The Old Testament of the Holy Bible

Ntôm 1

Nau Rhaêk Njeâng Neh Ntu Jeâh Ri Bunuyh

1 Ntôm saôm e Brah Ndu rhaêk njeâng troâk jeâh ri neh ntu. 2 Neh ntu geh luùk rlaêk jeâh ri hoùng, jeâh ri nau ngo nkuùm ta kalô mpiaêt dak jru; jeâh ri Brah Hueâng Ueh Brah Ndu paên ta kalô mpiaêt dak. 3 Brah Ndu lah: "AÙn geh nau ang;" jeâh ri geh ro nau ang. 4 Brah Ndu saô nau ang naây jeâng ueh; jeâh ri Brah Ndu taâm paê nau ang bôh nau ngo. 5 Brah Ndu rnha "nar" ma nau ang; jeâh ri paêng rnha "maêng" ma nau ngo. Geh mhaô jeâh ri geh oâi, jeâng nar tal nguay. 6 Jeâh ri Brah Ndu lah: "AÙn geh ntuùk hoùng ta nklang dak, jeâh ri aên paêng taâm paê dak." 7 Brah Ndu njeâng ntuùk hoùng gay ma taâm paê dak taâm daâng bôh dak kalô ntuùk hoùng. Jeâh ri nau naây jeâng ro. 8 Brah Ndu rnha "troâk" ma ntuùk hoùng. Geh mhaô jeâh ri geh oâi jeâng nar tal bar. 9 Brah Ndu lah: "AÙn dak guù taâm daâng troâk rgum taâm du ntuùk, jeâh ri aên neh sôh mpôl." Poâ ri nau naây jeâng ro. 10 Brah Ndu rnha "Neh" ma ntuùk sôh; jeâh ri paêng rnha "dak mæuùt" ta ntuùk dak taâm ræuùn. Brah Ndu saô nau naây jeâng ueh. 11 Jeâh ri Brah Ndu lah: "AÙn neh hon gôù nse, trau geh rnih ntil, jeâh ri tôm si play, geh ntil tíng naâm ntil khaân paêng ta kalô neh". Poâ ri nau naây jeâng ro. 12 Neh hon gôù nse, trau geh ntil tíng naâm ntil khaân paêng. Brah Ndu saô nau naây jeâng ueh. 13 Geh mhaô jeâh ri geh oâi, jeâng nar tal pe. 14 Brah Ndu lah: "Aên geh rplay nau ang ta ntuùk hoùng taâm troâk, gay taâm paê nar bôh maêng; aên khaân paêng jeâng ndô doùng taâm mpôl nau mbeân, yaên, nar jeâh ri naêm. 15 Nñaâp ma aên khaân paêng jeâng rplay ang ta ntuùk hoùng taâm troâk gay ma sol neh ntu." Poâ ri nau naây jeâng ro. 16 Brah Ndu njeâng bar rplay ang toyh, rplay ang toyh lôn chiaê taâm noâk nar, rplay ang jeá lôn chiaê doâl maêng. Paêng njeâng nñaâp leù rngoâch maênh. 17 Brah Ndu dôm khaân paêng taâm ntuùk taâm troâk praêp sol ang neh ntu, 18 gay chiaê doâl noâk nar jeâh ri maêng, jeâh ri taâm paê nau ang bôh nau ngo. Brah Ndu saô nau naây jeâng ueh. 19 Geh mhaô jeâh ri geh oâi, jeâng nar tal puaên. 20 Brah Ndu lah: "Aên dak geh aâk ndô reâh jeâh ri geh sím mpaêr ta kalô neh ntu taâm ntuùk hoùng taâm lroâk." 21 Poâ ri Brah Ndu rhaêk njeâng ka toyh jeâh ri leù rngoâch ndô reâh mpaât nsong taâm dak bík rôù tíng naâm ntil khaân paêng. Brah Ndu saô nau naây jeâng ueh. 22 Brah Ndu maât ton ma khaân paêng, lah: "Aên leù rngoâch deh kon aên aâk aên bík, aên beâng dak mæuùt, jeâh ri aên sím aên bík ta neh ntu." 23 Geh mhaô jeâh ri geh oâi, jeâng nar tal praêm. 24 Brah Ndu lah: "Aên neh ntu geh mpa reâh tíng naâm ntil khaân paêng." Poâ ri, nau naây jeâng ro. 25 Brah Ndu njeâng mpa bri ta neh ntu tíng naâm ntil khaân paêng, jeâh ri mpoâ mpa rong tíng naâm ntil khaân paêng, jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa vôr ta neh tíng naâm ntil khaân paêng. Brah Ndu saô nau naây jeâng ueh. 26 Doâl naây Brah Ndu lah: "Aên he njeâng bunuyh tíng naâm rup he, taâm ban ma he nôm; jeâh ri aên khaân paêng chiaê uaênh ka taâm dak mæuùt, sím ta kalô troâk, mpoâ mpa rong lam bri neh, jeâh ri leù rngoâch mpa vôr ta neh ntu." 27 Poâ ri Brah Ndu rhaêk njeâng bunuyh tíng naâm rup paêng nôm; paêng njeâng kôt naâm rup Brah Ndu nôm. Paêng njeâng bu ur bu klaâu. 28 Brah Ndu maât ton nau ueh uín ma khaân paêng, jeâh ri lah: "Khaân ay may geh kon aên bík aên rôù, aên beâng neh ntu, jeâh ri aên khaân ay may jeâng Koâranh ma neh ntu; aên khaân ay may chiaê uaênh ka taâm dak mæuùt, sím ta kalô troâk, jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa reâh nsong, mpaât ta neh ntu." 29 Brah Ndu lah: "Aô, gaâp aên jeâh ma ay may lam bri neh leù rngoâch trau geh ntil jeâh ri leù rngoâch tôm si geh play ma ntil, ndô naây mra jeâng ndô khaân may soâng sa. 30 Ma leù rngoâch mpoâ mpa ta neh ntu, ma leù sím taâm troâk, ma leù rngoâch mpoâ mpa vôr ta kalô neh ntu, ma leù mpa geh suh n'haâm nau reâh, gaâp aên jeâh leù rngoâch trau reâh nse jeâng ndô khaân paêng sa." Poâ ri nau naây jeâng ro. 31 Brah Ndu saô leù rngoâch ndô paêng njeâng jeâh, jeâh ri aô, khaân paêng jeâng ueh ngaên. Geh mhaô jeâh ri geh oâi jeâng nar tal prau.

Ntôm 2

1 Poâ naây yôh kan rhaêk njeâng troâk jeâh ri neh ntu nñaâp ma leù rngoâch mpa taâm paêng loâch jeâh. 2 Ta nar tal pôh Brah Ndu loâch kan paêng æö jeâh, jeâh ri paêng rlu nar tal pôh bôh leù rngoâch kan paêng æö jeâh. 3 Poâ ri Brah Ndu maât ton nau ueh uín ma nar pôh jeâh ri praêp nar naây jeâng nar kloh ueh, yorlah nar naây jeâng nar Brah Ndu rlu bôh leù kan paêng rhaêk njeâng. 4 Aô nau nkoch bri ma nau rhaêk njeâng troâk jeâh ri neh ntu tô lah Brah Ndu rhaêk njeâng khaân paêng. Doâl taâm rnoâk Yeâhoâva Brah Ndu njeâng neh ntu jeâh ri troâk, 5 eâ geh ndô hon oâh taâm bri ta neh ntu, maâu leù hoù geh tôm trau biaêp hon yorlah Yeâhoâva Brah Ndu eâ aên oâh dak mih ta neh ntu, jeâh ri maâu hoù geh bunuyh æö loù mir oâh. 6 Æiaêlah geh dak ngom hao taê bôh neh jeâh ri æö beù lam neh ntu. 7 Poâ ri Yeâhoâva mon bunuyh ma ndruyh neh; paêng khoâm n'haâm nau reâh taâm troâm muh paêng, jeâh ri bunuyh jeâng hueâng reâh.

Ñang Trau EÂñen

8 Yeâhoâva Brah Ndu taêm ñang trau ta EÂñen pa lô, jeâh ri paêng dôm ta naây bunuyh paêng hoù mon jeâh. 9 Yeâhoâva Brah Ndu aên hon aêp ntil tôm play ueh uaênh jeâh ri geh play kah. Nñaâp tôm si nau reâh ta nklang ñang trau jeâh ri tôm play gít naêl nau ueh jeâh ri nau mhík. 10 Du n'hor dak krong hoch taê bôh EÂñen gay ma aên beù ñang play, ntôm bôh naây paêng taâm nkhah jeâh ri jeâng puaên ntuùk n'hor. 11 Amoh n'hor tal nguay Pisoân n'hor naây hoch juùm n'gor Havila, ntuùk geh mah. 12 Mah n'gor naây ueh geh ñoùng luù khlay beâdeâlium jeâh ri luù khlay oânik. 13 Amoh n'hor tal bar Gihoân, n'hor naây hoch juùm n'gor Kus. 14 Amoh n'hor tal pe Tigris hoch leo pa lô n'gor Asiri. N'hor tal puaên Ôprat. 15 Yeâhoâva Brah Ndu dôm bu klaâu naây taâm ñang trau EÂñen aên paêng nkra jeâh ri chiaê uaênh. 16 Yeâhoâva Brah Ndu ntaêm ma bu klaâu naây poâ aô: "May dôi sa leù rngoâch play taâm ñang aô; 17 æiaêlah lôi ta may sa oâh play tôm si gít naêl nau ueh ñah nau mhík; yorlah tô lah may sa play naây, may mra khít ngaên." 18 Jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu lah: "Maâu ueh oâh bu klaâu naây guù eâng; gaâp mra njeâng an ma paêng du hueâ nôm kôl khö ma paêng." 19 Poâ ri Yeâhoâva Brah Ndu njeâng jeâh ma uch leù rngoâch mpoâ mpa taâm bri jeâh ri leù rngoâch sím och taâm troâk. Paêng njuùn leo mpa naây ta naêp bu klaâu naây gay gít maâm paêng mra amoh leù rngoâch mpoâ mpa naây. Leù rngoâch mpa reâh ndjoât praêp amoh khaân paêng tíng naâm bu klaâu naây hoù moh jeâh. 20 Bu klaâu naây moh an leù rngoâch mpoâ mpa rong, sím taâm troâk, æiaêlah bu maâu saô oâh du hueâ khö dôi jeâng nôm dôi kôl paêng. 21 Poâ ri Yeâhoâva Brah Ndu aên paêng-leât beâch; jeâh ri doâl paêng beâch, Brah Ndu soùk du mlaâm nting rpaih, jeâh ri nsír ñoùng ma nglay ntuùk soùk naây. 22 Ma nting paêng soùk taê bôh bu klaâu naây, Yeâhoâva Brah Ndu njeâng du hueâ bu ur, jeâh ri paêng njuùn leo ma bu klaâu naây. 23 Jeâh ri bu klaâu naây lah: "Aæaôù aô bunuyh aô jeâng nting bôh nting gaâp, jeâh ri nglay bôh nglay gaâp; bu mra rnha paêng 'bu ur'. Yorlah bu soùk paêng taê bôh bu klaâu." 24 Yor naây yôh bu klaâu mra lôi mbôù me paêng, jeâh ri mra guù ndrel ma ur paêng, jeâh ri khaân paêng mra jeâng du nglay saêk. 25 Leù khaân paêng bar heâ, bu klaâu jeâh ri ur paêng, guù rih hoâk maâu geh nau preâng oâh.

Ntôm 3

Bunuyh Tuùp Taâm Nau Tih

1 Beâh jeâng ælaêch bleâr lôn ma leù rngoâch mpoâ mpa bri Yeâhoâva Brah Ndu njeâng jeâh. Paêng lah ma bu ur: "Ngaên heù Brah Ndu lah: 'Lôi khaân ay may sa oâh play leù tôm play taâm ñang aô'?" 2 Bu ur lah ma beâh: "Heân dôi sa play bôh leù rngoâch tôm play taâm ñang aô; 3 æiaêlah Brah Ndu lah: 'Lôi sa oâh play tôm si ta nklang ñang trau, maâu leù dôi pah play naây, klach lah khaân ay may khít." 4 Æiaêlah beâh lah ma bu ur, khaân ay maâu mra khít ngaên oâh, 5 yorlah Brah Ndu gít nar khaân ay play naây maêt khaân ay mra lin, jeâh ri khaân ay mra jeâng naâm bu Brah Ndu, gít naêl nau ueh jeâh ri nau mhík." 6 Poâ ri tô lah bu ur saô play naây sa kah, ueh maêt uaênh, khlay dôi aên nau blau mín, paêng peù play naây jeâh ri sa. Jeâh ri paêng aên ñoùng ma sai paêng sa. 7 Maêt leù bar heâ khaân paêng lin ro gít naêl khaân paêng guù rih hoâk; jeâh ri khaân paêng jím n'ha play rvi njeâng ndô nsrom saêk jaên. 8 Khaân paêng taêng nteh Yeâhoâva haên taâm ñang trau doâl sial rngaân ta mhaô. Bu klaâu jeâh ri ur paêng du krap ma Yeâhoâva taâm nklang tôm si taâm ñang. 9 Æiaêlah Yeâhoâva Brah Ndu kuaêl bu klaâu naây jeâh ri lah ma paêng: "Mbah ntuùk may guù?" 10 Bu klaâu naây lah: "Gaâp taêng nteh may taâm ñang trau, jeâh ri gaâp klach yorlah gaâp guù rih hoâk; poâ ri yôh gaâp krap, "11 Yeâhoâva Brah Ndu lah: "Mbu mbôh ma may guù rih hoâk? May maâp sa leù play tôm si gaâp buay jeâh, maâu aên may sa oâh?" 12 Bu klaâu naây lah: "Bu ur may aên guù ndrel ma gaâp, paêng yôh aên ma gaâp play naây jeâh ri gaâp sa." 13 Yeâhoâva Brah Ndu lah ma bu ur: "Moh nau ay æö poâ naây?" Bu ur lah: "Beâh ndôm gaâp, poâ ri gaâp sa". 14 Yeâhoâva Brah Ndu lah ma beâh: "Yorlah may æö jeâh poâ naây, may geh nau rtaêp rak katang lôn ma leù rngoâch mpa rong, jeâh ri mpoâ mpa bri; may mra vôr ma nduùl may, jeâh ri mra sa ndruyh neh leù nar may guù reâh. 15 Gaâp mra njeâng nau taâm rlaêng may ñah bu ur naây, nñaâp ma nau taâm rlaêng kon sau may ñah kon sau paêng, paêng mra æö soât paêng mra æö soât boâk may jeâh ri may æö soât ndôl jaâng paêng." 16 Paêng lah ma bu ur: "Gaâp mra n'hao nau ji ay doâl ay ntreo; jeâh ri ay mra deh ma nau ji ñoùng; æiaêlah ay aêt mra uùch ma sai ay, jeâh ri paêng mra jeâng Koâranh ay." 17 Jeâh ri paêng lah ma Y-Añam: "Yorlah may toâng jeâh baâr ur may jeâh ri sa jeâh play tôm si gaâp buay, hoù lah jeâh: 'Lôi may sa oâh play naây'.' Neh geh nau rtaêp rak yor may; may mra geh ndô soâng sa taê bôh neh ma nau oùk rgaênh leù nar may guù reâh. 18 Neh mra hon tôm lok jeâh ri rtau lok ma may, jeâh ri may mra sa n'ha trau bri. 19 May mra soâng sa piaêng trau may ma dak rhal ta muh maêt may taât may plôù sít tay ma neh. Yorlah taê bôh neh yôh bu njeâng jeâh may yorlah may jeâng ndruyh neh, jeâh ri may mra plôù sít tay jeâng ndruyh neh. 20 Bu klaâu taâm amoh ur paêng H'EÂvô yorlah paêng jeâng me ma leù rngoâch bunuyh. 21 Jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu æö an ma Y-Añam jeâh ri ma ur paêng ao ntaâu, jeâh ri saâm nsoh khaân paêng. 22 Yeâhoâva Brah Ndu lah: "Aô, bunuyh jeâng jeâh naâm bu he, gít naêl nau ueh jeâh ri nau mhík, Aæaô aô klach lah paêng yôr ti peù play tôm si nau reâh, sa, jeâh ri guù reâh n'ho ro." 23 Yor naây, Yeâhoâva Brah Ndu mprôh paêng bôh ñang trau EÂñen, gay ma paêng poùk kuai neh, bôh neù yôh bu njeâng jeâh paêng. 24 Yeâhoâva Brah Ndu mprôh bunuyh naây, jeâh ri pa lô ñang trau EÂñen paêng dôm phung Chheârubim jeâh ri ñao göm hit ma mpiaêt uùnh ndaêch vír æaæô gay ma king trong haên ta tôm play nau reâh.

Ntôm 4

Y-Kain Jeâh Ri Y-Abel

1 Y-Añam guù ñah ur paêng H'Evô ntreo jeâh ri deh ma Y-Kain, jeâh ri lah: "Gaâp geh jeâh du hueâ bu klaâu ma nau Yeâhoâva kôl." 2 Paêng deh ñoùng ma Y-Abel, oh Y-Kain, Y-Abel jeâng rmaêk biaêp, æiaêlah Y-Kain jeâng bunuyh æö mir. 3 Joù djeá ma naây Y-Kain njuùn ndô nhhôr ma Yeâhoâva play taê bôh neh. 4 Bi Y-Abel nhhôr æaæaê kon biaêp deh boâk rah jeâh ri ngi paêng, Yeâhoâva dôn Y-Abel jeâh ri ndô paêng nhhôr, 5 Æiaêlah Yeâhoâva maâu dôn oâh Y-Kain jeâh ri ndô paêng nhhôr. Y-Kain ji nuih ngaên jeâh ri muh maêt paêng jaâk. 6 Yeâhoâva lah ma Y-Kain, maâm æö may nuih jeâh ri muh maêt may jaâk? 7 Tô lah may æö ueh, maâu heù gaâp mra dôn may? Tô lah may maâu æö ueh oâh nau tih naâm bu jun bri rmôch nhuùp may. Nau tih uùch nhuùp may, æiaêlah aên may dôi ñah paêng." 8 Y-Kain lah ma oh paêng Y-Abel: "Kay he haên taâm mir". Jeâh ri doâl khaân paêng guù taâm mir, Y-Kain æö ma Y-Abel, oh paêng jeâh ri nkhít lôi oâbaêl. 9 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Kain: "Mbah oh may Y-Abel?" Y-Kain lah: "Gaâp maâu gít oâh; di leù gaâp jeâng bunuyh maât mray oh gaâp?" 10 Jeâh ri Yeâhoâva lah: "Moh nau may æö jeâh?" Mham oh may nter ma gaâp taê bôh neh. 11 Aæaô aô may geh nau rtaêp rak jeâh taê bôh neh ha jeâh troâm mbung sa mham oh may taê bôh ti may. 12 Tô lah may poùk kuai mir, neh maâu mra geh play aâk oâh ma may, may mra jeâng du hueâ nôm du æaæô jeâh ri nsong mbleâng ta neh ntu." 13 Y-Kain lah ma Yeâhoâva: "Nau taâm rmal gaâp jeâng toyh lôn ma gaâp dôi dôn. 14 Aô, may mprôh jeâh gaâp nar aô bôh n'gor aô; jeâh ri poân gaâp bôh muh maêt may; gaâp mra jeâng du hueâ nôm du æaæô jeâh ri nsong mbleâng ta neh ntu jeâh ri mbu mra taâm maâp ñah gaâp mra nkhít lôi gaâp." 15 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma Paêng: 'Maâu! Tô lah mbu naâm nkhít Y-Kain, bu mra plông boâk ma paêng pôh tôù." Poâ ri Yeâhoâva æö nau taâm mbeân ma Y-Kain, gay ma mbu naâm maâp ñah paêng bu maâu dôi nkhít paêng oâh. 16 Jeâh ri Y-Kain du taê bôh muh maêt Yeâhoâva haên guù taâm n'gor Noât pa lô EÂñen.

Phung Kon Sau Y-Kain

17 Y-Kain guù ñah ur paêng; ntreo jeâh ri deh ma Y-EÂnoâk. Paêng æö du rplay æon taâm amoh æon naây Y-EÂnoâk, tíng naâm amoh kon paêng, 18 Y-EÂnoâk jeâng mbôù Y-Irat; Y-Irat jeâng mbôù Y-Meâhujaeâl; Y-Meâhujaeâl jeâng mbôù Y-Lamek. 19 Y-Lamek guù ur bar; amoh ur tôm H'Ada, amoh ur yoâng H'Sila, 20 H'Ada deh Y-Jabel; paêng jeâng che tôm ma phung guù taâm ngih bok jeâh ri roong mpoâ mpa. 21 Amoh oh paêng Y-Jubal; paêng jeâng che tôm ma leù phung goh gong reâng jeâh ri uh n'hoâm. 22 H'Sila deh Y-Tubal Kain; paêng yôh jeâng nôm chiaêr koâng jeâh ri loih. Amoh oh bu ur Y-Tubal Kain jeâng H'Nama. 23 Y-Lamek lah ma ur paêng, Ô H'Ada jeâh ri H'Sila, iaêt hom baâr gaâp; Ô phung ur Y-Lamek, rkeâng toâr ma nau gaâp ngôi. Gaâp nkhít jeâh du hueâ bunuyh yor paêng æö soât gaâp, du hueâ bu klaâu ndaêm yor paêng dong gaâp. 24 Tô lah bu plông boâk pôh tôù ma Y-Kain. Naneá, bu mra plông rnua ma Y-Lamek pôh jaât ma pôh tôù."

Phung Kon Sau Y-Set

25 Y-Añam hoâm guù ndrel ma ur paêng; paêng hoâm deh du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri paêng taâm amoh kon naây Y-Set, yorlah lah lah: "Brah Ndu hoù aên ñoùng ma gaâp du hueâ kon bu klaâu ntrok Y-Abel, nôm Y-Kain hoù nkhít lôi jeâh." 26 Y-Set geh kon bu klaâu, jeâh ri taâm amoh kon paêng Y-EÂnoâs, Rnoâk naây phung bunuyh ntôm mbôh ma sôm Yeâhoâva.

Ntôm 5

Phung Kon Sau Y-Añam

1 Aô saêmæuùt nkoch phung mon sau Y-Añam. Tô lah Brah Ndu rhaêk njeâng bunuyh, paêng njeâng tíng naâm rup Brah Ndu nôm. 2 Brah Ndu rhaêk njeâng bu ur, bu klaâu jeâh ri maât ton ma khaân paêng. Brah Ndu taâm amoh khaân paêng "bunuyh" nar Brah Ndu rhaêk njeâng khaân paêng. 3 Tô lah Y-Añam guù reâh jeâh du rhiaêng pe jaât naêm, paêng geh du hueâ kon bu klaâu taâm ban ma paêng nôm, kôp naâm rup paêng, jeâh ri paêng taâm amoh Y-Set. 4 Jeâh bu deh ma Y-Set, Y-Añam guù reâh pham rhiaêng naêm jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 5 Leù rngoâch nar Y-Añam guù reâh sín rhiaêng pe jaât naêm, jeâh ri paêng khít. 6 Tô lah Y-Set geh jeâh du rhiaêng ma praêm naêm, paêng geh kon, amoh paêng Y-EÂnoâs. 7 Jeâh du deh ma Y-EÂnoâs, Y-Set guù reâh geh pham rhiaêng ma pôh naêm jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 8 Leù rngoâch nar Y-Set guù reâh geh sín rhiaêng jaât ma bar naêm, jeâh ri paêng khít. 9 Tô lah Y-EÂnos guù reâh jeâh sín jaât naêm, paêng geh kon, amoh paêng Y-Keânan. 10 Jeâh bu deh ma Y-Keânan, Y-EÂnoâs guù reâh pham rhiaêng jaât ma praêm naêm, jeâh ri paêng geh phung kon bu ur jeâh ri phung kon bu klaâu. 11 Leù rngoâch nar Y-EÂnoâs guù reâh geh sín rhiaêng praêm naêm, jeâh ri paêng khít. 12 Tô lah Y-Koânan reâh jeâh pôh jaât naêm, paêng geh kon, amoh paêng Y-Mahalalel. 13 Jeâh bu deh ma Y-Mahalalel. Y-Keânan guù reâh pham rhiaêng puaên jaât naêm, jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 14 Leù rngoâch nar Y-Keânan guù reâh geh sín rhiaêng jaât naêm, jeâh ri paêng khít. 15 Tô lah Y-Mahalalel guù reâh jeâh prau jaât ma praêm naêm, paêng geh kon amoh Y-Jaret. 16 Jeâh bu deh ma Y-Jaret, Y-Mahalalel guù reâh pham rhiaêng pe jaât naêm, jeâh ri paêng loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 17 Leù rngoâch nar Y-Mahalalel guù reâh pham rhiaêng sín jaât ma praêm naêm, jeâh ri paêng khít. 18 Tô lah Jaret guù reâh jeâh du rhiaêng prau jaât ma bar naêm, paêng geh kon taâm amoh Y-EÂnoùk. 19 Jeâh bu deh ma Y-EÂnoùk, Y-Jaret guù reâh, pham rhiaêng naêm, jeâh ri paêng loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 20 Leù rngoâch nar jaret guù reâh, geh sín rhiaêng prau jaât ma bar naêm, jeâh ri paêng khít. 21 Tô lah Y-EÂnoùk guù reâh jeâh prau jaât ma praêm naêm, paêng geh kon taâm amoh Y-Meâthuseâla. 22 Jeâh bu deh ma Y-Meâthuseâla, Y-EÂnoùk haên ndrel ma Brah Ndu pe rhiaêng naêm, jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 23 Leù rngoâch nar Y-EÂnoùk guù reâh geh pe rhiaêng prau jaât ma praêm naêm. 24 Y-EÂnoùk haên ndrel ma Brah Ndu jeâh ri bu maâu hoâm saô paêng oâh, yorlah Brah Ndu soùk ndjoât paêng jeâh. 25 Tô Y-Meâthuseâla guù reâh jeâh du rhiaêng pham jaât ma pôh naêm, paêng geh kon, amoh paêng Y-Lamek. 26 Y-Meâthuseâla guù reâh pôh rhiaêng pham jaât ma bar naêm, jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 27 Leù rngoâch nar Y-Meâthuseâla guù reâh geh sín rhiaêng prau jaât ma sín naêm jeâh ri paêng khít. 28 Tôlah Y-Lamek guù reâh jeâh du rhiaêng pham jaât ma bar naêm, paêng geh kon bu klaâu. 29 Paêng taâm amoh Y-Noâeâ, jeâh ri lah: "Nôm aô mra bonh leng he taâm kan he jeâh ri taâm nau oùk ti he æö yorlah neh Yeâhoâva rtaêp rak jeâh." 30 jeâh bu deh ma Y-Noâeâ, Y-Lamek guù reâh praêm rhiaêng sín jaât ma praêm naêm, jeâh ri paêng geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 31 Leù rngoâch nar Y-Lamek guù reâh geh pôh rhiaêng pôh jaât ma pôh naêm, jeâh ri paêng khít. 32 Tôlah Y-Noâeâ geh pe nuyh kon bu klaâu, amoh khaân paêng Y-Sem, Y-Cham jeâh ri Y-Japhet.

Ntôm 6

Nau Æai Phung Bunuyh

1 Tô lah phung bunuyh ntôm bík rôù ta kalô neh ntu, jeâh ri khaân paêng geh kon bu ur, 2 phung kon bu klaâu Brah Ndu saô phung kon bu ur phung bunuyh ueh; jeâh ri khaân paêng guù ur sai ñah mbu naâm khaân paêng saêch. 3 Yeâhoâva lah: "Hueâng nau reâh gaâp maâu mra guù æaæô taâm bunuyh oâh, yorlah paêng jeâng nglay saêk. Æiaêlah aêt paêng mra guù reâh du rhiaêng bar jaât naêm." 4 Phung bunuyh toyh juat guù reâh ta neh ntu rnoâk naây, jeâh ri bah kôi pa neù doâl phung kon bu klaâu Brah Ndu guù drel phung kon bu ur bunuyh jeâh ri khaân paêng geh kon; phung naây jeâng phung katang taâm rnoâk kaêl e khaân paêng jeâng phung lö. 5 Yeâhoâva saô nau æai bunuyh jeâng toyh ta neh ntu, jeâh ri leù nau mín, nuih n'haâm mín nuih n'haâm paêng kanoùng mhík mro. 6 Yeâhoâva nduyh toâr yorlah paêng njeâng jeâh bunuyh ta neh ntu, jeâh ri paêng geh nuih n'haâm rngot. 7 Poâ ri Yeâhoâva lah: "Gaâp mra æö rai bôh neh ntu bunuyh gaâp hoù rhaêk njeâng jeâh, bunuyh nñaâp ma mpoâ mpa, mpa vôr, jeâh ri sím taâm troâk; gaâp nduyh toâr yor gaâp hoù njeâng jeâh khaân paêng. 8 Æiaêlah Y-Noâeâ geh nau yoá ta naêp maêt Yeâhoâva.

Y-Noâeâ Æö Kuùmpaên

9 Aô phung kon sau Y-Noâeâ, Y-Noâeâ jeâng bunuyh soùng sraêng, maâu geh nau khö nduyh oâh taâm rnoâk paêng. Y-Noâeâ haên ndrel ma Brah Ndu. 10 Y-Noâeâ geh pe nuyh kon bu klaâu Y-Sem, Y-Cham, jeâh ri Y-Japhet. 11 Brah Ndu saô leù phung neh ntu jeâng tih mhík jeâh, jeâh ri khaân paêng aên beâng neh ntu ma nau æai. 12 Brah Ndu uaênh ma neh ntu, jeâh ri paêng saô neh ntu beâng ma tih mhík; yorlah leù rngoâch bunuyh kanoùng tíng nau mhík. 13 Brah Ndu lah ma Y-Noâeâ: "Nau loâch ma leù rngoâch nglay saêk taât jeâh ta naêp maêt gaâp; yorlah khaân paêng aên beâng jeâh neh ma nau djôh, jeâh ri gaâp mra æö rai khaân paêng ndrel ma neh ntu. 14 AÊn may æö du mlaâm kumpaên ma si goâpheâ. AÊn may æö aâk jroâ taâm Kumpaên naây, jeâh ri mhíng paêng ma dak ælít bitument taâm troâm jeâh ri pa dih. 15 ù Poâ aô aên may æö paêng; jong Kumpaên naây geh pe rhiaêng haêt huy paêng praêm jaât haêt, jeâh ri taê bôh ntur taât ta chor paêng pe jaât haêt, 16 aên may æö chor Kumpaên jeâh ri om ntuùk hoùng preâh du haêt gay ma æö mpoâng bloh jeá ta nklang chor ñah mpir. AÊn may æö pe taêp taâm Kumpaên naây jeâh ri æö du rplay mpoâng ta puùng paêng. 17 Yorlah gaâp mra aên dak lip ta neh ntu gay æö rai taâm daâng troâk leù rngoâch mpoâ mpa geh suh n'haâm nau reâh leù rngoâch mpoâ mpa ta kalô neh ntu mra khít. 18 Æiaêlah gaâp mra æö nau taâm rnglaêp ñah may. AÊn may laêp taâm troâm Kumpaên, may phung kon bu klaâu may, ur may, jeâh ri ur phung kon bu klaâu may jeâh ri may nôm. 19 May nglaêp ndrel ma may taâm Kumpaên bar mlaâm aêp ntil mpoâ mpa reâh, du mlaâm me, du mlaâm nkuaêng, gay aên khaân paêng reâh. 20 Sím tíng naâm ntil mpoâl paêng, mpoâ mpa tíng naâm ntil mpoâl paêng, mpa vôr tíng naâm ntil mpoâl paêng bar mlaâm aêp ntil mpoâl mra vaêch ma may, gay ma may praêp khaân paêng reâh, 21 aên may soùk ndô soâng sa taâm ban leù praêp taâm Kumpaên. Ndô naây jeâng ndô may soâng sa nñaâp ma khaân paêng æaê." 22 Y-Noâeâ æö poâ naây; paêng æö leù tíng naâm nau Brah Ndu ntaêm jeâh.

Ntôm 7

Dak Lip

1 Yeâhoâva lah ma Y-Noâeâ: "Laêp hom taâm Kumpaên ndrel ma leù rnak vaâl may, yorlah gaâp saô may soùng sraêng ta naêp gaâp ñô phung bunuyh rnoâk aô. 2 aên may nglaêp ndrel ma may pôh me, pôh nkuaêng, gay ma praêp ntil khaân paêng ta neh ntu. 4 Yorlah hoâm kanoùng pôh nar gaâp mra aên troâk mih ta neh ntu doâl taâm puaên jaât naêng puaên jaât nar; jeâh ri gaâp uùch æö rai lôi leù rngoâch mpoâ mpa gaâp njeâng jeâh ta kalô neh ntu aô. 5 Y-Noâe æö leù tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma paêng. 6 Rnoâk dak lip neh ntu Y-Noâeâ geh prau rhiaêng naêm jeâh. 7 Y-Noâeâ laêp taâm Kumpaên ndrel ma phung kon bu klaâu paêng, ur paêng, jeâh ri leù æaên paêng, gay ma klaih bôh dak lip. 8 Mpoâ mpa kloh, mpoâ mpa maâu kloh, sím jeâh ri leù rngoâch mpa vôr ma nduùl vôr ta neh 9 laêp bar bar taâm Kumpaên, me nkuaêng ndrel ma Y-Noâeâ, tíng naâm Brah Ndu ntaêm jeâh ma Y-Noâeâ. 10 Taêch pe nar dak ntôm lip yôh ta neh ntu. 11 Tô lah Y-Noâeâ geh prau rhiaêng naêm, ta khay bar, nar jaât ma pôh leù rngoâch tu dak, ntu jru luh jeâh ri mpoâng bloh jeá ta kalô troâk pôk jeâh. 12 Troâk mih ta neh ntu puaên jaât naêng puaên jaât nar. 13 Nar naây Y-Noâeâ laêp taâm troâm Kumpaên ndrel ma ndrel phung kon bu klaâu paêng Y-Sem, Y-Cham jeâh ri Y-Japhat ur Y-Noâeâ jeâh ri pe nuyh æaên paêng, 14 jeâh ri leù rngoâch mpa bri tíng naâm ntil mpoâl paêng, leù rngoâch mpoâ mpa rong tíng naâm ntil mpoâl khaân paêng, leù rngoâch mpoâ mpa vôr ta neh tíng naâm ntil mpoâl paêng, jeâh ri leù rngoâch sím tíng naâm ntil mpoâl khaân paêng. 15 Khaân paêng laêp taâm troâm Kumpaên ndrel ma Y-Noâeâ bar bar, leù rngoâch mpa geh n'haâm nau reâh. 16 Khaân paêng laêp me nkuaêng, tíng naâm Brah Ndu ntaêm jeâh ma Y-Noâeâ. Jeâh ri Yeâhoâva chaêng mpoâng. 17 Dak lip neh ntu taâm puaên jaât naêng, puaên jaât nar; dak hao æaæô jeâh ri nthoâng Kumpaên, jeâh ri Kumpaên guù ta kalô neh ntu. 18 Dak hao lô preâh ta kalô neh ntu; jeâh ri Kumpaên ñoâng ta kalô mpiaêt dak. 19 Dak lô hoâ hao ñoùng koù taât leù yoâk preâh taâm daâng troâk ndaâp dadeâ. 20 Dak hao jaât ma praêm haêt preâh lôn ta kalô koâ yoâk. 21 Leù rngoâch mpoâ mpa blau mpaât vôr sak nsong ta kalô neh ntu khít, sím, ndroâk, mpa bri leù rngoâch mpa vôr ta kalô neh ntu, nñaâp ma leù rngoâch bunuyh. 22 Leù rngoâch mpa ta kalô neh sôh geh n'haâm nau reâh suh taê bôh troâm muh khít dadeâ. 23 Yeâhoâva æö rai leù rngoâch mpoâ mpa reâh ta kalô neh ntu, bunuyh, mpoâ mpa, mpa vôr jeâh ri leù sím och taâm troâk, khaân paêng rai leù jeâh bôh neh ntu Hoâm kanoùng Y-Noâeâ jeâh ri phung guù ndrel ma paêng taâm Kumpaên. 24 Dak hoâm poâ naây ta neh ntu taâm du rhiaêng praêm jaât nar.

Ntôm 8

Loâch Dak Lip

1 Æiaêlah Brah Ndu kah gít ma Y-Noâeâ jeâh ri leù rngoâch mpa bri jeâh ri mpoâ mpa rong guù ndrel ma paêng taâm Kuùmpaên. Brah Ndu aên geh sial khoâm ta neh ntu jeâh ri dak huùch. 2 Tu dak, kloùng jru jeâh ri mpoâng bloh jeá ta kalô troâk chaêng jeâh; jeâh ri troâk maâu hoâm mih oâh. 3 Dak huùch æaæô bah neh ntu; taâm du rhiaêng praêm jaât nar pa kôi dak huùch. 4 Ta khay pôh nar jaât ma pôh Kumpaên guù ta kalô yoâk Ararat, 5 dak huùch æaæô n'ho ma taât ta khay jaât. Ta khay jaât, nar tal nguay, koâ yoâk ntôm mpôl. 6 Taêch puaên jaât nar Y-Noâeâ pôk mpoâng bloh jeá paêng æö ta Kuùmpaên. 7 paêng mæôk du mlaâm nñak. Paêng mpaêr nsong taât dak suaêt lam neh ntu. 8 jeâh ri paêng mæôk du mlaâm pluùk, uùch uaênh gít lah dak hoù suaêt ngaên jeâh heù ta kalô neh ntu 9 æiaêlah pluùk maâu saô ntuùk draâm oâh, poâ ri paêng plôù ta Y-Noâeâ ta Kuùmpaên. Yorlah aêt hoâm dak lam neh ntu. Paêng yôr ti nhuùp pluùk, jeâh ri nglaêp lôi taâm Kuùmpaên ndrel ma paêng nôm. 10 Paêng guù kaâp ñoùng pôh nar jeâh ri paêng mæôk pluùk taê bôh Kuùmpaên. 11 Pluùk plôù sít ta paêng taâm mhaô, jeâh ri aô paêng gleng ma muaêr paêng du n'ha play OÂlive aêt hoâm ndreâh; poâ ri Y-Noâeâ gít dak suaêt jeâh ta neh ntu. 12 Paêng guù kaâp pôh nar ñoùng jeâh ri mæôk pluùk; jeâh ri pluùk maâu hoâm plôù sít ma paêng oâh. 13 Naêm prau rhiaêng ma nguay, khay nguay, nar nguay, dak suaêt leù jeâh bôh neh ntu, Y-Noâeâ pôk chor boâk pho Kuùmpaên, uaênh, aô neh ntu sôh jeâh. 14 Ta khay bar, nar bar jaât ma pôh neh sôh jeâh. 15 Jeâh ri Brah Ndu lah ma Y-Noâe: 16 "Luh hom taê bôh Kuùmpaên, may, ur may, phung kon bu klaâu may jeâh ri leù æaên may, ndrel ma may nôm." 17 Ngluh lôi leù rngoâch mpa reâh guù ndrel ma may, sím, mpoâ mpa jeâh ri leù mpa vôr ta neh ntu aô, gay ma khaân paêng deh kon aâk jeâh ri bík rôù ta neh ntu aô." 18 Poâ ri Y-Noâeâ du luh taê bôh Kuùmpaên, ur paêng, phung kon bu klaâu paêng jeâh ri æaên paêng. 19 Leù rngoâch mpa bri, leù rngoâch mpa vôr leù rngoâch sím, leù rngoâch mpa blau mpaât n'gô ta neh ntu tíng naâm ntil mpoâl khaân paêng luh taê bôh Kuùmpaên. 20 Jeâh ri Y-Noâeâ rdaâk nông æö brah ma Yeâhoâva, jeâh ri paêng soùk leù ñô mpoâ mpa kloh jeâh ri leù sím kloh jeâh ri paêng nhhôr mpa nhhôr guùch ta kalô nông naây. 21 Yeâhoâva æaâu n'hoâl ndô kah jeâh ri lah eâng taâm nuih n'haâm paêng: "Gaâp maâu mra rtaêp rak neh ntu ñoùng oâh yor bunuyh, yorlah nau mín nuih n'haâm bunuyh mhík ntôm bôh paêng doâl mom; maâu leù hoâm gaâp æö rai leù mpa reâh taâm ban ma gaâp hoù æö jeâh. 22 Doâl neh ntu aêt hoâm, nau tuch taêm, jeâh ri nau kaêch roih, nau ndik jeâh ri nau duh, yaên kaêl vai jeâh yaên sít puh, nar jeâh ri maêng maâu mra roh oâh."

Ntôm 9

Nau Taâm Rnglaêp Brah Ndu Æö Ñah Y-Noâeâ

1 Brah Ndu maât ton nau ueh uín ma Y-Noâeâ jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng, jeâh ri lah ma khaân paêng: "Aên khaân may jeâng bík rôù jeâh ri aên beâng neh ntu." 2 Leù rngoâch mpoâ mpa taâm neh ntu jeâh ri leù sím taâm troâk, leù rngoâch mpa vôr ta neh jeâh ri ka taâm dak leâng mra klach ma may. Gaâp jao jeâh leù rngoâch mpa naây taâm ti khaân may dadeâ. 3 Leù rngoâch mpa blau mpaât n'gô, mra jeâng ndô khaân may, gaâp aên ma khaân may leù rngoâch mpa naây, naâm bu gaâp aên jeâh tôm trau nse. 4 Kanoùng lôi khaân may sa oâh puaêch hoâm nau reâh paêng, naâm bu ntít mham paêng. 5 Tô lah bu nkhuùt mham nau reâh khaân may, naneá gaâp mra plông har ma aêp mpoâ mpa jeâh ri bunuyh. Gaâp mra plông har ma bunuyh nkhít baêl paêng. 6 "Mbu naâm nkhuùt mham bunuyh, bunuyh ñoùng mra nkhuùt mham nôm naây; yorlah Brah Ndu njeâng bunuyh tíng naâm rup paêng nôm. 7 Bi khaân may, aên khaân may bík rôù, aên khaân may geh kon sau aâk, koù khaân paêng aên beâng neh ntu." 8 Brah Ndu lah ma Y-Noâeâ jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng. 9 "Aô, gaâp æö nau gaâp taâm rnglaêp ñah khaân may, jeâh ri ma phung kon sau khaân may taâm nar kandôù, 10 ma leù mpa reâh guù ndrel ma khaân may, sím, mpoâ mpa rong, jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa bri taâm neh ntu ndrel ma khaân may leù mpoâ mpa luh taê Kumpaên. 11 Gaâp æö nau gaâp taâm rnglaêp ñah khaân may; gaâp maâu hoâm æö rai oâh leù rngoâch mpoâ mpa reâh ma dak; maâu leù hoâm geh nau dak lip rai neh ntu." 12 Brah Ndu lah: "Aô ndô taâm mbeân nau gaâp taâm rnglaêp ñah may jeâh ri ñah leù rngoâch mpoâ mpa reâh guù ndrel ma khaân may ma leù rnoâk kaêndôù. 13 Gaâp dôm beâh tuùng tíng gaâp taâm ndaâr; paêng mra jeâng mpa taâm mbeân nau gaâp taâm rnglaêp ñah neh ntu. 14 Tô lah gaâp geh ndaâr tuùk ta kalô neh ntu, beâh tuùng tíng mra mpôl taâm ndaâr, 15 jeâh ri gaâp mra kah gít nau taâm rnglaêp gaâp ñah khaân may jeâh ri ñah leù rngoâch mpoâ mpa reâh taâm saêk jaên, jeâh ri dak maâu mra jeâng dak lip gay ma rai leù rngoâch mpa reâh ñoùng oâh. 16 Tô lah beâh tuùng tíng guù taâm ndaâr, gaâp mra uaênh paêng gay ma kah gít nau taâm rnglaêp n'ho ro æö jeâh ñah Brah Ndu jeâh ri ñah leù rngoâch mpoâ mpa reâh ta kalô neh ntu." 17 Brah Ndu lah ma Y-Noâeâ: "Aô yôh ndô taâm mbeân ma nau taâm rnglaêp gaâp æö jeâh vah vang gaâp ñah leù rngoâch mpa reâh ta kalô neh ntu."

Y-Noâeâ Jeâh Ri Phung Kon Bu Klaâu Paêng

18 Phung kon bu klaâu Y-Noâeâ luh taê bôh Kuùmpaên jeâng Y-Sem, Y-Cham jeâh ri Y-Japhet. Y-Cham jeâng bôù Y-Kanaan. 19 Pe nuyh aô jeâng kon bu klaâu Y-Noâeâ; jeâh ri bôh khaân paêng yôh geh bunuyh beâng neh ntu. 20 Y-Noâeâ jeâng nôm æö mir, jeâh ri paêng taêm play kriaêk æaâu. 21 Paêng nheât dak play kriaêk æaâu, jeâh ri paêng nhuùl ndraênh; jeâh ri paêng beâch rih hoâk taâm ngih bok paêng. 22 Y-Cham, bôù Kanaan, saô bôù paêng guù rih hoâk, jeâh ri mbôh ma bar heâ naâu paêng pa dih. 23 Y-Sem jeâh ri Y-Japhet soùk du blah bok, dôm ta saêng nglik khaân paêng, jeâh ri haên ruùch nkôi nkôi. Khaân paêng ntaâk mbôù khaân paêng. Khaân paêng n'gíl uaênh ta ntuùk eâng, maâu saô oâh nau rih hoâk bôù khaân paêng. 24 Y-Noâeâ kah rngaêl taê bôh nau nhuùl ndraênh æö ma paêng. Paêng gít maâm nau kon paêng æö ma paêng, 25 Paêng lah: "Aên Kanaan geh nau rtaêp rak! Paêng mra jeâng dík ma phung dík phung oh naâu paêng." 26 Paêng lah taâm ban leù: "Maât ton ma Yeâhoâva, Brah Ndu Y-Sem! aên Kanaan jeâng dík ma Y-Sem, 27 aên Brah Ndu æu huy n'har neh ma Y-Japhet; jeâh ri aên paêng guù taâm ngih bok Y-Sem. Jeâh ri aên Kanaan jeâng dík ma Y-Japhet. 28 Jeâh dak lip Y-Noâeâ guù reâh pe rhiaêng praêm jaât naêm. 29 Leù rngoâch nar Y-Noâeâ guù reâh sín rhiaêng praêm jaât naêm, jeâh ri paêng khít.

Ntôm 10

Phung Kon Sau Y-Noâeâ

1 Aô phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon sau Y-Sem, Y-Cham jeâh ri Y-Japhet. Phung kon bu klaâu Y-Noâeâ jeâh dak lip bu deh kon bu klaâu ma khaân paêng. 2 Phung kon bu klaâu Y-Japhet; Y-Goâmer, Y-Magoâk; Y-Madai; Y-Javan, Y-Tubal, Y-Meâsek, jeâh ri Y-Tiras. 3 Phung kon bu klaâu Y-Goâmer, Y-Askeânas, Y-Ripat, jeâh ri Y-Toâgarma, 4 phung kon bu klaâu Y-Javan, Y-Eâlisa, Y-Tarsis, Y-Kitim, jeâh ri Y-Doâdanim. 5 Taê bôh phung naây luh phung æon lan nchah du nsong guù taâm n'gor kôh dak mæuùt jeâh ri Koâ dak mæuùt. Naây jeâng phung kon bu klaâu Y-Japhet taâm n'gor khaân paêng, aêp nôm tíng naâm nau khaân paêng nôm ngôi, tíng naâm mpoâl ntil khaân paêng. 6 Phung kon bu klaâu Y-Cham, Y-Kus, Y-Misram, Y-Put jeâh ri Y-Kanaan. 7 Phung kon bu klaâu Y-Kus: Y-Seâba, Y-Havila, Y-Sabta, Y-Rama jeâh ri Y-Sapteâka. Phung kon bu klaâu Y-Rama: Y-Seâba jeâh ri Y-Deâdan. 8 Y-Kus jeâng mbôù Y-Nimroât. Paêng yôh jeâng du hueâ katang ta neh ntu aô. 9 Paêng jeâng du hueâ bunuyh gru paênh geh lö n'gaêr ta naêp Yeâhoâva. Yor naây yôh bu lah: "Naâm bu Y-Nimroât, bunuyh gru paênh geh nau lö n'gaêr ta naêp Yeâhoâva, "10 Tôm æon bri hñaêch paêng jeâng æon Babel, æon EÂrek, jeâh ri æon Akat, leù rngoâch æon naây guù taâm n'gor Sinar. 11 Taê n'gor naây paêng haên ta n'gor Asiri jeâh ri rdaâk æon Ninivô, æon Reâhoâboât-Ir, æon Kala 12 jeâh ri æon Resen vah vang æon Ninivô jeâh ri æon Kala. 13 Misram jeâng mbôù Y-Ludim, Y-Anamin, Y-Leâhabim, Y-Naptuhim, 14 Y-Patrusim, Y-Kasluhim (bôh phung naây yôh luh phung Philistin) jeâh ri Y-Kaptoârim. 15 Y-Kanaan geh kon bu klaâu, amoh Y-Sidoân, jeâng kon boâk rah, jeâh ri Y-Het, 16 jeâh ri phung Jeâbusit, phung Amoârit, phung Girgasit, 17 phung Hivit, phung Arkit, phung Sinit. 18 Phung Arvadit, phung Seâmarit, jeâh ri phung Hamatit. Jeâh ma naây phung mpoâl baêl Kanaan nkhah guù eâng eâng. 19 Kanoùng neh phung Kanaan soùk taê bôh æon Sidoân mô bôh æon Geâgar taât ta æon gasa jeâh ri mô bôl æon Soâdoâm, æon Goâmoârô, æon Atma jeâh ri æon Seâboâim taât ta æon Lasa. 20 Naây yôh phung kon bu klaâu Y-Cham, tíng naâm mpoâl khaân paêng, tíng naâm nau khaân paêng ngôi, taâm n'gor khaân paêng, taâm æon bri hñaêch khaân paêng. 21 Y-Sem jeâng che tôm ma leù phung kon Y-EÂber, jeâh ri jeâng naâu Y-Japhet, geh phung kon taâm ban leù. 22 Phung kon bu klaâu Y-Sem, Y-EÂlam, Y-Asur, Y-Aspaksat, Y-Lut, jeâh ri Y-Aram. 23 Phung kon bu klaâu Y-Aram: Y-Us, Y-Hul, Y-Geâter, jeâh ri Y-Mas, 24 Y-Arpaksat jeâng mbôù Y-Seâla, jeâh ri Y-Seâla jeâng mbôù Y-EÂber. 25 Y-EÂber geh bar heâ kon bu klaâu, amoh du hueâ Y-Peâlek yorlah taâm rnoâk paêng phung guù ta neh ntu taâm nklah paê jeâh ri amoh oh paêng jeâng Y-Joâktan. 26 Y-Joâktan jeâng mbôù Y-Almoâdat, Y-Seâlep, Y-Hasarmavet, Y-Jeâra, 27 Y-Hadoâram, Y-Usal, Y-Dikla. 28 Y-OÂbal, Y-Abimaeâl, Y-Seba, 29 Y-OÂphir, Y-Havila jeâh ri Y-Joâbap, leù rngoâch phung naây jeâng kon bu klaâu Y-Joâktan. 30 N'gor khaân paêng guù soùk duùt æon Meâsa mô bôh n'gor Seâphar taât ta n'gor preâh pa lô. 31 Naây jeâng phung kon bu klaâu Y-Sem, tíng naâm mpoâl khaân paêng, tíng naâm nau khaân paêng ngôi, taâm n'gor khaân paêng, taâm æon bri hñaêch khaân paêng. 32 Naây yôh jeâng phung mpoâl baêl phung kon bu klaâu Y-Noâeâ tíng naâm rnoâk khaân paêng, taâm n'gor khaân paêng. Bôh khaân paêng yôh phung mpoâl baêl nchah nsong du eâng eâng taâm neh ntu jeâh dak lip.

Ntôm 11

Ngih Gung Babel

1 Leù rngoâch neh ntu geh kanoùng du ntil nau ngôi jeâh ri rplay ngôi taâm ban. 2 Doâl phung bunuyh haên leo pa lô, khaân paêng saô neh laâng taâm n'gor Sinar. Khaân paêng guù ta naây. 3 Khaân paêng taâm lah ndraêng khaân paêng: "Kay loùng he, aên he æö neh uk jeâh ri guùch ma uùnh aên daêng." Neh uk jeâng luù ma khaân paêng jeâh ri dak blít bitumen jeâng ndô taâm kreâp. 4 Khaân paêng lah: "kay loùng he aên he æö du rplay æon toyh jeâh ri du rplay ngih gung, boâk paêng aên koù ma troâk. AÊ he joi nau lö n'gaêr, klach lah he mra taâm nkhah du nsong lam bri neh, "5 Yeâhoâva juùr uùch uaênh æon jeâh ri ngih gung phung kon bunuyh ndaâk jeâh: 6 Yeâhoâva lah: "Aô, khaân paêng jeâng du phung æon lan jeâh ri khaân paêng geh du ntil nau ngôi. Aô jeâng kanoùng tôm ma kan khaân paêng mra æö. Jeâh ri aæaô khaân paêng dôi æö leù rngoâch kan khaân paêng mín uùch æö. 7 Kay loùng he, aên he juùr gay ma taâm rluùk nau khaân paêng ngôi, gay ma khaân paêng maâu dôi gít rbaêng oâh nau khaân paêng taâm ngôi ndraêng khaân paêng. 8 Poâ ri Yeâhoâva nchah du khaân paêng eâng eâng ta kalô neh ntu, jeâh ri khaân paêng chalôi nau rdaâk æon naây. 9 Yor ri bu taâm amoh æon naây Babel, yorlah ta naây yôh, Yeâhoâva taâm rluùk nau gnôi phung neh ntu. Jeâh ri ntôm bôh naây yôh Yeâhoâva taâm nchah du lôi khaân paêng eâng eâng lam bri ta kalô neh ntu.

Phung Kon Sau Y-Sem

10 Aô phung kon sau Y-Sem, Y-Sem guù reâh du rhiaêng naêm jeâh ri geh kon, amoh paêng Y-Arpaksat, bar naêm rlau jeâh dak lip. 11 Jeâh paêng geh Arpaksat, Y-Sem guù reâh praêm rhiaêng naêm jeâh ri loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 12 Y-Arpaksat guù reâh, pe jaât ma praêm naêm jeâh ri paêng geh kon, moh paêng Y-Seâla, 13 jeâh paêng geh Y-Seâla, Y-Arpaksat guù reâh puaên rhiaêng pe naêm jeâh ri loù geh phung kon bu klaâu, jeâh ri kon bu ur. 14 Y-Seâla guù reâh pe jaât naêm jeâh ri geh kon, amoh paêng Y-EÂber. 15 Jeâh paêng geh Y-EÂber, Y-Seâla guù reâh, puaên rhiaêng pe naêm jeâh ri geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 16 Y-EÂber guù reâh pe jaât ma puaên naêm jeâh ri paêng geh kon, amoh paêng Y-Peâlek. 17 Jeâh paêng geh Y-Peâlek, Y-EÂber guù reâh puaên rhiaêng pe jaât naêm, jeâh ri loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 18 Y-Peâlek guù reâh pe jaât naêm ri paêng geh kon, amoh paêng Y-Reâu, 19 jeâh paêng geh Y-Reâu, Y-Peâlek guù reâh bar rhiaêng ma sím naêm jeâh ri loù geh phung kon bu ur jeâh ri phung kon bu klaâu. 20 Y-Reâu guù reâh pe jaât ma bar naêm, jeâh ri paêng geh kon, amoh paêng Y-Seâruk. 21 Jeâh paêng geh Y-Seâruk, Y-Reâu guù reâh bar rhiaêng ma pôh naêm, jeâh ri loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 22 Y-Seâruk guù reâh pe jaât naêm, jeâh ri paêng geh kon, amoh paêng Y-Nahoâr. 23 Jeâh paêng geh Y-Nahoâr, Y-Seâruk guù reâh bar rhiaêng naêm, jeâh ri loù geh phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur. 24 Y-Nahoâr guù reâh bar jaât ma sín naêm jeâh ri paêng geh kon, moh paêng Y-Teâra. 25 Jeâh paêng geh Y-Teâra, Y-Nahoâr guù reâh du rhiaêng jaât ma sín naêm jeâh ri geh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur. 26 Y-Teâra guù reâh pôh jaât naêm, jeâh ri paêng geh phung kon, amoh khaân paêng Y-Aram, Y-Nahoâr, jeâh ri Y-Haran.

Phung Kon Sau Y-Teâra

27 Aô jeâng phung kon sau Y-Teâra; Y-Teâra jeâng mbôù Y-Abram, Y-Nahoâr jeâh ri Y-Haran jeâh ri Y-Haran jeâng mbôù Y-Lot, 28 Y-Haran khít lor ma mbôù paêng Teâra taâm n'gor bu deh ma paêng ta æon Ur n'gor Kaldeâ. 29 Y-Abram jeâh ri Y-Nahoâr guù ur, amoh ur Y-Abram jeâng H'Sarai, amoh ur Y-Nahoâr H'Milka, kon bu ur Y-Hran, mbôù H'Milka, kon bu ur Y-Haran, mbôù H'Milka jeâh ri mbôù H'Iska. 30 Æiaêlah H'Sarai jeâng bu ur maâu baê maâu geh kon oâh. 31 Y-Teâra soùk kon bu klaâu paêng Y-Abram jeâh ri sau paêng Y-Lot, kon bu klaâu Y-Haran jeâh ri H'Sarai æaên paêng, ur Y-Abram kon bu klaâu paêng, jeâh ri khaân paêng luh du ndrel taê bôh æon Ur taâm n'gor Kaldeâ uùch haên ta n'gor Kanaan. Æiaê dah khaân paêng haên taât ta æon Charan jeâh ri guù ta naây. 32 Nar Y-Teâra guù reâh geh bar rhiaêng ma praêm naêm, jeâh ri Y-Teâra khít ta æon Charan.

Ntôm 12

Yeâhoâva Kuaêl Y-Abram

1 Yeâhoâva lah ma Y-Abram, luh taê bôh n'gor may, chalôi nduùl mpoâl may jeâh ri ngih mbôù may, haên ta n'gor gaâp mra ntím aên ma may. 2 Gaâp mra aên may jeâng du mpoâl baêl toyh; gaâp mra aên nau ueh uín ma may; gaâp mra aên amoh may geh nau lö n'gar jeâh ri may mra jeâng nau ueh uín ma phung eâng. 3 Gaâp mra aên nau ueh uín ma mbu naâm aên nau ueh laêng ma may; gaâp mra rtaêp rak ma mbu nôm rtaêp rak may; jeâh ri taâm may leù rngoâch mpoâl baêl bunuyh taâm neh ntu mra geh nau ueh uín. 4 Y-Abram haên tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh ma paêng jeâh ri Y-Lot haên ndrel ma paêng. Y-Abram geh pôh jaât ma praêm naêm tô lah paêng du luh taê bôh æon Charan. 5 Y-Abram soùk ur paêng H'Sarai jeâh ri kon oh paêng Y-Lot jeâh ri leù rngoâch draêp ndô khaân paêng geh, jeâh ri nñaâp ma bunuyh khaân paêng soùk ta æon Charan. Khaân paêng haên ta n'gor Kanaan. Poâ ri khaân paêng taât jeâh ta n'gor Kanaan. 6 Y-Abram rgaên n'gor naây taât ta ntuùk Sichem, taât ta tôm si bu yôk mbah ta Moâreâ. Rnoâk naây phung Kanaan guù taâm n'gor naây. 7 Yeâhoâva taâm mpôl paêng nôm ma Y-Abram jeâh ri lah: "Gaâp mra aên n'gor aô ma phung kon sau may." Poâ ri ta naây paêng rdaâk du nông æö brah ma Yeâhoâva, nôm taâm mpôl jeâh ma paêng. 8 Bôh ntuùk naây paêng haên ta yoâk pa lô æon Beâthel jeâh ri rdaâk ngih bok, geh æon Beâthel pa daâng jeâh ri æon Ai pa lô. Paêng rdaâk ta naây du nông æö brah ma Yeâhoâva jeâh ri kuaêl mbôh sôm ma amoh Yeâhoâva. 9 Jeâh ri Abram n'ho haên ta n'gor mpeh taâm Rñuùng.

Y-Abram Guù Ta N'gor EÂjipt

10 Rnoâk naây geh nau sa saât ji ngot taâm n'gor naây. Poâ ri Y-Abram juùr haên ta n'gor EÂjipt, uùch guù ta naây, yorlah nau sa saât ji ngot taâm n'gor. 11 Tô lah paêng ntôm laêp taâm n'gor EÂjipt, paêng lah ma H'Sarai ur paêng. "Aô gaâp gít ay jeâng bu ur ueh; 12 jeâh ri phung EÂjipt mra lah, tô lah khaân paêng saô ay, 'Ur paêng yôh aô: poâ ri khaân paêng mra nkhít gaâp. Æiaêlah khaân paêng aên ay guù reâh. 13 Ay lah, ay jeâng oh bu ur gaâp, poâ naây mô bu mra æö ueh ma gaâp yor ay, jeâh ri aên gaâp guù reâh yor ay." 14 Tô lah Y-Abram taât ta n'gor EÂjipt, phung EÂjipt saô bu ur naây ueh ngaên. 15 Tô lah phung Koâranh Y-Pharaoân saô paêng khaân paêng rneâ nau ueh paêng ta naêp Y-Pharaoân, jeâh ri bu njuùn leo bu ur naây ta ngih Y-Pharaoân. 16 Paêng æö ueh ma Y-Abram yor bu ur naây. Y-Abram geh biaêp, ndroâk, seh bri nkuaêng, phung n'hat na mæuaêl bu klaâu, phung n'hat na bu ur, seh bri me jeâh ri seh samoâ. 17 Æiaêlah Yeâhoâva aên nau ji töp toyh ma Y-Pharaoân jeâh ri ngih paêng yor H'Sarai ur Y-Abram. 18 Poâ ri Y-Pharaoân kuaêl Y-Abram jeâh ri lah: "Moh nau may æö ma gaâp? Maâm æö may maâu mbôh ma gaâp, paêng jeâng ur may?! 19 Phaâm æö may lah, paêng jeâng oh bu ur gaâp? Poâ ri yôh gaâp hoù soùk paêng jeâng ur gaâp jeâh. Aæaô, aô ur may, soùk paêng jeâh ri du hom may.' 20 Y-Pharaoân ñaê bu njuùn paêng haên nñaâp ma ur paêng, jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa paêng geh.

Ntôm 13

Y-Abram Jeâh Ri Y-Lot Taâm Nkhah

1 Y-Abram du taê bôh n'gor EÂjipt haên ta n'gor taâm Rñuùng, paêng, ur paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô paêng geh, jeâh ri Y-Lot ndrel ma paêng. 2 Y-Abram ndroùng ngaên geh mpoâ mpa rong, praêk jeâh ri mah. 3 Jeâh ri paêng nsong taê bah n'gor Rñuùng taât ta æon Beâthel jeâh ri æon Ai. 4 Ta ntuùk paêng rdaâk du nông æö brah saôm dôh. Ta naây Y-Abram kuaêl mbôh sôm ma amoh Yeâhoâva. 5 Y-Lot, nôm haên nsong ndrel Y-Abram, geh biaêp, ndroâk taâm ban leù jeâh ri geh aâk rplay ngih bok. 6 Taâm n'gor naây koù taât maâu toêng ntuùk ma khaân paêng guù ndrel, yorlah mpoâ mpa draêp ndô khaân paêng aâk. 7 Geh nau taâm djrel ndraêng phung chiaê biaêp, ndroâk Y-Abram jeâh ri rmaêk chiaê biaêp ndroâk Y-Lot. Rnoâk naây phung Kanaan jeâh ri phung Peârisit guù taâm n'gor. 8 Y-Abram lah ma Y-Lot: "Gaâp daên ma may, lôi aên oâh geh nau taâm djrel may ñah gaâp, jeâh ri ndraêng phung chiaê biaêp, ndroâk may ñah phung chiaê biaêp, ndroâk gaâp; yorlah he jeâng oh naâu. 9 "Maâu di heù geh aâk n'gor ta naêp maêt may? Taâm nkhah hom may nôm gaâp, tô lah may soùk mpeh pa chiau, gaâp mra haên mô pa ma; tô lah may soùk mpeh pa ma, gaâp mra haên mpeh pa chiau." 10 Y-Lot n'gôr maêt uaênh ta leù Neh Laâng dak krong Y-Yurdan geh dak aâk lam, jeâng naâm bu ñang trau Yeâhoâva naâm bu n'gor EÂjipt mpeh æon Soâar, EÂ hoù Yeâhoâva æö rai oâh æon Soâñoâm, jeâh ri æon Goâmoârô. 11 Poâ ri Y-Lot saêch Neh Laâng Dak Krong Yurdan soùk leù ma paêng jeâh ri paêng haên mô pa lô poâ ri khaân paêng taâm nkhah. 12 Y-Abram guù taâm n'gor Kanaan. Y-Lot guù taâm æon toyh taâm Neh Laâng jeâh ri paêng rgaâl ntuùk ngih bok paêng haên taât ta æon Soâdoâm. 13 Phung bunuyh æon æai jeâh ri æö tih toyh ngaên ñah Yeâhoâva. 14 Yeâhoâva lah ma Y-Abram jeâh Y-Lot taâm nkhah bôh paêng. "N'gôr maêt may, jeâh ri bôh ntuùk may guù, uaênh mpeh pa dor mpeh, rñuùng, pa lô, jeâh ri pa daâng; 15 yorlah leù rngoâch neh may saô gaâp mra aên ma may jeâh ri ma phung kon sau may n'ho ro. 16 Gaâp mra aên phung kon sau may jeâng aâk naâm bu ndruyh neh. Poâ ri tô lah mbu dôi kôp ndruyh neh, dôi leù paêng kôp phung kon sau may. 17 Daâk hom may, sak nsong rgaên n'gor aô, yorlah gaâp mra aên n'gor aô ma may." 18 Y-Abram rgaâl ntuùk ngih bok paêng jeâh ri haên guù ta tôm si Mamreâ, daêch æon Heâbron; jeâh ri paêng rdaâk ta naây du nông æö brah ma Yeâhoâva.

Ntôm 14

Y-Abram Rklaih Y-Lot

1 Taâm rnoâk Y-Amraphel hñaêch n'gor Sinar, Y-Arioâk hñaêch bon EÂlasar, Y-Keâdoâr, Loâmer hñaêch æon EÂlam jeâh ri Y-Tidal hñaêch æon Goâim, 2 phung hñaêch naây taâm lôh ñah Y-Beâra hñaêch æon Soâdoâm, Y-Birsa hñaêch æon Goâmoârô, Y-Sinap hñaêch æon Atma, Y-Seâmeâber hñaêch æon Seâboâim jeâh ri hñaêch æon Beâla (jeâng æon Soâar). 3 Leù rngoâch phung aô taâm ræuùn taâm rluùng Sidim (jeâng Dak Mæuùt Boh). 4 Doâl taâm jaât ma bar naêm khaân paêng laêp hñaêch Y-Keâdoâr Loâmer æiaêlah naêm jaât ma pe khaân paêng plôù sít taâm rdaâng haên ndrel ma phung hñaêch mpeh ma paêng, jeâh ri khaân paêng taâm lôh, dôi khaân paêng ñah phung Reâpham ta æon Astaroât Karnan, ñah phung susim ta æon Ham, ñah phung EÂmim ta æon Saveâ Kiriatham. 6 Jeâh ri ndrel ma phung Hoârit taâm yoâk Sir, taât ta EÂl paran ta n'har neh taâm bri rdah. 7 Jeâh ri khaân paêng sít taê bôh naây, taât ta æon EÂnmispat (jeâng æon Kadeâs). Jeâh ri khaân paêng taâm lôh dôi ñah leù n'gor phung Amalek jeâh ri ñah phung Amoârit, guù ta æon Hasasoân Tamar. 8 Doâl naây hñaêch æon Soâdoâm, hñaêch æon Goâmoârô, hñaêch æon Atma, hñaêch æon Seâboâim, jeâh ri hñaêch æon Beâla (jeâng æon Soâar) haên jeâh ri daêp kahan khaân paêng ma nau taâm lôh taâm Rluùng Siñim, 9 ñah Y-Keâdoâr Loâmer hñaêch æon EÂlam, Y-Tidal hñaêch æon Goâim, Amraphet, hñaêch n'gor Sinar, jeâh ri Y-Arioâk hñaêch æon EÂlasar, puaên nuyh hñaêch taâm lôh ñah praêm nuyh hñaêch. 10 Geh Taâm Rluùng Sitim geh aâk ntu dak blít æitimer. Hñaêch æon Soâdoâm jeâh ri hñaêch æon Goâmoârô du jeâh ri tuùp taâm ntu naây jeâh ri phung hoâm nchuaêt du leo pa yoâk. 11 Phung rlaêng soùk leù draêp ndô æon Soâdoâm jeâh ri æon Goâmoârô, nñaâp ma leù ndô khaân paêng soâng sa jeâh ri ntôm sít. 12 Khaân paêng nhuùp Y-Lot taâm ban leù jeâng kon oh Y-Abram nñaâp ma leù draêp ndô paêng, nôm naây guù ta æon Soâdoâm jeâh ri khaân paêng sít. 13 Du hueâ taâm phung du vaêch mbôh ma Y-Abram, du hueâ Heâbrô. Y-Abram guù ta tôm si Mamreâ, du hueâ Amoârit, oh Eskoâl jeâh ri Aner. Phung aô taâm rnglaêp ñah Y-Abram. 14 Tô lah Y-Abram taêng lö kon oh paêng jeâng buù naê jeâh, paêng rgum leo pe rhiaêng jaât ma pham nuyh paêng hoù nti jeâh, phung bu deh taâm ngih paêng, jeâh ri tíng phung rlaêng taât ta æon Dan. 15 Doâl maêng Y-Abram taâm paê phung n'hat na paêng, dôi ñah phung rlaêng naây, jeâh ri tíng phung naây ta æon Hoâba mpeh mô dor æon Damas. 16 Paêng soùk rgum leù rngoâch draêp ndô, paêng soùk sít Y-Lot kon oh paêng taâm ban leù, nñaâp ma draêp ndô paêng, nñaâp ma phung bu ur jeâh ri phung bunuyh eâng.

Meâlkisadek Maât Ton Ma Y-Abram

17 Jeâh Y-Abram sít taê bôh nau dôi ñah Y-Keâdoâr Lomer jeâh ri phung hñaêch ndrel ma paêng, hñaêch æon Soâñoâm luh haên taâm maâp ñah Y-Abram ta rluùng Saveâ (naâm bu ntít rluùng hñaêch) 18 Y-Meâlkisadek hñaêch æon Salem ndjoât leo piaêng let jeâh ri dak play kriaêk æaâu. Y-Meâlkisadek jeâng Koâranh æö brah ma Brah Ndu, Nôm Ta Kalô Lôn. 19 Paêng maât ton ma Y-Abram jeâh ri lah: "Aên Brah Ndu Nôm Kalô Lôn, Nôm Rhaêk troâk jeâh ri neh ntu maât ton ma Y-Abram. 20 Jeâh ri maât ton ma Brah Ndu, Nôm Kalô Lôn. Nôm jao jeâh phung rlaêng ñah may taâm ti may.' Jeâh ri Y-Abram aên ma Y-Meâlkasadek du koá taâm jaât leù ndô paêng soùk jeâh. 21 Hñaêch æon Soâdoâm lah ma Y-Abram: "Aên bunuyh ma gaâp jeâh ri draêp ndô doùng ma may nôm.' 22 Æiaêlah Y-Abram lah ma hñaêch æon Soâdoâm: "Gaâp ton sôm saêk jeâh ma Yeâhoâva Brah Ndu Nôm Kalô Lôn, nôm rlaêk troâk jeâh ri neh ntu. 23 Gaâp maâu mra soùk oâh du mlaâm nglai maâu lah du njaêr rse kaât ntaâu jot, maâu lah du ntil ndô may, klah lah may lah: 'Gaâp yôh n'hao ndroùng Y-Abram', 24 gaâp mra soùk kanoùng ndô phung doâl mom sa jeâh, jeâh ri ndô paê ma phung bunuyh haên ndrel ma gaâp; aên Y-Aner, Y-Eskoâl, jeâh ri Y-Mamreâ soùk ndô taâm paù ma khaân paêng.

Ntôm 15

Nau Taâm Rnglaêp Yeâhoâva Ñah Y-Abram

1 Jeâh nau naây Yeâhoâva ngôi ma Y-Abram taâm nau taâm saô, lôi klach oâh, Ô Y-Abram. Gaâp jeâng kheâl may, jeâh ri nau nkhoâm may toyh ngaên." 2 Æiaêlah Y-Abram lah: "Ô Koâranh Brah Yeâhoâva, moh ndô may mra aên ma gaâp? Yorlah gaâp eâ geh kon oâh, jeâh ri Y-Eâli EÂser bôh æon Damas jeâng nôm dôn draêp taâm ngih gaâp." 3 Y-Abram lah: "Aô, may maâu maâp aên kon ma gaâp oâh, jeâh ri du hueâ dík bu deh taâm ngih gaâp mra jeâng nôm ndôn draêp gaâp." 4 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Abram poâ aô: "Bunuyh naây maâu mra jeâng nôm ndôn draêp may oâh, æiaêlah kon bu klaâu may nôm mra jeâng nôm ndôn draêp may ". 5 Paêng njuùn leo Y-Abram pa dih jeâh ri lah: "N'gôr maêt ta kalô troâk jeâh ri kôp maênh tô lah may dôi." Jeâh ri lah ma Paêng: "Taâm ban poâ naây yôh kon sau may mra jeâng, "6 Y-Abram chroh ma Yeâhoâva, jeâh ri paêng nkoch nau naây jeâng nau soùng sraêng ma Y-Abram. 7 Koâranh Brah lah ma paêng: "Gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm njuùn leo may taê bôh æon Ur taâm n'gor kaldeâ, gay aên may ndôn n'gor aô, "8 Y-Abram lah: Ô Koâranh Brah Yeâhoâva, maâm gaâp mra gít ma gaâp mra ndôn n'gor aô?" 9 Koâranh Brah lah ma Y-Abram: "Soùk aên ma gaâp du mlaâm ndroâk me geh pe naêm, du mlaâm be me pe naêm, du mlaâm biaêp nkuaêng pe naêm, du mlaâm pluùk jeâh ri du mlaâm ntôp." 10 Jeâh ri Y-Abram soùk leù rngoâch ndô naây, blah du ñah ñah jeâh ri dôm ndô paêng du ñah ñah taâm ntruùp puùng ndrel; æiaêlah maâu blah oâh sím. 11 tô lah graât nñak juùr vaêch ta mpa khít naây, Y-Abram ntruùt lôi khaân paêng. 12 Keâng nhaâp nar Y-Abram leât beâch; jeâh ri aô, geh nau klach toyh jeâh ri nau ngo kleùng taât ma paêng. 13 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Abram: "Aên may gít naneá ma phung kon sau may mra guù taâm n'gor, maâu jeâng n'gor khaân paêng nôm oâh; khaân paêng mra jeâng dík ma phung naây, jeâh ri phung naây mra tuùn jot khaân paêng doâl taâm puaên rhiaêng naêm. 14 Æiaêlah gaâp mra phat doâih mpoâl baêl khaân paêng pah kan naây; jeâh ri bah kôi ta naây khaân paêng luh du geh aâk draêp ndô. 15 Æiaêlah lah may mra khít haên guù ndrel ma phung che may ma nau ñaêp mpaên. Bu mra taâp may jeâh may ranh ngaên. 16 Ta rnoâk tal puaên phung kon sau may mra plôù sít ta aô; yorlah nau kue phung Amoârit eâ ríng oâh." 17 Tô lah nar nhaâp geh nau ngo, noâk aô, geh uùnh naêk luh nhhuk jeâh ri geh uùnh rdo rgaên ta vah vang puaêch mpa blah naây. 18 Taâm nar naây Yeâhoâva æö nau taâm rnglaêp ñah Y-Abram, lah: "Gaâp mra aên n'gor aô ma phung kon sau may, ntôm bôh dak krong n'gor EÂjipt taât ta dak krong toyh, dak krong Ôprat, 19 n'gor phung Keânit, phung Keânisit, phung Katmoânit. 20 Phung Hitit, phung Peârisit, phung Reâpham, 21 phung Armoârit, phung Kanaan, phung Girgasit, jeâh ri phung Jeâbusit.

Ntôm 16

H'Agar Jeâh Ri Ismaeâl

1 H'Sarai ur Y-Abram maâu maâp deh kon oâh. Paêng geh du hueâ n'hat na bu ur EÂjipt amoh paêng H'Agar, 2 H'Sarai lah ma Y-Abram: "Aô, Yeâhoâva njeâng gaâp jeâng du hueâ bu ur ndroâ gaâng (maâu baê kon; ) haên hom may guù ndrel ñah bu ur n'hat na bu ur gaâp; naêng ai gaâp mra geh phung kon taê bôh paêng." Y-Abram toâng baâr H'Sara. 3 Jeâh Y-Abram guù jaât naêm taâm n'gor Kanaan H'Sarai ur paêng soùk H'Agar n'hat na paêng, bu ur EÂjipt, jeâh ri aên bu ur naây jeâng ur ma sai paêng Y-Abram, 4 Y-Abram haên guù ndrel ma H'Agar, jeâh ri paêng ntreo. Tô lah H'Agar saô paêng nôm ntreo jeâh, paêng taâm rmot ma Koâranh bu ur paêng. 5 Jeâh ri H'Sarai lah ma Y-Abram: "Aên nau tih gaâp tuùp ta may. Gaâp jao an n'hat na gaâp taâm ntang ntôh may, jeâh ri tô lah paêng ntreo jeâh, paêng taâm rmot ma gaâp. AÊn Yeâhoâva phat doâih gaâp ñah may." 6 Æiaêlah Y-Abram lah ma H'Sarai: "Aô, ay jeâng Koâranh ma n'hat na bu ur ay, æö hom ma paêng tíng naâm nau mín ueh." H'Sarai æö daêng ñah paêng, jeâh ri du æah ngai ñah muh maêt H'Sarai. 7 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva saô paêng ta tu dak taâm bri rdah, tu dak naây ta meng trong haên ta n'gor Sur. 8 Paêng lah: Ô H'Agar n'hat na bu H'Sarai, mbah taê ay vaêch, jeâh ri mbah ay leo haên?" Paêng lah: "Gaâp du æah ngai ñah muh maêt H'Sarai, Koâranh bu ur gaâp" 9 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva lah ma paêng: "Sít hom ta Koâranh bu ur ay, jeâh ri toâng baâr paêng." 10 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva lah ma paêng: "Gaâp mra aên bík phung kon sau ay koù bu maâu dôi kôp oâh." 11 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva lah ma paêng: "Aô, ay hoù ntreo jeâh; ay mra deh ma du hueâ kon bu klaâu. Jeâh ri ay mra taâm amoh paêng Y-Ismaeâl, yorlah Yeâhoâva taêng jeâh nau reâh ni ay. 12 Paêng mra jeâng naâm bu du mlaâm seh bri; paêng mra joi æö ma leù rngoâch bunuyh jeâh ri leù rngoâch bunuyh mra joi æö ma paêng, jeâh ri paêng mra guù eâng ñah leù rngoâch phung oh naâu paêng.' 13 H'Agar ntô amoh ma Yeâhoâva nôm ngôi ñah paêng naây: "May Jeâng Brah Ndu Nôm Saô." Yorlah paêng lah: "Ngaên heù gaâp saô ta aô nôm saô gaâp?" 14 Yor naây, bu rnha ntu dak naây Beârla-Hai Roâi; aô, paêng guù ta vah vang mbon Kadeâs jeâh ri æon Beâret. 15 H'Agar deh du hueâ kon bu klaâu ñah Y-Abram. Y-Abram taâm amoh kon bu klaâu H'Agar deh naây Y-Ismaeâl. 16 Rnoâk H'Agar deh ma Y-Ismaeâl, Y-Abram geh pham jaât ma prau naêm jeâh.

Ntôm 17

Nau Koh Ntaâu Jeâng Nau Taâm Mbeân Ma Nau Taâm Rnglaêp

1 Tô lah Y-Abram geh sín jaât ma sín naêm, Yeâhoâva taâm mpôl ma Y-Abram, lah ma paêng: "Gaâp Jeâng Brah Ndu Nôm Geh Leù Nau Brah, haên hom ta naêp gaâp jeâh ri aên may jeâng nôm maâu geh nau bu dôi nduyh oâh. 2 Gaâp mra æö nau taâm rnglaêp ñah may, jeâh ri gaâp mra aên bík phung kon sau may aâk ngaên." 3 Y-Abram chuùn maêt ta neh, jeâh ri Brah Ndu ngôi ñah paêng, lah: 4 "Aô, nau taâm rnglaêp gaâp æö ñah may, may mra jeâng mbôù ma aâk phung ntil mpoâl baêl. 5 Bu maâu mra rnha amoh may Y-Abram oâh, æiaêlah amoh may mra jeâng Y-Abraham; yorlah gaâp njeâng jeâh may mbôù ma aâk phung nduùl mpoâl. 6 Gaâp mra aên ma may geh aâk kon sau, jeâh ri gaâp mra ngluh phung mpoâl baêl taê bôh may, jeâh ri phung hñaêch mra luh taê bah may. 7 Gaâp mra æö naâp nau taâm rnglaêp gaâp ñah may jeâh ri ñah phung kon sau may ma kaêndôù taâm leù rnoâk khaân paêng, jeâng nau taâm rnglaêp n'ho ro, uùch jeâng Brah Ndu ma may jeâh ri ma phung kon sau may kaêndôù, leù n'gor Kanaan mra jeâng ndô may n'ho ro; jeâh ri gaâp mra jeâng Brah Ndu khaân paêng." 9 Brah Ndu lah ma Y-Abraham: "Bi may, aên may ndjoât praêp nau gaâp taâm rnglaêp, may jeâh ri phung kon sau may kaêndôù; aên leù rngoâch phung bu klaâu khaân may dôn nau koh ntaâu. 11 aên khaân may siaêt ntaâu ta chioâng ndô chrach (cho) bu klaâu khaân may, jeâh ri nau naây mra jeâng nau taâm mbeân ma nau gaâp taâm rnglaêp ñah khaân may. 12 AÊn khaân may koh ntaâu aêp nôm bu klaâu ta nar tal pham jeâh bu deh ma paêng. AÊn khaân may æö nau aô taâm leù rngoâch rnoâk, ñô phung deh taâm ngih, maâu lah ñô phung bu rvaêt ma praêk taê bôh phung bu naêch maâu jeâng kon may nôm oâh. 13 Bu mra koh ntaâu mbu naâm bu deh taâm ngih may, jeâh ri mbu naâm bu rvaêt ma praêk. Poâ ri nau gaâp taâm rnglaêp mra taâm mpôl taâm saêk jaên may jeâng nau taâm rnglaêp n'ho ro. 14 AÊp nôm bu klaâu maâu geh koh ntaâu oâh taâm saêk jaên paêng bu mra nkhít lôi paêng bôh phung æon lan paêng; paêng rlau jeâh nau gaâp taâm rnglaêp. 15 Brah Ndu lah ma Y-Abraham: "Bi H'Sarai ur may, may maâu mra hoâm rnha amoh paêng H'Sarai oâh, æiaêlah amoh paêng amoh jeâng H'Sara. 16 Gaâp mra aên nau ueh uín ma paêng; paêng mra jeâng meá ma aâk phung ntil mpoâl bunuyh; phung hñaêch ma phung mpoâl baêl mra luh taê bôh paêng." 17 Jeâh ri Y-Abraham chuùn maêt ta neh. Paêng gôm, lah taâm nuih n'haâm paêng: "Dôi leù deh du hueâ kon taê taâm nôm geh jeâh du rhiaêng naêm? Dôi leù H'Sara ntreo, nôm geh jeâh sín jaât naêm?' 18 Y-Abraham lah ma Brah Ndu: "Ô, aên Y-Ismaeâl guù reâh ta naêp may." 19 Brah Ndu lah: "Maâu, æiaêlah H'Sara ur may, mra deh du hueâ kon bu klaâu ma may, jeâh ri aên may taâm amoh paêng Y-Isaêk; gaâp mra æö naâp nau gaâp taâm rnglaêp ñah may jeâng nau taâm rnglaêp n'ho ro ma phung kon sau paêng kaêndôù. 20 Bi ma Y-Ismaeâl, gaâp taêng nau may lah jeâh. Aô, gaâp mra aên nau ueh uín ma paêng, jeâh ri gaâp mra aên bík phung kon sau paêng aâk ngaên. Paêng mra jeâng mbôù ma jaât ma bar nuyh kon hañaêch, jeâh ri gaâp mra aên paêng du mpoâl baêl toyh. 21 Æiaêlah nau gaâp taâm rnglaêp gaâp mra æö naâp ñah Y-Isaêk nôm H'Sara mra deh ma may taâm yaên aô naêm ntaô." 22 Tô lah loâch nau ngôi ñah Y-Abraham, Brah Ndu hao du bôh Y-Abraham. 23 Jeâh ri Y-Abraham soùk Y-Ismaeâl kon bu klaâu paêng, nñaâp ma leù rngoâch phung dík bu deh jeâh taâm ngih paêng, jeâh ri leù rngoâch phung rvaêt jeâh ma praêk paêng, aêp nôm bu klaâu taâm phung ngih Y-Abraham, jeâh ri paêng koh ntaâu taâm nar naây ñoùng, tíng naâm Brah Ndu ntaêm jeâh ma paêng. 24 Y-Abraham geh sín jaât ma sín naêm tô lah bu koh ntaâu paêng. 25 Y-Ismaeâl bu koh ntaâu taâm rnoâk paêng jaât ma pe naêm. 26 Nar naây leù Y-Abraham jeâh ri Y-Ismaeâl kon bu klaâu paêng paêng dôn nau koh ntaâu. 27 Jeâh ri leù rngoâch phung bu klaâu bu deh taâm ngih paêng, nñaâp phung bu rvaêt ma praêk bôh phung bu naêch dôn dadeâ nau koh ntaâu ndrel ma paêng.

Ntôm 18

Nau Ton Ma Nau Deh Y-Isaêk

1 Yeâhoâva taâm mpôl ma Y-Abraham ta tôm si Mamreâ, doâl paêng guù ta mpoâng laêp ngih bok doâl troâk duh nar, 2 Paêng n'gôr maêt uaênh jeâh ri aô, geh pe nuyh daâk guù raâng ta naêp paêng, tô lah paêng saô phung naây, paêng nchuaêt haên taâm maâp ñah phung naây taê mpoâng ngih bok jeâh ri chon mon ta neh. 3 Paêng lah: "Ô Koâranh Brah gaâp, tô lah may maak ñah gaâp, lôi du ñah gaâp n'hat na may. 4 aên bu soùk leo djeá dak rao jaâng khaân may, jeâh ri rlu hom khaân may taâm daâng tôm si, 5 doâl gaâp soùk njuùn leo ndô soâng sa gay æö han n'haâm aên khaân may, rí mô khaân may dôi haên, yor naây khaân may vaêch jeâh ta gaâp n'hat na khaân may." Phung naây lah: "Æö hom naâm bu may hoù lah jeâh." 6 Y-Abraham ndal laêp taâm ngih bok, lah ma H'Sara: Nkra gônh pe bí ranih moâi, mon jeâh ri æö hom æaênh. 7 Y-Abraham nchuaêt soùk njuùn du mlaâm kon ndroâk nse jeâh ri ueh jeâh ri aên ma n'hat na; nôm naây æö puaêch ro. 8 Paêng soùk leo æôr jeâh ri dak toh ndroâk ndrel ma kon ndroâk bu nkra jeâh, jeâh ri thai ma phung naây, paêng guù raâng ta meng phung naây taâm daâng tôm si doâl phung naây sa. 9 Phung naây lah ma paêng: "Mbah H'Sara ur may?" paêng lah: "Aô, paêng guù taâm ngih bok." 10 Du hueâ taâm phung naây lah: "Naneá gaâp mra plôù vaêch ma may yaên aô naêm ntaô, jeâh ri H'Sara ur may mra deh ma du hueâ kon bu klaâu." H'Sara guù iaêt taâm troâm mpoâng ngih bok pa kôi paêng. 11 Y-Abraham jeâh ri H'Sara ranh jeâh, jeâh ri H'Sara maâu rnôm geh kon tíng naâm nau vay phung bu ur. 12 H'Sara gôm taâm nuih n'haâm paêng, lah: "Gaâp ranh jeâh, jeâh ri sai gaâp ranh leù; maâm gaâp dôi geh nau maak?" 13 Yeâhoâva lah ma Y-Abraham: "Maâm æö H'Sara gôm jeâh ri lah; 'Ngaên leù gaâp mra dôi geh du hueâ kon tô lah gaâp ranh jeâh?'" 14 Geh leù nau jeâr koù taât Yeâhoâva maâu dôi æö oâh? tíng naâm yaên taâm nal jeâh gaâp mra plôù vaêch ta may taâm naêm ntaô, jeâh ri H'Sara mra deh ma du hueâ kon bu klaâu." 15 Æiaêlah H'Sara dun, lah: "Gaâp maâu maâp gôm oâh." Yorlah paêng klach, æiaêlah Yeâhoâva lah: "Maâu, ay gôm jeâh."

Y-Abraham Mbôh Sôm Kôl Bon Soâdoâm

16 Phung bu klaâu naây ntôm haên, jeâh ri uaênh bôh æon Soâdoâm, Y-Abraham haên ndrel ma khaân paêng njuùn khaân paêng, 17 Yeâhoâva lah: "Gaâp mra poân leù ma Y-Abraham maâm nau gaâp mra æö? 18 Yorlah Y-Abraham mra jeâng du phung mpoâl baêl toyh jeâh ri chaêt jeâng, leù rngoâch phung mpoâl bunuyh taâm neh ntu mra geh nau ueh uín taê taâm paêng. 19 Maâu, yorlah gaâp saêch paêng jeâh, gay ma paêng ntaêm jeâh ri ma ngih paêng kandôù, gay ma khaân paêng ndjoât praêp nau nti Yeâhoâva æö nau soùng sraêng jeâh ri nau di, gay ma Yeâhoâva dôi aên naneá nau paêng ton jeâh ma Y-Abraham." 20 Jeâh ri Yeâhoâva lah: "Yorlah nau vôl phoong æon Soâdoâm jeâh ri æon Goâmoârô jeâng toyh jeâh ri nau tih khaân paêng mhík ngaên. 21 Gaâp mra juùr jeâh ri uaênh, gít lah khaân paêng æö leù tíng naâm nau vôl taât jeâh ma gaâp. Tô lah maâu di poâ naây oâh, gaâp mra gít." 22 Phung bu klaâu naây du jeâh ri haên nhet ma æon Soâñoâm. Æiaêlah Y-Abraham aêt guù raâng ta naêp Yeâhoâva. 23 Y-Abraham haên daêch jeâh ri lah: "May mra æö rai leù phung soùng ndrel ma phung æai? 24 Bi tô lah geh praêm jaât nuyh soùng taâm æon naây may mra æö rai leù, maâu yoá oâh ma ntuùk naây yor praêm jaât nuyh soùng taâm ntuùk naây? 25 May maâu blau æö poâ naây oâh, nkhít phung soùng ndrel ma phung æai. Tô lah poâ naây nau taât ma phung soùng jeâng taâm ban ma nau taât ma phung æai. Mau oâh Koâranh Brah maâu paêng æö oâh nau poâ naây, Maâu heù Koâranh phat doâih leù neh ntu mra æö nau di?" 26 Yeâhoâva lah: "Tô lah gaâp saô taâm æon Soâdoâm praêm jaât nuyh soùng gaâp mra yoá an leù æon naây yor khaân paêng." 27 Y-Abraham plôù lah: "Aô, gaâp nôm nñaâp lah jeâng kanoùng ndruyh neh æiaêlah, janh ngôi ma Koâranh Brah. 28 Bi tô lah kæah praêm nuyh taâm praêm jaât nuyh soùng naây? Yor kæah praêm nuyh naây may mra taâm rmal leù, leù æon?" Jeâh ri paêng plôù lah: "Gaâp maâu mra æö rai æon oâh tô lah gaâp saô ta naây puaên jaât ma praêm nuyh soùng." 29 Paêng lah ñoùng du tôù, bi tô lah mra geh puaên jaât nuyh ta naây?" Jeâh ri paêng plôù lah: "Gaâp maâu mra æö oâh yor ma phung puaên jaât nuyh naây." 30 Paêng lah: "Ô, Lôi aên Koâranh Brah ji nuih, jeâh ri gaâp mra ngôi. Bi tô lah geh pe jaât nuyh ta naây?" Paêng lah: "Gaâp maâu mra æö oâh tô lah gaâp saô pe jaât nuyh ta naây." 31 Paêng lah: "Aô, gaâp mra naênh janh ngôi ñah Koâranh Brah. Bi tô lah mra geh bar jaât nuyh ta naây?" Paêng lah: "Gaâp maâu mra æö rai æon oâh yor phung bar jaât nuyh, "32 Paêng lah: "Ô, Lôi aên Koâranh Brah ji nuih oâh, jeâh ri gaâp mra ngôi ñoùng kanoùng du tôù, Bi tô lah mra geh jaât nuyh ta naây?" Paêng lah: "Gaâp maâu mra æö rai æon oâh yor phung jaât nuyh." 33 Yeâhoâva haên du tô lah jeâh loâch taâm ngôi ñah Y-Abraham, jeâh ri Y-Abraham sít ta ntuùk paêng.

Ntôm 19

Nau Bö Rai Bon Soâdoâm Jeâh Ri Æon Goâmoârô

1 Ta mhaô bar heâ toâng mpaêr ueh naây taât ta æon Soâdoâm; jeâh ri Y-Lot guù ta mpoâng peâr æon Soâdoâm. Tô lah Y-Lot saô bar heâ toâng mpaêr paêng daâk haên uùch taâm maâp ma khaân paêng, jeâh ri paêng chuùn maêt ta neh. 2 Paêng lah: "Aô, Ô phung Koâranh gaâp ôi, gaâp vôh vôl ma khaân may teng hom, laêp guù beâch taâm ngih gaâp n'hat na khaân may. Rao hom jaâng khaân may jeâh ri ôm oâi, oâi taô khaân may dôi daâk jeâh ri daâk haên." Khaân paêng lah: "Ô ôh heân mra guù ta trong maêng aô." 3 Y-Lot nchaâp ngaên khaân paêng, poâ ri khaân paêng teng laêp taâm ngih paêng. Paêng nkra an ma phung naây ndô soâng sa. Jeâh ri paêng guùch nñoâng piaêng let maâu geh ndrui oâh, jeâh ri khaân paêng soâng sa. 4 EÂ khaân paêng laâng saêk oâh, phung bu klaâu æon lan æon Soâdoâm nchueng juùm ngih, phung mom ndaêm nñaâp phung bu ranh leù rngoâch bunuyh æon lan. 5 Khaân paêng kuaêl Y-Lot jeâh ri lah: "Mbah phung bu klaâu vaêch jeâh ngih may maêng aô? Njuùn khaân paêng ma heân gay ma heân dôi gít khaân paêng." 6 Y-Lot du luh haên ta khaân paêng jeâh ri chaêng lôi mpoâng pa kôi paêng. 7 Paêng lah: "Gaâp daên ma khaân may, ô phung oh naâu, lôi æö nau æai poâ aô oâh. 8 Aô gaâp geh bar heâ kon bu ur eâ maâp guù ñah bu klaâu oâh; gaâp njuùn khaân paêng ma khaân may, jeâh ri aên khaân may æö ma khaân paêng tíng naâm khaân may uùch. Æiaêlah lôi ta khaân may æö oâh ma phung bu klaâu naây, yorlah khaân paêng jöh mbe ngih gaâp." 9 Phung naây lah: "Tít hom may. Nôm aô vaêch guù jaêng jai, æiaêlah paêng uùch jeâng phung phat doâih. Poâ ri heân mra æö mhík ma may aâk lôn ma khaân paêng." Jeâh ri khaân paêng tuùn Y-Lot katang ngaên. Khaân paêng haên daêch uùch æö chah mpoâng. 10 Æiaêlah phung bu klaâu guù taâm ngih Y-Lot naây yôr ti mphaâk Y-Lot laêp taâm ngih ndrel ma khaân paêng, jeâh ri chaêng mpoâng. 11 Khaân paêng æö chieh maêt phung bunuyh ta mpoâng ngih, phung jeá nñaâp ma toyh, koù khaân paêng rgaênh joi mpoâng. 12 Jeâh ri phung toâng mpar naây lah ma Y-Lot: "May loù hoâm geh nôm eâng leù taâm aô?" klay may, phung kon bu klaâu, phung kon bu ur, maâu lah mbu naâm may geh taâm æon aô, ngluh lôi khaân paêng bôh æon aô, 13 Yorlah heân mra ntôm æö rai ntuùk aô, yorlah nau nter phoong æon aô ta naêp Yeâhoâva; jeâh ri Yeâhoâva njuaêl heân vaêch gay æö rai æon." 14 Y-Lot haên lah ma klay paêng, phung bu klaâu hoù taâm vaêng jeâng ndroâi ñah leù kon bu ur paêng. "Daâk hom khaân may, du luh taê bôh ntuùk aô; yorlah Yeâhoâva mra æö rai æon aô." Æiaêlah phung klay paêng mín ma Y-Lot möch ma khaân paêng. 15 OÂi ôm phung toâng mpaêr ntruùt Y-Lot, lah: "Daâk hom may, soùk ur may jeâh ri bar heâ kon bu ur may geh ta aô, klach lah khaân may rai ndrel ma nau taâm rmal æon aô." 16 Æiaêlah paêng æö jaâk; jeâh ri phung naây teâk ta ti paêng, ur paêng, jeâh ri bar heâ kon bu ur paêng, yorlah Yeâhoâva yoá ma paêng. Phung naây njuùn khaân paêng ta mpaâr æon. 17 Jeâh khaân ngluh lôi phung naây, jeâh ri lah; "Du hom gay ma taâm rklaih nau reâh khaân ay may. Lôi n'gíl uaênh pa kôi maâu leù dôi guù taâm leù ntuùk Neh Laâng, du ta yoâk klach lah geh rai nñaâp ma khaân ay may. 18 Y-Lot lah ma phung toâng mpaêr: "Ô ôh, Ô phung Koâranh gaâp. 19 Aô, gaâp n'hat na khaân may geh jeâh nau yoá ta naêp khaân may, jeâh ri khaân may æö jeâh nau ueh ngaên ma gaâp taâm nau khaân may taâm rklaih nau reâh gaâp. Æiaêlah gaâp maâu dôi du ta yoâk oâh, klach lah nau mhík ban gaâp jeâh ri gaâp mra khít; 20 Aô, æon bri haêñaêch jeâh ri jeâng du æon jeá; jeâh ri gaâp dôi du krap ta naây. Paêng maâu jeâng æon jeá oâh heù? Poâ ri nau reâh gaâp mra klaih, "21 Toâng mpar lah ma Y-Lot, Ô gaâp dôn leù nau may daên aô, jeâh ri gaâp maâu mra æö rai oâh æon may lah naây. 22 Haên gônh hom may, du ta naây; yorlah gaâp maâu mra æö du ntil nau oâh koù may taât ta naây." Yor ri bu rnha æon naây Soâar. 23 Nar luh jeâh tô lah Y-Lot taât ta æon Soâar. 24 Rnoâk naây Yeâhoâva aên mih luù moâ uùnh jeâh ri uùnh tuùp ta æon Soâdoâm jeâh ri æon Goâmoârô bôh Yeâhoâva taê kalô troâk. 25 Paêng æö rai æon naây jeâh ri leù Neh Laâng, leù rngoâch bunuyh guù taâm æon naây, nñaâp ma ndô hon ta neh. 26 Æiaêlah ur Y-Lot n'gíl uaênh pa kôi, jeâh ri paêng jeâng meh gaâng boh. 27 Y-Abraham haên ôm oâi ta ntuùk paêng guù saôm ri ta naêp Yeâhoâva. 28 Paêng uaênh mpeh æon Soâdoâm, æon Goâmoârô jeâh ri leù Neh Laâng. Aô, paêng saô nhhuk uùnh naêk toyh. 29 Tô lah Brah Ndu æö rai æon taâm Neh Laâng, Brah Ndu kah gít ma Y-Abraham, jeâh ri ngluh Y-Lot taê bôh taâm nklang nau taâm rmal æö rai naây tô lah paêng æö rai æon Y-Lot guù kaêl e ri.

Nau Ntôm Phung Moâap Jeâh Ri Phung Amoân

30 Y-Lot du taê bôh æon Soâar jeâh ri guù taâm yoâk ndrel ma bar heâ kon bu ur paêng, yorlah paêng klach guù taâm æon Soâar. Poâ ri paêng guù taâm troâm yoâk ndrel ma bar heâ kon bu ur paêng. 31 Nur paêng lah ma oh paêng: "Mbôù he ranh jeâh, jeâh ri maâu hoâm geh oâh bu klaâu ta neh ntu dôi guù ndrel ma he tíng naâm nau vay leù neh ntu. 32 Loùng he n'hôk mbôù he ma dak play kriaêk æaâu, jeâh ri he mra beâch ñah paêng, gay ma praêp mpoâl ñah paêng" 33 khaân paêng n'hôk aên bôù khaân paêng nheât dak play kriaêk æaâu maêng naây. Nur paêng haên beâch ndrel ma mbôù paêng; æiaêlah Y-Lot maâu gít oâh ndah joù paêng haên beâch, maâu leù dôi gít ndah joù paêng daâk du. 34 OÂi taô Nur paêng lah ma oh paêng: "Gaâp beâch jeâh maêng aô ndrel mbôù gaâp. AÊn he n'hôk aên paêng nheât dak play kriaêk æaâu ñoùng maêng ta oi, jeâh ri ay mra beâch ndrel ma paêng, gay ma he dôi praêp mpoâl ñah mbôù he." 35 Khaân paêng n'hôk mbôù khaân paêng ma dak play kriaêk æaâu maêng naây. Oh paêng haên beâch ndrel ma mbôù paêng æiaêlah Y-Lot maâu gít oâh ndah joù paêng haên æiaêlah Y-Lot maâu gít oâh ndah joù paêng haên beâch, maâu gít leù ndah joù paêng daâk. 36 Poâ ri yôh leù bar heâ kon bu ur Y-Lot ntreo ñah mbôù khaân paêng nôm. 37 nur paêng deh ma du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri taâm amoh paêng Moâap taât aæaô. 38 Oh paêng deh ma du hueâ kon bu klaâu leù, jeâh ri taâm amoh Ben Ami; nôm naây jeâng mbôù ma phung Amoân taât aæaô.

Ntôm 20

Y-Abraham Jeâh Ri Y-Abimeâlek

1 Y-Abraham daâk taê bôh naây haên ta n'gor Neâgep. Mpeh Rñuùng paêng guù vah vang æon Kadeâs jeâh ri n'gor Sur, jeâh ri paêng guù æaât laât ta n'gor Geârar. 2 Bi ur paêng H'Sara, Braham lah: "Paêng jeâng oh bu ur gaâp." Y-Abimeâlek hñaêch æon Geârar njuaêl bu nhuùp H'Sara. 3 Æiaêlah doâl maêng Brah Ndu taâm mpôl ma Y-Abimeâlek taâm nau mbôi, jeâh ri lah ma paêng: "Aô may mra khít yor bu ur may nhuùp jeâh, yorlah paêng jeâng ur bu." 4 Y-Abimeâlek eâ maâp haên daêch paêng oâh, Paêng lah: "Ô Koâranh Brah may mra æö rai leù mpoâl baêl soùng sraêng?" 5 Maâu di heù paêng nôm lah ma gaâp: "Paêng jeâng oh bu ur gaâp?" Jeâh ri paêng nôm lah: "Paêng jeâng naâu gaâp. Gaâp æö jeâh nau aô ñah nuih n'haâm soùng jeâh ri ti maâu geh tih oâh." 6 Brah Ndu lah ma paêng taâm nau mbôi: "Naneá gaâp gít ma nuih n'haâm may soùng may æö jeâh nau aô. Gaâp leù n'gang, maâu aên may æö tih ñah gaâp oâh; poâ ri gaâp maâu aên may pah paêng oâh. 7 Poâ ri, aæaô mplôù hom ma bu klaâu naây ur paêng, yorlah paêng jeâng du hueâ Koâranh nôm mbôh lor. Paêng mra mbôh sôm ma may, jeâh ri may mra guù reâh. Æiaêlah tô lah may maâu mplôù lôi paêng, aên may gít, may mra khít ngaên, nñaâp ma leù rngoâch bunuyh taâm ngih may. 8 Y-Abimeâlek, daâk ôm oâi. Paêng kuaêl leù rngoâch phung n'hat na paêng jeâh ri nkoch leù nau naây. Phung n'hat na paêng klach haâu ngaên. 9 Y-Abimeâlek kuaêl Y-Abraham jeâh ri lah: "Moh nau may æö jeâh ma heân? Moh nau tih gaâp æö jeâh ñah may koù may æö taât jeâh nau tih toyh ma gaâp jeâh ri ma æon bri hñaêch gaâp? May æö jeâh ma gaâp naâm bu nau bu maâu vay æö oâh." 10 Y-Abimeâlek lah ma Y-Abraham: "Moh nau may mín koù may æö poâ naây leù?" 11 Y-Abraham lah: "Yor gaâp mín taâm n'gor aô maâu maâp geh nau klach ma Brah Ndu oâh, jeâh ri bu mra nkhít gaâp yor ma ur gaâp. 12 Æiaêlah naneá paêng jeâng oh bu ur gaâp, kon bu ur mbôù gaâp; æiaêlah paêng maâu jeâng kon bu ur me gaâp jeâh ri paêng jeâng ur gaâp jeâh. 13 Tô lah Brah Ndu aên gaâp nsong ngai bôh ngih mbôù gaâp, gaâp lah ma paêng: "Aô nau ueh may mra aên ma gaâp taâm aêp ntuùk he haên, aên may lah, paêng jeâng naâu gaâp, "14 Y-Abimeâlek soùk aâk biaêp, ndroâk, phung n'hat na bu klaâu jeâh ri phung n'hat na bu ur, jeâh ri aên ma Y-Abraham, jeâh ri mplôù lôi ur paêng H'Sara. 15 Y-Abimeâlek lah: "Aô, n'gor gaâp guù ta naêp may; guù hom ta ntuùk may uùch." 16 Paêng lah ma H'Sara: "Aô, gaâp aên jeâh ma naâu ay du glo praêk, praêk naây mra jeâng ndô naneá ma ay jeâng soùng ta naêp leù rngoâch bunuyh bu mra kôp ay jeâng soùng." 17 Y-Abraham mbôh sôm ma Brah Ndu, jeâh ri Brah Ndu æö bah Y-Abimeâlek, ur paêng jeâh ri phung n'hat na bu ur paêng jeâh ri khaân paêng deh kon. 18 Yorlah Yeâhoâva aên jeâh leù ngih Y-Abimeâlek jeâng duùt baê yor H'Sara ur Y-Abraham.

Ntôm 21

Nau Deh Ma Y-Isaêk

1 Yeâhoâva kôl H'Sara naâm bu nau paêng hoù lah jeâh, jeâh ri Yeâhoâva aên ma H'Sara nau paêng ton jeâh. 2 H'Sara ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu ma Y-Abraham tô lah paêng ranh, di tíng naâm naêm Brah Ndu ngôi jeâh ma paêng. 3 Y-Abraham amoh Y-Isaêk kon bu klaâu H'Sara deh ma paêng. 4 Y-Abraham keh ntaâu Y-Isaêk kon bu klaâu paêng taâm nar pham tíng naâm Brah Ndu ntaêm jeâh ma paêng. 5 Y-Abraham geh du rhiaêng naêm jeâh tô lah tô lah bu deh ma Y-Isaêk kon bu klaâu paêng. 6 H'Sara lah: "Brah Ndu aên gaâp gôm; leù rngoâch mbu naâm taêng mra gôm ndrel ma gaâp." 7 Paêng lah: "Mbu naâm dôi lah ma Y-Abraham, ma H'Sara aên pu phung kon? Æiaêlah gaâp deh jeâh du hueâ kon bu klaâu ma paêng tô lah paêng ranh."

Nau Mprôh H'Agar Jeâh Ri Y-Ismaeâl

8 Kon se naây vaêch ma toyh jeâh ri paêng chalôi pu toh. Y-Abraham æö nau soâng sa toyh nar Y-Isaêk chalôi toh. 9 H'Sara saô kon bu klaâu H'Agar, bu ur EÂjipt deh ma Y-Abraham, gôm möch. 10 Poâ ri paêng lah ma Y-Abraham, mprôh lôi bu ur aô jeâh ri kon bu klaâu paêng, yorlah kon bu klaâu bu ur aô maâu mra dôi ndôn draêp oâh ndrel ma Y-Isaêk kon bu klaâu gaâp; 11 Nau naây rngot haâu ngaên ma Y-Abraham yor kon bu klaâu paêng. 12 Æiaêlah Brah Ndu lah ma Y-Abraham: "Lôi rngot oâh yor kon bu klaâu jeâh ri me paêng. Leù moh nau H'Sara lah ma may. 13 Gaâp mra njeâng leù ma kon bu klaâu bu ur yoâng may du phung mpoâl baêl, yorlah paêng jeâng kon may." 14 Poâ ri Y-Abraham daâk ôm oâi, soùk piaêng let jeâh ri, du noâng dak, aên ma H'Agar dôm ta saêng nglik. Paêng aên kon jeâh ri aên paêng haên. H'Agar haên jeâh ri nsong mbleâng taâm ndreâch rdah Beâr Seâba. 15 Tô lah leù jeâh dak taâm noâng paêng chalôi kon paêng taâm æuùr. 16 Jeâh ri paêng haên guù ngai djeá ñah kon paêng du boâng paênh haêr; yorlah paêng lah: "Lôi aên gaâp saô oâh kon gaâp khít" Doâl paêng guù ngai ñah kon paêng, paêng nhím nter. 17 Brah Ndu taêng baâr kon se ndaêm nhím jeâh ri toâng mpaêr ueh Brah Ndu taê bôh troâk kuaêl H'Agar lah ma paêng: "Maâm æö ay ruùng raêng ô H'Agar? Lôi klach oâh yorlah Brah Ndu taêng jeâh baâr kon se ndaêm jeá nter ta ntuùk paêng guù. 18 Daâk hom ay pö kon ay choâng taâm ti ay; yorlah gaâp mra aên paêng du mpoâl baêl toyh." 19 Brah Ndu pôk maêt paêng jeâh ri paêng saô du ntu dak. Paêng haên baâk beâng noâng paêng, jeâh ri paêng aên kon paêng nheât. 20 Brah Ndu guù ndrel ma kon se ndaêm naây, jeâh ri paêng vaêch ma toyh. Paêng guù taâm bri rdah paêng jeâng bunuyh rtaêp ti paênh na. 21 Paêng guù taâm bri rdah Paran, jeâh ri me paêng saêch du hueâ bu ur bôh n'gor EÂjipt jeâng ur paêng.

Nau Y-Abraham Taâm Rnglaêp Ñah Y-Abimeâlek

22 Rnoâk naây Y-Abimeâlek ndrel ma Koâranh tahan paêng Pikoâl lah ma Y-Abraham: "Brah Ndu guù ndrel ma may taâm leù kan may æö. 23 Yor naây aæaô aô aên may sôm ton ma gaâp ta aô ma amoh Brah Ndu may maâu mra ndôm gaâp oâh, phung kon gaâp maâu leù, jeâh ri phung kon sau gaâp maâu leù. Æiaêlah naâm bu gaâp æö raêp jaêp jeâh ñah may aên may mra æö raêp jaêp ñah gaâp taâm ban leù jeâh ri ma n'gor may guù jöh æat laât aô." 24 Y-Abraham lah: "Gaâp sôm ton". 25 Y-Abraham nduyh Y-Abimeâlek yor nau phung n'hat na Y-Abimeâlek pit lôi du mlaâm ntu dak. 26 Y-Abimeâlek lah: "Gaâp maâu gít oâh mbu æö nau naây maâu leù may mbôh ma gaâp, maâu leù gaâp taêng nau aô lor ma nar aô." 27 Poâ ri Y-Abraham soùk aâk biaêp jeâh ri ndroâk jeâh ri aên ma Y-Abimeâlek jeâh ri bar heâ khaân paêng æö nau taâm rnglaêp. 28 Y-Abraham soùk aên eâng pôh mlaâm kon biaêp me. 29 Y-Abimeâlek lah ma Y-Abraham: "Maâm æö may aên eâng pôh mlaâm biaêp me aô?" 30 Paêng lah, aên may dôn taê bôh ti gaâp pôh mlaâm kon biaêp me aô." 31 Yor ri bu rnha ntuùk naây Beâr Seâba. Yor ta naây yôh leù khaân paêng bar he sôm ton. 32 Poâ ri khaân paêng æö nau taâm rnglaêp ta Beâr Seâba. Y-Abimeâlek jeâh ri Koâranh tahan paêng Pikoâl haên sít ta n'gor phung Philistin. 33 Y-Abraham taêm du tôm si tamarik ta Beâr Seâba, jeâh ri ta naây paêng kuaêl mbôh sôm ma amoh Yeâhoâva, Brah Ndu Nôm Guù Reâh N'ho Ro. 34 Y-Abraham guù joù nar taâm n'gor phung Philistin.

Ntôm 22

Nau Ntaêm Ma Y-Abraham aên Nhhôr Y-Isaêk

1 Jeâh nau naây Brah Ndu rlong uaênh Y-Abraham, jeâh ri lah ma paêng: "Ô Y-Abraham", Paêng lah: "Aô, ta aô gaâp ". 2 Brah Ndu lah, soùk hom kon may, kon may geh kanoùng du hueâ, Y-Isaêk nôm may roùng haên hom ta n'gor Moâria ta naây aên may nhhôr paêng jeâng ndô nhhôr guùch ta kalô du rplay yoâk gaâp mra ntím ma may. 3 Y-Abraham daâk ôm oâi, paêng daêp ön seh bri paêng jeâh ri paêng jaê haên ndrel ma paêng bar heâ n'hat na buklaâu paêng jeâh ri nñaâp ma kon paêng Y-Isaêk. Paêng choâk long praêp ma ndô nhhôr guùch, jeâh ri daâk leo haên ta ntuùk Brah Ndu ntím jeâh ma paêng. 4 Nar tal pe Y-Abraham n'gôr maêt jeâh ri saô ntuùk naây bôh ngai. 5 Jeâh ri Y-Abraham lah ma phung n'hat na bu klaâu paêng. "Guù hom khaân may ta aô ndrel ma seh bri. Gaâp jeâh ri bu klaâu ndaêm mra haên taât ta ri. Heân mra mbah yôk jeâh ri plôù sít ma khaân may. 6 Y-Abraham soùk long praêp ma nhhôr guùch, bun ta kalô Y-Isaêk kon paêng. Ti paêng ndjoât peâh jeâh ri uùnh. Leù bar heâ khaân paêng haên ndrel. 7 Y-Isaêk lah ma Y-Abraham mbôù paêng: "Ô mbôù" Y-Abraham lah: "Aô, ta aô uùnh jeâh ri long, æiaêlah mbah kon biaêp praêp ma ndô nhhôr guùch?" 8 Y-Abraham lah: "Ô naâu, Brah Ndu nôm mra aên kon biaêp praêp ma ndô nhhôr guùch." Poâ ri leù khaân paêng bar heâ haên ndrel. 9 Tô lah khaân paêng taât jeâh ta ntuùk Brah Ndu ntím jeâh ma paêng, Y-Abraham rdaâk ta naây nông æö brah, jeâh ri paêng daêp long. Paêng chaêp Y-Isaêk kon bu klaâu paêng, jeâh ri dôm paêng ta kalô nông æö brah ta kalô long. 10 Y-Abraham yôr ti paêng soùk peâh gay ma nkhít kon paêng. 11 Æiaêlah toâng mpaêr ueh Yeâhoâva kuaêl paêng taê bôh troâk, lah: "Y-Abraham, Ô Y-Abraham" Paêng lah: "Aô ta aô gaâp" 12 Toâng mpaêr ueh lah: "Lôi æö taât ti may ma kon se bu klaâu naây oâh, maâu leù dôi æö du ntil nau ma paêng; yorlah aæaô aô gaâp gít may klach yôk mbah ma Brah Ndu; yorlah may maâu nhhuach oâh kon may ma gaâp, kanoùng du hueâ naây." 13 Y-Abraham n'gôr uaênh, jeâh ri aô pakôi paêng geh du mlaâm biaêp nkuaêng iang nke taâm æuùr. Y-Abraham haên soùk biaêp nkuaêng naây jeâh ri nhhôr paêng jeâng ndô nhhôr guùch ntrok kon paêng. 14 "Y-Abraham rnha ntuùk neù, "Yeâhoâva mra aên;" yor naây yôh bu lah taât ta nar aô. "Ta yoâk Yeâhoâva bu mra aên." 15 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva kuaêl Y-Abraham taê bôh troâk du tôù ñoùng, 16 jeâh ri lah: "Gaâp sôm ton ñah gaâp nôm, Yeâhoâva lah, yorlah may æö jeâh nau aô jeâh ri maâu nhhuach oâh kon may, kanoùng du hueâ naây, 17 gaâp mra aên nau ueh uín ma may, jeâh ri gaâp mra æö bík kon sau may naâm bu maênh taâm troâk jeâh ri naâm bu choih ta kôh dak mæuùt. Jeâh ri phung kon sau may mra dôi ñah phung rlaêng khaân paêng. 18 Leù rngoâch phung mpoâl baêl taâm neh ntu mra geh nau ueh uín yor phung kon sau may, yorlah may toâng jeâh baâr gaâp." 19 Poâ ri Y-Abraham plôù sít ta phung n'hat na bu klaâu paêng. Khaân paêng daâk haên ndrel ta æon Beâr Seâba; jeâh ri Y-Abraham guù ta æon Beâr Seâba.

Phung Kon Sau Y-Nahoâr

20 Jeâh nau naây bu mbôh ma Y-Abraham, lah: "Aô H'Milka taâm ban leù deh jeâh phung kon ma Y-Nahoâr, oh may; 21 Y-Us kon deh boâk rah ma paêng, Y-Bus oh paêng. Y-Keâmueâl mbôù Y-Aram. 22 Y-Keset, Y-Hasoâ, Y-Pildas, Y-Jitlap jeâh ri Y-Beâthel. 23 Y-Beâthel jeâng mbôù ma H'Reâbeâka phung pham nuyh aô H'Milka deh ma Y-Nahoâr oh Y-Abraham. 24 H'Ruma ur yoâng Y-Nahoâr deh phung kon ñah Y-Nahoâr, amoh khaân paêng Y-Teâba, Y-Gaham, Y-Tahas jeâh ri Y-Maka.

Ntôm 23

Nau Khít H'Sara, Y-Abraham Rvaêt Ntuùk Æö Moâch

1 H'Sara guù reâh du rhiaêng bar jaât ma pôh naêm, dah naây yôh naêm H'Sara guù reâh. 2 H'Sara khít ta æon Kiriat (Arba naâm bu ntít æon Heâbron) taâm n'gor Kanaan. Y-Abraham haên gay ma klaâng rveâ ma H'Sara. 3 Y-Abraham daâk pa naêp bunuyh paêng khít jeâh ri lah ma phung kon bu klaâu Y-Het. 4 "Gaâp jeâng bu naêch jeâh bunuyh guù æaât laât ndrel ma phung khaân may. AÊn ma gaâp ntuùk æö moâch taâm n'gor bri khaân may, gay ma gaâp dôi taâp bunuyh gaâp khít. 5 Phung kon bu klaâu Y-Het plôù lah ma Y-Abraham. 6 "Iaêt hom heân, Ô Koâranh, may jeâng du hueâ Koâranh toyh taâm nklang heân, taâp hom bunuyh may khít taâm moâch ueh lôn phung heân. Maâu geh oâh du hueâ taâm phung heân mra dun maâu aên oâh moâch paêng ma may maâu lah æö nau jeâr maâu aên may taâp bunuyh may khít." 7 Y-Abraham daâk jeâh ri chon mon ta naêp phung bunuyh æon lan n'gor naây, phung kon bu klaâu Y-Het. 8 Paêng lah ma bu. Tô lah khaân may mín ueh gaâp dôi taâp bunuyh ta naêp maêt gaâp, iaêt hom gaâp jeâh ri daên an ma gaâp boh Y-Ephoân kon bu klaâu Y-Soâhar. 9 Gay ma paêng aên ma gaâp troâm yoâk Makpeâle, ndô paêng ta pít mir paêng. AÊn paêng taêch ma gaâp ma praêk nuùm, poâ ri mô gaâp mra geh ntuùk moâch jeâng ndô gaâp nôm taâm nklang khaân may." 10 Y-Ephroân guù ta nklang phung kon bu klaâu Y-Het, Y-Ephroân plôù lah ma Y-Abraham ta naêp phung kon bu klaâu Y-Het, leù rngoâch phung laêp ta mpoâng peâr æon paêng. 11 "Maâu oâh, Koâranh gaâp ah, iaêt hom nau gaâp. Gaâp aên ma may mir naây, jeâh ri gaâp aên troâm yoâk geh daêch ta naây. Gaâp aên ndô naây ma may ta naêp phung kon bunuyh æon lan gaâp. AÊn may taâp bunuyh may khít." 12 Jeâh ri Y-Abraham chon mon ta naêp phung æon lan n'gor naây. 13 Paêng ngôi ma Y-EÂproân ta naêp phung æon lan n'gor naây lah: "Iaêt hom nau gaâp, tô lah may di, gaâp mra aên rnoh mir naây ma may. Soùk hom rnoh naây bôh gaâp, gay ma gaâp dôi taâp bunuyh gaâp khít ta naây." 14 Y-EÂproân lah ma Y-Abraham: 15 "Iaêt hom ô Koâranh gaâp, du rva neh klaêp prao kiloâ n'gul praêk moh khlay nau naây ndraêng may ñah gaâp? Poâ ri taâp hom bunuyh may khít." 16 Y-Abraham dôn nau Y-EÂproân lah, jeâh ri veh praêk khaân paêng Y-EÂproân klaêp ma paêng ta naêp phung kon bu klaâu Y-Het, prau kiloâ n'gul praêk tíng naâm praêk bu doùng taâm rvaêt rgaâl rnoâk naây. 17 Poâ ri yôh mir Y-EÂproân ta Makpeâla mpeh pa lô Mamreâ, mir nñaâp troâm yoâk ta naây, jeâh ri leù rngoâch tôm si geh taâm mir, 18 bu jao ngaên ma Y-Abraham jeâng ndô paêng ta naêp phung kon bu klaâu Y-Het, ta naêp leù rngoâch phung laêp ta mpoâng peâr æon paêng. 19 Jeâh ri troâm yoâk ta mir Makpeâla mô pa lô Mamreâ (naâm bu ntít Heâbron) taâm n'gor Kanaan. 20 Mir jeâh ri troâm yoâk geh ta naây phung kon bu klaâu Y-Het jao ngaên ma Y-Abraham jeâng ntuùk moâch.

Ntôm 24

Nau Vaêng Ur Ma Y-Isaêk

1 Y-Abraham ranh jeâh, jeâh ri Yeâhoâva aên jeâh nau ueh uín ma Y-Abraham taâm aêp ntil ndô. 2 Y-Abraham lah ma n'hat na paêng, nôm pah kan joù lôn taâm ngih paêng, nôm chiaê uaênh leù rngoâch draêp ndô paêng. "Dôm hom ti may taâm daâng tôm blu gaâp. 3 Gaâp mra aên may ton ñah Yeâhoâva, Brah Ndu troâk jeâh ri Brah Ndu neh ntu, may maâu mra soùk oâh ur ma kon bu klaâu gaâp bôh phung kon bu ur phung Kanaan ndrel ma khaân paêng gaâp guù. 4 Æiaêlah aên may haên ta n'gor gaâp jeâh ri ta phung mpoâl baêl gaâp, jeâh ri soùk ta naây du hueâ ur ma kon bu klaâu gaâp Y-Isaêk". 5 N'hat na lah ma paêng: "Klaêp lah bu ur naây maâu uùch tíng gaâp vaêch ta n'gor aô oâh, dôi leù gaâp njuùn leo kon may sít ta n'gor may taê vaêch jeâh?" 6 Y-Abraham lah ma paêng: "Njraêng hôù lôi ta may njuùn leo kon gaâp ta naây oâh." 7 Yeâhoâva Brah Ndu troâk nôm aên gaâp luh jeâh taê bôh ngih mbôù gaâp jeâh ri bôh n'gor bu deh jeâh ma gaâp, nôm ngôi jeâh ma gaâp jeâh sôm ton jeâh ma gaâp poâ aô: "Gaâp mra aên n'gor aô ma phung kon sau may, paêng mra njuaêl phung n'hat na paêng ta naêp may jeâh ri may mra joi ur ma kon bu klaâu gaâp bôh ntuùk naây. 8 Æiaêlah tô lah bu ur naây maâu uùch tíng may, may mra klaih bôh nau sôm ton gaâp aên may æö. Æiaêlah lôi ta njuùn leo kon bu klaâu gaâp ta naây oâh." 9 Poâ ri n'hat na dôm ti paêng taâm daâng tôm blu Y-Abraham, Koâranh paêng jeâh ri sôm ton ma paêng taâm nau naây. 10 N'hat na soùk jaât mlaâm seh samoâ Koâranh paêng jeâh ri haên. Paêng djoât leo ndrel aâk ndô khlay bôh Koâranh paêng aên. Paêng haên ta n'gor Meâsoâpoâtami ta æon Nahoâr. 11 Paêng aên seh samoâ droâm pa dih æon daêch ta ntu dak doâl ngo suaâr vaâr paêr vik, ta moâng phung bu ur luh haên baâk dak. 12 Paêng lah, Ô Yeâhoâva, Brah Ndu Y-Abraham Koâranh gaâp, gaâp vôh vôl ma may aên gaâp taâm maâp nar aô di naâm nau gaâp uùch jeâh ri taâm mpôl hom nau roùng raêp jaêp ñah Koâranh gaâp Y-Abraham. 13 Aô, gaâp guù ta ndraâm dak, jeâh ri phung kon bu ur bunuyh æon lan vaêch baâk dak. 14 AÊn bu ur druh nôm gaâp mra lah: "Nheât hom jeâh ri gaâp mra aên seh samoâ may nheât taâm ban leù aên nôm naây jeâng bu ur may mæoùng jeâh ma n'hat na may Y-Isaêk. Ma nau naây gaâp mra gít may taâm mpôl jeâh nau roùng raêp jaêp ma Koâranh gaâp." 15 EÂloâch oâh nau paêng ngôi, aô, H'Reâbeâka vaêch yar yaêng dak paêng ta saêng nglik. H'Reâbeâka jeâng kon bu ur Y-Beâthel, kon bu klaâu H'Milka ur Y-Nahoâr, oh Y-Abraham. 16 Bu ur druh naây ueh ngaên, paêng eâ geh sai oâh, maâu leù geh du hueâ bu klaâu maâp guù ndrel ma paêng. Paêng juùr leo haên ta ndraâm dak, baâk dak beâng yaêng paêng jeâh ri hao. 17 N'hat na naây nchuaêt ran taâm maâp ñah paêng jeâh ri lah: "Gaâp daên ma ay, aên gaâp nheât djeá dak bôh yaêng ay, 18 Paêng lah, nheât hom. Ô Koâranh gaâp "Paêng rkleâng ro yaêng naây aên paêng nheât. 19 Tô lah jeâh aên paêng nheât paêng lah ma n'hat na naây: "Gaâp mra baâk dak aên seh samoâ nheât taâm ban leù aên hôm dadeâ." 20 Paêng nkhuùt ro dak taê bôh yaêng paêng ta mbong dak jeâh ri nchuaêt haên ta ntu dak, gay baâk dak jeâh ri paêng baâk dak ma leù rngoâch seh samoâ. 21 N'hat na naây uaênh ma paêng maâu mæreâh maêt, guù klaêk gay gít tô lah Yeâhoâva aên taât ngaên nau lap paêng nsong maâu lah maâu. 22 Tô lah seh samoâ nheât dak hôm jeâh, bunuyh naây soùk mblo toâr mah rnoh jaâk paêng n'gul seâkel jeâh ri bar mlaâm koâng aên ta ti paêng rnoh jaâk paêng jaât seâkel mah. 23 Paêng lah: "Mbu mbôù me ay? Geh leù ntuùk taâm ngih mbôù ay heân dôi beâch?" 24 Paêng lah: "Gaâp jeâng kon bu ur Y-Beâthel sau H'Milka ñah Y-Nahoâr." 25 Paêng plôù lah: "Heân geh aâk rhe jeâh ri gôù, nñaâp ma ntuùk beâch." 26 Bunuyh naây kuùnh boâk paêng mbah yôk ma Yeâhoâva. 27 Paêng lah: "Maât ton ma Yeâhoâva, Brah Ndu Koâranh gaâp Y-Abraham, paêng maâu chalôi oâh nau roùng raêp jaêp jeâh ri nau naneá paêng ma Koâranh gaâp! Bi ma gaâp, Yeâhoâva njuùn gaâp ra trong ngih phung oh Koâranh gaâp." 28 Bu ur druh nchuaêt ran nkoch bri ma phung ngih meá paêng leù nau taât. 29 H'Reâbeâka geh du hueâ naâu taâm amoh Y-Laban. Y-Laban nchuaêt haên ta bunuyh naây ta ndraâm dak. 30 Tô lah paêng saô naêl ti jeâh ri koâng ta ti oh bu ur paêng jeâh ri tô lah paêng taêng nau H'Reâbeâka oh paêng ngôi, "Bunuyh naây ngôi ma gaâp naâm bu poâ aô." Paêng haên ta bunuyh naây. Jeâh ri, aô, paêng guù raâng daêch seh samoâ daêch ndraâm dak. 31 Paêng lah: "Laêp hom nôm Yeâhoâva maât ton jeâh. Maâm æö may guù pa dih? Yorlah gaâp nkra jeâh ngih nñaâp ma ntuùk seh samoâ." 32 Poâ ri bunuyh naây laêp taâm ngih. Y-Laban njuùr ndô taê kalô seh samoâ, jeâh ri aên rhe ma seh samoâ jeâh ri gôù. Bu aên dak ma nôm naây rao jaâng jeâh ri phung bunuyh ndrel ma paêng. 33 Jeâh ri bu aên paêng ndô soâng sa; æiaêlah paêng lah: "Gaâp maâu hoù sa oâh eâ lor ma gaâp mbôh kan gaâp haên." Y-Laban lah: "Ngôi hom". 34 Paêng lah, gaâp jeâng n'hat na Y-Abraham. 35 Yeâhoâva aên nau ueh uín aâk ma Koâranh gaâp, jeâh ri paêng ndroùng jeâh. Yeâhoâva aên jeâh ma paêng aâk biaêp jeâh ri aâk ndroâk, praêk jeâh ri mah, phung n'hat na bu klaâu jeâh ri phung n'hat na bu ur, aâk seh samoâ jeâh ri seh bri. 36 H'Sara ur Koâranh gaâp, tô lah paêng ranh jeâh paêng deh du hueâ kon bu klaâu ma Koâranh gaâp; jeâh ri paêng aên ma kon paêng leù rngoâch ndô paêng geh. 37 Koâranh gaâp aên gaâp sôm ton, lah: "Lôi soùk oâh ur ma kon gaâp taâm phung kon bu ur Kanaan, taâm n'gor khaân paêng gaâp guù. 38 Æiaêlah aên may haên ta ngih mbôù gaâp taâm phung mpoâl baêl gaâp, jeâh ri soùk du hueâ ur ma kon bu klaâu gaâp." 39 Gaâp lah ma Koâranh gaâp: 'Klaêp lah bu ur naây maâu mra tíng gaâp oâh. 40 Æiaêlah paêng lah ma gaâp.' Yeâhoâva nôm gaâp toâng baâr, mra njuaêl haên n'hat na ueh paêng ndrel ma may, jeâh ri aên taât nau lap ma nau may haên nsong; jeâh ri may mra soùk ma kon bu klaâu gaâp du hueâ ur bôh nduùl mpoâl gaâp taâm ngih mbôù gaâp. 41 Poâ ri may mra klaih ma nau gaâp aên sôm ton, tô lah may taât ta mpoâl baêl gaâp, jeâh ri tô lah khaân paêng maâu aên paêng ma may, may mra klaih bôh nau gaâp aên may sôm ton. 42 "Nar aô gaâp taât ta ndraâm dak jeâh ri gaâp lah: 'Ô Yeâhoâva, Brah Ndu Koâranh gaâp Y-Abraham, tô lah may aên taât nau lap ma nau gaâp haên nsong aô, 43 "Aô gaâp guù raâng ta tu dak. AÊn bu ur druh nôm vaêch baâk dak jeâh ri ma paêng gaâp mra lah: "Gaâp daên ma ay, aên gaâp nheât djeá dak yaêng ay." 44 Jeâh ri paêng mra lah ma gaâp: "Nheât hom may, jeâh ri gaâp mra baâk an dak ma seh samoâ may aên nôm naây jeâng bu ur Yeâhoâva mæoùng jeâh ma kon bu klaâu Koâranh gaâp." 45 "EÂ loâch nau gaâp ngôi poâ ri taâm nuih n'haâm gaâp, aô, H'Reâbeâka vaêch jeng yaêng paêng ta saêng nglik. Paêng haên juùr ta ndraâm dak jeâh ri baâk. Gaâp lah ma paêng." Gaâp daên ma ay, aên gaâp nheât æaê dak ay. 46 Paêng rklíng ro yaêng bôh saêng nglik jeâh ri lah: "Nheât hom, jeâh ri gaâp mra aên seh samoâ may nheât ñoùng? Poâ ri gaâp nheât, jeâh ri paêng aên nñaâp ma seh samoâ nheât æaê. 47 jeâh ri gaâp oâp paêng: 'Mbu me mbôù ay?. Paêng lah, gaâp jeâng kon bu ur Y-Beâthel sau Y-Nahoâr, nôm H'Milka deh ma paêng.' Jeâh ri gaâp saâm dok rgeân ta troâm muh paêng jeâh ri saâm dok koâng ta ti paêng. 48 Jeâh ri gaâp kuùnh boâk mbah yôk ma Yeâhoâva jeâh ri maât ton ma Yeâhoâva, Brah Ndu Koâranh gaâp Y-Abraham, nôm njuùn leo jeâh gaâp trong di gay soùk kon bu ur oh Koâranh gaâp jeâng ur ma kon bu klaâu paêng. 49 Aæaô aô, tô lah khaân may mra æö nau ueh jeâh ri nau naneá ñah Koâranh gaâp, aên may mbôh ma gaâp. Tô lah maâu dôi, mbôh ma gaâp, gay ma gaâp dôi teng pa ma maâu lah pa chiau." 50 Y-Laban jeâh ri Y-Beâthel plôù lah: "Nau aô luh bôh Yeâhoâva, heân maâu dôi lah oâh ma may nau mhík maâu lah nau ueh, 51 Aô, H'Reâbeâka guù ta naêp may; soùk paêng jeâh ri haên hom, aên paêng jeâng ur ma kon bu klaâu Koâranh may, tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh.' 52 Tô lah n'hat na Y-Abraham taêng jeâh nau khaân paêng ngôi, paêng chon mon ta neh ta naêp Yeâhoâva. 53 n'hat na naây rhi ndô nkrôù æö ma praêk, mah jeâh bok ao aên ma H'Reâbeâka. Paêng aên ndô khlay ma naâu jeâh ri ma me paêng. 54 Paêng jeâh ri phung bunuyh ndrel ma paêng soâng sa nheât jeâh ri khaân paêng beâch ta naây du maêng. Tô lah khaân paêng daâk ôm oâi paêng lah: "Aên gaâp sít ma Koâranh gaâp." 55 Naâu jeâh ri me H'Reâbeâka lah: "Aên bu ur guù ndrel heân joù djeá, djeá ngaên jaât nar jeâh ri mô paêng mra haên." 56 Paêng lah ma phung naây. "Lôi ta khaân ay may æö piai gaâp oâh, yorlah Yeâhoâva aên taât jeâh nau lap ma nau gaâp nsong. AÊn gaâp dôi sít ta Koâranh gaâp." 57 Khaân paêng lah: "Heân mra kuaêl bu ur druh jeâh ri oâp paêng." 58 Khaân paêng kuaêl H'Reâbeâka jeâh ri lah ma paêng: "Ay uùch haên leù ndrel ma bunuyh aô?" Paêng lah: 'Gaâp mra haên". 59 Khaân paêng aên H'Reâbeâka oh bu ur khaân paêng haên, nñaâp n'hat na bu ur saâm mpu H'Reâbeâka, n'hat na Y-Abraham jeâh ri phung bunuyh ndrel ma paêng. 60 Khaân paêng maât ton ma H'Reâbeâka jeâh ri lah ma paêng. Ô oh bu ur heân, aên ay jeâng me ma rmön rsen bunuyh; jeâh ri aên phung kon sau ay dôi ñah phung taâm rmot khaân paêng." 61 H'Reâbeâka nñaâp ma n'hat na bu ur paêng daâk; khaân paêng ncho seh samoâ jeâh ri tíng bunuyh naây. N'hat na Y-Abraham soùk H'Reâbeâka jeâh ri haên. 62 Y-Isaêk sít taê bôh trong Beâr La Hai Roâi Yor paêng guù taâm Rñuùng. 63 Ta ngo suaâr vaâr paêr vik Y-Isaêk haên luh ta mir gay guù mín. Paêng n'gor maêt jeâh ri, aô, geh seh samoâ vaêch. 64 H'Reâbeâka n'gôr maêt ñoùng. Tô lah paêng saô Y-Isaêk paêng juùr taê kalô seh samoâ. 65 Paêng lah ma n'hat na: "Mbu moh bu klaâu haên taâm mir uùch taâm maâp ñah he?" N'hat na lah: "Paêng yôh Koâranh gaâp." Poâ ri H'Reâbeâka soùk bok nkuùm muh maêt paêng. 66 N'hat na nkoch bri ma Y-Isaêk leù nau paêng æö jeâh. 67 Y-Isaêk leo H'Reâbeâka taâm ngih bok H'Sara me paêng. Paêng soùk H'Reâbeâka jeâng ur paêng jeâh ri roùng ma paêng. Poâ ri Y-Isaêk geh nau taâm bonh leng jeâh khít me paêng.

Ntôm 25

Phung Kon Sau Y-Abraham Bôh H'Keâtura

1 Y-Abraham soùk du hueâ ur eâng, amoh paêng H'Keâtura. 2 Paêng deh Y-Simran, Y-Joâksan, Y-Meâdan, Y-Midian, Y-Ishak jeâh ri Y-Sua. 3 Y-Joâksan geh kon Y-Seba jeâh ri Y-Deâdan, phung kon bu klaâu Y-Deâdan geh Y-Asurim, Y-Leâtusim jeâh ri Y-Leâumin. 4 Phung kon bu klaâu Y-Midian geh Y-EÂpha, Y-EÂpher, Y-Hanoâk, Y-Abida jeâh ri Y-Elda. Leù rngoâch phung aô jeâng phung kon sau H'Keâtura. 5 Y-Abraham aên leù draêp ndô paêng geh ma Y-Isaêk. 6 Æiaêlah Y-Abraham aên leù draêp ndô ma kon ur yoâng paêng. Tô lah paêng aêt hoâm reâh paêng njuaêl phung naây haên du ngai ñah kon paêng Y-Isaêk mpeh palô taâm n'gor palô.

Y-Abraham Khít Jeâh Ri Bu Taâp Paêng

7 Duùm aô naêm Y-Abraham guù reâh, du rhiaêng pôh jaât ma praêm naêm. 8 Y-Abraham taêch n'haâm jeâh ri paêng khít ranh joùk jong, du hueâ bunuyh ranh ngaên jeâh ri paêng haên guù ndrel ma phung che paêng. 9 Y-Isaêk jeâh ri Y-Ismaeâl, phung kon bu klaâu paêng taâp paêng taâm troâm yoâk Makpeâla taâm mir Y-EÂproân kon bu klaâu Y-Soâar, du hueâ kon bu klaâu Y-Het ta naêp Mamreâ, 10 mir Y-Abraham rvaêt jeâh bôh phung kon Y-Het. Ta naây bu taâp Y-Abraham jeâh ri H'Sara ur paêng. 11 Jeâh khít Y-Abraham Brah Ndu aên nau ueh uín ma Y-Isaêk kon paêng. Y-Isaêk guù ta Beâr La Hai Roâi.

Phung Kon Sau Y-Ismaeâl

12 Aô phung kon sau Y-Ismaeâl, kon bu klaâu Y-Abraham, nôm bu ur n'gor EÂjipt H'Agar n'hat na bu ur H'Sara deh ma Y-Abraham. 13 Aô amoh phung kon bu klaâu Y-Ismaeâl tíng naâm di ntrong bu deh ma khaân paêng: kon deh boâk rah ma Y-Ismaeâl jeâng Y-Neâhaoât, jeâh ri Y-Keâdar, Y-Atheâel, Y-Mipsam. 14 Y-Misma, Y-Duma, Y-Masa. 15 Y-Hadat, Y-Teâma, Y-Jeâtur, Y-Napis jeâh ri Y-Keâdeâma. 16 Phung aô yôh jeâng phung kon bu klaâu Y-Ismaeâl, tíng naâm æon jeâh ri ntuùk jöh ma aêp nôm khaân paêng, jaât ma bar nuyh kon hñaêch tíng naâm nduùl mpoâl khaân paêng. 17 Naêm Y-Ismaeâl guù reâh geh du rhiaêng pe jaât ma pôh naêm. Paêng taêch n'haâm khít jeâh ri haên guù ndrel ma nduùl mpoâl paêng. 18 Khaân paêng guù ntôm bôh n'gor Havila taât ta n'gor Sur, mpeh hoùng n'gor EÂjipt, mô pa n'gor Asiri. Khaân paêng taâm æö rlaêng ñah leù rngoâch oh naâu khaân paêng.

Nau Bu Deh Ma Y-EÂsaâu Jeâh Ri Ma Y-Yakoâb

19 Aô phung kon sau Y-Isaêk kon bu klaâu Y-Abraham, Y-Abraham jeâng mbôù Y-Isaêk. 20 Y-Isaêk geh puaên jaât naêm tô lah paêng guù ur paêng H'Reâbeâka kon bu ur Y-Beâthel. Du hueâ Siri bôh n'gor Padan Aram, oh bu ur Y-Laban du hueâ Siri. 21 Y-Isaêk mbôh sôm ma Yeâhoâva yor ur paêng, yor paêng jeâng bu ur maâu baê. Yeâhoâva dôn nau paêng mbôh sôm, jeâh ri H'Reâbeâka ur paêng ntreo. 22 Phung kon mpaât taâm nduùl paêng jeâh ri paêng lah: "Tô lah ngaên poâ naây, maâm æö gaâp aêt hoâm reâh?" Poâ ri paêng haên oâp Yeâhoâva. 23 Yeâhoâva lah ma paêng: "Bar phung mpoâl baêl guù taâm nduùl ay bar phung bunuyh æon lan mra luh bôh nduùl proch ay; du phung mra jeâng katang lôn ma phung eâng, jeâh ri naâu ranh mra pah kan ma kon nse." 24 Tô lah nar paêng deh taât jeâh Aô geh kon bar taâm nduùl paêng, 25 Nôm luh lor lôn jeâng chaêng lam saêk jaên naâm bu ao mbaâl geh rsau. Poâ ri khaân paêng taâm amoh Y-EÂsaâu. 26 Jeâh ri oh paêng luh, ti paêng kuaên ta jaâng jon Y-EÂsaâu. Poâ ri bu amoh paêng Y-Yakoâb. Y-Isaêk geh prau jaât naêm tô lah H'Reâbeâka deh ma khaân paêng.

Y-EÂsaâu Taêch Nau Jeâng Naâu Ranh

27 Phung kon se naây vaêch ma toyh Y-EÂsaâu jeâng du hueâ bunuyh rtaêp paênh ngaên, bunuyh guù taâm bri. Æiaêlah Y-Yakoâb jeâng bunuyh rdôù bunuyh guù taâm ngih bok. 28 Y-Isaêk roùng ma Y-EÂsaâu yorlah paêng geh puaêch jun sa æiaêlah H'Reâbeâka roùng ma Y-Yakoâb. 29 Du nar Y-Yakoâb guù æö por Y-EÂsaâu sít taê bôh bri ji ngot ngaên 30 Y-EÂsaâu lah ma Y-Yakoâb: "Aên gaâp sa por chaêng neù, yorlah gaâp ji ngot ngaên." (Yor naây bu rnha paêng Y-EÂdom) 31 Y-Yakoâb lah: "Taêch pa gaâp lor nau may jeâng naâu ranh." 32 Y-EÂsaâu lah ma paêng: "Aô, gaâp bôi ma khít; moh khlay ma gaâp nau jeâng naâu ranh?" 33 Y-Yakoâb lah; "Sôm ton ma gaâp lor." Paêng sôm ton taêch ma Y-Yakoâb nau paêng jeâng naâu ranh. 34 Jeâh ri Y-Yakoâb aên Y-EÂsaâu piaêng let jeâh ri por tuh. Paêng sa nheât jeâh ri haên. Poâ ri yôh Y-EÂsaâu taâm rmot ma nau paêng jeâng naâu ranh.

Ntôm 26

Y-Isaêk Ta Æon Geârar Jeâh Ri Æon Beâr Seâba

1 Geh nau sa saât ji ngot taâm n'gor eâng ñah nau sa saât ji ngot taâm rnoâk Y-Abraham. Y-Isaêk haên ta æon Geârar ta Y-Abimeâlek hañaêch phung Philistin. 2 Yeâhoâva taâm mpôl ma paêng jeâh ri lah: "Lôi haên oâh ta n'gor EÂjipt aên may guù taâm n'gor gaâp mra lah an ma may. 3 Guù taâm n'gor aô jeâh ri gaâp mra guù ndrel ma may jeâh ri aên nau ueh uín ma may; yorlah gaâp mra aên leù n'gor aô ma may jeâh ri ma phung kon sau may jeâh ri gaâp mra æö naneá nau gaâp ton jeâh ma Y-Abraham mbôù may. 4 Gaâp mra æö bík phung kon sau naâm bu maênh taâm troâk; jeâh ri gaâp mra aên leù n'gor aô ma phung kon sau may. Leù rngoâch ntil mpoâl baêl taâm neh ntu mra geh nau ueh uín yor phung kon sau may; 5 Yorlah Y-Abraham toâng jeâh baâr gaâp jeâh ri paêng tíng kôt nau gaâp ñaê, nau gaâp ngôi, jeâh ri nau vay gaâp." 6 Poâ ri Y-Isaêk guù taâm æon Geârar. 7 Tô lah phung bunuyh æon naây oâp paêng ma ur paêng, paêng lah: "Paêng jeâng oh bu ur gaâp." Klach lah: "Phung bunuyh rnoâk aô mra nkhít gaâp yor H'Reâbeâka." Yorlah paêng ueh ngaên maêt uaênh. 8 Tô lah paêng guù ta naây joù jeâh, Y-Abimelek hañaêch phung Philistin, guù uaênh ta mpoâng bloh jeá jeâh ri saô Y-Isaêk ut H'Reâbeâka ur paêng. 9 Y-Abimelek kuaêl Y-Isaêk jeâh ri lah, naneá paêng jeân ur may. Maâm may lah, paêng jeâng oh bu ur gaâp?" Y-Isaêk lah ma paêng. "Yor lah gaâp klach lah gaâp mra khít yor paêng." 10 Y-Abimeâlek lah, moh nau may æö ma heân? Klaêp lah du hueâ bunuyh æon lan heân beâch ndrel ur may, jeâh ri may mra æö nsuùk heân." 11 Poâ ri Y-Abimeâlek ntaêm ma leù rngoâch bunuyh æon lan lah: "Mbu naâm pah bu klaâu aô maâu lah ur paêng, bu mra nkhít paêng." 12 Y-Isaêk tuch, taêm taâm n'gor naây, jeâh ri paêng rek naêm naây du rhiaêng tôù hao lôn. Yeâhoâva aên nau ueh uín ma paêng, 13 jeâh ri paêng jeâng ndroùng, jeâh ri draêp paêng hao mro koù taât paêng jeâng ndroùng toyh ngaên ngeân. 14 Paêng geh biaêp aâk, ndroâk aâkjr n'hat na aâk. Poâ ri phung Philistin maâu nach ma paêng. 15 Leù rngoâch ntu dak phung n'hat na mbôù paêng Y-Abraham kuyh jeâh taâm rnoâk mbôù paêng, phung Philistin broâi lôi leù rngoâch. 16 Y-Abimeâlek lah ma Y-Isaêk: "Du hom may bôh heân, yorlah may katang lôn ma heân." 17 Poâ ri Y-Isaêk du taê bôh naây; paêng ndaâk ngih bok paêng taâm rluùng Geârar jeâh ri guù ta naây. 18 Y-Isaêk kuyh tay ntu dak bu kuyh taâm rnoâk Y-Abraham mbôù paêng; yorlah phung Philistin broâi lôi jeâh khít Y-Abraham. Jeâh ri paêng rnha ntu dak naây tíng naâm amoh mbôù paêng rnha jeâh. 19 Æiaêlah tô lah phung n'hat na Y-Isaêk kuyh taâm rluùng jeâh ri ndraâm geh tu dak dôl. 20 Phung rmaêk biaêp ndroâk æon Geârar taâm djrel ñah phung rmaêk biaêp ndroâk Y-Isaêk lah: "Dak heân" Paêng rnha ntu dak naây EÂsek, yorlah phung rmaêk biaêp ndroâk taâm djrel. 21 Khaân paêng kuyh du ntu dak eâng jeâh ri phung rmaêk biaêp ndroâk taâm djrel ñoùng. Poâ ri paêng rnha ntu dak naây Sima. 22 Paêng du taê bôh naây jeâh ri paêng kuyh ñoùng du ntu dak eâng. Phung rmaêk biaêp ndroâk maâu hoâm taâm djrel oâh ma ntu dak naây. Paêng rnha ntu dak naây Reâhoâboât jeâh ri lah: "Aæaô Yeâhoâva aên ntuùk ma heân, jeâh ri heân mra geh nau chaêt jeâng aâk taâm n'gor." 23 Bôh naây paêng haên hao ta æon Beâr Seâba. 24 Yeâhoâva taâm mpôl ma paêng maêng naây jeâh ri lah: "Gaâp jeâng Brah Ndu Y-Abraham mbôù may, lôi klach oâh, yorlah gaâp guù ndrel ma may. Gaâp mra aên nau ueh uín ma may, jeâh ri gaâp mra æö bík phung kon sau may yor Y-Abraham n'hat na gaâp." 25 Poâ ri paêng rdaâk ta naây du nông Brah jeâh ri kuaêl mbôh sôm ma amoh Yeâhoâva. Paêng rdaâk ngih bok paêng ta naây jeâh ri phung n'hat na Y-Isaêk kuyh du mlaâm ntu dak ta naây.

Nau Taâm Rnglaêp Y-Isaêk Ñah Y-Abimeâlek

26 Y-Abimeâlek vaêch bôh æon Geârar haên ta Y-Isaêk ndrel ma Y-Ahusat Koâranh phung Kahan paêng. 27 Y-Isaêk lah ma khaân paêng: "Maâm æö khaân may uùch haên vaêch ta gaâp, yorlah khaân may taâm rmot ma gaâp, jeâh ri khaân may mprôh jeâh gaâp taê bôh khaân may?" 28 Khaân paêng lah, Heân saô rah vah jeâh Yeâhoâva guù ndrel ma may, poâ ri heân mín: AÊn geh nau sôm ton ndraêng he, may ñah heân, aên heân æö nau taâm rnglaêp ñah may; 29 gay ma may lôi æö nau mhík ma heân oâh, naâm bu heân maâu maâp pah bi may oâh, jeâh ri kanoùng heân æö jeâh nau ueh ma may, jeâh ri heân aên may haên ma nau ñaêp mpaên. Aæaô may jeâng nôm Yeâhoâva maât ton." 30 Y-Isaêk thai ndô soâng, nheât ma khaân paêng; khaân paêng soâng sa jeâh ri nheât. 31 Kah nar oâi taô khaân paêng daâk ôm jeâh ri khaân paêng taâm ton ndraêng khaân paêng. Y-Isaêk aên khaân paêng sít, jeâh ri khaân paêng haên ma nau ñaêp mpaên. 32 Nar naây yôh phung n'hat na Y-Isaêk mbôh ntu dak khaân paêng kuyh jeâh, jeâh ri lah ma paêng: "Heân geh dak jeâh." 33 Paêng rnha ntu dak naây Seâba, yor naây bu rnha æon naây Beâr Seâba n'ho ma taât aæaô. 34 Tô lah Y-EÂsaâu geh puaên jaât naêm paêng guù H-Yudit jeâng ur paêng kon bu ur Y-Beâri du hueâ Hitit, jeâh ri H'Basmat kon bu ur Y-EÂlon, du hueâ Hitit leù. 35 Khaân paêng æö nau rngot ma nuih n'haâm Y-Isaêk jeâh ri H'Reâbeâka.

Ntôm 27

Y-Yakoâb Ntuùng Soùk Nau Maât Ton Y-EÂsaâu

1 Tô lah Y-Isaêk ranh jeâh, maêt paêng ngo maâu hoâm dôi saô oâh, paêng kuaêl Y-EÂsaâu kon boâk rah paêng jeâh ri paêng lah: "Ô naâu" kon paêng plôù lah ma paêng: "Aô, ta aô gaâp." 2 Paêng lah: "Aô, gaâp ranh jeâh; gaâp maâu gít oâh. 3 Aæaô may soùk ndô may vay nsong yoâ bri, díng haêr jeâh ri na ndron may. Haên taâm bri jeâh ri paênh jun ma gaâp. 4 Nkra puaêch jun naây ma gaâp tíng naâm gaâp uùch sa. Njuùn ma gaâp gay ma gaâp sa jeâh ri gaâp dôi maât ton ma may lor ma gaâp khít." 5 H'Reâbeâka taêng nau Y-Iaêk lah ma Y-EÂsaâu kon bu klaâu paêng. Poâ ri tô lah Y-EÂsaâu haên taâm bri uùch joi jun jeâh ri nsít ta ngih. 6 H'Reâbeâka lah ma Y-Yakoâb kon bu klaâu paêng: "Gaâp taêng mbôù may ngôi ma Y-EÂsaâu, naâu may poâ aô, 7 njuùn ma gaâp puaêch jun jeâh ri nkra puaêch aên kah sa, gay ma gaâp dôi sa jeâh ri maât ton ma may ta naêp Yeâhoâva lor ma gaâp khít.' 8 Aæaô aô, Ô naâu iaêt nau gaâp, tíng naâm nau gaâp ntaêm ma may. 9 "Haên ta phung biaêp, be soùk ma gaâp bar mlaâm be ueh, jeâh ri gaâp mra nkra puaêch kah sa ma mbôù may tíng naâm paêng roùng. 10 May mra njuùn iaêm naây ma mbôù may, gay ma paêng sa jeâh ri maât ton ma may lor paêng khít." 11 Æiaêlah Y-Yakoâb lah ma H'Reâbeâka me paêng: "Aô, Y-EÂsaâu, naâu gaâp geh rsao aâk jeâh ri gaâp maâu geh rsau oâh. 12 Klaêp lah mbôù gaâp mra rbot gaâp, jeâng gaâp mra jeâng bunuyh ndôm paêng, jeâh ri gaâp mra taât rtaêp rak ma gaâp nôm, maâu di nau maât ton oâh." 13 Me paêng lah ma paêng: "Ô naâu, aên nau rtaêp rak may tuùp ta gaâp. Kanoùng iaêt nau gaâp jeâh ri haên soùk hom be ma gaâp." 14 Jeâh ri paêng haên soùk njuùn paêng ma me paêng; jeâh ri me paêng nkra iaêm kah sa tíng naâm bôù paêng uùch. 15 H'Reâbeâka soùk kho ao ueh Y-EÂsaâu kon boâk rah paêng, ndô geh taâm ngih, jeâh ri paêng saâm nsoh kho ao naây ma Y-Yakoâb oh paêng. 16 Jeâh ri paêng put ti jeâh ri troâ ko paêng ma ntaâu kon be. 17 Jeâh ri paêng aên iaêm taâm ti Y-Yakoâb kon bu klaâu paêng puaêch kah sa jeâh ri piaêng let paêng nkra jeâh. 18 Paêng haên ta mbôù paêng jeâh ri lah: "Ô mbôù gaâp." Y-Isaêk lah: "Ta aô gaâp, mbu may, Ô naâu?" 19 Y-Yakoâb lah ma mbôù paêng: "Gaâp jeâng Y-EÂsaâu kon boâk rah may. Gaâp æö jeâh tíng naâm nau may ntaêm jeâh ma gaâp. Daâk hom, guù jeâh ri sa puaêch jun gaâp, gay ma may dôi maât ton ma gaâp." 20 Æiaêlah Y-Isaêk lah ma kon bu klaâu paêng: "Maâm may gônh maâp jun, Ô naâu?" Paêng lah: "Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu may aên nau æuùn lap ma gaâp." 21 Y-Isaêk lah ma Y-Yakoâb: "Vaêch eâp, gay ma gaâp dôi rbot may, Ô naâu, gít lah may jeâng kon gaâp Y-EÂsaâu ngaên leù maâu lah maâu?" 22 Y-Yakoâb haên eâp mbôù paêng Y-Isaêk, jeâh ri paêng rbot jeâh ri lah: "Baâr ngôi naâm bu baâr ngôi Y-Yakoâb, æiaêlah ti, naâm bu ti Y-EÂsaâu." 23 Jeâh ri Y-Isaêk maâu gít naêl paêng oâh, æiaêlah ti paêng geh rsau naâm bu ti naâu paêng Y-EÂsaâu. Poâ ri Y-Isaêk maât ton ma Y-Yakoâb. 24 Paêng lah: "May jeâng kon gaâp Y-EÂsaâu ngaên leù?" Paêng lah: "Gaâp yôh." 25 Paêng lah: "Aên puaêch ma gaâp; gaâp mra sa puaêch jun kon gaâp, gaâp uùch gaâp maât ton ma may." Paêng aên puaêch ma mbôù paêng jeâh ri paêng sa. Paêng njuùn dak play kriaêk æaâu jeâh ri paêng nheât. 26 Jeâh ri Y-Isaêk mbôù paêng lah ma paêng: "Haên eâp ta gaâp jeâh ri chuùm gaâp, Ô naâu." 27 Paêng haên eâp jeâh ri chuùm Y-Iaêk æaâu nglaâm kho ao paêng jeâh ri maât ton ma paêng lah: "Ô, baâu nglaâm kon bu klaâu gaâp, jeâng naâm bu æaâu nglaâm mir Yeâhoâva aên jeâh nau ueh uín. 28 Daên ma Brah Ndu aên ma may dak ngom taê bôh troâk, jeâh ri aên neh may jeâng ngaên, geh ba jeâh ri dak play kriaêk æaâu aâk. 29 aên aâk bunuyh æon lan jeâng toâng mpaêr ueh may, jeâh ri aâk phung mpoâl baêl chon ta naêp may. AÊn may jeâng Koâranh ma phung oh may, jeâh ri aên phung kon bu klaâu me may chon ta naêp may. AÊn mbu naâm rtaêp rak may jeâng bunuyh bu rtaêp rak; jeâh ri aên mbu naâm æö nau ueh uín ma may, geh nau ueh uín." 30 Tô lah mhe jeâh Y-Isaêk maât ton ma Y-Yakoâb, jeâh ri Y-Yakoâb mhe du taê bôh Y-Isaêk mbôù paêng. Y-EÂsaâu, naâu paêng mhe taê sít nsong paênh. 31 Paêng nkra taâm ban leù puaêch kah sa jeâh ri njuùn ma mbôù paêng jeâh ri lah ma mbôù paêng: "Aên mbôù gaâp daâk jeâh ri sa puaêch jun kon bu klaâu may, gay ma may dôi maât ton ma gaâp. 32 Y-Isaêk, mbôù paêng lah ma paêng: "Mbu may?' Gaâp jeâng Y-EÂsaâu kon bu klaâu boâk rah, deh lor lôn." 33 Y-Isaêk saâr haâu ngaên lah: "Mbu naâm soùk jeâh puaêch jun jeâh ri njuùn aên jeâh gaâp sa, gaâp sa leù jeâh lor ma taât may, jeâh ri gaâp maât ton jeâh ma paêng. Naneá paêng mra geh nau maât ton." 34 Taêng nau mbôù paêng lah: Y-EÂsaâu nter katang ngaên, beâng ma nau rngot, jeâh ri paêng lah ma mbôù paêng: "Maât ton ma gaâp taâm ban leù, Ô mbôù gaâp." 35 Æiaêlah Y-Isaêk lah: "Oh may vaêch jeâh ma nau ndôm, jeâh ri paêng soùk jeâh nau maât ton may. 36 Y-EÂsaâu lah: "Maâu di yor naây bu moh paêng Y-Yakoâb? Yorlah paêng pit lôi jeâh ndô gaâp bar tôù. Paêng soùk lôi jeâh nau gaâp jeâng naâu ranh, jeâh ri, aæaô aô paêng soùk lôi ñoùng nau maât ton gaâp." Jeâh ri paêng lah: "May maâu praêp heù nau maât ton ma gaâp." 37 Y-Isaêk lah ma Y-EÂsaâu: "Aô, gaâp aên jeâh paêng jeâng Koâranh may jeâh ri gaâp aên jeâh leù rngoâch phung oh naâu paêng jeâng n'hat na paêng; gaâp siaêm jeâh paêng ma ba jeâh ri dak play kriaêk æaâu.' Moh ndô gaâp aên ma may aô?" 38 Y-EÂsaâu lah ma mbôù paêng: "May geh kanoùng du nau maât ton heù, Ô mbôù gaâp?" Maât ton an ma gaâp taâm ban leù, ô mbôù gaâp, Ô mbôù gaâp." 39 Jeâh ri Y-EÂsaâu nter nhím, Y-Isaêk, mbôù paêng plôù lah ma paêng, aô, may mra guù ta neh maâu jeâng ndô aâk oâh, jeâh ri may mra kæah dak ngom bôh troâk ta kalô. 40 May mra guù reâh ma ñao may ri mô dôi reâh, jeâh ri jeâng n'hat na ma oh may. Æiaêlah doâl may reâh mbleâng ta aô ta ri, may mra nkeâch lôi maâng mbaêk paêng ta troâko may.

Y-Isaêk Tíng Y-Yaboâb Haên Ta Bon Haran

41 Y-EÂsaâu taâm rmot ma Y-Yakoâb yor nau maât ton mbôù khaân paêng aên ma paêng, jeâh ri Y-EÂsaâu lah eâng taâm nuih n'haâm: "Nar nhím nhhiaêng ma mbôù gaâp hoù daêch taât jeâh. Rnoâk naây gaâp mra nkhít Y-Yakoâb, oh gaâp: 42 "Bu mbôh ma H'Reâbeâka nau Y-EÂsaâu kon bu klaâu boâk rah paêng ngôi. Paêng ñaê bu kuaêl Y-Yakoâb kon paêng jeâh ri lah: "Aô, naâu may Y-EÂsaâu ma nau paêng mín har plông mra nkhít may. 43 Aæaô, Ô naâu, iaêt nau gaâp. Daâk hom may jeâh ri haên du ta æon Charan ma Y-Laban naâu gaâp. 44 AÊn may guù ndrel ma paêng aên joù djeá koù taât nau nuih naâu may roh jeâh, 45 tôlah naâu may roh nau paêng nuih ma may, jeâh ri chueâl jeâh nau may æö ma paêng. Doâl naây gaâp mra an may sít bôh naây. Moh khlay gaâp roh leù bar heâ khaân may taâm du nar?" 46 H'Reâbeâka lah ma Y-Isaêk: "Nau reâh gaâp rngot ngaên, maâu hoâm uùch reâh ñoùng oâh, yorlah phung kon bu ur Mpoâl Y-Het. Tôlah Y-Yakoâb soùk du hueâ taâm phung kon bu ur Mpoâl Y-Het jeâng ur, du hueâ bu ur taâm n'gor aô naâm bu phung naây; moh khlay nau reâh gaâp?"

