Ochina ha n chokao. Mesao ji

Limha lo kyon vanthakcho yolo tsupotso jijo nzyu 33 tssoaihung jaktoni chuthukcho. Ombona nochonori jiang emyicho, echui jiang phanthlan thnkcho. Mhikjung jiang bochiyicho, kyon othung tsoyuthukcho osi kuta na ombo thungi rocho sana ombona khochakipia nzancho. Mmen na chumzhua vamo kyon jiang shom ji ombo tssocho. Potsow nu mmen kyon nzamo ji ombona topvi'i thungi pungnoa elhi lona ejticho. Ombo na motsu lo ndungkae shancho yithen ji pung-nocho khatola potsow ekhum kyon jiang na mmyantae ombo chuthukcho. Kyon na n khichowo Mesao ji ekum lo hoto tssocho.

Jisu ji chuthukle to methakala

Pilate na pvuti tsupoe jiang, esopvui jiang tona kyon jiang to csarhyui engacho, "Ntena kyon shina oyam sosora la to phyoa a thungi sosi rocho. Ana ombo ji nte mhadungo na ojang tssoe zethaka, tole ntena n lan ombo pio jiang motsunga tia otsotso to n yanche. Herod na ha ntia n lan n yancheyio jina a thungi-yithuklan cho. Kyon shina echu mana ntia tssosoracho n yancheo ji tsukona ana ombo erhupsi vachi sivka." Tole okho jina tungkachia phyotacho, "Lungthae ombo sisi e tsukona jo Barabas e vachiyia!" (Barabas jo yantsui ninyang sokae osi munghan tsso jina vungi licho). Pilate na jo Jisu vachihungo jina elani okho ji engalancho, tole ontena tungkachia phyotacho, "Doni ombo sia, doni ombo sia!" Pilate na yenjo ethumoto onte engacho, "Tole ombo na ntio n lan tssochola? Ombona echu mana tssosoracho ana n yanche! Ana ombo erhupsi vachi sivka." Tokhatola ontena pvukhyung tungkachia Jisu ji doni sile to phyotacho osi hojito beni sicho. Hoji tsukona Pilate na kyon jiangna chomo ji esua yitan picho. Kyon jiangna jupomo kyon ji ombona vachisi Jisu jo kyon jiang um erung ephani na doni sicho. (Lk. 23:13-25)

Jisu ji donala

Omung ehan otsuk eni ha Jisu nzo donhyacho. Ontena meta motsunga "Kuriryu" to tsao ji janale jilona Jisu tona Ombo hayi-hamen munghan otsuk eni to doni sitacho. Hojithung Jisu na phyocho, "Opo, Ontena ntio elhia sana n tsiv elhiaka n lan onte siyia" Ontena ombo su ji phyalyu zetasi jantae khitacho. Jew esopvui jiangna Jisu yikvua phyotacho, "Ombona oyam shanchoaka otsotso Potsow na ethungcheo shanchopvui ji ombo tssona ombobo shanchothuka!" Okho jina ha jilo mangrae zeta vancho. Rasan jiangna ha ombo yikvutacho: ontena oro zuki woshaku ombo pikachia ezocho, "Ni ji Jew jiang Mesao ji tssona nipopo shanchoa!"

Ombona ete mmen tsukona chucho

Etcna ozup ekuiv thung ombona e zupicho, Ete enov ji ombo nothukcho. Tole etena jo ombo ji Potsow na khangshia tsayita vancho. Tokhatola etc mmen tsukona ombo tssatssocho, Etena n mhom tsso ji man ombo crhupcho. Ombona ezhup hamo ji man e miyiracho. Osi ombo kfu jiang yakchia e kumchelanthuk-cho. Ete topvu olyudcn moni yirathakcho to e mon-rathakcho, Otsuk aku na etancho yirathakcho, Tokhatola hoji jokheman ezup jijo opvui na ombobo hani e siyicho; ete topvu na eham etumthao ezup ji. Ombo ji euimoto haruka khangshicho khatola ombona enyiproa Khichoe hancho; Ombona yitsunga tia n kochicho. Olyuro tatsungu vanathung esua, olyu epan-sovsa thung esua, Ombona yitsunga tia n kosochicho. Ombo ji suyae n ian pia, chuthuku sosi yicho, Toaha ochina ha ombo tsukona emhukicho n licho. Ete shi mmen tsukona ombo chuthukcho. Kyon ri mhon jiang nzo ombo shothecho, Osi ejueli kyon jiang nzo ombo shothecho, Tolia ombona woricho jo ntia n licho, ejung phyocho ha n Hcho. OPVUI naphyoala. Ombo ezupvu ji a methak ephan tssoala; ombo chuo ji n lan siyio than tssoa chuv. Hoji tsukona ombona ombo tsoronichen hungjana harishia vain, Hojitou a etum jiang benchethuku. Ezup ckum ji sulo jo ombona ematha hunglam; Osi ombona cjungona ezup khicho mek to sulani ti ntsiv. A iongtsukaro phajae ocholo ana eniathacho sana jina kyon euimoto ezup ha ji haniv osi hoji yakchia ana n ian onte siyirav. Hoji tsukona ana yikrachi vanphen ombo piv, hoji jo kyon etho eli osi tsupoe jiang yolo vanphen ombo piv. Ombona chokatsunga ombo ckum pia kyon n mhom jiang sukhying ji shumchoe khyiyicho. Ombona mmen kyon euimoto othung tssoyia onte n lan siyithuku randanicho. (Isaiah 53:4-12)

