The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Matthew 1

1 चुरी भ्रिबा म्‍हिला मिनगदे येशू ख्रीष्‍टला वंशला हिन्‍ना। येशू ख्रीष्‍ट दाऊदला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना, ओच्‍छे दाऊद अब्राहामला वंशरी न्‍हबा हिन्‍ना। 2 अब्राहामला झा इसहाक मुबा, इसहाकला झा याकूब, याकूबला झा यहूदादेन थेला ज्‍योज्‍यो आलेगदे मुबा। 3 यहूदाला झा फारेसदेन जाहेर मुबा। थेनीगदेला आमा तामार मुबा, फारेसला झा हेस्रोन, हेस्रोनला झा आराम, 4 आरामला झा अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाबला झा नहशोन, नहशोनला झा सल्‍मोन, 5 सल्‍मोनला झा बोअज मुबा, थेला आमा राहाब मुबा, बोअजला झा ओबेद मुबा, थेला आमा रूथ मुबा, ओबेदला झा यिशै, 6 यिशैला झा दाऊद ग्‍ले मुबा, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान सोलोमन मुबा, सोलोमनला आमा चा ङाच्‍छा उरियाहला म्रिङ मुबा। 7 सोलोमनला झा रहबाम, रहबामला झा अबिया, अबियाला झा आश, 8 आशला झा यहोशापात, यहोशापातला झा यहोराम, यहोरामला झा उज्‍जियाह, 9 उज्‍जियाहला झा योताम, योतामला झा आहाज, आहाजला झा हिजकिया, 10 हिजकियाला झा मनश्‍शे, मनश्‍शेला झा आमोन, आमोनला झा योशियाह, 11 योशियाहला झा यकोनियासदेन थेला आलेगदेला आबा मुबा। थेनीगदे यहूदीगदेदा चुङ्सी बेबिलोन भिबा ग्‍लारी भोर्बा भन्‍दा ङाच्‍छान न्‍हबा मुबा। 12 बेबिलोनरी भोर्माहेन्‍से यकोनियासला झा शालतिएल न्‍हजी, ओच्‍छे शालतिएलला झा यरुबाबेल, 13 यरुबाबेलला झा अबिउद, अबिउदला झा एल्‍याकीम, एल्‍याकीमला झा आजोर, 14 आजोरला झा सादोक, सादोकला झा आखिम, आखिमला झा एलिउद, 15 एलिउदला झा एलाजार, एलाजारला झा मत्तान, मत्तानला झा याकूब, 16 याकूबला झा योसेफ मुबा, योसेफसे मरियमदा ब्‍याह लजी। थेनोन मरियमग्‍याम येशू न्‍हजी, थेदा जम्‍मासेन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिसी भिला। 17 चुह्रङ् लसी अब्राहामहेन्‍से दाऊदधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, थेह्रङ् लसीन दाऊदहेन्‍से यहूदीगदे बेबिलोनरी भोर्बा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा, ओच्‍छे बेबिलोनरी भोर्बा धुइहेन्‍से थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट न्‍हबा धुइधोना च्‍युक ब्‍लि पुस्‍ता मुबा। 18 येशू ख्रीष्‍ट चुह्रङ् लसी न्‍हजी, योसेफसे येशूला आमादा ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। तर थेनीगदेला ब्‍याह तबा भन्‍दा ङाच्‍छान मरियम परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा मुबा। 19 तर थेला ह्रेम्‍बो योसेफ परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि तबासे लमा थेदा म्‍हिला ओन्‍छाङरी पेःना थालगै भिसी खालैसे था आयाङ्ना लसी ख्‍लाबा सेम लजी। 20 चु ताम म्‍हन्‍बान लमा योसेफ छुप निजी, जमाहेन्‍से म्‍हाङरी थे मुबा ग्‍लारी परमप्रभुला दूत खसी थेदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान योसेफ, ए मरियमदेन ब्‍याह लबारी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम न्‍हसेला तबा हिन्‍ना। 21 थेसे झा गिक न्‍हला, एसे थेला मिन येशू थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला म्‍हिगदेदा थेनीगदेला पापग्‍याम थार्ना लला” भिसी भिजी। 22 परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा बचन पूरा तगै भिसीन चु जम्‍मान तबा हिन्‍ना। 23 “च्‍यागो, ब्‍याह आलबा म्रिङकोला गिक न्‍हसेला तला ओच्‍छे थेसे झा न्‍हला, थेला मिन इम्‍मानुएल भिसी थान्‍ना,” इम्‍मानुएल भिबा चा “परमेश्‍वर य्‍हाङदेन छ्‌याम” भिबा हिन्‍ना। 24 योसेफ छोर्माहेन्‍से परमप्रभुला दूतसे पाङ्बा ह्रङ् थेसे मरियमदा ब्‍याह लजी। 25 तर मरियमसे कोला आन्‍हतेधोना योसेफ मरियमदेन छ्‌याम आम्‍हेर्नी। मरियमसे कोला न्‍हमाहेन्‍से योसेफसे कोलाला मिन येशू थान्‍जी।

Matthew 2

1 हेरोद ग्‍लेला धुइरी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी येशू न्‍हजी। जमाहेन्‍से स्‍यारला ज्‍योतिषीगदे यरूशलेमरी खजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे, 2 “यहूदीगदेला ग्‍ले दोसी न्‍हबा कोला खानङ मुला? तिग्‍दा भिसम ङन्‍से स्‍याररी थे न्‍हजी भिसी उन्‍बा सार म्राङ्जी। थेतबासेलमा ङनी थेदा झ्‍याल्‍बारी खबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 3 चु ताम थेःमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेदेन यरूशलेमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ल्‍हानान सुर्दा तजी। 4 जमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे जम्‍मादान ग्‍ला गिकरी ङ्‌योइसी “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट खानङ न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला?” भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। 5 थेनीगदेसे हेरोद ग्‍लेदा “यहूदियाला बेथलेहेम भिबा नाम्‍सारी न्‍हला भिसी पाङ्बा मुला, तिग्‍दा भिसम अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, 6 ‘यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा बेथलेहेम नाम्‍सा जजा मुसैनोन घ्रेन तला, तिग्‍दा भिसम बेथलेहेमग्‍याम शासन लबा म्‍हि गिक थोन्‍ना, थेसे ङाला म्‍हि इस्राएलीगदेदा वास्‍ता लला’ भिसी भिजी।” 7 जमाहेन्‍से हेरोदसे थे ज्‍योतिषीगदेदा जे सुटुक्‍क ङ्‌योइसी सार खाइमा म्राङ्बा हिन्‍ना, भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। ओच्‍छे थेनीगदेग्‍याम सार म्राङ्बा धुइ था याङ्जी। 8 जमाहेन्‍से थेसे थेनीगदेदा “निउ, ओच्‍छे थे कोलादा ज्‍यना लसी म्‍हाइगो। थेदा स्‍याप्‍मैछ्‌याम ङादा पाङ्‍गो, ङाएनोन थेदा झ्‍याल्‍बारी निला” भिसी बेथलेहेमरी पुइजी। 9 ग्‍लेला ताम थेःसी थेनीगदे थेग्‍याम निजी। थेनीगदेसे ङाच्‍छा स्‍याररी म्राङ्बा सार दोःसी थेनीगदेला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निजी, ओच्‍छे लैनु येशू मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थे सार अडेब तजी। 10 थे सार म्राङ्माहेन्‍से थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 11 दिम न्‍हङरी वाङ्मा थेनीगदेसे लैनु येशूदा थेला आमा मरियमदेन छ्‌याम म्राङ्जी, जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा फ्‍या लसी ह्राङ ह्राङला बाकस ठोङ्सी म्‍हर, ज्‍यबा बास्‍ना खबा धूपदेन मूर्र भिबा महँगो अत्तर भसी फुल्‍जी। 12 ओच्‍छे म्‍हाङरी परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा हेरोद मुबा ग्‍लारी थानिउ भिबासे लमा थेनीगदे अर्गुन ग्‍यामसे ह्राङला य्‍हुल्‍सारी निजी। 13 ज्‍योतिषीगदे निमाहेन्‍से, परमप्रभुला दूत गिक म्‍हाङरी योसेफ मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेसे योसेफदा “योसेफ, ए रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निउ। ओच्‍छे ङाइ एदा दोःसी खउ भिसी आपाङ्तेधोना एनीगदे थेरीन चिउ। तिग्‍दा भिसम हेरोदसे लैनु कोलादा साइबारी म्‍हाइबा मुला” भिसी भिजी। 14 जमाकुनु म्‍हुनङनोन रेःसी थेसे लैनु कोलादेन थेला आमादा भोर्सी मिश्र य्‍हुल्‍सारी निजी। 15 ओच्‍छे हेरोद आसितेधोना थेनीगदे थेरीन चिजी। चुह्रङ् लसी परमप्रभुसे अगमवक्ताग्‍याम “ङाइ ङाला झादा मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम ङ्‌योइबा मुला” भिसी सुङ्बा बचन पूरा तबारी हिन्‍ना। 16 जमाहेन्‍से ह्राङदा ज्‍योतिषीगदेसे झुक्‍याब लजीम भिबा था याङ्सी हेरोद ल्‍हानान बोमो खजी। ओच्‍छे थेसे ज्‍योतिषीगदेग्‍याम था याङ्बा धुइ अन्‍छार बेथलेहेम नाम्‍सादेन क्‍यारक्‍युर मुबा न्‍ही दिङधोनाला जम्‍मान कोलागदेदा साइपुङ्जी। 17 जमाहेन्‍से यर्मिया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तजी, 18 “रामा भिबा ग्‍लारी क्राबा क्रिङ्बा लबा थेःजी, राहेल ह्राङला कोलागदेला लागिरी क्राबान मुबा। थेदा जम्‍मासेन सम्‍झब लसैनोन क्राबा आख्‍लानी। तिग्‍दा भिसम थेला कोलागदे साइसी जिन्‍बा मुबा।” 19 ओच्‍छे हेरोद सिमाहेन्‍से, मिश्र य्‍हुल्‍सारी परमप्रभुला दूत गिक म्‍हाङरी योसेफ मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थेदा स्‍वर्गदूतसे, 20 “योसेफ, ए रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा इस्राएल य्‍हुल्‍सारी भोर्सी निउ। तिग्‍दा भिसम लैनु कोलादा साइबारी म्‍हाइबा म्‍हिगदे जम्‍मान सिसी जिन्‍बा मुला” भिसी भिजी। 21 जमाहेन्‍से थे रेःसी लैनु कोलादेन थेला आमादा इस्राएल य्‍हुल्‍सारी भोर्सी निजी। 22 तर यहूदियारी हेरोदला झा अर्खिलाउस ग्‍ले दोबा मुला भिबा थेःसी थेनीगदे थेरी निबारी लोङ्जी। थेतबासेलमा दोःसी परमेश्‍वरसे थेदा म्‍हाङरी पाङ्बा अन्‍छार गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी निसी चिजी। चुह्रङ् लसी “थेदा नासरी भिला” भिसी अगमवक्तागदेग्‍याम पाङ्बा ताम पूरा तजी।

Matthew 3

1 ल्‍हानान दिङ लिच्‍छा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना यहूदिया अञ्‍चलला तोङतोङबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, 2 “ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला।” 3 यशैया अगमवक्तासे चुनोन यूहन्‍नाला बारेरी चुह्रङ् भिसी पाङ्बा मुला, “तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे ‘परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ,’ भिसी म्‍हि गिक क्रिङ्बा मुला।” 4 यूहन्‍नासे ऊँटला क्राला क्‍वान क्‍वान्‍मुबा, ओच्‍छे ढिला पेटी खीमुबा। थेसे तिरीदेन ह्रि सिङसोरला खुदु चमुबा। 5 यरूशलेम शहरदेन यहूदिया अञ्‍चल ओच्‍छे यर्दन स्‍योङला क्‍यारक्‍युरला जम्‍मान ग्‍लाला म्‍हिगदे थे मुबा ग्‍लारी खजी। 6 ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी थेग्‍याम यर्दन स्‍योङरी बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 7 तर फरिसीगदेदेन सदुकीगदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हिगदे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खबान लबा म्राङ्सी थेसे थेनीगदेदा “पुख्रीला कोलागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरला बोमोग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी खाल्‍से भिजी? 8 थेतबासेलमा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा अन्‍छारला गे लउ। 9 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ‘ङनी अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना’ भिदेमा परमेश्‍वरला सजायग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामला लागिरी चु युङबागदेग्‍यामसेनोन कोलागदे स्‍होबारी खम्‍ला। 10 च्‍यागो, दोङ थाबारी तरी थीसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ज्‍यबा रो आरोबा जम्‍मान दोङ टाहेन्‍सेन थासी मेरी भ्‍याङ्‍ला। 11 “ङाइ चा एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसी क्‍युइसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। तर ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबासे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन मेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। थे ङा भन्‍दा शक्तिशाली मुला। ओच्‍छे ङा थेला लखम पुइबाधोनाला सुत्तै आरे। 12 ग्‍वा य्‍हाप्‍बा नाख्‍ले थेलान छ्‌यारी मुला, दाहेन्‍से ग्‍वा ज्‍यना लसी य्‍हाप्‍सी ग्‍वा जति भकारीरी थान्‍ना ओच्‍छे पोलोवा जति खाइमै आसिबा मेरी ख्राङ्ला।” 13 जमाहेन्‍से येशूएनोन यूहन्‍ना ग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी गालील अञ्‍चलग्‍याम यर्दन स्‍योङरी फेप्‍खजी। 14 तर यूहन्‍नासे थेदा “ङाइ चा ह्राङग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍तोःबा मुला, तिग्‍दा ह्राङ चा ङा मुबा ग्‍लारी फेप्‍खबा?” भिसी रोकब लबारी म्‍हाइजी। 15 तर येशूसे थेदा “दान्‍देदा चुह्रङ्‌नोन तगै। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा ताम पूरा लबारी य्‍हाङसे चुह्रङ्‌नोन लतोःला” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे येशूदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍जी। 16 ओच्‍छे येशूसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍सी क्‍युइग्‍याम पाखारी थोन्‍मैछ्‌याम थेसे स्‍वर्ग ठोङ्सी परमेश्‍वरला आत्‍मा ढुकुर ह्रङ् लसी फाप्‍सी ह्राङथोरी फेप्‍खबान लबा म्राङ्जी। 17 जमाहेन्‍से स्‍वर्गग्‍याम “चु ङाइ सेमहेन्‍सेन माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, चुदा म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी।

Matthew 4

1 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे शैतानग्‍याम सेम च्‍याबारी येशूदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्जी। 2 थेरी बोगल न्‍ही धिनधोना येशूसे धिन म्‍हुननोन तिगै आसोल्‍नी। थेतबासेलमा थेदा ल्‍हानान फोख्रेन्‍जी। 3 जमाहेन्‍से शैतान येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍सम चु युङबागदेदा गेङ दोगो भिसी सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 4 तर येशूसे “गेङसे जे म्‍हि आसो, तर परमेश्‍वरला सुङग्‍याम थोन्‍बा जम्‍मान बचनसे सोबारी खम्‍ला भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 5 जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा परमेश्‍वरला शहर यरूशलेमरी भोर्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिरला थोबोरी राप्‍पुङ्जी। 6 ओच्‍छे थेसे येशूदा “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍सम चुग्‍याम मार छ्‌योङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘परमेश्‍वरसे ह्राङदा चुङ्बाला लागिरी ह्राङला स्‍वर्गदूतगदेदा कुल्‍ला। ओच्‍छे एला काङ युङबारी थाठोक्‍गै भिसी एदा थेनीगदेसे या यारीन ताला’ भिसी भिजी।” 7 येशूसे थेदा “बचनरी चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुला, ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरला सेम च्‍याबा गे तिगै थालउ’” भिसी सुङ्जी। 8 दोःसी शैतानसे येशूदा नोबा गङ गिकरी भोर्सी जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुल्‍सागदेदेन जम्‍मान ज्‍यबा स्‍हेगदे उन्‍जी। 9 ओच्‍छे “ह्राङसे ङादा फ्‍या लसी तेन्‍जी भिसम चु जम्‍मान य्‍हुल्‍सा ङाइ ह्राङदा पिन्‍ना” भिसी भिजी। 10 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “शैतान, ए चुग्‍याम तुरुन्‍तन निउ! तिग्‍दा भिसम बचनरी ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा फ्‍या लउ, ओच्‍छे थेदा जे तेन्‍गो’ भिसी भ्रिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 11 जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा ख्‍लासी निजी ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदे खसी येशूदा क्‍योङ्‌जी। 12 यूहन्‍ना झ्‍याल्‍खानरी परब तजी भिबा थेःसी येशू दोःसी गालील अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 13 ओच्‍छे नासरत भिबा ग्‍लारी आफेप्‍ना कफर्नहुम शहररी धन्‍छ्‌याबारी फेप्‍जी। चु शहर गालील समुन्‍द्रला कुनीरी मुबा, चु शहर चा जबूलूनदेन नप्‍ताली भिबा य्‍हुलला म्‍हिगदे चिबा जिल्‍लारी परब तमुबा। 14 चुह्रङ् लसी यशैया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तजी, 15 “जबूलूनदेन नप्‍तालीला जिल्‍लारी यर्दन क्‍याम्‍सङ, समुन्‍द्रला कुनीरी, यर्दन क्‍याम्‍सङ, गालीलरी चिबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदे 16 ओच्‍छे धोपधोपरी चिबा म्‍हिगदेसे घ्रेन य्‍हालदा म्राङ्बा मुला। थेह्रङ् लसीन कालला धोपधोपरी मुबा म्‍हिगदेला गुङरी थे य्‍हाल फेःबा मुला।” 17 थे धुइहेन्‍से येशूसे “एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला” भिसी म्‍हिगदेदा सुङ्बारी छ्‌याइजी। 18 येशू गालील समुन्‍द्रला कुनीन कुनी फेप्‍बान लमा पत्रुस भिबा सिमोनदेन थेला आले अन्‍द्रियासदा तार्ङा साइबारी समुन्‍द्ररी घ्‍याङ क्‍लाङ्बान लबा म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे तार्ङा साइबा म्‍हिगदे मुबा। 19 येशूसे थेनीगदेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ, दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तार्ङा चुङ्बा म्‍हि आहिन, तर म्‍हिगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भबा म्‍हि स्‍होला” भिसी सुङ्जी। 20 येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम, ह्राङला घ्‍याङ ख्‍लासी थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 21 थेग्‍याम फेप्‍बान लमा येशूसे जब्‍दियाला झागदे याकूबदेन थेला आले यूहन्‍नादा म्राङ्जी। थेनीगदे ह्राङला आबादेन छ्‌याम दोँगारी घ्‍याङ राबान मुबा। येशूसे थेनीगदेदाएनोन ङ्‌योइजी। 22 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेनीगदे दोँगादेन आबादा ख्‍लासी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 23 येशू गालील अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लारी फेप्‍सी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी। ओच्‍छे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बादेन आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 24 जमाहेन्‍से सिरिया य्‍हुल्‍सा नाङनोन येशूला बारेरी थेःजी। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍सी दुख याङ्बागदे, म्‍हङसे स्‍याप्‍बागदे, स्‍ह म्‍हङसे स्‍याप्‍बागदेदेन काङ या चलब आतबा कुज्‍या म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। 25 ओच्‍छे गालील, डेकापोलिस, यरूशलेम, यहूदियादेन यर्दन क्‍याम्‍सङहेन्‍सेला ल्‍हानान म्‍हिगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी।

Matthew 5

1 ल्‍हानान म्‍हिगदे खबा म्राङ्सी येशू गङरी फेप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। जमाहेन्‍से चेलागदेएनोन येशूला क्‍युर्सीन चिजी। 2 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी लोप्‍बारी छ्‌याइजी, 3 “परमेश्‍वरथोरी जे आश लबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा थेनीगदेलान हिन्‍ना। 4 सेम क्राबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला तिग्‍दा भिसम थेनीगदेदा परमेश्‍वरसे ताङ्ना लला। 5 सोजो म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे जम्‍बुलिङला अधिकार याङ्ला। 6 परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबारी म्‍हाइबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा भङ पिन्‍ना। 7 स्‍य्‍हान्‍दोदा दया लबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे दया याङ्ला। 8 ज्‍यबा सेम थोबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरदा म्राङ्ला। 9 स्‍य्‍हान्‍दोदा ढिक्‍ना लबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम थेनीगदे परमेश्‍वरला झा दोला। 10 म्‍हिगदेसे दुख पिन्‍सैनोन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबागदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा थेनीगदेलान हिन्‍ना। 11 “ङादा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा खिसी लला, दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे लुसीला ताम पाङ्सी एनीगदेला बिरोधरी जम्‍मान नइबा ताम लमैनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। 12 तसैनोन एनीगदे ल्‍हानान ताङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छाला अगमवक्तागदेदाएनोन थेनीगदेसे चुह्रङ् लसीन दुख पिन्‍मुबा। 13 “एनीगदे जम्‍बुलिङला चजा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना, तर चजाला ङम्‍बा स्‍हे म्‍हाजी भिसम दोःसी तिग्‍से ङम्‍ना लबा? गे आखेल्‍बासे लमा म्‍हिसे थेदा भ्‍याङ्‍ला, जमाहेन्‍से म्‍हिसे नाङ्सी भ्रला। 14 “गङरी मुबा शहरदा जम्‍मासेन म्राङ्बा ह्रङ् लसी एनीगदेएनोन जम्‍बुलिङला नाङसल तबासे लमा जम्‍मासेन म्राङ्ला। 15 म्‍हिगदेसे नाङसल म्रासी फामसे घप्‍सी आथान, तर दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्राङ्‍गै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 16 चुह्रङ् लसी नाङसलसे य्‍हाल तना लबा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ज्‍यबा गे लसी उन्‍गो। एनीगदेला गे म्राङ्सी थेनीगदेसे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबाला जयजयकार लगै। 17 “ङा परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम भ्‍याङ्बारी आहिन, तर थे पूरा लबारी खबा हिन्‍ना। 18 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम मुदेन जम्‍बुलिङ नाश आततेधोना परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा हिगी गिकनोन आम्‍हा। 19 थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ठिमरी मुबा तामगदे न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा जजा तामदा आङ्‌यान्‍ना म्‍हिगदेदाएनोन थेह्रङ्नोन लपुङ्जी भिसम थे म्‍हि स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा जजा तला। तर जुन म्‍हिसे ठिमरी मुबा तामगदे ङ्‌यान्‍सी म्‍हिगदेदा थेह्रङ्नोन लपुङ्ला थे म्‍हि स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन म्‍हि तला। 20 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे भन्‍दा ज्‍यना लसी परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार आलनी भिसम तिगै लसीन एनीगदे स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ्‌। 21 “‘एसे म्‍हि थासाइगो, जुन म्‍हिसे म्‍हि साइला थेसे सजाय याङ्ला’ भिसी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी भ्रिबा ताम एनीगदेसे थेःबा मुला। 22 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे खालैदा बोमो लला, थे म्‍हिसे सजाय याङ्ला, ओच्‍छे खालैसे स्‍य्‍हान्‍दोदा हेला लजी भिसम थेदा अदालतरी भोर्ला। तर जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा ‘ए गे आखेल्‍बा मूर्ख’ भिसी भिला थेदा नर्गला लोङ्‌बा खबा मेरी युला। 23 “थेतबासेलमा परमेश्‍वरदा भेटी फुल्‍बा धुइरी एदेन छ्‌याम खालै म्‍हि बोमो खबा मुला भिबा ताम एसे ढन्‍जी भिसम, 24 एला भेटी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी फुल्‍बा ग्‍लाला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लासी ङाच्‍छा थे म्‍हिदेन छ्‌याम ढिक्‍गो, ओच्‍छे एसे ह्राङला भेटी फुल्‍गो। 25 “एदा मुद्दा युबा म्‍हिदेन छ्‌याम अदालतरी निबान लबा धुइरी ग्‍यामरीन ढिक्‍गो। आहिन्‍सम थेसे एदा न्‍यायाधीशला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना, ओच्‍छे न्‍यायाधीशसे सिपाहीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से ए झ्‍याल्‍खानरी परब तला। 26 एसे ङाला सत्‍य ताम ङ्‌यान्‍गो, एसे जम्‍मान टाङगा आफातेधोना थेग्‍याम थोन्‍बारी आम्‍याङ्‍। 27 “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘ए स्‍य्‍हान्‍दोला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ।’ 28 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे खालै म्रिङम्‍हेमेदा नइबा सेमसे च्‍याला थेसे सेमरी थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी जिन्‍बा तला। 29 चुदे एला दाहिने मीसे पाप लपुङ्जी भिसम थे मी तेःसी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला पूरान ल्‍हुइ नर्गरी निबा भन्‍दा मी गिक तेःसी भ्‍याङ्‍बान एला लागिरी ज्‍यबा तला। 30 थेह्रङ् लसीन एदा दाहिने यासे पाप लपुङ्जी भिसम थे या थासी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम एला पूरान ल्‍हुइ नर्गरी निबा भन्‍दा एला या गिक थासी भ्‍याङ्‍बान एला लागिरी ज्‍यबा तला। 31 “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘जुन म्‍हिसे म्रिङ ख्‍लाला थे म्‍हिसे छोडपत्रला कागज भ्रिसी पिन्‍गै।’ 32 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी आभ्रसैनोन ख्‍लाला, थेसे ह्राङला म्रिङदा स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्रिङम्‍हेमे स्‍होला। ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला थेएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा तला। 33 “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘एसे लुसीला ताम लसी घ्रान थाफागो, ओच्‍छे परमेश्‍वरदेन छ्‌याम लबा कबुल पूरा लउ।’ 34 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे घ्रान भिबा फानोन थाफागो, स्‍वर्गला मिनरी तसै, जम्‍बुलिङला मिनरी तसै एनीगदेसे घ्रान थाफागो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्ग परमेश्‍वर धन्‍छ्‌याबा ग्‍ला हिन्‍ना ओच्‍छे जम्‍बुलिङ परमेश्‍वरला स्‍य्‍हाप न्‍हेःबा ग्‍ला हिन्‍ना, ओच्‍छे यरूशलेम शहर चा जम्‍मालान ग्‍ले परमेश्‍वरला शहर हिन्‍ना। 36 ओच्‍छे ह्राङला थोबोरी या थान्‍सी घ्रान थाफागो। तिग्‍दा भिसम एसे क्रा गिकदाएनोन म्‍लाङ अथवा तार तना लबारी आखम। 37 थेतबासेलमा एनीगदेसे पाङ्बा ताम चा ‘हिन्‍ना’ भिसम ‘हिन्‍ना,’ ‘आहिन’ भिसम ‘आहिन’ जे तगै। थे भन्‍दा ल्‍हाना ताम चा शैतानग्‍याम खबा हिन्‍ना। 38 “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘मीला बदला मी, ओच्‍छे स्‍वाला बदला स्‍वा किन्‍गो।’ 39 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेदा बिरोध लबागदेदा एनीगदेसे बदला थाकिन्‍गो। बरु खालैसे एला दाहिने ग्रम्‍बारी तोजी भिसम अर्गुपट्टिला ग्रम्‍बाएनोन तासी पिन्‍गो। 40 खालै म्‍हिसे एदा बिरोध लसी मुद्दा लमा अदालतसे थेदा एला स्‍हुर्दम पिन्‍गो भिजी भिसम थेदा एसे घएनोन पिन्‍गो। 41 चुदे खालै म्‍हिसे एदा कोस गिकधोना भ्रउ भिसी कर लजी भिसम थेदेन छ्‌याम कोस न्‍हीधोना निउ। 42 खालैसे एदा ह्रीजी भिसम पिन्‍गो ओच्‍छे एदा छे ह्रीबा म्‍हिदाएनोन छे पिन्‍गो। 43 “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा तामएनोन एनीगदेसे थेःबा मुला, ‘एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा माया लउ, ओच्‍छे शत्रुदा हेला लउ।’ 44 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, ओच्‍छे एनीगदेदा दुख पिन्‍बागदेला लागिरी प्रार्थना लउ। 45 चुह्रङ् लजी भिसम एनीगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबाला कोलागदे दोला। परमेश्‍वरसे ज्‍यबा सेम थोबादेन नइबा सेम थोबा न्‍हीलान लागिरी धिनी फेना लबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा गे लबा म्‍हिदेन आज्‍यबा गे लबा म्‍हि न्‍हीलान लागिरी नाम ताइना लबा मुला। 46 चुदे एनीगदेदा माया लबादा जे एनीगदेसे माया लजी भिसम एनीगदेसे खाह्रङ् लसी इनाम याङ्ला? थेह्रङ् मी तिरो दुइबा म्‍हिगदेसेनोन आल? लमुला। 47 एनीगदेसे ह्राङला ज्‍योज्‍यो आलेगदेदा जे मान लजी भिसम स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे भन्‍दा ज्‍यबा तिग लजी? थेह्रङ् मी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसेनोन आल? लमुला। 48 थेतबासेलमा एनीगदेला स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबा खाह्रङ्बा मुला, एनीगदेएनोन थेह्रङ्बान दोगो।”

Matthew 6

1 “एनीगदेसे लबा ज्‍यबा गेगदे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी भिसी थालउ। थेह्रङ् लजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे एनीगदेदा तिगै इनाम आपिन। थेतबासेलमा होशियार तसी चिउ। 2 “एनीगदेसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा धुइरी कप्‍टीगदेसे ह्रङ् लसी म्‍हिगदेदा थेःना लसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेदेन ग्‍यामरीक्‍यार निसी स्‍य्‍हान्‍दोदा थेःना लसी भ्रमुला। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेनीगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 3 तर एसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा धुइरी एला दाहिने यासे तिग लबान मुला थे ताम एला देब्रे यासेनोन था थायाङ्‍गै। 4 थेतबासेलमा एसे प्राङबोगदेदा पिन्‍बा स्‍हे खालैदा था आतगै। थेह्रङ् लजी भिसम खालैसे था आयाङ्बा तामएनोन था याङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 5 “थेतबासेलमा एसे प्रार्थना लबा धुइरी कप्‍टीगदेसे ह्रङ् लसी थालउ। तिग्‍दा भिसम थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेदेन ग्‍यामला कुनीरीक्‍यार राप्‍सी प्रार्थना लबारी सेम लमुला। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 6 तर ए प्रार्थना लबा धुइरी कोठा न्‍हङरी वाङ्सी म्राप ढुङ्‍गो, ओच्‍छे खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबादेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। जमाहेन्‍से खालैसे आम्राङ्बा तामएनोन म्राङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 7 ओच्‍छे प्रार्थना लमा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ओह्रङ्नोन थाक्रिङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लजी भिसम परमेश्‍वरसे थेःमुला भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुला। 8 थेतबासेलमा एनीगदे थेनीगदे ह्रङ्‌बा थादोगो। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ह्रीबा भन्‍दा ङाच्‍छान एनीगदेदा तिग तिग स्‍हे तोःबा मुला, थे एनीगदेला परमेश्‍वर आबादा था मुला। 9 “तर एनीगदेसे चा चुह्रङ् लसी प्रार्थना लउ, ‘स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङन्‍ना परमेश्‍वर आबा, ह्राङदा जम्‍मासेन मान लगै। 10 ओच्‍छे जम्‍मानथोरी ह्राङला शासन खगै, ओच्‍छे ह्राङसे म्‍हन्‍बा ताम स्‍वर्गरी पूरा तबा ह्रङ्नोन चु जम्‍बुलिङरीनोन पूरा तगै। 11 ङन्‍से धिन धिननोन चतोःबा स्‍हे ङन्‍दा तिनी पिन्‍गो। 12 ङन्‍से ङन्‍दा बिरोध लसी पाप लबागदेदा माफ लबा ह्रङ् लसी ह्राङसेनोन ङन्‍ना पाप माफ लसी पिन्‍गो। 13 ओच्‍छे ङन्‍दा पापरी फसब तबा ग्‍यामरी भ्रआपुङ्‍गो, तर शैतानग्‍याम फेसी थान्‍गो। ह्राङला य्‍हुल्‍सादेन शक्ति ओच्‍छे ह्राङला मान सदनना लागिरी ह्राङलान हिन्‍ना, आमेन।’ 14 “एनीगदेदा बिरोध लसी पाप लबागदेदा एनीगदेसे माफ लजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेदा माफ लला। 15 तर एनीगदेसे म्‍हिगदेदा माफ आलनी भिसम परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेदा माफ आल। 16 “एनीगदेसे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धुइरी कप्‍टी म्‍हिगदेसे ह्रङ् लसी ली धोपधोप लसी थाभ्रउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे फोइथान चिसी प्रार्थना लबा म्‍हिगदेसे म्राङ्‍गै भिसी ली धोपधोप लसी भ्रमुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेनीगदेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्सी जिन्‍बा मुला। 17 तर एनीगदेसे चा फोइथान चिसी प्रार्थना लबा धुइरी ली ख्रुसी थोबोरी छ्‌युगु फोर्गो। 18 ओच्‍छे ए फोइथान चिसी प्रार्थना लबा म्‍हिगदेसे आहिन, तर खालैसे आम्राङ्बा ग्‍लारी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासे म्राङ्‍गै। ओच्‍छे खालैसे आम्राङ्बा तामएनोन म्राङ्बा परमेश्‍वर आबासे एदा इनाम पिन्‍ना। 19 “ह्राङला लागिरी जम्‍बुलिङरी धन सम्‍पत्ति सोसी थाथान्‍गो, तिग्‍दा भिसम जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिगदे बुलुङदेन खियासे चला, ओच्‍छे दिम फोसी य्‍होगदेसे य्‍हो लसी भोर्ला। 20 बरु ह्राङला लागिरी स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति सोसी थान्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेरी बुलुङसेएनोन आच खियासेएनोन आच, ओच्‍छे य्‍होसेएनोन वाङ्सी य्‍हो आल। 21 तिग्‍दा भिसम जुन ग्‍लारी एनीगदेला धन सम्‍पत्ति मुला, एनीगदेला सेमएनोन थेरीन तला। 22 “मी ल्‍हुइला लागिरी नाङसल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेतबासेलमा एला मी ज्‍यबा मुसम एसे ज्‍यना लसी म्राङ्ला, 23 तर एला मी न्‍होङ्जी भिसम एसे तिगै आम्राङ्। थेह्रङ् लसीन एला सेमला नाङसल सिजी भिसम एला लागिरी जम्‍मान धोपधोप तला। 24 “खालैसेनोन मालिक न्‍हीला गे लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम थेसे गिकदा हेला लला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लला। अथवा थेसे गिकसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍ना, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोदा वास्‍तान आल। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदेन धन सम्‍पत्ति न्‍हीलान गे लबारी आखम। 25 “थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, सोबाला लागिरी तिग चसे तिग थुङ्‍से ओच्‍छे तिग क्‍वान्‍से भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बा भन्‍दा एनीगदेला प्राणदेन ल्‍हुइ घ्रेन आहिन? 26 मुरी चरागदेदा च्‍यागो, थेनीगदेसे न्‍ह ब्‍लु ढ्वला, न्‍ह बाली दुइसी पोप लला, तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेन थेनीगदेदा ख्‍वामुला। चरागदे भन्‍दा मी एनीगदे घ्रेन आहिन? 27 एनीगदे न्‍हङला खालैसे धन्‍दा सुर्दा लसी छिन्‍नङला लागिरी आयू काप्‍खम्‍ला? 28 “तिग्‍दा एनीगदेसे क्‍वान्‍ना लागिरी धन्‍दा सुर्दा लबा? ह्रिरी सार्बा म्‍हेन्‍दोदा च्‍यागो, थेसे गेएनोन आलमुला, क्‍वानएनोन आरामुला। तसैनोन थे खाह्रङ् लसी ल्‍हेमुला! 29 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, सोलोमन ग्‍लेदेन ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थेसे क्‍वान्‍बा क्‍वान थे म्‍हेन्‍दोगदे न्‍हङला गिक तेबै जेबा आरेमुबा। 30 तिनी ल्‍हेबान निसी न्‍हङगर खर्माहेन्‍से मेरी फर्बा छेदा मी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लसी जेना लमुला भिसम झन एनीगदेदा परमेश्‍वरसे जेना आल? खाइ एनीगदेला विश्‍वास? 31 थेतबासेलमा ‘तिग चसे? तिग थुङ्‍से? ओच्‍छे तिग क्‍वान्‍से?’ भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। 32 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ङोआसेबा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेसे चा चु जम्‍मान स्‍हे म्‍हाइमुला। तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वर आबासे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे तोःला भिसी था मुला। 33 थेतबासेलमा ङाच्‍छा एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो ओच्‍छे थेसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार गे लउ। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना। 34 थेतबासेलमा न्‍हङगरला लागिरी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तिग्‍दा भिसम न्‍हङगरदा तोःबा स्‍हे न्‍हङगरनोन याङ्ला। तिनीला लागिरी तिनीलान दुख मुला।

Matthew 7

1 “स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लसी थाभ्रउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा दोष आल। 2 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे खाह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लला, थेह्रङ् लसीन एनीगदेदाएनोन दोष लला। ओच्‍छे एनीगदेसे जुन दप्‍बा स्‍हेसे दप्‍सी पिन्‍ना, परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा थेनोन दप्‍बा स्‍हेसे दप्‍सी पिन्‍ना। 3 “स्‍य्‍हान्‍दोला गोरी सेः भ्रबा म्राङ्बा म्‍हिसे ह्राङला गोरी मुइ भ्रबा तिग्‍दा आम्राङ्बा? 4 ह्राङला गोरी म्‍हुइ भ्रबा आम्राङ्बासे खाह्रङ् लसी आलेदा ‘खाइ एला गोला सेः तेःसी पिन्‍ना भिसी भिखम्‍ला?’ 5 कप्‍टी, ङाच्‍छा ह्राङला गोला मुइ तेःगो, ओच्‍छे जे एसे आलेला गोरी भ्रबा सेः तेःबारी खम्‍ला। 6 “परमेश्‍वरदा फुल्‍तोःबा स्‍हे नगीदा थापिन्‍गो, तिग्‍दा भिसम थेसे एदा ख्राप्‍बारी खला। ओच्‍छे ह्राङला मोती ढ्वला ङाच्‍छापट्टि थाभ्‍याङ्‍‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे मोती नाङ्सी भ्रला। 7 “एनीगदेसे ह्रीसम पिन्‍ना म्‍हाइसम स्‍याप्‍ला ओच्‍छे म्रापरी ढ्वक ढ्वक लसम एनीगदेला लागिरी म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 8 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्रीला थेदा पिन्‍ना, ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्‍हाइला थेसे स्‍याप्‍ला ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्रापरी ढ्वाक ढ्वाक लला थेदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 9 “एनीगदे न्‍हङला खालैसे ह्राङला कोलासे गेङ ह्रीमा थेदा युङबा पिन्‍ना? 10 खाइमै तार्ङा ह्रीमा थेदा पुख्री पिन्‍ना? 11 एनीगदे पापी तसीनोन ह्राङला कोलागदेदा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍बारी सेमुला भिसम स्‍वर्गरी मुबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे गाते ल्‍हाना ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍ना। 12 एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे जस्‍तो व्‍यवहार लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला एनीगदेसेनोन थेनीगदेदा थेह्रङ्बान व्‍यवहार लउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबादेन अगमवक्तासे लोप्‍बा मुल ताम चुनोन हिन्‍ना। 13 “एनीगदे साङरो म्रापग्‍याम वाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम घ्रेन म्रापग्‍याम वाङ्बारी सजिलो मी मुला तसैनोन थे म्रापग्‍याम नाश तबा ग्‍लारी धोमुला। चु म्रापग्‍याम वाङ्बा म्‍हिगदे चा ल्‍हानान मुला। 14 तर साङरो म्रापदेन जजाबा ग्‍यामसे भ्रमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्मुला। तसैनोन चु ग्‍यामरी भ्रबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे। 15 “फट्टा अगमवक्तागदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ, थेनीगदे एनीगदे मुबा ग्‍लारी ग्‍यु ह्रङ् लसी खमुला, तर थेनीगदेला सेम चा लोङ्‌बा खबा फार्बा ह्रङ्‌बान तमुला। 16 एनीगदेसे रो च्‍यासी दोङ ङोसेबा ह्रङ् लसी थेनीगदे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेला गेग्‍यामसेन ङोसेला। पुजुला दोङग्‍याम अङगुर आथु ओच्‍छे देस्‍यला दोङग्‍यामनोन अञ्‍जीर आथु। 17 थेह्रङ् लसीन जम्‍मान ज्‍यबा दोङरी ज्‍यबान रो रोला। ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरी आज्‍यबान रो रोला। 18 ओच्‍छे ज्‍यबा दोङरी आज्‍यबा रो आरो ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरीनोन ज्‍यबा रो आरो। 19 आज्‍यबा रो रोबा जम्‍मान दोङ थासी मेरी फर्ला। 20 चुह्रङ् लसीन थे अगमवक्तागदे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम एनीगदेसे थेनीगदेला गेग्‍यामसेन ङोसेखम्‍ला। 21 “ङादा ‘प्रभु, प्रभु’ जे भिबा म्‍हिगदे स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी आम्‍याङ्‍। तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हि जे वाङ्म्‍याङ्ला। 22 जमा धुइरी ल्‍हानान म्‍हिसे ङादा ‘प्रभु, ङन्‍से ह्राङला अधिकारग्‍याम परमेश्‍वरला ताम पाङ्बा आहिन? ओच्‍छे ह्राङला अधिकारग्‍याम ङन्‍से म्‍हङगदे ताप्‍बा आहिन? थेह्रङ् लसीन ङन्‍से ह्राङला अधिकारग्‍याम ल्‍हानान उदेकला गेगदे लबा आहिन?’ भिसी भिला। 23 जमा ङाइ थेनीगदेदा ‘एनीगदेदा ङाइ खाइमै ङोसेबा आरे। पाप गे लबा म्‍हिगदे, एनीगदे ङा मुबा ग्‍लाग्‍याम निउ’ भिसी पाङ्ला। 24 “थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी थे अन्‍छार भ्रला, थे म्‍हि चा दिम स्‍होमा नुप्‍ना जग ख्‍वसी स्‍होबा बुद्धि मुबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 25 बुद्धि मुबा म्‍हिसे दिम स्‍होमा नुप्‍ना जग ख्‍वसी स्‍होबासे लमा लाबालुङसरदेन भाल बाढी खसी थे दिमरी टसैनोन थे दिम आफुप्‍नी। 26 तर जुन म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम थेःसी थे अन्‍छार गे आल, थे म्‍हि चा दिम स्‍होमा नुप्‍ना जग आख्‍वना स्‍होबा बुद्धि आरेबा मूर्ख म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 27 बुद्धि आरेबा मूर्ख म्‍हिसे दिम स्‍होमा नुप्‍ना जग आख्‍वना स्‍होला। तर लाबालुङसरदेन भाल बाढी खसी थे दिमरी टजी भिसम थे दिम फुप्‍सी ल्‍हानान नोक्‍सान तला।” 28 येशूसे चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदे येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी उदेक तजी। 29 तिग्‍दा भिसम येशूसे थेनीगदेला यहूदी धर्मगुरुगदेसे लोप्‍बा ह्रङ् लसी आहिन, तर अधिकार मुबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी लोप्‍बा मुबा।

