1

Isore manwa jaten abo bancaobon lagu

1 Etohopre Kathatete tahekana, ar Kathatet do Isor thene tahekana, ar Kathatet do Isore tahekana. 2 Unige etohopre Isor thene tahekana. 3 Sanamakkoge uni hotete hoyena, ar uni begor do mit goten ho ban hoelena one oka hoeakan. 4 Unire jion tahekana, ar ona jion do manwakoak marsal tahekana. 5 Ar ona marsal do nutre jolokkana, ar nut do ona bae hataolaka. 6 Mit hore tahekana Isor then khon kol ocoakan, nutumtae do Johan. 7 Uni do gohak lagite heclena, ona marsal reakge goha ema mente, jemon joto hor uni hoteteko patiauk. 8 Actet do ona marsal bae tahekana, menkhan marsaltet rean goha jemone em. 9 Sari marsaltetge, one uni joto hore marsalakokan, dhartiteye hijukkan tahekana. 10 Dhartireye tahekana, ar dharti do uni hotete hoeakana, ar dhartirenko do bako badae oromledea. 11 Acakko thene hecena ar acrenko do bako atanledea. 12 Menkhan tinakko atankede, onko do Isorren gidra hoyok reak ektiariye ematkoa, one okoe uniak nutumreko patiaukkan; 13 one onko okoe mayam khon do ban, jel reak sanate ho ban, ar herel hor reak sanate ho ban, menkhan Isor khongeko janamakan. 14 Ar Kathatet doe manwa jatena ar abo talareye chaunilena, ar uniak thonokle nelakawana, Apat then khon eskar janamic reak thonok lekage, daya ar sariakte perecge. 15 Johan do uni rean gohae emeda ar hohoateye meneda, Nuige uni do, one okoe reak in menlet, In tayomte daraekanic do in auri khonge menaea, ente in khone lahagea. 16 Ar uniak perectet khon abo joto horbon namakawana, daya cetan dayage. 17 Ente an do Mose tite emena; daya ar sariak do Jisu Masi hotete hoyena. 18 Isor do okoe ho tis ho bako nelakadea; eskar janam hopon, uni Apatak hoborre menaeyic, unigeye sodorakadea.

Johan babaptisicak goha

19 Ar Johanak goha do nokoe, one Jihudiko Jerusalem khon naekeko ar Lewiko uni thenko kolketkore noa kuliye lagit, 20 Am dom okoe kana mente, uni doe angockeda ar bae banleda, are angockeda, banma, In don ban kana Masi do. 21 Adoko kulikedea, Okoe endekhan? Elia kanam? Menkedae, Ban kanan. Uni nabi kanam? Khane ror ruarkeda, Ban. 22 Adoko metadea, Okoe kanam? jemon kolakatleko ror ruarle emako. Apnar rean do cetem meneda? 23 Menkedae, In do hahankarre mitten hokhokanic reak aran, Probhu reak hor sojhekataepe, Jesaea nabiye menlet leka. 24 Ar kollenko do Pharisiko modrenko tahekana. 25 Onkoko kulikedea, Cedak endekhanem baptisetkoa, Masi ho ban, ar Elia ho ban, ar uni nabi hom ban kan khan? 26 Johane ror ruaratkoa, In do dakten baptisetkoa; mittene tengoakana ape talare, one uni bape badaeyedekan, 27 in tayomte daraekanicge, one uniak kharpa reak tonol raraetae lek ho in don ban kan. 28 Noako do Jordan on parom Bethaniare hoelena, one okare Johane baptisetko tahekan. 29 Dosar hilok do Jisu ac then hijukkan nelkedeteye menkeda, Hani nelepe, Isorren bheda hopon, one uni dharti reak kaiye gok idiyetkan. 30 Nuige uni do, one okoe rean inin menlet. In tayomte mit hore daraekana, one uni in auri khonge menae, ente in khone lahagea. 31 Ar in do ban badaeyedekan tahekana, menkhan noa iatege dakte babaptiskan in hecena, jemon Israeliko thene sodorok. 32 Ar Johan do gohae emkeda, menkedae, Jiu do serma khon mittec potam leka argonkan in nelakadea, ar unireye taheyena. 33 Ar in do ban badaeyedekan tahekana, menkhan dakte baptisko lagit kolkedinicgeye metadina, Jahaerege Jiu argonkan ar unire tahenkanem nele, uni kangeae Sonot Jiute babaptisic do. 34 Ar in don nelakada, ar gohan emakada, banma, Nui kangeae Isorren Hopon do.