Ntôm 28

1 Y-Isaêk kuaêl Y-Yakoâb, paêng maât ton jeâh ri ntaêm ma Y-Yakoâb: "Lôi soùk oâh ur bôh phung kon bu ur n'gor Kanaan. 2 Daâk hom may, haên ta n'gor Padan Aram ta ngih Y-Beâthel mbôù me may. 3 aên Brah Ndu, Nôm geh leù Nau Brah, aên nau ueh uín ma may jeâh ri aên bík rôù may, gay ma may mra jeâng du phung æon lan aâk. 4 Daên ma paêng aên ma may nau maât ton Y-Abraham jeâh ri ma phung kon sau may, gay ma may dôi dôn n'gor may guù æaât laât, n'gor Brah Ndu aên jeâh ma Y-Abraham." 5 Poâ ri Y-Isaêk aên Y-Yakoâb haên. Paêng haên ta n'gor Padan Aram ta Y-Beâthel kon bu klaâu, bunuyh Arameâa, naâu H'Reâbeâka, me Y-Yakoâb jeâh ri Y-EÂsaâu.

Y-EÂsaâu Soùk Ur EÂng

6 Y-EÂsaâu saô Y-Isaêk maât ton jeâh ma Y-Yakoâb aên jeâh paêng haên ta æon Padan Aram, gay ma soùk ur ta naây; jeâh ri doâl paêng maât ton ma paêng, paêng ntaêm poâ aô, lah: "Lôi ta may soùk ur bôh phung kon bu ur Kanaan." 7 Jeâh ri Y-EÂsaâu saô jeâh Y-Yakoâb toâng baâr mbôù me paêng, haên jeâh ta n'gor Padan Aram. 8 Tô lah Y-EÂsaâu saô phung kon bu ur n'gor Kanaan maâu geh nau maak oâh ma Y-Isaêk mbôù paêng. 9 Y-EÂsaâu haên ta Y-Ismaeâl jeâh ri soùk ur eâng. H'Mahalat kon bu ur Y-Ismael, kon bu klaâu Y-Abraham, ruh Y-Neâbaoât.

Y-Yakoâb Geh Nau Mbôi Saô H'Beâthel

10 Y-Yakoâb du taê bôh æon Beâr Seâba jeâh ri haên ta æon Charan. 11 Paêng taât ta du ntuùk jeâh ri beâch ta naây du maêng, yorlah nar nhaâp jeâh. Paêng soùk glo luù ta ntuùk naây doùng jeâng kan'hôi daâm boâk jeâh ri laâng saêk beâch ta naây. 12 Paêng geh nau mbôi. Aô, geh du mlaâm gung ndaâk ta neh jeâh ri boâk jaâng gung preâh koù pa troâk; jeâh ri aô, phung toâng mpaêr ueh Brah Ndu hao jeâh ri juùr ta gung naây. 13 Aô, Yeâhoâva guù raâng ta kalô jaâng gung jeâh ri lah: "Gaâp jeâng Yeâhoâva, Brah Ndu Y-Abraham che may jeâh ri Brah Ndu Y-Isaêk. Neh may laâng saêk gaâp mra aên may jeâh ri ma phung kon sau may. 14 Phung kon sau may mra jeâng aâk naâm bu ndruyh neh, may mra aên bík pa daâng, palô, palô dor jeâh ri taâm rñuùng, jeâh ri leù rngoâch phung mpoâl baêl taâm neh ntu mra geh nau ueh uín, yor may jeâh ri yor phung kon sau may. 15 Aô, gaâp guù ndrel ma may, jeâh ri gaâp mra chiaê uaênh may taâm aêp ntuùk may mra haên, jeâh ri mra njuùn may sít ta n'gor aô; yorlah gaâp maâu mra chalôi may oâh koù taât gaâp æö jeâh nau gaâp ngôi ma may." 16 Y-Yakoâb kah rngaêl beâch jeâh ri lah: "Naneá, Yeâhoâva guù taâm ntuùk aô, jeâh ri gaâp maâu gít nau naây oâh." 17 Paêng klach jeâh ri lah: "Ntuùk aô khö klach ngaên. Naneá, ntuùk aô jeâng ngih Brah Ndu, jeâh ri jeâng mpoâng peâr troâk!" 18 Y-Yakoâb daâk ôm oâi, paêng soùk luù daâm boâk, ndaâk paêng jeâng ndô taâm mbeân, jeâh ri nkhuùt dak æaâu kah ta kalô naây. 19 Paêng rnha ntuùk naây Y-Beâthel, æiaêlah sa ôm ri ntuùk naây bu rnha Lus, 20 Y-Yakoâb æö nau ton jeâh ri lah: "Tô lah Brah Ndu mra guù ndrel ma gaâp, tô lah paêng mra chiaê uaênh gaâp taâm trong gaâp nsong, tô lah paêng mra aên piaêng let ma gaâp sa jeâh ri kho ao ma gaâp soh, 21 gay ma gaâp sít ma nau ñaêp mpaên ta ngih mbôù gaâp, poâ ri Yeâhoâva mra jeâng Brah Ndu gaâp. 22 Jeâh ri luù aô gaâp ndaâk jeâh jeâng ndô taâm mbeân mra jeâng ngih Brah Ndu; jeâh ri gaâp mra aên du koá taâm jaât bôh leù rngoâch ndô may mra aên ma gaâp."

Ntôm 29

Y-Yakoâb Pah Kan Ma Y-Laban Gay Geh Ur

1 Y-Yakoâb daâk haên jeâh ri taât ta n'gor phung æon pa lô. 2 Paêng uaênh jeâh ri, geh du ntuùk ntu dak taâm mir jeâh ri pe mpoâl phung biaêp guù kuen ta naây; yorlah bôh ntu dak naây bu aên nheât biaêp. Luù ta baâr ntu dak naây toyh, 3 Tô lah bu taâm ræuùn ta naây leù rngoâch mpoâl biaêp, phung rmaêk biaêp rlaê luù bôh baâr ntu dak naây gay ma aên biaêp nheât jeâh ri rdaâl tay luù ta baâr ntu dak. 4 Y-Yakoâb lah ma khaân paêng: "Ô phung oh naâu mbah taê khaân may?" Khaân paêng lah: "Heân vaêch taê bôh æon Charan." 5 Paêng lah ma phung naây: "Khaân may gít naêl leù Y-Laban, kon bu klaâu Y-Nahoâr phung naây lah: "Heân gít naêl leù paêng." 6 Paêng lah: "Paêng ngaêch saêk jaên leù?" Phung naây lah: "Paêng ngaêch leù", jeâh ri aô H'Rachel kon bu ur paêng vaêch ndrel ma biaêp!" 7 Y-Yakoâb lah: "Aô, nar hoâm e ôm eâ taât moâng oâh taâm ræuùn biaêp. AÊn biaêp nheât dak jeâh ri njuùn leo khaân paêng haên sa híp." 8 Khaân paêng lah, heân maâu dôi koù leù rngoâch biaêp taâm ræuùn ndrel, jeâh ri bu rlaê luù taê baâr ntu dak. Doâl naây heân aên biaêp nheât." 9 Doâl Y-Yakoâb guù ngôi ñah khaân paêng, H'Rachel haên vaêch ndrel ma biaêp mbôù paêng, yorlah paêng jeâng rmaêk biaêp. 10 Tô lah Y-Yakoâb saô H'Rachel, kon bu ur Y-Laban, naâu me paêng jeâh ri biaêp Y-Laban naâu me paêng, Y-Yakoâb haên rlaê luù bôh baâr ntu dak jeâh ri aên biaêp Y-Laban naâu me paêng nheât. 11 Jeâh ri Y-Yakoâb chuùm H'Rachel jeâh ri nhím. 12 Y-Yakoâb nkoch ma H'Rachel, paêng jeâng mpoâl baêl mbôù H'Rachel, jeâh ri paêng jeâng kon H'Rachel. Paêng nchuaêt mbôh nau naây ma mbôù paêng, 13 tô lah Y-Laban taêng nau nkoch bri ma Y-Yakoâb kon oh bu ur paêng, paêng nchuaêt ran taâm maâp, ut chuùm paêng, jeâh ri njuùn leo sít ta ngih paêng. Y-Yakoâb nkoch bri ma Y-Laban leù nau taât. 14 Y-Laban lah ma paêng: "Naneá, may jeâng nting gaâp jeâh ri nglay saêk gaâp." Y-Yakoâb guù ndrel ma paêng du khay. 15 Jeâh ri Y-Laban lah ma Y-Yakoâb. Yorlah may jeâng nduùl mpoâl gaâp, may mra pah kan ma gaâp dôm dam heù? Lah ma gaâp, duùm gaâp mra nkhoâm may?" 16 Y-Laban geh bar heâ kon bu ur, amoh nur saâng paêng H'Leâa, amoh oh paêng H'Rachel. 17 H'Leâa geh maêt ra-ai, æiaêlah muh maêt nñaâp saêk jaên H'Rachel ueh ngaên. 18 Y-Yakoâb roùng ma H'Rachel jeâh ri lah: "Gaâp mra pah kan ma may pôh naêm gay ma geh H'Rachel kon bu ur may jeâng ur." 19 Y-Laban lah: "Ueh lôn gaâp aên paêng ma may, ma ñah gaâp aên paêng ma bu klaâu eâng. Guù hom ndrel ma gaâp." 20 Poâ ri Y-Yakoâb pah kan pôh naêm gay geh H'Rachel jeâng ur. Naêm ñah naây jeâng naâm bu djeá ir nar ma paêng yor nau paêng roùng ma bu ur naây. 21 Y-Yakoâb lah ma Y-Laban: "Aên ma gaâp ur gaâp, gay ma gaâp dôi guù ndrel ma paêng, yorlah naêm gaâp pah kan loâch jeâh." 22 Y-Laban taâm ræuùn leù rngoâch bunuyh ntuùk naây æö nau nheât soâng. 23 Tô lah maêng jeâh paêng soùk kon bu ur paêng H'Leâa njuùn leo ma Y-Yakoâb jeâh ri Y-Yakoâb guù ndrel paêng. 24 Y-Laban aên n'hat na bu ur paêng jeâng n'hat na ma H'Leâa kon bu ur paêng. 25 Kah ang oâi, aô bu ur naây nkhông ma H'Leâa. Jeâh ri Y-Yakoâb lah ma Y-Laban: "Moh nau may æö ma gaâp?" Maâu di heù gaâp pah kan ma may gay geh H'Rachel? Poâ ri, maâm æö may ndôm jeâh gaâp?" 26 Y-Laban lah: "Maâu vay oâh ta n'gor aô aên oh lor lôn ma nur. 27 aên may guù ndrel ma paêng taâm du nar pôh, jeâh ri heân mra aên leù oh paêng ma may, tô lah may pah kan ñoùng pôh naêm. 28 Y-Yakoâb æö poâ naây. Paêng guù ndrel ma H'Leâa leù du rar pôh jeâh ri Y-Laban aên ñoùng H'Rachel kon bu ur paêng jeâng ur Y-Yakoâb. 29 (Y-Laban aên ñoùng n'hat na bu ur paêng H'Bilha jeâng n'hat na bu ur ma H'Rachel kon bu ur paêng) 30 Y-Yakoâb guù ndrel ma H'Rachel jeâh ri roùng ma H'Rachel aâk lôn ma H'Leâa. Paêng pah kan ñoùng ma Y-Laban pôh naêm.

Phung Kon Y-Yakoâb

31 Yeâhoâva saô Y-Yakoâb maâu roùng oâh ma H'Leâa, jeâh ri paêng dôi aên H'Leâa ntreo. Bi H'Rachel jeâng bu ur maâu baê. 32 H'Leâa ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu. Paêng amoh kon naây Y-Ruben, yorlah paêng lah: "Yeâhoâva uaênh jeâh ma nau rngot gaâp. Yor naây, naneá, sai gaâp mra roùng ma gaâp." 33 Paêng ntreo ñoùng jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri lah yorlah Yeâhoâva taêng jeâh bu maâu roùng oâh ma gaâp, poâ ri paêng aên ñoùng kon bu klaâu aô ma gaâp." Jeâh ri paêng taâm amoh Y-Simeâoân. 34 Paêng ntreo jeâh ri deh ñoùng ma du hueâ kon bu klaâu jeâh ri lah: "Aæaô aô, sai gaâp mra taâm kreâp ñah gaâp, yorlah gaâp deh jeâh ma paêng pe nuyh kon bu klaâu." Yor ri bu taâm amoh paêng Y-Leâvi. 35 Paêng ntreo jeâh ri deh ñoùng ma du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri paêng lah: "Tôù aô gaâp mra taâm rneâ ma Yeâhoâva." Yor ri paêng taâm amohkon naây Y-Yuda, jeâh ri paêng rlu ntreo.

Ntôm 30

1 Tô lah H'Rachel saô paêng maâu deh kon ma Y-Yakoâb oâh, paêng moâ nach ma nur paêng; jeâh ri paêng lah ma Y-Yakoâb: "Aên phung kon ma gaâp maâu lah gaâp khít." 2 Y-Yakoâb hao nuih, ji nuih ma H'Rachel jeâh ri lah: "Gaâp heù jeâng Brah Ndu, nôm dun aên kon ma ay?" 3 H'Rachel lah: "Aô n'hat na bu ur gaâp H'Bilha. Guù hom ndrel paêng, gay ma paêng dôi deh kon ta koâmaâk gaâp, jeâh ri ma gaâp mra geh phung kon ñoùng bôh paêng." 4 H'Rachel aên H'Bilha n'hat na bu ur paêng jeâng ur Y-Yakoâb, jeâh ri Y-Yakoâb haên guù ndrel paêng. 5 H'Bilha ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu ma Y-Yakoâb. 6 H'Rachel lah, Brah Ndu sek uaênh nau gaâp soùng jeâh. Paêng taêng jeâh baâr gaâp jeâh ri aên ma gaâp du hueâ kon bu klaâu." Yor naây paêng taâm amoh kon naây Y-Dan. 7 H'Bilha n'hat na bu ur H'Rachel ntreo ñoùng jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu tal bar ma Y-Yakoâb. 8 H'Rachel lah: "Gaâp taâm nhaêt katang ñah nur gaâp, jeâh ri gaâp dôi jeâh." Poâ ri paêng taâm amoh kon naây Y-Naptali. 9 Tô lah H'Leâa saô jeâh paêng rlu ntreo, 10 paêng soùk H'Silpa n'hat na bu ur H'Leâa deh du hueâ kon bu klaâu ma Y-Yakoâb. 11 H'Leâa lah: "Nau ueh uín ngaên". Poâ ri paêng taâm amoh Y-Gat. 12 H'Silpa n'hat na bu ur H'Leâa deh du hueâ kon bu klaâu tal bar ma Y-Yakoâb. 13 H'Leâa lah: "Maak ngaên gaâp! Yorlah phung bu ur mra rnha gaâp nôm maak." Poâ ri paêng taâm amoh Y-Aser. 14 Y-Ruben haên taâm mir doâl yaên kaêch ba æleâ. Paêng saô play bum mandragoâr jeâh ri paêng djoât play naây ma H'Leâa me paêng. H'Rachel lah ma H'Leâa: "Aên ma gaâp æaê play bum mandragoâr kon ay." 15 H'Leâa lah ma paêng: "EÂ toùng heù ay soùk jeâh sai gaâp? Æiaêlah ay uùch soùk play bum mandragoâr kon gaâp ñoùng?" H'Rachel lah: "Poâ ri Y-Yakoâb mra beâch ndrel ay maêng aô gay ma gaâp dôi geh play bum mandragoâr kon ay." 16 Tô lah Y-Yakoâb sít ta bôh mir keùng maêng, H'Leâa luh haên taâm maâp ñah paêng jeâh ri lah: "May mra vaêch beâch ndrel ma gaâp, yorlah gaâp leù rvaêt jeâh may ma bum mandragoâr kon gaâp." Poâ ri Y-Yakoâb ndrel ma H'Leâa maêng naây. 17 Brah Ndu taêng H'Leâa ntreo jeâh ri deh kon bu klaâu tal praêm ma Y-Yakoâb. 18 H'Leâa lah, Brah Ndu nkhoâm jeâh gaâp, yorlah gaâp aên n'hat na bu ur gaâp ma sai gaâp." Poâ ri paêng taâm amoh Y-Isakar. 19 H'Leâa ntreo ñoùng jeâh ri deh kon bu klaâu tal prau ma Y-Yakoâb. 20 H'Leâa lah, Brah Ndu aên draêp ndô khlay ngaên ma gaâp, aæaô sai gaâp mra yôk ma gaâp, yorlah gaâp deh jeâh ma paêng prau nuyh kon bu klaâu." Poâ ri paêng taâm amoh Sabuloân. 21 Jeâh ma naây paêng deh du hueâ kon bu ur jeâh ri taâm amoh H'Dina. 22 Jeâh ri Brah Ndu kah gít ma H'Rachel. Paêng iaêt nau jeâh ri aên paêng ntreo. 23 Paêng ntreo jeâh ri deh du hueâ kon bu klaâu jeâh ri lah: "Brah Ndu soùk lôi jeâh nau beâk gaâp." 24 Paêng amoh kon se naây Y-Yoâsep, lah: "Gay ma Brah Ndu ntop ñoùng an ma gaâp du hueâ kon bu klaâu eâng."

Nau Taâm Di Y-Laban Ñah Y-Yakoâb

25 Jeâh H'Rachel deh ma Y-Yoâsep, Y-Yakoâb lah ma Y-Laban: "Aên gaâp haên gay gaâp dôi sít ta ntuùk gaâp nôm taâm n'gor gaâp. 26 aên ma gaâp phung ur gaâp jeâh ri phung kon gaâp; yor uùch geh phung naây yôh gaâp pah kan jeâh ma may, jeâh ri aên gaâp haên; yorlah may gít jeâh kan gaâp kôl may." 27 Y-Laban lah ma paêng: "Aên gaâp lah nau aô; gaâp gít ma nau n'geh Yeâhoâva aên jeâh nau ueh uín ma gaâp yor may. 28 Lah hom mdah aâk gaâp mra nkhoâm may jeâh ri gaâp mra aên." 29 Y-Yakoâb lah ma paêng: "May gít jeâh maâm nau gaâp pah kan ma may, moh mpoâ mpa may rong jeâng jeâh yor gaâp, 30 yorlah may geh djeá dôm ndô lor ma gaâp taât, Æiaêlah paêng hao jeâng aâk. Yeâhoâva aên jeâh nau ueh uín ta ntuùk gaâp haên. Bi aæaô aô ndah joù gaâp mra geh ndô ma ngih gaâp nôm?" 31 Y-Laban lah: "Moh ndô gaâp mra aên ma may? Y-Yakoâb lah, may maâu mra aên ndô ma gaâp oâh. Tô lah may mra æö poâ aô ma gaâp, gaâp mra lchiaêp ñoùng oâh biaêp may. 32 Nar aô gaâp mra haên ta nklang leù rngoâch biaêp may uùch dôm rnglah eâng leù rngoâch biaêp rvanh jeâh ri ælak, leù rngoâch biaêp kraêk, jeâh ri leù rngoâch be rvanh jeâh ri ælak. Ndô naây mra jeâng ndô nkhoâm gaâp. 33 Poâ ri nau soùng sraêng gaâp mra taâm mpôl ma gaâp bah kôi; tô lah may mra vaêch uaênh ndô nkhoâm gaâp. Leù rngoâch be maâu geh rvanh jeâh ri ælak, leù rngoâch biaêp maâu geh kraêkmra kôp taâm ban ma gaâp ntuùng." 34 Y-Laban lah: "Ueh jeâh aên nau naây jeâng tíng naâm nau may ngôi." 35 Nar naây leù Y-Laban taâm nkhah be nkuaêng rvanh jeâh ri ælak jeâh ri leù rngoâch be me rvanh jeâh ri ælak, leù rngoâch be nkuaêng geh ntuùk nglang jeâh ri leù rngoâch biaêp kraêk. Paêng jao ndô naây ma ti phung kon bu klaâu paêng. 36 Paêng aên æah ngai pe nar haên paêng ñah Y-Yakoâb. Y-Yakoâb chiaêp biaêp Y-Laban hoâm e. 37 Y-Yakoâb soùk n'gíng ndreâh tôm ai poâplar, amandeâ, jeâh ri platan, paêng koch ntaâu n'gíng si naây mpôl ntuùk nglang. 38 Paêng dôm n'gíng si naây taâm pa naêp biaêp pa, keâng, jeâng ntuùk bong dak, jeâng ntuùk khaân paêng haên vaêch nheât dak. 39 Biaêp taâm gar ta naêp n'gíng si naây jeâh ri khaân paêng deh kon rvanh ærönh jeâh ri ælak. 40 Y-Yakoâb taâm nkhah leù rngoâch kon biaêp naây jeâh ri paêng dôm ndrel ma biaêp rvanh jeâh ri kraêk taâm biaêp Y-Yakoâb; æiaêlah paêng dôm eâng biaêp paêng nôm. Paêng maâu taâm sruùk æiaêp paêng nôm ñah biaêp Y-Laban oâh. 41 Tô lah biaêp katang lôn taâm gar Y-Yakoâb dôm n'gíng si taâm nor ta naêp maêt khaân paêng gay ma khaân paêng taâm gar ta naêp n'gíng si. 42 Æiaêlah tô lah biaêp ra ai, paêng maâu dôm ndrel oâh. Poâ ri biaêp ra ai lôn jeâng ndô Y-Laban, jeâh ri biaêp katang lôn jeâng ndô Y-Yakoâb. 43 Poâ ri Y-Yakoâb hao ndroùng ngaên. Paêng geh biaêp aâk, phung n'hat na bu ur, phung n'hat na bu klaâu, seh samoâ jeâh ri seh bri.

Ntôm 31

Y-Yakoâb Du Bôh Y-Laban

1 Y-Yakoâb taêng nau phung kon bu klaâu Y-Laban ngôi lah: "Y-Yakoâb soùk jeâh leù rngoâch ndô mbôù he; jeâh ri ma ndô mbôù he yôh paêng jeâng ndroùng." 2 Y-Yakoâb saô Y-Laban maâu hoâm roùng ma paêng oâh. 3 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Yakoâb: "Sít hom ta n'gor phung che may jeâh ri ma phung mpoâl baêl jeâh ri gaâp mra guù ndrel ma may." 4 Y-Yakoâb ñaê bu haên kuaêl H'Rachel jeâh ri H'Leâa haên ta mir djoât biaêp paêng. 5 Paêng lah ma phung ur paêng: "Gaâp saô mbôù khaân ay maâu hoâm roùng ma gaâp oâh naâm bu lor æiaêlah Brah Ndu mbôù gaâp guù ndrel ma gaâp jeâh. 6 Khaân ay gít jeâh gaâp pah kan jeâh ma leù nau katang gaâp ma mbôù khaân ay. 7 Æiaêlah mbôù khaân ay ndôm jeâh gaâp, taâm rgaâl jaât tôù ndô nkhoâm gaâp; æiaêlah Brah Ndu maâu aên paêng æö ma gaâp oâh." 8 Tô lah paêng lah: "Biaêp, be rvanh mra jeâng ndô nkhoâm may; poâ ri leù rngoâch biaêp be deh rvanh. 9 Poâ ri Brah Ndu soùk jeâh biaêp be mbôù khaân ay jeâh ri aên ma gaâp. 10 Doâl biaêp taâm gar gaâp n'gôr maêt uaênh taâm nau mbôi; aô be nkuaêng taâm groi ñah be me jeâng rvanh ærönh, jeâh ri ælak. 11 Toâng mpaêr ueh Brah Ndu lah ma gaâp taâm nau mbôi: "Ô Y-Yakoâb!, Gaâp lah: "Aô ta aô gaâp. 12 Paêng lah: "N'gôr maêt may jeâh ri uaênh: leù rngoâch be nkuaêng taâm groi ñah be me jeâng rvanh ærönh, jeâh ri ælak; yorlah gaâp saô leù nau Y-Laban æö ma may. 13 Gaâp jeâng Brah Ndu Beâthel ntuùk may nkhuùt dak æaâu kah ta kalô ndô taâm mbeân, ntuùk may æö jeâh nau ton ma gaâp. Aæaô aô, daâk hom may, luh bôh n'gor aô jeâh ri sít ta n'gor bu deh ma may. 14 H'Rachel jeâh ri H'Leâa plôù lah ma paêng: "Hoâm geh leù ma heân du koá maâu lah draêp ndôn taâm ngih mbôù heân? 15 Maâu di heù paêng kôp heân taâm ban ma bu naêch? Yorlah paêng taêch jeâh heân, jeâh ri sa jeâh praêk bu rvaêt heân! 16 Leù draêp ndô Brah Ndu soùk bôh mbôù heân jeâng ndô heân jeâh ri ma phung kon heân. Aæaô aô, æö leù maâm nau Brah Ndu ñaê may æö." 17 Poâ ri Y-Yakoâb daâk, jeâh ri paêng aên phung kon bu klaâu jeâh ri phung ur paêng ncho seh samoâ. 18 Paêng ndjoât leo leù mpoâ mpa paêng, ndô bun jeâh, phung paêng geh jeâh tíng naâm paêng soùk taâm n'gor Padan Aram, uùch haên ta Y-Isaêk mbôù paêng taâm n'gor Kanaan. 19 Y-Laban haên nkaêp rsau biaêp paêng, jeâh ri H'Rachel ntuùng rup brah ngih mbôù paêng. 20 Y-Yakoâb du ntuùng bôh Y-Laban bunuyh Aram. Paêng maâu lah oâh ma paêng mín du. 21 paêng du ma leù rngoâch mpa paêng geh. Paêng daâk jeâh ri rgaên dak krong Ôprat, jeâh ri paêng haên mô pa yoâk Gileâat.

Y-Laban Tíng Y-Yakoâb

22 Ta nar tal pe bu mbôh ma Y-Laban nau Y-Yakoâb du jeâh. 23 Poâ ri paêng soùk nduùl mpoâl paêng ndrel ma paêng jeâh ri tíng Y-Yakoâb pôh nar haên trong. Paêng daêch ban Y-Yakoâb ta yoâk Gileâat. 24 Brah Ndu haên ta Y-Laban bunuyh Aram taâm nau mbôi doâl maêng jeâh ri lah ma paêng: "Njraêng hom ma may nôm. Lôi ngôi ma Y-Yakoâb nau ueh maâu lah nau mhík oâh." 25 Y-Laban ban Y-Yakoâb. Y-Yakoâb paâng rdaâk jeâh ngih bok paêng ta n'gor mpöù yoâk, jeâh ri Y-Laban ndrel ma phung paêng rdaâk ñoùng ngih bok ta n'gor mpöù yoâk Gileâat. 26 Y-Laban lah ma Y-Yakoâb: "Moh may æö jeâh? May du ntuùng bôh gaâp jeâh ri may rdu phung kon bu ur naâm bu phung bu naê bu nhuùp ma ñao. 27 Maâm æö may du ntuùng jeâh ri soùk ndoâ ndô gaâp, maâu mbôh ma gaâp oâh, gay ma gaâp dôi aên may haên ma nau maak, nau mprô ma baâr gaâr jeá jeâh ri baâr gong reâng? 28 Maâu leù may aên gaâp chuùm phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur gaâp. Ma nau rluk may æö poâ naây. 29 Ti gaâp dôi æö mhík ma may, æiaêlah Brah Ndu mbôù may ngôi jeâh ñah gaâp maêng ndôh lah: "Njraêng hom ma may nôm, lôi ngôi ma Y-Yakoâb nau ueh maâu lah nau mhík oâh. 30 Aæaô aô may du yor may klaâng ngaên ma ngih mbôù may æiaêlah maâm æö may ntuùng rup brah gaâp?" 31 Y-Yakoâb plôù lah ma Y-Laban: "Yorlah gaâp klach lah may mra soùk sít phung kon bu ur may bôh gaâp. 32 Æiaêlah ma nau nôm may saô rup brah may, nôm naây maâu mra guù reâh oâh. Ta naêp phung oh naâu he aên may sek uaênh moh ndô jeâng ndô may guù ndrel gaâp, jeâh ri soùk ndô naây. Yorlah Y-Yakoâb maâu gít oâh H'Rachel ntuùng jeâh rup brah naây. 33 Y-Laban laêp taâm ngih bok Y-Yakoâb, ngih bok H'Leâa jeâh ri taâm ngih bok bar heâ n'hat na bu ur, æiaêlah paêng maâu saô ndô naây oâh. Paêng lah taê bôh ngih bok H'Leâa jeâh ri laêp taâm ngih H'Rachel. 34 H'Rachel soùk jeâh rup brah jeâh ri dôm ndô naây taâm daâng ön seh samoâ, jeâh ri paêng saêp guù ta kalô rup brah naây. Y-Laban rhi taâm leù ngih bok naây, æiaêlah maâu saô ndô naây oâh. 35 H'Rachel lah ma mbôù paêng: "Lôi aên koâranh gaâp nuih oâh, yorlah gaâp maâu dôi daâk ta naêp may, yorlah taât jeâh ma gaâp tíng naâm nau vay phung bu ur." Paêng joi æiaêlah paêng maâu dôi saô oâh rup brah. 36 Y-Yakoâb ji nuih jeâh ri nduyh Y-Laban, Y-Yakoâb lah ma Y-Laban: "Moh nau vay gaâp rlau? Moh nau tih gaâp koù may tíng gaâp ma nau nuih? 37 May rhi leù ndô gaâp? May saô leù ndô may nôm? Dôm ndô naây ta aô ta naêp phung oh naâu gaâp, jeâh ri ta naêp phung oh naâu may, gay ma khaân paêng dôi phat doâih ndraêng he bar heâ. 38 Neù, bar jaât naêm jeâh gaâp guù ndrel ma may. Biaêp me may jeâh ri be me may maâu maâp rleâh oâh, jeâh ri gaâp maâu maâp sa oâh biaêp nkuaêng may. 39 Gaâp maâu maâp njuùn oâh ma may biaêp mpa bri heâk sa. Gaâp nôm dôn nau roh naây. May aên gaâp trok jeâh gít lah bu ntuùng maêng maâu lah doâl nar. 40 Poâ aô gaâp jeâng: duh nñat gaâp doâl nar jeâh ri kaêt æö kraêp gaâp doâl maêng jeâh ri gaâp maâu dôi beâch oâh. 41 Aô, bar jaât naêm aô gaâp guù taâm ngih may, gaâp pah jeâh kan ma may jaât ma puaên naêm gay ma geh bar heâ kon bu ur may, jeâh ri prau naêm ma biaêp may, jeâh ri may taâm rgaâl jeâh jaât tôù ndô nkhoâm gaâp. 42 Tô lah Brah Ndu mbôù gaâp, Brah Ndu Y-Abraham, Nôm Y-Isaêk klach yôk, maâu guù mpeh pa gaâp, naneá may aên gaâp sít ti dôm. Brah Ndu saô jeâh nau knap gaâp jeâh ri kan ti gaâp, jeâh ri paêng nduyh may maêng ndôh.

Nau Taâm Rnglaêp Y-Laban Ñah Y-Yakoâb

43 Y-Laban plôù lah ma Y-Yakoâb: "Phung kon bu ur naây jeâng phung kon bu ur gaâp, phung kon naây jeâng kon gaâp, biaêp naây jeâng biaêp gaâp jeâh ri leù rngoâch ndô may saô naây jeâng ndô gaâp. Moh gaâp dôi æö nar aô ma phung aô, phung kon bu ur gaâp maâu lah ma phung kon khaân paêng deh jeâh?" 44 Aæaô aô, loùng he, aên he æö nau taâm rnglaêp gaâp ñah may, jeâh ri aên nau naây jeâng nau mbôh aên ngaên may ñah gaâp." 45 Poâ ri Y-Yakoâb soùk leo glo luù taâm paêng jeâng ndô taâm mbeân. 46 Y-Yakoâb lah ma phung oh naâu paêng: "Bun luù" khaân paêng soùk bun luù, jeâh ri soâng sa ta meng luù bun naây. 47 Y-Laban rnha ntuùk naây Jeâgar Saha dutha, æiaêlah Y-Yakoâb rnha ntuùk naây Galet. 48 Y-Laban lah: "Nku bun luù aô jeâng nau mbôh naneá ngaên ndraêng may ñah gaâp nar aô." Yor naây bu rnha ntuùk naây Galet. 49 Jeâh ri Mispa yorlah Y-Laban lah: "Aên Yeâhoâva maât mray ndraêng may ñah gaâp doâl he guù eâng eâng. 50 Tô lah may æö mhík ma phung kon bu ur gaâp, maâu lah tô lah may soùk phung ur eâng, nñaâp tô lah maâu geh bunuyh oâh guù ndrel he, aên may kah gít Brah Ndu yôh jeâng nôm saô ndraêng may ñah gaâp." 51 Y-Laban lah ma Y-Yakoâb: "Aên may saô nku bun luù naây jeâh ri ndô taâm mbeân gaâp ndaâk jeâh ta nklang gaâp ñah may. 52 Nku bun luù aô jeâh ri ndô taâm mbeân aô jeâng nau mbôh ma gaâp maâu mra rgaên nku bun luù aô haên ta may oâh, jeâh ri may maâu mra rgaên oâh ndô taâm mbeân aô vaêch uùch æö mhík ma gaâp. 53 AÊn Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Nahoâr jeâh ri Brah Ndu mbôù khaân paêng phat doâih ndraêng he." Jeâh ri mbôù paêng klach yôk. 54 Y-Yakoâb nhhôr ndô æö brah ta yoâk jeâh ri paêng kuaêl phung oh naâu paêng soâng sa; jeâh ri khaân paêng beâch du maêng ta yoâk naây. 55 Ôm oâi Y-Laban daâk, chuùm phung kon sau jeâh ri phung kon bu ur paêng. Paêng maât ton ma kon sau paêng jeâh ri haên sít ta ntuùk paêng nôm.

Ntôm 32

Y-Yakoâb Nkra Nau Taâm Maâp Ñah Y-EÂsaâu

1 Y-Yakoâb daâk haên jeâh ri phung toâng mpaêr ueh Brah Ndu taâm maâp ñah paêng. 2 Y-Yakoâb lah tô lah paêng saô phung naây: "Aô phung tahan Brah Ndu!" Poâ ri paêng rnha ntuùk naây Mahanam. 3 Y-Yakoâb njuaêl haên lor ma paêng phung mbôh ma Y-EÂsaâu naâu paêng ta n'gor Sir taâm æon bri hñaêch Y-EÂdoâm. 4 Paêng ntaêm nau aô ma phung naây: "Poâ aô aên khaân may lah ma Koâranh gaâp Y-EÂsaâu; 'Poâ aô n'hat na may Y-Yakoâb lah gaâp guù jeâh ndrel Y-Laban n'ho ma taât aæaô. 5 Gaâp geh aâk ndroâk, seh bri, biaêp, phung n'hat na bu klaâu jeâh ri phung n'hat na bu ur. Gaâp njuaêl nau mbôh aô ma koâranh gaâp gay may mra yoá ma gaâp.'" 6 Phung mbôh plôù lah ma Y-Yakoâb, lah: "Heân haên taâm maâp jeâh ñah naâu may Y-EÂsaâu, jeâh ri paêng vaêch taâm maâp ñah may ndrel ma puaên rhiaêng nuyh". 7 Y-Yakoâb klach ngaên jeâh ri ruùng raêng. Paêng taâm paù bunuyh ndrel ma paêng, nñaâp ma biaêp, ndroâk, jeâh ri seh samoâ taâm bar phung. 8 paêng mín: "Tô lah Y-EÂsaâu taâm maâp ñah du phung jeâh ri nkhít lôi, du phung hoâm jeâng klaih." 9 Y-Yakoâb lah: "Ô Brah Ndu mbôù gaâp Y-Abraham, Brah Ndu mbôù gaâp Y-Isaêk, Ô Yeâhoâva, nôm lah jeâh ma gaâp.' Sít hom ma n'gor may jeâh ri ma mpoâl baêl may, jeâh ri gaâp mra æö ueh ma may.' 10 Gaâp maâu khö oâh ma nau jeá lôn taâm leù nau roùng raêp jaêp jeâh ri leù nau raêp jaêp may taâm mpôl jeâh ma n'hat na may; yorlah gaâp rgaên jeâh dak krong Y-Yurdan aô kanoùng ma maâng gaâp, jeâh ri aæaô gaâp jeâng bar phung. 11 Gaâp vôh vôl ma may, taâm rklaih hom gaâp bôh ti naâu gaâp Y-EÂsaâu, yorlah gaâp klach ma paêng, klach paêng vaêch nkhít heân nñaâp ma me ndrel ma phung kon. 12 Æiaêlah may lah jeâh: "Gaâp mra æö nau ueh ma may, jeâh ri gaâp mra aên phung kon sau may aâk naâm bu choih dak mæuùt, bu maâu dôi kôp oâh yor aâk ir ar." 13 Paêng beâch ta naây maêng naây. Paêng soùk æaê ndô paêng geh ndrel ma ndô paêng uùch nhhôr ma Y-EÂsaâu naâu paêng: 14 bar rhiaêng mlaâm be me, bar jaât mlaâm be nkuaêng, bar rhiaêng mlaâm biaêp me, bar jaât mlaâm biaêp nkuaêng. 15 Pe jaât mlaâm seh samoâ me, hoâm pu kon khaân paêng, puaên jaât mlaâm ndroâk me, jaât mlaâm ndroâk nkuaêng, bar jaât mlaâm seh bri me, jeâh ri jaât mlaâm seh bri nkuaêng. 16 Paêng jao mpoâ mpa naây eâng eâng, aêp tíng ma phung n'hat na paêng, jeâh ri lah ma phung naây. "Haên hom khaân may lor ma gaâp, jeâh ri aên ngai tíng phung mpoâ mpa eâng eâng naây." 17 Paêng ntaêm poâ aô ma nôm haên lor. "Tô lah Y-EÂsaâu naâu gaâp mra maâp ñah may jeâh ri oâp ma may, Mbu Koâranh may? Mbah may haên? Ma mbu naâm mpoâ mpa ta naêp may?" 18 AÊn may lah: "Khaân paêng jeâng ndô n'hat na may Y-Yakoâb. Khaân paêng jeâng ndô nhhôr ma Y-EÂsaâu Koâranh gaâp; jeâh ri aô, nñaâp ma paêng leù pa kôi heân." 19 Paêng ntaêm ma phung tal bar tal pe taâm ban leù, jeâh ri leù rngoâch ma phung tíng phung mpoâ mpa naây, lah: "Aên khaân may ngôi poâ naây ma Y-EÂsaâu tô lah khaân may taâm maâp ma paêng. 20 aên khaân may lah: 'Nñaâp ma n'hat na may Y-Yakoâb leù pa kôi heân.'" Yorlah paêng mín, klaêp lah gaâp mra rli nuih paêng ma mpa nhhôr haên lor ma gaâp, jeâh ri daêch pa kôi gaâp mra saô muh maêt paêng. Klaêp lah paêng mra dôn gaâp." 21 Mpa paêng nhhôr naây haên lor ta naêp paêng; æiaêlah paêng nôm beâch maêng neù taâm ntuùk khaân paêng jöh.

Y-Yakoâb Taâm Chík (Nhaêt) Ta Peânieâl

22 Taâm maêng naây paêng daâk, soùk bar heâ ur paêng, bar heâ n'hat na bu ur paêng, jeâh ri phung jaât ma nguay kon bu klaâu paêng, jeâh ri rgaên ta ntuùk rgaên dak krong Yaboâk. 23 Paêng soùk phung naây aên phung naây rgaên dak krong jeâh ri njuaêl kôh teá leù rngoâch mpoâ mpa paêng geh. 24 Y-Yakoâb guù eâng paêng Geh du hueâ bunuyh taâm chík (nhaêt) ñah paêng koù taât daêch luh nar. 25 Tô lah nôm naây saô maâu dôi ñah Y-Yakoâb oâh paêng dong Y-Yakoâb ta gang rleâh nting tôm blu doâl khaân paêng taâm nhaêt. 26 Paêng lah, "Lôi gaâp haên, yorlah nar daêch luh" Æiaêlah Y-Yakoâb lah: "Gaâp maâu mra aên may haên oâh, kanoùng tô lah maât ton ma gaâp lor, "27 Paêng lah ma Y-Yakoâb: "Mbu moh may?" Paêng lah: "Y-Yakoâb" 28 Paêng lah: "Bu maâu mra rnha amoh may Y-Yakoâb oâh, æiaêlah Y-Israel, yorlah may taâm nhaêt jeâh ñah Brah Ndu jeâh ri ñah phung bunuyh, jeâh ri dôi may jeâh." 29 Y-Yakoâb oâp paêng: "Gaâp daên ma may, mbôh hom ma gaâp amoh may." Paêng lah: "Maâm æö may oâp amoh gaâp?" Jeâh ri paêng maât ton ma Y-Yakoâb ta naây. 30 Poâ ri Y-Yakoâb rnha ntuùk naây Peânieâl, yorlah paêng lah: "Gaâp saô jeâh Brah Ndu ta naêp, jeâh ri nau reâh gaâp klaih jeâh." 31 Nar luh ta paêng tô lah paêng rgaên Peânieâl; jeâh ri paêng haên tíl dít. 32 Yor naây taât ta nar aô phung kon Israel, maâu sa oâh suan taâm gang, yorlah paêng dong jeâh Y-Yakoâb ta suan gang.

Ntôm 33

Y-Yakoâb Taâm Nsír Ñah Y-EÂsaâu

1 Y-Yakoâb n'gôr maêt uaênh jeâh ri aô, Y-EÂsaâu vaêch ndrel ma puaên rhiaêng bunuyh. Y-Yakoâb taâm paê phung kon ma H'Leâa, H'Rachel, jeâh ri ma bar heâ n'hat na bu ur. 2 Paêng dôm lor phung n'hat na bu ur ndrel ma phung kon khaân paêng, pa kôi H'Leâa ndrel ma phung kon paêng, jeâh ri pa kôi lôn H'Rachel jeâh ri Y-Yoâsep. 3 Paêng nôm haên lor lôn ma phung naây jeâh chon mon ta neh pôh tôù, koù taât daêch ta naâu paêng. 4 Æiaêlah Y-EÂsaâu nchuaêt haên taâm maâp ñah paêng, ut ta troâk ko paêng, jeâh ri chuùm paêng; jeâh ri khaân paêng nhím. 5 Y-EÂsaâu n'gôr maêt saô phung bu ur jeâh ri phung kon, lah: "Mbu phung ndrel ma may aô?" Y-Yakoâb lah: "Phung kon Brah Ndu aên jeâh ma n'hat na may ma nau yoá." 6 Phung n'hat na bu ur vaêch daêch ndrel ma phung kon khaân paêng jeâh ri. 7 H'Leâa jeâh ri phung kon paêng vaêch daêch leù jeâh ri paên mbah. Daêch duùt Y-Yoâsep jeâh H'Rachel vaêch daêch jeâh ri chon mon mbah. 8 Y-EÂsaâu lah: "Moh may uùch æö ñah phung aâk gaâp maâp jeâh lor naây?" Y-Yakoâb lah: "Gay geh nau yoá ta naêp Koâranh gaâp." 9 Y-EÂsaâu lah: "Gaâp geh aêp jeâh, Ô oh gaâp, praêp hom ma may nôm ndô may geh." 10 Y-Yakoâb lah: "Maâu, gaâp daên ma may, tô lah gaâp geh nau yoá ta naêp may, aên may soùk dôn ndô nhhôr bôh ti gaâp, yorlah nau gaâp saô muh maêt may taâm ban ma gaâp saô muh maêt Brah Ndu, yorlah may dôn jeâh gaâp ma nau yoá. 11 Soùk hom, gaâp daên ma may, ndô gaâp nhhôr ndjoât leo ma may jeâh, yorlah Brah Ndu æö nau yoá ma gaâp, jeâh ri gaâp geh aêp jeâh." Paêng nchaâp ngaên jeâh ri Y-EÂsaâu soùk dôn. 12 Y-EÂsaâu lah: "Kay haên he, jeâh ri gaâp mra haên lor ma may ". 13 Æiaêlah Y-Yakoâb lah ma paêng: "Koâranh gaâp gít phung kon se jeâng rô ai, jeâh ri biaêp ndroâk ndrel ma gaâp geh kon nse. Tô lah bu ndal ma khaân paêng kanoùng du nar, leù rngoâch mpoâ mpa naây mra khít. 14 aên Koâranh gaâp haên lor ma n'hat na paêng, jeâh ri gaâp mra haên mbrôi; tíng naâm mpoâ mpa dôi, jeâh ri tíng naâm phung kon dôi, koù gaâp taât ta Koâranh gaâp ta n'gor Seâir." 15 Y-EÂsaâu lah: "Aên gaâp chalat ma may phung gaâp baæaê". Paêng lah: "Moh khlay nau naây? aên gaâp geh nau yoá ta naêp maêt Koâranh gaâp." 16 Poâ ri nar naây Y-EÂsaâu sít ta n'gor Sir. 17 Æiaêlah Y-Yakoâb haên ta æon Sukoât, æö ngih ma paêng nôm jeâh ri æö ndrung ma mpoâ mpa paêng. Yor ri bu rnha ntuùk naây Sukoât. 18 Tô lah Y-Yakoâb du luh taê bôh n'gor Padan-Aram, paêng taât ma nau ñaêp mpaên ta æon Sichem taâm n'gor Kanaan. Paêng æö ntuùk jöh ta naêp æon, 19 Ntuùk paêng rvaêt taê bôh ti phung kon Y-Hamoâr, mbôù Y-Sichem, ma du rhiaêng rlay praêk ntuùk paêng ndaâk ngih bok paêng. 20 Paêng ndaâk ta naây du nông æö brah jeâh ri rnha paêng. Et Eloâheâ Israel.

Ntôm 34

Nau Plông Har Ma Nau Æö Æôù H'Dina

1 H'Dina kon bu ur H'Leâa deh ma Y-Yakoâb, luh uùch khaâl ñah phung bu ur n'gor naây. 2 Y-Sichem kon bu klaâu Y-Hamoâr bunuyh Hivit, Koâranh n'gor naây, saô paêng, nhuùp nchaâp beâch ndrel jeâh ri æö beâk H'Dina. 3 Nuih n'haâm bu klaâu naây roùng ma H'Dina kon bu ur Y-Yakoâb. Paêng roùng ma bu ur naây jeâh ri ngôi rah rôch ma H'Dina. 4 Y-Sichem lah ma Y-Hamoâr mbôù paêng: "Aên may soùk ma gaâp bu ur naây jeâng ur gaâp." 5 Y-Yakoâb taêng jeâh nôm naây æö æôù jeâh H'Dina kon bu ur paêng. Phung kon bu klaâu paêng guù taâm mir chiaêp ndroâk, biaêp paêng, poâ ri Y-Yakoâb guù rklaêk koù khaân paêng taât. 6 Y-Hamoâr mbôù Y-Sichem haên ta Y-Yakoâb uùch ngôi ñah paêng. 7 Phung kon bu klaâu Y-Yakoâb sít taù bôh mir tô lah khaân paêng taêng nau naây. Khaân paêng rngot jeâh ri ji nuih haâu ngaên yor nau tih Y-Sichem æö taâm phung Israel, yor paêng beâch ñah kon bu ur Y-Yakoâb, nau bu maâu vay æö. 8 Y-Hamoâr ngôi ñah khaân paêng, lah: "Nuih n'haâm kon bu klaâu gaâp Y-Sichem klaâng ma kon bu ur may. Gaâp daên ma khaân may, aên bu ur naây jeâng ur paêng. 9 aên khaân may æö nau taâm nkol ur sai ñah heân; aên ma heân phung kon bu ur khaân may, jeâh ri soùk hom phung kon bu ur heân ma khaân may. 10 khaân may mra guù ndrel ma heân, jeâh ri n'gor aô mra guù ta naêp khaân may. AÊn khaân may guù ta naây taâm taêch rgaâl, jeâh ri geh neh ma khaân may nôm." 11 Y-Sichem lah ma mbôù jeâh ri ma phung oh naâu bu ur naây. "Aên gaâp dôi geh nau yoá ta naêp maêt khaân may, jeâh ri gaâp mra aên moh ndô khaân may lah. 12 aên khaân may daên bôh gaâp draêp ndô khlay, jeâh ri draêp nhôr aên aâk, jeâh ri gaâp mra aên tíng naâm khaân may lah ma gaâp, æiaêlah aên bu ur naây ma gaâp, bu ur naây jeâng ur gaâp." 13 Phung kon bu klaâu Y-Yakoâb plôù lah ma Y-Sichem jeâh ri ma Y-Hamoâr mbôù paêng ma nau ndôm, yorlah Y-Sichem æö æôù jeâh H'Dina oh bu ur khaân paêng. 14 Khaân paêng lah ma Y-Sichem jeâh ri ma Y-Hamoâr: "Nau naây heân maâu dôi æö oâh, aên nkhông oh bu ur heân ma bunuyh maâu geh koh ntaâu oâh. Nau naây jeâng nau æö beâk heân. 15 Heân mra dôn nau may daên kanoùng tô lah khaân may mra jeâng taâm ban ma heân, aên leù rngoâch phung bu klaâu taâm phung khaân may dôn nau koh ntaâu. 16 Poâ ri heân mra aên ma khaân may phung kon bu ur heân, jeâh ri heân mra soùk phung kon bu ur khaân may ma heân; heân mra guù ndrel ma khaân may, jeâh ri he mra jeâng du phung æon lan.. 17 Æiaêlah, tô lah khaân may maâu mra toâng oâh ma heân dôn nau koh ntaâu, heân mra soùk lôi phung kon bu ur heân jeâh ri du." 18 Y-Hamoâr jeâh ri Y-Sichem kon bu klaâu Y-Hamoâr maak ma nau khaân ngôi naây. 19 Y-Sichem maâu hoâm guù kaâp joù oâh æö nau naây, yorlah paêng roùng ma kon bu ur Y-Yakoâb. Bu yôk ma paêng aâk lôn ma ma leù ngih mbôù paêng. 20 Y-Hamoâr jeâh ri Y-Sichem kon bu klaâu paêng taât ta mpoâng peâr æon khaân paêng jeâh ri ngôi ñah phung bu klaâu æon lan khaân paêng, lah: 21 "Phung bunuyh aô guù ñaêp mpaên ndrel he. Poâ ri aên khaân paêng guù jeâh ri taêch rgaâl draêp ndô taâm n'gor aô, yorlah aô, n'gor gaêp taêng jeâh ma khaân paêng. AÊn he soùk phung kon bu ur khaân paêng jeâh ur he, jeâh ri he aên ma khaân paêng phung kon bu ur he. 22 Æiaêlah phung bu klaâu aô mra dôn guù ndrel ma he. Jeâng du phung æon lan kanoùng tô lah aêp nôm bu klaâu taâm phung he dôn nau koh ntaâu naâm bu khaân paêng koh ntaâu jeâh. 23 Maâu di heù ndroâk, biaêp, draêp ndô, jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa khaân paêng mra jeâng ndô he? Kanoùng aên he dôn nau khaân paêng daên, jeâh ri khaân paêng mra guù ndrel ma he." 24 Leù rngoâch mbu naâm du luh ta mpoâng peâr æon naây toâng ma Y-Hamoâr jeâh ri Y-Sichem kon bu klaâu paêng jeâh ri leù rngoâch phung bu klaâu du luh ta mpoâng peâr æon naây dôn nau koh ntaâu. 25 Nar tal pe tô lah phung bu klaâu æon naây guù ji, bar heâ kon bu klaâu Y-Yakoâb, Y-Simeâoân jeâh ri Y-Leâvi, naâu H'Dina, soùk ñao khaân paêng, ntuùng laêp taâm æon naây, nkhít lôi leù rngoâch phung bu klaâu, 26 Khaân paêng nkhít Y-Hamoâr jeâh ri Y-Sichem kon bu klaâu paêng ma ñao, soùk H'Dina bôh ngih Y-Sichem jeâh ri du. 27 Phung kon bu klaâu Y-Yakoâb taât ta phung khít jeâh ri gro soùk draêp ndô taâm æon naây, yorlah khaân paêng æö æôù jeâh oh bu ur bu. 28 Khaân paêng soùk biaêp, be jeâh ri seh bri khaân paêng, mpa geh taâm æon jeâh ri taâm mir. 29 Khaân paêng soùk leù draêp ndô, phung kon se jeá jeâh ri phung ur bu ndrel ma leù rngoâch draêp ndô taâm ngih. 30 Y-Yakoâb lah ma Y-Simeâoân jeâh ri Y-Leâvi: "Khaân may aên taât nau uh ah ma gaâp jeâh ri aên phung bunuyh æon lan phung Kanaan jeâh ri phung Peârisit taâm rmot ma gaâp, gaâp jeâng kanoùng phung djeá; tô lah khaân paêng mra taâm ræuùn ndrel n'gruùp ñah ngih gaâp." 31 Æiaêlah khaân paêng lah: "Di leù bu klaâu naây æö ma oh bu ur heân taâm ban ma du hueâ bu ur vaêng tír."

Ntôm 35

Brah Ndu Maât Ton Ma Y-Yakoâb Ta Bon Beâthel

1 Brah Ndu lah ma Y-Yakoâb: "Daâk hom may, haên hao ta æon Beâthel jeâh ri guù ta naây. Rdaâk ta naây du rplay nông æö brah ma Brah Ndu nôm taâm mpôl jeâh ma may, rnoâk may du bôh muh maêt Y-EÂsaâu naâu may." 2 Poâ ri Y-Yakoâb lah ma ngih paêng jeâh ri leù rngoâch phung guù ndrel ma paêng. "Cha lôi hom rup brah bu naêch ta nklang khaân may. Æö kloh hom khaân may nôm, jeâh ri rgaâl lôi kho ao khaân may. 3 Daâk hom he, haên hao ta æon Beâthel, gay ma ta naây gaâp dôi rdaâk du rplay nông æö brah ma Brah Ndu, Nôm plôù lah jeâh ma gaâp taâm nar gaâp uh ah, jeâh ri guù reâh ndrel ma gaâp taâm aêp trong gaâp sak nsong." 4 Khaân paêng aên ma Y-Yakoâb leù rngoâch rup brah bu naêch khaân paêng geh jeâh ri thek khaân paêng mblo ta toâr. Y-Yakoâb broâi ndô naây taâm daâng tôm si eâp æon Sichem. 5 Doâl khaân paêng haên, Brah Ndu nhhu phung guù taâm leù rngoâch æon juùm khaân paêng, poâ ri phung naây maâu tíng oâh phung kon Y-Yakoâb. 6 Y-Yakoâb ndrel ma leù rngoâch phung paêng taât ta æon Lus taâm n'gor Kanaan (æon naây jeâng æon Beâthel). 7 Paêng rdaâk ta du rplay nông æö brah jeâh ri rnha ntuùk naây EÂl Beâthel, yorlah ta naây Brah Ndu taâm mpôl jeâh ma paêng tô lah paêng du bôh naâu paêng. 8 Jeâh ri H'Deâboâra khít, n'hat na bu ur nôm mpu jeâh H'Reâbeâka, jeâh ri bu taâp paêng taâm daâng Beâthel ta tôm si, jeâh ri bu rnha tôm si naây Aloân Bakut. 9 Brah Ndu hoù taâm mpôl jeâh leù ma Y-Yakoâb tô lah paêng vaêch taê bôh n'gor Padan Aram, jeâh ri Brah Ndu maât ton ma paêng. 10 Brah Ndu lah ma paêng: "Amoh may Y-Yakoâb, amoh may bu maâu mra rnha Y-Yakoâb oâh, æiaêlah amoh may mra jeâng Y-Israel, "Poâ ri Brah Ndu taâm amoh paêng Y-Israel. 11 Brah Ndu lah ma paêng: "Gaâp jeâng Brah Ndu, Nôm Geh Leù Nau Brah. AÊn may æö aên bík. Du phung mpoâl baêl jeâh ri aâk phung mpoâl baêl mra luh taê bôh may, jeâh ri taê bôh nduùl proch may mra luh phung hañaêch. 12 Gaâp mra aên ma may jeâh ri ma phung kon sau may pa kôi may n'gor gaâp aên jeâh ma Y-Abraham jeâh ri ma Y-Isaêk." 13 Jeâh ri Brah Ndu hao bôh paêng bôh ntuùk Brah Ndu ngôi jeâh ma paêng. 14 Y-Yakoâb rdaâk ndô taâm mbeân ma luù ta ntuùk Brah Ndu ngôi jeâh ñah paêng Beâthel.

H'Rachel Khít

16 Khaân paêng du haên bôh æon Beâthel; jeâh ri tô lah khaân paêng aêt hoâm ngai eâ taât ta æon EÂphrata. H'Rachel nkeng jeâr ngaên. 17 Doâl paêng nkeng jeâr ngaên n'huùm lah ma paêng. "Lôi klach oâh yorlah ay mra geh du hueâ kon bu klaâu." 18 Doâl hueâng paêng ntôm du (Yorlah paêng khít) paêng taâm amoh Y-Bennoâni, æiaêlah mbôù paêng taâm amoh paêng Y-Benjamin. 19 Poâ ri H'Rachel khít jeâh ri bu taâp paêng ta trong EÂphrata (æon naây jeâng æon Beâtleâhem) 20 Y-Yakoâb rdaâk ndô taâm mbeân moâch H'Rachel naây hoâm taât ta nar aô. 21 Y-Israel haên jeâh ri paâng ngih bok ta kah teù ngih tuùm EÂder, 22 Doâl Y-Israel guù taâm n'gor naây Y-Ruben haên beâch ñah H'Bilha ur yoâng mbôù paêng; jeâh ri Y-Israel taêng nau naây.

Phung Kon Bu Klaâu Y-Yakoâb

Y-Yakoâb geh jaât ma bar nuyh kon bu klaâu. 23 Phung kon bu klaâu H'Leâa: Y-Ruben kon deh boâk rah ma Y-Yakoâb, Y-Simeâoân, Y-Leâvi, Y-Yuda, Y-Isakar, jeâh ri Y-Sabuloân. 24 Phung kon bu klaâu H'Rachel: Y-Yoâsep jeâh Y-Benjamin, 25 Phung kon bu klaâu H'Bilha n'hat na bu ur H'Rachel: Y-Dan jeâh ri Naptali, 26 Phung kon bu klaâu H'Silpa n'hat na bu ur H'Leâa: Y-Gat jeâh ri Aser. Aô yôh phung kon bu klaâu bu deh ma Y-Yakoâb ta n'gor Padan Aram.

Y-Isaêk Khít

27 Y-Yakoâb taât ta Y-Isaêk mbôù paêng ta Mamreâ, æon Kiriat-Arba (naâm bu ntít æon Heâbron), ta naây Y-Abraham jeâh ri Y-Isaêk guù jeâh. 28 Leù rngoâch nar Y-Isaêk guù reâh geh du rhiaêng pham jaât naêm. 29 Y-Isaêk taêch n'haâm khít, jeâh ri bu taâm ræuùn paêng ndrel ma mpoâl baêl paêng. Paêng ranh jeâh ri ranh joùk jeâh. Y-EÂsaâu jeâh ri Y-Yakoâb phung kon bu klaâu paêng taâp paêng.

Ntôm 36

Phung Kon Sau Y-EÂsaâu

1 Phung aô kon sau Y-EÂsaâu (nôm naây jeâng EÂdom). 2 Y-EÂsaâu soùk phung ur paêng bôh phung n'gor Kanaan: H'Ada kon bu ur Y-EÂlon bunuyh Hitit, H'OÂhoâlibama kon bu ur Y-Ana kon sau Y-Sibeâoân bunuyh Hivit, 3 jeâh ri H'Basmat kon bu ur Ismaeâl ruh Y-Neâbaoât. 4 H'Ada deh ma Y-EÂsaâu, H'Basmat deh ma Y-Reâuel, 5 H'OÂhoâlibama deh ma Y-Jeâsus, Y-Jalam, jeâh ri Y-Koâra. Aô phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu bu deh ma paêng taâm n'gor Kanaan. 6 Y-EÂsaâu soùk phung ur paêng, phung kon bu klaâu paêng, phung kon bu ur paêng, leù rngoâch phung bunuyh taâm ngih paêng, ndroâk paêng, leù rngoâch mpoâ mpa paêng jeâh ri leù rngoâch draêp ndô paêng bun taâm n'gor Kanaan, jeâh ri paêng haên du taâm n'gor ngai bôh Y-Yakoâb oh paêng; 7 yorlah draêp ndô khaân paêng aâk ir koù khaân paêng maâu dôi guù ndrel oâh, jeâh ri n'gor khaân paêng guù naây maâu dôi toùng oâh ma khaân paêng, yorlah mpoâ mpa rong khaân paêng aâk ngaên. 8 Poâ ri Y-EÂsaâu guù taâm n'gor mpeh yoâk Seâir. Y-EÂsaâu jeâng EÂdoâm. 9 Aô phung kon sau Y-EÂsaâu che tôm ma phung Y-EÂsaâu guù taâm n'gor yoâk Seâir, 10 Aô amoh phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu: Y-EÂlipas kon bu klaâu H'Ada ur Y-EÂsaâu: Y-Reâuel kon bu klaâu H'Basmat ur EÂsaâu. 11 Phung kon bu klaâu Y-EÂlipas geh: Y-Teâman, Y-OÂmar, Y-Seâphoâ, Y-Gatam, jeâh ri Y-Keânas 12 (H'Timna jeâng ur yoâng Y-EÂlipas kon bu klaâu Y-EÂsaâu; paêng deh Y-Ama lek ma Y-EÂlipas) Amoh phung sau bu klaâu H'Ada ur Y-EÂsaâu. 13 Aô phung kon bu klaâu Y-Reâuel: Y-Nahat, Y-Seâra, Y-Sama, jeâh ri Y-Misa. Amoh phung sau bu klaâu H'Basmat ur Y-EÂsaâu. 14 Aô phung kon bu klaâu H'OÂhoâlibama kon bu ur H'Ana kon sau Y-Sibeâoân ur Y-EÂsaâu, deh ma Y-Jeâsus, Y-Jalam jeâh ri Y-Koâra. 15 Aô phung Koâranh uùng tuùng phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu. Phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu kon deh boâk rah ma Y-EÂsaâu Y-Teâman, Y-OÂmar, Y-Seâphoâ, Y-Keânas, 16 Y-Koâra, Y-Gatam, jeâh ri Y-Amalek. Phung Koâranh naây luh bôh Y-EÂlipas taâm n'gor EÂdoâm, jeâng phung sau bu klaâu H'Ada. 17 Aô phung kon bu klaâu Y-Reâueâl kon bu klaâu Y-EÂsaâu, Y-Nahat, Y-Seâra, Y-Sama, Y-Misa. Phung naây jeâng Koâranh mpoâl baêl Y-Reâuel taâm n'gor EÂdoâm, phung sau bu klaâu H'Basmat ur Y-EÂsaâu. 18 Aô phung kon bu klaâu H'OÂhoâlibama ur Y-EÂsaâu, Y-Jeâsus, Y-Jalam, Y-Koâra. Phung Koâranh naây H'OÂhoâlibama kon bu ur H'Ana ur Y-EÂsaâu deh. 19 Phung naây jeâng phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu jeâh ri amoh phung Koâranh khaân paêng. (Nôm naây jeâng Y-EÂdoâm)

Phung Kon Sau Y-Seâir

20 Aô phung kon bu klaâu Y-Seâir bunuyh Hoârit, phung bunuyh guù taâm n'gor naây: Y-Loâtan, Y-Soâbal, Y-Sibeâoân, Y-Ana, 21 Y-Disoân, Y-EÂser, jeâh ri Y-Disan. Amoh phung Koâranh phung Hoârit, phung kon bu klaâu Y-Seâir taâm n'gor EÂdoâm. 22 Phung kon bu klaâu Y-Loâtan: Y-Hoâri jeâh ri Y-Heâman. Jeâh ri H'Timna jeâng oh bu ur Y-Loâtan. 23 Aô phung kon bu klaâu Y-Soâbal: Y-Alvan, Y-Manahat, Y-EÂbal, Y-Seâphoâ jeâh ri Y-OÂnam. 24 Aô phung kon bu klaâu Y-Sibeâoân, Y-Aiah, jeâh ri Y-Ana. Y-Ana naây jeâng nôm saô tu dak duh taâm bri rdah doâl paêng chiaêp seh bri Y-Sibeâoân mbôù paêng. 25 Aô phung kon bu klaâu Y-Ana, Y-Disoân jeâh ri H'OÂhoâlibama kon bu ur Y-Ana. 26 Aô phung kon bu klaâu Y-Disoân: Y-Heâmdan, Y-EÂsban, Y-Itram jeâh ri Y-Cheâran. 27 Aô phung kon bu klaâu Y-EÂser: Y-Bilhan, Y-Savan, jeâh ri Y-Akan. 28 Aô phung kon bu klaâu Y-Disan: Y-Us jeâh ri Y-Aran. 29 Aô phung Koâranh phung Hoârit: Y-Loâtan, Y-Soâbal, Y-Sibeâoân, Y-Ana, 30 Y-Disoân, Y-EÂser, Y-Disan. Naây jeâng phung Koâranh taâm phung Hoârit tíng naâm nduùl mpoâl khaân paêng taâm n'gor Y-Seâir.

Phung Hñaêch N'gor EÂdoâm

31 Aô phung hñaêch chiaê uaênh taâm n'gor EÂdoâm lor geh du hueâ hñaêch chiaê uaênh phung Israel: 32 Y-Beâla kon bu klaâu Y-Beâoâr chiaê uaênh taâm n'gor EÂdoâm, amoh æon paêng jeâng Dinhaba. 33 Y-Beâla khít jeâh ri Y-Yoâbap kon bu klaâu Y-Seâra æon Boâsra chiaê uaênh ntrok paêng. 34 Y-Yoâbap khít, jeâh ri Husam n'gor Teâman chiaê uaênh ntrok paêng. 35 Y-Husam khít, jeâh ri Y-Hadat kon bu klaâu Y-Beâdat, nôm taâm lôh dôi ñah Y-Midian taâm n'gor Moâap, chiaê uaênh ntrok paêng. Amoh æon paêng Avit. 36 Y-Hadat khít, jeâh ri Y-Samla æon Meâsreâka, chiaê uaênh ntrok paêng. 37 Y-Samla khít, jeâh ri Y-Sal æon Reâhoâboât ta dak krong Ôprat, chiaê uaênh ntrok paêng. 38 Y-Sal khít, jeâh ri Y-Baalhanan kon bu klaâu Akboâr chiaê uaênh ntrok paêng. 39 Y-Baalhanan kon bu klaâu Y-Akboâr khít, jeâh ri Y-Hadar chiaê uaênh ntrok paêng. Amoh æon paêng Pao; amoh ur paêng H'Meâhetabel kon bu ur Y-Matret sau bu ur Y-Meâsahap. 40 Aô phung Koâranh luh bôh Y-EÂsaâu tíng naâm mpoâl khaân paêng, tíng naâm neh khaân paêng guù, tíng naâm amoh khaân paêng: Y-Timna, Y-Alva, Y-Jeâlet, 41 Y-OÂhoâlibama, Y-EÂla, Y-Pinoân. 42 Y-Keânas, Y-Teâman, Y-Mipsar, 43 Y-Makdieâl, Y-Iram. Amoh phung Koâranh n'gor EÂdoâm tíng naâm ntuùk khaân paêng guù taâm n'gor khaân paêng. Aô Y-EÂsaâu che tôm ma phung EÂdoâm.

Ntôm 37

Y-Yoâsep Jeâh Ri Phung Oh Naâu Paêng

1 Y-Yakoâb guù taâm n'gor mbôù paêng maâp guù jeâh æaât laât, taâm n'gor Kanaan. 2 Aô nau nkoch bri ma mpoâl baêl Y-Yakoâb: Y-Yoâsep geh jaât ma pôh naêm, chiaê biaêp ndrel ma phung naâu paêng. Paêng jeâng bu klaâu doâl dal ndaêm guù ndrel ma phung kon bu klaâu H'Bilha jeâh ri H'Silpa, phung ur mbôù paêng. Y-Yoâsep nkoch ma mbôù khaân paêng nau mhík khaân paêng æö. 3 Y-Israel roùng Y-Yoâsep aâk lôn ma leù rngoâch kon paêng, yorlah paêng jeâng kon paêng geh jeâh paêng ranh. Paêng æö ma kon paêng du blah ao jaâr jong ti. 4 Tô lah phung naâu paêng saô mbôù khaân paêng roùng ma Y-Yoâsep aâk lôn ma leù rngoâch phung oh naâu, khaân paêng taâm rmot ma Y-Yoâsep jeâh ri maâu dôi ngôi ueh ñah Y-Yoâsep oâh. 5 Y-Yoâsep geh nau mbôi, jeâh ri tô lah paêng nkoch bri nau naây ma phung oh naâu paêng, khaân paêng taâm rmot ma Y-Yoâsep aâk lôn. 6 Paêng lah ma phung oh naâu paêng: "Khaân may iaêt hom nau gaâp hoù mbôi jeâh. 7 Aô, he guù chaêp ba taâm mir, jeâh ri nchaêp ba khaân may guù daêp tring juùm paêng jeâh chon mon mbah ta naêp nchaêp ba gaâp." 8 Phung naâu paêng lah ma paêng: "Ngaên leù may mra jeâng Koâranh heân? Ngaên leù may mra chiaê uaênh heân?" Poâ ri khaân paêng taâm rmot ma Y-Yoâsep aâk lôn yor nau mbôi jeâh ri nau paêng ngôi. 9 Paêng geh tay nau mbôl eâng, jeâh ri nkoch bri nau naây ma phung oh naâu paêng, paêng lah: "Aô, gaâp geh nau mbôi nar, khay, jeâh ri jaât ma nguay rplay maênh chon mon mbah ta naêp gaâp!" 10 Paêng nkoch bri nau naây ma mbôù paêng jeâh ri ma phung oh naâu paêng. Mbôù paêng nduyh paêng, lah: "Moh nau mbôi may geh poâ naây? Ngaên leù gaâp, me may, jeâh ri phung oh naâu may mra vaêch chon mon ta neh ta naêp may?" 11 Phung naâu paêng moâ nach ma paêng, æiaêlah mbôù paêng ndjoât praêp nau ngôi naây taâm nau mín paêng.

Bu Taêch Y-Yoâsep Taâm N'gor EÂjipt

12 Phung naâu Y-Yoâsep haên chiaê biaêp mbôù khaân paêng ta æon Sichem. 13 Y-Israel lah, ma Y-Yoâsep: "Maâu di heù phung naâu may chiaê biaêp ta æon sichem? Vaêch hom gaâp mra njuaêl may ta khaân paêng." Y-Yoâsep lah ma paêng: "Aô ta aô gaâp." 14 Paêng lah ma Y-Yoâsep: "Haên hom, uaênh gít lah phung naâu may jeâh ri phung biaêp geh nau ueh, jeâh ri sít mbôh ma gaâp. Paêng njuaêl Y-Yoâsep haên taê bôh rluùng Heâbron, jeâh ri paêng taât ta æon Sichem. 15 Geh du hueâ bunuyh taâm maâp ñah paêng doâl paêng hiôt trong taâm mir. Bunuyh naây oâp paêng: "Moh may joi?" 16 Paêng plôù lah: "Gaâp joi phung naâu gaâp. Gaâp daên ma may, lah an ma gaâp, mbah ntuùk khaân paêng chiaêp biaêp." 17 Bunuyh naây lah: "Khaân paêng du jeâh bôh aô, yorlah gaâp taêng khaân paêng lah, hoâm he ta æon Doâthan." Poâ ri Y-Yoâsep haên joi phung naâu paêng jeâh ri saô khaân paêng ta æon Doâthan. 18 Phung naâu paêng, saô paêng bôh ngai, jeâh ri eâhoù daêch taât, phung khaân paêng mín uùch nkhít lôi Y-Yoâsep. 19 Khaân paêng taâm lah ndraêng khaân paêng; "Aô bunuyh mbeâch mbôi, 20 poâ ri, loùng he, aên he nkhít lôi paêng, kluùp paêng taâm ntu dak jeâh ri he mra lah: "Du mlaâm mpa bri sa jeâh Paêng? jeâh ri he mra saô moh nau mra taât ma nau paêng mbôi." 21 Æiaêlah tô lah Y-Ruben saô nau naây, paêng nklaih an Y-Yoâsep bôh ti phung naâu paêng. Paêng lah: "Lôi ta he nkhít paêng oâh!" 22 Y-Ruben lah ma khaân paêng: "Lôi nkhuùt mham oâh; kluùp paêng taâm ntu dak, taâm ndreâch rdah aô, æiaêlah lôi he æö ma paêng oâh." 23 Paêng uùch rklaih Y-Yoâsep bôh ti phung naâu paêng, khaân paêng doh ao jaâr jong ti khaân paêng soh. 24 Khaân paêng nhuùp Y-Yoâsep nklaêch taâm ntu dak. Ntu naây sôh maâu geh dak oâh. 25 Khaân paêng guù mæoùng ma soâng sa, khaân paêng n'gôr maêt uaênh, jeâh ri aô geh du phung Ismaeâl vaêch taê bôh n'gor Galaat, ncho seh samoâ rdeng ndô æaâu kah (mngöi), dak æaâu kah, jeâh ri dak si taêng ma n'gor EÂjipt. 26 Y-Yuda lah ma phung oh naâu paêng: "Moh khlay nkhít lôi oh he jeâh ri poân mham paêng? 27 Loùng he, taêch paêng ma phung Ismaeâl. Lôi he æö ma paêng oâh, yorlah paêng jeâng oh he, nglay saêk he nôm." Phung oh naâu paêng toâng nau naây. 28 Jeâh ri phung Midian taêch rgaâl rgaên. Khaân paêng ñoùt Y-Yoâsep taê bôh ntu dak jeâh ri taêch paêng bar jaât rlay praêk ma phung Ismaeâl. Phung naây ndjoât Y-Yoâsep leo ta n'gor EÂjipt. 29 Tô lah Y-Ruben sít ta ntu naây jeâh ri Y-Yoâsep maâu guù ta naây oâh, paêng nkheâk lôi kho ao paêng. 30 Paêng sít ta phung oh paêng jeâh ri lah: "Bu klaâu doâl dal ndaêm maâu hoâm saô oâh, jeâh ri mbah ntuùk gaâp mra haên?" 31 Khaân paêng soùk ao jaâr Y-Yoâsep, nkhít du mlaâm be nkuaêng jeâh ri traêm ao jaâr naây taâm mham. 32 khaân paêng ndjoât ao jaâr jong ti naây njuùm sít ta mbôù paêng, lah: "Heân saô ndô aô, sek uaênh hom, gít lah jeâng ao jaâr kon may?" 33 Y-Yakoâb naêl ao naây jeâh ri lah: "Ao jaâr kon gaâp yôh." Geh du mlaâm mpa bri sa jeâh paêng. Naneá, Y-Yoâsep heâk rai jeâh." 34 Y-Yakoâb nkheâk kho ao paêng jeâh ri soh kpau jeâh ri ndreâ nglaâng khít ma kon bu klaâu paêng joù nar. 35 Leù rngoâch phung kon bu klaâu paêng jeâh ri leù rngoâch phung kon bu ur paêng haên vaêch bonh leng paêng; æiaêlah paêng dun nau taâm bonh naây jeâh ri lah; "Maâu!" Gaâp mra juùr haên ta Æon Phung Khít ma kon gaâp ma nau ndreâ nglaâng." Poâ ri mbôù paêng nhím ma Y-Yoâsep. 36 Phung Midian taêch Y-Yoâsep ta n'gor EÂjipt ma Y-Poâtipar, Koâranh tahan phung gak.

Ntôm 38

Y-Yuda Jeâh Ri H'Tamar

1 Rnoâk naây Y-Yuda du luh taê bôh phung oh naâu paêng jeâh ri guù ndrel ma du hueâ æon Adulam, amoh paêng Y-Hira. 2 Ta naây Y-Yuda saô du hueâ bu ur Kanaan, kon bu ur Y-Sua. Paêng soùk æö ur jeâh ri haên guù ndrel paêng. 3 Paêng ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri Y-Yuda taâm amoh paêng Y-Er. 4 Paêng ntreo ñoùng jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu, paêng amoh kon naây Y-OÂnan. 5 Paêng deh nay ma du hueâ kon bu klaâu amoh paêng Y-Seâla. Y-Yuda guù ta æon Cheâsip tô lah paêng deh ma kon naây. 6 Y-Yuda nsoâng aên Y-Er, kon bu deh boâk rah ma du hueâ ur amoh paêng H'Tamar. 7 Æiaêlah Y-Er kon bu deh boâk rah ma Y-Yuda, æö nau æai ta naêp Yeâhoâva; jeâh ri Yeâhoâva nkhít paêng. 8 Y-Yuda lah ma Y-OÂnan: "Haên guù ndrel ur naâu may, jeâh ri aên may æö ma paêng tíng naâm nau vay oh sai paêng gay geh kon ma may." 9 Æiaêlah Y-OÂnan gít ma kon naây maâu mra jeâng ma paêng oâh, jeâh ri tô lah paêng haên guù ñah ur naâu paêng, paêng aên dak ntil paêng tuùp taâm neh, gay lôi aên geh kon ma naâu paêng oâh. 10 Nau paêng æö naây jeâng æai ta naêp Yeâhoâva jeâh ri Yeâhoâva nkhít paêng ñoùng. 11 Y-Yuda lah ma H'Tamar, æaên paêng: "Aên ay guù reâh ndroâ khít sai taâm ngih mbôù ay taât Y-Seâla kon bu klaâu gaâp vaêch ma toyh." Yorlah H'Tamar klach paêng mra khít naâm bu bar heâ naâu paêng. Poâ ri H'Tamar haên guù taâm ngih mbôù paêng. 12 Joù naêm pa kôi kon bu ur Y-Sua, ur Y-Yuda khít. Tô lah Y-Yuda geh nau bonh leng jeâh, paêng haên ta phung guù nkaêp rsau biaêp paêng ta æon Timna ndrel Y-Hira bunuyh æon Adulam, baêl paêng. 13 Bu mbôh ma H'Tamar, po may haên ta æon Timna, gay ma nkaêp rsau biaêp paêng." 14 H'Tamar doh kho ao paêng ndroâ, nkuùm muh maêt paêng ma bok, n'gut bok naây, jeâh ri guù ta mpoâng peâr æon EÂnam ta trong bon Timna, yorlah paêng saô Y-Seâla toyh jeâh, æiaêlah bu maâu aên paêng jeâng ur Y-Seâla oâh. 15 Tô Y-Yuda saô paêng, mæoùng lah jeâng bu ur kn'hong yorlah paêng nkuùm lôi muh maêt paêng. 16 Y-Yuda haên ta paêng ta pít trong, lah: "Aên gaâp guõ ndrel ay." Yorlah paêng maâu gít oâh nôm naây jeâng æaên paêng. Paêng lah: "Moh ndô may mra aên may gaâp, gay ma may dôi guù ndrel ma gaâp?" 17 Paêng lah: "Gaâp mra njuaêl ma ay dm kon be bôh mpoâl be gaâp." Paêng lah: "May mra aên leù ndô ton du mlaâm ndah joù taât may njuaêl kon be naây?" 18 Paêng lah: "Moh ndô ton gaâp mra aên ma ay?" Paêng lah: "Rgeân may, rse may jeâh ri maâng jra may djoât ta ti." Y-Yuda aên ndô naây ma paêng jeâh ri haên guù ndrel; jeâh ri paêng ntreo. 19 Paêng daâk sít. Paêng doh lôi bok put maêt jeâh ri soh kho ao ndroâ khít sai. 20 Y-Yuda njuaêl kon be ma ti baêl paêng bunuyh Adulam, gay soùk sít ndô ton bôh ti bu ur naây. Æiaêlah baêl paêng maâu saô bu ur naây oâh. 21 Paêng oâp phung bunuyh guù ta ntuùk naây, lah: "Mbah bu ur kan'hong ta æon EÂnam ta pít trong?" Khaân paêng lah: "Maâu geh bu ur kan'hong ta aô." 22 Poâ ri paêng plôù sít ma Y-Yuda, jeâh ri lah: "Gaâp maâu saô paêng oâh, "jeâh ri phung bunuyh guù ta æon naây lah: "Maâu geh bu ur kan'hong ta aô oâh." 23 Y-Yuda lah: "Aên praêp ndjoât praêp ndô ton naây, klach lah he geh nau beâk. Aô, gaâp njuaêl jeâh kon be aô, æiaêlah may maâu saô paêng oâh." 24 Pe khay pa kôi, bu mbôh ma Y-Yuda: "H'Tamar æaên may æö kan'hong; jeâh ri paêng ntreo jeâh yor nau kan'hong naây." Y-Yuda lah: "Njuùn paêng pa dih, jeâh ri aên bu su paêng. 25 Tô lah bu njuùn paêng pa dih, paêng aên bu mbôh ma po paêng poâ aô: "Gaâp ntreo ñah nôm ndô ton aô." Paêng lah: "Sek uaênh hom, gaâp daên ma may, mbu naâm rgeân ti, rse jeâh ri maâng aô." 26 Y-Yuda naêl ndô naây jeâh ri lah: "Paêng soùng lôn ma gaâp, yorlah gaâp maâu aên oâh paêng jeâng ur Y-Seâla kon gaâp." Jeâh ri Y-Yuda maâu hoâm guù paêng oâh. 27 Ta nar paêng nkeng, aô, geh baê kon bar taâm nduùl paêng. 28 Doâl paêng beâch nkeng du hueâ kon mpôl ti. Bu ur djoât nduùl kaât rse brai chaêng ta ti paêng, lah: "Nôm aô deh lor." 29 Æiaêlah kon naây rhuaêt ti paêng, jeâh ri, aô oh paêng du luh. Jeâh ri n'huùm lah: "Phaâm æö may gao nau vay jeâh ri du luh lor?" Yor naây bu amoh paêng Y-Peâres. 30 Pa kôi, oh paêng du luh, nôm geh ti kaât ma brai chaêng; jeâh ri bu amoh paêng Y-Seâra.

Ntôm 39

Y-Yoâsep Jeâh Ri Ur Y-Poâtipar

1 Bu ndjoât leo Y-Yoâsep ta n'gor EÂjipt, Y-Poâtipar, koâranh phung tahan Y-Pharaoân, koâranh tahan phung gak, du hueâ EÂjipt, rvaêt paêng bôh phung Ismaeâl, phung ndjoât leo paêng ta naây jeâh. 2 Yeâhoâva guù ndrel ma Y-Yoâsep, jeâh ri draêp ndô paêng hao æaæô. Paêng guù taâm ngih koâranh paêng, bunuyh EÂjipt. 3 Koâranh paêng saô Yeâhoâva guù ndrel ma paêng, jeâh ri Yeâhoâva aên leù kan paêng æö jeâng dadeâ. 4 Y-Yoâsep geh nau yoá ta naêp maêt paêng, jeâh ri pah kan ma paêng. Paêng aên Y-Yoâsep jeâng koâranh taâm ngih paêng. Jeâh ri jao leù ndô paêng geh aên Y-Yoâsep chiaê. 5 Ntôm bôh nar paêng aên Y-Yoâsep jeâng koâranh taâm ngih paêng jeâh ri ma leù ndô paêng geh, Yeâhoâva aên nau ueh uín ma ngih bunuyh EÂjipt yor Y-Yoâsep. Nau ueh uín Yeâhoâva guù ta leù rngoâch ndoâ ndô paêng geh taâm ngih nñaâp taâm mir. 6 Paêng cha lôi leù rngoâch ndô paêng geh aên Y-Yoâsep chiaê uaênh; jeâh ri maâu hoâm rveâ njraêng oâh ma draêp ndô paêng, kanoùng ma ndô soâng sa. Y-Yoâsep jeâng ueh jeâh rom ray. 7 Joù djeá ur koâranh paêng uaênh ma Y-Yoâsep jeâh ri lah: "Beâch hom ndreh gaâp." 8 Æiaêlah Y-Yoâsep dun jeâh ri lah ma ur Koâranh paêng: "Aô, koâranh gaâp maâu rveâ oâh moh ndô guù ndrel gaâp taâm ngih, jeâh ri paêng jao jeâh leù rngoâch ndô paêng geh taâm ti gaâp. 9 Paêng maâu jeâng toyh lôn ma gaâp oâh, taâm ngih aô; jeâh ri paêng maâu nhhuach du ntil ndô ma gaâp oâh, kanoùng ay, yorlah ay jeâng ur paêng. Phaâm gaâp dôi æö nau æai toyh aô, jeâh ri æö tih ñah Brah Ndu?" 10 Doâl paêng ngôi ñah Y-Yoâsep aêp nar, paêng maâu göt oâh nau paêng uùch aên Y-Yoâsep beâch ndrel ma paêng maâu lah guù eâng ndrel paêng. 11 Du nar Y-Yoâsep laêp taâm ngih uùch pah kan, jeâh ri maâu geh du hueâ bunuyh guù taâm ngih oâh. 12 Ur koâranh paêng kuaên Y-Yoâsep ta ao jeâh ri lah: "Beâch hom ñah gaâp." Y-Yoâsep chalôi ao taâm ti paêng jeâh ri du pa dih. 13 Tô lah paêng saô Y-Yoâsep chalôi ao taâm ti paêng jeâh ri du pa dih, 14 paêng kuaêl phung bunuyh taâm ngih paêng jeâh ri paêng lah ma phung naây poâ aô: "Uaênh hom". Sai gaâp njuùn leo du hueâ bunuyh Heâbrô uùch möch ma he. 15 Bu klaâu naây uùch vaêch ta gaâp beâch ndrel gaâp, æiaêlah gaâp nter ma baâr huy, paêng chalôi ao paêng ta gaâp jeâh ri du pa dih." 16 Jeâh ri paêng praêp ao Y-Yoâsep daêch paêng koù taât koâranh paêng sít ta ngih. 17 Paêng ngôi poâ aô: "n'hat na may Heâbrô ndôp ma he vaêch daêch gaâp gay æö beâk gaâp. 18 Tô lah gaâp nter, paêng chalôi ao paêng daêch gaâp jeâh ri du pa dih." 19 Tô lah koâranh Y-Yoâsep taêng nau ur paêng ngôi ma paêng, lah: "Poâ aô n'hat na may æö jeâh ma gaâp." Paêng ji nuih. 20 Jeâh ri koâranh paêng soùk Y-Yoâsep jeâh ri kruùng paêng taâm ntuùk bu kruùng bu naê hñaêch. Y-Yoâsep guù taâm ndrung bu naê. 21 Æiaêlah Yeâhoâva guù ndrel ma Y-Yoâsep jeâh ri taâm mpôl nau roùng raêp jaêp ma paêng, aên paêng geh nau yoá ta naêp maêt koâranh bu naê. 22 Koâranh bu naê aên Y-Yoâsep chiaê leù rngoâch phung bu naê taâm ndrung naây; jeâh ri moh kan bu æö ta naây, paêng jeâng nôm chiaê. 23 Koâranh bu naê maâu uaênh oâh moh kan Y-Yoâsep æö, yorlah Yeâhoâva guù ndrel ma paêng; jeâh ri Yeâhoâva aên kan paêng jeâng.

Ntôm 40

Y-Yoâsep Rblang Bar Nau Mbôi Phung Bu Naê Mbôi

1 Joù djeá ma naây n'hat na djoât kachok jeâh ri n'hat na æö kapuùng ma hñaêch EÂjipt æö tih ma koâranh khaân paêng hñaêch EÂjipt. 2 Pharaoân ji nuih ma bar heâ koâranh n'hat na paêng naây, koâranh ma phung djoât kachok jeâh ri koâranh ma phöng æö piaêng let. 3 Jeâh ri paêng aên bu kruùng phung naây taâm ngih koâranh tahan phung gak taâm ndrung ntuùk bu kruùng Y-Yoâsep. 4 Koâranh tahan phung gak jao khaân paêng ma Y-Yoâsep pah kan ma khaân paêng. Jeâh ri khaân paêng guù joù djeá taâm ndrung bu naê. 5 Taâm du maêng n'hat na djoât kachok jeâh ri n'hat na æö piaêng let ma hañaêch EÂjipt bu kruùng jeâh taâm ndrung geh nau mbôi. Leù khaân paêng bar heâ geh nau mbôi geh nau rblang eâng eâng. 6 Tô lah Y-Yoâsep haên uaênh khaân paêng ta oâi, khaân paêng geh nau rngot. 7 Paêng oâp phung koâranh Pharaoân guù ndrel ma paêng taâm ndrung taâm ngih koâranh paêng. "Maâm æö khaân may rngot nar aô?" 8 Phung naây lah ma paêng: "Heân geh jeâh nau mbôi, jeâh ri maâu geh nôm dôi rblang nau naây oâh." Y-Yoâsep lah ma khaân paêng: "Maâu di heù Brah Ndu nôm dôi rblang? Gaâp daên ma khaân may, nkoch nau mbôi ma gaâp." 9 Koâranh djoât kachok nkoch bri nau paêng mbôi ma Y-Yoâsep, lah ma paêng. "Taâm nau gaâp mbôi, aô geh du tôm play kriaêk æaâu ta naêp gaâp. 10 Taâm tôm play kriaêk baâu naây geh pe mlaâm n'gíng, tô lah n'ha paêng ntôm chaêt nse, kao dang, jeâh ri rkuùm paêng geh play kriaêk æaâu duùm. 11 Gaâp djoât kachok hñaêch. Gaâp soùk play kriaêk æaâu, iet taâm kachok Pharaoân, jeâh ri aên kachok naây ta ti Pharaoân." 12 Y-Yoâsep lah ma paêng: "Aô jeâng nau rblang ma nau naây: Pe mlaâm n'gíng jeâng pe nar. 13 Hoâm pe nar Pharaoân mra aên may luh plôù sít ma kan may. May mra aên kachok Pharaoân ma ti paêng naâm bu may æö lor, doâl may jeâng n'hat na djoât kachok paêng. 14 Æiaêlah aên may kah gít ma gaâp tô lah may mra geh nau ueh, jeâh ri nhhô nau ueh ma gaâp. Gaâp daên ma may, ngôi an ma gaâp ma Pharaoân jeâh ri ngluh gaâp bôh ngih aô. 15 Yorlah naneá bu ntuùng nhuùp gaâp bôh n'gor phung Heâbrô jeâh ri ta aô leù gaâp maâu maâp æö tih oâh nkhông ma bu kruùng gaâp taâm ndrung bu naê aô." 16 Tô lah koâranh æö piaêng let saô nau rblang jeâng ueh, paêng lah ma Y-Yoâsep: "Gaâp taâm ban leù geh nau mbôi. Geh pe mlaâm bai piaêng let ta kalô boâk gaâp." 18 Y-Yoâsep loù plôù lah: "Aô jeâng nau rblang ma nau naây: pe mlaâm bí jeâng pe nar. 19 Hoâm pe nar Pharaoân mra koh troâ ko may jeâh ri yoâng may ta tôm si, jeâh ri sím och mra sa saêk may." 20 Ta nar tal pe, jeâng nar kah gít nar deh Pharaoân, paêng æö nau soâng sa ma leù rngoâch phung n'hat na paêng, jeâh ri paêng ngluh koâranh djoât kachok jeâh ri koâranh æö piaêng let aên guù ta naêp phung n'hat na paêng. 21 Paêng aên koâranh djoât kachok sít ta kan paêng, jeâh ri aên kachok ta ti Pharaoân. 22 Æiaêlah paêng yoâng koâranh æö piaêng let naâm bu nau Y-Yoâsep rblang an jeâh ma khaân paêng. 23 Koâranh djoât kachok maâu hoâm kah gít oâh ma Y-Yoâsep, æiaêlah leù chueâl heâng.

Ntôm 41

Y-Yoâsep Rblang Nau Mbôi Pharaoân

1 Taêch bar naêm Pharaoân mbôi paêng guù raâng ta kôh dak krong Nil. 2 Aô, geh jaât mlaâm ndroâk ueh jeâh ri yau luh taê bôh dak krong jeâh ri sa gôù taâm ndreâch. 3 Jeâh ri, Aô, jeâh ma naây geh pôh mlaâm ndroâk eâng maâu ueh oâh jeâh ri rgay luh taê bôh dak krong guù daêch ndroâk tal lor ta kôh dak krong Nil. 4 Pôh mlaâm ndroâk maâu ueh oâh jeâh ri rgay jeâh ri sa lôi pôh mlaâm ndroâk ueh jeâh ri lay. Jeâh ri Pharaoân kah rngaêl. 5 Paêng beâch tay jeâh ri loù mbôi tal bar. Aô, geh pôh ndroùng ba saêk rlay aâk ngaên jeâh ri ueh, khoh taê bôh du nkot. 6 Jeâh ri aô pôh ndroùng ba nsiaêp jeâh ri kro yor sial taê pa lô khoh pa kôi ndroùng ba tal lor. 7 Pôh ndroùng nsiaêp rvaên lôi pôh ndroùng saêk rlay aâk jeâh ri ueh. Pharaoân kah rngaêl, jeâh ri, aô nau naây jeâng nau mbôi. 8 Taât oâi jeâh hueâng paêng ruùng raêng. Paêng ñaê bu kuaêl leù rngoâch phung ræeân jeâh ri phung njeâh taâm n'gor EÂjipt jeâh ri Pharaoân nkoch bri nau mbôi ma khaân paêng, æiaêlah maâu geh du hueâ dôi rblang oâh nau mbôi naây ma Pharaoân. 9 Jeâh ri koâranh djoât kachok Pharaoân lah: "Gaâp kah gít nar aô nau gaâp tih. 10 Tô lah Pharaoân nuih ma phung n'hat na paêng, paêng ñaê bu kruùng gaâp jeâh ri koâranh æö piaêng let taâm ngih koâranh tahan phung gak, 11 heân geh nau mbôi taâm du maêng, gaâp nñaâp ma paêng, leù heân bar heâ geh nau mbôi rblang eâng eâng. 12 Geh ta naây ndrel ma heân du hueâ doâl ndaêm Heâbrô, n'hat na koâranh tahan phung gak. Heân nkoch bri ma paêng nau heân mbôi, jeâh ri paêng rblang an ma heân tíng naâm nau heân mbôi. 13 Geh nau taât ngaên naâm bu nau paêng rblang jeâh ma heân. Bu aên gaâp plôù sít ma kan gaâp, jeâh ri bu yoâng nôm æö piaêng let. 14 Poâ ri Pharaoân njuaêl bu haên kuaêl Y-Yoâsep, jeâh ri bu aên paêng luh ro taê bôh ndrung bu naê. Tô lah paêng poih teâp kang paêng, rgaâl kho ao, paêng haên ta naêp Pharaoân. 15 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Gaâp geh nau mbôi jeâh. Maâu geh du hueâ nôm dôi rblang oâh. Gaâp taêng bu lah, may dôi rblang nau mbôi tô lah may taêng nau naây." 16 Y-Yoâsep loù plôù lah ma Pharaoân: "Maâu taêp gaâp oâh, æiaêlah Brah Ndu mra aên ma Pharaoân nau plôù lah ueh." 17 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Taâm nau gaâp mbôi, gaâp guù raâng ta kôh dak krong Nil, 18 jeâh ri geh pôh mlaâm ndroâk lay jeâh ri ueh luh taê bôh dak krong Nil, jeâh ri guù sa gôù taâm ndreâch. 19 Jeâh ma pôh mlaâm ndroâk naây, loù geh pôh mlaâm ndroâk eâng maâu ueh oâh jeâh ri rgay ngaên, mhík lôn ma gaâp maâu maâp saô taâm leù n'gor EÂjipt. 20 Ndroâk rgay jeâh ri maâu ueh sa lôi leù rngoâch ndroâk lay tal lor. 21 Æiaêlah jeâh ndroâk rgay sa leù khaân paêng, bu maâu mín oâh ndroâk rgay leù sa jeâh khaân paêng yorlah khaân paêng aêt jeâng rgay maâm bu sa ôm. Poâ ri gaâp kah rngaêl. 22 Taâm ban leù gaâp saô taâm nau mbôi pôh ndroùng ba rlay aâk jeâh ri ueh khoh taê bah du nkot. 23 Jeâh ri geh pôh ndroùng ba nsiaêp kro yor sial bôh lô luh khoh pa kôi ma ndroùng ba tal lor, 24 ndroùng ba rgay rvaên lôi pôh ndroùng ba ueh. Gaâp nkoch bri jeâh nau naây ma phung ræeân, æiaêlah maâu geh du hueâ khaân paêng dôi rblang ma gaâp oâh." 25 Y-Yoâsep lah ma Pharaoân: "Nau Pharaoân mbôi jeâng nguay, Brah Ndu taâm mpôl jeâh ma Pharaoân, phaâm nau paêng mra æö. 26 Pôh mlaâm ndroâk ueh jeâng pôh naêm jeâh ri pôh ndroùng ba ueh jeâng pôh naêm. Nau mbôi naây jeâng nguay. 27 Pôh mlaâm ndroâk rgay jeâh ri maâu ueh oâh luh bah kôi ma pôh mlaâm ndroâk lor jeâng pôh naêm. Taâm ban leù pôh ndroùng ba kro yor sial bah lô su jeâng pôh naêm geh nau sa saât ji ngot. 28 Di tíng naâm gaâp lah jeâh ma Pharaoân. Brah Ndu taâm mpôl jeâh ma Pharaoân phaâm nau paêng mra æö. 29 Mra geh pôh naêm ba aâk ngaên taâm leù n'gor EÂjipt. 30 Jeâh ma naây mra geh pôh naêm nau sa saât ji ngot. Bu mra chueâl leù ba aâk ngaên naây taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri nau sa saât ji ngot mra æö rai n'gor. 31 Bu maâu mra kah gít oâh ma ba aâk naây taâm n'gor yor nau sa saât ji ngot pa kôi jeâng reâh ni ngaên. 32 Yorlah nau mbôi taâm mpôl bar tôù ma Pharaoân, nau naây yor Brah Ndu æö naneá jeâh, jeâh ri Brah Ndu mra aên paêng taât gônh. 33 Poâ ri aæaô aô aên Pharaoân joi du hueâ bunuyh gít mín jeâh ri njeâh, jeâh ri aên chiaê uaênh n'gor EÂjipt. 34 AÊn Pharaoân saâm dôm phung koâranh taâm n'gor EÂjipt, soùk du koá taâm praêm ba n'gor EÂjipt doâl taâm pôh naêm geh ba aâk. 35 aên khaân paêng bun praêp leù rngoâch ndô soâng sa mra geh doâl pôh naêm ueh, aên khaân paêng bun ba tíng naâm hñaêch Pharaoân ntaêm praêp taâm æon jeâng ndô soâng sa, jeâh ri aên khaân paêng gak ndô naây. 36 Ndô soâng sa naây mra praêp ma n'gor gay ma doùng doâl taâm pôh naêm sa saât ji ngot mra taât taâm n'gor EÂjipt, gay ma n'gor maâu mra rai oâh yor nau sa saât ji ngot."

Bu aên Y-Yoâsep Jeâng Koâranh N'gor EÂjipt.

37 Pharaoân jeâh ri leù rngoâch phung n'hat na paêng maak dôn nau naây. 38 Pharaoân lah ma phung n'hat na paêng: "Dôi leù he joi du hueâ bunuyh eâng taâm ban ma nôm aô, du hueâ geh Brah Hueâng Brah Ndu guù taâm paêng?" 39 Poâ ri Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Yorlah Brah Ndu taâm mpôl jeâh ma may nau aô, maâu geh oâh du hueâ blau mín jeâh ri njeâh naâm bu may. 40 May mra chiaê ngih gaâp, jeâh ri leù rngoâch bunuyh æon lan gaâp mra æö tíng naâm nau may ntaêm. Kanoùng gaâp jeâng toyh lôn ma may yor gaâp jeâng hñaêch." 41 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Aô gaâp aên may chiaê leù n'gor EÂjipt." 42 Pharaoân doh rgeân kañaêm paêng bôh ti jeâh ri ntruùp dok ta ti Y-Yoâsep, paêng saâm nsoh Y-Yoâsep ma ao mhay rbeân, jeâh ri aên vaên ta troâ ko du njaêr rse mah. 43 Paêng aên Y-Yoâsep ncho ndeh seh tal bar paêng jeâh ri bu troh ta naêp paêng. "Chon Koâmaâk." Poâ ri Pharaoân aên paêng chiaê uaênh leù n'gor EÂjipt. 44 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Gaâp jeâng Pharaoân. Tô lah may maâu aên oâh, maâu mra geh du hueâ bunuyh yor ti maâu lah jaâng taâm n'gor EÂjipt." 45 Pharaoân trôn amoh Y-Yoâsep Y-Sapeânat-Paneâah; jeâh ri paêng aên ma Y-Yoâsep H'Aseânat kon bu ur Y-Poâtipeâra Koâranh æö brah æon OÂn jeâng ur paêng. Poâ ri Y-Yoâsep chop nhhol n'gor EÂjipt. 46 Y-Yoâsep geh pe jaât naêm tô lah paêng ntôm pah kan ma Pharaoân hñaêch EÂjipt. Y-Yoâsep luh bôh ta naêp Pharaoân gay ma haên lam n'gor EÂjipt. 47 Doâl pôh naêm geh aâk ba, neh jeâng ndô ngaên. 48 Y-Yoâsep bun praêp leù rngoâch ndô soâng sa doâl taâm mpôl naêm geh aâk naây taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri bun ndô soâng sa taâm aâk rplay æon. Paêng bun taâm aêp mæon ndô soâng sa bôh mir juùm æon naây. 49 Y-Yoâsep bun praêp ba aâk ngaên taâm ban ma choih taâm dak rlai, koù paêng maâu hoâm dôi kôp oâh. 50 Taât naêm geh nau sa saât ji ngot, ur Y-Yoâsep H'AÂseânat kon bu ur Y-Poâtipeâra Koâranh æö brah æon OÂn, deh ma paêng bar heâ kon bu klaâu. 51 Y-Yoâsep taâm amoh kon bu klaâu boâk rah Y-Manaseâ, yorlah paêng lah: "Brah Ndu aên gaâp chueâl lôi leù nau oùk rô ah gaâp jeâh ri leù phung ngih mbôù gaâp." 52 Paêng taâm amoh kon tal bar Y-EÂphraim, yorlah paêng lah: "Brah Ndu aên gaâp geh kon taâm n'gor nau reâh ni gaâp." 53 Pôh naêm geh ba taâm n'gor EÂjipt loâch jeâh. 54 Pôh naêm nau sa saât ji ngot ntôm taât tíng naâm Y-Yoâsep lah jeâh. Geh nau sa saât ji ngot taâm lam n'gor, æiaêlah taâm lam n'gor EÂjipt geh ndô soâng sa. 55 Tô lah leù n'gor EÂjipt geh nau sa saât ji ngot phung bunuyh æon lan nter ma Pharaoân gay ma geh ndô soâng sa. Pharaoân lah ma leù rngoâch phung EÂjipt: "Haên hom ma Y-Yoâsep. AÊ may æö tíng naâm nau paêng lah." 56 Poâ ri tô lah geh nau sa saât ji ngot lam n'gor, Y-Yoâsep pôk leù rngoâch jay, jeâh ri taêch ba ma phung EÂjipt. Yorlah nau sa saât ji ngot reâh ni ngaên taâm n'gor EÂjipt. 57 Leù rngoâch n'gor haên ta n'gor EÂjipt gay rvaêt ba taê bôh Y-Yoâsep, yorlah nau sa saât ji ngot jeâng reâh ni lam neh ntu.

Ntôm 42

Phung Kon Y-Yakoâb Haên Ta N'gor EÂjipt Uùch Rvaêt Ba

1 Tô lah Y-Yakoâb gít geh ba taâm n'gor EÂjipt, paêng lah ma phung kon bu klaâu paêng: "Maâm æö khaân may guù dôm?" 2 Paêng lah: "Gaâp taêng jeâh geh ba taâm n'gor EÂjipt. Juùr haên hom ta naây, rvaêt ba ma he, gay ma he dôi guù reâh jeâh ri maâu khít oâh." 3 Poâ ri jaât nuyh naâu Y-Yoâsep haên uùch rvaêt ba taâm n'gor EÂjipt. 4 Bunuyh Y-Yakoâb maâu njuaêl oâh Y-Beânjamin oh Y-Yoâsep ndrel ma phung naâu khaân paêng, yorlah nau mhík mra taât ma paêng, 5 poâ ri phung kon bu klaâu Israel haên uùch rvaêt ba ndrel ma phung eâng haên ta n'gor EÂjipt, yorlah geh nau sa saât ji ngot taâm n'gor Kanaan. 6 Y-Yoâsep jeâng Koâranh chiaê uaênh n'gor. Phung naâu paêng taât jeâh ri chon mon ta naêp paêng chuùn maêt ta neh. 7 Y-Yoâsep saô phung naâu paêng jeâh ri gít naêl khaân paêng, æiaêlah paêng æö taâm ban ma bu naêch ñah phung naâu paêng, jeâh ri ngôi daêng ñah phung naâu paêng. "Mbah taê khaân may?" Khaân paêng lah: "Taù bôh n'gor Kanaan uùch rvaêt ndô soâng sa, "8 Y-Yoâsep gít naêl phung naâu paêng, æiaêlah phung naâu paêng, maâu gít naêl paêng oâh. 9 Y-Yoâsep kah gít nau paêng mbôi ma phung naâu paêng, jeâh ri paêng lah: "Khaân may jeâng phung n'hut nhhol. Khaân may vaêch gay gít ntuùk rô ia taâm n'gor aô." 10 Phung naâu paêng, lah ma paêng: "Maâu!, Koâranh heân ah, æiaêlah phung n'hat na may vaêch, uùch rvaêt ndô soâng sa. 11 Leù rngoâch heân jeâng phung kon bu klaâu ma du hueâ bu klaâu, heân jeâng phung bunuyh soùng sraêng; phung n'hat na may, maâu jeâng phung nhhut oâh." 12 Paêng lah: "Maâu, khaân may vaêch gay gít ntuùk rô ia taâm n'gor." 13 Heân jeâng phung n'hat na may, jeâng phung jaât ma bar nuyh oh naâu, phung kon bu klaâu ma du hueâ bu klaâu taâm n'gor Kanaan, jeâh ri aô oh mpuùt aæaô guù ndrel ma mbôù heân, jeâh ri geh du hueâ roh jeâh." 14 Æiaêlah Y-Yoâsep lah ma khaân paêng: "Di jeâh gaâp lah ma khaân may. Khaân may jeâng phung n'hut. 15 Poâ aô bu mra rlong uaênh khaân may, tíng naâm Pharaoân hoâm reâh, khaân may maâu mra du luh taê bôh aô oâh kanoùng tô lah oh khaân may vaêch ta aô. 16 Njuaêl du hueâ taâm phung khaân may, gay ma paêng njuùn leo oh khaân may vaêch ta aô, doâl khaân may guù taâm ndrung bu naê, gay loùng uaênh nau khaân may ngôi, gít lah khaân may ngôi nau ngaên. Tô lah maâu di poâ naây oâh, tíng naâm Pharaoân hoâm reâh, khaân may jeâng phung n'hut." 17 Jeâh ri paêng aên bu kruùng phung naâu paêng taâm pe nar. 18 Nar tal pe Y-Yoâsep lah ma khaân paêng: "Æö poâ aô jeâh ri khaân may mra guù reâh, yorlah gaâp klach yôk ma Brah Ndu. 19 Tô lah khaân may jeâng bunuyh soùng sraêng, aên du hueâ taâm phung oh naâu khaân may guù taâm ndrung bu naê. AÊn phung hoâm mra njuùn ba ma phung ngih khaân may dôi soâng sa. 20 Jeâh ri njuùn leo ma gaâp oh khaân may. Poâ ri nau khaân may ngôi jeâng nau ngaên, jeâh ri khaân may maâu mra khít oâh." Khaân paêng æö poâ naây. 21 Jeâh ri khaân paêng taâm ngôi ndraêng khaân paêng nôm: "Naneá he tih yor oh he, yorlah he saô jeâh nau rngot hueâng paêng tô lah paêng vôh vôl ma he, jeâh ri he maâu uùch iaêt oâh. Yor naây nau uh ah aô taât ma he." 22 Y-Ruben plôù lah ma khaân paêng: "Maâu di heù gaâp lah ma khaân may. Lôi khaân may æö tih ñah kon se aô oâh? Æiaêlah khaân may maâu uùch iaêt oâh. Poâ ri he dôn aæaô aô nau phat doâih yor nau rung mham paêng jeâh." 23 Khaân paêng maâu gít oâh Y-Yoâsep gít rbaêng nau khaân paêng ngôi, yorlah geh nôm kaâp rblang an ma khaân paêng. 24 Y-Yoâsep du bôh khaân paêng uùch nhím. Paêng plôù ma phung naâu paêng jeâh ri ngôi ma khaân paêng. Y-Yoâsep nhuùp Y-Simeâoân bôh khaân paêng jeâh ri chaêp ta naêp maêt khaân paêng.

Phung Naâu Y-Yoâsep Sít Ta N'gor Kanaan

25 Y-Yoâsep ñaê bu mbeâng ba taâm duùng khaân paêng, jeâh ri dôm praêk taâm duùng aêp nôm khaân paêng, jeâh ri aên ma khaân paêng ndô soâng sa roù trong. Poâ naây bu æö 26 khaân paêng daêp ba khaân paêng ta kalô seh bri jeâh ri khaân paêng haên. 27 Tô lah du hueâ taâm phung khaân paêng pôk duùng uùch aên gôù kro ma seh bri paêng taâm ntuùk khaân paêng jöh, paêng saô praêk taâm duùng paêng. 28 Paêng lah ma phung oh naâu paêng: "Praêk gaâp bu mplôù jeâh. Aô, praêk guù taâm duùng gaâp." Khaân paêng ioh nuih n'haâm jeâh ri ngôi ndraêng khaân paêng nôm ma nau raâp saâr. "Moh nau aô Brah Ndu æö ma he?" 29 Tô lah khaân paêng taât ta Y-Yakoâb mbôù khaân paêng taâm n'gor Kanaan, khaân paêng nkoch bri leù nau hoù taât jeâh ma khaân paêng, lah: 30 "Nôm jeâng Koâranh n'gor ngôi daêng ñah heân, jeâh ri mín heân jeâng phung n'hut. 31 Æiaêlah, heân lah ma paêng: 'Heân jeâng phung bunuyh soùng sraêng, heân maâu jeâng phung n'hut oâh. 32 Heân jeâng jaât ma bar nuyh phung oh naâu, phung kon bu klaâu mbôù; du hueâ roh heât jeâh, jeâng oh mpuùt heân guù ndrel mbôù heân taâm n'gor Kanaan.' 33 Koâranh n'gor naây lah ma heân: "Poâ aô gaâp mra gít ma khaân may jeâng bunuyh soùng sraêng; chalôi ma gaâp ta aô du hueâ taâm phung oh naâu khaân may; soùk ba gay ma phung ngih khaân may dôi soâng sa, jeâh ri haên hom khaân may. 34 Njuùn leo oh mpuùt khaân may ma gaâp, poâ ri gaâp mra gít khaân may maâu jeâng oâh phung n'hut, æiaêlah jeâng phung soùng sraêng ngaên. Poâ ri gaâp mra mplôù naâu khaân may, jeâh ri khaân may mra taêch draêp ndô taâm n'gor aô." 35 Tô lah khaân paêng nkhuùt duùng khaân paêng, aô nklaâm praêk aêp nôm guù taâm duùng paêng tô lah khaân paêng jeâh ri mbôù khaân paêng saô mklaâm praêk naây, khaân paêng klach. 36 Y-Yakoâb mbôù khaân paêng lah: "Khaân may aên roh phung kon gaâp, Y-Yoâsep roh jeâh, Y-Simeâoân roh jeâh, jeâh ri aæaô khaân may uùch soùk Y-Beânjamin. Leù nau jeâr aô taât ma gaâp." 37 Y-Ruben lah ma mbôù paêng: "Aên may nkhít bar heâ kon bu klaâu gaâp, tô lah gaâp maâu mplôù oâh Y-Beânjamin ma may. Jao paêng taâm ti gaâp, jeâh ri gaâp mra mplôù paêng ma may." 38 Æiaêlah Y-Yakoâb lah: "Kon bu klaâu gaâp maâu mra haên ndrel ma khaân may oâh. Yorlah naâu paêng khít jeâh, jeâh ri kanoùng eâng paêng aô hoâm. Tô lah taât nau mhík ma paêng roù trong khaân may haên, nau naây mra nkhít gaâp yor ranh jeâh, aên gaâp haên guù ta Æon Phung Khít ma nau rngot."

Ntôm 43

Phung Naâu Y-Yoâsep Haên Ñoùng Ta N'gor EÂjipt Ndrel Ma Y-Beânjamin

1 Nau sa saât ji ngot knap ngaên taâm n'gor. 2 Tô lah leù jeâh khaân paêng sa ba khaân paêng djoât taê bôh n'gor EÂjipt, mbôù khaân paêng lah ma khaân paêng. "Haên rvaêt hom ndô soâng sa djeá ma he." 3 Æiaêlah Y-Yuda lah ma paêng: "Nôm naây mbôh rah vah jeâh ma heân, 'Khaân may maâu mra saô oâh muh maêt gaâp, kanoùng tô lah oh khaân may vaêch ndrel ma khaân may.' 4 Tô lah may mra njuaêl haên oh heân ndrel ma heân, heân mra haên rvaêt ndô soâng sa ma may. 5 Æiaêlah tô lah may maâu aên paêng haên ndrel oâh, heân maâu mra haên oâh, yorlah nôm naây lah jeâh ma heân.' Khaân may maâu mra saô muh maêt gaâp oâh, kanoùng tô lah oh khaân may vaêch ndrel ma khaân may?" 6 Israel lah: "Maâm khaân may æö nau jeâr ma gaâp ma nau khaân may mbôh ma paêng khaân may geh du hueâ oh leù?" 7 Khaân paêng lah: "Nôm naây oâp rah vah heân nôm jeâh ri ma mpoâl baêl he, 'Mbôù khaân may hoâm reâh leù? Khaân may loù geh leù oh eâng? Heân plôù lah ma paêng tíng naâm nau paêng oâp aô. Dôi leù heân gít lor paêng mra lah.' aên oh khaân may vaêch?" 8 Y-Yuda lah ma Y-Israel mbôù paêng: "Aên kon se naây haên ndrel ma gaâp. Heân mra daâk haên, poâ ri he mra guù reâh, maâu khít oâh, heân, may jeâh ri phung kon heân. 9 Gaâp mra ton ma paêng, may dôi æö ma gaâp tô lah gaâp maâu njuùn sít paêng ta naêp may. Gaâp mra tuy nau tih æaæô ta naêp may. 10 Yorlah tô lah heân maâu njong nar oâh, naneá heân plôù sít jeâh tal bar." 11 Israel, mbôù khaân paêng lah: 'Tô lah poâ naây, æö hom poâ aô, dôm taâm duùng khaân may ueh lôn bôh n'gor aô, jeâh ri djoât leo ma nôm naây ndô nhhôr dak æaâu n'hoâl djeá dak suùt djeá, ndô sa kah, dak si taêng jeâh ri play aman deâ. 12 Djoât taâm ti khaân may praêk bar tôù aâk lôn, nñaâp praêk bu nsít jeâh taâm duùng khaân may. Klaêp lah bu ví. 13 Soùk leo leù oh khaân may, daâk hom, plôù haên ma nôm naây. 14 Daên ma Brah Ndu, Nôm Geh Leù Nau Brah, aên nau yoá ma khaân may ta naêp nôm naây, gay ma paêng mplôù naâu khaân may jeâh ri Y-Beânjamin. Tô lah gaâp roh phung kon gaâp, gaâp roh yôh." 15 Khaân paêng ndjoât ndô nhhôr naây jeâh ri praêk bar tôù aâk lôn, nñaâp ma Y-Beânjamin. Khaân paêng daâk haên ta n'gor EÂjipt jeâh ri guù raâng ta naêp Y-Yoâsep. 16 Tô lah Y-Yoâsep saô Y-Beânjamin ndrel ma khaân paêng, paêng lah ma phung n'hat na chiaê uaênh ngih paêng. "Aên phung bunuyh laêp taâm ngih, guùch iaêm jeâh ri nkra ndô soâng sa, yorlah khaân paêng mra soâng sa ndrel ma gaâp ta nklang boâk nar." 17 Bunuyh naây æö tíng naâm nau Y-Yoâsep ntaêm, jeâh ri paêng njuùn leo phung bunuyh naây ta ngih Y-Yoâsep. 18 Phung naây klach yorlah bu njuùn leo khaân paêng ta ngih Y-Yoâsep, jeâh ri khaân paêng lah: "Yor praêk bu nsít taâm duùng he tal lor bu njuùn he ta aô. Paêng uùch joi nau ñah he jeâh ri æö mhík ma he, gay aên he jeâng dík jeâh ri pit lôi seh bri he." 19 Poâ ri khaân paêng ta n'hat na chiaê ngih Y-Yoâsep, jeâh ri ngôi ma paêng ta mpoâng bloh ngih naây. 20 Khaân paêng lah: "Ô koâranh heân, heân juùr vaêch jeâh tal lor gay ma rvaêt ndô soâng sa. 21 Tô lah heân taât ta ntuùk heân jöh, heân pôk duùng jeâh ri, aô praêk aêp nôm heân guù taâm duùng heân, praêk hoâm nuùm. 22 Poâ ri heân mplôù djoât nñaâp ma praêk eâng gay ma rvaêt ndô soâng sa. Heân maâu gít oâh mbu mplôù praêk taâm duùng heân." 23 Paêng lah: "Guù ñaêp mpaên hom, lôi klach oâh Brah Ndu khaân may, Brah Ndu mbôù khaân may aên jeâh praêk taâm duùng khaân may. Gaâp soùk dôn jeâh praêk khaân may." Jeâh ri paêng njuùn Y-Simeâoân ma phung naây. 24 Nôm naây aên khaân paêng laêp taâm ngih Y-Yoâsep. AÊn dak ma khaân paêng rao jaâng. Nôm naây aên híp kro ma seh bri khaân paêng. 25 Khaân paêng nkra ndô nhhôr doâl guù kaâp Y-Yoâsep taât ta nklang boâk nar, yorlah khaân paêng taêng jeâh khaân paêng mra soâng sa ta naây. 26 Tô lah Y-Yoâsep sít ta ngih, khaân paêng njuùn ta ngih ndô nhhôr khaân paêng geh, jeâh ri khaân paêng chon mon chuùn maêt ta neh. 27 Y-Yoâsep oâp khaân paêng ma nau ngaêch praêl saêk jaên, lah: "Mbôù khaân may hoâm ngaêch leù, nôm bu ranh khaân may nkoch bri jeâh ma gaâp naây? Paêng hoâm reâh leù?" 28 Khaân paêng lah: "N'hat na may, mbôù heân hoâm ngaêch ñoùng. Paêng aêt hoâm reâh leù." Jeâh ri khaân paêng kuùnh jeâh ri khaân paêng chon mon mbah. 29 Y-Yoâsep n'gôr maêt uaênh saô Y-Beânjamin oh paêng, kon ma meá paêng, jeâh ri lah: "Di leù paêng aô jeâng oh mpuùt. Khaân may nkoch bri jeâh ma gaâp? aên Brah Ndu roùng ma may, Ô oh." 30 Nuih n'haâm Y-Yoâsep roùng ngaên ma oh paêng jeâh ri paêng joi ntuùk uùch nhím. Paêng ndal laêp taâm jroâ paêng jeâh ri mhím ta naây. 31 Paêng pach muh maêt jeâh ri du luh. Paêng aât rdaâng maâu mpôl nuih n'haâm paêng oâh jeâh ri lah: "Thai ndô soâng sa?" 32 Bu Thai ndô soâng sa ma Y-Yoâsep eâng ntuùk, jeâh ri ma phung EÂjipt soâng ndrel ma paêng ntuùk eâng leù, yorlah phung EÂjipt maâu dôi soâng ndrel ma phung Heâbrô oâh, yorlah phung EÂjipt kôp nau naây nau æö æôù. 33 Khaân paêng guù ta naêp Y-Yoâsep di mbor, nôm deh lor tíng naâm nau vay paêng jeâng naâu ranh, jeâh ri oh tíng naâm nse lôn khaân paêng hih rhaâl taâm uaênh ndraêng khaân paêng nôm. 34 Y-Yoâsep ñaê bu ndôp ndô soâng sa ma khaân paêng ta naêp paêng; æiaêlah ndô aên ma Y-Beânjamin praêm tôù aâk lôn ma ndô phung naâu paêng. khaân paêng nheât jeâh ri guù maak ndrel ma Y-Yoâsep.

Ntôm 44

Kachok Roh

1 Y-Yoâsep ntaêm ma phung n'hat na chiaê ngih paêng poâ aô; "Mbeâng duùng phung bunuyh naây ma ndô soâng sa tíng naâm duùm aâk khaân paêng dôi djoât, jeâh ri dôm praêp aêp duùng ma aêp nôm khaân paêng. 2 aên may dôm leù kachok praêk gaâp taâm duùng nôm nse lôn ndrel ma ndrel ma praêk, ba paêng." Paêng æö tíng naâm nau Y-Yoâsep ngôi. 3 Tô lah ang oâi, bu aên phung naây haên ndrel ma seh bri khaân paêng. 4 Tô lah khaân paêng du luh jeâh taê bôh æon, eâ ngai oâh. Y-Yoâsep lah ma n'hat na paêng: "Daâk hom may tíng phung naây; jeâh ri tô lah may ban khaân paêng, aên may lah. Phaâm æö khaân may mplôù nau mhík ma nau ueh? 5 Maâm æö khaân may soùk ntuùng kachok praêk gaâp? Maâu di heù kachok aô koâranh gaâp doùng nheât jeâh ri doùng sol nau ndaâp? Taâm nau aô khaân may æö tih jeâh." 6 Nôm naây ban phung naây jeâh ri lah, nau naây, 7 Khaân paêng lah ma nôm naây: "Maâm æö koâranh heân ngôi poâ naây? Phung n'hat na may maâu maâp æö nau poâ naây oâh! 8 Praêk heân saô jeâh ta duùng heân hoù djoât mplôù jeâh ma may bôh n'gor Kanaan. Poâ ri phaâm æö heân mra ntuùng praêk maâu lah mah bôh ngih koâranh may? 9 Ta mbu naâm taâm phung n'hat na may mra saô kachok, mra jeâng dík gaâp." 10 Paêng lah: "Aên nau naây jeâng tíng naâm bu nau khaân may ngôi. Ta mbu naâm bu mra saô kachok mra jeâng dík gaâp, bi phung eâng mra rsang." 11 Poâ ri leù rngoâch khaân paêng nhhiô ñuh duùng khaân paêng ta neh jeâh ri pôk. 12 Paêng rhi joi ntôm bôh naâu ranh taât ta oh nse; jeâh ri paêng saô kachok taâm duùng Y-Beânjamin. 13 Poâ ri khaân paêng nkheâk lôi bok ao khaân paêng aêp nôm dôm duùng ta kalô nduùr kôi seh bri paêng, jeâh ri plôù sít ta æon Y-Yoâsep. 14 Tô lah Y-Yuda jeâh ri phung oh naâu paêng taât ta ngih Y-Yoâsep, Y-Yoâsep aêt guù ta ngih. Khaân paêng chon mon ta neh ta naêp paêng. 15 Y-Yoâsep lah ma khaân paêng: "Moh khaân may æö jeâh? Khaân may maâu gít heù bunuyh taâm ban ma gaâp dôi sol nau ndaâp?" 16 Y-Yuda lah: "Moh heân dôi lah ma koâranh gaâp? Moh nau heân dôi ngôi? Phaâm heân dôi n'gang heân nôm? Brah Ndu saô jeâh nau kue phung n'hat na may, aô heân jeâng dík ma koâranh gaâp, heân jeâh ri nôm taâm ti paêng naây mra saô kachok." 17 Æiaêlah Y-Yoâsep lah: "Gaâp maâu mín oâh æö poâ naây! Kanoùng nôm taâm ti paêng naây mra saô kachok mra jeâng dík gaâp; bi khaân may aên khaân may sít ñaêp mpaên ta ngih mbôù khaân may."

Y-Yuda Daên Nau Mæôk Y-Beânjamin

18 Y-Yuda haên daêch ta Y-Yoâsep jeâh ri lah: "Ô koâranh gaâp, gaâp daên ma may, aên n'hat na may dôi ngôi du tong ma koâranh gaâp; jeâh ri lôi aên nau may nuih æö ma n'hat na may oâh; yorlah may jeâng taâm ban ma Pharaoân. 19 Koâranh gaâp oâp jeâh phung n'hat na paêng, lah: "Khaân may geh leù mbôù maâu lah oh?" 20 Heân lah ma koâranh gaâp: 'Heân geh du hueâ mbôù ranh jeâh, jeâh ri du hueâ oh bu deh ma paêng doâl paêng ranh. Naâu kon se naây khít jeâh, jeâh ri kanoùng eâng paêng hoâm bôh phung kon me paêng. Mbôù paêng roùng ma paêng'. 21 May lah jeâh ma phung n'hat na may, 'Njuùn leo paêng ma gaâp, gay ma gaâp dôi saô paêng. 22 Heân lah jeâh ma Koâranh gaâp, 'Kon se naây maâu dôi lôi mbôù paêng oâh, yorlah, tô lah paêng lôi mbôù paêng, mbôù paêng mra khít.' 23 Æiaêlah may lah jeâh ma phung n'hat na may.' Kanoùng tô lah oh khaân may vaêch ndrel ma khaân may, khaân may maâu mra saô muh maêt gaâp ñoùng oâh.' 24 Tô lah heân sít jeâh ma n'hat na may, mbôù gaâp, heân nkoch bri ma paêng nau koâranh gaâp ngôi. 25 'Tô lah mbôù heân lah: 'Haên rvaêt ñoùng ndô soâng sa djeá ma he.' 26 Heân lah: 'Heân maâu dôi haên oâh. Tô lah oh nse heân haên ndrel ma heân poâ ri heân mra haên; yorlah heân maâu hoâm dôi saô muh maêt nôm naây oâh, kanoùng tô lah oh nse heân haên ndrel ma heân.' 27 N'hat na may, mbôù gaâp lah ma heân: 'Khaân may gít ur gaâp deh jeâh ma gaâp bar heâ kon bu klaâu. 28 Du hueâ luh taê bôh gaâp jeâh ri gaâp lah jeâh: "Naneá mpa bri sa heâk jeâh paêng." Jeâh ri gaâp maâu hoâm saô paêng oâh. 29 Tô lah khaân may soùk ñoùng nôm aô taê bôh gaâp, jeâh ri tô lah nau mhík taât ma paêng, nau naây mra nkhít gaâp yor ranh jeâh, aên gaâp haên juùr taâm Æon Phung Khít ma nau rngot.' 30 Aæaô aô tô lah gaâp sít ma n'hat na may, mbôù gaâp, jeâh ri kon se ndaêm naây maâu geh ndrel ma heân oâh, yorlah nau reâh paêng jeâng nguay ñah nau reâh kon se ndaêm naây. 31 Tô lah paêng saô kon se ndaêm naây maâu geh sít ndrel ma heân oâh, paêng mra khít poâ ri phung n'hat na paêng mra aên paêng khít yor ranh jeâh, aên paêng juùr haên ta Æon Phung Khít ma nau rngot. 32 Yorlah n'hat na may ton ma kon se ndaêm naây ma mbôù gaâp, lah: "Gaâp mra tuy æaæô nau tih ta naêp mbôù gaâp tô lah gaâp maâu mplôù paêng ma may. 33 Bi aæaô, gaâp daên ma may aên n'hat na may dôi guù jeâng dík koâranh gaâp nsro kon se ndaêm naây; jeâh ri aên kon se ndaêm sít ndrel phung naâu paêng. 34 Yorlah maâm gaâp dôi sít ma mbôù gaâp tô lah kon se ndaêm naây maâu sít oâh ndrel ma gaâp? Gaâp klach geh nau mhík taât ma mbôù gaâp."

Ntôm 45

Y-Yoâsep AÊn Phung Oh Naâu Gít Naêl Paêng

1 Rnoâk nay Y-Yoâsep maâu hoâm dôi nkaân paêng nôm oâh ta naêp leù rngoâch phung guù daêch paêng, jeâh ri paêng nter: "Aên leù rngoâch bunuyh du luh?" Poâ ri maâu hoâm geh du hueâ bunuyh guù ndrel ma paêng oâh, doâl Y-Yoâsep aên phung oh naâu paêng gít naêl paêng. 2 Paêng nhím huy phung EÂjipt jeâh ri ngih Pharaoân taêng leù. 3 Y-Yoâsep lah ma phung oh naâu paêng: "Gaâp jeâng Y-Yoâsep. Mbôù gaâp hoâm reâh leù?" Æiaêlah phung oh naâu paêng maâu dôi plôù lah ma paêng oâh, yorlah khaân paêng klach ta naêp Y-Yoâsep. 4 Y-Yoâsep lah ma phung oh naâu paêng: "Vaêch daêch ta gaâp, gaâp daên ma khaân may." Phung oh naâu paêng haên daêch jeâh ri paêng lah: "Gaâp jeâng Y-Yoâsep, oh khaân may, nôm khaân may taêch jeâh taâm n'gor EÂjipt. 5 Aæaô aô, lôi khaân may rngot, maâu leù dôi nuih ma khaân may nôm, yorlah khaân may taêch jeâh gaâp ta aô; yorlah Brah Ndu njuaêl jeâh gaâp vaêch lor ma khaân may gay taâm rklaih nau reâh. 6 Yorlah doâl bar naêm jeâh geh nau sa saât ji ngot taâm n'gor, jeâh ri hoâm praêm naêm maâu mra geh oâh nau kah jik tuch maâu lah kaêch roih. 7 Brah Ndu njuaêl gaâp vaêch lor ma khaân may gay praêp phung kon sau khaân may taâm neh ntu, jeâh ri gay praêp nau reâh khaân may. 8 Poâ ri maâu geh khaân may oâh njuaêl gaâp vaêch ta aô, æiaêlah Brah Ndu yôh paêng aên gaâp jeâng mbôù ma Pharaoân jeâh ri koâranh ma leù ngih paêng jeâh ri koâranh chiaê uaênh leù n'gor EÂjipt. 9 Ndal hom khaân may, sít ta mbôù gaâp jeâh ri lah ma paêng poâ aô: "Kon may Y-Yoâsep ngôi, Brah Ndu aên gaâp jeâng Koâranh ma leù n'gor EÂjipt. Vaêch hom ta gaâp, lôi hoâm guù kaâp oâh. 10 May mra guù taâm n'gor Goâsen, jeâh ri may mra guù daêch gaâp, may phung kon may, phung kon sau may, biaêp may, ndroâk may, jeâh ri leù rngoâch ndô may geh. 11 Ta naây gaâp mra siaêm may, yorlah hoâm praêm naêm sa saât ji ngot, klach lah may jeâh ri ngih may jeâh ri leù rngoâch ndô may geh taât ma nau reâh ni." 12 Aô, maêt khaân may saô, jeâh ri maêt Y-Beânjamin saô leù ma baâr mbung gaâp nôm ngôi ma khaân may. 13 aên khaân may nkoch bri ma mbôù gaâp leù nau chreâk rmah gaâp taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri leù nau khaân may saô jeâh. Gônh oi khaân may aên mbôù gaâp juùr ta aô." 14 Jeâh ri paêng ut ta troâko Y-Beânjamin oh paêng jeâh ri nhím. Y-Beânjamin taâm ban leù nhím ta troâko paêng. 15 Paêng chuùm leù rngoâch phung oh naâu paêng jeâh ri nhím. Jeâh nau naây phung oh naâu paêng ngôi ndrel ñah paêng. 16 Tô lah bu taêng taâm ngih Pharaoân, phung oh naâu Y-Yoâsep taât jeâh." Nau naây maak ngaên ma Pharaoân jeâh ri ma phung n'hat na paêng. 17 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Lah ma phung oh naâu may: 'Æö nau aô rdeng seh bri khaân may, plôù sít hom ta n'gor Kanaan. 18 aên khaân may soùk mbôù khaân may jeâh ri phung ngih khaân may, jeâh ri plôù vaêch ta gaâp. Gaâp mra aên ma khaân may ndô ueh lôn taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri khaân may sa play ueh lôn taâm n'gor.' 19 Taâm ban leù, ntaêm ma khaân paêng: 'aên khaân may æö poâ aô, soùk taê bôh n'gor EÂjipt ndeh seh gay ma rdeng kon jeá khaân may jeâh ri ur khaân may. Njuùn leo mbôù khaân may jeâh ri plôù vaêch. 20 Lôi hoâm rveâ ma draêp ndô khaân may oâh, yorlah ndô ueh lôn taâm leù n'gor EÂjipt jeâng ndô khaân may." 21 Phung kon bu klaâu Israel æö poâ naây. Y-Yoâsep aên ma khaân paêng ndeh seh tíng naâm nau Pharaoân ntaêm jeâh, paêng loù aên ndô ma phung naây soâng sa roù trong. 22 Y-Yoâsep aên ma khaân paêng bok ao tôh; æiaêlah ma Y-Beânjamin paêng aên pe rhiaêng rlay praêk jeâh ri praêm blah bok ao tôh. 23 Paêng njuaêl ma mbôù paêng ndô aô, Jaât mlaâm seh rdeng ndô ueh bôh n'gor EÂjipt, jeâh ri jaât mlaâm seh bri me rdeng ba, piaêng let jeâh ri ndô soâng sa ma mbôù paêng roù trong. 24 Poâ ri paêng njuaêl haên phung oh naâu paêng, jeâh ri tô lah khaân paêng haên, paêng lah: "Lôi ta khaân may taâm lah taâm djel roù trong oâh." 25 Poâ ri khaân paêng luh bôh n'gor EÂjipt jeâh ri taât ta n'gor Kanaan ma Y-Yakoâb mbôù khaân paêng. 26 Khaân paêng mbôh ma mbôù khaân paêng: "Y-Yoâsep aêt hoâm reâh, jeâh ri paêng jeâng Koâranh chiaê uaênh leù n'gor EÂjipt." Nuih n'haâm Y-Yakoâb khít huaêr, yorlah paêng maâu ñing oâh nau phung kon bu klaâu paêng mbôh. 27 Æiaêlah tô lah phung kon paêng nkoch leù nau Y-Yoâsep ngôi jeâh ma khaân paêng, jeâh ri tô lah paêng saô ndeh seh Y-Yoâsep njuaêl gay ma rdeng paêng, hueâng Y-Yakoâb mbôù khaân paêng plôù kah gít. 28 Jeâh ri Y-Yakoâb lah: "Gaêp jeâh! Y-Yakoâb kon bu klaâu gaâp hoâm reâh. Gaâp mra haên taâm maâp ma paêng lor ma gaâp khít."

Ntôm 46

Y-Yakoâb Jeâh Ri Phung Kon Paêng Haên Ta N'gor EÂjipt

1 Israel du haên ndrel ma leù rngoâch draêp ndô paêng geh. Paêng taât ta bon Ber Seâba jeâh ri nhhôr ndô æö brah ma Brah Ndu mbôù paêng Y-Isaêk. 2 Brah Ndu ngôi ma Israel taâm nau mpôl doâl maêng jeâh ri lah: "Y-Yakoâb ôi, Y-Yakoâb ôi." Israel lah: "Aô ta aô gaâp." 3 Brah Ndu lah: "Gaâp jeâng Brah Ndu, Brah Ndu mbôù may, lôi klach oâh juùr haên ta n'gor EÂjipt; yorlah ta naây gaâp mra aên may jeâng du mpoâl baêl toyh. 4 Gaâp mra juùr haên ndrel ma nau ta n'gor EÂjipt, jeâh ri gaâp mra aên may plôù sít taê bôh n'gor EÂjipt jeâh ri Y-Yoâsep mra guù ndrel ma nau ta nar may khít." 5 Y-Yakoâb haên taê bôh æon Berseâba, jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Israel rdeng Y-Yakoâb mbôù khaân paêng, nñaâp ma phung kon khaân paêng jeâh ri ur khaân paêng taâm ndeh seh Pharaoân njuaêl jeâh gay ma rdeng khaân paêng. 6 Khaân paêng ndjoât leo ndroâk biaêp jeâh ri draêp ndô khaân paêng geh taâm n'gor Kanaan, jeâh ri haên taât ta n'gor EÂjipt. Y-Yakoâb jeâh ri leù rngoâch phung kon sau ndrel ma paêng. 7 Paêng djoât ndrel ma paêng ta n'gor EÂjipt phung kon bu klaâu, phung sau bu klaâu paêng, phung kon bu ur jeâh ri phung sau bu ur paêng leù rngoâch phung kon sau paêng. 8 Aô amoh phung kon Y-Israel taât ta n'gor EÂjipt. Y-Yakoâb jeâh ri phung paêng: Y-Ruben kon bu klaâu boâk rah deh ma Y-Yakoâb, 9 jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Ruben: Y-Hanoâk, Y-Palu, Y-Heâsron, jeâh ri Y-Karmi. 10 Phung kon bu klaâu Y-Simeâoân: Y-Jeâmueâl, Y-Jamin, Y-OÂhat, Y-Jakin, Y-Soâhar jeâh ri Y-Soâl kon bu klaâu bu ur Kanaan. 11 Phung aô kon bu klaâu Y-Leâvi: Y-Gersoân, Y-Koâhat jeâh ri Y-Meârari. 12 Phung kon bu klaâu Y-Yuda: Y-Er, Y-OÂnan, Y-Seâla, Y-Peâres jeâh ri Y-Seâra (æiaêlah Y-Er jeâh ri Y-OÂnan khít jeâh taâm n'gor Kanaan). Phung kon bu klaâu Y-Peâres, Y-Heâsron jeâh ri Y-Hamul. 13 Phung kon bu klaâu Y-Isakar: Y-Toâla, Y-Puva, Y-Yoâp jeâh ri Y-Simroân, 14 phung kon bu klaâu Y-Sabuloân: Y-Seâret, Y-EÂlon jeâh ri Y-Jaleâel. 15 Phung naây phung kon bu klaâu H'Leâa deh ma Y-Yakoâb ta n'gor Padan-Aram, nñaâp ma H'Dina kon bu ur paêng. leù rngoâch phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur paêng jeâng pe jaât ma pe nuyh. 16 Phung kon bu klaâu Y-Gat: Y-Sipioân, Y-Hagi, Y-Suni, Y-EÂsboân, Y-EÂri, Y-Aroâdi jeâh ri Y-Areâli. 17 Phung kon bu klaâu Y-Aser: Y-Imna, Y-Isva, Y-Isvi, Y-Beâria jeâh ri H'Seâra oh bu ur khaân paêng. Phung kon bu klaâu Y-Beâria: Y-Heâber jeâh ri Y-Malkieâl. 18 Phung naây phung kon bu klaâu H'Silpa, nôm Y-Laban aên ma H'Leâa kon bu ur paêng. H'Silpa deh phung naây ma Y-Yakoâb jaât ma prau nuyh. 19 Phung kon bu klaâu H'Rachel ur Y-Yakoâb: Y-Yoâsep jeâh ri Y-Benjamin. 20 Phung H'Aseârat kon bu ur Y-Poâtipeâra Koâranh æö brah æon Oân deh ma Y-Yoâsep taâm n'gor EÂjipt: Y-Manaseâ jeâh ri Y-EÂphraim. 21 Phung kon bu klaâu Y-Beânjamin: Y-Beâla, Y-Beâker, Y-Asbel, Y-Geâra, Y-Naman, Y-EÂhi, Y-Ros, Y-Nupim, Y-Hupim jeâh ri Y-Ardô. 22 Phung naây phung kon bu klaâu H'Leâa deh ma Y-Yakoâb, leù rngoâch jaât ma puaên nuyh. 23 Kon bu klaâu Y-Dan: Y-Husim, 24 Phung kon bu klaâu Y-Naptali: Y-Yaseâel, Y-Guni, Y-Jeâser jeâh ri Y-Silem. 25 Phung naây phung kon bu klaâu H'Bilha, nôm Y-Laban aên ma H'Rachel, kon bu ur paêng, phung naây H'Bilha deh ma Y-Yakoâb pôh nuyh. 26 Leù rngoâch phung bunuyh taât ta n'gor EÂjipt ndrel ma Y-Yakoâb, phung kon paêng maâu geh kôp ur phung kon bu klaâu paêng oâh, leù rngoâch prau jaât ma prau nuyh. 27 Phung kon bu klaâu Y-Yoâsep du deh ma paêng taâm n'gor EÂjipt, bar heâ. Leù rngoâch phung bunuyh ngih Y-Yakoâb taât ta n'gor EÂjipt, pôh jaât nuyh.

Y-Yakoâb Jeâh Ri Phung Kon Paêng Ta N'gor EÂjipt

28 Y-Yakoâb njuaêl Y-Yuda haên lor taât ta Y-Yoâsep gay ma leo trong haên ta n'gor Goâsen. Poâ ri khaân paêng taât ta n'gor Goâsen. 29 Y-Yoâsep aên bu nkra ndeh seh paêng jeâh ri paêng haên ta n'gor Goâsen gay taâm maâp ñah Israel mbôù paêng. Y-Yoâsep taât ta paêng, ut ta troâko jeâh ri nhím jong ngaên. 30 Y-Israel lah ma Y-Yoâsep: "Aæaô aên gaâp khít, yorlah gaâp saô jeâh muh maêt may jeâh ri gít may aêt hoâm reâh." 31 Y-Yakoâb lah ma phung oh naâu paêng jeâh ri ma phung ngih mbôù paêng: "Gaâp mra haên mbôh ma Pharaoân lah: "Phung oh naâu gaâp, jeâh ri phung ngih mbôù gaâp bôh n'gor Kanaan taât jeâh ma gaâp. 32 Phung naây jeâng phung rmaêk biaêp, yorlah khaân paêng rong ndroâk, biaêp. Khaân paêng djoât jeâh ndrel biaêp jeâh ri ndroâk khaân paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô khaân paêng geh." 33 Tô lah Pharaoân kuaêl khaân may jeâh ri lah: "Moh kan khaân may æö?" 34 aên khaân may lah: "Phung n'hat na may, heân nñaâp ma phung che heân, rong ndroâk, biaêp ntôm bah heân hoâm doâl dal ndaêm taât aæaô aô! Gay ma khaân may dôi guù taâm n'gor Goâsen; yorlah aêp nôm rmaêk biaêp jeâng ndô æôù ma phung EÂjipt.

Ntôm 47

1 Y-Yoâsep haên mbôh ma Pharaoân, lah: "Mbôù gaâp jeâh ri phung oh naâu gaâp, ndrel ma biaêp, ndroâk jeâh ri leù rngoâch ndô khaân paêng geh taât jeâh taê bôh n'gor Kanaan; jeâh ri khaân paêng guù taâm n'gor Goâsen." 2 Paêng soùk praêm nuyh taâm phung oh naâu paêng jeâh ri njuùn ma Pharaoân, 3 Pharaoân lah ma phung oh naâu paêng: "Moh kan khaân may æö?" Khaân paêng lah ma Pharaoân: "Heân phung n'haêk mæuaêl may, jeâng phung rmaêk biaêp heân, nñaâp phung che heân taâm ban leù." 4 Khaân paêng lah ma Pharaoân: "Heân taât gay guù æaât laât taâm n'gor aô; yorlah maâu hoâm geh oâh gôù nse ma biaêp phung n'haêk mæuaêl, yorlah nau sa saât ji ngot reâh ni ngaên taâm n'gor Kanaan. Poâ ri heân daên ma may, aên phung n'haêk mæuaêl may guù taâm n'gor Goâsen. 5 Pharaoân lah ma Y-Yoâsep: "Mbôù may jeâh ri phung oh naâu may taât jeâh ma may. 6 N'gor EÂjipt guù ta naêp may. AÊn mbôù may jeâh ri phung oh naâu may guù taâm ntuùk ueh lôn taâm n'gor aô; aên khaân paêng guù taâm n'gor Goâsen. Tô lah may saô taâm phung khaân paêng bunuyh njeâh, aên paêng jeâng koâranh ma mpoâ mpa gaâp rong." 7 Y-Yoâsep njuùn Y-Yakoâb mbôù paêng ma Pharaoân: Y-Yakoâb maât ton ma 8 Pharaoân lah ma Y-Yakoâb: "Nduùm naêm may geh?" 9 Y-Yakoâb lah ma Pharaoân: "Naêm gaâp guù taâm neh ntu aô geh jeâh du rhiaêng pe jaât naêm. Naêm gaâp guù reâh djeá jeâh ri mhík, jeâh ri maâu taâm ban oâh ñah naêm mbôù jeâh ri phung che gaâp guù reâh ta neh ntu aô." 10 Y-Yakoâb maât ton ma Pharaoân jeâh ri haên luh du taê bôh paêng 11 Y-Yoâsep aên ntuùk guù ma mbôù paêng jeâh ri ma phung oh naâu paêng ntuùk ueh lôn taâm n'gor EÂjipt, taâm n'gor Rameâseâ. Tíng naâm Pharaoân ntaêm jeâh. 12 Y-Yoâsep siaêm mbôù paêng, phung oh naâu paêng jeâh ri leù ngih mbôù paêng ma ndô soâng sa tíng naâm rnoh khaân paêng.

Y-Yoâsep Chiaê Uaênh Doâl Nau Sa Saât Ji Ngot

13 Maâu geh oâh ndô soâng sa taâm leù n'gor yorlah nau sa saât ji ngot reâh ni ngaên. N'gor EÂjipt jeâh ri n'gor Kanaan ntôm khít rvet jeâh yor nau sa saât ji ngot. 14 Y-Yoâsep bun jeâh leù praêk geh taâm n'gor EÂjipt jeâh ri n'gor Kanaan bu rvaêt ba. Jeâh ri Y-Yoâsep njuùn praêk naây taâm ngih Pharaoân. 15 Tô lah daâk leù jeâh praêk taâm n'gor EÂjipt jeâh ri n'gor Kanaan, leù rngoâch phung EÂjipt haên ma Y-Yoâsep, lah: "Aên ndô soâng sa ma heân. Moh khlay heân khít ta naêp may, yorlah leù jeâh praêk heân?" 16 Y-Yoâsep lah: "Aên ndroâk biaêp khaân may, tô lah khaân may maâu geh praêk oâh, jeâh ri gaâp mra aên ndô soâng sa ma khaân may rgaâl ñah ndroâk, biaêp khaân may." 17 Poâ ri khaân paêng njuùn ndroâk, biaêp khaân paêng ma Y-Yoâsep; jeâh ri Y-Yoâsep aên ndô soâng sa ma khaân paêng taâm rgaâl ma seh, ma biaêp, ma ndroâk, jeâh ri seh bri. Y-Yoâsep siaêm khaân paêng naêm naây taâm rgaâl ma leù rngoâch ndroâk, biaêp khaân paêng. 18 Tô lah naêm naây leù jeâh, khaân paêng loù haên ma Y-Yoâsep naêm tal bar, lah ma Y-Yoâsep: "Heân maâu mra poân oâh ma koâranh heân, praêk heân leù jeâh, jeâh ri ndroâk, biaêp jeâng ndô koâranh heân jeâh; hoâm kanoùng saêk jaên jeâh ri neh heân. 19 Moh khlay heân khít ta naêp maêt may, heân jeâh ri neh heân? Rvaêt hom heân jeâh ri neh heân ma ndô soâng sa, jeâh ri heân nñaâp neh heân mra jeâng dík Pharaoân. AÊn ma heân rnih ntil gay ma heân dôi guù reâh maâu khít oâh, jeâh ri lôi aên bri neh jeâng rngot oâh." 20 Poâ ri Y-Yoâsep rvaêt leù rngoâch neh n'gor EÂjipt ma Pharaoân; yorlah leù rngoâch phung EÂjipt taêch mir khaân paêng yorlah nau sa saât ji ngot reâh ni ngaên, jeâh ri neh jeâng ndô Pharaoân. 21 Bi bunuyh æon lan, paêng aên khaân oâbaêl jeâng dík ntôm bôh du n'har bri eâng. 22 Kanoùng neh phung koâranh æö brah paêng maâu rvaêt oâh, yorlah phung koâranh æö brah geh ndô soâng sa Pharaoân paê an ma khaân paêng. Poâ ri khaân paêng maâu taêch oâh neh khaân paêng. 23 Y-Yoâsep lah ma phung æon lan. Aô, nar aô gaâp rvaêt jeâh khaân may jeâh ri neh khaân may ma Pharaoân. Aô, gaâp aên ma khaân may rnih ntil boh ba aên khaân may tuch paêng. 24 Tô lah taât yaên kaêch, khaân may mra aên du koá taâm praêm ma Pharaoân, jeâh ri khaân may praêp puaên koá jeâng rnih ntil jeâh ri ndô khaân may soâng sa, phung ngih khaân may jeâh ri ma phung kon jeá khaân may." 25 Khaân oâbaêl lah: "May saâm rklaih jeâh nau reâh heân. Tô lah nau aô æö maak ma may, heân mra jeâng dík ma Pharaoân." 26 Y-Yoâsep aên nau vay naây ma neh n'gor EÂjipt n'ho may hoâm taât aæaô, aên du koá taâm praêm ma Pharaoân. Kanoùng neh phung Koâranh æö brah maâu jeâng ndô Pharaoân oâh.

Y-Yoâsep Sôm Ton Taâp Y-Yakoâb

27 Phung Israel guù taâm n'gor EÂjipt ta n'gor Goâsen. Khaân paêng bun ndoâ ndô ta naây, n'hao draêp ndô, jeâh ri aên bík rôù. 28 Y-Yakoâb guù taâm n'gor EÂjipt jaât ma pôh naêm; poâ ri leù rngoâch naêm Y-Yakoâb guù reâh geh du rhiaêng puaên jaât ma pôh naêm. 29 Tô lah nar Israel khít daêch jeâh; paêng kuaêl kon bu klaâu paêng Y-Yoâsep jeâh ri lah: "Tô lah gaâp geh nau yoá ta naêp maêt may, dôm ti may taâm daâng tôm blu gaâp jeâh ri ton æö ma gaâp ma nau raêp jaêp jeâh ri naneá; lôi taâp oâh gaâp taâm n'gor EÂjipt. 30 AÊn may taâp gaâp ta ntuùk phung mbôù gaâp; njuùn leo saêk jaên gaâp bôh n'gor EÂjipt jeâh ri taâp gaâp taâm moâch phung mbôù gaâp." Y-Yoâsep lah: "Gaâp mra æö tíng naâm nau may ngôi." 31 Y-Yakoâb lah: "sôm ton ma gaâp." Y-Yoâsep sôm ton ma paêng; jeâh ri Israel dop ta boâk söng baâch.

Ntôm 48

Y-Yakoâb Mat Ton Ma Y-EÂphraim Jeâh Ri Y-Manaseâ

1 Jeâh nau naây bu lah ma Y-Yoâsep: "Aô, mbôù may ji." Poâ ri Y-Yoâsep soùk ndrel ma paêng bar heâ kon bu klaâu paêng Y-Manaseâ jeâh ri Y-EÂphraim. 2 Bu mbôh ma Y-Yakoâb: "Kon bu klaâu may Y-Yoâsep vaêch ta may." Y-Israel sroâih jeâh ri daâk guù ta söng beâch. 3 Y-Yakoâb lah ma Y-Yoâsep: "Brah Ndu Nôm Geh Leù Nau Brah, taâm mpôl jeâh ma gaâp ta æon Lus taâm n'gor Kanaan, jeâh ri paêng maât ton ma gaâp, 4 Paêng lah ma gaâp: "Aô, gaâp mra aên may jeâng aâk jeâh ri bík rôù. Gaâp mra aên may jeâng du phung mpoâl baêl, jeâh ri gaâp mra n'gor aô ma phung kon sau may kandôù jeâng ndô khaân paêng n'ho ro. 5 Aæaô bar heâ kon bu klaâu bu deh ma may taâm n'gor EÂjipt lor gaâp taât ma may taâm n'gor EÂjipt jeâng kon gaâp, Y-EÂphraim jeâh ri Y-Manaseâ mra jeâng kon gaâp taâm ban ma Y-Ruben jeâh ri Y-Simeâoân. 6 Bi phung kon may geh bah kôi khaân paêng mra jeâng kon may. Khaân paêng mra chih amoh khaân paêng tíng naâm amoh phung oh naâu khaân paêng taâm ntuùk khaân paêng kraâm dôn draêp. 7 Tô lah gaâp vaêch bôh n'gor Padan H'Rachel khít æö rngot gaâp taâm n'gor Kanaan roù trong. Tô lah aêt hoâm ngai ñah æon EÂphrata; jeâh ri gaâp taâp paêng ta naây ta trong haên ta æon EÂphrata (jeâng æon Betleâhem)." 8 Tô Y-Israel saô phung kon bu klaâu Y-Yoâsep, paêng lah: "Mbu moh phung aô?" 9 Y-Yoâsep lah ma mbôù paêng: "Khaân paêng jeâng kon bu klaâu gaâp, Brah Ndu aên jeâh ma gaâp ta aô." Y-Israel lah: "Aên khaân paêng daêch gaâp, gaâp daên ma may, gay ma gaâp dôi maât ton ma khaân paêng." 10 Doâl naây maêt Y-Israel ngo yor ranh, paêng maâu hoâm dôi saô oâh. Y-Yoâsep aên kon paêng haên daêch Y-Israel. Paêng chuùm jeâh ri ut sau paêng 11 Y-Israel lah ma Y-Yoâsep: "Gaâp maâu mín oâh gaâp dôi saô muh maêt may jeâh ri aô, Brah Ndu aên gaâp dôi saô nñaâp ma phung kon may." 12 Y-Yoâsep soùk lôi phung kon bu klaâu paêng bôh koâ maât mbôù paêng, jeâh ri dop kuùp maêt ta neh. 13 Y-Yoâsep leo khaân paêng leù bar heâ, dôm Y-EÂphraim pa ma paêng, pa chiau Israel; jeâh ri dôm Y-Manaseâ pa chiau paêng, pa ma Israel; jeâh ri Y-Yoâsep aên khaân paêng haên daêch Israel, 14 Y-Israel yôr ti ma paêng jeâh ri pah ta boâk Y-EÂphraim oh nse. Jeâh ri paêng pah ti chiau paêng ta boâk Y-Manaseâ, taâm deh boâk rah. 15 Paêng maât ton ma Y-Yoâsep jeâh ri lah: "Brah Ndu, ta naêp nôm naây che gaâp Y-Abraham, jeâh ri mbôù gaâp Y-Isaêk haên jeâh; Brah Ndu nôm rong siaêm gaâp leù nau reâh gaâp n'ho ma nar aô. 16 Toâng mpaêr ueh taâm chuai jeâh gaâp bôh leù nau mhík, aên paêng maât ton ma phung kon se aô! aên may praêp taâm khaân paêng amoh gaâp, jeâh ri amoh che gaâp Y-Abraham jeâh ri mbôù gaâp Y-Isaêk; jeâh ri aên khaân paêng jeâng bík rôù taâm nklang neh ntu." 17 Tô lah Y-Yoâsep saô mbôù paêng pah ti ma ta boâk Y-EÂphraim, paêng maâu maak oâh; jeâh ri paêng kuaên ti mbôù paêng, gay ma taâm rgaâl bôh boâk Y-EÂphraim ma boâk Y-Manaseâ. 18 Y-Yoâsep lah ma mbôù paêng: "Maâu di poâ naây oâh, ô mbôù gaâp, yorlah paêng aô jeâng kon boâk rah. Dôm ti ma may ta boâk paêng." 19 Æiaêlah mbôù paêng dun jeâh ri lah: "Gaâp gít nau naây, Ô naâu, gaâp gít nau naây! Paêng taâm ban leù mra jeâng du phung mpoâl baêl, jeâh ri paêng mra jeâng toyh leù. Æiaêlah oh paêng mra jeâng toyh lôn ma paêng, jeâh ri phung kon sau paêng mra jeâng aâk phung mpoâl baêl bunuyh." 20 Poâ ri Y-Israel maât ton ma khaân paêng nar naây jeâh ri lah: "Ma amoh may phung Israel mra maât ton, lah: "Aên Brah Ndu njeâng may taâm ban ma Y-EÂphraim jeâh ri Y-Manaseâ." Poâ ri Paêng kôp Y-EÂphraim jeâng lor lôn ma Y-Manaseâ. 21 Israel lah ma Y-Yoâsep: "Aô, gaâp ntôm khít æiaêlah Brah Ndu guù ndrel ma khaân may, jeâh ri paêng mra njuùn leo ñoùng khaân may sít ta n'gor phung mbôù khaân may. 22 Jeâh ri gaâp aên ma may du koá aâk lôn ma phung oh naâu may, du rplay yoâk gaâp soùk taê bôh ti phung Amoârit ma ñao göm jeâh ri na gaâp."

Ntôm 49

Nau Mbôh Lor Y-Yakoâb AÊn Ma Phung Kon Bu Klaâu Paêng

1 Y-Yakoâb kuaêl phung kon bu klaâu paêng jeâh ri lah: "Taâm ræuùn hom khaân may, gay ma gaâp dôi mbôh ma khaân may nau mra taât taâm rnoâk kandôù. 2 Taâm ræuùn hom khaân may, iaêt hom, Ô phung kon bu klaâu Y-Yakoâb rkeâng hom toâr khaân may ma Israel mbôù khaân may. 3 Ô Y-Ruben, may jeâng kon boâk rah, nuih n'haâm katang gaâp, jeâh ri play lor nau nñoâr gaâp, toyh lôn taâm nau yôk jeâh ri taâm nau katang. 4 May jeâng taâm ban ma dak rbuh, may maâu mra jeâng toyh lôn oâh, yorlah may haên laâng saêk jeâh ta söng beâch mbôù may, may æö æôù jeâh paêng, may haên laâng saêk jeâh ta söng baâch gaâp! 5 Y-Simeâoân jeâh ri Y-Leâvi jeâng oh naâu khaân paêng doùng ñao göm uùch æö nau æai. 6 Ô hueâng gaâp, lôi taâm rnglaêp oâh ñah phung khaân paêng, yorlah taâm nau khaân paêng ji nuih khaân paêng nkhít jeâh bunuyh, taâm nau khaân paêng rjil, khaân paêng koh jeâh jaâng jon ndroâk. 7 Rtaêp rak lôi nau khaân paêng ji nuih, yorlah nau naây æai; rtaêp rak lôi nau khaân paêng ji nuih, yorlah nau naây iôh! Gaâp mra rlak khaân paêng taâm phung Y-Yakoâb, jeâh ri mprôh khaân paêng taâm phung Israel, 8 Ô Y-Yuda, phung oh naâu may mra taâm rneâ ma may; ti may mra æö ma troâko phung rlaêng may; phung kon bu klaâu mbôù may mra paên mbah ta naêp may. 9 Y-Yuda jeâng du hueâ yau muùr; Ô naâu, may haên ncho jeâh bôh ndô may sa heâk. Paêng paên paêng rmôch naâm bu du mlaâm yau muùr, naâm bu du hueâ me yau muùr, mbu janh rlay paêng? 10 Maâng hñaêch maâu mra du bôh Y-Yuda oâh, maâu leù maâng kanuaêk chiaê uaênh du bôh ta nklang jaâng paêng, koù nôm jeâng khö ma ndô naây taât; jeâh ri ma paêng yôh phung æon lan mra toâng baâr. 11 Paêng mra kaât kon seh bri paêng ta tôm play kriaêk æaâu, jeâh ri kaât kon seh bri paêng ta n'gíng tôm play kriaêk æaâu ueh lôn. Paêng pih bok ao paêng taâm dak play kriaêk æaâu, jeâh ri pih ao mbaâl paêng taâm mham play kriaêk æaâu. 12 Maêt paêng mra jeâng chaêng ma dak play kriaêk æaâu, jeâh ri seâk paêng mra nglang ma dak toh ndroâk. 13 Y-Sabuloân mra guù ta kôh dak mæuùt; paêng mra jeâng ntuùk aâk mlaâm kumpaên jöh, n'har neh paêng mra taât daêch æon Sidoân. 14 Y-Isakar jeâng du mlaâm seh bri katang guù rmôch vah vang ndrung biaêp. 15 Paêng saô jeâh ntuùk rlu ueh, jeâh ri n'gor jeâng ueh. Paêng æö kuaêt saêng nglik paêng gay anh ndô jaâk, jeâh ri jeâng dík pah kan nchaâp. 16 Dan mra phat doâih ma phung æon lan paêng, taâm ban ma nguay taâm phung mpoâl baêl Israel. 17 Y-Dan mra jeâng du mlaâm beâh njoù trong, du mlaâm beâh rmaâng njoù trong jeá, choâk ndôl jaâng seh, koù nôm ncho seh tuùp ta trong. 18 Gaâp guù kaâp nau may taâm rklaih, Ô Yeâhoâva. 19 Phung soùk pit mra æö ma Y-Gat, æiaêlah paêng leù mra soùk pit tíng phung naây. 20 Y-Aser mra sa ndô soâng sa ueh, paêng mra aên ndô soâng sa ueh khö ma hñaêch. 21 Y-Naptali jeâng du mlaâm jun me klaih jeâh, paêng deh kon ueh. 22 Y-Yoâsep jeâng du n'gíng play aâk, du mlaâm n'gíng play aâk ta tu dak; n'gíng paêng mra rlau n'gar. 23 Phung paênh na taâm lôh ñah paêng, rjaêng haêr ma paêng jeâh ri æö mhík ma paêng; 24 Æiaêlah na khaân paêng hoâm e daêng, nting tur khaân paêng hoâm naâp ma ti Nôm Brah Y-Yakoâb, ma Amoh Rmaêk Biaêp, Luù phung Israel. 25 Ma Brah Ndu mbôù may, nôm kôl may, Ma Nôm Geh Leù Nau Brah, nôm aên nau ueh uín ma may, nau ueh uín bôh troâk kalô nau ueh uín bôh dak jru taâm daâng, nau ueh uín bôh toh jeâh ri nduùl. 26 Nau maât ton bôh mbôù may jeâng toyh lôn ma nau maât ton bôh yoâk guù n'ho ro, play bôh mbon guù n'ho ro, mra guù ta kalô boâk nôm taâm nkhah jeâh bôh phung oh naâu paêng. 27 Y-Beânjamin jeâng du mlaâm mpa so bri vay heâk sa, ta oâi paêng sa mpa paêng nhuùp, jeâh ri ta mhaô paêng taâm paê ndô paêng pit." 28 Leù phung aô jeâng phung jaât ma bar mpoâl baêl Israel; jeâh ri poâ naây nau mbôù khaân paêng ngôi tô lah paêng maât ton ma phung naây. Paêng aên ma aêp nôm phung naây nau maât ton khö ma eâng eâng nôm.

Nau Khít Y-Yakoâb Jeâh Ri Nau Bu Taâp Paêng

29 Y-Yakoâb ntaêm ma khaân paêng jeâh ri lah: "Gaâp mra khít, haên guù ndrel ma phung che gaâp. Taâp hom gaâp ndrel ma phung che gaâp taâm troâm yoâk taâm mir Y-EÂproân bunuyh Hitit, 30 taâm troâm yoâk ta mir Makpeâla, palô Mamreâ taâm n'gor Kanaan, ntuùk Y-Abraham rvaêt jeâh ndrel ma mir bôh Y-EÂproân bunuyh Hitit gay geh ntuùk moâch. 31 Ta naây bu taâp jeâh Y-Abraham jeâh ri H'Sara ur paêng. Ta naây leù bu taâp jeâh Y-Isaêk jeâh ri H'Reâbeâka ur paêng; jeâh ri ta naây leù gaâp taâp jeâh H'Leâa. 32 Mir jeâh troâm yoâk ta naây bu rvaêt jeâh bôh phung Hitit." 33 Tô lah loâch Y-Yakoâb ntaêm ma phung kon bu klaâu paêng, paêng plôù laâng saêk ta söng beâch, jeâh ri taêch n'haâm, jeâh ri haên guù ndrel ma phung che paêng.