Matthew 8

1 येशू गङग्‍याम मार फेप्‍खमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रबारी छ्‌याइजी। 2 थेनोन धुइरी कोरे खबा म्‍हि गिक येशूला ङामरी खसी येशूदा फ्‍या लजी। ओच्‍छे “प्रभु, ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिजी। 3 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा थुर्सी “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थेला कोरे म्‍हाजी। 4 ओच्‍छे येशूसे थेदा “एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो। बरु ए निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे मोशासे कुल्‍बा अन्‍छार बलि फुल्‍गो। थेह्रङ् लजी भिसम म्‍हिगदेसे ए खम्‍जी भिसी था याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 5 येशू कफर्नहुम शहररी फेप्‍खमा रोमी कप्‍तान गिक खसी, 6 “प्रभु, ङाला नोकर काङ या चलब आतना स्‍हु खसी थलारी मुला” भिसी बिन्‍ती लजी। 7 जमाहेन्‍से येशूसे कप्‍तानदा “ङा खसी थेदा खम्‍ना लला” भिसी सुङ्जी। 8 तर कप्‍तानसे येशूदा “प्रभु, ह्राङ ङाला दिमरी फेप्‍खबाधोनाला ङा आरे। थेतबासेलमा ह्राङसे चुग्‍यामसेन खम्‍गै भिसी सुङ्जे सुङ्सैनोन ङाला नोकर खम्‍ला। 9 तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ङाला हाकिमला तहरी चिबा म्‍हि हिन्‍ना। ङाला तहरीनोन सिपाहीगदे मुला। ङाइ कोइदा निउ भिमा निमुला, कोइदा खउ भिमा खमुला। ओच्‍छे ङाला नोकरदा ङाइ चुह्रङ् लउ भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लमुला” भिसी भिजी। 10 चु ताम थेःसी येशू उदेक तसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरीनोन ङाइ चुह्रङ्बा घ्रेन विश्‍वास मुबा म्‍हि आस्‍याप्‍नी। 11 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, स्‍यारदेन ल्‍हो जम्‍मान ग्‍लाग्‍याम अर्गु य्‍हुलला ल्‍हानान म्‍हिगदे खला। ओच्‍छे अब्राहाम, इसहाक, याकूबदेन छ्‌यामनोन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी भोज चबारी चिला। 12 तर स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी चितोःबा ल्‍हानान इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे चा मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। थेरी क्राबा क्रिङ्बा लसी स्‍वा क्रेला।” 13 जमाहेन्‍से येशूसे थे कप्‍तानदा “ए निउ, एसे विश्‍वास लबा ह्रङ्नोन तगै” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ् सुङ्बा धुइरीन थे नोकर खम्‍जी। 14 येशू पत्रुसला दिमरी धोखमाहेन्‍से पत्रुसला स्‍युमी छवा खसी म्‍हेर्सी चिबा म्राङ्जी। 15 चु म्राङ्सी येशूसे थेला यारी थुर्जी, ओच्‍छे थेला छवा म्‍हाजी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 16 धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हङदा बङ्‌सी थे म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम ताप्‍जी। ओच्‍छे थेरी मुबा जम्‍मान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 17 येशूसे चुह्रङ् लबासे लमा यशैया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तजी। यशैया अगमवक्तासे, “य्‍हाङसे नातोःबा दुख थेसेन नाजी ओच्‍छे य्‍हाङला आखम्‍बागदेएनोन खम्‍ना लजी” भिसी पाङ्बा मुबा। 18 येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन ल्‍हानान म्‍हिगदे म्राङ्सी “य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी सुङ्जी। 19 थे धुइरी यहूदी धर्मगुरु गिक खसी येशूदा “गुरु, ह्राङ खानङदमान फेप्‍सै ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निला” भिसी भिजी। 20 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, ल्‍हुन्‍दीगदे चिबारी ऊ मुला, ओच्‍छे चरागदे चिबारीनोन जङ मुला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला मी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला सुत्तै आरे” भिसी सुङ्जी। 21 स्‍य्‍हान्‍दो चेला गिकसे येशूदा “प्रभु, ङाच्‍छा ङाला सिबा आबादा ल्‍हुसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला” भिसी भिमा, 22 येशूसे थेदा “सिबागदेदा सिबागदे ह्रङ्बासेन ल्‍हुगै, तर ए चा ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 23 जमाहेन्‍से येशू दोँगारी क्रेःजी, ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌यामनोन निजी। 24 निबान लमा तिक्‍खुरीन समुन्‍द्ररी घ्रेन लाबालुङसर खजी। ओच्‍छे समुन्‍द्ररी छाल रेःसी छालसे दोँगा प्‍लिङ्‍बारी छ्‌याइजी। तर थे धुइरी येशू चा स्‍हिम्‍बा मुबा। 25 जमाहेन्‍से चेलागदे खसी “प्रभु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी, जोगब लउ” भिसी येशूदा छिङ्जी। 26 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग्‍दा लोङ्‌बा? खाइ एनीगदेला विश्‍वास?” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे येशू रेःसी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालदा बङ्जी। जमाहेन्‍से लाबालुङसर म्‍हासी शान्‍त तजी। 27 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे “चु खाह्रङ्बा म्‍हि? चुसे कुल्‍बा ताम मी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालसेनोन ङ्‌यान्‍बा चीम” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 28 येशू समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि गदरा भिबा ग्‍लारी धोखमा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि न्‍ही धुर्साग्‍याम खबान लबा स्‍याप्‍जी। थे म्‍हि न्‍ही ल्‍हानान लोङ्‌बा खबा खाल्‍ला मुबासे लमा थे ग्‍याम खालै म्‍हि आभ्रमुबा। 29 थेनीगदेसे येशूदा म्राङ्सी क्रिङ्बान, “परमेश्‍वरला झा, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी म्‍हाइबा? ङन्‍ना धुइ आतमान ह्राङ ङन्‍दा नाश लबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना?” भिसी भिजी। 30 थेनीगदे मुबा ग्‍लाग्‍याम जजाकी क्‍याथाङ ढ्वागदे छबान मुबा। 31 थेतबासेलमा म्‍हङगदेसे येशूदा “चुदे ह्राङसे ङन्‍दा चुरी चिआपुङ्बा हिन्‍सम ङन्‍दा ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 32 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “निउ” भिसी सुङ्माहेन्‍से थेनीगदे थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। जमाहेन्‍से जम्‍मान ढ्वागदे गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी। 33 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्सी नाम्‍सारी निजी। ओच्‍छे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि न्‍हीदा तिग तिग तजी भिबा ताम जम्‍मादान थेःना लजी। 34 जमाहेन्‍से नाम्‍साला मुबा जति जम्‍मान म्‍हिगदे येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। ओच्‍छे येशूदा म्राङ्सी थे म्‍हिगदेसे “चु ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी।

Matthew 9

1 जमाहेन्‍से येशू दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङपट्टि फेप्‍जी, ओच्‍छे ह्राङलान शहररी दोःसी फेप्‍खजी। 2 म्‍हिगदेसे काङ या चलब आतबा कुज्‍या तसी म्‍हेर्सी चिबा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। येशूसे थेनीगदेला विश्‍वास म्राङ्सी थे कुज्‍या म्‍हिदा “कोला, भङ लउ, ङाइ एला पाप माफ लबा मुला” भिसी सुङ्जी। 3 थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला कोइ कोइसे “चुसे मी ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी ताम लबान मुला” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 4 येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी “एनीगदेसे तिग्‍दा चुह्रङ्बा नइबा ताम म्‍हन्‍बा? 5 ‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ’ भिबारी खजिबा चा सजिलो मुला? 6 तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिसी ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 7 जमाहेन्‍से थे रेःसी ह्राङला दिमरी निजी। 8 चु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा चुह्रङ्बा शक्ति पिन्‍बा परमेश्‍वरला जयजयकार लजी। 9 येशू थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी मत्ती भिबा म्‍हिदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी, ओच्‍छे येशूसे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 10 येशू मत्तीला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन पापीगदेएनोन खसी येशूदेन येशूला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी चबान मुबा। 11 चु म्राङ्सी फरिसीगदेसे येशूला चेलागदेदा “एनीगदेला गुरु तिग्‍दा तिरो दुइबा म्‍हिगदे ओच्‍छे पापीगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 12 चु ताम थेःसी येशूसे “खम्‍बा म्‍हिगदेदा डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिगदेदा जे डाक्‍टर तोःला। 13 दाहेन्‍से एनीगदे निसी चु तामला अर्थ तिग हिन्‍ना घोबारी म्‍हाइगो, ‘च्‍यागो, ङाइ म्‍हाइबा चा बलिदान आहिन, तर एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा दया हिन्‍ना।’ थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन, तर पापीगदेदा ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 14 जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ङन्‍देन फरिसीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला, तर ह्राङला चेलागदे चा तिग्‍दा फोइथान चिसी प्रार्थना आलबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 15 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना थेरी मुबागदेसे सुर्दा आल। तर म्‍हाछार थेनीगदेग्‍याम फेसी भोर्माहेन्‍से जे थेनीगदे सुर्दा तसी फोइथान चिला। 16 खालैसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेनसे आख्‍या, छार क्‍वानगेनसे बोक्‍टो क्‍वान ख्‍याजी भिसम बोक्‍टो क्‍वान झन ढेला। 17 ओच्‍छे खालै म्‍हिसेनोन ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, चुदे युजी भिसम थे ताङ ढेसी अङगुरला निङगु ङेला। ओच्‍छे थे ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। तर अङगुरला कलिलो निङगु ढिला छार ताङरी युला ओच्‍छे न्‍हीनोन जोगब तला।” 18 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् सुङ्बान लबा धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता गिक खजी। ओच्‍छे येशूदा फ्‍या लसी “दान्‍दे भर्खर ङाला झामे सिजी, तर ह्राङ फेप्‍खसी थेदा ह्राङसे थुर्जी भिसम थे सोला” भिसी भिजी। 19 जमाहेन्‍से येशू स्‍हेङ्‌सी थे म्‍हिदेन छ्‌याम फेप्‍जी, ओच्‍छे येशूला चेलागदेएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन निजी। 20 थेनोन धुइरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वानला जोरी थुर्जी। 21 तिग्‍दा भिसम “ङाइ येशूला क्‍वान थुर्बारी जे म्‍याङ्‍सम ङा खम्‍ला” भिसी थेसे सेम सेमरी म्‍हन्‍बा मुबा। 22 फ्‍लिक दोःसी च्‍यामा येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा म्राङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “भङ लउ, माइ! एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थे म्रिङम्‍हेमे खम्‍जी। 23 येशू थे नेताला दिमरी धोखमा थेरी बाँसुरी ह्राप्‍बा म्‍हिगदेदेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा म्‍हिगदे म्राङ्जी। 24 चु म्राङ्सी येशूसे जम्‍मादान “एनीगदे जम्‍मान मङग्‍यार थोन्‍गो। तिग्‍दा भिसम माइ सिबा आरे, तर म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी। चु ताम थेःसी थेरी मुबा म्‍हिगदेसे खिसी लसी ङेःजी। 25 थेरी मुबा म्‍हिगदे मङग्‍यार थोन्‍माहेन्‍से येशू दिम न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थे माइला यारी चुङ्सी थीजी। थीमैछ्‌याम थे माइ डोङ रेःजी। 26 जमाहेन्‍से चु ताम थे य्‍हुल्‍साला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 27 येशू थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी मी आम्राङ्बा म्‍हि न्‍हीसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान, ङन्‍दा दया लउ” भिसी क्रिङ्बान येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा खजी। 28 येशू दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थे मी आम्राङ्बा म्‍हि न्‍हीएनोन येशू मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीदा “ङाइ खम्‍ना लबारी खम्‍ला भिसी एनीगदेदा विश्‍वास मुला?” भिसी ङ्‌योइमा थेन्‍नीसे “मुला, प्रभु” भिसी भिजी। 29 जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीला मीरी थुर्सी “एनीगदेसे विश्‍वास लबासे लमा एनीगदे खम्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 30 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेन्‍नीसे म्राङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेन्‍नीदा “च्‍यागो, चु ताम खालैदान थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 31 तसैनोन थेनीगदे निसी जम्‍मान ग्‍लारी येशूला बारेरी थेःना लजी। 32 थे म्‍हि न्‍ही निबारी छ्‌याइमा म्‍हिगदेसे म्‍हङसे स्‍याप्‍सी ताइ दोबा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। 33 येशूसे म्‍हङदा ताप्‍मैछ्‌याम थे ताइ दोबा म्‍हिसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। चु म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तसी “चुह्रङ्बाम ङन्‍से इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरी खाइमै म्राङ्बा आरेबा” भिसी भिजी। 34 तर फरिसीगदेसे चा “चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍लेला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिबारी छ्‌याइजी। 35 जमाहेन्‍से येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी लोप्‍बादेन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी। ओच्‍छे जम्‍मान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बादेन आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सारी फेप्‍जी। 36 म्‍हिला हुल म्राङ्सी येशूदा ल्‍हानान दया रेःजी, तिग्‍दा भिसम थेनीगदे खालैसे आच्‍याना दुख याङ्बा गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्‌बान मुबा। 37 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “च्‍यागो, बाली मी ल्‍हानान मिन्‍बा मुला, तर बाली दुइबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे। 38 थेतबासेलमा बाली दुइबा म्‍हिगदे पुइखउ भिसी बालीला दोप्‍ता प्रभुदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ” भिसी सुङ्जी।

Matthew 10

1 येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी जम्‍मान थरीला रोगसे स्‍याप्‍सी आखम्‍बागदेदा खम्‍ना लबादेन म्‍हङगदेदा ताप्‍बा अधिकार पिन्‍जी। 2 येशूला मुल चेलागदे चुनोन हिन्‍ना, जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा पत्रुस भिबा सिमोनदेन थेला आले अन्‍द्रियास, जब्‍दियाला झा याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍ना, 3 ओच्‍छे फिलिपदेन बारथोलोमाइ, थोमादेन तिरो दुइबा मत्ती, अल्‍फयसला झा याकूबदेन थेदियस, 4 ओच्‍छे सिमोन चु सिमोनदा ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लसी ह्राङला य्‍हुल्‍साला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हि भिसी भिमुबा। ओच्‍छे यहूदा इस्‍करियोत, चुनोन यहूदा इस्‍करियोतसे लिच्‍छा येशूदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 5 येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही मुल चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍सी पुइजी, “एनीगदे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदेन सामरीगदेला शहररी थानिउ। 6 बरु एनीगदे गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ् तसी भ्रबा इस्राएलीगदे मुबा ग्‍लारी निउ। 7 ओच्‍छे ‘स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी पाङ्‍गो। 8 ओच्‍छे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबादेन सिबा म्‍हिगदेदा सोना लउ। थेह्रङ् लसीन कोरे खबागदेदा खम्‍ना लबादेन म्‍हङगदे ताप्‍गो। एनीगदेसे ओह्रङ्नोन याङ्बा स्‍हे एनीगदेसेएनोन ओह्रङ्नोन पिन्‍गो। 9 एनीगदेसे म्‍हर म्‍हुइदेन टाङगा तिगै थाभोर्गो। 10 ओच्‍छे एनीगदेसे ग्‍यामला लागिरी पोबा क्‍वानदेन झोला ओच्‍छे लखमदेन कडी तिगै थाभोर्गो। तिग्‍दा भिसम गे लबा म्‍हिसे ज्‍याला याङ्तोःमुला। 11 “एनीगदे शहररी निसै नाम्‍सारी निसै ङाच्‍छा थेरी एनीगदेदा मान लबा म्‍हि खाल चीम थे म्‍हाइगो। ओच्‍छे एनीगदे थेग्‍याम आनितेधोना थेरीन चिउ। 12 ओच्‍छे थे दिमरी वाङ्मा एनीगदेसे थे दिमला म्‍हिदा “परमेश्‍वरला शान्‍ति एनीगदेदेन छ्‌याम तगै” भिसी पाङ्‍गो। 13 थे दिमला म्‍हिसे एनीगदेदा मान लजी भिसम थे दिमला म्‍हिसे शान्‍ति याङ्‌गै। चुदे थे दिमला म्‍हिसे एनीगदेदा मान आलनी भिसम थे दिमला म्‍हिसे शान्‍ति थायाङ्‍गै। 14 ओच्‍छे खालैसे एनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍ना मान आलनी भिसम थे दिमदेन शहरग्‍याम थोन्‍बा धुइरी ह्राङला काङला धुलु खर्सी पिन्‍गो। 15 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु थे शहरला म्‍हिगदेला गति भन्‍दा मी सदोमदेन गमोरा शहरला म्‍हिगदेला गति नाखम्‍बा तला। 16 “च्‍यागो, ङाइ एनीगदेदा फार्बागदेला गुङरी ग्‍युदा पुइबा ह्रङ् लसी पुइला। थेतबासेलमा एनीगदे पुख्री ह्रङ्‌बा चलाक ओच्‍छे ढुकुर ह्रङ् सोजो तसी भ्रउ। 17 तर एनीगदे म्‍हिगदे म्राङ्सी होशियार तउ, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी अदालतरी भोर्ला। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी भोर्सी एनीगदेदा कोर्रासे तोबा ग्‍याङ्‍बा लला। 18 ङादा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेसे एनीगदेदा अञ्‍चलाधीशदेन ग्‍लेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला। एनीगदे थेनीगदेदेन अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला लागिरी ङाला साक्षी दोला। 19 थेनीगदेसे चुङ्सी भोर्सैनोन खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍से भिसी एनीगदेसे धन्‍दा सुर्दा लआतोः। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी खाह्रङ् लसी पाङ्तोःबा थे ताम एनीगदेदा लोप्‍सी पिन्‍ना। 20 तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे पाङ्बा आहिन, तर परमेश्‍वर आबाला आत्‍मासेन एनीगदेग्‍याम पाङ्ला। 21 “ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेसे ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेदा साइपुङ्ला। थेह्रङ् लसीन आबासे कोलागदेदा साइपुङ्ला, ओच्‍छे कोलागदेसे आबा आमाला बिरोध लसी साइपुङ्ला। 22 ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मासेन हेला लला। तर जुन म्‍हिसे जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लबा आख्‍ला थेसे थार्बा याङ्ला। 23 म्‍हिगदेसे एनीगदेदा नाम्‍सा गिकरी दुख पिन्‍जी भिसम एनीगदे अर्गु नाम्‍सारी यार्गो। च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदे इस्राएलला जम्‍मान नाम्‍सारी धोआखम। 24 “च्‍यागो, गुरु भन्‍दा चेला घ्रेन आत, ओच्‍छे मालिक भन्‍दा नोकरएनोन घ्रेन आत। 25 चेला ह्राङला गुरु ह्रङ्‌बा दोबादेन नोकर ह्राङला मालिक ह्रङ्‌बा दोबान ठीक मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ङा दिमला मुल म्‍हिदाम म्‍हङला ग्‍ले बालजिबुल भिला भिसम झन ङाला म्‍हेमेगदेदा मी तिग भिला? 26 “थेतबासेलमा थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम घप्‍सी आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे, ओच्‍छे छुम्‍सी था आयाङ्बा स्‍हे तिगै आरे। 27 जुन ताम ङाइ एनीगदेदा धोपधोपरी पाङ्बा मुला, थे ताम एनीगदेसे य्‍हालरी पाङ्‍गो, ओच्‍छे जुन ताम एनीगदेसे थेःला, थे ताम एनीगदेसे दिमला धुरीग्‍याम थेःना लउ। 28 ओच्‍छे एनीगदेला ल्‍हुइदा साइसी आत्‍मादा चा तिगै लबारी आखम्‍बा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम थालोङ्‍गो। तर ल्‍हुइदेन आत्‍मा न्‍हीदान साइसी नर्गरी धोना लखम्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम जे लोङ्‍गो। 29 डबल गिकरी च्‍युर्गन न्‍ही याङ्मुला। तसैनोन एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे सेम आलनी भिसम थे च्‍युर्गनगदे न्‍हङला गिकएनोन आसि। 30 एनीगदेला थोबोरी क्रा गाते मुला भिबा ताम सुत्तै परमेश्‍वरदा था मुला। 31 थेतबासेलमा एनीगदे थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हानान च्‍युर्गनगदे भन्‍दा मी एनीगदे ल्‍हानान घ्रेन मुला। 32 “थेतबासेलमा जुन म्‍हिसे ङादा म्‍हिला ओन्‍छाङरी सेमहेन्‍से प्रभु भिसी पाङ्ला, ङाएनोन स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा आबाला ङाच्‍छा थेदा ङाला म्‍हि भिसी भिला। 33 तर जुन म्‍हिसे म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ङादा ङाइ थेदा ङोसेबा आरे भिसी भिला, ङाइएनोन थेदा स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबाला ङाच्‍छा ङोसेबा आरे भिसी भिला। 34 “ङा जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेदा ढिक्‍ना लबारी खबा हिन्‍ना भिसी थाम्‍हन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङा म्‍हिगदेदा ढिक्‍ना लबारी आहिन, तर थेनीगदे न्‍हङरी छेना लबारी खबा हिन्‍ना। 35 तिग्‍दा भिसम ‘ङा आबाला बिरोधरी झा, आमाला बिरोधरी झामे ओच्‍छे स्‍युमीला बिरोधरी चाङ रेःना लबारी खबा हिन्‍ना। 36 म्‍हिला शत्रु चा ह्राङलान म्‍हेमेगदे न्‍हङ‍ग्‍याम थोन्‍ना।’ 37 “जुन म्‍हिसे ङादा भन्‍दा ह्राङला आबा आमादेन कोलागदेदा माया लला, थे म्‍हि ङाला चेला दोबारी आखम। 38 ओच्‍छे जुन म्‍हिसे आसितेधोना ह्राङला दुख ह्राङसेन नासी ङादेन छ्‌याम आभ्र, थे म्‍हि ङाला चेला दोबाधोनाला आरे। 39 जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 40 “एनीगदेदा मान लबा म्‍हिगदेसे ङादाएनोन मान लला। ओच्‍छे ङादा मान लबागदेसे ङादा पुइखबादाएनोन मान लला। 41 जुन म्‍हिसे अगमवक्तादा ‘अगमवक्ता’ भिसी मान लला, थेसेनोन अगमवक्तासे याङ्बा ह्रङ्‌बान इनाम याङ्ला। थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हिदा ‘परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि’ भिसी मान लला, थेसेनोन थे परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हिसे याङ्बा ह्रङ्‌बान इनाम याङ्ला। 42 च्‍यागो, खालैसे चुगदे न्‍हङला गिकदा ङाला चेला भिसी सिम्‍बा क्‍युइ जे थुङ्बारी पिन्‍सैनोन थेसे याङ्तोःबा इनाम याङ्ला।”

Matthew 11

1 येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलादा चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से गालील अञ्‍चलला नाम्‍सागदेरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार लोप्‍बारीदेन थेःना लबारी फेप्‍जी। 2 थे धुइरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना झ्‍याल्‍खानरी मुबा। थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टसे लबा गेला बारेरी थेःसी यूहन्‍नासे ह्राङला चेलागदेदा “ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबारी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट मुबा ग्‍लारी पुइजी। 4 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे थेःबादेन म्राङ्बा ताम निसी यूहन्‍नादा पाङ्सी पिन्‍गो। 5 मी आम्राङ्बागदेला मी म्राङ्ना लबा मुला, कुज्‍यादेन कोरे खबा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मुला, नाब्‍यङ आथेःबागदेदा थेःना लबा मुला, सिबागदेदा सोना लबा मुला, ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। 6 जुन म्‍हिसे शङ्का आलना विश्‍वास लला, थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।” 7 थेनीगदे निमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा यूहन्‍नाला बारेरी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे तोङतोङबा ग्‍लारी तिग च्‍याबारी निबा मुबा? तिग लाबासे य्‍होङ्बा मा दोङ च्‍याबारी निबा हिन्‍ना? 8 ओच्‍छे एनीगदे तिग च्‍याबारी थोन्‍बा मुबा? ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिदा च्‍याबारी? च्‍यागो, ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिगदे मी ग्‍लेखाङरी जे चिमुला। 9 एनीगदे तिग च्‍याबारी निमुबा? तिग अगमवक्तादा च्‍याबारी निबा आहिन? हिन्‍ना, ङाइ पाङ्ला एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो अगमवक्तागदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिक म्राङ्बा मुला। 10 चुनोन यूहन्‍नाला बारेरी परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइला। थेसे एला लागिरी ग्‍याम स्‍होला।’ 11 “च्‍यागो, दान्‍देधोना बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि खालैनोन न्‍हबा आरे। तसैनोन जुन म्‍हि स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा जजा मुला, थे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन हिन्‍ना। 12 बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला धुइहेन्‍से दान्‍देधोना थेःना लबा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला बारेरी ल्‍हानान गे तबा मुला। तर ह्राङसे ह्राङदान शक्तिशाली म्‍हन्‍बा म्‍हिगदे चा ह्राङलान भङसे स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी म्‍हाइबा मुला। 13 तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नाला धुइधोना परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमदेन जम्‍मान अगमवक्तागदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी पाङ्बा मुला। 14 एनीगदेसे अगमवक्तागदेसे पाङ्बा ताम विश्‍वास लबा हिन्‍सम थेनीगदेसे खाल भिसी पाङ्बा एलिया चा चुनोन यूहन्‍ना हिन्‍ना। 15 जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ। 16 “दान्‍देला म्‍हिगदेदा ङाइ खाह्रङ् लसी घोना लसे? थेनीगदे मी ग्‍यामरीक्‍यार क्‍लाङ्बा कोलागदे ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेनीगदेसे ह्राङला ह्रोगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिमुला, 17 ‘ङन्‍से एनीगदेला लागिरी बाँसुरी ह्राप्‍सी पिन्‍जी, तर एनीगदे आस्‍य्‍हनी। ओच्‍छे ङन्‍से दुखला व्‍हाइ गोजी, तर एनीगदे आक्रानी।’ 18 चुह्रङ् लसीन यूहन्‍नासे अङगुरला निङगु आथुङ्ना फोइथान चिसी प्रार्थना लमुबा, जमा म्‍हिगदेसे ‘थेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि’ भिसी भिबा मुबा। 19 परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि चा चबा थुङ्बा लसी भ्रजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ङादा ‘च्‍यागो, ल्‍हानान चबा स्‍हेदेन ल्‍हानान निङगु कासी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, तिरो दुइबादेन पापीगदेला ह्रो’ भिसी भिमुला! तर परमेश्‍वरला बुद्धिग्‍याम गे लबा म्‍हिदा थेसे लबा गेगदेग्‍यामसेन थे ठीक हिन्‍ना भिसी था याङ्ला।” 20 जमाहेन्‍से जुन जुन नाम्‍सारी येशूसे ल्‍हानान उदेकला गेगदे लबा मुबा, थे नाम्‍साला म्‍हिगदेदा दाहेन्‍से ज्‍यबा तसेला आरे भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। 21 “खोराजीनदेन बेथसेदाला म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला नाम्‍सारी लबा ह्रङ्‌बा उदेकला गेगदे टुरोसदेन सीदोन शहररी लबा हिन्‍सम ओन्‍मान थेनीगदेसे बोरा क्‍वान्‍सी मेफ्रा फोर्सी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा। 22 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी एनीगदेला दुख भन्‍दा टुरोसदेन सीदोनला म्‍हिगदेला दुख नाखम्‍बा तला 23 कफर्नहुमला म्‍हिगदे, तिग एनीगदे स्‍वर्गरीन धोला भिसी म्‍हन्‍मुला? आधो! एनीगदेदा मी नर्गरी भ्‍याङ्‍ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला गुङरी लबा उदेकला गेगदे सदोमरी लबा हिन्‍सम थे नाम्‍सा तिनीधोना चिसेला मुबा। 24 च्‍यागो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी सदोमला म्‍हिगदेसे भन्‍दा एनीगदेसे ल्‍हानान सजाय याङ्ला?” 25 थे धुइरी येशूसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “मुदेन जम्‍बुलिङला प्रभु आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेदेन सेबा घोबा म्‍हिगदेग्‍याम छुम्‍सी थान्‍बा ताम तिगै आसेबा म्‍हिगदेदा उन्‍सी पिन्‍जी। 26 हिन्‍ना आबा, चुह्रङ् लमान ह्राङ ताङ्जी। 27 “ङाला आबासे ङादा जम्‍मान स्‍हे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा झा खाल हिन्‍ना भिसी आबादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान था आरे। थेह्रङ् लसीन आबा खाल भिसी झादेन झासे आबादा ङोसेना लबा म्‍हिगदेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान आबा खाल हिन्‍ना भिसी था आरे। 28 “धोइ पुइसी ब्‍लप्‍बा म्‍हिगदे, ङा मुबा ग्‍लारी खउ, ङाइ एनीगदेला ब्‍लप्‍बा साल्‍ना लला। 29 ङाला जुवा पुइसी ङाग्‍याम लोप्‍गो, तिग्‍दा भिसम ङाला सेम ङेम्‍बादेन दयासे प्‍लिङ्बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेला सेमरी शान्‍ति तला। 30 तिग्‍दा भिसम ङाइ काप्‍बा जुवा सजिलो मुला, ओच्‍छे ङाइ काप्‍बा धोइ याङ्बा मुला।”

Matthew 12

1 येशूदेन थेला चेलागदे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु बु‍ग्‍याम फेप्‍बान मुबा। थे धुइरी फोख्रेन्‍बासे लमा थेला चेलागदेसे ग्‍वाला नम थुसी चबारी छ्‌याइजी। 2 थेनीगदेसे चुह्रङ् लबा म्राङ्सी फरिसीगदेसे येशूदा “च्‍यागो, ह्राङला चेलागदेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारीन आतबा गे लजी” भिसी पाङ्जी। 3 जमाहेन्‍से थेनीगदेदा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दाऊददेन थेला ह्रोगदेदा फोख्रेन्‍बा धुइरी थेनीगदेसे तिग लजी? तिग एनीगदेसे खाइमै परमेश्‍वरला बचन पढब लबा आरे? 4 थे धुइरी दाऊदसे परमेश्‍वरला दिमरी वाङ्सी परमेश्‍वरदा फुल्‍बा गेङ भसी ह्राङला ह्रोगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चजी। थे गेङ थेनीगदेसे चबारीन आतमुबा। तिग्‍दा भिसम थे गेङ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिसे जे चबारी तमुबा। 5 ओच्‍छे एनीगदेसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम पढब लबा आरे? ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनुएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेसे गे लमुला, तसैनोन थेनीगदेसे पाप लबा मुला भिसी आम्‍हन्‍मुला। 6 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरला मन्‍दिर भन्‍दा घ्रेन चुरी स्‍य्‍हान्‍दो खालै मुला। 7 थेतबासेलमा ‘ङाइ म्‍हाइबा चा बलिदान आहिन, तर एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोदा लबा दया हिन्‍ना’ भिसी बचनरी भ्रिबा ताम घोबा हिन्‍सम एनीगदेसे तिगै दोष आरेबा म्‍हिदा दोष आलसेला मुबा। 8 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना प्रभु हिन्‍ना।” 9 थेग्‍याम येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍जी। 10 थेरी या गिक खर्बा म्‍हि मुबा। फरिसीगदेसे येशूदा दोष लबाला लागिरी “तिग ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु खालै म्‍हिदा खम्‍ना लबा ठीक हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 11 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे न्‍हङ‍री खालैला ग्‍यु गिक ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु व्‍हाङरी ताइजी भिसम एसे थे ग्‍युदा आतेःना थेह्रङ्नोन थान्‍ना? 12 एनीगदेसे ग्‍युदा मी तेःमुला भिसम म्‍हि ग्‍यु भन्‍दा घ्रेन आहिन? थेतबासेलमा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु खालैदा ज्‍यबा लबा ठीक हिन्‍ना।” 13 जमाहेन्‍से येशूसे थे म्‍हिदा “एला या तन्‍गब लउ” भिसी सुङ्माहेन्‍से थेसे या तन्‍गब लजी। तन्‍गब लमैछ्‌याम थेला या अर्गु या ह्रङ्‌बान ज्‍यबा तजी। 14 जमाहेन्‍से फरिसीगदे थेग्‍याम थोन्‍सी निजी, ओच्‍छे येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सल्‍लाह लबारी छ्‌याइजी। 15 फरिसीगदेला ताम था याङ्सी येशू थेग्‍याम फेप्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलएनोन येशूदेन छ्‌यामनोन खजी, ओच्‍छे येशूसे आखम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 16 तर येशूसे थे म्‍हिला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा “च्‍यागो, ङा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 17 यशैया भिबा अगमवक्तासे पाङ्बा ताम पूरा तबारीन येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा हिन्‍ना। यशैया अगमवक्ताग्‍याम परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, 18 “ङाइ धम्‍बा ङादा तेन्‍बा म्‍हि म्राङ्सी ङा ताङ्‍बा मुला। ओच्‍छे थेदा ङाइ माया लसी ङाला आत्‍मा थेथोरी थान्‍सी पिन्‍बा मुला, थेसे ङाइ लबा निसाफला बारेरी जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा पाङ्ला। 19 थे छेबा बङ्बा लसी आभ्र ओच्‍छे ल्‍हानान क्रिङ्सीएनोन आभ्र। थेतबासेलमा थे ग्‍यामरीक्‍यार क्रिङ्सी भ्रबा खालैसे आथेः। 20 थिबा मादा आक्‍युइना जोगब लसी थान्‍बा ह्रङ् लसी दुखरी मुबा म्‍हिगदेदा थेसे जोगब लसी थान्‍ना। थेह्रङ् लसीन छ्‌युगु जिन्‍सी सिबारी छ्‌याइबा नाङसलदा सिआपुङ्बा ह्रङ् लसी थेसे विश्‍वासरी कमजोर तबा म्‍हिगदेदाएनोन जोगब लसी थान्‍ना। ओच्‍छे जम्‍मादान ठीक निसाफ लसी थार्ना लला। 21 थेतबासेलमा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे थेथोरी आश लला।” 22 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे म्‍हङसे स्‍याप्‍सी ताइ दोबादेन मी आम्राङ्बा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। येशूसे थेदा खम्‍ना लजी, जमाहेन्‍से थेसे म्राङ्‌खम्‍जी तामएनोन पाङ्‍खम्‍जी। 23 चु म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक तसी “चु दाऊद ग्‍लेला सन्‍ताननोन हिन्‍ना?” भिसी भिजी। 24 तर चुह्रङ्बा ताम थेःसी फरिसीगदेसे येशूदा “चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍ले बालजिबुलला शक्तिग्‍याम जे म्‍हङगदे ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 25 तर थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, जुन य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री तोबा छेबा लला थे य्‍हुल्‍सा नाश तला, ओच्‍छे दिम गिकलान म्‍हिएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री आढिक्‍नी भिसम थे दिमएनोन फुप्‍ला। 26 थेतबासेलमा शैतानसे शैतानदान ताप्‍जी भिसम थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री फेला। थेह्रङ् लजी भिसम थेनीगदेला य्‍हुल्‍सा खाह्रङ् लसी टुला? 27 ङाइ बालजिबुलला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍मुला भिसम एनीगदेला चेलागदेसे चा खाल्‍ला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना? थेतबासेलमा एनीगदेला गल्‍ती थेनीगदेसेन उन्‍ना। 28 तर ङाइ परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा मुला भिसम एनीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला। 29 “भङ्‍बा म्‍हिला दिमरी वाङ्सी ङाच्‍छा थे म्‍हिदा आखीना खालैसे थेला धन सम्‍पत्ति य्‍हो लखम्‍ला? थे भङ्‍बा म्‍हिदा खीमाहेन्‍से जे थेसे थेला धन सम्‍पत्ति भोर्खम्‍ला। 30 “जुन म्‍हि ङादेन छ्‌याम आढिक, थे म्‍हि ङाला बिरोधी तला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ङा मुबा ग्‍लारी म्‍हिगदे आभ, थे म्‍हिसे ङाला बिरोधरी गे लला। 31 थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे जस्‍तोन पाप गेदेन पाप तामगदे लसैनोन थेनीगदेदा माफ लला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लसी पाप ताम लबा म्‍हिसे खाइमै माफ आयाङ्‌। 32 थेह्रङ् लसीन खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा बिरोध लसी ताम पाङ्सै थेसे माफ याङ्ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍मादा बिरोध लसी ताम पाङ्जी भिसम थेदा दान्‍देला धुइरी माफ आल, लिच्‍छाला जुनीरीनोन माफ आयाङ्‌। 33 “ज्‍यना लसी सयार लबा दोङरी ज्‍यना लसीन रोला। ओच्‍छे ज्‍यना लसी सयार आलबा दोङरी ज्‍यना लसी आरो। थेतबासेलमा सयार लजीम कि आलजीम भिबा ताम रोग्‍यामसेन था तला। 34 पुख्रीला कोलागदे, एनीगदेला सेमरीन पाप मुला भिसम खाह्रङ् लसी ज्‍यबा ताम पाङ्‌खम्‍ला? तिग्‍दा भिसम सेमरी जुन ताम मुला, थेनोन ताम एनीगदेसे पाङ्बा हिन्‍ना। 35 ज्‍यबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम ज्‍यबान ताम थोन्‍मुला ओच्‍छे नइबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम नइबान ताम थोन्‍मुला। 36 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु आतोःबा ताम पाङ्बा म्‍हिगदेसे ह्राङ ह्राङला हिसाब उन्‍तोःला। 37 तिग्‍दा भिसम एला दोष मुला कि आरे भिबा एला तामग्‍यामसेन था तला।” 38 जमाहेन्‍से यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे येशूदा “गुरु, ङन्‍दा ह्राङसे लबा उदेकला गे च्‍याबा सेम मुला” भिसी पाङ्‌मा, 39 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “नइबा बानिबेहोर थोसी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदेसे उदेकला चिनु जे म्‍हाइमुला। तर दान्‍देला म्‍हिगदेदा चा योना अगमवक्ताला चिनु बाहेक अर्गु चिनु आउन। 40 तिग्‍दा भिसम धिन सोम म्‍हुन सोमधोना योना घ्रेन तार्ङाला फोरी चिबा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन धिन सोम म्‍हुन सोमधोना धुर्सारी तला। 41 च्‍यागो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी निनवे शहरला म्‍हिगदे रेःसी दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना। तिग्‍दा भिसम योना अगमवक्तासे पाङ्बा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा समाचार थेःसी, थेनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा मुबा। तर चुरी योना अगमवक्ता भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिक मुला। तसैनोन एनीगदेसे थेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 42 निसाफ लबा धुइरी ल्‍होग्‍याम खबा ग्‍लेस्‍यासे दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना, तिग्‍दा भिसम थे सोलोमन ग्‍लेला ज्ञान बुद्धिला ताम ङ्‌यान्‍बारी ल्‍हानान थारेङग्‍याम खबा मुबा। तर च्‍यागो, चुरी सोलोमन ग्‍ले भन्‍दा घ्रेन म्‍हि मुसैनोन थेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 43 “म्‍हङ म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निमाहेन्‍से थेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबारी तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार ग्‍ला म्‍हाइसी भ्रला। ओच्‍छे खानङएनोन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला आयाङ्माहेन्‍से, 44 ‘ङा जुन म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी खजी थेनोन म्‍हिला ल्‍हुइरी चिबारी निइ’ भिसी दोःसी निला। दोःसी खमा थेसे ङाच्‍छा ह्राङ चिबा ग्‍ला खालै आरेबा साङसाङबा म्राङ्ला। 45 जमाहेन्‍से थे म्‍हङ निसी ह्राङ भन्‍दा नइबा अर्गु गोर निस म्‍हङगदे भसी थे म्‍हि न्‍हङरी वाङ्सी चिमुला। थेतबासेलमा थे म्‍हिला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा लिच्‍छाला गति झन नइबा तला। दान्‍देला म्‍हिगदेदाएनोन थेह्रङ्बान तला।” 46 येशू म्‍हिगदेदेन छ्‌याम ताम लबान लबा धुइरी येशूदेन छ्‌याम ताम लबारी भिसी थेला आमादेन आलेगदे मङग्‍यार खसी चिबा मुबा। 47 जमाहेन्‍से म्‍हि गिकसे “ह्राङदेन छ्‌याम ताम लबारी भिसी ह्राङला आमादेन आलेगदे मङग्‍यार खसी चिमुला” भिसी येशूदा पाङ्जी। 48 तर येशूसे थे म्‍हिदा “ङाला आमा खाल? ङाला आलेगदे खाल?” 49 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा उन्‍बान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, चुरी मुबा जम्‍मान ङाला आमादेन आलेगदे हिन्‍ना। 50 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रला थेनोन ङाला आमा, ङाला आङा ओच्‍छे ङाला आले हिन्‍ना।”

