa^be^naa^um Mungv aah! Meih ganh oix taaih meih ganh faaux lungh fai? Meih zungv oix zuqc dorh njiec yiemh gen aqv loh! Se gorngv yiem meih naaic zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic yiem wuov So^ndom Zingh zoux nor, So^ndom Zingh corc haih yiem taux ih zanc. 24 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, So^ndom Zingh zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih aqv.”

Yesu Heuc Mienh Daaih

25 Wuov zanc Yesu gorngv, “Aa Die, lungh ndau nyei Ziouv aah! Yie ceng Die weic zuqc naaiv deix sic Die gem jienv maiv bun maaih cong-mengh nyei mienh caux hoqc hlang nyei mienh hiuv, mv baac Die bun maiv hoqc hlang nyei mienh hiuv. 26 Aa Die aah! Naaiv se zoux duqv horpc Die ganh nyei hnyouv. 27 “Aa Die zorqv nyungc-nyungc jiu bun yie. Cuotv liuz Die, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Dorn. Cuotv liuz Dorn, caux Dorn bun hiuv wuov deix, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Die.” 28 “Meih mbuo haaix dauh kouv hnangv nyiex ga'naaiv hniev, gunv daaih yie naaiv. Yie oix bun meih mbuo hitv kuonx. 29 Zorqv yie nyei ndiangx-gaaz gaaz jienv, zuotc yie nyei nyungc, weic zuqc yie hnyouv suonc, horh norh, meih mbuo ziouc duqv baengh orn. 30 Weic zuqc yie bun meih mbuo wuov norm ndiangx-gaaz kuh gaaz nyei. Yie bun meih mbuo nyiex nyei ga'naaiv yaac heng.”

Matv^taai 12

1 Nqa'haav maiv nangc lauh, maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu jiex mienh nyei mbiauh ndeic. Ninh nyei sai-gorx mbuo hnyouv sie, ziouc nietv mbiauh dorv nyanc. 2 Faa^li^si Mienh buatc ziouc gorngv mbuox Yesu, “Mangc gaax, meih nyei sai-gorx mbuo hnangv naaiv nor zoux, ninh mbuo zoux dorngc Dingh Gong Hnoi nyei leiz.” 3 Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix jauv fai? Ndaawitv Hungh caux gan ninh wuov deix mienh hnyouv sie nyei ziangh hoc, ninh mbuo hnangv haaix nor zoux? 4 Ndaawitv bieqc zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh zorqv gengx Tin-Hungh wuov deix njuov nyanc. Ninh caux ninh nyei mienh yaac maiv maaih leiz nyanc wuov deix njuov. Kungx maaih sai mienh ganh maaih leiz nyanc hnangv. 5 Meih mbuo yaac maiv doqc jiex Mose nyei Leiz-Latc fai? Mouz norm Dingh Gong Hnoi, sai mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux dorngc Dingh Gong Hnoi nyei Leiz mv baac ninh mbuo maiv maaih zuiz. 6 Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv maaih dauh gauh hlo jiex zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 7 Ging-Sou gorngv, ‘Yie oix mienh maaih hnyouv korv-lienh mienh, maiv zeiz oix mienh dorh saeng-kuv daaih ziec yie.’ Se gorngv meih mbuo za'gengh mengh baeqc naaiv joux waac nyei eix leiz, meih mbuo maiv zorqv maiv zoux dorngc nyei mienh dingc zuiz, 8 weic zuqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zoux Dingh Gong Hnoi nyei Ziouv.”

Yesu Zorc Longx Dauh Buoz Waaic Nyei Mienh

9 Yesu cuotv wuov norm dorngx aengx mingh bieqc norm wuic dorngh. 10 Yiem wuov maaih dauh mienh maaih jieqv buoz waaic. Maaih deix mienh oix lorz jauv gox Yesu, ninh mbuo ziouc naaic gaax, “Longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc se dorngc mbuo nyei leiz fai maiv dorngc?” 11 Yesu dau, “Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih dauh ba'gi yungh, Dingh Gong Hnoi wuov dauh ba'gi yungh ndortv kuotv mingh, meih mbuo maiv zeiz mingh zorqv ninh baeng cuotv daaih fai? 12 Yietc laanh mienh se gauh jaaix jiex yietc dauh ba'gi yungh. Hnangv naaic, leiz-latc bun mbuo longc Dingh Gong Hnoi zoux kuv sic duqv nyei.” 13 Yesu ziouc gorngv mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Sung meih nyei buoz cuotv daaih maah!” Ninh ziouc sung buoz cuotv daaih. Ninh nyei buoz ziouc longx nzengc hnangv longx wuov jieqv nor. 14 Faa^li^si Mienh ziouc cuotv mingh caangh laangh hnangv haaix nor haih daix Yesu. Tin-Hungh Ginv Daaih Nyei Bou 15 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv naaiv nor daav za'eix, ninh ziouc cuotv wuov norm dorngx mi'aqv. Mienh camv nyei gan jienv ninh mingh. Yesu yaac zorc longx nzengc dauh dauh nyei baengc, 16 aengx hatc ninh mbuo maiv dungx gorngv mbuox mienh ninh dongh haaix dauh. 17 Ninh hnangv naaiv nor zoux weic bun sic cuotv daaih doix douc waac mienh, I^saa^yaa, douc daaih nyei waac. 18 I^saa^yaa gorngv, “Mangc maah! Naaiv se yie nyei bou, dongh yie ginv daaih wuov dauh. Yie hnamv haic ninh. Ninh yaac horpc yie nyei hnyouv haic. Yie oix zorqv yie nyei Singx Lingh ceix bun ninh. Ninh oix zunh yie zoux baengh fim nyei jauv bun maanc fingx muangx. 19 Ninh maiv nzaeng jaax yaac maiv heuc qiex mbui, yaac maiv maaih haaix dauh haiz ninh yiem jaai-horngc nyei qiex. 20 Luoqc diqc guaengv dopv mingh, ninh yaac maiv aauv ndutv, dang-cov ganx nyei sioux ninh yaac maiv biomv daic. Ninh oix hnangv naaiv zoux jienv mingh taux baengh fim nyei jauv hingh. 21 Maanc fingx mienh yaac oix sienx kaux ninh ziouc maaih lamh hnamv dorngx aqv.”

Yesu Caux Mienv Nyei Hungh

22 Wuov zanc mienh dorh dauh mienh daaih lorz Yesu. Naaiv dauh mienh zuqc mienv muoqv ninh m'zing maengh yaac muoqv ninh hngongx, maiv haih gorngv waac. Yesu ziouc zorc longx daaih, haih gorngv waac aqv. M'zing yaac haih mangc duqv buatc aqv. 23 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic Yesu zoux nyei sic. Laanh naaic laanh, “Naaiv dauh gengh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun fai ni?” 24 Faa^li^si Mienh haiz naaiv deix sic, ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh haih zunc mienv cuotv se laaix ninh longc mienv nyei hungh, Mbe^en^se^mbun, nyei lingc zunc hnangv.” 25 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc gorngv, “Haaix norm guoqv bun nqoi zoux ziex jauv, ganh nyei guoqv zaangc mienh caux ganh nyei guoqv zaangc mienh mborqv jaax, wuov norm guoqv ziouc baaic nzengc aqv. Haaix norm mungv fai haaix biauv mienh maiv dongh hnyouv, bun nqoi, naaiv guanh caux wuov guanh mborqv jaax, ziouc baaic mi'aqv. 26 Hnangv naaic, se gorngv Saadaan zunc Saadaan cuotv, naaiv bun cing ninh nyei guoqv bun nqoi. Ninh nyei guoqv hnangv haaix nor haih yiem duqv wuonv? 27 Meih mbuo gorngv yie longc Mbe^en^se^mbun mienv nyei lingc zunc mienv cuotv. Wuov nyungc meih mbuo nyei sai-gorx ni? Ninh mbuo longc haaix dauh nyei lingc zunc mienv cuotv? Meih mbuo nyei sai-gorx zoux nyei sic bun cing meih mbuo dorngc aqv. 28 Yie kaux Tin-Hungh nyei Singx Lingh zunc mienv cuotv. Naaiv bun cing Tin-Hungh daaih yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux Ziouv aqv. 29 “Hnangv haaix nor haih bieqc mienh henv mienh nyei biauv caangv ninh nyei ga'naaiv? Oix zuqc ndoh jienv wuov dauh mienh henv mienh ndaangc cingx daaih haih caangv duqv ninh nyei ga'naaiv. 30 “Haaix dauh maiv gan yie se caux yie doix-dekc. Haaix dauh maiv tengx yie siou zunv, wuov dauh zoux bun nzaanx nzengc mi'aqv. 31 Weic naaiv yie mbuox meih mbuo, mienh baamz nyei yietc zungv zuiz, caux gorngv ki nyei yietc zungv waac, Tin-Hungh haih guangc nzengc. Mv baac haaix dauh gorngv ki Singx Lingh, Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz aqv. 32 Haaix dauh gorngv doqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, Tin-Hungh ziouc guangc wuov dauh nyei zuiz. Mv baac haaix dauh gorngv doqc Singx Lingh, Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz maiv gunv yiem naaiv gitv lungh ndiev fai nqa'haav wuov gitv lungh ndiev.

Buatc Biouv Ziouc Hiuv Duqv Ndiangx

33 “Se gorngv ndiangx longx ziouc ziangh biouv longx. Maiv benx nyei ndiangx ziangh biouv maiv benx. Buatc haaix nyungc biouv ziouc hiuv duqv benx haaix nyungc ndiangx. 34 Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Meih mbuo hnyouv waaic nyei mienh hnangv haaix nor haih gorngv kuv waac? Weic zuqc hnyouv zaangh buangv haaix nyungc, nzuih ziouc gorngv cuotv wuov nyungc aqv. 35 Kuv mienh nyei hnyouv siou longx nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih nyei yaac longx. Waaic nyei mienh siou waaic nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih nyei yaac waaic. 36 “Yie mbuox meih mbuo, taux siemv zuiz wuov hnoi, mouz laanh mienh gorngv nyei joux-joux henh waac, gorqv-mienh ganh oix zuqc ndaam-dorng. 37 Tin-Hungh oix longc meih ganh nyei waac dingc meih maaih zuiz fai maiv maaih zuiz.”

Mienh Tov Jangx-Hoc Mangc

38 Wuov zanc maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-saeng aac, yie mbuo oix buatc norm meih bun daaih nyei jangx-hoc.” 39 Yesu gorngv, “Ih jaax nyei mienh waaic haic, maaih hieh hnyouv. Meih mbuo tov jangx-hoc mv baac cuotv liuz douc waac mienh, Yonaa, nyei jangx-hoc, ganh norm meih mbuo maiv duqv mangc aqv. 40 Yonaa yiem domh mbiauz nyei ga'sie buo hnoi buo muonz, Baamh Mienh nyei Dorn fih hnangv nyei oix zuqc yiem ndau-ndiev buo hnoi buo muonz. 41 Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, Ni^naa^we Mienh oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc Yonaa mingh zunh doz wuov zanc, ninh mbuo zungv goiv hnyouv guangc zuiz mi'aqv. Mangc maah! Ih zanc yiem naaiv corc maaih dauh gauh hlo jiex Yonaa. 42 Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, yiem Naamh Bung wuov dauh Hungh Maac oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc wuov dauh hungh maac yiem lungh gorn daaih muangx Saa^lo^morn Hungh cong-mengh nyei waac. Mangc maah! Ih zanc yiem naaiv maaih dauh gauh hlo jiex Saa^lo^morn.

Hieh Guaiv Mienv Aengx Nzuonx Loz-Dorngx

43 “Hieh guaiv mienv yiem mienh nyei sin cuotv daaih wuov zanc ninh youh jienv deic-bung-haanz mingh lorz dorngx hitv. Mingh gau, lorz maiv duqv dorngx hitv. 44 Mienv ziouc gorngv, ‘Aa, yie oix nzuonx yie nyei loz-biauv yiem aqv.’ Ninh ziouc nzuonx mingh buatc ninh nyei loz-biauv puotv njang nzengc, mbenc sung, henh henh wuov. 45 Ninh ziouc aengx mingh lorz siec dauh mienv gauh ciouv jiex ninh daaih. Ninh mbuo ziouc bieqc wuov dauh mienh nyei sin yiem. Wuov dauh mienh ziouc gauh kouv zinh ndaangc aqv. Meih mbuo naaiv doic hnyouv waaic nyei mienh yaac oix zuqc hnangv naaic.”

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

46 Yesu corc caux zuangx mienh gorngv jienv waac wuov zanc, Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo taux aqv, souv ga'nyiec maengx oix caux Yesu gorngv waac. 47 Maaih dauh yiem wuov nyei mienh ziouc mbuox Yesu, “Meih nyei maa caux meih nyei youz mbuo souv jienv ga'nyiec maengx, oix caux meih gorngv waac.” 48 Yesu dau, “Haaix dauh zoux yie nyei maa? Haaix dauh zoux yie nyei muoz-doic?” 49 Ninh ziouc nuqv jienv ninh nyei sai-gorx mbuo yaac gorngv, “Mangc maah! Naaiv deix mienh se yie nyei maa caux yie nyei muoz-doic. 50 Haaix dauh ei yie nyei tin-dorngh Diex nyei eix zoux, wuov dauh zoux yie nyei muoz-doic yaac zoux yie nyei maa.”

Matv^taai 13

1 Dongh naaic hnoi Yesu cuotv wuov norm biauv mingh zueiz jienv wuov koiv-dorn hlen. 2 Mienh camv haic daaih gapv zunv weih jienv ninh, ninh ziouc bieqc poux nzangv zueiz jienv. Zuangx mienh souv jienv wuov mbienx. 3 Yesu longc waac-beiv njaaux camv-nyungc jauv ninh mbuo. Ninh gorngv, “Maaih dauh mienh cuotv mingh haaz nyim. 4 Haaz nyei ziangh hoc, maaih deix nyim ndortv zuqc jauv. Norqc daaih nyanc nzengc mi'aqv. 5 Maaih deix nyim ndortv zuqc la'bieiv-lomc, maiv maaih nie camv nyei dorngx. Nie maiv hoz, nyim ziouc guqc nyaah siepv. 6 Nyutc cuotv daaih pui zuqc ziouc nyaux nzengc mi'aqv, weic zuqc nyim njiec nzungh maiv ndo. 7 Maaih deix nyim ndortv zuqc njimv-lomc. Njimv hlo daaih mbiorngz jienv aqv. 8 Maaih deix nyim ndortv zuqc ndau-longx, cuotv daaih ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv siou duqv yietc baeqv gouv. Maaih deix siou duqv luoqc ziepc gouv. Maaih deix siou duqv faah ziepc gouv. 9 Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv Njaaux

10 Sai-gorx mbuo daaih naaic Yesu, “Sai-Diex weic haaix diuc longc waac-beiv njaaux naaiv deix mienh?” 11 Yesu dau, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh naaiv deix gem jienv nyei sic, Tin-Hungh bun meih mbuo hiuv, mv baac maiv bun ninh mbuo hiuv. 12 Weic zuqc haaix dauh maaih nyei, oix jaa bun ninh maaih gauh camv, zungv maaih zengc. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih diqv dien nyei, oix zuqc zorqv mingh. 13 Hnangv naaiv, yie longc waac-beiv njaaux ninh mbuo weic zuqc ‘Ninh mbuo mangc yaac mangc maiv buatc, muangx yaac muangx maiv haiz, yaac maiv mengh baeqc.’ 14 Ninh mbuo doix-diuc nzengc I^saa^yaa douc nyei waac. Ninh gorngv, ‘Meih mbuo ndongc haaix muangx, meih mbuo maiv haih bieqc hnyouv, ndongc haaix mangc, yaac maiv maiv mengh baeqc. 15 Weic zuqc naaiv deix baeqc fingx nyei hnyouv nzotv, ninh mbuo zotv jienv m'normh kuotv yaac njipv jienv m'zing. Maiv zei aeqv, ninh mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc, m'normh haih muangx duqv haiz, hnyouv yaac haih mengh baeqc, ziouc huin nzuonx daaih bun yie zorc longx ninh mbuo.’ 16 Mv baac meih mbuo orn-lorqc haic aqv, weic zuqc meih mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc. Meih mbuo nyei m'normh haih muangx duqv haiz. 17 Yie mbuox zien meih mbuo, zinh ndaangc maaih douc waac mienh caux kuv mienh camv oix buatc haic dongh meih mbuo buatc nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv buatc. Oix haiz dongh meih mbuo haiz nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv haiz.

Yesu Gorngv Mengh Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

18 “Wuov nyungc, meih mbuo muangx gaax, haaz nyim nyei waac-beiv hnangv haaix nor. 19 Haaz ndortv jauv wuov deix nyim se hnangv mienh haiz Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx mv baac maiv mengh baeqc. Yiem ninh mbuo nyei hnyouv wuov deix kuv fienx, hiuang orqv wuov dauh daaih caangv cuotv mi'aqv. 20 Haaz ndortv la'bieiv-lomc, beiv mienh yietv haiz kuv fienx ziouc a'hneiv zipv. 21 Mv baac se hnangv kuv fienx njiec nzungh maiv ndo, sienx maiv lauh. Laaix kuv fienx buangh zuqc sic fai zuqc mienh zoux doqc, ninh mbuo ziouc cuotv mi'aqv. 22 Haaz ndortv zuqc njimv-lomc wuov deix nyim, beiv mienh haiz kuv fienx. Mv baac laaix kuonx hnyouv nyei sic fai laaix hnamv zinh nyaanh mbiorngz jienv kuv fienx, nyim ziouc maiv haih jauh aqv. 23 Haaz ndortv ndau-longx nyei nyim, se hnangv mienh haiz kuv fienx yaac bieqc hnyouv, naaiv deix nyim ziouc ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv duqv yietc baeqv gouv, maaih deix duqv luoqc ziepc gouv, maaih deix duqv faah ziepc gouv.”

Haih Laengc Mienh Nyei Mbiauh Zorpc Zien Mbiauh Nyei Waac-Beiv

24 Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. Ninh gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh beiv dauh mienh dorh mbiauh mingh haaz wuov ndeic. 25 Maaih muonz, zuangx mienh bueix m'njormh wuov zanc, maaih dauh ninh nyei win-wangv zorqv haih laengc mienh nyei mbiauh haaz zorpc jienv, ziouc biaux mi'aqv. 26 Mbiauh hlo daaih, cuotv mbiauh dorv nyei ziangh hoc ziouc zieqv duqv wuov nyungc laengc mienh nyei mbiauh zorpc jienv cuotv. 27 “Bou ziouc mingh naaic ndeic-ziouv, ‘Gorx aac, meih haaz mbiauh wuov ndeic maiv zeiz? Hnangv naaic, wuov nyungc laengc mienh nyei mbiauh yiem haaix daaih?’ 28 “Ndeic-ziouv dau, ‘Naaiv se win-wangv zoux nyei gong.’ “Bou ziouc naaic, ‘Wuov nyungc, Gorx oix yie mbuo mingh baeng guangc fai?’ 29 “Ndeic-ziouv gorngv, ‘Maiv dungx baeng aqv. Nzauh heix liemh mbiauh baeng zuqc. 30 Cinh ninh hlo daaih. Taux gaatv nyei ziangh hoc yie ziouc mbuox gong-mienh gaatv wuov nyungc miev ndaangc, ndoh jienv yietc zeiv yietc zeiv nyei, dorh mingh buov guangc. Nqa'haav siou mbiauh daaih dapv jienv yie nyei lamz.’”

Lai-Jaaix Nyim Nyei Waac-Beiv

31 Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei eix leiz beiv norm lai-jaaix nyim, maaih dauh mienh dorh mingh zuangx ninh nyei ndeic. 32 Yietc buoqv nyim se dongh lai-jaaix nyim gauh faix jiex. Mv baac zuangx jienv cuotv daaih se gauh hlo jiex nyungc-nyungc lai, zungv benx ndiangx. Norqc yaac daaih zoux lauz yiem ninh nyei nquaah.”

Bingv Nyei Waac-Beiv

33 Yesu aengx gorngv yietc diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv bingv nor. Maaih dauh m'sieqv dorn zorqv deix bingv qouv buo tongv mbuonv. Naaiv deix mbuonv ziouc butv nzengc mi'aqv.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv

34 Naaiv deix jauv yietc zungv, Yesu kungx longc waac-beiv njaaux zuangx mienh hnangv. Cuotv liuz longc waac-beiv ninh maiv njaaux haaix nyungc ninh mbuo. 35 Ninh hnangv naaiv zoux weic bun doix nzengc zinh ndaangc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv, “Yie oix longc waac-beiv caux ninh mbuo gorngv, yie oix zorqv dongh zinh ndaangc yiem zeix lungh zeix ndau maiv gaengh mbiaangx yaangh taux ih zanc nyei sic zunh yaangh bun ninh mbuo muangx.”

Yesu Porv Mengh Laengc Mienh Nyei Mbiauh Zorpc Zien Mbiauh Nyei Waac-Beiv

36 Caux zuangx mienh gorngv liuz waac, Yesu ziouc bieqc biauv mi'aqv. Sai-gorx mbuo aengx daaih gorngv, “Tov Sai-Diex porv mengh yiem ndeic zorpc haih laengc mienh nyei mbiauh nyei waac-beiv bun yie mbuo hiuv oc.” 37 Yesu dau, “Haaz mbiauh wuov dauh se yie, Baamh Mienh nyei Dorn. 38 Ndeic se naaiv baamh gen. Mbiauh nyim se Tin-Hungh nyei guoqv nyei baeqc fingx. Haih laengc mienh wuov nyungc mbiauh nyim se hiuang orqv wuov dauh nyei baeqc fingx. 39 Haaz haih laengc mienh nyei nyim wuov dauh win-wangv se mienv nyei hungh. Gaatv mbiauh nyei ziangh hoc yaac beiv baamh gen nyei setv mueiz. Gaatv mbiauh wuov deix gong-mienh se fin-mienh. 40 “Gong-mienh hnangv haaix nor gaatv haih laengc mienh nyei mbiauh daaih buov douz, taux baamh gen nyei nyei setv mueiz yaac hnangv wuov nor. 41 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix paaiv yie nyei fin-mienh mingh zorqv dongh zorpc jienv yie nyei guoqv nyei baeqc fingx wuov deix yietc zungv nduov mienh baamz zuiz caux zoux waaic nyei mienh siou daaih 42 zoi bieqc domh douz-nzauc gu'nyuoz, bun ninh mbuo yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev. 43 Wuov zanc gan longx Tin-Hungh wuov deix ziouc yiem ninh mbuo nyei Zaangc Diex nyei guoqv hnangv mba'hnoi nor, ziux njang. Haaix dauh maaih m'normh, oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc. Jiem Nyaanh Biopv Jienv Nyei Waac-Beiv 44 “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh, se hnangv jiem nyaanh biopv jienv wuov ndeic nor. Maaih dauh mienh buatc liuz, ninh ziouc aengx biopv jienv aqv. Ninh a'hneiv haic ziouc nzuonx mingh zorqv ninh nyei jaa-dingh nyungc-nyungc ga'naaiv maaic nzengc, dorh nyaanh mingh maaiz wuov nzong ndeic aqv.

La'bieiv-Zou Nyei Waac-Beiv

45 “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac hnangv dauh saeng-eix mienh mingh lorz jaaix nyei la'bieiv-zou. 46 Lorz duqv norm gauh jaaix jiex, ninh ziouc nzuonx mingh maaic nzengc ninh maaih nyei yietc zungv aengx maaiz wuov norm la'bieiv-zou.

Borngz Mungz Nyei Waac-Beiv

47 “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac beiv mungz borngz njiec koiv guaatv duqv nyungc-nyungc mbiauz. 48 Mbiauz buangv mungz, borngz mbiauz nyei mienh tor cuotv wuov mbienx mingh. Ninh mbuo ziouc zueiz jienv ginv longx nyei dapv tongv. Maiv benx wuov deix ziouc guaengx guangc. 49 Baamh gen nyei setv mueiz yaac hnangv naaiv nor. Tin-Hungh nyei fin-mienh oix daaih zorqv waaic nyei mienh caux zoux horpc Tin-Hungh wuov deix bun nqoi. 50 Waaic nyei zoi bieqc domh douz-nzauc gu'nyuoz, bun ninh mbuo yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.”

Siang-Ga'naaiv Caux Loz-Ga'naaiv

51 Yesu naaic sai-gorx mbuo, “Naaiv deix waac yietc zungv meih mbuo mengh baeqc nyei saah?” Ninh mbuo dau, “Mengh baeqc nyei.” 52 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc, mouz dauh njaaux leiz nyei fin-saeng, dongh duqv hoqc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei zien leiz wuov deix, se hnangv dauh biauv-ziouv yiem ninh siou ga'naaiv nyei dorngx zorqv cuotv loz nyei caux siang nyei ga'naaiv daaih nor.”

Naa^saa^letv Mungv Nyei Mienh Nqemh Yesu

53 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac-beiv, ninh cuotv wuov norm dorngx 54 aengx nzuonx taux ninh ganh nyei buonv-mungv, yiem wuov wuic dorngh njaaux mienh. Muangx haiz nyei mienh mbuoqc horngh haic. Ninh mbuo naaic gaax, “Ninh yiem haaix duqv naaiv nyungc cong-mengh ni? Ninh hnangv haaix nor haih zoux duqv naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic? 55 Ninh maiv zeiz wuov dauh ndiangx-zaangc nyei dorn fai? Ninh nyei maa yaac maiv zeiz Maa^li^yaa fai? Yaagorpc, Yosepv, Simon, caux Yu^ndaatc zoux ninh nyei youz maiv zeiz? 56 Ninh nyei muoc mbuo yietc zungv caux mbuo yiem naaiv maiv zeiz? Wuov nyungc, naaiv deix cong-mengh caux banh zeic zoux mbuoqc horngh nyei sic yiem haaix duqv daaih?” 57 Ninh mbuo ziouc nqemh ninh aqv. Yesu mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh mingh taux haaix, maaih mienh taaih. Kungx ganh nyei buonv-mungv caux biauv zong mienh maiv taaih hnangv.” 58 Laaix ninh mbuo maiv sienx, yiem wuov Yesu ziouc maiv zoux mbuoqc horngh nyei sic camv aqv.

Matv^taai 14

1 Wuov zanc gunv Gaa^li^li Saengv wuov dauh Helotv Hungh muangx haiz Yesu nyei jauv-louc 2 ziouc mbuox ninh nyei sin-hlen mienh, “Naaiv dauh ndongc haaix zungv dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han aengx nangh daaih aqv, ninh cingx daaih maaih naaiv nyungc qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic.” 3 Zinh ndaangc Helotv, laaix ninh nyei youz Filipv nyei auv, He^lo^ndietc, zorqv Yo^han ndoh jienv dorh mingh wuonx loh, 4 weic zuqc Yo^han zanc-zanc gorngv mbuox Helotv, “Meih maiv maaih leiz longc He^lo^ndietc zoux auv.” 5 Helotv ziouc jiez hnyouv oix daix Yo^han mv baac ninh gamh nziex baeqc fingx weic zuqc Yiutai Mienh taaih Yo^han zoux dauh douc waac mienh. 6 Zoux gau, taux Helotv nyei sih nyietv-hnoi, He^lo^ndietc nyei sieqv yiem zuangx kaeqv mienh nyei nza'hmien cangx heix. Helotv gengh a'hneiv haic 7 ziouc laengz waac bun wuov dauh sieqv, “Maiv gunv meih oix longc haaix nyungc, yie laengz bun meih aqv.” 8 Naaiv dauh sieqv ziux ninh nyei maa mbuox nyei waac gorngv, “Tov ih zanc zorqv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv an jienv torqv-sienx dorh daaih bun yie oc.” 9 Helotv Hungh nzauh haic mv baac laaix ninh dorng jienv kaeqv mienh laengz liuz ngaengc waac ninh ziouc njiec lingc ei wuov dauh sieqv nyei waac zoux. 10 Ninh paaiv mienh mingh wuov loh hngaqv ndutv Yo^han nyei m'nqorngv. 11 Ninh mbuo zorqv m'nqorngv daaih an jienv torqv-sienx bouh daaih bun wuov dauh sieqv. Sieqv yaac jiu bun ninh nyei maa. 12 Yo^han nyei sai-gorx mbuo mingh zorqv sei dorh mingh zangx. Zangx liuz, ninh mbuo ziouc mingh mbuox Yesu mi'aqv.

Yesu Uix Biaa Cin Laanh Mienh

13 Yesu haiz liuz naaiv deix sic, ninh ganh ziouc bieqc nzangv cuotv wuov aengx mingh lengh nyei dorngx. Zuangx mienh hiuv duqv ziouc cuotv ninh mbuo nyei mungv yangh jauv gan jienv Yesu mingh. 14 Yesu cuotv nzangv faaux mbienx mingh, buatc mienh camv haic. Ninh haiz korv-lienh haic ninh mbuo, ziouc zorc longx nzengc ninh mbuo nyei baengc. 15 Lungh maanz-hmuangx, sai-gorx mbuo daaih mbuox Yesu, “Lungh aav lamh hmuangx aqv. Naaiv yaac lengh nyei dorngx. Tov mbuox zuangx mienh mingh aqv. Ninh mbuo ziouc haih mingh maaih laangz nyei dorngx maaiz nyanc.” 16 Yesu dau, “Ninh mbuo maiv zuqc mingh lorqc. Meih mbuo ganh lorz bun ninh mbuo nyanc maah!” 17 Sai-gorx mbuo gorngv, “Yiem naaiv yie mbuo kungx maaih biaa norm njuov caux i dauh mbiauz hnangv.” 18 Yesu gorngv, “Zorqv daaih bun yie.” 19 Yesu heuc zuangx mienh zueiz jienv maaih miev nyei dorngx. Ninh aengx zorqv wuov deix biaa norm njuov caux i dauh mbiauz daaih, cau hmien mangc lungh, laengz zingh Tin-Hungh liuz ziouc maeqv nqoi bun sai-gorx. Sai-gorx mbuo dorh mingh bun zuangx mienh nyanc. 20 Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Zengc njiec wuov deix, sai-gorx mbuo siou daaih duqv ziepc nyeic ndaan buangv. 21 Nyanc nyei mienh, daan m'jangc dorn hnangv, maaih leih maiv go biaa cin dauh. M'sieqv dorn caux fu'jueiv maiv funx.

Yesu Yangh Wuom-Minc

22 Yesu ziouc beqv sai-gorx mbuo bieqc nzangv mingh ndaangc, jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn. Ninh ganh yiem wuov heuc mienh bun nzaanx nzuonx nzengc. 23 Zuangx mienh nzaanx nzengc, Yesu ganh faaux mbong-aiv mingh daux gaux. Lungh maanz-hmuangx aqv, Yesu ganh corc yiem wuov nyei. 24 Doix wuov norm ziangh hoc sai-gorx mbuo nyei nzangv leih mbienx go haic aqv. Nzangv zuqc wuom-laangc mietv mingh mietv daaih nyei, laaix nziaaux ndungc jienv. 25 Lungh aav lamh njang, buo norm taux juqv norm ziangh hoc mbu'ndongx, Yesu yangh wuom-minc mingh sai-gorx mbuo wuov. 26 Sai-gorx mbuo buatc ninh yangh wuom-minc daaih, ninh mbuo ziouc gamh nziex! haic. Ninh mbuo gorngv, “Aav, naaiv janx-daic njoiz saah!” ziouc haeqv ninh mbuo waiz-waiz nyei heuc. 27 Yesu liemh zeih gorngv mbuox ninh mbuo, “Gunv bungx hnyouv maah! Se dongh yie, maiv dungx gamh nziex.” 28 Bide ziouc gorngv, “Ziouv aah! Se gorngv zeiz meih nor, heuc yie yangh wuom-minc mingh meih naaic.” 29 Yesu gorngv, “Daaih maah!” Bide ziouc cuotv nzangv yangh wuom-minc hungx jienv Yesu mingh. 30 Mv baac Bide buatc nziaaux hlo, haeqv ninh gamh nziex haic ziouc zemh jienv njiec. Ninh heuc, “Ziouv aah! Ziouv! Njoux yie maah!” 31 Yesu liemh zeih sung buoz nanv jienv ninh yaac gorngv, “Meih sienx duqv hei haic. Meih nyei hnyouv weic haaix diuc mbungh mbienv?” 32 Ninh mbuo i dauh bieqc nzangv. Nziaaux ziang naaic dingh mi'aqv. 33 Yiem nzangv wuov deix ziouc baaix Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.”

Yesu Yiem Gen^ne^saa^letv Zorc Baengc

34 Ninh mbuo jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn ziouc taux Gen^ne^saa^letv Deic. 35 Yiem wuov norm dorngx mienh zieqv duqv Yesu ziouc bun waac mingh gormx wuov norm horngc zaangc. Mienh ziouc dorh yietc zungv baengc mienh taux Yesu wuov 36 tov Yesu bun baengc mienh kungx hluo zuqc ninh nyei lui-juoqv. Haaix dauh hluo zuqc, baengc ziouc longx mi'aqv.

Matv^taai 15

1 Wuov zanc, maaih deix Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih lorz Yesu ziouc naaic, 2 “Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv gan mbuo nyei ong-taaix nyei ei-douh? Ninh mbuo maiv ei jienv leiz nzaaux buoz ndaangc cingx daaih nyanc hnaangx.” 3 Yesu dau, “Meih mbuo weic haaix diuc baamz Tin-Hungh nyei leiz-latc, weic gan meih mbuo ganh nyei ei-douh hnangv? 4 Tin-Hungh gorngv, ‘Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.’ Yaac gorngv, ‘Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc daix wuov dauh guangc.’ 5 Mv baac meih mbuo gorngv, ‘Se gorngv haaix dauh mienh gorngv mbuox ninh nyei die fai ninh nyei maa, “Yie maaih haih tengx duqv meih mbuo nyei haaix nyungc ga'naaiv yie fungx bun Tin-Hungh mi'aqv,” 6 ninh ziouc maiv zuqc tongx nimc ninh nyei diex maac. Meih mbuo hnangv naaic gan meih mbuo nyei ei-douh zoux se zoux bun Tin-Hungh nyei waac maiv lamh longc. 7 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! I^saa^yaa douc Tin-Hungh nyei waac wuov zanc ninh gorngv duqv meih mbuo zien haic aqv. Ninh gorngv, 8 ‘Naaiv deix mienh longc nzuih taaih yie, mv baac ninh mbuo nyei hnyouv leih duqv yie go haic. 9 Ninh mbuo zaangc yie se maiv lamh longc. Ninh mbuo zorqv mienh ganh liepc daaih nyei leiz dorngx yie nyei leiz njaaux.’”

Haaix Nyungc Haih Zoux Bun Mienh Maaih Uix

10 Yesu heuc zuangx mienh daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo muangx longx, yaac oix zuqc bieqc hnyouv. 11 Nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv maiv haih bun mienh maaih uix. Se dongh yiem nzuih cuotv nyei bun mienh maaih uix hnangv.” 12 Sai-gorx mbuo ziouc daaih mbuox Yesu, “Sai-Diex hiuv nyei fai? Sai-Diex gorngv wuov joux waac Faa^li^si Mienh mbuoqc maiv duqv.” 13 Yesu dau, “Mouz nyungc ga'naaiv maiv zeiz yie nyei tin-dorngh Diex zuangx nyei nor, zungv oix zuqc baeng cuotv nzengc. 14 Sueih binc ninh mbuo aqv. Ninh mbuo zoux dorh jauv nyei mienh mv baac m'zing maengh nyei. Se gorngv m'zing maengh nyei mienh ken m'zing maengh nyei mienh, i dauh zungv zuqc ndortv kuotv aqv.” 15 Bide gorngv, “Tov Sai-Diex porv mengh naaiv diuh waac-beiv bun yie mbuo hiuv oc.” 16 Yesu gorngv, “Meih mbuo taux ih zanc corc hnangv wuov deix mienh nor maiv mengh baeqc? 17 Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Mienh nyanc haaix nyungc bieqc nzuih ziouc njiec ga'sie. Nqa'haav ziouc bungx cuotv mi'aqv. 18 Mv baac yiem nzuih cuotv nyei, se yiem hnyouv hnamv cuotv daaih. Dongh naaiv nyungc aqv, bun mienh maaih uix. 19 Weic zuqc yiem mienh nyei hnyouv haih hnamv cuotv waaic nyei sic, daix mienh, hienx auv hienx nqox, hienx sieqv hienx dorn, zoux zaqc, zoux jaav zorng-zengx, gorngv doqc mienh. 20 Dongh naaiv deix sic bun mienh maaih uix. Maiv zeiz laaix nyanc hnaangx maiv nzaaux buoz ndaangc mienh cingx daaih maaih uix.”

Yesu Tengx Dauh Janx-Muangz Nyei Sieqv Zunc Mienv Cuotv

21 Yesu cuotv wuov norm dorngx aengx mingh Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei deic. 22 Yiem wuov maaih dauh Kaa^naa^an m'sieqv dorn daaih heuc jienv gorngv, “Domh Gorx aah! Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie maah! Yie nyei sieqv zuqc mienv muoqv kouv haic.” 23 Mv baac Yesu maiv dau yietc joux ninh. Sai-gorx mbuo ziouc daaih tov Yesu, “Zunc ninh biaux nqoi maah! Ninh heuc jienv gan jienv mbuo daaih.” 24 Yesu dau, “Tin-Hungh paaiv yie daaih lorz I^saa^laa^en Mienh hnangv. Ninh mbuo se hnangv dingx laaih nyei ba'gi yungh nor.” 25 Naaiv dauh m'sieqv dorn ziouc gueic njiec Yesu nyei nza'hmien yaac gorngv, “Domh Gorx aah! Tov tengx yie maah!” 26 Yesu dau, “Zorqv fu'jueiv nyei hnaangx zoi bun juv nyanc se maiv horpc.” 27 Wuov dauh Janx-muangz dau, “Domh Gorx aac, zeiz nyei. Mv baac liemh juv m'daaih yiem ninh mbuo nyei ziouv nyei dieh ndiev nzauz hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc.” 28 Yesu ziouc dau ninh, “Meih naaiv dauh dorc za'gengh sienx duqv longx haic. Ei meih oix longc nyei, meih ziouc duqv aqv.”Wuov dauh Janx-muangz nyei sieqv doix wuov norm ziangh hoc ziouc longx mi'aqv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

29 Yesu cuotv wuov norm dorngx, mingh taux Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen aengx faaux mbong-aiv zueiz jienv. 30 Maaih mienh camv nyei daaih lorz ninh yaac dorh jienv zaux mbai nyei, m'zing maengh nyei, buoz-zaux waaic nyei, ga'naaiv-hngongx maiv haih gorngv waac nyei, aengx caux butv-baengc mienh camv nyei daaih taux Yesu wuov, an jienv Yesu nyei zaux-hlen. Yesu yaac zorc longx nzengc. 31 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, buatc ga'naaiv-hngongx haih gorngv waac. Buoz-zaux waaic nyei mienh yaac longx mi'aqv. Zaux mbai nyei mienh haih yangh jauv aqv. M'zing maengh nyei haih mangc duqv buatc. Zuangx mienh ziouc ceng I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.

Yesu Uix Biei Cin Dauh Mienh

32 Yesu heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih ninh wuov yaac mbuox ninh mbuo, “Yie haiz korv-lienh haic naaiv deix mienh. Ninh mbuo daaih caux yie yiem duqv buo hnoi aqv. Ih zanc yaac maiv maaih haaix nyungc nyanc. Yie maiv oix bun ninh mbuo hnyouv sie jienv nzuonx. Nzauh heix taux ndaamv-jauv mau haic, haih king mv bei.” 33 Sai-gorx mbuo gorngv, “Yiem naaiv deic-bung-huaang yie mbuo hnangv haaix nor haih lorz duqv ga'naaiv gaux uix ndongc naaic camv nyei mienh beuv?” 34 Yesu naaic ninh mbuo, “Meih mbuo maaih mbu'ziex norm njuov?” Ninh mbuo dau, “Maaih siec norm njuov caux i ziex dauh mbiauz-dorn hnangv.” 35 Yesu ziouc heuc zuangx mienh zueiz jienv wuov ndau. 36 Ninh zorqv wuov deix siec norm njuov caux wuov deix mbiauz daaih laengz zingh Tin-Hungh. Laengz zingh liuz ziouc maeqv nqoi bun ninh nyei sai-gorx. Sai-gorx mbuo aengx dorh mingh bun zuangx mienh nyanc. 37 Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Nyanc liuz, sai-gorx mbuo mingh siou zengc wuov deix dapv buangv siec norm ndaan. 38 Nyanc nyei mienh, daan m'jangc dorn hnangv, maaih biei cin laanh. M'sieqv dorn caux fu'jueiv maiv funx. 39 Yesu heuc zuangx mienh nzuonx nzengc. Ninh ziouc bieqc nzangv mingh Maa^gaa^ndaan Deic-Bung.

Matv^taai 16

1 Maaih deix Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh daaih seix Yesu. Ninh mbuo ziouc tov ninh zoux norm jangx-hoc bun cing ninh horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. 2 Mv baac Yesu dau, “Mba'hnoi aav lamh muotv nyei ziangh hoc, meih mbuo buatc yangh horh siqv cuotv ziouc gorngv, ‘Njang hnoi lungh hlorngx aav loh!’ 3 Lungh ndorm-nziouv meih mbuo buatc yangh horh siqv caux mbuonx-jieqv cuotv ziouc gorngv, ‘Ih hnoi haih maaih mbiungc-nziaaux aqv.’Meih mbuo haih samx duqv cuotv lungh nyei setv zeiv mv baac ih jaax nyei jangx-hoc meih mbuo samx maiv haih cuotv. 4 Ih jaax nyei mienh waaic haic, maaih hieh hnyouv. Meih mbuo tov jangx-hoc mv baac cuotv liuz Yonaa nyei jangx-hoc, maiv bun ganh norm meih mbuo mangc aqv.” Yesu ziouc leih ninh mbuo mingh ganh norm dorngx mi'aqv.

Oix Zuqc Mbungh Faa^li^si Caux Saa^ndu^si Mienh Nyei Bingv

5 Sai-gorx mbuo jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn ninh mbuo la'kuqv, maiv dorh njuov mingh. 6 Yesu mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc faix fim, mbungh jienv Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh nyei bingv.” 7 Sai-gorx mbuo laanh caux laanh gorngv, “Sai-Diex hnangv naaiv nor gorngv se laaix mbuo maiv dorh njuov daaih.” 8 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor gorngv ziouc naaic, “Meih mbuo sienx duqv hei haic. Weic haaix diuc laanh caux laanh gorngv maiv maaih njuov? 9 Meih mbuo corc maiv gaengh mengh baeqc? Meih mbuo maiv jangx yie zorqv biaa norm njuov bun biaa cin mienh nyanc, meih mbuo aengx siou zengc njiec nyei mbu'ziex ndaan? 10 Aengx maaih wuov nzunc yie longc siec norm njuov uix biei cin dauh. Zengc njiec nyei meih mbuo siou duqv mbu'ziex ndaan? 11 Meih mbuo weic haaix diuc maiv mengh baeqc yie maiv zeiz gorngv njuov. Yie gorngv oix zuqc mbungh Faa^li^si caux Saa^ndu^si Mienh nyei bingv hnangv.” 12 Sai-gorx mbuo ziouc mengh baeqc Yesu maiv zeiz gorngv oix zuqc mbungh hietv njuov nyei bingv. Oix zuqc mbungh Faa^li^si caux Saa^ndu^si Mienh njaaux nyei waac.

Bide Nyiemc Yesu

13 Yesu aengx mingh Si^saa^li^yaa Fi^lipv^poi Zingh nyei deic-jaaix. Yiem wuov Yesu naaic ninh nyei sai-gorx, “Mienh gorngv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, dongh haaix dauh?” 14 Ninh mbuo dau, “Maaih deix gorngv meih dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han. Maaih deix gorngv, E^li^yaa. Aengx maaih deix gorngv Ye^le^mi fai yietc dauh douc waac mienh.” 15 Yesu aengx naaic ninh mbuo, “Meih mbuo ni? Meih mbuo gorngv yie dongh haaix dauh?” 16 Simon Bide dau, “Meih dongh Giduc, ziangh jienv wuov dauh Tin-Hungh nyei Dorn.” 17 Yesu dau, “Yo^han nyei dorn, Simon, aah! Meih gengh orn-lorqc aqv. Naaiv maiv zeiz haaix dauh baamh mienh mbuox meih. Se yie nyei tin-dorngh Diex ganh bun meih hiuv hnangv. 18 Yie ziouc mbuox meih, meih se Bide. Yie oix liepc yie nyei jiu-baang yiem naaiv norm la'bieiv gu'nguaaic. Daic nyei qaqv yietc liuz maiv haih hingh jiu-baang. 19 Yie oix jiu Tin-Hungh nyei guoqv nyei forv-zeih bun meih. Meih yiem naaiv lungh ndiev ndoh haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh wuov nyungc yaac zuqc ndoh aqv. Meih yiem naaiv lungh ndiev bungx haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh ziouc bungx wuov nyungc aqv.” 20 Yesu aengx hatc sai-gorx mbuo maiv dungx mbuox haaix dauh ninh zoux Giduc.

Yesu Gorngv Ninh Oix Zuqc Siouc Kouv Yaac Oix Zuqc Daic

21 Yiem naaic daaih, Yesu jiez gorn gorngv mengh mbuox ninh nyei sai-gorx, “Yie oix zuqc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, yiem mienh gox caux sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng nyei buoz-ndiev zuqc siouc camv-nyungc kouv. Yie ziouc zuqc daix daic mv baac da'faam hnoi Tin-Hungh oix bun yie nangh daaih.” 22 Bide ziouc ken Yesu mingh pien deix kuinx ninh, “Ziouv aah! Tov Tin-Hungh cin-maanc maiv dungx bun naaiv deix sic cuotv. Meih yietc liuz maiv zuqc buangh naaiv deix sic.” 23 Yesu huin nzuonx gorngv Bide, “Saadaan aah! Biaux nqoi maah! Meih kungx laanh jienv yie hnangv. Meih hnamv nyei sic se maiv zeiz hnangv Tin-Hungh hnamv. Se hnangv baamh mienh hnamv hnangv.” 24 Yesu ziouc mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Haaix dauh oix gan yie mingh oix zuqc siev jienv ninh ganh, ndaam jienv ninh nyei ziepc nzaangc jaax gan yie mingh. 25 Haaix dauh kungx hnamv njoux ninh ganh nyei maengc hnangv, wuov dauh nyei maengc ziouc zuqc guangc. Mv baac haaix dauh weic yie guangc ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc duqv maengc ziangh aqv. 26 Haaix dauh duqv nzengc lungh ndiev nyei ga'naaiv, mv baac zuqc guangc ninh nyei maengc, ninh duqv wuov deix ga'naaiv zoux cuotv haaix nyungc? Maiv lamh longc yietc deix. Ninh maaih haaix nyungc haih tiuv duqv ninh nyei maengc nzuonx? 27 Weic zuqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix yiem yie nyei Die nyei njang-laangc gu'nyuoz yaac caux jienv yie nyei fin-mienh daaih. Daaih wuov zanc yie ziux gorqv-mienh zoux nyei sic bun zingh nyeic ninh mbuo. 28 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, souv jienv naaiv nyei mienh maaih deix zungv maiv gaengh daic ziouc duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih zoux hungh.”

Matv^taai 17

1 Jiex liuz juqv hnoi, Yesu dorh jienv Bide, Yaagorpc caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han, faaux norm mbong-hlang, lengh nyei dorngx. 2 Sai-gorx mbuo mangc jienv Yesu wuov zanc, buatc Yesu tiuv nzengc fangx zeiv mi'aqv. Ninh nyei hmien hnangv mba'hnoi nor njang. Ninh nyei lui-houx yaac njang haic, mbopv baeqc nyei, zaengh zaengh wuov. 3 Naaiv deix buo dauh sai-gorx aengx buatc Mose caux E^li^yaa hinc cuotv daaih caux Yesu gorngv waac. 4 Bide ziouc gorngv mbuox Yesu, “Ziouv aah! Yie mbuo yiem naaiv gengh longx haic. Se gorngv Ziouv oix nor, yie zoux buo norm liuh. Zoux norm bun meih, zoux norm bun Mose, aengx zoux norm bun E^li^yaa.” 5 Bide corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih dorv mbuonx njang nyei daaih om jienv ninh mbuo. Aengx maaih qiex yiem wuov mbuonx gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Yie a'hneiv haic ninh. Muangx ninh maah!” 6 Sai-gorx mbuo haiz naaiv deix qiex, ninh mbuo za'gengh! gamh nziex haic, ziouc mbaapv njiec ndau mingh. 7 Yesu mingh hluo ninh mbuo yaac gorngv, “Jiez sin daaih, maiv dungx gamh nziex.” 8 Ninh mbuo ziouc cau hmien mangc, maiv buatc haaix dauh. Kungx buatc Yesu yiem wuov hnangv. 9 Yiem mbong njiec wuov zanc, Yesu naeqc waac sai-gorx mbuo. Ninh gorngv, “Cin-maanc maiv dungx gorngv naaiv deix hinc yaangh nyei sic. Zuov yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daic mingh, Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih cingx daaih gorngv.” 10 Sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Njaaux leiz nyei fin-saeng weic haaix diuc gorngv E^li^yaa oix zuqc daaih ndaangc?” 11 Yesu dau, “E^li^yaa za'gengh oix daaih liuc leiz ziangx nyungc-nyungc hnangv loz wuov nor. 12 Mv baac yie mbuox meih mbuo, E^li^yaa zungv daaih liuz aqv. Mienh yaac zieqv maiv duqv ninh, sueih eix zoux bun ninh. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac fih hnangv nyei oix zuqc mienh zoux doqc hoic.” 13 Dongh wuov zanc sai-gorx mbuo cingx daaih mengh baeqc Yesu gorngv nyei waac gorngv zuqc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han.

Mienv Muoqv Dauh Dorn, Yesu Zunc Mienv Cuotv

14 Ninh mbuo nzuonx taux zuangx mienh wuov, maaih laanh mienh daaih lorz Yesu, gueic njiec Yesu nyei nza'hmien 15 yaac gorngv, “Domh Gorx aac, tov korv-lienh yie nyei dorn. Ninh butv dungz-ndin, ciou duqv kouv haic, zanc-zanc king bieqc douz-nzauc yaac ndortv wuom. 16 Yie dorh ninh daaih lorz meih nyei sai-gorx mv baac ninh mbuo maiv haih zorc maiv longx.” 17 Yesu dau, “Meih mbuo ih jaax nyei mienh aah! Meih mbuo za'gengh maiv sienx, m'normh yaac hoz haic. Yie oix zuqc caux meih mbuo yiem ndongc haaix lauh? Yie oix zuqc nyienz duqv meih mbuo taux haaix zanc? Dorh wuov dauh dorn daaih yie naaiv maah!” 18 Yesu hatc mienv, mienv ziouc cuotv mi'aqv. Wuov dauh dorn liemh zeih longx nzengc mi'aqv. 19 Nqa'haav sai-gorx mbuo daaih bingx jienv naaic Yesu, “Yie mbuo weic haaix diuc zunc wuov dauh mienv maiv cuotv?” 20 Yesu dau, “Se weic zuqc meih mbuo nyei sienx fim faix haic. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo nyei sienx fim lomh yietc norm lai-jaaix nyim nor, meih mbuo haih mbuox naaiv norm mbong, ‘Yiem naaiv suiv mingh yiem wuov maah!’ Mbong ziouc suiv aqv. Maiv maaih haaix nyungc meih mbuo maiv haih zoux. 21 Mv baac kungx maaih nduqc nyungc za'eix hnangv haih zunc naaiv nyungc mienv cuotv. Oix zuqc daux gaux, yaac zei maiv nyanc haaix nyungc cingx daaih haih zunc duqv cuotv.”

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

22 Sai-gorx mbuo yietc zungv daaih gapv zunv yiem Gaa^li^li Saengv wuov zanc, Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zungv oix zuqc jiu bun mienh. 23 Ninh mbuo oix daix yie, mv baac nqa'haav buo hnoi Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih.” Sai-gorx mbuo haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc nzauh haic.

Cuotv Nyaanh Zorc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

24 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv wuov zanc, siou zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei nzou-zinh wuov deix mienh daaih naaic Bide, “Meih nyei sai-diex maiv cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei nzou-zinh fai?” 25 Bide dau, “Cuotv nyei.” Bide bieqc biauv mingh wuov zanc, Yesu zungv gorngv ndaangc mi'aqv. Ninh naaic, “Simon aac, meih hnangv haaix nor hnamv? Haaix dauh oix zuqc cuotv laangh zinh caux nzou-zinh bun naaiv baamh gen nyei hungh diex? Se ganh nyei dorn fai baeqc fingx?” 26 Bide dau, “Baeqc fingx cuotv.” Yesu gorngv, “Wuov nyungc, ninh ganh nyei dorn maiv zuqc cuotv. 27 Mv baac mbuo maiv oix ziqc zuiz naaiv deix mienh. Meih mingh wuov koiv-dorn mbatc mbiauz. Mbatc duqv daauh dauh mbiauz, ziouc maeqv nqoi mbiauz nyei nzuih, buatc norm zinh, dorh mingh bun ninh mbuo gaux meih caux yie cuotv nyei nzou-zinh.”

Matv^taai 18

1 Wuov zanc sai-gorx mbuo daaih naaic Yesu, “Yiem Tin-Hungh nyei guoqv, haaix dauh duqv zoux gauh hlo jiex?” 2 Yesu ziouc heuc dauh fu'jueiv daaih bun ninh souv jienv ninh mbuo nyei mbu'ndongx 3 yaac gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, cuotv liuz meih mbuo goiv hnyouv ziouc hnangv fu'jueiv nor, meih mbuo yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 4 Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix hnangv naaiv dauh fu'jueiv, yiem Tin-Hungh nyei guoqv dongh naaiv dauh zoux hlo jiex. 5 Haaix dauh dengv yie nyei mbuox zipv dauh fu'jueiv hnangv naaiv dauh fu'jueiv nor, wuov dauh yaac zipv yie.

Nduov Mienh Baamz Zuiz Nyei Sic

6 “Mv baac se gorngv haaix dauh nduov yietc dauh naaiv deix sienx yie nyei fu'jueiv-faix baamz zuiz, oix zuqc zorqv domh morc ndiux jienv wuov dauh nyei jaang bungx njiec koiv, ndo nyei dorngx, ziemx daic gauh longx. 7 Laaix nduov mienh baamz zuiz nyei sic, baamh gen ziouc zuqc kouv aqv. Nduov mienh nyei sic zanc-zanc oix cuotv, mv baac zoux gorn nduov mienh wuov dauh zungv oix zuqc kouv aqv. 8 “Se gorngv meih nyei buoz fai zaux nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Waaic deix fangx fai zoqc jieqv buoz-zaux mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv buoz i jieqv zaux mv baac zuqc zoi bieqc yietc liuz zieqc jienv nyei douz. 9 Se gorngv meih nyei m'zing nduov meih baamz zuiz, oix zuqc gueix guangc mingh. Zoqc norm m'zing mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i norm m'zing yaac zuqc zoi bieqc deic nyuoqc nyei douz.

Ba'gi Yungh Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

10 “Oix zuqc faix fim, maiv dungx mangc piex yietc dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv. Yie mbuox meih mbuo, naaiv deix fu'jueiv nyei fin-mienh yiem tin-dorngh, zanc-zanc yiem yie nyei tin-dorngh Diex nyei nza'hmien. 11 Weic zuqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih njoux dingx laaih nyei mienh. 12 “Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Se gorngv maaih laanh mienh maaih yietc baeqv dauh ba'gi yungh, dingx laaih dauh, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz guangc jienv wuov deix juov ziepc juov dauh yiem wuov mbong nyanc miev, aengx mingh lorz dingx laaih wuov dauh fai? 13 Yie mbuox zien meih mbuo, lorz buatc naaiv dauh ba'gi yungh, ninh a'hneiv haic. Gauh a'hneiv jiex wuov deix juov ziepc juov dauh maiv dingx laaih nyei ba'gi yungh. 14 Fih hnangv nyei, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex maiv oix yietc dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv dingx laaih.

Gorx-Youz Zoux Dorngc Meih

15 “Se gorngv meih nyei gorx-youz zoux dorngc meih, meih ganh oix zuqc mingh lorz ninh, bingx jienv mbuox ninh, ninh zoux dorngc nyei sic. Se gorngv ninh muangx meih nyei waac nor, meih ziouc duqv ninh aengx zoux gorx-youz. 16 Se gorngv ninh maiv muangx, meih ziouc oix zuqc lorz jienv yietc dauh fai i dauh caux meih mingh tengx muangx waac ziouc haih zorqv joux-joux waac zoux zorng-zengx. 17 Se gorngv wuov dauh corc maiv muangx ninh mbuo nor, oix zuqc zorqv naaiv deix sic mbuox nzengc jiu-baang. Ninh corc maiv kangv muangx jiu-baang nor, oix zuqc funx ninh se hnangv maiv sienx nyei mienh fai tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh. Ndoh Nyei Jauv Caux Bungx Nyei Jauv 18 “Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo yiem baamh gen ndoh haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh wuov nyungc yaac zuqc ndoh aqv. Meih mbuo yiem baamh gen bungx haaix nyungc, yiem wuov tin-dorngh yaac bungx wuov nyungc aqv. 19 “Yie aengx mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo yiem naaiv baamh gen maaih i laanh mienh dongh hnyouv gapv eix daux gaux tov haaix nyungc, yie nyei tin-dorngh Diex zungv weic meih mbuo zoux ziangx nzengc. 20 Weic zuqc maiv gunv yiem haaix norm dorngx, maaih i buo laanh mienh dengv yie nyei mbuox gapv zunv, yie ziouc yiem ninh mbuo mbu'ndongx.”

Bou Maiv Kangv Guangc Zaeqv Nyei Waac-Beiv

21 Bide aengx daaih naaic gaax Yesu, “Ziouv aac, se gorngv yie nyei gorx-youz zanc-zanc dorngc yie, yie oix zuqc guangc mbu'ziex nzunc bun ninh? Taux siec nzunc aqv fai?” 22 Yesu dau, “Yie maiv zeiz gorngv guangc siec nzunc hnangv. Oix zuqc guangc cietv ziepc nyei siec nzunc. 23 “Weic zuqc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv naaiv. Maaih dauh hungh diex oix caux ninh nyei bou funx zaeqv. 24 Funx jienv zaeqv wuov zanc, mienh dorh dauh bou bieqc daaih. Wuov dauh bou qiemx hungh diex ziex baeqv waanc norm zinh, 25 yaac maiv maaih nyaanh jaauv. Hungh diex ziouc heuc mienh dorh wuov dauh bou mingh maaic bun mienh zoux nouh. Liemh ninh nyei auv-jueiv caux ninh maaih nyei yietc zungv ga'naaiv dorh mingh maaic nzengc, daaih jaauv sung zaeqv. 26 “Wuov dauh bou ziouc gueic njiec qaqv tov ninh, ‘Tov ziouv sie yie, zuov yie lorz duqv daaih, yie gengh oix zuqc jaauv taux sung nzengc.’ 27 Wuov dauh bou nyei ziouv korv-lienh haic ninh ziouc guangc ninh nyei zaeqv, bungx ninh nzuonx mi'aqv. 28 “Naaic dauh bou cuotv mingh yaac buangh zuqc dauh zoux bou doic. Naaiv dauh bou qiemx ninh i ziex norm zinh hnangv, mv baac ninh liemh zeih goh jienv naaiv dauh nyei jaang yaac gorngv, ‘Gaanv jaauv meih qiemx yie nyei zaeqv maah!’ 29 Wuov dauh zoux bou doic ziouc gueic njiec qaqv tov ninh, ‘Tov meih sie yie, yie gengh jaauv nyei lorqc.’ 30 Mv baac ninh maiv kangv, yaac dorh wuov dauh bou mingh wuonx jienv loh zuov ninh jaauv sung zaeqv. 31 “Aengx maaih deix lomh nzoih zoux bou doic buatc naaiv deix sic cuotv, haiz hnyouv maiv longx yietc deix, ziouc mingh mbuox ninh mbuo nyei ziouv. 32 Wuov dauh bou nyei ziouv ziouc heuc ninh daaih yaac gorngv, ‘Meih naaic dauh waaic haic nyei nouh gauv aah! Meih qaqv tov yie, yie ziouc guangc nzengc meih qiemx yie nyei zaeqv. 33 Meih horpc zuqc korv-lienh meih nyei zoux bou doic hnangv yie korv-lienh meih nor saa.’ 34 Ninh nyei ziouv qiex jiez! haic ziouc heuc gunv loh jien dorh naaiv dauh bou mingh zeix taux ninh jaauv sung zaeqv.” 35 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac. “Se gorngv meih mbuo mouz laanh mienh maiv longc hnyouv guangc gorx-youz zoux dorngc meih mbuo nyei sic, yie nyei tin-dorngh Diex yaac fih hnangv nyei maiv guangc bun meih mbuo.”

Matv^taai 19

1 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ziouc cuotv Gaa^li^li Saengv mingh Yu^ndie Saengv jiex wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih. 2 Mienh camv haic gan jienv Yesu mingh, ninh ziouc yiem wuov zorc longx ninh mbuo nyei baengc. 3 Maaih deix Faa^li^si Mienh daaih seix Yesu ziouc naaic, “Maiv gunv nqox weic haaix nyungc gorn-baengx leih ninh nyei auv, se horpc mbuo nyei leiz fai?” 4 Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv douc Ging-Sou fai? ‘Zinh ndaangc Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, ninh zeix cuotv mienh daaih benx m'jangc m'sieqv.’ 5 Tin-Hungh yaac gorngv, ‘Weic naaiv m'jangc dorn dorng jaa, leih ninh nyei diex maac, caux ninh nyei auv gapv jienv. I dauh ziouc benx yietc norm sin mi'aqv. 6 Hnangv naaic ninh mbuo maiv zeiz i dauh aqv. Benx yietc dauh hnangv. Weic naaiv, Tin-Hungh gapv daaih nyei cai-doix, mienh maiv dungx caeqv nqoi.” 7 Faa^li^si Mienh aengx naaic Yesu, “Wuov nyungc, Mose weic haaix diuc mbuox nqox bun zeiv leih cai sou ninh nyei auv ziouc heuc auv mingh aqv?” 8 Yesu dau, “Se laaix meih mbuo hnyouv ngaengc haic Mose cingx daaih bun meih mbuo haih leih duqv meih mbuo nyei auv. Mv baac zinh ndaangc, zeix lungh zeix ndau wuov zanc, maiv zeiz hnangv naaic. 9 Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh leih ninh nyei auv, yaac maiv zeiz laaix ninh nyei auv hienx nqox nor, aengx mingh longc siang-auv, ninh se hienx auv hnangv.” 10 Sai-gorx mbuo gorngv mbuox Yesu, “Se gorngv longc auv longc nqox nyei jauv hnangv naaic nor, yietc liuz maiv dungx longc gauh longx.” 11 Yesu dau, “Naaiv deix njaaux nyei waac, maiv zeiz dauh dauh haih ei jienv zoux. Kungx dongh duqv Tin-Hungh nyei en nyei mienh haih ei jienv zoux hnangv. 12 Weic zuqc maaih camv-diuc jauv bun mienh maiv haih dorng jaa. Maaih deix cuotv seix ziangh ziouc maiv haih dorng jaa. Maaih deix zuqc mienh im dov mingh. Maaih deix weic zoux Tin-Hungh nyei guoqv nyei gong maiv dorng jaa. Haaix dauh haih ei jienv naaiv deix waac, oix zuqc ei jienv zoux aqv.”

Yesu Buang Waac Fu'jueiv

13 Maaih deix mienh dorh fu'jueiv daaih lorz Yesu, oix Yesu maan jienv ninh mbuo, tengx ninh mbuo daux gaux. Mv baac sai-gorx mbuo gorngv-hemx naaiv deix mienh. 14 Yesu gorngv, “Gunv bun fu'jueiv daaih lorz yie, maiv dungx laanh ninh mbuo saa. Weic zuqc haaix dauh longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, wuov dauh se hnangv naaiv deix fu'jueiv nor.” 15 Yesu maan liuz naaiv deix fu'jueiv ninh ziouc mingh mi'aqv.

Butv Zoih Nyei Mienh Lunx Mienh

16 Maaih nzunc maaih dauh mienh daaih naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, yie horpc zuqc zoux haaix nyungc longx nyei sic cingx duqv yietc liuz nyei maengc?” 17 Yesu dau, “Meih weic haaix diuc naaic yie taux longx nyei sic? Kungx maaih nduqc dauh longx hnangv. Se gorngv meih oix duqv yietc liuz nyei maengc, oix zuqc ei jienv leiz-latc zoux.” 18 Wuov dauh naaic, “Haaix deix leiz-latc?” Yesu dau, “Maiv dungx daix mienh, maiv dungx hienx auv, maiv dungx zoux zaqc yaac maiv dungx zoux jaav zorng-zengx. 19 Oix zuqc tongx nimc meih nyei diex maac, yaac hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.” 20 Wuov dauh mienh lunx mienh gorngv, “Naaiv deix yietc zungv nyei leiz yie muangx nzengc aqv. Aengx caa haaix nyungc oix zuqc zoux fai?” 21 Yesu mbuox ninh, “Se gorngv meih oix zoux dunh yunh nyei mienh, oix zuqc mingh maaic nzengc meih maaih nyei ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh bun mienh jomc mienh. Hnangv naaiv meih ziouc maaih jaaix nyei ga'naaiv siou jienv wuov tin-dorngh. Zoux liuz, daaih gan yie oc.” 22 Wuov dauh mienh lunx mienh haiz naaiv deix waac, ninh ziang naaic nzauh nzauh nyei mingh mi'aqv, weic zuqc ninh maaih jaa-dingh hoz haic. 23 Yesu aengx gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 24 Yie aengx gorngv nzunc mbuox meih mbuo, lorh torh cunx jiex sim-mbiuic corc gauh hungh hec butv-zoih mienh bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 25 Sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix waac ninh mbuo mbuoqc horngh haic aqv. Ninh mbuo naaic gaax, “Wuov nyungc, haaix dauh haih duqv njoux?” 26 Yesu mangc jienv ninh mbuo yaac gorngv, “Mienh maiv haih njoux ganh mv baac maanc sic Tin-Hungh haih zoux duqv nyei.” 27 Bide ziouc gorngv, “Sai-Diex aah! Yie mbuo guangc nzengc nyungc-nyungc daaih gan meih. Wuov nyungc, yie mbuo haih duqv haaix nyungc?” 28 Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maaih siang-lungh siang-ndau wuov zanc, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zueiz jienv yie njang-laangc nyei weic nyei ziangh hoc, meih mbuo gan yie nyei mienh ziouc duqv zueiz jienv ziepc nyeic norm weic siemv wuov deix ziepc nyeic fingx I^saa^laa^en Mienh. 29 Haaix dauh weic yie guangc ninh nyei biauv, muoz-doic, diex maac, fu'jueiv fai lingh deic, wuov dauh guangc yietc gouv ziouc duqv yietc baeqv gouv yaac duqv yietc liuz nyei maengc. 30 Mv baac maaih zoux hlo nyei mienh camv oix zuqc zoux faix. Zoux faix nyei maaih camv yaac duqv zoux hlo.

Matv^taai 20

1 “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv dauh a'ngunc huingx nyei ziouv nor. Lungh ndorm nziouv nyei, ninh cuotv mingh lorz mienh tengx ninh zoux a'ngunc huingx nyei gong. 2 Caux gong-mienh dingc ziangx bun horpc mienh pou-tong cingv yietc hnoi nyei gong-zinh, huingx-ziouv ziouc paaiv ninh mbuo mingh wuov huingx zoux gong. 3 “Lungh domh ndorm nduoh norm ziangh hoc, huingx-ziouv aengx mingh wuov hei buatc deix mienh souv jienv wuov, maiv zoux haaix nyungc. 4 Ninh ziouc gorngv, ‘Meih mbuo yaac mingh yie nyei huingx zoux gong maah! Gong-zinh horpc zuqc mbu'ziex yie ziouc bun mbuoqc wuov meih mbuo.’ Ninh mbuo ziouc mingh aqv. 5 “Lungh ziangx aanx ziepc nyeic norm ziangh hoc, aengx caux njiec aanx buo norm ziangh hoc, ninh fih hnangv nyei lorz mienh zoux gong. 6 Lungh maanz-hmuangx deix, aav lamh biaa norm ziangh hoc, huingx-ziouv aengx mingh wuov hei buatc deix mienh souv jienv wuov. Ninh ziouc gorngv, ‘Meih mbuo weic haaix diuc ziangh hnoi souv jienv naaic henh henh nyei, maiv zoux haaix nyungc?’ 7 “Ninh mbuo dau, ‘Weic zuqc maiv maaih mienh cingv yie mbuo zoux gong.’ “Huingx-ziouv ziouc gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo yaac mingh wuov huingx zoux gong maah!’ 8 “Aav lamh hmuangx, huingx-ziouv mbuox ninh nyei gunv gong mienh, ‘Heuc gong-mienh daaih koi gong-zinh bun ninh mbuo aqv. Dongh daaih zoux nqa'haav wuov deix oix zuqc bun ndaangc. Daaih ndaangc wuov deix oix zuqc bun nqa'haav.’ 9 “Dongh biaa norm ziangh hoc cingx duqv jiez gorn zoux gong wuov deix duqv buangv yietc hnoi nyei gong-zinh. 10 Hnangv naaic, cingv ndaangc wuov deix laaic oix duqv gauh camv. Mv baac ninh mbuo fih hnangv nyei duqv buangv yietc hnoi nyei gong-zinh hnangv. 11 Ninh mbuo zipv gong-zinh mingh yaac ngopv huingx-ziouv. 12 Ninh mbuo gorngv, ‘Nqa'haav daaih wuov deix kungx zoux nduqc norm ziangh hoc nyei gong hnangv niaa. Nyaanh meih corc bun caux yie mbuo fih mbuoqc nyei. Yie mbuo ziangh hnoi zuqc nyutc pui yaac zoux gong gauh kouv ninh mbuo.’ 13 “Huingx-ziouv ziouc dau dauh wuov deix gong-mienh. ‘Youz aac, yie maiv zeiz pienx meih lorqc. Meih maiv zeiz caux yie gorngv dingc ziux gong-hnoi nyei gong-zinh fai? 14 Dorh jienv meih nyei gong-zinh nzuonx aqv oc. Nqa'haav cingv naaiv dauh yie oix bun caux meih fih mbuoqc. 15 Yie ganh nyei nyaanh maiv zeiz sueih yie ganh longc? Buatc yie zoux hnyouv longx meih mueic jieqv fai?’” 16 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac. “Hnangv naaic, nqa'haav wuov deix oix duqv yiem wuov ndaangc. Yiem wuov ndaangc nyei oix zuqc yiem nqa'haav.”

Yesu Aengx Gorngv Da'faam Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

17 Yesu yangh jauv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh wuov zanc, ninh dorh ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh pien deix gorngv mbuox ninh mbuo, 18 “Muangx oc. Mbuo mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Taux wuov, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc zuqc jiu bun sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo oix dingc daix ninh, 19 nqa'haav zorqv ninh jiu bun Janx. Janx ziouc guatc doqc jatv, longc biaav-bin mborqv, aengx zorqv ninh ding ziepc nzaangc jaax. Mv baac nqa'haav buo hnoi, Tin-Hungh oix bun ninh nangh daaih.”

Yaagorpc Caux Yo^han Mbuo Nyei Maa Tov Nyei Waac

20 Wuov zanc Se^mbe^ndi nyei auv dorh ninh nyei i dauh dorn daaih Yesu wuov, gueic njiec baaix, tov yietc nyungc. 21 Yesu naaic, “Meih oix longc haaix nyungc?” Ninh dau, “Ziouv aac, tov meih laengz meih duqv zoux hungh nyei ziangh hoc oix zuqc bun yie nyei i dauh dorn, yietc dauh zueiz meih nyei mbiaauc maengx, yietc dauh zueiz zaaix maengx.” 22 Yesu dau wuov deix i dauh dorn, “Meih mbuo tov nyei meih mbuo maiv hiuv. Meih mbuo haih hopv dongh yie oix zuqc hopv wuov norm zaanv nyei fai?” Ninh mbuo dau, “Yie mbuo haih hopv nyei.” 23 Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie hopv nyei zaanv meih mbuo za'gengh oix zuqc hopv. Mv baac yie maiv maaih leiz paaiv haaix dauh zueiz yie nyei mbiaauc maengx fai zaaix maengx. Yie nyei Die liuc leiz ziangx bun haaix dauh zueiz, wuov deix ziouc duqv zueiz aqv.” 24 Wuov deix ziepc dauh sai-gorx haiz liuz naaiv deix sic ziouc qiex jiez haic naaiv deix i muoz. 25 Yesu heuc ninh mbuo yietc zungv daaih nzoih yaac gorngv, “Meih mbuo hiuv duqv Janx maaih domh jien gunv ninh mbuo. Zoux hlo nyei wuov deix maaih lingc hatc ninh mbuo. 26 Mv baac meih mbuo maiv horpc zuqc hnangv naaic. Haaix dauh oix duqv zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou. 27 Haaix dauh oix zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei nouh. 28 Hnangv yie, Baamh Mienh nyei Dorn nor, yie maiv zeiz daaih oix mienh fu-sux yie. Yie daaih fu-sux mienh yaac siev yie nyei maengc weic zuoqc mienh camv nzuonx.”

Yesu Zorc Longx I Dauh M'zing Maengh Nyei Mienh

29 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo cuotv Ye^li^ko Zingh wuov zanc, maaih mienh camv nyei gan jienv Yesu mingh. 30 Maaih i dauh m'zing maengh nyei mienh zueiz jienv jauv-hlen haiz gorngv Yesu yangh naaiv diuh jauv jiex. Ninh mbuo ziouc heuc, “Ziouv, Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!” 31 Zuangx mienh hemx ninh mbuo, mbuox ninh mbuo maiv dungx ko lo. Mv baac ninh mbuo jaa heuc gauh mbui, “Ziouv, Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie mbuo maah!” 32 Yesu ziouc dingh jienv heuc ninh mbuo daaih, naaic ninh mbuo, “Meih mbuo oix yie tengx haaix nyungc meih mbuo?” 33 Ninh mbuo dau, “Ziouv aah! Tov bun yie mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc.” 34 Yesu korv-lienh haic ziouc hluo ninh mbuo nyei m'zing. Ninh mbuo liemh zeih haih mangc duqv buatc, ziouc gan jienv Yesu mingh mi'aqv.

Matv^taai 21

1 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh taux fatv deix Ye^lu^saa^lem Zingh. Yiem Ga'lanv Mbong, Mbetc^faa^yi wuov norm laangz, Yesu ziouc paaiv i dauh sai-gorx mingh ndaangc, 2 mbuox ziangx ninh mbuo, “Oix zuqc mingh nza'hmien wuov norm laangz. Yietv bieqc laangz ziouc buatc dauh maaz-li nyeiz ndoh jienv wuov, aengx caux ninh nyei dorn. Oix zuqc jaiv ken daaih bun yie. 3 Se gorngv haaix dauh gorngv haaix nyungc, oix zuqc mbuox ninh, ‘Ziouv qiemx zuqc longc ninh mbuo.’ Maali nyei ziouv ziouc liemh zeih bun meih mbuo ken jienv daaih.” 4 Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh gorngv, 5 “Oix zuqc mbuox Si^on Zingh nyei mienh, ‘Mangc maah! Meih mbuo nyei hungh daaih meih mbuo naaiv. Ninh hnyouv suonc nyei, geh jienv maaz-li daaih, geh jienv maaz-li nyei dorn.’” 6 Wuov deix i dauh sai-gorx ziouc mingh ei jienv Yesu mbuox nyei waac zoux. 7 Ninh mbuo ken maaz-li nyeiz caux ninh nyei dorn daaih, yaac zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv maaz-li nyei diqc daanz. Yesu ziouc geh jienv aqv. 8 Maaih mienh camv haic longc ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv jauv, yaac maaih mienh gaeqv ndiangx-normh yietc dorv yietc dorv nyei dimc jienv. 9 Mingh ndaangc nyei, caux nqa'haav nyei zuangx mienh lomh nzoih heuc, “Ho^saa^naa! Ceng Ndaawitv nyei Zeiv-Fun. Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh. Ho^saa^naa, ceng yiem hlang jiex nyei dorngx wuov dauh Tin-Hungh.” 10 Yesu bieqc Ye^lu^saa^lem wuov zanc, yietc zingh mienh ziouc huaang jiez nzengc daaih, laanh naaic laanh, “Naaiv dauh mienh dongh haaix dauh orqv?” 11 Zuangx mienh dau, “Naaiv se yiem Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv daaih nyei douc waac mienh, Yesu.”

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

12 Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac zunc cuotv nzengc yietc zungv maaiz maaic nyei mienh. Ninh bungx king tiuv nyaanh wuov deix mienh nyei dieh caux maaic baeqc gopv wuov deix mienh nyei dangx. 13 Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Yie nyei biauv, mienh oix heuc zoux daux gaux nyei biauv.’ Mv baac meih mbuo longc zoux ‘janx-zaqc bingx nyei kuotv.’” 14 M'zing maengh caux zaux mbai nyei mienh mingh wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv lorz Yesu, Yesu yaac zorc longx ninh mbuo. 15 Mv baac sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng buatc Yesu zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic, yaac haiz fu'jueiv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv heuc jienv gorngv, “Ov, ho^saa^naa, ceng Ndaawitv nyei Zeiv-Fun ov!” Ninh mbuo ziouc qiex jiez haic. 16 Ninh mbuo naaic Yesu, “Naaiv deix fu'jueiv gorngv nyei waac meih haiz nyei fai?” Yesu dau, “Haiz nyei lorqc. Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix Ging-Sou nyei waac fai? ‘Meih bun fu'jueiv-faix caux corc hopv nyorx nyei gu'nguaaz haih ceng duqv dunh yunh.’” 17 Yesu ziouc leih ninh mbuo aengx cuotv zingh mingh Mbe^taa^ni Laangz bueix muonz.

Yesu Zioux Ngongh Nyorx Ndiangx

18 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu nzuonx zingh wuov zanc, ninh hnyouv sie. 19 Ninh buatc wuov jauv-hlen maaih zungh ngongh nyorx ndiangx ziouc mingh mangc, buatc maiv maaih biouv. Kungx maaih ndiangx-normh hnangv. Ninh ziouc ziangv jienv ndiangx gorngv, “Yiem naaiv mingh meih yietc liuz maiv duqv ziangh biouv aqv.” Wuov zungh ngongh nyorx ndiangx ziouc liemh zeih kou nqaai mi'aqv. 20 Sai-gorx mbuo buatc ziouc mbuoqc horngh haic yaac naaic gaax, “Naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx hnangv haaix nor haih nqaai ndongc naaic siepv?” 21 Yesu dau, “Yie mbuox zien meih mbuo, se gorngv meih mbuo za'gengh sienx yaac maiv hlungh hluotv, meih mbuo haih zoux hnangv yie zoux bun naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx nor. Maiv daan naaiv hnangv, meih mbuo zungv haih mbuox naaiv norm mbong, “Suiv cuotv, njiec koiv maah!” Mbong ziouc suiv aqv. 22 Se gorngv meih mbuo sienx, maiv gunv meih mbuo daux gaux tov haaix nyungc, meih mbuo ziouc duqv aqv.”

Haaix Dauh Bun Yesu Maaih Leiz Zoux Ninh Nyei Sic

23 Yesu aengx nzuonx zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Njaaux jienv mienh wuov zanc, sai mienh bieiv caux baeqc fingx nyei mienh gox daaih naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?” 24 Yesu dau, “Yie mv baac oix naaic joux waac meih mbuo. Se gorngv meih mbuo dau yie, yie ziouc mbuox meih mbuo, yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic. 25 Wuov nyungc, haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh fai baamh mienh?” Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh. “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv mv bei? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’ 26 Se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’ gamh nziex zuangx mienh oix hnangv haaix nor zoux bun mbuo, weic zuqc ninh mbuo yietc zungv funx dingc Yo^han se douc waac mienh.” 27 Ninh mbuo ziouc dau Yesu, “Yie mbuo maiv hiuv duqv.” Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic. I

Dauh Dorn Nyei Waac-Beiv

28 “Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Maaih laanh mienh maaih i dauh dorn. Ninh mingh mbuox dorn-hlo, ‘Dorn aac, meih ih hnoi mingh a'ngunc huingx zoux gong oc.’ 29 “Dorn-hlo dau, ‘Yie maiv oix mingh!’ Mv baac nqa'haav ninh goiv hnyouv aengx mingh aqv. 30 “Wuov dauh die aengx mingh fih hnangv nyei mbuox dorn-faix. Dorn-faix dau, ‘Oz, yie mingh nyei.’ Mv baac ninh maiv mingh. 31 “Naaiv deix i dauh dorn, haaix dauh ei jienv die nyei waac zoux?” Ninh mbuo dau, “Dorn-hlo.” Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox zien meih mbuo, tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh wuov deix, caux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn zungv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv ndaangc meih mbuo. 32 Weic zuqc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih bun meih mbuo hiuv duqv zoux horpc nyei jauv, meih mbuo yaac maiv sienx. Mv baac siou nzou-zinh caux maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn wuov deix sienx ninh. Meih mbuo buatc liuz naaiv deix sic mv baac nqa'haav meih mbuo corc maiv goiv hnyouv sienx ninh.”

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

33 Yesu aengx mbuox sai mienh bieiv caux mienh gox, “Aengx muangx diuh waac-beiv oc. Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, zoux laatc laatc jienv. Yiem huingx gu'nyuoz ninh wetv norm dorngx zoux nyueih a'ngunc biouv nyei zorngh, aengx zoux norm laauh zuov huingx. Zoux ziangx, ninh gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mi'aqv. 34 “Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc ninh paaiv ninh nyei bou mingh zorqv ninh nyei buonc biouv. 35 Gouv huingx nyei mienh zorqv naaiv deix bou. Maaih dauh ninh mbuo mborqv. Maaih dauh ninh mbuo daix. Maaih dauh ninh mbuo zorqv la'bieiv daaih zong. 36 Huingx-ziouv aengx paaiv ganh deix bou mingh, gauh camv daauh nzunc, mv baac gouv huingx mienh aengx zoux bun ninh mbuo hnangv daauh nzunc wuov deix nor. 37 Nqa'haav wuov nzunc, huingx-ziouv aengx paaiv ninh ganh nyei dorn mingh, yaac gorngv, ‘Ninh mbuo zungv oix taaih yie nyei dorn aqv.’ 38 Mv baac gouv huingx nyei mienh buatc wuov dauh dorn, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Daaih maah! Mbuo zorqv ninh daix guangc mingh yaac zorqv ninh nzipc nyei jaa-dingh aqv.’ 39 Ninh mbuo ziouc zorqv ninh tor cuotv ga'nyiec ziqc huingx daix guangc mi'aqv.” 40 Yesu naaic, “Wuov nyungc, huingx-ziouv nzuonx wuov zanc ninh oix hnangv haaix nor zoux bun gouv huingx nyei mienh?” 41 Ninh mbuo dau, “Ninh ndongc haaix zungv oix daix guangc wuov deix waaic haic nyei mienh, aengx bun ganh deix mienh gouv ninh nyei huingx, dongh biouv zuoqc nyei ziangh hoc haih bun ninh nyei buonc biouv wuov nyungc mienh.” 42 Yesu mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv naaiv deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai? ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm. Naaiv se Ziouv zoux nyei sic. Ziux yie mbuo nyei m'zing mangc, buatc mbuoqc horngh haic.’” 43 Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv maiv bun meih mbuo yiem ninh nyei guoqv. Ninh oix bun zoux horpc ninh nyei hnyouv wuov nyungc mienh yiem ninh nyei guoqv hnangv. 44 Haaix dauh ndorpc, zong zuqc naaiv norm la'bieiv, wuov dauh ziouc huv benx ziex deix mi'aqv. Naaiv norm la'bieiv ndortv, zong zuqc haaix dauh, wuov dauh ziouc muonc nzengc mi'aqv.” 45 Sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh muangx haiz Yesu gorngv naaiv deix waac-beiv, ninh mbuo haiz ziqv zuqc ninh mbuo. 46 Ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh mv baac gamh nziex zuangx mienh, weic zuqc wuov deix mienh taaih Yesu zoux dauh douc waac mienh.

Matv^taai 22

1 Yesu aengx longc waac-beiv njaaux zuangx mienh. 2 Ninh gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv dauh hungh mbenc ninh nyei dorn nyei cing-jaa-hnaangx nor. 3 Mbenc ziangx, ninh paaiv ninh nyei bou mingh heuc cingv liuz nyei kaeqv mienh daaih, mv baac kaeqv mienh maiv oix daaih. 4 “Hungh diex aengx paaiv ganh deix bou mingh mbuox wuov deix kaeqv mienh, ‘Yie nyei cing-jaa-hnaangx mbenc ziangx aqv. Ngongh gouv caux ngongh dorn junc hliangv ziangx, nyungc-nyungc mbenc nzoih. Gunv daaih nyanc hnaangx aqv.’ 5 Mv baac cingv liuz nyei kaeqv mienh maiv guen maiv sic nyei. Gorqv-mienh mingh zoux gorqv-mienh nyei gong. Maaih dauh mingh ndeic. Maaih dauh mingh zoux saeng-eix. 6 Zengc wuov deix zorqv hungh paaiv mingh nyei bou zoux doqc yaac daix daic. 7 Hungh diex qiex jiez! haic, ziouc paaiv ninh nyei baeng mingh mietc nzengc wuov deix daix mienh nyei mienh, aengx buov qui ninh mbuo nyei zingh. 8 “Nqa'haav hungh diex aengx mbuox ninh nyei bou mbuo, ‘Cing-jaa-hnaangx mbenc ziangx aqv. Yie cingv ndaangc nyei kaeqv mienh maiv puix daaih. 9 Meih mbuo ih zanc mingh wuov jaai-horngc. Lorz buatc mbu'ziex dauh, oix zuqc heuc daaih bieqc yinh.’ 10 Wuov deix bou ziouc cuotv mingh gan diuh diuh jauv. Buatc mbu'ziex dauh, maiv gunv kuv mienh fai mienh waaic mienh, yietc zungv heuc daaih. Mienh ziouc buangv nzengc yinh mi'aqv. 11 “Hungh diex bieqc mingh mangc kaeqv mienh ziouc buatc maaih dauh maiv zorng puix mingh yinh nyei lui-houx. 12 Hungh diex naaic, ‘Youz aac, meih maiv zorng puix mingh yinh nyei lui-houx, meih hnangv haaix nor duqv bieqc?’Wuov dauh mienh yaac maiv maaih waac dau aqv. 13 “Hungh diex ziouc mbuox bou, ‘Zorqv ninh nyei buoz-zaux ndoh jienv dorh ninh mingh guangc ga'nyiec, hmuangx nyei dorngx, yiem wuov bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.’” 14 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Cingv daaih nyei mienh camv, mv baac ginv daaih nyei mienh zoqc.”

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

15 Maaih deix Faa^li^si Mienh cuotv mingh caangh laangh daav za'eix oix nduov Yesu gorngv dorngc waac. 16 Ninh mbuo ziouc paaiv deix ninh mbuo nyei sai-gorx caux deix gan Helotv Hungh wuov jauv mienh mingh lorz Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Fin-Saeng aac, yie mbuo hiuv duqv meih hnyouv zaqc. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien weic zuqc meih maiv mangc haaix dauh zoux hlo fai faix. 17 Wuov nyungc, tov mbuox yie mbuo, meih hnangv haaix nor hnamv? Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa nyei domh ziuh hungh, Sisaa, se dorngc mbuo nyei leiz fai?” 18 Mv baac Yesu hiuv duqv ninh mbuo nyei za'eix se waaic haic ziouc gorngv, “Meih mbuo naaic deix beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Meih mbuo weic haaix diuc oix nduov yie gorngv dorngc? 19 Zorqv norm cuotv nzou nyei nyaanh bun yie mangc gaax.” Ninh mbuo ziouc zorqv norm nyaanh bun ninh. 20 Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?” 21 Ninh mbuo dau, “Sisaa nyei.” Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, haaix nyungc Sisaa Hungh nyei, oix zuqc bun Sisaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.” 22 Ninh mbuo haiz liuz naaiv deix waac ziouc mbuoqc horngh haic yaac leih nqoi ninh mingh mi'aqv.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

23 Dongh wuov hnoi maaih deix Saa^ndu^si Mienh daaih lorz Yesu. (Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh daaih.) 24 Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, Mose gorngv, ‘Se gorngv maaih laanh mienh maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam-guaav zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 25 Yie mbuo naaiv, zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv gaengh maaih fu'jueiv, ninh daic mi'aqv. Youz ziouc longc ninh nyei nyaam-guaav. 26 Da'naix caux Lauv Saan, aengx mingh taux Lauv Cic, yietc zungv longc jiex nzengc, yaac fih hnangv nyei, maiv maaih fu'jueiv, ziang naaic daic nzengc mi'aqv. 27 Nqa'haav wuov dauh m'sieqv dorn yaac daic mi'aqv. 28 Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh auv funx benx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo yietc zungv longc jiex nyei.” 29 Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo dorngc nzengc aqv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv Ging-Sou, yaac maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei qaqv. 30 Daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo ziouc hnangv yiem tin-dorngh nyei fin-mienh nor, maiv longc auv longc nqox. 31 Gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih wuov diuc jauv, Tin-Hungh mbuox meih mbuo wuov deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai? 32 Tin-Hungh gorngv, ‘Yie se Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ Ninh maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh. Ninh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh.” 33 Zuangx mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor njaaux, ninh mbuo gengh! mbuoqc horngh haic.

Longc Jienv Jiex Nyei Leiz

34 Faa^li^si Mienh haiz gorngv Yesu zoux bun Saa^ndu^si Mienh maiv maaih waac dau, ninh mbuo ziouc gapv zunv daaih. 35 Ninh mbuo nyei guanh maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng oix nduov Yesu gorngv dorngc waac. 36 Ninh ziouc naaic gaax, “Fin-Saeng aac, yietc zungv Leiz-Latc, haaix diuh gauh longc jienv jiex?” 37 Yesu dau, “‘Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc cong-mengh hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’ 38 Naaiv se hlo jiex, gauh longc jienv jiex nyei leiz aqv. 39 Da'nyeic diuh yaac fih hnangv nyei, ‘Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.’ 40 Mose nyei Leiz-Latc caux zuangx Douc Waac Mienh njaaux nyei yietc zungv waac longc naaiv deix i diuh leiz zoux gorn.”

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

41 Faa^li^si Mienh corc yiem zunv wuov zanc, Yesu naaic ninh mbuo, 42 “Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv? Giduc zoux haaix dauh nyei zeiv-fun?” Ninh mbuo dau, “Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun.” 43 Yesu aengx naaic ninh mbuo, “Wuov nyungc, Singx Lingh weic haaix diuc bun Ndaawitv heuc Giduc zoux ‘Ziouv’? Ndaawitv gorngv, 44 ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv, zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung, zuov yie bun meih nyei win-wangv njiec meih nyei zaux-ndiev.’ 45 Se gorngv Ndaawitv heuc ninh zoux ‘Ziouv,’ Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei zeiv-fun?” 46 Maiv maaih haaix dauh haih dau yietc joux Yesu. Yiem naaic hnoi daaih, maiv maaih haaix dauh gaamv naaic haaix nyungc ninh aqv.

Matv^taai 23

1 Jiex daaih, Yesu mbuox zuangx mienh caux ninh nyei sai-gorx, 2 “Njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh maaih leiz porv mengh Mose nyei Leiz. 3 Weic naaiv meih mbuo oix zuqc muangx yaac ei jienv ninh mbuo njaaux nyei waac zoux. Mv baac ninh mbuo zoux nyei sic meih mbuo maiv dungx zuotc, weic zuqc ninh mbuo njaaux mv baac maiv ei ninh mbuo njaaux nyei waac zoux. 4 Ninh mbuo zorqv hniev nyei, aqc duqv nyiex nyei ga'naaiv paanx bun mienh nyiex, mv baac ninh mbuo ganh liemh maiv kangv longc yietc norm buoz-ndoqv tengx mienh bouh. 5 “Ninh mbuo zoux nyei yietc zungv se weic bun mienh mangc hnangv. Mangc gaax, ninh mbuo nyei biorngh caux buoz dangh jienv dapv Ging-Sou nyei waac wuov nyungc hlapv ndongc haaix hlo! Dingx lui-juoqv wuov deix nqingh nqou ndongc haaix ndaauv! 6 Mingh yinh wuic, ninh mbuo kungx oix zueiz jiex maengx bung dieh gorn hnangv. Bieqc wuic dorngh yaac oix zueiz longx jiex nyei dorngx. 7 Mingh wuov hei-horngc oix mienh zorqv yieqv taaih ninh mbuo, yaac heuc ninh mbuo zoux ‘Sai-Diex.’ 8 “Maiv dungx bun mienh heuc meih mbuo zoux ‘Sai-Diex’ weic zuqc meih mbuo yietc zungv zoux gorx-youz. Meih mbuo kungx maaih nduqc dauh Sai-Diex hnangv. 9 Maiv dungx heuc yiem naaiv baamh gen nyei haaix dauh zoux ‘Die,’weic zuqc meih mbuo maaih nduqc dauh Die hnangv. Se yiem tin-dorngh wuov dauh Die. 10 Yaac maiv dungx bun mienh heuc meih mbuo zoux ‘Bieiv Zeiv,’weic zuqc meih mbuo maaih nduqc dauh Bieiv Zeiv hnangv, dongh yie, Giduc. 11 “Meih mbuo haaix dauh zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou. 12 Haaix dauh taaih ganh zoux hlo, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux hlo.

Yesu Dingc Beih Zaqc Hnyouv Njuotv Nyei Mienh Nyei Zuiz

13 “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo dorng jienv mienh nyei hmien guon bieqc Tin-Hungh nyei guoqv wuov dauh gaengh. Meih mbuo ganh maiv bieqc. Mienh oix bieqc meih mbuo yaac dangv jienv maiv bun bieqc. 14 Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc, yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Weic naaiv meih mbuo zungv zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex. 15 “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo jiex koiv jiex guoqv weic lorz duqv nduqc laanh mienh daaih bieqc meih mbuo. Bieqc liuz, meih mbuo zoux bun ninh oix zuqc ndortv deic nyuoqc gauh camv meih mbuo i gouv. 16 “Meih mbuo dorh jauv nyei m'zing maengh mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo gorngv, ‘Haaix dauh ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv laengz waac, maiv ei jienv ninh laengz nyei waac zoux, maiv benx haaix nyungc. Mv baac haaix dauh ziangv jienv zorng zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix jiem, zungv oix zuqc ei jienv ninh laengz nyei waac zoux.’ 17 “M'zing maengh nyei ga'naaiv-hngongx aah! Haaix nyungc gauh longc jienv jiex? Jiem fai bun jiem cing-nzengc wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv? 18 Meih mbuo yaac gorngv, ‘Haaix dauh ziangv jienv ziec-dorngh laengz waac yaac maiv ei jienv ninh laengz nyei waac zoux, maiv benx haaix nyungc. Mv baac haaix dauh ziangv an ziec-dorngh gu'nguaaic wuov deix ziec nyei ga'naaiv laengz nor, zungv oix zuqc ei jienv ninh laengz nyei waac zoux.’ 19 M'zing maengh nyei mienh aah! Haaix nyungc gauh longc jienv jiex? Ziec nyei ga'naaiv fai ziec-dorngh? Se ziec-dorngh bun ziec nyei ga'naaiv cing-nzengc. 20 Hnangv naaic, haaix dauh ziangv jienv ziec-dorngh laengz waac, ninh zungv ziangv jienv ziec-dorngh caux an ziec-dorngh gu'nguaaic wuov deix ziec nyei ga'naaiv yietc zungv. 21 Haaix dauh ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv laengz waac, ninh zungv ziangv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux yiem biauv gu'nyuoz wuov dauh Tin-Hungh laengz waac. 22 Haaix dauh ziangv jienv tin-dorngh laengz waac, ninh zungv ziangv jienv Tin-Hungh nyei weic yaac ziangv jienv zueiz weic wuov dauh Tin-Hungh laengz waac. 23 “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo dorh baeqc citv, tongh hau caux yienh si ziepc gouv nyei yietc gouv fongc horc Tin-Hungh. Leiz-latc njaaux gauh longc jienv jiex nyei leiz se oix zuqc zoux baengh fim, oix zuqc korv-lienh mienh, oix zuqc zoux hnyouv zingx, mv baac meih mbuo maiv zoux. Meih mbuo horpc zuqc hnangv naaiv zoux, yaac oix zuqc maiv dungx la'kuqv ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv fongc horc Tin-Hungh. 24 Meih mbuo dorh jauv nyei m'zing maengh mienh aah! Yiem meih mbuo hopv nyei ga'naaiv, faix jiex nyei gaeng meih mbuo louc cuotv mi'aqv. Mv baac lorh torh meih mbuo naqv duqv njiec nyei. 25 “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo nzaaux meih mbuo nyei nzormc yienv, kungx nzaaux ga'nyiec nzengc hnangv. Mv baac gu'nyuoz zaangh buangv nzengc meih mbuo caangv daaih mauv daaih nyei ga'naaiv. 26 “M'zing maengh nyei Faa^li^si Mienh aah! Nzaaux nzormc yienv oix zuqc nzaaux nzengc gu'nyuoz ndaangc. Liemh ga'nyiec ziouc nzengc mi'aqv. 27 “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo se hnangv nzaatv jienv hui-baeqc nyei janx-daic zouv nor. Buatc ga'nyiec nzueic nyei, mv baac gu'nyuoz maaih janx-daic nyei mbungv caux nyungc-nyungc laih hlopv nyei ga'naaiv buangv nzengc. 28 Meih mbuo fih hnangv nyei. Mienh buatc meih mbuo se hnangv kuv mienh mv baac meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv, maaih zuiz buangv nzengc.

Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng Caux Faa^li^si Mienh Oix Zuqc Dingc Zuiz

29 “Beih zaqc hnyouv njuotv njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Douc waac mienh daic mingh, meih mbuo ceix duqv ninh mbuo nyei zouv longx haic. Kuv mienh nyei zouv meih mbuo yaac zorng duqv nzueic. 30 Meih mbuo yaac gorngv, ‘Se gorngv yie mbuo yiem yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv wuov jaax lungh ndiev, yie mbuo zungv maiv caux yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv daix douc waac mienh.’ 31 Hnangv naaic, meih mbuo laengz meih mbuo zoux daix douc waac mienh wuov deix mienh nyei zeiv-fun. 32 Wuov nyungc, gunv zoux jienv mingh taux zoux ziangx hnangv meih nyei ong-taaix zoux nor. 33 “Meih mbuo naaic deix naang, naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Meih mbuo hnangv haaix nor haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc dingc zuiz ndortv deic nyuoqc? 34 Weic naaiv yie oix paaiv deix douc waac mienh caux cong-mengh nyei mienh caux fin-saeng daaih lorz meih mbuo. Maaih deix meih mbuo oix daix daic. Maaih deix meih mbuo oix ding ziepc nzaangc jaax. Maaih deix meih mbuo oix yiem wuic dorngh gu'nyuoz longc biaav-bin mborqv, aengx zoux doqc bun ninh mbuo yietc norm mungv zunc cuotv jiex yietc norm mungv. 35 Hnangv naaic, yietc zungv kuv mienh zuqc daix daic, naaiv nyungc zuiz ndortv zuqc meih mbuo, yiem Aa^mbaen zuqc daix taux Mbe^le^ki^yaa nyei dorn, Se^kaa^li^yaa, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei Cing-Nzengc Dorngx caux ziec-dorngh mbu'ndongx zuqc meih mbuo daix. 36 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, ih jaax mienh oix zuqc laaix naaiv deix daix mienh nyei sic zuqc dingc zuiz.

Yesu Nzauh Haic Ye^lu^saa^lem Zingh

37 “Ye^lu^saa^lem Zingh aah! Ye^lu^saa^lem Zingh! Meih daix douc waac mienh yaac zorqv la'bieiv zong daic Tin-Hungh paaiv mingh meih naaic nyei mienh. Mbu'ziex nzunc yie oix hlorv zunv meih nyei mienh, hnangv jai-nyeiz buoc dorn yiem ndaatv-ndiev nor. Mv baac meih maiv kangv bun yie zoux. 38 Mangc maah! Meih nyei biauv zungv zuqc guangc benx biauv-huaang. 39 Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Zuov meih mbuo gorngv, ‘Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh’ cingx duqv buatc yie.”

Matv^taai 24

1 Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv cuotv daaih, yangh jienv jauv mingh wuov zanc, sai-gorx mbuo daaih nuqv jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv-hlen wuov deix biauv heuc ninh mangc. 2 Yesu gorngv, “Meih mbuo buatc naaiv deix biauv nyei saah? Yie mbuox zien meih mbuo, maaih norm hnoi yietc zungv oix zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

3 Yesu zueiz jienv Ga'lanv Mbong wuov zanc, sai-gorx mbuo ganh lengc jeiv daaih naaic ninh, “Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Maaih haaix nyungc jangx-hoc oix bun cing meih aengx oix daaih yaac bun cing baamh gen nyei setv mueiz oix taux?” 4 Yesu dau, “Oix zuqc faix fim, maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. 5 Maaih mienh camv nyei oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie se dongh Giduc wuov dauh aqv.’ Ninh mbuo ziouc nduov mienh camv. 6 Taux wuov zanc meih mbuo duqv haiz mienh mborqv domh jaax yaac haiz mborqv domh jaax nyei fienx, mv baac meih mbuo maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix oix zuqc cuotv, mv baac setv mueiz nyei hnoi-nyieqc maiv gaengh taux. 7 Naaiv fingx oix caux wuov fingx mborqv jaax. Naaiv norm guoqv oix caux wuov norm guoqv mborqv domh jaax. Maaih deix dorngx oix zuqc ngorc hnaangx, maaih deix dorngx ndau dongz. 8 Naaiv deix sic cuotv daaih bun cing setv mueiz nyei hnoi-nyieqc jiez gorn cuotv. 9 “Taux wuov zanc meih mbuo ziouc zuqc zorqv jiu bun mienh zoux doqc yaac daix guangc. Laaix yie, maanc fingx oix nzorng meih mbuo. 10 Wuov zanc mienh camv oix cuotv, maiv sienx yie. Laanh oix zorqv laanh jiu bun win-wangv. Laanh yaac oix nzorng laanh. 11 Aengx maaih jaav douc waac mienh camv nyei cuotv daaih nduov mienh camv. 12 Hiuang orqv nyei sic oix faanv, mienh camv nyei hnyouv ziouc namx jienv njiec, maiv hnamv mienh yaac maiv hnamv Tin-Hungh. 13 Mv baac haaix dauh diev duqv taux daauh taux mueiz, wuov dauh ziouc duqv njoux aqv. 14 Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx zungv oix zunh buangv lungh ndiev weic zoux zorng-zengx bun maanc fingx hiuv. Nqa'haav, setv mueiz nyei hnoi-nyieqc ziouc taux aqv.

Domh Hieh Youx

15 “Meih mbuo ziouc duqv buatc douc waac mienh, Ndaa^ni^en, gorngv jiex nyei sic cuotv. Maaih zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx yiem jienv cing-nzengc nyei dorngx, (doqc sou nyei mienh oix zuqc mengh baeqc naaiv deix waac). 16 Wuov zanc, yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. 17 Mienh yiem biauv-ngorh oix zuqc gaanv njiec, liemh maiv dungx bieqc biauv zorqv haaix nyungc dorh mingh. 18 Yiem ndeic nyei mienh maiv dungx nzuonx biauv zorqv ganh nyei domh lui. 19 Yiem wuov deix hnoi-nyieqc maaih jienv sin nyei, caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh zuqc kouv aqv. 20 Meih mbuo oix zuqc tov Tin-Hungh, taux biaux nyei ziangh hoc maiv dungx bun doix zuqc dong-gen hnoi fai doix zuqc Dingh Gong Hnoi. 21 Weic zuqc taux wuov zanc maaih domh zeqc naanc. Yiem zeix lungh zeix ndau daaih maiv maaih jiex ndongc naaiv nzunc siem. Yangh naaiv jiex yietc liuz yaac maiv maaih aqv. 22 Se gorngv Tin-Hungh maiv bun wuov deix hnoi-nyieqc zoqc njiec deix, maiv maaih haaix dauh duqv maengc cuotv. Se weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh ninh cingx daaih oix bun wuov deix hnoi-nyieqc zoqc njiec. 23 “Wuov zanc, se gorngv haaix dauh mbuox meih mbuo, ‘Mangc gaax, Giduc yiem naaiv!’ fai ‘Giduc yiem wuov!’maiv dungx sienx. 24 Weic zuqc maaih mienh gorngv ninh mbuo zoux Giduc mv baac jaav nyei, aengx maaih jaav douc waac mienh oix cuotv daaih. Ninh mbuo oix zoux domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic nduov mienh. Se gorngv haih nduov duqv zuqc nor, ninh mbuo oix liemh Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh nduov. 25 Muangx oc. Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox ziangx meih mbuo. 26 “Hnangv naaic, se gorngv maaih mienh mbuox meih mbuo, ‘Mangc maah! Ninh yiem wuov deic-bung-huaang,’ maiv dungx cuotv mingh lorz. Mienh aengx gorngv, ‘Mangc maah! Ninh yiem biauv gu'nyuoz,’maiv dungx sienx. 27 Weic zuqc borngz mba'lingc yiem dong bung njapc dangh, njang mingh taux fai bung hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix hnangv wuov nor. 28 Ga'naaiv-daic yiem haaix, domh jaangv-ngongh yaac yiem wuov aqv.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

29 “Wuov deix hnoi nyei zeqc naanc yietv jiex liuz, ‘Mba'hnoi ziouc jieqv mingh, hlaax yaac maiv ziux njang aqv. Zuangx hleix yiem wuov lungh oix ndortv njiec daaih. Yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz.’ 30 “Wuov zanc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei jangx-hoc oix yiem wuov lungh cuotv daaih. Lungh ndiev maanc fingx mienh ziouc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv. Ninh mbuo duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih qaqv caux domh njang-laangc yiem wuov mbuonx njiec daaih. 31 Maaih nzatc nyei qiex mbui, yie ziouc paaiv yie nyei fin-mienh mingh taux biei bung nziaaux, yiem naaiv bung lungh gorn mingh taux wuov bung lungh gorn, siou zunv yie ginv daaih nyei mienh.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv

32 “Meih mbuo oix zuqc longc ngongh nyorx ndiangx hoqc yietc diuc. Buatc ndiangx cuotv cunx, nqoi normh lunx, meih mbuo ziouc hiuv duqv aav lamh deix bieqc haac gueix mi'aqv. 33 Fih hnangv nyei, meih mbuo buatc naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, taux fatv aqv, zungv yiem jienv gaengh ndaangc aqv. 34 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh guei seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 35 Lungh ndau oix jiex nzengc, mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex.

Wuov Norm Hnoi, Wuov Norm Ziangh Hoc Maiv Maaih Haaix Dauh Hiuv

36 “Wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc, maiv maaih haaix dauh hiuv. Liemh tin-dorngh nyei fin-mienh maiv hiuv. Dorn yaac maiv hiuv. Kungx Zaangc Diex ganh hiuv hnangv. 37 Noyaa nyei lungh ndiev hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix zuqc hnangv wuov nor. 38 Mbiungc-suiv-imx maiv gaengh yiemx lungh ndiev wuov zanc, mienh nyanc yaac hopv, bungx sieqv, gorngv auv zoux cing-jaa, taux Noyaa bieqc nzangv wuov hnoi. 39 Ninh mbuo liemh maiv hiuv mbiungc-suiv-imx oix yiemx taux wuom guaatv ninh mbuo mingh nzengc. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc yaac oix hnangv naaic nor. 40 Wuov zanc maaih i laanh mienh yiem wuov ndeic zoux gong. Oix zipv laanh mingh, guangc laanh yiem wuov. 41 Maaih i dauh m'sieqv dorn morc maeqc. Oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov. 42 “Weic naaiv meih mbuo oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv meih mbuo nyei Ziouv haaix hnoi daaih. 43 Naaiv meih mbuo hiuv duqv nyei. Se gorngv biauv-ziouv hiuv duqv lungh muonz zanc janx-zaqc haaix norm ziangh hoc daaih, ninh ziouc ging hnyouv zuov jienv, maiv bun janx-zaqc bieqc biauv. 44 Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx, zanc-zanc zuov jienv, weic zuqc meih mbuo liemh jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv.

Hnyouv Zingx Nyei Bou Caux Hnyouv Maiv Zingx Nyei Bou

45 “Wuov nyungc, haaix dauh zoux hnyouv zingx, cong-mengh nyei bou? Wuov dauh aeqv, ziouv paaiv goux ninh nyei biauv zong mienh yaac ziux ziangh hoc zorqv yietc zuangx bou nyei buonc nyanc hopv bun ninh mbuo. 46 Ziouv nzuonx daaih buatc naaiv dauh bou zoux duqv zingx, bou ziouc njien-youh aqv. 47 Yie mbuox zien meih mbuo, ziouv oix bun naaiv dauh bou goux nzengc ninh nyei yietc zungv jaa-dingh. 48 Mv baac se gorngv wuov dauh bou maiv benx, ninh yiem hnyouv hnamv, ‘Aa, yie nyei ziouv maiv gaengh nzuonx siepv.’ 49 Ninh ziouc dongz sin mborqv ninh nyei zoux bou doic yaac caux hopv diuv nquin nyei mienh juangc nyanc juangc hopv. 50 Bou jangx maiv zaaic nyei hnoi, jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, ninh nyei ziouv ziouc nzuonx daaih aqv. 51 Ziouv oix dingc ninh nyei zuiz hniev nyei, zunc ninh mingh caux beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh yiem, bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.”

Matv^taai 25

1 “Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh wuov zanc, beiv ziepc dauh sieqv-dorn bouh jienv youh dang cuotv mingh zipv siang-laangh nor. 2 Wuov deix sieqv-dorn, maaih biaa dauh hngongx, maaih biaa dauh guai. 3 Hngongx wuov deix, bouh jienv dang mingh mv baac maiv dorh youh mingh mbungh. 4 Guai wuov deix, bouh jienv dang aengx zorqv youh dapv baengh dorh jienv mingh. 5 Wuov deix sieqv-dorn zuov lauh nyei, maiv buatc siang-laangh daaih ziouc m'njormh da'hngatv, ziang naaic m'njormh nzengc. 6 “Taux ndaamv muonz, maaih qiex heuc jienv gorngv, ‘Siang-laangh taux aav loh! Daaih zipv ninh aqv.’ 7 “Wuov deix ziepc dauh sieqv-dorn nyie daaih liuc leiz ninh mbuo nyei dang. 8 Hngongx wuov deix mbuox guai wuov deix, ‘Tov bun deix youh yie mbuo. Yie mbuo nyei dang aav lamh daic aqv.’ 9 “Guai wuov deix dau, ‘Gamh nziex youh maiv gaux bun meih mbuo caux yie mbuo lomh nzoih longc. Meih mbuo oix zuqc mingh wuov maaic youh nyei dorngx maaiz.’ 10 “Hngongx wuov deix sieqv-dorn ziouc mingh maaiz youh maiv gaengh nzuonx, siang-laangh taux daaih aqv. Liuc leiz ziangx wuov deix biaa dauh ziouc gan jienv siang-laangh bieqc mingh nyanc cing-jaa-hnaangx. Gaengh ziouc guon jienv aqv. 11 “Nqa'haav hngongx wuov deix sieqv-dorn taux daaih ziouc heuc, ‘Domh Gorx aac, Domh Gorx! Koi gaengh bun yie mbuo bieqc oc.’ 12 “Siang-laangh dau, ‘Yie gorngv zien nyei, yie maiv hiuv duqv meih mbuo.’” 13 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc.

Buo Dauh Bou Nyei Waac-Beiv

14 “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh yaac hnangv dauh mienh oix cuotv jauv mingh go nyei. Ninh ziouc heuc ninh nyei bou daaih yaac zorqv ninh nyei jaa-dingh jiu bun ninh mbuo goux. 15 Ninh ei gorqv-mienh nyei banh zeic bun. Maaih dauh ninh bun biaa waanc zinh. Maaih dauh bun i waanc zinh. Maaih dauh bun yietc waanc zinh. Bun liuz, ninh ziouc cuotv jauv mingh mi'aqv. 16 Duqv zipv biaa waanc zinh wuov dauh liemh zeih cuotv mingh zoux saeng-eix aengx zornc duqv biaa waanc. 17 Duqv zipv i waanc wuov dauh yaac fih hnangv nyei zoux, aengx zornc duqv i waanc. 18 Mv baac duqv yietc waanc wuov dauh cuotv mingh wetv kuotv biopv jienv bingx ninh nyei ziouv nyei nyaanh. 19 “Nqa'haav lauh nyei, wuov deix bou nyei ziouv nzuonx daaih dimv mangc ninh mbuo nyei zaeqv-daan. 20 Duqv biaa waanc zinh wuov dauh aengx dorh jienv biaa waanc ndaauv-daauh bun ninh nyei ziouv. Ninh gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun biaa waanc zinh. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv biaa waanc.’ 21 “Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaic longx, yie oix bun meih goux camv nyei. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh maah!’ 22 “Duqv i waanc zinh wuov dauh bou aengx bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, meih bun i waanc zinh yie. Mangc gaax naaiv! Yie aengx zornc duqv i waanc.’ 23 Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Longx haic aqv. Meih se longx haic, hnyouv zingx nyei bou. Deix baav nyaanh hnangv meih goux duqv ndongc naaiv longx, yie oix bun meih goux camv. Gunv bieqc daaih caux yie njien-youh aqv.’ 24 “Duqv yietc waanc zinh wuov dauh bou bieqc daaih gorngv, ‘Ziouv aac, yie hiuv duqv meih maiv sie haaix dauh. Meih maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx meih yaac duqv gaatv. Dongh meih maiv haaz nyim nyei dorngx meih yaac duqv siou. 25 Yie gamh nziex haic ziouc mingh wetv kuotv biopv jienv meih nyei nyaanh. Naaiv! Meih nyei nyaanh aqv.’ 26 “Ninh nyei ziouv gorngv, ‘Meih naaic dauh waaic haic, lueic haic nyei bou aah! Meih hiuv yie maiv ndortv qaqv zuangx nyei dorngx yie duqv gaatv? Yie maiv haaz nyim nyei dorngx yaac duqv siou? 27 Wuov nyungc, meih horpc zuqc dorh yie nyei nyaanh mingh dapv wuov nyaanh lamz. Hnangv naaic, yie nzuonx daaih yie duqv buonv-zinh yaac duqv leic zinh caux jienv niaa.’ 28 “‘Zorqv ninh nyei wuov deix nyaanh aqv. Aengx bun maaih ziepc norm wuov dauh, 29 weic zuqc haaix dauh maaih deix nyei, oix tipv bun ninh maaih gauh camv, ninh ziouc maaih zengc. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih deix baav nyei, zungv zuqc zorqv mi'aqv. 30 Zorqv naaiv dauh maiv lamh longc nyei bou zoi guangc ga'nyiec hmuangx nyei dorngx mingh. Ninh oix zuqc bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev.’

Maanc Fingx Zuqc Baamh Mienh Nyei Dorn Siemv Zuiz

31 “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn daaih zoux Hungh wuov zanc, maaih zuangx fin-mienh yaac oix caux jienv daaih. Yie yaac oix zueiz jienv yie njang-laangc nyei weic. 32 Maanc fingx mienh aengx daaih gapv zunv yiem yie nyei nza'hmien. Yie ziouc bun nqoi zoux i guanh, hnangv yungh ziouv bun nqoi ninh nyei ba'gi yungh caux yungh nor. 33 Ba'gi yungh yiem yie nyei mbiaauc maengx, yungh yiem zaaix maengx. 34 “Hungh Diex ziouc mbuox yiem mbiaauc maengx wuov deix mienh, ‘Meih mbuo naaiv deix yie nyei Die ceix fuqv nyei mienh aah! Gunv daaih aqv. Daaih zipv dongh zinh ndaangc zeix lungh zeix ndau wuov zanc Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun meih mbuo wuov norm guoqv, 35 weic zuqc yie ngorc, meih mbuo bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo yaac bun wuom yie hopv. Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac zipv yie yiem meih mbuo nyei biauv. 36 Maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo yaac bun yie maaih zuqv. Butv baengc, meih mbuo yaac goux yie. Yie zuqc wuonx jienv loh, meih mbuo yaac daaih mangc yie.’ 37 “Wuov deix kuv mienh ziouc dau Hungh Diex, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc yaac bun meih nyanc? Buatc meih jaang nqaatv yaac bun meih hopv? 38 Ziangh haaix buatc meih zoux ganh fingx mienh ziouc zipv meih yiem yie mbuo nyei biauv? Fai buatc meih maiv maaih lui-houx zuqv ziouc bun meih maaih zuqv? 39 Yie mbuo ziangh haaix buatc meih butv baengc fai zuqc wuonx wuov loh yaac mingh mangc meih?’ 40 “Hungh Diex ziouc dau ninh mbuo, ‘Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo zoux bun yietc dauh yie nyei gorx-youz, maiv gunv ninh zoux gauh faix jiex wuov dauh, meih mbuo ziouc zoux bun yie aqv.’ 41 “Hungh Diex gorngv mbuox yiem zaaix maengx wuov deix mienh, ‘Zuqc Tin-Hungh zioux nyei mienh aah! Simv nqoi yie! Mingh bieqc liuc leiz ziangx bun mienv nyei hungh caux ninh nyei bou yiem wuov guaax yietc liuz maiv daic nyei douz. 42 Weic zuqc yie ngorc, meih mbuo maiv bun yie nyanc. Jaang nqaatv, meih mbuo maiv bun wuom yie hopv. 43 Yie zoux ganh fingx mienh, meih mbuo yaac maiv zipv yie bieqc biauv. Yie maiv maaih lui-houx zuqv, meih mbuo maiv bun lui-houx yie zuqv. Yie butv baengc fai zuqc wuonx loh, meih mbuo yaac maiv mangc yie.’ 44 “Ninh mbuo ziouc dau ninh, ‘Ziouv aac, yie mbuo ziangh haaix buatc meih ngorc fai jaang nqaatv, fai zoux ganh fingx mienh fai maiv maaih lui-houx zuqv, fai butv baengc fai zuqc wuonx jienv loh yaac maiv tengx meih?’ 45 “Hungh Diex ziouc dau, ‘Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo maiv tengx yietc dauh naaiv deix zoux faix jiex nyei mienh, meih mbuo yaac maiv tengx yie.’” 46 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Hnangv naaic, naaiv deix oix zuqc cuotv mingh yietc liuz siouc zuiz. Mv baac kuv mienh wuov deix ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.”

Matv^taai 26

1 Yesu gorngv liuz naaiv deix yietc zungv waac, ninh mbuox ninh nyei sai-gorx, 2 “Meih mbuo hiuv duqv maaih i hnoi hnangv taux Siex Maengc Zipv aqv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc zuqc zorqv jiu bun mienh ding ziepc nzaangc jaax.” 3 Wuov zanc sai mienh bieiv caux baeqc fingx nyei mienh gox gapv zunv yiem Kaa^yaa^faatv domh sai mienh nyei dinc, 4 caangh laangh daav za'eix bingx jienv zorqv Yesu daix guangc. 5 Mv baac ninh mbuo gorngv, “Naaiv deix jiex zipv nyei hnoi gu'nyuoz mbuo maiv dungx gaengh zorqv. Gamh nziex zuangx mienh haih lunc nzengc mv bei.”

Maaih Dauh M'sieqv Dorn Dox Youh Ndaang Yesu Nyei M'nqorngv

6 Yesu yiem Mbe^taa^ni Laangz, butv jiex gomh huv baengc wuov dauh Simon nyei biauv. 7 Nyanc jienv hnaangx nyei ziangh hoc, maaih dauh m'sieqv dorn dorh norm la'bieiv-baengh dapv buangv jaaix haic nyei youh ndaang daaih dox Yesu nyei m'nqorngv. 8 Sai-gorx mbuo buatc hnangv naaic zoux, ninh mbuo qiex jiez haic ziouc gorngv, “Baeqc baeqc zaaux guangc zoux haaix nyungc? 9 Naaiv deix youh ndaang haih maaic duqv nyaanh camv haic bun mienh jomc mienh niaa.” 10 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor gorngv ninh ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo zoux haaix nyungc la'nyauv naaiv dauh m'sieqv dorn? Ninh hnangv naaiv nor zoux bun yie se longx haic aqv. 11 Meih mbuo zanc-zanc maaih mienh jomc mienh caux meih mbuo yiem. Mv baac meih mbuo maiv duqv yie caux meih mbuo yietc liuz yiem. 12 Ninh zorqv youh ndaang dox yie nyei sin, ninh zoux weic liuc leiz zangx yie nyei sei. 13 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maiv gunv mingh taux lungh ndiev haaix norm dorngx zunh naaiv kuv fienx, mienh ziouc gorngv naaiv dauh m'sieqv dorn zoux nyei jauv-louc weic jangx taux ninh.”

Yu^ndaatc Laengz Maaic Yesu

14 Wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx maaih dauh, dongh mbuox heuc Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc wuov dauh, mingh lorz sai mienh bieiv 15 naaic ninh mbuo, “Se gorngv yie zorqv Yesu jiu bun meih mbuo, meih mbuo bun haaix nyungc yie?” Sai mienh bieiv ziouc saauv faah ziepc norm loz-hnoi nyei zinh bun Yu^ndaatc. 16 Yiem naaic daaih, Yu^ndaatc lorz qangx zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo.

Yesu Caux Ninh Nyei Sai-Gorx Nyanc Siex Maengc Zipv Nyei Hnaangx

17 Jiex dongh Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv daauh hnoi, sai-gorx mbuo daaih naaic Yesu, “Sai-Diex oix yie mbuo yiem haaix mbenc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx bun Sai-Diex nyanc?” 18 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo bieqc zingh mingh lorz yietc laanh mienh, yaac mbuox ninh, ‘Sai-Diex gorngv, yie nyei ziangh hoc taux aqv. Yie caux yie nyei sai-gorx oix yiem meih nyei biauv jiex Siex Maengc Zipv.’” 19 Sai-gorx mbuo ziouc ei Yesu nyei waac zoux, mingh mbenc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx. 20 Lungh maanz-hmuangx, Yesu caux ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx faaux dieh nyanc hnaangx. 21 Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh oix maaic yie.” 22 Sai-gorx mbuo za'gengh! nzauh haic ziouc yietc dauh yietc dauh nyei naaic Yesu, “Ziouv aac, maiv zeiz yie saah?” 23 Yesu dau, “Dongh caux yie juangc nzormc guoqv njuov wuov dauh oix maaic yie. 24 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc guei seix hnangv Ging-Sou gorngv nor. Mv baac maaic yie wuov dauh zungv zuqc kouv aqv. Ninh maiv dungx cuotv seix gauh longx.” 25 Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc gorngv, “Sai-Diex aah! Maiv zeiz yie saah?” Yesu dau, “Naaic se meih ganh gorngv aqv.”

Yesu Liepc Jangx Ninh Wuov Donx Hnaangx

26 Nyanc jienv wuov zanc, Yesu zorqv njuov daaih, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc maeqv nqoi bun ninh nyei sai-gorx mbuo, yaac gorngv, “Zipv daaih nyanc aqv. Naaiv se yie nyei sin.” 27 Yesu aengx zorqv zaanv a'ngunc diuv daaih, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc bun ninh mbuo, yaac gorngv, “Meih mbuo yietc zungv gunv hopv maah! 28 Naaiv se yie nyei nziaamv weic liepc jiez Tin-Hungh nyei ngaengc waac. Se liouc cuotv weic bun Tin-Hungh guangc mienh camv nyei zuiz. 29 Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh, yie maiv caux meih mbuo hopv naaiv a'ngunc diuv. Zuov taux yiem yie nyei Die nyei guoqv cingx daaih duqv caux meih mbuo siang-hopv jiex.” 30 Ninh mbuo baaux liuz nzung, ziouc cuotv daaih, mingh wuov Ga'lanv Mbong mi'aqv.

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Bide Maiv Nyiemc Ninh

31 Wuov zanc Yesu gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Ih muonz meih mbuo yietc zungv oix guangc jienv yie biaux, weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Tin-Hungh oix daix ba'gi yungh nyei ziouv. Ba'gi yungh guanh ziouc nzaanx nzengc mi'aqv.’ 32 Mv baac yie daic mingh, Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih, yie ziouc mingh Gaa^li^li Saengv ndaangc meih mbuo.” 33 Bide gorngv mbuox Yesu, “Maiv gunv ninh mbuo yietc zungv guangc Sai-Diex, yie yietc liuz maiv guangc.” 34 Yesu gorngv mbuox Bide, “Yie gorngv zien mbuox meih. Ih muonz, jai zungv maiv gaengh nqaaix, meih zungv maiv nyiemc yie buo nzunc.” 35 Bide gorngv, “Maiv gunv yie zuqc caux Sai-Diex daic, yie yietc liuz nyiemc, maiv guangc meih.” Wuov deix sai-gorx yietc zungv yaac fih hnangv nyei gorngv.

Yesu Yiem Getc^se^maa^ni Huingx Daux Gaux

36 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh norm dorngx, mbuox heuc Getc^se^maa^ni. Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo zueiz jienv naaiv zuov yie mingh wuov maengx daux gaux.” 37 Ninh ziouc dorh Bide caux Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn caux jienv mingh. Wuov zanc Yesu haiz hnyouv huaang, nzauh duqv kouv haic, 38 Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie haiz za'gengh! nzauh haic, hnangv haih daic nyei nor. Meih mbuo caux yie yiem naaiv ging hnyouv zuov jienv oc.” 39 Yesu aengx jiex mingh deix ziouc mbaapv njiec, hmien taux ndau daux gaux gorngv, “Yie nyei Die aah! Se gorngv horpc nyei nor, tov Die zorqv nqoi yie oix zuqc hopv naaiv norm zaanv. Mv baac maiv dungx ei yie nyei eix. Oix zuqc ei Die nyei eix hnangv.” 40 Yesu aengx nzuonx taux wuov deix buo dauh sai-gorx wuov, buatc ninh mbuo m'njormh nzengc. Ninh ziouc mbuox Bide, “Meih mbuo zoux haaix nyungc caux yie zuov maiv duqv yietc norm ziangh hoc? 41 Oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, tov Tin-Hungh maiv dungx bun meih mbuo buangh zuqc seix hnyouv nyei sic. Meih mbuo nyei hnyouv oix zoux horpc, mv baac sin zaangc mau haic.” 42 Yesu aengx mingh daux gaux da'nyeic nzunc. Ninh gorngv, “Yie nyei Die aah! Se gorngv naaiv norm zaanv yie simv maiv ndutv, za'gengh oix zuqc hopv nor, tov ei Die nyei eix zoux ziangx.” 43 Yesu aengx nzuonx taux sai-gorx mbuo wuov, buatc ninh mbuo m'njormh mi'aqv, weic zuqc m'zing nyuix haic, nungx maiv nqoi. 44 Yesu aengx leih ninh mbuo, mingh daux gaux da'faam nzunc, yaac hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor daux gaux. 45 Nqa'haav ninh aengx nzuonx sai-gorx mbuo wuov. Ninh gorngv, “Meih mbuo corc yiem naaic bueix m'njormh hitv kuonx? Mangc maah! Ziangh hoc taux aqv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zuqc jiu bun yiem zuiz-mienh nyei buoz-ndiev. 46 Jiez sin daaih, mbuo mingh aqv. Mangc gaax wuov! Maaic yie wuov dauh mienh daaih taux aqv.”

Yesu Zuqc Mienh Zorqv

47 Yesu gorngv waac zungv maiv gaengh setv, ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc, daaih taux. Aengx maaih sai mienh bieiv caux baeqc fingx nyei mienh gox paaiv daaih nyei mienh camv dorh jienv nzuqc ndaauv, nanv jienv ndiangx-ndonx, gan jienv daaih. 48 Maaic Yesu wuov dauh jaa-ndaangc mbuox ziangx wuov deix, ninh oix zoux norm jangx-hoc bun ninh mbuo hiuv duqv Yesu. Ninh gorngv, “Yie zom haaix dauh, se dongh meih mbuo oix zorqv wuov dauh aqv. Gunv zorqv aqv.” 49 Yu^ndaatc baeng zaqc nyei mingh taux Yesu wuov yaac gorngv, “Sai-Diex aah! Baengh orn nyei saah?” Ziouc zom ninh nyei hmien. 50 Yesu gorngv, “Youz aac, meih oix zoux haaix nyungc gaanv zoux siepv aqv.” Wuov deix mienh ziouc daaih njiec buoz zorqv jienv Yesu. 51 Maaih dauh caux Yesu yiem wuov nyei mienh baeng ninh nyei nzuqc ndaauv cuotv, hngaqv domh sai mienh nyei nouh, pai zuqc nouh nyei yietc bung m'normh ndutv mingh. 52 Yesu mbuox ninh mbuo, “Zorqv meih nyei nzuqc ndaauv tapv jienv paiv maah! Haaix dauh longc nzuqc ndaauv, zungv oix zuqc laaix nzuqc ndaauv daic. 53 Meih maiv hiuv fai? Yie haih tov yie nyei Die, nduqc dangh hnangv ninh ziouc paaiv fin-mienh baeng gauh camv ziepc nyeic guanh daaih tengx yie. 54 Mv baac, se gorngv yie hnangv naaic zoux, sic hnangv haaix nor haih cuotv daaih doix Ging-Sou fiev horpc zuqc cuotv nyei waac?” 55 Yesu ziouc gorngv mbuox gapv zunv nyei zuangx mienh, “Meih mbuo buatc yie hnangv zaqc baeng cingx daaih dorh jienv nzuqc ndaauv caux ndiangx-ndonx daaih zorqv yie? Yie hnoi-hnoi zueiz jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh, meih mbuo yaac maiv zorqv. 56 Mv baac naaiv deix yietc zungv sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc douc waac mienh fiev jienv Ging-Sou wuov deix waac.” Wuov zanc sai-gorx mbuo ziouc guangc jienv Yesu, biaux nzengc mi'aqv.

Yesu Yiem Gunv Sic Wuic Zuqc Siemv

57 Zorqv Yesu wuov deix mienh dorh ninh mingh taux Kaa^yaa^faatv domh sai mienh wuov. Maaih njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox gapv zunv yiem wuov. 58 Bide gan jienv mingh mv baac leih go deix nyei, taux domh sai mienh nyei biauv-hlen bieqc laatc gu'nyuoz. Ninh caux zuov biauv nyei baeng zueiz jienv wuov, oix muangx gaax, naaiv deix sic hnangv haaix nor. 59 Sai mienh bieiv caux Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh lorz jaav zorng-zengx gox Yesu weic bun ninh zuqc daix. 60 Mv baac maiv gunv maaih mienh camv daaih zoux jaav zorng-zengx, yaac lorz maiv duqv haaix nyungc gorn-baengx gox ninh. Zoux gau, maaih i dauh cuotv daaih 61 gorngv, “Naaiv laanh mienh gorngv, ‘Yie haih caeqv nzengc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Buo hnoi gu'nyuoz aengx ganh ceix jiez daaih.’” 62 Domh sai mienh ziouc souv jiez daaih naaic Yesu, “Naaiv deix mienh hnangv naaiv nor gox meih, meih maiv dau fai?” 63 Mv baac Yesu maiv ko lo. Domh sai mienh aengx mbuox Yesu, “Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Tin-Hungh hatc meih gorngv zaqc mbuox yie mbuo, meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn, Giduc, zeiz fai maiv zeiz?” 64 Yesu dau, “Se hnangv meih gorngv nor.”Mv baac yie mbuox meih mbuo, nqa'haav hingv meih mbuo oix buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zueiz jienv Nernh Jiex nyei Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx, yaac yiem wuov mbuonx njiec daaih.” 65 Domh sai mienh haiz naaiv deix waac, ziouc betv ninh ganh nyei lui yaac gorngv, “Ninh ki Tin-Hungh! Mbuo maiv zuqc lorz haaix dauh zoux zorng-zengx aqv. Meih mbuo ih zanc zungv haiz ninh ki Tin-Hungh. 66 Meih mbuo hnangv haaix nor hnamv?” Ninh mbuo dau, “Ninh dorngc aqv. Zic duqv daic aqv.” 67 Ninh mbuo ziouc tuiv wuom-nzuih naetv Yesu nyei hmien yaac longc buoz-juonh mborqv. Maaih deix longc buoz-zaangv mbaix, 68 yaac gorngv, “Meih naaic dauh Giduc aah! Cai gaax! Mbuox yie mbuo maah! Haaix dauh mborqv meih?”

Bide Maiv Nyiemc Yesu

69 Bide zueiz jienv biauv-hlen laatc gu'nyuoz wuov zanc, maaih dauh m'sieqv bou daaih gorngv, “Meih yaac gan wuov dauh Gaa^li^li Mienh, Yesu, maiv zeiz?” 70 Mv baac Bide dorng jienv zuangx mienh maiv nyiemc. Ninh gorngv, “Yie maiv hiuv duqv meih gorngv haaix nyungc.” 71 Gorngv liuz, Bide ziouc mingh taux wuov laatc gaengh. Aengx maaih dauh m'sieqv bou buatc ninh ziouc mbuox yiem wuov ga'hlen nyei mienh, “Naaiv dauh mienh yaac gan Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aex.” 72 Bide aengx maiv nyiemc. Ninh gorngv, “Ndouv haaix nyungc yaac ndouv duqv, yie maiv hiuv wuov laanh mienh.” 73 Yietc zanc jiex, souv jienv wuov ga'hlen nyei mienh daaih gorngv Bide, “Zeiz nyei. Meih gengh yietc dauh wuov deix mienh aqv. Meih gorngv waac nyei qiex bun meih ganh bingx maiv mbueiz aqv.” 74 Bide ziouc aengx ndouv jiez zioux gorngv, “Yie za'gengh! maiv hiuv duqv wuov laanh mienh.” Liemh zeih jai nqaaix aqv. 75 Bide jangx zuqc Yesu gorngv nyei waac, “Jai zungv maiv gaengh nqaaix, meih maiv nyiemc yie buo nzunc.”Bide ziouc cuotv mingh nyiemv duqv kouv haic.

Matv^taai 27

1 Lungh ndorm nziouv, zuangx sai mienh bieiv caux Yiutai Mienh nyei mienh gox gapv zunv caangh laangh ziangx hnangv haaix nor haih daix Yesu. 2 Ninh mbuo ziouc ndoh Yesu, ken mingh jiu bun Lomaa Zungx, Bilaatv.

Yu^ndaatc Daic Mi'aqv

3 Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc buatc Yesu zuqc dingc zuiz wuov zanc, ninh hnyouv mun haic aengx dorh wuov deix faah ziepc norm zinh daaih tuix bun sai mienh bieiv caux mienh gox. 4 Ninh gorngv, “Yie zoux dorngc zuiz aqv, weic zuqc yie maaic maiv maaih zuiz nyei mienh bun ninh zuqc daic.” Wuov deix mienh dau, “Naaic maaih haaix nyungc paanx taux yie mbuo? Naaiv meih ganh nyei sic aqv.” 5 Yu^ndaatc ziouc zoi wuov deix nyaanh guangc wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz cuotv mingh, ziouc mingh ndiux jaang daic mi'aqv. 6 Sai mienh bieiv nzauz naaiv deix nyaanh daaih gorngv, “Naaiv deix nyaanh se maaiz maengc nyaanh ziouc hnangv guoqv jienv nziaamv nor. Caux jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix nyaanh dapv se dorngc leiz.” 7 Ninh mbuo ziouc caangh laangh daaih longc naaiv deix nyaanh maaiz nzong wuov dauh nanv nie zaangc nyei ndau, zoux ganh fingx mienh nyei zouv-gemh. 8 Weic naaiv wuov nzong ndau maaih mbuox heuc “Maaih Nziaamv nyei Ndau”daaih taux ih jaax hnoi. 9 Naaiv deix sic cuotv daaih doix-diuc douc waac mienh, Ye^le^mi, gorngv nyei waac. Ye^le^mi gorngv, “Ninh mbuo zorqv faah ziepc norm zinh, dongh I^saa^laa^en Mienh weic ninh dingc nyei jaax-zinh, 10 longc maaiz nanv nie zaangc nyei ndau, hnangv Ziouv mbuox yie zoux nor.”

Bilaatv Siemv Yesu

11 Wuov zanc, Yesu yiem Bilaatv Zungx nyei nza'hmien. Bilaatv naaic ninh, “Meih zoux Yiutai Mienh nyei hungh?” Yesu dau, “Zeiz nyei. Se hnangv meih gorngv nor.” 12 Mv baac mienh gox caux sai mienh bieiv gox ninh wuov zanc, ninh maiv dau haaix nyungc. 13 Bilaatv ziouc naaic ninh, “Ninh mbuo gox meih naaiv deix yietc zungv sic meih maiv haiz fai?” 14 Mv baac Yesu yietc joux waac maiv dau ninh. Bilaatv za'gengh mbuoqc horngh haic.

Bilaatv Dingc Jiu Yesu Bun Mienh Daix

15 Hnyangx-hnyangx taux Siex Maengc Zipv, Lomaa Zungx maaih leiz bungx dauh wuonx loh nyei mienh ziux zuangx mienh tov bungx haaix dauh. 16 Wuov zanc maaih dauh zuqc wuonx jienv loh nyei zuiz-mienh mbuox heuc Mbaa^lapv^mbatc. Haaix dauh yaac hiuv duqv ninh nyei. 17 Zuangx mienh gapv zunv wuov zanc, Bilaatv naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo oix yie bungx haaix dauh? Bungx Mbaa^lapv^mbatc fai bungx Yesu, dongh mienh heuc Giduc wuov dauh?” 18 Bilaatv hiuv duqv zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh mueic jieqv Yesu cingx daaih zorqv Yesu jiu bun ninh. 19 Bilaatv zueiz jienv siemv zuiz weic wuov zanc, ninh nyei auv bun waac mingh mbuox ninh, “Maiv dungx zoux haaix nyungc bun wuov laanh kuv mienh weic zuqc a'hmuangx yie mbeix mbeix taux naaiv laanh mienh ziouc haiz hnyouv maiv longx yietc deix.” 20 Sai mienh bieiv caux mienh gox nduov zuangx mienh tov Bilaatv bungx Mbaa^lapv^mbatc, daix Yesu guangc. 21 Bilaatv ziouc naaic zuangx mienh, “Naaiv deix i dauh, meih mbuo oix yie bungx haaix dauh?” Ninh mbuo dau, “Bungx Mbaa^lapv^mbatc.” 22 Bilaatv ziouc naaic, “Wuov nyungc, Yesu, dongh mienh heuc Giduc wuov dauh, meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux?” Ninh mbuo yietc zungv dau, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax!” 23 Bilaatv aengx naaic ninh mbuo, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz?” Zuangx mienh jaa heuc gauh mbui, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!” 24 Bilaatv buatc ninh gorngv jienv mingh yaac maiv lamh longc, zungv gamh nziex zuangx mienh oix lunc nzengc. Ninh ziouc zorqv wuom dorng jienv zuangx mienh nzaaux buoz yaac gorngv, “Naaiv dauh mienh zuqc daic se maiv paanx taux yie. Naaiv yietc zungv ndortv zuqc meih mbuo ganh aqv.” 25 Zuangx mienh dongh joux waac dau, “Naaiv dauh mienh daic, liouc cuotv ninh nyei nziaamv, youh yie mbuo caux yie mbuo ganh nyei fun-faqv ndaam-dorng.” 26 Bilaatv ziouc bungx Mbaa^lapv^mbatc bun ninh mbuo. Mv baac Yesu, ninh bun zuqc biaav-bin mborqv liuz, jiu bun baeng dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Baeng Guatc Doqc Jatv Yesu

27 Bilaatv Zungx nyei baeng aengx dorh Yesu bieqc zungx nyei dinc gu'nyuoz. Wuov guanh baeng yietc zungv ziouc mingh weih jienv ninh. 28 Ninh mbuo jaiv nqoi Yesu nyei lui-houx aengx zorqv deix lui-ndaauv-siqv tengx ninh buix jienv, 29 yaac longc njimv ciqv norm hungh ningv ndongx jienv ninh nyei m'nqorngv. Ninh mbuo aengx zorqv luoqc diqc guaengv bun ninh nyei mbiaauc jieqv buoz nanv jienv, aengx gueic njiec ninh nyei nza'hmien guatc doqc jatv ninh, yaac gorngv, “Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv!” 30 Ninh mbuo aengx tuiv wuom-nzuih naetv ninh, zorqv wuov diuh luoqc diqc guaengv mborqv ninh nyei m'nqorngv. 31 Guatc doqc jatv liuz, ninh mbuo ziouc jaiv nqoi lui-ndaauv-siqv, aengx zorqv ninh ganh nyei lui tengx ninh zuqv jienv ziouc dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

32 Ninh mbuo cuotv mingh wuov zanc, buangh zuqc dauh Sailin mienh, mbuox heuc Simon. Baeng ziouc aapv Simon ndaam Yesu nyei ziepc nzaangc jaax. 33 Ninh mbuo mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Gon^go^taa, eix leiz se M'nqorngv-Korqv Dorngx. 34 Taux wuov ninh mbuo zorqv a'ngunc diuv peux jienv im nyei ga'naaiv bun Yesu hopv. Mv baac Yesu seix liuz, ziouc maiv hopv. 35 Ninh mbuo zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax, aengx zorqv ninh nyei lui-houx daaih ndouv mangc weic bun nqoi. 36 Nqa'haav ninh mbuo zueiz jienv wuov zuov mangc jienv ninh. 37 Yiem Yesu nyei m'nqorngv gu'nguaaic ninh mbuo fiev jienv gox ninh wuov deix waac. Waac gorngv, “Naaiv se Yiutai Mienh nyei Hungh, Yesu.” 38 Ninh mbuo aengx ding i dauh zaqc baeng yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx. Maaih dauh yiem zaaix maengx. 39 Jiex jauv nyei mienh ki ninh, huangx jienv m'nqorngv gorngv, 40 “Aav, meih oix caeqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv, nqa'haav buo hnoi aengx ganh ceix jiez daaih ni! Njoux meih ganh aqv. Se gorngv meih zoux Tin-Hungh nyei Dorn, njiec ziepc nzaangc jaax daaih maah!” 41 Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox fih hnangv nyei jatv ninh. 42 Ninh mbuo gorngv, “Ninh njoux duqv mienh mv baac maiv haih njoux ninh ganh orqc! Ninh zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Hungh! Se gorngv ninh ih zanc yiem ziepc nzaangc jaax njiec daaih, yie mbuo ziouc sienx ninh aqv. 43 Ninh kaux Tin-Hungh yaac gorngv ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn. Wuov nyungc, mbuo mangc gaax Tin-Hungh ih zanc za'gengh oix njoux ninh fai maiv njoux.” 44 Liemh ding ninh nyei ga'hlen wuov deix zaqc baeng fih hnangv nyei gorngv ki ninh.

Yesu Daic Mi'aqv

45 Lungh ziangx aanx nyei ziangh hoc, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 46 Leih maiv go njiec aanx buo norm ziangh hoc, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Eli, Eli, laa^maa^saa^mbakc^taa^ni!” Eix leiz se, “Yie nyei Tin-Hungh aah! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?” 47 Maaih deix souv jienv wuov nyei mienh haiz ninh gorngv naaiv deix waac ziouc gorngv, “Ov, ninh heuc E^li^yaa.” 48 Maaih dauh yiem wuov nyei mienh liemh zeih tiux mingh zorqv lai-nzeix-sortv ziemx a'ngunc diuv-sui daaih, longc luoqc diqc guaengv baqv jienv cunv bun Yesu hopv. 49 Mv baac maaih deix yiem wuov nyei mienh gorngv, “Mbuo zuov mangc gaax, E^li^yaa gengh daaih njoux ninh nyei fai?” 50 Yesu aengx heuc nzunc mbui nyei liuz, ziouc dangx qiex mi'aqv. 51 Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu'nguaaic mbaaix dorng ga'ndiev, zoux i maengx mi'aqv. Ndau yaac dongz, la'bieiv yaac mbaaix nzengc. 52 Janx-daic zouv yaac nqoi mi'aqv. Tin-Hungh nyei cing-nzengc baeqc fingx, dongh daic mingh wuov deix, maaih camv nyei nangh daaih 53 cuotv zouv mingh. Yesu nangh daaih wuov zanc, wuov deix mienh bieqc wuov norm cing-nzengc nyei zingh, Ye^lu^saa^lem. Maaih mienh camv nyei duqv buatc ninh mbuo. 54 Zuov Yesu wuov dauh baeng-bieiv caux ninh nyei baeng buatc ndau dongz yaac buatc nyungc-nyungc sic cuotv, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv dauh za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.” 55 Yiem Gaa^li^li gan jienv Yesu daaih fu-sux ninh wuov deix m'sieqv dorn camv nyei yaac yiem wuov go deix nyei mangc. 56 Wuov deix m'sieqv dorn maaih dauh Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, maaih Yaagorpc caux Yosepv nyei maa Maa^li^yaa, yaac maaih Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn nyei maa.

Ninh Mbuo Zangx Yesu

57 Lungh maanz-hmuangx aqv, maaih dauh yiem Aa^li^maa^tie Mungv nyei butv-zoih mienh, mbuox heuc Yosepv, daaih taux. Ninh yaac zoux Yesu nyei sai-gorx. 58 Yosepv mingh lorz Bilaatv, tov Yesu nyei sei. Bilaatv ziouc nqoi nzuih jiu Yesu nyei sei bun Yosepv. 59 Yosepv ziouc longc siang-la'maah ndie beu jienv Yesu nyei sei, 60 dorh mingh zangx siang-la'bieiv-zouv. Naaiv norm zouv Yosepv coqv hoqc zuqc daaih liouh ninh ganh longc. Zangx liuz, ninh tui kuaaiv domh la'bieiv mbaeqc jienv zouv-gaengh, ziouc mingh mi'aqv. 61 Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa aengx caux ganh dauh Maa^li^yaa zueiz wuov, hmien huin mingh zouv wuov bung.

Baeng Zuov Zouv

62 Da'nyeic hnoi, se taux Dingh Gong Hnoi, sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh mingh lorz Bilaatv, 63 yaac gorngv, “Domh Gorx aac, yie mbuo jangx zuqc zinh ndaangc nduov mienh wuov dauh lov maiv gaengh daic wuov zanc ninh gorngv, ‘Nqa'haav buo hnoi yie aengx nangh daaih.’ 64 Hnangv naaic, tov Domh Gorx njiec lingc paaiv baeng mingh longx-longx zuov jienv zouv taux da'faam hnoi. Nziex ninh nyei sai-gorx haih mingh nimc sei. Nqa'haav haih mbuox zuangx mienh, ‘Ninh daic mingh aengx nangh daaih aqv.’ Se gorngv hnangv naaic, gorngv-baeqc naaiv nzunc gauh waaic zinh ndaangc wuov nzunc aqv.” 65 Bilaatv mbuox ninh mbuo, “Wuov nyungc, gunv dorh baeng mingh ei meih mbuo haih zoux nyei longx-longx nyei zuov jienv zouv maah!” 66 Ninh mbuo ziouc mingh nqaapv jienv yienx zouv-gaengh, yaac bun baeng longx-longx nyei zuov jienv.

Matv^taai 28

1 Jiex liuz Dingh Gong Hnoi, bieqc wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, lungh aav lamh deix njang, Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa, aengx caux ganh dauh Maa^li^yaa mingh mangc zouv. 2 Liemh zeih ndau dongz seix nyei. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh njiec daaih tui nqoi mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv, ziouc zueiz jienv wuov kuaaiv la'bieiv gu'nguaaic. 3 Buatc ninh nyei fangx zeiv hnangv mba'lingc nor njang. Lui-houx mbopv baeqc nyei, hnangv sorng nor. 4 Zuov zouv nyei baeng gengh! gamh nziex haic, sin zinx nzengc ziouc king wuov ndau mingh, hnangv daic mi'aqv nor. 5 Fin-mienh gorngv mbuox wuov deix m'sieqv dorn, “Maiv dungx gamh nziex oc. Yie hiuv duqv meih mbuo lorz dongh zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic wuov dauh Yesu. 6 Mv baac ninh maiv yiem naaiv. Ninh ei ninh ganh gorngv nyei waac nangh daaih aqv. Daaih mangc mienh an ninh wuov norm dorngx maah! 7 Mangc liuz, gaanv mingh mbuox ninh nyei sai-gorx, ‘Ninh nangh daaih aqv. Ninh mingh Gaa^li^li ndaangc meih mbuo. Mingh taux wuov meih mbuo ziouc duqv buatc ninh aqv.’ Jangx jienv yie mbuox liuz meih mbuo naaiv deix waac oc.” 8 Wuov deix m'sieqv dorn yiem wuov zouv ziouc huaang-huaang zaang-zaang nyei tiux mingh mbuox sai-gorx. Ninh mbuo haiz gamh nziex nyei youc haiz njien-youh haic. 9 Tiux jienv mingh gau, Yesu liemh zeih daaih buangh ninh mbuo yaac gorngv, “Baengh orn nyei saah?” Wuov deix m'sieqv dorn ziouc mingh nanv jienv Yesu nyei zaux yaac baaix ninh. 10 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo maiv dungx gamh nziex. Mingh mbuox yie nyei gorx-youz mingh Gaa^li^li Saengv oc. Yiem wuov ninh mbuo ziouc duqv buatc yie.” Baeng Gorngv Zouv Nyei Jauv-Louc 11 Wuov deix m'sieqv dorn gan jienv jauv mingh wuov zanc, maaih deix zuov zouv nyei baeng aengx nzuonx wuov zingh mbuox sai mienh bieiv ninh mbuo buatc cuotv daaih nyei nyungc-nyungc sic. 12 Sai mienh bieiv caux mienh gox gapv zunv caangh laangh. Caangh laangh liuz, ziouc zorqv nyaanh camv nyei nzuiz bun baeng 13 yaac gorngv, “Meih mbuo oix zuqc gorngv, ‘Lungh muonz zanc meih mbuo m'njormh mingh, ninh nyei sai-gorx daaih nimc Yesu nyei sei mi'aqv.’ 14 Se gorngv naaiv deix sic sing taux Bilaatv Zungx nyei m'normh yie mbuo ziouc tengx meih mbuo jaiv. Meih mbuo gunv bungx hnyouv.” 15 Baeng zipv wuov deix nyaanh yaac ei jienv sai mienh bieiv caux mienh gox nyei waac zoux. Naaiv deix jauv-louc taux ih zanc Yiutai Mienh corc gorngv jienv yiem nyei.

Yesu Paaiv Gong Bun Sai-Gorx

16 Wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx mingh Gaa^li^li Saengv, taux Yesu heuc ninh mbuo mingh wuov norm mbong. 17 Yietv buatc Yesu ninh mbuo ziouc gueic njiec baaix ninh. Mv baac maaih deix corc hnyouv maiv dingc. 18 Yesu daaih fatv deix mbuox ninh mbuo, “Yiem lungh yiem ndau nyei yietc zungv hatc maaz Tin-Hungh jiu bun yie mi'aqv. 19 Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc mingh njaaux maanc fingx mienh zoux yie nyei sai-gorx. Oix zuqc dengv Die, Dorn caux Singx Lingh nyei mbuox tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz, 20 yaac njaaux ninh mbuo ei nzengc yie mbuox meih mbuo zoux nyei nyungc-nyungc. Jangx jienv oc. Yie yietc liuz caux meih mbuo yiem taux baamh gen nyei setv mueiz.”

Maako 1

1 Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei kuv fienx hnangv naaiv jiez gorn. 2 Douc waac mienh, I^saa^yaa, fiev jienv, “Tin-Hungh gorngv, ‘Mangc maah! Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc liuc leiz meih nyei jauv.’” 3 “Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv, ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv. Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei.’” 4 Yo^han daaih yiem deic-bung-huaang tengx mienh jiex wuom nyei leiz yaac zunh doz gorngv, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz.” 5 Yiem Yu^ndie Deic caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh camv cuotv mingh muangx Yo^han. Ninh mbuo nyiemc ninh mbuo nyei zuiz, Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. 6 Yo^han zuqv nyei lui-houx longc lorh torh biei ndatv daaih, yaac longc ndopv-hlaang sai jienv jaaiv. Ninh nyanc nyei ga'naaiv se jopv-nyeic caux lomc nyei mueiz-dorngh. 7 Ninh zunh mbuox mienh, “Yie daaih ndaangc, maaih dauh nqa'haav daaih. Wuov dauh gauh hlo yie. Yie liemh maiv puix ndoqv njiec tengx ninh jaiv heh hlaang. 8 Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz, mv baac ninh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.” Yesu Jiex

Wuom Nyei Leiz

9 Doix wuov deix hnoi-nyieqc, Yesu yiem Gaa^li^li Saengv nyei Naa^saa^letv Mungv mingh Yo^han wuov. Yo^han ziouc yiem wuov Jor^ndaen Ndaaih tengx ninh jiex wuom nyei leiz. 10 Yesu yiem wuom yietv cuotv daaih wuov zanc, ninh buatc lungh nqoi yaac buatc Singx Lingh hnangv norqc nqo nor njiec daaih nzopc jienv ninh. 11 Maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Meih se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic meih.”

Yesu Zuqc Saadaan Seix

12 Singx Lingh liemh zeih paaiv Yesu mingh wuov deic-bung-huaang. 13 Ninh ziouc yiem wuov feix ziepc hnoi zuqc Saadaan seix. Ninh caux hieh zoih yiem wuov, yaac maaih fin-mienh daaih liuc leiz ninh.

Yesu Heuc Biei Dauh Mienh Daaih Zoux Sai-Gorx

14 Yo^han zuqc wuonx jienv loh, nqa'haav Yesu mingh Gaa^li^li Saengv zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx. 15 Ninh gorngv, “Ziangh hoc taux aqv. Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi fatv aqv. Meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz sienx kuv fienx.” 16 Yesu yangh jauv gan jienv Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen mingh wuov zanc, buatc i dauh zorqv mbiauz nyei mienh, Simon caux ninh nyei youz An^ndaa^lu, yiem wuov koiv borngz mbiauz. 17 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo daaih gan yie oc. Yie oix njaaux meih mbuo lorz mienh hnangv ih zanc meih mbuo lorz mbiauz nor.” 18 Ninh mbuo liemh zeih guangc ninh mbuo nyei mungz, gan jienv Yesu mingh aqv. 19 Yesu jiex mingh deix aengx buatc Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han. Naaiv deix i muoz caux ninh mbuo nyei die yiem wuov nzangv liuc leiz mungz. 20 Yesu liemh zeih heuc ninh mbuo daaih, ninh mbuo ziouc guangc jienv ninh mbuo nyei die caux gong-mienh yiem wuov nzangv, gan Yesu mingh mi'aqv.

Yesu Zunc Hieh Guaiv Mienv Cuotv

21 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv. Taux Dingh Gong Hnoi, Yesu mingh wuov wuic dorngh njaaux mienh. 22 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, weic zuqc ninh njaaux nyei waac maaih hatc maaz. Ninh njaaux maiv hnangv njaaux leiz nyei fin-saeng. 23 Wuov zanc, liemh zeih maaih dauh zuqc hieh guaiv mienv muoqv nyei mienh bieqc ninh mbuo nyei wuic dorngh nauc-nauc nyei gorngv, 24 “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aah! Meih maaih haaix nyungc guen zuqc yie mbuo? Meih daaih naaiv oix mietc nzengc yie mbuo? Meih haaix dauh yie hiuv nyei. Meih se Tin-Hungh nyei wuov dauh Cing-Nzengc Mienh.” 25 Yesu hatc wuov dauh mienv, “Maiv dungx ko lo. Cuotv naaiv dauh mienh nyei sin daaih maah!” 26 Wuov dauh hieh guaiv mienv bun wuov dauh mienh ndatc ndatc nyei ciou, ngaauv-ngaauv nyei heuc jienv cuotv mi'aqv. 27 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic, laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv haaix nyungc orqv? Siang-njaaux nyei leiz fai ni? Naaiv laanh mienh maaih hatc maaz hatc hieh guaiv mienv, mienv yaac muangx ninh nyei waac.” 28 Yesu nyei mengh dauh ziouc siepv-siepv nyei sing gormx Gaa^li^li Saengv.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

29 Yesu mbuo cuotv wuic dorngh wuov zanc, baeng zaqc nyei mingh Simon caux An^ndaa^lu nyei biauv. Yaagorpc caux Yo^han yaac mingh nyei. 30 Simon nyei maa-diev butv baengc, sin jorm nyei, bueix jienv coux. Yesu yietv taux, mienh ziouc gorngv baengc mbuox ninh. 31 Yesu ziouc bieqc mingh nanv jienv baengc mienh nyei buoz, ken jiez sin daaih. Sin ziang naaic laangh mi'aqv. Ninh yaac fu-sux Yesu mbuo. 32 Dongh naaic hnoi mba'hnoi muotv, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, mienh dorh yietc zungv butv baengc caux zuqc mienv muoqv nyei mienh mingh Yesu wuov. 33 Mungv nyei zuangx mienh daaih gapv zunv wuov gaengh ndaangc. 34 Yesu ziouc zorc longx mienh camv nyei nyungc-nyungc baengc, yaac zunc cuotv camv-dauh mienv. Ninh yaac maiv bun mienv gorngv haaix nyungc weic zuqc mienv hiuv duqv ninh dongh haaix dauh.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Zunh Doz

35 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, lungh zungv maiv gaengh njang, Yesu jiez sin cuotv mingh lengh nyei dorngx, yiem wuov daux gaux. 36 Simon caux jienv ninh nyei doic cuotv mingh lorz. 37 Lorz buatc, ninh mbuo gorngv, “Zuangx mienh haaix dauh yaac lorz meih.” 38 Yesu mbuox ninh mbuo, “Mbuo oix zuqc mingh huing nzuonx naaiv deix laangz weic zuqc yie yaac oix zuqc yiem wuov deix dorngx zunh doz. Yie daaih se weic hnangv naaiv nor zoux.” 39 Yesu ziouc mingh gormx Gaa^li^li Saengv, yiem ninh mbuo nyei wuic dorngh zunh doz, yaac zunc mienv cuotv mienh nyei sin.

Yesu Zorc Dauh Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh Longx

40 Maaih dauh butv gomh huv baengc nyei mienh daaih gueic njiec Yesu nyei nza'hmien tov ninh tengx. Ninh gorngv, “Se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.” 41 Yesu haiz korv-lienh haic ziouc sung buoz maan jienv ninh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” 42 Wuov dauh mienh nyei baengc liemh zeih tuix, ninh ziouc longx nzengc mi'aqv. 43 Yesu jaa waac hniev nyei, heuc ninh nzuonx aqv. 44 Ninh gorngv, “Naaiv deix sic cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ei Mose fiev nyei leiz dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun zuangx mienh hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc.” 45 Mv baac wuov dauh mienh mingh taux haaix, qaqv gorngv naaiv deix jauv-louc. Ninh gorngv camv haic, Yesu cingx daaih maiv haih dorng zuangx bieqc haaix norm mungv. Ninh oix zuqc yiem zingh ga'nyiec lengh nyei dorngx, mv baac corc maaih faam-bung feix louc nyei mienh daaih lorz ninh.