Ntôm 50

1 Y-Yoâsep ut ta muh maêt mbôù paêng, nhím, jeâh ri chuùm 2 Y-Yoâsep ntaêm ma phung Koâranh dak si n'hat na paêng nkra saêk jaên mbôù paêng ma nau taâp; poâ ri phung Koâranh dak si nkra saêk jaên Israel. 3 Puaên jaât nar khaân paêng guù æö nau naây, yorlah duùm naây yôh nar praêp nkra saêk jaên ma nau taâp. Phung EÂjipt nhím ma paêng doâl taâm pôh jaât nar. 4 Tô lah nar rngot ndreâ ma paêng leù jeâh, Y-Yoâsep ngôi ma ngih Pharaoân poâ aô: "Tô lah gaâp geh nau yoá jeâh ta naêp phung khaân may, gaâp daên ma khaân may ngôi an ma Pharaoân, lah, 5 Mbôù gaâp aên gaâp sôm ton, lah: "Gaâp mra khít, aên may taâp gaâp taâm moâch gaâp trah jeâh taâm n'gor Kanaan." Poâ ri, aæaô, aên gaâp haên taâp mbôù gaâp, gaâp daên ma may; jeâh ri gaâp mra loù vaêch." 6 Pharaoân lah: "Haên hom, taâp mbôù may tíng naâm nau paêng aên may sôm ton jeâh." 7 Poâ ri Y-Yoâsep haên taâp mbôù paêng. Leù rngoâch phung n'hat na Pharaoân haên ndrel ma paêng, jeâh ri leù rngoâch phung bu ranh ngih paêng, jeâh ri leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh taâm n'gor EÂjipt. 8 Leù phung ngih Y-Yoâsep, phung oh naây paêng jeâh ri phung ngih mbôù paêng. Khaân paêng lôi taâm n'gor Goâsen kanoùng phung kon se jeá khaân paêng, biaêp jeâh ri ndroâk khaân paêng. 9 Geh aâk ndeh seh jeâh ri phung rmaêk seh haên ndrel ma paêng leù. Khaân paêng jeâng du phung aâk ngaên. 10 Tô lah khaân paêng taât ta ntuùk bu mprah ba ta Atal kôh teù dak krong Yurdan ta naây khaân paêng nhím nhhiaêng ma nau rngot toyh. Y-Yoâsep aên bu rngot ndreâ ma mbôù paêng pôh nar. 11 Tô lah phung æon lan taâm n'gor naây, phung Kanaan, saô nau rngot ndreâ naây taâm ntuùk mprah ba ta Atat, khaân paêng lah: "Nau aô jeâng nau rngot ndreâ toyh ma phung EÂjipt." Yor naây bu rnha ntuùk naây Abel Misram, ntuùk naây kôh teù dak krong Yurdan. 12 Poâ ri phung kon bu klaâu Y-Yakoâb æö ma paêng tíng naâm nau paêng ntaêm jeâh. 13 Phung kon bu klaâu paêng rdeng njuùn paêng ta n'gor Kanaan, jeâh ri taâp paêng taâm troâm yoâk ta mir Makpeâla palô Mamreâ, Y-Abraham rvaêt jeâh ndrel ma mir bôh EÂproân bunuyh Hitit, jeâng ntuùk moâch. 14 Jeâh Y-Yoâsep taâp mbôù paêng, paêng plôù sít ta n'gor EÂjipt ndrel ma phung oh naâu paêng jeâh ri leù rngoâch bunuyh haên ndrel ma paêng gay taâp mbôù paêng.

Y-Yoâsep Bonh Leng Phung Oh Naâu Paêng

15 Tô lah phung oh naây Y-Yoâsep saô mbôù paêng khít jeâh, khaân paêng lah: "Klaêp lah Y-Yoâsep mra taâm rmot ma he jeâh ri mra mplôù ma he leù nau mhík he æö jeâh ma paêng." 16 Poâ ri khaân paêng njuaêl aên bu haên lah ma Y-Yoâsep: "Mbôù may ntaêm jeâh poâ aô lor ma paêng khít: 17 'Lah hom ma Y-Yoâsep, gaâp daên ma may yoá an ma phung oh naâu may rlau nau vay jeâh ri nau khaân paêng tih, yor nau æai khaân paêng æö jeâh ma may.' Aæaô heân daên ma may yoá an nau phung n'hat na Brah Ndu mbôù may rlau nau vay." Tô lah taêng nau ngôi naây Y-Yoâsep nhím. 18 Phung oh naâu paêng paên ta naêp paêng jeâh ri lah: "Aô, heân jeâng n'hat na may." 19 Æiaêlah Y-Yoâsep lah ma khaân paêng: "Lôi klach oâh, yorlah di leù gaâp jeâng Brah Ndu? 20 Bi khaân may, khaân may mín æö æai ma gaâp; æiaêlah Brah Ndu aên nau naây jeâng ueh, gay ma taâm rklaih nau reâh aâk bunuyh naâm bu taât jeâh nar aô. 21 Poâ ri lôi klach oâh. Gaâp mra siaêm khaân may jeâh ri phung kon jeá khaân may." Poâ ri paêng bonh leng phung oh naâu paêng jeâh ri ngôi nau ueh ma phung oh naâu paêng.

Y-Yoâsep Khít

22 Y-Yoâsep guù taâm n'gor EÂjipt, paêng jeâh ri ngih mbôù paêng. Y-Yoâsep guù reâh du rhiaêng jaât naêm. 23 Y-Yoâsep saô phung kon Y-EÂphraim taât ta rnoâk tal pe. Phung kon Makir leù, kon bu klaâu Y-Manaseâ. Y-Yoâsep choâng ta koâmaâk paêng. 24 Y-Yoâsep lah ma phung oh naâu paêng: "Gaâp mra ntôm khít, bunuyh Brah Ndu mra taâm khaâl ñah khaân may, jeâh ri paêng mra njuùn leo khaân may luh bôh n'gor aô ma n'gor paêng sôm ton jeâh ma Y-Abraham ma Y-Isaêk jeâh ri ma Y-Yakoâb." 25 Y-Yoâsep aên phung kon Israel sôm ton, lah: "Brah Ndu mra taâm khaâl ñah khaân may, jeâh ri aên khaân may rdeng nting gaâp bôh aô." 26 Jeâh ri Y-Yoâsep khít tô lah paêng geh du rhiaêng jaât naêm. Bu nkra saêk jaên paêng ma nau taâp, jeâh ri njor paêng taâm bong taâm n'gor EÂjipt.

Ngluh 1

Nau Reâh Ni Phung Israel Taâm N'gor EÂjipt

1 Aô jeâng amoh phung kon bu klaâu Y-Israel taât ta n'gor EÂjipt ndrel ma Y-Yakoâb, aêp nôm jeâh ri nduùl mpoâl paêng: 2 Y-Ruben, Y-Simeâoân, Y-Leâvi, Y-Yuda, 3 Y-Isakar, Y-Sabuloân, Y-Benjamin, 4 Y-Dan, Y-Naptali, Y-Gat jeâh ri Y-Aser. 5 Leù nduùl mpoâl geh pôh jaât nuyh; Y-Yoâsep guù jeâh taâm n'gor EÂjipt, 6 Y-Yoâsep khít, nñaâp leù rngoâch phung oh naâu paêng, jeâh ri leù rngoâch bunuyh rnoâk naây taâm ban leù. 7 Æiaêlah phung kon sau Y-Israel deh aâk kon, jeâng bík rôù, hao lôn, jeâh ri jeâng katang lôn æaæô, jeâh ri n'gor naây beâng ma khaân paêng. 8 Geh tay du hueâ hñaêch mhe chiaê uaênh n'gor EÂjipt. Paêng maâu maâp naêl Y-Yoâsep oâh. 9 Paêng lah ma phung æon lan paêng. Aô, phung æon lan Israel jeâng aâk lôn jeâh ri katang lôn ma he. 10 Kay loùng he, aên he æö ma nau blau mín ñah khaân paêng, klach lah khaân paêng bík rôù, jeâh ri tô lah taât nau taâm lôh, khaân paêng taâm rnglaêp ñah phung rlaêng he gay taâm lôh ñah he jeâh ri du luh bôh n'gor. 11 Poâ ri bu dôm phung koâranh kan chiaê khaân paêng, gay ma reâh ni khaân paêng ma kan jaâk. Khaân paêng æö æon jay ma Pharaoân, æon Pithoâm, jeâh ri æon Ramase. 12 Æiaêlah lô hoâ bu æö reâh ni khaân paêng, lô hoâ khaân paêng bík rôù jeâh ri lam n'gor. Jeâh ri phung EÂjipt klach ma phung æon lan Israel. 13 Poâ ri phung EÂjipt aên phung æon lan Israel pah kan oùk ngaên. 14 Khaân paêng æö rngot æon lan Israel ma nau oùk pah kan ma neh boùk peât, neh uk, jeâh ri aêp ntil kan taâm mir. Leù kan bu aên khaân paêng æö ma nau oùk ngaên. 15 Hñaêch n'gor EÂjipt ngôi ma phung bu ur djoât nduùl Heâbrô, amoh du hueâ H'Sipra jeâh ri amoh nôm eâng H'Puah. 16 Paêng lah: "Tô lah khaân ay djoât nduùl phung bu ur Heâbrô, jeâh ri saô khaân paêng daêch deh, tô lah jeâng bu klaâu, nkhít lôi paêng; tô lah bu ur, rong paêng aên reâh. 17 Æiaêlah phung bu ur djoât nduùl klach yôk ma Brah Ndu, jeâh ri maâu æö oâh tíng naâm nau hñaêch EÂjipt ntaêm ma khaân paêng; khaân paêng om phung kon bu klaâu aên reâh. 18 Poâ ri hñaêch EÂjipt kuaêl phung bu ur djoât nduùl jeâh ri lah ma khaân paêng: "Maâm æö khaân ay æö poâ naây, om phung kon bu klaâu hoâm reâh?" 19 Phung bu ur djoât nduùl lah ma Pharaoân: "Yorlah phung bu ur Heâbrô maâu jeâng naâm bu phung bu ur EÂjipt oâh; khaân paêng jeâng katang jeâh ri deh lor ma bu ur djoât nduùl taât." 20 Jeâh ri Brah Ndu æö ueh ma phung bu ur djoât nduùl; jeâh ri phung æon lan jeâng bík rôù jeâh ri katang ngaên. 21 Yorlah phung bu ur djoât nduùl klach yôk mbah ma Brah Ndu, poâ ri Brah Ndu aên ma khaân paêng nduùl mpoâl khaân paêng nôm. 22 Pharaoân ntaêm ma leù rngoâch phung æon lan paêng: "Aên khaân may kluùp taâm dak krong aêp nôm kon bu klaâu phung Heâbrô mra deh, æiaêlah aên aêp nôm kon bu ur om reâh."

Ngluh 2

Nau Deh Ma Y-Moâis

1 Du hueâ bu klaâu phung Leâvi soùk ur du hueâ kon bu ur phung Leâvi. 2 Bu ur naây ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu. Bu saô paêng jeâng ueh, jeâh ri poân paêng pe khay. 3 Tô lah paêng maâu hoâm dôi poân, paêng soùk du mlaâm bí æö ma mhíng ma dak ælít bitumen jeâh ri ma chai. Paêng laâng kon se naây taâm bí jeâh ri dôm bí naây taâm nklang rpho ta kôh dak krong. 4 Yuh kon se guù ngai djeá gay ma gít moh nau mra taât ma kon se naây. 5 Kon bu ur Pharaoân haên ta dak krong, gay ma uùm, jeâh ri phung bu ur baêl paêng nsong roù kôh dak krong. Paêng saô bí taâm nklang rpho, jeâh ri njuaêl haên du hueâ n'hat na bu ur paêng haên soùk oâbaêl. 6 Tô lah paêng pôk bí paêng saô kon se; jeâh ri aô, kon se nhím. Paêng geh nau yoá ma oâbaêl jeâh ri lah: "Paêng jeâng du hueâ phung kon Heâbrô." 7 Poâ ri yuh kon se naây lah ma kon bu ur Pharaoân: "Ay uùch leù gaâp haên kuaêl du hueâ nôm rong taâm phung Heâbrô, gay ma pu paêng?" 8 Kon bu ur Pharaoân plôù lah ma paêng: "Haên hom, "poâ ri bu ur druh naây haên kuaêl me kon se naây. 9 Kon bu klaâu Pharaoân lah ma paêng: "Soùk hom kon aô jeâh ri pu paêng ma gaâp. Gaâp mra nkhoâm ay." Poâ ri bu ur naây soùk kon se jeâh ri pu. 10 Kon se naây vaêch ma toyh, jeâh ri paêng njuùn kon se naây ma kon bu ur Pharaoân, jeâh ri paêng jeâng kon bu klaâu ma kon bu ur Pharaoân. Paêng taâm amoh Y-Moâis, yorlah paêng lah: "Gaâp yôk jeâh paêng taê bôh dak."

Y-Moâis Du Ta N'gor Madian

11 Du nar tô lah Y-Moâis toyh jeâh, paêng haên ta phung æon lan paêng jeâh ri saô kan oùk ngaên khaân paêng æö. Paêng saô du hueâ EÂjipt dong du hueâ Heâbrô, du hueâ taâm phung æon lan paêng. 12 Paêng uaênh ta aô, ta ri jeâh ri maâu saô du hueâ bunuyh oâh. Jeâh ri paêng nkhít nôm EÂjipt naây, jeâh ri broâi poân taâm choih. 13 Paêng luh ñoùng nar oâi taô, jeâh ri aô, bar heâ Heâbrô doâl taâm nhaêt. Paêng lah ma nôm tih: "Maâm æö may dong baêl nôm?" 14 Bunuyh naây plôù lah: "Mbu aên may jeâng koâranh jeâh ri phat doâih heân?" May mín nkhít gaâp taâm ban ma may nkhít jeâh du hueâ EÂjipt naây leù?" Jeâh ri Y-Moâis klach jeâh ri lah: "Naneá, bu gít jeâh nau naây." 15 Tô lah Pharaoân taêng nau naây, paêng joi uùch nkhít Y-Moâis. Æiaêlah Y-Moâis du bôh Pharaoân jeâh ri guù taâm n'gor Madian. Ta naây paêng guù ta du mlaâm ntu dak. 16 Koâranh æö brah Madian geh pôh nuyh kon bu ur. Khaân paêng haên baâk dak jeâh ri mbeâng mbong dak gay ma aên biaêp mbôù khaân paêng nheât. 17 Phung rmaêk biaêp taât jeâh ri nsot lôi khaân paêng. Æiaêlah Y-Moâis daâk gay ma n'gang khaân paêng jeâh ri aên biaêp khaân paêng nheât. 18 Tô lah khaân paêng plôù sít ta Reânel mbôù khaân paêng, paêng lah: "Maâm æö khaân ay sít ôm nar aô?" 19 Khaân paêng plôù lah: "Du hueâ EÂjipt saâm nklaih heân bôh ti phung rmaêk biaêp jeâh ri nñaâp ma paêng kôl baâk an dak heân jeâh ri aên biaêp heân nheât." 20 Paêng lah ma phung kon bu ur paêng: "Mbah bu klaâu naây? Maâm æö khaân ay chalat paêng? Kuaêl paêng, aên paêng soâng sa." 21 Y-Moâis maak guù taâm ngih bunuyh naây, paêng aên Y-Moâis guù ur sai ñah kon bu ur paêng H'Seâpoâra. 22 H'Seâpoâra deh ma du hueâ kon bu klaâu, jeâh ri Y-Moâis amoh kon paêng Geârsom; yorlah paêng lah: "Gaâp jeâng jeâh du hueâ guù jöh æaât taâm n'gor bu naêch.' 23 Joù pa kôi naây hñaêch EÂjipt khít. Jeâh ri phung æon lan Israel nter gay geh nau kôl, jeâh ri Brah Ndu taêng nau khaân paêng nter nñeâng yor nau jeâng dík. 24 Brah Ndu taêng nau khaân paêng nñeâng nhhiaêng jeâh ri Brah Ndu kah gít nau paêng taâm rnglaêp ñah Y-Abraham, Y-Isaêk jeâh ri Y-Yakoâb. 25 Brah Ndu saô phung æon lan Israel, jeâh ri Brah Ndu gít nau khaân paêng.

Ngluh 3

Nau Brah Ndu Kuaêl Y-Moâis

1 Y-Moâis chiaê biaêp po paêng Y-Jeâtroâ, Koâranh æö brah Midian, jeâh ri paêng njuùn biaêp pa daâng bri rdah jeâh ri taât ta Yoâk Brah Ndu, yoâk Hoârep. 2 Toâng mpaêr ueh Yeâhoâva taâm mpôl ma paêng taâm mpiaêt uùnh ta nklang du ntuùk poâm. Y-Moâis guù uaênh, jeâh ri aô, poâm hit uùnh, æiaêlah uùnh maâu sa poâm oâh. 3 Y-Moâis lah: "Gaâp mra teng veh uaênh nau khlay aô, maâm æö uùnh maâu sa oâh poâm." 4 Tô lah Yeâhoâva saô paêng veh uùch uaênh, poâ ri Brah Ndu kuaêl paêng bôh poâm jeâh ri lah: "Ô Y-Moâis ôi, Y-Moâis ôi" Jeâh ri paêng plôù lah: "Aô ta aô gaâp." 5 Brah Ndu lah: "Lôi vaêch eâp ta aô oâh, doh lôi ntaâu jot may, yorlah ntuùk may guù raâng naây jeâng neh kloh ueh praêp ma Brah Ndu". 6 Jeâh ri paêng lah: "Gaâp jeâng Brah Ndu mbôù may, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isak, jeâh ri Brah Ndu Y-Yakoâb, "Y-Moâis poân muh maêt paêng, yorlah paêng klach uaênh ma Brah Ndu. 7 Yeâhoâva lah: "Gaâp saô jeâh nau reâh ni phung æon lan gaâp taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri gaâp taêng jeâh nau khaân paêng nñeâng nter yor phung koâranh kan khaân paêng; gaâp gít naêl nau reâh ni khaân paêng, 8 jeâh ri gaâp juùr gay ma taâm rklaih khaân paêng bôh ti EÂjipt, jeâh ri njuùn leo khaân paêng luh bôh n'gor naây, haên hao taâm n'gor ueh jeâh ri toyh, ta n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler, ta ntuùk phung Kanaan, phung Hitit, phung Amoârit, phung Peârisit, phung Heâvit jeâh ri phung Jeâbusit. 9 Aô, nau phung Israel nter nñeâng hao taât ta gaâp jeâh, nñaâp gaâp saô leù nau phung EÂjipt æö reâh ni ma khaân paêng. 10 Vaêch hom, gaâp mra njuaêl may haên ta Pharaoân gay ma may dôi aên phung æon lan gaâp, phung kon Israel, luh bôh n'gor EÂjipt." 11 Æiaêlah Y-Moâis lah ma Brah Ndu: "Mbu gaâp jeâng koù aên gaâp haên ta Pharaoân, jeâh ri njuùn leo phung kon Israel, du luh taê bôh n'gor EÂjipt." 12 Brah Ndu lah: "Gaâp mra guù ndrel ma may, jeâh ri aô nau taâm mbeân ma may, gaâp jeâng nôm njuaêl may haên; jeâh may njuùn leo phung æon lan luh bôh n'gor EÂjipt, khaân may mra pah kan ma Brah Ndu ta kalô yoâk aô." 13 Y-Moâis lah ma Brah Ndu: "Tô lah gaâp taât ta phung kon Israel jeâh ri lah ma khaân paêng: 'Brah Ndu phung che khaân may njuaêl gaâp vaêch ta khaân may', jeâh ri tô lah khaân paêng oâp gaâp: 'Mbu amoh paêng?' Moh gaâp mra lah ma khaân paêng?" 14 Brah Ndu lah ma Y-Moâis: "Gaââp J EÂ N G N Ô M J EÂ N G." Jeâh ri paêng lah: "Aên may lah poâ aô ma phung æon lan Israel, 'N Ô M J EÂ N G njuaêl gaâp vaêch ma khaân may.' 15 Brah Ndu lah tay ma Y-Moâis: "Aên may ngôi ma phung æon lan Israel poâ aô, 'Yeâhoâva, Brah Ndu phung che khaân may, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isaêk jeâh ri Brah Ndu Y-Yakoâb, njuaêl gaâp vaêch ma khaân may.' Aô yôh amoh gaâp n'ho ro, aô yôh bu mra kah gít ma gaâp taâm leù rngoâch rnoâk. 16 Haên taâm ræuùn hom phung bu buùnh bu ranh phung Israel jeâh ri lah ma khaân paêng. "Yeâhoâva, Brah Ndu phung che khaân may, Brah Ndu Y-Abraham, Y-Isaêk, jeâh ri Y-Yakoâb taâm mpôl jeâh ma gaâp, lah: "Gaâp saô jeâh khaân may, jeâh ri nau bu æö ma khaân may taâm n'gor EÂjipt. 17 Jeâh ri gaâp ton, gaâp mra ngluh khaân may bôh nau reâh ni taâm n'gor EÂjipt, haên ta n'gor phung Kanaan, phung Hitit, phung Amoârit, phung Peârisit, phung Heâvit jeâh ri phung Jeâbusit, du rplay n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh rmai." 18 Khaân paêng mra iaêt baâr may; jeâh ri aên may haên ndrel ma phung bu buùnh bu ranh phung Israel ma hñaêch n'gor EÂjipt jeâh ri lah ma paêng: 'Yeâhoâva Brah Ndu phung Heâbrô, taâm maâp jeâh ñah heân. Aæaô, heân daên ma may, aên heân haên pe nar haên taâm ndreâch rdah gay ma heân dôi nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva, Brah Ndu heân.' 19 Gaâp gít hñaêch EÂjipt maâu mra aên khaân may haên oâh tô lah bu maâu æö ma du ma du mlaâm ti brah. 20 Jeâh ri gaâp mra yôr ti gaâp jeâh ri dong n'gor EÂjipt ma aêp ntil nau khlay gaâp mra æö ta nklang n'gor naây. Jeâh nau naây paêng mra aên khaân may haên. 21 Gaâp mra aên phung æon lan aô geh nau yoá ta naêp phung EÂjipt; jeâh ri tô lah khaân may haên, khaân may maâu mra haên ti hoùng oâh. 22 AÊp nôm bu ur daên ma bu ur chiau meng paêng jeâh ri ma phung bu ur guù taâm ngih paêng ndô khlay, praêk, mah jeâh ri bok ao. Khaân may mra saâm nsoh phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur khaân may; poâ ri mô khaân may pit soùk draêp ndô phung EÂjipt."

Ngluh 4

1 Y-Moâis plôù lah: "Æiaêlah aô, khaân paêng maâu mra chroh ma gaâp oâh, maâu leù khaân paêng iaêt nau gaâp, yorlah khaân paêng mra lah: 'Yeâhoâva maâu maâp taâm mpôl ma may oâh." 2 Yeâhoâva lah ma paêng: "Moh may geh taâm ti may?" paêng lah: "Du mlaâm maâng". 3 Yeâhoâva lah: "Mæaêr lôi maâng ta neh." Poâ ri paêng mæaêr maâng ta neh, jeâh ri maâng naây nkhông ma jeâng du mlaâm beâh. Y-Moâis du ta naêp paêng. 4 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Yôr ti may jeâh ri nhuùp beâh ta chiaêng." Poâ ri paêng yôr ti nhuùp beâh, jeâh ri beâh plôù jeâng maâng taâm ti paêng: 5 "Nau naây gay ma khaân paêng chroh ma gaâp Yeâhoâva, Brah Ndu Y-Abraham, Brah Ndu Y-Isaêk, jeâh ri Brah Ndu Y-Yakoâb taâm mpôl jeâh ma may." 6 Yeâhoâva plôù lah ma paêng: "Dôm ti may ta ntang ntôh may." Paêng dôm ti paêng taâm ntang ntôh paêng; jeâh ri tô lah paêng toùk, aô ti paêng geh phuùng, nglang naâm bu pler. 7 Yeâhoâva lah: "Plôù dôm ti may taâm ntang ntôh may." Poâ ri paêng plôù dôm ti paêng taâm ntang ntôh paêng; jeâh ri tô lah paêng toùk taê bôh naây, aô paêng plôù jeâng naâm bu nglay saêk paêng nôm. 8 Brah Ndu lah: "Tô lah khaân paêng maâu chroh oâh ma may, maâu uùch chroh ma nau taâm mbeân lor, klaêp lah khaân paêng mra chroh ma nau taâm mbeân tal bar aô. 9 Tô lah maâu chroh oâh ma leù bar ntil nau mbeân naây, maâu leù paêng iaêt nau may, aên may soùk dak bôh dak krong jeâh ri nkhuùt ta neh sôh; jeâh ri dak may soùk jeâh bôh dak krong naây mra jeâng mham ta neh sôh." 10 Æiaêlah Y-Moâis lah ma Yeâhoâva: "Ô Koâranh Brah gaâp maâu jeâng du hueâ bunuyh ngôi ueh oâh maâu leù di ngleù lor ma nau may ngôi ma toâng mpaêr may, yorlah mbung gaâp jeâh ri mpiaêt gaâp ngôi mbrôi." 11 Yeâhoâva lah ma paêng: "Mbu naâm njeâng troâm mbung bunuyh? Jeâh ri mbu aên bunuyh jeâng mlo, maâu lah tík, dôi saô maâu lah chieh maêt? Maâu heù gaâp jeâng, Yeâhoâva? 12 Poâ ri haên hom gaâp mra guù ndrel ma troâm mbung may, jeâh ri gaâp mra saâm nti may moh nau may mra ngôi." 13 Æiaêlah Y-Moâis lah: "Ô koâranh Brah gaâp daên ma may, njuaêl hom nôm eâng haên." 14 Poâ ri Yeâhoâva hao nuih ji nuih ma Y-Moâis jeâh ri paêng lah, Maâu di heù geh Y-Aroân naâu may, du hueâ Leâvi? Gaâp gít paêng dôi ngôi ueh. Aô, paêng vaêch gay taâm maâp ñah may, jeâh ri tô lah paêng saô may paêng mra geh nau maak taâm nuih n'haâm paêng. 15 AÊn may ngôi ma paêng jeâh ri dôm rplay ngôi taâm troâm mbung paêng jeâh ri gaâp mra guù ndrel ma troâm mbung may jeâh ri troâm mbung paêng jeâh ri gaâp mra nti may moh nau may mra æö. 16 Paêng mra ngôi ma phung æon lan nsro ntuùk may; paêng mra jeâng troâm mbung ma may, jeâh ri may mra jeâng naâm bu Brah Ndu paêng. 17 AÊn may djoât leo maâng aô. Ma maâng aô may mra æö leù nau taâm mbeân."

Y-Moâis Plôù Sít Ta N'gor EÂjipt

18 Y-Moâis sít ta po paêng Y-Jeâtroâ jeâh ri lah: "Gaâp daên ma may, aên gaâp haên taâm maâp ñah phung oh naâu gaâp ta n'gor EÂjipt, gay gít tô lah khaân paêng hoâm guù reâh: "Y-Jeâtroâ lah ma Y-Moâis: "Haên ñaêp mpaên hom." 19 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis taâm n'gor Midian: "Plôù sít hom ta n'gor EÂjipt; yorlah leù rngoâch bunuyh uùch æö ma may, khít jeâh." 20 Poâ ri Y-Moâis soùk ur paêng jeâh ri phung kon bu klaâu paêng, aên khaân paêng ncho seh bri, jeâh ri plôù sít ta n'gor EÂjipt. Paêng djoât taâm ti paêng, maâng Brah Ndu. 21 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Tô lah may sít ta n'gor EÂjipt, aên may æö ta naêp Pharaoân leù rngoâch nau khlay gaâp aên jeâh ma may dôi æö. Æiaêlah gaâp mra æö daêng nuih n'haâm paêng, poâ ri paêng maâu aên phung æon lan haên oâh, poâ ri paêng maâu aên phung æon lan haên oâh. 22 AÊn may lah ma Pharaoân: 'Poâ aô Yeâhoâva ngôi; phung Israel jeâng kon bu klaâu gaâp deh boâk rah. 23 Gaâp lah ma may: "Aên kon bu klaâu gaâp haên gay ma paêng dôi pah kan ma gaâp." Æiaêlah may dun maâu aên paêng haên oâh, aô gaâp mra nkhít kon bu klaâu may deh boâk rah?" 24 Roù trong ta du ntuùk, ntuùk jöh, Yeâhoâva taâm maâp ñah Y-Moâis gay ma nkhít paêng. 25 Æiaêlah H'Seâpoâra soùk du mlaâm luù hôr, koh ntaâu kon bu klaâu paêng jeâh ri kluùp ta jaâng Y-Moâis, lah: "Naneá may jeâng ma gaâp du hueâ sai rung mham." 26 Poâ ri Yeâhoâva aên Y-Moâis guù reâh. Doâl naây ur paêng lah: "May jeâng du hueâ sai rung mham." Yor nau koh ntaâu. 27 Yeâhoâva lah ma Y-Aroân: "Haên hom ta ndreâch rdah gay taâm maâp ñah Y-Moâis." Paêng haên taâm maâp ñah Y-Moâis ta yoâk Brah Ndu jeâh ri taâm chuùm. 28 Y-Moâis mbôh ma Y-Aroân leù rngoâch nau Yeâhoâva ngôi njuaêl jeâh paêng haên, jeâh ri leù rngoâch nau taâm mbeân Yeâhoâva ñaê paêng mra æö. 29 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân haên ræuùn leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh phung æon lan Israel. 30 Y-Aroân nkoch bri leù rngoâch rplay ngôi Yeâhoâva ngôi jeâh ma Y-Moâis, jeâh ri paêng æö leù nau taâm mbeân ta naêp phung æon lan. 31 Jeâh ri phung æon lan chroh. Tô lah Yeâhoâva taêng khaâl jeâh ñah phung æon lan Israel jeâh ri saô jeâh nau reâh ni khaân paêng, khaân paêng kuùnh boâk jeâh ri mbah yôk.

Ngluh 5

Y-Moâis Jeâh Ri Y-Aroân Ta Naêp Pharaoân

1 Bah kôi ma naây Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân haên ta Pharaoân jeâh ri lah: "Poâ aô Yeâhoâva phung Israel lah: 'AÊn phung æon lan gaâp haên, gay ma khaân paêng dôi æö nau soâng sa nheât ma gaâp taâm ndreâch rdah." 2 Æiaêlah Pharaoân lah: "Mbu jeâng Yeâhoâva, gay ma gaâp toâng baâr ma paêng jeâh ri aên phung Israel haên? Gaâp maâu gít naêl Yeâhoâva, jeâh ri gaâp maâu mra aên phung Israel haên oâh, "3 Khaân paêng lah: "Brah Ndu phung Heâbrô taâm maâp jeâh ñah heân. Heân daên ma may, aên heân haên, pe nar haên taâm ndreâch rdah, uùch nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva, Brah Ndu heân, klach lah paêng æö ma heân nau ji töp maâu lah ma ñao." 4 Æiaêlah hñaêch EÂjipt lah ma khaân paêng: "Ô Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, phaâm æö khaân may aên æon lan chalôi kan khaân paêng? Haên hom ma khaân may. 5 Pharaoân lah: "Aô, phung æon lan aô jeâng aâk taâm n'gor, jeâh ri khaân may aên khaân paêng rlu kan." 6 Nar naây leù Pharaoân ntaêm ma phung Koâranh kan jeâh ri phung Koâranh chiaê phung æon lan, lah: 7 "Lôi ta khaân may aên oâh rhe ma phung æon lan praêp æö neh uk naâm bu lor ri. AÊn khaân paêng nôm haên joi eâng. 8 AÊn khaân may ntaêm ma khaân paêng æö taâm ban ma khaân paêng æö lor naây leù, lôi ta khaân may n'huùch oâh, yorlah khaân paêng guù dôm. Yor naây khaân paêng nter lah: "Haên hom he nhhôr ndô æö brah ma Brah Ndu he? 9 AÊn jaâk lôn kan ma phung naây, gay ma khaân paêng pah kan jeâh ri lôi aên khaân paêng chreâ oâh ma nau bu ngôi mæruh." 10 Poâ ri phung Koâranh kan jeâh ri phung Koâranh chiaê uaênh lah ma phung æon lan: "Poâ aô nau Pharaoân lah: 'Gaâp maâu hoâm aên rhe ma khaân may oâh. 11 Haên joi hom eâng khaân may nôm, soùk rhe ta ntuùk khaân may dôi saô; æiaêlah maâu mra n'huùch oâh kan khaân may." 12 Poâ ri phung æon lan nsong lam bri EÂjipt gay ma doânh jia kro æö rhe. 13 Phung koâranh kan nseâch khaân paêng, lah: "Bö jeâh kan khaân may aêp nar naâm bu lor ri geh jeâh rhe." 14 Bu dong phung Koâranh chiaê æon lan Israel, phung Koâranh kan Pharaoân aên chiaê phung æon lan Israel, jeâh ri oâp khaân paêng: "Maâm æö khaân may maâu æö jeâh nñaô jeâh ri nar aô duùm neh uk bu phaên jeâh aên khaân may æö naâm bu lor?" 15 Phung Koâranh chiaê phung æon lan Israel haên nter ma Pharaoân jeâh ri lah: "Maâm æö may æö poâ naây ma phung n'hat na may? 16 Bu maâu aên rhe oâh ma phung n'hat na may, æiaêlah aêt bu lah ma heân, 'Æö hom neh uk.' Jeâh ri aô, bu dong phung n'hat na may; æiaêlah phung æon lan may nôm jeâng tih." 17 Æiaêlah paêng lah: "Khaân may guù dôm! Khaân may guù dôm yôh! Poâ ri khaân may lah: 'AÊn he nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva!' 18 Aæaô aô, haên pah kan hom; bu maâu mra aên rhe ma khaân may oâh, æiaêlah khaân may mra njuùn neh uk, duùm bu aên khaân may æö lor ri." 19 Phung Koâranh chiaê phung æon lan Israel saô bu reâh ni ma khaân paêng tô lah bu lah: "Khaân may maâu mra n'huùch oâh neh uk khaân may kan khaân may æö aêp nar." 20 Doâl du luh taê bôh Pharaoân, khaân paêng taâm maâp ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân guù kaâp ta trong. 21 khaân paêng lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: "Aên Yeâhoâva uaênh ma khaân may jeâh ri phat doâih, yorlah khaân may aên Pharaoân jeâh ri phung n'hat na paêng taâm rmot ma heân. Khaân may dôm jeâh du mlaâm ñao göm taâm ti khaân paêng gay ma nkhít heân."

Nau Y-Moâis Mbôh Sôm

22 Y-Moâis plôù sít ma Yeâhoâva, lah: "Ô Koâranh Brah, maâm æö may aên taât nau mhík ma phung æon lan aô? Maâm æö may maâp njuaêl gaâp haên? 23 Yorlah ntôm bôh gaâp taât ta Pharaoân uùch ngôi taâm amoh may, paêng æö nau mhík ma phung æon lan aô, maâu leù may taâm rklaih phung æon lan may."

Ngluh 6

1 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "May mra saô aæaô ro nau gaâp mra æö ma Pharaoân; yorlah ma ti katang paêng mra tíng phung khaân paêng haên; naneá ma ti katang paêng mra nsot phung Israel luh bôh n'gor paêng."

Brah Ndu Plôù Kuaêl Y-Moâis

2 Brah Ndu lah ma Y-Moâis: "Gaâp jeâng Yeâhoâva. 3 Gaâp taâm mpôl jeâh ma Y-Abraham, ma Y-Isaêk jeâh ri ma Y-Yakoâb taâm ban ma Brah Ndu, Nôm Geh Leù Nau Brah, æiaêlah gaâp maâu mpôl oâh ma khaân paêng taâm amoh Yeâhoâva. 4 Gaâp æö naâp jeâh nau gaâp taâm rnglaêp ñah khaân paêng, gay aên ma khaân paêng n'gor Kanaan, n'gor khaân paêng jöh jeâh æaât laât. 5 Nñaâp ma gaâp taêng jeâh nau phung æon lan Israel nter, phung EÂjipt njeâng khaân paêng jeâng dík, jeâh ri gaâp kah gít ma nau gaâp taâm rnglaêp. 6 Yor naây lah ma phung æon lan Israel: "Gaâp jeâng Yeâhoâva jeâh ri gaâp mra aên jeâng kon me khaân may bôh kan jaâk phung EÂjipt, gaâp mra taâm rklaih khaân may bôh nau jeâng dík ma khaân paêng, jeâh ri gaâp mra taâm chuai khaân may ma ti gaâp guù yôr jeâh, jeâh ri ma nau phat doâih toyh. 7 Gaâp mra soùk khaân may jeâng phung æon lan gaâp, gaâp mra jeâng Brah Ndu khaân may, jeâh ri khaân may mra gít gaâp yôh jeâng Yeâhoâva, Brah Ndu khaân may, nôm aên khaân may jeâng kon me bôh kan jaâk phung EÂjipt. 8 Gaâp mra aên khaân may laêp taâm n'gor gaâp ton sôm jeâh uùch aên ma Y-Abraham, ma Y-Isaêk jeâh ri ma Y-Yakoâb, gaâp mra aên n'gor naây jeâng draêp khaân may ndôn dôm. Gaâp Yeâhoâva." 9 Taâm ban poâ naây Y-Moâis ngôi ma phung æon lan Israel, æiaêlah khaân paêng maâu iaêt nau Y-Moâis oâh yor nau khaân paêng rngot ioh nuih n'haâm jeâh ri jeâng dík knap ngaên. 10 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 11 "Haên laêp ngôi hom ñah Pharaoân hñaêch EÂjipt gay ma paêng aên phung æon lan Israel luh bôh n'gor paêng." 12 Æiaêlah Y-Moâis plôù lah ma Yeâhoâva: 'Aô, phung æon lan Israel maâu iaêt gaâp oâh, poâ ri maâm æö Pharaoân dôi iaêt gaâp, yorlah gaâp maâu dôi ngôi ueh oâh?" 13 Æiaêlah Yeâhoâva ngôi ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, ntaêm aên khaân paêng nau phung æon lan Israel jeâh ri ma nau Pharaoân hñaêch n'gor EÂjipt, gay aên phung æon lan Israel luh bôh n'gor EÂjipt.

Phung Kon Sau Y-Moâis Jeâh Ri Y-Aroân

14 Aô phung Koâranh baêl mpoâl mbôù khaân paêng: phung kon bu klaâu Y-Ruben, nôm Israel deh boâk rah: Y-Hanoâk, Y-Palu, Y-Heâsron, jeâh ri Y-Karmi. Duùm naây phung baêl mpoâl Y-Ruben. 15 Phung kon bu klaâu Y-Simeâoân: Y-Jeâmuel, Y-Jamin, Y-OÂhat, Y-Jakin, Y-Soâhar, jeâh ri Y-Sal kon bu klaâu bôh bu ur Kanaan. Duùm naây yôh phung baêl mpoâl Y-Simeâoân. 16 Aô phung kon bu klaâu Y-Leâvi tíng naâm baêl mpoâl khaân paêng: Y-Gerson, Y-Koâhat jeâh ri Y-Meârari. Naêm Y-Leâvi guù reâh geh du rhiaêng pe jaât ma pôh naêm. 17 Phung kon bu klaâu Y-Gersoân: Y-Lipni jeâh ri Y-Simei, tíng naâm baêl mpoâl khaân paêng. 18 Phung kon bu klaâu Y-Koâhat: Y-Amram, Y-Ishar, Y-Heâbron, jeâh ri Y-Usiel. Naêm Y-Koâhat guù reâh geh du rhiaêng pe jaât ma pe naêm. 19 Phung kon bu klaâu Y-Meârari: Y-Mali jeâh ri Y-Musi. Duùm naây yôh phung baêl mpoâl Y-Leâvi tíng naâm baêl mpoâl khaân paêng. 20 Y-Amram guù ur H'Joâkeâbet, oh bu ur mbôù paêng nôm jeâh ri paêng deh ma Y-Aroân jeâh ri Y-Moâis, naêm Y-Amram guù reâh geh du rhiaêng pe jaât ma pôh naêm. 21 Phung kon bu klaâu Y-Ishar: Y-Koâreâ, Y-Neâphek, jeâh ri Y-Sikri. 22 Phung kon bu klaâu Y-Usiel: Y-Misael, Y-Elsaphan, jeâh ri Y-Sithri. 23 Y-Moâis guù ur Y-EÂliseâba, kon bu ur Y-Aminadap, nur Y-Nahsoân, jeâh ri paêng deh ma paêng Y-Nadap, Y-Abihu, Y-EÂleâasar, jeâh ri Y-Ithamar. 24 Phung kon bu klaâu Y-Koâreâ: Y-Asir, Y-EÂlkana, jeâh ri Y-Abiasap. Duùm naây phung baêl mpoâl Y-Koâreâ. 25 Y-EÂleâasar, kon bu klaâu Y-Aroân, guù ur du hueâ taâm phung kon bu ur Y-Putiel, jeâh ri deh ma paêng Y-Phineâas. Phung naây jeâng phung Koâranh taâm phung Y-Leâvi tíng naâm baêl mpoâl khaân paêng. 26 Aô yôh jeâng Y-Aroân jeâh ri Y-Moâis, ma khaân paêng Yeâhoâva lah: "Njuùn ngluh hom phung æon lan Israel bôh n'gor EÂjipt". 27 Khaân paêng yôh, Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, ngôi ma Pharaoân hñaêch EÂjipt gay njuùn phung æon lan bôh n'gor EÂjipt.

Nau Yeâhoâva Ntaêm Y-Moâis Jeâh Ri Y-Aroân

28 Ta nar Yeâhoâva ngôi ma Y-Moâis taâm n'gor EÂjipt, 29 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Gaâp jeâng Yeâhoâva, lah hom ma Pharaoân hñaêch EÂjipt leù nau gaâp ngôi ma may." 30 Æiaêlah Y-Moâis lah ma Yeâhoâva: "Aô gaâp geh troâm mbung ngôi maâu ueh oâh, Maâm æö Pharaoân dôi iaêt gaâp?"

Ngluh 7

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aô, gaâp aên may jeâng naâm bu Brah Ndu ma Pharaoân, jeâh ri Y-Moâis naâu may mra jeâng koâranh nôm mbôh lor may. 2 AÊn may ngôi leù nau gaâp ntaêm ma may; jeâh ri Y-Moâis naâu may mra ngôi ma Pharaoân, gay ma paêng lôi phung æon lan Israel luh bôh n'gor paêng. 3 Æiaêlah gaâp mra æö daêng nuih n'haâm Pharaoân, jeâh ri nñaâp tô lah gaâp mra aên bík nau taâm mbeân gaâp jeâh ri nau khlay yom gaâp taâm n'gor EÂjipt. 4 Pharaoân maâu mra iaêt nau may oâh. Jeâh ri gaâp mra dôm ti gaâp ta kalô n'gor EÂjipt jeâh ri ngluh phung tahan gaâp, phung æon lan gaâp, phung kon bu klaâu Israel, bôh n'gor EÂjipt ma nau phat doâih toyh. 5 Phung EÂjipt mra gít gaâp jeâng Yeâhoâva tô lah gaâp yôr ti gaâp ta kalô n'gor EÂjipt jeâh ri ngluh phung æon lan Israel taê bôh taâm nklang khaân paêng." 6 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân æö tíng naâm bu nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma khaân paêng. 7 Doâl naây Y-Moâis geh pham jaât naêm, jeâh ri Y-Moâis geh pham jaât ma pe naêm, tô lah khaân paêng haên ngôi ma Pharaoân.

Maâng Y-Aroân

8 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: 9 "Tô lah Pharaoân ngôi ma khaân may, lah: 'Æö hom du ntil nau khlay yom, aên may lah ma Y-Moâis.' Soùk maâng may jeâh ri rjaêng paêng ta naêp Pharaoân, gay ma paêng jeâng du mlaâm beâh." 10 Poâ ri Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân haên ta naêp maêt Pharaoân æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh, Y-Aroân rjaêng maâng paêng ta naêp Pharaoân jeâh ri phung n'hat na paêng, jeâh ri paêng jeâng du hueâ beâh. 11 Jeâh ri Pharaoân kuaêl phung njeâh, phung n'huùm jeâh ri phung ræeân n'gor EÂjipt naây æö taâm ban leù ma nau khaân paêng æö ræeân. 12 Yorlah aêp nôm khaân paêng rjaêng maâng paêng, jeâh ri khaân paêng jeâng beâh. Æiaêlah maâng Y-Aroân rvaên lôi maâng khaân paêng. 13 Nuih n'haâm Pharaoân aêt jeâng daêng jeâh ri paêng maâu iaêt phung naây oâh, tíng naâm nau Pharoâ lah jeâh.

Nau Æö Reâh Ni Ma Phung

14 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Nuih n'haâm Pharaoân jeâng daêng. Paêng dun maâu aên phung Israel haên oâh. 15 AÊn may haên ma Pharaoân oâi, doâl paêng haên ta dak, guù kaâp paêng ta kôh dak krong. AÊn may djoât maâng maâp taâm rgaâl jeâng beâh. 16 AÊn may lah ma paêng: "Yeâhoâva Brah Ndu phung Heâbrô, njuaêl gaâp vaêch ta may, lah: "Aên phung æon lan gaâp haên luh du, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp taâm bri rdah; jeâh ri aô, may eâ maâp iaêt oâh." 17 Yeâhoâva ngôi poâ aô, ma nau aô may mra gít gaâp jeâng Yeâhoâva: Aô, gaâp mra dong dak krong Nil ma maâng gaâp djoât taâm ti gaâp, jeâh ri dak naây mra rgaâl jeâng mham, 18 Ka taâm dak krong Nil mra khít, jeâh ri dak krong Nil mra æaâu oâm jeâh ri phung EÂjipt maâu dôi nheât dak krong oâh." 19 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Lah hom ma Y-Aroân, 'Soùk hom maâng may jeâh ri yôr hom ti may mpeh pa dak n'gor EÂjipt, mô pa dak n'hor toyh, n'hor dak jeá, dak nglau, jeâh ri dak ntu luùng khaân paêng, gay ma leù rngoâch jeâng mham; jeâh ri mra geh mham lam n'gor EÂjipt taâm glah æö ma si jeâh ri luù aêt mra geh mhum dadeâ leù rngoâch." 20 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân æö tíng naâm Yeâhoâva ntaêm. Paêng yôr maâng jeâh ri dong dak taâm dak krong Nil ta naêp maêt Pharaoân jeâh ri phung n'hat na paêng; jeâh ri leù rngoâch dak taâm dak krong Nil plaêch jeâng mham. 21 Ka taâm dak krong Nil khít, dak krong æaâu oâm; poâ ri phung EÂjipt maâu dôi nheât dak krong Nil oâh; jeâh ri geh mham lam bri EÂjipt. 22 Æiaêlah phung ræeân n'gor EÂjipt æö taâm ban leù ma nau khaân paêng blau ræeân. Poânaây nuih n'haâm Pharaoân aêt jeâng daêng, jeâh ri paêng maâu iaêt phung naây oâh, tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh. 23 Pharaoân sít ta ngih paêng, jeâh ri paêng maâu chreâ ma nau naây oâh. 24 Leù rngoâch phung EÂjipt kuyh ntu eâp dak krong Nil gay geh dak nheât, yorlah khaân paêng maâu dôi nheât dak krong oâh.

Nau Æö Reâh Ni Ma Kít

25 Taêch pôh nar jeâh Yeâhoâva dong dak krong Nil.

Ngluh 8

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hom ma Pharaoân jeâh ri lah ma paêng," Yeâhoâva lah poâ aô: "Aên phung æon lan gaâp haên du, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp. 2 Æiaêlah tô lah may dun, maâu aên khaân paêng haên oâh, aô gaâp mra æö ma n'gor may aên geh kít lam bri. 3 Dak krong Nil mra beâng ler ma kít. Khaân paêng mra hao jeâh ri laêp taâm ngih may, taâm jroâ may beâch, taâm söng may beâch, taâm ngih phung n'hat na may, taâm ngih phung æon lan may, taâm naêk jeâh ri taâm thuùng mon piaêng let may. 4 Kít mra hao taât ta may, ma phung æon lan may jeâh ri leù rngoâch phung n'hat na may. 5 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ngôi hom ma Y-Aroân, yôr hom ti may djoât maâng may mô pa dak n'hor toyh, n'hor dak jeá, jeâh ri dak nglau, jeâh ri aên kít hao taât ta n'gor EÂjipt." 6 Y-Aroân yôr ti paêng mô pa dak n'gor EÂjipt; jeâh ri kít hao nkuùm n'gor EÂjipt. 7 Æiaêlah phung ræeân æö taâm ban leù ma nau khaân paêng blau ræeân jeâh ri aên kít hao taât ta n'gor EÂjipt. 8 Pharaoân kuaêl Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, lah: "Vôh vôl hom ma Yeâhoâva gay ma paêng mprôh lôi kít bôh gaâp jeâh ri bôh phung æon lan gaâp; jeâh ri gaâp mra aên phung æon lan haên nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva." 9 Y-Moâis lah ma Pharaoân: "Aên may geh nau maak ntaêm ma gaâp ndah joù gaâp mra vôh vôl yor may, yor phung n'hat na, jeâh ri yor phung æon lan may, gay ma roh kít bôh may, bôh ngih may, jeâh ri hoâm kanoùng dak krong." 10 Paêng plôù lah: "OÂi taô" Y-Moâis lah: "Aên jeâng tíng naâm bu nau may lah, gay ma khaân may gít maâu geh oâh nôm taâm ban ma Yeâhoâva, Brah Ndu heân. 11 Kít mra du taê bôh may, bôh ngih may, bôh phung n'hat na may, jeâh ri bôh phung æon lan may. Khaân paêng mra guù kanoùng taâm dak krong Nil." 12 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân du taê bôh Pharaoân; jeâh ri Y-Moâis vôl daên ma Yeâhoâva yor kít tíng naâm paêng ton jeâh ma Pharaoân. 13 Yeâhoâva æö tíng naâm Y-Moâis ngôi; jeâh ri khít taâm ngih, taâm nkual ngih, jeâh ri taâm mir. 14 Bu ræuùn bun aâk nku, jeâh ri lam bri æaâu oâm. 15 Æiaêlah tô lah Pharaoân saô geh nau rlu, paêng plôù daêng nuih n'haâm paêng, jeâh ri maâu hoâm iaêt nau phung naây, naâm bu Yeâhoâva lah jeâh.

Nau Æö Reâh Ni Ma Si (Chhi)

16 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ngôi hom ma Y-Aroân, 'yôr maâng may jeâh ri dong ndruyh neh, gay ma paêng plaêch jeâng chhi taâm lam n'gor EÂjipt." 17 Khaân paêng æö poâ naây. Y-Aroân yôr ti paêng, djoât maâng paêng, dong ndruyh neh, jeâh ri geh si ta bunuyh jeâh ri ta mpoâ mpa. Leù rngoâch ndruyh neh plaêch jeâng chhi taâm lam bri neh EÂjipt. 18 Phung ræeân doùng nau khaân paêng blau ræeân gay ma geh chhi, æiaêlah khaân paêng maâu dôi æö nau naây oâh. Jeâh ri geh chhi ta bunuyh jeâh ri mpoâ mpa. 19 Phung ræeân lah ma Pharaoân: "Aô yôh nglau ti Brah Ndu." Æiaêlah nuih n'haâm Pharaoân jeâng daêng, jeâh ri paêng maâu iaêt phung naây oâh, naâm bu Yeâhoâva lah jeâh.

Nau Æö Reâh Ni Ma Phung

20 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Daâk hom ôm oâi jeâh ri guù kaâp Pharaoân doâl paêng lah haên ta dak, jeâh ri lah ma paêng, 'Yeâhoâva ngôi poâ aô.' AÊn phung æon lan gaâp haên, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp. 21 Tô lah may maâu aên phung æon lan gaâp haên, aô gaâp mra njuaêl rhuay aâk ma may, ma phung n'hat na may, ma phung æon lan may jeâh ri taâm leù rngoâch ngih khaân may. Ngih phung EÂjipt mra beâng rhuay, jeâh ri neh mra beâng ma rhuay leù. 22 Æiaêlah taâm nar naây gaâp mra praêp eâng n'gor Goâsen, ntuùk phung æon gaâp guù, gay ma ta naây maâu mra geh rhuay oâh; gay ma may gít gaâp jeâng Yeâhoâva taâm n'gor aô. 23 Poâ ri gaâp mra praêp eâng phung æon lan gaâp ñah phung æon lan may. Nau taâm mæeân aô mra taât oâi taô." 24 Yeâhoâva æö poâ naây. Geh aâk rhuay laêp taâm ngih Pharaoân jeâh ri taâm ngih phung n'hat na paêng, jeâh ri rhuay æö rai lam n'gor EÂjipt. 25 Pharaoân kuaêl Y-Moâis, jeâh ri Y-Aroân, jeâh ri lah: "Haên hom khaân may nhhôr ndô æö brah ma Brah Ndu khaân may taâm n'gor." 26 Æiaêlah lah Y-Moâis lah: "Maâu di oâh æö poâ naây; yorlah heân mra nhhôr ma Yeâhoâva Brah Ndu heân ndô phung EÂjipt rmot. Tô lah heân nhhôr ta naêp maêt EÂjipt ndô khaân paêng rmot, maâu di heù khaân paêng mra kluùp heân ma luù? 27 Heân mra haên taâm pe nar taâm bri rdah jeâh ri nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva Brah Ndu heân, tíng naâm nau paêng mra ntaêm ma heân." 28 Pharaoân lah: "Gaâp mra aên khaân may haên, gay ma khaân may æö brah ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm ndreâch rdah, kanoùng lôi khaân may du ngai oâh. Mbôh sôm hom ma gaâp æaê. 29 Y-Moâis lah: "Aô, gaâp mra du luh taê bôh may, jeâh ri gaâp mra daên ma Yeâhoâva, gay ma rhuay aâk mra du oâi taô bôh Pharaoân bôh phung n'hat na paêng jeâh ri bôh phung æon lan paêng. Kanoùng lôi aên Pharaoân rlaêm oâh jeâh ri maâu aên oâh phung æon lan haên gay nhhôr ndô æö brah ma Yeâhoâva". 30 Poâ ri Y-Moâis du taê bôh Pharaoân jeâh ri mbôh sôm ma Yeâhoâva. 31 Yeâhoâva æö tíng naâm nau Y-Moâis daên, jeâh ri paêng mprôh rhuay aâk bôh Pharaoân bôh phung n'hat na paêng, jeâh ri bôh phung æon lan paêng, maâu hoâm geh du mlaâm oâh. 32 Æiaêlah Pharaoân aêt daêng nuih ñoùng tal aô jeâh ri paêng maâu aên phung æon lan haên oâh.

Ngluh 9

Nau Æö Reâh Ni Ma Ndroâk Biaêp

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hom ma Pharaoân jeâh ri lah ma paêng, "poâ aô Yeâhoâva Brah Ndu ma phung Heâbrô, lah: "Aên phung æon lan gaâp haên, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp. 2 Yorlah tô lah may dun maâu aên khaân paêng haên oâh, tô lah may aêt kaân khaân paêng, 3 aô ti Yeâhoâva mra æö ma mpoâ mpa rong may guù taâm mir, seh, seh bri, seh samoâ, ndroâk jeâh ri biaêp mra geh nau ji töp katang ngaên. 4 Æiaêlah Yeâhoâva mra æö nau eâng ma biaêp, eâmoâ ma phung Israel jeâh ri ma biaêp, ndroâk phung EÂjipt, poâ ri biaêp, ndroâk phung Israel maâu mra ji khít oâh." 5 Yeâhoâva taâm nal nar, lah: "OÂi taô Yeâhoâva mra æö nau naây taâm n'gor." 6 Jeâh ri Yeâhoâva æö nau naây oâi taô; leù rngoâch biaêp, ndroâk phung EÂjipt khít, æiaêlah biaêp ndroâk phung Israel maâu khít du mlaâm oâh. 7 Pharaoân njuaêl bu haên, jeâh ri aô maâu geh du mlaâm biaêp ndroâk phung Israel khít oâh. Æiaêlah nuih Pharaoân jeâng daêng, jeâh ri paêng maâu aên phung æon lan haên oâh.

Nau Æö Reâh Ni Nau Ji Eh

8 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri ma Y-Aroân: "Aên ti khaân may beâng ma buh naêk, jeâh ri aên Y-Moâis mbrih leo kalô troâk ta naêp Pharaoân. 9 Buh naây mra jeâng ndruyh neh nkuùm lam n'gor EÂjipt, jeâh ri buh naây mra æö geh ok (toh) eh, moâr plöch geh ta bunuyh jeâh ri ta mpoâ mpa taâm lam bri n'gor EÂjipt." 10 Poâ ri khaân paêng soùk buh naêk jeâh ri guù ta naêp Pharaoân. Y-Moâis mbrih buh naêk leo kalô troâk, jeâh ri geh ok, eh moâr, plöch doâ geh ma bunuyh jeâh ri mpoâ mpa. 11 Phung ræeân maâu dôi guù ta naêp Y-Moâis oâh yor ok, eh, yorlah nñaâp ma phung ræeân nôm leù geh eh ok taâm ban ma leù rngoâch phung EÂjipt. 12 Yeâhoâva æö daêng nuih Pharaoân, jeâh ri paêng maâu iaêt oâh nau phung naây, tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Moâis.

Nau Æö Reâh Ni Ma Dak Pler

13 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Daâk hom may ôm oâi, jeâh ri guù ta naêp Pharaoân jeâh ri lah ma paêng: 'Poâ aô Yeâhoâva, Brah Ndu phung Heâbrô, lah, "Aên phung æon lan gaâp haên, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp. 14 Yorlah tal aô gaâp mra njuaêl ma may leù rngoâch nau reâh ni gaâp æö ma nuih n'haâm may, ma phung n'hat na may jeâh ri ma phung æon lan may, gay ma khaân may gít jeâng taâm ban ma gaâp taâm lam neh ntu. 15 Tô lah gaâp yôr jeâh ti gaâp jeâh ri dong jeâh may jeâh ri phung æon lan may ma nau ji töp, may roh rai jeâh bôh neh ntu. 16 Æiaêlah yor nau aô gaâp aên khaân may guù reâh, gay aên khaân may saô nau brah gaâp, poâ naây mô bu mra mbôh amoh gaâp lam neh ntu. 17 May aêt rlau, taâm rdaâng ñah phung æon lan gaâp, jeâh ri maâu aên khaân paêng haên oâh. 18 Aô, oâi taô ta moâng aô gaâp mra aên troâk mih dak pler jaâk, maâu maâp geh taâm ban poâ naây taâm n'gor EÂjipt ntôm bôh bu rdaâk paêng taât ta nar aô. 19 Yor naây aên may ndal tíng bu taâm ræuùn taâm ntuùk rnôm ma biaêp; ndroâk may jeâh ri leù rngoâch mpa may geh taâm mir yorlah pler mra tuùp ta kalô leù rngoâch bunuyh jeâh ri mpoâ mpa guù taâm mir bu maâu njuùn sít, jeâh ri khaân paêng mra khít."" 20 Mbu taâm phung n'hat na Pharaoân klach ma nau Yeâhoâva ngôi, aên phung n'hat na jeâh ri biaêp, ndroâk khaân paêng du taâm ngih. 21 Æiaêlah phung maâu chreâ oâh ma nau Yeâhoâva ngôi lôi phung n'hat na jeâh ri biaêp ndroâk khaân paêng guù taâm mir. 22 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Yôr ti may leo ta kalô troâk, gay ma pler mra tuùp taâm lam n'gor EÂjipt ta kalô bunuyh, ta kalô mpoâ mpa jeâh ri ta kalô ndô bu taêm taâm mir taâm lam bri n'gor EÂjipt." 23 Y-Moâis yôr maâng leo ta kalô troâk, jeâh ri Yeâhoâva njuaêl nglaih, dak pler jeâh ri geh uùnh tuùp ta neh ntu. Yeâhoâva aên troâk mih dak pler taâm n'gor EÂjipt. 24 Geh pler jeâh ri uùnh taâm rluùk ñah pler, pler jaâk ngaên, maâu maâp geh oâh taâm ban poâ naây taâm lam bri EÂjipt ntôm bôh paêng jeâng du rplay n'gor bri. 25 Pler tuùp æö ma leù rngoâch mpa lam n'gor bri EÂjipt, bunuyh nñaâp ma mpoâ mpa; pler æö rai leù rngoâch ndô bu taêm taâm mir, jeâh ri æö choât leù tôm si taâm mir. 26 Kanoùng taâm n'gor bri Goâsen, ntuùk phung æon lan Israel guù, maâu geh pler oâh. 27 Pharaoân njuaêl bu haên kuaêl Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân lah ma khaân paêng: "Tal aô gaâp æö tih. Yeâhoâva jeâng soùng sraêng, gaâp jeâh ri phung æon lan gaâp jeâng tih. 28 Vôh vôl hom ma Yeâhoâva, yorlah toùng jeâh nglaih jeâh ri pler; gaâp mra aên khaân may haên, jeâh ri khaân may maâu mra guù ñoùng ta aô oâh." 29 Y-Moâis lah ma paêng: "Tô lah gaâp du luh jeâh taê bôh æon, gaâp mra yôr ti gaâp ma Yeâhoâva; 30 nglaih mra rlu jeâh ri maâu mra geh pler oâh, gay ma may gít neh ntu jeâng ndô Yeâhoâva. Æiaêlah gaâp gít may jeâh ri phung n'hat na may aêt eâ klach leù ma Yeâhoâva Brah Ndu." 31 (Mhay jeâh ri ba orgô rai jeâh yor ba oârgô doâl luh, jeâh ri mhay doâl kao. 32 Æiaêlah ba luh jeâh ri ba luh bri maâu rai oâh, yorlah khaân paêng baêt chaêt (hon)). 33 Y-Moâis du taê bôh Pharaoân, haên ta mpaâr æon; paêng yôr ti paêng ma Yeâhoâva. Nglaih jeâh ri pler rlu, jeâh ri troâk maâu hoâm mih oâh. 34 Tô lah Pharaoân saô mih, pler jeâh ri nglaih rlu jeâh, paêng aêt æö tih jeâh ri daêng nuih paêng jeâh ri phung n'hat na paêng. 35 Nuih n'haâm Pharaoân jeâng daêng, jeâh ri paêng maâu aên phung æon lan Israel haên oâh tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh ma mbung Y-Moâis.

Ngluh 10

Nau Æö Reâh Ni Ma Krah

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hom ma Pharaoân, yorlah gaâp æö daêng jeâh nuih n'haâm paêng jeâh ri nuih n'haâm phung n'hat na paêng, gay ma gaâp dôi taâm mpôl nau mbeân gaâp aô ta nklang khaân paêng, 2 jeâh ri gay ma khaân may dôi nkoch bri ma kon khaân may jeâh ri ma kon sau khaân may naö ma phung EÂjipt, jeâh ri nau mbeân gaâp æö ta nklang khaân paêng, gay ma khaân may dôi gít gaâp jeâng Yeâhoâva." 3 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân haên ta Pharaoân jeâh ri lah ma paêng: "Poâ aô Yeâhoâva Brah Ndu phung Heâbrô, lah: "Ndah díng joù may mra dun, maâu uùch æö toâng may nôm ta naêp gaâp? AÊn phung æon lan gaâp haên, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp. 4 Tô lah may dun maâu aên phung æon lan gaâp haên oâh, aô gaâp mra aên phung krah vaêch oâi taô taâm lam n'gor may. 5 Krah naây mra nkuùm ndaâp neh, poâ ri bu maâu hoâm dôi saô neh oâh. Khaân paêng mra sa leù rngoâch ndô aêt hoâm bôh dak pler. Khaân paêng mra sa leù rngoâch tôm si hon taâm mir may. 6 Khaân paêng mra æö beâng ngih may, ngih leù rngoâch phung n'hat na may, jeâh ri leù rngoâch phung EÂjipt. Phung mbôù khaân may jeâh ri phung che khaân may maâu maâp saô nau taâm ban poâ naây oâh ntôm geh khaân paêng ta neh ntu taât ta nar aô." Jeâh ri Y-Moâis du taê bôh ngih Pharaoân. 7 Phung n'hat na Pharaoân lah ma paêng: "Ndah díng joù bu klaâu naây mra jeâng daêk saân ma he? AÊn phung klaâu naây haên, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma Brah Ndu Yeâhoâva Brah Ndu khaân paêng. May eâ gít heù ma n'gor EÂjipt rai jeâh?." 8 Poâ ri bu njuùn Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân ma Pharaoân. Paêng lah ma phung naây: "Haên hom pah kan ma Brah Ndu Yeâhoâva khaân may; æiaêlah mbu phung mra haên?" 9 Y-Moâis lah: "Heân mra haên ndrel ma phung kon se heân jeâh ri phung bu ranh heân, ndrel ma phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur heân, ndrel ma biaêp jeâh ri ndroâk heân, yorlah heân mra nkra nau nheât sa ma Yeâhoâva." 10 Pharaoân lah ma khaân paêng: "Aên Yeâhoâva guù ndrel ma khaân may tô lah gaâp maâp aên jeâh khaân may jeâh ri phung kon se khaân may haên, njraêng hom, yorlah khaân may mín æö mhík. 11 Maâu, haên hom khaân may kanoùng phung bu klaâu pah kan ma Yeâhoâva, yorlah naâm bu poâ naây khaân may uùch." Jeâh ri bu mprôh khaân paêng ta naêp Pharaoân. 12 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Yôr ti may leo ta n'gor EÂjipt gay ma krah haên ta n'gor EÂjipt, sa leù rngoâch gôù taâm n'gor, leù rngoâch ndô hoâm bôh pler." 13 Poâ ri Y-Moâis yôr maâng paêng leo ta n'gor EÂjipt jeâh ri Yeâhoâva aên sial pa lô khoâm taâm n'gor leù nar leù maêng. Tô lah taât ôm oâi sial taê pa lô djoât krah. 14 Krah guù lam n'gor EÂjipt jeâh ri nkuùm lam n'gor naây. Khaân paêng aâk ngaên ngeân, maâu maâp geh oâh Krah taâm ban poâ naây, jeâh ri maâu mra geh leù taâm nar Kandôù. 15 Khaân paêng nkuùm lam neh koù neh jeâng ngo. Khaân paêng sa leù gôù neh jeâh ri leù rngoâch play tôm play aêt hoâm bôh pler jeâh ri maâu hoâm geh ndô ndreâh oâh gít lah tôm si maâu lah gôù mir lam n'gor EÂjipt. 16 Poâ ri Pharaoân kuaêl ndal Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, lah: "Gaâp æö tih jeâh ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri ñah khaân may. 17 Aæaô gaâp daên ma may, yoá an nau tih gaâp kanoùng du tôù aô, jeâh ri mbôh sôm hom ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, gay ma paêng soùk lôi bôh gaâp nau khít aô." 18 Y-Moâis luh bôh ngih Pharaoân jeâh ri mbôh sôm ma Yeâhoâva Brah Ndu. 19 Yeâhoâva aên sial khoâm taê pa daâng katang khoâm lôi krah jeâh ri aên tuùp taâm dak mæuùt chaêng, maâu hoâm du mlaâm krah oâh taâm n'gor EÂjipt. 20 Æiaêlah Yeâhoâva æö daêng nuih Pharaoân, jeâh ri paêng maâu aên phung æon lan Israel haên oâh.

Nau Æö Reâh Ni Ma Nau Ngo

21 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Yôr ti may leo kalô troâk gay geh nau ngo lam bri EÂjipt, nau ngo kleùng." 22 Y-Moâis yôr ti paêng leo kalô troâk, jeâh ri geh nau ngo mbaâl taâm lam bri EÂjipt doâl taâm pe nar. 23 Bu maâu dôi taâm saô ndraêng nôm oâh, jeâh ri maâu geh nôm daâk taê bôh ntuùk paêng guù taâm leù pe nar. Æiaêlah geh nau ang taâm leù ntuùk phung æon lan Israel guù. 24 Pharaoân kuaêl Y-Moâis jeâh ri lah: "Haên hom khaân may pah kan ma Yeâhoâva. AÊn phung kon se jeá khaân may haên ndrel khaân may. Kanoùng aên biaêp jeâh ri ndroâk khaân may aên guù ta aô." 25 Æiaêlah Y-Moâis lah: "Aên may aên ma heân ndô æö brah jeâh ri ndô nhhôr guùch heân mra æö brah ma Yeâhoâva Brah Ndu heân. 26 Biaêp, ndroâk heân mra haên ndrel ma heân, maâu mra om du poùk nchop oâh; yorlah æaæaê heân mra uùch nhhôr ndô naây gay pah kan ma Yeâhoâva Brah Ndu heân, jeâh ri koù heân taât ta naây, heân maâu gít oâh moh heân mra saêch pah kan ma Yeâhoâva. 27 Æiaêlah Yeâhoâva æö daêng nuih n'haâm Pharaoân, jeâh ri paêng maâu aên oâh phung naây haên. 28 Pharaoân lah ma Y-Moâis: "Du hom bôh gaâp, njraêng hom! Lôi hoâm vaêch ta naêp gaâp oâh yorlah ta nar may plôù vaêch ta naêp gaâp may mra khít." 29 Y-Moâis lah: "Di jeâh nau may lah; gaâp maâu mra plôù vaêch ta naêp may oâh."

Ngluh 11

Nau Mbôh Lor Nau Nkhít Phung Kon Boâk Rah

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Gaâp mra loù aên taât du ntil nau reâh ni ma Pharaoân jeâh ri ma n'gor EÂjipt. Jeâh nau naây paêng mra aên khaân may. Tô lah paêng mra aên khaân may haên, paêng mra nsot khaân may. 2 Ngôi hom ma phung æon lan gay ma aêp nôm bu klaâu daên ma phung chiau meng paêng jeâh ri aêp nôm bu ur daên ma phung chiau meng paêng ndô khlay praêk jeâh ri mah." 3 Yeâhoâva aên phung æon lan geh nau yoá ta naêp maêt phung EÂjipt. Nñaâp Y-Moâis nôm geh nau lö n'gaâr taâm n'gor EÂjipt ta naêp phung n'hat na Pharaoân jeâh ri phung æon lan. 4 Y-Moâis lah: "Poâ aô Yeâhoâva ngôi; ta n'gul maêng gaâp mra rgaên n'gor EÂjipt. 5 Jeâh ri leù rngoâch kon koâranh taâm n'gor EÂjipt mra khít; ntôm bôh kon boâk rah Pharaoân guù ta söng hñaêch paêng, taât ta kon koâranh n'hat na bu ur guù pa kôi mpaêl, jeâh ri nñaâp ma kon boâk rah mpoâ mpa khaân paêng rong. 6 Mra geh taâm lam n'gor EÂjipt nau nñeâng nter, nau poâ naây maâu maâp geh oâh, maâu leù mra geh ñoùng nau taâm ban poâ naây. 7 Æiaêlah ta nklang leù rngoâch phung æon lan Israel, phung bunuyh nñaâp ma mpoâ mpa rong, maâu geh du mlaâm so mra groh oâh; gay ma khaân may gít Yeâhoâva kôp phung EÂjipt eâng ñah phung Israel. 8 Leù rngoâch phung n'hat na may aô mra vaêch ta gaâp, jeâh ri paên mbah ta naêp gaâp, lah: "Haên hom, may jeâh ri leù rngoâch phung æon lan tíng may! Jeâh ri nau naây gaâp mra haên." Y-Moâis luh taê bôh Pharaoân ma nau nuih ngaên. 9 Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Moâis: "Pharaoân maâu mra iaêt nau may oâh, gay aên nau khlay jeâng aâk taâm n'gor EÂjipt." 10 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân æö leù rngoâch nau khlay aô ta naêp Pharaoân; jeâh ri Yeâhoâva æö daêng nuih Pharaoân. Pharaoân maâu aên oâh phung æon lan Israel du luh taê bôh n'gor paêng.

Ngluh 12

Nau Gaên

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân taâm n'gor EÂjipt. 2 "Khay aô jeâng ma khaân may khay tal lor lôn; paêng mra jeâng ma khaân may khlay tal nguay taâm naêm, 3 ngôi ma leù rngoâch phung Israel taâm ræuùn poâ aô, "Nar tal jaât khay aô, aên aêp nôm bu klaâu soùk du mlaâm kon biaêp aêp rnaêk sa, du mlaâm kon biaêp ma aêp ngih. 4 Tô lah ngih djeá ir bunuyh ma du mlaâm kon biaêp, aên bu soùk paêng ndrel ma phung chiau meng daêch lôn tíng naâm duùm aâk bunuyh, khaân may kôp biaêp tíng naâm dôi sa. 5 Kon biaêp naây maâu mra geh ntuùk mhík oâh, nkuaêng geh du naêm jeâh; khaân may dôi soùk du mlaâm kon biaêp maâu lah du mlaâm kon be. 6 AÊn khaân may maât praêp paêng taât ta nar tal jaât ma puaên khay aô; jeâh ri aên leù rngoâch phung Israel ræuùn sreh kon biaêp khaân paêng ta ngo suaâr vaâr paêr vik. 7 AÊn khaân paêng soùk æaæaê mham jeâh ri mhíng ta bar ñah pít mpoâng, jeâh ri ta rkaêng kalô mpoâng taâm ngih khaân paêng sa. 8 Maêng naây leù khaân paêng mra sa nglay iaêm mpít nñoâng ta uùnh; khaân paêng mra sa iaêm naây ma piaêng let maâu geh ndrui jeâh ri ñah trau taêng. 9 Lôi ta khaân may sa nglay iaêm ndreâh maâu lah gaâm taâm dak oâh, æiaêlah aên khaân may mpít nñoâng ta uùnh, nñaâp ma boâk paêng, jaâng paêng jeâh ri ndô taâm troâm. 10 Lôi ta khaân may cha lat du ntil ndô hoâm taât oâi oâh, æiaêlah tô lah geh ndô hoâm taât oâi, aên khaân may su lôi ma uùnh. 11 Poâ aô, aên khaân may sa paêng; khaân may mra eât (reât) rse buùt khaân may, soh ntaâu jot khaân may, djoât maâng jra, jeâh ri sa paêng ma nau ndal; paêng jeâng Nau Yeâhoâva Gaên. 12 Yorlah maêng naây gaâp mra nkhít leù rngoâch kon boâk rah taâm n'gor EÂjipt, nñaâp bunuyh jeâh ri mpoâ mpa; jeâh ri gaâp mra æö nau phat doâih taâm rdaâng ñah leù rngoâch brah n'gor EÂjipt. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 13 Mham mra jeâng nau taâm mbeân yor khaân may ta ngih khaân may guù. Tô lah gaâp saô mham gaâp mra gaên ta kalô khaân may jeâh ri maâu mra geh nau ji töp æö rai khaân may oâh doâl gaâp æö ma n'gor EÂjipt. 14 Nau aô mra jeâng ma khaân may du nar kah gít. AÊn khaân may praêp jeâng nau nheât soâng ma Yeâhoâva. Taâm leù rngoâch rnoâk aên khaân may praêp nau nheât soâng aô jeâng nau ntaêm n'ho ro. 15 "Doâl taâm pôh nar aên khaân may sa kapuùng maâu geh ndrui. Ta nar tal nguay aên khaân may soùk rdu lôi ndrui bôh ngih khaân may, yorlah tô lah bu sa piaêng let geh ndrui bôh nar tal nguay taât ta nar tal pôh, aên bu nkhít lôi nôm naây bôh phung Israel. 16 Nar tal nguay aên khaân may taâm ræuùn kloh ueh, jeâh ri nar tal pôh aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh taâm ban leù. Bu maâu dôi æö du ntil kan oâh taâm nar naây, kanoùng bu dôi nkra ndô soâng sa ma aêp nôm. 17 AÊn khaân may kah gít praêp Nau Nheât sa piaêng let Maâu Geh Ndrui, yorlah di nar aô leù gaâp ngluh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt. Yor naây aên khaân may kah gít praêp nar aô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may jeâng nau ntaêm n'ho ro, 18 khay tal nguay, nar jaât ma puaên taâm nar naây, ta ngo suaâr vaâr puùr vik, aên khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui, taât ta ngo suaâr vaâr paêr vik nar bar jaât ma nguay. 19 Doâl pôh nar lôi aên geh ndrui oâh taâm ngih khaân may; yorlah tô lah bu sa piaêng let ndrui, nôm naây aên bu nkhít lôi bôh phung Israel taâm ræuùn, gít lah bunuyh naây guù jöh æaât laât, maâu lah bunuyh bu deh taâm n'gor. 20 Lôi khaân may sa oâh ndô geh ndrui; taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù aên khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui." 21 Y-Moâis kuaêl leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh taâm phung Israel jeâh ri lah ma khaân paêng. "Soùk hom kon biaêp tíng naâm rnaêk sa khaân may, jeâh ri sreh kon biaêp Nau Gaên. 22 Soùk du nchaêp hisoâp, traêm taâm mham bu dôm taâm maâm, jeâh ri mprah mham ta rkaêng kalô mpoâng jeâh ri ta bar ñah pít mpoâng ma mham taâm maâm. Lôi aên bu du luh bôh ngih paêng taât oâi. 23 Yorlah Yeâhoâva mra gaên gay ma nkhít phung EÂjipt; jeâh ri tô lah paêng saô mham ta rkaêng mpoâng jeâh ri ta pít bar ñah mpoâng. Yeâhoâva mra gaên ta kalô mpoâng naây, jeâh ri maâu aên oâh nôm æö rai laêp taâm ngih gay ma nkhít khaân may. 24 AÊn khaân may kah gít praêp nau aô jeâng nau ntaêm n'ho ro, ma khaân may jeâh ri ma phung kon sau khaân may. 25 Tô lah khaân may laêp jeâh taâm n'gor Yeâhoâva mra aên ma khaân may tíng naâm paêng hoù ton jeâh, aên khaân may kah gít praêp kan aô. 26 Jeâh ri tô lah phung kon khaân may lah ma khaân may: 'Moh uùch rblang kan aô?' 27 AÊn khaân may lah: "Nau aô jeâng nau æö brah ma Nau Yeâhoâva Gaên, yorlah paêng gaên jeâh ta kalô ngih phung Israel taâm n'gor EÂjipt, tô lah paêng nkhít phung EÂjipt, æiaêlah taâm rklaih ngih he." Phung æon lan kuùnh boâk jeâh ri mbah yôk. 28 Phung æon lan Israel haên æö poâ naây. Khaân paêng æö tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân.

Nau Reâh Ni Ngleù Duùt, Nau Nkhít Kon Boâk Rah

29 Ta klong maêng Yeâhoâva nkhít leù rngoâch phung kon boâk rah taâm n'gor EÂjipt, ntôm bôh kon boâk rah Pharaoân guù ta söng hñaêch taât ta kon boâk rah bu naê taâm ndrung bu naê, nñaâp ma leù rngoâch boâk rah mpoâ mpa rong. 30 Pharoâ daâk doâl maêng, nñaâp leù rngoâch phung n'hat na paêng, jeâh ri leù rngoâch phung EÂjipt; jeâh ri geh nau nter huy taâm n'gor EÂjipt, yorlah maâu geh oâh du rplay ngih lah maâu geh bunuyh khít. 31 Maêng naây leù Pharaoân kuaêl Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, lah: "Daâk hom, du hom taê bôh nklang phung æon lan gaâp, khaân may jeâh ri leù rngoâch phung æon lan Israel. Haên hom pah kan ma Yeâhoâva tíng naâm khaân may lah jeâh. 32 Soùk djoât leo biaêp khaân may jeâh ri mpoâ mpa rong khaân may, tíng naâm khaân may lah, jeâh ri du hom; jeâh ri maât ton an ma gaâp taâm ban leù." 33 Phung EÂjipt æö ndal phung æon lan gay gônh nsot khaân paêng bôh n'gor, yorlah khaân paêng lah: "Heân mra rai loâch leù rngoâch." 34 Phung æon lan djoât piaêng let lor eâ pot ndrui, kaât ndô mon piaêng let taâm bok ao khaân paêng tuy ta saêng nglik. 35 Phung æon lan Israel æö jeâh tíng naâm nau Y-Moâis ntaêm. Khaân paêng daên jeâh ma phung EÂjipt ndô khlay praêk jeâh ri mah, jeâh ri bok ao. 36 Yeâhoâva aên phung æon lan geh nau yoá ta naêp maêt phung EÂjipt, jeâh ri khaân paêng aên tíng naâm phung Israel daên. Poâ ri phung Israel soùk pit ndoâ ndô phung EÂjipt. Phung Israel Du Luh Bôh N'gor EÂjipt 37 Phung æon lan Israel sak nsong bôh æon Rameâseâ haên ta æon Sukoât, geh taâm prau rhiaêng nuyh bu klaâu, maâu kôp oâh phung bu ur jeâh ri phung kon. 38 Geh aâk baêl mpoâl haên ndrel ma khaân paêng; khaân paêng geh aâk biaêp jeâh ri mpoâ mpa rong. 39 Khaân paêng guùch æaênh maâu geh ndrui ndrel ma piaêng let djoât bôh n'gor EÂjipt, yorlah piaêng let naây eâ luùk rdrui oâh, yorlah bu nsot khaân paêng ndal bôh n'gor EÂjipt, maâu hoâm dôi guù oâh, jeâh ri maâu nkra lor ndô soâng sa ma khaân paêng nôm oâh. 40 Nau joù phung æon lan Israel guù taâm n'gor EÂjipt geh puaên rhiaêng pe jaât naêm. 41 Loâch puaên rhiaêng pe jaât naêm, di nar naây yôh, leù rngoâch phung tahan Yeâhoâva luh bôh n'gor EÂjipt. 42 Maêng naây jeâng maêng Yeâhoâva maât môh, uùch njuùn leo ngluh phung Israel bôh n'gor EÂjipt; yor naây taâm maêng naây yôh jeâng maêng leù rngoâch phung æon lan Israel kah gít praêp ma Yeâhoâva taâm leù rngoâch rnoâk.

Nau Vay EÂng Ma Nau Gaên

43 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri ma Y-Aroân: "Aô yôh nau ntaêm ma Nau Gaên; maâu geh du hueâ bu naêch mra sa paêng oâh. 44 Æiaêlah leù rngoâch n'hat na bu rvaêt ma praêk dôi sa tô lah bu koh jeâh ntaâu paêng. 45 Du hueâ guù jöh æaât jeâh ri n'hat na nkhoâm maâu dôi sa oâh. 46 Bu mra sa Nau Gaên taâm du rplay ngih. Lôi ta khaân may leo nglay pa dih ngih oâh, maâu leù dôi aên khaân may æö deh du mlaâm nting. 47 AÊn leù rngoâch phung Israel taâm ræuùn kah gít praêp. 48 Tô lah du hueâ bu naêch guù ndrel ma khaân may uùch kah gít praêp Nau Gaên ta naêp Yeâhoâva, aên leù rngoâch bu klaâu taâm ngih paêng dôn nau koh ntaâu, poâ ri mô aên paêng kah gít praêp Nau Gaên, bu mra kôp paêng taâm ban ma nôm bu deh taâm n'gor; æiaêlah maâu aên oâh du hueâ maâu koh ntaâu sa. 49 Mra geh du nau vay ma mbu naâm deh taâm n'gor jeâh ri ma bu naêch guù ndrel ma khaân may." 50 Leù rngoâch phung æon lan Israel æö poâ naây, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân. 51 Nar naây leù Yeâhoâva njuùn ngluh phung æon lan Israel bôh n'gor EÂjipt, daêp naâm bu tahan.

Ngluh 13

Nau Praêp An Kon Boâk Rah Ma Yeâhoâva

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Aên may praêp an ma gaâp leù rngoâch kon boâk rah. l leù rngoâch kon boâk rah taâm phung kon bu klaâu Israel, nñaâp bunuyh, nñaâp mpoâ mpa jeâng ndô gaâp."

Nau Soâng Sa Piaêng Let Maâu Geh Ndrui

3 Y-Moâis lah ma phung æon lan, aên khaân may kah gít ma nar aô, nar khaân may luh jeâh bôh n'gor EÂjipt, bôh ngih jeâng dík, yorlah ma ti brah Yeâhoâva ngluh jeâh khaân may bôh ntuùk aô, lôi aên bu sa piaêng let ndrui oâh. 4 Khaân may luh nar aô taâm khay puaên. 5 Tô lah Yeâhoâva aên khaân may laêp taâm n'gor phung Kanaan, phung Hivit, phung Amoârit, phung Hivit, jeâh ri phung Jeâbusit, ntuùk paêng ton aên jeâh aên ma phung che khaân may n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler, aên khaân may kah gít praêp kan aô taâm khay aô. 6 Doâl taâm pôl nar aên khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui jeâh ri nar tal pôh mra geh nau soâng sa nheât ma Yeâhoâva. 7 AÊn khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui taâm pôh nar. Lôi aên bu saô piaêng let ndrui oâh taâm ngih khaân may, maâu leù aên bu saô ndrui taâm lam n'gor khaân may. 8 Nar naây aên khaân may lah ma kon bu klaâu khaân may. He æö nau aô yor Yeâhoâva æö ueh jeâh ma gaâp tô lah gaâp du luh bôh n'gor EÂjipt. 9 AÊn khaân may geh nau mbeân ta ti khaân may jeâh ri ndô kah gít ta vah vang maêt khaân may, gay ma nau vay Yeâhoâva dôi guù taâm troâm mbung khaân may, yorlah ma ti brah Yeâhoâva ngluh jeâh khaân may bôh n'gor EÂjipt. 10 Poâ ri aên khaân may kah gít praêp nau ntaêm aô di yaên paêng aêp nôm æaæô.

Kon Boâk Rah

11 Tô lah Yeâhoâva mra aên khaân may laêp taâm n'gor Kanaan, tíng naâm paêng ton aên jeâh ma khaân may jeâh ri ma phung che khaân may, jeâh ri paêng mra aên ma khaân may. 12 AÊn khaân may praêp an ma Yeâhoâva leù rngoâch kon boâk rah; leù rngoâch kon boâk rah nkuaêng mpoâ mpa rong jeâng ndô Yeâhoâva. 13 AÊn khaân may taâm chuai ñah du mlaâm kon biaêp aêp mlaâm kon boùk rah seh bri, jeâh ri tô lah khaân may maâu taâm chuai paêng oâh, aên khaân may juet lôi troâko paêng. AÊn khaân may taâm chuai leù aêp nôm kon boâk rah bunuyh taâm phung kon bu klaâu khaân may. 14 Tô lah kon bu klaâu khaân may oâp khaân may taâm nar kandôù.' Moh nau naây uùch rblang?' aên khaân may lah ma paêng.' Ma ti brah Yeâhoâva ngluh jeâh heân bôh n'gor EÂjipt, bôh ngih jeâng dík. 15 Yorlah tô lah Pharaoân daêng boâk maâu aên heân haên oâh, Yeâhoâva nkhít leù rngoâch kon bu klaâu boâk rah, kon boâk rah bunuyh nñaâp ma kon boâk rah mpoâ mpa. Poâ naây gaâp nhhôr jeâng ndô æö brah ma Yeâhoâva; leù rngoâch kon boâk rah nkuaêng; æiaêlah gaâp taâm chuai leù rngoâch kon boâk rah taâm phung kon bu klaâu gaâp.' 16 AÊn khaân may geh nau mbeân ta ti jeâh ri ndô kaât ta vah vang maêt khaân may yorlah ma ti nau brah Yeâhoâva ngluh jeâh heân bôh n'gor EÂjipt."

N'gaâng Tuùk Jeâh Ri N'gaâng UÙnh

17 Tô lah Pharaoân aên phung æon lan haên Brah Ndu maâu njuùn leo oâh khaân paêng ta trong n'gor phung Philistin, nñaâp tô lah daêch kañoâi leù; yorlah Brah Ndu lah: "Klach lah phung æon lan plôù sít pa kôi tô lah saô nau taâm lôh jeâh ri plôù sít ta n'gor EÂjipt." 18 Æiaêlah Brah Ndu njuùn leo phung æon lan ndaêch daêr ta trong bri rdah mô pa Dak Rlai Chaêng. Phung æon lan Israel luh bôh n'gor EÂjipt djoât ndô taâm lôh. 19 Y-Moâis djoât ndrel ma paêng nting Y-Yoâsep; yorlah Y-Yoâsep aên phung æon lan Israel ton sôm katang ngaên, lah ma khaân paêng, Brah Ndu mra khaâl khaân may; jeâh ri aên khaân may ndjoât leo ndrel ma khaân may nting gaâp bôh ntuùk aô." 20 Khaân paêng haên bôh æon Sukoât, jeâh ri jöh ta EÂtham ta n'har bri rdah. 21 Yeâhoâva haên lor pa naêp khaân paêng doâl noâk nar taâm du n'gaâng tuùk, gay njuùn leo khaân paêng njoù roù trong, jeâh ri doâl maêng taâm du n'gaâng tuùk, gay njuùn leo khaân paêng njoù roù trong, jeâh ri doâl maêng taâm du n'gaâng uùnh, gay ma aên ang khaân paêng, gay ma khaân paêng dôi haên doâl noùk nar nñaâp maêng. 22 N'gaâng tuùk maâu du oâh pa naêp phung æon lan doâl noâk nar, n'gaâng uùnh maâu leù du doâl maêng.

Ngluh 14

Nau Rgaên Dak Rlai Chaêng

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Ntaêm hom ma phung æon lan Israel, aên khaân paêng plôù sít pa kôi jeâh ri jöh ta naêp Pihahiroât, vah vang Mikdoâl jeâh ri dak rlai, ta naêp Bal Seâphoân, ta ntuùk naây yôh aên khaân may jöh daêch dak rlai. 3 Yorlah Pharaoân mra lah: 'Phung æon lan Israel hiôt bri taâm n'gor; khaân paêng kruùng jeâh taâm bri rdah. 4 Gaâp mra æö daêng nuih Pharaoân, jeâh ri paêng mra tíng, jeâh ri gaâp mra geh nau chreâk rmah yor Pharaoân jeâh ri leù rngoâch phung tahan paêng; jeâh ri phung EÂjipt mra gít ma gaâp jeâng Yeâhoâva." Phung æon lan Israel æö poâ naây. 5 Tô lah bu mbôh ma hñaêch EÂjipt phung æon lan du jeâh, nuih n'haâm Pharaoân jeâh ri phung n'hat na paêng taâm rgaâl. Khaân paêng lah: "Moh nau he æö jeâh, aên phung Israel haên maâu hoâm pah kan ma he oâh."? 6 Poâ ri paêng nkra ndeh seh paêng jeâh ri soùk phung tahan paêng ndrel ma paêng. 7 Paêng soùk prau rhiaêng boâk ndeh seh ueh lôn, jeâh ri leù rngoâch ndeh seh eâng taâm n'gor EÂjipt, nñaâp koâranh tahan chiaê leù khaân paêng. 8 Yeâhoâva æö daêng nuih Pharaoân hñaêch EÂjipt, jeâh ri paêng tíng phung æon lan Israel doâl phung æon lan Israel luh ma nau janh. 9 Phung EÂjipt tíng khaân paêng, leù rngoâch seh, ndeh seh, phung rmaêk seh, jeâh ri phung tahan Pharaoân, jeâh ri ban khaân paêng guù jöh daêch dak rlai ta Pihahiroât ta naêp Baal Seâphoân. 10 Tô lah Pharaoân ntôm daêch, phung æon lan Israel n'gôr uaênh, aô phung EÂjipt doâl haên pa kôi khaân paêng, jeâh ri phung æon lan Israel klach haâu ngaên. Khaân paêng nter ma Yeâhoâva. 11 Jeâh ri lah ma Y-Moâis: "Yorlah maâu heù geh moâch taâm n'gor EÂjipt, poâ ri may leo heân, gay ma heân khít taâm bri rdah? 12 Phaâm may æö ma heân, aên heân luh bôh n'gor EÂjipt? Maâu di heù, poâ aô heân lah ma may taâm n'gor EÂjipt.' Lôi heân, aên heân pah kan ma phung EÂjipt ma khít taâm bri rdah." 13 Y-Moâis lah ma phung æon lan: "Lôi klach oâh, guù naâp jeâh ri kaâp uaênh nau Yeâhoâva taâm rklaih mra aên ma khaân may nar aô; yorlah phung EÂjipt khaân may saô nar aô, khaân may maâu mra saô ñoùng oâh. 14 Yeâhoâva mra taâm lôh an ma khaân may, jeâh ri aên khaân kanoùng guù ñaêp mpaên." 15 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Maâm æö may nter ma gaâp? Ntaêm ma phung æon lan Israel aên khaân paêng haên pa naêp. 16 Yôr hom maâng may, yôr ti may mô pa dak rlai jeâh ri taâm paê paêng, gay ma phung æon lan Israel dôi rgaên ta nklang dak rlai ta neh sôh. 17 Gaâp mra æö daêng nuih n'haâm phung EÂjipt, poâ ri khaân paêng mra tíng phung Israel taâm dak rlai jeâh ri gaâp mra geh nau chreâk rmah yor Pharaoân jeâh ri leù rngoâch phung kahan paêng, ndeh seh paêng jeâh ri leù rngoâch phung rmaêk seh paêng. 18 Phung EÂjipt mra gít ma gaâp jeâng Yeâhoâva. Jeâh gaâp geh nau, chreâk rmah yor Pharaoân, ndeh seh paêng jeâh ri phung rmaêk biaêp paêng. 19 Jeâh ri toâng mpaêr ueh Brah Ndu, nôm haên lor pa naêp phung Israel, haên pa kôi khaân paêng; jeâh ri n'gaâng tuùk du ta naêp khaân paêng jeâh ri guù pa kôi khaân paêng. 20 Paêng guù taâm nklang phung EÂjipt jeâh ri phung Israel. Geh ndaâr tuùk jeâh ri nau ngo. Jeâh ri bar phung naây maâu taâm eâp oâh doâl leù maêng. 21 Y-Moâis yôr ti paêng mô pa dak rlai nñaâp sial katang bôh lô leù maêng, æö sôh dak rlai jeâh ri dak taâm paê. 22 Phung æon lan Israel laêp taâm nklang dak rlai, ta neh sôh jeâh ri dak jeâng naâm bu mpeâr pa ma jeâh ri pa chiau khaân paêng. 23 Phung EÂjipt tíng khaân paêng, leù rngoâch seh Pharaoân ndeh seh paêng jeâh ri phung rmaêk seh paêng laêp pa kôi khaân paêng taâm nklang dak rlai. 24 OÂi ôm bôh n'gaâng uùnh, jeâh ri tuùk Yeâhoâva guù uaênh ma phung tahan EÂjipt, jeâh ri nhhu phung tahan EÂjipt. 25 Paêng æö iang jaâng ndeh seh jeâh ri æö jeâr khaân paêng nchuaêt; jeâh ri phung EÂjipt lah. "Aên he du bôh phung Israel, yorlah Yeâhoâva taâm lôh an ma khaân paêng æö ma phung EÂjipt." 26 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Yôr hom ti may mô pa dak rlai, gay ma dak nkuùm buùk phung EÂjipt, ndeh seh jeâh ri phung rmaêk seh khaân paêng." 27 Poâ ri Y-Moâis yôr ti paêng mô pa dak rlai, jeâh ri dak rlai loù plôù jeâng naâm bu sa ôm. Phung EÂjipt du tô lah saô dak hoù daêch taât. Æiaêlah Yeâhoâva nkhít phung EÂjipt taâm nklang dak rlai. 28 Dak plôù nkuùm buùk ndeh seh, phung rmaêk seh jeâh ri leù rngoâch phung tahan Pharaoân laêp jeâh taâm dak rlai, maâu klaih du hueâ oâh. 29 Æiaêlah phung æon lan Israel haên ta nklang dak rlai ta neh sôh, æiaêlah dak jeâng peâr pa ma jeâh ri pa chiau khaân paêng. 30 Poâ ri nar naây Yeâhoâva rklaih phung Israel bôh ti phung EÂjipt, jeâh ri phung Israel saô saêk jaên khít phung EÂjipt ta kôh dak rlai. 31 Phung Israel saô jeâh nau brah Yeâhoâva æö ma phung EÂjipt, jeâh ri phung æon lan klach yôk ma Yeâhoâva; jeâh ri khaân paêng chroh ma Yeâhoâva jeâh ri ma n'hat na paêng Y-Moâis.

Ngluh 15

Nau Mprô Y-Moâis

1 Y-Moâis jeâh ri phung æon lan paêng mprô nau mprô aô ma Yeâhoâva, lah: "Gaâp mra mprô ma Yeâhoâva, yorlah paêng dôi ma nau chreâk rmah; paêng mæaêr lôi jeâh taâm dak rlai seh jeâh ri rmaêk paêng. 2 Yeâhoâva jeâng nau katang gaâp jeâh ri nau mprô gaâp, paêng yôh jeâng nau taâm rklaih gaâp; nôm aô jeâng Brah Ndu gaâp, gaâp mra taâm rneâ ma paêng. Paêng jeâng Brah Ndu mbôù gaâp, gaâp mra yôk ma paêng. 3 Yeâhoâva jeâng tahan blau taâm lôh; Yeâhoâva jeâng amoh paêng. 4 Paêng mæaêr jeâng taâm dak rlai ndeh seh jeâh ri phung tahan Pharaoân; phung koâranh tahan paêng saêch jeâh rmok jeâh taâm Dak Rlai Chaêng. 5 Ntuùk jru nkuùm buùk jeâh khaân paêng; khaân paêng ngaâm jeâh taâm daâng dak rlai naâm bu du mlaâm luù. 6 "Ti ma may, Ô Yeâhoâva, geh nau katang chreâk rmah, ti ma may, Ô Yeâhoâva æö rai jeâh nôm rlaêng. 7 Ma nau toyh rnam may, may dôi jeâh ñah phung taâm rdaâng ñah may; may njuaêl jeâh nau may ji nuih, jeâh ri æö rai khaân paêng naâm bu uùnh sa rhe. 8 Ma n'haâm taê bôh troâm muh may, dak baât lôi, dak lip ndaâk naâm bu peâr; ntuùk jru jeâng daêng taâm nklang dak rlai. 9 Nôm rlaêng lah: "Gaâp mra tíng, gaâp mra ban, gaâp mra taâm paù ndô pit soùk, gaâp mra æö mpay nau gaâp ñah khaân paêng. Gaâp mra toùk ñao göm, ti gaâp mra æö rai khaân paêng.' 10 May khoâm jeâh ma sial may, dak rlai nkuùm buùk jeâh khaân paêng, khaân paêng ngaâm jeâh naâm bu ndrak taâm dak katang. 11 Mbu brah jeâng taâm ban ma may, Ô Yeâhoâva? Mbu jeâng taâm ban ma may, chreâk rmah taâm nau kloh ueh, nôm blau æö klach ma kan chreâk rmah, æö aâk nau khlay? 12 May yôr jeâh ti ma may, neh broâi jeâh khaân paêng. 13 Ma nau may roùng raêp jaêp may njuùn jeâh phung æon lan may taâm chuai jeâh; may gai khaân paêng ma nau brah may ma ntuùk kloh ueh may guù. 14 Phung baêl mpoâl bunuyh taêng jeâh, khaân paêng raâp saâr; nau klach toyh æö jeâh ma phung Philistin. 15 Aæaô aô phung koâranh n'gor EÂdoâm geh nau ruùng raêng; phung koâranh n'gor Moâap raâp saâr; leù rngoâch phung guù taâm n'gor Kanaan du. 16 Nau klach jeâh ri nau krit taât ma khaân paêng, yorlah nting tur may katang, khaân paêng jeâng mlo naâm bu du mlaâm luù, koù phung æon lan may rgaên jeâh, Ô Yeâhoâva, koù phung æon lan may rvaêt jeâh rgaên leù. 17 May mra aên khaân paêng laêp, jeâh ri taêm khaân paêng ta kalô yoâk may, ntuùk may nkra jeâh jeâng ntuùk may guù, Ô Yeâhoâva, ntuùk kloh ueh ti may rdaâk jeâh, Ô Koâranh Brah. 18 Yeâhoâva mra chiaê uaênh æaæô n'ho ro. 19 Yorlah tô lah seh Pharaoân, ndeh seh paêng jeâh ri phung rmaêk seh paêng laêp jeâh taâm dak rlai. Yeâhoâva mplôù jeâh dak rlai ta kalô khaân paêng. Æiaêlah phung æon lan Israel haên ta neh sôh taâm nklang dak rlai. 20 H'Miriam koâranh nôm mbôh lor bu ur, ruh Y-Aroân, djoât du mlaâm gaâr jeá, jeâh ri leù rngoâch phung bu ur tíng groi paêng djoât gaâr jeá jeâh ri kadoù. 21 H'Miriam mprô ma khaân paêng: "Mprô hom ma Yeâhoâva; yorlah paêng dôi jeâh ma nau chreâk rmah; paêng mæaêr jeâh seh jeâh ri rmaêk taâm dak rlai."

Dak Taêng Mara

22 Y-Moâis njuùn leo phung Israel pa naêp bôh Dak Rlai Chaêng, khaân paêng haên laêp bri rdah Sur. Khaân paêng haên pe nar taâm bri rdah æiaêlah maâu saô dak oâh. 23 Tô lah khaân paêng taât ta Mara, khaân paêng maâu dôi nheât dak Mara oâh yorlah dak naây taêng. Yor naây bu rnha ntuùk naây Mara. 24 Phung æon lan ngôi æuùk duùk suyh ma Y-Moâis, lah: "Moh he mra nheât?" 25 Y-Moâis nter ma Yeâhoâva, jeâh ri Yeâhoâva ntím ma paêng du n'gaâng tôm si. Paêng nklaêch tôm si naây taâm dak jeâh ri dak jeâng ueh. Ta naây yôh Yeâhoâva aên jeâh nau vay jeâh ri nau ntaêm ma phung æon lan, jeâh ri ta naây Yeâhoâva rlong uaênh khaân paêng. 26 Paêng lah: "Tô lah khaân may guù iaêt naneá baâr Yeâhoâva, Brah Ndu khaân may jeâh ri æö nau di ta naêp maêt paêng, tô lah khaân may rkeâng toâr ma nau paêng ntaêm jeâh ri toâng leù rngoâch nau vay paêng, gaâp maâu aên taât oâh ma khaân may du ntil nau ji gaâp æö jeâh ma phung EÂjipt, yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm æö bah khaân may." 27 Khaân paêng taât ta dak EÂlim. Ta naây geh jaât ma bar ntuùk tu dak luh jeâh ri pôh jaât n'gaâng tôm si play ñung. Khaân paêng jöh ta naây daêch dak.

Ngluh 16

Brah Ndu AÊn Mana

1 Leù phung taâm ræuùn phung æon lan Israel haên bôh EÂlim jeâh ri taât ta bri rdah Sin vah vang EÂlim ñah Sinai ta nar jaât ma praêm, khay bar jeâh ri luh bôh n'gor EÂjipt. 2 Jeâh ri leù phung taâm ræuùn phung æon lan Israel ngôi buùk duùk suyh ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân taâm bri rdah. 3 Phung æon lan Israel lah ma khaân paêng: "Ueh lôn he khít jeâh ma ti Yeâhoâva taâm n'gor EÂjipt doâl he guù daêch glah iaêm jeâh ri sa koù hôm; yorlah khaân may njuùn jeâh heân taâm bri rdah aô gay aên khít ma nau ji ngot leù rngoâch phung taâm ræuùn aô." 4 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aô gaâp mra aên piaêng let bôh troâk naâm bu dak mih tuùp ma khaân may. AÊn phung æon lan luh haên doânh toùng ma du nar, gay ma gaâp dôi rlong uaênh khaân paêng gít lah khaân paêng haên tíng naâm nau vay gaâp maâu lah maâu, nar praêm khaân paêng mra nkra ndô khaân paêng njuùn, poâ ri geh bar tôù aâk lôn ma khaân paêng doânh aêp nar." 6 Poâ ri Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân lah ma phung æon lan Israel. "Mhaô aô aên khaân may gít Yeâhoâva yôh aên khaân may luh jeâh bôh n'gor EÂjipt. 7 Jeâh ri ta oâi khaân may mra saô nau chreâk rmah Yeâhoâva, yorlah paêng taêng jeâh nau khaân may ngôi æuùk duùk suyh ma Yeâhoâva. Yorlah mbu heân jeâng koù khaân may ngôi æuùk duùk suyh ma heân?" 8 Y-Moâis lah: "Tô lah Yeâhoâva aên ma khaân may mhaô aô iaêm sa, jeâh ri ta oâi piaêng let koù hôm, yorlah Yeâhoâva taêng jeâh nau khaân may ngôi buùk duùk suyh ma mbu heân jeâng? Maâu di ma heân oâh may ngôi æuùk duùk suyh, æiaêlah ma Yeâhoâva yôh." 9 Y-Moâis lah ma Y-Aroân: "Lah ma leù rngoâch phung taâm ræuùn, phung æon lan Israel", vaêch aên eâp hom ta naêp Yeâhoâva, yorlah paêng jeâh nau khaân may ngôi æuùk duùk suyh." 10 Doâl Y-Aroân ngôi ma leù rngoâch phung taâm ræuùn æon lan Israel, khaân paêng uaênh mô pa ndraâch rdah, jeâh ri Aô, nau chreâk rmah Yeâhoâva taâm mpôl taâm ndaâr tuùk. 11 Yeâhoâva bluù kô Y-Moâis: 12 "Gaâp taêng jeâh nau phung æon lan Israel ngôi æuùk duùk suyh. AÊn may lah ma khaân paêng.' Ta ngo suaâr vaâr paêr vik khaân may mra sa iaêm, jeâh ri ta oâi khaân may mra hôm ma kapuùng; jeâh ri khaân may mra gít gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may." 13 Ta ngo suaâr vaâr paêr vik sím goâi taât jeâh ri nkuùm ntuùk khaân paêng jöh; jeâh ri ta oâi geh dak ngom juùm ntuùk khaân paêng jöh. 14 Tô lah dak ngom naây sôh roh jeâh geh ta kalô neh taâm bri rdah geh ndô jeâ jeá naâm bu gaêr, ndô jeâ jeá naâm bu glo pler nglang ta kalô neh. 15 Tô lah phung æon lan Israel saô ndô naây, khaân paêng taâm lah ndraêng nôm "Moh ndô naây?" Yorlah khaân paêng maâu gít oâh moh ndô naây jeâng. Y-Moâis lah: "Ndô naây jeâng piaêng let Yeâhoâva aên jeâh ma khaân may sa. 16 Aô nau Yeâhoâva ntaêm 'AÊn aêp nôm khaân may doânh piaêng let naây toùng sa; pe lit n'gul aêp nôm, tíng naâm duùm aâk bunuyh taâm ngih bok paêng." 17 Phung æon lan Israel æö poâ naây; jeâh ri khaân paêng doânh æaê aâk lôn, æaê djeá lôn. 18 Tô lah khaân paêng veh ma du oâmer, jeâng pe lit n'gul, mbu naâm doânh aâk maâu geh rmeh oâh, jeâh ri mbu naâm doânh djeá maâu geh pöt oâh; aêp nôm doânh toùng ma khaân paêng nôm sa. 19 Y-Moâis lah ma khaân paêng: "Lôi aên bu praêp ndô naây taât ta oâi oâh." 20 Æiaêlah khaân paêng maâu guù iaêt oâh nau Y-Moâis, æaê bunuyh praêp paêng taât oâi, jeâh ri paêng jeâng rhai, jeâh ri æaâu rhí. Y-Moâis ji nuih ma phung naây. 21 AÊp oâi aêp nôm doânh toùng ma khaân paêng sa; jeâh ri tô lah duh nchrat nar ndô naây leâk yôh. 22 Nar prau khaân paêng doânh bar tôù aâk lôn, pôh lit ma aêp nôm. Leù rngoâch phung koâranh n'gaâng taâm phung taâm ræuùn haên mbôh nau naây ma Y-Moâis. 23 Y-Moâis lah ma khaân paêng: "Nau aô Yeâhoâva ntaêm jeâh. OÂi taô jeâng nar rlu, nar Sabat kloh ueh ma Yeâhoâva. Guùch hom moh ndô khaân may guùch, gaâm hom rnaâng khaân may uùch gaâm, jeâh ri praêp taât oâi taô leù ndô hoâm." 24 Poâ ri khaân paêng praêp ndô naây taât oâi tíng naâm Y-Moâis ntaêm jeâh; jeâh ri ndô naây maâu oâm oâh, maâu leù geh rhai. 25 Y-Moâis lah: "Sa hom ndô naây nar aô, yorlah nar aô jeâng nar Sabat ma Yeâhoâva, nar aô khaân may maâu mra saô oâh piaêng let naây padih. 26 Doâl taâm prau nar may mra doânh piaêng let naây, æiaêlah nar tal pôh jeâng nar Sabat, maâu mra geh piaêng let naây oâh." 27 Nar tal pôh geh æaæaê taâm phung æon lan luh gay doânh piaêng let naây, æiaêlah khaân paêng maâu saô oâh. 28 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ndah díng joù khaân may mra dun maâu kôt oâh nau gaâp ntaêm jeâh nau vay gaâp? 29 AÊn khaân may gít rbaêng, Yeâhoâva aên jeâh ma khaân may nar Sabat; yor ri ta nar prau paêng aên ma khaân may Kapuùng toùng ma bar nar. AÊn aêp nôm guù ta ntuùk paêng nôm, jeâh ri lôi aên bunuyh du luh oâh taê bôh ntuùk khaân paêng guù taâm nar pôh." 30 Poâ ri phung æon lan rlu taâm nar pôh. 31 Ngih Israel rnha ndô naây "mana" Paêng jeâng naâm bu graêp Koâriander, nglang, jeâh ri sa, naâm bu æaênh æö ma dak suùt. 32 Y-Moâis lah: "Poâ aô Yeâhoâva ntaêm jeâh: 'Praêp an pe lit taâm leù rngoâch rnoâk khaân may, gay ma khaân paêng saô piaêng let gaâp siaêm khaân may taâm bri rdah tô lah gaâp ngluh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt." 33 Y-Moâis lah ma Y-Aroân: "Soùk du mlaâm yaêng, dôm pe lit n'gul mana taâm yaêng naây, jeâh ri n'gaân yaêng naây ta naêp Yeâhoâva, gay praêp paêng taâm leù rngoâch rnoâk khaân may." 34 Tíng naâm nau Brah Ndu Yeâhoâva ntaêm ma Y-Moâis, Y-Aroân n'gaân yaêng naây pa naêp kñar Nau Mbôh gay praêp paêng. 35 Phung æon lan Israel sa mana doâl taâm puaên jaât naêm, koù khaân paêng taât taâm n'gor geh bunuyh guù; khaân paêng sa mana koù taât ta n'har bri n'gor Kanaan. 36 (Du oâmer jeâng du koá taâm jaât eâphah)

Ngluh 17

Dak Luh Bôh Luù

1 Leù phung taâm ræuùn phung æon lan Israel luh haên taê bôh bri rdah Sin, haên tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm ma khaân paêng, jeâh ri khaân paêng jöh ta Reâphidim. Ta naây maâu geh dak nheât oâh ma phung æon lan. 2 Poâ ri phung æon lan taâm rlaêch ñah Y-Moâis, lah: "Aên dak ma heân nheât." Y-Moâis lah ma khaân paêng: "Maâm æö khaân may taâm rlaêch ñah gaâp? Maâm æö khaân may loùng uaênh Yeâhoâva?" 3 Æiaêlah phung æon lan ji hir dak ta naây, jeâh ri ngôi æuùk duùk suyh ma Y-Moâis. Khaân paêng lah: "Maâm æö khaân may ngluh heân bôh n'gor EÂjipt gay nkhít heân, phung kon heân jeâh ri phung mpoâ mpa heân rong ma nau ji hir dak? 4 Poâ ri Y-Moâis nter ma Yeâhoâva: "Moh gaâp mra æö ma phung æon lan aô? Khaân paêng mæoùng uùch kluùp gaâp ma luù yôh." 5 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên ta naêp phung æon lan, jeâh ri jaê ndrel ma may æaê phung bu buùnh bu ranh phung Israel. Soùk djoât ta ti leù maâng may dong jeâh dak krong, jeâh ri haên hom. 6 Aô, gaâp mra guù ta naêp may ta kalô luù ta yoâk Hoârep; aên may dong luù, jeâh ri dak mra luh bôh luù naây, gay ma phung æon lan dôi nheât." Y-Moâis æö poâ naây ta naêp maêt phung bu buùnh bu ranh Israel. 7 Paêng rnha ntuùk naây Masa jeâh ri Meâriba, yorlah phung æon lan Israel taâm rlaêng jeâh ri rlong uaênh Yeâhoâva, lah: "Yeâhoâva guù ta nklang phung heân maâu lah maâu?"

Nau Taâm Lôh Ñah Phung Amalek

8 Phung Amalek vaêch taâm lôh ñah phung Israel ta Reâphidim. 9 Y-Moâis lah ma Y-Yoâsueâ: "Saêch hom bunuyh, haên taâm lôh hom ñah phung Amalek. OÂi taô gaâp mra guù daâk ta kalô mbon neh djoât maâng Brah Ndu." 10 Poâ ri Y-Yoâsueâ æö tíng naâm nau Y-Moâis lah ma paêng, taâm lôh ñah phung Amalek. Y-Moâis, Y-Aroân jeâh ri Y-Hur hao ta kalô mbon neh. 11 Tô lah Y-Moâis yôr ti paêng, phung Israel dôi; tô lah paêng n'glöh ti paêng phung Amalek dôi. 12 Æiaêlah ti Y-Moâis hoù daêch rgaênh. Khaân paêng soùk du mlaâm luù, dôm taâm daâng paêng, jeâh ri Y-Moâis guù ta kalô luù naây. Y-Aroân jeâh ri Y-Hur kuaên rdaâng ti paêng, du hueâ pa chiau, du hueâ pa ma, poâ ri ti paêng guù naâp taât ta nhaâp nar. 13 Jeâh ri Y-Yoâsueâ doùng maêt ñao göm dôi ñah Amalek jeâh ri phung æon lan paêng. 14 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Chih nau aô taâm ndrom saêmæuùt ntaâu gay kah gít jeâh ri raêk nau aô ma Y-Yoâsueâ, nau gaâp mra æö koù bu maâu hoâm kah gít oâh, ma Amalek ta neh ntu." 15 Y-Moâis rdaâk nông æö brah jeâh ri rnha nông naây Yeâhoâva Jeâng N'ha Kô Gaâp. 16 Bu yôr jeâh ti ta n'ha kô Yeâhoâva, Yeâhoâva mra geh nau taâm lôh ñah phung Amalek taâm leù rngoâch rnoâk.

Ngluh 18

Y-Jeâtroâ Khaâl Y-Moâis

1 Y-Jeâtroâ, Koâranh æö brah Midian, po Y-Moâis, taêng leù nau Brah Ndu æö an jeâh ma Y-Moâis jeâh ri ma phung æon lan paêng Israel. Phaâm nau Yeâhoâva ngluh phung Israel bôh n'gor EÂjipt. 2 Y-Jeâtroâ po Y-Moâis rom jeâh H'Seâpoâra ur Y-Moâis jeâh ri Y-Moâis aên paêng sít. 3 Paêng rom leù bar heâ kon bu klaâu H'Seâpoâra, amoh du hueâ Y-Gersoân (yorlah Y-Moâis lah jeâh: "Gaâp jeâng du hueâ guù jöh æaât laât taâm n'gor bu naêch.") 4 amoh du hueâ eâng ñoùng Y-EÂlieâser (yorlah paêng lah: "Brah Ndu mbôù gaâp kôl jeâh gaâp, jeâh ri taâm rklaih gaâp bôh ñao göm Pharaoân.") 5 Y-Jeâtroâ, po Y-Moâis ndrel ma phung kon bu klaâu jeâh ri ur Y-Moâis vaêch ta bri rdah ta ntuùk Y-Moâis jöh ta yoâk Brah Ndu. 6 Tô lah bu mbôh ma Y-Moâis: "Po may Y-Jeâtroâ vaêch ta may ndrel ma ur may jeâh ri nñaêp ma bar heâ kon bu klaâu ur may." 7 Y-Moâis haên luh gay taâm maâp ñah po paêng paên ta neh jeâh ri chuùm. Paêng oâp ma nau ngaêch praêl khaân paêng, jeâh ri laêp taâm ngih bok Y-Moâis. 8 Y-Moâis nkoch bri ma po paêng leù nau Yeâhoâva æö jeâh ma Pharaoân jeâh ri ma phung EÂjipt yor phung Israel, leù rngoâch nau reâh ni taât ta ma khaân paêng roù trong, jeâh ri phaâm nau Yeâhoâva taâm rklaih khaân paêng. 9 Y-Jeâtroâ raêm maak yor leù nau ueh Yeâhoâva æö ma phung Israel taâm nau paêng taâm rklaih jeâh khaân paêng bôh ti phung EÂjipt. 10 Jeâh ri Y-Jeâtroâ lah: "Maât ton ma Yeâhoâva, nôm taâm rklaih jeâh khaân may bôh ti phung EÂjipt jeâh ri bôh ti Pharaoân. 11 Aæaô gaâp gít Yeâhoâva jeâng toyh lôn ma leù rngoâch brah eâng, yorlah paêng taâm rklaih phung æon lan bôh ti phung EÂjipt tô lah phung EÂjipt æö ma khaân paêng ma nau sör." 12 Y-Jeâtroâ nhhôr ma Brah Ndu ndô nhhôr guùch jeâh ri ndô æö brah. Y-Aroân jeâh ri leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh Israel vaêch soâng sa ma po Y-Moâis ta naêp Brah Ndu.

Nau Njeâng Phung Koâranh Phat Doâih

13 Ta oâi Y-Moâis daâk uùch phat doâih phung æon lan, jeâh ri phung æon lan guù ta naêp Y-Moâis ntôm bôh oâi taât mhaô. 14 Tô lah po paêng saô Y-Moâis æö leù nau Y-Moâis æö ma phung æon lan, paêng lah: "Moh nau may æö aô ma phung æon lan? Maâm æö eâng du hueâ may guù, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan guù raâng ta naêp may ntôm bôh oâi taât mhaô? 15 Y-Moâis lah ma po paêng: "Yorlah phung æon lan vaêch ta gaâp uùch oâp ma Brah Ndu. 16 Tô lah khaân paêng geh nau, khaân paêng vaêch ta gaâp; jeâh ri gaâp ngôi an doâih khaân paêng, jeâh ri gaâp rblang nau vay Brah Ndu, jeâh ri nau paêng ngôi doâih." 17 Po Y-Moâis lah ma paêng: "Nau may æö naây maâu ueh oâh. 18 May æö rgaênh may nôm jeâh ri may mra æö rgaênh phung æon lan taâm ban leù, yorlah kan naây jaâk ngaên ma may, eâng du hueâ may maâu dôi æö oâh. 19 Aæaô iaêt hom, gaâp mra nkah may jeâh ri aên Brah Ndu guù ndrel ma may. AÊn may jeâng nôm taâm tang ma phung æon lan ta naêp Brah Ndu. 20 AÊn may nti ma khaân paêng nau ntaêm jeâh ri nau phat doâih, jeâh ri aên khaân paêng gít trong khaân paêng mra tíng ndoá jeâh ri kan khaân paêng mra æö. 21 Jeâh ri saêch hom bôh phung æon lan phung bu klaâu geh nau dôi, blau klach yôk ma Brah Ndu, soùng sraêng, rmot ma nau bloùl draêp. AÊn phung naây jeâng Koâranh ma du rbaên nuyh, ma du rhiaêng nuyh, ma praêm jaât nuyh, jeâh ri ma jaât nuyh khaân paêng. 22 AÊn khaân paêng phat doâih phung æon lan mro, aên khaân paêng njuùn ta naêp may leù rngoâch doâih dak toyh, jeâh ri aên phung koâranh naây ngôi doâih jeâjeá. Poâ ri kan may n'gôch lôn, jeâh ri khaân paêng mra kôl tuy ndrel ma may. 23 Tô lah may æö poâ naây, jeâh ri Brah Ndu ntaêm nau naây leù, may dôi æö jeâh leù kan, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan aô mra taât ma nau ñaêp mpaên ma ntuùk khaân paêng uùch haên." 24 Poâ ri Y-Moâis toâng baâr po paêng jeâh ri æö leù nau paêng lah jeâh ma paêng. 25 Y-Moâis saêch phung bu klaâu geh nau dôi bôh taâm nklang leù phung Israel, jeâh ri dôm khaân paêng jeâng koâranh ma phung æon lan, koâranh ma du rbaên nuyh, ma du rhiaêng nuyh, ma praêm jaât nuyh jeâh ri ma jaât nuyh. 26 Khaân paêng phat doâih phung æon lan æaæô. Khaân paêng njuùn ta naêp Y-Moâis nau doâih jeâr, jeâh ri khaân paêng ngôi eâng khaân paêng nôm leù rngoâch doâih dak jeâ jeá. 27 Y-Moâis aên po paêng haên jeâh ri Y-Jeâtroâ haên sít ta n'gor paêng nôm.

Ngluh 19

Phung Israel Ta Yoâk Sinai

1 Pe khay pa kôi jeâh khaân paêng luh bôh n'gor EÂjipt, ta nar naây yôh phung æon lan Israel taât ta bri rdah Sinai, 2 Luh bôh Rephidim, khaân paêng taât ta bri rdah Sinai, jeâh ri khaân paêng jöh taâm bri rdah ta naêp yoâk. 3 Y-Moâis hao yoâk ma Brah Ndu, jeâh ri Yeâhoâva kuaêl paêng bôh yoâk, lah: "Aên may ngôi ma ngih Y-Yakoâb poâ aô jeâh ri lah ma phung æon lan Israel: 4 "Khaân may saô jeâh nau gaâp æö ma phung EÂjipt, jeâh ri phaâm gaâp yôk jeâh khaân may ma naêr klang jeâh ri njuùn leo jeâh khaân may ma gaâp nôm. 5 Poâ ri aæaô, tô lah khaân may toâng baâr gaâp jeâh ri ndjoât praêp nau gaâp taâm rnglaêp, khaân may mra jeâng ndô gaâp nôm ta nklang leù rngoâch æon lan; yorlah leù neh ntu jeâng ndô gaâp. 6 Khaân may mra jeâng ma gaâp du rplay æon bri hñaêch phung koâranh æö brah jeâh ri du phung mpoâl baêl kloh ueh. Poâ ri jeâng aên nau may ngôi ma phung kon Israel." 7 Poâ ri Y-Moâis vaêch kuaêl phung bu ranh phung æon lan, jeâh ri paêng taâm mpôl ma bu leù nau ngôi Yeâhoâva ntaêm aên jeâh ma paêng. 8 Leù rngoâch phung æon lan lah ndrel n'gruêp. "Heân mra æö leù nau Yeâhoâva lah jeâh." Y-Moâis njuùn mbôh ma Yeâhoâva nau phung æon lan ngôi. 9 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aô gaâp haên ma may taâm ndaâr tuùk mbaâl, gay ma phung æon lan taêng tô lah gaâp ngôi ma may, jeâh ri chroh ma may mro." Y-Moâis mbôh ma Yeâhoâva nau æon lan ngôi. 10 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hom ma phung æon lan, praêp an khaân paêng nar aô jeâh ri oâi taô aên khaân paêng pih lôi kho ao khaân paêng. 11 AÊn khaân paêng njraêng ma nar tal pe; yorlah nar tal pe Yeâhoâva mra juùr vaêch ta kalô yoâk Sinai ta naêp maêt leù rngoâch phung æon lan. 12 AÊn khaân may taâm nal n'har juùm yoâk ma phung æon lan, aên may lah: 'Njraêng hom khaân may, lôi hao ta kalô yoâk oâh, maâu lah dôi pah n'har yoâk. Mbu naâm pah yoâk mra khít. 13 Bu maâu mra pah nôm æö poâ naây ma ti oâh, æiaêlah mra kluùp paêng ma luù maâu lah paênh ma haêr, gít lah mpoâ mpa maâu lah bunuyh, paêng maâu mra guù reâh oâh.' Tô lah taêng baâr nuùng nke biaêp nkuaêng bu mra uh joù, aên khaân paêng haên daêch yoâk." 14 Poâ ri Y-Moâis juùr taê bôh yoâk haên ta phung æon lan, jeâh ri praêp an phung æon lan. Khaân paêng jöh kho ao khaân paêng. 15 Paêng lah ma phung æon lan: "Aên khaân may njraêng ma nar tal pe; lôi ta khaân may beâch ndrel ma du hueâ bu ur oâh." 16 Nar tal pe, ta oâi, geh nglaih lôôp jeâh ri ndaâr tuùk mbaâl ta kalô yoâk; bu taêng baâr nuùng huy ngaên, poâ ri leù rngoâch phung æon lan guù taâm ntuùk jöh raâp saâr. 17 Jeâh ri Y-Moâis njuùn leo phung æon lan du luh bôh ntuùk jöh haên taâm maâp ñah Brah Ndu; jeâh ri khaân paêng guù njaâng yoâk.

Nau Phung Æon Lan Klach

18 Leù yoâk Sinai beâng ma nhhuk uùnh, yor Yeâhoâva juùr guù ta naây taâm nklang uùnh. Nhhuk uùnh naây hao leo kalô naâm bu nhhuk uùnh bôh naêk toyh jeâh ri leù yoâk n'gô ngaên. 19 Tô baâr nuùng lô hoâ nteh, Y-Moâis ngôi, jeâh ri Brah Ndu plôù lah ma paêng ma baâr nglaih. 20 Poâ ri Yeâhoâva juùr ta koâ yoâk Sinai, jeâh ri Yeâhoâva kuaêl Y-Moâis aên hao ta kalô yoâk. Jeâh ri Y-Moâis hao yoâk leù. 21 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 'Juùr haên hom ma phung æon lan aên khaân paêng njraêng, klach lah khaân paêng saâl uaênh Yeâhoâva, jeâh ri aâk taâm phung khaân paêng rai yot. 22 AÊn nñaâp phung koâranh æö brah leù, phung vaêch eâp Yeâhoâva, praêp an khaân paêng nôm, klach lah Yeâhoâva æö ma khaân paêng." 23 Y-Moâis lah ma Yeâhoâva: "Phung æon lan maâu dôi hao ta kalô yoâk Sinai oâh, yorlah may nôm ntaêm jeâh ma heân, lah: "Æö n'har juùm yoâk, jeâh ri praêp an yoâk naây, "" 24 Yeâhoâva lah ma paêng: "Haên juùr hom jeâh ri plôù hao ndrel ma Y-Aroân, æiaêlah lôi aên phung koâranh æö brah jeâh ri phung æon lan saâl hao leo ma Yeâhoâva oâh, klach lah Yeâhoâva æö ma khaân paêng." 25 Poâ ri Y-Moâis juùr haên ta phung æon lan jeâh ri lah nau naây ma khaân paêng.

Ngluh 20

Jaât Ntil Nau Vay

1 Jeâh ta naây Brah Ndu lah leù nau aô, paêng lah: 2 "Gaâp jeâng Brah Ndu koâranh Brah khaân may, jeâng nôm ngluh lôi khaân may taê bôh ngih bu naê taâm n'gor EÂjipt. 3 Lôi ta kôt brah eâng oâh. 4 Lôi ta trah rup æö jeâng amoh Brah Ndu, lôi ta æö rup kôt mpa taâm troâk, taâm neh ntu, maâu lah taâm dak taâm daâng neh, 5 Lôi ta yôk mbah maâu lah rhoù ma rup naây, gaâp taâm rmot ma mbu naâm tíng brah eâng, gaâp ntuùp nau gaâp taâm rmal ma khaân paêng taât sau, taât se, 6 æiaêlah mbu naâm roùng ma gaâp jeâh ri iaêt nau gaâp ntaêm, gaâp mra roùng ma paêng æaæô taât rbaên boâng nuyh. 7 Lôi ta ngôi paâl amoh saêk Brah Ndu, koâranh Brah khaân may, yorlah Brah Ndu taâm rmal mbu naâm doùng amoh paêng blaê blô. 8 Kah gít nar pôh jeâng nar rlu praêp ma Brah Ndu. 9 AÊn khaân may æö leù kan ma khaân may taâm prau nar, 10 æiaêlah nar pôh jeâng nar rlu praêp ma Brah Ndu, koâranh Brah khaân may. Taâm nar naây khaân may maâu dôi pah kan oâh, khaân may nñaâp ma kon bu ur, bu klaâu, dík bu ur, bu klaâu, maâu lah ndroâk rpu khaân may, jeâh ri bu naêch bu níng guù taâm æon khaân may maâu dôi leù æö du ntil kan taâm nar pôh naây. Yorlah taâm prau nar Brah Ndu rhaêk njeâng troâk, neh ntu, dak mæuùt, jeâh ri leù rngoâch mpa guù taâm khaân paêng, æiaêlah taâm nar pôh paêng rlu. Yor ri Koâranh Brah aên bu yôk nar pôh jeâh ri praêp nar naây ma paêng nôm. 11 Yorlah taâm prau nar Brah Ndu rhaêk njeâng troâk neh ntu, dak rlai jeâh ri leù rngoâch mpa geh taâm khaân paêng, jeâh ri paêng rlu nar pôh. Yor ri Yeâhoâva maât ton ma nar pôh naây jeâh ri praêp an nar pôh jeâng nar kloh ueh. 12 Yôk ma me mbôù, gay ma khaân may dôi guù joù naêm taâm bri Brah Ndu, Koâranh Brah khaân may, hoù aên jeâh ma khaân may. 13 Lôi ta nkhít bu. 14 Lôi ta vaêng tír 15 Lôi ta ntuùng 16 Lôi ta ngôi nchôt ma phung chiau meng khaân may, 17 Lôi ta kônh ngih vaâl bu, jeâh ri maâu leù dôi kônh ma ur bu, dík bu, seh, ndroâk bu, maâu lah moh ntil eâng eâng ndô khaân paêng." 18 Tô lah leù rngoâch phung æon lan taêng nglaih jeâh ri baâr nuùng, saô lôôp jeâh ri yoâk luh nhhuk uùnh, khaân paêng saâr saêk jaên jeâh ri trôn guù ngai, 19 khaân paêng lah ma Y-Moâis: "Aên may nôm ngôi ma heân, jeâh ri heân mra guù iaêt; æiaêlah lôi aên oâh Brah Ndu ngôi ma heân, klach lah heân mra khít." 20 Y-Moâis lah ma phung æon lan: "Lôi klach oâh yorlah Brah Ndu vaêch jeâh uùch rlong uaênh khaân may, gay ma khaân may klach ma paêng, poâ naây mô khaân may maâu æö tih oâh." 21 Phung æon lan lô hoâ guù ngai, Y-Moâis haên daêch ndaâr tuùk kraêk, ntuùk Brah Ndu guù.

Nau Vay Di Ma Nông Æö Brah

22 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aên may ngôi poâ aô ma phung Israel: 'Khaân may nôm saô gaâp ngôi taê bôh troâk. 23 Lôi æö oâh ma khaân may nôm rup brah ma praêk maâu lah ma mah, gay ma taâm rnglaêp gaâp ñah khaân paêng. 24 AÊn khaân may rdaâk du rplay nông neh ma gaâp, jeâh ri æö brah ta kalô naây mpa nhhôr guùch, mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên, biaêp jeâh ri ndroâk khaân may. Ta aêp ntuùk bu aên gaâp kah gít amoh gaâp, gaâp mra vaêch ta khaân may jeâh ri aên nau ueh uín ma khaân may. 25 Tô lah khaân may rdaâk du rplay nông æö brah, luù ma gaâp lôi æö paêng ma luù trah, (mon) oâh; yorlah tô lah khaân may doùng ndô praêp trah, khaân may æö æôù nông naây. 26 Lôi ta hao nông gaâp ma gung oâh, klach mpôl nau rih hoâk khaân may.

Ngluh 21

Nau Vay Doùng Dík

1 Aô, nau ntaêm aên may taâm mpôl ma khaân paêng. 2 Tô lah khaân may rvaêt dík Heâbrô, paêng mra pah kan prau naêm, jeâh ri naêm tal pôh paêng mra sít kon me maâu geh trok rnoh rvaêt oâh. 3 Tô lah paêng laêp jeâh eâng; paêng mra luh eâng; tô lah paêng laêp geh ndrel ma ur, nñaâp ur paêng mra luh ndrel ma paêng. 4 Tô lah koâranh vaêng ur ma paêng jeâh ri ur paêng deh kon bu klaâu maâu lah bu ur, ur jeâh ri phung kon paêng mra jeâng ndô koâranh paêng, jeâh ri paêng mra luh eâng paêng. 5 Æiaêlah tô lah dík lah rah vah: 'Gaâp roùng ma Koâranh gaâp, ur gaâp jeâh ri phung kon gaâp, gaâp maâu uùch jeâng kon me oâh.' 6 Doâl naây Koâranh paêng mra njuùn leo paêng ta naêp Brah Ndu, jeâh ri koâranh paêng aên paêng haên ta mpoâng saâng toyh maâu lah ta n'gaâng mpoâng; jeâh ri koâranh paêng mra chuh toâr paêng ma maâng mploânh (mplanh) jeâh ri dík naây mra pah kan ma koâranh paêng loâch nau reâh paêng. 7 Tô lah du hueâ bunuyh taêch kon bu ur paêng jeâng dík, paêng maâu mra jeâng kon me oâh naâm bu phung dík bu klaâu kon me. 8 Tô lah paêng maâu blau æö maak ma koâranh paêng, nôm choâk jeâh paêng guù ur, paêng dôi aên bu chuai paêng; æiaêlah koâranh paêng maâu dôi taêch ñön ma bu naêch oâh, yorlah paêng maâu guù raêp jaêp ñah koâranh paêng oâh. 9 Tô lah paêng choâk guù kon bu klaâu paêng, paêng mra æö ñah koâranh paêng mra æö ma dík bu ur di tíng naâm nau di ma phung bu ur. 10 Tô lah paêng soùk du hueâ bu ur eâng, paêng maâu dôi n'huùch oâh bôh bu ur lor ndô soâng sa, bok ao, maâu lah nau vay paêng jeâng bu ur. 11 Jeâh ri tô lah paêng maâu æö oâh pe ndô naây ma bu ur naây, paêng mra jeâng kon me dôm dam maâu troâk rnoh rvaêt oâh.

Nau Vay Taâm Nau Æö Bai

12 Bu naâm dong du hueâ bunuyh koù khít, bu mra nkhít paêng. 13 Æiaêlah tô lah paêng maâu guù kaâp oâh, æiaêlah Brah Ndu aên paêng tuùp taâm ti bu, poâ ri gaâp mra ntím ntuùk du rplay æon ntuùk paêng dôi du krap. 14 Æiaêlah tô lah du hueâ æö ma nôm eâng ma nau uùch taâm nkhít bu, aên khaân may teâk lôi paêng bôh nông gaâp uùch aên paêng khít. 15 Mbu naâm dong mbôù maâu lah me paêng, aên bu nkhít lôi paêng. 16 Mbu naâm ntuùng du hueâ bunuyh jeâh ri taêch ñön, maâu lah tô lah bu saô bunuyh naây taâm ti paêng, aên bu nkhít lôi paêng. 17 Mbu naâm rak rtaêp mbôù maâu lah me paêng nôm, aên bu nkhít lôi paêng. 18 Tô lah phung bunuyh taâm ndjel, jeâh ri du dong nkhông bu eâng ma luù maâu lah tuùr ma ti, maâu taât khít oâh, æiaêlah koù paêng maâu dôi daâk; 19 tô lah paêng daâk jeâh ri nsong jra maâng jra, poâ ri nôm dong naây mra klaih; jeâh ri kanoùng paêng ntrok nar paêng roh kan, jeâh ri paêng aên bu saêm paêng aên bah. 20 Tô lah du hueâ dong dík paêng ma maâng, bu klaâu maâu lah bu ur, jeâh ri dík paêng khít, aên bu taâm rmal paêng. 21 Æiaêlah tô lah paêng aêt hoâm reâh du nar maâu lah bar nar, lôi aên bu rmal paêng oâh, yorlah dík naây mra jeâng naâm bu praêk paêng. 22 Tô lah phung bunuyh taâm nhaêt jeâh ri geh tom du hueâ bu ur buùn, jeâh ri bu ur rleâh, æiaêlah maâu geh nau mhík eâng oâh, sai bu ur naây mra kuh nôm æö ma ur paêng, jeâh ri paêng mra jan doâih tíng naâm phung koâranh phat doâih lah. 23 Æiaêlah tô lah geh nau mhík eâng taât jeâh ri aên khaân may taâm nsro nau reâh ma nau reâh, 24 maêt ntrok maêt, seâk ntrok seâk, ti ntrok ti, jaâng ntrok jaâng, 25 ntuùk uùnh sa ntrok ntuùk uùnh sa, ntuùk soât ntrok ntuùk soât, ntuùk buùr ntrok ntuùk buùr. 26 Tô lah du hueâ dong æö roh maêt dík paêng, bu klaâu maâu lah bu ur, paêng mra aên dík paêng jeâng kon me maêt roh jeâng nsro rnoh rvaêt dík. 27 Tô lah paêng æö deh du mlaâm seâk dík paêng, bu klaâu maâu lah bu ur, paêng mra aên dík paêng jeâng kon me, seâk roh jeâng nsro rnoh rvaêt dík.

Nau Vay Di Ma Nôm Tôm Mpoâ Mpa

28 Tô lah du mlaâm ndroâk taâm du hueâ bu klaâu maâu lah bu ur koù khít, aên bu nkhít lôi ndroâk naây ma luù, jeâh ri bu maâu mra sa oâh iaêm paêng; æiaêlah nôm ndroâk mra klaih. 29 Æiaêlah tô lah ndroâk naây lor ri vay rduh taâm bu, jeâh ri bu mbôh jeâh nau naây ma nôm paêng, æiaêlah paêng maâu maâp maât mray oâh tô lah ndroâk naây taâm khít du hueâ bunuyh, bu ur maâu lah bu klaâu, aên bu kluùp ma luù nkhít lôi ndroâk naây nñaâp ma nôm ndroâk nkhít lôi leù. 30 Tô lah mpoâl baêl nôm khít ñaê nôm ndroâk jan doâih, nôm ndroâk mra jan doâih tíng naâm rnoh mpoâl baêl nôm khít lah. 31 Tô lah ndroâk taâm du hueâ kon bu klaâu maâu lah bu ur, aên bu æö tíng naâm nau vay naây. 32 Tô lah ndroâk taâm du hueâ dík bu klaâu maâu lah bu ur, aên nôm ndroâk aên puaên rhiaêng sín jaât ma nguay gram praêk, ma koâranh dík jeâh ri aên bu kluùp luù nkhít lôi ndroâk. 33 Tô lah du hueâ bunuyh pôk troâm ntu maâu lah kuyh ntu jeâh ri maâu nkuùm lôi, jeâh ri du mlaâm ndroâk maâu lah du mlaâm seh bri tuùp taâm ntu naây, 34 nôm ntu naây mra trok rnoh ma nôm ndroâk; bi seh bri khít nôm ntu mra soùk ma paêng nôm. 35 Tô lah ndroâk du hueâ bunuyh, taâm ndroâk du hueâ bunuyh eâng koù khít, aên khaân paêng taêch ndroâk reâh jeâh ri taâm paê rnoh. AÊn khaân paêng paê nñaâp ma ndroâk khít jeâh. 36 Æiaêlah tô lah bu gít ndroâk naây lor vay taâm, jeâh ri nôm paêng maâu maâp maât chiaê paêng oâh, nôm paêng mra nsro ndroâk taâm ban, bi ndroâk khít naây soùk ma paêng nôm.

Ngluh 22

Nau Vay Taâm Trok

1 Tô lah du hueâ bunuyh ntuùng du mlaâm ndroâk, maâu lah du mlaâm biaêp, jeâh ri paêng nkhít maâu lah taêch ñön, paêng mra trok praêm mlaâm ndroâk taâm du mlaâm ndroâk, jeâh ri puaên mlaâm biaêp taâm du mlaâm biaêp, 2 tô lah bu nhuùp bunuyh ntuùng doâl paêng ntuùng laêp jeâh ri dong paêng koù khít, maâu mra geh oâh nau rung mham ma nôm nkhít bu naây; 3 æiaêlah tô lah nar luh jeâh bu mra jeâng tih tô lah bu nkhít nôm ntuùng. Paêng mra mplôù ndô paêng ntuùng; tô lah paêng maâu geh ndô oâh, bu mra taêch paêng yor ndô paêng ntuùng. 4 Tô lah mpoâ mpa paêng ntuùng jeâh gít lah ndroâk, gít lah seh bri; maâu lah hoâm reâh taâm ti paêng, paêng mra loù troâk bar tôù. 5 Tô lah du hueâ bunuyh aên mpoâ mpa paêng rong nsong sa taâm mir maâu du ntuùk ñang play kriaêk æaâu nôm eâng, maâu lah mpoâ mpa paêng nsong sa ndô mir nôm eâng, paêng mra trok ma ndô ueh lôn taâm mir paêng maâu lah taâm ñang play kriaêk æaâu paêng. 6 Tô lah geh uùnh sa lok jeâh ri n'ho reâng sa ba bu eâng bun lôi jeâh, maâu lah ba aêt hoâm ta tôm, maâu lah uùnh sa leù du loâk mir, nôm su uùnh naây mra trok aên nuùm. 7 Tô lah du hueâ bunuyh aên du hueâ bunuyh eâng maât praêk maâu lah draêp ndô æiaêlah bu ntuùng lôi bôh ngih nôm maât mray, nôm ntuùng mra trok bar ñön tô lah geh bu nhuùp paêng. 8 Tô lah bu maâu geh nhuùp oâh bunuyh ntuùng, nôm ngih naây mra nhhôr paêng nôm ta naêp Brah Ndu, gay ma mpôl gít lah paêng soùk ndô phung chiau meng paêng. 9 Taâm leù rngoâch nau æö, nau ndôm di ma ndroâk, seh bri, biaêp, bok ao, maâu lah ndô eâng roh, ma nau naây bu mra lah: 'Ndô aô, ndô gaâp yô H'poâ ri doâih bar ñah naây mra taât ta naêp Brah Ndu. Nôm Brah Ndu taâm rmal mra trok bar tôù ma nôm chiau meng paêng. 10 Tô lah du hueâ bunuyh jao ma nôm chiau meng paêng du mlaâm seh bri, du mlaâm ndroâk, du mlaâm biaêp, maâu lah mpoâ mpa rong eâng aên bu chiaê, æiaêlah mpoâ mpa naây khít, deh jaâng, maâu lah bu nhuùp rlu maâu geh nôm saô oâh, 11 nau ton sôm ma amoh Yeâhoâva mra di ma bar ñah; jeâh ri nôm chiaê mra mbôh ma paêng maâu maâp pah bi oâh mpoâ mpa nôm chiau meng paêng. Nôm mpoâ mpa mra dôn nau ton sôm naây, jeâh ri nôm chiaê maâu mra trok oâh. 12 Æiaêlah tô lah bu ntuùng bôh ngih paêng paêng mra trok ma nôm mpa. 13 Tô lah geh mpa sa heâk mpa paêng chiaê, aên paêng njuùn ndô naây jeâng nau mbôh; paêng maâu mra trok oâh mpa bu sa heâk jeâh. 14 Tô lah du hueâ bunuyh chan mpa rong nôm chiau meng paêng, jeâh ri mpa naây deh jaâng maâu lah khít doâl nôm paêng nduùt kôi, paêng mra trok ndô naây. 15 Tô lah nôm paêng ta naêp maâu mra geh nau taâm trok oâh, tô lah paêng nkhoâm mpa naây, rnoh nkhoâm naây toùng yôh.

Nau Vay Di Rnaâng Jeâh Ri Ma Nau Mbah Yôk

16 Tô lah du hueâ bu klaâu ndôm du hueâ bu ur druh eâ geh nôm æö mpuaêt ndroâi oâh, jeâh ri paêng beâch ndrel ñah bu ur naây, paêng mra aên draêp lup vaêng ma bu ur naây, jeâh ri n'ho soùk bu ur naây jeâng ur paêng. 17 Tô lah mbôù bu ur naây dun, maâu aên paêng soùk æö ur oâh, paêng mra aên praêk duùm rnoh lup vaêng ma phung bu ur druh. 18 Lôi ta chalôi du hueâ bu ur n'huùm guù reâh oâh. 19 Mbu naâm taâm geh ñah mpoâ mpa, aên bu nkhít lôi paêng. 20 Mbu naâm æö brah ma brah eâng maâu taêp ma Yeâhoâva oâh aên bu nkhít lôi paêng. 21 Lôi æö æai ma du hueâ bu naêch, maâu dôi tuùn jot paêng, yorlah khaân may jeâng bu naêch jeâh taâm n'gor EÂjipt. 22 Lôi tuùn jot oâh bu ur ndroâ maâu lah ma kon ñôi. 23 Tô lah khaân may tuùn jot khaân paêng, jeâh ri khaân may nter ma gaâp, naneá gaâp mra taêng nau paêng nter; 24 nau gaâp ji nuih mra hit, jeâh ri gaâp mra nkhít khaân may ma ñao göm. Ur khaân may mra jeâng bu ur ndroâ jeâh ri phung kon khaân may mra jeâng kon ñôi. 25 Tô lah khaân may aên phung o ach taâm phung æon lan gaâp chan praêk, lôi æö oâh ma paêng naâm bu du hueâ nôm sa draêp, maâu dôi khaân may sa kao ma paêng. 26 Tô lah khaân may soùk bok ao nôm chiau meng khaân may nduùl mpoâl taâm nkaât nkol, aên khaân may mplôù lôi bok ao naây lor ma nar nhaâp; 27 yorlah paêng geh kanoùng bok naây nkuùm saêk jaên paêng. Moh ndô paêng soh doâl paêng laâng saêk? Tô lah paêng mra nter ma gaâp, gaâp mra taêng paêng, yorlah gaâp blau yoá. 28 Lôi suai rak Brah Ndu oâh, maâu leù dôi rtaêp rak ma du hueâ Koâranh phung æon lan khaân may. 29 Lôi ta nkai oâh nhhôr koá taâm jaât play kao geh bôh mir khaân may jeâh ri play kriaêk æaâu khaân may. AÊn ma gaâp kon bu klaâu khaân may deh boâk rah. 30 AÊn khaân may æö taâm ban leù ma ndroâk jeâh ri biaêp khaân may. Paêng mra guù pôh nar ñah me paêng, nar pham khaân may mra aên paêng ma gaâp. 31 AÊn khaân may jeâng bunuyh kloh ueh praêp aên ma gaâp; yor naây lôi sa oâh nglay iaêm mpa eâng kaêp heâk taâm mir, aên khaân may mæaêr ndô naây ma so.

Ngluh 23

Nau Phat Doâih Di

1 Lôi nkoch bri nau mæruh oâh. Lôi taâm rnglaêp oâh ñah bunuyh æai uùch nkoch nau mæruh. 2 Lôi ta tíng kôt phung aâk gay æö nau mhík oâh; jeâh ri tô lah may jeâng nôm mbôh taâm du ntil doâih dak, lôi guù mpeh ma phung aâk oâh gay ma nsak lôi nau soùng. 3 Maâu leù dôi guù mpeh ma du hueâ bunuyh o ach tô lah paêng geh doâih dak. 4 Tô lah may maâp ñah ndroâk nôm rlaêng may, maâu lah seh bri paêng hiôt, aên may teâk njuùn sít ma nôm paêng. 5 Tô lah may saô seh bri nôm rlaêng may cha loât yor rdeng ndô jaâk ir, lôi cha lôi nôm rlaêng oâh æiaêlah aên may kôl ndaâk seh naây, maâu dôi chalôi oâh. 6 Lôi ta nsak nau khö taâm doâih bunuyh o ach. 7 AÊn may guù ngai ñah nau mæruh, jeâh ri lôi ta nkhít oâh phung soùng sraêng jeâh ri phung soùng, yorlah gaâp maâu mra kôp soùng oâh phung æai. 8 Lôi dôn oâh draêp bu bloùl, yorlah draêp bu bloùl mra æö chieh maêt phung koâranh, jeâh ri nsak doâih dak phung soùng. 9 Lôi tuùn jot phung bu naêch oâh; khaân may gít jeâh nuih n'haâm phung bu naêch, yorlah khaân may jeâng bu naêch jeâh taâm n'gor EÂjipt.

Naêm Saæat Jeâh Ri Nar Saæat

10 Doâl taâm prau naêm aên khaân may tuch ba taâm mir khaân may, jeâh ri khaân may mra kaêch. 11 Æiaêlah naêm tal pôh aên khaân may chalôi mir rlu jeâh ri maâu tuùch taêm oâh, gay ma phung o taâm phung æon lan khaân may dôi soâng sa; jeâh ri mpoâ mpa dôi sa ndô klen. AÊn khaân may æö taâm ban leù ma play kriaêk æaâu jeâh ri ma ñang play OÂlive khaân may; 12 Doâl taâm prau nar aên khaân may pah kan, æiaêlah nar pôh, aên khaân may rlu; gay ma ndroâk jeâh ri seh bri khaân may dôi rlu leù, jeâh ri kon bu klaâu n'hat na bu ur khaân may jeâh ri phung bu naêch dôi mpaên jeâng tay suan rlu. 13 AÊn khaân may kaâp njraêng tíng ndoá leù nau gaâp lah jeâh ma khaân may; jeâh ri lôi rnha amoh phung brah eâng oâh, lôi aên bu taêng nau naây taê bôh troâm mbung khaân may oâh.

Pe Ntil Nau Nheât Soâng

14 Pe tôù aêp naêm aên khaân may æö nau nheât soâng yôk ma gaâp. 15 AÊn khaân may æö Nau Nheât soâng ma piaêng let Maâu geh Ndrui; tíng naâm gaâp hoù ntaêm jeâh, khaân may mra sa piaêng let maâu geh ndrui doâl taâm pôh nar taâm nal jeâh taâm khay puaên, yor khay naây yôh khaân may luh jeâh bôh n'gor EÂjipt. Lôi aên du hueâ mpôl ta naêp gaâp ma ti dôm oâh. 16 AÊn khaân may kah gít praêp nau nheât soâng Yaên Kaêch geh play kao geh bôh kan khaân may tuch taêm jeâh taâm mir. AÊn khaân may kah gít Praêp Rep ta loâch naêm tô lah khaân may huai soùk bôh mir rplay khaân may pah kan. 17 Pe tôù aêp naêm aên leù rngoâch phung bu klaâu khaân may taâm mpôl ta naêp koâranh Brah Yeâhoâva. 18 Lôi nhhôr oâh mham mpa æö brah yôk ma gaâp ma piaêng let geh ndrui, jeâh ri lôi praêp ngi paêng koù taât ang oâi oâh. 19 AÊn khaân may ndjoât leo ta ngih Yeâhoâva Brah Ndu khaân may play ueh lôn bôh rplay kao neh khaân may. "Lôi gaâm kon be taâm dak toh ma paêng oâh.

Bu Njuaêl N'hat Na Ueh Yeâhoâva Njuùn Leo Phung Israel

20 Aô, gaâp njuaêl du hueâ n'hat na ueh ta naêp khaân may, gay ma n'gang khaân may roù trong jeâh ri uùch aên khaân may laêp ta ntuùk gaâp nkra jeâh. 21 Njraêng jeâh ri guù iaêt baâr paêng. Lôi taâm rdaâng dah paêng oâh, yorlah paêng maâu mra yoá an oâh nau khaân rlau nau vay, yorlah Amoh gaâp guù taâm paêng. 22 Æiaêlah tô lah khaân may guù iaêt baâr paêng jeâh ri æö leù nau gaâp mra lah, poâ ri gaâp mra jeâng rlaêng ñah phung rlaêng khaân may, jeâh ri nôm rdaâng ñah phung taâm rdaâng ñah khaân may. 23 Toâng mpaêr ueh gaâp mra haên ta naêp khaân may jeâh ri khaân may laêp n'gor Amoârit, phung Hitit, phung Peârisit, phung Kanaan, phung Hivit jeâh ri phung Jeâbusit, jeâh ri gaâp mra æö rai khaân paêng. 24 Lôi paên mbah oâh ta naêp phung brah khaân paêng, maâu leù pah kan ma khaân paêng, maâu leù kôt kan khaân paêng, æiaêlah aên khaân may æö rai khaân paêng jeâh ri nchah lôi rup brah khaân paêng. 25 AÊn khaân may pah kan ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri gaâp mra maât ton ma ndô soâng sa jeâh ri dak khaân may nheât; jeâh ri gaâp mra soùk lôi nau ji kuet bôh taâm nklang khaân may. 26 Taâm n'gor khaân may maâu mra geh bu ur rleâh kon oâh, maâu lah mpoâ mpa rleâh kon, maâu leù geh bu ur maâu baê, maâu lah mpoâ mpa maâu deh kon. Gaâp mra aên nuùm naêm khaân may guù reâh. 27 Gaâp mra aên phung eâng klach ta naêp khaân may, jeâh ri gaâp mra æö uh ah leù rngoâch æon lan khaân may mra maâp, jeâh ri gaâp mra aên leù rngoâch phung rlaêng khaân may du bôh khaân may. 28 Gaâp mra njuaêl ong suùt haên lor ma khaân may, jeâh ri khaân paêng mra nsot phung Hitit, phung Kanaan, jeâh ri phung Hitit bôh ta naêp khaân may. 29 Gaâp maâu mra nsot oâh khaân paêng taê bôh naêp khaân may taâm du naêm, klach lah n'gor jeâng bri rdah mpa bri jeâng bík æö ma khaân may. 30 Æröù æröù gaâp mra nsot khaân paêng taê bôh naêp khaân may, koù khaân may mra jeâng aâk lôn jeâh ri soùk pha n'gor bri. 31 Gaâp mra æö n'har bri khaân may bôh Dak Rlai Chaêng taât ta dak rlai phung Philistin, jeâh ri bôh bri rdah taât ta Dak Krong Ôprat; yorlah gaâp mra jao taâm ti khaân may phung bunuyh guù taâm n'gor naây. Jeâh ri khaân may mra nsot khaân paêng ta naêp khaân may nôm. 32 Lôi æö oâh nau taâm rnglaêp ñah khaân paêng, maâu lah ñah phung brah khaân paêng. 33 Khaân paêng maâu mra guù oâh taâm n'gor khaân may, klach lah khaân paêng aên khaân may æö tih ñah gaâp. Yorlah tô lah khaân may pah kan ma phung brah khaân paêng, nau naây mra jeâng daêk saân ma khaân may."

Ngluh 24

Phung Bon Lan Soùk Dôn Nau Taâm Rnglaêp

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hao hom ma Yeâhoâva, may jeâh ri Y-Aroân. Y-Nadap, Y-Abihu, jeâh ri pôh jaât nuyh bu buùnh buranh phung Israel, jeâh ri aên khaân may yôk mbah bôh ngai. 2 EÂng hueâ Y-Moâis mra vaêch eâp Yeâhoâva, æiaêlah phung eâng maâu dôi vaêch daêch oâh, phung æon lan maâu leù dôi hao ndrel ma paêng." 3 Y-Moâis vaêch mbôh leù rngoâch nau Yeâhoâva ngôi jeâh ri leù rngoâch nau ntaêm. Leù rngoâch phung æon lan plôù lah ma du baâr. "Heân mra æö leù nau Yeâhoâva lah jeâh." 4 Y-Moâis chih leù rngoâch nau Yeâhoâva ngôi. Paêng daâk beâch oâi ôm rdaâk du rplay nông ta njaâng yoâk jeâh ri rdaâk jaât ma bar mlaâm luù tíng naâm rnoh jaât ma bar mpoâl baêl, Israel. 5 Paêng njuaêl haên phung bu klaâu doâl dal Israel nhhôr ma Yeâhoâva mpa nhhôr guùch jeâh ri æö brah ma ndroâk jeâng ndô nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 6 Y-Moâis soùk n'gul mham dôm taâm maâm, jeâh ri n'gul mham eâng paêng nkhuùt ta nông. 7 Paêng soùk ndrom saêmæuùt nau taâm rnglaêp jeâh ri uaênh ta naêp leù rngoâch phung æon lan. Khaân paêng lah: "Heân mra æö leù rngoâch nau Yeâhoâva lah jeâh, jeâh ri heân mra toâng." 8 Y-Moâis soùk mham jeâh ri djrah ta kalô phung æon lan, jeâh ri lah: "Aô, mham nau taâm rnglaêp Yeâhoâva æö jeâh ñah khaân may tíng naâm leù nau ngôi aô." 9 Y-Moâis hao ndrel ma Y-Aroân, Y-Nadap, Y-Abihu, jeâh ri pôh jaât nuyh phung buranh phung Israel. 10 Khaân paêng saô Brah Ndu Israel geh taâm daâng jeâng paêng naâm bu du trong laâng æö ma luù Saphir jeâh ri ang naâm bu troâk. 11 Paêng maâu yôr oâh ti paêng ma phung bu buùnh bu ranh phung Israel; khaân paêng saô Brah Ndu jeâh ri khaân paêng soâng sa jeâh ri nheât.

Y-Moâis Ta Kalô Yoâk Sinai

12 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Hao hom ma gaâp ta kalô yoâk jeâh ri guù kaâp ta naây. Gaâp mra aên kañar luù ma may, nau vay jeâh ri nau gaâp ntaêm chih jeâh gay ma may saâm nti khaân paêng." 13 Poâ ri Y-Moâis daâk ndrel ma Y-Yoâsueâ, bunuyh pah kan ma paêng, jeâh ri Y-Moâis hao ta kalô yoâk Brah Ndu. 14 Paêng lah ma phung bu buùnh bu ranh: "Guù kaâp heân ta aô taât heân mra plôù sít ma khaân may. Aô, Y-Moâis jeâh ri Y-Hur guù ndrel ma khaân may. Tô lah du hueâ geh doâih dak aên nôm naây haên ma khaân paêng." 15 Y-Moâis hao ta kalô yoâk, jeâh ri ndaâr nkuùm yoâk. 16 Nau chreâk rmah Yeâhoâva guù kalô yoâk Sinai jeâh ri ndaâr nkuùm paêng prau nar. Nar tal pôh paêng kuaêl Y-Moâis bôh taâm nklang ndaâr. 17 Uaênh ma nau chreâk rmah Yeâhoâva naâm bu uùnh sa hit ta kalô koâ yoâk ta naêp maêt phung æon lan Israel. 18 Y-Moâis laêp taâm ndaâr jeâh ri hao ta kalô yoâk. Y-Moâis guù ta kalô yoâk puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât naêng.

Ngluh 25

Phung Israel Mra Njuùn Ndô Nhhôr

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Ngôi hom ma phung æon lan Israel, aên khaân paêng djoât leo ndô nhhôr ma gaâp. AÊn may soùk an ndô naây ma gaâp bôh leù rngoâch phung bunuyh nhhôr ma nuih n'haâm uùch. 3 Aô, ndô nhhôr may mra dôm soùk taê bôh khaân paêng: mah, praêk, koâng bok nhom dak piaâk, 4 chaêng kraêk, mahy rheân; jeâh ri rsau be. 5 Ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, ntaâu ka toyh, jeâh ri tôm si akasi; 6 dak play OÂlive ma uùnh jreâng; ndô æaâu mngöi ma dak æaâu mgöi praêp toù jeâh ri praêp ma ndô æaâu mngöi; 7 luù oânik jeâh ri aâk luù khlay eâng gay lír dôm ta ao eâphoât jeâh ri ta bok vaên ntang ntôh ao paêng. 8 AÊn khaân paêng æö ma gaâp du ntuùk kloh ueh, gay ma gaâp dôi guù taâm nklang khaân paêng. 9 AÊn khaân may æö ngih bok tíng naâm rup jeâh ri rup ndô doùng ta naây tíng naâm leù nau gaâp mra ntím an ma may.

Hip Nau Taâm Rnglaêp

10 AÊn khaân paêng æö du rplay hip ma si akasi, njok paêng bar haêt n'gul rkaêng paêng du haêt n'gul jeâh ri preâh paêng du haêt n'gul. 11 AÊn may pot paêng ma mah kloh; aên may pot taâm troâm jeâh ri pa dih, jeâh ri æö naêp paêng n'gaêp juùm ma mah. 12 AÊn may toù æö puaên rvang ma mah ma paêng, jeâh ri may dôm rvang naây ta puaên mlaâm jaâng paêng, du ñah bar rvang jeâh ri du ñah eâng bar rvang leù. 13 AÊn may æö maâng tung ma si Akasi pot ma mah. 14 AÊn may nsro maâng taâm troâm rvang ta pít hip naây gay tung paêng. 15 Maâng naây mra guù mro taâm troâm rvang ta hip, bu maâu mra toùk lôi paêng oâh. 16 AÊn may dôm taâm hip nau mbôh gaâp mra aên ma may. 17 AÊn æö du mlaâm ndruùp jeâng ntuùk yoá an ma mah kloh; njok paêng bar haêt n'gul, rkaêng du haêt n'gul. 18 AÊn may æö bar rup Chheârubim ma mah; aên may æö paêng ma mah bu chiaêr, dôm ta bar ntuùk ta pít ntuùk yoá an. 19 Æö hom du mlaâm rup Chheârubim ta du ntuùk ta pít, jeâh ri du mlaâm rup Chheârubim ta du ntuùk pít eâng. AÊn may æö rup Chheârubim du ngraêng ñah ntuùk yoá an ta bar ntuùk pít. 20 Phung Chheârubim mra ling naêr khaân paêng leo kalô, nkuùm ma nar khaân paêng jeâh ri muh maêt khaân taâm mæoùng ndrel. Phung Chheârubim mra uaênh mô pa ntuùk yoá an. 21 AÊn may dôm ntuùk yoá an naây ta kalô hip; jeâh ri taâm hip naây may mra dôm nau mbôh gaâp mra aên ma may. 22 Ta naây gaâp mra taâm maâp ñah may, jeâh ri ta kalô ntuùk yoá an ta vah vang rup Chheârubim guù ta kalô hip nau taâm rnglaêp naây, gaâp mra ngôi ma may leù rngoâch nau gaâp mra ntaêm ma phung æon lan Israel.

Söng AÊn Piaêng Let Nhhôr Ma Brah Ndu

23 AÊn may du rplay söng ma si akasi, njol bar haêt rkaêng du haêt, jeâh ri preâh paêng du haêt n'gul. 24 AÊn may mblum paêng ma mah kloh, jeâh ri æö naêp n'gaêp juùm baâr ma mah. 25 AÊn may veh juùm söng naây du mpang ti, ta pít ntuùk veh naây aên may æö naêp ma mah aên juùm. 26 AÊn may æö paêng puaên rvang ma mah jeâh ri dôm rvang ta puaên joânh ta puaên jaâng paêng. 27 Rvang mra guù daêch ta pít naêp, jeâng ntuùk nsro maâng praêp tung söng. 28 AÊn may æö maâng tung ma si akasi, jeâh ri mblum ma mah, gay doùng tung söng naây. 29 AÊn may æö ma söng naây ngan pala, khaêl, ngan praêp dô ndô æaâu n'hoâl jeâh ri chreù praêp doùng nkhuùt ndô nhhôr. AÊn may æö ndô naây ma mah kloh. 30 AÊn may dôm ta kalô söng naây piaêng let nhhôr ma Brah Ndu guù æaæô ta naêp gaâp.

Jaâng Jreâng Mah

31 AÊn may æö jaâng jreâng ma mah kloh; jaâng jreâng naây bu mra æö ma mah chiaêr jaâng paêng, saêk paêng, kachok paêng, boâk paêng jeâh ri kao paêng mra jeâng taâm du ngraêng. 32 Praêm mlaâm n'gíng mra luh ta meng, pe mlaâm mô du ñah jeâh ri pe mlaâm mô du ñah eâng. 33 Du n'gíng geh du mlaâm kachok æö naâm bu play aman deâ, du mlaâm boâk jeâh ri kao paêng; jeâh ri ta n'gíng eâng geh pe mlaâm kachok æö play amandeâ, du mlaâm boâk jeâh ri kao paêng; leù praêm mlaâm n'gíng luh taê bôh jaâng jreâng naây mra jeâng taâm ban. 34 Ta n'gaâng uùnh jreâng mra geh puaên mlaâm kachok æö naâm bu play amandeâ, du mlaâm boâk jeâh ri play paêng; 35 mra geh du mlaâm boâk taâm daâng aêp bar mlaâm n'gíng luh ta bar ñah pít jaâng leù rngoâch geh prau mlaâm n'gíng. 36 Boâk khaân paêng jeâh ri n'gíng khaân paêng mra jeâng du ngraêng, leù naây bu mra chiaêr taâm du ngraêng mah kloh. 37 AÊn may æö pôh mlaâm uùnh kañen ma paêng, bu mra ndaâk uùnh kañen gay ma ang ta naêp paêng. 38 Ndô æö khít uùnh jeâh ri khaêl djoât ndô naây aên bu æö ma mah kloh. 39 Bu mra doùng du talaâng mah kloh praêp æö paêng ndrel ma leù rngoâch ndô doùng ma paêng. 40 Njraêng hom aên may æö naâm bu rup ntôp aên ma may ta kalô yoâk.