Matthew 13

1 जमाकुनु येशू दिमग्‍याम फेप्‍सी समुन्‍द्रला कुनीरी धन्‍छ्‌याजी। 2 ओच्‍छे थेरी म्‍हिला हुल मुबासेलमा येशू दोँगारी धन्‍छ्‌याजी। ओच्‍छे म्‍हिला हुल चा समुन्‍द्रला कुनीरीक्‍यार राप्‍सी चिजी। 3 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेदा येशूसे उखानग्‍याम ल्‍हानान ताम लोप्‍बान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। 4 थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वमा कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी, थे ब्‍लु चरागदे खसी चजी। 5 कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, ओच्‍छे थेरी साप्रा ल्‍हाना आरेबासे लमा योनान फुइजी। 6 तर साप्रा ल्‍हाना आरेबासे लमा थेला टा नुप्‍ना निआम्‍याङ्नी। थेतबासेलमा धिनीसे क्रोसी थे दोङ सिजी। 7 कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लुदेन पुजु दोङ छ्‌याम छ्‌यामनोन फुइजी। तर पुजु दोङ ल्‍हेबान निबासे लमा थे दोङदा हाप तजी। 8 कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तसी फुइजी, ओच्‍छे कोइ दोङरी दोब्‍बर, कोइ दोङरी तेब्‍बर, कोइ दोङरी चौबरधोना रोजी। 9 जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 10 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “ह्राङसे थेनीगदेदा तिग्‍दा उखानग्‍यामसे जे लोप्‍बा?” भिसी ङ्‌योइमा, 11 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “म्‍हिसे था आयाङ्‍बा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला ताम ङाइ एनीगदेदा घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर थेनीगदेदा चु ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा आरे। 12 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझन घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला। 13 थेनीगदेसे ङाइ लबा गे च्‍याबाम च्‍यामुला तर आम्राङ्मुला, ओच्‍छे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर आघोमुला। थेतबासेलमान ङाइ थेनीगदेदा उखानग्‍याम पाङ्बा हिन्‍ना। 14 “परमेश्‍वरसे यशैया अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तबा मुला, ‘थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर खाइमै आघोमुला, च्‍याबाम च्‍यामुला तर खाइमै आम्राङ्मुला, 15 तिग्‍दा भिसम चु म्‍हिगदेला सेम कोङ्बा मुला, थेनीगदेला नाब्‍यङसे आथेःमुला, ओच्‍छे थेनीगदेसे मी च्‍युम्‍बा मुला। आहिन्‍सम थेनीगदेसे म्राङ्सेला मुबा, थेःसेला मुबा, सेमहेन्‍सेन घोसेला मुबा, ङापट्टि दोःसेला मुबा, ओच्‍छे थेनीगदेदा ङाइ खम्‍ना लसेला मुबा।’” 16 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे म्राङ्बाएनोन मुला थेःबाएनोन मुला। 17 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ल्‍हानान अगमवक्तादेन परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदेसे एनीगदेसे म्राङ्बा चु तामगदे च्‍याबारी म्‍हाइमुबा। तर थेनीगदेसे आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे एनीगदेसे थेःबा ताम थेनीगदेसे थेःबारी म्‍हाइजी, तर थेःबारी आम्‍याङ्नी। 18 “लु, ब्‍लु ढ्वबा उखानना अर्थ ङ्‌यान्‍गो। 19 ग्‍यामरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना, तर थेसे घोबा भन्‍दा ङाच्‍छान शैतान खसी थेनीगदेला सेमग्‍याम थे ताम ब्‍यन्‍सी भोर्ला। 20 युङबाला घह्रङ मुबा सरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी तुरुन्‍तन विश्‍वास लला। 21 तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। 22 पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना, तर चु जम्‍बुलिङला धन्‍दा सुर्दादेन धन सम्‍पत्तिला लोभसे लमा परमेश्‍वरला बचनदा गे लआपुङ्‍। थेतबासेलमा थेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो। 23 तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोनाला रो रोला।” 24 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा ह्राङला बुरी ज्‍यबा ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 25 तर जम्‍मान म्‍हिगदे म्‍हेर्बा धुइरी थेला शत्रु खसी ग्‍वा न्‍हङरी कोडोङ ढ्‌वसी निजी। 26 थे ग्‍वा ल्‍हेबान निसी रोबा धुइरी चा ग्‍वा न्‍हङ‍री कोडोङला दोङएनोन म्राङ्जी। 27 “थेतबासेलमा नोकरगदे दिमला मालिक मुबा ग्‍लारी खसी ‘बुरी ह्राङसे ग्‍वा जे ढ्वबा आहिन? थेरीम कोडोङएनोन फुइजीम’ भिसी भिजी। 28 “जमाहेन्‍से दिमला मालिकसे थेनीगदेदा ‘खालै शत्रुसे चुह्रङ् लबा हिन्‍ना’ भिसी भिमा, नोकरगदेसे ‘थेह्रङ् भिसम ङनी निसी थे कोडोङ स्‍योइसी भ्‍याङ्‍गो?’ भिसी भिजी। 29 “तर थे मालिकसे नोकरगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, ‘दान्‍देन थास्‍योइगो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे कोडोङ भिसी स्‍योइमा ग्‍वाएनोन स्‍योइसी भ्‍याङ्‍ला। 30 बरु ग्‍वा खन्‍बा धुइ आततेधोना थेह्रङ्बान मुगै। ग्‍वा खन्‍बा धुइरी खन्‍बागदेदा ङाच्‍छा कोडोङ स्‍योइसी ख्राङ्बाला लागिरी ग्‍ला गिकरी थान्‍गो। तर एनीगदेसे ग्‍वा जे भसी ङाला भकारीरी थान्‍गो भिसी पाङ्ला।’” 31 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा अर्गु उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा म्‍हि गिकसे घुर्‍यानरी ढ्वबा पच्‍छै ब्‍लुला गेडा गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 32 पच्‍छैला गेडा ढापढुपगदे न्‍हङ‍री जम्‍मान भन्‍दा जजा तसैनोन थे फुइसी ल्‍हेबान निसी दोङनोन दोला। ओच्‍छे थे पच्‍छै दोङला हाँगारी चरागदे खसी जङ स्‍होसी चिला।” 33 दोःसीनोन येशूसे थेनीगदेदा अर्गु उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चा गेङरी युबा खमीर ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे खमीर म्रिङम्‍हेमे गिकसे फाम सोम ब्रारी युसी ज्‍योप्‍ला। ओच्‍छे थे ब्रा आभोतेधोना थेसे घप्‍सी थान्‍ना।” 34 येशूसे म्‍हिला हुलदा जम्‍मान ताम उखानग्‍यामसे जे लोप्‍जी। उखान आसुङ्तेधोना थेनीगदेदा येशूसे तिगै ताम आलोप्‍नी। 35 परमेश्‍वरसे अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “ङाइ ताम लमा उखानग्‍यामसे जे लला, ओच्‍छे जम्‍बुलिङ ठुङ्माहेन्‍से दान्‍देधोना था आरेबा ताम ङाइ घोना लला।” 36 जमाहेन्‍से थे म्‍हिला हुलदा ख्‍लासी येशू दिम न्‍हङरी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन दिम न्‍हङरी खसी, “बुरी फुइबा कोडोङ म्राला उखानना अर्थ घोना लसी पिन्‍गो” भिसी ङ्‌योइमा, 37 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ज्‍यबा ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि चा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि हिन्‍ना। 38 बु भिबा चा चु जम्‍बुलिङ हिन्‍ना ओच्‍छे ज्‍यबा ब्‍लु भिबा चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे हिन्‍ना, कोडोङ म्रा भिबा चा परमेश्‍वरदा बिरोध लबागदे हिन्‍ना। 39 ओच्‍छे कोडोङ ढ्वबा शत्रु चा शैतान हिन्‍ना, बाली खन्‍बा धुइ भिबा चा परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइ हिन्‍ना। ओच्‍छे बाली खन्‍बागदे चा स्‍वर्गदूतगदे हिन्‍ना। 40 कोडोङ स्‍योइसी म्‍हिगदेसे खाह्रङ् लसी मेरी फर्मुला थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरीनोन थेह्रङ्नोन लला। 41 जमा धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन ङाला स्‍वर्गदूतगदेदा पुइखला। थेनीगदेसे म्‍हिगदेदा पाप लपुङ्बा जम्‍मान स्‍हेदेन पाप गे लबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ङाला य्‍हुल्‍साग्‍याम ह्रुप लला। 42 ओच्‍छे थेनीगदेदा मेरी युला, थेरी थेनीगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला। 43 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिगदे ह्राङला परमेश्‍वर आबाला य्‍हुल्‍सारी धिनी ह्रङ्नोन य्‍हाल य्‍हाल तसी चिला। जुन म्‍हिदा घोबा सेम मुला थेसे ज्‍यना लसी ङ्‌यान्‍सी घोउ। 44 “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा वारीरी ल्‍हुसी थान्‍बा धन ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे धन म्‍हि गिकसे स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थे ल्‍हानान ताङ्सी थे धन थेरीन ल्‍हुसी थान्‍सी दिमरी निजी। ओच्‍छे थेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान चुङ्सी थे वारी ग्‍लुजी। 45 “चुह्रङ् लसीन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा ज्‍यबा खाल्‍ला मोती म्‍हाइसी भ्रबा व्‍यापारी ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 46 थेसे ज्‍यबा खाल्‍ला मोती स्‍याप्‍माहेन्‍से ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान चुङ्सी थे मोती ग्‍लुजी। 47 “थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा समुन्‍द्ररी रोप्‍बा घ्‍याङ ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे घ्‍याङरी ल्‍हानान थरीला तार्ङागदे परब तला। 48 ओच्‍छे घ्‍याङ नाङनोन तार्ङा परब तमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे समुन्‍द्रला कुनीरी भसी गे खेल्‍बा तार्ङागदे ताङरी थान्‍ना, गे आखेल्‍बा तार्ङागदे पाखारी भ्‍याङ्‍ला। 49 चुह्रङ्‌नोन लसी परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरीनोन स्‍वर्गदूतगदे खसी ज्‍यबा गे लबा म्‍हिगदेदेन नइबा गे लबा म्‍हिगदेदा फेला। 50 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा चा मेरी युला। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला।” 51 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु ताम जम्‍मान घोजी?” भिसी ङ्‌योइमा, “घोजी” भिसी थेनीगदेसे येशूदा जोहाब पिन्‍जी। 52 थेतबासेलमा येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला बारेरी था याङ्बा यहूदी धर्मगुरुगदे दिमला दोप्‍ता ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम थेसे ह्राङला ढुकुटीग्‍याम छारदेन पुरानो धनगदे तेःला” भिसी सुङ्जी। 53 चु उखानगदे सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू थेग्‍याम ह्राङला नाम्‍सारी फेप्‍जी। 54 ओच्‍छे ह्राङला नाम्‍सारी धोखमाहेन्‍से यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी थेरी मुबा म्‍हिगदेदा लोप्‍जी। येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तसी चुह्रङ् भिजी, “चु म्‍हिसे चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा शक्तिदेन बुद्धि खानङग्‍याम याङ्जी? 55 चु सिकर्मीला झा आहिन? चुला आमा मरियम ओच्‍छे आलेगदे याकूब, योसेफ, सिमोनदेन यहूदा आहिन? 56 चुला जम्‍मान आङागदे य्‍हाङदेन छ्‌यामनोन आरे? तसैनोन चुसे चु जम्‍मान ज्ञान बुद्धिदेन शक्ति खानङग्‍याम याङ्जी?” 57 जमाहेन्‍से थेनीगदेदा येशूदेन छ्‌याम बोमो खजी। तर येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, अगमवक्तादा ह्राङला नाम्‍सारीदेन ह्राङला दिमरी बाहेक अर्गु खजिबै ग्‍लारी निसैनोन मान लला” भिसी सुङ्जी। 58 थेनीगदेसे विश्‍वास आलबा म्राङ्सी येशूसे थेरी ल्‍हाना उदेकला गे आलनी।

Matthew 14

1 थे धुइरी गालील अञ्‍चलरी शासन लबा हेरोदसे येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःजी। 2 जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला गे लबागदेदा “थे म्‍हि बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना हिन्‍ना। थे सिबाग्‍याम सोसी खबा हिन्‍ना। थेतबासेलमान थेसे चुह्रङ्बा उदेकला गेगदे लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 3 हेरोदसे ह्राङला आले फिलिपला म्रिङ हेरोदियाससे लमा ङाच्‍छा यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्मुबा। 4 तिग्‍दा भिसम हेरोदसे ह्राङला आले चाङदा थान्‍बासे लमा यूहन्‍नासे हेरोददा “ह्राङसे आले चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा ठीक आहिन” भिसी पाङ्मुबा। 5 थेतबासेलमा हेरोदसे यूहन्‍नादा साइबारी म्‍हाइमुबा। तर हेरोद म्‍हिगदे म्राङ्सी लोङ्मुबा। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुबा। 6 हेरोदसे ह्राङ न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी घ्रेन भोज लजी। जमाकुनु हेरोदियासला झामे जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि स्‍य्‍हसी हेरोददा ल्‍हानान ताङ्ना लजी। 7 थेतबासेलमा हेरोदसे थेदा “एसे जे ह्रीबा थेनोन पिन्‍ना” भिसी कबुल लजी। 8 तर थेला आमासे थेदा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो ह्री‍गो भिसी पाङ्बासे लमा थेसे “ङादा दान्‍देन बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भउ” भिसी भिजी। 9 जमाहेन्‍से हेरोद ग्‍लेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। तसैनोन ह्राङला डोन्‍बोगदेला ओन्‍छाङरी जे ह्रीसै पिन्‍ना भिसी घ्रान फाबासे लमा थेसे भिबा ह्रङ्नोन लउ भिसी सिपाहीगदेदा कुल्‍जी। 10 ओच्‍छे थेनीगदे झ्‍याल्‍खानरी निसी यूहन्‍नाला थोबो थाजी। 11 जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भसी थे माइदा पिन्‍जी। ओच्‍छे थे माइसे भोर्सी ह्राङला आमादा पिन्‍जी। 12 यूहन्‍नादा साइजी भिबा ताम थेःमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे खसी लास भोर्सी ल्‍हुजी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी थे जम्‍मान ताम पाङ्जी। 13 बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा साइजी भिबा ताम थेःमाहेन्‍से येशू ह्राङ गिक जे दोँगारी क्रेःसी सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। तर येशू थेग्‍याम सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी भिबा ताम थेःसी शहर शहरग्‍याम म्‍हिला हुल भ्रसीन येशू मुबा ग्‍लारी निजी। 14 येशू समुन्‍द्रला कुनीरी धोमा ल्‍हानान म्‍हिला हुलदा म्राङ्सी थेदा दया रेःजी। थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेला आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 15 ओच्‍छे ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशूला चेलागदे थे मुबा ग्‍लारी खसी “दाहेन्‍से ङ्‍यसे तसी जिन्‍जी, चु सुनसान ग्‍लारी तिगै आरे। थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा पुइगो। ओच्‍छे थेनीगदे नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी ह्राङ ह्राङला लागिरी चबा स्‍हे ग्‍लुसी चगै” भिसी येशूदा पाङ्जी। 16 तर येशूसे थेनीगदेदा “चु म्‍हिगदेदा तिग्‍दा पुइसे? एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 17 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍देन छ्‌याम गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा भन्‍दा अर्गु तिगै आरे” भिसी भिजी। 18 येशूसे थेनीगदेदा “थे गेङदेन तार्ङा ङादा भउ” भिसी सुङ्जी। 19 जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा पाङरी चिपुङ्जी। ओच्‍छे गेङदेन तार्ङा यारी थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीबान परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा पिन्‍जी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे भो लसी म्‍हिगदेदा पिन्‍जी। 20 जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बा गेङदेन तार्ङा चेलागदेसे च्‍युक न्‍ही सोली दुइजी। 21 थेरी गेङ चबा म्‍हिगदे म्रिङम्‍हेमेदेन कोलागदे बाहेकनोन हजार ङा ह्रेम्‍फेबेगदे मुबा। 22 जमाहेन्‍से येशूसे तुरुन्‍तन ह्राङला चेलागदेदा दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङपट्टि ह्राङ भन्‍दा ङाच्‍छा पुइजी। थे धुइरी येशूसे चा म्‍हिला हुलदा पुइबान लजी। 23 म्‍हिगदे पुइसी जिन्‍माहेन्‍से येशू ह्राङ गिक जे प्रार्थना लबारी गङरी फेप्‍जी। थेरी ङ्‍यसेधोनान येशू गिक जे मुबा। 24 थे धुइरी चेलागदे क्रेःसी निबा दोँगा समुन्‍द्रला कुनीग्‍याम ल्‍हानान थारेङ धोसी जिन्‍बा मुबा। तसैनोन लाबा उल्‍टोग्‍याम खबासे लमा समुन्‍द्ररी छाल रेःसी थेनीगदेदा क्‍यामसङपट्टि निबारी गाह्रो तबा मुबा। 25 स्‍य्‍होला तीन बजेरीक्‍यार येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रबान थेनीगदेपट्टि फेप्‍खजी। 26 चेलागदेसे येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रसी फेप्‍खबान लबा म्राङ्सी “चु मी म्‍हङनोन हिन्‍ना!” भिसी थेनीगदे लोङ्सी क्रिङ्‌जी। 27 तर तुरुन्‍तन येशूसे थेनीगदेदा “भङ लउ, ङानोन हिन्‍ना, थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 28 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ह्राङनोन हिन्‍सम ङादाएनोन समुन्‍द्रथोरी भ्रसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी खउ भिसी सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 29 येशूसे “लु, खउ!” भिसी सुङ्माहेन्‍से पत्रुस दोँगाग्‍याम फाप्‍सी येशू मुबा ग्‍लारी निबारी समुन्‍द्रथोरी भ्रबारी छ्‌याइजी। 30 तर घ्रेन लाबा खबा म्राङ्सी थे लोङ्जी। लोङ्बासे लमा थे समुन्‍द्ररी डुबब तबारी छ्‌याइजी। जमाहेन्‍से थेसे “प्रभु, ङादा जोगब लउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 31 येशूसे तुरुन्‍तन पत्रुसला या चुङ्सी “खाइ एला विश्‍वास, एसे तिग्‍दा शङ्का लबा?” भिसी सुङ्जी। 32 येशूदेन पत्रुस दोँगारी क्रेःमाहेन्‍से लाबा म्‍हाजी। 33 जमाहेन्‍से दोँगारी मुबा चेलागदेसे येशूदा फ्‍या लसी, “ह्राङ पक्‍कान परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 34 थेनीगदे समुन्‍द्र थासी गनेसरेत भिबा ग्‍लारी धोखजी। 35 थे ग्‍लाला म्‍हिगदेसे येशूदा ङोसेमाहेन्‍से क्‍यारमारला नाम्‍साला म्‍हिगदेदा येशू फेप्‍खजी भिसी पाङ्सी पिन्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदे जम्‍मादान येशू मुबा ग्‍लारी भसी, 36 “चुगदेदा ह्राङला क्‍वान्‍ना जो जे भिसै थुर्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी, ओच्‍छे येशूला क्‍वान थुर्बा जति जम्‍मान खम्‍जी।

Matthew 15

1 यरूशलेमग्‍याम खबा फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, 2 “ह्राङला चेलागदेसे तिग्‍दा आखे म्‍हेमेला रिमठिमदा ख्‍लाबा? तिग्‍दा चबा भन्‍दा ङाच्‍छा या आख्रुबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 3 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे चा तिग्‍दा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍ना आखे म्‍हेमेला रिमठिम तेन्‍बा? 4 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ‘एसे ह्राङला आबा आमादा मान लउ,’ ओच्‍छे ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा बिरोध लसी नइबा ताम लला थेदा चा साइनोन तोःला’ भिसी सुङ्बा मुला। 5 तर एनीगदेसे चा ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा पिन्‍तोःबा स्‍हे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा मुला, थेसे ह्राङला आबा आमादा मान लआतोः’ भिसी लोप्‍मुला। 6 चुह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङला रिमठिम अन्‍छार भ्रगै भिसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम चा गे आखेल्‍बा स्‍होबा मुला। 7 थेतबासेलमा कप्‍टीगदे, परमेश्‍वरसे यशैया अगमवक्ताग्‍याम सुङ्बा ताम एनीगदेला गे अन्‍छार ढिक्‍बा मुला। 8 ‘चु म्‍हिगदेसे सुङसे जे ङादा मान लमुला, तर सेमहेन्‍से चा मान आलमुला। 9 ओच्‍छे थेनीगदेसे ङादा तेन्‍बाम तेन्‍मुला, तसैनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामदा भन्‍दा म्‍हिसे स्‍होबा रिमठिमदा घ्रेन म्‍हन्‍मुला।’” 10 जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिला हुलदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी, “ङाइ पाङ्बा ताम तिग चीम भिसी एनीगदेसे घोबारी म्‍हाइगो। 11 परमेश्‍वरदा तेन्‍बारी म्‍हिदा खजिबै चबा स्‍हेसे न्‍होङ्ना आल। तर म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा नइबा तामसे चा म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला” भिसी सुङ्जी। 12 जमाहेन्‍से चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङला ताम थेःसी फरिसीगदे ह्राङदेन छ्‌याम बोमो खबा ताम ह्राङदा था मुला?” भिसी पाङ्जी। 13 तर येशूसे चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे आसूबा दोङगदे स्‍योइसी भ्‍याङ्‍ला। 14 थेतबासेलमा थेनीगदेदा तिगै पाङ्आतोः। थेनीगदे मी आम्राङ्बा म्‍हिगदेदा लोप्‍बा मी आम्राङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना। थेतबासेलमा मी आम्राङ्बा म्‍हिसे मी आम्राङ्बादान चुङ्सी भोर्सम न्‍हीनोन व्‍हाङरी ताइला।” 15 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “म्‍हिगदेदा चबा स्‍हेसे न्‍होङ्ना आलमुला भिसी ह्राङसे सुङ्बा ताम ङन्‍दा घोना लसी पिन्‍गो” भिसी भिमा, 16 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍देधोना अझ एनीगदेसे घोबा आरे? 17 चबा स्‍हे चमाहेन्‍से फोरी धोमुला। ओच्‍छे फोग्‍यामसेनोन मङग्‍यार थोन्‍मुला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे? 18 तर म्‍हिला सेमरी जुन ताम मुला थेनोन ताम सुङग्‍याम थोन्‍मुला, ओच्‍छे थेनोन तामसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। 19 तिग्‍दा भिसम म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा नइबा तामगदे चा म्‍हि साइबा, म्‍हिला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, खालैदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, य्‍हो लबा, लुसीला ताम पाङ्बा ओच्‍छे म्‍हिला तामगन लबा हिन्‍ना। 20 चु जम्‍मान तामसे चा म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। तर या आख्रुना चसी म्‍हिदा न्‍होङ्ना आलमुला।” 21 जमाहेन्‍से येशू थे शहर ख्‍लासी टुरोसदेन सीदोन भिबा ग्‍लारीक्‍यार फेप्‍जी। 22 थे शहरला अर्गु य्‍हुलला कनानी म्रिङम्‍हेमे गिक क्रिङ्बान खसी येशूदा “प्रभु, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान, ङादा दया लउ। ङाला झामेदा म्‍हङसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा मुला” भिसी भिजी। 23 तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍नी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “चु म्रिङम्‍हेमेदा चुग्‍याम पुइगो। तिग्‍दा भिसम चु क्रिङ्बान य्‍हाङला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रसी छेर्ना लजी” भिसी बिन्‍ती लजी। 24 जमाहेन्‍से येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे ङादा म्‍हाबा ग्‍यु ह्रङ् तसी चिबा इस्राएलला म्‍हिगदेला लागिरी जे पुइखबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 25 तर थे म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा फ्‍या लबान, “प्रभु, ङादा ह्रो लउ” भिसी भिजी। 26 जमाहेन्‍से येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “च्‍यागो, कोलागदेदा पिन्‍तोःबा गेङ नगीदा पिन्‍बा ठीक आहिन” भिसी सुङ्मा, 27 थे म्रिङम्‍हेमेसे “हिन्‍ना प्रभु, तर नगीसेनोन थेला दोप्‍तासे चमा सरी ताइबा भ्राइभ्रुइ मी चम्‍याङ्मुला” भिसी भिजी। 28 जमाहेन्‍से येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “माइ, एला विश्‍वास घ्रेन चीम। एला विश्‍वाससे लमा एसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्नोन तबा मुला” भिसी सुङ्जी। थेनोन धुइरी थेला झामे खम्‍जी। 29 जमाहेन्‍से येशू थे ग्‍ला ख्‍लासी गालील समुन्‍द्रला कुनीग्‍याम गङरी फेप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। 30 ओच्‍छे म्‍हिला हुल येशू मुबा ग्‍लारी खजी। थेनीगदेसे कुज्‍या तबा, मी आम्राङ्बादेन ताइ दोबा ओच्‍छे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा भजी। जमाहेन्‍से येशूसे थे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 31 येशूसे ताइ दोबा म्‍हि, कुज्‍या म्‍हि, मी आम्राङ्बा म्‍हिदेन जम्‍मान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी इस्राएलला म्‍हिगदेसे तेन्‍बा परमेश्‍वरला जयजयकार लजी। 32 जमाहेन्‍से येशूसे चेलागदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी, “चु म्‍हिगदे म्राङ्सी ङादा दया रेःजी। तिग्‍दा भिसम चुगदे ङादेन छ्‌याम भ्रबा तिनी सोमरे तजी। ओच्‍छे चुगदेदेन छ्‌याम तिगै चबा स्‍हे आरे। थेतबासेलमा चुगदेदा फोइथाननोन पुइबारी आत। फोइथाननोन दिमरी पुइजी भिसम चुगदे ग्‍यामरीन बिहोस तला” भिसी सुङ्जी। 33 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “चुह्रङ्बा तिगै आयाङ्बा ग्‍लारी चुदेला म्‍हिला हुलदा ख्‍वाबारी ङन्‍से खानङग्‍याम गेङ भसे?” भिसी भिजी। 34 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम गेङ गाते मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “ङन्‍देन छ्‌याम गोर निस गेङदेन जजाबा तार्ङागदे जजाकी मुला” भिसी भिजी। 35 जमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिला हुलदा पाङरी चिपुङ्जी। 36 येशूसे गोर निस गेङदेन तार्ङा थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा पिन्‍जी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍जी। 37 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चजी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे लेङ्बा गेङदेन तार्ङा दुइमा सोली निस तजी। 38 थेरी चबागदे न्‍हङ‍री कोलागदेदेन म्रिङम्‍हेमे बाहेकनोन ह्रेम्‍फेबेगदे जे हजार ब्‍लि मुबा। 39 जमाहेन्‍से येशूसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा पुइजी। ओच्‍छे येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःसी मगादान भिबा नाम्‍सारीक्‍यार फेप्‍जी।

Matthew 16

1 कोइ कोइ फरिसीगदेदेन सदुकीगदे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे “चुदे ह्राङ परमेश्‍वरग्‍याम फेप्‍खबा हिन्‍सम ङन्‍दा स्‍वर्गला चिनु उन्‍गो” भिसी पाङ्‌मा, 2 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङ्‍यसे मु वाला तबा म्राङ्सम ‘न्‍हङगर धिन ज्‍यबा तला’ भिसी भिमुला। 3 ओच्‍छे स्‍य्‍होरी चा खसुदेन मु वाला तबा म्राङ्सम ‘तिनी लाबालुङसर खनम’ भिसी मु च्‍यासी एनीगदेसे धिन फेबारी खम्मुला। तर एनीगदेदा ज्‍यना लसी उन्‍बा चु धुइला चिनु चा एनीगदेसे घोखम्‍बा आरे। 4 नइबा बानिबेहोर थोसी स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हिगदेसे उदेकला चिनु जे म्‍हाइमुला। तर दान्‍देला म्‍हिगदेदा चा योना अगमवक्ताला चिनु बाहेक अर्गु चिनु आउन।” जमाहेन्‍से येशू थे ग्‍लाग्‍याम फेप्‍जी। 5 समुन्‍द्रला क्‍यामसङपट्टि धोखमाहेन्‍से गेङ भबारी म्‍लेःजीम भिसी चेलागदेसे था याङ्जी। 6 थेनोन धुइरी येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदे फरिसीदेन सदुकीगदेला खमीरग्‍याम होशियार तसी चिउ” भिसी सुङ्जी। 7 तर चेलागदेसे चा “य्‍हाङसे गेङ भबारी म्‍लेःबासे लमा येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा हिन्‍ना” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लबारी छ्‌याइजी। 8 येशूसे चु ताम था याङ्सी, “एनीगदे खाह्रङ्बा विश्‍वास आरेबा म्‍हिगदे! एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम गेङ आरे भिसी तिग्‍दा ताम लसी चिबा? 9 एनीगदेसे अझ घोबा आरे? ङाइ गोर ङा गेङसे हजार ङा म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे गाते सोली गेङ दुइबा मुबा? थे ताम म्‍लेःसी जिन्‍जी? 10 ओच्‍छे ङाइ गोर निस गेङसे हजार ब्‍लि म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे गाते सोली दुइमुबा? 11 एनीगदेसे अझ तिग्‍दा आघोबा? ङाइ एनीगदेदा गेङला बारेरी पाङ्बा आहिन। तर फरिसीदेन सदुकीगदेला खमीर ह्रङ्‌बान तामग्‍याम होशियार तसी चिउ” भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। 12 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूसे गेङरी युबा खमीरग्‍याम आहिन, तर फरिसीदेन सदुकीगदेसे लोप्‍बा तामग्‍याम होशियार तसी चिउ भिसी सुङ्बा चीम भिसी घोजी। 13 कैसरिया फिलिप्‍पी भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा खाल भिसी भिमुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 14 चेलागदेसे “खालैसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना, खालैसे एलिया अगमवक्ता, खालैसे यर्मिया अगमवक्ता थेह्रङ् लसीन खालैसे अगमवक्तागदे न्‍हङला गिक हिन्‍ना भिसी भिमुला” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। 15 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा “तर एनीगदेसे चा ङा खाल भिसी म्‍हन्‍मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 16 सिमोन पत्रुससे “ह्राङ परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी। 17 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “योनाला झा सिमोन, एसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम चु ताम एदा म्‍हिगदेसे पाङ्सी था तबा आहिन। तर स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे सुङ्सी था याङ्बा हिन्‍ना। 18 च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एला मिन पत्रुस हिन्‍ना। चु युङबाला पहराथोरी ङाइ ङाला मण्‍डली स्‍होला। चु मण्‍डलीदा कालला शक्तिगदेसे खाइमै ढाबारी आखम। 19 थेतबासेलमा ङाइ एदा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला साँचोगदे पिन्‍ना। एसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ढुङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ढुङ्ला। ओच्‍छे एसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ठोङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ठोङ्ला” भिसी सुङ्जी। 20 तर चेलागदेदा येशूसे “ङा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 21 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “यरूशलेमरी निसी ङाइ यहूदी गन्‍बागदे, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेग्‍याम ल्‍हानान दुख नातोःला। थेनीगदेसे ङादा दुख पिन्‍सी पिन्‍सीन साइला। तसैनोन ङादा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला” भिसी सुङ्जी। 22 चु ताम थेःमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा जजाकी क्‍याथाङ भोर्सी “प्रभु, ह्राङदा परमेश्‍वरसे खाइमै चुह्रङ् तआपुङ्‍गै, ह्राङदा चुह्रङ् खाइमै आत!” भिसी बङ्जी। 23 तर येशू फ्‍लिक दोःसी पत्रुसदा “ङादा कोल्‍ना लबारी म्‍हाइबा शैतान, ए चुग्‍याम थोन्‍सी निउ! तिग्‍दा भिसम एसे परमेश्‍वरसे सुङ्बा तामदा भन्‍दा म्‍हिगदेला तामदा सेम लमुला” भिसी सुङ्जी। 24 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हि ङाला चेला दोबा सेम मुसम थेसे ह्राङला ज्‍याननोन माया मारब लसी ह्राङला क्रुस ह्राङसेन पुइसी ङादेन छ्‌याम भ्रगै। 25 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला, थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 26 म्‍हिसे जम्‍बुलिङनोन यारी किन्‍सी ह्राङला ज्‍यान चा निजी भिसम थेदा तिग ज्‍यबा तला? जम्‍बुलिङरी म्‍हिला ज्‍यान भन्‍दा घ्रेन अर्गु तिगै स्‍हे मुला? 27 तिग्‍दा भिसम लिच्‍छा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्राङला आबाला घ्रेन य्‍हालदेन शक्तिरी स्‍वर्गदूतदेन छ्‌याम खला। ओच्‍छे थेसे जम्‍मान म्‍हिदा थेनीगदेसे लबा गे अन्‍छारला इनाम पिन्‍ना। 28 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्राङला य्‍हुल्‍सारी खबा आम्राङ्तेधोना आसि।”

Matthew 17

1 ढुरे लिच्‍छा येशूसे पत्रुस, याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍नादा जे ह्राङदेन छ्‌याम नोबा गङरी भोर्सी फेप्‍जी। 2 चेलागदेसे च्‍याना च्‍यानान येशूला स्‍य्‍हाल पोसी धिनी ह्रङ् य्‍हाल य्‍हाल तजी। ओच्‍छे थेला क्‍वानएनोन धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान तजी। 3 थेनोन धुइरी थेनीगदेसे थेरी मोशादेन एलिया, येशूदेन छ्‌याम ताम लबान लबा म्राङ्जी। 4 चु म्राङ्सी पत्रुससे येशूदा “प्रभु, य्‍हाङ चुरी मुबा ज्‍यबा तजीम। ह्राङदा ज्‍यबा छोर्सम चुरी ङाइ छाप्रो सोम स्‍होला, गिक ह्राङला लागिरी, गिक मोशाला लागिरी ओच्‍छे गिक एलियाला लागिरी” भिसी भिजी। 5 थेसे थेह्रङ् पाङ्ना पाङ्नान तार तार्बा खसु खसी थेनीगदेदा घप्‍जी। थे खसु न्‍हङ‍ग्‍याम “चु ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, थेदा म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेसे चुसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍गो” भिबा काइ थेःजी। 6 थे ताम थेःमाहेन्‍से चेलागदे लोङ्सी सरी ख्‍लुप तजी। 7 तर येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी खसी थेनीगदेदा थुर्सी “रेःगो, एनीगदे थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 8 जमाहेन्‍से थेनीगदे रेःसी च्‍यामा थेरी येशू बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा आम्राङ्‌नी। 9 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम फाप्‍बान लबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि सिबाग्‍याम आसोतेधोना एनीगदेसे तिनी म्राङ्बा चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 10 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “यहूदी धर्मगुरुगदेसे तिग्‍दा एलिया अगमवक्ता ङाच्‍छा खतोःला भिबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 11 येशूसे चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “हिन्‍ना, ङाच्‍छा एलिया खला ओच्‍छे थेसे जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लला। 12 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम एलिया खसी जिन्‍बा मुला। तसैनोन थेदा ङोआसेना म्‍हिगदेसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लजी। थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन थेनीगदेला याग्‍याम ल्‍हानान दुख नातोःबा मुला।” 13 जमाहेन्‍से येशूसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला बारेरी सुङ्जीम भिबा ताम चेलागदेसे घोजी। 14 थेनीगदे म्‍हिला हुल मुबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से म्‍हि गिक येशूला ङाच्‍छापट्टि पुइ जूसी, 15 “प्रभु, ङाला झादा दया लउ, तिग्‍दा भिसम थेदा स्‍ह म्‍हङसे ल्‍हानान दुख पिन्‍बा मुला। थेदा खाइमाम‌ मेरी, खाइमाम‌ क्‍युइरी भ्‍याङ्‍मुला। 16 थेदा खम्‍ना लसी पिन्‍गो भिसी ङाइ ह्राङला चेलागदे मुबा ग्‍लारी भमुबा। तर थेनीगदेसे खम्‍ना लबारी आखम्‍नी” भिसी भिजी। 17 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “विश्‍वास आलबादेन नइबा सेम थोबा म्‍हिगदे, खाइमाधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌याम तला? खाइमाधोना ङाइ एनीगदेदा नासे? थेदा चुरी भउ” भिसी सुङ्जी। 18 ओच्‍छे येशूसे थे म्‍हङदा बङ्जी। बङ्‍माहेन्‍से थे कोलाला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी यार्जी। जमाहेन्‍से थे कोला तुरुन्‍तन खम्‍जी। 19 ओच्‍छे चेलागदे सुटुक्‍क येशू मुबा ग्‍लारी खसी “तिग्‍दा ङन्‍से थे म्‍हङदा ताप्‍बारी आखम्‍नी” भिसी ङ्‌योइमा, 20 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेला विश्‍वास आयोबासे लमा हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे एनीगदेदेन छ्‌याम पच्‍छैला ब्‍लु गिक तेःबा जे विश्‍वास मुसैनोन चु गङदा ‘चुग्‍याम लेःउ’ भिसम थे लेःला। एनीगदेला लागिरी आतबा गे तिगै आरे। 21 तसैनोन चुह्रङ्बा म्‍हङ चा फोइथान चिसी प्रार्थना आलतेधोना थोन्‍सी आयार्मुला” भिसी सुङ्जी। 22 थेनीगदे गालील अञ्‍चलरी ह्रुप तबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। 23 थेनीगदेसे थेदा साइला। तसैनोन सिसी सोमरेमाकुनु थेदा सिबाग्‍याम सोना लला” भिसी सुङ्जी। चु ताम थेःसी चेलागदेदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। 24 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम कफर्नहुम नाम्‍सारी फेप्‍खबा धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिरला तिरो दुइबा म्‍हिगदे पत्रुस मुबा ग्‍लारी खसी, “एनीगदेला गुरुसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला तिरो फामुला कि आफामुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 25 पत्रुससे “फामुला” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से पत्रुस दिम न्‍हङ‍री वाङ्सी येशूदा पाङ्‌बारी छ्‌याइमा येशूसेन, “सिमोन, एला तिग सेम मुला? जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदेसे ह्राङलान म्‍हिगदेग्‍याम तिरो दुइमुला कि स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम दुइमुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 26 पत्रुससे “स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेग्‍याम दुइमुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। जमाहेन्‍से येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम ह्राङला म्‍हिगदेसे चा आफासै तबा चीम। 27 तसैनोन ए समुन्‍द्ररी निसी बल्‍छीसे तार्ङा साइसी भउ। एसे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा साइबा तार्ङाला सुङरी च्‍यागो, एसे थेला सुङरी म्‍हुइला डबल गिक स्‍याप्‍ला। थे डबल भोर्सी य्‍हाङ न्‍हीला तिरो फागो। थेनीगदे य्‍हाङदेन छ्‌याम बोमो थाखगै।”

Matthew 18

1 थे धुइरी चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन खाल तला?” भिसी ङ्‌योइमा, 2 येशूसे कोला गिकदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेनीगदेला गुङरी राप्‍पुङ्‍सी, 3 चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला सेम पोसी चु कोलागदे ह्रङ्‌बा आतनी भिसम खाइमै स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्‌आम्‍याङ्‌। 4 जुन म्‍हि चु कोला ह्रङ्‌बान सोजो तला थेनोन स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन तला। 5 जुन म्‍हिसे चुह्रङ्बा कोलादा ङाला मिनरी वास्‍ता लला, थेसे ङादाएनोन वास्‍ता लला। 6 “तर जुन म्‍हिसे ङादा विश्‍वास लबा चु कोलागदे न्‍हङला गिकदा पाप लपुङ्ला, थेह्रङ्बा म्‍हिदा मी खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी डुबब लबान ज्‍यबा तला। 7 चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेदा पाप लपुङ्बा स्‍हेगदे मुला। थेतबासेलमा चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। पाप लपुङ्बा स्‍हेगदे मी मुनोन मुला, तसैनोन जुन म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा पाप लपुङ्ला थे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। 8 “एला यादेन काङरी खजिबासे चा एदा पाप लपुङ्ला थे थासी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम या काङ मुसी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा मी बरु ठुडे तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा तला। 9 एला मीसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम तेःसी भ्‍याङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम मी न्‍हीनोन मुसी नर्गरी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा मी बरु काना तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एदा ज्‍यबा तला। 10 “च्‍यागो, एनीगदेसे चु कोलागदे न्‍हङ‍री खालैदान हेला थालउ। तिग्‍दा भिसम चु कोलागदेदा च्‍याबा स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबादेन छ्‌याम सदन तला। थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी चिउ। 11 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि म्‍हाबागदेदा म्‍हाइबारीदेन थार्बा पिन्‍बारी खबा हिन्‍ना। 12 “च्‍यागो, खालै म्‍हिला ग्‍यार्जा गिक ग्‍यु न्‍हङ‍री गिक म्‍हाजी भिसम थेसे तिग लला? तिग थेसे बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युदा गङरीन ख्‍लासी म्‍हाबा ग्‍यु म्‍हाइबारी आनि? 13 च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे थे म्‍हिसे म्‍हाबा ग्‍यु स्‍याप्‍जी भिसम थे आम्‍हबा बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युगदेला लागिरी भन्‍दा थे स्‍याप्‍बा ग्‍यु गिकला लागिरी ल्‍हानान ताङ्ला। 14 थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबालाएनोन चु कोलागदे न्‍हङ‍री खालैनोन नाश थातगै भिबा सेम मुला। 15 “चुदे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा खालै म्‍हिसे एला बिरोध लसी आज्‍यबा गे लजी भिसम ए गिक जे थे मुबा ग्‍लारी निसी थेदा घोना लउ। चुदे एला ताम ङ्‌यान्‍सी थेसे ह्राङसे लबा आज्‍यबा गे ख्‍लाजी भिसम थे एला ह्रो तला। 16 तर थेसे एला ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे ह्राङदेन छ्‌याम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिक अथवा न्‍ही भोर्सी निउ। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनसे पाङ्बा ह्रङ् म्‍हि न्‍ही अथवा सोम साक्षी थान्‍सी जम्‍मान ताम पक्‍का लउ। 17 थे म्‍हिसे थेनीगदेला तामएनोन आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे मण्‍डलीदा पाङ्‍गो। मण्‍डलीला तामएनोन आङ्‌यान्‍नी भिसम एसे थेदा परमेश्‍वरदा आतेन्‍बा म्‍हिदेन तिरो दुइबा म्‍हि ह्रङ्‌बान म्‍हन्‍सी ख्‍लापिन्‍गो। 18 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ढुङ्ला थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ढुङ्ला। ओच्‍छे एनीगदेसे जम्‍बुलिङरी जुन स्‍हे ठोङ्ला, थे स्‍हे स्‍वर्गरीनोन ठोङ्ला। 19 “दोःसी ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, जम्‍बुलिङरी एनीगदे न्‍हङला म्‍हि न्‍ही ढिक्‍सी तिगै ताम ह्रीजी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासे एनीगदेदा पिन्‍ना। 20 तिग्‍दा भिसम ङाला मिनरी म्‍हि न्‍ही सोम ढिक्‍सी खजिबै ग्‍लारी ह्रुप तजी भिसम ङा थेनीगदेदेन छ्‌याम तला।” 21 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा म्‍हिसे ङादा आज्‍यना लजी भिसम ङाइ थेदा गाते रेमधोना माफ लतोःबा? निसरेमधोना?” भिसी ङ्‌योइमा, 22 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “निसरेमधोना जे आहिन, एसे थेदा सदन माफ लउ! 23 तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा मी ग्‍ले गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेसे ह्राङला नोकरगदेदेन छ्‌याम हिसाब किताब किन्‍बारी म्‍हाइजी। 24 थे ग्‍लेसे हिसाब किताब किन्‍बारी छ्‌याइमा हजार च्‍युइ म्‍हरला डबल छे किन्‍बा नोकरदा ग्‍ले मुबा ग्‍लारी भजी। 25 तर थे नोकरसे छे फाबारी आखम्‍बासे लमा ग्‍लेसे थेदा, थेला म्रिङ, झा झामेदेन थेदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हे चूङ्सी जम्‍मान टाङगा किन्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 26 जमाहेन्‍से थे नोकरसे ग्‍लेदा फ्‍या लबान, “ह्राङसे तिगै रेधोना भ्रान्‍गो। ङाइ ह्राङला जम्‍मान टाङगा फाला” भिसी बिन्‍ती लजी। 27 थे नोकरदा म्राङ्सी ग्‍लेदा दया रेःजी। ओच्‍छे ग्‍लेसे थेदा ‘दाहेन्‍से तजी, एसे चु छे फाआतोः’ भिसी ख्‍लापिन्‍जी। 28 “जमाहेन्‍से थे नोकर निजी। निबान लमा थेसे ङाच्‍छा ग्‍यार्जा गिक म्‍हुइला डबल पिन्‍बा ह्रोदा स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थेसे ह्रोला खारेरी न्‍हेप्‍सी ‘ङाला टाङगा दान्‍देन भउ’ भिसी भिजी। 29 जमाहेन्‍से थे ह्रोसे थेदा फ्‍या लबान, ‘तिगै रे भ्रान्‍गो ङाइ एला जम्‍मान टाङगा पिन्‍ना’ भिसी बिन्‍ती लजी। 30 तर थेसे आङ्‌यान्‍ना ह्रोदा टाङगा आपिन्‍तेधोना झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌जी। 31 “थे नोकरसे थेह्रङ् लबा म्राङ्सी स्‍य्‍हान्‍दो ह्रोगदेदा ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी थेसे लबा जम्‍मान ताम ग्‍लेदा पाङ्जी। 32 थेह्रङ्बा ताम थेःसी ग्‍लेसे थे नोकरदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेदा ‘पापी नोकर, एला ताम थेःसी ङाइ दया लसी एसे फातोःबा जम्‍मान टाङगा ख्‍लापिन्‍जी। 33 ङाइ एदा दया लमाहेन्‍से एसेनोन एला ह्रोदा दया लआतोःबा?’ भिसी भिजी। 34 थे नोकरला बेहोर म्राङ्सी ग्‍लेदा ल्‍हानान बोमो खजी। जमाहेन्‍से थेदाएनोन जम्‍मान छे आफातेधोना सजाय पिन्‍बा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 35 “थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदा विश्‍वास लबा खालै म्‍हिदा सेमहेन्‍सेन माफ आलनी भिसम स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा ङाला आबासेनोन एनीगदेदा थेह्रङ्नोन लला।”