Maako 2

1 Jiex liuz i ziex hnoi, Yesu aengx nzuonx Kaa^be^naa^um Mungv. Zuangx mienh haiz gorngv Yesu yiem biauv nyei. 2 Mienh camv! haic gapv zunv daaih ziouc buangv biauv nzengc. Liemh gaengh ndaangc yaac maiv maaih dorngx kungx. Yesu zunh doz bun zuangx mienh muangx wuov zanc, 3 maaih biei dauh mienh gaeng dauh butv baengc-mbai mienh daaih lorz Yesu. 4 Mv baac mienh camv haic, maiv noic duqv baengc mienh taux Yesu nyei nza'hmien. Ninh mbuo ziouc caeqv tong biauv-ngorh doix ziangx Yesu yiem wuov norm dorngx gu'nguaaic. Caeqv tong mingh, ninh mbuo ziouc zorqv baengc mienh bueix jienv jiuc bungx njiec. 5 Yesu buatc naaiv deix mienh sienx duqv longx, ninh ziouc mbuox butv baengc-mbai mienh, “Dorn aac, meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.” 6 Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng zueiz jienv wuov, yiem hnyouv hnamv, 7 “Naaiv dauh mienh fungc hnangv naaiv nor gorngv laeh? Ninh kungx gorngv ki Tin-Hungh hnangv. Cuotv liuz Tin-Hungh, maiv maaih haaix dauh guangc duqv mienh nyei zuiz.” 8 Yesu liemh zeih hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo nyei hnyouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor hnamv? 9 Mbuox baengc-mbai mienh, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.’ fai ‘Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc mingh aqv.’Naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 10 Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem naaiv baamh gen maaih hatc maaz guangc zuiz.”Ninh ziouc mbuox naaic dauh butv baengc-mbai nyei mienh, 11 “Yie mbuox meih, jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx biauv aqv.” 12 Zuangx mienh mangc jienv wuov zanc, naaiv dauh mienh liemh zeih jiez sin daaih dorh jienv ninh nyei jiuc cuotv mi'aqv. Ninh mbuo yietc zungv mbuoqc horngh haic ziouc ceng Tin-Hungh. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo gengh! maiv buatc jiex naaiv nyungc sic.”

Yesu Heuc Lewi Daaih Zoux Sai-Gorx

13 Yesu aengx cuotv mingh wuov Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen. Maaih mienh camv nyei mingh ninh wuov, Yesu ziouc njaaux ninh mbuo. 14 Yesu aengx jiex mingh deix, buatc dauh siou nzou mienh, se An^fe^atc nyei dorn, Lewi, zueiz jienv wuov siou nzou zaamc ziouc gorngv mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.”Lewi ziouc jiez sin gan jienv Yesu mingh aqv. 15 Yesu yiem Lewi nyei biauv nyanc hnaangx wuov zanc, maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh camv nyei gan Yesu. Maaih deix naaiv deix mienh yaac daaih caux Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo juangc dieh nyanc hnaangx. 16 Maaih deix fin-saeng, dongh Faa^li^si wuov jauv mienh, buatc Yesu caux mengh dauh waaic caux siou nzou nyei mienh juangc dieh nyanc hnaangx. Ninh mbuo ziouc naaic ninh nyei sai-gorx, “Ninh weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh nyanc hnaangx?” 17 Yesu haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv qiemx zuqc ndie-sai. Yie maiv zeiz daaih heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh.”

Mienh Naaic Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Jauv

18 Maaih nzunc tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei sai-gorx caux Faa^li^si Mienh zei maiv nyanc haaix nyungc. Maaih deix mienh daaih naaic Yesu, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han caux Faa^li^si Mienh nyei sai-gorx zei maiv nyanc haaix nyungc. Meih nyei sai-gorx weic haaix diuc maiv zei?” 19 Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, siang-laangh nyei kaeqv mienh haih zei maiv nyanc haaix nyungc fai? Da'faanh siang-laangh corc caux ninh mbuo yiem, kaeqv mienh ziouc maiv zei aqv. 20 Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc. 21 “Maiv maaih haaix dauh longc siang-ndie mbiev loz-lui. Longc siang-ndie nor, siang-ndie haih soqv, betv loz-ndie bun mbiev nyei dorngx jaa huv hlo. 22 Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Dapv loz-mbuoqc nor, diuv haih zungx ndopv-mbuoqc mbaaix, ziang naaic cuotv nzengc. Mbuoqc yaac huv mi'aqv. Siang-a'ngunc diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc.”

Mienh Nzaeng Dingh Gong Hnoi Nyei Leiz

23 Maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu jiex mienh nyei mbiauh ndeic. Gan jauv mingh wuov zanc, ninh nyei sai-gorx nietv mbiauh dorv. 24 Faa^li^si Mienh ziouc mbuox Yesu, “Mangc gaax, ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi maiv horpc zuqc hnangv naaiv nor zoux. Meih nyei sai-gorx weic haaix diuc zoux?” 25 Yesu dau, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix jauv fai? Ndaawitv Hungh caux gan ninh wuov deix mienh hnyouv sie, qiemx zuqc nyanc nyei ziangh hoc, ninh mbuo hnangv haaix nor zoux? 26 Dongh Aa^mbi^yaa^taa zoux domh sai mienh nyei ziangh hoc, Ndaawitv bieqc zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh zorqv gengx Tin-Hungh nyei njuov nyanc. Kungx sai mienh ganh maaih leiz nyanc hnangv. Mv baac Ndaawitv nyanc yaac bun gan ninh wuov deix mienh caux jienv nyanc.” 27 Yesu mbuox ninh mbuo, “Tin-Hungh liepc Dingh Gong Hnoi daaih tengx mienh, maiv zeiz zeix mienh daaih weic Dingh Gong Hnoi. 28 Weic naaiv, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zoux Dingh Gong Hnoi nyei Ziouv.”

Maako 3

1 Maaih nzunc Yesu aengx bieqc wuic dorngh. Yiem wuov maaih dauh m'jangc dorn maaih jieqv buoz waaic nyei. 2 Maaih deix mienh oix lorz jauv gox Yesu, ninh mbuo ziouc cienh mangc jienv mangc gaax, ninh longc Dingh Gong Hnoi zorc wuov dauh mienh nyei buoz fai? 3 Yesu mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Meih daaih naaiv nza'hmien maengx oc.” 4 Ninh ziouc naaic zuangx mienh, “Ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi mbuo haih zoux haaix nyungc? Haih zoux longx fai zoux waaic, njoux maengc fai hoic maengc?” Mv baac ninh mbuo maiv ko lo. 5 Yesu qiex jiez haic, huin naaiv bung, huin wuov bung, mangc ninh mbuo. Ninh yaac nzauh haic weic zuqc buatc ninh mbuo hnyouv ba'laqc ngaengc haic. Ninh aengx mbuox buoz waaic wuov dauh mienh, “Sung meih nyei buoz cuotv daaih maah!” Sung cuotv daaih, buoz ziouc longx nzengc mi'aqv. 6 Faa^li^si Mienh ziouc yiem wuic dorngh cuotv mingh caux deix gan Helotv Hungh wuov jauv mienh caangh laangh hnangv haaix nor haih daix Yesu.

Yesu Yiem Gaa^li^li Koiv-Dorn Hlen Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

7 Yesu caux ninh nyei sai-gorx yiem wuov norm dorngx aengx cuotv mingh taux Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen. Mienh camv nyei gan jienv mingh. Maaih deix yiem Gaa^li^li Saengv daaih. Maaih deix yiem Yu^ndie Saengv, 8 maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, maaih deix yiem I^ndu^me^aa Saengv, maaih deix yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, maaih deix yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh daaih. Naaiv deix mienh daaih lorz Yesu weic zuqc ninh mbuo haiz gorngv ninh zoux nyei sic. 9 Mienh za'gengh! camv haic, Yesu ziouc mbuox ninh nyei sai-gorx liuc leiz ziangx yietc poux nzangv-dorn daaih mbungh jienv zipv ninh. Nzauh heix zuangx mienh haih mbengx zuqc ninh. 10 Weic zuqc ninh zorc mienh camv nyei baengc longx, maaih baengc nyei mienh haaix dauh yaac oix mbengx jienv mingh hluo Yesu. 11 Zuqc mienv muoqv nyei mienh haaix zanc buatc Yesu ziouc mbaapv njiec Yesu nyei nza'hmien heuc jienv gorngv, “Meih dongh Tin-Hungh nyei Dorn aqv.” 12 Yesu hatc mienv cin-maanc maiv dungx gorngv ninh dongh haaix dauh.

Yesu Ginv Ziepc Nyeic Dauh Gong-Zoh

13 Jiex daaih Yesu faaux wuov jiex mbong, yaac heuc dongh ninh oix longc nyei mienh daaih lorz ninh. Ninh mbuo ziouc daaih taux ninh wuov. 14 Yesu ginv cuotv ziepc nyeic laanh mienh yaac heuc ninh mbuo zoux gong-zoh. Ninh mbuox ninh mbuo, “Yie ginv meih mbuo daaih caux yie yiem yaac oix paaiv meih mbuo mingh zunh doz, 15 yaac bun meih mbuo maaih hatc maaz zunc mienv cuotv.” 16 Yesu ginv wuov deix ziepc nyeic laanh se Simon, (Yesu aengx tengx ninh cuotv norm mbuox heuc Bide,) 17 aengx maaih Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han, (Yesu tengx naaiv deix i muoz cuotv mbuox heuc Mbo^aa^ne^ye, eix leiz se mba'ong nyei dorn.) 18 Aengx maaih An^ndaa^lu, Filipv, Mbaa^to^lo^miu, Matv^taai, Tomatv, An^fe^atc nyei dorn, Yaagorpc, Tatv^nde^atc, hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon, 19 caux maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc.

Mienh Laaic Yesu Longc Mienv Nyei Hungh Nyei Qaqv Zunc Mienv

20 Yesu ziouc bieqc norm biauv mi'aqv. Mienh camv haic aengx gapv zunv daaih. Yesu caux ninh nyei sai-gorx liemh maiv maaih ziangh hoc nyanc hnaangx. 21 Yesu nyei biauv zong mienh haiz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc cuotv mingh oix zorqv ninh, weic zuqc mienh gorngv, “Ninh maiv nzang aqv.” 22 Maaih deix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih nyei njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Ninh zuqc Mbe^en^se^mbun mienv muoqv hnangv. Naaiv dauh mienv nyei hungh bun ninh maaih lingc zunc mienv cuotv.” 23 Yesu ziouc heuc ninh mbuo daaih ninh wuov yaac longc waac-beiv caux ninh mbuo gorngv. Ninh gorngv, “Saadaan hnangv haaix nor haih zunc Saadaan ganh cuotv? 24 Se gorngv maaih norm guoqv bun nqoi zoux ziex jauv, ganh nyei guoqv zaangc mienh caux ganh nyei guoqv zaangc mienh mborqv jaax, wuov norm guoqv ziouc baaic mi'aqv. 25 Se gorngv yietc biauv mienh bun nqoi, maiv dongh hnyouv, naaiv dauh caux wuov dauh mborqv jaax, jaa-dingh ziouc baaic nzengc. 26 Hnangv naaic, se gorngv Saadaan nyei guoqv bun nqoi zoux ziex guanh, naaiv guanh caux wuov guanh mborqv jaax, ninh nyei guoqv ziouc baaic mi'aqv. 27 “Maiv maaih haaix dauh haih bieqc mienh henv mienh nyei biauv caangv ninh nyei ga'naaiv. Oix zuqc ndoh jienv wuov dauh mienh henv mienh ndaangc cingx daaih haih caangv duqv ninh nyei ga'naaiv. 28 “Yie mbuox zien meih mbuo, baamh mienh baamz nyei yietc zungv zuiz caux gorngv ki nyei yietc zungv waac, Tin-Hungh haih guangc nzengc. 29 Mv baac haaix dauh gorngv ki Singx Lingh, Tin-Hungh yietc liuz maiv guangc wuov dauh nyei zuiz, weic zuqc ninh baamz nyei zuiz se ninh ganh oix zuqc yietc liuz ndaam-dorng.” 30 (Yesu hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maaih deix mienh gorngv, “Ninh zuqc hieh guaiv mienv muoqv ninh.”)

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

31 Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo daaih taux, souv jienv ga'nyiec maengx mbuox mienh bieqc mingh heuc Yesu. 32 Mienh camv nyei zueiz huing gormx Yesu, ninh mbuo ziouc mbuox ninh, “Fin-Saeng aac, meih nyei maa caux meih nyei youz mbuo yiem ga'nyiec lorz meih.” 33 Yesu dau, “Haaix dauh zoux yie nyei maa, zoux yie nyei muoz-doic?” 34 Ninh mangc zueiz huing gormx ninh wuov deix mienh yaac gorngv, “Mangc maah! Naaiv deix mienh se yie nyei maa caux yie nyei muoz-doic. 35 Haaix dauh zoux ei Tin-Hungh nyei eix, wuov dauh zoux yie nyei muoz-doic yaac zoux yie nyei maa.”

Maako 4

1 Aengx maaih nzunc Yesu yiem Gaa^li^li Koiv-Dorn hlen jiez gorn njaaux mienh. Mienh camv! haic weih jienv ninh, ninh ziouc bieqc poux nzangv zueiz jienv, nzaeng jiex mingh deix. Zuangx mienh yiem wuov mbienx. 2 Ninh longc waac-beiv njaaux camv-nyungc ninh mbuo. Njaaux wuov zanc ninh gorngv, 3 “Muangx oc, maaih laanh mienh cuotv mingh haaz nyim. 4 Haaz nyei ziangh hoc, maaih deix nyim ndortv zuqc jauv. Norqc daaih nyanc nzengc mi'aqv. 5 Maaih deix nyim ndortv zuqc la'bieiv-lomc, maiv maaih nie camv nyei dorngx. Nie maiv hoz, nyim ziouc guqc nyaah siepv. 6 Nyutc cuotv daaih doqc ziouc pui nyaux nzengc weic zuqc nzungh maiv ndo. 7 Maaih deix nyim ndortv zuqc njimv-lomc. Njimv hlo daaih mbiorngz jienv, maiv haih ziangh nyim. 8 Maaih deix nyim ndortv zuqc ndau-longx, cuotv daaih ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv duqv faah ziepc gouv, maaih deix duqv luoqc ziepc gouv, maaih deix duqv yietc baeqv gouv.” 9 Yesu yaac gorngv, “Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv Njaaux

10 Zuangx mienh nzuonx nzengc, wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx caux deix gan Yesu nyei mienh tov Yesu porv mengh wuov diuh waac-beiv nyei eix leiz. 11 Yesu dau, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh wuov deix gem jienv nyei sic Tin-Hungh bun meih mbuo hiuv mi'aqv. Mv baac ga'nyiec nyei mienh kungx haiz naaiv deix yietc zungv sic benx waac-beiv hnangv. 12 Weic naaiv, ‘Ninh mbuo ndongc haaix mangc yaac mangc maiv buatc, ndongc haaix muangx yaac muangx maiv bieqc hnyouv. Se gorngv ninh mbuo mengh baeqc nor, nziex ninh mbuo haih goiv hnyouv lorz Tin-Hungh. Tin-Hungh ziouc guangc ninh mbuo nyei zuiz.’”

Yesu Gorngv Mengh Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

13 Yesu aengx naaic ninh mbuo, “Meih mbuo maiv mengh baeqc naaiv diuh waac-beiv fai? Wuov nyungc, meih mbuo hnangv haaix nor haih mengh baeqc ganh diuh? 14 Haaz nyim nyei mienh haaz nyei nyim se Tin-Hungh nyei kuv fienx. 15 Maaih deix mienh se hnangv ndortv zuqc jauv wuov deix nyim nor. Mienh haiz liuz kuv fienx, Saadaan liemh zeih daaih zorqv yiem hnyouv wuov deix kuv fienx cuotv mi'aqv. 16 Aengx maaih deix mienh se hnangv ndortv zuqc la'bieiv-lomc nyei nyim. Yietv haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx ziouc a'hneiv zipv. 17 Mv baac se hnangv kuv fienx njiec nzungh maiv ndo, sienx maiv lauh. Ninh mbuo laaix kuv fienx buangh zuqc sic fai zuqc mienh zoux doqc, ninh mbuo ziouc cuotv mi'aqv. 18 Maaih deix mienh yaac hnangv haaz ndortv zuqc njimv-lomc wuov deix nyim. Ninh mbuo haiz Tin-Hungh nyei waac, 19 mv baac laaix seix zaangc nyei jauv kuonx hnyouv fai laaix hnamv zinh nyaanh, fai laaix mauv oix duqv nyungc-nyungc ga'naaiv, mbiorngz jienv Tin-Hungh nyei waac, nyim ziouc maiv haih jauh aqv. 20 Mv baac maaih deix mienh hnangv ndortv zuqc ndau-longx wuov deix nyim. Ninh mbuo haiz Tin-Hungh nyei waac ziouc zipv daaih, yaac ziangh duqv gitv. Maaih deix yietc gouv duqv faah ziepc gouv, maaih deix duqv luoqc ziepc gouv, maaih deix duqv yietc baeqv gouv.”

Diemv Dang Zorqv Tongv Nqopv Jienv Fai?

21 Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Maaih haaix dauh diemv zieqc dang zorqv tongv nqopv jienv fai don coux-ndiev? Ninh maiv zeiz zorqv dang don jienv dang nyei baaih fai? 22 Maiv gunv maaih haaix nyungc bingx jienv mv baac oix cuotv daaih. Maiv gunv maaih haaix nyungc gem jienv mv baac oix mbiaangx yaangh cuotv daaih. 23 Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.” 24 Ninh yaac mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc longc hnyouv muangx longx. Meih mbuo longc haaix nyungc hlaau bun mienh, Tin-Hungh yaac longc wuov nyungc hlaau bun meih mbuo, zungv jaa gauh camv deix. 25 Weic zuqc haaix dauh maaih nyei, ninh oix jaa duqv gauh camv. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih diqv dien, zungv oix zuqc zorqv mingh.”

Nyim Guqc Nyaah Nyei Waac-Beiv

26 Yesu gorngv jienv mingh. “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv laanh mienh mingh haaz nyim wuov ndeic. 27 Lungh muonz zanc ninh bueix m'njormh. Lungh hnoi zanc jiez sin zoux gong, mv baac nyim ganh guqc nyaah hlo daaih. Wuov laanh mienh yaac maiv hiuv duqv nyim hnangv haaix nor haih hlo. 28 Ndau ganh bun nyim cuotv, bun ga'naaiv hlo daaih ziangh nyim. Da'yietv buatc cuotv miuh, hlo daaih ziouc bau, aengx cuotv mbiauh dorv jauh nyei. 29 Mbiauh zuoqc nyei ziangh hoc, wuov laanh mienh ziouc longc ninh nyei limh ngau mingh gaatv, weic zuqc siou mbiauh nyei ziangh hoc taux aqv.”

Lai-Jaaix Nyim Nyei Waac-Beiv

30 Yesu naaic, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh se hnangv haaix nor? Mbuo oix zuqc longc haaix nyungc waac-beiv cingx daaih beiv duqv zuqc? 31 Se beiv norm lai-jaaix nyim zuangx njiec ndau. Yiem lungh ndiev, lai-jaaix nyim gauh faix jiex. 32 Zuangx njiec ndau zunx cuotv hlo daaih, gauh hlo jiex nyungc-nyungc lai. Nquaah yaac hlo, norqc zungv daaih zoux lauz bingx laangh.” 33 Yesu aengx longc naaiv nyungc waac-beiv zunh doz bun zuangx mienh muangx. Ziux mienh haih mengh baeqc nyei, ninh gorngv bun ninh mbuo muangx. 34 Ninh kungx longc waac-beiv njaaux ninh mbuo hnangv. Ganh nyungc waac ninh maiv longc. Mv baac kungx ninh ganh caux ninh nyei sai-gorx mbuo yiem nyei ziangh hoc, ninh porv mengh nyungc-nyungc bun ninh mbuo muangx.

Yesu Hatc Domh Nziaaux Dingh

35 Dongh wuov hnoi lungh maanz-hmuangx, Yesu mbuox sai-gorx, “Mbuo mingh wuov ngaanc ziqc koiv-dorn orqc?” 36 Ninh mbuo ziouc leih nqoi zuangx mienh, bieqc Yesu zueiz jienv wuov poux nzangv, dorh ninh mingh mi'aqv. Aengx maaih deix nzangv gan jienv mingh. 37 Mingh gau, liemh zeih borngz gorng domh nziaaux, buonc wuom jiez laangc nqomz bieqc nzangv. Wuom aav lamh buangv nzangv aqv. 38 Mv baac Yesu yiem nzangv-dueiv nzomz jienv nzomz-dauh m'njormh. Sai-gorx mingh heuc ninh nyie yaac gorngv, “Sai-Diex aah! Sai-Diex! Mbuo ndortv wuom daic nzengc aqv loh! Meih maiv nzauh fai?” 39 Yesu jiez sin daaih hatc nziaaux yaac hatc wuom-laangc, “Dingh aqv!” Nziaaux ziouc sienc mi'aqv. Wuom-laangc yaac dingh. Sekv nzengc mi'aqv. 40 Yesu naaic sai-gorx, “Meih mbuo weic haaix diuc gamh nziex? Meih mbuo corc maiv sienx kaux yie?” 41 Sai-gorx mbuo gengh! gamh nziex haic. Laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv laanh mienh haaix dauh orqv? Liemh nziaaux caux wuom-laangc yaac muangx ninh nyei waac.”

Maako 5

1 Yesu caux ninh nyei sai-gorx jiex wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn, taux Ge^laa^saa Deic. 2 Yesu cuotv nzangv wuov zanc, maaih laanh mienh yiem wuov zouv-gemh cuotv daaih buangh zuqc ninh. Naaiv laanh mienh maaih hieh guaiv mienv yiem ninh nyei sin. 3-4 Ziex nzunc mienh longc hlieqv-limc ndoh jienv buoz, hlieqv-kou kou jienv zaux, mv baac maiv maaih haaix dauh ndoh duqv jienv. Limc, ninh cutv dangx nzengc. Hlieqv-kou yaac wuotv nauv nzengc. Maiv maaih haaix dauh maaih qaqv gaux borngz duqv hingh ninh. 5 Ninh yiem wuov zouv-gemh yaac yiem mbong, lungh hnoi lungh muonz heuc jienv jiex naaiv jiex wuov, yaac zorqv la'bieiv guetv ninh ganh nyei sin. 6 Wuov laanh mienh corc yiem go nyei, ninh buatc Yesu ziouc tiux jienv mingh taux Yesu nyei nza'hmien gueic njiec baaix. 7 Ninh njiec qaqv heuc qiex mbui nyei, “Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu aah! Meih daaih yie naaiv zoux haaix nyungc? Yie ziangv jienv Tin-Hungh tov meih maiv dungx zeix yie.” 8 Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Yesu mbuox liuz ninh, “Hieh guaiv mienv aah! Cuotv naaiv laanh mienh daaih maah!” 9 Yesu ziouc naaic ninh, “Meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?” Ninh dau, “Yie nyei mbuox heuc ‘Guanh,’weic zuqc yie mbuo maaih camv haic.” 10 Ninh yaac qaqv tov Yesu maiv dungx zunc ninh mbuo cuotv naaiv norm deic-jaaix. 11 Maaih yietc domh guanh dungz yiem wuov jiex mbaiv lorz nyanc. 12 Mienv ziouc tov Yesu, “Bun yie mbuo mingh bieqc wuov guanh dungz maah!” 13 Yesu ziouc nqoi nzuih ninh mbuo. Hieh guaiv mienv ziouc cuotv wuov laanh mienh aengx bieqc dungz mi'aqv. Wuov guanh dungz, leih maiv go i cin dauh, ziouc tiux njiec kamx, ndortv koiv-dorn, daic nzengc mi'aqv. 14 Yungz dungz nyei mienh ziouc biaux mi'aqv, mingh zunh naaiv deix sic mbuox zingh gu'nyuoz caux zingh ga'nyiec nyei fiuv-laangz nyei mienh muangx. Mienh ziouc cuotv mingh mangc gaax maaih haaix nyungc sic cuotv. 15 Mingh taux Yesu wuov, ninh mbuo buatc zinh ndaangc zuqc guanh mienv muoqv wuov laanh mienh zuqv jienv lui-houx zueiz jienv wuov, benx mienh longx mienh aqv. Ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 16 Buatc naaiv deix sic cuotv nyei mienh gorngv mbuox zinh ndaangc maaih mienv wuov laanh mienh nyei jauv caux dungz nyei sic bun zuangx mienh muangx. 17 Ninh mbuo ziouc tov Yesu cuotv ninh mbuo nyei deic-jaaix. 18 Yesu bieqc nzangv wuov zanc, dongh zinh ndaangc maaih mienv yiem sin wuov laanh mienh tov Yesu, “Yie tov caux meih mingh oc.” 19 Mv baac Yesu maiv laengz nzuih, mbuox ninh, “Oix zuqc nzuonx biauv gorngv mbuox meih nyei hmuangv doic Ziouv hnangv haaix nor tengx, hnangv haaix nor korv-lienh meih.” 20 Wuov laanh mienh ziouc mingh aqv. Mingh gormx Totv^mbu^li Saengv zunh mbuox mienh Yesu hnangv haaix nor tengx ninh. Zuangx mienh mbuoqc horngh haic aqv.

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

21 Yesu bieqc nzangv nzuonx wuov ngaanc ziqc koiv-dorn, maaih mienh camv nyei yiem wuov koiv-dorn hlen weih gormx Yesu. 22 Maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh, mbuox heuc Yailatv, daaih taux. Yietv buatc Yesu, ninh ziouc mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen 23 qaqv tov ninh, “Yie nyei sieqv butv baengc hniev haic, oix daic aqv. Tov meih mingh maan jienv ninh, zorc ninh nyei baengc longx, njoux cuotv ninh nyei maengc maah!” 24 Yesu ziouc gan jienv ninh mingh aqv. Mienh camv! haic gan jienv mingh, mbengx zuqc Yesu. 25 Maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx, hoic ninh kouv haic. 26 Lorz ndie-sai camv nyei zorc, zungv zaaux nzengc ninh nyei nyaanh. Baengc yaac maiv heng jienv njiec, zungv jaa hniev. 27 Wuov dauh m'sieqv dorn haiz mienh gorngv jiex Yesu nyei jauv, ninh ziouc mbengx jienv bieqc wuov guanh mienh. Ninh mingh taux Yesu nyei nqa'haav nqaang hluo Yesu nyei lui, 28 yaac yiem hnyouv hnamv, “Da'faanh yie hluo zuqc ninh nyei lui hnangv, yie nyei baengc ziouc longx aqv.” 29 Yietv hluo liuz, ninh hlutv nyei nziaamv ziouc liemh zeih dingh mi'aqv. Yaac haiz ganh nyei sin zaangc baengc longx nzengc mi'aqv. 30 Yesu liemh zeih hiuv duqv maaih deix ninh nyei qaqv cuotv mingh tengx mienh zorc baengc, ninh ziouc yiem zuangx mienh gu'nyuoz guinh sin yaac naaic, “Haaix dauh hluo zuqc yie nyei lui?” 31 Ninh nyei sai-gorx mbuo dau, “Sai-Diex aah! Mienh ndongc naaic camv mbengx zuqc Sai-Diex. Meih corc gorngv, ‘Haaix dauh hluo zuqc yie?’” 32 Mv baac Yesu mangc naaiv mangc wuov, mangc gaax, haaix dauh hluo zuqc ninh. 33 Wuov dauh m'sieqv dorn hiuv duqv Yesu hnangv haaix nor tengx ninh, ziouc gamh nziex haic, sin zinx nzengc, daaih gueic njiec Yesu nyei zaux-hlen, yaac zorqv ninh nyei jauv-louc gorngv nzengc mbuox Yesu. 34 Yesu gorngv mbuox ninh, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx mi'aqv. Baengh orn nyei nzuonx aqv oc. Meih nyei baengc tuix nzengc aqv.” 35 Yesu corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih deix mienh yiem gunv wuic dorngh wuov dauh mienh, Yailatv, nyei biauv, daaih mbuox Yailatv, “Meih nyei sieqv daic mi'aqv. Maiv zuqc la'nyauv fin-saeng aqv.” 36 Yesu maiv muangx ninh mbuo nyei waac. Ninh gorngv mbuox gunv wuic dorngh nyei mienh, “Maiv dungx gamh nziex. Kungx oix zuqc sienx hnangv.” 37 Ninh yaac maiv bun haaix dauh gan ninh mingh. Kungx dorh Bide, Yaagorpc caux Yaagorpc nyei youz, Yo^han, mingh hnangv. 38 Mingh taux wuic dorngh nyei mienh gox nyei biauv, Yesu buatc mienh lunc nzengc, yaac mbiouh mbiouh nyei nyiemv. 39 Yesu bieqc mingh mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo zoux haaix nyungc lunc nzengc? Weic haaix diuc mbiouh mbiouh nyei nyiemv? Naaiv dauh fu'jueiv maiv zeiz daic. Ninh m'njormh hnangv.” 40 Mv baac zuangx mienh jatv Yesu, Yesu ziouc zunc ninh mbuo cuotv nzengc, aengx dorh wuov dauh fu'jueiv nyei diex maac caux ninh nyei buo dauh sai-gorx gan ninh bieqc fu'jueiv yiem wuov norm dorngx. 41 Yesu nanv jienv wuov dauh fu'jueiv nyei buoz yaac gorngv “Taa^li^taa ku^mi!” (eix leiz se “Sieqv-faix aah! Yie mbuox meih, jiez sin daaih maah!”) 42 Wuov dauh sieqv liemh zeih jiez sin daaih yangh jauv aqv. Wuov zanc ninh nyei hnyangx-jeiv duqv ziepc nyeic hnyangx. Naaiv deix sic cuotv daaih, zuangx mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic aqv. 43 Yesu hatc ninh mbuo cin-maanc maiv dungx gorngv naaiv deix sic mbuox haaix dauh, yaac gorngv, “Lorz deix ga'naaiv bun naaiv dauh sieqv nyanc oc.”

Maako 6

1 Yesu leih wuov norm dorngx, aengx nzuonx ninh ganh nyei buonv-mungv. Ninh nyei sai-gorx yaac gan jienv mingh. 2 Taux Dingh Gong Hnoi ninh yiem wuov wuic dorngh njaaux mienh. Mienh camv yiem wuov, haiz ninh njaaux ziouc peix fuc haic. Ninh mbuo gorngv, “Ninh yiem haaix duqv naaiv deix banh zeic? Ninh duqv nyei cong-mengh se haaix nyungc cong-mengh cingx haih zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic? 3 Ninh zoux wuov dauh ndiangx-zaangc maiv zeiz? Zoux Maa^li^yaa nyei dorn, Yaagorpc, Yosepv, Yu^ndaatc caux Simon nyei gorx maiv zeiz? Ninh nyei muoc maiv zeiz caux mbuo yiem naaiv fai?” Ninh mbuo ziouc nqemh ninh aqv. 4 Yesu mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh mingh taux haaix maaih mienh taaih. Kungx ganh nyei buonv-mungv, ganh nyei cien-ceqv caux biauv zong mienh maiv taaih hnangv.” 5 Yiem wuov norm dorngx Yesu maiv haih zoux mbuoqc horngh nyei sic aqv. Maaih dauh baav butv-baengc mienh ninh maan jienv zorc longx hnangv. 6 Ninh gengh mbuoqc horngh haic weic zuqc naaiv deix mienh maiv sienx ninh. Yesu ziouc laangz jiex laangz mingh gormx wuov norm dorngx njaaux mienh.

Yesu Paaiv Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Cuotv Mingh Zunh Doz

7 Ninh heuc wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv, paaiv ninh mbuo yietc doix yietc doix nyei cuotv mingh. Ninh yaac bun sai-gorx mbuo maaih hatc maaz zunc hieh guaiv mienv cuotv, 8 yaac mbuox ninh mbuo, “Cuotv jauv, maiv dungx dorh haaix nyungc mingh, kungx dorh biaav-mbiaac hnangv. Maiv dungx dorh bienh fuix, fai mbuoqc jorngx. Yaac maiv dungx zorqv nyaanh dapv mbuoqc dorh mingh. 9 Oix zuqc daapc jienv heh, mv baac maiv dungx dorh lui-yienc. 10 Bieqc haaix norm biauv, oix zuqc hitv wuov norm biauv taux cuotv wuov norm dorngx. 11 Meih mbuo mingh taux haaix norm dorngx, se gorngv yiem wuov nyei mienh maiv zipv meih mbuo yaac maiv muangx meih mbuo nor, oix zuqc cuotv wuov norm dorngx yaac fengx guoqv zaux nyei nie-mbung guangc wuov, weic zoux zorng-zengx bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo dorngc.” 12 Sai-gorx mbuo ziouc cuotv mingh njaaux mienh oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. 13 Ninh mbuo zunc mienv cuotv camv haic, yaac longc ga'lanv youh hietv baengc mienh nyei sin, zorc longx mienh camv nyei baengc.

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Zuqc Daix Daic

14 Helotv Hungh muangx haiz naaiv deix jauv weic zuqc Yesu nyei mengh dauh sing mingh taux norm-norm dorngx. Maaih deix mienh gorngv, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han aengx nangh daaih, ninh cingx daaih maaih naaiv nyungc qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic.” 15 Mv baac maaih deix gorngv, “Ninh se E^li^yaa.” Aengx maaih deix gorngv, “Ninh se yietc dauh douc waac mienh, hnangv loz-hnoi tengx Tin-Hungh douc waac wuov deix mienh nor.” 16 Helotv haiz liuz naaiv deix waac, ninh gorngv, “Dongh yie heuc baeng hngaqv ndutv m'nqorngv wuov dauh Yo^han daic mingh aengx nangh daaih.” 17 Zinh ndaangc, Helotv paaiv mienh mingh zorqv Yo^han ndoh jienv dorh mingh wuonx loh. Helotv hnangv naaiv nor zoux se laaix He^lo^ndietc. He^lo^ndietc zoux Helotv nyei youz, Filipv, nyei auv mv baac Helotv ganh longc zoux auv. 18 Yo^han zanc-zanc mbuox Helotv, “Meih maiv maaih leiz longc meih nyei youz nyei auv benx meih nyei auv.” 19 Weic naaiv He^lo^ndietc nipc win oix daix Yo^han. Mv baac maiv haih daix, 20 weic zuqc Helotv gamh nziex Yo^han, hiuv duqv Yo^han se kuv mienh, cing-nzengc mienh, ziouc beu jienv ninh nyei maengc aqv. Helotv haaix zanc haiz Yo^han gorngv, ninh haiz hnyouv maiv henh, mv baac corc a'hneiv muangx nyei. 21 Zoux gau, He^lo^ndietc duqv qangx jaauv win. Taux Helotv nyei sih nyietv-hnoi, Helotv mbenc hnaangx cingv ninh nyei domh jien caux domh baeng-bieiv caux yiem Gaa^li^li Saengv zoux hlo nyei mienh daaih zoux kaeqv. 22 Wuov zanc, He^lo^ndietc nyei sieqv bieqc daaih cangx heix, zoux bun Helotv caux ninh nyei kaeqv mienh horpc hnyouv haic. Helotv ziouc gorngv mbuox wuov dauh sieqv, “Oix longc haaix nyungc gunv tov aqv. Tov haaix nyungc yie ziouc bun wuov nyungc meih aqv.” 23 Helotv Hungh ziouc laengz ngaengc waac gorngv, “Maiv gunv meih tov haaix nyungc, liemh tov buonc yie gunv nyei deic-bung, yie ziouc bun meih aqv.” 24 Wuov dauh sieqv ziouc cuotv mingh naaic ninh nyei maa, “Yie oix zuqc tov haaix nyungc?” Ninh nyei maa dau, “Oix zuqc tov dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv.” 25 Wuov dauh sieqv liemh zeih siepv-siepv nyei nzuonx mingh mbuox Helotv Hungh, “Yie tov hungh diex ih zanc zorqv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han nyei m'nqorngv an jienv torqv-sienx dorh daaih bun yie.” 26 Hungh diex haiz naaiv deix waac ninh nzauh haic. Mv baac laaix ninh dorng jienv kaeqv mienh laengz liuz ngaengc waac, ninh maiv haih ngaengc wuov dauh sieqv tov nyei waac. 27 Ninh ziouc liemh zeih paaiv dauh baeng mingh zorqv Yo^han nyei m'nqorngv dorh daaih. Baeng ziouc mingh wuov loh hngaqv ndutv Yo^han nyei m'nqorngv 28 an jienv torqv-sienx dorh daaih bun wuov dauh sieqv. Sieqv yaac bun ninh nyei maa. 29 Yo^han nyei sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc mingh zorqv Yo^han nyei sei dorh mingh zangx.

Yesu Uix Biaa Cin Laanh Mienh

30 Gong-Zoh mbuo nzuonx taux Yesu wuov, zorqv ninh mbuo zoux nyei caux njaaux nyei yietc zungv gorngv bun Yesu muangx. 31 Weic zuqc mienh camv haic mingh mingh daaih daaih, Yesu mbuo liemh maiv maaih ziangh hoc nyanc hnaangx. Yesu ziouc mbuox sai-gorx, “Mbuo ganh mingh lengh nyei dorngx, ziouc duqv hitv deix kuonx aqv.” 32 Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv nzaeng jienv mingh lengh nyei dorngx. 33 Mv baac mienh camv buatc ninh mbuo mingh yaac zieqv duqv ninh mbuo. Norm-norm mungv nyei mienh ziouc tiux jienv gan mbienx mingh, zungv taux ndaangc Yesu mbuo oix mingh wuov norm dorngx. 34 Yesu cuotv nzangv faaux mbienx mingh, buatc mienh camv haic. Ninh haiz korv-lienh haic ninh mbuo, buatc ninh mbuo hnangv ba'gi yungh maiv maaih ziouv goux nor. Ninh ziouc jiez gorn njaaux camv-nyungc ninh mbuo. 35 Lungh maanz-hmuangx, Yesu nyei sai-gorx daaih mbuox ninh, “Lungh aav lamh hmuangx aqv. Naaiv yaac lengh nyei dorngx. 36 Tov mbuox zuangx mienh mingh aqv, mbuox ninh mbuo mingh naaiv deix dorngx nyei ndeic-liuh jorm caux laangz bun ninh mbuo ganh maaiz nyanc.” 37 Yesu dau, “Meih mbuo ganh lorz bun ninh mbuo nyanc maah!” Ninh mbuo naaic, “Sai-Diex oix yie mbuo longc nyic baeqv hnoi nyei gong-zinh maaiz bun ninh mbuo nyanc fai?” 38 Yesu ziouc naaic ninh mbuo, “Mingh mangc gaax, meih mbuo maaih mbu'ziex norm njuov?” Ninh mbuo mangc liuz ziouc gorngv, “Maaih biaa norm njuov caux i dauh mbiauz.” 39 Yesu heuc sai-gorx mbuo mbuox zuangx mienh zueiz jienv maaih miev nyei dorngx benx yietc mbomz yietc mbomz nyei. 40 Maaih deix, yietc mbomz maaih yietc baeqv laanh. Maaih deix hmz ziepc laanh. 41 Yesu ziouc zorqv wuov deix biaa norm njuov caux i dauh mbiauz, cau hmien mangc lungh, laengz zingh Tin-Hungh liuz, ziouc maeqv nqoi njuov bun sai-gorx bun nqoi zuangx mienh. Wuov deix mbiauz ninh yaac bun nqoi zuangx mienh. 42 Zuangx mienh duqv nyanc beuv nzengc. 43 Nyanc zengc wuov deix njuov caux mbiauz, sai-gorx mbuo siou daaih duqv ziepc nyeic ndaan buangv. 44 Nyanc njuov nyei mienh, m'jangc dorn maaih biaa cin dauh.

Yesu Yangh Wuom-Minc

45 Yesu liemh zeih beqv sai-gorx mbuo bieqc nzangv mingh ndaangc, jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn, mingh Mbetc^sai^ndaa Mungv. Ninh ganh yiem wuov heuc mienh bun nzaanx nzuonx nzengc. 46 Yesu leih nqoi ninh mbuo, ziouc faaux mbong-aiv mingh yiem wuov daux gaux. 47 Lungh maanz-hmuangx, sai-gorx mbuo nyei nzangv yiem wuov koiv-dorn mbu'ndongx, Yesu ganh yiem wuov mbienx. 48 Ninh buatc sai-gorx mbuo nzaeng nzangv kouv haic, weic zuqc nziaaux maiv sunx. Lungh aav lamh njang, buo norm taux juqv norm ziangh hoc nyei dorngx, Yesu yangh wuom-minc mingh sai-gorx mbuo wuov. Yesu jang-jang oix yangh ninh mbuo ga'hlen jiex, 49 mv baac sai-gorx mbuo buatc ninh yangh wuom-minc daaih, laaic janx-daic njoiz ziouc waiz-waiz nyei nauc, 50 weic zuqc ninh mbuo yietc zungv buatc ninh ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. Yesu liemh zeih gorngv mbuox ninh mbuo, “Bungx hnyouv maah! Se yie. Maiv dungx gamh nziex.” 51 Ninh ziouc caux ninh mbuo bieqc nzangv. Nziaaux yaac dingh mi'aqv. Sai-gorx mbuo gengh! mbuoqc horngh haic aqv, 52 weic zuqc ninh mbuo maiv bieqc hnyouv Yesu maeqv njuov uix biaa cin laanh mienh nyei eix leiz. Ninh mbuo nyei hnyouv ngaengc haic.

Yesu Yiem Gen^ne^saa^letv Zorc Baengc

53 Yesu mbuo jiex wuov ngaanc ziqc koiv-dorn ziouc taux Gen^ne^saa^letv Deic, dingh jienv nzangv wuov. 54 Cuotv nzangv wuov zanc, mienh zieqv duqv Yesu, 55 ziouc tiux mingh gormx wuov norm deic-bung. Ninh mbuo haiz gorngv Yesu yiem haaix ziouc zorqv jiuc gaeng butv-baengc mienh mingh taux wuov. 56 Maiv gunv Yesu mingh taux haaix norm domh mungv fiuv-laangz fai ndeic-liuh jorm, mienh dorh butv-baengc mienh mingh bueix wuov hei-horngc tov Yesu bun baengc mienh kungx hluo zuqc ninh nyei lui-juoqv. Haaix dauh hluo zuqc, baengc ziouc longx mi'aqv.

Maako 7

1 Maaih deix Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih gapv zunv Yesu wuov. 2 Ninh mbuo buatc maaih deix Yesu nyei sai-gorx nyanc hnaangx nyei ziangh hoc, maiv ei Faa^li^si Mienh nyei leiz-nyeic nzaaux buoz ndaangc, ziouc maaih uix. 3 (Faa^li^si Mienh caux yietc zungv Yiutai Mienh ei ninh mbuo ong-taaix nyei ei-douh zoux. Maiv ei leiz-nyeic nzaaux buoz, ninh mbuo zungv maiv nyanc hnaangx. 4 Mingh hei nzuonx daaih, se gorngv maiv ei leiz-nyeic nzaaux buoz ndaangc, ninh mbuo maiv nyanc hnaangx. Aengx maaih camv-nyungc leiz ninh mbuo oix zuqc gan. Oix zuqc ei leiz-nyeic nzaaux caeng-yienv caux dongh siqv jaa-sic.) 5 Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng ziouc naaic Yesu, “Meih nyei sai-gorx mbuo weic haaix diuc maiv gan ong-taaix mbuo nyei ei-douh zoux? Nyanc hnaangx nyei ziangh hoc, ninh mbuo nyei buoz maaih uix yaac maiv nzaaux?” 6 Yesu dau ninh mbuo, “Douc waac mienh, I^saa^yaa, gorngv duqv horpc meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh. Ninh fiev jienv gorngv, ‘Naaiv deix mienh longc nzuih taaih yie, mv baac ninh mbuo nyei hnyouv leih duqv yie go haic. 7 Ninh mbuo zaangc yie se maiv lamh longc. Ninh mbuo zorqv mienh ganh liepc daaih nyei leiz dorngx yie nyei leiz njaaux. 8 Meih mbuo guangc Tin-Hungh nyei leiz-latc, aengx longc mienh ganh liepc daaih nyei ei-douh.” 9 Yesu aengx gorngv, “Meih mbuo guai mbiangx-nziaaux cingx daaih guangc Tin-Hungh nyei leiz-latc weic ei jienv meih mbuo ganh nyei ei-douh zoux. 10 Weic zuqc Mose gorngv, ‘Oix zuqc tongx nimc meih mbuo nyei diex maac.’ Yaac gorngv, ‘Haaix dauh zioux ninh nyei die fai maa, oix zuqc daix wuov dauh guangc.’ 11 Mv baac meih mbuo gorngv, se gorngv maaih laanh mienh maaih haaix nyungc ga'naaiv haih longc tengx ninh nyei die fai maa mv baac ninh gorngv, ‘Naaiv se go^laa^mbaan,’ (eix leiz se fungx bun Tin-Hungh mi'aqv,) 12 meih mbuo ziouc maiv bun ninh zoux haaix nyungc tengx ninh nyei die fai maa. 13 Meih mbuo hnangv naaic gan meih mbuo nyei ei-douh zoux ziouc bun Tin-Hungh nyei waac maiv lamh longc. Aengx maaih camv-diuc jauv meih mbuo yaac fih hnangv nyei zoux.”

Haaix Nyungc Haih Zoux Bun Mienh Maaih Uix

14 Yesu aengx heuc zuangx mienh daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo yietc zungv muangx yie oc, yaac oix zuqc mengh baeqc. 15 Maiv maaih haaix nyungc nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv haih bun mienh maaih uix. Kungx yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih nyei, haih bun mienh maaih uix hnangv. 16 Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx oc.” 17 Yesu leih zuangx mienh bieqc biauv wuov zanc, ninh nyei sai-gorx tov ninh porv mengh naaiv joux waac-beiv, beiv haaix nyungc. 18 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo za'gengh hnangv ninh mbuo nor, maiv bieqc hnyouv fai? Meih mbuo maiv hiuv fai? Maiv maaih haaix nyungc nyanc bieqc nzuih nyei ga'naaiv haih bun mienh maaih uix. 19 Nyanc nyei ga'naaiv maiv zeiz bieqc hnyouv, kungx bieqc ga'sie-mbuoqc hnangv ziouc bungx cuotv mi'aqv.” (Yesu hnangv naaiv nor gorngv ninh bun cing nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv maiv maaih uix). 20 Yesu aengx gorngv, “Se yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv nyei jauv bun mienh maaih uix. 21 Weic zuqc mienh yiem hnyouv gu'nyuoz hnamv cuotv waaic sic, hienx sieqv hienx dorn, zoux zaqc, daix mienh, hienx auv hienx nqox, 22 mauv ga'naaiv, zoux waaic sic, nduov mienh, zoux maiv luonx horngc, mueic jieqv, gorngv waac-huv, ceng-hlo, maiv gunv zinh hoz. 23 Naaiv deix yietc zungv waaic sic se yiem mienh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih bun mienh maaih uix.”

Yesu Tengx Dauh Janx-Muangz Nyei Sieqv Zunc Mienv Cuotv

24 Yesu leih wuov norm dorngx aengx mingh taux Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei deic, bieqc norm biauv. Ninh maiv oix mienh hiuv duqv ninh yiem naaic mv baac bingx maiv mbueiz aqv. 25 Maaih dauh Janx-muangz, ninh nyei sieqv zuqc hieh guaiv mienv muoqv. Wuov dauh Janx-muangz haiz mienh gorngv Yesu zoux nyei sic, ziouc liemh zeih daaih taux, mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen. 26 Naaiv dauh m'sieqv dorn se Janx, yiem Silie Saengv nyei Fi^ni^sie Deic cuotv seix. Ninh tov Yesu zunc muoqv ninh nyei sieqv wuov dauh mienv cuotv. 27 Mv baac Yesu dau, “Oix zuqc bun fu'jueiv nyanc beuv ndaangc. Maiv horpc zuqc zorqv fu'jueiv nyei hnaangx zoi bun juv nyanc.” 28 Naaiv dauh Janx-muangz gorngv, “Domh Gorx aac, juv m'daaih yiem dieh ndiev nzauz fu'jueiv nyei hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc.” 29 Yesu ziouc mbuox ninh, “Weic zuqc meih dau wuov joux waac, gunv nzuonx biauv aqv. Mienv zungv cuotv meih nyei sieqv nyei sin mi'aqv.” 30 Wuov dauh Janx-muangz ziouc nzuonx biauv, buatc ninh nyei fu'jueiv bueix jienv wuov coux. Mienv za'gengh cuotv mi'aqv.

Yesu Zorc Longx Dauh M'normh Ndung Nyei Ga'naaiv-Hngongx

31 Yesu ziouc leih nqoi Tailaqv Deic jiex Sai^ndorn Zingh, yangh Totv^mbu^li Saengv mingh Gaa^li^li Koiv-Dorn. 32 Maaih deix mienh dorh dauh m'normh ndung, mbietc louc nyei mienh daaih tov Yesu maan jienv ninh. 33 Yesu ziouc dorh wuov dauh mienh cuotv mingh lengh nyei dorngx, leih nqoi zuangx mienh. Ninh longc buoz-ndoqv coqv jienv wuov dauh nyei i bung m'normh kuotv. Aengx tuiv wuom-nzuih daaih zaah jienv wuov dauh nyei mbietc. 34 Yesu ziouc cau hmien mangc gu'nguaaic lungh, tauv domh qiex, aengx gorngv mbuox wuov dauh mienh, “E^faa^taa!”(eix leiz se, “Koi nqoi maah!”) 35 Wuov dauh mienh liemh zeih haih muangx duqv haiz. Mbietc yaac longx mi'aqv. Gorngv duqv waac junh aqv. 36 Yesu hatc zuangx mienh maiv dungx gorngv mbuox haaix dauh. Mv baac ninh yietc zei hatc, ninh mbuo yietc zei gorngv mbuox mienh camv. 37 Duqv haiz nyei mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic. Ninh mbuo gorngv, “Yesu zoux haaix nyungc za'gengh zoux duqv longx haic! Liemh m'normh ndung nyei mienh ninh zorc longx, haih muangx duqv haiz. Ga'naaiv-hngongx yaac haih gorngv waac.”

Maako 8

1 Yiem wuov deix hnoi mienh camv haic aengx gapv zunv. Zoux gau, ninh mbuo maiv maaih haaix nyungc nyanc aqv. Yesu ziouc heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih yaac mbuox ninh mbuo, 2 “Yie korv-lienh haic naaiv deix mienh. Ninh mbuo daaih caux yie yiem duqv buo hnoi aqv. Ih zanc yaac maiv maaih haaix nyungc nyanc. 3 Se gorngv yie bun ninh mbuo hnyouv sie jienv nzuonx biauv, nzauh heix taux ndaamv-jauv mau haic, haih king mv bei. Maaih deix yaac yiem go nyei daaih.” 4 Ninh nyei sai-gorx mbuo dau, “Yiem naaiv deic-bung-huaang, haaix dauh haih lorz duqv ga'naaiv gaux bun ndongc naaic camv nyei mienh nyanc?” 5 Yesu naaic ninh mbuo, “Meih mbuo maaih mbu'ziex norm njuov?” Ninh mbuo dau, “Maaih siec norm.” 6 Yesu ziouc heuc zuangx mienh zueiz jienv wuov ndau. Ninh zorqv wuov deix siec norm njuov daaih laengz zingh liuz Tin-Hungh, aengx maeqv nqoi cunv bun sai-gorx dorh mingh bun nqoi zuangx mienh. Sai-gorx mbuo ziouc dorh mingh bun nqoi zuangx mienh aqv. 7 Ninh mbuo aengx maaih i ziex dauh mbiauz-dorn. Yesu ziouc weic naaiv deix mbiauz laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc mbuox sai-gorx mbuo bun nqoi zuangx mienh. 8 Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Sai-gorx mbuo ziouc mingh siou nyanc zengc wuov deix daaih dapv buangv siec norm ndaan. 9 Nyanc nyei mienh leih maiv go biei cin laanh. Yesu heuc zuangx mienh bun nzaanx liuz, 10 ziouc caux ninh nyei sai-gorx liemh zeih bieqc nzangv mingh Ndaan^maa^nu^taa Deic.

Faa^li^si Mienh Tov Jangx-Hoc Mangc

11 Maaih deix Faa^li^si Mienh daaih lorz Yesu, ziouc jiez gorn caux Yesu nzaeng. Ninh mbuo oix seix ninh cingx daaih tov ninh bun norm yiem tin-dorngh daaih nyei jangx-hoc. 12 Yesu tauv jienv domh qiex gorngv, “Naaiv doic mienh weic haaix diuc tov norm jangx-hoc? Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie maiv bun jangx-hoc meih mbuo ih jaax nyei mienh mangc.” 13 Yesu ziouc leih nqoi ninh mbuo mi'aqv. Aengx bieqc nzangv nzaeng jienv mingh wuov ngaanc ziqc koiv-dorn.

Oix Zuqc Mbungh Faa^li^si Mienh Nyei Bingv Caux Helotv Hungh Nyei Bingv

14 Sai-gorx mbuo la'kuqv maiv dorh njuov mingh. Ninh mbuo yiem wuov nzangv kungx maaih nduqc norm njuov hnangv. 15 Yesu mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc faix fim, mbungh jienv Faa^li^si Mienh nyei bingv caux Helotv Hungh nyei bingv.” 16 Sai-gorx mbuo, laanh caux laanh gorngv, “Sai-Diex hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc mbuo maiv maaih njuov mv bei?” 17 Yesu hiuv duqv ninh mbuo hnangv haaix nor gorngv, ninh ziouc naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc caangh laangh gorngv maiv maaih njuov? Meih mbuo corc maiv mengh baeqc, maiv bieqc hnyouv fai? Meih mbuo za'gengh ndongc naaic hngongx? 18 Meih mbuo maaih m'zing yaac mangc maiv buatc? Maaih m'normh yaac muangx maiv haiz? Meih mbuo maiv jangx fai? 19 Yie maeqv nqoi biaa norm njuov bun biaa cin laanh mienh nyanc wuov zanc, meih mbuo siou nyanc zengc nyei, duqv mbu'ziex ndaan buangv?” Ninh mbuo dau, “Duqv ziepc nyeic ndaan.” 20 Yesu aengx naaic, “Yie maeqv nqoi siec norm njuov bun biei cin laanh mienh nyanc wuov nzunc, meih mbuo siou nyanc zengc wuov deix duqv mbu'ziex ndaan?” Ninh mbuo dau, “Duqv siec ndaan.” 21 Yesu aengx naaic, “Hnangv naaic, meih mbuo corc maiv gaengh mengh baeqc fai?” Yesu Yiem Mbetc^sai^ndaa Laangz Zorc

Dauh M'zing Maengh Nyei Mienh Longx

22 Yesu mbuo daaih taux Mbetc^sai^ndaa Laangz, maaih deix mienh ken dauh m'zing maengh nyei mienh daaih lorz Yesu, tov Yesu maan ninh. 23 Yesu ken jienv wuov dauh m'zing maengh nyei mienh cuotv ga'nyiec ziqc laangz ziouc tuiv wuom-nzuih zaah jienv ninh nyei m'zing, yaac longc buoz maan jienv naaic ninh, “Meih mangc duqv buatc deix haaix nyungc fai?” 24 Wuov dauh mienh cau hmien daaih mangc yaac gorngv, “Yie buatc mienh mv baac buatc ninh mbuo hnangv ndiangx nor, yangh mingh yangh daaih.” 25 Yesu aengx maan nzunc ninh nyei m'zing. Ninh ziouc qaqv mangc. Naaiv nzunc ziouc mangc duqv buatc aqv. Haaix nyungc yaac buatc duqv zien. 26 Yesu heuc ninh nzuonx biauv aengx hatc ninh, “Maiv dungx aengx bieqc laangz aqv oc.”

Bide Nyiemc Yesu

27 Jiex mingh, Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Si^saa^li^yaa Fi^lipv^poi Zingh nyei fiuv-laangz. Gan jauv mingh wuov zanc, Yesu naaic sai-gorx mbuo, “Mienh gorngv yie dongh haaix dauh?” 28 Ninh mbuo dau, “Maaih deix gorngv meih dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han. Maaih deix gorngv, E^li^yaa. Aengx maaih deix gorngv, benx dauh douc waac mienh.” 29 Yesu aengx naaic ninh mbuo, “Meih mbuo ni? Meih mbuo gorngv yie dongh haaix dauh?” Bide dau, “Meih dongh Giduc wuov dauh.” 30 Yesu ziouc hatc ninh mbuo, “Cin-maanc maiv dungx mbuox mienh yie dongh haaix dauh.”

Yesu Gorngv Ninh Oix Zuqc Siouc Kouv Yaac Oix Zuqc Daic

31 Yiem naaic daaih Yesu jiez gorn njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc siouc camv-nyungc kouv. Mienh gox caux sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix nqemh yie. Yie yaac oix zuqc mienh daix daic mv baac da'faam hnoi yie aengx nangh daaih.” 32 Ninh gorngv naaiv deix sic mengh nyei. Bide ziouc ken Yesu mingh pien deix kuinx ninh. 33 Mv baac Yesu huin nzuonx mangc jienv sai-gorx mbuo, yaac gorngv Bide, “Saadaan aah! Biaux nqoi maah! Meih hnamv nyei sic se maiv zeiz hnangv Tin-Hungh hnamv. Se hnangv baamh mienh hnamv cuotv nyei sic hnangv.” 34 Yesu ziouc heuc zuangx mienh caux ninh nyei sai-gorx mbuo daaih zunv yaac mbuox ninh mbuo, “Haaix dauh oix gan yie mingh oix zuqc siev jienv ninh ganh, ndaam jienv ninh nyei ziepc nzaangc jaax, gan yie mingh. 35 Haaix dauh kungx hnamv njoux ninh ganh nyei maengc hnangv, wuov dauh nyei maengc ziouc zuqc guangc. Mv baac haaix dauh weic yie yaac weic kuv fienx guangc ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc njoux duqv ninh nyei maengc. 36 Haaix dauh duqv nzengc lungh ndiev nyei ga'naaiv mv baac zuqc guangc ninh nyei maengc, wuov dauh duqv haaix nyungc maaih lamh longc? 37 Ninh maaih haaix nyungc haih tiuv duqv ninh nyei maengc nzuonx? 38 Yiem naaiv doic orqv haic, hieh hnyouv nyei mienh, se gorngv haaix dauh nyaiv yie yaac nyaiv yie njaaux nyei waac, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem yie nyei Die nyei njang-laangc, yaac caux cing-nzengc nyei fin-mienh daaih wuov zanc, ziouc nyaiv wuov dauh aqv.”

Maako 9

1 Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, souv jienv naaiv nyei mienh maaih deix zungv maiv gaengh daic ziouc duqv buatc Tin-Hungh maaih jienv nernh nyei qaqv daaih zoux Ziouv gunv mienh.”

Sai-Gorx Mbuo Buatc Yesu Tiuv Mi'aqv

2 Nqa'haav juqv hnoi, Yesu dorh jienv Bide, Yaagorpc caux Yo^han faaux norm mbong-hlang, lengh nyei dorngx. Sai-gorx mbuo mangc jienv wuov zanc, buatc Yesu tiuv nzengc mi'aqv. 3 Ninh nyei lui-houx mbopv baeqc nyei, zaengh zaengh wuov. Lungh ndiev maiv maaih haaix dauh haih nzox duqv ninh nyei lui-houx ndongc naaic baeqc. 4 Wuov deix buo dauh sai-gorx aengx buatc E^li^yaa caux Mose hinc cuotv yiem wuov caux Yesu gorngv waac. 5 Bide ziouc gorngv mbuox Yesu, “Sai-Diex aah! Yie mbuo yiem naaiv gengh longx haic. Tov bun yie mbuo zoux buo norm liuh, zoux norm bun meih, zoux norm bun Mose, aengx zoux norm bun E^li^yaa.” 6 Bide caux wuov deix sai-gorx gamh nziex haic, zungv maiv hiuv duqv oix zuqc gorngv haaix nyungc. 7 Maaih dorv mbuonx daaih om jienv ninh mbuo. Aengx maaih qiex yiem wuov mbuonx gorngv, “Naaiv se yie nyei Dorn-hnamv. Muangx ninh maah!” 8 Sai-gorx mbuo liemh zeih mangc naaiv mangc wuov, maiv buatc haaix dauh caux ninh mbuo yiem. Kungx buatc Yesu ganh hnangv. 9 Yiem mbong njiec daaih wuov zanc Yesu hatc ninh mbuo, “Maiv dungx gorngv meih mbuo buatc liuz naaiv deix sic mbuox haaix dauh. Zuov yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daic mingh aengx nangh daaih cingx daaih gorngv oc.” 10 Sai-gorx mbuo haiz liuz naaiv deix waac ziouc yiem hnyouv jangx jienv, laanh caux laanh gorngv, “‘Daic mingh aengx nangh daaih’wuov joux waac maaih haaix nyungc eix leiz?” 11 Sai-gorx mbuo ziouc naaic Yesu, “Njaaux leiz nyei fin-saeng weic haaix diuc gorngv E^li^yaa oix zuqc daaih ndaangc?” 12 Yesu dau, “E^li^yaa za'gengh daaih ndaangc, bun nyungc-nyungc nzuonx daaih hnangv loz wuov nor. Mv baac Ging-Sou weic haaix diuc fiev Baamh Mienh nyei Dorn oix zuqc siouc ziex nyungc kouv, yaac zuqc mienh nqemh? 13 Yie mbuox meih mbuo, E^li^yaa zungv taux daaih aqv. Mienh yaac sueih eix zoux bun ninh mi'aqv, hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor.”

Yesu Zunc Mienv Cuotv Dauh Dorn Nyei Sin

14 Yesu mbuo aengx nzuonx taux wuov deix sai-gorx mbuo wuov, buatc mienh camv haic weih gormx ninh mbuo. Aengx maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng yiem wuov caux ninh mbuo nzaeng. 15 Zuangx mienh yietv buatc Yesu, ninh mbuo gengh mbuoqc horngh haic yaac tiux jienv mingh zipv. 16 Yesu naaic ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo caux ninh mbuo nzaeng haaix nyungc?” 17 Yiem zuangx mienh gu'nyuoz, maaih laanh mienh dau, “Fin-Saeng aac, yie dorh yie nyei dorn daaih lorz meih weic zuqc maaih dauh hieh guaiv mienv muoqv ninh maiv haih gorngv waac. 18 Maiv gunv yiem haaix, mienv yaac muoqv ninh, zorqv ninh zong njiec ndau. Maaih wuom-nzuih mbiaauz cuotv, ninh yaac ngaatc jienv nyaah, ciou ngaengc nzengc. Yie tov meih nyei sai-gorx zunc mienv cuotv, mv baac ninh mbuo maiv haih zunc maiv cuotv.” 19 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo naaiv doic mienh aah! Meih mbuo za'gengh maiv sienx! Yie oix zuqc caux meih mbuo yiem ndongc haaix lauh? Yie oix zuqc nyienz meih mbuo taux haaix zanc? Dorh wuov dauh dorn daaih yie naaiv maah!” 20 Ninh mbuo ziouc dorh wuov dauh dorn daaih. Mienv yietv buatc Yesu, ziouc liemh zeih muoqv wuov dauh dorn ciou king njiec ndau mingh, njangx tin njangx deic nyei, yaac cuotv wuom-nzuih mbiaauz. 21 Yesu naaic wuov dauh dorn nyei die, “Ninh hnangv naaiv nor benx daaih ndongc haaix lauh?” Wuov dauh die dau, “Yiem faix nyei ziangh hoc benx daaih aqv. 22 Ziex nzunc wuov dauh hieh guaiv mienv muoqv ninh king bieqc douz-nzauc fai ndortv wuom, oix bun ninh daic. Se gorngv fin-saeng haih nor, tov korv-lienh yie mbuo, tengx yie mbuo maah!” 23 Yesu gorngv, “Meih naaic, ‘Se gorngv meih haih?’ Da'faanh haaix dauh sienx, ninh nyungc-nyungc zoux duqv nyei.” 24 Wuov dauh dorn nyei die liemh zeih heuc jienv gorngv, “Yie sienx nyei, mv baac dongh yie sienx maiv taux nyei, tov meih tengx yie haih sienx.” 25 Yesu buatc zuangx mienh mbengx jienv daaih fatv haic ziouc hatc wuov dauh hieh guaiv mienv. Ninh gorngv, “Meih naaic dauh m'normh ndung, ga'naaiv-hngongx mienv aah! Yie hatc meih cuotv naaiv dauh dorn daaih, yietc liuz maiv dungx muoqv ninh aqv.” 26 Mienv waiz-waiz nyei heuc, aengx muoqv wuov dauh dorn ciou kouv haic, ziang naaic cuotv mi'aqv. Buatc wuov dauh dorn hnangv janx-daic nor. Mienh camv ziouc gorngv, “Ninh daic mi'aqv loh!” 27 Mv baac Yesu nanv jienv ninh nyei buoz, ken jiez sin daaih. Ninh ziouc souv jienv aqv. 28 Nqa'haav Yesu bieqc biauv, sai-gorx mbuo bingx jienv naaic ninh, “Yie mbuo weic haaix diuc zunc wuov dauh mienv maiv cuotv?” 29 Yesu dau, “Oix zuqc daux gaux cingx daaih haih zunc duqv naaiv nyungc mienv cuotv. Maiv maaih ganh nyungc za'eix aqv.”

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

30 Yesu mbuo leih nqoi wuov norm dorngx aengx jiex Gaa^li^li Saengv. Yesu maiv oix haaix dauh hiuv duqv ninh yiem haaix, 31 weic zuqc ninh njaaux jienv ninh nyei sai-gorx. Ninh gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zungv oix zuqc jiu bun mienh. Ninh mbuo oix daix yie mv baac nqa'haav buo hnoi yie oix nangh daaih.” 32 Mv baac sai-gorx mbuo maiv mengh baeqc naaiv joux waac nyei eix leiz yaac gamh nziex maiv naaic Yesu.

Haaix Dauh Zoux Gauh Hlo Jiex

33 Ninh mbuo mingh taux Kaa^be^naa^um Mungv. Bieqc biauv mingh, Yesu ziouc naaic ninh nyei sai-gorx mbuo, “Gan jauv daaih wuov zanc, meih mbuo nzaeng haaix nyungc?” 34 Mv baac ninh mbuo maiv ko lo weic zuqc gan jauv daaih wuov zanc ninh mbuo nzaeng haaix dauh zoux gauh hlo jiex. 35 Yesu ziouc zueiz njiec, heuc ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih zunv ziouc mbuox ninh mbuo, “Haaix dauh oix zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc bun ganh zoux faix jiex yaac zoux zuangx mienh nyei bou.” 36 Yesu aengx ken dauh fu'jueiv daaih souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx yaac hlorpv jienv mbuox sai-gorx mbuo, 37 “Haaix dauh dengv yie nyei mbuox zipv dauh naaiv deix faix nyei fu'jueiv, wuov dauh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie, maiv daan zipv yie, ninh yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh.”

Haaix Dauh Maiv Caux Mbuo Doix-Dekc Se Tengx Mbuo

38 Yo^han mbuox Yesu, “Sai-Diex aah! Yie mbuo buatc dauh mienh longc meih nyei mbuox zunc mienv cuotv. Yie mbuo ziouc laanh ninh, maiv bun zoux, weic zuqc ninh maiv zeiz zoux mbuo nyei guanh.” 39 Yesu mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx laanh ninh, weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih longc yie nyei mbuox zoux liuz mbuoqc horngh nyei sic, nduqc dangh hnangv daaux nzuonx daaih gorngv doqc yie. 40 Weic zuqc haaix dauh maiv caux mbuo doix-dekc, wuov dauh se tengx mbuo aqv. 41 Yie mbuox zien meih mbuo, haaix dauh bun zaanv wuom meih mbuo hopv weic zuqc meih mbuo guei Giduc, wuov dauh nyei zingh nyeic maiv haih ndortv.”

Nduov Mienh Baamz Zuiz Nyei Sic

42 “Se gorngv haaix dauh nduov yietc dauh naaiv deix sienx yie nyei fu'jueiv-faix baamz zuiz, zorqv domh morc ndiux jienv wuov dauh nyei jaang, bungx njiec koiv gauh longx. 43 “Se gorngv meih nyei buoz nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv buoz mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv buoz mv baac ndortv deic nyuoqc, bieqc yietc liuz zieqc jienv nyei douz. 44 Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei. 45 “Se gorngv meih nyei zaux nduov meih baamz zuiz, oix zuqc hngaqv guangc. Zoqc jieqv zaux mv baac duqv yietc liuz nyei maengc corc gauh longx maaih i jieqv zaux mv baac zuqc zoi njiec deic nyuoqc. 46 Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei. 47 “Se gorngv meih nyei m'zing nduov meih baamz zuiz oix zuqc gueix guangc mingh. Zoqc norm m'zing mv baac duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv corc gauh longx maaih i norm m'zing yaac zuqc zoi njiec deic nyuoqc. 48 Yiem wuov nyanc ninh mbuo wuov deix gaeng-mau yietc liuz maiv daic. Buov ninh mbuo wuov nyungc douz yaac yietc liuz zieqc jienv nyei. 49 “Tin-Hungh oix longc douz bun dauh dauh mienh cing-nzengc, hnangv mienh zorqv nzauv an ziec nyei ga'naaiv weic bun wuov nyungc ga'naaiv cing-nzengc, maiv maaih uix nor. 50 “Nzauv se longx nyei. Mv baac se gorngv nzauv nyei mueix tuix zaamv mingh, hnangv haaix nor noic duqv nzaaih daaih? Nzauv hnangv haaix nor bun nyanc hopv maaih mueix, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor laanh caux laanh zoux horpc, laanh caux laanh horpc fim dongh eix nyei yiem.”

Maako 10

1 Yesu cuotv wuov norm dorngx mingh Yu^ndie Saengv aengx jiex Jor^ndaen Ndaaih. Mienh camv haic aengx daaih gapv zunv ninh wuov. Ninh ziouc hnangv yietc gau nor, njaaux ninh mbuo. 2 Maaih deix Faa^li^si Mienh daaih oix seix Yesu ziouc naaic, “Nqox leih ninh nyei auv se horpc mbuo nyei leiz nyei fai?” 3 Yesu dau, “Mose hnangv haaix nor mbuox meih mbuo?” 4 Ninh mbuo dau, “Mose bun nqox fiev zeiv leih cai sou bun auv ziouc heuc auv mingh mi'aqv.” 5 Yesu mbuox ninh mbuo, “Se laaix meih mbuo hnyouv ngaengc Mose cingx daaih fiev naaiv diuh leiz. 6 Mv baac zinh ndaangc Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, ‘Tin-Hungh zeix mienh daaih benx m'jangc m'sieqv.’ 7 ‘Weic naaiv m'jangc dorn dorng jaa, leih ninh nyei diex maac, caux jienv ninh nyei auv gapv daaih. 8 Ninh mbuo i dauh ziouc benx yietc dauh mi'aqv.’Hnangv naaic, ninh mbuo maiv zeiz i dauh aqv. Benx yietc dauh hnangv. 9 Weic naaiv, Tin-Hungh gapv daaih nyei cai-doix, maiv dungx bun mienh caeqv nqoi.” 10 Bieqc biauv mingh wuov zanc, sai-gorx mbuo tov Yesu gorngv mengh naaiv diuc jauv. 11 Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Haaix dauh leih ninh nyei auv, aengx mingh longc siang-auv, ninh se hienx auv hnangv, yaac dorngc ninh nyei loz-auv. 12 Auv yaac fih hnangv nyei. Se gorngv leih ninh nyei nqox aengx longc siang-nqox, ninh se hienx nqox hnangv.”

Yesu Buang Waac Fu'jueiv

13 Maaih deix mienh dorh fu'jueiv daaih lorz Yesu, oix Yesu maan ninh mbuo, mv baac sai-gorx mbuo gorngv wuov deix mienh. 14 Yesu buatc ziouc qiex jiez haic, gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Gunv bun fu'jueiv daaih lorz yie. Maiv dungx laanh ninh mbuo saa. Weic zuqc haaix dauh longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, se hnangv naaiv deix fu'jueiv nor. 15 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh maiv hnangv dauh fu'jueiv longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, wuov dauh yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 16 Gorngv liuz, Yesu ziouc hlorpv fu'jueiv, yietc dauh yietc dauh maan jienv buang waac ninh mbuo.

Butv Zoih Nyei Mienh Lunx Mienh

17 Yesu aengx cuotv jauv wuov zanc, maaih laanh mienh tiux daaih, gueic njiec Yesu nyei nza'hmien naaic ninh, “Baengh Fim nyei Fin-Saeng aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx duqv yietc liuz nyei maengc?” 18 Yesu naaic ninh, “Meih weic haaix diuc heuc yie zoux baengh fim nyei mienh? Cuotv liuz Tin-Hungh, maiv maaih haaix dauh baengh fim. 19 Meih yaac hiuv duqv leiz-latc. Leiz-latc gorngv, ‘Maiv dungx daix mienh, maiv dungx hienx auv hienx nqox, maiv dungx zoux zaqc, maiv dungx zoux jaav zorng-zengx, maiv dungx pienx mienh, oix zuqc tongx nimc diex maac.’” 20 Wuov dauh mienh gorngv, “Fin-Saeng aac, naaiv deix leiz yie faix-faix nyei fiou taux ih zanc aqv.” 21 Yesu mangc jienv ninh, yaac hnamv ninh, ziouc gorngv, “Meih corc caa yietc nyungc maiv gaengh duqv zoux. Oix zuqc mingh maaic nzengc meih maaih nyei ga'naaiv, aengx zorqv wuov deix nyaanh bun mienh jomc mienh. Hnangv naaiv meih ziouc maaih jaaix nyei ga'naaiv siou jienv wuov tin-dorngh. Zoux liuz, daaih gan yie oc.” 22 Wuov dauh mienh yietv haiz naaiv joux waac, hmien mbienc nzengc, ziang naaic nzauh nzauh nyei mingh mi'aqv, weic zuqc ninh maaih jaa-dingh hoz haic. 23 Yesu huin mangc ninh nyei sai-gorx, mbuox ninh mbuo, “Butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 24 Sai-gorx mbuoqc horngh naaiv joux waac mv baac Yesu nzipc jienv gorngv, “Fu'jueiv aac, weic kaux zinh zoih wuov deix, za'gengh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 25 Lorh torh cunx jiex sim-mbiuic corc gauh hungh hec butv-zoih mienh bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 26 Sai-gorx mbuo gengh! mbuoqc horngh haic ziouc naaic, “Wuov nyungc, haaix dauh haih duqv njoux?” 27 Yesu mangc jienv ninh mbuo aengx gorngv, “Baamh mienh maiv haih njoux ganh mv baac Tin-Hungh haih nyei. Maanc sic Tin-Hungh haih zoux duqv nyei.” 28 Bide ziouc mbuox ninh, “Mangc gaax, yie mbuo guangc nzengc nyungc-nyungc daaih gan Sai-Diex.” 29 Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh weic yie yaac weic kuv fienx guangc biauv fai muoz-doic fai diex maac fai fu'jueiv fai lingh deic, 30 wuov dauh guangc naaiv deix yietc gouv, yiem naaiv seix ninh oix duqv yietc baeqv gouv. Oix duqv biauv, muoz-doic, maa, fu'jueiv, lingh deic, yaac zuqc mienh zoux doqc. Nqa'haav hingv ninh yaac duqv yietc liuz nyei maengc. 31 Mv baac yiem wuov ndaangc maaih mienh camv oix zuqc nzuonx nqa'haav, yiem nqa'haav maaih mienh camv duqv yiem wuov ndaangc.”

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

32 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Mingh wuov zanc, Yesu mingh ndaangc. Sai-gorx mbuo gan ninh mingh yaac mbuoqc horngh haic. Gan ninh mbuo mingh wuov deix mienh yaac gamh nziex nyei. Yesu aengx dorh wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh pien deix, gorngv nqa'haav hingv ninh ganh oix zuqc buangh nyei sic mbuox ninh mbuo. 33 Ninh gorngv, “Muangx oc. Mbuo mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Taux wuov, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc zuqc jiu bun sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo oix dingc daix ninh, yaac zorqv ninh jiu bun Janx. 34 Janx ziouc guatc doqc jatv ninh, tuiv wuom-nzuih naetv ninh, longc biaav-bin mborqv, yaac daix ninh. Mv baac nqa'haav buo hnoi ninh ziouc aengx nangh daaih.”

Yaagorpc Caux Yo^han Tov Yesu

35 Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, Yaagorpc caux Yo^han, daaih lorz Yesu yaac gorngv, “Sai-Diex aah! Yie mbuo oix meih ei jienv yie mbuo tov nyei waac zoux.” 36 Yesu dau, “Meih mbuo oix yie tengx meih mbuo zoux haaix nyungc?” 37 Ninh mbuo dau, “Meih faaux weic zoux hungh duqv njang-laangc wuov zanc, tov bun yie mbuo zueiz dauh meih nyei mbiaauc maengx, zueiz dauh meih nyei zaaix maengx oc.” 38 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo tov nyei meih mbuo maiv hiuv. Meih mbuo haih hopv dongh yie oix zuqc hopv wuov norm zaanv fai? Meih mbuo haih jiex dongh yie oix zuqc jiex wuov nyungc leiz fai?” 39 Ninh mbuo dau, “Yie mbuo haih nyei.” Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie hopv nyei zaanv meih mbuo za'gengh oix zuqc hopv. Yie jiex nyei leiz meih mbuo za'gengh oix zuqc jiex. 40 Mv baac yie maiv maaih leiz paaiv haaix dauh zueiz yie nyei mbiaauc maengx fai zaaix maengx. Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun haaix dauh zueiz, wuov deix duqv zueiz aqv.” 41 Wuov deix ziepc dauh sai-gorx haiz liuz naaiv deix sic, ziouc qiex jiez Yaagorpc caux Yo^han. 42 Yesu heuc ninh mbuo yietc zungv daaih nzoih yaac gorngv, “Meih mbuo hiuv duqv Janx funx zoux ninh mbuo nyei domh jien wuov deix longc hatc maaz gunv ninh mbuo. Zoux hlo wuov deix longc hatc maaz hatc ninh mbuo. 43 Mv baac, meih mbuo maiv horpc zuqc hnangv naaic. Haaix dauh oix duqv zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux meih mbuo nyei bou. 44 Haaix dauh oix zoux hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux zuangx mienh nyei nouh. 45 Weic zuqc liemh yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maiv zeiz daaih oix mienh fu-sux yie. Yie daaih fu-sux mienh yaac siev yie nyei maengc weic zuoqc mienh camv nzuonx.”

Yesu Zorc Mbaa^ti^me^atc Haih Mangc Duqv Buatc

46 Ninh mbuo mingh taux Ye^li^ko Zingh. Yesu caux jienv ninh nyei sai-gorx, aengx caux jienv mienh camv cuotv zingh wuov zanc, maaih dauh m'zing maengh nyei mienh zueiz jienv jauv-hlen tov nyaanh. Dongh Ti^me^atc nyei dorn wuov dauh Mbaa^ti^me^atc. 47 Ninh haiz gorngv, jiex jauv wuov dauh se Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, ninh ziouc heuc jienv gorngv, “Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, Yesu aah! Korv-lienh yie maah!” 48 Mienh camv nyei hemx ninh, mbuox ninh maiv dungx ko lo. Mv baac ninh jaa heuc gauh mbui deix, “Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie maah!” 49 Yesu ziouc dingh jienv yaac gorngv, “Heuc ninh daaih naaiv maah!” Ninh mbuo ziouc heuc wuov dauh m'zing maengh nyei mienh. Ninh mbuo gorngv, “Gunv bungx hnyouv aqv. Jiez sin daaih. Ninh heuc meih aqv.” 50 Mbaa^ti^me^atc ziouc jaiv guangc ninh nyei domh lui, nquaqv sin daaih, mingh taux Yesu wuov. 51 Yesu naaic ninh, “Meih oix yie tengx haaix nyungc meih?” M'zing maengh mienh dau, “Fin-Saeng aac, yie oix haih mangc duqv buatc.” 52 Yesu mbuox ninh, “Gunv mingh aqv. Laaix meih sienx yie, meih nyei m'zing ziouc longx.” Ninh liemh zeih haih mangc duqv buatc ziouc gan jienv Yesu mingh mi'aqv.

Maako 11

1 Yesu caux ninh nyei sai-gorx taux fatv deix Ye^lu^saa^lem Zingh, yiem Ga'lanv Mbong, nitv Mbetc^faa^yi caux Mbe^taa^ni Laangz. Yesu ziouc paaiv i dauh ninh nyei sai-gorx mingh ndaangc, 2 mbuox ziangx ninh mbuo, “Oix zuqc mingh nza'hmien maengx wuov norm laangz. Yietv bieqc laangz ziouc buatc dauh maaz-li dorn, mienh maiv gaengh geh jiex, ndoh jienv wuov. Oix zuqc jaiv ken daaih naaiv. 3 Se gorngv haaix dauh naaic meih mbuo, ‘Meih mbuo fungc hnangv naaiv nor zoux?’ Oix zuqc dau ninh, ‘Ziouv qiemx zuqc longc. Aav dangh ziouc fungx nzuonx aqv.’” 4 Ninh mbuo ziouc mingh, yaac buatc dauh maaz-li dorn ndoh jienv gaengh ndaangc, yiem wuov jauv-hlen. 5 Sai-gorx mbuo jaiv wuov zanc, souv ga'hlen nyei mienh naaic, “Meih mbuo zoux haaix nyungc jaiv maaz-li dorn?” 6 Ninh mbuo ziouc ei Yesu nyei waac dau. Wuov deix mienh ziouc bun ninh mbuo ken jienv mingh aqv. 7 Ken taux Yesu wuov, ninh mbuo ziouc zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv maaz-li nyei diqc daanz. Yesu ziouc geh jienv aqv. 8 Mienh camv nyei longc ganh nyei domh lui dimc wuov jauv. Maaih deix yaac mingh ndeic gaeqv ndiangx-normh yietc dorv yietc dorv nyei, dimc jienv jauv. 9 Mingh ndaangc wuov deix, caux nqa'haav gan jienv mingh wuov deix, lomh nzoih heuc, “Ho^saa^naa! Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh. 10 Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun meih oix liepc nyei guoqv, se mbuo nyei ong-taaix, Ndaawitv Hungh, nyei guoqv. Ho^saa^naa! Ceng yiem hlang jiex wuov dauh Tin-Hungh.” 11 Yesu taux Ye^lu^saa^lem yaac bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mangc nzengc nyungc-nyungc. Mv baac lungh aav lamh deix hmuangx aqv. Ninh aengx caux ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx ziouc cuotv zingh mingh Mbe^taa^ni Laangz.

Yesu Houv Ngongh Nyorx Ndiangx

12 Da'nyeic ndorm, Yesu mbuo cuotv Mbe^taa^ni Laangz wuov zanc, Yesu hnyouv sie. 13 Ninh buatc maaih zungh ngongh nyorx ndiangx yiem go deix nyei, maaih normh nyiemz nyei. Ninh ziouc mingh taux ndiangx-gorn mangc gaax, maaih biouv fai maiv maaih. Mv baac kungx buatc normh hnangv, maiv maaih biouv, weic zuqc maiv gaengh taux ziangh biouv nyei ziangh hoc. 14 Yesu mbuox wuov zungh ngongh nyorx ndiangx, “Yangh naaiv jiex, maiv maaih haaix dauh duqv nyanc meih nyei biouv aqv.”Yesu gorngv naaiv joux waac, ninh nyei sai-gorx mbuo yaac haiz nyei.

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

15 Mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh, Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc zunc maaiz maaic wuov deix mienh cuotv mingh. Ninh bungx king tiuv nyaanh wuov deix mienh nyei dieh caux maaic baeqc gopv wuov deix mienh nyei dangx. 16 Ninh yaac maiv bun haaix dauh bienh haaix nyungc yangh zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz jiex. 17 Yesu njaaux zuangx mienh, “Ging-Sou fiev jienv Tin-Hungh nyei waac gorngv, ‘Yie nyei biauv, mienh oix heuc zoux daux gaux nyei biauv, weic bun maanc fingx mingh wuov daux gaux.’ Mv baac meih mbuo longc zoux ‘Janx-zaqc bingx nyei kuotv.’” 18 Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng haiz liuz naaiv deix sic, ninh mbuo ziouc hnamv oix daav haaix diuc za'eix haih daix Yesu, youc haiz gamh nziex ninh, weic zuqc zuangx mienh mbuoqc horngh ninh njaaux nyei waac. 19 Lungh maanz-hmuangx deix, Yesu caux ninh nyei sai-gorx cuotv zingh mi'aqv.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx-Nqaai Njaaux Sai-Gorx

20 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu caux sai-gorx mbuo jiex jauv buatc wuov zungh ngongh nyorx ndiangx nqaai taux ga'ndiev gorn, daic mi'aqv. 21 Bide jangx zuqc Yesu nyei waac ziouc mbuox ninh, “Sai-Diex aah! Mangc gaax! Meih houv naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx ih zanc kou nqaai nzengc mi'aqv!” 22 Yesu dau ninh mbuo, “Oix zuqc sienx kaux Tin-Hungh. 23 Yie mbuox zien meih mbuo, haaix dauh mbuox naaiv norm mbong, ‘Suiv cuotv, njiec koiv maah!’ wuov dauh nyei hnyouv yaac maiv mbungh mbienv, za'gengh sienx oix cuotv daaih ei ninh gorngv nyei waac nor, ziouc za'gengh oix cuotv daaih hnangv wuov nor. 24 Weic naaiv, yie mbuox meih mbuo, meih mbuo daux gaux tov haaix nyungc, oix zuqc sienx meih mbuo duqv wuov nyungc, ziouc za'gengh duqv aqv. 25 Meih mbuo souv jienv daux gaux nyei ziangh hoc, se gorngv meih jangx zuqc maaih haaix dauh zoux dorngc meih, oix zuqc guangc bun ninh, meih nyei tin-dorngh Diex cingx daaih guangc meih zoux dorngc nyei zuiz. 26 Se gorngv mienh zoux dorngc meih mbuo, meih mbuo yaac maiv guangc, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex fih hnangv nyei maiv guangc meih mbuo zoux nyei zuiz.”

Haaix Dauh Bun Yesu Maaih Leiz Zoux Ninh Nyei Sic

27 Yesu mbuo aengx nzuonx taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz yangh jauv wuov zanc, sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng, aengx caux mienh gox daaih 28 naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?” 29 Yesu dau ninh mbuo, “Yie mv baac oix naaic joux waac meih mbuo. Meih mbuo dau yie nor, yie ziouc mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic. 30 Dau yie oc. Haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh fai baamh mienh?” 31 Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh, “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’ 32 Mv baac, se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’”(ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh weic zuqc zuangx mienh funx dingc Yo^han se za'gengh benx dauh douc waac mienh. ) 33 Ninh mbuo ziouc dau Yesu, “Yie mbuo maiv hiuv duqv.” Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic, yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic.”

Maako 12

1 Yesu ziouc longc waac-beiv mbuox ninh mbuo, “Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, zoux laatc laatc jienv. Yiem huingx gu'nyuoz ninh wetv norm kuotv zoux zorngh nyueih a'ngunc biouv nyei wuom, aengx zoux norm laauh zuov huingx. Zoux ziangx, ninh gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mi'aqv. 2 Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc, ninh paaiv dauh bou mingh lorz gouv huingx nyei mienh, zorqv ninh nyei buonc biouv. 3 Gouv huingx nyei mienh zorqv wuov dauh bou mborqv, ziouc zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 4 Huingx-ziouv aengx paaiv dauh bou mingh. Gouv huingx nyei mienh mborqv wuov dauh bou nyei m'nqorngv dangx aengx zoux doqc bun ninh nyaiv. 5 Huingx-ziouv aengx paaiv dauh bou mingh. Wuov dauh yaac zuqc ninh mbuo daix. Aengx maaih bou camv nyei zuqc gouv huingx nyei mienh zoux doqc. Maaih deix ninh mbuo mborqv, maaih deix ninh mbuo daix. 6 “Zoux gau, kungx zengc nduqc dauh hnangv, dongh huingx-ziouv nyei dorn-hnamv. Nqa'haav wuov nzunc, huingx-ziouv ziouc paaiv ninh ganh nyei dorn mingh yaac gorngv, ‘Ninh mbuo zungv oix taaih yie nyei dorn aqv.’ 7 “Mv baac gouv huingx nyei mienh, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Daaih maah! Mbuo zorqv ninh daix daic. Ninh nyei jaa-dingh ziouc benx mbuo nyei aqv.’ 8 Ninh mbuo ziouc zorqv ninh daix daic, tor guangc ga'nyiec ziqc huingx mi'aqv.” 9 Yesu naaic, “Wuov nyungc, huingx-ziouv oix hnangv haaix nor zoux? Ninh zungv oix mingh daix guangc ninh mbuo, aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx. 10 Ging-Sou fiev jienv naaiv deix waac meih mbuo maiv doqc jiex fai? ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm. 11 Naaiv se Ziouv zoux nyei sic. Ziux yie mbuo nyei m'zing mangc, buatc mbuoqc horngh haic.’” 12 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh hiuv duqv Yesu gorngv wuov diuh waac-beiv ziqv zuqc ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh haic aqv. Mv baac ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh ziouc ziang naaic mingh mi'aqv.

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

13 Nqa'haav ninh mbuo paaiv deix Faa^li^si Mienh caux deix Helotv Hungh wuov jauv mienh mingh lorz Yesu, oix nduov ninh gorngv dorngc waac. 14 Mingh taux Yesu wuov ninh mbuo gorngv, “Fin-Saeng aac, yie mbuo hiuv duqv meih hnyouv zaqc. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien, weic zuqc meih maiv mangc haaix dauh zoux hlo fai zoux faix. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. Wuov nyungc, tov mbuox yie mbuo oc. Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa Hungh se dorngc mbuo nyei leiz fai?” 15 Mv baac Yesu hiuv duqv ninh mbuo beih zaqc hnyouv njuotv ziouc gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc oix nduov yie gorngv dorngc? Zorqv norm nyaanh daaih bun yie mangc gaax.” 16 Ninh mbuo ziouc zorqv norm nyaanh bun Yesu. Ninh ziouc naaic gaax, “Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?” Ninh mbuo dau, “Lomaa Hungh nyei.” 17 Yesu gorngv, “Hnangv naaic, haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.” Ninh mbuo gengh mbuoqc horngh haic Yesu.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

18 Aengx maaih deix Saa^ndu^si Mienh daaih lorz Yesu. Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh aqv. 19 Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aac, Mose fiev jienv gorngv mbuox mbuo, ‘Se gorngv maaih laanh mienh longc jienv auv, maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 20 Zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv gaengh maaih fu'jueiv ninh daic mi'aqv. 21 Da'naix longc nyaam-guaav, maiv gaengh maaih fu'jueiv ninh yaac daic mi'aqv. Lauv Saan fih hnangv nyei. 22 Zoux gau, ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex naaiv dauh nyaam-guaav zoux auv, maiv maaih fu'jueiv, daic mi'aqv. Nqa'haav wuov dauh auv yaac daic mi'aqv. 23 Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh auv funx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex ninh.” 24 Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo za'gengh dorngc aqv. Se weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv Ging-Sou, yaac maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei qaqv. 25 Daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo ziouc hnangv yiem tin-dorngh nyei fin-mienh nor, maiv longc auv, maiv longc nqox. 26 Gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih wuov diuc jauv. Meih mbuo maiv doqc jiex Mose fiev jienv gorngv, douz zieqc ndiangx-dorn-fomv wuov douc Ging-Sou fai? Tin-Hungh mbuox Mose, ‘Yie se Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh, Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ 27 Ninh maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh, ninh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh. Meih mbuo za'gengh dorngc nzengc aqv.”

Longc Jienv Jiex Nyei Leiz

28 Maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng daaih taux yaac haiz ninh mbuo nzaeng leiz. Ninh haiz Yesu dau duqv wuov deix mienh horpc haic, ninh ziouc naaic Yesu, “Yietc zungv leiz-latc, haaix diuh gauh longc jienv jiex?” 29 Yesu dau, “Gauh longc jienv jiex nyei leiz se dongh naaiv. ‘I^saa^laa^en Mienh aac, muangx longx oc. Mbuo nyei Ziouv, Tin-Hungh, se nduqc dauh Ziouv hnangv. 30 Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc cong-mengh, yaac longc nzengc qaqv hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’ 31 Da'nyeic diuh leiz se dongh naaiv, ‘Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.’ Maiv maaih haaix diuh leiz gauh longc jienv jiex naaiv deix i diuh aqv.” 32 Wuov dauh njaaux leiz nyei fin-saeng dau Yesu, “Fin-Saeng aac, meih gorngv duqv horpc haic. Hnangv meih gorngv nor, kungx Ziouv ganh zoux Tin-Hungh hnangv. Cuotv liuz ninh, maiv maaih ganh dauh aqv. 33 Mienh oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc cong-mengh, longc nzengc qaqv hnamv Tin-Hungh, yaac oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor. Ei jienv naaiv deix i diuh leiz zoux se gauh longc jienv jiex yietc zungv buov ziec nyei caux fongc horc nyei ga'naaiv.” 34 Yesu buatc naaiv dauh mienh longc hnyouv dau, ziouc mbuox ninh, “Meih leih Tin-Hungh nyei guoqv maiv go.” Yiem naaiv mingh, maiv maaih haaix dauh gaamv naaic haaix nyungc Yesu.

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

35 Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh wuov zanc, ninh naaic joux waac. “Njaaux leiz nyei fin-saeng hnangv haaix nor haih gorngv Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun? 36 Singx Lingh bun Ndaawitv ganh gorngv, ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv, zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung, zuov yie bun meih nyei win-wangv njiec meih nyei zaux-ndiev.’ 37 Ndaawitv ganh heuc ninh zoux ‘Ziouv.’Wuov nyungc, Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei Zeiv-Fun?” Mienh camv nyei a'hneiv muangx Yesu njaaux.

Oix Zuqc Faix Fim Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng

38 Njaaux ninh mbuo wuov zanc Yesu gorngv, “Oix zuqc faix fim njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo a'hneiv zuqv lui-ndaauv mingh mingh daaih daaih, mingh wuov hei-horngc oix mienh taaih, zorqv yieqv bun ninh mbuo. 39 Mingh wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz. Bieqc yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv. 40 Ninh mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc, yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Dongh naaiv nyungc mienh oix zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.”

Auv-Guaav Fongc Horc Nyaanh

41 Yesu zueiz jienv nitv siou nyaanh nyei faang mangc mienh fongc horc nyaanh. Butv-zoih mienh camv nyei dapv nyaanh camv. 42 Aengx maaih dauh auv-guaav-jomc daaih dapv i norm dongh zinh siqv. Dongh zinh siqv se jaax-zinh aiv jiex nyei nyaanh. 43 Yesu heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuox meih mbuo, naaiv dauh auv-guaav-jomc fongc horc nyei nyaanh gauh camv jiex dauh dauh fongc horc nyei. 44 Weic zuqc wuov deix mienh maaih nyaanh camv. Ninh mbuo fongc horc deix baav hnangv. Naaiv dauh auv-guaav ndongc naaic jomc, mv baac liemh ninh yungz maengc nyaanh yaac dorh daaih fongc horc nzengc.”

Maako 13

1 Yesu cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov zanc, maaih dauh ninh nyei sai-gorx gorngv, “Sai-Diex aah! Mangc gaax! Naaiv deix la'bieiv hlo! haic. Biauv yaac gengh! nzueic haic.” 2 Yesu dau, “Meih buatc naaiv deix domh biauv nyei fai? Maaih norm hnoi yietc zungv oix zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

3 Yesu zueiz jienv Ga'lanv Mbong, zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei doix-ngaanc wuov zanc, Bide, Yaagorpc, Yo^han caux An^ndaa^lu daaih bingx jienv naaic ninh, 4 “Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing ziangh hoc taux?” 5 Yesu mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc faix fim. Maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. 6 Maaih mienh camv nyei oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie dongh Giduc aqv.’ Ninh mbuo ziouc nduov mienh camv. 7 Meih mbuo haiz mienh mborqv domh jaax yaac haiz mborqv domh jaax nyei fienx wuov zanc, maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix zungv oix zuqc cuotv mv baac setv mueiz nyei ziangh hoc maiv gaengh taux. 8 Naaiv fingx caux wuov fingx oix mborqv jaax. Naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv yaac mborqv domh jaax. Maaih deix dorngx ndau dongz, aengx maaih domh huaang domh ngorc. Naaiv deix sic cuotv daaih bun cing setv mueiz nyei hnoi-nyieqc jiez gorn cuotv. 9 “Mv baac meih mbuo ganh oix zuqc faix fim. Mienh oix zorqv meih mbuo mingh sic dorngh. Yiem wuic dorngh ninh mbuo oix longc biaav-bin mborqv meih mbuo. Meih mbuo laaix yie yaac oix zuqc souv jienv zungx caux hungh diex nyei nza'hmien dorng jienv ninh mbuo zoux zorng-zengx. 10 Kuv fienx oix zuqc zunh bun fingx-fingx mienh muangx, setv mueiz nyei ziangh hoc cingx daaih taux. 11 Mienh zorqv meih mbuo dorh mingh sic dorngh wuov zanc, maiv dungx jaa-ndaangc nzauh oix zuqc hnangv haaix nor gorngv. Taux wuov zanc, Tin-Hungh hnangv haaix nor bun meih mbuo gorngv ziouc oix zuqc hnangv wuov nor gorngv, weic zuqc maiv zeiz meih mbuo ganh hnamv cuotv daaih gorngv, se Singx Lingh bun meih mbuo gorngv. 12 “Muoz-doic oix zorqv muoz-doic jiu bun mienh daix, die oix zorqv ninh nyei fu'jueiv jiu bun mienh daix. Fu'jueiv caux diex maac yaac benx win, jiu bun mienh daix. 13 Weic yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo. Mv baac, haaix dauh diev duqv taux daauh ziouc duqv njoux aqv.

Domh Hieh Youx

14 “Meih mbuo buatc zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx yiem jienv maiv horpc zuqc yiem nyei dorngx wuov zanc, (doqc sou nyei mienh oix zuqc mengh baeqc naaiv deix waac.) yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. 15 Yiem biauv-ngorh wuov deix njiec daaih, maiv dungx bieqc biauv zorqv haaix nyungc dorh mingh. 16 Yiem ndeic nyei mienh, maiv dungx nzuonx biauv zorqv ganh nyei domh lui. 17 Yiem wuov deix hnoi-nyieqc, maaih jienv sin nyei, caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh buangh zuqc kouv aqv. 18 Oix zuqc daux gaux tov Tin-Hungh maiv dungx bun naaiv deix sic cuotv doix zuqc dong-gen hnoi, 19 weic zuqc taux wuov deix hnoi-nyieqc maaih domh zeqc naanc. Yiem Tin-Hungh zeix lungh zeix ndau taux ih zanc, maiv maaih jiex ndongc naaiv nzunc siem. Jiex mingh yietc liuz yaac maiv maaih aqv. 20 Se gorngv Ziouv maiv bun wuov deix hnoi-nyieqc nangv, maiv maaih haaix dauh haih duqv maengc cuotv. Se weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh ninh cingx daaih bun wuov deix hnoi-nyieqc nangv mi'aqv. 21 “Wuov zanc, se gorngv maaih haaix dauh mbuox meih mbuo, ‘Mangc gaax, Giduc yiem naaiv!’ fai ‘Mangc gaax, ninh yiem wuov!’maiv dungx sienx. 22 Weic zuqc maaih mienh gorngv ninh mbuo zoux Giduc mv baac jaav nyei, aengx maaih jaav douc waac mienh oix cuotv daaih zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic nduov mienh. Se gorngv haih nduov duqv zuqc nor, ninh mbuo oix liemh Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh nduov. 23 Meih mbuo oix zuqc faix fim oc. Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox meih mbuo.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

24 “Zeqc naanc jiex liuz wuov deix hnoi-nyieqc, ‘Mba'hnoi ziouc jieqv mingh, hlaax yaac maiv ziux njang aqv. 25 Zuangx hleix yiem wuov lungh oix ndortv njiec daaih, yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz.’ 26 “Mienh ziouc buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih domh qaqv yaac maaih njang-laangc yiem wuov mbuonx njiec daaih. 27 Yie ziouc paaiv fin-mienh mingh biei bung nziaaux, yiem naaiv bung lungh gorn mingh taux wuov bung lungh gorn siou zunv yie ginv daaih nyei mienh.

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv

28 “Oix zuqc longc ngongh nyorx ndiangx hoqc yietc nyungc. Buatc ndiangx-nquaah cuotv cunx, nqoi normh lunx, meih mbuo ziouc hiuv duqv aav lamh bieqc haac gueix aqv. 29 Fih hnangv nyei, meih mbuo buatc naaiv deix yietc zungv sic cuotv wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, taux fatv, zungv yiem jienv gaengh ndaangc aqv. 30 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh guei seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 31 Lungh ndau oix jiex nzengc, mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex.

Haaix Norm Hnoi, Haaix Norm Ziangh Hoc, Maiv Maaih Haaix Dauh Hiuv

32 “Wuov norm hnoi, wuov norm ziangh hoc, haaix zanc oix taux, maiv maaih haaix dauh hiuv. Liemh tin-dorngh nyei fin-mienh maiv hiuv, Dorn yaac maiv hiuv. Kungx Zaangc Diex ganh hiuv hnangv. 33 Meih mbuo oix zuqc faix fim, ging jienv hnyouv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv wuov norm ziangh hoc haaix zanc taux. 34 “Se hnangv laanh mienh oix cuotv jauv mingh go nyei, ziouc zorqv ninh nyei jaa-dingh bun ninh nyei bou mbuo goux, bun gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei gong zoux. Mbuox zuov gaengh mienh longx-longx zuov jienv gaengh, ninh ziouc mingh mi'aqv. 35 Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc ging hnyouv zuov jienv, weic zuqc meih mbuo maiv hiuv duqv biauv-ziouv haaix norm ziangh hoc nzuonx, lungh maanz-hmuangx, fai ndaamv muonz, fai jai nqaaix daauh, fai lungh njang. 36 Nziex ninh liemh zeih nzuonx daaih yaac buatc meih mbuo m'njormh nzengc mi'aqv. 37 Naaiv joux waac yie mbuox meih mbuo, yie yaac mbuox zuangx mienh, oix zuqc ging hnyouv zuov jienv oc.”

Maako 14

1 Aengx maaih i hnoi hnangv ziouc taux Siex Maengc Zipv caux Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv. Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng daav za'eix hnangv haaix nor haih bingx jienv zorqv Yesu daix guangc. 2 Ninh mbuo gorngv, “Naaiv deix jiex zipv nyei hnoi gu'nyuoz, mbuo maiv dungx gaengh zorqv. Gamh nziex zuangx mienh haih lunc nzengc mv bei.”

Maaih Dauh M'sieqv Dorn Dox Youh Ndaang Yesu Nyei M'nqorngv

3 Yesu yiem Mbe^taa^ni Laangz, butv jiex gomh huv baengc wuov dauh Simon nyei biauv. Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, maaih dauh m'sieqv dorn dorh norm baengh dapv buangv jaaix haic nyei naa^ndaa youh daaih. Ninh mborqv huv baengh yaac dox naaiv deix youh ndaang hietv Yesu nyei m'nqorngv. 4 Maaih deix yiem wuov nyei mienh qiex jiez haic. Laanh ziouc mbuox laanh, “Baeqc baeqc zaaux youh ndaang guangc zoux haaix nyungc? 5 Naaiv deix youh ndaang maaic duqv faam-baeqv hnoi gong-zinh nyei nyaanh bun mienh jomc mienh niaa.” Ninh mbuo ziouc gorngv hniev nyei bun wuov dauh m'sieqv dorn. 6 Mv baac Yesu gorngv, “Maiv dungx gorngv ninh maah! Meih mbuo zoux haaix nyungc la'nyauv ninh? Ninh hnangv naaiv nor zoux bun yie se longx haic aqv. 7 Meih mbuo zanc-zanc maaih mienh jomc mienh caux meih mbuo yiem. Haaix zanc oix zoux longx bun ninh mbuo se zoux duqv nyei. Mv baac meih mbuo maiv duqv yie yietc liuz caux meih mbuo yiem. 8 Naaiv dauh m'sieqv dorn, ei ninh haih zoux nyei, ninh ziouc zoux aqv. Ninh dox youh ndaang hietv yie nyei sin, ninh jaa-ndaangc zoux weic liuc leiz zangx yie. 9 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maiv gunv yiem lungh ndiev haaix norm dorngx zunh kuv fienx, mienh oix gorngv naaiv dauh m'sieqv dorn zoux nyei jauv-louc weic jangx taux ninh.”

Yu^ndaatc Laengz Maaic Yesu

10 Yesu nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx maaih dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc. Yu^ndaatc mingh lorz sai mienh bieiv, oix zorqv Yesu maaic bun ninh mbuo. 11 Sai mienh bieiv haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo a'hneiv haic yaac laengz bun nyaanh ninh. Yiem naaic daaih, Yu^ndaatc ziouc lorz qangx zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo.

Yesu Caux Ninh Nyei Sai-Gorx Nyanc Siex Maengc Zipv Wuov Donx Hnaangx

12 Jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv daauh hnoi, dongh daix ba'gi yungh dorn nyanc Siex Maengc Zipv wuov hnoi, sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Sai-Diex oix yie mbuo yiem haaix mbenc Siex Maengc Zipv nyei nyanc hopv bun Sai-Diex nyanc?” 13 Yesu ziouc paaiv i dauh sai-gorx mingh yaac mbuox ziangx ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc bieqc zingh ziouc maaih dauh mienh ndaam jienv nie-ha'louh zaangh jienv wuom nyei, daaih buangh meih mbuo. Oix zuqc gan ninh mingh aqv. 14 Ninh bieqc haaix norm biauv, oix zuqc naaic gaax biauv-ziouv, ‘Sai-Diex naaic, ninh caux ninh nyei sai-gorx oix zuqc yiem haaix qongx biauv nyanc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx?’ 15 Biauv-ziouv ziouc dorh meih mbuo faaux mingh mangc gu'nguaaic wuov nzangh biauv, maaih qongx jangv nyei. Nyungc-nyungc maaih nzoih. Meih mbuo yiem naaic weic mbuo mbenc aqv.” 16 Sai-gorx mbuo ziouc cuotv jauv mingh aqv. Bieqc zingh mingh, buatc nyungc-nyungc doix-diuc Yesu gorngv nyei waac. Ninh mbuo ziouc yiem wuov mbenc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx. 17 Lungh maanz-hmuangx, Yesu caux ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih. 18 Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh oix maaic yie, dongh yietc dauh caux yie juangc dieh nyanc hnaangx nyei mienh.” 19 Sai-gorx mbuo nzauh haic ziouc yietc dauh yietc dauh nyei naaic Yesu, “Maiv zeiz yie saah?” 20 Yesu dau, “Se meih mbuo ziepc nyeic dauh nyei yietc dauh, dongh caux yie juangc nzormc guoqv njuov nyei yietc dauh. 21 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc guei seix, hnangv Ging-Sou gorngv nor. Mv baac maaic yie wuov dauh zungv oix zuqc kouv aqv. Ninh maiv dungx cuotv seix gauh longx.”

Yesu Liepc Jangx Ninh Wuov Donx Hnaangx

22 Nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu zorqv njuov daaih, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc maeqv nqoi bun ninh nyei sai-gorx yaac gorngv, “Zipv jienv aqv. Naaiv se yie nyei sin.” 23 Yesu aengx zorqv zaanv a'ngunc diuv daaih, laengz zingh Tin-Hungh yaac cunv bun ninh mbuo hopv. Ninh mbuo yietc zungv ziouc juangc wuov norm zaanv hopv. 24 Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Naaiv se yie nyei nziaamv weic liepc jiez Tin-Hungh nyei ngaengc waac. Se weic mienh camv liouc cuotv daaih. 25 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh, yie maiv hopv naaiv a'ngunc diuv. Zuov taux yiem Tin-Hungh nyei guoqv wuov norm hnoi yie caux meih mbuo siang-hopv jiex.” 26 Ninh mbuo baaux liuz nzung ziouc cuotv daaih, mingh wuov Ga'lanv Mbong.

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Bide Maiv Nyiemc Ninh

27 Yesu gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo yietc zungv oix guangc jienv yie biaux, weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Tin-Hungh oix daix ba'gi yungh nyei ziouv, ba'gi yungh ziouc nzaanx nzengc mi'aqv.’ 28 Mv baac yie daic mingh Tin-Hungh aengx bun yie nangh daaih, yie ziouc mingh Gaa^li^li Saengv ndaangc meih mbuo.” 29 Bide mbuox Yesu, “Sai-Diex aac, maiv gunv ninh mbuo yietc zungv guangc meih, yie maiv guangc.” 30 Yesu mbuox Bide, “Yie gorngv zien mbuox meih, ih muonz, jai maiv gaengh nqaaix i nzunc, meih zungv maiv nyiemc yie buo nzunc.” 31 Bide aengx gorngv gauh ngaengc, “Maiv gunv yie zuqc caux Sai-Diex daic, yie yietc liuz nyiemc, maiv guangc meih.” Wuov deix sai-gorx yietc zungv yaac fih hnangv nyei gorngv.

Yesu Yiem Getc^se^maa^ni Huingx Daux Gaux

32 Ninh mbuo ziouc mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Getc^se^maa^ni. Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Meih mbuo zueiz jienv naaiv zuov yie daux gaux oc.” 33 Ninh ziouc dorh Bide, Yaagorpc, Yo^han caux jienv ninh mingh. Wuov zanc Yesu haiz hnyouv mun, nzauh duqv kouv haic. 34 Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie haiz za'gengh! nzauh haic, hnangv haih daic nyei nor. Meih mbuo yiem naaiv ging hnyouv zuov jienv oc.” 35 Yesu aengx jiex mingh deix ziouc mbaapv njiec ndau daux gaux tov Tin-Hungh se gorngv haih nor, bun ninh haih simv ndutv wuov norm siouc kouv nyei ziangh hoc. 36 Ninh gorngv, “Aa Die aah! Aa Die! Maanc sic die haih zoux nyei. Tov zorqv nqoi yie oix zuqc hopv naaiv norm zaanv. Mv baac maiv dungx ei yie nyei eix. Oix zuqc ei die nyei eix hnangv.” 37 Yesu daux gaux liuz, ziouc nzuonx daaih buatc wuov deix buo dauh sai-gorx m'njormh nzengc mi'aqv. Ninh mbuox Bide, “Simon aah! Meih m'njormh mi'aqv? Meih maiv haih ging jienv zuov yietc norm ziangh hoc fai? 38 Oix zuqc ging jienv hnyouv daux gaux, tov Tin-Hungh maiv dungx bun meih mbuo buangh zuqc seix hnyouv nyei sic. Meih mbuo nyei hnyouv oix zoux horpc, mv baac sin zaangc mau haic.” 39 Yesu aengx mingh daux gaux nzunc, yaac hnangv zinh ndaangc wuov nzunc nor gorngv. 40 Ninh aengx nzuonx taux sai-gorx wuov, buatc ninh mbuo m'njormh mi'aqv, weic zuqc m'zing nyuix! haic, nungx maiv nqoi. Ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor dau Yesu. 41 Yesu aengx nzuonx da'faam nzunc, mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo corc yiem naaic bueix m'njormh hitv kuonx? Gaux aqv. Ziangh hoc taux aqv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zuqc jiu bun yiem zuiz-mienh nyei buoz-ndiev. 42 Jiez sin daaih, mbuo mingh aqv. Mangc gaax wuov! Maaic yie wuov dauh mienh daaih taux aqv.”

Yesu Zuqc Mienh Zorqv

43 Yesu gorngv waac zungv maiv gaengh setv, ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc, liemh zeih daaih taux aqv. Aengx maaih sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox paaiv daaih nyei mienh camv, dorh jienv nzuqc ndaauv, nanv jienv ndiangx-ndonx, gan jienv daaih. 44 Maaic Yesu wuov dauh jaa-ndaangc mbuox ziangx wuov deix, ninh oix zoux norm jangx-hoc bun ninh mbuo hiuv duqv Yesu. Ninh gorngv, “Yie zom haaix dauh, se dongh meih mbuo oix zorqv wuov dauh aqv. Zorqv ninh, goux longx, ken jienv mingh aqv.” 45 Yu^ndaatc yietv taux ziouc baeng zaqc nyei mingh Yesu wuov yaac gorngv, “Sai-Diex aah!” Aengx zom ninh nyei hmien. 46 Wuov deix mienh ziouc njiec buoz zorqv Yesu qam jienv aqv. 47 Mv baac maaih dauh souv ga'hlen nyei mienh baeng ninh nyei nzuqc ndaauv cuotv, hngaqv domh sai mienh nyei nouh, pai zuqc nouh nyei yietc bung m'normh ndutv mingh. 48 Yesu doix ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo buatc yie hnangv zaqc baeng cingx daaih dorh jienv nzuqc ndaauv caux ndiangx-ndonx daaih zorqv yie? 49 Yie hnoi-hnoi caux meih mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh, meih mbuo yaac maiv zorqv yie. Mv baac fiev jienv Ging-Sou nyei waac oix zuqc cuotv daaih doix-diuc.” 50 Sai-gorx mbuo yietc zungv ziang naaic guangc jienv ninh biaux nzengc mi'aqv. 51 Maaih dauh houh saeng, kungx pongx kuaaiv la'maah ndie, gan jienv Yesu mingh. Wuov deix mienh ziouc oix zorqv ninh, 52 mv baac ninh guangc jienv la'maah ndie wuov, laengh gaengv nyei biaux.

Yesu Yiem Gunv Sic Wuic Zuqc Siemv

53 Zorqv Yesu wuov deix dorh Yesu mingh domh sai mienh nyei biauv. Zuangx sai mienh bieiv caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng yaac gapv zunv wuov. 54 Bide gan jienv mingh mv baac leih go deix nyei, ziouc taux domh sai mienh nyei biauv. Ninh bieqc laatc gu'nyuoz, caux zuov biauv nyei baeng zueiz jienv nzaaux douz. 55 Sai mienh bieiv caux Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh oix lorz zorng-zengx gox Yesu weic daix ninh, mv baac lorz maiv duqv haaix nyungc zorng-zengx. 56 Maaih mienh camv nyei zoux jaav zorng-zengx gox ninh, mv baac ninh mbuo gorngv nyei waac maiv doix. 57 Aengx maaih deix mienh souv jiez daaih zoux jaav zorng-zengx gox Yesu. Ninh mbuo gorngv, 58 “Yie mbuo haiz ninh gorngv, ‘Yie oix zorqv mienh nyei buoz zoux daaih naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv caeqv nzengc. Nqa'haav buo hnoi yie aengx ganh ceix norm, dongh maiv zeiz mienh nyei buoz zoux nyei.’” 59 Mv baac liemh ninh mbuo gorngv naaiv deix zorng-zengx nyei waac maiv doix. 60 Domh sai mienh yiem zuangx mienh nyei nza'hmien souv jiez daaih naaic Yesu, “Naaiv deix mienh hnangv naaiv nor gox meih, meih maiv dau fai?” 61 Mv baac Yesu maiv ko lo. Yietc joux yaac maiv dau. Domh sai mienh aengx naaic Yesu, “Wuov nyungc, meih zoux Giduc, dongh mienh ceng wuov dauh Tin-Hungh nyei Dorn fai?” 62 Yesu dau, “Zeiz nyei. Meih mbuo yietc zungv yaac oix duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zueiz jienv Nernh Jiex nyei Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx, yaac yiem wuov lungh nyei mbuonx njiec daaih.” 63 Domh sai mienh haiz naaiv deix waac ziouc betv ninh ganh nyei lui yaac gorngv, “Mbuo maiv zuqc lorz haaix dauh zoux zorng-zengx aqv. 64 Meih mbuo haiz ninh ki Tin-Hungh. Meih mbuo oix hnangv haaix nor dingc ninh?” Ninh mbuo yietc zungv dingc ninh dorngc. Zic duqv daic aqv. 65 Maaih deix yiem wuov nyei mienh ziouc tuiv wuom-nzuih naetv Yesu, aengx buang jienv ninh nyei hmien, mborqv ninh, yaac gorngv, “Cai gaax! Haaix dauh mborqv meih?” Baeng yaac mbaix ninh nyei hmien.

Bide Maiv Nyiemc Yesu

66 Bide corc yiem jienv ga'ndiev, laatc gu'nyuoz, maaih domh sai mienh nyei yietc dauh m'sieqv bou daaih. 67 Ninh buatc Bide yiem wuov nzaaux douz ziouc nuqv-nuqv nyei mangc jienv ninh gorngv, “Meih yaac gan wuov dauh Naa^saa^letv Mienh, Yesu.” 68 Mv baac Bide maiv nyiemc. Ninh dau, “Yie maiv hiuv yaac maiv mengh baeqc meih gorngv haaix nyungc.”Bide ziouc cuotv taux laatc gaengh. Wuov zanc jai ziouc nqaaix aqv. 69 Wuov dauh m'sieqv bou buatc ninh yiem wuov aengx mbuox souv ga'hlen wuov deix mienh, “Naaiv dauh mienh benx wuov guanh mienh nyei yietc dauh.” 70 Mv baac Bide aengx maiv nyiemc. Yietc zanc jiex, souv ga'hlen wuov deix mienh aengx gox Bide gorngv, “Meih za'gengh benx wuov guanh mienh nyei yietc dauh aqv, weic zuqc meih se Gaa^li^li Mienh.” 71 Bide ziouc ndouv jiez zioux gorngv, “Se gorngv yie gorngv maiv zien nor, laengz bun Tin-Hungh dingc yie nyei zuiz aqv. Yie za'gengh! maiv hiuv duqv meih mbuo gorngv wuov laanh mienh.” 72 Liemh zeih jai ziouc nqaaix da'nyeic nzunc. Bide jangx zuqc Yesu mbuox jiex ninh, “Jai maiv gaengh nqaaix i nzunc, meih maiv nyiemc yie buo nzunc.”Bide jangx zuqc wuov deix waac ziouc nyiemv duqv kouv haic.

Maako 15

1 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, sai mienh bieiv caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng, aengx caux Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh gapv zunv caangh laangh horpc, ziouc ndoh Yesu, ken mingh jiu bun Bilaatv. 2 Bilaatv naaic ninh, “Meih zoux Yiutai Mienh nyei hungh?” Yesu dau, “Se hnangv meih gorngv nor.” 3 Sai mienh bieiv yaac gox camv-nyungc sic Yesu. 4 Bilaatv ziouc naaic ninh, “Muangx gaax! Ninh mbuo gox meih ndongc naaic camv. Meih maiv dau ninh mbuo fai?” 5 Mv baac Yesu maiv dau yietc joux. Bilaatv ziouc mbuoqc horngh haic.

Bilaatv Dingc Jiu Yesu Bun Mienh Daix

6 Hnyangx-hnyangx taux Siex Maengc Zipv, Bilaatv maaih leiz bungx dauh zuiz-mienh ziux baeqc fingx tov bungx haaix dauh. 7 Maaih dauh zuqc wuonx jienv loh, mbuox heuc Mbaa^lapv^mbatc, dongh ceux lunc deic-bung, daix mienh wuov guanh nyei yietc dauh. 8 Zuangx mienh daaih tov Bilaatv zoux hnangv ninh yietc gau zoux nor. 9 Bilaatv ziouc naaic, “Meih mbuo oix yie bungx Yiutai Mienh nyei hungh bun meih mbuo fai?” 10 Bilaatv hiuv duqv sai mienh bieiv mueic jieqv Yesu cingx daaih zorqv jiu bun ninh. 11 Mv baac sai mienh bieiv coqv zuangx mienh tov bungx Mbaa^lapv^mbatc div Yesu. 12 Bilaatv aengx naaic nzunc zuangx mienh, “Wuov nyungc, dongh meih mbuo heuc Yiutai Mienh nyei hungh wuov dauh, meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux?” 13 Ninh mbuo nauc jienv gorngv, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax.” 14 Bilaatv naaic, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz?” Mv baac zuangx mienh jaa heuc gauh mbui, “Zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!” 15 Bilaatv oix bun zuangx mienh a'hneiv ziouc ei ninh mbuo tov nyei waac bungx Mbaa^lapv^mbatc. Ninh aengx heuc baeng longc biaav-bin mborqv Yesu, ziouc jiu bun baeng dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Baeng Guatc Doqc Jatv Yesu

16 Baeng ziouc dorh Yesu bieqc zungx nyei dinc gu'nyuoz, aengx heuc wuov guanh baeng yietc zungv daaih nzoih. 17 Ninh mbuo zorqv deix lui-ndaauv setv luoqc tengx Yesu buix jienv, aengx longc njimv ciqv norm hungh ningv ndongx jienv ninh nyei m'nqorngv. 18 Baeng zorqv yieqv bun Yesu yaac gorngv, “Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv.” 19 Ninh mbuo aengx longc luoqc diqc guaengv mborqv ninh nyei m'nqorngv, tuiv wuom-nzuih naetv ninh, yaac gueic njiec baaix. 20 Guatc doqc jatv liuz, ninh mbuo jaiv nqoi wuov deix lui-ndaauv-luoqc aengx zorqv ninh ganh nyei lui tengx ninh zuqv jienv. Ninh mbuo ziouc dorh ninh cuotv mingh ding ziepc nzaangc jaax.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

21 Mingh gau, ninh mbuo buangh zuqc dauh Sailin Mienh, mbuox heuc Simon, dongh Aa^lekv^saan^nde caux Lufatv nyei die. Ninh yiem wuov naah daaih oix bieqc zingh, baeng ziouc aapv ninh ndaam Yesu nyei ziepc nzaangc jaax. 22 Ninh mbuo dorh Yesu mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Gon^go^taa. Eix leiz se M'nqorngv-Korqv Dorngx. 23 Yiem wuov ninh mbuo zorqv a'ngunc diuv peux jienv mu^yorc ndie bun Yesu hopv, mv baac ninh maiv hopv. 24 Nqa'haav baeng zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Ninh mbuo zorqv ninh nyei lui-houx bun nqoi, ndouv mangc gaax haaix dauh duqv haaix nyungc. 25 Zorqv Yesu ding ziepc nzaangc jaax wuov zanc se lungh ndorm nduoh norm ziangh hoc. 26 Gox Yesu wuov deix waac yaac fiev jienv gorngv, “Yiutai Mienh nyei Hungh.” 27 Ninh mbuo aengx ding i dauh zaqc baeng yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx. Maaih dauh yiem zaaix maengx. 28 Hnangv naaic, Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Ninh zuqc caux zuiz-mienh dingc zuiz,” wuov joux waac za'gengh cuotv daaih zien nyei. 29 Jiex jauv nyei mienh ki ninh, huangx jienv m'nqorngv gorngv, “Aav, meih oix caeqv zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Nqa'haav buo hnoi aengx ganh ceix jiez daaih ni! 30 Njoux meih ganh aqv. Njiec ziepc nzaangc jaax daaih maah!” 31 Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng fih hnangv nyei jatv ninh. Laanh gorngv mbuox laanh, “Ninh njoux duqv mienh mv baac maiv haih njoux ninh ganh orqc! 32 I^saa^laa^en nyei Hungh, Giduc aah! Ih zanc njiec ziepc nzaangc jaax daaih bun yie mbuo duqv buatc ziouc sienx.” Ding jienv Yesu nyei ga'hlen wuov deix i dauh zaqc baeng fih hnangv nyei ki ninh.

Yesu Daic Mi'aqv

33 Lungh ziangx aanx, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc, taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 34 Njiec aanx buo norm ziangh hoc, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “E^lo^i, E^lo^i, laa^maa^saa^mbakc^taa^ni!” Eix leiz se, “Yie nyei Tin-Hungh! Yie nyei Tin-Hungh! Meih weic haaix diuc guangc yie?” 35 Maaih deix souv ga'hlen nyei mienh haiz ninh heuc ziouc gorngv, “Muangx gaax! Ninh heuc E^li^yaa.” 36 Maaih dauh mienh tiux mingh zorqv lai-nzeix-sortv, ziemx jienv a'ngunc diuv-sui, longc luoqc diqc guaengv baqv jienv cunv bun Yesu hopv. Ninh yaac gorngv, “Mbuo zuov mangc gaax, E^li^yaa gengh daaih bungx ninh njiec fai?” 37 Yesu aengx heuc nzunc qiex hlo nyei, ziouc dangx qiex mi'aqv. 38 Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yiem gu'nguaaic mbaaix dorng ga'ndiev zoux i maengx mi'aqv. 39 Souv jienv ziepc nzaangc jaax nza'hmien maengx wuov dauh baeng-bieiv buatc Yesu hnangv naaiv nor daic ziouc gorngv, “Naaiv dauh za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn aqv!” 40 Maaih deix m'sieqv dorn yaac yiem wuov go deix nyei mangc jienv. Wuov deix m'sieqv dorn maaih dauh Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, aengx maaih Yaagorpc faix caux Yosetc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx maaih Saa^lo^me. 41 Yesu yiem Gaa^li^li wuov zanc, naaiv deix m'sieqv dorn gan jienv ninh mingh yaac fu-sux ninh. Aengx maaih caux Yesu mingh Ye^lu^saa^lem wuov deix m'sieqv dorn camv nyei yaac yiem wuov.

Mienh Dorh Yesu Nyei Sei Mingh Zangx

42-43 Lungh maanz-hmuangx aqv, Aa^li^maa^tie Mungv wuov dauh Yosepv daaih taux. Ninh se yietc dauh Gunv Sic Wuic nyei mienh, mienh yaac taaih haic ninh. Yosepv yaac zuov jienv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux. Yesu daic wuov norm hnoi se dongh liuc leiz jiex Dingh Gong Hnoi wuov norm hnoi, Yosepv cingx daaih bungx laangc nyei mingh lorz Bilaatv, tov Yesu nyei sei. 44 Bilaatv haiz gorngv Yesu daic mi'aqv, ziouc mbuoqc horngh haic. Ninh heuc baeng-bieiv daaih naaic ninh, “Yesu daic mi'aqv fai?” 45 Baeng-bieiv mbuox liuz Bilaatv, Bilaatv ziouc nqoi nzuih bun Yesu nyei sei Yosepv. 46 Yosepv maaiz kuaaiv la'maah ndie daaih ziouc mingh zorqv Yesu nyei sei njiec, longc la'maah ndie beu jienv yaac dorh mingh zangx norm zuqc daaih nyei la'bieiv-zouv. Zangx liuz, ninh ziouc aengx tui kuaaiv la'bieiv mbaeqc jienv zouv-gaengh. 47 Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa caux Yosetc nyei maa, Maa^li^yaa, mangc jienv Yosepv zangx Yesu nyei sei yiem haaix.

Maako 16

1 Jiex liuz Dingh Gong Hnoi, Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa, caux Yaagorpc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx caux Saa^lo^me mingh maaiz youh ndaang, oix dorh mingh hietv Yesu nyei sei. 2 Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi lungh ndorm nziouv nyei, mba'hnoi cuotv daaih aqv, ninh mbuo mingh wuov zouv. 3 Gan jauv mingh wuov zanc, laanh naaic laanh, “Haaix dauh haih tengx mbuo tui nqoi mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv domh la'bieiv?” 4 Weic zuqc wuov kuaaiv la'bieiv hlo haic. Ninh mbuo cau hmien mangc, buatc wuov kuaaiv la'bieiv zungv tui nqoi mi'aqv. 5 Bieqc zouv mingh, ninh mbuo buatc dauh m'jangc dorn lunx nyei, zuqv jienv lui-ndaauv baeqc nyei, zueiz jienv mbiaauc maengx ziouc haeqv ninh mbuo hnyouv huaang nzengc. 6 Wuov dauh gorngv, “Maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, dongh zuqc ding ziepc nzaangc jaax wuov dauh. Ninh maiv yiem naaiv. Ninh nangh daaih aqv. Mangc gaax, naaiv se ninh mbuo an ninh wuov norm dorngx. 7 Meih mbuo oix zuqc mingh mbuox ninh nyei sai-gorx, liemh Bide mbuox, ‘Yesu oix mingh Gaa^li^li ndaangc meih mbuo. Taux wuov meih mbuo ziouc buatc ninh hnangv zinh ndaangc ninh mbuox jiex meih mbuo wuov nor.’” 8 Wuov deix m'sieqv dorn cuotv zouv huaang-huaang zaang-zaang nyei biaux, gamh nziex haic, sin zinx nzengc. Ninh mbuo yaac maiv gorngv haaix nyungc mbuox haaix dauh, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic.

Yesu Hinc Bun Makv^ndaa^laa Mungv Wuov Dauh Maa^li^yaa Buatc

9 Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, wuov ndorm nziouv nyei, Yesu nangh daaih ziouc hinc bun Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa buatc ndaangc. Dongh naaiv dauh Maa^li^yaa zinh ndaangc Yesu zunc siec dauh mienv cuotv ninh nyei sin. 10 Maa^li^yaa mingh mbuox zinh ndaangc caux Yesu yiem wuov deix mienh. Ninh mbuo corc nzauh haic, yiem wuov nyiemv. 11 Ninh mbuo haiz Maa^li^yaa gorngv Yesu nangh daaih aqv. Ninh yaac duqv buatc liuz aqv, mv baac ninh mbuo maiv sienx.

Yesu Hinc Bun I Dauh Sai-Gorx Buatc

12 Naaiv deix sic jiex liuz, maaih i dauh sai-gorx mingh wuov naah. Gan jienv jauv mingh wuov zanc, Yesu hinc bun ninh mbuo buatc, mv baac maiv hnangv ninh zinh ndaangc hinc cuotv bun Maa^li^yaa buatc nor. 13 Naaiv deix i dauh nzuonx mingh mbuox wuov deix sai-gorx, mv baac wuov deix sai-gorx maiv sienx.

Yesu Hinc Bun Ziepc Yietv Dauh Sai-Gorx Buatc

14 Nqa'haav wuov nzunc, wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx nyanc jienv hnaangx wuov zanc, Yesu hinc bun ninh mbuo buatc. Ninh gorngv ninh mbuo, weic zuqc ninh mbuo hnyouv ngaengc, maiv sienx ninh nangh daaih duqv buatc ninh wuov deix mienh nyei waac. 15 Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc mingh gormx lungh ndiev zunh kuv fienx mbuox maanc mienh. 16 Haaix dauh sienx yaac jiex wuom nyei leiz, wuov dauh ziouc duqv njoux aqv. Haaix dauh maiv sienx, wuov dauh zuqc dingc zuiz. 17 Sienx nyei mienh yaac maaih Tin-Hungh nyei qaqv haih zoux duqv naaiv deix mbuoqc horngh nyei sic. Ninh mbuo dengv yie nyei mbuox haih zunc mienv cuotv, yaac haih gorngv ganh nyungc waac. 18 Se gorngv ninh mbuo nanv naang-doqc fai hopv ndie-laengc, yaac maiv hoic ninh mbuo. Ninh mbuo oix dorh buoz maan baengc mienh nyei sin, baengc ziouc longx mi'aqv.”

Yesu Faaux Lungh Mi'aqv

19 Ziouv Yesu caux ninh mbuo gorngv liuz waac, Tin-Hungh dorh ninh faaux lungh mi'aqv. Ninh ziouc zueiz jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx. 20 Sai-gorx mbuo cuotv mingh taux norm-norm dorngx zunh doz. Ziouv yaac caux ninh mbuo juangc gong zoux, bun ninh mbuo maaih qaqv zoux mbuoqc horngh nyei sic bun cing ninh mbuo zunh nyei doz za'gengh zien nyei.

Lugaa 1

1 Zien oix nyei domh gorx, Te^o^fi^latv aac, Yiem yie mbuo gu'nyuoz cuotv liuz nyei sic maaih mienh camv nyei fiev jienv. 2 Zunh doz mienh nyei m'zing buatc naaiv deix sic yiem gorn cuotv wuov zanc yaac zunh mbuox yie mbuo, mienh ziouc ei jienv fiev. 3 Naaiv deix jauv yiem gorn daaih yietc zungv yie ganh dimv liuz ziouc zueih yietv zueih nyeic nyei fiev jienv bun meih. 4 Hnangv naaiv, meih haih hiuv duqv mienh njaaux jiex meih wuov deix waac yietc zungv zien nyei.

Fin-Mienh Douc Yo^han Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

5 Yiem Yu^ndie nyei hungh, Helotv, gunv nyei ziangh hoc, maaih dauh sai mienh, mbuox heuc Se^kaa^li^yaa, benx Aa^mbi^yaa sai mienh nyei guanh. Ninh nyei auv, E^li^saa^mbetc, yaac zoux Aalon sai mienh nyei zeiv-fun. 6 Ziux Tin-Hungh mangc, ninh mbuo i hmuangv benx kuv mienh, muangx Ziouv hatc nyei yietc zungv waac caux leiz. Maiv maaih dorngx nqemh aqv. 7 Mv baac ninh mbuo maiv maaih fu'jueiv weic zuqc E^li^saa^mbetc maiv haih maaih. Ninh mbuo i hmuangv yaac gox haic aqv. 8 Maaih hnoi Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux sai mienh nyei gong ei ninh mbuo nyei luonh baan hnoi zoux. 9 Dongh naaic hnoi, ei sai mienh nyei leiz dingc daaih, ndortv zuqc Se^kaa^li^yaa oix zuqc bieqc Ziouv nyei biauv buov hung. 10 Ninh buov hung nyei ziangh hoc, zuangx mienh yiem ga'nyiec daux gaux. 11 Wuov zanc maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih souv jienv buov hung dieh mbiaauc maengx. 12 Se^kaa^li^yaa yietv buatc ziouc haeqv ninh hnyouv huaang nzengc, gamh nziex haic. 13 Fin-mienh mbuox ninh, “Se^kaa^li^yaa aah! Meih maiv dungx gamh nziex oc. Dongh meih tov Tin-Hungh wuov deix waac, Tin-Hungh haiz mi'aqv. Meih nyei m'sieqv dorn, E^li^saa^mbetc, oix maaih dauh dorn. Oix zuqc gan ninh cuotv mbuox heuc Yo^han. 14 Meih ziouc njien-youh, orn-lorqc haic. Naaiv dauh fu'jueiv cuotv seix, mienh camv yaac a'hneiv haic. 15 Ei Ziouv mangc, naaiv dauh fu'jueiv yaac zoux dauh maaih mengh hoc nyei mienh. Ninh yietc seix maiv hopv a'ngunc diuv fai haih nquin mienh nyei ga'naaiv. Ninh cuotv seix daaih ziouc maaih Singx Lingh buangv nzengc ninh nyei hnyouv aqv. 16 Ninh oix dorh I^saa^laa^en Mienh camv nyei aengx nzuonx daaih lorz Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. 17 Ninh oix mingh ndaangc Ziouv, yaac maaih hatc maaz, maaih qaqv hnangv E^li^yaa nor. Ninh oix tengx zoux die nyei mienh caux ninh mbuo nyei fu'jueiv horpc hnyouv daaih. Maiv muangx waac nyei mienh, ninh yaac haih tengx goiv hnyouv daaih gan doz-leiz. Ninh yaac oix tengx Tin-Hungh nyei mienh liuc leiz zipv Ziouv.” 18 Se^kaa^li^yaa naaic fin-mienh, “Meih hnangv naaic gorngv, yie fungc haih hiuv duqv zien? Yie gox haic aqv. Yie nyei m'sieqv dorn yaac gox haic.” 19 Fin-mienh dau, “Yie se Gaa^mbe^lien, dongh souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien fu-sux ninh. Tin-Hungh paaiv yie daaih douc naaiv deix kuv fienx mbuox meih. 20 Meih maiv sienx yie nyei waac, mv baac taux horpc zuqc cuotv wuov zanc za'gengh oix ei jienv yie nyei waac cuotv daaih aqv lorqc. Laaix meih maiv sienx yie nyei waac, meih oix zuqc hngongx mingh. Zuov taux naaiv deix sic cuotv liuz, cingx daaih haih gorngv waac.” 21 Zuangx mienh corc yiem ga'nyiec maengx zuov jienv Se^kaa^li^yaa. Ninh mbuo maiv mengh baeqc ninh weic haaix diuc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz ndongc naaic lauh. 22 Zoux gau, Se^kaa^li^yaa cuotv daaih maiv haih caux ninh mbuo gorngv waac. Zuangx mienh ziouc hiuv duqv ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh kungx longc buoz uv hnangv. Yietc joux waac yaac maiv haih gorngv aqv. 23 Se^kaa^li^yaa yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux ziangx ninh nyei buonc gong ziouc nzuonx mi'aqv. 24 Nqa'haav E^li^saa^mbetc maaih jienv sin. Ninh ziouc yiem biaa hlaax nyieqc biauv, maiv mingh haaix ndau. 25 Ninh gorngv, “Ih zanc Ziouv a'hneiv yie, tengx yie haih maaih fu'jueiv, yie ziouc maiv zuqc nyaiv mienh aqv.”

Fin-Mienh Douc Yesu Oix Cuotv Seix Nyei Fienx

26 E^li^saa^mbetc maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc, Tin-Hungh paaiv Gaa^mbe^lien wuov dauh fin-mienh mingh taux Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, 27 douc fienx mbuox dauh sieqv, mbuox heuc Maa^li^yaa. Maaih dauh Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, mbuox heuc Yosepv, daaih gorngv ziangh ninh mi'aqv. 28 Fin-mienh mingh taux Maa^li^yaa wuov mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, baengh orn nyei saah? Ziouv caux meih yiem yaac ceix en bun meih.” 29 Maa^li^yaa haiz naaiv deix waac, liemh zeih hnyouv huaang nzengc, hnamv maiv hiuv fin-mienh weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv mv bei. 30 Fin-mienh aengx gorngv mbuox ninh, “Maa^li^yaa aac, meih maiv dungx gamh nziex oc. Tin-Hungh ceix en bun meih. 31 Meih oix maaih norm sin, yungz duqv dauh dorn. Meih yaac oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. 32 Ninh oix duqv zoux hlo, yaac duqv heuc benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei Dorn. Ziouv Tin-Hungh oix bun ninh nzipc ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv, nyei weic. 33 Ninh oix yietc liuz gunv Yaakopv nyei zeiv-fun. Ninh nyei hungh hoc yietc liuz maiv haih jiex.” 34 Maa^li^yaa naaic gaax fin-mienh, “Yie liemh maiv caux haaix dauh m'jangc dorn bueix jiex. Hnangv haaix nor haih maaih sin?” 35 Fin-mienh aengx dau, “Singx Lingh oix njiec daaih yiem meih. Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei qaqv oix nzie jienv meih. Hnangv naaiv meih ziouc duqv dauh maiv maaih zuiz, cing-nzengc nyei fu'jueiv, heuc Tin-Hungh nyei Dorn. 36 Meih hnamv mangc gaax meih nyei cien-ceqv, E^li^saa^mbetc. Mienh gorngv ninh maiv haih maaih gu'nguaaz. Ih zanc ninh ndongc naaic gox mv baac ninh zungv maaih jienv sin duqv juqv hlaax nyieqc aqv loh! 37 Maiv maaih haaix nyungc Tin-Hungh maiv haih zoux.” 38 Maa^li^yaa dau, “Yie zoux Ziouv nyei bou. M'daaih oix zuqc hnangv meih gorngv nor aqv.” Gorngv liuz naaiv deix waac, fin-mienh mingh mi'aqv.

Maa^li^yaa Mingh E^li^saa^mbetc Wuov Nziaauc

39 Nqa'haav maiv lauh Maa^li^yaa ziouc mbenc ga'naaiv gaanv jienv cuotv jauv mingh Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei yietc norm mungv. 40 Mingh taux, ninh ziouc bieqc Se^kaa^li^yaa nyei biauv caux E^li^saa^mbetc gorngv wuic buangh waac. 41 E^li^saa^mbetc yietv haiz Maa^li^yaa nyei qiex, gu'nguaaz yiem ga'sie dongz duqv seix haic. E^li^saa^mbetc yaac duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv 42 ziouc heuc qiex mbui nyei gorngv, “Yiem zuangx m'sieqv dorn mbu'ndongx, Tin-Hungh ceix fuqv bun meih gauh camv jiex. Tin-Hungh yaac ceix fuqv bun meih maaih jienv naaiv dauh gu'nguaaz. 43 Yie weic haaix diuc duqv ndongc naaiv longx? Duqv yie nyei Ziouv nyei maa daaih caux yie nziaauc ni? 44 Yie yietv haiz meih nyei qiex, yie maaih jienv naaiv norm sin a'hneiv haic, ziouc liemh zeih dongz duqv seix haic. 45 Meih sienx Ziouv gorngv liuz wuov deix waac za'gengh oix cuotv daaih zien nyei, meih ziouc maaih orn-lorqc haic.” 46 Maa^li^yaa gorngv, “Yie nyei hnyouv ceng Ziouv weih hlo, 47 yie nyei Njoux Ziouv, Tin-Hungh bun yie nyei lingh wuonh njien-youh. 48 Yie zoux ninh nyei bou, maiv maaih haaix nyungc mengh hoc mv baac ninh corc jangx taux yie. Yiem naaiv mingh nqa'haav hingv, doic-doic mienh zungv oix gorngv yie duqv fuqv, 49 weic zuqc Maaih Domh Qaqv nyei Tin-Hungh ceix mbuoqc horngh haic nyei sic bun yie. Ninh nyei mbuox se cing-nzengc haic. 50 Ninh korv-lienh taaih ninh nyei mienh, yietc doic jiex yietc doic. 51 Ninh sung ninh nyei buoz zoux cuotv domh sic, bun maux nyei mienh caux ninh mbuo nyei nyungc-nyungc za'eix faatv nzaanx nzengc mingh. 52 Zoux hlo nyei mienh, ninh tutv njiec weic, zoux faix wuov deix, ninh bouh faaux hlang. 53 Ngorc nyei mienh ninh ceix longx nyei ga'naaiv bun nyanc beuv, bun mienh maaih mienh kungx-buoz baeqc zaux nyei mingh. 54-55 Ninh ei ninh caux mbuo nyei ong-taaix laengz liuz nyei waac tengx ninh nyei bou, I^saa^laa^en. Ninh korv-lienh Apc^laa^ham, yaac yietc liuz korv-lienh Apc^laa^ham nyei zeiv-fun.” 56 Maa^li^yaa caux E^li^saa^mbetc yiem aav lamh duqv buo hlaax nyieqc nyei dorngx, Maa^li^yaa ziouc nzuonx mi'aqv.

Yo^han Cuotv Seix

57 E^li^saa^mbetc maaih sin nyei ziangh hoc gaux, ninh ziouc yungz duqv dauh dorn. 58 Ninh nyei laangz zaangc mienh caux cien-ceqv haiz Ziouv hnangv naaiv nor korv-lienh ninh, yietc zungv ziouc lomh nzoih tengx ninh a'hneiv. 59 Gu'nguaaz cuotv seix daaih duqv hietc hnoi, oix jiex gaatv nyei leiz wuov zanc, mienh oix tengx gu'nguaaz cuotv mbuox heuc nitv ninh nyei die, Se^kaa^li^yaa. 60 Mv baac ninh nyei maa gorngv, “Maiv zeiz lorqc. Ninh nyei mbuox oix zuqc heuc Yo^han.” 61 Wuov deix mienh gorngv mbuox ninh, “Meih nyei cien-ceqv nyei mbuox maiv maaih haaix dauh hnangv naaic nor heuc niaa.” 62 Gorngv liuz ninh mbuo ziouc longc buoz uv naaic gaax gu'nguaaz nyei die oix tengx ninh nyei dorn cuotv mbuox heuc haaix nyungc. 63 Se^kaa^li^yaa tov kuaaiv fiev nzaangc benv daaih fiev jienv gorngv, “Ninh nyei mbuox heuc Yo^han.” Zuangx mienh ziouc hnamv maiv mengh baeqc. 64 Se^kaa^li^yaa liemh zeih aengx haih gorngv cuotv waac daaih ziouc ceng Tin-Hungh. 65 Laangz zaangc mienh za'gengh gamh nziex haic. Naaiv deix sic nyei fienx nqa'haav sing buangv Yu^ndie Saengv, mbong zaangc nyei dorngx. 66 Haiz liuz nyei mienh zorqv naaiv deix sic an jienv hnyouv hnamv, “Aa, naaiv dauh fu'jueiv hlo daaih benx haaix nyungc mienh ni?”Weic zuqc mengh mengh baeqc baeqc nyei buatc jienv Ziouv caux ninh yiem.

Se^kaa^li^yaa Douc Tin-Hungh Nyei Waac

67 Yo^han nyei die, Se^kaa^li^yaa, duqv Singx Lingh buangv nzengc hnyouv ziouc douc waac gorngv, 68 “Mbuo oix zuqc ceng Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, weic zuqc ninh daaih zuoqc ninh nyei mienh nzuonx. 69 Ninh yiem ninh nyei bou, Ndaawitv, nyei zeiv-fun, weic mbuo liepc dauh maaih qaqv nyei Njoux Ziouv, 70 hnangv loz-hnoi Tin-Hungh longc ninh nyei cing-nzengc douc waac mienh gorngv nyei waac. 71 Tin-Hungh oix njoux mbuo leih ndutv mbuo nyei win-wangv, caux nzorng mbuo wuov deix mienh nyei buoz-ndiev. 72 Ninh gorngv ninh oix korv-lienh mbuo nyei ong-taaix, yaac zanc-zanc jangx jienv ninh laengz liuz wuov deix cing-nzengc nyei ngaengc waac. 73 Tin-Hungh laengz ngaengc waac bun mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham. 74 Ninh gorngv ninh oix bun yiem mbuo nyei win-wangv nyei buoz-ndiev biaux cuotv daaih buoqc zaangc ninh, maiv zuqc gamh nziex haaix nyungc, 75 yaac bun mbuo yietc seix yiem ninh nyei nza'hmien cing-nzengc, zoux duqv horpc ninh nyei hnyouv. 76 Yie nyei dorn aac, meih nyei mbuox oix zuqc heuc Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei douc waac mienh, weic zuqc meih oix zuqc mingh ndaangc liuc leiz Ziouv nyei jauv. 77 Oix zuqc bun ninh nyei baeqc fingx hiuv duqv ninh mbuo duqv njoux se weic zuqc duqv ninh mbuo nyei zuiz guangc liuz. 78 Tin-Hungh korv-lienh mienh, ziouc oix bun njoux en njiec daaih, hnangv lungh ndorm nziouv nyei njang 79 ziux jienv yiem hmuangx nyei caux yiem zuqc daic nyei dongh linh gu'nyuoz wuov deix. Ninh yaac oix yienz mbuo yangh baengh orn nyei jauv.” 80 Naaiv dauh fu'jueiv gunv hlo, ninh nyei hnyouv gunv henv. Ninh yiem deic-bung-huaang zuov taux ziangh hoc ninh cuotv daaih bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh.

Lugaa 2

1 Wuov zanc Sisaa Or^gatc^datc Hungh njiec lingc hatc Lomaa ziou-dingh yietc zungv baeqc fingx faaux mienh houz. 2 (Faaux naaiv da'yietv nzunc mienh houz wuov zanc, doix zuqc Ki^li^ni^atc zoux zungx gunv Silie Deic-Bung.) 3 Dauh dauh mienh ziouc nzuonx ganh nyei buonv-mungv faaux mienh houz. 4 Yosepv ziouc yiem Gaa^li^li Saengv, Naa^saa^letv Mungv, mingh Yu^ndie Saengv, Mbetc^le^hem Mungv wuov. Naaiv norm mungv se loz-hnoi Ndaawitv Hungh cuotv seix nyei mungv. Yosepv se Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun cingx daaih oix zuqc mingh wuov norm mungv faaux mienh houz. 5 Yosepv gorngv ziangh Maa^li^yaa, ziouc dorh ninh caux jienv mingh. Maa^li^yaa nyei sin yaac maiv kungx. 6 Yiem Mbetc^le^hem Mungv wuov zanc, taux ndutv sin nyei ziangh hoc aqv. 7 Maa^li^yaa ziouc yungz duqv ninh nyei daauh dauh dorn daaih, longc suangx beu jienv bun ninh bueix maaz-zoh gu'nyuoz, weic zuqc kaeqv biauv maiv maaih dorngx bun ninh mbuo hitv.

Mangc Yungh Nyei Mienh

8 Wuov norm deic-bung maaih deix goux ba'gi yungh nyei mienh lungh muonz zanc yiem yungh ciangv goux ninh mbuo nyei yungh. 9 Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih yaac maaih Ziouv nyei njang-laangc ziux jienv ninh mbuo, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. 10 Fin-mienh gorngv mbuox ninh mbuo, “Maiv dungx gamh nziex oc. Yie dorh kuv fienx daaih bun meih mbuo. Naaiv kuv fienx oix bun lungh ndiev mienh duqv njien-youh. 11 Ih hnoi, yiem Ndaawitv nyei mungv, meih mbuo nyei Njoux Ziouv cuotv seix daaih aqv, dongh Ziouv Giduc. 12 Naaiv se zoux jangx-hoc bun meih mbuo. Meih mbuo oix lorz buatc dauh gu'nguaaz beu jienv suangx bueix maaz-zoh gu'nyuoz.” 13 Liemh zeih aengx hinc cuotv yietc domh guanh fin-mienh daaih caux jienv hinc cuotv ndaangc wuov dauh, ceng Tin-Hungh. 14 Ninh mbuo gorngv, “Ceng Tin-Hungh, yiem hlang jiex nyei dorngx wuov dauh. Lungh ndiev mienh, dongh ninh a'hneiv wuov deix, oix duqv baengh orn.” 15 Fin-mienh ziouc leih nqoi ninh mbuo, aengx nzuonx tin-dorngh mi'aqv. Wuov deix goux yungh mienh, laanh mbuox laanh, “Mbuo oix zuqc mingh Mbetc^le^hem Mungv mangc gaax Ziouv mbuox mbuo naaiv deix jauv orqc?” 16 Ninh mbuo ziouc gaanv jienv mingh, lorz buatc Maa^li^yaa caux Yosepv yaac buatc wuov dauh gu'nguaaz bueix jienv maaz-zoh gu'nyuoz. 17 Goux ba'gi yungh nyei mienh buatc, ninh mbuo ziouc ziang fin-mienh gorngv naaiv dauh gu'nguaaz nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. 18 Haaix dauh haiz yaac mbuoqc horngh goux yungh mienh gorngv nyei waac. 19 Mv baac Maa^li^yaa maiv haih la'kuqv. Aah loc jangx jienv naaiv deix jauv. 20 Mangc yungh nyei mienh weic ninh mbuo buatc liuz, haiz liuz nyei sic ziouc taaih Tin-Hungh, ceng jienv Tin-Hungh nzuonx. Yietc zungv doix nzengc fin-mienh gorngv nyei waac.

Dorh Yesu Fungx Bun Tin-Hungh

21 Yesu cuotv seix daaih buangv hietc hnoi wuov hnoi, taux ziangh hoc tengx ninh jiex gaatv nyei leiz, ninh mbuo ziouc tengx ninh cuotv mbuox heuc Yesu. Naaiv norm mbuox, Maa^li^yaa maiv gaengh maaih sin wuov zanc fin-mienh tengx cuotv ziangx aqv. 22 Ei jienv Mose nyei Leiz-Latc, Maa^li^yaa saax uix nyei hnoi-nyieqc taux. Yosepv caux Maa^li^yaa ziouc dorh Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh fungx bun Ziouv, 23 ei Ziouv nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv, “Haaix dauh yungz duqv daauh dauh dorn oix zuqc fungx bun Ziouv.” 24 Ninh mbuo yaac ei Ziouv nyei Leiz-Latc dorh ga'naaiv mingh ziec bun Ziouv hnangv naaiv, “Yietc doix norqc nqo fai i norm baeqc gopv lunx.” 25 Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh maaih laanh mienh, mbuox heuc Si^me^on. Ninh zoux kuv mienh, gan longx Tin-Hungh nyei leiz. Ninh zuov jienv Tin-Hungh njoux I^saa^laa^en Mienh. Singx Lingh yaac caux ninh yiem. 26 Singx Lingh bun ninh hiuv duqv ninh zuov taux duqv buatc Ziouv laengz bun wuov dauh Giduc cingx daaih daic. 27 Singx Lingh dorh Si^me^on bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Yosepv caux Maa^li^yaa yaac dorh Yesu bieqc mingh oix ei jienv Leiz-Latc zoux. 28 Si^me^on ziouc hlorpv jienv Yesu ceng Tin-Hungh. Ninh gorngv, 29 “Ziouv aac, meih laengz nyei waac, meih zoux ziangx aqv. Ih zanc bun yie, meih nyei bou, baengh orn nyei guei seix. 30 Weic zuqc yie ganh nyei m'zing duqv buatc liuz meih nyei njoux en, 31 dongh meih dorng jienv maanc fingx mienh liuc leiz ziangx nyei njoux en. 32 Naaiv dauh gu'nguaaz zoux njang bun ganh fingx mienh hiuv duqv meih nyei eix, yaac bun mienh taaih meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh.” 33 Gu'nguaaz nyei diex maac mbuoqc horngh haic Si^me^on hnangv naaiv nor gorngv gu'nguaaz nyei jauv-louc. 34 Si^me^on buang waac bun ninh mbuo, aengx mbuox Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, “Tin-Hungh ginv naaiv dauh gu'nguaaz daaih bun I^saa^laa^en Mienh camv nyei zuqc mietc, bun camv nyei duqv njoux. Ninh oix benx norm jangx-hoc mv baac maaih mienh camv nyei oix daanh ninh, 35 bun ninh mbuo yiem hnyouv hnamv nyei jauv biux mengh cuotv daaih. Meih oix buangh zuqc nzauh hnangv nzuqc ndaauv baqv jienv meih nyei mba'nziu wuov nor.” 36 Aengx maaih dauh m'sieqv dorn, mbuox heuc Annaa, zoux douc waac mienh. Ninh se Aa^se Fingx, Faa^nu^en nyei sieqv. Annaa gox haic aqv. Zinh ndaangc ninh dorng jienv jaa siec hnyangx, 37 ziouc guaav mi'aqv. Ninh zoux auv-guaav taux duqv betv ziepc feix hnyangx yaac maiv mingh haaix ndau. Kungx yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv hnoi-hnoi muonz-muonz zaangc Tin-Hungh hnangv. Maaih ziangh hoc ninh zei jienv maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux. 38 Si^me^on yiem wuov gorngv jienv waac wuov zanc, Annaa aengx mingh taux ninh mbuo wuov, laengz zingh Tin-Hungh aengx gorngv naaiv dauh gu'nguaaz nyei jauv-louc bun zuov jienv Tin-Hungh daaih zuoqc Ye^lu^saa^lem Zingh wuov deix mienh muangx. 39 Yosepv caux Maa^li^yaa ei jienv Ziouv nyei Leiz-Latc zoux ziangx nzengc, ninh mbuo ziouc nzuonx Gaa^li^li Saengv, ninh mbuo nyei buonv-mungv Naa^saa^letv. 40 Naaiv dauh gu'nguaaz gunv hlo gunv henv, gunv maaih cong-mengh, Tin-Hungh yaac ceix en bun ninh.

Yesu Duqv Ziepc Nyeic Hnyangx Wuov Hnyangx

41 Hnyangx-hnyangx Yesu nyei diex maac mingh Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Siex Maengc Zipv. 42 Yesu duqv ziepc nyeic hnyangx wuov hnyangx, ninh mbuo ei jienv leiz mingh jiex zipv. 43 Dongh wuov nzunc mingh gau, jiex zipv nyei wuic nzaanx, ninh mbuo nzuonx, mv baac naaiv dauh dorn, Yesu, corc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. Ninh nyei diex maac yaac maiv hiuv duqv, 44 laaic Yesu caux jienv mienh camv nzuonx. Ninh mbuo ziouc nzuonx yietc hnoi hmuangx aqv, cingx daaih lorz naaic cien-ceqv gorx-youz. 45 Lorz yaac lorz maiv buatc, ninh mbuo ziouc daaux sin nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh lorz. 46 Aengx lorz gau, taux da'faam hnoi wuov hnoi, buatc ninh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zueiz jienv fin-saeng nyei mbu'ndongx, yietc binc muangx ninh mbuo gorngv, yietc binc naaic ninh mbuo. 47 Mienh haiz ninh gorngv nyei waac, haaix dauh yaac mbuoqc horngh haic ninh ndongc naaic guai, dau duqv ndongc naaic horpc. 48 Ninh nyei diex maac buatc ninh wuov zanc, ninh mbuo liemh hnamv maiv hiuv. Ninh nyei maa ziouc gorngv mbuox ninh, “Aa Dorn aah! Meih fungc hnangv naaiv nor zoux bun yie mbuo? Meih nyei die caux yie lorz maiv buatc meih, nzauh duqv kouv haic aqv niaa.” 49 Yesu dau, “Aa Maa mbuo weic haaix diuc lorz yie? Meih mbuo maiv hiuv duqv yie oix zuqc yiem yie nyei Die nyei biauv?” 50 Yesu hnangv naaic nor gorngv mv baac ninh mbuo corc hnamv maiv mengh baeqc. 51 Yesu ziouc gan jienv ninh mbuo nzuonx Naa^saa^letv Mungv, yaac muangx nzengc diex maac nyei waac. Naaiv deix jauv-louc cuotv liuz, ninh nyei maa haaix zanc yaac jangx jienv. 52 Yesu gunv hlo gunv maaih cong-mengh. Tin-Hungh a'hneiv haic ninh. Mienh yaac fih hnangv nyei a'hneiv haic ninh.