Jisuren pahil celako

35 Dosar hilok Johan arhoe tengoakan tahe kana ar uniren celako modren bar hor; 36 ar Jisui dara baraekan tahekanre, uni bengetadeteye menkeda, Hani neleben Isorren bheda hopon. 37 Unkin cela do uniye rorletakkin anjomkeda, ar Jisukin panjakedea. 38 Khan Jisu do acurente paknjakane nelketkina are metatkina, Cetben namkana? Unkin dokin metadea, Henda Rabbi, (metakme, torjomate do, Henda Guru), okarem tahenkana? 39 Metatkinae, Dela hijukben adoben nela. Ado senkate uni tahen thaikin nelkeda, ar enhilok do uni thengekin taheyena; hudin dak lo ber gan tahekana. 40 Johanak katha anjomkate unkin panjaledekin modre mit do Simon Patrasren boeha Andrease tahekana. 41 Uni do maranre acren boeha Simon namkateye metadea, Alin do Masilin namakadea, (okatak torjomate do Krist); ar Jisu thene idikedea. 42 Jisu do uniye bengetadea are metadea, Am do Johan hopon Simon kanam? am do Kephasem bahnaka, (okatak torjomate do Patras). 43 Dosar hilok do Galilte odok calak sanakedea; ar Philipe namkedea, ar Jisu do uniye metadea, Dela panjanme. 44 Philip do Bethsaedarene tahekana, Andreas ar Patrastekinak nagraha renge. 45 Philip do Nathanaele namkedea are metadea, Unigele namakadea okoe rean Mose do anre, ar nabiko hoko olakat, Josephren hopon, Nasaretren Jisuge. 46 Nathanael do uniye metadea, Cet, jahan bhageak hoe dareaka Nasaret khon? Philip do uniye metadea, Dela hijukte neljonme. 47 Jisu do Nathanael ac then hijukkane nelkedea ar uni reane menkeda, Nukui sariakge mitten Israeli hor one unire phasiara banuk. 48 Nathanael doe kulikedea, Cekatem riel oromedina? Jisui ror ruaradea, Philip auriye hohoamre, lowa dare butarem tahekanren nelletmea. 49 Nathanaele ror ruaradea, E Rabbi, amge Isorren Hopon do, amge Israelren Raj do. 50 Jisui ror ruaradea, Lowa dare butaren nelletmea menten metatmetem patiaukkana? Noako khon naprakakkom nela. 51 Are metadea, Sari sarigen metapekana, ape do serma jhicakan ar Isorren dutko Manwa Hoponre argo rakapkanpe nelkoa.