Matthew 19

1 चु ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू गालील अञ्‍चलग्‍याम यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङपट्टि यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 2 येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा म्‍हिला हुल खजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। 3 ओच्‍छे कोइ कोइ फरिसीगदेसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदा तिगै दोष उन्‍सी छोडपत्र लबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन” भिसी ङ्‌योइजी। 4 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन ‘ह्रेम्‍कोलादेन म्रिङकोला स्‍होबा हिन्‍ना’ भिबा ताम एनीगदेसे पढब लबा आरे? 5 ‘थेतबासेलमा म्‍हिसे ह्राङला आबादेन आमादा ख्‍लासी ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिमुला। ओच्‍छे थेन्‍नी ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला’ 6 दाहेन्‍से थेन्‍नी ल्‍हुइ न्‍ही आहिन, तर ल्‍हुइ गिकनोन हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे स्‍होबा जोडीदा खालैसेन थाफेगै।” 7 थेनीगदेसे दोःसी येशूदा “थेह्रङ् भिसम मोशासे तिग्‍दा छोडपत्र भ्रिसी म्रिङदा ख्‍लागो भिसी कुल्‍बा?” भिसी ङ्‌योइजी। 8 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “मोशासे मी एनीगदेला सेम कोङ्बासे म्रिङदा ख्‍लाबारी तला भिसी पाङ्बा हिन्‍ना। तर ङाच्‍छाहेन्‍से चा चुह्रङ्बा ठिम आरेबा। 9 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला म्रिङ स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी आभ्रसै ख्‍लासी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लला थेसे चा ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे ख्‍लाबा म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा म्‍हिएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 10 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “म्रिङ ह्रेम्‍बो न्‍हङ‍री चुह्रङ् तसम ब्‍याह आलबान ज्‍यबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 11 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तर जम्‍मान म्‍हि ब्‍याह आलना चिबारी आखम। जुन म्‍हिदा परमेश्‍वरसे ब्‍याह आलना चिखम्‍बा शक्ति पिन्‍ना थे जे चिखम्‍ला। 12 तिग्‍दा भिसम कोइ न्‍हमान नपुंसक न्‍हमुला, कोइ म्‍हिदा चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिसे नपुंसक स्‍होसी थान्‍मुला। ओच्‍छे कोइ म्‍हि चा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍साला गे लबारी नपुंसक ह्रङ् लसीन ब्‍याह आलना चिमुला। जुन म्‍हि चुह्रङ् लसी चिखम्‍ला, थे म्‍हि जे चुह्रङ् लसी चिउ” भिसी सुङ्जी। 13 येशूसे ह्राङला छ्‌या कोलागदेथोरी थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। चु म्राङ्सी येशूला चेलागदेसे थे कोलागदे भबा म्‍हिगदेदा बङ्जी। 14 तर येशूसे चेलागदेदा “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 15 जमाहेन्‍से येशूसे कोलागदेथोरी ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍जी। ओच्‍छे येशू थे ग्‍याम फेप्‍जी। 16 फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बारी ङाइ ज्‍यबा गे तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी। 17 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एसे ङादा ज्‍यबा तिग हिन्‍ना भिसी तिग्‍दा ङ्‌योइबा? च्‍यागो, ज्‍यबा मी परमेश्‍वर जे मुला। थेतबासेलमा एदा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा सेम मुसम परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 18 थे म्‍हिसे येशूदा “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा खजिबा ताम?” भिसी भिमा, येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ, 19 ह्राङला आबा आमादा मान लउ, ओच्‍छे एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।” 20 जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे येशूदा “चु जम्‍मान ताम मी ङाइ लसीन चिबा मुला। दाहेन्‍से ङाइ लतोःबा तिग मुला?” भिसी भिजी। 21 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “चुदे ए परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोबा हिन्‍सम एदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ।” भिसी सुङ्जी। 22 येशूला ताम थेःसी थे म्‍हि ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी निजी। तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुबा। 23 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी ल्‍हानान गाह्रो मुला। 24 दोःसी ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो मुला।” 25 चुह्रङ्बा ताम थेःसी चेलागदे उदेक म्‍हन्‍बान, “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी येशूदा ङ्‌योइजी। 26 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा स्‍हीबान, “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे हिन्‍ना। तर परमेश्‍वरसे चु जम्‍मान गे लखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 27 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “ङन्‍से मी जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला। दाहेन्‍से ङन्‍से चा तिग याङ्ला?” भिसी भिजी। 28 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे छार जम्‍बुलिङ स्‍होमा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि य्‍हाल य्‍हाल्‍बा शक्तिशाली ठिरी चिबा धुइरी एनीगदे ङादेन छ्‌याम भ्रबागदेएनोन ह्राङला च्‍युक न्‍ही ठिरी चिला। ओच्‍छे इस्राएलला च्‍युक न्‍ही वंशला निसाफ लला। 29 थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिसे ङाला लागिरी ह्राङला दिमनाम, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा, आबा आमादेन झा झामे ख्‍लाला, थेसे थे भन्‍दा दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना याङ्ला। ओच्‍छे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा अधिकार याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 30 तर दान्‍दे ङाच्‍छा मुबागदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि लिच्‍छा तला। ओच्‍छे दान्‍दे लिच्‍छा मुबागदे चा ङाच्‍छा तला।

Matthew 20

1 “च्‍यागो, स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा अङगुर वारीला दोप्‍ता गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे म्‍हि स्‍य्‍होरीन ह्राङला वारीरी गे लबारी म्‍हि म्‍हाइबारी निजी। 2 थेसे म्‍हि स्‍याप्‍माहेन्‍से धिन गिकला ज्‍याला तोगब लसी थेनीगदेदा अङगुर वारीरी गे लउ भिसी पुइजी। 3 “दोःसी थे दोप्‍ता नौ बजेरीक्‍यार बजाररी निमा गे आयाङ्ना चिबा म्‍हि म्राङ्जी। 4 जमाहेन्‍से थेसे थे म्‍हिगदेदा ‘एनीगदेएनोन ङाला अङगुर वारीरी गे लबारी निउ। ङाइ एनीगदेदा ठीक ज्‍याला पिन्‍ना’ भिसी भिमाहेन्‍से, 5 थेनीगदे गे लबारी निजी। “थेह्रङ् लसीन दोःसी थे दोप्‍तासे बाह्र बजेदेन तीन बजेरीक्‍यारएनोन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे भसी गे लपुङ्जी। 6 “पाँच बजेरीक्‍यार दोःसी थे दोप्‍ता बजाररी निमा गे आयाङ्ना चिबा म्‍हिगदे स्‍याप्‍जी। थेतबासेलमा थेसे थे म्‍हिगदेदा ‘एनीगदे तिग्‍दा गे आलना धिन गिक य्‍होङ्सी चिबा?’ भिसी भिमा, 7 थेनीगदेसे ‘खाइ ङन्‍दा खालैसेन गे आपिन्‍नी’ भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थे दोप्‍तासे ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदे ङाला अङगुर वारीरी निसी गे लउ’ भिसी भिजी। 8 “ङ्‍यसे तमाहेन्‍से थे अङगुर वारीला दोप्‍तासे नाइकेदा ‘गे लबागदे जम्‍मादान ङ्‌योइसी थेनीगदेदा ज्‍याला पिन्‍गो। ज्‍याला पिन्‍बा धुइरी जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा गे लबारी खबा म्‍हिगदेदा ङाच्‍छा पिन्‍गो, ओच्‍छे ङाच्‍छा गे लबारी खबा म्‍हिगदेदा चा लिच्‍छा पिन्‍गो’ भिसी कुल्‍जी। 9 जमाहेन्‍से पाँच बजेरी गे लबारी खबा म्‍हि खजी। थेनीगदेदा धिन गिकलान ज्‍याला पिन्‍जी। 10 पाँच बजेरी खबागदेदा धिन गिकला ज्‍याला पिन्‍बा म्राङ्सी स्‍य्‍होरी जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा खसी गे लबागदेसे चा य्‍हाङसे मी थे भन्‍दा ल्‍हानान याङ्ला तला भिसी म्‍हन्‍जी। तर थेनीगदेसेनोन धिन गिकला ज्‍याला जे याङ्जी। 11 ज्‍याला याङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे थे अङगुर वारीला दोप्‍ताला बिरोध लबान ताम लबारी छ्‌याइजी। 12 ‘लिच्‍छा खसी घण्‍टा गिक जे गे लबा चुगदेदा ङनी स्‍य्‍होहेन्‍से धिन गिकनोन छेप्‍बा छबा नासी गे लबागदेदा तेनोन तिग्‍दा ह्राङसे ज्‍याला पिन्‍बा’ भिसी थेनीगदेसे भिजी, 13 “तर थे अङगुर म्राङ्ला दोप्‍तासे थेनीगदे न्‍हङला म्‍हि गिकदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, ‘च्‍यागो, एनीगदेदा ङाइ तिगै अन्‍याय लबा आरे। ङाइ धिन गिकला ज्‍याला पिन्‍ना भिमा एसेन तला भिसी गे लबा आहिन? 14 थेतबासेलमा एला ज्‍याला भोर्सी निउ। लिच्‍छा खसै चुगदेदा एदा तेनोन पिन्‍बा ङाला सेम मुला। 15 ङादेन मुबा स्‍हे ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार पिन्‍आम्‍याङ्? ङाइ ताङ्सी पिन्‍बा ग्‍लारी एसे तिग्‍दा डाह लबा?’ 16 “चुह्रङ् लसी लिच्‍छाला म्‍हि ङाच्‍छा, ङाच्‍छाला म्‍हि लिच्‍छा तला।” 17 यरूशलेमपट्टि फेप्‍बान लबा धुइरी येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा कुनी गिकरी भोर्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 18 “च्‍यागो, दान्‍दे य्‍हाङ यरूशलेमपट्टि निबान मुला। दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा ‘चुदा साइनोन तोःला’ भिसी पाङ्ला। 19 ओच्‍छे थेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा खिसी लबान कोर्रासे तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी क्रुसरी टाँगब लसी साइला। तर थेदा सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोना लला।” 20 जमाहेन्‍से जब्‍दियाला म्रिङसे ह्राङला झा न्‍हीदा छ्‌यामनोन येशू मुबा ग्‍लारी भसी खजी। ओच्‍छे थेसे येशूदा फ्‍या लबान बिन्‍ती लजी। 21 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “एदा तिग तोःबा?” भिसी सुङ्मा, थेसे येशूदा “ह्राङसे शासन लबा धुइरी ङाला झा न्‍हीदा गिकदा ह्राङला दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि चिपुङ्ला भिसी सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 22 तर येशूसे थेनीगदेदा “तिग ह्रीदोबा भिसी एनीगदेदा थानोन आरे। ङाइ नाबा दुख एनीगदेसे नाबारी खम्‍ला?” भिसी सुङ्जी। थेनीगदेसे “खम्‍ला” भिसी भिजी। 23 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङाइ नाबा दुख मी नाला। तर ङाला दाहिने देब्रे चिपुङ्बा अधिकार ङाला यारी आरे। चु ग्‍ला ङाला आबासे जुन म्‍हिला लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना थे जे चिम्‍याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 24 चु ताम थेःसी स्‍य्‍हान्‍दो चेला च्‍युइदा चा थेन्‍ना ज्‍योज्‍यो आले न्‍हीदेन छ्‌याम बोमो रेःजी। 25 तर येशूसे थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेदा चु ताम थानोन मुला, अर्गु य्‍हुलला शासन लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन पदरी मुबा म्‍हिगदेसे ह्राङ भन्‍दा धिरी मुबा म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। 26 तर एनीगदे चा थेह्रङ् तबारी आत। जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन दोबारी म्‍हाइला थेसे चा एनीगदेला सेवा लतोःला। 27 ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङ‍री जुन म्‍हि ङाच्‍छा तबारी म्‍हाइला थे चा एनीगदेला नोकर दोतोःला। 28 थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेग्‍याम सेवा किन्‍बारी आहिन, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेला सेवा लबारी ओच्‍छे ह्राङलान ज्‍यान पिन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी खबा हिन्‍ना।” 29 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरीहो भिबा शहरग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हिला हुलएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌याम खजी। 30 ग्‍यामला कुनीरी चिबा मी आम्राङ्बा म्‍हि न्‍हीसे येशू थेनोन ग्‍याम फेप्‍बान लबा ताम था याङ्सी “प्रभु, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान! ङन्‍दा दया लउ” भिसी क्रिङ्बान भिजी। 31 थे म्‍हि न्‍हीदा येशूदेन छ्‌यामनोन खबा म्‍हिगदेसे “कुटिसी चिउ” भिसी बङ्जी। तर थेन्‍नी झन क्रिङ्बान, “प्रभु, दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान ङन्‍दा दया लउ” भिसी भिजी। 32 जमाहेन्‍से थेन तसी येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ एनीगदेला लागिरी तिग लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 33 थेनीगदेसे येशूदा “प्रभु ह्राङसे ङन्‍ना मी म्राङ्ना लपिन्‍गो” भिसी भिजी। 34 थेनीगदेला ताम थेःसी येशूदा दया रेःसी येशूसे थेनीगदेला मीरी थुर्जी। थुर्मैछ्‌याम थेनीगदेसे म्राङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी।

Matthew 21

1 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍बान लमा यरूशलेम ङामला जैतून भिबा गङला बेथफागे नाम्‍सारी धोखजी। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेला न्‍हीदा पुइजी। 2 पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। एनी थेरी धोमैछ्‌याम च्‍युन्‍सी थान्‍बा गधाला मामादेन कोला म्राङ्ला। जमाहेन्‍से एनीसे थे गधाला मामादेन कोलादा ब्‍लसी ङा मुबा ग्‍लारी भउ। 3 थेरी एनीदा खालैसे तिगै भिजी भिसम ‘चु प्रभुदा तोःबा मुला’ भिसी भिउ। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीदा पुइखला।” 4 अगमवक्ताग्‍याम पाङ्बा बचन पूरा तगै भिसी चु तबा हिन्‍ना। 5 “सियोनना म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्‍गो, ‘च्‍यागो, एनीगदेला ग्‍ले एनीगदे मुबा ग्‍लारी गधाला कोलाथोरी क्रेःसी फेप्‍खबान मुला। थे ल्‍हानान सोजो मुला।’” 6 जमाहेन्‍से चेला न्‍ही निसी येशूसे कुल्‍बा अन्‍छार लजी। 7 थेनीगदेसे गधाला मामादेन कोला भजी। ओच्‍छे थे गधाला मामादेन कोलाथोरी ह्राङ ह्राङला घ ती‍जी। जमाहेन्‍से येशू थेथोरी धन्‍छ्‌याजी। 8 ओच्‍छे थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी, कोइसे स्‍याउला थासी ग्‍यामरी ती‍जी, 9 जमाहेन्‍से येशूला लिच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा जम्‍मान म्‍हिला हुलसे चुह्रङ् भिसी क्रिङ्बान जयजयकार लजी, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तानला जयजयकार तगै। परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै। थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै।” 10 येशू यरूशलेमरी धोमाहेन्‍से शहर नाङनोन हल्‍ली खल्‍ली तजी। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे “चु खाल हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 11 येशूदेन छ्‌याम खबा म्‍हिला हुलसे “चु गालीलला नासरत भिबा नाम्‍साग्‍याम फेप्‍खबा अगमवक्ता येशू हिन्‍ना” भिसी भिजी। 12 येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बादेन ग्‍लुबागदेदा ताप्‍जी। ओच्‍छे टाङगा देप्‍बारी चिबागदेला टेबुलदेन ढुकुर चूङ्बारी चिबागदे जम्‍मालान चिबा ग्‍लागदे प्‍लाङ प्‍लिङ लसी भ्‍याङ्‍जी। 13 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, ‘ङाला दिम य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रार्थना लबा दिम दोला’ भिसी परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा मुला। तर एनीगदेसे मी ङाला दिमदा य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला।” 14 येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा धुइरी मी आम्राङ्बा म्‍हिदेन कुज्‍या म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। 15 तर येशूसे लबा उदेकला गेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी कोलागदेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तानना जयजयकार तगै” भिसी क्रिङ्बा म्राङ्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे बोमो खजी। 16 थेनीगदेसे येशूदा “चु कोलागदेसे तिग भिबान मुला ह्राङसे थेःबा आरे?” भिसी भिमा, येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेःबा मुला। तर परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘प्रभु, ह्राङसे लैनु कोलागदेदेन जजा कोलागदेदाएनोन जयजयकार लतोःला भिसी लोप्‍बा मुला’ तिग एनीगदेसे चु ताम पढब लबा आरे?” 17 जमाहेन्‍से थेनीगदेदा थेरी ख्‍लासी येशू बेथानिया भिबा नाम्‍सारी फेप्‍सी जमाकुनु म्‍हुनङ थेरीन धन्‍छ्‌याजी। 18 न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी यरूशलेमपट्टि दोःसी फेप्‍खबान लबा धुइरी येशूदा फोख्रेन्‍जी। 19 ग्‍यामरी फेप्‍बान लबा धुइरी येशूसे ग्‍यामला कुनीरी अञ्‍जीरला दोङ गिक म्राङ्जी। थे दोङरी अञ्‍जीर मुजी वा भिसी स्‍हीबारी फेप्‍मा भा जे म्राङ्सी “दाहेन्‍से चु दोङरी खाइमै अञ्‍जीर थारोगै” भिसी येशूसे सुङ्जी। थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे अञ्‍जीर दोङ खर्जी। 20 अञ्‍जीर दोङ खर्सी निबा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍बान येशूला चेलागदेसे “दान्‍देला दान्‍देन खाह्रङ् लसी चु अञ्‍जीर दोङ खर्जी?” भिसी भिमा, 21 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेला सेमरी शङ्का आलना विश्‍वास लजी भिसम चु अञ्‍जीर दोङदा लबा ह्रङ् जे आहिन, तर चु गङदाएनोन ‘ए होक निसी समुन्‍द्ररी ताइगो’ भिसम थेह्रङ्नोन तला। 22 ओच्‍छे एनीगदेसे विश्‍वास लसी प्रार्थना लमा जुन ताम ह्रीला थेनोन एनीगदेसे याङ्ला।” 23 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍सी येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बान लबा धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 24 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेदाएनोन ङाइ ताम गिक ङ्‌योइला। थे तामला जोहाब पिन्‍जी भिसम ङादा चु गेगदे लबारी खाल्‍से अधिकार पिन्‍जी थे एनीगदेदा पाङ्ला। 25 यूहन्‍नादा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा अधिकार खाल्‍से पिन्‍जी? परमेश्‍वरसे कि म्‍हिगदेसे?” जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लबान, “परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 26 तर म्‍हिगदेग्‍याम भिजी भिसम म्‍हिला हुलसे साइला भिसी य्‍हाङ लोङ्‌मुला। तिग्‍दा भिसम जम्‍मासेन यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुला।” 27 थेतबासेलमा थेनीगदेसे “ङन्‍दा था आरे” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी। 28 येशूसे अझ चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ एनीगदेदा झा न्‍ही मुबा म्‍हिला उखान पाङ्ला। एनीगदेसे चुग्‍याम तिग घोला? थे म्‍हि थेबा झा मुबा ग्‍लारी निसी ‘ए तिनी अङगुर वारीरी निसी गे लउ झा’ भिसी कुल्‍मा, 29 थेसे ‘ङा आनि आबा’ भिसी जोहाब पिन्‍जी। तर लिच्‍छा सेम दोःसी थे गे लबारी निजी। 30 “थेह्रङ् लसीन थे झा च्‍याङ्बा मुबा ग्‍लारी निसी थेदाएनोन थेह्रङ्नोन भिसी कुल्‍मा, थेसे ‘तला आबा ङा निला’ भिसी भिजी। तर थे आनिनी।” 31 जमाहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा “चु न्‍ही न्‍हङ‍री खजिबासे चा आबासे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍जी” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “थेबा झासे” भिसी जोहाब पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन बेश्‍यागदे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी निला। 32 तिग्‍दा भिसम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे एनीगदेदा परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला ग्‍याम उन्‍बारी खमाएनोन एनीगदेसे थेदा विश्‍वास आलनी। बरु तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन बेश्‍यागदेसे चा थेदा विश्‍वास लजी। थेनीगदेसे विश्‍वास लबा म्राङ्सीनोन एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी। ओच्‍छे थेला ताम विश्‍वास आलनी। 33 “अर्गु उखानएनोन ङ्‌यान्‍गो, फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी क्‍युर्सीन पर्खाल लजी। ओच्‍छे अङगुर म्‍हर्बारी कोल स्‍होसी अङगुर वारी ख्रुङ्बारी नोबा छाप्रो गिक स्‍होजी। जमाहेन्‍से अधियाँरी पिन्‍सी थे अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 34 “अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। 35 ओच्‍छे अधियाँ लबागदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिला नोकर गिकदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी, गिकदा साइजी तर स्‍य्‍हान्‍दो गिकदा चा युङबासे तोजी। 36 थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे दोःसी ङाच्‍छाला भन्‍दा ल्‍हानान नोकरगदे पुइजी, तर थेनीगदेसे थे नोकरगदेदाएनोन थेह्रङ्नोन लजी। 37 “जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छा ‘थेनीगदेसे ङाला झादा मी मान लला तला’ भिसी थेसे ह्राङला झादान थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 38 तर थेदा खबान लबा म्राङ्सी अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 39 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिला झादा चुङ्सी अङगुर वारीग्‍याम क्‍याथाङ भोर्सी साइजी। 40 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा येशूसे “दाहेन्‍से अङगुर वारीला धनी खसी थे अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा तिग लला?” भिसी ङ्‌योइमा, 41 थेनीगदेसे “थे अङगुर वारीला धनीसे थेह्रङ्बा नइबा गे लबा म्‍हिगदेदा नाश लला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे अङगुर मिन्‍माहेन्‍से ह्राङला भो पिन्‍ना थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा अधियाँ पिन्‍ना” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। 42 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन खाइमै पढब लबा आरे? ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी। चु परमप्रभुग्‍याम तबासे लमा य्‍हाङला लागिरी उदेकला ताम हिन्‍ना’ भिसी भ्रिबा मुला। 43 “थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। च्‍यागो, दाहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेग्‍याम ब्‍यन्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार भ्रबा य्‍हुलला म्‍हिगदेदा पिन्‍ना। 44 थे युङबाथोरी ताइबा म्‍हि चा जम्‍मान छारछिर निला, ओच्‍छे थे युङबा खालैथोरी ताइजी भिसम थेरी मुबा म्‍हि फ्‍लातफ्‍लेत निला।” 45 येशूसे सुङ्बा उखान थेःमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदेसे “चु ताम येशूसे य्‍हाङलान बारेरी पाङ्बा ताम हिन्‍ना” भिसी घोजी। 46 थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी, तर थेनीगदे म्‍हिला हुल म्राङ्सी लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे येशूदा अगमवक्ता भिसी म्‍हन्‍मुबा।

Matthew 22

1 दोःसीनोन येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 2 “स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चुह्रङ्बान हिन्‍ना, ग्‍ले गिकसे ह्राङला झाला ब्‍याहला भोज ठीक लजी। 3 ओच्‍छे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइबारी ह्राङला नोकरगदे पुइजी। तर निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेसे खबा सेम आलनी। 4 “दोःसी ग्‍लेसे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेदा ‘ङाइ छोबा छोबा म्‍हे बहर साइसी ब्‍याहला भोज ठीक लसी जिन्‍बा मुला। दाहेन्‍से ह्राङनी फेप्‍खउ भिउ’ भिसी स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा पुइजी। 5 “तर थे निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदेसे नोकरगदेला तामदा थेगोन आलना कोइ ह्राङला बु वारीरीक्‍यार निजी, कोइ व्‍यापार लबारी निजी, 6 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा थे नोकरगदेदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी साइजी। 7 चु ताम थेःसी ग्‍ले ल्‍हानान बोमो खजी। जमाहेन्‍से ग्‍लेसे सिपाहीगदेदा पुइसी ह्राङला नोकरगदे साइबागदेदा साइजी। ओच्‍छे थेनीगदेला शहरएनोन ख्राङ्‌जी। 8 “जमाहेन्‍से ग्‍लेसे ह्राङला नोकरगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, ‘ब्‍याहला भोज ठीक लसी जिन्‍बा मुला। तसैनोन निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदे य्‍हाङला भोजरी खबाधोनाला आरेम। 9 थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदे ग्‍याम ग्‍यामरी निउ। ओच्‍छे स्‍याप्‍बागदे जम्‍मादान ब्‍याहला भोज चबारी खउ भिसी निम्‍तो पिन्‍गो।’ 10 ओच्‍छे नोकरगदे ग्‍याम ग्‍यामरी निसी ज्‍यबा गे लबा तसै आज्‍यबा गे लबा तसै स्‍याप्‍तेबा जम्‍मादान निम्‍तो पिन्‍जी। चुह्रङ् लसी ब्‍याह दिम नाङनोन डोन्‍बोगदे तजी। 11 “डोन्‍बोगदेदा च्‍याबारी भिसी ग्‍ले दिम न्‍हङ‍री खमा थेरी ब्‍याहरी खबा धुइरी क्‍वान्‍तोःबा क्‍वान आक्‍वान्‍ना खबा म्‍हि गिकदा म्राङ्जी। 12 थेदा म्राङ्सी, ‘ओहो, ह्रो!, ए मी ब्‍याहरी क्‍वान्‍तोःबा क्‍वान आक्‍वान्‍ना चुरी खाह्रङ् लसी खजी?’ भिसी ङ्‌योइमा, थे म्‍हिसे तिगै जोहाब पिन्‍आखम्‍नी। 13 जमाहेन्‍से ग्‍लेसे ह्राङला नोकरगदेदा ‘चुला या काङ खीसी मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍गो। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला’ भिसी कुल्‍जी। 14 “तिग्‍दा भिसम ङ्‌योइबागदे ल्‍हानान मुला, तर धम्‍बागदे चा ल्‍हाना आरे।” 15 जमाहेन्‍से फरिसीगदे येशू मुबा ग्‍लाग्‍याम निजी। ओच्‍छे दाहेन्‍से येशूदा थेलान तामग्‍याम खाह्रङ् लसी फसब लसे भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लजी। 16 थेनीगदेसे ह्राङला चेलागदेदा हेरोद ग्‍लेला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। थे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी चुह्रङ् भिसी भिजी, “गुरु, ह्राङ सत्‍य म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे ह्राङसे खालैदा वास्‍ता आलमुला भिसी ङन्‍दा था मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे म्‍हिला ली च्‍यासी गे आलमुला, तर ह्राङसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा धुइरी परमेश्‍वरला ग्‍याम ज्‍यना लसी उन्‍मुला। 17 थेतबासेलमा रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन? ङन्‍दा सुङ्‍गो।” 18 तर येशूसे थेनीगदेला सेमला नइबा ताम था याङ्सी “कप्‍टीगदे, तिग्‍दा एनीगदेसे ङादा फसब लबारी म्‍हाइबा? 19 एनीगदेसे तिरो फाबा डबल ङादा उन्‍गो” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे डबल गिक भसी येशूदा पिन्‍जी। 20 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, 21 थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “दाहेन्‍से एनीगदेसे रोमी ग्‍लेला जति रोमी ग्‍लेदा फागो। ओच्‍छे परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदान फागो” भिसी सुङ्जी। 22 चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे उदेक तजी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 23 म्‍हि सिमाहेन्‍से दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा सदुकीगदे थेनोन धिनकुनु येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 24 “गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी पाङ्बा मुला। 25 ङन्‍ना गुङरी ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेनीगदे न्‍हङ‍री थेबासे ब्‍याह लजी। तर कोलागदे आतनान थे सिजी। जमाहेन्‍से पाराङसे थेनोन चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी। 26 थेह्रङ् लसीन पाराङ साँजी लसी च्‍याङ्बाधोनासेन थेनोन चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी। 27 थेनीगदे जम्‍मान सिमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेनोन सिजी। 28 थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 29 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “एनीगदे अन्‍दोलरीन चीम, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनदेन परमेश्‍वरला शक्तिला बारेरी घोबान आरेम। 30 तिग्‍दा भिसम सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी न्‍ह ब्‍याह लला न्‍ह ब्‍याह तला। तर थेनीगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। 31 सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी परमेश्‍वरसे एनीगदेदा तिग सुङ्बा मुला, थे ताम एनीगदेसे पढब लबा आरे? 32 ‘ङा अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी परमेश्‍वरसे मोशादा सुङ्बा मुबा। परमेश्‍वर सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना।” 33 येशूसे चुह्रङ् लसी लोप्‍बा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिला हुल उदेक तजी। 34 येशूसे सदुकीगदेदा जोहाबनोन पिन्‍आखम्‍बा तना लजी भिबा ताम थेःसी फरिसीगदे ढिक्‍सी सल्‍लाह लबारी ग्‍ला गिकरी पोप तजी। 35 जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला यहूदी धर्मगुरु गिकसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 36 “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?” 37 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा चुनोन हिन्‍ना। एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा ह्राङला जम्‍मान सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे माया लउ। 39 ओच्‍छे अर्गु मुल ताम चा एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ। 40 अगमवक्तागदेसे लोप्‍बा तामदेन मोशाला ठिमरी मुबा जम्‍मान तामगदे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा चु मुल ताम न्‍हीग्‍यामनोन खबा हिन्‍ना।” 41 जमाहेन्‍से येशूसे थेरी पोप तसी चिबा फरिसीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 42 “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टला बारेरी एनीगदेसे तिग म्‍हन्‍बा मुला? थे खाल्‍ला झा हिन्‍ना?” थेनीगदेसे येशूदा “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 43 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम दाऊददा परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिग्‍याम तिग्‍दा ख्रीष्‍टदा ‘प्रभु’ भिपुङ्जी? दाऊदसेन चुह्रङ् भिसी भिमुला, 44 ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा, “ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिनेपट्टि चिउ भिसी सुङ्जी।”’ 45 दाऊद ग्‍लेसेन ख्रीष्‍टदा प्रभु भिला भिसम खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” 46 जमाहेन्‍से खालैसेन येशूदा जोहाब गिकनोन लआखम्‍नी। जमाकुनुहेन्‍से खालैसेन येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबा आँट आलनी।

Matthew 23

1 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदेन थेरी मुबा म्‍हिला हुलदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 2 “च्‍यागो, यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदेसे मोशाला ठिम लोप्‍बा अधिकार याङ्बा मुला। 3 थेतबासेलमा थेनीगदेसे पाङ्बा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍गो, तर थेनीगदेसे लबा ह्रङ्‌बान गे चा थालउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एनीगदेदा लोप्‍बाम लोप्‍मुला, तर लोप्‍बा अन्‍छारला गे चा आलमुला। 4 ओच्‍छे म्‍हिगदेदा थेनीगदेसे पुइनोन आखम्‍बा धोइ काप्‍सी पिन्‍मुला। तर थेनीगदेसे भिसम थे धोइ थीबाला लागिरी या जुम्‍बीसेनोन आथुर्मुला। 5 “थेनीगदेसे जम्‍मान गे म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी लमुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम कागजरी भ्रिसी घ्रेन घ्रेन जन्‍तर स्‍होसी ङोदेन नारीरी खीमुला। ओच्‍छे थेनीगदेसे क्‍वान्‍बा क्‍वान्‍ना जोरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा फुर्गा कार्मुला। 6 थेनीगदेसे भोजरीदेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला मुल ठिरी चिबारी सेम लमुला। 7 बजाररी निमाएनोन म्‍हिगदेसे फ्‍या लगै भिसी म्‍हन्‍मुला, ओच्‍छे ‘गुरु’ भिसीएनोन पाङ्‌गै भिसी म्‍हन्‍मुला। 8 तर एनीगदेदा खालैसेन ‘गुरु’ भिसी थाभिगै। तिग्‍दा भिसम एनीगदे ज्‍योज्‍यो आले हिन्‍ना। एनीगदेला गुरु चा गिक जे मुला। 9 जम्‍बुलिङरी एनीगदेसे खालैदान आबा थापाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदे जम्‍मालान आबा गिक जे मुला। 10 ओच्‍छे एनीगदेदा खालैसेन ‘मालिक’ थाभिगै। तिग्‍दा भिसम एनीगदे जम्‍मालान मालिक थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट जे हिन्‍ना। 11 एनीगदे न्‍हङला जुन म्‍हि घ्रेन मुला, थेसे चा एनीगदे जम्‍मालान सेवा लतोःला। 12 ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होला, थे म्‍हि चा जजा दोला। तर ह्राङसे ह्राङदान जजा स्‍होबा म्‍हि चा घ्रेन दोला। 13 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे म्‍हिगदेला ङाच्‍छा स्‍वर्ग य्‍हुल्‍साला म्राप ढुङ्मुला। ओच्‍छे एनीगदे ह्राङएनोन आनिमुला निबारी म्‍हाइबा म्‍हिदाएनोन निआपुङ्मुला। 14 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला दिमनाम ब्‍यन्‍मुला। ओच्‍छे म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लबा स्‍होमुला। थेतबासेलमा स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे भन्‍दा एनीगदेसे ल्‍हाना सजाय याङ्ला। 15 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदे गङ स्‍योङ थासी भ्रसै कोर्सी कोर्सी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा ह्राङलान ग्‍यामरी भ्रपुङ्मुला। ओच्‍छे तिगै लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिक एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍जी भिसम एनीगदेसे थे म्‍हिदा ह्राङ भन्‍दा आज्‍यबा स्‍होसी नर्गरी नितोःबा म्‍हि स्‍होमुला। 16 “स्‍य्‍हान्‍दोदा लोप्‍बा काना म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम गाते सजाय याङ्ला। एनीगदेसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बा धुइरी ‘परमेश्‍वरला मन्‍दिरला मिन किन्‍सी घ्रान फासैनोन तिगै आतमुला। तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा म्‍हरला मिन किन्‍सी घ्रान फाजी भिसम चा थे घ्रानसेन चमुला’ भिसी लोप्‍मुला। 17 मूर्ख कानागदे, खजिबा चा घ्रेन? म्‍हरदा चोखो तना लबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर घ्रेन कि म्‍हर घ्रेन? 18 ओच्‍छे ‘खालै म्‍हिसे बलि फुल्‍बा ग्‍लाला मिन किन्‍सी घ्रान फाजी भिसम तिगै आतमुला, तर थेरी फुल्‍बा भेटीला मिन किन्‍सी घ्रान फाजी भिसम चा थे घ्रानसेन चमुला’ भिसीनोन एनीगदेसे लोप्‍मुला। 19 कानागदे, खजिबा चा घ्रेन हिन्‍ना। भेटीदा चोखो तना लबा ग्‍ला घ्रेन कि भेटी घ्रेन? 20 थेतबासेलमा च्‍यागो, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी बलि फुल्‍बा ग्‍लाला मिन किन्‍सी घ्रान फाबा म्‍हिसे थेथोरी मुबा जम्‍मान स्‍हेला मिन किन्‍सी घ्रान फाबा तला। 21 ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला मिन किन्‍सी घ्रान फाबासे थेरी धन्‍छ्‌याबाला मिन किन्‍सी घ्रान फाबा तला। 22 थेह्रङ् लसीन स्‍वर्गला मिन किन्‍सी घ्रान फाबासे परमेश्‍वरला ठिदेन थेथोरी धन्‍छ्‌याबाला मिन किन्‍सी घ्रान फाबा तला। 23 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे बाबरीदेन सोँप ओच्‍छे जिराला भो च्‍युइला भो गिक चा पिन्‍मुला। तर ठीक निसाफ, दयादेन विश्‍वासला बारेरी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमला मुल तामदा चा आङ्‌यान्‍मुला। तर एनीगदेसे चु गे न्‍हीनोन लतोःबा मुबा। 24 तर एनीगदेसे भुसुना ह्रङ्‌बा जजा स्‍हे चा म्राङ्बा, तर ऊँट ह्रङ्‌बा घ्रेन स्‍हेदा चा आम्राङ्बा, एनीगदे मी कानान हिन्‍ना। 25 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। एनीगदेसे खोरेदेन खार्बाला पाखापट्टि जे म्‍याप्‍मुला। तर न्‍हङपट्टि चा चीबुन थान्‍बा ह्रङ् लसी एनीगदेसे ह्राङला सेमरी लोभदेन म्‍हिदा ठगब लबा ह्रङ्‌बा नइबा ताम थान्‍मुला। 26 काना फरिसीगदे, ङाच्‍छा खार्बादेन खोरे न्‍हङपट्टि ज्‍यना लसी म्‍याप्‍गो। जमाहेन्‍से जे थे खार्बादेन खोरे पाखापट्टि ज्‍यना लसी धा‍ला। 27 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। एनीगदे तार साप्रासे च्‍युर्सी थान्‍बा धुर्सा ह्रङ्‌बान मुला। थे धुर्साला पाखापट्टि च्‍यामा चा जेबा म्राङ्‌मुला। तर न्‍हङ‍री भिसम सिबा म्‍हिला नख्रुदेन नइबा स्‍हेगदेसे प्‍लिङ्बा मुला। 28 थेह्रङ् लसीन एनीगदे म्‍हिला ओन्‍छाङरी ‘ङनी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना’ भिसी भ्रमुला। तर एनीगदेला सेम चा छलकपटदेन पापसे प्‍लिङ्बा मुला। 29 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुदेन फरिसीगदे, एनीगदे मी कप्‍टीगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे अगमवक्तागदेला धुर्सा स्‍होमुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हिगदेला धुर्सा जेना लसी थान्‍मुला। 30 ओच्‍छे ‘ङन्‍ना आखे म्‍हेमेसे अगमवक्तागदेदा साइबा धुइरी ङनीएनोन थेनीगदेदेन छ्‌याम मुबा हिन्‍सम थेनीगदेसे ह्रङ् चा ङन्‍से आलसेला मुबा’ भिसी एनीगदेसे पाङ्‌मुला। 31 एनीगदेसे पाङ्बा चुह्रङ्बा तामग्‍यामसेन एनीगदे अगमवक्तागदेदा साइबागदेला सन्‍तान हिन्‍ना भिसी था तना लबा मुला। 32 दाहेन्‍से एनीगदेला आखे म्‍हेमेसे शुरु लबा पाप गे एनीगदेसे पूरा लउ। 33 “पुख्रीदेन पुख्रीला कोलागदे, नर्गरी नातोःबा दुखग्‍याम एनीगदे खाह्रङ् लसी जोगब तला? 34 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, दाहेन्‍से ङाइ अगमवक्तागदेदेन बुद्धि मुबा म्‍हिगदेदा ओच्‍छे सत्‍य ताम लोप्‍बा धर्मगुरुगदे एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखला। थेनीगदेदा एनीगदेसे कोइदा साइला, कोइदा क्रुसरी टाँगब लसी साइला, कोइदा एनीगदे ह्रुप तबा दिमगदेरी भोर्सी कोर्रासे तोःला ओच्‍छे कोइदा शहर शहरग्‍याम ताप्‍ला। 35 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि हाबिलदा साइबा धुइहेन्‍से बेरेक्‍याहला झा जकरियादा साइबा धुइधोना जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान ज्‍यबा म्‍हिगदेदा साइबा पापला दोष एनीगदेसेन नातोःला। एनीगदेसे बेरेक्‍याहला झा जकरियादाएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिरदेन बलि फुल्‍बा ग्‍लाला गुङरी साइजी। 36 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान पापला सजाय दान्‍देला म्‍हिगदेथोरीन खला। 37 “यरूशलेमला म्‍हिगदे, एनीगदेसे अगमवक्तागदेदा साइला ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबागदेदा युङबासे तोला। ङाइ एनीगदेला कोलागदेदा नागा मामासे ह्राङला कोलागदेदा भ्‍याप्‍से घप्‍बा ह्रङ् लसी पोप लबारी म्‍हाइमा एनीगदेसे आङ्‌यान्‍नी। 38 थेतबासेलमा दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेला शहर ख्‍लाला। 39 ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ‘परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबादा मोलम याङ्बा म्‍हि’ आभितेधोना ङादा आम्राङ्।”