Lugaa 3

1 Ti^mbe^li^atc Sisaa zoux hungh diex ziepc hmz hnyangx wuov hnyangx, Born^ti^atc Bilaatv zoux zungx gunv Yu^ndie Saengv, Helotv gunv Gaa^li^li Saengv. Ninh nyei youz, Filipv, gunv I^tu^lie caux Daa^ko^ni^ditc Deic. Li^saa^nietv gunv Aa^mbi^len, 2 Annaatv caux Kaa^yaa^faatv zoux domh sai mienh. Dongh wuov zanc Se^kaa^li^yaa nyei dorn, Yo^han, yiem deic-bung-huaang zipv Tin-Hungh nyei waac. 3 Ninh ziouc yiem Jor^ndaen Ndaaih wuov deix dorngx zunh doz mbuox mienh, “Oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz.” 4 Naaiv se hnangv douc waac mienh, I^saa^yaa, fiev jienv ninh nyei sou gorngv, “Maaih laanh mienh yiem deic-bung-huaang heuc jienv gorngv, ‘Oix zuqc liuc leiz Ziouv nyei jauv. Ninh nyei jauv oix zuqc koi zaqc nyei. 5 Norm-norm horngz oix zuqc dinh buangv, mbong-hlang mbong-aiv oix zuqc zoux baengh. Jauv ngau jauv njuotv oix zuqc goiv zaqc, jauv maiv yuonh oix zuqc zoux yuonh. 6 Lungh ndiev mienh oix duqv buatc Tin-Hungh nyei njoux en.’” 7 Mienh camv guanh guanh nyei mingh lorz Yo^han, oix Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. Yo^han mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo naaic ndui naang-doqc nyei buonv aah! Haaix dauh kuinx meih mbuo biaux, weic nqa'haav maiv zuqc Tin-Hungh nouz meih mbuo? 8 Meih mbuo zoux sic oix zuqc bun cing meih mbuo za'gengh goiv hnyouv guangc zuiz. Yaac maiv dungx yiem hnyouv hnamv, ‘Yie mbuo maaih Apc^laa^ham zoux yie mbuo nyei ong-taaix.’ Yie mbuox meih mbuo, Tin-Hungh zungv haih zorqv naaiv deix la'bieiv zoux benx Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. 9 Ih zanc mbenc ziangx bouv, zungv an jienv ndiangx-gorn. Haaix diuh ndiangx ziangh biouv maiv kuv, oix zuqc goix guangc buov douz mingh.” 10 Zuangx mienh naaic gaax Yo^han, “Hnangv naaic, yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux?” 11 Ninh dau, “Haaix dauh maaih i deix lui oix zuqc bun deix maiv maaih wuov dauh. Haaix dauh maaih hnaangx nyanc yaac oix zuqc bun deix ngorc nyei mienh nyanc.” 12 Maaih deix tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh daaih lorz Yo^han, oix jiex wuom nyei leiz. Ninh mbuo naaic gaax, “Fin-saeng aah! Yie mbuo ni? Oix zuqc hnangv haaix nor zoux?” 13 Yo^han dau, “Meih mbuo horpc zuqc siou mbu'ziex, oix zuqc siou mbuoqc wuov hnangv.” 14 Maaih deix baeng aengx naaic ninh, “Yie mbuo ni? Oix zuqc hnangv haaix nor zoux?” Yo^han dau, “Maiv dungx la'guaih lom-huv, nduov mienh nyei nyaanh nyanc. Maiv dungx gox jaav sic hoic mienh. Meih mbuo nyei gong-zinh duqv mbu'ziex oix zuqc hnyouv nqaai.” 15 Zuangx mienh haaix zanc yaac zuov jienv Tin-Hungh laengz paaiv daaih wuov dauh Njoux Ziouv, ziouc yiem hnyouv hnamv Yo^han se Giduc mv bei. 16 Yo^han ziouc gorngv mbuox zuangx mienh, “Yie longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz. Aengx maaih dauh oix daaih. Ninh maaih lingc maaih qaqv gauh hlo jiex yie. Yie liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang. Ninh yaac oix longc Singx Lingh caux douz tengx meih mbuo jiex leiz. 17 Ninh nyei buoz nanv jienv ga'naaiv-cenv, oix fioux nzengc ninh nyei mborqv mbiauh ciangv yaac siou ninh nyei mbiauh dapv lamz. Mv baac cuqv-maux ninh oix longc yietc liuz maiv haih daic nyei douz buov nzengc.” 18 Yo^han aengx longc camv-diuc jauv kuinx ninh mbuo, yaac zunh kuv fienx bun ninh mbuo muangx. 19 Ninh yaac gorngv Helotv, laaix Helotv longc ninh ganh nyei youz nyei auv, He^lo^ndietc, yaac laaix ninh zoux camv-nyungc waaic sic. 20 Hnangv naaic, Helotv aengx jaa zoux gauh waaic, zungv zorqv Yo^han wuonx jienv loh.

Yesu Jiex Wuom Nyei Leiz

21 Zuangx mienh jiex wuom nyei leiz nyei ziangh hoc, Yesu yaac jiex wuom nyei leiz. Doix ninh daux gaux wuov zanc, lungh nqoi mi'aqv. 22 Singx Lingh njiec daaih, nyungc zeiv hnangv norm norqc nqo nor, yiem ninh nyei sin. Yaac maaih qiex yiem gu'nguaaic lungh gorngv, “Meih se yie nyei Dorn-hnamv. Yie za'gengh a'hneiv haic meih.”

Yesu Nyei Douh Zong

23 Yesu jiez gorn zoux ninh nyei gong wuov zanc, ninh duqv faah ziepc hnyangx nyei dorngx. Mienh hnamv daaih Yesu zoux Yosepv nyei dorn. Yosepv zoux Heli nyei dorn, 24 Heli zoux Matv^tatv nyei dorn, Matv^tatv zoux Lewi nyei dorn, Lewi zoux Menki nyei dorn, Menki zoux Yannaai nyei dorn, Yannaai zoux Yosepv nyei dorn, 25 Yosepv zoux Matv^taa^ti^atc nyei dorn, Matv^taa^ti^atc zoux Aamotv nyei dorn, Aamotv zoux Naa^hum nyei dorn, Naa^hum zoux Etc^li nyei dorn, Etc^li zoux Nakv^gaai nyei dorn, 26 Nakv^gaai zoux Maa^aatc nyei dorn, Maa^aatc zoux Matv^taa^ti^atc nyei dorn, Matv^taa^ti^atc zoux Se^me^in nyei dorn, Se^me^in zoux Yosekc nyei dorn, Yosekc zoux Yo^ndaa nyei dorn, 27 Yo^ndaa zoux Yo^aa^nan nyei dorn, Yo^aa^nan zoux Lesaa nyei dorn, Lesaa zoux Se^lupv^mbaa^mben nyei dorn, Se^lupv^mbaa^mben zoux Se^an^ti^en nyei dorn, Se^an^ti^en zoux Neli nyei dorn, 28 Neli zoux Menki nyei dorn, Menki zoux Atc^ndi nyei dorn, Atc^ndi zoux Kosamx nyei dorn, Kosamx zoux En^maa^ndam nyei dorn, En^maa^ndam zoux E^aa nyei dorn, 29 E^aa zoux Yo^su^waa nyei dorn, Yo^su^waa zoux E^li^ye^se nyei dorn, E^li^ye^se zoux Yolim nyei dorn, Yolim zoux Matv^tatv nyei dorn, Matv^tatv zoux Lewi nyei dorn, 30 Lewi zoux Si^me^on nyei dorn, Si^me^on zoux Yu^ndaa nyei dorn, Yu^ndaa zoux Yosepv nyei dorn, Yosepv zoux Yonaam nyei dorn, Yonaam zoux E^li^yaa^kim nyei dorn, 31 E^li^yaa^kim zoux Me^le^aa nyei dorn, Me^le^aa zoux Mennaa nyei dorn, Mennaa zoux Matv^daa^taa nyei dorn, Matv^daa^taa zoux Naatan nyei dorn, Naatan zoux Ndaawitv nyei dorn, 32 Ndaawitv zoux Jetc^si nyei dorn, Jetc^si zoux O^mbetc nyei dorn, O^mbetc zoux Mbo^aatc nyei dorn, Mbo^aatc zoux Sanx^mon nyei dorn, Sanx^mon zoux Naason nyei dorn, 33 Naason zoux Am^mi^naa^ndapc nyei dorn. Am^mi^naa^ndapc zoux Atc^min nyei dorn, Atc^min zoux Aanni nyei dorn, Aanni zoux Hetv^lon nyei dorn, Hetv^lon zoux Beletv nyei dorn, Beletv zoux Yu^ndaa nyei dorn, 34 Yu^ndaa zoux Yaakopv nyei dorn, Yaakopv zoux I^sakc nyei dorn, I^sakc zoux Apc^laa^ham nyei dorn, Apc^laa^ham zoux Telaa nyei dorn, Telaa zoux Naa^ho nyei dorn, 35 Naa^ho zoux Selukv nyei dorn, Selukv zoux Le^u nyei dorn, Le^u zoux Belekv nyei dorn, Belekv zoux E^mbe nyei dorn, E^mbe zoux Qelaa nyei dorn, 36 Qelaa zoux Kainaan nyei dorn, Kainaan zoux Aan^faa^satv nyei dorn, Aan^faa^satv zoux Sem nyei dorn, Sem zoux Noyaa nyei dorn, Noyaa zoux Laamekv nyei dorn, 37 Laamekv zoux Me^tu^se^laa nyei dorn, Me^tu^se^laa zoux Enokv nyei dorn, Enokv zoux Yaaletv nyei dorn, Yaaletv zoux Maa^haa^laa^le^en nyei dorn, Maa^haa^laa^le^en zoux Kenan nyei dorn, 38 Kenan zoux Enotv nyei dorn, Enotv zoux Setc nyei dorn, Setc zoux Aa^ndam nyei dorn, Aa^ndam zoux Tin-Hungh nyei dorn.

Lugaa 4

1 Yesu mingh Jor^ndaen Ndaaih nzuonx, Singx Lingh yiem buangv ninh nyei hnyouv. Singx Lingh yaac dorh ninh mingh yiem deic-bung-huaang, 2 feix ziepc hnoi, zuqc mienv nyei hungh seix. Naaiv deix hnoi gu'nyuoz, Yesu maiv nyanc haaix nyungc. Naaiv deix hnoi-nyieqc jiex liuz, ninh hnyouv sie aqv. 3 Mienv nyei hungh ziouc gorngv mbuox ninh, “Se gorngv meih zoux Tin-Hungh nyei Dorn nor, heuc naaiv norm la'bieiv benx njuov daaih maah!” 4 Yesu dau, “Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Mienh maiv zeiz kungx kaux nyanc hopv yungz maengc hnangv.’” 5 Mienv nyei hungh aengx dorh ninh faaux norm dorngx hlang nyei, ziouc zorqv baamh gen nyei maanc guoqv hinc cuotv njapc dangh bun ninh mangc, 6 yaac gorngv, “Naaiv yietc zungv nyei lingc caux naaiv deix norm-norm guoqv nyei zinh zoih yie jiu bun meih, weic zuqc naaiv deix yietc zungv se jiu bun yie mi'aqv. Yie oix bun haaix dauh se sueih yie bun aqv. 7 Se gorngv meih baaix yie, naaiv deix yietc zungv ziouc benx meih nyei nzengc.” 8 Yesu aengx dau ninh, “Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Oix zuqc baaix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, kungx oix zuqc zaangc ninh nduqc dauh hnangv.’” 9 Mienv nyei hungh aengx dorh Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov, bun ninh yiem hlang jiex wuov norm dorngx, gorngv mbuox ninh, “Se gorngv meih benx Tin-Hungh nyei Dorn nor, yiem naaiv biu njiec gaax. 10 Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Tin-Hungh oix paaiv ninh nyei fin-mienh beu jienv, goux jienv meih,’ yaac gorngv, 11 ‘Ninh mbuo ziouc longc buoz bouh jienv meih, maiv bun meih nyei zaux zong zuqc la'bieiv.’” 12 Yesu dau, “Ging-Sou gorngv, ‘Maiv dungx seix Ziouv, meih nyei Tin-Hungh.’” 13 Mienv nyei hungh longc nyungc-nyungc za'eix seix liuz, ziouc mingh mi'aqv, zuov jienv lorz qangx daaih seix.

Yesu Yiem Gaa^li^li Saengv Jiez Gorn Zunh Doz

14 Yesu aengx nzuonx Gaa^li^li Saengv, maaih Singx Lingh nyei qaqv caux ninh yiem. Ninh nyei jauv-louc sing buangv wuov norm deic-bung. 15 Ninh yiem ninh mbuo nyei norm-norm wuic dorngh njaaux mienh. Zuangx mienh yaac ceng ninh.

Naa^saa^letv Mienh Maiv Longc Yesu Yiem

16 Yesu aengx nzuonx Naa^saa^letv, dongh ninh yiem wuov hlo daaih wuov norm mungv. Taux Dingh Gong Hnoi ninh hnangv yietc gau nor, mingh wuic dorngh. Ninh ziouc souv jiez daaih doqc Ging-Sou. 17 Maaih dauh zorqv njunc wuov dauh douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei sou cunv bun Yesu. Ninh ziouc koi daaih lorz buatc fiev jienv naaiv deix waac, 18 “Ziouv nyei Singx Lingh caux yie yiem, weic zuqc ninh ginv yie daaih zunh kuv fienx mbuox mienh jomc mienh. Ninh paaiv yie daaih zunh mbuox zuqc wuonx nyei mienh ninh mbuo oix duqv bungx cuotv, yaac zunh mbuox m'zing maengh nyei mienh, ninh mbuo haih mangc duqv buatc, yaac bun zuqc mienh zoux doqc hoic wuov deix duqv bungx nqoi, 19 aengx zunh gorngv Ziouv ceix en nyei hnyangx taux aqv.” 20 Yesu doqc liuz ziouc njunc jienv sou jiu bun goux wuic dorngh nyei mienh siou ziouc zueiz njiec. Yietc zuangx wuic dorngh nyei mienh nih nungx nuqv nyei mangc jienv Yesu. 21 Ninh ziouc gorngv mengh mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo haiz liuz naaiv douc Ging-Sou nyei waac, ih hnoi cuotv daaih doix-diuc nzengc.” 22 Zuangx mienh haiz horpc hnyouv haic ninh, yaac mbuoqc horngh ninh nyei waac ndongc naaic kuh muangx. Ninh mbuo naaic gaax, “Naaiv Yosepv nyei dorn maiv zeiz?” 23 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie hiuv duqv meih mbuo ndongc haaix oix gorngv naaiv diuh waac-beiv bun yie, ‘Ndie-sai aah! Oix zuqc zorc meih ganh maah!’ Yaac oix mbuox yie, ‘Yie mbuo haiz meih yiem Kaa^be^naa^um Mungv zoux nyei sic. Ih zanc meih yiem naaiv meih nyei buonv-mungv zoux gaax maah!’” 24 Yesu aengx mbuox ninh mbuo, “Douc waac mienh yiem ganh nyei buonv-mungv maiv maaih haaix dauh a'hneiv zipv. 25 Yie mbuox meih mbuo, yiem E^li^yaa nyei lungh ndiev lungh haanz buo hnyangx-bienx. Buangh zuqc domh huaang domh ngorc wuov zanc, I^saa^laa^en Deic-Bung maaih auv-guaav camv nyei. 26 Tin-Hungh yaac maiv paaiv E^li^yaa mingh lorz yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei haaix dauh. Kungx paaiv ninh mingh lorz yiem Sai^ndorn deic, Saax^le^fatv Mungv wuov dauh hnangv. 27 Douc waac mienh, E^li^saa, nyei lungh ndiev maaih butv gomh huv baengc nyei mienh camv nyei. Mv baac maiv maaih haaix dauh noic duqv ninh ganh nyei baengc longx. Kungx maaih wuov dauh Silie Mienh, Naa^aa^maan, nduqc dauh duqv baengc longx hnangv.” 28 Yiem wuic dorngh nyei zuangx mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo qiex jiez! haic, 29 ziouc jiez sin nzengc daaih, tor Yesu cuotv ziqc mungv. Wuov norm mungv yiem mbong gu'nguaaic, ninh mbuo ziouc tor jienv mingh taux kamx-mbaang daauh, oix fongv ninh ndortv. 30 Mv baac Yesu yangh zuangx mienh mbu'ndongx, mingh mi'aqv.

Yesu Zunc Hieh Guaiv Mienv Cuotv

31 Yesu njiec taux Gaa^li^li Saengv, Kaa^be^naa^um Mungv. Dingh Gong Hnoi ninh yiem wuov njaaux mienh. 32 Zuangx mienh mbuoqc horngh ninh njaaux nyei waac, weic zuqc ninh nyei waac maaih hatc maaz. 33 Yiem wuov wuic dorngh maaih laanh mienh maaih hieh guaiv mienv yiem ninh nyei sin. Ninh nauc-nauc nyei gorngv, 34 “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu aah! Meih maaih haaix nyungc guen zuqc yie mbuo? Meih daaih naaiv oix mietc yie mbuo? Meih haaix dauh yie hiuv nyei. Meih se Tin-Hungh nyei Cing-Nzengc Mienh wuov dauh.” 35 Yesu hatc wuov dauh mienv, “Maiv dungx ko lo. Cuotv naaiv dauh mienh nyei sin daaih maah!” Mienv ziouc muoqv wuov dauh mienh king nquekc njiec zuangx mienh nyei nza'hmien, ziang naaic cuotv mi'aqv, yaac maiv zoux haaix nyungc hoic wuov laanh mienh. 36 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic. Laanh mbuox laanh, “Naaic haaix nyungc waac ni? Ninh maaih lingc maaih hatc maaz hatc hieh guaiv mienv cuotv, mienv ziouc cuotv mi'aqv.” 37 Yesu zoux nyei jauv-louc ziouc sing buangv wuov norm deic-bung.

Yesu Zorc Mienh Camv Nyei Baengc

38 Yesu cuotv wuic dorngh aengx mingh Simon nyei biauv. Simon nyei maa-diev butv baengc, sin hluqv jorm nyei. Ninh mbuo ziouc tov Yesu tengx. 39 Yesu ziouc mingh souv jienv ninh nyei ga'hlen hatc sin jorm baengc tuix. Baengc ziouc tuix mi'aqv. Bide nyei maa-diev liemh zeih jiez sin daaih fu-sux Yesu mbuo. 40 Mba'hnoi muotv nyei ziangh hoc, haaix dauh maaih gorx-youz butv haaix nyungc baengc ziouc dorh daaih lorz Yesu. Yesu maan jienv dauh dauh, zorc yietc zungv nyei baengc longx nzengc. 41 Mienv yiem mienh camv nyei sin cuotv nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Meih se Tin-Hungh nyei Dorn.” Mv baac Yesu hatc mienv, maiv bun ninh mbuo gorngv waac, weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv ninh se Giduc.

Yesu Yiem Wuic Dorngh Zunh Doz

42 Lungh njang Yesu cuotv ziqc mungv mingh lengh nyei dorngx. Zuangx mienh cuotv mingh lorz. Lorz buatc, ninh mbuo oix liouh ninh yiem wuov, maiv bun ninh leih nqoi ninh mbuo. 43 Yesu mbuox ninh mbuo, “Tin-Hungh paaiv yie, yie ziouc oix zuqc mingh wuov deix ganh norm mungv zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Tin-Hungh paaiv yie daaih se weic hnangv naaiv nor zoux.” 44 Yesu ziouc mingh gormx Yu^ndie Deic nyei wuic dorngh zunh doz.

Lugaa 5

1 Maaih hnoi nor, Yesu souv jienv Gen^ne^saa^letv Koiv-Dorn hlen. Mienh camv nyei mbengx jienv mingh Yesu wuov, oix muangx ninh gorngv Tin-Hungh nyei waac. 2 Yesu buatc i poux nzangv dingh jienv wuov koiv-hlen, mv baac zorqv mbiauz mienh cuotv nzangv mingh nzox ninh mbuo nyei mungz mi'aqv. 3 Yesu bieqc poux nzangv. Wuov poux se Simon nyei. Yesu tov ninh nzaeng jiex mingh deix ziouc zueiz jienv wuov nzangv njaaux zuangx mienh. 4 Yesu njaaux baac waac, ninh mbuox Simon, “Aengx nzaeng nzangv jiex mingh deix wuov maengx wuom ndo nyei dorngx borngz mungz njiec zorqv mbiauz maah!” 5 Simon dau, “Ziouv aah! Yie mbuo ziangh muonz borngz gau kouv nzengc. Yietc dauh mbiauz yaac maiv duqv. Mv baac yie ei jienv meih nyei waac borngz mungz njiec.” 6 Ninh mbuo ziouc borngz mungz njiec, duqv mbiauz camv! haic. Mungz kaav deix huv mi'aqv. 7 Simon mbuo ziouc yaapv ninh mbuo nyei zorqv mbiauz doic dorh wuov poux nzangv daaih tengx. I poux nzangv maaih mbiauz buangv nzengc. Nzangv kaav deix zemh aqv. 8 Simon Bide buatc hnangv naaiv nor ninh ziouc gueic njiec Yesu nyei cingh mborqc ga'hlen gorngv, “Ziouv aah! Tov leih go deix yie maah! Weic zuqc yie se zuiz-mienh.” 9 Ninh caux ninh nyei doic mbuoqc horngh haic, zorqv duqv mbiauz ndongc naaic camv. 10 Caux Simon juangc gong wuov deix zorqv mbiauz doic, Se^mbe^ndi nyei dorn, Yaagorpc caux Yo^han, yaac mbuoqc horngh. Yesu aengx gorngv mbuox Simon, “Meih maiv dungx gamh nziex oc. Yangh naaiv jiex meih oix lorz mienh.” 11 Ninh mbuo ziouc tor nzangv cuotv wuom-hlen, yietc zungv ga'naaiv guangc nzengc gan jienv Yesu mingh aqv.

Yesu Zorc Dauh Butv Gomh Huv Baengc Nyei Mienh

12 Maaih nzunc Yesu yiem norm mungv, maaih laanh mienh butv gomh huv baengc buangv nzengc sin. Ninh buatc Yesu ziouc mbaapv njiec ndau tov, “Domh Gorx aac, se gorngv meih oix nor, meih haih zorc longx yie nyei baengc.” 13 Yesu sung buoz maan jienv wuov laanh mienh yaac gorngv, “Yie oix zorc nyei. Meih longx daaih maah!” Wuov laanh mienh nyei baengc liemh zeih longx mi'aqv. 14 Yesu gorngv, “Cin-maanc maiv dungx mbuox haaix dauh oc. Baeng zaqc nyei mingh sai mienh wuov bun ninh zaah mangc. Mangc liuz, oix zuqc ziux Mose paaiv nyei waac dorh saeng-kuv mingh ziec bun Tin-Hungh weic saax meih nyei uix, zoux zorng-zengx bun zuangx mienh hiuv duqv meih nyei baengc longx nzengc mi'aqv.” 15 Mv baac Yesu nyei mengh dauh jaa sing jangv jienv mingh. Maaih mienh camv! nyei daaih muangx ninh, yaac oix ninh zorc ninh mbuo nyei baengc, 16 mv baac Yesu aah loc mingh lengh nyei dorngx daux gaux.

Yesu Zorc Longx Butv Baengc-Mbai Nyei Mienh

17 Maaih hnoi Yesu njaaux jienv mienh, maaih deix Faa^li^si Mienh caux deix njaaux leiz nyei fin-saeng yaac zueiz jienv wuov. Ninh mbuo yiem Gaa^li^li Deic nyei norm-norm laangz, yaac yiem Yu^ndie Deic, yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih. Ziouv nyei qaqv caux Yesu yiem, bun ninh haih zorc duqv baengc longx. 18 Maaih deix mienh longc jiuc gaeng dauh butv baengc-mbai mienh, oix dorh bieqc biauv mingh an Yesu nyei nza'hmien. 19 Mv baac mienh camv haic, bieqc maiv taux Yesu wuov. Ninh mbuo ziouc faaux biauv-ngorh, caeqv tong nguaaz, zorqv baengc mienh bueix jienv jiuc bungx njiec zuangx mienh mbu'ndongx, Yesu nyei nza'hmien. 20 Yesu buatc ninh mbuo sienx ndongc naaic longx, ninh ziouc gorngv, “Youz aah! Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.” 21 Njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh yiem hnyouv hnamv, “Naaiv haaix dauh mienh laeh? Fungc hnangv naaic gorngv waac ki Tin-Hungh? Kungx Tin-Hungh ganh haih guangc duqv mienh nyei zuiz hnangv niaa.” 22 Wuov deix mienh hnangv haaix nor hnamv, Yesu hiuv nyei. Ninh ziouc naaic gaax, “Meih mbuo nyei hnyouv weic haaix diuc hnangv naaiv nor hnamv? 23 Gorngv, ‘Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv,’ fai gorngv, ‘Jiez sin daaih yangh jauv aqv,’ naaiv deix i joux waac, haaix joux gauh hec duqv gorngv? 24 Mv baac yie oix bun meih mbuo hiuv duqv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem naaiv lungh ndiev maaih hatc maaz guangc mienh nyei zuiz.” Yesu mbuox wuov dauh butv baengc-mbai nyei mienh, “Yie mbuox meih, jiez sin daaih dorh jienv meih nyei jiuc nzuonx aqv.” 25 Wuov laanh mienh ziouc yiem zuangx mienh nyei nza'hmien liemh zeih jiez sin, dorh jienv ninh bueix wuov norm jiuc, ceng jienv Tin-Hungh nzuonx. 26 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic ziouc ceng Tin-Hungh. Ninh mbuo gamh nziex nyei, yaac gorngv, “Ih hnoi mbuo za'gengh buatc mbuoqc horngh haic nyei sic aqv.”

Yesu Aengx Duqv Dauh Sai-Gorx

27 Nqa'haav Yesu aengx cuotv jauv mingh gau, buatc dauh tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh, mbuox heuc Lewi, zueiz jienv siou nzou nyei zaamc. Yesu mbuox ninh, “Daaih gan yie oc.” 28 Lewi ziouc jiez sin, guangc nzengc ninh nyei yietc zungv ga'naaiv, gan jienv Yesu mingh mi'aqv. 29 Lewi ziouc yiem ninh nyei biauv mbenc donx hnaangx hlo nyei houc Yesu. Nyanc wuov donx hnaangx nyei kaeqv mienh maaih tengx Lomaa hungh jaa siou nzou nyei mienh aengx caux mienh camv nyei. 30 Maaih deix Faa^li^si Mienh caux ninh mbuo nyei njaaux leiz nyei fin-saeng ngopv bun Yesu nyei sai-gorx mbuo muangx. Ninh mbuo gorngv, “Meih mbuo weic haaix diuc caux siou nzou nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh juangc dieh nyanc, juangc dieh hopv?” 31 Yesu dau, “Wangc siangx nyei mienh maiv qiemx zuqc ndie-sai. Kungx butv-baengc mienh hnangv, qiemx zuqc ndie-sai. 32 Yie maiv zeiz daaih heuc kuv mienh. Yie daaih heuc mengh dauh waaic nyei mienh, oix ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz.”

Mienh Naaic Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc Nyei Jauv

33 Maaih deix mienh gorngv mbuox Yesu, “Yo^han nyei sai-gorx mbuo zanc-zanc zei maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux. Faa^li^si Mienh nyei sai-gorx yaac fih hnangv nyei, mv baac meih nyei sai-gorx kungx nyanc kungx hopv hnangv.” 34 Yesu dau, “Siang-laangh corc yiem jienv cing-jaa-yinh nyei ziangh hoc, haih heuc siang-laangh nyei kaeqv mienh zei jienv maiv bun nyanc, maiv bun hopv fai? 35 Mv baac hnoi-nyieqc oix taux, siang-laangh zuqc dorh mingh mi'aqv. Taux wuov zanc kaeqv mienh cingx daaih zei maiv nyanc haaix nyungc.” 36 Ninh aengx gorngv naaiv diuh waac-beiv, “Maiv maaih haaix dauh betv siang-lui daaih mbiev loz-lui. Hnangv naaic nor kungx betv waaic siang-lui hnangv. Siang-ndie yaac maiv puix loz-ndie. 37 Yaac maiv maaih haaix dauh dox siang-a'ngunc diuv dapv loz-ndopv-mbuoqc. Hnangv naaiv nor zoux, siang-diuv haih zungx ndopv-mbuoqc mbaaix. A'ngunc diuv ziouc cuotv nzengc. Ndopv-mbuoqc yaac huv mi'aqv. 38 Siang-a'ngunc diuv oix zuqc dapv siang-ndopv-mbuoqc hnangv. 39 Haaix dauh hopv liuz loz-a'ngunc diuv maiv oix hopv siang-a'ngunc diuv. Ninh gorngv, ‘Loz-diuv gauh kuv.’”

Lugaa 6

1 Maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo jiex mienh nyei mbiauh ndeic. Ninh nyei sai-gorx nietv mbiauh dorv nomv nyanc. 2 Maaih deix Faa^li^si Mienh naaic gaax, “Ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi maiv horpc zuqc hnangv naaiv nor zoux, meih mbuo weic haaix diuc zoux?” 3 Yesu dau ninh mbuo, “Meih mbuo maiv doqc jiex naaiv deix jauv fai? Ndaawitv Hungh caux gan ninh wuov deix mienh hnyouv sie nyei ziangh hoc, ninh mbuo hnangv haaix nor zoux? 4 Ndaawitv Hungh bieqc zaangc Tin-Hungh nyei Ndopv-Liuh zorqv gengx Tin-Hungh wuov deix njuov nyanc. Naaiv deix njuov kungx sai mienh ganh maaih leiz nyanc hnangv. Mv baac Ndaawitv nyanc yaac bun gan ninh wuov deix mienh caux jienv nyanc.” 5 Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zoux Dingh Gong Hnoi nyei Ziouv.”

Yesu Zorc Buoz Waaic Nyei Mienh

6 Aengx maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu bieqc norm wuic dorngh njaaux mienh. Yiem wuov maaih laanh mienh mbiaauc jieqv buoz waaic mi'aqv. 7 Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh oix lorz jauv gox Yesu ziouc cienh mangc jienv, mangc gaax, Yesu longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc fai? 8 Mv baac ninh mbuo hnangv haaix nor hnamv, Yesu hiuv nyei. Ninh mbuox buoz waaic wuov laanh mienh, “Daaih souv naaiv zuangx mienh nyei nza'hmien oc.”Wuov laanh mienh ziouc jiez sin souv jienv wuov aqv. 9 Yesu gorngv, “Yie naaic gaax meih mbuo, ei mbuo nyei leiz, Dingh Gong Hnoi mbuo haih zoux haaix nyungc? Haih zoux longx fai zoux waaic? Njoux maengc fai hoic maengc?” 10 Yesu huin mingh mangc ninh mbuo dauh dauh aengx gorngv mbuox buoz waaic wuov laanh mienh, “Sung meih nyei buoz cuotv daaih maah!” Ninh sung buoz cuotv daaih, buoz ziouc longx nzengc mi'aqv. 11 Wuov deix mienh qiex jiez! haic. Ninh mbuo caangh laangh oix hnangv haaix nor zoux bun Yesu.

Yesu Ginv Ziepc Nyeic Dauh Gong-Zoh

12 Wuov deix ziangh hoc Yesu faaux mbong-aiv mingh daux gaux, yiem wuov ziangh muonz caux Tin-Hungh gorngv waac. 13 Lungh njang nyei ziangh hoc, ninh heuc ninh nyei sai-gorx mbuo daaih, ziouc ginv cuotv ziepc nyeic dauh, aengx heuc ninh mbuo benx gong-zoh. 14 Ninh ginv Simon, (aengx tengx ninh cuotv mbuox heuc Bide) caux Bide nyei youz, An^ndaa^lu, aengx maaih Yaagorpc, Yo^han, Filipv, Mbaa^to^lo^miu, 15 Matv^taai, Tomatv, An^fe^atc nyei dorn, Yaagorpc, Simon (dongh mienh heuc, “Hnamv guoqv zaangc” wuov dauh). 16 Aengx maaih Yaagorpc nyei dorn, Yu^ndaatc, caux maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc.

Yesu Tengx Mienh Zorc Baengc

17 Yesu caux ninh nyei gong-zoh mbuo njiec taux ndau-baengh souv jienv wuov. Yiem wuov aengx maaih ninh nyei sai-gorx camv nyei, yaac maaih mienh camv yiem Yu^ndie Saengv norm-norm dorngx, caux Ye^lu^saa^lem Zingh, aengx caux yiem koiv-hlen wuov deix i norm zingh, Tailaqv caux Sai^ndorn, 18 daaih muangx Yesu yaac tov ninh zorc ninh mbuo nyei baengc. Zuqc mienv muoqv wuov deix yaac daaih. Yesu zorc longx nzengc. 19 Zuangx mienh mbengx jienv mingh oix hluo Yesu, weic zuqc ninh maaih zorc baengc nyei qaqv cuotv mingh tengx ninh mbuo yietc zungv zorc baengc.

Njien-Youh Caux You-Nzauh

20 Yesu mangc jienv ninh nyei sai-gorx mbuo ziouc gorngv, “Meih mbuo mienh jomc mienh maaih njien-youh aqv, weic zuqc maaih Tin-Hungh zoux Ziouv gunv meih mbuo. 21 Meih mbuo ih zanc ngorc jienv yiem nyei mienh maaih njien-youh aqv, weic zuqc meih mbuo oix duqv nyanc beuv. Meih mbuo ih zanc nyiemv jienv nyei mienh maaih njien-youh aqv, weic zuqc meih mbuo oix duqv jatv. 22 Meih mbuo weic yie, Baamh Mienh nyei Dorn, zuqc mienh nzorng, zuqc mienh nqemh, zuqc mienh huotv, yaac zuqc mienh daanh meih mbuo nyei mbuox se orqv haic nyei mbuox, meih mbuo maaih njien-youh aqv. 23 Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux, meih mbuo oix zuqc a'hneiv, njien-youh nyei cangx heix, weic zuqc yiem tin-dorngh maaih meih mbuo nyei domh zingh nyeic. Zoux hoic meih mbuo wuov deix mienh nyei ong-taaix yaac fih hnangv nyei zoux bun douc waac mienh. 24 Meih mbuo ih zanc butv zoih nyei mienh oix zuqc kouv aqv, weic zuqc meih mbuo nyei njien-youh meih mbuo duqv liuz aqv. 25 Meih mbuo ih zanc duqv nyanc beuv nyei mienh oix zuqc kouv aqv, weic zuqc meih mbuo oix zuqc ngorc. Meih mbuo ih zanc jatv nyei mienh oix zuqc kouv aqv, weic zuqc meih mbuo oix zuqc nzauh, nyiemv jienv yiem. 26 Meih mbuo duqv zuangx mienh ceng meih mbuo longx nyei ziangh hoc, meih mbuo oix zuqc kouv aqv. Ceng meih mbuo wuov deix mienh nyei ong-taaix fih hnangv nyei ceng jaav douc waac mienh.

Oix Zuqc Hnamv Win-Wangv

27 “Yie mbuox meih mbuo ih zanc muangx jienv nyei mienh, oix zuqc hnamv meih mbuo nyei win-wangv, zoux longx bun nzorng meih mbuo wuov deix. 28 Mienh zioux meih mbuo, oix zuqc buang waac bun ninh mbuo. Zoux doqc meih mbuo wuov deix, oix zuqc tengx ninh mbuo daux gaux. 29 Mienh mborqv meih nyei naaiv bung hmien, liemh wuov bung hmien yaac huin bun ninh. Mienh zorqv meih nyei domh lui mingh, liemh gu'nyuoz wuov deix sueih ninh zorqv. 30 Haaix dauh tov meih nyei haaix nyungc, oix zuqc bun ninh. Haaix dauh zorqv meih nyei haaix nyungc ga'naaiv mingh yaac maiv dungx lorz nzuonx. 31 Meih mbuo oix mienh hnangv haaix nor zoux bun meih mbuo, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux bun mienh. 32 “Se gorngv meih mbuo kungx hnamv dongh hnamv meih mbuo wuov deix mienh, naaiv maaih haaix nyungc faaux duqv ceng? Liemh zuiz-mienh yaac hnamv dongh hnamv ninh mbuo wuov deix. 33 Se gorngv meih mbuo kungx zoux longx bun dongh zoux longx bun meih mbuo wuov deix hnangv, Tin-Hungh hnangv haaix nor haih ceix fuqv bun meih mbuo? Hnangv naaic liemh zuiz-mienh yaac haih zoux nyei. 34 Se gorngv meih mbuo kungx gaav ga'naaiv bun haih jaauv meih mbuo wuov deix hnangv, Tin-Hungh hnangv haaix nor haih ceix fuqv bun meih mbuo? Liemh zuiz-mienh yaac gaav ga'naaiv bun zuiz-mienh, weic zuqc ninh mbuo hnamv daaih haih duqv ninh mbuo nyei ga'naaiv nzuonx nzengc. 35 Daaux nzuonx oix zuqc hnamv meih mbuo nyei win-wangv, zoux longx bun ninh mbuo. Gaav ga'naaiv oix zuqc bun ninh mbuo yaac maiv dungx hnamv aengx duqv nzuonx. Hnangv naaiv, meih mbuo oix duqv domh zingh nyeic yaac benx Yiem Hlang Jiex Wuov Dauh nyei dorn, weic zuqc ninh zoux longx bun maiv maaih en-zingh nyei mienh caux mienh waaic mienh. 36 Meih mbuo oix zuqc korv-lienh mienh hnangv meih mbuo nyei Zaangc Diex korv-lienh mienh wuov nor.

Maiv Dungx Daanh Mienh

37 “Maiv dungx daanh mienh, Tin-Hungh ziouc maiv daanh meih mbuo. Maiv dungx dingc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh ziouc maiv dingc meih mbuo nyei zuiz. Oix zuqc guangc mienh nyei zuiz, Tin-Hungh ziouc guangc meih mbuo nyei zuiz. 38 Meih mbuo bun haaix nyungc mienh, Tin-Hungh yaac oix winh bun meih mbuo, zungv oix dox bun meih mbuo gauh camv, zatv yuonh, nqamv zietc, hlaau ningx taux yiem maiv jienv. Meih mbuo longc haaix nyungc hlaau bun mienh, Tin-Hungh yaac oix longc wuov nyungc hlaau bun meih mbuo.” 39 Yesu aengx gorngv waac-beiv bun ninh mbuo muangx. Ninh gorngv, “M'zing maengh mienh haih ken m'zing maengh mienh fai? Hnangv naaic i dauh zungv haih ndortv kuotv maiv zeiz? 40 Horqc saeng maiv haih gauh hlo ninh nyei fin-saeng. Horqc saeng hoqc liuz nyungc-nyungc ziouc caux fin-saeng fih hnangv nyei. 41 “Meih weic haaix diuc buatc meih nyei gorx-youz nyei m'zing maaih la'fapv, yaac maiv hnamv taux meih ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx? 42 Ganh nyei m'zing maaih nqanx ndiangx meih yaac maiv buatc, fungc haih mbuox gorx-youz, ‘Gorx aac, yie tengx gorx ban cuotv m'zing nyei la'fapv oc.’Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Oix zuqc zorqv cuotv ganh nyei m'zing wuov nqanx ndiangx ndaangc, meih ziouc haih mangc duqv zien tengx gorx-youz ban cuotv m'zing nyei la'fapv.

Buatc Biouv Ziouc Hiuv Duqv Ndiangx

43 “Ndiangx longx maiv ziangh maiv benx nyei biouv. Maiv benx nyei ndiangx yaac maiv ziangh longx nyei biouv. 44 Buatc biouv ziouc hiuv duqv biouv-ndiangx se haaix nyungc ndiangx. Mienh maiv mingh ndiangx-njimv gaeqv ngongh nyorx biouv, yaac maiv mingh njimv-mbiorqc gaeqv a'ngunc biouv. 45 Kuv mienh nyei hnyouv siou longx nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih nyei se longx nyei. Mienh waaic mienh nyei hnyouv siou waaic nyei ga'naaiv, zorqv cuotv daaih se waaic nyei. Hnyouv zaangh buangv haaix nyungc, nzuih ziouc gorngv cuotv wuov nyungc.

Gomv I Norm Biauv

46 “Meih mbuo weic haaix diuc heuc yie, ‘Ziouv aah! Ziouv!’yaac maiv ei jienv yie mbuox nyei waac zoux? 47 Haaix dauh daaih lorz yie, haiz yie nyei waac yaac ei jienv zoux, yie oix bun meih mbuo hiuv duqv wuov dauh hnangv haaix nor. 48 Ninh se hnangv laanh mienh gomv biauv, wetv duqv ndo, bangc la'bieiv-baengh gu'nguaaic ceix jiez. Wuom yiemx, wuom guaatv, biauv yaac maiv mbaang, weic zuqc ceix duqv wuonv. 49 Mv baac haaix dauh haiz yie nyei waac yaac maiv muangx, maiv ei jienv zoux nor, se hnangv laanh mienh gomv biauv yiem ndau yaac maiv maaih gorn-ndoqv. Wuom yiemx, wuom guaatv, biauv ziouc lomz! lomz nyei mbaang waaic nzengc mi'aqv.”

Lugaa 7

1 Yesu gorngv naaiv deix yietc zungv waac mbuox liuz zuangx mienh, ninh ziouc mingh Kaa^be^naa^um Mungv. 2 Yiem wuov norm mungv maaih dauh Lomaa baeng-bieiv. Ninh maaih dauh bou maiv longx kouv nyei, oix daic haic aqv. Baeng-bieiv yaac hnamv haic naaiv dauh bou. 3 Ninh haiz mienh gorngv Yesu nyei jauv-louc, ziouc heuc Yiutai Mienh nyei mienh gox mingh tov Yesu daaih tengx zorc ninh nyei bou nyei baengc. 4 Mingh taux Yesu wuov, naaiv deix mienh gox qaqv tov Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv dauh baeng-bieiv puix duqv meih tengx ninh. 5 Ninh hnamv haic mbuo Yiutai Mienh, zungv zoux norm wuic dorngh bun yie mbuo.” 6 Yesu ziouc gan jienv ninh mbuo mingh aqv. Mingh gau, leih biauv maiv nangc go, naaiv dauh baeng-bieiv mbuox ninh nyei doic mingh mbuox Yesu, “Domh Gorx aac, maiv zuqc la'nyauv meih ganh aqv. Yie maiv puix zipv meih bieqc yie nyei biauv. 7 Weic naaiv yie zungv haiz liemh maiv puix mingh buangh meih. Domh Gorx kungx gorngv cuotv hnangv, yie nyei bou ziouc longx aqv. 8 Yie ganh yaac yiem domh baeng-bieiv nyei buoz-ndiev, yaac maaih baeng camv yiem yie nyei ga'ndiev maengx. Yie heuc naaiv dauh mingh, ninh ziouc mingh. Heuc wuov dauh daaih, ninh ziouc daaih. Heuc yie nyei nouh zoux naaiv, ninh ziouc zoux aqv.” 9 Yesu haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc mbuoqc horngh haic. Ninh huin hmien mangc yaac gorngv mbuox gan ninh daaih wuov deix zuangx mienh, “Yie mbuox meih mbuo, yie maiv gaengh buatc jiex mienh sienx ndongc naaic longx. Liemh I^saa^laa^en Mienh yaac maiv maaih yietc dauh.” 10 Baeng-bieiv paaiv mingh lorz Yesu wuov deix mienh nzuonx taux biauv ziouc buatc wuov dauh bou longx mi'aqv.

Yesu Heuc Auv-Guaav Nyei Ndoqc Dorn Nangh Daaih

11 Nqa'haav maiv lauh, Yesu aengx mingh taux norm mungv, mbuox heuc Naa^in. Ninh nyei sai-gorx mbuo caux mienh camv nyei gan jienv mingh. 12 Yesu mingh taux mungv nyei zingh laatc gaengh ndaangc, buangh zuqc mienh gaeng jienv janx-daic cuotv. Wuov dauh janx-daic se auv-guaav nyei ndoqc dorn, yaac maaih wuov norm mungv nyei mienh camv tengx auv-guaav fungx janx-daic mingh. 13 Ziouv buatc wuov dauh auv-guaav, ninh gengh! korv-lienh haic ziouc mbuox ninh, “Maiv dungx nyiemv aqv oc.” 14 Gorngv liuz, Yesu mingh maan benv. Gaeng hniev mienh ziouc dingh jienv wuov. Yesu gorngv, “Youz aah! Yie mbuox meih, jiez sin daaih maah!” 15 Daic mingh wuov dauh mienh ziouc nangh daaih jiez sin zueiz jienv wuov gorngv waac. Yesu yaac jiu bun ninh nyei maa mi'aqv. 16 Zuangx mienh gamh nziex haic ziouc ceng Tin-Hungh gorngv, “Maaih dauh zoux hlo nyei douc waac mienh cuotv daaih yiem yie mbuo mbu'ndongx,” yaac gorngv, “Tin-Hungh daaih tengx ninh nyei baeqc fingx aqv.” 17 Yesu zoux naaiv deix sic nyei fienx sing buangv Yu^ndie Deic caux huing nzuonx nyei dorngx.

Tengx Mienh Jiex Wuom Nyei Leiz Wuov Dauh Yo^han Paaiv Mienh Mingh Naaic Yesu

18 Yo^han nyei sai-gorx gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx. Yo^han ziouc heuc i dauh ninh nyei sai-gorx daaih 19 yaac paaiv ninh mbuo mingh naaic Ziouv, “Meih dongh oix daaih wuov dauh fai? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?” 20 Naaiv deix i dauh mienh mingh taux Yesu wuov aengx gorngv, “Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han paaiv yie mbuo daaih naaic meih, ‘Meih dongh oix daaih wuov dauh fai? Fai yie mbuo corc oix zuqc zuov ganh dauh?’” 21 Doix wuov zanc Yesu tengx mienh camv zorc ninh mbuo nyei nyungc-nyungc baengc. Zuqc mienv muoqv nyei mienh ninh yaac zorc longx, yaac tengx m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc. 22 Yesu dau Yo^han paaiv mingh nyei mienh, “Nzuonx mingh gorngv meih mbuo buatc liuz haiz liuz naaiv deix jauv-louc bun Yo^han muangx oc. Mbuox ninh, m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh haih mangc duqv buatc. Zaux mbai nyei haih yangh jauv aqv. Butv gomh huv baengc wuov deix zorc longx nzengc. M'normh ndung nyei yaac haih muangx duqv haiz. Daic mingh nyei mienh aengx nangh daaih. Mienh jomc mienh yaac duqv haiz kuv fienx. 23 “Haaix dauh maiv nqemh yie, wuov dauh maaih njien-youh aqv.” 24 Yo^han paaiv daaih wuov deix i laanh mienh nzuonx mi'aqv. Yesu yiem wuov gorngv Yo^han nyei jauv-louc mbuox zuangx mienh. Ninh gorngv, “Meih mbuo cuotv mingh deic-bung-huaang, meih mbuo mingh oix mangc haaix nyungc? Mingh mangc diuh nziaaux buonc dongz nyei luoqc diqc fai? 25 Meih mbuo mingh mangc haaix nyungc? Mangc dauh m'jangc dorn zuqv ciouh zuqv dunc fai? Zuqv ciouh zuqv dunc zoux fioux-zoih wuov deix yiem hungh dinc hnangv lorqc. 26 Meih mbuo cuotv mingh oix buatc haaix nyungc? Oix buatc dauh douc waac mienh zeiz nyei saah? Zeiz nyei. Mv baac, meih mbuo oix buatc wuov dauh, ninh zungv gauh hlo douc waac mienh. 27 Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Yie oix paaiv yie nyei douc fienx mienh mingh ndaangc liuc leiz meih nyei jauv.’ se dongh naaiv dauh aqv.” 28 Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, cuotv seix daaih yiem jiex baamh gen nyei mienh, Yo^han gauh hlo jiex. Mv baac yiem Tin-Hungh nyei guoqv zoux gauh faix jiex wuov dauh, ninh corc gauh hlo jiex Yo^han.” 29 Zuangx mienh caux jienv tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh haiz Yesu nyei waac, ninh mbuo gorngv Tin-Hungh nyei za'eix se horpc nyei, weic zuqc zinh ndaangc ninh mbuo ganh yaac bun Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. 30 Mv baac Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng nqemh Tin-Hungh weic ninh mbuo liepc daaih nyei za'eix, ziouc maiv kangv bun Yo^han tengx ninh mbuo jiex wuom nyei leiz. 31 Yesu aengx gorngv jienv mingh. Ninh gorngv, “Yie oix zuqc longc haaix nyungc beiv ih jaax nyei mienh? Ninh mbuo hnangv haaix nor? 32 Ninh mbuo se hnangv fu'jueiv zueiz jienv hei-horngc, naaiv guanh heuc wuov guanh. Ninh mbuo gorngv, ‘Yie mbuo biomv hlauv-ndongh nux, meih mbuo yaac maiv cangx heix. Yie mbuo baaux biopv janx-daic nyei nzung, meih mbuo yaac maiv nyiemv.’ 33 Tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han daaih, ninh zei maiv nyanc haaix nyungc yaac maiv hopv a'ngunc diuv. Meih mbuo gorngv, ‘Ninh maaih mienv yiem ninh nyei sin.’ 34 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih taux yaac nyanc yaac hopv, meih mbuo ziouc gorngv, ‘Mangc gaax, wuov laanh mienh kungx mauv nyanc mauv hopv nquin hnangv. Ninh yaac caux tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh zoux doic.’ 35 Haaix dauh laengz zipv Tin-Hungh nyei cong-mengh ziouc hiuv duqv wuov nyungc cong-mengh se zien aqv.”

Yesu Yiem Faa^li^si Mienh Wuov Dauh Simon Nyei Biauv

36 Maaih dauh Faa^li^si Mienh heuc Yesu mingh caux ninh nyanc hnaangx. Yesu mingh taux ninh nyei biauv ziouc zueiz jienv wuov nyanc hnaangx aqv. 37 Wuov norm mungv maaih dauh mengh dauh waaic nyei m'sieqv dorn. Ninh haiz gorngv Yesu yiem wuov dauh Faa^li^si Mienh nyei biauv nyanc hnaangx, ziouc dorh norm baengh dapv buangv youh ndaang, 38 mingh souv jienv Yesu nyei nqa'haav nqaang, yiem ninh nyei zaux-hlen nyiemv, wuom-mueic ndiepv zuqc Yesu nyei zaux ndorn. Wuov dauh m'sieqv dorn ziouc longc ganh nyei mba'biei sortv nqaai yaac zom, aengx zorqv youh ndaang dox jienv Yesu nyei zaux. 39 Heuc Yesu daaih nyanc hnaangx wuov dauh Faa^li^si Mienh buatc hnangv naaic, ziouc yiem hnyouv hnamv, “Se gorngv naaiv laanh mienh zoux douc waac mienh nor, ninh horpc zuqc hiuv duqv ih zanc hluo ninh nyei zaux naaiv dauh m'sieqv dorn se haaix dauh, yaac benx haaix nyungc m'sieqv dorn, weic zuqc naaiv dauh m'sieqv dorn se mengh dauh waaic nyei mienh.” 40 Yesu gorngv mbuox wuov dauh Faa^li^si Mienh, “Simon aah! Yie maaih joux waac oix gorngv mbuox meih.” Simon dau, “Fin-Saeng aah! Gunv gorngv maah!” 41 Yesu gorngv, “Maaih i laanh mienh qiemx dauh mienh nyei zaeqv. Maaih dauh qiemx hmz baeqv norm zinh. Maaih dauh qiemx hmz ziepc norm. 42 I dauh zungv maiv maaih banh zeic jaauv maiv sung zaeqv. Zaeqv-ziouv ziouc ziang naaic guangc bun ninh mbuo i dauh mi'aqv. Wuov deix i dauh mienh, haaix dauh hnamv zaeqv-ziouv gauh camv?” 43 Simon gorngv, “Daaix qiemx camv wuov dauh hnamv zaeqv-ziouv gauh camv mv bei.” Yesu gorngv, “Meih gorngv duqv zuqc nyei.” 44 Yesu huin mangc wuov dauh m'sieqv dorn, aengx gorngv mbuox Simon, “Meih buatc naaiv dauh m'sieqv dorn nyei saah? Yie bieqc meih nyei biauv, meih maiv bun wuom yie nzaaux zaux. Mv baac naaiv dauh m'sieqv dorn longc ninh nyei wuom-mueic nzaaux yie nyei zaux aengx longc mba'biei tengx sortv nqaai. 45 Meih zipv yie bieqc biauv yaac maiv zom yie, mv baac yie daaih taux, naaiv dauh m'sieqv dorn zom yie nyei zaux taux ih zanc. 46 Meih maiv dox youh hietv yie nyei m'nqorngv mv baac naaiv dauh m'sieqv dorn dox youh ndaang hietv yie nyei zaux. 47 Hnangv naaiv yie mbuox meih, ninh nyei zuiz ndongc naaic camv duqv guangc liuz aqv weic zuqc ninh hnamv yie camv. Mv baac haaix dauh duqv guangc zuiz zoqc wuov dauh hnamv gauh zoqc.” 48 Yesu ziouc mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, “Meih nyei zuiz duqv guangc liuz aqv.” 49 Juangc dieh nyanc hnaangx nyei mienh, laanh mbuox laanh, “Naaic haaix dauh mienh laeh? Ninh haih guangc duqv mienh nyei zuiz.” 50 Yesu mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, “Laaix meih sienx yie, meih ziouc duqv njoux. Meih gunv baengh orn nyei mingh oc.”

Lugaa 8

1 Nqa'haav maiv lauh, Yesu zueih mungv zueih laangz nyei mingh zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx. Ninh nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx yaac caux jienv ninh mingh. 2 Aengx maaih deix m'sieqv dorn yaac gan jienv mingh. Naaiv deix m'sieqv dorn dongh zinh ndaangc Yesu zunc mienv cuotv yaac zorc longx ninh mbuo nyei baengc wuov deix. Maaih dauh heuc Maa^li^yaa, dongh mienh heuc, Makv^ndaa^laa, wuov dauh. Yesu zunc siec dauh mienv cuotv ninh nyei sin. 3 Maaih Kusaa nyei auv, Yo^an^naa. Kusaa zoux jien goux nzengc Helotv Hungh nyei jaa-dingh. Aengx maaih Su^sanx^naa caux m'sieqv dorn camv nyei. Ninh mbuo longc ganh maaih nyei ga'naaiv juang Yesu mbuo.

Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

4 Maaih mienh camv! nyei gapv zunv yaac maaih naaiv norm mungv, wuov norm mungv nyei mienh daaih lorz Yesu. Yesu ziouc gorngv waac-beiv bun ninh mbuo muangx. 5 Ninh gorngv, “Maaih laanh mienh cuotv mingh haaz nyim. Haaz gau nyim, maaih deix ndortv zuqc jauv, zuqc mienh caaiv. Norqc yaac daaih nzauz nyanc nzengc. 6 Maaih deix ndortv zuqc la'bieiv-ndau. Nyim zunx daaih maiv lauh ziouc nqaai mi'aqv, weic zuqc maiv lamh baeng wuom. 7 Maaih deix nyim ndortv zuqc njimv-lomc, zorpc jienv njimv hlo daaih, njimv mbiorngz jienv. 8 Maaih deix nyim ndortv zuqc ndau-longx. Nyim cuotv hlo daaih, yietc gouv siou duqv yietc baeqv gouv.” Gorngv liuz naaiv deix waac, Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx.”

Yesu Weic Haaix Diuc Longc Waac-Beiv Njaaux

9 Sai-gorx mbuo naaic Yesu, “Naaiv diuh waac-beiv, eix leiz hnangv haaix nor?” 10 Yesu gorngv, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh naaiv deix gem jienv nyei sic, Tin-Hungh bun meih mbuo hiuv mi'aqv, mv baac ga'nyiec nyei mienh kungx haiz gorngv benx waac-beiv hnangv weic ‘bun ninh mbuo mangc yaac maiv buatc, haiz yaac maiv mengh baeqc.’

Yesu Gorngv Mengh Haaz Nyim Nyei Waac-Beiv

11 “Naaiv diuh waac-beiv nyei eix leiz se hnangv naaiv. Wuov deix nyim se Tin-Hungh nyei kuv fienx. 12 Ndortv zuqc jauv wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx. Mv baac mienv nyei hungh daaih caangv cuotv yiem hnyouv wuov deix kuv fienx, bun ninh mbuo maiv haih sienx ziouc maiv duqv njoux. 13 Ndortv zuqc la'bieiv-ndau wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz kuv fienx ziouc a'hneiv zipv. Mv baac se hnangv kuv fienx njiec nzungh maiv ndo. Sienx maiv lauh, buangh zuqc seix hnyouv nyei sic ziouc cuotv mi'aqv. 14 Ndortv zuqc njimv-lomc wuov deix nyim beiv mienh muangx haiz kuv fienx. Zoux gau, laaix seix zaangc kuonx hnyouv nyei sic, fai laaix hnamv zinh nyaanh, fai baamh gen nyei njien-youh nduov ninh mbuo, naaiv deix sic mbiorngz jienv ninh mbuo cingx daaih hnangv maiv haih jauh nyei nyim nor. 15 Ndortv zuqc ndau-longx wuov deix nyim beiv mienh haiz Tin-Hungh nyei kuv fienx, longc hnyouv ziepc zuoqv nyei sienx, yaac longc noic ei jienv zoux, cingx daaih hnangv naaiv deix nyim nor, ziangh duqv gitv.

Buov Dang, Zorqv Ga'naaiv Nqopv Jienv Fai?

16 “Maiv maaih haaix dauh diemv zieqc dang aengx zorqv ga'naaiv nqopv jienv fai dorh mingh don coux-ndiev. Dang m'daaih don dang nyei baaih weic bun bieqc biauv nyei mienh mangc duqv buatc njang. 17 “Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv nyei sic maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc gem jienv mv baac oix maaih mienh hiuv yaac bun mbiaangx yaangh cuotv daaih. 18 Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc longc hnyouv muangx longx. Weic zuqc haaix dauh maaih nyei, ninh oix jaa duqv gauh camv. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh hnamv daaih ninh maaih nyei diqv dien, zungv oix zorqv mingh.”

Yesu Nyei Maa Caux Ninh Nyei Youz

19 Yesu nyei maa caux ninh nyei youz mbuo mingh lorz Yesu mv baac mienh camv haic, ninh mbuo bieqc maiv taux ninh wuov. 20 Maaih mienh mbuox Yesu, “Meih nyei maa caux meih nyei youz souv jienv ga'nyiec maengx zuov oix buangh meih.” 21 Yesu gorngv mbuox zuangx mienh, “Yie nyei maa caux yie nyei youz se dongh muangx Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv zoux wuov deix.”

Yesu Hatc Domh Nziaaux Dingh

22 Maaih hnoi nor, Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Mbuo mingh wuov ngaanc ziqc koiv-dorn orqc?” Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv nzaeng jienv mingh aqv. 23 Mingh gau, Yesu m'njormh mi'aqv. Liemh zeih borngz gorng domh nziaaux, buonc wuom jiez laangc nqomz bieqc nzangv. Ninh mbuo gengh! gamh nziex haic. 24 Sai-gorx mbuo ziouc mingh heuc Yesu nyie daaih. Ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Ziouv! Mbuo ndortv wuom daic aqv loh!” Yesu jiez sin hatc nziaaux caux wuom-laangc. Domh nziaaux ziouc dingh, wuom-laangc haapv, sekv nzengc mi'aqv. 25 Yesu naaic ninh nyei sai-gorx mbuo, “Meih mbuo nyei sienx fim jiex haaix mi'aqv?” Mv baac ninh mbuo gamh nziex haic, mbuoqc horngh haic. Laanh ziouc naaic laanh, “Naaiv haaix dauh orqv? Ninh hatc nziaaux hatc wuom, liemh nziaaux caux wuom yaac muangx ninh nyei waac.”

Yesu Zunc Mienv Cuotv

26 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo nzaeng nzangv mingh taux Ge^laa^saa Deic, Gaa^li^li Koiv-Dorn nyei doix-ngaanc. 27 Ninh mbuo cuotv nzangv mingh faaux mbienx wuov zanc, maaih dauh wuov norm mungv nyei mienh daaih buangh zuqc Yesu. Naaiv dauh mienh maaih mienv yiem ninh nyei sin. Lauh haic maiv zuqv lui-houx yaac maiv yiem biauv, kungx yiem wuov zouv-gemh hnangv. 28 Naaiv dauh mienh yietv buatc Yesu ninh heuc qiex hlo nyei ziouc mbaapv njiec Yesu nyei nza'hmien nauc! nauc nyei gorngv, “Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu aah! Meih daaih yie naaiv zoux haaix nyungc? Tov maiv dungx zeix yie.” 29 Ninh hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Yesu hatc hieh guaiv mienv cuotv wuov dauh mienh nyei sin. Maiv gunv maaih limc ndoh jienv buoz-zaux aengx maaih mienh zuov jienv, duqv ziex nzunc mienv ciouv daaih bun ninh cutv dangx limc aengx zunc ninh mingh wuov deic-bung-huaang. 30 Yesu naaic ninh, “Meih nyei mbuox heuc haaix nyungc?” Ninh dau, “Mbuox heuc Guanh,”weic zuqc mienv camv nyei bieqc ninh nyei sin yiem. 31 Wuov deix mienv tov Yesu maiv dungx zunc ninh mbuo ndortv ndo haic nyei kuotv. 32 Maaih yietc domh guanh dungz yiem wuov jiex mbaiv lorz nyanc. Mienv ziouc tov Yesu bun ninh mbuo bieqc wuov guanh dungz. Yesu yaac nqoi nzuih ninh mbuo. 33 Mienv ziouc cuotv wuov dauh mienh mingh bieqc wuov guanh dungz mi'aqv. Ziangh guanh dungz ziouc tiux njiec kamx ndortv koiv-dorn ziemx daic nzengc mi'aqv. 34 Yungz dungz nyei mienh buatc naaiv deix sic cuotv, ninh mbuo ziouc biaux mingh zunh mbuox zingh gu'nyuoz caux zingh ga'nyiec nyei fiuv-laangz nyei mienh muangx. 35 Mienh haiz liuz naaiv deix sic, ziouc cuotv mingh mangc. Mingh taux Yesu wuov, ninh mbuo buatc wuov dauh mienh zueiz jienv Yesu nyei zaux ga'hlen, zuqv jienv lui-houx yaac nzang daaih aqv. Ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 36 Buatc naaiv deix sic cuotv nyei mienh gorngv bun zuangx mienh hiuv duqv zuqc mienv bieqc wuov dauh mienh hnangv haaix nor duqv longx daaih. 37 Yiem Ge^laa^saa Deic nyei zuangx mienh tov Yesu leih nqoi ninh mbuo weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic. Yesu ziouc bieqc nzangv mingh aqv. 38 Dongh mienv cuotv liuz wuov dauh mienh tov Yesu bun ninh gan jienv mingh. Mv baac Yesu heuc ninh nzuonx aqv, 39 gorngv mbuox ninh, “Nzuonx ganh nyei biauv aqv. Nzuonx mingh ziux Tin-Hungh tengx meih nyei jauv gorngv nzengc mbuox mienh.” Naaiv dauh mienh ziouc nzuonx mingh ziux Yesu tengx ninh nyei jauv gorngv nzengc bun yietc norm mungv nyei mienh muangx.

Yesu Zorc Dauh M'sieqv Dorn Nyei Baengc Longx Yaac Heuc Dauh Fu'jueiv Nangh Daaih

40 Yesu yiem wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn nzuonx daaih, maaih mienh camv nyei a'hneiv nyei zipv weic zuqc ninh mbuo yiem wuov zuov jienv ninh. 41 Maaih dauh gunv wuic dorngh nyei mienh, mbuox heuc Yailatv, daaih taux. Ninh mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen njiec qaqv tov Yesu mingh ninh nyei biauv 42 weic zuqc ninh nyei sieqv-ndoqc butv baengc oix daic haic aqv. Naaiv dauh sieqv nyei hnyangx-jeiv leih maiv go ziepc nyeic hnyangx. Yesu gan Yailatv mingh gau, mienh camv! haic mbengx jienv mingh. 43 Yaac maaih dauh m'sieqv dorn butv baengc-hlutv duqv ziepc nyeic hnyangx. Ninh mingh lorz ndie-sai zorc gau ninh nyei baengc, zaaux nzengc ninh nyei zinh nyaanh, yaac maiv maaih haaix dauh zorc duqv ninh longx. 44 Ninh ziouc mbengx jienv mingh taux Yesu nyei nqa'haav nqaang hluo Yesu nyei lui-juoqv. Baengc-hlutv ziouc liemh zeih dingh mi'aqv. 45 Yesu naaic gaax, “Haaix dauh hluo zuqc yie?” Yaac maiv maaih haaix dauh laengz. Bide ziouc gorngv, “Sai-Diex aah! Mienh camv weih jienv meih, mbengx zuqc meih saah?” 46 Mv baac Yesu gorngv, “Gengh maaih mienh hluo zuqc yie nyei lorqc. Yie hiuv nyei, weic zuqc maaih deix yie nyei qaqv cuotv mingh tengx mienh zorc baengc mi'aqv.” 47 Wuov dauh m'sieqv dorn muangx haiz bingx maiv mbueiz aqv, ziouc sin zinx jienv nyei daaih mbaapv njiec Yesu nyei zaux-hlen. Ninh dorng jienv zuangx mienh mbuox Yesu ninh weic haaix diuc daaih hluo Yesu nyei lui-juoqv, yaac gorngv ninh nyei baengc liemh zeih longx nzengc mi'aqv. 48 Yesu mbuox ninh, “M'dauh m'sieqv dorn aah! Weic zuqc meih sienx yie, meih nyei baengc longx mi'aqv. Gunv baengh orn nyei nzuonx aqv oc.” 49 Yesu corc gorngv jienv waac wuov zanc, maaih dauh mienh yiem wuov dauh gunv wuic dorngh nyei mienh nyei biauv daaih mbuox Yailatv, “Meih nyei sieqv daic mi'aqv. Maiv zuqc daaih la'nyauv fin-saeng aqv oc.” 50 Mv baac Yesu haiz naaiv deix waac ninh ziouc gorngv mbuox Yailatv, “Maiv dungx gamh nziex oc. Kungx oix zuqc sienx hnangv. Meih nyei sieqv ziouc longx daaih aqv.” 51 Mingh taux Yailatv nyei biauv, Yesu maiv bun haaix dauh bieqc. Kungx bun Bide, Yo^han, Yaagorpc caux wuov dauh sieqv nyei diex maac bieqc hnangv. 52 Zuangx mienh yiem ga'nyiec mbiouh mbiouh nyei nyiemv. Yesu gorngv, “Maiv dungx nyiemv aqv. Ninh maiv daic. Ninh m'njormh hnangv.” 53 Zuangx mienh ziouc jatv Yesu, weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv wuov dauh fu'jueiv za'gengh daic mi'aqv. 54 Mv baac Yesu nanv jienv wuov dauh sieqv nyei buoz heuc, “Sieqv aah! Jiez sin daaih maah!” 55 Wuov dauh sieqv ziouc nangh daaih, liemh zeih jiez sin daaih aqv. Yesu ziouc mbuox ninh mbuo lorz ga'naaiv bun wuov dauh fu'jueiv nyanc. 56 Sieqv nyei diex maac mbuoqc horngh haic mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, naaiv deix sic maiv dungx gorngv mbuox haaix dauh.

Lugaa 9

1 Yesu heuc ninh nyei ziepc nyeic dauh gong-zoh daaih zunv ziouc jiu lingc jiu hatc maaz bun ninh mbuo haih zunc duqv nyungc-nyungc mienv cuotv yaac haih zorc duqv baengc longx. 2 Ninh paaiv ninh mbuo cuotv mingh zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx yaac zorc baengc. 3 Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, “Cuotv jauv maiv dungx dorh haaix nyungc mingh. Biaav-mbiaac, mbuoqc jorngx, bienh fuix, zinh nyaanh, liemh lui-houx yienc yaac maiv dungx dorh. 4 Meih mbuo hitv haaix dauh nyei biauv, oix zuqc hitv taux cuotv mingh ganh norm mungv. 5 Mienh maiv zipv nor, oix zuqc cuotv wuov norm laangz yaac fengx guoqv zaux nyei nie-mbung guangc wuov, weic zoux zorng-zengx bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo zoux dorngc.” 6 Gong-zoh mbuo ziouc mingh laangz jiex laangz, yiem norm-norm dorngx zunh kuv fienx yaac zorc baengc.

Helotv Hungh Maiv Hiuv Yesu Dongh Haaix Dauh

7 Gunv Gaa^li^li Deic-Bung wuov dauh Helotv Hungh haiz naaiv deix yietc zungv sic cuotv, ninh hnamv maiv mengh baeqc. Maaih deix gorngv tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han aengx nangh daaih. 8 Maaih deix gorngv E^li^yaa hinc cuotv daaih. Aengx maaih deix gorngv maaih yietc dauh loz-hnoi nyei douc waac mienh nangh daaih. 9 Helotv gorngv, “Yo^han nyei m'nqorngv yie zungv mbuox mienh hngaqv ndutv mi'aqv. Wuov nyungc, dongh yie haiz gorngv zoux naaiv deix sic wuov laanh mienh se haaix dauh?” Helotv ziouc lorz qangx buatc Yesu.

Yesu Uix Biaa Cin Laanh Mienh

10 Gong-zoh mbuo nzuonx daaih gorngv ninh mbuo zoux liuz nyei yietc zungv jauv-louc bun Yesu muangx. Yesu dorh jienv gong-zoh mbuo ganh mingh norm mungv, mbuox heuc Mbetc^sai^ndaa. 11 Mienh camv hiuv duqv, ziouc gan jienv mingh. Yesu zipv ninh mbuo yaac gorngv Tin-Hungh zoux Ziouv nyei kuv fienx mbuox ninh mbuo. Haaix dauh qiemx zuqc zorc baengc, ninh yaac zorc longx. 12 Mba'hnoi aav lamh deix muotv aqv. Wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx daaih mbuox Yesu, “Oix zuqc bun naaiv deix mienh mingh aqv. Mbuox ninh mbuo mingh naaiv deix dorngx nyei laangz caux ndeic-liuh jorm lorz ga'naaiv nyanc, lorz dorngx hitv, weic zuqc naaiv se lengh nyei dorngx.” 13 Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo ganh lorz bun ninh mbuo nyanc maah!” Ninh mbuo dau, “Yie mbuo kungx maaih nduqc biaa norm njuov caux i dauh mbiauz hnangv. Sai-Diex oix yie mbuo mingh maaiz ga'naaiv bun ndongc naaiv camv nyei mienh nyanc?” 14 (Yiem wuov nyei m'jangc dorn maaih leih maiv go biaa cin laanh nyei dorngx.) Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Heuc zuangx mienh zueiz jienv yietc mbomz yietc mbomz nyei. Yietc mbomz leih maiv go hmz ziepc laanh nyei dorngx.” 15 Sai-gorx mbuo ei jienv naaiv deix waac zoux. Zuangx mienh ziouc zueiz njiec. 16 Yesu zorqv wuov deix biaa norm njuov caux i dauh mbiauz cau hmien mangc lungh, laengz zingh Tin-Hungh liuz ziouc maeqv nqoi bun sai-gorx mbuo dorh mingh bun nqoi zuangx mienh nyanc. 17 Zuangx mienh nyanc beuv nzengc. Zengc njiec muonc wuov deix ga'naaiv, sai-gorx mbuo siou daaih duqv ziepc nyeic ndaan buangv.

Bide Nyiemc Yesu

18 Maaih hnoi Yesu yiem lengh nyei dorngx, ninh ganh daux gaux. Sai-gorx mbuo yaac caux ninh yiem nyei. Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Zuangx mienh gorngv yie se haaix dauh?” 19 Sai-gorx mbuo dau, “Maaih deix gorngv meih dongh tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov dauh Yo^han. Maaih deix gorngv E^li^yaa. Aengx maaih deix gorngv meih yietc dauh loz-hnoi nyei douc waac mienh aengx nangh daaih.” 20 Yesu aengx gorngv, “Meih mbuo ni? Meih mbuo gorngv yie dongh haaix dauh?” Bide dau, “Meih dongh Tin-Hungh paaiv daaih nyei Giduc.”

Yesu Gorngv Ninh Oix Zuqc Diev Kouv Yaac Oix Zuqc Daic

21 Yesu hatc ninh nyei sai-gorx, heuc ninh mbuo maiv dungx gorngv naaiv deix sic mbuox haaix dauh. 22 Ninh yaac gorngv, “Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc siouc camv-nyungc kouv. Mienh gox caux sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix nqemh yie, dorh yie mingh daix guangc, mv baac nqa'haav buo hnoi yie aengx nangh daaih.” 23 Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo yietc zungv, “Haaix dauh oix gan yie mingh oix zuqc siev jienv ninh ganh. Hnoi-hnoi oix zuqc ndaam jienv ninh nyei ziepc nzaangc jaax gan yie mingh. 24 Haaix dauh kungx hnamv njoux ninh ganh nyei maengc hnangv, wuov dauh nyei maengc ziouc zuqc guangc. Mv baac haaix dauh weic yie guangc ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc njoux duqv ninh nyei maengc. 25 Haaix dauh duqv nzengc lungh ndiev nyei ga'naaiv mv baac ninh ganh zuqc mietc, wuov dauh duqv haaix nyungc maaih lamh longc? 26 Haaix dauh nyaiv yie yaac nyaiv yie njaaux nyei waac, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, caux yie ganh nyei njang-laangc yaac caux Zaangc Diex caux cing-nzengc fin-mienh nyei njang-laangc daaih wuov zanc, yie ziouc nyaiv wuov dauh. 27 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yiem naaiv nyei mienh maaih deix zungv maiv gaengh daic ziouc duqv buatc Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh.”

Sai-Gorx Mbuo Buatc Yesu Tiuv Nzengc Mi'aqv

28 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, nqa'haav siec hietc hnoi nyei dorngx, ninh dorh jienv Bide, Yo^han, caux Yaagorpc mingh wuov jiex mbong daux gaux. 29 Yesu daux gaux wuov zanc, ninh nyei hmien tiuv nzengc mi'aqv. Ninh nyei lui-houx yaac tiuv mi'aqv, mbopv baeqc nyei, zaengh zaengh wuov. 30 Liemh zeih maaih i laanh mienh yiem wuov caux Yesu gorngv waac, se Mose caux E^li^yaa. 31 Ninh mbuo yiem njang-laangc hinc cuotv yaac yiem wuov caux Yesu gorngv taux ninh daic nyei jauv maiv lauh oix yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ziangh sic. 32 Wuov zanc Bide caux ninh nyei i dauh doic m'zing nyuix, oix m'njormh haic aqv. Ninh mbuo yietv nyie daaih, buatc Yesu nyei njang-laangc yaac buatc wuov deix i laanh mienh caux Yesu souv jienv wuov. 33 Wuov deix i laanh caux Yesu oix leih doic wuov zanc Bide gorngv mbuox Yesu, “Ziouv aah! Yie mbuo yiem naaiv gengh longx haic. Tov bun yie mbuo zoux buo norm liuh, zoux norm bun meih, zoux norm bun Mose, aengx zoux norm bun E^li^yaa.”(Bide zungv maiv hiuv duqv ninh gorngv haaix nyungc.) 34 Ninh gorngv waac zungv maiv gaengh setv, maaih dorv mbuonx daaih nzie jienv ninh mbuo. Sai-gorx mbuo bieqc mbuonx gu'nyuoz ninh mbuo gamh nziex haic. 35 Haiz waac yiem mbuonx gu'nyuoz cuotv daaih gorngv, “Naaiv se yie nyei dorn, dongh yie ginv daaih wuov dauh. Muangx ninh maah!” 36 Naaiv deix qiex sekv mi'aqv, kungx maaih Yesu ganh yiem wuov hnangv. Sai-gorx mbuo yaac muangh jienv naaiv deix jauv-louc, maiv gaengh gorngv ninh mbuo duqv buatc liuz nyei jauv mbuox haaix dauh.

Mienv Muoqv Dauh Dorn, Yesu Zunc Mienv Cuotv Mi'aqv

37 Da'nyeic hnoi, Yesu mbuo yiem mbong njiec daaih, maaih guanh mienh camv nyei daaih lorz Yesu. 38 Wuov guanh mienh maaih dauh m'jangc dorn heuc jienv gorngv, “Fin-Saeng aah! Tov meih tengx mangc yie nyei dorn. Yie kungx maaih naaiv dauh dorn-ndoqc hnangv. 39 Ninh zuqc mienv muoqv. Yietv zuqc yietc nzunc, ziouc nauc-nauc nyei heuc aengx ciou aqv. Wuom-nzuih mbiaauz bomh bomh nyei cuotv. Mienv zanc-zanc hoic ninh kouv haic, maiv kangv bungx guangc. 40 Yie tov meih nyei sai-gorx mbuo zunc mienv cuotv mv baac ninh mbuo zunc maiv haih cuotv.” 41 Yesu mbuox zuangx mienh, “Meih mbuo ih jaax nyei mienh aah! Meih mbuo za'gengh maiv sienx, m'normh yaac hoz haic. Yie oix zuqc caux meih mbuo yiem, oix zuqc nyienz meih mbuo ndongc haaix lauh?” Yesu aengx gorngv mbuox wuov laanh mienh, “Dorh meih nyei dorn daaih naaiv maah!” 42 Naaiv dauh dorn daaih jienv wuov zanc, mienv aengx muoqv ninh king njiec ndau ciou duqv kouv haic. Yesu ziouc hatc hieh guaiv mienv yaac zorc longx wuov dauh dorn, jiu bun ninh nyei die mi'aqv. 43 Zuangx mienh mbuoqc horngh haic Tin-Hungh nyei domh qaqv.

Yesu Aengx Gorngv Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

Zuangx mienh corc mbuoqc horngh haic Yesu zoux nyei yietc zungv sic wuov zanc, Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx, 44 “Meih mbuo longx-longx nyei muangx yie ih zanc mbuox meih mbuo naaiv deix waac. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc jiu bun yiem mienh nyei buoz-ndiev.” 45 Mv baac sai-gorx mbuo maiv mengh baeqc naaiv joux waac nyei eix leiz. Se hnangv ormv jienv nor, ninh mbuo cingx daaih maiv haih mengh baeqc. Ninh mbuo yaac gamh nziex maiv naaic Yesu.

Haaix Dauh Zoux Gauh Hlo

46 Sai-gorx mbuo yiem ninh mbuo ganh mbu'ndongx nzaeng haaix dauh zoux gauh hlo jiex. 47 Mv baac Yesu hiuv duqv ninh mbuo yiem hnyouv hnangv haaix nor hnamv, ninh ziouc ken dauh fu'jueiv daaih souv jienv ninh nyei ga'hlen, 48 yaac gorngv mbuox ninh mbuo, “Haaix dauh dengv yie nyei mbuox zipv naaiv dauh faix nyei fu'jueiv, wuov dauh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh. Hnangv naaic, yiem meih mbuo nyei mbu'ndongx, haaix dauh zoux gauh faix jiex, wuov dauh duqv zoux gauh hlo jiex.’

Haaix Dauh Maiv Doix-Dekc Se Tengx Mbuo

49 Yo^han gorngv, “Sai-Diex aah! Yie mbuo buatc dauh mienh longc meih nyei mbuox zunc mienv cuotv. Yie mbuo maiv bun ninh zoux, weic zuqc ninh maiv zeiz zoux mbuo nyei guanh.” 50 Yesu mbuox ninh, “Maiv dungx laanh ninh, weic zuqc haaix dauh maiv caux mbuo doix-dekc, wuov dauh se tengx mbuo aqv.”

Saa^maa^lie Janx Maiv Kangv Zipv Yesu

51 Tin-Hungh oix zipv Yesu faaux tin-dorngh nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv. Yesu ziouc liepc dingc hnyouv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 52 Ninh paaiv deix mienh mingh ndaangc. Ninh mbuo bieqc norm Saa^maa^lie Laangz, oix tengx Yesu liuc leiz dorngx, 53 mv baac laangz zaangc mienh maiv kangv zipv weic zuqc buatc Yesu oix mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 54 Yesu nyei sai-gorx, Yaagorpc caux Yo^han, buatc hnangv naaiv, ninh mbuo gorngv, “Ziouv aah! Meih oix yie mbuo heuc lungh douz njiec daaih buov mietc nzengc ninh mbuo fai?” 55 Yesu huin nzuonx gorngv ninh mbuo. 56 Yesu mbuo aengx mingh ganh norm laangz mi'aqv.

Mienh Gorngv Oix Gan Yesu

57 Ninh mbuo gan jienv jauv mingh gau, maaih laanh mienh mbuox Yesu, “Maiv gunv meih mingh haaix, yie oix gan meih mingh.” 58 Yesu gorngv mbuox ninh, “Hieh juv maaih kuotv yiem, norqc yaac maaih lauz, mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maiv maaih dorngx bueix hitv kuonx.” 59 Yesu aengx mbuox laanh mienh, “Gan yie mingh maah!” Wuov laanh mienh dau, “Domh Gorx aah! Yie tov nzuonx mingh biopv yie nyei die ndaangc.” 60 Yesu dau, “Sueih daic mingh nyei mienh ganh biopv ninh mbuo nyei daic mingh nyei mienh aqv. Meih gunv mingh zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx.” 61 Aengx maaih laanh gorngv mbuox Yesu, “Domh Gorx aah! Yie oix gan meih mingh mv baac yie tov nzuonx mbuox dangh yie nyei hmuangv doic.” 62 Yesu gorngv, “Haaix dauh nanv jienv laih bieiv laih lingh mv baac ninh huin nzuonx mangc nqa'haav, wuov dauh maiv puix yiem Tin-Hungh nyei guoqv.”

Lugaa 10

1 Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Ziouv aengx ginv cuotv cietv ziepc nyeic dauh sai-gorx paaiv ninh mbuo yietc doix yietc doix nyei mingh. Yesu oix mingh haaix norm mungv haaix norm dorngx, ninh ziouc paaiv ninh mbuo mingh ndaangc. 2 Ninh gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Gaeng-zuangx camv mv baac gong-mienh zoqc. Weic naaiv oix zuqc tov gaeng-zuangx nyei Ziouv paaiv gong-mienh cuotv mingh siou ninh nyei gaeng-zuangx. 3 Mingh maah! Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh hnangv bungx ba'gi yungh dorn bieqc hieh juv guanh gu'nyuoz nor. 4 Maiv dungx dorh nyaanh mbuoqc yaac maiv dungx dorh mbuoqc dapv ga'naaiv. Heh yaac maiv dungx dorh. Jauv zaangc buangh zuqc mienh, liemh maiv dungx gorngv wuic buangh waac. 5 “Bieqc haaix norm biauv, oix zuqc gorngv naaiv deix waac ndaangc, ‘Tov bun naaiv norm biauv baengh orn.’ 6 Se gorngv yiem naaic maaih dauh oix duqv baengh orn nyei mienh nor, meih mbuo tov nyei baengh orn ninh ziouc duqv mi'aqv. Maiv maaih oix duqv baengh orn nyei mienh nor, aengx siou meih mbuo tov nyei baengh orn nzuonx daaih. 7 Dingc hitv haaix norm biauv, ninh mbuo mbenc haaix nyungc nyanc hopv gunv nyanc gunv hopv, weic zuqc gong-mienh puix duqv zipv ninh nyei gong-zinh. Yaac maiv dungx yiem naaiv norm biauv suiv jiex wuov norm biauv. 8 “Meih mbuo bieqc haaix norm mungv buatc mienh zipv meih mbuo nor, mienh mbenc haaix nyungc nyanc hopv, gunv nyanc aqv. 9 Oix zuqc zorc longx wuov norm mungv nyei baengc mienh yaac mbuox ninh mbuo, ‘Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux meih mbuo fatv aqv.’ 10 Se gorngv meih mbuo bieqc haaix norm mungv, mienh yaac maiv zipv meih mbuo nor, oix zuqc mingh wuov domh jauv gorngv, 11 ‘Liemh meih mbuo naaiv norm mungv nyei nie-mbung nitv yie mbuo nyei zaux yie mbuo hlaatv guangc nzengc bun cing meih mbuo dorngc. Mv baac meih mbuo oix zuqc jangx jienv, Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv.’ 12 Yie mbuox meih mbuo, taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov norm hnoi, So^ndom Zingh zuqc dingc zuiz zungv gauh heng wuov norm mungv.

Maiv Kangv Goiv Hnyouv Nyei Mungv

13 “Ko^laa^sin Mungv aah! Meih oix zuqc kouv aqv. Mbetc^sai^ndaa Mungv aah! Meih yaac oix zuqc kouv aqv. Yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux jiex wuov deix mbuoqc horngh nyei sic, se gorngv yiem Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zoux cuotv daaih nor, wuov deix i norm mungv nyei mienh zungv buix jienv la'maah ndie-cou, zueiz jienv saaiv-ndui, bun cing ninh mbuo goiv hnyouv guangc zuiz lauh aqv. 14 Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, Tailaqv caux Sai^ndorn Mungv zungv zuqc dingc zuiz gauh heng meih mbuo. 15 Kaa^be^naa^um Mungv aah! Meih ganh oix taaih meih ganh faaux lungh fai? Meih zungv zuqc zoi njiec yiemh gen aqv loh!” 16 Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Haaix dauh muangx meih mbuo, ninh yaac muangx yie. Haaix dauh nqemh meih mbuo, yaac nqemh yie. Haaix dauh nqemh yie yaac nqemh paaiv yie daaih wuov dauh.”

Cietv Ziepc Nyeic Dauh Sai-Gorx Nzuonx

17 Wuov deix cietv ziepc nyeic dauh sai-gorx a'hneiv nyei nzuonx daaih mbuox Yesu, “Ziouv aah! Yie mbuo longc meih nyei mbuox hatc mienv, mienv yaac muangx yie mbuo.” 18 Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie buatc Saadaan yiem tin-dorngh ndortv njiec hnangv mba'lingc nor. 19 Muangx maah! Yie bun meih mbuo maaih hatc maaz caaiv duqv naang, caaiv duqv ziepc nyeic ndaangh, yaac hingh jiex wuov dauh win-wangv nyei yietc zungv qaqv, yaac maiv maaih haaix nyungc hoic meih mbuo. 20 Mv baac maiv dungx a'hneiv mienv muangx meih mbuo nyei waac. Oix zuqc a'hneiv meih mbuo nyei mbuox duqv fiev jienv yiem tin-dorngh.”

Yesu Njien-Youh Haic

21 Wuov zanc Singx Lingh bun Yesu njien-youh haic, ninh ziouc gorngv, “Aa Die, lungh ndau nyei Ziouv aah! Yie ceng Die weic zuqc naaiv deix sic Die gem jienv maiv bun maaih cong-mengh nyei mienh caux hoqc hlang nyei mienh hiuv, mv baac Die bun maiv hoqc hlang nyei mienh hiuv. Aa Die aah! Naaiv se zoux duqv horpc Die ganh nyei hnyouv. 22 “Aa Die zorqv nyungc-nyungc jiu bun yie. Cuotv liuz Die, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Dorn. Cuotv liuz Dorn caux Dorn bun hiuv wuov deix, maiv maaih haaix dauh hiuv duqv Die.” 23 Yesu aengx huin nzuonx caux sai-gorx mbuo ganh gorngv, “Meih mbuo duqv buatc naaiv deix sic, meih mbuo za'gengh njien-youh aqv. 24 Yie mbuox meih mbuo, maaih douc waac mienh caux hungh diex camv nyei oix buatc dongh meih mbuo buatc nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv buatc. Oix haiz dongh meih mbuo haiz nyei, mv baac ninh mbuo maiv duqv haiz.”

Saa^maa^lie Janx Hnyouv Longx Nyei Waac-Beiv

25 Maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng souv jiez daaih oix seix Yesu. Ninh ziouc naaic, “Fin-Saeng aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx duqv yietc liuz nyei maengc?” 26 Yesu gorngv, “Leiz-Latc fiev jienv hnangv haaix nor gorngv? Meih doqc liuz, eix leiz hnangv haaix nor?” 27 Wuov dauh fin-saeng dau, “Oix zuqc longc nzengc hnyouv, longc nzengc za'eix, longc nzengc qaqv, longc nzengc cong-mengh hnamv Ziouv, meih nyei Tin-Hungh. Yaac oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.” 28 Yesu gorngv, “Meih dau duqv horpc nyei. Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux meih ziouc duqv ziangh jienv.” 29 Wuov dauh fin-saeng ziouc maiv maaih ih feix aqv. Aengx lorz jauv naaic Yesu, “Wuov nyungc, yie horpc zuqc hnamv nyei se haaix dauh?” 30 Yesu dau, “Maaih dauh mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh njiec Ye^li^ko Zingh. Ninh mingh gau, zuqc janx-zaqc caangv. Liemh lui-houx ciev njang nzengc, zorqv ninh mborqv duqv maiv nangh maiv daic nyei, guangc jienv wuov, ziang naaic mingh mi'aqv. 31 “Doix zuqc wuov norm ziangh hoc, maaih dauh sai mienh yangh wuov diuh jauv jiex, buatc naaiv dauh zuqc mun nyei mienh yiem wuov jauv-hlen. Ninh ziouc wingc jiex wuov bung jauv-hlen mingh mi'aqv. 32 “Aengx maaih dauh Lewi Mienh yaac fih hnangv nyei taux wuov buatc ziouc mingh mangc. Mangc liuz, aengx wingc jiex wuov bung jauv-hlen, ziang naaic mingh mi'aqv. 33 “Mv baac maaih dauh Saa^maa^lie Janx jiex taux wuov, buatc naaic dauh zuqc janx-zaqc mborqv mun nyei mienh ziouc korv-lienh haic, 34 mingh taux wuov mangc. Mangc liuz, ninh ziouc zorqv youh caux a'ngunc diuv hietv jienv zuqc mun nyei dorngx, yaac zorqv ndie beu jienv, aengx hlorpv ninh faaux naaiv dauh Saa^maa^lie Janx nyei lorh, ken mingh taux norm kaeqv biauv, corc yiem wuov goux ninh. 35 “Da'nyeic ndorm Saa^maa^lie Janx zorqv duqv i norm taepv daaih bun biauv-ziouv yaac gorngv mbuox ninh, ‘Tengx yie goux longx ninh oc. Zuov yie aengx daaih taux naaiv mangc gaax, meih longc zuqc mbu'ziex yie m'daaih jaauv meih.’” 36 Setv mueiz Yesu gorngv, “Meih mbuo hnamv gaax, naaiv deix buo dauh, dongh haaix dauh hnamv janx-zaqc caangv wuov dauh mienh?” 37 Njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Dongh korv-lienh ninh wuov dauh.” Yesu gorngv, “Wuov nyungc, gunv mingh hnangv naaic nor zoux oc.”

Yesu Mingh Maataa Caux Maa^li^yaa Nyei Biauv

38 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo yangh jauv mingh wuov zanc, ninh taux norm laangz. Wuov norm laangz maaih dauh m'sieqv dorn, mbuox heuc Maataa, a'hneiv zipv Yesu hitv ninh nyei biauv. 39 Maataa maaih dauh nziez, mbuox heuc, Maa^li^yaa, zueiz jienv Ziouv nyei zaux-hlen muangx ninh njaaux leiz. 40 Maataa mbenc kaeqv, gong camv, la'nyauv haic, ninh ziouc daaih gorngv, “Ziouv aah! Meih hnamv duqv jiex eix nyei? Yie nyei nziez guangc bun yie ganh zoux gong hnangv. Tov mbuox ninh daaih tengx deix yie maah!” 41 Ziouv dau, “Maataa aah! Maataa! Meih maaih camv-nyungc hoic meih hnyouv nzauh hnyouv huaang niaa. 42 Mv baac horpc zuqc zoux nyei maaih nduqc nyungc hnangv. Gauh longx wuov nyungc Maa^li^yaa ginv liuz aqv, yaac maiv maaih haaix dauh zorqv duqv ninh nyei cuotv.”

Lugaa 11

1 Maaih hnoi Yesu yiem norm dorngx daux gaux. Daux gaux liuz, maaih dauh ninh nyei sai-gorx gorngv mbuox ninh, “Ziouv aac, tov njaaux yie mbuo daux gaux hnangv Yo^han njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo nor.” 2 Yesu ziouc mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo haaix zanc daux gaux oix zuqc hnangv naaiv nor gorngv, ‘Zaangc Diex aah! Tov bun mienh taaih meih nyei cing-nzengc mbuox. Tov bun meih zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi taux. 3 Yie mbuo hnoi-hnoi qiemx nyei nyanc hopv, tov bun yie mbuo yietc hnoi maaih gaux yietc hnoi nyanc. 4 Tov guangc yie mbuo zoux nyei zuiz, weic zuqc haaix dauh dorngc yie mbuo, yie mbuo yaac guangc bun ninh mbuo. Maiv dungx bun yie mbuo buangh seix hnyouv nyei sic.’” 5 Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Se gorngv meih mbuo maaih dauh ndaamv muonz bienx seix mingh taux loz-gaeng doic nyei biauv mbuox ninh, ‘Loz-gaeng aah! Tov gaav buo norm njuov bun yie oc. 6 Yie maaih dauh loz-biuv doic jiex jauv koqv hoqc taux daaih hitv yie wuov, yie yaac maiv maaih haaix nyungc bun ninh nyanc.’ 7 “Yiem biauv gu'nyuoz wuov dauh loz-gaeng ziouc dau, ‘Maiv dungx daaih ging-ceuv yie aqv. Yie mbuo guon jienv gaengh. Hmuangv doic yietc zungv bueix nzengc. Yie maiv haih jiez sin zorqv haaix nyungc bun meih aqv lorqc.’ 8 Yie mbuox meih mbuo, maiv zeiz laaix daav loz-gaeng oix jiez sin zorqv haaix nyungc bun ninh, mv baac weic ninh tov duqv nyouh haic cingx daaih jiez sin zorqv ninh qiemx zuqc nyei ga'naaiv bun. 9 “Hnangv naaic yie mbuox meih mbuo, oix zuqc tov ziouc duqv. Oix zuqc lorz ziouc buatc. Oix zuqc ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi. 10 Weic zuqc haaix dauh tov ziouc duqv. Haaix dauh lorz ziouc buatc. Haaix dauh ngaengv gaengh, gaengh ziouc nqoi. 11 “Meih mbuo haaix dauh zoux die nyei mienh, dorn tov mbiauz meih oix bun naang ninh fai? 12 Dorn tov jaux, meih oix bun ziepc nyeic ndaangh ninh fai? 13 Meih mbuo ndongc naaic waaic nyei mienh zungv hiuv duqv bun longx nyei ga'naaiv meih mbuo nyei fu'jueiv, meih mbuo nyei tin-dorngh Diex corc gauh oix ceix Singx Lingh bun tov ninh wuov deix mienh.”

Yesu Caux Mienv Nyei Hungh

14 Yesu zunc ga'naaiv-hngongx mienv cuotv mienh nyei sin. Mienv cuotv mingh, wuov laanh mienh ziouc haih gorngv waac aqv. Zuangx mienh mbuoqc horngh haic. 15 Mv baac maaih deix gorngv, “Ninh longc mienv nyei hungh, Mbe^en^se^mbun, nyei lingc zunc mienv cuotv.” 16 Aengx maaih deix mienh oix seix Yesu ziouc tov ninh bun norm yiem tin-dorngh daaih nyei jangx-hoc. 17 Mv baac ninh mbuo nyei hnyouv hnangv haaix nor hnamv, Yesu hiuv nyei. Ninh ziouc gorngv, “Haaix norm guoqv bun nqoi zoux ziex jauv, ganh nyei guoqv zaangc mienh caux ganh nyei guoqv zaangc mienh mborqv jaax, wuov norm guoqv ziouc baaic nzengc aqv. Se gorngv yietc biauv mienh mborqv jaax bun nqoi, jaa-dingh ziouc baaic nzengc aqv. 18 Hnangv naaic, se gorngv Saadaan nyei guoqv bun nqoi zoux ziex guanh, naaiv guanh caux wuov guanh mborqv jaax, ninh nyei guoqv hnangv haaix nor haih yiem duqv wuonv? Meih mbuo gorngv yie longc Mbe^en^se^mbun mienv nyei lingc zunc mienv cuotv. 19 Se gorngv yie kaux Mbe^en^se^mbun mienv zunc mienv cuotv, wuov nyungc meih mbuo nyei sai-gorx kaux haaix dauh nyei lingc zunc mienv cuotv? Meih mbuo nyei sai-gorx zoux nyei sic bun cing meih mbuo dorngc aqv. 20 Mv baac se gorngv yie kaux Tin-Hungh nyei qaqv zunc mienv cuotv, naaiv bun cing Tin-Hungh yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux Ziouv aqv. 21 “Se gorngv maaih dauh mienh henv mienh mbenc nzoih wuoqc ginc zuov jienv ganh nyei biauv, ninh nyei jaa-dingh ziouc baengh orn aqv. 22 Mv baac se gorngv maaih dauh gauh henv daaih mborqv hingh, ninh ziouc zorqv nzengc dongh wuov dauh bangc weic goux jaa-dingh nyei wuoqc ginc. Caangv duqv daaih nyei ga'naaiv yaac dorh mingh bun nqoi. 23 “Haaix dauh maiv gan yie, se caux yie doix-dekc. Haaix dauh maiv tengx yie siou zunv, wuov dauh zoux bun nzaanx nzengc mi'aqv.

Hieh Guaiv Mienv Nzuonx Loz-Dorngx

24 “Maaih hieh guaiv mienv yiem mienh nyei sin cuotv daaih wuov zanc, ninh youh jienv deic-bung-haanz mingh lorz dorngx hitv. Mingh gau, lorz maiv duqv dorngx hitv. Mienv ziouc gorngv, ‘Aa, yie oix nzuonx yie nyei loz-biauv yiem aqv.’ 25 Ninh ziouc nzuonx mingh buatc ninh nyei loz-biauv puotv njang nzengc, mbenc sung nyei. 26 Ninh ziouc aengx mingh lorz siec dauh mienv gauh ciouv jiex ninh, daaih caux jienv ninh bieqc wuov laanh mienh nyei sin yiem. Wuov laanh mienh ziouc gauh kouv jiex zinh ndaangc aqv.”

Zien Njien-Youh

27 Yesu gorngv jienv naaiv deix waac wuov zanc, wuov guanh mienh maaih dauh m'sieqv dorn heuc jienv mbui nyei gorngv mbuox Yesu, “Yungz meih daaih aengx bun nyorx meih hopv wuov dauh maaih njien-youh aqv.” 28 Yesu dau, “Dongh haiz Tin-Hungh nyei waac yaac ei jienv zoux wuov deix, gauh maaih njien-youh.”

Mienh Tov Jangx-Hoc Mangc

29 Mienh gunv zoux gunv camv daaih gapv zunv wuov zanc, Yesu gorngv, “Ih jaax hnoi nyei mienh gengh waaic haic. Ninh mbuo kungx tov jangx-hoc mangc mv baac cuotv liuz Yonaa wuov nyungc jangx-hoc, yie maiv bun haaix nyungc jangx-hoc ninh mbuo mangc. 30 Yonaa hnangv haaix nor benx jangx-hoc bun Ni^naa^we Mienh mangc, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac oix hnangv wuov nor benx jangx-hoc bun ih jaax hnoi nyei mienh mangc. 31 Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, yiem naamh bung maengx wuov dauh hungh maac oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc wuov dauh hungh maac yiem lungh gorn daaih muangx Saa^lo^morn Hungh cong-mengh nyei waac. Mangc maah! Yiem naaiv maaih dauh gauh hlo jiex Saa^lo^morn. 32 Taux Tin-Hungh siemv zuiz wuov hnoi, Ni^naa^we Mienh oix souv jiez daaih gox ih jaax mienh, weic zuqc Yonaa mingh zunh doz wuov zanc ninh mbuo zungv goiv hnyouv guangc zuiz mi'aqv. Mangc maah! Ih zanc yiem naaiv corc maaih dauh gauh hlo jiex Yonaa.

M'zing Beiv Sin Nyei Dang

33 “Maiv maaih haaix dauh diemv zieqc dang daaih dorh mingh bingx jienv, fai zorqv tongv nqopv jienv. Dang m'daaih oix zuqc don dang nyei baaih bun bieqc biauv nyei mienh mangc duqv buatc njang. 34 Meih nyei m'zing beiv sin nyei dang. Meih nyei m'zing njang nor, ziangh sin ziouc njang nzengc. Mv baac m'zing maiv njang, meih nyei sin ziouc hmuangx nzengc mi'aqv. 35 Hnangv naaiv meih oix zuqc mbungh jienv maiv dungx bun meih nyei sin nyei njang hmuangx. 36 Se gorngv meih nyei sin maaih njang buangv nzengc, maiv maaih yietc norm dorngx hmuangx, yietc zungv ziouc njang, hnangv maaih dang nyei njang ziux jienv meih nor.”

Yesu Gorngv Faa^li^si Mienh Caux Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng

37 Yesu gorngv baac waac, maaih dauh Faa^li^si Mienh heuc Yesu mingh caux ninh nyanc hnaangx. Yesu ziouc bieqc biauv zueiz jienv nyanc hnaangx. 38 Wuov dauh Faa^li^si Mienh buatc Yesu nyanc hnaangx, maiv ei jienv leiz nzaaux buoz ndaangc, ninh mbuoqc horngh haic aqv. 39 Ziouv ziouc gorngv mbuox ninh, “Meih mbuo Faa^li^si Mienh nzaaux nzormc yienv kungx nzaaux ga'nyiec nzengc hnangv. Mv baac meih mbuo gu'nyuoz zaangh buangv meih mbuo mauv daaih nyei ga'naaiv caux hiuang orqv. 40 Ga'naaiv-hngongx aah! Tin-Hungh zeix cuotv ga'nyiec maengx yaac maiv zeiz aengx zeix cuotv gu'nyuoz maengx? 41 Oix zuqc zorqv yiem meih mbuo nyei nzormc yienv gu'nyuoz wuov deix ga'naaiv fungx mienh jomc mienh, meih mbuo nyei yietc zungv ziouc cing-nzengc mi'aqv. 42 “Meih mbuo Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo dorh baeqc citv caux yienh si caux nyungc-nyungc ga'naaiv-ndaang ziepc gouv nyei yietc gouv fongc horc Tin-Hungh. Mv baac zoux baengh fim nyei jauv caux hnamv Tin-Hungh nyei jauv meih mbuo la'kuqv maiv zoux. Meih mbuo horpc zuqc zoux naaiv deix jauv mv baac maiv dungx la'kuqv ziepc gouv nyei yietc gouv ga'naaiv fongc horc Tin-Hungh. 43 “Meih mbuo Faa^li^si Mienh aah! Meih mbuo oix buangh zuqc kouv aqv. Meih mbuo yiem wuic dorngh oix zueiz longx jiex nyei dorngx. Yiem hei-horngc yaac oix mienh zorqv yieqv taaih meih mbuo. 44 Meih mbuo oix zuqc kouv aqv. Meih mbuo se hnangv maiv maaih jangx-hoc nyei janx-daic zouv. Mienh caaiv zuqc yaac liemh maiv hiuv caaiv zuqc janx-daic zouv.” 45 Maaih dauh njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Fin-Saeng aah! Meih hnangv naaiv nor gorngv, meih liemh yie mbuo yaac gorngv doqc niaa.” 46 Yesu dau, “Meih mbuo njaaux leiz nyei fin-saeng yaac oix zuqc kouv aqv. Meih mbuo zorqv hniev nyei, aqc duqv nyiex nyei ga'naaiv paanx bun mienh nyiex. Mv baac meih mbuo ganh liemh maiv longc yietc norm buoz-ndoqv tengx ninh mbuo bouh. 47 Meih mbuo gengh oix zuqc kouv aqv. Meih mbuo ceix douc waac mienh nyei zouv mv baac naaiv deix douc waac mienh meih mbuo ganh nyei ong-taaix daix daic. 48 Hnangv naaic meih mbuo biux mengh meih mbuo a'hneiv meih mbuo nyei ong-taaix zoux nyei sic, weic zuqc ninh mbuo daix naaiv deix douc waac mienh, meih mbuo yaac tengx ceix zouv. 49 Weic naaiv Tin-Hungh longc ninh nyei cong-mengh gorngv, ‘Yie oix paaiv douc waac mienh yaac paaiv gong-zoh mingh taux ninh mbuo naaic. Maaih deix ninh mbuo oix daix daic. Maaih deix ninh mbuo oix zoux doqc.’ 50 Hnangv naaiv, ih jaax mienh zuqc dingc zuiz se laaix ninh mbuo nyei ong-taaix daix zuangx douc waac mienh bun nziaamv liouc cuotv, yiem zeix lungh zeix ndau taux ih zanc, 51 dongh yiem daix Aa^mbaen wuov doic mienh aengx taux daix Se^kaa^li^yaa yiem ziec-dorngh caux Cing-Nzengc nyei Dorngx mbu'ndongx. Yie mbuox meih mbuo, ih jaax mienh oix zuqc laaix naaiv deix yietc zungv zuqc dingc zuiz. 52 “Meih mbuo njaaux leiz nyei fin-saeng oix zuqc kouv aqv, weic zuqc meih mbuo zorqv koi wuonh zaang wuov norm biauv nyei forv-zeih siou jienv. Meih mbuo ganh maiv bieqc. Mienh oix bieqc meih mbuo yaac laanh jienv maiv bun bieqc.” 53 Yesu yiem wuov cuotv daaih, njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh caux ninh doix-dekc nzaeng, qaqv lorz jauv naaic, 54 oix nduov ninh gorngv dorngc waac weic longc ninh nyei waac gox ninh.

Lugaa 12

1 Naaiv deix ziangh hoc, maaih ziex cin laanh mienh daaih zunv muangx Yesu, laanh yaac caaiv zuqc laanh. Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo gorngv ndaangc, “Oix zuqc faix fim Faa^li^si Mienh nyei bingv. Eix leiz se ninh mbuo beih zaqc hnyouv njuotv. 2 Maiv maaih haaix nyungc gem jienv maiv zuqc cuotv yaangh. Maiv maaih haaix nyungc bingx jienv mienh maiv haih hiuv. 3 Meih mbuo yiem hmuangx zong gorngv nyei waac, mienh yiem njang zong haih muangx duqv haiz. Yiem wuov gen gu'nyuoz bingx jienv gorngv nyei waac-sapv yaac oix maaih mienh yiem biauv-ngorh zunh mbuox mienh.

Mbuo Horpc Zuqc Gamh Nziex Haaix Dauh

4 “Yie nyei gorx-youz aac, yie mbuox meih mbuo, meih mbuo maiv dungx gamh nziex kungx haih daix mbuo nyei sin wuov deix, nqa'haav maiv haih zoux haaix nyungc hoic. 5 Yie oix donv meih mbuo, bun meih mbuo hiuv duqv oix zuqc gamh nziex haaix dauh. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. Ninh daix liuz mienh, corc maaih lingc zoi njiec deic nyuoqc. Yie mbuox meih mbuo, za'gengh oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh. 6 Biaa norm norqc meix maaic duqv i norm dongh zinh hnangv maiv zeiz? Mv baac Tin-Hungh corc maiv la'kuqv yietc norm naaiv deix norqc meix. 7 Liemh meih mbuo nyei mba'biei zungv saauv nzengc mi'aqv. Hnangv naaic maiv dungx gamh nziex. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc meix camv.

Dorng Zuangx Nyiemc Yesu

8 “Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh dorng zuangx nyiemc yie, yie Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc yiem Tin-Hungh nyei fin-mienh nyei nza'hmien nyiemc wuov dauh. 9 Mv baac haaix dauh maiv dorng zuangx nyiemc yie, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yiem Tin-Hungh nyei fin-mienh nyei nza'hmien maiv nyiemc wuov dauh aqv. 10 “Haaix dauh gorngv doqc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, Tin-Hungh haih guangc wuov dauh nyei zuiz. Mv baac haaix dauh gorngv doqc Singx Lingh, Tin-Hungh maiv guangc wuov dauh nyei zuiz. 11 “Ninh mbuo dorh meih mbuo mingh taux wuic dorngh, fai jien-fouv, fai maaih lingc nyei mienh, meih mbuo maiv dungx nzauh oix zuqc hnangv haaix nor dau, hnangv haaix nor gorngv. 12 Taux wuov norm ziangh hoc Singx Lingh oix njaaux meih mbuo hiuv duqv hnangv haaix nor gorngv.”

Butv-Zoih Mienh Hngongx Nyei

13 Yiem wuov guanh mienh maaih laanh mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-Saeng aac, tov mbuox yie nyei gorx zorqv yie nyei die paaiv bun yie nyei buonc jaa-dingh bun yie oc.” 14 Yesu dau ninh, “Youz aah! Haaix dauh orn yie zoux bun-zorng mienh, zorqv meih mbuo nyei jaa-dingh ga'naaiv bun nqoi?” 15 Yesu gorngv mbuox zuangx mienh, “Oix zuqc faix fim. Maiv dungx zoux hnyouv hlo mauv haaix nyungc. Maiv gunv ndongc haaix butv zoih, zien maengc maiv zeiz yiem naaiv deix ga'naaiv.” 16 Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv mbuox ninh mbuo. “Maaih dauh butv-zoih mienh maaih lingh deic longx haic, zuangx duqv ga'naaiv camv. 17 Naaiv dauh butv-zoih mienh hnamv daaih, ‘Oix zuqc hnangv haaix nor zoux mv bei? Yie siou daaih nyei ga'naaiv yie maiv maaih dorngx dapv duqv njiec.’ 18 Ninh aengx hnamv cuotv, ‘Aa, yie oix zuqc caeqv nqoi yie nyei loz-lamz, aengx ganh zoux gauh hlo, ziouc zorqv yie nyei laangh ziqc caux yietc zungv siou daaih nyei ga'naaiv dapv jienv.’ 19 Ninh aengx hnamv daaih, ‘Aa, yie maengc longx haic aqv. Nyungc-nyungc longx nyei ga'naaiv yie maaih gaux nyanc gaux hopv ziex hnyangx. Yie kungx bueix jienv nyanc, bueix jienv hopv, njien-youh a'nziaauc hnangv.’ 20 “Mv baac Tin-Hungh gorngv mbuox ninh, ‘Ga'naaiv-hngongx aah! Ih muonz meih oix zuqc daic aqv. Meih siou daaih liouh meih ganh longc nyei ga'naaiv, naaiv nzunc oix benx haaix dauh nyei?’” 21 Yesu aengx gorngv setv mueiz waac, “Haaix dauh kungx oix siou jienv ga'naaiv camv liouh ninh ganh longc, se hnangv wuov dauh butv zoih nyei mienh hngongx mienh nor. Ei Tin-Hungh mangc, ninh se mienh jomc mienh.”

Maiv Dungx Kuonx Hnyouv Seix Zaangc Nyei Jauv

22 Yesu aengx mbuox ninh nyei sai-gorx, “Hnangv naaic yie mbuox meih mbuo, maiv dungx weic yungz maengc nyei nyanc hopv kuonx hnyouv. Yaac maiv dungx weic sin zaangc nyei lui-houx kuonx hnyouv. 23 Maengc gauh jaaix jiex nyanc hopv. Sin yaac gauh jaaix jiex lui-houx. 24 Hnamv mangc gaax, norqc aa! Ninh mbuo maiv zuangx yaac maiv siou. Ninh mbuo maiv maaih mbaatc yaac maiv maaih lamz. Mv baac Tin-Hungh uix ninh mbuo. Meih mbuo zungv gauh jaaix jiex norqc. 25 Meih mbuo haaix dauh laaix kuonx hnyouv haih borqv duqv maengc ndaauv deix? 26 Ndongc naaiv faix nyei sic meih mbuo zungv maiv haih zoux, meih mbuo corc kuonx hnyouv da'nyeic nyungc zoux haaix nyungc?” 27 Hnamv mangc gaax, baeqc horqc biangh hnangv haaix nor ziangh! Biangh maiv zoux gong yaac maiv baeng suix ndatv ndie, mv baac yie mbuox meih mbuo, liemh Saa^lo^morn Hungh ndongc naaic butv zoih yaac maiv maaih zorng-zuqv ndongc yietc dorv naaiv deix biangh nzueic. 28 Lomc nyei miev ih hnoi ziangh, njang hnoi kou nqaai zuqc douz buov, mv baac Tin-Hungh zorng miev nzueic. Hnangv naaic, Tin-Hungh zungv gauh oix zorng meih mbuo. Meih mbuo sienx duqv hei haic weqv! 29 “Meih mbuo maiv dungx zanc-zanc nzauh jienv oix zuqc nyanc oix zuqc hopv haaix nyungc, yaac maiv dungx kuonx hnyouv. 30 Lungh ndiev maanc fingx, maiv sienx Tin-Hungh nyei mienh, zanc-zanc lorz naaiv deix ga'naaiv. Meih mbuo nyei Zaangc Diex hiuv duqv meih mbuo qiemx zuqc longc naaiv deix ga'naaiv. 31 Oix zuqc bun Tin-Hungh zoux meih mbuo nyei Ziouv gunv meih mbuo, naaiv deix yietc zungv ga'naaiv ninh ziouc jaa tipv bun meih mbuo.

Siou Jaaix Nyei Ga'naaiv Yiem Tin-Dorngh

32 “Meih mbuo naaiv guanh zoqc nyei mienh aah! Maiv dungx gamh nziex oc. Meih mbuo nyei Zaangc Diex a'hneiv zorqv ninh nyei guoqv bun meih mbuo. 33 Oix zuqc maaic nzengc meih mbuo nyei jaa-dingh aengx cuotv fim tengx mienh jomc mienh. Oix zuqc lorz yietc liuz maiv haih waaic nyei nyaanh mbuoqc dapv jaaix nyei ga'naaiv siou wuov tin-dorngh. Yiem wuov, naaiv deix ga'naaiv maiv haih zitc, janx-zaqc maiv haih betv bieqc mingh nimc, gaeng yaac maiv haih ngaatc waaic. 34 Meih mbuo siou jaaix nyei ga'naaiv yiem haaix norm dorngx, meih mbuo nyei hnyouv haaix zanc yaac jangx jienv wuov aqv.

Bou Ging Hnyouv Zuov Ziouv Nzuonx

35 “Meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx zorng jienv yaac diemv zieqc dang zuov jienv, 36 hnangv bou zuov jienv ninh mbuo nyei ziouv mingh cing-jaa-yinh nzuonx nor. Taux biauv-ziouv heuc, bou mbuo ziouc liemh zeih koi gaengh. 37 Ziouv nzuonx daaih buatc bou hnangv naaiv ging hnyouv zuov jienv, bou ziouc maaih njien-youh aqv. Yie mbuox meih mbuo, ziouv oix heuc ninh nyei bou mbuo zueiz jienv nyanc hnaangx, ninh ganh ziouc njunc jienv lui-mueiz liuc leiz bou mbuo. 38 Maiv gunv wuov dauh ziouv ndaamv muonz fai ndaamv muonz jiex nzuonx daaih, se gorngv buatc bou mbuo corc ging hnyouv zuov jienv nyei, wuov deix bou ziouc duqv njien-youh aqv. 39 “Naaiv meih mbuo hiuv duqv nyei. Se gorngv biauv-ziouv hiuv duqv janx-zaqc haaix norm ziangh hoc oix daaih, ninh ziouc zuov jienv maiv bun janx-zaqc bieqc biauv. 40 Meih mbuo yaac oix zuqc liuc leiz ziangx zanc-zanc zuov jienv, weic zuqc meih mbuo jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc taux aqv.”

Hnyouv Zingx Nyei Bou Caux Hnyouv Maiv Zingx Nyei Bou

41 Bide naaic gaax, “Ziouv aah! Naaiv diuh waac-beiv gorngv bun yie mbuo fai gorngv bun zuangx mienh?” 42 Ziouv dau, “Haaix dauh zoux hnyouv zingx, cong-mengh nyei bou, dongh biauv-ziouv oix paaiv goux ninh nyei biauv yaac ziux ziangh hoc zorqv horpc zuqc duqv nyei buonc nyanc hopv bun bou mbuo? 43 Ziouv nzuonx daaih buatc naaiv dauh bou zoux duqv zingx, bou ziouc njien-youh aqv. 44 Yie mbuox zien meih mbuo, ziouv oix bun naaiv dauh bou goux nzengc ninh nyei yietc zungv jaa-dingh. 45 Mv baac se gorngv wuov dauh bou yiem hnyouv hnamv, ‘Aa, yie nyei ziouv maiv gaengh nzuonx siepv,’ ninh ziouc dongz sin mborqv m'jangc bou m'sieqv bou yaac nyanc beuv hopv nquin. 46 Bou jangx maiv zaaic nyei hnoi, jangx maiv zaaic nyei ziangh hoc, ninh nyei ziouv ziouc nzuonx daaih aqv. Ziouv oix dingc ninh nyei zuiz hniev nyei. Yaac zunc ninh mingh caux maiv sienx nyei mienh yiem. 47 “Haaix dauh bou hiuv duqv ninh nyei ziouv oix ninh hnangv haaix nor zoux, ninh yaac maiv liuc leiz yaac maiv ei jienv zoux, wuov dauh zuqc mborqv gauh camv. 48 Haaix dauh bou maiv hiuv duqv ziouv oix ninh hnangv haaix nor zoux, ninh zoux liuz nyei sic horpc zuqc mborqv nyei mv baac zuqc mborqv zoqc. Haaix dauh duqv camv, wuov dauh oix zuqc cuotv camv. Jiu bun haaix dauh zipv camv, wuov dauh oix zuqc cuotv gauh camv.”

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

49 “Yie daaih weic oix bun douz zieqc baamh gen. Feix duqv ih zanc zieqc jienv aqv maiv zei! 50 Mv baac yie feix-nyungc zungv oix zuqc siouc kouv ndaangc. Maiv gaengh jiex wuov deix siouc kouv nyei hnoi yie haiz hnyouv maiv henh yietc deix. 51 Meih mbuo hnamv yie daaih bun baamh gen taaix-baengh fai? Maiv zeiz. Yie mbuox meih mbuo, yie daaih zoux bun mienh bun nqoi. 52 Yiem naaiv mingh, yietc buonc mienh maaih biaa laanh mv baac oix zuqc bun nqoi. Buo laanh caux i laanh bun nqoi. I laanh caux buo laanh bun nqoi. 53 Die caux dorn, dorn caux die yaac bun nqoi. Maa caux sieqv, sieqv caux maa bun nqoi. Maa-buoc caux mbuangz, mbuangz caux maa-buoc yaac bun nqoi.”

Samx Maiv Cuotv Ih Jaax Nyei Sic

54 Yesu yaac gorngv mbuox zuangx mienh, “Meih mbuo buatc fai bung maengx faaux dorv mbuonx meih mbuo ziouc gorngv, ‘Oix duih mbiungc aqv,’ yaac za'gengh hnangv naaic. 55 Meih mbuo haiz nziaaux yiem naamh bung maengx buonc daaih, meih mbuo gorngv, ‘Oix yuoqv aqv,’ yaac za'gengh yuoqv. 56 Beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Meih mbuo haih samx lungh samx ndau nyei setv zeiv. Weic haaix diuc samx maiv cuotv ih jaax nyei sic?

Oix Zuqc Jaa-Ndaangc Gorngv Sung

57 “Meih mbuo ganh weic haaix diuc maiv haih dingc haaix nyungc se horpc fai maiv horpc? 58 Se gorngv maaih dauh mienh gox meih, oix dorh meih mingh mbenc sic mienh wuov, yiem ndaamv-jauv meih oix zuqc caux ninh gorngv sung. Maiv zei nor, ninh oix tor meih mingh siemv zuiz jien wuov. Siemv zuiz jien oix zorqv meih jiu bun hungh baeng. Hungh baeng ziouc dorh meih mingh wuonx jienv loh. 59 Yie mbuox meih mbuo, meih oix zuqc wuonx jienv loh taux funx sung nzengc, maiv caa yietc norm dongh zinh nyei zaeqv cingx daaih duqv cuotv.”

Lugaa 13

1 Wuov zanc maaih deix yiem wuov nyei mienh gorngv mbuox Yesu maaih deix Gaa^li^li Mienh daix saeng-kuv ziec bun Tin-Hungh wuov zanc, zuqc Bilaatv daix ninh mbuo. Nziaamv cuotv daaih zorpc zuqc wuov deix saeng-kuv nyei nziaamv. 2 Yesu dau ninh mbuo, “Naaiv deix Gaa^li^li Mienh hnangv naaiv nor zuqc daix, meih mbuo laaic ninh mbuo nyei zuiz gauh hlo Gaa^li^li nyei wuov deix zuangx mienh nyei zuiz fai? 3 Maiv zeiz lorqc. Yie mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv goiv hnyouv guangc zuiz, meih mbuo yaac fih hnangv nyei oix zuqc mietc. 4 Caux Si^lo^am fanh taapv mbaang, ndapv daic wuov deix ziepc betv laanh ni? Meih mbuo laaic ninh mbuo dorngc gauh ndo Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh fai? 5 Zungv maiv zeiz. Yie mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv goiv hnyouv guangc zuiz, meih mbuo yaac hnangv ninh mbuo nor, oix zuqc daic.”

Ngongh Nyorx Ndiangx Nyei Waac-Beiv

6 Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. “Maaih laanh mienh maaih zungh ngongh nyorx ndiangx yiem ninh nyei a'ngunc huingx. Ninh mingh taux wuov lorz biouv yaac lorz maiv duqv yietc norm. 7 Ninh ziouc mbuox tengx ninh goux huingx nyei mienh, ‘Mangc gaax! Duqv buo hnyangx yie daaih lorz naaiv zungh ngongh nyorx ndiangx nyei biouv yaac maiv duqv yietc norm. Gunv goix guangc aqv. Kungx yiem naaiv torngv ndau hnangv.’ 8 Goux huingx nyei mienh gorngv, ‘Domh Gorx aah! Tov meih aengx liouh hnyangx. Yie oix wetv nie yuang jienv gorn, an jienv buonx. 9 Da'nyeic hnyangx ziangh biouv nor, longx aqv. Maiv ziangh nor, gunv goix guangc aqv.’”

Yesu Zorc Longx Jaaiv Jutv Nyei M'sieqv Dorn

10 Maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu yiem norm wuic dorngh njaaux mienh. 11 Yiem wuov maaih dauh m'sieqv dorn maaih mienv yiem ninh nyei sin bun ninh butv ziepc betv hnyangx baengc, muoqv ninh nyei jaaiv jutv mingh, souv maiv zaqc. 12 Yesu buatc ziouc heuc ninh daaih fatv deix mbuox ninh, “Nyaam aac, meih nyei baengc longx dangx gorn aqv.” 13 Yesu dorh buoz maan jienv ninh, ninh ziouc liemh zeih souv zaqc daaih yaac ceng Tin-Hungh. 14 Goux wuic dorngh wuov dauh mienh gox buatc Yesu longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc, maiv horpc ninh nyei hnyouv yietc deix. Ninh ziouc mbuox zuangx mienh, “Maaih juqv hnoi zoux gong niaa. Meih mbuo longc naaiv deix juqv hnoi zorc baengc maah! Maiv dungx longc Dingh Gong Hnoi daaih zorc saa.” 15 Ziouv dau ninh, “Meih mbuo beih zaqc hnyouv njuotv nyei mienh aah! Dingh Gong Hnoi meih mbuo haaix dauh yaac bungx ngongh bungx lorh cuotv laanh, ken mingh hopv wuom maiv zeiz? 16 Naaiv dauh Apc^laa^ham nyei zeiv-fun zuqc Saadaan ndoh jienv duqv ziepc betv hnyangx. Longc Dingh Gong Hnoi jaiv ndutv, bungx ninh cuotv maiv horpc fai?” 17 Yesu hnangv naaiv nor dau, caux ninh zoux win-wangv wuov deix ziouc haiz nyaiv haic. Mv baac zuangx mienh a'hneiv haic Yesu zoux nyei yietc zungv mbuoqc horngh haic nyei sic.

Lai-Jaaix Nyim Nyei Waac-Beiv

18 Yesu naaic gaax, “Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh hnangv haaix nor? Yie oix zuqc dorh haaix nyungc daaih beiv? 19 Oix zuqc beiv norm lai-jaaix nyim. Maaih laanh mienh dorh mingh zuangx ninh nyei huingx. Nyim cuotv, hlo daaih benx yietc zungh ndiangx, norqc yaac zoux lauz yiem ninh nyei nquaah.”

Bingv Nyei Waac-Beiv

20 Yesu aengx naaic gaax, “Oix zuqc longc haaix nyungc beiv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh? 21 Se hnangv bingv nor. Maaih dauh m'sieqv dorn zorqv deix bingv qouv buo tongv mbuonv. Naaiv deix mbuonv ziouc butv nzengc mi'aqv.”

Hepc Nyei Gaengh

22 Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Mingh wuov zanc ninh zueih mungv zueih laangz njaaux mienh. 23 Maaih laanh mienh naaic gaax, “Fin-Saeng aah! Duqv njoux nyei mienh zoqc nyei fai?” Yesu mbuox ninh mbuo, 24 “Oix zuqc mbengx jienv bieqc hepc nyei gaengh. Yie mbuox meih mbuo, maaih mienh camv nyei oix bieqc yaac bieqc maiv duqv. 25 Biauv-ziouv jiez sin mingh guon jienv gaengh, meih mbuo oix zuqc yiem ga'nyiec heuc, ‘Domh Gorx aah! Tov koi gaengh bun yie mbuo bieqc maah!’ “Mv baac ninh oix dau, ‘Yie maiv hiuv duqv meih mbuo yiem haaix daaih.’ 26 “Meih mbuo ziouc dau, ‘Yie mbuo caux meih juangc nyanc, juangc hopv jiex. Meih yaac yiem yie mbuo nyei jaai-horngc njaaux jiex nyei.’ 27 “Mv baac ninh aengx gorngv, ‘Yie mbuox meih mbuo, yie maiv hiuv duqv meih mbuo yaac maiv hiuv duqv meih mbuo yiem haaix daaih. Mienh waaic mienh aah! Biaux nqoi maah!’ 28 “Wuov zanc meih mbuo duqv buatc Apc^laa^ham, I^sakc, Yaakopv caux yietc zungv douc waac mienh yiem Tin-Hungh nyei guoqv, mv baac meih mbuo ganh zuqc zunc guangc yiem ga'nyiec bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv, ngaatc jienv nyaah diev. 29 Mienh oix yiem dong naamh fai baqv bung daaih yiem Tin-Hungh nyei guoqv juangc dieh nyanc hnaangx. 30 Wuov zanc yiem nqa'haav maaih deix duqv yiem wuov ndaangc, yiem wuov ndaangc maaih deix zungv oix zuqc yiem nqa'haav.”

Yesu Nzauh Haic Ye^lu^saa^lem Zingh

31 Wuov zanc maaih deix Faa^li^si Mienh daaih mbuox Yesu, “Meih oix zuqc simv nqoi mingh ganh norm dorngx aqv. Helotv Hungh oix daix meih.” 32 Yesu dau, “Mingh mbuox wuov dauh hieh juv, ih hnoi caux njang hnoi yie zunc mienv cuotv yaac zorc baengc. Hnaang hnoi zoux ziangx yie nyei gong aqv. 33 Mv baac hnangv haaix yie ih hnoi, njang hnoi, hnaang hnoi oix zuqc gan jienv jauv mingh aqv, weic zuqc haaix dauh douc waac mienh maiv horpc zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ga'nyiec maengx nyei dorngx zuqc daix. 34 “Ye^lu^saa^lem Zingh aah! Ye^lu^saa^lem Zingh! Meih daix douc waac mienh yaac zorqv la'bieiv zong daic Tin-Hungh paaiv mingh meih naaic nyei mienh. Mbu'ziex nzunc yie oix hlorv zunv meih nyei mienh hnangv jai-nyeiz buoc dorn yiem ndaatv-ndiev nor. Mv baac meih maiv kangv bun yie zoux. 35 Mangc maah! Meih nyei biauv zungv zuqc guangc benx biauv-huaang. Yie mbuox meih mbuo, yiem naaiv mingh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Zuov meih mbuo gorngv, ‘Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh’ cingx duqv buatc yie.”

Lugaa 14

1 Maaih norm Dingh Gong Hnoi, Yesu mingh dauh zoux hlo nyei Faa^li^si Mienh nyei biauv nyanc hnaangx. Mienh yaac longx-longx nyei mangc jienv ninh. 2 Maaih dauh mienh butv baengc-fouh daaih lorz Yesu. 3 Yesu naaic gaax Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng, “Longc Dingh Gong Hnoi zorc baengc, dorngc mbuo nyei leiz fai maiv dorngc?” 4 Mv baac ninh mbuo maiv ko lo. Yesu ziouc zorc longx wuov dauh mienh, mbuox ninh mingh aqv. 5 Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Se gorngv Dingh Gong Hnoi meih mbuo haaix dauh maaih dauh lorh fai maaih dauh ngongh caqv-bouc ndortv kuotv, meih mbuo maiv zeiz liemh zeih mingh zorqv cuotv fai?” 6 Mv baac maiv maaih haaix dauh maaih waac dau.

Mingh Zoux Kaeqv Maiv Dungx Taaih Ganh

7 Yesu buatc cingv daaih nyei kaeqv mienh kungx ginv zueiz jiex maengx bung dieh, ninh ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. 8 Ninh gorngv, “Mienh cingv meih mingh cing-jaa-yinh maiv dungx mingh zueiz dieh gorn. Nziex biauv-ziouv cingv daaih nyei kaeqv maaih dauh gauh hlo meih mv bei. 9 Biauv-ziouv cingv meih mbuo i laanh daaih ninh ziouc oix zuqc daaih mbuox meih, ‘Oix zuqc simv nqoi bun naaiv laanh mienh zueiz naaiv.’ Meih ziouc nyaiv haic aqv. Oix zuqc suiv mingh zueiz ndiev maengx bung. 10 Bieqc yinh wuov zanc, meih oix zuqc zueiz ndiev maengx bung. Hnangv naaic biauv-ziouv oix mbuox meih, ‘Gorx aac, faaux jiex maengx bung zueiz oc.’Caux meih zoux kaeqv wuov deix ziouc taaih meih aqv. 11 Haaix dauh taaih ninh ganh zoux hlo, wuov dauh oix zuqc zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, wuov dauh oix duqv zoux hlo.” 12 Yesu mbuox cingv ninh daaih wuov dauh biauv-ziouv, “Meih haaix zanc cingv kaeqv daaih nyanc hnaangx, maiv dungx cingv meih nyei loz-gaeng doic, muoz-doic, cien-ceqv fai laangz zaangc nyei butv-zoih mienh. M'nziex ninh mbuo oix cingv meih mingh winh meih nyei en-zingh. 13 Meih mbenc hnaangx cingv kaeqv, oix zuqc cingv mienh jomc mienh, zaux mbai, buoz-zaux waaic caux m'zing maengh m'zing mbuov nyei mienh. 14 Hnangv naaic meih ziouc duqv njien-youh aqv. Weic zuqc ninh mbuo maiv haih winh bun meih. Zuov kuv mienh nangh daaih wuov hnoi, Tin-Hungh oix winh bun meih.”

Domh Yinh Nyei Waac-Beiv

15 Maaih laanh mienh caux Yesu juangc dieh nyanc hnaangx haiz naaiv deix waac ninh ziouc mbuox Yesu, “Haaix dauh duqv yiem Tin-Hungh nyei guoqv nyanc wuov norm yinh nyei hnaangx, wuov dauh maaih njien-youh aqv.” 16 Yesu gorngv mbuox ninh, “Maaih laanh mienh mbenc norm yinh hlo nyei yaac cingv kaeqv camv. 17 “Taux nyanc nyei ziangh hoc, ninh heuc ninh nyei bou mingh mbuox cingv liuz nyei kaeqv mienh, ‘Daaih aqv oc. Nyungc-nyungc mbenc ziangx aqv.’ 18 “Mv baac wuov deix mienh yietc zungv kungx gorngv tuix zingh waac. Da'yietv dauh gorngv, ‘Yie maaiz nzong ndeic, oix zuqc mingh mangc dangh. Meih nzuonx mingh mbuox meih nyei ziouv, yie maiv duqv mingh mv baac laengz zingh aqv. Mbenc sung longx aqv.’ 19 “Aengx maaih dauh gorngv, ‘Yie maaiz duqv biaa doix ngongh oix zuqc dorh mingh seix mangc gaax. Meih nzuonx mingh mbuox meih nyei ziouv, yie maiv duqv mingh mv baac laengz zingh aqv. Mbenc sung longx aqv.’ 20 “Aengx maaih dauh gorngv, ‘Yie coqv hoqc longc jienv auv, maiv haih mingh aqv.’ 21 “Bou nzuonx mingh zorqv naaiv deix jauv-louc mbuox ninh nyei ziouv. Biauv-ziouv qiex jiez haic. Ninh mbuox ninh nyei bou, ‘Gaanv mingh mungv zaangc domh jaai fiuv-horngc lorz mienh jomc mienh, waaic fangx nyei, m'zing maengh m'zing mbuov nyei, caux zaux mbai nyei mienh.’ 22 “Maiv lauh wuov dauh bou nzuonx daaih gorngv, ‘Domh Gorx aac, yie ei meih nyei waac zoux liuz aqv. Mv baac corc maaih dorngx kungx nyei.’ 23 “Ziouv aengx mbuox wuov dauh bou, ‘Oix zuqc cuotv mingh zueih domh jauv fiuv-jauv lorz jienv mingh. Buatc haaix dauh oix zuqc aapv jienv ninh mbuo daaih, ziouc duqv mienh buangv yie nyei biauv aqv. 24 Yie mbuox meih mbuo, dongh yie cingv ndaangc wuov deix mienh, maiv maaih yietc laanh haih duqv seix yie nyei lai-hnaangx nyei mueix.’”

Zoux Yesu Nyei Sai-Gorx Se Aqc Nyei

25 Mienh camv nyei gan jienv Yesu mingh. Yesu ziouc huin nzuonx mbuox ninh mbuo, 26 “Haaix dauh daaih lorz yie yaac maiv hnamv yie gauh camv hnamv ninh nyei diex maac, ninh nyei auv caux fu'jueiv caux muoz-doic, liemh ninh ganh nyei maengc, wuov dauh maiv haih zoux yie nyei sai-gorx. 27 Haaix dauh maiv ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax gan jienv mingh, wuov dauh yaac zoux maiv duqv yie nyei sai-gorx. 28 “Se gorngv meih mbuo maaih dauh oix gomv norm biauv, ninh maiv zeiz jaa-ndaangc zueiz jienv funx mangc gaax nyaanh gaux zoux duqv ziangx fai maiv ziangx? 29 Ninh maiv funx ndaangc nor, zoux gau taux ndaamv-jauv ndaamv-jung ziouc guangc jienv. Haaix dauh buatc yaac jatv ninh. 30 Ninh mbuo oix gorngv, ‘Naaiv dauh lov jiez gorn gomv yaac maiv maaih banh zeic gomv maiv ziangx.’ 31 “Fai se gorngv maaih dauh hungh oix mingh caux ganh dauh hungh mborqv jaax, ninh maiv zeiz oix zueiz jienv funx mangc gaax ninh nyei yietc waanc baeng haih mborqv duqv wuov dauh nyei i waanc baeng hingh fai maiv hingh? 32 Funx daaih mborqv maiv hingh nor, wuov deix i waanc corc yiem go nyei, ninh oix zuqc paaiv mienh mingh ndaangc tov gorngv horpc. 33 Fih hnangv nyei, meih mbuo haaix dauh maiv siev jienv guangc meih maaih nyei yietc zungv, maiv haih zoux maiv duqv yie nyei sai-gorx.

Nzauv Nyei Waac-Beiv

34 “Nzauv se longx nyei. Mv baac se gorngv nzauv nyei mueix tuix zaamv mingh, hnangv haaix nor noic duqv nzaaih daaih? 35 Zoux buonx an ndeic yaac maiv lamh longc. Dox guangc ngongh nqaiv ndui zoux buonx yaac maiv duqv. Oix zuqc guangc hnangv. “Haaix dauh maaih m'normh oix zuqc baeng m'normh muangx longx.”

Lugaa 15

1 Maaih nzunc maaih siou nzou-zinh nyei mienh caux mengh dauh waaic nyei mienh daaih fatv Yesu, oix muangx ninh njaaux leiz. 2 Faa^li^si Mienh caux njaaux leiz nyei fin-saeng ziouc ngopv Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh a'hneiv zipv naaic deix mengh dauh waaic nyei mienh, corc aengx caux ninh mbuo nyanc hnaangx.” 3 Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. 4 “Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih yietc baeqv dauh ba'gi yungh, maaih dauh dingx laaih mingh, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz guangc jienv wuov deix juov ziepc juov dauh yiem wuov miev-ciangv, mingh lorz taux buatc dingx laaih wuov dauh fai? 5 Lorz buatc daaih ninh a'hneiv haic, ziouc zorqv yungh daapv jienv mba'dauh nzuonx. 6 “Taux biauv ninh heuc ninh nyei gorx-youz caux laangz zaangc mienh daaih, mbuox ninh mbuo, ‘Oix zuqc lomh nzoih tengx yie a'hneiv. Weic zuqc yie nyei ba'gi yungh, dingx laaih mingh wuov dauh, yie lorz buatc daaih aqv.’ 7 “Yie mbuox meih mbuo, fih hnangv nyei. Maaih laanh mienh goiv hnyouv guangc zuiz nor, yiem tin-dorngh wuov deix a'hneiv haic, zungv gauh a'hneiv maaih juov ziepc juov laanh kuv mienh maiv qiemx zuqc goiv hnyouv guangc zuiz.

Auv-Guaav Nyei Zinh Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

8 “Fai se gorngv maaih dauh m'sieqv dorn maaih ziepc norm zinh, dingx laaih yietc norm, ninh hnangv haaix nor zoux? Ninh maiv zeiz diemv dang daaih ziux jienv, puotv ninh nyei biauv longx-longx nyei lorz norm-norm dorngx, lorz taux buatc fai? 9 Lorz buatc daaih, ninh ziouc heuc mienh muoz-doic caux laangz zaangc mienh daaih, gorngv mbuox ninh mbuo, ‘Lomh nzoih tengx yie a'hneiv oc. Weic zuqc yie nyei zinh, dingx laaih wuov norm, yie lorz buatc daaih aqv.’ 10 “Yie mbuox meih mbuo, se gorngv maaih dauh zuiz-mienh goiv hnyouv guangc zuiz, Tin-Hungh nyei fin-mienh fih hnangv nyei a'hneiv haic aqv.”

Dorn-Faix Dingx Laaih Nyei Waac-Beiv

11 Yesu aengx gorngv, “Maaih laanh mienh maaih i dauh dorn. 12 Dorn-faix gorngv mbuox ninh nyei die, ‘Aa Die aah! Die paaiv bun yie nyei buonc jaa-dingh tov ih zanc bun yie oc.’Ninh nyei die ziouc zorqv ninh nyei jaa-dingh ga'naaiv daaih bun nqoi ninh mbuo i muoz mi'aqv. 13 “Nqa'haav i ziex hnoi hnangv, dorn-faix ziouc zorqv ninh nyei buonc maaic benx nyaanh daaih gapv zunv dorh jienv cuotv deic-bung go-go nyei mingh. Taux norm deic-bung, ninh yiem wuov la'guaih zaaux nzengc ninh nyei nyaanh. 14 Zaaux nzengc nyaanh wuov zanc yaac doix jienv ninh yiem wuov norm deic-bung buangh zuqc domh huaang domh ngorc. Ninh nyei nyaanh yaac dangx nzengc mi'aqv. 15 Ninh ziouc gan dauh wuov norm deic-bung nyei mienh zoux gong. Wuov dauh mienh paaiv ninh mingh ndeic goux dungz. 16 “Goux gau dungz, buatc dungz nyanc dopc kuqv, ninh za'gengh oix nyanc haic aqv. Mv baac maiv maaih haaix dauh bun haaix nyungc ninh nyanc. 17 “Zoux gau, ninh hnamv-nzuonx. ‘Jangx zuqc yie nyei die nyei bou mbuo. Lungh donx ninh mbuo nyanc liuz hopv liuz, zungv corc maaih zengc nyei. Yie yiem naaiv oix zuqc ngorc daic. 18 Yie oix nzuonx mingh mbuox yie nyei die, “Aa Die aah! Yie ziqc zuiz Tin-Hungh yaac ziqc zuiz die. 19 Yangh naaiv jiex yie maiv puix die nyiemc yie zoux dorn aqv. Yie tov meih funx yie se hnangv yietc dauh meih nyei bou nor oc.”’ 20 Ninh ziouc jiez sin cuotv jauv nzuonx ninh nyei die wuov. “Nzuonx gau, corc leih go deix nyei, ninh nyei die buatc, zieqv duqv ninh nyei dorn aqv. Za'gengh korv-lienh haic ziouc tiux mingh taux, qam jienv ninh nyei dorn zom. 21 “Ninh nyei dorn gorngv, ‘Aa Die aah! Yie ziqc zuiz Tin-Hungh yaac ziqc zuiz die. Ih zanc yie zungv maiv puix die nyiemc yie zoux dorn aqv.’ 22 “Mv baac ninh nyei die heuc ninh nyei bou mbuo, ‘Nqongh mingh zorqv nzueic jiex wuov deix lui-ndaauv daaih tengx ninh zuqv jienv. Aengx zorqv buoz-ndoqv-nzaeng daaih tengx ninh dangh jienv. Heh yaac zorqv daaih tengx ninh daapc jienv. 23 Oix zuqc aengx mingh zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih, mbenc daaih nyanc houc ninh. 24 Weic zuqc yie naaiv dauh dorn daic mingh aengx nangh daaih. Dingx laaih mingh aengx lorz buatc daaih.’ Zuangx mienh ziouc jiez gorn houc ninh aqv. 25 “Wuov zanc dorn-hlo yiem wuov ndeic. Nzuonx taux biauv-hlen haiz biomv nzatc, mborqv lorh, mborqv nzoz, cangx heix nyei qiex mbui. 26 Ninh ziouc heuc dauh bou daaih naaic, ‘Wuov biauv ninh mbuo zoux haaix nyungc?’ 27 Bou gorngv, ‘Meih nyei youz nzuonx daaih aqv. Meih nyei die heuc zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih nyanc houc meih nyei youz, weic zuqc meih nyei die duqv ninh nyei dorn nzuonx daaih longx nyei.’ 28 “Dorn-hlo qiex jiez haic ziouc maiv kangv bieqc biauv aqv. Ninh nyei die ziouc cuotv daaih kuinx ninh bieqc. 29 Dorn-hlo gorngv, ‘Mangc gaax! Yie hnangv nouh gauv nor tengx meih zoux gong taux ih zanc aqv. Maiv maaih yietc nzunc yie maiv muangx meih nyei waac niaa. Meih bun jiex haaix nyungc yie? Liemh yietc dauh yungh dorn zungv maiv bun jiex yie weic caux yie nyei gorx-youz nyanc zoux jorm yietc nzunc niaa. 30 Meih naaic dauh dorn aeqv, la'guaih maaiz sieqv hienx, zorqv meih nyei jaa-dingh ga'naaiv zaaux njang nzengc nzuonx daaih. Meih corc se aengx zorqv junc jiex wuov dauh ngongh dorn daix daaih houc ninh!’ 31 “Ninh nyei die dau, ‘Dorn aac, meih haaix zanc yaac caux yie yiem. Yie nyei yietc zungv ga'naaiv se meih nyei. 32 Mv baac yie mbuo oix zuqc zoux jorm njien-youh nyei houc, weic zuqc meih nyei naaiv dauh youz daic mingh aengx nangh daaih, dingx laaih mingh aengx nzuonx daaih aqv.’”

Lugaa 16

1 Yesu gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, “Maaih dauh butv-zoih mienh, mienh aengx daaih gox ninh gorngv, ninh nyei gunv gong mienh la'guaih zaaux ninh nyei zinh nyaanh. 2 Ninh ziouc heuc ninh nyei gunv gong mienh daaih naaic, ‘Yie haiz mienh gorngv meih naaiv deix sic hnangv haaix nor? Zorqv nzengc meih gunv gong nyei zaeqv-daan daaih bun yie mangc gaax maah! Yiem naaiv mingh meih maiv duqv zoux yie nyei gunv gong mienh aqv.’ 3 “Wuov dauh gunv gong mienh yiem hnyouv hnamv, ‘Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Yie nyei ziouv maiv longc yie zoux gong aqv. Yie wetv ndau, youc maiv maaih qaqv. Tov nyanc, yie yaac diev maiv duqv nyaiv. 4 Aa, yie hiuv duqv horpc zuqc hnangv haaix nor zoux. Nqa'haav naaiv nyungc gong yie maiv duqv zoux mv baac corc haih maaih deix mienh zipv yie yiem ninh mbuo nyei biauv.’ 5 “Ninh ziouc heuc qiemx ninh nyei ziouv nyei zaeqv wuov deix zoqc dauh, zoqc dauh nyei daaih. Ninh naaic gaax da'yietv dauh, ‘Meih qiemx yie nyei ziouv nyei zaeqv mbu'ziex?’ 6 “Wuov dauh dau, ‘Qiemx yietc baeqv tongv ga'lanv youh.’ “Gunv gong mienh mbuox ninh, ‘Naaiv meih nyei zaeqv-daan. Nqongh zueiz njiec fiev hmz ziepc tongv hnangv.’ 7 “Ninh aengx naaic da'nyeic dauh, ‘Meih ni? Qiemx mbu'ziex?’ “Wuov dauh dau, ‘Yietc baeqv mbuoqc cuqv.’ “Gunv gong mienh gorngv, ‘Naaiv meih nyei zaeqv-daan. Fiev betv ziepc mbuoqc hnangv.’ 8 “Wuov dauh butv-zoih mienh ziouc ceng hnyouv maiv zingx wuov dauh gunv gong mienh zoux duqv guai haic. Weic zuqc yiem naaiv lungh ndiev nyei mienh caux ninh mbuo ganh nyei wuov doic mienh zoux gauh guai jiex yiem njang zong wuov jauv mienh.” 9 Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, oix zuqc longc baamh gen maiv baengh fim nyei zinh nyaanh ziu gorx-youz. Taux zinh nyaanh nzengc mi'aqv, meih mbuo ziouc duqv Tin-Hungh zipv mingh yiem yietc liuz nyei biauv. 10 “Haaix dauh yiem faix-fiuv sic zoux duqv zingx, yiem hlo nyei sic yaac zoux duqv zingx. Se gorngv faix-fiuv sic zoux maiv zingx, hlo nyei sic yaac zoux maiv zingx aqv. 11 Se gorngv baamh gen nyei zinh nyaanh meih mbuo goux maiv zingx, haaix dauh oix bun meih mbuo goux zien zinh zoih? 12 Se gorngv meih mbuo goux ganh dauh nyei ga'naaiv maiv zingx, meih mbuo ganh horpc zuqc duqv nyei ga'naaiv, haaix dauh oix bun meih mbuo? 13 “Maiv maaih haaix dauh haih zoux duqv i dauh ziouv nyei bou. Hnangv naaic ninh oix nzorng naaiv dauh, oix hnamv wuov dauh. Maiv zei aeqv, ninh oix taaih naaiv dauh, oix mangc piex wuov dauh. Meih mbuo maiv haih dongh dangh zoux Tin-Hungh nyei bou yaac zoux nyaanh nyei bou.”

Yesu Aengx Njaaux Faa^li^si Mienh

14 Faa^li^si Mienh hnamv nyaanh, ninh mbuo haiz Yesu gorngv naaiv deix waac ninh mbuo ziouc kuh jatv haic Yesu aqv. 15 Yesu ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo zoux nyei sic bun mienh laaic meih mbuo zoux duqv horpc, mv baac Tin-Hungh hiuv duqv meih mbuo nyei hnyouv. Weic zuqc baamh mienh funx jaaix nyei, ei Tin-Hungh mangc se maiv zic zinh. 16 “Mose nyei Leiz caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh fiev daaih nyei Sou mienh zunh jienv daaih taux Yo^han. Yiem naaic daaih, zunh Tin-Hungh nyei guoqv nyei kuv fienx. Mienh yaac caangv jienv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 17 Lungh caux ndau jiex nzengc corc gauh hungh hec Leiz-Latc ndortv yietc dimv yietc waeqc nzaangc. 18 “Haaix dauh leih ninh nyei auv aengx mingh longc siang-auv, ninh se hienx auv hnangv. Haaix dauh longc auv-leih zoux auv, wuov dauh se kungx hienx auv hnangv.

Laa^saa^latv Caux Butv-Zoih Mienh

19 “Maaih dauh domh butv-zoih mienh zuqv ciouh zuqv dunc nyei lui-houx hnangv. Hnoi-hnoi nyanc orv hopv diuv njien-youh haic. 20 “Aengx maaih dauh ndortv naanc mienh, mbuox heuc Laa^saa^latv, butv faang butv laaix buangv nzengc yietc sin. Mienh zanc-zanc dorh ninh mingh taux wuov dauh butv-zoih mienh nyei gaengh ndaangc 21 zuov hnaangx-hmeiv-ndortv nyanc. Juv yaac daaih mbiec ninh nyei faang. 22 “Zoux gau, naaiv dauh ndortv naanc mienh daic mi'aqv. Fin-mienh dorh ninh mingh caux ninh nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, yiem. “Butv-zoih mienh yaac daic mi'aqv, biopv jienv. 23 Ninh mingh yiem yiemh gen zuqc diev mun diev kouv. Ninh ziouc cau hmien buatc Apc^laa^ham yiem go nyei, yaac buatc Laa^saa^latv caux Apc^laa^ham yiem wuov. 24 Ninh ziouc heuc Apc^laa^ham, ‘Ong aah! Tov korv-lienh yie, mbuox Laa^saa^latv daaih longc buoz-ndoqv coqv wuom daaih ndiepv yie nyei mbietc laangh deix, weic zuqc yiem naaiv douz buov jienv yie mun haic, kouv haic.’ 25 “Apc^laa^ham dau ninh, ‘Fun aac, meih oix zuqc jangx taux meih yiem seix zaangc wuov zanc meih nyungc-nyungc yaac duqv longx haic. Laa^saa^latv yaac kungx duqv waaic nyei hnangv. Ih zanc Laa^saa^latv duqv longx, njien-youh haic aqv. Daaux nzuonx meih ih zanc zuqc siouc kouv. 26 Corc aengx maaih nyungc. Maaih diuh domh zuonx maanc zungx ndo nqaeqv jienv. Haaix dauh yiem naaiv bung oix jiex meih mbuo wuov bung, jiex maiv duqv. Haaix dauh yiem wuov bung oix jiex yie mbuo naaiv bung yaac jiex maiv duqv.’ 27 “Butv-zoih mienh aengx gorngv, ‘Ong aac, wuov nyungc tov meih paaiv Laa^saa^latv mingh taux yie nyei die nyei biauv. 28 Yie corc maaih biaa muoz-dorn yiem wuov. Tov bun Laa^saa^latv mingh kuinx ninh mbuo maiv dungx daaih naaiv siouc kouv nyei dorngx.’ 29 “Apc^laa^ham dau, ‘Ninh mbuo zungv maaih Mose caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei Sou niaa. Meih nyei muoz-doic oix zuqc muangx ninh mbuo nyei waac.’ 30 “Butv-zoih mienh aengx dau Apc^laa^ham, ‘Ong aac, mbuoqc naaiv maiv gaux. Se gorngv maaih laanh mienh daic mingh aengx nangh daaih mingh taux yie nyei muoz-doic wuov, muoz-doic zungv oix goiv hnyouv guangc zuiz.’ 31 “Apc^laa^ham gorngv, ‘Se gorngv ninh mbuo maiv muangx Mose caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei waac nor, maiv gunv maaih laanh mienh daic mingh aengx nangh daaih, ninh mbuo yaac maiv muangx lorqc.’”

Lugaa 17

1 Yesu gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Nduov mienh zoux dorngc nyei sic ndongc haaix zungv oix maaih. Mv baac nduov mienh zoux dorngc wuov dauh oix zuqc kouv aqv. 2 Zorqv morc ndiux jienv ninh nyei jaang bungx njiec koiv gauh longx bun ninh nduov yietc dauh naaiv deix fu'jueiv-faix baamz zuiz. 3 Meih mbuo oix zuqc faix fim. “Se gorngv meih nyei gorx-youz zoux dorngc meih, meih oix zuqc kuinx ninh. Ninh goiv hnyouv guangc zuiz nor, oix zuqc guangc bun ninh. 4 Gorngv hnangv ninh yietc hnoi dorngc meih siec nzunc, mouz nzunc daaih nyiemc gorngv, ‘Yie laengz dorngc aqv,’ meih zungv oix zuqc guangc bun ninh.” Sienx Fim Henv 5 Gong-zoh mbuo mbuox Ziouv, “Tov bun yie mbuo sienx gauh henv deix oc.” 6 Ziouv dau, “Se gorngv meih mbuo maaih sienx fim lomh yietc norm lai-jaaix nyim nor, meih mbuo haih mbuox naaiv diuh saeng-forng ndiangx, ‘Liemh nzungh baeng cuotv suiv mingh zuangx wuov koiv gu'nyuoz maah!’ Ndiangx zungv oix zuqc muangx meih nyei waac.

Bou Zoux Nyei Gong

7 “Se gorngv meih mbuo haaix dauh maaih dauh bou cuotv mingh laih lingh fai bungx ba'gi yungh. Yiem ndeic nzuonx daaih meih ziouc mbuox ninh, ‘Meih gunv zueiz jienv nyanc hnaangx aqv’ fai? 8 Maiv zeiz lorqc. Meih zungv oix mbuox ninh, ‘Zouv zuoqc lai-hnaangx mbenc daaih bun yie nyanc, yaac oix zuqc tengx yie dinh lai-hnaangx. Zuov yie nyanc beuv hopv beuv meih m'daaih nqa'haav nyanc.’ 9 Bou ei jienv ziouv paaiv nyei waac zoux, ziouv oix zuqc laengz zingh ninh fai? 10 Meih mbuo yaac fih hnangv nyei. Meih mbuo zoux ziangx paaiv daaih nyei gong oix zuqc gorngv, ‘Yie mbuo zoux bou hnangv. Naaiv deix gong m'daaih horpc zuqc yie mbuo zoux.’”

Yesu Zorc Ziepc Dauh Mienh

11 Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh ninh yangh Saa^maa^lie Deic caux Gaa^li^li deic nyei gapv-jaaix mingh. 12 Bieqc norm laangz wuov zanc, maaih ziepc dauh butv gomh huv baengc nyei mienh buangh zuqc Yesu. Ninh mbuo souv jienv go deix nyei 13 heuc, “Yesu aah! Ziouv aah! Korv-lienh deix yie mbuo maah!” 14 Yesu buatc ziouc gorngv, “Mingh bun sai mienh zaah mangc meih mbuo nyei sin oc.” Ninh mbuo gan jienv jauv mingh wuov zanc, baengc ziouc longx mi'aqv. 15 Maaih dauh buatc ninh ganh longx nzengc ziouc liemh zeih daaux nqaang nzuonx, longc qiex hlo nyei ceng jienv Tin-Hungh daaih. 16 Taux Yesu wuov, ninh ziouc mbaapv njiec ndau laengz zingh haic Yesu. Naaiv dauh mienh se Saa^maa^lie Janx. 17 Yesu gorngv, “Maaih ziepc dauh zorc longx nzengc maiv zeiz? Wuov deix nduoh dauh ni? 18 Cuotv liuz naaiv dauh ganh fingx mienh, maiv maaih haaix dauh daaux nqaang daaih ceng Tin-Hungh fai?” 19 Yesu aengx gorngv mbuox wuov laanh mienh, “Jiez sin daaih nzuonx aqv oc. Weic meih sienx kaux yie, meih nyei baengc longx nzengc mi'aqv.”

Tin-Hungh Daaih Zoux Ziouv

20 Maaih deix Faa^li^si Mienh naaic gaax Yesu, “Tin-Hungh taux haaix zanc cingx daaih zoux Ziouv gunv mienh?” Yesu dau, “Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh maiv zeiz m'zing mangc duqv buatc. 21 Maiv maaih haaix dauh haih gorngv, ‘Mangc maah! Yiem naaiv!’fai ‘Mangc maah! Yiem wuov!’ weic zuqc Tin-Hungh ih zanc yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux Ziouv.” 22 Yesu aengx mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, “Hnoi-nyieqc oix taux, meih mbuo oix duqv buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei yietc norm hnoi, mv baac meih mbuo maiv duqv buatc. 23 Mienh oix mbuox meih mbuo, ‘Mangc maah! Yiem wuov!’fai ‘Mangc maah! Yiem naaiv!’ Mv baac maiv dungx cuotv mingh gan ninh mbuo. 24 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov norm hnoi oix hnangv borngz mba'lingc yiem naaiv bung lungh taux wuov bung lungh. 25 Mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc siouc ziex nyungc kouv ndaangc, yaac zuqc ih jaax nyei mienh nqemh. 26 “Noyaa nyei lungh ndiev hnangv haaix nor, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih wuov deix hnoi yaac hnangv wuov nor. 27 Noyaa nyei lungh ndiev, mienh nyanc yaac hopv, bungx sieqv gorngv auv, zoux cing-jaa, taux Noyaa bieqc nzangv wuov hnoi. Yiem nzangv ga'nyiec nyei yietc zungv zuqc mbiungc-suiv-imx yiemx daic nzengc. 28 “Lotv nyei lungh ndiev yaac fih hnangv nyei. Mienh yaac nyanc yaac hopv, maaiz maaic, zuangx ga'naaiv, gomv biauv. 29 Mv baac Lotv cuotv So^ndom Zingh wuov hnoi, maaih douz caux hungh yiem wuov lungh ndortv njiec daaih buov mietc nzengc ninh mbuo yietc zungv. 30 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, hinc cuotv wuov hnoi yaac oix hnangv wuov nor. 31 “Wuov hnoi haaix dauh yiem biauv-ngorh njiec, liemh maiv dungx bieqc biauv zorqv yiem biauv nyei ga'naaiv. Haaix dauh yiem ndeic yaac maiv dungx nzuonx mingh zorqv haaix nyungc. 32 Jangx jienv Lotv nyei auv! 33 Haaix dauh hnamv njoux ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc zuqc guangc maengc. Haaix dauh nyunc guangc ninh ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc duqv ninh nyei maengc cuotv. 34 Yie mbuox meih mbuo, maaih i dauh mienh juangc coux bueix, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov. 35 Maaih i dauh m'sieqv dorn morc maeqc, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov. 36 Maaih i dauh mienh yiem ndeic, oix zipv dauh mingh, guangc dauh yiem wuov.” 37 Sai-gorx mbuo naaic gaax, “Sai-Diex aah! Naaiv deix sic oix zuqc yiem haaix cuotv?” Yesu dau, “Ga'naaiv-daic yiem haaix, domh jaangv-ngongh yaac yiem wuov.”

Lugaa 18

1 Yesu aengx longc naaiv diuh waac-beiv njaaux ninh nyei sai-gorx mbuo oix zuqc zanc-zanc daux gaux, maiv dungx hnyouv namx. 2 Ninh gorngv, “Maaih norm mungv maaih dauh siemv zuiz jien. Ninh maiv gamh nziex Tin-Hungh, yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 3 Yiem wuov norm mungv maaih dauh auv-guaav zanc-zanc daaih lorz wuov dauh siemv zuiz jien gorngv, ‘Maaih mienh gox yie, tov longc baengh fim nyei leiz tengx yie mbenc sung.’ 4 “Tov lauh haic aqv, siemv zuiz jien yaac maiv kangv tengx. Zoux gau, ninh yiem hnyouv hnamv, ‘Yie maiv gamh nziex Tin-Hungh yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 5 Mv baac naaiv dauh auv-guaav ba'laqc daaih ceux-faanh yie haic. Maiv haih fungc zoux, oix zuqc tengx ninh baengh fim nyei mbenc. Maiv tengx nor, ninh ziouc zanc-zanc daaih la'nyauv yie kouv haic.’” 6 Ziouv aengx gorngv, “Muangx gaax, naaiv dauh maiv baengh fim nyei siemv zuiz jien nyei waac. 7 Tin-Hungh maiv zeiz oix baengh fim nyei tengx ninh ginv daaih nyei yaac ziangh hnoi ziangh muonz jouh ninh wuov deix mienh fai? Tin-Hungh oix ngaih lauh cingx daaih tengx ninh mbuo fai? 8 Yie mbuox meih mbuo, ninh zungv oix siepv-siepv nyei tengx baengh fim nyei mbenc sung. Mv baac yie, Baamh Mienh nyei Dorn, aengx daaih wuov zanc, yie duqv buatc yiem lungh ndiev maaih mienh sienx nyei fai?”