Ngluh 26

Ngih Bok

1 AÊn may æö ngih bok ma jaât blah bok mbaâl æö ma mhay rheân jeâh ri bok nhom dak piaâk, dak chaêng kraêk, jeâh ri chaêng rhöch. AÊn may tanh rup Chheârubim ta bok naây ma nau njeâh ngaên. 2 Jong aêp blah bok naây mra geh bar jaât ma pham haêt, dí rgaên aêp blah bok naây mra geh puaên haêt. Leù rngoâch bok naây mra geh rnaâng taâm ban. 3 Praêm blah taâm bok naây mra ndop ndrel, praêm blah eâng taâm ban leù mra ndop ndrel. 4 AÊn may æö rse brai piaâk ta pít bok aên loâch ntuùk taâm ndop tal lor, jeâh ri aên may æö leù ta pít bok loâch ntuùk ndop tal bar. 5 AÊn may æö praêm jaât rse brai ma bok tal lor, jeâh ri aên may æö praêm jaât rse brai ta pít bok tal bar; rse brai mra taâm di ndraêng paêng. 6 AÊn may æö praêm jaât ndô nkaêp ma mah, jeâh ri aên may taâm ndop bok mbaâl naây taâm maâp ndrel kheâp ñah ndô nkeùp gay ma ngih bok mra lam du blah. 7 AÊn may æö bok mbaâl ma rsau be jeâng bok nkuùm ta kalô ngih bok. AÊn may æö jaât ma nguay blah bok taâm ban poâ naây. 8 Jong aêp blah bok naây mra geh pe jaât haêt, dí rgaên aêp blah bok puaên haêt; leù rngoâch jaât ma nguay blah bok naây mra geh rnaâng taâm ban. 9 AÊn may ndop eâng eâng prau blah bok naây jeâh ri prau blah eâng, taâm ban leù. Jeâh ri aên may n'grup bar bok tal prau ta naêp ngih bok naây. 10 AÊn may æö praêm mbrai rse brai ta pít bok aên loâch ntuùk ndop tal lor. 11 AÊn may æö praêm jaât ndô nkeùp ma koâng, jeâh ri aên may nglaêp ndô nkeùp naây taâm rvang rse brai, poâ ri taâm ndop ngih bok gay ma paêng jeâng glom lam nguay. 12 Koá bok mbaâl rmeh, nguay ma n'gul hoâm, mra æö mbiai pa kôi ngih bok 13 Du haêt ñah aô jeâh ri du haêt ñah teù, koá hoâm bôh nau jong bok mbaâl ma ngih bok mra æö mbiai ta meng ngih bok mô ñah aô jeâh ri mô ñah rí gay nkuùm paêng. 14 AÊn may æö ngih bok ma ndô nkuùm kalô ma ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, jeâh ri ma ntaâu ka toyh. 15 AÊn may æö æaæaê kañar ma ngih bok ma si akasi, aên dôm khaân paêng rdaâk. 16 Jong kañar naây jaât haêt jeâh ri dí rgaên paêng du haêt n'gul; 17 mra geh ta aêp kañar bar boâk praêp taâm ntruùp gay ma taâm rnglaêp ndrel. AÊn may æö taâm ban dadeâ ma leù rngoâch kañar ngih bok. 18 Poâ aô aên may æö kañar ngih bok; bar jaât poùk kañar mô bah rñuùng; 19 puaên jaât rnôl ma praêk taâm daâng bar jaât poùk kañar bar mlaâm rnôl taâm daâng du poùk kañar praêp ma bar boâk taâm ntruùp paêng, 20 jeâh ri bar mlaâm rnôl taâm daâng kañar eâng praêp ma bar boùk taâm ntruùp paêng; bar jaât poùk kañar ñah teù ngih bok mpeh ma mpöù yoâk, 21 jeâh ri rnôl khaân paêng ma praêk puaên jaât mlaâm, bar mlaâm taâm daâng du poùk kañar jeâh ri bar mlaâm taâm daâng du poùk eâng. 22 Prau poùk kañar pa kôi ngih bok mô pa daâng; 23 bar poùk kañar ta joânh ngih bok pa kôi. 24 Khaân paêng mra jeâng n'grup bar bôh taâm daâng, æiaêlah rnglaêp ndrel ta kalô ñah du rvang; mra jeâng poâ naây ma bar joânh. 25 Mra geh pham poùk kañar ndrel ma jaât ma prau mlaâm rnôl praêk khaân paêng; bar mlaâm rnôl taâm daâng du poùk kañar jeâh ri bar taâm daâng du poùk eâng. 26 AÊn may æö maâng nñaêng ma si akasi, praêm mlaâm praêp ma kañar mô du ñah pít ngih bok; 27 praêm mlaâm maâng nñaêng praêp ma kañar ta pít ñah rí ngih bok, jeâh ri praêm mlaâm maâng nñaêng praêp ma kañar pa kôi ngih bok pa daâng. 28 Maâng nñaêng ta nklang mra rkaêng kañar bôh boâl aô taât boâl ri. 29 AÊn may mblum kañar ma mah, jeâh ri æö rvang ma mah praêp nsro maâng nñaêng; jeâh ri aên may mblum maâng nñaêng ma mah leù. 30 AÊn may rdaâk ngih bok tíng naâm rup taâm mpôl jeâh ma may ta kalô yoâk. 31 AÊn may nching æö du blah bok piaâk, chaêng kraêk, jeâh ri chaêng rhöch, jeâh ri mhay rheân. AÊn bu tanh paêng ma nau njeâh ngaên ndrel ma rup Chheârubim. 32 AÊn may dôm paêng ta puaên mlaâm meh ma si akasi mblum ma mah. Meh neù geh ngleù knuaêk mah, taêm ta puaên mlaâm rnôl praêk. 33 AÊn may nching bok, nching naây ma ndô nkeùp, jeâh ri aên may tung leo hip nau taâm rnglaêp taâm troâm bok nching. Bok nching mra taâm paê ma may jroâ kloh ueh ñah jroâ kloh ueh lôn. 34 AÊn may dôm ntuùk yoá an ta kalô hip nau taâm rnglaêp taâm jroâ kloh ueh lôn. 35 AÊn may dôm söng pa dih bok nching, jeâh ri dôm jaâng jreâng jeâh ri dôm jaâng jreâng ta pít rñuùng ngih bok, mô pa hoùng söng; jeâh ri aên may dôm söng mô pít mpöù yoâk. 36 AÊn may æö ntuùk laêp ngih bok du blah bok mphiar piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch, jeâh ri mhay rheân, aên bu cheh paêng. 37 Ma bok mphiar naây aên may æö praêm mlaâm meh akasi mblum ma mah, jeâh ri aên may toù nkra ma khaân paêng praêm mlaâm rnôl koâng.

Ngluh 27

Nông Ndô Guùch

1 AÊn may æö nông ma tôm si akasi; jong njok paêng praêm haêt jeâh ri huy rgaên paêng praêm haêt, nông naây mra jeâng blon jeâh jong paêng pe haêt. 2 AÊn may æö nke ta puaên joânh paêng; nke mra jeâng du ngraêng ñah nông, jeâh ri aên ma ndop ma koâng. 3 AÊn may æö nông glah dôm buh, ndroh, maâm, n'hoi srang jeâh ri ndô dôm sa oânh haâng. AÊn may æö leù rngoâch ndô doùng naây mra koâng. 4 AÊn may æö ma nông naây du poùk dreh koâng tanh srang; jeâh ri aên may dôm puaên mlaâm rvang koâng puaên joânh pít dreh naây. 5 AÊn may dôm paêng taâm daâng naêp nông bôh taâm daâng taât ta n'gul nông. 6 AÊn may æö maâng tung nông ma si akasi jeâh ri ndop ma koâng. 7 Bu mra nsro maâng tung taâm troâm rvang, jeâh ri maâng tung mra guù mô bar ñah pít nông gay doùng tung paêng. 8 AÊn may æö nông troâm hoùng ma aâk poùk kañar, tíng naâm taâm mpôl jeâh ma may ta kalô yoâk.

Nkual Ngih Bok

9 AÊn may æö nkual ngih bok, Mpeh pa rñuùng nkual mra geh bok mhay rheân, dí rgaên khaân paêng du rhiaêng haêt ma du ñah. 10 Meh khaân paêng mra geh bar jaât mlaâm taêm ta kalô bar jaât mlaâm rnôl koâng, ngleù knuaêk meh jeâh ri rse reât khaân paêng mra æö ma praêk. 11 Mpeh pa mpöù yoâk mra geh bok leù, dí rgaên paêng du rhiaêng haêt, ndrel ma bar jaât mlaâm meh jeâh ri bar jaât mlaâm rnôl khaân paêng æö ma koâng, ngleù knuaêk meh jeâh ri rse reât khaân paêng mra æö ma praêk. 12 Mpeh pa daâng nkual mra geh bok, dí rgaên praêm jaât haêt ndrel ma jaât mlaâm meh jeâh ri jaât mlaâm rnôl. 13 Mpeh pa lô nkual, dí rgaên praêm jaât haêt. 14 Bok ta du ñah mpoâng peâr mra geh jaât ma praêm haêt, ndrel ma pe mlaâm meh jeâh ri pe mlaâm rnôl. 15 Jeâh ri ta ñah rí mra geh bok jaât ma praêm haêt, ndrel ma pe mlaâm meh jeâh ri pe mlaâm rnôl. 16 ma mpoâng peâr nkual mra geh du blah bok mphiar geh bar jaât haêt æö ma bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch, jeâh ri ma mhay rbeân kan bu cheh, ndrel ma puaên mlaâm meh jeâh ri puaên mlaâm rnôl. 17 Leù rngoâch meh juùm nkual mra geh rse reât ma praêk, ngleù knuaêk ma praêk, jeâh ri rnôl koâng. 18 Jong njok nkual naây mra jeâng du rhiaêng haêt, dí rgaên praêm jaât haêt, jeâh ri jong paêng praêm haêt, ndrel ma bok mhay nheân jeâh ri rnôl koâng. 19 Leù rngoâch ndô doùng ma leù kan ngih bok, leù rngoâch maâng peâr paêng, jeâh ri leù rngoâch maâng peâr nkual mra æö ma koâng.

Nau Maât Mray Jaâng Jreâng

20 AÊn may ntaêm ma phung æon lan Israel djoât leo ma may dak play OÂlive kloh aên leâk haêch jeâh praêp doùng ma jaâng jreâng, gay ma uùnh kañen hit æaæô. 21 Taâm ngih bok nau taâm ræuùn pa dih bok nching ta naêp nau mbôh. Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra maât mray paêng ntôm boâk maêng taât oâi ta naêp Yeâhoâva. Nau naây mra jeâng nau vay n'ho ro, phung æon lan Israel mra toâng taâm leù rngoâch rnoâk.

Ngluh 28

Bok Ao Ma Phung Koâranh Æö Brah

1 AÊn naâu may Y-Aroân vaêch ta may ndrel ma phung kon bu klaâu paêng bôh ta nklang phung æon lan Israel, gay praêp khaân paêng ma kan gaâp, jeâng phung koâranh æö brah: Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng Y-Nadap, Y-Abihu, Y-EÂleâasar, jeâh ri Y-Ithamar. 2 AÊn may æö ma Y-Aroân naâu may bok ao kloh ueh praêp ma nau chreâk rmah jeâh ri nau ueh. 3 AÊn may ngôi ma leù rngoâch phung njeâh, ma phung gaâp aên jeâh nau blau mín gay ma khaân paêng æö bok ao Y-Aroân, gay praêp ma paêng jeâng kan koâranh æö brah gaâp. 4 Aô, bok ao khaân paêng mra æö, du blah bok vaên ntang ntôh, du blah ao EÂphoât, du blah ao jaâr, du blah ao mbaâl cheh, du rplay moâk kön, jeâh du njaêr rse vaân buùt. Khaân paêng mra æö bok ao kloh ueh ma Y-Aroân naâu may jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng, gay ma khaân paêng pah kan gaâp jeâng phung koâranh æö brah. 5 Khaân paêng mra doùng mah, bok nhom piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân. 6 Ma nau njeâh aên khaân paêng æö ao eâphoât ma mah, bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân. 7 Ao eâphoât mra geh bar blah bok nkuùm, mra taâm ndop ndrel ma bar pít paêng, taâm ban poâ naây khaân paêng mra taâm iang. 8 Rse buùt bu tanh ma nau njeâh ta ao eâphoât gay reât paêng, bu mra æö naâm bu mah bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân. 9 AÊn may soùk bar mlaâm luù oânik jeâh ri chih kach ta naây amoh phung kon bu klaâu Israel. 10 Prau amoh khaân paêng ta du mlaâm luù, jeâh ri prau amoh phung eâng ta du mlaâm luù tal bar, tíng naâm di ntrong me deh ma khaân paêng. 11 AÊn may chih kach amoh phung kon bu klaâu Israel ta bar mlaâm luù taâm ban ma bunuyh blau njeâh chih kach ta ndô kañaâm. AÊn may rvang khaân paêng ma naêp mah. 12 AÊn may dôm bar mlaâm luù naây ta bok nkuùm saêng nglik ao eâphoât, jeâng luù aên kah gít ma phung kon bu klaâu Israel, jeâh ri Y-Aroân mra vaên amoh khaân paêng ta bar ñah saêng nglik paêng jeâng nau kah gít ta naêp Yeâhoâva. 13 AÊn may rvang khaân paêng ma naêp mah. 14 Jeâh ri bar njaêr rse rvaêk jeá rheân ma mah chreâk may mra paêch naâm bu rse buaênh vah, jeâh ri aên may taâm iang rse rvaêk paêch naây ta naêp. 15 AÊn may vaên bok ntang ntôh nau phat doâih ma nau njeâh; aên may æö paêng naâm bu ao eâphoât ma mah, bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch, jeâh ri mhay rheân. 16 Paêng mra jeâng blon jeâh ri bar taêl, jong paêng n'gul haêt jeâh ri dí gaên n'gul haêt leù. 17 AÊn may lír ta paêng puaên mbor luù khlay: mbor nguay, du gaêr Sardoân, du gaêr tôpas, du gaêr eâmeâroât; 18 mbor tal bar, du gaêr eâskabuk, du gaêr saphir, du gaêr diamoân; 19 mbor tal pe du gaêr oâpal; du gaêr agat, du gaêr ameâtis; 20 mbor tal puaên, du gaêr beâril, du gaêr oânik, du gaêr jaspidi. Leù gaêr luù naây aên may lír taâm naêp mah, 21 mra geh jaât ma bar gaêr tíng naâm amoh phung kon bu klaâu Israel, bu mra kach khaân paêng naâm bu ndô kañaêm, aêp gaêr luù geh amoh taâm phung jaât ma bar mpoâl baêl. 22 AÊn may æö ta bok vaên ntang ntôh rse rvaêk rheân ma mah chreâk, paêch naâm bu rse vah. 23 AÊn may æö ta bok vaên ntang ntôh bar mlaâm rvang mah, 24 jeâh ri dôm bar mlaâm rvang naây ta bar ñah pít rvang bok vaên ntang ntôh naây. 25 AÊn may nsro bar njaêr rse vah mah taâm bar mlaâm rvang ta bar ñah pít bok vaên ntang ntôh. 26 AÊn may æö bar mlaâm rvang mah, dôm ta bar ñah pít bok vaên ntang ntôh taâm troâm koù ma ao eâphoât. 27 Jeâh ri aên may æö bar mlaâm rvang mah. AÊn may kaât paêng mô taâm daâng ta bok nkuùm saêng nglik ao eâphoât eâp ntuùk taâm ntruùp ta kalô rse buùt ao eâphoât tanh ma nau njeâh. 28 Bu mra kaât bok vaên ntang ntôh ta rvang paêng ma rvang ao eâphoât ma rse vah piaâk, gay ma bok vaên ntang ntôh guù ta kalô rse buùt ao eâphoât bu tanh ma nau njeâh, gay ma lôi rlaât oâh bôh ao eâphoât. 29 Tô lah Y-Aroân laêp taâm ntuùk kloh ueh, paêng mra djoât amoh phung kon bu klaâu Israel taâm bok vaên ntang ntôh nau phat doâih ta kalô play nuih paêng, gay jeâng du nau kah gít æaæô ta naêp Yeâhoâva. 30 AÊn may dôm taâm bok vaên ntang ntôh nau phat doâih Urim jeâh ri Thumim; jeâh ri khaân paêng mra guù ta kalô play nuih Y-Aroân tô lah paêng laêp ta naêp Yeâhoâva. Poâ ri Y-Aroân mra djoât æaæô ta kalô play nuih paêng nau phat doâih phung æon lan Israel ta naêp Yeâhoâva. 31 AÊn may æö ao jaâr eâphoât ma bok piaâk dadeâ. 32 Mra geh troâm ntruùp boâk, jeâh ri juùm troâm naây mra sraê naâm bu troâm bu rmaên, gay ma lôi aên sat oâh. 33 AÊn may æö juùm pít ao taâm daâng play pom granat piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch gay taâm nsrah ma rleâm mah, 34 du gaêr rleâm mah jeâh ri gu gaêr pom granat, du gaêr rleâm mah jeâh ri du gaêr pom granat ta juùm pít ao. 35 Y-Aroân mra soh ao naây ma kan paêng. Tô lah paêng mra laêp taâm ntuùk kloh ueh ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri tô lah paêng luh bôh ntuùk naây, bu mra taêng nteh rleâm, klach lah paêng khít. 36 AÊn may æö du poùk jeá mah chreâk, jeâh ri aên may treh koch ta naây naâm bu, bu koch du ndô kañaâm. 'PRAPANMA YEÂHOÂVA.' 37 AÊn may kaât paêng ma rse vah piaâk pa naêp kön. 38 "Ndô naây mra guù ta kleng Y-Aroân jeâh ri Y-Aroân mra tuy nau kue phung æon lan Israel æö doâl khaân paêng nhhôr ndô kloh ueh. Ndô naây mra guù æaæô ta kleng paêng gay ma Yeâhoâva dôn khaân paêng. 39 AÊn may tanh ao mbaâl cheh ma mhay rheân. AÊn may æö du rplay moâk kön ma mhay rheân, jeâh ri aên may æö du njaêr rse buùt cheh. 40 Ma phung kon bu klaâu Y-Aroân, aên khaân may æö ao jaâr khaân paêng soh, ntaâu jot jeâh ri ñon praêp ma nau chreâk rmah jeâh ri ma nau ueh. 41 AÊn may saâm soh an ao naây ma naâu may Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng ndrel ma paêng. AÊn may toù dak æaâu kah ta khaân paêng, praêp aên khaân paêng, jeâh ri æö kloh ueh khaân paêng gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp jeâng phung koâranh æö brah. 42 AÊn may æö ma khaân paêng kho gleh ma mhay rheân, gay ma nkuùm nau beâch kuh rih hoâk khaân paêng; kho naây bôh kuùr buùt taât tôm blu. 43 Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra soh kho naây tô lah khaân paêng laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn, maâu lah tô lah khaân paêng haên eâp nông gay pah kan taâm ntuùk kloh ueh, klach lah khaân paêng æö tih khaân paêng nôm jeâh ri khít. Nau aô jeâng nau vay n'ho ro ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon sau paêng kandôù.

Nau Praêp An Y-Aroân Jeâh Ri Phung Kon Bu Klaâu Paêng

Ngluh 29

1 AÊn may æö poâ aô gay praêp an khaân paêng, gay ma khaân paêng dôi pah kan phung koâranh æö brah ma gaâp. Soùk hom du mlaâm ndroâk nkuaêng ndaêm jeâh ri bar mlaâm biaêp nkuaêng maâu geh ntuùk æôù oâh, 2 Piaêng let maâu geh ndrui, æaênh maâu geh ndrui peùt mon ma dak play OÂlive. AÊn may æö piaêng let naây ma ranih muy ba æleâ. 3 AÊn may dôm ndô naây taâm du mlaâm bí jeâh ri njuùn paêng ndrel ma ndroâk nkuaêng jeâh ri bar mlaâm biaêp nkuaêng naây. 4 AÊn may njuùn Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng ta naêp mpoâng bloh ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri may uùm an khaân paêng. 5 AÊn may soùk saâm soh ma kho ao jeâh ri saâm soh Y-Aroân ma ao jaâr, ao jaâr eâphoât, ao eâphoât bok vaên ntang ntôh jeâh ri aên may reât an paêng ma rse buùt eâphoât tanh ma mhay rheân. 6 AÊn may saâm ndoâ an moâk kön ta boâk paêng jeâh ri dôm ñon hñaêch kloh ueh ta kalô moâk kön. 7 AÊn may soùk dak si æaâu kah praêp toù, keât ta kalô boâk paêng, jeâh ri toù paêng, 8 jeâh ri aên may njuùn leo phung kon bu klaâu paêng jeâh ri saâm soh khaân paêng ma ao jaâr. 9 AÊn may reât rse buùt ma khaân paêng jeâh ri saâm ndoâ moâk ma khaân paêng. Kan phung Koâranh æö brah jeâng kan khaân paêng ma nau vay guù n'ho ro. Taâm ban poâ naây leù may mra praêp an Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng. 10 Jeâh ri aên may teâk njuùn ndroâk nkuaêng ta naêp ngih bok nau taâm ræuùn. Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra pah ti khaân paêng ta kalô boâk ndroâk. 11 AÊn may sreh ndroâk nkuaêng ta naêp Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 12 AÊn may soùk bôh mham ndroâk nkuaêng jeâh ri mhíng mham naây ta nke nông æö brah ma nglau ti may, jeâh ri aên may nkhuùt mham hoâm ta jaâng nông. 13 AÊn may soùk leù ngi ndaâr khaân paêng, jeâh ri guùch ta kalô nông. 14 Æiaêlah aên may guùch pa dih mpaâr æon nglay ndroâk nkuaêng, ntaâu jeâh ri ek paêng; paêng jeâng mpa æö brah ma nau tih, 15 Jeâh ri aên may soùk du mlaâm biaêp nkuaêng, jeâh ri Y-Aroân nñaâp ma phung kon bu klaâu paêng mra pah ti khaân paêng ta kalô boâk biaêp nkuaêng naây. 16 AÊn may sreh biaêp nkuaêng jeâh ri soùk mham paêng, djrah paêng juùm nông naây. 17 Jeâh ri aên may koh biaêp nkuaêng aâk rngôl, rao proch klôm jeâh ri jaâng paêng, jeâh ri dôm khaân paêng ndrel ma rngôl paêng jeâh ri boâk paêng. 18 AÊn may guùch leù biaêp nkuaêng naây ta kalô nông. Paêng jeâng mpa nhhôr guùch ma Yeâhoâva, æaâu kah, mpa nhhôr ñah uùnh ma Yeâhoâva. 19 AÊn may soùk biaêp nkuaêng hoâm; Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra pah ti khaân paêng ta kalô boâk biaêp nkuaêng. 20 AÊn may sreh biaêp nkuaêng naây; aên may soùk bôh mham paêng aên may mhíng ta kalô toâr ma phung kon bu klaâu paêng ta nglau me ti ma khaân paêng jeâh ri ta nglau me jaâng ma khaân paêng jeâh ri aên may djrah mham hoâm juùm ta nông. 21 Jeâh ri aên may soùk æaê mham ta kalô ta kalô nông jeâh ri dak si æaâu kah, praêp toù, jeâh ri ma ndô naây aên may djrah ta Y-Aroân jeâh ri bok ao paêng, ta phung kon bu klaâu paêng jeâh ri bok ao khaân paêng ndrel ma paêng. Poâ ri paêng jeâh ri bok ao paêng mra kloh ueh, nñaâp ma phung kon bu klaâu paêng jeâh ri bok ao khaân paêng ndrel ma paêng. 22 AÊn may soùk taâm ban leù ngi biaêp nkuaêng, chiaêng lay paêng, ngi ndaâr proch klôm, ntuùk mlaâm toyh taâm proch klôm, bar gaêr play leh jeâh ri ndaâr ngi nkuùm khaân paêng, jeâh ri nglu ma (yorlah paêng jeâng du mlaâm biaêp nkuaêng praêp aên) 23 jeâh ri soùk bôh bí piaêng let maâu geh ndrui guù ta naêp Yeâhoâva du glo piaêng let, du glo baênh iet dak play OÂlive jeâh ri du glo æaênh n'hô. 24 AÊn may dôm leù ndô naây taâm ti Y-Aroân jeâh ri taâm ti phung kon bu klaâu paêng jeâh ri aên khaân may yôk ryeng paêng jeâng ndô nhhôr ryeng ta naêp Yeâhoâva. 25 Jeâh ri aên may soùk lôi ndô naây bôh ti khaân paêng, jeâh ri su ndô naây ta kalô nông, ntop ñoùng ma mpa nhhôr guùch, jeâng ndô æaâu kah ta naêp Yeâhoâva. Paêng jeâng mpa nhhôr ñah uùnh ma Yeâhoâva. 26 AÊn may soùk ntang ntôh biaêp nkuaêng ma nau praêp an Y-Aroân, jeâh ri ryeng paêng jeâng mpa nhhôr ryeng ta naêp Yeâhoâva. Ndô naây mra jeâng rngôl ma may. 27 AÊn may praêp an ntang ntôh mpa nhhôr ryeng jeâh ri nglu jeâng rngôl ma phung koâranh æö brah bu ryeng jeâh, jeâh ri nhhôr bôh biaêp nhhôr nau praêp an, yor ndô naây jeâng ndô Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng. 28 Ndô naây mra jeâng ndô Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng, jeâng nau vay n'ho ro bôh phung æon lan Israel, yorlah paêng jeâng rngôl koâranh æö brah phung æon lan Israel nhhôr bôh mpa khaân paêng nhhôr ma nau ñaêp mpaên, jeâng mpa khaân paêng nhhôr ma Yeâhoâva. 29 Bok ao kloh ueh Y-Aroân mra chalat ma phung kon bu klaâu paêng. Khaân paêng mra soh tô lah bu toù dak si æaâu kah ta khaân paêng jeâh ri praêp an ma khaân paêng. 30 Kon bu klaâu ntrok paêng mra soh bok ao naây pôh nar, tô lah paêng laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn gay æö kan taâm ntuùk kloh ueh. 31 AÊn may soùk biaêp nkuaêng ma nau praêp aên, jeâh ri gaâm nglay paêng taâm ntuùk kloh. 32 Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra sa ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn nglay iaêm biaêp nkuaêng jeâh ri piaêng let taâm bí. 33 Khaân paêng mra sa mpa naây doùng jeâh ma nau æö kloh nau tih, gay praêp aên jeâh ri æö kloh ueh khaân paêng, æiaêlah maâu geh du hueâ bu naêch dôi sa mpa naây oâh, yorlah ndô naây jeâng kloh ueh. 34 Tô lah hoâm nglay iaêm ma nau praêp an maâu lah piaêng let taât oâi, aên may su lôi ma uùnh moh mpa hoâm. Bu maâu dôi sa ndô naây oâh, yorlah ndô naây jeâng kloh ueh. 35 AÊn may æö poâ naây ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng, tíng naâm leù rngoâch nau gaâp ntaêm jeâh ma may. AÊn may æö nau praêp an khaân paêng doâl pôh nar. 36 AÊn may nhhôr aêp nar du mlaâm ndroâk nkuaêng jeâng ndô æö brah ma nau tih gay æö kloh nau tih. Taâm ban leù aên nhhôr ndô nhhôr ma nau tih yor nông, tô lah may æö nau æö kloh ma nông, jeâh ri aên may toù nông naây gay praêp an nông. 37 Doâl taâm pôh nar aên may æö nau æö kloh nông naây jeâh ri praêp an paêng, jeâh ri nông mra kloh ueh lôn. Moh ndô di ta nông jeâng kloh ueh.

Ndô Nhhôr AÊp Nar

38 Aô, mpa aên may nhhôr ta kalô nông; bar mlaâm kon biaêp geh du naêm aêp nar æaæô n'ho ro. 39 AÊn may nhhôr bar mlaâm kon biaêp naây taâm oâi, jeâh ri du mlaâm eâng taâm mhaô. 40 AÊn may nhhôr ndrel ma kon biaêp tal lor du koá taâm jaât ranih muy piaêch mon taâm du koá taâm puaên dak play OÂlive æö leâk jeâh, jeâh ri du koá taâm puaên dak play kriaêk æaâu jeâng ndô nhhôr nkhuùt. 41 AÊn may nhhôr kon biaêp tal bar ta mhaô, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nkhuùt naâm bu ta oâi, jeâng ndô æaâu kah, ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 42 Paêng mra ndô nhhôr guùch æaæô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn ta naêp Yeâhoâva. Ta naây yôh gaâp mra taâm maâp ñah khaân may, uùch ngôi ma khaân may. 43 Ta naây gaâp mra taâm maâp ñah phung æon lan Israel, jeâh ri ntuùk naây mra jeâng kloh ueh ma nau chreâk rmah gaâp. 44 Gaâp mra praêp an ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri nông. Gaâp mra praêp an taâm ban leù, Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng, gay ma khaân paêng pah kan ma gaâp jeâng phung koâranh æö brah. 45 Jeâh ri gaâp mra guù ta nklang phung æon lan Israel, jeâh ri jeâng Brah Ndu khaân paêng. 46 Jeâh ri khaân paêng mra gít gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân paêng, nôm ngluh jeâh khaân paêng bôh n'gor EÂjipt, gay ma gaâp dôi guù ta nklang khaân paêng.

Ngluh 30

Nông Guùch Ndô Æaâu Kah

1 AÊn may æö du rplay nông guùch mpa æaâu kah ma si akasi, 2 jong njok paêng geh du haêt jeâh ri dí rgaên paêng du haêt leù, aên paêng jeâng blon, jeâh ri jong paêng bar haêt. Nke paêng mra jeâng du ngraêng ñah paêng. 3 AÊn may nhom paêng ma mah chreâk ntuùk ta kalô juùm roù pít jeâh ri nke; jeâh ri aên may æö naêp ma mah juùm paêng. 4 AÊn may æö taâm daâng naêp bar rvang mah ta bar ñah pít. AÊn may dôm rvang naây ta bar ñah pít gay dôi nsro maâng praêp tung paêng. 5 AÊn may æö maâng tung naây ma tôm si akasi; jeâh ri pot paêng ma mah. 6 AÊn may dôm nông ta naêp bok nching guù eâp hip nau taâm rnglaêp, ta naêp ntuùk yoá an guù ta kalô nau mbôh. Ta naây gaâp mra taâm maâp ñah may. 7 Y-Aroân mra guùch mpa æaâu kah ta naây; paêng mra guùch mpa naây aêp oâi tô lah paêng nkra uùnh kañen. 8 Paêng mra guùch leù mpa naây ta maêng tô lah paêng nkra uùnh kañen. Paêng jeâng mpa æaâu kah mro ta naêp Yeâhoâva taâm leù rngoâch rnoâk khaân may. 9 Lôi guùch oâh ta kalô nông naây mpa æaâu kah maâu kloh, maâu leù nhhôr mpa nhhôr guùch, ndô nhhôr ranih muy, maâu lah ndô nhhôr nkhuùt. 10 Du tôù aêp naêm Y-Aroân mra æö nau æö kloh nau tih ta nke paêng ma mham mpa æö brah æö kloh nau tih, paêng mra æö kloh nau tih ta naây du tôù aêp naêm taâm leù rngoâch rnoâk khaân may. Paêng jeâng mpa kloh ueh lôn ma Yeâhoâva.

Praêk Ma Nau Æö Kloh Nau Tih

11 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 12 "Tô lah may kôp phung æon lan Israel, aêp nôm khaân paêng mra rvaêt bôh Yeâhoâva nau taâm chuai paêng nôm tô lah may kôp khaân paêng, gay ma lôi aên geh nau ji töp ndraêng phung khaân paêng tô lah may kôp khaân paêng. 13 AÊp nôm phung bu kôp mra aên n'gul seâkel (pham gram praêk) tíng naâm Seâkel bôh jroâ kloh ueh (du Seâkel jeâng bar jaât geâra), pham gram praêk jeâng ndô nhhôr ma Yeâhoâva. 14 AÊp nôm bu kôp bôh nôm geh bar jaât naêm rlôù kalô mra aên ndô nhhôr naây ma Yeâhoâva. 15 Bunuyh ndroùng maâu mra rvaêt aâk lôn oâh, jeâh ri bunuyh trôi maâu mra nkhuùt djeá lôn ma pham gram praêk leù, tô lah khaân may aên ndô nhhôr ma Yeâhoâva gay æö kloh khaân may nôm ma nau tih. 16 AÊn may soùk dôn bôh phung æon lan Israel praêk ma nau æö kloh nau tih, jeâh ri doùng praêk naây ma kan taâm ngih bok nau taâm ræuùn, gay jeâng ndô aên Yeâhoâva kah gít ma phung æon lan Israel, gay æö kloh khaân may nôm ma nau tih.

Thuùng Dak

17 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 18 "Aên may æö taâm ban leù ma koâng du mlaâm thuùng dak praêp rao, jeâh ri jaâng paêng ma koâng leù. AÊn may dôm paêng vah vang ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri nông, jeâh ri aên may nkhuùt dak taâm thuùng naây. 19 Ma dak naây Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra rao jaâng ti. 20 Tô lah khaân paêng laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn, maâu lah tô lah khaân paêng haên daêch nông gay pah kan guùch ma uùnh mpa nhhôr ma Yeâhoâva, khaân paêng mra rao jaâng ti ma dak klach lah khaân paêng khít. 21 Poâ naây khaân paêng rao jaâng ti khaân paêng klach lah khaân paêng khít. Nau naây mra jeâng nau vay n'ho ro ma paêng jeâh ri ma phung kon sau paêng taâm leù rngoâch rnoâk."

Dak Baâu Kah Praêp toù Jeâh Ri Ndô Baâu Kah

22 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 23 "Soùk hom mpa æaâu kah ueh lôn, pham jaât ma bar kiloâ dak si taêng, dak, puaên jaât ma nguay kiloâ naâm bu ntít n'gul naây Sinamoân æaâu kah jeâh ri puaên jaât ma nguay rpho æaâu kah, 24 pham jaât ma bar kiloâ kas, tíng naâm Seâkel bôh jroâ kloh ueh jeâh ri praêm lit dak play OÂlive. 25 AÊn may æö ma ndô naây du ntil dak æaâu kah praêp ma nau toù kloh ueh, jeâng dak æaâu kah taâm luùk tíng naâm nau vay phung nkra dak æaâu kah. Paêng mra jeâng dak baâu kah praêp ma nau toù kloh ueh. 26 AÊn may toù dak æaâu kah naây ta ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri hip nau taâm rnglaêp. 27 Söng nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jaâng jreâng nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri nông guùch mpa æaâu kah. 28 Nông mpa nhhôr guùch nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri thuùng dak nñaâp jaâng paêng. 29 AÊn may praêp an khaân paêng, gay ma khaân paêng mra jeâng kloh ueh lôn. Moh ndô di ma khaân paêng mra jeâng kloh ueh. 30 AÊn may toù dak æaâu kah ta Y-Aroân, jeâh ri ta phung kon bu klaâu paêng, jeâh ri praêp aên khaân paêng, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp taâm kan phung Koâranh æö brah. 31 AÊn may lah ma phung æon lan Israel. Ndô aô mra jeâng ma gaâp dak æaâu kah praêp ma nau toù kloh ueh taâm leù rngoâch rnoâk khaân may. 32 Lôi aên bu nkhuùt oâh paêng ta saêk jaên du hueâ bunuyh æon lan, maâu leù khaân may dôi æö dak æaâu kah eâng tíng naâm mhuch taâm ban poâ naây. Paêng jeâng kloh ueh, jeâh ri aên khaân may uaênh ma paêng jeâng kloh ueh leù. 33 Bu naâm taâm rluùk taâm ban, maâu lah mbu dôm paêng ta du hueâ bunuyh bu naêch, aên bu nkhít paêng." 34 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Soùk hom ndô æaâu kah Stakeâ, OÂnika, gal ba num, ndô æaâu kah njuùng jeâh ri kloh (aêp ntil mra veh rnaâng taâm ban). 35 AÊn may æö ma ndô naây du ntil ndô æaâu kah, kah ma boh rsang jeâh ri kloh ueh. 36 AÊn may æö leâk jeá poâ naây, jeâh ri dôm du koá ta naêp nau mbôh taâm ngih bok nau taâm ræuùn ta ntuùk gaâp mra taâm maâp ñah khaân may. Paêng mra jeâng kloh ueh lôn ma khaân may. 37 Ndô æaâu kah naây khaân may maâu dôi æö praêp ma khaân may nôm oâh tíng naâm rnaâng naây. AÊn kh aân may uaênh paêng jeâng kloh ueh praêp ma Yeâhoâva. 38 Mbu naâm mra æö naâm bu poâ naây, gay doùng ma paêng nôm, aên bu nkhít paêng."

Ngluh 31

Yeâhoâva Kuaêl Y-Beâsalel Jeâh Ri Y-OÂhoâliap

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Aên may gít gaâp kuaêl jeâh Y-Beâsalel kon bu klaâu Y-Uri, kon bu klaâu Y-Hur, bôh nduùl mpoâl Y-Yuda, 3 gaâp mbeâng jeâh paêng ma Brah Hueâng Ueh Brah Ndu, ma nau njeâh, nau gít rbaêng, nau gít mín, jeâh ri nau njeâh taâm leù rngoâch kan æö. 4 Gaâp aên paêng dôi njeâng nkra ndô, æö kan ma mah, praêk jeâh ri koâng 5 koch chih luù praêp koh trah si jeâh ri æö aêp ntil kan n'hí mblum. 6 Jeâh ri gaâp aên Y-OÂhoâliap kon bu klaâu Y-Ahisamak bôh nduùl mpoâl Dan jeâng nôm kôl paêng. Gaâp aên jeâh nau blau mín ma leù rngoâch phung njeâh, gay ma khaân paêng dôi æö leù nau gaâp ntaêm jeâh ma may; 7 ngih bok nau taâm ræuùn, hip nau taâm rnglaêp, ntuùk yoá an guù ta kalô paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma ngih bok, 8 söng nñaâp ma ndô doùng ma paêng, jaâng jreâng mah kloh nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, nông guùch mpa æaâu kah, 9 nông mpa nhhôr guùch nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, thuùng dak ndrel ma jaâng paêng, 10 bok ao æö ma nau njeâh, bok ao kloh ueh koâranh æö brah Y-Aroân jeâh ri bok ao phung kon bu klaâu paêng doùng ma kan Koâranh æö brah, 11 dak æaâu kah praêp toù, jeâh ri ndô æaâu kah praêp ma jroâ kloh ueh. Khaân paêng mra æö leù tíng naâm nau gaâp ntaêm jeâh ma khaân may."

Nar Sabat Jeâng Nar Taâm Mbeân

12 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 13 "Ngôi hom ma phung æon lan Israel, 'AÊn khaân may kah gít praêp leù rngoâch nar sabat gaâp, yorlah nau naây jeâng nau taâm mbeân gaâp ñah khaân may taâm leù rngoâch rnoâk khaân may, gay ma khaân may dôi gít ma gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm æö kloh ueh khaân may. 14 AÊn khaân may kah gít praêp nar Saæat, yorlah paêng jeâng nar kloh ueh ma khaân may. Mbu naâm æö æôù nar Saæat, aên bu nkhít paêng; jeâh ri mbu naâm pah kan du ntil taâm nar naây, aên bu nkhít lôi paêng. 15 AÊn bu pah kan doâl taâm prau nar, æiaêlah nar pôh jeâng nar Saæat, nar rlu kloh ueh ma Yeâhoâva. Mbu naâm pah du ntil kan nar Saæat, aên bu nkhít paêng. 16 Poâ ri phung æon lan Israel mra praêp nar Saæat, gay yôk ma nar Saæat taâm leù rngoâch rnoâk khaân paêng jeâng nau taâm rnglaêp n'ho ro. 17 Nau naây jeâng nau taâm mbeân gaâp ñah phung æon lan Israel n'ho ro, yorlah taâm prau nar Yeâhoâva rhaêk troâk jeâh ri neh ntu, jeâh ri ta nar pôh paêng rlu kan jeâh ri mpaên tay suan. 18 Doâl guù ta yoâk Sinai, Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis leù ntil nau vay, aên ma paêng bar poùk kañar Nau Mbôh Jeâng naneá" jeâng bar poùk kañar luù taê Brah Ndu doùng nglau ti paêng nôm chih jeâh leù ntil nau vay.

Ngluh 32

Rup Kon Ndroâk Mah

1 Tô lah phung æon lan saô Y-Moâis joù juùr taê bôh yoâk, khaân paêng taâm ræuùn juùm Y-Moâis jeâh ri lah ma paêng: "Æö ma he rup brah mra haên pa naêp he; yorlah Y-Aroân naây, nôm ngluh jeâh he bôh n'gor EÂjipt, he maâu gít oâh moh nau taât jeâh ma paêng, "2 Y-Aroân lah ma khaân paêng: "Doh lôi thek mah ta toâr ur khaân may, kon bu klaâu khaân may, jeâh ri kon bu ur khaân may, jeâh ri ndôp aên ma gaâp." 3 Poâ ri leù rngoâch phung æon lan doh thek khaân paêng ta toâr jeâh ri ndôp leo ma Y-Aroân. 4 Y-Aroân soùk dôn ndô nay bôh ti khaân paêng, paêng nkra ndô naây ma ndô trah, jeâh ri toù njeâng rup kon ndroâk. Jeâh ri khaân paêng lah: "Ô phung Israel, Aô brah khaân may, nôm ngluh jeâh khaân may bôh n'gor EÂjipt." 5 Tô lah Y-Aroân saô nau naây, paêng rdaâk du mlaâm nông ta naêp paêng; jeâh ri paêng nter mbôh: "OÂi taô bu mra geh nau soâng nheât yôk mbah ma Yeâhoâva." 6 OÂi taô khaân paêng kah beâch, ôm oâi, jeâh ri khaân paêng nhhôr mpa nhhôr guùch jeâh ri mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên. Phung æon lan guù gay ma nheât soâng, jeâh ri khaân paêng daâk uùch paâl. 7 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Juùr hom, yorlah phung æon lan may, phung may ngluh jeâh bôh n'gor EÂjipt, æö æôù jeâh khaân paêng nôm. 8 Khaân paêng ngaêch nkhah du jeâh ñah trong gaâp ntaêm jeâh ma khaân paêng. Khaân paêng toù njeâng jeâh ma khaân paêng nôm du mlaâm rup kon ndroâk. Khaân paêng mbah yôk ma rup naây, jeâh ri nhhôr mpa æö brah ma paêng, jeâh ri khaân paêng lah; 'Ô phung Israel, aô brah khaân may, nôm ngluh jeâh khaân may bôh n'gor EÂjipt.'" 9 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis; "Gaâp saô jeâh phung æon lan aô jeâng du phung æon lan daêng boâk. 10 Poâ ri aæaô, lôi gaâp, gay ma nau gaâp ji nuih dôi hit ñah khaân paêng jeâh ri gaâp æö rai khaân paêng; æiaêlah gaâp mra njeâng bôh may du nduùl mpoâl toyh. 11 Æiaêlah Y-Moâis vôh vôl ma Yeâhoâva Brah Ndu paêng, lah: "Ô Yeâhoâva, maâm æö nau may nuih hit ñah phung æon lan may, phung may ngluh jeâh bôh n'gor EÂjipt ma nau brah toyh jeâh ri ma ti katang may? 12 Maâm phung EÂjipt mra lah: 'Ma nau mín uùch æö mhík yôh, paêng ngluh jeâh, gay ma nkhít lôi taâm yoâk yôh, jeâh ri æö rai khaân paêng bôh neh ntu? Lôi hom nau may ji nuih duh jeâh ri taâm rgaâl nau mín may uùch æö mhík ma phung æon lan may. 13 AÊn may kah gít ma Y-Abraham, Y-Isaêk jeâh ri Y-Israel, phung n'hat na may ma khaân paêng yôh may ton sôm jeâh ñah may nôm, lah: 'Gaâp mra aên bík phung kon dau khaân may, naâm bu maênh taâm troâk, jeâh ri gaâp mra aên ma phung kon sau khaân may leù neh n'gor aô gaâp ngôi jeâh ma khaân may, jeâh ri khaân paêng mra dôm n'ho ro." 14 Jeâh ri Yeâhoâva taâm rgaâl nau paêng mín gay æö mhík ma phung æon lan paêng. 15 Y-Moâis n'gíl jeâh ri juùr yoâk, djoât bar poùk kañar nau mbôh, kañar naây geh nau mbôh bar ñah. 16 Kañar naây jeâng kan Brah Ndu, jeâh ri nau chih jeâng nau Brah Ndu chih, tor jeâh ta kañar naây. 17 Tô lah Y-Yoâsueâ taêng baâr phung æon lan nter, paêng lah ma Y-Moâis, geh nteh nau taâm lôh taâm nkual." 18 Æiaêlah Y-Moâis lah: "Maâu di baâr nter phung dôi, maâu leù di baâr nter phung roh, æiaêlah baâr phung mprô yôh gaâp taêng." 19 Jeâh ri tô lah paêng taât eâp ntuùk nkual, paêng saô kon ndroâk jeâh ri kadoù, Nau ji nuih Y-Moâis hit ro, jeâh ri paêng kluùp kañar bôh ti paêng jeâh ri nchah lôi ta jaâng yoâk. 20 Y-Moâis soùk rup ndroâk khaân paêng æö jeâh ri su ma uùnh, paêng æö haêch jeâng rmuy jeâh ri nkhuùt rmuy naây taâm dak, jeâh ri aên phung æon lan Israel nheât. 21 Y-Moâis lah ma Y-Aroân: "Moh phung æon lan aô æö jeâh ma may koù taât may aên taât nau tih toyh ma khaân paêng?" 22 Y-Aroân lah: "Lôi aên nau ji nuih koâranh gaâp hit oâh. May gír phung æon lan aô roùng ma nau tih. 23 Yorlah khaân paêng lah ma gaâp: 'AÊn may æö ma he rup brah mra haên pa naêp he; yorlah Y-Moâis naây, ngluh jeâh he bôh n'gor EÂjipt, he maâu gít oâh moh nau taât ma paêng, 24 gaâp lah ma khaân paêng, 'Mbu naâm geh mah, aên khaân paêng doh lôi.' Poâ ri khaân paêng aên mah naây ma gaâp, jeâh ri gaâp kluùp mah naây taâm uùnh, jeâh ri bôh naây luh kon ndroâk aô." 25 Tô lah Y-Moâis saô phung æon lan nau mpaên tíng naâm bu nau khaân paêng uùch, maâu geh nôm chiaê uaênh khaân paêng oâh (yorlah Y-Aroân aên khaân paêng nau mpaên jeâng nau beâk khaân paêng ta nklang phung rlaêng), doâl naây Y-Moâis guù raâng ta boâk mpoâng peâr nkual jeâh ri lah: 26 "Mbu naâm mpeh ma Yeâhoâva, aên vaêch ta gaâp. Jeâh ri leù rngoâch phung kon bu klaâu Leâvi taâm ræuùn ndrel paêng. 27 Paêng lah ma phung naây: "Yeâhoâva Brah Ndu Israel lah poâ aô: 'AÊn aêp nôm khaân may cheng ñao göm paêng ta meng, nchuaêt rgaên taâm nkual ntôm bôh mpoâng peâr taât mpoâng peâr ri, jeâh ri aên aêp nôm nkhít oh naâu paêng, baêl paêng jeâh ri nôm chiau meng paêng"". 28 Phung kon bu klaâu Leâvi æö tíng naâm nau Y-Moâis ntaêm naây; jeâh ri taâm pe rbaên bunuyh taâm phung æon lan khít nar naây. 29 Y-Moâis lah: "Nar aô khaân may praêp jeâh khaân may nôm ma Yeâhoâva aêp nôm ma rnoh mham kon bu klaâu paêng jeâh ri oh naâu paêng, gay ma Yeâhoâva aên ma khaân may nau ueh uín nar aô". 30 Ta oâi Y-Moâis lah ma phung æon lan. "Khaân may æö jeâh du nau tih toyh. Aæaô gaâp mra haên hao ta Yeâhoâva. Klaêp lah gaâp dôi æö nau kloh ma nau tih khaân may." 31 Poâ ri Y-Moâis plôù sít ma Yeâhoâva jeâh ri lah: "Æaih, phung æon lan aô æö jeâh du nau tih toyh. Khaân paêng æö jeâh brah ma khaân paêng nôm ma mah. 32 Æiaêlah aæaô tô lah may uùch yoá an nau tih khaân paêng, æiaêlah tô lah maâu uùch oâh, gaâp daên ma may jut lôi amoh gaâp bôh ndrom saêmæuùt may chih jeâh. 33 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Mbu naâm æö tih jeâh ñah gaâp, gaâp jut lôi amoh paêng bôh ndrom saêmæuùt gaâp. 34 Aæaô aô, haên hom, njuùn phung æon lan ta ntuùk gaâp lah jeâh ma may. Aô, n'hat na ueh gaâp mra haên lor ma may. Æiaêlah ta nar gaâp plông har, gaâp mra taâm rmal khaân paêng yor nau tih khaân paêng æö jeâh." 35 Yeâhoâva æö ma phung æon lan ma nau ji töp, yorlah khaân paêng æö jeâh kon ndroâk Y-Aroân toù.

Ngluh 33

Nau Ntaêm AÊn Haên

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Haên hom taê bôh aô, may jeâh ri phung æon lan may ngluh jeâh bôh n'gor EÂjipt, haên hom ta n'gor gaâp ton ma Y-Abraham, Y-Isaêk, jeâh ri Y-Yakoâb, lah: 'Gaâp mra aên n'gor naây ma phung kon sau khaân may '. 2 Gaâp mra njuaêl du hueâ toâng mpaêr ueh lor ma khaân may, jeâh ri gaâp mra nsot phung Kanaan, phung Amoârit, phung Hitit, phung Peârisit, phung Hivit, jeâh ri phung Jeâbusit. 3 Haên hao hom ta n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler, æiaêlah gaâp maâu mra haên oâh ta nklang khaân may, klach lah gaâp æö rai khaân may roù trong; yorlah khaân may jeâng du phung æon lan daêng boâk." 4 Tô lah jeâh phung æon lan taêng nau mhe mhan mhík naây, khaân paêng ndreâ nglaâng; jeâh ri maâu geh du hueâ nkrôù oâh. 5 Yorlah Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Moâis: "Lah hom ma phung æon lan Israel, khaân may jeâng phung æon lan daêng boâk. Tô lah gaâp haên ta nklang khaân may kanoùng æaât laât, gaâp uùch æö rai khaân may. Poâ ri doh hom aæaô ndô nkrôù khaân may, gay ma gaâp gít, moh gaâp mra æö ma khaân may." 6 Yor naây soùk ntôm bôh yoâk Hoârep phung æon lan Israel doh lôi leù ndraêp nkrôù khaân paêng.

Ngih Bok Nau Taâm Ræuùn

7 Y-Moâis vay æö ngih bok jeâh ri rdaâk paêng pa dih nkual ngai djeá. Paêng rnha ngih bok nau taâm ræuùn; jeâh ri aêp nôm mbu joi Yeâhoâva haên ta ngih bok nau taâm ræuùn pa dih nkual. 8 Tô lah Y-Moâis luh haên ta ngih bok naây, leù rngoâch phung æon lan daâk guù raâng, aêp nôm guù raâng ta mpoâng ngih bok paêng, jeâh ri tíng uaênh Y-Moâis koù paêng laêp jeâh taâm ngih bok. 9 Tô lah Y-Moâis laêp jeâh taâm ngih bok, n'gaâng ndaâr tuùk juùr ta mpoâng ngih bok jeâh ri Yeâhoâva ngôi ma Y-Moâis. 10 Tô lah leù rngoâch phung æon lan saô n'gaâng ndaâr tuùk guù ta mpoâng ngih bok leù rngoâch phung æon lan daâk jeâh ri mbah yôk, aêp nôm ta mpoâng ngih bok paêng nôm. 11 Poâ ri yôh Yeâhoâva vay ngôi ma Y-Moâis ta naêp muh maêt, taâm ban ma du hueâ bunuyh ngôi ma mít jiaêng paêng. Tô lah Y-Moâis plôù sít ta nkual, n'hat na paêng doâl ndaêm, Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, maâu luh oâh bôh ngih bok.

Yeâhoâva Ton Guù Ndrel

12 Y-Moâis lah ma Yeâhoâva: "Aô, may lah jeâh ma gaâp: 'AÊn may njuùn leo phung æon lan aô, æiaêlah may maâu aên gaâp gít oâh mbu may mra njuaêl haên ndrel ma gaâp. Poâ aô may lah, 'Gaâp naêl may ma amoh may, jeâh ri may geh jeâh nau yoá ta naêp maêt gaâp.' 13 Poâ ri aæaô, gaâp vôl daên ma may, tô lah gaâp geh jeâh nau yoá ta naêp maêt may, mpôl hom trong may ma gaâp, gay ma gaâp dôi gít naêl may jeâh ri geh nau yoáá ta naêp maêt may. AÊn may kôp phung nduùl mpoâl aô jeâng æon lan may leù. 14 Yeâhoâva lah: 'Gaâp nôm mra haên ndrel ma may, jeâh ri gaâp mra aên nau rlu ma may." 15 Y-Moâis lah ma paêng: "Tô lah may nôm maâu haên ndrel ma gaâp oâh, lôi aên heân haên du bôh ntuùk aô oâh. 16 Yorlah, maâm bu mra gít ngaên ma gaâp geh nau yoá ta naêp maêt may, gaâp jeâh ri phung æon lan may? Maâu di heù ma nau may haên ndrel ma heân, poâ ri heân mra jeâng phung eâng, gaâp jeâh ri phung æon lan may, bôh leù rngoâch phung æon lan eâng guù ta kalô neh aô?" 17 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Gaâp mra æö nau may lah ma gaâp naây, yorlah may geh jeâh nau yoá ta naêp maêt gaâp, jeâh ri gaâp gít naêl may ma amoh may nôm." 18 Y-Moâis lah: "Gaâp daên ma may, taâm mpôl hom ma gaâp nau chreâk rmah may." 19 Paêng lah: "Gaâp mra aên leù nau ueh rgaên ta naêp may, jeâh ri gaâp mra mbôh amoh gaâp, 'Yeâhoâva' ta naêp may. Gaâp mra yoá ma mbu naâm gaâp yoá, gaâp mra æö ueh ma mbu naâm gaâp mra æö ueh." 20 Paêng lah: "Æiaêlah may maâu dôi saô muh maêt gaâp oâh; yorlah bunuyh maâu dôi oâh saô gaâp jeâh ri gaâp guù reâh." 21 Yeâhoâva lah: "Aô, geh du ntuùk daêch gaâp, jeâh ri may mra guù ta kalô luù. 22 Jeâh ri doâl nau chreâk rmah gaâp mra gaên, gaâp mra dôm may taâm troâm luù, jeâh ri gaâp mra nkuùm may ma ti gaâp koù jeâh gaâp rgaên. 23 Jeâh ri gaâp mra rhuaêt lôi ti gaâp, jeâh ri may mra saô nduùr kôi gaâp, æiaêlah maâu saô muh maêt gaâp oâh.

Ngluh 34

Bar Poùk Kñar Luù Tal Bar

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Trah hom bar poùk kañar luù naâm bu kañar tal lor; jeâh ri gaâp mra chih ta kalô kañar naây nau ngôi geh ta kañar tal lor, ndô may nchah jeâh. 2 Guù kaâp bôh ôm jeâh ri hao hom yoâk Sinai ta oâi, jeâh ri nhhôr may nôm ta naây ta naêp gaâp ta kalô koâ yoâk. 3 Lôi aên geh bunuyh hao ndrel ma may oâh, maâu leù aên geh bunuyh lam yoâk, maâu leù dôi aên biaêp ndroâk sa gôù taâm yoâk naây. 4 Poâ ri Y-Moâis trah bar poùk kañar luù naâm bu kañar tal lor. Paêng daâk ôm oâi jeâh ri hao ta yoâk Sinai, tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma paêng, jeâh ri ndjoât bar poùk kañar luù. 5 Yeâhoâva juùr taâm ndaâr guù ta naây ndrel ma paêng, jeâh ri mbôh amoh Yeâhoâva. 6 Yeâhoâva rgaên ta naêp paêng jeâh ri mbôh: "Yeâhoâva, Yeâhoâva, Brah Ndu beâng ma nau ueh jeâh ri gít yoá, maâu gônh nuih oâh, ndroùng ma nau roùng raêp jaêp. 7 Paêng praêp nau roùng raêp jaêp ma aâk rbaên bunuyh, yoá an nau kue, nau rlau nau vay, jeâh ri nau tih; æiaêlah paêng maâu kôp soùng oâh bunuyh tih, ntuùp nau taâm rmal nau kue phung mbôù ma phung kon jeâh ri ma phung sau se koù taât ta rnoâk tal pe jeâh ri tal puaên". 8 Y-Moâis kuùnh boâk ro ta neh jeâh ri mbah yôk. 9 Paêng lah: "Ô Koâranh Brah, aæaô aô tô lah gaâp geh nau yoá ta naêp maêt may, gaâp daên ma nau aên Koâranh Brah haên ta nklang phung heân, nñaâp tô lah khaân paêng jeâng phung æon lan ñaêng boâk kañoâi; jeâh ri yoá an ma nau kue jeâh ri nau tih heân, jeâh ri aên heân jeâng draêp may dôn."

Nau Æö Mhe Nau Taâm Rnglaêp

10 Paêng lah: "Aô, gaâp æö du nau taâm rnglaêp: gaâp mra æö ta naêp leù rngoâch phung æon lan may kan khlay ngaên, bu maâu maâp æö taâm neh ntu maâu lah taâm du nduùl mpoâl, leù rngoâch phung æon lan guù juùm may mra saô kan Yeâhoâva; yorlah ma may yôh gaâp mra æö kan taâm nhhu. 11 Njraêng, æö hom nau gaâp ntaêm ma khaân may nar aô: Aô gaâp mra nsot taê bôh ta naêp khaân may phung Amoârit, phung Kanaan, phung Hitit, phung Peârisit, phung Hivit jeâh ri phung Jeâbusit. 12 Njraêng hom ma khaân may nôm, klach lah khaân may æö nau taâm rnglaêp ñah bunuyh n'gor khaân may mra laêp, klach lah nau naây mra jeâng daêk saân ta nklang khaân may. 13 AÊn khaân may æö rai lôi nông khaân paêng jeâh ri æö chah lôi meh khaân paêng mbah yôk, jeâh ri kaêl lôi rup brah aseârim khaân paêng. 14 Lôi mbah yôk oâh ma brah eâng, yorlah Yeâhoâva, amoh paêng Nôm Rhaêk, jeâng Brah Ndu, Nôm Blau Ntoân. 15 Klach lah khaân may æö nau taâm rnglaêp ñah phung bunuyh guù taâm n'gor naây, jeâh ri tô lah khaân paêng æö nau vaêng tír ñah phung brah khaân paêng, jeâh ri æö brah ma brah khaân paêng, jeâh ri du hueâ jaê khaân may jeâh ri khaân may sa heù ndô khaân paêng æö brah, 16 jeâh ri khaân may soùk ñô phung kon bu ur khaân paêng ma phung kon bu klaâu khaân may, jeâh ri phung kon bu ur khaân paêng æö nau vaêng tír ñah phung brah khaân paêng jeâh ri njuùn leo phung kon bu klaâu khaân may æö nau vaêng tír ñah phung brah khaân paêng. 17 Lôi toù rup brah ma khaân may nôm oâh. 18 AÊn khaân may kah gít praêp nau Nheât Soâng Piaêng Let Maâu Geh Ndrui. Tíng naâm gaâp ntaêm jeâh ma khaân may, aên khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui doâl taâm pôh nar ta yaên taâm nal jeâh taâm khay puaên; yorlah taâm khay puaên khaân may luh bôh n'gor EÂjipt. 19 Leù rngoâch mpa deh kon lor lôn jeâng ndô gaâp, leù rngoâch kon nkuaêng deh boâk rah taâm ndroâk biaêp khaân may. 20 AÊn khaân may taâm chuai kon seh bri deh lor lôn ñah du mlaâm kon biaêp. Tô lah khaân may maâu taâm chuai paêng oâh, aên khaân may juet lôi troâ ko paêng. AÊn khaân may taâm chuai leù rngoâch phung kon bu klaâu khaân may deh boâk rah. Lôi aên du hueâ nhhô ta naêp maêt gaâp ma ti dôm oâh. 21 AÊn khaân may pah kan prau nar æiaêlah aên khaân may rlu nar pôh; aên khaân may rlu nar Saæat doâl yaên kai jeâh ri yaên kaêch. 22 AÊn khaân may kah gít praêp Nau Nheât Ma Nar Ver, naâm bu ntít rplay kao bôh nau kaêch ba æleâ, nñaâp ma Nau Nheât soâng kaêch Roih ta loâch naêm. 23 Pe tôù aêp naêm aên leù rngoâch phung kon bu klaâu khaân may taâm mpôl ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu, Brah Ndu phung Israel. 24 Yorlah gaâp mra nsot phung mpoâl baêl taê bôh ta naêp khaân may, jeâh ri gaâp mra æö dí n'har bri khaân may; maâu leù bu mra kônh ma neh khaân may, doâl khaân may haên nhhô khaân may nôm ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may pe tôù aêp naêm. 25 Lôi nhhôr oâh mham mpa æö brah yôk ma gaâp ma ndrui; maâu leù aên hoâm taât oâi mpa æö brah ma Nau Nheât Soâng Nau Gaên. 26 AÊn khaân may djoât leo ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may play ueh lôn bôh rplay kao neh khaân may. Lôi gaâm kon be taâm mham me paêng oâh." 27 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Chih hom nau ngôi aô, yorlah di tíng naâm nau ngôi aô yôh gaâp æö jeâh nau taâm rnglaêp ñah may jeâh ri ñah phung Israel." 28 Paêng guù ta naây ndrel ma Yeâhoâva puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng; paêng maâu sa mpa, maâu leù paêng nheât dak. Jeâh ri Yeâhoâva chih ta kañar nau ngôi ma nau taâm rnglaêp jaât ntil nau vay.

Y-Moâis Juùr Taê Bôh Yoâk

29 Tô lah Y-Moâis juùr taê bôh yoâk Sinai djoât bar poùk kañar nau mbôh taâm ti paêng. Y-Moâis maâu gít oâh ma ntaâu muh maêt paêng sol ang yorlah paêng taâm ngôi ndrel jeâh ñah Yeâhoâva. 30 Tô lah Y-Aroân jeâh ri leù rngoâch phung æon lan Israel saô Y-Moâis, aô ntaâu muh maêt paêng sol ang, jeâh ri khaân paêng klach haên eâp ta Y-Moâis. 31 Æiaêlah Y-Moâis kuaêl khaân paêng, jeâh ri Y-Aroân jeâh ri leù rngoâch phung Koâranh n'gaâng taâm phung taâm ræuùn haên eâp paêng jeâh ri Y-Moâis ngôi ndrel ñah khaân paêng. 32 Jeâh nau naây leù rngoâch phung æon lan Israel haên eâp paêng, jeâh ri paêng aên ma phung naây leù rngoâch nau ntaêm Yeâhoâva lah jeâh ma paêng ta kalô yoâk Sinai. 33 Tô lah Y-Moâis loâch jeâh ngôi ñah khaân paêng, paêng nkuùm bok ta muh maêt paêng. 34 Æiaêlah tô lah Y-Moâis laêp ta naêp Yeâhoâva uùch ngôi ñah paêng, paêng soùk lôi bok nkuùm koù paêng lah, jeâh ri tô lah paêng luh paêng mbôh ma phung æon lan Israel moh nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma paêng. 35 Phung æon lan Israel saô muh maêt Y-Moâis, jeâh ri ntaâu muh maêt paêng sol ang. Y-Moâis plôù nkuùm bok ta muh maêt paêng taât paêng laêp uùch ngôi ñah Yeâhoâva.

Ngluh 35

Nau Vay Nar Saæat

1 Y-Moâis kuaêl leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn, jeâh ri paêng lah: "Aô nau Yeâhoâva ntaêm aên khaân ay may æö. 2 AÊn khaân may pah kan prau nar, æiaêlah nar pôh mra jeâng nar Saæat kloh ueh praêp rlu ma Yeâhoâva. Mbu naâm æö du ntil kan naây, bu mra nkhít paêng. 3 Lôi sính uùnh oâh lam taâm ntuùk khaân may guù doâl nar Saæat."

Ndô Nhhôr Ma Yeâhoâva

4 Y-Moâis lah ma phung æon lan Israel taâm ræuùn: "Aô nau Yeâhoâva ntaêm jeâh: 5 Soùk hom taê bôh khaân may ndô nhhôr ma Yeâhoâva. Mbu naâm geh nuih n'haâm loùng, aên paêng njuùn ndô nhhôr ma Yeâhoâva, mah, praêk jeâh ri koâng; 6 bok nhom dak piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch bok mhay rheân; rsau be, 7 ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, ntaâu ka toyh; tôm si akasi, 8 dak play OÂlive ma uùnh jreâng, 9 ndô æaâu kah ma dak æaâu kah praêp toù jeâh ri praêp ma ndô æaâu kah luù oânik jeâh ri aâk luù khlay eâng gay lír dôm ta ao eâphoât jeâh ri ta bok vaên ntang ntôh.

Ndô Guù Taâm Ngih Bok

10 AÊn aêp nôm bunuyh blau njeâh taâm phung kon bu klaâu vaêch jeâh ri æö leù rngoâch ndô Yeâhoâva ntaêm jeâh. 11 Ngih bok paêng jeâh ri ndô nkuùm paêng, ndô nkaêp, kañar, maâng nñaêng, meh jeâh ri rnôl; 12 hip nau taâm rnglaêp nñaâp maâng tung paêng, ntuùk yoá an, jeâh ri bok nching; 13 söng nñaâp maâng tung paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri piaêng let nhhôr ma Brah Ndu; 14 jaâng jreâng ma nau ang jeâh ri ndô doùng ma paêng, uùnh kañen paêng jeâh ri dak play OÂlive ma uùnh kañen; 15 nông guùch mpa æaâu kah nñaâp maâng tung paêng, dak æaâu kah praêp toù, jeâh ri ndô æaâu kah; jeâh ri bok nching ta mpoâng laêp ngih bok; 16 nông mpa nhhôr guùch ma dreh koâng tanh srang, nñaâp maâng tung paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng, thuùng dak nñaâp ndô paêng; 17 bok mbaâl chaêng taâm nkual meh nñaâp ma rnôl paêng, jeâh ri bok chaêng ta mpoâng peâr laêp nkual; 18 maâng peâr ngih bok, maâng peâr nkual, jeâh ri rse khaân paêng buaênh; 19 bok ao æö ma nau njeâh praêp ma kan taâm jroâ kloh ueh, bok ao kloh ueh Koâranh æö brah Y-Aroân, jeâh ri bok ao phung kon bu klaâu paêng praêp ma kan phung Koâranh æö brah."

Phung Æon Lan Njuùn Ndô Nhhôr

20 Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn luh du ta naêp Y-Moâis. 21 Leù rngoâch phung geh nuih n'haâm suùk nsoâr jeâh ri geh nau uùch ueh vaêch jeâh ri djoât ndô nhhôr ma Yeâhoâva, praêp ma kan æö ngih bok nau taâm ræuùn, nñaâp ma leù kon paêng, jeâh ri praêp ma bok ao kloh ueh. 22 Poâ ri phung kon bu klaâu nñaâp phung bu ur vaêch leù, leù rngoâch mbu naâm geh nuih n'haâm gay djoât leo mblo toâr, rgeân ti (naêl), rgeân kñaêm, koâng dok ta ti aêp ntil ndô æö ma mah, aêp nôm njuùn mah praêp nhhôr ma Yeâhoâva. 23 Leù rngoâch phung bok nhom piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhoùnh, mhay rheân, rsau be, ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, jeâh ri ntaâu ka toyh djoât leo leù. 24 Leù rngoâch phung dôi nhhôr praêk jeâh ri koâng njuùn ndô naây ma Yeâhoâva. Leù rngoâch phung tôm si akasi dôi doùng ma kan njuùn nhhôr leù. 25 Leù rngoâch phung blau kan rui ma ti khaân paêng nôm, djoât leo ndô khaân paêng æö, brai nhom dak piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân; 26 Leù bu ur geh nuih n'haâm suùk nsoâr rui rsau be. 27 Phung Koâranh n'gaâng ndjoât leo luù oânik jeâh ri luù khlay praêp ælír dôm ta ao eâphoât jeâh ri ta ao bok vaên tang ntôh; 28 ndô æaâu kah jeâh ri dak play OÂlive praêp aên uùnh jreâng jeâh ri ma dak æaâu kah. 29 Leù rngoâch bu ur kon bu klaâu phung æon lan Israel geh nuih n'haâm suùk nsoâr uùch kôl kan Yeâhoâva ntaêm ma Y-Moâis djoât leo ndô nhhôr ma Yeâhoâva tíng naâm khaân paêng uùch.

Yeâhoâva Kuaêl Y-Beâsalel Jeâh Ri Y-OÂhoâliap

30 Y-Moâis lah ma phung æon lan Israel: "Aên khaân may gít Yeâhoâva kuaêl jeâh ma amoh Y-Beâsalel, kon bu klaâu Y-Uri, kon bu klaâu Y-Hur, bôh nduùl mpoâl Yuda. 31 Paêng mbeâng jeâh ma Brah Hueâng Ueh Brah Ndu, ma nau njeâh, nau nau gít rbaêng, nau blau mín jeâh ri nau njeâh taâm leù rngoâch kan æö, 32 dôi njeâng ndô, æö kan ma mah, praêk jeâh ri koâng, 33 tor kach luù praêp n'hí mblum, kan trah si jeâh ri æö aêp ntil nau njeâh. 34 Bu aên ma paêng nau dôi saâm nti, paêng jeâh ri Y-OÂhoâliap kon bu klaâu Y-Ahisamak bôh nduùl mpoâl Dan. 35 Paêng mbeâng jeâh bu ma nau njeâh n'huù, doâi æö aêp ntil bu dôi æö; kan trah, kan kach, kan cheh, bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân, jeâh ri aêp ntil kan tanh bu æö maâu lah njeâng mhe."

Ngluh 36

1 Y-Besalel jeâh ri Y-OÂhoâliap jeâh ri leù rngoâch bunuyh Yeâhoâva aên jeâh nau blau mín jeâh ri nau gít rbaêng dôi gít leù kan æö ntuùk kloh euh mra pah kan tíng naâm leù nau Yeâhoâva ntaêm jeâh.

Phung Æon Lan Nhhôr Ndô AÂk Rmeh

2 Y-Moâis kuaêl Y-Beâsalel, Y-OÂhoâliap jeâh ri leù rngoâch phung bunuyh blau njeâh geh nau mín Yeâhoâva dôm jeâh nau njeâh, leù rngoâch phung geh nuih n'haâm suùk nsoâr khaân paêng haên pah kan. 3 Khaân paêng soùk dôn leù rngoâch ndô nhhôr phung æon lan Israel njuùn jeâh praêp pah kan jroâ kloh ueh. AÊp oâi aêt bu njuùn ma Y-Moâis ndô nhhôr ma nau uùch. 4 Poâ ri leù rngoâch phung njeâh æö leù rngoâch kan ma jroâ kloh ueh, aêp nôm vaêch bôh nau paêng guù æö, 5 jeâh ri lah ma Y-Moâis: "Phung æon lan njuùn aâk rmeh lôn ma kan Yeâhoâva ntaêm jeâh aên æö." 6 Poâ ri Y-Moâis ntaêm, jeâh ri bu mbôh taâm leù nkual. "Lôi aên kon bu klaâu maâu lah bu ur nhhôr ma jroâ kloh ueh oâh." Poâ ri bu buay maâu hoâm aên phung æon lan njuùn ñoùng ndô nhhôr oâh; 7 yorlah ndô geh jeâh jeâng toùng, nñaâp ma rmeh leù ma leù kan.

Nau Æö Ngih Bok

8 Leù rngoâch phung njeâh n'huù æö ngih bok ma jaât blah bok mhay rheân, bok piaâk, chaêng kraêk chaêng rhöch, geh rup Chheârubim ma nau njeâh ngaên. 9 Nau jong aêp blah bok mbaâl geh bar jaât ma sín haêt, jeâh ri dí rgaên aêp blah bok mbaâl geh puaên haêt; leù rngoâch blah bok naây rnaâng veh taâm ban. 10 Paêng taâm ndop ndrel praêm blah bok mbaâl, jeâh ri paêng taâm ndop ndrel leù praêm blah bok eâng. 11 Paêng æö rse troâm ntoâr piaâk ta pít bok ta loâch ntuk ndop tal lor. Paêng æö taâm ban leù ta pít bok ta loâch ntuùk ndop tal bar. 12 Paêng æö praêm jaât rse troâm ntoâr ma bok tal lor jeâh ri paêng æö praêm jaât rse troâm ntoâr ta pít bok tal bar; rse troâm ntoâr aên taâm di ndraêng paêng. 13 Paêng æö praêm jaât ndô nkeùp; jeâh ri ngih bok jeâng glom leù. 14 Paêng æö bok mbaâl ma rsau be jeâng bok nkuùm ta kalô ngih bok; paêng æö jaât ma nguay blah bok mbaâl. 15 Nau jong aêp blah bok naây geh pe jaât haêt, dí rgaên aêp blah bok puaên haêt, leù rngoâch jaât ma nguay blah bok naây geh rnaâng veh du ai taâm ban. 16 Paêng taâm ndop eâng eâng praêm blah taâm bok naây, jeâh ri prau blah eâng taâm ban leù. 17 Paêng æö praêm jaât rse troâm ntoâr ta pít bok aên loâch ntuùk taâm ndop tal lor, jeâh ri paêng æö praêm jaât rse troâm ntoâr ta pít ntuùk ndop tal bar. 18 Paêng æö praêm jaât ndô nkeùp ma koâng gay taâm ndop ngih bok gay ma paêng glom leù. 19 Paêng æö ma ngih bok ndô nkuùm ma ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, jeâh ri ndô nkuùm ma ntaâu ka toyh. 20 Paêng æö kañar ma ngih bok ma tôm si akasi dôm ndaâk. 21 Jong kañar naây jaât haêt jeâh ri dí paêng du haêt ma n'gul. 22 AÊp kañar geh bar boâk praêp taâm ntruùp gay taâm rnglaêp ndrel. Poâ ri paêng æö ma leù rngoâch taâm ngih bok. 23 Poâ aô paêng æö kañar ma ngih bok; bar jaât poùk kañar mô bah rñuùng; 24 paêng æö puaên jaât rnôl ma praêk taâm daâng bar jaât poùk kañar, bar bar mlaâm rnôl taâm daâng kañar praêp ma bar boâk taâm ntruùp paêng jeâh ri bar mlaâm rnôl taâm daâng kañar eâng praêp ma bar boâk taâm ntruùp paêng. 25 Paêng æö bar jaât poùk kañar ñah teù ngih bok mpeh ma mpöù, 26 jeâh ri puaên jaât mlaâm rnôl khaân paêng ma praêk, bar mlaâm taâm daâng du poùk kañar, jeâh ri bar mlaâm taâm daâng poùk eâng. 27 Paêng æö prau poùk kañar pa kôi ngih bok mô pa daâng. 28 Paêng æö bar poùk kañar ta joânh ngih bok pa kôi. 29 Khaân paêng jeâng n'grup bar taâm daâng, æiaêlah rnglaêp ndrel ta kalô ma du rvang, poâ ri paêng æö ma leù du ntuùk joânh. 30 Geh pham poùk kañar ndrel ma jaât ma prau rnôl praêk khaân paêng, bar mlaâm taâm daâng aêp poùk kañar. 31 Paêng æö praêm mlaâm maâng nñaêng ma si akasi praêp ma kañar mô du ñah puùng ngih bok, 32 Jeâh ri praêm mlaâm maâng nñaêng praêp ma kañar mô pa puùng ñah rí ngih bok, jeâh ri praêm mlaâm maâng nñaêng praêp ma kañar pa kôi ngih bok mô pa daâng. 33 Paêng æö maâng nñaêng ta nklang rgaên leù kañar bôh pít aô taât ta pít rí. 34 Paêng mblum leù rngoâch kañar ma mah jeâh ri paêng æö rvang ma mah praêp nsro maâng nñaêng, jeâh ri pot maâng nñaêng ma mah leù. 35 Paêng æö du blah bok nching ma bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân, geh rup chheârubim ma nau njeâh ngaên. 36 Paêng æö ma bu puaên mlaâm meh akasi mblum ma mah, jeâh ri paêng toù an puaên mlaâm rnôl praêk. 37 Paêng æö ma ntuùk laêp ngih bok du blah bok mphiar piaâk, chaêng kraêk jeâh ri chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân kan cheh; 38 jeâh ri praêm mlaâm meh nñaêp ma ndô nkuaêk paêng, jeâh ri paêng mblum ma mah ta chioâng jeâh ri rse reât paêng, æiaêlah praêm mlaâm rnôl khaân paêng bu æö ma koâng.

Ngluh 37

Nau Æö Hip Nau Taâm Rnglaêp

1 Y-Beâsalel æö hip nau taâm rnglaêp ma si akasi, jong paêng bar haêt n'gul, dí gaên paêng du haêt n'gul jeâh ri preâh paêng du haêt n'gul. 2 Paêng mblum ma mah kloh taâm troâm jeâh ri pa dih, jeâh ri paêng æö naêp rmaên juùm paêng ma mah. 3 Paêng toù puaên rvang ma mah dôm ta puaên joânh du ñah bar rvang jeâh ri du ñah eâng bar rvang leù. 4 Paêng æö maâng tung ma si akasi, jeâh ri mblum ma mah. 5 Nsro maâng tung taâm rvang ta meng hip praêp tung paêng. 6 Paêng æö du ntuùk praêp yoá an ma mah kloh; jong paêng bar haêt n'gul dí gaên paêng du haêt n'gul. 7 Paêng æö bar rup Chheârubim ma mah bu chiaêr ta bar pít loâch ntuùk yoá an, 8 du mlaâm rup Chheârubim ta du pít loâch jeâh ri du mlaâm rup Chheârubim ta du pít eâng ñoùng. Paêng æö rup Chheârubim du ngraêng ñah ntuùk yoá an ta bar pít loâch. 9 Rup Chheârubim pôk naêr khaân paêng mô palô, nkuùm ma naêr khaân paêng ntuùk yoá an, jeâh ri muh maêt khaân paêng taâm ntra. Mah maêt Chheârubim uaênh ta ntuùk yoá an.

Nau Æö Söng

10 Paêng æö söng ma si akasi, jong paêng bar haêt, dí rgaên du haêt, jeâh ri preâh paêng du haêt n'gul. 11 Paêng mblum ma mah chreâk jeâh ri æö naêp rmaên juùm paêng ma mah. 12 Paêng veh juùm paêng du mpang ti, ta pít ntuùk veh naây paêng æö naêp ma mah juùm paêng. 13 Paêng toù æö puaên rvang ma mah, jeâh ri dôm rvang naây ta puaên joânh ta puaên mlaâm jaâng paêng. 14 Rvang naây guù daêch ta pít naêp jeâng ntuùk nsro maâng praêp tung söng. 15 Paêng æö maâng tung ma tôm si akasi, jeâh ri mblum ma mah, gay uùch doùng tung söng naây. 16 Paêng æö ndô doùng ta kalô söng, ngan jam jeâh ri ngan rleo dô ndô æaâu kah, ngan gröng jeâh ri noâng praêp doùng nkhuùt ndô nhhôr. Bu æö paêng ma mah chreâk.

Nau Æö Jaâng Jreâng

17 Paêng æö jaâng jreâng ma mah chreâk, paêng æö jaâng jreâng ma mah bu chiaêr, jaâng paêng, saêk paêng, ka chok paêng, play paêng jeâh ri kao paêng jeâng taâm du njaêr ngraêng. 18 Geh prau mlaâm n'gíng luh ta meng, pe mlaâm nthan n'gíng jaâng jreâng mô du ñah, jeâh ri pe mlaâm n'gíng jaâng jreâng mô du ñah eâng. 19 Du mlaâm n'gíng pe mlaâm kachok æö taâm ban ma play amandeâ, du rplay jeâh ri kao paêng, jeâng taâm ban leù ma prau mlaâm n'gíng luh bôh jaâng jreâng. 20 Ta n'gaâng uùnh jreâng geh puaên mlaâm kachok taâm ban ma play amandeâ, du rplay jeâh ri kao paêng. 21 Geh du mlaâm taâm daâng bar mlaâm n'gíng taâm du ngraêng naây, poâ ri yôh ma prau mlaâm n'gíng luh bôh jaâng jreâng naây. 22 Play khaân paêng jeâh ri n'gíng khaân paêng jeâng du ngraêng, leù naây chiaêr taâm du ngraêng mah chreâk. 23 Paêng æö pôh uùnh kañen ma paêng, ndô æö nhhaât uùnh paêng, jeâh ri khaêl djoât ndô naây paêng æö ma mah chreâk. 24 Paêng doùng puaên jaât ma sín kiloâ mah chreâk praêp æö paêng ndrel ma leù rngoâch ndô doùng ma paêng.

Nau Æö Nông Guùnh Mpa Æaâu Kah

25 Paêng æö nông guùch mpa æaâu kah ma si akasi; jong paêng du haêt, dí gaên paêng du haêt, puaên blon jeâh ri preâh paêng bar haêt, nke paêng jeâng du njraêng ñah paêng. 26 Paêng mblum ma mah chreâk, ntuùk ta kalô, ta meng juùm paêng jeâh ri nke; jeâh ri paêng æö naêp ma mah chreâk juùm paêng. 27 Paêng æö taâm daâng naêp bar rvang mah mô bar ñah pít gay ma nsro maâng tung paêng. 28 Paêng æö maâng tung ma si akasi, jeâh ri mblum paêng ma mah.

Nau Æö Dak Æaâu Kah Praêp toù Jeâh Ri Ndô Baâu Kah

29 Paêng æö dak æaâu kah ma nau toù praêp aên, jeâh ri ndô æaâu kah kloh jeâh ri njuùng, tíng naâm nau vay phung nkra ndô æaâu kah.

Ngluh 38

Nau Æö Nông Ndô Nhhôr Guùch

1 Paêng æö nông mpa nhhôr guùch ma si akasi, jong paêng praêm haêt, puaên blon, jeâh ri preâh paêng pe haêt. 2 paêng æö nke puaên joânh paêng, ta naây jeâng du ngraêng ñah nông, jeâh ri paêng mblum ma koâng. 3 Paêng æö leù rngoâch ndô doùng ma nông, glah dô buh, ndroh, ngan gröng, n'hoi srang, jeâh ri ndô dô sa oânh haâng. Paêng æö leù rngoâch ndô doùng naây ma koâng. 4 Paêng æö ma nông naây du blah dreh koâng tanh srang paêng dôm taê, taâm daâng naêp taât ta nklang nông. 5 Paêng toù æö puaên mlaâm rvang koâng ta puaên joânh dreh koâng naây praêp nsro maâng tung. 6 Paêng æö maâng tung ma si akasi, jeâh ri mblum paêng ma koâng. 7 Paêng nsro maâng tung taâm troâm rvang ta bar ñah pít nông gay doùng tung paêng. Paêng æö nông troâm hoùng ma aâk poùk kañar.

Nau Æö Thuùng Dak

8 Paêng æö thuùng dak jeâh ri jaâng paêng ma koâng nchraâng muh maêt phung bu ur pah kan ta mpoâng laêp ngih bok nau taâm ræuùn nhhôr jeâh.

Nkual Ngih Bok

9 Paêng æö nkual ngih bok mô pa rñuùng nkual geh bok ma mhay rheân, dí paêng du rhiaêng haêt. 10 Meh paêng geh bar jaât mlaâm, rnôl khaân paêng geh bar jaât mlaâm æö ma koâng, nkuaêk meh jeâh ri rse reât paêng æö ma praêk. 11 Mô pa mpöù geh du rhiaêng haêt, meh paêng bar jaât mlaâm, rnôl khaân paêng bar jaât mlaâm æö ma koâng nkuaêk meh jeâh ri rse reât paêng æö ma praêk. 12 Mô pa daâng nkual geh bok dí gaên paêng praêm jaât haêt, meh paêng geh jaât mlaâm, rnôl khaân paêng geh jaât mlaâm, nkuaêk meh jeâh ri rse reât paêng æö ma praêk. 13 Mô pa lô nkual, rgaên praêm jaât haêt. 14 Bok pa ñah mpoâng peâr geh jaât ma praêm haêt, meh paêng geh pe mlaâm jeâh ri rnôl khaân paêng geh pe mlaâm. 15 Jeâh ri ta ñah ri jeâng taâm ban, ñah aô, ñah rí mpoâng peâr nkual geh bok jaât ma praêm haêt, meh paêng geh pe mlaâm jeâh ri rnôl khaân paêng geh pe mlaâm. 16 Leù rngoâch bok juùm rvaêch nkual bu æö ma mhay rheân. 17 Rnôl ma meh bu æö ma koâng, nkuaêk meh jeâh ri rse reât paêng bu æö ma praêk. Leù rngoâch meh ntuùk nkual geh rse reât æö ma praêk. 18 Bok mphiar mpoâng peâr nkual jeâng kan cheh æö ma bok piaâk chaêng kraêk chaêng rhöch, jeâh ri mhay rheân. Jong paêng geh bar jaât haêt preâh jeâh ri dí gaên paêng geh praêm haêt tíng naâm bok nkual. 19 Meh khaân paêng geh puaên mlaâm, nñaâp rnôl khaân paêng geh puaên mlaâm æö ma koâng, nkuaêk khaân paêng ndô mblum chioâng khaân paêng, jeâh ri rse reât khaân paêng bu æö ma praêk. 20 Leù rngoâch n'gaâng n'gar ngih bok jeâh ri ma ntuùk nkual juùm rvaêch bu æö ma koâng.

Mah, Praêk, Koâng Bu Doùng Taâm Ntuùk Kloh Ueh

21 Aô rnoh kôp ndô doùng ma ngih bok, naâm bu ntít ngih bok ma nau mbôh, bu kôp jeâh tíng naâm nau Y-Moâis ntaêm, praêp ma kan phung Leâvi maât mray, tíng naâm Y-Ithamar kon bu klaâu Koâranh æö brah Y-Aroân gai. 22 Y-Beâsalel kon bu klaâu Y-Uri, kon bu klaâu Y-Hur, bôh nduùl mpoâl Yuda æö leù ndô Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 23 Nôm kôl paêng jeâng Y-OÂhoâliap kon bu klaâu Y-Ahisamak, bôh nduùl mpoâl Dan, nôm njeâh blau kach, blau njeâng ndô mhe jeâh ri blau cheh bok piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch jeâh ri mhay rheân. 24 Leù rngoâch mah doùng jeâh ma kan æö jroâ kloh ueh, naâm bu ntít mah bu nhhôr, geh du rbaên pe rhiaêng pe jaât ma pe kiloâ tíng naâm Seâkel bôh jroâ kloh ueh. 25 Praêk bôh phung bu kôp jeâh taâm phung taâm ræuùn geh puaên rbaên sín rhiaêng bar jaât ma sín kiloâ, tíng naâm Seâkel bôh jroâ kloh ueh. 26 Poâ naây jeâng n'gul Seâkel aêp nôm tíng naâm Seâkel bôh jroâ kloh ueh, ma aêp nôm kon bu klaâu bu kôp jeâh ntôm bôh bar jaât naêm rlôù kalô geh prau rhiaêng ma pe rbaên praêm rhiaêng praêm jaât nuyh kon bu klaâu. 27 Puaên rbaên sín rhiaêng kiloâ praêk doùng praêk toù rnôl ma ntuùk kloh ueh, jeâh ri rnôl ma bok mphiar, du rhiaêng mlaâm rnôl ma puaên rbaên sín rhiaêng kiloâ, puaên rhiaêng sín jaât kiloâ ma du mlaâm rnôl. 28 Jeâh ri ma bar jaât ma sín kiloâ praêk paêng æö ngleù nkuaêk ma meh, mblum chioâng paêng jeâh ri æö rse reât ma khaân paêng. 29 Koâng bu nhhôr geh pe rbaên puaên rhiaêng prau jaât ma sín kiloâ. 30 Ma koâng naây paêng æö rnôl ma mpoâng laêp ngih bok nau taâm ræuùn, nông koâng nñaâp dreh paêng jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma nông, 31 rnôl taâm nkual juùm rvaêch, rnôl ma mpoâng peâr nkual, jeâh ri leù rngoâch maâng n'gar ma ngih bok, nñaâp maâng ntuùk nkual juùm rvaêch.

Ngluh 39

Nau Æö Bok Ao Phung Koâranh Æö Brah

1 Ma bok nhom dak piaâk, chaêng kraêk, chaêng rhöch khaân paêng æö bok ao ma nau njeâh praêp ma kan taâm jroâ kloh ueh; khaân paêng æö bok ao kloh ueh ma Y-Aroân tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 2 Paêng æö ao eâphoât ma mah, bok ír, chaêng kraêk, chaêng bok sut, jeâh ri mhay rheân. 3 Bu chiaêr du rlat mah n'hô jeâh ri koh aên jeâng brai, gay tanh ndrel ma bok ír, chaêng kraêk, sut chaêng, jeâh ri mhay rbeân ma nau njeâr n'huù. 4 Khaân paêng æö bar blah bok nkuùm saêng nglik ndop ndrel ñah bar boâl ao eâphoât. 5 Rse vaân buùt bu tanh ma rse mhay ta ao eâphoât gay reât paêng, khaân paêng æö taâm ban naâm bu ao jeâh ri taâm kreâp ñah ao, bu æö paêng ma mah, bok ír, chaêng kraêk, sut chaêng, jeâh ri mhay rheân tíng naâm Yeâhoâva ntính ma Y-Moâis. 6 Khaân paêng nkra luù oânik, taâm lír taâm naêp ndor mah, nseâr naâm bu ndô kañaâm, tíng naâm amoh phung kon buklaâu Y-Israel. 7 Khaân paêng dôm leù ndô naây ta bok nkuùm saêng nglik ao eâphoât, jeâng luù kah gít ma phung kon bu klaâu Y-Israel, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 8 Khaân paêng nkra njeâng bok vaên ntang ntôh ma rse mhay naâm bu ao eâphoât ma mah, bok ír, chaêng kraêk, sut chaêng, jeâh ri mhay rheân. 9 Bok æö ao taâm ban dí jong. Khaân paêng nkra njeâng bok vaên ntang ntôh ndop bar, jong du haêt n'gul, jeâh ri dí paêng du haêt n'gul. 10 Khaân paêng taâm lír geh puaên grong luù khlay: Grong tal nguay, du gaêr sardoân, du gaùr toâpas, du gaêr eâmeâroât; 11 grong tal bar, du gaêr eâskabuk, du gaêr saphir, du gaêr diamoân; 12 grong tal pe, du gaêr oâpal, du gaêr agat, du gaêr ameâtis; 13 grong tal puaên, du gaêr beâril, du gaêr oânik, du gaêr jaspidi. Luù khlay naây bu lír taâm ndor naêp mah. 14 Geh jaât ma bar gaêr tíng naâm amoh phung kon buklaâu Y-Israel. AÊp ntil gaêr luù khlay bu geh nseâr du amoh taâm jaât ma bar nduùl mpoâl Israel naâm bu bu nseâr ndô kañaâm. 15 Jeâh ma naây, ta kalô bok vaên ntang ntôh khaân paêng nkra njeâng rse rvaêk rheân ma mah chreâk, buaênh naâm bu rse bu vah. 16 Khaân paêng æö bar ndor naêp ma mah, khaân paêng dôm bar mlaâm rvang naây ta bar ñah pít bok vaên ntang ntôh. 17 Khaân paêng nsro bar rtai (njaêr) rse vah mah taâm bar mlaâm rvang ta bar ñah pít bok vaên ntang ntôh. 18 Khaân paêng kaât boâl bar njaêr rse vah panaêp bar rvang naêp guù ta bok nkuùm saêng nglik ao eâphoât. 19 Khaân paêng æö ñoùng bar mlaâm rvang mah, dôm khaân paêng ta bar ñah pít bok vaên ntang ntôh taâm troâm nkreâp ñah ao eâphoât. 20 Khaân paêng æö tay bar mlaâm rvang mah, dôm khaân paêng taâm naâm mpeh taâm daâng ta bok nkuùm saêng nglik ao eâphoât mpeh mô panaêp eâp ntuùk n'har taâm maâp ta kalô rse vaân buùt ao eâphoât tanh ma nau njeâh n'huù. 21 Khaân paêng kaât bok vaên ntang ntôh ta rvang paêng ñah rvang ao eâphoât ma rse vah ír, gay ma bok vaên ntang ntôh guù ta kalô rse vaân buùt ao eâphoât bu tanh ma nau njeâh n'huù, gay ma bok vaên ntang ntôh maâu rlaât oâh bôh ao eâphoât, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 22 Paêng æö ao jaâr eâphoât tanh ma bok í dadeâ. 23 Troâm ta nklang ao jaâr paêng bu khaêt juùm naâm bu tr6 m bu taêk gor ao loih, gay lôi aên prek oâh. 24 Khaân paêng æö juùm boâl ao taâm daâng play pom granat ír, chaêng kraêk, sut chaêng, jeâh ri mhay rheân. 25 Khaân paêng æö rleâm ma mah chreâk, jeâh ri taâm nsrah ñah play pom granat juùm boâl ao taâm daâng, 26 du gaêr rleâm mah jeâh ri du gaêr play pom granat, du gaêr rleâm mah du gaêr play pom granat juùm boâl ao praêp ma pah kan, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 27 Khaân paêng tanh ao jaâr ma mhay rheân ma Y-Aroân jeâh phung kon bu klaâu paêng, 28 kön ma mhay rheân, ñon ma mhay rheân, jeâh ri kho ma mhay rheân, 29 jeâh ri rse vaân buùt ma mhay rhen ír, chaêng kraêk, jeâh ri sut chaêng, cheh chiaêk, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 30 Khaân paêng æö ma mah chreâk du plôp kañar jeá ñon hañaêch kloh ueh. Khaân paêng tor ta naây taâm ban ma bu tor ndô kañaâm: "PRAÊPAÊNMA YEÂHOÂVA." 31 Bu kaât paêng ma du njaêr rse vah piaâk, gay kaât paêng ta naêp moâk kön, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis.

Nau Æö Ndô Doùng Taâm Ngih Bok AÊp Jeâh

32 Poâ ri loâch jeâh leù kan æö ngih bok nau taâm ræuùn. Phung æon lan Israel æö leù jeâh tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm ma Y-Moâis. 33 Khaân paêng njuùn ngih bok ma Y-Moâis, ngih bok jeâh ri leù rngoâch ndô nkaêp, kañar, maâng nñaêng, meh, jeâh ri rnôl paêng; 34 ndô nkuùm ma ntaâu biaêp nkuaêng nkra jeâh, jeâh ri ndô nkuùm ntaâu ka toyh jeâh ri bok nching; 35 hip nau taâm rnglaêp nñaâp maâng tung paêng jeâh ri nñaâp ntuùk yoá an; 36 söng jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri piaêng let nhhôr ma Brah Ndu; 37 jaâng jreâng mah chreâk jeâh ri nñaâp ma uùnh kañen paêng, naâm bu ntít uùnh kañen naây nkra jeâh, 38 ndô doùng ma paêng jeâh ri dak play OÂlive ma uùnh kañen; nông mah, dak æaâu kah praêp toù, ndô æaâu kah, jeâh ri bok mphiar ta mpoâng laêp ngih bok. 39 nông koâng nñaâp ma dreh, koâng tanh srang paêng, maâng tung paêng jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng; thuùng dak nñaâp jaâng paêng; 40 bok mbaâl nching ta nkual, meh nñaâp rnôl paêng, jeâh ri bok mphiar ta mpoâng peâr laêp nkual, rse vah, maâng n'gar jeâh ri leù rngoâch ndô doùng kan ma ngih bok, ma ngih bok nau taâm ræuùn; 41 bok ao æö ma nau njeâh praêp ma kan taâm jroâ kloh ueh, bok ao kloh ueh Koâranh æö brah Y-Aroân jeâh ri bok ao ma phung kon bu klaâu paêng praêp ma kan phung Koâranh æö brah. 42 Phung æon lan Israel æö leù rngoâch kan naây tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 43 Y-Moâis sek uaênh leù rngoâch kan, jeâh ri aô, khaân paêng æö jeâh nau naây tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh. Jeâh ri tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh. Jeâh ri Y-Moâis maât ton ma khaân paêng.

Ngluh 40

Nau Rdaâk Jeâh Ri Nau Praêp An Ngih Bok

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Nar nguay taâm khay nguay, aên may rdaâk ngih bok nau taâm ræuùn. 3 AÊn may dôm ta naây hip nau taâm rnglaêp, jeâh ri poân hip taâm bok nching. 4 AÊn may njuùn söng jeâh ri nkra aên di ndô dôm ta kalô. AÊn may njuùn jaâng jreâng jeâh ri nkra uùnh kañen. 5 AÊn may dôm nông mah guùch mpa æaâu kah ta naêp hip nau taâm rnglaêp, jeâh ri nching bok nching ta mpoâng laêp ngih bok. 6 AÊn may dôm nông mpa nhhôr guùch ta naêp mpoâng laêp ngih bok nau taâm ræuùn. 7 AÊn may dôm thuùng dak vah vang ngih bok nau taâm ræuùn ñah nông, jeâh ri dôm dak taâm naây. 8 AÊn may rdaâk nkual rvaêch juùm, jeâh ri nching bok nching ta mpoâng peâr nkual. 9 AÊn may soùk dak æaâu kah praêp toù, jeâh ri toù ngih bok jeâh ri leù rngoâch ndô taâm paêng. AÊn may praêp an paêng nñaâp leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri paêng mra jeâng kloh ueh. 10 AÊn may toù nông nhhôr guùch jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng, jeâh ri praêp an nông; jeâh ri nông mra jeâng kloh ueh lôn. 11 AÊn may toù dak æaâu kah ta thuùng dak nñaâp jaâng paêng, jeâh ri praêp an paêng. 12 Jeâh nau naây aên may njuùn Y-Aroân nñaâp phung kon bu klaâu paêng ma mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri saâm uùm khaân paêng ma dak. 13 AÊn may saâm nsoh Y-Aroân ma bok ao kloh ueh jeâh ri toù dak æaâu kah ta paêng praêp an paêng, gay ma paêng dôi pah kan ma gaâp jeâng Koâranh æö brah. 14 AÊn may njuùn phung kon bu klaâu paêng jeâh ri may saâm nsoh an khaân paêng ma ao jaâr. 15 Jeâh ri toù dak æaâu kah ma khaân paêng, naâm bu may toù jeâh ma mbôù khaân paêng, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma gaâp jeâng phung Koâranh æö brah. Nau toù dak æaâu kah naây gay æö naneá ma khaân paêng nau jeâng Koâranh æö brah æaæô taâm leù rngoâch rnoâk khaân paêng. 16 Poâ ri Y-Moâis æö leù rngoâch nau Yeâhoâva ntaêm ma paêng. 17 Nar nguay taâm khay nguay naêm bar khaân paêng æö jeâh nau rdaâk ngih bok. 18 Y-Moâis rdaâk ngih bok; paêng dôm rnôl paêng, rdaâk kañar paêng, dôm maâng nñaêng paêng, jeâh ri rdaâk meh paêng. 19 Paêng ling bok ta kalô ngih bok, jeâh ri paêng nkuùm bok ta kalô tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 20 Paêng soùk kañar nau mbôh jeâh ri dôm paêng taâm hip, paêng nsro maâng tung ta hip jeâh ri dôm ndruùp ntuùk yoá an ta kalô hip. 21 Paêng njuùn hip taâm ngih bok jeâh ri nching bok nching poân hip nau taâm rnglaêp tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 22 Paêng dôm söng taâm ngih bok nau taâm ræuùn mô pa mpöù ngih bok pa dih bok nching. 23 Paêng daêp piaêng let di mbor ta naêp Yeâhoâva tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 24 Paêng dôm jaâng jreâng taâm ngih bok nau taâm ræuùn mô ñah söng mô pa rñuùng ngih bok, 25 jeâh ri paêng nkra uùnh kañen ta naêp Yeâhoâva tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 26 Paêng dôm nông mah taâm ngih bok nau taâm ræuùn ta naêp bok nching. 27 Paêng guùch ta kalô naây mpa æaâu kah tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 28 Paêng nching bok nching ta mpoâng laêp ngih bok. 29 Paêng dôm nông mpa nhhôr guùch ta mpoâng laêp ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri paêng nhhôr ta kalô naây mpa nhhôr guùch jeâh ri ndô nhhôr ranih muy tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 30 paêng dôm thuùng dak ta vah vang ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri nông, jeâh ri paêng nkhuùt dak ta naây praêp rao. 31 Y-Moâis, Y-Aroân jeâh ri leù rngoâch kon bu klaâu paêng rao jeâng ti ta naây. 32 Tô lah khaân paêng laêp ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri tô lah khaân paêng haên daêch nông, khaân paêng rao lôi, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 33 Paêng rdaâk nkual juùm rvaêch ngih bok jeâh ri nông, jeâh ri paêng nching bok mpoâng laêp nkual. Poâ ri Y-Moâis æö loâch kan naây.

Ndaâr Ta Kalô Ngih Bok

34 Jeâh ri ndaâr nkuùm ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri nau chreâk rmah Yeâhoâva æö beâng ngih bok. 35 Y-Moâis maâu dôi laêp oâh taâm ngih bok nau taâm ræuùn, yorlah ndaâr guù ta kalô, jeâh ri nau chreâk rmah Yeâhoâva æö beâng ngih bok. 36 Doâl leù nau khaân paêng sak nsong, tô lah ndaâr hao du bôh kalô ngih bok, phung æon lan Israel haên pa naêp. 37 Æiaêlah lah tô lah ndaâr maâu hao du oâh khaân paêng maâu haên oâh koù taât nar ndaâr hao du kalô. 38 Yorlah doâl leù nar khaân paêng sak nsong ndaâr Yeâhoâva guù ta kalô ngih bok doâl nar, jeâh ri geh uùnh taâm naây doâl maêng, ta naêp maêt leù rngoâch ngih Israel.

Leâvi 1

Mpa Nhhôr Guùch1

1 Yeâhoâva kuaêl Y-Moâis jeâh ri ngôi ma paêng bôh ngih bok taâm ræuùn, lah: 2 "Ngôi hom ma phung æon lan Israel jeâh ri lah ma khaân paêng. tô lah du hueâ taâm phung khaân may njuùn du ntil ndô nhhôr ma Yeâhoâva, aên khaân may njuùn ndô khaân may nhhôr bôh ndroâk maâu lah be, biaêp. 3 Tô lah ndô paêng nhhôr jeâng ndô nhhôr guùch ma ndroâk, aên paêng nhhôr du mlaâm nkuaêng maâu geh ntuùk iôh oâh. AÊn paêng nhhôr ndô naây ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn, gay paêng dôi geh nau dôn ta naêp Yeâhoâva. 4 Paêng mra pah ti paêng ta kalô boâk mpa nhhôr guùch, mpa naây mra geh nau dôn yor paêng uùch æö nau kloh nau tih paêng. 5 paêng mra sreh ndroâk nkuaêng ta naêp Yeâhoâva jeâh ri phung Koâranh æö brah phung kon bu klaâu Y-Aroân mra nhhôr mham, jeâh ri mra nkhuùt mham naây juùm rvaêch nông ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 6 Paêng mra n'huk ntaâu mpa nhhôr guùch jeâh ri koh paêng aâk rngôl. 7 Phung kon bu klaâu Koâranh æö brah Y-Aroân mra dôm uùnh ta kalô nông, jeâh ri bun long ta kalô uùnh. 8 Jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Aroân phung Koâranh æö brah mra dôm rngôl boâk, jeâh ri ngi aên di ta kalô long doâl uùnh hit ta kalô nông. 9 Æiaêlah paêng mra rao proch khuùng ma dak jeâh ri jaâng paêng. Jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch leù ta kalô nông, jeâng mpa nhhôr guùch, mpa nhhôr aên uùnh sa æaâu n'hoâl kah taât ta Yeâhoâva. 10 Tô lah mpa paêng nhhôr jeâng mpa nhhôr guùch, bôh biaêp, be, aên paêng nhhôr du mlaâm nkuaêng maâu geh ntuùk iôh oâh. 11 AÊn paêng sreh mpa naây mô pa dor nông ta naêp Yeâhoâva jeâh ri phung Koâranh æö brah phung kon bu klaâu Y-Aroân mra nkhuùt mham juùm ndaêch nông. 12 Paêng mra koh aâk rngôl, nñaâp ma boâk jeâh ri ngi paêng, jeâh ri Koâranh æö brah mra dôm rngôl naây taâm di ta kalô long uùnh doâl hit ta kalô nông. 13 Æiaêlah paêng mra rao proch khuùng jeâh ri jaâng paêng ma dak. Jeâh ri Koâranh æö brah mra nhhôr leù jeâh ri guùch paêng ta kalô nông; paêng jeâng mpa nhhôr guùch, mpa nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah taât ta Yeâhoâva 14 Tô lah mpa paêng nhhôr ma Yeâhoâva jeâng du ntil mpa nhhôr sím och, aên paêng njuùn mpa paêng nhhôr pluùk maâu lah ntôp. 15 Koâranh æö brah mra njuùn iaêm ta nông jeâh ri juet boâk paêng jeâh ri guùch paêng ta nông jeâh ri mham paêng mra roch ta pít nông. 16 Paêng mra soùk lôi pöm nñaâp rsau jeâh ri kluùp paêng ta pít nông mô pa lô ta ntuùk bu dôm buh. 17 Bu mra heâk naêr paêng æiaêlah maâu aên taêch oâh. Jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông, ta kalô long uùnh doâl hit; paêng jeâng mpa nhhôr guùch, mpa nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah taât ta Yeâhoâva.

Leâvi 2

Ndô Nhhôr Ranih Moâi

1 Tô lah du hueâ njuùn ndô nhhôr ranih moâi jeâng ndô nhhôr ma Yeâhoâva, ndô paêng nhhôr mra jeâng ranih moâi; paêng mra keât dak play OÂlive ta kalô paêng. 2 Paêng mra njuùn ma phung kon bu klaâu Y-Aroân phung Koâranh æö brah. Koâranh æö brah mra soùk ndô paêng du mbaêt ranih moâi jeâh ri dak play OÂlive, ndrel ma leù rngoâch ndô æaâu kah paêng; jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch ndô naây ta kalô nông jeâng rngôl aên kah gít, du ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah taât ta Yeâhoâva. 3 Moh ndô hoâm bôh ndô nhhôr Kapuùng hñaêch mra praêp ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng; paêng jeâng rngôl kloh ueh ngaên bôh ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 4 Tô lah khaân may njuùn ndô nhhôr ranih moâi guùch jeâh taâm naêk jeâng ndô nhhôr, paêng mra jeâng æaênh maâu geh ndrui oâh ma ranih moâi taâm pot jeâh ñah dak play OÂlive. 5 Tô lah ndô khaân may nhhôr jeâng ndô nhhôr ranih moâi vaâr ma glah thang, paêng mra jeâng ma ranih moâi maâu geh ndrui oâh taâm pot jeâh ñah dak play 6 AÊn may peâch paêng jeâng rngôl jeâh ri nkhuùt dak play OÂlive ta kalô paêng; paêng jeâng ndô nhhôr ranih moâi. 7 Tô lah ndô khaân may nhhôr jeâng ndô nhhôr ranih moâi gaâm taâm glah, mra æö paêng ma ranih moâi ma dak play OÂlive. 8 AÊn may njuùn ndô nhhôr ranih moâi æö jeâh ma ndô naây ma Yeâhoâva, jeâh ri tô lah bu aên paêng ma Koâranh æö brah, paêng mra njuùn ta nông. 9 Jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk bôh ndô nhhôr ranih moâi rngôl aên kah gít jeâh ri guùch paêng ta nông, jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, æaâu kah taât ma Yeâhoâva. 10 Moh ndô hoâm bôh ndô nhhôr ranih moâi mra praêp ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng; paêng jeâng rngôl kloh ueh ngaên bôh ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 11 Lôi æö oâh du ntil ndô nhhôr ranih moâi khaân may njuùn ma Yeâhoâva ma ndrui; yorlah khaân may maâu mra guùch oâh ndrui maâu lah dak suùt jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 12 Khaân may dôi njuùn ndô naây ma Yeâhoâva jeâng ndô nhhôr geh kao taâm ndô boâk rah, æiaêlah lôi ta nhhôr oâh paêng ta kalô nông gay jeâng ndô æaâu kah. 13 AÊn khaân may æö kah boh leù ndô nhhôr ranih moâi, lôi aên oâh ndô nhhôr ranih moâi khaân may pöt boh nau taâm rnglaêp ñah Brah Ndu khaân may. Ndrel ma leù rngoâch ndô khaân may nhhôr aên khaân may cheá boh. 14 Tô lah khaân may nhhôr ma Yeâhoâva du nau nhhôr ranih moâi bôh kao taâm ndô boâk rah, aên khaân may nhhôr soùk ndroùng ba mhe æö haêch jeâh guùch taâm uùnh. 15 AÊn khaân may nkhuùt dak play OÂlive jeâh ri cheá ndô æaâu kah ta kalô paêng, paêng jeâng ndô nhhôr ranih moâi. 16 Koâranh æö brah mra guùch jeâng rngôl, kah giùt du rngôl ba mhe æö haêch jeâh, jeâh ri dak play OÂlive ndrel ma leù ndô æaâu kah paêng; paêng jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva.

Leâvi 3

Ndô Nhhôr Ma Nau Ñaêp Mpaên

1 Tô lah du hueâ bunuyh nhhôr ndô æö brah jeâng ndô nhhôr ma nau ñaêp mpaên, tô lah paêng nhhôr du mlaâm ndroâk, nkuaêng maâu lah me, aên paêng nhhôr mpa naây maâu geh ntuùk iôh oâh ta naêp Yeâhoâva. 2 AÊn paêng pah ti ta boâk mpa paêng nhhôr jeâh ri sreh paêng ta boâk mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn; jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Aroân phung Koâranh æö brah mra nkhuùt mham juùm rvaêch nông. 3 Bôh nau æö brah nhhôr mpa ma nau ñaêp mpaên, jeâng mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. Paêng mra nhhôr ngi kreâp proch khuùng jeâh ri leù rngoâch ngi iang ta proch khuùng, 4 bar mlaâm leh ndrel ma ngi kreâp nsrom khaân paêng ta buùt, jeâh ri rsioâm ta klôm, ndô naây paêng mra soùk ndrel ma leh, 5 phung kon bu klaâu Y-Aroân mra guùch paêng ta nông ta kalô mpa nhhôr guùch guù ta kalô long uùnh doâl hit; paêng jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah taât ma Yeâhoâva. 6 Tô lah mpa paêng nhhôr praêp ma nau æö brah nhhôr mpa ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva jeâng du mlaâm biaêp, be, nkuaêng maâu lah me, aên paêng nhhôr mpa maâu geh ntuùk iôh oâh. 7 Tô lah paêng nhhôr du mlaâm kon biaêp jeâng mpa nhhôr, aên paêng nhhôr ta naêp Yeâhoâva, 8 pah ti paêng ta kalô boâk mpa paêng nhhôr, jeâh ri sreh paêng ta naêp ngih bok nau taâm ræuùn. Phung kon bu klaâu Y-Aroân mra nkhuùt mham paêng juùm rvaêch nông. 9 Bôh nau æö brah nhhôr mpa ma nau ñaêp mpaên jeâng du ntil mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, paêng mra nhhôr ngi paêng leù tôm chiaêng daêch nting kuyh, ngi kreâp proch khuùng, 10 jeâh ri bar mlaâm leh ndrel ma ngi kreâp paêng ta buùt jeâh ri rsioâm ta klôm, ndô naây paêng mra soùk ndrel ma leh. 11 Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông, jeâng ndô soâng sa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 12 Tô lah mpa paêng nhhôr jeâng du mlaâm be, aên paêng nhhôr ta naêp Yeâhoâva 13 pah ti paêng ta kalô boâk, jeâh ri sreh paêng ta naêp ngih bok nau taâm ræuùn. Jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Aroân mra nkhuùt mham juùm rvaêch nông. 14 Paêng mra nhhôr jeâng mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, ngi kreâp proch khuùng jeâh ri leù rngoâch ngi iang ta proch khuùng 15 jeâh ri bar mlaâm leh ndrel ma ngi kreâp nsrom paêng ta buùt, jeâh ri rsioâm ta klôm, ndô naây paêng mra soùk ndrel ma leh. 16 Koâranh æö brah mra su ndô naây ta kalô nông jeâng ndô soâng sa nhhôr aên uùnh sa, jeâng ndô æaâu kah. Leù rngoâch ngi jeâng ndô Yeâhoâva. 17 Aô mra jeâng du ntil nau vay æaæô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may, taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù, lôi ta khaân may sa ngi maâu lah mham oâh.

Leâvi 4

Ndô Nhhôr Ma Nau Tih

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ngôi hom ma phung æon lan Israel, 2 tô lah du hueâ æö tih ma nau maâu uùch, rlau du ntil nau Yeâhoâva ntaêm jeâh maâu aên æö oâh. 3 Tô lah jeâng Koâranh æö brah bu toù dak æaâu kah jeâh æö tih, yor naây paêng æö tih phung æon lan aên paêng nhhôr yor nau tih paêng æö jeâh du mlaâm kon ndroâk nkuaêng maâu geh ntuùk iôh oâh ma Yeâhoâva jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 4 AÊn paêng teâk kon ndroâk nkuaêng ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn ta naêp Yeâhoâva, pah ti paêng ta boâk ndroâk nkuaêng, jeâh ri sreh ndroâk nkuaêng ta naêp Yeâhoâva. 5 Koâranh æö brah mra toù dak æaâu kah jeâh mra soùk æaæaê mham ndroâk nkuaêng jeâh ri njuùn ta ngih bok nau taâm ræuùn. 6 Koâranh æö brah mra mbuùk nglau ti paêng taâm mham jeâh ri djrah mham pôh tôù ta naêp Yeâhoâva ta naêp bok nching ta jroâ kloh ueh. 7 Koâranh æö brah mra dôm æaæaê mham ta kalô nông ndô æaâu kah ta naêp Yeâhoâva taâm ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri mham ndroâk nkuaêng hoâm paêng mra nkhuùt ta jaâng nông mpa nhhôr guùch guù ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 8 Paêng mra soùk lôi leù rngoâch ngi ndroâk nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih, ngi kreâp proch khuùng jeâh ri leù rngoâch ngi iang ta proch khuùng, 9 jeâh ri bar mlaâm leh ndrel ma ngi kreâp nsrom khaân paêng ta buùt jeâh ri rsioâm ta klôm, ndô paêng soùk ndrel ma leh 10 (taâm ban ma bu soùk ndô naây bôh ndroâk nau æö brah nhhôr mpa ma nau ñaêp mpaên), jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông mpa nhhôr guùch. 11 Æiaêlah ntaâu ndroâk nkuaêng jeâh ri leù rngoâch nglay paêng, nñaâp boâk paêng, jaâng paêng, proch khuùng paêng jeâh ri ek paêng. 12 Leù du mlaâm ndroâk nkuaêng naây paêng mra njuùn pa dih nkual ta ntuùk kloh, ntuùk bu nkhuùt buh, jeâh ri paêng mra guùch ma uùnh long. Bu mra nkhuùt paêng ta ntuùk bu nkhuùt buh. 13 Tô lah leù rngoâch phung Israel taâm ræuùn æö tih jeâh ñah nau maâu uùch jeâh ri nau naây jeâng nñaâp maêt phung taâm ræuùn, jeâh ri khaân paêng æö du nau Yeâhoâva ntaêm lôi aên æö oâh, jeâh ri jeâng tih jeâh, 14 Tô lah nau tih khaân paêng æö mpôl jeâh, phung taâm ræuùn mra nhhôr du mlaâm ndroâk kon nkuaêng ma ndô nhhôr ma nau tih jeâh ri teâk njuùn paêng ta naêp ngih bok. 15 Phung bu ranh taâm phung Israel mra pah ti khaân paêng ta boâk ndroâk nkuaêng ta naêp Yeâhoâva. 16 Koâranh æö brah bu toù dak æaâu kah jeâh mra njuùn æaæaê mham ndroâk nkuaêng ma ngih bok nau taâm ræuùn, 17 jeâh ri Koâranh æö brah mra mbuùk nglau ti paêng taâm mham jeâh ri djrah paêng pôh tôù ta naêp Yeâhoâva ta naêp bok nching. 18 Paêng mra dôm æaæaê mham ta kalô nông guù taâm ngih bok ta naêp Yeâhoâva; jeâh ri mham hoâm paêng mra nkhuùt ta jaâng nông mpa nhhôr guùch guù ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 19 Paêng mra soùk lôi leù rngoâch ngi paêng guùch ta kalô nông. 20 Poâ aô paêng mra æö ma ndroâk nkuaêng; naâm bu paêng hoù æö jeâh ma ndroâk nkuaêng mpa nhhôr ma nau tih, taâm ban poâ naây leù paêng mra æö ma ndô aô. Jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih khaân paêng, jeâh ri khaân paêng mra geh nau yoá an. 21 Jeâh ri paêng mra njuùn ndroâk nkuaêng pa dih nkual, jeâh ri su paêng taâm ban ma paêng guùch jeâh ndroâk nkuaêng tal lor; paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih phung taâm ræuùn. 22 Tô lah du hueâ Koâranh chiaê uaênh æö tih, rlau nau maâu uùch oâh du nau Yeâhoâva Brah Ndu paêng ntaêm jeâh maâu aên æö oâh, jeâh ri jeâng tih jeâh, 23 tô lah nau tih paêng æö jeâh taâm mpôl ma paêng, aên paêng soùk njuùn jeâng mpa paêng nhhôr du mlaâm be nkuaêng maâu geh ntuùk iôh oâh, 24 jeâh ri pah ti paêng ta kalô boâk be naây, jeâh ri sreh paêng ta ntuùk khaân paêng sreh mpa nhhôr guùch ta naêp Yeâhoâva. Paêng jeâng du mpa nhhôr ma nau tih. 25 Jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk æaæaê mham mpa nhhôr ma nau tih, ma nglau ti paêng jeâh ri mhíng ta nke nông mpa nhhôr guùch jeâh ri nkhuùt mham hoâm ta jaâng nông mpa nhhôr guùch. 26 Leù ngi paêng, paêng mra guùch ta kalô taâm ban ma ngi nau æö brah nau nhhôr ma nau ñaêp mpaên. Poâ ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 27 Tô lah du hueâ taâm phung æon lan æö tih ma nau maâu uùch, rlau du nau Yeâhoâva ntaêm jeâh maâu aên æö oâh jeâh ri jeâng tih jeâh, 28 tô lah nau tih paêng æö jeâh taâm mpôl jeâh ma paêng, aên paêng teâk njuùn mpa nhhôr, du mlaâm be me maâu geh ntuùk iôh oâh yor nau tih paêng æö jeâh. 29 AÊn paêng pah ti ta kalô boâk mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri sreh mpa nhhôr ma nau tih taâm ntuùk bu nhhôr mpa nhhôr guùch. 30 Jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk æaæaê mham ma nglau ti paêng mhíng ta nke nông mpa nhhôr guùch jeâh ri nkhuùt leù mham hoâm ta jaâng nông. 31 Jeâh ri paêng mra soùk lôi leù rngoâch ngi paêng, taâm ban ma bu soùk ngi bôh mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên, jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông jeâng ndô æaâu kah ma Yeâhoâva. Poâ ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 32 Tô lah paêng teâk njuùn du mlaâm kon biaêp jeâng mpa nhhôr ma nau tih, aên paêng teâk du mlaâm me maâu geh ntuùk iôh oâh. 33 AÊn paêng pah ti paêng ta kalô boâk mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri sreh paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih taâm ntuùk khaân paêng sreh mpa nhhôr guùch. 34 Jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk æaæaê mham mpa nhhôr ma nau tih ma nglau ti paêng, jeâh ri mhíng ta nke nông mpa nhhôr guùch, jeâh ri nkhuùt lôi leù mham hoâm ta jaâng nông. 35 Paêng mra soùk lôi leù rngoâch ngi naâm bu paêng soùk ngi kon biaêp bu æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên; jeâh ri Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông, ta kalô mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. Poâ ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng æö jeâh, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an.

Leâvi 5

1 Tô lah du hueâ æö tih jeâng nau paêng taêng bu ntaêm ñaê mbôh, jeâh ri paêng jeâng nôm mbôh, æiaêlah maâu ngôi oâh moh paêng saô maâu lah gít, paêng mra tuy nau tih paêng nôm. 2 Tô lah du hueâ maâu yoùng gít oâh pah ndô æôù, maâu lah saêk mpoâ mpa khít, maâu lah du mlaâm ndroâk, maâu lah du mlaâm mpa jeâh ri jeâng æôù jeâh, paêng mra jeâng tih yôh. 3 Tô lah paêng pah mpa æôù bôh bunuyh, maâu yoùng gít oâh, gít lah moh ndô maâu kloh, æö æôù jeâh paêng, tô lah nau naây taâm mpôl ma paêng, paêng mra jeâng tih. 4 Tô lah du hueâ ngôi ma mbung paêng ngaêch ton saêk uùch æö nau mhík maâu lah nau ueh, moh ntil nau ngaêch ton saêk bu vay æö, jeâh ri paêng maâu gít oâh, tô lah nau naây taâm mpôl ma paêng, paêng mra jeâng tih. 5 Tô lah du hueâ tih ma du ntil nau aô, aên paêng mbôh nau tih paêng æö jeâh, 6 jeâh ri aên paêng njuùn ndô nhhôr ma nau rlau nau vay ma Yeâhoâva yor nau tih paêng æö jeâh, du mlaâm biaêp me maâu lah be jeâng ndô nhhôr ma nau tih jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng. 7 Æiaêlah tô lah paêng maâu dôi geh du mlaâm kon biaêp, poâ ri aên paêng njuùn jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay ma Yeâhoâva yor nau tih paêng æö jeâh, bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp, du mlaâm praêp ma mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri du mlaâm eâng praêp ma mpa nhhôr guùch. 8 AÊn paêng djoât leo phung naây ma Koâranh æö brah. Koâranh æö brah mra nhhôr lor lôn mpa nhhôr ma nau tih. Paêng mra rvet boâk paêng bôh troâko, æiaêlah maâu mra aên taêch oâh. 9 Jeâh ri paêng mra djrah æaæaê mham mpa nhhôr ma nau tih ta pít nông, jeâh ri mham hoâm paêng mra nkhuùt ta jaâng nông, paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 10 Jeâh ri paêng mra nhhôr mpa tal bar jeâng mpa nhhôr guùch tíng naâm nau vay; jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih nôm naây æö jeâh, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 11 Æiaêlah tô lah paêng maâu dôi geh bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp oâh, aên paêng njuùn leo mpa nhhôr ma nau tih paêng æö jeâh du koá taâm jaât eâphah ranih moâi jeâng mpa nhhôr ma nau tih. Lôi aên paêng cheá dak play OÂlive ta kalô paêng oâh maâu lah dôm ndô æaâu kah, yorlah paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 12 AÊn paêng njuùn leo ma Koâranh æö brah jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk du mbaêt mpa naây jeâng rngôl kah gít jeâh ri guùch mpa naây ta nông ta kalô mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. Paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 13 Poâ ri Koâranh æö brah mra nau æö kloh nau tih ma nôm æö tih jeâh taâm du ntil mpa aô, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. Moh mpa hoâm mra praêp ma Koâranh æö brah, taâm ban ma mpa nhhôr ranih moâi."

Mpa Nhhôr Ma Nau Rlau Nau Vay

14-15 "Tô lah du hueâ maâu guù raêp jaêp oâh æö tih ma nau maâu uùch taâm du ntil mpa praêp ma Yeâhoâva, aên paêng teâk njuùn jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay ma Yeâhoâva, du mlaâm nkuaêng biaêp maâu geh ntuùk iôh oâh, may kôp ma Seâkel praêk tíng naâm Seâkel praêk jroâ kloh ueh; paêng jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. 16 Taâm ban leù aên paêng mplôù yor nau æö maâu di ma mpa kloh ueh, jeâh ri mra ntop du koá taâm praêm, jeâh ri aên paêng mra Koâranh æö brah. Jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau kloh nau tih paêng ma biaêp nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 17 Tô lah du hueâ æö tih doâl æö du nau Yeâhoâva ntaêm jeâh maâu aên æö oâh, nñaâp tô lah paêng maâu gít oâh nau naây, æiaêlah paêng jeâng tih jeâh, jeâh ri mra tuy nau tih paêng nôm. 18 AÊn paêng teâk njuùn ma Koâranh æö brah du mlaâm biaêp nkuaêng maâu geh ntuùk iôh mhík oâh taâm biaêp, may kôp jeâh rnoh tíng naâm rnoh mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng æö ma nau maâu uùch, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 19 Paêng jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay; paêng jeâng tih jeâh ta naêp Yeâhoâva.

Leâvi 6

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Tô lah du hueâ æö tih jeâh ri maâu guù raêp jaêp oâh ñah Yeâhoâva ma nau paêng ndôm phung chiau meng ma nau jao ndoâ ndô, maâu lah chiaê uaênh an, maâu lah ma nau ntuùng, maâu lah tuùn jot jeâh nôm chiau meng paêng, 3 maâu lah doânh moh ndô roh jeâh æiaêlah dun jeâh ri ton saêk ma nau mæruh æö du ntil taâm leù nau bunuyh vay æö. 4 Tô lah du hueâ æö tih jeâng tih jeâh aên paêng nsít moh mpa paêng soùk ntuùng jeâh, maâu lah soùk ma nau nchaâp, maâu lah mpa bu jao jeâh ma paêng, maâu lah ndô roh jeâh paêng doânh, 5 maâu lah yor mpa paêng ton saêk jeâh ma nau mæruh, aên paêng mplôù sít aên nuùm jeâh ri aên paêng ntop du koá taâm praêm, jeâh ri aên ma nôm paêng taâm nar paêng nhhôr ndô nhhôr ma nau rlau nau vay. 6 Paêng mra teâk ma Koâranh æö brah mpa nhhôr ma nau rlau nau vay ma Yeâhoâva du mlaâm biaêp nkuaêng maâu geh ntuùk iôh oâh, nau kôp jeâh di ma rnoh ma du mlaâm mpa ma nau rlau nau vay. 7 Jeâh ri Koâranh æö brah mra æö kloh nau tih paêng ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri paêng mra geh nau yoá an ma moh nau bu vay æö jeâh ri jeâng tih.

Nau Vay EÂng Ma Mpa Nhhôr

8 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ntaêm ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng lah, 9 Aô jeâng nau vay ma mpa nhhôr guùch. Mpa nhhôr guùch mra guù ta ntuùk bu sính uùnh ta kalô nông leù du maêng koù taât oâi, jeâh ri bu mra chiaê uùnh ta kalô nông aên hit æaæô. 10 Koâranh æö brah mra soh ao brai mhay paêng, mra ryaih soùk lôi buh bôh uùnh sa mpa nhhôr guùch ta kalô nông jeâh ri mra dôm buh naây ta meng nông. 11 Jeâh ri paêng mra doh lôi kho ao paêng, jeâh ri soh kho ao eâng, jeâh ri njuùn buh naây pa dih nkual taâm ntuùk kloh. 12 Uùnh ta kalô nông bu mra chiaê aên hit æaæô, lôi aên uùnh naây rngôt oâh. AÊp oâi Koâranh æö brah mra daêp long ta kalô paêng, paêng mra dôm ndô nhhôr guùch aên di ta kalô, jeâh ri guùch ngi mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên ta kalô mpa nhhôr guùch. 13 Bu mra chiaê uùnh aên hit æaæô ta kalô nông; lôi aên uùnh naây ngoâm oâh. 14 Aô jeâng nau vay ma mpa nhhôr ranih moâi. Phung kon bu klaâu Y-Aroân mra nhhôr paêng ta naêp Yeâhoâva ta naêp nông. 15 Du hueâ mra soùk du mbaêt ranih moâi bôh ndô nhhôr ranih moâi ndrel ma dak play OÂlive paêng nñaâp ma leù rngoâch ndô æaâu kah bu dôm ta ndô nhhôr ranih, jeâh ri guùch mpa naây ta kalô nông, jeâng rngôl kah gít, ndô æaâu kah taât ta Yeâhoâva. 16 Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra sa moh ndô hoâm; khaân paêng mra sa maâu geh ndrui taâm du ntuùk kloh ueh; taâm nkual ngih bok nau taâm ræuùn khaân paêng mra sa. 17 Lôi aên bu guùch ranih geh ndrui oâh. Gaâp aên ndô naây jeâng rngôl khaân paêng bôh mpa nhhôr aên uùnh sa. Paêng jeâng du mpa kloh ueh lôn, naâm bu mpa nhhôr jeâh ri mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. 18 AÊp nôm bu klaâu taâm phung kon Y-Aroân dôi sa, naâm bu ntaêm jeâh n'ho ro taâm leù rngoâch rnoâk khaân may, bôh mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva; bu naâm pah mpa naây mra jeâng kloh ueh. 19-20 "Aô jeâng mpa nhhôr Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra nhhôr ma Yeâhoâva ta nar bu toù dak æaâu kah ta khaân paêng; du koá taâm jaât eâphah ranih jeâng ndô nhhôr ranih leâk bu vay nhhôr, n'gul oâi jeâh ri n'gul maêng. 21 Bu mra nkra paêng taâm glah khang ndrel ma dak play OÂlive; aên may njuùn leo paêng jeâh mon ueh, aên rôl ngôl guùch jeâh naâm bu ndô nhhôr ranih leâk jeâh ri nhhôr paêng jeâng ndô æaâu kah ma Yeâhoâva. 22 Koâranh æö brah taâm phung kon Y-Aroân, nôm bu toù dak æaâu kah paêng gay ma taâm thoi paêng, mra nhhôr paêng ma Yeâhoâva tíng naâm ntaêm jeâh n'ho ro; bu mra guùch paêng. 23 AÊp mpa nhhôr ranih moâi yor du hueâ Koâranh æö brah bu mra guùch leù; bu maâu mra sa paêng oâh." 24-25 "Lah hom ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng. Aô jeâng nau vay ma mpa nhhôr ma nau tih. Taâm ntuùk bu nhheâr mpa nhhôr guùch, bu mra sreh mpa nhhôr ma nau tih ta naêp Yeâhoâva; paêng jeâng kloh ueh lôn. 26 Koâranh æö brah nôm nhhôr yor nau tih mra sa lôi bu mra sa paêng taâm du ntuùk kloh ueh taâm nkual ngih brah nau taâm ræuùn. 27 Moh ndô broih nglay paêng mra jeâng kloh ueh. Tô lah mham paêng mpraênh geh ta bok ao, aên khaân may pih bok mpraênh mham du ntuùk kloh ueh. 28 Glah uk bu gaâm jeâh paêng, aên bu nchah lôi; bi tô lah taâm glah koâng bu gaâm jeâh paêng, aên bu kat tho jeâh ri rao ma dak. 29 AÊp nôm bu klaâu taâm phung Koâranh æö brah dôi sa paêng, paêng jeâng kloh ueh lôn. 30 Æiaêlah lôi sa oâh mpa nhhôr ma nau tih bôh mpa naây bu njuùn jeâh æaæaê mham ma ngih bok nau taâm ræuùn gay æö nau æö kloh nau tih taâm jroâ kloh ueh; aên bu guùch paêng ma uùnh.

Leâvi 7

1 Aô jeâng nau vay ma mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. Paêng jeâng kloh ueh lôn. 2 Taâm ntuùk bu sreh mpa nhhôr guùch, bu mra sreh mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri nkhuùt mham rvaêch juùm ta nông. 3 Bu mra nhhôr leù ngi paêng nñaâp ma ngi chiaêng, ngi ndaâr nsrom khuùng proch, 4 bar mlaâm leh ndrel ma ngi iang ta paêng ta buùt jeâh ri duùng play maêt taâm kreâp ñah klôm, ndô naây paêng mra soùk lôi ndrel ma leh. 5 Koâranh æö brah mra guùch paêng ta kalô nông jeâng mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. Paêng jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. 6 AÊp nôm bu klaâu taâm Koâranh æö brah dôi sa, bu mra sa paêng taâm du ntuùk kloh ueh; paêng jeâng kloh ueh lôn. 7 Mpa nhhôr ma nau rlau nau vay jeâng taâm ban ma mpa nhhôr ma nau tih, geh du nau vay ma khaân paêng; Koâranh æö brah nôm æö nau æö kloh yor nau tih ñah paêng mra geh paêng. 8 Koâranh æö brah nôm nhhôr mpa bu nhhôr guùch mra geh ma paêng nôm ntaâu bôh mpa nhhôr guùch paêng nhhôr jeâh. 9 AÊp ndô nhhôr ranih moâi guùch jeâh ta naêk, leù rngoâch mpa gaâm taâm glah maâu lah taâm glah kaêng mra pha Koâranh æö brah nôm nhhôr paêng. 10 AÊp ndô nhhôr ranih moâi luùk lai ma dak play OÂlive maâu lah aên kro mra praêp ma leù rngoâch phung kon bu klaâu Y-Aroân, ma nôm aô taâm ban ma nôm eâng. 11 Aô jeâng nau vay ma nau æö brah nhhôr mpa ma nau ñaêp mpaên bu dôi nhhôr ma Yeâhoâva. 12 Tô lah bu nhhôr paêng ma nau taâm rneâ, paêng mra nhhôr ma mpa nhhôr paêng ma nau taâm rneâ æaênh maâu geh ndrui taâm luùk lai ñah dak play OÂlive, æaênh n'hô maâu geh ndrui djrah dak play OÂlive, jeâh ri æaênh ranih luùk lai aên ueh ma dak play 13 Ndrel ma nau æö brah mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma nau taâm rneâ, aên paêng njuùn mpa paêng nhhôr ndrel ma æaênh ranih geh ndrui. 14 Bôh mpa naây paêng mra nhhôr du mlaâm æaênh bôh aêp mpa nhhôr jeâng mpa nhhôr ma Yeâhoâva; ndô naây mra praêp ma Koâranh æö brah nôm nkhuùt mham mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 15 Nglay mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma nau taâm rneâ bu mra sa ta nar bu nhhôr; bu maâu dôi om du ntil koù taât oâi oâh. 16 Æiaêlah tô lah mpa æö brah paêng nhhôr jeâng du mpa nhhôr ma nau ton maâu lah mpa nhhôr ma nau uùch, bu mra sa paêng ta nar bu nhhôr mpa æö brah paêng, jeâh ri moh mpa hoâm bu dôi sa nar oâi taô. 17 Æiaêlah nglay hoâm bôh mpa æö brah taât nar tal pe, aên bu su ma uùnh. 18 Tô lah bu sa nglay mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ta nar tal pe. Yeâhoâva maâu mra dôn oâh ta nar nhhôr paêng, mpa naây maâu leù Yeâhoâva kôp khlay ma paêng; paêng mra jeâng mpa Yeâhoâva taâm rmot, jeâh ri nôm sa mpa naây mra tuy nau kue paêng. 19 Nglay broih jeâh mpa maâu kloh bu maâu mra sa oâh; aên bu su paêng ma uùnh. Leù rngoâch mbu naâm jeâng kloh dôi sa nglay, 20 æiaêlah nôm sa nglay mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva doâl geh nau æôù æôch ta paêng, nôm naây aên bu æö rai lôi bôh phung æon lan paêng. 21 Jeâh ri tô lah bu pah du mpa maâu kloh, gít lah bunuyh maâu kloh, mpa maâu kloh, maâu lah du ntil eâng Yeâhoâva taâm rmot maâu kloh, jeâh ri mra sa nglay mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên, nôm naây aên bu æö rai lôi bôh phung æon lan paêng. 22-23 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Lôi ta khaân may sa oâh ngi ndroâk, biaêp maâu lah be. 24 Ngi du mlaâm mpa khít eâng paêng, jeâh ri ngi du mlaâm mpa bri sa heâk bu dôi doùng ma kan eâng, æiaêlah khaân may maâu dôi sa oâh dôm dam. 25 Yorlah aêp nôm sa ngi mpa bu nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, aên bu æö rai lôi paêng bôh æon lan paêng. 26 Nñaâp ma mham lôi ta khaân may sa oâh, gít lah mham sím och maâu lah mham mpoâ mpa taâm moh ntuùk khaân may guù. 27 Mbu naâm mra sa mham, nôm naây aên bu æö rai lôi bôh phung æon lan paêng." 28-29 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Mbu naâm nhhôr mpa æö brah ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva mra teâk leo mpa paêng nhhôr ma Yeâhoâva. Bôh mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 30 Paêng mra djoât ma ti paêng nôm mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva; paêng mra djoât leo ngi ndrel ma æong nuih, gay ma bu ryai æong nuih jeâng mpa nhhôr rvau ta naêp Yeâhoâva. 31 Koâranh æö brah mra guùch ngi ta kalô nông, æiaêlah æong nuih praêp ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng. 32 Jeâh ri khaân may mra aên nglik ma, ma Koâranh æö brah jeâng mpa nhhôr bôh mpa æö brah khaân may nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 33 Mbu naâm taâm phung kon bu klaâu Y-Aroân nhhôr mham jeâh ri ngi mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên mra geh nglik ma, ma paêng nôm. 34 Yorlah rngôl æong nuih bu mra ryai jeâh ri nglik bu nhhôr jeâh, gaâp soùk bôh phung æon lan Israel bôh mpa æö brah khaân paêng nhhôr ma nau ñaêp mpaên jeâh ri gaâp aên khaân paêng ma Koâranh æö brah Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng; ma du ntil nau vay guù æaæô, phung kon Israel ma kôt. 35 Naây rngôl praêp ma Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng bôh mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jao aên ma khaân paêng ta nar bu praêp an khaân paêng jeâng Koâranh æö brah ma Yeâhoâva. 36 Yeâhoâva ntaêm jeâh nau naây aên phung æon lan Israel aên ma khaân paêng taâm nar bu toù dak æaâu kah ta khaân paêng; jeâng du nau vay guù æaæô taâm leù rngoâch rnoâk khaân paêng." 37 Naây jeâng nau vay ma mpa nhhôr guùch, mpa nhhôr ranih moâi, mpa nhhôr ma nau tih, mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, nau praêp an, jeâh ri mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 38 Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis ta kalô yoâk Sinai, ta nar paêng ntaêm ma phung æon lan Israel njuùn ndô khaân paêng nhhôr ma Yeâhoâva taâm ntuùk rdah Sinai.

Leâvi 8

Nau Praêp An Y-Aroân Jeâh Ri Phung Kon Bu Klaâu Paêng

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Soùk Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng ndrel ma paêng, bok ao, dak æaâu kah praêp toù ndroâk nkuaêng nhhôr ma nau tih, bar mlaâm biaêp nkuaêng jeâh ri bí dô piaêng let maâu geh ndrui, 3 Jeâh ri taâm ræuùn leù rngoâch phung æon lan ta mpoâng ngih bon nau taâm ræuùn." 4 Y-Moâis æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma paêng; jeâh ri phung æon lan taâm ræuùn jeâh ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 5 Y-Yakoâb lah ma phung taâm ræuùn: "Aô jeâng nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ñaê æö." 6 Y-Moâis njuùn Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng jeâh ri saâm uùm khaân paêng ma dak. 7 Paêng saâm nsoh ma ao mbaâl, reât ma rse vaân buùt, saâm nsoh ao jaâr, reât ma rse vaân buùt, saâm nsoh ao jaâr, jeâh ri saâm soh ao eâphoât, reât ma rse vaân buùt eâphoât ma paêng. 8 Paêng dôm bok vaên ntang ntôh jeâh ri ta bok vaên ntang ntôh paêng dôm Urim jeâh ri Thumim. 9 Paêng saâm ndoâ moâk kön ta boâk jeâh ri ta naêp kön paêng dôm rlat jeá mah, jeâng ñon hñaêch kloh ueh, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 10 Jeâh ri Y-Moâis soùk dak æaâu kah praêp toù, jeâh ri toù ngih bok jeâh ri leù rngoâch ndô taâm paêng, jeâh ri praêp aên khaân paêng. 11 Paêng djrah dak æaâu kah naây pôh tôù ta kalô nông, jeâh ri toù nông jeâh ri leù rngoâch ndô doùng ma paêng jeâh ri thuùng dak nñaâp jaâng paêng, gay praêp an khaân paêng. 12 Paêng keât gay toù dak æaâu kah ta boâk Y-Aroân gay praêp an paêng. 13 Y-Moâis njuùn phung kon bu klaâu Y-Aroân, saâm nsoh khaân paêng ma ao jaâr, reât an rse vaân buùt ma khaân paêng, jeâh ri saâm ndoâ an moâk kön ma khaân paêng tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 14 Jeâh ri paêng teâk ndroâk nkuaêng nhhôr ma nau tih; Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng pah ti ta boâk ndroâk nkuaêng nhhôr ma nau tih. 15 Y-Moâis sreh paêng soùk mham jeâh ri nglau ti paêng mhíng ta nke nông juùm rvaêch jeâh ri æö kloh nông, jeâh ri nkhuùt mham ta jaâng nông jeâh ri praêp an paêng, gay æö nau kloh ma nông. 16 paêng soùk leù ngi ndaâr nsrom proch khuùng duùng play maêt ta klôm, jeâh ri bar mlaâm leh ndrel ma ngi khaân paêng jeâh ri Y-Moâis guùch ta kalô nông. 17 Æiaêlah paêng guùch ndroâk nkuaêng ma uùnh pa dih nkual, ntaâu paêng, nglay paêng, jeâh ri ek paêng, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 18 Jeâh ri paêng nhhôr biaêp nkuaêng mpa nhhôr guùch; Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng pah ti khaân paêng ta boâk biaêp nkuaêng. 19 Y-Moâis sreh paêng, jeâh ri nkhuùt mham paêng ta kalô juùm rvaêch; 20 jeâh ri tô lah bu koh aên rngôl be nkuaêng, Y-Moâis guùch boâk, rngôl eâng eâng, jeâh ri ngi. 21 Tô lah jeâh bu rao proch khuùng jeâh ri jaâng ma dak, Y-Moâis guùch leù biaêp nkuaêng naây ta kalô nông, jeâng mpa nhhôr guùch, ndô æaâu kah, mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 22 Jeâh ri paêng nhhôr biaêp nkuaêng eâng, biaêp nkuaêng ma nau praêp an; Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng pah ti khaân paêng ta boâk biaêp nkuaêng. 23 Y-Moâis sreh paêng soùk ntang ntôh mham jeâh ri mhíng ta n'ha toâr ma Y-Aroân jeâh ri ta nglau ti me ti ma paêng, jeâh ri ta nglau me jaâng me paêng. 24 Bu njuùn leo phung kon bu klaâu Y-Aroân jeâh ri Y-Moâis mhíng æaæaê mham ta n'ha toâr ma khaân paêng ta nglau me ti ma, jeâh ri nglau me jaâng ma khaân paêng; jeâh ri nkhuùt mham juùm rvaêch nông. 25 Paêng soùk ngi jeâh ri ngi tôm chiaêng le ngi nsrom proch khuùng, duùng play maêt ta klôm bar mlaâm leh ndrel ngi khaân paêng jeâh ri nglik ma. 26 Paêng soùk ñoùng bôh bí piaêng let maâu geh ndrui, du mlaâm æaênh mon ñah dak play OÂlive jeâh ri du mlaâm æaênh n'hô, jeâh ri dôm paêng ta kalô ngi jeâh ri ta kalô nglik ma. 27 Paêng dôm leù ndô naây taâm ti Y-Aroân jeâh ri taâm ti phung kon bu klaâu paêng, jeâh ri ryai khaân paêng jeâng du ndô nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva. 28 Jeâh ri Y-Moâis soùk lôi bôh ti khaân paêng jeâh ri guùch ta kalô nông ndrel ma mpa nhhôr guùch, jeâng mpa nhhôr ma nau praêp an mpa æaâu kah, mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 29 Y-Moâis soùk rngôl ntang ntôh jeâh ri ryai paêng jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva paêng jeâng rngôl ma Y-Moâis, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 30 Jeâh ri Y-Moâis soùk æaæaê dak æaâu kah praêp toù jeâh ri mham ta kalô nông, jeâh ri djrah paêng ta kalô Y-Aroân jeâh ri ta bok ao paêng, taâm ban leù ta kalô phung kon Y-Aroân jeâh ri ta bok ao khaân paêng ndrel ma paêng. 31 Y-Moâis lah ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng: "Gaâm hom nglay iaêm ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, sa paêng ta naây jeâh ri sa piaêng let taâm bí ndô nhhôr ma nau praêp an, tíng naâm gaâp hoù ntaêm jeâh lah: "Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng mra sa." 32 AÊn khaân may guùch ma uùnh iaêm nglay jeâh ri piaêng let hoâm. 33 Jeâh ri lôi du luh oâh bôh ngih bok nau taâm ræuùn doâl pôh nar, koù nar nau praêp an khaân may loâch jeâh, yorlah mra doùng pôh nar ma nau praêp an khaân may. 34 Taâm ban ma nau æö jeâh nar aô, Yeâhoâva ntaêm jeâh aên æö nau æö kloh nau tih khaân may. 35 AÊn khaân may guù ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn nar jeâh ri maêng doâl pôh nar, æö tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh, klach lah khaân may khít, yor nau naây bu ntaêm jeâh ma gaâp." 36 Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng æö leù rngoâch nau Yeâhoâva ñaê Y-Moâis ntaêm.

Leâvi 9

Y-Aroân Nhhôr Ndô Æö Brah

1 Ta nar tal pham Y-Moâis kuaêl Y-Aroân jeâh ri phung kon bu klaâu paêng jeâh ri phung bu ranh Israel. 2 paêng lah ma Y-Aroân: "Soùk hom du mlaâm kon ndroâk nkuaêng praêp ma mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng praêp ma mpa nhhôr guùch, leù bar mlaâm maâu geh ntuùk mhík oâh, jeâh ri nhhôr ta naêp Yeâhoâva. 3 Lah hom ma phung æon lan Israel: 'Soùk hom du mlaâm be nkuaêng praêp ma mpa nhhôr ma nau tih, du mlaâm kon ndroâk jeâh ri du mlaâm kon biaêp, bar mlaâm naây geh jeâh du naêm, maâu geh ntuùk mhík oâh, praêp ma mpa nhhôr guùch, 4 jeâh ri du mlaâm ndroâk jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng praêp ma mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên gay æö brah ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri ndô nhhôr ranih moâi taâm luùk lai jeâh ñah dak play OÂlive; yorlah nar aô Yeâhoâva mra taâm mpôl ma khaân may." 5 khaân paêng njuùn ta naêp ngih bok nau taâm ræuùn moh ndô Y-Moâis ntaêm jeâh; jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn vaêch daêch ta ngih bok jeâh ri guù raâng ta naêp Yeâhoâva 6 Y-Moâis lah: "Aô jeâng nau Yeâhoâva ntaêm jeâh aên ma khaân may æö, jeâh ri nau chreâk rmah Yeâhoâva mra taâm mpôl ma khaân may." 7 Jeâh ri Y-Moâis lah ma Y-Aroân: "Vaêch daêch hom ta nông, nhhôr hom ndô may nhhôr ma nau tih jeâh ri mpa may nhhôr guùch, æö nau kloh nau tih ma may nôm jeâh ri ma phung æon lan; jeâh ri njuùn ndô nhhôr yor phung æon lan, jeâh ri æö nau aên kloh nau tih khaân paêng, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh." 8 Poâ ri Y-Aroân haên daêch nông, jeâh ri sreh kon ndroâk mpa nhhôr ma nau tih paêng nôm. 9 Phung kon bu klaâu Y-Aroân aên mham ma paêng, paêng mbuùk nglau ti paêng taâm mham jeâh ri mhíng ta nông, jeâh ri nkhuùt mham ta jaâng nông. 10 Æiaêlah paêng guùch ta kalô nông ngi, bar mlaâm leh, jeâh ri ndaâr iang ta klôm bôh mpa nhhôr ma nau tih tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 11 Paêng guùch nglay jeâh ri ntaâu taâm uùnh pa dih nkual. 12 Jeâh ri paêng sreh mpa nhhôr guùch, phung kon bu klaâu Y-Aroân aên mham ma paêng jeâh ri paêng nkhuùt mham rvaêch juùm nông. 13 Bu aên ma paêng du mlaâm mpa nhhôr guùch du rngôl rngôl, jeâh ri boâk, jeâh ri paêng guùch mpa naây ta kalô nông. 14 Paêng rao khuùng khôm jeâh ri jaâng, jeâh guùch ndrel ma mpa nhhôr guùch ta kalô nông. 15 Jeâh ri paêng nhhôr mpa phung æon lan nhhôr. Paêng soùk be mpa nhhôr ma nau tih phung æon lan, sreh paêng jeâh ri nhhôr paêng ma nau tih, naâm bu mpa nhhôr ma nau tih tal lor. 16 Paêng njuùn mpa nhhôr guùch jeâh ri nhhôr paêng tíng naâm nau vay. 17 Paêng njuùn mpa nhhôr ranih soùk ranih rmuy du mbaêt paêng jeâh ri guùch paêng ta kalô nông, rmeh mpa nhhôr guùch doâl oâi. 18 Taâm ban leù paêng sreh ndroâk jeâh ri biaêp nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên yor phung æon lan. Phung kon bu klaâu Y-Aroân aên mham, jeâh ri paêng nkhuùt rvaêch juùm nông, 19 jeâh ri ngi ndroâk jeâh ri ngi biaêp nkuaêng, ngi chiaêng, ngi nsrom proch khuùng bar mlaâm leh, jeâh ri ndaâr iang ta klôm. 20 Khaân paêng dôm ngi ta kalô rngôl ntang ntôh jeâh ri paêng guùch ngi ta kalô nông, 21 æiaêlah Y-Aroân ryai rngôl ntang ntôh jeâh ri nglik ma jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva tíng naâm Y-Moâis ntaêm jeâh. 22 Jeâh ri Y-Aroân yôr ti paêng mô pa phung æon lan jeâh ri maât ton nau ueh uín ma khaân paêng, jeâh ri paêng juùr du bôh nhhôr mpa nhhôr ma nau tih, mpa nhhôr guùch, jeâh ri mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 23 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn; jeâh ri tô lah khaân paêng du luh khaân paêng maât ton nau ueh uín ma phung æon lan, jeâh ri nau chreâk rmah Yeâhoâva taâm mpôl ma leù rngoâch phung æon lan. 24 UÙnh luh taê bôh ta naêp Yeâhoâva jeâh ri sa mpa nhhôr guùch jeâh ri ngi ta kalô nông. Tô lah leù rngoâch phung æon lan saô nau naây, khaân paêng nter jeâh chon mon chuùn maêt ta neh.

Leâvi 10

Nau Tih Y-Nadap Jeâh Ri Y-Abihu

1 Y-Nadap jeâh ri Y-Abihu, phung kon bu klaâu Y-Aroân aêp nôm soùk naêk guùch mpa baâu kah, dôm uùnh taâm paêng, jeâh ri nhhôr uùnh bôh ntuùk eâng ta naêp Yeâhoâva, uùnh taâm ban poâ naây Yeâhoâva maâu maâp ntaêm oâh ma khaân paêng. 2 UÙnh luh taê bah naêp Yeâhoâva jeâh ri guùch bar heâ naây, jeâh ri khaân paêng khít ta naêp Yeâhoâva. 3 Jeâh ri Y-Moâis lah ma Y-Aroân: "Nau aô Yeâhoâva lah jeâh: 'Gaâp mra mpôl gaâp nôm kloh ueh ta nklang phung guù eâp gaâp, jeâh ri gaâp mra geh nau yôk ta naêp leù rngoâch phung æon lan" Y-Aroân guù rklaêk. 4 Jeâh ri Y-Moâis kuaêl Y-Misael jeâh ri Y-EÂlsaphan, phung kon bu klaâu Y-Usiel, mbôù toyh Y-Aroân jeâh ri lah ma khaân paêng: "Haên daêch hom, nhuùp rdu phung naâu khaân may taê bôh ntuùk kloh ueh leo pa dih nkual, tíng naâm Y-Moâis ntaêm jeâh.

Koá Taâm Paê Ma Phung Koâranh Æö Brah Jeâh Ri Kan Khaân Paêng

6 Y-Moâis lah ma Y-Aroân, jeâh ri ma phung kon bu klaâu Y-Aroân, Y-Eleâasar jeâh ri Y-Ithamar: "Lôi aên khaân may rlu kít soùk khaân may, jeâh ri lôi kheâk oâh bok ao khaân may, klach lah khaân may mra khít, jeâh ri klach lah nau ji nuih taât ma leù rngoâch phung taâm ræuùn. Æiaêlah phung oh naâu khaân may, leù ngih Israel, dôi nhím nhhiaêng yor uùnh Yeâhoâva sính jeâh. 7 Jeâh ri lôi khaân may du luh bôh mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, klach lah khaân may khít; yorlah dak æaâu kah praêp toù Yeâhoâva guù ta khaân may." Khaân paêng æö tíng naâm nau Y-Moâis ngôi. 8 Yeâhoâva ngôi ma Y-Aroân, lah: 9 "Lôi may nheât oâh dak play kriaêk æaâu maâu lah dak ndraênh katang, may maâu lah kon bu klaâu may ndrel ma may tô lah khaân may laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn, klach lah khaân may mra khít. Nau naây mra jeâng du nau vay æa æô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may. 10 AÊn khaân may æö eâng eâng ndô praêp an ma ndô bu vay doùng, ndô maâu kloh ñah ndô kloh. 11 Jeâh ri aên khaân may nti ma phung æon lan Israel leù rngoâch nau vay Yeâhoâva ngôi jeâh ma khaân paêng ñah Y-Moâis. 12 Y-Moâis lah ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng hoâm, Y-EÂleâasar jeâh ri Y-Ithamar: "Soùk hom ndô nhhôr ranih rmuy hoâm bôh ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jeâh ri sa paêng maâu geh ndrui ta meng nông, yorlah paêng jeâng kloh ueh lôn. 13 AÊn khaân may sa paêng taâm du ntuùk kloh ueh, yorlah paêng jeâng rngôl praêp ma may jeâh ri phung kon bu klaâu may bôh mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. Yorlah poâ naây yôh bu ntaêm jeâh ma gaâp. 14 Æiaêlah rngôl ntang ntôh ryai jeâh, jeâh ri nglik nhhôr jeâh, khaân may mra sa taâm du ntuùk kloh, may, phung kon bu klaâu may, jeâh ri phung kon bu ur may ndrel ma may, yorlah bu aên jeâh jeâng rngôl praêp ma may jeâh ri ma phung kon bu klaâu may bôh mpa æö brah mpa nhhôr ma nau ñaêp mpaên bôh phung æon lan Israel. 15 Nglu nhhôr jeâh, jeâh ri rngôl ntang ntôh ryai jeâh, khaân paêng mra djoât ndrel ma ngi mpa nhhôr aên uùnh sa, gay ryai yor jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri paêng mra jeâng ndô may jeâh ri phung kon bu klaâu ndrel ma may, jeâng rngôl praêp ma khaân may æa æô naâm bu Yeâhoâva ntaêm jeâh." 16 Y-Moâis sek oâp ma be mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri Aô, bu guùch jeâh paêng. Poâ ri paêng ji nuih ma Y-EÂleâasar jeâh ri Y-Ithamar, phung kon bu klaâu Y-Aroân hoâm, jeâh ri lah: 17 "Maâm æö khaân may maâu sa heù mpa nhhôr ma nau tih taâm jroâ kloh ueh, yorlah paêng jeâng mpa kloh ueh lôn, jeâh ri bu aên jeâh ma khaân may gay ma khaân may dôi tuy nau tih phung taâm ræuùn, gay ma æö kloh nau æö kloh nau tih khaân paêng ta naêp Yeâhoâva? 18 Aô mham paêng bu maâu maâp njuùn taâm troâm jroâ kloh ueh oâh. Na neá jing di aên khaân may sa paêng taâm jroâ kloh ueh tíng naâm gaâp ntaêm jeâh." 19 Y-Aroân lah ma Y-Moâis: "Aô, khaân paêng nhhôr jeâh nar aô, mpa khaân paêng nhhôr ma nau tih jeâh ri mpa khaân paêng nhhôr guùch ta naêp Yeâhoâva; æiaêlah nau taâm ban poâ aô taât jeâh ma gaâp! Tô lah gaâp sa lôi jeâh nar aô mpa nhhôr ma nau tih, Yeâhoâva mra dôn nau naây leù?" 20 Tô lah jeâh Y-Moâis taêng nau naây, paêng dôn.

Leâvi 11

Mpoâ Mpa Kloh Jeâh Ri Maâu Kloh

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Aô jeâng mpa reâh khaân may dôi sa bôh leù rngoâch mpa guù ta neh ntu. 3 Khaân may lôi sa mpoâ mpa geh nchop taâm nkhah taâm daâng nñaâp ta kalô ndoâp jeâh ri blau njuah sa gôù. 4 Æiaêlah taâm mpa blau njuah sa gôù maâu lah geh nchop taâm nkhah, mpa aô khaân may maâu dôi sa oâh; seh samoâ, yorlah paêng blau mælah gôù æiaêlah maâu geh nchop nkhah oâh, jeâng maâu kloh ma khaân may; 5 rpai bri, yorlah paêng blau njuah gôù æiaêlah jaâng maâu taâm nkhah nchop oâh, jeâng maâu kloh ma khaân may; 6 jeâh ri rpai, yorlah paêng blau njuah gôù æiaêlah jaâng maâu nkhah nchop oâh, jeâng maâu kloh ma khaân may; 7 jeâh ri suùr, yorlah paêng geh nchop taâm nkhah taâm daâng jeâh ri kalô, æiaêlah maâu blau njuah gôù oâh, jeâng maâu kloh ma khaân may. 8 Khaân may maâu dôi sa nglay khaân paêng oâh, jeâh ri khaân may maâu dôi rbot saêk jaên khít khaân paêng oâh; khaân paêng maâu jeâng kloh oâh ma khaân may. 9 Mpa aô khaân may dôi sa taâm leù rngoâch mpa guù taâm dak. Khaân may dôi sa leù rngoâch mpa taâm dak geh rsaâng dai jeâh ri nsiap gít lah taâm dak rlai maâu lah taâm dak n'hor. 10 Æiaêlah leù rngoâch mpa taâm dak rlai maâu lah dak n'hor maâu geh rsaâng jeâh ri nsiap, mpa nsong taâm dak jeâh ri mpa reâh guù taâm dak jeâng mpa khaân may taâm rmot. 11 Khaân paêng jeâng mpa aên khaân may taâm rmot æa æô; khaân may maâu dôi sa nglay khaân paêng oâh, jeâh ri aên khaân may taâm rmot ma saêk jaên khít khaân paêng. 12 Leù rngoâch mpa guù taâm dak maâu geh rsaâng dai jeâh ri nsiap jeâng mpa khaân may taâm rmot. 13 Ntil sím aô aên khaân may taâm rmot, mpa aô bu maâu dôi sa oâh, khaân paêng jeâng mpa taâm rmot: klang, graât, klang nglang, 14 klang ntôp, klang æuùng, tíng naâm mpoâl paêng; 15 leù rngoâch ntôp tíng naâm mpoâl paêng, 16 oâtrus, klang koâ, sím te vaêch, klang pah gui, tíng naâm mpoâl paêng; 17 klang böt böng, koâmoâran ibis, 18 sím njôch dak, rchiaêng, klang sa iaêm oâm, 19 sím klang kok, kik dak tíng naâm mpoâl paêng, sím breng ba jeâh ri mbing (vaât). 20 Leù rngoâch mpa geh naêr haên puaên jaâng jeâng mpa khaân may taâm rmot. 21 Æiaêlah khaân may dôi sa mpa geh naêr haên puaên jaâng tô lah geh jaâng kruùng kalô jaâng khaân paêng blau nsaêt ta kalô neh. 22 Mpa aô khaân may dôi sa; krah tíng naâm mpoâl paêng, krah phuù tíng naâm mpoâl paêng jeâh ri krah nsaêt tíng naâm mpoâl paêng. 23 Æiaêlah leù rngoâch mpa eâng geh naêr haên ma puaên jaâng jeâng mpa khaân may taâm rmot. 24 Ma mpa aô khaân may mra jeâng æôù; mbu naâm rbot saêk jaên khít khaân paêng mra æôù taât maêng, 25 jeâh ri mbu naâm ndjoât saêk jaên khít khaân paêng mra pih kho ao paêng jeâh ri jeâng æôù taât maêng. 26 AÊp mpoâ mpa geh nchop taâm nkhah taâm daâng æiaêlah maâu taâm nkhah ta kalô maâu lah maâu blau njuah gôù oâh jeâng æôù ma khaân may. AÊp mpa pah khaân paêng mra jeâng æôù. 27 Leù rngoâch mpa haên ma mpang jaâng jeâng æôù ma khaân may; mbu naâm pah saêk jaên khít khaân paêng mra jeâng æôù taât maêng, 28 jeâh ri mbu naâm ndjoât saêk jaên khít khaân paêng mra pih bok ao paêng jeâh ri mra jeâng æôù taât maêng; khaân paêng jeâng æôù ma khaân may. 29 Aô jeâng mpa æôù ma khaân may taâm mpa phung ta kalô neh ntu aô; suùk, ne (ñe), jeâh ri nglonh tíng naâm mpoâl paêng, 30 puùk ke, rya, buùl ka, rchaih, nkuay paêr. 31 Mpa naây jeâng æôù ma khaân may taâm leù mpa phung, mbu naâm rbot saêk jaên khít paêng mra jeâng æôù taât maêng. 32 Tô lah saêk jaên khít khaân paêng tuùp ta du mlaâm mpa, mpa naây jeâng æôù, maâu lah ndô æö ma si, bok ao, ndô æö ma ntaâu, duùng, leù rngoâch mpa bu geh kan doùng; aên bu traêm paêng taâm dak jeâh ri paêng mra jeâng æôù taât maêng, jeâh ri paêng mra jeâng kloh. 33 Tô lah mpa naây tuùp taâm yaêng, leù mpa guù taâm naây mra jeâng æôù jeâh ri aên khaân may nchah lôi yaêng naây. 34 Leù rngoâch mpa taâm paêng bu dôi soâng sa vay doùng dak ndrel mra jeâng æôù; jeâh ri leù rngoâch ndô bu vay nheât taâm yaêng taâm ban poâ naây mra jeâng æôù. 35 Jeâh ri aêp ntil mpa tô lah du gaâl saêk jaên khít tuùp ta paêng mra jeâng æôù, gít lah naêk maâu lah luù naêk, aên bu nchah lôi; khaân paêng jeâng æôù, jeâh ri aên khaân may kôp paêng jeâng æôù. 36 Æiaêlah tu dak jeâh ri ntu praêp dak mra jeâng kloh; æiaêlah moh mpa pah saêk jaên khít khaân paêng mra jeâng æôù. 37 Tô lah du gaâl bôh saêk jaên khít khaân paêng tuùp ta kalô ndô praêp ntil bu mra srih, paêng jeâng kloh. 38 Æiaêlah tô lah bu dôm dak ta kalô ndô praêp ntil jeâh ri du koá bôh saêk jaên khít tuùp ta ndô praêp ntil ndô praêp ntil naây jeâng æôù ma khaân may. 39 Tô lah du mlaâm mpa khaân may dôi sa khít, mbu naâm pah saêk jaên khít paêng mra jeâng æôù taât mhaô. 40 Mbu naâm mra sa saêk jaên paêng khít paêng mra pih bok ao paêng jeâh ri jeâng æôù taât maêng; jeâh ri mbu naâm djoât leo saêk khít paêng mra pih bok ao paêng jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 41 Leù rngoâch mpoâ mpa phung ta neh ntu jeâng mpa aên khaân may taâm rmot; bu maâu dôi sa mpa naây oâh. 42 Moh mpa vôr ma nduùl paêng jeâh ri moh mpa haên ma puaên jaâng, maâu lah moh mpa geh aâk jaâng, leù rngoâch mpa phung ta kalô neh ntu, khaân may maâu dôi sa oâh, yorlah mpa naây jeâng mpa aên khaân may taâm rmot. 43 Lôi ta khaân may njeâng oâh ma khaân may nôm mpa Yeâhoâva rmot, yor du mlaâm mpa phung, jeâh ri lôi æö æôù khaân may nôm ma mpa naây oâh, klach lah khaân may jeâng æôù. 44 Yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; poâ ri praêp an khaân may nôm, jeâh ri jeâng kloh ueh, yorlah gaâp nôm jeâng kloh ueh. Lôi khaân may æö æôù khaân may nôm yor du mlaâm mpa phung vôr ta kalô neh ntu. 45 Yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva njuùn leo jeâh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt, gay jeâng Brah Ndu khaân may; poâ ri aên khaân may jeâng kloh ueh, yorlah gaâp nôm jeâng kloh ueh. 46 Naây jeâng nau vay di ma mpoâ mpa, ma sím, ma leù rngoâch mpa reâh mpaât n'gô nsong taâm dak, jeâh ri leù rngoâch mpa reâh geh phung ta kalô neh ntu, 47 gay ma eâng mpa æôù ñah mpa kloh, mpa reâh bu dôi sa ñah mpa reâh bu maâu dôi sa oâh.