Matthew 24

1 जमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बारी छ्‌याइमा थेला चेलागदे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला दिमगदे उन्‍बारी भिसी येशूला ङामरी खजी। 2 तर येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे चु जम्‍मान म्राङ्बा मुला आहिन? च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु मन्‍दिरला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी। 3 जमाहेन्‍से येशू जैतून भिबा गङरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी, थेला चेलागदे सुटुक्‍क खसी “ह्राङसे सुङ्बा चु तामगदे खाइमा तला? ओच्‍छे ह्राङ फेप्‍खबा धुइदेन परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धुइरी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला? ङन्‍दा सुङ्‍गो” भिसी भिजी। 4 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तसी चिउ, एनीगदेदा खालैसेन झुक्‍याब थालगै। 5 तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी खला। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिदा झुक्‍याब लला। 6 एनीगदेसे लडाइदेन लडाइला हल्‍लागदे थेःला। तसैनोन एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु तनोन तोःबा हिन्‍ना। तर थेनोन धुइरी चा चु जम्‍बुलिङ नाश आत। 7 तिग्‍दा भिसम म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। चुह्रङ् तसी ग्‍ला ग्‍लारी अनिकाल तबादेन सङगुल निला। 8 चु जम्‍मान ताम मी कोला न्‍हसेला म्रिङम्‍हेमेदा बेथासे थुर्बा ह्रङ्‌बा जे हिन्‍ना। 9 “थे धुइरी एनीगदेदा म्‍हिगदेसे चुङ्सी दुख पिन्‍ना, ओच्‍छे साइला। थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे हेला लला। 10 थे धुइरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ङादा विश्‍वास लबा ख्‍लाला। ओच्‍छे गिकसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बादेन हेला लला। 11 थे धुइरी ल्‍हानान फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लला। 12 थेह्रङ् लसीन पाप गे ल्‍हानान तसी निबासे लमा ल्‍हानान म्‍हिसे स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लबा ख्‍लाबान निला। 13 तर जस्‍तोन दुख तसैनोन जुन म्‍हिसे ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लसीन चिला थेसे थार्बा याङ्ला। 14 ओच्‍छे जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःसी जिन्‍माहेन्‍से जे नाश तबा धुइ खला। 15 “थेतबासेलमा दानिएल अगमवक्तासे पाङ्बा ह्रङ्नोन एनीगदेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला चोखो ग्‍लारी नइबा खबा स्‍हे म्राङ्ला।” चुला अर्थ पढब लबा म्‍हिसे घोगै। 16 “थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदे गङरीक्‍यार यार्गै। 17 ओच्‍छे तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो। 18 बु वारीरी मुबागदे ह्राङला घ किन्‍बारी दोःसी दिमरी थानिउ। 19 थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला! 20 थेतबासेलमा खङ्‍बा लादेन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यारआतोःगै भिसी एनीगदेसे प्रार्थना लउ। 21 तिग्‍दा भिसम थे धुइरी तबा घ्रेन दुख जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से दान्‍देधोना तबा आरे ओच्‍छे लिच्‍छाएनोन खाइमै तसेला आरे। 22 थेह्रङ्बा दुखला धिन परमेश्‍वरसे तुन्‍ना आलबा हिन्‍सम खालैसेन थार्बा आयाङ्सेला मुबा। तर परमेश्‍वरसे ह्राङसे धम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी थे धिन तुन्‍ना लसी पिन्‍ना। 23 “खालैसे एनीगदेदा ‘च्‍यागो, थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट चुरी मुला,’ अथवा ‘थेरी मुला,’ भिजी भिसम थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालउ। 24 तिग्‍दा भिसम फट्टा ख्रीष्‍टगदेदेन फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे खम्‍तेधोना परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लबाला लागिरी उदेकला घ्रेन चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी उन्‍ना। 25 च्‍यागो, चु ताम ङाइ एनीगदेदा ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाङ्सी पिन्‍बा मुला। 26 “थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा ‘येशू तोङतोङबा ग्‍लारी मुला’ भिजी भिसम, एनीगदे थेरी थानिउ। ओच्‍छे ‘च्‍यागो, येशू मी कोठा न्‍हङ‍री मुला’ भिजी भिसैनोन एनीगदेसे थेनीगदेला ताम विश्‍वास थालउ। 27 तिग्‍दा भिसम स्‍यारपट्टि तिप्‍लीङ खमा न्‍हुपधोना य्‍हाल तबा ह्रङ् लसी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन थेह्रङ् लसीन खला। 28 “जुन ग्‍लारी सिबा जन्‍तु मुला थेरी गिद्धागदे पोप तमुला। 29 “थेह्रङ्बा दुखला धिन खमैछ्‌याम, ‘धिनीसे य्‍हाल पिन्‍बा ख्‍लाला ओच्‍छे लनीला य्‍हाल म्‍हाला। जमाहेन्‍से मुला शक्तिगदे याङयोङ तसी सुक्र सार जम्‍मान ताइला।’ 30 चुह्रङ् तमाहेन्‍से मुरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबान लबा चिनु गिक म्राङ्ला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा स्‍वर्गला खसुरी शक्तिदेन घ्रेन य्‍हाल य्‍हालरी खबा म्राङ्सी जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदे क्राबा क्रिङ्बा लला। 31 बिगुलला घ्रेन काइदेन छ्‌याम थेसे स्‍वर्गदूतगदेदा जम्‍बुलिङदेन मुला जम्‍मान ग्‍लारी पुइला। जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरसे धम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ग्‍ला गिकरी पोप लला। 32 “एनीगदेसे अञ्‍जीरला दोङदा च्‍यासी थेग्‍याम तिगै ताम लोप्‍गो। थेला हाँगागदेरी भा भुमैछ्‌याम छेप्‍बा छबा ला वाङ्‌जी भिसी एनीगदेसे था याङ्मुला। 33 थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा जम्‍मान तामगदे तबा म्राङ्माहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धिन खसी जिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‍गो। 34 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि। 35 मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा। 36 “थे दुखला धिनदेन धुइ खाइमा खला भिसी स्‍वर्गदूतदाएनोन था आरे ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरला झादाएनोन था आरे। थे ताम परमेश्‍वर आबादा जे था मुला। 37 ओन्‍मा नोआला धुइरी तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दोःसी खबा धुइरीनोन तला। 38 तिग्‍दा भिसम नाम खसी भाल बाढी खबा भन्‍दा ङाच्‍छा नोआ पानी जहाजरी वाङ्बा धिनकुनुधोना म्‍हिगदे चबा थुङ्बादेन ब्‍याह लबान मुबा। 39 ओच्‍छे नाम खसी भाल बाढीसे आभोर्तेधोना थेनीगदेसे तिग तला भिसी था आयाङ्नी। परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमाएनोन थेह्रङ् तला। 40 थे धुइरी बु वारीरी गे लसी चिबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङ‍री गिकदा भोर्ला गिकदा थेरीन ख्‍लाला। 41 थेह्रङ् लसीन ह्रान्‍दारी ब्रा स्‍याङ्सी चिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही न्‍हङ‍री गिकदा भोर्ला, गिकदा थेरी ख्‍लाला। 42 “थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला प्रभु खाइमा खला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे। 43 तर एनीगदेसे चु तामएनोन था याङ्‍गो, दिमला म्‍हिसे य्‍हो खबा धुइ था याङ्सम थे छोर्सी चिला, ओच्‍छे थेसे ह्राङला दिम न्‍हङरी य्‍हो वाङ्आपुङ्‍। 44 थेतबासेलमा एनीगदेएनोन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन एनीगदेसे आम्‍हन्‍बा धुइरी खला। 45 “दिमरी गे लबा बुद्धि मुबादेन भर्तुप्‍पा म्‍हि खाल हिन्‍ना? मालिकसे दिमला स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा ठीक ठीक धुइरी चबा थुङ्बा ढिक्‍ना लसी पिन्‍बारी जिम्‍मा पिन्‍थान्‍जी।” 46 मालिक दोःसी खबा धुइरीनोन थेसे मालिकसे कुल्‍सी ‍थान्‍बा ह्रङ् लसी गे लबा म्राङ्जी भिसम इनाम याङ्बा नोकर थेनोन हिन्‍ना। 47 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, मालिकसे थेह्रङ्बा नोकरदा ह्राङला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना। 48 तर थे नइबा नोकरसे ‘ङाला मालिक योनान आख’ भिसी म्‍हन्‍सी, 49 ङ्‍य्‍होइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लसी ह्राङदेन छ्‌यामनोन गे लबा नोकरगदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी भिसम, 50 थेला मालिक थेसे आम्‍हन्‍बा धिनदेन धुइरी धोखला। 51 जमाहेन्‍से मालिकसे थेदा ल्‍हानान सजाय पिन्‍सी कप्‍टी म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। थेरी चा जम्‍मान म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लसी चिला।”

Matthew 25

1 येशूसे अझ चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “स्‍वर्गला य्‍हुल्‍सा चा गोर च्‍युइ म्रिङकोलागदेला ताम ह्रङ्‌बान तला। थे गोर च्‍युइ म्रिङकोलागदे ह्राङ ह्राङला नाङसल थोसी म्‍हाछारदा ह्रुप तबारी निजी। 2 थे गोर च्‍युइ म्रिङकोला न्‍हङ‍री गोर ङा बुद्धि मुबा, गोर ङा बुद्धि आरेबा मुबा। 3 तिग्‍दा भिसम बुद्धि मुबागदेसे चा नाङसलदेन छ्‌युगुएनोन भोर्सी निजी, तर बुद्धि आरेबासे चा नाङसल जे भोर्सी निजी। 5 म्‍हाछार घइसी खबासे लमा थेनीगदे जम्‍मान छुप निजी। 6 “तर म्‍हुन गङसलरी ‘म्‍हाछारदा स्‍याप्‍बारी खउ’ भिबा काइ थेःजी। 7 जमाहेन्‍से थेनीगदे जम्‍मान रेःसी ह्राङ ह्राङला नाङसल ठीक लजी। 8 ओच्‍छे बुद्धि आरेबा म्रिङकोलागदेसे बुद्धि मुबा म्रिङकोलागदेदा ‘ङन्‍ना नाङसल सिबारी छ्‌याइजी, एनीगदेला छ्‌युगु ङन्‍दाएनोन जजाकी जजाकी पिन्‍तोःजी’ भिसी ह्रीजी। 9 तर बुद्धि मुबा म्रिङकोलागदेसे ‘ङन्‍देन छ्‌याम मुबा छ्‌युगुसे य्‍हाङ जम्‍मादान आछ्‌यो तला। बरु एनीगदे पसलरी निसी ग्‍लुसी भउ’ भिसी भिजी। 10 “तर थेनीगदे छ्‌युगु ग्‍लुबारी निमा म्‍हाछार धोखजी। ओच्‍छे ङाच्‍छान ठीक तसी चिबागदे म्‍हाछारदेन छ्‌याम भोज चबारी दिम न्‍हङ‍री वाङ्‌जी। ओच्‍छे म्राप ढुङ्‌जी। 11 “छिन्‍नङ लिच्‍छा थे बुद्धि आरेबा म्रिङकोलागदे खसी ‘प्रभु, प्रभु ङन्‍दाएनोन म्राप ठोङ्सी पिन्‍गो’ भिसी भिमा, 12 म्‍हाछारसे थेनीगदेदा ‘च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ङाइ एनीगदेदा ङोसेबा आरे’ भिसी जोहाब पिन्‍जी। 13 “थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम ङा खजिबा धिनदेन धुइरी खला भिबा ताम एनीगदेदा था आरे। 14 “थे धुइरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चुह्रङ्बान तला, च्‍यागो, फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक अर्गु य्‍हुल्‍सारी निबा धुइरी ह्राङला नोकरगदेदा ङ्‌योइसी ह्राङला धन सम्‍पत्तिगदे जिम्‍मा पिन्‍जी। 15 अर्गु य्‍हुल्‍सारी निबा धुइरी थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला नोकरगदेसे तिग तिग गे लखम्‍मुला थे अन्‍छार गिकदा म्‍हरला डबल ङा, गिकदा डबल न्‍ही, गिकदा डबल गिक पिन्‍सी निजी। 16 “जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल ङा याङ्बा चा तुरुन्‍तन निजी। ओच्‍छे व्‍यापार लसी अर्गु म्‍हरला डबल ङा स्‍होजी। 17 थेह्रङ् लसीन म्‍हरला डबल न्‍ही याङ्बासेनोन अर्गु म्‍हरला डबल न्‍ही स्‍होजी। 18 तर म्‍हरला डबल गिक याङ्बासे चा थे डबल भोर्सी स न्‍हङ‍री ल्‍हुसी थान्‍जी। 19 “ल्‍हानान धिन लिच्‍छा थे नोकर‍गदेला मालिक खसी थेनीगदेदेन छ्‌याम हिसाब किताब म्‍हाइजी। 20 जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल ङा याङ्बा नोकर खसी ‘मालिक, ह्राङसे ङादा पिन्‍बा डबल ङाग्‍याम ङाइ अर्गु डबल ङा स्‍होबा मुला, चु किन्‍गो’ भिसी भिमा, 21 मालिकसे थेदा ‘स्‍याबास ज्‍यबा नोकर, एसे जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा दाहेन्‍से ङाइ एदा ल्‍हानान तामगदे जिम्‍मा पिन्‍ना। दाहेन्‍से ए ङादेन छ्‌याम ताङ्सी गे लउ’ भिसी भिजी। 22 “जमाहेन्‍से म्‍हरला डबल न्‍ही याङ्बा नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ह्राङसे ङादा पिन्‍बा म्‍हरला डबल न्‍हीग्‍याम ङाइ अर्गु म्‍हरला डबल न्‍ही स्‍होबा मुला, चु किन्‍गो’ भिसी भिमा, 23 थेदाएनोन मालिकसे ‘स्‍याबास ज्‍यबा नोकर, एसेनोन जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा एदाएनोन ङाइ ल्‍हानान तामगदे जिम्‍मा पिन्‍ना। दाहेन्‍से एएनोन ङादेन छ्‌याम ताङ्सी गे लउ’ भिसी भिजी। 24 “थेह्रङ् लसीन म्‍हरला डबल गिक याङ्बा नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ह्राङ तिगै आढ्‍वबा ग्‍लाग्‍याम बाली दुइबारी म्‍हाइबादेन तिगै आय्‍हाप्‍बा ग्‍लारी पोप लबारी म्‍हाइबा खरो म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङादा था मुबा। 25 थेतबासेलमा लोङ्सी ह्राङसे ङादा पिन्‍बा म्‍हरला डबल ङाइ स न्‍हङ‍री ल्‍हुसी थान्‍जी। दाहेन्‍से ह्राङला चु डबल किन्‍गो’ भिसी भिजी। 26 “जमाहेन्‍से मालिकसे थेदा ‘ब्‍लेगु गे आखेल्‍बा नोकर, ङाइ तिगै आढ्वना बाली दुइबारी म्‍हाइबादेन तिगै आय्‍हाप्‍बा ग्‍लाग्‍याम पोप लबारी म्‍हाइमुला भिबा ताम एदा था मुबा हिन्‍सम, 27 एसे ङाइ पिन्‍बा डबल बैंकरी थान्‍तोःबा मुबा, एसे बैंकरी थान्‍बा हिन्‍सम ङाइ दोःसी ब्‍याजदेन थे डबल किन्‍म्‍याङ्सेला’ भिसी भिजी। 28 “जमाहेन्‍से मालिकसे ‘थे म्‍हरला डबल थेग्‍याम ब्‍यन्‍सी डबल च्‍युइ मुबा म्‍हिदा पिन्‍गो। 29 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिदेन छ्‌याम मुला थेदा अर्गुएनोन पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम झन ल्‍हानान तला। तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम आरे थेदेन छ्‌याम मुबा जजाकीएनोन थेग्‍याम ब्‍यन्‍ना। 30 दाहेन्‍से थे गे आखेल्‍बा नोकरदा मङग्‍यार धोपधोप्‍बा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍गो। थेरी म्‍हिगदे स्‍वा क्रेसी क्राबा क्रिङ्बा लला।’ 31 “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि य्‍हाल य्‍हाल्‍बा शक्तिरी स्‍वर्गदूतगदेदेन छ्‌याम खसी ह्राङला ठिरी शक्तिशाली ग्‍ले दोसी धन्‍छ्‌याला। 32 थे धुइरी जम्‍बुलिङरी मुबा जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदे ङा मुबा ग्‍लारी पोप तला। जमाहेन्‍से गोठालोसे रादेन ग्‍युदा फेबा ह्रङ् लसी थेसेनोन थे म्‍हिगदेदा फेला। 33 थेह्रङ् लसी फेमाहेन्‍से ङाइ रादा देब्रेपट्टि थान्‍ना। ओच्‍छे ग्‍युदा चा दाहिनेपट्टि थान्‍ना। 34 “जमाहेन्‍से ङाइ ह्राङला दाहिनेपट्टि मुबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी भिला, ‘ङाला आबा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हिगदे! जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन एनीगदेला लागिरी स्‍होसी थान्‍बा य्‍हुल्‍सारी खसी चिउ। 35 तिग्‍दा भिसम ङा ख्रेन्‍बा फुइबा धुइरी एनीगदेसे ङादा चबा थुङ्बा पिन्‍जी। ङा विदेशी तसैनोन एनीगदेसे ङादा ह्राङला दिमरी चिपुङ्जी। 36 ओच्‍छे ङाइ क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्बा धुइरी एनीगदेसे ङादा क्‍वान पिन्‍जी। ङा आखम्‍बा धुइरी एनीगदेसे ङादा च्‍याजी, ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तमा एनीगदे ङादा स्‍याप्‍बारी खजी।’ 37 “चुह्रङ्बा ताम थेःसी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे थेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइला, ‘प्रभु, ङन्‍से ह्राङदा खाइमा ख्रेन्‍बा फुइबा म्राङ्सी चबा थुङ्बा पिन्‍जी? 38 ओच्‍छे ङन्‍से ह्राङदा खाइमा विदेशी भिसी ङन्‍ना दिमरी स्‍य्‍हूपुङ्जी, ओच्‍छे खाइमा ह्राङसे क्‍वानआम्‍याङ्बा म्राङ्सी ङन्‍से ह्राङदा क्‍वान पिन्‍जी। 39 ह्राङ आखम्‍बा खाइमा म्राङ्सी ङन्‍से ह्राङदा च्‍याजी? खाइमा ह्राङ झ्‍याल्‍खानरी परब तबा म्राङ्सी ङनी ह्राङदा स्‍याप्‍बारी खजी?’ 40 “जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु ङाला आलेगदे न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा जजा आले गिकदा एनीगदेसे जे लबा मुबा थे ङालान लागिरी लबा हिन्‍ना’ भिसी भिला। 41 “दोःसी ङाइ ह्राङला देब्रेपट्टि मुबा म्‍हिगदेदा चा चुह्रङ् भिसी भिला, ‘नाश तसी निबा म्‍हिगदे, दाहेन्‍से एनीगदे शैतानदेन थेला दूतगदेला लागिरी स्‍होबा खाइमै आसिबा मेरी निउ! 42 तिग्‍दा भिसम ङा ख्रेन्‍बा फुइबा धुइरी एनीगदेसे ङादा चबा थुङ्बा आपिन्‍नी। 43 ङा विदेशी मुमा एनीगदेसे ङादा एनीगदेला दिमरी चिआपुङ्नी। ङाइ क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्मा एनीगदेसे ङादा क्‍वान आपिन्‍नी। ङा आखम्‍बा धुइरी एनीगदेसे ङादा आच्‍यानी। ओच्‍छे ङा झ्‍याल्‍खानरी परब तबा धुइरी एनीगदे ङादा स्‍याप्‍बारी आखनी।’ 44 “जमाहेन्‍से थेनीगदेसेनोन ‘प्रभु, खाइमा ङन्‍से ह्राङ ख्रेन्‍बा फुइबादेन विदेशी, क्‍वान क्‍वान्‍आम्‍याङ्बा, आखम्‍बा ओच्‍छे झ्‍याल्‍खानरी परब तबा म्राङ्सीनोन ह्राङला वास्‍ता आलनी?’ भिसी ङ्‌योइला। 45 “जमाहेन्‍से ङाइ थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु ङाला आलेगदे न्‍हङला जम्‍मान भन्‍दा जजा आलेदा एनीगदेसे वास्‍ता आलबान ङादा वास्‍ता आलबा हिन्‍ना’ भिसी भिला। 46 “थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे चा जुकजुकधोनान सजाय याङ्ला। तर परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदेसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला।”

Matthew 26

1 चु जम्‍मान ताम सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 2 “मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खबारी न्‍हीरे जे मुला भिबा ताम एनीगदेदा थानोन मुला। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा क्रुसरी टाँगब लबारी चुङ्सी म्‍हिगदेदा जिम्‍मा पिन्‍ना।” 3 थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि कैयाफाला दिमरी यहूदी गन्‍बागदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे ह्रुप तजी। 4 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा खाह्रङ् लसी खालैदा था आयाङ्ना साइबा भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लजी। 5 तर थेनीगदेसे “य्‍हाङला चाडला धुइरी चा चुङ्बारी आत। चाडला धुइरी चुङ्‌जी भिसम म्‍हिगदेसे हुल दङगा लला” भिसी भिजी। 6 येशू बेथानिया भिबा नाम्‍साला कोरे खबा सिमोनला दिमरी फेप्‍खजी। 7 सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिक सिङ्‍गमरमरला ताङरी ल्‍हानान महँगो अत्तर भसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। ओच्‍छे थेसे थे अत्तर येशूला थोबोरी युजी। 8 चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूला चेलागदे बोमो खसी “चुह्रङ्बा महँगो अत्तर तिग्‍दा ओह्रङ्नोन खेरो भ्‍याङ्‍बा? 9 बरु चु अत्तर चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍बा हिन्‍सै तसे मुबा” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री ताम लजी। 10 येशूसे चु ताम था याङ्सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे तिग्‍दा चु म्रिङम्‍हेमेदा कचकच लबा? चुसे मी ङाला लागिरी ज्‍यबा गे लबा मुला। 11 तिग्‍दा भिसम प्राङबोगदे मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला। तर ङा मी एनीगदेदेन छ्‌याम सदन आत। 12 चुसे ङाला सिबा ल्‍हुइ धुर्सारी थान्‍बाला लागिरी ङा सिबा भन्‍दा ङाच्‍छान ङाला थोबोरी चु अत्तर युसी ठीक लबा मुला। 13 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जम्‍बुलिङला जुन जुन ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लला, थे, थे ग्‍लारी चु म्रिङम्‍हेमेसे लबा गे ढन्‍बाला लागिरी थेला ताम लला।” 14 जमाहेन्‍से येशूला च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेला गिक परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निजी। 15 ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा “चुदे ङाइ येशूदा चुङ्सी ह्राङनीदा जिम्‍मा पिन्‍सम ह्राङनीसे ङादा तिग पिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे यहूदा इस्‍करियोतदा बोगल गिकसे च्‍युइ म्‍हुइला डबल पिन्‍ना भिसी पिन्‍जी। 16 जमाकुनुहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे येशूदा चुङ्सी पिन्‍बाला लागिरी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 17 खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला शुरुला धिनकुनु चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी “ह्राङला लागिरी ङन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज खानङ ठीक लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 18 येशूसे चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदे शहररी म्‍हि गिक मुबा ग्‍लारी निसी थे म्‍हिदा ‘ङा सिबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ङाइ ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी एला दिमरी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड धङ्बा सेम मुला, भिसी गुरुसे सुङ्बा मुला’ भिसी पाङ्‍गो।” 19 जमाहेन्‍से येशूसे कुल्‍बा अन्‍छारनोन चेलागदेसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज ठीक लजी। 20 ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌यामनोन भोज छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 21 जमाहेन्‍से भोज छ्‌योइबान लबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे न्‍हङलान गिकसे ङादा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 22 जमाहेन्‍से ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी चेलागदे जम्‍मासेन येशूदा “प्रभु, थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी पालो पालो लसी ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 23 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, जुन म्‍हिसे खार्बारी ङादेन छ्‌याम गेङ तुइसी चमुला, थेनोन म्‍हिसे ङादा चुङ्सी पिन्‍ना। 24 परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी सिनोन तोःला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना, थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खाह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा सजाय याङ्ला। बरु थे मी न्‍हनोन आन्‍हबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा” भिसी सुङ्जी। 25 येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी म्‍हाइबा यहूदासेनोन येशूदा “गुरु, थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “थे ताम मी एसेन पाङ्जी” भिसी सुङ्जी। 26 थेनीगदे भोज चबान लबा धुइरी येशूसे गेङ थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थे गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा “ना! चु चउ, चु ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 27 जमाहेन्‍से येशूसे खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी, चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ना! एनीगदे जम्‍मासेन चु थुङ्‍गो। 28 तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे थुङ्बा चु निङगु ङाला का हिन्‍ना। चु का एनीगदेदेन छ्‌याम लबा छार कबुल हिन्‍ना। चुनोन का ल्‍हानान म्‍हिला पापला दोष मेटब लबाला लागिरी बगब तला। 29 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेदेन छ्‌याम ङाला आबाला य्‍हुल्‍सारी छार अङगुरला निङगु थुङ्बा धिन आखतेधोना ङाइ चु निङगु आथुङ्‌।” 30 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गिक गोसी येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम थे ग्‍लाग्‍याम जैतून भिबा गङरीक्‍यार फेप्‍जी। 31 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिनी म्‍हुनङ एनीगदे जम्‍मासेन ङादा ख्‍लासी यार्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाइ गोठालोदा साइला। ओच्‍छे ग्‍युगदे ससा बङबङ तसी यार्ला’ भिसी भ्रिबा मुला। 32 तर ङादा सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङा गालीलरी निला।” 33 थेनोन धुइरी पत्रुससे येशूदा “ह्राङदा थेह्रङ् लमा जम्‍मासेन ख्‍लासी यार्सैनोन ङाइ ह्राङदा खाइमै आख्‍ला” भिसी भिजी। 34 जमाहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। तिनी म्‍हुनङ नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे सोमरेमधोना ‘ङाइ येशूदा ङोसेबान आरे’ भिसी पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 35 दोःसी पत्रुससे येशूदा “ङा ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसैनोन ङाइ ह्राङदा आख्‍ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन भिजी। 36 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गेत‍समनी भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। ओच्‍छे चेलागदेदा “एनीगदे चुरीन चिउ, ङा चा जजाकी क्‍याथाङ निसी प्रार्थना लला” भिसी सुङ्सी 37 येशूसे पत्रुसदेन जब्‍दियाला झा न्‍हीदा ह्राङदेन छ्‌यामनोन भोर्सी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेदा ल्‍हानान सुर्दा तसी सेमरी दुख तबारी छ्‌याइजी। 38 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ङाला सेम क्रोसी ङा सिबा तेबान तबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चुरीन ङा ह्रङ् लसी छोर्सी चिउ” भिसी सुङ्जी। 39 ओच्‍छे येशू चा जजाकी क्‍याथाङ फेप्‍सी सरी ख्‍लुप तसी “आबा ङाथोरी खबारी छ्‌याइबा चु दुख तसम ङादा नाआपुङ्‍गो। तर ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै” भिसी प्रार्थना लजी। 40 जमाहेन्‍से येशू चेला सोम मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा थेनीगदे म्‍हेर्सी चिबा म्राङ्सी येशूसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ङादेन छ्‌याम घण्‍टा गिक सुत्तै छोर्सी चिआखम्‍नी? 41 दाहेन्‍से एनीगदे पापरी फसब आतबाला लागिरी छोर्सी प्रार्थना लसी चिउ। च्‍यागो, एनीगदेला आत्‍मा मी तयार मुला, तर ल्‍हुइ चा कमजोर मुला।” 42 दोःसीनोन येशू ङाच्‍छाला ग्‍लारीन फेप्‍सी “आबा चु दुख ङाइ नानोन तोःबा हिन्‍सम ह्राङसे म्‍हन्‍बा ह्रङ्नोन तगै” भिसी प्रार्थना लजी। 43 ओच्‍छे चेलागदे मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा चेलागदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। म्‍हेर्बा खबासे लमा थेनीगदेसे मीनोन ठोङ्आखम्‍नी। 44 थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा थेरीन ख्‍लासी सोमरेमला पालोरी ङाच्‍छाला ग्‍लारीन फेप्‍सी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसीन प्रार्थना लजी। 45 जमाहेन्‍से येशू चेलागदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एनीगदे म्‍हेर्सी ब्‍लप्‍बा न्‍हबान मुला? च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पापीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा धुइ खसी जिन्‍बा मुला। 46 रेःगो, निइ! च्‍यागो, ङादा स्‍य्‍हान्‍दोला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि खसी जिन्‍बा मुला।” 47 येशूसे चु ताम सुङ्बान लबा धुइरी च्‍युक न्‍ही चेला न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेलादेन छ्‌याम कडीदेन तरवार थोबा म्‍हिला हुल धोखजी। थेनीगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी गन्‍बागदेसे पुइखमुबा। 48 येशूदा चुङ्बारी खबा म्‍हिगदेदा यहूदासे “जुन म्‍हिदा ङाइ च्‍योक लला थेनोन येशू हिन्‍ना, थेदान चुङ्‍गो” भिसी ङाच्‍छान पाङ्बा मुबा। 49 येशू मुबा ग्‍लारी धोमैछ्‌याम यहूदासे “लास्‍सो, फ्‍याफुल्‍ला गुरु” भिसी येशूदा च्‍योक लजी। 50 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “यहूदा, ए तिग लबारी खबा लउ” भिसी सुङ्माहेन्‍से कडी तरवार पुइसी खबा म्‍हिगदेसे येशूदा चुङ्सी खीसी भोर्जी। 51 येशूदेन छ्‌याम मुबा चेलागदे न्‍हङला गिकसे ह्राङला तरवार तेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। 52 थे चेलादा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एला तरवार स्‍युबारी झाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम तरवार थोबा जम्‍मान म्‍हिदा तरवारसेन ताम्‍सी नाश लला। 53 चुदे ङाइ ङाला आबादा पाङ्बा हिन्‍सम ङादा जोगब लबारी ङाला आबासे च्‍युक न्‍ही भन्‍दा ल्‍हानान स्‍वर्गदूतगदेला हुल तुरुन्‍तन पुइखसे मुबा। चु ताम दान्‍देधोना एसे घोबा आरे? 54 तर ङाइ चुह्रङ् लबा हिन्‍सम परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् तनोन तला भिसी भ्रिबा ताम खाह्रङ् लसी पूरा तला?” 55 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङदा चुङ्बारी खबा म्‍हिला हुलदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे तिग्‍दा य्‍होदा चुङ्बारी खबा ह्रङ् लसी कडी तरवार थोसी खबा? खाइ, ङाइ म्‍हिगदेदा धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍सी चिबा धुइरी एनीगदेसे ङादा आचुङ्नी। 56 तर अगमवक्तागदेसे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार पूरा तगै भिसीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना।” जमाहेन्‍से जम्‍मान चेलागदेसे येशूदा ख्‍लासी यार्जी। 57 जमाहेन्‍से येशूदा चुङ्बा म्‍हिगदेसे येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि कैयाफाला दिमरी भोर्जी। थेरी यहूदी गन्‍बागदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन पोप तसी चिबा मुबा। 58 तर पत्रुस चा थारेङग्‍यामसेन येशूदा च्‍याबान च्‍याबान थे पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमला ख्राङगाधोनान निजी। जमाहेन्‍से येशूदा तिग लबा चीम भिसी पालेगदेदेन छ्‌याम चिसी च्‍याबारी छ्‌याइजी। 59 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी सभाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा साइबाला सजाय पिन्‍बाला लागिरी येशूला बिरोधरी लुसीला ताम पाङ्बा म्‍हिगदे म्‍हाइजी। 60 चुह्रङ् लसी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूदा बिरोध लबान लुसीला ताम पाङ्जी। तसैनोन थेनीगदेसे पाङ्बा ताम गिकनोन आढिक्‍नी। जम्‍मान भन्‍दा लिच्‍छाला म्‍हि न्‍ही ङाच्‍छापट्टि खसी, 61 “च्‍यागो, चु म्‍हिसे ‘ङाइ परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा फुप्‍सी सोमरेरीन स्‍होखम्‍ला’ भिसी पाङ्बा मुला” भिसी दोष लजी। 62 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि रेःसी येशूदा “एसे तिग्‍दा जोहाब आपिन्‍बा? चु म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा तामला बारेरी एदा तिगै पाङ्सेला आरे?” भिसी ङ्‌योइजी। 63 तर येशूसे तिगै जोहाब आलमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे दोःसीनोन येशूदा “छोन्‍बो परमेश्‍वरला मिनरी घ्रान फासी ङन्‍दा पाङ्‍गो। तिग ए परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टनोन हिन्‍ना?” भिसी पाङ्‌मा, 64 येशूसे थेदा “थे ताम मी ह्राङसेन सुङ्जी। तसैनोन दाहेन्‍से ह्राङनीसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि चिबादेन स्‍वर्गग्‍याम खसुरी खबान लबा म्राङ्ला” भिसी सुङ्जी। 65 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे ह्राङला क्‍वान ढेबान, “चु म्‍हिसे परमेश्‍वरला बिरोध लसी ताम पाङ्बा मुला। दाहेन्‍से य्‍हाङदा अर्गु प्रमाण तिग्‍दा तोःजी? ह्राङनीसे दान्‍दे चुसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी पाङ्बा ताम य्‍हाङसे थेःनोन थेःजी। 66 दाहेन्‍से ह्राङनीला तिग बिचार मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे “चु म्‍हि साइनोन तोःबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 67 जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे येशूला लीरी थो स्‍वाबा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी। ओच्‍छे कोइ कोइसे चा तोबान, 68 “ए थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍सम, लु, अगमवाणी पाङ्‍गो। एदा खाल्‍से तोबा हिन्‍ना?” भिसी पाङ्जी। 69 थे धुइरी पत्रुस ख्राङगारी मुबा। थेदा म्राङ्सी नोकरस्‍या गिक थे मुबा ग्‍लारी खसी, “एएनोन गालीलला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा आहिन?” भिसी ङ्‌योइजी। 70 तर पत्रुससे जम्‍मालान ओन्‍छाङरी “एसे खाल्‍ला ताम लबा, ङादा तिगै था आरे” भिसी, 71 थे ख्राङगाला म्रापरी निजी। थेरीनोन थेदा स्‍य्‍हान्‍दो नोकरस्‍या गिकसे म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदेदा “चु म्‍हिएनोन नासरतला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा” भिसी पाङ्जी। 72 दोःसी पत्रुससे घ्रान फाबान, “ङाइ थे म्‍हिदा ङोसेबान आरे” भिसी पाङ्जी। 73 जजाकी लिच्‍छा थेरी मुबा म्‍हिगदे पत्रुसला ङामरी खसी थेदा “पक्‍कान एएनोन थेनीगदे न्‍हङला गिक हिन्‍ना भिबा एला तामग्‍यामनोन था तजी” भिसी भिजी। 74 जमाहेन्‍से पत्रुससे “ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा हिन्‍सम परमेश्‍वरला सजाय ङाथोरी खगै भिसी घ्रान फाबान ङाइ थे म्‍हिदा ङोसेबान आरे” भिसी भिजी। थेसे थेह्रङ् भिमैछ्‍याम नागा क्राजी। 75 जमाहेन्‍से येशूसे “च्‍यागो, नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा सोमरेमधोना एसे ङादा ङोसेबान आरे भिला” भिसी सुङ्बा ताम पत्रुससे ढन्‍जी। थेतबासेलमा थे मङग्‍यार निसी घ्‍वाँ घ्‍वाँ क्राजी।

Matthew 27

1 स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जम्‍मान मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे येशूदा साइनोन तोःला भिसी सल्‍लाह लजी। 2 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा खीसी पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्सी जिम्‍मा पिन्‍जी। 3 येशूदा साइनोन तोःला भिसी पाङ्बा ताम येशूदा चुङ्सी पिन्‍बा यहूदासे थेःजी। जमाहेन्‍से थेदा ल्‍हानान दुख ङ्‍हम्‍सी थेसे किन्‍बा बोगल गिकसे च्‍युइ म्‍हुइला डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेदा दोःसी पिन्‍बारी खजी। 4 ओच्‍छे यहूदासे थेनीगदेदा “तिगै दोष आरेबा म्‍हिदा साइबाला लागिरी चुङ्सी पिन्‍सी ङाइ पाप गे लबा मुला” भिसी भिमा, थेनीगदेसे यहूदादा “ङन्‍दा तिग मतलब? एनोन सेला” भिसी भिजी। 5 जमाहेन्‍से यहूदासे थे म्‍हुइला डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररीन भ्‍याङ्‍सी निजी, ओच्‍छे थे च्‍योसी सिजी। 6 तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे चा थे डबल दुइसी “चु डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिरला ढुकुटीरी थान्‍बा ठीक आत। तिग्‍दा भिसम चु काला सय हिन्‍ना” भिसी भिजी। 7 थेतबासेलमा थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङ‍री सल्‍लाह लसी थे टाङगासे अर्गु य्‍हुल्‍साला सिबा म्‍हि ल्‍हुबारी कुमालेला वारी ग्‍लुजी। 8 थेतबासेलमा दान्‍देधोनाएनोन थे वारीदा काला वारी भिसी भिमुला। 9 यर्मिया अगमवक्तासे पाङ्बा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “थे म्‍हुइला बोगल गिकसे च्‍युइ डबल परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेसे किन्‍जी। थे डबल चा थेला सय हिन्‍ना भिसी इस्राएलला म्‍हिगदेसे तोगब लबा मुबा। 10 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे ङादा कुल्‍बा अन्‍छार थेनीगदेसे थेनोन टाङगासे कुमालेला बु ग्‍लुजी।” 11 येशू अञ्‍चलाधीशला ङाच्‍छापट्टि राप्‍माहेन्‍से अञ्‍चलाधीशसे “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेदा “थे मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 12 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे येशूदा ल्‍हानान दोष लजी। तसैनोन येशूसे तिगै जोहाब आलनी। 13 जमाहेन्‍से पिलातस भिबा अञ्‍चलाधीशसे येशूदा “थेनीगदेसे एला बिरोध लसी एदा ल्‍हानान दोष लबान मुला, तिग एसे थेःबा आरे?” भिसी भिजी। 14 तर येशूसे थेदा ताम गिकलान जोहाब आपिन्‍नी। थेतबासेलमा अञ्‍चलाधीशएनोन उदेक तजी। 15 अञ्‍चलाधीशसे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी म्‍हिला हुलसे धम्‍बा झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइमुबा। 16 थे धुइरी जम्‍मान म्‍हिसे ङोसेबा बारब्‍बा भिबा आज्‍यबा गे लबा म्‍हि गिक झ्‍याल्‍खानरी मुबा। 17 थेरी म्‍हिगदे पोप तमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “ङाइ खाल्‍दा पुइगै भिबा एनीगदेला सेम मुला? बारब्‍बादा पुइगो कि थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिबा येशूदा पुइगो?” भिसी ङ्‌योइजी। 18 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे येशूला डाह लसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी भबा हिन्‍ना भिबा ताम पिलातसदा था मुबा। 19 पिलातस निसाफ लबा ग्‍लारीन मुबा धुइरी पिलातसला म्रिङसे “थे तिगै दोष आरेबा म्‍हिदा तिगै थालउ। तिग्‍दा भिसम तिनी म्‍हुनङ ङाइ थेला बारेरी म्‍हङ म्राङ्सी ङादा ल्‍हानान दुख तबा मुला” भिसी खबर पुइजी। 20 तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदेसे थेरी मुबा म्‍हिला हुलदा “‘बारब्‍बादा ख्‍लासी पिन्‍गो। ओच्‍छे येशूदा चा साइगो’ भिउ” भिसी पाङ्‌पुङ्‌जी। 21 थेतबासेलमा दोःसी अञ्‍चलाधीशसे थेनीगदेदा “ङाइ चु न्‍ही न्‍हङ‍री खजिबादा पुइगै भिबा एनीगदेला सेम मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “बारब्‍बादा पुइगो” भिसी भिजी। 22 जमाहेन्‍से पिलातससे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट भिबा येशूदा ङाइ तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदे जम्‍मासेन “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो!” भिसी भिजी। 23 पिलातससे “तिग्‍दा? चुसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे तिग लबा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदेसे झन क्रिङ्बान, “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो” भिसी भिजी। 24 तिगै लसीन आखम्‍बा म्राङ्सी दाहेन्‍से झन हल्‍ली खल्‍ली तला भिसी पिलातस लोङ्जी। ओच्‍छे थेसे जम्‍मान म्‍हिला ङाच्‍छा या ख्रुसी “चु म्‍हिदा साइबासे लमा ङाइ तिगै सजाय नाआतोःगै, थे सजाय एनीगदेसेन नागो” भिसी भिमा, 25 थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चुदा साइबाला सजाय ङन्‍देन ङन्‍ना सन्‍तानसेन नाला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 26 जमाहेन्‍से पिलातससे बारब्‍बादा पुइजी। तर येशूदा चा कोर्रासे तोसी क्रुसरी टाँगब लसी साइबाला लागिरी रोमी सिपाहीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍जी। 27 जमाहेन्‍से येशूदा सिपाहीगदेसे अञ्‍चलाधीश चिबा दिमरी भोर्जी। ओच्‍छे जम्‍मान सिपाहीगदे येशूला क्‍युर्सीन पोप तजी। 28 जमाहेन्‍से येशूला क्‍वान स्‍युसी वाला क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍जी। 29 थेनीगदेसे पुजुला फेटा स्‍होसी येशूदा थोइसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा दाहिने छ्‌यारी माला कडी पिन्‍सी “लास्‍सो यहूदीगदेला ग्‍ले, फ्‍याफुल्‍ला” भिसी फ्‍या लबा स्‍होसी येशूदा खिसी लजी। 30 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा थो स्‍वाबान थे माला कडीसे थोबोरी तोजी। 31 थेह्रङ् लसी खिसी लमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे क्‍वान स्‍युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा थेलान क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइबारी भोर्जी। 32 ग्‍यामरी निबान लमा थेनीगदेसे कुरेनी भिबा ग्‍लाला सिमोनदा खबान लबा स्‍याप्‍जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे म्‍हिदा कर लसी येशूला क्रुस पुइपुङ्जी। 33 ओच्‍छे थेनीगदे गलगथा भिबा ग्‍लारी धोखजी। गलगथा भिबा चा “खप्‍परला ग्‍ला” हिन्‍ना। 34 थेरी धोखमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा अङगुरला निङगुरी कम्‍बा मान युसी पिन्‍जी। तर येशूसे थे निङगु म्‍य्‍हाङ्माहेन्‍से आसोल्‍नी। 35 थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लमाहेन्‍से चिट्ठा युसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी येशूला क्‍वान भो लजी। 36 जमाहेन्‍से थेनीगदे थेरीन चिसी येशूदा ख्रुङ्जी। 37 ओच्‍छे थेनीगदेसे “येशू यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी दोष उन्‍बा ताम भ्रिसी येशूला थोबोथोरी क्रुसरी थान्‍जी। 38 थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि क्रुसरी टाँगब लजी। 39 थे ग्‍याम निबा खबा म्‍हिगदेसेनोन ह्राङ ह्राङला थोबो य्‍होङ्बान येशूदा खिसी लबान, 40 “लु, परमेश्‍वरला मन्‍दिर फुप्‍सी दोःसी सोमरेरीन स्‍होला भिबा म्‍हि दान्‍दे एसे ह्राङसे ह्राङदान जोगब लउ। ए परमेश्‍वरलान झा हिन्‍सम क्रुसग्‍याम मार फाप्‍गो” भिसी भिजी। 41 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे, यहूदी धर्मगुरुदेन यहूदी गन्‍बागदेसेनोन येशूदा खिसी लबान चुह्रङ् भिसी भिजी, 42 “चुसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिदा चा जोगब लजी, तर ह्राङसे ह्राङदान चा जोगब लबारी आखम्‍नी। चु इस्राएलीगदेला ग्‍ले आहिन! थे दान्‍देन क्रुसग्‍याम मार फाप्‍सी खगै। जमाहेन्‍से ङन्‍से थेदा विश्‍वास लला। 43 चुसे परमेश्‍वरदा विश्‍वास लमुबा। ओच्‍छे ‘ङा परमेश्‍वरलान झा हिन्‍ना’ भिसी भिमुबा। चुदे परमेश्‍वर चुदा म्राङ्सी ताङ्‍बा मुसम परमेश्‍वरसेन चुदा जोगब लगै।” 44 थेह्रङ् लसीन येशूदेन छ्‌यामनोन क्रुसरी टाँगब लबा य्‍होगदेसेनोन येशूदा खिसी लजी। 45 जमाहेन्‍से धिनना बाह्र बजेहेन्‍से तीन बजेधोना य्‍हुल्‍सा नाङनोन धोपधोप तजी। 46 ओच्‍छे तीन बजेरीक्‍यार येशूसे घ्रेन काइरी क्रिङ्बान, “इलोइ इलोइ लामा सबखथनी?” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ् भिबा चा “ङाला परमेश्‍वर, ङाला परमेश्‍वर ह्राङसे ङादा तिग्‍दा ख्‍लाबा?” भिबा हिन्‍ना। 47 येशूला ताम थेःसी थेरी राप्‍सी चिबागदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा “चुसे मी एलियादा गा ङ्‌योइबा चीम” भिसी भिजी। 48 जमाहेन्‍से थेनीगदे न्‍हङला गिक चा तुरुन्‍तन यार्बान निसी अङगुरला कम्‍बा निङगुरी क्‍वानगेन ब्‍लुम्‍सी माला कडीरी खीसी येशूदा ख्‍वाजी। 49 तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा “भ्रान्‍गो, भ्रान्‍गो, चुदा एलिया खसी जोगब लला वा? च्‍यागे” भिसी भिजी। 50 दोःसी येशू घ्रेन काइरी क्रिङ्‌जी, जमाहेन्‍से येशूला सा निजी। 51 थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी मुबा पर्दा तोरहेन्‍से मारधोना ह्राङनोन ढेसी पख्‍ले न्‍ही तजी। ओच्‍छे जम्‍बुलिङनोन याङयोङ तसी पहरागदे फुप्‍जी। 52 जमाहेन्‍से धुर्सागदे ठोङ्‌जी, ओच्‍छे परमेश्‍वरला ल्‍हानान म्‍हिगदेदा सिबाग्‍याम सोना लजी। 53 येशू सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से थेनीगदे धुर्साग्‍याम थोन्‍सी परमेश्‍वरला शहर यरूशलेमरी निजी। थेनीगदेदा थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे म्राङ्जी। 54 सङगुल खबादेन थेरी तबा जम्‍मान ताम म्राङ्सी येशूदा ख्रुङ्‌सी चिबा रोमी सिपाहीगदेदेन कप्‍तान ल्‍हानान लोङ्सी “पक्‍कान चु मी परमेश्‍वरला झानोन चीम” भिसी भिजी। 55 थेरी येशूदा गालीलहेन्‍सेन ह्रो लबान येशूदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन खबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेसेनोन थारेङग्‍यामसेन च्‍यासी चिबा मुबा। 56 थेनीगदे न्‍हङ‍री मरियम मग्‍दलिनी, याकूबदेन योसेफला आमा मरियमदेन जब्‍दियाला म्रिङएनोन मुबा। 57 ङ्‍यसे तमाहेन्‍से अरिमाथिया भिबा शहरला योसेफ भिबा फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक पिलातस मुबा ग्‍लारी निजी। थेएनोन येशूला चेला मुबा। 58 पिलातस मुबा ग्‍लारी धोमाहेन्‍से थेसे येशूला लास ह्रीजी। जमाहेन्‍से पिलातससे थेदा येशूला लास भोर्पुङ्जी। 59 जमाहेन्‍से योसेफसे मलमलला सफा छार क्‍वानरी येशूला लास रिल्‍सी, 60 थेसे ह्राङलान लागिरी पहरारी ठ्वाइसी स्‍होबा छार धुर्सारी थान्‍जी। ओच्‍छे धुर्साला म्रापरी घ्रेन युङबा ब्‍लिङ्बान भसी थान्‍सी थे निजी। 61 थे धुर्साला ङाच्‍छापट्टि मरियम मग्‍दलिनीदेन अर्गु मरियमएनोन चिबा मुबा। 62 न्‍हङगरदङसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन फरिसीगदे पिलातस मुबा ग्‍लारी निजी। 63 ओच्‍छे थेनीगदेसे चुह्रङ् भिसी भिजी, “थे ठगसे सोबा धुइरी ‘ङादा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला’ भिसी भ्रबा ताम ङन्‍दा था मुला। 64 थेतबासेलमा सोमरेमाधोना सिपाहीगदेदा धुर्सा ख्रुङ्पुङ्‍गो। आहिन्‍सम थेला चेलागदे खसी थेला लास य्‍हो लसी भोर्ला। ओच्‍छे ‘येशूदा सिबाग्‍याम सोना लजी’ भिसी म्‍हिगदेदा ङाच्‍छाला भन्‍दा झन झुक्‍याब लसी भ्रला।” 65 लु, थेह्रङ् भिसम “सिपाहीगदे भोर्सी ज्‍यना लसी धुर्सा ख्रुङ्पुङ्‍गो” भिसी पिलातससे थेनीगदेदा भिजी। 66 जमाहेन्‍से थेनीगदे धुर्सारी निसी धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबारी लाहा छाप लसी सिपाहीगदेदा ख्रुङ्पुङ्जी।