Faa^li^si Mienh Caux Siou Nzou-Zinh Nyei Mienh Nyei Waac-Beiv

9 Maaih deix mienh ceng ninh mbuo ganh zoux kuv mienh, mangc piex ga'hlen mienh. Yesu ziouc gorngv naaiv diuh waac-beiv bun naaiv deix mienh muangx. 10 Ninh gorngv, “Maaih i laanh mienh mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv daux gaux. Maaih laanh Faa^li^si Mienh, maaih laanh tengx Lomaa hungh jaa siou nzou-zinh nyei mienh. 11 Faa^li^si Mienh souv jienv wuov daux gaux gorngv, ‘Tin-Hungh aah! Yie laengz zingh haic meih weic zuqc yie maiv hnangv ga'nyiec nyei mienh. Yie maiv mauv ga'naaiv, yaac maiv zoux hnyouv pien, yaac maiv hienx auv. Maaih deix mienh zoux naaiv deix jauv mv baac maiv zeiz yie. Yie yaac laengz zingh haic meih, yie maiv hnangv naaiv dauh siou nzou-zinh nyei mienh. 12 Yietc norm leiz-baaix yie zei maiv nyanc haaix nyungc i nzunc. Yie duqv haaix nyungc, ziepc gouv yie bun yietc gouv meih.’ 13 “Mv baac siou nzou-zinh wuov dauh souv jienv wuov maengx go deix nyei. Ninh liemh maiv cau hmien mangc gu'nguaaic lungh. Ninh za'gengh haiz hnyouv nzauh haic ziouc sung buoz nzuei la'kuotv gorngv, ‘Tin-Hungh aah! Yie baamz zuiz camv haic aqv. Tov korv-lienh yie maah!’” 14 Yesu aengx gorngv, “Yie mbuox meih mbuo, siou nzou-zinh nyei mienh nzuonx nyei ziangh hoc ninh duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Mv baac wuov dauh Faa^li^si Mienh maiv duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Haaix dauh taaih ganh zoux hlo, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux faix. Haaix dauh nyiemc ganh zoux faix, Tin-Hungh oix bun wuov dauh zoux hlo.”

Yesu Buang Waac Fu'jueiv

15 Maaih deix mienh yaac dorh ninh mbuo nyei gu'nguaaz daaih oix Yesu maan. Sai-gorx mbuo buatc mienh hnangv naaiv nor zoux, sai-gorx mbuo ziouc gorngv ninh mbuo aqv. 16 Mv baac Yesu heuc fu'jueiv daaih. Ninh gorngv, “Gunv bun fu'jueiv daaih lorz yie, maiv dungx laanh ninh mbuo saa. Weic zuqc haaix dauh longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh se hnangv naaiv deix fu'jueiv nor. 17 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh maiv kangv hnangv dauh fu'jueiv longc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh, wuov dauh yietc liuz maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.”

Butv-Zoih Mienh

18 Maaih dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh naaic Yesu, “Baengh Fim nyei Fin-Saeng aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx duqv yietc liuz nyei maengc?” 19 Yesu naaic ninh, “Meih weic haaix diuc heuc yie zoux baengh fim mienh? Cuotv liuz Tin-Hungh, maiv maaih haaix dauh baengh fim. 20 Meih yaac hiuv duqv leiz-latc gorngv, ‘Maiv dungx hienx auv hienx nqox. Maiv dungx daix mienh. Maiv dungx zoux zaqc. Maiv dungx zoux jaav zorng-zengx. Oix zuqc tongx nimc diex maac.’” 21 Wuov laanh mienh gorngv, “Naaiv deix leiz yietc zungv yie faix-faix nyei fiou taux ih zanc.” 22 Yesu haiz hnangv naaiv gorngv, ninh ziouc mbuox wuov laanh mienh, “Aengx maaih yietc nyungc meih corc maiv gaengh zoux. Oix zuqc mingh maaic nzengc meih maaih nyei ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh bun nqoi mienh jomc mienh. Hnangv naaiv meih ziouc maaih jaaix nyei ga'naaiv siou jienv tin-dorngh. Zoux liuz, daaih gan yie oc.” 23 Wuov laanh mienh haiz naaiv deix waac ninh ziouc nzauh, weic zuqc ninh butv zoih haic. 24 Yesu buatc ninh nzauh haic ziouc gorngv, “Butv-zoih mienh aqc duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 25 Lorh torh cunx jiex sim-mbiuic corc gauh hungh hec butv-zoih mienh bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 26 Maaih deix mienh haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv ziouc naaic gaax, “Hnangv naaic wuov nyungc, haaix dauh haih duqv njoux?” 27 Yesu dau, “Baamh mienh maiv haih zoux nyei, Tin-Hungh haih zoux.” 28 Bide ziouc gorngv, “Mangc gaax, yie mbuo guangc jienv yie mbuo nyei jaa-dingh daaih gan Sai-Diex.” 29 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh weic Tin-Hungh nyei guoqv guangc biauv fai auv fai muoz-doic fai diex maac fai fu'jueiv, 30 yiem naaiv seix ninh oix duqv gauh camv jiex ziex gouv. Nqa'haav hingv yaac oix duqv yietc liuz nyei maengc.”

Yesu Gorngv Da'faam Nzunc Ninh Oix Zuqc Daic

31 Yesu dorh jienv wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx mingh pien deix mbuox ninh mbuo, “Mbuo ih zanc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Douc waac mienh fiev jienv gorngv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei yietc zungv sic ziouc cuotv daaih doix-diuc nzengc. 32 Taux wuov yie oix zuqc mienh zorqv jiu bun Janx, zuqc mienh jatv, gorngv doqc ki, tuiv wuom-nzuih naetv yie. 33 Ninh mbuo oix longc biaav-bin mborqv yaac zorqv yie daix guangc, mv baac nqa'haav buo hnoi yie aengx nangh daaih.” 34 Yesu gorngv naaiv deix waac, sai-gorx mbuo maiv hiuv duqv gorngv haaix nyungc. Naaiv deix waac nyei eix leiz se hnangv meiv jienv nor, sai-gorx mbuo cingx daaih maiv bieqc hnyouv.

Yesu Zorc Longx M'zing Maengh Nyei Mienh

35 Yesu mingh aav lamh taux Ye^li^ko Zingh, maaih dauh m'zing maengh nyei mienh zueiz wuov jauv-hlen tov nyanc. 36 Haiz mienh camv jiex jauv ninh naaic gaax, “Mienh zoux haaix nyungc?” 37 Mienh mbuox ninh, “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu jiex naaiv.” 38 Wuov dauh m'zing maengh mienh ziouc heuc, “Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun, Yesu aah! Korv-lienh yie maah!” 39 Mingh ndaangc wuov deix hemx ninh, “Maiv dungx ko lo maah!” Mv baac ninh jaa heuc gauh mbui deix, “Ndaawitv nyei Zeiv-Fun aah! Korv-lienh yie maah!” 40 Yesu ziouc dingh jienv wuov mbuox mienh dorh ninh daaih. Taux fatv deix, Yesu naaic gaax ninh, 41 “Meih oix yie tengx haaix nyungc meih?” Ninh dau, “Domh Gorx aah! Yie oix mangc duqv buatc.” 42 Yesu mbuox ninh, “Ih zanc meih mangc duqv buatc aqv. Laaix meih sienx yie, meih nyei m'zing ziouc longx.” 43 Ninh liemh zeih haih mangc duqv buatc ziouc gan jienv Yesu mingh, ceng jienv Tin-Hungh mingh. Zuangx mienh buatc naaiv deix sic, ninh mbuo yietc zungv ziouc ceng Tin-Hungh.

Lugaa 19

1 Yesu bieqc Ye^li^ko Zingh, oix yangh zingh jiex. 2 Yiem wuov maaih dauh mienh zoux siou nzou-zinh nyei bieiv zeiv, mbuox heuc Sakc^kietv. Ninh yaac butv-zoih mienh. 3 Ninh oix mangc gaax Yesu hnangv haaix nor, mv baac Sakc^kietv aiv haic. Mienh camv torngv jienv ninh, ninh mangc maiv buatc Yesu. 4 Ninh ziouc caangv jiex ndaangc faaux ngongh nyorx ndiangx, yiem wuov zuov jienv mangc Yesu, weic zuqc Yesu oix yangh naaiv diuh jauv jiex. 5 Yesu jiex taux ndiangx-gorn ziouc cau hmien gorngv mbuox Sakc^kietv, “Sakc^kietv aac, gaanv njiec daaih maah! Ih hnoi yie oix zuqc mingh hitv meih nyei biauv.” 6 Sakc^kietv huaang-huaang zaang-zaang nyei njiec daaih, a'hneiv nyei zipv Yesu. 7 Zuangx mienh buatc naaiv deix sic ninh mbuo ziouc ngopv gorngv, “Naaic laanh mienh mingh zoux zuiz-mienh nyei kaeqv aqv loh!” 8 Sakc^kietv souv jiez daaih gorngv mbuox Ziouv, “Ziouv aah! Yie maaih nyei yietc zungv ga'naaiv yie oix zorqv yietc buonc bun mienh jomc mienh. Se gorngv yie pienx haaix dauh nyei haaix nyungc, yietc gouv yie oix buih biei gouv ninh mbuo.” 9 Yesu gorngv mbuox ninh, “Ih hnoi njoux en daaih taux naaiv buonc mienh. Naaiv laanh mienh yaac zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. 10 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, daaih lorz yaac njoux dingx laaih nyei mienh.”

Ziepc Diuh Nyaanh Nyei Waac-Beiv

11 Zuangx mienh corc muangx jienv naaiv deix waac, Yesu aengx gorngv diuh waac-beiv. Wuov zanc ninh aav lamh deix taux Ye^lu^saa^lem Zingh, mienh laaic Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc taux aqv mv bei. 12 Yesu ziouc gorngv, “Maaih dauh jien oix cuotv mingh go nyei guoqv zipv lingc zoux hungh. Zipv liuz ninh aengx nzuonx daaih. 13 Oix mingh wuov zanc ninh heuc ninh nyei ziepc dauh bou daaih, yietc dauh bun diuh nyaanh. Ninh gorngv, ‘Dorh naaiv deix nyaanh mingh zoux saeng-eix taux yie nzuonx.’ 14 “Wuov dauh jien nyei baeqc fingx nzorng haic ninh ziouc paaiv mienh gan nqaang mingh gorngv, ‘Yie mbuo maiv oix longc naaiv laanh mienh zoux yie mbuo nyei hungh.’ 15 “Mv baac wuov dauh jien duqv lingc zoux hungh aengx nzuonx daaih aqv. Ninh ziouc heuc dongh ninh bun nyaanh wuov deix bou, daaih mangc gaax ninh mbuo zornc duqv mbu'ziex. 16 “Da'yietv dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Meih bun yie wuov diuh nyaanh yie zornc duqv ziepc diuh.’ 17 “Ziouv dau, ‘Longx aqv. Meih za'gengh hnyouv zingx nyei bou. Deix baav faix-fiuv sic meih zungv goux ndongc naaic longx, yie bun meih gunv ziepc norm zingh.’ 18 “Da'nyeic dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Meih bun yie wuov diuh nyaanh yie aengx zornc duqv biaa diuh.’ 19 “Ziouv mbuox ninh, ‘Yie bun meih gunv biaa norm zingh.’ 20 “Aengx maaih dauh bou daaih gorngv, ‘Ziouv aah! Naaiv! Meih bun yie wuov diuh nyaanh. Yie longc siqc jaauv beu jienv siou longx nyei. 21 Yie gamh nziex haic meih. Yie hiuv duqv meih maiv sie haaix dauh. Maiv zeiz meih ganh nyei ga'naaiv meih yaac zorqv. Meih ganh maiv zuqc ndortv qaqv zuangx mv baac meih yaac siou.’ 22 “Ziouv gorngv mbuox ninh, ‘Meih waaic haic nyei bou aah! Yie longc meih ganh nyei waac dingc meih nyei zuiz. Meih hiuv duqv yie maiv sie haaix dauh? Meih yaac hiuv duqv maiv zeiz yie nyei ga'naaiv yie yaac zorqv? Maiv zeiz yie ndortv qaqv zuangx yie yaac siou? 23 Hnangv naaic meih zoux haaix nyungc maiv dorh yie nyei nyaanh mingh dapv nyaanh lamz? Yie nzuonx daaih yie duqv buonv-zinh yaac duqv deix leic zinh caux jienv niaa.’ 24 “Ziouv aengx mbuox souv ga'hlen wuov deix mienh, ‘Zorqv ninh wuov diuh nyaanh bun maaih ziepc diuh wuov dauh maah!’ 25 “Wuov deix gorngv, ‘Ziouv aah! Ninh zungv maaih ziepc diuh niaa.’ 26 “Wuov dauh hungh dau, ‘Yie mbuox meih mbuo, haaix dauh maaih nyei, oix jaa bun ninh maaih gauh camv. Haaix dauh maiv maaih, liemh ninh maaih deix baav, zungv oix zuqc zorqv mingh. 27 Mv baac maiv oix yie zoux hungh wuov deix win-wangv dorh daaih naaiv yiem yie nyei nza'hmien daix guangc.’”

Yesu Hnangv Hungh Nor Bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh

28 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ninh ziouc mingh ndaangc. Sai-gorx mbuo gan jienv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 29 Mingh taux Ga'lanv Mbong, leih Mbetc^faa^yi caux Mbe^taa^ni Laangz maiv go, ninh paaiv i dauh sai-gorx mingh ndaangc. 30 Ninh gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mingh taux nza'hmien maengx wuov norm laangz. Bieqc laangz mingh ziouc buatc dauh maaz-li dorn ndoh jienv wuov, mienh maiv gaengh geh jiex. Jaiv ken jienv daaih oc. 31 Se gorngv maaih mienh naaic, ‘Meih mbuo jaiv maaz-li dorn zoux haaix nyungc?’ Oix zuqc mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv qiemx zuqc longc.’” 32 Ninh mbuo ziouc mingh ndaangc, buatc nyungc-nyungc doix Yesu gorngv nyei waac. 33 Ninh mbuo jaiv maaz-li dorn wuov zanc, maaz-li nyei ziouv naaic gaax, “Meih mbuo jaiv maaz-li dorn zoux haaix nyungc?” 34 Ninh mbuo dau, “Ziouv qiemx zuqc longc.” 35 Ninh mbuo ziouc ken maaz-li dorn mingh Yesu wuov, aengx zorqv ganh nyei domh lui dimc jienv, yaac baav Yesu faaux mingh geh jienv maaz-li nyei diqc daanz. 36 Geh jienv mingh wuov zanc, zuangx mienh zorqv ninh mbuo nyei domh lui dimc jienv wuov jauv. 37 Yesu taux fatv Ye^lu^saa^lem Zingh, njiec Ga'lanv Mbong wuov zanc, zuangx sai-gorx ziouc lomh nzoih njien-youh nyei longc qiex hlo nyei ceng Tin-Hungh weic ninh mbuo buatc jiex yietc zungv mbuoqc horngh haic nyei sic. Ninh mbuo ziouc heuc, 38 “Tov Tin-Hungh ceix fuqv dengv Ziouv nyei mbuox daaih naaiv dauh hungh. Tin-dorngh maaih baengh orn. Yiem hlang jiex nyei dorngx maaih njang-laangc.” 39 Yiem wuov maaih deix Faa^li^si Mienh gorngv mbuox Yesu, “Fin-Saeng aah! Hatc meih nyei sai-gorx mbuo sekv maah!” 40 Yesu dau, “Yie mbuox meih mbuo, se gorngv ninh mbuo maiv ko lo, la'bieiv zungv oix zuqc heuc jiez daaih.”

Yesu Nyiemv Ye^lu^saa^lem Zingh

41 Yesu mingh aav lamh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Mangc buatc zingh ninh ziouc weic wuov norm zingh nyiemv. 42 Ninh yaac gorngv, “Feix duqv ih hnoi meih hiuv duqv haaix nyungc haih bun meih maaih baengh orn. Mv baac ih zanc naaiv deix sic gem jienv, meih nyei m'zing mangc maiv buatc. 43 Ziangh hoc oix taux, meih nyei win-wangv oix wetv nie-ndui huing gormx meih. Ninh mbuo oix weic jienv biei bung kuonx jienv meih. 44 Liemh meih ganh caux yiem meih nyei zingh laatc gu'nyuoz nyei mienh yietc zungv ninh mbuo oix mietc nzengc, maiv liouh yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv, weic zuqc meih zieqv maiv duqv Tin-Hungh daaih njoux meih nyei ziangh hoc.”

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

45 Yesu bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mingh ziouc zunc maaiz maaic nyei mienh cuotv mingh, 46 yaac mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Yie nyei biauv oix zuqc zoux daux gaux nyei biauv,’ mv baac meih mbuo longc zoux ‘Janx-zaqc bingx nyei kuotv.’” 47 Yesu hnoi-hnoi yiem wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh. Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux gunv baeqc fingx nyei bieiv oix daix Yesu, 48 mv baac ninh mbuo lorz maiv duqv qangx weic zuqc zuangx mienh a'hneiv muangx Yesu njaaux, yaac maiv oix bungx ndortv yietc joux ninh nyei waac.

Lugaa 20

1 Maaih hnoi Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh yaac zunh kuv fienx. Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng caux mienh gox daaih gorngv, 2 “Mbuox yie mbuo oc. Meih maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic? Naaiv nyungc leiz haaix dauh bun meih?” 3 Yesu dau, “Yie yaac oix naaic joux meih mbuo. Mbuox yie oc. 4 Haaix dauh bun Yo^han maaih leiz tengx mienh jiex wuom nyei leiz, Tin-Hungh fai baamh mienh?” 5 Ninh mbuo ziouc laanh caux laanh caangh laangh, “Mbuo horpc zuqc hnangv haaix nor gorngv? Se gorngv mbuo gorngv, ‘Tin-Hungh bun daaih,’ ninh oix gorngv, ‘Wuov nyungc meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx Yo^han?’ 6 Mv baac se gorngv mbuo gorngv, ‘Mienh bun daaih,’zuangx mienh oix zorqv la'bieiv zong daic mbuo weic zuqc ninh mbuo funx dingc Yo^han se douc waac mienh.” 7 Ninh mbuo ziouc dau, “Yie mbuo maiv hiuv duqv haaix dauh bun ninh maaih leiz zoux.” 8 Yesu mbuox ninh mbuo, “Hnangv naaic yie yaac maiv mbuox meih mbuo yie maaih haaix nyungc leiz zoux naaiv deix sic.”

A'ngunc Huingx Nyei Waac-Beiv

9 Yesu aengx gorngv waac-beiv bun mienh muangx. Ninh gorngv, “Maaih laanh mienh zuangx nzong a'ngunc biouv, yaac gouv bun mienh. Ninh ganh aeqv, cuotv deic-bung mingh lauh nyei. 10 Taux biouv zuoqc nyei ziangh hoc, ninh paaiv dauh bou mingh lorz gouv huingx nyei mienh, weic siou ninh nyei buonc gouv huingx nyei biouv. Mv baac gouv huingx mienh mborqv wuov dauh bou, zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 11 Huingx-ziouv ziouc aengx paaiv dauh bou mingh, mv baac gouv huingx mienh aengx mborqv ninh, zoux doqc bun ninh nyaiv, yaac zunc ninh kungx-buoz baeqc zaux nyei nzuonx. 12 Huingx-ziouv aengx paaiv da'faam dauh mingh. Gouv huingx nyei mienh aengx mborqv duqv ninh siang haic, tor guangc ga'nyiec ziqc huingx mingh. 13 “Huingx-ziouv ziouc gorngv, ‘Aa, yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux ni? Yie paaiv yie ganh nyei dorn-hnamv mingh, m'nziex ninh mbuo oix taaih ninh mv bei.’ 14 “Mv baac gouv huingx mienh buatc ninh, laanh mbuox laanh, ‘Nzipc naaiv norm huingx se dongh naaiv dauh aqv. Mbuo zorqv ninh daix guangc mingh. Ninh nzipc nyei jaa-dingh ziouc benx mbuo nyei aqv.’ 15 Ninh mbuo ziouc zorqv ninh tor cuotv ga'nyiec ziqc huingx daix guangc mi'aqv.” Yesu naaic gaax, “Hnangv naaic huingx-ziouv oix hnangv haaix nor zoux bun gouv huingx mienh? 16 Ninh oix mingh daix guangc ninh mbuo aengx bun ganh deix mienh gouv wuov norm huingx.” Zuangx mienh haiz liuz naaiv deix waac, ninh mbuo gorngv, “Cin-maanc maiv dungx bun maaih hnangv naaic.” 17 Yesu mangc jienv ninh mbuo naaic gaax, “Ging-Sou fiev jienv naaiv joux waac maaih haaix nyungc eix leiz? ‘Gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.’ 18 Haaix dauh ndorpc, zong zuqc naaiv norm la'bieiv, wuov dauh ziouc huv benx ziex deix mi'aqv. Naaiv norm la'bieiv ndortv, zong zuqc haaix dauh, wuov dauh ziouc muonc nzengc mi'aqv.” 19 Njaaux leiz nyei fin-saeng caux sai mienh bieiv hiuv duqv Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv ziqv zuqc ninh mbuo. Wuov norm ziangh hoc ninh mbuo oix zorqv Yesu haic aqv, mv baac ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh.

Mienh Naaic Nzou-Zinh Nyei Jauv

20 Njaaux leiz nyei fin-saeng caux sai mienh bieiv ziouc zanc-zanc cienh mangc jienv Yesu. Ninh mbuo paaiv mienh mingh zoux sic hnangv kuv mienh, mv baac ninh mbuo oix nduov Yesu gorngv dorngc ziouc haih zorqv ninh jiu bun yiem Lomaa Zungx nyei buoz-ndiev. 21 Ninh mbuo ziouc naaic gaax Yesu, “Fin-Saeng aah! Yie mbuo hiuv duqv meih gorngv nyei waac caux njaaux nyei leiz se horpc nyei. Meih yaac maiv mangc haaix dauh nyei hmien. Tin-Hungh nyei jauv meih yaac njaaux duqv zien. 22 Wuov nyungc meih mbuox yie mbuo oc. Mbuo cuotv nzou-zinh bun Lomaa Hungh se dorngc mbuo nyei leiz fai?” 23 Yesu hiuv duqv ninh mbuo nyei mbienv-mbeux ziouc gorngv, 24 “Zorqv norm nyaanh daaih bun yie mangc gaax. Naaiv haaix dauh nyei fangx caux haaix dauh nyei mbuox?” Ninh mbuo dau, “Lomaa Hungh nyei.” 25 Yesu ziouc gorngv, “Haaix nyungc Lomaa Hungh nyei, oix zuqc bun Lomaa Hungh. Haaix nyungc Tin-Hungh nyei, oix zuqc bun Tin-Hungh.” 26 Dorng jienv zuangx mienh ninh mbuo maiv buatc Yesu gorngv dorngc haaix nyungc. Ninh mbuo mbuoqc horngh haic ninh dau nyei waac ziouc maiv ko lo aqv.

Mienh Daic Aengx Haih Nangh Daaih

27 Maaih deix Saa^ndu^si Mienh daaih lorz Yesu. Saa^ndu^si wuov jauv mienh gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh aqv. 28 Ninh mbuo naaic Yesu, “Fin-Saeng aah! Mose weic mbuo fiev naaiv diuh leiz, ‘Se gorngv maaih laanh mienh longc jienv auv, maiv gaengh maaih fu'jueiv mv baac ninh daic mi'aqv, ninh nyei youz oix zuqc longc nyaam zoux auv weic duqv fu'jueiv funx gorx nyei buonc.’ 29 Zinh ndaangc maaih siec muoz-dorn. Dorn-hlo dorng jienv jaa, maiv maaih fu'jueiv, ninh daic mi'aqv. 30 Da'naix longc nyaam-guaav aengx daic mi'aqv. Maiv maaih fu'jueiv. 31 Lauv Saan aengx longc gau, daic mi'aqv. Naaiv deix siec muoz longc jiex nzengc, yaac fih hnangv nyei maiv maaih fu'jueiv, ziang naaic daic mi'aqv. 32 Zoux gau, nqa'haav wuov dauh m'sieqv dorn yaac daic mi'aqv. 33 Hnangv naaic, mienh daic mingh, taux nangh daaih wuov hnoi, wuov dauh m'sieqv dorn funx haaix dauh nyei auv? Weic zuqc ninh mbuo siec muoz yietc zungv longc jiex ninh.” 34 Yesu dau ninh mbuo, “Naaiv seix mienh longc auv longc nqox, bungx sieqv zoux cing-jaa. 35 Mv baac daic mingh puix duqv nangh daaih yiem nqa'haav wuov seix m'jangc m'sieqv maiv longc auv longc nqox, maiv bungx sieqv zoux cing-jaa. 36 Ninh mbuo yaac maiv haih daic weic zuqc ninh mbuo hnangv fin-mienh nor. Ninh mbuo zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz weic zuqc ninh mbuo daic mingh aengx nangh daaih. 37 Mose yaac bun cing mienh daic mingh aengx nangh daaih weic zuqc ninh gorngv douz zieqc ndiangx-dorn-fomv wuov diuh jauv. Ninh heuc Ziouv zoux ‘Apc^laa^ham nyei Tin-Hungh, I^sakc nyei Tin-Hungh caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ 38 Tin-Hungh se mienh nangh mienh nyei Tin-Hungh, maiv zeiz daic mingh nyei mienh nyei Tin-Hungh, weic zuqc ei Tin-Hungh mangc, yietc zungv se ziangh jienv nyei.” 39 Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng gorngv, “Fin-Saeng aac, meih dau duqv horpc haic.” 40 Gorngv liuz ninh mbuo maiv gaamv naaic haaix nyungc ninh aqv.

Giduc Hnangv Haaix Nor Zoux Ndaawitv Hungh Nyei Zeiv-Fun?

41 Yesu ziouc naaic ninh mbuo, “Mienh hnangv haaix nor haih gorngv Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun? 42 Weic zuqc yiem Singx Nzung Sou Ndaawitv ganh fiev, ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv, “Zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung 43 zuov yie bun meih nyei win-wangv zoux meih lorngx zaux nyei dorngx.”’ 44 Ndaawitv heuc ninh zoux Ziouv. Wuov nyungc, Giduc hnangv haaix nor haih zoux Ndaawitv nyei zeiv-fun?”

Oix Zuqc Faix Fim Njaaux Leiz Nyei Fin-Saeng

45 Zuangx mienh muangx Yesu gorngv wuov zanc, Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, 46 “Oix zuqc faix fim njaaux leiz nyei fin-saeng. Ninh mbuo a'hneiv zuqv lui-ndaauv mingh mingh daaih daaih, mingh wuov hei-horngc oix mienh taaih, zorqv yieqv bun ninh mbuo. Mingh wuic dorngh ninh mbuo ginv longx jiex nyei dorngx zueiz. Bieqc yinh ninh mbuo kungx oix zueiz dieh gorn hnangv. 47 Ninh mbuo nduov auv-guaav nyei jaa-dingh nyanc yaac duqv-eix daux gaux ndaauv nyei nduov mienh. Dongh naaiv nyungc mienh oix zuqc dingc zuiz gauh hniev jiex.”

Lugaa 21

1 Yesu cau hmien buatc butv-zoih mienh dapv nyaanh zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov norm siou nyaanh nyei faang. 2 Ninh yaac buatc dauh auv-guaav-jomc daaih dapv i norm dongh zinh siqv. 3 Yesu gorngv, “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv dauh auv-guaav-jomc fongc horc nyei nyaanh gauh camv jiex dauh dauh nyei. 4 Weic zuqc wuov deix mienh nyaanh camv, ninh mbuo fongc horc deix baav hnangv. Mv baac naaiv dauh auv-guaav ndongc naaic jomc, liemh ninh nyei yungz maengc nyaanh ninh fongc horc nzengc mi'aqv.”

Yesu Gorngv Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv Oix Zuqc Mietc

5 Maaih deix mienh ceng zaangc Tin-Hungh nyei biauv zorng duqv nzueic haic. Longc la'bieiv-nzueic zoux daaih, yaac longc mienh fongc horc nyei zingh nyeic zorng nzueic. Yesu gorngv, 6 “Meih mbuo buatc naaiv deix ga'naaiv, maaih norm hnoi yietc zungv zuqc caeqv nzengc. Maiv maaih yietc kuaaiv la'bieiv lapv jienv aqv.”

Mienh Buangh Zuqc Kouv, Zuqc Mienh Zoux Doqc

7 Ninh mbuo naaic Yesu, “Sai-Diex aah! Tov mbuox yie mbuo oc. Naaiv deix sic haaix zanc oix cuotv? Sic oix cuotv wuov zanc maaih haaix nyungc jangx-hoc bun cing ziangh hoc taux?” 8 Yesu gorngv, “Oix zuqc faix fim oc. Maiv dungx muangx haaix dauh nduov meih mbuo. Maaih mienh camv oix longc yie nyei mbuox daaih gorngv, ‘Yie dongh Giduc aqv,’ yaac gorngv, ‘Ziangh hoc taux aqv.’ Maiv dungx gan ninh mbuo. 9 Meih mbuo haiz mborqv domh jaax caux deic-bung lunc nyei fienx, maiv dungx gamh nziex. Naaiv deix sic ndongc haaix yaac oix cuotv ndaangc. Mv baac setv mueiz nyei hnoi-nyieqc liemh zeih maiv gaengh taux.” 10 Yesu aengx gorngv, “Naaiv fingx caux wuov fingx oix mborqv jaax. Naaiv norm guoqv caux wuov norm guoqv oix mborqv domh jaax. 11 Aengx maaih deix dorngx ndau yaac dongz duqv seix haic. Maaih deix dorngx buangh domh ngorc, maaih deix butv domh wuon-baengc. Yaac maaih gamh nziex haic nyei sic, caux domh jangx-hoc yiem wuov lungh cuotv. 12 “Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv nyei hnoi-nyieqc, mienh oix zorqv meih mbuo yaac zoux doqc hoic. Ninh mbuo oix zorqv meih mbuo jiu bun wuic dorngh yaac bun meih mbuo zuqc wuonx jienv loh. Meih mbuo weic yie nyei mengh aengx zuqc dorh mingh yiem hungh diex caux zungx nyei nza'hmien. 13 ziouc maaih qangx gorngv weic kuv fienx zoux zorng-zengx. 14 Oix zuqc jaa-ndaangc dingc hnyouv maiv dungx nzauh taux wuov zanc hnangv haaix nor dau. 15 Weic zuqc yie oix bun meih mbuo maaih nzuih maaz, maaih cong-mengh, bun meih mbuo nyei win-wangv nzaeng maiv hingh yaac maiv maaih waac gorngv aqv. 16 Meih mbuo nyei diex maac, muoz-doic, cien-ceqv, gorx-youz yaac oix maaic meih mbuo. Maaih deix meih mbuo yaac oix zuqc ninh mbuo daix daic. 17 Laaix yie, zuangx mienh oix nzorng meih mbuo. 18 Mv baac meih mbuo nyei mba'biei yietc diuh zungv maiv zuqc mietc. 19 Meih mbuo diev duqv taux daauh nor, ziouc njoux duqv meih mbuo nyei maengc aqv.

Yesu Gorngv Ye^lu^saa^lem Zingh Oix Zuqc Mietc

20 “Meih mbuo buatc baeng weih jienv Ye^lu^saa^lem wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv zingh zuqc baaic huaang nyei ziangh hoc taux fatv aqv. 21 Wuov zanc yiem Yu^ndie Saengv wuov deix oix zuqc biaux faaux mbong. Yiem zingh nyei mienh oix zuqc biaux cuotv. Yiem ga'nyiec ziqc zingh wuov deix maiv dungx bieqc zingh aqv. 22 Weic zuqc naaiv se dingc zuiz nyei hnoi-nyieqc, oix bun nyungc-nyungc cuotv daaih doix nzengc Ging-Sou fiev jienv nyei waac. 23 Yiem wuov deix hnoi-nyieqc, maaih jienv sin caux maaih gu'nguaaz hopv nyorx nyei m'sieqv dorn za'gengh kouv aqv. Naaiv norm deic-bung oix zuqc domh zeqc naanc yaac zuqc Tin-Hungh nouz, ziouc dingc naaiv deix mienh nyei zuiz. 24 Maaih deix zuqc nzuqc ndaauv daix. Maaih deix zuqc caangv mingh taux maanc guoqv. Janx oix caaiv jienv Ye^lu^saa^lem Zingh taux Janx nyei ziangh hoc buangv soux mouc.

Baamh Mienh Nyei Dorn Daaih Wuov Zanc

25 “Wuov zanc hleix, hlaax, mba'hnoi oix cuotv jangx-hoc. Lungh ndiev maanc fingx oix nzauh taux ndoqv yaac hnamv maiv mengh baeqc weic zuqc koiv jiex domh laangc yaac ba'laqc mbui duqv seix haic. 26 Mienh gamh nziex gau, ziouc meih muangv nzengc. Ninh mbuo gamh nziex haic yiem naaiv lungh ndiev oix cuotv daaih nyei sic, weic zuqc yiem lungh maaih qaqv nyei ga'naaiv zungv zuqc ndanc dongz. 27 Taux wuov zanc ninh mbuo ziouc buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, maaih qaqv caux domh njang-laangc yiem dorv mbuonx njiec daaih. 28 Buatc naaiv deix sic jiez gorn cuotv, oix zuqc souv jiez daaih cau hmien mangc jienv lungh, weic zuqc zuoqc meih mbuo nyei ziangh hoc taux fatv aqv.”

Yesu Longc Ngongh Nyorx Ndiangx Zoux Waac-Beiv Njaaux Mienh

29 Yesu aengx gorngv naaiv diuh waac-beiv bun ninh mbuo muangx. Ninh gorngv, “Mangc gaax ngongh nyorx ndiangx caux nyungc-nyungc ndiangx! 30 Buatc cuotv normh lunx ziouc hiuv duqv oix bieqc haac gueix aqv. 31 Naaiv fih hnangv nyei. Meih mbuo buatc naaiv deix sic cuotv, meih mbuo ziouc hiuv duqv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei hnoi-nyieqc taux fatv aqv. 32 “Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, naaiv doic mienh jiex seix maiv gaengh nzengc, naaiv deix yietc zungv sic ziouc cuotv daaih aqv. 33 Lungh ndau oix jiex nzengc mv baac yie nyei waac yietc liuz maiv jiex. Oix Zuqc Ging Hnyouv Mbungh Jienv 34 “Oix zuqc ging hnyouv mbungh jienv, maiv dungx laaix hnamv oix nyanc beuv hopv nquin yaac laaix seix zaangc nyei jauv kuonx hnyouv. Gamh nziex wuov norm hnoi liemh zeih taux, hnangv zaeng hlaang hlopv jienv meih mbuo nor. 35 Weic zuqc wuov norm hnoi za'gengh oix taux lungh ndiev norm-norm dorngx nyei mienh. 36 Oix zuqc zanc-zanc ging hnyouv zuov jienv, daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo maaih qaqv haih diev duqv yietc zungv oix cuotv daaih nyei sic, yaac duqv souv jienv yie, Baamh Mienh nyei Dorn, nyei nza'hmien.” 37 Yesu hnoi-hnoi mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh. Hmuangx deix ninh ziouc cuotv zingh mingh ziangh muonz yiem Ga'lanv Mbong. 38 Ndorm-ndorm nziouv nyei zuangx mienh mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv oix muangx Yesu.

Lugaa 22

1 Maiv an bingv nyei Njuov nyei Zipv, aengx maaih norm mbuox heuc Siex Maengc Zipv, aav lamh taux aqv. 2 Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng oix bingx jienv lorz qangx daix Yesu, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex zuangx mienh.

Yu^ndaatc Laengz Maaic Yesu

3 Wuov zanc Saadaan bieqc Yu^ndaatc nyei hnyouv. Wuov dauh Yu^ndaatc, mienh yaac heuc I^saa^kaa^li^otc. Ninh zoux Yesu nyei ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh. 4 Yu^ndaatc ziouc mingh sai mienh bieiv caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng-bieiv wuov caangh laangh hnangv haaix nor haih zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo. 5 Wuov deix mienh a'hneiv haic yaac laengz bun nyaanh ninh. 6 Yu^ndaatc ziouc laengz aqv. Ziouc lorz qangx, dongh zuangx mienh maiv yiem nyei ziangh hoc, zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo.

Mbenc Siex Maengc Zipv Nyei Hnaangx

7 Jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv, dongh oix zuqc daix yungh dorn nyanc Siex Maengc Zipv wuov donx nyanc hopv nyei hnoi taux aqv. 8 Yesu paaiv Bide caux Yo^han, mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc mingh mbenc Siex Maengc Zipv wuov donx nyanc hopv daaih bun mbuo lomh nzoih nyanc.” 9 Ninh mbuo naaic gaax Yesu, “Sai-Diex oix yie mbuo mingh haaix mbenc?” 10 Ninh dau, “Meih mbuo bieqc zingh wuov zanc ziouc maaih dauh mienh ndaam norm dapv jienv wuom nyei nie-ha'louh daaih buangh meih mbuo. Ninh bieqc haaix norm biauv, meih mbuo gan jienv ninh bieqc. 11 Yaac naaic gaax biauv-ziouv, ‘Sai-Diex naaic, ninh caux ninh nyei sai-gorx oix zuqc yiem haaix qongx biauv nyanc Siex Maengc Zipv wuov donx nyanc hopv?’ 12 Biauv-ziouv ziouc dorh meih mbuo faaux mingh mangc gu'nguaaic wuov nzangh biauv, maaih qongx jangv nyei. Nyungc-nyungc maaih nzoih nzengc. Meih mbuo yiem naaic mbenc aqv.” 13 Ninh mbuo ziouc mingh buatc nyungc-nyungc doix Yesu gorngv nyei waac. Ninh mbuo ziouc yiem wuov mbenc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx.

Yesu Liepc Jangx Ninh Wuov Donx Hnaangx

14 Taux nyanc nyei ziangh hoc, Yesu caux ninh nyei gong-zoh mbuo faaux dieh nyanc hnaangx. 15 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie maiv gaengh zuqc siouc kouv, yie za'gengh oix caux meih mbuo nyanc naaiv donx Siex Maengc Zipv nyei hnaangx ndaangc. 16 Yie mbuox meih mbuo, yangh naaiv jiex yie maiv nyanc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx. Zuov taux naaiv donx hnaangx nyei zien eix leiz dunh yunh nzengc, se dongh Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh nyei ziangh hoc, yie cingx daaih aengx duqv nyanc.” 17 Gorngv liuz, Yesu zorqv zaanv a'ngunc diuv daaih laengz zingh Tin-Hungh yaac gorngv, “Zipv naaiv norm zaanv mingh bun nqoi yietc laanh hopv deix. 18 Yie mbuox meih mbuo, yangh naaiv jiex yie maiv hopv a'ngunc diuv. Zuov taux Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh cingx daaih aengx hopv.” 19 Yesu zorqv njuov daaih laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc maeqv nqoi bun sai-gorx mbuo, yaac gorngv, “Naaiv yie nyei sin, se weic meih mbuo siev nyei. Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv zoux weic jangx yie.” 20 Nyanc liuz hnaangx, Yesu aengx zorqv zaanv a'ngunc diuv daaih gorngv, “Naaiv norm zaanv se longc yie nyei nziaamv liepc jiez nyei siang-ngaengc waac, se weic meih mbuo liouc cuotv daaih.” 21 “Mangc maah! Oix maaic yie wuov dauh nyei buoz caux yie nyei buoz juangc dieh lorngx jienv. 22 Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc ei Tin-Hungh jaa-ndaangc dingc daaih nyei guei seix, mv baac maaic yie wuov dauh zungv zuqc kouv aqv.” 23 Sai-gorx mbuo ziouc laanh naaic laanh ninh mbuo haaix dauh oix zoux cuotv naaiv deix sic.

Sai-Gorx Mbuo Nzaeng Haaix Dauh Zoux Gauh Hlo

24 Sai-gorx nzaeng jiez daaih gorngv, yiem ninh mbuo mbu'ndongx, oix zuqc funx ninh mbuo haaix dauh zoux hlo jiex. 25 Yesu mbuox ninh mbuo, “Janx nyei hungh gunv jienv baeqc fingx. Zoux jien-fouv wuov deix, baeqc fingx heuc, ‘Nzie mienh nyei gorx-youz.’ 26 Mv baac meih mbuo maiv horpc zuqc hnangv naaic. Meih mbuo haaix dauh zoux gauh hlo jiex, wuov dauh oix zuqc zoux hnangv gauh lunx jiex wuov dauh. Haaix dauh zoux bieiv, wuov dauh oix zuqc zoux hnangv bou nor. 27 Haaix dauh zoux gauh hlo? Zueiz jienv nyanc wuov dauh fai liuc leiz wuov dauh? Zueiz jienv wuov dauh zoux gauh hlo maiv zeiz? Mv baac yie yiem meih mbuo mbu'ndongx hnangv fu-sux nyei mienh nor. 28 Yie buangh zuqc kouv meih mbuo caux yie yiem, maiv guangc yie. 29 Yie nyei Die hnangv haaix nor zorqv norm guoqv bun yie, yie ziouc hnangv wuov nor zorqv norm jiu bun meih mbuo. 30 Se weic bun meih mbuo yiem yie nyei guoqv caux yie juangc dieh nyanc juangc dieh hopv. Meih mbuo yaac duqv zueiz weic, siemv wuov deix ziepc nyeic fingx I^saa^laa^en Mienh.

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Bide Maiv Nyiemc Ninh

31 “Simon aah! Simon! Muangx oc. Saadaan duqv Tin-Hungh nqoi nzuih seix meih mbuo yietc zungv hnangv mienh nyomx cuqv nor. 32 Mv baac yie zungv weic meih daux gaux tov Tin-Hungh bun meih sienx wuonv, maiv tuix. Meih aengx nzuonx daaih lorz yie, meih oix zuqc tengx meih nyei gorx-youz henv jiez daaih.” 33 Bide dau, “Ziouv aah! Maiv gunv bieqc loh, maiv gunv daic, yie ziangh yaac caux meih yietc ndui. Daic yaac caux meih yietc kuotv.” 34 Yesu gorngv, “Bide aah! Yie mbuox meih, ih hnoi jai maiv gaengh nqaaix, meih oix gorngv buo nzunc meih maiv hiuv duqv yie.”

Nyaanh Mbuoqc, Mbuoqc Jorngx, Nzuqc Ndaauv

35 Yesu aengx naaic gaax ninh nyei sai-gorx mbuo, “Yie paaiv meih mbuo mingh wuov zanc, yie mbuox meih mbuo maiv dungx dorh nyaanh mbuoqc, yaac maiv dungx dorh mbuoqc dapv ga'naaiv fai dorh heh, meih mbuo caa haaix nyungc fai?” Ninh mbuo dau, “Maiv caa haaix nyungc.” 36 Yesu gorngv, “Mv baac ih zanc haaix dauh maaih nyaanh mbuoqc fai dapv ga'naaiv nyei mbuoqc oix zuqc dorh jienv mingh. Haaix dauh maiv maaih nzuqc ndaauv oix zuqc maaic ninh nyei domh lui maaiz zung. 37 Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Ninh zuqc funx caux zuiz-mienh fih hnangv.’ Yie mbuox meih mbuo, naaiv joux waac oix yiem yie cuotv daaih, zungv cuotv jienv aqv.” 38 Sai-gorx mbuo gorngv, “Ziouv aah! Mangc gaax naaiv! Maaih i zung nzuqc ndaauv.” Yesu dau, “Naaiv gaux aqv.”

Yesu Mingh Ga'lanv Mbong Daux Gaux

39 Yesu cuotv zingh mingh yaac hnangv yietc gau nor, mingh Ga'lanv Mbong. Sai-gorx mbuo gan jienv mingh. 40 Taux wuov norm dorngx, Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc tov Tin-Hungh tengx meih mbuo maiv zuqc buangh seix hnyouv nyei sic.” 41 Gorngv liuz, ninh ganh aengx mingh norm dorngx go deix nyei, ndongc zoi yietc lau la'bieiv go nyei dorngx, yiem wuov gueic njiec caux Tin-Hungh gorngv waac. 42 Ninh gorngv, “Aa Die aah! Se gorngv ei Die nyei eix nor, tov zorqv nqoi yie oix zuqc hopv naaiv norm zaanv. Mv baac maiv dungx ei yie nyei eix. Oix zuqc ei Die ganh nyei eix hnangv.” 43 Maaih dauh fin-mienh yiem tin-dorngh daaih hinc cuotv tengx qaqv Yesu. 44 Yesu ba'laqc nzauh duqv kouv haic ziouc jaa longc qaqv daux gaux. Ninh cuotv hanc yietc norm yietc norm hlo nyei, hnangv nziaamv nor ndiepv njiec ndau. 45 Yesu daux gaux baac, jiez sin daaih taux sai-gorx mbuo wuov, buatc ninh mbuo laaix nzauh duqv kouv haic, m'njormh mi'aqv. 46 Ninh gorngv mbuox sai-gorx mbuo, “Meih mbuo fungc hnangv naaiv nor m'njormh? Jiez sin tov Tin-Hungh tengx meih mbuo maiv zuqc buangh seix hnyouv nyei sic maah!”

Mienh Zorqv Yesu

47 Yesu gorngv waac zungv maiv gaengh setv, maaih guanh mienh daaih. Ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, mbuox heuc Yu^ndaatc, yaac dorh jienv ninh mbuo daaih. Yu^ndaatc mingh fatv nyei oix zom Yesu. 48 Mv baac Yesu naaic, “Yu^ndaatc aac, meih zom yie, Baamh Mienh nyei Dorn, weic zorqv yie maaic fai?” 49 Caux Yesu yiem wuov deix sai-gorx buatc oix maaih haaix nyungc sic cuotv, ninh mbuo ziouc naaic gaax, “Ziouv aah! Baeng nzuqc ndaauv hngaqv ninh mbuo duqv nyei saah?” 50 Maaih dauh zungv hngaqv domh sai mienh nyei nouh ziouc pai zuqc nouh nyei mbiaauc bung m'normh ndutv mi'aqv. 51 Mv baac Yesu gorngv, “Maiv dungx zoux maah!” Ninh ziouc hluo wuov dauh nouh nyei m'normh zorc longx mi'aqv. 52 Yesu gorngv mbuox daaih zorqv ninh wuov deix sai mienh bieiv caux goux hungh dinc nyei baeng-bieiv caux mienh gox, “Meih mbuo buatc yie hnangv zaqc baeng cingx daaih dorh jienv nzuqc ndaauv caux ndiangx-ndonx daaih zorqv yie? 53 Yie hnoi-hnoi caux meih mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, meih mbuo yaac maiv zorqv. Mv baac ih zanc se meih mbuo nyei ziangh hoc aqv. Hmuangx nyei qaqv yaac gunv jienv.”

Bide Maiv Nyiemc Yesu

54 Ninh mbuo zorqv Yesu dorh mingh domh sai mienh nyei biauv. Bide yaac gan jienv mingh mv baac leih go deix nyei. 55 Yiem laatc gu'nyuoz, mbu'ndongx wuov norm dorngx, ninh mbuo buov jienv douz zueiz jienv. Bide yaac caux ninh mbuo zueiz wuov. 56 Maaih dauh m'sieqv bou buatc Bide zueiz douz-nzauc hlen, douz aengv zuqc Bide. Wuov dauh bou nuqv-nuqv nyei mangc yaac gorngv, “Naaiv dauh yaac caux wuov laanh mienh yiem.” 57 Mv baac Bide maiv nyiemc. Ninh gorngv, “Meih naaiv dauh m'sieqv dorn aah! Yie maiv hiuv duqv ninh niaa.” 58 Aav dangh aengx maaih dauh mienh buatc Bide ziouc gorngv, “Meih yaac dongh yietc dauh wuov guanh mienh niaa.” Mv baac Bide dau, “Meih naaic dauh mienh aah! Yie maiv zeiz lorqc.” 59 Nqa'haav yietc norm ziangh hoc nyei dorngx, aengx maaih dauh mienh daaih dic jienv gorngv, “Naaiv dauh ndongc haaix zungv zoux yietc dauh ninh nyei mienh, weic zuqc ninh se Gaa^li^li Mienh.” 60 Mv baac Bide dau, “Meih naaic dauh mienh aah! Yie zungv maiv hiuv duqv meih gorngv haaix nyungc.” Bide gorngv naaiv deix waac maiv gaengh setv, jai ziouc nqaaix aqv. 61 Ziouv huin nzuonx mangc jienv Bide, Bide ziouc jangx zuqc zinh ndaangc Ziouv gorngv nyei waac, “Ih muonz jai zungv maiv gaengh nqaaix, meih maiv nyiemc yie buo nzunc.” 62 Bide ziouc cuotv mingh qaqv nyiemv duqv kouv haic.

Yesu Zuqc Mienh Mborqv, Zuqc Mienh Jatv

63 Goux Yesu wuov deix mienh guatc doqc jatv Yesu yaac mborqv ninh. 64 Ninh mbuo buang jienv ninh nyei m'zing naaic ninh, “Cai gaax! Haaix dauh mborqv meih?” 65 Ninh mbuo yaac gorngv waac camv nyei huotv Yesu.

Yesu Yiem Gunv Sic Wuic Zuqc Siemv

66 Lungh njang wuov zanc, Yiutai Mienh nyei mienh gox caux sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng gapv zunv aengx dorh Yesu mingh yiem ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic nza'hmien. 67 Ninh mbuo gorngv, “Se gorngv meih za'gengh Giduc, mbuox yie mbuo maah!” Yesu dau, “Se gorngv yie mbuox meih mbuo nor, meih mbuo yaac maiv sienx. 68 Se gorngv yie naaic joux waac meih mbuo, meih mbuo yaac maiv dau. 69 Mv baac yangh naaiv jiex, yie, Baamh Mienh nyei Dorn, ziouc zueiz jienv maaih qaqv nyei Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx.” 70 Ninh mbuo yietc zungv gorngv, “Wuov nyungc, meih zoux Tin-Hungh nyei Dorn?” Yesu dau ninh mbuo, “Yie dongh haaix dauh meih mbuo ganh gorngv liuz aqv.” 71 Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo maiv zuqc aengx longc haaix nyungc zoux zorng-zengx aqv. Yie mbuo zungv haiz ninh ganh nyei nzuih gorngv liuz aqv.”

Lugaa 23

1 Gunv Sic Wuic nyei mienh yietc zungv ziouc jiez sin dorh Yesu mingh Bilaatv Zungx wuov. 2 Yiem wuov ninh mbuo gox Yesu. Ninh mbuo gorngv, “Yie mbuo buatc naaiv laanh mienh nduov yie mbuo nyei baeqc fingx zoux dorngc. Ninh yaac mbuox ninh mbuo maiv zuqc cuotv nzou-zinh bun Lomaa Domh Ziuh Hungh, yaac gorngv ninh ganh zoux Giduc yaac zoux dauh hungh.” 3 Bilaatv ziouc naaic gaax Yesu, “Meih gengh zoux Yiutai Mienh nyei hungh fai?” Yesu dau, “Se hnangv meih gorngv nor.” 4 Bilaatv ziouc gorngv mbuox sai mienh bieiv yaac mbuox zuangx mienh, “Yie zaah maiv cuotv naaiv laanh mienh maaih haaix nyungc zuiz.” 5 Mv baac ninh mbuo njiec qaqv jaa gorngv, “Naaiv laanh mienh njaaux nyei leiz bun zuangx mienh lunc nzengc. Ninh njaaux gormx Yu^ndie Deic, yiem wuov Gaa^li^li Saengv jiez gorn, ih zanc zungv njaaux taux naaiv daaih aqv.” 6 Bilaatv haiz ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv ninh ziouc naaic gaax, “Naaiv dauh se Gaa^li^li Mienh?” 7 Bilaatv hiuv duqv Yesu zoux Helotv Hungh nyei baeqc fingx, ninh ziouc fungx Yesu mingh taux Helotv wuov. Wuov zanc Helotv yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. Yesu Yiem Helotv Nyei Nza'hmien 8 Helotv buatc Yesu ziouc a'hneiv haic aqv, weic zuqc kungx haiz mienh gorngv hnangv. Maiv gaengh duqv buatc yietc nzunc. Ninh yaac oix buatc Yesu zoux deix mbuoqc horngh nyei sic. 9 Helotv ziouc naaic camv-nyungc nyei mv baac Yesu maiv dau yietc joux. 10 Sai mienh bieiv caux njaaux leiz nyei fin-saeng souv jienv wuov, qaqv gox Yesu. 11 Helotv caux ninh nyei baeng mangc piex, huotv ninh, zoux doqc bun ninh. Ninh mbuo zorqv deix nzueic haic nyei lui tengx ninh zuqv jienv aengx fungx ninh nzuonx Bilaatv wuov. 12 Zinh ndaangc Bilaatv caux Helotv zoux win-jaa. Mv baac dongh naaic hnoi ninh mbuo zoux longx daav loz-gaeng .

Bilaatv Dingc Bun Mienh Daix Yesu

13 Bilaatv heuc sai mienh bieiv caux jien-fouv caux baeqc fingx daaih gapv zunv 14 gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo dorh naaiv laanh mienh taux yie naaiv gox ninh. Meih mbuo gorngv ninh coqv baeqc fingx lunc nzengc. Ih zanc yiem naaiv meih mbuo nyei nza'hmien yie zaah liuz. Dongh meih mbuo gox ninh wuov deix sic, yie maiv buatc ninh dorngc haaix nyungc. 15 Helotv yaac fih hnangv nyei maiv buatc ninh maaih haaix nyungc dorngc nyei dorngx, weic zuqc ninh fungx Yesu daaux nqaang nzuonx mbuo naaiv. Mangc gaax, naaiv laanh mienh maiv dorngc haaix nyungc zuiz zic duqv daix lorqc. 16 Hnangv naaic, yie bun baeng mborqv liuz ziouc bungx ninh aqv.” 17 Hnyangx-hnyangx taux Siex Maengc Zipv, Bilaatv oix zuqc bungx dauh zuiz-mienh cuotv bun baeqc fingx. 18 Zuangx mienh yietc zungv nauc jienv kih kungx kaatv nyei gorngv, “Daix naaiv dauh aqv. Bungx Mbaa^lapv^mbatc bun yie mbuo.” 19 Naaiv dauh Mbaa^lapv^mbatc ceux lunc zingh gu'nyuoz yaac daix jiex mienh cingx daaih zuqc wuonx jienv loh. 20 Bilaatv maaih hnyouv oix bungx Yesu, ninh ziouc gorngv hlo nyei mbuox zuangx mienh. 21 Mv baac ninh mbuo aengx nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Dorh ninh mingh ding jienv! Dorh ninh mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax!” 22 Bilaatv aengx gorngv da'faam nzunc, “Wuov nyungc, ninh zoux dorngc haaix nyungc zuiz? Yie gengh maiv buatc ninh dorngc haaix nyungc zic duqv daix ninh lorqc. Yie ziouc bun yie nyei baeng mborqv liuz, bungx nqoi ninh aqv.” 23 Mv baac zuangx mienh yietc zei kih kungx kaatv nyei gorngv oix zuqc dorh Yesu mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax. Zuangx mienh heuc taux hingh. 24 Bilaatv ziouc dingc ei ninh mbuo tov nyei zoux. 25 Ninh bungx ninh mbuo tov wuov dauh, dongh laaix ceux lunc zingh gu'nyuoz daix jiex mienh, zuqc wuonx jienv loh wuov dauh. Ninh aengx zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo, sueih ninh mbuo zoux.

Yesu Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax

26 Ninh mbuo dorh Yesu cuotv jauv wuov zanc, buangh zuqc dauh Sailin Mienh, mbuox heuc Simon, yiem wuov naah daaih oix bieqc zingh. Baeng ziouc caa daaih zorqv ziepc nzaangc jaax lorngx jienv Simon nyei mba'dauh, aapv ninh ndaam gan jienv Yesu mingh. 27 Mienh camv nyei yaac gan jienv Yesu mingh. Maaih deix m'sieqv dorn yaac nyiemv duqv kouv haic weic zuqc ninh mbuo korv-lienh haic Yesu. 28 Yesu huin nzuonx daaih gorngv, “Ye^lu^saa^lem Zingh nyei m'sieqv dorn aah! Meih mbuo maiv dungx weic yie nyiemv oc. Oix zuqc weic meih mbuo ganh caux meih mbuo nyei fu'jueiv nyiemv hnangv. 29 Weic zuqc ziangh hoc oix taux, mienh oix gorngv, ‘Maiv haih maaih saeng-yungz nyei wuov deix, caux maiv gaengh yungz jiex gu'nguaaz wuov deix, aengx caux maiv bun gu'nguaaz hopv jiex nyorx wuov deix m'sieqv dorn maaih njien-youh aqv.’ 30 Taux wuov zanc mienh oix gorngv mbuox domh zorng, ‘Mbaang daaih ndapv yie mbuo maah!’ Aengx heuc fiuv-mbong, ‘Biopv jienv yie mbuo aqv.’ 31 Se gorngv ndiangx nyiemz nyei ziangh hoc ninh mbuo zungv hnangv naaiv zoux, ndiangx-kou-nqaai oix hnangv haaix nor?” 32 Ninh mbuo aengx dorh i dauh zuiz-mienh mingh caux Yesu yietc jauv daix. 33 Ninh mbuo mingh taux norm dorngx mbuox heuc M'nqorngv-Korqv Dorngx, zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Aengx ding wuov deix i dauh zuiz-mienh yiem Yesu nyei ga'hlen. Maaih dauh yiem mbiaauc maengx, maaih dauh yiem zaaix maengx. 34 Yesu gorngv, “Aa Die aah! Tov Die guangc nqoi ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo zoux nyei ninh mbuo maiv hiuv.” Ninh mbuo yaac zorqv Yesu nyei lui-houx daaih ndouv mangc weic bun nqoi. 35 Zuangx mienh souv jienv wuov mangc. Mv baac zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh jatv ninh. Ninh mbuo gorngv, “Ninh njoux duqv mienh. Se gorngv ninh dongh Tin-Hungh Ginv Daaih nyei Giduc, bun ninh njoux ninh ganh maah!” 36 Baeng yaac fih hnangv nyei huotv Yesu, aengx mingh fatv deix zorqv a'ngunc diuv-sui cunv bun ninh 37 yaac gorngv, “Se gorngv meih za'gengh Yiutai Mienh nyei hungh nor, njoux meih ganh maah!” 38 Yiem Yesu gu'nguaaic fiev jienv naaiv deix waac, “Naaiv dauh se Yiutai Mienh nyei hungh.” 39 Caux Yesu ding jienv wuov deix i dauh zuiz-mienh maaih dauh gorngv doqc ki Yesu, “Meih zoux Giduc maiv zeiz? Njoux meih ganh yaac njoux yie mbuo maah!” 40 Mv baac wuov dauh zuiz-mienh baav ninh gorngv, “Meih maiv gamh nziex Tin-Hungh? Mbuo lomh nzoih zuqc dingc zuiz daic. 41 Weic mbuo se horpc nyei, puix duqv mbuo zoux nyei. Mv baac naaiv dauh maiv zoux dorngc haaix nyungc.” 42 Ninh aengx gorngv mbuox Yesu, “Yesu aah! Meih daaih zoux hungh nyei ziangh hoc, tov jangx deix yie oc.” 43 Yesu dau ninh, “Yie gorngv zien mbuox meih, ih hnoi meih duqv caux yie yiem orn-lorqc huingx.”

Yesu Daic Mi'aqv

44 Wuov zanc aav lamh ziangx aanx nyei ziangh hoc, wuov norm deic-bung hmuangx nzengc taux njiec aanx buo norm ziangh hoc. 45 Mba'hnoi yaac hmuangx mingh. Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov kuaaiv mbaeqc gaengh ndie yaac mbaaix zoux i maengx. 46 Yesu heuc qiex hlo nyei gorngv, “Aa Die aah! Yie nyei lingh wuonh yie jiu yiem Die nyei buoz.” Hnangv naaiv gorngv liuz ziouc dangx qiex mi'aqv. 47 Maaih dauh baeng-bieiv buatc naaiv deix sic cuotv ziouc ceng Tin-Hungh yaac gorngv, “Naaiv laanh mienh za'gengh! kuv mienh.” 48 Gapv zunv mangc naaiv deix sic nyei zuangx mienh buatc sic hnangv naaiv nor cuotv, ninh mbuo ziouc nzauh haic, nzuei jienv la'kuotv nzuonx. 49 Caux Yesu jiu zuoqc wuov deix mienh aengx caux yiem Gaa^li^li gan Yesu daaih wuov deix m'sieqv dorn souv jienv go deix nyei mangc naaiv deix sic.

Ninh Mbuo Zangx Yesu

50-51 Maaih dauh Yu^ndie Saengv, Aa^li^maa^tie Mungv nyei mienh, mbuox heuc Yosepv. Ninh zoux dauh kuv mienh, gan longx Tin-Hungh nyei leiz yaac zanc-zanc zuov jienv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv nyei hnoi taux. Ninh yaac zoux dauh Gunv Sic Wuic nyei mienh. Mv baac wuov deix gunv sic mienh caangh laangh dingc hnangv haaix nor zoux wuov zanc, Yosepv maiv tengx ninh mbuo gorngv. 52 Yosepv mingh lorz Bilaatv tov Yesu nyei sei. 53 Tov liuz ziouc mingh zorqv sei njiec daaih, longc la'maah ndie beu jienv fungx mingh zangx norm zuqc daaih nyei la'bieiv-zouv. Naaiv norm zouv maiv gaengh zangx jiex yietc dauh janx-daic. 54 Wuov hnoi se liuc leiz jiex Dingh Gong nyei Hnoi, Dingh Gong Hnoi oix taux aqv. 55 Yiem Gaa^li^li gan Yesu daaih wuov deix m'sieqv dorn gan jienv Yosepv mingh mangc zouv, yaac mangc ninh mbuo hnangv haaix nor an Yesu nyei sei. 56 Mangc liuz ninh mbuo ziouc nzuonx mingh mbenc jienv ndaang nyei ndie, ndaang nyei youh, oix dorh mingh hietv Yesu nyei sei. Taux Dingh Gong Hnoi, ninh mbuo ziouc ei leiz-latc dingh gong.

Lugaa 24

1 Taux wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi lungh ndorm nziouv nyei, lungh mbiouz-mbiouz njang hnangv, wuov deix m'sieqv dorn dorh jienv ninh mbuo mbenc daaih nyei ndie-ndaang mingh Yesu nyei zouv. 2 Taux wuov buatc mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv tui nqoi mi'aqv. 3 Ninh mbuo ziouc bieqc mingh mangc, maiv buatc Ziouv Yesu nyei sei. 4 Ninh mbuo souv jienv wuov hnamv maiv mengh baeqc. Liemh zeih maaih i laanh mienh zuqv jienv lui-houx zaengh zaengh nyei souv jienv ninh mbuo nyei ga'hlen. 5 Wuov deix m'sieqv dorn gamh nziex haic ziouc puoqv njiec ndau. Naaiv deix i laanh mienh naaic ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc daaih naaiv janx-daic yiem nyei dorngx lorz mienh nangh mienh? 6 Ninh maiv yiem naaiv lorqc. Ninh nangh daaih aqv. Meih mbuo oix zuqc jangx taux ninh yiem Gaa^li^li wuov zanc gorngv mbuox meih mbuo wuov deix waac. 7 Ninh gorngv, ‘Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix zuqc jiu bun mienh waaic mienh dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax. Mv baac da'faam hnoi yie aengx nangh daaih’ wuov deix waac.” 8 Wuov deix m'sieqv dorn ziouc jangx zuqc Yesu nyei waac aqv. 9 Yiem zouv nzuonx mingh, ninh mbuo zorqv naaiv deix yietc zungv sic mbuox wuov deix ziepc yietv dauh gong-zoh caux ga'hlen nyei zuangx mienh. 10 Mbuox gong-zoh mbuo wuov deix m'sieqv dorn, dongh Makv^ndaa^laa Mungv wuov dauh Maa^li^yaa caux Yo^an^naa caux Yaagorpc nyei maa, Maa^li^yaa, aengx caux ninh mbuo daaih wuov deix m'sieqv dorn. 11 Mv baac gong-zoh mbuo maiv sienx. Laaic naaiv deix m'sieqv dorn la'guaih gorngv hnangv. 12 Mv baac Bide jiez sin tiux jienv mingh taux zouv, ndoqv njiec ciepv mangc, kungx buatc ndie-damh hnangv. Ninh ziouc daaux nqaang nzuonx, yaac hnamv maiv mengh baeqc naaiv deix sic.

Mingh Em^maa^utc Laangz Nyei Sai-Gorx Buangh Zuqc Yesu

13 Dongh naaic hnoi maaih i dauh Yesu nyei sai-gorx mingh norm laangz heuc Em^maa^utc, yiem nitv Ye^lu^saa^lem Zingh leih maiv go ziepc yietv gilo jauv. 14 Gan jauv mingh wuov zanc, ninh mbuo gorngv jienv koqv hoqc cuotv liuz nyei sic mingh. 15 Doix ninh mbuo gorngv jienv wuov zanc, Yesu ganh daaih fatv caux jienv ninh mbuo mingh. 16 Ninh mbuo buatc nyei mv baac weic haaix diuc mv bei, ninh mbuo zieqv maiv duqv ninh. 17 Yesu naaic gaax ninh mbuo, “Meih mbuo gan jienv jauv mingh meih mbuo gorngv haaix nyungc?” Ninh mbuo ziouc dingh jienv, hmien nzauh nzauh wuov. 18 Maaih dauh, mbuox heuc Ken^o^batc, naaic Yesu, “Kungx meih ganh nduqc dauh kaeqv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh maiv hiuv duqv naaiv deix i ziex hnoi cuotv daaih nyei sic?” 19 Yesu aengx naaic, “Haaix nyungc sic?” Ninh mbuo dau, “Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu nyei sic. Ninh zoux dauh douc waac mienh. Yiem Tin-Hungh caux zuangx mienh nyei nza'hmien ninh gorngv nyei waac caux zoux nyei sic maaih domh qaqv. 20 Yie mbuo nyei sai mienh bieiv caux jien-fouv zorqv ninh jiu bun Janx dingc zuiz daix ninh ziouc dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax daic. 21 Yie mbuo yaac hnamv jienv dongh naaiv dauh oix zuoqc I^saa^laa^en Mienh nzuonx. Yaac maiv daan mbuoqc naaiv hnangv. Naaiv deix sic cuotv liuz duqv buo hnoi aqv. 22 Mv baac yiem yie mbuo wuov maaih deix m'sieqv dorn zoux bun yie mbuo hnamv maiv mengh baeqc. Ninh mbuo a'ndorm nziouv nyei mingh wuov zouv mangc. 23 Maiv buatc ninh nyei sei mi'aqv. Ninh mbuo nzuonx daaih gorngv ninh mbuo buatc fin-mienh hinc cuotv daaih mbuox ninh mbuo, Yesu ziangh jienv nyei. 24 Yie mbuo maaih deix mingh mangc yaac buatc hnangv naaiv deix m'sieqv dorn gorngv nor. Mv baac ninh mbuo maiv buatc Yesu.” 25 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mienh hngongx mienh aah! Douc waac mienh gorngv nyei yietc zungv waac meih mbuo weic haaix diuc sienx ndongc naaic ndanh? 26 Giduc oix zuqc siouc liuz naaic deix kouv nyei sic cingx daaih bieqc ninh nyei njang-laangc maiv zeiz?” 27 Yesu ziouc gorngv mengh Ging-Sou ziangv jienv ninh ganh gorngv nyei joux-joux waac bun ninh mbuo muangx, yiem Mose nyei Leiz-Latc Sou jiez gorn aengx gorngv nzengc Tin-Hungh nyei zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou. 28 Mingh aav lamh taux ninh mbuo oix mingh wuov norm laangz, Yesu zoux hnangv oix baeng zaqc nyei jiex. 29 Mv baac ninh mbuo qaqv liouh ninh gorngv, “Ih zanc aav lamh hmuangx aqv. Mba'hnoi oix muotv aqv. Caux yie mbuo bueix muonz naaiv maah!” Yesu ziouc bieqc biauv caux ninh mbuo hitv wuov. 30 Yesu caux ninh mbuo juangc dieh nyanc hnaangx wuov zanc, ninh aengx zorqv njuov daaih laengz zingh liuz Tin-Hungh ziouc maeqv nqoi bun ninh mbuo. 31 Tin-Hungh bun ninh mbuo i laanh liemh zeih zieqv duqv Yesu, ziang naaic maiv buatc ninh mi'aqv. 32 Laanh mbuox laanh, “Mbuo gan jauv daaih wuov zanc, ninh caux mbuo gorngv waac yaac porv mengh Ging-Sou, mbuo haiz jorm hnyouv haic hnangv maaih douz zieqc jienv nor orqc?” 33 Ninh mbuo liemh zeih jiez sin nzuonx Ye^lu^saa^lem. Ninh mbuo buatc wuov deix ziepc yietv dauh sai-gorx caux deix ninh mbuo nyei doic gapv zunv wuov, 34 haiz ninh mbuo gorngv, “Ziouv za'gengh nangh daaih aqv. Ninh hinc bun Simon buatc liuz aqv.” 35 Wuov deix i laanh yaac gorngv ninh mbuo yiem jauv zaangc buangh nyei sic yaac gorngv Yesu maeqv njuov wuov zanc ninh mbuo zieqv duqv ninh aqv.

Yesu Hinc Bun Sai-Gorx Mbuo Buatc

36 Wuov deix i laanh gorngv jienv naaiv deix jauv wuov zanc, Ziouv Yesu ganh liemh zeih hinc daaih souv jienv ninh mbuo zuangx mienh nyei mbu'ndongx gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo baengh orn aqv oc.” 37 Ninh mbuo laaic buatc janx-daic njoiz mv bei, ziouc haeqv ninh mbuo gamh nziex haic, hnyouv huaang nzengc. 38 Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc nzauh faanh? Zoux haaix nyungc maaih hnyouv mbungh mbienv? 39 Samx mangc gaax yie nyei buoz-zaux! Hluo mangc, meih mbuo ziouc hiuv duqv dongh yie aqv. Janx-daic njoiz maiv maaih orv, maiv maaih mbungv hnangv meih mbuo buatc yie maaih nor.” 40 Ninh hnangv naaiv nor gorngv yaac bun ninh mbuo mangc ninh nyei buoz-zaux. 41 Mangc liuz ninh mbuo a'hneiv haic, mbuoqc horngh haic, mv baac corc maiv gaengh sienx. Yesu naaic ninh mbuo, “Yiem naaiv maaih nyanc nyei ga'naaiv nyei fai?” 42 Ninh mbuo zorqv deix ziqv daaih nyei mbiauz bun ninh. 43 Ninh zipv daaih ziouc dorng jienv ninh mbuo nyanc. 44 Nyanc liuz, ninh mbuox ninh mbuo, “Naaiv deix sic se yie caux meih mbuo yiem wuov zanc yie mbuox jiex meih mbuo. Yiem Mose nyei Leiz-Latc Sou caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei Sou caux Singx Nzung ziangv jienv yie wuov deix waac yietc zungv, oix zuqc cuotv daaih doix-diuc nzengc.” 45 Yesu ziouc porv nqoi ninh mbuo nyei hnyouv bun ninh mbuo mengh baeqc Ging-Sou. 46 Ninh yaac gorngv mbuox ninh mbuo, “Ging-Sou fiev jienv hnangv naaiv nor gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv. Daic mingh taux da'faam hnoi aengx nangh daaih. 47 Oix zuqc dengv ninh nyei mbuox mingh zunh mbuox mienh goiv hnyouv guangc zuiz ziouc duqv Tin-Hungh guangc ninh mbuo nyei zuiz. Oix zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiez gorn zunh cuotv buangv maanc guoqv maanc fingx. 49 Dongh yie nyei Die laengz bun nyei, yie ganh oix paaiv daaih caux meih mbuo yiem. Mv baac meih mbuo oix zuqc yiem naaiv zingh zuov taux yiem gu'nguaaic daaih nyei qaqv njiec taux meih mbuo.”

Yesu Faaux Tin-Dorngh Mi'aqv

50 Yesu dorh ninh mbuo cuotv mingh taux Mbe^taa^ni Laangz-hlen ziouc cau jienv buoz buang waac ninh mbuo. 51 Buang gau waac, ninh ziouc leih nqoi ninh mbuo, faaux tin-dorngh mi'aqv. 52 Ninh mbuo ziouc yiem wuov baaix ninh, njien-youh a'hneiv nyei nzuonx Ye^lu^saa^lem, 53 yaac zanc-zanc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ceng Tin-Hungh.

Yo^han 1

Doz Benx Dauh Baamh Mienh

1 Dongh cor maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc, Doz zungv yiem nyei. Doz caux Tin-Hungh yiem yaac dongh Tin-Hungh. 2 Zinh ndaangc yiem gorn wuov zanc, Doz caux Tin-Hungh yiem. 3 Tin-Hungh longc ninhzeix cuotv maanc muotc. Maiv maaih yietc nyungc Tin-Hungh maiv longc Doz zeix. 4 Doz zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh. Naaiv nyungc maengc dorh njang daaih ziux baamh mienh. 5 Njang ziux bieqc hmuangx nyei dorngx, hmuangx yaac maiv haih hingh njang. 6 Tin-Hungh paaiv dauh mienh daaih, mbuox heuc Yo^han. 7 Ninh daaih tengx njang zoux zorng-zengx bun maanc mienh haih sienx. 8 Ninh ganh maiv zeiz zoux naaiv njang. Ninh kungx tengx njang zoux zorng-zengx hnangv. 9 Naaiv njang se zien haic nyei njang yaac bieqc baamh gen ziux njang lungh ndiev mienh maanh. 10 Naaiv Doz yiem baamh gen. Tin-Hungh longc ninh zeix baamh gen, mv baac baamh mienh zieqv maiv duqv ninh. 11 Ninh daaih taux ninh ganh nyei deic-bung, ninh ganh nyei mienh yaac maiv zipv ninh. 12 Mv baac zipv ninh yaac sienx kaux ninhwuov deix, ninh bun maaih leiz benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. 13 Ninh mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz se maiv zeiz ei baamh mienh nyei nziaamv-fei fai ei baamh mienh nyei eix yungz. Tin-Hungh ganh zoux ninh mbuo nyei die. 14 Doz benx dauh baamh mienh yiem mbuo mbu'ndongx. Ninh maaih en-ceix caux zien leiz buangv nzengc. Yie mbuo duqv buatc ninh nyei njang-laangc, se weic zuqc ninh zoux Zaangc Diex nyei ndoqc Dorn duqv daaih nyei njang-laangc. 15 Yo^han tengx ninh zoux zorng-zengx. Ninh heuc jienv gorngv, "Yie gorngv jiex nyei wuov dauh se dongh naaiv dauh aqv. Yie daaih ndaangc, ninh nqa'haav daaih mv baac ninh zoux gauh hlo yie, weic zuqc yie maiv gaengh cuotv seix ninh zungv yiem nyei." 16 Ninh nyei en hlo haic ziouc zanc-zanc ceix fuqv bun mbuo. 17 Tin-Hungh longc Mose bun mbuo duqv leiz-latc, mv baac longc Yesu Giduc bun mbuo duqv ninh nyei en caux zien leiz. 18 Maiv maaih haaix dauh buatc jiex Tin-Hungh. Kungx maaih ninh nyei ndoqc Dorn, dongh yiem Zaangc Diex nyei ga'hlen wuov dauh, bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnangv.

Yo^han Gorngv Ninh Maiv Zeiz Giduc

19 Yo^han zoux nyei zorng-zengx se hnangv naaiv. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux hlo nyei Yiutai Mienh paaiv deix sai mienh caux Lewi Mienh mingh naaic ninh, "Meih dongh haaix dauh?" 20 Yo^han maiv bingx, ninh gorngv zaqc nyei. "Yie maiv zeiz Giduc." 21 Ninh mbuo aengx naaic, "Wuov nyungc, meih dongh haaix dauh? Meih dongh E^li^yaa fai?" Yo^han dau, "Maiv zeiz." Ninh mbuo aengx naaic, "Hnangv naaic, meih dongh wuov dauh Douc Waac Mienh fai?" Yo^han dau, "Maiv zeiz lorqc." 22 Ninh mbuo aengx gorngv, "Wuov nyungc, meih dongh haaix dauh? Mbuox yie mbuo maah! Yie mbuo oix zuqc nzuonx mingh mbuox paaiv yie mbuo daaih wuov deix. Meih ganh gorngv meih zoux haaix nyungc mienh?" 23 Yo^han longc douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei waac dau ninh mbuo. Ninh gorngv, "Yie dongh yiem deic-bung-huaang qiex hlo nyei heuc jienv gorngv, 'Oix zuqc koi jauv zaqc nyei liuc leiz zipv Ziouv.'" 24 Faa^li^si Mienh paaiv daaih wuov deix mienh 25 ziouc naaic Yo^han, "Se gorngv meih maiv zeiz Giduc, yaac maiv zeiz E^li^yaa, yaac maiv zeiz wuov dauh Douc Waac Mienh, meih weic haaix diuc tengx mienh jiex wuom nyei leiz?" 26 Yo^han dau, "Yie longc wuom tengx mienh jiex leiz. Mv baac aengx maaih dauh yiem meih mbuo mbu'ndongx, meih mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh. 27 Yie daaih ndaangc, ninh nqa'haav daaih, mv baac yie liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang." 28 Naaiv deix yietc zungv sic yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, Mbe^taa^ni Laangz cuotv, dongh Yo^han tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov norm dorngx.

Tin-Hungh Nyei Ba'gi Yungh Dorn

29 Da'nyeic hnoi Yo^han buatc Yesu hungx jienv ninh daaih ziouc gorngv, "Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba'gi Yungh Dorn, dongh teix baamh mienh nyei zuiz wuov dauh. 30 Dongh naaiv dauh yie gorngv jiex mbuox meih mbuo, 'Yie daaih ndaangc, maaih dauh nqa'haav daaih mv baac ninh zoux gauh hlo yie, weic zuqc yie maiv gaengh cuotv seix, ninh zungv yiem nyei.' 31 Yie ganh maiv hiuv duqv ninh dongh haaix dauh, mv baac yie daaih tengx mienh jiex wuom nyei leiz weic bun I^saa^laa^en Mienh hiuv duqv ninh." 32 Yo^han aengx zoux zorng-zengx gorngv, "Yie buatc Singx Lingh hnangv norqc nqo yiem wuov lungh njiec daaih yiem ninh nyei sin. 33 Yie yaac maiv hiuv ninh dongh haaix dauh, mv baac paaiv yie daaih longc wuom tengx mienh jiex leiz wuov dauh mbuox yie, 'Meih buatc Singx Lingh njiec daaih yiem haaix dauh nyei sin, dongh naaiv dauh oix longc Singx Lingh tengx mienh jiex leiz.' 34 Yie buatc liuz aqv, ziouc zoux zorng-zengx mbuox meih mbuo, naaiv dauh se Tin-Hungh nyei Dorn."

Daauh Baan Sai-Gorx

35 Da'nyeic hnoi Yo^han caux i dauh ninh nyei sai-gorx aengx souv jienv wuov. 36 Buatc Yesu jiex jauv, Yo^han ziouc gorngv, "Mangc maah! Tin-Hungh nyei Ba'gi Yungh Dorn." 37 Wuov deix i dauh sai-gorx haiz Yo^han hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc gan jienv Yesu mingh. 38 Yesu huin nzuonx buatc ninh mbuo gan jienv daaih ziouc naaic, "Meih mbuo lorz haaix nyungc?" Ninh mbuo gorngv, "Lapv^mbi aac, meih hitv haaix norm dorngx?"(Lapv^mbi wuov joux waac nyei eix leiz se Sai-Diex.) 39 Yesu dau, "Daaih mangc maah!" Wuov zanc njiec aanx leih maiv go biei norm ziangh hoc. Ninh mbuo ziouc gan jienv Yesu mingh taux ninh hitv nyei dorngx yaac caux ninh yiem wuov taux hmuangx. 40 Haiz Yo^han gorngv ziouc gan jienv Yesu mingh wuov deix i dauh, maaih dauh zoux Simon Bide nyei youz, An^ndaa^lu. 41 An^ndaa^lu liemh zeih mingh lorz ninh nyei gorx, Simon Bide, mbuox ninh, "Yie mbuo buatc Me^si^yaa aqv loh!" (Me^si^yaa wuov joux waac nyei eix leiz se Giduc.) 42 An^ndaa^lu ziouc dorh Simon mingh taux Yesu wuov. Yesu mangc jienv Simon ziouc gorngv, "Meih se Yo^han nyei dorn, Simon. Yangh naaiv jiex meih nyei mbuox oix zuqc heuc Kefaatv." (Kefaatv faan daaih gorngv Bide.)

Yesu Heuc Filipv Caux Naa^taa^naa^en Daaih Zoux Sai-Gorx

43 Da'nyeic hnoi Yesu dingc hnyouv mingh Gaa^li^li Saengv. Ninh buatc Filipv ziouc gorngv mbuox ninh, "Daaih gan yie oc." 44 Filipv se Mbetc^sai^ndaa Mungv nyei mienh hnangv An^ndaa^lu caux Simon nor. 45 Filipv lorz buatc Naa^taa^naa^en ziouc gorngv, "Dongh Mose fiev jienv wuov Leiz-Latc Sou, caux Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh fiev nyei sou ziangv jienv gorngv wuov laanh mienh, yie mbuo duqv buatc aqv. Se Yosepv nyei dorn, Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu." 46 Naa^taa^naa^en naaic gaax, "Haih maaih haaix nyungc longx nyei yiem Naa^saa^letv Mungv cuotv fai?" Filipv gorngv, "Daaih mangc maah!" 47 Yesu buatc Naa^taa^naa^en daaih lorz ninh ziouc gorngv, "Naaiv dauh za'gengh zien I^saa^laa^en Mienh. Ninh maiv maaih guv guaix nyei hnyouv." 48 Naa^taa^naa^en naaic Yesu, "Meih hnangv haaix nor hiuv duqv yie?" Yesu dau, "Filipv maiv gaengh heuc meih wuov zanc, meih yiem wuov ngongh nyorx ndiangx-gorn, yie buatc liuz meih aqv." 49 Naa^taa^naa^en gorngv, "Sai-Diex aah! Meih za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn. Meih zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Hungh." 50 Yesu gorngv, "Weic zuqc yie gorngv yie buatc meih yiem ngongh nyorx ndiangx-gorn meih cingx daaih sienx? Meih zungv oix duqv buatc sic gauh hlo jiex naaiv." 51 Yesu aengx gorngv mbuox Naa^taa^naa^en, "Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo oix buatc lungh gaengh nqoi, yaac buatc Tin-Hungh nyei fin-mienh yiem yie, Baamh Mienh nyei Dorn, gu'nguaaic faaux-faaux njiec-njiec."

Yo^han 2

Kaanaa Laangz Nyei Cing-Jaa-Yinh

1 Da'faam hnoi yiem Gaa^li^li Deic-Bung, Kaanaa Laangz, maaih norm cing-jaa-yinh. Yesu nyei maa yaac yiem wuov nyei. 2 Mienh yaac cingv Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh wuov norm yinh. 3 Zoux gau, a'ngunc diuv nzengc mi'aqv. Yesu nyei maa gorngv mbuox Yesu, "Ninh mbuo nyei a'ngunc diuv nzengc mi'aqv." 4 Yesu dau, "Aa Maa aah! Weic haaix diuc bun naaiv deix jauv paanx taux yie? Yie nyei ziangh hoc maiv gaengh taux." 5 Yesu nyei maa gorngv mbuox wuov deix bou, "Ninh mbuox meih mbuo zoux haaix nyungc, oix zuqc ei jienv zoux oc." 6 Yiutai Mienh ei jienv leiz nzaaux buoz-zaux nyei uix. Weic naaiv, yiem wuov norm yinh maaih juqv norm la'bieiv-ongx, yietc norm dapv duqv biaa juqv tongvwuom. 7 Yesu mbuox wuov deix bou, "Ndamv wuom dapv buangv wuov deix ongx maah!" Ninh mbuo ziouc ndamv wuom dapv buangv taux baengh ongx-nzuih. 8 Yesu aengx mbuox ninh mbuo, "Ih zanc ndamv deix naaiv ongx nyei wuom dorh mingh bun cing-suiv oc." Ninh mbuo ziouc ndamv dorh mingh. 9 Cing-suiv seix naaiv deix wuom benx daaih nyei a'ngunc diuv. Ninh maiv hiuv duqv naaiv deix diuv yiem haaix daaih, (Mv baac ndamv wuom wuov deix bou hiuv nyei.) Ninh ziouc heuc siang-laangh daaih 10 gorngv mbuox ninh, "Yietc gau mienh cingv kaeqv ninh mbuo bun diuv-kuv hopv ndaangc. Zuov mienh hopv camv cingx bun maiv kuv nyei diuv. Mv baac meih liouh kuv wuov nyungc taux ih zanc." 11 Yesu zoux cuotv naaiv daauh nzunc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, yiem Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz zoux. Ninh hnangv naaiv zoux biux mengh ninh nyei njang-laangc. Ninh nyei sai-gorx mbuo yaac sienx kaux ninh. 12 Nqa'haav Yesu caux ninh nyei maa, ninh nyei youz mbuo, caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Kaa^be^naa^um Mungv yiem i ziex hnoi wuov.

Yesu Fioux Nzengc Zaangc Tin-Hungh Nyei Biauv

13 Wuov zanc aav lamh taux Siex Maengc Zipv. Yesu ziouc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 14 Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ninh buatc mienh maaic ngongh, maaic yungh, maaic baeqc gopv, yaac maaih mienh zueiz jienv tiuv nyaanh. 15 Yesu ziouc longc hlaang gitv diuh hlaang-bin daaih zunc yietc zungv, liemh ngongh, liemh yungh, cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac bungx king tiuv nyaanh nyei dieh, dox guangc nzengc ninh mbuo nyei nyaanh. 16 Ninh yaac mbuox maaic baeqc gopv wuov deix mienh, "Bienh meih mbuo nyei norqc cuotv mingh maah! Maiv dungx longc yie nyei Die nyei biauv zoux hei." 17 Sai-gorx mbuo ziouc jangx zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, "O Tin-Hungh aah! Yie weic meih nyei biauv jorm hnyouv, hnangv douz zieqc jienv yie nor." 18 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh naaic ninh, "Meih oix zoux haaix nyungc jangx-hoc bun yie mbuo mangc, bun cing meih maaih leiz hnangv naaiv nor zoux?" 19 Yesu dau, "Caeqv naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv maah! Buo hnoi gu'nyuoz yie aengx ceix jiez daaih." 20 Ninh mbuo naaic, "Buo hnoi meih haih zoux duqv ziangx nyei? Naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux feix ziepc luoqc hnyangx cingx daaih ziangx." 21 Yesu gorngv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mv baac za'gengh gorngv beiv ninh ganh nyei sin. 22 Nqa'haav Yesu daic mingh aengx nangh daaih, ninh nyei sai-gorx mbuo jangx zuqc ninh gorngv naaiv joux waac ziouc sienx Ging-Sou yaac sienx Yesu gorngv nyei waac.

Yesu Hiuv Duqv Mienh Nyei Hnyouv

23 Yesu yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Siex Maengc Zipv. Maaih mienh camv nyei sienx kaux ninh weic zuqc ninh mbuo buatc ninh zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. 24 Mv baac Yesu maiv bungx hnyouv ninh mbuo weic zuqc ninh hiuv duqv maanc mienh. 25 Yesu maiv qiemx zuqc haaix dauh mbuox ninh baamh mienh hnangv haaix nor, weic zuqc ninh ganh hiuv duqv mienh nyei hnyouv.

Yo^han 3

Ni^ko^nde^matv Daaih Lorz Yesu

1 Maaih dauh Faa^li^si Mienh, mbuox heuc Ni^ko^nde^matv. Ninh se yietc dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh. 2 Maaih muonz ninh daaih lorz Yesu gorngv, "Fin-Saeng aah! Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh paaiv meih daaih zoux Fin-Saeng. Se gorngv maiv zeiz Tin-Hungh caux yiem, maiv maaih haaix dauh haih zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc hnangv meih zoux." 3 Yesu dau, "Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv ganh siang-yungz jiex, maiv haih duqv buatc Tin-Hungh nyei guoqv." 4 Ni^ko^nde^matv naaic gaax, "Mienh gox nzengc, hnangv haaix nor haih siang-yungz jiex? Maiv haih bieqc maa nyei ga'sie ganh yungz nzunc saah?" 5 Yesu dau, "Yie gorngv zien mbuox meih. Haaix dauh maiv yiem wuom caux Singx Lingh ganh siang-yungz jiex, wuov dauh maiv duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv. 6 Baamh mienh yungz nyei se baamh mienh nyei sin. Singx Lingh yungz nyei se lingh wuonh. 7 Meih maiv dungx weic yie gorngv, 'Meih mbuo oix zuqc ganh siang-yungz jiex' naaiv joux waac hnamv maiv mengh baeqc. 8 Nziaaux oix buonc haaix, ninh ziouc buonc wuov. Meih haiz nziaaux nyei qiex mv baac maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih, yaac maiv hiuv duqv oix mingh taux haaix. Singx Lingh bun haaix dauh ganh siang-yungz jiex se hnangv naaiv nor." 9 Ni^ko^nde^matv naaic ninh, "Naaiv deix sic fungc haih hnangv naaiv nor?" 10 Yesu dau, "Meih se zoux dauh I^saa^laa^en Mienh nyei domh fin-saeng, meih corc maiv mengh baeqc naaiv deix sic? 11 Yie gorngv zien mbuox meih, yie mbuo hiuv nyei, yie mbuo gorngv. Yie mbuo buatc jiex nyei, yie mbuo yaac zoux zorng-zengx. Mv baac meih mbuo maiv sienx yie mbuo zoux nyei zorng-zengx. 12 Se gorngv yie gorngv baamh gen nyei jauv meih mbuo zungv maiv sienx, yie dorh tin-dorngh nyei jauv daaih gorngv, meih mbuo fungc haih sienx? 13 Maiv gaengh maaih haaix dauh duqv faaux jiex tin-dorngh cuotv liuz yie, Baamh Mienh nyei Dorn, dongh yiem tin-dorngh njiec daaih wuov dauh. 14 "Loz-hnoi Mose yiem deic-bung-huaang hnangv haaix nor zorqv dongh naang an wuov dongc liepc faaux hlang,yie, Baamh Mienh nyei Dorn, yaac oix hnangv wuov nor zuqc mienh zorqv liepc faaux hlang, 15 bun haaix dauh sienx kaux yieziouc duqv yietc liuz nyei maengc. 16 "Tin-Hungh ndongc naaic hnamv lungh ndiev mienh cingx zorqv ninh nyei ndoqc Dorn ceix bun ninh mbuo. Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn maiv zuqc mietc mv baac duqv yietc liuz nyei maengc. 17 Tin-Hungh paaiv ninh nyei Dorn njiec taux baamh gen maiv zeiz weic dingc baamh mienh nyei zuiz. Kungx oix bun baamh mienh duqv njoux hnangv. 18 "Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz. Haaix dauh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn nor, Tin-Hungh zungv dingc jienv wuov dauh nyei zuiz, laaix ninh maiv sienx kaux Tin-Hungh nyei ndoqc Dorn. 19 "Siemv zuiz nyei gorn se hnangv naaiv. Njang daaih bieqc baamh gen. Mienh maiv oix longc njang, kungx oix longc hmuangx hnangv, weic zuqc ninh mbuo zoux nyei sic se waaic haic. 20 Haaix dauh zoux waaic sic, wuov dauh nzorng njang yaac maiv oix mingh lorz njang. Nzauh heix ninh zoux nyei waaic sic oix biux mengh cuotv daaih. 21 Mv baac haaix dauh ei jienv zien leiz zoux, wuov dauh daaih lorz njang. Njang ziouc bun cing ninh zoux nyei sic se kaux Tin-Hungh zoux."

Yo^han Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

22 Naaiv deix sic cuotv liuz, nqa'haav Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo mingh Yu^ndie Saengv yiem caamx wuov yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. 23 Wuov zanc Yo^han yaac tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh yiem Aainon Mungv, leih Saax^lim Mungv maiv nangc go, weic zuqc wuov norm dorngx maaih wuom camv. Mienh yaac mingh wuov jiex wuom nyei leiz. 24 (Wuov zanc Yo^han maiv gaengh zuqc wuonx loh.) 25 Maaih deix Yo^han nyei sai-gorx caux dauh Yiutai Mienh nzaeng saax uix nyei leiz. 26 Wuov deix sai-gorx ziouc mingh mbuox Yo^han, "Sai-Diex aah! Meih jangx duqv nyei fai? Zinh ndaangc caux meih yiem Jor^ndaen Ndaaih nyei dong bung maengx, dongh meih zoux zorng-zengx gorngv mbuox jiex yie mbuo wuov laanh mienh. Ih zanc ninh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Zuangx mienh kungx mingh lorz ninh hnangv aqv." 27 Yo^han dau, "Maiv zeiz Tin-Hungh bun nor, maiv maaih haaix dauh haih duqv haaix nyungc. 28 Meih mbuo ganh haih tengx yie zoux zorng-zengx, hiuv duqv yie gorngv jiex, 'Yie maiv zeiz zoux Giduc wuov dauh. Mv baac Giduc maiv gaengh daaih, Tin-Hungh paaiv yie daaih ndaangc.' 29 Longc siang-mbuangz wuov dauh m'daaih siang-laangh. Kaeqv-lorngh zuov jienv muangx siang-laangh nyei qiex. Yietv haiz siang-laangh gorngv waac ninh ziouc njien-youh haic. Weic naaiv yie ih zanc duqv naaiv nyungc orn-lorqc taux daauh aqv. 30 "Ninh oix zuqc zoux hlo jienv faaux, yie oix zuqc zoux faix jienv njiec.

Yiem Tin-Dorngh Daaih Wuov Dauh

31 "Yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. Yiem baamh gen daaih wuov dauh guei baamh gen, yaac gorngv baamh gen nyei jauv hnangv. Mv baac yiem tin-dorngh daaih wuov dauh zoux gauh hlo jiex yietc zungv. 32 Ninh zoux zorng-zengx gorngv ninh buatc jiex, haiz jiex nyei sic mv baac maiv maaih haaix dauh zipv ninh nyei waac. 33 Haaix dauh zipv ninh nyei waac se hnangv nqaapv jienv yienx nor, bun cing Tin-Hungh se zien nyei. 34 Tin-Hungh paaiv daaih wuov dauh gorngv Tin-Hungh nyei waac, weic zuqc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun ninh, yaac maiv maaih soux mouc. 35 Zaangc Diex hnamv ninh nyei Dorn, zorqv maanc muotc jiu bun yiem ninh nyei buoz-ndiev. 36 Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh nyei Dorn, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Mv baac haaix dauh maiv muangx Tin-Hungh nyei Dorn nyei waac nor, maiv haih duqv yietc liuz nyei maengc yaac zuqc Tin-Hungh dingc jienv ninh nyei zuiz."

Yo^han 4

Yesu Buangh Zuqc Dauh Saa^maa^lie Janx-Muangz

1 Faa^li^si Mienh haiz gorngv Yesu duqv sai-gorx gauh camv yaac tengx sai-gorx jiex wuom nyei leiz gauh camv Yo^han. 2 Mv baac zien sic se maiv zeiz Yesu tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Kungx ninh nyei sai-gorx mbuo tengx hnangv. 3 Yesu hiuv duqv mienh hnangv naaiv nor gorngv, ninh ziouc cuotv Yu^ndie Saengv aengx nzuonx Gaa^li^li. 4 Ninh haiz hnangv haaix oix zuqc yangh Saa^maa^lie Saengv nzuonx. 5 Gan Saa^maa^lie Saengv mingh gau, taux norm mungv heuc Sikaa, leih Yaakopv bun ninh nyei dorn, Yosepv, wuov nzong ndau maiv go. 6 Yaakopv nyei wuom-kuotv yaac yiem wuov norm dorngx. Yesu yangh gau jauv, kouv haic, ziouc zueiz njiec wuom-kuotv hlen. Wuov zanc lungh aav lamh deix aanx aqv. 7 Maaih dauh Saa^maa^lie Janx-muangz mingh wuov wuom-kuotv zaangh wuom. Yesu gorngv mbuox ninh, "Dorc aac, tov meih bun deix wuom yie hopv oc." 8 (Doix jienv wuov norm ziangh hoc sai-gorx mbuo bieqc mungv maaiz ga'naaiv nyanc.) 9 Wuov dauh Saa^maa^lie muangz gorngv, "Meih Yiutai Mienh fungc tov yie Saa^maa^lie m'sieqv dorn bun wuom meih hopv?" (Weic zuqc Yiutai Mienh maiv caux Saa^maa^lie Janx jiu tong.) 10 Yesu dau, "Se gorngv meih hiuv duqv Tin-Hungh bun nyei zingh nyeic, yaac hiuv duqv tengx meih tov wuom hopv se dongh haaix dauh, meih ziouc tov ninh, ninh yaac oix bun yungz maengc nyei wuom meih hopv." 11 Wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, "Domh Gorx aah! Meih liemh maiv maaih haaix nyungc cie wuom. Wuom-kuotv yaac ndo nyei. Yungz maengc nyei wuom meih mingh haaix lorz daaih? 12 Yie mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Yaakopv, zorqv naaiv norm wuom-kuotv liouh yie mbuo longc. Ninh ganh caux ninh nyei dorn-jueiv, saeng-kuv yietc zungv yaac hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom. Meih zoux gauh hlo jiex Yaakopv fai?" 13 Yesu dau, "Haaix dauh hopv naaiv norm wuom-kuotv nyei wuom, nqa'haav jaang aengx haih nqaatv nyei. 14 Mv baac haaix dauh hopv yie bun nyei wuom, jaang yietc liuz maiv haih nqaatv. Yie oix bun wuov nyungc wuom yiem ninh nyei hnyouv hnangv yietc zingv wuom baetv cuotv daaih nor, bun ninh duqv yietc liuz nyei maengc." 15 Wuov dauh m'sieqv dorn aengx gorngv, "Domh Gorx aah! Tov bun deix naaic nyungc wuom yie hopv maah! Yie ziouc yietc liuz jaang maiv nqaatv yaac maiv zuqc daaih naaiv zaangh wuom." 16 Yesu mbuox ninh, "Nzuonx mingh heuc meih nyei nqox caux jienv daaih naaiv maah!" 17 Wuov dauh Janx-muangz dau, "Yie maiv maaih nqox." Yesu gorngv, "Meih gorngv maiv maaih nqox gengh zeiz nyei. 18 Meih longc jiex biaa torngx nqox mi'aqv. Ih zanc longc jienv naaiv dauh yaac maiv zeiz meih nyei nqox. Meih nyei waac gengh zien nyei." 19 Janx-muangz gorngv, "Domh Gorx aah! Yie buatc meih zoux dauh douc waac mienh. 20 Yie mbuo nyei ong-taaix yiem naaiv norm mbong zaangc Tin-Hungh, mv baac meih mbuo Yiutai Mienh gorngv horpc zuqc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zaangc Tin-Hungh." 21 Yesu gorngv mbuox ninh, "Dorc aah! Sienx yie nyei waac maah! Ziangh hoc oix taux, meih mbuo maiv yiem naaiv norm mbong yaac maiv yiem Ye^lu^saa^lem baaix Zaangc Diex. 22 Meih mbuo Saa^maa^lie Mienh maiv hiuv duqv meih mbuo zaangc haaix dauh. Mv baac yie mbuo Yiutai Mienh zaangc haaix dauh yie mbuo hiuv nyei, weic zuqc njoux en yiem Yiutai Mienh daaih. 23 Wuov norm ziangh hoc oix taux, zungv taux daaih aqv. Zien-zien buoqc zaangc Zaangc Diex wuov deix, oix longc Singx Lingh yaac longc zien leiz zaangc, weic zuqc Zaangc Diex lorz naaiv nyungc mienh zaangc ninh. 24 Tin-Hungh se Singx Lingh. Zaangc Tin-Hungh nyei mienh oix zuqc longc Singx Lingh caux zien leiz zaangc." 25 Wuov dauh Janx-muangz gorngv mbuox ninh, "Yie hiuv duqv Me^si^yaa, dongh mbuox heuc Giduc wuov dauh, oix daaih. Taux daaih wuov zanc ninh zungv oix mbuox nzengc nyungc-nyungc yie mbuo." 26 Yesu gorngv, "Dongh ih zanc caux meih gorngv jienv waac naaiv dauh se dongh wuov dauh aqv."

Sai-Gorx Mbuo Mingh Mungv Nzuonx Daaih Aqv

27 Wuov zanc sai-gorx mbuo nzuonx daaih buatc Yesu caux wuov dauh Janx-muangz gorngv waac ziouc hnamv maiv mengh baeqc.Mv baac maiv maaih haaix dauh naaic wuov dauh m'sieqv dorn, "Meih daaih lorz haaix nyungc?" fai naaic Yesu, "Zoux haaix nyungc caux ninh gorngv waac?" 28 Wuov dauh Janx-muangz ziouc guangc jienv ninh nyei nie-ha'louh wuov, nzuonx mungv mingh mbuox yiem mungv nyei mienh, 29 "Meih mbuo daaih mangc gaax, maaih dauh mienh ninh gorngv nzengc yie zoux jiex nyei nyungc-nyungc sic. Naaiv dauh maiv zeiz Giduc fai?" 30 Zuangx mienh ziouc cuotv mungv mingh mangc Yesu. 31 Janx-muangz nzuonx mingh wuov zanc, sai-gorx mbuo heuc Yesu, "Sai-Diex aah! Nyanc hnaangx aqv." 32 Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, "Nyanc hopv yie maaih nyei. Dongh yie maaih nyei wuov nyungc nyanc hopv meih mbuo maiv hiuv." 33 Sai-gorx mbuo laanh naaic laanh, "Maaih mienh dorh hnaangx daaih bun ninh nyanc fai ni?" 34 Yesu dau, "Yie nyei nyanc hopv se yie ei jienv paaiv yie daaih wuov dauh nyei za'eix zoux, yaac zoux ziangx ninh nyei gong. 35 Meih mbuo maaih joux waac gorngv, 'Aengx maaih biei hlaax nyieqc siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc taux aqv.' Yie mbuox meih mbuo longx-longx nyei mangc wuov ndeic. Cun-gaeng zuoqc, siou duqv aqv. 36 Ih zanc siou gaeng-zuangx nyei mienh duqv ninh mbuo nyei gong-zinh yaac siou gaeng-zuangx weic bun duqv yietc liuz nyei maengc. Zuangx nyei mienh caux siou nyei mienh ziouc lomh nzoih a'hneiv. 37 Weic zuqc mienh gorngv, 'Maaih dauh zuangx, maaih dauh siou,' wuov joux waac za'gengh zien. 38 Yie paaiv meih mbuo mingh siou dongh meih mbuo maiv ndortv qaqv zuangx nyei. Ganh dauh ndortv qaqv zuangx mv baac meih mbuo baeqc baeqc duqv ninh nyei qaqv."

Saa^maa^lie Mienh Sienx Camv Nyei

39 Wuov norm mungv nyei Saa^maa^lie Mienh camv nyei sienx Yesu weic zuqc wuov dauh Saa^maa^lie Janx-muangz zoux zorng-zengx gorngv, "Ninh gorngv cuotv nzengc yie zoux jiex nyei nyungc-nyungc sic." 40 Hnangv naaic, Saa^maa^lie Mienh daaih lorz Yesu wuov zanc, ninh mbuo tov Yesu caux ninh mbuo yiem wuov. Yesu ziouc caux ninh mbuo yiem i hnoi. 41 Weic Yesu gorngv nyei waac aengx maaih mienh camv nyei sienx ninh. 42 Naaiv deix mienh gorngv mbuox wuov dauh m'sieqv dorn, "Ih zanc yie mbuo maiv zeiz weic meih gorngv nyei waac sienx. Yie mbuo ganh haiz ninh gorngv yaac hiuv duqv naaiv laanh mienh za'gengh zoux baamh mienh nyei Njoux Ziouv."

Yesu Zorc Longx Domh Jien Nyei Dorn

43 Jiex liuz wuov deix i hnoi, Yesu cuotv jauv mingh Gaa^li^li Saengv. 44 Yesu ganh gorngv jiex, "Douc waac mienh yiem ganh nyei deic-bung, ganh nyei mienh maiv taaih ninh." 45 Taux Gaa^li^li Saengv, Gaa^li^li Mienh zipv ninh, weic zuqc ninh mbuo yaac mingh Ye^lu^saa^lem jiex Siex Maengc Zipv ziouc duqv buatc Yesu zoux nyei yietc zungv sic. 46 Yesu aengx nzuonx Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz, dongh zinh ndaangc ninh longc wuom zoux benx a'ngunc diuv wuov norm laangz. Maaih dauh hungh nyei domh jien, ninh nyei dorn yiem Kaa^be^naa^um Mungv butv baengc mi'aqv. 47 Domh jien haiz gorngv Yesu yiem Yu^ndie Saengv daaih taux Gaa^li^li, ninh ziouc mingh lorz, tov Yesu mingh Kaa^be^naa^um zorc ninh nyei dorn. Ninh nyei dorn butv baengc oix daic haic aqv. 48 Yesu gorngv mbuox ninh, "Se gorngv meih mbuo maiv duqv buatc yie zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, meih mbuo zungv maiv sienx yie." 49 Domh jien gorngv, "Domh Gorx aah! Tov meih gan yie mingh maah! Nzauh heix yie nyei dorn haih daic." 50 Yesu gorngv, "Meih gunv nzuonx aqv. Meih nyei dorn longx aqv." Wuov dauh jien sienx Yesu nyei waac ziouc nzuonx mi'aqv. 51 Nzuonx gau, buatc ninh nyei bou mbuo daaih mbuox ninh, "Ih zanc meih nyei dorn longx mi'aqv." 52 Ninh naaic ninh nyei bou, "Yie nyei dorn ziangh haaix longx?" Ninh mbuo dau, "A'hnoi nqa'haav aanx yietc norm ziangh hoc sin laangh mi'aqv." 53 Wuov dauh dorn nyei die ziouc jangx zuqc za'gengh doix Yesu gorngv mbuox ninh, "Meih nyei dorn longx aqv," wuov norm ziangh hoc. Ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh ziouc sienx Yesu nzengc. 54 Naaiv se Yesu yiem Yu^ndie Saengv mingh Gaa^li^li Saengv zoux da'nyeic nzunc mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc.

Yo^han 5

Yesu Yiem Wuom-Domh Hlen Zorc Baengc

1 Nqa'haav Yesu mingh Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Yiutai Mienh nyei yietc norm zipv. 2 Yiem Ye^lu^saa^lem maaih dauh gaengh heuc Ba'gi Yungh Gaengh. Gaengh ga'hlen maaih norm wuom-domh, Hipv^lu waac heuc Mbetc^saa^taa.Wuom-domh hlen yaac maaih biaa norm bingx laangh nyei liuh. 3 Butv-baengc mienh camv nyei bueix wuov. M'zing maengh, m'zing mbuov yaac maaih, zaux waaic nyei yaac maaih,butv baengc-mbai maiv haih dongz nyei yaac maaih. Ninh mbuo zuov wuom dongz, 4 weic zuqc maaih deix ziangh hoc maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh njiec daaih muoqv wuom dongz. Wuom dongz liuz, haaix dauh njiec mingh ziemx ndaangc, maiv gunv butv haaix nyungc baengc, baengc ziouc longx nzengc aqv. 5 Yiem wuov maaih dauh mienh butv faah ziepc betv hnyangx baengc. 6 Yesu buatc ninh bueix wuov yaac hiuv duqv ninh butv baengc lauh haic, ziouc naaic gaax ninh, "Meih oix baengc longx nyei fai?" 7 Wuov dauh baengc mienh dau, "Domh Gorx aac, wuom dongz nyei ziangh hoc maiv maaih haaix dauh dorh yie njiec wuom. Yie ganh mingh maiv gaengh taux, mienh bieqc ndaangc mi'aqv." 8 Yesu gorngv mbuox ninh, "Jiez sin daaih, dorh jienv meih nyei jiuc yangh jauv mingh aqv." 9 Wuov dauh mienh liemh zeih longx daaih ziouc dorh jienv ninh nyei jiuc yangh jauv mingh mi'aqv. Wuov hnoi se doix zuqc Dingh Gong Hnoi. 10 Yiutai Mienh ziouc gorngv mbuox baengc longx wuov dauh, "Dingh Gong Hnoi meih dorh jienv jiuc mingh haaix ndau se dorngc mbuo nyei leiz." 11 Ninh dau, "Zorc yie longx wuov dauh mienh heuc yie dorh jienv jiuc yangh jauv mingh aqv." 12 Wuov deix mienh aengx naaic ninh, "Heuc meih dorh jienv jiuc mingh wuov dauh se haaix dauh?" 13 Mv baac baengc longx wuov dauh mienh maiv hiuv duqv zorc ninh longx wuov dauh dongh haaix dauh, weic zuqc mienh camv haic, Yesu yaac leih nqoi mingh mi'aqv. 14 Nqa'haav Yesu aengx buatc ninh zorc longx wuov dauh mienh yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ziouc gorngv mbuox ninh, "Mangc gaax, meih nyei baengc zorc longx nzengc. Yangh naaiv jiex maiv dungx baamz zuiz aqv oc. Nziex meih aengx haih buangh gauh kouv jiex nyei naanc zingh." 15 Wuov dauh mienh nzuonx mingh gorngv mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, "Zorc yie longx wuov dauh se dongh Yesu." 16 Weic zuqc Yesu longc Dingh Gong Hnoi zoux naaiv deix sic, Yiutai Mienh cingx daaih zoux doqc ninh. 17 Mv baac Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, "Yie nyei Die zanc-zanc zoux gong taux ih zanc. Yie yaac zoux gong aqv." 18 Yesu hnangv naaiv nor gorngv, zoux hlo nyei Yiutai Mienh gauh fatv oix daix ninh, weic zuqc ninh maiv daan dorngc Dingh Gong Hnoi nyei leiz hnangv. Ninh yaac gorngv Tin-Hungh zoux ninh nyei Die, ziouc taaih ninh ganh caux Tin-Hungh fih ndongc hlo.

Tin-Hungh Bun Hatc Maaz Ninh Nyei Dorn

19 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, Zaangc Diex nyei Dorn maiv haih sueih ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc. Dorn buatc Die zoux haaix nyungc, ninh ziouc kungx zoux wuov nyungc hnangv. Die zoux haaix nyungc, ninh nyei Dorn ziouc zoux wuov nyungc. 20 Zaangc Diex hnamv ninh nyei Dorn, ziouc zorqv ganh zoux nyei yietc zungv sic bun ninh nyei Dorn mangc. Ninh zungv oix zoux gauh hlo naaiv deix sic bun ninh nyei Dorn mangc, meih mbuo ziouc mbuoqc horngh haic. 21 Zaangc Diex hnangv haaix nor bun daic mingh nyei mienh nangh daaih ziangh jienv, ninh nyei Dorn yaac hnangv wuov nor bun dongh ninh oix bun wuov deix duqv ziangh jienv. 22 Zaangc Diex ganh maiv siemv haaix dauh nyei zuiz. Ninh zorqv lingc jiu bun ninh nyei Dorn siemv yietc zungv zuiz, 23 weic bun mienh taaih ninh nyei Dorn hnangv ninh mbuo taaih Zaangc Diex nor. Haaix dauh maiv taaih ninh nyei Dorn, wuov dauh maiv taaih Zaangc Diex, dongh paaiv ninh nyei Dorn daaih wuov dauh. 24 "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh muangx yie nyei waac yaac sienx kaux paaiv yie daaih wuov dauh, ziouc duqv yietc liuz nyei maengc, yaac maiv zuqc dingc zuiz. Ninh biaux ndutv daic nyei jauv duqv ziangh maengc. 25 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, ziangh hoc oix taux, zungv taux aqv, daic mingh nyei mienh haiz Tin-Hungh nyei Dorn nyei qiex, ziouc nangh daaih ziangh jienv. 26 Zaangc Diex hnangv haaix nor zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh, ninh yaac jiu bun ninh nyei Dorn hnangv wuov nor zoux ziangh maengc nyei gorn-nyuonh. 27 Zaangc Diex yaac bun ninh nyei Dorn maaih lingc siemv zuiz weic zuqc ninh nyei Dorn zoux Baamh Mienh nyei Dorn. 28 "Meih mbuo maiv dungx weic naaiv deix sic hnamv maiv mengh baeqc. Ziangh hoc oix taux, yiem zouv nyei yietc zungv duqv haiz ninh nyei qiex 29 ziouc yiem zouv cuotv daaih. Zoux longx wuov deix duqv nangh daaih ziangh jienv. Zoux waaic wuov deix nangh daaih zuqc dingc zuiz.

Tengx Yesu Zoux Zorng-Zengx

30 "Yie maiv haih ei yie ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc. Tin-Hungh hnangv haaix nor mbuox yie, yie ziouc hnangv wuov nor siemv. Yie yaac baengh fim nyei siemv, weic zuqc yie maiv zeiz oix ei yie ganh nyei eix zoux. Kungx oix ei paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix hnangv. 31 Se gorngv yie weic yie ganh zoux zorng-zengx, mienh ziouc funx maiv zien. 32 Mv baac aengx maaih dauh tengx yie zoux zorng-zengx. Yie hiuv duqv ninh nyei zorng-zengx waac za'gengh zien nyei. 33 "Meih mbuo paaiv mienh mingh Yo^han wuov, ninh yaac weic zien leiz zoux zorng-zengx. 34 Yie maiv zeiz qiemx zuqc mienh tengx yie zoux zorng-zengx. Yie kungx hnangv naaiv nor gorngv weic bun meih mbuo duqv njoux hnangv. 35 Yo^han beiv norm dang, diemv zieqc njang nyei. Meih mbuo yaac njien-youh a'hneiv yiem caamx ninh nyei njang. 36 "Yie yaac maaih nyungc zoux zorng-zengx gauh hlo jiex Yo^han zoux nyei. Se dongh Zaangc Diex paaiv yie zoux ziangx nyei nyungc-nyungc gong. Se ih zanc yie zoux jienv naaiv deix gong bun cing Zaangc Diex ganh paaiv yie daaih. 37 Zaangc Diex paaiv yie daaih, ninh ganh yaac tengx yie zoux zorng-zengx. Mv baac meih mbuo maiv haiz jiex ninh nyei qiex yaac maiv buatc jiex ninh nyei fangx zeiv. 38 Meih mbuo nyei hnyouv maiv zaangh ninh nyei waac, weic zuqc meih mbuo maiv sienx ninh paaiv daaih wuov dauh. 39 Meih mbuo qaqv zaah Ging-Sou, laaic Ging-Sou haih tengx meih mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. Naaiv Ging-Sou tengx yie zoux zorng-zengx 40 mv baac meih mbuo maiv kangv daaih lorz yie duqv ziangh maengc. 41 "Yie maiv zeiz lorz mienh ceng yie. 42 Yie hiuv duqv meih mbuo, yaac hiuv duqv yiem meih mbuo nyei hnyouv meih mbuo maiv hnamv Tin-Hungh. 43 Yie ndaam yie nyei Die nyei mengh daaih mv baac meih mbuo maiv zipv yie. Se gorngv maaih dauh ndaam jienv ninh ganh nyei mengh daaih, meih mbuo oix zipv ninh nyei. 44 Meih mbuo a'hneiv duqv mienh ceng, mv baac meih mbuo maiv lorz nduqc dauh wuov dauh Tin-Hungh ceng meih mbuo. Wuov nyungc meih mbuo hnangv haaix nor haih sienx yie? 45 "Meih mbuo maiv dungx hnamv yie oix yiem Zaangc Diex nyei nza'hmien gox meih mbuo. Oix gox meih mbuo wuov dauh se Mose, dongh meih mbuo maaih lamh hnamv wuov dauh. 46 Se gorngv meih mbuo za'gengh sienx Mose, meih mbuo ziouc sienx yie, weic zuqc ninh fiev nyei gorngv taux yie. 47 Mv baac meih mbuo maiv sienx Mose fiev nyei nor, meih mbuo hnangv haaix nor haih sienx yie nyei waac?"

Yo^han 6

Yesu Uix Biaa Cin Mienh

1 Nqa'haav Yesu jiex wuov ngaanc ziqc Gaa^li^li Koiv-Dorn (aengx maaih ganh norm mbuox heuc Ti^mbe^lietv). 2 Mienh camv nyei gan jienv ninh mingh weic zuqc ninh mbuo buatc ninh zoux jiex mbuoqc horngh nyei sic zorc longx butv-baengc mienh. 3 Yesu ziouc faaux mbong-aiv mingh caux ninh nyei sai-gorx mbuo zueiz jienv wuov. 4 Wuov zanc aav lamh deix taux Yiutai Mienh jiex Siex Maengc Zipv aqv. 5 Yesu cau hmien mangc, buatc mienh camv nyei daaih ninh wuov ziouc naaic gaax Filipv, "Mbuo oix zuqc mingh haaix maaiz ga'naaiv gaux bun naaiv deix zuangx mienh nyanc?" 6 Yesu kungx hnangv naaiv nor naaic weic seix Filipv. Ninh ganh oix hnangv haaix nor zoux ninh zungv hiuv mi'aqv. 7 Filipv dau, "Longc nyic baeqv hnoi nyei gong-zinhmaaiz nyanc nyei ga'naaiv zungv maiv gaux yietc dauh duqv diqv dien." 8 Maaih dauh Yesu nyei sai-gorx, dongh Simon Bide nyei youz, An^ndaa^lu, gorngv, 9 "Yiem naaiv maaih dauh dorn maaih biaa norm longc mbiauh mbaali zoux daaih nyei njuov caux i dauh mbiauz. Mv baac mienh ndongc naaic camv hnangv haaix nor haih bun duqv nqoi?" 10 Yesu gorngv, "Mbuox zuangx mienh zueiz njiec maah!" Wuov deix dorngx miev camv nyei. Zuangx mienh ziouc zueiz njiec. Daan m'jangc dorn maaih leih maiv go biaa cin dauh. 11 Yesu ziouc zorqv wuov deix njuov daaih daux gaux, laengz zingh liuz Tin-Hungh, ziouc bun nqoi zueiz jienv wuov deix zuangx mienh nyanc. Mbiauz yaac fih hnangv nyei bun nqoi, ziux gorqv-mienh oix camv fai zoqc. 12 Zuangx mienh ziouc nyanc beuv nzengc. Yesu mbuox ninh nyei sai-gorx mbuo, "Mingh siou nyanc zengc wuov deix daaih, maiv dungx guangc yietc aax." 13 Dongh wuov deix biaa norm njuov zuangx mienh nyanc beuv nzengc, mv baac sai-gorx mbuo aengx siou zengc wuov deix dapv buangv ziepc nyeic norm ndaan. 14 Zuangx mienh buatc Yesu zoux naaiv nyungc mbuoqc horngh nyei sic, ninh mbuo gorngv, "Naaiv se oix daaih taux baamh gen wuov dauh Douc Waac Mienh aqv." 15 Yesu hiuv duqv mienh oix daaih zorqv ninh, aapv ninh zoux hungh, ninh ganh ziouc simv nqoi aengx faaux wuov jiex mbong mi'aqv.

Yesu Yangh Wuom-Minc

16 Lungh maanz-hmuangx deix, Yesu nyei sai-gorx mbuo njiec taux koiv-hlen, 17 bieqc nzangv hungx jienv mingh wuov ngaanc ziqc koiv, Kaa^be^naa^um Mungv. Wuov zanc, zungv hmuangx aqv. Yesu yaac maiv gaengh taux ninh mbuo wuov. 18 Wuov zanc borngz gorng domh nziaaux buonc koiv jiez laangc. 19 Sai-gorx mbuo nzaeng nzangv mingh biaa juqv gilo nyei dorngx, buatc Yesu yangh wuom-minc daaih nitv fatv ninh mbuo nyei nzangv, haeqv ninh mbuo gamh nziex haic. 20 Yesu mbuox ninh mbuo, "Maiv dungx gamh nziex. Se dongh yie aqv." 21 Sai-gorx mbuo ziouc a'hneiv zipv ninh bieqc nzangv. Nzangv liemh zeih taux ninh mbuo oix mingh wuov norm dorngx mi'aqv.

Zuangx Mienh Lorz Yesu

22 Da'nyeic hnoi corc yiem wuov ngaanc ziqc koiv wuov deix zuangx mienh hiuv duqv yiem wuov kungx maaih nduqc poux nzangv hnangv. Yesu yaac maiv zeiz caux ninh nyei sai-gorx bieqc wuov poux nzangv, kungx sai-gorx mbuo ganh mingh hnangv. 23 Maaih deix nzangv yiem Ti^mbe^lietv Mungv daaih dingh jienv wuov koiv-hlen, nitv Ziouv zorqv njuov laengz zingh liuz Tin-Hungh ziouc bun zuangx mienh nyanc wuov norm dorngx. 24 Zuangx mienh buatc Yesu caux sai-gorx mbuo maiv yiem naaic, ninh mbuo ziouc bieqc wuov deix nzangv mingh Kaa^be^naa^um Mungv lorz Yesu.

Yesu Zoux Yungz Maengc Nyei Nyanc Hopv

25 Zuangx mienh lorz buatc Yesu yiem wuov ngaanc ziqc koiv ninh mbuo naaic, "Fin-Saeng aah! Ziangh haaix daaih taux naaiv?" 26 Yesu dau, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo lorz yie maiv zeiz laaix buatc yie zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, se weic zuqc meih mbuo duqv njuov nyanc beuv. 27 Meih mbuo maiv dungx cuotv qaqv lorz haih waaic nyei nyanc hopv. Oix zuqc lorz bun mienh duqv yietc liuz nyei maengc wuov nyungc nyanc hopv. Yie, Baamh Mienh nyei Dorn, oix bun naaiv nyungc nyanc hopv meih mbuo, weic zuqc yie nyei Die, Tin-Hungh, jiu hatc maaz bun yie, hnangv mborqv jienv yienx nor, bun cing yie horpc nzengc ninh nyei hnyouv." 28 Ninh mbuo ziouc naaic Yesu, "Yie mbuo oix zuqc zoux haaix nyungc cingx funx Tin-Hungh nyei gong?" 29 Yesu dau, "Tin-Hungh oix meih mbuo zoux nyei gong se oix zuqc sienx ninh paaiv daaih wuov dauh." 30 Ninh mbuo ziouc mbuox Yesu, "Wuov nyungc meih oix zoux haaix nyungc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc bun yie mbuo buatc ziouc haih sienx meih? Meih oix hnangv haaix nor zoux? 31 Yie mbuo nyei ong-taaix yiem deic-bung-huaang duqv nyanc maa^naa hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, 'Ninh bun yiem lungh daaih nyei nyanc hopv ninh mbuo nyanc.'" 32 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se maiv zeiz Mose bun yiem lungh daaih wuov nyungc zien nyanc hopv. Se yie nyei Die zorqv yiem lungh nyei zien nyanc hopv jiu bun meih mbuo. 33 Weic zuqc Tin-Hungh nyei nyanc hopv se dongh yiem tin-dorngh njiec daaih bun baamh mienh duqv ziangh jienv wuov dauh." 34 Ninh mbuo gorngv, "Fin-Saeng aah! Tov zanc-zanc bun naaiv nyungc nyanc hopv yie mbuo maah!" 35 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie ganh se yungz maengc nyei nyanc hopv. Haaix dauh daaih lorz yie, wuov dauh yietc liuz maiv ngorc. Haaix dauh sienx yie, wuov dauh yietc liuz maiv nqaatv. 36 Mv baac hnangv yie mbuox jiex meih mbuo nor, meih mbuo buatc jiex yie yaac maiv sienx. 37 Da'faanh yie nyei Die ceix bun yie nyei mienh yietc zungv oix daaih lorz yie. Haaix dauh daaih lorz yie, yie yietc liuz maiv guangc. 38 Weic zuqc yie yiem tin-dorngh njiec daaih mv baac maiv zeiz sueih yie ganh nyei eix zoux. Yie daaih zoux ei paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix hnangv. 39 Paaiv yie daaih wuov dauh nyei eix se hnangv naaiv. Dongh ninh ceix bun yie wuov deix mienh, ninh maiv oix yie bun laaih zitc yietc dauh. Taux nqa'haav laai wuov hnoi, oix yie bun ninh mbuo yietc zungv nangh daaih. 40 Weic zuqc yie nyei Die nyei eix se hnangv naaiv. Haaix dauh buatc ninh nyei Dorn, yaac sienx kaux ninh nyei Dorn, wuov dauh ziouc duqv yietc liuz nyei maengc. Taux nqa'haav laai wuov hnoi yie yaac oix bun ninh nangh daaih." 41 Yiutai Mienh ziouc ngopv Yesu weic zuqc ninh gorngv, "Yie se yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv." 42 Ninh mbuo gorngv, "Naaiv dauh se Yosepv nyei dorn, Yesu, maiv zeiz? Ninh nyei diex maac mbuo hiuv duqv nyei. Ninh hnangv haaix nor haih gorngv ninh yiem tin-dorngh njiec daaih?" 43 Yesu dau ninh mbuo, "Meih mbuo maiv dungx ngih ngungx ngopv nyei maah! 44 Maiv maaih haaix dauh haih daaih lorz yie cuotv liuz Zaangc Diex, dongh paaiv yie daaih wuov dauh, yuoqc ninh daaih. Haaix dauh daaih lorz yie, taux nqa'haav laai wuov hnoi yie ziouc bun ninh nangh daaih. 45 Douc Waac Mienh nyei Sou fiev jienv gorngv, 'Tin-Hungh ganh oix njaaux ninh mbuo yietc zungv.'Haaix dauh haiz Zaangc Diex nyei waac yaac hoqc hiuv nyei, ninh mbuo yietc zungv oix daaih lorz yie. 46 Naaiv maiv zeiz gorngv maaih haaix dauh duqv buatc jiex Zaangc Diex. Kungx yiem Tin-Hungh daaih wuov dauh duqv buatc jiex Zaangc Diex hnangv. 47 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh sienx yie, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. 48 Yie zoux yungz maengc nyei nyanc hopv. 49 Meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv yiem deic-bung-huaang nyanc maa^naa mv baac ninh mbuo daic mi'aqv. 50 Haaix dauh nyanc yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv maiv zuqc daic. 51 Yie zoux ziangh jienv nyei nyanc hopv yiem tin-dorngh njiec daaih. Haaix dauh nyanc naaiv nyungc nyanc hopv, wuov dauh duqv yietc liuz ziangh jienv. Yie bun nyei nyanc hopv se dongh yie ganh nyei orv weic bun baamh mienh duqv ziangh jienv." 52 Yiutai Mienh haiz naaiv deix waac ziouc nzaeng jiez jaax daaih gorngv, "Naaiv laanh mienh hnangv haaix nor haih bun ninh nyei orv mbuo nyanc?" 53 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, se gorngv meih mbuo maiv nyanc Baamh Mienh nyei Dorn nyei orv, yaac maiv hopv ninh nyei nziaamv, yiem meih mbuo gu'nyuoz maiv maaih ziangh maengc aqv. 54 Haaix dauh nyanc yie nyei orv, hopv yie nyei nziaamv, wuov dauh maaih yietc liuz nyei maengc. Nqa'haav laai wuov hnoi yie yaac oix bun ninh nangh daaih. 55 Weic zuqc yie nyei orv caux yie nyei nziaamv se zien nyanc hopv. 56 Haaix dauh nyanc yie nyei orv yaac hopv yie nyei nziaamv, wuov dauh caux yie juangc maengc ziangh. Yie yaac caux wuov dauh juangc maengc ziangh. 57 Ziangh jienv nyei Zaangc Diex paaiv yie daaih, yie yaac weic ninh duqv ziangh jienv. Hnangv naaic, haaix dauh nyanc yie nyei orv, wuov dauh yaac weic yie duqv ziangh jienv. 58 Naaiv se yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv. Se maiv hnangv mbuo nyei ong-taaix nyanc nyei maa^naa. Nyanc liuz corc haih daic nyei. Mv baac haaix dauh nyanc yiem tin-dorngh njiec daaih nyei nyanc hopv ziouc duqv yietc liuz ziangh jienv." 59 Yesu gorngv naaiv deix waac wuov zanc ninh yiem Kaa^be^naa^um Mungv nyei wuic dorngh njaaux mienh.

Mienh Camv Nyei Tuix Bouc

60 Yesu nyei sai-gorx camv nyei haiz liuz naaiv deix waac ziouc gorngv, "Naaiv deix njaaux nyei waac za'gengh aqc duqv haic. Haaix dauh haih muangx duqv laeh?" 61 Yesu hiuv duqv ninh nyei sai-gorx hnangv naaiv nor ngopv naaiv deix waac ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, "Laaix yie gorngv naaiv deix waac meih mbuo haiz oix tuix bouc fai? 62 Wuov nyungc se gorngv meih mbuo buatc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, faaux taux zinh ndaangc yiem nyei dorngx, meih mbuo hnangv haaix nor? 63 Se Singx Lingh bun mienh maaih ziangh maengc. Baamh mienh maiv haih bun mienh maaih ziangh maengc. Yie gorngv nyei waac haih bun meih mbuo duqv Singx Lingh. Singx Lingh yaac bun meih mbuo duqv ziangh maengc. 64 Mv baac meih mbuo maaih deix maiv sienx." Weic zuqc Yesu yiem gorn m'daaih hiuv duqv wuov deix mienh haaix dauh maiv sienx ninh, haaix dauh oix maaic ninh. 65 Ninh ziouc gorngv, "Weic naaiv yie gorngv jiex mbuox meih mbuo nyei, cuotv liuz Zaangc Diex bun daaih wuov deix, maiv maaih haaix dauh haih daaih lorz yie." 66 Yiem naaic daaih Yesu nyei sai-gorx camv nyei tuix bouc, maiv gan Yesu aqv. 67 Yesu ziouc naaic gaax wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx, "Meih mbuo yaac oix guangc yie fai?" 68 Simon Bide dau, "Ziouv aah! Yie mbuo oix zuqc mingh gan haaix dauh? Se dongh meih ganh nyei waac haih bun mienh duqv yietc liuz nyei maengc. 69 Yie mbuo sienx yaac hiuv duqv meih zoux Tin-Hungh nyei Cing-Nzengc Mienh." 70 Yesu dau, "Yie ginv meih mbuo ziepc nyeic dauh maiv zeiz? Mv baac meih mbuo maaih dauh zoux hieh guaiv mienv." 71 Yesu hnangv naaiv nor gorngv se gorngv zuqc Simon I^saa^kaa^li^otc nyei dorn, Yu^ndaatc. Maiv gunv ninh zoux wuov deix ziepc nyeic dauh sai-gorx nyei yietc dauh, nqa'haav ninh maaic Yesu.

Yo^han 7

Yesu Nyei Youz Mbuo Maiv Sienx Ninh

1 Nqa'haav Yesu youh jienv Gaa^li^li Saengv mingh. Ninh dingc hnyouv maiv mingh Yu^ndie Saengv weic zuqc ninh hiuv duqv yiem wuov zoux hlo nyei Yiutai Mienh oix lorz qangx daix ninh. 2 Wuov zanc aav lamh taux Mbiorv Liuh nyei Zipv aqv. 3 Yesu nyei youz mbuo ziouc gorngv mbuox ninh, "Gorx aah! Meih cuotv naaiv norm dorngx mingh Yu^ndie Saengv maah! Oix zuqc bun meih nyei sai-gorx mbuo buatc meih zoux mbuoqc horngh nyei sic. 4 Haaix dauh oix duqv mengh dauh, ninh maiv bingx ninh zoux nyei sic. Meih zoux jienv naaiv deix sic, oix zuqc mingh bun lungh ndiev mienh mangc meih maah!" 5 Liemh Yesu ganh nyei youz mbuo yaac maiv sienx ninh. 6 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, mv baac meih mbuo haaix norm ziangh hoc yaac mingh duqv nyei. 7 Baamh mienh maiv maaih dorngx nzorng meih mbuo mv baac ninh mbuo nzorng yie, weic zuqc yie zoux zorng-zengx gorngv ninh mbuo zoux nyei waaic sic. 8 Meih mbuo gunv mingh jiex Zipv aqv. Yie maiv gaengh mingh weic zuqc yie horpc zuqc mingh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux." 9 Yesu caux ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh corc yiem Gaa^li^li Saengv.

Yesu Mingh Jiex Mbiorv Liuh Nyei Zipv

10 Yesu nyei youz mbuo mingh jiex Zipv mi'aqv. Yesu nqa'haav mingh mv baac ninh maiv dorng zuangx mingh, kungx bingx jienv mingh hnangv. 11 Yiem wuov zipv nyei yinh gu'nyuoz, zoux hlo nyei Yiutai Mienh lorz Yesu yaac naaic mienh, "Wuov laanh mienh yiem haaix?" 12 Yiem wuov jiex zipv nyei zuangx mienh sih sungx sapv nyei gorngv Yesu. Maaih deix gorngv, "Ninh gengh zoux kuv mienh."Maaih deix gorngv, "Maiv zeiz! Ninh kungx nduov mienh hnangv." 13 Mv baac haaix dauh yaac maiv gaamv dorng zuangx gorngv taux Yesu, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic zoux hlo nyei Yiutai Mienh. 14 Jiex Zipv taux ndaamv-dingh, Yesu mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh. 15 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh mbuoqc horngh haic yaac gorngv, "Naaiv laanh mienh maiv duqv doqc sou hlang. Ninh fungc haih ndongc naaic hiuv?" 16 Yesu ziouc dau ninh mbuo, "Yie njaaux nyei waac se maiv zeiz yie ganh hnamv cuotv daaih njaaux. Se dongh paaiv yie daaih wuov dauh nyei waac. 17 Haaix dauh dingc hnyouv ei Tin-Hungh nyei eix zoux, wuov dauh ziouc hiuv duqv yie njaaux nyei waac yiem Tin-Hungh daaih fai yie ganh hnamv cuotv daaih njaaux. 18 Haaix dauh ei ninh ganh nyei za'eix hnamv cuotv daaih njaaux, wuov dauh kungx oix mienh taaih ninh hnangv. Mv baac haaix dauh oix mienh taaih paaiv ninh daaih wuov dauh, ninh kungx gorngv zien waac hnangv. Maiv haih gorngv-baeqc. 19 Mose bun leiz-latc meih mbuo maiv zeiz? Mv baac meih mbuo yaac maiv maaih yietc dauh gan leiz-latc. Meih mbuo weic haaix diuc lorz qangx daix yie?" 20 Zuangx mienh gorngv, "Mienv muoqv meih maiv nzang mbor lorh! Maaih haaix dauh oix daix meih laeh?" 21 Yesu gorngv, "Yie zoux nzunc sic meih mbuo yaac mbuoqc horngh haic. 22 Mose heuc meih mbuo tengx mienh jiex gaatv nyei leiz. (Mv baac naaiv nyungc leiz maiv zeiz yiem Mose daaih, se yiem meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv daaih.) Dingh Gong Hnoi meih mbuo yaac tengx mienh jiex gaatv nyei leiz. 23 Se gorngv meih mbuo doix Dingh Gong Hnoi tengx mienh jiex gaatv nyei leiz weic maiv oix dorngc Mose nyei leiz, wuov nyungc yie longc Dingh Gong Hnoi zorc dauh mienh longx nzengc, meih mbuo weic haaix diuc qiex jiez yie? 24 Maiv dungx mangc beih zaangc siemv, oix zuqc baengh fim nyei siemv."

Yesu Za'gengh Zoux Giduc Fai?

25 Weic naaiv maaih deix Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh gorngv, "Ninh mbuo oix daix wuov dauh mienh dongh naaiv dauh saah? 26 Mangc gaax, ninh dorng zuangx mienh gorngv waac mv baac ninh mbuo maiv gorngv yietc nyungc bun ninh. Zoux hlo nyei mienh za'gengh hiuv dingc ninh zoux Giduc mv bei? 27 Mv baac naaiv laanh mienh yiem haaix daaih mbuo hiuv nyei. Giduc yiem haaix daaih maiv maaih haaix dauh hiuv. " 28 Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh wuov zanc ninh longc qiex hlo nyei gorngv, "Meih mbuo za'gengh hiuv duqv yie yaac hiuv yie yiem haaix daaih. Yie maiv zeiz sueih yie ganh nyei eix daaih. Mv baac paaiv yie daaih wuov dauh se zien nyei. Meih mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh. 29 Mv baac yie hiuv duqv ninh nyei, weic zuqc yie yiem ninh wuov daaih, ninh yaac paaiv yie daaih." 30 Ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh haic aqv, mv baac maiv maaih haaix dauh njiec buoz zorqv weic zuqc ninh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux. 31 Yiem wuov nyei zuangx mienh corc maaih camv nyei sienx ninh. Ninh mbuo gorngv, "Giduc daaih wuov zanc ninh haih zoux duqv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc gauh camv naaiv dauh fai?"

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Paaiv Baeng Mingh Zorqv Yesu

32 Faa^li^si Mienh haiz zuangx mienh sih sungx sapv nyei gorngv Yesu nyei jauv, ninh mbuo caux sai mienh bieiv ziouc paaiv goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng mingh zorqv Yesu. 33 Yesu gorngv, "Yie aengx caux meih mbuo yiem dangh baav hnangv. Nqa'haav ziouc nzuonx taux paaiv yie daaih wuov dauh. 34 Meih mbuo oix lorz yie yaac lorz maiv buatc, weic zuqc yie mingh yiem nyei dorngx meih mbuo mingh maiv duqv." 35 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh, laanh naaic laanh, "Aa, naaiv laanh mienh oix mingh haaix mbuo cingx lorz maiv buatc? Ninh oix mingh mbuo Yiutai Mienh nzaanx mingh yiem wuov deix Janx-Gikc nyei zingh njaaux Janx-Gikc fai? 36 Ninh gorngv mbuo oix lorz ninh yaac lorz maiv buatc, yaac gorngv ninh mingh nyei dorngx mbuo mingh maiv duqv. Naaiv haaix nyungc eix leiz mv bei?"

Yungz Maengc Nyei Wuom

37 Zipv nyei nqa'haav laai wuov hnoi, se gauh hlo jiex nyei hnoi, Yesu souv jiez daaih gorngv hlo nyei, "Haaix dauh jaang nqaatv oix zuqc daaih yie naaiv hopv. 38 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, 'Haaix dauh sienx yie, yungz maengc nyei wuom ziouc yiem wuov dauh nyei hnyouv liouc cuotv daaih hnangv camv-diuh ndaaih nor.'" 39 Yesu hnangv naaiv nor gorngv se gorngv taux Singx Lingh, dongh sienx ninh nyei mienh oix duqv zipv. Mv baac wuov zanc Tin-Hungh maiv gaengh bun Singx Lingh mienh, weic zuqc Yesu maiv gaengh duqv njang-laangc.

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

40 Zuangx mienh haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, maaih deix ziouc gorngv, "Naaiv dauh za'gengh dongh mbuo zuov wuov dauh Douc Waac Mienh aqv." 41 Aengx maaih deix gorngv, "Ninh zoux Giduc aqv." Mv baac maaih deix gorngv, "Giduc fungc haih yiem Gaa^li^li daaih? 42 Ging-Sou fiev jienv gorngv, Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun yaac yiem Ndaawitv Hungh nyei buonv-mungv, Mbetc^le^hem, daaih maiv zeiz?" 43 Weic naaiv mienh ziouc laaix Yesu bun nqoi. 44 Maaih deix oix zorqv Yesu mv baac maiv maaih haaix dauh njiec buoz zorqv.

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Maiv Sienx Yesu

45 Mingh zorqv Yesu wuov deix baeng nzuonx daaih, sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh naaic ninh mbuo, "Meih mbuo zoux haaix nyungc maiv zorqv jienv ninh daaih?" 46 Wuov deix baeng dau, "Maiv maaih jiex yietc dauh mienh gorngv waac hnangv naaic dauh." 47 Faa^li^si Mienh gorngv, "Meih mbuo yaac zuqc ninh nduov mi'aqv saah? 48 Maaih haaix dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh fai Faa^li^si Mienh sienx jiex ninh nyei fai? 49 Maiv maaih lorqc. Mv baac naaiv guanh mienh maiv hiuv duqv Mose nyei Leiz-Latc ziouc zuqc Tin-Hungh zioux ninh mbuo." 50 Maaih dauh wuov deix Faa^li^si Mienh, dongh zinh ndaangc mingh lorz Yesu wuov dauh Ni^ko^nde^matv, naaic, 51 "Ei mbuo nyei leiz, mbuo maiv gaengh haiz mienh gorngv, maiv hiuv duqv ninh nyei gorn-baengx, mbuo haih dingc ninh nyei zuiz fai?" 52 Ninh mbuo dau, "Wuov nyungc meih yaac yiem Gaa^li^li daaih? Dimv mangc Ging-Sou maah! Meih ziouc hiuv duqv maiv maaih yietc dauh douc waac mienh yiem Gaa^li^li cuotv daaih niaa." 53 Jiex zipv nyei wuic nzaanx, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei biauv.

Yo^han 8

M'sieqv Dorn Hienx Nqox Zuqc Mienh Zorqv Daaih

1 Mv baac Yesu mingh wuov Ga'lanv Mbong. 2 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, Yesu aengx mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Zuangx mienh daaih gapv zunv ninh wuov. Ninh ziouc zueiz jienv njaaux ninh mbuo. 3 Maaih deix njaaux leiz nyei fin-saeng caux Faa^li^si Mienh dorh dauh hienx jienv nqox zorqv daaih nyei m'sieqv dorn, bun ninh souv jienv zuangx mienh nyei nza'hmien. 4 Ninh mbuo gorngv mbuox Yesu, "Fin-Saeng aah! Naaiv dauh m'sieqv dorn hienx jienv nqox wuov zanc mienh zorqv daaih. 5 Mose nyei Leiz-Latc hatc mbuo oix zuqc longc la'bieiv zong naaiv nyungc mienh daic. Meih ni? Hnangv haaix nor gorngv?" 6 Ninh mbuo hnangv naaiv nor naaic se oix nduov Yesu gorngv dorngc ziouc haih lorz gorn-baengx gox ninh. Mv baac Yesu ndoqv njiec longc buoz-ndoqv fiev ga'ndiev ndau. 7 Wuov deix mienh maiv dingh liouh nyei naaic. Yesu ziouc cau jiez daaih gorngv mbuox ninh mbuo, "Meih mbuo haaix dauh maiv baamz jiex zuiz, gunv zorqv la'bieiv zong ndaangc maah!" 8 Gorngv liuz, Yesu aengx ndoqv njiec longc buoz-ndoqv fiev ndau. 9 Ninh mbuo haiz Yesu hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc zoqc dauh zoqc dauh nyei cuotv. Gauh gox wuov deix cuotv ndaangc, cuotv nzengc aqv. Kungx Yesu ganh yiem wuov hnangv. Mv baac wuov dauh m'sieqv dorn corc souv jienv wuov nyei. 10 Yesu aengx cau jiez daaih naaic wuov dauh m'sieqv dorn, "Dorc aah! Wuov deix mienh jiex haaix nzengc mi'aqv. Maiv maaih haaix dauh dingc meih nyei zuiz?" 11 Wuov dauh m'sieqv dorn dau, "Domh Gorx aah! Maiv maaih haaix dauh aqv." Yesu gorngv, "Yie yaac maiv dingc meih nyei zuiz. Gunv mingh aqv. Yangh naaiv jiex maiv dungx aengx baamz zuiz oc."

Yesu Se Njang Ziux Baamh Gen

12 Yesu aengx njaaux zuangx mienh. Ninh gorngv, "Yie se njang ziux baamh gen. Haaix dauh gan yie, wuov dauh yietc liuz maiv zuqc yangh hmuangx gu'nyuoz, zungv duqv njang ziux ninh nyei maengc." 13 Faa^li^si Mienh aengx gorngv, "Meih tengx meih ganh zoux zorng-zengx, meih gorngv nyei waac se maiv zien." 14 Yesu dau, "Maiv gunv yie tengx yie ganh zoux zorng-zengx, yie nyei waac za'gengh zien nyei, weic zuqc yie hiuv duqv yie yiem haaix daaih yaac hiuv duqv yie oix mingh haaix. Mv baac meih mbuo maiv hiuv duqv yie yiem haaix daaih yaac oix mingh haaix. 15 "Meih mbuo ei baamh mienh nyei za'eix siemv mienh. Yie maiv siemv haaix dauh. 16 Mv baac se gorngv yie siemv mienh nor, yie siemv duqv horpc, weic zuqc maiv zeiz yie ganh siemv. Zaangc Diex paaiv yie daaih yaac caux yie siemv. 17 Meih mbuo ganh nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv, 'Maaih i laanh mienh zoux zorng-zengx, gorngv nyei waac doix nor, sienx duqv aqv.' 18 Yie tengx yie ganh zoux zorng-zengx. Aengx maaih yie nyei Die, dongh paaiv yie daaih wuov dauh, yaac tengx yie zoux zorng-zengx." 19 Ninh mbuo naaic, "Meih nyei die yiem haaix?" Yesu dau, "Meih mbuo maiv hiuv yie, yaac maiv hiuv yie nyei Die. Se gorngv meih mbuo hiuv duqv yie nor, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie nyei Die." 20 Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, nitv mienh fongc horc nyaanh wuov deix faang nyei dorngx njaaux mienh wuov zanc, ninh gorngv naaiv deix waac. Yaac maiv maaih haaix dauh zorqv ninh weic zuqc ninh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux.

Yie Mingh Nyei Dorngx Meih Mbuo Mingh Maiv Duqv

21 Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, "Yie oix mingh aqv. Meih mbuo oix lorz yie, mv baac meih mbuo daic meih mbuo corc maaih jienv zuiz nyei. Yie mingh nyei dorngx meih mbuo maiv haih mingh." 22 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh gorngv, "Ninh oix daix ninh ganh daic fai? Weic zuqc ninh gorngv ninh mingh nyei dorngx mbuo mingh maiv duqv." 23 Yesu mbuox ninh mbuo, "Meih mbuo benx lungh ndiev nyei, yie benx tin-dorngh nyei. Meih mbuo guei baamh gen, yie maiv guei baamh gen. 24 Weic naaiv yie gorngv mbuox jiex meih mbuo, taux daic wuov zanc meih mbuo corc maaih jienv zuiz nyei. Se gorngv meih mbuo maiv sienx yie zoux dongh yie gorngv yie zoux wuov dauh nor, meih mbuo daic mv baac corc maaih jienv zuiz nyei." 25 Ninh mbuo naaic Yesu, "Meih dongh haaix dauh laeh?" Yesu dau, "Zinh ndaangc yie mbuox jiex meih mbuo yie dongh haaix dauh, yie se dongh wuov dauh aqv. 26 Yie aengx maaih camv-nyungc jauv gorngv meih mbuo, dingc meih mbuo nyei zuiz. Mv baac paaiv yie daaih wuov dauh se zien nyei. Yie haiz ninh gorngv jiex nyei waac, yie yaac gorngv mbuox baamh mienh." 27 Wuov deix mienh maiv mengh baeqc Yesu gorngv taux Zaangc Diex. 28 Yesu ziouc gorngv, "Meih mbuo liepc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, faaux hlang wuov zanc, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se yietc liuz ziangh jienv wuov dauh.Wuov zanc meih mbuo ziouc hiuv duqv yie maiv zeiz sueih eix zoux haaix nyungc. Zaangc Diex njaaux yie hnangv haaix nor gorngv, yie ziouc hnangv wuov nor gorngv. 29 Paaiv yie daaih wuov dauh yaac caux yie yiem. Ninh maiv guangc bun yie ganh yiem weic zuqc yie zanc-zanc zoux horpc ninh nyei hnyouv." 30 Mienh camv nyei haiz Yesu gorngv naaiv deix waac ziouc sienx ninh.

Apc^laa^ham Nyei Zeiv-Fun

31 Yesu gorngv mbuox sienx ninh wuov deix Yiutai Mienh, "Se gorngv meih mbuo zanc-zanc ei jienv yie njaaux nyei waac zoux, meih mbuo za'gengh zoux yie nyei sai-gorx. 32 Meih mbuo ziouc hiuv duqv zien leiz. Zien leiz yaac oix bungx nqoi meih mbuo." 33 Ninh mbuo dau, "Yie mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun, yietc liuz maiv tengx haaix dauh zoux jiex nouh. Wuov nyungc, meih fungc gorngv yie mbuo duqv bungx nqoi?" 34 Yesu dau ninh mbuo, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh baamz zuiz, wuov dauh zoux zuiz nyei nouh. 35 Zoux nouh nyei mienh maiv haih yietc liuz caux biauv-ziouv yiem. Kungx cien dorn duqv yietc liuz yiem hnangv. 36 Se gorngv Tin-Hungh nyei Dorn bungx nqoi meih mbuo, meih mbuo za'gengh benx bungx nqoi nyei mienh. 37 Yie hiuv duqv meih mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Mv baac meih mbuo corc oix daix yie weic zuqc yie njaaux nyei leiz meih mbuo maiv muangx. 38 Yie gorngv nyei se yiem Zaangc Diex wuov buatc jiex nyei sic. Meih mbuo zoux nyei se meih mbuo nyei die mbuox meih mbuo zoux." 39 Ninh mbuo dau, "Yie mbuo nyei die se Apc^laa^ham." Yesu aengx dau ninh mbuo, "Se gorngv meih mbuo za'gengh zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun nor, meih mbuo zoux nyei sic ziouc hnangv Apc^laa^ham zoux nyei. 40 Yie kungx gorngv dongh yie haiz Tin-Hungh gorngv jiex nyei zien leiz mbuox meih mbuo, mv baac meih mbuo oix daix yie. Apc^laa^ham maiv hnangv naaic zoux. 41 Meih mbuo kungx zoux hnangv meih mbuo nyei Die nor zoux." Ninh mbuo dau, "Yie mbuo se maiv zeiz gu'nguaaz-toi. Yie mbuo maaih nduqc dauh die hnangv, se Tin-Hungh."

Mienv Nyei Hungh Nyei Zeiv-Fun

42 Yesu gorngv mbuox ninh mbuo, "Se gorngv Tin-Hungh za'gengh zoux meih mbuo nyei Die nor, meih mbuo ziouc hnamv yie weic zuqc yie yiem ninh daaih, ih zanc yie yiem naaiv. Yie maiv zeiz ei yie ganh nyei eix daaih. Ninh paaiv yie daaih. 43 Meih mbuo weic haaix diuc maiv mengh baeqc yie gorngv nyei waac? Se weic zuqc meih mbuo maiv haih muangx yie nyei doz. 44 Meih mbuo nyei die se mienv nyei hungh. Meih mbuo kungx oix ei jienv meih mbuo nyei die nyei eix zoux hnangv. Yiem gorn wuov ninh m'daaih daix mienh. Ninh yietc liuz maiv a'hneiv zien leiz, weic zuqc yiem ninh ganh maiv maaih zien leiz. Ninh gorngv-baeqc weic zuqc ninh ei ninh ganh nyei fiem-fingx m'daaih gorngv-baeqc. Ninh kungx gorngv-baeqc hnangv yaac zoux gorngv-baeqc nyei die. 45 Mv baac yie gorngv zien nyei, meih mbuo cingx daaih maiv sienx yie. 46 Meih mbuo haaix dauh haih zaah duqv cuotv yie maaih zuiz? Wuov nyungc, se gorngv yie gorngv zien leiz, meih mbuo weic haaix diuc maiv sienx yie? 47 Haaix dauh yiem Tin-Hungh daaih, wuov dauh zungv muangx Tin-Hungh nyei waac. Meih mbuo maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih cingx daaih maiv muangx ninh nyei waac."

Yesu Yiem Ndaangc Apc^laa^ham

48 Wuov deix Yiutai Mienh dau Yesu, "Naaiv yie mbuo gorngv duqv zuqc nyei saah? Yie mbuo gorngv meih se Saa^maa^lie Janx yaac maaih mienv yiem meih nyei sin." 49 Yesu dau, "Yie maiv zeiz maaih mienv yiem yie nyei sin. Yie taaih yie nyei Die, mv baac meih mbuo mangc piex yie. 50 Yie maiv zeiz lorz mienh taaih yie, mv baac maaih dauh tengx yie lorz, yaac dongh naaiv dauh oix tengx yie siemv. 51 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh ei jienv yie njaaux nyei waac zoux, wuov dauh yietc liuz maiv daic." 52 Yiutai Mienh gorngv mbuox ninh, "Ih zanc yie mbuo za'gengh hiuv duqv meih maaih mienv yiem meih nyei sin. Apc^laa^ham daic mi'aqv. Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh yaac daic nzengc mi'aqv. Mv baac meih gorngv haaix dauh ei jienv meih njaaux nyei waac zoux, wuov dauh yietc liuz maiv daic. 53 Mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, zungv daic mi'aqv. Meih zoux gauh hlo jiex ninh fai? Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh yaac daic mi'aqv. Meih gorngv meih ganh zoux haaix dauh?" 54 Yesu dau ninh mbuo, "Se gorngv yie ganh taaih yie ganh nor, naaiv maiv maaih haaix nyungc eix leiz. Taaih yie wuov dauh se yie nyei Die, dongh meih mbuo gorngv zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh wuov dauh. 55 Meih mbuo yietc liuz maiv hiuv duqv ninh, mv baac yie hiuv duqv ninh nyei. Se gorngv yie gorngv yie maiv hiuv duqv ninh nor, yie ziouc hnangv meih mbuo nor gorngv-baeqc. Mv baac yie hiuv duqv ninh, yaac ei jienv ninh nyei waac zoux. 56 Meih mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, a'hneiv oix duqv buatc yie daaih nyei hnoi-nyieqc. Ninh duqv buatc liuz ziouc orn-lorqc haic." 57 Ninh mbuo aengx gorngv ninh, "Aa, meih zungv maiv gaengh duqv hmz ziepc hnyangx. Meih buatc jiex Apc^laa^ham nyei?" 58 Yesu dau, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, Apc^laa^ham maiv gaengh cuotv seix, yie zungv yiem nyei." 59 Ninh mbuo haiz naaiv deix waac ziouc zorqv la'bieiv oix zong ninh, mv baac ninh bingx jienv cuotv zaangc Tin-Hungh nyei biauv mi'aqv.

Yo^han 9

Yesu Zorc Longx Dauh Yiem-Toi M'zing Maengh Nyei Mienh

1 Yesu yangh jienv jauv mingh, buatc dauh yiem-toi m'zing maengh nyei mienh. 2 Sai-gorx mbuo naaic Yesu, "Sai-Diex aah! Naaiv dauh mienh cuotv seix daaih m'zing maengh se laaix ninh ganh nyei zuiz fai laaix ninh nyei diex maac nyei zuiz?" 3 Yesu dau, "Ninh m'zing maengh maiv zeiz laaix ninh ganh nyei zuiz fai ninh diex maac nyei zuiz. Ninh nyei m'zing maengh se weic bun Tin-Hungh zoux nyei sic yiem naaiv dauh mienh nyei sin biux mengh cuotv daaih. 4 Maiv gaengh hmuangx, mbuo oix zuqc zoux paaiv yie daaih wuov dauh nyei gong. Hmuangx yietv taux, maiv maaih haaix dauh zoux duqv gong. 5 Yie corc yiem jienv baamh gen nyei ziangh hoc yie zoux njang ziux baamh gen." 6 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, ninh tuiv wuom-nzuih wuov ndau, caix benx wuom-bamc daaih, nzaatv jienv wuov dauh mienh nyei m'zing, 7 mbuox ninh, "Mingh wuov norm Si^lo^am Wuom-Domh nzaaux oc."(Si^lo^am wuov norm mbuox nyei eix leiz se "Paaiv Mingh.") Wuov dauh mienh mingh nzaaux liuz, nzuonx daaih ziouc mangc duqv buatc aqv. 8 Ninh nyei laangz zaangc mienh caux aah loc buatc ninh tov nyaanh wuov deix, laanh naaic laanh, "Naaiv dauh mienh dongh aah loc zueiz jienv tov nyaanh wuov dauh maiv zeiz?" 9 Maaih deix gorngv, "Zeiz nyei, dongh naaiv dauh aqv."Maaih deix gorngv, "Maiv zeiz. Se hnangv ninh hnangv." Wuov dauh mienh ganh ziouc gorngv, "Zeiz nyei. Dongh yie aqv." 10 Wuov deix mienh ziouc naaic ninh, "Aav, wuov nyungc meih nyei m'zing hnangv haaix nor haih longx, mangc duqv buatc?" 11 Ninh dau, "Maaih dauh mienh, mbuox heuc Yesu, caix wuom-bamc nzaatv yie nyei m'zing aengx heuc yie mingh Si^lo^am Wuom-Domh nzaaux. Yie ziouc mingh. Nzaaux liuz, mangc duqv buatc daaih aqv." 12 Wuov deix mienh aengx naaic, "Wuov dauh mienh yiem haaix?" Ninh gorngv, "Yie maiv hiuv."