Leâvi 12

Nau Æö Kloh Phung Bu Ur Jeâh N' Gôch

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Tô lah du hueâ bu ur ntreo jeâh ri deh ma du hueâ kon bu klaâu, paêng mra jeâng æôù doâl taâm pôh nar, paêng mra jeâng æôù naâm bu taâm rnoâk paêng iôh nah buùt. 3 Nar tal pham bu mra koh ntaâu kon bu klaâu naây. 4 Jeâh ri bu ur naây mra guù pe jaât ma pe nar gay ma æö kloh mæôù paêng. Paêng maâu dôi pah bi du ntil ndô kloh ueh oâh, leù dôi haên taâm jroâ kloh ueh, koù taât nar ma nau æö kloh paêng nôm. 5 Æiaêlah tô lah paêng deh ma du hueâ kon bu ur, paêng mra jeâng æôù bar nar ver (bar pôh), naâm bu doâl paêng iôh nah buùt; jeâh ri paêng mra guù prau jaât ma prau nar ma nau æö kloh mæôù paêng. 6 Tô lah loâch jeâh nar ma nau æö kloh paêng nôm, gít lah ma du hueâ kon bu klaâu maâu lah kon bu ur, aên paêng teâk njuùn leo ma Koâranh æö brah ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn du mlaâm kon biaêp du naêm jeâng mpa nhhôr guùch, jeâh ri du mlaâm kon ntôp maâu lah du mlaâm pluùk jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 7 Koâranh æö brah mra nhhôr ndô naây ta naêp Yeâhoâva jeâh ri æö nau æö kloh nau tih paêng. Doâl naây paêng mra jeâng. Doâl naây paêng paêng mra jeâng kloh ma nau luh mæôù paêng. Naây jeâng nau vay ma bu ur deh ma du hueâ kon bu klaâu maâu lah kon bu ur, 8 Tô lah paêng maâu dôi geh du mlaâm biaêp, aên paêng soùk bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm ntôp, du mlaâm praêp ma mpa nhhôr guùch, du mlaâm eâng praêp ma mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng, jeâh ri paêng mra jeâng kloh.

Leâvi 13

Nau Vay Ma Nau Ji Phuùng

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: 2 "Tô lah du hueâ bunuyh geh ta ntaâu saêk jaên paêng geh du ntuùk moâr, du ntuùk luh, maâu lah du ntuùk ælak, jeâh ri n'ho jeâng phuùng ta ntaâu saêk jaên paêng, aên bu njuùn paêng ma Koâranh phat doâih Y-Aroân maâu lah du hueâ taâm phung kon bu klaâu paêng phung Koâranh æö brah. 3 Koâranh æö brah mra sek uaênh ntuùk ji ta ntaâu saùk jaên paêng, jeâh ri tô lah rsau saêk ntuùk ji naây plôt jeâng nglang jeâh ri nau ji jeâng jru lôn ma ntaâu saêk jaên, naây jeâng phuùng. Tô lah Koâranh æö brah sek uaênh jeâh, bu mra mbôh paêng jeâng æôù. 4 Æiaêlah tô lah ntuùk ælak jeâng nglang taâm ntaâu saêk jaên paêng, jeâh ri maâu jeâng jru lôn ma ntaâu oâh, jeâh ri rsau saêk maâu plôt jeâng nglang oâh, Koâranh æö brah mra kruùng doâl taâm pôh nar nôm geh nau ji naây. 5 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng ta nar tal pôh. Tô lah paêng saô nau ji kôùng duùt neù jeâh ri nau ji maâu bík oâh taâm ntaâu, Koâranh æö brah mra kruùng ñoùng paêng pôh nar. 6 Koâranh æö brah mra sek uaênh tay paêng ta nar pôh. Tô lah ntuùk ælak nau ji jeâng taâm ban ma ntaâu lor jeâh ri nau ji maâu bík oâh taâm ntaâu, Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng kloh; ntuùk naây kanoùng jeâng nau luh. Paêng mra pih bok ao paêng jeâh ri jeâng kloh. 7 Æiaêlah tô lah ntuùk luh jeâng bík taâm ntaâu jeâh paêng mpôl paêng nôm ma Koâranh æö brah ma nau æö kloh paêng nôm paêng mra mpôl tay ta naêp Koâranh æö brah, 8 jeâh ri Koâranh æö brah sek uaênh paêng. tô lah ntuùk luh jeâng bík taâm ntaâu. Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng æôù; naây jeâng phuùng. 9 Tô lah du hueâ bunuyh geh phuùng jeâh, aên bu njuùn paêng ma Koâranh æö brah. 10 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng, jeâh ri tô lah geh du ntuùk moâr nglang taâm ntaâu, æö nglang jeâh rsau, jeâh ri geh teâl geh chaêng taâm ntuùk moâr, 11 naây jeâng phuùng guù joù taâm ntaâu saêk jaên paêng, jeâh ri Koâranh æö brah mra mbôh paêng jeâng æôù. Koâranh æö brah maâu mra kruùng paêng oâh, yorlah paêng jeâng æôù. 12 Tô lah phuùng jeâng bí taâm ntaâu koù nkuùm leù ntaâu nôm geh phuùng bôh boâk taât jaâng lam ntuùk Koâranh æö brah uaênh. 13 Koâranh æö brah mra sek uaênh, jeâh ri tô lah phuùng nkuùm jeâh leù saêk jaên paêng Koâranh æö brah mra mbôh jeâng kloh ma nau ji naây ntaâu paêng jeâng nglang jeâh lam saêk jaên, jeâh ri paêng jeâng kloh. 14 Æiaêlah tô lah teâl nglay chaêng taâm mpôl ta paêng mra jeâng æôù. 15 Koâranh æö brah mra sek uaênh teâl nglay chaêng; jeâh ri mbôh ma paêng jeâng æôù, teâl nglay chaêng jeâng æôù, yorlah naây jeâng phuùng. 16 Æiaêlah tô lah teâl nglay chaêng plaêch taâm rgaâl jeâng nglang, paêng mra haên ta Koâranh æö brah. 17 Jeâh ri Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng. Jeâh ri tô lah nau ji plaêch jeâng nglang, Koâranh æö brah mra mbôh nôm geh nau ji naây jeâng kloh; paêng jeâng kloh. 18 Tô lah geh taâm ntaâu saêk jaên du hueâ du ntuùk eh bah jeâh, 19 jeâh ri taâm ntuùk eh naây geh nau moâr nglang maâu lah ntuùk ælak chaêng nglang, aên bu nhhôr ma Koâranh æö brah. 20 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng tô lah ntuùk ji jeâng jru lôn ma ntaâu jeâh ri rsau nkhông jeâng nglang Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng æôù, naây jeâng phuùng, paêng moâm ta ntuùk eh. 21 Æiaêlah tô lah Koâranh æö brah sek uaênh, jeâh ri ntaâu ntuùk naây maâu jeâng nglang oâh jeâh ri maâu jeâng jru lôn ma ntaâu oâh, æiaêlah jeâng taâm ban ma ntaâu sa ôm, Koâranh æö brah mra kruùng paêng doâl taâm pôh nar. 22 Tô lah nau ji naây jeâng bík taâm ntaâu, Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng æôù; naây jeâng du nau ji. 23 Æiaêlah tô lah ntuùk ælak aêt hoâm naâm ôm jeâh ri mau jeâng bík oâh; naây jeâng teâl khap eh; jeâh ri Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng kloh. 24 Maâu lah tô lah saêk jaên geh teâl khaêp uùnh sa ta ntaâu jeâh ri nglay chaêng ta ntuùk uùnh sa jeâng heù du ntuùk du ntuùk ælak chaêng nglang maâu lah nglang, 25 Koâranh æö brah mra sek uaênh ntuùk naây. Tô lah rsau taâm ntuùk ælak plaêch jeâng nglang jeâh ri jeâng nduh lôn ma ntaâu, naây jeâng phuùng; paêng hoù moâm jeâh ta teâl khap uùnh sa jeâh ri Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng; naây jeâng nau geh phuùng. 26 Æiaêlah tô lah Koâranh æö brah uaênh ntuùk naây, jeâh ri rsau taâm ntuùk ælak maâu jeâng nglang oâh jeâh ri maâu jeâng nduh lôn ma ntaâu oâh, æiaêlah jeâng naâm bu naâm ôm, Koâranh æö brah mra kruùng paêng taâm pôh nar. 27 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng ta nar tal pôh; tô lah nau ji naây jeâng bík taâm ntaâu, poâ ri Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng æôù; naây jeâng nau geh phuùng. 28 Æiaêlah tô lah ntuùk ælak aêt hoâm naâm ôm jeâh ri maâu jeâng bík taâm ntaâu oâh, æiaêlah jeâng naâm bu ntaâu ôm, naây jeâng moâr uùnh sa jeâh ri Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng kloh, yorlah naây jeâng teâl khap uùnh sa. 29 Tô lah du hueâ bu klaâu maâu lah du hueâ bu ur geh ntuùk ji ta boâk maâu lah ta teâp kang, 30 Koâranh æö brah mra sek uaênh nau ji naây; tô lah paêng jeâng jru lôn ma ntaâu, jeâh ri rsau taâm ntuùk naây jeâng eâr jeâh ri rheân, poâ ri Koâranh æö brah mra mbôh paêng jeâng æôù; naây jeâng nau chiaêt jeâng phuùng ta boâk maâu lah ta teâp kang. 31 Tô lah Koâranh æö brah sek uaênh nau ji chiaêt, paêng maâu jeâng jru lôn ma ntaâu oâh jeâh ri maâu geh rsau kraêk taâm ntuùk naây oâh, poâ ri Koâranh æö brah mra kruùng nôm geh nau ji chiaêt naây doâl taâm pôh nar. 32 Ta nar tal pôh Koâranh æö brah mra sek uaênh nau ji naây; tô lah nau chiaêt maâu bík oâh jeâh ri maâu geh rsau eâr taâm ntuùk naây oâh, jeâh ri nau chiaêt maâu jeâng jru lôn ma ntaâu oâh, 33 poâ ri paêng mra poih soùk paêng, æiaêlah paêng maâu mra poih ntuùk ji chiaêt; jeâh ri Koâranh æö brah mra plôù kruùng nôm geh nau ji chiaêt doâl taâm pôh nar. 34 Koâranh æö brah mra sek uaênh nau ji chiaêt ta nar tal pôh; tô lah nau chiaêt maâu jeâng bík taâm ntaâu oâh jeâh ri maâu jeâng jru lôn ma ntaâu oâh, poâ ri Koâranh æö brah mra mbôh ma paêng jeâng kloh; paêng mra pih bok ao paêng jeâh ri jeâng kloh. 35 Æiaêlah tô lah nau chiaêt jeâng bík taâm ntaâu jeâh ri nau æö kloh paêng, 36 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng, jeâh ri tô lah nau chiaêt jeâng bík taâm ntaâu, maâu khlay oâh Koâranh æö brah tíng joi rsau eâr, paêng jeâng æôù. 37 Æiaêlah tô lah paêng saô nau chiaêt rhaân jeâh, jeâh ri geh rsau kraêk hon ta ntuùk naây, nau chiaêt naây bah jeâh, paêng jeâng kloh; jeâh ri Koâranh æö brah mra mbôh paêng jeâng kloh. 38 Tô lah du hueâ bu klaâu maâu lah du hueâ bu ur geh aâk ntuùk ælak taâm ntaâu saêk jaên paêng, ælak nglang, 39 Koâranh æö brah mra sek uaênh. Tô lah ntuùk ælak taâm ntaâu saêk jaên jeâng nhhuay, naây jeâng kuh luh taâm ntaâu; paêng jeâng kloh. 40 Tô lah boâk du hueâ bu klaâu luyh soùk, paêng jeâng plön, æiaêlah jeâng kloh. 41 Tô lah boâk du hueâ bu klaâu luyh soùk ta ndaêr kleng jeâh ri ta (njeâng laâk) paêng jeâng plön ta ndaêr kleng, æiaêlah jeâng kloh. 42 Æiaêlah tô lah geh ta boâk plön maâu lah ta ndaêr kleng plön ntuùk ji ælak chaêng nglang, naây jeâng phuùng luh ta boâk plön maâu lah ta ndaêr kleng plön paêng. 43 Koâranh æö brah mra sek uaênh paêng. tô lah ntuùk ji moâr jeâng chaêng nglang ta boâk plön maâu lah ta ndaêr kleng plön paêng, naâm bu phuùng taâm ntaâu saêk jaên, 44 paêng jeâng du hueâ geh phuùng, paêng jeâng æôù; aên Koâranh æö brah mbôh paêng jeâng æôù; aên Koâranh æö brah mbôh paêng jeâng æôù; aên Koâranh æö brah mbôh paêng jeâng æôù; nau ji paêng ta boâk paêng. 45 Bunuyh geh phuùng geh nau ji naây mra soh bok ao sat jeâh ri maâu dôi kít soùk oâh jeâh ri paêng mra nkuùm troâ yoi paêng kalô jeâh ri nter.' Æôù, æôù.' 46 Paêng mra guù jeâng æôù doâl paêng geh nau ji naây; paêng jeâng æôù; paêng aên paêng guù eâng taâm du ntuùk guù pa dih nkual. 47 Tô lah geh nau ji phuùng ta du blah bok, gít lah bok rsau biaêp maâu lah ma brai ek ndruùng mhay maâu lah rsau biaêp maâu lah taâm du poùk ntaâu, maâu lah ndô æö ma ntaâu, 49 tô lah nau ji taâm mpôl jeâng ndreâh maâu lah chaêng taâm bok maâu lah ta brai mhay maâu lah ta brai ek ndruùng maâu lah ta du poùk ntaâu maâu lah ta ndô æö ma ntaâu, naây jeâng nau ji phuùng jeâh ri bu mra nhhôr ma Koâranh æö brah. 50 Koâranh æö brah mra sek uaênh nau ji naây kruùng ndô pôh nar. 51 Paêng mra sek uaênh nau ji naây taâm pôh nar. Tô lah nau ji jeâng bík taâm bok brai mhaymaâu lah brai eùk ndruùng, ta du poùk ntaâu, gít lah moh bu doùng ntaâu naây, nau ji naây jeâng nau ji phuùng glaêm; ndô naây jeâng æôù. 52 AÊn paêng su lôi bok naây klach lah ji guù ta brai mhay maâu lah brai eùk ndruùng, rsau biaêp maâu lah mhay, maâu lah ndô æö ma ntaâu, yorlah naây jeâng nau ji phuùng glaêm; aên bu sa ndô naây taâm uùnh. 53 Tô lah Koâranh æö brah sek uaênh jeâh, jeâh ri nau ji naây maâu jeâng bík oâh ta bok ta brai mhay, maâu lah brai eùk ndruùng maâu lah ta ndô æö ma ntaâu, 54 Poâ ri Koâranh æö brah mr ntaêm aên bu rao pih lôi ndô geh jeâh nau ji, jeâh ri paêng mra plôù kruùng ndô naây doâl taâm pôh nar. 55 Koâranh æö brah mra sek uaênh ndô geh nau ji naây jeâh bu pih rao paêng. tô lah ntuùk ji ælak maâu rgaâl dak oâh, nñaâp tô lah nau ji maâu jeâng bík oâh, ndô naây jeâng æôù; aên khaân may su paêng taâm uùnh, gít lah ntuùk ælak phuùng ta nñuùr kôi maâu lah pa naêp. 56 Æiaêlah tô lah Koâranh æö brah sek uaênh jeâh, jeâh ri nau ji jeâng naâm bu sa ôm jeâh bu pih rao paêng, aên paêng kheâk ntuùk ælak ta bok, ta ntaâu, ta brai mhay maâu lah brai ek ndruùng. 57 Tô lah paêng mpôl ta bok, ta brai mhay maâu lah brai ek ndruùng, maâu lah ndô æö ma ntaâu, nau ji naây jeâng bík yôh; aên khaân may su taâm uùnh ndô geh nau ji. 58 Æiaêlah bok brai mhay maâu lah brai ek ndruùng, maâu lah ndô æö ma ntaâu bôh ndô naây nau ji luh du tô lah khaân may pih rao jeâh ndô naây, aên bu plôù pih rao tal bar jeâh ri ndô naây mra jeâng kloh. 59 Naây jeâng nau vay ma nau ji phuùng ta bok rsau biaêp, maâu lah mhay, gít lah ta brai mhay maâu lah brai ek ndruùng, maâu lah ndô æö ma ntaâu, gay ma sek uaênh gít lah paêng jeâng kloh maâu lah æôù.

Leâvi 14

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Aô jeâng nau vay ma bunuyh ji phuùng taâm nar æö kloh paêng. AÊn bu njuùn paêng ma Koâranh æö brah. 3 Koâranh æö brah mra luh pa dih nkual jeâh ri mra sek uaênh. Tô lah nau ji phuùng bah jeâh taâm nôm geh phuùng. 4 Koâranh æö brah mra ntaêm ma khaân paêng soùk bar mlaâm sím reâh kloh, jeâh ri tôm si seâdar, bok sut chaêng jeâh ri n'ha hisoâp yor nôm uùch geh nau kloh. 5 Koâranh æö brah mra ntaêm ma khaân paêng nkhít nguay taâm bar mlaâm sím naây taâm glah uk ta kalô dak hoch. 6 Paêng mra soùk sím hoâm reâh ndrel ma tôm si seâdar, bok sut chaêng, jeâh ri n'ha hisoâp, mbuùk nñaâp ma sím reâh taâm mham sím bu nkhít jeâh ta kalô dak hoch. 7 Koâranh æö brah mra djrah mahm pôh tôù ta kalô nôm uùch geh nau æö kloh bôh nau ji phuùng; jeâng ri paêng mra mbôh nôm naây jeâng kloh, jeâh ri mra mæôk sím hoâm reâh du taâm mir. 8 Nom uùch geh nau kloh mra pih bok ao paêng, jeâh ri poih lôi leù soùk paêng, uùm taâm dak, poâ ri paêng mra jeâng kloh. Jeâh nau naây paêng dôi plôù laêp taâm nkual, æiaêlah mra guù pa dih ngih bok paêng doâl pôh nar. 9 Ta nar tal pôh paêng mra poih leù soùk ta boâk paêng; paêng mra poih leù teâp kang jeâh ri rsau saâng maêt paêng, leù rngoâch rsau saêk jaên paêng. paêng mra pih bok ao paêng, jeâh ri uùm taâm dak, poâ ri paêng mra jeâng kloh. 10 Ta nar mroâ pham paêng mra soùk bar mlaâm kon biaêp nkuaêng maâu geh ntuùk æôù oâh, jeâh ri du mlaâm biaêp me maâu geh ntuùk æôù oh mpa nhhôr ranih rmuy pe gaâl taâm jaât mpông ranih rmuy luùk lai ñah dak ngi jeâh ri n'gul lit ngi play OÂlive. 11 Koâranh æö brah nôm æö kloh paêng mra njuùn leo bunuyh uùch geh nau æö kloh jeâh ri mpa aô ta naêp Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 12 Jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk du mlaâm taâm bar biaêp nkuaêng jeâh ri nhhôr paêng jeâng mpa nhhôr ma rlau nau vay ndrel ma du ndô dak play OÂlive naây, jeâh ri ryai paêng jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva. 13 Paêng mra sreh kon biaêp taâm ntuùk bu vay sreh nhhôr ma nau tih jeâh ri mpa nhhôr guùch, ntuùk kloh ueh; yorlah mpa nhhôr ma nau rlau nau vay taâm ban ma mpa nhhôr ma nau tih praêp ma Koâranh æö brah; mpa naây jeâng kloh ueh lôn. 14 Koâranh æö brah mra soùk æaæaê mham mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri Koâranh æö brah mra dôm mham naây ta n'ha toâr ma nôm uùch geh nau kloh, jeâh ri ta nglau me ti ma paêng jeâh ri ta nglau me jaâng ma paêng. 15 Koâranh æö brah mra soùk æaæaê ndô dak play OÂlive jeâh ri keât taâm mpang ti chiau paêng, 16 jeâh ri mbuùk nglau ti ma paêng taâm dak play OÂlive guù taâm ti chiau paêng jeâh ri djrah dak play OÂlive ma ti paêng pôh tôù ta naêp Yeâhoâva. 17 Koâranh æö brah mra dôm æaæaê dak play OÂlive hoâm taâm ti paêng ta n'ha toâr ma nôm uùch geh nau æö kloh, ta nglau me ti ma paêng, jeâh ri nglau me jaâng ma paêng ta kalô mham mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. 18 Koâranh æö brah mra dôm dak play OÂlive hoâm taâm ti paêng ta boâk nôm uùch geh nau æö kloh. Jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng ta naêp Yeâhoâva. 19 Koâranh æö brah mra nhhôr mpa nhhôr ma nau tih, uùch æö nau æö kloh nau tih, nôm uùch geh nau æö kloh bôh nau æôù paêng. Jeâh nau naây paêng mra sreh mpa nhhôr guùch. 20 Koâranh æö brah mra nhhôr ta kalô nông mpa nhhôr guùch jeâh ri mpa nhhôr ranih rmuy. Poâ ri Koâranh æö brah mra æö kloh nau tih paêng, jeâh ri paêng mra jeâng kloh. 21 Æiaêlah tô lah paêng jeâng o ach jeâh ri maâu dôi geh poâ naây oâh, aên paêng soùk du mlaâm kon biaêp nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay praêp ryai, uùch æö nau æö kloh nau tih paêng jeâh ri du koá taâm jaât mpông ranih rmuy taâm luùk jeâh ñah dak play OÂlive jeâng mpa nhhôr ranih rmuy, jeâh ri du ndô dak play 22 taâm ban leù bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp, tíng naâm paêng dôi geh; du mlaâm praêp ma nhhôr ma nau tih, du mlaâm eâng praêp ma mpa nhhôr guùch. 23 Ta nar tal pham paêng mra ndjoât leo khaân paêng ma Koâranh æö brah praêp ma nau æö kloh paêng ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn ta naêp Yeâhoâva. 24 Koâranh æö brah ma soùk kon biaêp mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri ndô dak play OÂlive, jeâh ri Koâranh æö brah mra ryai khaân paêng jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva. 25 Paêng mra sreh kon biaêp mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri Koâranh æö brah mra soùk æaæaê mham mpa nhhôr ma nau rlau nau vay, jeâh ri dôm mham ta n'ha toâr ma nôm uùch geh nau æö kloh, ta nglau me ti ma paêng, jeâh ri ta nglau me jaâng ma paêng. 26 Koâranh æö brah khuùt æaæaê dak play OÂlive taâm mpang ti chiau paêng nôm, 27 jeâh ri mra djrah ma nglau ti ma paêng dak play OÂlive hoâm taâm ti chiau paêng pôh tôù ta naêp Yeâhoâva. 28 Koâranh æö brah mra dôm æaæaê dak play OÂlive taâm ti paêng ta n'ha toâr ma nôm uùch geh nau æö kloh, ta nglau me ti ma paêng, jeâh ri ta nglau me jaâng ma paêng ta ntuùk bu dôm jeâh mham mpa nhhôr ma nau rlau nau vay 29 Koâranh æö brah mra dôm dak play OÂlive hoâm taâm ti paêng ta boâk nôm uùch geh nau kloh, uùch æö nau æö kloh nau tih paêng ta naêp Yeâhoâva. 30 Jeâh ri paêng mra nhhôr pluùk maâu lah kon ntôp tíng naâm paêng dôi geh, 31 du mlaâm ma mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri du mlaâm eâng ma mpa nhhôr guùch, ndrel ma ndô nhhôr ranih rmuy; jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih ta naêp Yeâhoâva ma nôm uùch geh nau æö kloh. 32 Naây jeâng nau vay ma nôm geh nau ji phuùng sa, nôm maâu geh mpa nhhôr ma nau æö kloh paêng. 33 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: 34 "Tô lah khaân may laêp taâm n'gor Kanaan n'gor gaâp aên khaân may dôn, jeâh ri gaâp aên nau ji phuùng taâm du rplay ngih ta n'gor khaân may dôn, 35 nôm ngih naây mra haên mbôh ma Koâranh æö brah: 'Tíng gaâp mín geh du ntil nau ji taâm ngih gaâp. 36 Koâranh æö brah mra ntaêm aên khaân paêng choâng leo pa dih leù rngoâch ndô taâm ngih lor ma Koâranh æö brah haên sek uaênh nau ji naây, klach lah bu mbôh leù rngoâch ndô taâm ngih jeâng æôù. Jeâh nau naây Koâranh æö brah mra laêp uaênh ngih naây. 37 Paêng mra sek uaênh nau ji naây; jeâh ri tô lah nau ji guù taâm mpir ngih naây geh aâk ntuùk ælak ndreâh maâu lah chaêng, jeâh ri tô lah nau ji naây jeâng jru lôn ta mpir, 38 Koâranh æö brah mra luh bôh ngih ta mpoâng ngih jeâh ri chaêng ngih naây doâl taâm pôh nar. 39 Koâranh æö brah mra plôù uaênh ta nar tal pôh. Tô lah nau ji naây jeâng bík taâm mpir ngih, 40 poâ ri Koâranh æö brah mra ntaêm ma bu soùk lôi luù geh nau ji jeâh ri kluùp lôi luù naây taâm ntuùk æôù ta mpaâr æon. 41 Paêng mra aên bu poih lam taâm troâm ngih, jeâh ri bu mæaêr lôi ta mpaâr æon taâm ntuùk ndoùk æôù bu poih naây. 42 Jeâh ri bu mra soùk luù eâng, dôm ta ntuùk luù lor ri, jeâh ri mra soùk klo choih eâng rli ngih naây. 43 Tô lah nau ji naây hon taâm ngih naây jeâh bu soùk luù, poih jeâh ri rli ngih, 44 Koâranh æö brah mra plôù uaênh. Tô lah nau ji jeâng bík taâm ngih naây, naây jeâng phuùng glaêm taâm ngih; ngih naây jeâng æôù. 45 AÊn bu rôih lôi ngih naây, luù, si, jeâh ri leù klo, choih ngih naây, jeâh ri mra njuùn ndô naây ta mpaâr æon ta ntuùk æôù. 46 Mbu naâm laêp taâm ngih naây chaêng jeâh, nôm naây mra jeâng æôù taât maêng. 47 Mbu naâm beâch taâm ngih naây mra pih bok ao paêng; jeâh ri mbu naâm soâng sa taâm ngih naây mra pih bok ao paêng. 48 Æiaêlah tô lah Koâranh æö brah sek uaênh, jeâh ri nau ji maâu jeâng bík oâh taâm ngih jeâh ri rli ngih naây ma klo, choih Koâranh æö brah mra mbôh ngih naây jeâng kloh, yorlah nau ji bah jeâh. 49 Jeâh ri ma nau æö kloh ngih naây, paêng mra soùk bar mlaâm sím jeá, ndrel ma si seâdar, bok sut chaêng, jeâh ri n'ha hisoâp. 50 Paêng mra nkhít du mlaâm sím naây taâm glah uk ta kalô dak hoch, 51 jeâh ri mra soùk si seâdar, n'ha hisoâp, jeâh ri bok sut chaêng, ndrel ma sím reâh, mbuùk ndô naây taâm mham sím bu nkhít jeâh ri taâm dak hoch, jeâh ri djrah ngih naây pôh tôù. 52 Poâ ri paêng mra æö kloh ngih naây ma mham sím, ma dak hoch, ma sím reâh, ma si Seâdar, n'ha hisoâp, jeâh ri bok sut chaêng. 53 Jeâh ri paêng mæôk sím reâh aên luh bôh æon haên ta mir. Poâ naây paêng mra æö kloh ma ngih naây, jeâh ri paêng mra jeâng kloh." 54 Naây jeâng nau vay ma leù nau ji geh phuùng; ma nau chiaêt, 55 ma nau ji geh phuùng taâm bok maâu lah taâm ngih, 56 ma ntuùk moâr maâu lah ntuùk luh, maâu lah ntuùk ælak, 57 gay ma taâm mpôl tô lah paêng jeâng æôù jeâh ri tô lah paêng jeâng kloh. Naây jeâng nau vay ma nau ji geh phuùng.

Leâvi 15

Nau Luh Æôù Bôch Bôh Saêk Jaên

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel, tô lah du hueâ bu klaâu geh nau luh bôh saêk jaên, nau luh naây jeâng æôù. 3 Aô jeâng nau vay ma nau æôù paêng yor nau luh; gít lah saêk jaên luh mro maâu lah saêk jaên paêng rhaân nau luh, nau naây jeâng æôù taâm paêng. 4 Leù rngoâch söng beâch nôm geh nau luh beâch mra jeâng æôù. 5 Mbu naâm geh pah bi söng beâch paêng mra pih bok ao, uùm taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 6 Mbu naâm guù ta ndô nôm geh nau luh saêp guù jeâh mra pih bok ao, uùm taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 7 Mbu naâm pah bi saêk jaên nôm geh nau luh, mra pih lôi bok ao paêng, uùm taâm dak jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 8 Tô lah nôm geh nau luh soh dak diu ta du hueâ nôm kloh nôm naây mra pih lôi bok ao paêng, uùm taâm dak jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 9 Ön nôm geh nau luh saêp guù mra jeâng æôù. 10 Mbu naâm pah du ntil ndô taâm daâng paêng, nôm naây mra jeâng æôù taât mhaô; jeâh ri mbu naâm djoât ndô naây mra pih lôi bok ao paêng, uùm taâm dak jeâh ri mra jeâng æôù taât mhaô. 11 Tô lah nôm geh nau luh pah bu jeâh ri maâu rao oâh ti taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 12 Glah uk nôm geh nau luh geh nñíl bu mra nchah lôi; jeâh ri aêp rplay glah ma si bu mra rao taâm dak. 13 Tô lah nôm geh nau luh jeâng kloh jeâh bôh nau luh paêng mra kôp pôh nar ma nau æö kloh paêng, pih bok ao, uùm taâm dak hoch, jeâh ri mra jeâng kloh. 14 Ta nar tal pham paêng mra soùk bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp jeâh ri haên ta naêp Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri aên khaân paêng ma Koâranh æö brah. 15 Koâranh æö brah mra nhhôr khaân paêng, du mlaâm jeâng mpa nhhôr ma nau tih, du mlaâm eâng jeâng mpa nhhôr guùch; jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng ta naêp Yeâhoâva yor nau luh. 16 Tô lah du hueâ bu klaâu geh nau luh dak ntaêk, aên paêng uùm leù saêk jaên paêng taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 17 Leù rngoâch bok ao jeâh ri leù rngoâch ntaâu geh dak ntuùk bu mra pih rao lôi ma dak, jeâh ri jeâng æôù taât maêng. 18 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ndrel ma du hueâ bu ur jeâh ri luh dak ntaêk, leù bar heâ khaân paêng mra uùm taâm dak jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 19 Tô lah du hueâ bu ur geh nau luh mæôù jeâng nau vay luh taê bôh saêk jaên paêng, paêng mra guù taâm nau æôù paêng doâl pôh nar, jeâh ri mbu naâm pah bi paêng mra jeâng æôù taât mhaô. 20 Leù rngoâch ndô paêng beâch doâl paêng æôù mra jeâng æôù; jeâh ri leù rngoâch ndô paêng saêp guù mra jeâng æôù. 21 Mbu naâm pah söng paêng beâch paêng mra pih lôi bok ao jeâh ri uùm taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 22 Mbu naâm pah bi ndô paêng saêp guù mra pih lôi bok ao, uùm taâm dak jeâh ri mra jeâng æôù taât mhaô, 23 gít lah jeâng söng beâch maâu lah ndô saêp guù, tô lah bu pah paêng, mra jeâng æôù taât mhaô. 24 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ndrel paêng, nau paêng jeâng æôù geh ta paêng, paêng mra jeâng æôù pôh nar; jeâh ri leù rngoâch söng beâch mra jeâng æôù. 25 Tô lah du hueâ bu ur geh nau luh mæôù joù nar, maâu di yaên paêng vay geh, maâu lah paêng geh nau luh gao yaên paêng jeâng æôù, paêng mra jeâng æôù leù nar paêng vay geh nau luh naây; taâm ban ma taâm nar doâl paêng vay jeâng æôù, paêng mra jeâng æôù. 26 Söng paêng beâch doâl leù nar nau luh naây mra jeâng ma paêng taâm ban ma söng beâch ma nau paêng vay jeâng æôù; jeâh ri leù ndô paêng saêp guù mra jeâng æôù, taâm ban ma doâl paêng vay jeâng æôù. 27 Mbu naâm pah bi ndô naây mra jeâng æôù, mra pih bok ao paêng, uùm taâm dak, jeâh ri jeâng æôù taât mhaô. 28 Æiaêlah tô lah paêng kloh jeâh ma nau luh naây, paêng mra kôp pôh nar, jeâh nau naây paêng mra jeâng kloh. 29 Ta nar tal pham paêng mra soùk bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp, jeâh ri djoât leo khaân paêng ma Koâranh æö brah ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 30 Koâranh æö brah mra nhhôr du mlaâm jeâng mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri du mlaâm eâng jeâng mpa nhhôr guùch; jeâh ri Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng ta naêp Yeâhoâva yor nau luh tôù naây. 31 Poâ ri aên khaân may taâm nkhah phung æon lan Israel bôh nau æôù khaân paêng, klach lah khaân paêng khít taâm nau æôù khaân paêng ma nau æö æôù ngih bok gaâp guù ta nklang khaân paêng. 32 Naây jeâng nau vay ma nôm geh nau ngôi jeâh ri ma nôm geh nau luh dak ntuùk, jeâng æôù ma nau luh naây; 33 taâm ban leù bu ur geh nau ji ma nau paêng vay jeâng æôù; naâm bu ntít ma aêp bu klaâu maâu lah bu ur geh nau luh, jeâh ri ma bu klaâu beâch ndrel bu ur æôù.

Leâvi 16

Nar Æö Kloh Nau Tih

1 Yeâhoâva ngôi ma Y-Moâis jeâh khít bar heân kon bu klaâu Y-Aroân, tô lah khaân paêng haên daêch ta naêp Yeâhoâva jeâh ri khít. 2 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Lah hom ma Y-Aroân naâu may, lôi aên paêng laêp æa æô oâh taâm ntuùk kloh ueh taâm troâm bok nching ta naêp ntuùk yoá an ta kalô hip nau taâm rnglaêp, klach lah paêng khít; yorlah gaâp mra taâm mpôl taâm ndaâr ta ntuùk yoá an. 3 Æiaêlah poâ aô Y-Aroân mra laêp taâm ntuùk kloh ueh: teâk du mlaâm ndroâk kon nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng jeâng mpa nhhôr guùch. 4 AÊn paêng soh ao mhay kloh ueh jeâh ri soh kho mhay, vaân rse buùt mhay, jeâh ri ndoâ moâk kön mhay; naây jeâng bok ao kloh ueh. AÊn paêng uùm jeâh ri soh ndô naây. 5 AÊn paêng soùk bôh phung æon lan Israel taâm ræuùn bar mlaâm be nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng jeâng mpa nhhôr guùch. 6 Y-Aroân mra nhhôr ndroâk nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih paêng nôm, jeâh ri mra paêng. 7 Jeâh ri paêng mra soùk bar mlaâm be, jeâh ri dôm khaân paêng ta naêp paêng Yeâhoâva ta ngih mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn. 8 Y-Aroân mra nchroh n'hoâr ma bar mlaâm be, nguay praêp ma Yeâhoâva, jeâh ri du mlaâm eâng praêp ma mpa soùk rdu aên ngai. 9 Y-Aroân mra nhhôr be di ma Yeâhoâva, jeâh ri nhhôr paêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih. 10 Æiaêlah be di ma ma kan soùk rdu aên ngai, paêng mra nhhôr reâh ta naêp Yeâhoâva gay æö nau æö kloh nau tih, gay ma bu dôi njuaêl paêng haên du ta bri rdah ma kan soùk rdu aên ngai. 11 Y-Aroân mra nhhôr ndroâk nkuaêng jeâng mpa nhhôr ma nau tih paêng nôm, jeâh ri paêng mra æö nau aên kloh nau tih paêng nôm jeâh ri ma ngih paêng. paêng mra sreh ndroâk nkuaêng jeâng mpa nhhôr nau tih paêng nôm. 12 Paêng mra soùk du mlaâm uùnh naêk beâng rnga uùnh haâng soùk bôh nông ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri du mbaêt ndô æaâu kah rmuy jeâh; paêng mra njuùn leo ndô naây taâm troâm bok nching 13 jeâh ri dôm ndô æaâu kah ta kalô uùnh ta naêp Yeâhoâva, gay nhhuk ndô æaâu kah dôi nkuùm ntuùk yoá an ta kalô kañar nau mbôh, klach lah paêng khít. 14 Paêng mra soùk æaæaê mham ndroâk nkuaêng, jeâh ri djrah paêng mra nglau ti paêng ta kalô ntuùk yoá an pa naêp, jeâh ri ta naêp ntuùk yoá an paêng mra djrah mham naây ma nglau ti paêng pôh tôù. 15 Jeâh ri paêng mra sreh be jeâng mpa nhhôr ma nau tih yor phung æon lan, jeâh ri njuùn mham paêng ta troâm bok nching, æö ma mham naây naâm bu paêng æö jeâh ma mham ndroâk nkuaêng, djrah paêng ta kalô ntuùk yoá an jeâh ri pa naêp ntuùk yoá an. 16 Poâ ri paêng mra æö kloh nau tih ma jroâ kloh ueh, yorlah nau æôù phung æon lan Israel, jeâh ri yor nau khaân paêng rlau nau vay, leù rngoâch nau tih khaân paêng; jeâh ri, poâ naây paêng mra æö taâm ban leù ma ngih bok nau taâm ræuùn guù ndrel ma khaân paêng taâm nklang nau æôù khaân paêng. 17 Lôi aên geh du hueâ oâh taâm ngih bok nau taâm ræuùn tô lah paêng laêp uùch æö nau æö kloh nau tih taâm jroâ kloh ueh, koù taât paêng luh jeâh paêng æö nau æö kloh nau tih paêng nôm jeâh ri ma ngih paêng, jeâh ri ma leù rngoâch phung Israel taâm ræuùn. 18 Jeâh ri paêng mra haên ta nông ta naêp Yeâhoâva jeâh ri æö nau aên kloh nau tih ma nông, jeâh ri paêng mra soùk æaæaê mham ndroâk nkuaêng jeâh ri mham be, jeâh ri dôm mham naây juùm rvaêch nông. 19 Paêng mra djrah æaæaê mham ta kalô nông ma nglau ti paêng pôh tôù, jeâh ri æö kloh jeâh ri praêp an paêng bôh nau æôù phung æon lan Israel. 20 Tô lah paêng æö loâch jeâh æö nau æö kloh nau tih ma jroâ kloh ueh, ma ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri ma nông, paêng mra nhhôr be reâh. 21 Y-Aroân mra pah bar ñah ti paêng ta kalô boâk be reâh, jeâh ri mbôh ta kalô paêng leù rngoâch nau kue phung Israel, jeâh ri leù rngoâch nau khaân rlau nau vay, leù rngoâch nau tih khaân paêng; poâ ri paêng mra dôm leù rngoâch nau tih naây ta boâk be jeâh ri ñaê du hueâ bunuyh jao jeâh ma kan naây mprôh be leo ta bri rdah. 22 Be naây mra tuy leù rngoâch nau kue khaân paêng ta ntuùk maâu geh bunuyh guù oâh, jeâh ri paêng mra mæôk paêng taâm bri rdah. 23 Jeâh ri Y-Aroân mra laêp taâm ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri doh lôi bok ao mhay paêng soh jeâh doâl laêp taâm jroâ kloh ueh jeâh ri paêng mra cha lôi bok ao ta naây. 24 Paêng mra uùm taâm du ntuùk kloh ueh jeâh ri soh bok ao paêng nôm, luh, jeâh ri nhhôr mpa nhhôr guùch jeâh ri mpa nhhôr guùch yor phung æon lan, jeâh ri æö nau æö kloh nau tih ma paêng nôm jeâh ri ma phung æon lan. 25 Paêng mra guùch ta kalô nông ngi mpa nhhôr ma nau tih. 26 Nôm mæôk be ma kan soùk rdu aên ngai mra pih lôi bok ao paêng jeâh ri uùm; jeâh nau naây paêng sít ta nkual. 27 Bu mra djoât leo pa dih nkual ndroâk nkuaêng mpa nhhôr ma nau tih jeâh ri be nkuaêng mpa nhhôr ma nau tih, yor mham khaân paêng bu njuùn jeâh taâm jroâ kloh ueh, gay æö kloh nau tih; jeâh ri bu mra guùch ta uùnh ntaâu, nglay, jeâh ri ek. 28 Nôm guùch mpa naây mra pih bok ao paêng jeâh ri uùm; jeâh nau naây paêng dôi sít ta nkual. 29 Naây mra jeâng du nau vay ma khaân may æa æô n'ho ro, ta khay pôh nar jaât taâm khay, aên khaân may æö reâh ni khaân may nôm, maâu æö du ntil kan oâh, gít lah bunuyh æon lan nôm maâu lah bu naêch guù jöh ta nklang khaân may. 30 Yorlah ta nar naây bu mra æö nau æö kloh nau tih khaân may, gay æö kloh khaân may ta naêp Yeâhoâva khaân may mra jeâng kloh bôh leù rngoâch nau tih khaân may. 31 Nar naây jeâng nar Sabat ma khaân may, nar rlu geh nau yôk jeâh ri khaân may mra æö nau reâh ni ma khaân may nôm. Naây jeâng nau vay n'ho ro. 32 Koâranh æö brah bu toù jeâh dak æaâu kah, bu praêp an jeâh jeâng Koâranh æö brah ntrok mbôù paêng, mra æö nau æö kloh nau tih, soh bok ao mhay kloh ueh. 33 Paêng mra æö kloh nau tih ma jroâ kloh ueh, jeâh ri paêng mra æö kloh nau tih ma ngih bok nau taâm ræuùn jeâh ri ma nông, jeâh ri paêng mra æö kloh nau tih ma phung Koâranh æö brah jeâh ri ma leù rngoâch phung æon lan taâm ræuùn. 34 Naây mra jeâng du nau vay n'ho ro ma khaân may, gay ma bu dôi æö nau æö kloh nau tih ma phung æon lan Israel du tôù aêp naêm yor leù rngoâch nau tih khaân paêng. Y-Moâis æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma paêng.

Leâvi 17

Geh Kanoùng Du Ntuùk Æö Brah

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma Y-Aroân jeâh ri ma leù rngoâch phung kon bu klaâu paêng jeâh ri ma leù rngoâch phung æon lan Israel. Aô jeâng nau Yeâhoâva ntaêm jeâh; 3 tô lah du hueâ bôh ngih Israel sreh du mlaâm ndroâk, du mlaâm kon biaêp maâu lah du mlaâm be taâm nkual maâu lah pa dih nkual, 4 jeâh ri maâu djoât oâh paêng ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, gay nhhôr paêng jeâng mpa nhhôr ma Yeâhoâva ta naêp ngih bok Yeâhoâva, bu mra kôp nau tih nkhuùt mham ta bu klaâu naây; paêng nkhuùt mham jeâh; aên bu æö rai paêng bôh phung æon lan paêng: 5 Nau naây gay ma phung æon lan Israel mra djoât leo mpa khaân paêng æö brah sreh jeâh taâm mir, gay ma khaân paêng njuùn taât ma koâranh æö brah, ta naêp maêt Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, gay uùch sreh jeâng mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva. 6 Koâranh æö brah mra nsrih mham ta kalô nông Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri su ngi jeâng n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. 7 Poâri khaân paêng maâu mra sreh ñoùng oâh mpa khaân paêng æö brah ma phung brah tih, phung naây khaân paêng gay uùch haên tíng æö nau vaêng tír. Naây jeâng nau vay n'ho ro ma khaân paêng taâm leù rngoâch rnoâk. 8 Jeâh ri aên may lah ma khaân paêng. tô lah du hueâ bu klaâu bôh ngih Israel maâu lah bôh phung bu naêch guù jöh æaât laât ta nklang khaân paêng, nôm nhhôr mpa nhhôr guùch maâu lah mpa æö brah, 9 jeâh ri maâu djoât leo paêng oâh ta mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn gay æö brah ma Yeâhoâva, bu klaâu naây aên bu æö rai bôh phung æon lan paêng.

Nau Buay Sa Mham

10 Tô lah du hueâ bôh ngih Israel maâu lah bôh phung bu naêch guù jöh æaât ta nklang khaân paêng sa mham, gaâp nôm yôh mra taâm rdaâng ñah nôm sa mham naây, jeâh ri gaâp mra æö rai paêng taê bôh nklang phung æon lan paêng. 11 Yorlah nau reâh nglay saêk guù taâm mham; jeâh ri gaâp aên jeâh ndô naây ma khaân may ta kalô nông gay æö kloh nau tih ma hueâng khaân may yorlah mham jeâng ndô æö kloh nau tih, yor mham jeâng nau reâh. 12 Yor naây gaâp lah jeâh ma phung æon lan Israel, maâu geh du hueâ taâm phung khaân may dôi sa mham oâh, maâu leù du hueâ bu naêch guù jöh æaât laât ta nklang khaân may dôi sa mham. 13 Taâm ban leù tô lah du hueâ taâm phung æon lan Israel maâu lah du hueâ bu naêch guù jöh æaât laât ta nklang khaân paêng haên nchron paênh du mlaâm mpa maâu lah du mlaâm sím bu dôi sa, aên paêng nkhuùt lôi mham jeâh ri broâi lôi mham naây ma ndruyh neh. 14 Yorlah nau reâh leù rngoâch mpoâ mpa jeâng mham paêng nôm; yor naây gaâp lah jeâh ma phung æon lan Israel. Lôi ta khaân may sa mham du ntil mpa oâh, yorlah nau reâh leù rngoâch mpa jeâng dak mham paêng nôm. Mbu naâm sa mham naây aên æö rai lôi paêng. 15 AÊp nôm mbu naâm sa mpa khít eâng paêng nôm maâu lah mpa bu sa heâk, gít lah jeâng du hueâ æon lan nôm maâu lah du hueâ bu naêch guù jöh æaât laât, mra pih lôi bok ao paêng, uùm taâm dak jeâh ri jeâng æôù taât mhaô; jeâh ri paêng mra jeâng kloh. 16 Æiaêlah tô lah paêng maâu pih oâh bok ao paêng maâu lah maâu uùm oâh, paêng mra tuy nau kue paêng."

Leâvi 18

Nau Buay Nau Guù Ngau Maâu Di

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 3 Lôi khaân may æö oâh naâm bu khaân paêng æö taâm n'gor EÂjipt, n'gor khaân paêng guù jeâh, jeâh ri lôi khaân may æö, naâm bu khaân paêng æö taâm n'gor Kanaan, ma n'gor naây gaâp njuùn khaân may. Lôi khaân may haên tíng ndoá nau vay khaân paêng oâh. 4 AÊn khaân may æö tíng naâm nau gaâp ntaêm jeâh ri ndjoât praêp nau vay gaâp jeâh ri haên tíng naâm nau naây. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 5 Yor naây aên khaân may ndjoât praêp nau vay gaâp jeâh ri nau gaâp ntaêm; æö poâ naây bunuyh mra dôi reâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 6 Lôi aên du hueâ taâm phung khaân may haên daêch oâh ta du hueâ jeâng mpoâl baêl paêng gay pôk uaênh nau rih hoâk bu. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 7 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk mbôù khaân ay may oâh, jeâng nau rih hoâk me may. Paêng jeâng me may, lôi pôk uaênh nau rih hoâk paêng oâh. 8 Lôi ta pôk uaênh nau rih hoâk ur mbôù may, nau naây jeâng nau rih hoâk mbôù may. 9 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk oh, ruh may oâh kon bu ur mbôù may, maâu lah kon bu ur me may, gít lah bu deh jeâh taâm ngih maâu lah ta ntuùk eâng. 10 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk kon bu ur kon may maâu lah kon bu ur, kon bu ur may yorlah nau rih hoâk khaân paêng jeâng nau rih hoâk may nôm. 11 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk kon bu ur ur mbôù may deh taê bôh mbôù may, yorlah paêng jeâng oh ruh may. 12 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk oh ruh may oâh; paêng jeâng nduùl mpoâl daêch ñah mbôù may. 13 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk oh nur me may oâh, yorlah khaân paêng jeâng nduùl mpoâl daêch ñah me may. 14 Lôi pôk uaênh ma nau rih hoâk oh naâu mbôù may oâh, naâm bu ntít lôi haên ta ur paêng oâh; paêng jeâng me yô may. 15 Lôi pôk uaênh nau reâh hoâk æaên may oâh; paêng jeâng ur kon bu klaâu may. Lôi pôk uaênh nau rih hoâk paêng oâh. 16 Lôi pok uaênh nau rih hoâk ur oh naâu may oâh; paêng jeâng nau rih hoâk oh naâu may. 17 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk ma du hueâ bu ur nñaâp kon bu ur paêng oâh. Lôi soùk oâh kon bu ur taâm guù ñah kon bu klaâu paêng maâu lah kon bu ur ma kon bu ur paêng gay pôk uaênh nau rih hoâk khaân paêng. khaân paêng jeâng nduùl mpoâl daêch; nau naây jeâng æai. 18 Lôi soùk oh nur ur may uùch nsoânh nay taâm pit, pôk uaênh nau rih hoâk paêng doâl ur may hoâm reâh. 19 Lôi haên daêch du hueâ bu ur uùch pôk uaênh nau rih hoâk paêng doâl paêng æôù nah buùt. 20 Lôi beâch ñah ur phung chiau meng may oâh, jeâh ri æö æôù may nôm ñah paêng. 21 Lôi aên oâh du hueâ taâm phung kon may uùch jao paêng aên uùnh sa ma brah Moâloâk, yor naây may æö æôù amoh Brah Ndu may. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 22 Lôi beâch oâh ñah du hueâ bu klaâu taâm ban ma du hueâ bu ur; nau naây jeâng nau Yeâhoâva taâm rmot. 23 Lôi beâch ñah du mlaâm mpa gay æö æôù may nôm ñah paêng, maâu leù aên du hueâ bu ur jao paêng nôm ma du mlaâm mpa gay beâch ndrel; nau naây jeâng nau rlau nau vay. 24 Lôi æö æôù may nôm ma du mlaâm mpa naây oâh, yorlah ma leù rngoâch mpa naây phung mpoâl baêl gaâp nsot ta naêp khaân may æö æôù jeâh khaân paêng nôm; 25 jeâh ri n'gor jeâng æôù jeâh, yor naây gaâp taâm rmah jeâh nau kue khaân paêng, jeâh ri n'gor hok rmal jrih jeâh phung æon lan paêng. 26 Æiaêlah aên khaân may djoât praêp nau vay gaâp jeâh ri nau gaâp ntaêm jeâh ri maâu æö oâh du ntil nau gaâp taâm rmot naây, gít lah bunuyh æon lan maâu lah bu naêch guù jöh æaât laât ta nklang khaân may. 27 (yorlah leù rngoâch nau gaâp taâm rmot naây phung bunuyh n'gor naây æö jeâh, phung guù lor ma khaân may, yor naây n'gor naây jeâng æôù jeâh); 28 klach lah n'gor mra hok jrih khaân may tô lah khaân may æö æôù paêng, naâm bu paêng hok jrih lôi jeâh mpoâl baêl guù jeâh lor ma khaân may. 29 Yorlah mbu phung mra æö du ntil taâm nau gaâp taâm rmot naây, bu mra æö rai lôi khaân paêng bôh phung æon lan khaân paêng. 30 Poâ ri djoât praêp hom nau gaâp ntaêm maâu æö oâh du ntil taâm nau vay gaâp taâm rmot naây bu æö jeâh lor ma khaân may, jeâh ri maâu æö æôù khaân may nôm ma nau naây oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may.

Leâvi 19

Nau Vay Ma Nau Kloh Ueh Jeâh Ri Nau Soùng

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn. AÊn khaân may jeâng kloh ueh, yorlah gaâp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng kloh ueh. 3 AÊn aêp nôm khaân may yôk ma mbôù me paêng, jeâh ri aên khaân may kah gít praêp nar Saæat gaâp. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 4 Lôi n'gíl uaênh rup brah maâu lah n'hí mblum rup naây ma khaân may oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 5 Tô lah khaân may æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva, aên khaân may nhhôr paêng gay ma gaâp dôi dôn khaân may. 6 AÊn khaân may sa paêng ta nar khaân may nhhôr paêng, maâu lah ta nar oâi taô; jeâh ri moh mpa hoâm koù taât nar tal pe aên bu su lôi taâm uùnh. 7 Tô lah bu sa paêng ta nar tal pe, paêng jeâng mpa gaâp rmot; gaâp maâu mra dôn paêng oâh. 8 AÊp nôm sa paêng mra tuy nau tih paêng nôm, yorlah paêng æö æôù du ntil kloh ueh Yeâhoâva. Bunuyh naây bu mra æö rai lôi bôh æon lan paêng. 9 Tô lah khaân may kaêch roih ndô taâm n'gor khaân may, lôi khaân may kaêch rek koù taât ta pít oâh, maâu leù doânh ndô hoâm klen jeâh khaân may kaêch roih. 10 Jeâh ri lôi hoâm peù oâh play kriaêk æaâu khaân may tal bar, maâu leù dôi doânh play kriaêk æaâu ruùng eâng. AÊn khaân may lôi ndô naây ma phung o ach jeâh ri ma phung guù jöh æaât laât. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 11 lôi ntuùng oâh, maâu leù dôi ndôm, maâu leù dôi mæruh ma bu. 12 Jeâh ri lôi ton sôm mæruh ma amoh gaâp oâh, yor naây khaân may æö æôù amoh Brah Ndu khaân may, gaâp jeâng Yeâhoâva. 13 Lôi tuùn jot nôm chiau meng khaân may maâu lah ntuùng ndô khaân may. Lôi djoât praêp ndrel ma khaân may leù du maêng taât oâi rnoh nkhoâm ma oh mon pah kan ma khaân may. 14 Lôi ta rtaêp rak ma du hueâ tík maâu lah dôm ndô cheâh ta naêp bunuyh chieh maêt, æiaêlah aên khaân may klach ma Brah Ndu khaân may. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 15 Lôi æö du ntil nau maâu soùng oâh doâl nau khaân may phat doâih. Lôi guù mpeh pa o ndít trôimaâu lah phung toyh oâh, æiaêlah aên khaân may phat doâih phung chiau meng khaân may ma nau soùng. 16 Lôi nsong ngôi nchôt ta nklang phung æon lan khaân may oâh, jeâh ri lôi guù taâm rdaâng ma nau reâh nôm chiau meng khaân may oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 17 Lôi taâm rmot ma oh naâu khaân may taâm nuih n'haâm khaân may oâh, æiaêlah aên khaân may nduyh nôm chiau meng khaân may, klach lah khaân may tuy nau tih yor paêng. 18 Lôi ta plông har maâu lah iang nuih ji nuih ma phung æon lan khaân may oâh, æiaêlah khaân may roùng ma Gaâp jeâng Yeâhoâva. 19 AÊn khaân may djoât praêp nau vay gaâp, Lôi aên ndroâk biaêp khaân may n'hoch ndrel ma ndroâk biaêp mpoâl eâng eâng oâh. Lôi srih taâm mir khaân may bar ntil ba oâh; jeâh ri maâu leù dôi soh du blah bok ao bu tanh ma bar ntil brai. 20 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ndrel ñah du hueâ bu ur dík bu taâm mbloh jeâh ñah du hueâ bu klaâu eâng, æiaêlah eâ hoù bu chuai maâu lah mæôk kon me bu ur naây oâh, aên bu phat doâih nau naây. Bu maâu mra nkhít khaân paêng oâh, yorlah bu ur naây eâ jeâng kon me. 21 Æiaêlah bu klaâu naây mra njuùn mpa nhhôr ma nau rlau nau vay. 22 Koâranh æö brah mra æö nau æö kloh nau tih paêng ma biaêp nkuaêng mpa nhhôr ma nau rlau nau vay ta naêp Yeâhoâva yor nau tih paêng æö jeâh; jeâh ri nau tih paêng æö jeâh mra geh nau yoá an. 23 Tô lah khaân may laêp taâm n'gor jeâh ri taêm aêp ntil tôm si sa play, aên khaân may kôp play khaân paêng naâm bu, bu buay jeâh; pe naêm bu buay play naây ma khaân may lôi sa oâh. 24 Ta naêm tal puaên leù rngoâch play tôm naây mra jeâng kloh ueh, jeâng ndô nhhôr taâm rneâ ma Yeâhoâva. 25 Æiaêlah ta naêm tal praêm khaân may dôi sa play naây, gay ma khaân paêng play aâk lôn ma khaân may. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 26 Lôi sa nglay ndrel ma mham oâh. Lôi sek uaênh mpa uùch mbôh lor maâu lah æö nau ræeân oâh. 27 Lôi poih soùk ta njính laâk khaân may maâu lah kreh chioâng teâp kang oâh. 28 Lôi tor nglay saêk khaân may oâh yor nau bunuyh khít maâu lah tor kach rup ta saêk jaên khaân may oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 29 Lôi æö æôù kon bu ur khaân may doâl aên paêng jeâng du hueâ bu ur vaêng tír, klach lah n'gor bri tuùp taâm nau jeâng vaêng tír jeâh ri beâng ma nau æai. 30 AÊn khaân may djoât praêp nar Saæat gaâp jeâh ri yôk ma jroâ kloh ueh gaâp, Gaâp jeâng Yeâhoâva. 31 Lôi haên ta phung ngôi ndrel ñah brah mhík maâu lah ma phung n'huùm; lôi ta tíng joi khaân paêng oâh, æö æôù khaân may yor khaân paêng. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 32 AÊn khaân may daâk ta naêp phung ndra soùk nglang, jeâh ri yôk ma phung bu ranh, jeâh ri aên khaân may klach yôk ma Brah Ndu khaân may. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 33 Tô lah du hueâ bu naêch guù jöh æaât laât ndrel ma khaân may taâm n'gor khaân may, lôi æö mhík ma paêng oâh. 34 Bu naêch guù jöh æaât laât ndrel ma khaân may naâm bu du hueâ bunuyh æon lan nôm ta nklang khaân may, jeâh ri aên khaân may roùng ma paêng naâm bu khaân may nôm leù, yorlah khaân may jeâng jeâh bu naêch taâm n'gor EÂjipt. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 35 Lôi æö tih oâh taâm nau khaân may phat doâih, taâm nau khaân may veh ndah jong, ndah jaâk, maâu lah ndah aêp. 36 AÊn khaân may geh njing di, nau jaâk aên di, mpông aên di. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm njuùn leo khaân may luh jeâh bôh n'gor 37 Jeâh ri aên khaân may yôk ma leù rngoâch nau vay gaâp jeâh ri leù rngoâch nau gaâp ntaêm jeâh ri æö tíng naâm nau naây. Gaâp jeâng Yeâhoâva.

Leâvi 20

Nau Taâm Rmal Yor Maâu Toâng Baâr

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Tô lah du hueâ bu klaâu bôh æon lan Israel maâu lah phung bu naêch guù jöh æaât laât taâm n'gor Israel jao du hueâ taâm phung kon paêng ma brah Moâlok, aên bu nkhít paêng. Phung æon lan taâm n'gor mra kluùp luù ma paêng. 3 Gaâp nôm yôh mra taâm rdaâng ñah bu klaâu naây, jeâh ri gaâp mra æö rai lôi paêng taê bôh taâm nklang phung æon lan paêng, yorlah paêng jao jeâh du hueâ taâm phung kon paêng ma brah Moâlok, æö æôù jeâh jroâ kloh ueh jeâh ri æö tih amoh kloh ueh gaâp. 4 Tô lah phung æon lan taâm n'gor poân maêt maâu uùch uaênh ma bu klaâu naây, tô lah paêng jao du hueâ taâm phung kon paêng ma brah Moâlok jeâh ri nkhít paêng oâh, 5 poâ ri gaâp mra taâm rdaâng ñah bu klaâu naây jeâh ri ñah mpoâl baêl paêng, jeâh ri gaâp mra æö rai lôi khaân paêng bôh ta nklang phung æon lan khaân paêng, bu klaâu naây ndrel ma leù rngoâch phung bu naêch kôt paêng æö nau vaêng tír ndrel brah Moâlok. 6 Tô lah du hueâ rle naêp haên ta phung ngôi ndrel ñah brah mhík jeâh ri phung n'huùm, æö nau vaêng tír ñah phung naây, gaâp mra taâm rdaâng ñah bunuyh naây jeâh ri mra æö rai paêng bôh phung æon lan paêng. 7 Yor naây praêp an hom khaân may nôm jeâh ri jeâng kloh ueh, yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 8 Praêp hom nau vay gaâp jeâh ri æö kôt nau naây; gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm æö kloh ueh khaân may. 9 Yorlah mbu naâm rtaêp rak ma mbôù maâu lah ma me paêng bu mra nkhít paêng, paêng rtaêp rak jeâh ma me maâu lah ma mbôù paêng, mham paêng mra tuùp ta paêng nôm. 10 Tô lah du hueâ bu klaâu vaêng tír ñah ur nôm chiau meng paêng, leù khaân paêng bar heâ bu ur jeâh ri bu klaâu, bu mra nkhít lôi. 11 Bu klaâu beâch ndrel ur mbôù paêng pôk uaênh jeâh nau rih hoâk mbôù paêng, leù khaân paêng bar heâ bu mra nkhít lôi, mham khaân paêng mra tuùp ta khaân paêng nôm. 12 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ñah æaên paêng, leù khaân paêng bar heâ bu mra nkhít lôi khaân paêng æö jeâh nau dih nglaih mham khaân paêng mra tuùp ta khaân paêng nôm. 13 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ñah du hueâ bu ur, bar heâ khaân paêng æö jeâh nau gaâp rmot; bu mra nkhít khaân paêng, mham khaân paêng mra tuùp ta khaân paêng nôm. 14 Tô lah du hueâ bu klaâu soùk ur du hueâ bu ur nñaâp ma me paêng, nau naây jeâng nau æai, bu mra su khaân paêng ma uùnh, paêng nñaâp ma phung æaæaê, gay ma lôi aên geh nau æai taâm nklang khaân may oâh. 15 tô lah du hueâ bu klaâu beâch ñah du mlaâm mpoâ mpa, bu mra nkhít paêng; jeâh ri aên khaân may nkhít lôi mpa naây. 16 Tô lah du hueâ bu ur haên daêch ta du mlaâm mpa jeâh ri beâch ndrel; aên khaân may nkhít lôi bu ur naây jeâh ri mpa; mra nkhít khaân paêng; mham khaân paêng mra tuùp ta khaân paêng nôm. 17 Tô lah du hueâ bu klaâu soùk oh ruh paêng, kon bu ur mbôù paêng maâu lah kon bu ur me paêng, jeâh ri saô nau rih hoâk paêng jeâh ri paêng saô nau rih hoâk bu, naây jeâng du nau beâk preâng, bu mra æö rai lôi khaân paêng ta naêp maêt phung æon lan, khaân paêng, pôk uaênh jeâh nau rih hoâk oh ruh paêng, paêng mra tuy nau kue paêng. 18 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ñah du hueâ bu ur iôh nah buùt, jeâh ri pôk uaênh nau rih hoâk, paêng pôk jeâh nau luh mham paêng, jeâh ri paêng taâm mpôl nau mham paêng luh bu mra æö rai lôi leù bar heâ khaân paêng bôh phung æon lan paêng. 19 Lôi pôk uaênh nau rih hoâk oh nur me may maâu lah oh ruh mbôù may, yor nau naây jeâng nau pôk uaênh nau rih hoâk nduùl mpoâl daêch; khaân paêng mra tuy nau kue khaân paêng. 20 Tô lah du hueâ bu klaâu beâch ñah ur koânh va paêng, paêng pôk uaênh jeâh nau rih hoâk koânh, va paêng; khaân paêng mra tuy nau tih khaân paêng, khaân paêng mra khít maâu geh kon oâh. 21 Tô lah du hueâ bu klaâu soùk ur oh naâu paêng, nau naây jeâng nau æôù; paêng pôk uaênh jeâh nau rih hoâk oh naâu paêng, khaân paêng maâu mra geh kon oâh. 22 Yor naây aên khaân djoât praêp leù rngoâch nau vay gaâp jeâh ri leù rngoâch nau gaâp ntaêm, jeâh ri æö kôt nau naây; gay ma n'gor gaâp njuùn khaân may aên khaân may guù maâu hok jrih khaân may oâh. 23 Lôi æö oâh kôt nau vay phung mpoâl baêl gaâp mra nsot taê bôh ta naêp khaân may; yorlah khaân paêng æö jeâh leù rngoâch nau naây, jeâh ri yor naây gaâp taâm rmot ngaên ma khaân paêng. 24 Æiaêlah gaâp lah jeâh ma khaân may.' Khaân may mra dôn n'gor khaân paêng, jeâh ri gaâp mra aên khaân may n'gor naây, du rplay n'gor geh ndô soâng sa, nheât rmeh rmai.' Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm taâm nkhah jeâh khaân may bôh phung æon lan eâng. 25 Yor naây khaân may kôp eâng mpa kloh ñah mpa æôù, sím och kloh ñah sím och æôù; lôi njeâng khaân may nôm mpa gaâp taâm rmot oâh yor mpoâ mpa, sím och, maâu lah du ntil mpa geh phung ta neh, ndô gaâp aên eâng jeâh aên khaân may kôp æôù. 26 AÊn khaân may jeâng kloh ueh ñah gaâp; yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva jeâng kloh ueh, jeâh ri gaâp taâm nkhah jeâh khaân may bôh phung æon lan eâng, gay ma khaân may jeâng phung gaâp nôm. 27 Du hueâ bu klaâu maâu lah du hueâ bu ur jeâng nôm ngôi ndrel ñah brah mhík maâu lah du hueâ n'huùm aên bu nkhít lôi; kluùp luù ma khaân paêng, mham khaân paêng mra tuùp ta khaân paêng nôm.

Leâvi 21

Nau Kloh Ueh Phung Koâranh Æö Brah

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Ngôi hom ma phung Koâranh æö brah, phung kon bu klaâu Y-Aroân, jeâh ri lah ma khaân paêng. Maâu geh du hueâ taâm phung khaân paêng mra æö æôù paêng nôm yor du hueâ bunuyh khít ta nklang phung æon lan khaân paêng, 2 kanoùng nduùl mpoâl paêng daêch lôn, naâm bu ntít, meá paêng, mbôù paêng, kon bu klaâu paêng, 3 maâu lah oh ruh paêng tô lah khaân paêng hoâm druh (nôm daêch ma paêng yorlah paêng maâu geh sai oâh; yor paêng, paêng dôi æö æôù paêng nôm). 4 Paêng maâu dôi æö æôù paêng nôm oâh yor phung jeâng nduùl mpoâl ma nau taâm kol ur sai, ta nklang phung æon lan paêng jeâh ri æö tih paêng nôm. 5 Khaân paêng maâu æö ntuùk hil oâh ta boâk khaân paêng, maâu leù khaân paêng mra poih chioâng teâp kang khaân paêng, jeâh ri tor chih ta ntaâu khaân paêng. 6 Khaân paêng mra jeâng kloh ueh ma Brah Ndu khaân paêng, jeâh ri maâu æö tih oâh amoh Brah Ndu khaân paêng; yorlah khaân paêng nhhôr mpa aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jeâng mpa soâng sa ma Brah Ndu khaân paêng; yor naây khaân paêng mra jeâng kloh ueh. 7 Khaân paêng maâu dôi guù oâh bu ur vaêng tír maâu lah du hueâ bu ur æôù jeâh; maâu leù khaân paêng dôi guù bu ur sai cha lôi jeâh; yorlah Koâranh æö brah jeâh kloh ueh ma Brah Ndu paêng. 8 aên khaân may praêp an paêng, yorlah paêng nhhôr ndô soâng sa Brah Ndu khaân may paêng mra jeâng kloh ueh ma khaân may; yorlah gaâp Yeâhoâva nôm æö kloh ueh khaân may, jeâng kloh ueh. 9 Tô lah du hueâ kon bu ur Koâranh æö brah æö tih paêng nôm doâl æö nau vaêng tír æö tih ma mbôù paêng, aên bu su paêng ma uùnh. 10 Koâranh æö brah nôm jeâng Koâranh taâm phung oh naâu paêng, nôm bu toù dak æaâu kah ta kalô boâk paêng, nôm bu praêp an jeâh soh bok ao, maâu mra om oâh soùk maâu kít, maâu leù bu nkheâk bok ao paêng. 11 Paêng maâu dôi haên oâh ta saêk jaên khít, maâu leù æö æôù paêng nôm yor mbôù paêng maâu lah yor me paêng, 12 maâu dôi paêng du luh taê bôh jroâ kloh ueh, maâu lah æö tih jroâ kloh ueh Brah Ndu paêng; yorlah dak si æaâu kah Brah Ndu mra toù jeâh ta paêng ma nau praêp an guù ta kalô paêng. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 13 AÊn paêng guù ur du hueâ bu ur hoâm druh. 14 Phung aô paêng maâu dôi guù oâh; bu ur khít sai, maâu lah du hueâ bu ur sai chalôi jeâh, maâu lah du hueâ bu ur æôù jeâh, maâu lah bu ur vaêng tír; æiaêlah paêng mra guù ur du hueâ bu ur druh bôh æon lan khaân paêng nôm. 15 Gay ma paêng maâu mra æö tih oâh phung kon bu ta nklang phung æon lan paêng, yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva nôm æö kloh ueh paêng. 16-17 "Lah hom ma Y-Aroân. Maâu geh du hueâ oâh taâm phung kon sau may taâm leù rngoâch rnoâk khaân paêng geh ntuùk kuet ji dôi haên daêch gay ma nhhôr ndô soâng sa ma Brah Ndu paêng. 18 Yorlah maâu geh du hueâ geh ntuùk kuet ji dôi haên daêch ngih bok oâh, du hueâ bu klaâu chieh maêt, rveùn, maâu lah geh du hueâ bunuyh mhík muh maêt maâu lah jaâng gleh jong, 19 maâu lah du hueâ bunuyh geh nau ji jaâng maâu lah ji ti, 20 maâu lah du hueâ bu klaâu ñuùn nduùr kôi, maâu lah deâh ir, maâu lah du hueâ ji maêt, maâu lah toh ok maâu lah kuh, maâu lah gaêr taêp chah jeâh, 21 maâu geh du hueâ taâm phung kon sau Koâranh æö brah Y-Aroân nôm geh nau kuet ji dôi haên daêch oâh gay nhhôr mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, yorlah paêng geh ntuùk kuet ji, paêng maâu dôi haên daêch oâh gay ma nhhôr ndô soâng sa ma Brah Ndu paêng. 22 Paêng dôi sa ndô soâng sa Brah Ndu paêng, nñaâp ma ndô kloh ueh lôn, jeâh ri ndô kloh ueh, 23 æiaêlah paêng maâu dôi haên daêch bok nching maâu lah nông oâh, yorlah paêng geh ntuùk kuet ji, gay ma paêng maâu æö æôù oâh jroâ kloh ueh gaâp; yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva nôm æö kloh khaân paêng." 24 Poâ naây nau Y-Moâis lah ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon phung æon lan Israel.

Leâvi 22

Nau Kloh Ueh Mpa Nhhôr

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng, aên khaân paêng njraêng æö di ñah mpa kloh ueh phung æon lan Israel, mpa naây khaân paêng nhhôr ma gaâp, gay ma khaân paêng maâu æö æôù amoh kloh ueh gaâp oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 3 Lah hom ma khaân paêng. Tô lah du hueâ taâm leù rngoâch kon sau khaân may taâm leù rngoâch rnoâk khaân may haên daêch ta mpa kloh ueh phung æon lan Israel nhhôr ma Yeâhoâva doâl paêng geh nau æôù nôm naây aên bu æö rai lôi ta naêp gaâp. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 4 Maâu geh du hueâ bôh nduùl mpoâl Y-Aroân geh phuùng maâu lah luh dôi sa mpa kloh ueh oâh koù taât paêng jeâng kloh. Mbu naâm pah mpa æôù yor nñíl ñah bunuyh khít maâu lah luh dak ntaêk, 5 jeâh ri nôm pah mpa vôr, mpa naây dôi æö æôù paêng, maâu lah du hueâ bu klaâu dôi æö æôù paêng bôh nuih n'haâm moh ntil nau æôù naây 6 nôm pah mpa taâm ban poâ naây mra jeâng æôù taât mhaô jeâh ri maâu mra sa oâh mpa kloh ueh Kanoùng tô lah jeâh paêng uùm taâm dak. 7 Kanoùng leù nhaâp nar paêng mra jeâng kloh; jeâh ri mô paêng mra dôi sa mpa kloh ueh, yorlah ndô naây jeâng ndô soâng sa ma paêng. 8 Paêng maâu dôi sa oâh mpa khít maêp khít eâng maâu lah mpa heâk sa jeâh, æö æôù paêng nôm ma mpa naây. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 9 Yor naây khaân paêng mra djoât praêp nau gaâp ntaêm, klach lah khaân paêng tuy nau tih yor nau naây jeâh ri khaân paêng mra khít yorlah khaân paêng æö æôù jeâh nau gaâp ntaêm. Gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm æö kloh ueh khaân paêng. 10 Du hueâ bu naêch maâu dôi sa mpa kloh ueh oâh. Du hueâ guù jöh æaât laât taâm ngih du hueâ Koâranh æö brah maâu lah du hueâ pah kan nkhoâm maâu dôi sa oâh mpa kloh ueh, 11 æiaêlah tô lah du hueâ rvaêt du hueâ dík jeâng ndô paêng mra praêk, dík naây dôi sa mpa naây; jeâh ri nôm bu deh jeâh taâm ngih paêng dôi sa mpa soâng sa paêng. 12 Tô lah du hueâ kon bu ur Koâranh æö brah taâm guù sai jeâh ñah du hueâ bu naêch, bu ur naây maâu dôi sa oâh mpa nhhôr kloh ueh. 13 Æiaêlah tô lah du hueâ kon bu ur Koâranh æö brah jeâng bu ur ndroâ khít sai maâu lah bu ur sai chalôi jeâh, maâu geh kon oâh, jeâh ri plôù sít ta ngih mbôù paêng, taâm ban ma paêng hoâm guù druh, paêng dôi sa ndô soâng sa mbôù paêng; æiaêlah maâu dôi geh du hueâ bu naêch dôi sa ndô naây oâh. 14 Tô lah du hueâ sa ma nau maâu gít rbaêng mpa kloh ueh, paêng mra ntop ñoùng du koá taâm praêm rnoh paêng, jeâh ri aên mpa kloh ueh naây ma Koâranh æö brah. 15 Phung Koâranh æö brah maâu dôi æö æôù oâh mpa kloh ueh phung æon lan Israel, mpa khaân paêng nhhôr jeâh ma Yeâhoâva, 16 yor nau naây khaân paêng tuy nau kue jeâh ri nau jeâng tih jeâh, doâl sa mpa kloh ueh khaân paêng. Yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva, nôm æö kloh ueh khaân paêng." 17-18 "Lah hom ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng jeâh ri ma leù rngoâch phung æon lan Israel. Tô lah du hueâ taâm phung Israel maâu lah phung guù jöh æaât laât taâm bri Israel njuùn mpa nhhôr, maâu lah æö ngaên nau ton maâu lah nhhôr ma nau uùch mpa nhhôr ma Yeâhoâva jeâng mpa nhhôr guùch, 19 gay geh nau gaâp dôn, aên khaân may nhhôr du mlaâm nkuaêng maâu geh ntuùk mhík oâh, ndroâk, biaêp maâu luh be. 20 Khaân may maâu dôi nhhôr oâh du mlaâm geh ntuùk mhík yorlah mpa naây gaâp maâu mra dôn oâh. 21 Tô lah du hueâ nhhôr du mlaâm mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva, gay ma jeâng ngaên nau ton maâu lah jeâng mpa nhhôr ma nau uùch, ndroâk maâu lah biaêp, be, gay geh nau gaâp dôn, aên mpa naây jeâng rah vah, maâu du ntuùk mhík oâh. 22 Mpa chieh maêt, deh jaâng, geh aâk soât, geh nau luh, nau ji chiaêt, maâu lah kuh, khaân may maâu dôi nhhôr ma Yeâhoâva maâu lah njeâng du mlaâm mpa nhhôr aên uùnh sa ta kalô nông ma Yeâhoâva. 23 May dôi njuùn jeâng du mlaâm mpa nhhôr ma nau uùch du mlaâm ndroâk maâu lah du mlaâm kon biaêp geh du mlaâm jaâng jong ir maâu lah gleh ir, æiaêlah gaâp maâu mra dôn paêng jeâng mpa nhhôr aên naneá nau ton. 24 Khaân may maâu dôi nhhôr oâh ma Yeâhoâva maâu lah æö brah taâm bri khaân may du mlaâm mpa geh gaêr taêp chah jeâh, kheâk jeâh, maâu lah koh jeâh. 25 Maâu leù khaân may dôi nhhôr jeâng mpa soâng sa ma Brah Ndu khaân may mpa taâm ban poâ naây soùk taê bôh du hueâ bu naêch. Yorlah taâm khaân paêng geh ntuùk mhík, yor nau soât khaân paêng, gaâp maâu mra dôn oâh." 26-27 "Tô lah du mlaâm ndroâk, kon biaêp, maâu lah be deh jeâh, paêng mra guù ndrel ma me paêng pôh nar. Bôh nar tal pham rlet pa naêp gaâp mra dôn paêng jeâng mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 28 Gít lah me jeâng du mlaâm ndroâk maâu lah biaêp, khaân may maâu dôi sreh oâh me nñaâp ma kon paêng taâm du nar. 29 Tô lah khaân may æö brah, nau æö brah taâm rneâ ma Yeâhoâva, aên khaân may æö brah naây gay khaân may dôi geh nau gaâp dôn. 30 Bu mra sa paêng nar naây leù, lôi om du rngôl taât oâi oâh. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 31 Poâ ri aên khaân may djoât praêp jeâh ri æö nau gaâp ntaêm. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 32 Lôi æö æôù amoh kloh ueh gaâp oâh, æiaêlah gaâp mra geh nau kloh ueh ta nklang phung æon lan Israel. Gaâp jeâng Yeâhoâva nôm aên khaân may kloh ueh, 33 nôm njuùn jeâh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt gay jeâng Brah Ndu khaân may. Gaâp jeâng Yeâhoâva."

Leâvi 23

Nau Nheât Soâng Taâm Nal Jeâh

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Nau soâng sa ma Yeâhoâva khaân may mra mbôh jeâng nau taâm ræuùn kloh ueh; aô jeâng nau nheât soâng gaâp taâm nal jeâh, 3 bu mra pah kan doâl taâm prau nar; æiaêlah nar pôh jeâng nar Saæat, nau rlu geh nau yôk du nau taâm ræuùn kloh ueh. Lôi æö du ntil kan oâh; naây jeâng nar Saæat ma Yeâhoâva taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù. 4 Aô jeâng nau nheât soâng taâm nal jeâh ñah Yeâhoâva, nau taâm ræuùn kloh ueh, khaân may mra mbôh ta nar taâm nal jeâh. 5 Taâm khay nguay ta nar jaât ma puaên ta mhaô ngo suaâr vaâr paêr vik jeâng Nau Yeâhoâva Gaên. 6 Jeâh ri ta nar jaât ma praêm khay naây jeâng Nau Nheât Soâng Piaêng Let Maâu Geh Ndrui ma Yeâhoâva; khaân may maâu mra sa piaêng let maâu geh ndrui doâl taâm pôh nar; 7 nar tal nguay aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may maâu dôi æö du ntil kan oùk oâh. 8 Æiaêlah khaân may njuùn mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva doâl pôh nar; ta nar tal pôh geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may maâu dôi du ntil kan oùk oâh. 9 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 10 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Tô lah khaân may laêp taâm bri gaâp aên ma khaân may, jeâh ri khaân may mra geh kaêch roih, aên khaân may djoât leo du nchaêp ba dak boâk khaân may ma Koâranh æö brah. 11 Paêng mra ryai nchaêp naây ta naêp Yeâhoâva, gay ma khaân may dôi geh nau Yeâhoâva dôn; nar pa kôi ma nar Saæat Koâranh æö brah mra ryai paêng. 12 Ta nar khaân may ryai nchaêp ba naây, aên khaân may nhhôr du mlaâm kon biaêp nkuaêng geh du naêm maâu geh ntuùk mhík, jeâng mpa nhhôr guùch ma Yeâhoâva. 13 Jeâh ri mpa nhhôr ranih rmuy ndrel ma paêng mra jeâng bar koá taâm mpông ranih rmuy taâm luùk ñah dak play OÂlive jeâng mpa nhhôr aên uùnh sa, mpa æaâu kah ma Yeâhoâva. Mpa nhhôr nheât ndrel ma paêng mra jeâng dak play kriaêk æaâu du koá taâm puaên hin. 14 Khaân may maâu dôi sa piaêng let maâu lah ba vaâr oih maâu lah aêt hoâm taât ta nar aô, taât khaân may njuùn leo jeâh mpa nhhôr ma Brah Ndu khaân may. Naây jeâng nau vay hoâm æa æô leù rngoâch rnoâk khaân may taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù. 15 Bôh nar pa kôi ma nar Saæat naây, bôh nar khaân may djoât leo jeâh nchaêp ba jeâng mpa nhhôr ryai, aên khaân may kôp aên nuùm pôh nar ver, 16 khaân may mra kôp praêm jaât nar taât ta nar pa kôi ma nar Saæat tal pôh; doâl naây aên khaân may njuùn mpa nhhôr ranih rmuy bôh ba mhe ma Yeâhoâva. 17 AÊn khaân may njuùn mpa ntuùk khaân may guù bar mlaâm piaêng let praêp ryai, æö jeâh bar koá taâm jaât mpông; bu mra æö paêng ma ranih rmuy guùch ndrel ma ndrui, jeâng ndô boâk rah ma Yeâhoâva. 18 AÊn khaân may njuùn ndrel ma piaêng let pôh mlaâm kon biaêp, geh du naêm, maâu geh ntuùk mhík oâh, jeâh ri du mlaâm kon ndroâk nkuaêng, jeâh ri bar mlaâm biaêp nkuaêng; khaân paêng mra jeâng mpa nhhôr guùch ma Yeâhoâva ndrel ma mpa nhhôr ranih rmuy jeâh ri mpa nhhôr nheât khaân paêng, mpa nhhôr aên uùnh sa, mpa æaâu kah ma Yeâhoâva. 19 AÊn khaân may nhhôr be nkuaêng, jeâng mpa nhhôr ma nau tih, jeâh ri bar mlaâm kon biaêp nkuaêng geh du naêm jeâng mpa æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 20 Koâranh æö brah mra ryai mpa naây ndrel ma piaêng let ba boâk rah jeâng mpa nhhôr ryai ta naêp Yeâhoâva, ndrel ma bar mlaâm kon biaêp naây. Khaân paêng mra jeâng kloh ueh ma Yeâhoâva jeâh ri mpa praêp ma Koâranh æö brah. 21 Nar naây leù aên khaân may æö nau mbôh; khaân may mra geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may maâu dôi æö du ntil kan oùk oâh. Nay jeâng nau vay guù æa æô leù rngoâch rnoâk khaân may taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù. 22 Tô lah khaân may kaêch roih taâm bri khaân may, lôi kaêch roih mir khaân may taât ta pít oâh, maâu leù doânh ndô klen jeâh khaân may roih rek. AÊn khaân may cha lôi ndô naây ma phung o ach jeâh ri ma phung bu naêch. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may." 23 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 24 "Lah hom ma phung æon lan Israel, taâm khay, aên khaân may rlu du nar ma nau yôk, jeâng du nau kah gít, bu mbôh ma nau uh nuùng, geh nau taâm ræuùn kloh ueh. 25 Lôi khaân may æö du ntil kan oùk oâh; jeâh ri khaân may mra njuùn du mlaâm mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva." 26 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 27 "Ta nar jaât khay pôh aô jeâng nar nau æö kloh nau tih; paêng mra jeâng ma khaân may nar taâm ræuùn kloh ueh, jeâh ri aên khaân may æö reâh ni khaân may nôm jeâh ri njuùn ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 28 Lôi æö du ntil kan oâh; yorlah jeâng nar æö kloh nau tih, gay æö nau æö kloh nau tih khaân may ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 29 Yorlah mbu naâm maâu æö reâh ni paêng nôm nar aô aên bu æö rai lôi bôh phung æon lan paêng. 30 Mbu naâm mra pah kan nar aô, gaâp mra æö rai lôi nôm naây bôh taâm nklang phung æon lan paêng. 31 Lôi khaân may æö du ntil kan oâh; naây jeâng nau vay guù æa æô leù rngoâch rnoâk khaân may taâm taâm leù ntuùk khaân may guù. 32 Paêng mra jeâng ma khaân may du nar Saæat rlu geh nau yôk, jeâh ri khaân may mra æö reâh ni khaân may nôm, ntôm bôh mhaô nar sín taâm khay bôh mhaô aô taât ta mhaô pa kôi, khaân may mra djoât praêp nar Saæat 33 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 34 "Lah hom ma phung æon lan Israel, ta nar jaât ma praêm khay pôh aô jeâh ri doâl pôh nar jeâng Nar Nheât Soâng Ndöp Naâr ma Yeâhoâva. 35 Nar tal lor mra geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may maâu dôi æö du ntil kan oùk oâh. 36 Doâl pôh nar aên khaân may njuùn mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva; ta nar pham khaân may mra geh nau taâm ræuùn kloh ueh jeâh ri njuùn mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva; naây jeâng nau taâm ræuùn geh nau yôk. Khaân may maâu dôi æö du ntil kan oùk oâh; 37 Nay jeâng nau nheât soâng ma Yeâhoâva taâm nal jeâh, nau naây khaân may mra mbôh jeâng nar taâm ræuùn kloh ueh, gay njuùn ma Yeâhoâva mpa nhhôr aên uùnh sa, mpa nhhôr guùch jeâh ri mpa nhhôr ranih rmuy, mpa æö brah jeâh ri mpa nhhôr nheât, aêp mpa di nar paêng, 38 rmeh ma nar Saæat Yeâhoâva, rmeh ma mpa khaân may aên, rmeh ma leù rngoâch mpa nhhôr aên naneá nau ton, jeâh ri rmeh ma leù rngoâch mpa khaân may nhhôr ma nau uùch, mpa naây aên ma Yeâhoâva. 39 Ta nar jaât ma praêm khay pôh, tô lah khaân may mplôù jeâh play bôh neh, aên khaân may djoât praêp nau nheât soâng ma Yeâhoâva doâl pôh nar; nar tal lor mra jeâng nar rlu geh nau yôk, jeâh ri ta nar tal pham mra jeâng nar rlu geh nau yôk. 40 Khaân may mra soùk ta nar tal lor play bôh tôm si ueh, n'gíng tôm gol, n'gíng toyh geh aâk n'ha, jeâh ri tôm rsoâi roù kôh dak n'hor; jeâh ri khaân may mra raêm maak ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may doâl pôh nar. 41 AÊn khaân may kah gít praêp jeâng nau soâng sa ma Yeâhoâva doâl pôh nar aêp naêm. Naây jeâng nau vay guù æa æô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may; khaân may mra kah gít praêp paêng ta khay pôh. 42 Khaân may mra guù taâm ndaâp-naâr doâl pôh nar. Leù rngoâch phung bunuyh æon lan nôm taâm bri Israel mra guù taâm ndöp naâr, 43 gay ma kon sau khaân may dôi gít gaâp aên jeâh phung æon lan Israel guù taâm ndöp naâr tô lah gaâp njuùn khaân paêng luh bôh bri EÂjipt. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 44 Poâ naây yôh Y-Moâis mbôh ma phung æon lan Israel nau nheât soâng ma Yeâhoâva taâm nal.

Leâvi 24

Nau Maât Mray UÙnh Kañen

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Ntaêm hom ma phung æon lan Israel djoât leo ma may dak kloh luh bôh dak play OÂlive kín jeâh praêp doùng ma uùnh Kañen gay ma uùnh Kañen hít æa æô. 3 Pa dih bok hip nau taâm rnglaêp taâm ngih bok taâm ræuùn, Y-Aroân mra maât mray ndô naây æa æô bôh mhaô taât oâi ta naêp Yeâhoâva. Naây jeâng nau vay hoâm æa æô taâm leù rngoâch rnoâk khaân may. 4 Paêng mra mray æa æô uùnh kañen ta jaâng khaân paêng mah chreâk ta naêp Yeâhoâva.

Kapuùng Nhhôr Ma Brah Ndu

5 AÊn may soùk ranih rmuy, jeâh ri guùch jaât mlaâm piaêng pöng; aêp mlaâm piaêng pöng mra veh jaâk bar koá taâm jaât mpông. 6 AÊn may daêp paêng bar mbor, prau mlaâm taâm du mbor, ta kalô söng mah kloh. 7 AÊn may dôm mpa æaâu kah kloh ndrel ma aêp mbor, gay ma ndô naây dôi guù ndrel ma piaêng let jeâng koá kah gít bu nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 8 AÊp nar Saæat Y-Aroân mra daêp ndô naây di mbor æa æô ta naêp Yeâhoâva, jeâng ndô phung æon lan Israel nhhôr, jeâng nau taâm rnglaêp n'ho ro. 9 Ndô naây praêp ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng, jeâh ri khaân paêng mra sa paêng taâm du ntuùk kloh ueh, yorlah paêng jeâng ma paêng du koá kloh ueh lôn bôh mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jeâng ndô paêng n'ho ro.

Nau Ngôi Sör Jeâh Ri Nau Plông Boâk

10 Kon bu klaâu du hueâ bu ur Israel, mbôù paêng jeâng du hueâ EÂjipt, nsong ta nklang phung æon lan Israel; jeâh ri kon bu klaâu bu ur Israel naây taâm djrel ñah du hueâ bu klaâu Israel. 11 Kon bu klaâu bu ur Israel ngôi sör ma amoh Yeâhoâva jeâh ri rtaêp rak. Bu njuùn paêng ma Y-Moâis. Amoh me paêng H'Seâloâmit, kon bu ur Y-Dibri, bôh nduùl mpoâl Dan. 12 Bu kruùng paêng koù taât nau Yeâhoâva uùch mra taâm mpôl ma khaân paêng. 13-14 "Njuùn nôm rtaêp rak luh bôh nkuíl; aên leù rngoâch phung iaêt paêng pah ti khaân paêng ta boâk paêng jeâh ri aên leù rngoâch phung æon lan Israel kluùp luù ta paêng. 15 Jeâh ri lah ma phung æon lan Israel. Mbu naâm rtaêp rak Brah Ndu paêng mra tuy nau tih paêng nôm. 16 aên bu mra nkhít mbu naâm ngôi sör ma amoh Yeâhoâva; leù rngoâch phung taâm ræuùn mra kluùp luù ta paêng, nôm guù jöh æaât maâu lah bunuyh æon lan nôm, bu mra nkhít paêng tô lah paêng ngôi sör ma amoh Yeâhoâva. 17 Mbu naâm nkhít du hueâ bunuyh, aên bu nkhít paêng. 18 Mbu naâm nkhít du mlaâm mpa, mra trok nsro, nau reâh ma nau reâh. 19 Tô lah du hueâ æö soât phung chiau meng paêng, aên bu æö ma paêng taâm ban ma paêng æö jeâh; 20 nau deh ma nau deh, maêt ma maêt, seâk ma seâk, bu mra æö soât paêng, taâm ban ma paêng æö soât bu. 21 Mbu naâm nkhít du mlaâm mpoâ mpa, mra trok nsro; jeâh ri mbu naâm nkhít du hueâ bunuyh, bu mra nkhít paêng. 22 Khaân may mra geh du nau vay ma bunuyh guù jöh æaât jeâh ri ma bunuyh æon lan nôm; yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may." 23 Poâ ri Y-Moâis ngôi ma phung æon lan Israel jeâh ri khaân paêng njuùn nôm rtaêp rak luh bôh nkuil, jeâh ri kluùp luù ta paêng. Poâ naây phung æon lan Israel æö tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis.

Leâvi 25

Naêm Saæat Jeâh Ti Naêm Jubili

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis kalô yoâk Sinai: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel. Tô lah khaân may laêp taâm bri gaâp aên jeâh ma khaân may neh mra rlu du naêng Saæat 3 Doâl prau naêm khaân may mra tuch taêm mir khaân may, doâl prau naêm khaân may mra koh nkra tôm play kriaêk æaâu khaân may jeâh ri peù play paêng. 4 Æiaêlah naêm tal pôh mra jeâng naêm Sa æat, nau rlu geh nau yôk ma neh, du naêng Saæat ma Yeâhoâva; khaân may maâu dôi tuch taêm oâh mir khaân may maâu lah koh nkra tôm play kriaêk æaâu khaân may. 5 Khaân may maâu dôi kaêch roih oâh ndô hon eâng taâm mir khaân may, jeâh ri khaân may maâu mra peù oâh play kriaêk æaâu bôh tôm play kriaêk æaâu khaân may maâu maâp koh nkra; paêng mra jeâng du naêm rlu geh nau yôk ma neh. 6 Naêm Saæat ma neh mra aên ndô soâng sa ma khaân may, ma khaân may nôm, ma phung dík khaân may bu klaâu jeâh ri bu ur, ma phung oh mon khaân may nkhoâm jeâh ri ma nôm guù jöh æaât guù ndrel ma khaân may; 7 ma ndroâk biaêp khaân may jeâh ri ma mpa bri guù taâm neh khaân may; leù rngoâch play bôh neh khaân may praêp jeâng ndô soâng sa. 8 AÊn khaân may kôp pôh Saæat naêm, pôh tôù pôh naêm, poâ ri pôh Saæat naêm mra jeâng puaên jaât ma sín naêm. 9 Nar jaât khay pôh aên khaân may uh nuùng huy ngaên; ta nar nau æö kloh nau tih aên khaân may uh nuùng lam bri khaân may. 10 Jeâh ri khaân may mra praêp an naêm praêm jaât, jeâh ri mbôh nau kon me taâm lam ma leù rngoâch bunuyh guù taâm bri; paêng mra jeâng ma khaân may naêm Jubili, tô lah aêp nôm khaân may mra plôù sít ta neh mir paêng nôm, jeâh ri aêp nôm khaân may mra loù sít ma aêp nduùl plôù mpoâl paêng nôm. 11 Naêm praêm jaât mra jeâng naêm Jubili ma khaân may; doâl naây khaân may maâu dôi tuch taêm maâu lah kaêch roih oâh moh ndô hon eâng paêng, maâu leù peù play kriaêk æaâu bôh tôm khaân may maâu maâp koh nkra. 12 Yorlah jeâng naêm Jubili; naêm naây mra jeâng kloh ueh ma khaân may; khaân may mra sa moh ndô geh bôh mir khaân may. 13 Taâm naêm Jubili aô aêp nôm mra plôù sít ma neh mir paêng nôm. 14 Tô lah khaân may taêch ma nôm chiau meng khaân may, maâu lah tô lah khaân may rvaêt ndô nôm chiau meng khaân may, lôi aên khaân may æö tih ndraêng nôm oâh. 15 Tíng naêm duùm naêm jeâh naêm Jubili, khaân may mra rvaêt ndô nôm chiau meng khaân may, jeâh ri paêng mra taêch ma khaân may tíng naâm duùm naêm geh yaên kaêch roih. 16 Tô lah aâk naêm hoâm khaân may mra taâm n'hao rnoh, jeâh ri tô lah djeá naêm hoâm khaân may mra n'huùch rnoh, yorlah paêng taêch ma khaân may tíng naâm duùm geh yaên kaêch roih. 17 Lôi æö tih ndraêng khaân may nôm oâh, æiaêlah aên khaân may klach yôk ma Brah Ndu khaân may, yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 18 "Yor naây aên khaân æö tíng naâm nau vay gaâp, jeâh ri djoât praêp nau gaâp ntaêm jeâh ri æö tíng naâm khaân paêng; poâ ri yôh khaân may guù taâm bri nôm ma nau mpaên. 19 Neh mra aên play paêng, khaân may mra soâng sa koù hôm, jeâh ri khaân may mra guù taâm bri ma nau mpaên. 20 Tô lah khaân may lah, moh heân mra sa naêm tal pôh tô lah heân maâu dôi tuch taêm maâu lah kaêch roih?" 21 gaâp mra ntaêm nau ueh uín ma khaân may naêm tal prau, gay ma neh dôi aên play ma pe naêm. 22 Tô lah khaân may tuch taêm ta naêm tal pham, khaân may mra sa play ôm; koù taât ta naêm tal sín, koù taât ta yaên kaêch roih, khaân may mra sa play ôm. 23 Bu maâu dôi taêch neh n'ho ro oâh, yorlah neh jeâng ndô gaâp; yorlah khaân may jeâng phung bu naêch jeâh ri phung guù jöh æaât laât ndrel ma gaâp. 24 Taâm ntuùk khaân may mra geh, aên khaân may nkra nau vay taâm chuai neh naây. 25 Tô lah oh naâu may vaêch jeâng trôi, jeâh ri taêch du nkual neh paêng, nôm jeâng nduùl mpoâl paêng daêch mra vaêch jeâh ri taâm chuai moh oh naâu paêng taêch jeâh. 26 Tô lah du hueâ bunuyh maâu geh oâh nôm dôi taâm chuai ndô naây, jeâh ri paêng nôm taât ma nau chaêt jeâng koù geh aâk dôi taâm chuai ndô naây, 27 aên paêng kôp naêm bôh paêng taêch jeâh ri mplôù aên nuùm rnoh bunuyh naây rvaêt jeâh paêng, jeâh ri paêng mra plôù sít ma neh paêng. 28 Æiaêlah tô lah paêng maâu dôi toùng oâh nau taâm chuai paêng, poâ ri ndô paêng taêch jeâh mra guù taâm ti nôm rvaêt koù taât naêm Jubili; ta naêm Jubili bu mra mplôù neh, jeâh ri paêng mra sít ta neh paêng. 29 Tô lah du hueâ bunuyh taêch du rplay ngih guù taâm æon geh peâr, paêng dôi chuai ngih naây taâm du naêm jeâh paêng taêch; taâm leù du naêm geh nau dôi chuai ngih. 30 Tô lah bu maâu chuai ngih naây doâl leù du naêm naây, ngih guù taâm æon geh peâr bu mra aên ngaên æa æô ma nôm rvaêt jeâh paêng taâm leù rngoâch rnoâk paêng; bu maâu mra mplôù paêng oâh taâm naêm Jubili. 31 Æiaêlah ngih taâm æon jeá maâu geh peâr juùm æon bu mra kôp ndrel ma mir taâm bri; bu dôi chuai, jeâh ri dôi mplôù khaân paêng taâm naêm Jubili. 32 Æiaêlah bi ma æon phung Leâvi, ngih taâm æon jeâng ndô khaân paêng, phung Leâvi dôi chuai ndah joù paêng uùch. 33 Tô lah du hueâ taâm phung Leâvi maâu doùng nau paêng dôi taâm chuai, poâ ri ngih bu taêch jeâh taâm æon toyh jeâng ndô khaân paêng, bu mra mplôù taâm naêm Jubili; yorlah ngih taâm æon toyh phung Leâvi jeâng ndô khaân paêng ta nklang phung æon lan Israel. 34 Æiaêlah mir bunuyh æon lan jeâng ndô æon toyh khaân paêng bu maâu dôi taêch oâh, yorlah mir naây jeâng ndô khaân paêng æa æô. 35 Tô lah oh naâu may guù ndrel ma may vaêch jeâng trôi jeâh ri maâu dôi siaêm rong paêng nôm oâh, aên may siaêm rong paêng; paêng mra guù ndrel ma may taâm ban ma du hueâ bu naêch jeâh ri du hueâ guù jöh æaât laât. 36 Lôi sa kao maâu lah soùk draêp nkhoâm bôh paêng oâh, æiaêlah klach hom yôk ma Brah Ndu may; gay ma oh naâu may dôi guù reâh daêch may. 37 Lôi may aên paêng chan praêk may yor may uùch sa kao, maâu lah aên paêng soâng sa ndô may yor may uùch sa draêp oâh. 38 Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nôm ngluh khaân may luh bôh bri EÂjipt gay aên ma khaân may bri Kanaan, jeâh ri gay jeâng Brah Ndu khaân may. 39 Tô lah oh naâu may guù daêch may vaêch jeâng trôi, jeâh ri taêch paêng nôm ma may, may maâu dôi doùng paêng taâm ban ma dík oâh. 40 Paêng mra guù ndrel may taâm ban ma du hueâ oh mon nkhoâm jeâh ri taâm ban ma du hueâ guù jöh æaât laât. Paêng mra guù pah kan ma may taât ta naêm Jubili. 41 Doâl naây paêng mra luh du bôh may, paêng ndrel ma kon paêng, jeâh ri paêng mra loù plôù sít ma nduùl mpoâl paêng nôm taâm neh phung che paêng. 42 Yorlah khaân paêng jeâng phung oh mon gaâp, phung gaâp ngluh jeâh bôh bri EÂjipt; bu maâu dôi taêch khaân paêng taâm ban ma dík oâh. 43 Lôi aên may jeâng Koâranh paêng ma nau daêng oâh, æiaêlah aên may klach yôk ma Brah Ndu may. 44 Bi ma dík bu klaâu jeâh ri bu ur khaân may dôi geh, khaân may dôi rvaêt phung dík bu klaâu bu ur bôh phung nduùl mpoâl bunuyh juùm khaân may. 45 Khaân may dôi rvaêt leù bôh phung bu naêch guù jöh æaât laât ndrel ma khaân may bu deh jeâh taâm bri khaân may; jeâh ri khaân paêng dôi jeâng ndô khaân may. 46 Khaân may dôi aên phung kon bu klaâu khaân may dôn khaân paêng, jeâng draêp ndôn n'ho ro; khaân may dôi njeâng khaân paêng jeâng dík. Æiaêlah khaân may maâu dôi jeâng Koâranh ma phung oh naâu khaân may phung Israel, du hueâ aô chiaê uaênh du hueâ eâng ma nau daêng. 47 Tô lah du hueâ bu naêch maâu lah du hueâ guù jöh æaât ndrel ma khaân may vaêch ma ndroùng, jeâh ri oh naâu may daêch vaêch jeâng trôi jeâh ri taêch paêng nôm ma bu naêch maâu lah ma nôm guù jöh æaât ndrel ma may maâu lah ma du hueâ nduùl mpoâl bu naêch naây, 48 jeâh paêng taêch paêng nôm bu dôi chuai paêng; du hueâ taâm phung oh naâu paêng dôi chuai paêng, 49 maâu lah Koânh va maâu lah baêl taâm beân dôi chuai paêng, maâu lah du hueâ taâm phung nduùl mpoâl dôh daêch, dôi chuai paêng; maâu lah tô lah paêng vaêch ma ndroùng paêng dôi chuai eâng paêng nôm. 50 Paêng mra kôp ndrel ma nôm rvaêt paêng bôh naêm paêng taêch paêng nôm koù taât naêm Jubili; jeâh ri rnoh taâm chuai paêng mra jeâng tíng naâm duùm naêm; bu mra kôp naêm paêng guù ndrel ma nôm tôm rvaêt paêng taâm ban ma naêm oh mon nkhoâm. 51 Tô lah hoâm aâk naêm, paêng mra mplôù bôh rnoh bu rvaêt paêng jeâng rnoh taâm chuai paêng. 52 Tô lah hoâm djeá naêm koù taât naêm Jubili; paêng mra kôp ndrel ma paêng; tíng naâm naêm hoâm paêng pah kan paêng mra mplôù praêk ma nau taâm chuai. 53 Paêng mra taâm ban ma du hueâ bunuyh pah kan nkhoâm du naêm du naêm ma kon bu klaâu paêng. Paêng maâu mra jeâng Koâranh ma paêng ma nau daêng ta naêp maêt may. 54 Tô lah paêng maâu geh nau chuai taâm ban poâ naây, bu mra mplôù paêng taâm naêm Jubili, paêng jeâh ri ndrel ma paêng. 55 Yorlah phung æon lan Israel jeâng phung oh mon gaâp, khaân paêng jeâng phung oh mon gaâp, phung gaâp ngluh jeâh bôh bri EÂjipt. Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may.

Leâvi 26

Nau Ueh Uín Yor Nau Toâng Baâr

1 Lôi æö oâh ma khaân may nôm rup brah, maâu leù dôi rdaâk rup trah maâu lah meh, jeâh ri lôi dôm oâh taâm bri khaân may luù geh rup gay paên mbah ta naêp ndô naây; yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 2 AÊn khaân may kah gít praêp nar Saæat gaâp jeâh ri yôk ma jroâ kloh ueh gaâp. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 3 Tô lah khaân may haên tíng naâm nau vay gaâp, tô lah khaân may djoât praêp jeâh ri æö tíng naâm nau gaâp ntaêm, 4 Poâ ri gaâp mra aên ma khaân may dak mih di yaên paêng, jeâh ri neh mra geh play, jeâh ri tôm si taâm mir mra play. 5 Bu mra aêt hoâm mprah ba koù taât yaên play kriaêk æaâu taât ta yaên tuch taêm; jeâh ri khaân may mra soâng sa koù hôm, jeâh ri guù mpraên taâm bri khaân may. 6 Gaâp mra aên nau ñaêp mpaên taâm bri khaân may, khaân may mra rlu, maâu geh nôm nkrit nhhu khaân may oâh. Gaâp mra mprôh lôi mpa janh bôh bri khaân may, jeâh ri ñao göm maâu mra rgaên oâh taâm bri khaân may. 7 Khaân may mra tíng phung rlaêng ñah khaân may, jeâh ri khaân paêng mra prah ma ñao göm ta naêp khaân may. 8 Praêm nuyh taâm phung khaân may mra tíng du rhiaêng nuyh, jeâh ri du rhiaêng nuyh, jeâh ri du rhiaêng nuyh khaân may mra tíng du rmön nuyh; jeâh ri phung rlaêng ñah khaân may mra prah ma ñao göm ta naêp khaân may. 9 Gaâp mra njeâ khaân may jeâh ri aên khaân may jeâng bík rôù, jeâh ri æö naâp nau gaâp taâm rnglaêp ñah khaân may. 10 Khaân may mra soâng sa ndô praêp bun joù jeâh, jeâh ri khaân may mra nkhuùt lôi ndô ôm gay geh ntuùk ma ndô mhe. 11 Gaâp mra æö ntuùk gaâp guù ta nklang khaân may, jeâh ri hueâng gaâp maâu mra taâm rmot ma khaân may oâh. 12 Gaâp mra haên ta nklang khaân may, gaâp mra jeâng Brah Ndu khaân may, jeâh ri khaân may mra jeâng phung æon lan gaâp. 13 Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nôm ngluh khaân may luh jeâh bôh bri EÂjipt, gay ma khaân may maâu jeâng dík ma khaân paêng oâh; jeâh ri gaâp nkeâch lôi jeâh maâng n'har bri khaân may gay ma aên khaân may haên soùng.

Nau Taâm Rmal Yor Nau Maâu Toâng Baâr

14 Æiaêlah, tô lah khaân may maâu iaêt oâh nau gaâp, jeâh ri maâu æö tíng leù nau gaâp ntaêm aô, 15 tô lah khaân may dun nau vay gaâp, jeâh ri tô lah hueâng khaân may taâm rmot ma nau gaâp ntaêm, koù khaân may maâu æö oâh tíng kôt leù nau ntaêm, æiaêlah rlau lôi nau gaâp taâm rnglaêp, 16 gaâp mra æö nau aô ma khaân may gaâp mra taâm nal aên nau nkrit nhhu taât ma khaân may geh ndal, nau æö kuet, jeâh ri nau ji kaêt æö rai maêt khaân may jeâh ri ngroh lôi nau reâh khaân may. Jeâh ri khaân may mra tuch taêm neh boh ba khaân may dôm dam, yorlah phung rlaêng ñah khaân may mra sa ndô naây. 17 Gaâp mra rle muh maêt gaâp taâm rñaâng ñah khaân may, jeâh ri khaân may mra prah ta naêp rlaêng khaân may; phung taâm rmot ma khaân may mra jeâng Koâranh ñah khaân may, jeâh ri khaân may mra du tô lah maâu geh nôm tíng khaân may. 18 Nñaâp tô lah geh nau naây kañoâi leù, khaân may maâu mra iaêt nau gaâp oâh, gaâp mra taâm rmal khaân may pôh tôù yor nau tih khaân may. 19 Gaâp mra nchah lôi nau sör yor nau katang khaân may, jeâh ri gaâp mra aên troâk khaân may taâm ban ma loih jeâh ri neh bri khaân may jeâng taâm ban ma koâng. 20 Khaân may mra doùng nau mpaên khaân jeâng dôm dam, yorlah neh bri khaân may maâu mra aên play oâh, jeâh ri tôm si taâm bri khaân may maâu mra play oâh. 21 Jeâh ri tô lah khaân may haên eâng ñah nau gaâp uùch, jeâh ri maâu uùch iaêt nau gaâp oâh, gaâp mra aên taât aâk lôn nau ji töp ma khaân may, pôh tôù rlau lôn ma nau tih khaân may. 22 Gaâp mra mæôk aâk mpoâ mpa bri ta nklang khaân may, khaân paêng mra ntuùng soùk phung kon khaân may jeâh ri æö rai ndroâk biaêp khaân may, jeâh ri n'huùch rnoh khaân may koù khaân may jeâng djeá, jeâh ri trong khaân may maâu mra hoâm geh bunuyh sak nsong oâh. 23 Tô lah nau taâm rmal aô maâu mplôù oâh khaân may ma gaâp, æiaêlah khaân may haên eâng ma nau gaâp uùch, 24 poâ ri gaâp taâm ban leù mra haên eâng ñoùng ñah nau khaân may uùch, jeâh ri gaâp mra dong khaân may pôh tôù yor nau tih khaân may. 25 Gaâp mra aên ñao göm æö ma khaân may, paêng mra plông boâk yor nau taâm rnglaêp; jeâh ri tô lah khaân may taâm ræuùn taâm æon toyh khaân may, gaâp mra njuaêl nau ji nkhít ta nklang khaân may, jeâh ri gaâp mra jao khaân may taâm ti phung rlaêng. 26 Tô lah gaâp ngroh lôi ndô soâng sa khaân may, jaât nuyh bu ur mra guùch piaêng let khaân may taâm du rplay naêk, jeâh ri mra njuùn piaêng let khaân may ma nau veh; jeâh ri khaân may mra sa æiaêlah maâu hôm oâh. 27 Nñaâp tô lah taât nau naây kañoâi leù khaân may maâu mra iaêt nau gaâp oâh, æiaêlah haên eâng ñah nau gaâp uùch, 28 poâ ri gaâp mra haên ma nau ji nuih eâng ngaên ñah nau khaân may uùch, jeâh ri gaâp nôm mra rmal khaân may pôh tôù rlau lôn yor nau tih khaân may. 29 Khaân may mra sa nglay kon bu klaâu khaân may, jeâh ri khaân may mra sa nglay phung kon bu ur khaân may. 30 Gaâp mra æö rai ta ntuùk preâh khaân may jeâh ri nklôù lôi aên chaloât lôi nông mpa æaâu kah khaân may jeâh ri mæaêr saêk jaên khít khaân may ta kalô rup brah khaân may; jeâh ri hueâng gaâp mra taâm rmot ma khaân may. 31 Gaâp mra æö rai æon toyh khaân may, aên jroâ kloh ueh khaân may jeâng rngol jeâh ri gaâp maâu mra rhoâp oâh n'hoâl æaâu kah khaân may. 32 Gaâp mra æö rai lôi bri koù phung rlaêng ñah khaân may guù taâm bri naây mra hih rhaâl ma nau naây. 33 Gaâp mra ntruùt khaân may ta nklang phung nduùl mpoâl bunuyh, jeâh ri gaâp mra toùk ñao göm tíng khaân may; jeâh ri bri khaân may mra jeâng ntuùk rngol, jeâh ri æon toyh khaân may mra jeâng hoùng. 34 Rnoâk naây bri mra rlu nar Saæat paêng doâl leù rnoâk paêng jeâng rngol, doâl khaân may guù taâm bri phung rlaêng khaân may; doâl naây bri mra rlu jeâh ri geh nar Saæat paêng. 35 Doâl rnoâk paêng jeâng rngol paêng mra geh nau rlu, nau rlu naây maâu geh oâh taâm nar Saæat khaân may doâl khaân may guù taâm paêng. 36 Bi ma phung khaân may hoâm, gaâp mra njuaêl nau jeâng rô ia taâm nuih n'haâm khaân paêng doâl khaân paêng guù taâm bri phung rlaêng ma khaân paêng; nteh du poùk n'ha si sial rpuh mra aên khaân paêng du phit, khaân paêng mra du taâm ban ma bu du pa naêp ñao, jeâh ri khaân paêng choât prah íialah maâu geh bunuyh tíng khaân paêng oâh. 37 Khaân paêng mra taâm ncheâh ndraêng khaân paêng nôm, taâm ban ma du ma ñao bu, nñaâp tô lah maâu geh nôm tíng khaân paêng oâh; jeâh ri khaân may maâu mra geh oâh nau katang taâm rñaâng ta naêp phung rlaêng ñah khaân may. 38 Khaân may mra rai yot ta nklang phung nduùl mpoâl bunuyh jeâh ri bri phung laêng ñah khaân may mra sa khaân may. 39 Phung khaân may hoâm reâh mra khít rngot taâm bri phung rlaêng khaân paêng yor nau kue khaân may, taâm ban leù yor nau kue phung che khaân may, khaân may mra khít rngot taâm ban ma khaân paêng. 40 Æiaêlah tô lah khaân paêng mra mbôh nau kue khaân paêng jeâh ri nau kue phung che khaân paêng taâm nau iôh mhík khaân paêng æö jeâh taâm rñaâng ñah gaâp, jeâh ri taâm nau khaân paêng haên eâng ngaên ñah nau gaâp uùch, 41 poâ ri gaâp haên eâng leù ñah nau khaân paêng uùch jeâh ri njuùn leo khaân paêng ma bri phung rlaêng khaân paêng; doâl naây tô lah nuih n'haâm khaân paêng maâu koh ntaâu oâh mra toâng jeâh ri khaân paêng trok rnon nau kue khaân paêng, 42 doâl naây gaâp mra kah gít ma nau gaâp taâm rnglaêp ñah Y-Yakoâb, gaâp mra kah gít nau gaâp taâm rnglaêp ñah Y-Abraham jeâh ri gaâp mra kah gít ma bri. 43 Æiaêlah bri naây khaân paêng mra chalôi, jeâh ri khaân paêng mra geh nar Saæat doâl paêng jeâng rngol maâu geh khaân paêng oâh; jeâh khaân paêng mra trok rnon nau kue khaân paêng, yorlah khaân paêng dun jeâh nau gaâp ntaêm, jeâh ri hueâng khaân paêng taâm rmot ma nau gaâp ntaêm, jeâh ri hueâng khaân paêng taâm rmot ma nau vay gaâp. 44 Æiaêlah nñaâp tô lah leù nau naây kañoâi, tô lah khaân paêng guù taâm bri phung rlaêng khaân paêng, gaâp maâu mra dun ma khaân paêng oâh, maâu leù gaâp rmot ma khaân paêng koù taât gaâp æö rai leù khaân paêng jeâh ri rlau nau vay gaâp taâm rnglaêp ñah khaân paêng; yorlah gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân paêng. 45 Æiaêlah yor ma khaân paêng gaâp mra kah gít nau gaâp taâm rnglaêp ñah phung che khaân paêng, phung gaâp ngluh jeâh bôh bri EÂjipt ta naêp maêt phung nduùl mpoâl bunuyh, poâ ri dôi jeâng Brah Ndu khaân paêng, gaâp jeâng Yeâhoâva." 46 Naây jeâng nau chih, nau ntaêm jeâh ri nau vay Yeâhoâva æö jeâh ndraêng paêng ma phung æon lan Israel ta kalô yoâk Sinai tíng naâm jao jeâh ma Y-Moâis.

Leâvi 27

Nau Vay Ma Nau Praêp An

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel, tô lah du hueâ æö nau ton phung bunuyh ma Yeâhoâva tíng naâm khaân may kôp rnoh, 3 nau khaân may kôp rnoh du hueâ bu klaâu bôh bar jaât naêm taât ta prau jaât naêm mra jeâng praêm jaât Seâkel praêk, tíng naâm Seâkel praêk taâm jroâ kloh ueh. 4 Tô lah nôm naây jeâng bu ur, nau khaân may kôp rnoh mra jeâng pe jaât Seâkel. 5 Tô lah nôm naây geh praêm naêm taât ta bar jaât naêm, nau khaân may kôp rnoh mra jeâng bar jaât Seâkel ma du hueâ bu klaâu jeâh ri jaât Seâkel ma du hueâ bu ur. 6 Tô lah nôm naây geh du taât ta praêm naêm nau khaân may kôp rnoh mra jeâng praêm Seâkel ma du hueâ bu klaâu jeâh ri nau khaân may kôp rnoh ma du hueâ bu ur mra jeâng pe Seâkel praêk. 7 Tô lah nôm naây geh prau jaât naêm jeâh ri rmeh lôn, nau khaân may kôp rnoh mra jeâng jaât ma praêm Seâkel ma du hueâ bu klaâu jeâh ri jaât Seâkel ma du hueâ bu ur. 8 Tô lah nôm æö jeâh nau ton jeâng trôi ir, maâu dôi aên tíng naâm rnoh khaân may kôp, bu mra njuùn leo paêng ta naêp Koâranh æö brah, jeâh ri Koâranh æö brah mra kôp rnoh paêng; Koâranh æö brah kôp rnoh tíng naâm nôm ton naây dôi geh. 9 Tô lah jeâng mpoâ mpa bu vay nhhôr jeâng mpa nhhôr ma Yeâhoâva, leù mpa bu nhhôr naây bu nhhôr ma Yeâhoâva jeâng kloh ueh. 10 Paêng maâu maâu dôi ntrok ma du mlaâm mpa oâh maâu lah taâm rgaâl ma paêng du mlaâm mpa ueh ntrok ma mpa mhík, maâu lah du mlaâm mpa mhík ntrok ma mpa ueh; jeâh ri tô lah bu æö nau taâm rgaâl mpoâ mpa ñah mpoâ mpa, poâ ri leù bar, paêng jeâh ri mpa taâm rgaâl ñah paêng mra jeâng kloh ueh. 11 Tô lah paêng jeâng mpa æôù bu maâu vay nhhôr jeâng mpa nhhôr ma Yeâhoâva, bunuyh naây mra nhhôr ma Yeâhoâva, bunuyh naây mra teâk leo mpa naây ta naêp Koâranh æö brah, 12 jeâh ri Koâranh æö brah mra kôp rnoh paêng tíng naâm paêng jeâng ueh maâu lah mhík; tíng naâm may, Koâranh æö brah kôp rnoh paêng, poâ ri yôh paêng mra jeâng, 13 æiaêlah tô lah paêng uùch chuai paêng, paêng mra ntop du koá taâm praêm ma rnoh kôp jeâh. 14 Tô lah du hueâ bunuyh praêp an ngih paêng æö kloh ueh ma Yeâhoâva, Koâranh æö brah mra kôp rnoh paêng tíng naâm ueh maâu lah mhík; tíng naâm Koâranh æö brah kôp rnoh poâ naây yôh paêng mra jeâng. 15 Tô lah nôm praêp an jeâh ngih paêng gay taâm chuai paêng, paêng mra ntop du koá taâm praêm ma rnoh praêk Koâranh æö brah kôp an jeâh, jeâh ri mra jeâng ndô paêng. 16 Tô lah du hueâ bunuyh praêp an ma Yeâhoâva du koá neh jeâng draêp ndôn paêng, nau khaân may kôp rnoh mra jeâng tíng naâm duùm ntil praêp srih taâm paêng, du hoâmer ntil ba orgô praêp srih bu mra kôp praêm jaât Seâkel praêk. 17 Tô lah paêng praêp an mir paêng bôh naêm Jubili, rnoh mra jeâng nuùm tíng naâm khaân may kôp. 18 Æiaêlah tô lah paêng praêp an mir paêng pakôi ma naêm Jubili, poâ ri Koâranh æö brah mra kôp rnoh paêng tíng naâm naêm hoâm koù taât naêm Jubili, jeâh ri khaân may mra n'huùch rnoh kôp an jeâh. 19 Tô lah nôm praêp an jeâh mir paêng gay ma chuai ñoùng paêng poâ ri paêng mra ntop du koá taâm praêm ma rnoh praêk kôp an jeâh, jeâh ri paêng aêt mra jeâng ndô paêng. 20 Æiaêlah tô lah paêng maâu uùch chuai oâh mir naây, maâu lah tô lah paêng taêch jeâh mir ma nôm eâng, bu maâu mra chuai paêng ñoùng oâh. 21 Æiaêlah tô lah bu mplôù mir naây ta naêm Jubili, paêng mra jeâng kloh ueh ma Yeâhoâva, taâm ban ma du loâk mir bu praêp an jeâh; paêng mra jeâng ndô Koâranh æö brah. 22 Tô lah paêng praêp an ma Yeâhoâva du loâk mir paêng rvaêt jeâh, maâu taêp jeâng du koá neh paêng ndôn draêp oâh, 23 poâ ri Koâranh æö brah mra kôp rnoh paêng koù taât naêm Jubili, jeâh ri bu nuyh naây mra aên praêk tíng naâm rnoh kôp nar naây jeâng ndô kloh ueh ma Yeâhoâva. 24 Ta naêm Jubili mir mra mplôù sít ma nôm taêch jeâh paêng, ma nôm geh neh jeâng ndô draêp ndôn paêng. 25 Leù rngoâch nau kôp rnoh mra tíng rnoh Seâkel taâm jroâ kloh ueh; du Seâkel mra jeâng bar jaât geâra. 26 Æiaêlah kon boâk rah bôh mpoâ mpa khaân may jeâng jeâh ndô Yeâhoâva yor paêng jeâng kon boâk rah, maâu geh nôm dôi praêp an paêng oâh; gít lah ndroâk maâu lah biaêp, paêng jeâng ndô Yeâhoâva. 27 Tô lah paêng jeâng du mlaâm mpa æôù, bu dôi chuai paêng tíng naâm rnoh khaân may kôp an jeâh ri ntop ñoùng du koá taâm praêm ma paêng, maâu lah tô lah bu maâu chuai paêng oâh, bu mra taêch paêng tíng naâm rnoh khaân may kôp. 28 Æiaêlah mpa jeâng jeâh mpa Yeâhoâva du hueâ bunuyh praêp an ma Yeâhoâva bôh ndô paêng geh, gít lah bunuyh maâu lah mpoâ mpa, maâu lah mir paêng ma nau ndôn draêp, bu maâu dôi taêch maâu lah taâm chuai oâh. Leù rngoâch mpa praêp an jeâh jeâng kloh lôn ma Yeâhoâva. 29 Du hueâ bunuyh bu praêp an jeâh ma nau æö rai bôh ta nklang phung bunuyh bu maâu dôi chuai oâh aên bu nkhít lôi paêng. 30 Leù rngoâch du koá taâm jaât bôh neh, gít lah ndô praêp ntil bôh neh gít lah play bôh tôm si jeâng ndô Yeâhoâva praêp jeâng kloh ueh ma Yeâhoâva. 31 Tô lah du hueâ bunuyh uùch taâm chuai æa æaê taê bôh du koá taâm jaât paêng aên paêng ntop ñoùng du koá taâm praêm ma ndô naây. 32 Leù rngoâch du koá taâm jaât bôh ndroâk jeâh ri biaêp, aêp mlaâm jeâng mroâ jaât rgaên taâm daâng maâng jra, mra jeâng Koâranh ma Yeâhoâva. 33 Bu maâu dôi sek uaênh oâh gít lah paêng jeâng ueh maâu lah mhík, maâu leù paêng dôi taâm rgaâl paêng; jeâh ri taâm rgaâl paêng, poâ ri paêng nñaâp ma mpa taâm rgaâl paêng mra jeâng Koâranh; bu maâu dôi chuai paêng oâh. 34 Naây jeâng nau ntaêm Yeâhoâva aên jeâh ma Y-Moâis ta kalô yoâk Sinai ma phung æon lan Israel.

Kôp 1

Nau Kôp Phung Israel Ta Yoâk Sinai

1 Yeâhoâva ngôi ma Y-Moâis taâm bri rdah Sinai, guù taâm ngih bok taâm ræuùn, nar ntôm boâk khay bar, naêm rôh bar, khaân paêng leù luh du jeâh taê bôh n'gor bri EÂjipt, lah: 2 "Æö hom nau kôp leù rngoâch phung Israel, rgum tíng noi deh jeâh ri nduùl mpoâl khaân paêng, kôp tíng amoh saêk aêp nôm buklaâu, 3 ntôm bôh bar jeát naêm bôi rlau, jeâng leù rngoâch bunuyh taâm phung Israel dôi haên ma nau taâm lôh; aên may jeâh ri Y-Aroân kôp khaân paêng, du phung du phung. 4 Taâm aêp nduùl mpoâl dôi geh du hueâ bunuyh kaâp kôl khaân may, jeâng bunuyh æö koâranh tôm noi deh ma nduùl mpoâl khaân paêng. 5 Aô amoh saêk phung mra kaâp kôl khaân may: bôh phung Ruben geh Y-EÂlisur, kon buklaâu Y-Seâdur; 6 bôh phung Simeâoân geh Y-Seâlumieâl, kon buklaâu Y-Suri sadai; 7 bôh phung Yuda geh Y-Nahsoân, kon buklaâu Y-Aminadap; 8 bôh phung Isakar geh Y-Neâthanel, kon buklaâu Y-Suar; 9 bôh phung Sabuloân geh Y-EÂliap, kon buklaâu Y-EÂloân; 10 bôh phung kon sau Y-Yoâsep, jeâng phung EÂphraim, geh Y-EÂlisama kon buklaâu Y-Amihut; bôh phung Manaseâ geh Y-Gamaliel, kon buklaâu Y-Peâdasur; 11 bôh phung Benjamin geh Y-Abidan, kon buklaâu Y-Gideâoâni; 12 bôh phung Dan geh Y-Ahieâser, kon buklaâu Y-Amisadai; 13 bôh phung Aser geh Y-Pagiel, kon buklaâu Y-OÂkran; 14 bôh phung Gat geh Y-EÂliasap, kon buklaâu Y-Deâuel; 15 bôh phung Naptali Y-Ahira, kon buklaâu Y-EÂnan." 16 Phung aô jeâng phung bu saêch bôh phung taâm rgum baêl, phung koâranh ma noi deh phung nduùl mpoâl khaân paêng, phung koâranh ma mpoâl Israel. 17 Poâri, Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân soùk phung buklaâu aô bu leù ntô amoh jeâh; 18 taât ta nar ntôm boâk khay bar, khaân paêng taâm ræuùn ndrel leù rngoâch phung æon lan, chih amoh khaân paêng aêp nuyh tíng rnaêk sa, jeâh ri tíng nduùl mpoâl khaân paêng, kôp amoh aêp nuyh, ntôm bôh bar jeát naêm bôi rlau. 19 Poâ naây, Y-Moâis kôp khaân paêng taâm bri rdah Sinai, tíng naâm nau Yeâhoâva hoù ntaêm. 20 Phung Ruben, jeâng kon boâk rah ma Israel, noi deh khaân paêng tíng naâm mpoâl, tíng naâm nduùl deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 21 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Ruben geh puaên rmön prao rbaên praêm rhiaêng nuyh. 22 Phung Simeâoân, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 23 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Simeâoân geh praêm rmön sín rbaên pe rhiaêng nuyh. 24 Phung Gat, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh bu klaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 25 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Gat geh puaên rmön prao rbaên praêm rhiaêng nuyh. 26 Phung Yuda, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 27 moh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Yuda geh pôh rmön puaên rbaên praêm rhiaêng nuyh. 28 Phung Isakar, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu dôi haên ma nau Taâm lôh: 29 Rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Isakar geh praêm rmön puaên rbaên puaên rhiaêng nuyh. 30 Phung Sabuloân, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh, klaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 31 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Sabuloân geh praêm rmön pôh rbaêm puaên rhiaêng nuyh. 32 Phung Yoâsep, naâm bu ntít bôh phung EÂphraim, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng, kôp aêp nuyh, bu klaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 33 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl EÂphraim geh puaên rmön praêm rhiaêng nuyh. 34 Phung Manaseâ, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 35 Rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Manaseâ geh pe rmön bar rbaên bar rhiaêng nuyh. 36 Phung Benjamin, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh; 37 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Benjamin geh pe rmön praêm rbaên ma puaên rhiaêng nuyh. 38 Phung Dan, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 39 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Dan geh prao rmön bar rbaên pôh rhiaêng nuyh. 40 Phung Aser, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 41 rnoh kôp bunuyh bôh nduùl mpoâl Aser geh puaên rmön du rbaên ma praêm rhiaêng nuyh. 42 Phung Naptali, phung kon sau khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng, jeâh ri noi deh khaân paêng, kôp aêp nuyh, buklaâu ntôm bar jeát naêm bôi rlau, leù rngoâch dôi haên ma nau taâm lôh: 43 rnoh kôp bunuyh phung nduùl mpoâl Naptali geh praêm rmön pe rbaên puaên rhiaêng nuyh. 44 Naây jeâng phung bu hoù kôp jeâh, phung Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân leù kôp ndrel ma phung jeát ma bar bunuyh koâranh Israel kôl, aêp nôm taâm tang ma nduùl mpoâl khaân paêng nôm. 45 Poânaây, leù rngoâch taâm phung Israel hoù kôp jeâh tíng naâm noi deh khaân paêng bôh phung geh ntôm bar jeát naêm bôi rlau, aêp nôm buklaâu Israel dôi haên ma nau taâm lôh 46 kôp nuùm leù rngoâch khaân paêng geh prao rsen pe rbaên praêm rhiaêng praêm jeát nuyh.

Nau Jao Ngih Bok Ma Phung Leâvi Chiaê Uaênh

47 Æiaêlah phung Leâvi maâu bu kôp oâh nsum ndrel phung nduùl mpoâl eâng. 48 Yor lah Yeâhoâva geh lah ma Y-Moâis poâ aô: 49 "Kanoùng eâng mpoâl Leâvi may maâu mra kôp oâh, jeâh ri may maâu mra kôp oâh khaân paêng nsum ñah phung Israel; 50 æiaêlah jao ma phung Leâvi chiaê uaênh ngih bok nau mbôh, leù rngoâch ndoâ ndô jeâh ri leù rngoâch ndô doùng praêp taâm ngih bok naây. Khaân paêng mra tung ngih bok naây, jeâh ri khaân paêng mra ndaâk oâbaêl, jeâh ri guù juùm ngih bok. 51 Tôlah ngih bok mra trôn ntuùk, poâri phung Leâvi mra rôih paêng; tô lah taât ntuùk ndaâk tay ngih bok, phung Leâvi mra ndaâk paêng; tôlah bunuyh eâng vaêch daêch, aên bu nkhít lôi paêng. 52 Phung æon lan Israel mra ndaâk ngih bok khaân paêng tíng phung khaân paêng, aêp nôm tíng naâm ntuùk paêng nôm. 53 Æiaêlah phung Leâvi mra guù juùm ngih bok nau mbôh, gay lôi aên geh nau ji nuih taât ma phung æon lan Israel taâm ræuùn; jeâh ri phung Leâvi mra djoât kan chiaê uaênh ngih bok nau mbôh." 54 Poâ naây nau phung æon lan Israel æö; khaân paêng æö tíng ndoá leù nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis.

Kôp 2

Ntuùk Guù Jeâh ri Phung Koâranh Ma Nduùl Mpoâl.

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 2 "Phung æon lan Israel mra guù aêp nôm eâp keâng bok pla paêng nôm, (bok n'ha kô) ma ndô aên gít naêl nduùl mpoâl khaân paêng; guù vaêr juùm taâm tra ñah ngih bok nau taâm ræuùn. 3 Ntuùk rmlak phung Yuda mra guù mpeh palô, mpeh luh nar, mra geh bok pla tíng naâm phung khaân paêng. Koâranh ma phung æon lan Yuda jeâng Y-Nahsoân, kon buklaâu Y-Aminadap, 4 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh pôh rsen puaên rmön prao rhiaêng nuyh. 5 Phung nduùl mpoâl Isakar guù eâp keâng rmlak phung Yuda; koâranh ma phung æon lan Isakar jeâng Y-Neâthanel, kon buklaâu Y-Suar, 6 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh praêm rmön puaên rbaên puaên rhiaêng nuyh. 7 Jeâh naây nduùl mpoâl Sabuloân, koâranh ma phung æon lan Sabuloân jeâng Y-EÂliap, kon buklaâu Y-Heâloân, 8 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh praêm rmön pôh rbaên puaên rhiaêng nuyh. 9 Leù rngoâch phung taâm ntuùk Yuda tíng naâm phung khaân paêng geh du rsen pham rmön prao rbaên puaên rhiaêng nuyh. Khaân paêng jeâng phung haên lor panaêp. 10 "Mpeh taâm rñuùng mra geh bok pla ntuùk Ruben tíng naâm phung khaân paêng, koâranh phung æon lan Ruben jeâng Y-EÂlisur, kon buklaâu Y-Seâdur, 11 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh puaên rmön prao rbaên praêm rhiaêng nuyh. 12 Phung nduùl mpoâl Simeâoân guù eâp keâng ntuùk rmlak phung Ruben; koâranh phung æon lan Simeâoân jeâng Y-Seâlumieâl, kon buklaâu Y-Suri sadai, 13 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh praêm rmön sín rbaên pe rhiaêng nuyh. 14 Jeâh naây nduùl mpoâl phung Gat. Koâranh ma phung æon lan Gat jeâng Y-EÂliasap, kon bu klaâu Y-Reâuel, 15 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh puaên rmön praêm rbaên prao rhiaêng praêm jeát nuyh. 16 Leù rngoâch phung taâm ntuùk Ruben tíng naâm phung khaân paêng geh du rsen praêm rmön du rbaên puaên rhiaêng praêm jeát nuyh. Khaân paêng jeâng phung haên rôh bar. 17 "Jeâh tanaây, ngih bok nau taâm ræuùn mra daâk haên, ndrel ma phung Leâvi ta nklang phung eâng. Tíng naâm ntuùk khaân paêng taê guù jeâh, poâri khaân paêng daâk haên, aêp phung taâm ntuùk khaân paêng, tíng naâm bok pla khaân paêng nôm." 18 "Mpeh padaâng mra geh bok pla ntuùk rmlak EÂphraim tíng naâm koâranh khaân paêng, koâranh phung æon lan EÂphraim jeâng Y-EÂlisama, kon buklaâu Y-Amihut, 19 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh puaên rmön praêm rbaên praêm rhiaêng nuyh. 20 Phung nduùl mpoâl Manaseâ, guù eâp keâng ntuùk rmlak EÂphraim, koâranh phung æon lan Manaseâ jeâng Y-Gamaliel, kon buklaâu Y-Peâdasur. 21 Phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh pe rmön bar rbaên bar rhiaêng nuyh. 22 Jeâh naây nduùl mpoâl Benjamin; Koâranh phung æon lan Benjamin jeâng Y-Abidan, kon buklaâu Y-Gideâoâni, 23 phung tahan paêng guù hoù kôp jeâh geh pe rmön praêm rbaên puaên rhiaêng nuyh. 24 Leù rngoâch taâm ntuùk EÂphraim tíng naâm phung koâranh khaân paêng geh du rsen pham rbaên du rhiaêng nuyh. Khaân paêng jeâng phung haên rôh pe. 25 Mpeh taâm dor geh bok pla ma ntuùk rmlak Dan tíng naâm phung khaân paêng, koâranh phung æon lan Dan jeâng Y-Ahieâser, kon buklaâu Y-Amisadai, 26 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh prao rmön bar rbaên pôh rhiaêng nuyh. 27 Phung nduùl mpoâl Aser guù eâp keâng ntuùk rmlak phung Dan; koâranh phung æon lan Aser jeâng Y-Pagieâl, kon buklaâu Y-OÂkran, 28 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh puaên rmön du rbaên praêm rhiaêng nuyh. 29 Jeâh naây nduùl mpoâl Naptali; Koâranh phung æon lan Naptali jeâng Y-Ahira, kon buklaâu Y-EÂnan, 30 phung tahan paêng bu hoù kôp jeâh geh praêm rmön pe rbaên puaên rhiaêng nuyh. 31 Leù rngoâch taâm ntuùk rmlak Dan geh du rsen praêm rmön pôh rbaên prao rhiaêng nuyh. Khaân paêng jeâng phung haên groi ngleù duùt tíng naâm bok nhhiô khaân paêng. 32 Naây jeâng phung æon lan Israel bu hoù kôp jeâh tíng naâm nduùl mpoâl khaân paêng; leù rngoâch phung taâm ntuùk rmlak khaân paêng guù hoù kôp jeâh tíng naâm phung khaân paêng geh prao rsen pe rmön praêm rhiaêng praêm jeát nuyh. 33 Æiaêlah bu maâu kôp oâh phung Leâvi ndrel ma phung æon lan Israel, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 34 Poâri phung æon lan Israel æö tíng leù ntil nau Yeâhoâva hoù ngôi jeâh ma Y-Moâis, poânaây khaân paêng guù tíng naâm bok pla khaân paêng, aêp nôm tíng naâm mpoâl khaân paêng jeâh ri noi deh khaân paêng nôm.

Kôp 3

Rnoh Kôp Jeâh ri Kan Phung Leâvi

1 Aô jeâng phung kon sau Y-Aroân jeâh ri Y-Moâis, taâm nar Yeâhoâva ngôi ma Y-Moâis ta kalô yoâk Sinai. 2 Aô jeâng amoh saêk phung kon buklaâu Y-Aroân: Y-Nadap jeâng kon boâk rah, Y-Abihu, Y-EÂleâasar, jeâh ri Y-Ithamar. 3 Naây jeâng amoh phung kon bu klaâu Y-Aroân, jeâng phung koâranh æö brah bu toù jeâh dak æaâu kah, jeâh ri phung paêng bu praêp aên ma kan koâranh æö brah. 4 Æiaêlah Y-Nadap jeâh ri Y-Abihu hoù khít tanaêp Yeâhoâva tôlah bar heâ nhhôr du ntil uùnh maâu kloh tanaêp Yeâhoâva taâm bri rdah Sinai; jeâh ri khaân paêng maâu geh kon oâh. Bi ma Y-EÂleâasar jeâh ri Y-Ithamar æö kan koâranh æö brah ta naêp maêt Y-Aroân, jeâng mbôù khaân paêng. 5-6 "Aên hom nduùl mpoâl Leâvi vaêch daêch ngih bok, daêp panaêp koâranh æö brah Y-Aroân, gay ma phung Leâvi pah kan ma paêng. 7 Phung Leâvi mra pah kan ma paêng jeâh ri pah kan ma leù rngoâch phung taâm ræuùn tanaêp ngih bok, doâl khaân paêng pah kan taâm ngih bok. 8 Khaân paêng aêt mra pah ñoùng kan uaênh leù rngoâch ndoâ ndô doùng taâm ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh ri kôl kan phung æon lan Israel doâl khaân paêng pah kan ta ngih bok. 9 Poâ naây, aên may jao phung Leâvi ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon buklaâu paêng; yor lah hoù soùk jeâh khaân paêng bôh ta nklang phung Israel gay jao leù khaân paêng ma Y-Aroân ro. 10 AÊn may dôm ma Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng, jeâh naây khaân paêng mra pah kan koâranh æö brah; æiaêlah, tôlah bunuyh eâng vaêch daêch ngih bok, aên bu nkhít paêng." 11 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 12 "Aô, taê bôh ta nklang phung æon lan Israel, gaâp soùk saêch jeâh phung Leâvi ntrok ntuùk leù rngoâch kon boâk rah bôh phung æon lan Israel; poâ naây phung Leâvi mra jeâng ndô gaâp. 13 Yorlah leù rngoâch kon boâk rah jeâng ndô gaâp; kaêl e ta nar gaâp nkhít leù rngoâch kon boâk rah taâm n'gor bri EÂjipt, gaâp hoù praêp aên ma gaâp nôm leù rngoâch kon boâk rah taâm Israel, nñaâp ma bunuyh jeâh ri mpoâ mpa; Khaân paêng mra jeâng ndô gaâp; gaâp jeâng Yeâhoâva." 14 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis taâm bri rdah Sinai, 15 "Kôp hom phung kon buklaâu Leâvi tíng naâm noi deh khaân paêng, tíng naâm mpoâl khaân paêng; aên may kôp leù rngoâch buklaâu ntôm bôh phung geh du khay bôi rlau." 16 Poânaây Y-Moâis kôp khaân paêng tíng naâm nau Yeâhoâva hoù ntính jeâh ma paêng. 17 Aô jeâng phung kon buklaâu Leâvi tíng naâm amoh khaân paêng: Y-Gersoân, Y-Koâhat, jeâh ri Y-Meârari. 18 Aô jeâng kon buklaâu Y-Ger soân, tíng naâm mpoâl khaân paêng: Y-Lip ni jeâh ri Y-Simei. 19 Aô jeâng phung kon buklaâu Y-Koâhat tíng naâm mpoâl khaân paêng: Y-Amram, Y-Ishar, Y-Heâbron, jeâh ri Y-Usiel. 20 Phung kon buklaâu Y-Meârari tíng naâm mpoâl khaân paêng: Y-Mahli jeâh ri Y-Musi. Naây jeâng mpoâl phung Leâvi, tíng naâm noi deh khaân paêng. 21 Taê bôh Y-Gersoân luh du mpoâl Lipni jeâh ri mpoâl Simei; aô jeâng mpoâl Y-Gersoân. 22 Rnoh kôp leù rngoâch buklaâu khaân paêng ntôm du khay bôi rlau geh pôh rbaên praêm rhiaêng nuyh. 23 Phung mpoâl Gersoân guù pakôi ngih bok mpeh padaâng, 24 geh Y-EÂliap, kon buklaâu Y-Laeâl, jeâng koâranh ma noi deh phung Gersoân. 25 Kan phung kon buklaâu Y-Gersoân pah taâm ngih bok nau taâm ræuùn jeâng kan ñah ngih bok, jeâh ri ngih bok, nñaâp ma ndô ntaê paêng, bok nching mpoâng ngih bok nau taâm ræuùn, 26 bok nching taâm nhuang, bok nching mpoâng laêp ta nhuang juùm ngih bok jeâh ri ta nông æö brah, nñaâp ma rse ndraên kaât; leù kan doùng di ma ndô aô. 27 Taê bôh Y-Koâhat luh du mpoâl Amram mpoâl Ishar, mpoâl Heâbron, jeâh ri mpoâl Usiel; phung aô jeâng mpoâl Y-Koâhat. 28 Tíng naâm rnoh kôp leù rngoâch phung buklaâu ntôm du khay bôi rlau, geh pham rbaên prao rhiaêng nuyh pah kan taâm jroâ kloh ueh. 29 Leù mpoâl phung kon sau Koâhat æö ntuùk rmlak pa puùng ngih bok mpeh taâm rñuùng. 30 Geh Y-EÂlisapan, kon buklaâu Y-Usiel jeâng koâranh ma noi deh Koâhat. 31 Kan khaân paêng jaâng kan maât uaênh hip nau taâm rnglaêp, söng, jeâng jreâng, leù rngoâch nông, ndô doùng ma jroâ kloh ueh, ma ndô naây phung koâranh æö brah pah kan, jeâh ri bok nching, leù kan doùng di ma ndô aô. 32 Y-EÂleâasar kon buklaâu koâranh æö brah Y-Aroân, jeâng koâranh kalô lôn ma phung Leâvi, jeâh ri geh kan chiaê uaênh phung geh kan taâm ntuùk kloh ueh. 33 Taê bôh Y-Meârari luh du mpoâl Mahli jeâh ri mpoâl Musi. Aô jeâng phung mpoâl baêl Y-Meârari. 34 Rnoh kôp leù rngoâch phung buklaâu khaân paêng ntôm du khay bôi rlau geh prao rbaên bar rhiaêng nuyh. 35 Koâranh ma noi deh phung mpoâl Meârari jeâng Y-Suriel, kon buklaâu Y-Abihal; khaân paêng æö ntuùk rmak papuùng ngih bok mpeh kalô dor. 36 Kan jao ma phung kon buklaâu Y-Meârari jeâng kan maât uaênh leù kañar ngih bok, maâng nñaêng, meh, rnôl leù rngoâch ndoâ ndô jeâh ri leù kan doùng di ma ndô aô. 37 Leù rngoâch meh vaêr juùm nhuang nñaâp ma rnôl, maâng n'gaâng jeâh ri rse ndraên kaât n'gaâng khaân paêng. 38 Phung æö ntuùk rmlak panaêp ngih bok mpeh palô jeâng panaêp ngih bok nau taâm ræuùn mpeh luh nar, geh Y-Moâis, Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng, geh kan chiaê uaênh nau mbah yôk taâm jroâ kloh ueh, ntrok an ma phung æon lan Israel. 39 Leù rngoâch phung Leâvi bu kôp jeâh, phung Y-Moâi jeâh Y-Aroân kôp jeâh tíng naâm Yeâhoâva ntaêm, tíng naâm mpoâl khaân paêng, leù rngoâch buklaâu phung geh ntôm du khay bôi rlau, geh bar rmön bar rbaên nuyh.

Nau Taâm Chuai Phung Kon Boâk Rah

40 Yori, Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Kôp hom leù rngoâch phung kon buklaâu boâk rah taâm phung æon lan Israel ntôm phung geh du khay bôi rlau, phung Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân kôp tíng naâm amoh khaân paêng 41 AÊn may soùk phung Leâvi aên ma gaâp gaâp jeâng Yeâhoâva ntrok ma leù rngoâch phung kon buklaâu boâk rah taâm phung æon lan Israel, jeâh ri soùk mpoâ mpa rong taê bôh phung Leâvi ntrok an ma leù rngoâch mpoâ mpa rong deh kon dak boâk taê bôh phung æon lan Israel." 42 Poâri Y-Moâis kôp leù rngoâch phung kon boâk rah taâm phung æon lan Israel, tíng naâm Yeâhoâva ntính ma paêng. 43 Leù rngoâch phung kon buklaâu boâk rah tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng ntôm phung geh du khay bôi rlau bu kôp jeâh geh bar rmön bar rbaên bar rhiaêng pôh jeát ma pe nuyh. 44 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 45 "Soùk hom phung Leâvi ntrok ma leù rngoâch phung kon boâk rah taâm phung kon boâk rah taâm phung æon lan Israel, jeâh ri ntrok an mpoâ mpa rong khaân paêng; jeâh ri phung Leâvi mra jeâng ndô gaâp. Gaâp jeâng Yeâhoâva. 46 Bi ma nau taâm chuai phung bar rhiaêng pôh jeát ma pe nuyh phung kon boâk rah taâm phung æon lan Israel rmeh lôn ma phung Leâvi, 47 aên may soùk praêm Seâkel aêp nôm tíng naâm Seâkel taâm jroâ kloh ueh, du seâkel jeâng bar jeát geâra. AÊn may soùk ndô naây, 48 jeâh ri aên praêp ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon buklaâu paêng taê bôh rnoh taâm chuai phung rmeh lôn ma phung Leâvi, "49 Poânaây Y-Moâis soùk praêk taâm chuai bôh phung rmeh lôn ma phung Leâvi hoù taâm chuai jeâh. 50 Paêng soùk praêk bôh phung kon boâk rah taâm phung æon lan Israel, du rbaên pe rhiaêng prao jeát ma praêm Seâkel, kôp tíng naâm Seâkel taâm jroâ kloh ueh. 51 Jeâh ri Y-Moâis aên praêk taâm chuai naây ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon buklaâu paêng, tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis.

Kôp 4

Jao Kan Ma Phung Leâvi

1 Poânaây, Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 2 "Kôp hom phung kon buklaâu Y-Koâhat taâm phung kon bu klaâu Leâvi tíng naâm mpoâl khaân paêng, tíng naâm noi deh khaân paêng, 3 ntôm phung geh pe jeát naêm taât ma praêm jeát naêm, leù rngoâch phung dôi laêp taâm kan praêp æö kan taâm ngih bok nau taâm ræuùn. 4 Aô jeâng kan phung kon buklaâu Y-Koâhat taâm ngih bok nau taâm ræuùn: ndô kloh ueh lôn. 5 Tôlah phung æon lan du trôn ntuùk, Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng mra laêp rôih lôi bok nching jeâh ri nkuùm hip nau taâm rnglaêp ma ndô naây. 6 Jeâh ri khaân paêng nkuùm kalô hip ma du blah ndô nkuùm æö ma ntaâu ka toyh, jeâh ri ling ta kalô ndô naây du blah bok rvanh ír, jeâh ri nsro maâng rnung tung ta paêng. 7 Khaân paêng ling ñoùng du blah bok ír ta kalô söng piaêng let nhhôr ma Brah Ndu, jeâh ri kalô söng bu kríp thaih, ngan ndô æaâu kah, ngan rluù, jeâh ri kachok praêp ndô nhhôr nheât; piaêng let bu aên mro ta kalô naây ñoùng. 8 Jeâh naây khaân paêng mra ling bok chaêng ta kalô ndô naây, nkuùm ndô naây ma ndô nkuùm bu æö ma ntaâu ka toyh, jeâh ri nsro maâng rnung tung. 9 Khaân paêng soùk ñoùng du blah bok rvanh ír gay nkuùm jaâng jreâng doâl hit, ndrel ma uùch kañen, ndô nhhaât, ngoù dô buh, jeâh ri leù rngoâch yaêng dak OÂlivô bu praêp ma jaâng jreâng. 10 Khaân paêng mra dôm leù rngoâch ndô doùng ma paêng taâm ndô nkuùm æö ma ntaâu ka toyh, jeâh ri dôm kalô naâr. 11 Khaân paêng mra ling bok ír ta kalô nông mah, jeâh ri nkuùm ma ndô bu æö ñah ntaâu ka toyh, jeâh ri nsro maâng rnung tung. 12 Geh ñoùng, khaân paêng mra soùk leù rngoâch ndô doùng praêp ma kan doùng taâm jroâ kloh ueh, jeâh ri dôm khaân paêng taâm bok ír, jeâh naây nkuùm ma ndô nkuùm bu æö ma ntaâu ka toyh, jeâh ri dôm ta kalô naâr. 13 Khaân paêng mra kuak lôi uùnh buh ta kalô nông, jeâh ri laêk bok chaêng ta kalô nông; 14 jeâh naây khaân paêng mra dôm ta kalô ndô naây leù rngoâch ndô doùng ma nông praêp doùng ma kan ta naây, uùnh naêk, n'hoi srang, ndroh, ngan gröng, leù rngoâch ndô doùng ma nông; jeâh ri khaân paêng mra ling ta kalô ndô naây nkuùm ma ndô bu æö ma ntaâu ka toyh, jeâh ri nso maâng rnung tung. 15 Tô lah jeâh Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng nkuùm jroâ kloh ueh jeâh ri leù rngoâch ndoâ ndô doùng ma jroâ kloh ueh loâch jeâh, doâl phung æon lan daâk haên trôn du, phung kon buklaâu Y-Koâhat vaêch tung ndô aô, æiaêlah khaân paêng maâu dôi pah oâh ndô kloh ueh, klach lah khít khaân paêng. Naây jeâng ndô taâm ngih taâm ræuùn ma phung kon buklaâu Y-Koâhat mra tung. 16 "Y-EÂleâasar, kon buklaâu koâranh æö brah Y-Aroân, mra pah kan maât uaênh dak OÂlivô mpoh uùnh, ndô æaâu kah, ndô nhhôr ranih muy mro mraêng, jeâh ri dak æaâu kah praêp toù, nñaâp ma kan maât uaênh leù ngih bok jeâh ri leù rngoâch ndoâ ndô taâm paêng, jroâ kloh ueh jeâh ri ndô doùng ma paêng." 17 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 18 "Lôi aên oâh mpoâl phung Koâhat roh rai taê bôh ta nklang phung Leâvi; 19 æiaêlah æö poâ aô ma khaân paêng gay ma khaân paêng guù reâh jeâh ri maâu geh khít oâh tôlah khaân paêng haên daêch ndô kloh ueh ngaên, Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng mra laêp jeâh ri ntím kan ma aêp nôm khaân paêng, 20 æiaêlah khaân paêng maâu dôi uaênh oâh ndô kloh ueh, nñaâp lah æaât laât kañoâi leù, klach lah khít khaân paêng." 21 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 22 "Kôp phung kon buklaâu Y-Gersoân ñoùng, tíng naâm mpoâl jeâh ri noi deh khaân paêng; 23 ntôm pe jeát naêm bôi rlau taât ma praêm jeát, may mra kôp khaân paêng, leù rngoâch phung dôi laêp kan, praêp pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn. 24 Aô jeâng kan phung mpoâl Gersoân mra pah jeâh ri ndô khaân paêng mra tung; 25 Khaân paêng mra tung bok nching ngih bok, jeâh ri ngih bok taâm ræuùn, nñaâp ma ndô nkuùm paêng, jeâh naây ndô nkuùm bu æö ma ntaâu ka toyh ta kalô paêng, jeâh ri bok nchaêng mpoâng ngih bok taâm ræuùn, 26 bok nching taâm nhuang, jeâh ri bok ta mpoâng laêp nhuang juùm ngih bok jeâh ri nông æö brah, rse kaât khaân paêng, jeâh ri leù rngoâch ndô praêp doùng ma paêng; jeâh naây khaân paêng mra æö leù rngoâch kan di ma ndô naây. 27 Leù rngoâch kan phung kon buklaâu Y-Gersoân mra æö tíng naâm nau Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng ntính, ma leù ntil ndô khaân paêng mra tung, jeâh ri leù ntil kan khaân paêng mra pah; aên may jao ma khaân paêng maât uaênh leù rngoâch ndô khaân paêng mra tung. 28 Naây jeâng kan ma phung mpoâl kon buklaâu Y-Gersoân taâm ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri khaân paêng mra pah kan tíng naâm Y-Itham kon bu klaâu koâranh æö brah Y-Aroân uaênh. 29 "Aên may kôp phung kon buklaâu Y-Meârari tíng naâm mpoâl khaân paêng jeâh ri noi deh khaân paêng. 30 May mra kôp khaân paêng ntôm phung geh pe jeát naêm taât ma praêm jeát, leù rngoâch phung dôi laêp kan, gay pah kan taâm ngih bok nau ræuùn. 31 Aô kan bu jao khaân paêng pah taâm ngih bok taâm ræuùn, jeâng ndô khaân paêng maât uaênh jeâh ri tung: leù rngoâch kañar ngih bok, njon rkang, meh, jeâh ri troâm nsro meh, 32 leù meh juùm nhuang jeâh ri troâm nsro meh, chor, rse kaât, leù rngoâch ndoâ ndô jeâh ri leù ndô doùng taâm di praêp ma khaân paêng; aên may mbôh aêp saêk moh ndô khaân paêng maât uaênh jeâh ri tung. 33 Naây jeâng kan ma phung mpoâl kon buklaâu Y-Meârari, leù rngoâch kan khaân paêng æö taâm ngih bok nau ræuùn, tíng naâm nau ñaê bôh Y-Ithamar, kon buklaâu koâranh æö brah Y-Aroân." 34 Poâ naây, Y-Aroân jeâh ri phung koâranh phung æon lan kôp ræuùn leù phung kon buklaâu Y-Koâhat, tíng naâm mpoâl jeâh ri noi deh khaân paêng, 35 ntôm pe jeát naêm bôi rlau taât ma praêm jeát, leù rngoâch dôi laêp kan, praêp pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn. 36 Rnoh kôp tíng naâm mpoâl khaân paêng geh bar rbaên pôh rhiaêng praêm jeát nuyh. 37 Dah naây rnoh kôp phung mpoâl Koâhat, leù rngoâch phung pah kan taâm ngih bok nau ræuùn, phung Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân kôp tíng naâm nau Yeâhoâva hoù mbôh jeâh ma Y-Moâis. 38 Rnoh kôp phung mpoâl kon buklaâu Y-Gersoân, tíng naâm mpoâl jeâh ri noi deh khaân paêng, 39 ntôm pe jeát naêm bôi rlau taât ma praêm jeát, leù rngoâch phung dôi laêp kan praêp pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn 40 rnoh kôp tíng naâm mpoâl khaân paêng, tíng naâm noi deh khaân paêng geh bar rbaên prao rhiaêng pe jeát nuyh. 41 Dah naây rnoh kôp phung mpoâl kon buklaâu Y-Ger soân, leù rngoâch phung pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn, phung Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân hoù kôp jeâh tíng naâm nau Yeâhoâva ntính. 42 Rnoh kôp phung mpoâl kon buklaâu Y-Meârari tíng naâm mpoâl, tíng naâm noi deh khaân paêng, 43 ntôm pe jeát naêm taât ma praêm jeát, leù rngoâch dôi laêp kan, praêp pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn 44 rnoh kôp tíng naâm phung mpoâl khaân paêng geh pe rbaên bar rhiaêng nuyh. 45 Dah naây rnoh kôp mpoâl phung kon buklaâu Y-Meârari, phung Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân hoù kôp jeâh tíng naâm nau Yeâhoâva ntính ma Y-Moâis. 46 Leù rngoâch phung Leâvi bu hoù kôp jeâh, phung Y-Moâis, Y-Aroân, jeâh ri phung koâranh Israel kôp jeâh, tíng naâm mpoâl khaân paêng jeâh ri tíng naâm noi deh khaân paêng, 47 ntôm pe jeát naêm bôi rlau taât ma praêm jeát naêm, leù rngoâch dôi laêp kan praêp pah kan jeâh ri tung ndoâ ndô taâm ngih bok taâm ræuùn, 48 phung khaân paêng hoù kôp jeâh geh pham rbaên praêm rhiaêng pham jeát nuyh. 49 Tíng naâm nau Yeâhoâva ntính ma Y-Moâis, bu dôm khaân paêng, aêp nôm ma kan khaân paêng nôm praêp doùng jeâh ri tung ndoâ ndô; poânaây bu hoù kôp jeâh khaân paêng tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis.

Kôp 5

Nau Mprôh Phung Æôù Luh Du Ntuùk Rmlak

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Ntính hom ma phung æon lan Israel aên mprôh lôi leù rngoâch phung geh phuùng, bunuyh geh nau ji luh, jeâh ri leù nau æôù yor brot du hueâ bunuyh leù khít. 3 AÊn khaân may mprôh lôi phung bu klaâu nñaâp bu ur, mprôh khaân paêng padih mpaâr poâ naây mô khaân paêng maâu mra æö æôù oâh nhuang ntuùk khaân paêng, ta nklang ntuùk naây gaâp guù." 4 Phung æon lan Israel æö poânaây tíng naâm nau Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Moâis.

Nau Vay Ma Nau Mplôù Ndô

5 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 6 "Lah hom ma phung æon lan Israel: Tôlah du hueâ buklaâu maâu lah bu ur æö du ntil nau tih bunuyh vay æö, maâu guù raêp jaêp oâh ñah Yeâhoâva jeâh ri yor nau naây bunuyh naây jeâng tih jeâh, 7 aên paêng mbôh nau tih paêng hoù æö; jeâh ri paêng mra mplôù aên nuùm yor nau tih paêng, ntop tay ma ndô naây du koá taâm praêm jeâh ri jao ndô naây ma bunuyh paêng hoù geh nau tih. 8 Æiaêlah tôlah bunuyh naây maâu hoâm, jeâh ri maâu geh mpoâl baêl daêch gay dôn ndô naây, poâri ndô naây mra nsít ma Yeâhoâva aên ma koâranh æö brah, ntop ñoùng padih biaêp nkuaêng ma nau æö kloh nau tih, ma biaêp naây koâranh æö brah mra æö gay doùng taâm chuai nau tih aên bunuyh geh nau tih naây. 9 Moh ntil ndô nhhôr, ndô kloh ueh taê bôh phung æon lan Israel, ndô khaân paêng leo ma koâranh æö brah mra jeâng ndô paêng; 10 jeâh ri leù rngoâch ndô nhhôr kloh ueh leù bunuyh nhhôr aên jeâh ma koâranh æö brah mra jeâng ndô paêng naây ñoùng."

Nau Vay Ma Nau Taâm Ntoân

11 Yeâhoâva lah ñoùng ma Y-Moâis, 12 "Lah hom ma phung æon lan Israel: Tôlah du hueâ bu ur tih ñah nau nti jeâh ri æö tih laâm rlau sai paêng, 13 tô lah du hueâ bu klaâu beâch æö tih ñah paêng, nau naây ndaâp maêt sai paêng, jeâh ri nau naây maâu mpôl oâh, nñaâp tô lah paêng æö æôù paêng nôm, jeâh ri maâu geh oâh nôm mbôh nau paêng æö, yor lah bu maâu geh nhuùp oâh paêng doâl paêng æö; 14 jeâh ri nau mín ntoân taât ma paêng jeâh ri paêng ntoân ma ur paêng nôm leù æö æôù jeâh paêng nôm, jeâh ri paêng ntoân ur paêng, æiaêlah paêng maâu maâp æö æôù oâh paêng nôm; 15 noâk naây bu klaâu naây njuùn ur paêng ma koâranh æö brah, jeâh ri djoât leo ndô nhhôr yor ur paêng tíng naâm nau vay, du koá taâm jeát eâphah ranih muy ba orgô; paêng maâu mra keât oâh dak play oâlivô jeâh ri ndô æaâu kah ta kalô ndô naây, yorlah ndô naây jeâng ndô nhhôr ranih muy ma nau taâm ntoân, ndô nhhôr ranih muy ma nau kah gít, gay kah gít ma nau kue. 16 Koâranh æö brah mra aên bu ur naây haên daêch ma ngih bok jeâh ri aên paêng guù tanaêp Yeâhoâva. 17 Koâranh æö brah mra soùk dak kloh ueh troch taâm yaêng neh, kuak ndruyh neh taê taâm gre ngih bok jeâh ri aên paêng taâm dak. 18 Koâranh æö brah mra aên bu ur guù ta naêp Yeâhoâva, rôih lôi chhoùk ta kalô boâk bu ur, jeâh ri aên ndô kah gít ta kloù ti bu ur jeâng ndô nhhôr ranih muy ma nau taâm ntoân; jeâh ri koâranh æö brah djoât dak taêng taâm ti paêng gay aên taât nau rak rtaêp. 19 Koâranh æö brah aên bu ur naây ton sôm jeâh ri lah ma paêng: 'Tô lah ay maâu maâp geh oâh du hueâ bu klaâu leù taê beâch ndrel ay, jeâh ri doâl guù taâm daâng nau dôi sai ay maâu geh tih ñah nau nti jeâh ri maâu geh nau æôù oâh, ay mra jeâng kon me ma dak nau taêng aô aên taât nau rah rtaêp. 20 Bi tôlah ay doâl guù taâm daâng nau dôi sai ay tih ñah nau nti; tô lah ay geh nau æôù, jeâh ri geh du hueâ buklaâu eâng ay rlau sai hoù beâch jeâh ndrel ay 21 noâk naây koâranh æö brah aên bu ur ton sôm ma nau rak rtaêp, jeâh ri lah ma bu ur: 'Daên Yeâhoâva aên ma ay jeâng du ntil ndô rak rtaêp, jeâh ri ndô bu suai rak ta nklang phung æon lan ay, æö aên ay glet nglu jeâng ji puùk ji moâr saêk jaên; 22 daêk taêng aên nau rak rtaêp aô laêp taâm proch klôm ay jeâng ji puùk ji moâr jeâh ri glet nglu. Jeâh ri bu ur naây mra lah, 'Amen, Amen!' 23 "Jeâh naây, koâranh æö brah mra chih nau rak rtaêp aô taâm du ndrom saêm æuùt, jeâh ri paêng mhíng ma dak taêng. 24 Koâranh æö branh mra aên bu ur naây nheât dak taêng aên taât nau rak rtaêp, dak taêng aên taât nau rak rtaêp laêp taâm saêk bu ur aên geh nau ji glaêm ngaên ma paêng. 25 Poâ naây, koâranh æö brah mra soùk taê bôh ti bu ur naây ndô nhhôr ranih muy ma nau taâm ntoân jeâh ri ryeng ndô nhhôr ranih muy ta naêp Yeâhoâva jeâh ri leo kalô nông. 26 Jeâh naây soùk du mpaêt ranih muy aên kah gít jeâh ri su kalô nông; jeâh nau naây paêng mra aên bu ur nheât dak taêng. 27 Tôlah koâranh æö brah leù aên jeâh bu ur nheât dak taêng, tôlah bu ur naây æö æôù jeâh paêng nôm jeâh ri maâu guù ngao n'heâl naneá oâh ñah sai paêng, poâri dak taêng aên taât nau rak rtaêp mra laêp taâm saêk paêng geh nau ji glaêm ngaên; jeâng ji puùk ji moâr jeâh ri glet nglu, bu ur naây jeâng ndô rak rtaêp ta nklang phung æon lan paêng. 28 Bi tôlah bu ur naây maâu geh æö æôù oâh paêng, aêt jeâng kloh rsang, poâri paêng maâu geh du ntil nau djôh eâng oâh jeâh ri paêng mra deh ma phung kon. 29 "Naây nau vay tôlah geh nau taâm ntoân, tôlah du hueâ ur bu, guù taâm daâng nau dôi sai paêng, tih ñah nau nti jeâh ri æö æôù paêng nôm; 30 maâu lah tôlah nau mín taâm ntoân taât ma du hueâ buklaâu jeâh ri paêng ntoân ur paêng; paêng mra aên bu ur naây guù ta naêp Yeâhoâva, jeâh ri koâranh æö brah mra æö ma bu ur tíng naâm leù nau vay naây. 31 Poâri sai paêng maâu mra tih oâh, æiaêlah bu ur naây mra anh nau kue paêng."