Matthew 28

1 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरीन मरियम मग्‍दलिनीदेन स्‍य्‍हान्‍दो मरियम भिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही येशूदा थान्‍बा धुर्सा च्‍याबारी निजी। 2 थेनोन धुइरी सङगुल खजी। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गग्‍याम परमप्रभुला दूत गिक मार फाप्‍सी धुर्साला म्रापरी थान्‍बा युङबा ब्‍लिङ्सी थेनोन युङबाथोरी चिजी। 3 थे स्‍वर्गदूतला ली धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मुबा। ओच्‍छे थेला क्‍वान ग्‍लिङ तेबान तार मुबा। 4 थेदा म्राङ्सी धुर्सा ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीगदे लोङ्सी फितफित धर्सी सिबा तेबान तजी। 5 तर स्‍वर्गदूतसे थे म्रिङम्‍हेमेगदेदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम क्रुसरी टाँगब लसी साइबा येशूदा एनीगदेसे म्‍हाइबान मुला भिबा ताम ङादा था मुला। 6 येशू चुरी आरे, थेसे सुङ्बा ह्रङ्नोन थेदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। एनीगदेन खसी थेदा थान्‍बा ग्‍ला च्‍यागो। 7 दाहेन्‍से एनीगदे योना निसी थेला चेलागदेदा ‘येशूदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे येशू एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा गालील अञ्‍चलरी फेप्‍बान मुला। एनीगदेसे येशूदा थेरीन म्राङ्ला’ भिसी पाङ्सी पिन्‍गो।” 8 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थे म्रिङम्‍हेमेगदे लोङ्जी। तसैनोन स्‍वर्गदूतला ताम थेःसी थेनीगदे ल्‍हानान ताङ्सी येशूला चेलागदेदा थे ताम पाङ्‌बारी धुर्साग्‍याम थोन्‍सी यार्बान निजी। 9 थे म्रिङम्‍हेमेगदे ग्‍यामरी निबान लमा तिक्‍खुरीन येशूसे स्‍याप्‍सी “एनीगदेदा शान्‍ति तगै” भिसी सुङ्माहेन्‍से थेनीगदेसे येशूला स्‍य्‍हाप चुङ्सी फ्‍या लजी। 10 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे थालोङ्‍गो, ङाला आलेगदे मुबा ग्‍लारी निसी थेनीगदेदा गालील अञ्‍चलरी निउ भिउ, थेनीगदेसे ङादा थेरीन स्‍याप्‍ला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 11 थे म्रिङम्‍हेमेगदे धुर्साग्‍याम निमाहेन्‍से धुर्सा ख्रुङ्‌सी चिबा सिपाहीगदे न्‍हङला कोइ कोइ सिपाहीगदे शहररी निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदा थे धुर्सारी तिग तिग तबा मुबा, थे ताम पाङ्सी पिन्‍जी। 12 जमाहेन्‍से पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ह्रुप तसी थेनीगदे न्‍हङ‍री सल्‍लाह लसी सिपाहीगदेदा ल्‍हानान टाङगा पिन्‍सी चुह्रङ् भिसी भिजी, 13 “एनीगदेसे ‘ङनी म्‍हुनङ म्‍हेर्बा धुइरी थेला चेलागदे खसी थेला लास य्‍हो लसी भोर्जीम’ भिसी पाङ्‍गो। 14 तिगै लसी चु ताम अञ्‍चलाधीशसे था याङ्जी भिसै ङन्‍से थेदा ताङ्ना लसी एनीगदेदा तिगै लआपुङ्‍।” 15 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे थे टाङगा किन्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा लोप्‍बा अन्‍छारनोन म्‍हिगदेदा पाङ्जी। दान्‍देधोनाएनोन यहूदीगदेला गुङरी चुनोन ताम लसी चिमुला। 16 येशूसे ह्राङला च्‍युक गिक चेलागदेदा “गालील अञ्‍चलला गङरी निउ” भिसी कुल्‍बासे लमा थेनीगदे थेरी निजी। 17 थेरी थेनीगदेसे येशूदा म्राङ्सी फ्‍या लजी। तर थेनीगदे न्‍हङला कोइ कोइसे चा येशू हिन्‍ना कि आहिन भिसी शङ्का लजी। 18 जमाहेन्‍से येशू थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे स्‍वर्गदेन जम्‍बुलिङला जम्‍मान अधिकार ङादा पिन्‍बा मुला। 19 थेतबासेलमा एनीगदे य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी निसी जम्‍मान य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ङाला चेला स्‍होउ। ओच्‍छे थेनीगदेदा परमेश्‍वर आबा, परमेश्‍वरला झादेन परमेश्‍वरला आत्‍माला मिनरी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍गो, 20 ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा लोप्‍बादेन कुल्‍बा जम्‍मान ताम थेनीगदेदाएनोन लउ भिसी लोप्‍गो। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदेला निसाफ लबा धिनधोनाएनोन ङा एनीगदेदेन छ्‌यामनोन तला।”

Mark 1

1 परमेश्‍वरला झा येशू ख्रीष्‍टला बारेला थार्बा पिन्‍बा समाचार चुह्रङ् लसी शुरु तजी। 2 यशैया भिबा अगमवक्ताला किताबरी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, “च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइखला। थेसे एला ग्‍याम स्‍होला। 3 तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार म्‍हि गिक क्रिङ्बान, ‘परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ।” 4 चु म्‍हि बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना हिन्‍ना। थेसे तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार खसी म्‍हिगदेदा “दाहेन्‍से एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। परमेश्‍वरसे एनीगदेला पापला दोष मेटब लला।” भिबान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी। 5 यरूशलेमदेन यहूदिया य्‍हुल्‍साला जम्‍मान म्‍हिगदे यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी खसी, दाहेन्‍से ङनी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःला भिसी यर्दन स्‍योङरी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 6 यूहन्‍नासे ऊँटला क्राला क्‍वान क्‍वान्‍मुबा ओच्‍छे ढिला पेटी खीमुबा। थेसे तिरीदेन ह्रि सिङसोरला खुदु चमुबा। 7 थेसे म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “ङा भन्‍दा लिच्‍छा फेप्‍खबान लबा चा ङा भन्‍दान शक्तिशाली मुला। ङा कू तसी थेला लखमला तुना ब्‍लबाधोनाला आरे। 8 ङाइ एनीगदेदा क्‍युइग्‍याम बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा मुला, तर थेसे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना।” 9 थेनोन धुइरी येशू गालील अञ्‍चलला नासरत नाम्‍साग्‍याम फेप्‍खजी, ओच्‍छे यर्दन स्‍योङरी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। 10 यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍सी क्‍युइग्‍याम थोन्‍मैछ्‌याम येशूसे स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा ढुकुर ह्रङ् लसी ह्राङथोरी फाप्‍खबान लबा म्राङ्जी। 11 ओच्‍छे स्‍वर्गग्‍याम “ए ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, थेतबासेलमा ङा एदा म्राङ्सी ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी। 12 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍मासे येशूदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्जी। 13 येशू बोगल न्‍ही धिनधोना थेरीन धन्‍छ्‌याजी। थेनोन धुइरी शैतानसे थेदा फसब लबारी थेला सेम च्‍याजी। थे ह्रीला जन्‍तुगदेदेन छ्‌याम मुबा ओच्‍छे स्‍वर्गदूतगदेसे थेदा क्‍योङ्‌जी। 14 बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍माहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान गालील अञ्‍चलरी फेप्‍जी। 15 “दाहेन्‍से धुइ योसी जिन्‍बा मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खबा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो। ओच्‍छे थार्बा पिन्‍बा समाचाररी विश्‍वास लउ” भिसी येशूसे सुङ्जी। 16 येशू गालील समुन्‍द्रला कुनीन कुनी फेप्‍बान लमा थेसे सिमोनदेन थेला आले अन्‍द्रियासदा तार्ङा साइबारी समुन्‍द्ररी घ्‍याङ क्‍लाङ्बान लबा म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे तार्ङा साइबा म्‍हिगदे मुबा। 17 येशूसे थेनीगदेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ, दाहेन्‍से ङाइ एनीगदेदा तार्ङा चुङ्बा म्‍हि आहिन, तर म्‍हिगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भबा म्‍हि स्‍होला” भिसी सुङ्जी। 18 येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम ह्राङला घ्‍याङ ख्‍लासी थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 19 जजाकी क्‍याथाङ धोमाहेन्‍से येशूसे जब्‍दियाला झा न्‍ही, याकूबदेन थेला आले यूहन्‍नादा दोँगारी चिसी घ्‍याङ राबान लबा म्राङ्जी। 20 येशूसे थेनीगदेदा म्राङ्मैछ्‍याम “ङादेन छ्‌याम खउ” भिसी ङ्‌योइजी, ओच्‍छे थेनीगदेसे ह्राङला आबा जब्‍दियादा दोँगारी मुबा कुल्‍लीगदेदेन छ्‌याम ख्‍लासी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 21 जमाहेन्‍से थेनीगदे कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 22 येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी म्‍हिगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे यहूदी धर्मगुरुगदेसे लोप्‍बा ह्रङ् लसी आहिन, तर अधिकार मुबा म्‍हिसे ह्रङ् लसी लोप्‍बा मुबा। 23 थेनोन धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक चुह्रङ् भिबान क्रिङ्‌जी, 24 “नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी म्‍हाइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला।” 25 येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‌सी, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” भिसी 26 सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा लछार पछार लसी क्रिङ्बान थे म्‍हिग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निजी। 27 चु म्राङ्सी थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, “आहिन, चु तिग? चु मी अधिकार लसी लोप्‍बा छार ताम गा चीम। थेसे कुल्‍बा ताम म्‍हङगदेसेएनोन ङ्‌यान्‍बा चीम।” 28 चुह्रङ् तमैछ्‌याम येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी गालील अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 29 ओच्‍छे येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी याकूब, यूहन्‍नादेन छ्‌याम सिमोनदेन अन्‍द्रियासला दिमरी फेप्‍जी। 30 थे धुइरी सिमोनना स्‍युमी छवा खसी म्‍हेर्सी चिबा मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे ताम येशूदा पाङ्जी। 31 थेतबासेलमा येशू सिमोनना स्‍युमी मुबा ग्‍लारी फेप्‍सी थेला यारी चुङ्सी थीजी। जमाहेन्‍से थेला छवा म्‍हाजी। ओच्‍छे थेसे थेनीगदेदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 32 जमाकुनु ङ्‍यसे धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। 33 ओच्‍छे नाम्‍साला जम्‍मान म्‍हिगदे दिमला ख्राङगारी ह्रुप तजी। 34 येशूसे ल्‍हानान खाल्‍ला रोगसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍जी। येशू खाल भिबा ताम थे म्‍हङगदेसे ङोसेबासे लमा येशूसे थेनीगदेदा ताम पाङ्आपुङ्नी। 35 स्‍य्‍होरीन मी म्राङ्बा भन्‍दा ङाच्‍छान येशू स्‍हेङ्‌सी सुनसान ग्‍लारी प्रार्थना लबारी फेप्‍जी। 36 सिमोन ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदे जम्‍मासेन येशूदा म्‍हाइबान निजी। 37 थेनीगदेसे येशूदा स्‍याप्‍माहेन्‍से “ह्राङदा जम्‍मासेन म्‍हाइबान मुला” भिसी भिजी। 38 येशूसे थेनीगदेदा “लु, य्‍हाङ अर्गु नाम्‍सारीक्‍यार निइ, थेरीनोन ङाइ थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लतोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम ङा चुलान लागिरी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 39 ओच्‍छे येशू गालील अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लारी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेरी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङगदे ताप्‍बान भ्रजी। 40 ओच्‍छे कोरे खबा म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी पुइ जूबान, “ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिजी। 41 चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूदा दया रेःसी ह्राङला यासे थेदा थुर्बान, “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्जी। 42 थेनोन धुइरी थे कोरे खबा म्‍हि खम्‍जी। 43 ओच्‍छे येशूसे थेदा “एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो, बरु निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे ए खम्‍जी भिसी म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी मोशासे कुल्‍बा अन्‍छार परमेश्‍वरदा बलि फुल्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 45 तर थे म्‍हि निसी चु ताम जम्‍मान म्‍हिदा पाङ्जी। जमाहेन्‍से येशू दोःसी नाम्‍सारी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी फेप्‍बारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा येशू सुनसान ग्‍लारी धन्‍छ्‌याजी। तर थेरीनोन जम्‍मान ग्‍लाग्‍यामसे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी।

Mark 2

1 तिगै धिन लिच्‍छा दोःसी येशू कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे येशू दिमरीन मुला भिबा ताम म्‍हिगदेसे थेःजी। 2 जमाहेन्‍से म्‍हिला हुल खसी मङग्‍यारहेन्‍से दिम न्‍हङधोना चिबा ग्‍ला आतनी। थेरी येशूसे परमेश्‍वरला बचन सुङ्बान मुबा। 3 थेनोन धुइरी गोर ब्‍लि म्‍हिसे काङ या चलब आतबा कुज्‍या म्‍हि गिकदा पुइसी येशू मुबा ग्‍लारी भजी। 4 तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा येशू मुबा ग्‍लारी धोना लबारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे थे दिमला छाना होक्‍सी थे कुज्‍या म्‍हिदा थेला तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशूला ङाच्‍छापट्टि धोना लजी। 5 येशूसे थे म्‍हिगदेला विश्‍वास म्राङ्सी कुज्‍या म्‍हिदा “कोला, एला पाप माफ तबा मुला” भिसी सुङ्जी। 6 येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा म्राङ्सी थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदेसे “तिग्‍दा चु म्‍हिसे चुह्रङ्बा ताम लबा? चुसे मी ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी गा ताम लबा चीम, म्‍हिगदेला पापला दोष परमेश्‍वरसे जे मेटब लखम्‍मुला” भिसी सेम न्‍हङ न्‍हङरी म्‍हन्‍जी। 8 येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेमरी तिग्‍दा चुह्रङ्बा म्‍हन्‍बा?” 9 चु कुज्‍या म्‍हिदा ‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ, एला तीबा नान्‍बा पुइसी निउ’ भिबा खजिबा चा सजिलो मुला? 10 तर च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना।” जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 12 येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हि जम्‍मासेन च्‍याना च्‍यानान डोङ रेःसी ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी निजी। चु म्राङ्सी म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान, “चुह्रङ्बाम य्‍हाङसे खाइमै म्राङ्बा आरे” भिसी भिजी। 13 दोःसी तिरेम येशू समुन्‍द्रला कुनीरी फेप्‍जी। थेरी येशूदा म्राङ्सी म्‍हिला हुल खजी ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 14 येशू थेग्‍याम फेप्‍बा धुइरी अल्‍फयसला झा लेवीदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी ओच्‍छे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे रेःसी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 15 येशू लेवीला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी तिरो दुइबा म्‍हिगदे, पापीगदे ओच्‍छे थेला चेलागदे थेदेन छ्‌यामनोन चिसी चबान मुबा। तिग्‍दा भिसम येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबा। 16 फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशू पापीगदेदेन तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌यामनोन धन्‍छ्‌यासी चबा म्राङ्सी थेनीगदेसे थेला चेलागदेदा “तिग्‍दा चुसे पापीगदेदेन तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 17 चुह्रङ् भिबा ताम थेःसी येशूसे थेनीगदेदा “खम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी जे तोःला। थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन तर पापीगदेदा ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 18 यूहन्‍नाला चेलागदेदेन फरिसीगदे फोइथान चिसी प्रार्थना लबान लमुबा। थेतबासेलमा कोइ कोइ म्‍हिगदे खसी येशूदा “यूहन्‍नाला चेलागदेदेन फरिसीला चेलागदे फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला तर ह्राङला चेलागदेसे चा तिग्‍दा चुह्रङ् आलबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 19 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना खाह्रङ् लसी थेनीगदे फोइथान चिला? दान्‍देधोना म्‍हाछार थेनीगदेदेन छ्‌याम मुला, थेतबासेलमा थेनीगदे फोइथान आचि। 20 तर म्‍हाछार जन्‍तीगदेग्‍याम फेसी भोर्बा धुइ खला। थे धुइरी थेनीगदे फोइथान चिला। 21 “खालैसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेनसे आख्‍या, छार क्‍वानगेनसे बोक्‍टो क्‍वान ख्‍याजी भिसम बोक्‍टो क्‍वान झन ढेला। 22 ओच्‍छे खालै म्‍हिसेनोन ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, युजी भिसम थे ढिला बोक्‍टो ताङ भोसी ढेला, ओच्‍छे अङगुरला निङगु जति ङेला। जमाहेन्‍से ढिला ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। थेतबासेलमा अङगुरला कलिलो निङगु ढिला छार ताङरी युतोःला।” 23 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू बुग्‍याम फेप्‍बान मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेसे ग्‍वाला नम थुबारी छ्‌याइजी। 24 चु म्राङ्सी फरिसीगदेसे येशूदा “च्‍यागो, ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारी आतबा गे थेनीगदेसे तिग्‍दा लबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 25 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “दाऊदसे थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदे फोख्रेन्‍बा धुइरी थेनीगदेसे तिग लजी? एनीगदेसे खाइमै परमेश्‍वरला बचन पढब लबा आरे? 26 थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि अबियाथारला पालरी परमेश्‍वरला दिमरी वाङ्सी, परमेश्‍वरदा फुल्‍बा गेङ चजी, ओच्‍छे थेसे थेदेन छ्‌याम मुबा म्‍हिगदेदाएनोन पिन्‍जी। तर थे गेङ परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदेदा जे चपुङ्मुबा” भिसी सुङ्जी। 27 दोःसी येशूसे फरिसीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन म्‍हिला लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना, तर म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना लागिरी स्‍होबा आहिन। 28 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिननाएनोन प्रभु हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।

Mark 3

1 दोःसी येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी वाङ्‌जी। थेरी या खर्बा म्‍हि गिक मुबा। 2 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे थे म्‍हिला खर्बा या खम्‍ना लला वा भिसी कोइ कोइ म्‍हिगदेसे दोष लबाला लागिरी चिवा लसी चिबा मुबा। 3 येशूसे थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “जम्‍मालान ङाच्‍छापट्टि राप्‍गो” भिसी सुङ्जी। 4 थेसे थेनीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ज्‍यबा गे लबा कि नइबा गे लबा, म्‍हि सोना लबा कि सिना लबा खजिबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदे कुटिसी चिजी। 5 येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन मुबा म्‍हिगदेदा स्‍हीसी येशूसे थेनीगदेला सेम कोङ्बा था याङ्सी सेमरी ल्‍हानान दुख तसी येशूदा बोमो रेःजी। ओच्‍छे येशूसे थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “एला या तन्‍गब लउ” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थे म्‍हिसे थेला या तन्‍गब लमैछ्‌याम या खम्‍जी। 6 जमाहेन्‍से फरिसीगदे थेग्‍याम थोन्‍सी निसी येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी हेरोद ग्‍लेला म्‍हिगदेदेन छ्‌याम सल्‍लाह लजी। 7 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम समुन्‍द्रपट्टि फेप्‍जी, ओच्‍छे गालील अञ्‍चलग्‍यामसे म्‍हिला हुल थेला लिच्‍छा भ्रजी। 8 येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी थेःसी यहूदिया, यरूशलेम, इदुमिआ, यर्दन क्‍याम्‍सङ्‍ला ओच्‍छे टुरोसदेन सीदोन नाम्‍साला क्‍यारमारला म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 9 थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ह्राङदा थानाङ्‍गै भिसी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा दोँगा गिक ठीक लपुङ्जी। 10 तिग्‍दा भिसम येशूसे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबासे लमा रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदे येशूदा थुर्बारी तोर हुइ मार हुइ लबान मुबा। 11 ओच्‍छे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम ख्‍लुप तसी, “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना” भिसी क्रिङ्मुबा। 12 तर येशूसे थे म्‍हिला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा “च्‍यागो, ङा परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना भिसी खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी बङ्जी। 13 येशू गङरी फेप्‍सी ह्राङला सेमसे चबा जतिदा ङ्‌योइजी, ओच्‍छे थेनीगदे थे मुबा ग्‍लारी खजी। 14 जमाहेन्‍से ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबारी ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी च्‍युक न्‍ही म्‍हि धम्‍जी, ओच्‍छे थेनीगदेदा मुल चेला भिसी सुङ्जी। 15 ओच्‍छे म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा अधिकार पिन्‍जी। 16 येशूसे धम्‍बा च्‍युक न्‍ही मुल चेलागदे चुगदेन हिन्‍ना, सिमोन भिबादा येशूसे पत्रुस मिन थान्‍जी। 17 जब्‍दियाला झा याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍नादा थेसे बोअनर्गेस भिसी मिन थान्‍जी। बोअनर्गेस भिबा चा मु घुर्बा ह्रङ्बाला झागदे भिबा हिन्‍ना। 18 ओच्‍छे अन्‍द्रियास, फिलिप, बारथोलोमाइ, मत्ती, थोमा, अल्‍फयसला झा याकूब, ओच्‍छे थेदियस, सिमोन मुबा। चु सिमोनदा चा ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिसी भिमुबा। 19 ओच्‍छे यहूदा इस्‍करियोत चुनोन यहूदा इस्‍करियोतसे लिच्‍छा येशूदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 20 ओच्‍छे येशू दिमरी फेप्‍बा धुइरी दोःसी म्‍हिगदे ह्रुप तजी। थेतबासेलमा येशूदेन थेला चेलागदेसे सोल छ्‌योइबारी सुत्तै आम्‍याङ्नी। 21 चु ताम येशूला दिमला म्‍हिगदेसे थेःसी थेदा भोर्बारी भिसी दिमग्‍याम थोन्‍जी, तिग्‍दा भिसम येशूला सेम ठेगानरी आरे भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍मुबा। 22 यरूशलेमग्‍याम खबा यहूदी धर्मगुरुगदेसे, “चुला ल्‍हुइरी म्‍हङगदेला ग्‍ले बालजिबुल मुला, चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍लेला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 23 तर येशूसे थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “शैतानसे शैतानदा खाह्रङ् लसी ताप्‍खम्‍ला? 24 य्‍हुल्‍सा गिकलान म्‍हि ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍सम थे य्‍हुल्‍सा न्‍होङ्ला। 25 ओच्‍छे दिम गिकला म्‍हिएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम थे दिमनामएनोन फुप्‍ला। 26 थेह्रङ् लसी शैतान शैतान न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम थेला य्‍हुल्‍सा नाश तला। 27 खालैसे भङ्‍बा म्‍हिला दिमरी वाङ्सी थेला धन सम्‍पत्ति य्‍हो लतोःजी भिसम थेसे ङाच्‍छा थे भङ्‍बा म्‍हिदा चुङ्सी खीतोःला। थे भङ्‍बा म्‍हिदा खीमाहेन्‍से जे थेसे थेला धन सम्‍पत्ति भोर्खम्‍ला। 28 “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, म्‍हिगदेसे लबा जम्‍मान पाप गेदेन परमेश्‍वरदा बिरोध लसी पाप लसैनोन माफ याङ्ला। 29 तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला आत्‍माला बिरोध लसी पाप गेदेन पाप ताम लला, थेसे खाइमै माफ आयाङ्‌। थे जुकजुकधोना पापरी चितोःला।” 30 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे येशूला ल्‍हुइरी म्‍हङ मुला भिसी भिबान मुबा। 31 ओच्‍छे येशूला आमादेन आलेगदे थेरी धोखजी। थेनीगदे मङग्‍यार राप्‍सी येशूदा ङ्‌योइबारी कोइ म्‍हिदा पुइजी। 32 येशूला क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल मुबा ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “मङग्‍यार ह्राङला आमादेन आलेगदे ह्राङदा म्‍हाइबान मुला” भिसी भिजी। 33 येशूसे थेनीगदेदा “ङाला आमादेन आलेगदे खाल हिन्‍ना?” भिसी सुङ्जी। 34 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला क्‍युर्नोन चिबा म्‍हिगदेदा स्‍हीबान, “च्‍यागो, चुरी मुबा जम्‍मान ङाला आमादेन आलेगदे हिन्‍ना। 35 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हि परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रला थेनोन ङाला आमा, ङाला आङा ओच्‍छे ङाला आले हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी।

Mark 4

1 येशूसे दोःसी समुन्‍द्रला कुनीरी फेप्‍सी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेरी म्‍हिला हुल मुबासे लमा येशू समुन्‍द्ररी मुबा दोँगा गिकरी धन्‍छ्‌यासी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे म्‍हिला हुल चा समुन्‍द्रला कुनीरीक्‍यार चिजी। 2 येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा उखानग्‍याम ल्‍हानान ताम लोप्‍बान चुह्रङ् सुङ्जी, 3 “च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। 4 थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वबा धुइरी कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लु चरा खसी चजी। 5 कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, थेरी ल्‍हानान साप्रा आरेबासे लमा थे ब्‍लु योनान फुइजी। 6 थेतबासेलमा थेला टा नुप्‍ना निआम्‍याङ्नी। ओच्‍छे धिनीसे क्रोसी थे दोङ सिजी। 7 कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी, ओच्‍छे थे ब्‍लु फुइसी ल्‍हेबान निजी। ल्‍हेसी निसै थे पुजु झाङला हापसे लमा थे दोङला नमरी गेडा आवाङ्नी। 8 कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तसी फुइजी, ओच्‍छे थे दोङ ल्‍हेसी निमा थे दोङला नमरी चा दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना गेडा रोजी। 9 जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 10 म्‍हिला हुल निमाहेन्‍से येशूला क्‍युर्नोन मुबा म्‍हिगदेदेन च्‍युक न्‍ही चेलागदेसे थे उखानना अर्थ ङ्‌योइजी। 11 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेदा ङाइ म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा ङाइ उखानग्‍याम जे पाङ्बा मुला। 12 तिग्‍दा भिसम ‘थेनीगदेसे च्‍याबाम च्‍यामुला तर आम्राङ्मुला ओच्‍छे ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍मुला तर आघोमुला। आहिन्‍सम ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा, ओच्‍छे परमेश्‍वरसे थेनीगदेला पाप माफ लसेला मुबा।’” 13 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चु उखानला अर्थ आघोसम अर्गु उखानना अर्थ खाह्रङ् लसी घोला?” भिसी सुङ्जी। 14 ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि चा परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा म्‍हि हिन्‍ना। 15 ग्‍यामरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍ना तर तुरुन्‍तन शैतान खसी थेनीगदेदा थेःना लबा ताम भोर्ला। 16 युङबाला घह्रङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा चुनोन हिन्‍ना, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन थेःमैछ्‌याम ताङ्सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, 17 तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा, थे छिन्‍नङ जे चिला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनदा विश्‍वास लबासे लमा थेनीगदेदा आपत विपत खमाहेन्‍से थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। 18 पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे बचन ङ्‌यान्‍ना 19 तर थेला सेमरी जम्‍बुलिङला धन्‍दा सुर्दादेन धन सम्‍पत्तिला लोभसे लमा परमेश्‍वरला बचनदा गे लआपुङ्‍, ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो 20 तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला सेमरी थान्‍ना, थेला विश्‍वाससे दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना गे लला। 21 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालैसे नाङसल म्रासी खाट धिरीनोन आथान ओच्‍छे फामसे घप्‍सीनोन आथान। बरु य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 22 थेतबासेलमा ल्‍हुसैनोन आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे। ओच्‍छे छुम्‍सी थान्‍सैनोन आघोबा स्‍हे तिगै आरे। 23 खालैदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुसम थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ। 24 “एनीगदेसे जुन ताम थेःबा मुला, थे तामरी सेम लउ। तिग्‍दा भिसम जुन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे दप्‍ला, थेनोन दप्‍बा स्‍हेग्‍यामसे एनीगदेसे याङ्ला। ओच्‍छे एनीगदेदा झन ल्‍हाना पिन्‍ना। 25 जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझ घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला।” 26 येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चा म्‍हि गिकसे बुरी ढ्वबा ब्‍लु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 27 ओच्‍छे थे म्‍हि म्‍हेर्सी चिसै आम्‍हेर्ना चिसै धिन म्‍हुननोन थे ब्‍लु फुइसी ल्‍हेबान निला, तर खाह्रङ् लसी ल्‍हेजी भिबा ताम थे म्‍हिसे था आयाङ्‌। 28 तिग्‍दा भिसम बुरी ब्‍लु ह्राङनोन फुइसी ल्‍हेबान निमाहेन्‍से दोङ दोला, ओच्‍छे थे दोङरी नम थोन्‍ना, जमाहेन्‍से थे नमरी गेडा वाङ्ला। 29 बाली दुइबा धुइ तमैछ्‌याम थे म्‍हि खसी बाली खन्‍ना।” 30 येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? ओच्‍छे एनीगदेदा खाह्रङ् लसी घोना लसे? 31 चु मी घुर्‍यानरी ढ्वबा पच्‍छैला ब्‍लु ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। जम्‍बुलिङरी जम्‍मान भन्‍दा जजाबा ब्‍लु तसैनोन, 32 थे गेडा ढ्वमाहेन्‍से ढापढुप न्‍हङरी जम्‍मान भन्‍दा हाँगा मुबा घ्रेन दोङ तला। ओच्‍छे थे दोङला हाँगारी चरागदे खसी जङ स्‍होसी चिला।” 33 थेनीगदेसे घोखम्‍तेधोना येशूसे चुह्रङ्बान उखानगदेग्‍याम परमेश्‍वरला बचन लोप्‍जी। 34 उखान आसुङ्तेधोना थेनीगदेदा येशूसे तिगै ताम आलोप्‍नी। तर ह्राङला चेलागदे जे तबा धुइरी चा जम्‍मान उखानना अर्थ घोना लमुबा। 35 जमाकुनु ङ्‍यसे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “लु, य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी सुङ्जी। 36 येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से चेलागदे म्‍हिला हुलदा ख्‍लासी येशू मुबा दोँगारी क्रेःजी। ओच्‍छे दोँगा चलब लबान क्‍याम्‍सङपट्टि भोर्जी। थेनीगदेला दोँगादेन छ्‌याम छ्‌याम अर्गु दोँगागदेएनोन निजी। 37 निबान लमा समुन्‍द्ररी लाबालुङसर खजी। थे लाबालुङसरसे लमा समुन्‍द्रला छाल रेःसी दोँगा डुबब तबारी छ्‌याइजी। 38 थे धुइरी येशू दोँगाला ग्‍यापपट्टि खुम लसी स्‍हिम्‍बान मुबा। ओच्‍छे चेलागदेसे “प्रभु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी, ह्राङदा तिगै वास्‍ता आरे?” भिसी छिङ्जी। 39 जमाहेन्‍से येशूसे स्‍हेङ्‌सी लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालदा “कुटिसी चिउ” भिसी सुङ्मैछ्‌याम लाबालुङसर म्‍हाजी ओच्‍छे शान्‍त तजी। 40 येशूसे “एनीगदे तिग्‍दा लोङ्‌बा? दान्‍देधोना एनीगदेदा ङाला विश्‍वास आरे?” भिसी ह्राङला चेलागदेदा सुङ्जी। 41 ओच्‍छे चेलागदे उदेक म्‍हन्‍सी लोङ्बान, “चु खाल? लाबालुङसरदेन समुन्‍द्रला छालसेएनोन थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चीम!” भिसी थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबारी छ्‌याइजी।

Mark 5

1 ओच्‍छे येशूदेन थेनीगदे गालील समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि गेरासेनस भिबा ग्‍लारी धोखजी। 2 येशू दोँगाग्‍याम फप्‍मैछ्‌याम म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक धुर्साग्‍याम यार्बान खसी येशूदा स्‍याप्‍जी। 3 थे म्‍हि धुर्सारीक्‍यार चिमुबा। थेदा तिगै लसीन चुङ्बारी आखम्‍मुबा थेदा च्‍याल्‍दासे खीसैनोन ब्‍लसी यार्मुबा। 4 तिग्‍दा भिसम थेदा ल्‍हानान रेम च्‍याल्‍दासे खीसी थान्‍सैनोन थेसे थे च्‍याल्‍दागदे फ्राटफ्रेट टाङ्मुबा। थेतबासेलमा थेदा खालैसे तहरी थान्‍बारी आखम्‍मुबा। 5 थे धिन म्‍हुननोन ह्राङसे ह्राङदान युङबासे तोसी धुर्सा गङरीक्‍यार क्रिङ्बान भ्रमुबा। 6 थेसे थारेङग्‍यामसेन येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम यार्बान खसी येशूदा फ्‍या लजी। 7 ओच्‍छे थेसे “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा येशू, ह्राङसे ङादा तिग लबारी छ्‌याइबा? ङाइ ह्राङदा परमेश्‍वरला मिनरी घ्रान फासी भिला, ङादा दुख थापिन्‍गो” भिसी क्रिङ्बान भिजी। 8 तिग्‍दा भिसम येशूसे ङाच्‍छान थे म्‍हिला ल्‍हुइरी मुबा म्‍हङदा “ए थोन्‍सी निउ” भिसी सुङ्बा मुबा। 9 ओच्‍छे येशूसे थेदा “एला मिन तिग?” भिसी ङ्‌योइमा, थे म्‍हङसे “ङाला मिन हुल हिन्‍ना, तिग्‍दा भिसम ङनी ल्‍हानान मुला” भिसी भिजी। 10 थे म्‍हङसे येशूदा “ङन्‍दा चु ग्‍लाग्‍याम थातेःगो।” भिसी बिन्‍ती लजी। 11 थेरी गङरीक्‍यार ढ्वला बथान छबान मुबा। 12 ओच्‍छे म्‍हङगदेसे येशूदा “ङन्‍दा ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी 13 येशूसे वाङ्‌पुङ्‌माहेन्‍से म्‍हङगदे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्‌जी। वाङ्मैछ्‌याम ओस्‍पन, हजार न्‍ही ढ्वला बथान गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी। 14 जमाहेन्‍से ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्सी शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी चु ताम थेःना लजी। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे तिग तजीम भिसी च्‍याबारी खजी। 15 जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी, ओच्‍छे थे म्‍हङला हुलसे स्‍याप्‍बा म्‍हि खम्‍सी ज्‍यना लसी क्‍वान क्‍वान्‍सी चिबा म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 16 म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिदेन ढ्वागदेदा तिग तिग तजी भिबा ताम म्राङ्बा म्‍हिगदेसे थेरी च्‍याबारी खबा म्‍हिगदेदा पाङ्जी। 17 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “चु ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लबारी छ्‌याइजी। 18 येशू दोँगारी क्रेःबारी छ्‌याइमा थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निसे” भिसी बिन्‍ती लजी। 19 तर येशूसे ह्राङदेन छ्‌याम खआपुङ्ना “ए ह्राङला दिमरी निसी एदा परमेश्‍वरसे उन्‍बा दयादेन परमेश्‍वरसे एला लागिरी तिग तिग लजी, थे तामगदे एसे ह्राङला ह्रोगदेदा थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। 20 ओच्‍छे थे निसी डेकापोलिस भिबा ग्‍ला नाङनोन येशूसे ह्राङला लागिरी लबा उदेकला गेला बारेरी पाङ्सी भ्रजी, चु ताम थेःसी नाम्‍साला म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍जी। 21 दोःसी येशू दोँगारी क्रेःसी समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला क्‍युर्सीन म्‍हिला हुल पोप तजी। 22 थेनोन धुइरी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला याइरस मिन लबा नेता गिक थेरी धोखजी। थेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम येशूदा फ्‍या लसी, 23 “ङाला झामे आखम्‍ना सिबारी छ्‌याइबा मुला, ह्राङ फेप्‍खसी थेदा थुर्सी पिन्‍गो। ओच्‍छे थे खम्‍गै” भिसी बिन्‍ती लजी। 24 थेतबासेलमा येशू याइरसदेन छ्‌याम फेप्‍जी ओच्‍छे म्‍हिला हुलएनोन येशूला लिच्‍छा भ्रजी, म्‍हिला हुलसे लमा येशूदा तोर हुइ मार हुइ लजी। 25 थे म्‍हिला हुल न्‍हङरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। 26 थेसे ह्राङला मुदेबा धन सम्‍पत्ति खर्च लसी डाक्‍टरगदेदा च्‍यापुङ्जी। तर खम्‍ला भिमाम झन ङाच्‍छाला भन्‍दा सारो तसी निजी। 27 थेसे येशूला बारेरी थेःमाहेन्‍से थे म्‍हिला हुल न्‍हङरी वाङ्सी ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वान थुर्जी। 28 तिग्‍दा भिसम थेसे “ङाइ येशूला क्‍वान थुर्बारी जे म्‍याङ्‍सम ङा खम्‍ला” भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। 29 थेसे येशूला क्‍वान थुर्मैछ्‌याम थेला का निबा बेथा म्‍हाजी भिसी थेसे तुरुन्‍तन था याङ्जी। 30 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला ल्‍हुइग्‍याम तुरुन्‍तन शक्ति थोन्‍बा था याङ्सी म्‍हिला हुलपट्टि दोःसी, “खाल्‍से ङाला क्‍वान थुर्जी?” भिसी ङ्‌योइजी। 31 चेलागदेसे येशूदा भिजी, “चुदेला म्‍हिला हुलसे तोर हुइ मार हुइ लबा स्‍हीना स्‍हीनान दोःसी ह्राङ ‘ङादा खाल्‍से थुर्जी’ भिसी सुङ्बान मुला।” 32 ङादा थुर्बा खाल भिसी येशूसे क्‍युर्सीन च्‍याबारी छ्‌याइजी। 33 ओच्‍छे थे का निबा बेथासे स्‍याप्‍बा म्रिङम्‍हेमेसे येशूला क्‍वान थुर्मा ह्राङदा तिग तजी भिबा था तसी लोङ्सी फितफित धर्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि फ्‍या लजी। ओच्‍छे येशूदा जम्‍मान सत्‍य ताम पाङ्जी। 34 येशूसे थेदा “झामे, एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए ढुक्‍क तसी निउ, एला रोग म्‍हाजी” भिसी सुङ्जी। 35 येशूसे ताम लबान लबा धुइरी याइरसला दिमग्‍याम म्‍हिगदे खसी, “ह्राङला झामे सिजी, दाहेन्‍से गुरुदा दुख थापिन्‍गो” भिसी भिजी। 36 तर येशूसे थेनीगदेला तामदा थेगो आलना, याइरसदा “थालोङ्‍गो, एसे विश्‍वास जे लउ” भिसी सुङ्जी। 37 ओच्‍छे येशूसे पत्रुस, याकूबदेन याकूबला आले यूहन्‍नादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दोदा ह्राङदेन छ्‌याम खआपुङ्नी। 38 थेनीगदे याइरसला दिमरी फेप्‍खमा येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदे क्राबा क्रिङ्बादेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा म्राङ्जी। 39 येशू दिम न्‍हङरी वाङ्सी, थेनीगदेदा “तिग्‍दा एनीगदे चुह्रङ् लसी क्राबा क्रिङ्बादेन हल्‍ली खल्‍ली लसी चिबा? माइ सिबा आरे, म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 40 तर थेनीगदेसे येशूला तामदा खिसी लसी ङेःजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान मङग्‍यार तेःसी माइला आबादेन आमा ओच्‍छे ह्राङला चेलागदेदा छ्‌याम भोर्सी माइ मुबा ग्‍लारी फेप्‍जी। 41 ओच्‍छे येशूसे थे माइला या चुङ्सी, “तालिता कुम,” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “माइ रेःगो” भिबा हिन्‍ना। 42 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे माइ डोङ रेःसी क्‍यारमार भ्रबारी छ्‌याइजी। थे माइ च्‍युक न्‍ही दिङला मुबा। चु म्राङ्सी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍जी। 43 येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, चु ताम खालैसे था थायाङ्‍गै।” ओच्‍छे थे माइदा चा “तिगै चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी।