2

Kanare dake darkha rasayet

1 Ar tesar hilok do Galil reak Kanare mitten bapla hoyena, ar Jisuren engat ondeye tahekana; 2 ar Jisu ar uniren celako ho ona bapla reko neotayena. 3 Ado darkha rasa okulanen khan, Jisuren engat do uniye metadea, Darkha rasa banuktakoa. 4 Jisu doe metadea, Henda go, id tuluc amak do cet? Inak okte do auriaka. 5 Engattet do sapdapkoe metatkoa, Jahanakgeye metape onkaepe. 6 Onde do Jihudikoak ap abukok cali leka babar pepe muri sahobok dhiri reak turui goten dak handha doromakan tahekana. 7 Jisui metatkoa, Dak handhako ma dakte perejpe. Ado kankha habicko pereckeda. 8 Adoe metatkoa, Ma nitok do bhuragte bhoj mukhia idiaepe. 9 Adoko idikeda. Uni bhoj mukhia do darkha rasaakan dake cakha aikauket khan, ar bae badaekan tahekana oka khon kana mente - menkhan dakko bhuraklet sapdapko doko badaekan tahekangea - bhoj mukhia do jawaeye hohoadea are metadea, 10 Sanam hor pahil do bhage darkha rasako calao marana, arko bullen khan do kom bogeak; am do bhage darkha rasa nit habicem dohoakada. 11 Cinhako reak etohop mente noa do Jisu Galil reak Kanareye kamikeda, ar acak thonoke sodorkeda; ar uniren celako unireko patiauena.

Mundile saphayet

12 Ona tayom Kapharnahumteye argo calaoena, ac ar engattet ar boehako ar acren celako; ar onde do dher din bako tahelena. 13 Ar Jihudikoak sen parom porob sorakan tahekana, ar Jisu do Jerusalemteye rakap calaoena. 14 Ar mundilre dangra, bhidi ar parwa akkrinko ar taka poesa bhanganiko durupakane namketkoa. 15 Khange baber reak mitten kodra benaokate mundil khon jotokoe laga odokketkoa, bhidiko ar dangrako ho; ar taka poesa bhanganikoak poesae chitiau gidikattakoa, 16 ar mejkoe ultaukattakoa, ar onko parwa akkrinkoe metatkoa, Noako men nonde khon idipe; Apunak orak do bekpar orak alope benaoa. 17 Uniren celako noa olakana menteko disakeda, enkathae, Amak orak lagit atokgeye jomena. 18 Ado Jihudiko ror ruaradeteko metadea, Cet cinham udukalekana, noakom kamiyette do? 19 Jisui ror ruaratkoa, Noa mundil dhan dhaserpe, ar in do pe mahatege onan bereda. 20 Onate Jihudikoko menkeda, Noa mundil do pon gel turui sermate benaoena ar am do pe mahate onam bered lagit? 21 Menkhan uni do acak hormo mundil reane rorleda. 22 Onate gocko khone beretenre uniren celakoko disakeda noae rorleda mente, ar sostorre ar Jisui rorlet kathareko patiauena. 23 Ado Jerusalemre sen parom porobreye tahekan jokhec uniye kamiyet tahekan cinhako nelte adi hor uniak nutumreko patiauena. 24 Menkhan Jisu ac do onko bae patiau utaratkoa, acge joto hore badaeyetko tahekan iate, 25 ar manwa reak jahae hor gohae em do ban jaruradea; ente acgeye badaekan tahekana manware cet menaka mente.