Jisu ji donphen iona chui lungkui shothei sicho. Ombo surui jiangna onte ckum nkoa tsanrae sicho. Tokhatola ontena emhukta sanrhynlancho.

Jisu ji phanthilan thukcho

Emung enyathung eloe jiangna ontena methaki vao mozhurhim ji bentasi nyazungi na olupi wotacho. Olup ji elhup lungpyak ji khoe sithako ji hungi onte emhuka ochungi ihovvotacho: tokhatola ontena Jisu n hungcho. Ontena hojilo enhuktsunga vantathung kyon otsuk eni npensu e razhua ekatasi onte ndungo manukachicho. Ekyu lona ontena nkhumtherale onina onte ezoeho. "Ntenoekum vamo kyon ji eehui yolo yantake.' Ombo helo n van. ombo phanthithuk thaka. Ombona Galilee lo vanathung heto nte ezowo ji nchumchetava: "Kyontsoe ji mmen kyon khelo the yivka, osi tsungon ethum sulo jo ombo phanthilan thukuka." Lole eloeden jiangna ombo yi jiang nchum-ehecho, osi olupi na elani oyi Ombo surui taro ekha jiang tona kyon thanpoe jiang to thungi shiang heiopvu ezotacho. Magdalene, loana, tona James oyo Mary ji to: shiang tona elopvui thanpoe jiang to na ontena ntio hungcho sana wothung jiang ezotacho. Tokhatola wothung jiangna jo elopvu jiang yi ji ejung tsayia n longtsutacho. Tole Peter na phanthi olupi yunga owo nkfuthei lungku jilo zethechile sunyipvu ji yaka ntia n hungcho. Tole omboha hoji na emhuktsunga oki yicho. (Lk. 24:1-12)

Ho otsotso ombona echu lona phanthilani nchungo ekum vana. Yithen jina ombo surui jiang emhuktsunga dungphirae sio ji esua yithentsuk shina nte dungphithuka. N lungtsukuko esua e mhuka khatola otsotso Jitopvu opvui Jisu na onte yolo phanthi ezoeho, "Nte lo noying lithuku ka." Ontena omon hungcho tsayia ekhentsun-gracho. Tole ombona onte ezoeho, "Ntioli nte ekhenala? Ntioli nte lumbumi hetvu woewolan hantala? A khe osi ojo shiang zetasi a longtsutava. Epyanphi a zetava, omon na jo oso oryu jua mek, tolea aiyo hojiang jua to ntena hungala." Ombona heto phyoa okhe jiang onte ejucho. Toaha ontena n lungtsukukcho, osi longshi tona emhuk to na onte pyingi vanathung ombona onte engacho, "Ntena helo ntia etsoyu leli?" Ontena ongo tsukcho teriv khi ombo pile ombona onte ehungo na tsocho. Tole ombona onte ezoeho, "Shiang hetopvu ana nte ndungo ekum vanathung nte ezoracho tae: Moses shikvu lo, zenkhying kako lo osi ethung khen lo a tsukona erani lio jiang topvu benchev licho." Jitosi ombona onte engathethuku nchumri chonchiyicho. osi ezoeho, "Heto erani lia, shan-chopvui jina ezup nduku osi tsungon ethum sulo echu lona phanthilam. Osi ombo mying jilo Hojilo donhyae vamo munghan tsuka jina ha heto ombo ezoeho. "Nino shanchopvui ji mekcho ke? Nipopo shanchosi enaha e shan-choa!" Tole munghan tsuka jina ombo shom ji maka ezoeho, "Nino Potsow ni n kyuake? Nina ombo chuthukato ni chuthukala; tokha-tola enio eni elhi man e picho tae; tokhatola ombona woricho ntia n li." Tosi ombona Jisu ezoeho, "Jisu, nina Mesao tssoaroana a nchumchekhe!" Jisu na ombo ezoeho, "Ana ni ezoala, nchungna nina a nzo potsuwoe vamka." (Lk. 23:32-43)

Shiang etssov nzyu nzo tiza liathungna zenkhying Isaia na Jisu ji Potsow methak ephanina heto tssov to phyoc licho: lumbum khophi tona n lan siyi to juo ji Jerusalem lona benkae jipo topvu thungi pungnov. Shiang hetopvu ehungpvui jo nte shi tssovka. (Lk. 24:36b-38)