Mark 6

1 येशू थे ग्‍याम थोन्‍सी ह्राङलान नाम्‍सारी फेप्‍जी। ओच्‍छे थेला चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌याम निजी। 2 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेसे लोप्‍बा म्राङ्सी ल्‍हानान म्‍हिगदे उदेक तजी, “चु म्‍हिसे चु जम्‍मान खानङग्‍याम याङ्जी? चुदा पिन्‍बा चु ज्ञान बुद्धि खाह्रङ्बा हिन्‍ना? चुला याग्‍यामसे खाह्रङ्बा उदेकला गे तबा? 3 तिग चु मरियमला झा, याकूब, योसेफ, यहूदादेन सिमोनला ज्‍योज्‍यो सिकर्मी आहिन? तिग चुला आङागदेएनोन य्‍हाङदेन छ्‌याम आरे?” भिसी येशूला ताम पत्‍याब आतनी। 4 येशूसे थेनीगदेदा “अगमवक्तादा जम्‍मान ग्‍लारी मान लला, तर ह्राङला नाम्‍सारीदेन ह्राङला म्‍हिगदे ओच्‍छे ह्राङला दिमरी बाहेक अर्गु खजिबै ग्‍लारी निसैनोन मान लला” भिसी सुङ्जी। 5 थेरी येशूसे कोइ कोइ आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी थेनीगदेदा खम्‍ना लजी। तर थेनीगदेला विश्‍वास आरेबा म्राङ्सी अर्गु उदेकला गे आलनी। 6 येशू थेनीगदेसे विश्‍वास आलबा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍जी। थेतबासेलमा नाम्‍सा नाम्‍सारी लोप्‍बारी फेप्‍जी। 7 थे धुइरी येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेदा म्‍हङ ताप्‍बा अधिकार पिन्‍सी गोर न्‍ही न्‍ही लसी पुइजी। 8 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी कुल्‍जी, “एनीगदेसे ग्‍यामला लागिरी कडी बाहेक तिगै चबा स्‍हे, टाङगा, झोला थापुइगो। 9 तर लखम क्‍वान्‍गो, ओच्‍छे ह्राङला लागिरी पोबा क्‍वान थापुइगो। 10 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे खजिबै दिमरी वाङ्माहेन्‍से थे नाम्‍साग्‍याम थोन्‍सी आनितेधोना एनीगदे थे दिमरीन चिउ। 11 चुदे खजिबै ग्‍लारी एनीगदेदा मान आलनी। ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा ताम आङ्‌यान्‍नी भिसम, एनीगदे थे ग्‍लाग्‍याम थोन्‍बा धुइरी दाहेन्‍से ङन्‍से लतोःबा गे लसी जिन्‍जी। एनीगदेसे तिग लतोःबा लउ भिसी काङला धुलु खर्सी पिन्‍गो।” 12 जमाहेन्‍से थेला चेलागदे थेग्‍याम थोन्‍सी निसी म्‍हिगदेदा “ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो” भिसी पाङ्जी। 13 थेनीगदेसे ल्‍हानान म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍जी। ओच्‍छे ल्‍हानान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा छ्‌युगु फोर्सी प्रार्थना लसी खम्‍ना लजी। 14 येशूसे लबा उदेकला गेला बारेरी हेरोद ग्‍लेसे थेःजी, तिग्‍दा भिसम जम्‍मान ग्‍लारी येशूला मिन थेःमुबा। गाते म्‍हिसे मी “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना सिबाग्‍याम सोसी खजीम, थेतबासेलमान थेसे चुह्रङ्बा उदेकला गेगदे लबा हिन्‍ना” भिसी भिमुबा। 15 तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे, “चु एलिया हिन्‍ना” भिसी भिजी। ओच्‍छे अझ स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे, “चु म्‍हि मी ओन्‍माला अगमवक्तागदे ह्रङ्‌बान अगमवक्ता गिक हिन्‍ना” भिसी भिजी। 16 तर हेरोदसे चु ताम थेःसी, “चु म्‍हि ङाइ साइपुङ्‌बा यूहन्‍ना हिन्‍ना, थेनोन सिबाग्‍यामसे सोसी खजीम” भिसी भिजी। 17 तिग्‍दा भिसम ङाच्‍छा हेरोद ह्राङसेन यूहन्‍नादा चुङ्‌पुङ्‌जी थेदा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुबा। हेरोदसे ह्राङला आले फिलिपला म्रिङ हेरोदियासदेन छ्‌याम ब्‍याह लबासे लमा थेसे यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी थान्‍बा मुबा। 18 तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नासे हेरोददा “ह्राङसे आले चाङदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा ठीक आहिन” भिसी भिमुबा। 19 थेतबासेलमा हेरोदियाससे यूहन्‍नाथोरी ईख थान्‍सी थेदा साइबारी म्‍हाइमुबा तर खम्‍बा आरेबा। 20 तिग्‍दा भिसम यूहन्‍ना परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबा म्‍हिदेन परमेश्‍वरला लागिरी फेसी थान्‍बा म्‍हि भिसी हेरोददा था मुबा। थेतबासेलमा यूहन्‍नादेन छ्‌याम लोङ्सी थेदा जोगब लसी थान्‍मुबा। यूहन्‍नासे लोप्‍बा म्राङ्सी थेला सेम क्रामुबा। तसैनोन सेम लसी ङ्‌यान्‍मुबा। 21 हेरोदियाससे हेरोद न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी लबा भोजकुनु ज्‍यबा मौका याङ्जी। हेरोदसे ह्राङ न्‍हबा धिन‍दा ढन्‍सी घ्रेन पदरी मुबा म्‍हिगदे, सिपाहीला कप्‍तानगदेदेन गालील नाम्‍साला गन्‍बा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी भोज पिन्‍जी। 22 थे धुइरी हेरोदियासला ह्राङलान झामे थेरी खसी स्‍य्‍हजी। थे स्‍य्‍हबा म्राङ्सी हेरोद ग्‍लेदेन थेला डोन्‍बोगदे ल्‍हानान ताङ्जी। हेरोद ग्‍लेसे थे माइदा “एदा तिग तोःबा ङादा ह्री‍गो, थे ङाइ एदा पिन्‍ना” भिसी भिजी। 23 ओच्‍छे हेरोद ग्‍लेसे घ्रान फासी, “एदा ङाला गङसल य्‍हुल्‍सा भिसै पिन्‍ना” भिसी भिजी। 24 ओच्‍छे थे मङग्‍यार थोन्‍सी ह्राङला आमादा ङाइ तिग ह्री‍गो भिसी, ङ्‌योइमा, “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो ह्री‍गो” भिसी थेला आमासे भिजी। 25 चुह्रङ् भिमैछ्‌याम थे माइ ग्‍ले मुबा ग्‍लारी निसी, “दान्‍दे ङादा ह्राङसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो खार्बारी भउ” भिसी भिजी। 26 थेह्रङ् भिमाहेन्‍से ग्‍लेला सेमरी दुख ङ्‌हम्‍जी, तर ओतेला डोन्‍बोला ओन्‍छाङरी घ्रान फासी पाङ्बा तामदा थाबारी आखम्‍नी। 27 थेतबासेलमा थेसे तुरुन्‍तन ह्राङला सिपाही गिकदा “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला थोबो थासी भउ” भिसी कुल्‍जी। ओच्‍छे थे सिपाही झ्‍याल्‍खानरी निसी यूहन्‍नाला थोबो थाजी। 28 थासी भसी थे माइदा खार्बारी युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे थे माइसे थेला आमादा पिन्‍जी। 29 चु ताम थेःसी यूहन्‍नाला चेलागदे खसी थेला लास भोर्सी धुर्सारी थान्‍जी। 30 येशूसे पुइबा जम्‍मान मुल चेलागदे दोःसी खसी येशू मुबा ग्‍लारी पोप तजी। थेनीगदेसे लबा गेदेन लोप्‍सी पिन्‍बा तामगदे येशूदा पाङ्जी। 31 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेएनोन सुनसान ग्‍लारी खसी ब्‍लप्‍बा न्‍हउ” भिसी सुङ्जी। तिग्‍दा भिसम थेरी खबा निबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबासे लमा थेनीगदेदा चबारी सुत्तै फुर्सत आरेबा। 32 थेतबासेलमा थेनीगदे दोँगारी क्रेःसी सुटुक्‍क सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। 33 तर ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेनीगदे निबान लबा म्राङ्जी। थेतबासेलमा थेनीगदे फेप्‍गे लबा ग्‍ला था याङ्सी, नाम्‍सा नाम्‍साला म्‍हिगदे यार्बान थेनीगदे फेप्‍बा ग्‍लापट्टि निजी। ओच्‍छे थेनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा धोजी। 34 येशू दोँगाग्‍याम फाप्‍बा धुइरी ल्‍हानान म्‍हिला हुल म्राङ्सी थेदा दया रेःजी। तिग्‍दा भिसम थे म्‍हिगदे गोठालो आरेबा ग्‍युगदे ह्रङ्‌बा मुबा। येशूसे थे म्‍हिगदेदा ल्‍हानान ताम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 35 ङ्‍यसे तमाहेन्‍से थेला चेलागदे थे मुबा ग्‍लारी खसी थेदा “दाहेन्‍से ङ्‍यसे तसी जिन्‍जी, चु सुनसान ग्‍लारी तिगै आरे। 36 थेतबासेलमा चु म्‍हिगदेदा पुइगो। थेनीगदे चु क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी चबा स्‍हेगदे ग्‍लुसी चगै” भिसी भिजी। 37 तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। तर थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍से ग्‍यार्जा न्‍ही म्‍हुइला डबलसे गेङ ग्‍लुसी थेनीगदेदा चबारी छ्‍योला?” भिसी भिजी। 38 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम गेङ गाते मुला? निसी च्‍यागो” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे च्‍यासी, “गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा मुला” भिसी भिजी। 39 जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा पाङरी लाम लसी चिउ भिसी कुल्‍जी। 40 ओच्‍छे म्‍हिगदे ग्‍यार्जा ग्‍यार्जादेन बोगल न्‍हीसे च्‍युइ च्‍युइला लाम लसी पाङरी चिजी। 41 येशूसे थे गोर ङा गेङदेन गोर न्‍ही तार्ङा थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थे गोर ङा गेङ क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा पिन्‍जी। ओच्‍छे गोर न्‍ही तार्ङाएनोन जम्‍मान म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍जी। 42 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चजी। 43 जमाहेन्‍से चेलागदेसे लेङ्बा गेङदेन तार्ङा दुइमा च्‍युक न्‍ही सोली तजी। 44 थेरी चबा ह्रेम्‍फेबेगदे हजार ङा मुबा। 45 ओच्‍छे येशूसे तुरुन्‍तन ह्राङला चेलागदेदा दोँगारी क्रेःसी क्‍यामसङ बेथसेदा नाम्‍सारी ह्राङ भन्‍दा ङाच्‍छा पुइजी। थे धुइरी येशूसे चा म्‍हिला हुलदा पुइबान लजी। 46 ओच्‍छे थेनीगदेदा पुइमाहेन्‍से येशू गङपट्टि प्रार्थना लबारी फेप्‍जी। 47 ङ्‍यसे तमा दोँगा समुन्‍द्रला गुङरी मुबा, ओच्‍छे येशू चा गिकजेन समुन्‍द्रला कुनीरी मुबा। 48 थेसे चेलागदेदा दोँगा चलब लबारी गाह्रो तबा म्राङ्जी। तिग्‍दा भिसम लाबा उल्‍टोग्‍यामसे खबा मुबा। स्‍य्‍होला तीन बजेरीक्‍यार येशू समुन्‍द्रथोरी भ्रबान थेनीगदेपट्टि फेप्‍खजी, ओच्‍छे थेनीगदेदा ख्‍लासी ङाच्‍छा फेप्‍गे लमा, 49 थेनीगदेसे येशूदा समुन्‍द्रथोरी भ्रबान लबा म्राङ्सी म्‍हङ मुनम भिसी थेनीगदे लोङ्सी क्रिङ्‌जी। 50 तिग्‍दा भिसम येशूदा म्राङ्सी जम्‍मान लोङ्‌बा मुबा। तर तुरुन्‍तन येशूसे थेनीगदेदा “भङ लउ, ङानोन हिन्‍ना, थालोङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 51 ओच्‍छे ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःजी। जमाहेन्‍से लाबालुङसर म्‍हाजी। ओच्‍छे थेनीगदे ल्‍हानान उदेक तजी। 52 तिग्‍दा भिसम थेनीगदेला सेम कोङ्बासे लमा येशूसे हजार ङा म्‍हिगदेदा गेङ पिन्‍बा म्राङ्सीएनोन थेला अर्थ घोबा आरेबा। 53 थेनीगदे समुन्‍द्र थासी गनेसरेत भिबा ग्‍लारी धोखमाहेन्‍से दोँगा समुन्‍द्रला कुनीरी थान्‍सी, 54 दोँगाग्‍याम फाप्‍मैछ्‌याम म्‍हिगदेसे येशूदा ङोसेजी। 55 ओच्‍छे थेनीगदे क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी येशू फेप्‍खजी भिसी थेःना लजी। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशू मुबा ग्‍लारी भबारी छ्‌याइजी। 56 जुन जुन ग्‍लारी येशू फेप्‍जी, थे ग्‍लारी म्‍हिगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा येशूला क्‍वान जे भिसै, थुर्पुङ्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी। ओच्‍छे येशूला क्‍वान थुर्बा जति जम्‍मान खम्‍जी।

Mark 7

1 यरूशलेमग्‍याम खबा फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदे येशूला क्‍युर्नोन पोप तजी। 2 थेनीगदेसे येशूला कोइ कोइ चेलागदेसे या आख्रुना चबा म्राङ्जी। 3 फरिसीगदेदेन यहूदीगदेला आखे म्‍हेमेला रिमठिम अन्‍छार या आख्रुतेधोना चबारी आतबा मुबा। 4 चुदे जे आहिन बजारग्‍याम खमाहेन्‍से नुहाब आलतेधोना आचमुबा। आखे म्‍हेमेला चु भन्‍दा ल्‍हानान रिमठिम तेन्‍मुबा ओच्‍छे खोरेगदे, ताङगदेदेन काँसला ताङगदे म्‍याप्‍बा रिमठिम मुबा। 5 ओच्‍छे फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुसे येशूदा “ह्राङला चेलागदे तिग्‍दा आखे म्‍हेमेला रिमठिम अन्‍छार आभ्रबा? ओच्‍छे या आख्रुनान चबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 6 थेतबासेलमा थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्रङ्‌बा कप्‍टी म्‍हिगदेला लागिरी यशैया अगमवक्तासे भ्रिबा ताम ढिक्‍बा मुला, ‘चु म्‍हिगदेसे सुङसे जे ङादा मान लमुला, तर सेमहेन्‍से चा मान आलमुला। 7 ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा तेन्‍बाम तेन्‍मुला तसैनोन परमेश्‍वरसे कुल्‍बा तामदा भन्‍दा म्‍हिसे स्‍होबा रिमठिमदा घ्रेन म्‍हन्‍मुला।’ 8 एनीगदेसे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ख्‍लासी म्‍हिगदेला रिमठिम तेन्‍बा मुला।” 9 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्राङला रिमठिम तेन्‍बाला लागिरी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ख्‍लाबा एनीगदे खाह्रङ्बा छट्टु? 10 तिग्‍दा भिसम मोशासे भिबा मुला, ‘एसे ह्राङला आबा आमादा मान लउ,’ ओच्‍छे ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा बिरोध लसी नइबा ताम लला थेदा चा साइनोन तोःला’ भिसी सुङ्बा मुला। 11 तर एनीगदेसे चा ‘जुन म्‍हिसे ह्राङला आबा आमादा पिन्‍तोःबा स्‍हे परमेश्‍वरदा फुल्‍बा मुला, थेसे ह्राङला आबा आमादा मान लआतोः’ भिसी पाङ्‌मुला। 12 थेतबासेलमा एनीगदेला तामग्‍यामसेन म्‍हिगदेदा थेन्‍ना आबा आमादा तिगै पिनआपुङ्बा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 13 चुह्रङ् लसी एनीगदे ह्राङला रिमठिम अन्‍छार चा भ्रमुला। तर परमेश्‍वरला बचनदा चा तिगै गे आखेल्‍बा भिसी म्‍हन्‍मुला। चुह्रङ्बा गे एनीगदेसे ल्‍हानान लमुला।” 14 दोःसी येशूसे म्‍हिला हुलदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ पाङ्बा ताम तिग चीम भिसी एनीगदेसे घोबारी म्‍हाइगो। 15 खजिबै चबा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लबारी आखम। तर म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा तामसे जे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। 16 जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 17 येशू म्‍हिगदेदा ख्‍लासी दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थेला चेलागदेसे “ह्राङसे सुङ्बा ताम ङन्‍दा घोना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 18 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍देधोना अझ एनीगदेसे घोबा आरे? एनीगदेदा था आरे? म्‍हिला सुङग्‍याम न्‍हङरी वाङ्बा स्‍हेसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना आल। 19 तिग्‍दा भिसम चबा स्‍हे मी सेम न्‍हङरी आवाङ्ना फो न्‍हङरी वाङ्ला ओच्‍छे फो न्‍हङसेनोन मङग्‍यार थोन्‍ना।” चुह्रङ् लसी येशूसे जम्‍मान चबा स्‍हे चबारी तला भिसी ह्राङला चेलागदेदा घोना लसी पिन्‍जी। 20 येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍बा तामसे म्‍हिदा न्‍होङ्ना लमुला। 21 तिग्‍दा भिसम म्‍हिला सेमग्‍यामसेन नइबा म्‍हन्‍बा, ब्रेल्‍सी भ्रबा, य्‍हो लबा, म्‍हि साइबा, 22 म्‍हिला म्रिङदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा, लोभ लबा, नइबा गे लबा, ठगब लबा, सुङरी जे ताम खजी थेनोन पाङ्सी भ्रबा, डाह लबा, म्‍हिला तामगन लबा, ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा, मूर्ख गे लबा चु जम्‍मान तामगदे थोन्‍मुला। 23 म्‍हिला सेमग्‍याम थोन्‍बा चु जम्‍मान नइबा तामसेन म्‍हिगदेदा न्‍होङ्ना लमुला।” 24 जमाहेन्‍से येशू थेग्‍याम टुरोस भिबा ग्‍लापट्टि फेप्‍जी। ओच्‍छे खालैसे था थायाङ्‍गै भिसी दिम गिकरी वाङ्‌जी तसैनोन म्‍हिगदेसे था याङ्जी। 25 थेनोन धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिकसे येशूला बारेरी थेःमैछ्‌याम येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा फ्‍या लजी। थे म्रिङम्‍हेमेला झामेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा मुबा। 26 थे म्रिङम्‍हेमे सिरिया य्‍हुल्‍साला फोनिके भिबा नाम्‍सारी न्‍हबा मुबा। थे अर्गु य्‍हुलला म्रिङम्‍हेमे मुबा। थेसे “ङाला झामेला ल्‍हुइग्‍यामसे म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो” भिसी येशूदा बिन्‍ती लजी। 27 तर येशूसे “ङाच्‍छा ह्राङला कोलागदेदा म्रेन्‍ना लतोःला, ह्राङला कोलागदेला गेङ ब्‍यन्‍सी नगीदा पिन्‍बा ठीक आहिन” भिसी सुङ्जी। 28 ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेसे “हिन्‍ना प्रभु, तसैनोन कोलागदेसे चबान लमा ताइबा भ्राइभ्रुइ नगीसेनोन चम्‍याङ्मुला” भिसी भिजी। 29 येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एसे चुह्रङ् भिबासे लमा एला झामेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निसी जिन्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 30 थे म्रिङम्‍हेमे दिमरी धोमा झामेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ थोन्‍सी निसी जिन्‍बा मुबा, ओच्‍छे झामे चा खाटरी म्‍हेर्सी चिबा मुबा। 31 येशू टुरोस भिबा ग्‍लाग्‍याम थोन्‍सी सीदोन ओच्‍छे डेकापोलिस तबान गालील समुन्‍द्ररी फेप्‍जी। 32 थेरी म्‍हिगदेसे नाब्‍यङ आथेःबा खाग्‍ले म्‍हिदा येशू मुबा ग्‍लारी भसी, “थेदा थुर्सी खम्‍ना लपिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 33 येशूसे थे म्‍हिदा म्‍हिला हुलग्‍याम जजाकी क्‍याथाङ भोर्सी थेला नाब्‍यङ न्‍हीरी या जुम्‍बी झाङ्‌जी। ओच्‍छे सरी थो स्‍वासी यासे थेला लेरी थुर्जी। 34 जमाहेन्‍से येशूसे स्‍वर्गपट्टि स्‍हीबान सा न्‍हसी, “इफ्‍फाता” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “ठोङ्‍गो” भिबा हिन्‍ना। 35 चुह्रङ् भिमैछ्‌याम थे म्‍हिला नाब्‍यङ थेःजी ओच्‍छे थेसे ज्‍यना लसी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 36 येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान “चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। तर जति जति चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो भिसी कुल्‍जी, झन ओतेन म्‍हिगदेसे पाङ्‌बान भ्रजी। 37 चु ताम थेःबागदेसे उदेक म्‍हन्‍सी, “येशूसे लबा जम्‍मान गे ज्‍यबा मुला। थेसे नाब्‍यङ आथेःबा खाग्‍ले म्‍हिदाएनोन खम्‍ना लमुला” भिसी भिबारी छ्‌याइजी।

Mark 8

1 तिगै धिन लिच्‍छा दोःसी म्‍हिला हुल पोप तजी। थेनीगदेदेन छ्‌याम चबा स्‍हे तिगै आरेबासे लमा येशूसे ह्राङला चेलागदेदा ङ्‌योइसी, 2 “चु म्‍हिगदेदा म्राङ्सी ङादा दया रेःजी। तिग्‍दा भिसम चुगदे ङादेन छ्‌याम भ्रबा तिनी सोमरे तजी। ओच्‍छे चुगदेदेन छ्‌याम चबा स्‍हे तिगै आरे। 3 चु म्‍हिगदेदा फोइथाननोन दिमरी पुइजी भिसम ग्‍यामरी बिहोस तला। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिगदे ल्‍हानान थारेङग्‍याम खबा मुला” भिसी सुङ्जी। 4 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “चुह्रङ्बा तिगै आयाङ्बा ग्‍लारी चु म्‍हिगदेदा खानङग्‍याम गेङ भसी ख्‍वासे?” भिसी भिजी। 5 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम गेङ गाते मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “ङन्‍देन छ्‌याम गोर निस गेङ मुला” भिसी भिजी। 6 जमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिला हुलदा पाङरी चिपुङ्जी। ओच्‍छे थेसे गोर निस गेङ थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी सुङ्जी, ओच्‍छे चेलागदेसे म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍जी। 7 थेनीगदेदेन छ्‌याम जजाबा तार्ङागदेएनोन मुबा। येशूसे तार्ङाला लागिरीनोन धन्‍यवाद पिन्‍सी चेलागदेदा भो लपुङ्जी। 8 ओच्‍छे म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चजी। जमाहेन्‍से चेलागदेसे लेङ्बा गेङदेन तार्ङा दुइमा सोली निस तजी। 9 थेरी गेङ चबा म्‍हिगदे हजार ब्‍लि ते मुबा। येशूसे म्‍हिला हुलदा पुइसी, 10 ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःसी दलमनुथा भिबा ग्‍लारीक्‍यार फेप्‍जी। 11 फरिसीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे येशूला सेम च्‍याबान, “ङन्‍दा स्‍वर्गला चिनु गिक उन्‍गो” भिसी भिजी। 12 चु ताम थेःसी येशूसे सा न्‍हसी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, दान्‍देला म्‍हिगदेसे तिग्‍दा चिनु म्‍हाइबा? तर ङाइ दान्‍देला म्‍हिगदेदा तिगै चिनु आउन” भिसी सुङ्जी। 13 ओच्‍छे थेनीगदेदा ख्‍लासी दोँगारी क्रेःसी येशू क्‍याम्‍सङपट्टि फेप्‍जी। 14 दोँगारी क्रेःसी समुन्‍द्रला क्‍यामसङपट्टि निबा धुइरी चेलागदेसे गेङ भोर्बारी म्‍लेःबा मुबा। थेनीगदेदेन छ्‌याम गेङ गिक जे मुबा। 15 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदे फरिसीदेन हेरोद ग्‍लेला खमीरग्‍याम होशियार तसी चिउ” भिसी सुङ्जी। 16 तर चेलागदेसे चा “य्‍हाङदेन छ्‌याम गेङ आरेबासे लमा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्बा हिन्‍ना” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबारी छ्‌याइजी। 17 चेलागदेसे चुह्रङ् लसी ताम लबा था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे गेङ आरे भिसी तिग्‍दा ताम लसी चिबा? एनीगदेसे अझ घोबा आरे? एनीगदेला सेम कोङ्बान मुला? 18 मी मुसैनोन एनीगदेसे तिग्‍दा आम्राङ्बा? नाब्‍यङ मुसैनोन तिग्‍दा आथेःबा? अझ एनीगदेसे ढन्‍बा आरे? 19 ङाइ गोर ङा गेङसे हजार ङा म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे लेङ्बा गेङ गाते सोली दुइबा मुबा?” थेनीगदेसे “च्‍युक न्‍ही सोली” भिसी भिजी। 20 ओच्‍छे “ङाइ गोर निस गेङसे हजार ब्‍लि म्‍हिगदेदा ख्‍वामा एनीगदेसे लेङ्बा गेङ गाते सोली दुइमुबा?” भिसी येशूसे ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “सोली निस” भिसी भिजी। 21 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम अझ एनीगदेसे तिग्‍दा आघोबा?” भिसी सुङ्जी। 22 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम बेथसेदा भिबा ग्‍लारी धोखमा म्‍हिगदेसे मी आम्राङ्बा म्‍हि गिकदा येशू मुबा ग्‍लारी भसी, “चुदा थुर्सी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 23 येशूसे थे मी आम्राङ्बा म्‍हिदा नाम्‍साग्‍याम क्‍याथाङ भोर्सी थे मी आम्राङ्बा म्‍हिला मीरी थो स्‍वाजी ओच्‍छे यासे थुर्सी, “एसे तिगै म्राङ्जी?” भिसी ङ्‌योइमा, 24 थे मी आम्राङ्बा म्‍हिसे ओसो च्‍यासी, “ङाइ म्‍हिगदेदा दोङ भ्रबा ह्रङ् लसी क्‍युर्सीन भ्रबा म्राङ्बा मुला” भिसी भिजी। 25 येशूसे दोःसी थे मी आम्राङ्बा म्‍हिला मीरी ह्राङला यासे थुर्जी। जमाहेन्‍से थेसे म्राङ्जी। 26 जमाहेन्‍से थे म्‍हिदा येशूसे नाम्‍सारी आवाङ्ना दिमरी निउ भिसी पुइजी। 27 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम कैसरिया फिलिप्‍पी भिबा ग्‍लाला नाम्‍सारीक्‍यार फेप्‍जी। थेनीगदे ग्‍यामरी फेप्‍बान लमा येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “म्‍हिगदेसे ङादा खाल भिमुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 28 थेनीगदेसे “खालैसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना, खालैसे एलिया, ओच्‍छे गाते म्‍हिसे चा अगमवक्तागदे न्‍हङला गिक हिन्‍ना भिमुला” भिसी भिजी। 29 “तर एनीगदेसे चा ङा खाल भिसी म्‍हन्‍मुला?” भिसी येशूसे ङ्‌योइमा, पत्रुससे “ह्राङ परमेश्‍वरला म्‍हि थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी भिजी। 30 येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 31 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे ल्‍हानान दुख नातोःला। थेदा यहूदी गन्‍बागदेसे, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदेसे बिरोध लसी साइला। तसैनोन थे सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोला” भिसी सुङ्जी। 32 येशूसे चुह्रङ् भिसी ह्राङला चेलागदेदा घोना लमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा जजाकी क्‍याथाङ भोर्सी, “चुह्रङ् थासुङ्‍गो” भिसी बङ्जी। 33 तर येशू स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेपट्टि फ्‍लिक दोःसी थेनीगदेदा स्‍हीबान पत्रुसदा “शैतान ए चुग्‍याम थोन्‍सी निउ! एसे म्‍हन्‍बा ताम परमेश्‍वरला आहिन, म्‍हिला हिन्‍ना” भिसी बङ्जी। 34 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदेन थेरी मुबा म्‍हिगदेदा ङ्‌योइसी, “खालै म्‍हि ङाला चेला दोबा सेम मुसम थेसे ह्राङला ज्‍याननोन माया मारब लसी ह्राङला क्रुस ह्राङसेन पुइसी ङादेन छ्‌याम भ्रगै” भिसी सुङ्जी। 35 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌, तर ङादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 36 म्‍हिसे जम्‍बुलिङनोन यारी किन्‍सी ह्राङला ज्‍यान चा निजी भिसम थेदा तिग ज्‍यबा तला? 37 जम्‍बुलिङरी म्‍हिला ज्‍यान भन्‍दा घ्रेन अर्गु तिगै स्‍हे मुला? 38 ओच्‍छे दान्‍दे पापीदेन नइबा बानीबेहोर थोसी भ्रबा म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी जुन म्‍हि ङादेन ङाला तामरी पेःला लिच्‍छा परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ह्राङला आबा परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिरी खमा थेदा ह्राङला भिबारी पेःला।

Mark 9

1 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा शक्तिरी खबा आम्राङ्तेधोना आसि” भिसी सुङ्जी। 2 ढुरे लिच्‍छा येशूसे पत्रुस, याकूबदेन यूहन्‍नादा जे ह्राङदेन छ्‌याम नोबा गङरी भोर्सी फेप्‍जी। ओच्‍छे चेलागदेसे च्‍याना च्‍यानान येशूला स्‍य्‍हाल पोजी। 3 येशूला क्‍वान धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल तसी चुदे य्‍हाल य्‍हाल तजी कि ओते तार मी जम्‍बुलिङला खजिबै म्‍हिसे ख्रुसैनोन तना लआखम। 4 थे धुइरी थेनीगदेसे एलियादेन मोशा, येशूदेन छ्‌याम ताम लबान लबा म्राङ्जी। 5 चु म्राङ्सी पत्रुससे येशूदा “गुरु, ङनीएनोन चुरी मुबा ज्‍यबा तजी। दाहेन्‍से ङन्‍से चुरी छाप्रो सोम स्‍होइ, गिक ह्राङला लागिरी, गिक मोशाला लागिरी ओच्‍छे गिक एलियाला लागिरी” भिसी भिजी। 6 थेनीगदे लोङ्बासे लमा पत्रुसदा तिग भितोःबा था आरेबा। 7 थे धुइरी खसु खसी थेनीगदेदा घप्‍जी। ओच्‍छे खसु न्‍हङ‍ग्‍याम चुह्रङ्बा काइ थेःजी, “चु ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, चुसे भिबा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍गो।” 8 चुह्रङ् भिबा थेःसी थेनीगदेसे क्‍यारमार च्‍यामा थेरी येशू बाहेक खालैदा आम्राङ्‌नी। 9 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम फाप्‍बान लबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि सिबाग्‍याम आसोतेधोना एनीगदेसे तिनी म्राङ्बा चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 10 थेनीगदेसे येशूसे सुङ्बा ताम सेमरी थान्‍जी। तर थेनीगदेसे चु सिबा ग्‍याम सोबा भिबा चा तिग हिन्‍ना भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 11 थेनीगदेसे येशूदा “यहूदी धर्मगुरुगदेसे तिग्‍दा एलिया अगमवक्ता ङाच्‍छा खतोःला भिबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 12 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “हिन्‍ना, ङाच्‍छा एलिया खला ओच्‍छे थेसे जम्‍मान ताम ढिक्‍ना लला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे ल्‍हानान दुख नातोःला ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा ख्‍लाला भिसी तिग्‍दा भ्रिबा? 13 तर च्‍यागो, एलिया मी खसी जिन्‍बा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार थेदा म्‍हिगदेसे जे लइ म्‍हन्‍बा थेनोन लजी।” 14 थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदे मुबा ग्‍लारी धोखमा क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल मुबा। ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे थेरी चेलागदेदेन छ्‌याम छलफल लबान मुबा। 15 म्‍हिगदेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम उदेक म्‍हन्‍सी यार्बान निसी येशूदा फ्‍या लजी। 16 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग ताम लबान मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, 17 म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे बिन्‍ती लबान येशूदा “गुरु, ङाइ ङाला झा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भबा मुला। म्‍हङसे स्‍याप्‍बासे लमा थेसे ताम पाङ्‌आखम्‍बा मुला। 18 थेदा म्‍हङसे भ्‍याङ्‍बा धुइरी थेसे सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःमुला। ओच्‍छे स्‍वा क्रेसी कक्‍रक कुक्‍रूक तमुला। ङाइ ह्राङला चेलागदेदा थेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो भिसी बिन्‍ती लजी, तर थेनीगदेसे आखम्‍नी” भिसी भिजी। 19 येशूसे थेनीगदेदा “विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे, खाइमाधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌याम तला? खाइमाधोना ङाइ एनीगदेदा नासे? थेदा ङा मुबा ग्‍लारी भउ” भिसी सुङ्जी। 20 थेनीगदेसे थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलादा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम थे म्‍हङसे थे कोलादा लछार पछार लसी सरी ह्रिल्‍ना लजी। ओच्‍छे सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःबान कक्‍रक कुक्‍रूक तना लजी। 21 ओच्‍छे येशूसे थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलाला आबादा “खाइमाहेन्‍से चुह्रङ् तबा?” भिसी ङ्‌योइजी। थेला आबासे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “चुदा जजाहेन्‍सेन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना। 22 थेदा साइबारी म्‍हङसे घरिघरि मेरी, क्‍युइरी भ्‍याङ्‍बा मुला। गुरु, ह्राङसे खम्‍सम ङन्‍दा दया लसी खम्‍ना लपिन्‍गो।” 23 येशूसे थेदा “खम्‍सम भिसी तिग्‍दा भिबा? विश्‍वास लबादा जम्‍मान तखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 24 येशूसे चुह्रङ् सुङ्माहेन्‍से थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा कोलाला आबासे क्रिङ्बान भिजी, “गुरु, ङाइ विश्‍वास लला। विश्‍वास लबारी ङादा ह्रो लउ।” 25 म्‍हिला हुल ह्राङ मुबापट्टि यार्बान खबा म्राङ्सी येशूसे म्‍हङदा “ताइधोना लबादेन नाब्‍यङ थेःना आलबा म्‍हङ ए थे कोलाला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निउ! दोःसी खाइमै चु कोलाला ल्‍हुइरी थावाङ्‍गो” भिसी बङ्जी। 26 जमाहेन्‍से थे म्‍हङ क्रिङ्सी थे कोलादा लछार पछार लबान थोन्‍सी निजी। म्‍हङ थोन्‍सी निबा धुइरी थे कोला सिबा तेबान तजी। ओच्‍छे थेरी मुबा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे सिजीम भिसी म्‍हन्‍जी। 27 तर येशूसे थेला यारी चुङ्सी थीमाहेन्‍से थे डोङ रेःजी। 28 दिम न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से खालै आरेबा धुइरी येशूदा चेलागदेसे “तिग्‍दा ङन्‍से थे म्‍हङदा ताप्‍बारी आखम्‍नी” भिसी ङ्‌योइजी। 29 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “चुह्रङ्बा म्‍हङदा चा प्रार्थनाग्‍यामसे जे ताप्‍खम्‍ला, तर अर्गु तिगै लसी ताप्‍आखम” भिसी सुङ्जी। 30 येशूदेन थेला चेलागदे थे ग्‍ला ख्‍लासी गालील अञ्‍चलग्‍याम तबान फेप्‍जी। ह्राङ खानङ मुला भिसी म्‍हिगदेसे था थायाङ्‍गै भिबा येशूला सेम मुबा। 31 तिग्‍दा भिसम येशूसे ह्राङला चेलागदेदा लोप्‍बान मुबा। थे धुइरी येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। थेनीगदेसे थेदा साइला, तसैनोन सोमरेमाकुनु थे सिबाग्‍याम सोला” भिसी सुङ्जी 32 तर चेलागदेसे चु ताम आघोनी, ओच्‍छे दोःसी येशूदेन छ्‌याम चु ताम ङ्‌योइबारी थेनीगदे लोङ्जी। 33 थेनीगदे कफर्नहुम नाम्‍सारी धोमाहेन्‍से जम्‍मान दिमरी मुबा धुइरी येशूसे चेलागदेदा “दोलो एनीगदे ग्‍यामरी तिग ताम लबान मुबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 34 तर थेनीगदे कुटिसी चिजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे “य्‍हाङ न्‍हङला खाल घ्रेन हिन्‍ना” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबा मुबा। 35 ओच्‍छे येशू धन्‍छ्‌यासी ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी, “खालै घ्रेन दोबा सेम मुसम थे जम्‍मान भन्‍दा जजा तसी जम्‍मालान सेवा लतोःला” भिसी सुङ्जी। 36 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेला गुङरी कोला गिकदा भजी। ओच्‍छे थे कोलादा ह्राङला कुरी किन्‍सी चेलागदेदा, 37 “ङाला मिनरी चुह्रङ्बा कोलागदेदा वास्‍ता लबासे ङादा वास्‍ता लला, ओच्‍छे ङादा वास्‍ता लबासे ङादा जे आहिन, ङादा पुइखबा ङाला आबादाएनोन वास्‍ता लला” भिसी सुङ्जी। 38 जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे येशूदा “गुरु, ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हि गिकसे म्‍हङ ताप्‍बा म्राङ्जी। तर ङन्‍से थेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी तिग्‍दा भिसम थे म्‍हि य्‍हाङदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हि आहिन” भिसी भिजी। 39 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे थेदा थेह्रङ् थालउ। तिग्‍दा भिसम ङाला मिनरी उदेकला गे लबासे खाइमै ङाला बिरोध आल। 40 य्‍हाङदा बिरोध आलबा म्‍हि चा य्‍हाङपट्टिला हिन्‍ना। 41 च्‍यागो, खालैसे एनीगदेदा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा विश्‍वास लबा म्‍हि भिसी क्‍युइ जे थुङ्बारी पिन्‍सैनोन थे म्‍हिसे याङ्तोःबा इनाम याङ्ला।” 42 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “जुन म्‍हिसे ङादा विश्‍वास लबा चु कोलागदे न्‍हङला गिकदा पाप लपुङ्ला, थेह्रङ्बा म्‍हिदा मी खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍बा ज्‍यबा तला। 43 चुदे एला यासे पाप लपुङ्जी भिसम थे थासी भ्‍याङ्‍गो। या न्‍ही मुसी नर्गरी खाइमै आसिबा मेरी निबा भन्‍दा बरु ठुडे तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 44 नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला न्‍ह मेनोन सिला। 45 ओच्‍छे एला काङसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम थे थासी भ्‍याङ्‍गो। काङ न्‍ही मुसी नर्गरी निबा भन्‍दा बरु कुज्‍या तसी जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बा चा एला लागिरी ज्‍यबा हिन्‍ना। 46 नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला, न्‍ह मेनोन सिला। 47 एला मीसे एदा पाप लपुङ्जी भिसम तेःसी भ्‍याङ्‍गो मी न्‍ही मुसी नर्गरी निबा भन्‍दा मी गिक तेःसी भ्‍याङ्‍सी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बा एदा ज्‍यबा तला। 48 नर्गरी न्‍ह च्‍योलोङ सिला, न्‍ह मेनोन सिला। 49 जम्‍मान म्‍हिगदेदा मेसे खारेब लसी चजा ङम्‍बा ह्रङ्‌बा दोना लला। 50 चजा ज्‍यबा स्‍हे हिन्‍ना, तर चजाला ङम्‍बा म्‍हाजी भिसम थे दोःसी तिग्‍से ङम्‍ना लबा? थेतबासेलमा एनीगदेसेनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चजा थान्‍गो ओच्‍छे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ढिक्‍सी चिउ।”