Kôp 6

Nau Vay Ma Du Hueâ Nasirit

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah du hueâ bu klaâu maâu lah bu ur, tô lah æö nau ton du hueâ Nasirit, gay praêp aên paêng nôm ma Yeâhoâva, 3 paêng mra ver ndraênh jeâh ri ndô nheât nhuùl; paêng maâu dôi nheât oâh ndraênh maâu lah piaêng bih ndraênh, maâu lah piaêng bih ndô nheât nhuùl; taâm ban ñoùng maâu dôi nheât oâh dak bu æö ma dak play kriaêk æaâu, maâu lah sa play kriaêk æaâu mhe maâu lah leù kro jeâh. 4 Leù nar doâl paêng praêp aên paêng nôm, paêng maâu dôi sa oâh moh ndô luh taê bôh tôm play kriaêk æaâu, nñaâp ma gaêr ntil maâu lah ntaâu. 5 "Leù rngoâch nar doâl paêng ton ma nau praêp aên paêng nôm, paêng maâu dôi poih oâh chhoùk paêng; koù taât leù nar praêp aên ma Yeâhoâva, paêng mra jeâng kloh ueh; paêng rong chhoùk jong." 6 "Doâl leù rngoâch nar praêp aên paêng nôm ma Yeâhoâva paêng maâu dôi haên daêch oâh bunuyh khít. 7 Paêng maâu dôi æö æôù paêng nôm yor mbôù paêng, meá paêng, oh naâu paêng, maâu lah oh nur paêng, tôlah khaân oâbaêl khít; yorlah nau paêng praêp aên paêng nôm ma Yeâhoâva guù kalô boâk paêng. 8 Doâl leù rngoâch nar nau praêp aên paêng nôm, paêng jeâng kloh ueh ma Yeâhoâva. 9 "Tôlah du hueâ khít ndal eâp keâng paêng, æö aên æôù jeâh boâk paêng hoù praêp jeâh aên kloh, poâri paêng mra poih lôi chhoùk paêng ta nar nau æö kloh paêng. Paêng mra poih paêng ta nar naêng pôh. 10 Ta nar naêng pham paêng mra djoât leo ma koâranh æö brah bar mlaâm pluùk maâu lah bar mlaâm kon ntôp ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn. 11 Koâranh æö brah mra nhhôr du mlaâm jeâng ndô nhhôr chuai nau tih, jeâh ri du mlaâm eâng jeâng ndô nhhôr guùch, jeâh ri æö aên kloh nau tih paêng, yorlah paêng hoù æö tih yor saêk jaên khít. Jeâh ri taâm nar naây paêng mra praêp aên kloh boâk paêng ñoùng. 12 Poâ naây, paêng praêp aên paêng nôm ma Yeâhoâva tíng naâm ndah nar nau praêp aên paêng nôm tay, jeâh ri nhhôr du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr chuai ma nau rlau nau vay, jeâh ri leù rngoâch nar paêng praêp aên paêng nôm ntôm saôm maâu kôp oâh, yorlah nau paêng praêp aên paêng nôm jeâng æôù jeâh. 13 "Aô nau vay ma bunuyh Nasirit; tôlah leù loâch jeâh nar ma nau praêp aên paêng nôm: bu mra njuùn leo paêng ma mpoâng ngih bok taâm ræuùn, 14 jeâh ri paêng nhhôr ndô paêng aên ma Yeâhoâva, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh maâu geh soât oâh, jeâng ndô nhhôr guùch, jeâh ri du mlaâm biaêp kon me du naêm deh maâu geh soât oâh, jeâng ndô nhhôr chuai nau tih, jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng maâu geh soât jeâng ndô nhhôr ma nau ñaêp mpaên, 15 jeâh ri du bí piaêng let maâu geh ndrui, æaênh æö ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy nñaâp ndô nhhôr nheât. 16 koâranh æö brah mra leo leù ndô naây tanaêp Yeâhoâva, jeâh ri nhhôr ndô nhhôr chuai nau tih jeâh ri ndô paêng nhhôr guùch; 17 paêng mra nhhôr ma Yeâhoâva biaêp nkuaêng jeâng ndô nhhôr nau ñaêp mpaên, ndrel ma bí piaêng let maâu geh ndrui; koâranh æö brah mra nhhôr ndrel ñoùng ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 18 Bunuyh Nasirit mra poih boâk paêng praêp aên jeâh ma Yeâhoâva ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn; paêng mra soùk chhoùk bôh boâk paêng praêp aên jeâh ma Yeâhoâva, jeâh ri aên taâm uùnh guù taâm daâng ndô æö brah nhhôr ma nau ñaêp mpaên. 19 Koâranh æö brah mra soùk nglik biaêp nkuaêng leù gaâm sín jeâh, jeâh ri du glo æaênh maâu geh ndrui taê taâm bí, jeâh naây du rlat æaênh n'hô maâu geh ndrui jeâh ri dôm ndô naây ta ti bunuyh Nasirit leù jeâh paêng poih jeâh chhoùk praêp aên paêng nôm. 20 Koâranh æö brah ryeng ndô naây jeâng du ndô kloh tanaêp Yeâhoâva: Naây jeâng du ndô kloh praêp ma koâranh æö brah, ndrel ma ntang ntôh ryeng jeâh, jeâh ri nglik nhhôr jeâh, jeâh ta naây bunuyh Nasirit dôi nheât ndraênh dak kriaêk æaâu. 21 "Naây jeâng nau vay ma bunuyh Nasirit hoù æö jeâh nau ton, jeâh ri aô jeâng ndô paêng mra nhhôr aên ma Yeâhoâva mra jeâng tíng naâm paêng ton doâl jeâng bunuyh Nasirit, rmeh ma ndô eâng paêng dôi geh. Tíng naâm nau paêng ton jeâh, poânaây paêng mra æö tíng naâm nau vay ma nau praêp aên paêng jeâng du hueâ bunuyh Nasirit."

Nau Koâranh Æö Brah Moùt Ton

22-23 "Lah hom ma Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng: Poâ aô nau khaân paêng mra moùt ton ma phung æon lan Israel; khaân may mra lah ma khaân paêng: 24 Daên hom ma Yeâhoâva aên nau ueh laêng ma may jeâh ri maât king may; 25 daên ma Yeâhoâva nchrat ang muh maêt Paêng ma may, jeâh ri yoá an ma may. 26 Daên ma Yeâhoâva meât uaênh an may, jeâh ri aên nau ñaêp mpaên ma may. 27 Taâm ban ñoùng khaân paêng mra dôm amoh gaâp ta kalô phung æon lan Israel, jeâh ri gaâp mra aên nau ueh laêng ma khaân paêng.

Kôp 7

Ndô Nhhôr Ma Nau Praêp AÊn Nông

1 Tôlah Y-Moâis hoù ndaâk jeâh ngih bok, toù jeâh dak æaâu kah jeâh ri praêp aên paêng ndrel leù rngoâch ndô doùng ma paêng, toù jeâh dak æaâu kah jeâh ri praêp aên nông ndrel ma leù rngoâch ndô doùng ma paêng, 2 phung koâranh Israel, phung koâranh ma nduùl mpoâl khaân paêng, phung koâranh ma phung mpoâl chiaê uaênh kôp jeâh, 3 nhhôr jeâh ri njuùn ndô khaân paêng nhhôr ta naêp Yeâhoâva, prao boâk ndeh geh ndô nkuùm jeâh ri jeát ma bar mlaâm ndroâk, du boâk ndeh ma bar heâ koâranh, jeâh ri du mlaâm ndroâk nkuaêng ma aêp nôm koâranh; khaân paêng nhhôr ndô naây panaêp ngih bok. 4 Noâk naây Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 5 "Dôn hom ndô aô taê bôh khaân paêng praêp doùng taâm kan ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri jao aên ma phung Leâvi, ma aêp nôm tíng naâm kan paêng." 6 Poâ naây, Y-Moâis soùk ndeh jeâh ri ndroâk nkuaêng, jao ma phung Leâvi. 7 Paêng aên bar boâk ndeh jeâh ri puaên mlaâm ndroâk nkuaêng nkuaêng ma phung kon sau Y-Gersoân tíng naâm kan khaân paêng. 8 Paêng aên puaên boâk ndeh jeâh ri pham mlaâm ndroâk nkuaêng ma phung kon sau Y-Meârari, tíng naâm kan khaân paêng, taâm daâng nau Y-Ithamar kon buklaâu koâranh æö brah Y-Aroân chiaê uaênh. 9 Æiaêlah paêng maâu aên oâh ma phung kon sau Y-Koâhat, yor lah bu jao ma khaân paêng maât uaênh ndô kloh ueh bu tung ta kalô saêng nglik. 10 Phung koâranh nhhôr ndô nhhôr ma nau praêp aên nông ta nar bu toù paêng ma dak æaâu kah; jeâh ri phung koâranh nhhôr ndô khaân paêng nhhôr pa naêp nông. 11 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Khaân paêng mra nhhôr ndô khaân paêng nhhôr praêp aên ma nông, nar aô nôm aô, nôm eâng nar eâng." 12 Nôm nhhôr ndô paêng nhhôr nar ntôm saôm jeâng Y-Nahsoân kon buklaâu Y-Aminadap bôh nduùl mpoâl Yuda, 13 jeâh ri ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk du rhiaêng pe jeát Seâkel, du mlaâm ngan gröng njing jaâk pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, jeâng ndô nhhôr ranih muy; 14 du mlaâm ngan mah jaâk jeát seâkel, beâng ma ndô æaâu kah; 15 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh, jeâng ndô nhhôr guùch; 16 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 17 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Nahsoân, kon buklaâu Y-Aminadap nhhôr. 18 Nar rôh bar, Y-Neâthanel kon bu klaâu Y-Suar, koâranh ma nduùl mpoâl phung Isakar, nhhôr ndô. 19 Ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát Seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy. 20 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô baâu kah; 21 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 22 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 23 jeâh ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon du naêm deh. Naây jeâng ndô nhhôr Y-Neâthaneh kon bu klaâu Y-Suar. 24 Ta nar rôh pe Y-EÂliap, kon buklaâu Y-Heâloân, koâranh ma nduùl mpoâl phung Sabuloân; 25 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 26 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah, 27 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 28 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 29 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon du naêm deh. Naây jeâng ndô nhhôr Y-EÂliap, kon bu klaâu Y-Heâloân. 30 Nar rôh puaên, Y-EÂlisur kon buklaâu Y-Seâdur, koâranh ma phung bu klaâu mpoâl Ruben: 31 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk nging jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 32 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô baâu kah; 33 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng; du mlaâm biaêp kon nkuaêng, du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch. 34 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 35 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-EÂlisur, kon buklaâu Y-Seâdur nhhôr. 36 Naêm rôh praêm, Y-Seâlumiel kon buklaâu Y-Surisadai, koâranh ma phung buklaâu mpoâl Simeâoân: 37 ndô paêng nhhôr du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát seâkel, tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 38 du mlaâm ngan mah njing jaâk jeát seâkel beâng ma ndô baâu kah; 39 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 40 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 41 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Seâlumiel, kon bu klaâu Y-Surisadai nhhôr. 42 Ta nar rôh prao, Y-EÂliasap kon buklaâu Y-Deâuel, koâranh ma phung buklaâu mpoâl Gat: 43 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm luùk ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 44 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 45 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 46 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 47 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-EÂliasap, kon bu klaâu Y-Deâuel nhhôr. 48 Ta nar rôh pôh Y-EÂlisama, kon buklaâu Y-Amihut, koâranh ma phung bu klaâu mpoâl EÂphraim: 49 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 50 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 51 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 52 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 53 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng praêm mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-EÂlisama kon buklaâu Y-Amihut nhhôr. 54 Ta nar rôh pham Y-Gamaliel, kon buklaâu Y-Peâdasur, koâranh phung bu klaâu mpoâl Manaseâ: 55 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng njing jaâk pôh jeát seâkel, tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 56 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 57 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 58 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 59 jeâh ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, praêm mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Gamaliel kon buklaâu Y-Peâdasur nhhôr. 60 Ta nar rôh sín Y-Abidan, kon buklaâu Y-Gideâoâni, koâranh ma phung bu klaâu mpoâl Benjamin: 61 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pah praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát Seâkel, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 62 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 63 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 64 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôrchuai yor nau tih; 65 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng praêm mlaâm be nkuaêng, praêm mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Abidan, kon buklaâu Y-Gideâoâni nhhôr. 66 Ta nar rôh jeát Y-Ahieâser, kon buklaâu Y-Amisadai, koâranh ma phung buklaâu mpoâl Dan: 67 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkeâl, du mlaâm ngan gröng njing jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 68 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 69 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 70 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 71 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Ahieâser kon buklaâu Y-Amisadai nhhôr. 72 Ta nar rôh jeát ma nguay Y-Pagiel, kon bu klaâu Y-OÂkran, koâranh ma phung bu klaâu Aser: 73 ndô paêng nhhôr jeâng du mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng praêk njing jaâk paêng pôh jeát seâkel, tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 74 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah. 75 Du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 76 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 77 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêm mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Pagiel, kon buklaâu Y-OÂkran nhhôr. 78 Ta nar rôh jeát ma bar Y-Ahira, kon buklaâu Y-EÂnan, koâranh ma phung bu klaâu mpoâl Naptali: 79 ndô paêng nhhôr du mlaâm ngan pala njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, du mlaâm ngan gröng njing jaâk paêng pôh jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, leù bar ndô naây beâng ma ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy; 80 du mlaâm ngan mah njing jaâk paêng jeát seâkel beâng ma ndô æaâu kah; 81 du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, du mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh jeâng ndô nhhôr guùch; 82 du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 83 jeâh ri ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên, bar mlaâm ndroâk nkuaêng, praêm mlaâm biaêp nkuaêng, praêm mlaâm be nkuaêng, jeâh ri praêp mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô Y-Ahira, kon buklaâu Y-EÂnan nhhôr. 84 Naây jeâng ndô phung koâranh Israel nhhôr praêp aên nông ta nar bu toù paêng dak æaâu kah: jeát ma bar mlaâm ngan pala praêk, jeát ma bar mlaâm ngan gröng praêk, jeát ma bar mlaâm ngan mah, 85 aêp mlaâm ngan pala praêk njing jaâk paêng du rhiaêng pe jeát seâkel, jeâh ri aêp mlaâm ngan gröng njing jaâk paêng pôh jeát seâkel, njing jaâk leù rngoâch ndô ma praêk geh bar rbaên puaên rhiaêng seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, 86 jeát ma bar mlaâm ngan mah beâng ma ndô æaâu kah, njing jaâk aêp mlaâm ngan mah jeát seâkel tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, njing jaâk leù rngoâch ngan mah geh du rhiaêng bar jeát seâkel; 87 Leù rngoâch ndroâk biaêp ma ndô guùch geh jeát ma bar mlaâm ndroâk nkuaêng, jeát ma bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma bar mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy; jeâh ri jeát ma bar mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih; 88 leù rngoâch ndroâk biaêp ma nau æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên geh bar jeát ma puaên mlaâm ndroâk nkuaêng, prao jeát mlaâm biaêp nkuaêng, prao jeát mlaâm be nkuaêng, jeâh ri prao jeát mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh. Naây jeâng ndô nhhôr ma nau praêp aên nông jeâh bu toù paêng dak æaâu kah. 89 Tô lah Y-Moâis laêp ngih bok taâm ræuùn gay ngôi ndrel ma Yeâhoâva, paêng taêng baâr ngôi ma paêng taê bôh kalô ntuùk yoá an ta kalô hip nau mbôh, vah vang bar cheârubim, jeâh ri baâr naây ngôi ma paêng.

Kôp 8

Y-Aroân Daêp Kríp UÙnh Kañen

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Lah hom ma Y-Aroân, Tôlah may daêp kríp uùnh kañen, pôh mlaâm uùnh kañen naây mra aên ang panaêp jaâng jreâng" 3 Y-Aroân æö poâ naây; paêng daêp kríp uùnh kañen paêng gay aên panaêp jaâng jreâng, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 4 Aô nau blau bu æö jaâng jreâng, ma mah bu chiaêr, ntôm bôh jaâng taât ta kao paêng jeâng kan bu chiaêr, tíng naâm rup Yeâhoâva nchoùng jeâh ma Y-Moâis, taâm ban poâ naây paêng æö jaâng jreâng.

Nau Praêp AÊn Phung Leâvi

5 Yeâhoâva lah ma Y-Moâs, 6 "Soùk hom phung Leâvi bôh ta nklang phung Israel jeâh ri æö aên khaân paêng dôi kloh. 7 Poâ aô aên may æö ma khaân paêng gay æö kloh: May nsrih dak nau æö kloh ta kalô khaân paêng; aên khaân paêng poih leù rngoâch rsau saêk jaên khaân paêng, pih bok ao khaân paêng, jeâh ri æö kloh khaân paêng nôm. 8 Poânaây, aên khaân paêng soùk du mlaâm ndroâk nkuaêng rah ndrel ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, jeâh ri aên may soùk du mlaâm ndroâk nkuaêng rah eâng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih. 9 AÊn may taâm mpôl phung Leâvi panaêp ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri rgum leù rngoâch phung Israel. 10 Poânaây, may aên phung Leâvi vaêch daêch ta naêp maêt Yeâhoâva, jeâh naây phung Israel mra dra ti khaân paêng ta phung Leâvi, 11 jeâh ri Y-Aroân mra nhhôr phung Leâvi ta naêp Yeâhoâva jeâng ndô nhhôr ryeng bôh phung æon lan Israel, gay ma khaân paêng dôi pah kan ma Yeâhoâva. 12 Jeâh naây, phung Leâvi dra ti ta kalô boâk leù bar mlaâm ndroâk nkuaêng; jeâh ri may mra nhhôr du mlaâm jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, jeâh ri du mlaâm eâng jeâng ndô nhhôr guùch ma Yeâhoâva, gay chuai nau æö kloh nau tih phung Leâvi. 13 Jeâh ta naây, may mra aên phung Leâvi kôl Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng, jeâh naây may mra nhhôr khaân paêng jeâng ndô nhhôr ryeng ma Yeâhoâva. 14 "Poâri may mra praêp aên phung Leâvi taê ta nklang æon lan Israel, jeâh ri phung Leâvi mra jeâng phung gaâp. 15 Jeâh nau naây phung Leâvi mra laêp pah kan taâm ngih bok nau taâm ræuùn, tô lah leù æö kloh jeâh khaân paêng, jeâh ri nhhôr khaân paêng jeâng ndô nhhôr ryeng rvaêh plôù sít: 16 Yor lah, bôh ta nklang æon lan Israel phung Leâvi aên n'ho ma gaâp; gaâp nôm hoù soùk khaân paêng ntrok aên leù rngoâch kon boâk rah taâm phung æon lan Israel. 17 Yor lah leù rngoâch phung kon boâk rah taâm phung æon lan Israel jeâng ndô gaâp, bunuyh nñaâp ma mpoâ mpa; taâm nar gaâp nkhít jeâh leù rngoâch phung kon bu klaâu boâk rah taâm n'gor bri EÂjipt, gaâp praêp an jeâh khaân paêng ma gaâp nôm. 18 Jeâh ri gaâp soùk jeâh phung Leâvi ntrok ma leù rngoâch phung kon boâk rah bôh phung æon lan Israel. 19 Jeâh ri gaâp aên jeâh phung Leâvi jeâng ndô aên ma Y-Aroân jeâh ri ma phung kon bu klaâu paêng taê bôh ta nklang phung æon lan Israel, pah kan ma phung æon lan Israel ta ngih bok nau taâm ræuùn, jeâh naây æö nau aên kloh nau tih phung æon lan Israel, gay lôi díng geh oâh nau taât mhík ta nklang phung æon lan Israel tô lah phung æon lan Israel haên daêch jroâ kloh ueh." 20 "Poâri Y-Moâis, Y-Aroân, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn æö ma phung Leâvi tíng naâm leù rngoâch nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis di ma phung Leâvi, poâri phung æon lan Israel æö taâm ban naây ñoùng. 21 Phung Leâvi æö kloh khaân paêng nôm bôh nau tih, jeâh ri pih bok ao khaân paêng; Y-Aroân nhhôr khaân paêng jeâng ndô nhhôr ryeng tanaêp Yeâhoâva, jeâh ri Y-Aroân æö brah chuai an gay aên kloh nau tih khaân paêng. 22 jeâh nau naây phung Leâvi laêp pah kan taâm ngih bok nau taâm ræuùn kôl Y-Aroân jeâh ri phung kon buklaâu paêng; tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis di ma phung Leâvi, poâ naây bu aên khaân paêng æö.

Naêm Taâm Nal Ma Phung Leâvi Djoât Kan

23 Poâ aô Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 24 "Aô jeâng nau vay nal ma phung Leâvi: ntôm ma bar jeát ma praêm naêm bôi rlau, phung Leâvi mra laêp pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn; 25 jeâh ri ntôm bôh praêm jeát naêm khaân paêng mra luh du bôh nau kan jeâh ri maâu hoâm pah kan oâh, 26 æiaêlah kaâp kôl phung oh naâu khaân paêng taâm ngih bok taâm ræuùn, gay maât mray ndô bu jao jeâh ma khaân paêng, jeâh ri khaân paêng maâu mra æö kan oâh. AÊn may æö poâ naây ma phung Leâvi doâl jao kan ma khaân paêng."

Kôp 9

Nau Kah Gít Nheât Sa Gaên Ta Bri Rdah Sinai

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis taâm bri rdah Sinai, khay tal nguay, naêm rôh bar, jeâh khaân paêng du luh taê bôh n'gor bri EÂjipt, lah: 2 "Aên phung æon lan Israel kah gít praêp Nau Gaên ta nar taâm nal jeâh. 3 Ta nar jeát ma puaên khay aô keâng maêng, aên khaân may kah gít praêp paêng tíng naâm nar taâm nal jeâh; aên khaân may æö tíng ndoá leù rngoâch nau nau vay jeâh ri leù rngoâch nau ntính." 4 Poânaây, Y-Moâis lah ma phung æon lan Israel aên khaân paêng kah gít praêp Nau Gaên. 5 Jeâh ri khaân paêng kah gít Nau Gaên taâm khay tal nguay, ta nar jeát ma puaên khay naây, keâng maêng taâm bri rdah Sinai; poâ ri phung æon lan Israel æö tíng ndoá leù rngoâch nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 6 Jeâh ri geh æa æaê bunuyh leù æôù jeâh yor geh rñíl saêk jaên bunuyh khít, poâ naây khaân paêng maâu dôi oâh kah gít praêp Nau Gaên nar naây; jeâh ri nar naây khaân paêng vaêch tra naêp Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 7 jeâh ri phung bunuyh naây lah ma Y-Moâis, "Heân jeâng æôù jeâh yor geh rñíl ñah saêk jaên bunuyh khít; maâm bu buay heân nhhôr ndô nhhôr ma Yeâhoâva ta nar taâm nal jeâh ta nklang phung æon lan Israel?" 8 Y-Moâis lah ma khaân paêng, "Kaâp hom, gay gaâp dôi taêng moh nau Yeâhoâva mra ntính nau di ma khaân may." 9 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 10 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah du hueâ taâm phung khaân may maâu lah taâm phung kon sau khaân may jeâng æôù yor geh rñíl ñah saêk jaên bunuyh khít, maâu lah nsong taâm ntuùk ngai, aêt paêng mra kah gít praêp Nau Gaên ma Yeâhoâva. 11 Taâm khay bar ta nar jeát ma puaên keâng maêng, khaân paêng mra kah gít praêp sa piaêng let maâu geh ndrui, jeâh ri trau biaêp taêng. 12 Khaân paêng maâu mra aên rmeh oâh ndô sa taât ang oâi taô, jeâh ri aêt maâu leù aên deh (paê) du mlaâm nting paêng; khaân paêng mra kah gít praêp paêng tíng ndoá leù rngoâch nau ntính di ma Nau Gaên. 13 Æiaêlah nôm jeâng kloh jeâh ri maâu nsong oâh ntuùk ngai, æiaêlah maâu kah gít praêp oâh Nau Gaên, nôm naây bu mra ngroh lôi bôh phung æon lan paêng, yorlah paêng maâu maâp nhhôr oâh ndô nhhôr ma Yeâhoâva ta nar taâm nal jeâh; bunuyh naây mra anh nau tih paêng. 14 Jeâh ri tô lah du hueâ bu naêch guù njôh æaât laât ta nklang khaân paêng may, jeâh ri uùch kah gít praêp Nau Gaên ma Yeâhoâva, tíng naâm nau ntính di ma Nau Gaên jeâh ri tíng naâm nau vay paêng, poâri paêng mra æö; khaân may mra geh du nau vay ma nôm guù njôh æaât laât jeâh ri ma bunuyh æon lan nôm."

Ntuùk Ta Kalô Ngih Bok

15 Ta nar bu ndaâk ngih bok tuùk nkaâm ngih bok, ngih bok nau mbôh; jeâh ri ta maêng taât ma ang oâi tuùk guù ta kalô ngih bok naâm bu uùnh. 16 Paêng jeâng æa æô poâ naây; tuùk nkaâm ngih bok noâk nar, jeâh ri jeâng uùnh naâm bu doâl maêng. 17 Tôlah tuùk hao rlet kalô taê bôh ngih bok, jeâh nau naây phung æon lan Israel daâk haên; Jeâh ri ta ntuùk tuùk truùnh guù, ta naây phung æon lan Israel guù njôh. 18 Phung æon lan Israel daâk haên tíng naâm nau Yeâhoâva ntính, jeâh ri khaân paêng guù njôh tíng naâm nau Yeâhoâva ntính ñoùng. Khaân paêng guù njôh tíng naâm ndah joù tuùk guù ta kalô ngih bok. 19 Nñaâp tôlah tuùk hoâm e ta kalô ngih bok aâk nar, phung æon lan Israel aêt djoât kan Yeâhoâva jeâh ri maâu daâk haên oâh. 20 Geh tôù tuùk guù æhoâi nar ta kalô ngih bok, jeâh ri khaân paêng aêt guù njôh tíng naâm Yeâhoâva ntính; jeâh ri khaân paêng daâk haên tíng naâm Yeâhoâva ntính ñoùng 21 Geh tôù tuùk aêt guù ntôm bôh keâng maêng taât ma oâi taô; khaân paêng daâk haên ro, maâu lah tô lah tuùk aêt guù du nar jeâh ri du maêng, tô lah tuùk hao rlet kalô khaân paêng haên ro. 22 Gít lah tuùk hoâm e ta kalô ngih bok bar nar maâu lah du khay, maâu lah joù lôn hoâm e ta naây, phung æon lan Israel guù njôh jeâh ri maâu daâk haên oâh; æiaêlah tô lah tuùk hao leo kalô khaân paêng daâk haên ro yôh. 23 Khaân paêng njôh tíng naâm nau Yeâhoâva ntính, jeâh ri khaân paêng daâk haên tíng naâm nau Yeâhoâva ntính ñoùng; khaân paêng aêt djoât kan Yeâhoâva tíng naâm Yeâhoâva ntính ma Y-Moâis.

Kôp 10

Nuùng Uh Æö Ma Praêk

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Æö hom bar mlaâm nuùng praêk; aên may chiaêr khaân paêng, jeâh ri may mra doùng khaân paêng gay kuaêl phung taâm ræuùn jeâh ri mbôh nau daâk haên. 3 Æiaêlah tô lah bu uh leù bar, leù rngoâch phung taâm ræuùn mra vaêch ma may ta mpoâng laêp ngih bok taâm ræuùn. 4 Tôlah khaân paêng uh kanoùng du mlaâm, noâk naây phung koâranh phung mpoâl Israel mra taâm ræuùn n'hanh may. 5 Tô lah khaân may uh aên haên ma nau taâm lôh, phung guù mpeh palô mra daâk haên. 6 Jeâh ri tô lah khaân may uh tal bar, phung guù mpeh taâm rñuùng mra daâk haên. Bu mra uh nuùng aên taâm lôh tô lah bu aên khaân paêng daâk haên. 7 Æiaêlah tô lah bu gay aên phung æon lan taâm ræuùn, khaân may mra uh, æiaêlah khaân may maâu mra uh nau aên taâm lôh oâh. 8 Phung kon buklaâu Y-Aroân phung koâranh æö brah mra uh nuùng; nuùng naây mra jeâng nau vay guù æaæô ma khaân may taâm leù rngoâch rnoâk. 9 Jeâh ri taâm n'gor bri khaân may, tô lah khaân may haên taâm lôh ñah rlaêng tuùn jot khaân may, poâ ri khaân may mra uh nuùng aên haên taâm lôh, gay ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may kah gít ma khaân may, jeâh ri khaân may mra klaih ma phung rlaêng khaân may. 10 Taâm ban ñoùng taâm nar khaân may haâk maak, taâm nar nau nheât soâng taâm nal jeâh, jeâh ri ta boâk khay ma khaân may, aên khaân may uh nuùng doâl khaân may nhhôr ndô nhhôr guùch jeâh ri doâl khaân may æö brah nhhôr ndô ma nau ñaêp mpaên. Khaân paêng mra kôl khaân may geh nau aên kah gít ta naêp Brah Ndu khaân may; gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may."

Phung Æon Lan Israel Du Bôh Sinai

11 Taâm naêm rôh bar, khay bar, nar bar jeát khay naây tuùk hao leo kalô taê bôh ngih bok nau mbôh, 12 jeâh ri phung æon lan Israel daâk haên bôh bri rdah Sinai; jeâh ri tuùk truùnh guù taâm bri rdah Paran. 13 Khaân paêng daâk haên ntôm saôm tíng naâm nau Yeâhoâva ntính ma Y-Moâis. 14 Bok pla ma phung buklaâu Yuda daâk haên lor tíng naâm phung khaân paêng; Y-Nahsoân, kon buklaâu Y-Aminadap jeâng koâranh ma phung tahan khaân paêng. 15 Y-Neâthanel, kon bu klaâu Y-Suar jeâng koâranh ma phung tahan phung bu klaâu mpoâl Isakar. 16 Y-EÂliap kon buklaâu Y-Heâloân jeâng koâranh ma phung tahan phung bu klaâu mpoâl Sabuloân. 17 Tô lah bu rôi lôi ngih bok, phung kon bu klaâu Y-Gersoân jeâh ri phung kon bu klaâu Y-Meârari, phung tung leo ngih bok daâk haên. 18 Bok pla phung Ruben daâk haên tíng naâm phung khaân paêng; Y-EÂlisur kon buklaâu Y-Seâdur jeâng koâranh ma phung tahan khaân paêng. 19 Y-Seâlumiel kon buklaâu Y-Surisadai jeâng koâranh ma phung tahan phung bu klaâu mpoâl Simeâoân. 20 Y-EÂliasap kon buklaâu Y-Deâuel jeâng koâranh ma phung tahan phung bu klaâu mpoâl Gat. 21 Jeâh ri phung Koâhat daâk haên, tung leo ndô kloh ueh, jeâh ri bu ndaâk jeâh ngih bok lor ma khaân paêng taât. 22 Bok pla phung bu klaâu mpoâl EÂphraim daâk haên tíng naâm phung khaân paêng Y-EÂlisama, kon bu klaâu Y-Amihut jeâng koâranh ma phung tahan khaân paêng. 23 Y-Gamaliel kon bu klaâu Y-Peâsadur jeâng koâranh ma phung tahan phung bu klaâu mpoâl Mananeâ. 24 Y-Abidan kon bu klaâu Y-Gideâoâni jeâng koâranh ma phung tahan bu klaâu mpoâl Benjamin. 25 Jeâh ri bok pla phung buklaâu mpoâl Dan daâk haên tíng naâm phung khaân paêng; khaân paêng jeâng phung gak pakôi leù rngoâch phung mpoâl; Y-Ahieâser kon bu klaâu Y-Amisadai jeâng koâranh ma phung tahan khaân paêng. 26 Y-Pagiel, kon buklaâu Y-OÂkran jeâng koâranh ma phung tahan phung buklaâu mpoâl Aser. 27 Y-Ahira, kon buklaâu Y-EÂnan jeâng koâranh ma phung tahan mpoâl buklaâu Naptali. 28 Poâ aô jeâng mbor phung æon lan Israel haên tíng naâm phung tahan khaân paêng, tôlah khaân paêng daâk haên. 29 Y-Moâis lah ma Y-Hoâbap, kon buklaâu Y-Reâuel, du hueâ Madian, po buklaâu Y-Moâis, "Heân daâk haên ma ntuùk Yeâhoâva lah jeâh, Gaâp mra aên paêng ma khaân may! Haên ndrel ma heân, jeâh ri heân mra æö ueh ma may, yorlah Yeâhoâva ton jeâh nau ueh ma phung Israel." 30 Æiaêlah Y-Hoâbap lah ma paêng, "Gaâp maâu mra haên oâh; gaâp maâu mra haên oâh; gaâp mra haên ma n'gor gaâp jeâh ri phung æon lan gaâp nôm." 31 Jeâh ri Y-Moâis lah, "Gaâp vôl daên ma may, lôi ta du ñah heân oâh, yorlah may gít ta ntuùk heân dôi njôh taâm bri rdah, jeâh ri may jeâng naâm bu maêt ma heân. 32 Jeâh ri tôlah may haên ndrel ma heân, moh nau ueh Yeâhoâva mra æö ma heân, poânaây ñoùng heân mra æö ueh ñah may." 33 Poâri khaân may daâk haên taê bôh yoâk Yeâhoâva pe nar haên; jeâh ri hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva haên panaêp khaân paêng pe nar haên, gay joi du ntuùk rlu ma khaân paêng. 34 Tuùk Yeâhoâva guù ta kalô khaân paêng doâl nar tôlah khaân paêng daâk haên taê bôh ntuùk njôh. 35 Tô lah hip daâk haên, Y-Moâis lah, "Daâk haên hom may, Ô Yeâhoâva, jeâh ri aên phung rlaêng may nchuaêt du pru-pra eâng eâng; jeâh ri aên phung taâm rmot ma may du panaêp may." 36 Jeâh ri tôlah hip guù rlu, paêng lah, "Plôù sít hom, Ô Yeâhoâva, ma rkeh rkai Israel."

Kôp 11

Yeâhoâva Ton AÊn Puaêch

1 Phung æon lan ngôi æroâk taêng ma toâr Yeâhoâva yor nau hoùt khaân paêng. Tôlah Yeâhoâva taêng nau naây, paêng hao ji nuih, jeâh ri uùnh Yeâhoâva su ta nklang khaân paêng, jeâh ri uùnh sa ta pít ntuùk rmlak. 2 Noâk naây phung æon lan nter ma Y-Moâis; Y-Moâis mbôh sôm ma Yeâhoâva, jeâh ri uùnh rngôt ro. 3 Poâri bu ntô ntuùk naây Tabeâra, yorlah uùnh Yeâhoâva hoù su ta nklang khaân paêng. 4 Phung bu naêch guù ta nklang phung Israel geh nau uùch kônh ngaên; jeâh ri nñaâp phung æon lan Israel koù taât nhím ñoùng jeâh ri lah, "Mbu saâm aên ma he puaêch sa? 5 He kah gít ma ka he sa dôm ta n'gor bri EÂjipt, rpuùng, rpuùng toâk, kdím, jiaêm jeâh ri toi. 6 Aæaô ri, nau nñôr, he leù huùch jeâh, maâu geh du ntil ndô oâh maêt he saô, kanoùng mana." 7 Mana jeâng naâm bu gaêr koâriander, uaênh naâm bu luù beâdeâlium. 8 Phung æon lan haên bra mana, jeâh ri vaâr aên leâk paêng maâu lah juh paêng ñah mpaêl, jeâh ri gaâm paêng taâm glah jeâh ri æö æaênh; sa paêng naâm bu sa æaênh guùch geh pot dak play oâlivô. 9 Tôlah dak ngom tuùp doâl maêng ta nhuang ntuùk rmlak, poâri mana aêt tuùp ñoùng. 10 Y-Moâis taêng phung æon lan guù nhím taâm leù rngoâch phung mpoâl khaân paêng, aêp nôm ta mpoâng ngih bok paêng. Nau Yeâhoâva ji nuih hit duh ngaên, jeâh ri Y-Moâis rngot. 11 Y-Moâis lah ma Yeâhoâva. "Maâm may æö jeâr ma oh mon may? Jeâh ri maâm gaâp díng maâu saô nau yoá oâh ta naêp maêt may, koù taât may aên tuùp nau jaâk leù rngoâch phung æon lan aô ta gaâp? 12 Gaâp heù ntreo ma leù rngoâch phung æon lan aô? Geh gaâp heù deh ma khaân paêng koù taât may lah ma gaâp.' Choâng khaân paêng ta ntang ntôh may, naâm bu du hueâ rong kon se hoâm e pu toh, taât ta n'gor may sôm ton aên jeâh gay aên ma phung choâ che khaân paêng?' 13 Ta ntuùk gaâp soùk puaêch gay aên ma leù rngoâch phung æon lan aô? Yor lah khaân paêng ta naêp gaâp jeâh ri lah, 'AÊn ma heân puaêch sa.' 14 EÂng gaâp maâu dôi anh leù rngoâch phung æon lan aô, khaân paêng jeâng jaâk ir ma gaâp. 15 Tôlah may æö poâ aô ma gaâp, nkhít hom gaâp aæaô ro, tôlah gaâp maâu geh nau yoá ta naêp maêt may, gay lôi aên gaâp saô oâh nau reâh ni gaâp." 16 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Rgum hom aên gaâp pôh jeát nuyh bu klaâu phung bu buùnh bu ranh Israel, ñô phung may gít naêl jeâh jeâng bu ranh taâm phung æon lan jeâh ri koâranh ta kalô khaân paêng; jeâh ri njuùn leo khaân paêng rlet ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri aên khaân paêng guù ngao ndrel ma may. 17 Gaâp ma truùnh jeâh ri ta naây gaâp mra ngôi ma may; gaâp mra soùk Hueâng Brah guù ta kalô may jeâh ri dôm paêng taâm ban ñoùng ta kalô khaân paêng; jeâh ri khaân paêng mra anh nau jaâk phung æon lan ndrel ma may, gay ma may maâu anh eâng may oâh nau naây. 18 Lah hom ma phung æon lan, praêp aên kloh hom khaân may nôm ma oâi taô, jeâh ri khaân may mra sa puaêch; yorlah khaân may nhím jeâh taêng ma toâr Yeâhoâva. "Mbu mra aên ma heân puaêch sa? Yorlah ueh jeâh ma heân guù taâm bri EÂjipt." Poâri Yeâhoâva mra aên puaêch ma khaân may, jeâh ri khaân may mra sa. 19 Khaân may mra sa maâu di oâh kanoùng du nar dôm, maâu lah bar nar, maâu lah praêm nar, maâu lah jeát nar, maâu lah bar jeát nar. 20 Æiaêlah leù du khay, koù taât puaêch naây luh du ta troâm muh khaân may jeâh ri taât khaân may taâm rmot ma ndô naây, yorlah khaân may dun jeâh ma Yeâhoâva nôm guù ta nklang khaân may, jeâh ri nhím ta naêp paêng lah, "Maâm heân díng du luh nkhông taê bôh n'gor bri EÂjipt." 21 Æiaêlah lah Y-Moâis lah, "Phung æon lan gaâp guù ndrel geh prao rsen bunuyh haên broá jaâng; jeâh ri may lah jeâh, "Gaâp mra aên puaêch ma khaân paêng, gay aên khaân paêng sa leù du khay! 22 Bu mra sreh ma khaân paêng biaêp jeâh ri ndroâk taât dôi toùng ma khaân paêng leù? 23 "Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Ti Yeâhoâva jeâng gleh ir leù? Aæaô ri may mra saô gít lah nau gaâp ngôi jeâh mra taât ngaên maâu lah maâu."

Phung Bu Buùnh Bu Ranh Mbôh Lor

24 Poâ naây Y-Moâis du luh haên mbôh ma phung æon lan nau Yeâhoâva ngôi; jeâh ri rgum pôh jeát nuyh phung bu ranh taâm phung æon lan jeâh ri dôm khaân paêng guù juùm ngih bok. 25 Noâk naây Yeâhoâva truùnh taâm tuùk jeâh ri ngôi ma Y-Moâis. Paêng soùk Hueâng Brah guù ta kalô Y-Moâis jeâh ri dôm taâm ban ñoùng ta kalô pôh jeát nuyh phung bu ranh; jeâh ri tô lah Hueâng Brah guù ta kalô khaân paêng, khaân paêng mbôh lor. Æiaêlah khaân paêng maâu hoâm ngôi mro poâ naây oâh. 26 Geh bar heâ hoâm e guù taâm nhuang ntuùk rmlak; du hueâ amoh paêng Y-Eldat jeâh ri du hueâ eâng ntô amoh Y-Meâdat, geh Hueâng Brah guù ta kalô khaân paêng. Ngôi mbôh lor taâm nhuang ntuùk rmlak. Bar heâ aô jeâng taâm phung bu chih saêk, æiaêlah khaân paêng maâu dôi haên ma ngih bok oâh. 27 Du hueâ bu klaâu ndaêm nchuaêt haên mbôh nau naây ma Y-Moâis "Y-EÂldat jeâh ri Y-Meâdat guù ngôi mbôh lor taâm nhuang ntuùk rmlak." 28 Jeâh naây Y-Yoâsueâ, kon buklaâu Y-Nun, jeâng oh mon Y-Moâis, du hueâ taâm phung paêng saêch jeâh, lah "Hôi koâranh gaâp Y-Moâis, buay hom khaân paêng!" 29 Æiaêlah Y-Moâis lah ma paêng, "May nach yor ma gaâp? Gaâp uùch ma leù rngoâch phung æon lan Yeâhoâva jeâng phung koâranh mbôh lor, gay ma Yeâhoâva dôm Hueâng Brah paêng ta khaân paêng." 30 Poâ ri Y-Moâis jeâh ri phung bu ranh phung Israel sít ma nhuang ntuùk rmlak.

Yeâhoâva Njuaêl Sím Goâi

31 Yeâhoâva aên du roân sial khoâm taê bôh dak mæuùt, leo phung sím goâi aên khaân paêng tuùp daêch nhuang ntuùk guù mbrach juùm klaêp du nar haên mpeh du ding jeâh ri guù mbrach mpeh du ding eâng du nar haên, klaêp preâh taê kalô neh bar haêt mbaâl. 32 Phungæon lan daâk haên doânh phung sím goâi taâm nar naây, maêng naây jeâh ri du nar oâi taô; mbu doânh æhoâi lôn geh bar jeát hoâmer; bu ih nthaêng paêng juùm vaêr ntuùk rmlak. 33 Puaêch sím aêt hoâm ta troâm baâr khaân paêng eâ hoù rvaên oâh, nau Yeâhoâva ji nuih hit haâr ma phung æon lan, jeâh ri Yeâhoâva dong phung æon lan ma nau reâh ni toyh. 34 Bu ntô amoh ntuùk naây jeâng Kibroât-Hatawa, yorlah ta naây bu taâp broâi phung æon lan geh nuih n'haâm leân kônh. 35 Ntôm bôh Kibroât-Hatawa phung æon lan daâk haên taât Haseâroât, jeâh ri khaân paêng guù njôh ta Haseâroât.

Kôp 12

H'Miriam Jeâh Ri Y-Aroân Ngôi Taâm Rdaâng Ñah Y-Moâis

1 H'Miriam jeâh ri Y-Aroân ngôi taâm rdaâng ñah Y-Moâis yor oâbaêl hoù guù jeâh ur ñah du hueâ bu ur Kus. 2 Khaân paêng lah, "Yeâhoâva uùch doùng kanoùng eâng Y-Moâis heù díng paêng ngôi jeâh? Maâu heù paêng doùng he díng maâu uùch ngôi ñoùng?" Yeâhoâva taêng nau naây. 3 Poâri, Y-Moâis jeâng du hueâ bunuyh heât-rhoâi ngaên ma leù rngoâch bunuyh ta neh ntu. 4 Æaât laât Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, ma Y-Aroân jeâh ri ma H'Miriam. "Vaêch hom leù pe nuyh rlet ngih bok taâm ræuùn." Jeâh ri leù pe khaân paêng daâk haên. 5 Yeâhoâva juùr vaêch taâm meh ndaâr tuùk jeâh ri guù ta mpoâng ngih bok, kuaêl Y-Aroân jeâh ri H'Miriam; jeâh naây bar heâ khaân paêng haên panaêp. 6 Paêng lah, "Iaêt hom nau gaâp ngôi: Tôlah geh du hueâ koâranh nôm mbôh lor taâm phung khaân may, gaâp yôh Yeâhoâva nôm taâm mpôl gaâp nôm ma paêng taâm nau taâm saô, gaâp ngôi ma paêng taâm nau mbôi. 7 Oh mon Y-Moâis maâu geh poâ naây oâh, paêng raêp jaêp ngaên taâm leù ngih gaâp. 8 Gaâp ngôi ñah paêng mbung ndraêng mbung ma nau rah vah, maâu geh ngôi ndaâp; paêng saô rup Yeâhoâva. Poâ naây maâm khaân may maâu klach taâm rdaâng ñah oh mon Y-Moâis?" 9 Nau Yeâhoâva ji nuih hit haâr ma khaân paêng jeâh ri Paêng du haên. 10 Tôlah tuùk hao du taê bôh ngih bok, ta aô H'Miriam geh phuùng, jeâng nglang naâm bu pler. Y-Aroân rle uaênh ma H'Miriam, saô paêng leù geh phuùng jeâh. 11 Y-Aroân lah ma Y-Moâis, "Hôi koâranh gaâp, lôi taâm rmal heân yorlah heân leù rluk jeâh ri æö nau tih jeâh. 12 Lôi ta aên oâbaêl jeâng naâm bu du hueâ bunuyh hoù rai jeâh du n'gul nglay saêk tôlah oâbaêl luh du bôh nduùl me." 13 Y-Moâis nter ma Yeâhoâva, "Hôi Brah Ndu! gaâp vôh vôl ma ma may, æö bah an paêng." 14 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Tôlah mbôù paêng soh jeâh dak diu tra muh maêt paêng, maâu heù paêng mra preâng doâl taâm pôh nar? AÊn bu kruùng paêng padih mpaâr doâl pôh nar; jeâh nau naây bu dôi njuùn tay taâm nhuang ntuùk rmlak. 15 Poâ naây bu kruùng H'Miriam padih ntuùk rmlak doâl pôh nar; jeâh ri phung æon lan maâu hoù daâk haên oâh taât bu plôù njuùn tay H'Miriam rlet nhuang ntuùk. 16 Jeâh nau naây phung æon lan daâk haên taê bôh Haseâroât, jeâh ri guù njôh taâm bri rdah Paran.

Kôp 13

Jeát Ma Bar Bunuyh Haên N'hut Bri Kanaan

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Prôh bunuyh haên uaênh n'hut bri Kanaan, bri gaâp mra aên ma phung æon lan Israel. AÊn may prôh haên du hueâ bunuyh bôh aêp mpoâl khaân paêng, aêp nôm jeâng koâranh taâm mpoâl khaân paêng." 3 Poâri Y-Moâis prôh khaân paêng haên taê bôh bri rdah Paran, tíng naâm Yeâhoâva ntính; leù rngoâch khaân paêng jeâng koâranh ma phung æon lan Israel. 4 Aô amoh khaân paêng: Y-Samua kon bu klaâu Y-Sakur bôh mpoâl Ruben; 5 Y-Saphat kon bu klaâu Y-Hoâri bôh mpoâl Simeâoân; 6 Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jeâphuneâ bôh mpoâl Yuda; 7 Y-Igai kon bu klaâu Y-Yoâsep bôh mpoâl Isakar; 8 Y-Hoâseâ kon bu klaâu Y-Nun bôh mpoâl EÂphraim; 9 Y-Palti kon buklaâu Y-Raphu bôh mpoâl Benjamin; 10 Y-Gadiel kon bu klaâu Y-Soâdi bôh mpoâl Sabuloân; 11 Y-Gadi kon bu klaâu Y-Susi bôh mpoâl Yoâsep (naâm bu ntít mpoâl Manaseâ); 12 Y-Amiel kon bu klaâu Y-Geâmali bôh mpoâl Dan; 13 Y-Seâthur kon bu klaâu Y-Miket bôh mpoâl Aser; 14 Y-Nahbi kon bu klaâu Y-Woâsi bôh mpoâl Naptali; 15 Y-Geâuel kon buklaâu Y-Maki bôh mpoâl Gat. 16 Aô amoh phung bunuyh Y-Moâis prôh haên uaênh n'hut bri. Y-Moâis ntô amoh ma Y-Hoâseâ, kon bu klaâu Y-Nun jeâng Y-Yoâsueâ. 17 Poânaây, Y-Moâis prôh haên uaênh n'hut-n'gor bri Kanaan, jeâh ri ntính ntaên: "Ntôm bôh aô haên hom rlet bri Rñuùng ri, jeâh ri hao leo kalô dor, 18 jeâh naây n'gôr uaênh maâm n'gor bri jeâng, jeâh ri sek uaênh gít lah bunuyh æon lan guù ta naây jeâng katang maâu lah huôi, gít lah khaân paêng jeâng æhoâi maâu lah aâk. 19 Gít lah bri khaân paêng guù naây jeâng ueh maâu lah mhík, gít lah æon toyh khaân paêng guù jeâng ntuùk njôh maâu lah poâih naâp, 20 gít lah neh jeâng ndoâ ndô maâu lah maâu jeâng ndô oâh, gít lah geh tôm si ta naây maâu lah maâu. AÊn khaân may geh nau janh naênh, jeâh ri djoât leo æaæaê play bôh bri Kanaan." Noâk naây jeâng yan play kriaêk æaâu ntôm duùm. 21 Poânaây khaân paêng haên hao jeâh ri uaênh n'hut bri ntôm bôh bri rdah Sin taât ta æon Reâhoâp, daêch mpoâng peâr æon Hamat. 22 Khaân paêng haên hao bôh bri Rñuùng jeâh ri taât ta æon Heâbron; jeâng ntuùk geh Y-Ahiam, Y-Seâsai jeâh ri Y-Talmai, kon sau Y-Anak, guù ta naây. (Bu ndaâk æon Heâbron lor pôh naêm ma æon Soâan taâm bri EÂjipt ) 23 Khaân paêng taât ta rluùng EÂskoâl, ta naây khaân paêng te du n'gíng tôm play kriaêk æaâu geh du rkuùm play kriaêk æaâu; jeâh ri bar heâ taâm tung ma maâng n'ger, khaân paêng djoât leo ñoùng play poâm granat jeâh ri play rvi. 24 Bu ntô ntuùk naây rluùng EÂskoâl, yor rkuùm play kriaêk æaâu phung Israel te soùk jeâh taê bôh ntuùk naây. 25 Loâch puaên jeát nar khaân paêng plôù sít taê bôh nau haên uaênh n'hut bri naây. 26 Khaân paêng taât ma Y-Moâis, Y-Aroân jeâh ri ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm rgum ta Kadeâs taâm bri rdah Paran. Khaân paêng sít nkoch bri ma khaân paêng jeâh ri ma leù rngoâch phung guù rgum iaêt, khaân paêng mpôl aên uaênh play taê bôh n'gor naây. 27 Poâri, khaân paêng nkoch aên ma Y-Moâis poâ aô: "Heân taât jeâh ma n'gor bri may prôh heân haên; n'gor naây geh ndô soâng sa nheât rmeh rmai jeâh ri aô play taê bôh n'gor naây. 28 Æiaêlah bunuyh æon lan guù taâm n'gor naây jeâng katang, jeâh ri æon jeâng toyh ngaên geh mpeâr naâp; rmeh ma naây heân saô ta naây phung kon sau Y-Anak. 29 Phung Amalek guù taâm bri Rñuùng; phung Hitit, phung Jeâbusit, jeâh ri phung Amoârit guù taâm bri kalô dor; jeâh ri phung Kanaan guù daêch dak mæuùt jeâh ri n'goù kôh dak krong Yurdan." 30 Æiaêlah Y-Kalep aên phung æon lan guù rklaêk ta naêp Y-Moâis jeâh ri lah, "Aên he haên hao ro jeâh ri guù taâm n'gor bri naây, yorlah he dôi ngaên soùk n'gor bri naây." 31 Noâk naây phung buklaâu haên ndrel ma paêng lah, "He maâu dôi hao lôh oâh ma phung æon lan naây; yorlah khaân paêng jeâng katang lôn ma he." 32 Poâri khaân paêng nkoch bri ta naêp phung æon lan Israel nau mhík ma n'gor bri khaân paêng haên uaênh n'hut jeâh, lah: "N'gor bri heân nsong jeâh haên uaênh n'hut jeâng du n'gor bri sa phung æon lan paêng nôm; jeâh ri leù rngoâch phung bunuyh heân saô taâm n'gor bri naây jeâng phung toyh juat. 33 Jeâh ri taâm n'gor bri naây heân saô phung Neâphilim (phung kon sau Y-Anak, phung luh du taê bôh Neâphilim); heân uaênh ma heân nôm naâm bu krah, jeâh ri khaân paêng uaênh ma heân taâm ban poâ naây ñoùng."

Kôp 14

Phung Æon Lan Taâm Rdaâng Ñah Yeâhoâva

1 Jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn nter huy; jeâh ri phung æon lan nhím maêng naây. 2 Leù rngoâch phung æon lan Israel ngôi æroâk taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân. Leù rngoâch phung taâm ræuùn lah ma khaân paêng, "Ueh lôn heân khít taâm n'gor bri EÂjipt! Maâu lah ueh lôn heân khít taâm bri rdah aô. 3 Maâm Yeâhoâva aên heân laêp taâm bri aô gay aên heân khít ma ñao? Phung ur kon heân mra jeâng ndô khaân paêng soùk gro. Bi ma heân, maâu ueh heù aên ma heân plôù sít rlet ma n'gor bri EÂjipt?" 4 Khaân paêng lah ndraêng khaân paêng, "Aên he saêch du hueâ koâranh jeâh ri plôù sít tay ma n'gor bri EÂjipt." 5 Noâk naây Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân chon mon chuùn muh maêt ta neh ta naêp leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn. 6 Jeâh ri ñô phung haên uaênh n'hut jeâh n'gor bri, Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun jeâh ri Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jeâphuneâ, nkheâk bok ao khaân paêng nôm, 7 jeâh ri lah ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn, "N'gor bri heân haên uaênh n'hut jeâng du n'gor bri ueh ngaên ngeân. 8 Tôlah Yeâhoâva maak ñah he, paêng mra njuùn he laêp taâm n'gor bri naây jeâh ri aên paêng ma he, du n'gor bri geh ndô soâng sa nheât rmeh rmai. 9 Kanoùng lôi ta taâm rdaâng oâh ñah Yeâhoâva; Jeâh ri lôi ta klach oâh ma bunuyh æon lan taâm n'gor bri naây, yorlah khaân paêng jeâng ndô soâng sa ma he; bu soùk lôi jeâh nau king taê bôh khaân paêng, jeâh ri Yeâhoâva guù ndrel ma he; lôi ta klach oâh ma khaân paêng." 10 Æiaêlah leù rngoâch phung taâm rgum ngôi uùch kluùp khaân paêng ma luù. Noâk naây nau chreâk ma lôp Yeâhoâva taâm mpôl ta ngih bok taâm ræuùn ma leù rngoâch phung æon lan Israel. 11 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Ndah hoù joù phung æon lan aô uùch taâm rmot ma gaâp? Jeâh ri ndah naâm joù khaân paêng maâu mra chroh oâh ma gaâp, nñaâp tôlah leù rngoâch nau mbeân gaâp hoù æö jeâh ta nklang khaân paêng kañoâi? 12 Gaâp mra dong khaân paêng ma nau ji töp khít jeâh ri mra soùk sít taê bôh khaân paêng draêp ndôn, jeâh ri gaâp mra njeâng bôh may du mpoâl baêl toyh lôn jeâh ri katang lôn ma khaân paêng." 13 Æiaêlah Y-Moâis lah ma Yeâhoâva, "Phung EÂjipt mra taêng nau naây, yorlah may ngluh jeâh phung æon lan aô ma nau brah may bôh nklang khaân paêng, 14 jeâh ri khaân paêng mra mbôh ma phung æon lan bri aô. Hôi Yeâhoâva, khaân paêng taêng jeâh ma may guù ta nklang phung æon lan aô; yorlah may taâm mpôl jeâh aên bu saô may, Hôi Yeâhoâva, n'gaâng tuùk may ta kalô khaân paêng jeâh ri may haên panaêp khaân paêng taâm n'gaâng tuùk doâl nar jeâh ri taâm meh n'gaâng uùnh doâl maêng. 15 Tôlah may nkhít lôi phung æon lan aô naâm bu nkhít du hueâ bunuyh, phung mpoâl baêl bunuyh taêng jeâh nau lö n'gaêr may mra lah, 16 'Yor lah Yeâhoâva maâu dôi oâh njuùn phung æon lan aô ma bri paêng sôm ton aên jeâh ma khaân paêng, yor naây paêng nkhít khaân paêng taâm bri rdah.' 17 Aæaô ri, gaâp vôh vôl ma may, aên nau brah Yeâhoâva jeâng toyh jeâh doâl lah, 18 'Yeâhoâva maâu gônh nuih oâh, jeâh ri ndroùng ma nau roùng raêp jaêp, yoá aên nau kue jeâh ri nau rlau nau vay, æiaêlah maâu paêng maâu kôp soùng oâh nôm tih jeâh ri ntuùp nau kue phung mbôù ma phung kon koù taât ta pe jeâh ri puaên roá! 19 Yoá an ma nau kue phung æon lan aô, gaâp vôh vôl ma may, tíng naâm nau toyh nau may roùng raêp jaêp, jeâh ri tíng naâm nau may yoá an jeâh ma phung æon lan aô taê bôh n'gor bri EÂjipt taât ma aæaô ri."

Nau Yeâhoâva Taâm Rmal Phung Israel

20 Jeâh ri Yeâhoâva lah, "Gaâp yoá an jeâh tíng naâm nau may daên. 21 Æiaêlah n'heâl naneá, yor gaâp guù reâh, jeâh ri leù neh ntu mra beâng ma nau chreâk ma lôp Yeâhoâva, 22 maâu geh du hueâ taâm phung saô jeâh nau chreâk ma lôp gaâp jeâh ri nau taâm mbeân gaâp hoù æö jeâh taâm n'gor bri EÂjipt jeâh ri taâm bri rdah, æiaêlah aêt rlong uaênh jeâh gaâp jeát tôù aô jeâh ri maâu uùch iaêt nau gaâp oâh, 23 mra saô n'gor bri gaâp sôm ton jeâh gay aên ma phung choâ che khaân paêng; jeâh ri maâu geh du hueâ oâh taâm phung taâm rmot jeâh ma gaâp mra saô n'gor bri naây. 24 Æiaêlah oh mon gaâp Y-Kalep, yorlah paêng geh nau mín eâng jeâh ri uùch tíng ndoá gaâp ma leù nuih n'haâm, gaâp mra njuùn paêng laêp taâm n'gor bri paêng leù haên jeâh, jeâh ri phung kon sau paêng mra ndôn chaêm n'gor bri naây. 25 Aæaô ri yor phung Amalek jeâh ri phung Kanaan guù taâm rluùng, oâi taô aên khaân may rle plôù pakôi, haên taât bri rdah mpeh ma Dak Mæuùt Chaêng." 26 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri ma Y-Aroân, 27 "Ndah naâm joù phung janh æai aô taâm ræuùn mra ngôi æroâk taâm rdaâng ñah gaâp? Gaâp hoù taêng jeâh nau phung æon lan Israel ngôi æroâk, nau khaân paêng ngôi æroâk taâm rdaâng ñah gaâp. 28 Lah hom ma khaân paêng, 'Yeâhoâva lah, Yor gaâp guù reâh, moh nau khaân may ngôi jeâh ma toâr gaâp, gaâp mra æö khaân may: 29 saêk jaên khaân may khít mra chaloât taâm bri rdah aô; jeâh ri taâm leù rngoâch rnoh kôp jeâh bôh nôm geh ntôm bar jeát naêm bôi rlau, phung ngôi æroâk taâm rdaâng jeâh ñah gaâp, 30 maâu geh du hueâ mra laêp oâh taâm n'gor bri gaâp sôm ton jeâh gay aên khaân may guù, kanoùng Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jeâphuneâ jeâh ri Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun. 31 Æiaêlah phung kon jeá khaân may, phung khaân may lah jeâh mra jeâng ndô bu soùk gro, gaâp mra njuùn khaân paêng laêp, jeâh ri khaân paêng mra gít naêl n'gor bri khaân may hoù taâm rmot jeâh. 32 Bi khaân may, saêk jaên khaân may khít mra chaloât taâm bri rdah aô. 33 Jeâh ri phung kon khaân may mra jeâng phung rmaêk biaêp taâm bri rdah doâl puaên jeát naêm, jeâh ri mra dôm nau reâh ni yor nau khaân may maâu uùch chroh oâh, koù taât saêk jaên nôm ngleù duùt taâm phung khaân may chaloât jeâh taâm bri rdah. 34 Tíng naâm ndah aâk nar khaân may haên uaênh n'hut jeâh n'gor bri naây, jeâng puaên jeát nar, poâri khaân may mra anh nau kue khaân may doâl puaên jeát naêm, du naêm ma aêp nar, jeâh ri khaân may mra gít naêl nau gaâp maâu maak oâh ma khaân may! 35 Gaâp yôh Yeâhoâva hoù ngôi jeâh! N'heâl naneá poâ aô gaâp mra æö ma leù rngoâch phung janh æai taâm ræuùn aô, phung guù taâm ræuùn ndrel taâm rdaâng ñah gaâp; taâm bri rdah aô khaân paêng mra rai loâch leù ro, jeâh ri ta naây khaân paêng mra khít."

Nau Khít Phung Jeát Nuyh Haên N'hut Æai

36 Phung bunuyh Y-Moâis prôh haên jeâh aên haên uùanh n'hut n'gor bri naây, jeâh ri sít jeâh nsoânh aên leù rngoâch phung taâm ræuùn ngôi æroâk taâm rdaâng ñah paêng doâl nkoch bri nau mhík ma n'gor bri naây, 37 phung bunuyh nkoch bri nau mhík ma n'gor bri naây khít ma nau taât mhík ta naêp Yeâhoâva. 38 Æiaêlah Y-Yoâsueâ, kon bu klaâu Y-Nun jeâh ri Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jephuneâ hoâm e reâh ñô phung haên jeâh uaênh n'hut n'gor bri naây.

Phung Israel Roh Taâm Nau Taâm Lôh Ta Æon Hoârma

39 Y-Moâis ngôi nau aô ma leù rngoâch phung æon lan Israel, jeâh ri phung æon lan nhiaêng nhím haâu ngaên. 40 Khaân paêng kah rngaêl ôm oâi jeâh ri hao ta ntuùk kalô yoâk bri kalô dor, lah, "Uaênh hom, heân ta aô, heân mra haên hao rlet ntuùk Yeâhoâva ton jeâh; yorlah heân æö tih jeâh" 41 Æiaêlah Y-Moâis lah, Maâm aæaô ri khaân may rlau nau Yeâhoâva ntính, yorlah nau naây maâu mra dôi oâh? 42 Lôi ta haên hao oâh klach lah khaân may chaloât panaêp phung rlaêng khaân may, yorlah Yeâhoâva maâu guù ta nklang khaân may oâh. 43 Yorlah ta naây phung Amalek jeâh ri phung Kanaan guù panaêp khaân may, jeâh ri khaân may mra chaloât ma mpiaêt ñao; yorlah khaân may chalôi maâu hoâm tíng ndoá oâh Yeâhoâva, Yeâhoâva maâu mra guù ndrel oâh ma khaân may." 44 Æiaêlah khaân paêng aêt haên hao ta ntuùk kalô bri dor; bi ma hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva jeâh ri Y-Moâis maâu uùch aên luh oâh taê bôh nhuang ntuùk rmlak. 45 Poâ ri phung Amalek jeâh ri phung Kanaan guù taâm bri kalô dor naây truùnh rduh ran lôh rai jeâh ri tíng khaân paêng taât ta æon Hoârma.

Kôp 15

Nau Vay Di Ma Nau Nhhôr

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah khaân may laêp taâm n'gor bri gaâp aên ma khaân may guù, 3 jeâh ri khaân may nhhôr ma Yeâhoâva ndroâk maâu lah biaêp du ndô nhhôr aên uùnh sa du ndô nhhôr guùch maâu lah du ndô æö brah aên naneá nau ton maâu lah du ndô nhhôr ma nau uùch maâu lah taâm nar naêng khaân may taâm nal jeâh, gay nkra n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva, 4 poâ naây nôm djoât leo ndô paêng nhhôr mra nhhôr ma Yeâhoâva jeâng ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah du koá taâm puaên hin dak play oâlivô, 5 jeâh ri dak play kriaêk æaâu praêp ma ndô nhhôr nheât du koá taâm puaên hin may mra nkra ndrel ma ndô nhhôr guùch, maâu lah ma ndô æö brah, ma aêp mlaâm biaêp kon. 6 Maâu lah du mlaâm biaêp nkuaêng aên may nkra praêp ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah du koá taâm pe hin dak play oâlivô, 7 jeâh ri praêp ma ndô nhhôr nheât aên may nhhôr du koá taâm pe hin dak play kriaêk æaâu jeâng n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. 8 Tô lah may nkra du mlaâm ndroâk nkuaêng jeâng ndô nhhôr guùch, maâu lah jeâng ndô æö æö brah aên naneá nau ton, maâu lah jeâng ndô nhhôr ma nau ñaêp mpaên ma Yeâhoâva. 9 Poâ ri aên bu nhhôr ndrel ma ndroâk nkuaêng ndô nhhôr ranih muy pe koá taâm jeát eâphah ranih muy taâm pot ñah du n'gul hin dak play oâlivô, 10 jeâh ri aên may nhhôr ndô nhhôr nheât du n'gul hin dak play kriaêk æaâu jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. 11 Poâri aên bu æö ma aêp mlaâm ndroâk nkuaêng, biaêp nkuaêng, aêp mlaâm biaêp kon nkuaêng, maâu lah be kon. 12 Tíng naâm ndah khaân may nkra, poâ naây khaân may mra æö ma aêp mlaâm tíng naâm ndah geh khaân paêng. 13 Leù rngoâch bunuyh æon lah nôm mra æö tíng naâm nau vay aô doâl nhhôr du ndô nhhôr aên uùnh sa, geh n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. 14 Tôlah du hueâ bu naêch guù njôh æaât laât ndrel ma khaân may, maâu lah tô lah geh du hueâ guù ta nklang khaân may taâm leù rngoâch roá khaân may, jeâh ri paêng gay nhhôr du ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva aên phung æö naâm bu khaân may æö. 15 Ma phung taâm ræuùn mra geh du nau vay ma khaân may jeâh ri ma phung bu naêch guù njôh æaât laât ndrel ma khaân may, du nau vay guù mro mraêng taâm leù rngoâch roá khaân may; nôm guù æaât laât mra jeâng naâm bu khaân may jeâng ta naêp Yeâhoâva. 16 Du nau vay jeâh ri du nau ntaêm mra di ma khaân may jeâh ri ma bu naêch guù njôh æaât laât ndrel ma khaân may." 17 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 18 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah khaân may taât taâm n'gor bri gaâp njuùn khaân may laêp, 19 jeâh ri tôlah khaân may sa piaêng let n'gor bri naây, aên khaân may nhhôr du ndô nhhôr ma Yeâhoâva. 20 Khaân may soùk bôh ranih ntôm saôm lôn eâ hoù moâi, aên khaân may nhhôr du glo æaênh jeâng ndô nhhôr; khaân may mra nhhôr paêng jeâng ndô nhhôr bôh ntuùk mprah ba. 21 Ntôm bôh roá aô taât roá oâklak, khaân may mra nhhôr ma Yeâhoâva du ndô nhhôr ranih eâ hoù moâi khaân may ntôm saôm lôn. 22 "Æiaêlah tô lah khaân may æö tih jeâh ri maâu æö tíng ndoá oâh leù rngoâch nau ntính aô Yeâhoâva ngôi jeâh ma Y-Moâis, 23 leù rngoâch nau Yeâhoâva ntính jeâh ma khaân may ñah Y-Moâis ntôm bôh nar Yeâhoâva aên jeâh nau ntính jeâh ri du nar kaêndôù taâm leù rngoâch roá khaân may, 24 tô lah bu æö tih jeâh ma nau maâu ndra uùch oâh, phung taâm ræuùn maâu gít oâh nau naây, leù rngoâch phung taâm ræuùn mra nhhôr du mlaâm ndroâk nkuaêng rah jeâng ndô nhhôr guùch, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât tíng naâm nau vay, jeâh ri du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih. 25 Koâranh æö brah mra æö nau chuai aên kloh nau tih ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn, jeâh ri khaân paêng mra geh nau yoá an, yorlah khaân paêng æö tih jeâh ma nau ví, jeâh ri khaân paêng djoât leo jeâh ndô khaân paêng nhhôr, du ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jeâh ri ndô khaân paêng nhhôr yor nau tih khaân paêng ta naêp Yeâhoâva yor nau tih khaân paêng ví. 26 Mra geh nau yoá an ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn jeâh ri ma bunuyh bu naêch guù njôh æaât laât ta nklang khaân paêng, yorlah leù rngoâch phung æon lan tih jeâh yor nau ví naây. 27 "Tôlah du hueâ bunuyh leù laên æö tih ma nau maâu ndra uùch oâh, aên paêng nhhôr du mlaâm be me geh du naêm deh jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih. 28 Jeâh ri koâranh æö brah mra æö nau aên kloh nau tih tanaêp Yeâhoâva ma bunuyh æö nau tih ví, tôlah paêng leù laên æö tih ma nau maâu uùch, gay æö nau aên kloh nau tih ma paêng; jeâh ri paêng mra geh nau yoá an. 29 Khaân may mra geh du nau vay ma nôm leù laên æö tih ma nau maâu uùch ma bunuyh æon lan nôm taâm phung æon lan Israel, jeâh ri ma bunuyh bu naêch guù njôh æaât laât ta nklang khaân paêng. 30 Æiaê lah nôm æö ma nau uùch taâm rdaâng, gít lah paêng jeâng bunuyh æon lan nôm maâu lah nôm guù njôh æaât laât, suai rak ma Yeâhoâva, nôm naây aên bu æö ngroh lôi bôh nklang phung æon lan paêng. 31 Yorlah paêng taâm rmot ma nau Yeâhoâva ngôi, jeâh ri rlau nau Paêng ntính nôm naây aên bu æö ngroh lôi; nau kue paêng mra tuùp ma paêng."

Nau Kluùp Luù Ma Du Hueâ Rlau Nar Sabat

32 Doâl phung æon lan Israel guù taâm bri rdah, khaân paêng saô du hueâ bunuyh doânh long nar Sabat. 33 Phung saô paêng guù doânh long njuùn leo paêng ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, jeâh ri ma leù rngoâch phung taâm ræuùn. 34 Bu kruùng paêng, yorlah eâ hoù naneá oâh moh bu mra æö ma paêng. 35 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Bunuyh aô aên bu nkhít; aên leù rngoâch phung taâm ræuùn kluùp luù ta paêng ta padih mpaâr." 36 Jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn njuùn paêng luh du bôh nhuang ntuùk rmlak, jeâh ri kluùp nkhít paêng ma luù, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis.

Mpor Ta Bok Ao

37-38 "Ngôi hom ma phung æon lan Israel, jeâh ri aên khaân paêng æö grong ta boâl n'har ao khaân paêng taâm leù rngoâch roá khaân paêng, jeâh ri aên khaân paêng dôm du rtai rse ír ta grong ta boâl n'har ao khaân paêng. 39 Ndô naây mra jeâng ma khaân may du ntuùk grong praêp uaênh jeâh ri kah gít ma leù rngoâch nau Yeâhoâva ntính, jeâh ri maâu tíng ndoá oâh nau nuih n'haâm jeâh ri maêt khaân may nôm, ndô ntroâl khaân may tíng nau khaân may nôm kônh. 40 Poâ ri khaân may mra kah gít jeâh ri æö leù rngoâch nau gaâp ntính, jeâh ri jeâng kloh ueh ma Brah Ndu khaân may. 41 Gaâp jeâng Brah Ndu khaân may nôm njuùn khaân may du luh jeâh taê bôh n'gor bri EÂjipt, gay jeâng Brah Ndu khaân may. Gaâp jeâng Yeâhoâva, Brah Ndu khaân may."

Kôp 16

Nau Y-Koâreâ, Y-Dathan Jeâh Ri Y-Abiram Taâm Rdaâng

1 Y-Koâreâ kon buklaâu Y-Ishar, Sau Y-Koâhat, se Y-Leâvi, jaê ndrel Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram, phung kon bu klaâu Y-EÂliap, ndrel ma Y-OÂn kon buklaâu Y-Peâlet, phung sau Y-Ruben, 2 soùk aâk bunuyh jeâh ri daâk ta naêp Y-Moâis ndrel ma phung bar rhiaêng praêm jeát nuyh phung koâranh taâm phung Israel taâm ræuùn, phung bu hoù saêch jeâh, phung geh lö n'gaêr. 3 Khaân paêng taâm ræuùn ndrel taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, jeâh ri lah ma khaân paêng, "Khaân may æö jeâh rmeh ir! Yorlah leù rngoâch phung taâm ræuùn jeâng kloh ueh, aêp nôm khaân paêng, jeâh ri Yeâhoâva guù ta nklang khaân paêng. Poâ ri maâm khaân may taâm n'hao khaân may nôm ta kalô lôn ma phung Yeâhoâva taâm ræuùn?" 4 Tôlah Y-Moâis taêng nau naây paêng chuùn muh maêt ta neh, 5 jeâh ri paêng lah ma Y-Koâreâ jeâh ri ma leù rngoâch phung paêng, "OÂi taô Yeâhoâva mra taâm mpôl mbu nôm jeâng ndô paêng, jeâh ri mbu nôm jeâng kloh ueh, jeâh ri aên nôm naây haên daêch paêng, nôm paêng mra saêch paêng mra aên haên daêch paêng. 6 Æö hom nau aô: Soùk hom khaêl su ndô æaâu kah, Y-Koâreâ jeâh ri leù rngoâch phung paêng. 7 OÂi taô dôm uùnh taâm khaêl naây jeâh ri dôm ndô æaâu kah taâm naây panaêp Yeâhoâva, jeâh ri nôm Yeâhoâva mra saêch jeâng nôm kloh ueh. Khaân may æö jeâh rmeh ir, Hôi phung kon buklaâu Leâvi!" 8 Yeâhoâva lah ma Y-Koâreâ, "Iaêt hom, hôi phung kon buklaâu Leâvi: 9 di leù jeâng du nau jeá ir ma khaân may nau Brah Ndu phung Israel saêch jeâh khaân may bôh phung Israel taâm ræuùn, gay njuùn khaân may daêch paêng, gay æö kan taâm ngih bok Yeâhoâva, jeâh ri guù ngao ta naêp phung taâm ræuùn gay pah kan ma khaân paêng; 10 jeâh ri nau paêng aên may haên daêch paêng, jeâh ri leù rngoâch phung oh naâu may phung kon buklaâu Leâvi ndrel ma may? Jeâh ri khaân may joi pah kan ma koâranh brah leù? 11 Yor naây may jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn ndrel ma may rgum gay uùch taâm rdaâng ñah Yeâhoâva ro. Mbu Y-Aroân jeâng koù taât khaân may ngôi æroâk taâm rdaâng ñah paêng?" 12 Y-Moâis prôh bu haên kuaêl Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram phung kon buklaâu Y-EÂliap; jeâh ri khaân paêng lah, "Heân maâu mra vaêch oâh. 13 Di leù jeâng du nau jeá nau may aên heân du luh bôh n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh rmai, gay uùch nkhít heân taâm bri rdah, gay njeâng may nôm koâranh heân? 14 Jeâh ri may maâu njuùn heân laêp oâh taâm du n'gor bri geh ndô soâng sa nheât rmeh rmai, maâu leù uùch aên ma heân mir jeâh ri tôm play kriaêk æaâu jeâng ndô ndôn draêp. May uùch rloch gaêr maêt phung heân. Heân maâu mra vaêch oâh." 15 Y-Moâis ji nuih ngaên, jeâh ri lah ma Yeâhoâva, "Lôi ta yôk oâh ma ndô khaân paêng nhhôr. Gaâp maâu maâp soùk taê bôh khaân paêng du mlaâm seh bri oâh, jeâh ri gaâp maâu maâp æö nau mhík oâh ma du hueâ khaân paêng." 16 Y-Moâis lah ma Y-Koâreâ, "Aên may jeâh ri leù rngoâch phung ndrel ma may mpôl khaân may nôm panaêp Yeâhoâva oâi taô, may, khaân paêng, jeâh ri Y-Aroân. 17 AÊn aêp nôm soùk khaêl su ndô æaâu kah paêng, jeâh ri dôm ndô æaâu kah taâm naây, jeâh ri aêp nôm khaân may leo khaêl su ndô æaâu kah paêng ta naêp Yeâhoâva, bar rhiaêng praêm jeát mlaâm khaêl su ndô æaâu kah, nñaâp may jeâh ri Y-Aroân, aêp nôm leo khaêl su ndô æaâu kah paêng." 18 Poâri aêp nôm khaân paêng soùk khaêl su ndô æaâu kah paêng, dôm uùnh taâm naây, jeâh ri dôm ndô æaâu kah taâm naây, jeâh ri khaân paêng daâk ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn ndrel ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân. 19 Jeâh ri Y-Koâreâ taâm ræuùn leù rngoâch phung æon lan taâm rdaâng ñah khaân paêng ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn. Jeâh ri nau chreâk ma lôp Yeâhoâva taâm mpôl ma leù rngoâch phung taâm ræuùn. 20 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 21 "Taâm nkhah hom khaân may nôm ñah phung taâm ræuùn aô, gay ma gaâp dôi æö rai khaân paêng æaât laât dôm." 22 Khaân paêng chuùn muh maêt ta neh jeâh ri lah, "Hôi Brah Ndu, Brah Ndu ma hueâng leù rngoâch nglay saêk, du hueâ bunuyh æö tih jeâh ri may ji nuih nñaâp ma leù rngoâch bunuyh taâm ræuùn leù? 23 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 24 "Lah hom ma phung taâm ræuùn, Du hom khaân may ngai bôh ngih Y-Koâreâ, Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram." 25 Jeâh naây Y-Moâis daâk haên ma Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram; jeâh ri phung bu buùnh bu ranh phung Israel tíng ndoá paêng. 26 Paêng lah ma phung taâm ræuùn, "Gaâp vôl daên ma khaân may du hom taê bôh ngih bok phung janh æai aô, jeâh ri lôi pah bi oâh du ntil ndô bôh ndoâ ndô khaân paêng, klach lah khaân may roh heât ndrel ma leù rngoâch nau tih khaân paêng." 27 Poâ ri khaân paêng du ngai bôh ngih Y-Koâreâ, Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram. Poâ naây Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram luh daâk ta mpoâng ngih bok khaân paêng, ndrel ma ur khaân paêng, phung kon buklaâu khaân paêng, jeâh ri kon jeá khaân paêng. 28 Y-Moâis lah, "Poâ aô khaân may mra gít naêl ma Yeâhoâva prôh gaâp haên aên æö leù kan aô, jeâh ri nau naây maâu di tíng naâm gaâp nôm uùch oâh. 29 Tôlah phung aô khít naâm bu leù rngoâch phung bunuyh eâng khít, maâu lah tô lah taât ma khaân paêng naâm bu vay taât ma leù rngoâch bunuyh, poâ naây Yeâhoâva maâu mra prôh oâh gaâp haên. 30 Æiaêlah tô lah Yeâhoâva æö du nau mhe, jeâh ri neh haê mbung paêng jeâh ri rvaên ndreâh khaân paêng ndrel ma leù rngoâch ndoâ ndô khaân paêng, jeâh naây khaân paêng truùnh taâm æon phung khít, poâ ri khaân may mra gít ma phung aô taâm rmot jeâh ma Yeâhoâva. 31 Lah leù loâch jeâh Y-Moâis ngôi nau aô, neh taâm daâng khaân paêng ñang ro; 32 Jeâh ri neh haê mbung paêng rvaên lôi khaân paêng, ndrel ma ngih khaân paêng jeâh ri leù rngoâch bunuyh Y-Koâreâ jeâh ri leù rngoâch ndoâ ndô khaân paêng. 33 Poâ ri khaân paêng doâl hoâm e reâh nñaâp leù rngoâch ndoâ ndô khaân paêng truùnh taâm æon phung khít; jeâh ri neh njír tay ta kalô khaân paêng; jeâh naây khaân paêng rai loâch taê bôh nklang phung taâm ræuùn. 34 Leù rngoâch phung Israel guù juùm nchuaêt du taêng khaân paêng nter, yorlah khaân paêng lah, "Klach lah neh rvaên rhoâp he!" 35 Jeâh naây uùnh luh taê bôh Yeâhoâva su phung bar rhiaêng praêm jeát nuyh buklaâu nhhôr ndô æaâu kah. 36-37 "Lah hom ma Y-EÂleâasar kon buklaâu Y-Aroân koâranh æö brah, aên paêng soùk khaêl su ndô æaâu kah bôh nau uùnh sa, jeâh ri leo uùnh naây aên ngai. Yorlah khaêl su ndô æaâu kah naây jeâng kloh ueh. 38 Khaêl su ndô æaâu kah phung bunuyh æö tih jeâh ri koù taât roh nau reâh khaân paêng; poâ ri aên bu chiaêr taât tep jeâng ndô nkuùm nông, yorlah khaân paêng nhhôr ndô naây panaêp Yeâhoâva; yor naây khaêl naây jeâng kloh ueh jeâh. Poâ ri khaân paêng jeâng du ndô taâm mbeân ma phung æon lan Israel." 39 Poâ naây Y-EÂleâasar koâranh æö brah soùk khaêl koâng su ndô æaâu kah, ndô phung uùnh sa nhhôr jeâh; jeâh ri bu chiaêr ndô naây jeâng ndô praêp nkuùm nông, 40 gay jeâng du ndô kah gít ma phung æon lan Israel, gay ma maâu geh oâh du hueâ nôm maâu jeâng taê bôh phung kon sau Y-Aroân, mra haên daêch nông su ndô æaâu kah tanaêp Yeâhoâva, klach lah jeâng naâm bu Y-Koâreâ jeâh ri phung ndrel ma paêng-tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Moâis. 41 Æiaêlah oâi taô leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn ngôi æroâk taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân lah, "Khaân may nkhít jeâh ri æon lan Yeâhoâva." 42 Tôlah phung æon lan doâl taâm ræuùn uùch taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, khaân paêng rle ma ngih bok taâm ræuùn; jeâh ri saô, tuùk nkaâm ngih bok jeâh ri nau chreâk ma lôp Yeâhoâva taâm mpôl. 43 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân taât panaêp ngih bok taâm ræuùn, 44 jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 45 "Du hom taê bôh nklang phung taâm ræuùn aô, gay gaâp dôi su khaân paêng æaât laât dôm." Khaân paêng chuùn muh maêt ta neh. 46 Y-Moâis lah ma Y-Aroân, "Soùk hom khaêl su ndô æaâu kah may, dôm uùnh taê bôh nông taâm naây, jeâh ri dôm ndô æaâu kah taâm naây, djoât leo gônh ma phung taâm ræuùn jeâh ri æö nau chuai aên kloh nau tih khaân paêng; yorlah nau ji nuih luh jeâh taê bôh Yeâhoâva, nau taât mhík ntôm jeâh." 47 Poâri Y-Aroân soùk ndô naây tíng naâm Y-Moâis lah jeâh, jeâh ri paêng nchuaêt ta nklang phung taâm ræuùn; jeâh ri aô, nau taât mhík ntôm jeâh ta nklang phung æon lan. Paêng dôm ndô æaâu kah taâm naây jeâh ri æö nau chuai aên kloh nau tih ma phung æon lan. 48 Paêng daâk ta vah vang phung khít jeâh ri phung reâh; jeâh ri nau taât mhík rlu ro. 49 Phung khít jeâh yor nau Y-Koâreâ. 50 Y-Aroân plôù sít ma Y-Moâis ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn jeâh ri nau taât mhík rlu.

Kôp 17

Maâng Jra Y-Aroân

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Lah hom ma phung æon lan Israel, jeâh ri soùk taê bôh khaân paêng du mlaâm maâng jra, du mlaâm ma aêp nduùl mpoâl khaân paêng, taê bôh leù rngoâch koâranh tíng naâm nduùl mpoâl tôm khaân paêng, geh jeát ma bar mlaâm maâng jra. Chih amoh saêk aêp nôm ta maâng jra paêng, 3 jeâh ri chih amoh Y-Aroân ta maâng jra Leâvi. Yorlah mra geh du mlaâm maâng jra ma aêp nôm koâranh noi deh khaân paêng. 4 Jeâh ri aên may dôm maâng naây taâm ngih bok taâm ræuùn ta naêp nau mbôh, ntuùk gaâp taâm maâp ñah may. 5 Maâng jra bunuyh gaâp saêch mra luh kao; poâri gaâp mra aên duùt ta naêp gaâp nau phung æon lan Israel ngôi æroâk taâm rdaâng ñah may." 6 Y-Moâis ngôi ma phung æon lan Israel, jeâh ri leù rngoâch koâranh khaân paêng aên maâng jra ma paêng, du mlaâm aêp nôm koâranh tíng naâm nduùl mpoâl tôm khaân paêng, geh jeát ma bar mlaâm maâng; jeâh ri maâng jra Y-Aroân guù ndrel ma maâng khaân paêng. 7 Y-Moâis dôm leù rngoâch maâng naây ta naêp Yeâhoâva taâm ngih bok nau mbôh. 8 Kah oâi taô, tô lah Y-Moâis laêp taâm ngih bok nau mbôh geh saô ta maâng jra Y-Aroân mpeh phung Leâvi chaêt nkeh luh dang kao: paêng geh puùn jeâh ri luh du kao, jeâh naây geh play amandeâ duùm. 9 Jeâh ri Y-Aroân soùk ngluh padih ta naêp Yeâhoâva, leù rngoâch maâng jra leo ma phung æon lan Israel. Khaân paêng uaênh, jeâh ri aêp nôm soùk pôih maâng khaân paêng nôm. 10 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Soùk tay hom maâng jra Y-Aroân dôm tay panaêp hip nau mbôh, gay praêp jeâng du ndô nau taâm mbeân ma phung taâm rdaâng, gay ma may æö duùt nau khaân paêng ngôi æroâk taâm rdaâng ñah gaâp, klach lah khaân paêng nkhít." 11 Poâri Y-Moâis æö di tíng naâm nau Yeâhoâva hoù ntính jeâh ma paêng. 12 Phung æon lan Israel lah ma Y-Moâis, "Aô heân khít, heân rai loâch, heân rai loâch leù ro! 13 AÊp nôm mbu moh haên daêch ma ngih bok Yeâhoâva mra khít. Maâm leù rngoâch heân mra khít leù æôh?"

Kôp 18

Koá Praêp Ma Phung Koâranh Æö Brah Jeâh Ri Ma Phung Leâvi

1 Poânaây, Yeâhoâva lah ma Y-Aroân: "May, phung kon bu klaâu may jeâh ri noi deh may ndrel ma may mra anh nau tih yor ma jroâ kloh ueh; bi ma may jeâh ri ma phung kon bu klaâu may mra anh nau tih yor kan koâranh æö brah khaân may. 2 AÊn njuùn phung oh naâu may taâm ban ñoùng ndrel ma may, mpoâl Leâvi, jeâng noi deh may, gay ma khaân paêng taâm rnglaêp ñah may, jeâh ri pah kan ma may; æiaêlah may jeâh ri phung kon buklaâu may dôi guù panaêp ngih bok nau mbôh. 3 Khaân paêng mra kôl kan may jeâh ri æö leù kan di ma ngih bok; æiaêlah khaân paêng maâu dôi haên daêch ma ndô doùng taâm jroâ kloh ueh maâu lah ma nông oâh, klach lah khaân paêng jeâh ri may khít. 4 Khaân paêng mra taâm rnglaêp ñah may, jeâh ri pah kan ma ngih bok taâm ræuùn; ma leù rngoâch kan taâm ngih bok; jeâh ri maâu hoâm geh nôm eâng dôi vaêch daêch oâh. 5 Khaân may mra pah kan ma jroâ kloh ueh jeâh ri pah kan ma nông, gay maâu hoâm geh oâh nau ji nuih taât ma phung Israel. 6 Aô gaâp hoù saêch jeâh phung oh naâu may phung Leâvi taê bôh ta nklang phung æon lan Israel; khaân paêng jeâng du ndô aên ma may, praêp an jeâh ma Yeâhoâva, gay pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn. 7 Æiaêlah may jeâh ri phung kon buklaâu may mra pah kan koâranh æö brah khaân may ma leù rngoâch nau di ma nông jeâh ri ndô taâm troâm bok nching; jeâh ri khaân may mra pah kan. Gaâp aên kan koâranh æö brah khaân may naâm bu du ndô aên, jeâh ri mbu bunuyh eâng vaêch daêch pah kan naây bu mra nkhít." 8 Yeâhoâva lah ma Y-Aroân, "Aô, gaâp aên jeâh ma may moh ndô praêp jeâh taê bôh ndô bu nhhôr ma gaâp, leù rngoâch ndô phung æon lan Israel praêp an jeâh; gaâp aên jeâh ndô naây jeâng koá ma may jeâh ri ma phung kon buklaâu may, jeâng nau di guù mro mraêng. 9 Aô mra jeâng ndô may taê bôh ndô kloh ueh ngaên bu praêp jeâh maâu geh su oâh, aêp ndô khaân paêng nhhôr, aêp ndô nhhôr ranih muy khaân paêng, aêp ndô nhhôr chuai yor nau tih khaân paêng, jeâh ri aêp ndô nhhôr yor nau rlau nau vay khaân paêng; ndô khaân paêng nhhôr ma gaâp kloh ueh ngaên ma may jeâh ri ma phung kon buklaâu may. 10 May mra sa ndô naây taâm du ntuùk kloh ueh ngaên; aêp nôm bu klaâu dôi sa ndô naây; ndô naây jeâng kloh ueh ma may. 11 Aô taâm ban ñoùng jeâng ndô may, ndô nhhôr taê bôh ndô khaân paêng aên, leù rngoâch ndô nhhôr ryeng bôh phung æon lan Israel; gaâp aên ndô naây ma may, ma phung kon buklaâu may jeâh ri phung kon bu ur may ndrel ma may, jeâng nau di guù æa æô; 12 aêp nôm mbu moh jeâng kloh taâm ngih may mra nhhôr ma Yeâhoâva, leù rngoâch dak play oâlivô ueh lôn, leù rngoâch dak play kriaêk æaâu jeâh ri ba ueh ngaên ngeân, play dak boâk khaân paêng aên ma Yeâhoâva. 13 Play duùm ntôm saôm taâm leù rngoâch play taê taâm neh khaân paêng, ndô naây khaân paêng djoât leo ma Yeâhoâva mra jeâng ndô may; aêp nôm mbu jeâng kloh taâm ngih may dôi sa ndô naây, 14 Moh ndô phung Israel praêp an jeâh mra jeâng ndô may. 15 Leù rngoâch kon deh boâk rah, aêp ndô deh ntôm saôm, ndô naây khaân paêng nhhôr ma Yeâhoâva, mra jeâng ndô may; æiaêlah may mra taâm chuai kon bunuyh bu deh ntôm saôm, jeâh ri may aêt mra taâm chuai ñoùng kon ntôm saôm mpoâ mpa maâu kloh. 16 May mra taâm nal rnoh taâm chuai khaân paêng jeâng Seâkel praêk tíng naâm seâkel taâm jroâ kloh ueh, ndô naây jeâng bar jeát geâra (may mra taâm chuai khaân paêng tôlah khaân paêng leù geh jeâh taâm du khay). 17 Æiaêlah may maâu mra taâm chuai oâh ndroâk kon boâk rah, biaêp kon boâk rah, maâu lah be kon ntôm saôm; khaân paêng jeâng kloh ueh. May mra nsrih mham khaân paêng ta kalô nông, jeâh ri guùch ngi khaân paêng jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. 18 Æiaêlah puaêch khaân paêng mra praêp ma may, naâm bu nting æong nuih bu ryeng jeâh jeâh ri nglu pama praêp ma may. 19 Leù rngoâch ndô nhhôr kloh ueh phung æon lan Israel nhhôr ma Yeâhoâva, gaâp aên ma may, ma phung kon buklaâu may jeâh ri phung kon bu ur ndrel ma may, jeâng nau di guù æa æô. Nau naây jeâng nau taâm rnglaêp geh boh guù n'ho ro ta naêp Yeâhoâva praêp ma may jeâh ri phung kon sau may ndrel ma may." 20 Yeâhoâva lah ma Y-Aroân, "May maâu mra geh draêp ndôn chaêm oâh taâm n'gor bri khaân paêng, du koá koù maâu geh leù ta nklang khaân paêng; gaâp yôh jeâng koá praêp ma may jeâh ri draêp ndôn may ta nklang phung æon lan Israel. 21 "Gaâp jeâng draêp ndôn aên ma phung Leâvi leù rngoâch du koá taâm jeát bôh phung Israel, mplôù ma nau kan khaân paêng æö, kan khaân paêng æö taâm ngih bok taâm ræuùn. 22 Ntôm bôh aô taât oâklak phung æon lan Israel maâu dôi vaêch daêch oâh ngih bok taâm ræuùn, klach lah khaân paêng kaêr nau tih jeâh ri khít. 23 Æiaêlah phung Leâvi mra pah kan taâm ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri khaân paêng mra anh nau kue khaân paêng. Nau naây mra jeâng du nau vay guù æaæô taâm leù rngoâch roá khaân may; khaân paêng maâu mra geh draêp ndôn oâh ta nklang phung æon lan Israel. 24 Yorlah du koá taâm jeát taê bôh phung æon lan Israel, ndô khaân paêng leo njuùn jeâng ndô nhhôr ma Yeâhoâva, gaâp aên jeâh jeâng draêp ndôn ma phung Leâvi; Yor ri gaâp lah jeâh yor khaân paêng, khaân paêng maâu geh draêp ndôn ta nklang phung æon lan Israel." 25-26 "Aên may lah ma phung Leâvi, 'Tôlah khaân may soùk bôh phung æon lan Israel ndô du koá taâm jeát naây. 27 Jeâh ri ndô khaân may nhhôr mra kôp ma khaân may naâm bu ba ntuùk mprah ba, naâm bu dak play kriaêk æaâu rmeh ler bôh ntuùk bu paêt dak. 28 Poâri khaân may taâm ban ñoùng mra leo du ndô nhhôr ma Yeâhoâva bôh leù rngoâch ndoâ ndô du koá taâm jeát khaân may soùk dôn jeâh bôh phung æon lan Israel jeâh ri ndô naây ndô khaân may hoù nhhôr jeâh ma Yeâhoâva, khaân may mra aên ma Y-Aroân koâranh æö brah. 29 Taê bôh leù rngoâch ndô bu aên ma khaân may, khaân may mra leo leù rngoâch ndô nhhôr jeâng di ma Yeâhoâva, leù rngoâch ndô ueh ngaên ngeân bôh ndô naây, aên koá kloh ueh bôh ndô naây! 30 Yor naây aên may lah ma khaân paêng, "Tôlah khaân may leù nhhôr jeâh ndô ueh ngaên ngeân bôh ndô naây, bi ndô hoâm bu mra kôp ma phung Leâvi naâm bu play bôh ntuùk mprah ba, jeâh ri naâm bu play bôh ntuùk paêt dak play kriaêk æaâu. 31 Khaân may dôi sa ndô naây taâm moh ntuùk khaân may uùch, may jeâh ri phung bunuyh æon lan may; yorlah naây jeâng nau nkhoâm mplôù ma kon may æö taâm ngih bok taâm ræuùn. 32 Khaân may maâu mra anh oâh nau naây, tôlah leù jeâh khaân may nhhôr ndô ueh ngaên bôh ndô naây. Lôi ta khaân may æö æôù oâh ndô kloh ueh phung æon lan Israel, klach lah khaân may khít."

Kôp 19

Nau Æö Kloh Phung Æôù

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, 2 "Aô jeâng nau ntính bôh nau vay Yeâhoâva aên jeâh: Ngôi hom ma phung æon lan Israel aên khaân paêng teâk leo ma may du mlaâm ndroâk me guh maâu geh ntuùk mhík, maâu geh ntuùk kuet roâi oâh, jeâh ri maâu maâp nñuih maâng mbaêk oâh. 3 Jao ndroâk naây ma koâranh æö brah Y-EÂleâasar jeâh ri aên bu teâk leo paêng rlet padih mpaâr, jeâh ri sreh ndroâk naây ta naêp paêng. 4 Koâranh æö brah Y-EÂleâasar mra soùk æaæaê mham ndroâk mbuùk ma nglau ti paêng, nsrih pôh tôù mham naây panaêp ngih bok taâm ræuùn. 5 Bu mra guùch ndroâk me ta naêp maêt paêng; bu mra guùch ntaâu paêng, puaêch paêng, jeâh ri mham paêng ndrel ma ek paêng. 6 Jeâh naây, koâranh æö brah mra soùk tôm si seâdar, n'ha hisoâp, jeâh ri ndô chaêng guùr, jeâh ri mæaêr ndô naây ta nklang ndroâk doâl hit uùnh. 7 Jeâh ri koâranh æö brah mra pih bok ao paêng jeâh ri uùm taâm dak, jeâh nau naây paêng dôi sít ma nhuang ntuùk; jeâh ri koâranh æö brah jeâng æôù taât keâng maêng; 8 Nôm guùch ndroâk me druh naây mra pih bok ao paêng jeâh ri uùm taâm dak, mra jeâng æôù taât keâng maêng. 9 Du hueâ bu klaâu kloh mra doânh kuak buh ndroâk me druh nkhuùt padih mpaâr, taâm ntuùk kloh; bu mra praêp buh naây ma phung æon lan Israel taâm ræuùn praêp gay æö dak jut tho nau æôù: naây jeâng du nau nhhôr chuai yor nau tih. 10 Mbu nôm doânh kuak buh ndroâk me druh naây mra pih bok ao paêng, jeâh ri jeâng æôù taât keâng maêng. Aô jeâng nau vay guù æaæô ma phung æon lan Israel, jeâh ri ma bu naêch nôm guù njôh æaât laât ta nklang khaân paêng. 11 "Mbu nôm pah bi saêk jaên du hueâ bunuyh khít mra jeâng æôù taâm pôh nar. 12 Paêng mra æö kloh paêng nôm ma dak naây ta nar naêng pe jeâh ri nar naêng pôh. Poâ naây paêng mra jeâng kloh; æiaêlah tô lah paêng maâu æö kloh oâh paêng nôm ta nar naêng pe jeâh ri nar naêng pôh, paêng maâu mra jeâng kloh oâh. 13 Mbu nôm pah bi saêk jaên du hueâ bunuyh leù khít jeâh, jeâh ri maâu æö kloh oâh paêng nôm, æö æôù ngih bok Yeâhoâva; nôm naây aên bu æö rai lôi bôh phung Israel; yor lah dak ma nau æö kloh maâu maâp nsrih oâh ta kalô paêng, paêng mra jeâng æôù; nau æôù paêng hoâm e guù ta paêng. 14 "Aô jeâng nau vay tô lah du hueâ bunuyh khít taâm ngih bok: aêp nôm mbu nôm laêp taâm ngih bok, jeâh ri aêp nôm mbu nôm guù taâm ngih bok mra jeâng æôù taâm pôh nar. 15 Leù rngoâch glah maâu kuùp jeâng æôù. 16 Taâm mir, mbu nôm pah bi du hueâ bunuyh mra sreh ma mpiaêt ñao, du hueâ phan, du mlaâm nting bunuyh, maâu lah moâch mra jeâng æôù taâm pôh nar. 17 Ma nôm jeâng æôù jeâh ri bu mra soùk buh ndô nhhôr guùch gay chuai yor nau tih, aên taâm du mlaâm yaêng jeâh ri toù dak ler taât kalô. 18 Poâ naây, du hueâ bunuyh kloh mra soùk n'ha hisoâp jeâh ri mbuùk paêng taâm dak naây, jeâh ri mbrih paêng ta kalô ngih bok, ta kalô leù rngoâch ndô doùng, ta kalô bunuyh guù ta naây, ta kalô nôm pah bi jeâh nting maâu lah du hueâ bunuyh bu nkhít, maâu lah saêk bunuyh khít, maâu lah moâch. 19 Nar naêng pe jeâh ri nar naêng pôh, du hueâ bunuyh kloh nsrih dak naây ta kalô bunuyh æôù, jeâh ri nar naêng pôh bunuyh kloh mra æö kloh an paêng, jeâh ri bunuyh jeâng kloh mra pih bok ao paêng, jeâh ri uùm taâm dak, jeâh naây daêch keâng maêng paêng mra jeâng kloh. 20 "Æiaêlah bunuyh jeâng æôù jeâh, maâu dôi æö kloh aên paêng nôm oâh, nôm naây aên bu ngroh lôi paêng bôh nklang phung taâm ræuùn, yorlah paêng leù æö æôù jroâ kloh ueh Yeâhoâva; yorlah dak ma nau æö kloh bu maâu maâp nsrih oâh ta kalô paêng, paêng jeâng æôù. 21 Nau naây mra jeâng ma khaân paêng du nau vay guù æaæô. Mbu nôm nsrih dak ma nau æö kloh mra pih bok ao paêng; jeâh ri mbu nôm pah bi dak ma nau æö kloh mra jeâng æôù taât keâng maêng. 22 Moh ndô nôm æôù pah bi jeâh mra jeâng æôù; jeâh ri mbu nôm pah bi ndô naây mra jeâng æôù taât keâng maêng."

Dak Luh Taê bôh Luù

Kôp 20

1 Leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn laêp taâm bri rdah Sin khay nguay, jeâh ri phung æon lan njôh ta Kadeâs. Ta naây H'Miriam khít, jeâh ri bu taâp broâi paêng tanaây. 2 Poâri, maâu geh oâh dak ma phung taâm ræuùn, jeâh ri khaân paêng daâk ndrel taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân. 3 Phung æon lan taâm rlaêch ñah Y-Moâis, lah, "Ueh jeâh tô lah heân khít ndrel ma phung oh naâu heân khít jeâh ta naêp Yeâhoâva. 4 Maâm may njuùn jeâh phung Yeâhoâva taâm ræuùn taâm bri rdah aô, gay aên heân khít ta aô, heân jeâh ri mpoâ mpa rong heân? 5 Jeâh ri maâm may ngluh heân taê bôh n'gor bri EÂjipt, gay njuùn heân taât ntuùk mhík aô? Aô jeâng ntuùk bu maâu dôi tuch ba oâh, taêm tôm play rvi, taêm tôm play kriaêk æaâu, taêm tôm play poâm granat oâh; jeâh ri maâu geh oâh dak nheât?" 6 Jeâh naây Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân du bôh phung taâm ræuùn haên rlet mpoâng ngih bok taâm ræuùn, jeâh ri chuùn muh maêt khaân paêng ta neh. Jeâh ri nau chreâk ma lôp Yeâhoâva taâm mpôl ma khaân paêng. 7-8 "Soùk hom maâng jra may, jeâh ri taâm ræuùn phung æon lan, may jeâh ri Y-Aroân naâu may, ngôi ma luù ta naêp maêt khaân paêng gay ma paêng luh dak; poâ ri may mra aên dak luh taê bôh luù hoch aên phung æon lan jeâh ri mpoâ mpa rong khaân paêng nheât." 9 Poâ naây, Y-Moâis djoât maâng jra bôh ta naêp maêt Yeâhoâva ntíng jeâh ma paêng. 10 Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân taâm ræuùn phung æon lan taât panaêp luù, jeâh ri paêng lah ma khaân paêng, "Iaêt hom, hôi phung taâm rdaâng; heân mra aên luh dak taê bôh luù aô ma khaân may maâm dôi leù?" 11 Y-Moâis yôr ti paêng jeâh ri dong ta luù bar tôù ma maâng jra paêng, jeâh ri dak luh aâk ngaên, phung taâm ræuùn nheât, jeâh ri mpoâ mpa rong khaân paêng nheât ñoùng. 12 Poâ naây, Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, "Yor lah khaân may maâu geh chroh ma gaâp, gay yôk ma nau kloh ueh gaâp tanaêp maêt phung æon lan Israel, yor naây khaân may mra njuùn phung taâm ræuùn aô laêp taâm n'gor bri gaâp aên jeâh ma khaân paêng." 13 Aô jeâng dak Meâriba, ta naây phung æon lan Israel taâm rlaêch ñah Yeâhoâva, jeâh ri Yeâhoâva taâm mpôl Paêng nôm jeâng kloh ueh ta nklang khaân paêng.

Phung EÂdoâm Maâu AÊn Phung Israel Haên Rgaên N'gor Khaân Paêng

14 Taê bôh æon Kadeâs Y-Moâis prôh haên phung mbôh ma hañaêch n'gor EÂdoâm, "Poâ aô oh may Israel lah, May gít jeâh leù rngoâch nau reâh ni taât ma heân: 15 nau phung choâ che heân truùnh haên jeâh ma n'gor bri EÂjipt, jeâh ri heân guù ta n'gor bri EÂjipt joù naêm; jeâh ri phung EÂjipt æö ma nau daêng ñah heân jeâh ri phung nter vôl ma Yeâhoâva, Paêng taêng baâr heân jeâh ri paêng prôh du hueâ toâng paêr ueh jeâh ri njuùn heân du luh bôh n'gor bri EÂjipt; jeâh ri heân guù ta æon Kadeâs, du rplay æon ta n'har bri neh may. 17 Aæaô ri aên heân haên rgaên bri may. Heân maâu mra haên rgaên ta mir maâu lah ta loâk mir play kriaêk æaâu oâh, maâu leù heân mra nheât dak taê bôh du ntu dak; heân mra njoù roù trong toyh hañaêch, heân maâu mra teng pa chiau pama oâh taât heân rgaên leù n'gor bri may." 18 Æiaêlah EÂdoâm lah ma paêng, "May maâu dôi rgaên oâh, lah soùl haên rgaên gaâp mra luh chuaê ma ñao taâm lôh ñah may." 19 Phung æon lan Israel lah ma paêng, "Heân mra haên hao njoù roù trong toyh, jeâh ri tô lah heân jeâh ri mpoâ mpa rong heân nheât dak may, poâri heân mra aên praêk. Daên kanoùng haên rgaên rgaên dôm." 20 Æiaêlah EÂdoâm lah, "May maâu dôi rgaên oâh!" Jeâh ri phung EÂdoâm ndrel ma phung bunuyh aâk jeâh ri ndrel ma phung katang luh du taâm rdaâng ñah khaân paêng. 21 Poâ ri EÂdoâm maâu dôi aên phung æon lan Israel haên rgaên bri paêng; jeâh ri phung Israel der du bôh khaân paêng.

Y-Aroân Khít Ta Kalô Yoâk Hor

22 Leù rngoâch taâm ræuùn phung æon lan Israel daâk haên bôh æon Kadeâs jeâh ri taât ta yoâk Hor. 23 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân ta yoâk Hor ta n'har bri EÂdoâm, 24 "Y-Aroân mra khít jeâh ri haên guù ndrel ma phung che paêng; paêng maâu dôi laêp oâh taâm n'gor bri gaâp aên jeâh ma phung æon lan Israel, yorlah khaân may taâm rdaâng jeâh ñah nau gaâp ntính ta dak Meâriba. 25 Soùk Y-Aroân jeâh ri Y-EÂleâasar kon bu klaâu paêng, jeâh ri njuùn khaân paêng ta yoâk Hor. 26 Doh lôi bok ao Y-Aroân jeâh ri aên nsoh bok ao naây ma Y-EÂleâasar kon bu klaâu paêng. Y-Aroân mra khít ta naây jeâh ri bu mra taâm ræuùn paêng ndrel ma phung che paêng. 27 Y-Moâis æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh, jeâh ri hao yoâk Hor ta naêp maêt leù rngoâch phung taâm ræuùn. 28 Y-Moâis doh bok ao Y-Aroân jeâh ri aên nsoh bok ao naây ma Y-EÂleâasar kon buklaâu paêng; jeâh ri Y-Aroân khít ta naây ta kalô mpöù yoâk. Jeâh naây Y-Moâis jeâh ri Y-EÂleasar truùnh taê bôh yoâk. 29 Tô lah leù rngoâch phung taâm ræuùn gít Y-Aroân leù khít jeâh, leù rngoâch ngih Israel nhhiaêng nhím ma Y-Aroân taâm pe jeát nar.

Kôp 21

Phung Kanaan Taâm Lôh Ñah Phung Israel

1 Tô lah hañaêch Arat, bunuyh n'gor Kanaan, guù mpeh bri rñuùng, taêng jeâh ma Israel vaêch tíng trong haên n'hut vaêch taât ta trong Atharim, paêng taâm lôh ñah Israel jeâh ri nhuùp khaân oâbaêl æaæaê jeâng bu naê. 2 Israel æö nau ton ñah Yeâhoâva. Jeâh ri lah, "Tôlah n'heâl naneá may jao phung æon lan aô taâm ti gaâp, gaâp mra æö rai leù rngoâch khaân paêng." 3 Yeâhoâva taêng nau phung Israel jeâh ri phung Kanaan ma khaân paêng. Khaân paêng æö rai leù phung æon lan nñaâp æon toyh khaân paêng; poânaây bu ntô ntuùk naây Horma.

Beâh UÙnh

4 Taê bôh yoâk Hor khaân paêng daâk haên tíng trong Dak Mæuùt Chaêng gay ndaêch n'gor bri EÂdoâm. Ta nklang trong phung æon lan maâu hoâm dôi nsroâih oâh. 5 Poânaây, phung æon lan ngôi taâm rdaâng ñah Brah Ndu jeâh ri Y-Moâis, lah: "Maâm khaân may njuùn heân du luh bôh n'gor bri EÂjipt aên khít taâm bri rdah? Yorlah ta aô maâu geh oâh ndô soâng sa, jeâh ri dak nheât, jeâh naây heân taâm rmot ma ndô soâng sa dôm dam aô." 6 Jeâh ri Yeâhoâva prôh haên beâh uùnh laêp ta nklang phung æon lan, jeâh ri choâk phung æon lan, poânaây aâk ngaên phung æon lan Israel khít. 7 Phung æon lon haên taât ma Y-Moâis jeâh ri lah, "Heân leù æö tih jeâh, yorlah heân ngôi taâm rdaâng ñah Yeâhoâva jeâh ri ñah may. Mbôh sôm hom ma Yeâhoâva gay ma paêng soùk lôi beâh aô bôh heân." Poâ ri Y-Moâis mbôh sôm an ma phung æon lan. 8 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis "Aên may æö du mlaâm beâh uùnh jeâh ri mæaêk paêng ta kalô maâng ndaêl; aêp nôm mbu beâh choâk jeâh, jeâh ri n'gôr uaênh ma ndô naây, paêng mra reâh." 9 Poâ naây Y-Moâis æö du mlaâm beâh koâng jeâh ri mæaêk paêng ta kalô ndaêl; tôlah mbu nôm leù beâh choâk jeâh dôi n'gôr uaênh beâh koâng, poâri dôi reâh.

Phung Israel Nsong Ndaêch Juùm N'gor Moâap

10 Jeâh naây, phung æon lan Israel daâk haên jeâh ri njôh ta OÂboât. 11 Khaân paêng daâk haên taê bôh OÂboât jeâh ri njôh ta Ieâ-Abarin taâm bri rdah panaêp n'gor Moâap mpeh luh nar. 12 Taê bôh ntuùk naây khaân paêng daâk haên jeâh ri njôh taâm rluùng Seâret. 13 Taê bôh ntuùk naây khaân paêng daâk haên jeâh ri njôh mpeh kaêl teá Arnoân, dak krong naây guù taâm bri rdah luh bôh n'gor Amoârit; yorlah dak krong Arnoân jeâng dak krong n'gor Moâap, vah vang n'gor Moâap ñah phung Amoârit. 14 Yor naây, bu chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt Nau Yeâhoâva Taâm Lôh, "Vahep guù taâm Supha, jeâh ri rluùng dak krong Arnoân, 15 jeâh ri kôh rluùng taât ma n'har Ar, jeâh naây rñaâl ñah n'har n'gor Moâap." 16 Taê bôh ntuùk naây khaân paêng haên taât ta Beâr, naây jeâng ndraâm ntu dak Yeâhoâva ngôi jeâh ma Y-Moâis, "Taâm ræuùn hom phung æon lan guù rgum, jeâh ri gaâp mra aên dak ma khaân paêng." 17 Noâk naây phung Israel mprô nau aô: "Hôi ndraâm ntu, luh hom dak! Mprô hom ma paêng! 18 Ndraâm ntu phung kon hañaêch hoù kuyh jeâh, phung koâranh toyh taâm phung æon lan hoù kuyh jeâh, ma maâng hañaêch jeâh ri maâng jra khaân paêng. "Taê bôh bri rdah khaân paêng n'ho haên ma Matana; 19 taê bôh Matana taât ma Nahalich taât ma Bamoât; 20 taê bôh Bamoât taât ma rluùng taâm n'gor Moâap daêch mpöù yoâk Pisga mpeh bri rdah.

Phung Israel Dôi Ñah Y-Sihoân

21 Israel prôh bunuyh mbôh ma Y-Sihoân hañaêch Amoârit, lah: 22 "Aên gaâp rgaên n'gor bri may; heân maâu mra teng laêp oâh taâm mir maâu lah taâm loâk mir play kriaêk æaâu, aêt heân maâu mra nheât ñoùng dak ndraâm ntu may; heân mra haên tíng æoi trong toyh hañaêch koù taât heân dôi rgaên jeâh n'gor may." 23 Æiaêlah Y-Sihoân maâu aên oâh Israel haên rgaên n'gor paêng. Paêng rgum leù rngoâch phung æon lan paêng jeâh ri chuaê taâm rdaâng ñah phung Israel taâm bri rdah, jeâh ri paêng vaêch ma æon Jahas jeâh ri taâm lôh ñah phung Israel. 24 Israel sreh paêng ma ñao jeâh ri pit in bri paêng ntôm bôh dak krong Arnoân taât ma dak krong Jaboâk, taât ma n'gor bri phung Amoân; yorlah n'har bri phung Amoân jeâng naâp katang. 25 Israel soùk gro leù rngoâch æon toyh aô, jeâh ri Israel guù taâm leù rngoâch æon toyh phung Amoârit, taâm æon toyh Heâsboân jeâh ri taâm leù rngoâch æon jeâ jeá paêng. 26 Yorlah æon Heâsboân jeâng æon toyh ma Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit, jeâng hañaêch hoù taâm lôh jeâh ñah hañaêch lor panaêp Moâap, jeâh ri pit in leù neh paêng taât dak krong Arnoân. 27 Yor naây phung bunuyh lah, "Vaêch ma æon Heâsboân! Æon toyh Y-Sihoân dôi ndaâk njeâng jeâh ri naâp katang! 28 Yorlah geh uùnh luh du taê bôh æon Heâsboân, mpiaêt uùnh bôh æon Sihoân. UÙnh naây sa jeâh æon Ar taâm n'gor Moâap, leù rngoâch phung koâranh guù taâm ntuùk kalô dor dak krong Arnoân. 29 Reâh ni ngaên ma may, Hôi Moâap! May leù rai loâch jeâh, Hôi phung æon lan Keâmoâs. Paêng hoù aên jeâh phung kon buklaâu paêng jeâng phung nchuaêt du, jeâh ri phung kon bu ur paêng jeâng bunaê, ma Y-Sihoân, du hueâ hañaêch phung Amoârit. 30 Poâ naây phung kon sau paêng leù rai loâch jeâh ntôm bôh æon Heâsboân taât ma æon Diboân, jeâh ri heân æö rai jeâh taât ta Noâpha, koù taât ta æon Meâdeâba."

Phung Israel Dôi Ñah Y-OÂk Hañaêch N'gor Basan

31 Poâri phung Israel guù taâm n'gor Amoârit. 32 Y-Moâis prôh haên bunuyh uaênh n'hut æon Jaser; jeâh ri khaân paêng soùk leù æon jeù jeá paêng jeâh ri mprôh phung Amoârit guù ta naây. 33 Khaân paêng plôù ndaêch haên trong mpeh n'gor Basan; jeâh ri Y-OÂk hañaêch n'gor Basan luh chuaê taâm lôh ñah khaân paêng ndrel ma leù rngoâch phung æon lan paêng, uùch taâm lôh ta æon EÂdrei: 34 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Lôi klach oâh ma paêng, yor lah gaâp leù jao jeâh paêng, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan paêng, nñaâp bri paêng taâm ti may; aên may æö ma paêng naâm bu may hoù æö jeâh ma Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit, nôm guù ta æon Heâsboân." 35 Poâ ri khaân paêng sreh oâbaêl, phung kon bu klaâu oâbaêl, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan oâbaêl, koù taât maâu hoâm geh ntuùk du hueâ bunuyh dôi klaih oâh ma oâbaêl, jeâh ri khaân paêng pit in n'gor bri paêng naây.

Kôp 22

Y-Balak Prôh Bunuyh Haên Kuaêl Y-Balam

1 Jeâh naây, phung æon lan Israel daâk haên jeâh ri njôh ta neh laâng n'gor Moâap kaêl teá dak krong Yurdan taâm tra ñah Yeârikoâ. 2 Y-Balak kon buklaâu Y-Siphoâr saô jeâh leù nau phung Israel æö ma phung Amoâtir. 3 Phung Moâap klach ngaên ma phung æon lan Israel yorlah khaân paêng aâk ngaên. Phung Moâap djoh nuih n'haâm yor klach ma phung æon lan Israel. 4 Phung Moâap lah ma phung bu buùnh bu ranh n'gor Madian, "Aæaô ri phung aâk aô mra sa leù rngoâch ndô guù juùm he naâm bu ndroâk sa gôù taâm mir." Poâri Y-Balak kon bu klaâu Y-Siphoâr hañaêch n'gor Moâap rnoâk naây 5 prôh haên phung mbôh ma Y-Balaam kon buklaâu Y-Beâoâr ta æon Peâthoâr daêch Dak krong, taâm n'gor phung che paêng, gay kuaêl paêng, lah, "Aô, du phung æon lan du luh jeâh bôh n'gor bri EÂjipt; khaân paêng nkuùm lam neh ntu, jeâh ri khaân paêng guù daêch mpeh gaâp. 6 Vaêch rak rtaêp hom ma phung æon lan aô, yorlah khaân paêng jeâng katang lôn ma gaâp. Klaêp lah gaâp mra dôi ñah khaân paêng jeâh ri mprôh khaân paêng du luh bôh n'gor; yorlah gaâp gít mbu nôm may moùt ton geh nau moùt ton ngaên, jeâh ri mbu nôm may rak rtaêp geh nau rak rtaêp ngaên." 7 Poâri phung bu buùnh buranh n'gor Moâap jeâh ri phung bu buùnh bu ranh n'gor Madian daâk haên djoât leo ndô nkhoâm ma phung n'huùm. Khaân paêng taât ma Y-Balaam jeâh ri nkoch bri nau Y-Balak ntính. 8 Y-Balaam lah ma khaân paêng, "Beâch hom ta aô maêng aô jeâh ri gaâp mra plôù lah ma khaân may tíng naâm Yeâhoâva ngôi ma gaâp." Poâ ri phung koâranh n'gor Moâap guù ndrel ma Y-Balaam. 9 Brah Ndu vaêch ma Y-Balaam jeâh ri lah, Mbu phung bu klaâu ndrel ma may?" 10 Y-Balaam lah ma Brah Ndu, Y-Balak kon buklaâu Y-Siphoâr hañaêch n'gor Moâap prôh khaân oâbaêl haên ma gaâp, lah, 11 "Aô, du phung æon lan du luh bôh n'gor bri EÂjipt jeâh ri nkuùm lam neh ntu. Aæaô ri vaêch rak rtaêp hom ma khaân paêng; klaêp lah gaâp mra dôi taâm lôh ñah khaân paêng jeâh ri mpôh lôi khaân paêng." 12 Brah Ndu lah ma Y-Balaam, "Lôi may haên ndrel ma phung naây oâh; lôi may rak rtaêp oâh ma phung æon lan aô, yorlah khaân paêng jeâng phung geh jeâh nau moùt ton." 13 Poâ naây Y-Balaam kah rngaêl oâi jeâh ri lah ma phung koâranh taê bôh Y-Balak, "Sít hom rlet ma n'gor bri khaân may nôm, yorlah Yeâhoâva dun jeâh maâu aên oâh gaâp haên ndrel ma khaân may." 14 Poâ ri phung koâranh n'gor Moâap daâk sít rlet ma Y-Balak jeâh ri lah, "Y-Balaam dun maâu vaêch oâh ndrel ma heân." 15 Du tôù ñoùng Y-Balak prôh haên phung koâranh aâk lôn jeâh ri phung bunuyh bu yôk lôn ma phung panaêp. 16 Khaân paêng taât ma Y-Balaam jeâh ri lah ma paêng, "Poâ aô Y-Balaam kon buklaâu Y-Siphoâr lah, 'Lôi aên geh oâh nau buay vaêch ma gaâp; 17 yorlah n'heâl naneá gaâp mra æö ma nau yôk toyh ma may, jeâh ri moh nau may lah ma gaâp, gaâp mra æö. Vaêch rak rtaêp hom ma phung æon lan aô." 18 Æiaêlah Y-Balaam plôù lah ma phung ntuh baâr Y-Balak. Nñaâp tô lah Y-Balak aên ma gaâp ngih paêng beâng ma praêp jeâh ri mah kañoâi, gaâp maâu dôi rlau oâh nau Yeâhoâva Brah Ndu gaâp ntính, gay æö du nau kan jeá maâu lah toyh. 19 Æiaêlah gaâp daên ma khaân may guù ta aô maêng aô taâm ban ñoùng, gay ma gaâp dôi gít moh nau Yeâhoâva mra lah ñoùng ma gaâp." 20 Brah Ndu taât ma Y-Balaam doâl maêng jeâh ri lah ma paêng, "Tôlah phung bu klaâu aô vaêch gay uùch kuaêl may, daâk haên hom ndrel ma khaân paêng, æiaêlah aên may æö kanoùng moh nau gaâp mra ntính ma may."

Toâng Paêr Ueh Jeâh Ri Seh Bri Y-Balaam

21 Poâ ri Y-Balaam kah rngaêl oâi, daêp ön seh bri paêng, jeâh ri haên ndrel ma phung koâranh n'gor Moâap. 22 Æiaêlah Brah Ndu hao ji nuih yor nau paêng haên; jeâh ri toâng paêr ueh Yeâhoâva daâk ta trong nking nau paêng haên. Y-Balaam ncho seh bri, jeâh ri bar heâ oh mon paêng haên ndrel ma paêng. 23 Seh bri saô toâng paêr ueh Yeâhoâva daâk ta trong djoât ñao rnglay taâm ti paêng; jeâh ri seh bri teng trong laêp taâm mir. Y-Balaam dong seh bri gay juet mplôù rlet ma trong. 24 Jeâh ri toâng paêr ueh Yeâhoâva daâk taâm trong jeá vah vang loâk mir play kriaêk æaâu, geh n'gar bar ñah ding. 25 Tô lah seh bri saô toâng paêr ueh Yeâhoâva oâbaêl mpet ñah n'gar jeâh ri geh rchiaêt jaâng Y-Balaam ñah n'gar; poâ naây Y-Balaam dong ñoùng oâbaêl. 26 Jeâh naây toâng paêr ueh haên panaêp jeâh ri guù ntuùk hueât, maâu geh oâh trong der mpeh pama maâu lah mpeh pachiau. 27 Tô lah seh bri saô toâng paêr ueh Yeâhoâva, oâbaêl chon mon paên taâm daâng Y-Balaam; jeâh ri Y-Balaam hao ji nuih, jeâh ri paêng dong seh bri ma maâng paêng. 28 Noâk naây Yeâhoâva pôk troâm mbung seh bri, jeâh ri lah ma Y-Balaam, "Moh gaâp æö ma may díng may dong gaâp pe tôù ma aô?" 29 Y-Balaam lah ma seh bri, "Yorlah may möchir ma gaâp. Tôlah gaâp geh ñao taâm ti gaâp, leù gaâp nkhít jeâh may." 30 Seh bri lah ma Y-Balaam, "Maâu di heù gaâp jeâng seh may, may ncho gaâp du boâng nau reâh may taât ma nar aô? Gaâp leù mông æö poâ aô ñoùng ma may?" Paêng lah, "Maâu oâh." 31 Noâk naây Yeâhoâva pôk maêt Y-Balaam jeâh ri Y-Balaam saô toâng paêr ueh Yeâhoâva daâk ta trong, djoât ñao rnglay taâm ti paêng. Y-Balaam kuùnh boâk jeâh ri chuùn muh maêt ta neh. 32 Toâng par ueh Yeâhoâva lah ma paêng, "Maâm may dong seh bri may pe tôù jeâh? Aô, gaâp vaêch gay nking may, yorlah trong may jeâng kue ngaên ta naêp gaâp; 33 jeâh ri seh bri saô gaâp jeâh ri der pa naêp gaâp pe tôù ma aô. Tôlah oâbaêl maâu der oâh ma gaâp, n'heâl naneá aæaô hoù nkhít jeâh may jeâh ri aên oâbaêl dôi reâh." 34 Jeâh ri Y-Balaam lah ma toâng paêr ueh Yeâhoâva,, "Gaâp hoù æö tih jeâh, yorlah gaâp maâu gít oâh may daâk jeâh taâm trong gay uùch nking gaâp. Poâ naây aæaô tô lah nau naây jeâng mhík ta naêp maêt may, gaâp mra plôù sít ro yôh." 35 Toâng paêr ueh Yeâhoâva lah ma Y-Balaam, "Haên hom may ndrel ma phung bu klaâu naây; æiaêlah aên may ngôi kanoùng nau gaâp ntính ma may." Poâ ri Y-Balaam n'ho haên ndrel ma phung koâranh Y-Balak.

Y-Balaam Ndrel Y-Balak

36 Tô lah Y-Balak taêng ma Y-Balaam taât jeâh, paêng luh taâm maâp ñah oâbaêl ta æon Moâap ta dak krong Arnoân jeâng boâl duùt n'har bri. 37 Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Maâu di heù gaâp prôh haên jeâh bunuyh kuaêl may? Maâm díng may maâu vaêch oâh ma gaâp? Gaâp maâu dôi heù æö nau yôk ma may?" 38 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Aô, gaâp vaêch jeâh ma may. Gaâp geh leù nau dôi ngôi æaæaê nau aæaô ri? Nau ngôi Brah Ndu dôm taâm troâm mbung gaâp, nau naây gaâp mra ngôi." 39 Jeâh ri Y-Balaam haên ndrel ma Y-Balak, jeâh ri khaân paêng taât ta Kiriat-Husoât. 40 Y-Balak æö brah ma ndroâk jeâh ri biaêp, jeâh ri naây njuaêl ndô naây ma Y-Balaam jeâh ri phung koâranh ndrel ma paêng. 41 Kah oâi taô Y-Balak njuùn Y-Balaam aên paêng haên ta Bamoât-Baal, jeâh ri bôh ntuùk naây Y-Balaam saô æaæaê phung æon lan daêch lôn.

Kôp 23

1 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Ndaâk hom ta aô ma gaâp pôh mlaâm nông, jeâh ri ta aô nkra ma gaâp pôh mlaâm ndroâk nkuaêng jeâh ri pôh mlaâm biaêp nkuaêng." 2 Y-Balak æö tíng naâm Y-Balaam lah jeâh; jeâh ri Y-Balak ndrel Y-Balaam nhhôr du mlaâm ndroâk nkuaêng jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng ta kalô aêp nông. 3 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Daâk ta meng ndô may nhhôr guùch, jeâh ri gaâp mra haên; klaêp lah Yeâhoâva mra vaêch taâm maâp ma gaâp, jeâh ri moh nau paêng mra taâm mpôl ma gaâp, gaâp mra mbôh ma may." Jeâh ri paêng haên leo kalô yoâk jeâng ntuùk hil.

Y-Balaam Moùt Ton Ma Phung Israel

4 Brah Ndu taâm maâp ñah Y-Balaam jeâh ri Y-Balaam lah ma paêng, "Gaâp ndaâk jeâh pôh mlaâm nông jeâh ri gaâp nhhôr jeâh du mlaâm ndroâk nkuaêng jeâh ri du mlaâm biaêpnkuaêng taâm aêp nông." 5 Yeâhoâva dôm nau ngôi taâm troâm mbung Y-Balaam, jeâh ri lah, "Plôù tay ñoùng ma Y-Balak jeâh ri ngôi poâ aô." 6 Paêng plôù sít tay ma Y-Balak; aô, Y-Balak jeâh ri leù rngoâch phung koâranh n'gor Moâap daâk ta meng ndô paêng nhhôr guùch. 7 Y-Balaam mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah: "Taê bôh n'gor Aram Y-Balak aên gaâp vaêch, hañaêch n'gor Moâap aên gaâp vaêch taê bôh yoâk palô.' Vaêch rak rtaêp hom ma phung Yakoâp; vaêch hom, ngôi mhík ma phung Israel! 8 Maâm gaâp dôi rak rtaêp ma phung Brah Ndu maâu maâp rak rtaêp oâh? Maâm gaâp dôi ngôi mhík ma phung Yeâhoâva maâu maâp ngôi mhík oâh? 9 Yorlah bôh kalô mpöù yoâk gaâp saô paêng, taê bôh goâl yoâk gaâp uaênh paêng; aô, du phung æon lan guù eâng, jeâh ri maâu kôp oâh paêng nôm ndrel ma phung mpoâl baêl bunuyh! 10 Mbu dôi kôp ndruyh phung Yakoâb, maâu lah kôp du koá taâm puaên phung Israel? AÊn gaâp khít ma nau khít phung soùng, jeâh ri aên nau rai loâch gaâp jeâng naâm bu paêng!" 11 Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Moh may æö jeâh ma gaâp? Gaâp soùk may aên may rak rtaêp ma phung rlaêng gaâp, jeâh ri aô, may kanoùng moùt ton ma khaân paêng." 12 Paêng plôù lah, "Gaâp maâu mra njraêng heù gay ngôi moh nau Yeâhoâva dôm jeâh taâm troâm mbung gaâp?" 13 Y-Balak lah ma paêng, "Vaêch ndrel ma gaâp haên ntuùk eâng, taê bôh ntuùk naây may dôi saô khaân paêng; may mra saô ñô phung daêch lôn, jeâh ri maâu mra saô oâh leù rngoâch khaân paêng. Ta naây may mra rak rtaêp hom khaân paêng." 14 Poâ naây, paêng leo Y-Balaam taât ta mir Y-Soâphim, kalô mpöù yoâk Pisga, jeâh ri ndaâk pôh mlaâm nông jeâh ri nhhôr du mlaâm ndroâk nkuaêng jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng ta kalô aêp nông. 15 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Daâk ta aô meng ndô may nhhôr guù doâl gaâp taâm maâp ma Yeâhoâva ta ri." 16 Yeâhoâva taâm mpôl ñah Y-Balaam jeâh ri dôm nau ngôi taâm troâm mbung paêng, lah, "Plôù sít hom ma Y-Balak jeâh ri ngôi poâ aô." 17 Paêng plôù sít ma Y-Balak, jeâh ri aô paêng daâk keâng meng ndô paêng nhhôr guùch ndrel ma phung koâranh n'gor Moâap. Y-Balak lah ma paêng, "Moh nau Yeâhoâva hoù ngôi?" 18 Y-Balaam mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah, "Daâk hom, Hôi Y-Balak jeâh ri iaêt hom! Rkeâng toâr hom ma gaâp, Hôi kon buklaâu Y-Siphoâr: 19 Brah Ndu maâu jeâng du hueâ bunuyh oâh díng paêng ngôi mæruh, maâu lah du hueâ kon bu klaâu bunuyh oâh koù taât paêng rgaâl nau paêng mín. Moh nau paêng lah jeâh, maâu heù paêng mra æö aên taât nau naây? 20 Aô, gaâp soùk dôn jeâh nau ntính aên moùt ton. Paêng moùt ton jeâh, gaâp maâu dôi rgaâl nau naây oâh! 21 Paêng maâu saô oâh nau jeâr taâm phung Yakoâb maâu leù paêng saô nau uh ah taâm phung Israel? Yeâhoâva Brah Ndu khaân paêng guù ndrel ma khaân paêng, jeâh ri nau hañaêch troh rhôn guù ta nklang khaân paêng. 22 Brah Ndu njuùn khaân paêng du luh bôh n'gor bri EÂjipt; Paêng jeâng nau katang ma khaân paêng naâm bu kruùp. 23 Maâu geh nau ngôi n'huùm-chraâng oâh dôi taâm rdaâng ñah phung Yakoâb; maâu geh kan n'huùm oâh dôi taâm rdaâng ñah phung Israel, uaênh kan khlay ngaên ngeân Brah Ndu æö jeâh!' 24 Aô du phung æon lan daâk naâm bu du mlaâm yau muùr me, jeâh ri khaân paêng du daâk naâm bu du mlaâm yau muùr nkuaêng. Paêng maâu kuen oâh taât paêng kaêp sa heâk mpa mô paêng kuen, jeâh ri djreâp jeâh dak mham mpa paêng hoù nkhít." 25 Y-Balak lah ma Y-Balaam, "Lôi rak rtaêp oâh ma khaân paêng, maâu leù moùt ton ma khaân paêng." 26 Æiaêlah Y-Balaam plôù lah ma Y-Balak, "Maâu di heù nau gaâp mbôh ma may, 'Leù moh nau Yeâhoâva hoù lah, gaâp mra æö nau naây?" 27 Y-Balak lah ma Y-Balaam, Vaêch hom, gaâp mra njuùn may ma ntuùk eâng; klaêp lah æö maak ma Brah Ndu tôlah may dôi rak rtaêp ma khaân paêng taê bôh ntuùk naây." 28 Poâ ri Y-Balak njuùn Y-Balaam ta kalô mpöù yoâk Peâoâr mpeh bri rdah, 29 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Ndaâk hom ta aô ma gaâp pôh mlaâm nông jeâh ri nkra ta aô ma gaâp pôh mlaâm ndroâk nkuaêng jeâh ri pôh mlaâm biaêp nkuaêng." 30 Y-Balak æö tíng naâm Y-Balaam lah jeâh, jeâh ri du mlaâm biaêp nkuaêng ta kalô aêp nông.

Kôp 24

1 Tô lah Y-Balaam saô Yeâhoâva maak moùt ton ma phung Israel, paêng maâu hoâm haên oâh naâm bu saôm gay saô nau taâm mbeân, æiaêlah paêng rle muh maêt paêng mpeh bri rdah. 2 Y-Balaam n'gôr uaênh jeâh ri saô Israel guù njôh tíng naâm baêl khaân paêng eâng eâng. Jeâh ri Hueâng Brah Brah Ndu vaêch guù ta paêng. 3 Paêng mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah, "Nau Y-Balaam kon bu klaâu Y-Beâoâr ngôi, 4 nau ngôi taê bôh nôm taêng jeâh nau Brah Ndu ngôi, nôm saô jeâh nau taâm saô bôh Nôm Geh Leù Nau Brah, nôm chaloât, geh maêt lin jeâh: 5 Hôi Y-Yakoâb, ueh ngaên ngih bok may, Hôi Y-Israel, ueh ngaên ntuùk may guù njôh! 6 Paêng nñah huy naâm bu rluùng yoâk, naâm bu n'gar trao ta meng kôh dak krong naâm bu tôm si Aloâeâ Yeâhoâva hoù taêm, naâm bu tôm si seâdar ta meng n'hor dak. 7 Dak mra ler padih taê troâm thuùng daâng khaân paêng, jeâh ri ntil khaân paêng mra guù taâm aâk ntuùk geh dak toù. Hañaêch khaân paêng mra jeâng toyh lôn ma Y-Agak, jeâh ri æon bri hañaêch khaân paêng mra vaêch ma hao. 8 Brah Ndu njuùn khaân paêng du luh taê bôh n'gor EÂjipt; Paêng jeâng nau katang ma khaân paêng naâm bu kruùp. Khaân paêng mra kaêp sa heâk phung mpoâl bunuyh rlaêng ma khaân paêng, jeâh ri mra æö chah nting khaân paêng aên haêch rheân, jeâh ri soâr khaân oâbaêl ma haêr khaân paêng. 9 Khaân paêng rmiaêt, khaân paêng paên naâm bu du mlaâm yau muùr nkuaêng, maâu lín ñoùng naâm bu du mlaâm yau muùr me; mbu nôm mra rbích khaân paêng? Ueh ngaên ma mbu nôm mra aên nau ueh laêng ma may; rak rtaêp hom ma mbu nôm mra rak rtaêp ma may."

Nau Y-Balaam Mbôh Lor

10 Y-Balak hao ji nuih ma Y-Balaam, jeâh ri tap ti haâu ngaên ma Y-Balaam jeâh ri lah: "Gaâp kuaêl jeâh may gay aên may rak rtaêp ma phung rlaêng, jeâh ri may nkhông moùt ton ma khaân paêng pe tôù jeâh ma aô. 11 Yor naây aæaô ri daâk haên hom may rlet ma ntuùk may nôm. Gaâp lah jeâh, 'Gaâp mra yôk ma may naneá ngaên, æiaêlah Yeâhoâva kaân may soùk dôn ro 12 Y-Balaam lah ma Y-Balak, "Gaâp maâu heù geh lah ma phung ntuh baâr may vaêch taât jeâh ma gaâp. 13 'Nñaâp tôlah Y-Balak mra aên ma gaâp ngih paêng beâng ma praêk jeâh ri mah, gaâp maâu dôi æö rlau ir oâh ma nau Yeâhoâva ngôi jeâh, uùch æö ueh gít lah mhík tíng naâm nau uùch æö ueh gít lah mhík tíng naâm nau gaâp nôm uùch; moh nau Yeâhoâva ngôi, gaâp mra ngôi nau naây'? 14 Aô, aæaô ri, gaâp plôù sít ma phung æon lan gaâp nôm. Vaêch hom, gaâp mra mbôh ma may moh nau phung æon lan aô mra æö ma phung æon lan may du nar kaên dôù." 15 Paêng mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah: "Nau Y-Balaam kon bu klaâu Y-Beâoâr ngôi, nau ngôi taê bôh bunuyh geh maêt lin jeâh, 16 Nau ngôi taê bôh nôm iaêt nau Brah Ndu ngôi, jeâh ri gít vaât nau Nôm Ta Kalô Duùt Preâh blau mín nôm saô nau taâm saô taê bôh Nôm Geh Leù Nau Brah, nôm chaloât, æiaêlah geh maêt lin jeâh. 17 Gaâp saô paêng, æiaêlah maâu di aæaô ri oâh; gaâp uaênh paêng, æiaêlah maâu di guù daêch oâh du rplay maênh mra luh bôh phung Yakoâb, jeâh ri du mlaâm maâng hañaêch mra luh bôh phung Israel. Paêng mra ntaâp rho ndaêr kleng n'gor Moâap, taê boâk aô rho boâk ri, jeâh ri aên chaloât leù rngoâch phung bunuyh brôl ir aô. 18 Bu mra mprôh phung Edoâm bôh n'gor paêng, taâm ban ñoùng bu mra mprôh phung Seâir, phung rlaêng paêng, doâl phung Israel æö ma nau janh katang. 19 Du hueâ bôh phung Yakoâb mra chiaê uaênh jeâh ri mra æö rai mbu nôm hoâm klen taê klaih bôh æon toyh" 20 Jeâh ri Y-Balaam uaênh ma Y-Amalek jeâh ri mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah, "Phung Amalek jeâng phung mpoâl mroâ nguay taâm phung mpoâl bunuyh, æiaêlah daêch keâng duùt khaân paêng mra rai." 21 Y-Balaam uaênh ma phung Keânit jeâh ri mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah, "Ntuùk may guù jeâng naâp jeâh ri rsuaên may guù ta kalô luù, 22 æiaêlah phung Keânit mra rai ndah naâm joù phung Asus njuùn leo mra jeâng bunaê?" 23 Y-Balaam mbôh nau taâm mpôl paêng geh jeâh, lah, Vô! Mbu mra hoâm e reâh tô lah Brah Ndu æö nau aô? 24 Æiaêlah mra geh aâk kuùmpaên mra vaêch bôh n'gor Kitim jeâh ri mra aên reâh ni phung Asur jeâh ri phung EÂber; jeâh naây nñaâp khaân paêng nôm ñoùng mra rai." 25 Jeâh ta naây; Y-Balaam daâk jeâh ri plôù sít rlet ma ntuùk paêng nôm; jeâh ri taâm ban ñoùng Y-Balak daâk haên trong paêng nôm.

Kôp 25

Phung Israel Yôk Mbah Ma Brah Baal Peâoâr

1 Doâl phung Israel guù ta Sitim phung æon lan ntôm æö taâm doùng tír ñah phung kon bu ur Moâap. 2 Phung bu ur aô jaê phung æon lan Israel ma nau æö brah ma phung brah khaân paêng, jeâh ri phung æon lan soâng sa jeâh ri chon mbah panaêp brah khaân paêng. 3 Poâ ri Israel taâm rnglaêp ñah brah Baal-Peâoâr. Jeâh ri Yeâhoâva hao ji nuih ma Israel. 4 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Nhuùp leù rngoâch phung koâranh taâm phung æon lan, jeâh ri yoâng khaân paêng ta nklang duh nar ta naêp Yeâhoâva, gay ma nau Yeâhoâva ji nuih dôi aih du bôh Israel." 5 Y-Moâis lah ma koâranh phat doâih Israel, "Aên aêp nôm khaân may nkhít phung buklaâu paêng phung taâm rnglaêp ñah brah Baal Peâoâr." 6 Aô, du hueâ bu klaâu taâm phung æon lan Israel vaêch jeâh ri djoât leo du hueâ bu ur Madian ma phung taâm ngih paêng ta naêp maêt Y-Moâis jeâh ri ta naêp maêt leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn, doâl khaân paêng guù nhím ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn, 7 Tôlah Y-Phineâas kon buklaâu Y-EÂleâasar, sau koâranh æö brah Y-Aroân, saô nau naây, paêng daâk chalôi phung taâm ræuùn jeâh ri soùk du n'gaâr tak taâm ti paêng, 8 tíng æoi buklaâu Israel taâm troâm jroâ paêng, jeâh ri ntaâp leù bar heâ khaân paêng, buklaâu Israel jeâh ri bu ur, rho bluh saêk jaên bu ur naây. Poâri nau taât mhík leù rlu jeâh ta nklang phung æon lan Israel. 9 Æiaêlah phung leù khít jeâh yor nau taât mhík naây geh bar rmön puaên rbaên bunuyh. 10 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 11 "Y-Phineâas kon buklaâu Y-EÂleâasar, sau koâranh æö brah Y-Aroân, leù aên ruùch lôi jeâh nau gaâp ji nuih ma phung æon lan Israel, yorlah paêng geh nau grang naâm bu gaâp ta nklang khaân paêng, poânaây gaâp maâu æö rai oâh phung æon lan Israel taâm nau gaâp grang. 12 Yor naây lah hom, 'Aô gaâp aên ma paêng nau gaâp taâm rnglaêp ma nau ñaêp mpaên. 13 Nau naây mra praêp ma paêng jeâh ri ma phung kon sau paêng oâklak pakôi paêng, nau taâm rnglaêp ma kan koâranh æö brah guù mro mraêng, yorlah paêng geh nau khoùm nsroâih yor Brah Ndu paêng, jeâh ri æö nau taâm chuai aên kloh nau tih ma phung bon lan Israel." 14 Amoh saêk buklaâu Israel bu nkhít jeâh ndrel ma bu ur Madian, jeâng Y-Simri, kon buklaâu Y-Salu, koâranh ma du noi deh taâm mpoâl Simeâoân. 15 Bu ur Madian bu nkhít jeâh, amoh paêng H'Koâsbi kon bu ur Y-Sur, koâranh ma phung mpoâl noi deh tôm taâm phung Madian. 16-17 "Æö rkhuùk hom phung Madian jeâh ri nkhít khaân paêng. 18 Yor lah khaân paêng æö nau rkhuùk jeâh ma khaân may ma nau khaân paêng blau pleùch, ma nau naây khaân paêng ndôm khaân may taâm nau brah Peâoâr, jeâh ri taâm nau ñah H'Koâsbi kon bu ur du hueâ koâranh Madian, yuh khaân paêng, nôm bu nkhít taâm nar geh nau ji töp yor nau ma brah Peâoâr."

Kôp 26

Nau Kôp Phung Israel Taâm N'gor Moâap

1 Leù rngôt jeâh nau khít ji töp, Yeâhoâva lah ma Y-Moâis jeâh ri Y-EÂleâasar kon bu klaâu Y-Aroân, koâranh æö brah. 2 "Æö hom nau kôp leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn ntôm bôh nôm geh bar jeát naêm leo kalô, tíng naâm noi deh khaân paêng, leù rngoâch phung Israel dôi haên ma nau taâm lôh." 3 Y-Moâis jeâh ri koâranh Æö brah Y-EÂleâasar ngôi ma khaân paêng taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra naêp ñah æon Yeârikoâ, lah, 4 'Æö hom nau kôp phung æon lan ntôm bôh nôm geh bar jeát naêm leo kalô; tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis, jeâh ri phung Israel hoù du luh jeâh taê bôh n'gor bri EÂjipt: 5 Y-Ruben, kon boâk rah ma Y-Israel, phung kon bu klaâu Y-Ruben: Jeâng Y-Hanoâk; taê bôh paêng geh luh mpoâl Hanoâk; taê bôh Y-Palu geh luh phung mpoâl baêl Palu; 6 taê bôh Y-Heâsron geh luh phung mpoâl baêl Heâron; taê bôh Y-Karmi geh luh phung mpoâl baêl Karmi; 7 Aô jeâng phung mpoâl Ruben, jeâh ri rnoh kôp khaân paêng geh puaên rmön pe rbaên pe jeát nuyh. 8 Phung kon buklaâu Y-Palu: jeâng Y-EÂliap. 9 Phung kon buklaâu Y-EÂliap: jeâng Y-Neâmuel, Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram. Aô yôh Y-Dathan jeâh ri Y-Abiram amoh bu saêch jeâh bôh phung rgum uùch taâm rdaâng ñah Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân, yor mpoâl ndrel ma Y-Koâreâ, tô lah khaân paêng taâm rdaâng ñah Yeâhoâva. 10 Naây, tôlah neh haê troâm mbung paêng rvaên khaân paêng ndrel ma Y-Koâreâ, koù taât phung naây khít, tô lah doâl uùnh sa bar rhiaêng praêm jeát nuyh buklaâu; khaân paêng leo æö poânaây. 11 Æiaêlah mpoâl Y-Koâreâ maâu khít leù oâh. 12 Phung kon buklaâu Y-Simeâoân tíng naâm mpoâl khaân paêng: taê bôh Y-Neânuel deh luh phung mpoâl baêl Neâmuel; taê bôh Y-Jamin deh luh phung mpoâl baêl Jamin; taê bôh Y-Jakin deh luh phung mpoâl baêl Jakin; 13 taê bôh Y-Seâra deh luh phung mpoâl baêl Seâra; taê bôh Y-Sal deh luh phung mpoâl baêl sal. 14 Aô jeâng phung mpoâl Simeâoân, geh bar rmön bar rbaên bar rhiaêng nuyh. 15 Phung kon buklaâu Y-Gat tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Seâphoân deh luh phung mpoâl baêl Seâphoân; taê bôh Y-Hagi deh luh phung mpoâl baêl Hagi; taê bôh Y-Suni deh luh phung mpoâl baêl Suni; 16 taê bôh Y-OÂsni deh luh phung mpoâl baêl OÂsni; taê bôh Y-EÂri deh luh phung mpoâl baêl EÂri; 17 taê bôh Y-Aroât deh luh phung mpoâl baêl Aroât; taê bôh Y-Areâli deh luh mpoâl baêl Areâli; 18 aô phung mpoâl phung kon bu klaâu Y-Gat, tíng rnoh kôp khaân paêng, geh puaên rmön praêm rhiaêng nuyh. 19 Phung kon buklaâu Y-Yuda: jeâng Y-EÂr jeâh ri Y-OÂnan; æiaêlah Y-EÂr jeâh ri Y-OÂnan leù khít jeâh taâm n'gor Kanaan. 20 Aô phung kon buklaâu Y-Yuda tíng naâm mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Seâla deh luh phung mpoâl baêl Seâla; taê bôh Y-Peâres deh luh phung mpoâl baêl Peâres; taê bôh Y-Seâra deh luh phung mpoâl baêl Seâra. 21 Phung kon buklaâu Y-Peâres: taê bôh Y-Heâsron deh luh phung mpoâl baêl Heâsron; taê bôh Y-Hamul deh luh phung mpoâl baêl Hamul. 22 Aô phung mpoâl Yuda tíng naâm rnoh kôp khaân paêng, geh pôh rmön prao rbaên praêm rhiaêng nuyh. 23 Phung kon bu klaâu Y-Isakar tíng naâm mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Toâla deh luh phung mpoâl baêl Toâla; taê bôh Y-Puwa deh luh phung mpoâl baêl Puwa; 24 taê bôh Y-Jasup deh luh phung mpoâl baêl Jasup; taê bôh Y-Simroân deh luh phung mpoâl baêl Simroân. 25 Aô phung mpoâl baêl Y-Isakar tíng naâm rnoh kôp khaân paêng, geh prao rmön puaên rbaên pe rhiaêng nuyh. 26 Phung kon buklaâu Y-Sabuloân tíng naâm mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Seâret deh luh phung mpoâl baêl Seâret; taê bôh Y-EÂlon deh luh phung mpoâl baêl EÂlon; taê bôh Y-Jahleâel deh luh phung mpoâl baêl Jahleâel. 27 Aô phung mpoâl Sabuloân tíng naâm rnoh kôp khaân paêng, geh prao rmön praêm rhiaêng nuyh. 28 Phung kon bu klaâu Y-Yoâsep tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: Y-Manaseâ jeâh ri Y-EÂphraim. 29 Phung kon buklaâu Y-Manaseâ: taê bôh Y-Makir deh luh phung mpoâl baêl Makir; Y-Makir jeâng mbôù ma Y-Galaat; taê bôh Y-Galaat deh luh phung mpoâl baêl Galaat. 30 Aô phung kon bu klaâu Y-Galaat: taê bôh Y-Ieâser deh luh phung mpoâl baêl Ieâser; taê bôh Y-Heâlek deh luh phung mpoâl baêl Heâlak; 31 taê bôh Y-Ariel deh luh phung mpoâl baêl Ariel; taê bôh Y-Sichem deh luh phung mpoâl baêl Sichem; 32 taê bôh Y-Seâmida deh luh phung mpoâl baêl Seâmida; taê bôh Y-Heâpher deh luh phung mpoâl baêl Heâpher. 33 Jeâh ri Y-Seâloâpeâhat kon bu klaâu Y-Heâpher maâu geh oâh kon buklaâu, æiaêlah geh dôm phung kon bu ur. Amoh phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat: H'Mahla, H'Noâa, H'Hoâgla, H'Milka, jeâh ri H'Tirsa. 34 Aô jeâng phung mpoâl Manaseâ, rnoh kôp khaân paêng geh praêm rmön bar rbaên pôh rhiaêng nuyh. 35 Aô phung kon bu klaâu Y-EÂphraim tíng naâm mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Sutheâla deh luh phung mpoâl baêl Sutheâla; taê bôh Y-Beâker deh luh phung mpoâl baêl Beâker; taê bôh Y-Tahan deh luh phung mpoâl baêl Tahan. 36 Aô phung kon buklaâu Y-Sutheâla: Taê bôh Y-EÂran deh luh phung mpoâl baêl EÂran. 37 Aô phung kon buklaâu Y-Yoâsep tíng naâm phung mpoâl khaân paêng. 38 Phung kon bu klaâu Y-Benjamin tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Beâla deh luh phung mpoâl baêl Beâla; taê bôh Y-Asbel deh luh phung mpoâl baêl Asbel; taê bôh Y-Ahiram deh luh phung mpoâl baêl Ahiram; 39 taê bôh Y-Seâphupham deh luh phung mpoâl baêl Seâphupham; taê bôh Y-Hupham deh luh phung mpoâl baêl Hupham. 40 Phung kon bu klaâu Y-Beâla: Y-Ardô jeâh ri Y-Naman. Taê bôh Y-Ardô deh luh phung mpoâl baêl Ardô; taê bôh Y-Naman deh luh phung mpoâl baêl Naman; 41 Aô phung kon buklaâu Y-Benjamin tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng; jeâh ri rnoh kôp khaân paêng geh puaên rmön praêm rbaên prao rhiaêng nuyh. 42 Aô phung kon bu klaâu Y-Dan tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Suham deh luh phung mpoâl baêl Suham. Aô phung mpoâl Dan tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng. 43 Leù rngoâch mpoâl Suham tíng naâm rnoh kôp khaân paêng, geh prao rmön puaên rbaên puaên rhiaêng nuyh. 44 Phung kon buklaâu Y-Aser tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Imna deh luh phung mpoâl baêl Imna; taê bôh Y-Iswi deh luh phung mpoâl baêl Imna; taê bôh Y-Iswi deh luh phung mpoâl baêl Iswi; taê bôh Y-Beâria deh luh phung mpoâl baêl Beâria. 45 Phung kon buklaâu Y-Beâria: taê bôh Y-Heâber deh luh phung mpoâl baêl Heâber; taê bôh Y-Malkiel deh luh phung mpoâl baêl Malkiel. 46 Amoh phung kon bu ur Y-Aser jeâng H'Seâra. 47 Aô phung mpoâl phung kon buklaâu Y-Aser tíng naâm rnoh kôp khaân paêng, geh praêm rmön pe rbaên puaên rhiaêng nuyh. 48 Phung kon buklaâu Y-Naptali tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng: taê bôh Y-Jaseâel deh luh phung mpoâl baêl Jaseâel; taê bôh Y-Guni deh luh phung mpoâl baêl Guni; 49 taê bôh Y-Jeâser deh luh phung mpoâl baêl Jeâser taê bôh Y-Silem deh luh phung mpoâl baêl Silem. 50 Aô phung mpoâl Y-Naptali tíng naâm phung mpoâl baêl khaân paêng; jeâh ri rnoh kôp khaân paêng geh puaên rmön praêm rbaên puaên rhiaêng nuyh. 51 Aô rnoh kôp phung æon lan Israel, geh prao rsen du rbaên pôh rhiaêng pe jeát nuyh.

Taâm Paê Neh Ma Nau Taâm Nchroh

52-53 "Ma phung aô bu mra taâm paê neh jeâng draêp ndôn chaêm tíng naâm rnoh kôp amoh khaân paêng. 54 Ma nduùl mpoâl aâk may dôi aên ndôn draêp toyh lôn, nduùl mpoâl rnoh æon lan æhoâi, poâ ri dôi aên ndôn draêp jeá lôn. May mra aên ma aêp nduùl mpoâl ndôn draêp khaân paêng tíng naâm rnoh kôp khaân paêng. 55 Æiaêlah may mra taâm paê n'gor neh ma nau taâm nchroh; khaân paêng mra ndôn draêp tíng naâm amoh phung nduùl mpoâl noi deh khaân paêng. 56 AÊn may taâm paê ndôn draêp khaân paêng tíng naâm nau taâm nchroh æaê di toyh lôn, æaê di jeá lôn."

Phung Mpoâl Leâvi

57 Aô phung Leâvi bu kôp jeâh tíng naâm phung mpoâl khaân paêng: taê bôh Y-Gersoân deh luh phung mpoâl baêl Gersoân; taê bôh Y-Koâhat deh luh phung mpoâl baêl Koâhat; taê bôh Y-Meârari deh luh phung mpoâl baêl Meârari. 58 Aô phung mpoâl Leâvi: mpoâl phung Lipni; mpoâl phung Heâbron; mpoâl phung Mahli, mpoâl phung Musi, mpoâl phung Koâra. Y-Koâhat jeâng mbôù ma Y-Amram. 59 Amoh ur Y-Amram jeâng H'Joâkôbet kon bu ur Y-Leâvi, deh taâm n'gor bri EÂjipt; jeâh ri paêng deh ñah Y-Amram, Y-Moâis, Y-Aroân jeâh ri H'Miriam yuh ma khaân paêng. 60 Bi Y-Aroân deh Y-Nadap, Y-Abihu, Y-EÂleâasar, jeâh ri Y-Itham. 61 Æiaêlah Y-Napdap jeâh ri Y-Abihu khít doâl khaân paêng nhhôr uùnh bôh ntuùk eâng ta naêp Yeâhoâva. 62 Rnoh kôp khaân paêng geh bar rmön pe rbaên nuyh, aêp nôm bu klaâu geh du khay leo kalô; bu maâu kôp oâh khaân paêng geh ndôn draêp yorlah bu maâu aên oâh ma khaân paêng ndrel ma phung æon lan Israel.

Kanoùng Y-Kalep Jeâh Ri Y-Yoâsueâ Hoâm E Reâh

63 Aô phung Y-Moâis jeâh ri Y-EÂleâasar koâranh æö brah kôp tô lah khaân paêng kôp phung æon lan Israel taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra naêp ñah æon Yeârikoâ. 64 Æiaêlah taâm phung bunuyh aô maâu geh du hueâ bunuyh taâm phung Y-Moâis jeâh ri koâranh æö brah Y-Aroân kôp jeâh tô lah khaân paêng kôp phung æon lan Israel taâm bri rdah Sinai. 65 Yor lah Yeâhoâva lah jeâh yor phung naây, "Khaân paêng mra khít taâm bri rdah." Maâu geh du hueâ hoâm e oâh taâm phung khaân paêng, kanoùng Y-Kalep kon buklaâu Y-Jeâphuneâ jeâh ri Y-Yoâsueâ kon buklaâu Y-Nun.

Kôp 27

Nau Kon Bu Ur Y-Seâloâpeâhat Daên

1 Noâk naây phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat kon buklaâu Y-Heâpher, sau Y-Heâpher, sau Y-Galaat, se Y-Makir, saên Y-Manaseâ, taâm mpoâl phung kon bu klaâu Y-Yoâsep, haên daêch ngih bok. Amoh phung kon bu ur paêng: H'Mahla, H'Noâa, H'Hoâgla, H'Milka, jeâh ri H'Tirsa. 2 Khaân paêng daâk panaêp Y-Moâis, panaêp Y-EÂleâasar koâranh æö brah, panaêp phung koâranh, jeâh ri panaêp leù rngoâch phung taâm ræuùn ta mpoâng ngih bok taâm ræuùn, lah, 3 "Mbôù heân khít taâm bri rdah. Paêng maâu jeâng oâh taâm phung rgum baêl uùch taâm rdaâng ñah Yeâhoâva taâm phung Y-Koâreâ, æiaêlah paêng khít yor nau tih paêng nôm; jeâh ri paêng maâu geh kon bu klaâu oâh. 4 Maâm amoh mbôù heân bu aên roh lôi bôh phung mpoâl baêl paêng, yorlah paêng maâu geh kon bu klaâu oâh? AÊn ma heân du gaâl neh ta nklang phung oh naâu mbôù heân." 5 Y-Moâis leo nau khaân paêng naây taât ta naêp Yeâhoâva, 6 jeâh ri Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 7 "Phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat geh nau gaêl; may mra aên ma khaân paêng du gaâl neh jeâng draêp ndôn ta nklang phung oh naâu mbôù khaân paêng, jeâh ri aên ndôn draêp mbôù khaân paêng, naâm bu ntít jao n'ho ma khaân paêng ro ndôn draêp mbôù khaân paêng. 8 Jeâh ri aên may lah ma phung æon lan Israel, 'Tôlah du hueâ bunuyh khít, maâu geh kon buklaâu oâh, poâri khaân may mra aên ma phung kon bu ur paêng ndôn draêp mbôù khaân paêng. 9 Tô lah paêng maâu geh oâh kon bu ur, khaân may mra aên draêp ndôn paêng ma phung oh naâu paêng. 10 Tô lah paêng maâu geh oâh oh naâu, khaân may mra aên ma koânh va, oh naâu mbôù paêng. 11 Tô lah mbôù paêng maâu geh oâh oh naâu, khaân may mra aên draêp ndôn paêng ma nôm jeâng mpoâl daêch ñah paêng, jeâh ri paêng mra ndôn draêp naây. Nau naây mra jeâng du nau vay jeâh ri nau ntính ma phung æon lan Israel, tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis.'"

Y-Moâis Saêch Y-Yoâsueâ Jeâng Nôm Thoi Paêng

12 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Haên hao hom yoâk Abarim aô jeâh ri n'gôr uaênh n'gor bri gaâp aên jeâh ma phung æon lan Israel. 13 Tô lah jeâh may uaênh paêng, may mra khít jeâh ri bu mra sít nsum ma phung choâ che may ñoùng naâm bu bu bun nsum jeâh naâu may Y-Aroân, 14 yorlah may taâm rdaâng jeâh ñah nau gaâp ngôi taâm bri rdah Sin doâl phung taâm ræuùn taâm rdaâng, yorlah may maâu yôk oâh ma nau kloh ueh gaâp ta dak tra maêt khaân paêng." (Naây jeâng dak Meâriba ta Kadeâs taâm bri rdah Sin). 15-16 "Aên Yeâhoâva, Brah Ndu ma phung hueâng leù rngoâch bunuyh saêch du hueâ jeâng koâranh ma phung taâm ræuùn, 17 nôm mra du luh haên panaêp khaân paêng, jeâh ri laêp tay panaêp khaân paêng, nôm mra njuùn khaân paêng luh jeâh ri njuùn khaân paêng laêp; gay aên phung Yeâhoâva taâm rgum maâu jeâng oâh naâm bu biaêp maâu geh rmaêk." 18 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, "Soùk hom Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, du hueâ buklaâu geh Hueâng Brah taâm paêng, jeâh ri dra ti may ta paêng. 19 AÊn paêng daâk panaêp koâranh æö brah Y-EÂleâasar jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn, jeâh naây may jao kan ma paêng ta naêp maêt khaân paêng. 20 May mra aên ma paêng æaæaê nau dôi may, gay ma leù rngoâch phung æon lan Israel taâm ræuùn toâng ma paêng. 21 Paêng mra daâk panaêp koâranh æö brah Y-EÂleâasar, nôm mra oâp yor Y-Yoâsueâ ma nau phat doâih Urim ta naêp Yeâhoâva; tíng naâm nau paêng ngôi khaân paêng mra laêp, Y-Yoâsueâ nñaâp leù rngoâch phung taâm ræuùn." 22 Y-Moâis æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma paêng. Paêng soùk Y-Yoâsueâ jeâh ri aên oâbaêl daâk panaêp koâranh æö brah Y-EÂleâasar jeâh ri leù rngoâch phung taâm ræuùn. 23 Paêng dra ti paêng ta oâbaêl jeâh ri jao kan ma oâbaêl tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis.

Kôp 28

Ndô Nhhôr AÊp Nar

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 Ntính hom ma phung æon lan Israel jeâh ri lah ma khaân paêng, "Aên khaân may njraêng nhhôr ma gaâp taâm di yan ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma gaâp." 3 AÊn may lah ma khaân paêng, Aô ndô nhhôr aên uùnh sa khaân may mra nhhôr ma Yeâhoâva: AÊp nar bar mlaâm biaêp kon nkuaêng du naêm deh, maâu geh ntuùk mhík oâh, jeâng ndô nhhôr guù mro. 4 May mra nhhôr du mlaâm biaêp kon naây ôm oâi, jeâh ri daêch keâng maêng aên may nhhôr biaêp kon nkuaêng eâng. 5 Taâm ban ñoùng aên may nhhôr du koá taâm jeát eâphah ranih muy jeâng ndô nhhôr ranih muy, taâm pot ñah du koá taâm puaên hin dak play oâlivô leù paêt. 6 Naây jeâng ndô nhhôr guùch guù mro, bu ntính jeâh ta yoâk Sinai jeâng n'hoâl æaâu kah, ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 7 Ndô nhhôr nheât ndrel mra jeâng du koá taâm puaên hin ma aêp biaêp kon; taâm ntuùk kloh ueh aên may nkhuùt ndô nhhôr nheât dak ndraênh ma Yeâhoâva. 8 Du mlaâm biaêp eâng ri aên may nhhôr daêch keâng maêng; naâm bu nhhôr ranih muy ta keâng oâi, jeâh ri naâm bu ndô nhhôr nheât ndrel, aên may nhhôr paêng jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva.