3

Nikodemuse galmaraoaekan

1 Pharisiko modren mit hore tahekana, nutumtae do Nikodemus, Jihudikoren mitten mukhia ge. 2 Uni do ninda uni thene hecena, are metadea, E Rabbi, alele badaea am do Isor then khon hecakan mitten guru kanam; ente amem kamiyetkan noako cinha do okoe ho ohoe kami darelea, Isor uni tuluc aloe tahen khan do. 3 Jisu do uniye ror ruaradea, Sari sarigen metamkana, jahae hor dosar karte bae janamlen khan, Isorak raj ohoe nel darelea. 4 Nikodemus do uniye metadea, Hor do cekateye janam darekoka haramkate do? Ban do dosar karte engat ak kukhire bolo are janam darekok? 5 Jisui ror ruarkeda, Sari sarigen metamkana, Jahae dak ar Jiu khon bae janamlen khan, Isorak rajre ohoe bolo darelena. 6 Jel khon janamakanak do jelge, ar Jiu khon janamakanak do jiuge. 7 Dosar karte janamok hoyoktapea menten metatmete alom haharaka. 8 Hoe do oka sec sanayedeye hoea, ar ona reak sadetetem anjoma, menkhan bam badaea oka khon hijukkana ar okate calakkana. Onkangeae Jiu khon janam akan mit ke mit hor ho. 9 Nikodemus doe ror ruaradea, Cekate hoe dareaka noako do? 10 Jisui do ror ruaradea, Am do Israelkoren guru kanam, ar noako barn badaea? 11 Sari sarigen metamkana, ale do badaeakle roreda arle nelakatak rean gohale emeda, ar aleak goha do bape angoceda. 12 Dharti reakakkon laiatpere bape patiaukkan khan, serma reakakkon laiapere do cekatepe patiaukoka? 13 Ar sermate do okoe ho bako rakapakana, serma khon argoyenic Manwa Hopon chada, one uni sermare menae. 14 Ar cet leka Mose do hahankarre uni bine rakaplede, onkage Manwa Hopon ho rakap ocok hoyoktaea. 15 Jemon patiauk mit ke mit hor unire jaejug jion tahentako. 16 Ente Isor do dhartirenko nonkae dularketkoa, acren eskar janam Hopongeye emkedea, jemon unire patiauk mit ke mit hor aloko nostok bickom jaejug jion tahentako. 17 Ente Isor do acren Hopon dhartite bae kolledea dhartirenko bicarko lagit do, menkhan jemon dharti renko uni hoteteko bancaok. 18 Unire patiaukic do bae bicar ocoka; ban patiaukic do nit hoe bicar ocoakangea, ente Isorren eskar janam Hoponak nutumre bae patiauakan do. 19 Ar bicartet do nokoe, marsaltet do dhartite hecakana ar horko do marsal khon bickom nutgeko dularkeda, ente onkoak kami do baricge tahekantakoa. 20 Ente baricake kamiyet mit ke mit hor do marsale kurudakkana, ar marsal then bae hijukkana, jemon uniak kamiko alo nisrauktae; 21 menkhan sariak kakmiyic do marsal thene hijukkana, jemon uniak kamiko do Isorre kamiakana mente sodoroktae.

Johan babaptisic Jisu rean gohae emet

22 Noako tayom Jisu ar uniren celako do Jihuda disomteko hecena, ar onde onko tuluce taheyena ar hore baptisetko tahekana. 23 Ar Johan ho Salem sor Aenonre hore baptisetko tahekana, ente onde do dher dak tahekana ar horko do heckateko baptis ocokkan tahekana; 24 ente un habic Johan do hajotre bae bhorao ocoakan tahekana. 25 Onate Johanren adorn celako ar mitten Jihudi hor talare ap abukok babotre ropor janamena. 26 Ado Johan then heckateko metadea, E Rabbi, Jordan on paromre am saoteye tahekanic, one uni rean goham emakat, nelme, uni do hore baptisetkoa, ar sanam hor uni thengeko calakkana. 27 Johane ror ruarkeda, Hor do cet ho ohoe hatao darelea, serma khon bah emakawade khan. 28 Ape nijege con in rean gohape emet, inin menlet, In do Masi don ban kan, menkhan uni lahaten kolakana mente. 29 Bahu menaetaeicge jawae do; menkhan jawaeren lomta kora, one uni saoteye tengonkan are anjomettae, uni do jawaeak arante aditete raskakkana. Onate noa inak raska do purauakantina. 30 Uni do maran idiktege hoyoktaea, menkhan in do hudin idikge. 31 Cot khon hijukkanic do sanamko cetanre menaea; dharti khonic do dhartiren kanae ar dharti reakakgeye roreda; serma khon hijukkanic do sanamko cetanre menaea. 32 Okatake nelakat are anjomakat ona reange gohae emeda, ar uniak goha do okoe ho bako angoceda. 33 Uniak goha angocakaticge noae mohor chapakawada, Isor doe sarigea mente. 34 Isor okoeye kolakade, uni do Isorak kathakoe roreda, ente Jiu do sonkate bae emekana. 35 Apat do Hopontete dularedea, ar jotoakko uni tireye emakada. 36 Hoponre patiaukic do jaejug jion menaktaea, menkhan Hopon reak bebaktaoic do jion ohoe nellea, bickom Isorak edre uni uparre tahenkana.