Faa^li^si Mienh Zaah Naaic M'zing Longx Wuov Dauh Mienh

13 Ninh mbuo ziouc dorh m'zing maengh longx daaih wuov dauh mienh mingh Faa^li^si Mienh wuov. 14 Dongh Yesu caix wuom-bamc tengx ninh nzaatv jienv m'zing njang daaih wuov hnoi se Dingh Gong Hnoi. 15 Wuov deix Faa^li^si Mienh yaac naaic ninh, "Meih nyei m'zing hnangv haaix nor haih longx, mangc duqv buatc?" Ninh gorngv, "Yesu zorqv wuom-bamc nzaatv yie nyei m'zing. Yie nzaaux liuz ziouc mangc duqv buatc daaih aqv." 16 Maaih deix Faa^li^si Mienh gorngv, "Tengx m'zing mangc duqv buatc wuov dauh mienh maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih, weic zuqc ninh maiv ei Dingh Gong Hnoi nyei leiz zoux." Mv baac maaih deix gorngv, "Baamz zuiz nyei mienh hnangv haaix nor haih zoux naaiv deix mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc?"Hnangv naaic ninh mbuo ziouc bun nqoi mi'aqv. 17 Faa^li^si Mienh aengx naaic nzunc wuov dauh mienh, "Ninh tengx meih nyei m'zing longx, haih mangc duqv buatc. Wuov nyungc, meih gorngv ninh se haaix nyungc mienh?" Wuov dauh mienh dau, "Ninh zoux dauh douc waac mienh." 18 Zoux hlo nyei Yiutai Mienh corc maiv sienx ninh zinh ndaangc m'zing maengh, ih zanc haih mangc duqv buatc. Ninh mbuo ziouc heuc ninh nyei diex maac daaih 19 naaic ninh mbuo, "Naaiv dauh mienh meih mbuo nyei dorn? Meih mbuo gorngv ninh yiem-toi m'zing maengh dongh naaiv dauh fai? Wuov nyungc, ninh ih zanc hnangv haaix nor haih mangc duqv buatc?" 20 Wuov dauh mienh nyei diex maac dau, "Yie mbuo hiuv duqv ninh zoux yie mbuo nyei dorn, yaac hiuv duqv ninh cuotv seix daaih m'zing maengh mi'aqv. 21 Mv baac yie mbuo maiv hiuv duqv ninh hnangv haaix nor haih mangc duqv buatc, yaac maiv hiuv duqv haaix dauh zorc ninh nyei m'zing njang. Meih mbuo ganh naaic gaax ninh maah! Ninh hlo aqv. Ninh ganh haih gorngv ninh ganh nyei jauv." 22 Ninh nyei diex maac hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh mbuo gamh nziex zoux hlo nyei Yiutai Mienh. Zoux hlo nyei wuov deix zungv gorngv liuz, haaix dauh nyiemc Yesu zoux Giduc, ninh mbuo oix zunc cuotv wuic dorngh. 23 Weic naaiv ninh nyei diex maac cingx daaih gorngv, "Ninh hlo aqv. Meih mbuo naaic gaax ninh ganh maah!" 24 Faa^li^si Mienh heuc m'zing maengh zorc longx wuov dauh mienh aengx daaih da'nyeic nzunc yaac mbuox ninh, "Meih oix zuqc dorng jienv Tin-Hungh laengz meih kungx gorngv zien hnangv.Yie mbuo hiuv duqv zorc meih nyei m'zing wuov dauh se zuiz-mienh aqv." 25 Wuov dauh mienh dau, "Ninh zoux zuiz-mienh zeiz fai maiv zeiz, yie maiv hiuv. Yie kungx hiuv duqv yietc nyungc hnangv. Zinh ndaangc yie m'zing maengh, ih zanc yie haih mangc duqv buatc." 26 Ninh mbuo aengx naaic, "Ninh zoux haaix nyungc bun meih? Ninh hnangv haaix nor zorc meih nyei m'zing longx, mangc duqv buatc?" 27 Ninh dau, "Yie mbuox jiex meih mbuo, meih mbuo yaac maiv muangx. Meih mbuo weic haaix diuc aengx oix muangx nzunc? Meih mbuo yaac oix zoux ninh nyei sai-gorx fai?" 28 Ninh mbuo ziouc gorngv doqc ninh. Ninh mbuo gorngv, "Meih zoux wuov dauh lov nyei sai-gorx. Yie mbuo zoux Mose nyei sai-gorx. 29 Yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh caux Mose gorngv waac. Mv baac wuov dauh lov yie mbuo liemh maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih." 30 Wuov dauh mienh dau, "Naaiv za'gengh mbuoqc horngc haic. Meih mbuo maiv hiuv duqv ninh yiem haaix daaih. Mv baac ninh zorc yie nyei m'zing mangc duqv buatc. 31 Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh maiv muangx baamz zuiz mienh nyei waac. Mv baac haaix dauh taaih Tin-Hungh, ei jienv ninh nyei eix zoux, ninh muangx wuov dauh. 32 Yiem zeix lungh zeix ndau cuotv daaih taux ih zanc, maiv maaih haaix dauh haiz jiex maaih haaix dauh zorc yiem-toi m'zing maengh nyei mienh longx, haih mangc duqv buatc. 33 Se gorngv naaiv dauh mienh maiv zeiz yiem Tin-Hungh daaih nor, ninh maiv haih zoux haaix nyungc." 34 Zoux hlo nyei wuov deix dau, "Meih zuiz-mienh cuotv seix daaix jienv zuiz hlo daaih, mv baac meih oix njaaux yie mbuo?"Ninh mbuo ziouc zunc ninh cuotv wuic dorngh mi'aqv.

Mienh Maaih Zuiz Yesu Beiv M'zing Maengh

35 Yesu haiz gorngv ninh mbuo zunc naaiv dauh mienh cuotv wuic dorngh. Ninh ziouc mingh lorz buatc yaac naaic ninh, "Meih sienx Baamh Mienh nyei Dorn fai?" 36 Wuov dauh mienh dau, "Domh Gorx aah! Ninh dongh haaix dauh? Tov meih mbuox yie oc. Yie ziouc haih sienx ninh." 37 Yesu gorngv mbuox ninh, "Meih buatc jiex ninh nyei. Dongh ih zanc caux meih gorngv waac wuov dauh." 38 Wuov dauh mienh gorngv, "Ziouv aah! Yie sienx aqv." Ninh ziouc gueic njiec baaix Yesu. 39 Yesu gorngv, "Yie njiec baamh gen weic siemv zuiz, bun m'zing maengh nyei mienh haih mangc duqv buatc, yaac bun mangc duqv buatc wuov deix m'zing maengh mingh." 40 Maaih deix Faa^li^si Mienh caux Yesu yiem wuov haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv ziouc naaic, "Hnangv naaic, yie mbuo yaac m'zing maengh nyei fai?" 41 Yesu dau, "Se gorngv meih mbuo m'zing maengh nor, meih mbuo maiv maaih zuiz aqv. Mv baac meih mbuo gorngv, 'Yie mbuo mangc duqv buatc nyei.' Hnangv naaic meih mbuo corc maaih zuiz nyei."

Yo^han 10

Ba'gi Yungh Laatc Nyei Waac-Beiv

1 Yesu gorngv, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh bieqc ba'gi yungh laatc, maiv yangh laatc gaengh bieqc, kungx nyorng yangh ganh norm dorngx bieqc, ninh zoux janx-zaqc nimc yungh, caangv yungh hnangv. 2 Mv baac yangh gaengh bieqc wuov dauh se goux ba'gi yungh nyei mienh. 3 Zuov gaengh nyei mienh tengx ninh koi gaengh. Ba'gi yungh yaac muangx ninh nyei qiex. Ninh ei dauh dauh ba'gi yungh nyei mbuox ziaaux, ziouc dorh ninh mbuo cuotv laatc mingh. 4 Bungx ninh ganh nyei ba'gi yungh cuotv nzengc daaih, ninh mingh ndaangc. Ba'gi yungh yaac gan jienv ninh mingh weic zuqc ninh mbuo zieqv duqv ninh nyei qiex. 5 Ganh dauh mienh yungh maiv gan. Kungx oix biaux hnangv, weic zuqc zieqv maiv duqv ninh nyei qiex." 6 Yesu gorngv naaiv diuh waac-beiv mbuox ninh mbuo mv baac ninh mbuo maiv mengh baeqc eix leiz.

Yesu Se Goux Ba'gi Yungh Longx Nyei Ziouv

7 Yesu ziouc aengx gorngv mbuox ninh mbuo, "Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie se naaiv deix ba'gi yungh nyei laatc gaengh. 8 Daaih ndaangc yie wuov deix yietc zungv zoux janx-zaqc nimc yungh, caangv yungh hnangv. Mv baac ba'gi yungh maiv muangx ninh mbuo. 9 Yie se laatc gaengh. Haaix dauh yangh yie naaiv dauh gaengh bieqc oix duqv njoux yaac bieqc bieqc cuotv-cuotv lorz nyanc. 10 Janx-zaqc daaih kungx oix nimc, oix daix, oix mietc, mv baac yie daaih weic bun baamh mienh duqv ziangh maengc, zungv oix bun ninh mbuo duqv dunh yunh nyei maengc. 11 "Yie se goux ba'gi yungh longx nyei ziouv. Goux ba'gi yungh longx wuov dauh nyunc weic ba'gi yungh siev ninh nyei maengc. 12 Cingv daaih nyei gong-mienh maiv zeiz zien goux ba'gi yungh nyei ziouv. Ba'gi yungh yaac maiv zeiz ninh ganh nyei. Buatc hieh juv daaih ziouc guangc jienv biaux. Hieh juv ziouc betv, haeqv ba'gi yungh guanh biaux nzaanx nzengc. 13 Cingv daaih nyei gong-mienh biaux mi'aqv, weic zuqc mienh cingv ninh hnangv, ninh maiv nzauh yungh. 14 "Yie se goux ba'gi yungh longx nyei ziouv. Yie hiuv duqv yie nyei ba'gi yungh, yie nyei ba'gi yungh yaac hiuv duqv yie, 15 hnangv Zaangc Diex hiuv duqv yie, yie yaac hiuv duqv Zaangc Diex. Yie yaac weic naaiv deix yungh siev yie nyei maengc. 16 Yie aengx ganh maaih ba'gi yungh, se maiv zeiz yiem naaiv norm laatc nyei ba'gi yungh. Yie oix zuqc dorh ninh mbuo daaih. Ninh mbuo ziouc muangx yie nyei qiex, yaac caux naaiv deix benx yietc guanh, maaih yietc dauh ziouv goux ninh mbuo hnangv. 17 "Zaangc Diex hnamv yie weic zuqc yie siev yie ganh nyei maengc daic. Yie siev yie nyei maengc weic aengx duqv maengc nzuonx. 18 Maiv maaih haaix dauh zorqv yie nyei maengc, yie ganh siev yie nyei maengc. Yie maaih leiz siev yie nyei maengc yaac maaih leiz aengx duqv yie nyei maengc nzuonx. Yie nyei Die paaiv yie hnangv naaiv nor zoux." 19 Laaix naaiv deix waac Yiutai Mienh aengx bun nqoi mi'aqv. 20 Maaih camv nyei gorngv, "Ninh zuqc mienv muoqv. Ninh butv ndin mi'aqv. Muangx ninh nyei waac zoux haaix nyungc laeh!" 21 Mv baac maaih deix gorngv, "Haaix dauh zuqc mienv muoqv maiv haih gorngv naaiv nyungc waac lorqc. Mienv haih bun m'zing maengh nyei mienh mangc duqv buatc nyei?"

Yiutai Mienh Nqemh Yesu

22 Wuov zanc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Houc Zaangc Tin-Hungh nyei Biauv nyei Zipv se dong-gen hnoi. 23 Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, Saa^lo^morn nyei bingx laangh dorngx, jiex mingh jiex daaih nyei. 24 Yiutai Mienh daaih gapv zunv ninh wuov yaac naaic, "Meih oix bun yie mbuo hnyouv lunc taux haaix zanc? Se gorngv meih za'gengh Giduc, mbuox zaqc yie mbuo maah!" 25 Yesu dau, "Yie mbuox jiex meih mbuo, meih mbuo yaac maiv sienx ni! Yie dengv yie nyei Die nyei mbuox zoux mbuoqc horngh nyei sic. Wuov deix sic tengx yie zoux zorng-zengx. 26 Mv baac meih mbuo maiv sienx weic zuqc meih mbuo maiv zeiz yie nyei ba'gi yungh. 27 Yie nyei ba'gi yungh muangx yie nyei qiex. Yie yaac hiuv duqv ninh mbuo, ninh mbuo yaac gan jienv yie mingh. 28 Yie bun ninh mbuo maaih yietc liuz nyei maengc, yietc liuz maiv zuqc daic. Ninh mbuo yiem yie nyei buoz, maiv maaih haaix dauh haih caangv duqv cuotv. 29 Yie nyei Die zorqv ninh mbuo jiu bun yie. Die yaac gauh hlo jiex maanc muotc. Ninh mbuo yiem yie nyei Die nyei buoz, maiv maaih haaix dauh haih caangv duqv cuotv. 30 Yie caux yie nyei Die benx yietc dauh hnangv." 31 Yiutai Mienh aengx zorqv la'bieiv oix zong Yesu haic aqv. 32 Yesu mbuox ninh mbuo, "Yie ei yie nyei Die paaiv yie zoux kuv sic camv nyei bun meih mbuo buatc. Laaix haaix nzunc kuv sic meih mbuo zorqv la'bieiv oix zong yie daic?" 33 Ninh mbuo dau, "Yie mbuo maiv zeiz laaix meih zoux nyei kuv sic oix zong meih, se laaix meih ki Tin-Hungh. Meih se baamh mienh hnangv mv baac ceng meih ganh zoux Tin-Hungh." 34 Yesu dau, "Meih mbuo ganh nyei Leiz-Latc fiev jienv gorngv naaiv joux waac maiv zeiz? 'Yie gorngv, meih mbuo se zienh.' 35 Mbuo hiuv duqv Ging-Sou nyei waac yietc liuz maiv haih goiv yienc. Se gorngv zipv Tin-Hungh nyei waac wuov deix mienh Tin-Hungh heuc zienh nor, 36 wuov nyungc, Zaangc Diex ginv daaih paaiv njiec baamh gen wuov dauh ni? Yie gorngv yie zoux Tin-Hungh nyei Dorn, meih mbuo weic haaix diuc gorngv yie ki Tin-Hungh? 37 Se gorngv yie maiv ei yie nyei Die nyei za'eix zoux nor, maiv dungx sienx yie. 38 Mv baac se gorngv yie ei jienv zoux, maiv gunv meih mbuo maiv sienx yie, meih mbuo corc oix zuqc sienx yie zoux nyei sic. Meih mbuo ziouc haih hiuv duqv Zaangc Diex yiem yie gu'nyuoz. Yie yaac yiem Zaangc Diex gu'nyuoz." 39 Wuov deix mienh aengx oix zorqv Yesu, mv baac Yesu yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev biaux cuotv mi'aqv. 40 Yesu aengx nzuonx wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih, dongh zinh ndaangc Yo^han tengx mienh jiex wuom nyei leiz wuov norm dorngx, yiem caamx wuov. 41 Maaih mienh camv nyei daaih lorz ninh. Ninh mbuo gorngv, "Yo^han maiv zoux jiex haaix nyungc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. Mv baac Yo^han gorngv haaix nyungc taux naaiv laanh mienh yietc zungv se zien nyei." 42 Yiem wuov maaih mienh camv nyei ziouc sienx Yesu.

Yo^han 11

Laa^saa^latv Guei Seix Mi'aqv

1 Maaih dauh mienh, mbuox heuc Laa^saa^latv, butv baengc mi'aqv. Ninh yiem Mbe^taa^ni Laangz, dongh Maa^li^yaa caux ninh nyei dorc, Maataa, yiem wuov norm laangz. 2 (Naaiv dauh Maa^li^yaa se dongh longc ndaang nyei youh dox Ziouv nyei zaux, yaac longc ninh ganh nyei mba'biei sortv. Butv baengc wuov dauh Laa^saa^latv se Maa^li^yaa nyei nauz.) 3 Maataa mbuo i muoz-sieqv ziouc bun waac mingh mbuox Yesu, "Ziouv aah! Dongh meih hnamv wuov dauh butv baengc mi'aqv." 4 Yesu haiz naaiv deix waac ninh gorngv, "Laa^saa^latv butv naaiv norm baengc mv baac setv mueiz ninh maiv daic. Ninh butv weic bun mienh taaih Tin-Hungh. Naaiv norm baengc yaac oix bun mienh taaih Tin-Hungh nyei Dorn." 5 Yesu hnamv haic Maataa mbuo i muoz-sieqv caux Laa^saa^latv. 6 Ninh haiz mienh gorngv Laa^saa^latv butv jienv baengc, ninh corc yiem ninh yiem wuov norm dorngx i hnoi liuz 7 cingx daaih gorngv mbuox ninh nyei sai-gorx, "Mbuo aengx mingh Yu^ndie Saengv aqv." 8 Sai-gorx mbuo dau, "Sai-Diex aah! Jiex daaih maiv gaengh maaih mbu'ziex hnoi, yiem wuov nyei Yiutai Mienh oix zorqv la'bieiv zong meih niaa. Meih corc aengx oix mingh wuov?" 9 Yesu dau, "Yietc hnoi maaih ziepc nyeic norm ziangh hoc nyei njang maiv zeiz? Haaix dauh lungh hnoi zanc yangh jauv, ninh maiv ndiqv zuqc ndorpc weic zuqc ninh mangc duqv buatc baamh gen nyei njang. 10 Mv baac se gorngv ninh lungh muonz zanc yangh jauv nor, ninh ndiqv zuqc ndorpc weic zuqc maiv maaih njang ziux ninh." 11 Yesu hnangv naaiv nor gorngv liuz ninh aengx gorngv, "Mbuo nyei doic Laa^saa^latv m'njormh mi'aqv, mv baac yie oix mingh heuc ninh nyie daaih." 12 Sai-gorx mbuo dau, "Ziouv aah! Se gorngv ninh m'njormh nor, ninh haih longx nyei." 13 Yesu gorngv nyei eix leiz se Laa^saa^latv daic mi'aqv. Mv baac sai-gorx mbuo laaic Laa^saa^latv kungx m'njormh hnangv. 14 Yesu ziouc gorngv zaqc mbuox ninh mbuo, "Laa^saa^latv daic mi'aqv. 15 Mv baac weic tengx meih mbuo sienx yie, yie a'hneiv yie maiv duqv caux ninh yiem. Mbuo mingh ninh wuov orqc?" 16 Tomatv, dongh mienh heuc Sung-Gu'nguaaz wuov dauh, gorngv mbuox yiem wuov nyei sai-gorx, "Mbuo lomh nzoih gan jienv Sai-Diex mingh orqc? Mbuo ziouc duqv caux ninh daic."

Yesu Bun Daic Mingh Nyei Mienh Aengx Nangh Daaih

17 Yesu mingh taux Mbe^taa^ni Laangz wuov zanc, haiz mienh gorngv Laa^saa^latv zangx jienv duqv biei hnoi aqv. 18 Mbe^taa^ni Laangz leih Ye^lu^saa^lem Zingh buo gilo jauv nyei dorngx. 19 Yiutai Mienh camv nyei daaih mangc Maataa caux Maa^li^yaa, tengx ninh mbuo jaiv nzauh weic zuqc ninh mbuo nyei nauz daic. 20 Maataa haiz gorngv Yesu daaih aqv, ninh ziouc cuotv mingh zipv. Mv baac Maa^li^yaa corc yiem wuov biauv. 21 Maataa gorngv mbuox Yesu, "Ziouv aah! Se gorngv meih yiem naaiv nor, yie nyei nauz maiv daic. 22 Mv baac, yie hiuv duqv ih zanc meih tengx Tin-Hungh tov haaix nyungc, Tin-Hungh oix bun wuov nyungc meih." 23 Yesu gorngv mbuox ninh, "Meih nyei nauz aengx oix nangh daaih." 24 Maataa dau, "Zeiz nyei, yie hiuv duqv taux nqa'haav laai wuov hnoi, zuangx mienh nangh daaih wuov zanc, ninh yaac aengx nangh daaih." 25 Yesu gorngv mbuox ninh, "Yie se dongh bun mienh nangh daaih maaih maengc ziangh wuov dauh. Haaix dauh sienx yie, maiv gunv ninh daic mingh, ninh aengx oix nangh daaih. 26 Haaix dauh ziangh jienv yaac sienx yie, wuov dauh yietc liuz maiv daic. Naaiv meih sienx nyei fai?" 27 Maataa dau, "Ziouv aah! Yie sienx nyei. Yie sienx meih za'gengh Giduc, Tin-Hungh nyei Dorn, dongh oix njiec daaih yiem naaiv baamh gen wuov dauh."

Yesu Nyiemv

28 Maataa hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh nzuonx mingh bingx jienv mbuox ninh nyei nziez, Maa^li^yaa, "Sai-Diex taux daaih aqv. Ninh yaac heuc meih." 29 Maa^li^yaa haiz naaiv deix waac ziouc siepv-siepv nyei jiez sin mingh Yesu wuov. 30 Wuov zanc Yesu maiv gaengh bieqc laangz, corc yiem Maataa buangh ninh wuov norm dorngx. 31 Caux Maa^li^yaa yiem biauv tengx ninh jaiv nzauh wuov deix mienh, buatc Maa^li^yaa huaang jienv jiez sin cuotv, ninh mbuo ziouc gan jienv mingh, laaic ninh mingh wuov zouv nyiemv mv bei. 32 Maa^li^yaa mingh taux Yesu wuov, yietv buatc ziouc gueic njiec ninh nyei zaux ga'hlen gorngv, "Ziouv aah! Se gorngv meih yiem naaiv, yie nyei nauz maiv daic." 33 Yesu buatc Maa^li^yaa nyiemv, gan Maa^li^yaa daaih wuov deix Yiutai Mienh yaac nyiemv, ninh ziouc haiz hnyouv mun haic, nzauh haic. 34 Yesu naaic, "Meih mbuo dorh ninh mingh zangx haaix?" Ninh mbuo dau, "Ziouv aah! Daaih mangc maah!" 35 Yesu nyiemv. 36 Wuov deix Yiutai Mienh gorngv, "Mangc gaax, ninh ndongc naaic hnamv Laa^saa^latv." 37 Mv baac maaih deix gorngv, "Ninh bun m'zing maengh nyei mienh haih mangc duqv buatc. Wuov nyungc ninh maiv haih bun naaiv dauh mienh maiv daic fai?"

Yesu Heuc Laa^saa^latv Nangh Daaih

38 Yesu aengx haiz hnyouv mun, nzauh haic, ziouc mingh wuov zouv. Wuov norm zouv se mbaengx-kuotv. Maaih norm la'bieiv hlo nyei mbaeqc jienv kuotv-ndaangc. 39 Yesu gorngv, "Zorqv nqoi la'bieiv maah!" Daic wuov dauh Laa^saa^latv nyei dorc, Maataa, gorngv mbuox Yesu, "Ziouv aah! Zangx jienv duqv biei hnoi aqv. Daaix zueix haic." 40 Yesu gorngv mbuox ninh, "Yie mbuox jiex meih maiv zeiz? Se gorngv meih sienx, meih oix duqv buatc Tin-Hungh nyei njang-laangc." 41 Wuov deix mienh ziouc zorqv nqoi la'bieiv. Yesu cau hmien mangc gu'nguaaic lungh gorngv, "Aa Die aah! Yie laengz zingh weic zuqc Die muangx yie nyei waac. 42 Yie hiuv duqv Die haaix zanc yaac muangx yie, mv baac yie hnangv naaiv nor gorngv se weic bun souv ga'hlen naaiv deix mienh sienx Die paaiv yie daaih." 43 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ninh qiex hlo nyei heuc jienv gorngv, "Laa^saa^latv aah! Cuotv daaih maah!" 44 Daic mingh wuov dauh mienh ziouc cuotv daaih aqv. Ninh nyei buoz-zaux corc maaih ndie nzenc jienv. Hmien yaac maaih ndie buang jienv. Yesu mbuox ninh mbuo, "Nqongh tengx ninh jaiv nqoi, bungx ninh maah!"

Mienh Daav Za'eix Daix Yesu

45 Hnangv naaic daaih mangc Maa^li^yaa wuov deix Yiutai Mienh camv buatc Yesu zoux naaiv deix sic ziouc sienx ninh. 46 Mv baac maaih deix nzuonx mingh gorngv nzengc Yesu zoux nyei jauv-louc bun Faa^li^si Mienh muangx. 47 Naaiv deix sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh ziouc heuc Gunv Sic Wuic nyei mienh gapv zunv caangh laangh. Ninh mbuo gorngv, "Aa, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Naaiv laanh mienh zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc camv haic. 48 Se gorngv mbuo sueih ninh hnangv naaiv zoux jienv mingh, mienh ziouc sienx ninh nzengc aqv. Hnangv naaic, Lomaa jien oix bangc naaiv norm qangx zoux waaic mbuo zaangc Tin-Hungh nyei biauv, yaac zoux waaic mbuo nyei fingx." 49 Naaiv guanh mienh maaih dauh, mbuox heuc Kaa^yaa^faatv, dongh wuov hnyangx zoux domh sai mienh. Ninh gorngv, "Meih mbuo maiv hiuv duqv haaix nyungc. 50 Meih mbuo maiv hiuv fai? Bun yietc dauh mienh daic div baeqc fingx se gauh longx yietc fingx mienh zuqc mietc nzengc." 51 Kaa^yaa^faatv gorngv naaiv deix waac se maiv zeiz ei ninh ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih gorngv. Se weic zuqc wuov hnyangx ninh zoux domh sai mienh ziouc gorngv zinh hoz waac, gorngv Yesu oix zuqc weic yietc fingx Yiutai Mienh daic. 52 Yaac maiv zeiz weic wuov fingx daic hnangv. Ninh yaac daic weic siou zunv Tin-Hungh nyei naamh nyouz, se yiem nzaanx wuov deix, gapv zunv daaih benx yietc guanh. 53 Yiem naaic hnoi daaih, zoux hlo nyei Yiutai Mienh jiez gorn daav za'eix daix Yesu. 54 Weic naaiv Yesu maiv hnangv zinh ndaangc dorng zuangx youh Yu^ndie Saengv bun Yiutai Mienh buatc. Ninh mingh norm laangz heuc E^faa^im, nitv deic-bung-huaang fatv nyei, caux ninh nyei sai-gorx mbuo yiem wuov. 55 Aav lamh deix taux Yiutai Mienh jiex Siex Maengc Zipv, mienh camv yiem faam-bung feix louc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh weic ei jienv leiz saax uix cingx daaih jiex zipv. 56 Ninh mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv-hlen lorz Yesu. Laanh naaic laanh, "Aa, meih hnangv haaix nor hnamv? Daaix ninh maiv daaih naaiv jiex zipv saah?" 57 Wuov zanc sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh jaa ziangx waac gorngv, se gorngv haaix dauh hiuv duqv Yesu yiem haaix oix zuqc mingh mbuox ninh mbuo, ninh mbuo ziouc haih mingh zorqv ninh.

Yo^han 12

Maa^li^yaa Zorqv Youh Ndaang Dox Yesu Nyei Zaux

1 Siex Maengc Zipv maiv gaengh taux, zinh ndaangc juqv hnoi, Yesu mingh Mbe^taa^ni Laangz, dongh daic mingh Yesu bun nangh daaih wuov dauh Laa^saa^latv yiem nyei laangz. 2 Yiem wuov ninh mbuo mbenc donx hnaangx houc Yesu. Maataa liuc leiz ninh mbuo. Laa^saa^latv yaac caux Yesu mbuo juangc dieh nyanc hnaangx. 3 Wuov zanc, Maa^li^yaa zorqv ziepc faam lungzzien haic, jaaix haic nyei naa^ndaa youh ndaang dox Yesu nyei zaux, aengx longc ninh ganh nyei mba'biei sortv. Youh nyei qiex ndaang buangv yietc norm biauv. 4 Maaih dauh Yesu nyei sai-gorx, Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc, dongh oix maaic Yesu wuov dauh ziouc gorngv, 5 "Zoux haaix nyungc maiv dorh naaiv deix youh mingh maaic duqv nyaanh daaih bun mienh jomc mienh? Naaiv funx daaih horpc faam-baeqv hnoi nyei gong-zinhniaa." 6 Yu^ndaatc hnangv naaiv nor gorngv se maiv zeiz ninh maaih hnyouv korv-lienh mienh jomc mienh. Se weic zuqc ninh ganh zoux janx-zaqc. Ninh tengx goux Yesu mbuo nyei domh zuangx nyaanh mbuoqc mv baac ninh ganh yaac pinx nyaanh cuotv. 7 Yesu gorngv, "Maiv dungx gorngv ninh maah! Ninh maaih nyei sueih ninh liouh taux biopv yie wuov norm hnoi. 8 Meih mbuo zanc-zanc maaih mienh jomc mienh caux meih mbuo yiem, mv baac meih mbuo maiv duqv yie caux meih mbuo yietc liuz yiem."

Sai Mienh Bieiv Daav Za'eix Daix Laa^saa^latv

9 Maaih Yiutai Mienh camv haiz gorngv Yesu yiem Mbe^taa^ni Laangz. Ninh mbuo ziouc mingh wuov maiv zeiz kungx lorz Yesu hnangv. Ninh mbuo yaac oix mangc daic mingh, Yesu bun nangh daaih wuov dauh Laa^saa^latv. 10 Sai mienh bieiv mbuo ziouc daav za'eix oix liemh Laa^saa^latv daix, 11 weic zuqc ninh nyei sic cuotv daaih bun mienh camv guangc jienv sai mienh bieiv sienx Yesu.

Yesu Bieqc Ye^lu^saa^lem Zingh Hnangv Dauh Hungh Nor

12 Da'nyeic hnoi, daaih jiex Zipv wuov deix zuangx mienh haiz gorngv Yesu daaih aav lamh taux Ye^lu^saa^lem. 13 Ninh mbuo ziouc nanv jienv daau-normh cuotv mingh zipv, yaac heuc jienv gorngv, "Ho^saa^naa!Tov ceix fuqv bun dengv Ziouv nyei mbuox daaih wuov dauh. Tov Tin-Hungh ceix fuqv bun I^saa^laa^en Mienh nyei Hungh Diex." 14 Yesu lorz duqv dauh maaz-li caan ziouc geh jienv daaih, hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, 15 "Si^on Zinghaah! Maiv dungx gamh nziex. Meih nyei hungh diex geh jienv maaz-li caan daaih." 16 Daauh dangh Yesu nyei sai-gorx mbuo maiv mengh baeqc naaiv deix jauv. Mv baac Yesu daic, Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih taaih ninh zoux hlo, ninh mbuo cingx jangx zuqc Ging-Sou fiev jienv hnangv naaiv nor gorngv taux Yesu, yaac jangx zuqc mienh hnangv naaiv nor zoux bun Yesu. 17 Buatc Yesu heuc Laa^saa^latv yiem zouv nangh cuotv daaih wuov deix zuangx mienh zoux zorng-zengx gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc. 18 Weic zuqc zuangx mienh haiz gorngv Yesu zoux naaiv nzunc mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, ninh mbuo ziouc mingh zipv. 19 Faa^li^si Mienh ziouc laanh mbuox laanh, "Mangc maah! Mbuo zoux maiv cuotv haaix nyungc. Lungh ndiev mienh gan nzengc ninh mi'aqv."

Maaih Deix Janx-Gikc Daaih Lorz Yesu

20 Mingh Ye^lu^saa^lem Zingh jiex Siex Maengc Zipv wuov zanc, maaih deix Janx-Gikc yaac gan jienv mingh zaangc Tin-Hungh. 21 Naaiv deix Janx daaih lorz Filipv, dongh yiem Gaa^li^li Saengv, Mbetc^sai^ndaa Mungv daaih wuov dauh sai-gorx, gorngv mbuox ninh, "Domh Gorx aac, yie mbuo oix buangh Yesu oc." 22 Filipv ziouc mingh mbuox An^ndaa^lu. Ninh mbuo i dauh ziouc mingh mbuox Yesu. 23 Yesu dau ninh mbuo, "Ih zanc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, duqv njang-laangc nyei ziangh hoc zungv taux aqv. 24 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, maaih yietc norm cuqv maiv zuangx njiec ndau huv mingh nor, m'daaih dongh wuov nduqc norm cuqv hnangv. Mv baac se gorngv zuangx njiec ndau huv mingh ziouc cuotv daaih duqv camv aqv. 25 Haaix dauh kungx hnamv ninh ganh nyei maengc, wuov dauh ziouc zuqc guangc ninh nyei maengc. Mv baac haaix dauh maiv korv-fiqv ninh nyei maengc, wuov dauh ziouc goux jienv ninh nyei maengc taux yietc liuz. 26 Haaix dauh oix tengx yie zoux bou, oix zuqc gan jienv yie mingh. Yie yiem haaix, bou yaac caux yie yiem wuov. Haaix dauh zoux yie nyei bou, yie nyei Die oix taaih ninh.

Yesu Gorngv Ninh Ganh Oix Zuqc Daic

27 "Ih zanc yie hnyouv nzauh haic. Yie oix zuqc hnangv haaix nor gorngv ni? Oix zuqc gorngv, 'Aa Die aah! Tov Die njoux yie maiv zuqc buangh naaiv deix kouv nyei sic' fai? Maiv zeiz! Yie daaih weic oix zuqc siouc naaiv nyungc kouv. 28 Aa Die aah! Tov bun Die nyei mbuox duqv njang-laangc." Aengx maaih qiex yiem wuov lungh gorngv, "Yie zungv bun yie nyei mbuox duqv njang-laangc. Yie aengx oix bun duqv njang-laangc." 29 Souv jienv wuov nyei zuangx mienh haiz wuov nyungc qiex mbui, maaih deix gorngv, "Mba'ong mbui." Maaih deix gorngv, "Fin-mienh caux ninh gorngv waac." 30 Mv baac Yesu mbuox ninh mbuo, "Naaiv deix qiex mbui se weic meih mbuo, maiv zeiz weic yie. 31 Ih zanc taux ziangh hoc Tin-Hungh oix dingc lungh ndiev mienh nyei zuiz. Gunv baamh gen wuov dauh yaac oix zuqc zunc cuotv. 32 Yie yiem ndau zuqc mienh liepc faaux hlang wuov zanc, yie oix yuoqc dauh dauh mienh daaih lorz yie." 33 (Yesu hnangv naaiv nor gorngv weic bun cing ninh oix zuqc hnangv haaix nor daic.) 34 Zuangx mienh gorngv, "Leiz-Latc mbuox yie mbuo, Giduc oix yietc liuz yiem. Wuov nyungc meih hnangv haaix nor haih gorngv Baamh Mienh nyei Dorn oix zuqc mienh liepc faaux hlang? Naaiv dauh Baamh Mienh nyei Dorn dongh haaix dauh?" 35 Yesu mbuox ninh mbuo, "Njang aengx caux meih mbuo yiem douc hnangv. Corc maaih njang nyei ziangh hoc gaanv jienv yangh jauv mingh aqv. M'nziex hmuangx oix daaih om jienvmeih mbuo. Haaix dauh yiem hmuangx yangh jauv, wuov dauh maiv hiuv duqv ninh mingh haaix. 36 Maaih njang nyei ziangh hoc meih mbuo oix zuqc sienx kaux njang. Meih mbuo ziouc benx yiem njang nyei mienh." Gorngv liuz naaiv deix waac, Yesu cuotv mingh bingx ninh mbuo mi'aqv.

Yiutai Mienh Corc Maiv Sienx Yesu

37 Maiv gunv Yesu zoux mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc ndongc naaic camv bun Yiutai Mienh buatc, ninh mbuo corc maiv sienx ninh. 38 Hnangv naaic weic bun douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei waac cuotv daaih doix nzengc. I^saa^yaa gorngv, "Ziouv aah! Maaih haaix dauh sienx yie mbuo zunh nyei waac? Ziouv bun haaix dauh duqv buatc ninh nyei qaqv?" 39 Weic naaiv ninh mbuo maiv haih sienx. Weic zuqc I^saa^yaa aengx gorngv, 40 "Tin-Hungh bun ninh mbuo nyei m'zing maengh, yaac bun ninh mbuo nyei hnyouv ngaengc. Nziex ninh mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc, ninh mbuo nyei hnyouv yaac haih mengh baeqc ziouc huin nzuonx daaih bun yie zorc longx ninh mbuo." 41 I^saa^yaa hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh duqv buatc Yesu nyei njang-laangc yaac gorngv taux ninh. 42 Maaih zoux hlo nyei Yiutai Mienh camv nyei sienx Yesu. Mv baac ninh mbuo maiv dorng zuangx nyiemc weic zuqc ninh mbuo gamh nziex Faa^li^si Mienh oix zunc ninh mbuo cuotv wuic dorngh. 43 Ninh mbuo a'hneiv mienh ceng ninh mbuo gauh camv duqv Tin-Hungh ceng.

Yesu Nyei Waac Dingc Mienh Nyei Zuiz

44 Yesu longc qiex hlo nyei aengx gorngv, "Haaix dauh sienx yie, maiv daan sienx yie hnangv. Ninh yaac sienx paaiv yie daaih wuov dauh. 45 Haaix dauh buatc yie, yaac buatc paaiv yie daaih wuov dauh. 46 Yie daaih bieqc baamh gen weic zoux norm njang. Haaix dauh sienx yie, maiv zuqc yiem hmuangx gu'nyuoz. 47 Haaix dauh haiz yie nyei waac yaac maiv ei jienv zoux, yie maiv siemv ninh nyei zuiz. Yie daaih maiv zeiz oix siemv baamh mienh nyei zuiz. Yie daaih weic njoux ninh mbuo. 48 Haaix dauh nqemh yie, maiv muangx yie nyei waac, maaih dauh oix siemv ninh. Taux nqa'haav laai wuov hnoi yie gorngv nyei waac oix siemv ninh nyei zuiz. 49 Weic zuqc yie nyei waac maiv zeiz ei yie ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih gorngv. Zaangc Diex paaiv yie daaih mbuox yie gorngv haaix nyungc yaac oix zuqc hnangv haaix nor gorngv. 50 Yie hiuv duqv ninh nyei lingc haih bun mienh duqv yietc liuz nyei maengc. Weic naaiv yie gorngv nyei waac yietc zungv se ei yie nyei Die mbuox yie gorngv."

Yo^han 13

Yesu Nzaaux Sai-Gorx Mbuo Nyei Zaux

1 Siex Maengc Zipv zinh ndaangc wuov hnoi, Yesu hiuv duqv ninh oix zuqc leih baamh gen nzuonx Zaangc Diex wuov nyei ziangh hoc taux aqv. Yesu hnamv yiem baamh gen sienx ninh wuov deix mienh, yaac bun ninh mbuo hiuv duqv ninh hnamv taux daauh taux mueiz. 2 Yesu caux ninh nyei sai-gorx mbuo nyanc lungh hmuangx wuov zanc, Saadaan zungv nduov liuz Simon I^saa^kaa^li^otc nyei dorn, Yu^ndaatc, bun ninh hnamv cuotv oix maaic Yesu. 3 Yesu hiuv duqv Zaangc Diex zorqv maanc muotc jiu bun yiem ninh nyei buoz-ndiev, yaac hiuv duqv ninh yiem Tin-Hungh daaih aengx oix nzuonx taux Tin-Hungh wuov. 4 Ninh ziouc yiem wuov dieh jiez sin daaih jaiv ga'nyiec wuov yiemc lui, zorqv siqc jaauv sai jienv jaaiv, 5 yaac zorqv wuom dox jienv bunh, njiec buoz tengx sai-gorx mbuo nzaaux zaux. Nzaaux liuz, ninh longc sai jienv wuov kuaaiv siqc jaauv sortv nqaai. 6 Nzaaux taux Simon Bide, Bide gorngv mbuox ninh, "Ziouv aah! Meih oix nzaaux yie nyei zaux?" 7 Yesu dau, "Yie ih zanc hnangv naaiv nor zoux meih maiv mengh baeqc, mv baac maaih hnoi meih ziouc hiuv duqv aqv." 8 Bide gorngv, "Yie yietc liuz maiv bun meih nzaaux yie nyei zaux." Yesu dau, "Se gorngv yie maiv nzaaux meih nyei zaux nor, yangh naaiv jiex meih caux yie maiv maaih meih nyei buonc aqv." 9 Simon Bide dau, "Ziouv aah! Wuov nyungc maiv daan nzaaux yie nyei zaux hnangv. Liemh yie nyei buoz caux m'nqorngv nzaaux maah!" 10 Yesu gorngv, "Haaix dauh nzaaux liuz sin, ziangh sin ziouc cing-nzengc aqv, kungx oix zuqc nzaaux zaux hnangv. Meih mbuo se cing-nzengc nyei, mv baac maiv zeiz meih mbuo dauh dauh." 11 Yesu hiuv duqv haaix dauh oix maaic ninh cingx daaih gorngv, "Meih mbuo maaih dauh maiv cing-nzengc." 12 Yesu nzaaux liuz sai-gorx mbuo nyei zaux, ninh aengx zorqv ninh nyei lui zuqv jienv mingh zueizninh nyei dorngx. Ninh naaic sai-gorx mbuo, "Yie hnangv naaiv nor zoux bun meih mbuo, meih mbuo mengh baeqc nyei fai? 13 Meih mbuo heuc yie zoux Sai-Diex yaac zoux Ziouv. Meih mbuo gorngv duqv horpc nyei weic zuqc yie za'gengh zeiz aqv. 14 Yie zoux meih mbuo nyei Ziouv yaac zoux meih mbuo nyei Sai-Diex tengx meih mbuo nzaaux liuz zaux. Hnangv naaic meih mbuo oix zuqc laanh tengx laanh nzaaux zaux. 15 Yie zoux nyungc zeiv bun meih mbuo zuotc. Yie hnangv haaix nor tengx meih mbuo zoux liuz, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux. 16 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, bou maiv gauh hlo ziouv. Paaiv mingh nyei mienh maiv gauh hlo paaiv ninh mingh wuov dauh. 17 Ih zanc meih mbuo hiuv duqv naaiv deix jauv. Se gorngv meih mbuo ei jienv zoux ziouc maaih njien-youh aqv. 18 "Yie maiv zeiz gorngv taux meih mbuo yietc zungv. Yie ginv daaih wuov deix yie hiuv nyei, mv baac sic oix cuotv daaih doix naaiv deix Ging-Sou nyei waac. Ging-Sou gorngv, 'Caux yie juangc hnaangx nyanc nyei mienh mbienv hnyouvbun yie.' 19 Sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox meih mbuo. Sic cuotv wuov zanc meih mbuo ziouc sienx yie se yietc liuz ziangh jienv wuov dauh. 20 Yie mbuox zien meih mbuo, haaix dauh zipv yie paaiv mingh wuov dauh, ninh yaac zipv yie. Haaix dauh zipv yie, ninh yaac zipv paaiv yie daaih wuov dauh aqv."

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Yu^ndaatc Oix Maaic Ninh

21 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac ninh haiz hnyouv mun haic, nzauh haic, ziouc gorngv, "Yie mbuox zien meih mbuo, meih mbuo maaih dauh oix maaic yie." 22 Sai-gorx mbuo, meih mangc yie, yie mangc meih, hnamv maiv hiuv Yesu gorngv zuqc haaix dauh. 23 Maaih dauh sai-gorx, dongh Yesu hnamv wuov dauh, zueiznitv Yesu. 24 Simon Bide ziouc hnaqv m'nqorngv mbuox wuov dauh sai-gorx, "Naaic gaax, ninh gorngv haaix dauh?" 25 Wuov dauh sai-gorx ziouc ndeng mingh gauh fatv deix naaic Yesu, "Ziouv aah! Meih gorngv haaix dauh?" 26 Yesu dau, "Yie guoqv aax njuov bun haaix dauh, se dongh wuov dauh aqv." Yesu ziouc guoqv aax njuov bun Simon I^saa^kaa^li^otc nyei dorn, Yu^ndaatc. 27 Yu^ndaatc nyancliuz wuov aax njuov, Saadaan ziouc bieqc ninh nyei hnyouv mi'aqv. Yesu gorngv mbuox Yu^ndaatc, "Meih oix zoux haaix nyungc, gaanv mingh zoux aqv." 28 Juangc dieh nyei mienh maiv maaih haaix dauh mengh baeqc Yesu weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv. 29 Weic zuqc Yu^ndaatc goux nyaanh mbuoqc, maaih deix laaic Yesu heuc ninh mingh maaiz jiex Zipv qiemx longc nyei ga'naaiv, fai dorh nyaanh mingh bun mienh jomc mienh. 30 Yu^ndaatc nyanc liuz naaiv aax njuov ziouc mingh mi'aqv. Wuov zanc yaac hmuangx aqv.

Yesu Bun Siang-Lingc

31 Yu^ndaatc cuotv mingh, Yesu gorngv, "Ih zanc yie, Baamh Mienh nyei Dorn, duqv njang-laangc. Tin-Hungh yaac weic yie, Baamh Mienh nyei Dorn, duqv njang-laangc. 32 Se gorngv Tin-Hungh weic yie duqv njang-laangc, Tin-Hungh yaac oix bun yie duqv njang-laangc yaac liemh zeih duqv. 33 "Yie nyei fu'jueiv aac, yie aengx caux meih mbuo yiem deix dangh hnangv. Meih mbuo oix lorz yie mv baac hnangv yie mbuox jiex wuov deix zoux hlo nyei Yiutai Mienh nor, ih zanc yie aengx gorngv mbuox meih mbuo, 'Yie mingh nyei dorngx meih mbuo maiv haih mingh.' 34 Ih zanc yie bun diuh siang-lingc meih mbuo, mbuox meih mbuo laanh oix zuqc hnamv laanh. Yie hnangv haaix nor hnamv meih mbuo, meih mbuo oix zuqc hnangv wuov nor laanh hnamv laanh. 35 Se gorngv meih mbuo laanh hnamv laanh, zuangx mienh ziouc hiuv duqv meih mbuo zoux yie nyei sai-gorx."

Yesu Jaa-Ndaangc Gorngv Bide Maiv Nyiemc Ninh

36 Simon Bide naaic Yesu, "Ziouv aah! Meih oix mingh haaix?" Yesu dau, "Yie mingh nyei dorngx, ih zanc meih gan yie mingh maiv duqv. Mv baac nqa'haav meih oix gan yie mingh." 37 Bide naaic, "Ziouv aah! Yie weic haaix diuc ih zanc maiv haih gan meih mingh? Yie nyunc weic meih siev maengc daic." 38 Yesu dau, "Meih za'gengh nyunc weic yie siev maengc daic fai? Yie gorngv zaqc mbuox meih, jai zungv maiv gaengh nqaaix, meih maiv nyiemc yie buo nzunc."

Yo^han 14

Yesu Se Dongh Mingh Zaangc Diex Wuov Diuh Jauv

1 Yesu aengx gorngv, "Maiv dungx hnyouv huaang hnyouv nzauh. Oix zuqc sienx kaux Tin-Hungh yaac sienx kaux yie. 2 Yie nyei Die nyei biauv maaih yiem nyei dorngx camv nyei. Se gorngv maiv maaih yie zungv mbuox meih mbuo mi'aqv. Yie yaac mingh liuc leiz dorngx bun meih mbuo yiem. 3 Yie mingh liuc leiz ziangx dorngx bun meih mbuo yiem, yie aengx daaih dorh meih mbuo mingh caux yie yiem wuov. Yie yiem haaix meih mbuo ziouc caux yie yiem wuov. 4 Yie oix mingh nyei dorngx wuov diuh jauv, meih mbuo yaac hiuv nyei." 5 Tomatv gorngv mbuox ninh, "Ziouv aah! Yie mbuo maiv hiuv duqv meih mingh haaix. Yie mbuo hnangv haaix nor haih hiuv duqv jauv mingh?" 6 Yesu dau, "Yie se dongh mingh Zaangc Diex wuov diuh jauv, yaac dongh zien leiz, yaac dongh ziangh maengc. Cuotv liuz kaux yie, maiv maaih haaix dauh haih mingh duqv taux Zaangc Diex wuov. 7 Se gorngv meih mbuo za'gengh hiuv duqv yie, meih mbuo ziouc hiuv duqv yie nyei Die. Yangh naaiv jiex meih mbuo hiuv duqv ninh, meih mbuo yaac buatc jiex ninh." 8 Filipv gorngv mbuox Yesu, "Ziouv aah! Tov meih bun yie mbuo buatc Zaangc Diex oc. Buatc liuz yie mbuo hnyouv nqaai aqv." 9 Yesu gorngv, "Filipv aah! Yie caux meih mbuo yiem lauh haic aqv. Meih corc maiv gaengh hiuv duqv yie fai? Haaix dauh buatc jiex yie se buatc jiex Zaangc Diex. Hnangv naaiv meih weic haaix diuc gorngv, 'Tov bun yie mbuo buatc Zaangc Diex?' 10 Meih maiv sienx yie yiem Zaangc Diex gu'nyuoz, Zaangc Diex yiem yie gu'nyuoz fai? Yie caux meih mbuo gorngv naaiv deix waac maiv zeiz yie ganh hnamv cuotv daaih gorngv. Zaangc Diex yiem yie gu'nyuoz zoux ninh ganh nyei gong. 11 Meih mbuo oix zuqc sienx yie yiem Zaangc Diex gu'nyuoz, Zaangc Diex yaac yiem yie gu'nyuoz. Maiv zei aeqv, oix zuqc weic yie zoux nyei sic sienx. 12 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, haaix dauh sienx kaux yie, wuov dauh oix zoux hnangv yie zoux nor. Ninh zoux nyei sic zungv oix zoux gauh hlo jiex yie nyei, weic zuqc yie mingh Zaangc Diex wuov. 13 Meih mbuo dengv yie nyei mbuox tov haaix nyungc, yie zungv oix zoux wuov nyungc. Hnangv naaiv, Zaangc Diex weic ninh nyei dorn duqv mienh taaih. 14 Se gorngv meih mbuo dengv yie nyei mbuox tov haaix nyungc, yie zungv oix zoux wuov nyungc.

Yesu Laengz Bun Singx Lingh Njiec

15 "Se gorngv meih mbuo hnamv yie, meih mbuo ziouc ei jienv yie nyei lingc zoux. 16 Yie oix tengx Zaangc Diex tov, ninh ziouc oix bun ganh dauh daaih tengx meih mbuo, caux meih mbuo yietc liuz yiem. 17 Naaiv dauh se Singx Lingh, dongh bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh. Baamh mienh maiv haih zipv ninh, weic zuqc baamh mienh mangc maiv buatc ninh yaac maiv hiuv duqv ninh. Mv baac meih mbuo hiuv duqv ninh nyei, weic zuqc ninh caux meih mbuo yiem yaac yiem meih mbuo nyei hnyouv. 18 Yie maiv guangc meih mbuo benx guh hanh dorn. Yie aengx oix daaih lorz meih mbuo. 19 Maiv lauh baamh mienh maiv buatc yie, mv baac meih mbuo oix duqv buatc yie. Weic zuqc yie ziangh jienv, meih mbuo ziouc duqv ziangh jienv. 20 Taux wuov hnoi meih mbuo ziouc hiuv duqv yie yiem yie nyei Die gu'nyuoz, meih mbuo yaac yiem yie gu'nyuoz, yie yaac yiem meih mbuo gu'nyuoz. 21 "Haaix dauh zipv yie nyei lingc yaac ei jienv zoux, dongh wuov dauh hnamv yie. Haaix dauh hnamv yie, yie nyei Die yaac hnamv ninh. Yie yaac hnamv ninh yaac oix bun ninh hiuv duqv yie." 22 Yu^ndaatc, maiv zeiz maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc I^saa^kaa^li^otc, naaic Yesu, "Ziouv aah! Meih weic haaix diuc gorngv meih oix bun yie mbuo hiuv duqv meih mv baac maiv bun baamh mienh hiuv duqv meih?" 23 Yesu dau ninh, "Haaix dauh hnamv yie ziouc ei jienv yie njaaux nyei waac zoux. Yie nyei Die ziouc hnamv ninh. Yie caux yie nyei Die yaac oix daaih lorz ninh, caux ninh yiem. 24 Haaix dauh maiv hnamv yie ziouc maiv ei yie njaaux nyei waac. Meih mbuo haiz yie gorngv liuz naaiv deix waac, maiv zeiz yie ganh hnamv cuotv daaih gorngv. Se Zaangc Diex, dongh paaiv yie daaih wuov dauh, nyei waac. 25 "Yie corc caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc yie gorngv nzengc naaiv deix waac mbuox meih mbuo. 26 Tengx Mienh Wuov Dauh, dongh Zaangc Diex oix dengv yie nyei mbuox paaiv daaih nyei Singx Lingh, oix njaaux nyungc-nyungc meih mbuo, yaac oix bun meih mbuo haih jangx duqv yie mbuox jiex nyei yietc zungv. 27 "Yie liouh baengh orn bun meih mbuo. Se yie ganh nyei baengh orn yie ceix bun meih mbuo. Yie bun nyei maiv hnangv baamh mienh bun nyei. Maiv dungx nzauh faanh yaac maiv dungx gamh nziex. 28 "Meih mbuo haiz yie gorngv jiex, yie oix zuqc leih nqoi meih mbuo, mv baac yie aengx oix daaih lorz meih mbuo. Se gorngv meih mbuo hnamv yie, meih mbuo oix zuqc a'hneiv yie mingh Zaangc Diex wuov weic zuqc Zaangc Diex gauh hlo jiex yie. 29 Naaiv deix sic maiv gaengh cuotv yie jaa-ndaangc mbuox ziangx meih mbuo. Zuov naaiv deix sic cuotv meih mbuo ziouc sienx aqv. 30 "Yangh naaiv jiex yie maiv duqv caux meih mbuo gorngv waac camv weic zuqc gunv baamh gen wuov dauh oix daaih. Ninh maiv maaih hatc maaz gunv yie. 31 Mv baac yie ei nzengc Zaangc Diex paaiv yie nyei waac weic bun lungh ndiev mienh hiuv duqv yie hnamv Zaangc Diex. Jiez sin daaih. Mbuo mingh aqv.

Yo^han 15

Yesu Dongh A'ngunc Hmei

1 "Yie se zien a'ngunc hmei. Yie nyei Die zoux goux huingx wuov dauh. 2 Haaix diuh nquaah ziangh jienv yie yaac maiv ziangh biouv nor, ninh pitv guangc. Haaix diuh nquaah ziangh biouv, ninh aengx daav nqoi dueiv bun ziangh biouv gauh gitv. 3 Yie njaaux nyei waac se hnangv daav hmei-nquaah dueiv nor, liuc leiz meih mbuo nyei hnyouv. 4 Meih mbuo oix zuqc ziangh jienv yie, yie ziouc ziangh jienv meih mbuo. Hmei-nquaah maiv ziangh hmei-maac, nquaah maiv haih ziangh biouv. Meih mbuo yaac fih hnangv nyei. Se gorngv maiv ziangh jienv yie nor, meih mbuo maiv haih ziangh biouv. 5 "Yie se a'ngunc hmei. Meih mbuo se a'ngunc nquaah. Haaix dauh ziangh jienv yie, yie yaac ziangh jienv ninh, wuov dauh ziouc ziangh biouv gitv aqv. Meih mbuo leih nqoi yie nor, meih mbuo maiv haih zoux haaix nyungc. 6 Haaix dauh maiv ziangh jienv yie, ziouc hnangv diuh hmei-nquaah zuqc pitv guangc, nqaai mingh yaac zuqc nzauz daaih dapv douz-nzauc buov guangc mingh. 7 Se gorngv meih mbuo ziangh jienv yie, yie nyei waac yaac ziangh jienv meih mbuo, meih mbuo tov haaix nyungc meih mbuo ziouc duqv wuov nyungc aqv. 8 Se gorngv meih mbuo ziangh biouv gitv, meih mbuo ziouc bun mienh taaih yie nyei Die. Hnangv naaic meih mbuo ziouc benx yie nyei sai-gorx. 9 "Zaangc Diex hnangv haaix nor hnamv yie, yie yaac hnangv wuov nor hnamv meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc kaux wuonv yie hnamv mienh nyei hnyouv. 10 Se gorngv meih mbuo ei jienv yie nyei lingc zoux, yie ziouc zanc-zanc hnamv meih mbuo, hnangv yie ei jienv yie nyei Die nyei lingc zoux, ninh ziouc zanc-zanc hnamv yie. 11 "Naaiv deix waac yie mbuox meih mbuo, bun meih mbuo haih duqv yie nyei njien-youh, yaac njien-youh taux daauh. 12 Yie nyei lingc se hnangv naaiv, laanh oix zuqc hnamv laanh hnangv yie hnamv meih mbuo wuov nor. 13 Maiv maaih haaix dauh haih hnamv ninh nyei gorx-youz gauh camv jiex naaiv. Se mienh weic ninh nyei gorx-youz siev maengc daic. 14 Se gorngv meih mbuo ei jienv yie mbuox nyei waac zoux, meih mbuo ziouc zoux yie nyei gorx-youz aqv. 15 Yangh naaiv jiex, yie maiv heuc meih mbuo zoux bou, weic zuqc bou maiv hiuv duqv ninh nyei ziouv zoux haaix nyungc. Ih zanc yie heuc meih mbuo zoux yie nyei gorx-youz weic zuqc yie nyei Die mbuox haaix nyungc yie, yie mbuox nzengc meih mbuo mi'aqv. 16 Maiv zeiz meih mbuo ginv yie, se yie ginv meih mbuo. Yie paaiv meih mbuo cuotv mingh ziangh biouv camv, dongh yietc liuz maiv haih waaic nyei biouv. Hnangv naaic meih mbuo dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc, ninh ziouc ceix wuov nyungc bun meih mbuo. 17 Naaiv se yie nyei lingc, laanh oix zuqc hnamv laanh.

Mienh Nzorng Ziouv Yaac Nzorng Bou

18 "Se gorngv baamh mienh nzorng meih mbuo, meih mbuo oix zuqc jangx jienv ninh mbuo nzorng yie ndaangc. 19 Se gorngv meih mbuo guei baamh gen, baamh mienh oix hnamv meih mbuo hnangv hnamv caux ninh mbuo guei baamh gen wuov deix. Mv baac meih mbuo maiv guei baamh gen. Yie ginv meih mbuo cuotv daaih. Weic naaiv baamh mienh nzorng meih mbuo. 20 Meih mbuo oix zuqc jangx jienv yie mbuox jiex meih mbuo naaiv deix waac, 'Bou maiv gauh hlo ziouv.'Se gorngv mienh zoux doqc bun yie, ninh mbuo yaac oix zoux doqc bun meih mbuo. Se gorngv ninh mbuo ei jienv yie nyei waac,ninh mbuo ziouc ei jienv meih mbuo nyei waac. 21 Weic meih mbuo zoux yie nyei mienh, ninh mbuo oix zoux naaiv deix yietc zungv sic bun meih mbuo, laaix ninh mbuo maiv hiuv duqv paaiv yie daaih wuov dauh. 22 "Se gorngv yie maiv daaih njaaux jiex ninh mbuo, ninh mbuo maiv maaih zuiz. Mv baac ih zanc, ninh mbuo maiv maaih dorngx jaiv zuiz aqv. 23 Haaix dauh nzorng yie, yaac nzorng yie nyei Die. 24 Se gorngv yie maiv daaih yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux mienh maiv gaengh zoux jiex nyei sic nor, ninh mbuo ziouc maiv maaih zuiz. Mv baac ih zanc ninh mbuo duqv buatc liuz yie zoux nyei sic, ninh mbuo corc nzorng yie, yaac nzorng yie nyei Die. 25 Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc fiev jienv ninh mbuo nyei Leiz-Latc naaiv deix waac, 'Ninh mbuo nzorng yie yaac maiv maaih gorn-baengx.' 26 "Yie oix paaiv Tengx Mienh Wuov Dauh daaih lorz meih mbuo. Ninh yiem Zaangc Diex wuov daaih, dongh ninh bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh Singx Lingh. Ninh daaih ziouc tengx yie zoux zorng-zengx. 27 Meih mbuo yaac oix zuqc tengx yie zoux zorng-zengx weic zuqc yiem gorn taux ih zanc meih mbuo caux yie yiem.

Yo^han 16

1 "Naaiv deix waac yie mbuox meih mbuo weic bun meih mbuo maiv tuix bouc. 2 Ninh mbuo oix zunc meih mbuo cuotv wuic dorngh. Ziangh hoc oix taux, haaix dauh daix meih mbuo ziouc laaic zoux weic fu-sux Tin-Hungh. 3 Ninh mbuo oix hnangv naaiv zoux weic zuqc ninh mbuo maiv hiuv duqv Zaangc Diex, yaac maiv hiuv duqv yie. 4 Naaiv deix sic yie mbuox ziangx meih mbuo. Haaix zanc buangh naaiv deix sic meih mbuo ziouc haih jangx duqv yie mbuox jiex meih mbuo mi'aqv.

Singx Lingh Zoux Nyei Gong

"Naaiv deix sic zinh ndaangc yie maiv mbuox meih mbuo, weic zuqc yie corc caux meih mbuo yiem. 5 Mv baac ih zanc yie oix zuqc nzuonx taux paaiv yie daaih wuov dauh. Meih mbuo yaac maiv maaih haaix dauh naaic yie, 'Meih mingh haaix?' 6 Weic zuqc yie gorngv naaiv deix sic mbuox meih mbuo, meih mbuo nyei hnyouv za'gengh nzauh haic aqv. 7 Mv baac yie gorngv zien mbuox meih mbuo, yie nzuonx mingh se weic bun meih mbuo gauh duqv longx. Se gorngv yie maiv nzuonx, Tengx Mienh Wuov Dauh maiv daaih lorz meih mbuo. Yie nzuonx mingh, yie ziouc paaiv ninh daaih lorz meih mbuo. 8 "Tengx Mienh Wuov Dauh daaih wuov zanc, ninh oix biux mengh bun baamh mienh hiuv duqv ninh mbuo dorngc taux zuiz nyei jauv, taux zoux horpc nyei jauv, aengx taux siemv zuiz nyei jauv. 9 Taux zuiz nyei jauv, laaix ninh mbuo maiv sienx kaux yie. 10 Taux zoux horpc nyei jauv, weic zuqc yie mingh yie nyei Die wuov, meih mbuo nqa'haav maiv buatc yie mi'aqv. 11 Taux siemv zuiz nyei jauv, weic zuqc gunv baamh gen wuov dauh zungv zuqc dingc zuiz aqv. 12 "Yie corc maaih sic camv nyei mbuox meih mbuo mv baac nzauh heix meih mbuo ih zanc diev maiv duqv. 13 Bun mienh hiuv duqv zien leiz wuov dauh Singx Lingh daaih wuov zanc, ninh oix bun meih mbuo hiuv duqv nzengc zien leiz. Ninh gorngv nyei waac maiv zeiz ninh ganh hnamv cuotv daaih gorngv. Ninh kungx oix gorngv dongh ninh duqv haiz jiex nyei waac hnangv, yaac gorngv nqa'haav hingv oix cuotv daaih nyei sic mbuox meih mbuo. 14 Ninh oix bun mienh taaih yie ziouc dorh yie nyei waac daaih gorngv mbuox meih mbuo. 15 Zaangc Diex maaih nyei yietc zungv se yie nyei. Weic naaiv yie cingx daaih gorngv Singx Lingh oix zorqv yie mbuox ninh nyei yietc zungv mbuox meih mbuo.

You-Nzauh Tiuv Benx Njien-Youh

16 "Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie." 17 Maaih deix ninh nyei sai-gorx, laanh naaic laanh, "Naaiv eix leiz hnangv haaix nor? Sai-Diex gorngv, 'Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie.' Ninh yaac gorngv 'Naaiv se weic zuqc yie nzuonx Zaangc Diex wuov.'" 18 Ninh mbuo yaac naaic, "Ninh gorngv 'Nqa'haav maiv nangc lauh'wuov joux waac, eix leiz hnangv haaix nor? Yie mbuo maiv hiuv duqv ninh gorngv haaix nyungc." 19 Yesu hiuv duqv ninh mbuo oix naaic ninh, ninh ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, "Yie gorngv, 'Maiv nangc lauh meih mbuo maiv duqv buatc yie. Nqa'haav maiv nangc lauh meih mbuo aengx duqv buatc yie.' Dongh naaiv joux waac nyei eix leiz meih mbuo laanh naaic laanh maiv zeiz? 20 Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo oix zuqc nguiz-nguiz nyei nyiemv, mv baac baamh mienh njien-youh, a'hneiv nyei. Meih mbuo oix nzauh, mv baac meih mbuo nyei you-nzauh oix tiuv benx njien-youh. 21 M'sieqv dorn oix ndutv sin nyei ziangh hoc taux, ninh nzauh haic laaix oix zuqc diev mun. Mv baac yungz liuz gu'nguaaz, ninh maiv jangx zuqc ninh diev mun, weic zuqc ninh duqv dauh gu'nguaaz yiem lungh ndiev ziouc a'hneiv haic. 22 "Meih mbuo yaac hnangv naaiv nor. Ih zanc meih mbuo hnyouv nzauh, mv baac yie aengx oix daaih lorz meih mbuo, meih mbuo ziouc njien-youh orn-lorqc. Naaiv nyungc orn-lorqc maiv maaih haaix dauh haih zorqv duqv cuotv. 23 Taux wuov hnoi meih mbuo maiv naaic haaix nyungc yie. Yie gorngv zien mbuox meih mbuo, meih mbuo dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc, ninh ziouc bun wuov nyungc meih mbuo. 24 Taux ih zanc meih mbuo maiv gaengh dengv yie nyei mbuox tov jiex haaix nyungc. Gunv tov maah! Meih mbuo zungv oix duqv, ziouc njien-youh taux daauh.

Yesu Hingh Baamh Gen Mi'aqv

25 "Naaiv deix yietc zungv sic yie longc waac-beiv mbuox meih mbuo. Ziangh hoc oix taux, yie maiv longc waac-beiv aqv. Yie nyei Die nyei jauv yie oix gorngv mengh mbuox meih mbuo. 26 Taux wuov hnoi meih mbuo oix dengv yie nyei mbuox tengx Zaangc Diex tov haaix nyungc. Yie maiv zeiz gorngv yie tengx meih mbuo tov. Yie maiv zuqc tengx tov, 27 weic zuqc Zaangc Diex ganh hnamv meih mbuo. Ninh hnamv meih mbuo weic zuqc meih mbuo hnamv yie yaac sienx yie yiem Zaangc Diex daaih. 28 Yie yiem Zaangc Diex daaih bieqc baamh gen. Ih zanc yie oix leih baamh gen nzuonx Zaangc Diex wuov." 29 Ninh nyei sai-gorx mbuo aengx gorngv mbuox ninh. "Ih zanc Sai-Diex gorngv mengh nyei mbuox yie mbuo yaac maiv longc waac-beiv. 30 Ih zanc yie mbuo hiuv duqv meih hiuv nzengc maanc sic, zungv maiv qiemx zuqc haaix dauh naaic haaix nyungc meih. Weic naaiv yie mbuo sienx meih yiem Tin-Hungh daaih." 31 Yesu dau ninh mbuo, "Meih mbuo ih zanc sienx aqv? 32 Ziangh hoc oix taux, zungv taux daaih aqv. Meih mbuo yietc zungv oix biaux nzaanx nzengc. Gorqv-mienh oix biaux nzuonx gorqv-mienh nyei biauv, kungx guangc yie ganh nduqc laanh mienh yiem hnangv. Mv baac maiv zeiz za'gengh kungx yie ganh weic zuqc maaih Zaangc Diex caux yie yiem. 33 Yie hnangv naaiv mbuox meih mbuo, oix meih mbuo caux yie juangc maengc ziangh ziouc duqv baengh orn. Yiem naaiv baamh gen meih mbuo maaih kouv naanc, mv baac gunv bungx hnyouv. Yie hingh jiex baamh gen mi'aqv."

Yo^han 17

Yesu Weic Ninh Ganh Daux Gaux

1 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, ninh cau hmien mangc gu'nguaaic lungh yaac gorngv, "Aa Die aah! Ziangh hoc taux aqv. Tov bun mienh taaih yie, meih nyei Dorn, yie ziouc haih bun mienh taaih Die. 2 Die bun yie maaih hatc maaz gunv maanc mienh yie cingx daaih haih bun dongh Die bun yie wuov deix duqv yietc liuz nyei maengc. 3 Yietc liuz nyei maengc se dongh naaiv aqv. Se ninh mbuo hiuv duqv meih, nduqc dauh zien Tin-Hungh. Yaac hiuv duqv yie, Yesu Giduc, dongh Die paaiv daaih wuov dauh. 4 Yie yiem naaiv baamh gen taaih Die, weic zuqc yie zoux ziangx Die paaiv yie zoux nyei gong. 5 Aa Die aah! Tov Die bun yie ih zanc yiem Die nyei nza'hmien aengx taaih yie zoux hlo, hnangv zinh ndaangc maiv gaengh zeix lungh zeix ndau Die taaih yie zoux hlo wuov nor.

Yesu Weic Ninh Nyei Sai-Gorx Mbuo Daux Gaux

6 "Yiem baamh gen, Die bun yie wuov deix mienh, yie bun ninh mbuo hiuv duqv meih. Ninh mbuo m'daaih meih nyei mienh mv baac Die jiu bun yie. Ninh mbuo yaac ei jienv Die nyei waac. 7 Ih zanc ninh mbuo hiuv duqv dongh Die ceix bun yie nyei nyungc-nyungc, yietc zungv yiem Die daaih. 8 Die mbuox yie wuov deix waac, yie yaac mbuox ninh mbuo mi'aqv. Ninh mbuo yaac longx-longx nyei zipv. Ninh mbuo hiuv duqv yie za'gengh yiem Die daaih yaac sienx Die ganh paaiv yie daaih. 9 Yie tengx ninh mbuo daux gaux. Maiv zeiz tengx maanc mienh daux gaux. Yie tengx Die bun yie wuov deix mienh daux gaux hnangv, weic zuqc ninh mbuo benx Die nyei. 10 Yie maaih nyei yietc zungv se Die nyei. Die maaih nyei yietc zungv se yie nyei. Yie yaac weic naaiv deix mienh duqv njang-laangc. 11 Ih zanc yie oix nzuonx Die wuov, maiv yiem naaiv baamh gen aqv. Mv baac naaiv deix mienh corc yiem naaiv baamh gen. Cing-Nzengc nyei Zaangc Diex aah! Tov meih longc meih maaih hatc maaz nyei mbuox, dongh Die ceix bun yie nyei mbuox, beu jienv ninh mbuo, bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv, hnangv Die caux yie dongh diuc hnyouv wuov nor. 12 Yie corc caux ninh mbuo yiem nyei ziangh hoc, yie longc Die maaih hatc maaz nyei mbuox, dongh Die bun yie wuov norm mbuox, beu jienv ninh mbuo. Yie goux ninh mbuo, maiv bun haaix dauh laaih zitc, cuotv liuz dingc ziangx zuqc mietc wuov dauh. Ninh zuqc mietc weic bun sic cuotv daaih doix Ging-Sou nyei waac. 13 "Ih zanc yie oix nzuonx Die wuov, mv baac yie corc yiem jienv naaiv baamh gen yie hnangv naaiv nor gorngv weic bun naaiv deix mienh maaih yie nyei njien-youh orn-lorqc. 14 Yie zorqv Die nyei waac jiu bun ninh mbuo mi'aqv. Baamh mienh yaac nzorng ninh mbuo weic zuqc ninh mbuo maiv guei baamh gen, hnangv yie maiv guei baamh gen nor. 15 Yie maiv tov Die dorh ninh mbuo cuotv baamh gen. Mv baac yie tov Die beu jienv ninh mbuo, bun ninh mbuo biaux ndutv hiuang orqv wuov dauh. 16 Ninh mbuo maiv guei baamh gen, hnangv yie maiv guei baamh gen nor. 17 Tov Die longc meih nyei zien leiz bun ninh mbuo cing-nzengc daaih. Meih nyei waac se zien leiz. 18 Die hnangv haaix nor paaiv yie daaih yiem baamh gen, yie yaac hnangv wuov nor paaiv ninh mbuo yiem baamh gen. 19 Yie weic ninh mbuo zorqv yie ganh fungx bun Die weic bun ninh mbuo zien-zien benx Die nyei cing-nzengc mienh.

Yesu Weic Sienx Yesu Nyei Zuangx Mienh Daux Gaux

20 "Yie maiv daan tengx naaiv deix daux gaux hnangv. Yie yaac weic naaiv deix mienh oix zunh nyei doz sienx yie wuov deix yietc zungv daux gaux. 21 Tov Die bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv. Aa Die aah! Tov bun ninh mbuo caux mbuo juangc maengc ziangh, hnangv Die caux yie juangc maengc ziangh nor. Baamh mienh ziouc sienx Die paaiv yie daaih. 22 Die ceix bun yie nyei njang-laangc yie ceix bun ninh mbuo mi'aqv, weic bun ninh mbuo dongh diuc hnyouv, hnangv Die caux yie dongh diuc hnyouv nor. 23 Yie caux ninh mbuo juangc maengc ziangh hnangv Die caux yie juangc maengc ziangh nor, weic oix bun ninh mbuo yietc zungv za'gengh dongh diuc hnyouv nzengc. Lungh ndiev mienh ziouc hiuv duqv Die paaiv yie daaih, yaac hiuv duqv Die hnamv ninh mbuo hnangv Die hnamv yie nor. 24 "Aa Die aah! Die bun yie naaiv deix mienh, yie yiem haaix yie yaac oix ninh mbuo caux yie yiem wuov, ninh mbuo ziouc duqv buatc meih bun yie nyei njang-laangc, dongh maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc meih hnamv yie ziouc bun daaih nyei njang-laangc. 25 "Baengh fim nyei Die aah! Baamh mienh maiv hiuv duqv Die, mv baac yie hiuv nyei. Sienx yie naaiv deix mienh yaac hiuv duqv Die paaiv yie daaih. 26 Yie bun ninh mbuo hiuv duqv meih, yaac oix bun ninh mbuo hiuv jienv mingh weic bun ninh mbuo hnamv mienh hnangv Die hnamv yie nor, yaac bun yie caux ninh mbuo juangc maengc ziangh."

Yo^han 18

Yesu Zuqc Mienh Zorqv

1 Yesu hnangv naaiv nor daux gaux liuz, ninh caux ninh nyei sai-gorx jiex wuov ngaanc ziqc Kitc^lon Ndoqv. Yiem wuov maaih norm huingx. Yesu caux ninh nyei sai-gorx ziouc bieqc wuov norm huingx mi'aqv. 2 Oix maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yaac hiuv duqv wuov norm dorngx, weic zuqc Yesu caux ninh nyei sai-gorx zanc-zanc gapv zunv wuov. 3 Yu^ndaatc ziouc dorh deix Lomaa baeng caux sai mienh bieiv caux Faa^li^si Mienh paaiv daaih goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix baeng mingh wuov huingx. Naaiv deix baeng hnengx jienv dang, nanv jienv douz-baav, dorh jienv wuoqc ginc mingh. 4 Yesu hiuv duqv ninh ganh oix zuqc buangh nyei nyungc-nyungc sic ziouc cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo, "Meih mbuo daaih lorz haaix dauh?" 5 Ninh mbuo dau, "Yie mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu." 6 Yesu gorngv, "Dongh yie aqv." Maaic Yesu wuov dauh Yu^ndaatc yaac caux ninh mbuo souv jienv wuov. Yesu yietv gorngv, "Dongh yie aqv," ziouc haeqv ninh mbuo laatc nzaatc mbam nqa'haav maengx mingh. 7 Yesu aengx naaic nzunc, "Meih mbuo daaih lorz haaix dauh?" Ninh mbuo dau, "Yie mbuo lorz Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu." 8 Yesu aengx dau, "Yie zungv mbuox nzunc meih mbuo, se dongh yie aqv. Hnangv naaic, meih mbuo lorz yie nor, oix zuqc bungx gan yie naaiv deix mienh mingh nqoi." 9 Yesu hnangv naaiv nor gorngv weic bun zinh ndaangc caux ninh nyei Die gorngv wuov deix waac cuotv daaih doix nzengc. Wuov zanc ninh gorngv, "Aa Die aah! Meih bun yie naaiv deix mienh, yie maiv bun yietc dauh laaih zitc." 10 Simon Bide buix jienv zung nzuqc ziouc baeng cuotv daaih hngaqv domh sai mienh nyei nouh, pai zuqc nouh nyei mbiaauc bung m'normh ndutv mingh. Wuov dauh nouh nyei mbuox heuc Mankatv. 11 Yesu mbuox Bide, "Zorqv nzuqc ndaauv tapv jienv paiv maah! Yie maiv zeiz oix zuqc hopv yie nyei Die bun yie wuov norm zaanv fai?"

Yesu Yiem Annaatv Nyei Nza'hmien

12 Wuov deix Lomaa baeng caux domh baeng-bieiv caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng ziouc zorqv Yesu ndoh jienv 13 dorh ninh mingh taux Annaatv nyei nza'hmien ndaangc. Annaatv zoux Kaa^yaa^faatv nyei ong-daa. Wuov hnyangx Kaa^yaa^faatv zoux domh sai mienh. 14 Dongh naaiv dauh Kaa^yaa^faatv zinh ndaangc gorngv mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, "Bun yietc dauh daic div yietc fingx mienh gauh longx."

Bide Maiv Nyiemc Yesu

15 Simon Bide caux ganh dauh sai-gorx gan jienv Yesu mingh. Naaiv dauh sai-gorx se domh sai mienh zuoqc nyei, ninh cingx daaih duqv caux Yesu bieqc domh sai mienh nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz. 16 Mv baac Bide souv ga'nyiec maengx laatc gaengh. Dongh domh sai mienh zuoqc wuov dauh sai-gorx ziouc cuotv mingh tengx zuov laatc gaengh wuov dauh m'sieqv bou tov bun Bide caux jienv bieqc. Wuov dauh sai-gorx ziouc dorh Bide bieqc. 17 Zuov laatc gaengh wuov dauh m'sieqv bou gorngv mbuox Bide, "Meih zoux dauh wuov dauh mienh nyei sai-gorx maiv zeiz?" Bide dau, "Yie maiv zeiz lorqc." 18 Bou mbuo caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov deix baeng zorqv taanx buov douz daaih souv jienv wuov nzaaux douz weic zuqc juangv haic. Bide yaac caux ninh mbuo souv jienv wuov nzaaux douz.

Domh Sai Mienh Zaah Naaic Yesu

19 Domh sai mienh zaah naaic Yesu taux ninh nyei sai-gorx caux ninh njaaux nyei leiz. 20 Yesu dau, "Yie haaix zanc gorngv waac, yie dorng jienv maanc mienh gorngv. Yie haaix zanc njaaux, yie zanc-zanc yiem wuic dorngh fai zaangc Tin-Hungh nyei biauv, dongh Yiutai Mienh gapv zunv nyei dorngx njaaux. Yie maiv bingx jienv gorngv haaix nyungc. 21 Meih weic haaix diuc naaic yie? Oix zuqc naaic haiz yie gorngv jiex wuov deix mienh. Yie gorngv haaix nyungc ninh mbuo hiuv nyei." 22 Yesu hnangv naaiv nor gorngv setv, maaih dauh baeng souv ga'hlen ziouc mbaix ninh yaac gorngv, "Meih hnangv naaic dau domh sai mienh?" 23 Yesu dau ninh, "Se gorngv yie gorngv dorngc haaix nyungc, meih gunv mbuox yiem naaiv nyei mienh yie dorngc haaix nyungc. Mv baac se gorngv yie gorngv duqv horpc nor, meih mbaix yie zoux haaix nyungc?" 24 Annaatv aengx fungx ninh mingh Kaa^yaa^faatv domh sai mienh wuov. Ninh mbuo corc ndoh jienv ninh.

Bide Aengx Maiv Nyiemc Yesu

25 Simon Bide corc souv jienv wuov nzaaux douz. Yiem wuov nzaaux douz nyei mienh naaic ninh, "Meih yaac zoux wuov laanh mienh nyei sai-gorx saah?" Mv baac Bide maiv nyiemc. Ninh gorngv, "Yie maiv zeiz lorqc." 26 Maaih domh sai mienh nyei yietc dauh nouh,dongh Bide pai zuqc m'normh ndutv wuov dauh nouh nyei cien-ceqv, ziouc gorngv, "Yie buatc meih caux wuov laanh mienh yiem wuov huingx maiv zeiz?" 27 Bide aengx gorngv, "Yie gengh! maiv zeiz." Wuov zanc jai ziouc nqaaix.

Yesu Yiem Bilaatv Nyei Nza'hmien

28 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, zoux hlo nyei Yiutai Mienh dorh Yesu cuotv Kaa^yaa^faatv nyei biauv aengx fungx mingh Lomaa Zungx nyei dinc. Wuov deix Yiutai Mienh nziex haih maaih uix ziouc maiv bieqc dinc gu'nyuoz, weic bun ninh mbuo haih duqv nyanc Siex Maengc Zipv nyei hnaangx. 29 Weic naaiv, Bilaatv cuotv ga'nyiec daaih naaic ninh mbuo, "Meih mbuo dorh haaix nyungc sic daaih gox naaiv laanh mienh?" 30 Ninh mbuo dau, "Se gorngv ninh maiv zoux waaic sic, yie mbuo maiv dorh ninh daaih naaiv jiu bun meih." 31 Bilaatv gorngv mbuox ninh mbuo, "Wuov nyungc, meih mbuo ei meih mbuo ganh nyei leiz dorh ninh mingh siemv maah!" Ninh mbuo dau, "Yie mbuo maiv maaih hungh lingc dingc daix mienh." 32 Naaiv deix sic cuotv weic bun zinh ndaangc Yesu gorngv ninh oix zuqc hnangv haaix nor daic wuov deix waac cuotv daaih doix-diuc. 33 Bilaatv ziouc bieqc gu'nyuoz dinc mingh yaac heuc Yesu daaih ziouc naaic ninh, "Meih za'gengh zoux Yiutai Mienh nyei Hungh fai?" 34 Yesu dau, "Meih naaic nyei waac se meih ganh hnamv cuotv daaih fai maaih mienh gorngv yie nyei jauv-louc mbuox meih?" 35 Bilaatv dau, "Meih laaic yie zoux Yiutai Mienh? Se dongh meih ganh wuov fingx mienh caux sai mienh bieiv zorqv meih jiu bun yie niaa. Wuov nyungc meih zoux dorngc haaix nyungc?" 36 Yesu dau, "Yie gunv nyei guoqv maiv guei naaiv baamh gen. Se gorngv yie nyei guoqv guei naaiv baamh gen, yie nyei mienh zungv oix mborqv jaax, maiv bun zuqc jiu bun Yiutai Mienh. Mv baac yie gunv nyei guoqv maiv zeiz yiem naaiv." 37 Bilaatv ziouc naaic Yesu, "Wuov nyungc, meih za'gengh zoux hungh?" Yesu dau, "Meih ganh gorngv yie zoux hungh. Yie cuotv seix yiem naaiv baamh gen se weic zien leiz zoux zorng-zengx. Haaix dauh guei zien leiz ziouc muangx yie nyei waac." 38 Bilaatv aengx naaic, "Zien leiz se haaix nyungc?"

Bilaatv Zorqv Yesu Jiu Bun Mienh Ding Ziepc Nzaangc Jaax Daic

Bilaatv gorngv liuz naaiv deix waac ziouc cuotv ga'nyiec mbuox zoux hlo nyei Yiutai Mienh, "Yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz. 39 Mv baac ei meih mbuo nyei leiz-fingx, meih mbuo jiex Siex Maengc Zipv nyei ziangh hoc, yie oix zuqc bungx dauh zuqc wuonx loh nyei mienh bun meih mbuo. Meih mbuo oix yie bungx Yiutai Mienh nyei hungh fai?" 40 Zuangx mienh aengx nauc-nauc nyei gorngv, "Maiv dungx bungx naaiv dauh. Bungx Mbaa^lapv^mbatc hnangv." Mbaa^lapv^mbatc se zoux zaqc baeng.

Yo^han 19

1 Bilaatv ziouc dorh Yesu mingh bun baeng longc biaav-bin mborqv. 2 Naaiv deix baeng longc njimv ciqv norm hungh ningv tengx ninh ndongx jienv, aengx zorqv deix lui-ndaauv-luoqc tengx ninh zuqv jienv. 3 Aengx mingh fatv nyei gorngv, "Yiutai Mienh nyei hungh aah! Ziangh duqv maanc fuix aqv." Yaac mbaix ninh nyei hmien. 4 Bilaatv aengx cuotv mingh mbuox zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh, "Mangc gaax, yie dorh ninh cuotv daaih taux meih mbuo naaiv bun meih mbuo hiuv duqv yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz." 5 Yesu ziouc cuotv daaih yaac ndongx jienv longc njimv ciqv daaih nyei hungh ningv, zuqv jienv lui-ndaauv-luoqc. Bilaatv gorngv, "Naaic! Dongh naaiv laanh mienh aqv." 6 Sai mienh bieiv caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng yietv buatc ziouc kih kungx kaatv nyei gorngv, "Dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax! Dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax maah!" Bilaatv gorngv mbuox ninh mbuo, "Wuov nyungc meih mbuo gunv dorh ninh mingh ding ziepc nzaangc jaax aqv. Yie zaah maiv cuotv ninh maaih haaix nyungc zuiz." 7 Yiutai Mienh dau, "Yie mbuo maaih diuh lingc. Ei naaiv diuh lingc ninh oix zuqc daic, weic zuqc ninh ceng ninh ganh zoux Tin-Hungh nyei Dorn." 8 Bilaatv haiz naaiv joux waac ninh gauh fatv gamh nziex 9 ziouc aengx bieqc dinc gu'nyuoz naaic Yesu, "Meih yiem haaix daaih?" Mv baac Yesu maiv dau. 10 Bilaatv ziouc gorngv, "Meih maiv caux yie gorngv waac fai? Meih maiv hiuv duqv yie maaih lingc bungx meih, yaac maaih lingc zorqv meih ding ziepc nzaangc jaax?" 11 Yesu dau, "Meih maaih lingc dunx yie nyei sic se weic Tin-Hungh bun meih hnangv.Weic naaiv, zorqv yie jiu bun meih wuov dauh, zuiz gauh hlo jiex meih nyei." 12 Yiem naaic daaih Bilaatv yietc zei lorz qangx bungx Yesu mv baac Yiutai Mienh nauc jienv gorngv, "Se gorngv meih bungx naaiv laanh mienh meih maiv zeiz Lomaa hungh, Sisaa, nyei gorx-youz. Haaix dauh ceng ninh ganh zoux hungh, wuov dauh zoux Sisaa nyei win-wangv." 13 Bilaatv haiz liuz naaiv deix waac ziouc dorh Yesu cuotv mingh yaac zueiz jienv ninh siemv zuiz nyei weic. Wuov norm dorngx nyei mbuox heuc "La'bieiv-Dimc. "Hipv^lu waac heuc "Gapc^mbaa^taa." 14 Wuov norm hnoi se dongh mbenc jiex Siex Maengc Zipv nyei hnoi. Lungh aav lamh deix aanx aqv. Bilaatv gorngv mbuox zuangx mienh, "Mangc maah! Naaiv se meih mbuo nyei hungh." 15 Wuov deix mienh nauc jienv gorngv, "Daix ninh guangc aqv. Daix ninh guangc aqv. Dorh ninh mingh ding jienv ziepc nzaangc jaax maah!" Bilaatv naaic, "Meih oix yie dorh meih mbuo nyei hungh mingh ding ziepc nzaangc jaax?" Sai mienh bieiv gorngv, "Yie mbuo maaih nduqc dauh hungh hnangv, se Lomaa Hungh." 16 Gorngv gau, Bilaatv ziouc zorqv Yesu jiu bun ninh mbuo dorh mingh ding ziepc nzaangc jaax mi'aqv.

Mienh Dorh Yesu Mingh Ding Ziepc Nzaangc Jaax

17 Ninh mbuo ziouc dorh Yesu mingh, bun ninh ndaam jienv ninh ganh nyei ziepc nzaangc jaax cuotv mingh taux norm dorngx, mbuox heuc M'nqorngv-Korqv Dorngx. Hipv^lu waac heuc Gon^go^taa. 18 Taux wuov ninh mbuo ziouc zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax. Aengx maaih i dauh mienh zuqc ding yiem wuov, yietc dauh yiem bung. Yesu yiem mbu'ndongx. 19 Bilaatv yaac fiev baaih bun mienh naetv jienv ziepc nzaangc jaax. Baaih gorngv, "Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, Yiutai Mienh nyei Hungh." 20 Yiutai Mienh camv nyei doqc wuov norm baaih nyei waac, weic zuqc Yesu zuqc ding wuov norm dorngx leih Ye^lu^saa^lem Zingh maiv go. Baaih yaac fiev jienv buo nyungc waac. Maaih Hipv^lu waac, Laa^din waac, caux Gikc waac. 21 Sai mienh bieiv tov Bilaatv, "Maiv dungx fiev 'Yiutai Mienh nyei Hungh.' Oix zuqc fiev, 'Naaiv dauh gorngv, yie zoux Yiutai Mienh nyei Hungh.'" 22 Bilaatv dau, "Yie hnangv haaix nor fiev, cinh ninh hnangv wuov nor aqv." 23 Baeng zorqv Yesu ding ziepc nzaangc jaax liuz, ninh mbuo zorqv ninh nyei lui-houx bun nqoi zoux biei gouv, yietc dauh duqv gouv. Aengx maaih gu'nyuoz wuov yiemc lui, se ndatv daaih benx yietc deix, maiv maaih lunh nyei ngutv. 24 Wuov deix baeng, laanh mbuox laanh, "Naaiv deix lui, mbuo maiv betv aqv orqc? Ndouv mangc gaax, haaix dauh duqv." Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix-diuc nzengc Ging-Sou nyei waac. Ging-Sou gorngv, "Ninh mbuo zorqv yie nyei lui-houx bun nqoi, yaac zorqv yie nyei lui ndouv mangc haaix dauh duqv."Naaiv deix baeng ziouc hnangv naaiv nor zoux. 25 Souv jienv Yesu nyei ziepc nzaangc jaax ga'hlen maaih Yesu nyei maa, caux ninh nyei nziez-maac, aengx maaih Ke^lo^batv nyei auv, Maa^li^yaa, caux Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa. 26 Yesu buatc ninh nyei maa yaac buatc ninh hnamv wuov dauh sai-gorx, i dauh souv nitv jienv wuov, ninh gorngv mbuox ninh nyei maa, "Aa Maa aac, naaic dauh se meih nyei dorn." 27 Ninh yaac gorngv mbuox wuov dauh sai-gorx, "Naaiv dauh se meih nyei maa oc." Yiem naaic daaih, wuov dauh sai-gorx ziouc dorh Yesu nyei maa mingh caux ninh juangc biauv yiem.

Yesu Daic Mi'aqv

28 Hoz daaih, Yesu hiuv duqv nyungc-nyungc zoux ziangx aqv. Weic oix bun Ging-Sou nyei waac cuotv daaih doix nzengc, Yesu ziouc gorngv, "Yie jaang nqaatv haic." 29 Maaih norm baengh zaangh buangv a'ngunc diuv-sui don jienv wuov ndau. Baeng ziouc zorqv lai-nzeix-sortv ziemx a'ngunc diuv-sui daaih, aengx longc husopc biaav baqv jienv cunv faaux taux Yesu nyei nzuih. 30 Yesu hopv liuz a'ngunc diuv-sui ninh gorngv, "Nzoih zunh aqv loh!" Gorngv setv, Yesu nyei m'nqorngv hnaaiv njiec ziouc dangx qiex mi'aqv.

Baeng Longc Cang Nzopv Yesu Nyei La'nyaapv

31 Wuov hnoi se mbenc jiex Dingh Gong Hnoi nyei hnoi. Zoux hlo nyei Yiutai Mienh ziouc tov Bilaatv bun baeng mborqv ding jienv ziepc nzaangc jaax wuov deix mienh nyei zaux nauv, zorqv ninh mbuo nyei sei njiec. Maiv oix liouh sei yiem ziepc nzaangc jaax, weic zuqc da'nyeic hnoi se yietc norm longc jienv nyei Dingh Gong Hnoi. 32 Baeng ziouc mingh mborqv caux Yesu zuqc ding wuov deix mienh nyei zaux nauv. Mborqv liuz da'yietv dauh, aengx mingh mborqv da'nyeic dauh nyei zaux nauv. 33 Taux Yesu wuov, buatc ninh dangx qiex mi'aqv, ziouc maiv mborqv ninh nyei zaux nauv aqv. 34 Mv baac maaih dauh baeng longc cang nzopv Yesu nyei la'nyaapv. Liemh zeih maaih nziaamv caux wuom liouc cuotv daaih. 35 Buatc naaiv deix sic cuotv liuz wuov laanh mienh yaac zoux zorng-zengx. Ninh nyei waac yaac za'gengh zien nyei. Ninh ganh yaac hiuv duqv ninh gorngv duqv zien nyei weic bun meih mbuo haih sienx. 36 Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux weic bun Ging-Sou nyei waac cuotv daaih doix-diuc. Maaih douc Ging-Sou gorngv, "Ninh nyei mbungv maiv zuqc nauv yietc diuh." 37 Aengx maaih douc Ging-Sou gorngv, "Ninh mbuo oix mangc jienv ninh mbuo nzopv wuov laanh mienh."

Yosepv Dorh Yesu Nyei Sei Mingh Zangx

38 Naaiv deix sic cuotv liuz, Aa^li^maa^tie Mungv nyei Yosepv tov Bilaatv bun ninh zorqv Yesu nyei sei dorh mingh. Naaiv dauh Yosepv zoux Yesu nyei sai-gorx mv baac ninh maiv dorng zuangx zoux weic zuqc ninh gamh nziex zoux hlo nyei Yiutai Mienh. Bilaatv nqoi nzuih, Yosepv ziouc mingh zorqv Yesu nyei sei dorh mingh mi'aqv. 39 Aengx maaih dongh zinh ndaangc lungh muonz zanc daaih lorz Yesu wuov dauh Ni^ko^nde^matvcaux Yosepv mingh. Ninh dorh jienv mu^yorc caux aa^lo ndie-ndaang, i nyungc gapv daaih leih maiv go faah ziepc hmz gilo nyei dorngx. 40 Ninh mbuo i dauh zorqv Yesu nyei sei yaac ei Yiutai Mienh biopv janx-daic nyei leiz, zorqv la'maah ndie caux wuov deix ndie-ndaang beu jienv sei. 41 Yesu zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic wuov norm dorngx maaih norm huingx. Huingx gu'nyuoz maaih norm siang-zouv, maiv gaengh zangx jiex yietc dauh janx-daic. 42 Weic zuqc wuov norm hnoi se Yiutai Mienh mbenc jiex Dingh Gong Hnoi nyei hnoi, naaiv norm zouv yaac nitv wuov fatv nyei, ninh mbuo ziouc dorh Yesu nyei sei mingh zangx wuov.

Yo^han 20

Yesu Nangh Daaih Aqv

1 Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoinziouv nyei, lungh zungv maiv gaengh njang, Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa mingh wuov zouv, buatc mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv tui nqoi mi'aqv. 2 Maa^li^yaa ziouc tiux mingh mbuox Simon Bide caux Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx, "Ninh mbuo zorqv Ziouv cuotv zouv mi'aqv. Yie mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh mbuo dorh mingh an haaix." 3 Bide caux wuov dauh sai-gorx ziouc mingh mangc. 4 Ninh mbuo i dauh tiux mingh mv baac wuov dauh sai-gorx tiux gauh siepv, taux zouv ndaangc. 5 Ninh ndoqv njiec ciepv mangc gu'nyuoz, buatc la'maah ndie yiem wuov mv baac ninh maiv bieqc. 6 Simon Bide nqa'haav taux, baeng zaqc nyei bieqc zouv gu'nyuoz. Ninh buatc la'maah ndie an jienv wuov, 7 yaac buatc beu m'nqorngv wuov kuaaiv ndie njunc jienv ganh an norm dorngx, maiv caux la'maah ndie an. 8 Taux ndaangc wuov dauh sai-gorx yaac gan jienv bieqc. Ninh buatc liuz yaac sienx. 9 (Ninh mbuo corc maiv mengh baeqc Ging-Sou fiev jienv Yesu oix zuqc daic mingh aengx nangh daaih wuov deix waac.) 10 Ninh mbuo i dauh sai-gorx ziouc nzuonx ninh mbuo nyei biauv mi'aqv.

Yesu Hinc Bun Makv^ndaa^laa Mungv Nyei Maa^li^yaa Buatc

11 Mv baac Maa^li^yaa souv jienv wuov zouv ga'hlen nyiemv. Nyiemv jienv aengx ndoqv njiec mangc zouv gu'nyuoz, 12 buatc i dauh fin-mienh zuqv jienv lui-baeqc zueiz jienv zinh ndaangc Yesu nyei sei yiem wuov norm dorngx. Maaih dauh zueiz m'nqorngv wuov bung, maaih dauh zueiz zaux wuov bung. 13 Fin-mienh naaic, "Dorc aac, meih zoux haaix nyungc nyiemv?" Ninh dau, "Ninh mbuo zorqv yie nyei Ziouv mingh mi'aqv. Dorh mingh an haaix yie yaac maiv hiuv." 14 Maa^li^yaa gorngv liuz naaiv deix waac ninh huin nzuonx buatc Yesu souv jienv wuov ndau, mv baac liemh maiv hiuv duqv se Yesu. 15 Yesu naaic, "Dorc aah! Meih zoux haaix nyungc nyiemv? Meih lorz haaix dauh?" Maa^li^yaa laaic Yesu zoux goux huingx nyei mienh ziouc gorngv, "Gorx aah! Se gorngv meih dorh ninh mingh an haaix, tov mbuox yie hiuv oc. Yie ziouc mingh zorqv ninh daaih." 16 Yesu gorngv, "Maa^li^yaa aac." Maa^li^yaa ziouc huin mingh longc Hipv^lu waac gorngv, "Lapv^mbo^ni aah!" (eix leiz se "Sai-Diex aah.") 17 Yesu gorngv mbuox ninh, "Maiv dungx nanv yie, weic zuqc yie maiv gaengh faaux Zaangc Diex wuov. Meih nzuonx mingh mbuox yie nyei gorx-youz yie oix faaux yie nyei Die wuov. Yie nyei Die yaac zoux meih mbuo nyei Die, ninh yaac zoux yie nyei Tin-Hungh yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh." 18 Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa ziouc mingh mbuox sai-gorx mbuo, "Yie duqv buatc liuz Ziouv aqv." Ninh aengx gorngv dongh Yesu mbuox ninh gorngv wuov deix waac bun sai-gorx mbuo muangx.

Yesu Hinc Cuotv Daaih Bun Sai-Gorx Mbuo Buatc

19 Wuov hnoi, se wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi,nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, sai-gorx mbuo gapv zunv wuov qongx biauv forv jienv gaengh, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh. Yesu daaih souv jienv ninh mbuo nyei mbu'ndongx mbuox ninh mbuo, "Meih mbuo baengh orn aqv oc." 20 Yesu hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh bun ninh nyei buoz caux ninh nyei la'nyaapv ninh mbuo mangc. Sai-gorx mbuo buatc liuz Ziouv, ninh mbuo ziouc za'gengh orn-lorqc haic aqv. 21 Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, "Meih mbuo baengh orn aqv oc. Yie nyei Die hnangv haaix nor paaiv yie mingh, yie yaac hnangv wuov nor paaiv meih mbuo mingh." 22 Gorngv liuz, Yesu hungx jienv ninh mbuo biomv qiex yaac gorngv, "Meih mbuo zipv jienv Singx Lingh maah! 23 Se gorngv meih mbuo guangc haaix dauh nyei zuiz, wuov dauh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv. Se gorngv meih mbuo maiv guangc haaix dauh nyei zuiz, wuov dauh nyei zuiz ziouc maiv duqv guangc."

Yesu Hinc Bun Tomatv Buatc

24 Ziepc nyeic dauh sai-gorx maaih dauh heuc Tomatv, dongh mienh heuc Sung-Gu'nguaaz wuov dauh. Yesu daaih wuov zanc, Tomatv maiv caux ninh mbuo yiem. 25 Wuov deix sai-gorx ziouc mbuox ninh, "Yie mbuo duqv buatc liuz Ziouv aqv." Tomatv dau ninh mbuo, "Se gorngv yie maiv duqv buatc ninh nyei buoz nyei ding-hanh, yie nyei buoz-ndoqv maiv duqv coqv ninh nyei ding-kuotv, yie nyei buoz yaac maiv duqv nzuiz la'nyaapv nyei cang-kuotv, yie zungv maiv sienx." 26 Nqa'haav yietc norm leiz-baaix, sai-gorx mbuo aengx gapv zunv yiem wuov norm biauv. Tomatv yaac caux ninh mbuo yiem. Gaengh yaac forv jienv nyei. Yesu aengx daaih souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx yaac gorngv, "Meih mbuo baengh orn aqv oc." 27 Yesu ziouc mbuox Tomatv, "Longc meih nyei buoz-ndoqv hluo yie nyei buoz mangc gaax! Aengx sung meih nyei buoz nzuiz yie nyei la'nyaapv nyei cang-kuotv maah! Maiv dungx hlungh hluotv. Gunv sienx aqv." 28 Tomatv gorngv, "Yie nyei Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah!" 29 Yesu gorngv mbuox ninh, "Weic zuqc meih duqv buatc liuz yie meih cingx daaih sienx? Maiv buatc jiex yie mv baac sienx yie wuov deix gengh orn-lorqc haic."

Singx Lingh Weic Haaix Diuc Bun Yo^han Fiev Naaiv Buonv Sou

30 Yesu dorng jienv sai-gorx mbuo aengx zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc camv nyei, mv baac maiv duqv fiev njiec naaiv buonv sou. 31 Fiev jienv naaiv deix se weic bun meih mbuo sienx Yesu zoux Giducyaac zoux Tin-Hungh nyei Dorn. Weic zuqc meih mbuo sienx ninh, meih mbuo ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.

Yo^han 21

Yesu Hinc Bun Siec Dauh Sai-Gorx Buatc

1 Naaiv deix sic cuotv liuz, Yesu yiem Ti^mbe^lietv Koiv-Dorn hlen aengx hinc nzunc bun ninh nyei sai-gorx mbuo buatc. Jauv-louc se hnangv naaiv. 2 Maaih Simon Bide caux Tomatv, dongh mienh heuc Sung-Gu'nguaaz wuov dauh, maaih yiem Gaa^li^li Saengv, Kaanaa Laangz wuov dauh Naa^taa^naa^en, caux Se^mbe^ndi nyei i dauh dorn, aengx ganh maaih i dauh sai-gorx caux jienv yiem wuov. 3 Simon Bide gorngv mbuox wuov deix, "Yie mingh borngz mbiauz." Wuov deix gorngv, "Yie mbuo caux meih mingh oc." Ninh mbuo ziouc bieqc nzangv mingh aqv. Mv baac ninh mbuo ziangh muonz borngz yaac borngz maiv duqv haaix nyungc. 4 Zoux gau, lungh mbiouz-mbiouz njang nyei ziangh hoc, Yesu souv jienv wuov koiv-hlen mv baac sai-gorx mbuo zieqv maiv duqv se Yesu. 5 Yesu ziouc naaic ninh mbuo, "Gorx-youz aac, duqv deix mbiauz nyei fai?" Ninh mbuo dau, "Maiv duqv oc." 6 Yesu mbuox ninh mbuo, "Borngz mungz njiec mbiaauc maengx nzangv-hlen ziouc duqv mbiauz aqv." Ninh mbuo ziouc borngz mungz njiec, duqv mbiauz camv haic, siou zungv maiv dongz faaux nzangv. 7 Dongh Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx gorngv mbuox Bide. "Ov, naaic Ziouv niaa!" Simon Bide yietv haiz gorngv se Ziouv, ninh ziouc zorqv ga'nyiec wuov yiemc lui buix jienv, (weic zuqc ninh jaiv nqoi lui mi'aqv) ziouc biu njiec wuom. 8 Aengx maaih wuov deix sai-gorx nzaeng jienv nzangv tor jienv maaih mbiauz buangv nyei mungz cuotv wuom-hlen, weic zuqc leih wuov mbienx maiv nangc go. Nziex maaih hmz ziepc zamh nyei dorngx mv bei. 9 Cuotv nzangv daaih faaux mbienx buatc maaih guaax taanx nyei douz. Maaih mbiauz ziqv jienv wuov yaac maaih njuov. 10 Yesu mbuox ninh mbuo, "Zorqv deix a'jang meih mbuo borngz nyei mbiauz daaih oc." 11 Bide ziouc bieqc nzangv, tor mungz faaux mbienx daaih. Domh mbiauz buangv mungz gu'nyuoz, yietc zungv maaih yietc baeqv hmz ziepc faam dauh. Mbiauz ndongc naaic camv mv baac mungz yaac maiv huv. 12 Yesu mbuox sai-gorx mbuo, "Daaih nyanc lungh ndorm aqv." Ninh mbuo maiv maaih yietc dauh gaamv naaic, "Meih dongh haaix dauh?"Weic zuqc ninh mbuo hiuv duqv se dongh Ziouv. 13 Yesu ziouc zorqv njuov daaih bun ninh mbuo, yaac fih hnangv nyei zorqv mbiauz daaih bun ninh mbuo nyanc. 14 Naaiv nzunc se dongh Yesu daic mingh aengx nangh daaih hinc cuotv bun sai-gorx mbuo buatc nyei da'faam nzunc.

Yesu Heuc Bide Tengx Ninh Goux Ba'gi Yungh

15 Nyanc liuz lungh ndorm, Yesu gorngv mbuox Simon Bide, "Yo^han nyei dorn, Simon aah! Meih za'gengh hnamv yie gauh camv naaiv deix fai?" Bide dau, "Ziouv aah! Yie hnamv nyei lorqc. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei." Yesu gorngv mbuox ninh, "Meih yungz yie nyei ba'gi yungh dorn oc." 16 Yesu aengx naaic da'nyeic nzunc, "Yo^han nyei dorn, Simon, aah! Meih za'gengh hnamv yie nyei fai?" Simon dau, "Ziouv aah! Hnamv nyei lorqc. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei." Yesu gorngv mbuox ninh, "Goux longx yie nyei ba'gi yungh oc." 17 Yesu aengx naaic da'faam nzunc, "Yo^han nyei dorn, Simon aah! Meih hnamv yie nyei fai?" Yesu naaic taux da'faam nzunc, "Meih hnamv yie nyei fai?"Bide ziouc haiz hnyouv mun haic. Ninh gorngv, "Ziouv aah! Meih hiuv duqv maanc sic. Meih hiuv duqv yie hnamv meih nyei."Yesu mbuox ninh, "Goux longx yie nyei ba'gi yungh oc. 18 Yie gorngv zien mbuox meih, meih lunx wuov zanc meih ganh zorng sin sai houx-hlaang sueih eix bieqc cuotv. Taux meih gox daaih, meih oix zuqc sung buoz bun mienh tengx meih sai houx-hlaang dorh meih mingh dongh meih maiv oix mingh nyei dorngx." 19 Yesu hnangv naaic gorngv weic bun cing Bide oix hnangv haaix nor daic bun mienh taaih Tin-Hungh. Yesu aengx gorngv mbuox Bide, "Meih gan yie oc."

Yesu Gorngv Taux Ninh Hnamv Wuov Dauh Sai-Gorx

20 Bide huin nzuonx buatc Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx gan jienv ninh mbuo daaih. Naaiv dauh sai-gorx se dongh ninh mbuo nyanc wuov donx hnaangx nyei ziangh hoc ndeng mingh fatv naaic Yesu, "Ziouv aac, oix maaic meih wuov dauh se haaix dauh?" 21 Bide buatc ninh ziouc naaic Yesu, "Ziouv aah! Naaiv dauh ni? Oix hnangv haaix nor?" 22 Yesu gorngv mbuox ninh, "Se gorngv yie bun ninh yiem taux yie aengx daaih wuov zanc, naaiv maaih haaix nyungc guen zuqc meih? Meih gunv gan yie maah!" 23 Weic naaiv maaih waac sing buangv gan Yesu nyei gorx-muoc, ninh mbuo ziouc laaic naaiv dauh sai-gorx maiv daic, mv baac Yesu maiv zeiz gorngv ninh maiv daic. Ninh gorngv, "Se gorngv yie bun ninh yiem taux yie daaih wuov zanc, naaiv maaih haaix nyungc guen zuqc meih?" 24 Naaiv dauh sai-gorx zoux zorng-zengx gorngv taux naaiv deix sic. Yaac dongh naaiv dauh sai-gorx fiev jienv naaiv deix sic. Yie mbuo yaac hiuv duqv ninh zoux nyei zorng-zengx se zien nyei.

Setv Mueiz Waac

25 Yesu zoux nyei sic corc maaih camv haic. Se gorngv nyungc-nyungc fiev duqv nzengc, yie hnamv daaih baamh gen zungv maiv maaih dorngx dapv duqv njiec naaiv deix sou.

Gong-Zoh 1

1 Zien oix nyei Te^o^fi^latv aac, Yie fiev da'yietv buonv sou gorngv Yesu zoux nyei gong caux njaaux nyei waac yiem ninh jiez gorn zoux gong 2 taux Tin-Hungh dorh ninh faaux tin-dorngh. Maiv gaengh faaux tin-dorngh wuov zanc, ninh longc Singx Lingh nyei qaqv paaiv ziangx waac bun ninh ginv daaih nyei gong-zoh. 3 Yesu zuqc hoic liuz maengc, nqa'haav feix ziepc hnoi gu'nyuoz ninh hinc cuotv camv-nzunc bun ninh nyei gong-zoh mbuo buatc, yaac zoux ziex nyungc bun ninh mbuo hiuv duqv dingc ninh za'gengh ziangh jienv. Ninh yaac caux ninh mbuo gorngv taux Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei jauv-louc. 4 Yesu caux gong-zoh mbuo yiem wuov zanc, ninh hatc gong-zoh mbuo, “Maiv dungx cuotv Ye^lu^saa^lem Zingh. Zuov jienv zipv yie nyei Die laengz bun nyei zingh nyeic, dongh yie mbuox meih mbuo wuov. 5 Yo^han longc wuom tengx meih mbuo jiex leiz mv baac maiv maaih mbu'ziex hnoi Tin-Hungh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.”

Yesu Nzuonx Tin-Dorngh

6 Gapv zunv wuov zanc, gong-zoh mbuo naaic gaax, “Ziouv aah! Ih zanc taux ziangh hoc meih oix liepc I^saa^laa^en Guoqv jiez daaih hnangv loz wuov nor fai?” 7 Yesu dau ninh mbuo, “Zaangc Diex longc ninh ganh nyei hatc maaz dingc daaih nyei ziangh hoc caux nyutc zeiv haaix zanc taux maiv zeiz meih mbuo oix zuqc hiuv. 8 Mv baac Singx Lingh njiec daaih yiem meih mbuo nyei sin wuov zanc, meih mbuo ziouc duqv Singx Lingh nyei qaqv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, mingh gormx Yu^ndie caux Saa^maa^lie Saengv, aengx mingh jomc lungh ndiev tengx yie zoux zorng-zengx.” 9 Yesu gorngv liuz naaiv deix waac, dorng jienv ninh mbuo nyei hmien Tin-Hungh dorh ninh faaux lungh mi'aqv. Gong-zoh mbuo mangc jienv ninh faaux wuov zanc, maaih dorv mbuonx daaih torngv jienv Yesu, ninh mbuo ziang naaic maiv buatc mi'aqv. 10 Gong-zoh mbuo corc yiem wuov nuqv-nuqv nyei mangc jienv lungh, liemh zeih maaih i dauh mienh zuqv jienv lui-baeqc souv jienv ninh mbuo nyei ga'hlen gorngv, 11 “Gaa^li^li Mienh aah! Meih mbuo zoux haaix nyungc souv naaiv qaqv mangc gu'nguaaic lungh? Leih nqoi meih mbuo naaiv dauh Yesu, Tin-Hungh dorh faaux lungh mi'aqv. Meih mbuo buatc ninh hnangv haaix nor mingh, ninh aengx oix hnangv wuov nor daaih.”

Lorz Mienh Div Yu^ndaatc

12 Gong-Zoh mbuo yiem Ga'lanv Mbong nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh, se leih maiv go yietc gilo jauv. 13 Taux zingh ninh mbuo faaux gu'nguaaic ninh mbuo dingh wuov nzangh biauv. Daaih zunv wuov zanc maaih Bide, Yo^han, Yaagorpc, An^ndaa^lu, Filipv, Tomatv, Mbaa^to^lo^miu, Matv^taai, An^fe^atc nyei dorn, Yaagorpc, hnamv guoqv zaangc wuov dauh Simon, caux Yaagorpc nyei dorn, Yu^ndaatc. 14 Aengx maaih deix m'sieqv dorn caux Yesu nyei maa, Maa^li^yaa, caux Yesu nyei youz mbuo. Ninh mbuo lomh nzoih yiem wuov dongh hnyouv guv jienv daux gaux. 15 Wuov deix hnoi gapv zunv nyei mienh nziex maaih leih maiv go yietc baeqv nyic ziepc dauh. Bide yiem zuangx gorx-muoc mbu'ndongx souv jiez daaih gorngv, 16 “Zuangx gorx-youz aac, Ging-Sou fiev jienv zinh ndaangc Singx Lingh longc Ndaawitv Hungh douc daaih nyei waac gorngv taux Yu^ndaatc, dongh dorh mienh mingh zorqv Yesu wuov dauh. Naaiv deix sic yaac cuotv daaih doix-diuc nzengc. 17 Yu^ndaatc zoux yietc dauh mbuo naaiv guanh mienh nyei mienh yaac caux mbuo juangc naaiv nyungc gong zoux.” 18 (Naaiv dauh Yu^ndaatc longc ninh zoux waaic sic duqv daaih nyei nyaanh maaiz nzong ndau. Ninh yiem wuov nzong ndau ndorpc, orpv zuqc ga'sie mbaaix, jaangh baetv cuotv nzengc. 19 Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh hiuv duqv naaiv kang sic ziouc ei ninh mbuo nyei waac cuotv wuov nzong ndau nyei mbuox heuc “Aa^ken^ndaa^maa.” Eix leiz se “Maaih Nziaamv nyei Ndau”). 20 Bide aengx gorngv, “Singx Nzung Sou yaac fiev jienv gorngv, ‘Tov bun ninh yiem nyei dorngx benx ndau-huaang, yaac maiv dungx bun haaix dauh yiem wuov norm dorngx.’ Yaac gorngv, ‘Bun da'nyeic dauh nzipc ninh nyei gong.’ 21-22 Hnangv naaiv oix zuqc aengx ginv dauh mienh daaih caux mbuo juangc jienv zoux Ziouv Yesu nangh daaih nyei zorng-zengx. Naaiv dauh oix zuqc zoux mbuo nyei guanh nyei mienh, dongh gan Ziouv Yesu bieqc bieqc cuotv-cuotv, yiem Yo^han tengx jiex wuom nyei leiz taux Yesu leih nqoi mbuo, Tin-Hungh dorh faaux tin-dorngh.” 23 Ninh mbuo ziouc ginv cuotv i dauh mienh. Maaih dauh heuc Yosepv, dongh mienh heuc Mbaa^sapv^mbaatc, aengx maaih norm mbuox heuc Yu^saa^tatv. Maaih dauh heuc Matv^ti^atc. 24 Ginv liuz, ninh mbuo daux gaux gorngv, “Ziouv aah! Meih hiuv nzengc dauh dauh mienh nyei hnyouv. Tov bun yie mbuo hiuv duqv naaiv deix i dauh horpc zuqc longc haaix dauh 25 zoux gong-zoh fu-sux div Yu^ndaatc, dongh guangc jienv ninh nyei buonc gong-zoh nyei gong mingh ninh horpc zuqc yiem nyei dorngx wuov dauh.” 26 Daux gaux liuz ninh mbuo ziouc dingc maengc mangc, ndortv zuqc Matv^ti^atc, ziouc tim Matv^ti^atc bieqc gong-zoh mbuo ziepc yietv dauh.

Gong-Zoh 2

1 Jiex Pen^te^kortv Zipv wuov hnoi taux, ninh mbuo yietc zungv Gapv zunv yiem norm dorngx. 2 Liemh zeih yiem lungh maaih qiex mbui hnangv borngz domh nziaaux nor, mbui buangv ninh mbuo zueiz wuov norm biauv. 3 Ninh mbuo buatc hinc cuotv daaih hnangv douz-mbietc nor, nzaanx njiec taux ninh mbuo dauh dauh mienh. 4 Mouz dauh duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc jiez gorn gorngv cuotv ganh nyungc waac daaih, ei Singx Lingh dorh ninh mbuo gorngv. 5 Wuov zanc maaih lungh ndiev norm-norm guoqv, gan longx Tin-Hungh nyei Yiutai Mienh, daaih hitv Ye^lu^saa^lem Zingh. 6 Ninh mbuo haiz naaiv deix qiex mbui, mienh camv ziouc gapv zunv daaih. Ninh mbuo hnangv maiv mengh baeqc weic zuqc gorqv-mienh haiz wuov deix mienh gorngv gorqv-mienh nyei hiaang-bung waac. 7 Zuangx mienh hnamv maiv mengh baeqc yaac mbuoqc horngh haic, ziouc naaic gaax, “Aav, gorngv jienv waac naaiv deix yietc zungv mienh maiv zeiz Gaa^li^li Mienh fai? 8 Ninh mbuo hnangv haaix nor haih gorngv yie mbuo dauh dauh mienh nyei hiaang-bung waac ni? 9 Yie mbuo se Baantie Mienh, Mi^ndie Mienh, Elaam Mienh, caux yiem Me^so^bo^de^mie Deic-Bung daaih nyei mienh, yiem Yu^ndie, Kapv^baa^ndo^sie, Borntatv, Esie, 10 Faa^li^jie caux Bam^fi^lie Saengv daaih nyei mienh, yiem I^yipv Deic-Bung caux Li^mbie Guoqv nitv Sailin Mungv wuov deix dorngx daaih nyei mienh, yaac maaih Lomaa Zingh daaih nyei kaeqv mienh, liemh Yiutai Mienh aengx caux gan Yiutai Mienh sienx Tin-Hungh nyei Janx. 11 Maaih deix yiem Kelitv Koiv-Nzou daaih, caux yiem Aa^laa^mbie Deic-Bung daaih nyei mienh. Yie mbuo gorqv-mienh haiz ninh mbuo gorngv cuotv gorqv-mienh nyei hiaang-bung waac ceng Tin-Hungh zoux mbuoqc horngh nyei sic.” 12 Ninh mbuo mbuoqc horngh haic, hnamv maiv tong. Laanh naaic laanh, “Ev! Naaic zoux haaix nyungc laeh?” 13 Mv baac maaih deix jatv jienv gorngv, “Aav, naaiv deix mienh diuv nquin hnangv.”

Bide Gorngv Mengh Naaiv Deix Sic

14 Bide caux jienv wuov deix ziepc yietv dauh gong-zoh ziouc souv jiez daaih longc qiex hlo nyei gorngv mbuox zuangx mienh, “Yiutai Mienh nyei zuangx gorx-youz caux yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh aah! Meih mbuo baeng m'normh muangx longx oc. Yie oix gorngv mengh naaiv deix sic. 15 Meih mbuo laaic naaiv deix mienh hopv diuv nquin mv baac maiv zeiz. Ih zanc lungh domh ndorm hnangv. 16 Naaiv deix sic cuotv daaih ei jienv douc waac mienh, Yo^en, gorngv nyei waac. Ninh gorngv, 17 ‘Tin-Hungh gorngv, nqa'haav laai nyei hnoi yie oix dox yie nyei Singx Lingh ceix bun maanc mienh. Meih mbuo nyei dorn, meih mbuo nyei sieqv oix tengx yie douc waac. Meih mbuo nyei mienh lunx mienh oix buatc hinc yaangh nyei sic. Meih mbuo nyei mienh gox mienh oix mbeix mbeix. 18 Yiem wuov deix hnoi yie yaac oix dox yie nyei Singx Lingh ceix bun yie nyei m'jangc bou, m'sieqv bou, ninh mbuo ziouc tengx yie douc waac. 19 Yiem gu'nguaaic lungh yie oix zoux cuotv mbuoqc horngh nyei sic. Yiem ga'ndiev ndau oix zoux cuotv jangx-hoc, maaih nziaamv, maaih douz, maaih douz-sioux-don. 20 Ziouv longc jienv jiex nyei domh hnoi maiv gaengh taux, mba'hnoi oix jieqv mingh, hlaax yaac oix siqv mingh hnangv nziaamv nor. 21 Wuov zanc haaix dauh heuc Ziouv nyei mbuox, wuov dauh ziouc duqv njoux.’ 22 “I^saa^laa^en gorx-youz aah! Muangx yie gorngv nyei waac oc. Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu, Tin-Hungh bun yiem meih mbuo naaiv zoux cuotv mbuoqc horngh, hnamv maiv mengh baeqc nyei sic, yaac zoux jangx-hoc bun meih mbuo hiuv dingc ninh se yiem Tin-Hungh daaih. 23 Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix jaa-ndaangc dingc ziangx bun Yesu zuqc zorqv jiu bun meih mbuo. Meih mbuo yaac bun orqv mienh zorqv ninh ding jienv ziepc nzaangc jaax daix ninh. 24 Mv baac Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih, biaux ndutv haih daic nyei kouv naanc, weic zuqc haih daic nyei qaqv gunv maiv jienv ninh. 25 Hnangv Ndaawitv Hungh gorngv taux ninh nor, ninh gorngv, ‘Yie buatc Ziouv zanc-zanc yiem yie nyei nza'hmien. Ninh yiem yie nyei mbiaauc maengx bung, ziouc maiv maaih haaix nyungc haih ndanc zuqc yie. 26 Weic naaiv yie a'hneiv haic, yaac gorngv cuotv njien-youh nyei waac. Yie nyei sin oix duqv ziangh jienv maaih lamh hnamv dorngx, 27 weic zuqc meih maiv guangc yie nyei lingh wuonh yiem yiemh gen, yaac maiv bun meih nyei Cing-Nzengc Bou nyei sei huv. 28 Meih bun yie hiuv duqv ziangh maengc nyei jauv. Meih caux yie yiem ziouc bun yie njien-youh orn-lorqc taux daauh.’ 29 “Zuangx gorx-youz aah! Yie oix bungx laangc nyei gorngv taux mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Ndaawitv Hungh, nyei jauv-louc. Ninh guei seix yaac biopv jienv. Ninh nyei zouv corc yiem mbuo naaiv taux ih jaax hnoi. 30 Ninh zoux dauh douc waac mienh yaac hiuv duqv Tin-Hungh caux ninh laengz ngaengc waac oix bun dauh ninh nyei zeiv-fun zoux hungh hnangv Ndaawitv ganh zoux hungh nor. 31 Ndaawitv jaa-ndaangc hiuv ziangx nqa'haav hingv oix cuotv nyei sic ziouc gorngv Giduc oix nangh daaih nyei jauv-louc. Ndaawitv gorngv, ‘Ninh maiv zuqc guangc yiem yiemh gen. Ninh nyei sei yaac maiv huv.’ 32 Dongh naaiv dauh Yesu daic mingh, Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. Yie mbuo yietc zungv hiuv duqv ninh za'gengh nangh daaih ziouc weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. 33 Tin-Hungh dorh Yesu faaux mingh yiem ninh nyei mbiaauc maengx, yaac ei ninh laengz nyei waac ceix Singx Lingh bun Yesu. Yesu ziouc dox Singx Lingh njiec bun yie mbuo, se dongh ih zanc meih mbuo buatc nyei caux haiz nyei. 34 Maiv zeiz Ndaawitv ganh faaux tin-dorngh mv baac ninh gorngv, ‘Ziouv gorngv mbuox yie nyei Ziouv, zueiz jienv yie nyei mbiaauc maengx bung, 35 zuov yie bun meih nyei win-wangv zoux meih lorngx zaux nyei dorngx.’ 36 “Hnangv naaic, I^saa^laa^en nyei zuangx mienh oix zuqc hiuv dingc, dongh meih mbuo ding ziepc nzaangc jaax naaiv dauh Yesu, Tin-Hungh orn zoux Ziouv yaac zoux Giduc.” 37 Zuangx mienh haiz liuz naaiv deix waac, ziouc haiz hnyouv mun haic, hnangv ga'naaiv baqv jienv mba'nziu nor. Ninh mbuo naaic gaax Bide caux yietc zungv gong-zoh, “Gorx-youz aah! Yie mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux?” 38 Bide dau, “Meih mbuo dauh dauh oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, dengv Yesu Giduc nyei mbuox jiex wuom nyei leiz, weic duqv Tin-Hungh guangc meih mbuo nyei zuiz. Meih mbuo ziouc duqv zipv Tin-Hungh ceix bun nyei Singx Lingh. 39 Tin-Hungh laengz naaiv deix ngaengc waac se weic meih mbuo caux meih mbuo nyei fun-faqv, yaac weic yietc zungv yiem go nyei mienh, dongh Ziouv, mbuo nyei Tin-Hungh, heuc daaih benx ninh nyei baeqc fingx wuov deix.” 40 Bide aengx gorngv waac camv nyei zoux zorng-zengx kuinx ninh mbuo. Ninh gorngv, “Meih mbuo oix zuqc njoux meih mbuo ganh biaux ndutv naaiv doic hnyouv waaic nyei mienh oix zuqc dingc nyei zuiz.” 41 Mienh camv nyei sienx Bide nyei waac ziouc jiex wuom nyei leiz. Dongh wuov hnoi maaih leih maiv go buo cin dauh mienh tim bieqc gong-zoh mbuo nyei guanh. 42 Ninh mbuo longc hnyouv muangx gong-zoh mbuo njaaux leiz yaac lomh nzoih jiu tong, juangc jienv maeqv njuov yaac daux gaux.

Sienx Yesu Nyei Mienh Hnangv Haaix Nor Yiem

43 Gong-Zoh mbuo zoux camv-nyungc jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, zuangx mienh yaac gamh nziex haic. 44 Sienx Yesu nyei mienh gapv zunv yiem. Maaih haaix nyungc ninh mbuo juangc jienv longc. 45 Ninh mbuo yaac maaic ninh mbuo nyei lingh deic jaa-dingh ga'naaiv, zorqv wuov deix nyaanh ziux gorqv-mienh qiemx longc nyei bun nqoi longc. 46 Ninh mbuo hnoi-hnoi gapv zunv yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac yiem ninh mbuo nyei biauv maeqv njuov. Ninh mbuo juangc nyanc juangc hopv, lomh nzoih a'hneiv, longc nzengc hnyouv zoux, 47 yaac ceng Tin-Hungh. Zuangx mienh yaac taaih ninh mbuo. Ziouv hnoi-hnoi bun duqv njoux nyei mienh tim bieqc ninh mbuo nyei guanh.

Gong-Zoh 3

1 Maaih hnoi njiec aanx buo norm ziangh hoc, se doix zuqc mingh daux gaux nyei ziangh hoc, Bide caux Yo^han mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 2 Maaih dauh yiem-toi waaic, zaux mbai nyei mienh. Mienh hnoi-hnoi dorh ninh mingh zueiz jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ndaangc, dongh mienh heuc “Gaengh Nzueic,”wuov dauh gaengh, gan bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei mienh tov nyaanh. 3 Buatc Bide caux Yo^han oix bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, ninh ziouc gan ninh mbuo tov nyaanh. 4 Ninh mbuo nuqv-nuqv nyei mangc jienv zaux mbai nyei mienh. Bide gorngv, “Mangc yie mbuo maah!” 5 Ninh ziouc mangc, laaic ninh mbuo oix bun haaix nyungc mv bei. 6 Mv baac Bide aengx gorngv mbuox ninh, “Jiem nyaanh yie maiv maaih oc. Mv baac yie maaih nyei, yie oix bun meih. Dengv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu Giduc nyei mbuox, jiez sin daaih yangh jauv maah!” 7 Bide ziouc nanv jienv wuov laanh mienh nyei mbiaauc jieqv buoz, ken ninh jiez sin daaih souv jienv. Zaux-benv caux zaux-mueic liemh zeih henv daaih maaih qaqv. 8 Ninh biu jiez sin daaih jiez gorn yangh jauv aqv. Ninh ziouc gan Bide caux Yo^han bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv, yangh jienv mingh, biu jienv mingh, ceng jienv Tin-Hungh mingh. 9 Zuangx mienh buatc ninh yangh jienv jauv ceng Tin-Hungh, 10 ninh mbuo zieqv duqv se dongh aah loc yiem Gaengh Nzueic nyei gaengh ndaangc tov nyaanh wuov laanh mienh. Zuangx mienh za'gengh! mbuoqc horngh haic, hnamv maiv mengh baeqc naaiv laanh mienh nyei jauv-louc. Bide Yiem Zaangc

Tin-Hungh Nyei Biauv Zunh Doz

11 Naaiv laanh mienh corc nanv jienv Bide caux Yo^han wuov zanc, zuangx mienh mbuoqc horngh haic ziouc tiux jienv mingh lorz ninh mbuo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ga'nyiec wuov qongx, mbuox heuc “Saa^lo^morn nyei Bingx Laangh Dorngx.” 12 Bide buatc zuangx mienh hnangv naaiv nor daaih mangc ziouc gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo weic haaix diuc mbuoqc horngh naaiv deix sic? Meih mbuo qaqv mangc yie mbuo, laaic yie mbuo longc yie mbuo ganh nyei qaqv fai yie mbuo gan duqv longx Tin-Hungh cingx daaih haih bun naaiv laanh mienh yangh jauv fai? 13 Maiv zeiz. Se Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei Tin-Hungh, yaac zoux mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh wuov dauh, bun ninh nyei bou, Yesu, duqv njang-laangc. Meih mbuo yaac zorqv ninh jiu bun mienh daix. Bilaatv dingc hnyouv bungx Yesu mv baac meih mbuo yiem Bilaatv nyei nza'hmien ngaengc jienv. 14 Meih mbuo nqemh maiv longc cing-nzengc, baengh fim nyei wuov dauh. Daaux nzuonx tov Bilaatv bungx daix mienh wuov dauh bun meih mbuo. 15 Meih mbuo daix bun mienh maaih ziangh maengc wuov dauh, mv baac Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. Yie mbuo ziouc weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. 16 Se ninh nyei mbuox nyei qaqv bun naaiv laanh zaux mbai nyei mienh henv daaih. Meih mbuo buatc nyei caux hiuv nyei yiem naaiv laanh mienh cuotv daaih nyei sic se weic sienx Yesu nyei mbuox. Weic sienx kaux Yesu naaiv laanh mienh cingx daaih longx nzengc, hnangv meih mbuo yietc zungv buatc jienv nor. 17 “Zuangx gorx-youz aah! Yie hiuv duqv meih mbuo caux meih mbuo nyei jien zoux bun Yesu se laaix meih mbuo maiv hiuv cingx daaih zoux. 18 Zinh ndaangc Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv. Ih zanc ninh longc naaiv nyungc za'eix bun naaiv deix waac cuotv daaih zien nyei. 19 Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv nzuonx daaih lorz Tin-Hungh, bun ninh sortv guangc meih mbuo nyei zuiz. Ziouv ziouc bun meih mbuo nyei hnyouv maaih ziangh hoc nyiemz, fingv jiez daaih, 20 yaac oix paaiv Yesu daaih, dongh ninh weic meih mbuo ginv ziangx zoux Giduc, wuov dauh. 21 Giduc zungv oix zuqc yiem tin-dorngh zuov taux Tin-Hungh liepc nyungc-nyungc siang nyei ziangh hoc, hnangv loz-hnoi Tin-Hungh bun ninh nyei cing-nzengc douc waac mienh douc daaih gorngv nor. 22 Mose gorngv, ‘Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, oix paaiv dauh douc waac mienh hnangv yie nor. Ninh yaac zoux dauh meih mbuo ganh nyei mienh. Ninh mbuox haaix nyungc meih mbuo, meih mbuo oix zuqc muangx nzengc ninh nyei waac. 23 Haaix dauh maiv muangx ninh nyei waac ziouc zuqc pai guangc, mietc nzengc, maiv bun caux Tin-Hungh nyei mienh yiem aqv.’ 24 “Zuangx douc waac mienh yiem Saa^mu^en njiec daaih, da'faanh douc Tin-Hungh nyei waac wuov deix, gorngv taux naaiv deix hnoi-nyieqc cuotv daaih nyei sic. 25 Tin-Hungh bun ninh nyei douc waac mienh douc daaih nyei waac caux meih mbuo nyei ong-taaix laengz jiex nyei ngaengc waac, meih mbuo yaac duqv juangc jienv nzipc, hnangv ninh gorngv mbuox Apc^laa^ham, ‘Yie oix longc meih nyei zeiv-fun ceix fuqv bun lungh ndiev maanc fingx.’ 26 Tin-Hungh bun ninh nyei bou nangh daaih, ninh paaiv daaih lorz meih mbuo ndaangc, ceix fuqv bun meih mbuo, bun meih mbuo dauh dauh goiv hnyouv guangc meih mbuo zoux waaic nyei jauv.”

Gong-Zoh 4

1 Bide caux Yo^han caux zuangx mienh gorngv jienv waac wuov zanc, maaih deix sai mienh caux goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng-bieiv caux deix Saa^ndu^si Mienh daaih lorz ninh mbuo. 2 Ninh mbuo maiv horpc hnyouv laaix gong-zoh mbuo njaaux zuangx mienh Yesu daic aengx nangh daaih, bun cing mienh daic mv baac haih nangh daaih. 3 Ninh mbuo ziouc zorqv naaiv deix i dauh wuonx jienv loh taux da'nyeic hnoi, weic zuqc wuov zanc hmuangx aqv. 4 Mv baac muangx liuz doz maaih mienh jaa sienx camv nyei. Liemh loz nyei maaih m'jangc dorn leih maiv go biaa cin dauh. 5 Da'nyeic hnoi zoux hlo nyei Yiutai Mienh caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng gapv zunv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. 6 Aengx maaih Annaatv domh sai mienh caux Kaa^yaa^faatv, Yo^han, Aa^lekv^saan^nde caux jienv domh sai mienh nyei ziex dauh cien-ceqv. 7 Ninh mbuo heuc mienh dorh Bide caux Yo^han daaih souv jienv ninh mbuo nyei nza'hmien naaic gaax, “Meih mbuo longc haaix nyungc lingc fai dengv haaix dauh nyei mbuox zoux naaiv deix sic?” 8 Bide duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc dau ninh mbuo. Ninh gorngv, “Yietc zuangx zoux hlo nyei Yiutai Mienh caux mienh gox aah! 9 Se gorngv meih mbuo ih hnoi naaic taux zoux naaiv deix kuv sic bun naaiv dauh zaux mbai nyei mienh yaac naaic taux ninh hnangv haaix nor zorc longx, 10 meih mbuo zuangx mienh caux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh oix zuqc hiuv, ih zanc souv jienv meih mbuo nyei nza'hmien naaiv dauh mienh zaux longx nzengc se weic Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu Giduc nyei mbuox, dongh meih mbuo ding ziepc nzaangc jaax daic mv baac Tin-Hungh bun nangh daaih. 11 Yesu se dongh Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Meih mbuo gomv biauv zaangc nqemh cuotv wuov norm la'bieiv, zungv benx an biauv-gorqv gauh longc jienv jiex wuov norm.’ 12 “Cuotv liuz Yesu, maiv maaih haaix dauh haih bun mienh duqv njoux, weic zuqc yiem lungh ndiev maanc mienh mbu'ndongx, Tin-Hungh maiv ceix ganh norm mbuox, bun mbuo oix zuqc kaux duqv njoux.” 13 Wuov deix zoux hlo nyei mienh caux mienh gox buatc Bide caux Yo^han bungx duqv laangc haic, dau ninh mbuo, yaac hiuv duqv naaiv deix i laanh mienh maiv duqv kauv jiex sou-nzaangc, kungx zoux pou-tong mienh hnangv, ninh mbuo mbuoqc horngh haic ziouc jangx zuqc naaiv deix i laanh mienh gan jiex Yesu. 14 Ninh mbuo yaac buatc zorc longx wuov laanh mienh souv jienv Bide caux Yo^han nyei ga'hlen, ziang naaic maiv maaih waac gorngv aqv. 15 Ninh mbuo heuc Bide mbuo cuotv Gunv Sic Wuic. Ninh mbuo ganh yiem wuov caangh laangh 16 gorngv, “Mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux bun naaiv deix mienh ni? Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh dauh dauh hiuv duqv dongh naaiv deix i laanh zoux naaiv deix mbuoqc horngh haic nyei jangx-hoc. Mbuo ganh maiv haih ngaengc gorngv maiv zeiz. 17 Mbuo oix zuqc hatc jienv maiv dungx bun ninh mbuo dengv Yesu nyei mbuox caux haaix dauh gorngv haaix nyungc, weic bun naaiv deix sic maiv haih zunh jangv mingh.” 18 Caangh laangh baac, ninh mbuo aengx heuc Bide caux Yo^han bieqc daaih, hatc ninh mbuo cin-maanc maiv dungx dengv Yesu nyei mbuox gorngv fai njaaux haaix nyungc. 19 Mv baac Bide caux Yo^han dau ninh mbuo, “Meih mbuo hnamv mangc gaax, ei Tin-Hungh mangc, yie mbuo muangx meih mbuo gauh horpc muangx Tin-Hungh fai? 20 Yie mbuo buatc jiex, haiz jiex nyei sic, yie mbuo maiv haih guangc maiv gorngv.” 21 Gunv sic mienh hnamv maiv tong hnangv haaix nor haih dingc Bide mbuo nyei zuiz, weic zuqc buatc zuangx mienh weic naaiv kang sic ceng Tin-Hungh. Hnangv naaic, gunv sic mienh jaa hatc hniev nyei liuz, ziouc bungx ninh mbuo aqv. 22 Dongh duqv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc zorc longx wuov laanh mienh nyei hnyangx-jeiv duqv feix ziepc lengh hnyangx.

Tov Tin-Hungh Bun Mienh Bungx Laangc Gorngv Ninh Nyei Waac

23 Gunv sic mienh bungx Bide caux Yo^han cuotv wuov zanc, Bide mbuo baeng zaqc nyei nzuonx ninh mbuo ganh wuov guanh mienh, zorqv sai mienh bieiv caux mienh gox mbuo gorngv nyei waac mbuox nzengc ninh mbuo. 24 Haiz liuz naaiv deix waac, wuov deix mienh lomh nzoih horpc fim dongh eix cuotv qiex daux gaux mbuox Tin-Hungh, “Ziouv aah! Meih zeix lungh zeix ndau zeix koiv, yaac zeix yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei maanc muotc. 25 Meih longc Singx Lingh bun yie mbuo nyei ong-taaix, meih nyei bou, Ndaawitv, douc waac gorngv, ‘Maanc fingx Janx weic haaix diuc qiex jiez? Ninh mbuo weic haaix diuc daav cuotv maiv lamh longc nyei za'eix? 26 Baamh gen nyei hungh mbenc ziangx, domh jien yaac gapv zunv dongh hnyouv caux Ziouv caux ninh Orn Daaih Wuov Dauh doix-dekc.’ 27 “Za'gengh maaih Helotv Hungh caux Born^ti^atc Bilaatv yiem naaiv norm zingh caux jienv Janx, caux I^saa^laa^en Mienh gapv zunv daaih dongh hnyouv ngaengc jienv meih nyei cing-nzengc bou, Yesu, dongh meih paaiv zoux Giduc wuov dauh. 28 Ninh mbuo zoux nyungc-nyungc ei meih ganh nyei hatc maaz caux ei meih nyei eix jaa-ndaangc dingc ziangx oix cuotv daaih nyei sic. 29 Ziouv aah! Tov meih ih zanc jangx jienv ninh mbuo gorngv haeqv yie mbuo wuov deix waac, yaac bun yie mbuo, meih nyei bou, bungx laangc nyei gorngv meih nyei doz. 30 “Tov Ziouv sung buoz cuotv daaih zorc baengc aengx bun yie mbuo kaux meih nyei cing-nzengc bou, Yesu, nyei mbuox zoux cuotv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc caux hnamv maiv mengh baeqc nyei sic.” 31 Daux gaux baac, dongh ninh mbuo gapv zunv wuov norm dorngx dongz nzengc. Dauh dauh duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc bungx laangc nyei gorngv cuotv Tin-Hungh nyei waac.

Sienx Yesu Nyei Mienh Horpc Fim Dongh Eix

32 Zuangx sienx Yesu nyei mienh horpc fim dongh eix. Maiv maaih haaix dauh gorngv haaix nyungc benx ninh ganh nyei siqc jeiv ga'naaiv. Yietc zungv benx domh zuangx nyei, juangc jienv longc. 33 Gong-zoh mbuo maaih domh qaqv zoux zorng-zengx gorngv Ziouv Yesu nangh daaih nyei jauv-louc. Tin-Hungh yaac camv-camv nyei ceix fuqv bun ninh mbuo mouz laanh mienh. 34 Yiem naaiv guanh mienh maiv maaih haaix dauh caa haaix nyungc weic zuqc haaix dauh maaih lingh deic, maaih biauv, ziouc maaic mingh dorh nyaanh daaih jiu bun gong-zoh mbuo. 35 Gong-zoh mbuo ziouc ei gorqv-mienh qiemx longc nyei bun nqoi gorqv-mienh. 36 Maaih dauh Lewi Mienh, mbuox heuc Yosepv, yiem Saibatc Koiv-Nzou cuotv seix. Gong-zoh mbuo aengx cuotv norm mbuox heuc Mbaa^naa^mbatc. Eix leiz se “Orn Hnyouv nyei Dorn.” 37 Ninh maaic nzong ninh nyei ndeic, dorh nyaanh daaih jiu bun gong-zoh mbuo.

Gong-Zoh 5

1 Aengx maaih dauh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie, caux ninh nyei auv, Sapc^fi^laa, maaic nzong ninh mbuo nyei ndau. 2 Aa^naa^nie nzepv cuotv deix maaic ndau nyei nyaanh liouh ninh ganh longc. Ninh nyei auv yaac hiuv nyei. Ninh aengx dorh deix mingh jiu bun gong-zoh mbuo. 3 Bide gorngv, “Aa^naa^nie aah! Meih zoux haaix nyungc bun Saadaan gunv meih, bun meih maaih hnyouv gorngv-baeqc nduov Singx Lingh ziouc nzepv cuotv deix maaic ndau nyei nyaanh? 4 Maiv gaengh maaic se meih nyei ndau maiv zeiz? Naaiv deix ndau maaic liuz se meih ganh nyei nyaanh maiv zeiz? Haaix nyungc bun meih nyei hnyouv hnamv cuotv hnangv naaiv nor zoux? Meih maiv zeiz gorngv-baeqc nduov mienh, meih gorngv-baeqc nduov Tin-Hungh.” 5 Aa^naa^nie haiz naaiv deix waac, ninh liemh zeih king njiec ndau daic mi'aqv. Haaix dauh haiz naaiv deix sic za'gengh! gamh nziex haic. 6 Yiem wuov nyei mienh lunx mienh dongz sin zorqv ndie-damh, damh jienv Aa^naa^nie nyei sei, gaeng mingh biopv. 7 Aengx nqaeqv aav lamh deix buo norm ziangh hoc, ninh nyei auv yaac bieqc daaih. Ninh liemh maiv hiuv duqv naaiv deix sic cuotv. 8 Bide naaic ninh, “Mbuox yie maah! Meih mbuo maaic ndau nyei nyaanh duqv mbuoqc naaiv hnangv?” Ninh dau, “Zeiz nyei, duqv mbuoqc naaiv hnangv.” 9 Bide ziouc gorngv mbuox ninh, “Meih mbuo i hmuangv weic haaix diuc dongh hnyouv seix Ziouv nyei Singx Lingh? Mangc gaax! Biopv meih nyei nqox wuov deix mienh nzuonx taux gaengh ndaangc aqv loh! Ninh mbuo yaac oix zuqc gaeng meih cuotv aqv.” 10 Wuov dauh auv liemh zeih king njiec Bide nyei zaux-hlen daic mi'aqv. Wuov deix mienh lunx mienh bieqc daaih buatc ninh daic mi'aqv, ziouc gaeng ninh cuotv mingh biopv ninh nyei nqox nyei ga'hlen. 11 Zuangx jiu-baang caux haiz naaiv deix jauv-louc nyei mienh za'gengh! gamh nziex haic aqv.

Gong-Zoh Mbuo Zoux Jangx-Hoc Caux Mbuoqc Horngh Nyei Sic

12 Gong-Zoh mbuo yiem zuangx mienh mbu'ndongx zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic camv nyei. Sienx Yesu nyei zuangx mienh haaix zanc yaac gapv zunv yiem Saa^lo^morn nyei Bingx Laangh Dorngx. 13 Ga'nyiec nyei mienh maiv gaamv caux ninh mbuo gapv zunv mv baac zuangx mienh taaih ninh mbuo. 14 Sienx Ziouv nyei mienh m'jangc m'sieqv gunv zoux gunv tim bieqc camv. 15 Weic gong-zoh mbuo zoux nyei jangx-hoc, mienh dorh butv-baengc mienh cuotv jauv-hlen bun ninh mbuo bueix jiuc bueix ziqc, yiem wuov zuov Bide jiex jauv wuov zanc, haih duqv ninh nyei dongh linh lamh zuqc ninh mbuo. 16 Yiem nitv Ye^lu^saa^lem wuov deix mungv nyei mienh, dorh butv-baengc mienh caux maaih hieh guaiv mienv kuonx morh ninh mbuo wuov deix. Yietc zungv yaac zorc longx nzengc.

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Zoux Doqc Gong-Zoh Mbuo

17 Zoux gau, domh sai mienh caux ninh nyei yietc zungv doic, dongh Saa^ndu^si wuov jauv mienh, hanc haic gong-zoh mbuo. 18 Ninh mbuo ziouc zorqv gong-zoh mbuo dorh mingh wuonx jienv domh zuangx loh. 19 Mv baac naaic muonz maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih koi loh gaengh dorh ninh mbuo cuotv mi'aqv, 20 mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo mingh wuov zaangc Tin-Hungh nyei biauv zorqv naaiv siang-maengc nyei jauv-louc yietc zungv gorngv bun zuangx mienh muangx oc.” 21 Lungh mbiouz-mbiouz njang hnangv, ninh mbuo ziouc ei jienv naaiv deix waac bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux zuangx mienh aqv. Domh sai mienh aengx caux ninh yiem wuov nyei mienh doic daaih zunv. Ninh mbuo heuc Gunv Sic Wuic nyei mienh, se I^saa^laa^en nyei zuangx mienh gox, daaih nzoih yaac paaiv baeng mingh wuov loh dorh gong-zoh mbuo daaih. 22 Mv baac mingh taux wuov, baeng lorz maiv buatc gong-zoh mbuo. Ninh mbuo ziouc nzuonx gunv sic mienh wuov gorngv, 23 “Yie mbuo taux wuov loh yaac buatc forv jienv longx nyei. Baeng yaac zuov jienv gaengh ndaangc nyei, mv baac yie mbuo koi gaengh bieqc mingh, maiv buatc yietc dauh mi'aqv.” 24 Goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng-bieiv caux sai mienh bieiv mbuo haiz naaiv deix waac, ninh mbuo hnamv maiv tong, maiv hiuv duqv naaiv deix sic nqa'haav oix hnangv haaix nor. 25 Wuov zanc maaih laanh mienh daaih gorngv, “Muangx gaax! Meih mbuo zorqv wuonx jienv loh wuov deix mienh, ih zanc yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv wuov njaaux mienh aex.” 26 Baeng-bieiv caux jienv ninh nyei baeng ziouc mingh dorh gong-zoh mbuo daaih, mv baac maiv zoux ciouv bun gong-zoh mbuo. Baeng gamh nziex zuangx mienh haih zorqv la'bieiv zong ninh mbuo mv bei. 27 Baeng dorh gong-zoh daaih souv jienv gunv sic mienh nyei nza'hmien. Domh sai mienh ziouc zaah naaic ninh mbuo. 28 Ninh gorngv, “Yie mbuo hatc meih mbuo cin-maanc maiv dungx longc naaiv norm mbuox njaaux mienh ni! Mangc gaax! Meih mbuo njaaux nyei leiz zunh buangv Ye^lu^saa^lem Zingh aqv niaa. Liemh wuov laanh mienh daic nyei sic meih mbuo oix hoic yie mbuo ndaam-dorng.” 29 Bide caux wuov deix gong-zoh mbuo dau, “Yie mbuo oix zuqc muangx Tin-Hungh, maiv zeiz muangx mienh. 30 Meih mbuo zorqv Yesu ding jienv ziepc nzaangc jaax daix ninh, mv baac yie mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. 31 Tin-Hungh taaih ninh faaux hlang, bun ninh zueiz jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx zoux Bieiv Zeiv yaac zoux Njoux Ziouv, bun I^saa^laa^en Mienh goiv hnyouv duqv Tin-Hungh guangc ninh mbuo nyei zuiz. 32 Yie mbuo weic naaiv deix sic zoux zorng-zengx. Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun muangx ninh nyei waac nyei mienh. Singx Lingh yaac caux yie mbuo zoux zorng-zengx.” 33 Gunv Sic Wuic nyei mienh haiz naaiv deix waac, ninh mbuo qiex jiez! haic. Hnangv haaix yaac oix daix gong-zoh mbuo aqv. 34 Mv baac maaih dauh Faa^li^si Mienh, mbuox heuc Gaa^maa^li^en, zoux njaaux leiz nyei fin-saeng. Zuangx mienh yaac taaih ninh. Ninh yiem Gunv Sic Wuic souv jiez daaih mbuox mienh dorh gong-zoh mbuo cuotv dangh ga'nyiec. 35 Ninh ziouc gorngv mbuox Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh, “I^saa^laa^en gorx-youz aah! Meih mbuo oix zoux haaix nyungc bun naaiv deix mienh mv baac oix zuqc longx-longx nyei hnamv ndaangc. 36 Zinh ndaangc maaih dauh, mbuox heuc Tu^ndaatc, ceng ninh ganh zoux hlo. Aengx maaih leih maiv go feix baeqv dauh mienh gan ninh. Mv baac nqa'haav ninh zuqc mienh daix daic. Gan ninh nyei mienh nzaanx nzengc, ziang naaic baac nzengc mi'aqv. 37 “Nqa'haav faaux mienh houz wuov zanc, maaih dauh Gaa^li^li Mienh, mbuox heuc Yu^ndaatc, yuoqc mienh camv gan ninh. Mv baac ninh fih hnangv nyei zuqc mienh daix daic. Gan ninh wuov deix mienh ziang naaic nzaanx nzengc mi'aqv. 38 Hnangv naaic, ih zanc cuotv daaih nyei sic yie kuinx meih mbuo maiv dungx zoux haaix nyungc bun naaiv deix mienh. Bungx ninh mbuo mingh aqv. Se gorngv ninh mbuo zoux nyei caux hnamv nyei yiem baamh mienh cuotv nor, ziouc baaic nzengc mi'aqv. 39 Mv baac se gorngv yiem Tin-Hungh daaih nor, meih mbuo za'gengh maiv haih hingh ninh mbuo. Nziex meih mbuo ganh caux Tin-Hungh mborqv jaax hnangv.” 40 Gunv sic nyei mienh ziouc ei Gaa^maa^li^en nyei waac zoux aqv. Ninh mbuo heuc gong-zoh mbuo bieqc daaih bun mienh longc biaav-bin mborqv, aengx hatc ninh mbuo maiv dungx longc Yesu nyei mbuox gorngv haaix nyungc. Hatc liuz ziouc bungx ninh mbuo mingh aqv. 41 Gong-zoh mbuo cuotv wuic mingh ninh mbuo njien-youh haic, weic zuqc Tin-Hungh funx ninh mbuo puix duqv weic Yesu nyei Mbuox diev nyaiv. 42 Ninh mbuo hnoi-hnoi yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv yaac zueih mienh nyei biauv, maiv dingh liouh nyei njaaux jienv mingh yaac zunh kuv fienx gorngv Yesu zoux Giduc.

Gong-Zoh 6

1 Wuov deix caamx, zanc-zanc maaih mienh tim bieqc daaih zoux sai-gorx jaa camv jienv faaux. Zoux gau, gorngv Gikc waac wuov deix Yiutai Mienh ngopv gorngv Hipv^lu waac nyei Yiutai Mienh weic zuqc hnoi-hnoi juang ga'naaiv, kuei zuqc gorngv Gikc waac wuov deix nyei auv-guaav. 2 Ziepc nyeic dauh gong-zoh ziouc heuc sai-gorx mbuo daaih zunv, mbuox ninh mbuo, “Yie mbuo guangc jienv maiv zunh Tin-Hungh nyei doz, mingh liuc leiz juang auv-guaav se maiv horpc. 3 Gorx-youz aah! Yiem meih mbuo naaiv gu'nyuoz oix zuqc ginv siec laanh mienh, dongh maaih mengh dauh longx, maaih Singx Lingh buangv hnyouv, yaac maaih cong-mengh nyei mienh. Yie mbuo oix paaiv ninh mbuo liuc leiz naaiv deix gong. 4 Yie mbuo ziouc haih longc nzengc hnyouv daux gaux, zunh Tin-Hungh nyei doz.” 5 Zuangx mienh haiz naaiv deix waac ninh mbuo horpc hnyouv nyei, ziouc ginv Saa^te^fen. Saa^te^fen sienx duqv longx haic yaac maaih Singx Lingh buangv hnyouv. Ninh mbuo aengx ginv Filipv, Bo^ko^latv, Ni^kaa^no, Timon, Baan^me^natv caux yiem An^ti^okc Zingh daaih nyei Janx, dongh gan Yiutai Mienh sienx Tin-Hungh wuov dauh Ni^ko^lau. 6 Zuangx mienh dorh naaiv deix sai-gorx mingh gong-zoh mbuo wuov. Gong-zoh mbuo ziouc maan jienv ninh mbuo daux gaux. 7 Nqa'haav Tin-Hungh nyei doz hiaangx jienv mingh. Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, sai-gorx nyei soux mouc gunv zoux gunv camv jienv faaux. Aengx maaih sai mienh camv nyei daaih sienx.

Mienh Zorqv Saa^te^fen

8 Saa^te^fen duqv Tin-Hungh nyei en caux domh qaqv yiem zuangx mienh mbu'ndongx zoux domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic. 9 Mv baac maaih deix mienh daaih caux ninh doix-dekc nzaeng. Daaih nzaeng naaiv deix mienh yiem Sailin Mungv, Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh, Si^li^sie Saengv caux Esie Saengv daaih nyei Yiutai Mienh. Ninh mbuo se juangc wuic nyei mienh, dongh mienh heuc, “Bungx Nqoi nyei Mienh nyei Wuic.” 10 Mv baac ninh mbuo nzaeng maiv hingh weic zuqc Singx Lingh bun Saa^te^fen maaih cong-mengh gorngv waac. 11 Ninh mbuo ziouc beic ndiev cingv mienh gorngv, “Yie mbuo haiz naaiv laanh mienh ki Mose yaac ki Tin-Hungh.” 12 Ninh mbuo ziouc coqv zuangx mienh caux mienh gox caux njaaux leiz nyei fin-saeng mingh zorqv Saa^te^fen dorh mingh Yiutai Mienh nyei Gunv Sic Wuic wuov. 13 Ninh mbuo aengx lorz mienh zoux jaav zorng-zengx gorngv, “Naaiv laanh mienh maiv dingh liouh nyei gorngv ki zaangc Tin-Hungh nyei biauv caux leiz-latc, 14 weic zuqc yie mbuo haiz ninh gorngv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu oix zoux waaic naaiv norm dorngx yaac goiv nzengc loz-hnoi Mose jiu bun mbuo nyei leiz-fingx.” 15 Zueiz jienv Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh nuqv-nuqv nyei mangc jienv Saa^te^fen nyei hmien, buatc hnangv fin-mienh nyei hmien nor.