Nar Sabat Jeâh Ri Ndô Nhhôr AÊp Khay

9 "Taâm nar Sabat aên may nhhôr bar mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm, maâu geh oâh ntuùk mhík, jeâh ri bar koá taâm jeát eâphah ranih muy taâm pot ñah dak play OÂlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy, ndrel ma ndô nhhôr nheât. 10 Naây jeâng muy nhhôr guùch aêp nar sabat, rmeh ma ndô nhhôr guùch guù mro jeâh ri ndô nhhôr nheât ndrel. 11 AÊp tôù boâk khay aên may nhhôr du ndô nhhôr guùch ma Yeâhoâva: bar mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, jeâh ri pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík; 12 taâm ban ñoùng pe koá taâm jeát ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy ma aêp mlaâm ndroâk nkuaêng; jeâh ri bar koá taâm jeát eâphah ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy ma dumlaâm biaêp nkuaêng; 13 jeâh ri du koá taâm jeát ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô jeâng ndô nhhôr ranih muy ma aêp mlaâm biaêp kon, praêp ma ndô nhhôr guùch n'hoâl æaâu kah, ndô nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva. 14 Ndô nhhôr nheât ndrel mra jeâng du n'gul hin dak play kriaêk æaâu ma du mlaâm ndroâk nkuaêng, du koá taâm pe hin ma du mlaâm biaêp nkuaêng, jeâh ri du koá taâm puaên hin ma du mlaâm biaêp kon; naây jeâng ndô nhhôr guùch aêp tôù boâk khay taâm du naêm. 15 AÊn may nhhôr taâm ban ñoùng ma Yeâhoâva du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro ndrel ma ndô nhhôr nheât.

Ndô Nhhôr Ta Nar Naêng Taâm Nal Jeâh

16 "Ta nar jeát ma puaên khay nguay jeâng Nau Yeâhoâva Gaên. 17 Ta nar jeát ma praêm taâm khay naây jeâng du nar nheât soâng; doâl pôh nar khaân may mra sa piaêng let maâu geh ndrui. 18 Ta nar ntôm nguay khaân may mra geh nau taâm ræuùn kloh ueh: Khaân may maâu dôi æö du ntil kan ma nglay saêk oâh. 19 Æiaêlah mra nhhôr du ndô aên uùnh sa, du ndô nhhôr guùch, ma Yeâhoâva: bar mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, jeâh ri pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm, maâu geh ntuùk mhík oâh, 20 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô. Khaân may mra nhhôr pe koá taâm jeát eâphah ma du mlaâm ndroâk nkuaêng, bar koá taâm jeát eâphah ma du mlaâm biaêp nkuaêng. 21 Jeâh ri du koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm pôh mlaâm biaêp kon. 22 AÊn may nhhôr du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, gay æö aên kloh nau tih khaân may. 23 Khaân may mra nhhôr ndô aô padih ma ndô nhhôr guùch oâi, jeâng ndô nhhôr guùch guù mro. 24 Taâm ban poânaây leù aên may nhhôr aêp nar doâl pôh nar ndô soâng sa jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva. AÊn khaân may nhhôr ndô naây padih ma ndô naây padih ma ndô nhhôr guùch guù mro jeâh ri ndô nhhôr nheât ndrel. 25 Nar naêng pôh aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh; lôi aên khaân may æö du ntil kan ma nglay saêk oâh. 26 "Ta nar geh play dak boâk, tôlah khaân may nhhôr ndô nhhôr ranih muy ba mhe ma Yeâhoâva ta nar naêng nar ver khaân may, aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may maâu dôi æö du ntil kan ma nglay saêk oâh, 27 æiaêlah nhhôr ndô nhhôr guùch, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva: bar mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm; 28 jeâh ri ndô muy nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, pe koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm ndroâk nkuaêng, bar koá taâm jeát eâphah ma du mlaâm biaêp nkuaêng, 29 du koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm pôh mlaâm biaêp kon; 30 jeâh ri du mlaâm be nkuaêng gay chuai nau aên kloh nau tih khaân may. 31 AÊn khaân may nhhôr ndô naây padih ma ndô nhhôr guùch guù mro ndrel ma ndô nhhôr ranih muy. Khaân may mra nhhôr ndô naây ndrel ma ndô nhhôr nheât. Njraêng ma ndô nhhôr naây, maâu geh ntuùk mhík oâh.

Kôp 29

1 Ta nar nguay khay pôh, khaân may mra geh nau taâm ræuùn kloh ueh; khaân may lôi ta æö du ntil kan ma nglay saêk oâh; jeâng du nar ma khaân may uh nuùng. 2 Jeâh ri khaân may mra nhhôr du ndô nhhôr guùch, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva: du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm, maâu geh oâh du ntuùk mhík, 3 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, pe koá taâm jeát eâphah ma ndroâk nkuaêng naây, bar koá taâm jeát eâphah ma biaêp nkuaêng naây, 4 du koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm pôh mlaâm biaêp kon; 5 ndrel ma be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, gay æö aên kloh nau tih khaân may, 6 padih ma ndô nhhôr guùch ta khay mhe ndrel ma ndô nhhôr ranih muy, jeâh ri ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy ndrel ma ndô nhhôr nheât, tíng naâm nau ntính jeâh ma ndô naây, du nau n'hoâl æaâu kah, du ndô nhhôr aên uùnh sa, ma Yeâhoâva. 7 "Ta nar jeát khay pôh aô, aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh, jeâh ri aên khaân may der eâng hueâng khaân may nôm, lôi ta æö oâh du ntil kan taâm nglay saêk. 8 Æiaêlah khaân may nhhôr du ndô nhhôr guùch ma Yeâhoâva, jeâng n'hoâl æaâu kah: Du mlaâm ndroâk nkuaêng rah, du mlaâm biaêp nkuaêng, pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm, maâu geh oâh ntuùk mhík, 9 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, pe koá taâm jeát eâphah ma ndroâk nkuaêng naây, bar koá taâm jeát eâphah ma biaêp nkuaêng naây, 10 du koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm pôh mlaâm biaêp kon; 11 jeâh ri du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr chuai yor nau tih taâm nau aên kloh nau tih, jeâh ri ndô nhhôr guùch guù mro ndrel ma ndô nhhôr ranih muy, jeâh ri ndô nhhôr nheât. 12 "Ta nar jeát ma praêm khay pôh aên khaân may geh nau taâm ræuùn kloh ueh. Lôi ta æö oâh du ntil kan taâm nglay saêk, jeâh ri khaân may mra kah gít praêp du nau naêng ver aên ma Yeâhoâva taâm pôh nar. 13 Khaân may mra nhhôr du ndô nhhôr guùch, ndô nhhôr aên uùnh sa, n'haâl æaâu kah ma Yeâhoâva jeát ma pe mlaâm mdroâk nkuaêng rah, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 14 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy taâm pot ñah dak play oâlivô, pe koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm jeát ma pe mlaâm ndroâk nkuaêng, bar koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm bar mlaâm biaêp nkuaêng, 15 jeâh ri du koá taâm jeát eâphah ma aêp mlaâm taâm jeát ma puaên mlaâm biaêp kon; 16 jeâh ri du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 17 "Ta nar naêng bar, khaân may mra nhhôr jeát ma bar mlaâm ndroâk nkuaêng rah, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 18 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma leù rngoâch ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng, jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah aâk mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính, 19 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 20 "Ta nar naêng pe khaân may mra nhhôr jeát ma nguay mlaâm ndroâk nkuaêng, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík; 21 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng, jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính; 22 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 23 "Ta nar naêng puaên khaân may mra nhhôr jeát mlaâm ndroâk nkuaêng, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 24 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng, jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính; 25 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 26 "Ta nar naêng praêm khaân may mra nhhôr sín mlaâm ndroâk nkuaêng, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 27 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính, 28 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 29 "Ta nar naêng prao khaân may mra nhhôr pham mlaâm ndroâk nkuaêng, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 30 ndrel ma ndô ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng, jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính; 31 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guù mro, ndrel ma ndô nhhôr nheât. 32 "Ta nar naêng pôh khaân may mra nhhôr pôh mlaâm ndroâk nkuaêng, bar mlaâm biaêp nkuaêng, jeát ma puaên mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík, 33 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri nhô nhôr nheât ma ndroâk nkuaêng, ma biaêp nkuaêng, jeâh ri ma biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính; 34 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 35 "Ta nar naêng pham khaân may mra geh nau taâm ræuùn geh nau yôk. Lôi ta bö oâh du ntil kan ma nglay saêk. 36 Æiaêlah khaân may mra nhhôr du ndô nhhôr guùch, jeâng ndô nhhôr aên uùnh sa, n'hoâl æaâu kah ma Yeâhoâva: du mlaâm ndroâk nkuaêng, du mlaâm biaêp nkuaêng, pôh mlaâm biaêp kon nkuaêng beâng du naêm maâu geh oâh ntuùk mhík; 37 ndrel ma ndô nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât ma ndroâk nkuaêng naây, ma biaêp nkuaêng naây, jeâh ri ma leù rngoâch biaêp kon tíng rhui ndah mlaâm khaân paêng tíng naâm nau ntính; 38 taâm ban ñoùng du mlaâm be nkuaêng jeâng ndô nhhôr chuai yor nau tih, padih ma ndô nhhôr guùch guù mro, ndrel ma nhhôr ranih muy jeâh ri ndô nhhôr nheât. 39 "Ndô naây khaân may mra nhhôr ma Yeâhoâva ta nar naêng khaân may taâm nal jeâh, padih ma ndô nhhôr khaân may aên naneá nau ton jeâh ri ndô khaân may nhhôr ma nuih n'haâm loùng, ma ndô khaân may nhhôr guùch, ma ndô khaân may nhhôr ranih muy, ma ndô khaân may nhhôr nheât, jeâh ri ma ndô khaân may nhhôr ma nau ñaêp mpaên." 40 Y-Moâis mbôh ma phung æon lan Israel leù rngoâch nau di tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma paêng.

Kôp 30

Nau Vay Di Ma Phung Bu Ur Ton

1 Y-Moâis lah ma phung æon lan Israel leù nau Yeâhoâva hoù ngôi jeâh ma paêng. 2 Y-Moâis lah ma phung koâranh ma phung nduùl mpoâl Israel, "Aô nau Yeâhoâva hoù ntính jeâh: 3 Tô lah du hueâ buklaâu æö jeâh nau ton ma Yeâhoâva, maâu lah ton sôm ma nau aên ndô ton, paêng maâu dôi rlau oâh nau paêng ngôi; aên paêng æö aên leù tíng naâm nau paêng hoù ngôi. 4 Tôlah du hueâ bu ur æö nau ton ma Yeâhoâva jeâh ri taâm nkol ma ndô ton doâl hoâm e taâm ngih mbôù paêng noâk paêng druh mom, 5 jeâh ri mbôù paêng taêng jeâh nau paêng ton, ndô paêng ton taâm nkol jeâh ma paêng nôm, jeâh ri mbôù paêng maâu ngôi oâh ma paêng; poâ ri leù rngoâch nau paêng ton mra hoâm e, jeâh ri leù rngoâch ndô paêng ton taâm nkol jeâh ma paêng nôm mra hoâm e. 6 Æiaêlah tô lah mbôù paêng taâm mpôl nau paêng maâu dôn ta nar paêng taêng nau naây, nau paêng ton jeâh, jeâh ri ndô paêng ton taâm nkol jeâh ma paêng nôm maâu mra hoâm e oâh. Yeâhoâva mra yoá an ma paêng, yorlah mbôù paêng dun jeâh ma paêng. 7 Tôlah bu ur naây guù sai jeâh, doâl paêng geh nau ton maâu lah ma nau ngôi maâu mín luh taê troâm mbung paêng, ma nau naây paêng taâm nkol jeâh paêng nôm, 8 jeâh ri tô lah sai paêng taêng nau naây, jeâh ri tô lah oâbaêl maâu ngôi oâh ma paêng ta nar oâbaêl taêng nau naây; poâ naây nau paêng ton jeâh mra hoâm e, jeâh ri ndô paêng ton taâm nkol jeâh ma paêng nôm mra hoâm e. 9 Æiaêlah tô lah ta nar sai paêng taêng nau naây oâbaêl taâm mpôh nau maâu dôn, poâri oâbaêl mra ngroh lôi nau paêng ton jeâh, jeâh ri nau paêng ngôi maâu mín taê bôh troâm mbung paêng, ma nau naây paêng geh nau taâm nkol jeâh paêng nôm; jeâh ri Yeâhoâva mra yoá ma paêng. 10 Æiaêlah nau ton du hueâ bu ur ndroâ khít sai maâu lah du hueâ bu ur bu chalôi jeâh, moh nau paêng taâm nkol jeâh paêng nôm mra hoâm e. 11 Tô lah paêng æö nau ton taâm ngih sai paêng, maâu lah taâm nkol ma paêng nôm ma ndô ton ndrel ma nau ton saêk, 12 jeâh ri sai paêng taêng nau naây jeâh ri maâu ngôi oâh ma paêng, jeâh ri maâu dun oâh ma paêng; poâ ri leù rngoâch nau paêng leù ton jeâh mra hoâm e, jeâh ri leù rngoâch ndô ton paêng taâm nkol jeâh paêng nôm mra hoâm e. 13 Æiaêlah tôlah sai paêng ngroh lôi nau naây nar oâbaêl taêng, poâ ri leù rngoâch nau paêng ngôi di ma nau paêng ton maâu lah di ma ndô paêng ton maâu mra hoâm e oâh; sai paêng ngroh jeâh nau naây, jeâh ri Yeâhoâva mra yoá an ma paêng. 14 Sai paêng dôi æö naâp maâu lah ngroh leù rngoâch nau paêng ton jeâh ri leù rngoâch nau paêng ton taâm nkol æö reâh ni hueâng paêng nôm. 15 Æiaêlah tôlah sai paêng maâu ngôi ma paêng aêp nar poâ naây, oâbaêl æö naâp leù rngoâch nau paêng ton jeâh maâu lah leù rngoâch ndô ton paêng æö jeâh. Oâbaêl æö naâp jeâh nau naây, yorlah oâbaêl maâu ngôi oâh ma paêng ta nar oâbaêl taêng nau naây. 16 Æiaêlah tô lah oâbaêl ngroh nau naây jeâh oâbaêl taêng, poâri oâbaêl mra anh nau kue paêng." 17 Naây nau vay Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis naâm bu nau ndraêng ur sai, jeâh ri ndraêng mbôù ñah kon bu ur paêng dôl oâbaêl guù druh mom taâm ngih mbôù paêng.

Kôp 31

Nau Har Plông Ma Phung Madian Nau Æö Kloh Ndô Soùk Gro

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Yor phung æon lan Israel har plông hom ma phung Madian. Jeâh nau naây bu mra aên may haên guù ndrel ma phung che may." 3 Y-Moâis lah ma phung æon lan, "Aên ndô taâm lôh ma phung bu klaâu ta nklang khaân may, gay ma khaân paêng dôi haên taâm lôh ñah phung Madian, gay aên taât nau Yeâhoâva har plông ma phung Madian. 4 AÊn may prôh haên du rbaên nuyh bu klaâu taê bôh aêp mpoâl Israel ma nau taâm lôh." 5 Poâ ri taâm aâk rbaên phung Israel bu saêch du rbaên nuyh taê bôh aêp mpoâl, geh du rmön bar rbaên nuyh djoât ndô taâm lôh. 6 Y-Moâis prôh haên khaân paêng ma nau taâm lôh, du rbaên nuyh taê bôh aêp mpoâl, ndrel ma Y-Phineâas kon bu klaâu koâranh æö brah Y-EÂleâasar djoât leo ndrel ma paêng ndô doùng ma jroâ kloh ueh jeâh ri nuùng uh gay ngloh. 7 Khaân paêng taâm lôh ñah phung Madian tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis, jeâh ri khaân paêng nkhít leù rngoâch phung buklaâu. 8 Khaân paêng nkhít phung hañaêch Madian ndrel ma phung khaân paêng hoù nkhít jeâh, praêm nuyh hañaêch Madian amoh: Y-EÂwi, Y-Reâkem, Y-Sur, Y-Hur jeâh ri Y-Reâba. Khaân paêng nkhít ñoùng Y-Balaam kon bu klaâu Y-Beâoâr ma mpiaêt ñao. 9 Phung æon lan Israel veng leo jeâng bu naê phung bu ur Madian jeâh ri phung kon se jeá khaân paêng; jeâh ri khaân paêng soùk gro leù rngoâch ndroâk, biaêp jeâh ri leù rngoâch draêp ndô khaân paêng. 10 Khaân paêng su ma uùnh leù rngoâch æon toyh khaân paêng guù, nñaâp leù rngoâch ntuùk khaân paêng njôh, 11 jeâh ri soùk djoât leù rngoâch ndô soùk gro, leù rngoâch draêp taê bôh bunuyh jeâh ri mpoâl mpa rong. 12 Poâ naây khaân paêng djoât leo phung bu naê, ndô soùk gro, jeâh ri draêp ndô ma Y-Moâis, ma koâranh æö brah Y-EÂleâasar, jeâh ri ma phung æon lan Israel taâm ræuùn ta ntuùk njôh taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra ñah Yeârikoâ. 13 Y-Moâis, koâranh æö brah Y-EÂleâasar, jeâh ri leù rngoâch phung koâranh phung taâm ræuùn luh haên taâm maâp ñah khaân paêng ta padih mpaâr. 14 Y-Moâis nuih ma phung koâranh tahan, phung koâranh ma rbaên nuyh jeâh ri phung koâranh ma rhiaêng nuyh sít taê taâm lôh. 15 Y-Moâis lah ma khaân paêng, "Khaân may uùch om leù rngoâch phung bu ur hoâm reâh leù? 16 Aô, jeâng phung tíng nau Y-Balaam nchraù aên phung æon lan Israel æö brah mbah rup taâm kan brah Peâoâr, æö nau taâm doùng tír ta naêp maêt Yeâhoâva, yor naây nau ji khít ntöp taât ma phung Yeâhoâva taâm ræuùn. 17 Poâ naây aæaô ri nkhít lôi leù rngoâch phung buklaâu taâm phung kon se jeá, jeâh ri nkhít lôi leù rngoâch bu ur leù taê maâp beâch jeâh ndrel buklaâu. 18 Æiaêlah praêp om reâh ma khaân may nôm leù rngoâch phung bu ur druh eâ hoù gít oâh beâch ndrel buklaâu. 19 AÊn khaân may guù beâch padih nhuang ntuùk rmlak taâm pôh nar. Mbu nôm taâm phung khaân may nkhít jeâh du hueâ bunuyh, jeâh ri mbu nôm pah bi jeâh du hueâ bunuyh nkhít, æö kloh khaân may nôm jeâh ri bu naê khaân may ta nar naêng pe jeâh ri nar naêng pôh. 20 AÊn khaân may æö kloh leù rngoâch bok ao, leù rngoâch ndô æö ma ntaâu, leù rngoâch ndô æö ma rsau be, jeâh ri leù rngoâch ndô æö ma tôm si." 21 Koâranh æö brah Y-EÂleâasar lah ma phung buklaâu haên jeâh ma nau taâm lôh, "Aæaô nau ntính taâm nau vay Yeâhoâva aên jeâh ma Y-Moâis, 22 kanoùng mah, praêk, koâng, loih, thao jeâh ri ndrak, 23 leù rngoâch ndô dôi guù taâm uùnh khaân may mra aên nklang uùnh, jeâh ri khaân paêng mra sroùng jeâng kloh. Æiaêlah aên khaân may doùng dak toâl mblai aên kloh; jeâh ri leù rngoâch ndô maâu dôi guù oâh taâm uùnh, aên khaân may traêm paêng taâm dak. 24 AÊn khaân may pih bok ao khaân may ta nar naêng pôh jeâh ri khaân may mra jeâng kloh; jeâh nau naây mô khaân may dôi laêp taâm ntuùk rmlak."

Nau Taâm Paê Ndô Soùk Gro

25-26 "Aên may, koâranh æö brah Y-EÂleâasar, jeâh ri phung koâranh ma noi deh phung taâm ræuùn kôp ndô bu geh soùk gro jeâh bôh bunuyh jeâh ri bôh mpoâ mpa rong; 27 jeâh ri taâm paê ndô soùk gro taâm bar koá, ndraêng phung haên jeâh ma nau taâm lôh jeâh ri aên leù rngoâch phung taâm ræuùn. 28 AÊn may riu bôh phung tahan haên taâm lôh du rnoh jeâng pi ma Yeâhoâva, nguay taâm praêm rhiaêng, bunuyh, ndroâk, seh bri, jeâh ri biaêp. 29 Soùk taê bôh ndô n'gul ma phung tahan naây, jeâh ri aên ma koâranh æö brah Y-EÂleâasar jeâng ndô nhhôr ma Yeâhoâva. 30 Taê bôh ndô n'gul ma phung æon lan Israel aên may soùk taâm praêm jeát, bunuyh, ndroâk, seh bri, biaêp jeâh ri leù rngoâch mpoâ mpa, jeâh ri aên ndô naây ma phung Leâvi phung geh kan ndrel ngih bok Yeâhoâva." 31 Y-Moâis jeâh ri koâranh æö brah Y-EÂleâasar æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 32 Jeâh ri draêp ndô hoâm taê bôh ndô soùk gro phung taâm lôh soùk jeâh, geh: Praêm rsen pôh rmön rbaên mlaâm biaêp me, 33 pôh rmön bar rbaên mlaâm ndroâk nkuaêng, 34 prao rmön du rbaên mlaâm seh bri nkuaêng, 35 jeâh ri pe rmön bar rban bunuyh bu ur leù rngoâch, bu ur eâ hoù maâp oâh beâch ndrel buklaâu. 36 Du koá n'gul jeâng ndô ma phung haên taâm lôh geh pe rsen pe rmön pôh rbaên praêm rhiaêng mlaâm biaêp me, 37 jeâh ri pi ma Yeâhoâva geh prao rhiaêng pôh jeát ma praêm mlaâm; 38 pe rmön prao rbaên mlaâm ndroâk, cheá pi ma Yeâhoâva geh pôh rmön jeát ma bar mlaâm; 39 pe rbaên praêm rhiaêng mlaâm seh bri nkuaêng, jeâh ri cheá pi ma Yeâhoâva prao jeát ma nguay mlaâm; 40 du rmön prao rbaên bunuyh, jeâh ri cheá pi ma Yeâhoâva geh pe jeát ma bar bunuyh. 41 Y-Moâis jao ma Y-EÂleâasar, koârang æö brah, jeâng ndô pi nhhôr ma Yeâhoâva, tíng naâm Yeâhoâva hoù ntính jeâh ma Y-Moâis. 42 Du koá n'gul di ma phung æon lan Israel Y-Moâis rnglah eâng praêp ma phung haên taâm lôh 43 du koá n'gul di ma phung taâm ræuùn geh pe rsen pe rmön pôh rbaên praêm rhiaêng mlaâm biaêp me; 44 pe rmön prao rbaên mlaâm ndroâk nkuaêng, 45 pe rmön praêm rhiaêng mlaâm seh bri, 46 jeâh ri du rmön prao rbaên bunuyh 47 taê bôh koá n'gul di ma phung æon lan Israel, Y-Moâis soùk nguay taê bôh aêp praêm jeát, bunuyh jeâh ri mpoâ mpa rong, jeâh ri aên ma phung Leâvi phung pah kan ndrel ngih bok Yeâhoâva; tíng naâm Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis. 48 Phung koâranh ma aâk rbaên nuyh tahan, phung koâranh ma rbaên nuyh, jeâh ri phung koâranh ma rhiaêng nuyh haên daêch Y-Moâis, 49 jeâh ri lah ma Y-Moâis, "Phung oh mon may kôp jeâh phung buklaâu taâm lôh taâm daâng nau heân maât, jeâh ri maâu geh oâh du hueâ roh maêt taê bôh heân. 50 Jeâh ri heân djoât leo jeâh ndô nhhôr ma Yeâhoâva moh ndô aêp nôm buklaâu saô, ndô ma mah, koâng ta ti, rgeân chraêk, mblo toâr, jeâh ri nhong, gay uùch æö aên kloh nau tih heân ta naêp Yeâhoâva." 51 Y-Moâis jeâh ri koâranh æö brah Y-EÂleâasar soùk dôn taê bôh khaân paêng mah naây, jeâh ri leù rngoâch draêp bu toù njeâng jeâh. 52 Leù rngoâch mah ndô nhhôr bu nhhôr jeâh ma Yeâhoâva, taê bôh phung koâranh ma rbaên bunuyh, jeâh ri phung koâranh ma rhiaêng bunuyh, geh du rmön prao rbaên pôh rhiaêng praêm jeát Seâkel. 53 (Phung buklaâu taâm lôh soùk jeâh ndô soùk gro, aêp nôm ma paêng nôm). 54 Y-Moâis jeâh ri koâranh æö brah Y-EÂleâasar soùk dôn mah taê bôh phung koâranh ma rbaên bunuyh jeâh ri koâranh ma rhiaêng bunuyh, jeâh ri djoât leo ndô nay ma ngih bok taâm ræuùn, jeâng ndô kah gít ma phung æon lan Israel ta naêp Yeâhoâva.

Kôp 32

Phung Ruben, Phung Gat Du N'gul Phung Manaseâ Guù Palô Dak Krong Yurdan

1 Phung kon bu klaâu Ruben jeâh ri phung kon bu klaâu Gat geh aâk ndroâk biaêp; khaân paêng saô n'gor Jaser jeâh ri n'gor Galaat jeâng ntuùk ueh ma ndroâk biaêp. 2 Poâri phung kon bu klaâu Gat jeâh ri phung kon bu klaâu Ruben vaêch lah ma Y-Moâis, ma koâranh æö brah Y-EÂleâasar, jeâh ri ma phung koâranh phung taâm ræuùn. 3 "Æon Ataroât, Æon Diboân, æon Jaser, æon Nimra, æon Heâsboân, æon EÂleâaleh, æon Jaser, æon Nimra, æon Heâsboân, æon EÂleâaleh, æon Seâgam, æon Neâboâ, jeâh ri æon Beâoân, 4 n'gor naây Yeâhoâva lôh dôi jeâh ta naêp phung Israel taâm ræuùn, jeâng du n'gor bri ma ndroâk biaêp; jeâh ri phung oh mon may geh aâk ndroâk biaêp." 5 Khaân paêng lah, "Tô lah heân geh nau yoá ta naêp maêt may, aên n'gor aô jeâng ndô ma phung oh mon may; lôi aên heân rgaên oâh dak krong Yurdan." 6 Æiaêlah Y-Moâis lah ma phung kon buklaâu Gat jeâh ri phung kon bu klaâu Ruben, "Phung oh naâu khaân may maâu heù mra haên taâm lôh, bi khaân may maâm díng guù ta aô? 7 Maâm khaân may aên rdja nuih phung æon lan Israel ma nau haên rgaên ma n'gor bri Yeâhoâva aên jeâh ma khaân paêng? 8 Poâ naây phung mbôù khaân may leù æö ñoùng taâm ban poânaây tô lah gaâp prôh khaân paêng haên ntôm bôh Kadeâs-Barneâ gay uaênh n'hut n'gor bri. 9 Yor lah khaân paêng haên hao taât ta rluùng EÂskoâl jeâh ri saô n'gor bri, khaân paêng æö rdja nuih phung æon lan Israel ma nau laêp taâm n'gor bri Yeâhoâva aên jeâh ma khaân paêng. 10 Jeâh ri Yeâhoâva hao ji nuih nar naây, jeâh ri Paêng sôm ton lah, 11 "N'heâl naneá maâu geh oâh du hueâ taâm phung bunuyh du luh jeâh taê bôh n'gor bri EÂjipt, ntôm bôh phung geh bar jeát naêm leo kalô, mra saô n'gor gaâp sôm ton jeâh gay aên ma Y-Abraham, ma Y-Isaêk, jeâh ri ma Y-Yakoâb, yorlah khaân paêng maâu tíng ndoá oâh gaâp ma leù nuih n'haâm; 12 maâu geh nôm eâng oâh kanoùng Y-Kalep kon buklaâu Y-Jeâphuneâ bunuyh Keânisit, jeâh ri Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, yor lah khaân paêng tíng ndoá jeâh Yeâhoâva ma leù nuih n'haâm! 13 Jeâh ri Yeâhoâva hao ji nuih ma phung Israel, jeâh ri Paêng aên ma khaân paêng nsong mbleâng taâm bri rdah taâm puaên jeát naêm koù taât leù roá phung æö nau mhík ta naêp maêt Yeâhoâva leù rai loâch jeâh. 14 Jeâh ri aô, khaân may thoi tay mbôù khaân may, jeâng du phung bunuyh tih, gay n'hao tay nau duh Yeâhoâna ji nuih ma phung Israel! 15 Yorlah tô lah khaân may chalôi maâu hoâm uùch tíng ndoá oâh paêng, poâri paêng mra chalôi tay khaân paêng taâm bri rdah, jeâh ri khaân may mra æö rai leù rngoâch phung æon lan aô." 16 Poâ ri khaân paêng haên daêch ma Y-Moâis jeâh ri lah: "Heân mra æö n'gar ta aô ma ndroâk biaêp heân, jeâh ri æon toyh ma phung kon jeá heân, 17 æiaêlah heân mra djoât ndô taâm lôh, gay uùch haên pa naêp phung æon lan Israel koù taât heân njuùnjeâh khaân paêng ma ntuùk aùn khaân paêng. Jeâh ri phung kon jeá heân mra guù taâm æon toyh geh mpeâr naâp yor phung guù tôm taâm n'gor bri. 18 Heân maâu mra sít oâh ma ngih vaâl heân taât phung Israel soùk dôn jeâh aêp nôm draêp ndôn paêng. 19 Yor lah heân maâu mra ndôn draêp oâh ndrel ma khaân paêng mpeh kaêl teá dak krong Yurdan. Mpeh palô." 20 Poâri Y-Moâis lah ma khaân paêng, "Tô lah khaân may æö poâ naây, tôlah khaân may djoât ndô taâm lôh gay haên ma nau taâm lôh ta naêp Yeâhoâva, 21 Jeâh ri aêp nôm bu klaâu djoât ndô taâm lôh taâm phung khaân may mra rgaên dak krong Yurdan ta naêp Yeâhoâva taât paêng mprôh jeâh phung rlaêng bôh ta naêp paêng, 22 jeâh ri n'gor naây laêp khaân may ta naêp Yeâhoâva; jeâh nau naây khaân may dôi plôù sít ñoùng jeâh ri jeâng kon me ta naêp Yeâhoâva jeâh ri phung Israel; jeâh ri n'gor aô mra jeâng ndô khaân may ta naêp Yeâhoâva. 23 Æiaêlah tô lah khaân may maâu mra æö poâ naây oâh, ta aô khaân may æö tih ñah Yeâhoâva; jeâh ri aên khaân may gít ngaên nau tih khaân may mra taâm mpôl. 24 Æö hom aâk rplay æon toyh ma phung kon jeá khaân may, jeâh ri aâk nung n'gar ma biaêp khaân may, jeâh ri æö hom moh nau khaân may ton jeâh." 25 Phung kon bu klaâu Gat jeâh ri phung phung kon bu klaâu Ruben lah ma Y-Moâis, "Phung oh mon may mra æö tíng naâm nau may ntính. 26 Phung kon jeá heân, ur heân, biaêp heân, jeâh ri leù rngoâch ndroâk heân mra hoâm e ta aô taâm æon toyh n'gor Galaat, 27 æiaêlah phung oh mon may mra rgaên kaêl teá, aêp nôm bu klaâu djoât ndô taâm lôh, kaâp taâm lôh ta naêp Yeâhoâva, tíng naâm koâranh heân ntính." 28 Poâri Y-Moâis aên nau ntính di ma khaân paêng ma koâranh æö brah Y-EÂleâasar, ma Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, jeâh ri ma phung koâranh nduùl mpoâl phung æon lan Israel. 29 Y-Moâis lah ma khaân paêng, "Tô lah phung kon bu klaâu Gat jeâh ri phung kon bu klaâu Ruben, aêp nôm djoât ndô taâm lôh kaâp taâm lôh ta naêp Yeâhoâva mra rgaên ndrel ma khaân may dak krong Yurdan jeâh ri n'gor naây mra laêp khaân may, poâ ri khaân may mra aên ma khaân paêng n'gor Galaat jeâng draêp ndôn ma khaân paêng chaêm. 30 Æiaê lah tô lah khaân may djoât ndô taâm lôh, khaân paêng mra geh draêp ndôn ndrel ma khaân may ta n'gor Kanaan." 31 Phung kon bu klaâu Gat jeâh ri phung kon bu klaâu Ruben plôù lah, "Tíng naâm nau Yeâhoâva lah jeâh ma phung oh mon may, poâ naây heân mra æö. 32 Heân mra rgaên djoât ndô lôh ta naêp Yeâhoâva laêp taâm n'gor Kanaan, jeâh ri ndô heân geh jeâng draêp ndôn heân mra hoâm e ndrel ma heân kôh aô dak krong Yurdan." 33 Y-Moâis aên ma khaân paêng, ma phung kon bu klaâu Gat jeâh ri ma phung kon bu klaâu Ruben, jeâh ri ma du n'gul mpoâl Manaseâ, kon bu klaâu Y-Yoâsep, æon bri hañaêch Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit, jeâh ri æon bri hañaêch Y-OÂk hañaêch n'gor Basan, n'gor jeâh ri leù rngoâch æon toyh paêng ndrel ma mir khaân paêng, æon toyh vaêr juùm n'gor. 34 Phung kon buklaâu Gat ndaâk æon Diboân, æon Astaroât, æon Aroâer. 35 Æon Astaroât-Soâpan, æon Jaser, æon Joâgbeâha, 36 æon Beânimra, jeâh ri æon Beât-Haran, æon toyh geh mpeâr naâp jeâh ri n'gar biaêp. 37 Phung kon bu klaâu Ruben ndaâk æon Heâsboân, æon EÂleâaleh, æon Kiriatam, 38 æon Neâboâ, jeâh ri æon Baal-Meâoân (amoh leù rngoâch æon aô khaân paêng taâm rgaâl) jeâh ri æon Sip ma; jeâh ri khaân paêng aên amoh eâng ma leù rngoâch æon toyh khaân paêng ndaâk jeâh 39 Phung kon bu klaâu Makir kon bu klaâu Manaseâ haên ma n'gor Galaat jeâh ri soùk paêng, jeâh ri mprôh phung Amoârit guù jeâh ta naây. 40 Y-Moâis aên n'gor Galaat ma Y-Makir kon bu klaâu Y-Manaseâ, jeâh ri paêng guù ta naây. 41 Y-Jar kon bu klaâu Y-Manaseâ haên soùk æon jeá khaân paêng, jeâh ri ntô amoh khaân paêng æon Hawoât-Jar. 42 Y-Noâba haên soùk æon Keânat jeâh ri æon jeá paêng, jeâh ri ntô amoh paêng æon Noâba tíng naâm amoh paêng nôm.

Kôp 33

Toâng Phung Israel Haên Nsong Jeâh Ri Ntuùk Khaân Paêng Njôh

1 Aô jeâng leù ntuùk njôh ma phung æon lan Israel haên nsong, tô lah khaân paêng du luh taê bôh n'gor bri EÂjipt tíng naâm phung tahan khaân paêng taâm daâng nau Y-Moâis jeâh ri Y-Aroân maât uaênh. 2 Y-Moâis chih ntuùk khaân paêng ntôm nsong, du rôh, du rôh, tíng naâm nau Yeâhoâva ntính; jeâh ri aô jeâng ntuùk khaân paêng æö rmlak tíng naâm nau haên nsong khaân paêng. 3 Khaân paêng du luh bôh æon Ramse taâm khay nguay, nar jeát ma praêm taâm khay nguay, jeâng nar pakôi jeâh nau nheât sa Gaên phung æon lan Israel luh ma nau dôi ta naêp maêt leù rngoâch phung EÂjipt, 4 doâl phung EÂjipt guù taâp leù rngoâch kon khaân paêng deh dak boâk phung Yeâhoâva nkhít jeâh ta nklang khaân paêng; Yeâhoâva phat doâih taâm ban ñoùng ma phung brah khaân paêng. 5 Poâ ri phung æon lan Israel daâk haên taê bôh æon Ramse njôh ta Sukoât. 6 Khaân paêng daâk haên ntôm bôh Sukoât jeâh ri njôh ta EÂtham guù ta boâl bri rdah. 7 Khaân paêng daâk haên ntôm bôh EÂtham jeâh ri ndaêch mpeh pakôi taât ta Pihahiroât mpeh palô Baal-Seâphon; jeâh ri khaân paêng njôh panaêp Mikdoâl. 8 Khaân paêng daâk haên tra naêp Hahiroât jeâh ri rgaên ta nklang dak mæuùt laêp taâm bri rdah, jeâh ri khaân paêng haên pe nar trong taâm bri rdah EÂtham, jeâh ri njôh ta Mara. 9 Khaân paêng daâk haên taê bôh Mara jeâh ri taât ta EÂlim; ta EÂlim geh jeát ma bar tu dak jeâh ri pôh jeát tôm play ñung, khaân paêng guù njôh ta naây. 10 Khaân paêng daâk haên bôh EÂlim jeâh ri njôh daêch Dak Mæuùt Chaêng. 11 Khaân paêng daâk haên bôk Dak Mæuùt Chaêng jeâh ri njôh taâm bri rdah Sin. 12 Khaân paêng daâk haên bôh bri rdah Sin jeâh ri njôh ta Doâphka. 13 Khaân paêng daâk haên bôh Doâphka jeâh ri njôh ta Alus. 14 Khaân paêng daâk haên bôh Alus jeâh ri njôh ta Reâphidim, ta naây maâu geh oâh dak nheât ma phung æon lan. 15 Khaân paêng daâk haên bôh Reâphidim jeâh ri njôh taâm bri rdah Sinai. 16 Khaân paêng daâk haên bôh bri rdah Sinai jeâh ri njôh ta Kibroât-Hatawa. 17 Khaân paêng daâk haên bôh Kibroât-Hatawa jeâh ri njôh ta Haseâroât. 18 Khaân paêng daâk haên bôh Haseâroât jeâh ri njôh ta Ritma. 19 Khaân paêng daâk haên bôh Ritma jeâh ri njôh ta Rimoân. Peâres. 20 Khaân paêng daâk haên bôh Rimoân-Peâres jeâh ri njôh ta Lipna. 21 Khaân paêng daâk haên bôh Lipna jeâh ri njôh ta Risa. 22 Khaân paêng daâk haên bôh Risa jeâh ri njôh ta Keâleâhata jeâh ri njôh ta yoâk Seâpher. 24 Khaân paêng daâk haên bôh yoâk Seâpher jeâh ri njôh ta Harada. 25 Khaân paêng daâk haên bôh Harada jeâh ri njôh ta Makheâloât. 26 Khaân paêng daâk bôh Makheâloât jeâh ri njôh ta Tahat. 27 Khaân paêng daâk haên bôh Tahat jeâh ri njôh ta Teâra. 28 Khaân paêng daâk haên bôh Teâra jeâh ri njôh ta Mitka. 29 Khaân paêng daâk haên bôh Mitka jeâh ri njôh ta Hasmoâna. 30 Khaân paêng daâk haên bôh Hasmoâra jeâh ri njôh ta Moâseâroât. 31 Khaân paêng daâk haên bôh Meâseâroât jeâh ri njôh ta Beâneâjakan. 32 Khaân paêng daâk haên bôh Beâneâjakan jeâh ri khaân paêng njôh ta Hoârhagitgat. 33 Khaân paêng daâk haên bôh Hoârhagitgat jeâh ri njôh ta Joâtbata. 34 Khaân paêng daâk haên bôh Joâtbata jeâh ri njôh ta Abroâna. 35 Khaân paêng daâk haên bôh Abroâna jeâh ri khaân paêng njôh ta Geâber. 36 Khaân paêng daâk haên bôh Geâber jeâh ri njôh taâm bri rdah sin (jeâng Kadeâs). 37 Khaân paêng daâk haên bôh kadeâs jeâh ri njôh ta yoâk Hor ta boâl n'har bri n'gor EÂdoâm. 38 Y-Aroân koâranh æö brah hao ta kalô yoâk Hor tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ri paêng khít ta naây taâm naêm rôh puaên jeát jeâh phung Israel du luh bôh n'gor EÂjipt, ta nar tal nguay khay praêm. 39 Y-Aroân geh du rhiaêng bar jeát ma pe naêm tô lah paêng khít ta kalô yoâk Hor. 40 Hañaêch æon Arat, bunuyh n'gor Kanaan, nôm guù taâm n'gor Rñuùng taâm n'gor bri Kanaan taêng lö nau phung æon lan Israel vaêch taât. 41 Khaân paêng daâk haên bôh Yoâk Hor jeâh ri njôh ta Samoâna. 42 Khaân paêng daâk haên bôh Salmoâna jeâh ri njôh ta Punon. 43 Khaân paêng daâk haên bôh Punon jeâh ri njôh ta OÂboât. 44 Khaân paêng daâk haên bôh OÂboât jeâh ri njôh ta Iyeâ-Abaram ta neh n'gor Moâap. 45 Khaân paêng daâk haên bôh Iyeâ-Abarin jeâh ri njôh ta Diboân-Gat. 46 Khaân paêng daâk haên bôh Diboân-Gat jeâh ri njôh ta Almoân-Diblatam. 47 Khaân paêng daâk haên bôh Almoân-Diblatam jeâh ri njôh ta yoâk Abarim panaêp Neâboâ. 48 Khaân paêng daâk haên bôh yoâk Abarim jeâh ri njôh taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra ñah æon Yeârikoâ. 49 Khaân paêng njôh daêch dak krong Yurdan ntôm bôh Bet-Jeâsamoât taât ta Abel-Sitim taâm neh laâng n'gor Moâap.

N'har Bri Jeâh Ri Nau Taâm Paê N'gor Kanaan

50 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra ñah æon Yeârikoâ, 51 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah khaân may rgaên dak krong Yurdan laêp taâm n'gor Kanaan, 52 noâk naây aên khaân may mprôh leù rngoâch bunuyh guù taâm n'gor ntôm bôh panaêp khaân may, Jeâh ri æö rai leù rngoâch luù khaân paêng tor jeâh rup, jeâh ri æö rai leù rngoâch rup khaân paêng toù, jeâh ri æö rai leù rngoâch ntuùk preâh kalô khaân paêng. 53 AÊn khaân may soùk jeâng ndô khaân may nôm n'gor bri naây jeâh ri guù taâm paêng ro, yor lah gaâp aên jeâh n'gor bri naây ma khaân may aên jeâng ndô ma khaân may nôm. 54 AÊn khaân may ndôn n'gor bri naây ma nau taâm nchroh tíng naâm mpoâl khaân may, Ma aêp mpoâl aâk lôn aên khaân may aên draêp ndôn toyh, jeâh ri ma mpoâl djeá aên khaân may aên draêp ndôn jeá lôn; ta ntuùk nau taâm nchroh di ma du hueâ bunuyh, ta naây mra jeâng ndô paêng. Khaân may mra ndôn tíng naâm mpoâl phung noi deh khaân may. 55 Æiaêlah tô lah khaân may maâu mprôh oâh phung guù taâm n'gor ntôm bôh panaêp khaân may, poâ naây ñô phung khaân paêng khaân may hoâm e om mra jeâng naâm bu ndô toât maêt khaân may, jeâh ri lok kreù ta puùng veù khaân may, jeâh ri khaân paêng mra æö rkhuùk khaân paêng taâm n'gor bri khaân may mra guù. 56 Jeâh ri gaâp mra æö ma khaân may naâm bu gaâp mín jeâh uùch æö ma khaân paêng.

Kôp 34

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 2 "Ntính hom ma phung æon lan Israel jeâh ri lah ma khaân paêng. Tô lah khaân may laêp jeâh taâm n'gor Kanaan (n'gor aô mra tuùp ma khaân may jeâng draêp ndôn, Leù n'gor Kanaan) 3 mpeh rñuùng mra ntôm bôh bri rdah Sin n'goù n'har bri n'gor EÂdoâm, jeâh ri n'har rñuùng khaân may mra ntôm bôh boâl Dak Mæuùt Chaêng palô. 4 N'har mra ndaêch mpeh rñuùng Kadeâs-Barneâ; ntôm bôh naây paêng n'ho taât ta Hasar-Adar n'ho taât ta Asmoân, 5 n'har bri mra ndaêch ntôm bôh Asmoân taât ta N'hor Dak EÂjipt jeâh ri loâch ta dak mæuùt. 6 "Ta n'har bri padaâng mra geh Dak Mæuùt Toyh jeâh ri kôh paêng; naây mra jeâng n'har bri khaân may padaâng. 7 "Aô mra jeâng n'har bri khaân may mpeh ma Dor: ntôm bôh Dak Mæuùt Toyh khaân may mra taâm chor (taâm nal) n'har taât ta yoâk Hor; 8 ntôm bôh yoâk Hor khaân may mra taâm chor n'har bri taât ta ntuùk laêp æon Ha mat, jeâh ri ta boâl n'har bri mra taât ta Seâdat. 9 Jeâh ri n'har n'ho haên taât ta Siphroân jeâh naây n'har mra n'hot haên taât ta Hasar-EÂnan. Naây mra jeâng n'har bri khaân may mpeh dor. 10 "Aên khaân may taâm nal n'har palô ntôm bôh Hasar-EÂnan taât ta Seâpham; 11 n'har mra truùnh bôh Seâpham taât ta Ribla mpeh palô Ain; jeâh ri n'har mra taât ta kôh dak mæuùt Kineâret ta palô; 12 jeâh ri n'har mra taât ta dak krong Yurdan, jeâh ri boâl n'har bri mra taât ta Dak Mæuùt Boh. Naây mra jeâng n'gor bri khaân may ndrel ma n'har paêng vaêr juùm naây." 13 Y-Moâis ntính ma phung æon lan Israel, lah, "Aô n'gor bri khaân may mra ndôn chaêm ma nau taâm nchroh, bri Yeâhoâva ntính jeâh gay aên ma sín nduùl mpoâl jeâh ri n'gul nduùl mpoâl; 14 Yorlah nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Ruben tíng naâm noi deh khaân paêng jeâh ri phung kon bu klaâu Gat tíng naâm noi deh khaân paêng soùk dôm jeâh draêp ndôn khaân paêng, jeâh ri taâm ban ñoùng n'gul mpoâl Manaseâ. 15 Phung bar nduùl mpoâl naây jeâh ri n'gul nduùl mpoâl soùk dôn jeâh draêp ndôn kaêl aô dak krong Yurdan mpeh panaêp taâm tra ñah æon Yeârikoâ, mpeh ma palô, mpeh luh nar." 16-17 "Aô amoh phung bu klaâu mra taâm paê n'gor bri ma khaân may jeâng draêp ndôn guù chaêm: Y-EÂleâasar koâranh æö brah jeâh ri Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun. 18 AÊn may soùk du hueâ koâranh ma aêp mpoâl gay taâm paê n'gor bri jeâng draêp ndôn. 19 Aô amoh phung buklaâu naây bôh nduùl mpoâl Yuda, Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jeâphuneâ; 20 bôh nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Simeâoân, Y-Seâmuel kon buklaâu Y-Amihut; 21 bôh nduùl mpoâl Benjamin, Y-EÂlidat kon bu klaâu Y-Kis lon; 22 bôh phung kon bu klaâu Dan du hueâ koâranh, Y-Buki kon bu klaâu Y-Joâgli; 23 bôh phung kon bu klaâu Yoâsep, bôh nduùl mpoâl phung kon buklaâu Manaseâ du hueâ koâranh, Y-Haniel kon bu klaâu Y-EÂphoât; 24 bôh nduùl mpoâl phung kon bu klaâu EÂphraim du hueâ koâranh Y-Kemuel kon bu klaâu Y-Siptan; 25 bôh nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Sabuloân du hueâ koâranh Y-EÂlisaphan kon bu klaâu Y-Parnak; 26 bôh nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Isakar du hueâ koâranh Y-Paltiel kon bu klaâu Y-Asan; 27 bôh nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Aser du hueâ koâranh Y-hihut kon bu klaâu Y-Seâloâmi; 28 bôh nduùl mpoâl phung kon buklaâu Naptali du hueâ koâranh Y-Peâdahel kon bu klaâu Y-Amihut. 29 Ma phung aô Yeâhoâva ntính aên taâm paê draêp ndôn ma phung æon lan Israel taâm n'gor Kanaan."

Kôp 35

Bon Toyh Phung Leâvi

1 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Y-Yurdan mpeh panaêp taâm tra ñah æon Yeârikoâ, 2 "Ntính hom ma phung æon lan Israel gay ma khaân paêng aên ma phung Leâvi bôh draêp ndôn khaân paêng geh æaæaê æon toyh aên khaân paêng dôi guù; jeâh ri khaân may mra aên ma phung Leâvi ntuùk ndreâch gôù juùm æon toyh. 3 Khaân paêng mra geh æon toyh naây dôi guù, jeâh ri ntuùk ndreâch gôù mra praêp aên ndroâk, ma mpoâ mpa rong, jeâh ri ma leù rngoâch mpoâ mpa khaân paêng. 4 Ntuùk gôù ndreâch juùm vaêr æon toyh khaân paêng mra aên ma phung Leâvi ntôm bôh mpeâr æon toyh mpeh padih du rbaên haêt vaêr juùm. 5 Khaân may mra veh ta padih æon toyh bar rbaên haêt mpeh palô, bar rbaên haêt mpeh rñuùng, bar rbaên haêt mpeh padaâng, jeâh ri bar rbaên haêt mpeh dor; æon ton mra jeâng ta nklang. Ntuùk aô mra praêp ma khaân paêng jeâng ndreâch gôù ma æon toyh khaân paêng. 6 Leù rngoâch æon toyh khaân may aên phung Leâvi mra jeâng prao rplay æon praêp ma nau du krap, ntuùk naây khaân may mra aên ma nôm nkhít bunuyh dôi du krap, jeâh ri rmeh ma naây khaân may mra aên tay puaên jeát ma bar rplay æon toyh. 7 Leù rngoâch æon toyh khaân may aên ma phung Leâvi mra jeâng puaên jeát ma pham rplay æon, ndrel ma ndreâch gôù khaân paêng. 8 Bi ma æon toyh khaân may mra aên taê bôh ndô phung æon lan Israel, taê bôh nduùl mpoâl geh aâk khaân may mra soùk aâk lôn, jeâh ri taê bôh nduùl mpoâl geh djeá, khaân may mra soùk djeá lôn; aêp nduùl mpoâl mra aên æon toyh khaân paêng ma phung Leâvi veh tíng naâm draêp ndôn khaân paêng geh jeâh."

Æon Du Krap

9 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis, 10 "Lah hom ma phung æon lan Israel, Tôlah khaân may rgaên dak krong Yurdan laêp taâm n'gor Kanaan, 11 noâk naây aên khaân may saêch æon toyh mra jeâng ma khaân may ntuùk du krap ma khaân may nôm, gay ma nôm nkhít bunuyh ma nau maâu ndra uùch oâh dôi du krap ta naây. 12 Æon toyh naây mra jeâng ma khaân may ntuùk du krap bôp nôm har plông, gay ma nôm nkhít bunuyh maâu mra khít oâh taât paêng daâk ta naêp nau phung taâm ræuùn phat doâih. 13 Æon toyh khaân may aên mra jeâng prao rplay æon toyh praêp ma nau du krap. 14 Khaân may mra aên pe rplay æon toyh kaêl teá dak krong Yurdan, jeâh ri rplay æon toyh taâm n'gor Kanaan, praêp jeâng æon ma nau du krap. 15 Prao rplay æon toyh aô mra praêp ma nau du krap ma phung æon lan Israel, ma nôm bu naêch, jeâh ri ma nôm guù njôh baât laât ta nklang khaân paêng, gay ma mbu nôm nkhít bunuyh maâu geh ndra uùch oâh dôi du krap ta naây. 16 "Æiaê lah tôlah paêng dong oâbaêl ma ndô loih, poâ naây oâbaêl khít ro, paêng jeâng nôm nkhít bunuyh; nôm nkhít bunuyh naây aên bu nkhít lôi. 17 Jeâh ri tô lah paêng ndaâm oâbaêl ma luù, ma ndô naây bu dôi khít, jeâh ri oâbaêl khít ro, paêng jeâng nôm nkhít bunuyh; nôm nkhít bunuyh naây aên bu nkhít lôi. 18 Maâu lah tôlah paêng dong oâbaêl ma ndô tôm si, ma ndô naây bu dôi khít, jeâh ri oâbaêl khít ro, paêng jeâng nôm nkhít bunuyh; nôm khít bunuyh naây aên bu nkhít ro. 19 Nôm har plông ma mham mra nkhít nôm nkhít bunuyh naây; tô lah paêng maâp ñah oâbaêl, paêng mra nkhít lôi oâbaêl. 20 Tô lah geh du hueâ bunuyh yor nuih n'haâm taâm rkeh tíng ntaâp du hueâ bunuyh eâng, maâu lah kluùp ma du mlaâm ndô geh ta paêng, jeâh ri yor ndô naây paêng khít ro; 21 maâu lah yor ma nau taâm rmot paêng ñoùl thuùk ñah ti, poâ naây paêng khít ro, poâri nôm thuùk naây aên bu nkhít lôi; paêng jeâng nôm nkhít bunuyh; nôm har plông ma mham mra nkhít lôi nôm nkhít bunuyh tô lah maâp ñah paêng. 22 "Æiaêlah tôlah maâu geh ma nau taâm rkel oâh. OÂbaêl geh kluùp du mlaâm ndô ta paêng maâu geh kaâp ta trong oâh, 23 maâu lah doùng du mlaâm luù, ma ndô naây bu khít, kluùp geh ta paêng jeâh ri maâu yùong naêm saô paêng OÂh, poâri paêng khít ro, nñaâp tô lah paêng maâu jeâng rlaêng oâbaêl oâh, jeâh ri oâbaêl maâu joi æö oâh nau mhík ma paêng; 24 poâri phung taâm ræuùn mra phat doâih ndraêng nôm nkhít bunuyh jeâh ri nôm har plông ma mham tíng naâm nau ntính aô. 25 Jeâh ri phung taâm ræuùn mra koh doùng nôm nkhít bunuyh bôh ti nôm har plông ma mham, jeâh ri phung taâm ræuùn mra aên paêng sít ma æon paêng du krap, ntuùk paêng du krap jeâh, jeâh ri paêng njraêng guù ta naây koù taât koâranh æö brah toyh nôm bu toù jeâh dak æaâu kah khít. 26 Æiaêlah tô lah nôm nkhít bunuyh haên luh padih n'har æon du krap ntuùk paêng guù krap jeâh, 27 jeâh ri nôm har plông ma mham saô padih n'har æon paêng guù krap, jeâh ri nôm har plông ma mham nkhít lôi nôm nkhít bunuyh, paêng maâu mra jeâng tih ma mham oâh. 28 Yorlah bunuyh naây mra hoâm e taâm æon paêng du krap koù taât koâranh æö brah toyh khít; nôm nkhít bunuyh dôi sít ma neh jeâng ndô paêng.

Nau Vay Di Ma Nôm Mbôh Jeâh Ri Rnoh Taâm Chuai

29 "Nau aô mra jeâng ma khaân may nau vay jeâh ri nau ntính taâm leù rngoâch roá khaân may, taâm leù rngoâch ntuùk khaân may guù. 30 Tô lah du hueâ nkhít bunuyh, nôm nkhít bunuyh naây bu mra nkhít lôi paêng tô lah geh phung mbôh n'hel naneá; æiaêlah bu maâu dôi nkhít oâh tô lah geh kanoùng du hueâ nôm mbôh. 31 Khaân may maâu dôi soùk dôn oâh rnoh taâm chuai nau reâh ma du hueâ nkhít bu nuyh, nôm jeâng tih jeâh yor nkhít bu; æiaêlah aên bu nkhít lôi paêng. 32 Jeâh ri khaân may maâu mra soùk dôn oâh rnoh taâm chuai ma nôm du ma æon du krap, gay ma paêng dôi sít tay guù taâm neh n'gor lor ma koâranh æö brah toyh khít. 33 Khaân may lôi æö æôù oâh n'gor khaân may guù; yorlah mham æö æôù neh n'gor, tôlah maâu geh oâh nau æö kloh neh yor mham nkhuùt ta naây, kanoùng ñah mham nôm nkhuùt mham dôm dôi chuai n'gor. 34 Poâ naây, lôi aên æôù oâh neh khaân may guù, taâm neh naây gaâp nôm guù; yorlah gaâp Yeâhoâva guù ta nklang phung æon lan Israel."

Kôp 36

Nau Vay Di Ma Nau Guù Ur Sai Phung Bu Ur Geh Nau Ndôn Draêp

1 Poâri, phung koâranh noi deh Galaat, jeâng phung kon bu klaâu Y-Makir, sau Y-Manaseâ, taâm noi kon sau Yoâsep, haên daêch jeâh ri ngôi ta naêp Y-Moâis jeâh ri ta naêp phung phung koâranh maât uaênh, phung koâranh ma nduùl mpoâl phung æon lan Israel. 2 Khaân paêng lah, "Yeâhoâva ntính jeâh ma koâranh gaâp aên n'gor bri aô jeâng draêp ndôn guù chaêm ma phung æon lan Israel ma nau taâm nchroh. Jeâh ri Yeâhoâva ntính jeâh ma koâranh gaâp aên draêp ndôn Y-Seâloâpeâhat naâu heân ma phung kon bu ur paêng. 3 Æiaêlah tô lah khaân paêng guù sai ñah du hueâ bu klaâu taâm mpoâl baêl eâng taâm phung æon lan Israel, draêp ndôn khaân paêng mra soùk taê bôh draêp ndôn phung choâ che heân, jeâh ri ntop ñoùng ma draêp ndôn mpoâl baêl sai phung bu ur naây. Poâ ri bu mra soùk ndô naây taê bôh koá draêp ndôn heân. 4 Jeâh ri tôlah taât naêm Jubili ma phung æon lan Israel, noâk naây draêp ndôn khaân paêng mra ntop ñoùng ma draêp ndôn mpoâl baêl sai phung bu ur naây, jeâh ri draêp ndôn khaân paêng bu mra soùk taê bôh draêp ndôn nduùl mpoâl choâ che heân." 5 Y-Moâis ntính jeâh ma phung æon lan Israel tíng naâm nau Yeâhoâva ngôi, lah, "Nduùl mpoâl phung kon bu klaâu Yoâsep geh nau gaêl. 6 Aô jeâng nau Yeâhoâva ntính di ma phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat, 'AÊn khaân paêng guù sai mbu nôm khaân paêng uùch; kanoùng khaân paêng dôi guù sai taâm nduùl mpoâl noi khaân paêng. 7 Draêp ndôn phung bon lan Israel bu maâu dôi jao taê bôh du nduùl mpoâl ma du nduùl mpoâl eâng oâh; yorlah aêp nôm phung æon lan Israel mra guù taâm ntuùk draêp ndôn nduùl mpoâl noi paêng. 8 AÊp nôm kon bu ur nôm geh du koá draêp ndôn taâm du nduùl mpoâl phung æon lan Israel mra jeâng ur ma du hueâ taê bôh du rnaêk vaâl taâm nduùl mpoâl choâ che paêng, gay ma aêp nôm phung æon lan Israel dôi geh draêp ndôn choâ che paêng. 9 Poâri draêp ndôn bu maâu dôi jao oâh taê bôh du nduùl mpoâl aên ma du nduùl mpoâl eâng; yorlah aêp nduùl mpoâl phung Israel mra guù taâm ntuùk draêp ndôn khaân paêng nôm. 10 Phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntính jeâh ma Y-Moâis; 11 Yorlah H'Mahla, H'Tirsa, H'Hoâgla, jeâh ri H'Noâa, phung kon bu ur Y-Seâloâpeâhat, guù sai jeâh ñah bu klaâu phung kon bu klaâu oh naâu mbôù khaân paêng. 12 Khaân paêng guù sai ñah phung mpoâl phung kon bu klaâu Y-Manaseâ, kon bu klaâu Y-Yoâsep, jeâh ri draêp ndôn khaân paêng hoâm e taâm nduùl mpoâl choâ che khaân paêng. 13 Naây jeâng nau ntính jeâh ri nau vay Yeâhoâva aên ñah Y-Moâis mbôh ma phung æon lan Israel taâm neh laâng n'gor Moâap daêch dak krong Yurdan taâm tra ñah æon Yeârikoâ.

Vay Rôh Bar 1

Y-Moâis Nkah Tay Nau Yeâhoâva Ton Ma Phung Israel Ta Yoâk Hoârep

1 Aô jeâng nau Y-Moâis ngôi ma leù rngoâch phung Israel ñah teá dak krong Yurdan, taâm bri rdah, taâm rluùng Arabah mô pa Supha, vah vang Paran, Toâphel, Laban, Haseâroât jeâh ri Disahap. 2 Geh jaât nar haên bôh Hoârep njoù trong yoâk Seâir taât ta Kadeâs Barneâ. 3 Taâm naêm tal puaên jaât, ta nar nguay khay jaât ma nguay Y-Moâis ngôi ma phung æon lan Israel tíng naâm leù rngoâch nau Yeâhoâva aên jeâh ma paêng, ntaêm ma khaân paêng, 4 jeâh paêng dôi ñah Y-Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit guù ta æon Heâsboân, jeâh ri Y-OÂk hañaêch n'gor Basan guù ta æon Astaroât jeâh ri ta æon EÂdrei. 5 Ñah teá dak krong Yurdan taâm n'gor Moâap, Y-Moâis ntôm rblang nau vay naây, lah: 6 "Yeâhoâva Brah Ndu he lah jeâh ma he ta Hoârep, 'Gaêp jeâh khaân may guù taâm yoâk aô. 7 Plôù du hom, haên hom ta n'gor kalô dor phung Amoârit jeâh ri leù rngoâch phung chiau meng khaân paêng taâm rluùng Arabah, ta n'gor kalô dor jeâh ri n'gor neh laâng, ta n'gor Neâgep, jeâh ri ta kôh dak mæuùt, n'gor phung Kanaan, jeâh ri ta n'gor Liban, koù taât ta kôh dak krong toyh, dak krong Ôprat. 8 Aô, gaâp rdaâk an jeâh n'gor bri ta naêp khaân may; laêp jeâh ri soùk hom n'gor Yeâhoâva ton sôm jeâh ma phung che khaân may, ma Y-Abraham, ma Y-Isak, jeâh ri ma Y-Yakoâb, gay aên ma khaân paêng jeâh ri ma phung kon sau pa kôi ma khaân paêng.'

Nau Njeâng Phung Koâranh Phat Doâih

9 Doâl naây gaâp lah ma khaân may, "Gaâp maâu dôi oâh eâng gaâp anh khaân may. 10 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö bík rôù jeâh khaân may, jeâh ri aô, nar aô khaân may jeâng aâk taâm ban ma maênh kalô troâk. 11 Daên ma Yeâhoâva Brah Ndu phung che khaân may æö bík khaân may jeâng aâk lôn du rbaên tôù, jeâh ri moùt ton nau ueh uín ma khaân may tíng naâm paêng ton jeâh ma khaân may! 12 Maâm gaâp dôi tuy eâng gaâp rplay jaâk khaân may jeâh ri nau khaân may taâm rlaêch? 13 Saêch hom phung blau mín, gít rbaêng jeâh ri rgaên jeâh aâk nau taât, tíng naâm nduùl mpoâl khaân may, jeâh ri gaâp mra njeâng khaân paêng koâranh ma khaân may. 14 Jeâh ri khaân may plôù lah ma gaâp. Nau may ngôi naây jeâng ueh aên heân æö. 15 Poâ ri gaâp soùk phung koâranh bôh nduùl mpoâl khaân may, phung blau mín jeâh ri rgaên aâk nau taât jeâh ri taâm dôm khaân paêng jeâng koâranh ma khaân may, koâranh ma rbaên, koâranh ma rhiaêng koâranh ma praêm jaât, jeâh ri koâranh ma jaât nuyh, jeâh ri koâranh chiaê uaênh taâm phung nduùl mpoâl khaân may. 16 Doâl naây gaâp ntaêm ma phung koâranh phat doâih khaân may. "Guù iaêt hom nau ndraêng phung oh naâu khaân may jeâh ri phat hom doâih ma nau soùng ma du hueâ bunuyh ñah oh naâu paêng maâu lah bunuyh bu naêch guù ndrel ma paêng. 17 Lôi guù du ding oâh taâm nau phat doâih, aên khaân may iaêt nau nôm jeá nñaâp nau nôm toyh leù; lôi klach oâh ma muh maêt bunuyh, yorlah nau phat doâih jeâng kan Brah Ndu. Jeâh ri doâih jeâr ir ma khaân may, aên khaân may ndôp ma gaâp, jeâh ri gaâp mra iaêt nau naây.' 18 Doâl naây gaâp ntaêm jeâh ma khaân may leù rngoâch nau khaân may mra æö.

Nau Njuaêl Haên Phung Nhhol Ta Kadeâs Barneâ

19 "He haên taê bôh Hoârep jeâh ri he rgaên leù bri rdah toyh jeâh ri iôh mhík khaân may saô jeâh, njoù trong mô pa n'gor kalô dor phung Amoârit, tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu he ntaêm jeâh ma he; 20 jeâh ri gaâp lah ma khaân may, "Khaân may taât jeâh ta n'gor kalô dor phung Amoârit, n'gor Yeâhoâva Brah Ndu he aên jeâh ma he. 21 Aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may rdaâk jeâh n'gor ta naêp khaân may; hao soùk hom tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu phung che khaân may mbôh jeâh ma khaân may; lôi klach maâu lah rdja nuih n'haâm oâh. 22 Jeâh ri leù rngoâch khaân may vaêch ta gaâp jeâh ri lah: 'AÊn njuaêl bunuyh lor ma he, gay ma khaân paêng uaênh nhhol an ma he n'gor naây, jeâh ri aên khaân paêng mbôh ma he trong he mra haên hao jeâh ri æon he mra laêp.' 23 Nau naây gaâp mín jeâh ueh, jeâh ri gaâp saêch jaât ma bar nuyh bu klaâu taâm phung khaân may, du hueâ bu klaâu taâm aêp nduùl mpoâl. 24 Khaân paêng plôù haên hao ta n'gor kalô dor, jeâh ri taât ta rluùng Y-EÂskoâl jeâh ri chop nhhol paêng. 25 Khaân paêng soùk djoât taâm ti khaân paêng æaæaê play taâm n'gor naây jeâh ri djoât paêng ma he, jeâh ri sít mbôh ma he jeâh ri lah: 'N'gor Yeâhoâva Brah Ndu he aên ma he jeâng ueh.' 26 "Æiaêlah khaân may maâu uùch haên hao oâh, æiaêlah khaân may taâm rdaâng ñah nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm. 27 Jeâh ri khaân may ngôi æroâk taâm ngih bok khaân may, jeâh ri lah: "Yorlah Yeâhoâva taâm rmot ma he, poâ ri paêng njuùn he luh bôh n'gor EÂjipt, gay jao he taâm ti phung Amoârit, gay æö rai he. 28 Ta ntuùk he mra haên hao? Phung oh naâu he æö rdja nuih n'haâm he, lah: "Phung æon lan naây jeâng toyh lôn jeâh ri jong líng juat lôn ma he; æon khaân paêng toyh jeâh ri baât peâr naâp preâh taâm troâk, rmeh ma naây heân saô phung kon bu klaâu Anak ta naây." 29 Jeâh ri gaâp lah jeâh ma khaân may, 'Lôi khaân may krit jeâh ri klach ma khaân paêng oâh. 30 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm haên lor ma khaân may, paêng nôm mra taâm lôh an ma khaân may, naâm bu paêng æö jeâh ma khaân may taâm n'gor EÂjipt ta naêp maêt khaân may, 31 jeâh ri taâm bri rdah, ntuùk khaân may saô jeâh nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may choâng khaân may naâm bu du hueâ bu klaâu choâng kon bu klaâu paêng, taâm leù rngoâch trong khaân may haên jeâh koù khaân may taât ta ntuùk aô.' 32 Æiaêlah nñaâp nau ngôi naây kañoâi leù, khaân may maâu chroh oâh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, 33 nôm haên lor ma khaân may ta trong uùch joi du ntuùk praêp rdaâk ngih bok khaân may, taâm uùch doâl maêng gay ntím trong ma khaân may mra haên, jeâh ri taâm ndaâr tuùk doâl nar.

Nau Brah Ndu Taâm Rmal Phung Israel

34 Yeâhoâva taêng nau khaân may ngôi paêng ji nuyh jeâh ri ton poâ aô! 35 'Maâu geh du hueâ bu klaâu bôh rnoâk tih mhík aô mra saô n'gor ueh gaâp ton jeâh uùch aên ma phung che khaân may, 36 kanoùng Y-Kalep kon bu klaâu Y-Jeâphuneâ; paêng mra saô n'gor naây, jeâh ri gaâp mra aên ma paêng jeâh ri ma phung kon paêng n'gor paêng jot jeâh, yorlah paêng tíng ndoá Yeâhoâva ma leù nuih n'haâm! 37 Yeâhoâva ji nuih ma gaâp taâm ban leù yor khaân may, jeâh ri lah: 'May maâu mra laêp n'gor naây oâh. 38 Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, nôm guù raâng ta naêp may, paêng mra laêp n'gor naây; taâm n'hao nuih paêng, yorlah paêng mra aên phung Israel dôn n'gor naây. 39 Jeâh ri phung kon jeá khaân may, khaân may lah jeâh mra jeâng mpa ndôm, jeâh ri phung kon khaân may, nar aô eâ maâp gít naêl nau ueh maâu lah nau mhík; mra laêp taâm n'gor naây; gaâp mra aên n'gor naây ma khaân paêng; jeâh ri mra pha khaân paêng. 40 Æiaêlah bi ma khaân may, plôù hom, jeâh ri nsong taâm bri rdah ma pa Dak Mæuùt Chaêng.'

Nau Phung Israel Roh Ta Hoâr Ma

41 "Jeâh ri khaân may plôù lah ma gaâp, 'Heân æö tih jeâh ñah Yeâhoâva; heân mra haên hao jeâh ri taâm lôh di tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu he ntaêm jeâh ma he.' Jeâh ri aêp nôm bu klaâu taâm phung khaân may djoât ndô taâm lôh paêng, jeâh ri mín mra nôih haên hao ta n'gor kalô dor. 42 Yeâhoâva lah ma gaâp 'Lah hom ma khaân paêng. Lôi haên hao maâu lah taâm lôh oâh, yorlah gaâp maâu guù ta nklang khaân may; klach lah dôi phung rlaêng ñah khaân may.' 43 Poâ ri gaâp ngôi ñah may, jeâh ri khaân may maâu guù iaêt oâh; æiaêlah khaân may taâm rdaâng jeâh ñah nau Yeâhoâva ntaêm, jeâh ri ma nau roâih nko khaân may haên hao ta n'gor kalô dor. 44 Doâl naây phung Amoârit, phung guù taâm n'gor kalô dor naây, luh taâm rdaâng ñah khaân may jeâh ri tíng khaân may taâm ban ma suùt, jeâh ri æö rai khaân may taâm Seâir taât ta Hoârma. 45 Jeâh ri khaân may sít nhím ta naêp Yeâhoâva; æiaêlah Yeâhoâva maâu guù iaêt baâr khaân may maâu lah rkeâng toâr ma khaân may oâh. 46 Yor naây khaân may aêt hoâm guù ta Kadeâs aâk nar, khaân may aêt guù ta naây joù.

Vay Rôh Bar 2

Naêm Guù Taâm Bri Rdah

1 "Poâ ri luh plôù jeâh ri nsong taâm bri rdah mô pa Dak Mæuùt Chaêng tíng naâm Yeâhoâva mbôh jeâh ma gaâp; jeâh ri doâl aâk nar heân ndaêch yoâk Seâir. 2 Jeâh ri Yeâhoâva lah ma gaâp. 3 'Gaâp jeâh khaân may ndaêch n'gor yoâk aô; plôù hom mô pa kalô dor. 4 Ntaêm ma phung æon lan. Khaân may daêch rgaên n'gor phung oh naâu khaân may phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu, phung guù taâm n'gor Seâir; jeâh ri khaân paêng mra klach ma khaân may. Poâ ri njraêng hom khaân may; 5 lôi taâm rlaêch ñah khaân paêng oâh; yorlah gaâp maâu mra aên oâh ma khaân may du nkoá neh khaân paêng dôm dam, nñaâp ntuùk ma mpang jaâng khaân may jot maâu leù, yorlah gaâp aên jeâh yoâk Seâir jeâng draêp mdôn ma Y-EÂsaâu. 6 Khaân may mra rvaêt ndô soâng sa bôh khaân paêng ma praêk, poâ ri mô khaân may dôi geh soâng sa, jeâh ri khaân may mra rvaêt dak bôh ma khaân paêng ma praêk, poâ ri mô khaân may dôi nheât. 7 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may maât ton nau ueh uín jeâh ma khaân may taâm leù rngoâch kan ti khaân may æö. Paêng gít nal jeâh nau khaân may nsong rgaên bri dah toyh aô; doâl puaên jaât naêm aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may guù ndrel ma khaân may jeâh; khaân may maâu pöt du ndô oâh.' 8 Poâ ri he mra haên, du bôh phung oh naâu he phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu, phung guù taâm n'gor Seâir, du bôh trong rluùng Arabah bôh EÂlat jeâh ri Esioân Geâber. "Jeâh ri he plôù jeâh ri haên leo ta bri rdah n'gor Moâap. 9 Yeâhoâva lah jeâh ma gaâp, 'Lôi æö jeâr ma phung Moâap maâu lah taâm lôh ñah khaân paêng oâh, yorlah gaâp maâu mra aên ma khaân may oâh du nkoá neh khaân paêng jeâng ndô khaân may, yorlah gaâp aên jeâh æon Ar jeâng ndô ma phung kon bu klaâu Y-Lot.' 10 (Phung EÂnim guù ta naây lor, jeâng du phung æon lan toyh jeâh ri aâk, jong líng naâm du phung Anak; 11 naâm bu phung Anak bu gít naêl khaân paêng ma amoh Reâphaim, æiaêlah phung Moâap rnha ma khaân paêng EÂnim. 12 Phung Hoârit taâm ban leù guù kaêl e ri taâm n'gor Seâir, æiaêlah phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu nsot lôi khaân paêng æö rai lôi khaân oâbaêl ta naêp khaân paêng, jeâh ri guù ta ntuùk khaân oâbaêl; naâm bu phung Israel æö jeâh ma n'gor jeâng ndô khaân paêng, n'gor Yeâhoâva aên jeâh ma khaân paêng) 13 'Aæaô aô, daâk rgaên hom n'hor dak Seâret.' Poâ ri he rgaên n'hor dak Seâret. 14 Nau joù he du bôh Kadeâs Barneâ, koù taât he rgaên dak n'hor Seâret geh jeâh pe jaât ma nguay naêm, koù taât leù rnoâk naây, naâm bu ntít phung taâm lôh rai loâch jeâh bôh nkual, tíng naâm Yeâhoâva ton jeâh. 15 Yorlah naneá ti Yeâhoâva taâm rdaâng ñah khaân paêng gay æö rai khaân paêng bôh nkual taât khaân paêng rai loâch leù. 16 "Poâ ri tô lah leù rngoâch phung bu klaâu taâm lôh rai loâch jeâh ri khít jeâh bôh ta nklang phung æon lan, 18 'Nar aô khaân may mra rgaên n'har neh n'gor Moâap ta æon Ar; 19 jeâh ri tô lah khaân may taât eâp n'har phung kon bu klaâu Amoân, lôi æö jeâr ma khaân paêng maâu lah rlaêch ñah khaân paêng oâh, yorlah gaâp maâu mra aên ma khaân may oâh du nkoá n'gor phung kon bu klaâu Amoân jeâng ndô khaân may, yorlah gaâp aên jeâh n'gor naây ma phung kon bu klaâu Y-Lot jeâng ndô khaân paêng.' 20 (N'gor naây taâm ban leù bu gít jeâng n'gor phung Reâphaim; phung Reâphaim guù ta naây kaêl e ri, æiaêlah phung Amoân rnha khaân paêng Samsumim, 21 du phung æon lan toyh jeâh ri aâk, jong líng naâm bu phung Anak; æiaêlah Yeâhoâva æö rai khaân paêng ta naêp phung Amoân; jeâh ri phung Amoât nsot khaân paêng jeâh ri guù taâm ntuùk khaân paêng; 22 naâm bu Yeâhoâva æö an jeâh ma phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu, phung guù taâm n'gor Seâir, tô lah paêng æö rai phung Hoârit ta naêp khaân paêng, jeâh ri khaân paêng nsot phung Hoârit jeâh ri guù taâm ntuùk phung Hoârit taât ta nar aô. 23 Bi ma phung Avim phung guù taâm æon jeâ jeá taât ta æon Gasa, phung Kaptoârim, phung luh taê bôh Kaptoâr, æö rai khaân paêng jeâh ri guù taâm ntuùk khaân paêng). 24 'Daâk hom, jeâh ri haên rgaên rluùng AÂrnoân, Aô gaâp jao jeâh taâm ti may Y-Y-Sihoân, du hueâ Amoârit, hañaêch æon Heâsboân, jeâh ri n'gor paêng. Ntôm soùk hom jeâh ri taâm lôh ñah paêng. 25 Nar aô gaâp mra ntôm aên nau bu krit jeâh ri klach ma khaân may taât ta phung æon lan guù taâm daâng lam troâk, phung mra iaêt nau bu nkoch bri ma khaân may, mra raâp saâr jeâh ri rngot klaâng yor khaân may.

Phung Israel Dôi Ñah Y-Sihoân

26 "Poâ ri gaâp njuaêl haên bôh bri rdah Keâdeâmoât phung mbôh ma Y-Y-Sihoân hañaêch æon Heâsboân ma nau ngôi ma nau ñaêp mpaên, lah: 27 'AÊn gaâp rgaên n'gor may, gaâp mra haên kanoùng njoù trong, gaâp maâu mra teng pa ma maâu lah teng pa chiau. 28 AÊn may taêch ma praêk ndô soâng sa ma gaâp gay ma gaâp dôi soâng sa, jeâh ri aên dak ma gaâp taâm rgaâl ñah praêk gay ma gaâp dôi nheât; kanoùng aên jaâng gaâp rgaên, 29 taâm ban ma phung kon bu klaâu Y-EÂsaâu guù taâm n'gor Seâir jeâh ri phung Moâap guù taâm n'gor Ar æö jeâh ma gaâp, taât gaâp rgaên dak krong Yurdan laêp n'gor Yeâhoâva Brah Ndu heân aên jeâh ma heân.' 30 Æiaêlah Y-Y-Sihoân hañaêch æon Heâsboân maâu aên heân rgaên eâp paêng oâh; yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö daêng nau mín paêng jeâh ri æö naâp nuih n'haâm paêng, gay jao paêng taâm ti khaân may naâm bu taât nar aô. 31 Yeâhoâva lah ma gaâp, 'Aô gaâp ntôm jao ma may Y-Sihoân jeâh ri n'gor paêng; ntôm soùk lôi, gay ma khaân may dôi guù taâm n'gor paêng.' 32 Doâl naây Y-Sihoân luh taâm maâp ñah he, phung ndrel ma leù rngoâch phung æon lan paêng, gay taâm lôh ta æon Jahas. 33 Yeâhoâva Brah Ndu he jao jeâh paêng ma he; jeâh ri he dôi ñah paêng, jeâh ri phung kon bu klaâu paêng, jeâh ri leù rngoâch phung æon lan paêng. 34 Doâl naây heân soùk leù rngoâch æon toyh paêng jeâh ri æö rai leù æhiau leù rngoâch æon toyh, phung bu klaâu, phung bu ur jeâh ri phung kon se jeá; heân maâu om du hueâ hoâm oâh. 35 Kanoùng he soùk pit ma he nôm mpoâ mpa rong ndrel ma ndoâ ndô bôh æon toyh he soùk jeâh. 36 Ntôm bôh æon Aroâer guù ta kôh rluùng n'hor dak Ar noân jeâh ri bôh æon toyh guù taâm rluùng taât ta Galaat, maâu geh du rplay æon toyh jeâng preâh ir ma he oâh. Yeâhoâva Brah Ndu he jao leù taâm ti he. 37 Kanoùng neh phung kon bu klaâu Amoân khaân may maâu maâp haên daêch oâh, naâm bu ntít leù rngoâch kôh dak krong Jaboâk jeâh ri æon toyh taâm n'gor kalô dor, jeâh ri ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu he buay jeâh he.

Vay Rôh Bar 3

Phung Israel Dôi Dah Y-OÂk hañaêch N'gor Basan

1 Doâl naây he plôù jeâh ri hao njoù trong n'gor Basan; jeâh ri Y-OÂk hañaêch n'gor Basan luh taâm rdaâng ñah he, paêng ndrel ma leù rngoâch phung æon lan paêng gay taâm lôh ta æon EÂdrei. 2 Æiaêlah Yeâhoâva lah ma gaâp, 'Lôi klach ma paêng, yorlah gaâp jao paêng jeâh ri leù rngoâch phung æon lan paêng nñaâp n'gor paêng taâm ti may; may mra æö ma paêng naâm bu may æö jeâh ma Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit, nôm guù ta æon Heâsboân.' 3 Poâ ri Yeâhoâva Brah Ndu he jao jeâh taâm ti he nñaâp ma Y-OÂk hañaêch n'gor Basan jeâh ri leù rngoâch phung æon lan paêng. He æö ma paêng koù maâu hoâm om du hueâ. 4 Doâl naây he soùk leù æon toyh paêng maâu geh du rplay æon toyh oâh he eâ soùk ndô khaân paêng prao jaât rplay æon toyh, leù n'gor Argoâp, æon bri hañaêch Y-OÂk taâm n'gor Basan. 5 Leù rngoâch æon toyh naây geh peâr naâp, preâh, mpoâng peâr, maâng nñaêng, rmeh lôn ma naây geh aâk rplay æon maâu geh peâr oâh. 6 He æö rai khaân paêng leù æhiau, taâm ban ma he æö jeâh ma Y-Sihoân hañaêch æon Heâsboân, æö rai leù rngoâch æon toyh, phung bu klaâu, phung bu ur, jeâh ri phung kon se jeá. 7 Æiaêlah leù rngoâch mpoâ mpa rong jeâh ri ndoâ ndô bôh æon toyh he pit in jeâng ndô he. 8 Poâ ri taâm rnoâk naây he soùk n'gor bôh ti bar heâ hañaêch phung Amoârit guù ñah teá dak krong Yurdan, ntôm bôh rluùng n'hor dak Arnoân taât ta yoâk Heârmoân, 9 (phung Sidoân rnha Sirion ma Hermoân, jeâh ri phung Amoârit rnha ma paêng Seânir), 10 leù rngoâch æon toyh taâm neh laâng kalô dor, leù rngoâch n'gor Galaat, jeâh ri leù rngoâch n'gor Basan taât ta æon Saleâka jeâh ri æon EÂdrei, æon toyh taâm bon bri hdaêch Y-OÂk taâm n'gor Basan. 11 (Yorlah kanoùng Y-OÂk hañaêch n'gor Basan hoâm bôh nduùl mpoâl Reâphaim; aô söng paêng beâch, paêng jeâng du rplay söng beâch loih; maâu di heù paêng guù ta æon Raba, æon toyh phung Amoân? Jong söng naây geh sín haêt, jeâh ri dí paêng puaên haêt, tíng naâm haêt bu veh).

Phung Y-Ruben, Phung Y-Gat Jeâh Ri N'gul Nduùl Mpoâl Manaseâ Guù Mô Pa Lô Dak Krong Yurdan

12 "Doâl naây tô lah he soùk n'gor naây jeâng ndô he, gaâp aên ma phung Ruben jeâh ri ma phung Gat neh ntôm bôh æon Aroâer njoù kôh rluùng n'hor dak Armoân, jeâh ri n'gul n'gor kalô dor Galaat ndrel ma leù rngoâch æon toyh paêng. 13 Koá n'gor Galaat aêt hoâm, jeâh ri leù n'gor Basan, æon bri hañaêch Y-OÂk, naâm bu ntít leù n'gor Argoâp, gaâp aên ma n'gul nduùl mpoâl Manaseâ. (Glom n'gor Basan naây bu rnha n'gor Reâphaim, 14 Y-Jar du hueâ nduùl mpoâl Manaseâ soùk leù n'gor Argoâp, naâm bu ntít n'gor Basan taât ta n'har phung Geâsurit jeâh ri phung Makatit, jeâh ri rnha ma æon jeâjeá ma amoh paêng nôm. Havoât Jar naâm bu nar aô). 16 Ma phung Ruben jeâh ri ma phung Gat gaâp aên neh bôh n'gor Galaat taât ta rluùng n'hor dak Arnoân, ta nklang rluùng jeâng n; har, koù taât ta dak krong Jaboâk, n'har n'gor phung Amoân; 17 nñaâp rluùng Arabah ndrel ma dak krong Yurdan jeâng n'har bôh Kineâret taât ta dak mæuùt rluùng Arabah, Dak Mæuùt Boh, ta njaâng yoâk Pisga mô pa lô. 18 "Doâl naây gaâp ntaêm ma khaân may, lah: 'Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jao jeâh n'gor aô jeâng ndô khaân may; leù rngoâch phung tahan janh khaân may mra rgaên djoât leo ndô taâm lôh ta naêp phung oh naâu khaân may, phung æon lan Israel. 19 Æiaêlah phung ur khaân may, phung kon jeá khaân may, jeâh ri mpoâ mpa rong khaân may (gaâp gít khaân may geh aâk mpoâ mpa rong) mra aêt hoâm taâm æon toyh gaâp aên jeâh ma khaân may, 20 koù taât Yeâhoâva aên jeâh nau rlu ma phung oh naâu khaân may, taâm ban ma khaân may, jeâh ri khaân paêng taâm ban leù guù taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân paêng ñah teá dak krong Yurdan; jeâh ri aêp nôm khaân may mra sít ta neh paêng nôm, neh naây gaâp aên jeâh ma khaân may. 21 Doâl naây gaâp ntaêm jeâh ma Y-Yoâsueâ. Maêt may saô jeâh leù nau Yeâhoâva Brah Ndu may æö jeâh ma bar heâ hañaêch aô; taâm ban poâ naây leù Yeâhoâva mra æö ma leù rngoâch æon bri hañaêch khaân may mra rgaên laêp. 22 Lôi klach ma khaân paêng oâh; yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm lôh an ma khaân may.'

Yeâhoâva Maâu AÊn Y-Moâis Laêp N'gor Kanaan OÂh

23 "Doâl naây gaâp vôh vôl ma Yeâhoâva, lah: 24 "Ô Koâranh Brah Yeâhoâva, may kanoùng ntôm taâm mpôl ma toâng mpaêr may nau may jeâng toyh jeâh ri ti nau brah may, yorlah, mbu brah ta kalô troâk maâu lah ta neh ntu dôi bö kan jeâh ri nau khlay yom taâm ban ma may? 25 Gaâp daên ma may, aên gaâp rgaên jeâh ri saô n'gor ueh ñah teá dak krong Yurdan, n'gor kalô dor ueh naây, jeâh ri n'gor Liban? 26 Æiaêlah Yeâhoâva ji juih ma gaâp yor khaân may jeâh ri maâu iaêt nau gaâp oâh. Yeâhoâva lah ma gaâp, 'AÊn may kôp nau aô gaêp jeâh ma may, lôi hoâm ngôi nau aô ma gaâp oâh. 27 Hao hom ta koâ yoâk Pisga jeâh ri n'gôr maêt may mô pa daâng, mô pa kalô yoâk, mô pa rñuùng, jeâh ri mô pa lô, jeâh ri uaênh ma maêt may, yorlah may maâu mra rgaên oâh dak krong Yurdan aô. 28 Æiaêlah ntaêm hom ma Y-Yoâsueâ, n'hao nuih paêng jeâh ri æö katang paêng, yorlah paêng mra rgaên ta naêp phung æon lan aô, jeâh ri paêng mra aên bu soùk pha n'gor may mra saô. 29 Poâ ri he mra guù taâm rluùng taâm tra ñah Betpeâoâr.

Vay Rôh Bar 4

Y-Moâis Nchaâp Phung Israel Ma Nau Toâng Baâr

1 "Aæaô aô, Ô phung Israel, guù iaêt hom nau vay jeâh ri nau ntaêm gaâp nti khaân may, jeâh ri æö tíng ndoá nau naây; gay ma khaân may dôi guù reâh jeâh ri laêp n'gor Yeâhoâva Brah Ndu ma phung che khaân may aên ma khaân may. 2 Lôi ta khaân may ntop oâh ma nau ngôi gaâp ntaêm jeâh ma khaân may, maâu leù dôi suach lôi paêng; gay ma khaân may dôi djoât praêp nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm nau naây gaâp ntaêm ma khaân may. 3 Maêt khaân may saô jeâh moh Yeâhoâva æö jeâh ta Baal Peâoâr; yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö rai jeâh bôh nklang khaân may leù rngoâch bunuyh tíng ndoá jeâh Baal Peâoâr. 4 Æiaêlah khaân may phung guù rjaêp ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aêt hoâm reâh nar aô. 5 Aô, gaâp nti jeâh ma khaân may nau vay jeâh ri nau ntaêm tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu gaâp ntaêm jeâh ma gaâp, gay ma khaân may æö nau naây taâm n'gor khaân may mra laêp soùk. 6 Djoât praêp hom jeâh ri kôt æö tíng naâm nau naây; yorlah nau naây jeâng nau blau mín jeâh ri nau gít rbaêng khaân may ta naêp phung æon lan, tô lah khaân paêng taêng leù rngoâch nau vay aô jeâh ri lah.' Naneá phung nduùl mpoâl toyh aô jeâng du phung æon lan gít mín? 7 Yorlah mbu nduùl mpoâl toyh geh brah guù daêch khaân paêng taâm ban ma Yeâhoâva Brah Ndu he guù daêch he aêp tôù he kuaêl mbôh sôm ma paêng? 8 Jeâh ri mbu nduùl mpoâl toyh geh nau vay jeâh ri nau ntaêm soùng naâm bu leù rngoâch nau vay aô gaâp taâm mpôl ta naêp khaân may nar aô?

Nau Kah Gít Tay Nau Taât Ta Hoârep

9 "Kanoùng njraêng hom jeâh ri chiaê uaênh hueâng khaân may ma nau gôih, klach lah khaân may chueâl lôi ndô maêt khaân may saô jeâh, jeâh ri klach lah khaân paêng lah du taê bôh nuih n'haâm khaân may doâl leù nar khaân may guù reâh; nti hom nau naây ma kon khaân may jeâh ri ma phung sau khaân may 10 moh nau taât ta nar khaân may guù raâng ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ta yoâk Hoârep, tô lah Yeâhoâva lah ma gaâp, gay gaâp dôi aên khaân paêng iaêt nau gaâp ngôi, poâ ri khaân paêng dôi nti klach yôk ma gaâp leù rngoâch nar khaân may guù reâh ta neh ntu, jeâh ri gay ma khaân paêng dôi nti nau naây ma phung kon khaân paêng. 11 Khaân may vaêch eâp jeâh ri guù raâng ta njaâng yoâk, doâl uùnh sa yoâk koù pa troâk, nkuùm ma nau ngo, ma ndaâr, jeâh ri ma nau rngot. 12 Doâl naây Yeâhoâva ngôi ma khaân may ta nklang uùnh. Khaân may taêng baâr paêng ngôi, æiaêlah maâu saô rup saêk jaên paêng oâh; geh kanoùng baâr ngôi. 13 Jeâh ri Yeâhoâva mbôh ma khaân may nau paêng taâm rnglaêp, nau paêng ntaêm jeâh aên khaân may kôt æö, naâm bu ntít jaât ntil nau ntaêm; jeâh ri paêng chih nau naây ta bar plôp kañar luù. 14 Doâl naây Yeâhoâva ntaêm ma gaâp saâm nti khaân may nau vay, jeâh ri nau ntaêm, gay ma khaân may æö tíng kôt nau naây taâm n'gor khaân may mra rgaên soùk.

Njraêng Lôi Mbah Rup Brah OÂh

15 "Poâ ri njraêng hom ma khaân may nôm. Yorlah khaân may maâu saô oâh rup saêk jaên ta nar Yeâhoâva ngôi ma khaân may ta yoâk Hoârep bôh ta nklang uùnh, 16 njraêng hom klach lah khaân may æö nau tih mhík doâl æö rup trah ma khaân may nôm, naâm bu rup mpa, naâm bu rup bu klaâu maâu lah bu ur, 17 taâm ban ma rup mpa guù ta neh ntu, taâm ban ma rup sím geh naêr mpaêr taâm troâk, 18 taâm ban ma mpa vôr ma nduùl ta kalô neh, taâm ban ma rup ka guù taâm dak taâm daâng neh. 19 Njraêng hom khaân may, klach lah n'gôr maêt mô pa troâk jeâh ri khaân may saô nar, khay, jeâh ri maênh, leù rngoâch phung tahan taâm troâk, khaân may geh nau nchaâp jeâh ri mbah yôk ma ndô naây jeâh ri rhoù kan ma khaân paêng, mpa naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma leù rngoâch phung æon lan guù taâm daâng leù troâk. 20 Æiaêlah Yeâhoâva soùk jeâh khaân may, jeâh ri njuùn khaân may luh taê uùnh naêk loih, bôh n'gor EÂjipt, aên jeâng du phung æon lan jeâng ndô paêng nôm, taâm ban ma khaân may jeâng nar aô. 21 Jeâh ri Yeâhoâva ji nuih ma gaâp yor khaân may, jeâh ri paêng ton ma gaâp maâu mra rgaên dak krong Yurdan oâh, jeâh ri gaâp maâu mra laêp oâh taâm n'gor ueh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may jeâng draêp ndôn chaêm. 22 Yorlah gaâp mra khít taâm n'gor aô, gaâp maâu dôi rgaên dak krong Yurdan oâh; æiaêlah khaân may mra rgaên jeâh ri soùk jeâng ndô khaân may nôm n'gor ueh naây. 23 Njraêng hom ma khaân may nôm, klach lah khaân may chueâl nau taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ñah khaân may, jeâh ri æö rup trah naâm bu rup mpa Yeâhoâva Brah Ndu khaân may buay jeâh.' 24 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng rloâ uùnh hoâm sa jeâh ri Brah Ndu blau ntoân. 25 "Tô lah khaân may geh kon jeâh ri sau se, jeâh ri khaân may jeâng ranh jeâh taâm n'gor, tô lah khaân may æö nau tih mhík doâl æö rup trah naâm bu rup mpa, jeâh ri moh jeâng mhík ta naêp maêt Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên nsoânh paêng ji nuih, 26 nar aô gaâp kuaêl troâk jeâh ri neh ntu jeâng mpa mbôh taâm rdaâng ñah khaân may ma nau khaân may gônh roh leù bôh n'gor khaân may mra rgaên dak krong Yurdan soùk jeâng ndô khaân may. Khaân may maâu mra guù joù ta naây oâh, æiaêlah khaân may mra rai leù æhiau, 27 Jeâh ri Yeâhoâva mra æö hiôt khaân may ta nklang phung nduùl mpoâl bunuyh, jeâh ri khaân may mra aêt hoâm kanoùng djeá dôm ta nklang phung nduùl mpoâl bunuyh ntuùk Yeâhoâva mra nsot khaân may. 28 Jeâh ri ta naây khaân may mra pah kan ma phung brah æö ma si jeâh ri luù, kan ti bunuyh æö, maâu blau saô, maâu blau taêng, maâu blau soâng sa oâh, maâu leù blau æaâu. 29 Æiaêlah bôh ntuùk naây khaân may joi Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri khaân may mra saô paêng tô lah khaân may joi paêng ma leù nuih n'haâm jeâh ri leù hueâng khaân may, 30 Doâl khaân may geh nau reâh ni, jeâh ri leù rngoâch mpa aô mra taât ma khaân may taâm nar loâch duùt, khaân may mra plôù tay ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri toâng baâr paêng. 31 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng Brah Ndu gít yoá, paêng maâu mra lôi khaân may maâu lah æö rai khaân may maâu lah chueâl oâh nau paêng taâm rnglaêp ñah phung che khaân may paêng ton jeâh ma khaân paêng. 32 "OÂp hom aæaô ma rnoâk rlau jeâh, geh lor ma khaân may ntôm bôh nar Brah Ndu rhaêk njeâng bunuyh ta neh ntu, jeâh ri oâp bôh boâl duùt troâk ma du ntuùk duùt troâk eâng, gít lah geh nau toyh naâm bu maâp taât jeâh maâu lah bu maâp taêng jeâh. 33 Maâp geh leù du phung æon lan taêng baâr brah ngôi bôh taâm nklang uùnh naâm bu khaân may hoù taêng jeâh, jeâh ri aêt hoâm reâh? 34 Maâu lah maâp geh leù du hueâ brah rlong vaêch soùk ma paêng nôm du mpoâl baêl bunuyh bôh taâm nklang du mpoâl baêl eâng ma nau taâm rlong, ma nau taâm mbeân, ma kan khlay yom, jeâh ri ma nau taâm lôh, ma ti brah jeâh ri yôr jeâh, jeâh ri ma nau æö klach toyh naâm bu leù rngoâch nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ma khaân may taâm n'gor EÂjipt ta naêp maêt khaân may? 35 Bu taâm mpôl jeâh ma khaân may nau naây, gay ma khaân may dôi gít Yeâhoâva jeâng Brah Ndu, maâu hoâm geh nôm eâng oâh. 36 Bôh troâk paêng aên khaân may taêng baâr paêng uùch nti ñaêp khaân may; jeâh ri ta neh ntu paêng aên khaân may saô uùnh toyh paêng, jeâh ri khaân may taêng baâr paêng taê bôh taâm nklang uùnh toyh. 37 Jeâh ri yorlah paêng roùng ma phung che khaân may jeâh ri saêch phung kon sau khaân paêng, pa kôi khaân paêng, jeâh ri njuùn khaân may luh taê bôh n'gor EÂjipt ma nau paêng guù ndrel, 38 ma nau brah toyh paêng, doâl nsot phung nduùl mpoâl bunuyh ta naêp khaân may toyh lôn jeâh ri katang lôn ma khaân may, gay njuùn khaân may laêp gay aên n'gor khaân paêng jeâng draêp ndôn chaêm ma khaân may naâm bu taât jeâh ta nar aô. 39 Poâ ri aên khaân may gít nar aô, jeâh ri djoât praêp hom taâm nuih n'haâm khaân may Yeâhoâva Brah Ndu taâm troâk ta kalô jeâh ri ta neh ntu taâm daâng; maâu hoâm geh nôm eâng oâh. 40 Yor naây aên khaân may djoât praêp nau vay paêng jeâh ri nau paêng ntaêm gaâp aên jeâh ma khaân may nar aô, gay ma nau ueh taât ma khaân may jeâh ri ma phung kon khaân may pa kôi, jeâh ri gay ma khaân may æö joù nar khaân may taâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may n'ho ro."

Æon Du Krap Pa Lô Dak Krong Yurdan

41 Doâl naây Y-Moâis praêp pe æon toyh mô pa lô dak krong Yurdan, 42 gay ma nôm nkhít bunuyh dôi du krap ta naây, nôm nkhít chiau meng paêng ma nau maâu uùch oâh, maâu maâp æö rlaêng ñah oâbaêl oâh bôh saôm, jeâh ri gay ma doâl du ma du rplay taâm æon naây paêng dôi taâm rklaih nau reâh paêng; 43 æon Beâser guù taâm bri rdah ta neh laâng kalô dor praêp ma phung Ruben, æon Ramoât taâm n'gor Galaat praêp ma phung Gat jeâh ri æon Goâlan taâm n'gor Basan praêp ma phung Manaseâ.

Y-Moâis Ntuh Nau Vay Ma Phung Israel

44 Aô jeâng nau vay Y-Moâis mpôl ta naêp phung kon Israel. 45 Aô jeâng nau mbôh nau vay, jeâh ri nau ntaêm Y-Moâis ngôi jeâh ma phung kon Israel, doâl khaân paêng luh bôh n'gor EÂjipt. 46 Ñah rí kôh dak krong Yurdan taâm rluùng taâm tra ñah Bet Peâoâr, taâm n'gor Y-Sihoân hañaêch phung Amoârit, nôm guù ta æon Heâsboân, Y-Moâis jeâh ri phung kon Israel taâm lôh ñôi jeâh ñah paêng doâl khaân paêng luh bôh n'gor EÂjipt. 47 Khaân paêng soùk pha n'gor naây jeâh ri n'gor Y-OÂk hañaêch n'gor Basan, bar heâ hañaêch phung Amoârit guù mpeh ñah rí dak krong Yurdan mô pa lô; 48 bôh æon Aroâer njoù kôh rluùng n'hor dak Arnoân taât ta yoâk Sirioân (naâm bu ntít Hermoân). 49 Ndrel ma nñaâp leù rluùng Arabah mô pa lô dak krong Yurdan taât ta dak mæuùt Arabah ta jeâng yoâk Pisga.

Vay Rôh Bar 5

Jaât Ntil Nau Ntaêm

1 Y-Moâis kuaêl rgum leù rngoâch phung æon lan Israel jeâh ri lah m akhaân paêng, "Vaêt hom, Hôi Israel, nau vay jeâh ri nau ntính gaâp ngôi aên khaân may taêng nar aô, aên khaân may nti jeâh ri njraêng taâm nau toâng nau naây. 2 Yeâhoâva he æö jeâh ñah he du nau taâm rnglaêp ta Yoâk Hoârep. 3 Maâu di oâh ñah phung choâ che he Yeâhoâva hoù æö nau taâm rnglaêp aô, æiaêlah nñaâp leù rngoâch phung he ta aô hoâm e reâh nar aô. 4 Yeâhoâva hoù ngôi jeâh ñah khaân may taâm thaâng muh maêt ta yoâk bôh ta nklang uùnh, 5 doâl gaâp guù vah vang Yeâhoâva ñah khaân may, gay mbôh ma khaân may nau Yeâhoâva ngôi; yorlah khaân may klach ma uùnh, jeâh ri maâu hao oâh ta kalô yoâk. Paêng lah: 6 Gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu may, hoù toùk ngluh may bôh n'gor bri EÂjipt, bôh ngih jeâng dík naê. 7 Lôi ta kôt brah eâng oâh ta naêp gaâp. 8 Lôi may æö oâh ma may nôm rup trah, maâu lah rup kôt mpa taâm troâk ta kalô, maâu lah ta neh ntu taâm daâng, maâu lah taâm dak taâm dak taâm daâng neh. 9 Lôi ta may chon mbah oâh ma ndô naây maâu lah rhoù ma khaân paêng; yorlah gaâp yôh Yeâhoâva Brah Ndu may jeâng Brah Ndu blau ntoân, taâm rmal nau kue phung mbôù khaân paêng taât sau taât se noâk roá rôh pe jeâh ri rôh puaên ma phung taâm rmot ñah gaâp, 10 æiaêlah taâm mpôl nau yoá ma aâk rbaên bunuyh phung roùng ma gaâp jeâh ri djoât praêp nau gaâp ntính. 11 Lôi ta ngôi paâl amoh saêk Yeâhoâva Brah Ndu may blaê blô oâh; yorlah Yeâhoâva maâu mra chalôi maâu taâm rmal leù nôm doùng amoh paêng blaê blô. 12 AÊn may kah gít nar rlu, gay praêp paêng kloh ueh tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu may ntính jeâh ma may. 13 AÊn khaân may æö leù kan ma khaân may nôm taâm prao nar; 14 æiaêlah nar pôh jeâng nar rlu praêp ma Yeâhoâva Brah Ndu may. Taâm nar naây khaân may maâu dôi pah kan oâh, khaân may nñaâp ma kon bu ur bu klaâu, dík bu ur bu klaâu, maâu lah ndroâk rpu khaân may, jeâh ri bunaêch buníng guù taâm æon khaân may maâu dôi leù æö du ntil kan taâm nar pôh naây. 15 AÊn may kah gít may jeâng jeâh bunaê taâm n'gor EÂjipt jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu may leo may du luh jeâh bôh ntuùk naây ma ti brah yôr jeâh; yor naây Yeâhoâva Brah Ndu may ntính jeâh ma may aên kah gít praêp nar rlu. 16 Yôk hom ma me mbôù may, tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu may ntính jeâh ma may, gay ma may dôi reâh joù naêm taâm bri Brah Ndu, koâranh brah khaân may, hoù aên jeâh ma khaân may. 17 Lôi ta nkhít bu. 18 Lôi ta vaêng tír. 19 Lôi ta ntuùng. 20 Lôi ta ngôi nchôt ma phung chiau meng khaân may. 21 Lôi ta kônh ngih vaâl bu, jeâh ri maâu leù dôi kônh ma ur bu, dík bu, seh bu, ndroâk bu, maâu lah moh ntil eâng jeâng ndô khaân paêng. 22 "Nau aô Yeâhoâva ngôi ma leù rngoâch phung khaân may taâm ræuùn ta yoâk ta nklang uùnh, bôh ndaâr tuùk, jeâh ri bôh nau rngot, ma baâr hui katang; jeâh ri paêng maâu hoâm ntop oâh. Paênh chih nau naây ta bar plôp kañar luù jeâh ri aên ma gaâp.

Nau Phung Bon Lan Klach

23 "Tô lah khaân may taêng baâr bôh ta nklang nau ngo, doâl yoâk geh uùnh sa, khaân may vaêch eâp gaâp, leù rngoâch phung koâranh nduùl mpoâl khaân may jeâh ri phung bu ranh khaân may; 24 jeâh ri khaân may lah: 'Aô, Yeâhoâva Brah Ndu he taâm mpôl jeâh ma he nau chreâk rmah paêng jeâh ri nau toyh paêng, jeâh ri he taêng jeâh baâr paêng taù bôh taâm nklang uùnh; nar aô he saô Brah Ndu ngôi ñah bunuyh jeâh ri bunuyh aêt hoâm reâh. 25 Yor naây aæaô aô, maâm æö he khít? Yorlah uùnh toyh aô mra sa he; tô lah he taêng baâr Yeâhoâva Brah Ndu he, he mra khít yôh. 26 Yorlah mbu naâm taâm leù rngoâch æiaêlah taêng jeâh baâr Brah Ndu reâh guù ngôi taê taâm nklang uùnh naâm bu phung he jeâh ri aêt hoâm reâh? 27 AÊn may haên eâp jeâh ri iaêt leù nau Yeâhoâva Brah Ndu he mra lah; jeâh ri ngôi ma heân leù rngoâch nau Yeâhoâva Brah Ndu mra ngôi ma may, jeâh ri heân mra iaêt jeâh ri æö tíng nau naây.' 28 "Yeâhoâva iaêt nau khaân may ngôi tô lah khaân may ngôi ma gaâp; jeâh ri Yeâhoâva lah ma gaâp: 'Gaâp taêng jeâh nau phung æon lan aô ngôi, nau khaân paêng ngôi ma may; di jeâh nau khaân paêng ngôi. 29 Ô, gay ma khaân paêng geh æaæô nuih n'haâm taâm ban poâ naây, gay klach yôk ma gaâp jeâh ri djoât praêp leù nau gaâp ntaêm, gay ma nau taât ma khaân paêng jeâh ri phung kon khaân paêng jeâng ueh n'ho ro! 30 Haên hom, lah ma khaân paêng, "Sít hom ta ngih bok khaân may." 31 Bi may, daâk guù raâng hom eâp gaâp ta aô, jeâh ri gaâp mra mbôh ma may leù rngoâch nau ntaêm, nau vay, jeâh ri nau hueâng brah may mra nti ma khaân paêng; gay ma khaân paêng kôt æö nau naây taâm n'gor khaân may soùk pha." 32 Yor naây aên khaân may njraêng æö tíng naâm maâm Yeâhoâva Brah Ndu ntaêm jeâh ma khaân may, lôi teng pa ma maâu lah pa chiau oâh. 33 AÊn khaân may haên taâm leù rngoâch trong Brah Ndu khaân may ntaêm jeâh ma khaân may, gay ma khaân may dôi guù reâh, gay ma nau taât ma khaân may jeâng ueh, jeâh ri gay ma khaân may dôi guù joù taâm n'gor khaân may mra soùk pha.

Vay Rôh Bar 6

Nau Ntaêm Toyh

1 "Aô nau ntaêm, nau vay, jeâh ri nau vay hueâng brah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm jeâh aên gaâp nti ma khaân may, gay ma khaân may kôt æö nau naây taâm n'gor khaân may mra rgaên soùk pha; 2 gay ma khaân may dôi klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, khaân may phung kon bu klaâu khaân may, jeâh ri kon sau khaân may, doâl djoât praêp leù rngoâch nau vay jeâh ri nau paêng ntaêm, nau naây gaâp ntaêm ma khaân may, leù rngoâch nar khaân may guù reâh; jeâh ri gay æö joù lôn nar khaân may mra guù reâh. 3 iaêt hom, Ô phung Israel, jeâh ri njraêng an æö tíng kôt nau naây; gay ma nau taât ma khaân may jeâng ueh, jeâh ri khaân may dôi jeâng bík aâk, tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu phung che khaân may ton jeâh ma khaân may taâm du rplay n'gor geh ndô soâng sa nheât aâk rmeh. 4 Iaêt hom, Ô phung Israel: Yeâhoâva Brah Ndu he jeâng kanoùng nguay Yeâhoâva; 5 jeâh ri aên khaân may roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma leù nuih n'haâm khaân may, ma leù hueâng khaân may, jeâh ri ma leù nuih n'haâm katang khaân may. 6 Jeâh ri nau ngôi aô gaâp ntaêm ma khaân may nar aô mra guù taâm nuih n'haâm khaân may. 7 AÊn khaân may nti nau naây ma nau gôih ma phung kon khaân may jeâh ri aên khaân paêng ngôi ma nau naây doâl khaân may guù taâm ngih khaân may, doâl khaân may sak nsong, doâl khaân may guù beâch, jeâh ri doâl khaân may daâk. 8 AÊn khaân may kaât nau naây naâm bu du nau taâm mbeân ta ti khaân may, jeâh ri nau naây mra guù ta ndaêr kleng vah vang maêt khaân may, 9 AÊn khaân may chih nau naây mbong mpoâng ngih khaân may jeâh ri ta mpoâng peâr khaân may.

Njraêng Ma Nau Maâu Toâng Baâr

10 "Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn khaân may laêp taâm n'gor paêng ton jeâh ma phung che khaân may, ma Y-Abraham, ma Y-Isaêk, jeâh ri ma Y-Yakoâb, uùch aên ma khaân may, geh æon toyh jeâh ri ueh khaân may maâu maâp rdraâk oâh, 11 jeâh ri ngih beâng ma aêp ntil ndô ueh khaân may maâu maâp mbeâng oâh, ntu dak kuyh jeâh khaân may maâu maâp kuyh oâh, ñang play kriaêk æaâu jeâh ri tôm play OÂlive khaân may maâu maâp taêm oâh. Tô lah khaân may mra sa jeâh ri hôm, 12 njraêng hom klach lah khaân may chueâl; Yeâhoâva, nôm njuùn jeâh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt bôh ngih jeâng dík. 13 AÊn khaân may klach yôk mbah ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; aên khaân may pah kan ma paêng jeâh ri ton ma amoh paêng. 14 Lôi ta khaân may kôt brah eâng oâh, brah phung æon lan guù juùm khaân may. 15 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ta nklang khaân may jeâng Brah Ndu blau ntoân; klach lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may duh nuih ji nuih ma khaân may, jeâh ri paêng æö rai lôi khaân may bôh kalô neh ntu. 16 Lôi ta khaân may rlong uaênh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, naâm bu khaân may rlong uaênh jeâh paêng ta Masa. 17 AÊn khaân may djoât praêp ma nau gôih nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm, jeâh ri nau paêng mbôh, nau vay paêng, nau naây paêng ntaêm jeâh ma khaân may. 18 AÊn khaân may æö meh, nau di jeâh ri ueh ta naêp maêt Yeâhoâva, gay ma nau taât ma khaân may jeâng ueh, jeâh ri gay ma khaân may dôi laêp soùk pha n'gor ueh Yeâhoâva ton gay aên ma phung che khaân paêng 19 ma nau khaân may nsot leù rngoâch phung rlaêng khaân may taê bôh ta naêp khaân may, tíng naâm Yeâhoâva ton jeâh. 20 Tô lah kon bu klaâu khaân may oâp ma khaân may kaêndôù, 'Naâm bu ntít nau mbôh, nau vay, jeâh ri nau ntaêm Yeâhoâva Brah Ndu he ntaêm jeâh ma khaân may?' 21 Poâ ri aên khaân may lah ma kon bu klaâu khaân may.' Heân jeâng jeâh dík ma Pharaoân taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri Yeâhoâva njuùn jeâh heân luh bôh n'gor EÂjipt ma ti brah; 22 jeâh ri Yeâhoâva taâm mpôl jeâh nau taâm mbeân jeâh ri nau khlay ngaên, toyh jeâh ri reâh ni, æö ma n'gor EÂjipt, ma Pharaoân jeâh ri ma leù rngoâch ngih paêng ta naêp maêt heân. 23 Jeâh ri paêng njuùn leo jeâh heân luh bôh naây, gay ma paêng njuùn jeâh heân laêp jeâh ri aên ma heân n'gor paêng ton jeâh ma phung che he. 24 Yeâhoâva ntaêm jeâh ma he aên he æö tíng naâm leù rngoâch nau vay aô, aên klach ma Yeâhoâva Brah Ndu he, gay jeâng ueh ma he æaæô, gay ma paêng praêp he reâh, naâm bu nar aô. 25 Mra jeâng nau soùng sraêng ma he tô lah he njraêng gay æö tíng leù rngoâch nau ntaêm aô ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu he, tíng naâm nau paêng ntaêm jeâh ma he.'

Vay Rôh Bar 7

Du Phung Æon Lan Kloh Ueh Ma Yeâhoâva

1 Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn khaân may laêp soùk taâm n'gor khaân may dôi soùk dôn, jeâh ri paêng mprôh nsot aâk phung nduùl mpoâl taê bôh ta naêp khaân may, phung Hitit, phung Girgasit, phung Amoâtit, phung Kanaan, phung peârisit, phung Hivit, phung Jeâbisit, pôh nduùl mpoâl aâk lôn jeâh ri katang lôn ma khaân may, 2 jeâh ri tô lah Yeâhoâva Brah Ndu mra jao khaân paêng ma khaân may, jeâh ri khaân may dôi ñah khaân paêng; doâl naây aên khaân may æö rai aên leù khaân paêng; lôi æö nau taâm rnglaêp ñah khaân paêng oâh, jeâh ri lôi taâm mpôl nau yoá ma khaân paêng oâh. 3 Lôi taâm guù ur sai ñah khaân paêng oâh, doâl aên phung kon bu ur khaân may ma phung kon bu klaâu khaân paêng, maâu lah soùk phung kon bu ur khaân paêng ma phung kon bu klaâu khaân may. 4 Yorlah khaân paêng mra aên phung kon bu klaâu khaân may cha lôi gaâp, gay pah kan ma brah eâng; poâ ri Yeâhoâva mra duh nuih ji nuih ma khaân may, jeâh ri paêng mra æö rai khaân may ro. 5 Æiaêlah poâ aô aên khaân may æö ma khaân paêng; aên khaân may æö rlaâm lôi nông khaân paêng jeâh ri nchah lôi jeâjeá meh khaân paêng, jeâh ri kaêl lôi rup brah Aseârim khaân paêng, jeâh ri su lôi ma uùnh rup khaân paêng kach. 6 Yorlah khaân may jeâng du phung æon lan kloh ueh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; Yeâhoâva Brah Ndu khaân may saêch jeâh khaân may gay ma khaân may jeâng du phung æon lan jeâng ndô paêng, luh bôh leù rngoâch phung æon lan ta neh ntu aô. 7 Maâu di oâh yorlah khaân may jeâng aâk lôn ma phung æon lan eâng Yeâhoâva roùng ma khaân may, jeâh ri saêch jeâh khaân may, yorlah khaân may jeâng djeá lôn ma leù rngoâch phung æon lan eâng; 8 æiaêlah yorlah Yeâhoâva roùng ma khaân may jeâh ri djoât praêp nau ton paêng ton jeâh ma phung che khaân may, Yeâhoâva njuùn jeâh khaân may luh ñah ti brah, jeâh ri taâm chuai khaân may bôh ngih jeâng dík, bôh ti Pharaoân hañaêch n'gor EÂjipt. 9 Yor naây aên khaân may gít Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng Brah Ndu, Brah Ndu raêp jaêp, nôm djoât praêp nau paêng taâm rnglaêp jeâh ri nau roùng raêp jaêp ma phung roùng ma paêng jeâh ri djoât praêp nau paêng ntaêm, ma du rbaên rnoâk, 10 jeâh ri taâm rmal ta naêp khaân paêng nôm phung taâm rmot ma paêng; ma nau æö rai lôi khaân paêng; paêng maâu njong oâh æö ma nôm taâm rmot ma paêng, paêng mra taâm rmal nôm naây ta naêp paêng. 11 Poâ ri aên khaân may njraêng æö tíng naâm nau ntaêm, nau vay, jeâh ri nau vay ntaêm gaâp ntaêm ma khaân may nar aô.

Nau Ueh Uín Tô Lah Toâng Baâr

12 Tô lah khaân may rkeâng toâr ma nau ntaêm aô jeâh ri djoât praêp jeâh ri æö tíng naâm nau naây, Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra djoât praêp ma khaân may nau taâm rnglaêp jeâh ri nau roùng raêp jaêp paêng ton jeâh gay djoât praêp ma phung che khaân may. 13 Paêng mra roùng ma khaân may, moùt ton nau ueh uín ma khaân may, jeâh ri æö bík rôù khaân may; paêng mra moùt ton nau ueh uín ma phung bôh nduùl proch khaân may, jeâh ri play bôh neh khaân may, ba khaân may, dak play kriaêk æaâu khaân may, jeâh ri dak play OÂlive khaân may kon ndroâk jeâh ri kon biaêp khaân may, taâm n'gor paêng ton jeâh ma phung che khaân may gay aên ma khaân may. 14 Khaân may mra geh nau ueh uín lôn ma leù rngoâch phung æon lan eâng; maâu mra geh bu ur bu klaâu ndroâ gaâng oâh ta nklang khaân may, maâu lah ta nklang ndroâk biaêp khaân may. 15 Yeâhoâva mra soùk lôi bôh khaân may leù rngoâch nau ji; jeâh ri paêng maâu mra æö reâh ni khaân may oâh ma du ntil nau ji n'gor EÂjipt khaân may gít naêl jeâh, æiaêlah paêng mra ntuùp nau ji naây ma leù rngoâch phung taâm rmot khaân may. 16 AÊn khaân may æö rai lôi leù rngoâch æon lan Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jao jeâh ma khaân may, lôi aên ma khaân paêng ma nau yoá oâh; maâu leù pah kan ma brah khaân paêng, yorlah nau naây mra jeâng goâng saân ma khaân may. 17 Tô lah khaân may lah taâm nuih n'haâm khaân may, 'Phung nduùl mpoâl aô toyh lôn ma gaâp; maâm æö gaâp dôi nsot khaân paêng?' 18 Lôi klach ma khaân paêng oâh, æiaêlah aên khaân may kah gít moh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ma Pharaoân jeâh ri ma leù n'gor EÂjipt, 19 nau rlong uaênh toyh maêt khaân may saô jeâh, nau taâm mbeân, nau khlay ngaên, ti brah, jeâh ri ntíng tur ti yôr jeâh, ma nau naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn leo khaân may luh jeâh; poâ naây leù Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra æö ma leù rngoâch phung æon lan khaân may klach. 20 Jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra njuaêl ong ta nklang khaân paêng koù phung hoâm jeâh ri du krap ñah khaân may rai yot leù. 21 Lôi klach ma khaân paêng oâh, yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may guù ta nklang khaân may, Brah Ndu toyh jeâh ri geh nau ring rnam. 22 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra nsot phung nduùl mpoâl aô taê bôh ta naêp khaân may æröù æröù; khaân may maâu dôi æö rai khaân paêng ro oâh, klach lah mpa bri jeâng aâk ngaên ma khaân may. 23 Æiaêlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, mra jao khaân paêng ma khaân may, jeâh ri mra kluùp khaân paêng taâm nau ruùng raêng toyh koù khaân paêng rai loâch leù. 24 Jeâh ri paêng mra jao phung hañaêch khaân paêng taâm ti khaân may, jeâh ri khaân may mra æö roh amoh khaân paêng taâm daâng troâk; maâu geh du hueâ mra dôi guù taâm rdaâng ñah khaân may oâh, koù khaân may æö rai leù khaân paêng. 25 AÊn khaân may su ma uùnh rup brah khaân paêng trah; lôi kônh oâh ma praêk maâu lah mah bu mblum rup naây, maâu lah soùk ma khaân may nôm, klach lah khaân may tuùp taâm daêk saân yor ndô naây; yorlah ndô naây jeâng ndô Yeâhoâva taâm rmot ngaên. 26 Lôi djoât nglaêp taâm ngih khaân may oâh, ndô gaâp taâm rmot, jeâh ri geh nau rtaêp rak naâm bu ndô naây; aên khaân may taâm rmot ngaên jeâh ri khek ma ndô naây; yorlah ndô jeâng naây jeâng ndô gaâp rtaêp rak jeâh.

Vay Rôh Bar 8

Du Ntuùk Neh Ueh AÊn Soùk Pha

1 Leù rngoâch nau ntaêm gaâp aên jeâh ma khaân may nar aô aên khaân may njraêng ma nau æö tíng ndoá nau naây, gay ma khaân may dôi guù reâh jeâh ri jeâng bík rôù, jeâh ri laêp soùk pha n'gor Yeâhoâva ton jeâh gay aên ma che khaân may. 2 AÊn khaân may kah gít ma leù rngoâch trong Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn leo khaân may doâl taâm jaât naêm aô taâm bri rdah, gay ma toâng baâr khaân may, rlong uaênh khaân may gay gít moh geh taâm nuih n'haâm khaân may, gít lah khaân may mra djoât praêp nau paêng ntaêm maâu lah maâu. 3 Paêng taâm toâng khaân may jeâh ri aên khaân may ji ngot jeâh ri siaêm khaân may ma mana khaân may maâu maâp gít naêl oâh, maâu leù phung che khaân may gít naêl; gay paêng dôi aên khaân may gít bunuyh maâu guù reâh kanoùng yor sa piaêng let oâh, æiaêlah bunuyh guù reâh yor leù rngoâch nau ngôi luh bôh mbung Yeâhoâva. 4 Bok ao khaân may maâu geh muùnh kloât oâh ta saêk jaên khaân may, jeâh ri jaâng khaân may maâu moâr oâh doâl puaên jaât naêm aô. 5 AÊn khaân may gít taâm nuih n'haâm khaân may, taâm ban ma du hueâ bu klaâu nchroh kon bu klaâu paêng, poâ naây leù Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nchroh khaân may. 6 Poâ ri aên khaân djoât praêp nau ntaêm bôh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma nau haên taâm trong paêng jeâh ri ma nau klach yôk mbah ma paêng. 7 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may guù njuùn khaân may laêp taâm n'gor ueh, n'gor geh aâk n'hor dak, tu dak hoch taâm rluùng jeâh ri mbon, 8 n'gor geh ba æleâ jeâh ri ba oârgô, tôm play kriaêk æaâu, tôm play rvi, jeâh ri play pom gra nat, n'gor geh tôm play OÂlive jeâh ri dak suùt, 9 n'gor khaân may mra sa piaêng let maâu pöt oâh, taâm n'gor naây khaân may maâu mra pöt du ntil ndô oâh, n'gor geh luù jeâng loih, jeâh ri taê bôh mbon khaân may dôi nau soùk koâng. 10 Khaân may mra soâng sa jeâh ri hôm, jeâh ri khaân may mra taâm rneâ ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may yor n'gor ueh paêng aên jeâh ma khaân may.

Njraêng Ma Nau Chueâl Yeâhoâva

11 Njraêng hom klach lah khaân may chueâl Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma nau khaân may maâu djoât praêp nau paêng ntaêm, nau brah paêng, jeâh ri nau vay paêng gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, 12 klach lah tô lah khaân may soâng sa jeâh ri hôm, rdaâk jeâh aâk play ngih ueh jeâh ri guù taâm khaân paêng, 13 jeâh ri tô lah ndroâk jeâh ri biaêp khaân may jeâng bík rôù, jeâh ri praêk jeâh ri mah khaân may hao jeâng aâk, 14 doâl naây nuih n'haâm khaân may sör, jeâh ri khaân may chueâl lôi Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm njuùn ngluh khaân may bôh n'gor EÂjipt bôh ngih jeâng dík, 15 nôm njuùn jeâh khaân may taâm bri rdah toyh jeâh ri blach blang, geh beâh uùnh jeâh ri nduêr vông, jeâh ri neh sôh maâu geh dak oâh, nôm æö lah an dak ma khaân may bôh luù daêng, 16 nôm siaêm khaân may taâm bri rdah ma mana phung che khaân may maâu maâp gít naêl oâh, gay ma pa dôi taâm toâng baâr khaân may jeâh ri long uaênh khaân may, gay ma æö ueh ma khaân may ta ngleù duùt. 17 Njraêng hom klach khaân may lah taâm nuih n'haâm khaân may, 'Nau brah gaâp jeâh ri nau katang ti gaâp aên geh jeâh nau ndroùng aô.' 18 AÊn khaân may kah gít ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, yorlah paêng yôh nôm aên nau dôi geh nau ndroùng; gay ma paêng dôi aên naneá nau taâm rnglaêp paêng ton jeâh ma phung che khaân may, naâm bu nar aô. 19 Jeâh ri tô lah khaân may chueâl Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri kôt tíng brah eâng pah kan ma khaân paêng jeâh ri yôk mbah ma khaân paêng, gaâp mbôh haâu ngaên nar aô, naneá khaân may mra rai loâch, 20 Khaân may mra rai loâch naâm bu phung mpoâl baêl Yeâhoâva æö rai loâch ta naêp khaân may, yorlah khaân may maâu maâp toâng baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may oâh.

Vay Rôh Bar 9

Yeâhoâva Mra Æö Rai Phung Nduùl Mpoâl N'gor Kanaan

1 Guù iaêt hom, Ô phung Israel, nar aô khaân may mra rgaên dak krong Yurdan, gay laêp nsot phung nduùl mpoâl toyh lôn jeâh ri katang lôn ma khaân may, aâk rplay æon toyh jeâh ri geh peâr mbaâl hao taât ta troâk, 2 du phung æon lan toyh jeâh ri preâh juat, phung kon bu klaâu Y-Anak, phung khaân may taêng jeâh bu nkoch bri, 'Mbu dôi guù raâng ta naêp maêt phung kon bu klaâu Y-Anak?' 3 Poâ ri aên khaân may gít nar aô, nôm rgaên lor ma khaân may jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm ban ma uùnh doâl hit; paêng mra æö phung naây jeâh ri nglaêp phung naây ma khaân may; poâ ri khaân may nsot khaân paêng jeâh ri aên khaân paêng rai loâch gônh, tíng naâm Yeâhoâva ton jeâh ma khaân may. 4 Lôi lah oâh taâm nuih n'haâm khaân may tô lah jeâh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nsot khaân paêng ta naêp khaân may, 'Yor nau soùng sraêng gaâp yôh Yeâhoâva njuùn leo gaâp laêp jeâh soùk n'gor aô: æiaêlah yor nau tih æai phung nduùl mpoâl aô yôh Yeâhoâva hoâm nsot khaân may bôh ta naêp khaân may. 5 Maâu taêp oâh yor nau soùng sraêng khaân may maâu lah nau soùng sraêng nuih n'haâm khaân may, khaân may mra laêp soùk pha n'gor khaân paêng; æiaêlah yor nau æai phung nduùl mpoâl aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may hoâm nsot khaân may bôh ta naêp khaân may, jeâh ri gay ma paêng dôi æö naneá nau Yeâhoâva ton jeâh ma phung che khaân may, ma Y-Abraham, ma Y-Isaêk, jeâh ri ma Y-Yakoâb. 6 Poâ ri aên khaân may gít, maâu di oâh yor nau soùng sraêng khaân may Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên khaân may soùk pha n'gor bri ueh aô; yorlah khaân may jeâng du phung æon lan daêng boâk.

Phung Israel Taâm Rdaâng Ta Yoâk Hoârep

7 AÊn khaân may kah gít jeâh ri lôi ta chueâl oâh nau khaân may nsoânh jeâh nuih n'haâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm bri rdah; bôh nar khaân may luh bôh n'gor EÂjipt koù khaân may taât ta ntuùk aô, khaân may jeâng phung taâm rdaâng jeâh ñah Yeâhoâva. 8 Nñaâp ma ta yoâk Hoârep khaân may nsoânh nau ji nuih Yeâhoâva, jeâh ri Yeâhoâva ji nuih ma khaân may koù paêng mín uùch æö rai khaân may. 9 Tô lah gaâp hao kalô yoâk gay soùk kañar luù, kañar nau taâm rnglaêp Yeâhoâva æö jeâh ñah khaân may, gaâp guù ta kalô yoâk puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng; gaâp maâu sa piaêng let oâh, maâu leù nheât dak. 10 Jeâh ri Yeâhoâva aên ma gaâp bar mpông kañar luù nglau ti Brah Ndu nôm chih jeâh; jeâh ri geh nau chih ta khaân paêng leù rngoâch nau Yeâhoâva ngôi jeâh ma khaân may ta kalô yoâk taâm nklang uùnh ta nar taâm ræuùn. 11 Taêch puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng Yeâhoâva aên ma gaâp bar mpông kañar luù, kañar nau taâm rnglaêp. 12 Doâl naây Yeâhoâva lah ma gaâp, 'Daâk hom may; juùr gônh hom bôh ntuùk aô, yorlah phung æon lan may njuùn jeâh luh bôh n'gor EÂjipt æö jeâh nau tih mhík; khaân paêng teng gônh ngaên bôh trong gaâp ntaêm jeâh ma khaân paêng; khaân paêng drep chiaêr jeâh ma khaân paêng nôm du rup brah.' 13 Rmeh ma naây Yeâhoâva lah ma gaâp: 'Gaâp saô jeâh phung æon lan aô, aô jeâng du phung æon lan daêng boâk. 14 Lôi kaân gaâp oâh, gay ma gaâp dôi æö rai khaân paêng jeâh ri laâm lôi amoh khaân paêng bôh taâm daâng troâk, jeâh ri gaâp mra njeâng du nduùl mpoâl katang lôn jeâh ri toyh lôn ma khaân paêng. 15 Jeâh ri gaâp plôù jeâh ri juùr bôh yoâk doâl uùnh sa yoâk; jeâh ri gaâp djoât bar poùk kañar nau taâm rnglaêp taâm bar ñah ti gaâp. 16 Gaâp uaênh jeâh ri aô, khaân may æö tih jeâh ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; jeâh ri khaân may toù chiaêr jeâh ma khaân may nôm du mlaâm kon ndroâk, khaân may gônh nkhah du bôh trong Yeâhoâva ntaêm jeâh ma khaân may. 17 Poâ ri gaâp djoât bar poùk kañar luù naây jeâh ri kluùp taê bôh bar ñah ti gaâp, jeâh ri æö chah lôi ta naêp maêt khaân may. 18 Jeâh ri gaâp paên ta naêp Yeâhoâva taâm ban ma tal lor puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng; gaâp maâu maâp sa piaêng let oâh, maâu leù nheât dak, yor leù nau tih khaân may æö jeâh doâl æö nau mhík ta naêp maêt Yeâhoâva nsoânh nau paêng ji nuih. 19 Yorlah gaâp klach ma nau Yeâhoâva ji nuih jeâh ri khek ngaên ma khaân may, koù paêng uùch æö rai khaân may. Æiaêlah doâl naây leù Yeâhoâva iaêt nau gaâp. 20 Jeâh ri Yeâhoâva ji nuih ngaên ma Y-Aroân koù uùch æö rai paêng; jeâh ri gaâp mbôh sôm ma Y-Aroân taâm ban leù doâl naây. 21 Jeâh ri gaâp djoât mpa tih, kon ndroâk khaân may æö jeâh, du ndô naây ma uùnh, nchah lôi paêng, kín lôi koù se koù jeâng naâm bu ndruyh; jeâh ri gaâp mæaêr ndruyh naây taâm n'hor dak hoch juùr taê bôh yoâk. 22 Nñaâp ma Tabeâra taâm ban leù, ta Masa, jeâh ri ta Kibroât Hatava, khaân may nsoânh nau Yeâhoâva ji nuih. 23 jeâh ri tô lah Yeâhoâva njuaêl khaân may bôh Kadeâs Barneâ, lah: 'Hao hom jeâh ri soùk n'gor gaâp aên jeâh ma khaân may.' Doâl naây khaân may taâm rdaâng ñah nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm, jeâh ri maâu chroh ma paêng jeâh ri maâu toâng baâr paêng oâh. 24 Khaân may jeâng phung taâm rdaâng ñah Yeâhoâva ntôm bôh nar gaâp gít naêl khaân may. 25 Poâ ri gaâp paên ta naêp Yeâhoâva puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng naây, yorlah Yeâhoâva lah jeâh paêng mra æö rai khaân may. 26 Jeâh ri gaâp mbôh sôm ma Yeâhoâva 'Ô Koâranh Brah, Brah Ndu, lôi æö rai oâh phung æon lan may jeâh ri draêp kraâm may, phung may taâm chuai jeâh ma nau toyh may, phung may njuùn jeâh luh bôh n'gor EÂjipt ma ti brah. 27 Kah gít hom ma phung n'hat na may Y-Abraham, Y-Isaêk jeâh ri Y-Yakoâb, lôi chreâ oâh ma nau daêng boâk phung æon lan aô, ma nau æai, jeâh ri ma nau tih khaân paêng, 28 klach lah n'gor may aên heân luh jeâh mra lah: "Yorlah Yeâhoâva maâu dôi oâh njuùn khaân paêng laêp taâm n'gor paêng ton jeâh ma khaân paêng, jeâh ri yorlah paêng taâm rmot ma khaân paêng njuùn khaân paêng luh gay ma nkhít khaân paêng taâm bri rdah." 29 Yorlah khaân paêng jeâng phung æon lan may jeâh ri draêp ndôn may, phung may njuùn ngluh jeâh ma nau brah toyh jeâh ri ma nting tur yôr jeâh.

Vay Rôh Bar 10

Kañar Luù Rôh Bar

1 Doâl naây Yeâhoâva lah ma gaâp: 'AÊn may trah bar plôp kañar luù naâm bu ndô lor, jeâh ri hao vaêch ta gaâp ta kalô yoâk, jeâh ri æö du mlaâm hip si. 2 Gaâp mra chih ta kañar naây nau ngôi geh ta kañar tal lor may nchah lôi jeâh, jeâh ri aên may praêp paêng taâm hip.' 3 Poâ ri gaâp æö hip ma si akasi jeâh ri trah bar plôp kañar naâm bu ndô lor, jeâh ri hao yoâk djoât bar plôp naây. 4 Paêng chih ta kañar naây naâm bu nau chih tal lor, jaât ntil nau ntaêm Yeâhoâva ngôi jeâh ma khaân may ta kalô yoâk bôh ta nklang uùnh ta nar taâm ræuùn; jeâh ri Yeâhoâva aên kañar naây ma gaâp. 5 Jeâh ri gaâp sít juùr bôh yoâk jeâh ri dôm kañar naây taâm hip gaâp æö jeâh; jeâh ri ta naây khaân paêng guù, tíng naâm Yeâhoâva ntaêm jeâh ma gaâp. 6 (Phung æon lan Israel haên bôh Beâroât Beâneâja kan taât ta Moâsera. Ta naây Y-Aroân khít jeâh jeâh ri bu taâp paêng, jeâh ri kon bu klaâu paêng Y-EÂleâasar djoât kan koâranh æö brah ntrok ntuùk paêng. 7 Taê bôh ntuùk naây khaân paêng haên ta Gugoâda, jeâh ri taê bôh Gugoâda taât ta Jobata, n'gor geh aâk n'hor dak. 8 Doâl naây Yeâhoâva praêp an nduùl mpoâl Leâvi tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva guù ta naêp Yeâhoâva, gay pah kan ma paêng jeâh ri moùt ton taâm amoh paêng taât ta nar aô. 9 Yor naây phung Leâvi maâu geh du koá maâu lah draêp ndôn ndrel ma phung oh naâu khaân paêng oâh; Yeâhoâva jeâng draêp ndôn khaân paêng, tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may lah ma khaân paêng) 10 Gaâp guù ta kalô yoâk naâm bu saôm puaên jaât nar jeâh ri puaên jaât maêng, jeâh ri Yeâhoâva iaêt gaâp noâk naây leù; Yeâhoâva maâu uùch æö rai khaân may oâh. 11 Yeâhoâva lah ma gaâp: 'Daâk hom, haên ta naêp phung æon lan gay ma khaân paêng dôi laêp soùk pha n'gor gaâp ton jeâh ma phung che khaân paêng gay aên ma khaân paêng.'

Nau Brah Ntaêm Ñaê Æö

12 Aæaô aô, Ô phung Israel, moh nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm aên khaân may æö, kanoùng klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, haên taâm leù rngoâch trong paêng, roùng ma paêng, jeâh ri pah kan ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma leù nuih n'haâm jeâh ri ma leù hueâng khaân may, 13 jeâh ri djoât praêp nau ntaêm jeâh ri nau vay Yeâhoâva gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, jeâng nau ueh ma khaân may. 14 Aô, troâk jeâh ri troâk ma leù rngoâch troâk, neh ntu jeâh ri ndrel ma leù rngoâch mpa taâm paêng jeâng ndô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 15 Æiaêlah Yeâhoâva aên nuih n'haâm paêng roùng ma phung che khaân may jeâh ri saêch phung kon sau khaân paêng pa kôi khaân paêng, khaân may kalô lôn ma leù rngoâch phung æon lan eâng, naâm bu nar aô. 16 Poâ ri aên khaân may koh ntaâu nuih n'haâm khaân may, jeâh ri lôi hoâm jeâng daêng boâk oâh. 17 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng Brah Ndu ma phung brah jeâh ri Koâranh Brah ma phung Koâranh, Brah Ndu nôm toyh, nôm brah, jeâh ri nôm æö rnam (kröp), nôm maâu uaênh bunuyh eâng eâng oâh, jeâh ri maâu dôn oâh draêp taâm bloùl. 18 Paêng æö nau di ma kon ñôi mbôù jeâh ri ma bu ur ndroâ, roùng ma bunuyh guù jöh æaât laât, aên ma bu ndô soâng sa jeâh ri bok ao. 19 Yor ri aên khaân may roùng ma phung guù jöh æaât laât; yorlah khaân may jeâng phung guù jöh jeâh taâm n'gor EÂjipt. 20 AÊn khaân may klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; aên khaân may pah kan ma paêng jeâh ri guù eâp paêng, jeâh ri khaân may mra ton ma amoh paêng. 21 Yor paêng bu taâm rneâ khaân may, paêng jeâng Brah Ndu khaân may, nôm æö jeâh ma khaân may mpa toyh jeâh ri æö rnam aô maêt khaân may saô jeâh. 22 Phung che khaân may juùr ta n'gor EÂjipt ñah pôh jaât nuyh; jeâh ri aæaô aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö bík jeâh khaân may jeâng aâk naâm bu maênh taâm troâk.

Vay Rôh Bar 11

Nau Toyh Yeâhoâva

1 Poâ ri aên khaân may roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri djoât praêp æaæô kan paêng, nau vay paêng, nau brah paêng aên, jeâh ri nau paêng ntaêm. 2 AÊn khaân may mín nar aô, yorlah gaâp maâu guù ngôi oâh ma phung kon khaân may maâu maâp gít naêl maâu lah saô Brah Ndu khaân may nau rnam paêng, nau toyh paêng, ti brah paêng jeâh ri nting tur paêng yôr jeâh, 3 mpa paêng taâm mbeân jeâh ri kan paêng æö jeâh ta n'gor EÂjipt ma Pharaoân hañaêch n'gor EÂjipt jeâh ri ma leù n'gor paêng; 4 jeâh ri nau paêng æö jeâh ma phung tahan EÂjipt, ma seh jeâh ri ma ndeh seh khaân paêng, nau paêng aên Dak Mæuùt Chaêng lip khaân paêng, doâl khaân paêng tíng khaân may, jeâh ri nau Yeâhoâva æö rai lôi khaân paêng taât ta nar aô; 5 nau paêng æö jeâh ma khaân may taâm bri rdah koù khaân may taât ta ntuùk aô; 6 nau paêng æö jeâh ma Y-Dathan jeâh ri ma Y-Abiram phung kon bu klaâu Y-EÂliap, sau Y-Ruben nau neh haù troâm mbung paêng jeâh ri rvaên khaân paêng, ndrel ma bunuyh taâm ngih khaân paêng, ngih bok khaân paêng, jeâh ri leù rngoâch mpa reâh tíng khaân paêng ta nklang leù rngoâch phung Israel; 7 yorlah maêt khaân may nôm saô jeâh leù rngoâch kan toyh Yeâhoâva æö jeâh.

Nau Ueh Uín Taâm N'gor Yeâhoâva Ton Jeâh

8 Poâ ri aên khaân may djoât praêp leù nau ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô, gay ma khaân may dôi jeâng katang, jeâh ri laêp soùk pha n'gor khaân may mra rgaên uùch soùk, 9 jeâh ri gay ma khaân paêng dôi guù reâh joù taâm n'gor Yeâhoâva ton jeâh gay aên ma phung che khaân may jeâh ri ma phung kon sau khaân paêng, n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler. 10 Yorlah n'gor khaân may mra laêp soùk pha naây maâu geh naâm bu n'gor EÂjipt oâh ntuùk khaân may luh jeâh, ntuùk khaân may srih jeâh ntil khaân may jeâh ri djrah dak ma jaâng khaân may, naâm bu du loâk ñang trau. 11 Æiaêlah n'gor khaân may mra rgaên soùk pha jeâng n'gor kalô dor yoâk jeâh ri rluùng, n'gor nheât dak mih bôh troâk, 12 n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may maât mray, n'gor maêt Yeâhoâva Brah Ndu khaân may uaênh æaæô bôh ntôm saôm taât loâch naêm. 13 Tô lah khaân may toâng nau gaâp ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô, roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri pah kan ma paêng ma leù nuih n'haâm jeâh ri ma leù hueâng khaân may, 14 Paêng mra aên ma n'gor khaân may mih di yaên paêng, mih boâk rah jeâh ri mih ngleù duùt, gay ma khaân may dôi bun praêp ba, dak play kriaêk æaâu, jeâh ri dak play OÂlive khaân may. 15 Paêng mra aên gôù taâm mir khaân may praêp ma mpoâ mpa rong khaân may; jeâh ri khaân may mra soâng sa jeâh ri hôm. 16 Njraêng hom klach lah nuih n'haâm khaân may tuùp taâm nau ndôm jeâh ri khaân may nklah du pah kan ma phung brah eâng jeâh ri mbah yôk ma khaân paêng, 17 Jeâh ri Yeâhoâva duh nuih ji nuih ma khaân may jeâh ri paêng chaêng mpoâng troâk, jeâh ri maâu geh dak mih oâh, neh maâu aên play oâh jeâh ri khaân may rai loâch gônh bôh n'gor ueh Yeâhoâva aên ma khaân may. 18 Poâ ri aên khaân may praêp nau ngôi gaâp aô taâm nuih n'haâm khaân may jeâh ri taâm hueâng khaân may; aên khaân may kaât paêng jeâng mpa taâm mbeân ta ti khaân may, jeâh ri khaân paêng mra jeâng mpa kaât ta ndaêr kleng vah vang maêt khaân may. 19 AÊn khaân may nti nau aô ma phung kon khaân may, guù ngôi ma nau aô doâl khaân may guù taâm ngih khaân may, doâl khaân may haên roù trong, doâl khaân may laâng saêk, jeâh ri doâl khaân may daâk. 20 Chih nau naây ta mbong mpoâng ngih ay may jeâh ri ta mpoâng peâr, 21 gay ma ay may jeâh ri kon sau ay may dôi guù joù naêm taâm bri Brah Ndu hoù ton jeâh ma u che ay may. 22 Yorlah tô lah khaân may mra njraêng æö tíng ndoá leù rngoâch nau ntaêm aô gaâp ntaêm ma khaân may æö, roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, haên tíng ndoá leù rngoâch trong paêng, jeâh ri guù taâm rnglaêp ñah paêng, 23 doâl naây Yeâhoâva mra nsot bôh ta naêp khaân may leù rngoâch phung nduùl mpoâl aô, jeâh ri khaân may mra nsot phung nduùl mpoâl toyh lôn jeâh ri katang lôn ma khaân may. 24 Leù rngoâch ntuùk mpang jaâng khaân may jot mra jeâng ndô khaân may; n'har bri khaân may mra ntôm bôh bri rdah taât ta n'gor Liban, jeâh ri bôh dak krong Dak Krong Ôprat taât ta dak mæuùt pa daâng. 25 Maâu geh du hueâ mra dôi taâm rdaâng ñah khaân may oâh; Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra dôm nau bu klach ma khaân may jeâh ri nua bu rnam ma khaân may taâm leù n'gor khaân may mra jot, tíng naâm paêng ton jeâh ma khaân may. 26 Aô nar aô gaâp dôm ta naêp khaân may nau moùt ton jeâh ri nau rtaêp rak: 27 nau moùt ton nau ntaêm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may gaâp aên jeâh ma khaân may nar aô, 28 jeâh ri nau rtaêp rak: tô lah khaân may toâng ma nau ntaêm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, æiaêlah khaân may teng taê bôh trong gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, gay tíng ndoá brah eâng khaân may maâu maâp gít naêl oâh. 29 Jeâh ri tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn khaân may laêp taâm n'gor khaân may mra laêp soùk pha, aên khaân may dôm nau moùt ton ta kalô yoâk Geârasim jeâh ri nau rtaêp rak ta yoâk EÂbal. 30 Maâu di heù khaân paêng guù ñah teá dak krong Yurdan pa daâng trong mô pa nar nhaâp taâm n'gor phung Kanaan guù ta rluùng Arabah, ta naêp æon Gilgal daêch tôm si teâreâbin Moâreâ? 31 Yorlah khaân may mra rgaên dak krong Yurdan gay laêp soùk pha n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may; jeâh ri tô lah khaân may geh n'gor naây jeâh ri guù taâm paêng, 32 aên khaân may njraêng æö tíng ndoá leù rngoâch nau vay jeâh ri nau ntaêm gaâp taâm mpôl ta naêp khaân may nar aô.

Vay Rôh Bar 12

Kanoùng Nguay Ntuùk Mbah Yôk

1 Aô nau vay jeâh ri nau ntaêm khaân may mra njraêng æö tíng ndoá taâm n'gor Yeâhoâva nduùl mpoâl phung che khaân may aên jeâh jeâng ndô khaân may leù rngoâch nar khaân may guù reâh ta kalô neh ntu. 2 AÊn khaân may æö rai ngaên leù rngoâch ntuùk phung nduùl mpoâl khaân may mra nsot pah kan jeâh ma brah khaân paêng, ta yoâk preâh jeâh ri ta kalô mbon jeâh ri taâm daâng aêp tôm si ndreâh. 3 AÊn khaân may æö rlaâm lôi nông khaân paêng, jeâh ri nchah jeâjeá meh khaân paêng jeâh ri su ma uùnh rup brah Aseârim khaân paêng, aên khaân may kaêl lôi rup brah khaân paêng trah, jeâh ri æö rai amoh khaân paêng bôh ntuùk naây. 4 Lôi æö poâ naây oâh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 5 Æiaêlah aên khaân may joi ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu mra saêch ta nklang leù rngoâch nduùl mpoâl khaân may gay dôm amoh paêng jeâh ri æö ntuùk paêng guù ta naây; ta ntuùk naây yôk khaân may mra haên, 6 jeâh ri ta naây yôh khaân may mra njuùn khaân may nhhôr guùch, mpa khaân may æö brah, mpa du koá taâm jaât, jeâh ri mpa khaân may nhhôr, mpa khaân may nhhôr æö naneá nau ton, mpa khaân may nhhôr ma nuih n'haâm roùng, jeâh ri kon ndroâk jeâh ri kon biaêp khaân may boâk rah. 7 Ta naây yôh kon biaêp khaân may boâk rah. Ta naây yôh khaân may mra soâng sa ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri khaân may mra haâk raêm, khaân may jeâh ri phung taâm ngih khaân may, taâm leù rngoâch nau khaân may æö, Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh nau ueh uín ma khaân may. 8 Lôi æö oâh naâm bu leù rngoâch nau he guù æö ta aô nar aô, aêp nôm æö tíng naâm nau paêng nôm mín ueh. 9 Yorlah khaân may eâ taât oâh ma nau rlu jeâh ri ma draêp ndôn Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may. 10 Æiaêlah tô lah khaân may rgaên dak krong Yurdan jeâh ri aên khaân may dôn, jeâh ri tô lah paêng aên ma khaân may, poâ ri khaân may guù taâm nau mpaên rleâk, 11 Poâ ri ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch an amoh guù, ta naây yôh khaân may njuùn leù rngoâch mpa gaâp ntaêm ma khaân may, mpa khaân may nhhôr guùch, mpa khaân may æö brah, mpa du koá taâm jaât khaân may jeâh ri mpa khaân may nhhôr, jeâh ri leù rngoâch mpa nhhôr aên ngaên nau khaân may ton ma Yeâhoâva. 12 Khaân may mra maak ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, khaân may, phung kon bu klaâu khaân may, jeâh ri phung kon bu ur khaân may, phung n'hat na bu klaâu khaân may, phung n'hat na bu ur khaân may, jeâh ri phung Leâvi guù taâm æon khaân may, yorlah khaân paêng maâu geh koá maâu lah draêp ndôn ndrel ma khaân may oâh. 13 Njraêng hom, lôi nhhôr oâh mpa khaân may nhhôr guùch taâm leù rngoâch ntuùk khaân may saô. 14 Æiaêlah aên khaân may nhhôr mpa nhhôr guùch ta ntuùk Yeâhoâva mra saêch taâm du nduùl mpoâl khaân may, jeâh ri ta naây khaân may mra æö leù nau gaâp guù ntaêm ma khaân may. 15 Æiaêlah taâm æon nôm khaân may dôi sreh sa mpoâ mpa tíng naâm khaân may uùch, tíng naâm nau ueh uín Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may; nôm æôù jeâh ri nôm kloh dôi sa ndô naây, taâm ban ma bu sa nkroùng jeâh ri jun. 16 Kanoùng khaân may maâu dôi sa mham oâh; aên khaân may nkhuùt lôi paêng ta neh naâm bu dak. 17 Khaân may maâu dôi sa oâh taâm æon khaân may nôm mpa du koá taâm jaât bôh ba khaân may, maâu lah dak play kriaêk æaâu, maâu lah dak play OÂlive, maâu lah kon ndroâk boâk rah maâu lah kon biaêp boâk rah khaân may, maâu lah mpa khaân may nhhôr æö naneá nau ton, maâu lah mpa khaân may nhhôr; 18 æiaêlah khaân may mra sa mpa naây ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm ntuùk Brah Ndu Yeâhoâva mra saêch khaân may, kon bu klaâu khaân may, kon bu ur khaân may, n'hat na bu klaâu jeâh ri n'hat na bu ur khaân may jeâh ri phung Leâvi guù taâm æon khaân may, jeâh ri khaân may mra raêm maak ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm leù rngoâch kan khaân may æö. 19 Njraêng hom, lôi dun ma phung Leâvi oâh doâl ndah joù jong khaân may guù taâm n'gor khaân may. 20 Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö toyh neh khaân may tíng naâm paêng ton jeâh ma khaân may, jeâh ri khaân may lah: 'Gaâp mra sa puaêch.' Yorlah heân kônh ma iaêm, khaân may dôi sa iaêm duùm khaân may uùch. 21 Tô lah ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may saêch gay dôm amoh paêng ta naây jeâng ngai ir ñah khaân may. Khaân may dôi nkhít ndroâk maâu lah biaêp khaân may, ndô Yeâhoâva aên jeâh ma khaân may, tíng naâm gaâp ntaêm jeâh ma khaân may; jeâh ri khaân may dôi sa iaêm duùm khaân may uùch taâm æon khaân may. 22 Khaân may dôi sa paêng naâm bu bu sa njoih jeâh ri jun; nôm æôù jeâh ri nôm kloh dôi sa paêng taâm ban leù. 23 Kanoùng njraêng hom, lôi sa mham oâh, yorlah mham jeâng nau reâh, jeâh ri khaân may maâu dôi sa oâh nau reâh ndrel ma mham. 24 Lôi sa paêng oâh; aên khaân may nkhuùt paêng ta neh naâm bu dak. 25 Lôi sa paêng oâh, gay ma leù nau taât ma khaân may jeâh ri phung kon khaân may kaêndôù jeâng ueh doâl khaân may æö nau di ta naêp maêt Yeâhoâva. 26 Æiaêlah lah mpa praêp aên khaân may nhhôr aên naneá nau ton, khaân may mra soùk jeâh ri haên ta ntuùk Yeâhoâva mra guùch, 27 nglay jeâh ri mham, ta kalô nông Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; mham mpa khaân may æö brah aên khaân nkhuùt ta nông Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, æiaêlah nglay khaân may dôi sa. 28 Njraêng hom gay guù iaêt leù rngoâch nau ngôi aô gaâp ntaêm ma khaân may, gay ma nau mra taât ma khaân may jeâh ri phung kon khaân may kandôù n'ho ro jeâng ueh, doâl khaân may æö nau ueh jeâh ri nau di ta naêp maêt Yeâhoâva Brah Ndu khaân may.

Njraêng, Lôi Mbah Rup Brah OÂh

29 Tô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö rai ta naêp khaân may phung nduùl mpoâl khaân may mra nsot, jeâh ri khaân may nsot khaân paêng jeâh ri guù taâm n'gor khaân paêng, 30 njraêng hom lôi geh daêk tíng ndoá khaân paêng oâh jeâh khaân paêng rai ta naêp maêt khaân may, jeâh ri lôi oâp ma brah khaân paêng oâh, 'Maâm phung nduùl mpoâl aô pah kan ma brah khaân paêng? Gay ma gaâp dôi æö taâm ban leù.' 31 Lôi æö oâh taâm ban poâ naây ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; yorlah leù rngoâch ndô Yeâhoâva taâm rmot khaân paêng æö jeâh ma brah khaân paêng; yorlah khaân paêng guùch nñaâp kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur khaân paêng taâm uùnh ma brah khaân paêng. 32 Leù rngoâch nau gaâp ntaêm ma khaân may, aên khaân may njraêng æö, lôi ntop maâu lah n'huùch lôi oâh.

Vay Rôh Bar 13

1 Tô lah du hueâ koâranh nôm mbôh lor daâk ta nklang khaân may, maâu lah du hueâ mông mbôi aên ma khaân may du nau mbeân maâu lah du nau khlay, 2 jeâh ri nau taâm mbeân maâu lah nau khlay paêng nkoch bri ma khaân may taât ngaên, jeâh ri tô lah paêng lah, 'aên he tíng ndoá brah eâng, 'khaân may maâu maâp gít naêl oâh. 3 'Jeâh ri aên he pah kan ma khaân paêng, 'lôi iaêt oâh nau koâranh nôm mbôh lor naây maâu lah nôm mông mbôi naây ngôi; yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may rlong uaênh khaân may, gay gít, gít lah khaân may roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma leù nuih n'haâm jeâh ri ma leù hueâng khaân may. 4 AÊn khaân may haên tíng ndoá Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri klach yôk mbah ma paêng, djoât praêp nau paêng ntaêm jeâh ri toâng baâr ma paêng, jeâh ri aên khaân may pah kan ma paêng jeâh ri guù taâm rnglaêp ñah paêng. 5 Æiaêlah nkhít lôi Koâranh nôm mbôh lor naây maâu lah nôm mông mbôi naây. Yorlah paêng nti jeâh nau taâm rdaâng ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm njuùn leo jeâh khaân may luh bôh n'gor EÂjipt jeâh ri taâm chuai khaân may bôh ngih nau jeâng dík, gay aên khaân may cha lôi trong Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm jeâh aên khaân may haên. Poâ ri aên khaân may æö kloh nau mhík bôh taâm nklang khaân may. 6 Tô lah oh naâu may kon bu klaâu me may maâu lah kon bu klaâu may, maâu lah kon bu ur may, maâu lah ur may roùng, maâu lah baêl may nôm jeâng naâm bu hueâng may nôm ndôm may ma nau ndaâp, lah: 'AÊn he pah kan ma brah eâng, 'may maâu lah phung che may maâu gít naêl oâh, 7 æaæaê brah phung nduùl mpoâl guù juùm khaân may, gít lah eâp maâu lah ngai ñah khaân may, bôh duùt bri neh aô taât ta duùt bri neh eâng, 8 lôi toâng paêng maâu lah guù iaêt paêng oâh, maâu leù uaênh ma paêng ma nau yoá, maâu leù nhhuach ma paêng, maâu leù poân paêng, '9 æiaêlah aên may nkhít lôi paêng; ti may nôm mra yôr lor gay nkhít paêng, jeâh ri pa kôi ti leù rngoâch phung æon lan. 10 AÊn khaân may kluùp luù nkhít lôi paêng, yorlah paêng joi nau aên may teng ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, nôm njuùn khaân may luh bôh n'gor EÂjipt bôh ngih jeâng dík. 11 Poâ ri leù rngoâch phung Israel mra taêng jeâh ri klach, jeâh ri maâu hoâm æö oâh nau æö taâm ban poâ naây ta nklang khaân may. 12 Tô lah khaân may taêng taâm du rplay æon toyh khaân may Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may guù, 13 nau phung tih mhík luh haên ta nklang khaân may jeâh ri ndôm phung bunuyh guù taâm æon toyh naây, lah: "Haên hom he pah kan ma phung brah eâng, 'Khaân may maâu maâp gít naêl oâh, 14 poâ ri aên khaân may oâp, joi jeâh ri sek uaênh naneá; jeâh ri aô, tô lah nau naây jeâng ngaên jeâh ri naneá, ndô gaâp taâm rmot naây bu æö jeâh ta naêp khaân may, 15 naneá aên khaân may sreh ma ñao göm bunuyh guù taâm æon naây, æö rai leù æon naây, leù rngoâch phung guù taâm naây, jeâh ri mpoâ mpa ma maêt ñao. 16 AÊn khaân may njuùn leù rngoâch ndô pit soùk ta nklang æon jeâh ri su lôi pa uùnh æon naây, jeâh ri leù rngoâch ndô soùk pit jeâng ndô nhhôr guùch leù ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; paêng mra jeâng du nku hoâm æaæô; bu maâu hoâm rdaâk paêng oâh. 17 Lôi aên geh du mpa bu praêp æö rai mra aêt hoâm ta khaân may, gay ma Yeâhoâva cha lôi nau duh nuih, jeâh ri taâm mpôl nau yoá ma khaân may, jeâh ri æö nau ueh ma khaân may, jeâh ri aên khaân may jeâng bík rôù tíng naâm paêng ton jeâng ma phung che khaân may, 18 tô lah khaân may toâng baâr ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, djoât praêp leù rngoâch nau paêng ntaêm ma khaân may nar aô, jeâh ri æö nau di ta naêp maêt Yeâhoâva Brah Ndu khaân may.

Vay Rôh Bar 14

Geh Du Ntil Nau Ndreâ Ndjaêng Bu Buay

1 Khaân may jeâng phung kon Yeâhoâva Brah Ndu; lôi tor saêk jaên khaân may nôm maâu lah æö ntuùk hil ta ndaêr kleng yor bunuyh khít. 2 Yorlah khaân may jeâng du phung æon lan kloh ueh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri Yeâhoâva saêch jeâh khaân may aên jeâng du phung æon lan jeâng ndô paêng nôm luh bôh leù rngoâch phung æon lan guù ta kalô neh ntu.

Mpoâ Mpa Kloh Jeâh Ri Æôù

3 Lôi sa oâh du ntil mpa gaâp taâm rmot. 4 Aô ntil mpoâ mpa khaân may dôi sa: ndroâk, biaêp, be, 5 jun, njoih, njôn be bri (keh) be yoâk, jíl jeâh ri biaêp yoâk. 6 AÊp mpa geh nchop taâm nkhah taâm daâng jeâh ri kalô ndôl jeâh ri blau mælah sa gôù ñô mpoâ mpa khaân may dôi sa. 7 Æiaêlah ñô mpa mælah gôù maâu lah geh nchop taâm nkhah lôi sa oâh mpa aô seh samoâ, rpai, suùk luù yorlah khaân paêng blau mælah gôù æiaêlah maâu geh nchop taâm nkhah oâh, khaân paêng jeâng æôù ma khaân may. 8 Jeâh ri suùr, yorlah paêng maâu geh nchop taâm nkhah, æiaêlah maâu blau mælah gôù oâh, jeâng æôù ma khaân may. Lôi sa nglay khaân paêng oâh, jeâh ri lôi pah saêk jaên paêng khít oâh. 9 Aô leù mpa guù taâm dak khaân may dôi sa ntíl aô: mpa geh rsaâng jeâh ri nsiap khaân may dôi sa. 10 Jeâh ri mpa maâu geh rsaâng jeâh ri maâu geh nsiap khaân may maâu dôi sa oâh; paêng jeâng æôù ma khaân may. 11 Khaân may dôi sa leù rngoâch sím och kloh, 12 æiaêlah ntil aô khaân may maâu dôi sa oâh; klang graât, klang kok, 13 klang æuùng, klang ntôp tíng naâm mpoâl khaân paêng; 14 leù rngoâch nñak tíng naâm mpoâl khaân paêng; 15 sím oâtrus, klang koâ, sím te vaêch, klang, tíng naâm mpoâl; 16 klang koâ jeá jeâh ri klang koâ toyh, sím njôch dak, jeâh ri 17 sím joânh, klang sa iaêm oâm, Koâmoâran, 18 sím kuùk kreo, sím ra dak tíng naâm mpoâl khaân paêng, sím rkleh, jeâh ri reât mbing (vaât). 19 Leù rngoâch mpa geh naêr vôr ma nduùl jeâng æôù ma khaân may; bu maâu dôi sa khaân paêng oâh. 20 khaân may dôi sa leù rngoâch sím kloh geh naêr. 21 Khaân may maâu dôi sa oâh mlaâm mpa khít eâng paêng nôm; khaân may dôi aên paêng ma bu naêch guù taâm æon khaân may, aên khaân paêng dôi sa, maâu lah khaân may dôi taêch ndô naây ma du hueâ bu naêch; æiaêlah khaân may jeâng du phung æon lan kloh ueh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. Lôi gaâm oâh du mlaâm kon be taâm dak toh me paêng.

Nau Vay Ma Mpa Nhhôr Du Koá Taâm Jaât

22 AÊn khaân may nhhôr du koá taâm jaât bôh leù rngoâch play geh bôh ntil khaân may srih jeâh ndô naây luh taê bôh mir aêp naêm. 23 Jeâh ri ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm ntuùk paêng mra saêch. Gay dôm amoh paêng guù ta naây, khaân may mra sa du koá taâm jaât ba khaân may, dak play kriaêk æaâu khaân may, dak play OÂlive khaân may, jeâh ri kon boâk rah ndroâk maâu lah biaêp khaân may, gay ma khaân may dôi nti klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æaæô. 24 Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên nau ueh uín ma khaân may, tô lah trong jeâng ngai ir ñah khaân may, poâ ri khaân may maâu dôi njuùn mpa du koá taâm jaât yorlah ntuùk naây jeâng ngai ir ma khaân may, ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch, gay dôm amoh paêng ta naây, 25 poâ ri khaân may dôi taâm rgaâl paêng ma praêk jeâh ri djoât taâm ti khaân may, jeâh ri haên ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch, 26 jeâh ri rvaêt ma praêk moh mpa khaân may uùch ndroâk, biaêp, dak play kriaêk æaâu, maâu lah dak ndraênh katang, moh ndô khaân may kônh uùch sa; jeâh ri khaân may mra sa ta naây ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri raêm maak, khaân may jeâh ri bunuyh taâm ngih khaân may. 27 Lôi dun oâh ma phung Leâvi guù taâm æon khaân may, yorlah khaân paêng maâu geh du koá neh taâm paê maâu lah draêp ndôn ndrel ma khaân may oâh. 28 Taêch pe naêm aên khaân may njuùn leù ndô du koá taâm jaât, ndô khaân may geh naêm naây, jeâh ri bun praêp ndô naây taâm æon khaân may. 29 Phung Leâvi, yorlah khaân paêng maâu geh koá taâm paê maâu lah draêp ndôn ndrel ma khaân may oâh, jeâh ri nôm guù jöh æaât, kon ñôi mbôù, jeâh ri bu ur ndroâ khít sai guù taâm æon khaân may mra vaêch sa jeâh ri hôm; gay ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may dôi moùt ton taâm leù rngoâch kon ti khaân may æö.