4

Jisu ar Samariaren maejiu

1 Ado Probhui badaeket khan je Pharisikoko anjomakada, banma, Jisu do Johan khon bartiye celayetko are baptisetkoa mente, - 2 enreho Jisu ac do bae baptisetko tahekana, menkhan uniren celakoge, - 3 uni do Jihudiai bagiada ar Galilte arhoe calaoena. 4 Ado Samaria disom talate sen paromok hoyentaea. 5 Khan Samaria reak Sukharko metak mitten nagrahateye hec seterena, Jakob acren hopon Josephe emade tahekan jaega sorrege; ar onde do Jakobak kui tahekana. 6 Ado Jisu dara darate langaakan enkage kui thene durupena; ber do tikin amdaj tahekana. Khan Samariaren mitten maejiu dak loe hijukkana. 7 Jisu do uniye metaekana, Den nui lagit emanme. 8 Uniren celako do ente nagrahateko senakan tahekana jomak kirin lagit. 9 Khan Samari maejiu do uniye metaekana, Cekate am do Jihudi hor huyate in mitten Samari maejiu then nui lagitem kokoekana? (ente Jihudiko do Samariko tuluc bako durup tengona). 10 Jisu do uniye ror ruaradea, Am do Isorak danem badaele khan ar uni doe okoe kana mente oneye metamkan, Nui lagit emanme, endekhan amge honan uniyem koekea, ar uni do jivet dake emkema. 11 Uni maejiu doe metaekana, E Baba, lokloak ma banuktam ar kui ho khandrige, ado oka khon noa jiwet dak dom nawana? 12 Am ban do aboren baba Jakob khonem marange, one uni noa kuiye emakawatle, ar noa reake nulet ac ar acren hoponko ar acren mihu meromko ho? 13 Jisu do uniye metadea, Noa dakko nui jotoko do arho tetankoa, menkhan jahae inin emae dake nule khan, jaejug habic oho tetanlea; 14 bickom inin emae dak do unire jaejug jion lagit bhumbukokkan dak reak jharna hoyoka. 15 Uni maejiu doe metaekana, E Baba, ona dak bare emanme, jemon alo tetanin ar loe lagit nonde alon hijuk. 16 Metaekanae, Do senkate jawaeme nonde hoho aguyem. 17 Uni maejiu doe ror ruarkeda, Jawae do banugictina. Jisu do uniye metaekana, Thikgem menkeda jawae do banu getina mente; 18 ente more gotenko tahekantama, ar nitok menaetamic do amren jawae doe ban kana; noa do sari kathagem menakada. 19 Uni maejiu doe metadea, E Baba, neledan am do mitten nabi kanam. 20 Aleren hapramko do noa burureko sewaleda; ar ape dope meneda, banma, Jerusalemrege thaitet do, one okare sekwa lek kan. 21 Jisu do uniye metadea, Patiauatinme, ayo, okte darakana one unre Baba do ban do noa burure ar ban do Jerusalemrepe sewawaea; 22 Ape do okatak bape badae onape sewawakkana. Ale do okatakle badae onale sewawakkana, ente bancaok do Jihudiko khonge. 23 Menkhan okte darakana, ar nit ho kangea, one unre sari sekwako do jiu ar sariakte Babako sewawae; ente Baba ho onkankogeye namkana ac sekwako do. 24 Isor doe Jiu kana, ar uni sekwako do jiu ar sariakte sekwage lektakoa. 25 Maejiu do uniye metaekana, Badaegean, Masi (metakme, Krist) daraekana; uniye heclenre do jotoake lai jahir abona. 26 Jisu uniye metaekana, In kangean uni do, one am tuluc in galmaraokan. 27 Inaktege uniren celakoko hecena, ar mitten maejiu tuluce galmaraokan tahekanteko haharayena; enreho okoe ho bako menleda. Cetem namkana? se, Cedak uni tulucem galmaraokana? 28 Khange uni maejiu do acak dak kanda bagi otoatte nagrahateye calaoena ar horkoe metatkoa, 29 Dela nelepe mitten hor, one okoe inin cekaakat jotoake laiadin; ban do nuige Masi kane? 30 Onko do nagraha khon odok hecente uni thenko hijukkan tahekana. 31 Ina takrege celako do nehoraekanteko metaekana, E Rabbi, ne jomme. 32 Menkhan uni doe metatkoa, In do mitten jomak menaktina one okatak ape do bape badaekan. 33 Onate celako doko mepenena, Jom lagit jahaeko aguakawadea se cet? 34 Jisui metatkoa, Inak jomak do nokoe, kolakadinic reak sanan senak ar uniak kamin purautae. 35 Bape meneda, banma, Ar pon cando menaka, khange irok din seteroka? Neipe, inin metapekana, benget rakabte khetko aribandhipe, nit rege con irok lagit pondakan. 36 Irokic do kuraiye nameda, ar jaejug jion lagit phosole samtaoeda, jemon erokic ar irokic banar mitte kin raskak. 37 Ente noarege ona katha do sariyena, banma, Erokic do mit hor ar irokic do etak hor. 38 In don kolakatpea irok, one okatak lagit ape do bape dhamrokotakat; etak horko dhamrokotakada ar ape do onkoak dhamrokotakrepe boloakana. 39 Ar ona nagraharen aema Samari hor unireko patiauena uni maejiu reak katha iate, one uni gohae emket, banma, Inin kamiakat jotoake laiakattina. 40 Onate onko Samariko uni thenko hecen khan, ako thene tahena menteko nehor adea; ar onde do barsine taheyena. 41 Ar uniak kathate arho adi utar horko patiauena, ar uni maejiuko metadea, 42 Nitok do eken amak katha motote do bale patiaukkana; ente nijetegde anjomakada arle badaeakada, banma, uni do sarige dhartiren babancaoic kanae.