Gong-Zoh 7

1 Domh sai mienh naaic gaax Saa^te^fen, “Naaiv deix sic za'gengh maaih nyei fai?” 2 Saa^te^fen dau, “Zuangx mienh gox caux zuangx gorx-youz aac, muangx yie gorngv oc. Mbuo nyei ong-taaix, Apc^laa^ham, yiem Me^so^bo^de^mie maiv gaengh mingh Haalaan wuov zanc, njang-laangc nyei Tin-Hungh hinc cuotv daaih 3 gorngv mbuox ninh, ‘Oix zuqc guangc jienv meih nyei deic-bung caux meih nyei cien-ceqv mingh yiem dongh yie oix bun meih hiuv wuov norm deic-bung.’ 4 “Apc^laa^ham ziouc cuotv Ken^ndie mienh nyei deic-bung mingh yiem Haalaan Deic-Bung. Ninh nyei die daic mingh, Tin-Hungh paaiv Apc^laa^ham daaih yiem ih zanc meih mbuo yiem naaiv norm deic-bung. 5 Wuov zanc Tin-Hungh liemh yietc norm zaux-benv caaiv nyei ndau yaac maiv bun zoux ninh nyei buonc. Mv baac Apc^laa^ham maiv gaengh maaih fu'jueiv wuov zanc Tin-Hungh laengz bun naaiv norm deic-bung ninh caux ninh nyei zeiv-fun. 6 Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv mbuox ninh, ‘Meih nyei zeiv-fun oix zuqc yiem ganh norm guoqv, zuqc wuov norm guoqv nyei mienh hoic ninh mbuo zoux nouh, zeix ninh mbuo feix baeqv hnyangx. 7 Mv baac yie oix dingc hoic ninh mbuo zoux nouh wuov deix mienh nyei zuiz. Nqa'haav ninh mbuo oix cuotv wuov norm deic-bung daaih yiem naaiv norm dorngx zaangc yie.’ 8 Tin-Hungh ziouc bun jiex gaatv nyei leiz zoux laengz ngaengc waac nyei jangx-hoc. Hnangv naaic Apc^laa^ham nyei dorn, I^sakc, cuotv seix buangv hietc hnoi, Apc^laa^ham tengx ninh jiex gaatv nyei leiz. I^sakc zoux Yaakopv nyei die, Yaakopv yaac zoux mbuo nyei ziepc nyeic dauh ong-taaix nyei die. 9 “Naaiv deix ong-taaix mueic jieqv ninh mbuo nyei youz, Yosepv, ziouc maaic ninh mingh I^yipv Deic-Bung zoux nouh. Mv baac Tin-Hungh caux ninh yiem, 10 njoux ninh biaux ndutv naanc zingh. Tin-Hungh bun Yosepv maaih cong-mengh yaac zoux duqv horpc I^yipv Deic-Bung nyei Faalo Hungh. Faalo Hungh ziouc bun ninh zoux zungx gunv I^yipv Deic-Bung yaac gunv nzengc hungh dinc. 11 “Nqa'haav I^yipv Deic-Bung caux Kaa^naa^an Deic-Bung buangh zuqc domh ngorc hoic ninh mbuo kouv. Mbuo nyei ong-taaix lorz maiv duqv haaix nyungc nyanc aqv. 12 Mv baac Yaakopv haiz gorngv I^yipv Deic-Bung maaih laangh ziqc, ninh ziouc paaiv mbuo nyei ong-taaix mingh da'yietv nzunc. 13 Da'nyeic nzunc Yosepv bun ninh nyei gorx caux youz hiuv duqv ninh. Faalo Hungh ziouc hiuv duqv Yosepv nyei hmuangv doic nyei jauv-louc. 14 Yosepv ziouc bun waac mingh mbuox ninh nyei die, Yaakopv, caux ninh nyei yietc zungv hmuangv doic daaih. (Yietc zungv maaih cietv ziepc hmz laanh mienh.) 15 Yaakopv caux mbuo nyei ong-taaix ziouc suiv mingh I^yipv Deic-Bung yaac yiem wuov guei seix. 16 Ninh mbuo nyei sei dorh nzuonx Sekem, zangx jienv Apc^laa^ham longc nyaanh tengx Haamo nyei dorn maaiz wuov norm zouv. 17 “Aav lamh deix taux Tin-Hungh oix zoux ei ninh laengz bun Apc^laa^ham nyei waac, I^saa^laa^en Mienh yiem I^yipv Deic-Bung hiaangx duqv camv haic. 18 Zoux gau, aengx maaih dauh siang-hungh gunv I^yipv Deic-Bung. Ninh yaac maiv hiuv duqv yietc deix Yosepv. 19 Ninh nduov mbuo naaiv fingx mienh yaac zoux doqc bun mbuo nyei ong-taaix, aapv ninh mbuo zorqv ninh mbuo nyei gu'nguaaz guangc, bun gu'nguaaz maiv maaih maengc ziangh. 20 “Doix zuqc wuov zanc Mose cuotv seix daaih, yaac ei Tin-Hungh buatc, ninh ziangh duqv nzueic haic. Ninh nyei diex maac ziouc dorh ninh yiem biauv buangv buo hlaax nyieqc. 21 Taux zuqc guangc ga'nyiec wuov zanc, hungh nyei sieqv ziouc hlorpv daaih dorh hlo zoux ninh ganh nyei dorn. 22 Mose duqv hoqc nzengc I^yipv Mienh nyei cong-mengh nyei jauv. Ninh gorngv nyei waac, zoux nyei sic, za'gengh zoux duqv guai haic. 23 “Mose duqv feix ziepc hnyangx wuov zanc, ninh jiez hnyouv mingh mangc caux ninh juangc fingx wuov deix I^saa^laa^en Mienh. 24 Mingh gau, buatc dauh I^yipv Mienh hoic dauh I^saa^laa^en Mienh. Mose mingh tengx zuqc hoic wuov dauh jaauv siouh ziouc daix wuov dauh I^yipv Mienh. 25 (Mose laaic caux ninh juangc fingx nyei mienh haih hiuv duqv Tin-Hungh oix longc ninh njoux ninh mbuo, mv baac ninh mbuo maiv bieqc hnyouv). 26 Da'nyeic hnoi ninh aengx buatc i dauh I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax, ninh ziouc mingh baav ninh mbuo. Ninh gorngv, ‘Gorx-youz aah! Meih mbuo lomh nzoih I^saa^laa^en Mienh, weic haaix diuc laanh oix hoic laanh?’ 27 “Mv baac dongh dorngc wuov dauh fongv Mose biaux nqoi. Ninh gorngv, ‘Haaix dauh orn meih daaih gunv yie mbuo, tengx yie mbuo dunx sic? 28 Meih oix daix yie hnangv a'hnoi meih daix wuov dauh I^yipv Mienh norh?’ 29 Mose haiz naaiv deix waac ninh ziouc biaux cuotv I^yipv Deic-Bung mingh yiem Mi^ndien Deic-Bung. Yiem wuov ninh duqv i dauh dorn daaih aqv. 30 “Jiex liuz feix ziepc hnyangx, Mose yiem wuov deic-bung-huaang, leih Sinaai Mbong maiv nangc go, maaih dauh fin-mienh yiem zieqc jienv ndiangx-dorn-fomv nyei douz-mbietc gu'nyuoz hinc bun Mose buatc. 31 Mose buatc ziouc mbuoqc horngh haic. Mingh fatv deix mangc ziouc haiz Ziouv nyei qiex gorngv, 32 ‘Yie se meih nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh, Apc^laa^ham, I^sakc caux Yaakopv nyei Tin-Hungh.’ Mose gamh nziex haic, sin zinx, liemh maiv gaamv mangc. 33 “Ziouv aengx gorngv mbuox ninh, ‘Tutv nqoi heh maah! Meih ih zanc souv jienv naaiv norm dorngx se cing-nzengc nyei ndau. 34 Yie buatc yie nyei mienh yiem I^yipv Deic-Bung siouc kouv, yaac haiz ninh mbuo njunh jienv yiem. Yie ziouc njiec daaih oix njoux ninh mbuo. Daaih maah! Yie oix paaiv meih mingh I^yipv Deic-Bung.’ 35 “Naaiv dauh Mose dongh zinh ndaangc I^saa^laa^en Mienh nqemh wuov dauh. Ninh mbuo gorngv, ‘Haaix dauh orn meih daaih gunv yie mbuo, tengx yie mbuo dunx sic?’ Tin-Hungh ganh longc yiem ndiangx-dorn-fomv hinc cuotv wuov dauh fin-mienh paaiv Mose gunv ninh mbuo yaac njoux ninh mbuo. 36 Ninh dorh dorh baeqc fingx cuotv I^yipv Deic-Bung yaac yiem I^yipv Deic-Bung, yiem Koiv-Siqv, yaac yiem feix ziepc hnyangx deic-bung-huaang zoux mbuoqc horngh nyei sic caux jangx-hoc. 37 “Dongh naaiv dauh Mose gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Tin-Hungh oix weic meih mbuo paaiv dauh douc waac mienh hnangv yie nor, yiem meih mbuo nyei gorx-youz mbu'ndongx cuotv daaih.’ 38 Dongh naaiv dauh caux I^saa^laa^en Mienh gapv zunv yiem deic-bung-huaang. Ninh caux mbuo nyei ong-taaix yaac caux yiem Sinaai Mbong caux ninh gorngv waac wuov dauh fin-mienh yiem, yaac zipv ziangh jienv nyei doz jiu bun mbuo. 39 “Mv baac mbuo nyei ong-taaix nqemh Mose, maiv kangv muangx ninh nyei waac. Hnyouv kungx hnamv daaux sin nzuonx wuov I^yipv Deic-Bung hnangv. 40 Ninh mbuo ziouc mbuox Aalon, ‘Tov meih zeix deix zienh nyei fangx yienz yie mbuo nyei jauv maah! Dorh yie mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung wuov dauh Mose ong jiex haaix mi'aqv, yie mbuo yaac maiv hiuv.’ 41 Dongh wuov nzunc ninh mbuo zoux dauh ngongh gouv dorn nyei fangx, dorh ga'naaiv mingh ziec, yaac mbenc nyanc hopv houc ninh mbuo ganh nyei buoz zeix daaih nyei ga'naaiv. 42 Tin-Hungh ziouc maiv mangc ninh mbuo aqv. Sueih ninh mbuo zaangc gu'nguaaic lungh nyei hleix, hnangv fiev jienv douc waac mienh nyei sou nor. Sou gorngv, ‘I^saa^laa^en Mienh aah! Meih mbuo yiem feix ziepc hnyangx deic-bung-huaang, meih mbuo maiv zeiz daix saeng-kuv ziec yie. 43 Meih mbuo gaeng Molekv zienh nyei ndopv-liuh, yaac gaeng Lefaan zienh nyei hleix, se meih mbuo ganh zeix daaih zaangc nyei miuc-fangx. Weic naaiv yie oix guaatv meih mbuo mingh Mbaa^mbi^lon nyei wuov ndaangc maengx.’ 44 “Mbuo nyei ong-taaix yiem deic-bung-huaang wuov zanc, ninh mbuo maaih wuov norm Laengz Ngaengc Waac nyei Ndopv-Liuh. Naaiv norm ndopv-liuh ninh mbuo ei Tin-Hungh paaiv Mose yaac bun Mose buatc jiex nyei nyungc zeiv zoux daaih. 45 Nqa'haav mbuo nyei ong-taaix duqv nzipc wuov norm zaangc Tin-Hungh nyei ndopv-liuh yaac bienh gan jienv Yo^su^waa mingh. Taux ninh mbuo daaih nzaeng deic-bung, dongh Tin-Hungh zunc yiem ndaangc wuov deix mienh tuix cuotv naaiv norm deic-bung, ninh mbuo bienh jienv wuov norm ndopv-liuh bieqc. Ndopv-liuh yaac yiem naaic taux Ndaawitv Hungh nyei lungh ndiev. 46 Ndaawitv Hungh duqv Tin-Hungh a'hneiv ninh, ziouc tov Tin-Hungh bun ninh liuz leiz norm dorngx bun Yaakopv nyei Tin-Hungh yiem. 47 Mv baac dongh Saa^lo^morn weic Tin-Hungh duqv zoux wuov norm biauv. 48 “Mv baac Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh maiv zeiz yiem mienh zoux daaih nyei biauv. Hnangv douc waac mienh gorngv, 49 “Lungh se yie nyei weic, ndau se yie lorngx zaux nyei dorngx. Meih mbuo weic yie ceix nyei dinc oix hnangv haaix nor? Yie duqv hitv kuonx nyei dorngx oix yiem haaix? 50 Naaiv deix ga'naaiv yietc zungv se yie ganh nyei buoz zeix daaih maiv zeiz?”’ 51 “Meih mbuo hnyouv ngaengc nyei mienh aah! Meih mbuo m'normh hoz, maiv muangx Tin-Hungh. Meih mbuo caux meih mbuo nyei ong-taaix fih hnangv nyei, haaix zanc yaac ngaengc jienv Singx Lingh. 52 Maaih haaix dauh douc waac mienh maiv zuqc meih mbuo nyei ong-taaix zoux doqc jiex? Liemh daaih douc waac gorngv Baengh Fim Wuov Dauh oix daaih, mbuo nyei ong-taaix zungv daix ninh mbuo guangc mi'aqv. Ih zanc Baengh Fim Wuov Dauh meih mbuo maaic yaac daix ninh guangc. 53 Fin-mienh jiu Tin-Hungh nyei leiz-latc bun meih mbuo, meih mbuo yaac duqv zipv mi'aqv, mv baac maiv ei jienv zoux.”

Mienh Zong Saa^te^fen Daic

54 Gunv sic wuov guanh mienh haiz Saa^te^fen gorngv naaiv deix waac, ninh mbuo qiex jiez! haic, ziouc dapc nyaah dapc ceiv nyei. 55 Mv baac Saa^te^fen maaih Singx Lingh yiem buangv hnyouv. Ninh mangc gu'nguaaic lungh, buatc Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac buatc Yesu souv jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx bung. 56 Ninh gorngv, “Meih mbuo mangc gaax maah! Yie buatc lungh gaengh nqoi, yaac buatc Baamh Mienh nyei Dorn souv jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx bung.” 57 Zuangx mienh aengx haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, ninh mbuo ziouc njih njungx njutc nyei heuc, yaac longc buoz zotv jienv m'normh kuotv tiux mingh caa Saa^te^fen, 58 lanc ninh cuotv ga'nyiec ziqc zingh, zorqv la'bieiv zong daic ninh. Doix zengx wuov deix mienh jaiv ninh mbuo nyei domh lui an jienv dauh mienh lunx mienh, mbuox heuc Saulo, nyei zaux-hlen. 59 Mienh longc la'bieiv zong gau Saa^te^fen, Saa^te^fen heuc jienv Tin-Hungh gorngv, “Ziouv Yesu aah! Tov meih zipv yie nyei lingh wuonh!” 60 Ninh gueic njiec ndau heuc qiex hlo nyei gorngv, “Ziouv aah! Tov meih guangc nqoi maiv dungx longc ninh mbuo zoux naaiv deix zuiz.” Gorngv setv waac ninh ziouc dangx qiex mi'aqv.

Gong-Zoh 8

1 Naaiv deix mienh daix Saa^te^fen, Saulo yaac a'hneiv nyei.

Saulo Zoux Doqc Jiu-Baang

Dongh wuov hnoi mienh jiez gorn zoux doqc hoic Ye^lu^saa^lem Zingh nyei jiu-baang mienh kouv haic. Cuotv liuz gong-zoh mbuo, sienx Yesu nyei mienh yietc zungv biaux nzaanx, mingh yiem Yu^ndie Saengv caux Saa^maa^lie Saengv. 2 Maaih deix gan longx Tin-Hungh nyei mienh dorh Saa^te^fen nyei sei mingh zangx, hnyouv nzauh haic, njiec qaqv nyiemv mbiouh mbiouh nyei. 3 Mv baac Saulo oix mietc jiu-baang, ninh ziouc zueih biauv lorz sienx Yesu nyei mienh m'jangc m'sieqv zorqv tor mingh wuonx jienv loh.

Filipv Yiem Saa^maa^lie Saengv

4 Biaux nzaanx wuov deix sienx Yesu nyei mienh mingh taux haaix, ninh mbuo zunh jienv kuv fienx mingh. 5 Filipv mingh taux Saa^maa^lie Saengv nyei yietc norm zingh zunh mbuox mienh Giduc se dongh Yesu. 6 Zuangx mienh haiz Filipv gorngv nyei waac yaac buatc ninh zoux cuotv mbuoqc horngh haic nyei sic, ninh mbuo ziouc longx-longx nyei muangx. 7 Hieh guaiv mienv yiem mienh nyei sin ngaauv-ngaauv nyei heuc jienv cuotv. Zaux mbai zaux waaic nyei mienh duqv zorc longx camv haic. 8 Wuov norm zingh nyei mienh ziouc njien-youh orn-lorqc haic aqv.

Zoux Faatv Wuov Dauh Simon

9 Maaih dauh mienh, mbuox heuc Simon, yiem wuov norm zingh zoux faatv lauh deix aqv, bun Saa^maa^lie Mienh mbuoqc horngh haic ninh. Ninh ceng ninh ganh se yietc dauh zoux hlo nyei mienh. 10 Maiv gunv haaix horngh mienh, yietc zungv oix muangx ninh nyei waac. Ninh mbuo gorngv, “Naaiv laanh mienh maaih yiem Tin-Hungh daaih nyei qaqv. Se dongh mienh heuc, ‘Domh Qaqv’wuov dauh.” 11 Simon zoux faatv bun mienh mbuoqc horngh haic, ninh mbuo ziouc gan ninh lauh aqv. 12 Mv baac Filipv zunh kuv fienx gorngv Tin-Hungh daaih zoux Ziouv gunv mienh yaac gorngv Yesu Giduc nyei jauv-louc. Zuangx mienh sienx ninh nyei waac, liemh m'jangc m'sieqv jiex wuom nyei leiz nzengc. 13 Simon ganh yaac sienx. Ninh jiex liuz wuom nyei leiz. Ninh zanc-zanc gan jienv Filipv mingh yaac mbuoqc horngh haic Filipv zoux nyei domh jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic. 14 Gong-zoh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh haiz gorngv Saa^maa^lie Mienh zipv duqv Tin-Hungh nyei doz mi'aqv. Ninh mbuo ziouc paaiv Bide caux Yo^han mingh ninh mbuo wuov. 15 Bide caux Yo^han mingh taux, ziouc tengx sienx nyei mienh daux gaux, tov Tin-Hungh bun ninh mbuo zipv Singx Lingh, 16 weic zuqc Singx Lingh maiv gaengh njiec caux haaix dauh yiem. Mienh kungx dengv Ziouv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz hnangv. 17 Bide caux Yo^han longc buoz maan jienv ninh mbuo, dauh dauh ziouc duqv zipv Singx Lingh mi'aqv. 18 Simon buatc gong-zoh mbuo longc buoz maan jienv mienh, yaac buatc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun ninh mbuo, ninh ziouc dorh nyaanh daaih oix bun Bide caux Yo^han. 19 Ninh gorngv, “Tov meih mbuo bun naaiv nyungc qaqv yie, bun yie haih longc buoz maan haaix dauh, wuov dauh ziouc duqv zipv Singx Lingh.” 20 Bide dau ninh, “Laaix meih hnamv daaih haih longc zinh nyaanh maaiz duqv Tin-Hungh nyei zingh nyeic, meih caux meih nyei zinh nyaanh yietc zungv zuqc mietc maah! 21 Meih yiem yie mbuo nyei gong maiv maaih meih nyei buonc, weic zuqc Tin-Hungh buatc meih nyei hnyouv maiv zingx. 22 Meih oix zuqc goiv hnyouv guangc nzengc naaiv nyungc waaic haic nyei za'eix. Meih yiem hnyouv hnamv cuotv naaiv deix waaic sic mv baac meih oix zuqc daux gaux tov, nziex Ziouv haih guangc nqoi bun meih mv bei. 23 Yie buatc meih nyei hnyouv ba'laqc mueic jieqv haic, zuqc zuiz ndoh jienv aqv.” 24 Simon gorngv mbuox Bide caux Yo^han, “Tov meih mbuo tengx yie daux gaux tov Ziouv maiv dungx bun yie zuqc hnangv meih mbuo gorngv wuov nor oc.” 25 Bide caux Yo^han zoux liuz zorng-zengx yaac zunh liuz Ziouv nyei doz, ninh mbuo nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh. Nzuonx wuov zanc ninh mbuo yangh Saa^maa^lie Saengv nyei camv-norm laangz zunh jienv kuv fienx nzuonx.

Filipv Porv Mengh Ging-Sou Bun Domh Jien Muangx

26 Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih mbuox Filipv, “Oix zuqc mingh naamh bung maengx, yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh Gaasaa Zingh wuov diuh jauv.” (Naaiv diuh jauv jiex deic-bung-huaang.) 27-28 Filipv ziouc cuotv jauv mingh aqv. Maaih dauh E^ti^o^bie Guoqv nyei domh jien tengx E^ti^o^bie Hungh Maac, Kaan^ndaa^si, goux ninh nyei yietc zungv zinh nyaanh. Naaiv dauh domh jien mingh Ye^lu^saa^lem Zingh baaix Tin-Hungh nzuonx, zueiz jienv maaz-cie doqc jienv douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei sou nzuonx. 29 Singx Lingh gorngv mbuox Filipv, “Meih oix zuqc zunc zaaic wuov jaax maaz-cie yaac nitv jienv ninh nyei ga'hlen mingh maah!” 30 Filipv ziouc tiux jienv mingh taux ninh nyei ga'hlen, haiz domh jien doqc jienv douc waac mienh, I^saa^yaa, nyei sou. Filipv ziouc naaic gaax, “Meih doqc jienv naaic norm dorngx, meih mengh baeqc nyei saah?” 31 Domh jien dau, “Maiv maaih haaix dauh porv mengh mbuox yie, yie fungc haih hiuv duqv?” Ninh ziouc heuc Filipv faaux daaih zueiz jienv ninh nyei maaz-cie. 32 Domh jien doqc wuov douc Ging-Sou nyei waac hnangv naaiv nor gorngv, “Ninh hnangv dauh ba'gi yungh nor, zuqc dorh mingh daix, yaac hnangv dauh ba'gi yungh dorn zuqc mienh japv biei, ninh yaac maiv ko lo. 33 Ninh zuqc mienh baaic ninh nyei hmien, longc maanh leiz hoic ninh. Maiv maaih haaix dauh duqv gorngv taux ninh nyei fun-faqv weic zuqc ninh yiem baamh gen nyei maengc jiex nzengc mi'aqv.” 34 Wuov dauh domh jien naaic Filipv, “Tov meih mbuox yie oc. Naaiv dauh douc waac mienh gorngv zuqc haaix dauh? Gorngv zuqc ninh ganh fai gorngv zuqc ganh dauh?” 35 Filipv ziouc jiez gorn longc naaiv douc Ging-Sou gorngv Yesu nyei kuv fienx bun domh jien muangx. 36 Ninh mbuo zueiz jienv maaz-cie mingh gau, taux norm dorngx buatc maaih wuom nyei. Wuov dauh jien gorngv, “Mangc gaax, naaiv maaih wuom nyei. Maaih haaix nyungc bun yie maiv gaengh haih jiex duqv wuom nyei leiz fai?” 37 Filipv dau, “Se gorngv meih liepc dingc hnyouv sienx, jiex duqv nyei lorqc.” Wuov dauh jien gorngv, “Yie sienx aqv. Yie sienx Yesu Giduc se Tin-Hungh nyei Dorn.” 38 Gorngv liuz, ninh heuc maaz-cie dingh jienv. Ninh mbuo i dauh ziouc bieqc wuom. Filipv yaac tengx domh jien jiex wuom nyei leiz. 39 Ninh mbuo cuotv wuom daaih, Ziouv nyei Singx Lingh liemh zeih dorh Filipv mingh mi'aqv. Domh jien ziang naaic aengx maiv duqv buatc ninh aqv. Mv baac domh jien njien-youh nyei gan jienv jauv nzuonx. 40 Nqa'haav mienh buatc Filipv yiem wuov Aa^so^tatv Zingh. Ninh yiem naaic zueih mungv zueih laangz zunh jienv kuv fienx mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh.

Gong-Zoh 9

1 Saulo haaix zanc yaac sie jienv waac oix daix Ziouv nyei mienh. Ninh ziouc mingh taux domh sai mienh wuov 2 tov sou dorh mingh Ndaa^matv^gatc Zingh, Yiutai Mienh nyei norm-norm wuic dorngh, lorz gan Ziouv nyei Jauv nyei mienh, maiv gunv m'jangc m'sieqv, zorqv ninh mbuo ndoh jienv fungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 3 Saulo mingh gau, aav lamh deix taux Ndaa^matv^gatc Zingh. Liemh zeih yiem wuov lungh cuotv norm domh njang ziux gormx Saulo nyei sin. 4 Ninh ziouc king njiec ndau yaac haiz gorngv, “Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie?” 5 Saulo ziouc naaic gaax, “Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?” Saulo aengx haiz waac dau ninh, “Yie se Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh. 6 Jiez sin daaih bieqc zingh aqv. Meih oix zuqc zoux nyei ziouc maaih mienh mbuox meih.” 7 Caux Saulo daaih wuov deix mienh dingh jienv wuov, liemh gorngv waac maiv cuotv. Ninh mbuo haiz maaih qiex mv baac maiv buatc haaix dauh. 8 Saulo jiez sin daaih nungx nqoi m'zing yaac mangc maiv buatc haaix nyungc. Gan ninh daaih wuov deix mienh ken ninh mingh taux Ndaa^matv^gatc Zingh. 9 Duqv buo hnoi gu'nyuoz ninh nyei m'zing mangc maiv buatc haaix nyungc. Ninh yaac maiv nyanc maiv hopv haaix nyungc. 10 Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh maaih dauh sai-gorx, mbuox heuc Aa^naa^nie, buatc hinc yaangh nyei sic. Ziouv heuc ninh, “Aa^naa^nie aah!” Ninh ziouc dau, “Ziouv aah! Yie yiem naaiv oc.” 11 Ziouv gorngv mbuox ninh, “Oix zuqc mingh maaih mbuox heuc Jauv-Zaqc wuov diuh jauv. Taux Yu^ndaatc nyei biauv oix zuqc naaic, Taasatv Zingh nyei Saulo yiem haaix. Ninh daux gaux jienv nyei, 12 yaac buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh buatc laanh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie, bieqc daaih longc buoz maan ninh, bun ninh aengx haih mangc duqv buatc daaih.” 13 Aa^naa^nie dau, “Ziouv aah! Yie haiz mienh camv nyei gorngv wuov laanh mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh guatc doqc hoic meih nyei cing-nzengc mienh kouv haic norh. 14 Ninh yaac duqv sai mienh bieiv nyei lingc daaih naaiv, Ndaa^matv^gatc Zingh, zorqv yietc zungv sienx meih nyei mienh ndoh jienv.” 15 Ziouv gorngv mbuox ninh, “Gunv mingh maah! Yie ginv ninh daaih zoux yie nyei bou. Ninh oix zuqc zunh yie nyei mbuox bun maanc fingx Janx caux ninh mbuo nyei hungh diex aengx caux I^saa^laa^en Mienh muangx. 16 Yie ganh oix bun ninh hiuv duqv ninh weic yie nyei mbuox oix zuqc siouc ndongc haaix kouv.” 17 Aa^naa^nie ziouc mingh aqv. Taux wuov ninh bieqc biauv mingh, ziouc maan jienv Saulo gorngv, “Saulo youz aah! Dongh yiem ndaamv-jauv hinc yaangh bun meih buatc wuov dauh Ziouv Yesu, paaiv yie daaih weic bun meih aengx haih mangc duqv buatc, yaac duqv Singx Lingh buangv meih nyei hnyouv.” 18 Liemh zeih maaih ga'naaiv hnangv mbiauz-jiex nor, yiem Saulo nyei m'zing ndortv njiec. Ninh ziouc mangc duqv buatc aqv. Ninh jiez sin daaih jiex wuom nyei leiz. 19 Nyanc liuz hnaangx, ninh ziouc henv daaih aqv.

Saulo Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh Zunh Doz

Saulo caux Ndaa^matv^gatc Zingh sienx Yesu nyei mienh yiem i ziex hnoi. 20 Ninh liemh zeih mingh Yiutai Mienh nyei wuic dorngh zunh mbuox mienh Yesu za'gengh Tin-Hungh nyei Dorn. 21 Muangx haiz nyei mienh yietc zungv mbuoqc horngh haic ziouc naaic, “Naaiv laanh mienh dongh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zoux doqc hoic sienx Yesu nyei mienh wuov dauh maiv zeiz? Ninh baac-baac daaih naaiv zorqv sienx Yesu nyei mienh ndoh jienv dorh mingh bun sai mienh bieiv saah?” 22 Saulo gunv zoux gunv maaih hatc maaz zunh doz, haih gorngv duqv mengh bun cing Yesu dongh Giduc. Ndaa^matv^gatc Zingh nyei Yiutai Mienh liemh maiv haih dau ninh aqv. 23 Yiem wuov camv-hnoi deix nyei, Yiutai Mienh caangh laangh daav za'eix daix Saulo. 24 Mv baac ninh mbuo daav nyei za'eix Saulo hiuv mi'aqv. Wuov deix mienh ziangh hnoi ziangh muonz zuov jienv zingh gaengh oix daix ninh. 25 Mv baac maaih muonz Saulo nyei sai-gorx longc norm mbaatc bungx ninh gan zingh laatc kuotv cuotv ga'nyiec ziqc zingh mi'aqv.

Saulo Mingh Ye^lu^saa^lem Zingh

26 Saulo mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh, ninh oix caux sai-gorx mbuo yiem mv baac sai-gorx mbuo gamh nziex haic. Maiv sienx ninh yaac zoux sai-gorx. 27 Mv baac Mbaa^naa^mbatc dorh ninh mingh gong-zoh mbuo wuov gorngv bun ninh mbuo hiuv duqv, Saulo yiem ndaamv-jauv wuov zanc Ziouv hinc yaangh bun ninh buatc yaac caux ninh gorngv waac. Mbaa^naa^mbatc aengx gorngv Saulo yiem Ndaa^matv^gatc Zingh bungx laangc nyei dengv Yesu nyei mbuox zunh doz. 28 Saulo ziouc caux ninh mbuo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh bieqc bieqc cuotv-cuotv, bungx laangc nyei dengv Yesu nyei mbuox zunh doz. 29 Ninh yaac caux gorngv Gikc waac wuov deix Yiutai Mienh gorngv leiz luonx leiz, mv baac ninh mbuo oix daav za'eix daix ninh. 30 Gorx-youz mbuo hiuv duqv mienh oix daix ninh, ninh mbuo ziouc dorh Saulo mingh Si^saa^li^yaa Zingh, aengx fungx ninh cuotv jauv mingh Taasatv Zingh. 31 Naaiv deix jauv jiex liuz, yiem Yu^ndie, Gaa^li^li caux Saa^maa^lie Saengv norm-norm dorngx nyei jiu-baang duqv douc baengh orn nyei yiem yaac duqv ceix jiez daaih. Ninh mbuo taaih Ziouv. Singx Lingh yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv yaac bun mienh jaa camv jienv faaux.

Bide Zorc Longx Ai^ne^atc

32 Bide youh gormx norm-norm dorngx. Maaih nzunc ninh mingh Litv^ndaa Mungv mangc sienx Yesu nyei mienh. 33 Yiem wuov ninh buatc laanh mienh, mbuox heuc Ai^ne^atc. Naaiv laanh mienh butv baengc-mbai, maiv haih jiez sin, bueix jienv duqv hietc hnyangx aqv. 34 Bide gorngv mbuox ninh, “Ai^ne^atc aah! Yesu Giduc zorc longx meih aqv. Jiez sin daaih siou jiez meih nyei ziqc maah!”Ai^ne^atc liemh zeih jiez sin daaih aqv. 35 Yietc zungv yiem Litv^ndaa caux Saalon Mungv nyei mienh buatc naaiv laanh mienh longx, ninh mbuo ziouc goiv hnyouv sienx Ziouv.

Ndokatv Daic Aengx Nangh Daaih

36 Yiem Yapv^faa Mungv maaih dauh sienx Yesu nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Taa^mbi^taa. (Gorngv benx Gikc waac se Ndokatv.) Ninh zanc-zanc zoux kuv sic yaac cuotv fim tengx mienh jomc mienh. 37 Dongh wuov deix ziangh hoc ninh butv baengc daic mi'aqv. Mienh nzaaux ninh nyei sin aengx geqc jienv gu'nguaaic wuov nzangh biauv. 38 Litv^ndaa caux Yapv^faa Mungv leih maiv go. Yapv^faa Mungv nyei sienx Yesu nyei mienh haiz gorngv Bide yiem Litv^ndaa Mungv, ninh mbuo ziouc paaiv i laanh mienh mingh wuov mbuox ninh, “Tov meih gaanv daaih yie mbuo naaiv.” 39 Bide ziouc gan ninh mbuo mingh aqv. Mingh taux, mienh ziouc dorh ninh faaux gu'nguaaic wuov nzangh biauv. Yietc zungv auv-guaav weih jienv Bide, nyiemv jienv zorqv Ndokatv ziangh seix lunh nyei lui-houx bun ninh mangc. 40 Mv baac Bide heuc ninh mbuo yietc zungv cuotv ga'nyiec ziouc gueic njiec daux gaux. Daux gaux baac, ninh huin nzuonx mbuox janx-daic, “Taa^mbi^taa aah! Jiez sin daaih maah!” Taa^mbi^taa ziouc nungx nqoi m'zing, buatc Bide, ninh ziouc jiez sin daaih zueiz jienv. 41 Bide sung buoz ken ninh jiez sin daaih souv jienv, aengx heuc sienx Yesu nyei zuangx mienh caux wuov deix auv-guaav daaih, jiu naaiv dauh nangh daaih nyei m'sieqv dorn bun ninh mbuo. 42 Naaiv deix sic nyei fienx sing buangv Yapv^faa Mungv. Mienh camv nyei yaac sienx Ziouv. 43 Nqa'haav Bide yiem caamx Yapv^faa Mungv, wuov dauh ndopv-zaangc, Simon, nyei biauv.

Gong-Zoh 10

1 Si^saa^li^yaa Zingh maaih dauh Lomaa Janx, mbuox heuc Ko^ne^li^atc. Ninh zoux dauh, dongh mienh heuc “I^daa^li Wuov Guanh,”nyei baeng-bieiv, gunv yietc baeqv dauh baeng. 2 Ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh gan longx Tin-Hungh, taaih Tin-Hungh. Ninh yaac cuotv fim tengx Yiutai Fingx nyei mienh jomc mienh camv nyei, yaac zanc-zanc daux gaux. 3 Maaih hnoi, njiec aanx leih maiv go buo norm ziangh hoc, Ko^ne^li^atc buatc Tin-Hungh nyei fin-mienh hinc yaangh, buatc duqv mengh! nyei. Fin-mienh bieqc daaih gorngv mbuox ninh, “Ko^ne^li^atc aah!” 4 Haeqv Ko^ne^li^atc gamh nziex haic, nuqv-nuqv nyei mangc fin-mienh. Ninh naaic gaax, “Ziouv aah! Haaix nyungc?” Fin-mienh gorngv, “Tin-Hungh muangx haiz meih daux gaux nyei waac, yaac buatc meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh nyei sic, ninh ziouc jangx taux meih. 5 Ih zanc meih oix zuqc bun mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz dongh maaih mbuox heuc Simon Bide wuov dauh daaih naaiv. 6 Ninh yiem koiv-hlen, wuov dauh ndopv-zaangc, Simon, nyei biauv.” 7 Caux ninh gorngv waac nyei fin-mienh leih nqoi mi'aqv. Ko^ne^li^atc ziouc heuc i dauh ninh nyei bou caux dauh ninh nyei sin-hlen baeng daaih. Wuov dauh baeng yaac gan longx Tin-Hungh. 8 Ko^ne^li^atc zorqv fin-mienh mbuox nyei waac gorngv bun ninh mbuo muangx, ziouc paaiv ninh mbuo mingh Yapv^faa Mungv.

Bide Buatc Hinc Yaangh Nyei Sic

9 Da'nyeic hnoi ninh mbuo gan jauv mingh taux fatv deix Yapv^faa Mungv aqv. Lungh aav lamh aanx, Bide faaux biauv-ngorh, bingx laangh nyei dorngx, daux gaux. 10 Ninh haiz hnyouv sie nyei, oix nyanc hnaangx. Wuov zanc yiem biauv nyei mienh liuc leiz jienv lai-hnaangx, Bide buatc hinc yaangh nyei sic hnangv mbeix mbeix nor. 11 Buatc lungh gaengh nqoi. Aengx maaih nyungc ga'naaiv hnangv yietc kuaaiv ndie jangv nyei, yaac hnangv nanv jienv biei norm gorqv bungx njiec taux ndau nor. 12 Wuov kuaaiv ndie gu'nyuoz maaih nyungc-nyungc saeng-kuv, nyungc-nyungc hieh zoih, nyorng ndau nyei ga'naaiv, caux ndaix ndaamv-lungh nyei norqc. 13 Ninh aengx haiz qiex gorngv, “Bide aah! Jiez sin daaih daix naaiv deix ga'naaiv nyanc aqv.” 14 Mv baac Bide gorngv, “Ziouv aah! Maiv horpc nyanc saah? Oix zuqc gec nyei caux maaih uix nyei ga'naaiv yie maiv nyanc jiex.” 15 Aengx maaih qiex gorngv da'nyeic nzunc mbuox ninh, “Tin-Hungh bun haaix nyungc cing-nzengc, maiv dungx funx maaih uix.” 16 Hnangv naaiv buo nzunc liuz, wuov kuaaiv ga'naaiv ziouc siou faaux lungh mi'aqv. 17 Bide buatc liuz naaiv deix hinc yaangh nyei sic, ninh corc hnamv maiv tong naaiv deix sic maaih haaix nyungc eix leiz mv bei. Doix wuov norm ziangh hoc, Ko^ne^li^atc paaiv daaih nyei mienh naaic jienv daaih lorz buatc Simon nyei biauv, zungv souv jienv wuov laatc gaengh ndaangc. 18 Ninh mbuo ziouc heuc naaic gaax, “Maaih laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, hitv naaiv fai?” 19 Wuov zanc Bide corc hnamv maiv tong ninh buatc liuz wuov deix hinc yaangh nyei sic. Singx Lingh gorngv mbuox ninh, “Muangx gaax! Maaih buo laanh mienh daaih lorz meih. 20 Meih jiez sin daaih njiec aqv. Maiv dungx samh soqv. Gunv gan ninh mbuo mingh aqv, weic zuqc yie paaiv ninh mbuo daaih.” 21 Bide ziouc njiec mingh mbuox wuov deix mienh, “Yie se dongh meih mbuo lorz wuov laanh mienh. Meih mbuo daaih lorz yie maaih deix haaix nyungc jauv fai?” 22 Ninh mbuo dau, “Ko^ne^li^atc baeng-bieiv heuc yie mbuo daaih. Ninh zoux dauh kuv mienh yaac gan longx Tin-Hungh. Yietc fingx Yiutai Mienh taaih ninh. Maaih dauh cing-nzengc fin-mienh daaih mbuox ninh oix zuqc tov meih mingh ninh nyei biauv weic bun ninh muangx meih gorngv nyei waac.” 23 Bide ziouc heuc wuov deix mienh bieqc biauv caux ninh hitv wuov. Bide Yiem Ko^ne^li^atc Nyei Biauv Da'nyeic hnoi Bide mbenc daaih caux jienv ninh mbuo mingh aqv. Aengx maaih deix Yapv^faa Mungv nyei gorx-youz yaac caux ninh mingh. 24 Aengx jiex daaih yietc hnoi, Bide mbuo mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh mi'aqv. Taux wuov buatc Ko^ne^li^atc caux jienv hmuangv doic cien-ceqv aengx caux ninh heuc daaih wuov deix loz-gaeng doic yiem wuov zuov jienv ninh. 25 Bide bieqc biauv wuov zanc, Ko^ne^li^atc mingh zipv, ziouc puoqv njiec ninh nyei zaux-hlen baaix. 26 Mv baac Bide ken ninh jiez sin yaac gorngv, “Jiez sin daaih maah! Yie mv baac baamh mienh hnangv lorqc.” 27 Bide caux Ko^ne^li^atc gorngv jienv waac bieqc biauv mingh ziouc buatc mienh camv nyei gapv zunv yiem wuov. 28 Ninh gorngv, “Meih mbuo hiuv duqv, ei yie mbuo nyei leiz, Yiutai Mienh maiv haih bieqc Janx nyei dorngx, maiv haih caux Janx jiu tong. Mv baac Tin-Hungh bun yie hiuv duqv maiv horpc zuqc funx haaix dauh maiv cing-nzengc, fai maaih uix. 29 Hnangv naaic, meih mbuo paaiv mienh mingh heuc yie daaih, yie maiv naaic haaix nyungc ziouc daaih aqv. Ih zanc yie naaic gaax meih mbuo, meih mbuo weic haaix diuc heuc yie daaih?” 30 Ko^ne^li^atc gorngv, “Zinh ndaangc biei hnoi, leih maiv go naaiv norm ziangh hoc, se doix njiec aanx buo norm ziangh hoc nyei dorngx, yie yiem yie nyei biauv daux gaux. Liemh zeih maaih dauh mienh zuqv jienv lui-houx njang nyei, youc! youc wuov, daaih souv jienv yie nyei nza'hmien. 31 Ninh gorngv, ‘Ko^ne^li^atc aah! Dongh meih tov Tin-Hungh wuov deix waac, Tin-Hungh haiz mi'aqv, yaac buatc meih cuotv fim tengx mienh jomc mienh. 32 Meih oix zuqc paaiv mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, daaih. Ih zanc ninh yiem wuov koiv-hlen, Simon ndopv-zaangc nyei biauv.’ 33 Yie ziouc liemh zeih paaiv mienh mingh lorz meih, meih ziouc daaih aqv. Za'gengh! longx haic. Ih zanc yie mbuo yietc zungv yiem naaiv Tin-Hungh nyei nza'hmien, oix muangx Ziouv paaiv meih gorngv nyei yietc zungv waac.” Bide Zunh Doz 34 Bide ziouc gorngv, “Ih zanc yie hiuv duqv Tin-Hungh maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 35 Maiv gunv haaix fingx mienh, haaix dauh gamh nziex ninh, yaac zoux horpc nyei jauv, Tin-Hungh ziouc zipv wuov dauh aqv. 36 “Meih mbuo hiuv duqv ninh jiu bun I^saa^laa^en Mienh nyei doz, dongh mienh kaux Yesu Giduc haih duqv baengh orn wuov nyungc kuv fienx. Yesu Giduc zoux maanc muotc nyei Ziouv. 37 “Meih mbuo yaac hiuv duqv yiem Yo^han zunh mbuox mienh jiex wuom nyei leiz, nqa'haav yiem Gaa^li^li jiez gorn cuotv daaih gormx Yu^ndie Saengv nyei sic. 38 “Meih mbuo yaac hiuv duqv Naa^saa^letv Mungv nyei Yesu nyei jauv-louc, yaac hiuv duqv Tin-Hungh ceix Singx Lingh caux domh qaqv bun ninh. Tin-Hungh caux ninh yiem, ninh ziouc mingh norm-norm dorngx zoux kuv sic yaac zorc longx yietc zungv zuqc mienv nyei hungh hoic nyei mienh. 39 “Ninh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh yaac yiem Yiutai Mienh nyei deic-bung zoux nyei yietc zungv sic, yie mbuo buatc yaac tengx ninh zoux zorng-zengx. “Mienh yaac zorqv Yesu ding yiem ziepc nzaangc jaax daic. 40 Mv baac nqa'haav buo hnoi Tin-Hungh bun ninh nangh daaih ziouc hinc bun mienh buatc. 41 Maiv zeiz hinc bun dauh dauh mienh duqv buatc. Kungx dongh zinh ndaangc Tin-Hungh ginv yie mbuo daaih tengx zoux zorng-zengx nyei mienh duqv buatc hnangv, se ninh daic mingh aengx nangh daaih, yie mbuo duqv caux ninh juangc nyanc juangc hopv nyei mienh. 42 Ninh mbuox yie mbuo oix zuqc zunh ninh nyei kuv fienx bun mienh hiuv duqv ninh se Tin-Hungh paaiv daaih zoux siemv zuiz jien, siemv ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei zuiz. 43 “Yietc zungv douc waac mienh yaac tengx ninh zoux zorng-zengx. Ninh mbuo gorngv, haaix dauh sienx Yesu, yaac kaux ninh nyei mbuox ziouc duqv Tin-Hungh guangc zuiz.”

Janx Zipv Singx Lingh

44 Bide corc gorngv jienv waac wuov zanc, Singx Lingh liemh zeih njiec daaih yiem ninh mbuo dauh dauh muangx leiz nyei mienh nyei sin. 45 Yiem Yapv^faa Mungv gan Bide daaih wuov deix Yiutai Mienh, dongh sienx Yesu wuov deix mienh, za'gengh mbuoqc horngh haic Tin-Hungh bun Singx Lingh Janx. 46 Ninh mbuo haiz Janx gorngv ganh nyungc waac, yaac ceng Tin-Hungh weih hlo. 47 Bide gorngv, “Naaiv deix mienh zipv Singx Lingh hnangv yie mbuo nor. Wuov nyungc maaih haaix dauh haih laanh jienv maiv bun ninh mbuo jiex wuom nyei leiz fai?” 48 Ninh ziouc hatc ninh mbuo oix zuqc dengv Yesu Giduc nyei mbuox jiex leiz. Wuov deix mienh aengx tov Bide caux ninh mbuo yiem i ziex hnoi.

Gong-Zoh 11

1 Gong-Zoh mbuo caux yiem Yu^ndie Saengv nyei gorx-youz haiz gorngv Janx yaac zipv Tin-Hungh nyei doz. 2 Bide mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh wuov zanc, maaih deix sienx Yesu nyei Yiutai Mienh, dongh oix bun sienx Yesu nyei Janx jiex gaatv nyei leiz wuov deix, gorngv Bide. 3 Ninh mbuo gorngv, “Meih bieqc Janx nyei biauv, ninh mbuo yaac maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz. Meih zungv caux ninh mbuo nyanc hnaangx.” 4 Bide ziouc yiem gorn zueih yietv zueih nyeic gorngv nzengc naaiv deix jauv-louc bun ninh mbuo muangx. 5 Ninh gorngv, “Yie yiem Yapv^faa Mungv daux gaux wuov zanc, buatc hinc yaangh nyei sic cuotv. Yie buatc maaih nyungc ga'naaiv hnangv yietc kuaaiv ndie jangv nyei, yaac hnangv nanv jienv biei norm gorqv yiem gu'nguaaic lungh bungx njiec daaih dingh jienv yie nyei nza'hmien. 6 Yie mangc longx wuov kuaaiv ndie gu'nyuoz buatc maaih saeng-kuv, maaih hieh zoih, maaih nyorng ndau nyei ga'naaiv, yaac maaih ndaix ndaamv-lungh nyei norqc. 7 Yie yaac haiz maaih qiex gorngv, ‘Bide aah! Jiez sin daix naaiv deix ga'naaiv nyanc aqv.’ 8 “Mv baac yie dau gorngv, ‘Ziouv aah! Maiv horpc nyanc saah? Oix zuqc gec nyei caux maaih uix nyei ga'naaiv zungv maiv bieqc jiex yie nyei nzuih.’ 9 “Mv baac maaih qiex yiem lungh gorngv da'nyeic nzunc, ‘Tin-Hungh bun haaix nyungc cing-nzengc, maiv dungx funx maaih uix.’ 10 Hnangv naaiv nor gorngv buo nzunc liuz, wuov kuaaiv ga'naaiv ziouc siou faaux lungh mi'aqv. 11 “Doix wuov norm ziangh hoc, yiem Si^saa^li^yaa Zingh mienh paaiv daaih lorz yie wuov deix buo laanh mienh daaih taux yie hitv wuov norm biauv daaih aqv. 12 Singx Lingh mbuox yie gan ninh mbuo mingh yaac maiv dungx samh soqv. Naaiv deix juqv dauh gorx-youz yaac caux yie mingh bieqc Ko^ne^li^atc nyei biauv. 13 Ko^ne^li^atc ziouc mbuox yie mbuo ninh hnangv haaix nor buatc dauh fin-mienh souv jienv ninh nyei biauv gu'nyuoz mbuox ninh, ‘Meih oix zuqc paaiv mienh mingh Yapv^faa Mungv lorz laanh mienh, mbuox heuc Simon Bide, heuc ninh daaih meih naaiv. 14 Ninh oix gorngv deix waac mbuox meih. Meih caux meih nyei yietc biauv mienh ziouc weic naaiv deix waac duqv njoux.’ 15 “Yie jiez gorn gorngv waac wuov zanc, Singx Lingh ziouc njiec daaih yiem ninh mbuo nyei sin, hnangv zinh ndaangc njiec daaih yiem mbuo wuov nor. 16 Yie ziouc jangx zuqc zinh ndaangc Ziouv gorngv nyei waac, ‘Yo^han longc wuom tengx mienh jiex leiz, mv baac Tin-Hungh oix longc Singx Lingh tengx meih mbuo jiex leiz.’ 17 Hnangv naaic, se gorngv Tin-Hungh ceix zingh nyeic bun wuov deix Janx hnangv mbuo sienx Ziouv Yesu Giduc wuov zanc ninh bun mbuo nor, yie fungc haih laanh Tin-Hungh?” 18 Zuangx mienh haiz ninh gorngv naaiv deix waac, ninh mbuo ziouc maiv maaih waac gorngv aqv. Kungx ceng Tin-Hungh hnangv. Ninh mbuo gorngv, “Hnangv naaiv, Tin-Hungh yaac bun Janx haih goiv hnyouv guangc zuiz duqv ziangh jienv.”

An^ti^okc Zingh Nyei Jiu-Baang

19 Mienh daix liuz Saa^te^fen, nqa'haav laaix mienh zoux doqc hoic, sienx Yesu nyei mienh ziouc biaux nzaanx nzengc. Maaih deix biaux taux Fi^ni^sie Deic-Bung, Saibatc Koiv-Nzou, caux An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx mv baac kungx gorngv bun Yiutai Mienh muangx hnangv. 20 Mv baac maaih deix yiem Saibatc Koiv-Nzou caux Sailin Mungv nyei Yiutai Mienh mingh An^ti^okc Zingh gorngv Ziouv Yesu nyei kuv fienx bun Janx-Gikc muangx. 21 Tin-Hungh nyei qaqv tengx ninh mbuo gorngv ziouc maaih mienh camv nyei sienx ziouc huin daaih lorz Ziouv Yesu. 22 Ye^lu^saa^lem Zingh nyei jiu-baang haiz naaiv deix fienx taux ninh mbuo wuov, ninh mbuo ziouc paaiv Mbaa^naa^mbatc mingh An^ti^okc Zingh. 23 Mingh taux, buatc Tin-Hungh hnangv naaiv nor ceix en bun naaiv deix mienh, ninh ziouc a'hneiv haic yaac kuinx ninh mbuo liepc dingc hnyouv zanc-zanc gan longx Ziouv. 24 Mbaa^naa^mbatc zoux dauh kuv mienh, sienx duqv longx, yaac maaih Singx Lingh buangv hnyouv, ziouc jaa maaih mienh camv nyei sienx Ziouv. 25 Mbaa^naa^mbatc ziouc mingh Taasatv Zingh lorz Saulo. 26 Lorz buatc, Saulo caux jienv nzuonx An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo i dauh yiem wuov yietc hnyangx, zanc-zanc caux jiu-baang gapv zunv njaaux mienh camv. Mienh heuc sienx Yesu nyei mienh zoux “Giduc Mienh”se yiem An^ti^okc Zingh jiez gorn heuc daaih. 27 Wuov deix caamx maaih deix douc waac mienh yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh taux An^ti^okc. 28 Maaih dauh naaiv deix mienh, mbuox heuc Aa^gaa^mbatc, souv jiez daaih. Singx Lingh longc ninh douc waac gorngv lungh ndiev mienh oix zuqc buangh domh huaang domh ngorc. (Kaa^laau^ndi^atc zoux domh ziuh hungh wuov zanc za'gengh buangh naaiv nzunc domh ngorc.) 29 Hnangv naaic, sai-gorx mbuo caangh laangh dingc ziux gorqv-mienh nyei banh zeic cuotv fim tengx Yu^ndie Saengv nyei gorx-youz. 30 Ninh mbuo ziouc gapv nyaanh daaih jiu bun Mbaa^naa^mbatc caux Saulo dorh mingh bun jiu-baang nyei mienh gox.

Gong-Zoh 12

1 Wuov zanc Helotv Hungh jiez gorn zoux doqc hoic ziex laanh jiu-baang mienh. 2 Ninh longc nzuqc ndaauv daix Yo^han nyei gorx, Yaagorpc. 3 Buatc Yiutai Mienh a'hneiv ninh hnangv naaiv zoux, ninh aengx mingh zorqv Bide. Wuov zanc doix jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv. 4 Helotv zorqv Bide daaih wuonx jienv loh, jiu bun biei guanh baeng zuov jienv. Yietc guanh maaih biei laanh. Ninh daav ziangx za'eix zuov jiex liuz Siex Maengc Zipv, oix dorng jienv zuangx mienh siemv Bide nyei zuiz. 5 Bide zuqc wuonx jienv loh mv baac jiu-baang mienh longc hnyouv njiec qaqv weic ninh daux gaux. Bide Duqv Cuotv Loh 6 Taux Helotv Hungh oix dorh Bide cuotv zinh ndaangc wuov muonz, Bide bueix i dauh baeng nyei mbu'ndongx m'njormh, yaac maaih i diuh hlieqv-limc ndoh jienv. Aengx maaih i dauh baeng zuov jienv loh gaengh. 7 Liemh zeih maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh hinc cuotv daaih yaac maaih njang ziux jienv wuov qongx loh. Fin-mienh mbaix Bide nyei la'nyaapv mbuox ninh, “Bide aah! Bide! Nqongh jiez sin daaih maah!” Ndoh Bide nyei buoz wuov deix i diuh limc liemh zeih dangx ndutv nzengc mi'aqv. 8 Fin-mienh gorngv mbuox ninh, “Sai jienv houx-hlaang aengx daapc jienv meih nyei heh.”Bide ziouc ei jienv zoux. Fin-mienh aengx gorngv, “Zorqv meih nyei domh lui buix jienv gan jienv yie mingh aqv.” 9 Bide gan jienv fin-mienh cuotv loh. Ninh maiv hiuv duqv fin-mienh zoux nyei se zien sic. Laaic duqv buatc hinc yaangh nyei sic hnangv. 10 Ninh mbuo jiex zuov loh nyei baeng da'yietv kang, aengx jiex da'nyeic kang, aengx jiex taux domh hlieqv-gaengh, dongh cuotv mingh bieqc zingh wuov kang gaengh. Taux wuov, gaengh ganh nqoi, ninh mbuo ziouc cuotv mi'aqv. Gan jauv mingh dangh, fin-mienh ziang naaic leih nqoi Bide mi'aqv. 11 Wuov zanc Bide ziouc mengh baeqc naaiv deix sic se zien nyei. Ninh gorngv, “Ih zanc yie za'gengh hiuv dingc Ziouv paaiv ninh nyei fin-mienh daaih dorh yie biaux ndutv Helotv nyei buoz-ndiev caux Yiutai Mienh oix zoux hoic yie wuov deix yietc zungv sic.” 12 Bide hiuv duqv naaiv deix sic cing nyei, ninh ziouc mingh Yo^han Maako nyei maa, Maa^li^yaa, nyei biauv. Maaih mienh camv nyei gapv zunv yiem wuov daux gaux. 13 Bide mingh ngaengv ga'nyiec wuov dauh gaengh. Maaih dauh m'sieqv bou, mbuox heuc Lo^ndaa, mingh mangc gaax haaix dauh daaih. 14 Ninh zieqv duqv Bide nyei qiex ziouc a'hneiv haic aengx tiux bieqc biauv, maiv jangx koi gaengh. Ninh gorngv mbuox yiem biauv nyei mienh, “Bide zungv taux wuov ndau gaengh ndaangc daaih aqv loh!” 15 Ninh mbuo gorngv, “Meih maiv nzang mbor lorh.” Mv baac wuov dauh sieqv qaqv gorngv Bide za'gengh taux aqv. Ninh mbuo gorngv, “Wuov nyungc m'nziex Bide nyei fin-mienh mv bei.” 16 Bide corc yiem wuov ngaengv gaengh. Ninh mbuo ziouc mingh koi gaengh buatc Bide souv jienv wuov. Ninh mbuo za'gengh! mbuoqc horngh haic. 17 Bide huangx buoz mbuox ninh mbuo maiv dungx ko lo. Ninh ziouc gorngv Ziouv hnangv haaix nor tengx ninh cuotv loh daaih. Ninh aengx gorngv, “Naaiv deix jauv meih mbuo oix zuqc mbuox Yaagorpc aengx caux yietc zungv sienx Yesu nyei gorx-youz.” Gorngv liuz naaiv deix waac, ninh ziouc mingh ganh norm dorngx mi'aqv. 18 Da'nyeic ndorm zuov loh nyei baeng lunc nzengc. Maiv hiuv duqv Bide jiex haaix mi'aqv. 19 Helotv heuc baeng gaanv lorz, ninh mbuo ziouc haaix ndau lorz nzengc yaac lorz maiv buatc. Helotv ziouc zaah naaic wuov deix baeng. Zaah liuz, dorh mingh daix guangc mi'aqv. Nqa'haav Helotv cuotv Yu^ndie Saengv mingh yiem douc Si^saa^li^yaa Zingh.

Helotv Hungh Daic Mi'aqv

20 Helotv qiex jiez haic Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh nyei mienh. Naaiv deix i norm zingh nyei mienh ziouc dongh hnyouv mingh lorz Helotv. Maiv gaengh lorz wuov zanc, ninh mbuo beic ndiev mingh tov goux hungh dinc wuov dauh domh jien, Mbaa^laa^saa^tatv, tengx ninh mbuo caux hungh diex tov gorngv horpc, weic zuqc ninh mbuo nyei deic-bung bangc Helotv gunv wuov norm deic-bung nyei laangh ziqc yungz baeqc fingx. 21 Dunx nyei hnoi-nyieqc taux, Helotv zorng jienv ninh nyei hungh lui-houx faaux dinc zueiz jienv gorngv bun zuangx mienh muangx. 22 Zuangx mienh nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, “Naaiv se yietc dauh zienh nyei qiex, maiv zeiz baamh mienh gorngv nyei waac.” 23 Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh liemh zeih bun Helotv butv gaeng. Gaeng ziouc nyanc ninh daic mi'aqv, laaix ninh maiv taaih Tin-Hungh. 24 Mv baac Tin-Hungh nyei doz yietc zei zunh jangv jienv mingh. 25 Mbaa^naa^mbatc caux Saulo yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mbenc sung ninh mbuo nyei gong, ninh mbuo ziouc nzuonx yaac dorh Yo^han Maako caux jienv nzuonx.

Gong-Zoh 13

1 Yiem An^ti^okc jiu-baang maaih deix douc waac mienh caux deix njaaux leiz nyei fin-saeng. Maaih Mbaa^naa^mbatc, maaih Si^me^on, Si^me^on aengx maaih norm mbuox heuc Ni^ge, maaih Sailin Mienh, Lu^si^atc, maaih Maa^naa^en, (Maa^naa^en caux Helotv Hungh juangc biauv hlo daaih), aengx maaih Saulo. 2 Ninh mbuo baaix Ziouv yaac zei maiv nyanc haaix nyungc wuov zanc, Singx Lingh mbuox ninh mbuo, “Paaiv Mbaa^naa^mbatc caux Saulo cuotv mingh weic zoux yie oix heuc ninh mbuo zoux nyei gong.” 3 Ninh mbuo zei maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux, aengx longc buoz maan liuz Mbaa^naa^mbatc caux Saulo, ziouc paaiv ninh mbuo mingh mi'aqv. Mbaa^naa^mbatc Caux Saulo Yiem Saibatc Koiv-Nzou 4 Mbaa^naa^mbatc caux Saulo ziouc ei Singx Lingh paaiv mingh taux Se^lu^kie, yiem wuov bieqc nzangv mingh Saibatc Koiv-Nzou. 5 Ninh mbuo mingh taux Saa^laa^mitv Mungv ziouc yiem Yiutai Mienh nyei norm-norm wuic dorngh zunh Tin-Hungh nyei doz. Yo^han Maako yaac caux ninh mbuo yiem, tengx ninh mbuo. 6 Jiex jomc koiv-nzou, taux Baafotv Domh Zingh buangh zuqc dauh Yiutai Mienh, mbuox heuc Mbaa^ye^su. Ninh zoux faatv yaac zoux jaav douc waac mienh. 7 Mbaa^ye^su caux gunv koiv-nzou wuov dauh domh jien, Se^ji^atc Baulo, yiem. Naaiv dauh Se^ji^atc Baulo se guai haic. Ninh oix muangx Tin-Hungh nyei doz ziouc heuc Mbaa^naa^mbatc caux Saulo daaih zunh bun ninh muangx. 8 Mv baac zoux faatv wuov dauh E^li^maatv, laanh jienv, maiv oix bun saengv-ziouv sienx. E^li^maatv wuov norm mbuox gorngv benx Gikc waac se zoux faatv nyei mienh. 9 Saulo, dongh mienh yaac heuc Baulo wuov dauh, duqv Singx Lingh buangv hnyouv ziouc nuqv-nuqv nyei mangc E^li^maatv. 10 Ninh gorngv, “Mienv nyei dorn-jueiv aah! Haaix nyungc longx nyei, meih doix wuov nyungc zoux win-wangv. Kungx gorngv-baeqc nduov mienh hnangv. Meih maiv dingh njiec zanc-zanc zoux bun Ziouv nyei jauv-zaqc benx jauv-njuotv fai? 11 Ih zanc Ziouv nyei buoz njiec taux meih, oix bun meih nyei m'zing mbuov yietc caamx, mangc maiv buatc lungh hnoi nyei njang.”E^li^maatv liemh zeih haiz hnangv maaih mouc ormx jienv ninh nyei m'zing mapv maengh mapv hmuangx nyei. Ninh hluo naaiv hluo wuov lorz mienh ken. 12 Domh jien buatc naaiv deix sic cuotv, ninh ziouc sienx aqv. Ninh mbuoqc horngh haic Ziouv nyei doz. Baulo Caux Mbaa^naa^mbatc Mingh Bi^si^ndie Deic-Bung 13 Baulo caux ninh nyei doic yiem Baafotv bieqc nzangv mingh Bam^fi^lie Deic-Bung, Begaa Zingh. Yiem wuov ninh mbuo bun nqoi doic, Yo^han Maako nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh. 14 Baulo mbuo aengx yangh jauv mingh taux Bi^si^ndie Deic-Bung nyei An^ti^okc Zingh. Taux Dingh Gong Hnoi ninh mbuo bieqc wuic dorngh zueiz jienv. 15 Dorh leiz-baaix nyei mienh doqc Leiz-Latc Sou caux Tin-Hungh nyei Douc Waac Mienh nyei Sou. Doqc liuz, wuic dorngh nyei gunv sic mienh paaiv mienh mingh mbuox Baulo mbuo, “Gorx-youz aac, se gorngv meih mbuo maaih haaix nyungc waac oix kuinx yie mbuo, gunv gorngv oc.” 16 Baulo ziouc souv jiez daaih huangx buoz gorngv, “I^saa^laa^en Mienh caux yietc zungv zaangc Tin-Hungh nyei mienh aah! Muangx maah! 17 I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh ginv mbuo nyei ong-taaix. Ninh mbuo yiem jienv I^yipv Deic-Bung wuov zanc, Tin-Hungh bun ninh mbuo hiaangx, yaac longc domh qaqv dorh ninh mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung, 18 ziouc yiem deic-bung huaang nyienz jienv ninh mbuo zoux nyei sic leih maiv go feix ziepc hnyangx. 19 Tin-Hungh mietc nzengc yiem Kaa^naa^an Deic-Bung nyei siec fingx Janx, yaac zorqv wuov norm deic-bung bun ninh nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh nzipc. 20 Naaiv deix jauv-louc longc ziangh hoc leih maiv go feix baeqv hmz ziepc hnyangx. “Nqa'haav Tin-Hungh bun ninh mbuo maaih mbenc sic mienh gunv ninh mbuo taux douc waac mienh, Saa^mu^en, nyei seix zeiv. 21 Naaiv deix mienh tov Saa^mu^en bun ninh mbuo maaih hungh gunv ninh mbuo. Tin-Hungh ziouc bun Mben^yaa^min Fingx, Kitv nyei dorn, Saulo, zoux hungh gunv feix ziepc hnyangx. 22 Tin-Hungh tuix Saulo cuotv mingh, nqa'haav orn Ndaawitv zoux ninh mbuo nyei hungh. Tin-Hungh gorngv taux Ndaawitv. Ninh gorngv, ‘Yie buatc Jetc^si nyei dorn, Ndaawitv, horpc yie nyei hnyouv haic. Ninh yaac oix yiem maanc sic ei jienv yie nyei za'eix zoux.’ 23 “Tin-Hungh ei laengz nyei waac bun dauh Ndaawitv nyei zeiv-fun, mbuox heuc Yesu, cuotv daaih zoux I^saa^laa^en Mienh nyei Njoux Ziouv. 24 Yesu maiv gaengh cuotv daaih zunh doz wuov zanc, Yo^han zunh mbuox I^saa^laa^en nyei zuangx mienh ninh mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz, jiex wuom nyei leiz. 25 Yo^han zoux ninh nyei gong aav lamh ziangx, ninh mbuox zuangx mienh, ‘Meih mbuo laaic yie dongh haaix dauh? Yie maiv zeiz meih mbuo zuov wuov dauh oc. Yie daaih ndaangc, ninh nqa'haav daaih, yie liemh maiv puix tengx ninh jaiv heh hlaang.’ 26 “Zuangx gorx-youz, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun caux yiem meih mbuo mbu'ndongx baaix Tin-Hungh nyei mienh aah! Naaiv njoux en nyei doz se zunh daaih bun mbuo aqv. 27 Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei zuangx mienh caux zoux hlo nyei wuov deix maiv hiuv duqv Yesu zoux Njoux Ziouv. Norm-norm Dingh Gong Hnoi ninh mbuo muangx mienh doqc zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou yaac maiv bieqc hnyouv. Mv baac ninh mbuo dingc Yesu nyei zuiz wuov zanc, ninh mbuo zoux ziangx doix nzengc wuov deix douc waac mienh gorngv nyei waac. 28 Ninh mbuo zaah maiv cuotv haaix nyungc gorn zic duqv daix ninh, mv baac ninh mbuo tov Bilaatv bun ninh zuqc daic. 29 Ninh mbuo ei Ging-Sou fiev jienv gorngv Yesu nyei yietc zungv jauv-louc zoux ziangx, ziouc zorqv Yesu nyei sei njiec ziepc nzaangc jaax daaih, zangx jienv zouv. 30 Mv baac Tin-Hungh bun ninh nangh daaih. 31 Ninh hinc cuotv bun yiem Gaa^li^li gan ninh mingh Ye^lu^saa^lem Zingh wuov deix mienh buatc camv-hnoi nyei. Naaiv deix mienh ih zanc zoux zorng-zengx bun I^saa^laa^en Mienh muangx. 32 “Yie mbuo dorh naaiv kuv fienx daaih mbuox meih mbuo. Zinh ndaangc Tin-Hungh laengz bun mbuo nyei ong-taaix wuov deix waac, 33 ih zanc ninh weic mbuo, ong-taaix nyei zeiv-fun zoux ziangx, se dongh ninh bun Yesu aengx nangh daaih. Hnangv fiev jienv da'nyeic diuh Singx Nzung gorngv nor, ‘Meih zoux yie nyei Dorn, ih hnoi yie benx meih nyei Die.’ 34 Aengx maaih waac gorngv taux Yesu daic mv baac Tin-Hungh bun ninh nangh daaih, yietc liuz maiv bun ninh nyei sei huv. Tin-Hungh gorngv, ‘Yie laengz bun Ndaawitv wuov deix cing-nzengc, kaux duqv wuonv nyei en, yie oix ceix bun meih mbuo.’ 35 Aengx maaih ganh norm dorngx gorngv, ‘Meih maiv bun meih nyei Cing-Nzengc Bou nyei sei huv.’ 36 “Ndaawitv Hungh nyei seix zeiv ei Tin-Hungh nyei za'eix zoux ziangx, ziouc guei seix mi'aqv, yaac caux ninh nyei ong-taaix zangx jienv. Ninh nyei sei yaac huv mi'aqv. 37 Mv baac Tin-Hungh bun nangh daaih wuov dauh nyei sei maiv huv. 38 “Yie nyei gorx-youz aah! Meih mbuo oix zuqc hiuv duqv, weic naaiv dauh Yesu yie mbuo cingx duqv zunh mbuox meih mbuo, Tin-Hungh hnangv haaix nor guangc mienh nyei zuiz. 39 Meih mbuo yaac oix zuqc hiuv duqv gan Mose nyei leiz-latc maiv haih bun mienh leih ndutv zuiz. Mv baac haaix dauh sienx kaux Yesu, wuov dauh leih ndutv yietc zungv zuiz. 40 Faix fim oc. Nzauh heix meih mbuo haih zuqc douc waac mienh gorngv nyei waac. Ninh mbuo gorngv, 41 ‘Mangc maah! Meih mbuo mangc piex mienh nyei mienh aah! Oix zuqc mbuoqc horngh yaac zuqc mietc, weic zuqc yiem meih mbuo nyei hnoi-nyieqc yie zoux cuotv yietc nyungc sic. Maiv gunv mienh gorngv mbuox meih mbuo, meih mbuo zungv maiv sienx.’” 42 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc cuotv wuic dorngh wuov zanc, zuangx mienh tov ninh mbuo taux da'nyeic norm Dingh Gong Hnoi aengx daaih gorngv naaiv deix waac bun ninh mbuo muangx. 43 Zuangx mienh bun nzaanx wuov zanc, maaih Yiutai Mienh caux gan Yiutai Mienh sienx nyei Janx camv nyei gan Baulo caux Mbaa^naa^mbatc mingh. Gong-zoh mbuo caux ninh mbuo gorngv yaac kuinx ninh mbuo oix zuqc zanc-zanc kaux wuonv Tin-Hungh nyei en. 44 Taux da'nyeic norm Dingh Gong Hnoi ziangh mungv nyei mienh aav lamh dauh dauh mingh gapv zunv muangx Tin-Hungh nyei doz. 45 Mv baac Yiutai Mienh buatc mienh daaih duqv ndongc naaic camv, ninh mbuo ziouc hanc haic, mingh nzaeng Baulo gorngv nyei waac, yaac gorngv doqc ninh. 46 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc ziouc bungx laangc nyei gorngv, “Yie mbuo ndongc haaix oix zuqc daaih zunh Tin-Hungh nyei waac bun meih mbuo muangx ndaangc. Mv baac meih mbuo nqemh, maiv funx meih mbuo ganh puix duqv zipv yietc liuz nyei maengc, yie mbuo ziouc guangc meih mbuo mingh zunh bun Janx muangx. 47 Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor paaiv yie mbuo, ‘Yie bun meih zoux norm njang ziux bun Janx, weic bun meih dorh njoux en mingh taux jomc lungh ndiev.’” 48 Janx haiz naaiv deix waac ziouc a'hneiv haic, ceng Ziouv nyei doz. Tin-Hungh ginv daaih weic duqv yietc liuz nyei maengc wuov deix ziouc sienx Yesu aqv. 49 Ziouv nyei doz ziouc sing buangv wuov norm deic-bung. 50 Mv baac Yiutai Mienh coqv-huv wuov norm mungv zoux hlo nyei m'jangc dorn caux gan longx Tin-Hungh zaangc dangv nyei m'sieqv dorn zoux doqc Baulo caux Mbaa^naa^mbatc, yaac zunc ninh mbuo cuotv ninh mbuo nyei deic-jaaix. 51 Gong-zoh mbuo ziouc fengx guoqv zaux nyei nie-mbung weic zoux jangx-hoc guaix ninh mbuo, nqa'haav aengx mingh I^ko^ni^yum Zingh. 52 Yiem An^ti^okc Zingh nyei sienx Yesu nyei mienh njien-youh haic yaac maaih Singx Lingh buangv nzengc ninh mbuo nyei hnyouv.

Gong-Zoh 14

1 Taux I^ko^ni^yum Zingh, Baulo caux Mbaa^naa^mbatc hnangv yietc gau nor, mingh Yiutai Mienh nyei wuic dorngh. Ninh mbuo zunh doz maaih eix leiz haic ziouc maaih Yiutai Mienh caux Janx sienx camv nyei. 2 Mv baac maiv sienx wuov deix Yiutai Mienh coqv Janx bun ninh mbuo maaih hnyouv oix zoux doqc wuov deix gorx-youz. 3 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc yiem wuov lauh nyei, bungx laangc nyei gorngv Ziouv nyei doz. Ziouv yaac bun ninh mbuo zoux jangx-hoc caux mbuoqc horngh haic nyei sic camv nyei, bun cing ninh mbuo zunh Ziouv ceix en nyei doz se zien nyei. 4 Zingh nyei zuangx mienh ziouc bun nqoi nzengc. Maaih deix gan Yiutai Mienh, maaih deix gan gong-zoh mbuo. 5 Wuov zanc, maaih deix Janx caux Yiutai Mienh caux ninh mbuo zoux hlo nyei mienh caangh laangh zoux doqc Baulo caux Mbaa^naa^mbatc, oix zorqv la'bieiv zong ninh mbuo. 6 Mv baac gong-zoh mbuo hiuv duqv ziouc biaux mingh Li^kaa^o^nie Deic nyei Li^saa^daa Mungv caux Nde^mbi Zingh caux huing nzuonx wuov deix dorngx, 7 yiem wuov zunh kuv fienx.

Gong-Zoh Mbuo Yiem Li^saa^daa Caux Nde^mbi

8 Yiem Li^saa^daa Mungv maaih laanh yiem-toi zaux waaic nyei mienh zueiz jienv wuov, maiv yangh jiex jauv. 9 Ninh zueiz jienv wuov muangx Baulo gorngv. Baulo nuqv-nuqv nyei mangc, buatc ninh maaih sienx fim haih zorc duqv zaux longx, 10 ziouc longc qiex hlo nyei gorngv, “Jiez sin daaih souv jienv zaqc nyei maah!” Wuov laanh mienh ziouc liemh zeih nquaqv jiez sin daaih yangh jauv. 11 Zuangx mienh buatc, ninh mbuo longc Li^kaa^o^nie waac nauc-nauc nyei heuc, “Maaih zienh huaax benx mienh nyei sin njiec mbuo naaiv daaih aqv loh!” 12 Mbaa^naa^mbatc ninh mbuo cuotv mbuox heuc Sutv. Baulo ninh mbuo heuc Hemetv, weic zuqc ninh zunh doz gauh camv. 13 Sutv zienh nyei miuc-biauv yiem zingh ga'nyiec. Sutv nyei sai mienh dorh ngongh gouv, dorh biangh daaih taux zingh gaengh oix caux zuangx mienh ziec bun Baulo mbuo. 14 Mbaa^naa^mbatc caux Baulo haiz mienh gorngv ninh mbuo oix hnangv naaiv nor zoux, ninh mbuo ziouc betv ganh nyei lui, tiux bieqc zuangx mienh gu'nyuoz mingh, nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, 15 “Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv zoux laeh? Yie mbuo yaac baamh mienh hnangv meih mbuo nor. Yie mbuo daaih zunh kuv fienx mbuox meih mbuo guangc nqoi naaiv deix henh sic aengx lorz ziangh jienv nyei Tin-Hungh, dongh zeix lungh zeix ndau zeix koiv yaac zeix yiem naaiv deix gu'nyuoz nyei maanc muotc ga'naaiv wuov dauh. 16 Loz-hnoi Tin-Hungh bun maanc fingx sueih ninh mbuo ganh nyei hnyouv zoux. 17 Mv baac ninh haaix zanc zoux longx bun mbuo, zoux zorng-zengx biux mengh ninh ziangh jienv nyei. Ninh bun lungh duih mbiungc, bun gaeng-zuangx ei cun-ciou cuotv duqv horpc. Ninh yaac bun meih mbuo nyanc beuv, njien-youh haic.” 18 Gong-zoh mbuo gorngv naaiv deix waac donv ninh mbuo mv baac kaav deix gorngv maiv hingh. Zuangx mienh corc oix dorh ga'naaiv daaih ziec bun ninh mbuo.

Baulo Zuqc Win-Wangv Zorqv

19 Maaih deix Yiutai Mienh yiem An^ti^okc caux I^ko^ni^yum daaih nduov zuangx mienh caux ninh mbuo dongh hnyouv longc la'bieiv zong Baulo. Zong liuz, tor cuotv ga'nyiec ziqc zingh, laaic ninh daic mi'aqv. 20 Mv baac sienx Yesu nyei gorx-youz daaih weih jienv ninh, ninh ziouc jiez sin daaih aengx bieqc mungv. Da'nyeic hnoi ninh caux Mbaa^naa^mbatc aengx mingh Nde^mbi Zingh. Gong-Zoh Mbuo Nzuonx Silie Deic-Bung, An^ti^okc Zingh 21 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc yiem Nde^mbi Zingh zunh kuv fienx ziouc duqv mienh camv nyei daaih zoux sai-gorx. Nqa'haav Baulo mbuo nzuonx Li^saa^daa Mungv, I^ko^ni^yum Zingh caux Bi^si^ndie Deic nyei An^ti^okc Zingh, 22 yiem wuov deix dorngx tengx sai-gorx mbuo sienx wuonv yaac kuinx ninh mbuo haaix zanc oix zuqc gan longx sienx Yesu nyei jauv, yaac mbuox ninh mbuo, “Mbuo oix zuqc diev camv-nyungc kouv naanc cingx daaih haih duqv bieqc Tin-Hungh nyei guoqv.” 23 Yiem norm-norm jiu-baang ninh mbuo orn mienh zoux mienh gox. Ninh mbuo daux gaux, zei maiv nyanc haaix nyungc ziouc zorqv naaiv deix mienh gox fungx bun ninh mbuo sienx kaux wuov dauh Ziouv. 24 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc aengx jiex Bi^si^ndie Deic-Bung mingh taux Bam^fi^lie. 25 Yiem wuov Begaa Zingh zunh liuz doz, ninh mbuo ziouc njiec taux Atc^taa^li^yaa Mungv. 26 Yiem naaic bieqc nzangv nzuonx Silie Deic-Bung, An^ti^okc Zingh mi'aqv. Naaiv norm zingh se dongh zinh ndaangc sai-gorx mbuo zorqv Baulo mbuo fungx bun Tin-Hungh ei ninh nyei en goux, tengx ninh mbuo haih zoux cuotv ih zanc zoux ziangx naaiv deix gong. 27 Nzuonx taux An^ti^okc, Baulo mbuo heuc zuangx jiu-baang gapv zunv. Ninh mbuo ziouc gorngv Tin-Hungh tengx ninh mbuo zoux nyei jauv-louc, yaac gorngv Tin-Hungh hnangv haaix nor koi jauv bun Janx sienx Yesu. 28 Ninh mbuo yaac caux sai-gorx mbuo yiem lauh nyei.

Gong-Zoh 15

1 Maaih deix mienh yiem Yu^ndie Saengv mingh taux An^ti^okc Zingh njaaux sienx Yesu nyei gorx-youz. Ninh mbuo gorngv, “Se gorngv meih mbuo maiv ei jienv Mose nyei leiz jiex gaatv nyei leiz nor, meih mbuo maiv haih duqv njoux.” 2 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc caux ninh mbuo njiec qaqv nzaeng-ngaengc luonx leiz. Jiu-baang ziouc dingc paaiv Baulo caux Mbaa^naa^mbatc caux deix gorx-youz mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz gong-zoh caux mienh gox mbuo caangh laangh naaiv deix sic. 3 Jiu-baang ziouc fungx ninh mbuo cuotv jauv mingh. Ninh mbuo jiex Fi^ni^sie caux Saa^maa^lie Saengv, taux haaix gorngv mbuox mienh Janx hnangv haaix nor goiv hnyouv sienx Yesu. Zuangx gorx-youz haiz naaiv deix fienx ninh mbuo za'gengh a'hneiv haic. 4 Mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh wuov zanc, jiu-baang mienh, gong-zoh mbuo, caux mienh gox mbuo a'hneiv zipv. Baulo caux Mbaa^naa^mbatc yaac gorngv nzengc Tin-Hungh hnangv haaix nor longc ninh mbuo zoux ninh nyei gong. 5 Mv baac maaih deix Faa^li^si wuov jauv sienx Yesu nyei mienh souv jiez daaih gorngv, “Ndongc haaix oix zuqc heuc Janx jiex gaatv nyei leiz yaac hatc ninh mbuo ei nzengc Mose nyei leiz-latc.” 6 Gong-zoh caux mienh gox yietc zungv gapv zunv caangh laangh naaiv deix sic. 7 Ninh mbuo luonx leiz lauh nyei, Bide ziouc souv jiez daaih gorngv, “Gorx-youz aah! Meih mbuo hiuv duqv zinh ndaangc Tin-Hungh yiem meih mbuo gu'nyuoz ginv yie cuotv mingh zunh kuv fienx bun Janx muangx yaac sienx. 8 Tin-Hungh hiuv duqv maanc mienh nyei hnyouv yaac bun cing ninh a'hneiv Janx, weic zuqc ninh ceix Singx Lingh bun ninh mbuo hnangv ceix bun mbuo nor. 9 Yiutai Mienh fai Janx Tin-Hungh maiv funx ganh nyungc. Weic ninh mbuo sienx, Tin-Hungh nzaaux ninh mbuo nyei hnyouv cing-nzengc. 10 Wuov nyungc, meih mbuo weic haaix diuc oix seix Tin-Hungh? Oix zorqv hniev nyei ga'naaiv bun naaiv deix sai-gorx nyiex, dongh mbuo ganh caux mbuo nyei ong-taaix zungv nyiex maiv dongz nyei ga'naaiv. 11 Maiv zeiz hnangv naaic lorqc. Mbuo sienx mbuo duqv njoux se weic Ziouv Yesu nyei en hnangv ninh mbuo nor.” 12 Zuangx mienh sekv-sekv nyei muangx Mbaa^naa^mbatc caux Baulo gorngv Tin-Hungh longc ninh mbuo yiem Janx gu'nyuoz zoux nyei jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic. 13 Gorngv setv, Yaagorpc aengx gorngv, “Gorx-youz aac, muangx yie gorngv oc. 14 Simon coqv hoqc gorngv liuz Tin-Hungh lorz Janx daauh nzunc, ginv cuotv deix daaih zoux ninh nyei mienh. 15 Naaiv za'gengh doix zuqc douc waac mienh nyei waac hnangv fiev jienv gorngv nor, 16 ‘Nqa'haav yie oix nzuonx daaih, oix liepc jiez Ndaawitv nyei biauv-mbaang, aengx longc loz-biauv nyei ga'naaiv ganh siang-ceix jiez. 17 Hnangv naaic se weic bun nyiec nyei mienh oix daaih lorz Ziouv, dongh yie heuc daaih zoux yie nyei mienh wuov deix maanc fingx Janx. 18 Loz-hnoi bun mienh hiuv duqv naaiv deix sic oix cuotv daaih wuov dauh Ziouv gorngv naaiv deix waac.’” 19 Yaagorpc aengx gorngv, “Ziux yie mangc, mbuo maiv horpc zuqc zoux haaix nyungc bun huin daaih lorz Tin-Hungh wuov deix Janx haiz aqc haic. 20 Mv baac mbuo oix zuqc fiev fienx mbuox ninh mbuo gec, maiv dungx nyanc ziec jiex miuc-fangx ziouc maaih uix nyei ga'naaiv, maiv dungx zoux maiv luonx horngc nyei sic, maiv dungx nyanc naeqc jaang daic nyei saeng-kuv orv, yaac maiv dungx nyanc nziaamv. 21 Weic zuqc loz-hnoi taux ih zanc yiem norm-norm zingh maaih mienh zunh Mose nyei Leiz. Norm-norm Dingh Gong Hnoi maaih mienh yiem wuic dorngh doqc ninh nyei Leiz-Latc Sou.”

Gong-Zoh Caux Mienh Gox Fiev Fienx Bun Sienx Yesu Nyei Janx

22 Wuov zanc gong-zoh caux mienh gox caux zuangx jiu-baang mienh caangh laangh horpc ginv deix mienh paaiv gan Baulo caux Mbaa^naa^mbatc mingh An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo ginv nyei mienh maaih laanh heuc Yu^ndaatc, aengx maaih norm mbuox heuc Mbaa^sapv^mbaatc. Maaih laanh heuc Silaa. Naaiv deix i laanh yiem gorx-youz mbu'ndongx zoux bieiv zeiv nyei mienh. 23 Gong-zoh caux mienh gox ziouc fiev fienx bun ninh mbuo dorh jienv mingh. Fienx gorngv, “Cien oix nyei yiem An^ti^okc Zingh, Silie Deic caux Si^li^sie Saengv ganh fingx nyei zuangx gorx-youz aac, Yie mbuo gong-zoh caux mienh gox, meih mbuo nyei gorx-youz, fiev fienx bun meih mbuo. Yie mbuo jangx taux meih mbuo. 24 Yie mbuo haiz mienh gorngv maaih deix yiem yie mbuo naaiv nyei mienh mingh meih mbuo naaic zunh doz coqv meih mbuo nyei hnyouv lunc nzengc. Mv baac maiv zeiz yie mbuo paaiv ninh mbuo mingh oc. 25 Yie mbuo ziouc dongh hnyouv ginv deix mienh daaih paaiv ninh mbuo mingh meih mbuo naaic caux jienv yie mbuo hnamv nyei doic, Mbaa^naa^mbatc caux Baulo. 26 Naaiv deix i laanh weic Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox maiv funx maengc nyei zoux. 27 Hnangv naaic, yie mbuo paaiv Yu^ndaatc caux Silaa mingh caux meih mbuo doix hmien gorngv mengh naaiv zeiv fienx nyei sic. 28 Singx Lingh caux yie mbuo fih hnangv nyei maiv oix tipv haaix nyungc jaa bun meih mbuo hniev, cuotv liuz ih zanc fiev jienv naaiv deix hnangv. 29 Meih mbuo oix zuqc gec maiv dungx nyanc ziec jiex miuc-fangx nyei ga'naaiv. Maiv dungx nyanc nziaamv, maiv dungx nyanc naeqc jaang daic nyei saeng-kuv orv, yaac maiv dungx zoux maiv luonx horngc nyei sic. Se gorngv meih mbuo gec jienv naaiv buoqv ga'naaiv ziouc longx aqv. Baengh orn nyei yiem oc.” 30 Sienx Yesu nyei gorx-youz ziouc fungx naaiv deix mienh cuotv jauv mingh An^ti^okc Zingh. Taux wuov ninh mbuo heuc jiu-baang mienh gapv zunv ziouc zorqv wuov zeiv fienx bun ninh mbuo. 31 Doqc dorng naaiv zeiv fienx, haiz fienx orn ninh mbuo nyei hnyouv, dauh dauh ziouc a'hneiv haic aqv. 32 Yu^ndaatc caux Silaa zoux douc waac mienh yaac gorngv camv nyei kuinx gorx-youz mbuo, orn ninh mbuo nyei hnyouv, tengx ninh mbuo gauh sienx duqv henv. 33 Yiem yietc caamx wuov, gorx-youz mbuo ziouc fungx ninh mbuo baengh orn nyei cuotv jauv nzuonx taux paaiv ninh mbuo daaih wuov deix. 34 Mv baac Silaa dingc hnyouv yiem wuov. 35 Baulo caux Mbaa^naa^mbatc corc yiem An^ti^okc Zingh. Ninh mbuo caux mienh camv nyei njaaux yaac zunh Ziouv nyei doz.

Baulo Caux Mbaa^naa^mbatc Bun Nqoi Jauv

36 Nqa'haav camv-hnoi deix nyei, Baulo gorngv mbuox Mbaa^naa^mbatc, “Mbuo oix zuqc nzuonx mingh mangc gaax, dongh mbuo mingh zunh jiex Ziouv nyei doz nyei norm-norm mungv wuov deix gorx-youz hnangv haaix nor orqc?” 37 Mbaa^naa^mbatc yaac oix dorh Yo^han Maako caux jienv mingh. 38 Mv baac Baulo haiz maiv horpc zuqc dorh, weic zuqc zinh ndaangc wuov nzunc, taux Bam^fi^lie, Yo^han Maako guangc ninh mbuo, maiv caux ninh mbuo zoux gong. 39 Ninh mbuo i dauh fiuv-congx liuz, ziouc bun nqoi doic mi'aqv. Mbaa^naa^mbatc dorh jienv Maako bieqc nzangv mingh Saibatc Koiv-Nzou. 40 Mv baac Baulo ginv Silaa caux ninh mingh. Sienx Yesu nyei zuangx mienh ziouc zorqv ninh mbuo i laanh fungx bun Ziouv ei ninh nyei en goux. 41 Cuotv jauv mingh, ninh jiex Silie caux Si^li^sie Saengv tengx zuangx jiu-baang gauh sienx duqv wuonv.

Gong-Zoh 16

1 Baulo aengx mingh Nde^mbi Zingh caux Li^saa^daa Mungv. Li^saa^daa Mungv maaih dauh sai-gorx, mbuox heuc Ti^mo^tai. Ninh nyei maa se Yiutai Mienh yaac sienx Yesu nyei. Mv baac ninh nyei die benx Janx-Gikc. 2 Li^saa^daa caux I^ko^ni^yum nyei gorx-youz yaac ceng Ti^mo^tai. 3 Baulo oix dorh Ti^mo^tai gan ninh mingh ziouc tengx ninh jiex gaatv nyei leiz, weic zuqc wuov norm deic-bung nyei zuangx Yiutai Mienh hiuv duqv Ti^mo^tai nyei die zoux Janx-Gikc. 4 Baulo mbuo zueih mungv youh jienv mingh. Mingh taux haaix yaac zorqv gong-zoh caux mienh gox yiem Ye^lu^saa^lem Zingh dingc daaih nyei leiz jiu bun mienh ei jienv zoux. 5 Weic naaiv zuangx jiu-baang ziouc gauh sienx duqv henv. Hnoi-hnoi maaih mienh tim bieqc camv jienv faaux.

Tin-Hungh Heuc Baulo Mbuo Mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung

6 Singx Lingh maiv bun Baulo yiem Esie Saengv zunh doz. Ninh mbuo ziouc jiex Faa^li^jie caux Gaa^laa^tie Deic-Bung. 7 Taux Misie Deic-Bung nyei gapv-jaaix ga'hlen ninh mbuo oix bieqc Mbi^ti^nie, mv baac Yesu nyei Singx Lingh maiv bun ninh mbuo bieqc. 8 Ninh mbuo ziouc jiex Misie Deic-Bung mingh taux Do^atc. 9 Mingh taux wuov muonz, Baulo buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh buatc dauh Maa^si^ndo^nie Mienh souv jienv qaqv tov, “Tov jiex taux naaiv Maa^si^ndo^nie Deic-Bung tengx yie mbuo maah!” 10 Baulo buatc liuz hinc yaangh nyei sic, yie mbuo ziouc liemh zeih liuc leiz mingh Maa^si^ndo^nie, weic zuqc yie mbuo funx dingc Tin-Hungh za'gengh heuc yie mbuo mingh zunh kuv fienx bun wuov deix mienh muangx.

Li^ndie Goiv Hnyouv Sienx Yesu

11 Yie mbuo ziouc yiem Do^atc bieqc nzangv, baeng zaqc mingh taux Saax^mo^tatv Koiv-Nzou. Da'nyeic hnoi mingh taux Ne^aa^mbu^li Mungv. 12 Yiem naaic yie mbuo cuotv nzangv yangh jauv mingh Fi^lipv^poi Zingh. Fi^lipv^poi se Maa^si^ndo^nie Deic-Bung nyei yietc norm domh zingh, se Lomaa Guoqv liepc daaih nyei zingh. Yie mbuo ziouc yiem ziex hnoi wuov. 13 Taux Dingh Gong Hnoi yie mbuo cuotv ga'nyiec ziqc zingh mingh wuov ndaaih hlen, hnamv daaih maaih norm dorngx gapv zunv daux gaux. Yie mbuo lorz buatc ziouc zueiz njiec caux gapv zunv daaih wuov deix m'sieqv dorn gorngv waac. 14 Maaih dauh Ti^yaa^ti^laa Zingh nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Li^ndie. Ninh nyei gong se maaic setv luoqc nyei ndie-zuqv. Li^ndie se zaangc Tin-Hungh nyei mienh. Ziouv yaac bun ninh nyei hnyouv nqoi, hnamv duqv tong Baulo gorngv nyei waac. 15 Ninh caux ninh nyei biauv zong hmuangv doic yietc zungv ziouc jiex wuom nyei leiz. Nqa'haav ninh heuc yie mbuo mingh hitv ninh nyei biauv. Ninh gorngv, “Se gorngv meih mbuo funx yie za'gengh sienx Ziouv nor, tov meih mbuo daaih hitv yie nyei biauv oc.” Ninh qaqv liouh yie mbuo, yie mbuo hnamv maiv jiex eix, ziouc mingh hitv ninh nyei biauv.

Baulo Caux Silaa Zuqc Wuonx Loh

16 Maaih hnoi yie mbuo mingh mienh gapv zunv daux gaux nyei dorngx. Mingh gau, maaih dauh nouh beiz daaih buangh zuqc yie mbuo. Naaiv dauh nouh beiz maaih mienv yiem ninh nyei sin, bun ninh haih gorngv zinh hoz nyei sic ziouc tengx mienh mangc maengc, bun ninh nyei ziouv duqv nyaanh camv. 17 Naaiv dauh nouh beiz gan jienv Baulo caux yie mbuo mingh heuc jienv gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei bou. Ninh mbuo zunh duqv njoux nyei jauv bun meih mbuo muangx.” 18 Ninh hnangv naaiv nor zoux camv-hnoi aqv. Zoux gau, Baulo haiz hnyouv maiv longx yietc deix ziouc huin nzuonx gorngv mbuox wuov dauh mienv, “Yie dengv Yesu Giduc nyei mbuox hatc meih yiem naaiv dauh mienh nyei sin cuotv mingh maah!” Mienv ziouc liemh zeih cuotv mi'aqv. 19 Naaiv dauh nouh beiz nyei ziouv zieqv duqv ninh mbuo duqv nyaanh nyei jauv maiv lamh hnamv aqv, ninh mbuo ziouc nyau jienv Baulo caux Silaa, tor mingh domh zuangx zaamc, zoux hlo wuov deix nyei nza'hmien. 20 Yiem Lomaa jien nyei nza'hmien ninh mbuo gox gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiutai Mienh. Ninh mbuo zoux bun yie mbuo nyei zingh lunc nzengc. 21 Ninh mbuo njaaux nyei leiz se dorngc yie mbuo Lomaa Mienh nyei leiz. Yie mbuo maiv haih longc, maiv haih gan ninh mbuo nyei leiz.” 22 Zuangx mienh tengx jienv zoux doqc bun Baulo caux Silaa. Wuov deix jien ziouc heuc baeng ciev Baulo mbuo nyei lui-houx guangc, longc biaav mborqv ninh mbuo. 23 Baeng ziouc mborqv duqv ninh mbuo siang haic, nqa'haav aengx dorh ninh mbuo mingh wuonx jienv loh, yaac mbuox gunv loh nyei jien longx-longx zuov jienv ninh mbuo. 24 Gunv loh jien duqv domh jien nyei waac ziouc zorqv Baulo mbuo wuonx jienv gu'nyuoz wuov qongx loh, aengx zorqv ndiangx gapc jienv ninh mbuo nyei zaux. 25 Ndaamv muonz nyei ziangh hoc, Baulo caux Silaa daux gaux yaac baaux nzung ceng Tin-Hungh. Yiem loh nyei zuiz-mienh yietc zungv yaac muangx ninh mbuo. 26 Liemh zeih ndau dongz duqv seix haic, ndanc taux loh nyei gorn-ndoqv. Dauh dauh loh gaengh nqoi nzengc. Zuangx zuiz-mienh nyei limc yaac ndutv nzengc mi'aqv. 27 Gunv loh jien nyie daaih buatc loh gaengh nqoi nzengc, laaic duqv zuiz-mienh biaux nzengc aqv mv bei. Ninh ziouc baeng cuotv ninh nyei nzuqc ndaauv oix daix ninh ganh aqv. 28 Mv baac Baulo huon norm kaatv, “Hueiv! Maiv dungx hoic meih ganh. Yie mbuo yietc zungv yiem naaiv nyei.” 29 Gunv loh jien heuc mienh lorz dang daaih ziux jienv tiux bieqc Baulo mbuo wuov, mbaapv njiec Baulo caux Silaa nyei nza'hmien, sin zinx nyanh nyanh nyei. 30 Ninh dorh Baulo mbuo cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo, “Domh Gorx aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx haih duqv njoux?” 31 Baulo mbuo dau, “Oix zuqc sienx kaux Ziouv Yesu, meih caux meih nyei yietc biauv mienh ziouc duqv njoux.” 32 Baulo mbuo ziouc gorngv Ziouv nyei doz bun ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh muangx. 33 Dongh naaic muonz, wuov norm ziangh hoc, gunv loh jien dorh Baulo mbuo mingh nzaaux nzengc zuqc mborqv mun nyei dorngx. Nzaaux liuz, gunv loh jien caux yietc biauv mienh liemh zeih jiex wuom nyei leiz aqv. 34 Jiex liuz leiz, gunv loh jien aengx dorh Baulo caux Silaa bieqc ninh nyei biauv mbenc hnaangx bun ninh mbuo nyanc. Gunv loh jien caux ninh nyei hmuangv doic za'gengh njien-youh haic, weic zuqc ninh mbuo ih zanc sienx Tin-Hungh mi'aqv. 35 Lungh njang, Lomaa domh jien paaiv sin-hlen baeng mingh gunv loh jien wuov mbuox ninh, “Bungx wuov deix i laanh mienh aqv.” 36 Gunv loh jien ziouc mbuox Baulo, “Domh jien heuc yie bungx meih caux Silaa cuotv loh. Meih mbuo ih zanc gunv baengh orn nyei mingh aqv.” 37 Mv baac Baulo gorngv mbuox wuov deix sin-hlen baeng, “Yie mbuo yaac Lomaa nyei baeqc fingx. Ninh mbuo zungv maiv dingc yie mbuo nyei zuiz ndaangc, la'guaih dorng zuangx mborqv yie mbuo. Corc aengx dorh yie mbuo mingh wuonx jienv loh. Ih zanc ninh mbuo oix bingx jienv bungx yie mbuo. Hnangv naaic se maiv horpc. Wuov deix domh jien ganh oix zuqc daaih bungx yie mbuo cuotv.” 38 Baeng ziouc ziang naaiv deix waac mingh gorngv bun domh jien muangx. Domh jien hiuv duqv Baulo caux Silaa se Lomaa Mienh, ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 39 Domh jien ziouc mingh tov zuiz Baulo mbuo, aengx fungx ninh mbuo cuotv loh yaac tov ninh mbuo cuotv zingh aqv. 40 Baulo caux Silaa cuotv loh daaih mingh Li^ndie nyei biauv. Yiem wuov ninh mbuo buangh gorx-youz, gorngv waac nunz liuz ninh mbuo nyei hnyouv, ziouc mingh mi'aqv.

Gong-Zoh 17

1 Baulo caux Silaa jiex Am^fi^mbu^li Mungv caux Aa^bor^lo^nie Mungv daaih taux Te^saa^lo^ni^gaa Zingh. Yiem wuov maaih norm Yiutai Mienh nyei wuic dorngh. 2 Baulo hnangv yietc gau nor, mingh wuov norm wuic dorngh. Ninh linh jienv buo norm Dingh Gong Hnoi longc Ging-Sou caux mienh luonx leiz. 3 Baulo gorngv mengh Ging-Sou bun ninh mbuo hiuv dingc Giduc oix zuqc siouc kouv taux daic aengx nangh daaih. Baulo yaac gorngv, “Dongh yie zunh mbuox meih mbuo naaiv dauh Yesu se dongh Giduc .” 4 Maaih deix wuov deix mienh muangx liuz yaac sienx ziouc caux Baulo caux Silaa juangc jauv. Aengx maaih zaangc Tin-Hungh nyei Janx-Gikc camv caux maaih mengh hoc nyei m'sieqv dorn camv nyei yaac gan ninh mbuo. 5 Mv baac Yiutai Mienh hanc Baulo mbuo. Ninh mbuo ziouc mingh wuov hei-horngc lorz mengh dauh waaic, hnyouv maiv benx nyei mienh, gapv zunv doic zoux yietc guanh ceux yietc zingh mienh lunc nzengc. Ninh mbuo yaac borngz bieqc Yaasonx nyei biauv, oix zorqv Baulo caux Silaa dorh cuotv bun zuangx mienh. 6 Lorz gau Baulo mbuo maiv buatc, ninh mbuo ziouc zorqv Yaasonx aengx caux i ziex laanh sienx Yesu nyei mienh tor mingh wuov norm zingh nyei gunv sic jien, yaac heuc jienv gorngv, “Faanv lungh ndiev naaiv deix mienh ih zanc faanv taux naaiv daaih aqv. 7 Yaasonx yaac zipv ninh mbuo yiem ninh nyei biauv. Ninh mbuo yietc zungv yaac ngaengc jienv Sisaa Hungh nyei lingc. Ninh mbuo gorngv aengx maaih ganh dauh hungh, mbuox heuc Yesu.” 8 Zuangx baeqc fingx caux gunv zingh nyei jien haiz naaiv deix waac, yietc zungv ziouc lunc nzengc. 9 Wuov deix jien aapv Yaasonx mbuo an jienv ndapv-ornx nyaanh ziouc bungx ninh mbuo nzuonx.

Baulo Caux Silaa Yiem Mbe^lo^aa Zingh Zunh Doz

10 Dongh naaic hnoi hmuangx, gorx-youz mbuo fungx Baulo caux Silaa cuotv jauv mingh Mbe^lo^aa Zingh. Taux wuov norm zingh, Baulo mbuo mingh Yiutai Mienh nyei wuic dorngh. 11 Naaiv deix Yiutai Mienh gauh hnamv duqv nqoi wuov deix Te^saa^lo^ni^gaa Mienh, weic zuqc ninh mbuo jorm hnyouv nyei muangx doz, hnoi-hnoi zaah Ging-Sou mangc gaax Baulo nyei waac doix fai maiv doix. 12 Maaih mienh camv nyei sienx Yesu. Maaih mengh hoc nyei Janx-Gikc m'sieqv dorn sienx camv. Aengx maaih Janx-Gikc m'jangc dorn yaac sienx camv. 13 Mv baac yiem Te^saa^lo^ni^gaa nyei Yiutai Mienh hiuv duqv Baulo yiem Mbe^lo^aa Zingh zunh doz, ninh mbuo aengx gan nqaang mingh coqv wuov norm zingh nyei mienh lunc nzengc. 14 Sienx Yesu nyei mienh liemh zeih fungx Baulo mingh wuov koiv-hlen, mv baac Silaa caux Ti^mo^tai corc yiem wuov Mbe^lo^aa Zingh. 15 Fungx Baulo wuov deix mienh fungx ninh mingh taux Aaten Zingh ziouc daaux nqaang nzuonx. Baulo jaa waac mbuox Silaa caux Ti^mo^tai gaanv daaih caux ninh gapv doic.

Baulo Yiem Aaten Zingh Zunh Doz

16 Baulo yiem Aaten Zingh zuov Silaa caux Ti^mo^tai wuov zanc, buatc wuov norm zingh maaih miuc-fangx buangv nzengc, haiz hnyouv mun haic, nzauh haic. 17 Ninh ziouc yiem wuov wuic dorngh caux Yiutai Mienh caux zaangc Tin-Hungh nyei Janx-Gikc luonx leiz. Ninh mbuo yaac hnoi-hnoi yiem domh zuangx zaamc caux mingh wuov nziaauc nyei mienh luonx leiz. 18 Maaih guanh E^bi^ku^lien fin-saeng caux guanh Saa^do^ikc fin-saeng daaih caux Baulo bungx leiz. Maaih deix gorngv, “Ev! Naaiv laanh mienh la'guaih gorngv naaiv deix henh waac zoux haaix nyungc laeh?”Aengx maaih deix gorngv, “Haiz hnangv ninh dorh ganh fingx mienh nyei zienh daaih gorngv hnangv.” Ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Baulo zunh gorngv taux Yesu yaac gorngv ninh nangh daaih nyei kuv fienx. 19 Ninh mbuo ziouc dorh Baulo mingh Aa^le^o^baa^gatc, dongh wuov norm zingh nyei Gunv Sic Wuic, gorngv mbuox ninh, “Yie mbuo oix hiuv duqv meih gorngv naaiv deix siang-njaaux nyei waac. 20 Meih gorngv nyei sic maaih deix yie mbuo haiz ganh nyungc haic, oix hiuv duqv eix leiz hnangv haaix nor.” 21 Ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc Aaten buonv-zingh nyei mienh caux daaih yiem jienv wuov deix ganh fingx mienh maiv longc ninh mbuo nyei ziangh hoc zoux haaix nyungc. Kungx oix gorngv, oix muangx siang-leiz hnangv. 22 Baulo ziouc yiem Aa^le^o^baa^gatc nyei wuic mbu'ndongx souv jiez daaih gorngv, “Aaten nyei zuangx mienh aah! Ei yie buatc, meih mbuo yiem maanc sic se fiou zienh gengx singx nyei mienh. 23 Yie mingh saau, samx mangc meih mbuo zaangc nyei ga'naaiv, ziouc buatc norm ziec-dorngh ndingh jienv nzaangc gorngv, ‘Weic Maiv Hiuv Duqv Wuov Dauh Zienh Nyei Ziec-Dorngh.’ Dongh meih mbuo zaangc jienv mv baac maiv hiuv wuov dauh zienh, yie ih zanc zunh mbuox meih mbuo. 24 “Tin-Hungh, dongh zeix baamh gen caux yiem baamh gen nyei maanc muotc wuov dauh, zoux lungh caux ndau nyei Ziouv. Ninh maiv yiem baamh mienh zoux daaih nyei dinc. 25 Ninh yaac maiv longc baamh mienh nyei buoz fu-sux ninh hnangv ninh qiemx zuqc haaix nyungc nor. Daaux nzuonx ninh ganh bun mbuo maaih maengc, maaih qiex tauv, yaac ceix maanc muotc bun maanc mienh. 26 Tin-Hungh longc yietc laanh mienh zoux buonv zeix cuotv maanc fingx bun yiem buangv lungh ndiev. Ninh jaa-ndaangc dingc ziangx ziangh hoc caux ninh mbuo yiem nyei gapv-jaaix. 27 Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux weic bun baamh mienh lorz ninh, nziex haih hluo duqv zuqc ninh mv bei. Mv baac Tin-Hungh za'gengh leih mbuo dauh dauh maiv go. 28 Maaih dauh mienh gorngv, ‘Mbuo yiem ninh ziangh jienv, haih nangh, haih mingh mingh daaih daaih.’ Yaac hnangv maaih deix meih mbuo nyei mienh tih fei gorngv, ‘Mbuo yaac zoux ninh nyei naamh nyouz.’ 29 “Hnangv naaic mbuo zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz, mbuo maiv horpc zuqc hnamv Tin-Hungh nyei fiem-fingx se hnangv za'eix longx, maaih buoz-dauh nyei mienh longc jiem, longc nyaanh fai longc la'bieiv zoux daaih nyei miuc-fangx. 30 Zinh ndaangc mienh maiv hiuv nyei ziangh hoc, Tin-Hungh maiv zorqv ninh mbuo nyei zuiz. Mv baac ih zanc Tin-Hungh hatc yietc zungv lungh ndiev norm-norm dorngx nyei mienh oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz. 31 Weic zuqc Tin-Hungh dingc ziangx hnoi siemv lungh ndiev mienh nyei zuiz. Ninh yaac longc ninh ginv daaih nyei mienh baengh fim nyei siemv. Naaiv dauh mienh daic mingh mv baac Tin-Hungh bun ninh nangh daaih bun zuangx mienh hiuv dingc naaiv deix sic.” 32 Yietv haiz Baulo gorngv taux mienh daic aengx nangh daaih nyei sic, maaih deix mienh jatv ninh mv baac maaih deix gorngv, “Yie mbuo aengx oix muangx meih gorngv nzunc naaiv deix sic.” 33 Baulo ziouc cuotv wuic mi'aqv. 34 Maaih deix mienh gan Baulo mingh yaac sienx Yesu. Maaih dauh se Aa^le^o^baa^gatc Gunv Sic Wuic nyei mienh, mbuox heuc Ndi^o^ni^si^atc. Aengx maaih dauh m'sieqv dorn, mbuox heuc Ndaa^maa^litv, caux jienv camv-laanh mienh sienx.

Gong-Zoh 18

1 Nqa'haav Baulo cuotv Aaten Zingh aengx mingh Ko^lin^to Zingh. 2 Yiem wuov ninh buangh zuqc dauh Yiutai Mienh, mbuox heuc Aa^kuin^laa, yiem Borntatv Deic-Bung cuotv seix nyei mienh. Ninh caux ninh nyei auv, Bitc^sinx^laa, yiem I^daa^li Guoqv koqv hoqc biaux daaih yiem Ko^lin^to Zingh, weic zuqc Kaa^laau^ndi^atc Hungh hatc yietc zungv Yiutai Mienh cuotv Lomaa Zingh. Baulo mingh lorz ninh mbuo 3 aengx caux ninh mbuo yiem juangc gong zoux weic zuqc Baulo hnangv wuov deix i hmuangv nor, zoux ndopv-liuh nyei zaangc. 4 Norm-norm Dingh Gong Hnoi, Baulo mingh wuov wuic dorngh caux Yiutai Mienh caux Janx-Gikc luonx leiz kuinx ninh mbuo sienx. 5 Silaa caux Ti^mo^tai yiem Maa^si^ndo^nie Deic-Bung daaih taux, Baulo guv jienv longc ninh nyei ziangh hoc zunh doz hnangv, gorngv mengh mbuox Yiutai Mienh Yesu se dongh Giduc. 6 Yiutai Mienh caux ninh doix-dekc, gorngv doqc ninh wuov zanc, Baulo ziouc sou ninh nyei lui-houx nyei nie-mbung yaac gorngv, “Meih mbuo zuqc daic nyei zuiz meih mbuo ganh oix zuqc ndaam-dorng. Zuiz maiv ndortv zuqc yie aqv. Yangh naaiv jiex yie mingh lorz Janx.” 7 Baulo cuotv wuov norm wuic dorngh mingh, yiem dauh zaangc Tin-Hungh nyei Janx nyei biauv. Naaiv dauh Janx nyei mbuox heuc Ti^ti^atc Yu^saa^tatv. Ninh yiem wuic dorngh nyei ga'hlen. 8 Goux wuic dorngh nyei mienh gox wuov dauh Kaa^litv^batc caux ninh nyei biauv zong mienh sienx Ziouv nzengc. Aengx maaih Ko^lin^to Zingh nyei mienh camv nyei haiz liuz doz ziouc sienx aengx jiex wuom nyei leiz. 9 Maaih muonz nor, Baulo buatc hinc yaangh nyei sic. Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih maiv dungx gamh nziex oc. Gunv gorngv jienv mingh, maiv dungx dingh, 10 weic zuqc yie caux meih yiem. Zungv maiv maaih haaix dauh zoux haaix nyungc hoic meih, weic zuqc yiem naaiv norm zingh maaih yie nyei mienh camv nyei.” 11 Baulo ziouc yiem hnyangx-bienx wuov, zorqv Tin-Hungh nyei doz njaaux ninh mbuo. 12 Gan^li^o zoux Aa^kaa^yaa Saengv nyei zungx wuov zanc, Yiutai Mienh dongh hnyouv mingh zorqv Baulo dorh mingh wuov sic dorngh. 13 Ninh mbuo gox ninh gorngv, “Naaiv laanh mienh njaaux mienh zaangc Tin-Hungh mv baac njaaux ninh mbuo zaangc dorngc leiz.” 14 Baulo oix gorngv waac wuov zanc, Gan^li^o ziouc gorngv ndaangc mbuox Yiutai Mienh, “Se gorngv ninh zoux waaic fai zoux haaix nyungc orqv nyei sic, yie horpc zuqc longc noic muangx. 15 Mv baac meih mbuo nzaeng nyinh daux nyouz, nzaeng mbuox, nzaeng meih mbuo ganh nyei leiz. Sueih meih mbuo ganh mbenc aqv. Yie maiv oix tengx meih mbuo paaiv naaiv deix sic.” 16 Gorngv liuz, Gan^li^o ziouc zunc ninh mbuo cuotv sic dorngh mi'aqv. 17 Cuotv mingh ninh mbuo ziouc nyau jienv goux wuic dorngh nyei mienh gox, So^saa^te^netv, yiem wuov sic dorngh nyei gaengh ndaangc mborqv. Mv baac Gan^li^o maiv gunv ninh mbuo aqv.

Baulo Nzuonx An^ti^okc Zingh

18 Baulo aengx yiem Ko^lin^to Zingh camv-hnoi deix nyei. Nqa'haav ninh caux sienx Yesu nyei gorx-muoc gorngv liuz leih hiaang waac, Baulo caux jienv Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa bieqc nzangv mingh Silie Deic-Bung. Yiem Ken^ke^lie wuov zanc, Baulo teix nzengc mba'biei weic zuqc ninh caux Tin-Hungh laengz ngaengc waac. 19 Taux E^fe^so Zingh, Baulo caux Bitc^sinx^laa, Aa^kuin^laa mbuo i hmuangv bun nqoi doic. Baulo bieqc wuic dorngh mingh caux Yiutai Mienh luonx leiz. 20 Zuangx mienh liouh ninh yiem wuov gauh lauh deix mv baac ninh maiv laengz. 21 Ninh mingh wuov zanc, ninh gorngv, “Se gorngv ei Tin-Hungh nyei za'eix yie aengx daaih nzunc meih mbuo naaiv.” Ninh ziouc bieqc nzangv cuotv E^fe^so Zingh aqv. 22 Taux Si^saa^li^yaa Zingh, ninh cuotv nzangv mingh Ye^lu^saa^lem. Buangh liuz jiu-baang doic ninh aengx mingh An^ti^okc Zingh. 23 Yiem caamx wuov, ninh aengx mingh youh Gaa^laa^tie caux Faa^li^jie Deic-Bung tengx sienx Yesu nyei mienh sienx henv jienv faaux.

Aa^bor^lo Yiem E^fe^so Caux Ko^lin^to Zunh Kuv Fienx

24 Maaih dauh Yiutai Mienh, mbuox heuc Aa^bor^lo, daaih taux E^fe^so Zingh. Ninh se yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh cuotv seix nyei mienh. Ninh zunh doz gorngv waac mbiaangc yaac hiuv duqv Ging-Sou toux. 25 Ninh duqv hoqc jiex Ziouv nyei jauv ziouc jorm hnyouv njaaux bun mienh hiuv duqv Yesu, yaac njaaux duqv zien nyei. Mv baac ninh kungx hiuv duqv maaih Yo^han tengx mienh jiex wuov nyungc leiz hnangv. 26 Aa^bor^lo yiem wuic dorngh bungx laangc nyei zunh doz njaaux mienh. Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa haiz ninh gorngv ziouc zipv ninh mingh ninh mbuo nyei biauv aengx gorngv Tin-Hungh nyei jauv bun ninh gauh hiuv duqv nzoih. 27 Aa^bor^lo oix jiex taux Aa^kaa^yaa Saengv, E^fe^so nyei jiu-baang mienh tengx jienv yaac fiev fienx mbuox Aa^kaa^yaa Saengv nyei sienx Yesu nyei mienh zipv ninh. Aa^bor^lo mingh taux wuov, ninh tengx kaux Tin-Hungh nyei en sienx liuz wuov deix mienh camv, 28 weic zuqc ninh dorng zuangx nzaeng hingh Yiutai Mienh. Ninh longc Ging-Sou bun cing Yesu se dongh Giduc.

Gong-Zoh 19

1 Aa^bor^lo yiem Ko^lin^to Zingh wuov zanc, Baulo yangh wuov jiex wuov diuh jauv mingh taux E^fe^so Zingh. Yiem naaic ninh buatc deix sienx Yesu nyei mienh. 2 Baulo naaic ninh mbuo, “Meih mbuo sienx Yesu wuov zanc, meih mbuo duqv zipv Singx Lingh nyei fai?” Ninh mbuo dau, “Yie mbuo liemh maiv haiz jiex maaih dauh Singx Lingh.” 3 Baulo aengx naaic, “Wuov nyungc meih mbuo jiex haaix nyungc leiz?” Ninh mbuo dau, “Yie mbuo jiex Yo^han nyei leiz.” 4 Baulo gorngv, “Yo^han tengx mienh jiex wuov nyungc wuom nyei leiz se bun cing mienh goiv hnyouv guangc zuiz. Mv baac Yo^han zunh mbuox I^saa^laa^en Mienh ninh daaih ndaangc, aengx maaih dauh nqa'haav daaih. Mienh oix zuqc sienx wuov dauh, se dongh Yesu aqv.” 5 Haiz Baulo hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh mbuo dengv Ziouv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz. 6 Baulo maan jienv ninh mbuo, Singx Lingh ziouc njiec taux ninh mbuo. Ninh mbuo gorngv cuotv ganh nyungc waac yaac douc Tin-Hungh nyei waac. 7 Naaiv deix mienh nziex maaih ziepc nyeic dauh. 8 Baulo longc buo hlaax nyieqc mingh wuov wuic dorngh gorngv doz-leiz. Ninh luonx leiz gorngv Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei sic kuinx mienh sienx. 9 Mv baac yiem wuov maaih deix mienh hnyouv ngaengc, maiv kangv sienx, aengx dorng zuangx daanh Yesu nyei Jauv. Baulo ziouc maiv caux ninh mbuo yiem wuov aqv. Ninh dorh jienv sai-gorx caux ninh mingh Ti^lan^natv nyei horqc dorngh, hnoi-hnoi yiem wuov luonx leiz. 10 Ninh hnangv naaiv nor zoux duqv i hnyangx, taux Esie Saengv nyei mienh, maiv gunv Yiutai Mienh fai fingx-fingx Janx, yietc zungv duqv haiz Ziouv nyei doz.

Sewaa Nyei Dorn

11 Tin-Hungh longc Baulo nyei buoz zoux cuotv lengc jeiv mbuoqc horngh nyei sic. 12 Baulo longc jiex nyei siqc jaauv caux ninh torngv lui-houx wuov kuaaiv ndie, mienh dorh mingh an baengc mienh nyei sin, baengc ziouc longx. Liemh mienv yaac zuqc zunc cuotv mi'aqv. 13 Maaih deix Yiutai Mienh youh jienv zueih laangz zueih mungv mingh tengx zunc hieh guaiv mienv cuotv mienh nyei sin. Ninh mbuo seix mangc gaax ninh mbuo longc Ziouv Yesu nyei mbuox haih zunc duqv mienv cuotv fai maiv cuotv. Ninh mbuo mbuox mienv, “Yie dengv Baulo zunh wuov dauh Yesu zunc meih mbuo cuotv mingh.” 14 Maaih Yiutai Mienh nyei yietc dauh sai mienh bieiv, mbuox heuc Sewaa, maaih siec dauh dorn hnangv naaiv nor zoux. 15 Wuov dauh mienv dau ninh mbuo, “Yesu yie hiuv nyei, Baulo yie zieqv duqv nyei. Mv baac meih mbuo ni? Dongh haaix dauh?” 16 Maaih hieh guaiv mienv yiem sin wuov laanh mienh ziouc biu mingh nyau jienv borngz hingh ninh mbuo yietc zungv. Ninh mbuo laengh gaengv nyei biaux cuotv wuov norm biauv, yietc zungv mun nzengc. 17 Yiem E^fe^so Zingh, maiv gunv Yiutai Mienh fai fingx-fingx Janx haiz naaiv deix sic, ninh mbuo gamh nziex haic. Mienh ziouc aengx jaa taaih Ziouv Yesu nyei mbuox camv. 18 E^fe^so Zingh sienx Yesu nyei mienh camv nyei daaih dorng zuangx nyiemc zuiz gorngv ninh mbuo zoux jiex nyei sic. 19 Zoux faatv nyei mienh camv nyei dorh ninh mbuo nyei faatv-sou daaih ndui jienv dorng zuangx mienh buov guangc nzengc mi'aqv. Naaiv deix sou nyei jaax-zinh funx daaih zic duqv biaa waanc loz-hnoi nyei zinh. 20 Naaiv kang sic cuotv liuz, Ziouv nyei doz zunh jangv jienv mingh yaac gunv zoux gunv henv.

E^fe^so Zingh Lunc Nzengc

21 Naaiv deix sic cuotv liuz, Baulo dingc hnyouv jiex Maa^si^ndo^nie Deic-Bung caux Aa^kaa^yaa Saengv aengx mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh. Ninh gorngv, “Mingh liuz Ye^lu^saa^lem, yie yaac oix zuqc mingh mangc Lomaa Zingh.” 22 Ninh paaiv i dauh ninh nyei borng-buoz mienh, Ti^mo^tai caux E^latv^tatv, mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung ndaangc. Ninh ganh aengx yiem hnoi baav Esie Saengv wuov. 23 Wuov zanc laaix Yesu nyei Jauv, E^fe^so Zingh cuotv domh sic. 24 Maaih dauh nyaanh zaangc, mbuox heuc Nde^metv^li^atc. Ninh longc nyaanh daav Aan^te^mitv miuc-biauv dorn. Hnangv naaiv zoux bun yietc zungv nyaanh zaangc zornc duqv ndaauv-daauh camv. 25 Nde^metv^li^atc heuc yietc zungv nyaanh zaangc caux bangc naaiv nyungc saeng-eix duqv nyaanh nyei mienh daaih zunv gorngv mbuox ninh mbuo, “Gorx-youz aah! Meih mbuo hiuv duqv mbuo kuh yiem kuh nyanc se weic naaiv nyungc gong. 26 Meih mbuo duqv buatc yaac duqv haiz wuov dauh lov, Baulo, hnangv haaix nor zoux. Ninh maiv daan yiem E^fe^so Zingh zoux hnangv. Ninh mingh aav lamh gormx Esie Saengv nduov mienh camv haic guangc loz-jauv mi'aqv. Ninh gorngv mienh nyei buoz zoux daaih nyei ga'naaiv se maiv zeiz zienh. 27 Hnangv naaiv, maiv daan kungx mbuo nyei saeng-eix ndortv hnangv. Gamh nziex mienh mangc piex Aan^te^mitv zienh nyeiz nyei biauv. Esie Saengv caux lungh ndiev mienh zaangc naaiv dauh Aan^te^mitv zienh nyeiz nyei njang-laangc yaac zuqc ndortv nzengc aqv.” 28 Zuangx mienh haiz naaiv deix waac ninh mbuo gengh! qiex jiez haic, nauc jienv gorngv, “E^fe^so Mienh nyei Aan^te^mitv zienh zoux hlo.” 29 Maiv lauh yietc norm zingh lunc nzengc. Ninh mbuo ziouc nyau jienv mbienz Baulo daaih wuov deix Maa^si^ndo^nie Mienh, Gaai^atc caux Aa^litv^taa^katv, ziangh guanh nyei lomz-lomz nyei tiux bieqc ninh mbuo nyei a'nziaauc ciangv. 30 Baulo ganh yaac oix mingh zuangx mienh nyei nza'hmien wuov mv baac sienx Yesu nyei mienh maiv bun ninh mingh. 31 Maaih deix Esie Saengv nyei domh jien zoux Baulo nyei doic, bun waac mingh tov ninh maiv dungx bieqc a'nziaauc ciangv. 32 Gapv zunv nyei mienh ceuv-ceuv nauc-nauc nyei. Maaih deix heuc naaiv, maaih deix heuc wuov. Mienh gauh camv jiex zungv maiv hiuv duqv ninh mbuo weic haaix diuc gapv zunv yiem naaic. 33 Yiutai Mienh fongv Aa^lekv^saan^nde cuotv wuov ndaangc maengx. Aengx maaih deix mbuox ninh hnangv haaix nor gorngv. Aa^lekv^saan^nde ziouc huangx buoz oix jaiv sin mbuox zuangx mienh. 34 Mv baac mienh zieqv duqv ninh se Yiutai Mienh ziouc dongh dangh nauc-nauc nyei heuc leih maiv go i norm ziangh hoc. Ninh mbuo heuc jienv gorngv, “E^fe^so Mienh nyei Aan^te^mitv zienh zoux hlo.” 35 Zoux gau, maaih dauh E^fe^so Zingh nyei jien cuotv daaih baav ninh mbuo sekv mingh aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “E^fe^so Zingh nyei mienh aah! Haaix dauh yaac hiuv duqv mbuo E^fe^so Mienh goux Aan^te^mitv zienh nyeiz caux yiem lungh ndortv daaih nyei la'bieiv-fangx maiv zeiz? 36 Maiv maaih haaix dauh haih gorngv maiv zeiz. Hnangv naaiv, meih mbuo gunv bungx hnyouv, maiv dungx ceux aqv. 37 Meih mbuo dorh naaiv deix mienh daaih naaiv. Ninh mbuo maiv nimc miuc-biauv nyei haaix nyungc ga'naaiv, yaac maiv gorngv doqc mbuo nyei zienh nyeiz. 38 Se gorngv Nde^metv^li^atc caux ninh juangc gong nyei zaangc mienh maaih sic oix gox haaix dauh, mbuo maaih mbenc sic nyei hnoi yaac maaih dunx sic jien tengx dunx. Ninh mbuo haih mingh wuov gox duqv nyei. 39 Se gorngv meih mbuo aengx maaih haaix nyungc sic, oix zuqc zuov taux koi domh zuangx nyei mbenc sic wuic ziouc haih mingh wuov gorngv. 40 Gamh nziex ih hnoi cuotv nyei sic hungh jaa zungv oix gox mv bei, weic zuqc mbuo liemh maiv maaih dorngx jaiv ih hnoi ceux lunc zingh naaiv deix sic.” 41 Gorngv baac ninh ziouc heuc zuangx mienh nzuonx nzengc.

Gong-Zoh 20

1 Zingh nyei mienh lunc baac, nqa'haav Baulo heuc sienx Yesu nyei zuangx mienh daaih zunv. Ninh kuinx liuz yaac gorngv liuz leih hiaang waac ziouc cuotv jauv mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung. 2 Jiex naaiv norm deic-bung mingh taux haaix, ninh kuinx sienx Yesu nyei mienh yaac zunh doz camv nyei. Hnangv naaiv nor zoux jienv mingh taux Gikc Deic-Bung, 3 yiem wuov buo hlaax nyieqc. Oix bieqc nzangv mingh Silie Deic-Bung wuov zanc, ninh hiuv duqv Yiutai Mienh daav za'eix hoic ninh. Ninh ziouc dingc hnyouv daaux sin nzuonx Maa^si^ndo^nie. 4 Caux ninh mingh nyei mienh maaih yiem Mbe^lo^aa Zingh daaih wuov dauh Bilatv nyei dorn, So^baa^te, caux yiem Te^saa^lo^ni^gaa Zingh wuov deix i dauh Aa^litv^taa^katv caux Se^kun^ndatc, caux yiem Nde^mbi Zingh wuov dauh Gaai^atc, aengx maaih Ti^mo^tai yaac maaih Esie Saengv wuov deix i dauh Ti^ki^gatc caux Do^fi^matv. 5 Naaiv deix mingh ndaangc yiem wuov Do^atc zuov yie mbuo. 6 Jiex liuz Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv, yie mbuo yiem Fi^lipv^poi bieqc nzangv mingh biaa hnoi taux Do^atc, gapv jienv doic yiem yietc norm leiz-baaix wuov.

Baulo Mingh Do^atc Nqa'haav Laai Wuov Nzunc

7 Wuov norm leiz-baaix nyei daauh hnoi wuov muonz, dongh yie mbuo gapv zunv maeqv njuov wuov zanc, Baulo gorngv waac njaaux zuangx mienh. Ninh hiuv duqv da'nyeic hnoi ninh oix zuqc cuotv jauv ziouc gorngv waac ndaauv nyei, taux ndaamv muonz. 8 Yie mbuo gapv zunv wuov nzangh biauv buov jienv dang camv nyei. 9 Maaih laanh mienh lunx mienh, mbuox heuc Yu^ti^gatc, zueiz jienv fong muonh muangx Baulo gorngv waac lauh haic, ziouc m'njormh da'hngatv. Baulo gorngv jienv waac mingh, Yu^ti^gatc ziang naaic m'njormh ndo nyei, yiem buo nzangh biauv ndortv njiec taux ndau. Mienh mingh hlorpv jiez daaih buatc daic mi'aqv. 10 Baulo njiec mingh mbaapv njiec qam jienv wuov dauh dorn yaac gorngv, “Maiv dungx gamh nziex, ninh corc maaih maengc nyei.” 11 Baulo aengx faaux gu'nguaaic mingh zorqv njuov daaih maeqv bun nqoi nyanc aengx gorngv waac lauh nyei, taux lungh njang, ziouc mingh mi'aqv. 12 Zuangx mienh dorh wuov dauh maaih maengc ziangh jienv nyei dorn nzuonx biauv, haiz hnyouv fong nzengc aqv.

Baulo Yiem Do^atc Mingh Mi^le^tatv

13 Yie mbuo bieqc nzangv mingh Atc^sotc Zingh ndaangc, oix yiem naaic zipv Baulo caux yie mbuo bieqc nzangv. Naaiv se Baulo ganh dingc ziangx, weic zuqc ninh oix yangh jauv gan mbienx mingh. 14 Yiem Atc^sotc Zingh, Baulo daaih buangh yie mbuo, yie mbuo ziouc zipv ninh bieqc nzangv mingh Mi^ti^le^ni. 15 Yangh nzangv mingh, da'nyeic hnoi yie mbuo taux Ki^otc Koiv-Nzou. Aengx da'faam hnoi jiex mingh taux Saax^mortv Koiv-Nzou, aengx da'feix hnoi yie mbuo mingh taux Mi^le^tatv Zingh. 16 Baulo dingc hnyouv maiv hitv E^fe^so Zingh, maiv oix yiem Esie Saengv lauh. Haih gaanv duqv hingh nor, ninh oix mingh taux Ye^lu^saa^lem Zingh ndaangc Siou Siang-Mbiauh nyei Zipv.

Baulo Caux E^fe^so Jiu-Baang Nyei Mienh Gox Gorngv Nqa'haav Laai Waac

17 Yiem Mi^le^tatv Zingh, Baulo paaiv mienh mingh E^fe^so Zingh mbuox jiu-baang nyei mienh gox daaih buangh ninh. 18 Ninh mbuo daaih taux nzoih, Baulo mbuox ninh mbuo, “Yiem yie bieqc Esie daauh hnoi caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc, yie hnangv haaix nor yiem, hnangv haaix nor zoux, meih mbuo hiuv nyei. 19 Yie nyiemc ganh zoux faix, yaac maaih wuom-mueic liouc jienv fu-sux Ziouv yaac zuqc ziex nyungc kouv weic zuqc Yiutai Mienh daav za'eix hoic yie. 20 Meih mbuo yaac hiuv duqv maaih haaix nyungc haih tengx meih mbuo yie zunh mbuox meih mbuo, maiv liouh. Yiem domh zuangx nyei dorngx yaac yiem gorqv-mienh nyei biauv yie njaaux nzengc meih mbuo. 21 Maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, yie longx-longx nyei kuinx ninh mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz nzuonx daaih lorz Tin-Hungh yaac sienx mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc. 22 “Ih zanc weic Singx Lingh aapv yie, yie ziouc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, mv baac taux wuov oix buangh zuqc haaix nyungc sic yaac maiv hiuv. 23 Kungx hiuv duqv yiem norm-norm zingh Singx Lingh box bun yie hiuv duqv oix zuqc wuonx loh yaac oix zuqc siouc ziex nyungc kouv. 24 Yie yaac maiv funx yie nyei maengc weic yie maaih haaix nyungc jaax-zinh. Yie kungx oix zoux ziangx Ziouv Yesu paaiv yie zoux nyei gong. Naaiv se zoux zorng-zengx gorngv Tin-Hungh nyei en nyei kuv fienx. 25 “Yie mingh mingh daaih daaih yiem meih mbuo naaiv zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei kuv fienx bun meih mbuo muangx. Ih zanc yie hiuv duqv nqa'haav hingv meih mbuo maiv duqv buatc yie nyei hmien aqv. 26 Weic naaiv yie longx-longx nyei gorngv, se gorngv meih mbuo haaix dauh zuqc mietc, zuiz maiv ndortv zuqc yie. 27 Weic zuqc yie zorqv Tin-Hungh nyei za'eix yietc zungv zunh mbuox meih mbuo nzengc mi'aqv, maiv liouh yietc nyungc. 28 Meih mbuo oix zuqc mbungh jienv oc. Oix zuqc goux longx meih mbuo ganh yaac goux longx Singx Lingh bun meih mbuo goux wuov deix mienh. Oix zuqc goux Tin-Hungh nyei jiu-baang, dongh ninh longc ninh nyei Dorn nyei nziaamv maaiz nyei jiu-baang, hnangv yungz yungh nyei mienh goux ninh mbuo nyei yungh nor. 29 Yie hiuv duqv yie leih nqoi meih mbuo liuz, nqa'haav maaih ciouv haic nyei hieh juv oix bieqc meih mbuo gu'nyuoz. Ninh mbuo yaac maiv nyaangc naaiv deix yungh. 30 Yiem meih mbuo gu'nyuoz zungv oix maaih mienh zorqv zien leiz tiuv benx jaav leiz nduov sienx Yesu nyei mienh mingh gan. 31 Oix zuqc ging hnyouv jangx jienv. Buo hnyangx gu'nyuoz yie ziangh hnoi ziangh muonz maaih wuom-mueic liouc jienv kuinx meih mbuo dauh dauh. 32 “Ih zanc yie zorqv meih mbuo jiu bun Tin-Hungh caux ninh ceix en nyei doz. Naaiv doz haih ceix meih mbuo jiez daaih yaac bun meih mbuo caux ninh nyei cing-nzengc mienh duqv nzipc meih mbuo nyei buonc. 33 Yie yaac maiv mauv jiex haaix dauh nyei jiem nyaanh fai lui-houx. 34 Meih mbuo ganh hiuv duqv yie longc yie ganh nyei buoz lorz duqv yie aengx caux yie yiem nyei mienh qiemx longc nyei ga'naaiv. 35 Yie zoux nyei nyungc-nyungc se zoux nyungc zeiv bun meih mbuo hiuv duqv oix zuqc hnangv naaiv nor zoux gong kouv weic tengx mau nyei mienh. Jangx jienv Ziouv Yesu gorngv nyei waac. Ninh gorngv, ‘Bun nyei gauh maaih orn-lorqc duqv zipv nyei.’” 36 Baulo gorngv setv naaiv deix waac ninh caux wuov deix zuangx mienh gueic njiec ndau daux gaux. 37 Zuangx mienh nyiemv nzengc, qam jienv Baulo nyei jaang zom. 38 Ninh mbuo gauh nzauh jiex se weic ninh gorngv nqa'haav hingv maiv duqv aengx buatc ninh nyei hmien wuov joux waac. Ninh mbuo ziouc lomh nzoih fungx Baulo mingh bieqc nzangv aqv.

Gong-Zoh 21

1 Caux zuangx mienh gorngv liuz leih hiaang waac, nzangv baeng zaqc nyei mingh taux Kotc Koiv-Nzou. Da'nyeic hnoi yie mbuo mingh taux Lo^nde Koiv-Nzou aengx mingh Baa^taa^laa Mungv. 2 Yiem wuov buatc maaih poux nzangv oix mingh Fi^ni^sie Deic-Bung, yie mbuo ziouc bieqc nzangv mingh aqv. 3 Mingh gau, mangc buatc Saibatc Koiv-Nzou ziouc jiex ninh nyei naamh bung mingh Silie Deic-Bung. Taux Tailaqv Zingh, nzangv oix bungx huox njiec, yie mbuo ziouc cuotv wuov aqv. 4 Yiem wuov yie mbuo lorz buatc sienx Yesu nyei mienh ziouc caux ninh mbuo yiem yietc norm leiz-baaix. Singx Lingh longc ninh mbuo mbuox Baulo maiv dungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 5 Mv baac yiem yietc norm leiz-baaix liuz, yie mbuo cuotv jauv mingh aqv. Yietc zungv sienx Yesu nyei mienh, liemh ninh mbuo nyei auv-jueiv, caux jienv fungx yie mbuo cuotv ziqc zingh mingh koiv-hlen, yiem wuov mbienx gueic njiec daux gaux. Daux gaux liuz, gorngv liuz leih hiaang waac, 6 yie mbuo bieqc nzangv. Wuov deix yaac nzuonx biauv mi'aqv. 7 Yie mbuo yiem Tailaqv yangh nzangv mingh taux Tor^le^mi caux yiem wuov nyei gorx-youz gorngv wuic buangh waac aengx caux ninh mbuo yiem hnoi wuov. 8 Da'nyeic hnoi yie mbuo aengx mingh Si^saa^li^yaa mungv. Taux wuov yie mbuo hitv zunh kuv fienx wuov dauh Filipv nyei biauv. Naaiv dauh Filipv dongh zinh ndaangc yiem Ye^lu^saa^lem jiu-baang ginv daaih nyei wuov deix siec dauh nyei yietc dauh. 9 Ninh maaih biei dauh sieqv maiv gaengh longc nqox. Ninh mbuo yaac duqv zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac. 10 Yiem ziex hnoi wuov, maaih dauh douc waac mienh, mbuox heuc Aa^gaa^mbatc, yiem Yu^ndie Saengv daaih. 11 Ninh daaih lorz yie mbuo, zorqv Baulo nyei houx-hlaang ndoh jienv ninh ganh nyei buoz-zaux yaac gorngv, “Singx Lingh hnangv naaiv nor gorngv, ‘Yiem Ye^lu^saa^lem Zingh nyei Yiutai Mienh oix hnangv naaiv nor ndoh jienv naaiv diuh houx-hlaang nyei ziouv yaac jiu bun yiem Janx nyei buoz-ndiev.’” 12 Haiz liuz naaiv deix waac yie mbuo caux yiem wuov nyei mienh qaqv tov Baulo maiv dungx mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 13 Baulo dau, “Meih mbuo weic haaix diuc hnangv naaiv nor nyiemv bun yie nyei mba'nziu yuqc nzengc? Yie zunv dingc hnyouv maiv daan nyunc bun mienh ndoh hnangv, mv baac weic Ziouv Yesu nyei mbuox nyunc yiem Ye^lu^saa^lem Zingh bun mienh daix.” 14 Ndongc haaix gorngv Baulo yaac maiv muangx. Yie mbuo ziouc maiv gorngv aqv. Kungx gorngv, “Tov Ziouv ei jienv ninh nyei za'eix zoux.” 15 Nqa'haav yie mbuo mbenc ziangx ga'naaiv mingh Ye^lu^saa^lem. 16 Maaih deix yiem Si^saa^li^yaa nyei sai-gorx gan jienv yie mbuo mingh yaac dorh yie mbuo mingh yie mbuo oix zuqc hitv wuov dauh Maa^naa^sanx nyei biauv. Maa^naa^sanx se yiem Saibatc Koiv-Nzou daaih nyei mienh yaac zoux dauh sienx ndaangc jiex wuov baan sai-gorx.

Baulo Mingh Yaagorpc Wuov

17 Mingh taux Ye^lu^saa^lem, sienx Yesu nyei mienh a'hneiv zipv yie mbuo. 18 Da'nyeic hnoi Baulo caux yie mbuo mingh Yaagorpc wuov. Jiu-baang nyei mienh gox yietc zungv yaac yiem wuov nyei. 19 Baulo gorngv liuz wuic buangh waac, ninh zueih yietv zueih nyeic nyei gorngv nzengc Tin-Hungh hnangv haaix nor longc ninh yiem Janx nyei dorngx zoux nyei yietc zungv sic. 20 Yiem wuov nyei mienh haiz ninh gorngv liuz naaiv deix sic ziouc ceng Tin-Hungh, aengx mbuox Baulo, “Domh Gorx aac, meih hiuv nyei. Maaih ziex waanc Yiutai Mienh sienx Yesu. Yietc zungv yaac jorm hnyouv gan leiz-latc. 21 Ninh mbuo haiz gorngv meih yiem Janx nyei deic-bung njaaux zuangx Yiutai Mienh guangc Mose nyei Leiz-Latc. Meih yaac mbuox ninh mbuo maiv zuqc tengx fu'jueiv jiex gaatv nyei leiz yaac maiv zuqc ei mbuo Yiutai Mienh nyei leiz-fingx. 22 Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Ninh mbuo zungv haiz gorngv meih daaih taux naaiv daaih aqv. 23 Meih oix zuqc ei yie mbuo nyei waac zoux. Yiem yie mbuo naaiv maaih biei laanh mienh caux Tin-Hungh laengz jiex ngaengc waac. 24 Meih oix zuqc gan jienv ninh mbuo mingh yaac caux jienv ninh mbuo saax uix, tengx ninh mbuo cuotv saax uix nyaanh, ninh mbuo ziouc haih teix mba'biei aqv. Hnangv naaiv zoux, zuangx mienh ziouc hiuv duqv ninh mbuo haiz wuov deix waac se maiv zien. Meih ganh yaac ei jienv leiz-latc zoux. 25 Mv baac sienx Yesu nyei Janx aeqv, zinh ndaangc mbuo fiev fienx ei mbuo dingc daaih nyei waac mbuox ninh mbuo, ‘Oix zuqc gec maiv dungx nyanc ziec jiex miuc-fangx nyei haaix nyungc ga'naaiv, maiv dungx nyanc nziaamv, maiv dungx nyanc naeqc jaang daic nyei saeng-kuv orv, yaac maiv dungx zoux maiv luonx horngc nyei sic.’” 26 Da'nyeic hnoi Baulo ziouc dorh wuov deix mienh yaac caux jienv ninh mbuo saax uix. Ninh aengx bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv mbuox sai mienh aengx maaih mbu'ziex hnoi cingx buangv saax uix nyei hnoi. Taux wuov hnoi sai mienh oix zuqc weic ninh mbuo dauh dauh longc ga'naaiv ziec bun Tin-Hungh.

Baulo Zuqc Mienh Zorqv

27 Wuov deix siec hnoi aav lamh buangv, maaih deix Esie Saengv daaih nyei Yiutai Mienh buatc Baulo yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Ninh mbuo coqv zuangx mienh yaac zorqv Baulo, 28 nauc-nauc nyei heuc jienv gorngv, “I^saa^laa^en Mienh aah! Tengx yie mbuo maah! Dongh naaiv laanh mienh mingh norm-norm dorngx njaaux mienh mangc piex mbuo Yiutai Mienh caux mbuo nyei leiz-latc caux naaiv zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Maiv daan wuov nyungc hnangv, ninh yaac dorh Janx-Gikc bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv gu'nyuoz, bun naaiv norm cing-nzengc dorngx maaih uix.” 29 (Ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc ninh mbuo buatc yiem E^fe^so Zingh daaih wuov dauh Do^fi^matv caux Baulo yiem zingh gu'nyuoz ziouc laaic Baulo dorh ninh bieqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv). 30 Ziangh norm zingh nyei mienh ziouc lunc nzengc, ndutc ndutc nyei tiux daaih zorqv Baulo tor cuotv ziqc zaangc Tin-Hungh nyei biauv. Zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh ziouc liemh zeih guon jienv aqv. 31 Ziangh guanh mienh oix daix Baulo wuov zanc, Lomaa domh baeng-bieiv haiz fienx gorngv Ye^lu^saa^lem Mienh lunc nzengc. 32 Ninh ziouc dorh deix baeng-bieiv caux baeng, tiux jienv mingh ninh mbuo wuov. Zuangx mienh buatc domh baeng-bieiv caux baeng, ninh mbuo ziouc dingh, maiv mborqv Baulo aqv. 33 Domh baeng-bieiv mingh taux ziouc zorqv Baulo aengx heuc baeng longc i diuh hlieqv-limc ndoh jienv. Ninh naaic gaax, “Naaiv haaix dauh? Ninh zoux haaix nyungc?” 34 Zuangx mienh maaih deix hnangv naaiv gorngv, maaih deix hnangv wuov gorngv. Domh baeng-bieiv zorqv maiv zuqc zien gorn-baengx weic zuqc mienh lunc haic. Ninh ziouc heuc baeng dorh Baulo mingh baeng yiem nyei dorngx wuov. 35 Taux wuov tei-gorn zuangx mienh ciouv haic, baeng ziouc hlorpv Baulo faaux gu'nguaaic. 36 Zuangx mienh gan jienv nqa'haav mingh kih kungx kaatv nyei gorngv, “Daix ninh guangc aqv.”

Baulo Oix Jaiv Sin

37 Baeng oix dorh Baulo bieqc ninh mbuo yiem nyei dorngx gu'nyuoz wuov zanc ninh gorngv mbuox dauh baeng-bieiv, “Tov bun yie caux meih gorngv joux waac, duqv nyei fai?” Domh baeng-bieiv gorngv, “Meih haih gorngv Gikc waac nyei? 38 Wuov nyungc meih maiv zeiz zinh ndaangc ceux lunc dorh biei cin zaqc baeng mingh deic-bung-huaang wuov dauh I^yipv Mienh fai?” 39 Baulo dau, “Yie se Yiutai Mienh, cuotv seix yiem Si^li^sie Saengv, Taasatv Zingh, dongh maaih mengh hoc wuov norm domh zingh nyei baeqc fingx. Tov bun yie caux naaiv deix zuangx mienh gorngv waac oc.” 40 Domh baeng-bieiv nqoi nzuih bun ninh gorngv. Baulo souv jienv tei-daauh huangx buoz mbuox mienh sekv. Zuangx mienh sekv mingh, Baulo ziouc longc Hipv^lu waac caux ninh mbuo gorngv.

Gong-Zoh 22

1 Ninh gorngv, “Yietc zuangx gorx-youz caux mienh gox mienh aah! Tov meih mbuo muangx yie gorngv deix yie nyei jauv-louc.” 2 Mienh haiz ninh gorngv Hipv^lu waac ninh mbuo ziouc aengx gauh sekv. Baulo gorngv jienv mingh. 3 “Yie se Yiutai Mienh, yiem Si^li^sie Saengv, Taasatv Zingh cuotv seix. Mv baac yie yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh hlo daaih. Gaa^maa^li^en zoux yie nyei sai-diex yaac njaaux yie hoqc duqv nzengc mbuo nyei ong-taaix nyei leiz. Yie yaac jorm hnyouv gan Tin-Hungh hnangv meih mbuo ih hnoi yiem naaiv nyei dauh dauh mienh nor. 4 Yie zoux doqc gan naaiv diuh Jauv nyei mienh, hoic ninh mbuo taux daic. Maiv gunv m'jangc m'sieqv yie zorqv daaih ndoh jienv wuonx loh. 5 Domh sai mienh caux Gunv Sic Wuic nyei zuangx mienh gox haih zoux zorng-zengx weic zuqc yie mingh ninh mbuo wuov zorqv sou dorh mingh bun Ndaa^matv^gatc Zingh nyei gorx-youz. Yie ziouc mingh Ndaa^matv^gatc oix zorqv gan naaiv diuh Jauv nyei mienh ndoh jienv limc dorh ninh mbuo nzuonx naaiv Ye^lu^saa^lem dingc zuiz.

Baulo Gorngv Ninh Hnangv Haaix Nor Sienx Yesu

6 “Yie mingh gau, leih Ndaa^matv^gatc Zingh maiv nangc go. Wuov norm ziangh hoc aav lamh deix lungh aanx aqv. Liemh zeih yiem wuov lungh cuotv norm domh njang ziux njiec gormx yie nyei sin. 7 Yie king njiec ndau mingh, haiz maaih qiex gorngv, ‘Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie?’ 8 “Yie ziouc naaic, ‘Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?’ “Ninh dau, ‘Yie se Naa^saa^letv Mungv wuov dauh Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh.’ 9 Caux yie mingh wuov deix mienh kungx buatc njang hnangv, maiv haiz caux yie gorngv waac wuov dauh nyei qiex. 10 “Yie aengx naaic, ‘Ziouv aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux?’ “Ziouv gorngv, ‘Meih oix zuqc jiez sin mingh Ndaa^matv^gatc Zingh. Taux wuov maaih mienh mbuox meih Tin-Hungh dingc ziangx bun meih zoux nyei nyungc-nyungc sic.’ 11 Laaix naaiv henv haic nyei njang aengv yie nyei m'zing yie mangc maiv buatc. Gan yie mingh nyei mienh ziouc ken yie bieqc Ndaa^matv^gatc Zingh. 12 “Yiem Ndaa^matv^gatc Zingh maaih laanh mienh, mbuox heuc Aa^naa^nie. Ninh jorm hnyouv zaangc Tin-Hungh, gan longx leiz-latc. Yiem wuov nyei Yiutai Mienh haaix dauh yaac taaih ninh. 13 Aa^naa^nie daaih lorz yie. Ninh souv jienv yie nyei ga'hlen gorngv, ‘Saulo youz aah! Aengx mangc duqv buatc aqv. ’Wuov zanc yie ziouc mangc duqv buatc ninh aqv. 14 “Ninh yaac gorngv, ‘Mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh ginv meih daaih bun meih hiuv duqv ninh nyei za'eix, bun meih buatc Baengh Fim Wuov Dauh yaac haiz ninh ganh nyei nzuih gorngv nyei waac. 15 Weic zuqc ninh oix meih gan ninh zoux zorng-zengx mbuox zuangx mienh meih buatc jiex caux haiz jiex nyei sic. 16 Ih zanc meih zoux haaix nyungc ngaih? Jiez sin daaih dengv Yesu nyei mbuox jiex wuom nyei leiz, nzaaux guangc meih nyei zuiz.’

Tin-Hungh Paaiv Baulo Mingh Zunh Kuv Fienx Bun Janx Muangx

17 “Nqa'haav yie nzuonx Ye^lu^saa^lem, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv daux gaux, buatc hinc yaangh nyei sic. 18 Wuov zanc Ziouv gorngv mbuox yie, ‘Meih oix zuqc gaanv biaux cuotv Ye^lu^saa^lem Zingh. Meih tengx yie zoux zorng-zengx mv baac yiem naaiv nyei mienh maiv oix muangx.’ 19 “Yie dau, ‘Ziouv aac, naaiv deix mienh hiuv duqv yie mingh norm-norm wuic dorngh zorqv sienx Yesu nyei mienh. Maaih deix wuonx loh, maaih deix yaac mborqv. 20 Tengx meih zoux zorng-zengx wuov dauh Saa^te^fen zuqc mienh daix wuov zanc, yie souv jienv wuov yaac a'hneiv nyei. Zungv tengx mangc daix ninh wuov deix mienh nyei lui.’ 21 “Ziouv aengx mbuox yie, ‘Mingh aqv. Yie oix paaiv meih mingh go nyei dorngx lorz maanc fingx Janx.’” 22 Zuangx mienh muangx taux Baulo gorngv naaiv joux waac ziouc nih nungx nauc nyei heuc jienv gorngv, “Naaiv dauh ga'naaiv yiem waaic hungh diex nyei ndau-beih hnangv. Maiv dungx bun ninh ziangh lungh ndiev aqv.” 23 Mienh nauc jienv mingh, jaiv lui fengx tin deic nyei, nyau nie-mbung faatv faaux lungh. 24 Domh baeng-bieiv ziouc mbuox baeng dorh Baulo bieqc baeng yiem nyei dorngx gu'nyuoz, yaac heuc ninh mbuo longc biaav-bin mborqv zaah naaic, mangc gaax ninh zoux haaix nyungc zuangx mienh cingx daaih hnangv naaiv nor heuc. 25 Baeng longc ndopv-hlaang ndoh jienv oix mborqv wuov zanc, Baulo naaic souv ga'hlen wuov dauh baeng-bieiv, “Maiv gaengh siemv zuiz mv baac longc biaav-bin mborqv Lomaa Mienh se horpc leiz nyei fai?” 26 Baeng-bieiv haiz Baulo hnangv naaiv gorngv, ninh mingh naaic wuov dauh domh baeng-bieiv, “Meih oix hnangv haaix nor zoux? Wuov laanh mienh mv baac Lomaa Mienh.” 27 Domh baeng-bieiv ziouc mingh naaic gaax Baulo, “Meih za'gengh Lomaa Mienh fai? Mbuox yie maah!” Baulo dau, “Zeiz nyei.” 28 Domh baeng-bieiv aengx gorngv, “Yie longc nyaanh camv nyei maaiz zoux Lomaa Mienh.” Baulo gorngv, “Yie cuotv seix daaih benx Lomaa Mienh.” 29 Oix zaah naaic Baulo wuov deix mienh liemh zeih simv nqoi. Domh baeng-bieiv hiuv duqv Baulo se Lomaa Mienh ninh ziouc gamh nziex haic weic zuqc longc hlieqv-limc ndoh jienv. Gunv Sic Mienh Zaah Naaic Baulo 30 Da'nyeic hnoi, domh baeng-bieiv oix hiuv duqv Yiutai Mienh weic haaix diuc gox Baulo. Ninh ziouc heuc baeng jaiv nqoi limc yaac heuc sai mienh bieiv caux Yiutai Mienh nyei Gunv Sic Wuic nyei mienh gapv zunv. Ninh ziouc dorh Baulo mingh souv jienv ninh mbuo nyei nza'hmien.

Gong-Zoh 23

1 Baulo nuqv-nuqv nyei mangc Gunv Sic Wuic nyei mienh yaac gorngv, “Yie nyei gorx-youz aac, yie yiem naaiv seix zaangc taux ih hnoi, Tin-Hungh buatc yie hnangv haaix nor yiem, ei yie nyei kuv laangh fim yie zoux duqv horpc.” 2 Aa^naa^nie domh sai mienh heuc souv jienv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh mbaix Baulo nyei nzuih. 3 Baulo gorngv, “Hmien nzueic hnyouv ciouv nyei mienh aah! Tin-Hungh yaac oix mbaix meih aqv. Meih zueiz naaic longc leiz-latc dunx yie nyei sic, mv baac meih ganh yaac zoux dorngc leiz-latc mbuox mienh mbaix yie.” 4 Souv Baulo nyei ga'hlen wuov deix mienh gorngv, “Meih hnangv naaiv nor gorngv doqc Tin-Hungh nyei domh sai mienh?” 5 Baulo aengx gorngv, “Gorx-youz aah! Yie maiv hiuv duqv ninh zoux domh sai mienh. Ging-Sou fiev jienv gorngv, ‘Maiv dungx gorngv doqc gunv baeqc fingx nyei jien.’” 6 Baulo buatc yiem wuov nyei zuangx mienh maaih deix se Saa^ndu^si Mienh, maaih deix Faa^li^si Mienh. Ninh ziouc heuc mbui nyei mbuox Gunv Sic Wuic nyei mienh, “Gorx-youz aah! Yie yaac Faa^li^si Mienh, yaac zoux Faa^li^si Mienh nyei dorn. Yie yiem naaiv zuqc siemv se weic zuqc yie maaih lamh hnamv. Yie sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih.” 7 Baulo hnangv naaiv nor gorngv, Faa^li^si Mienh caux Saa^ndu^si Mienh nzaeng jiez jaax daaih. Wuic nyei zuangx mienh ziouc bun nqoi zoux i guanh mi'aqv. 8 Weic zuqc Saa^ndu^si Mienh maiv sienx mienh daic mingh aengx haih nangh daaih, maiv sienx maaih fin-mienh, yaac maiv sienx maaih mienv, mv baac Faa^li^si Mienh sienx naaiv deix buo nyungc zungv maaih nyei. 9 Zuangx mienh ziouc nzaeng jiez domh jaax. Maaih deix Faa^li^si Mienh yaac zoux njaaux leiz nyei fin-saeng souv jiez daaih congh qiex gorngv, “Yie mbuo maiv buatc naaiv laanh mienh zoux dorngc haaix nyungc. Se gorngv mienv fai fin-mienh daaih caux ninh gorngv waac hnangv haaix nor?” 10 Gunv nzaeng gau qiex jiez, domh baeng-bieiv gamh nziex ninh mbuo haih betv nzengc Baulo. Ninh ziouc paaiv baeng njiec zuangx mienh mbu'ndongx mingh zorqv Baulo cuotv daaih aengx dorh mingh baeng yiem nyei dorngx. 11 Wuov muonz Ziouv daaih souv jienv Baulo nyei ga'hlen gorngv, “Gunv bungx hnyouv oc. Meih yiem naaiv Ye^lu^saa^lem Zingh tengx yie zoux zorng-zengx, meih yaac oix zuqc fih hnangv nyei mingh Lomaa Zingh zoux zorng-zengx.”

Yiutai Mienh Daav Za'eix Daix Baulo

12 Da'nyeic ndorm nziouv nyei, maaih deix Yiutai Mienh beic ndiev caangh laangh. Ninh mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc haaix nyungc maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix liuz Baulo. 13 Dongh hnyouv zoux nyei mienh maaih feix ziepc lengh laanh. 14 Ninh mbuo mingh sai mienh bieiv caux mienh gox mbuo wuov gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie mbuo lomh nzoih ndouv jiez zioux hlo nyei. Yie mbuo maiv nyanc haaix nyungc taux duqv daix guangc Baulo. 15 Hnangv naaic, meih mbuo caux Gunv Sic Wuic nyei mienh oix zuqc tov domh baeng-bieiv dorh Baulo daaih meih mbuo naaiv zoux hnangv meih mbuo za'gengh oix hiuv muonc ninh nyei jauv-louc. Mv baac ninh maiv gaengh taux meih mbuo naaiv, yie mbuo oix dangv jienv ndaamv-jauv daix ninh.” 16 Mv baac Baulo nyei muoc nyei dorn haiz gorngv naaiv deix mienh hnangv naaiv nor zoux, ninh ziouc mingh baeng yiem nyei dorngx wuov mbuox Baulo. 17 Baulo ziouc heuc dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh, “Tov meih dorh naaiv dauh houh saeng mingh domh baeng-bieiv wuov. Naaiv dauh dorn maaih joux waac oix gorngv mbuox ninh.” 18 Baeng-bieiv ziouc dorh ninh mingh buangh domh baeng-bieiv ziouc gorngv, “Wuonx loh wuov dauh Baulo tov yie dorh naaiv dauh houh saeng daaih. Ninh maaih joux waac oix daaih mbuox meih.” 19 Domh baeng-bieiv ziouc ken wuov dauh houh saeng mingh lengh deix naaic ninh, “Meih maaih haaix nyungc oix mbuox yie?” 20 Wuov dauh houh saeng gorngv, “Zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh dongh hnyouv tov meih njang hnoi dorh yie nyei domh nauz Baulo mingh ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. Ninh mbuo oix zoux hnangv oix hiuv ninh nyei jauv gauh muonc deix. 21 Mv baac tov meih maiv dungx muangx ninh mbuo nyei waac weic zuqc maaih feix ziepc lengh dauh zuov jienv ndaamv-jauv. Ninh mbuo ndouv jiez zioux gorngv ninh mbuo maiv nyanc yaac maiv hopv haaix nyungc taux duqv daix Baulo guangc. Ninh mbuo mbenc ziangx aqv, kungx zuov jienv meih nqoi nzuih bun Baulo mingh nyei waac hnangv.” 22 Domh baeng-bieiv mbuox wuov dauh dorn nzuonx aqv. Aengx jaa waac gorngv, “Cin-maanc maiv dungx bun haaix dauh hiuv meih daaih mbuox naaiv joux waac yie.”

Baeng Aengx Dorh Baulo Mingh Felikv Wuov

23 Domh baeng-bieiv ziouc heuc i dauh baeng-bieiv daaih mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo oix zuqc liuc leiz ziangx nyic baeqv dauh yangh jauv nyei baeng, cietv ziepc dauh geh maaz nyei baeng, caux nyic baeqv dauh ndaam cang nyei baeng. Ih muonz nduoh norm ziangh hoc oix zuqc cuotv jauv mingh Si^saa^li^yaa Zingh. 24 Yaac oix zuqc liuc leiz maaz bun Baulo geh, goux jienv ninh jauv zaangc baengh orn nyei mingh Felikv Zungx wuov.” 25 Domh baeng-bieiv yaac fiev zeiv fienx. Fienx hnangv naaiv gorngv. 26 “Zien oix nyei Felikv Zungx aah! Yie Kaa^laau^ndi^atc Lisietv fiev fienx bun meih. Yie jangx taux meih. 27 Yiutai Mienh zorqv naaiv laanh mienh yaac kaav deix daix ninh mi'aqv. Mv baac yie haiz gorngv ninh zoux Lomaa Mienh, yie caux baeng ziouc mingh caangv ninh cuotv daaih. 28 Yie oix hiuv duqv ninh mbuo weic haaix diuc gox ninh ziouc dorh ninh mingh taux ninh mbuo nyei Gunv Sic Wuic wuov. 29 Yie ziouc hiuv duqv ninh maiv dorngc haaix nyungc zic duqv daix fai zic duqv wuonx loh. Ninh mbuo gox nyei se nzaeng Yiutai Mienh nyei leiz hnangv. 30 Yie hiuv duqv maaih deix mienh daav za'eix oix zorqv ninh nyei maengc, yie ziouc liemh zeih fungx ninh mingh meih naaic. Yie yaac heuc gox ninh wuov deix mienh mingh meih wuov gox.” 31 Baeng ziouc ei jienv domh baeng-bieiv nyei waac zoux. Wuov muonz ninh mbuo fungx mingh An^ti^baa^di Mungv wuov. 32 Da'nyeic hnoi yangh jauv nyei baeng daaux sin nzuonx. Kungx geh maaz nyei baeng ganh fungx ninh mingh hnangv. 33 Mingh taux Si^saa^li^yaa Zingh, ninh mbuo zorqv fienx bun zungx yaac jiu Baulo bun ninh mi'aqv. 34 Zungx doqc liuz fienx, ninh naaic gaax Baulo ninh yiem haaix norm saengv daaih nyei mienh. Hiuv duqv Baulo yiem Si^li^sie daaih ninh ziouc mbuox Baulo, 35 “Zuov gox meih wuov deix mienh daaih taux, yie ziouc muangx meih nyei gorn-baengx.” Gorngv liuz, zungx ziouc paaiv baeng dorh mingh yiem Helotv nyei hungh dinc goux jienv.