Vay Rôh Bar 15

Naêm Mpaên

1 Ta loâch duùt aêp naêm khaân may mra aên nau mpaên (kon me) 2 Jeâh ri aô jeâng trong aên mpaên: aêp nôm tôm rnon mra aên mpaên moh paêng aên jeâh ma nôm chiau meng paêng, oh naâu paêng, yorlah bu mbôh jeâh nau Yeâhoâva aên mpaên. 3 May dôn lah rnon ma bu naêch; æiaêlah moh mpa jeâng ndô may guù jeâh ndrel ma oh naâu may, may mra aên mpaên hom. 4 Æiaêlah maâu mra geh oâh nau trôi o ta nklang khaân may yor Yeâhoâva mra moùt ton nau ueh uín ma khaân may taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may soùk pha jeâng draêp ndôn, 5 Kanoùng tô lah khaân may mra toâng baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, doâl njraêng gay æö tíng ndoá leù rngoâch nau ntaêm aô gaâp ntaêm ma khaân may nar aô. 6 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra moùt ton nau ueh uín ma khaân may, tíng naâm nau paêng ton jeâh, jeâh ri khaân may mra aên ma aâk nduùl mpoâl bunuyh chan, æiaêlah khaân may maâu mra chan ndô bu oâh; jeâh ri khaân may mra jeâng koâranh chiaê uaênh ma aâk nduùl mpoâl bunuyh, æiaêlah khaân paêng maâu mra jeâng koâranh chiaê uaênh khaân may oâh. 7 Tô lah geh ta nklang khaân may du hueâ bunuyh o ach, du hueâ taâm phung oh naâu khaân may taâm æon khaân may taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may, lôi æö daêng nuih n'haâm maâu lah kueât mbaêt ti ma oh naâu khaân may o ach oâh, 8 æiaêlah aên khaân may ling ti ma khaân paêng, jeâh ri aên paêng chan aên ríng ndô pöt kæah, moh ndô paêng uùch. 9 Njraêng hom klach lah geh nau mín mhík taâm nuih n'haâm khaân may jeâh ri khaân may lah, 'Naêm tal pôh, naêm aên mpaên daêch jeâh, 'jeâh ri khaân may uaênh ma maêt mhík ma oh naâu khaân may o ach jeâh ri khaân may maâu aên du mlaâm mpa ma paêng oâh, jeâh ri khaân paêng nter ma Yeâhoâva phong khaân may jeâh ri nau naây jeâng nau tih khaân may. 10 AÊn khaân may aên ma khaân oâbaêl ma nau nôih, jeâh ri khaân may maâu mra geh nuih n'haâm jaâk oâh doâl aên ma oâbaêl; yorlah yor nau naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra moùt ton nau ueh uín ma khaân may taâm leù rngoâch kan jeâh ri taâm leù rngoâch nau khaân may æö. 11 Yorlah mra geh mro phung o ach taâm n'gor; yor naây gaâp ntaêm ma khaân may, aên khaân may ling aên toyh ti khaân may ma oh naâu khaân may, ma nôm pöt mpa jeâh ri ma nôm o ach taâm n'gor.

Nau Vay Doùng Dík

12 Tô lah du hueâ taâm phung oh naâu khaân may jeâng du hueâ bu klaâu maâu lah bu ur Heâbrô, bu uùch taêch jeâh paêng ma khaân may, paêng mra pah kan ma khaân may prau naêm, jeâh ri naêm tal pôh khaân may mra aên oâbaêl jeâng mpaên kon me aên oâbaêl sít. 13 Jeâh ri tô lah khaân may aên oâbaêl mpaên jeâng kon me, khaân may maâu dôi aên oâbaêl sít ti hoùng oâh; 14 khaân may mra aên mpa ma oâbaêl ma nau loùng, biaêp may, ba taê bôh ntuùk may bleân, dak play kriaêk æaâu taê bôh ntuùk may iet; tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên nau ueh uín jeâh ma khaân may, khaân may mra aên ma oâbaêl. 15 AÊn khaân may kah gít nau khaân may jeâng jeâh dík taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm chuai jeâh khaân may; yor naây nar aô gaâp ntaêm ma khaân may nau aô. 16 Æiaêlah tô lah oâbaêl lah ma khaân may, 'Gaâp maâu mra luh du bôh ngih may oâh; yor paêng roùng ma may jeâh ri bunuyh taâm ngih may, yor oâbaêl geh nau ueh guù ndrel ma may, 17 poâ ri aên may soùk du mlaâm nsoâch, jeâh ri chuh toâr mboùm toâr ta mpoâng bloh, jeâh ri oâbaêl mra jeâng dík may n'ho ro. May mra æö taâm ban leù ma dík bu ur may. 18 Maâu mra jeâng nau jeâr oâh ma may tô lah may aên oâbaêl mpaên jeâng kon me, yorlah oâbaêl pah kan jeâh ma may prau naêm, kan naây khö bar tôù rlau lôn ma kan du hueâ n'hat na nkhoâm. Poâ ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra moùt ton nau ueh uín ma khaân may taâm leù rngoâch kan khaân may æö.

Nau Praêp Mpoâ Mpa Deh Kon Boâk Rah

19 AÊn khaân may praêp an ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may leù rngoâch kon nkuaêng deh boâk rah taâm ndroâk jeâh ri biaêp khaân may. Lôi doùng taâm kan oâh ndroâk khaân may deh boâk rah, maâu lah kreh rsau biaêp khaân may deh boâk rah. 20 Khaân may mra sa paêng aêp naêm, khaân may jeâh ri bunuyh taâm ngih khaân may, ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm ntuùk paêng mra saêch. 21 Æiaêlah tô lah paêng geh ntuùk mhík, tô lah paêng rveùn, maâu lah chieh maêt, maâu lah tô lah paêng geh nau mhík glaêm eâng, lôi doùng paêng æö brah ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may oâh. 22 AÊn khaân may sa paêng taâm æon khaân may, mbu naâm æôù nñaâp nôm kloh dôi sa paêng dadeâ, naâm bu ur sa nkroùng jeâh ri jun. 23 Kanoùng lôi sa mham paêng oâh; aên khaân may nkhuùt lôi mham paêng ta neh naâm bu dak.

Vay Rôh Bar 16

Pe Ntil Nau Nheât Soâng Taâm Nal Jeâh

1 AÊn khaân may kah gít praêp khay Abip, jeâh ri kah gít praêp Nau Gaên ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; yorlah taâm khlay Abip yôh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may njuùn khaân may luh jeâh bôh n'gor EÂjipt doâl maêng. 2 AÊn khaân may nhhôr mpa æö brah Nau Gaên ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, biaêp maâu lah ndroâk ta ntuùk Yeâhoâva mra saêch gay ma dôm amoh paêng ta naây. 3 Lôi sa ndrel oâh piaêng let geh ndrui; doâl pôh nar aên khaân may sa paêng ndrel ma piaêng let maâu geh ndrui, piaêng let nau reâh ni. Yorlah khaân may luh jeâh bôh n'gor EÂjipt ma nau du ndal yôh gay ma leù rngoâch nar khaân may guù reâh khaân may dôi kah gít ma nar khaân may luh bôh n'gor EÂjipt. 4 Lôi aên bu saô oâh ndrui ndrel ma khaân may taâm leù n'gor khaân may doâl pôh nar; nglay puaêch khaân may æö brah ta mhaô nar tal nguay, lôi hoâm teâm bôh maêng taât oâi. 5 Khaân may maâu dôi nhhôr mpa æö brah Nau Gaên taâm aêp rplay æon Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may, 6 æiaêlah ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch gay aên amoh paêng guù ta naây; ta naây yôh khaân may mra nhhôr mpa æö brah Nau Gaên doâl mhaô ta nar nhaâp, di ñah moâng khaân may luh bôh n'gor EÂjipt. 7 AÊn khaân may gaâm sa paêng ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch; jeâh ri ta oâi khaân may plôù sít ta ngih bok khaân may. 8 Doâl taâm prau nar aên khaân may sa piaêng let maâu geh ndrui; jeâh ri ta nar pôh mra geh nau taâm ræuùn ma nau yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, khaân may maâu dôi æö du ntil kan oâh nar naây. 9 AÊn khaân may kôp pôh nar pôh; ntôm kôp pôh nar pôh aô bôh nar khaân may ntôm rek ba. 10 Doâl naây aên khaân may kah gít praêp nau Nheât soâng Nar Ver ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may djoât mpa nhhôr tíng naâm nuih n'haâm uùch, ndô naây khaân may tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên nau ueh uín ma khaân may. 11 Jeâh ri khaân may mra raêm maak ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, khaân may jeâh ri kon bu klaâu, bu ur khaân may, n'hat na bu klaâu jeâh ri bu ur khaân may, phung Leâvi guù taâm æon khaân may, nôm guù jöh æaât laât, kon ñôi mbôù, jeâh ri bu ur ndroâ khít sai ta nklang khaân may, ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch gay aên amoh paêng guù ta naây. 12 AÊn khaân may kah gít khaân may jeâng jeâh dík taâm n'gor EÂjipt, jeâh ri aên khaân may njraêng kah gít praêp nau vay aô. 13 AÊn khaân may kah gít praêp nau nheât soâng Ngih Ndöp doâl pôh nar, tô lah khaân may njuùn sít play bôh ntuùk mprah ba jeâh ri ntuùk khaân may iet dak play kriaêk æaâu. 14 Khaân may mra raêm maak taâm nau khaân may nheât soâng, khaân may jeâh ri kon bu klaâu, kon bu ur khaân may, phung Leâvi, nôm guù jöh æaât laât, kon ñôi mbôù, jeâh ri bu ur ndroâ khít sai guù taâm æon khaân may. 15 Doâl taâm pôh nar aên khaân may kah gít praêp nau nheât soâng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, ta ntuùk Yeâhoâva mra saêch yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra moùt ton nau ueh uín ma khaân may taâm leù play khaân may geh jeâh ri leù kan ti khaân may æö. Poâ ri khaân may beâng ma nau raêm maak ndrel n'gruùp. 16 Pe tôù aêp naêm aên leù rngoâch phung bu klaâu taâm mpôl ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ta ntuùk paêng mra saêch; ta nau nheât soâng Piaêng Let Maâu Geh Ndrui, ta nar nheât soâng Nar Ver, jeâh ri ta nar nheât soâng Ngih Ndöp. Khaân paêng maâu dôi taâm mpôl ta naêp Yeâhoâva ti hoùng oâh. 17 AÊp nôm mra nhhôr tíng naâm paêng dôi, tíng naâm nau ueh uín Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may.

Nau Chiaê Uaênh Taâm Nau Phat Doâih

18 AÊn khaân may taâm dôm koâranh phat doâih jeâh ri phung koâranh chiaê uaênh taâm leù rngoâch æon Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may, tíng naâm nduùl mpoâl khaân may; jeâh ri khaân may mra phat doâih phung æon lan ma nau soùng. 20 AÊn khaân may tíng ndoá nau soùng jeâh ri kanoùng nau soùng, gay ma khaân may dôi guù reâh jeâh ri dôn n'gor Yeâhoâva Brah Ndu aên ma khaân may. 21 Lôi taêm du ntil tôm si jeâng rup brah Aseârim oâh ta meng nông khaân may mra rdaâk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 22 Jeâh ri lôi rdaâk meh oâh, ndô naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm rmot.

Vay Rôh Bar 17

1 Lôi æö brah ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may du mlaâm ndroâk maâu lah du mlaâm biaêp geh ntuùk mhík maâu lah nau mhík eâng oâh; yorlah nau naây jeâng mpa Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm rmot. 2 Tô lah bu saô taâm nklang khaân may taâm æon Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, rlau nau paêng taâm rnglaêp, 3 haên pah kan jeâh ri mbah yôk ma brah eâng, maâu lah ma nar, ma khay maâu lah phung tahan taâm troâk, nau naây gaâp buay jeâh, 4 jeâh ri bu mbôh ma khaân may, jeâh ri khaân may taêng nau naây; poâ ri aên khaân may sek uaênh naneá; jeâh ri tô lah nau naây jeâng ngaên jeâh ri naneá nau gaâp taâm rmot naây bu æö jeâh taâm n'gor Israel, 5 doâl naây aên khaân may ta mpoâng peâr khaân may bu klaâu maâu lah bu ur æö jeâh nau mhík naây, jeâh ri aên khaân may kluùp luù nkhít lôi bu klaâu maâu lah bu ur naây. 6 Tô lah geh nau ngaên bôh bar maâu lah pe nuyh mbôh, nôm khö ma nau khít aên bu nkhít yôh; bu maâu dôi nkhít oâh du hueâ bunuyh yor geh nau ngaên bôh du hueâ bunuyh mbôh. 7 Ti nôm mbôh mra yôr lor lôn nkhít nôm naây, jeâh ri pa kôi naây ti leù rngoâch phung æon lan. Poâ ri aên khaân may æö kloh nau mhík bôh taâm nklang khaân may. 8 Tô lah geh nau taât koù bu phat doâih du ntil nau nkhít bunuyh jeâh ri du ntil nau eâng, du ntil nau eâng di ma nau vay jeâh ri du ntil eâng, du ntil nau æö soât jeâh ri du ntil eâng, du nau taât taâm æon khaân may jeâng jeâr ir ma khaân may, jeâh ri aên khaân may daâk jeâh ri haên ta ntuùk Brah Ndu khaân may mra saêch. 9 AÊn khaân may haên ta koâranh phat doâih Leâvi jeâh ri ma koâranh Phat doâih djoât kan rnoâk naây. AÊn khaân may oâp khaân paêng, jeâh ri khaân paêng mra mbôh an doâih khaân may. 10 AÊn khaân may æö tíng naâm bu nau khaân paêng mra mbôh ma khaân may taâm ntuùk Yeâhoâva mra saêch; jeâh ri aên khaân may njraêng æö kôt leù rngoâch nau khaân paêng mra ntaêm ma khaân may. 11 AÊn khaân may æö kôt tíng naâm nau paêng nti khaân may jeâh ri kôt tíng nau doâih khaân paêng ngôi ma khaân may; khaân may maâu dôi teng oâh bôh nau doâih khaân paêng mbôh ma khaân may, gít lah pa ma maâu lah pa chiau. 12 Bunuyh æö ma nau sör maâu toâng ma koâranh æö brah nôm guù pah kan ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, maâu lah ma koâranh phat doâih, bunuyh naây mra khít. Poâ ri khaân may mra æö kloh nau æôù bôh n'gor Israel, 13 jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra iaêt jeâh ri klach, jeâh ri maâu hoâm æö oâh ma nau sör.

Nau Ntaêm Ma Hañaêch

14 Tô lah khaân may taât ta n'gor Yeâhoâva Brah Ndu aên ma khaân may jeâh ri khaân may soùk pha jeâh ri guù ta naây, jeâh ri lah: 'Heân mra dôm du hueâ hañaêch chiaê uaênh heân, taâm ban ma leù rngoâch phung nduùl mpoâl bunuyh guù juùm heân, '15 naneá khaân may dôi taâm dôm du hueâ hañaêch chiaê uaênh khaân may nôm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch. Khaân may mra taâm dôm du hueâ hañaêch chiaê uaênh khaân may, du hueâ phung oh naâu khaân may; khaân may maâu dôi taâm dôm oâh du hueâ bu naêch chiaê uaênh khaân may, nôm maâu jeâng oh naâu khaân may oâh. 16 Æiaêlah paêng maâu dôi æö geh aâk seh ma paêng nôm oâh, maâu yor uùch ntop aâk seh njuùn leo phung æon lan plôù sít ta n'gor EÂjipt. Khaân may maâu mra plôù sít oâh ta trong naây.' 17 Paêng maâu dôi æö aên geh aâk ur ma paêng nôm oâh, klach lah nuih n'haâm paêng plôù mhík; maâu leù paêng dôi bun aâk ngaên ngeân praêk maâu lah mah ma paêng nôm. 18 Tô lah paêng guù ta söng hañaêch taâm æon bri hañaêch paêng, aên paêng kôt chih ma paêng nôm taâm du ndrom saêmæuùt nau vay aô, nau vay aô phung koâranh phat doâih Leâvi chiaê. 19 Saêmæuùt nau vay mra guù ndrel ma paêng, jeâh ri paêng mra uaênh paêng leù rngoâch nar paêng guù reâh, gay ma paêng dôi nti klach yôk mbah ma Yeâhoâva Brah Ndu paêng, doâl djoât praêp leù rngoâch nau ngôi bôh nau vay jeâh ri nau ntaêm aô, jeâh ri æö kôt tíng nau naây; 20 gay ma nuih n'haâm paêng maâu dôi jeâng sör ñah phung oh naâu paêng oâh, jeâh ri maâu teng oâh ñah nau ntaêm, gít lah pa ma maâu lah pa chiau; poâ ri paêng dôi guù joù taâm æon bri hañaêch paêng, paêng jeâh ri phung kon paêng, taâm n'gor Israel.

Vay Rôh Bar 18

Koá Taâm Paê Ma Phung Koâranh Bö Brah Jeâh Ri Phung Leâvi

1 Phung Koâranh æö brah Leâvi, leù rngoâch nduùl mpoâl Leâvi, maâu mra geh koá taâm paê maâu lah draêp ndôn ndrel ma phung Israel oâh; khaân paêng mra sa mpa nhhôr aên uùnh sa ma Yeâhoâva, jeâh ri mpa jeâng ndô paêng tíng naâm nau vay. 2 Khaân paêng maâu mra geh draêp ndôn oâh ta nklang phung oh naâu khaân paêng; Yeâhoâva jeâng draêp ndôn khaân paêng, tíng naâm Yeâhoâva ton jeâh ma khaân paêng. 3 Aô mra jeâng mpa bôh phung æon lan praêp ma phung koâranh æö brah bôh phung nhhôr mpa æö brah gít lah du mlaâm ndroâk maâu lah du mlaâm biaêp; khaân paêng mra aên ma koâranh æö brah nglik bar ñah bom, jeâh ri khuùng. 4 Khaân may mra aên ma paêng rplay khlay bôh ba, dak play kriaêk æaâu, jeâh ri dak play OÂlive khaân may, jeâh ri rsau biaêp khaân may kreh tal lor. 5 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may saêch jeâh bôh leù rngoâch nduùl mpoâl khaân may, gay ma paêng guù ngau jeâh ri pah kan taâm amoh Yeâhoâva, paêng jeâh ri phung kon bu klaâu paêng æaæô n'ho ro. 6 Taâm n'gor Israel tô lah du hueâ Leâvi vaêch taê bôh du rplay æon khaân may paêng guù ma ntuùk Yeâhoâva mra saêch, 7 poâ ri paêng dôi pah kan taâm amoh Yeâhoâva Brah Ndu paêng, taâm ban ma leù rngoâch phung Leâvi baêl paêng, phung guù ngau ta naây uùch pah kan ta naêp Yeâhoâva. 8 Khaân paêng mra geh koá mpa soâng sa taâm ban, pa dih ma mpa paêng geh bôh ndô paêng taêch draêp mbôù paêng.

Njraêng Lôi Æö Naâm Bu Phung Bu Naêch

9 Tô lah khaân may laêp taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may, lôi nti oâh tíng nau tih mhík phung nduùl mpoâl naây æö. 10 Lôi aên geh oâh ta nklang khaân may du hueâ bunuyh guùch kon bu klaâu maâu lah kon bu ur paêng jeâng mpa nhhôr, du hueâ pah kan ræeân, du hueâ mbôh nau mra taât, nôm sek uaênh maênh, du hueâ n'huùm, 11 nôm blau ndôm, nôm ngôi ndrel ñah brah, nôm ngôi ndrel ñah bunuyh khít. 12 Yorlah bu naâm pah kan aô jeâng nôm Yeâhoâva taâm rmot; jeâh ri yor leù rngoâch kan paêng taâm rmot naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nsot leù rngoâch phung nduùl mpoâl naây luh bôh ta naêp khaân may. 13 AÊn khaân may jeâng phung bu maâu dôi nduyh oâh ta naêp maêt Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 14 Yorlah phung khaân may mra nsot aô jeâng nduùl mpoâl guù iaêt taê bôh phung mbôh nau mra taât jeâh ri æö nau ræeân; æiaêlah bi khaân may, Yeâhoâva Brah Ndu khaân may maâu dôn oâh khaân may æö poâ naây.

Yeâhoâva Ton AÊn Du Hueâ Koâranh Nôm Mbôh Lor Naâm Bu Y-Moâis

15 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra n'hao ma khaân may du hueâ koâranh nôm mbôh lor taâm ban ma gaâp taê bôh taâm nklang khaân may, bôh phung oh naâu khaân may. AÊn khaân may guù iaêt paêng. 16 Naâm bu khaân may daên jeâh ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ta Hoârep ta nar taâm ræuùn tô lah khaân may lah: 'Lôi aên gaâp iaêt baâr Yeâhoâva Brah Ndu gaâp, maâu lah uaênh uùnh toyh aô oâh, klach lah gaâp khít, '17 'Leù nau khaân paêng ngôi jeâng di'. 18 Gaâp mra n'hao ma khaân paêng du hueâ koâranh nôm mbôh lor naâm bu khaân may bôh nklang phung oh naâu khaân paêng; gaâp mra dôm nau gaâp ngôi taâm mbung paêng, jeâh ri paêng mra ngôi ma khaân paêng leù nau gaâp ntaêm ma paêng. 19 Mbu naâm maâu guù iaêt oâh nau gaâp nôm mra phat doâih nôm naây. 20 Æiaêlah koâranh nôm mbôh lor jan ngôi taâm amoh gaâp, nau gaâp maâu maâp ntaêm aên paêng ngôi oâh, maâu lah ngôi taâm amoh brah eâng, nôm mbôh lor naây mra khít.' 21 Tô lah khaân may lah taâm nuih n'haâm khaân may, 'Maâm heân dôi gít nau ngôi Yeâhoâva maâu maâp ngôi oâh?' 22 Tô lah du hueâ koâranh nôm mbôh lor ngôi taâm amoh Yeâhoâva, tô lah nau paêng ngôi maâu taât oâh maâu lah maâu geh nau ngaên oâh, naây jeâng ngôi nau Yeâhoâva maâu maâp ngôi oâh; koâranh nôm mbôh lor naây ngôi jeâh ma nau nklaê, lôi klach ma paêng oâh.

Vay Rôh Bar 19

Æon Du Krap, N'har Neh Ôm

1 Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö rai phung nduùl mpoâl bunuyh n'gor khaân paêng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma khaân may, jeâh ri khaân may nsot guù taâm æon jeâh ri taâm ngih khaân paêng, 2 aên khaân may praêp eâng pe rplay æon ma khaân may taâm ntuùk ta nklang n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may soùk pha, poâ ri nôm nkhít bunuyh dôi du krap ta naây. 4 Aô jeâng nau nkra kôl ma nôm nkhít bunuyh, nôm du krap ta naây dôi rklaih nau reâh paêng. Tô lah ma nau maâu uùch oâh du hueâ nkhít nôm chiau meng paêng maâu maâp jeâng rlaêng ñah paêng bôh lor oâh 5 naâm bu ntít tô lah du hueâ bu klaâu laêp taâm kroùng ndrel ma nôm chiau meng paêng uùch choâk long jeâh ri ti paêng yat sung uùch kaêl si, jeâh ri maêt sung rngloh bôh n'gaâr geh nôm chiau meng paêng koù taât khít paêng dôi du krap taâm du play æon aô, taâm rklaih nau reâh paêng; 6 klach lah nôm har plông mham ma nau duh nuih tíng nôm nkhít bunuyh naây jeâh ri ban paêng yorlah trong ngai ir jeâh ri æö soât paêng koù taât khít, nñaâp tô lah bu klaâu naây maâu khö ma nau khít oâh, yorlah paêng maâu jeâng rlaêng ñah nôm chiau meng paêng lor oâh. 7 Yor naây gaâp ntaêm ma khaân may. AÊn khaân may praêp eâng pe rplay æon. 8 Tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên toyh n'har neh khaân may tíng naâm paêng ton jeâh ma phung che khaân may, jeâh ri aên ma khaân may leù neh paêng ton jeâh uùch aên ma phung che khaân may, 9 tô lah khaân may njraêng gay djoât praêp leù rngoâch nau ntaêm aô gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, ma nau khaân may roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri haên tíng ndoá trong paêng æaæô poâ ri aên khaân may ntop pe rplay æon eâng ma pe rplay æon aô, 10 klach lah bu nkhuùt lôi mham maâu geh tih oâh taâm n'gor khaân may Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may leù draêp ndôn, poâ ri nau tih nkhuùt mham tuùp ta khaân may. 11 Æiaêlah tô lah du hueâ taâm rmot ma nôm chiau meng paêng, jeâh ri guù kaâp oâbaêl, æö ma oâbaêl, jeâh ri æö soât oâbaêl glaêm taât khít, jeâh ri bu klaâu naây du laêp taâm du rplay æon aô, 12 poâ ri phung bu buùnh bu ranh taâm æon paêng mra njuaêl haên jeâh ri soùk nsít paêng bôh ntuùk naây, jeâh ri jao paêng taâm ti nôm har plông mham, gay ma paêng khít. 13 Khaân may maâu dôi uaênh ma paêng ma nau yoá oâh, æiaêlah aên khaân may æö kloh nau tih nkhuùt mham nôm maâu tih oâh bôh phung Israel, gay ma leù rngoâch nau dôi jeâng ueh ma khaân may. 14 N'har bri phung koâranh ôm taâm nal jeâh taâm ntuùk jeâng draêp ndôn khaân may mra soùk pha taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may soùk pha, lôi taâm rgaâl n'har bri nôm chiau meng khaân may oâh.

Nau Vay Di Ma Phung Mbôh

15 Du hueâ nôm mbôh maâu mra dôi oâh ñah du hueâ bu klaâu yor du nau tih maâu lah du nau mhík eâng di ma du ntil nau tih paêng æö jeâh; kanoùng ñah nau ngaên taê bôh bar heâ nôm mbôh maâu lah pe nuyh nôm mbôh nau phong mra jeâng ngaên. 16 Tô lah du hueâ nôm mbôh mæruh daâk æö ma du hueâ bunuyh gay phong nau tih, 17 phung bar heâ geh nau naây mra taâm mpôl ta naêp Yeâhoâva, ta naêp phung Koâranh æö brah jeâh ri phung koâranh phat doâih djoât kan rnoâk naây 18 Phung koâranh phat doâih mra sek uaênh naneá, jeâh ri tô lah nôm mbôh jeâng nôm mbôh mæruh jeâh ri phong jeâh ma oh naâu paêng ma nau mæruh, 19 poâ ri aên khaân may æö ma paêng naâm bu paêng mín jeâh uùch æö ma oh naâu paêng; poâ ri khaân may mra æö kloh nau tih taê bôh taâm nklang khaân may. 20 Phung eâng mra taêng jeâh ri klach, jeâh ri maâu hoâm æö oâh nau tih naâm bu poâ naây ta nklang khaân may, 21 Lôi uaênh ma nau yoá oâh; aên khaân may æö nau reâh ma nau reâh, maêt ma maêt, seâk ma seâk, ti ma ti, jaâng ma jaâng.

Vay Rôh Bar 20

Nau Vay Di Ma Nau Taâm Lôh

1 Tô lah khaân may haên ma nau taâm lôh ñah phung rlaêng khaân may, jeâh ri khaân may saô seh, ndeh seh jeâh ri du phung tahan aâk lôn ma khaân may de, lôi klach ma khaân paêng oâh, yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nôm njuùn khaân may luh bôh n'gor EÂjipt, guù ndrel ma khaân may. 2 Tô lah khaân may haên daêch ma nau taâm lôh, aên koâranh æö brah haên ta naêp jeâh ri ngôi ma phung æon lan 3 jeâh ri mra lah ma khaân paêng: 'Iaêt hom, Ô phung Israel, nar aô khaân may haên ma nau taâm lôh ñah phung rlaêng khaân may, lôi aên nuih n'haâm khaân may jeâng rdja oâh, lôi klach oâh, lôi raâp saâr maâu lah krit rnam ma khaân paêng oâh; 4 yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâng nôm haên ndrel ma khaân may, taâm lôh an ñah phung rlaêng khaân may, gay aên nau dôi ma khaân may. 5 Jeâh ri aên phung koâranh tahan ngôi ma phung æon lan, lah, 'Mbu naâm rdaâk jeâh du rplay ngih mhe jeâh ri eâ nhhôr oâh paêng? AÊn paêng sít ta ngih paêng, klach lah paêng khít taâm nau taâm lôh jeâh ri nôm eâng nhhôr lôi ngih naây. 6 Jeâh ri mbu naâm taêm jeâh ñang play kriaêk æaâu jeâh ri eâ maâp sa oâh play paêng? AÊn paêng sít ta ngih paêng, klach lah paêng khít taâm nau taâm lôh jeâh ri nôm eâng sa lôi play naây. 7 Jeâh ri mbu naâm hoù taâm ndroâi jeâh ñah du hueâ bu ur jeâh ri eâ soùk paêng ma ur oâh? AÊn paêng sít ta ngih paêng, klach lah paêng khít taâm nau taâm lôh, jeâh ri nôm eâng guù lôi ur paêng.' 8 Jeâh ri phung koâranh tahan mra ngôi ma phung æon lan jeâh ri lah.' Mbu naâm klach jeâh ri n'huùng? AÊn paêng sít ta ngih paêng, klach lah baêl paêng rô ia nuih n'haâm taâm ban ma nuih n'haâm paêng.' 9 Tô lah phung koâranh tahan loâch jeâh ngôi ma phung æon lan, doâl naây khaân paêng taâm dôm phung koâranh tahan gai phung æon lan. 10 Tô lah khaân may haên daêch du rplay æon, gay taâm lôh ñah æon naây, nhhôr nau ngôi ma nau ñaêp mpaên. 11 Tô lah æon naây plôù lah ma khaân may jeâng nau ñaêp mpaên jeâh ri pôk mpoâng peâr ma khaân may, poâ ri leù rngoâch phung æon lan guù taâm æon naây mra jeâng dík pah kan ma khaân may. 12 Æiaêlah tô lah æon naây maâu æö nau ñaêp mpaên ñah khaân may oâh, æiaêlah taâm lôh ñah khaân may, poâ ri aên khaân may nchueng æon naây. 13 Jeâh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jao æon naây taâm ti khaân may, aên khaân may nkhít lôi leù rngoâch phung bu klaâu ma ñao, 14 æiaêlah khaân may mra soùk ma khaân may phung bu ur, phung kon se, mpoâ mpa rong, jeâh ri aêp ntil mpa eâng taâm æon, leù mpa pit soùk, khaân may soùk jeâng ndô pit soùk ma khaân may nôm; jeâh ri khaân may mra doùng mpa pit soùk bôh phung rlaêng khaân may. 15 Taâm ban poâ naây khaân may mra æö ma leù rngoâch æon guù ngai ngaên ñah khaân may maâu di oâh æon phung nduùl mpoâl aô. 16 Æiaêlah taâm æon phung nduùl mpoâl aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may jeâng draêp ndôn, khaân may maâu dôi om reâh moh mpa blau suh n'haâm, 17 æiaêlah nkhít lôi leù æhiau, phung Hitit, phung Amoârit, phung Kanaan, phung Peârisit, phung Hivit, jeâh ri phung Jeâbusit tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm jeâh; 18 gay ma khaân paêng maâu dôi oâh saâm nti khaân may æö kôt leù rngoâch kan tih mhík khaân paêng maâp æö jeâh taâm nau pah kan ma phung brah khaân paêng; poâ ri khaân may æö tih ñah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 19 Tô lah khaân may nchueng du rplay æon joù nar taâm lôh ñah æon naây gay nhuùp paêng, lôi æö rai ma sung oâh tôm si, yorlah khaân may dôi sa play paêng, æiaêlah khaân may maâu dôi kaêl paêng oâh. Di leù si taâm mir jeâng bunuyh khaân may uùch nchueng? 20 Kanoùng tôm si khaân may gít maâu jeâng tôm si bu sa play khaân may dôi æö rai jeâh ri kaêl, gay ma khaân may dôi rdaâk ndô nchueng æon taâm lôh ñah khaân may, koù æon naây tuùp.

Vay Rôh Bar 21

Nau Bö Loâch Nau Tih Nôm Nkhít Bunuyh Bu Maâu Gít Nôm OÂh

1 Tô lah taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may soùk pha bu saô du hueâ bunuyh bu nkhít jeâh guù ta mir, jeâh ri maâu gít oâh mbu nkhít paêng, 2 poâ ri phung bu ranh jeâh ri phung koâranh phat doâih khaân may mra haên veh ndah ngai ñah æon juùm nôm bu nkhít jeâh. 3 Phung bu ranh æon daêch lôn ma nôm bu nkhít naây mra soùk du mlaâm ndroâk me druh maâu maâp doùng kan jeâh ri maâu maâp mæaêk n'goùl. 4 Phung bu ranh æon naây mra teâk ndroâk me druh juùr taâm rluùng geh dak n'hor, ntuùk bu maâu maâp taêm maâu leù bu maâp srih gaêr, jeâh ri taâm rluùng naây khaân paêng mra æö deh (paê) troâko ndroâk me druh naây. 5 Phung koâranh æö brah, phung kon bu klaâu Leâvi mra haên eâp, yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may saêch jeâh khaân paêng aên pah kan ma paêng jeâh ri aên khaân paêng moùt ton taâm amoh Yeâhoâva, jeâh ri ma nau khaân paêng ngôi leù nau taâm rlaêch jeâh ri leù nau taâm nhaêt mra æö loâch. 6 Leù rngoâch phung bu ranh æon eâp lôn ñah nôm bu nkhít mra rao ti khaân paêng ta kalô ndroâk me druh bu juet lôi troâko taâm rluùng. 7 Khaân paêng mra mbôh ngaên.' Ti heân maâu maâp nkhuùt oâh mham aô, maêt heân maâu maâp saô leù bu nkhuùt mham aô. 8 Ô Yeâhoâva yoá an ma phung æon lan Israel may, phung may chuai jeâh, jeâh ri lôi kôp nau jeâng tih ñah mham maâu tih ta nklang phung æon lan Israel may; æiaêlah yoá an ma khaân paêng nau jeâng tih ñah mham.' 9 Poâ ri khaân may mra æö kloh nau jeâng tih ñah mham maâu tih taê taâm nklang khaân may, doâl khaân may æö nau di ta naêp maêt Yeâhoâva.

Nau Bö Ñah Bu Ur Jeâng Dík Taâm Lôh

10 Tô lah khaân may haên ma nau taâm lôh ñah phung rlaêng khaân may, jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jao khaân paêng taâm ti khaân may, jeâh ri khaân may soùk khaân paêng jeâng bu naê 11 jeâh ri khaân may saô taâm phung bu naê naây du hueâ bu ur ueh, jeâh may kônh ma paêng jeâh ri uùch chhoùk paêng jeâng ur may, 12 Poâ ri aên may njuùn paêng ta ngih may, jeâh ri paêng mra poih lôi soùk paêng jeâh ri koh lôi nheh paêng. 13 Paêng mra doh lôi bok ao paêng soh doâl jeâng bu naê, jeâh ri mra guù taâm ngih may jeâh ri ndreâ ndjaêng ma mbôù jeâh ri ma me paêng doâl leù taâm du khay. Jeâh nau naây may dôi haên guù ndrel paêng, jeâng sai paêng, jeâh ri paêng mra jeâng ur may. 14 Jeâh ri tô lah may maâu maak ñah paêng oâh, may dôi cha lôi paêng du ta ntuùk paêng uùch, æiaêlah may maâu dôi taêch paêng soùk praêk oâh, may maâu dôi kôp paêng jeâng dík oâh, yorlah may æö beâk jeâh paêng.

Nau Vay Di Ma Nôm Deh Boâk Rah

15 Tô lah du hueâ bu klaâu geh bar heâ ur, paêng roùng ma du hueâ jeâh ri maâu roùng oâh ma nôm eâng, jeâh ri khaân paêng deh kon ma paêng, nôm paêng roùng nñaâp ma nôm paêng maâu roùng oâh, jeâh ri tô lah kon bu klaâu deh boâk rah jeâng kon bu ur paêng maâu roùng oâh, 16 poâ ri ta nar paêng taâm paê ndô paêng geh jeâng draêp ndôn ma phung kon bu klaâu paêng, paêng maâu dôi kôp oâh kon bu klaâu bôh ur paêng roùng jeâng kon deh boâk rah nsro kon bu klaâu ur paêng maâu roùng oâh, nôm jeâng kon deh boâk rah. 17 Æiaêlah paêng mra dôn kon deh boâk rah kon bu klaâu bôh bu ur paêng maâu roùng oâh, ma nau paêng aên ma oâbaêl bar koáá bôh leù draêp paêng geh, yorlah oâbaêl jeâng play lor ma nau maak paêng; nau vay jeâng naâu ranh pha paêng.

Kon Bu Klaâu Daêng Boâk

18 Tô lah du hueâ bunuyh geh kon bu klaâu daêng boâk jeâh ri raê taâm rdaâng, maâu uùch toâng baâr mbôù maâu lah me paêng, jeâh ri nñaâp tô lah khaân paêng nkra paêng kañoâi leù, paêng maâu mra toâng nau oâh. 19 Poâ ri mbôù maâu lah me paêng mra soùk paêng jeâh ri njuùn paêng ma phung bu ranh æon paêng ta mpoâng peâr ntuùk paêng guù. 20 Jeâh ri khaân paêng mra lah ma phung bu ranh æon paêng, 'Aô kon bu klaâu heân daêng boâk jeâh ri raê taâm rdaâng, paêng maâu uùch toâng baâr heân oâh; paêng jeâng du hueâ bunuyh hay soâng sa jeâh ri mông nhuùl ndraênh.' 21 Leù rngoâch bunuyh taâm æon mra kluêp luù nkhít lôi paêng. Taâm ban poâ naây khaân may mra æö kloh nau mhík bôh ta nklang khaân may; jeâh ri leù rngoâch phung Israel mra iaêt jeâh ri klach.

Nau Vay EÂng EÂng

22 Tô lah du hueâ bu klaâu æö nau tih toyh khö khít jeâh ri bu nkhít paêng, jeâh ri may yôt paêng ta tôm si, 23 lôi cha lat saêk jaên khít paêng beâch maêng oâh ta tôm si, æiaêlah aên khaân may taâp paêng nar naây leù, yorlah nôm bu yôt jeâng nôm Brah Ndu rtaêp rak jeâh. Lôi æö æôù oâh n'gor khaân may Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may jeâng draêp ndôn.

Vay Rôh Bar 22

1 Tô lah khaân may saô ndroâk maâu lah biaêp oh naâu khaân may hiôt bri, lôi ta khaân may æö nau maâu chreâ oâh; aên khaân may teâk nsít paêng ma oh naâu may. 2 Tô lah paêng maâu guù daêch khaân may oâh, maâu lah tô lah khaân may maâu gít naêl paêng oâh, aên khaân may teâk nsít paêng ta ngih khaân may jeâh ri paêng mra guù taâm ngih khaân may tat oh naâu khaân may oâp joi paêng. Doâl naây khaân may mra mplôù paêng. 3 Khaân may mra æö taâm ban poâ naây leù ma phung seh bri khaân paêng, khaân may mra æö taâm ban poâ naây leù ma kho ao paêng, taâm ban poâ naây leù khaân may mra æö ma moh ndô oh naâu khaân may roh jeâh, moh ndô paêng roh jeâh naây khaân may doânh, khaân may maâu dôi dun oâh nau kôl paêng. 4 Tô lah khaân may saô seh bri maâu lah ndroâk oh naâu khaân may prah (cha loât) ta trong, lôi may dun nau kôl khaân paêng, aên khaân may kôl rdaâk ndroâk paêng. 5 Du hueâ bu ur maâu dôi soh kho ao bu klaâu oâh, bu klaâu maâu leù dôi soh kho ao bu ur; yorlah mbu naâm æö nau naây jeâng nôm Yeâhoâva Brah Ndu taâm rmot. 6 Tô lah khaân may saô rsuaên sím ta kalô tôm si maâu lah ta neh ndrel ma kon maâu lah taêp, jeâh ri me guù paên ta kalô kon maâu lah taêp, khaân may maâu dôi soùk taêp ndrel ma me oâh. 7 AÊn khaân may aên me du, æiaêlah khaân may dôi nhuùp kon paêng, gay ma leù nau taât ma khaân may jeâng ueh jeâh ri khaân may dôi guù reâh joù. 8 Tô lah khaân may æö du rplay ngih mhe aên khaân may æö ntíng n'gong juùm ndring ngih khaân may gay ma khaân may maâu dôi æö taât nau tih ma mham ta ngih khaân may tô lah geh du hueâ bunuyh tuùp taê bôh ngih. 9 Lôi srih oâh taâm ñang play kriaêk æaâu khaân may ma aâk ntil srih klach lah khaân may æö æôù leù play ntil khaân may srih jeâh nñaâp ma play bôh ñang play kriaêk æaâu khaân may. 10 Lôi kai du mlaâm ndroâk jeâh ri du mlaâm seh bri bar mlaâm n'goùl ndrel. 11 Lôi soh oâh du blah bok tanh aâk ntil ndô taâm rluùk, rsau biaêp maâu lah ndrel ma mhay. 12 AÊn khaân may chiaêk nchiaêng mbiai ta puaên pít ao khaân may mra soh.

Nau Vay Di Ma Bu Ur Druh

13 Tô lah du hueâ bu klaâu soùk du hueâ bu ur jeâh ri haên guù ndrel ma paêng, jeâh ri rmot dun oâbaêl, 14 jeâh ri phong nchôt ma oâbaêl æö nau tih beâk, jeâh ri æö lö mhík amoh oâbaêl, lah: 'Gaâp soùk jeâh bu ur aô, tô lah gaâp guù ñah paêng, gaâp maâu saô nau mbeân aên gít paêng jeâng bu ur druh oâh.' 15 Poâ ri mbôù me bu ur druh naây mra soùk leo ndô taâm mbeân ma nau paêng jeâng bu ur druh ñah phung bu ranh æon naây ta mpoâng peâr. 16 Mbôù bu ur druh naây lah ma phung bu ranh, 'Gaâp aên jeâh kon bu ur gaâp jeâng ur ma bu klaâu aô, jeâh ri paêng taâm rmot dun oâbaêl; 17 jeâh ri aô, paêng phong nchôt ma oâbaêl æö nau tih aên beâk, lah: "Gaâp maâu saô oâh taâm kon bu ur may nau taâm mbeân paêng jeâng bu ur druh." Æiaêlah ndô aô taâm mbeân kon bu ur gaâp jeâng druh'. Jeâh ri khaân may mra ling bok ta naêp phung bu ranh taâm æon. 18 Poâ ri phung bu ranh taâm æon naây mra nhuêp bu klaâu jeâh ri rmal paêng. 19 Khaân paêng mra kuh bu klaâu naây du rhiaêng Seâkel praêk, jeâh ri aên ma mbôù bu ur druh naây, yorlah paêng æö lö mhík amoh du hueâ bu ur druh Israel. Paêng aêt mra jeâng ur ma bu klaâu naây; paêng maâu dôi cha lôi oâbaêl taâm leù nar paêng guù reâh. 20 Æiaêlah tô lah nau naây jeâng ngaên, maâu saô oâh nau taâm mbeân bu ur naây jeâng druh, 21 poâ ri khaân paêng mra njuùn leo bu ur druh naây luh ta mpoâng ngih mbôù paêng, jeâh ri phung bu klaâu æon paêng mra khuùp nkhít paêng ma luù, yorlah paêng æö nau rluk taâm n'gor Israel ma nau æö nau vaêng tír taâm ngih mbôù paêng. Taâm ban poâ naây khaân may mra æö kloh nau tih taê bôh taâm nklang phung khaân may. 22 Tô lah bu saô du hueâ bu klaâu beâch ñah ur bu, leù bar heâ khaân paêng mra khít, bu klaâu beâch ñah bu ur naây jeâh ri bu ur naây taâm ban leù; taâm ban poâ naây aên khaân may æö kloh nau mhík bôh phung Israel. 23 Tô lah geh du hueâ bu ur druh geh nau taâm mbloh vaêng jeâh, jeâh ri du hueâ bu klaâu maâp ñah paêng taâm æon jeâh ri beâch ndrel ñah paêng, 24 poâ ri khaân may mra njuùn leù bar heâ ta mpoâng peâr æon naây, jeâh ri khaân may mra kluùp nkhít khaân paêng ma luù, bu ur druh naây yor paêng maâu kuaêl dat yorlah paêng guù taâm æon, jeâh ri bu klaâu naây yorlah paêng nsaâl loâr ur phung chiau meng paêng. Taâm ban poâ naây aên khaân may æö kloh nau mhík taâm nklang khaân may. 25 Æiaêlah tô lah taâm mir du hueâ bu klaâu taâm maâp ñah du hueâ bu ur druh maâu geh nau tih khö ma nau khít oâh, 26 yorlah nau naây jeâng taâm ban ma du hueâ bu klaâu æö ma phung chiau meng paêng jeâh ri nkhít lôi paêng, 27 Yorlah nau naây taâm maâp ñah paêng taâm mir, jeâh ri nñaâp tô lah bu ur druh geh nau taâm mbloh vaêng naây kuaêl dat jeâh, æiaêlah maâu geh nôm koh doùng paêng oâh. 28 Tô lah du hueâ bu klaâu taâm maâp ñah du hueâ bu ur eâ geh nau taâm mbloh vaêng, kuaên rdaâng paêng jeâh ri beâch ndrel paêng, jeâh ri bu ban saô khaân paêng, 29 poâ ri bu klaâu nôm beâch jeâh ñah paêng mra aên ma mbôù bu ur druh naây praêm jaât Seâkel praêk, jeâh ri bu ur naây mra jeâng ur paêng, yorlah paêng saâl loâr oâbaêl jeâh; paêng maâu dôi chalôi oâh leù nar paêng guù reâh. 30 Du hueâ bu klaâu maâu dôi soùk ur mbôù paêng oâh, maâu leù paêng suk suôk nah buùt bu ur naây, nôm naây jeâng ur mbôù paêng.

Vay Rôh Bar 23

Phung Maâu Dôi Laêp Taâm Phung Taâm Ræuùn

1 Mbu geh taêp chah jeâh maâu lah ndô chrach (cho) bu klaâu taêch jeâh maâu dôi laêp taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn oâh. 2 Maâu geh du hueâ kon tír dôi laêp taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn oâh; nñaâp ma sau pang ta tal jaât rnoâk pa kôi maâu dôi laêp oâh taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn. 3 Maâu geh du hueâ Amoân maâu lah du hueâ Moâap dôi laêp oâh taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn; nñaâp ma sau paêng ta lal jaât rnoâk pa kôi maâu dôi laêp n'ho ro oâh taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn; 4 yorlah khaân paêng maâu maâp vaêch oâh ma khaân may ma piaêng let jeâh ri dak ta trong doâl khaân may luh bôh n'gor EÂjipt, jeâh ri yorlah khaân paêng nkhoâm Y-Balaam kon bu klaâu Beâoâr æon Peâthoâr n'gor Meâsapoâtami aên rtaêp rak khaân may. 5 Æiaêlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may maâu guù iaêt Y-Balaam oâh; æiaêlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may roùng ma khaân may, taâm plaêch jeâh nau rtaêp rak jeâng nau moùt ton ma khaân may, yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may roùng ma khaân may. 6 Lôi joi oâh nau ñaêp mpaên ma khaân paêng maâu lah nau khaân paêng hoâm jeâng hao aâk leù rngoâch rnoâk khaân may guù reâh. 7 Lôi taâm rmot oâh ma du hueâ EÂñoâm, yorlah paêng jeâng oh naâu khaân may. Lôi taâm rmot oâh ma du hueâ EÂjipt yorlah khaân may jeâng jeâh nôm guù jöh æaât laât taâm n'gor paêng. 8 Phung kon khaân paêng deh ta rnoâk tal pe dôi laêp taâm phung Yeâhoâva taâm ræuùn.

Nau Kloh Ueh Taâm Ntuùk Tahan Jöh

9 Tô lah khaân may haên taâm lôh ñah phung rlaêng khaân may jeâh ri guù jöh, aên khaân may maât mray khaân may nôm ma aêp ntil nau mhík. 10 Tô lah geh taâm khaân may du hueâ bu klaâu jeâng æôù yor nau taât ma paêng doâl maêng, poâ ri aên paêng du luh bôh nkual, paêng maâu dôi laêp taâm nkual oâh; 11 æiaêlah tô lah taât mhaô, paêng mra uùm taâm dak, jeâh ri tô lah nar nhaâp jeâh, paêng dôi laêp taâm nkual. 12 AÊn khaân may geh du ntuùk pa dih nkual jeâh ri khaân may mra haên ta ntuùk naây. 13 AÊn khaân may geh du mlaâm maâng ndrel ma nau taâm lôh. Jeâh ri tô lah khaân guù pa dih khaân may mra kuyh ntu ma maâng naây jeâh ri plôù broâi lôi ek may. 14 Yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may haên taâm nklang nkual khaân may, gay ma taâm rklaih khaân may, jeâh ri uùch jao phung rlaêng khaân may ta naêp khaân may, yor naây aên nkual khaân may jeâng kloh ueh, gay ma paêng maâu saô oâh du ntil ndô æôù ta nklang khaân may, jeâh ri du lôi taê bôh khaân may.

Nau Vay EÂng EÂng

15 Khaân may maâu dôi jao oâh ma koâranh khaân may du hueâ dík du jeâh taê bôh koâranh paêng ran ma khaân may. 16 Paêng mra guù ndrel ma khaân may ta nklang khaân may taâm ntuùk paêng mra saêch taâm du rplay æon khaân may ta ntuùk paêng mín ueh lôn. Khaân may maâu dôi tuùn jot oâbaêl oâh. 17 Lôi aên du hueâ bu ur vaêng tír oâh taâm phung kon bu ur Israel, maâu leù aên geh du hueâ bu klaâu yôk mbah ma kan ka n'hong taâm phung kon bu klaâu Israel. 18 Khaân may djoât leo ta ngih Yeâhoâva Brah Ndu khaân may rnoh nkhoâm du hueâ bu ur vaêng tír, maâu lah rnoh du mlaâm so jeâng rnoh æö na neá nau ton; yorlah leù bar ndô naây jeâng ndô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm rmot. 19 Khaân may maâu dôi an chan ndô yor uùch sa kao bôh ndô soâng sa, sa kao bôh aêp ntil ndô khaân may aên chan jeâh. 20 Khaân may dôi aên du hueâ bu naêch chan yor uùch sa kao, æiaêlah ma naâu khaân may maâu mra aên chan yor uùch sa kao oâh; gay ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may dôi moùt ton nau ueh uín ma khaân may taâm leù rngoâch kan khaân may æö taâm n'gor khaân may laêp soùk pha. 21 Tô lah khaân may æö du nau ton ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, lôi ælao æö aên paêng naneá yorlah naneá Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra aên khaân may æö naneá jeâh ri nau naây mra jeâng tih ma khaân may. 22 Æiaêlah tô lah khaân may maâu æö nau ton oâh, nau naây maâu jeâng tih ma khaân may oâh. 23 AÊn khaân may njraêng naneá nau khaân may ngôi jeâh, yorlah khaân may ton jeâh ma nau uùch ma Yeâhoâva Brah Ndu moh nau khaân may ton jeâh ma baâr mbung khaân may. 24 Tô lah khaân may laêp taâm ñang play kriaêk æaâu nôm chiau meng khaân may, khaân may dôi toâch ndroùng ba ma ti khaân may, æiaêlah khaân may maâu dôi doùng nhueê oâh gay rek ba phung chiau meng khaân may.

Vay Rôh Bar 24

Nau Vay Taâm Chalôi Ur Sai

1 Tô lah du hueâ bu klaâu soùk du hueâ bu ur æö ur, tô lah paêng maâu hoâm geh nau ueh ma maêt paêng yorlah paêng saô taâm bu ur nau beâk preâng, jeâh ri chih du poùk saêmæuùt chalôi paêng jeâh ri jao saêmæuùt naây ma paêng, nsot lôi bôh ngih sai. 2 Tô lah paêng haên jeâh ri jeâng ur ma du hueâ bu klaâu eâng, 3 tô lah sai pakôi aô maâu roùng ma paêng oâh, chih ma paêng du poùk saêmæuùt chalôi, jeâh jao saêmæuùt naây ma paêng nsot paêng bôh ngih, maâu lah tô lah sai pa kôi naây, nôm soùk paêng jeâng ur khít jeâh, 4 poâ ri sai tal lor, nôm nsot jeâh paêng, maâu dôi soùk bu ur naây jeâng ur oâh, jeâh bu ur naây jeâng æôù jeâh; yor nau naây jeâng nau Yeâhoâva taâm rmot, jeâh ri lôi æö taât oâh nau jeâng dih ta neh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may jeâng draêp ndôn. 5 Tô lah du hueâ bu klaâu mhe taâm guù ur sai, paêng maâu mra haên ndrel phung Kahan maâu lah djoât du ntil kan oâh; paêng mra guù mpaên ta ngih paêng doâl taâm du naêm, gay geh nau raêm maak ñah ur paêng soùk jeâh.

Nau Vay EÂng EÂng

6 Bu maâu dôi soùk oâh du mlaâm mpaêl maâu lah luù mpaêl mpeh kalô jeâng ndô ton; yorlah nau naây jeâng soùk du nau reâh jeâng ndô ton. 7 Tô lah bu saô du hueâ bunuyh ntuùng soùk du hueâ oh naâu paêng phung æon lan Israel. Jeâh ri tô lah paêng njeâng oâbaêl jeâng du hueâ dík maâu lah taêch oâbaêl, poâ ri nôm ntuùng naây mra khít. Poâ ri khaân may mra æö kloh nau mhík taâm nklang khaân may. 8 Njraêng hom taâm nau geh phuùng, aên njraêng ngaên æö tíng naâm leù rngoâch nau phung koâranh æö brah Leâvi mra ntaêm gai khaân may; tíng naâm gaâp ntaêm jeâh ma khaân paêng, poâ ri khaân may mra æö. 9 AÊn khaân may kah gít nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ma H'Miriam roù trong doâl khaân paêng du luh taê bôh n'gor EÂjipt. 10 Tô lah khaân may aên nôm chiau meng khaân may chan du ntil ndô, khaân may maâu dôi laêp oâh taâm ngih paêng gay soùk ndô paêng ton. 11 AÊn khaân may guù padih, jeâh ri bunuyh khaân may aên chan mra djoât leo ndô ton ma khaân may padih. 12 Tô lah nôm naây jeâng bunuyh o ach khaân may maâu dôi beâch oâh taâm ndô paêng nchaêm. 13 Tô lah nar nhaâp, aên khaân may mplôù ndô nchaêm ma paêng gay ma paêng dôi beâch taâm ao jaâr paêng jeâh ri moùt ton ma khaân may; nau naây mra jeâng nau soùng sraêng ma khaân may ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 14 Khaân may maâu dôi tuùn jot oâh du hueâ n'hat na nkhoâm jeâng o ach jeâh ri pöt mpa, gít lah paêng jeâng du hueâ oh naâu khaân may maâu lah du hueâ guù jöh æaât laât taâm n'gor jeâh ri taâm æon khaân may. 15 AÊn khaân may aên nau nkhoâm ma paêng ta nar paêng pah kan, lor ma nar nhaâp, yorlah paêng jeâng o ach, jeâh ri kaâp gaân ma nau nkhoâm naây; klach lah paêng mra nter ma Yeâhoâva, jeâh ri nau naây jeâng tih taâm may. 16 Bu maâu dôi nkhít mbôù yor phung kon oâh; maâu leù bu dôi nkhít phung kon yor phung mbôù; bu mra nkhít nôm yor nau tih paêng nôm. 17 Khaân may maâu dôi æö tih nau soùng oâh ma nôm guù jöh æaât laât maâu lah ma kon ñôi mbôù, maâu lah soùk bok ao bu ur khít sai jeâng ndô nchaêm. 18 Æiaêlah aên khaân may kah gít nau khaân may jeâng jeâh dík taâm n'gor EÂjipt jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm chuai jeâh khaân may bôh ntuùk naây; yor naây gaâp ntaêm ma khaân may bôh æö nau aô. 19 Tô lah khaân may roih rek ba taâm mir khaân may, jeâh ri chueâl du nchaêp ba taâm mir, lôi hoâm haên soùk paêng oâh; nchaêp ba naây mra praêp ma nôm guù jöh æaât laât, ma kon ñôi mbôù, jeâh ri ma bu ur ndroâ khít sai; gay ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may dôi moùt ton ma khaân may taâm leù rngoâch kan ti khaân may æö. 20 Tô lah khaân may mprah play OÂlive, lôi hoâm mprah tal bar oâh; play naây mra praêp ma nôm guù jöh æaât laât, ma kon ñôi mbôù, jeâh ri ma bu ur khít sai. 21 Tô lah khaân may peù play bôh ñang play kriaêk æaâu khaân may, lôi hoâm peù tal bar oâh; naây mra praêp ma nôm guù jöh æaât laât, ma kon ñôi mbôù, jeâh ri ma bu ur ndroâ khít sai. 22 AÊn khaân may kah gít ma nau khaân may jeâng jeâh dík taâm n'gor EÂjipt; yor naây gaâp ntaêm ma khaân may æö nau aô.

Vay Rôh Bar 25

1 Tô lah geh nau taâm lah taâm djrel ndraêng phung bu klaâu jeâh ri khaân paêng haên ma nau phat doâih, jeâh ri phung Koâranh phat doâih mra ngôi an doâih, kôp soùng bunuyh soùng jeâh ri taâm rmal bunuyh tih. 2 Tô lah bu klaâu jeâng tih jeâh ri khö bu dong, koâranh phat doâih mra aên paêng chon mon ta neh aên bu dong paêng ta naêp paêng duùm tôù tíng naâm khö ma nau tih paêng. 3 Bu dôi dong paêng puaên jaât tong, æiaêlah maâu dôi rlau ma naây oâh, klach lah tô lah hoâm dong paêng aâk lôn ma naây, bu æö beâk oh naâu khaân may ta naêp maêt khaân may. 4 Lôi put oâh mbung ndroâk guù jot ba.

Nau Vay Ntrok Noi

5 Tô lah phung oh naâu guù reâh ndrel, jeâh ri du hueâ taâm khaân paêng khít maâu geh kon bu klaâu oâh, ur nôm khít naây maâu hoâm dôi guù sai taâm nduùl mpoâl eâng oâh; oh sai paêng mra haên ta paêng jeâh ri soùk paêng jeâng ur, jeâh ri æö tíng naâm nau vay di ma oh sai paêng. 6 Kon bu klaâu paêng mra deh lor mra geh amoh naâu paêng, nôm khít jeâh, gay ma amoh paêng maâu jut oâh bôh phung Israel. 7 Tô lah nôm naây maâu uùch guù ur naâu paêng oâh, doâl naây ur naâu paêng mra haên ta mpoâng peâr ta phung bu buùnh bu ranh jeâh ri lah, oh sai gaâp dun praêp amoh naâu paêng taâm phung Israel; paêng maâu uùch æö oâh ma gaâp tíng naâm nau vay di ma du hueâ oh sai. 8 Poâ ri phung bu buùnh bu ranh æon naây mra kuaêl ngôi ñah paêng; jeâh ri tô lah paêng aêt dun, lah: 'Gaâp maâu uùch guù paêng oâh.' 9 Poâ ri ur naâu paêng mra haên ta paêng ta naêp phung bu buùnh bu ranh, doh lôi ntaâu jot taê bôh jaâng paêng, jeâh ri soh dak diu ta muh maêt paêng, paêng mra ngôi lah, 'Poâ naây bu æö ma bunuyh maâu uùch rdaâk ngih naâu paêng.' 10 Taâm phung Israel ngih paêng bu rnha ngih bunuyh bu doh lôi jeâh ntaâu jot paêng.

Nau Vay EÂng

11 Tô lah du hueâ bu klaâu taâm nhaêt ñah du hueâ eâng, jeâh ri ur du hueâ vaêch eâp gay ma koh doùng sai paêng bôh ti bu dong paêng, jeâh ri yôr ti geh nhuùp kuang bu klaâu naây, 12 Poâ ri khaân may koh lôi ti bu ur naây; lôi uaênh paêng ma nau yoá oâh. 13 Lôi aên geh taâm duùng khaân may bar ntil ndô jaâk oâh, du ntil jeá jeâh ri du ntil toyh. 14 Lôi aên geh taâm ngih khaân may bar ntil njing oâh du ntil toyh jeâh ri du ntil jeá. 15 AÊn khaân may geh play jaâk aêp jeâh ri soùng, aên khaân may geh taâm ban leù ndô veh beâng aêp jeâh ri soùng, gay ma nar khaân may guù reâh dôi jeâng joù lôn taâm n'gor Yeâhoâva nduùl mpoâl khaân may aên ma khaân may. 16 Yeâhoâva leù rngoâch mbu naâm æö poâ naây, æö ma nau maâu soùng jeâng nôm Yeâhoâva Brah Ndu khaân may taâm rmot ngaên.

Nau Ntaêm Æö Rai Lôi Phung Amalek

17 AÊn khaân may kah gít moh phung Amalek æö jeâh ma khaân may roù trong doâl khaân may luh bôh n'gor EÂjipt. 18 Nau khaân paêng taâm lôh ñah khaân may roù trong, doâl khaân may jeâng huaêr jeâh ri rgaênh, jeâh ri æö rai lôi leù phung tíng groi kôi khaân may; jeâh ri paêng maâu klach ma Brah Ndu oâh. 19 Yor naây tô lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may nau rlu bôh leù rngoâch phung rlaêng khaân may guù juùm taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâng draêp ndôn khaân may soùk pha, aên khaân may jut lôi nau kah gít ma phung Amalek bôh taâm daâng troâk; lôi chueâl oâh.

Vay Rôh Bar 26

Nau Vay Di Ma Play Kao Jeâh Ri Ma Ndô Du Koá Taâm Jaât

1 Tô lah khaân may laêp jeâh taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may jeâng draêp ndôn soùk pha, jeâh ri guù taâm paêng, 2 aên khaân may soùk æaæaê play kao bôh leù rngoâch play bôh neh, play khaân may peù taâm n'gor khaân may Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may, dôm taâm du mlaâm bí jeâh ri haên ta ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra saêch, gay aên amoh paêng guù ta naây. 3 AÊn khaân may haên ta koâranh æö brah guù æö kan doâl naây jeâh ri lah ma paêng: 'Gaâp mbôh nar aô ma Yeâhoâva Brah Ndu may nau gaâp laêp jeâh taâm n'gor Yeâhoâva ton jeâh ma phung che he gay aên ma he.' 4 Poâ ri koâranh æö brah mra soùk bí bôh ti paêng, jeâh ri dôm ta naêp nông Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 5 Khaân may mra geh nau ngôi ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may: 'Mbôù gaâp jeâng du hueâ bunuyh Aram nsong mbleâng; paêng juùr haên ta n'gor EÂjipt jeâh ri guù jöh baât laât ta naây, jeâng du phung djeá; jeâh ri ta naây plaêch jeâng du nduùl mpoâl toyh, katang jeâh ri aâk. 6 Phung EÂjipt æö brai ma heân jeâh ri æö reâh ni heân aên heân ndoâ nau jeâng dík daêng ngaên, 7 Poâ ri heân nter nñeâng ma Yeâhoâva Brah Ndu phung che heân, jeâh ri Yeâhoâva taêng baâr heân jeâh ri paêng saô nau reâh ni heân, nau oùk heân jeâh ri nau bu tuùn jot heân. 8 Jeâh ri Yeâhoâva njuùn heân ngluh jeâh bôh n'gor EÂjipt ma ti brah jeâh ri nting tur yôr jeâh, ma nau nkrit toyh, ma nau taâm mbeân jeâh ri nau khlay. 9 Paêng njuùn jeâh heân laêp taâm ntuùk aô jeâh ri aên ma heân n'gor aô, n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler. 10 Jeâh ri aô, gaâp djoât leo play kao bôh neh, play naây may aên jeâh ma gaâp, Ô Yeâhoâva.' Khaân may mra dôm paêng ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, jeâh ri mbah yôk ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 11 Jeâh ri khaân may mra raêm maak ndrel ma leù rngoâch nau ueh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may, ma khaân may jeâh ri ma ngih khaân may, khaân may, phung Leâvi jeâh ri nôm guù jöh æaât laât ta nklang khaân may. 12 Tô lah khaân may æö loâch jeâh nhhôr leù rngoâch ndô du koá taâm jaât bôh ndô khaân may geh ta naêm tal lor, naây jeâng naêm bu nhhôr ndô du koá taâm jaât, doâl aên ma phung Leâvi, ma nôm guù jöh æaât laât, ma kon ñôi mbôù, jeâh ri bu ur ndroâ khít sai, gay ma khaân paêng dôi soâng sa jeâh ri hôm taâm æon khaân may, 13 poâ ri khaân may mra lah ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, 'Gaâp soùk jeâh bôh ngih gaâp koá kloh ueh, jeâh ri gaâp aên jeâh ndô naây ma phung Leâvi, ma nôm guù jöh æaât laât ma kon ñôi mbôù, jeâh ri tíng naâm leù nau ntaêm may aên jeâh ma gaâp; gaâp maâu maâp rlau du ntil nau may ntaêm oâh; maâu leù maâp chueâl khaân paêng. 14 Gaâp maâu maâp sa oâh ndô du koá taâm jaât doâl gaâp guù ndreâ ndjaêng, maâu lah soùk ndô naây bôh ngih gaâp doâl gaâp jeâng æôù, maâu lah nhhôr paêng ma bunuyh khít; gaâp toâng jeâh baâr Yeâhoâva Brah Ndu gaâp, gaâp æö jeâh tíng naâm leù nau may ntaêm jeâh ma gaâp. 15 Meât uaênh hom bôh ntuùk kloh ueh may guù, bôh troâk, jeâh ri moùt ton hom ma phung æon lan Israel jeâh ri n'gor may aên jeâh ma heân, tíng naâm may ton jeâh ma phung che heân, n'gor geh ndô soâng sa nheât rmeh ler.'

Du Phung Æon lan Kloh Ueh Ma Yeâhoâva

16 Nar aô Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm aên khaân may toâng nau vay jeâh ri nau ntaêm aô; poâ ri aên khaân may æö tíng kôt nau naây ma leù nuih n'haâm jeâh ri ma leù hueâng khaân may. 17 Nar aô khaân may mbôh jeâh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri khaân may uùch haên taâm trong paêng, jeâh ri djoât praêp nau vay paêng, nau paêng ntaêm, nau vay paêng aên, jeâh ri toâng baâr paêng. 18 Jeâh ri nar aô Yeâhoâva mbôh jeâh ma khaân may jeâng du phung æon lan praêp ma paêng nôm, tíng naâm paêng ton jeâh ma khaân may, jeâh ri khaân may mra djoât praêp leù nau paêng ntaêm. 19 Poâ ri paêng mra n'hao khaân may ta kalô leù rngoâch nduùl mpoâl eâng paêng rhaêk njeâng jeâh, taâm nau taâm rneâ, nau lö n'gaêr, jeâh ri nau yôk, jeâh ri khaân may mra jeâng du phung æon lan kloh ueh praêp an ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, tíng naâm paêng lah jeâh.'

Vay Rôh Bar 27

Nau Chih Nau Vay Ta Yoâk EÂbal

1 Y-Moâis jeâh ri phung bu buùnh bu ranh Israel ntaêm ma phung æon lan lah: "Djoât praêp hom leù rngoâch nau ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô. 2 "Ta nar khaân may rgaên dak krong Yurdan laêp taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may, aên khaân may rdaâk aâk luù toyh jeâh ri mhíng ma klo. 3 AÊn khaân may chih ta kalô luù naây leù rngoâch rplay ngôi nau vay aô, tô lah khaân may rgaên laêp n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may, n'gor geh mpa soâng sa nheât rmeh ler tíng naâm Yeâhoâva Brah Ndu phung che khaân may ton jeâh ma khaân may. 4 Jeâh ri tô lah khaân may rgaên jeâh dak krong Yurdan, aên khaân may rdaâk luù aô tíng naâm gaâp ntaêm ma khaân may nar aô ta kalô yoâk EÂbal jeâh ri mhíng ma klo. 5 Ta naây aên khaân may rdaâk du mlaâm nông ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, du mlaâm nông ma luù; lôi doùng ndô loih oâh doâl nkra khaân paêng. 6 AÊn khaân may æö du mlaâm nông ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma luù tang kraê, eâ hoù maâp bu trah oâh, jeâh ri ta kalô nông naây aên khaân may nhhôr mpa nhhôr guùch ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 7 AÊn khaân may nhhôr mpa æö brah ma nau ñaêp mpaên, jeâh ri sa ta naây; jeâh ri khaân may mra raêm maak ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 8 AÊn khaân may chih ma nau ang ngaên ta kalô luù aô leù rngoâch rplay ngôi nau vay aô." 9 Y-Moâis jeâh ri phung koâranh æö brah Leâvi lah ma leù rngoâch phung Israel. Guù rklaêk jeâh ri guù iaêt hom, Ô phung Israel: "Nar aô khaân may jeâng jeâh phung æon lan Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 10 Poâ ri aên khaân may toâng baâr ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, djoât praêp nau paêng ntaêm jeâh ri nau vay paêng gaâp aên jeâh ma khaân may nar aô."

Nau Rtaêp Rak Ta Yoâk EÂbal

11 Nar naây leù Y-Moâis ntaêm ma phung æon lan lah: 12 "Tô lah khaân may rgaên jeâh dak krong Yurdan, phung aô mra guù raâng ra kalô yoâk Geârasim gay moùt ton ma phung æon lan phung Simeâoân, phung Leâvi, phung Yuda, phung Isakar, phung Yoâsep jeâh ri phung Benjamin. 13 Jeâh ri phung aô mra daâk ta kalô yoâk EÂbal ma nau rtaêp rak: Phung Ruben, phung Gad, phung Aser, phung Sabuloân, phung Dan, jeâh ri phung Naptali. 14 Phung Leâvi mra mbôh ma leù rngoâch bu klaâu Israel ma baâr huy katang. 15 Rtaêp rak lôi ma nôm æö rup trah, maâu lah rup toù, ndô Yeâhoâva taâm rmot ngaên, ndô ti njeâh n'huù kon bunuyh æö, jeâh ri rdaâk ndô naây ma nau ndaâp! Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra plôù lah, Amen! 16 Rtaêp rak lôi ma nôm æö beâk mbôù me paêng jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, Amen! 17 Rtaêp rak lôi ma nôm taâm plaêch n'har bri nôm chiau meng paêng jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, Amen! 18 Rtaêp rak lôi ma nôm æö chueâl trong du hueâ bunuyh chieh maêt. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, Amen! 19 Rtaêp rak lôi ma nôm æö tih nau soùng geh ma nôm guù jöh æaât laât, ma kon ñôi mbôù, jeâh ri ma bu ur ndroâ khít sai. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 20 Rtaêp rak lôi ma nôm beâch ñah ur mbôù paêng, yorlah paêng suk nôm jeâng ndô mbôù paêng. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 21 Rtaêp rak ma nôm beâch ñah du ntil mpoâ mpa. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 22 Rtaêp rak lôi ma nôm beâch ndrel oh, ruh paêng, gít lah ñah kon bu ur mbôù paêng maâu lah kon bu ur me paêng. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 23 Rtaêp rak ma nôm beâch ñah po bu ur paêng. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 24 Rtaêp rak lôi ma nôm nkhít nôm chiau meng paêng ma nau ndaâp, Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen' 25 Rtaêp rak lôi ma nôm soùk dôn draêp bu bloùl gay ma nkhít du hueâ maâu geh nau tih oâh jeâh ri leù rngoâch æon lan mra lah, 'Amen' 26 Rtaêp rak lôi ma nôm maâu æö naneá oâh rplay ngôi nau vay aô ma nau æö tíng kôt khaân paêng. Jeâh ri leù rngoâch phung æon lan mra lah, 'Amen'

Vay Rôh Bar 28

Nau Ueh Uín Ma Phung Toâng Baâr

1 Tô lah khaân may toâng baâr ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may doâl njraêng æö leù rngoâch nau paêng ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô. Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra n'hao ta kalô leù rngoâch phung nduùl mpoâl ta neh ntu. 2 Leù rngoâch nau ueh uín aô mra taât ma khaân may jeâh ri jeâng ndô khaân may tô lah khaân may toâng baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 3 Khaân may mra geh nau ueh uín taâm æon, jeâh ri khaân may mra geh nau ueh uín taâm mir. 4 Mra geh nau ueh uín ma play nduùl proch khaân may, play bôh neh khaân may, play bôh mpoâ mpa khaân may ma kon ndroâk khaân may, jeâh ri ma kon biaêp khaân may. 5 Mra geh nau ueh uín ma bí khaân may jeâh ri hip khaân may mon piaêng let. 6 Khaân may mra geh nau ueh uín tô lah khaân may laêp, jeâh ri khaân may mra geh nau ueh uín tô lah khaân may luh. 7 Yeâhoâva mra aên phung rlaêng daâk æö ma khaân may roh ta naêp khaân may; khaân paêng mra taât æö ma khaân may bôh du trong, jeâh ri du ta naêp khaân may ma pôh trong. 8 Yeâhoâva mra ntaêm nau ueh uín ma khaân may taâm jay khaân may, jeâh ri taâm leù rngoâch kan khaân may æö; paêng mra aên nau ueh uín ma khaân may taâm n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân may. 9 Yeâhoâva mra njeâng khaân may du phung æon lan kloh ueh ma paêng nôm, tíng naâm paêng ton jeâh ma khaân may, tô lah khaân may djoât praêp nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm jeâh ri haên taâm trong paêng. 10 Leù rngoâch phung æon lan ta neh ntu mra saô bu rnha ma khaân may ma amoh Yeâhoâva jeâh ri khaân paêng mra klach ma khaân may. 11 Yeâhoâva mra aên jeâng hao khaân may, aên bík rôù play bôh nduùl proch play bôh mpoâ mpa rong khaân may jeâh ri play bôh mpoâ mpa rong khaân may, jeâh ri play bôh neh khaân may taâm n'gor Yeâhoâva ton jeâh ma phung che khaân may uùch aên ma khaân paêng. 12 Yeâhoâva mra pôk draêp khlay paêng taâm troâk gay aên dak mih ma n'gor khaân may di yaên paêng, jeâh ri gay aên nau ueh uín ma leù rngoâch kan ti khaân may æö jeâh ri khaân may mra aên ma aâk nduùl mpoâl chan æiaêlah khaân may maâu mra chan oâh. 13 Yeâhoâva mra njeâng khaân may jeâng boâk maâu geh chiaêng oâh; jeâh ri khaân may mra hao æaæô leo kalô, jeâh ri maâu juùr oâh; tô lah khaân may toâng nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm, gaâp aên jeâh ma khaân may nar aô, doâl njraêng kôt æö tíng naâm nau naây, 14 jeâh ri tô lah khaân may maâu teng pa ma maâu lah pa chiau oâh bôh nau ngôi gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, gay tíng æö kôt phung brah eâng jeâh ri pah kan ma khaân paêng.

Nau Taât Yor Nau Maâu Toâng Baâr

15 Æiaêlah tô lah khaân may maâu toâng oâh baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may maâu lah maâu njraêng æö leù rngoâch nau paêng ntaêm jeâh ri leù nau vay paêng gaâp aên ma khaân may nar aô, poâ ri leù rngoâch nau rtaêp rak aô mra taât ma khaân may jeâh ri ban khaân may. 16 Khaân may mra geh nau rtaêp rak taâm æon, jeâh ri khaân may mra geh nau rtaêp rak taâm mir. 17 Bí khaân may jeâh ri hip mon piaêng let khaân may mra geh nau rtaêp rak. 18 Mra geh nau rtaêp rak ma play bôh nduùl proch khaân may, play bôh neh khaân may, play bôh ndroâk khaân may jeâh ri play bôh biaêp khaân may. 19 Khaân may mra geh nau rtaêp rak tô lah khaân may laêp, khaân may mra geh nau rtaêp rak tô lah khaân may luh. 20 Yeâhoâva mra njuaêl ma khaân may nau rtaêp rak, jeâh ri nau æö uh ah nau rtaêp rak, taâm leù rngoâch kan khaân may mín uùch æö, koù taât khaân may rai jeâh ri gônh roh, yor nau æai khaân may æö, yor nau khaân may chalôi gaâp jeâh. 21 Yeâhoâva mra aên nau ji taâm nkhít iang ñah khaân may koù paêng æö rai leù khaân may bôh n'gor khaân may guù laêp gay soùk pha. 22 Yeâhoâva mra dong khaân may ma nau ji hiaên (hen), nau ji kaêt, nau luh, nau duh katang, nau sôh kro, nau kleâu, jeâh ri nau chaêt nño. Nau naây mra tíng khaân may koù khaân may rai loâch. 23 Troâk kalô boâk khaân may mra jeâng taâm ban ma koâng jeâh ri neh taâm daâng khaân may mra jeâng taâm ban loih. 24 Yeâhoâva mra aên dak mih ma n'gor khaân may plaêch jeâng rmuy jeâh ri ndruyh; ndô naây mra juùr bôh troâk taât ta khaân may koù khaân may rai loâch. 25 Yeâhoâva mra aên khaân may roh taâm lôh ta naêp phung rlaêng khaân may; khaân may mra luh æö ma khaân paêng bôh du trong, jeâh ri khaân may mra du ñah pôh trong ta naêp khaân paêng, jeâh ri khaân paêng mra jeâng du mpa nhhu æö klach ma leù rngoâch æon bri hañaêch ta neh ntu. 26 Saêk jaên khít khaân may mra jeâng mpa soâng sa ma leù rngoâch sím taâm troâk jeâh ri ma mpa bri ta neh ntu; jeâh ri maâu mra geh du hueâ ntruùt khaân paêng du oâh. 27 Yeâhoâva mra dong khaân may ma eh n'gor EÂjipt, nau toh ok doâ plach, kuh, jeâh ri nau ji chiaêt, khaân may maâu dôi æö bah oâh. 28 Yeâhoâva mra dong khaân may ma nau moih, nau chieh maêt nau mín taâm luk rlaêk. 29 Jeâh ri khaân may mra joi rô vô doâl nklang boâk nar taâm ban ma bunuyh chieh maêt joi but rôvô taâm nau ngo, jeâh ri khaân may maâu mra jeâng hao oâh taâm trong khaân may; jeâh ri bu mra tuùn jot khaân may, ntuùng ndoâ ndô khaân may æaæô, jeâh ri maâu geh du hueâ bu kôl khaân may oâh. 30 Khaân may mra taâm mbloh ñah du hueâ bu ur, æiaêlah du hueâ bu klaâu eâng mra beâch ñah paêng; khaân may mra rdaâk du rplay ngih, æiaêlah khaân may maâu mra guù oâh taâm ngih naây; khaân may mra taêm ñang play kriaêk æaâu, æiaêlah khaân may maâu mra sa play paêng oâh. 31 Bu mra seh ndroâk khaân may ta naêp maêt khaân may, jeâh ri khaân may maâu mra sa paêng oâh; bu mra nhuùp pit seh bri khaân may ta naêp muh maêt khaân may jeâh ri bu maâu mra mplôù paêng ma khaân may oâh; bu mra aên biaêp khaân may ma phung rlaêng khaân may, jeâh ri maâu geh nôm mra kôl khaân may oâh. 32 Bu mra jao phung kon bu klaâu jeâh ri phung kon bu ur khaân may ma phung æon lan eâng doâl maêt khaân may guù kaâp uaênh jeâh ri rngot klaâng ma khaân paêng leù nar; jeâh ri ti khaân may maâu mra geh nau katang dôi buay nau naây oâh. 33 Du phung nduùl mpoâl khaân may maâu maâp gít naêl oâh mra sa play bôh neh khaân may jeâh ri bôh leù kan khaân may; jeâh ri Kanoùng bu mra tuùn jot jeâh ri bleân khaân may æaæô. 34 Poâ ri khaân may mra jeâng moih yor nau maêt khaân may mra saô. 35 Yeâhoâva mra dong khaân may ta koâmaâk jeâh ri ta jaâng ma eh ji ngaên, khaân may maâu dôi æö bah oâh, bôh mpang jaâng taât ta kalô boâk khaân may. 36 Yeâhoâva mra njuùn leo khaân may jeâh ri hañaêch khaân may dôm jeâh ma khaân may nôm ma du nduùl mpoâl khaân may maâu lah phung che khaân may maâu maâp gít naêl oâh. Jeâh ri ta naây khaân may mra pah kan ma phung brah eâng ma si jeâh ri ma luù. 37 Jeâh ri khaân may mra jeâng du ndô taâm nhhu jeâh ri du nau hoâr, du ntil bu djoât bir srôh ta nklang leù rngoâch phung æon lan Yeâhoâva mra njuùn leo khaân may. 38 Khaân may mra njuùn leo aâk ntil tuch ta mir khaân may, jeâh ri mra roih rek djeá, yorlah krah mra sa paêng. 39 Khaân may mra taêm jeâh ri nkra ñang play kriaêk æaâu, æiaêlah khaân may maâu mra nheât dak maâu lah peù play paêng oâh, yorlah ndruùng mra sa paêng. 40 Khaân may mra geh tôm play OÂlive taâm lam n'gor khaân may, æiaêlah khaân may maâu mra mhíng dak bôh naây oâh; yorlah play OÂlive khaân may mra ruùng. 41 Khaân may mra deh ma phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur, æiaêlah khaân paêng maâu mra jeâng ndô khaân may oâh, yorlah khaân paêng mra haên jeâng bu naê. 42 Leù rngoâch tôm si jeâh ri play bôh neh khaân may mra jeâng ndô krah. 43 Nôm guù jöh æaât laât ta nklang khaân may mra hao kalô lôn ma khaân may æaæô, jeâh ri khaân may mra juùr æaæô. 44 Paêng mra aên khaân may chan, æiaêlah khaân may maâu mra aên paêng chan oâh; paêng mra jeâng boâk jeâh ri khaân may mra jeâng chiaêng. 45 Leù rngoâch nau rtaêp rak aô mra taât ma khaân may tíng khaân may jeâh ri ban khaân may, koù khaân may rai loâch, yorlah khaân may maâu toâng baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may oâh, gay djoât praêp nau paêng ntaêm jeâh ri nau vay paêng aên jeâh ma khaân may. 46 Nau rtaêp rak naây mra guù ta kalô khaân may jeâng du nau taâm mbeân jeâh ri nau khlay, jeâh ri guù ta kalô phung kon sau khaân may æaæô n'ho ro. 47 Yorlah khaân may geh leù rngoâch ndô rmeh ler, khaân may maâu maâp pah kan ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma nau raêm jeâh ri ma nuih n'haâm maak oâh. 48 yor ri khaân may mra pah kan ma phung rlaêng khaân may Yeâhoâva mra njuaêl æö ma khaân may, ma nau ji ngot, nau ji hir, nau rih hoâk, nau naây nau pöt kæah leù rngoâch ndô. Paêng mra dôm rvang loih ta troâko khaân may koù paêng æö rai lôi khaân may. 49 Yeâhoâva mra njuùn leo du nduùl mpoâl bôh ngai, bôh duùt bri duùt neh, ngaêch taâm ban ma klang mpaêr, du mpoâl baêl khaân may maâu gít rbaêng nau ngôi oâh æö ma khaân may, 50 du nduùl mpoâl geh muh maêt daêng, phung maâu mra chreâ oâh ma bunuyh ranh maâu lah yoá ma phung druh ndaêm, 51 jeâh ri mra sa kon ndroâk khaân may jeâh ri play bôh neh khaân may, koù khaân may rai loâch; phung maâu mra lôi oâh ma khaân may ba, dak play kriaêk æaâu, dak play OÂlive, kon ndroâk khaân may maâu lah kon biaêp khaân may, koù khaân paêng aên khaân may rai loâch. 52 Khaân paêng mra nchueng khaân may taâm leù rngoâch æon khaân may, koù peâr preâh jeâh ri naâp khaân may rnôm rlaâm lam n'gor khaân may; jeâh ri khaân paêng mra chueng khaân may taâm leù rngoâch æon khaân may lam n'gor Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may. 53 Doâl nau nchueng jeâh ri nau uh ah phung rlaêng khaân may mra æö ruùng khaân may, khaân may mra sa play bôh nduùl proch khaân may nôm, nglay iaêm phung kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur khaân may. Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh ma khaân may. 54 Bunuyh ueh lôn taâm phung khaân may jeâh ri mông ma nau rdôù rbaên ta nklang khaân may mra mbeh ndô soâng sa ma oh naâu paêng, ma ur ta ntang ntôh paêng, ma phung kon mpuùt hoâm ma paêng; 55 poâ ri paêng maâu uùch aên oâh ma du hueâ taâm phung khaân paêng nglay iaêm phung kon paêng nôm paêng guù sa, yorlah maâu geh ndô hoâm ma paêng oâh, doâl nau nchueng jeâh ri nau uh ah phung rlaêng khaân may mra æö ruùng khaân may taâm leù rngoâch æon khaân may. 56 Bu ur ueh lôn jeâh ri mông ma nau rdôù rbaên ta nklang khaân may nôm maâu maâp mpang jaâng paêng ta neh oâh yor paêng jeâng rdôù rbaên jeâh ri ueh mra mbeh ma sai ta ntang ntôh paêng ma kon bu klaâu jeâh ri kon bu ur paêng, 57 rsok luh taê vah vang jaâng paêng ñah kon paêng deh yor paêng mra sa ndô naây ma nau ndaâp, yor pöt kæah leù rngoâch ndô doâl nau nchueng jeâh ri nau uh ah phung rlaêng khaân may mra æö ruùng khaân may taâm æon khaân may. 58 Tô lah khaân may maâu njraêng æö kôt leù rngoâch nau ngôi aô chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt aô, gay ma khaân may dôi klach ma amoh Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, amoh chreâk rmah jeâh ri rnam, 59 poâ ri Yeâhoâva mra æö taât ma khaân may jeâh ri ma phung kon sau khaân may nau reâh ni bu maâu maâp saô oâh, nau reâh ni katang jeâh ri guù joù, 60 Paêng mra loù aên taât ma khaân may leù rngoâch nau ji n'gor EÂjipt, nau ji naây khaân may klach; jeâh ri khaân paêng mra iang ta khaân may. 61 Yeâhoâva mra aên taât ma khaân may aêp ntil nau ji jeâh ri aêp ntil nau æö reâh ni bu maâu chih oâh taâm ndrom saêmæuùt nau vay aô, koù khaân may rai. 62 Jeâh khaân may jeâng aâk naâm bu maênh taâm troâk, khaân may mra aêt hoâm kanoùng djeá; yorlah khaân may maâu toâng baâr Yeâhoâva Brah Ndu khaân may oâh. 63 Taâm ban ma Yeâhoâva geh nau maak doâl æö ueh ma khaân may jeâh ri aên bík rôù khaân may, poâ naây leù Yeâhoâva mra geh nau maak doâl æö taât nau æö roh jeâh ri æö rai khaân may; jeâh ri bu mra roâk khaân may bôh n'gor khaân may guù laêp gay soùk pha. 64 Yeâhoâva mra aên nchah du khaân may ta nklang leù rngoâch phung æon lan, bôh duùt bri neh aô ma duùt bri neh eâng; jeâh ri ta naây khaân may mra pah kan ma phung brah eâng æö ma si jeâh ri luù, brah naây khaân may jeâh ri phung che khaân may maâu maâp gít naêl oâh. 65 Ta nklang phung nduùl mpoâl aô khaân may maâu mra geh nau ñaêp mpaên oâh, jeâh ri maâu mra geh nau rlu oâh mpang jaâng khaân may; æiaêlah Yeâhoâva mra aên ma khaân may ta naây nuih n'haâm raâp saâr, maêt kleâu, jeâh ri hueâng rngot rveâ. 66 Khaân may mra ñing ma nau reâh khaân may; maêng jeâh ri nar, khaân may mra klach ngaên, jeâh ri maâu geh nau gít naneá ma nau reâh khaân may oâh. 67 Doâl oâi khaân may mra lah: 'Ueh ngaên ma mhaô jeâh!' jeâh ri ta mhaô khaân may mra lah: 'Ueh ngaên ma oâi jeâh!' Yorlah nuih n'haâm khaân may klach ma nau mhík jeâh ri yor ndô maêt khaân may saô. 68 Jeâh ri Yeâhoâva mra njuùn khaân may sít ta n'gor EÂjipt ma Kuùmpaên, nau nsong naây gaâp ton jeâh khaân may maâu hoâm mra æö oâh. Ta naây khaân may mra nhhôr taêch khaân may nôm ma phung rlaêng khaân may, bu ur jeâh ri bu klaâu taâm ban ma dík, æiaêlah maâu geh nôm mra aên khaân may oâh.

Vay Rôh Bar 29

Nau Yeâhoâva Taâm Rnglaêp Ñah Phung Israel Taâm N'gor Moâap

1 Aô nau ngôi ma nau taâm rnglaêp Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis aên æö ñah phung æon lan Israel ta n'gor Moâap, rmeh ma nau taâm rnglaêp paêng æö jeâh ma khaân paêng ta yoâk Hoârep. 2 Y-Moâis kuaêl taâm ræuùn leù rngoâch phung Israel jeâh ri lah ma khaân paêng: "Khaân may saô jeâh leù nau Yeâhoâva æö jeâh ta naêp maêt khaân may taâm n'gor EÂjipt, ma Pharaoân, ma leù rngoâch phung n'hat na paêng, jeâh ri ma leù n'gor paêng, 3 nau rlong uaênh toyh maêt khaân may saô jeâh, nau taâm mbeân, jeâh ri nau khlay naây. 4 Æiaêlah taât ta nar aô Yeâhoâva maâu maâp aên oâh ma khaân may nau mín gít rbaêng, maêt gít saô, maâu lah toâr gít taêng. 5 Gaâp njuùn jeâh khaân may doâl puaên jaât naêm taâm bri rdah; bok ao khaân may soh maâu maâp muùnh sat oâh, jeâh ri ntaâu jot khaân may soh maâu maâp plön oâh. 6 Khaân may maâu maâp sa piaêng let oâh, jeâh ri khaân may maâu maâp sa play kriaêk æaâu maâu lah ndraênh oâh; gay ma khaân may doâi gít gaâp jeâng Yeâhoâva Brah Ndu khaân may. 7 Tô lah khaân may taât jeâh ta ntuùk aô, Y-Sihoân hañaêch æon Heâsboân jeâh ri Y-OÂk hañaêch n'gor Basan luh uùch taâm lôh ñah he, æiaêlah he dôi jeâh ñah khaân paêng. 8 He soùk jeâh n'gor khaân paêng jeâh ri aên jeâh n'gor naây jeâng draêp ndôn ma phung Ruben, phung Gat, jeâh ri ma du ñah nduùl mpoâl Manaseâ. 9 Poâ ri njraêng hom aên æö nau ngôi taâm nau taâm rnglaêp aô, gay ma khaân may dôi jeâng hao taâm leù kan khaân may æö. 10 Nar aô leù rngoâch khaân may guù ngau ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may; phung koâranh nduùl mpoâl khaân may, phung bu buùnh bu ranh khaân may, phung koâranh tahan khaân may, leù rngoâch phung bu klaâu Israel, 11 phung kon jeá khaân may, phung ur khaân may, jeâh ri phung guù jöh æaât laât taâm nkual, nñaâp nôm kaêl si khaân may jeâh ri nôm baâk dak khaân may, 12 gay ma khaân may dôi laêp taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ton jeâh, nau taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ñah khaân may nar aô; 13 gay ma paêng dôi njeâng khaân may nar aô jeâng phung æon lan paêng, jeâh ri gay ma paêng dôi jeâng Brah Ndu khaân may, jeâh ri tíng naâm paêng ton jeâh ma phung che khaân may, Y-Abraham, Y-Isaêk, jeâh ri Y-Yakoâp. 14 Maâu di kanoùng ma khaân may oâh gaâp æö nau taâm rnglaêp jeâh ri nau ton aô, 15 æiaêlah ñah phung maâu guù oâh ta aô ndrel ma he nar aô, nñaâp ma phung guù raâng ta aô ndrel ma he nar aô ta naêp Brah Ndu he. 16 "Khaân may gít maâm nau he guù taâm n'gor Ejipt, jeâh ri maâm nau he rgaên ta nklang phung ntil mpoâl bunuyh khaân may rgaên jeâh; 17 jeâh ri khaân may saô jeâh ndô khaân paêng bu taâm rmot rup brah khaân paêng ma tôm si jeâh ri luù, ma praêk jeâh ri mah, guù ta nklang khaân paêng. 18 Njraêng hom lôi aên geh ta nklang khaân may du hueâ buklaâu maâu lah bu ur, rnaêk vaâl maâu lah nduùl mpoâl nar aô geh nuih n'haâm chalôi Yeâhoâva Brah Ndu he gay uùch haên pah kan ma brah phung nduùl mpoâl naây; taâm khaân may lôi díng geh du mlaâm reh djoât dah kaêch jeâh ri play taêng, 19 Mbu taêng nau ngôi bôh nau gaâp ton aô, lôi aên geh oâh taâm nuih n'haâm paêng, lah: 'Gaâp mra guù mpaên, nñaâp tôlah gaâp haên ma nuih n'haâm daêng kañoâi.' Nau naây mra njuùn ma nau roh rai nñaâp ndô bu djrah dah jeâh ri ndô sôh taâm ban ñoùng. 20 Yeâhoâva maâu mra yoá ma paêng oâh, æiaêlah nau Yeâhoâva nuih jeâh ri nau rtaêp rak hoù chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt aô mra tuùp ta paêng, jeâh ri Yeâhoâva mra jut amoh paêng bôh taâm daâng troâk. 21 Jeâh ri Yeâhoâva mra taâm nkhah paêng bôh leù rngoâch nduùl mpoâl phung Israel, gay praêp ma nau reâh ni tíng naâm leù rngoâch nau rtaêp rak bôh nau taâm rnglaêp chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt nau vay aô. 22 Phung rnoâk kandôù, phung kon khaân may vaêch ma toyh pa kôi khaân may, jeâh ri bunuyh bu naêch vaêch bôh n'gor ngai mra lah tô lah khaân paêng saô nau reâh ni n'gor aô jeâh ri nau ji kuet Yeâhoâva æö aên ji n'gor aô. 23 Leù n'gor jeâng luù moâ uùnh jeâh ri boh, jeâh ri du ntuùk leù uùnh sa jeâh, bu maâu saô srih oâh jeâh ri maâu geh ndô hon oâh, ta naây gôù maâu dôi chaêt nse oâh. Nau æö rai naâm bu ta æon Soâdoâm, Goâmoârô, Adma, jeâh ri Seâboâim. Yeâhoâva æö rai jeâh ma nau paêng ji nuih jeâh ri ji khek 24 naneá yôh leù rngoâch phung nduùl mpoâl mra lah: 'Maâm æö Yeâhoâva æö poâ aô ma n'gor aô?' 'Maâm æö nau duh nau khek toyh aô?' 25 Doâl naây bu mra lah: 'Yorlah khaân paêng dun jeâh nau taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu phung che khaân paêng æö jeâh ñah khaân paêng doâl khaân paêng njuùn khaân paêng luh bôh n'gor EÂjipt, 26 jeâh ri khaân paêng haên pah kan ma phung brah eâng, jeâh ri mbah yôk ma phung brah naây, phung brah khaân paêng maâu gít naêl oâh, jeâh ri Yeâhoâva maâu maâp jao aên ma khaân paêng oâh. 27 Yor naây Yeâhoâva duh nuih ma n'gor aô jeâh ri æö taât ma paêng leù rngoâch nau rtaêp rak chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt aô; 28 jeâh ri Yeâhoâva roâk jeâh khaân paêng bôh n'gor khaân paêng ma nau khek biaênh, ma nau nuih jeâh ri ma nau khek katang ngaên jeâh ri kluùp mæaêr khaân paêng ta n'gor eâng, naâm bu nar aô.' 29 Nau ndaâp praêp ma Yeâhoâva Brah Ndu he; æiaêlah nau paêng taâm mpôl jeâh praêp ma he jeâh ri ma phung kon he æaæô n'ho ro, gay ma he dôi æö leù rngoâch nau ngôi nau vay aô.

Vay Rôh Bar 30

Maâm Dôi AÊn Taât Nau Plôù Rdaâk Jeâh Ri Nau Ueh Uín

1 Tô lah leù rngoâch nau aô taât ma khaân may, nau ueh uín jeâh ri nau rtaêp rak gaâp taâm mpôl jeâh ta naêp khaân may, tô lah khaân may kah gít ma nau naây ta nklang leù rngoâch nduùl mpoâl ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nsot jeâh khaân may, 2 jeâh ri plôù sít ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, khaân may jeâh ri phung kon khaân may, jeâh ri toâng baâr paêng ma leù nuih n'haâm jeâh ri ma leù hueâng khaân may taâm leù rngoâch nau gaâp ntaêm ma khaân may nar aô; 3 doâl naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra nhhôk khaân may jeâh ri mra yoá ma khaân may jeâh ri taâm ræuùn khaân may bôh leù rngoâch phung æon lan ntuùk Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên nchah rai jeâh khaân may. 4 Tô lah phung khaân may bu nsot guù taâm duùt troâk, bôh naây Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra taâm ræuùn khaân may, jeâh ri bôh naây paêng mra njuùn khaân may; 5 jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra njuùn khaân may laêp taâm n'gor phung che khaân may soùk jeâh, gay ma khaân may dôi soùk pha. Paêng mra aên khaân may chaêt hon aâk lôn jeâh ri jeâng bík rôù lôn ma phung che khaân may. 6 Jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra koh ntaâu nuih n'haâm khaân may jeâh ri nuih n'haâm phung kon khaân may, poâ naây mô khaân may mra roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma leù nuih n'haâm khaân may jeâh ri leù hueâng khaân may gay ma khaân may dôi reâh. 7 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra æö tuùp leù rngoâch nau rtaêp rak ta kalô phung æö ma khaân may jeâh ri phung rlaêng khaân may, phung æö reâh ni khaân may. 8 Khaân may mra toâng baâr ma Yeâhoâva jeâh ri djoât praêp leù rngoâch nau paêng ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô. 9 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra aên ma khaân may jeâng hao rmeh ler taâm leù rngoâch kan ti khaân may æö, taâm play bôh nduùl proch khaân may, play bôh mpoâ mpa khaân may rong jeâh ri play bôh neh khaân may; yorlah Yeâhoâva mra geh nau maak taâm nau jeâng n'hao khaân may, naâm bu paêng geh nau maak ñah phung che khaân may, 10 tô lah khaân may toâng baâr ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, doâl djoât praêp nau paêng ntaêm jeâh ri nau vay paêng chih jeâh taâm ndrom saêmæuùt nau vay aô; tô lah khaân may plôù sít ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ma leù nuih n'haâm khaân may jeâh ri ma leù hueâng khaân may. 11 Yorlah nau ntaêm aô gaâp aên ma khaân may nar aô maâu jeâng jeâr ir ma khaân may oâh, maâu leù paêng jeâng ngai. 12 Paêng maâu guù taâm troâk oâh koù khaân may lah.' Mbu mra hao an ma he ta troâk jeâh ri njuùn leo ma he, gay ma he dôi taêng jeâh ri tíng ndoá nau naây?' 13 Maâu leù paêng guù kôh teá dak mæuùt, koù khaân may lah: 'Mbu mra rgaên an ma he dak mæuùt jeâh ri njuùn leo ma he, gay ma he dôi taêng jeâh ri tíng ndoá nau naây?' 14 Æiaêlah nau ngôi guù daêch ngaên ma khaân may; paêng guù taâm troâm mbung khaân may jeâh ri taâm nuih n'haâm khaân may, poâ ri khaân may dôi tíng ndoá nau naây. 15 Aô gaâp taâm mpôl nar aô ta naêp khaân may nau reâh jeâh ri nau ueh laêng, nau khít jeâh ri nau rai loâch. 16 Tô lah khaân may toâng nau Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ntaêm gaâp aên ma khaân may nar aô, doâl roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, doâl haên taâm trong paêng, jeâh ri doâl djoât praêp nau paêng ntaêm, nau vay paêng jeâh ri nau paêng aên, poâ ri khaân may mra reâh jeâng bík rôù, jeâh ri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may mra aên nau ueh uín ma khaân may taâm n'gor khaân may guù laêp gay soùk dôn. 17 Æiaêlah tô lah nuih n'haâm khaân may nkhah du, jeâh ri khaân may maâu uùch iaêt oâh, æiaêlah dôn nau ndôm yôk mbah ma phung brah eâng jeâh ri pah kan ma khaân paêng, 18 gaâp mbôh ma khaân may nar aô, khaân may mra rai yot, khaân may maâu mra guù reâh joù oâh taâm n'gor khaân may guù rgaên dak krong Yurdan gay soùk pha. 19 Nar aô gaâp kuaêl troâk jeâh ri neh ntu jeâng nôm mbôh taâm rdaâng ñak khaân may, nau gaâp taâm mpôl jeâh ta naêp maêt khaân may nau reâh jeâh ri nau khít, nau moùt ton jeâh ri nau rtaêp rak. Poâ ri saêch hom nau reâh, gay ma khaân may jeâh ri phung kon sau khaân may dôi guù reâh, 20 roùng ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, toâng baâr paêng, jeâh ri taâm rnglaêp ñah paêng; yorlah nau naây jeâng nau reâh ma khaân may jeâh ri æö joù nar khaân may, gay ma khaân may dôi guù taâm n'gor Yeâhoâva ton jeâh ma phung che khaân may, ma Y-Abraham, Y-Isaêk jeâh ri Y-Yakoâb, gay aên ma khaân paêng.

Vay Rôh Bar 31

Y-Yoâsueâ Jeâng Nôm Ntrok Y-Moâis

1 Poâ ri Y-Moâis aêt ngôi nau aô ma leù rngoâch phung Israel. 2 Paêng lah: 'Nar aô gaâp geh du rhiaêng bar jaât naêm; gaâp maâu hoâm dôi luh jeâh ri laêp oâh. Yeâhoâva lah ma gaâp: 'May maâu mra rgaên oâh dak krong Yurdan aô.' 3 Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, paêng nôm mra haên rgaên dak krong ta naêp khaân may; paêng mra æö rai nduùl mpoâl aô ta naêp khaân may, poâ ri khaân may mra nsot soùk dôn n'gor bri khaân paêng; jeâh ri Y-Yoâsueâ mra rgaên lor jeâng koâranh khaân may, tíng naâm Yeâhoâva ngôi jeâh. 4 Yeâhoâva mra æö ma phung naây naâm bu paêng æö jeâh ma Y-Sihoân jeâh ri ma Y-OÂk, hañaêch phung Amoârit, jeâh ri bri neh khaân paêng doâl paêng æö rai jeâh phung naây. 5 Yeâhoâva mra jao khaân paêng ma khaân may, jeâh ri aên khaân may æö ma khaân paêng tíng naâm leù rngoâch nau ntaêm gaâp aên jeâh ma khaân may. 6 AÊn jeâng katang jeâh ri n'hao nuih hom. Lôi klach maâu lah rnam oâh ma khaân paêng; yorlah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may yôh haên ndrel ma khaân may; paêng maâu mra jeâng pöt kæah ma khaân may maâu lah dun chalôi khaân may oâh. 7 Y-Moâis kuaêl Y-Yoâsueâ jeâh ri lah ma paêng ta naêp leù rngoâch phung Israel. "Aên jeâng katang jeâh ri n'hao nuih hom; yorlah may mra laêp ndrel ma phung æon lan aô taâm bri Yeâhoâva ton jeâh ma phung che khaân paêng gay aên ma khaân paêng; jeâh ri may mra aên khaân paêng soùk dôn bri naây. 8 Yeâhoâva yôh jeâng nôm haên ta naêp may; paêng mra guù ndrel ma may, paêng maâu mra jeâng pöt kæah ma may maâu lah dun cha lôi may oâh. Lôi klach maâu lah rdja nuih n'haâm oâh."

Nau Ntaêm AÊn UÙanh Nau Vay AÊp Naêm Pôh

9 Y-Moâis chih jeâh nau vay aô jeâh ri jao ma phung koâranh æö brah phung kon bu klaâu Leâvi, phung tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva jeâh ri ma leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh Israel. 10 Y-Moâis ntaêm ma khaân paêng: "Ta loâch aêp pôh naêm, ta nar taâm nal jeâh taâm naêm nau aên mpaên, ta nar nheât soâng ma Ngih Ndöp, 11 doâl leù rngoâch phung Israel mra vaêch taâm mpôl khaân paêng nôm ta naêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may ta ntuùk paêng mra saêch, aên khaân may uaênh nau vay aô ta naêp leù rngoâch phung Israel aên khaân paêng taêng. 12 Taâm ræuùn hom phung æon lan, bu klaâu, bu ur, phung kon se jeâh ri nôm guù jöh æaât laât taâm æon khaân may, gay ma khaân paêng dôi taêng jeâh ri nti klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may jeâh ri njraêng aên æö kôt leù rngoâch nau ngôi taâm nau vay aô, 13 jeâh ri gay ma phung kon khaân paêng, phung maâu maâp gít nau naây oâh dôi iaêt jeâh ri nti klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, leù rngoâch rnoâk khaân may guù reâh taâm n'gor khaân may mra rgaên dak krong Yurdan uùch pah kan."

Nau Yeâhoâva Nti Loâch Duùt Ma Y-Moâis

14 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aô, nar may mra khít hoù daêch jeâh. Kuaêl hom Y-Yoâsueâ jeâh ri mpôl hom khaân may nôm taâm ngih bok nau taâm ræuùn. 15 jeâh ri Yeâhoâva taâm mpôl taâm du mlaâm meh ndaâr taâm ngih bok; jeâh ri meh ndaâr guù daêch mpoâng ngih bok. 16 Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: "Aô, may daêch khít, haên guù ndrel ma phung che may; jeâh ri phung æon lan aô mra daâk æö nau vaêng tír ñah phung brah bu naêch bri khaân paêng haên guù ndrel. Khaân paêng mra chalôi gaâp jeâh ri rlau nau vay taâm rnglaêp gaâp æö jeâh ñah khaân paêng. 17 Jeâh ri gaâp mra duh nuih ma khaân paêng taâm nar naây, jeâh ri gaâp mra chalôi khaân paêng jeâh ri poân muh maêt gaâp ma khaân paêng, jeâh ri bu mra kaêp sa khaân paêng. AÂk ntil nau mhík jeâh ri uh ah mra taât ma khaân paêng, poâ ri khaân paêng mra lah taâm nar naây: 'Maâu di heù nau mhík aô taât ma he yorlah Brah Ndu he maâu guù ta nklang he oâh?' 18 Naneá gaâp mra poân muh maêt gaâp taâm nar naây yor leù rngoâch nau mhík khaân paêng æö jeâh, yorlah khaân paêng plôù haên jeâh ma phung brah eâng. 19 Poâ ri aæaô aô chih hom nau mprô aô, jeâh ri saâm nti paêng ma phung æon lan Israel; dôm nau naây taâm troâm mbung khaân paêng, gay ma nau mprô aô dôi jeâng du nau mbôh nau gaâp taâm rdaâng ñah phung æon lan Israel. 20 Yorlah tô lah gaâp njuùn leo khaân paêng laêp jeâh taâm bri geh ndô soâng sa nheât rmeh ler gaâp ton jeâh gay aên ma phung che khaân paêng, jeâh ri khaân paêng maâp soâng sa jeâh koù hôm beâng jeâh ri jeâng rmoùng (lay), khaân paêng mra plôù haên ma phung brah eâng jeâh ri pah kan ma khaân paêng. Khaân paêng mra taâm rmot ma gaâp, jeâh ri rlau nau gaâp taâm rnglaêp. 21 Jeâh ri tô lah aâk nau mhík jeâh ri nau uh ah taât ma khaân paêng, nau mprô aô mra jeâng du nau mbôh taâm rdaâng ñah khaân paêng. Yorlah nau mprô aô bu maâu dôi chueâl oâh mra guù æaæô taâm troâm mbung phung kon sau khaân paêng; yorlah gaâp gít nau khaân paêng mín uùch æö khaân paêng ntôm nkra jeâh, lor gaâp njuùn khaân paêng laêp taâm bri gaâp ton jeâh uùch aên." 22 Poâ ri taâm nar naây Y-Moâis chih nau mprô aô jeâh ri saâm nti paêng ma phung æon lan Israel. 23 Yeâhoâva jao kan ma Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, lah: "Aên jeâng katang jeâh ri n'hao nuih hom; yorlah may mra njuùn leo phung kon Israel laêp taâm bri gaâp ton jeâh gay aên ma khaân paêng; gaâp mra guù ndrel ma may." 24 Tô lah Y-Moâis chih loâch jeâh nau vay aô du poùk ndrom saêmæuùt koù loâch. 25 Y-Moâis ntaêm ma phung Leâvi phung tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva 26 soùk hom ndrom saêmæuùt nau vay aô jeâh ri dôm paêng ta meng hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may gay paêng dôi guù ta naây jeâng du nau mbôh taâm rdaâng ñah khaân may. 27 Yorlah gaâp gít khaân may phung daêng taâm rdaâng ri daêng boâk ngaên. Aô, doâl gaâp aêt hoâm reâh ndrel khaân may, nar aô khaân may taâm rdaâng jeâh ñah Yeâhoâva; rlau lôn ma naây leù jeâh gaâp khít! 28 Taâm ræuùn hom ta naêp gaâp leù rngoâch phung bu buùnh bu ranh taâm phung nduùl mpoâl khaân may; jeâh ri phung koâranh chiaê uaênh khaân may, gay ma gaâp dôi ngôi nau aô ma toâr khaân paêng jeâh ri kuaêl troâk jeâh ri neh ntu gay mbôh taâm rdaâng ñah khaân paêng. 29 Yorlah gaâp gít jeâh gaâp khít, naneá khaân may mra æö nau mhík ngaên ngeân, jeâh ri teng du bôh trong gaâp ntaêm jeâh ma khaân may; jeâh ri taâm nar kaêndôù nau mhík mra taât ma khaân may, yorlah khaân may mra æö nau mhík ta naêp maêt Yeâhoâva, nsoânh paêng nuih ma kan ti khaân may."

Nau Y-Moâis Mprô

30 Jeâh ri Y-Moâis raêk rplay ngôi nau mprô aô koù loâch ma toâr leù rngoâch phung Israel guù taâm ræuùn iaêt:

Vay Rôh Bar 32

1 "Rkeâng hom toâr may, Ô troâk, jeâh ri gaâp mra ngôi; aên neh ntu taêng play ngôi bôh troâm mbung gaâp. 2 AÊn nau gaâp nti tuùp taâm ban ma dak mih, aên nau gaâp ngôi truh taâm ban ma dak ngom, taâm ban ma dak mih rlôù ta kalô gôù nse, taâm ban n'huùk mih ta kalô tôm trau. 3 Yorlah gaâp mra mbôh amoh Yeâhoâva kôp hom Brah Ndu he jeâng nôm toyh. 4 Luù Toyh, kan paêng jeâng rah vah, yorlah leù rngoâch trong paêng jeâng soùng. Brah Ndu nôm raêp jaêp jeâh ri maâu geh nau kue oâh, paêng jeâng soùng jeâh ri di. 5 Khaân paêng æö ma oâbaêl nau tih mhík ngaên, khaân paêng maâu hoâm jeâng phung kon oâbaêl oâh yor nau beâk khaân paêng; khaân paêng jeâng phung nduùl mpoâl tih jeâh ri kue. 6 Taâm ban poâ naây heù khaân may mplôù ma Yeâhoâva, Ô phung æon lan rluk jeâh ri maâu geh nau blau mín oâh? Maâu di paêng heù jeâng mbôù khaân may, nôm rhaêk jeâh khaân may, nôm njeâng khaân may jeâh ri æö naâp jeâh khaân may? 7 Kah gít hom ma nar kaêl i kaêl e, guù mín hom ma naêm doâl aâk rnoâk, oâp hom ma mbôù khaân may, jeâh ri paêng mra taâm mpôl ma khaân may, oâp hom ma bu buùnh bu ranh khaân may, jeâh ri khaân paêng mra mbôh ma khaân may. 8 Tô lah Nôm Kalô Lôn aên jeâh ma phung nduùl mpoâl draêp ndôn khaân paêng, tô lah paêng taâm nkhah phung kon bunuyh, paêng taâm nal n'har phung æon lan tíng naâm duùm aâk phung kon Israel. 9 Yorlah koá praêp ma Yeâhoâva jeâng phung æon lan paêng nôm, phung Y-Yakoâb jeâng draêp ndôn praêp ma paêng. 10 Paêng saô phung khaân paêng taâm bri rdah, jeâh ri taâm ntuùk bri hoùng geh nau nter ngroâng; paêng rvang juùm khaân paêng, paêng maât mray, paêng chiaê uaênh khaân paêng naâm bu gaêr maêt paêng nôm. 11 Taâm ban ma klang taâm rplay kon paêng mhe deh, mpaêr ta kalô kon paêng, ling (lí) naêr paêng, nhuùp khaân paêng, choâng khaân paêng ta kalô rsau naêr paêng. 12 Kanoùng Yeâhoâva njuùn khaân paêng, jeâh ri maâu geh oâh brah bu naêch ndrel ma paêng, 13 Paêng aên khaân paêng hao jeâh ta ntuùk preâh taâm neh ntu, jeâh ri khaân paêng sa jeâh play taâm mir: Paêng aên khaân paêng djreâp dak suùt taê bôh luù, jeâh ri dak play OÂlive bôh luù daêng, 14 Dak toh ndroâk koùt jeâh ri dak toh biaêp dak ndrel ma ngi kon biaêp jeâh ri biaêp nkuaêng, aâk ndroâk bôh bri Basan jeâh ri aâk be nkuaêng ndrel ma ba æleâ ueh lôn jeâh ri khaân may nheât jeâh dak iet taê bôh play kriaêk æaâu. 15 Æiaêlah Yeâsurun vaêch ma rmoùng jeâh ri chöng; may vaêch ma rmoùng, may jeâng saêk jaên toyh jeâh ri geh ntaâu pler; doâl naây plôù chalat Brah Ndu nôm njeâng jeâh paêng, jeâh ri möch ma Luù nôm taâm rklaih paêng. 16 Khaân paêng nsoânh aên paêng ntoân ñah phung brah bu naêch; ma ndô paêng rmot khaân paêng taâm loùk nuih aên paêng nuih. 17 Khaân paêng æö brah jeâh ma phung brah mhík maâu jeâng brah ngaên oâh: ma phung brah khaân paêng maâu maâp gít naêl oâh, ma phung brah mhe vaêch pa kôi, ma phung naây phung che khaân may maâu maâp klach oâh, 18 Khaân paêng maâu maâp chreâ oâh ma Luù nôm njeâng jeâh khaân may, jeâh ri khaân may chueâl jeâh Brah Ndu nôm deh khaân may. 19 Yeâhoâva saô nau naây jeâh ri dun ma khaân paêng, yor nau nsoânh bôh phung kon bu klaâu bu ur paêng. 20 Paêng lah: 'Gaâp mra poân nuih maêt gaâp ma khaân paêng, gaâp mra saô moh mra jeâng nau loâch duùt khaân paêng, yorlah khaân paêng jeâng du rnoâk kue mhík ngaên, phung kon maâu raêp jaêp oâh, 21 khaân paêng nsoânh jeâh gaêp aên ntoân ñah nôm maâu jeâng brah oâh; khaân paêng taâm loùk nuih khaân paêng ñah du phung nduùl mpoâl rluk. 22 Yorlah uùnh hit jeâh ñah nau gaâp ji nuih, jeâh ri uùnh naây sa taât ta njaâng Æon phung Khít, guù sa neh ntu jeâh ri play paêng, jeâh ri aên uùnh sa njaâng yoâk. 23 Gaâp mra bun nau mhík ta kalô khaân paêng; 24 khaân paêng mra rai loâch ma nau ji ngot ji hir, nau duh jeâh ri nau ji töp geh dak kaêch kaêm mra sa khaân paêng; jeâh ri gaâp mra njuaêl aâk mpa bri kaêp khaân paêng, ndrel ma dak kaêch kaêm bôh mpa vôr ta ndruyh neh. 25 Pa dih ñao mra aên nau ndreâ ndjaêng, jeâh ri taâm jroâ mra geh nau nhhu klach ngaên, æö rai nñaâp bu klaâu ndaêm jeâh ri bu ur druh, kon se guù pu ndrel ma bu klaâu ranh. 26 Gaâp lah jeâh: "Gaâp mra mpuh rlu khaân paêng ngai, gaâp mra aên loâch nau kah gít ma khaân paêng ta nklang phung bunuyh." 27 Tô lah gaâp maâu klach nau nôm rlaêng nsoânh, klach lah phung rlaêng khaân paêng mín ví, klach lah khaân paêng mra lah: "Ti heân dôi jeâh, Yeâhoâva maâu maâp æö oâh leù rngoâch nau naây." 28 "Yorlah khaân paêng jeâng du nduùl mpoâl maâu geh gít nau, jeâh ri maâu geh nau gít rlaêng oâh taâm khaân paêng. 29 Tô lah khaân paêng jeâng njeâh, khaân paêng mra gít rlaêng nau aô, khaân paêng dôi mín ma nau loâch duùt khaân paêng pa kôi taô! 30 Maâm æö kanoùng du hueâ dôi tíng du rbaên nuyh, jeâh ri bar heâ dôi nsot rdu jaât rbaên nuyh, Kanoùng tô lah Luù khaân paêng taêch jeâh khaân paêng, jeâh ri tô lah Yeâhoâva jao jeâh khaân paêng? 31 Yorlah luù khaân paêng maâu jeâng naâm bu Luù he oâh nñaâp phung rlaêng he sek nau naây. 32 Yorlah tôm play kriaêk æaâu khaân paêng luh taê bôh tôm play kriaêk æaâu æon Soâdoâm, jeâh ri bôh mir æon Goâmoârô; play kriaêk æaâu khaân paêng jeâng play kriaêk æaâu geh nau kaêch kaêm, rkuùm play khaân paêng jeâng taêng; 33 dak play kriaêk æaâu khaân paêng jeâng dak kaêch kaêm beâh, jeâh ri dak kaêch kaêm katang beâh rmaâng, 34 Maâu di heù nau aô bun jeâh ndrel ma gaâp, kañaâm jeâh taâm ngih draêp ndô gaâp? 35 Gaâp be nau plông har, jeâh ri nau nkhoâm, praêp ma nar jaâng khaân paêng mra nsrat; yorlah nar reâh ni khaân paêng daêch jeâh, jeâh ri nau phat doâih khaân paêng taât gônh. 36 Yorlah Yeâhoâva mra kôp soùng phung æon lan paêng, jeâh ri geh nau yoá ma phung n'hat na paêng, tô lah paêng saô nau katang khaân paêng leù jeâh, jeâh ri maâu geh du hueâ aêt hoâm oâh, dík maâu lah kon me. 37 Doâl naây paêng mra lah: 'Ta ntuùk phung brah khaân paêng, luù ntuùk khaân paêng du krap, 38 Phung brah naây sa mham mpa khaân paêng æö brah jeâh ri nheât dak play kriaêk æaâu ndô khaân paêng nhhôr nheât? AÊn phung brah naây daâk jeâh ri kôl khaân paêng, aên khaân paêng jeâng phung n'gang khaân paêng. 39 Aæaô aô aên khaân may gít gaâp, gaâp, jeâng paêng, jeâh ri maâu geh brah eâng oâh rmeh ma gaâp; gaâp nkhít jeâh ri gaâp aên reâh; gaâp æö soât jeâh ri gaâp æö bah; jeâh ri maâu geh nôm dôi taâm rklaih bôh ti gaâp oâh. 40 Yorlah gaâp yôr ti gaâp mô pa troâk, jeâh ri ton sôm, yorlah gaâp guù reâh n'ho ro. 41 Tô lah gaâp toâl æö chreâk ñao gaâp, jeâh ri ti djoât kan phat doâih, gaâp mra rôk har ma phung rlaêng gaâp, jeâh ri mra mplôù nau khö ma phung taâm rmot ma gaâp. 42 Gaâp mra aên haêr gaâp nheât mham koù naâm bu nhuùl ndraênh, jeâh ri ñao göm gaâp mra sa nglay ma mham bunuyh bu sreh jeâh ri phung bu naê, bôh boâk phung rlaêng geh soùk jong." 43 Raêm maak hom ô phung nduùl mpoâl bunuyh ndrel ma phung æon lan paêng, yorlah paêng mra plông rnua mham phung n'haêk mæuaêl paêng, jeâh ri plông rnua ma phung ma phung rlaêng paêng, jeâh ri æö nau maak æö kloh n'gor paêng, ma phung æon lan paêng. 44 Y-Moâis vaêch jeâh ri raêk leù nau mprô naây aên phung æon lan iaêt, paêng jeâh ri Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, 45 Tô lah loâch jeâh Y-Moâis ngôi nau naây ma leù rngoâch phung Israel, 46 paêng lah: "Djoât praêp hom taâm nuih n'haâm leù rngoâch nau ngôi gaâp ntaêm ma khaân may nar aô, gay ma khaân may dôi ntaêm nau naây ma phung kon khaân may gay ma khaân paêng dôi njraêng æö kôt tíng leù rngoâch nau ngôi taâm nau vay naây. 47 Yorlah nau naây maâu taêp oâh nau maâu khlay ma khaân may æiaêlah paêng jeâng nau reâh khaân may jeâh ri yor nau naây khaân may mra guù reâh joù taâm bri khaân may mra rgaên dak krong Yurdan gay soùk dôn."

Yeâhoâva AÊn Y-Moâis Uaênh N'gor Kanan

48 Nar naây leù Yeâhoâva lah ma Y-Moâis: 49 "Hao hom ta yoâk Abarim aô, yoâk Neâboâ guù taâm bri Moâap mô pa ñah æon Yeârikoâ, jeâh ri uaênh hom n'gor Kanaan gaâp aên ma phung æon lan Israel jeâng draêp ndôn, 50 jeâh ri khít ta kalô yoâk may hao naây jeâh ri bu mra rbuùn may ndrel ma phung æon lan may, naâm bu Y-Aroân naâu may khít jeâh ta yoâk Hor jeâh ri bu ræuùn paêng ndrel ma phung æon lan paêng; 51 yorlah may æö tih jeâh ñah gaâp ta nklang phung æon lan Israel ta dak Meâriba Kadeâs taâm bri rdah Sin; yorlah may maâu geh yôk ma gaâp jeâng kloh ueh oâh ta nklang phung æon lan Israel, 52 yorlah may mra uaênh ma n'gor ta naêp may, æiaêlah may maâu dôi haên laêp oâh taâm bri gaâp aên ma phung æon lan Israel."

Vay Rôh Bar 33

Y-Moâis Moùt Ton Ma Phung Nduùl Mpoâl Israel

1 Aô jeâng nau ueh uín Y-Moâis bunuyh Brah Ndu moùt ton jeâh ma phung kon Israel lor paêng khít, 2 Paêng lah: "Yeâhoâva vaêch jeâh bôh yoâk Sinai, jeâh ri khoh bôh yoâk sir; paêng sol nchrat bôh yoâk Paran, paêng luh bôh nklang aâk rbaên nuyh phung kloh ueh ndrel ma uùnh hit mô pa ma ti ma paêng. 3 Naneá paêng roùng ma phung æon lan paêng; leù rngoâch phung kloh ueh guù taâm ti paêng; poâ ri khaân paêng tíng ndoá teâl may, soùk dôn nau gai taê bôh may, 4 doâl Y-Moâis ntaêm jeâh ma he du nau vay, jeâng du draêp kraâm ma phung Yakoâb taâm ræuùn. 5 Poâ ri Yeâhoâva jeâng jeâh hañaêch taâm Yeâsurun, doâl phung koâranh phung æon lan taâm ræuùn jeâh, leù rngoâch phung mpoâl baêl Israel ndrel. 6 "Aên phung Ruben guù reâh jeâh ri maâu khít oâh, maâu leù aên phung bu klaâu paêng jeâng djeá." 7 Jeâh ri aô paêng lah nau di ma phung Yuda: "Iaêt hom, Ô Yeâhoâva, baâr ngôi phung Yuda, jeâh ri njuùn leo khaân paêng ma phung æon lan khaân paêng ma ti paêng nôm paêng n'gang nau paêng, jeâh ri aên may kôl taâm rdaâng ñah phung rlaêng khaân paêng." 8 Paêng lah nau di ma phung Leâvi: "Aên Thumin may jeâh ri Hrim may ma nôm kloh ueh may, nôm may loùng uaênh jeâh ta Masa, nôm may taâm rlaêch jeâh ta dak Meâriba; 9 nôm lah ma mbôù jeâh ri ma me paêng, 'Gaâp maâu chreâ ma khaân paêng oâh; paêng maâu gít naêl phung oh naâu paêng oâh, jeâh ri maâu chreâ oâh ma phung kon paêng. Æiaêlah paêng rblang nau ngôi, jeâh ri djoât praêp nau may taâm rnglaêp. 10 Paêng nti nau may ntaêm ma phung Y-Yakoâb, jeâh ri nau vay may ma phung Israel, paêng nhhôr mpa æaâu kah ta naêp may, jeâh ri mpa nhhôr guùch aêp ta kalô nông may. 11 Ô Yeâhoâva, moùt ton nau ueh uín ma mpa paêng geh, jeâh ri dôn kan ma ti paêng; æö chah lôi buùt phung rlaêng paêng, phung taâm rmot ma paêng, gay ma khaân paêng maâu hoâm daâk oâh.' 12 Paêng lah nau di ma phung Beânjamin: "Aên nôm Yeâhoâva roùng guù ma nau naâp daêch paêng, paêng n'gang leù nar jeâh ri æö ntuùk paêng guù ta vah vang saêng nglik khaân paêng. 13 Paêng lah nau di ma phung Y-Yoâsep: "Bri n'gor khaân paêng mra geh nau moùt ton bôh Yeâhoâva, ma dak ngom bôh troâk kalô, jeâh ri dak ueh lôn bôh taâm daâng, 14 ma play ueh lôn bôh nchrat nar, jeâh ri play ueh lôn taâm aêp khay, 15 ma play ueh lôn bôh yoâk ôm, jeâh ri mpa rmeh ler taê bôh mbon guù æaæô. 16 Ma ndô aên ueh lôn bôh neh jeâh ri bôh nau beâng ler paêng, jeâh ri nau yoá bôh nôm taâm mpôl jeâh taâm puùm. AÊn leù ndô aô tuùp ta kalô boâk Y-Yoâsep ta boâk nôm jeâng Koâranh ta nklang phung oh naâu paêng. 17 Paêng geh nau rnam taâm ban ma ndroâk nkuaêng paêng deh boâk rah, jeâh ri nke paêng jeâng nke ndroâk bri, ma nke naây paêng mra taâm phung nduùl mpoâl koù taât ta duùt bri neh; taâm ban poâ naây yôh phung jaât rbaên nuyh EÂphraim, jeâh ri taâm ban poâ naây yôh phung rbaên nuyh Manaseâ." 18 Paêng lah nau di ma phung Sabuloân, "Raêm maak hom, Ô Sabuloân, doâl may haên nsong, jeâh ri may, Ô Isakar, taâm ngih bok may, 19 khaân paêng mra kuaêl phung æon lan ma yoâk khaân paêng; ta naây khaân paêng nhhôr mpa æö brah di; yorlah khaân paêng mra rhoâp nau rmeh ler dak mæuùt jeâh ri draêp khlay poân jeâh taâm choih." 20 paêng lah nau di ma phung Gat: "Ueh maak yôh ma nôm æö huy neh ma Gat! Gat guù rmôch naâm bu du mlaâm yau muùr, paêng heâk nting tur jeâh ri boâk. 21 Paêng saêch ma paêng nôm jeâh neh ueh lôn taâm n'gor, yorlah ta naây geh koá praêp jeâh ma du hueâ koâranh æít gai, tô lah koâranh phung æon lan taâm ræuùn, paêng æö nau soùng Yeâhoâva, jeâh ri tíng ndoá nau vay phung Israel." 22 Paêng lah nau di ma phung Dan: "Dan jeâng du mlaâm yau muùr ndaêm, paêng nsaêt bôh n'gor Basan." 23 Paêng lah nau di ma phung Naptali: "Ô Naptali, nôm hôm jeâh ma nau Yeâhoâva yoá, jeâh ri beâng ma nau ueh uín bôh Yeâhoâva, soùk pha dak nglau jeâh ri koá rñuùng." 24 Paêng lah nau di ma phung Aser: "Aser geh nau ueh uín rmeh lôn ma phung kon bu klaâu eâng; aên paêng jeâng nôm phung oh naâu paêng roùng lôn, jeâh ri aên paêng mbuùk jeâng paêng taâm dak play OÂlive. 25 Maâng nñaêng mpoâng may mra æö ma loih jeâh ri koâng, jeâh ri nau nñôr may mra taâm ban ma nar may guù reâh. 26 Maâu geh nôm taâm ban ma Brah Ndu Yesurun oâh, nôm mpaêr taâm troâk kôl may, nôm mpaêr ma nau rnam paêng taâm troâk. 27 Brah Ndu nôm guù n'ho ro jeâng ntuùk khaân may mbe, jeâh ri taâm daâng khaân may geh nting tur paêng guù n'ho ro, paêng mra nsot phung rlaêng ta naêp khaân may, jeâh ri lah, Æö rai hom. 28 Poâ ri phung Israel guù taâm nau naâp, boâk ma phung Yakoâb guù eâng taâm bri geh ba jeâh ri dak play kriaêk æaâu aâk ntuùk troâk aên hoch dak ngom. 29 Raêm maak yôh khaân may, Ô phung Israel! Mbu naâm jeâng naâm bu khaân may, du phung æon lan Yeâhoâva taâm rklaih jeâh? Paêng jeâng kheâl koh doùng khaân may, jeâh ri nôm jeâng ñao göm aên nau dôi ma khaân may! Phung rlaêng khaân may mra vaêch ma nau kuùnh bon ta naêp khaân may jeâh ri khaân may mra jot ntuùk kalô khaân paêng."

Vay Rôh Bar 34

Nau Y-Moâis Khít

1 Bôh neh laâng n'gor Moâap, Y-Moâis hao yoâk Neâboâ, ta koâ yoâk Pisga, tra æon Yeârikoâ. Jeâh ri Yeâhoâva mpôl aên paêng saô leù n'gor bri, bôh n'gor bri Galaat taât ta n'gor bri Dan, 2 glom n'gor bri Naptali, n'gor bri EÂphraim, jeâh ri n'gor bri Manaseâ, glom n'gor bri Yuda taât ta Dak Mæuùt pa daâng, 3 n'gor bri Neâgep jeâh ri Neh Laâng, naâm bu ntít rluùng Yeârikoâ æon geh aâk tôm play ñung, taât ta æon Soâar, 4 Yeâhoâva lah ma paêng, "Aô yôh jeâng n'gor bri gaâp ton jeâh gay aên ma Y-Abraham ma Y-Isaêk jeâh ri ma Y-Yakoâb.' Gaâp mra aên paêng ma phung kon sau may.' Gaâp aên may saô jeâh ma maêt may nôm æiaêlah may maâu dôi rgaên haên ta naây oâh." 5 Poâ ri Y-Moâis, n'hat na Yeâhoâva khít ta naây, taâm bri Moâap, tíng naâm nau Yeâhoâva ngôi, 6 jeâh ri paêng taâp taâm rluùng n'gor bri Moâap taâm tra Bet Peâoâr, æiaêlah taât ta nar aô maâu geh du hueâ bunuyh gít laâp ntuùk bu taâp paêng. 7 Y-Moâis geh du rhiaêng bar jaât naêm tô lah paêng khít, maêt paêng maâu hoù plaâm oâh, nau nñôr paêng maâu huùch leù. 8 Phung æon lan Israel nhím nhhiaêng ma Y-Moâis taâm neh laâng bri Moâap doâl taâm pe jaât nar; jeâh ri nar nhím nhhiaêng jeâh ri ndreâ ndjaêng ma Y-Moâis loâch. 9 Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun beâng jeâh ma Brah Hueâng ueh nau blau mín, yorlah Y-Moâis pah jeâh ti ta paêng. Poâ ri phung æon lan Israel toâng ma paêng, jeâh ri æö tíng naâm nau Yeâhoâva ntaêm jeâh ma Y-Moâis. 10 Jeâh ri bôh nar naây maâu hoâm geh oâh taâm n'gor bri Israel du hueâ koâranh nôm mbôh lor naâm bu Y-Moâis, nôm Yeâhoâva maâp ngôi ndrel taâm tra naêp, 11 maâu geh nôm taâm ban ma paêng taâm leù rngoâch nau taâm mbeân jeâh ri kan khlay Yeâhoâva njuaêl haên paêng æö taâm n'gor bri EÂjipt ma Y-Pharaoân, ma leù rngoâch phung n'hat na paêng, jeâh ri ma leù n'gor bri paêng. 12 Jeâh ri taâm leù nau brah toyh jeâh ri leù kan toyh jeâh ri hoâm klach Y-Moâis æö jeâh ta naêp maêt leù rngoâch phung Israel.

Y-Yoâsueâ 1

Nkra Nau Pit In Bri Kanaan

1 Jeâh Y-Moâis, oh mon Yeâhoâva Khít, Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun, oh mon Y-Moâis 2 "Y-Moâis oh mon gaâp, khít jeâh; aæaô ri may jeâh ri leù rngoâch æon lan aô, daâk haên hom rgaên kôh ri dak krong Yurdan, gay laêp taâm bri gaâp aên jeâh ma phung æon lan Israel. 3 Ta ntuùk mpang jaâng khaân may jot jeâh, ta naây yôh gaâp aên ma khaân may, tíng naâm gaâp hoù ton jeâh ma Y-Moâis. 4 Neh khaân may mra soùk ntôm bôh bri rdah jeâh ri Liban aô taât ta dak krong toyh, dak krong Ôprat, leù bri phung Hitit taât ma dak mæuùt mpeh nhaâp nar. 5 Du boâng nau reâh may maâu geh oâh nôm dôi taâm rdaâng ñah may. Gaâp mra guù ndrel ma may taâm ban gaâp hoù guù ndrel jeâh ma Y-Moâis, gaâp maâu geh æah ngai ñah may oâh, maâu leù gaâp chalôi may. 6 AÊn nuih n'haâm may janh, jeâh ri jeâng katang; yor lah may mra njuùn leo æon lan aô chaêm bri naây, gaâp hoù ton aên jeâh ma phung che khaân paùng gay aên ma khaân paêng. 7 Kanoùng aên nuih n'haâm may janh katang jeâh ri nau mín aên naâp ngaên, doâl njraêng gay æö, tíng ndoá leù rngoâch nau vay Y-Moâis oh mon gaâp ntính jeâh ma may. Lôi ta der oâh ñah nau vay naây gay teng pa ma maâu lah pa chiau, poâ naây may mra geh nau dôi taâm aêp ntuùk may haên. 8 Ndrom saêm æuùt nau vay aô, aên baâr may nkah ñoùng ma bu æaæô. AÊn may nôm mín rveâ ma nau naây maêng naâm nar gay ma gôih, tíng kôt leù nau nchih jeâh taâm naây. Ri mô may mra chaêt jeâng taâm trong may, jeâh ri mra geh nau ueh maak ngaên. 9 Maâm, gaâp leù ntính jeâh ma may? AÊn may jeâng katang jeâh geh nuih n'haâm janh. Lôi ta may raâp saân, maâu leù may klach oâh, maâu rdja nuih, yorlah Yeâhoâva Brah Ndu may guù ndrel ma may taâm aêp ntuùk may haùn.

Nau Y-Yoâsueâ Ntôm Daâk Haên

10 Ta naây, Y-Yoâsueâ ntaêm aên ma phung koâranh phung æon lan: 11 Haên laêp taâm ntuùk njöh jeâh ri ntính ma phung æon lan: Ndraêp nkra hom mpa praêp soâng sa, yor lah hoâm pe nar khaân may mra rgaên dak krong Yurdan aô, gay laêp lôh pit in neh bri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên jeâh draêp ma khaân may chaêm. 12 Y-Yoâsueâ leù mbôh jeâh ma phung Ruben phung Gat, jeâh ri du n'gul phung nduùl mpoâl Manaseâ: 13 Kah gít hom nau ngôi Y-Moâis, oh mon Yeâhoâva, ntính jeâh ma khaân may, paêng lah: Yeâhoâva Brah Ndu khaân may nkra jeâh ma khaân may du ntuùk rlu, jeâh ri aên ma khaân may neh bri aô. 14 Phung ur khaân may, kon jeá khaân may, jeâh ri ndroâk æiaêp khaân may mra guù taâm neh Y-Moâis aên jeâh ma khaân may mpeh kôh aô dak krong Yurdan, æiaê lah leù rngoâch bu klaâu janh naênh khaân may djoât ndô taâm lôh mra rgaên lor ñah phung oh naâu khaân may jeâh ri mra kôl khaân paêng, 15 koù taât Yeâhoâva aên nau rlu ma phung oh naâu khaân may, taâm ban ma khaân may leù, jeâh ri khaân paêng taâm ban ñoùng guù chaêm neh bri Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên ma khaân paêng. Jeâh ri mô khaân may dôi sít ma neh bri khaân may leù pit in jeâh, jeâh ri guù ta naây, neh bri Y-Moâis oh mon Yeâhoâva aên jeâh ma khaân may ñah aô dak krong Yurdan mpeh luh nar." 16 Khaân paêng plôù lah ma Y-Yoâsueâ: Phung heân mra æö leù nau may ntính jeâh ma heân, jeâh ri heân mra haên ta ntuùk may prôh heân haên. 17 Heân mra toâng ma may taâm ban heân hoù toâng jeâh ma Y-Moâis taâm leù rngoâch nau. Kanoùng aên Yeâhoâva Brah Ndu may guù ndrel ma may taâm ban paêng guù ndrel jeâh ma Y-Moâis! 18 Mbu naâm mra taâm rdaâng ma nau may ntaêm jeâh ri maâu toâng oâh ma nau may ngôi, bu mra nkhít lôi nôm naây. Kanoùng aên may jeâng katang jeâh ri geh nuih n'haâm janh.

Y-Yoâsueâ 2

Nau Ñaê Haên N'hut Uaênh Ma æon Yeârikoâ

1 Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun prôh haên bar heâ bunuyh haên n'hut uaênh ma nau ndaâp taù bôh æon Sitim, lah: "Haên hom n'hut uaênh bri, khlay ngaên ngeân jeâng æon Yeârikoâ." khaân paêng daâk haên taât ta ngih du hueâ bu ur ka n'hong amoh paêng H'Rahap jeâh ri khaân paêng bích ta naây 2 Bu mbôh ma hañaêch æon Yeârikoâ. "Ta aô, geh bu klaâu Israel taât jeâh maêng aô gay haên n'hut uaênh neh bri." 3 Jeâh ri hañaêch æon Yeârikoâ prôh bunuyh haên lah ma H'Rahap: Ngluh hom phung bu klaâu taât laêp jeâh taâm ngih ay, yor lah khaân paêng vaêch haên n'hut uaênh lam bri neh." 4 Æiaê lah, bu ur naây leo poân jeâh bar heâ bu klaâu naây jeâh ri lah: "Ngaên ñoùng, phung bu klaâu taât ta ngih gaâp, Æiaê lah gaâp maâu gít oâh mbah taê khaân paêng vaêch. 5 Yor lah keâng boâk maêng bu nchaêng jeâh mpoâng peâr æon, phung bu klaâu naây leù du luh, gaâp maâu git oâh mbah ntuùk khaân paêng haên. Tíng hom khaân paêng gônh, yor lah khaân may mra tíng ban yôh khaân paêng." 6 Æiaê lah bu ur naây njuùn jeâh khaân paêng hao kalô chor ngih jeâh ri poân khaân paêng taâm nchaêp tôm mhay paêng nñaih ta kalô chor. 7 Poânaây, phung tíng khaân paêng njoù roù trong haên ta ntuùk dak n'haêr jeâng mboùng bu rgaên dak krong Yurdan, jeâh ri tô lah phung tíng boi du luh haên jeâh, bu nchaêng ro mpoâng peâr æon. 8 EÂlor ma bar heâ bu klaâu Israel laâng bích, H'Rahap hao haên ma khaân paêng ta kalô chor ngih, 9 jeâh ri lah ma khaân paêng: "Gaâp gít Yeâhoâva aên bri aô ma khaân may, jeâh ri bu klach krit ngaên ma khaân may, yor lah khaân may nhuùp lôh phung heân, jeâh ri leù rngoâch æon lan rdja nuih n'haâm yor khaân may. 10 Yor lah heân taêng jeâh nau Yeâhoâva æö, aên suaêt lôi dak mbuùt chaêng tra naêp khaân may rnoâk khaân may du luh bôh n'gor bri EÂjip, jeâh ri khaâu may æö ma bar heâ hañaêch phung Amoârit, Y-Sihoân jeâh ri Y-OÂk guù ta kôh ri dak krong Yurdan, phung khaân may lôh rai leù. 11 Tô lah heân taêng jeâh nau naây heân rdja nuih n'haâm, jeâh ri maâu geh oâh du hueâ bu klaâu janh raâl yor khaân may; Yor lah Brah Ndu khaân may jeâng Brah Ndu nôm guù taâm troâk duùk preâh jeâh ri taâm neh ntu taâm daâng. 12 Poâ naây, aæaô ri ton hom saêk ma gaâp ñah Yeâhoâva ma khaân may mra æö ueh ngaên ma rnaêk mbôù gaâp naâm bu nau ueh gaâp hoù æö jeâh ñah khaân may, aên ma gaâp du ntil nau gít mbeân ngaên. 13 Jeâh ri om reâh meá mbôù gaâp, oh naâu, oh nur gaâp jeâh ri leù rngoâch phung ndrel ma khaân paêng, jeâh ri taâm rklaih phung heân bôh nau kheát." 14 Phung bu klaâu naây lah ma khaân paêng: "Yor lah ay aên heân reâh, heân mra aên ay reâh leù! tô lah ay maâu mbôh ma bu kan heân nar aô, heân mra æö nau ueh jeâh ri n'heâl na neá ma khaân ay may taâm nar Yeâhoâva mra aên bri aô ma heân." 15 Jeâh ri bu ur naây yur khaân paêng ta boâk mpoâng bloh ma rse braêt, yor lah ngih paêng bu æö taâm mpeâr, poâ naây paêng guù pít mpeâr. 16 Paêng lah ma bar heâ bu klaâu Israel: "Aên khaân may haên rlet kalô mpöù yoâk, klach lah phung tíng boi ban khaân may jeâh ri guù krap ta naây jaêng jai taâm pe nar, aên taât leù nar phung tíng khaân may leù plôù sít jeâh. Jeâh naây mô khaân may dôi njoù tíng ttrong khaân may nôm." 17 Phung bu klaâu naây lah ma paêng: Heân maâu mra jeâng tih oâh ma nau ay ñaù heân ton saêk aô. 18 Poâ aô, tô lah heân laêp jeâh taâm bri aô, ay kaât rse ndraên chaêng aô ta boâk mpoâng bloh ntuùk ay yur njuùr heân: Jeâh ri aên ay taâm rbuùn taâm ngih ay, leù meá mbôù, phung oh naâu, jeâh ri leù phung taâm ngih mbôù ay. 19 Tô lah du hueâ luh du taê bôh ngih ay haên roù trong, tô lah bu nkhuùt mham paêng jeâng tih paêng nôm. Jeâh ri heân maâu mra jeâng tih oâh. Æiaê lah ay tô lah bu æö ma du hueâ guù ndrel ma ay taâm troâm ngih, nau naây jeâng tih heân. 20 Æiaê lah lah ay mbôh ma bu kan heân nsong aô, poânaây heân maâu mra jeâng tih oâh ma nau ay ñaù heân ton saùk jeâh?" 21 Paêng lah: "Aên taât ngaên tíng naâm nau khaân may ngôi." Paêng ñaù bar heâ bu klaâu daâk haên, poâ naây khaân paùng haên ro. Jeâh ri paêng kaât rse ndraên Chaêng ta boâk mpoâng bloh. 22 Khaân paêng daâk haên jeâh ri taât ta goâl yoâk, guù ta naây pe nar taât leù nar phung tíng boi khaân paêng plôù sít. Yor lah phung tíng boi khaân paêng njoù ñoùng trong khaân paêng, æiaê lah maâu taâm maâp oâh. 23 Bar heâ naây truùnh taê bôh ntuùk dor yoâk rgaên dak krong Yurdan jeâh ri taât ma Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun jeâh ri khaân paêng nkoch bri ma paêng leù nau taât jeâh ma khaân paêng. 24 Khaân paêng lah ma Y-Yoâsueâ: Na neá ngaên Yeâhoâva jao jeâh leù bri naây taâm ti he, jeâh ri leù rngoâch phung guù taâm naây rdja nuih n'haâm jeâh yor phung he."

Y-Yoâsueâ 3

Phung Israel rgaên Dak Krong Yurdan

1 Ôm oâi Y-Yoâsueâ daâk haên taù bôh Sitim ndrel ma leù rngoâch phung æon lan Israel. khaân paêng taât ta dak krong Yurdan jeâh ri bích ta naây, eâlor khaân paêng rgaên kôh ñah ri. 2 Loâch pe nar phung koâranh tahan laêp ntuùk rmlak khaân paêng, 3 jeâh ri ntính ntaêm ma phung æon lan: "tô lah khaân may saô phung koâranh æö brah Leâvi tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, ta naây taô aên khaân may du luh bôh ntuùk khaân may jeâh ri tíng groi pakôi híp naây. 4 Poâ naây khaân may dôi gít trong khaân may mra haên, yor lah khaân may maâu maâp prot haên oâh trong aô. Æiaê lah vah vang khaân may ñah hip naây taâm æah bar rbaên nhuat. Lôi haên daêch hip naây oâh." 5 Y-Yoâsueâ lah ma phung æon lan: "Æö kloh hom khaân may nôm, yor lah oâi taô Yeâhoâva mra æö nau khlay ngaên taêm nklang khaân may." 6 Y-Yoâsueâ lah ma koâranh æö brah: "tung hom hip nau taâm rnglaêp, jeâh ri rlet haên lor pa naêp phung æon lan." Poânaây khaân paêng tung hip nau taâm rnglaêp jeâh ri haên lor pa naêp phung æon lan. 7 Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ: "Nar aô gaâp mra ntôm n'hao may tra naêp maêt phung Israel, gay ma khaân paêng dôi gít gaâp mra guù ndrel ma may taâm ban gaâp hoù guù jeâh ndrel ma Y-Moâis. 8 Jeâh ri aên may ntaêm ma phung koâranh æö brah tung hip nau taâm rnglaêp poâ aô: Tô lah khaân may hoù taât jeâh keâng kôh dak krong Yurdan, aên khaân may guù nsraâng taâm nklang dak krong Yurdan. 9 Y-Yoâsueâ lah ma phung æon lan Israel: "Vaêch ta aô iaêt nau yeâhoâva Brah Ndu khaân may ngôi." 10 Y-Yoâsueâ lah: "Ta aô khaân may mra gít ma Brah Ndu reâh guù taâm nklang khaân may, jeâh ri paêng mra prôh ngaên ngeân phung Kanaan ta naêp khaân may, phung Hitit, phung Hivit, phung Peârisit, phung Girgasit, phung Amoârit, jeâh ri Jeâbusit. 11 Aô, hip nau taâm rnglaêp koâranh brah ma leù neh ntu mra rgaên dak krong Yurdan ta naêp khaân may. 12 Poânaây aæaô ri, sok hom jaât ma bar nuyh bu klaâu bôh phung nduùl mpoâl Israel, taâm du nduùl mpoâl du hueâ. 13 Jeâh ri tô lah mpang jaâng phung koâranh æö brah tung hip Yeâhoâva, koâranh brah ma leù neh ntu, mra jot taâm dak krong Yurdan dak mra ruùn maâu hoâm hoch oâh, jeâh ri dak hoch taù bôh tu mra nsu ruùn du ntuùk." 14 Poâ naây tô lah phung æon lan luh taê bôh ngih bok khaân paêng gay rgaên kôh ri dak krong Yurdan n'hanh ma phung koâranh æö brah tung hip nao taâm rnglaêp pa naêp phung æon lan jeâh ri. 15 Tô lah Phung tung hip taât jeâh ta dak krong Yurdan, jeâh ri jaâng phung koâranh æö Brah tung hip naây jot jeâh ta dak (dak krong Yurdan hao toyh ler æong doâl yan kaêch). 16 dak hoch bôh tu ruùn jeâh, jeâh ri hao ruùn rleâng duùt ngai taât ta æon Añam æon naây guù daêch æon Sareâtan; jeâh ri bi ma dak pakôi, hoch njuùr rlet ma dak mbuùt ta Arabah, naâm bu ntít dak Mbuùt Boh, suaêt leù ro; jeâh ri phung æon lan rgaên taât æon Yeârikoâ. 17 Doâl leù rngoâch phung Israel rgaên ta neh sôh, phung koâranh æö brah tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva guù nsraâng ta neh sôh taâm nklang dak krong Yurdan, hoù taât nuùm leù nduùl mpoâl rgaên leù jeâh.

Y-Yoâsueâ 4

Nau Soùk Leo Jaât Ma Bar M Laâm Rp Lay Luù Taâm Dak Krong Yurdan

1 Tô lah nuùm leù jeâh nduùl mpoâl rgaên dak krong Yurdan Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ: 2 "Saêch hom jaât ma bar nuyh bu klaâu taâm phung æon lan, taâm aêp nduùl mpoâl du hueâ, 3 jeâh ri ntính ma khaân paêng poâ aô: soùk jaât ma bar mlaâm luù taù bôh ntuùk aô; taâm nklang dak krong Yurdan, tra ntuùk taâm daâng jot jaâng phung koâranh æö Brah guù nsraâng jeâh ri djoât leo luù naây ndrel ma khaân may, jeâh ri n'gaân ta ntuùk khaân may mra bích maêng ta oi." 4 Poâ naây Y-Yoâsueâ kuaêl jaât ma bar nuyh bu klaâu paêng hoù saêch jeâh taê bôh phung æon lan Israel, du hueâ taâm aêp nduùl mpoâl. 5 Y-Yoâsueâ lah ma khaân paêng: "rgaên hom lor pa naêp hip Yeâhoâva Brah Ndu khaân may, laêp taâm nklang dak krong Yurdan, jeâh ri aêp nôm khaân may soùk tuy ta kalô saêng nglik du mlaâm luù taâm di duùm aâk phung nduùl mpoâl Israel, 6 gay ma nau aô dôi jeâng du nau taâm mbeân taâm nklang khaân may, tô lah phung kon sau khaân may mra oâp ma khaân may du nar kaên dôù, "Naâm bu ntít daêp bun luù aô?" 7 Rnoâk naây khaân may mra mbôh ma khaân paêng, dak krong Yurdan suaêt ngaên ta naêp hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva; tô lah hip rgaên dak krong Yurdan dak suaêt jeâh. Poâ naây yôh luù aô mra kah gít æaæô jeâng du nau ndray ma phung æon lan Israel. 8 Phung bu klaâu Israel æö tíng naâm nau Y-Yoâsueâ ntính jeâh, jeâh ri soùk jaât ma bar mlaâm luù taù taâm nklang dak krong Yurdan taâm di ma phung nduùl mpoâl Israel, tíng naâm Yeâhoâva lah jeâh ma Y-Yoâsueâ. khaân paêng djoât leo luù naây ndrel ma khaân paêng jeâh ri n'gaân ta ntuùk khaân paêng bích. 9 Y-Yoâsueâ ndaâk jaât ma bar mlaâm luù eâng taâm nklang dak krong Yurdan, ta ntuùk jot jaâng phung koâranh æö brah tung hip nau taâm rnglaêp guù nsraâng, jeâh ri luù naây hoâm taât nar aô. 10 Yor lah koâranh æö brah tung hip guù nsraâng taâm nklang dak krong Yurdan, koù taât æö jeâh leù nau Yeâhoâva ntính aên Y-Yoâsueâ lah ma phung æon lan, tíng naâm leù nau Y-Moâis ntaêm jeâh ma Y-Yoâsueâ. Phung æon lan rgaên dak krong Yurdan ma nau daât ndal. 11 Tô lah leù rngoâch phung æon lan leù rgaên jeâh. Poâ naây hip Yeâhoâva jeâh ri phung koâranh æö brah rgaên haên panaêp phung æon lan. 12 Phung kon bu klaâu Ruben, kon bu klaâu phung Gat jeâh ri du n'gul nduùl mpoâl Manaseâ haên rgaên djoât ndô taâm lôh haên lor panaêp phung æon lan Israel, tíng naâm Y-Moâis ntính jeâh ma khaân paêng. 13 Geh taâm puaên rmön nuyh djoât jeâh ndô taâm lôh rgaên ta naêp Yeâhoâva haên ma nau taâm lôh ma ntuùk neh laâng Yeârikoâ. 14 Taâm nar naây Yeâhoâva saâm n'hao Y-Yoâsueâ ta naêp maêt leù rngoâch phung æon lan Isaral, jeâh ri khaân paêng klaêch yôk ma paêng taâm leù nar paêng guù reâh, kôt naây ñoùng khaân paêng klaêch yôk ma Y-Moâis. 15 Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ. 16 Ntính hom ma koâranh æö brah tung hip nau mbôh aên khaân paêng du luh taù bôh dak krong Yurdan. 17 "Poâ naây Y-Yoâsueâ ntaêm ma phung koâranh æö brah." "Du luh hom khaân may taê bôh dak krong Yurdan." 18 Tô lah phung koâranh æö brah tung hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva du luh jeâh taê taâm nklang dak krong Yurdan, jeâh ri tô lah mpang jaâng khaân paêng chuat jeâh ta neh sôh, dak krong Yurdan plôù sít naâm bu saôm jeâh ri toyh ler baêm æong. 19 Phung æon lan luh hao taê bôh dak krong Yurdan nar jaât khay nguay, jeâh ri khaân paêng njöh bích ta Gilgal mpeh palô æon Yeârikoâ. 20 Y-Yoâsueâ n'gaân ta Gilgal jaât ma bar mlaâm-luù khaân paêng soùk taê taâm daêk krong Yurdan. 21 Paêng lah ma phung æon lan Israel: "Tô lah phung kon sau khaân may mra oâp ma mbôù khaân paêng du nar kaên dôù." Naâm bu ntít bun luù aô? 22 Rnoâk naây khaân may mra aên phung kon khaân may git? Phung Israel rgaên jeâh dak krong Yurdan aô ta neh sôh? 23 Yor lah Yeâhoâva Brah Ndu khaân may aên suaêt jeâh dak krong Yurdan, koù taât khaân may hoù rgaên jeâh, taâm ban Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æö jeâh ma dak Mbuùt Chaêng, paêng aên dak suaêt taât heân dôi rgaên, 24 gay ma leù rngoâch phung nduùl mpoâl bunuyh ta neh ntu dôi gít ma ti Yeâhoâva jeâng brah; gay ma khaân may klach yôk ma Yeâhoâva Brah Ndu khaân may æaæô n'ho ro.

Y-Yoâsueâ 5

Nau Koh Ntaâu Jeâh Ri Nheât Sa Nau Rgaên Ta Gilgal

1 Tô lah leù phung hañaêch phung Amoârit guù mpeh pa daâng dak krong Yurdan jeâh ri leù phung hañaêch phung Kanaan guù daêch dak mbuùt taêng lö ma Yeâhoâva aên suaêt dak krong Yurdan ta naêp phung æon lan Israel taât khaân paêng rgaên jeâh, khaân paêng rdja nuih n'haâm jeâh ri maâu hoâm blau mín oâh yor phung æon lan Israel. 2 Rnoâk naây Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ." Æö hom peâh ma luù jeâh ri koh ntaâu ñoùng ma phung Israel tal bar." 3 Poâ naây Y-Yoâsueâ æö peâh luù, jeâh ri koh ntaâu ma phung æon lan Israel ta Gibeâat Haraloât. 4 Poâ aô Y-Yoâsueâ uùch koh ntaâu khaân paêng: leù rngoâch phung bu klaâu phung æon lan du luh jeâh bôh n'gor bri EÂjipt, æaæaê leù rngoâch phung klaâu leù khít taâm lôh ta roù trong taâm bri rdah jeâh khaân paêng du luh bôh n'gor bri EÂjipt. 5 Poâ naây leù rngoâch phung æon lan naây geh jeâh nau koh ntaâu, æiaê lah leù rngoâch phung mhe bu deh roù trong taâm bri rdah, jeâh khaân paêng du luh bôh n'gor bri EÂjipt eâ maâp geh nau koh ntaâu oâh. 6 Yor lah phung æon lan Israel chuat jeâh puaên jaât naêm jeát naêm taâm bri rdah, koù taât leù rngoâch phung bu klaâu taâm lôh du luh jeâh taê bôh n'gor bri EÂjipt khít yor lah khaân paêng maâu toâng baâr Yeâhoâva oâh. Yeâhoâva ton jeâh ma khaân paêng maâu mra aên khaân paêng saô oâh bri paêng leù ton jeâh ñah che khaân paêng gay aên ma phung he, bri geh mpa soâng sa nheât rmeh ler. 7 Poâ naây Y-Yoâsueâ koh ntaâu ma phung kon bu klaâu khaân paêng, phung Yeâhoâva rong praêp jeâh ntrok khaân paêng yor lah khaân paêng eâ maâp geh oâh nau koh ntaâu, yor lah bu maâu koh ntaâu oâh ma khaân paêng roù trong. 8 Tô lah leù rngoâch geh nau koh ntaâu, khaân paêng guù taâm ntuùk khaân paêng njöh taât khaân paêng leù bah. 9 Yeâhoâva lah Y-Yoâsueâ. "Nar aô gaâp æö aên loâch nau n'gor EÂjip æö preâng khaân may." Yor naây bu ntô ma ntuùk naây jeâng Gilgal n'ho taât nar aô. 10 Doâl phung æon lan Israel njöh ta Gilgal taâm neh laâng Yeârikoâ, khaân paêng kah git praêp naêng Nau Gaên keâng mhaô nar jaât ma puaên khay nguay naây. 11 OÂi pakôi jeâh ma naêng Nau Gaên. Taâm nan naây yôh, khaân paêng soâng sa mpa taê bôh bri naây, baênh maâu geh ndrui jeâh ri ba vaâr oih. 12 Maâu geh oâh ma na pakôi ma naêng Nau Gaên naây tôlah khaân paêng sa ndô bôh n'gor naây; phung æon lan Israel maâu geh oâh ma na, æiaê lah khaân paêng sa mpa taê bôh bri Kanaan naêm naây.

Y-Yoâ Sueâ Jeâh Ri Bu Klaâu Djoât Ñao Rngloi

13 Doâl Y-Yoâsueâ guù daêch æon Yeârikoâ, paêng n'gôr maêt uaênh. Ta aô, paêng saô du hueâ bu klaâu guù daâk tra naêp paêng djoât ñao rngloi; maâu geh ndrop Y-Yoâsueâ haên ran ma paêng jeâh ri lah, "May mpeh ma heân maâu lah mpeh ma phung rlaêng heân?" 14 Paêng lah, "Maâu oâh, æiaê lah gaâp vaêch jeâng koâranh ma phung tahan Yeâhoâva." Y-Yoâsueâ chuùn muh maêt ta neh yôk mbah jeâh lah ma paêng: "Moh nau koâranh gaâp ntaêm ma oh mon paêng?" 15 Koâranh ma phung tahan Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ: "Doh lôi ntaâu jot may, yor lah ntuùk may guù raâng naây jeâng ntuùk kloh ueh praêp ma Brah Ndu: Jeâh ri Y-Yoâsueâ-æö poâ naây.

Y-Yoâsueâ 6

Nau Dôi Ñah Æon Yeârikoâ

1 Bu nchaêng jeâh leù rngoâch mpoâng peâr æon yeârikoâ yor ma phung æon lan Israel. Maâu hoâm geh du hueâ bunuyh dôi luh laêp. 2 Yeâhoâva lah ma Y-Yoâsueâ: "ta aô gaâp jao jeâh taâm ti may æon Yeârikoâ nñaâp ma hañaêch jeâh ri phung janh katang paêng. 3 AÊn khaân may haên ndaêch juùm æon, leù rngoâch phung bu klaâu taâm lôh mra ndaêch vaêr juùm æon naây du tôù. AÊn khaân may æö kôt naây taâm prao nar. 4 Pôh nuyh koâranh æö brah ma djoât pôh mlaâm nuùng nke biaêp nkuaêng guù panaêp hip. Nar tal pôh aên khaân may haên ndaêch vaêr juùm æon pôh tôù doâl koâranh æö brah uh nuùng. 5 khaân paêng uh nuùng du ndruh jong jeâh ri duùt nteh: tô lah khaân may taêng baâr nuùng rnoâk naây aên he leù rngoâch phung æon lan nter troh duùt huy, jeâh ri mpeâr æon naây mra peâch rlaâm leù, jeâh ri phung æon lan mra hao mpeâr aêp nôm hao tra naêp paêng nôm." 6 Poâ naây Y-Yoâsueâ kon bu klaâu Y-Nun kuaêl phung koâranh æö brah jeâh ri lah ma khaân paêng. "Tung hom hip nau taâm rnglaêp jeâh ri aên pôh nuyh koâranh æö brah djoât pôh mlaâm nuùng nke-æiaêp nkuaêng pa naêp hip Yeâhoâva." 7 Jeâh ri paêng lah ma phung æon lan. "Rduh ran pa naêp; haên ndaêch juùm æon, jeâh ri aên phung bu klaâu djoât ndô taâm lôh haên lor pa naêp hip Yeâhoâva." 8 Tíng naâm Y-Yoâsueâ ntaêm jeâh ma phung æon lan phung pôh nuyh phung koâranh æö brah djoât pôh mlaâm nuùng nke æiaêp nkuaêng guù pa naêp Yeâhoâva, chuat haên rlet pa naêp doâl uh nuùng. Hip nau taâm rnglaêp Yeâhoâva groi pakôi khaân paêng. 9 Phung bu klaâu djoât ndô taâm lôh haên pa naêp phung koâranh æö brah uh nuùng, jeâh ri phung gak tíng groi pakôi hip, doâl bu uh nuùng. 10 Poâ ri, Y-Yoâsueâ ntaêm ma phung æon lan: "Lôi aên khaân may nter maâu lah lôi aên bu taêng baâr khaân may ngôi, maâu dôi oâh du tong baâr ngôi taê luh bôh troâm mbung khaân may: Uaênh taât moh nar gaâp mra ñaù ma khaân may: Troh nter hom! Noâk naây yôh khaân may mra troh. 11 Poâ naây paêng aên hip Yeâhoâva ndaêch vaêr juùm æon du tôù; jeâh ri khaân paêng sít ma ntuùk njöh, jeâh ri bích ta naây. 12 Jeâh ri Y-Yoâsueâ kah rngaêl ôm oâi. Phung koâranh æö brah tung hip Yeâhoâva. 13 Phung pôh nuyh phung koâranh æö brah djoât pôh mlaâm nuùng nke æiaêp nkuag haên panaêp hip Yeâhoâva chuat haên jaêng jai uh nuùng jaêng jai. Phung bu klaâu djoât ndô taâm lôh haên lor panaêp khaân paêng, jeâh ri phung tahan gak tíng groi pakôi hip, doâl bu chuat haên n'ho uh nuùng jaêng jai. 14 Nar tal bar khaân paêng ndaêch du tôù vaêr juùm æon, jeâh ri khaân paêng plôù sít ma ntuùk khaân paêng njöh. khaân paêng æö poâ naây taâm prao nar. 15 Æiaê lah nar tal pôh khaân paêng kah rngaêl ôm, bhit rvi ang jeâh ri haên ndaêch vaêr juùm æon kôt kaên ñai taâm pôh tôù, kanoùng e