Galilre rajren naprak horren hopone bogeyede

43 Ado ona barsin tayomte onde khon Galilteye odok calaoena. 44 Ente Jisu acge gohae emkeda, banma, Mitten nabi do ac nij disomre manot banuktaea. 45 Ado Galilreye seteren khan Galilrenko doko atan daramkedea, Jerusalemre porob jokhece kamiletak jotoakko nellette; ente onko ho porobreko seniena. 46 Ado arho Galil reak Kanateye hecena, one okare dake darkha rasalet. Ar Kapharnahumre rajren nutten naprak hore tahekana, one uniren kora hopone rua kahilakan tahekan. 47 Uni do Jisu Jihudia khon Galilte hecakane anjomkette, uni thene calaoena are nehoradea jemon argo senkate hopontete bogeye; ente gujuk dakhile tahekana. 48 Ado Jisu uniye metadea, Cinha ar haharawakko begor nelte do bantetgepe patiauka. 49 Uni rajren hore metadea, E Probhu, dela gidra auriye gujuktinrege argo hijukme. 50 Jisui metadea. Do calakme, hoponme doe jiwetgea. Uni hor do Jisui met ade kathae patiauada are calaoena. 51 Are argo calakkan jokhecge uniren golamkoko daramkedea arko laiadea hopontet doe jiwetgea mente. 52 Khan onko then khon oktetete kuliana, tin jokhec khone aosanena mente; adoko metadea, Hola tikin norakge rua do chutauen taea. 53 Ado apattete badae gotkeda ina oktege Jisui metade tahekana, Hoponme doe jiwetgea; are patiauena, ac ar ac gharonjren sanamkoge. 54 Jihudia khon Galilte arho heckate noa do Jisui kamiletak dosar cinha kana.

5

Bethesda pukhri then mitten rugiye bogeyede