Gong-Zoh 24

1 Nqa'haav biaa hnoi, Aa^naa^nie domh sai mienh caux deix mienh gox caux dauh caengx sic mienh, mbuox heuc Te^tu^latv, mingh Si^saa^li^yaa Zingh yiem zungx nyei nza'hmien gox Baulo. 2 Dorh Baulo bieqc daaih, Te^tu^latv ziouc jiez gorn gox Baulo aqv. Ninh gorngv, “Felikv Domh Zungx aah! Weic meih zoux zungx yie mbuo nyei deic-bung duqv taaix-baengh lauh nyei. Guoqv zaangc maaih haaix nyungc maiv benx, meih yaac zorc longx jienv faaux. 3 Yie mbuo haaix dauh yiem haaix norm dorngx a'hneiv haic yaac za'gengh maaih hnyouv laengz zingh meih. 4 Mv baac ih zanc yie mbuo maiv oix zorv meih nyei ziangh hoc lauh. Tov meih longc noic muangx yie mbuo gorngv i ziex joux waac oc. 5 “Yie mbuo buatc naaiv laanh mienh kungx cuoqv sic hnangv, nduov lungh ndiev Yiutai Mienh lunc nzengc. Ninh yaac zoux dauh Naa^saa^letv wuov Jauv mienh nyei bieiv zeiv. 6 Maiv daan cuoqv sic hnangv, ninh liemh zaangc Tin-Hungh nyei biauv oix bun maaih uix, yie mbuo cingx daaih zorqv ninh, oix ei yie mbuo nyei leiz siemv zuiz. 7 Mv baac wuov dauh domh baeng-bieiv, Lisietv, daaih qangv maanh caangv ninh yiem yie mbuo nyei buoz-ndiev cuotv daaih, 8 yaac gorngv gox Baulo wuov deix mienh oix zuqc daaih meih naaiv gox. Se gorngv meih ganh zaah naaic ninh, meih ziouc hiuv duqv yie mbuo gox ninh naaiv deix sic se za'gengh zien nyei.” 9 Yiutai Mienh yaac fih hnangv nyei gorngv gox Baulo wuov deix sic yietc zungv zien nyei. Baulo Jaiv Sin 10 Felikv Zungx uv mbuox Baulo gorngv, Baulo ziouc gorngv aqv. Ninh gorngv, “Yie hiuv duqv meih yiem naaiv norm guoqv dunx sic duqv camv-hnyangx aqv. Yie ziouc a'hneiv daaih meih naaiv gorngv yie nyei sic bun meih muangx. 11 Yie mingh Ye^lu^saa^lem baaix Tin-Hungh se maiv gaengh jiex ziepc nyeic hnoi. Naaiv meih ganh naaic duqv cuotv nyei. 12 Gox yie naaiv deix mienh maiv buatc yie yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv nzaeng haaix nyungc jaax, yaac maiv buatc yie yiem haaix norm wuic dorngh fai zingh gu'nyuoz haaix ndau ceux lunc zuangx mienh. 13 Ninh mbuo gox yie naaiv deix sic ninh mbuo lorz maiv duqv haaix nyungc zoux zorng-zengx bun cing za'gengh hnangv naaic. 14 “Mv baac yie nyiemc bun meih, yie gan dongh ninh mbuo heuc jaav wuov diuh Jauv, zaangc yie mbuo nyei ong-taaix nyei Tin-Hungh. Mv baac yie yaac sienx nzengc Mose nyei Leiz-Latc caux Tin-Hungh nyei zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou. 15 Yie yaac hnangv ninh mbuo nor, kaux Tin-Hungh maaih lamh hnamv, weic zuqc yie yaac sienx maiv gunv kuv mienh fai orqv mienh, daic mingh mv baac aengx oix nangh daaih. 16 Weic naaiv yie longc nzengc qaqv yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien caux zuangx mienh nyei nza'hmien zanc-zanc longc ziepc zuoqv nyei laangh fim. 17 “Yie leih Ye^lu^saa^lem Zingh ziex hnyangx aqv. Nqa'haav aengx nzuonx mingh weic dorh deix nyaanh tengx caux yie juangc fingx nyei mienh, yaac dorh ga'naaiv mingh fongc horc bun Tin-Hungh. 18 Ninh mbuo buatc yie yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv ei leiz saax liuz uix aqv. Wuov zanc maiv maaih mienh camv caux yie gapv zunv yiem, yie yaac maiv ceux lunc. 19 Mv baac maaih deix yiem Esie Saengv daaih nyei Yiutai Mienh. Se gorngv naaiv deix mienh maaih haaix nyungc sic oix gox yie, ninh mbuo zungv horpc zuqc daaih meih naaiv gox aqv. 20 Maiv zei nor, ih zanc yiem naaiv nyei mienh buatc yie yiem Gunv Sic Wuic wuov zanc dorngc haaix nyungc, ninh mbuo oix zuqc gorngv aqv. 21 Se gorngv dorngc dongh naaiv nduqc nyungc hnangv, yie yiem ninh mbuo nyei nza'hmien wuov zanc yie heuc jienv gorngv, ‘Yie ih hnoi yiem naaiv zuqc siemv zuiz se weic zuqc yie sienx mienh daic mingh mv baac aengx haih nangh daaih.’” 22 Felikv Zungx hiuv duqv wuov diuh Jauv muonc deix nyei, ziouc hitv njiec naaiv deix sic aengx gorngv, “Zuov domh baeng-bieiv, Lisietv, daaih taux, yie ziouc dunx meih nyei sic.” 23 Ninh yaac mbuox baeng-bieiv goux longx Baulo, bun ninh mingh mingh daaih daaih deix, yaac maiv dungx laanh ninh nyei haaix dauh mienh. Sueih ninh mbuo daaih liuc leiz deix ninh.

Felikv Caux Ninh Nyei Auv Muangx Baulo Gorngv

24 Jiex daaih camv-hnoi deix, Felikv caux ninh nyei auv, Ndu^sinx^laa, daaih. Ninh nyei auv se Yiutai Mienh. Felikv heuc Baulo daaih ziouc muangx ninh gorngv sienx Giduc Yesu nyei jauv-louc. 25 Baulo gorngv taux zoux horpc nyei jauv, gunv duqv ganh, yaac gorngv taux oix daaih nyei siemv zuiz hnoi. Felikv gamh nziex haic, mbuox Baulo, “Mbuoqc naaiv gaux aqv. Ih zanc meih gunv mingh aqv. Haaix zanc maaih ziangh hoc yie aengx heuc meih daaih.” 26 Aengx maaih diuc, Felikv yiem hnyouv hnamv m'nziex Baulo oix nzuiz deix nyaanh mv bei, cingx daaih zanc-zanc heuc Baulo daaih caux ninh gorngv waac. 27 I hnyangx jiex liuz, Bor^si^atc Fe^saa^tatv daaih zoux zungx div Felikv. Felikv oix Yiutai Mienh a'hneiv ninh ziouc maiv bungx Baulo, corc kuonx jienv wuov loh.

Gong-Zoh 25

1 Fe^saa^tatv daaih taux ninh nyei saengv, zoux jienv zungx duqv buo hnoi, ninh cuotv Si^saa^li^yaa mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 2 Sai mienh bieiv caux Yiutai Mienh nyei bieiv ziouc mingh Fe^saa^tatv wuov gox Baulo, 3 tov ninh tengx deix ninh mbuo, fungx Baulo mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. Ninh mbuo hnangv naaiv nor tov weic zuqc ninh mbuo daav za'eix dangv jienv ndaamv-jauv daix Baulo. 4 Fe^saa^tatv dau, “Baulo kuonx jienv yiem Si^saa^li^yaa Zingh. Maiv nangc lauh yie yaac oix nzuonx aqv. 5 Se gorngv Baulo zoux dorngc haaix diuc, oix zuqc bun deix meih mbuo zoux hlo nyei mienh gan jienv yie mingh gox ninh.” 6 Fe^saa^tatv yiem Ye^lu^saa^lem Zingh maiv gauh lauh hietc hnoi fai ziepc hnoi cingx daaih nzuonx Si^saa^li^yaa Zingh. Da'nyeic hnoi ninh zueiz jienv sic dorngh heuc mienh dorh Baulo daaih. 7 Baulo bieqc daaih, yiem Ye^lu^saa^lem Zingh daaih gox ninh wuov deix mienh souv huing gormx lorz zuiz hniev nyei gox Baulo mv baac maiv maaih yietc yiemc maaih zorng-zengx zien. 8 Baulo ziouc gorngv jaiv sin nyei waac. Ninh gorngv, “Yie maiv zoux dorngc Yiutai Mienh nyei haaix nyungc leiz fai zaangc Tin-Hungh nyei biauv fai Lomaa Domh Ziuh Hungh.” 9 Fe^saa^tatv oix Yiutai Mienh a'hneiv ninh ziouc naaic Baulo, “Meih nyunc mingh Ye^lu^saa^lem Zingh bun yie dunx meih nyei sic fai?” 10 Baulo gorngv, “Ih zanc yie souv jienv Lomaa Hungh nyei sic dorngh, horpc zuqc yiem naaiv dunx yie nyei sic. Yie maiv zoux haaix nyungc dorngc Yiutai Mienh, meih ganh yaac za'gengh hiuv nyei. 11 Se gorngv yie zoux dorngc haaix nyungc zic duqv daic, yie yaac maiv ngaengc. Mv baac se gorngv naaiv deix Yiutai Mienh daaih gox yie naaiv deix sic maiv zien nor, maiv maaih haaix dauh maaih leiz zorqv yie jiu bun ninh mbuo. Yie tov bun Lomaa Domh Ziuh Hungh siemv zuiz.” 12 Fe^saa^tatv caux ninh nyei gunv sic mienh caangh laangh liuz ninh ziouc gorngv, “Meih tov Lomaa Hungh siemv zuiz, wuov nyungc meih zungv oix zuqc mingh Lomaa Hungh wuov aqv.” Fe^saa^tatv Caux Aa^nqi^paa Hungh Caangh Laangh 13 Nqa'haav lauh deix, Aa^nqi^paa Hungh caux Mbenitv mingh Si^saa^li^yaa Zingh wuic buangh Fe^saa^tatv, caux ninh nziaauc. 14 Yiem wuov camv-hnoi deix nyei, Fe^saa^tatv zorqv Baulo nyei jauv gorngv mbuox hungh diex. Ninh gorngv, “Maaih laanh mienh, Felikv cuotv wuov zanc zorqv ninh kuonx jienv naaiv. 15 Yie mingh Ye^lu^saa^lem wuov zanc, sai mienh bieiv caux Yiutai Mienh nyei mienh gox daaih gox ninh yaac tov yie dingc ninh nyei zuiz. 16 Mv baac yie dau ninh mbuo, hnangv naaic zoux se maiv horpc Lomaa Mienh nyei leiz. Maiv gunv haaix dauh maaih sic, oix zuqc bun ninh caux gox ninh wuov deix doix zengx cingx daaih zorqv ninh jiu bun haaix dauh. 17 Gox ninh wuov deix mienh daaih taux naaiv yie maiv ngaih. Da'nyeic hnoi hnangv yie mingh zueiz sic dorngh heuc mienh dorh Baulo bieqc daaih. 18 Gox ninh wuov deix souv jiez sin daaih gorngv mv baac maiv gox hnangv yie laaic ninh mbuo oix gox nyei orqv sic nor. 19 Ninh mbuo kungx nzaeng taux ninh mbuo Yiutai Mienh nyei leiz hnangv, yaac nzaeng taux laanh mienh, mbuox heuc Yesu. Ninh daic mingh mv baac Baulo gorngv ninh corc ziangh jienv nyei. 20 Yie maiv hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor mbenc naaiv deix sic ziouc naaic Baulo ninh nyunc mingh Ye^lu^saa^lem dunx naaiv deix sic fai? 21 Mv baac Baulo tov mingh Domh Ziuh Hungh wuov siemv, yie ziouc heuc baeng dorh mingh kuonx jienv zuov taux yie maaih ziangh hoc cingx bun ninh mingh Lomaa Hungh wuov.” 22 Aa^nqi^paa gorngv mbuox Fe^saa^tatv, “Yie ganh yaac oix muangx ninh gorngv.” Fe^saa^tatv gorngv, “Wuov nyungc, njang hnoi meih duqv muangx ninh gorngv aqv.”

Baulo Yiem Aa^nqi^paa Hungh Nyei Nza'hmien

23 Da'nyeic hnoi Aa^nqi^paa caux Mbenitv zorng nzoih, caux domh baeng-bieiv mbuo caux wuov norm zingh zoux hlo nyei, maaih mengh dauh nyei mienh, houc jienv bieqc hungh jaa nyei domh wuic dorngh. Daaih nzoih, Fe^saa^tatv heuc mienh dorh Baulo bieqc daaih. 24 Fe^saa^tatv gorngv, “Aa^nqi^paa Hungh caux yiem naaiv nyei zuangx mienh aah! Meih mbuo buatc naaiv laanh mienh. Yiem Ye^lu^saa^lem caux yiem naaiv nyei yietc zuangx Yiutai Mienh nauc jienv gorngv ninh maiv horpc zuqc maaih maengc ziangh aqv. 25 Mv baac yie zaah naaic ninh, maiv buatc ninh dorngc haaix nyungc zic duqv daix ninh. Ninh ganh tov bun Lomaa Domh Ziuh Hungh dunx sic yie ziouc dingc hnyouv fungx ninh mingh. 26 Mv baac yie lorz maiv duqv haaix nyungc sic fiev bun Lomaa Hungh. Yie ziouc dorh ninh daaih naaiv, meih mbuo nyei nza'hmien, yaac lengc jeiv nyei yiem meih, Aa^nqi^paa Hungh, nyei nza'hmien, weic zaah naaic ninh, yie cingx daaih maaih waac fiev. 27 Weic zuqc ei yie hnamv, fungx zuiz-mienh mingh yaac maiv maaih gox ninh nyei waac se maiv horpc.”

Gong-Zoh 26

1 Aa^nqi^paa Hungh gorngv mbuox Baulo, “Ih zanc yie iv congh meih gorngv meih ganh nyei jauv aqv.” Baulo ziouc sung buoz cuotv gorngv jaiv sin nyei waac. 2 Ninh gorngv, “Aa^nqi^paa Hungh aah! Yie ih hnoi maaih domh wuonc qiex duqv yiem meih nyei nza'hmien gorngv Yiutai Mienh gox yie nyei yietc zungv sic, 3 weic zuqc meih hiuv Yiutai Mienh nyei leiz-fingx yaac hiuv duqv ninh mbuo nzaeng nyei jauv camv nyei. Hnangv naaic, yie tov meih longc noic muangx yie gorngv oc. 4 “Zuangx Yiutai Mienh hiuv duqv yie nyei seix hnangv haaix nor. Yiem yie lunx nyei ziangh hoc yie yiem yie ganh nyei buonv-guoqv nyei baeqc fingx mbu'ndongx yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh. 5 Ninh mbuo hiuv duqv yie lauh haic aqv. Se gorngv ninh mbuo nyunc tengx yie zoux zorng-zengx nor, ninh mbuo hiuv duqv yie zoux Faa^li^si Mienh, dongh gan leiz gauh muonc jiex wuov jauv. 6 Ih zanc yie souv jienv naaiv zuqc siemv se weic yie maaih lamh hnamv Tin-Hungh oix zoux ei ninh caux yie mbuo nyei ong-taaix laengz jiez nyei ngaengc waac. 7 Yie mbuo ziepc nyeic fingx Yiutai Mienh yaac fih hnangv nyei maaih naaiv nyungc maaih lamh hnamv cingx daaih ndorm zinh nziouv hmuangx zaangc Tin-Hungh zuov jienv. Hungh diex aah! Se weic naaiv nyungc maaih lamh hnamv Yiutai Mienh cingx daaih gox yie. 8 Meih mbuo Yiutai Mienh weic haaix diuc maiv haih sienx mienh daic mingh mv baac Tin-Hungh haih bun nangh daaih? 9 “Zinh ndaangc yie yaac hnamv yie oix zuqc longc nzengc za'eix zoux doqc Naa^saa^letv Mungv wuov dauh Yesu nyei mbuox. 10 Yie yaac yiem Ye^lu^saa^lem Zingh hnangv naaic zoux. Sai mienh bieiv bun yie maaih lingc zorqv sienx Yesu nyei mienh camv nyei daaih wuonx jienv loh. Ninh mbuo zuqc dingc daix wuov zanc yie yaac a'hneiv nyei. 11 Yie mingh norm-norm wuic dorngh hoic ninh mbuo camv-nzunc aqv. Oix aapv ninh mbuo gorngv ki Yesu. Yie qiex jiez haic ninh mbuo, zungv mingh taux nyiec guoqv nyei zingh zoux doqc ninh mbuo.

Baulo Gorngv Ninh Hnangv Haaix Nor Sienx Yesu

12 “Maaih nzunc yie duqv sai mienh bieiv nyei hatc maaz caux lingc mingh Ndaa^matv^gatc Zingh. 13 Hungh diex aah! Yie gan jauv mingh gau, lungh aanx aqv. Yie buatc yiem gu'nguaaic lungh maaih njang, gauh njang jiex mba'hnoi, ziux gormx yie caux gan jienv yie wuov deix mienh. 14 Yie mbuo yietc zungv king njiec ndau mi'aqv. Yie yaac haiz maaih qiex gorngv benx Hipv^lu waac mbuox yie, ‘Saulo aah! Saulo! Meih weic haaix diuc zoux doqc yie? Meih hnangv ngongh ndiqv zunc ngongh biaav hoic ganh zuqc mun.’ 15 “Yie ziouc naaic gaax, ‘Ziouv aah! Meih dongh haaix dauh?’ “Ziouv dau, ‘Yie se Yesu, dongh meih zoux doqc wuov dauh. 16 Ih zanc jiez sin souv jienv maah! Yie hinc bun meih buatc weic paaiv meih zoux yie nyei bou. Yie oix meih gan yie zoux zorng-zengx gorngv ih hnoi meih buatc yie naaiv deix sic aengx caux nqa'haav yie oix bun meih buatc nyei sic. 17 Yie oix njoux meih cuotv Yiutai Mienh nyei buoz-ndiev aengx caux yie paaiv meih mingh wuov deix Janx nyei buoz-ndiev. 18 Yie paaiv meih mingh bun ninh mbuo haih mangc duqv buatc, bun yiem hmuangx nyei mienh haih cuotv daaih yiem njang, yaac yiem Saadaan nyei buoz-ndiev cuotv daaih lorz Tin-Hungh. Ninh mbuo ziouc duqv zuiz guangc liuz, yaac duqv caux weic sienx yie benx cing-nzengc mienh wuov deix, maaih ninh mbuo nyei buonc.’

Baulo Gorngv Taux Ninh Ganh Nyei Gong

19 “Aa^nqi^paa Hungh aah! Yie maiv ngaengc yietc deix yiem lungh hinc yaangh nyei sic. 20 Yie ziouc yiem Ndaa^matv^gatc Zingh zunh doz ndaangc, nqa'haav mingh Ye^lu^saa^lem Zingh, aengx mingh gormx I^saa^laa^en Deic-Bung, aengx cuotv mingh Janx nyei dorngx zunh doz bun zuangx mienh hiuv duqv ninh mbuo oix zuqc goiv hnyouv guangc zuiz nzuonx daaih lorz Tin-Hungh yaac zoux sic bun cing ninh mbuo za'gengh goiv hnyouv guangc zuiz mi'aqv. 21 Weic naaiv, yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv, Yiutai Mienh zorqv yie, oix daix yie. 22 Mv baac maaih Tin-Hungh tengx yie taux ih hnoi, yie ziouc souv jienv naaiv zuangx mienh nyei nza'hmien zoux zorng-zengx bun zoux hlo zoux faix nyei muangx. Yie gorngv nyei se fih hnangv douc waac mienh caux Mose gorngv oix cuotv daaih nyei sic hnangv. 23 Ninh mbuo gorngv Giduc oix zuqc siouc kouv, yaac gorngv ninh zoux daic mingh aengx nangh daaih nyei daauh dauh, ninh ziouc ziux njang bun Yiutai Mienh caux maanc fingx Janx.” 24 Baulo hnangv naaiv nor gorngv jaiv sin nyei waac, Fe^saa^tatv ziouc heuc qiex hlo nyei gorngv, “Baulo aah! Meih maiv nzang mbor lorh. Doqc duqv sou hlang haic, bun meih maiv nzang aqv.” 25 Baulo dau, “Fe^saa^tatv Domh Ziouv aah! Yie maiv zeiz maiv nzang lorqc. Yie gorngv nyei se maiv zeiz maiv nzang nyei waac. Se za'gengh zien nyei, cing-cov nyei. 26 Hungh Diex hiuv nzengc naaiv deix nyungc-nyungc sic, yie ziouc bungx laangc nyei gorngv nzengc bun meih muangx. Yie sienx maiv maaih yietc nyungc meih maiv hiuv, weic zuqc maiv zeiz bingx jienv zoux nyei sic. 27 Aa^nqi^paa Hungh aah! Meih sienx Tin-Hungh nyei zuangx douc waac mienh nyei waac fai? Yie hiuv duqv meih sienx nyei.” 28 Aa^nqi^paa Hungh mbuox Baulo, “Ziangh hoc ndongc naaiv nangv meih hnamv daaih meih haih bun yie oix benx Giduc Mienh fai?” 29 Baulo dau, “Maiv gunv ziangh hoc ndaauv fai nangv, yie tov Tin-Hungh bun meih caux yiem naaiv nyei zuangx mienh yietc zungv benx nzengc hnangv yie nor, cuotv liuz maiv maaih hlieqv-limc ndoh hnangv.” 30 Gorngv liuz, Aa^nqi^paa Hungh caux zungx caux Mbenitv caux yiem wuov nyei zuangx mienh jiez sin 31 cuotv mingh. Laanh caux laanh gorngv, “Maiv buatc naaiv laanh mienh dorngc haaix nyungc zic duqv daix fai wuonx loh.” 32 Aa^nqi^paa yaac gorngv mbuox Fe^saa^tatv, “Se gorngv naaiv laanh mienh maiv gaengh tov bun Lomaa Hungh dunx sic, bungx duqv nyei.”

Gong-Zoh 27

1 Lomaa jien dingc hnyouv bun yie mbuo bieqc nzangv mingh I^daa^li Deic-Bung. Ninh mbuo ziouc zorqv Baulo caux deix zuiz-mienh jiu bun dauh Or^gatc^datc Hungh wuov guanh baeng nyei baeng-bieiv, dongh gunv yietc baeqv dauh baeng nyei baeng-bieiv, mbuox heuc Yulietv. 2 Yie mbuo ziouc bieqc poux Atc^laa^mitv^ti^yum Mungv nyei nzangv. Naaiv poux nzangv oix gan koiv-hlen, Esie Saengv nyei nzangv-bouc jiex. Nzangv ziouc mingh aqv. Maaih dauh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung, Te^saa^lo^ni^gaa Zingh nyei mienh, mbuox heuc Aa^litv^taa^katv, yaac caux jienv yie mbuo mingh. 3 Da'nyeic hnoi yie mbuo taux Sai^ndorn Mungv, Yulietv baeng-bieiv korv-lienh Baulo, bun ninh mingh lorz ninh nyei gorx-youz weic bun ninh nyei gorx-youz liuc leiz deix ninh. 4 Aengx yiem naaic nzaeng nzangv mingh, nziaaux yietc aax maiv sunx, yie mbuo ziouc jiex nziaaux maiv buonc hlo wuov bung Saibatc Koiv-Nzou, 5 aengx jiex koiv, jiex zuqc Si^li^sie caux Bam^fi^lie mingh taux Lisie Deic-Bung, Milaa Mungv. 6 Yiem wuov baeng-bieiv aengx lorz duqv poux nzangv yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh daaih, oix mingh I^daa^li Deic-Bung. Ninh ziouc dorh yie mbuo bieqc wuov poux nzangv. 7 Naaiv deix ziex hnoi, nzangv mingh duqv donc haic. Aqc duqv mingh haic, lauh nyei cingx daaih taux Kaa^ni^ndatc Mungv. Laaix nziaaux maiv sunx, maiv haih baeng zaqc mingh. Yie mbuo ziouc baengh baaiz Sanx^mo^ne aengx jiex nziaaux maiv buonc hlo wuov bung Kelitv Koiv-Nzou. 8 Nzangv gengh! aqc duqv mingh haic, mv baac yie mbuo nitv jienv koiv-nzou manc-manc mingh ziouc taux norm dorngx mbuox heuc, “Nzangv-Bouc Nzueic,”leih Laasie Mungv maiv nangc go. 9 Mingh gau, guangc ziangh hoc camv haic aqv. Zungv jiex liuz Zei Maiv Nyanc Haaix Nyungc nyei Zipv aqv. Se gorngv gan nzangv mingh nor, haih buangh zuqc sic mv bei. Baulo ziouc kuinx zuangx mienh. Ninh gorngv, 10 “Zuangx gorx-youz aah! Yie buatc mbuo cuotv naaiv nzunc jauv za'gengh oix buangh sic aqv. Maiv daan nzangv caux huox haih laaih zitc hnangv. Liemh mbuo nyei maengc zungv oix zuqc guangc mv bei.” 11 Mv baac baeng-bieiv sienx nzangv-jien caux nzangv-ziouv nyei waac, maiv sienx Baulo nyei waac. 12 Weic zuqc wuov norm nzangv-bouc maiv nangc benx jiex dong-gen hnoi, yiem nzangv oix mingh nyei mienh yaac gauh camv, ninh mbuo ziouc dingc hnyouv haih gaanv duqv hingh nor, oix mingh Finikv wuov norm nzangv-bouc zuov dong-gen hnoi jiex. Finikv se yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou nyei yietc norm nzangv-bouc, huin mingh fai bung caux baqv bung mbu'ndongx yaac huin mingh fai bung caux naamh bung mbu'ndongx.

Nziaaux-Jieqv Niouv Nzangv

13 Yiem gau wuov norm dorngx, nziaaux yiem naamh bung buonc daaih sienc nyei, zuangx mienh ziouc laaic mingh duqv nyei. Nzangv-nouh ziouc siou zuic nzangv nyei ga'naaiv faaux daaih ziouc nzaeng nitv jienv Kelitv Koiv-Nzou mingh. 14 Mingh maiv lauh buangh gorng domh nziaaux-jieqv, (dongh mienh heuc baqv bung caux dong bung mbu'ndongx nyei nziaaux,) buonc yangh koiv-nzou wuov bung daaih. 15 Nziaaux ziouc daaih niouv nzangv, nzangv borngz maiv hingh nziaaux. Yie mbuo ziouc bungx nzangv sueih nziaaux buonc mingh. 16 Nziaaux buonc jienv mingh gau, nitv zuqc norm koiv-nzou dorn, mbuox heuc Kaau^ndaa, koiv-nzou ziouc torngv jienv deix nziaaux. Yie mbuo ziouc zorqv nzangv-dorn bouh faaux bangc domh nzangv ndoh jienv, zoux duqv kouv haic. 17 Ndoh liuz nzangv-dorn, ninh mbuo aengx ndoh domh nzangv, zorqv hlaang cunx njiec ga'ndiev baeng faaux daaih ndoh jienv. Gamh nziex nzangv haih nziangc zuqc Setitv wuov norm dorngx nyei saa-ziou ndui, ninh mbuo ziouc bungx ndie-mbuangh njiec sueih nziaaux buonc mingh. 18 Nziaaux-jieqv corc niouv jienv nzangv. Da'nyeic hnoi ninh mbuo ziouc zorqv huox guangc wuov koiv, 19 aengx da'faam hnoi ninh mbuo aengx zorqv deix nzangv nyei wuoqc ginc guaengx guangc koiv aqv. 20 Duqv ziex hnoi yie mbuo maiv buatc mba'hnoi, maiv buatc hleix cuotv. Domh nziaaux corc buonc jienv seix nyei. Yie mbuo maaih lamh hnamv njoux duqv maengc cuotv nyei jauv baac mi'aqv. 21 Duqv ziex hnoi zuangx mienh maiv nyanc haaix nyungc. Baulo ziouc souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx gorngv, “Zuangx gorx-youz aac, se gorngv meih mbuo muangx yie nyei waac, maiv cuotv Kelitv wuov norm koiv-nzou nor, mbuo maiv zuqc buangh naaiv deix sic hoic mbuo guangc ga'naaiv camv. 22 Hnangv haaix yaac baac, gunv bungx dingc hnyouv, meih mbuo maiv maaih yietc dauh haih zuqc guangc maengc. Kungx guangc naaiv poux nzangv hnangv, 23 weic zuqc dongh yie benx ninh nyei yaac buoqc zaangc nyei Tin-Hungh, maaih dauh ninh nyei fin-mienh a'hmuangx daaih souv jienv yie nyei ga'hlen. 24 Ninh gorngv, ‘Baulo aah! Meih maiv dungx gamh nziex. Meih hnangv haaix oix zuqc mingh souv jienv Lomaa Domh Ziuh Hungh nyei nza'hmien. Tin-Hungh oix weic meih bun yietc zungv juangc nzangv nyei mienh duqv maengc cuotv.’ 25 Zuangx gorx-youz aah! Gunv bungx hnyouv maah! Yie sienx Tin-Hungh. Ninh hnangv haaix nor gorngv za'gengh oix hnangv wuov nor zoux. 26 Mv baac mbuo nyei nzangv zungv oix zuqc piu mingh dox mbuo guangc yietc norm koiv-nzou.” 27 Taux ziepc feix hnoi wuov muonz yie mbuo nyei nzangv zuqc nziaaux buonc mbiouh mingh mbiouh daaih nyei yiem wuov Me^ndi^de^le^nien Koiv. Ndaamv muonz nyei dorngx, nzangv-nouh haiz hnangv nitv mbienx fatv deix aqv nor. 28 Ninh mbuo ziouc longc diuh hlaang ndoh jienv ga'naaiv hniev nyei bungx njiec ndorqc mangc gaax ndongc haaix ndo, buatc maaih nyic ziepc zamh ndo. Yietc zanc jiex ninh mbuo aengx ndorqc nzunc buatc ziepc hmz zamh ndo. 29 Ninh mbuo gamh nziex nzangv haih nziangc zuqc la'bieiv, nzangv-nouh ziouc bungx biei norm zuic nzangv nyei ga'naaiv yiem wuov nzangv-dueiv. Zuic jienv, mangc maiv duqv lungh gaanv njang aqv. 30 Nzangv-nouh hnamv oix biaux, ziouc zorqv nzangv-dorn bungx njiec koiv zoux hnangv oix bungx nzangv-m'nqorngv nyei ga'naaiv-zuic njiec nor. 31 Mv baac Baulo gorngv mbuox baeng-bieiv caux baeng, “Se gorngv nzangv-nouh maiv yiem naaiv nzangv nor, meih mbuo maiv haih duqv njoux.” 32 Baeng ziouc hngaqv dangx ndoh nzangv-dorn nyei hlaang bungx guangc mi'aqv. 33 Lungh aav lamh deix njang aqv, Baulo kuinx zuangx mienh nyanc deix ga'naaiv. Ninh gorngv, “Duqv ziepc feix hnoi aqv, meih mbuo nzauh maiv nyanc haaix nyungc. 34 Hnangv naaiv yie kuinx meih mbuo oix zuqc nyanc deix ga'naaiv cingx daaih haih duqv maengc cuotv. Meih mbuo gorqv-mienh nyei mba'biei liemh yietc diuh maiv zuqc mietc.” 35 Gorngv setv, Baulo ziouc zorqv njuov daaih dorng jienv zuangx mienh laengz zingh Tin-Hungh ziouc maeqv daaih nyanc. 36 Zuangx mienh ziouc haiz hnyouv longx deix, yietc zungv ziouc nyanc aqv. 37 Yie mbuo yiem nzangv nyei mienh yietc zungv maaih nyic baeqv cietv ziepc luoqc laanh. 38 Dauh dauh nyanc beuv ziouc bienh mbiauh guangc wuov koiv, oix bun nzangv heng deix.

Nzangv Waaic Mv Baac Mienh Duqv Maengc Cuotv

39 Lungh njang daaih, maiv maaih haaix dauh zieqv duqv wuov norm dorngx, mv baac ninh mbuo buatc maaih norm wuom-gorqv maaih saa-ziou yuonh nyei, kuh cuotv nyei, ziouc dingc oix dorh nzangv cuotv wuov norm dorngx. 40 Ninh mbuo ziouc hngaqv dangx zuic nzangv nyei ga'naaiv guangc, aengx jaiv nqoi nzangv-mbietc nyei hlaang. Ninh mbuo aengx corng jienv nzangv-m'nqorngv nyei ndie-mbuangh bun nziaaux buonc hungx jienv mingh cuotv wuov mbienx. 41 Mv baac mingh gau, nzangv buangh zuqc wuom-gapv, nzangv-m'nqorngv nziangc zuqc saa-ziou ndui gorqv jienv, maiv haih mingh. Nzangv-dueiv ziouc zuqc wuom niouv huv mi'aqv. 42 Baeng hnamv oix daix guangc zuiz-mienh, nziex ninh mbuo haih ziouh wuom biaux mv bei. 43 Mv baac baeng-bieiv oix liouh Baulo ziouc maiv bun ninh mbuo daix yietc dauh. Ninh heuc haaix dauh haih ziouh wuom gunv tiux njiec wuom ziouh cuotv wuov mbienx aqv. 44 Haaix dauh maiv haih ziouh wuom oix zuqc qam ndiangx-benv fai yiem nzangv haih mbiouh nyei ga'naaiv ziouh cuotv mbienx. Hnangv naaiv yietc zungv ziouc cuotv mbienx, maiv zuqc guangc maengc.

Gong-Zoh 28

1 Zuangx mienh yietc zungv duqv maengc cuotv nzengc, faaux mbienx mingh, yie mbuo cingx daaih hiuv duqv naaiv norm koiv-nzou nyei mbuox heuc Morn^daa. 2 Yiem wuov nyei buonv-deic mienh zipv yie mbuo longx haic. Duih mbiungc, juangv haic, ninh mbuo ziouc buov douz bun yie mbuo nzaaux. 3 Baulo mingh lorz duqv yietc baav zaangh daaih buov douz. An wuov douz-nzauc douz jaamh zuqc jorm, maaih diuh naang-doqc yiem wuov zaangh cuotv daaih nyorqv jienv buoz, maiv bungx guangc. 4 Buonv-deic mienh buatc naang ngaatc jienv Baulo nyei buoz saaih saaih wuov, ninh mbuo ziouc gorngv, “Naaiv laanh mienh gengh! daix jiex mienh aqv. Yiem koiv njoux cuotv maengc daaih mv baac lungh ndau maiv bouc sengh ninh.” 5 Mv baac Baulo fengx ndutv naang bieqc douz-nzauc. Ninh yaac maiv benx haaix nyungc. 6 Yiem wuov nyei mienh laaic ninh haih omx fai king wuov ndau daic mv baac mangc lauh dangh nyei maiv buatc fungc. Ninh mbuo ziouc goiv waac gorngv, “Naaiv laanh mienh gengh! zoux dauh zienh aqv.” 7 Leih wuov norm dorngx maiv nangc go maaih wuov norm koiv-nzou nyei daauh mienh, mbuox heuc Bupc^li^atc, nyei ndeic. Ninh zipv yie mbuo mingh yiem biauv buo hnoi yaac juang duqv longx haic. 8 Bupc^li^atc nyei die butv baengc sin jorm, ga'sie yaac fiex kouv nyei, bueix jienv coux. Baulo bieqc mingh mangc, tengx ninh daux gaux liuz, dorh buoz maan ninh nyei sin, baengc ziouc longx mi'aqv. 9 Hnangv naaiv nor zoux liuz, yiem koiv-nzou nyei butv-baengc mienh yietc zungv daaih lorz Baulo, dauh dauh ziouc zorc longx nzengc. 10 Ninh mbuo yaac taaih yie mbuo, bun camv-nyungc ga'naaiv zoux zingh nyeic. Yie mbuo oix bieqc nzangv cuotv wuov zanc, yie mbuo qiemx zuqc nyei ga'naaiv ninh mbuo yaac fungx daaih an jienv nzangv.

Baulo Mingh Taux Lomaa Zingh

11 Yie mbuo yiem Morn^daa Koiv-Nzou buo hlaax nyieqc aengx bieqc nzangv mingh aqv. Wuov poux nzangv se yiem Aa^lekv^saan^nde^lie Zingh daaih yaac yiem naaiv norm koiv-nzou jiex dong-gen hnoi. Nzangv-m'nqorngv diu jienv i dauh zienh nyei fangx benx sung-gu'nguaaz-dorn, zoux jangx-hoc. 12 Bieqc nzangv mingh taux Sai^laa^kiu hitv buo hnoi wuov. 13 Yiem naaic aengx mingh taux Le^yi^um Mungv. Da'nyeic hnoi maaih nziaaux yiem naamh bung maengx daaih, nqa'haav yietc hnoi ziouc taux Bu^ti^o^li Mungv. 14 Taux wuov yie mbuo buangh zuqc deix sienx Yesu nyei mienh. Ninh mbuo tov yie mbuo yiem yietc norm leiz-baaix wuov. Hnangv naaic yie mbuo ziouc mingh taux Lomaa Zingh. 15 Yiem wuov nyei gorx-youz haiz fienx gorngv yie mbuo daaih, ninh mbuo ziouc cuotv mingh taux Apc^bi^atc Hei caux Buo Norm Kaeqv-Biauv wuov deix i norm laangz zipv yie mbuo. Baulo yietv buatc naaiv deix mienh ziouc laengz zingh Tin-Hungh yaac haiz hnyouv longx haic aqv.

Baulo Yiem Lomaa Zingh

16 Yie mbuo taux Lomaa Zingh, hungh jaa sueih Baulo yiem ninh ganh nyei dorngx, mv baac maaih dauh baeng goux jienv. 17 Nqa'haav buo hnoi, Baulo tov Yiutai Mienh nyei mienh gox daaih. Daaih nzoih, Baulo gorngv mbuox ninh mbuo, “Zuangx gorx-youz aac, yie maiv zoux haaix nyungc dorngc mbuo nyei mienh yaac maiv zoux dorngc mbuo nyei ong-taaix nyei leiz, mv baac yie yiem Ye^lu^saa^lem Zingh zuqc zorqv zoux zuiz-mienh yaac zuqc jiu bun Lomaa jien. 18 Ninh mbuo siemv liuz yaac maiv buatc yie dorngc haaix nyungc zic duqv daix ziouc oix bungx yie. 19 Mv baac Yiutai Mienh nzaeng jienv, yie ziouc maiv haih fungc zoux. Yie oix zuqc tov bun Lomaa Hungh dunx yie nyei sic. Mv baac maiv zeiz yie maaih haaix nyungc sic gox caux yie juangc fingx nyei mienh. 20 Weic naaiv yie heuc meih mbuo daaih doix hmien gorngv. I^saa^laa^en Mienh maaih lamh hnamv weic zuqc ninh mbuo zuov jienv maaih dauh daaih. Se weic ninh mbuo zuov wuov dauh yie cingx zuqc naaiv hlieqv-limc ndoh.” 21 Muangx nyei mienh dau, “Yie mbuo maiv duqv zipv Yu^ndie Saengv nyei fienx gorngv taux meih nyei sic, yaac maiv maaih haaix dauh gorx-youz yiem wuov daaih gorngv meih zoux dorngc haaix nyungc. 22 Mv baac yie mbuo oix muangx meih ganh hnamv cuotv nyei jauv, weic zuqc meih sienx wuov nyungc leiz maiv gunv mingh taux haaix yie mbuo yaac haiz mienh daanh.” 23 Hnangv naaic gorngv liuz, ninh mbuo ziouc dunx hnoi. Taux ninh mbuo dunx ziangx wuov hnoi maaih mienh gauh camv gapv zunv daaih yiem Baulo hitv nyei dorngx. Baulo ziangh hnoi zunh doz taux hmuangx, longc Mose nyei Leiz-Latc caux Tin-Hungh nyei zuangx Douc Waac Mienh nyei Sou gorngv mengh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei doz yaac kuinx ninh mbuo sienx Yesu. 24 Baulo gorngv naaiv deix waac maaih deix ziouc sienx, maaih deix maiv sienx. 25 Ninh mbuo ziouc fiuv-congx jienv cuotv. Maiv gaengh cuotv wuov zanc Baulo aengx tipv waac. Ninh gorngv, “Singx Lingh longc douc waac mienh, I^saa^yaa, caux mbuo nyei ong-taaix gorngv duqv horpc haic. 26 I^saa^yaa gorngv, ‘Meih oix zuqc mingh mbuox naaiv deix baeqc fingx, maiv gunv ndongc haaix muangx, meih mbuo yaac maiv bieqc hnyouv, ndongc haaix mangc, yaac maiv buatc. 27 Weic zuqc naaiv deix mienh nyei hnyouv nzotv. Ninh mbuo zotv jienv m'normh kuotv, yaac njipv jienv m'zing. Maiv zei aeqv, ninh mbuo nyei m'zing haih mangc duqv buatc, m'normh haih muangx duqv haiz. Hnyouv yaac haih mengh baeqc. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc huin nzuonx daaih lorz yie, yie yaac oix zorc longx ninh mbuo.’” 28 Baulo aengx gorngv, “Hnangv naaiv meih mbuo oix zuqc hiuv aqv. Tin-Hungh nyei njoux en ih zanc zunh taux fingx-fingx Janx, Janx yaac oix muangx.” 29 Baulo gorngv liuz naaiv deix waac, Yiutai Mienh ziouc nzaeng jienv jaax cuotv. 30 Baulo yiem ninh ganh gouv daaih nyei biauv buangv i hnyangx. Haaix dauh daaih lorz ninh, ninh a'hneiv zipv. 31 Ninh bungx laangc nyei zunh Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh nyei doz, yaac zorqv Ziouv Yesu Giduc nyei jauv-louc njaaux ninh mbuo, yaac maiv maaih haaix dauh laanh jienv aqv.

Lomaa 1

1 Yie, Baulo, zoux Yesu Giduc nyei bou. Tin-Hungh ginv yie daaih zoux gong-zoh yaac paaiv yie zunh ninh nyei kuv fienx. 2 Naaiv kuv fienx zinh ndaangc Tin-Hungh laengz liuz aqv, yaac longc ninh nyei zuangx douc waac mienh fiev jienv wuov Ging-Sou. 3 Kuv fienx gorngv ninh nyei Dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, cuotv seix daaih benx dauh baamh mienh, zoux Ndaawitv nyei Zeiv-Fun. 4 Cing-nzengc nyei Singx Lingh yaac bun cing ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn, weic zuqc ninh daic mingh, Tin-Hungh longc domh qaqv bun ninh aengx nangh daaih. 5 Tin-Hungh longc ninh ceix en bun yie mbuo zoux gong-zoh, weic ninh nyei mengh dorh maanc fingx mienh sienx yaac muangx ninh nyei waac. 6 Liemh meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh, Tin-Hungh yaac heuc daaih benx Yesu Giduc nyei mienh mi'aqv. 7 Yie ziouc fiev fienx bun meih mbuo yiem Lomaa Zingh nyei zuangx mienh, dongh Tin-Hungh hnamv yaac heuc daaih benx ninh ganh nyei mienh wuov deix. Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo. Baulo Oix Mingh Yiem

Douc Lomaa Zingh

8 Da'yietv, Yesu Giduc bun yie weic meih mbuo zuangx mienh laengz zingh yie nyei Tin-Hungh, weic zuqc lungh ndiev mienh haiz gorngv meih mbuo sienx duqv longx. 9 Tin-Hungh, dongh yie buangv hnyouv tengx zoux gong zunh ninh nyei Dorn nyei kuv fienx wuov dauh, haih tengx yie zoux zorng-zengx. Ninh hiuv duqv yie haaix zanc daux gaux yie tih taux meih mbuo. 10 Yie oix mingh meih mbuo naaic lauh haic aqv, mv baac mingh maiv ziangh. Yie tov Tin-Hungh, se gorngv ei ninh nyei za'eix, koi jauv bun yie ih zanc maaih qangx duqv mingh meih mbuo naaic. 11 Yie za'gengh! oix buatc haic meih mbuo, weic bun meih mbuo duqv Singx Lingh nyei zingh nyeic ziouc tengx meih mbuo sienx gauh henv. 12 Yie gorngv nyei se, meih mbuo duqv buatc yie nyei sienx fim, yie yaac duqv buatc meih mbuo nyei sienx fim, laanh ziouc haih tengx laanh sienx gauh henv. 13 Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie jiez ziex nzunc hnyouv oix mingh meih mbuo naaic mv baac maaih sic zorv jienv, mingh maiv ziangh. Yie oix mingh meih mbuo naaic, yiem meih mbuo mbu'ndongx dorh mienh sienx Ziouv hnangv yie yiem camv-fingx Janx mbu'ndongx dorh nor. 14 Maiv gunv haaix nyungc mienh, yiem mungv fai yiem lomc nyei, doqc jiex sou fai maiv doqc jiex sou nyei, yie ndongc haaix zungv qiemx zuqc tengx. 15 Weic naaiv yie za'gengh oix zunh kuv fienx bun meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh.

Kuv Fienx Nyei Domh Qaqv

16 Yie zungv maiv nyaiv kuv fienx weic zuqc naaiv kuv fienx se Tin-Hungh nyei domh qaqv haih njoux yietc zungv sienx nyei mienh, njoux Yiutai Mienh ndaangc, nqa'haav cingx taux fingx-fingx Janx. 17 Naaiv kuv fienx biux mengh Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv, se yiem gorn oix zuqc sienx yaac sienx taux setv mueiz. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh ziouc caux Tin-Hungh horpc hnyouv, wuov dauh duqv ziangh jienv.”

Lungh Ndiev Mienh Yietc Zungv Baamz Zuiz

18 Tin-Hungh yiem wuov tin-dorngh biux mengh ninh nouz haic mienh mangc piex ninh, yaac nouz haic mienh zoux nyei yietc zungv waaic sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic muangh jienv zien leiz, maiv bun mienh hiuv. 19 Tin-Hungh ziouc dingc ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh. Se Tin-Hungh ganh biux mengh bun ninh mbuo hiuv. 20 Yiem zeix lungh zeix ndau daaih wuov zanc, Tin-Hungh yietc liuz yiem nyei domh qaqv caux ninh nyei fiem-fingx, maiv gunv m'zing mangc maiv buatc mv baac Tin-Hungh bun mienh mengh mengh hiuv duqv nyei. Buatc Tin-Hungh zeix daaih nyei ga'naaiv ziouc bun ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh aqv. Ninh mbuo ziouc maiv maaih dorngx jaiv sin. 21 Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh mv baac maiv taaih ninh zoux Tin-Hungh yaac maiv laengz zingh ninh. Ninh mbuo hnamv nyei jauv ziouc maiv lamh longc aqv. Hnyouv hngongx yaac hmuangx mi'aqv. 22 Ninh mbuo ceng ganh cong-mengh mv baac ninh mbuo hngongx haic. 23 Ninh mbuo horpc zuqc zaangc yietc liuz ziangh, njang-laangc nyei Tin-Hungh. Daaux nzuonx ninh mbuo zaangc miuc-fangx, dongh haih daic nyei mienh nyei fangx zeiv caux norqc caux saeng-kuv caux nyorng ndau nyei ga'naaiv nyei fangx. 24 Weic naaiv, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux laih hlopv nyei sic, longc ninh mbuo nyei sin, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. 25 Ninh mbuo dorh Tin-Hungh nyei zien leiz goiv benx jaav leiz daaih longc. Ninh mbuo buoqc zaangc zeix daaih nyei ga'naaiv div Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh, dongh mienh yietc liuz oix zuqc ceng wuov dauh. Aamen. 26 Laaix mienh hnangv naaiv nor zoux, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyaiv haic nyei sic. M'sieqv dorn horpc zuqc longc m'jangc dorn, daaux nzuonx m'sieqv longc m'sieqv. 27 M'jangc dorn yaac fih hnangv nyei guangc m'sieqv dorn maiv longc. M'jangc dorn hanc oix longc m'jangc hnangv douz zieqc jienv hnyouv nor jorm, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic ziouc winh bun ninh mbuo ganh aqv. 28 Laaix mienh hnyouv ngaengc, maiv oix hiuv Tin-Hungh, Tin-Hungh cingx daaih maiv gunv ninh mbuo. Sueih ninh mbuo gan ninh mbuo ganh waaic haic nyei hnyouv zoux maiv horpc zuqc zoux nyei sic. 29 Ninh mbuo kungx zoux nyungc-nyungc waaic haic, orqv haic nyei sic, mauv ga'naaiv, laanh caux laanh zoux maiv benx nyei jauv. Ninh mbuo mueic jieqv, daix mienh, nzaeng jaax, nduov mienh, hnamv oix hoic mienh, gorngv waac-huv, 30 pien buix daanh mienh, nzorng Tin-Hungh, gorngv doqc mienh, zoux maux, ceng-hlo, daav za'eix zoux waaic sic, maiv muangx diex maac. 31 Ninh mbuo hngongx, maiv ei laengz nyei waac zoux, maiv hnamv mienh yaac maiv korv-lienh mienh. 32 Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei leiz gorngv zoux naaiv nyungc sic nyei mienh oix zuqc daic. Maiv daan ninh mbuo ganh zoux hnangv, mienh zoux, ninh mbuo yaac a'hneiv nyei.

Lomaa 2

1 Mienh muoz aac, hnangv naaic, maiv gunv meih dongh haaix dauh, meih dingc zoux naaiv nyungc sic nyei mienh nyei zuiz, meih maiv lamh jaiv sin aqv. Meih hnangv haaix nor dingc mienh nyei zuiz, meih ziouc dingc ganh nyei zuiz, weic zuqc meih zoux nyei caux ninh mbuo zoux nyei se fih hnangv nyei. 2 Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh dingc zoux wuov nyungc sic nyei mienh maaih zuiz se horpc nyei. 3 Mienh muoz aac, meih dingc mienh nyei zuiz mv baac meih yaac hnangv ninh mbuo nor zoux dorngc. Meih hnamv meih haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc Tin-Hungh dingc meih nyei zuiz fai? 4 Tin-Hungh nyei en jaaix haic, ninh yaac hnyouv ndaauv, maaih noic, mv baac meih mangc piex fai? Meih maiv hiuv duqv se Tin-Hungh nyei en oix dorh meih goiv hnyouv fai? 5 Mv baac meih nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv goiv. Zuov taux Tin-Hungh biux mengh ninh nouz mienh nyei zuiz, dongh ninh baengh fim nyei siemv zuiz wuov hnoi, meih ziouc zuqc dingc gauh hniev. 6 Weic zuqc Tin-Hungh oix ziux mouz laanh mienh zoux nyei sic winh bun ninh mbuo. 7 Maaih deix mienh zanc-zanc longc hnyouv zoux kuv sic, lorz yiem Tin-Hungh daaih nyei njang-laangc, oix ninh taaih yaac bun maiv haih zitc nyei maengc. Dongh naaiv nyungc mienh Tin-Hungh oix ceix yietc liuz nyei maengc bun ninh mbuo. 8 Mv baac kungx douh ganh duqv longx, ngaengc zien leiz, zoux waaic sic wuov deix, Tin-Hungh ziouc qiex jiez, nouz haic ninh mbuo. 9 Dauh dauh zoux orqv nyei baamh mienh zungv oix zuqc buangh kouv nyei naanc zingh. Yiutai Mienh zuqc ndaangc, Janx zuqc nqa'haav. 10 Mv baac dongh zoux longx nyei mienh, Tin-Hungh oix bun njang-laangc, oix taaih, yaac oix bun baengh orn ninh mbuo. Bun Yiutai Mienh ndaangc, nqa'haav bun Janx, 11 weic zuqc Tin-Hungh maiv mangc haaix dauh nyei hmien. 12 Janx maiv maaih Mose nyei leiz-latc. Ninh mbuo baamz zuiz ninh mbuo zuqc mietc mv baac maiv zeiz leiz-latc dingc. Yiutai Mienh maaih Mose nyei leiz-latc. Ninh mbuo baamz zuiz, ziouc ziux leiz-latc zuqc dingc zuiz. 13 Maiv zeiz mienh haiz liuz leiz-latc ziouc haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Kungx dongh ei jienv leiz-latc zoux wuov deix hnangv duqv caux ninh horpc hnyouv. 14 Janx maiv maaih Mose nyei leiz-latc. Mv baac se gorngv ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih zoux horpc leiz-latc, maiv gunv ninh mbuo maiv maaih leiz-latc, ninh mbuo ganh se zoux ninh mbuo ganh nyei leiz-latc. 15 Ninh mbuo zoux nyei sic bun cing leiz-latc fiev jienv ninh mbuo nyei hnyouv aqv. Ninh mbuo nyei hnyouv bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo zoux horpc fai maiv horpc. Maaih ziangh hoc hnyouv gox ninh mbuo, maaih ziangh hoc bun ninh mbuo hiuv duqv zoux duqv horpc. 16 Ziux yie zunh nyei kuv fienx, taux siemv nyei hnoi, Tin-Hungh oix longc Giduc Yesu hnangv naaiv nor siemv mienh gem jienv nyei sic.

Leiz-Latc Hnangv Haaix Nor Tengx Yiutai Mienh

17 Meih ganh ni? Meih gorngv meih zoux Yiutai Mienh yaac kaux leiz-latc. Meih bungx waac-maux gorngv ganh gauh hiuv duqv Tin-Hungh, 18 yaac hiuv duqv Tin-Hungh oix meih hnangv haaix nor zoux. Meih yaac gorngv meih hoqc jiex leiz-latc cingx daaih hiuv duqv zoux haaix nyungc gauh horpc jiex. 19 Meih yaac sienx meih haih ken m'zing maengh nyei mienh, yaac zoux njang bun yiem hmuangx nyei mienh buatc, 20 meih haih njaaux hngongx nyei mienh, yaac zoux fin-saeng njaaux fu'jueiv, weic zuqc meih maaih Mose nyei leiz-latc. Yiem leiz-latc maaih wuonh zaang caux zien leiz. 21 Hnangv naaic, meih njaaux mienh, zoux haaix nyungc maiv njaaux meih ganh? Meih zunh mbuox mienh, “Maiv dungx zoux zaqc.” Daaux nzuonx meih ganh zoux zaqc fai? 22 Meih gorngv, “Maiv dungx hienx auv hienx nqox.” Meih ganh hienx nyei fai? Meih nzorng miuc-fangx mv baac meih nimc miuc-biauv nyei ga'naaiv fai? 23 Meih bungx waac-maux gorngv meih maaih Tin-Hungh nyei leiz-latc, mv baac meih baamz leiz-latc ki Tin-Hungh fai? 24 Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Laaix meih mbuo Yiutai Mienh, Janx cingx daaih ki Tin-Hungh.” 25 Se gorngv meih ei jienv leiz-latc zoux, meih jiex gaatv nyei leiz ziouc maaih lamh longc nyei. Mv baac meih baamz leiz-latc nor, meih jiex liuz gaatv nyei leiz yaac maiv lamh longc. 26 Se gorngv Janx maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz mv baac ei jienv leiz-latc zoux nor, Tin-Hungh oix funx ninh se hnangv jiex gaatv nyei leiz maiv zeiz? 27 Maiv jiex gaatv nyei leiz mv baac ei jienv leiz-latc zoux nyei mienh ziouc dingc meih mbuo nyei zuiz, dongh maaih leiz-latc fiev jienv, yaac jiex gaatv nyei leiz, mv baac corc baamz leiz-latc nyei mienh. 28 Zien-zien Yiutai Mienh se maiv zeiz kungx ei beih zaangc funx. Zien jiex gaatv nyei leiz yaac maiv zeiz kungx ei sin gaatv hnangv. 29 Zien-zien Yiutai Mienh se dongh yiem hnyouv gu'nyuoz zoux nyei. Ninh nyei hnyouv jiex gaatv nyei leiz. Naaiv se Singx Lingh zoux nyei gong, maiv zeiz leiz-latc zoux. Naaiv nyungc mienh, baamh mienh maiv ceng, mv baac Tin-Hungh ceng.

Lomaa 3

1 Wuov nyungc, Yiutai Mienh maaih haaix nyungc gauh longx? Jiex gaatv nyei leiz maaih haaix nyungc maaih lamh longc nyei fai? 2 Maaih nyei lorqc. Weic nyungc-nyungc maaih lamh longc nyei. Da'yietv, Tin-Hungh zorqv ninh ganh nyei waac jiu bun Yiutai Mienh goux. 3 Se gorngv maaih deix maiv ziepc zuoqv hnangv haaix nor? Wuov nyungc ninh mbuo zoux bun Tin-Hungh ziepc zuoqv nyei jauv maiv lamh longc fai? 4 Maiv zeiz! Maiv gunv lungh ndiev mienh dauh dauh gorngv-baeqc, Tin-Hungh kungx haih gorngv zien hnangv. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Meih gorngv nyei waac bun cing meih horpc. Meih zuqc siemv nyei ziangh hoc meih yaac duqv hingh.” 5 Ih zanc yie oix gorngv naaiv deix waac se hnangv baamh mienh hnamv cuotv daaih gorngv nor. Nziex maaih mienh gorngv, “Se gorngv mbuo zoux nyei waaic sic bun cing Tin-Hungh zoux duqv horpc, wuov nyungc mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Tin-Hungh nouz mbuo se ninh maiv baengh fim fai?” 6 Zungv maiv zeiz! Se gorngv Tin-Hungh maiv baengh fim, ninh hnangv haaix nor haih siemv lungh ndiev mienh? 7 Nziex maaih mienh haih gorngv, “Se gorngv yie zoux maiv zingx gauh haih bun cing Tin-Hungh zoux duqv zingx, ziouc bun mienh gauh duqv buatc Tin-Hungh nyei njang-laangc. Hnangv naaic, Tin-Hungh weic haaix diuc corc dingc yie zoux zuiz-mienh?” 8 Weic haaix diuc maiv gorngv, “Oix zuqc zoux waaic sic cingx daaih haih cuotv kuv sic?” Maaih deix gorngv waac-huv mbuox mienh yie mbuo hnangv naaiv nor gorngv. Ninh mbuo zuqc dingc zuiz se horpc haic aqv.

Maiv Maaih Haaix Dauh Zoux Duqv Horpc Nzengc

9 Wuov nyungc, mbuo Yiutai Mienh gauh longx Janx fai? Maiv zeiz. Zungv gorngv jiex nyei, Yiutai Mienh caux Janx, yietc zungv zuqc zuiz nyei qaqv gunv jienv. 10 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Maiv maaih haaix dauh caux Tin-Hungh horpc hnyouv, yietc dauh yaac maiv maaih. 11 Maiv maaih haaix dauh mengh baeqc, yaac maiv maaih haaix dauh oix lorz Tin-Hungh. 12 Dauh dauh huin nqaang leih Tin-Hungh. Yietc zungv ziouc waaic nzengc mi'aqv. Maiv maaih haaix dauh zoux longx, yietc dauh yaac maiv maaih.” 13 “Ninh mbuo nyei jaang-hoh hnangv wetv tong nyei janx-daic zouv nor. Ninh mbuo longc mbietc gorngv waac nduov mienh.” “Nzuih meix yaac gorngv waac-doqc hnangv naang-doqc nyei ndie nor.” 14 “Maaih im haic, zioux mienh nyei waac buangv nzengc nzuih.” 15 “Ninh mbuo hungh hec zoux doqc daix mienh siepv, 16 mingh taux haaix yaac kungx zoux waaic bun mienh kouv hnangv. 17 Baengh orn nyei jauv ninh mbuo maiv hiuv.” 18 “Ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv gamh nziex Tin-Hungh.” 19 Mbuo hiuv duqv leiz-latc fiev daaih gorngv nyei yietc zungv se gorngv bun yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh. Hnangv naaiv bun mouz laanh mienh maiv maaih waac gorngv, yaac bun lungh ndiev mienh zuqc Tin-Hungh siemv zuiz. 20 Weic zuqc ei Tin-Hungh mangc, maiv maaih yietc dauh mienh weic ei jienv leiz-latc zoux haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Leiz-latc kungx bun mienh hiuv duqv ganh maaih zuiz hnangv.

Tin-Hungh Hnangv Haaix Nor Bun Mienh Caux Ninh Horpc Hnyouv

21 Ih zanc Tin-Hungh bun mienh hiuv duqv hnangv haaix nor haih duqv caux ninh horpc hnyouv daaih. Se maiv zeiz kaux leiz-latc. Mv baac Leiz-Latc caux Douc Waac Mienh nyei Sou zoux zorng-zengx gorngv naaiv maiv kaux leiz-latc nyei za'eix. 22 Weic zuqc mienh sienx kaux Yesu Giduc, Tin-Hungh cingx bun dauh dauh sienx ninh wuov deix duqv caux ninh horpc hnyouv. Yaac maiv maaih haaix dauh ganh nyungc, 23 weic zuqc mouz laanh mienh zungv baamz zuiz, leih duqv Tin-Hungh nyei njang-laangc go. 24 Mv baac Tin-Hungh baeqc baeqc ceix en, longc Giduc Yesu zuoqc mienh nzuonx ziouc bun mienh caux ninh horpc hnyouv daaih. 25 Tin-Hungh jiu Yesu zoux ziec nyei ga'naaiv weic bun mienh sienx kaux Yesu nyei nziaamv ziouc duqv Tin-Hungh guangc zuiz. Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux, biux mengh ninh se baengh fim nyei. Zinh ndaangc Tin-Hungh zoux hnyouv ndaauv, maiv gaengh zorqv mienh nyei zuiz. 26 Mv baac ih zanc Tin-Hungh bun cing ninh baengh fim nyei, weic zuqc mienh baamz zuiz mv baac haaix dauh sienx kaux Yesu Giduc, Tin-Hungh bun wuov dauh caux ninh horpc hnyouv. 27 Hnangv naaic, mbuo dorh haaix nyungc daaih bungx waac-maux? Maiv maaih haaix nyungc. Weic haaix diuc maiv maaih? Weic zuqc mbuo ei jienv leiz-latc zoux fai? Maiv zeiz. Se weic zuqc mbuo sienx hnangv. 28 Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh bun mienh caux ninh horpc hnyouv se weic mbuo sienx kaux Yesu, maiv zeiz weic ei leiz-latc zoux. 29 Tin-Hungh kungx zoux Yiutai Mienh nyei Tin-Hungh hnangv fai? Ninh maiv zoux Janx nyei Tin-Hungh? Zoux nyei lorqc. Ninh yaac zoux Janx nyei Tin-Hungh. 30 Kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. Ninh oix bun liemh Yiutai Mienh, liemh Janx caux ninh horpc hnyouv. Yietc zungv duqv caux ninh horpc se weic ninh mbuo sienx kaux Yesu. 31 Wuov nyungc, mbuo sienx Yesu ziouc bun leiz-latc ndortv fai? Maiv zeiz. Daaux nzuonx mbuo zoux bun leiz-latc gauh wuonv.

Lomaa 4

1 Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Ei mbuo Yiutai Mienh nyei douh zong, zoux ong-taaix-ngaeqv wuov dauh Apc^laa^ham, hnangv haaix nor duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv? 2 Se gorngv Apc^laa^ham weic ninh zoux nyei sic duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, ninh ziouc haih bungx waac-maux. Mv baac yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien Apc^laa^ham maiv haih bungx waac-maux. 3 Ging-Sou gorngv, “Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh. Weic ninh sienx, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv.” 4 Mienh zoux gong duqv gong-zinh. Ninh nyei gong-zinh maiv funx zoux zingh nyeic, se ninh ganh bietv daaih nyei hnangv. uh maiv kaux ganh zoux nyei sic mv baac sienx kaux Tin-Hungh, dongh bun zuiz-mienh caux ninh horpc hnyouv wuov dauh, weic ninh sienx, Tin-Hungh ziouc funx wuov dauh caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 6 Ndaawitv yaac fih hnangv nyei gorngv, maiv kaux ganh zoux nyei sic mv baac sienx kaux Tin-Hungh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, wuov nyungc mienh maaih njien-youh aqv. 7 Ndaawitv gorngv, “Haaix dauh zoux dorngc zuiz mv baac duqv Tin-Hungh guangc nqoi, ninh baamz zuiz mv baac Tin-Hungh guangc ninh nyei zuiz, wuov dauh maaih orn-lorqc. 8 Haaix dauh maiv zuqc Ziouv funx ninh maaih zuiz, wuov dauh ziouc maaih orn-lorqc aqv.” 9 Naaiv nyungc njien-youh, kungx jiex gaatv nyei leiz wuov deix mienh haih maaih hnangv fai? Maiv zeiz. Maiv jiex gaatv nyei mienh mv baac haih maaih nyei. Yie mbuo zungv gorngv jiex nyei. Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 10 Tin-Hungh ziangh haaix funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv? Wuov zanc Apc^laa^ham jiex gaatv nyei leiz fai maiv gaengh jiex? Wuov zanc ninh corc maiv gaengh jiex. 11 Ninh nqa'haav cingx daaih jiex. Naaiv jiex gaatv nyei leiz zoux jangx-hoc hnangv nqaapv jienv yienx, bun cing Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx caux ninh horpc hnyouv. Hnangv naaic, Apc^laa^ham ziouc zoux yietc zungv sienx Tin-Hungh nyei mienh nyei ong-taaix-ngaeqv, maiv gunv ninh mbuo maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz. Mv baac mienh sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx ninh mbuo caux ninh horpc hnyouv aqv. 12 Apc^laa^ham yaac zoux jiex gaatv nyei leiz wuov deix mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Maiv zeiz laaix ninh mbuo jiex gaatv nyei leiz, se weic zuqc ninh mbuo sienx Tin-Hungh hnangv Apc^laa^ham maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz sienx Tin-Hungh wuov nor.

Mienh Sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh Ziouc Ei Ninh Laengz Nyei Waac Zoux

13 Tin-Hungh laengz waac bun Apc^laa^ham caux ninh nyei zeiv-fun. Ninh gorngv baamh gen oix benx ninh mbuo nyei buonc. Tin-Hungh hnangv naaiv nor laengz maiv zeiz weic Apc^laa^ham ei leiz-latc zoux. Se weic Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv. 14 Se gorngv Tin-Hungh laengz naaiv deix waac bun ei leiz-latc zoux nyei mienh, mienh sienx Tin-Hungh ziouc maiv maaih eix leiz. Tin-Hungh laengz nyei waac yaac maiv lamh longc. 15 Mienh maiv ei jienv leiz-latc zoux, Tin-Hungh ziouc nouz haic mienh. Mv baac haaix norm dorngx maiv maaih leiz-latc, yiem wuov maiv haih baamz leiz-latc. 16 Weic naaiv, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun oix zuqc sienx kaux Tin-Hungh cingx duqv zipv ei Tin-Hungh laengz nyei waac. Ninh mbuo duqv zipv se weic Tin-Hungh nyei en hnangv. Ei Tin-Hungh laengz nyei waac ninh beu jienv Apc^laa^ham nyei yietc zungv zeiv-fun duqv zipv. Maiv zeiz kungx ei leiz-latc zoux wuov deix duqv zipv hnangv. Ninh yaac laengz bun yietc zungv sienx hnangv Apc^laa^ham sienx wuov deix duqv zipv, weic zuqc Apc^laa^ham zoux mbuo yietc zuangx nyei ong-taaix-ngaeqv. 17 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Yie bun meih zoux camv-fingx mienh nyei ong-taaix-ngaeqv.” Ei Tin-Hungh mangc, Apc^laa^ham zoux mbuo nyei die. Apc^laa^ham sienx wuov dauh Tin-Hungh se dongh bun daic mingh nyei mienh nangh daaih yaac dongh heuc maiv gaengh maaih nyei ga'naaiv maaih daaih ziouc za'gengh maaih daaih wuov dauh Tin-Hungh. 18 Maiv gunv Apc^laa^ham ganh buatc maiv lamh hnamv aqv, ninh sienx Tin-Hungh ziouc maaih lamh hnamv nyei, cingx duqv zoux ziex fingx mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Hnangv Ging-Sou gorngv, “Meih zungv oix maaih zeiv-fun ndongc naaiv camv.” 19 Wuov zanc Apc^laa^ham aav lamh ndapv bieqc yietc baeqv hnyangx. Ninh hiuv duqv ninh ganh nyei sin dorngx hnangv daic mi'aqv nor. Saalaa saeng-yungz nyei ziangh hoc yaac jiex mi'aqv. Mv baac Apc^laa^ham corc sienx wuonv Tin-Hungh, yaac maiv tuix bouc. 20 Ninh sienx Tin-Hungh oix ei jienv wuov deix laengz nyei waac zoux. Ninh nyei hnyouv yaac maiv hlungh hluotv, corc jaa sienx gauh wuonv yaac ceng Tin-Hungh. 21 Apc^laa^ham sienx dingc Tin-Hungh oix ei wuov deix laengz nyei waac zoux. 22 Weic zuqc Apc^laa^ham hnangv naaiv nor sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 23 “Funx ninh caux Tin-Hungh horpc hnyouv mi'aqv,” naaiv joux waac maiv daan weic Apc^laa^ham fiev hnangv. 24 Yaac weic mbuo fiev weic zuqc mbuo sienx Tin-Hungh, dongh bun mbuo nyei Ziouv Yesu nangh daaih wuov dauh. Hnangv naaic, Tin-Hungh ziouc funx mbuo caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 25 Yesu zuqc jiu bun mienh daix se laaix mbuo nyei zuiz. Zuqc daix daic mv baac Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih weic bun mbuo duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.

Lomaa 5

1 Mbuo sienx kaux Tin-Hungh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Hnangv naaic, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc bun mbuo duqv caux Tin-Hungh maaih baengh orn. 2 Weic zuqc mbuo sienx kaux Giduc ninh ziouc bun mbuo hiuv Tin-Hungh nyei en, dongh mbuo ih zanc duqv nyei en. Mbuo a'hneiv haic weic zuqc hiuv dingc mbuo oix duqv buonc Tin-Hungh nyei njang-laangc. 3 Maiv daan naaiv hnangv, maiv gunv mbuo maaih naanc zingh, mbuo orn-lorqc haic weic zuqc mbuo hiuv duqv naanc zingh bun mbuo maaih noic diev duqv. 4 Mbuo maaih noic diev, Tin-Hungh ziouc buatc horpc hnyouv, mbuo cingx daaih maaih lamh hnamv. 5 Hnangv naaic maaih lamh hnamv maiv haih bun mbuo piatv, weic zuqc Tin-Hungh ceix Singx Lingh bun mbuo yaac longc Singx Lingh bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ndongc haaix hnamv mbuo. 6 Dongh mbuo maiv maaih qaqv tengx duqv mbuo ganh wuov zanc, Giduc ei Tin-Hungh dingc daaih nyei ziangh hoc weic zuiz-mienh daic. 7 Weic gan leiz-latc muonc nyei mienh daic se aqc nyei. Weic kuv mienh daic nziex haih maaih dauh baav gaamv daic mv bei. 8 Mv baac Tin-Hungh bun cing ninh ndongc haaix hnamv mbuo. Dongh mbuo corc zoux zuiz-mienh nyei ziangh hoc Giduc weic mbuo daic. 9 Ih zanc mbuo kaux Giduc nyei nziaamv ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Hnangv naaic, Giduc yietc zei oix njoux mbuo, maiv bun Tin-Hungh nouz. 10 Mbuo corc zoux Tin-Hungh nyei win-wangv wuov zanc, Tin-Hungh nyei Dorn daic mingh bun mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Ih zanc mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv, ninh nyei Dorn nangh daaih ziangh jienv ziouc yietc zei oix njoux mbuo. 11 Maiv daan mbuoqc naaiv. Mbuo a'hneiv weic zuqc Tin-Hungh longc mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv.

Aa^ndam Caux Giduc

12 Laaix nduqc laanh mienh baamz zuiz, zuiz bieqc baamh gen. Zuiz yaac zoux bun mienh zuqc daic. Weic naaiv zuqc daic nyei qaqv linh jienv mingh bun maanc mienh zuqc daic weic zuqc dauh dauh mienh baamz zuiz. 13 Tin-Hungh maiv gaengh bun leiz-latc mienh wuov zanc, zuiz yiem baamh gen ndaangc aqv. Mv baac yiem haaix maiv maaih leiz-latc, yiem wuov maiv funx maaih zuiz. 14 Hnangv haaix yaac baac, yiem Aa^ndam nyei lungh ndiev taux Mose nyei lungh ndiev, zuqc daic nyei qaqv gunv jienv maanc mienh. Liemh maiv baamz zuiz hnangv Aa^ndam baamz nyei zuiz wuov deix yaac zuqc daic nyei qaqv gunv jienv. Aa^ndam zoux nqa'haav oix daaih wuov laanh nyei nyungc zeiv mv baac ninh mbuo i laanh maiv fih hnangv, 15 weic zuqc Tin-Hungh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic caux Aa^ndam baamz nyei zuiz maiv fih hnangv. Laaix yietc laanh mienh baamz zuiz, mienh camv nyei zuqc daic. Mv baac Tin-Hungh nyei en caux ninh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic gauh hlo jiex, dongh ninh longc yietc laanh mienh, Yesu Giduc, nyei en, bun mienh camv duqv nyei zingh nyeic. 16 Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic caux yietc laanh mienh baamz nyei zuiz maiv fih hnangv. Yietc laanh mienh baamz yietc nzunc zuiz ziouc zuqc dingc jienv zuiz aqv. Mienh camv baamz zuiz mv baac weic Tin-Hungh ceix bun nyei zingh nyeic ninh mbuo duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 17 Laaix yietc laanh mienh baamz nyei zuiz, zuqc daic nyei qaqv ziouc gunv jienv maanc mienh. Mv baac Yesu Giduc, nduqc laanh mienh, zoux nyei sic hlo duqv ndongc haaix camv! Weic zuqc dauh dauh mienh duqv zipv Tin-Hungh nyei hungh en ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv yaac duqv kaux yietc dauh mienh, Yesu Giduc, yiem seix zaangc duqv gunv. 18 Hnangv naaic, laaix nduqc laanh mienh baamz nzunc zuiz, zuangx mienh zuqc dingc zuiz. Fih hnangv nyei, nduqc laanh mienh zoux nzunc kuv sic ziouc bun yietc zungv mienh benx bungx nqoi nyei mienh, duqv ziangh jienv. 19 Nduqc laanh mienh maiv muangx Tin-Hungh nyei waac, zuangx mienh ziouc benx zuiz-mienh nzengc. Fih hnangv nyei, nduqc laanh mienh muangx Tin-Hungh nyei waac, zuangx mienh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 20 Tin-Hungh bun leiz-latc yiem naaiv lungh ndiev zoux bun zuiz jaa camv jienv faaux. Mv baac zuiz yiem haaix cuotv camv, Tin-Hungh nyei en yietc zei camv jienv faaux. 21 Hnangv naaic, zuiz gunv jienv bun mienh zuqc daic. Tin-Hungh nyei en yaac fih hnangv nyei gunv jienv bun mienh duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, yaac bun mbuo kaux mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc duqv yietc liuz nyei maengc.

Lomaa 6

1 Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Mbuo corc oix zuqc baamz jienv zuiz mingh Tin-Hungh cingx daaih haih ceix en camv jienv faaux fai? 2 Zungv maiv zeiz! Ei zoux zuiz nyei jauv mbuo zungv daic mi'aqv. Wuov nyungc mbuo hnangv haaix nor haih zoux jienv zuiz mingh? 3 Meih mbuo hiuv duqv mbuo jiex wuom nyei leiz, mbuo duqv caux Giduc Yesu juangc maengc. Jiex leiz wuov zanc duqv caux ninh juangc daic. 4 Hnangv naaic, mbuo jiex wuom nyei leiz, mbuo caux Giduc daic mingh biopv jienv weic bun mbuo duqv siang-ziangh maengc, hnangv Giduc daic mingh Zaangc Diex yaac longc njang-laangc nyei domh qaqv bun ninh aengx nangh daaih ziangh jienv wuov nor. 5 Se gorngv mbuo duqv caux Giduc juangc maengc daic, Tin-Hungh bun mbuo nangh daaih hnangv ninh bun Giduc nangh daaih, mbuo yaac duqv caux Giduc juangc maengc ziangh. 6 Mbuo yaac hiuv duqv mbuo nyei loz-hnyouv zuqc caux Giduc ding wuov ziepc nzaangc jaax weic bun baamz zuiz nyei hnyouv zuqc mietc. Mbuo yaac maiv zuqc aengx zoux zuiz nyei nouh. 7 Weic zuqc haaix dauh daic mingh ziouc leih ndutv zuiz nyei qaqv mi'aqv. 8 Se gorngv mbuo caux Giduc daic mi'aqv, mbuo yaac sienx mbuo oix duqv caux ninh juangc maengc ziangh. 9 Mbuo hiuv duqv Giduc daic mingh Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih. Nqa'haav ninh yietc liuz maiv daic aqv. Haih daic nyei qaqv maiv haih gunv ninh. 10 Giduc daic weic bun zuiz maiv haih gunv ninh. Daic nzunc, dorngx duqv yietc liuz. Ih zanc ninh ziangh jienv se weic Tin-Hungh ziangh. 11 Meih mbuo fih hnangv nyei, oix zuqc funx ganh hnangv daic mi'aqv nor, zuiz gunv maiv jienv. Mv baac meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc weic Tin-Hungh ziangh jienv. 12 Weic naaiv maiv dungx bun zuiz gunv meih mbuo haih daic nyei sin, nduov meih mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc oix zoux. 13 Maiv dungx bun sin zaangc nyei haaix nyungc zoux zuiz, longc zoux waaic haic nyei sic. Daaux nzuonx oix zuqc fungx ganh bun Tin-Hungh, hnangv daic mingh mv baac Tin-Hungh bun aengx nangh daaih nyei mienh nor. Yaac zorqv sin nyei nyungc-nyungc bun Tin-Hungh longc zoux horpc nyei jauv. 14 Zuiz maiv duqv aengx zoux meih mbuo nyei ziouv, weic zuqc meih mbuo maiv yiem leiz-latc ga'ndiev. Meih mbuo yiem Tin-Hungh nyei en ga'ndiev.

Zoux Duqv Horpc Nyei Nouh

15 Wuov nyungc, hnangv haaix nor zoux? Mbuo maiv zeiz yiem leiz-latc ga'ndiev, se yiem Tin-Hungh nyei en ga'ndiev. Hnangv naaic, sueih mbuo baamz zuiz fai? Zungv maiv zeiz! 16 Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Se gorngv fungx ganh zoux haaix dauh nyei nouh, muangx wuov dauh nyei waac, meih mbuo ziouc zoux dongh meih mbuo muangx wuov dauh nyei nouh. Hnangv naaic, meih mbuo zoux zuiz nyei nouh ziouc oix zuqc daic. Mv baac meih mbuo muangx Tin-Hungh ziouc duqv caux ninh horpc hnyouv. 17 Laengz zingh Tin-Hungh! Maiv gunv zinh ndaangc meih mbuo zoux zuiz nyei nouh, ih zanc meih mbuo longc nzengc hnyouv muangx njaaux bun meih mbuo nyei leiz. 18 Tin-Hungh bungx meih mbuo leih ndutv zuiz nyei qaqv, zoux horpc nyei jauv ziouc gunv meih mbuo. 19 Weic zuqc meih mbuo zoux baamh mienh, meih mbuo aqc duqv mengh baeqc. Yie ziouc longc pou-tong nyei jauv caux meih mbuo gorngv. Zinh ndaangc meih mbuo longc sin nyei nyungc-nyungc zoux zuiz nyei nouh, zoux laih hlopv, maiv cing-nzengc nyei sic, gunv zoux gunv waaic. Ih zanc meih mbuo oix zuqc fih hnangv nyei fungx sin nyei nyungc-nyungc bun zoux horpc nyei jauv gunv nzengc meih mbuo, yaac benx cing-nzengc nyei mienh. 20 Meih mbuo zoux zuiz nyei nouh wuov zanc, zoux horpc nyei jauv maiv duqv gunv meih mbuo. 21 Zinh ndaangc meih mbuo zoux nyei sic, ih zanc meih mbuo nyaiv aqv. Zoux wuov deix sic bun meih mbuo duqv haaix nyungc? Zoux wuov nyungc sic se bun mienh zuqc daic hnangv. 22 Mv baac ih zanc Tin-Hungh bungx meih mbuo biaux ndutv zuiz, daaih zoux Tin-Hungh nyei nouh ziouc benx cing-nzengc nyei mienh. Hnangv naaic meih mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. 23 Weic zuqc zuiz nyei gong-zinh se bun mienh zuqc daic, mv baac Tin-Hungh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic se mbuo caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.

Lomaa 7

1 Gorx-youz aac, naaiv deix waac yie caux hiuv leiz-latc nyei mienh gorngv. Meih mbuo maiv hiuv fai? Leiz-latc gunv mienh se dongh mienh ziangh jienv nyei ziangh hoc hnangv. 2 Hnangv m'sieqv dorn longc jienv nqox nor. Nqox corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, auv zuqc dorng jaa nyei leiz gunv jienv. Mv baac se gorngv nqox daic, auv ziouc leih ndutv, maiv zuqc dorng jaa nyei leiz gunv aqv. 3 Hnangv naaic, nqox corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, auv mingh longc ganh dauh m'jangc dorn, ninh ziouc duqv hienx nqox nyei mengh dauh. Mv baac se gorngv ninh nyei nqox daic mi'aqv nor, dorng jaa nyei leiz ziouc maiv gunv wuov dauh auv aqv. Ninh aengx mingh caux ganh dauh dorng jaa yaac maiv funx hienx nqox. 4 Yie nyei gorx-youz aac, meih mbuo yaac hnangv naaic. Meih mbuo se hnangv daic mi'aqv nor. Leiz-latc gunv maiv duqv meih mbuo, weic zuqc meih mbuo juangc Giduc nyei sin. Ih zanc meih mbuo benx ganh dauh ziouv nyei mienh, dongh daic mingh aengx nangh daaih wuov dauh Giduc nyei mienh, weic zoux longx fu-sux Tin-Hungh. 5 Dongh mbuo corc maaih baamz zuiz nyei fiem-fingx gunv jienv mbuo wuov zanc, leiz-latc yaac daux zuqc mbuo nyei hnyouv, bun mbuo oix baamz zuiz. Mbuo zoux nyei yietc zungv ziouc bun mbuo zuqc daic. 6 Mv baac ih zanc mbuo leih ndutv leiz-latc mi'aqv. Mbuo se hnangv daic mi'aqv nor. Maiv maaih leiz-latc gunv jienv hnangv zinh ndaangc gunv mbuo wuov nor. Mbuo ih zanc maiv longc fiev jienv wuov deix loz-leiz-latc fu-sux Tin-Hungh. Mbuo longc Singx Lingh nyei siang-leiz fu-sux Tin-Hungh.

Leiz-Latc Bun Mienh Hiuv Duqv Zuiz

7 Wuov nyungc mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Leiz-latc ganh baamz zuiz fai? Zungv maiv zeiz! Mv baac se gorngv maiv zeiz weic leiz-latc, yie maiv hiuv duqv haaix nyungc benx zuiz. Se gorngv leiz-latc maiv gorngv, “Maiv dungx mauv ga'naaiv,” yie ziouc maiv hiuv duqv mauv ga'naaiv hnangv haaix nor. 8 Zuiz bangc leiz-latc zoux gorn lorz qangx bun yie mauv naaiv mauv wuov. Se gorngv maiv maaih leiz-latc, zuiz ziouc daic mi'aqv. 9 Yie zinh ndaangc ziangh jienv maiv gaengh maaih leiz-latc gunv yie, mv baac nqa'haav leiz-latc daaih, zuiz ziouc henv daaih, yie yaac daic mi'aqv. 10 Leiz-latc horpc zuqc bun mienh ziangh jienv. Daaux nzuonx leiz-latc bun yie zuqc daic. 11 Weic zuqc zuiz lorz qangx bun leiz-latc nduov yie, zuiz ziouc longc leiz-latc daix yie. 12 Hnangv naaic, leiz-latc se cing-nzengc nyei. Leiz-latc nyei diuh diuh leiz yaac cing-nzengc nyei, baengh fim nyei, longx nyei. 13 Wuov nyungc, se gorngv leiz-latc longx nyei, leiz-latc haih bun yie daic fai? Zungv maiv zeiz! Bun yie daic se dongh zuiz. Zuiz longc longx nyei ga'naaiv bun yie zuqc daic weic bun yie hiuv duqv zuiz za'gengh hnangv haaix nor. Hnangv naaic, laaix leiz-latc mbuo hiuv duqv zuiz se waaic taux daauh aqv.

Mienh Maaih I Diuc Hnyouv

14 Mbuo hiuv duqv leiz-latc se yiem Tin-Hungh daaih. Mv baac yie zoux baamh mienh, zuqc maaic tengx zuiz zoux nouh gauv. 15 Yie ganh zoux nyei, yie maiv mengh baeqc, weic zuqc yie oix zoux nyei, yie yaac maiv zoux. Daaux nzuonx zoux dongh yie nzorng nyei. 16 Dongh yie zoux liuz yie maiv oix zoux nyei sic, yie ziouc laengz leiz-latc se longx nyei. 17 Hnangv naaic, maiv zeiz yie ganh zoux, se dongh yiem yie nyei hnyouv wuov deix zuiz zoux. 18 Yie hiuv duqv yiem yie baamh mienh nyei hnyouv maiv maaih haaix nyungc longx. Yie gengh oix zoux longx nyei yaac maiv haih zoux. 19 Yie oix zoux nyei kuv sic yie yaac maiv zoux. Mv baac dongh yie maiv oix zoux nyei waaic sic yie corc zoux jienv mingh. 20 Se gorngv yie zoux dongh yie maiv oix zoux nyei sic, se maiv zeiz yie ganh zoux. Dongh yiem yie gu'nyuoz nyei zuiz zoux. 21 Hnangv naaic, yie buatc maaih nyungc leiz cuotv daaih. Yie jiez hnyouv oix zoux longx, kungx haih zoux cuotv orqv nyei sic hnangv. 22 Yiem yie nyei hnyouv gu'nyuoz yie a'hneiv haic Tin-Hungh nyei leiz. 23 Mv baac yiem yie nyei sin maaih ganh nyungc leiz. Naaiv nyungc leiz aengx caux yie nyei hnyouv a'hneiv wuov nyungc leiz mborqv jaax. Hnangv naaic, yiem yie nyei sin bun yie baamz zuiz wuov nyungc leiz ziouc hingh yie, gunv jienv yie aqv. 24 Aav! Yie za'gengh kouv haic aqv. Haaix dauh haih njoux yie leih ndutv naaiv haih zuqc daic nyei sin? 25 Zongc zingh Tin-Hungh! Ninh bun mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc njoux cuotv yie. Wuov nyungc, yiem yie nyei hnyouv yie oix ei jienv Tin-Hungh nyei leiz zoux. Mv baac yie ziux baamh mienh nyei hnyouv zoux, kungx gan bun yie baamz zuiz wuov nyungc leiz hnangv.

Lomaa 8

1 Hnangv naaic, ih zanc haaix dauh caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, wuov dauh maiv zuqc dingc zuiz, 2 weic zuqc Singx Lingh nyei leiz, dongh bun mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh wuov nyungc leiz, bun yie leih ndutv zuiz nyei leiz caux zuqc daic nyei leiz. 3 Weic zuqc baamh mienh mau haic, dongh leiz-latc maiv haih zoux nyei, Tin-Hungh zoux ziangx aqv. Tin-Hungh dingc baamh mienh nyei zuiz ziouc paaiv ninh ganh nyei Dorn daaih benx dauh baamh mienh, maaih sin hnangv zuiz-mienh nyei sin nor, weic zoux ziec nyei ga'naaiv fiqv zuiz. 4 Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux weic bun mbuo, dongh maaih Singx Lingh dorh nyei, maiv zeiz ei baamh mienh nyei hnyouv zoux wuov deix, haih ei nzengc leiz-latc dingc horpc zuqc zoux nyei. 5 Ei baamh mienh nyei hnyouv hanc zoux wuov deix, kungx hnamv taux baamh mienh oix nyei jauv hnangv. Mv baac maaih Singx Lingh dorh wuov deix, hnamv taux Singx Lingh oix nyei sic. 6 Se gorngv bun baamh mienh nyei hnyouv gunv nor, zungv oix zuqc daic. Mv baac Singx Lingh gunv nor, ziouc duqv ziangh maengc yaac duqv baengh orn. 7 Hnangv naaic, haaix dauh kungx hnamv taux baamh mienh zoux nyei sic, wuov dauh benx Tin-Hungh nyei win-wangv, weic zuqc ninh maiv ei Tin-Hungh nyei leiz-latc, zungv maiv haih ei jienv zoux. 8 Ei ganh nyei hnyouv hanc zoux wuov deix, maiv haih zoux horpc Tin-Hungh. 9 Se gorngv Tin-Hungh nyei Singx Lingh zien-zien yiem meih mbuo nyei hnyouv, meih mbuo yiem seix zaangc maiv zeiz ei baamh mienh nyei hnyouv zoux. Meih mbuo maaih Singx Lingh dorh meih mbuo. Haaix dauh maiv maaih Giduc nyei Singx Lingh, wuov dauh maiv zeiz ninh nyei. 10 Se gorngv Giduc yiem meih mbuo nyei hnyouv, maiv gunv meih mbuo nyei sin oix zuqc laaix zuiz zuqc daic, meih mbuo nyei lingh wuonh duqv ziangh jienv weic zuqc meih mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv mi'aqv. 11 Yesu daic mv baac Tin-Hungh bun ninh aengx nangh daaih. Se gorngv Tin-Hungh nyei Singx Lingh yiem meih mbuo nyei hnyouv, dongh Giduc Yesu daic mv baac bun ninh nangh daaih wuov dauh ziouc longc yiem meih mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz naaiv dauh Tin-Hungh nyei Singx Lingh bun meih mbuo haih daic nyei sin aengx nangh daaih. 12 Yie nyei gorx-youz aac, hnangv naaic, maaih dongh mbuo zungv oix zuqc zoux nyei mv baac se maiv zeiz ei baamh mienh nyei hnyouv nyunc zoux. 13 Se gorngv meih mbuo ei baamh mienh nyei hnyouv hanc zoux, oix zuqc daic aqv. Mv baac se gorngv longc Singx Lingh mietc nzengc sin zaangc zoux nyei zuiz, meih mbuo ziouc duqv ziangh jienv. 14 Tin-Hungh nyei Singx Lingh dorh wuov deix benx Tin-Hungh nyei Dorn mi'aqv. 15 Meih mbuo zipv daaih nyei Singx Lingh maiv zeiz hoic meih mbuo zoux nouh, bun meih mbuo gamh nziex. Singx Lingh bun meih mbuo benx Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Mbuo ziouc kaux Singx Lingh heuc Tin-Hungh, “Aa Die aah! Aa Die!” 16 Singx Lingh caux mbuo nyei lingh wuonh fih hnangv nyei zoux zorng-zengx gorngv mbuo se Tin-Hungh nyei naamh nyouz. 17 Mbuo zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz ziouc oix duqv nzipc Tin-Hungh liouh bun ninh nyei baeqc fingx nyei fuqv. Dongh Tin-Hungh liouh bun Giduc, mbuo yaac oix caux ninh juangc jienv nzipc. Weic zuqc mbuo siouc kouv hnangv Giduc siouc kouv nor, mbuo yaac oix duqv buonc ninh nyei njang-laangc.

Mbuo Oix Duqv Daaih Nyei Njang-Laangc

18 Yie funx mbuo ih zanc buangh nyei kouv naanc maiv fungc beiv Tin-Hungh oix hinc bun mbuo nyei njang-laangc. 19 Zeix daaih nyei maanc muotc zuov jienv gengh! oix buatc Tin-Hungh nyei dorn mbuo hinc cuotv daaih. 20 Zeix daaih nyei maanc muotc zuqc dingc benx maiv maaih eix leiz nyei ga'naaiv. Naaiv maiv zeiz ei maanc muotc ganh nyei za'eix, se ei Tin-Hungh nyei za'eix. Mv baac Tin-Hungh corc maaih lamh hnamv 21 maaih norm hnoi zeix daaih nyei maanc muotc oix biaux ndutv, maiv zuqc huv jienv njiec, yaac oix caux Tin-Hungh nyei naamh nyouz duqv bungx nqoi yaac duqv njang-laangc. 22 Mbuo hiuv duqv, taux ih zanc yietc zungv zeix daaih nyei maanc muotc diev mun kouv, njunh jienv yiem, hnangv m'sieqv dorn mun gu'nguaaz nor. 23 Maiv daan zeix daaih nyei maanc muotc hnangv. Liemh mbuo yaac njunh jienv yiem. Mbuo duqv zipv Tin-Hungh nyei da'yietv nyungc zingh nyeic, se dongh Singx Lingh. Mbuo nyei hnyouv njunh jienv yiem, zuov Tin-Hungh bun mbuo duqv zoux ninh nyei naamh nyouz, yaac bun mbuo nyei sin nyei nyungc-nyungc duqv bungx nqoi mi'aqv. 24 Weic zuqc mbuo hnangv naaiv maaih lamh hnamv, mbuo cingx daaih duqv njoux. Se gorngv haaix nyungc buatc jienv nyei nor, mbuo maiv zuqc hnamv taux wuov nyungc aqv. Hnangv naaic, haaix dauh buatc jienv dongh ninh hnamv taux nyei, corc weic wuov nyungc maaih lamh hnamv nyei fai? 25 Mv baac se gorngv mbuo maiv gaengh buatc nyei mbuo corc hnamv oix duqv buatc, mbuo ziouc longc noic zuov taux duqv buatc. 26 Fih hnangv nyei, mbuo mau haic, Singx Lingh ziouc daaih tengx mbuo. Mbuo liemh maiv hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor daux gaux mv baac Singx Lingh njunh jienv gorngv maiv cuotv waac tengx mbuo tov Tin-Hungh. 27 Tin-Hungh zaah mienh nyei hnyouv ziouc hiuv Singx Lingh nyei eix leiz, weic zuqc Singx Lingh ei Tin-Hungh nyei za'eix tengx Tin-Hungh nyei baeqc fingx tov. 28 Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh bun hnamv ninh, dongh ei ninh nyei za'eix heuc daaih wuov deix, yiem maanc sic duqv longx. 29 Weic zuqc Tin-Hungh jaa-ndaangc ginv wuov deix, ninh yaac dingc bun ninh mbuo hnangv ninh nyei Dorn nor. Ninh nyei Dorn ziouc duqv zoux zuangx muoz-doic nyei domh gorx. 30 Tin-Hungh jaa-ndaangc ginv wuov deix, ninh yaac heuc daaih. Heuc daaih wuov deix, ninh yaac bun caux ninh horpc hnyouv. Dongh duqv caux ninh horpc hnyouv wuov deix, yaac bun ninh mbuo maaih njang-laangc.

Giduc Bun Mbuo Hiuv Duqv Tin-Hungh Ndongc Haaix Hnamv Mienh

31 Hnangv naaic, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Se gorngv Tin-Hungh tengx mbuo, haaix dauh haih caux mbuo doix-dekc? 32 Tin-Hungh liemh maiv nzaeng ninh ganh nyei Dorn, zungv bun ninh weic mbuo zuangx mienh siev maengc. Hnangv naaic, ninh zorqv ninh nyei Dorn ceix bun mbuo, ninh maiv zeiz oix zorqv maanc muotc baeqc baeqc ceix bun mbuo fai? 33 Haaix dauh haih gox Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh? Tin-Hungh ganh gorngv ninh mbuo maiv maaih zuiz. 34 Hnangv naaic, haaix dauh haih dingc ninh mbuo maaih zuiz? Giduc Yesu fai? Giduc Yesu daic mi'aqv. Tin-Hungh yaac bun ninh aengx nangh daaih. Ih zanc ninh zueiz jienv Tin-Hungh nyei mbiaauc maengx tengx mbuo jouh Tin-Hungh. 35 Giduc hnamv mbuo. Maaih haaix nyungc haih zoux bun mbuo nqaeqv duqv ndutv? Naanc zingh fai? Kuonx hnyouv nyei sic fai? Zuqc mienh zoux doqc fai? Ngorc hnaangx fai? Laaix jomc maiv maaih lui-houx zuqv fai? Haih hoic maengc nyei sic fai? Zuqc daix daic fai? 36 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Weic meih yie mbuo ziangh hnoi zuqc mienh daix jienv yiem. Mienh funx yie mbuo hnangv benx oix zuqc daix nyei ba'gi yungh nor.” 37 Yiem naaiv deix yietc zungv nzaic zingh, Giduc, dongh hnamv mbuo wuov dauh, bun mbuo hingh jiex nzengc. 38 Yie sienx dingc Tin-Hungh hnamv mbuo yaac maiv maaih haaix nyungc haih nqaeqv ndutv bun ninh maiv hnamv, maiv gunv ziangh fai daic, fin-mienh fai mienv, haaix nyungc maaih lingc maaih qaqv nyei, ih zanc cuotv daaih nyei sic fai nqa'haav hingv nyei sic, 39 yiem gu'nguaaic lungh fai ga'ndiev ndau nyei, fai haaix nyungc zeix daaih nyei maanc muotc. Tin-Hungh longc mbuo nyei Ziouv, Giduc Yesu, biux mengh ninh hnamv mbuo, yaac maiv maaih haaix nyungc haih nqaeqv ndutv bun Tin-Hungh maiv hnamv.

Lomaa 9

1 Yie caux Giduc juangc maengc ziangh, yie gorngv zien waac, maiv gorngv-baeqc. Yie ganh nyei hnyouv maaih Singx Lingh gunv jienv ziouc bun yie hiuv dingc yie maiv gorngv-baeqc. 2 Yie weic yie ganh nyei fingx, juangc orv juangc mbungv nyei mienh, nzauh duqv kouv haic. Hnyouv zanc-zanc mun jienv yiem. 3 Se gorngv haih tengx duqv ninh mbuo nor, yie nyunc bun Tin-Hungh zioux yie zuqc caux Giduc leih nqoi. 4 Ninh mbuo se I^saa^laa^en Mienh, dongh Tin-Hungh ginv daaih benx ninh nyei naamh nyouz. Ninh mbuo duqv buatc ninh hinc cuotv nyei njang-laangc. Tin-Hungh duqv caux ninh mbuo laengz jiex camv-nyungc ngaengc waac yaac bun leiz-latc ninh mbuo. Ninh mbuo hiuv duqv hnangv haaix nor zaangc Tin-Hungh, yaac zipv liuz ninh laengz nyei waac. 5 Ninh mbuo se zoux maaih mengh dauh wuov deix ong-taaix nyei zeiv-fun. Giduc cuotv seix benx baamh mienh yaac yiem ninh mbuo nyei buonv cuotv daaih. Zuangx mienh oix zuqc yietc liuz ceng Tin-Hungh, dongh gunv maanc muotc wuov dauh. Aamen. 6 Yie maiv zeiz gorngv Tin-Hungh bungx ndortv ninh laengz nyei waac, weic zuqc I^saa^laa^en Mienh yaac maiv zeiz dauh dauh benx nzengc Tin-Hungh nyei mienh. 7 Apc^laa^ham nyei zeiv-fun yaac maiv zeiz yietc zungv zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Tin-Hungh mbuox Apc^laa^ham, “Meih nyei hoz doic zeiv-fun oix yiem I^sakc daaih.” 8 Eix leiz se maiv zeiz Apc^laa^ham zoux die duqv daaih nyei fu'jueiv zoux Tin-Hungh nyei naamh nyouz. Se kungx ei Tin-Hungh laengz nyei waac cuotv seix wuov deix cingx funx zien zeiv-fun. 9 Weic zuqc Tin-Hungh laengz nyei waac hnangv naaiv nor gorngv. “Taux dingc ziangx nyei ziangh hoc yie aengx daaih, Saalaa ziouc duqv dauh dorn daaih aqv.” 10 Maiv daan hnangv naaic. Le^mbe^kaa nyei i dauh dorn juangc dauh die. Dongh mbuo nyei ong-taaix, I^sakc. 11 Mv baac naaiv deix sung-gu'nguaaz maiv gaengh cuotv seix, maiv gaengh zoux haaix nyungc longx fai waaic, Tin-Hungh bun cing ninh ei ninh ganh nyei eix ginv mienh daaih. Maiv zeiz mienh zoux haaix nyungc, se Tin-Hungh ganh ginv daaih. 12 Tin-Hungh ziouc mbuox Le^mbe^kaa, “Gorx oix zuqc fu-sux youz.” 13 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Yie hnamv Yaakopv mv baac yie nzorng Esaau.” 14 Wuov nyungc mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Tin-Hungh maiv baengh fim fai? Zungv maiv zeiz! 15 Tin-Hungh gorngv mbuox Mose, “Yie oix korv-lienh haaix dauh yie ziouc korv-lienh, oix zoux longx bun haaix dauh, yie ziouc zoux longx aqv.” 16 Hnangv naaic, Tin-Hungh korv-lienh mienh se maiv zeiz weic mienh oix nyei, yaac maiv zeiz weic mienh zoux haaix nyungc. Se Tin-Hungh ganh korv-lienh hnangv. 17 Yiem wuov Ging-Sou, Tin-Hungh maaih joux waac mbuox I^yipv Deic-Bung nyei hungh diex. Ging-Sou gorngv, “Yie weic naaiv bun meih duqv zoux hungh. Yie oix longc meih bun mienh buatc yie nyei domh qaqv yaac bun yie duqv mengh dauh sing buangv lungh ndiev.” 18 Hnangv naaic, Tin-Hungh oix korv-lienh haaix dauh ninh ziouc korv-lienh aqv. Oix bun haaix dauh hnyouv ngaengc ninh ziouc bun wuov dauh hnyouv ngaengc aqv.

Tin-Hungh Nouz Mienh Yaac Korv-Lienh Mienh

19 Wuov nyungc, nziex maaih dauh meih mbuo oix mbuox yie, “Hnangv naaic, Tin-Hungh hnangv haaix nor haih guaix mienh? Haaix dauh haih ngaengc Tin-Hungh nyei eix?” 20 Meih zoux haaix dauh cingx gaamv caux Tin-Hungh nzaeng? Meih kungx zoux baamh mienh hnangv. Nie-ongx zungv maiv naaic nanv nie zaangc, “Meih weic haaix diuc nanv yie daaih hnangv naaiv nor?” 21 Nanv nie zaangc maaih leiz zorqv ndunh nie sueih eix nanv i norm ongx maiv zeiz? Nanv norm zoux pou-tong nyei ongx, nanv norm zoux lengc jeiv nyei ongx. 22 Tin-Hungh yaac fih hnangv nyei zoux. Ninh oix bun cing ninh nouz haic mienh yaac bun ninh mbuo buatc ninh nyei domh qaqv. Mv baac ninh zoux hnyouv ndaauv nyienz jienv dongh ninh nouz haic, liuc leiz zuqc mietc wuov deix. 23 Tin-Hungh yaac oix bun ninh nyei domh njang-laangc cuotv daaih, ninh ziouc korv-lienh mbuo, dongh ninh liuc leiz ziangx juangc jienv zipv ninh nyei njang-laangc wuov deix. 24 Mbuo se dongh wuov nyungc mienh aqv, dongh ninh heuc daaih wuov deix. Maiv daan heuc Yiutai Mienh daaih hnangv, ninh yaac heuc Janx. 25 Yiem Ho^se^yaa fiev daaih nyei sou Tin-Hungh gorngv, “Dongh maiv zeiz zoux yie nyei baeqc fingx, yie oix heuc zoux ‘Yie nyei baeqc fingx.’ Dongh yie maiv hnamv wuov dauh, yie oix heuc ‘Yie hnamv wuov dauh.’” 26 “Aengx yiem Tin-Hungh gorngv mbuox jiex ninh mbuo, ‘Meih mbuo maiv zeiz yie nyei baeqc fingx.’ Yiem wuov norm dorngx ninh mbuo oix duqv mbuox heuc, ‘Ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei naamh nyouz.’” 27 I^saa^yaa yaac heuc jienv gorngv I^saa^laa^en Mienh. Ninh gorngv, “Maiv gunv I^saa^laa^en Mienh ndongc koiv-hlen nyei saa-ziou camv, zengc njiec duqv njoux nyei mienh zoqc. 28 Weic zuqc Ziouv oix yiem naaiv lungh ndiev siepv-siepv nyei siemv nzengc mienh nyei zuiz.” 29 Aengx hnangv zinh ndaangc I^saa^yaa gorngv jiex, “Se gorngv Nernh Jiex nyei Ziouv maiv liouh njiec deix zeiv-fun bun yie mbuo, yie mbuo ziouc zuqc hnangv So^ndom caux Go^mo^laa Zingh.”

I^saa^laa^en Mienh Nqemh Kuv Fienx

30 Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Oix zuqc gorngv naaiv. Janx maiv zeiz lorz jauv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, mv baac ninh mbuo sienx kaux Tin-Hungh ziouc duqv caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 31 I^saa^laa^en Mienh hnamv oix kaux leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv mv baac ninh mbuo maiv duqv caux ninh horpc. 32 Weic haaix diuc? Weic zuqc ninh mbuo bangc ninh mbuo ganh zoux nyei sic, ninh mbuo maiv sienx kaux Tin-Hungh. Ninh mbuo ndiqv zuqc dongh Ging-Sou gorngv wuov norm la'bieiv. 33 Ging-Sou gorngv, “Mangc gaax, yie bun norm la'bieiv yiem wuov Si^on Zingh. Mienh ziouc ndiqv zuqc wuov norm la'bieiv ndorpc. Haaix dauh sienx kaux ninh, wuov dauh yietc liuz maiv nyaiv.”

Lomaa 10

1 Gorx-youz aac, yie za'gengh! oix Tin-Hungh njoux caux yie juangc fingx nyei mienh haic aqv, ziouc njiec qaqv tengx ninh mbuo tov Tin-Hungh. 2 Yie tengx ninh mbuo zoux zorng-zengx gorngv ninh mbuo weic Tin-Hungh jorm hnyouv haic, mv baac ninh mbuo maiv mengh baeqc Tin-Hungh nyei jauv. 3 Ninh mbuo maiv hiuv duqv Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv ziouc daav ganh nyei za'eix oix caux Tin-Hungh horpc. Ninh mbuo maiv longc Tin-Hungh nyei za'eix. 4 Giduc zoux bun leiz-latc nzengc mi'aqv. Hnangv naaic, haaix dauh sienx kaux Giduc ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.

Tin-Hungh Oix Njoux Dauh Dauh Mienh

5 Mose fiev jienv gorngv mienh gan leiz-latc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei za'eix. Ninh gorngv, “Haaix dauh ei jienv leiz-latc zoux, wuov dauh ziouc duqv ei leiz-latc ziangh jienv.” 6 Mv baac Ging-Sou yaac gorngv weic sienx Giduc ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv nyei za'eix. Ging-Sou gorngv, “Maiv dungx yiem hnyouv hnamv, ‘Haaix dauh oix faaux tin-dorngh?’”(Naaiv se weic dorh Giduc njiec.) 7 “Yaac maiv dungx hnamv, ‘Haaix dauh oix mingh yiemh gen?’” (Naaiv se weic bun Giduc yiem daic mingh nyei mienh nyei dorngx cuotv daaih.) 8 Ging-Sou hnangv naaiv nor gorngv, “Tin-Hungh nyei waac yiem nitv meih fatv nyei, zungv yiem jienv meih nyei nzuih yaac yiem jienv meih nyei hnyouv.” Naaiv se yie mbuo zunh mbuox mienh oix zuqc sienx Ziouv wuov deix waac. 9 Se gorngv meih nyei nzuih nyiemc, “Yesu zoux Ziouv,” meih yaac longc hnyouv sienx Yesu daic mingh, Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih, meih ziouc duqv njoux aqv. 10 Weic zuqc mbuo longc hnyouv sienx ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc. Mbuo longc nzuih nyiemc Yesu zoux Ziouv, mbuo ziouc duqv njoux aqv. 11 Ging-Sou maaih joux waac gorngv, “Haaix dauh sienx kaux ninh, wuov dauh zungv maiv nyaiv.” 12 Weic zuqc Yiutai Mienh caux Janx fih hnangv nyei, maiv ganh nyungc. Yietc zungv juangc dauh Ziouv hnangv, dongh zoux maanc mienh nyei Ziouv wuov dauh. Haaix dauh tov Ziouv, Ziouv ziouc camv-camv nyei ceix fuqv bun wuov dauh. 13 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Haaix dauh heuc Ziouv nyei mbuox, wuov dauh duqv njoux aqv.” 14 Se gorngv mienh maiv gaengh sienx Yesu Giduc, ninh mbuo hnangv haaix nor haih heuc ninh? Se gorngv maiv gaengh haiz haaix dauh gorngv jiex Yesu nyei jauv-louc, ninh mbuo hnangv haaix nor haih sienx? Se gorngv maiv maaih haaix dauh zunh kuv fienx bun ninh mbuo muangx, ninh mbuo hnangv haaix nor haih duqv haiz kuv fienx? 15 Se gorngv maiv maaih haaix dauh paaiv mienh mingh zunh kuv fienx, mienh hnangv haaix nor haih mingh zunh? Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Buatc mienh daaih zunh kuv fienx gengh a'hneiv haic aqv.” 16 Mv baac maiv zeiz I^saa^laa^en Mienh dauh dauh zipv kuv fienx weic zuqc I^saa^yaa gorngv, “Ziouv aac, haaix dauh sienx yie mbuo zunh nyei waac?” 17 Hnangv naaic, mienh sienx weic zuqc ninh mbuo haiz Giduc nyei doz. Ninh mbuo duqv haiz weic zuqc maaih mienh mingh zunh bun ninh mbuo muangx. 18 Mv baac yie oix naaic gaax, ninh mbuo za'gengh maiv haiz jiex Giduc nyei doz fai? Haiz jiex nyei lorqc. Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Zunh doz mienh nyei qiex sing gormx baamh gen. Ninh mbuo nyei waac zunh jomc lungh ndiev.” 19 Yie oix aengx naaic gaax, I^saa^laa^en Mienh maiv mengh baeqc fai? Mose ganh longc Tin-Hungh nyei waac dau ndaangc. Ninh gorngv, “Yie oix bun meih mbuo mueic jieqv yietc fingx Janx. Yie oix longc yietc fingx hngongx nyei mienh cuoqv meih mbuo qiex jiez.” 20 I^saa^yaa yaac longc Tin-Hungh nyei waac gauh bungx laangc nyei gorngv. Ninh gorngv, “Maiv lorz yie wuov deix duqv buatc yie. Maiv naaic taux yie wuov deix, yie bun ninh mbuo hiuv duqv yie.” 21 I^saa^yaa yaac fiev jienv Tin-Hungh nyei waac gorngv taux I^saa^laa^en Mienh. Ninh gorngv, “Yie ziangh hnoi sung jienv buoz oix zipv maiv muangx waac, hnyouv ngaengc nyei mienh.”

Lomaa 11

1 Wuov nyungc, yie naaic gaax, Tin-Hungh guangc ninh nyei baeqc fingx fai? Zungv maiv zeiz! Yie ganh yaac zeiz yietc dauh I^saa^laa^en Mienh, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun, Mben^yaa^min Fingx. 2 Tin-Hungh maiv guangc ninh yiem gorn ginv daaih nyei mienh. Meih mbuo maiv hiuv duqv E^li^yaa dorh I^saa^laa^en Mienh nyei sic mingh gox Tin-Hungh wuov douc Ging-Sou fai? 3 E^li^yaa gorngv, “Ziouv aah! Ninh mbuo daix meih nyei zuangx douc waac mienh, yaac caeqv waaic meih nyei ziec-dorngh. Kungx zengc yie ganh nduqc laanh mienh hnangv. Ninh mbuo yaac oix daix yie.” 4 Tin-Hungh hnangv haaix nor dau ninh? Tin-Hungh gorngv, “Yie weic yie ganh liouh njiec siec cin laanh mienh. Ninh mbuo yaac maiv gueic njiec baaix jiex Mbaa^an zienh.” 5 Ih jaax hnoi yaac fih hnangv nyei. Tin-Hungh ei jienv ninh nyei en ginv deix mienh zoqc nyei. 6 Tin-Hungh ginv ninh mbuo daaih se ei ninh nyei en hnangv. Maiv zeiz ninh mbuo ganh zoux nyei sic. Se gorngv Tin-Hungh ei mienh zoux nyei ginv ninh mbuo nor, ninh nyei en se maiv zeiz zien en aqv. 7 Wuov nyungc hnangv haaix nor? I^saa^laa^en Mienh lorz nyei, ninh mbuo lorz maiv buatc. Mv baac dongh Tin-Hungh ginv daaih zoqc nyei wuov deix lorz duqv buatc. Zengc njiec wuov deix hnyouv ngaengc mi'aqv. 8 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Tin-Hungh yaac bun ninh mbuo nyei hnyouv morngz mi'aqv. Taux ih jaax hnoi bun ninh mbuo nyei m'zing mangc maiv buatc, m'normh yaac muangx maiv haiz.” 9 Ndaawitv yaac gorngv, “Oix tov bun ninh mbuo nyei yinh wuic benx mungz zaaux jienv, yaac benx koux hlopv jienv ninh mbuo, benx la'bieiv bun ninh mbuo ndiqv zuqc ndorpc yaac haih benx win jaauv ninh mbuo. 10 Tov bun ninh mbuo nyei m'zing mbuov, mangc maiv buatc, yaac bun ninh mbuo yietc liuz biaux maiv ndutv ninh mbuo nyei kouv naanc.” 11 Yie ziouc aengx naaic gaax, Yiutai Mienh ndiqv zuqc ndorpc mingh, ninh mbuo zuqc baaic nyei fai? Zungv maiv zeiz! Weic zuqc ninh mbuo baamz zuiz, Tin-Hungh cingx daaih njoux Janx weic bun Yiutai Mienh mueic jieqv ninh mbuo. 12 Yiutai Mienh baamz nyei zuiz bun lungh ndiev mienh duqv fuqv camv. Yiutai Mienh sienx nyei jauv ndortv, ziouc bun Janx duqv fuqv camv. Wuov nyungc, Tin-Hungh njoux yietc zungv Yiutai Mienh buangv soux mouc wuov zanc, lungh ndiev mienh ziouc jaa duqv fuqv ndongc haaix camv aqv!

Tin-Hungh Njoux Janx

13 Ih zanc yie caux meih mbuo Janx gorngv waac. Weic zuqc yie zoux gong-zoh douc Tin-Hungh nyei waac bun Janx, yie ziouc funx yie nyei gong jienv haic. 14 Nziex yie haih zoux bun caux yie juangc fingx nyei mienh mueic jieqv ziouc maaih deix weic yie zoux nyei, duqv Tin-Hungh njoux ninh mbuo. 15 Tin-Hungh guangc I^saa^laa^en Mienh wuov zanc, mienh maanh duqv caux Tin-Hungh horpc. Wuov nyungc, se gorngv Tin-Hungh zipv Yiutai Mienh nzuonx hnangv haaix nor? Se hnangv ninh mbuo daic mingh aengx nangh daaih nor. 16 Se gorngv yietc ndunh njuov-nyiemz, zorqv diqv dien fongc horc Tin-Hungh, ziangh ndunh njuov ziouc benx Tin-Hungh nyei nzengc mi'aqv. Se gorngv zorqv ndiangx-nzungh fungx bun Tin-Hungh, liemh ndiangx-nquaah ziouc benx Tin-Hungh nyei nzengc mi'aqv. 17 Maaih deix zien ga'lanv nquaah zuqc pitv guangc, aengx dorh hieh ga'lanv nquaah daaih daaux jienv. Meih mbuo Janx se hnangv hieh ga'lanv nquaah yaac duqv zien nzungh nyei wuom yungz meih mbuo. 18 Wuov nyungc, maiv dungx mangc piex zuqc pitv guangc wuov deix ndiangx-nquaah. Meih mbuo fungc haih ceng-hlo? Jangx jienv meih mbuo kungx zoux nquaah, maiv zeiz yungz nzungh. Se nzungh yungz meih mbuo. 19 Nziex meih mbuo Janx oix gorngv, “Zeiz nyei, mv baac naaiv deix nquaah zuqc pitv guangc weic zorqv yie mbuo daaih daaux jienv.” 20 Zien nyei. Ninh mbuo zuqc pitv guangc weic zuqc ninh mbuo maiv sienx. Mv baac meih mbuo duqv ziangh jienv weic zuqc meih mbuo sienx. Hnangv naaic, maiv dungx zoux maux. Oix zuqc gamh nziex. 21 Se gorngv Tin-Hungh maiv liouh zien ga'lanv nquaah nor, meih mbuo hieh ga'lanv nquaah ninh yaac maiv liouh aqv. 22 Hnangv naaic, mbuo buatc Tin-Hungh haih zoux longx yaac haih dingc mienh nyei zuiz. Dongh sienx nyei jauv ndortv wuov deix Yiutai Mienh, Tin-Hungh dingc ninh mbuo nyei zuiz, mv baac zoux longx bun meih mbuo. Da'faanh meih mbuo zoux horpc, puix duqv ninh zoux longx, ninh ziouc zoux longx jienv mingh. Meih mbuo zoux maiv horpc nor, meih mbuo yaac zuqc pitv guangc aqv. 23 Se gorngv Yiutai Mienh goiv hnyouv nzuonx daaih sienx Tin-Hungh, ninh mbuo aengx duqv daaux jienv zien ga'lanv ndiangx, weic zuqc Tin-Hungh haih zorqv ninh mbuo daaux jienv. 24 Se gorngv meih mbuo benx hieh ga'lanv nquaah zuqc pitv ndutv daaih daaux jienv zien ga'lanv ndiangx, dongh maiv zeiz ganh nyei ndiangx-maac, Tin-Hungh aengx zorqv Yiutai Mienh, dongh zien ga'lanv nquaah, aengx daaux jienv ninh mbuo ganh nyei zien ndiangx, gauh hungh hec jiex ziex dangh.

Tin-Hungh Korv-Lienh Zuangx Mienh

25 Gorx-youz aac, maaih diuc maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei zien leiz yie oix bun meih mbuo hiuv, weic bun meih mbuo maiv ceng ganh maaih cong-mengh. Se dongh naaiv aqv. I^saa^laa^en Mienh maiv zeiz oix yietc liuz hnyouv ngaengc. Kungx ngaengc taux Janx daaih bieqc Tin-Hungh buangv soux mouc. 26 Hnangv naaic, Tin-Hungh oix njoux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh. Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Njoux mienh wuov dauh oix yiem Si^on Zingh daaih, zorqv cuotv Yaakopv nyei zeiv-fun zoux nyei yietc zungv waaic sic. 27 Yie guangc ninh mbuo nyei zuiz wuov zanc yie ziouc caux ninh mbuo liepc jiez naaiv deix ngaengc waac.” 28 Laaix Yiutai Mienh maiv zipv kuv fienx ninh mbuo benx Tin-Hungh nyei win-wangv mi'aqv. Naaiv se weic tengx meih mbuo Janx. Mv baac Tin-Hungh ginv ninh mbuo daaih, yaac weic ninh mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv ninh hnamv ninh mbuo. 29 Weic zuqc Tin-Hungh ginv haaix dauh, ceix fuqv haaix dauh, ninh yietc liuz maiv goiv yienc. 30 Zinh ndaangc meih mbuo Janx maiv muangx Tin-Hungh nyei waac. Mv baac ih zanc weic Yiutai Mienh maiv muangx waac meih mbuo cingx duqv Tin-Hungh korv-lienh. 31 Hnangv naaic, Yiutai Mienh maiv muangx Tin-Hungh nyei waac. Mv baac weic zuqc meih mbuo Janx duqv Tin-Hungh korv-lienh meih mbuo, Yiutai Mienh fih hnangv nyei ih zanc yaac haih duqv Tin-Hungh korv-lienh. 32 Tin-Hungh sueih zuangx mienh maiv muangx ninh nyei waac, weic bun ninh haih korv-lienh ninh mbuo yietc zungv.

Ceng Tin-Hungh

33 Tin-Hungh nyei en za'gengh longx haic. Ninh nyei cong-mengh caux wuonh zaang ndo haic. Tin-Hungh dunx nyei sic haaix dauh haih hnamv duqv zaaic? Ninh zoux nyei jauv maiv maaih haaix dauh haih samx duqv cuotv. 34 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Haaix dauh hiuv duqv Ziouv nyei hnyouv? Haaix dauh haih tengx ninh daav cuotv za'eix?” 35 “Haaix dauh bun jiex haaix nyungc zingh nyeic Tin-Hungh weic bun ninh oix zuqc winh?” 36 Weic zuqc Tin-Hungh zeix maanc muotc daaih, maanc muotc kaux ninh cingx daaih haih yiem, yaac weic ninh yiem. Mbuo oix zuqc yietc liuz ceng Tin-Hungh taux maanc gouv maanc doic. Aamen.

Lomaa 12

1 Gorx-youz aac, Tin-Hungh ndongc naaic korv-lienh mbuo, yie ziouc tov! meih mbuo zorqv ganh fungx bun Tin-Hungh hnangv ziec nyei ga'naaiv nor, mv baac maaih maengc nyei, cing-nzengc nyei, dongh ninh a'hneiv nyei ga'naaiv. Hnangv naaiv zoux se horpc nyei, weic zien-zien nyei zaangc Tin-Hungh. 2 Baamh mienh zoux sic maiv horpc Tin-Hungh, maiv dungx zuotc ninh mbuo nyei nyungc zoux. Mv baac oix zuqc bun Tin-Hungh goiv nzengc meih mbuo nyei hnyouv caux hnamv nyei jauv, duqv siang-nyungc zeiv. Hnangv naaic meih mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix, haaix nyungc se longx nyei, Tin-Hungh a'hneiv nyei, dunh yunh nyei za'eix. 3 Tin-Hungh ceix en bun yie, yie cingx mbuox meih mbuo, maiv dungx hnamv taux taaih ganh jiex ndaangc horpc zuqc hnamv taux nyei. Gorqv-mienh oix zuqc ziux Tin-Hungh bun nyei sienx fim longx-longx funx ganh hnangv haaix nor. 4 Yietc norm sin maaih ziex nyungc gapv jienv. Nyungc-nyungc maaih ganh nyei gong zoux. 5 Fih hnangv nyei, mbuo mienh camv mv baac mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, dauh dauh ziouc gapv daaih benx yietc norm sin. Yietc dauh zoux sin nyei yietc nyungc. 6 Mbuo dauh dauh ei Tin-Hungh nyei en duqv zingh nyeic mv baac gorqv-mienh nyei zingh nyeic maiv fih hnangv. Gorqv-mienh duqv haaix nyungc zingh nyeic ziouc oix zuqc longc wuov nyungc zingh nyeic aqv. Se gorngv duqv zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac, oix zuqc ei mbuo nyei sienx fim douc ninh nyei waac. 7 Mbuo duqv zingh nyeic fu-sux, oix zuqc fu-sux aqv. Duqv zingh nyeic njaaux mienh, oix zuqc njaaux. 8 Duqv zingh nyeic kuinx mienh, oix zuqc kuinx aqv. Haaix dauh duqv zingh nyeic cuotv fim tengx mienh, oix zuqc zoux hnyouv jangv tengx. Haaix dauh duqv zingh nyeic dorh jiu-baang, oix zuqc longc hnyouv zoux. Haaix dauh duqv zingh nyeic zoux longx bun mienh, oix zuqc a'hneiv zoux.

Oix Zuqc Longc Hnyouv Hnamv Mienh

9 Hnamv mienh oix zuqc za'gengh longc hnyouv hnamv. Orqv nyei, oix zuqc nzorng. Longx nyei oix zuqc nanv wuonv. 10 Laanh oix zuqc jorm hnyouv hnamv laanh hnangv hnamv ganh nyei cien muoz-doic nor. Laanh yaac oix zuqc taaih laanh, funx mienh gauh longx ganh. 11 Maiv dungx lueic. Oix zuqc jorm hnyouv jienh fu-sux Ziouv. 12 Meih mbuo maaih lamh hnamv dorngx ziouc oix zuqc njien-youh. Maaih kuonx naanh oix zuqc longc noic diev. Yaac oix zuqc zanc-zanc daux gaux. 13 Oix zuqc tengx dangx-donx nyei gorx-youz, yaac oix zuqc maaih hnyouv zipv kaeqv. 14 Oix zuqc tov Tin-Hungh ceix fuqv bun zoux doqc hoic meih mbuo wuov deix mienh. Za'gengh oix zuqc tov Tin-Hungh ceix fuqv ninh mbuo, maiv zeiz zioux. 15 Mienh njien-youh, oix zuqc caux jienv njien-youh. Mienh nyiemv, oix zuqc caux jienv nyiemv. 16 Laanh oix zuqc caux laanh horpc fim dongh eix nyei yiem. Maiv dungx zoux maux. Oix zuqc a'hneiv caux mienh jomc mienh zoux doic. Maiv dungx ceng ganh maaih cong-mengh. 17 Maiv dungx zoux orqv winh orqv bun haaix dauh. Zuangx mienh funx haaix nyungc longx nyei, oix zuqc longc hnyouv zoux wuov nyungc. 18 Yiem meih mbuo haih zoux duqv haaix nyungc weic caux zuangx mienh baengh orn nyei yiem, ziouc oix zuqc zoux wuov nyungc aqv. 19 Hnamv nyei gorx-youz aac, maiv dungx jaauv win. Oix zuqc jiu bun Tin-Hungh, sueih Tin-Hungh mbenc. Weic zuqc maaih waac fiev jienv Ging-Sou gorngv, “Ziouv gorngv, ‘Jaauv win se yiem yie. Yie za'gengh jaauv aqv.’” 20 Ging-Sou yaac fiev jienv gorngv, “Se gorngv meih nyei win-wangv hnyouv sie, oix zuqc bun hnaangx ninh nyanc. Jaang nqaatv nor, oix zuqc bun wuom ninh hopv. Meih hnangv naaiv zoux, ninh ziouc nyaiv aqv.” 21 Maiv dungx bun orqv nyei hingh meih. Daaux nzuonx oix zuqc bun longx nyei hingh orqv nyei.

Lomaa 13

1 Dauh dauh oix zuqc muangx hungh jaa, weic zuqc maiv maaih haaix nyungc hungh lingc maiv zeiz Tin-Hungh liepc daaih. Ih zanc zoux jien, maaih lingc nyei mienh se Tin-Hungh liepc daaih. 2 Hnangv naaic, haaix dauh ngaengc hungh jaa nyei waac, wuov dauh yaac ngaengc Tin-Hungh liepc daaih nyei hungh lingc. Ngaengc hungh jaa wuov deix oix zuqc dingc zuiz. 3 Zoux kuv sic nyei mienh maiv zuqc gamh nziex hungh jaa. Se dongh zoux orqv sic nyei mienh oix zuqc gamh nziex hnangv. Meih oix maaih hnyouv maiv gamh nziex maaih lingc gunv wuov deix fai? Oix zuqc zoux kuv sic cingx maiv gamh nziex. Ninh mbuo ziouc ceng meih. 4 Weic zuqc zoux jien-fouv nyei mienh zoux Tin-Hungh nyei bou se tengx meih duqv longx. Se gorngv meih zoux orqv sic, oix zuqc gamh nziex jien-fouv, weic zuqc ninh mbuo za'gengh maaih lingc dingc meih nyei zuiz. Ninh zoux Tin-Hungh nyei bou tengx Tin-Hungh jaauv win bun zoux orqv nyei mienh. 5 Weic naaiv oix zuqc muangx hungh jaa nyei waac, maiv daan weic gamh nziex Tin-Hungh oix dingc meih mbuo nyei zuiz hnangv. Ganh nyei laangh fim yaac bun ganh hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor zoux. 6 Weic naaiv meih mbuo yaac oix zuqc cuotv nzou-zinh bun hungh jaa, weic zuqc ninh mbuo zoux hungh jaa nyei gong ziouc tengx Tin-Hungh zoux bou. 7 Horpc zuqc bun haaix nyungc nzou-zinh haaix dauh ziouc bun wuov dauh aqv. Horpc zuqc taaih ginx haaix dauh ziouc taaih aqv.

Laanh Oix Zuqc Hnamv Laanh Hnangv Hnamv Ganh Nor

8 Cin-maanc maiv dungx qiemx haaix dauh nyei haaix nyungc zaeqv. Kungx oix zuqc maaih nduqc nyungc zaeqv hnangv. Naaiv se laanh oix zuqc hnamv laanh. Haaix dauh hnamv mienh ziouc ei nzengc leiz-latc mi'aqv. 9 Leiz-latc gorngv, “Maiv dungx hienx auv hienx nqox. Maiv dungx daix mienh. Maiv dungx zoux zaqc. Maiv dungx mauv mienh nyei ga'naaiv.” Naaiv deix caux yietc zungv leiz-latc nzutv zunv gorngv, “Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.” 10 Haaix dauh hnamv mienh, ninh maiv zoux sic hoic mienh. Weic naaiv, haaix dauh hnamv mienh ziouc ei nzengc leiz-latc. 11 Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux weic zuqc meih mbuo hiuv duqv ih jaax nyei ziangh hoc jienv haic. Meih mbuo bueix m'njormh nyei mienh oix zuqc nyie daaih, weic zuqc Tin-Hungh njoux mbuo nyei ziangh hoc gauh fatv mbuo sienx Yesu Giduc wuov zanc aqv. 12 Lungh muonz zanc siepv-siepv nyei oix jiex, lungh hnoi zanc oix taux. Oix zuqc guangc nzengc yiem hmuangx zong zoux nyei waaic sic. Yaac oix zuqc zorng jienv yiem njang zong mborqv jaax nyei wuoqc ginc. 13 Mbuo oix zuqc zoux horpc, puix zuqc lungh hnoi zanc nyei njang. Maiv dungx ceux, maiv dungx hopv diuv nquin, maiv dungx hienx auv hienx nqox fai zoux maiv luonx horngc nyei sic. Maiv dungx nzaeng jaax, hanc mienh. 14 Meih mbuo oix zuqc longc Ziouv Yesu Giduc zoux meih mbuo mborqv jaax nyei wuoqc ginc, yaac maiv dungx ziux ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc zuiz.

Lomaa 14

1 Oix zuqc zipv dongh sienx maiv henv nyei mienh, yaac maiv dungx nzaeng ninh sienx nyei jauv. 2 Maaih dauh sienx ninh nyungc-nyungc nyanc duqv nyei, mv baac sienx maiv henv wuov dauh kungx nyanc lai hnangv, maiv nyanc orv. 3 Nyanc nyungc-nyungc wuov dauh maiv dungx mangc piex maiv nyanc wuov dauh. Kungx nyanc lai maiv nyanc orv wuov dauh maiv dungx dingc nyanc nyungc-nyungc wuov dauh zoux dorngc, weic zuqc Tin-Hungh zipv ninh mi'aqv. 4 Meih dongh haaix dauh cingx daaih haih dingc ganh dauh nyei bou? Ninh ganh nyei ziouv oix zuqc dingc ninh zoux horpc fai maiv horpc. Ninh yaac zoux duqv horpc weic zuqc Ziouv oix tengx ninh zoux. 5 Maaih dauh funx maaih norm hnoi gauh longc jienv. Aengx maaih dauh funx hnoi-hnoi fih hnangv nyei. Gorqv-mienh oix zuqc ei gorqv-mienh nyei hnyouv dingc naaiv deix sic. 6 Haaix dauh funx yietc norm hnoi gauh longx jiex nyei hnoi, ninh zoux weic taaih Ziouv. Haaix dauh sienx nyungc-nyungc nyanc duqv nyei yaac nyanc weic taaih Ziouv, weic zuqc ninh laengz zingh Tin-Hungh. Haaix dauh gec maiv nyanc, wuov dauh gec weic taaih Ziouv. Ninh yaac laengz zingh Tin-Hungh. 7 Mbuo haaix dauh maiv weic ganh ziangh yaac maiv weic ganh daic. 8 Mbuo ziangh se weic Ziouv ziangh. Daic se weic Ziouv daic. Hnangv naaic, maiv gunv mbuo nangh fai daic mbuo benx Ziouv nyei mienh. 9 Weic naaiv Giduc daic mingh aengx nangh daaih weic oix zoux ziangh jienv nyei mienh caux daic mingh nyei mienh nyei Ziouv. 10 Wuov nyungc, meih zoux haaix nyungc dingc meih nyei gorx-youz zoux dorngc? Meih weic haaix diuc mangc piex meih nyei gorx-youz? Mbuo yietc zungv oix zuqc souv jienv Tin-Hungh nyei nza'hmien zuqc siemv zuiz. 11 Weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Ziouv gorngv, ‘Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac gorngv, norm-norm cingh mborqc oix gueic njiec baaix yie, sung-sung nzuih oix nyiemc yie se Tin-Hungh.’” 12 Hnangv naaic, mbuo dauh dauh mienh zoux nyei yietc zungv oix zuqc binv mengh mbuox Tin-Hungh.

Maiv Dungx Nduov Gorx-Youz Baamz Zuiz

13 Hnangv naaic, laanh maiv dungx dingc laanh zoux dorngc. Daaux nzuonx oix zuqc dingc hnyouv maiv zoux haaix nyungc bun meih nyei gorx-youz zoux dorngc nduov ninh baamz zuiz. 14 Yie caux Yesu juangc maengc ziangh ziouc hiuv dingc maiv maaih haaix nyungc nyanc hopv nyei ga'naaiv ninh ganh haih maaih uix. Mv baac haaix dauh funx haaix nyungc maaih uix nor, wuov nyungc weic ninh maaih uix aqv. 15 Se gorngv meih nyanc nyei ga'naaiv bun meih nyei gorx-youz hnyouv mun, meih zoux nyei sic bun cing meih maiv hnamv gorx-youz. Yesu weic wuov laanh mienh daic mi'aqv. Maiv dungx bun ninh laaix meih nyanc nyei ga'naaiv zuqc mietc. 16 Hnangv naaic, meih mbuo funx se longx nyei mv baac maiv dungx bun mienh longc zoux gorn daanh meih mbuo. 17 Weic zuqc mienh nyanc nyei hopv nyei maiv zeiz bun cing Tin-Hungh zoux Ziouv gunv ninh mbuo. Singx Lingh bun mienh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv, duqv baengh orn, yaac duqv njien-youh. Dongh naaiv bun cing Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh. 18 Haaix dauh hnangv naaiv nor fu-sux Giduc, wuov dauh horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Mienh yaac ceng ninh. 19 Hnangv naaic, mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc zanc-zanc zoux weic bun laanh caux laanh baengh orn nyei yiem, laanh tengx laanh ceix jiez daaih. 20 Maiv dungx laaix nyanc hopv zoux waaic Tin-Hungh nyei gong. Nyungc-nyungc nyanc nyei ga'naaiv maiv maaih uix. Mv baac haaix nyungc haih nduov mienh baamz zuiz maiv horpc zuqc nyanc. 21 Gauh longx jiex se maiv dungx nyanc orv fai hopv diuv fai zoux haaix nyungc haih nduov meih mbuo nyei gorx-youz baamz zuiz. 22 Naaiv buoqv sic meih mbuo hnangv haaix nor sienx, meih mbuo ganh caux Tin-Hungh oix zuqc hiuv hnangv. Haaix dauh dingc hnyouv hnangv haaix nor zoux, ninh zoux nyei ziangh hoc maiv haiz dorngc nor, wuov dauh njien-youh aqv. 23-26 Se gorngv nyanc nyei ziangh hoc haiz daah sih maiv dov nor, nyanc wuov zanc Tin-Hungh ziouc dingc ninh maaih zuiz, weic zuqc ninh maiv ei ninh sienx nyei nyanc. Se gorngv mbuo zoux haaix nyungc yaac maiv sienx dingc mbuo zoux duqv horpc nor, benx zuiz aqv.

Lomaa 15

1 Mbuo sienx duqv henv nyei mienh oix zuqc daaix sienx maiv henv wuov deix. Maiv dungx kungx zoux horpc ganh nyei hnyouv hnangv. 2 Mbuo dauh dauh mienh oix zuqc zoux horpc gorx-youz weic bun ninh duqv longx, yaac tengx ninh sienx henv jiez daaih. 3 Weic zuqc Giduc maiv zoux horpc ninh ganh nyei hnyouv. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Mienh gorngv doqc meih mv baac ninh mbuo nyei waac gorngv zuqc yie.” 4 Loz-hnoi fiev jienv Ging-Sou nyei yietc zungv waac se fiev daaih njaaux mbuo, weic bun mbuo maaih noic diev yaac kuinx mbuo, mbuo cingx daaih maaih lamh hnamv dorngx. 5 Tov ceix bun mbuo maaih noic diev yaac orn mbuo nyei hnyouv nyei Tin-Hungh tengx mbuo zuotc Giduc Yesu nyei nyungc ziouc bun meih mbuo dongh diuc hnyouv. 6 Meih mbuo ziouc dongh hnyouv dongh qiex ceng mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh.

Zunh Kuv Fienx Bun Janx

7 Hnangv naaic, laanh oix zuqc zipv laanh hnangv Giduc zipv meih mbuo nor, weic bun mienh ceng Tin-Hungh. 8 Yie mbuox meih mbuo, Yesu benx Yiutai Mienh nyei bou weic bun Tin-Hungh caux Yiutai Mienh nyei ong-taaix-ngaeqv laengz liuz wuov deix waac cuotv daaih zien. Ninh hnangv naaiv zoux biux mengh Tin-Hungh se ziepc zuoqv nyei. 9 Yesu yaac bun Janx ceng Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh korv-lienh ninh mbuo. Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Hnangv naaic, yie oix yiem Janx nyei mbu'ndongx ceng meih, yaac baaux nzung ceng meih nyei mengh.” 10 Ging-Sou yaac gorngv, “Janx aac, meih mbuo oix zuqc caux Tin-Hungh nyei baeqc fingx lomh nzoih njien-youh.” 11 Ging-Sou aengx maaih joux waac, “Maanc fingx Janx aah! Oix zuqc ceng Ziouv. Maanc guoqv mienh aah! Oix zuqc ceng ninh.” 12 I^saa^yaa yaac gorngv, “Maaih dauh Jetc^si nyei Zeiv-Fun, ninh oix cuotv daaih gunv maanc fingx Janx. Janx ziouc weic ninh maaih lamh hnamv dorngx.” 13 Tov Tin-Hungh, dongh bun meih mbuo maaih lamh hnamv wuov dauh, bun meih mbuo maaih njien-youh yaac maaih baengh orn taux daauh, weic zuqc meih mbuo sienx ninh. Hnangv naaic, Singx Lingh nyei qaqv ziouc bun meih mbuo zanc-zanc maaih lamh hnamv aqv.

Baulo Weic Haaix Diuc Bungx Laangc Nyei Fiev

14 Zuangx gorx-youz aac, yie hiuv dingc meih mbuo za'gengh longx haic aengx maaih nyungc-nyungc wuonh zaang. Laanh yaac haih njaaux laanh. 15 Mv baac naaiv zeiv fienx maaih camv-diuc jauv yie bungx laangc nyei fiev weic tengx meih mbuo jangx jienv. Yie hnangv naaiv bungx laangc nyei fiev 16 weic zuqc Tin-Hungh ceix en bun yie zoux Giduc Yesu nyei bou tengx Janx. Yie zoux hnangv sai mienh nor, zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx weic bun Janx hnangv ziec nyei ga'naaiv, dongh Singx Lingh fungx bun Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc a'hneiv zipv nyei ga'naaiv. 17 Weic naaiv, yie caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc a'hneiv ceng yie weic Tin-Hungh zoux nyei gong. 18 Yie oix bungx laangc nyei gorngv nduqc nyungc hnangv. Se Giduc longc yie dorh Janx daaih muangx Tin-Hungh nyei waac. Ninh longc yie gorngv nyei waac, zoux nyei sic, 19 longc maaih qaqv nyei jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, yaac longc Singx Lingh nyei qaqv. Hnangv naaic, yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh taux In^li^li^kum Guoqv feix coux zunh gormx, yie gorngv nzengc Giduc nyei kuv fienx. 20 Yie liepc dingc hnyouv kungx oix mingh mienh maiv haiz jiex Giduc nyei mbuox wuov deix dorngx zunh kuv fienx hnangv. Yie maiv oix douh mienh zuangx jienv caa ziouc mingh bangc wuov gomv biauv. 21 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Dongh maiv duqv mienh mbuox jiex ninh nyei jauv-louc wuov deix oix duqv buatc. Maiv haiz jiex nyei mienh yaac oix mengh baeqc.”

Baulo Oix Mingh Lomaa Zingh

22 Weic naaiv, camv-nzunc yie oix mingh meih mbuo naaic mv baac maaih naaiv deix jauv zorv jienv, maiv duqv mingh. 23 Mv baac ih zanc yiem naaiv deix deic-bung yie nyei gong zoux ziangx nzengc aqv. Duqv ziex hnyangx yie za'gengh oix mingh meih mbuo naaic, 24 ih zanc hnamv daaih duqv mingh aqv. Yie mingh Saaben Guoqv wuov zanc yie oix jiex meih mbuo naaic yiem caamx. Nziaauc gaux deix, oix bangc meih mbuo aengx tengx yie cuotv jauv mingh Saaben Guoqv. 25 Mv baac ih zanc yie oix mingh Ye^lu^saa^lem Zingh weic tengx wuov deix gorx-youz. 26 Weic zuqc yiem Maa^si^ndo^nie Saengv caux Aa^kaa^yaa Saengv nyei zuangx jiu-baang cuotv fim gapv nyaanh tengx yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, ga'naanh nyei gorx-youz. 27 Gapv nyaanh wuov deix, ninh mbuo ganh cuotv fim zoux. Mv baac ninh mbuo gengh qiemx wuov deix gorx-youz nyei zaeqv, weic zuqc Yiutai Mienh duqv Singx Lingh bun nyei fuqv ziouc bun Janx duqv buonc Singx Lingh nyei fuqv. Hnangv naaic, Janx maaih yungz maengc nyei ga'naaiv ziouc oix zuqc bun Yiutai Mienh duqv buonc. 28 Zuov yie zoux ziangx naaiv deix gong, zorqv gapv daaih nyei nyaanh jiu sung ninh mbuo liuz, yie ziouc mingh Saaben Guoqv yangh meih mbuo naaic jiex. 29 Mingh nyei ziangh hoc, yie hiuv duqv Giduc oix camv-camv nyei ceix fuqv bun mbuo. 30 Gorx-youz aac, mbuo sienx Ziouv Yesu Giduc, Singx Lingh yaac bun mbuo hnamv mienh, yie ziouc tov! meih mbuo jorm hnyouv longc qaqv tengx yie daux gaux. 31 Tov Tin-Hungh goux yie, bun yie maiv zuqc Yu^ndie Deic-Bung maiv sienx nyei mienh zoux haaix nyungc hoic yie. Yaac tov Tin-Hungh bun yie yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mbenc nyei gong haih bun wuov deix sienx Yesu nyei gorx-youz buangv hnyouv. 32 Hnangv naaic, se gorngv ei Tin-Hungh nyei za'eix, yie ziouc njien-youh nyei mingh meih mbuo naaic duqv caux meih mbuo hitv deix kuonx. 33 Tov ceix baengh orn nyei Tin-Hungh caux meih mbuo zuangx mienh yiem. Aamen.

Lomaa 16

1 Yie oix meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei muoc, Fe^mbi. Ninh tengx Ken^ke^lie jiu-baang zoux gong fu-sux. 2 Tov meih mbuo ziux meih mbuo sienx Ziouv, longx-longx zipv ninh hnangv horpc zuqc zipv Tin-Hungh nyei mienh nor. Ninh qiemx zuqc haaix nyungc, tov meih mbuo tengx, weic zuqc ninh tengx jiex mienh camv yaac liemh yie tengx. 3 Yie jangx taux Bitc^sinx^laa caux Aa^kuin^laa, caux yie juangc Giduc Yesu nyei gong zoux nyei mienh. 4 Ninh mbuo maiv longc maengc nyei njoux yie. Yie za'gengh laengz zingh ninh mbuo. Yaac maiv daan yie hnangv. Janx nyei zuangx jiu-baang yaac laengz zingh ninh mbuo. 5 Yie yaac jangx taux yiem ninh mbuo nyei biauv gapv zunv zoux leiz-baaix wuov norm jiu-baang. Yaac jangx taux yie hnamv nyei doic E^be^ne^tatv. Yiem Esie Saengv ninh sienx Giduc ndaangc jiex. 6 Yie yaac jangx taux tengx meih mbuo zoux gong kouv nyei wuov dauh Maa^li^yaa. 7 Yie yaac jangx taux caux yie juangc Yiutai Fingx yaac caux yie zuqc wuonx jiex loh wuov deix An^ndo^ni^katv caux Yu^ni^atc. Zuangx gong-zoh hiuv duqv ninh mbuo mengh dauh longx nyei. Ninh mbuo sienx Giduc ndaangc yie. 8 Yie yaac jangx taux yie hnamv haic sienx Ziouv nyei gorx-youz doic Am^paa^li^aa^tatv. 9 Yie yaac jangx taux U^mbaa^natv, caux mbuo juangc Giduc nyei gong zoux wuov dauh. Yaac jangx taux yie hnamv nyei gorx-youz doic Saa^taa^kitv. 10 Yie yaac jangx taux zuqc seix jiex yaac zoux duqv horpc Giduc nyei hnyouv wuov dauh Aa^ben^letv. Yaac jangx taux Aa^litv^to^mbu^latv yietc biauv mienh. 11 Yie yaac jangx taux caux yie juangc Yiutai Fingx wuov dauh He^lo^ndi^on. Yaac jangx taux Naa^sitv^satc biauv zong sienx Yesu nyei gorx-youz. 12 Yie jangx taux qaqv tengx Ziouv zoux gong wuov deix i dauh m'sieqv dorn, Di^fe^naa caux Di^fo^saax. Yaac jangx taux yie hnamv nyei doic Besitc, dongh tengx Ziouv zoux gong kouv wuov dauh dorc. 13 Yie yaac jangx taux Ziouv Yesu lengc jeiv nyei ginv daaih zoux ninh nyei gong wuov dauh Lufatv, yaac jangx taux Lufatv nyei maa. Ninh goux yie hnangv goux ninh ganh nyei dorn nor. 14 Yie yaac jangx taux Aa^sinx^ki^tatv, Faa^le^gon, Hemetv, Batc^lo^mbatc, Hemaatv aengx caux ninh mbuo yiem nyei yietc zungv gorx-youz. 15 Yie yaac jangx taux Fi^lo^lo^gatc, Yulie, Ne^le^atc caux ninh nyei muoc, yaac jangx taux O^lim^batc aengx caux ninh mbuo yiem yietc zungv sienx Yesu nyei mienh. 16 Meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc, laanh caux laanh zom hmien naaic baengh orn. Giduc nyei zuangx jiu-baang yaac jangx taux meih mbuo.

Baulo Jaa Waac

17 Gorx-youz aac, yie tov! meih mbuo mbungh jienv dongh nduov mienh bun nqoi wuov deix mienh. Ninh mbuo oix nduov meih mbuo sienx dorngc, maiv doix meih mbuo hoqc jiex nyei leiz. Oix zuqc simv nqoi ninh mbuo, 18 weic zuqc naaiv nyungc mienh maiv fu-sux mbuo nyei Ziouv Giduc. Ninh mbuo kungx douh ganh duqv longx hnangv. Ninh mbuo gorngv waac mbiaangc, waac gaam, nduov zuqc hnyouv liangv nyei mienh. 19 Zuangx mienh haiz gorngv meih mbuo ei kuv fienx zoux, yie ziouc a'hneiv haic meih mbuo. Yie oix meih mbuo maaih cong-mengh hiuv duqv haaix nyungc longx. Mv baac waaic nyei jauv, meih mbuo oix zuqc zoux hnangv mienh hngongx mienh nor. 20 Ceix baengh orn nyei Tin-Hungh siepv-siepv nyei oix ndamc Saadaan yiem meih mbuo nyei zaux-ndiev huv nzengc. Tov Ziouv Yesu Giduc zanc-zanc ceix en bun meih mbuo. 21 Caux yie juangc gong zoux wuov dauh Ti^mo^tai yaac jangx taux meih mbuo. Caux yie juangc Yiutai Fingx nyei Lu^si^atc, Yaasonx caux So^si^baa^te yaac jangx taux meih mbuo. 22 Yie, Te^ti^atc, tengx Baulo fiev naaiv zeiv fienx. Mbuo lomh nzoih sienx Giduc, yie ziouc jangx taux meih mbuo. 23 Zipv yie yaac bun zuangx jiu-baang yiem ninh nyei biauv gapv zunv wuov dauh Gaai^atc jangx taux meih mbuo. Goux naaiv norm zingh nyei nyaanh wuov dauh E^latv^tatv caux mbuo nyei gorx-youz, Kaan^tatv, yaac jangx taux meih mbuo. 24 Tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc zanc-zanc ceix en bun meih mbuo zuangx mienh. Aamen.

Setv Mueiz Baulo Ceng Tin-Hungh

25 Mbuo oix zuqc lomh nzoih ceng Tin-Hungh. Yie zunh kuv fienx gorngv Yesu Giduc nyei jauv-louc. Ei naaiv kuv fienx, Tin-Hungh haih bun meih mbuo sienx duqv wuonv. Naaiv kuv fienx gem jienv ziex gitv lungh ndiev, 26 mv baac ih zanc yietc liuz ziangh jienv nyei Tin-Hungh mbuox ninh nyei douc waac mienh fiev daaih gorngv mbiaangx yaangh nzengc bun maanc guoqv mienh hiuv. Hnangv naaic, ninh mbuo haih sienx yaac haih ei jienv ninh nyei waac zoux. 27 Weic naaiv mbuo oix zuqc ceng cong-mengh jiex nyei nduqc dauh Tin-Hungh. Se Yesu Giduc bun mbuo yietc liuz ceng taux maanc gouv maanc doic. Aamen.

1 Ko^lin^to 1

1 Yie, Baulo, dongh Tin-Hungh ei ninh nyei eix paaiv daaih zoux ninh nyei gong-zoh, caux jienv mbuo nyei gorx-youz, So^saa^te^netv, 2 fiev naaiv zeiv fienx bun yiem Ko^lin^to Zingh, Tin-Hungh nyei jiu-baang, dongh caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc benx ninh nyei mienh yaac duqv Tin-Hungh heuc daaih zoux cing-nzengc mienh wuov deix. Naaiv zeiv fienx yaac fiev bun yiem norm-norm dorngx heuc jienv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox wuov deix. Yesu zoux ninh mbuo nyei Ziouv yaac zoux mbuo nyei Ziouv. 3 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Tin-Hungh Longc Yesu Bun Mbuo Duqv Daaih Nyei Fuqv

4 Yie zanc-zanc weic meih mbuo laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh longc Giduc Yesu ceix en bun meih mbuo. 5 Weic zuqc meih mbuo caux Yesu juangc maengc ziangh meih mbuo nyungc-nyungc maaih nzoih, yiem meih mbuo gorngv nyei yietc zungv waac caux meih mbuo maaih nyei yietc zungv wuonh zaang. 6 Yie mbuo tengx Giduc zoux zorng-zengx wuov deix waac liepc wuonv yiem meih mbuo nyei hnyouv. 7 Weic naaiv, meih mbuo zuov jienv Ziouv Yesu Giduc hinc cuotv wuov zanc, meih mbuo maiv caa Singx Lingh ceix bun nyei yietc nyungc zingh nyeic. 8 Tin-Hungh yaac oix bun meih mbuo sienx duqv wuonv taux setv mueiz. Ziouv Yesu Giduc aengx daaih nyei hnoi meih mbuo ziouc maiv maaih dorngx zuqc daanh. 9 Tin-Hungh se kaux duqv wuonv nyei. Ninh heuc meih mbuo daaih caux ninh nyei dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, maaih jiu tong.

Jiu-Baang Bun Nqoi

10 Zuangx gorx-youz aac, yie dengv mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei mbuox tov meih mbuo oix zuqc dongh joux waac gorngv. Maiv dungx bun nqoi zoux ziex guanh. Oix zuqc horpc fim dongh eix, dongh diuc hnyouv. 11 Gorx-youz aac, maaih deix Kaa^lo^e nyei biauv zong mienh mbuox yie, yiem meih mbuo naaic maaih fiuv-nzaeng nyei sic. 12 Yie nyei eix leiz se gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei jauv gorngv. Maaih dauh gorngv, “Yie gan Baulo,”maaih dauh gorngv, “Yie gan Aa^bor^lo,”maaih dauh gorngv, “Yie gan Bide,” aengx maaih dauh gorngv, “Yie gan Giduc.” 13 Giduc bun nqoi zoux ziex guanh fai? Baulo weic meih mbuo zuqc ding ziepc nzaangc jaax fai? Meih mbuo dengv Baulo nyei mbuox jiex wuom nyei leiz fai? 14 Yie laengz zingh Tin-Hungh, cuotv liuz Kaa^litv^batc caux Gaai^atc, yie maiv tengx meih mbuo haaix dauh jiex wuom nyei leiz. 15 Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh haih gorngv meih mbuo dengv yie nyei mbuox jiex wuom nyei leiz. 16 (Oh, zeiz nyei, yie yaac tengx Saa^te^faa^natv caux ninh nyei biauv zong mienh jiex wuom nyei leiz. Cuotv liuz naaiv deix yie jangx maiv duqv yie tengx haaix dauh.) 17 Giduc maiv zeiz paaiv yie mingh tengx mienh jiex wuom nyei leiz. Ninh paaiv yie mingh zunh kuv fienx, yaac maiv zeiz longc baamh mienh cong-mengh nyei waac zunh. Nzauh heix naaiv nyungc waac zoux bun Yesu yiem ziepc nzaangc jaax daic nyei qaqv zitc mi'aqv.

Giduc Zoux Tin-Hungh Nyei Qaqv, Tin-Hungh Nyei Cong-Mengh

18 Giduc yiem ziepc nzaangc jaax daic wuov nyungc doz-leiz, weic oix zuqc mietc nyei mienh se hngongx haic. Mv baac weic mbuo duqv njoux nyei mienh se Tin-Hungh nyei qaqv. 19 Weic zuqc Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Yie oix mietc cong-mengh mienh nyei cong-mengh. Mienh guai mienh nyei za'eix yie yaac oix bun ndortv.” 20 Wuov nyungc, ih jaax nyei cong-mengh mienh, hoqc hlang nyei mienh, caux nzuih mbiaangc nyei mienh hnangv haaix nor? Tin-Hungh zoux bun naaiv baamh gen nyei cong-mengh hngongx mi'aqv. 21 Tin-Hungh longc ninh ganh nyei cong-mengh bun mienh maiv haih kaux ninh mbuo ganh nyei cong-mengh hiuv duqv ninh. Daaux nzuonx, Tin-Hungh a'hneiv longc dongh mienh funx hngongx nyei zunh doz waac, njoux sienx ninh nyei mienh. 22 Yiutai Mienh tov jangx-hoc, Janx-Gikc yaac lorz cong-mengh. 23 Mv baac yie mbuo zunh Giduc zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic nyei jauv. Yiutai Mienh youc nqemh ziqc zuiz ninh mbuo. Janx yaac funx hngongx, 24 mv baac weic Tin-Hungh ginv daaih nyei mienh, maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, mbuo hiuv duqv Giduc se Tin-Hungh nyei domh qaqv yaac dongh Tin-Hungh nyei cong-mengh. 25 Weic zuqc Tin-Hungh hngongx nyei sic, zungv gauh guai baamh mienh nyei cong-mengh. Tin-Hungh mau nyei dorngx, corc gauh henv baamh mienh nyei qaqv. 26 Gorx-youz aac, hnamv mangc gaax! Tin-Hungh heuc meih mbuo daaih wuov zanc, ei baamh mienh buatc, cong-mengh nyei mienh maiv maaih camv. Maaih hatc maaz nyei mienh caux zaangc dangv nyei mienh yaac maiv maaih camv. 27 Mv baac baamh mienh funx hngongx nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic bun cong-mengh nyei mienh nyaiv. Baamh mienh funx mau nyei, Tin-Hungh yaac ginv daaih weic bun henv wuov deix nyaiv. 28 Baamh mienh funx haac dangv nyei, mangc piex nyei, maiv lamh longc nyei, Tin-Hungh ginv daaih weic mietc dongh baamh mienh funx longc jienv nyei. 29 Hnangv naaic, maiv maaih haaix dauh yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien haih bungx waac-maux. 30 Tin-Hungh bun meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, yaac bun Giduc zoux mbuo nyei cong-mengh. Tin-Hungh longc Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv, benx ninh nyei cing-nzengc mienh, zuoqc mbuo nzuonx, leih ndutv zuiz. 31 Hnangv naaic, se hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Haaix dauh oix bungx waac-maux, oix zuqc bungx waac-maux gorngv Ziouv zoux nyei sic.”

1 Ko^lin^to 2

1 Zuangx gorx-youz aac, zinh ndaangc yie mingh meih mbuo naaic zunh Tin-Hungh gem jienv nyei jauv. Wuov zanc yie maiv zeiz longc kuh muangx nyei waac fai cong-mengh nyei waac gorngv. 2 Yie caux meih mbuo yiem wuov zanc, yie dingc hnyouv yie kungx oix gorngv Yesu Giduc yaac gorngv ninh zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic nyei sic hnangv. Ganh nyungc yie maiv gorngv aqv. 3 Yie taux meih mbuo naaic wuov zanc yie mau haic, gamh nziex haic, sin zinx jienv yiem. 4 Yie gorngv nyei waac, zunh nyei doz maiv zeiz longc baamh mienh nyei cong-mengh gorngv waac mbiaangc, mv baac bun cing Singx Lingh maaih domh qaqv. 5 Hnangv naaic, meih mbuo nyei sienx fim maiv zeiz bangc baamh mienh nyei cong-mengh, se bangc Tin-Hungh nyei qaqv.

Singx Lingh Bun Daaih Nyei Cong-Mengh

6 Yie zunh cong-mengh nyei doz-leiz bun ei sienx nyei jauv benx domh mienh wuov deix muangx. Se maiv zeiz ih jaax nyei cong-mengh, yaac maiv zeiz gunv ih jaax nyei baamh gen maaih lingc maaih qaqv wuov deix nyei cong-mengh. Naaiv nyungc maaih lingc maaih qaqv nyei oix baaic nzengc. 7 Yie mbuo gorngv nyei cong-mengh se maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei cong-mengh, dongh Tin-Hungh bingx jienv nyei cong-mengh. Maiv gaengh zeix baamh gen wuov zanc, Tin-Hungh zungv dingc liuz longc naaiv nyungc cong-mengh bun mbuo duqv njang-laangc. 8 Gunv ih jaax nyei baamh gen wuov deix mienh maiv maaih yietc dauh mengh baeqc naaiv nyungc cong-mengh. Se gorngv ninh mbuo mengh baeqc nor, ninh mbuo maiv zorqv njang-laangc nyei Ziouv ding ziepc nzaangc jaax. 9 Mv baac hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv. “M'zing maiv buatc jiex, m'normh maiv haiz jiex, maiv maaih haaix dauh hnamv duqv taux nyei sic, Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun hnamv ninh wuov deix mienh.” 10 Mv baac maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic, Tin-Hungh longc Singx Lingh bun mbuo hiuv, weic zuqc Singx Lingh zaah toux nyungc-nyungc. Liemh Tin-Hungh ndo jiex nyei za'eix yaac zaah duqv toux. 11 Kungx gorqv-mienh ganh nyei hnyouv haih hiuv duqv gorqv-mienh ganh hnamv nyei sic. Fih hnangv nyei, kungx Tin-Hungh nyei Singx Lingh ganh haih hiuv duqv Tin-Hungh hnamv nyei sic. 12 Mbuo maiv zeiz zipv baamh mienh nyei hnyouv. Mbuo zipv nyei se Tin-Hungh paaiv daaih nyei Singx Lingh weic bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ceix bun nyei nyungc-nyungc. 13 Hnangv naaic, naaiv deix sic yie mbuo maiv zeiz longc baamh mienh nyei cong-mengh njaaux nyei waac gorngv. Yie mbuo longc Singx Lingh njaaux nyei waac gorngv mengh Singx Lingh nyei zien leiz bun maaih Singx Lingh nyei mienh muangx. 14 Haaix dauh maiv maaih Singx Lingh maiv haih zipv Tin-Hungh bun daaih nyei zingh nyeic. Naaiv nyungc mienh maiv haih mengh baeqc naaiv deix zingh nyeic, zungv funx se hngongx haic, weic zuqc kungx maaih Singx Lingh dorh nyei mienh cingx daaih haih samx duqv cuotv. 15 Maaih Singx Lingh nyei mienh haih samx duqv cuotv maanc sic, mv baac maiv maaih haaix dauh haih samx duqv cuotv ninh. 16 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Haaix dauh haih hiuv duqv Ziouv nyei hnyouv? Haaix dauh haih njaaux ninh?” Mv baac mbuo maaih Giduc nyei hnyouv.

1 Ko^lin^to 3

1 Zuangx gorx-youz aac, zinh ndaangc yie caux meih mbuo gorngv waac, yie maiv haih hnangv caux maaih Singx Lingh nyei mienh gorngv. Oix zuqc caux meih mbuo gorngv hnangv meih mbuo corc guei baamh gen, ei sienx Giduc meih mbuo se hnangv gu'nguaaz nor. 2 Wuov zanc, yie oix zuqc longc nyorx uix meih mbuo, maiv haih longc hnaangx, weic zuqc meih mbuo maiv gaengh haih nyanc hnaangx. Taux ih zanc meih mbuo corc nyanc maiv duqv, 3 weic zuqc meih mbuo corc yiem hnangv guei baamh gen nyei mienh yiem nor. Yiem naaic maaih laanh hanc laanh caux fiuv-nzaeng nyei sic. Naaiv bun cing meih mbuo corc guei baamh gen yaac zoux hnangv guei baamh gen nyei mienh zoux nor, maiv zeiz? 4 Meih mbuo maaih laanh gorngv, “Yie gan Baulo.” Maaih laanh gorngv, “Yie gan Aa^bor^lo.”Naaiv maiv zeiz zoux hnangv guei baamh gen nyei mienh fai? 5 Aa^bor^lo zoux haaix nyungc mienh? Baulo zoux haaix nyungc mienh? Yie mbuo kungx zoux Tin-Hungh nyei bou dorh meih mbuo sienx. Ziux Ziouv paaiv nyei gong, gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei buonc zoux. 6 Yie zuangx nyim, Aa^bor^lo fuqv wuom, mv baac Tin-Hungh ganh bun hlo daaih. 7 Zuangx nyim wuov dauh caux fuqv wuom wuov dauh se maiv longc jienv. Longc jienv nyei se Tin-Hungh, weic zuqc Tin-Hungh bun hlo daaih. 8 Zuangx wuov dauh caux fuqv wuom wuov dauh, i dauh zungv fih hnangv nyei. Tin-Hungh oix ei gorqv-mienh zoux nyei gong bun zingh nyeic. 9 Yie mbuo caux Tin-Hungh juangc gong zoux. Meih mbuo se Tin-Hungh nyei liangx-ndeic. Meih mbuo yaac benx Tin-Hungh nyei biauv. 10 Ei Tin-Hungh ceix bun yie nyei en, yie zoux maaih buoz-dauh nyei gomv biauv zaangc liepc ziangx gorn-ndoqv. Aengx maaih ganh dauh daaih bangc naaiv norm gorn-ndoqv ceix jiez. Mv baac dauh dauh oix zuqc faix fim mangc gaax, hnangv haaix nor ceix. 11 Weic zuqc maiv maaih haaix dauh haih liepc ganh norm gorn-ndoqv, cuotv liuz liepc ziangx wuov norm, se Yesu Giduc. 12 Yiem naaiv norm gorn-ndoqv maaih deix mienh longc jiem fai nyaanh fai jaaix nyei la'bieiv ceix. Maaih deix longc ndiangx fai miev fai mbiauh nqaauv ceix. 13 Taux Siemv Zuiz Hnoi, gorqv-mienh zoux nyei gong oix biux mengh cuotv daaih, weic zuqc wuov norm Hnoi douz oix seix dauh dauh nyei gong hnangv haaix nor. 14 Se gorngv haaix dauh yiem naaiv norm liepc ziangx nyei gorn-ndoqv ceix jiez daaih nyei, zuqc douz buov yaac maiv zieqc nor, wuov dauh oix duqv zingh nyeic. 15 Mv baac haaix dauh zoux nyei gong zuqc douz zieqc nzengc nor, wuov dauh nyei zingh nyeic ndortv mi'aqv. Ninh ganh aeqv, duqv njoux, mv baac hnangv yiem douz biaux cuotv daaih nor. 16 Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo se Tin-Hungh nyei singx dinc. Tin-Hungh nyei Singx Lingh yaac yiem meih mbuo gu'nyuoz. 17 Se gorngv haaix dauh zoux waaic Tin-Hungh nyei singx dinc, Tin-Hungh oix mietc wuov dauh, weic zuqc Tin-Hungh nyei singx dinc se cing-nzengc nyei. Meih mbuo yaac zoux ninh nyei singx dinc. 18 Haaix dauh maiv dungx nduov ganh. Yiem meih mbuo naaic maaih haaix dauh ziux ih jaax nyei za'eix funx ganh maaih cong-mengh nor, wuov dauh oix zuqc nyiemc ganh hngongx cingx daaih za'gengh haih maaih cong-mengh. 19 Weic zuqc baamh mienh funx cong-mengh nyei, Tin-Hungh buatc se hngongx nyei. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Tin-Hungh longc cong-mengh mienh nyei cong-mengh zoux koux hlopv ninh mbuo ganh.” 20 Aengx maaih joux waac gorngv, “Ziouv hiuv duqv cong-mengh mienh hnamv cuotv nyei sic se maiv lamh longc.” 21 Hnangv naaiv, maiv dungx zorqv haaix dauh daaih bungx waac-maux. Maanc muotc benx meih mbuo nyei. 22 Maiv gunv Baulo fai Aa^bor^lo fai Bide fai naaiv norm baamh gen, maiv gunv ziangh fai daic, ih jaax hnoi fai nqa'haav hingv, yietc zungv se meih mbuo nyei. 23 Meih mbuo yaac zoux Giduc nyei. Giduc yaac zoux Tin-Hungh nyei.

1 Ko^lin^to 4

1 Hnangv naaic, meih mbuo horpc zuqc funx yie mbuo zoux Giduc nyei bou, yaac duqv ziux goux Tin-Hungh gem jienv nyei zien leiz. 2 Zoux naaiv nyungc bou gauh longc jienv jiex se oix zuqc ziepc zuoqv nyei zoux. 3 Weic yie nor, meih mbuo fai haaix dauh longc haaix nyungc baamh mienh nyei leiz siemv yie, yie funx se faix-fiuv nyei sic. Liemh yie ganh yaac maiv siemv yie ganh aqv. 4 Ei yie ganh nyei hnyouv haiz, yie maiv maaih dorngc nyei dorngx, mv baac naaiv maiv zeiz bun cing yie maiv dorngc. Kungx Ziouv ganh haih dingc yie dorngc fai maiv dorngc. 5 Hnangv naaic, siemv nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, maiv dungx dingc haaix dauh nyei zuiz. Oix zuqc zuov Ziouv aengx daaih wuov zanc, ninh cingx daaih siemv dingc. Ninh oix zorqv bingx jienv yiem hmuangx gu'nyuoz nyei sic cuotv daaih yiem njang. Mienh yiem hnyouv hnamv nyei sic ninh yaac oix bun cuotv nzengc daaih. Taux wuov zanc ei Tin-Hungh buatc gorqv-mienh puix duqv ceng, Tin-Hungh ziouc ceng aqv. 6 Gorx-youz aac, gorngv liuz naaiv deix yietc zungv sic, yie zorqv daaih beiv yie ganh caux Aa^bor^lo weic zoux nyungc zeiv bun meih mbuo hiuv duqv, maiv dungx jiex ndaangc Ging-Sou nyei waac. Hnangv naaic, meih mbuo ziouc maiv zoux maux, taaih naaiv dauh, mangc piex wuov dauh. 7 Haaix dauh bun meih zoux gauh hlo ganh dauh? Meih maaih haaix nyungc maiv zeiz meih zipv daaih? Wuov nyungc, se gorngv meih zipv daaih, meih weic haaix diuc bungx waac-maux hnangv maiv zeiz zipv daaih nor? 8 Meih mbuo nyungc-nyungc maaih nzoih nzengc aqv orqc? Meih mbuo butv zoih nzengc aqv orqc? Meih mbuo ganh duqv zoux hungh hnangv aqv orqc? Yie mbuo maiv duqv zoux. Feix duqv meih mbuo za'gengh zoux hungh, yie mbuo ziouc duqv caux jienv meih mbuo zoux. 9 Yie hnamv daaih Tin-Hungh bun yie mbuo gong-zoh yiem nqa'haav jiex, hnangv zuqc dingc zuiz dorng zuangx daix daic nyei mienh nor, weic bun yietc zungv fin-mienh caux baamh mienh mangc a'nziaauc. 10 Weic Giduc yie mbuo zoux mienh hngongx mienh, mv baac meih mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh ziouc maaih cong-mengh aqv orqc? Yie mbuo mau mv baac meih mbuo henv orqc? Yie mbuo zuqc mienh mangc piex mv baac mienh taaih meih mbuo orqc? 11 Taux ih zanc yie mbuo hnyouv sie, jaang nqaatv. Yie mbuo zuqv lui-houx-huv. Yie mbuo zuqc mienh mborqv yaac maiv maaih dingh zepv dorngx. 12 Yie mbuo longc ganh nyei buoz zoux gong kouv weic yungz ganh nyei maengc. Zuqc mienh zioux, yie mbuo buang waac ninh mbuo. Zuqc mienh zoux doqc, yie mbuo diev jienv. 13 Zuqc mienh gorngv waac-huv, yie mbuo gorngv longx bun ninh mbuo. Taux ih zanc yie mbuo zoux baamh mienh nyei la'fapv-zaa, yaac zoux baamh gen nyei ga'naaiv-dienh. 14 Yie fiev naaiv deix waac maiv zeiz weic bun meih mbuo nyaiv. Meih mbuo se hnangv zoux yie ganh nyei fu'jueiv nor. Yie ziouc fiev fienx kuinx meih mbuo. 15 Maiv gunv maaih yietc waanc dauh fin-saeng dorh meih mbuo gan Giduc, meih mbuo kungx maaih nduqc dauh die hnangv. Meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh, yie ziouc duqv benx meih mbuo nyei die, weic zuqc yie dorh kuv fienx daaih mbuox meih mbuo. 16 Hnangv naaic, yie tov meih mbuo zuotc yie nyei nyungc zeiv zoux. 17 Weic naaiv yie paaiv Ti^mo^tai mingh meih mbuo naaic. Ninh se hnangv zoux yie nyei dorn-hnamv yaac kaux Ziouv zoux ziepc zuoqv nyei mienh. Ninh oix tengx meih mbuo jangx yie caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh zoux nyei jauv, se hnangv yie yiem norm-norm dorngx nyei jiu-baang njaaux nor. 18 Yiem meih mbuo naaic maaih deix laaic yie maiv haih taux meih mbuo naaic ziouc zoux maux. 19 Mv baac se gorngv ei Ziouv nyei eix, maiv lauh yie taux meih mbuo naaic aqv. Taux wuov zanc yie ziouc duqv buatc wuov deix zoux maux nyei mienh, mangc gaax ninh mbuo nyei qaqv hnangv haaix nor, maiv zeiz kungx muangx ninh mbuo gorngv nyei waac. 20 Weic zuqc Tin-Hungh zoux Ziouv gunv mienh bun cing yiem mienh maaih Singx Lingh nyei qaqv, maiv zeiz yiem mienh gorngv nyei waac. 21 Meih mbuo oix yie hnangv haaix nor zoux? Oix yie dorh jienv biaav-bin daaih fai oix yie maaih hnyouv hnamv mienh, suonc zingh suonc eix nyei daaih fai?

1 Ko^lin^to 5

1It is actually reported that there is sexual immorality among you, and such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that one has his father’s wife. 2You are puffed up, and didn’t rather mourn, that he who had done this deed might be removed from among you. 3For I most certainly, as being absent in body but present in spirit, have already, as though I were present, judged him who has done this thing. 4In the name of our Lord Jesus Christ, you being gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, 5are to deliver such a one to Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. 6Your boasting is not good. Don’t you know that a little yeast leavens the whole lump? 7Purge out the old yeast, that you may be a new lump, even as you are unleavened. For indeed Christ, our Passover, has been sacrificed in our place. 8Therefore let us keep the feast, not with old yeast, neither with the yeast of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. 9I wrote to you in my letter to have no company with sexual sinners; 10yet not at all meaning with the sexual sinners of this world, or with the covetous and extortioners, or with idolaters; for then you would have to leave the world. 11But as it is, I wrote to you not to associate with anyone who is called a brother who is a sexual sinner, or covetous, or an idolater, or a slanderer, or a drunkard, or an extortioner. Don’t even eat with such a person. 12For what have I to do with also judging those who are outside? Don’t you judge those who are within? 13But those who are outside, God judges. “Put away the wicked man from among yourselves.”

1 Ko^lin^to 6

1 Se gorngv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh caux ganh dauh maaih sic, ninh fungc gaamv mingh lorz maiv sienx Tin-Hungh nyei dunx sic mienh, maiv lorz Tin-Hungh nyei mienh mbenc? 2 Meih mbuo maiv hiuv duqv Tin-Hungh nyei mienh oix siemv baamh gen fai? Wuov nyungc, se gorngv meih mbuo oix zuqc siemv baamh gen, faix-fiuv sic meih mbuo maiv haih siemv fai? 3 Meih mbuo maiv hiuv duqv yie mbuo oix zuqc siemv fin-mienh fai? Hnangv naaic, mbuo yietc zei oix zuqc haih siemv seix zaangc nyei sic. 4 Wuov nyungc, se gorngv meih mbuo maaih sic, meih mbuo weic haaix diuc dorh mingh bun yiem jiu-baang maiv nangc maaih mengh dauh nyei mienh mbenc? 5 Yie hnangv naaiv fiev weic bun meih mbuo nyaiv. Meih mbuo maiv maaih yietc dauh cong-mengh mienh haih tengx gorx-youz dunx sic fai? 6 Gorx-youz maaih laanh gox laanh nyei sic youc oix zuqc mingh bun maiv sienx nyei mienh mbenc fai? 7 Meih mbuo maaih laanh gox laanh nyei sic zungv bun cing meih mbuo dorngc aqv. Mienh zoux dorngc meih, meih diev jienv se gauh longx maiv zeiz? Nyiemc kuei yaac gauh longx maiv zeiz? 8 Daaux nzuonx, meih mbuo laanh zoux dorngc laanh, laanh kuei laanh, liemh zoux bun ganh nyei gorx-youz. 9 Meih mbuo maiv hiuv fai? Zoux waaic sic nyei mienh maiv duqv yiem Tin-Hungh nyei guoqv. Maiv dungx nduov ganh oc. Da'faanh zoux maiv luonx horngc nyei sic, baaix miuc-fangx, hienx auv hienx nqox, m'jangc dorn maaic sin, m'jangc hienx m'jangc, m'sieqv hienx m'sieqv, 10 luv mienh, mauv ga'naaiv, hopv diuv nquin, gorngv doqc mienh fai zoux zaqc, naaiv nyungc mienh maiv duqv yiem Tin-Hungh nyei guoqv. 11 Zinh ndaangc meih mbuo yaac maaih deix zoux naaiv nyungc mienh. Mv baac ih zanc meih mbuo kaux Ziouv Yesu Giduc caux mbuo nyei Tin-Hungh nyei Singx Lingh ziouc duqv nzaaux nzengc meih mbuo nyei zuiz, bun meih mbuo benx Tin-Hungh nyei cing-nzengc mienh, yaac duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv daaih.

Sin Se Singx Lingh Nyei Dinc

12 Maaih mienh oix gorngv, “Haaix nyungc yie maaih leiz zoux duqv nyei.” Zeiz nyei, mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc maaih lamh longc. Yie haih gorngv, “Haaix nyungc yie maaih leiz zoux duqv nyei,” mv baac yie maiv bun haaix nyungc hoic yie zoux nouh. 13 Aengx maaih mienh oix gorngv, “Nyanc hopv se weic ga'sie, ga'sie se weic nyanc hopv.” Zeiz nyei, mv baac i nyungc zungv Tin-Hungh oix mietc nzengc. Mienh nyei sin se maiv zeiz weic buangh liouh nyei jauv, se weic fu-sux Ziouv. Ziouv yaac goux mbuo nyei sin. 14 Tin-Hungh bun Ziouv nangh daaih. Tin-Hungh yaac oix longc ninh nyei qaqv bun mbuo aengx nangh daaih fih hnangv nyei. 15 Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo nyei sin se Giduc nyei sin nyei yietc nyungc. Hnangv naaic, yie oix zuqc dorh Giduc nyei sin mingh benx maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn nyei sin nyei yietc nyungc fai? Zungv maiv zeiz! 16 Meih mbuo maiv hiuv fai? Mienh hienx maaic buonv-sin nyei m'sieqv dorn ziouc caux wuov dauh benx yietc norm sin, weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Ninh mbuo i dauh ziouc benx yietc norm sin mi'aqv.” 17 Mv baac haaix dauh caux Ziouv gapv jienv, wuov dauh ziouc caux Ziouv benx yietc diuc hnyouv aqv. 18 Oix zuqc simv nqoi hienx nyei jauv. Mienh baamz nyei haaix nyungc zuiz se hoic maiv zuqc sin. Mv baac zoux hienx nyei sic se hoic ganh nyei sin. 19 Meih mbuo maiv hiuv fai? Meih mbuo nyei sin se Singx Lingh nyei dinc. Tin-Hungh bun daaih nyei Singx Lingh yiem meih mbuo gu'nyuoz. Meih mbuo nyei sin se maiv zeiz meih mbuo ganh nyei, se Tin-Hungh nyei, 20 weic zuqc Tin-Hungh maaiz meih mbuo jaaix haic. Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc longc meih mbuo nyei sin taaih Tin-Hungh.

1 Ko^lin^to 7

1 Ih zanc yie oix gorngv dongh zinh ndaangc meih mbuo fiev naaic wuov deix jauv-louc. M'jangc dorn maiv longc auv se longx nyei. 2 Mv baac weic zuqc maaih buangh liouh nyei sic camv, dauh dauh m'jangc dorn cingx daaih oix zuqc maaih ninh ganh nyei auv. Dauh dauh m'sieqv dorn oix zuqc maaih ninh ganh nyei nqox. 3 Maiv dungx laanh zaanc laanh. Nqox oix zuqc nyunc ei ninh nyei auv, auv yaac oix zuqc nyunc ei ninh nyei nqox. 4 Weic zuqc auv ganh maiv maaih leiz gunv ganh nyei sin, se ninh nyei nqox gunv. Fih hnangv nyei, nqox ganh yaac maiv maaih leiz gunv ganh nyei sin, se ninh nyei auv gunv. 5 Maiv dungx laanh zaanc laanh maiv juangc coux bueix, cuotv liuz i hmuangv dongh hnyouv dingc maiv juangc bueix i ziex hnoi, weic longc ziangh hoc daux gaux. Jiex liuz naaiv deix ziangh hoc, oix zuqc aengx juangc coux bueix. Nzauh heix ganh gunv maiv duqv ganh ziouc zuqc Saadaan nduov meih baamz zuiz. 6 Yie hnangv naaiv gorngv se maiv zeiz hatc meih mbuo, se sueih meih mbuo. 7 Feix duqv meih mbuo hnangv yie nor, maiv dorng jaa, mv baac gorqv-mienh duqv Tin-Hungh bun daaih nyei zingh nyeic. Maaih dauh maaih naaiv nyungc, maaih dauh maaih wuov nyungc. 8 Ih zanc yie mbuox maiv maaih jaa nyei mienh caux auv-guaav, meih mbuo hnangv yie nor, daan sin yiem gauh longx. 9 Mv baac se gorngv meih mbuo gunv maiv duqv ganh nor, gunv binc dorng jaa aqv. Weic zuqc hanc mienh se hnangv douz zieqc jienv hnyouv nor, ziouc dorng jaa gauh longx. 10 Yie aengx maaih joux waac hatc dorng jaa nyei mienh. Naaiv deix waac maiv zeiz yie ganh gorngv nyei waac, se Ziouv hatc nyei waac. Auv maiv dungx leih guangc nqox. 11 Mv baac se gorngv leih nor, ninh oix zuqc daan sin yiem. Maiv zei aeqv, oix zuqc aengx longc loz-nqox. Nqox yaac maiv dungx leih guangc ninh nyei auv. 12 Dongh yie corc maiv gaengh gorngv wuov deix mienh, yie mbuox meih mbuo, (naaiv yie ganh gorngv, maiv zeiz Ziouv gorngv). Se gorngv maaih dauh Giduc Mienh, ninh nyei auv yaac maiv sienx mv baac auv laengz caux ninh yiem, ninh maiv dungx leih ninh nyei auv. 13 Se gorngv maaih Giduc Mienh m'sieqv dorn, ninh nyei nqox yaac maiv sienx, mv baac nqox laengz caux ninh yiem, ninh maiv dungx leih ninh nyei nqox aqv. 14 Nqox maiv sienx mv baac weic zuqc ninh nyei auv sienx, Tin-Hungh ziouc zipv ninh nyei nqox. Auv maiv sienx mv baac weic zuqc nqox sienx, Tin-Hungh ziouc zipv ninh nyei auv. Maiv zei aeqv, ninh mbuo nyei fu'jueiv se hnangv maiv sienx nyei mienh nyei fu'jueiv nor, mv baac ih zanc benx Tin-Hungh nyei mi'aqv. 15 Maiv gunv auv fai nqox, se gorngv maiv sienx Yesu wuov dauh oix leih sienx nyei wuov dauh, sueih ninh mingh aqv. Buangh zuqc naaiv nyungc sic nor aeqv, sienx Yesu wuov dauh auv fai nqox ziouc maiv zuqc aapv ganh diev jienv yiem, weic zuqc Tin-Hungh heuc mbuo baengh orn nyei yiem. 16 Zoux auv nyei mienh aah! Meih mbuo hnangv haaix nor hiuv duqv meih mbuo maiv haih njoux ganh nyei nqox? Zoux nqox nyei mienh aah! Meih mbuo hnangv haaix nor hiuv duqv meih mbuo maiv haih njoux ganh nyei auv?

Tin-Hungh Paaiv Mbuo Hnangv Haaix Nor Yiem, Oix Zuqc Hnangv Wuov Nor Yiem

17 Hnangv haaix yaac baac, Ziux Ziouv paaiv bun gorqv-mienh hnangv haaix nor yiem, Tin-Hungh heuc gorqv-mienh daaih wuov zanc, gorqv-mienh yaac oix zuqc hnangv wuov nor yiem. Naaiv diuh leiz yie yiem norm-norm jiu-baang njaaux mienh ei jienv zoux. 18 Tin-Hungh heuc mienh daaih sienx wuov zanc, haaix dauh jiex gaatv nyei leiz, ninh maiv zuqc hnamv zorc hnangv loz nor. Maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz wuov deix, yaac maiv zuqc jiex wuov nyungc leiz aqv. 19 Jiex gaatv nyei leiz fai maiv jiex se maiv longc jienv. Longc jienv jiex se oix zuqc ei Tin-Hungh nyei leiz-latc zoux. 20 Tin-Hungh heuc sienx wuov zanc, mouz laanh mienh hnangv haaix nor yiem, ziouc oix zuqc hnangv wuov nor yiem. 21 Tin-Hungh heuc meih sienx wuov zanc, meih zoux nouh nyei fai? Maiv dungx nzauh, mv baac maaih qangx duqv zoux bungx nqoi nyei mienh, gunv zoux aqv. 22 Haaix dauh zoux jienv nouh wuov zanc, Ziouv heuc ninh daaih sienx, wuov dauh ziouc benx Ziouv bungx nqoi nyei mienh. Haaix dauh zoux bungx nqoi nyei mienh, Ziouv heuc ninh daaih sienx, wuov dauh yaac zoux Giduc nyei nouh. 23 Tin-Hungh maaiz meih mbuo jaaix haic. Hnangv naaic, maiv dungx benx baamh mienh nyei nouh. 24 Gorx-youz aac, Tin-Hungh heuc meih mbuo sienx wuov zanc, gorqv-mienh zoux haaix nyungc mienh, corc oix zuqc zoux wuov nyungc mienh, mv baac maaih Tin-Hungh caux jienv yiem.

Maiv Dorng Jaa Nyei Mienh Caux Auv-Guaav

25 Ih zanc yie gorngv dongh meih mbuo fiev naaic maiv maaih jaa nyei mienh nyei jauv-louc. Yie maiv maaih Ziouv nyei lingc gorngv taux naaiv deix sic, mv baac Ziouv korv-lienh yie, bun yie zoux kaux duqv wuonv nyei mienh ziouc ei yie ganh nyei hnyouv hnamv daaih gorngv. 26 Yie hnamv daaih, laaix ih jaax hnoi nyei kouv naanc, mienh hnangv haaix nor yiem corc oix zuqc hnangv wuov nor yiem gauh longx. 27 Meih maaih auv nyei fai? Maiv dungx guangc meih nyei auv. Maiv gaengh longc auv fai? Maiv dungx gaengh lorz aqv oc. 28 Mv baac meih longc auv nor, meih maiv zeiz baamz zuiz. Sieqv-dorn longc nqox, ninh yaac maiv zeiz baamz zuiz. Mv baac yie oix tengx meih mbuo simv ndutv zoux auv zoux nqox nyei kouv naanc. 29 Gorx-youz aac, yie nyei eix leiz se dongh naaiv. Baamh gen nyei nyutc zeiv ih zanc maiv ndaauv aqv. Maaih auv nyei mienh oix zuqc yiem hnangv maiv maaih auv nor. 30 Nyiemv nyei mienh oix zuqc yiem hnangv maiv nzauh. Njien-youh nyei mienh oix zuqc hnangv maiv njien-youh nor. Maaiz ga'naaiv nyei mienh oix zuqc hnangv ninh mbuo maiv zeiz zoux wuov deix ga'naaiv nyei ziouv, 31 longc baamh gen nyei ga'naaiv wuov deix, oix zuqc maiv dungx bun wuov deix ga'naaiv zorqv nzengc ziangh hoc, weic zuqc ih zanc yiem jienv naaiv norm baamh gen maiv lauh oix jiex nzengc aqv. 32 Yie maiv oix meih mbuo maaih haaix nyungc guaax hnyouv. Maiv gaengh longc auv nyei mienh kungx jangx zuqc Ziouv nyei gong, oix zoux horpc Ziouv nyei hnyouv. 33 Mv baac maaih jaa nyei mienh kungx jangx zuqc seix zaangc nyei jauv, hnangv haaix nor haih zoux duqv horpc auv nyei hnyouv. 34 Ninh ziouc maaih i diuc jauv baeng jienv ninh nyei hnyouv aqv. Maiv maaih jaa nyei m'sieqv dorn fai sieqv-dorn kungx jangx zuqc Ziouv nyei gong, weic zuqc ninh oix liemh sin liemh hnyouv benx nzengc Tin-Hungh nyei. Mv baac zoux auv nyei m'sieqv dorn jangx zuqc seix zaangc nyei jauv, hnangv haaix nor haih zoux duqv horpc nqox. 35 Yie hnangv naaiv gorngv se weic tengx meih mbuo, maiv zeiz weic haangh meih mbuo. Yie oix meih mbuo zoux longx, zoux horpc, longc nzengc hnyouv fu-sux Ziouv. 36 Se gorngv haaix dauh gorngv ziangh sieqv mv baac haiz ninh zoux maiv horpc bun wuov dauh sieqv, ninh nyei hnyouv ba'laqc hnamv haic, ziouc ndongc haaix oix zuqc zoux yietc diuc haaix nyungc, gunv bun ninh mbuo ei ninh mbuo nyei hnyouv zoux. Sueih ninh mbuo gitv huon aqv. Ninh mbuo maiv baamz zuiz. 37 Mv baac se gorngv haaix dauh m'jangc dorn liepc dingc hnyouv, yaac maiv maaih haaix nyungc aapv ninh, ganh yaac haih gunv duqv ganh, ninh yaac dingc maiv longc ninh gorngv ziangh wuov dauh sieqv, naaiv dauh yaac zoux duqv horpc nyei. 38 Hnangv naaic, haaix dauh gorngv ziangh sieqv yaac za'gengh longc zoux auv, wuov dauh zoux duqv horpc. Mv baac haaix dauh gorngv ziangh sieqv, nqa'haav dingc maiv longc, wuov dauh corc zoux gauh longx. 39 Se gorngv nqox corc ziangh jienv nyei ziangh hoc, auv maaih dorng jaa nyei leiz ndoh jienv. Mv baac nqox daic mi'aqv nor, auv maiv zuqc dorng jaa nyei leiz ndoh aqv. Sueih binc longc haaix dauh zoux nqox yaac duqv, da'faanh sienx Ziouv nyei mienh hnangv. 40 Mv baac ei yie mangc, se gorngv ninh maiv longc nqox nor, ninh gauh maaih njien-youh. Yie yaac hnamv daaih yie maaih Tin-Hungh nyei Singx Lingh.

1 Ko^lin^to 8

1 Ih zanc gorngv taux ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv. Mbuo yietc zungv hiuv duqv, “Mbuo dauh dauh maaih wuonh zaang.”Mv baac maaih wuonh zaang se bun mienh zoux maux, ceng-hlo. Laanh hnamv laanh se ceix mienh jiez daaih. 2 Se gorngv maaih haaix dauh hnamv daaih ninh hiuv duqv yietc nyungc, ziux ninh horpc zuqc hiuv nyei ninh corc maiv gaengh hiuv. 3 Mv baac haaix dauh hnamv Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc hiuv duqv wuov dauh aqv. 4 Wuov nyungc, gorngv nyanc ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv, mbuo hiuv duqv miuc-fangx maiv biux mengh haaix nyungc zien nyei ga'naaiv. Mbuo yaac hiuv duqv kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. 5 Maiv gunv yiem lungh yiem ndau, maaih dongh mienh heuc “zienh” (yaac za'gengh maaih “zienh” camv, maaih “ziouv”camv), 6 mv baac weic mbuo nor, kungx maaih nduqc dauh Tin-Hungh hnangv, se Zaangc Diex, dongh zeix maanc muotc wuov dauh. Mbuo yaac weic ninh yiem. Yaac kungx maaih nduqc dauh Ziouv hnangv, se Yesu Giduc. Tin-Hungh longc Yesu zeix maanc muotc. Mbuo yaac bangc ninh yiem. 7 Mv baac maiv zeiz dauh dauh mienh bieqc hnyouv. Maaih deix mienh zinh ndaangc baaix guenx miuc-fangx. Taux ih zanc ninh mbuo nyanc ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv, ninh mbuo hnyouv faix. Kungx jangx zuqc ninh mbuo nyanc miuc-fangx nyei ga'naaiv, ziouc haiz maaih uix aqv. 8 Nyanc hopv nyei ga'naaiv maiv haih bun Tin-Hungh gauh a'hneiv mbuo. Maiv nyanc, mbuo maiv zeiz gauh waaic. Nyanc liuz, mbuo yaac maiv zeiz gauh longx. 9 Mv baac, oix zuqc faix fim oc. Meih mbuo hiuv duqv sueih binc nyanc haaix nyungc yaac duqv, mv baac maiv dungx laaix naaiv diuc jauv bun sienx maiv henv nyei mienh baamz zuiz. 10 Se gorngv maaih dauh hnyouv faix nyei mienh buatc meih, dongh maaih wuonh zaang nyei mienh, yiem miuc-biauv nyanc nor, naaiv maiv zeiz nduov ninh oix caux jienv nyanc ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv fai? 11 Giduc weic naaiv dauh sienx maiv henv nyei gorx-youz daic, mv baac wuov dauh gorx-youz laaix meih “maaih wuonh zaang” zuqc mietc. 12 Meih hnangv naaic zoux, meih zoux dorngc meih nyei gorx-youz, weic zuqc ninh hnyouv faix, meih yaac hoic ninh zoux dorngc. Naaiv yaac zoux dorngc Giduc. 13 Wuov nyungc, se gorngv nyanc hopv haih nduov yie nyei gorx-youz baamz zuiz, yie ziouc yietc liuz maiv nyanc orv aqv. Nzauh heix nduov yie nyei gorx-youz baamz zuiz.

1 Ko^lin^to 9

1 Yie maiv zeiz bungx nqoi nyei mienh fai? Yie maiv zeiz zoux gong-zoh fai? Yie maiv buatc jiex mbuo nyei Ziouv Yesu fai? Yie tengx Ziouv zoux gong meih mbuo cingx daaih sienx maiv zeiz? 2 Maiv gunv mienh maiv laengz yie zoux gong-zoh, meih mbuo ndongc haaix yaac laengz aqv. Weic zuqc meih mbuo caux Ziouv Yesu juangc maengc ziangh, se zoux zorng-zengx bun cing yie za'gengh zoux gong-zoh. 3 Se gorngv mienh zaah naaic yie, yie hnangv naaiv nor dau ninh mbuo. 4 Zoux gong-zoh, yie maiv zeiz maaih leiz duqv nyanc duqv hopv fai? 5 Yie maiv zeiz maaih leiz longc sienx Yesu nyei mienh zoux auv, yaac hnangv wuov deix gong-zoh caux Ziouv nyei youz mbuo caux Bide dorh auv gan jienv mingh fai? 6 Kungx maaih Mbaa^naa^mbatc caux yie oix zuqc zoux gong douc maengc hnangv fai? 7 Maaih haaix dauh zoux baeng oix zuqc cuotv ganh nyei bienh fuix? Maaih haaix dauh zoux huingx zuangx a'ngunc biouv yaac maiv duqv ninh ganh nyei biouv nyanc? Maaih haaix dauh yungz ba'gi yungh yaac maiv duqv hopv ninh ganh nyei yungh nyorx? 8 Yie hnangv naaiv gorngv se maiv zeiz kungx ei baamh mienh nyei za'eix. Leiz-Latc yaac fih hnangv nyei gorngv maiv zeiz? 9 Mose nyei Leiz fiev jienv gorngv, “Ngongh linc mbiauh nyei ziangh hoc maiv dungx dou ngongh nyei nzuih baengx.” Hnangv naaic, Tin-Hungh kungx nzauh ngongh fai? 10 Tin-Hungh gorngv naaiv deix waac, ninh maiv zeiz weic mbuo gorngv fai? Zeiz nyei. Naaiv se fiev jienv weic tengx mbuo. Laih lingh nyei mienh caux mborqv mbiauh nyei mienh maaih lamh hnamv oix duqv ninh mbuo zoux nyei buonc. 11 Yie mbuo zunh kuv fienx hnangv zuangx Singx Lingh nyei nyim yiem meih mbuo nyei hnyouv nor. Wuov nyungc, yie mbuo yiem meih mbuo naaic siou yie mbuo qiemx longc nyei ga'naaiv, meih mbuo funx camv haic fai? 12 Se gorngv ganh deix mienh maaih leiz heuc meih mbuo juang ninh mbuo, yie mbuo maiv zeiz gauh maaih leiz heuc meih mbuo juang yie mbuo fai? Mv baac naaiv nyungc leiz yie mbuo maiv longc jiex yietc nzunc. Daaux nzuonx yie mbuo siouc nyungc-nyungc kouv weic maiv bun haaix nyungc laanh Giduc nyei kuv fienx. 13 Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv zoux gong nyei mienh duqv wuov norm biauv nyei nyanc hopv. Yiem ziec-dorngh longc saeng-kuv ziec bun Tin-Hungh wuov deix sai mienh yaac duqv buonc wuov deix orv. 14 Fih hnangv nyei, Ziouv yaac paaiv da'faanh zunh kuv fienx nyei mienh oix zuqc kaux kuv fienx yungz maengc. 15 Mv baac naaiv deix leiz yie maiv gaengh longc jiex yietc nzunc. Ih zanc yie fiev naaiv deix waac yaac maiv zeiz oix tov haaix nyungc longc. Yie daic gauh longx weic zuqc maiv oix haaix dauh zorqv yie bungx nyei waac-maux tiuv benx henh waac. 16 Yie zunh kuv fienx mv baac naaiv maiv zeiz bun yie maaih gorn-baengx bungx waac-maux. Yie feix-nyungc zungv oix zuqc zunh kuv fienx. Se gorngv maiv zunh nor, yie zungv oix zuqc kouv aqv. 17 Se gorngv yie ganh liepc hnyouv zunh kuv fienx, yie ziouc funx duqv gong-zinh. Mv baac se gorngv maiv zeiz yie ganh liepc hnyouv zoux, se Tin-Hungh paaiv yie zoux, 18 yie ziouc duqv haaix nyungc fin-kouv? Dongh naaiv aqv. Yie zunh kuv fienx yaac maiv zuqc heuc mienh cuotv fin-kouv. Weic zunh kuv fienx maaih leiz duqv haaix nyungc yie yaac maiv tengx mienh tov. 19 Yie maiv zoux haaix dauh nyei nouh gauv. Mv baac yie nyunc zoux zuangx mienh nyei nouh, weic duqv mienh camv daaih sienx Yesu. 20 Yie caux Yiutai Mienh yiem, yie ziouc zoux hnangv Yiutai Mienh, weic duqv Yiutai Mienh sienx. Maiv gunv yie maiv zeiz yiem leiz-latc ga'ndiev, yie caux yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh yiem. Yie zoux hnangv ninh mbuo zoux, weic duqv yiem leiz-latc ga'ndiev nyei mienh sienx. 21 Fih hnangv nyei, yie caux maiv longc Yiutai Mienh nyei leiz-latc wuov deix Janx yiem, yie ziouc yiem hnangv wuov deix Janx yiem nor, weic duqv Janx sienx Yesu. Yie maiv zeiz gorngv yie maiv ei Tin-Hungh nyei leiz-latc zoux, mv baac yie yiem Giduc nyei leiz-latc ga'ndiev. 22 Yie caux sienx maiv henv nyei mienh yiem, yie ziouc zoux hnangv sienx maiv henv nyei mienh, weic tengx ninh mbuo sienx gauh henv. Yie zoux puix nyungc-nyungc mienh yaac longc nyungc-nyungc za'eix weic bun deix wuov deix mienh duqv njoux. 23 Yie hnangv naaiv nor zoux nyei yietc zungv se weic kuv fienx, yie cingx daaih duqv buonc kuv fienx nyei fuqv. 24 Meih mbuo hiuv nyei, saaix tiux nyei mienh yietc zungv tiux mv baac maaih nduqc dauh hnangv duqv zingh nyeic. Hnangv naaic, oix zuqc njiec qaqv tiux taux duqv zingh nyeic. 25 Ndouv saaix nyei mienh dauh dauh oix zuqc gunv ganh, hoqc ganh nyei sin henv, weic duqv norm ningv. Ningv yaac haih waaic nyei. Mv baac yie mbuo zoux weic duqv yietc liuz maiv haih waaic nyei ningv. 26 Weic naaiv yie tiux mingh maiv zeiz hnangv maiv maaih dingc ziangx nyei dorngx. Yie hnangv mborqv jaax, mv baac maiv zeiz hnangv mienh la'guaih longc buoz-juonh mborqv nziaaux. 27 Yie hoqc yie ganh nyei sin henv, bun ganh haih gunv duqv hingh ganh. Nzauh heix heuc mienh saaix tiux, nqa'haav yie ganh zuqc nqemh.

1 Ko^lin^to 10

1 Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo jangx jienv mbuo nyei ong-taaix gan Mose wuov zanc, ninh mbuo yietc zungv yiem wuov dorv mbuonx ga'ndiev, yietc zungv yaac yangh jauv jiex wuov ngaanc ziqc Koiv-Siqv. 2 Ninh mbuo yietc zungv yiem mbuonx yaac yiem koiv jiex wuom nyei leiz guei Mose. 3 Yietc zungv nyanc Singx Lingh bun nyei hnaangx 4 yaac hopv Singx Lingh bun nyei wuom, weic zuqc ninh mbuo hopv gan ninh mbuo mingh wuov norm lengc jeiv nyei la'bieiv liouc cuotv daaih nyei wuom. Wuov norm la'bieiv se Giduc. 5 Hnangv haaix yaac baac, naaiv deix mienh gauh camv jiex maiv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. Weic naaiv ninh mbuo nyei sei zuqc guangc yiem buangv deic-bung-huaang. 6 Naaiv deix sic yietc zungv zoux nyungc zeiv donv mbuo, maiv bun mbuo maaih hnyouv oix zoux waaic sic hnangv ninh mbuo zoux nor. 7 Maiv dungx baaix miuc-fangx hnangv ninh mbuo maaih deix mienh baaix nor. Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Baeqc fingx zueiz jienv nyanc, zueiz jienv hopv, jiez sin daaih yiem wuov saanx.” 8 Mbuo maiv dungx zoux hienx nyei sic hnangv ninh mbuo maaih deix mienh zoux nor, cingx daaih yietc hnoi hnangv maaih i waanc buo cin laanh mienh zuqc daic. 9 Mbuo maiv dungx seix Ziouv hnangv ninh mbuo maaih deix mienh seix nor, cingx daaih zuqc naang hoic daic. 10 Mbuo maiv dungx la'ngopv hnangv ninh mbuo maaih deix mienh la'ngopv ziouc zuqc mietc maengc wuov dauh fin-mienh mietc mi'aqv. 11 Naaiv deix sic yietc zungv cuotv daaih zoux nyungc zeiv yaac fiev jienv weic donv mbuo, weic zuqc mbuo yiem nyei se gitv-gitv lungh ndiev setv mueiz nyei hnoi-nyieqc. 12 Haaix dauh hnamv ganh souv duqv wuonv, oix zuqc faix fim. Nziex haih ndorpc. 13 Meih mbuo buangh zuqc nyungc-nyungc seix hnyouv nyei sic se baamh mienh aah loc buangh nyei sic. Mv baac Tin-Hungh kaux duqv wuonv nyei. Ninh maiv bun meih mbuo zuqc seix jiex ndaangc meih mbuo nyei qaqv. Zuqc seix wuov zanc, Tin-Hungh oix bun meih mbuo maaih jauv ciex duqv cuotv ziouc maaih qaqv diev duqv hingh.

Simv Nqoi, Maiv Dungx Baaix Miuc-Fangx

14 Yie hnamv nyei gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo oix zuqc simv nqoi, maiv dungx baaix miuc-fangx. 15 Yie funx meih mbuo maaih cong-mengh ziouc caux meih mbuo gorngv. Meih mbuo ganh hnamv mangc gaax yie gorngv nyei waac. 16 Mbuo weic wuov norm laengz zingh nyei zaanv laengz zingh Tin-Hungh liuz ziouc hopv, mbuo maaih buonc juangc Giduc nyei nziaamv maiv zeiz? Maeqv nqoi njuov nyanc wuov zanc, mbuo maaih buonc juangc Giduc nyei sin maiv zeiz? 17 Weic zuqc maaih nduqc norm njuov hnangv cingx daaih maiv gunv maaih mienh camv, mbuo benx yietc norm sin, weic zuqc mbuo juangc wuov norm njuov nyanc. 18 Hnamv mangc gaax I^saa^laa^en Mienh! Nyanc ziec nyei ga'naaiv wuov deix ziouc caux ziec-dorngh maaih ninh mbuo nyei buonc, maiv zeiz? 19 Wuov nyungc, yie gorngv nyei eix leiz hnangv haaix nor? Ziec bun miuc-fangx nyei ga'naaiv maaih haaix nyungc maaih lamh longc? Miuc-fangx maaih haaix nyungc maaih lamh longc? 20 Zungv maiv maaih. Yie gorngv nyei se, Janx ziec bun miuc-fangx nyei nyanc hopv se ziec bun mienv hnangv, maiv zeiz ziec bun Tin-Hungh. Yie yaac maiv oix meih mbuo caux mienv juangc jienv maaih meih mbuo nyei buonc. 21 Meih mbuo hopv Ziouv nyei zaanv, maiv haih hopv mienv nyei zaanv. Meih mbuo juangc Ziouv nyei dieh nyanc, maiv haih juangc mienv nyei dieh. 22 Mbuo oix zoux bun Ziouv mueic jieqv fai? Mbuo gauh henv ninh fai?

Mbuo Oix Zuqc Zoux Nyungc-Nyungc Weic Bun Mienh Taaih Tin-Hungh

23 Maaih deix mienh gorngv, “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei.”Zeiz nyei, mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc maaih lamh longc. “Mbuo nyungc-nyungc zoux duqv nyei,” mv baac maiv zeiz nyungc-nyungc haih ceix mbuo. 24 Haaix dauh maiv dungx douh ganh duqv longx. Oix zuqc zoux bun ga'nyiec nyei mienh duqv longx. 25 Yiem hei maaic nyei nyungc-nyungc orv sueih binc maaiz nyanc. Hnyouv yaac maiv dungx jangx zuqc gamh nziex dorngc ziouc naaic haaix nyungc, 26 weic zuqc hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Ndau-beih caux yiem ndau-beih nyei maanc muotc benx Ziouv nyei.” 27 Se gorngv maaih dauh maiv sienx nyei mienh cingv meih mbuo mingh nyanc hnaangx, meih mbuo yaac maaih hnyouv mingh nor, gunv nyanc ninh mbenc nyei nyanc hopv. Hnyouv yaac maiv dungx jangx zuqc gamh nziex dorngc ziouc naaic haaix nyungc. 28 Mv baac se gorngv maaih dauh mbuox meih, “Naaiv deix nyanc hopv se ziec jiex miuc-fangx nyei,” meih maiv dungx nyanc aqv, weic tengx mbuox meih wuov dauh mienh maiv zuqc yiem hnyouv gamh nziex ninh nyanc dorngc. 29 Naaiv yie maiv zeiz gorngv meih ganh yiem hnyouv gamh nziex nyanc dorngc, se wuov dauh mienh gamh nziex ninh nyanc dorngc. Wuov nyungc, se gorngv wuov laanh mienh ganh yiem hnyouv haiz ninh nyanc nor, ninh dorngc mi'aqv, fungc bun yie maiv haih sueih binc nyanc? 30 Se gorngv yie laengz zingh liuz Tin-Hungh cingx nyanc, mienh weic haaix diuc daanh yie weic laengz zingh liuz nyanc nyei ga'naaiv? 31 Weic naaiv, maiv gunv meih mbuo nyanc fai hopv fai zoux haaix nyungc, yietc zungv oix zuqc zoux weic bun mienh taaih Tin-Hungh. 32 Maiv dungx zoux haaix nyungc bun Yiutai Mienh fai Janx fai Tin-Hungh nyei jiu-baang haih baamz zuiz. 33 Oix zuqc hnangv yie nor, zoux haaix nyungc yie zoux weic bun zuangx mienh a'hneiv. Yie maiv douh yie ganh duqv longx, yie zoux bun zuangx mienh duqv longx, weic bun ninh mbuo duqv njoux.

1 Ko^lin^to 11

1 Meih mbuo oix zuqc zuotc yie nyei nyungc, hnangv yie zuotc Giduc nyei nyungc nor. M'sieqv Dorn Mbiorngz M'nqorngv 2 Yie ceng meih mbuo weic zuqc meih mbuo yiem maanc sic zanc-zanc jangx jienv yie. Yie zorqv yie njaaux nyei diuh diuh leiz jiu bun meih mbuo, meih mbuo yaac ei jienv zoux. 3 Mv baac yie oix meih mbuo hiuv duqv, Giduc zoux dauh dauh m'jangc dorn nyei m'nqorngv. Nqox yaac zoux auv nyei m'nqorngv, Tin-Hungh yaac zoux Giduc nyei m'nqorngv. 4 Weic naaiv, haaix dauh m'jangc dorn daux gaux fai douc Tin-Hungh nyei waac yaac mbiorngz jienv m'nqorngv, wuov dauh ziouc baaic zuqc Giduc. 5 Haaix dauh m'sieqv dorn daux gaux fai douc Tin-Hungh nyei waac mv baac maiv mbiorngz m'nqorngv nor, baaic zuqc ninh nyei nqox. Ninh se hnangv teix m'nqorngv nyei m'sieqv dorn. 6 Se gorngv m'sieqv dorn maiv mbiorngz m'nqorngv, gunv binc japv mba'biei aqv. Mv baac m'sieqv dorn japv mba'biei fai teix m'nqorngv se nyaiv haic nyei sic, ninh oix zuqc mbiorngz jienv m'nqorngv. 7 M'jangc dorn maiv horpc zuqc mbiorngz m'nqorngv, weic zuqc m'jangc dorn zuangv Tin-Hungh yaac aengv Tin-Hungh nyei njang-laangc. M'sieqv dorn yaac zoux m'jangc dorn nyei njang-laangc. 8 Weic zuqc m'jangc dorn maiv zeiz yiem m'sieqv dorn zeix daaih, mv baac m'sieqv dorn yiem m'jangc dorn zeix daaih. 9 Tin-Hungh yaac maiv zeiz zeix m'jangc dorn daaih weic m'sieqv dorn. Ninh zeix m'sieqv dorn daaih weic m'jangc dorn. 10 Hnangv naaic, weic fin-mienh nyei gorn, m'sieqv dorn oix zuqc mbiorngz m'nqorngv, biux mengh hatc maaz nyei jangx-hoc. 11 Mv baac mbuo sienx Ziouv nyei mienh, m'jangc m'sieqv, meih oix zuqc bangc yie, yie oix zuqc bangc meih, 12 weic zuqc m'sieqv dorn yiem m'jangc dorn zeix daaih. M'jangc dorn yaac yiem m'sieqv dorn cuotv seix. Mv baac maanc muotc yiem Tin-Hungh daaih. 13 Meih mbuo ganh hnamv mangc gaax, m'sieqv dorn daux gaux caux Tin-Hungh gorngv waac yaac maiv mbiorngz m'nqorngv se horpc nyei fai? 14 Baamh mienh pou-tong nyei jauv maiv zeiz njaaux mbuo hiuv duqv m'jangc dorn liouh mba'biei ndaauv se nyaiv haic nyei sic fai? 15 Mv baac m'sieqv dorn liouh mba'biei ndaauv se nzueic haic. Tin-Hungh bun m'sieqv dorn maaih mba'biei ndaauv weic buang m'nqorngv. 16 Se gorngv maaih mienh oix nzaeng naaiv deix sic, yie kungx oix gorngv, yie mbuo caux Tin-Hungh nyei zuangx jiu-baang maiv longc ganh nyungc leiz aqv.

Mienh Maiv Ei Jienv Leiz Nyanc Yesu Liepc Daaih Wuov Donx Hnaangx

17 Yie ih zanc oix njaaux meih mbuo naaiv deix waac, yie maiv ceng meih mbuo, weic zuqc meih mbuo gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo hoic jiu-baang gauh camv tengx. 18 Da'yietv, yie haiz gorngv, jiu-baang gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo bun nqoi zoux ziex guanh. Yie yaac sienx naaiv nyungc sic za'gengh maaih deix nyei. 19 Daaix za'gengh oix zuqc maaih deix bun nqoi nyei sic weic bun cing meih mbuo haaix dauh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. 20 Meih mbuo gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo nyanc nyei se maiv zeiz nyanc Ziouv liepc daaih weic jangx ninh wuov donx hnaangx. 21 Weic zuqc nyanc wuov zanc, gorqv-mienh huaang jienv nyanc gorqv-mienh nyei ndaangc, cingx daaih maaih deix hnyouv sie, maaih deix youc diuv nquin. 22 Meih mbuo maiv maaih biauv yiem weic nyanc caux hopv fai? Fai meih mbuo mangc piex Tin-Hungh nyei jiu-baang yaac zoux bun mienh jomc mienh zuqc nyaiv? Meih mbuo oix yie hnangv haaix nor gorngv? Oix yie weic naaiv deix sic ceng meih mbuo fai? Yie za'gengh! maiv ceng meih mbuo aqv.

Hnangv Haaix Nor Nyanc Ziouv Yesu Liepc Daaih Wuov Donx Hnaangx

23 Weic zuqc Ziouv jiu bun yie nyei leiz yie zipv daaih yaac jiu bun meih mbuo mi'aqv. Se dongh Ziouv Yesu zuqc maaic wuov muonz, ninh zorqv njuov daaih, 24 laengz zingh liuz Tin-Hungh, ninh ziouc maeqv nqoi daaih gorngv, “Naaiv yie nyei sin, se weic meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv zoux weic jangx yie.” 25 Nyanc liuz hnaangx, Yesu fih hnangv nyei zorqv norm zaanv daaih yaac gorngv, “Naaiv norm zaanv se longc yie nyei nziaamv liepc jiez nyei siang-ngaengc waac. Meih mbuo haaix zanc hopv naaiv norm zaanv, oix zuqc hopv weic jangx yie.” 26 Meih mbuo haaix zanc nyanc naaiv norm njuov, hopv naaiv norm zaanv, meih mbuo bun cing Ziouv daic mi'aqv. Hnangv naaiv zoux taux ninh aengx daaih. Maiv Dungx La'guaih Nyanc Ziouv Yesu Liepc Daaih Nyei Hnaangx 27 Weic naaiv, haaix dauh la'guaih nyanc Ziouv nyei njuov, longc Ziouv nyei zaanv hopv, wuov dauh ziouc baamz Ziouv nyei sin caux Ziouv nyei nziaamv. 28 Dauh dauh mienh oix zuqc zaah ganh nyei hnyouv ndaangc cingx daaih nyanc naaiv norm njuov, hopv naaiv norm zaanv. 29 Haaix dauh nyanc fai hopv yaac zieqv maiv duqv Ziouv nyei sin, ninh nyanc yaac hopv bun ninh ganh zuqc dingc zuiz. 30 Weic naaiv meih mbuo mienh camv butv baengc, mau haic, aengx maaih deix daic mi'aqv. 31 Se gorngv mbuo zaah ganh nyei hnyouv ndaangc ziouc maiv zuqc Tin-Hungh dingc zuiz. 32 Mv baac Ziouv siemv mbuo nyei zuiz, mbuo zuqc mborqv njaaux weic bun mbuo maiv zuqc caux lungh ndiev dingc zuiz. 33 Gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo gapv zunv nyanc Ziouv liepc daaih nyei hnaangx, laanh oix zuqc zuov laanh. 34 Haaix dauh hnyouv sie, oix zuqc yiem biauv nyanc ndaangc. Taux gapv zunv nyei ziangh hoc, meih mbuo ziouc maiv zuqc dingc zuiz. Wuov deix ganh nyungc sic, zuov yie taux m'daaih mbenc.

1 Ko^lin^to 12

1 Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo mengh baeqc Singx Lingh ceix bun nyei zingh nyeic. 2 Meih mbuo hiuv duqv zinh ndaangc meih mbuo maiv gaengh sienx Yesu wuov zanc, meih mbuo zuqc camv-nyungc nduov meih mbuo mingh baaix maiv haih gorngv waac nyei miuc-fangx. 3 Weic naaiv yie oix meih mbuo hiuv duqv maaih Singx Lingh dorh nyei mienh maiv haih gorngv, “Bun Yesu zuqc zioux aqv.” Fih hnangv nyei, cuotv liuz Singx Lingh dorh nyei mienh, maiv maaih haaix dauh haih gorngv, “Yesu zoux Ziouv.” 4 Singx Lingh ceix bun nyei zingh nyeic maaih camv-nyungc mv baac Singx Lingh se nduqc dauh hnangv. 5 Maaih camv-nyungc za'eix fu-sux mv baac se fu-sux nduqc dauh Ziouv hnangv. 6 Maaih camv-nyungc gong zoux, mv baac bun zuangx mienh maaih banh zeic gorqv-mienh zoux gorqv-mienh nyei, se nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. 7 Dauh dauh mienh duqv yietc nyungc bun cing Singx Lingh yiem ninh nyei hnyouv weic tengx zuangx mienh duqv longx. 8 Singx Lingh bun dauh mienh haih gorngv cong-mengh nyei waac, aengx bun ganh dauh haih gorngv guai-qaauv nyei waac. Yaac dongh nduqc dauh Singx Lingh bun. 9 Dongh naaiv dauh Singx Lingh yaac bun dauh maaih sienx fim yaac bun ganh dauh maaih banh zeic zorc baengc. 10 Aengx bun dauh haih zoux mbuoqc horngh nyei sic, aengx bun dauh haih douc Tin-Hungh nyei waac, yaac bun dauh haih samx duqv cuotv haaix nyungc yiem Singx Lingh daaih, haaix nyungc yiem mienv daaih. Singx Lingh aengx bun dauh haih gorngv ganh nyungc waac, aengx bun dauh haih faan wuov deix waac. 11 Naaiv deix yietc zungv yiem wuov dauh nduqc dauh Singx Lingh daaih. Singx Lingh yaac ei ninh ganh nyei za'eix dingc haaix dauh duqv haaix nyungc zingh nyeic.

Yietc Norm Sin Maaih Ziex Nyungc Gapv Jienv

12 Giduc se hnangv yietc norm sin, maaih ziex nyungc gapv jienv. Maiv gunv maaih ziex nyungc gapv jienv, kungx benx yietc norm sin hnangv. 13 Mbuo yaac fih hnangv nyei, maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, zoux nouh nyei fai maiv zoux nouh nyei, yietc zungv juangc nduqc dauh Singx Lingh jiex leiz benx yietc norm sin. Yietc zungv yaac duqv juangc nduqc dauh Singx Lingh hopv. 14 Sin maiv zeiz maaih nduqc nyungc hnangv, maaih ziex nyungc gapv jienv. 15 Se gorngv zaux gorngv, “Yie maiv zeiz buoz, yie ziouc maiv zeiz zoux sin nyei yietc nyungc,” naaiv maiv zeiz bun zaux maiv zoux sin nyei yietc nyungc. 16 Se gorngv m'normh yaac gorngv, “Yie maiv zeiz m'zing, yie ziouc maiv zeiz zoux sin nyei yietc nyungc,” naaiv maiv zeiz bun m'normh maiv zoux sin nyei yietc nyungc. 17 Se gorngv ziangh sin kungx zoux m'zing hnangv, hnangv haaix nor haih muangx duqv haiz? Se gorngv kungx zoux m'normh hnangv, hnangv haaix nor haih hnomv nziaau? 18 Mv baac Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix bun sin zaangc yietc nyungc maaih yietc nyungc nyei dorngx yiem. 19 Se gorngv sin nyei yietc zungv kungx nduqc nyungc hnangv, naaiv maiv haih benx sin aqv. 20 Mv baac sin za'gengh maaih ziex nyungc gapv jienv cingx daaih haih benx yietc norm sin. 21 Weic naaiv, m'zing maiv haih mbuox buoz, “Yie maiv qiemx zuqc longc meih.” M'nqorngv yaac maiv haih mbuox zaux, “Yie maiv qiemx zuqc longc meih.” 22 Mv baac maiv zeiz hnangv naaic. Buatc sin nyei haaix nyungc mau jiex, wuov nyungc mbuo gauh qiemx longc jiex. 23 Mbuo hnamv daaih sin nyei haaix nyungc gauh maiv taaih nyei, dongh wuov nyungc mbuo gauh oix zuqc taaih. Maiv benx mangc nyei dorngx, gauh oix zuqc jiemh guaan longx. 24 Nzueic nyei dorngx maiv qiemx zuqc zorng. Mv baac Tin-Hungh gapv sin zaangc daaih, bun maiv taaih nyei dorngx corc gauh oix zuqc taaih. 25 Hnangv naaic sin cingx daaih maiv lamh nzaeng dorngx. Sin nyei nyungc-nyungc, meih goux yie, yie goux meih fih hnangv nyei. 26 Se gorngv sin nyei yietc nyungc zuqc mun, ziangh sin ziouc caux jienv mun nzengc. Se gorngv sin nyei yietc nyungc duqv mienh taaih, ziangh sin ziouc caux jienv njien-youh nzengc. 27 Meih mbuo se Giduc nyei sin. Meih mbuo dauh dauh yaac zoux sin nyei yietc nyungc. 28 Tin-Hungh orn mienh yiem jiu-baang zoux gong. Da'yietv zoux gong-zoh, da'nyeic zoux douc waac mienh, da'faam zoux fin-saeng. Aengx maaih deix zoux mbuoqc horngh nyei sic. Maaih deix haih zorc baengc, maaih deix maaih banh zeic tengx mienh, maaih deix maaih banh zeic gunv sic, yaac maaih deix haih gorngv ganh nyungc waac. 29 Ninh mbuo maiv zeiz yietc zungv zoux gong-zoh, fai douc waac mienh, fai fin-saeng. Maiv zeiz yietc zungv haih zoux mbuoqc horngh nyei sic, 30 fai haih zorc baengc, fai haih gorngv ganh nyungc waac, fai haih faan wuov nyungc waac. 31 Meih mbuo oix zuqc jorm hnyouv lorz gauh longc jienv jiex nyei zingh nyeic. Mv baac maaih diuc jauv gauh longx jiex, yie oix bun meih mbuo hiuv.

1 Ko^lin^to 13

1 Se gorngv yie haih gorngv nzengc lungh ndiev mienh nyei waac, yaac haih gorngv fin-mienh nyei waac, mv baac yie maiv hnamv mienh, yie gorngv nyei waac ziouc hnangv mborqv lorh morng morng nyei, yaac hnangv nqaapv caauh zeiv mbui caen caen wuov nor. 2 Se gorngv yie maaih zingh nyeic haih douc Tin-Hungh nyei waac, yaac haih mengh baeqc yietc zungv maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic, yaac maaih nyungc-nyungc wuonh zaang, yaac maaih sienx fim henv, zungv haih heuc duqv mbong tuix, mv baac yie maiv hnamv mienh, yie ziouc maiv zic zinh aqv. 3 Se gorngv yie zorqv yie maaih nyei yietc zungv ga'naaiv bun mienh jomc mienh, liemh ganh nyei sin jiu bun mienh buov guangc, mv baac yie maiv hnamv mienh nor, yie zoux nyei yietc zungv se maiv tengx yie duqv longx. 4 Se gorngv hnamv mienh, ziouc zoux duqv hnyouv ndaauv yaac zoux longx bun mienh. Se gorngv hnamv mienh, ziouc maiv mueic jieqv, maiv ceng-hlo, maiv zoux maux, 5 maiv zoux hnangv maiv zieqv leiz nor. Se gorngv hnamv mienh, ziouc maiv douh ganh duqv longx, maiv qiex jiez siepv, maiv jangx mienh zoux dorngc nyei sic. 6 Se gorngv hnamv mienh, ziouc maiv a'hneiv waaic nyei sic, kungx a'hneiv zien leiz hnangv. 7 Se gorngv hnamv mienh, ziouc yiem maanc sic haih diev duqv, yiem maanc sic maaih sienx fim, yiem maanc sic maaih lamh hnamv dorngx, yiem maanc sic yaac maaih noic. 8 Hnamv mienh nyei wuov nyungc hnyouv yietc liuz maiv haih nzengc. Douc Tin-Hungh nyei waac mv baac maiv duqv yietc liuz douc, zungv oix jiex nzengc. Maaih zingh nyeic gorngv ganh nyungc waac, mv baac maaih norm hnoi naaiv deix waac zungv oix zuqc baac aqv. Maaih wuonh zaang mv baac oix ndortv nzengc, 9 weic zuqc mbuo nyei wuonh zaang se maiv dunh yunh. Mbuo douc Tin-Hungh nyei waac yaac douc maiv dunh yunh. 10 Mv baac dunh yunh nyei yietv taux, maiv dunh yunh nyei ziouc jiex mi'aqv. 11 Yie zoux fu'jueiv nyei ziangh hoc, yie gorngv waac hnangv fu'jueiv, hnyouv yaac hnangv fu'jueiv, daav za'eix yaac hnangv fu'jueiv nyei za'eix nor. Mv baac yie benx domh mienh yie ziouc guangc, maiv zoux fu'jueiv nyei sic. 12 Ih zanc mbuo hnangv mangc gingx nor, kungx buatc louh louh wuov. Mv baac taux wuov zanc mbuo ziouc buatc hmien doix hmien. Yie ih zanc hiuv duqv deix, taux wuov zanc yie ziouc hiuv duqv nzengc, hnangv Tin-Hungh hiuv nzengc yie nor. 13 Mv baac ih zanc corc maaih buo nyungc yiem jienv. Maaih sienx fim, maaih lamh hnamv dorngx, maaih laanh hnamv laanh. Mv baac gauh hlo jiex se laanh hnamv laanh.

1 Ko^lin^to 14

1 Da'yietv meih mbuo oix zuqc hnamv mienh. Yaac oix zuqc jorm hnyouv lorz Singx Lingh bun daaih nyei zingh nyeic. Gauh longc jienv jiex, oix zuqc lorz zingh nyeic douc Tin-Hungh nyei waac. 2 Haaix dauh gorngv ganh nyungc waac se maiv zeiz caux mienh gorngv, ninh caux Tin-Hungh gorngv, weic zuqc maiv maaih haaix dauh muangx duqv hiuv ninh nyei waac. Ninh longc Singx Lingh nyei qaqv gorngv maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei jauv. 3 Mv baac, douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh caux mienh gorngv weic ceix ninh mbuo jiez daaih, kuinx ninh mbuo, yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv. 4 Gorngv ganh nyungc waac wuov dauh kungx ceix duqv ganh hnangv, mv baac douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh ceix jiu-baang. 5 Yie oix meih mbuo mouz laanh haih gorngv ganh nyungc waac. Mv baac yie gauh oix meih mbuo haih douc Tin-Hungh nyei waac. Douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh se gauh longc jienv gorngv ganh nyungc waac wuov dauh, cuotv liuz maaih mienh haih faan wuov deix waac weic ceix zuangx jiu-baang. 6 Zuangx gorx-youz aac, se gorngv yie mingh taux meih mbuo naaic yaac gorngv ganh nyungc waac, naaiv tengx meih mbuo duqv haaix nyungc longx? Maiv tengx yietc nyungc, cuotv liuz yie gorngv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic, fai gorngv joux guai-qaauv waac, fai douc Tin-Hungh nyei waac, fai njaaux yietc nyungc meih mbuo. 7 Maiv maaih maengc nyei ga'naaiv hnangv hlauv-ndongh nux caux daanh baah haih maaih qiex mbui nyei. Mv baac se gorngv qiex mbui maiv mengh, muangx nyei mienh hnangv haaix nor haih hiuv duqv biomv fai patv haaix nyungc pou? 8 Se gorngv biomv nzatc, qiex yaac maiv mengh, baeng hnangv haaix nor haih hiuv duqv liuc leiz mingh mborqv jaax? 9 Meih mbuo fih hnangv nyei. Se gorngv meih mbuo maiv gorngv muangx duqv hiuv nyei waac, haaix dauh haih hiuv duqv meih mbuo gorngv haaix nyungc? Se hnangv gorngv waac bun nziaaux saaux hnangv. 10 Naaiv norm baamh gen maaih ziex! ziex nyungc waac mv baac maiv maaih yietc nyungc waac maiv maaih eix leiz. 11 Se gorngv yie maiv mengh baeqc caux yie gorngv waac wuov laanh mienh nyei waac, ninh ziouc hiuv duqv yie caux ninh ganh fingx. Yie yaac hiuv duqv ninh caux yie ganh fingx. 12 Hnangv naaic, weic zuqc meih mbuo jorm hnyouv oix duqv Singx Lingh nyei zingh nyeic, longc jienv jiex meih mbuo oix zuqc lorz dongh gauh haih ceix jiu-baang wuov nyungc zingh nyeic. 13 Weic naaiv, haaix dauh gorngv ganh nyungc waac, oix zuqc tov Singx Lingh nyei zingh nyeic haih faan wuov nyungc waac. 14 Se gorngv yie longc ganh nyungc waac daux gaux, naaiv se yie nyei lingh wuonh daux gaux, mv baac guen maiv zuqc yie nyei hnyouv. 15 Wuov nyungc, yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux? Yie oix longc yie nyei lingh wuonh daux gaux mv baac yie yaac oix longc yie nyei hnyouv daux gaux. Yie oix longc yie nyei lingh wuonh baaux nzung, yaac oix longc yie nyei hnyouv baaux. 16 Se gorngv kungx longc lingh wuonh laengz zingh Tin-Hungh, meih laengz zingh liuz, dongh yiem wuov muangx mv baac maiv hiuv wuov deix waac nyei mienh, hnangv haaix nor haih caux jienv gorngv, “Aamen”? ninh maiv hiuv duqv meih gorngv haaix nyungc. 17 Maiv gunv meih laengz zingh Tin-Hungh yaac gorngv duqv ndongc haaix longx, naaiv yietc deix yaac maiv ceix wuov dauh. 18 Yie laengz zingh Tin-Hungh, yie gorngv ganh nyungc waac gauh camv meih mbuo zuangx mienh. 19 Mv baac jiu-baang gapv zunv nyei ziangh hoc yie oix gorngv biaa joux muangx duqv hiuv nyei waac njaaux mienh, gauh longx gorngv yietc cin yietc waanc joux ganh nyungc waac. 20 Zuangx gorx-youz aac, meih mbuo hnamv nyei jauv, maiv dungx hnangv fu'jueiv nor hnamv. Zoux waaic sic oix zuqc hnangv gu'nguaaz nor, mv baac meih mbuo hnamv nyei jauv oix zuqc hnangv domh mienh aqv. 21 Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Ziouv gorngv, ‘Yie oix longc gorngv ganh nyungc waac nyei mienh, yaac longc ganh fingx mienh nyei nzuih caux naaiv deix baeqc fingx gorngv, mv baac ninh mbuo corc maiv oix muangx yie nyei waac.’” 22 Hnangv naaic, gorngv ganh nyungc waac se zoux jangx-hoc bun maiv sienx nyei mienh, maiv zeiz bun sienx nyei mienh. Douc Tin-Hungh nyei waac se zoux jangx-hoc bun sienx nyei mienh, maiv zeiz bun maiv sienx nyei wuov deix. 23 Wuov nyungc, se gorngv jiu-baang nyei zuangx mienh gapv zunv nyei ziangh hoc mienh lomh nzoih gorngv ganh nyungc waac, aengx maaih deix maiv hiuv naaiv nyungc waac nyei mienh fai maiv sienx nyei mienh bieqc daaih, ninh mbuo maiv zeiz oix gorngv meih mbuo butv ndin saah? 24 Mv baac, se gorngv dauh dauh douc Tin-Hungh nyei waac aengx maaih maiv sienx nyei mienh fai maiv hiuv wuov deix ganh nyungc waac nyei mienh bieqc daaih, ninh haiz nyei yietc zungv ziouc bun ninh hiuv dingc ninh maaih zuiz yaac zuqc dingc zuiz mi'aqv. 25 Ninh yiem hnyouv bingx jienv nyei sic yaac cuotv nzengc daaih aqv, ninh ziouc puoqv njiec ndau baaix Tin-Hungh nyiemc, “Tin-Hungh za'gengh yiem meih mbuo mbu'ndongx aqv.”

Zoux Leiz-Baaix Nyei Yietc Nyeic

26 Zuangx gorx-youz aac, yie nyei eix leiz se hnangv naaiv. Meih mbuo gapv zunv zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc, gorqv-mienh maaih deix maaih nzung, maaih deix njaaux leiz, maaih deix gorngv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic, maaih deix gorngv ganh nyungc waac, aengx maaih deix faan wuov deix waac. Oix zuqc zoux nyungc-nyungc weic ceix jiu-baang henv jiez daaih. 27 Se gorngv maaih mienh gorngv ganh nyungc waac, kungx bun i laanh, camv jiex taux buo laanh gorngv. Yaac oix zuqc yietc laanh gorngv liuz yietc laanh cingx daaih gorngv. Aengx oix zuqc maaih dauh faan. 28 Se gorngv maiv maaih mienh haih faan nor, oix gorngv ganh nyungc waac wuov laanh oix zuqc maiv dungx gorngv aqv. Kungx oix zuqc yiem ganh nyei hnyouv caux ninh ganh gorngv yaac caux Tin-Hungh gorngv. 29 Bun i fai buo laanh douc Tin-Hungh nyei waac, mv baac muangx nyei mienh yaac oix zuqc zaah mangc wuov deix waac. 30 Se gorngv zueiz wuov nyei mienh maaih dauh zipv Tin-Hungh laauc yaangh nyei sic oix douc mbuox mienh, gorngv jienv waac wuov dauh oix zuqc dingh njiec. 31 Meih mbuo dauh dauh douc Tin-Hungh nyei waac duqv nyei, mv baac oix zuqc yietc laanh gorngv liuz yietc laanh cingx daaih gorngv weic njaaux zuangx mienh ziouc bun ninh mbuo nyei hnyouv maaih qaqv. 32 Douc Tin-Hungh nyei waac wuov dauh oix zuqc haih gunv ninh ganh duqv daaih nyei zingh nyeic, 33 weic zuqc Tin-Hungh maiv zeiz zoux bun mienh lunc, Tin-Hungh bun mienh maaih baengh orn. Hnangv yiem Tin-Hungh nyei norm-norm jiu-baang nor, 34 gapv zunv zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc, m'sieqv dorn oix zuqc nzieqc nzingz, weic zuqc m'sieqv dorn maiv maaih leiz gorngv waac. Ninh mbuo horpc zuqc mbuoqc mienh hnangv Leiz-Latc gorngv nor. 35 Se gorngv ninh mbuo oix hiuv haaix nyungc, oix zuqc yiem biauv naaic nqox. Zoux leiz-baaix nyei ziangh hoc m'sieqv dorn gorngv waac se nyaiv haic nyei sic. 36 Tin-Hungh nyei doz yiem meih mbuo naaic cuotv fai? Kungx zunh taux meih mbuo naaic hnangv fai? 37 Haaix dauh funx ganh zoux douc waac mienh, fai maaih Singx Lingh bun daaih nyei zingh nyeic, oix zuqc hiuv dingc yie fiev bun meih mbuo naaiv deix waac se Ziouv nyei lingc. 38 Mv baac se gorngv ninh maiv laengz nor, meih mbuo maiv dungx ciepv ninh aqv. 39 Gorx-youz aac, hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc dingc hnyouv oix douc Tin-Hungh nyei waac. Mienh gorngv ganh nyungc waac yaac maiv dungx laanh. 40 Mv baac maanc sic oix zuqc zueih yietv zueih nyeic nyei zoux horpc.

1 Ko^lin^to 15

1 Zuangx gorx-youz aac, yie oix bun meih mbuo jangx jienv zinh ndaangc yie zunh mbuox meih mbuo nyei kuv fienx. Naaiv kuv fienx meih mbuo zipv daaih zoux gorn-ndoqv sienx duqv wuonv. 2 Se gorngv meih mbuo nanv wuonv yie zunh nyei kuv fienx, naaiv kuv fienx ziouc bun meih mbuo duqv njoux. Maiv zei aeqv, meih mbuo sienx maiv lamh longc. 3 Yie ganh zipv daaih nyei yie zunh mbuox meih mbuo mi'aqv. Gauh longc jienv jiex nyei se hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, Giduc weic mbuo nyei zuiz daic. 4 Yaac hnangv Ging-Sou gorngv, ninh zuqc biopv jienv. Taux da'faam hnoi Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih. 5 Ninh yaac hinc bun Bide buatc, aengx nqa'haav hinc bun wuov deix ziepc nyeic dauh gong-zoh buatc. 6 Nqa'haav ninh aengx hinc bun hmz baeqv lengh dauh gan ninh nyei mienh lomh nzoih buatc. Naaiv deix mienh camv jiex corc ziangh jienv nyei, mv baac maaih deix daic mi'aqv. 7 Nqa'haav ninh hinc bun Yaagorpc buatc, aengx hinc bun zuangx gong-zoh buatc. 8 Nqa'haav laai jiex, ninh hinc bun yie buatc, maiv gunv yie se hnangv dauh maaih maiv gaux, cuotv seix daaih nyei mienh nor. 9 Yietc zungv gong-zoh yie zoux faix jiex. Yie liemh maiv puix duqv mbuox heuc gong-zoh, weic zuqc yie zinh ndaangc zoux doqc Tin-Hungh nyei jiu-baang. 10 Mv baac yie hnangv haaix nor, se weic Tin-Hungh nyei en cingx daaih hnangv naaiv nor. Ninh ceix en bun yie, yaac maiv zeiz maiv lamh longc. Daaux nzuonx yietc zungv gong-zoh, yie zoux gong gauh kouv jiex. Mv baac maiv zeiz yie ganh zoux, se Tin-Hungh nyei en tengx jienv yie zoux. 11 Weic naaiv, maiv gunv se yie fai wuov deix gong-zoh, yie mbuo yietc zungv dongh naaiv nyungc kuv fienx zunh. Meih mbuo sienx nyei yaac dongh naaiv aqv.

Mbuo Daic Mingh Aengx Nangh Daaih

12 Yie mbuo zunh kuv fienx gorngv, Giduc daic mingh mv baac Tin-Hungh bun ninh nangh daaih. Wuov nyungc, yiem meih mbuo naaic maaih deix fungc haih gorngv mienh daic mingh mv baac maiv haih nangh daaih? 13 Se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh nor, Giduc daic mv baac Tin-Hungh maiv zeiz bun ninh nangh. 14 Se gorngv Tin-Hungh maiv zeiz bun Giduc nangh, yie mbuo zunh nyei kuv fienx maiv maaih gorn. Meih mbuo sienx nyei yaac maiv lamh longc. 15 Maiv daan naaiv hnangv, naaiv bun cing yie mbuo zoux jaav zorng-zengx gorngv Tin-Hungh hnangv haaix nor, weic zuqc yie mbuo gorngv Giduc daic mingh, Tin-Hungh yaac bun ninh nangh daaih. Mv baac se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh daaih nor, Tin-Hungh yaac maiv zeiz bun Giduc nangh daaih. 16 Weic zuqc se gorngv daic mingh nyei mienh maiv haih nangh daaih, Tin-Hungh yaac maiv zeiz bun Giduc nangh daaih. 17 Se gorngv Tin-Hungh maiv zeiz bun Giduc nangh daaih, meih mbuo sienx nyei se maiv lamh longc, meih mbuo corc maaih zuiz nyei. 18 Sienx Giduc nyei mienh, daic mingh wuov deix, zungv zuqc mietc nzengc. 19 Se gorngv mbuo sienx Giduc nyei mienh se weic naaiv seix maaih lamh hnamv hnangv, yiem naaiv lungh ndiev nyei maanc mienh, dongh gauh oix zuqc korv-lienh jiex se mbuo aqv. 20 Mv baac zien sic, Giduc daic mingh, Tin-Hungh bun ninh nangh daaih, weic zoux daic mingh nyei mienh nangh daaih nyei daauh dauh. 21 Baamh mienh hnangv haaix nor laaix yietc laanh mienh zuqc daic, baamh mienh yaac hnangv wuov nor weic yietc laanh mienh duqv nangh daaih. 22 Maanc mienh hnangv haaix nor laaix juangc Aa^ndam zuqc daic, mienh yaac hnangv wuov nor weic caux Giduc juangc maengc oix duqv nangh daaih. 23 Mv baac dauh dauh zueih yietv zueih nyeic nyei nangh daaih. Giduc zoux nangh daaih nyei daauh dauh. Nqa'haav, Giduc aengx daaih wuov zanc, benx ninh nyei mienh wuov deix yietc zungv yaac oix nangh daaih. 24 Nqa'haav setv mueiz nyei ziangh hoc ziouc taux aqv. Taux wuov zanc Giduc oix hingh nzengc yietc zungv gunv ndaamv-lungh, maaih lingc maaih qaqv nyei, ziouc zorqv ninh nyei guoqv jiu bun ninh nyei Die Tin-Hungh. 25 Weic zuqc Giduc oix zuqc gunv taux Tin-Hungh zorqv yietc zungv win-wangv bun yiem Giduc nyei zaux-ndiev. 26 Nqa'haav laai zuqc mietc nyei win-wangv se daic nyei jauv. 27 Weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Tin-Hungh bun maanc muotc yiem ninh nyei zaux-ndiev.” Mv baac buatc duqv mengh nyei, gorngv “maanc muotc”wuov joux waac maiv zeiz gorngv zuqc Tin-Hungh, dongh bun maanc muotc yiem ninh nyei zaux-ndiev wuov dauh. 28 Mv baac maanc muotc zuqc mbuoqc Giduc gunv wuov zanc, Dorn ganh ziouc yiem dongh bun maanc muotc mbuoqc ninh gunv wuov dauh Tin-Hungh nyei buoz-ndiev. Hnangv naaic Tin-Hungh ziouc gunv nzengc maanc muotc. 29 Se gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh daaih, mienh jiex wuom nyei leiz weic div daic mingh nyei mienh maaih haaix nyungc eix leiz? Se gorngv daic mingh mv baac za'gengh maiv haih nangh daaih nor, mienh weic haaix diuc jiex wuom nyei leiz div daic mingh nyei mienh? 30 Yie mbuo yaac weic haaix diuc zanc-zanc zuqc buangh heiv sic? 31 Gorx-youz aac, yie hnoi-hnoi dorngx daic mi'aqv. Yie gaamv hnangv naaiv gorngv weic zuqc mbuo lomh nzoih caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu juangc maengc ziangh. Yie yaac a'hneiv haic meih mbuo aqv. 32 Se gorngv yie yiem E^fe^so Zingh kungx ei baamh mienh nyei hnyouv caux hieh zoih borngz jaax, yie duqv haaix nyungc longx? Se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh daaih nor, mbuo oix zuqc ei mienh gorngv naaiv deix waac, “Gunv nyanc, gunv hopv, weic zuqc njang hnoi mbuo daic aqv.” 33 Maiv dungx bun mienh nduov. “Kuv mienh caux mienh waaic mienh zoux doic, kuv mienh ziouc waaic mi'aqv.” 34 Meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv nzuonx daaih, maiv dungx aengx baamz zuiz. Yiem meih mbuo naaic maaih deix zungv maiv hiuv duqv Tin-Hungh. Yie hnangv naaiv nor gorngv, meih mbuo oix zuqc nyaiv aqv.

Mienh Daic Mingh Aengx Nangh Daaih, Sin Hnangv Haaix Nor

35 Maaih mienh oix naaic, “Daic mingh nyei mienh, hnangv haaix nor haih nangh? Nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo nyei sin hnangv haaix nor?” 36 Ga'naaiv-hngongx aah! Meih zuangx nyei nyim maiv huv nor, nyim maiv haih guqc nyaah. 37 Meih zuangx yietc norm nyim, maiv gunv mbiauh witv fai ganh nyungc nyim, se kungx zuangx nyim hnangv, maiv zeiz zuangx hlo ziangx nyei ga'naaiv-zungh. 38 Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix bun wuov norm nyim cuotv daaih maaih ganh nyei miuh. Norm-norm nyim ei nyim nyei buonv maaih nyim nyei miuh. 39 Maaih orv nyei ga'naaiv, maiv zeiz nyungc-nyungc nyei orv fih hnangv nzengc. Baamh mienh nyei orv ganh nyungc, saeng-kuv orv ganh nyungc, norqc nyei orv ganh nyungc, mbiauz nyei orv yaac ganh nyungc. 40 Lungh zaangc maaih lungh zaangc ga'naaiv nyei sin, ndau-beih maaih ndau-beih ga'naaiv nyei sin. Lungh zaangc ga'naaiv nyei sin maaih yietc nyungc nzueic. Ndau-beih nyei ga'naaiv yaac maaih ganh nyungc nzueic. 41 Mba'hnoi maaih ganh nyungc njang-laangc, hlaax maaih ganh nyungc njang-laangc, hleix maaih ganh nyungc njang-laangc. Hleix yaac yietc norm maaih yietc norm nyei njang-laangc. 42 Daic mingh nyei mienh nangh daaih se hnangv naaiv aqv. Biopv nyei sin haih huv nyei. Daic mingh aengx nangh daaih nyei sin maiv haih huv aqv. 43 Zuqc biopv nyei sin se aqc mangc. Nangh daaih nyei sin se nzueic nyei. Zuqc biopv nyei sin se mau. Nangh daaih nyei sin se henv. 44 Zuqc biopv nyei sin se orv sin. Nangh daaih nyei sin se Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin. Se gorngv maaih orv sin, ziouc maaih Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin. 45 Weic zuqc Ging-Sou gorngv, “Daauh dauh mienh se Aa^ndam, ninh yaac benx maaih maengc nyei mienh.” Mv baac nqa'haav wuov dauh Aa^ndam se bun mienh maaih maengc ziangh jienv wuov dauh. 46 Cuotv ndaangc se maiv zeiz Singx Lingh bun maaih maengc nyei, se maaih orv sin nyei, nqa'haav Singx Lingh cingx bun maaih maengc nyei. 47 Da'yietv dauh Aa^ndam, Tin-Hungh longc ndau-beih nyei nie zeix daaih. Da'nyeic dauh Aa^ndam yiem tin-dorngh njiec daaih. 48 Longc nie zeix wuov dauh baamh mienh hnangv haaix nor, guei baamh gen wuov deix se hnangv wuov nor. Yiem tin-dorngh daaih wuov dauh hnangv haaix nor, guei tin-dorngh wuov deix yaac hnangv wuov nor. 49 Mbuo hnangv haaix nor zuangv longc nie zeix daaih wuov dauh, mbuo yaac oix hnangv wuov nor zuangv yiem tin-dorngh daaih wuov dauh. 50 Gorx-youz aac, yie mbuox meih mbuo, maaih orv maaih nziaamv nyei sin maiv haih nzipc Tin-Hungh nyei guoqv nyei buonc. Haih huv haih waaic nyei yaac maiv haih nzipc maiv haih huv, maiv haih waaic nyei. 51 Muangx longx yie oix gorngv naaiv deix maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic mbuox meih mbuo. Mbuo maiv zeiz yietc zungv daic, mv baac mbuo oix goiv yienc nzengc. 52 Nzatc mbui nqa'haav laai wuov nzunc, mbuo yietc zungv liemh zeih oix goiv yienc ndongc nziepv m'zing siepv. Weic zuqc nzatc mbui wuov zanc, daic mingh nyei mienh ziouc nangh daaih, yietc liuz maiv daic aqv. Mbuo yietc zungv yaac goiv yienc. 53 Weic zuqc haih huv nyei sin oix tiuv benx maiv haih huv nyei sin. Haih daic nyei yaac oix tiuv benx maiv haih daic nyei. 54 Haih huv nyei sin tiuv benx maiv haih huv nyei, haih daic nyei yaac tiuv benx maiv haih daic nyei wuov zanc, ziouc cuotv daaih doix-diuc naaiv deix Ging-Sou nyei waac. Ging-Sou gorngv, “Zuqc daic nyei qaqv zuqc mietc nzengc. Duqv hingh nyei qaqv ziouc gunv jienv.” 55 “Zuqc daic nyei qaqv aah! Meih duqv hingh nyei qaqv yiem haaix? Daic nyei qaqv aah! Danx mienh daic nyei ndie-doqc yiem haaix?” 56 Danx mienh daic nyei ndie-doqc se zuiz. Zuiz nyei qaqv yaac yiem leiz-latc daaih. 57 Mv baac laengz zingh Tin-Hungh, ninh bun mbuo weic mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc duqv hingh. 58 Yie hnamv nyei gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo oix zuqc sienx wuonv, maiv dungx tuix. Oix zuqc zanc-zanc cuotv qaqv zoux Ziouv nyei gong, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv meih mbuo weic Ziouv zoux gong, maiv maaih yietc nyungc maiv lamh longc.

1 Ko^lin^to 16

1 Ih zanc yie oix gorngv gapv nyaanh tengx Tin-Hungh nyei mienh wuov nyungc jauv. Yie mbuox Gaa^laa^tie Deic-Bung nyei zuangx jiu-baang hnangv haaix nor zoux, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux. 2 Norm-norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, meih mbuo mouz dauh mienh ziux meih mbuo zornc duqv nyei nyaanh oix zuqc zorqv deix cuotv daaih siou jienv. Yie daaih wuov zanc ziouc maiv zuqc gapv nyaanh aqv. 3 Yie taux meih mbuo naaic wuov zanc, meih mbuo paaiv haaix deix mienh mingh nor, yie ziouc bun fienx bun cing ninh mbuo dongh haaix dauh yaac bun ninh mbuo dorh wuov deix gapv daaih nyei nyaanh mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 4 Se gorngv yie horpc zuqc mingh nor, ninh mbuo caux jienv yie mingh yaac duqv.

Baulo Gorngv Oix Yangh Haaix Mingh Ko^lin^to Mungv

5 Yie yangh Maa^si^ndo^nie Saengv jiex, yie ziouc mingh meih mbuo naaic, weic zuqc yie dingc hnyouv yangh Maa^si^ndo^nie Saengv mingh. 6 Nziex yie maaih ziangh hoc caux meih mbuo yiem caamx, zungv haih yiem taux jiex liuz dong-gen hnoi mv bei. Nqa'haav yie oix zuqc mingh haaix, meih mbuo ziouc haih tengx yie cuotv jauv. 7 Yie maiv zeiz oix jiex jauv buatc dangh meih mbuo hnangv. Se gorngv Ziouv nyei za'eix nor, yie oix caux meih mbuo yiem caamx. 8 Mv baac yie corc oix yiem naaiv E^fe^so Zingh taux Pen^te^kortv. 9 Weic zuqc yiem naaiv maaih qangx zoux maaih lamh longc nyei gong camv haic, yaac maaih mienh camv caux yie doix-dekc. 10 Se gorngv Ti^mo^tai taux meih mbuo naaic, oix zuqc longx-longx nyei zipv. Maiv dungx bun ninh gamh nziex haaix nyungc, weic zuqc ninh hnangv yie nor zoux Ziouv nyei gong. 11 Maiv dungx bun haaix dauh mangc piex ninh. Oix zuqc tengx ninh baengh orn nyei cuotv jauv nzuonx taux yie naaiv, weic zuqc yie zuov jienv ninh caux wuov deix gorx-youz nzuonx. 12 Mbuo nyei gorx-youz Aa^bor^lo aeqv, yie qaqv kuinx ninh caux jienv wuov deix gorx-youz mbuo mingh mangc meih mbuo, mv baac ninh haiz maiv gaengh horpc zuqc mingh. Zuov ninh maaih qangx ninh ziouc mingh aqv.

Baulo Gorngv Setv Mueiz Waac

13 Oix zuqc ging jienv hnyouv, yaac sienx wuonv. Oix zuqc daamv hlo, yaac henv. 14 Meih mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc maaih hnyouv hnamv mienh. 15 Meih mbuo hiuv duqv Saa^te^faa^natv mbuo yietc biauv mienh yiem Aa^kaa^yaa Saengv sienx Yesu ndaangc. Ninh mbuo gengh jorm hnyouv fu-sux Tin-Hungh nyei mienh. 16 Gorx-youz aac, yie kuinx meih mbuo oix zuqc mbuoqc naaiv nyungc mienh caux yietc zungv juangc gong zoux nyei mienh. 17 Saa^te^faa^natv, For^tu^naa^tatv caux Aa^kaai^katv daaih taux naaiv, yie a'hneiv haic, weic zuqc meih mbuo tengx maiv taux nyei, ninh mbuo tengx nzengc. 18 Ninh mbuo zoux bun yie nyei hnyouv orn-lorqc, hnangv ninh mbuo bun meih mbuo nyei hnyouv orn-lorqc nor. Naaiv nyungc mienh meih mbuo za'gengh oix zuqc taaih. 19 Yiem Esie Saengv nyei zuangx jiu-baang jangx taux meih mbuo. Aa^kuin^laa caux Bitc^sinx^laa aengx caux yiem ninh mbuo nyei biauv zoux leiz-baaix wuov norm jiu-baang, weic mbuo lomh nzoih sienx Ziouv ninh mbuo ziouc jangx taux meih mbuo. 20 Yiem naaiv nyei zuangx gorx-youz yaac jangx taux meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc, laanh caux laanh zom hmien naaic baengh orn. 21 Yie ganh nanv batv fiev naaiv deix waac, “Yie, Baulo, jangx taux meih mbuo.” 22 Se gorngv haaix dauh maiv hnamv Ziouv, bun ninh zuqc zioux aqv. Yie mbuo nyei Ziouv aah! Tov meih daaih aqv maah! 23 Tov Ziouv Yesu ceix en bun meih mbuo. 24 Mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh. Yie yaac hnamv haic meih mbuo zuangx mienh aqv. Aamen.

2 Ko^lin^to 1

1 Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei eix zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh. Yie caux mbuo nyei youz, Ti^mo^tai, fiev fienx bun yiem Ko^lin^to Zingh, Tin-Hungh nyei jiu-baang, yaac fiev bun gormx Aa^kaa^yaa Saengv, Tin-Hungh nyei zuangx mienh. 2 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Ceng Tin-Hungh

3 Mbuo oix zuqc ceng mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh, dongh korv-lienh mienh nyei Zaangc Diex, yaac zanc-zanc orn mbuo nyei hnyouv nyei Tin-Hungh. 4 Mbuo maaih nyungc-nyungc kuonx naanh, ninh orn mbuo nyei hnyouv, weic bun mbuo aengx haih orn buangh zuqc haaix nyungc kuonx naanh nyei mienh nyei hnyouv. Tin-Hungh hnangv haaix nor orn mbuo nyei hnyouv, mbuo yaac hnangv wuov nor haih orn mienh nyei hnyouv. 5 Mbuo hnangv haaix nor caux Giduc maaih buonc siouc kouv camv, mbuo yaac hnangv wuov nor kaux Giduc duqv Tin-Hungh orn hnyouv camv. 6 Se gorngv yie mbuo siouc kouv, se weic bun meih mbuo duqv orn hnyouv yaac duqv njoux. Se gorngv Tin-Hungh orn yie mbuo nyei hnyouv, se weic bun meih mbuo duqv orn hnyouv, yaac tengx meih mbuo maaih noic diev duqv kouv, hnangv yie mbuo diev duqv kouv nor. 7 Yie mbuo ziouc weic meih mbuo zanc-zanc maaih lamh hnamv dorngx, weic zuqc yie mbuo hiuv duqv hnangv meih mbuo maaih buonc caux yie mbuo siouc kouv, meih mbuo yaac maaih buonc duqv Tin-Hungh orn hnyouv hnangv ninh orn yie mbuo nyei hnyouv nor. 8 Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix meih mbuo hiuv yie mbuo yiem Esie Saengv buangh jiex nyei kouv naanc, hnangv hniev haic nyei ga'naaiv ndapv jienv sin nor, zungv laaic maiv duqv maengc ziangh. 9 Yie mbuo yiem hnyouv haiz hnangv zuqc dingc daix daic, mv baac naaiv se weic bun yie mbuo maiv kaux yie mbuo ganh. Se bun yie mbuo kungx kaux Tin-Hungh, dongh haih bun daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov dauh. 10 Ninh njoux yie mbuo leih ndutv ciouv, haih hoic maengc nyei sic. Ninh aengx oix njoux yie mbuo. Yie mbuo ziouc kaux ninh maaih lamh hnamv ninh aengx oix njoux yie mbuo, 11 weic zuqc meih mbuo tengx yie mbuo daux gaux. Hnangv naaic ziouc maaih mienh camv laengz zingh, Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh dau mienh camv daux gaux nyei waac ceix en bun yie mbuo.

Baulo Tiuv Hnyouv Maiv Mingh Ko^lin^to Zingh

12 Naaiv yie mbuo bungx waac-maux duqv nyei. Yie mbuo nyei hnyouv bun yie mbuo hiuv duqv yie mbuo yiem seix zaangc hnangv haaix nor yiem, yaac lengc jeiv nyei hnangv haaix nor caux meih mbuo jiu tong. Se Tin-Hungh bun yie mbuo zoux cing-nzengc nyei, hnyouv zingx nyei. Yie mbuo yaac maiv kaux baamh mienh nyei cong-mengh. Kungx kaux Tin-Hungh nyei en hnangv. 13-14 Yie mbuo fiev bun meih mbuo nyei, se kungx fiev dongh meih mbuo haih doqc, haih hiuv nyei hnangv. Ih zanc meih mbuo kungx mengh baeqc deix baav yie mbuo hnangv, mv baac yie hnamv daaih meih mbuo oix manc-manc mengh baeqc nzengc yie mbuo. Hnangv naaiv, taux Ziouv Yesu aengx daaih wuov zanc, meih mbuo oix ceng yie mbuo, hnangv yie mbuo oix ceng meih mbuo nor. 15 Weic zuqc yie nyei hnyouv funx dingc hnangv naaiv nor, yie daauh dangh oix mingh meih mbuo naaic, weic bun meih mbuo aengx duqv nzunc longx. 16 Yie mingh Maa^si^ndo^nie yie oix yangh meih mbuo naaic mingh. Nzuonx nyei ziangh hoc aengx yangh naaic nzuonx, weic bun meih mbuo tengx yie cuotv jauv mingh Yu^ndie Saengv. 17 Yie daav naaiv nyungc za'eix, meih mbuo buatc hnangv yie hnyouv maiv dingc fai? Yie kungx ei yie ganh nyei hnyouv daav za'eix fai? Yietc binc gorngv zeiz, yietc binc gorngv maiv zeiz. 18 Yie ziangv jienv ziepc zuoqv nyei Tin-Hungh mbuox meih mbuo, yie mbuo laengz nyei waac maiv zeiz yietc binc gorngv zeiz, yietc binc gorngv maiv zeiz. 19 Weic zuqc yie caux Silaa caux Ti^mo^tai zunh Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei doz bun meih mbuo muangx. Giduc maiv zeiz yietc binc zeiz, yietc binc maiv zeiz. Daaux nzuonx yiem ninh nyungc-nyungc kungx “Zeiz.” 20 Weic zuqc Tin-Hungh laengz nyei waac yietc zungv, Giduc bun cing se “Zeiz nyei.” Mbuo ziouc kaux Yesu Giduc gorngv, “Aamen” weic taaih Tin-Hungh. 21 Tin-Hungh ganh bun yie mbuo caux jienv meih mbuo hiuv dingc mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh. Ninh paaiv yie mbuo, 22 yaac nqaapv jienv yienx, bun cing mbuo zoux ninh nyei mienh. Ninh yaac bun Singx Lingh yiem mbuo nyei hnyouv zoux dingc-zinh beu jienv nqa'haav oix duqv nyei nyungc-nyungc. 23 Yie heuc Tin-Hungh tengx yie zoux zorng-zengx weic zuqc ninh hiuv duqv yie nyei hnyouv. Yie dingc maiv mingh Ko^lin^to Zingh se weic nyaangc meih mbuo. 24 Yie mbuo maiv zeiz gunv meih mbuo nyei sienx fim. Yie mbuo caux meih mbuo juangc gong zoux, weic bun meih mbuo duqv njien-youh, weic zuqc meih mbuo kaux sienx fim liepc duqv wuonv aqv.

2 Ko^lin^to 2

1 Weic naaiv yie dingc hnyouv maiv aengx mingh meih mbuo naaic bun meih mbuo maaih you-nzauh. 2 Se gorngv yie bun meih mbuo nzauh nor, aengx maaih haaix dauh bun yie njien-youh? Kungx maaih meih mbuo, dongh yie zoux bun nzauh wuov deix hnangv. 3 Weic naaiv yie cingx daaih fiev wuov zeiv fienx bun meih mbuo. Nziex yie taux nyei ziangh hoc, dongh horpc zuqc bun yie njien-youh wuov deix, daaux nzuonx bun yie nzauh mv bei. Yie yaac za'gengh sienx, se gorngv yie maaih njien-youh, meih mbuo yaac caux jienv yie njien-youh. 4 Yie fiev wuov zeiv fienx nyei ziangh hoc yie gengh! hnyouv mun, hnyouv nzauh, maaih wuom-mueic liouc jienv camv nyei. Yie maiv zeiz oix bun meih mbuo nzauh mv baac oix bun meih mbuo hiuv duqv yie hnamv meih mbuo ndongc haaix camv.

Oix Zuqc Guangc Wuov Dauh Mienh Baamz Nyei Zuiz

5 Se gorngv yiem meih mbuo naaic, haaix dauh zoux bun mienh nzauh, ninh maiv daan bun yie nzauh hnangv, ninh yaac bun meih mbuo zuangx mienh caux jienv nzauh deix. Yie gorngv “deix” weic zuqc yie maiv oix gorngv ba'laqc hniev. 6 Yie hnamv daaih meih mbuo mienh camv dingc wuov dauh mienh nyei zuiz mbuoqc naaiv gaux aqv. 7 Ih zanc meih mbuo oix zuqc guangc ninh zoux dorngc nyei jauv, orn ninh nyei hnyouv, maiv dungx bun ninh nzauh jiex jaax ziouc suei mi'aqv. 8 Hnangv naaic, yie tov meih mbuo bun ninh hiuv duqv meih mbuo corc hnamv ninh nyei. 9 Weic naaiv yie cingx daaih fiev wuov zeiv fienx bun meih mbuo, oix seix meih mbuo, mangc gaax meih mbuo yiem maanc sic muangx yie nyei waac fai. 10 Meih mbuo guangc haaix dauh nyei zuiz, yie yaac guangc wuov dauh nyei zuiz. Yie guangc haaix dauh nyei zuiz nor, se gorngv za'gengh maaih haaix nyungc oix zuqc guangc, yie yiem Giduc nyei nza'hmien yaac weic meih mbuo nyei gorn-baengx guangc. 11 Oix zuqc hnangv naaic nor zoux weic maiv bun Saadaan hingh mbuo, weic zuqc mbuo hiuv duqv ninh nyei za'eix mi'aqv.

Baulo Yiem Do^atc Zingh Nzauh

12 Yie mingh taux Do^atc Zingh zunh Giduc nyei kuv fienx, yie buatc Ziouv koi ziangx jauv bun yie yiem wuov zoux gong. 13 Mv baac yie haiz hnyouv maiv henh weic zuqc maiv duqv buangh mbuo nyei youz, Tidatc. Yie caux wuov deix mienh gorngv liuz leih hiaang waac, ziouc mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung.

Mbuo Kaux Giduc Duqv Hingh

14 Mv baac laengz zingh Tin-Hungh. Mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, Tin-Hungh yaac longc Giduc ciev bieiv dorh mbuo zanc-zanc duqv hingh. Tin-Hungh yaac longc mbuo zoux hnangv ndaang nyei qiex nzaanx mingh norm-norm dorngx, bun mienh hiuv duqv Giduc. 15 Yie mbuo se hnangv Giduc buov gengx Tin-Hungh nyei hung nor. Ndaang nyei qiex nzaanx mingh taux duqv njoux nyei mienh, aengx taux zuqc mietc nyei mienh. 16 Zuqc mietc nyei mienh haiz naaiv deix qiex congx zuqc ninh mbuo daic. Mv baac weic duqv njoux nyei mienh se ndaang nyei, bun ninh mbuo maaih ziangh maengc. Haaix dauh maaih banh zeic zoux naaiv nyungc gong? 17 Yie mbuo maiv hnangv mienh camv dorh Tin-Hungh nyei doz mingh maaic nyanc. Daaux nzuonx Tin-Hungh paaiv yie mbuo, yie mbuo ziouc yiem ninh nyei nza'hmien zoux Giduc nyei bou, ziepc zuoqv nyei gorngv ninh nyei doz.

2 Ko^lin^to 3

1 Naaiv meih mbuo haiz hnangv yie mbuo bungx waac-maux aengx ceng yie mbuo ganh fai? Meih mbuo buatc yie mbuo hnangv maaih deix mienh nor, qiemx zuqc fienx bun meih mbuo hiuv duqv yie mbuo, fai qiemx zuqc meih mbuo fiev fienx bun yie mbuo dorh mingh bun mienh hiuv duqv yie mbuo fai? 2 Meih mbuo ganh zoux yie mbuo nyei fienx, fiev jienv yie mbuo nyei hnyouv bun zuangx mienh doqc yaac hiuv. 3 Meih mbuo biux mengh meih mbuo benx Giduc nyei fienx jiu bun yie mbuo dorh mingh. Se maiv zeiz longc matc fiev wuov la'bieiv-benv. Se ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei Singx Lingh fiev jienv mienh nyei hnyouv gu'nyuoz. 4 Yie mbuo hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc yie mbuo sienx Giduc ziouc hiuv duqv Tin-Hungh se kaux duqv wuonv nyei. 5 Yie mbuo maiv zeiz funx yie mbuo ganh maaih haaix nyungc banh zeic zoux naaiv nyungc gong. Se Tin-Hungh bun yie mbuo maaih banh zeic zoux, 6 bun yie mbuo haih ei jienv siang-ngaengc waac fu-sux ninh. Naaiv siang-ngaengc waac se yie mbuo maiv zeiz ei fiev daaih nyei leiz-latc zoux. Yie mbuo ei Tin-Hungh nyei Singx Lingh zoux. Fiev daaih nyei leiz-latc bun mienh zuqc daic. Singx Lingh bun mienh maaih ziangh maengc. 7 Bun mienh zuqc daic nyei leiz-latc longc nzaangc ndingh jienv la'bieiv-benv. Bun leiz-latc wuov zanc, Tin-Hungh nyei njang-laangc yaac hinc cuotv daaih ziux bun Mose nyei hmien njang-laangc haic. Maiv gunv wuov nyungc njang-laangc haih mitc jienv njiec, I^saa^laa^en Mienh mangc maiv duqv Mose nyei hmien. 8 Hnangv naaic, Singx Lingh zoux nyei gong maiv zeiz gauh maaih njang-laangc camv fai? 9 Se gorngv bun mienh zuqc dingc zuiz wuov diuh jauv ndongc naaic maaih njang-laangc nor, njoux mienh wuov diuh jauv yietc zei gauh maaih njang-laangc. 10 Zinh ndaangc nyei njang-laangc ih zanc maiv njang-laangc aqv. Weic zuqc ih zanc maaih gauh njang jiex nyei njang-laangc ziux jienv aqv. 11 Se gorngv haih yiem douc baav wuov nyungc maaih njang-laangc nor, yietc liuz yiem nyei yietc zei maaih njang-laangc. 12 Yie mbuo hnangv naaiv nor maaih lamh hnamv, ziouc bungx laangc nyei zunh doz. 13 Yie mbuo maiv hnangv Mose oix zuqc longc ndie buang hmien weic bun I^saa^laa^en Mienh maiv haih mangc ninh hmien nyei njang-laangc mitc jienv njiec. 14 Mv baac I^saa^laa^en Mienh hnyouv ngaengc haic. Taux ih hnoi ninh mbuo haaix zanc doqc Loz-Ngaengc Waac nyei Sou, ninh mbuo nyei hnyouv corc hnangv maaih kuaaiv ndie buang jienv nor. Mienh sienx liuz Giduc, wuov kuaaiv ndie cingx daaih duqv zorqv nqoi mi'aqv. 15 Taux ih hnoi ninh mbuo haaix zanc doqc Mose nyei leiz-latc, se hnangv wuov kuaaiv ndie corc buang jienv hnyouv nor. 16 Mv baac haaix dauh huin daaih lorz Ziouv, wuov kuaaiv ndie zorqv nqoi mi'aqv. 17 Ziouv se dongh Singx Lingh. Ziouv nyei Singx Lingh yiem haaix, yiem wuov mienh duqv bungx nqoi aqv. 18 Hnangv naaiv mbuo yietc zungv aengv Ziouv nyei njang-laangc weic zuqc ndie maiv buang mbuo nyei hmien. Wuov nyungc njang-laangc yiem Ziouv, se Singx Lingh daaih, goiv yienc mbuo, bun mbuo gunv zoux gunv zuangv ninh, gunv zoux gunv maaih njang-laangc.

2 Ko^lin^to 4

1 Tin-Hungh korv-lienh yie mbuo, bun yie mbuo maaih naaiv nyungc gong zoux, yie mbuo ziouc maiv namx hnyouv. 2 Yie mbuo simv nqoi beic ndiev, nyaiv haic nyei sic. Yie mbuo maiv zoux guv guaix nyei jauv nduov mienh, yaac maiv aaux Tin-Hungh nyei waac gorngv jaav. Daaux nzuonx yie mbuo gorngv zien leiz mengh nyei, yaac dorng jienv Tin-Hungh oix zoux horpc zuangx mienh nyei hnyouv. 3 Se gorngv yie mbuo zunh nyei kuv fienx se hnangv maaih ndie buang jienv bun mienh maiv mengh baeqc nor, se kungx buang jienv bun zuqc mietc nyei mienh maiv mengh baeqc hnangv. 4 Ninh mbuo maiv sienx weic zuqc gunv baamh gen wuov dauh mienv nyei hungh, Saadaan, bun ninh mbuo nyei hnyouv hmuangx, maiv mengh baeqc. Ninh nqaeqv jienv maiv bun kuv fienx nyei njang ziux ninh mbuo. Naaiv kuv fienx se gorngv Giduc, dongh zuangv Tin-Hungh wuov dauh, nyei njang-laangc. 5 Yie mbuo maiv zeiz zunh yie mbuo ganh. Yie mbuo zunh nyei se Yesu Giduc zoux Ziouv, yie mbuo yaac weic Yesu Giduc zoux meih mbuo nyei bou. 6 Weic zuqc Tin-Hungh, dongh bun njang yiem hmuangx ziux cuotv daaih wuov dauh, bun ninh nyei njang ziux jienv yie mbuo nyei hnyouv. Ninh nyei njang bun yie mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei njang-laangc, dongh yiem Giduc nyei hmien ziux cuotv daaih nyei njang-laangc. 7 Mv baac yie mbuo se hnangv nie-ongx yaac maaih naaiv nyungc jaaix nyei ga'naaiv dapv jienv gu'nyuoz, bun cing hlo jiex nyei domh qaqv se yiem Tin-Hungh daaih, maiv zeiz yiem yie mbuo daaih. 8 Yie mbuo zuqc nyungc-nyungc kuonx naanh mv baac maiv suei. Maaih ziangh hoc yie mbuo maiv hiuv duqv hnangv haaix nor zoux mv baac corc maaih lamh hnamv nyei. 9 Zuqc mienh zoux doqc mv baac Tin-Hungh maiv guangc yie mbuo. Zuqc mborqv king mv baac maiv daic. 10 Yie mbuo nyei sin zanc-zanc buangh zuqc haih daic nyei sic hnangv Yesu zuqc daic nor, yie mbuo nyei sin ziouc bun mienh zieqv duqv Yesu ziangh jienv nyei. 11 Yie mbuo ziangh seix zaangc zanc-zanc weic Yesu zuqc buangh haih daic nyei sic weic bun ninh nyei maengc yiem yie mbuo haih daic nyei sin biux mengh cuotv daaih. 12 Hnangv naaic, daic nyei qaqv yiem yie mbuo gu'nyuoz zoux gong, mv baac bun mienh duqv ziangh jienv nyei qaqv yiem meih mbuo gu'nyuoz zoux gong. 13 Yie mbuo maaih hnyouv sienx hnangv fiev jienv Ging-Sou wuov dauh gorngv nor. Ninh gorngv, “Weic zuqc yie sienx, yie cingx daaih gorngv.” Yie mbuo yaac sienx ziouc gorngv. 14 Yie mbuo hiuv duqv bun Ziouv Yesu nangh daaih wuov dauh yaac oix bun yie mbuo hnangv Yesu nor nangh daaih, dorh yie mbuo caux jienv meih mbuo lomh nzoih mingh yiem ninh nyei nza'hmien. 15 Naaiv yietc zungv se weic bun meih mbuo duqv longx. Tin-Hungh nyei en ziouc mingh taux mienh camv bun mienh jaa camv laengz zingh Tin-Hungh. Hnangv naaic, mienh camv jaa taaih Tin-Hungh. 16 Weic naaiv mbuo maiv namx hnyouv. Maiv gunv mbuo nyei sin gunv zoux gunv hei jienv njiec, mv baac mbuo nyei hnyouv yietc hnoi beiv yietc hnoi siang. 17 Mbuo buangh zuqc dangh baav naaiv deix faix-fiuv sic oix bun mbuo duqv yietc liuz nyei njang-laangc, liemh maiv lamh beiv dorngx nyei njang-laangc. 18 Weic zuqc mbuo maiv douh mangc duqv buatc nyei haaix nyungc. Kungx douh mangc maiv buatc nyei hnangv. Mangc duqv buatc nyei wuov deix haih jiex nzengc, mv baac mangc maiv buatc nyei yietc liuz yiem.

2 Ko^lin^to 5

1 Mbuo hiuv duqv mbuo yiem jienv naaiv norm baamh gen nyei ndopv-liuh, dongh mbuo nyei sin, zuqc caeqv wuov zanc, yiem wuov tin-dorngh Tin-Hungh oix bun norm maiv zeiz mienh nyei buoz zoux daaih nyei biauv mbuo yiem, se yietc liuz nyei biauv. 2 Ih zanc mbuo yiem jienv naaiv norm sin njunh jienv yiem, aqc duqv zuov maiv taux duqv yiem tin-dorngh nyei biauv. 3 Yiem jienv tin-dorngh nyei biauv se hnangv zuqv jienv lui-houx nor, ziouc maiv zuqc laengh gaengv yiem. 4 Mbuo corc yiem naaiv norm ndopv-liuh kouv haic, njunh jienv yiem. Naaiv maiv zeiz mbuo oix guangc baamh gen nyei sin, mv baac oix duqv tin-dorngh nyei sin. Haih daic nyei sin ziouc tiuv benx yietc liuz nyei sin. 5 Tin-Hungh ganh liuc leiz ziangx mbuo, oix bun mbuo hnangv naaiv goiv yienc. Ninh yaac bun Singx Lingh mbuo weic zoux dingc-zinh beu jienv nqa'haav oix duqv nyei nyungc-nyungc. 6 Weic naaiv mbuo bungx dingc hnyouv. Mbuo hiuv duqv, da'faanh mbuo nyei sin corc zoux mbuo nyei biauv, mbuo leih Ziouv nyei biauv aqv. 7 Mbuo yiem naaiv seix zaangc kaux sienx fim, maiv zeiz kaux mbuo mangc duqv buatc nyei. 8 Mbuo bungx dingc hnyouv yaac gauh oix leih naaiv norm sin mingh caux Ziouv yiem. 9 Gauh camv jiex, maiv gunv mbuo yiem naaiv seix zaangc nyei sin fai yiem tin-dorngh nyei sin, mbuo oix zoux horpc Ziouv nyei hnyouv. 10 Weic zuqc mbuo yietc zungv oix zuqc yiem Giduc nyei nza'hmien bun ninh siemv. Ziux dauh dauh mienh yiem baamh gen nyei sin zoux longx fai ciouv, Giduc ziouc winh bun ninh mbuo.

Mbuo Duqv Caux Tin-Hungh Horpc Hnyouv

11 Yie mbuo hiuv duqv gamh nziex Ziouv se hnangv haaix nor, yie mbuo ziouc kuinx mienh. Yie mbuo hnangv haaix nor, Tin-Hungh hiuv nzengc. Yie yaac hnamv daaih yiem meih mbuo nyei hnyouv meih mbuo yaac hiuv duqv yie. 12 Naaiv maiv zeiz yie mbuo oix ceng ganh bun meih mbuo muangx. Mv baac yie mbuo oix bun meih mbuo haih dorh yie mbuo mingh ceng, weic bun meih mbuo maaih waac dau mienh, dongh ei beih zaangc ceng, maiv zeiz ei hnyouv ceng nyei mienh. 13 Se gorngv yie mbuo butv ndin nor, se weic Tin-Hungh butv. Se gorngv yie mbuo nzang, se weic tengx meih mbuo. 14 Giduc maaih hnamv mienh nyei hnyouv. Naaiv nyungc hnyouv ziouc gunv yie mbuo, weic zuqc yie mbuo hiuv dingc, yietc dauh mienh weic zuangx mienh daic, zuangx mienh ziouc daic mi'aqv. 15 Giduc weic zuangx mienh daic, bun ziangh jienv nyei mienh maiv zeiz weic ninh mbuo ganh ziangh. Oix zuqc weic Giduc ziangh, dongh weic ninh mbuo daic, Tin-Hungh aengx bun nangh daaih wuov dauh. 16 Hnangv naaic, yangh naaiv jiex yie mbuo maiv ziux baamh mienh hnamv cuotv daaih nyei za'eix samx haaix dauh. Maiv gunv zinh ndaangc yie mbuo longc baamh mienh nyei za'eix samx Giduc, ih zanc yie mbuo maiv hnangv naaiv nor zoux aqv. 17 Haaix dauh caux Giduc juangc maengc ziangh, wuov dauh benx siang-zeix daaih nyei mienh. Loz nyei nyungc-nyungc jiex nzengc, yietc zungv benx siang nyei daaih aqv. 18 Naaiv yietc zungv se Tin-Hungh zoux daaih. Tin-Hungh longc Giduc bun mbuo caux ninh horpc hnyouv yaac paaiv yie mbuo kuinx mienh daaih caux ninh horpc hnyouv. 19 Yie mbuo zunh nyei se Tin-Hungh longc Giduc bun maanc mienh caux ninh horpc hnyouv, yaac guangc, maiv funx mienh nyei zuiz. Ninh aengx paaiv yie mbuo mingh zunh mbuox mienh hnangv haaix nor haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 20 Hnangv naaic, yie mbuo zoux Giduc nyei douc fienx mienh ziouc hnangv Tin-Hungh ganh longc yie mbuo douc ninh nyei waac kuinx meih mbuo nor. Yie mbuo tengx Giduc tov! meih mbuo caux Tin-Hungh horpc hnyouv. 21 Giduc maiv maaih zuiz mv baac weic mbuo, Tin-Hungh zoux bun ninh hnangv ninh benx zuiz-mienh, bun mbuo caux ninh juangc maengc ziangh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.

2 Ko^lin^to 6

1 Yie mbuo caux Tin-Hungh juangc gong zoux ziouc kuinx meih mbuo. Meih mbuo zipv liuz Tin-Hungh nyei en, maiv dungx bungx ndortv. 2 Weic zuqc Tin-Hungh gorngv, “Yiem yie ceix en nyei ziangh hoc, yie haiz meih mbuo nyei, yiem duqv njoux nyei hnoi, yie yaac tengx meih mbuo mi'aqv.” Muangx maah! Ih zanc se Tin-Hungh ceix en nyei ziangh hoc. Ih hnoi se duqv njoux nyei hnoi. Baulo Nyei Naanc Zingh 3 Yie mbuo maiv oix haaix dauh daanh yie mbuo zoux nyei gong, yie mbuo ziouc maiv oix zoux haaix nyungc bun mienh nqemh. 4 Daaux nzuonx yie mbuo zoux nyungc-nyungc weic bun mienh zieqv duqv yie mbuo zoux Tin-Hungh nyei bou. Yie mbuo ziouc longc noic siouc nyungc-nyungc kuonx naanh, naanc zingh caux domh heiv sic. 5 Yie mbuo siouc mienh mborqv, diev wuonx loh, zuqc mienh ceux lunc, zuqc zoux gong kouv, zuqc guangc m'njormh jaax yaac diev ngorc. 6 Yie mbuo zoux cing-nzengc nyei, maaih wuonh zaang, maaih noic nyienz duqv, zoux longx bun mienh, maaih Singx Lingh yaac za'gengh hnamv mienh ziouc bun cing yie mbuo zoux Tin-Hungh nyei bou. 7 Yie mbuo kungx gorngv zien leiz hnangv yaac maaih Tin-Hungh nyei qaqv. Maaih kuv sic zoux mborqv jaax nyei wuoqc ginc longc mborqv, longc mbungh. 8 Yie mbuo duqv mienh taaih yaac zuqc mienh mangc piex, zuqc mienh daanh yaac duqv mienh ceng, zuqc mienh gorngv yie mbuo gorngv-baeqc nduov mienh, mv baac yie mbuo kungx gorngv zien hnangv. 9 Yie mbuo zuqc mienh zoux daaih hnangv maiv hiuv yie mbuo nor, mv baac ninh mbuo za'gengh hiuv duqv yie mbuo nyei. Yie mbuo se hnangv daic mi'aqv nor, mv baac meih mbuo buatc yie mbuo corc maaih maengc ziangh nyei. Zuqc mienh mborqv mv baac maiv taux daic, 10 zuqc mienh zoux bun yie mbuo nzauh, mv baac yie mbuo zanc-zanc njien-youh nyei. Yie mbuo hnangv jomc nyei mv baac bun mienh camv butv zoih. Yie mbuo hnangv maiv maaih haaix nyungc mv baac nyungc-nyungc maaih nzoih. 11 Cien hnamv nyei Ko^lin^to gorx-youz aah! Yie mbuo caux meih mbuo gorngv zaqc, maiv bingx. Yie mbuo maeqv nqoi mba'nziu bun meih mbuo mangc. 12 Se gorngv maaih haaix diuc nqaeqv jienv se maiv zeiz yiem yie mbuo. Se yiem meih mbuo ganh nyei hnyouv. 13 Yie caux meih mbuo gorngv hnangv die caux ninh nyei fu'jueiv gorngv nor. Tov meih mbuo maeqv nqoi mba'nziu winh yie mbuo.

Sienx Nyei Caux Maiv Sienx Nyei Maiv Haih Juangc

14 Sienx nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh maiv dungx jiu doic. Kuv sic caux waaic sic hnangv haaix nor haih jiu tong? Njang caux hmuangx hnangv haaix nor haih juangc yiem? 15 Giduc caux Mbe^li^an hnangv haaix nor haih da'goih? Sienx nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh maaih haaix nyungc juangc jienv nyei buonc? 16 Tin-Hungh nyei singx dinc caux miuc-fangx hnangv haaix nor haih doix-dongh? Weic zuqc yie mbuo zoux ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei singx dinc. Hnangv Tin-Hungh gorngv nor, “Yie oix caux yie nyei baeqc fingx yiem, oix yiem ninh mbuo mbu'ndongx. Yie ziouc zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh, ninh mbuo yaac zoux yie nyei baeqc fingx.” 17 Weic naaiv Ziouv gorngv, “Meih mbuo yiem ninh mbuo mbu'ndongx, oix zuqc cuotv daaih. Oix zuqc caux ninh mbuo bun nqoi. Maiv dungx muoqv maaih uix nyei ga'naaiv, yie ziouc zipv meih mbuo aqv.” 18 “Yie oix zoux meih mbuo nyei Die, meih mbuo ziouc benx yie nyei naamh nyouz. Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.”

2 Ko^lin^to 7

1 Hnamv nyei gorx-youz aac, Tin-Hungh laengz naaiv deix waac bun mbuo, mbuo ziouc oix zuqc zoux cing-nzengc nyei. Haaix nyungc bun mbuo nyei sin, mbuo nyei hnyouv maiv cing-nzengc oix zuqc simv nqoi. Oix zuqc gamh nziex Tin-Hungh, ziouc zoux cing-nzengc taux daauh.

Ko^lin^to Mienh Goiv Hnyouv, Baulo Ziouc Njien-Youh

2 Tov meih mbuo zoux hnyouv jangv zipv yie mbuo. Yie mbuo maiv zoux dorngc jiex haaix dauh, yaac maiv yuoqc haaix dauh zoux jiex waaic sic. Yie mbuo yaac maiv zoux kuei jiex haaix dauh. 3 Yie hnangv naaiv gorngv maiv zeiz oix dingc meih mbuo zoux dorngc. Yie zungv gorngv jiex nyei, yie gengh! hnamv haic meih mbuo. Maiv gunv ziangh fai daic, nyunc caux meih mbuo yietc ndui. 4 Yie za'gengh bungx hnyouv caux meih mbuo gorngv yaac a'hneiv haic meih mbuo. Hnangv naaiv orn duqv yie nyei hnyouv haic. Yiem yie mbuo buangh zuqc nyei yietc zungv naanc zingh, yie yaac njien-youh taux daauh. 5 Yie mbuo mingh taux Maa^si^ndo^nie wuov zanc, yie mbuo maiv duqv hitv yietc dangh kuonx. Taux haaix, buangh zuqc kuonx naanh. Yie mbuo zuqc caux mienh nzaeng jaax, hnyouv gu'nyuoz yaac gamh nziex nyei. 6 Mv baac Tin-Hungh, dongh tengx hnyouv nzauh nyei mienh jaiv nzauh, bun Tidatc daaih lorz yie mbuo ziouc orn yie mbuo nyei hnyouv. 7 Yaac maiv zeiz ninh kungx daaih hnangv. Ninh yaac mbuox yie mbuo, meih mbuo hnangv haaix nor orn ninh nyei hnyouv. Ninh gorngv meih mbuo za'gengh oix buatc yie haic, meih mbuo nzauh haic, meih mbuo yaac jorm hnyouv yie, ziouc bun yie jaa orn-lorqc. 8 Maiv gunv yie zinh ndaangc fiev bun meih mbuo wuov zeiv fienx bun meih mbuo nzauh, yie yaac maiv hnamv-nzuonx. Yie haih hnamv-nzuonx weic zuqc buatc meih mbuo nzauh yietc caamx. 9 Mv baac ih zanc yie njien-youh aqv, maiv zeiz weic yie bun meih mbuo nzauh, mv baac weic naaiv deix nzauh nyei jauv bun meih mbuo goiv hnyouv. Meih mbuo ei Tin-Hungh nyei eix nzauh. Hnangv naaic, maiv zeiz yie mbuo hoic haaix diuc meih mbuo. 10 Weic zuqc mienh ei Tin-Hungh nyei eix nzauh, naaiv nyungc nzauh haih bun mienh goiv hnyouv, ziouc duqv njoux. Hnangv naaic mienh ziouc maiv hnamv-nzuonx. Mv baac ei baamh mienh nyei za'eix nzauh nor, kungx bun mienh zuqc daic hnangv. 11 Hnamv mangc gaax! Tin-Hungh hnangv haaix nor longc meih mbuo nyei you-nzauh tengx meih mbuo. Meih mbuo nyei you-nzauh bun meih mbuo jorm hnyouv, yiem nyungc-nyungc sic oix bun cing meih mbuo maiv dorngc. Meih mbuo nyei you-nzauh yaac bun meih mbuo qiex jiez, hnyouv mun, yaac haiz gamh nziex nyei. Meih mbuo za'gengh jangx taux yie, meih mbuo yaac jorm hnyouv daaih, yaac dingc zoux dorngc nyei mienh nyei zuiz. Yiem wuov deix yietc zungv sic bun cing meih mbuo maiv dorngc haaix nyungc aqv. 12 Weic naaiv maiv gunv yie fiev wuov zeiv fienx, yie maiv zeiz laaix zoux dorngc wuov dauh mienh fiev, yaac maiv zeiz laaix zuqc diev mienh zoux dorngc wuov dauh fiev. Yie fiev nyei se oix bun meih mbuo zieqv duqv ei Tin-Hungh buatc, meih mbuo za'gengh jorm hnyouv gan yie mbuo. 13 Naaiv deix yietc zungv sic ziouc orn yie mbuo nyei hnyouv. Maiv daan duqv orn hnyouv hnangv, meih mbuo bun Tidatc nyei hnyouv duqv baengh orn, orn-lorqc, yie mbuo ziouc yietc zei orn-lorqc. 14 Yie ceng meih mbuo bun Tidatc muangx, meih mbuo yaac maiv bun yie mbuo zuqc nyaiv aqv. Yie mbuo haaix zanc caux meih mbuo gorngv, yie mbuo kungx gorngv zien nyei hnangv. Zinh ndaangc yie mbuo ceng meih mbuo bun Tidatc muangx. Ih zanc meih mbuo bun cing yie mbuo gorngv zien fih hnangv nyei. 15 Tidatc jangx zuqc meih mbuo zuangx mienh za'gengh muangx ninh nyei waac, yaac jangx zuqc zipv ninh wuov zanc meih mbuo gamh nziex, sin zinx jienv nyei zipv. Ninh ziouc jaa hnamv meih mbuo gauh camv. 16 Yie za'gengh orn-lorqc haic weic zuqc yie haih bungx hnyouv meih mbuo taux daauh.

2 Ko^lin^to 8

1 Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei en hnangv haaix nor tengx Maa^si^ndo^nie Deic-Bung nyei zuangx jiu-baang. 2 Ninh mbuo buangh kuonx naanh camv nyei seix ninh mbuo, mv baac ninh mbuo corc njien-youh orn-lorqc haic, cingx daaih maiv gunv ninh mbuo ndongc naaic jomc, ninh mbuo zoux hnyouv jangv cuotv fim gapv nyaanh. 3 Yie haih tengx ninh mbuo zoux zorng-zengx gorngv, ziux ninh mbuo maaih nyei ninh mbuo cuotv fim gapv, zungv gapv gauh camv naaic. Se ninh mbuo ganh maaih hnyouv zoux. 4 Ninh mbuo qaqv tov yie mbuo bun ninh mbuo maaih buonc nzie Yu^ndie Saengv, Tin-Hungh nyei mienh. 5 Ninh mbuo zungv zoux jiex ndaangc yie mbuo hnamv nyei. Da'yietv ninh mbuo zorqv ganh fungx bun Ziouv. Nqa'haav ei Tin-Hungh nyei eix, ninh mbuo zorqv ganh fungx bun yie mbuo. 6 Weic naaiv yie mbuo tov Tidatc, weic zuqc zinh ndaangc ninh tengx meih mbuo jiez gorn mbenc gapv nyaanh nyei gong, ninh oix zuqc zoux jienv mingh taux zoux ziangx naaiv deix cuotv fim nzie mienh nyei kuv gong. 7 Meih mbuo yiem nyungc-nyungc maaih duqv nzoih, yiem sienx fim, nzuih maaz, wuonh zaang. Meih mbuo jorm hnyouv haic, yaac hnamv yie mbuo camv. Weic naaiv yie tov meih mbuo yaac zoux hnyouv jangv cuotv fim zoux naaiv deix kuv gong. 8 Yie hnangv naaiv nor gorngv se maiv zeiz weic hatc meih mbuo. Mv baac yie dorh jorm hnyouv wuov deix mienh nyei nyungc zeiv daaih seix mangc gaax, meih mbuo za'gengh hnamv mienh fai? 9 Meih mbuo hiuv duqv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei en. Maiv gunv ninh ndongc naaic butv zoih mv baac weic meih mbuo ninh benx mienh jomc mienh. Ninh benx mienh jomc mienh weic bun meih mbuo butv zoih. 10 Ei yie ganh hnamv nor, meih mbuo ba'hnyangx jiez gorn zoux nyei gong oix zuqc zoux taux ziangx gauh longx. Wuov zanc maiv daan meih mbuo zoux ndaangc, meih mbuo zungv maaih hnyouv cuotv fim oix zoux ndaangc aqv. 11 Wuov nyungc, meih mbuo gunv zoux taux ziangx aqv maah! Meih mbuo zinh ndaangc hnangv haaix nor a'hneiv jorm hnyouv zoux, ih zanc yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux taux ziangx, ziux ih zanc meih mbuo maaih longc nyei. 12 Se gorngv meih mbuo maaih hnyouv zoux, Tin-Hungh ziouc a'hneiv zipv ziux meih mbuo maaih nyei, maiv zeiz ziux meih mbuo maiv maaih. 13 Yie maiv zeiz oix bouh wuov deix heng, zatv meih mbuo hniev. Yie oix i bung doix-dangc. 14 Mv baac ih zanc meih mbuo maaih camv nyei ziouc oix zuqc nzie jomc wuov deix. Taux meih mbuo maiv maaih nyei ziangh hoc, ninh mbuo maaih camv, ninh mbuo ziouc haih nzie meih mbuo. Hnangv naaic meih mbuo ziouc doix-dangc aqv. 15 Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Haaix dauh siou duqv camv yaac maiv maaih zengc, siou duqv zoqc yaac maiv caa.”

Baulo Paaiv Tidatc Mbuo Mingh Mbenc Gapv Nyaanh Nyei Jauv

16 Yie mbuo laengz zingh Tin-Hungh weic zuqc ninh bun Tidatc hnangv yie mbuo jorm hnyouv oix tengx meih mbuo. 17 Ninh maiv daan kungx ei yie mbuo tov nyei waac oix tengx hnangv, ninh ganh zungv maaih hnyouv mingh meih mbuo naaic. 18 Yie mbuo yaac paaiv dauh yiem zuangx jiu-baang maaih mengh dauh zunh kuv fienx nyei gorx-youz caux jienv Tidatc mingh. 19 Maiv daan naaiv hnangv, zuangx jiu-baang ginv wuov dauh gorx-youz yaac paaiv ninh caux yie mbuo mingh tengx jienv yie mbuo mbenc naaiv cuotv fim nyei kuv gong, weic bun mienh taaih Ziouv Yesu Giduc, yaac bun cing yie mbuo maaih hnyouv tengx meih mbuo. 20 Naaiv deix gapv daaih nyei nyaanh camv nyei yie mbuo faix fim hnangv haaix nor mbenc weic maiv bun mienh maaih lamh guaix dorngx. 21 Yie mbuo nyei hnyouv kungx oix zoux duqv horpc, maiv daan ei Ziouv buatc hnangv. Yaac oix zoux horpc ei baamh mienh buatc. 22 Yie mbuo aengx paaiv dauh gorx-youz caux Tidatc mbuo mingh. Naaiv dauh gorx-youz yie mbuo seix jiex camv-nzunc yaac buatc ninh zanc-zanc jorm hnyouv. Ih zanc ninh aengx gauh jorm weic zuqc ninh bungx duqv hnyouv meih mbuo. 23 Tidatc aeqv, zoux yie nyei doic, caux yie juangc gong zoux weic tengx meih mbuo. Naaiv deix gorx-youz mbuo se zuangx jiu-baang paaiv mingh nyei mienh yaac bun mienh taaih Giduc. 24 Oix zuqc bun cing meih mbuo hnamv naaiv deix mienh ziouc bun zuangx jiu-baang hiuv duqv yie mbuo ceng meih mbuo wuov deix waac za'gengh zien nyei.

2 Ko^lin^to 9

1 Yie maiv zeiz qiemx zuqc fiev fienx gorngv gapv nyaanh nzie Tin-Hungh nyei mienh, 2 weic zuqc yie hiuv duqv meih mbuo zungv maaih hnyouv tengx. Yie ziouc ceng meih mbuo bun Maa^si^ndo^nie Mienh muangx. Yie mbuox ninh mbuo, Aa^kaa^yaa Saengv nyei mienh ba'hnyangx mbenc ziangx tengx aqv. Meih mbuo hnangv naaic jorm hnyouv ziouc dongz zuqc mienh camv maaih hnyouv oix caux jienv zoux. 3 Mv baac yie paaiv naaiv deix gorx-youz mingh meih mbuo naaic ndaangc weic zuqc maiv oix bun yie mbuo ceng meih mbuo wuov deix waac ndortv. Oix meih mbuo ziux yie gorngv nyei waac liuc leiz ziangx. 4 Maiv zei aeqv, se gorngv maaih deix Maa^si^ndo^nie Mienh caux yie mingh taux meih mbuo naaic yaac buatc meih mbuo maiv gaengh liuc leiz, maiv daan meih mbuo zuqc baaic hmien, yie mbuo yaac oix zuqc baaic hmien aqv, weic zuqc yie mbuo bungx hnyouv meih mbuo. 5 Yie ziouc hnamv daaih horpc zuqc tov naaiv deix gorx-youz mingh meih mbuo naaic ndaangc, liuc leiz ziangx meih mbuo laengz fongc horc nyei zingh nyeic. Zuov yie taux nyei ziangh hoc meih mbuo ziouc mbenc nzoih mi'aqv, bun cing mienh buangv hnyouv bun, maiv zeiz mienh aapv meih mbuo cuotv.

Zuangx Camv Siou Camv, Zuangx Zoqc Siou Zoqc

6 Jangx jienv oc. Haaix dauh zuangx zoqc ziouc siou duqv zoqc. Haaix dauh zuangx camv ziouc siou duqv camv. 7 Mouz dauh oix zuqc bun ziux ganh nyei hnyouv dingc oix bun nyei. Bun yaac oix zuqc buangv hnyouv, maiv dungx korv-fiqv, weic zuqc Tin-Hungh hnamv nyei se nqoi eix bun nyei mienh. 8 Tin-Hungh haih ceix nyungc-nyungc en camv-camv nyei bun meih mbuo. Meih mbuo ziouc zanc-zanc maaih gaux, zungv maaih camv weic zoux nyungc-nyungc kuv sic. 9 Hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Ninh zoux hnyouv jangv nzie mienh jomc mienh. Ninh zoux longx nyei jauv yietc liuz yiem.” 10 Tin-Hungh ceix nyim bun zuangx nyei mienh yaac ceix hnaangx bun mienh nyanc. Ninh oix bun meih mbuo maaih nzoih meih mbuo qiemx longc nyei nyim, yaac bun nyim hlo daaih. Meih mbuo zoux longx nyei sic ziouc hnangv cun-gaeng nor, bungx-zuoqc. 11 Ninh oix bun meih mbuo nyungc-nyungc maaih duqv nzoih, zanc-zanc zoux duqv hnyouv jangv. Hnangv naaic, mienh camv oix weic meih mbuo jiu bun yie mbuo dorh nyei zingh nyeic laengz zingh Tin-Hungh. 12 Weic zuqc meih mbuo gapv nyaanh nzie Tin-Hungh nyei mienh maiv daan tengx ninh mbuo duqv qiemx longc nyei ga'naaiv hnangv, mv baac bun mienh camv laengz zingh Tin-Hungh. 13 Meih mbuo hnangv naaiv nor gapv nyaanh nzie mienh, mienh camv ziouc oix ceng Tin-Hungh, weic zuqc meih mbuo zoux hnyouv jangv tengx ninh mbuo yaac tengx zuangx mienh, ziouc bun cing meih mbuo nyiemc Giduc yaac gan longx Giduc nyei kuv fienx. 14 Ninh mbuo gengh! oix jangx haic meih mbuo, ziouc tengx meih mbuo daux gaux weic zuqc Tin-Hungh ceix ninh nyei domh en bun meih mbuo. 15 Mbuo oix zuqc laengz zingh Tin-Hungh weic ninh bun dongh liemh maiv maaih waac gorngv duqv taux nyei zingh nyeic.

2 Ko^lin^to 10

1 Yie, Baulo, weic ganh tov meih mbuo. Mienh gorngv yie caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc yie suonc nyei, horh norh nyei, mv baac maiv caux meih mbuo yiem yie bungx laangc nyei. Giduc se suonc nyei, horh norh nyei, yie ziouc kaux ninh 2 tov! meih mbuo, yie mingh taux meih mbuo naaic, maiv dungx bun yie oix zuqc bungx laangc gorngv, hnangv yie hnamv daaih yie oix zuqc gorngv dongh nqemh yie mbuo kungx ei baamh mienh nyei eix zoux wuov deix mienh. 3 Yie mbuo yiem baamh gen zeiz nyei, mv baac yie mbuo maiv longc baamh mienh nyei eix mborqv jaax. 4 Yie mbuo longc nyei wuoqc ginc se maiv zeiz baamh gen nyei wuoqc ginc, se Tin-Hungh henv haic nyei wuoqc ginc weic porx waaic win-wangv wuonv haic nyei dorngx. Se porx waaic mienh nzaeng nyei nyungc-nyungc jaav sic 5 caux ceng-hlo nyei nyungc-nyungc, dongh laanh jienv maiv bun mienh hiuv duqv Tin-Hungh nyei sic. Yiem hnyouv hnamv cuotv yietc zungv nyei za'eix yie mbuo oix hingh jiex bun guei Giduc nzengc. 6 Yie mbuo liuc leiz ziangx zuov meih mbuo gengh ei jienv yie mbuo nyei waac. Haaix dauh maiv muangx, yie mbuo ziouc dingc wuov dauh nyei zuiz. 7 Meih mbuo kungx mangc beih zaangc hnangv. Yiem meih mbuo naaic maaih haaix dauh funx ninh benx Giduc nyei mienh fai? Ninh oix zuqc aengx longx-longx nyei hnamv gaax, weic zuqc yie mbuo zoux Giduc nyei mienh hnangv ninh nor. 8 Ziouv ceix hatc maaz bun yie mbuo, yie ziouc ceng-hlo diqv dien mv bei, mv baac yie maiv nyaiv. Ziouv bun nyei hatc maaz se weic ceix meih mbuo, maiv zeiz baaic meih mbuo. 9 Yie hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maiv oix meih mbuo laaic yie fiev fienx haeqv meih mbuo. 10 Maaih deix mienh gorngv, “Baulo fiev nyei fienx hniev nyei, jienv nyei, mv baac doix hmien buatc ninh maiv maaih haaix nyungc mou. Ninh gorngv waac yaac maiv zic zinh.” 11 Gorngv naaiv nyungc waac nyei mienh oix zuqc hiuv duqv, yie mbuo maiv caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc fiev fienx gorngv haaix nyungc, yie mbuo taux meih mbuo naaic yie mbuo yaac zoux wuov nyungc aqv. 12 Yie mbuo maiv gaamv funx yie mbuo caux ceng ganh hlo wuov deix benx yietc horngh mienh, yaac maiv dorh ganh beiv ninh mbuo. Ninh mbuo hngongx haic aqv. Ninh mbuo longc ganh zoux ciqv-cunx ndorqc ganh caux ganh, beiv ganh caux ganh. 13 Yie mbuo maiv bungx waac-maux jiex ndaangc soux mouc. Kungx ziux Tin-Hungh dingc bun yie mbuo nyei deic-jaaix zoux nyei gong bungx waac-maux hnangv. Meih mbuo yaac yiem yie mbuo nyei deic-jaaix gu'nyuoz. 14 Yie mbuo mingh meih mbuo naaic, yie mbuo maiv jiex ndaangc yie mbuo horpc zuqc yiem nyei deic-jaaix, weic zuqc yie mbuo zoux daauh guanh zunh Giduc nyei kuv fienx bun meih mbuo muangx. 15 Yie mbuo maiv zeiz bungx waac-maux gorngv ganh deix mienh jiex ndaangc yie mbuo nyei deic-jaaix zoux nyei gong. Mv baac yie mbuo maaih lamh hnamv meih mbuo jaa sienx henv jienv faaux, yie mbuo ziouc duqv yiem meih mbuo mbu'ndongx zoux gong jaa camv jienv faaux, 16 yie mbuo ziouc haih zunh kuv fienx jiex ndaangc meih mbuo nyei deic-jaaix. Weic zuqc yie mbuo maiv oix zorqv ganh laanh mienh yiem nyei deic-jaaix zoux liuz nyei gong bungx waac-maux. 17 Mv baac hnangv Ging-Sou gorngv nor, “Haaix dauh oix bungx waac-maux, oix zuqc bungx waac-maux gorngv Ziouv zoux nyei sic.” 18 Weic zuqc ceng ganh nyei mienh maiv zic duqv taaih. Zic duqv taaih nyei se dongh Ziouv ceng wuov dauh.

2 Ko^lin^to 11

1 Yie tov meih mbuo longc noic diev jienv muangx yie gorngv deix baav ga'naaiv-hngongx waac. Mv baac meih mbuo zungv diev jienv nyei. 2 Yie nzaeng jienv meih mbuo hnangv Tin-Hungh nzaeng jienv meih mbuo nor, weic zuqc meih mbuo se hnangv dauh cing-nzengc nyei sieqv yie laengz bungx bun yietc dauh dorn. Wuov dauh dorn se Giduc. 3 Mv baac yie nzauh heix Haawaa hnangv haaix nor zuqc naang longc guv guaix nyei sic nduov, meih mbuo yaac hnangv wuov nor haih zuqc nduov. Meih mbuo nyei hnyouv ziouc pien mi'aqv, maiv cing-nzengc, maiv ziepc zuoqv nyei gan Giduc. 4 Weic zuqc haaix dauh mingh meih mbuo naaic zunh ganh dauh Yesu, maiv zeiz yie mbuo zunh wuov dauh, meih mbuo a'hneiv muangx. Meih mbuo yaac zipv ganh dauh singx lingh caux ganh nyungc kuv fienx, se maiv fih hnangv yie mbuo bun meih mbuo zipv wuov dauh Singx Lingh caux wuov nyungc kuv fienx. 5 Yie hnamv daaih yie maiv zeiz gauh faix yietc deix wuov deix domh gong-zoh. 6 Maiv gunv yie maiv haih gorngv waac mbiaangc, yie maaih wuonh zaang. Naaiv deix jauv, yie mbuo yiem maanc sic biux mengh bun meih mbuo hiuv liuz aqv. 7 Yie zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx bun meih mbuo muangx yaac maiv heuc meih mbuo cuotv fin-kouv. Yie yaac zatv ganh zoux faix weic bouh meih mbuo faaux. Hnangv naaiv zoux, yie zoux dorngc fai? 8 Yie yiem meih mbuo naaic zoux gong nyei ziangh hoc maaih ganh deix jiu-baang juang yie. Naaiv se hnangv yie luv ganh deix jiu-baang nyei nyaanh weic tengx meih mbuo nor. 9 Yie caux meih mbuo yiem wuov zanc, yie qiemx zuqc haaix nyungc yie maiv feix luic meih mbuo haaix dauh. Yie qiemx zuqc nyei, se yiem Maa^si^ndo^nie daaih wuov deix gorx-youz tengx yie gaux longc. Zinh ndaangc yie maiv feix luic meih mbuo. Taux nqa'haav hingv yie yaac maiv feix luic meih mbuo aqv. 10 Yie maaih Giduc nyei zien leiz yiem yie nyei hnyouv ziouc gaamv gorngv, yiem gormx Aa^kaa^yaa Saengv maiv maaih haaix dauh haih laanh duqv jienv yie bungx naaiv deix waac-maux. 11 Yie weic haaix diuc hnangv naaiv nor gorngv? Yie maiv hnamv meih mbuo fai? Tin-Hungh hiuv duqv yie hnamv meih mbuo nyei. 12 Yie ih zanc hnangv haaix nor zoux, yie yaac oix zoux jienv mingh weic maiv bun wuov deix “gong-zoh” maaih gorn-baengx bungx waac-maux gorngv ninh mbuo zoux nyei caux yie mbuo zoux nyei se fih hnangv. 13 Wuov deix mienh zoux jaav gong-zoh, ninh mbuo zoux nyei gong kungx nduov mienh hnangv. Ninh mbuo yaac goiv nyungc zeiv zoux hnangv Giduc nyei gong-zoh nor. 14 Mv baac naaiv maiv zeiz mbuoqc horngh nyei sic. Liemh Saadaan yaac haih goiv nyungc zeiv zoux hnangv dauh njang-laangc nyei fin-mienh. 15 Hnangv naaic, Saadaan nyei bou goiv nyungc zeiv zoux hnangv baengh fim nyei Tin-Hungh nyei bou se maiv zeiz mbuoqc horngh nyei sic. Taux setv mueiz ei ninh mbuo zoux nyei ninh mbuo ziouc duqv siouc aqv.

Baulo Zoux Gong-Zoh Buangh Nyei Kouv Naanc

16 Yie aengx gorngv nzunc, haaix dauh maiv dungx laaic yie zoux mienh hngongx mienh. Mv baac meih mbuo funx yie zoux mienh hngongx mienh nor, tov meih mbuo sueih yie zoux hnangv mienh hngongx mienh, yie ziouc haih bungx deix waac-maux. 17 Yie ih zanc gorngv naaiv deix waac se maiv zeiz ei Ziouv Yesu oix yie gorngv. Se hnangv mienh hngongx mienh bungx waac-maux ceng ganh. 18 Weic zuqc maaih mienh camv nyei ei baamh mienh nyei eix bungx waac-maux, yie oix fih hnangv nyei zoux aqv. 19 Meih mbuo cong-mengh haic cingx daaih a'hneiv diev jienv muangx mienh hngongx mienh. 20 Weic zuqc haaix dauh aapv meih mbuo bouc ninh, haaix dauh zoux bun meih mbuo zuqc kuei, haaix dauh pienx meih mbuo, fai taaih ninh ganh zoux hlo, fai mbaix meih mbuo nyei hmien, meih mbuo yaac diev jienv sueih ninh zoux. 21 Yie nyaiv haic oix zuqc nyiemc yie mbuo daamv faix, maiv haih hnangv naaic nor zoux. Maiv gunv haaix dauh gaamv bungx waac-maux gorngv haaix nyungc, (yie gorngv hnangv mienh hngongx mienh gorngv nor), yie yaac gaamv bungx waac-maux gorngv wuov nyungc. 22 Ninh mbuo zoux Hipv^lu Mienh fai? Yie yaac zeiz nyei. Ninh mbuo zoux I^saa^laa^en Mienh fai? Yie yaac zeiz. Ninh mbuo zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun fai? Yie yaac zeiz. 23 Ninh mbuo zoux Giduc nyei bou fai? Yie corc zoux bou gauh longx ninh mbuo. (Yie gorngv hnangv butv ndin mienh nyei waac nor.) Yie zoux gong gauh kouv, zuqc wuonx loh gauh camv ninh mbuo, zuqc biaav-bin mborqv gauh camv, yaac buangh ziex nzunc kaav deix daic mi'aqv. 24 Yie zuqc Yiutai Mienh longc biaav-bin mborqv biaa nzunc, nzunc-nzunc faah ziepc juov bin. 25 Yie zuqc Lomaa Janx longc biaav mborqv buo nzunc. Yie zuqc mienh longc la'bieiv zong yietc nzunc. Yie yiem nzangv zuqc nzangv waaic zemh buo nzunc. Aengx maaih nzunc yie mbiouh jienv koiv-minc yietc hnoi yietc muonz. 26 Yie zanc-zanc oix zuqc cuotv jauv mingh, buangh hoic maengc nyei sic camv nyei. Buangh zuqc wuom hlo haih hoic maengc, zuqc janx-zaqc caangv, zuqc ganh nyei juangc fingx mienh yaac zuqc Janx haih hoic maengc. Yiem zingh, yiem lomc, yiem koiv zuqc buangh haih hoic maengc nyei sic, yaac zuqc jaav gorx-youz oix hoic maengc. 27 Yie zoux gong kouv, diev kouv. Camv-nzunc yie maiv duqv m'njormh, hnyouv sie, jaang nqaatv. Camv-nzunc yie diev ngorc, maiv maaih haaix nyungc nyanc, diev juangv, maiv maaih lui-houx zuqv. 28 Maiv daan naaiv deix sic hnangv. Yie hnoi-hnoi weic zuangx jiu-baang guaax hnyouv hnangv hniev nyei ga'naaiv ngatv jienv yie nor. 29 Maaih haaix dauh mau, yie yaac haiz caux jienv mau aqv. Maaih haaix dauh zuqc nduov baamz zuiz yie yaac haiz hnyouv mun hnyouv nzauh. 30 Se gorngv yie oix zuqc bungx waac-maux, yie oix bungx waac-maux gorngv bun cing yie mau wuov nyungc sic hnangv. 31 Ziouv Yesu nyei Die, Tin-Hungh, dongh oix zuqc yietc liuz ceng nyei Tin-Hungh, hiuv duqv yie maiv gorngv-baeqc. 32 Yie yiem Ndaa^matv^gatc Zingh wuov zanc, yiem Aa^le^tatv Hungh nyei buoz-ndiev nyei saengv-ziouv, paaiv baeng zuov zingh oix zorqv yie. 33 Mv baac maaih deix mienh longc domh mbaatc bungx yie gan zingh laatc nyei fong muonh njiec, yie ziouc biaux ndutv ninh nyei buoz-ndiev mi'aqv.

2 Ko^lin^to 12

1 Yie oix zuqc bungx waac-maux, maiv gunv naaiv deix waac-maux maiv tengx haaix nyungc. Mv baac ih zanc yie oix gorngv yiem Ziouv daaih nyei hinc yaangh caux laauc yaangh nyei sic. 2 Yie hiuv duqv dauh Giduc Mienh, zinh ndaangc ziepc feix hnyangx Tin-Hungh zipv faaux taux da'faam nzangh tin-dorngh. Yie maiv hiuv duqv liemh sin mingh fai maiv mingh, Tin-Hungh ganh hiuv hnangv. 3 Yie hiuv duqv Tin-Hungh zipv naaic dauh mienh mingh orn-lorqc huingx mv baac yie aengx gorngv, liemh sin mingh fai maiv mingh yie maiv hiuv, kungx Tin-Hungh hiuv hnangv. 4 Yiem wuov ninh haiz dongh baamh mienh liemh maiv maaih waac gorngv yaac gorngv maiv duqv nyei waac. 5 Yie oix weic naaiv dauh mienh bungx waac-maux mv baac weic yie ganh yie maiv bungx waac-maux, cuotv liuz gorngv yie mau nyei dorngx. 6 Se gorngv yie oix bungx waac-maux, yie maiv zeiz zoux mienh hngongx mienh weic zuqc yie kungx gorngv zien hnangv. Mv baac yie maiv oix bungx waac-maux weic zuqc maiv oix haaix dauh taaih yie gauh hlo ninh mbuo buatc yie zoux nyei sic, haiz yie gorngv nyei waac. 7 Weic zuqc yie duqv buatc laauc yaangh nyei sic ndongc naaic camv, yie haih ceng-hlo, mv baac yie zuqc hnangv diuh ceix baqv jienv yie nyei sin nor. Naaiv diuh ceix se hnangv Saadaan nyei bou, hoic jienv yie, bun yie maiv haih ceng-hlo jiex jaax. 8 Weic naaiv deix sic yie daux gaux buo nzunc tov Ziouv zorqv naaiv diuh ceix cuotv yie nyei sin mingh. 9 Mv baac Ziouv dau yie, “Meih duqv yie nyei en ziouc gaux aqv. Weic zuqc meih mau nyei ziangh hoc yie nyei qaqv se gauh henv jiex.”Hnangv naaiv, yie a'hneiv bungx waac-maux gorngv yie mau nyei dorngx weic duqv Giduc nyei qaqv nzie jienv yie. 10 Yie ziouc weic Giduc buangv hnyouv diev mau, zuqc mienh gorngv doqc, zuqc kouv naanc, zuqc mienh zoux doqc, zuqc heiv sic, weic zuqc yie haaix zanc mau, wuov zanc yie ziouc henv aqv.

Baulo Nzauh Ko^lin^to Zingh Nyei Jiu-Baang

11 Yie bungx naaiv deix waac-maux yie zoux hnangv mienh hngongx mienh nor, mv baac meih mbuo ganh aapv yie zoux. Se meih mbuo horpc zuqc ceng yie. Maiv gunv yie ziangh maiv benx haaix nyungc mienh, yie yaac maiv gauh faix yietc deix wuov deix “domh gong-zoh.” 12 Yie yiem meih mbuo mbu'ndongx longc nyungc-nyungc noic yaac zoux jangx-hoc, zoux mbuoqc horngh caux maaih qaqv nyei sic biux mengh yie zoux gong-zoh. 13 Yie kuei zuqc meih mbuo, zoux maiv hnangv yie zoux bun wuov deix jiu-baang fai? Cuotv liuz yie maiv feix luic meih mbuo tengx nyaanh yie. Yie hnangv naaiv nor kuei meih mbuo, tov meih mbuo guangc nqoi oc. 14 Ih zanc yie mbenc ziangx mingh meih mbuo naaic da'faam nzunc. Yie mingh yaac maiv oix feix luic meih mbuo haaix nyungc. Yie oix longc nyei se meih mbuo ganh, maiv zeiz meih mbuo nyei zinh nyaanh, weic zuqc fu'jueiv maiv zeiz oix zuqc liouh nyaanh bun domh mienh. Horpc zuqc domh mienh liouh bun fu'jueiv. 15 Yie a'hneiv longc yie maaih nyei nyungc-nyungc yaac longc yie ganh weic tengx meih mbuo. Yie yietc zei hnamv meih mbuo, daaux nzuonx meih mbuo yietc zei maiv hnamv yie fai? 16 Hnangv haaix yaac baac, yie maiv feix luic jiex meih mbuo. Mv baac maaih mienh gorngv yie guv guaix haic, nduov meih mbuo mi'aqv. 17 Yie hnangv haaix nor nduov meih mbuo? Yie paaiv mienh mingh meih mbuo naaic, yie longc ninh mbuo haaix dauh zoux kuei meih mbuo? 18 Yie tov Tidatc mingh meih mbuo naaic aengx paaiv ganh dauh gorx-youz caux jienv ninh mingh. Tidatc zoux kuei meih mbuo fai? Ninh caux yie maiv zeiz dongh diuc eix yaac caux yie zoux fih hnangv nyei fai? 19 Nziex meih mbuo zanc-zanc laaic yie mbuo kungx doix meih mbuo gorngv naaiv deix waac jaiv sin hnangv. Zungv maiv zeiz. Yie mbuo yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien gorngv hnangv Giduc oix yie mbuo gorngv nor. Hnamv nyei gorx-youz aac, yie mbuo zoux nyei nyungc-nyungc se kungx weic ceix meih mbuo hnangv. 20 Yie nzauh heix yie mingh taux nyei ziangh hoc ziouc buatc meih mbuo ganh nyungc, maiv hnangv yie oix buatc nyei. Meih mbuo yaac buatc yie ganh nyungc, maiv hnangv meih mbuo oix buatc nyei. Yie nzauh heix buatc meih mbuo nzaeng jaax, mueic jieqv, qiex jiez, nzaeng hingh, daanh mienh, gorngv waac-huv, zoux maux, ceux lunc. 21 Yie nzauh heix yie aengx taux meih mbuo naaic, yie nyei Tin-Hungh oix bun yie yiem meih mbuo nyei nza'hmien zuqc nyaiv. Yie oix zuqc nzauh mienh camv weic zuqc zinh ndaangc ninh mbuo baamz zuiz yaac maiv goiv hnyouv guangc ninh mbuo zoux maiv cing-nzengc, hienx sieqv hienx dorn caux buangh liouh nyei sic.

2 Ko^lin^to 13

1 Naaiv se yie oix mingh meih mbuo naaic da'faam nzunc. Ging-Sou gorngv, “Gox mienh nyei sic oix zuqc maaih i buo laanh zorng-zengx mienh dongh joux waac gorngv cingx funx zien.” 2 Yie donv jiex zinh ndaangc baamz zuiz wuov deix caux zuangx mienh. Ih zanc yie maiv caux meih mbuo yiem naaic, yie aengx donv nzunc, hnangv yie mingh da'nyeic nzunc donv jiex wuov nor. Se yie aengx mingh nzunc meih mbuo naaic, yie zungv maiv nyaangc ninh mbuo haaix dauh baamz zuiz nyei mienh aqv. 3 Hnangv naaic, meih mbuo haih samx duqv cuotv Giduc longc yie