Mark 10

1 येशू थे ग्‍ला ख्‍लासी यर्दन स्‍योङला क्‍याम्‍सङपट्टि यहूदिया अञ्‍चलरी फेप्‍जी। थेरीनोन म्‍हिला हुल पोप तजी, ओच्‍छे येशूसे दोःसी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसी थेनीगदेदा लोप्‍जी। 2 फरिसीगदेसे येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी येशूदा “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छोडपत्र लबारी तला कि आत?” भिसी ङ्‌योइजी। 3 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेदा मोशासे तिग भिसी कुल्‍बा मुला?” भिसी सुङ्जी। 4 थेनीगदेसे, “खालैसे ह्राङला म्रिङदा ख्‍लातोःसम छोडपत्र भ्रिसी ख्‍लाबारी तला भिसी मोशासे पाङ्बा मुला” भिसी भिजी। 5 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेम कोङ्बासे लमा मोशासे चुह्रङ् भिसी कुल्‍बा हिन्‍ना। 6 तर परमेश्‍वरसे जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍सेन थेनीगदेदा ह्रेम्‍कोलादेन म्रिङकोला लसी स्‍होबा हिन्‍ना। 7 ‘थेतबासेलमा म्‍हिसे ह्राङला आबादेन आमादा ख्‍लासी ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चिमुला। 8 ओच्‍छे थेन्‍नी ल्‍हुइ गिक ह्रङ्‌बान तला’ दाहेन्‍से थेन्‍नी न्‍ही आहिन, तर गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 9 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे स्‍होबा जोडीदा खालै म्‍हिसे थाफेगै।” 10 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दिमरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी चेलागदेसे येशूदा थे तामला बारेरी ङ्‌योइजी। 11 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम ङाच्‍छाला म्रिङला बिरोधरी थे ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। 12 ओच्‍छे थेह्रङ् लसी ह्राङला ह्रेम्‍बोदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो ह्रेम्‍फेबेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम थेएनोन ह्राङला ङाच्‍छाला ह्रेम्‍बोला बिरोधरी ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।” 13 येशूसे ह्राङला छ्‌या कोलागदेथोरी थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। तर येशूला चेलागदेसे थे कोलागदे भबा म्‍हिगदेदा बङ्जी। 14 चेलागदेसे चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूदा बोमो रेःजी। ओच्‍छे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना। 15 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे चु कोलागदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा विश्‍वास आल थे म्‍हि परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्‌। 16 जमाहेन्‍से येशूसे कोलागदेदा ह्राङला कुरी किन्‍सी थेनीगदेथोरी ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍जी। 17 येशू ग्‍यामरी फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हि गिक यार्बान खसी पुइ जूबान येशूदा “ज्‍यबा गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइजी। 18 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा तिग्‍दा ज्‍यबा भिबा? परमेश्‍वर बाहेक खालै ज्‍यबा आरे। 19 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ, ठगब थालउ, ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।” 20 थेसे येशूदा “प्रभु, चु गे मी ङाइ जत्‍धुगुहेन्‍सेन लबान मुला” भिसी भिजी। 21 येशूसे थेदा स्‍हीबान माया लसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एसे गे गिक लतोःबा मुला। दाहेन्‍से ए निसी एला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ।” 22 चु तामसे थेला ली धोपधोप तजी। ओच्‍छे दुख ङ्‍हम्‍सी निजी। तिग्‍दा भिसम थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुबा। 23 येशूसे क्‍युर्नोन स्‍हीसी ह्राङला चेलागदेदा “फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला” भिसी सुङ्जी। 24 चुह्रङ्बा तामसे चेलागदे उदेक म्‍हन्‍जी। तर येशूसे अझ थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो कोलागदे, धन सम्‍पत्तिथोरी भर लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला? 25 फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा बरु ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो तला।” 26 चु ताम थेःसी चेलागदे झन उदेक म्‍हन्‍सी, “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी भिजी। 27 येशूसे थेनीगदेदा स्‍हीबान, “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे हिन्‍ना, तर परमेश्‍वरसे खम्‍ला, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे लआखम्‍बा गे तिगै आरे” भिसी सुङ्जी। 28 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “ङन्‍से ङन्‍ना जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला” भिसी भिमा, 29 येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, खालैसे ङादेन थार्बा पिन्‍बा समाचारला लागिरी ह्राङला आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा, दिमनाम ख्‍लाला, 30 थेसे नाबा दुखदेन छ्‌यामनोन दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना दिमनाम, आबा आमा, झा झामे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा याङ्ला। ओच्‍छे खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 31 तर दान्‍दे ङाच्‍छा मुबागदे न्‍हङला ल्‍हानान म्‍हि लिच्‍छा तला, दान्‍दे लिच्‍छा मुबागदे चा ङाच्‍छा तला।” 32 थेनीगदे यरूशलेमपट्टि फेप्‍बान लबा धुइरी येशू चेलागदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबान मुबा। ओच्‍छे चेलागदे उदेक तजी, तर स्‍य्‍हान्‍दो लिच्‍छा भ्रबा म्‍हिगदे चा लोङ्जी। दोःसीनोन येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा कुनी गिकरी भोर्सी ह्राङथोरी तिग तला भिबा तामला बारेरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी। 33 “च्‍यागो, दान्‍दे य्‍हाङ यरूशलेमपट्टि निबान मुला। परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे साइनोन तोःला भिसी अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा लला। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा थो स्‍वासी खिसी लला ओच्‍छे कोर्रासे तोसी साइला। तसैनोन थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोला।” 35 जमाहेन्‍से जब्‍दियाला झा याकूबदेन यूहन्‍ना येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, ङन्‍से ह्रीबा स्‍हे पूरा लसी पिन्‍गो भिबा ङन्‍ना सेम मुला” भिसी थेनीगदेसे बिन्‍ती लजी। 36 “ङाइ एनीगदेला लागिरी तिग लतोःजी?” भिसी येशूसे थेनीगदेदा ङ्‌योइजी। 37 “ह्राङ स्‍वर्गला य्‍हाल य्‍हाल्‍बा मान याङ्बा ठिरी धन्‍छ्‌यामा ङनी ज्‍योज्‍यो आलेदा ह्राङला दाहिनेपट्टिदेन देब्रेपट्टि चिपुङ्‍गो” भिसी थेनीगदेसे भिजी। 38 “तिग ह्रीदोबा भिसी एनीगदेदा थानोन आरे। ङाइ नाबा दुख एनीगदेसे नाबारी खम्‍ला? ङाइ किन्‍बा बप्‍तिस्‍मा एनीगदेसे किन्‍खम्‍ला?” भिसी येशूसे थेनीगदेदा सुङ्जी। 39 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “खम्‍ला” भिसी भिजी। जमाहेन्‍से येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाइ नाबा दुख मी नाला, ओच्‍छे ङाइ किन्‍बा बप्‍तिस्‍माएनोन एनीगदेसे किन्‍ना। 40 तर ङाला दाहिने देब्रे चिपुङ्बा अधिकार ङाला यारी आरे। चु ग्‍ला परमेश्‍वरसे जुन म्‍हिला लागिरी स्‍होबा हिन्‍ना थे जे चिम्‍याङ्ला।” 41 चु ताम थेःसी चेला च्‍युइदा चा याकूब, यूहन्‍ना म्राङ्सी बोमो रेःजी। 42 तर येशूसे थेनीगदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, एनीगदेदा चु ताम थानोन मुला, अर्गु य्‍हुलला शासन लबा म्‍हिगदेसे ह्राङला सेमसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन पदरी मुबा म्‍हिगदेसे ह्राङ भन्‍दा धिरी मुबा म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। 43 तर एनीगदे चा थेह्रङ् तबारी आत। जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन दोबारी म्‍हाइला थेसे चा एनीगदेला सेवा लतोःला। 44 जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा तबारी म्‍हाइला थे म्‍हि चा जम्‍मालान नोकर दोतोःला। 45 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेग्‍याम सेवा किन्‍बारी आहिन, तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेला सेवा लबारी ओच्‍छे ह्राङलान ज्‍यान पिन्‍सी ल्‍हानान म्‍हिगदेला पापला सय फाबारी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 46 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरीहो नाम्‍सारी धोखजी। थे नाम्‍सा ख्‍लासी निबा धुइरी ल्‍हानान म्‍हिला हुल थेनीगदेदेन छ्‌याम छ्‌याम खजी। ग्‍यामला कुनीरी तिमैला झा बारतिमै भिबा मी आम्राङ्बा म्‍हि गिक ह्रीसी चिबा मुबा। 47 नासरतला येशू खबा थेःसी थेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ!” भिसी क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 48 ल्‍हानान म्‍हिगदेसे थेदा “कुटिसी चिउ” भिसी बङ्जी। तर झन थेसे “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ!” भिसी क्रिङ्बान भिजी। 49 येशू थेन तसी, “थेदा चुरी ङ्‍योइगो!” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे मी आम्राङ्बा म्‍हिदा ङ्‌योइसी, “भङ लउ, एदा येशूसे ङ्‍योइबान मुला, योनान रेःसी खउ।” भिसी भिजी। 50 जमाहेन्‍से थे मी आम्राङ्बा म्‍हि ह्राङला घ भ्‍याङ्‍सी छ्‌योङ्बान येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 51 येशूसे थेदा “ङाइ एला लागिरी तिग लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी, थे मी आम्राङ्बा म्‍हिसे “गुरु, ङाला मी म्राङ्ना लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 52 येशूसे थेदा “एसे विश्‍वास लबासे लमा ए खम्‍बा मुला। दाहेन्‍से ए निउ” भिसी सुङ्जी। येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेसे म्राङ्जी ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी।

Mark 11

1 येशूदेन थेला चेलागदे यरूशलेम ङामला जैतून गङला बेथफागेदेन बेथानिया भिबा नाम्‍सारी धोखमा येशूसे ह्राङला चेलागदे न्‍हङला न्‍हीदा पुइजी। 2 पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। नाम्‍सारी धोमैछ्‌याम एनीसे दान्‍देधोना खालै आक्रेःबा गधाला कोला गिक स्‍याप्‍ला। थेदा ब्‍लसी चुरी भसी खउ। 3 थेरी एनीदा खालैसे चु तिग लबा? भिसी ङ्‌योइसम, चु प्रभुदा तोःबा मुला, प्रभुसे योनान दोःसी पिन्‍ना भिउ” भिसी पुइजी। 4 थेनी निमा ग्‍याम ङामला दिमला ख्राङगारी गधाला कोला च्‍युन्‍सी थान्‍बा स्‍याप्‍जी। थेनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लबारी छ्‌याइमा, 5 थेरी राप्‍सी चिबा म्‍हिगदेसे “एनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लसी तिग लबारी छ्‌याइबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 6 येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन चेला न्‍हीसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा भिजी, जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे गधाला कोला भोर्पुङ्जी। 7 थे गधाला कोलादा चेला न्‍हीसे येशू मुबा ग्‍लारी भसी ह्राङ ह्राङला घ गधाला कोलाथोरी तीसी पिन्‍जी, ओच्‍छे येशू गधाला कोलाथोरी क्रेःजी। 8 ल्‍हानान म्‍हिगदेसे ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा भ्‍लेग्‍याम स्‍याउला भसी ती‍जी। 9 येशूला लिच्‍छा ङाच्‍छा भ्रबा म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिसी क्रिङ्बारी छ्‌याइजी “परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै, परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै । 10 य्‍हाङला आखे म्‍हेमे दाऊद ग्‍लेला खबा चु य्‍हुल्‍सादा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै। ओच्‍छे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला जयजयकार तगै।” 11 यरूशलेमरी धोखमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्‌जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरला क्‍युर्सीन स्‍हीजी। तर घइबासे लमा येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌याम बेथानिया नाम्‍सारी फेप्‍जी। 12 न्‍हङगरदङसे थेनीगदे बेथानियाग्‍याम यरूशलेमपट्टि फेप्‍बा धुइरी येशूदा फोख्रेन्‍जी। 13 येशूसे जजाकी क्‍याथाङ अञ्‍जीरला दोङ गिक म्राङ्जी। थेरी अञ्‍जीर मुजी वा भिसी येशूसे स्‍हीबारी फेप्‍जी। तर थे दोङरी भानोन भा जे मुबा। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी अञ्‍जीर रोबा धुइ तबा आरेबा। 14 जमाहेन्‍से येशूसे “दाहेन्‍से एग्‍याम रोबा अञ्‍जीर खाइमै खालैसे थाचगै” भिसी सुङ्जी। चु ताम थेला चेलागदेसे थेःजी। 15 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेमरी धोमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बादेन ग्‍लुबागदेदा ताप्‍जी। थेसे थेरी चुङ्बा ग्‍लुबा लबा जम्‍मान व्‍यापारीगदेदा ताप्‍जी। ओच्‍छे टाङगा देप्‍बारी चिबागदेला टेबुलदेन ढुकुर चूङ्बारी चिबागदे जम्‍मालान चिबा ग्‍लागदे प्‍लाङ प्‍लिङ लसी भ्‍याङ्‍जी। 16 जमाहेन्‍से येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम खालैदा तिगै स्‍हे भोर्बारी आपिन्‍नी भबारीएनोन आपिन्‍नी। 17 ओच्‍छे येशूसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा लोप्‍बान, “तिग परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ् भिबा आरे? ‘ङाला दिमदा य्‍हुल य्‍हुलला म्‍हिगदेसे प्रार्थना लबा दिम भिसी भिला।’ तर एनीगदेसे मी ङाला दिमदा य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला” भिसी सुङ्जी। 18 चु ताम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे थेःसी येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी दाउ च्‍यासी भ्रबारी छ्‌याइजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे लोप्‍बा तामरी जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदे येशूदेन छ्‌याम लोङ्मुबा। 19 ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेम शहरग्‍याम फेप्‍जी। 20 न्‍हङगरदङ स्‍य्‍होरी थेनीगदे ङाच्‍छालाग्‍याम्‍से निबान लमा थेनीगदेसे थे अञ्‍जीर दोङ टाहेन्‍सेन खर्बा म्राङ्जी। 21 येशूसे थे अञ्‍जीर दोङदा केःबा ताम ढन्‍सी पत्रुससे “रब्‍बी, ह्राङसे केःबा थे अञ्‍जीरला दोङ मी सिजीम” भिसी भिमा, 22 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “परमेश्‍वरथोरी विश्‍वास लउ” भिसी सुङ्जी। 23 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुदे एनीगदेसे सेमरी तिगै शङ्का आलना ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍बा ताम पूरा तला भिसी विश्‍वास लसी चु गङदा ‘ए होक निसी समुन्‍द्ररी ताइगो’ भिजी भिसम एनीगदेला लागिरी थेह्रङ्नोन तला। 24 थेतबासेलमा एनीगदेसे प्रार्थना लमा तिग ह्रीबा मुला, थे ङाइ याङ्जी भिसी विश्‍वास लजी भिसम एनीगदेसे याङ्ला। 25 तर एनीगदेसे प्रार्थना लबारी छ्‌याइबा धुइरी खालैला बिरोधरी तिगै आज्‍यबा ताम मुसम थेदा माफ लउ। स्‍वर्गरी मुबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेला पाप माफ लला। 26 तर एनीगदेसे माफ आलनी भिसम स्‍वर्गरी मुबा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासेनोन एनीगदेला पाप माफ आल। 27 दोःसी येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेम शहररी फेप्‍खजी। मन्‍दिररी भ्रबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे, यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, 28 “ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 29 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, “एनीगदेदाएनोन ङाइ ताम गिक ङ्‌योइला। थे तामला जोहाब पिन्‍जी भिसम ङादा चु गेगदे लबारी खाल्‍से अधिकार पिन्‍जी थे एनीगदेदा पाङ्ला। 30 यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरग्‍याम मुबा कि म्‍हिग्‍याम मुबा? ङादा पाङ्‍गो।” 31 जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लसी, “चुदे य्‍हाङसे परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 32 तर म्‍हिगदेग्‍याम भिबारीनोन आत।” थेनीगदे म्‍हिला हुल म्राङ्सी लोङ्जी। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे यूहन्‍नादा अगमवक्ता हिन्‍ना भिसी भिमुला। 33 थेतबासेलमा थेनीगदेसे “ङन्‍दा था आरे” भिसी येशूदा जोहाब पिन्‍जी। येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी।

Mark 12

1 येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी क्‍युर्सीन पर्खाल लजी। ओच्‍छे अङगुर म्‍हर्बारी कोल स्‍होसी अङगुर वारी ख्रुङ्बारी नोबा छाप्रो गिक स्‍होजी। जमाहेन्‍से अधियाँरी पिन्‍सी थे अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 2 अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। 3 तर थे अधियाँ लबागदेसे थेदा चुङ्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी तिगै आपिन्‍ना पुइजी। 4 ओच्‍छे थेसे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदा पुइजी, तर थेनीगदेसे थेला थोबोरी तोसी बेइज्‍जत लसी पुइजी। 5 थेसे अझ स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदा पुइजी। थेनीगदेसे थेदाएनोन साइजी। चुह्रङ् लसी थेनीगदेसे कोइदा साइबा कोइदा तोबा लजी। 6 “दाहेन्‍से थेदेन छ्‌याम थेसे सेमहेन्‍सेन माया लबा झा गिक जे बाँकी मुबा। जम्‍मादान पुइसी जिन्‍माहेन्‍से ‘थेनीगदेसे ङाला झादा मी मान लला तला’ भिसी थेसे ह्राङला झादा थेनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइजी। 7 तर अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 8 ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा चुङ्सी साइसी थेदा वारीग्‍याम पाखारी भ्‍याङ्‍जी। 9 “दाहेन्‍से थे अङगुर वारीला धनीसे तिग लला? थे खसी अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा साइला ओच्‍छे थे अङगुरला वारी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा स्‍होबारी पिन्‍ना। 10 एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन खाइमै पढब लबा आरे? ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा, थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी। 11 चु परमप्रभुग्‍याम तबासे लमा य्‍हाङला लागिरी उदेकला ताम हिन्‍ना’ भिसी भ्रिबा मुला।” 12 येशूसे सुङ्बा ताम य्‍हाङला बिरोधरी चीम भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेसे था याङ्सी थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तिग्‍दा भिसम चु उखान येशूसे थेनीगदेलान बिरोधरी सुङ्बा हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेदा था मुबा। तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदे लोङ्सी येशूदा चुङ्बारी आखम्‍नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 13 जमाहेन्‍से तामनोन तामरी येशूदा फसब लइ भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेसे फरिसीदेन हेरोदीगदेला कोइ कोइ म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। 14 थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “गुरु, ह्राङ सत्‍यला म्‍हि हिन्‍ना, ओच्‍छे खालैदा वास्‍ता आलमुला भिसी ङन्‍दा था मुला। तिग्‍दा भिसम ह्राङसे म्‍हिला ली च्‍यासी गे आलमुला। तर परमेश्‍वरला ग्‍याम ज्‍यना लसी लोप्‍मुला। थेतबासेलमा ङन्‍से रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा ठीक हिन्‍ना कि आहिन? सुङ्‍गो। 15 ङन्‍से तिरो फागो कि थाफागो?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेला कप्‍टी सेम था याङ्सी, “तिग्‍दा एनीगदेसे ङादा फसब लबारी म्‍हाइबा? खाइ डबल गिक भउ च्‍यागे” भिसी सुङ्जी। 16 थेनीगदेसे येशूदा डबल गिक पिन्‍जी, ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 17 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला जति रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदा पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। चुह्रङ्बा ताम थेःसी थेनीगदे उदेक तजी। 18 सिबा म्‍हि दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा सदुकीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, 19 “गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी भ्रिबा मुला। 20 म्‍हि गिकला ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेबासे ब्‍याह लजी तर कोलागदे आतनान थे सिजी। 21 ओच्‍छे पाराङसे चाङदा ब्‍याह लजी थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी, साँजीएनोन थेह्रङ् तसीन सिजी। 22 चुह्रङ् लसी जम्‍मासेन पालोन पालो चाङदा ब्‍याह लजी। ओच्‍छे कोलागदे आतनान थेनीगदे सिजी। ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेएनोन सिजी। 23 थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 24 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे अन्‍दोलरीन चीम, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचनदेन परमेश्‍वरला शक्तिला बारेरी घोबान आरेम। 25 तिग्‍दा भिसम सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी न्‍ह ब्‍याह लला न्‍ह ब्‍याह तला। तर थेनीगदे स्‍वर्गरी मुबा स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। 26 सिबाग्‍याम सोना लबाला बारेरी अझ भिगे भिसम परमेश्‍वरसे मोशादा लुङ्बा मेला झाङग्‍याम ‘ङा अब्राहाम, इसहाकदेन याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी सुङ्जी। 27 परमेश्‍वर मी सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा एनीगदेसे घोबा जम्‍मान ताम गल्‍ती मुला” भिसी सुङ्जी। 28 येशूसे म्‍हिगदेदा ज्‍यना लसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला गिकसे, “गुरु, परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा खजिबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 29 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “‘इस्राएलीगदे च्‍यागो, जम्‍मान भन्‍दा मुल ताम चा परमप्रभु य्‍हाङला परमेश्‍वर गिक जे प्रभु हिन्‍ना। 30 एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा सेमहेन्‍से, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लउ।’ 31 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अर्गु मुल ताम चा ‘एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ।’ परमेश्‍वरसे कुल्‍बा मुल ताम चु भन्‍दा अर्गु आरे।” 32 चु ताम थेःसी यहूदी धर्मगुरुसे येशूदा “गुरु, ह्राङसे सुङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना। परमेश्‍वर गिक जे मुला, ओच्‍छे परमेश्‍वर बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आरे। 33 ओच्‍छे परमेश्‍वरदान सेमहेन्‍सेन, जम्‍मान प्राणसे, जम्‍मान बुद्धिसे, जम्‍मान शक्तिसे माया लबा, ओच्‍छे ह्राङदा ह्रङ्नोन ह्राङला खिम्‍जेमदाएनोन माया लबा चा मेरी ख्राङ्‌सी पिन्‍बा जम्‍मान बलिदेन बलिदानगदे भन्‍दा मुल ताम हिन्‍ना” भिसी भिजी। 34 थेसे होशियार तसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी येशूसे थेदा “ए परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साग्‍याम थारेङ आरे” भिसी सुङ्जी। जमाकुनुहेन्‍से खालैसे येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबारी आँट आलनी। 35 येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बान लबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “यहूदी धर्मगुरुगदेसे तिग्‍दा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान भिसी भिबा? 36 तिग्‍दा भिसम दाऊदसेन परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम चुह्रङ् भिबा मुबा, ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिनेपट्टि चिउ’ भिसी सुङ्जी। 37 “दाऊद ह्राङसेन मी ख्रीष्‍टदा ‘प्रभु’ भिमाहेन्‍से खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” ओच्‍छे येशूसे लोप्‍बा ताम म्‍हिगदेसे सेम लसी ङ्‌यान्‍जी। 38 येशूसे लोप्‍बान लबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “यहूदी धर्मगुरुगदे म्राङ्सी होशियार तउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी कोर्बारी निबादेन बजाररी निबा धुइरी म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी म्‍हन्‍मुला। 39 ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरीदेन भोज लबा ग्‍लारीनोन मुल ठि म्‍हाइमुला। 40 थेह्रङ् लसीन थेनीगदेसे ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला दिमनाम ब्‍यन्‍मुला। ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लमुला थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे झन ल्‍हानान सजाय याङ्ला।” 41 येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भेटी युबा ग्‍लाला ङाच्‍छापट्टि धन्‍छ्‌यासी म्‍हिगदेसे भेटी युबा बाकसरी भेटी युबान लबा स्‍हीबान मुबा। थेरी फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेसे ल्‍हानान टाङगा युजी। 42 ओच्‍छे ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमे गिक खसी साङबोला सिगा गिकला डबल न्‍ही युजी। 43 जमाहेन्‍से येशूसे चेलागदेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी, “च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। भेटी युबा बाकसरी चु ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे भन्‍दा ल्‍हाना भेटी युबा मुला। 44 तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ल्‍हानान सम्‍पत्तिग्‍याम युजी। तर चु म्रिङम्‍हेमे प्राङबो तसीनोन ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान युबा मुला” भिसी सुङ्जी।

Mark 13

1 येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बान लबा धुइरी चेलागदे न्‍हङला गिकसे “गुरु स्‍हीगो, चुरी गाते घ्रेन घ्रेन युङबासे स्‍होबा गाते जेबा दिमगदे” भिसी भिमा, 2 येशूसे थेदा “चु घ्रेन दिमगदेला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी। 3 येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिरला क्‍याम्‍सङपट्टिला जैतून गङरी धन्‍छ्‌याबा धुइरी पत्रुस, याकूब, यूहन्‍नादेन अन्‍द्रियास येशू मुबा ग्‍लारी खसी चुह्रङ् भिसी सुटुक्‍क ङ्‌योइजी, 4 “ह्राङसे सुङ्बा चु तामगदे खाइमा तला? ओच्‍छे चु तामगदे तबा धुइरी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला? ङन्‍दा सुङ्‍गो।” 5 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तउ। खालैसे एनीगदेदा झुक्‍याब थालगै। 6 तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी खला। ओच्‍छे ल्‍हानान म्‍हिदा झुक्‍याब लला। 7 एनीगदेसे लडाइदेन लडाइला हल्‍लागदे थेःला। तसैनोन एनीगदे थालोङ्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु तनोन तोःबा हिन्‍ना। तर थेनोन धुइरी चा चु जम्‍बुलिङ नाश आत। 8 तिग्‍दा भिसम म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। खानङदमान सङगुल निला ओच्‍छे अनिकाल तला। चु चा कोला न्‍हसेला म्रिङम्‍हेमेदा कोला न्‍हबा धुइरी स्‍हु खबारी छ्‌याइबा दुख ह्रङ्‌बान दुख तबारी छ्‌याइबा हिन्‍ना। 9 “तर थे धुइरी एनीगदे होशियार तउ। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे एनीगदेदा अदालतरी ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी भोर्सी तोबा ग्‍याङ्‍बा लला। ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेदा ङादा विश्‍वास लबा ताम उन्‍बाला लागिरी अञ्‍चलाधीशदेन ग्‍लेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्ला। 10 थे भन्‍दा ङाच्‍छा जम्‍मान य्‍हुलदा थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लतोःबा मुला। 11 म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी भोर्सी मुद्दा युबा धुइरी एनीगदेसे तिग पाङ्तोःला भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। तर थे धुइरी परमेश्‍वरसे तिग पाङ्‍गो भिबा चीम थेनोन पाङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे धुइरी पाङ्बा एनीगदेसे आहिन तर परमेश्‍वरला आत्‍मासे हिन्‍ना। 12 “ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेसे ह्राङलान ज्‍योज्‍यो आलेदा साइपुङ्ला। थेह्रङ् लसीन आबासे कोलागदेदा साइपुङ्ला ओच्‍छे कोलागदेसे आबा आमादा बिरोधरी लसी साइपुङ्ला। 13 ओच्‍छे ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला। तर जुन म्‍हिसे जस्‍तोन दुख तसैनोन ह्राङ आसितेधोना ङादा विश्‍वास लबा आख्‍ला थेसे थार्बा याङ्ला। 14 “परमेश्‍वरला मन्‍दिरला चोखो ग्‍लारी नइबा खबा स्‍हे म्राङ्ला।” चुला अर्थ चा पढब लबा म्‍हिसे घोगै। “थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबा म्‍हिगदे गङरीक्‍यार यार्गै। 15 ओच्‍छे तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो। 16 बु वारीरी मुबागदे ह्राङला घ किन्‍बारी दोःसी दिमरी थानिउ। 17 थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला! 18 चु ताम खङ्‍बा लारी आतगै भिसी प्रार्थना लउ। 19 तिग्‍दा भिसम थे धुइरी तबा घ्रेन दुख परमेश्‍वरसे चु जम्‍बुलिङ स्‍होमाहेन्‍से दान्‍देधोना तबा आरे ओच्‍छे लिच्‍छाएनोन खाइमै तसेला आरे। 20 चुदे परमेश्‍वरसे थे धुइ तुन्‍ना आलबा हिन्‍सम खालै म्‍हिसेन थार्बा आयाङ्सेला मुबा। तर ह्राङसे धम्‍बा म्‍हिगदेला लागिरी परमेश्‍वरसे थे धुइ तुन्‍ना लबा मुला। 21 “थे धुइरी खालैसे एनीगदेदा ‘च्‍यागो, थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट चुरी मुला,’ अथवा ‘थेरी मुला,’ भिजी भिसम एनीगदेसे थेनीगदेला ताम पत्‍याब थाचउ। 22 तिग्‍दा भिसम फट्टा ख्रीष्‍टगदेदेन फट्टा अगमवक्तागदे थोन्‍ना। ओच्‍छे थेनीगदेसे खम्‍तेधोना परमेश्‍वरसे धम्‍बा म्‍हिगदेदा झुक्‍याब लबाला लागिरी उदेकला चिनुगदेदेन उदेकला गेगदे लसी उन्‍ना। 23 तर एनीगदे चा होशियार लसी चिउ। ङाइ एनीगदेदा जम्‍मान ताम ङाच्‍छाहेन्‍सेन पाङ्सी पिन्‍बा मुला। 24 “थे दुखला धुइ जिन्‍माहेन्‍से धिनीसे य्‍हाल पिन्‍बा ख्‍लाला ओच्‍छे लनीला य्‍हाल म्‍हाला। 25 जमाहेन्‍से मुला शक्तिगदे याङयोङ तसी सुक्र सार जम्‍मान ताइला। 26 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा घ्रेन शक्तिदेन य्‍हाल य्‍हालरी खसुरी खबान लबा म्राङ्ला। 27 ओच्‍छे थेसे स्‍वर्गदूतगदेदा जम्‍बुलिङदेन मुला जम्‍मान ग्‍लारी पुइला। जमाहेन्‍से थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरसे धम्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदेदा ग्‍ला गिकरी पोप लला।” 28 येशूसे थेनीगदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे अञ्‍जीरला दोङदा च्‍यासी थेग्‍याम तिगै ताम लोप्‍गो। थेला हाँगागदेरी भा भुमैछ्‌याम छेप्‍बा छबा ला वाङ्‌जी भिसी एनीगदेसे था याङ्मुला। 29 थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा तामगदे तबा म्राङ्माहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धिन खसी जिन्‍जी भिबा ताम एनीगदेसे था याङ्‍गो। 30 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि। 31 मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा। 32 “थे दुखला धिनदेन धुइ खाइमा खला भिसी स्‍वर्गदूतदाएनोन था आरे ओच्‍छे ङा परमेश्‍वरला झादाएनोन था आरे। थे ताम परमेश्‍वर आबादा जे था मुला। 33 थेतबासेलमा एनीगदे होशियार तसी छोर्सी चिउ। ओच्‍छे प्रार्थना लउ, तिग्‍दा भिसम थे धुइ खाइमा खला भिसी एनीगदेदा था आरे। 34 “चु ताम चा मालिकसे ह्राङला दिम च्‍याबा म्‍हिदा क्‍यारमार ज्‍यना लसी च्‍यागो, ओच्‍छे नोकरगदेदाएनोन ह्राङ ह्राङला गे ज्‍यना लसी लउ भिसी कुल्‍सी ह्राङ चा विदेशरी निबा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। 35 थेतबासेलमा एनीगदे छोर्सी चिउ, तिग्‍दा भिसम मालिक खाइमा खला भिसी एनीगदेदा था आरे। थे ङ्‍यसे खखम्‍ला, म्‍हुन गुङरी खखम्‍ला, नागा क्राबा धुइरी खखम्‍ला, स्‍य्‍होरीनोन खखम्‍ला खजिबै धुइरीनोन थे खखम्‍ला। 36 तर एनीगदेदा था आपिन्‍ना तिक्‍खुरीन खमा एनीगदेदा म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍ला। 37 थेतबासेलमा एनीगदे छोर्सी चिउ, ङाइ एनीगदेदा पाङ्बा चु ताम जम्‍मादान पाङ्बा मुला।”

Mark 14

1 मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाङदेन खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला न्‍हीरे ङाच्‍छाकुनु परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा चुङ्सी साइबारी दाउ च्‍यासी भ्रमुबा। 2 तिग्‍दा भिसम “य्‍हाङला चाडला धुइरी चा चुङ्बारी आत। चाडला धुइरी चुङ्‌जी भिसम म्‍हिगदेसे हुल दङगा लला” भिसी थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 3 येशू बेथानिया भिबा नाम्‍साला कोरे खबा सिमोनला दिमरी सोल छ्‌योइबान लबा धुइरी म्रिङम्‍हेमे गिकसे सिङ्‍गमरमरला ताङरी ल्‍हानान महँगो खाल्‍ला अत्तर भसी खजी। थे अत्तर जटामसी भिबा दोङला टाग्‍याम स्‍होबा मुबा। थेसे थे ताङनोन थिसी येशूला थोबोरी युजी। 4 थेसे चुह्रङ् लबा म्राङ्सी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे नाआखम्‍ना “चुदे महँगो अत्तर ओह्रङ्नोन तिग्‍दा खेरो भ्‍याङ्‍बा” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 5 बरु चु चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा पिन्‍सै तसेला। चु चूङ्सम ग्‍यार्जा सोम म्‍हुइला डबल खसेला मुबा” चुह्रङ् लसी थे म्रिङम्‍हेमेदा थेनीगदेसे बङ्जी। 6 तर येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थालउ, एनीगदेसे तिग्‍दा चुदा कचकच लबा? चुसे मी ङाला लागिरी ज्‍यबा गे लबा मुला। 7 च्‍यागो, प्राङबोगदे मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम तला। ओच्‍छे एनीगदेसे थेनीगदेदा खजिबै धुइरी ह्रो लखम्‍ला। तर ङा मी सदन एनीगदेदेन छ्‌याम आत। 8 चु म्रिङम्‍हेमेसे जे लखम्‍जी, थेनोन थेसे लजी। ङाला ल्‍हुइ धुर्सारी थान्‍बाला लागिरी चुसे अत्तर फोर्सी ङाच्‍छान ठीक लबा मुला। 9 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जम्‍बुलिङला जुन जुन ग्‍लारी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लला, थे, थे ग्‍लारी चु म्रिङम्‍हेमेसे लबा गे ढन्‍बाला लागिरी थेला ताम लला।” 10 जमाहेन्‍से येशूला च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेला गिक परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा चुङ्सी पिन्‍ना भिसी सल्‍लाह लजी। 11 चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे ल्‍हानान ताङ्सी यहूदा इस्‍करियोतदा टाङगा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी। थे धुइहेन्‍से थेसे येशूदा चुङ्सी पिन्‍बाला लागिरी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 12 खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाडला शुरुला धिनकुनु यहूदीगदेसे ग्‍यु बोगो फुल्‍तोःमुबा। येशूला चेलागदेसे येशूदा “ह्राङला लागिरी ङन्‍से मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज खानङ ठीक लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 13 येशूसे ह्राङला चेला न्‍हीदा “एनीगदे शहररी निउ, एनीगदेसे थेरी दर्बुङरी क्‍युइ पुइसी निबा म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍ला। थेनोन म्‍हिला लिच्‍छा लिच्‍छा निउ। 14 ओच्‍छे थे म्‍हि जुन दिमरी वाङ्ला, थेनोन दिमला धनीदा ‘ङाइ ङाला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज चबा कोठा खानङ मुला?’ भिसी गुरुसे ङ्‌योइबा मुला भिउ। 15 एनीगदेदा थेसे ङाच्‍छान जेना लसी थान्‍बा तलाथोला घ्रेन कोठा उन्‍सी पिन्‍ना। एनीगदेसे थेरीन य्‍हाङला लागिरी भोज ठीक लउ” भिसी कुल्‍जी। 16 जमाहेन्‍से चेलागदे शहररी निबान लबा धुइरी येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेरीन मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज ठीक लजी। 17 ओच्‍छे ङ्‍यसे तमाहेन्‍से येशू ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍खजी। 18 भोज सोल्‍बान लबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे न्‍हङला ङादेन छ्‌यामनोन चबा गिकसे ङादा म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 19 चु ताम थेःमाहेन्‍से चेलागदेदा दुख ङ्‍हम्‍सी, “थे म्‍हि ङानोन हिन्‍ना?” भिसी पालो पालो लसी येशूदा ङ्‌योइजी। 20 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे च्‍युक न्‍ही न्‍हङला गिकसे खार्बारी ङादेन छ्‌यामनोन गेङ तुइसी चबान मुला। 21 परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी सिनोन तोःला। तर जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना, थेसे परमेश्‍वरग्‍याम खाह्रङ्बा लोङ्‌बा खबा सजाय याङ्ला। बरु थे मी न्‍हनोन आन्‍हबा हिन्‍सम ज्‍यबा तसेला मुबा” भिसी सुङ्जी। 22 थेनीगदेसे चबान लबा धुइरी येशूसे यारी गेङ किन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बान प्रार्थना लजी। ओच्‍छे गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा पिन्‍बान, “ना! चु ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 23 जमाहेन्‍से येशूसे खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चेलागदेदा पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे खोरेग्‍याम थुङ्‌जी। 24 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु ल्‍हानान म्‍हिगदेला लागिरी बगब तबा ङाला का हिन्‍ना। ङाला कानोन परमेश्‍वरसे म्‍हिगदेदा लबा छार कबुल हिन्‍ना। 25 ‘च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी अङगुरला छार निङगु थुङ्बा धुइ आखतेधोना ङाइ चु अङगुरला निङगु आथुङ्‌’ भिसी सुङ्जी।” 26 ओच्‍छे थेनीगदे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गिक गोसी जैतून भिबा गङरीक्‍यार भ्रजी। 27 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे जम्‍मासेन ङादा ख्‍लासी यार्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाइ गोठालोदा साइला ओच्‍छे ग्‍युगदे ससा बङबङ तसी यार्ला’ भिसी भ्रिबा मुला। 28 तर ङादा सिबाग्‍याम सोना लमाहेन्‍से एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा ङा गालीलरी निला।” 29 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम पत्रुससे येशूदा “जम्‍मासेन ह्राङदा ख्‍लासी यार्सैनोन ङाइ ह्राङदा खाइमै आख्‍ला” भिसी भिजी। 30 येशूसे पत्रुसदा “च्‍यागो, एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, न्‍हङगर स्‍य्‍होरी न्‍हीरेम नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे सोमरेमधोना ङा येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हि हिन्‍नोन आहिन भिसी भिला” भिसी सुङ्जी। 31 तर पत्रुससे, “आहिन, ङा ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसैनोन ङाइ ह्राङदा आख्‍ला” भिसी भिजी। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन भिजी। 32 जमाहेन्‍से थेनीगदे गेत‍समनी भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “ङाइ प्रार्थना लतेधोना एनीगदे चुरीन चिउ” भिसी सुङ्जी। 33 येशूसे पत्रुस, याकूबदेन यूहन्‍नादा ह्राङदेन छ्‌याम भोर्जी। ओच्‍छे येशूला सेम भोल्‍सी ल्‍हानान दुख तबारी छ्‌याइजी। 34 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “ङाला सेम क्रोसी ङा सिबा तेबान तबा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे चुरीन ङा ह्रङ् लसी छोर्सी चिउ” भिसी सुङ्जी। 35 जमाहेन्‍से येशू जजाकी क्‍याथाङ फेप्‍सी सरी ख्‍लुप तसी, “ङाथोरी खबारी छ्‌याइबा चु दुख तसम ङाइ नाआतोःगै” भिसी प्रार्थना लबारी छ्‌याइजी। 36 येशूसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, “आबा, ह्राङसे लआखम्‍बा ताम तिगै आरे, थेतबासेलमा तसम ङादा चु दुखग्‍याम फेसी पिन्‍गो। तर ङाइ म्‍हन्‍बा अन्‍छार आहिन, ह्राङसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार तगै।” 37 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेला सोम मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा थेनीगदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। येशूसे पत्रुसदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “सिमोन, तिग ए म्‍हेर्सी चिबा? ए घण्‍टा गिक सुत्तै छोर्सी चिआखम्‍नी? 38 दाहेन्‍से एनीगदे पापरी फसब आतबाला लागिरी छोर्सी प्रार्थना लसी चिउ। च्‍यागो, एनीगदेला आत्‍मा मी तयार मुला, तर ल्‍हुइ चा कमजोर मुला।” 39 येशू दोःसी तिरेम थे ग्‍लारी फेप्‍सी ङाच्‍छाला ह्रङ् लसीन प्रार्थना लजी। 40 ओच्‍छे चेलागदे मुबा ग्‍लारी दोःसी फेप्‍खमा चेलागदे म्‍हेर्सी चिबा स्‍याप्‍जी। म्‍हेर्बा खबासे लमा थेनीगदेसे मीनोन ठोङ्आखम्‍नी, ओच्‍छे तिग भितोःबा थे थेनीगदेदा था आतनी। 41 येशू सोमरेमला पालोरी फेप्‍खसी चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “अझन एनीगदे म्‍हेर्सी ब्‍लप्‍बा न्‍हबान मुला? दाहेन्‍से म्‍हेर्बा धुइ निजी। च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पापीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा धुइ तसी जिन्‍बा मुला। 42 रेःगो, निइ! च्‍यागो, ङादा स्‍य्‍हान्‍दोला यारी जिम्‍मा पिन्‍बा म्‍हि खसी जिन्‍बा मुला।” 43 येशूसे चु ताम सुङ्मैछ्‌याम च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा भिबा चेलादेन छ्‌याम कडीदेन तरवार थोबा म्‍हिला हुल धोखजी। थेनीगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे ओच्‍छे यहूदी गन्‍बागदेसे पुइखबा मुबा। 44 येशूदा चुङ्बारी खबा म्‍हिगदेदा यहूदासे “जुन म्‍हिदा ङाइ च्‍योक लला, थेनोन येशू हिन्‍ना, थेदा चुङ्सी क्‍युर लसी भोर्गो” भिसी पाङ्बा मुबा। 45 ओच्‍छे यहूदा येशू मुबा ग्‍लारी सरासर निसी, “गुरु” भिसी येशूदा च्‍योक लजी। 46 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा चुङ्सी खीसी भोर्जी। 47 तर थेरी राप्‍सी चिबा गिकसे तरवार तेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरला नाब्‍यङ च्‍वाट्टन थाजी। 48 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे तिग्‍दा य्‍होदा चुङ्बारी खबा ह्रङ् लसी कडी तरवार थोसी खबा? 49 खाइ, ङाइ एनीगदेला गुङरी म्‍हिगदेदा धिन धिननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍सी चिबा धुइरी एनीगदेसे ङादा आचुङ्नी। तर परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा अन्‍छार पूरा तगै भिसीन चुह्रङ् तबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 50 जमाहेन्‍से चेलागदे जम्‍मासेन येशूदा ख्‍लासी यार्जी। 51 तर सुतिला क्‍वान क्‍वान्‍बा भ्‍योन गिक येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रबान मुबा। थेनीगदेसे थेदाएनोन चुङ्‌जी। 52 ओच्‍छे थेनीगदेसे थेदा चुङ्मा थेला क्‍वान जे स्‍याप्‍जी। तर थे म्‍हि ह्राङला क्‍वाननोन ख्‍लासी लिगन्‍डीन यार्जी। 53 जमाहेन्‍से येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा ग्‍लारी भोर्जी। थेरी पूजा लबा म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन पोप तबा मुबा। 54 ओच्‍छे पत्रुस चा येशूला जजाकी लिच्‍छा लिच्‍छा निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला दिमला ख्राङगाधोना निजी, ओच्‍छे पालेगदेदेन छ्‌याम मे दूसी चिजी। 55 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी सभाला जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा साइबाला लागिरी प्रमाण म्‍हाइबारी छ्‌याइजी। तर थेनीगदेसे तिगै प्रमाण आस्‍याप्‍नी। 56 थेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे येशूला बिरोध लसी लुसीला ताम लजी। तर खालैला ताम आढिक्‍नी। 57 जमाहेन्‍से कोइ कोइ म्‍हिगदे रेःसी येशूला बिरोध लबान चुह्रङ् भिसी लुसीला ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी, 58 “चु म्‍हिसे ‘ङाइ म्‍हिसे स्‍होबा चु परमेश्‍वरला मन्‍दिरदा फुप्‍सी सोमरेरीन म्‍हिसे आस्‍होबा परमेश्‍वरला मन्‍दिर स्‍होला भिसी चुसे भिबा ङन्‍से थेःबा मुला।’” 59 ओते लसैनोन थेनीगदेला ताम आढिक्‍नी। 60 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदे जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी येशूदा “एसे तिग्‍दा जोहाब आपिन्‍बा? चु म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा तामला बारेरी एदा तिगै पाङ्सेला आरे?” भिसी ङ्‌योइजी। 61 तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍ना कुटिसी स्‍य्‍हूजी। परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे येशूदा दोःसी, “तिग ए परमेश्‍वरला झा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 62 “ङा हिन्‍ना, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा ह्राङनीसे शक्तिशाली परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि चिबादेन स्‍वर्गग्‍याम खसुरी खबान लबा म्राङ्ला” भिसी येशूसे सुङ्जी। 63 चु ताम थेःसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिसे ह्राङला क्‍वान ढेबान, “दाहेन्‍से य्‍हाङदा अर्गु प्रमाण तिग्‍दा तोःजी?” भिसी भिजी। 64 “चुसे ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी पाङ्बा ताम य्‍हाङसे थेःनोन थेःजी, दाहेन्‍से एनीगदेला तिग बिचार मुला?” भिमा, थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे “चु म्‍हि साइनोन तोःबा म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 65 थेरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हिगदेसे येशूदा थो स्‍वाबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे येशूला मी घप्‍सी तोबान, “लु, अगमवाणी पाङ्‍गो” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेरी मुबा स्‍य्‍हान्‍दो सिपाहीगदेसेनोन येशूदा तोबारी छ्‌याइजी। 66 पत्रुस ख्राङगारी चिबान लमा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिला नोकरस्‍या गिक पत्रुस मुबा ग्‍लारी खजी। 67 ओच्‍छे पत्रुसदा मे दूबान लबा म्राङ्सी थे नोकरस्‍यासे “एएनोन नासरतला येशूदेन छ्‌यामनोन मुबा आहिन?” भिसी ङ्‌योइमा, 68 “एसे खाल्‍ला ताम लबा, ङादा तिगै था आरे” भिसी पत्रुस ख्राङगाला म्रापरीक्‍यार निजी। थे धुइरी नागा क्राजी। 69 पत्रुसदा म्रापरी चिबान लबा म्राङ्सी दोःसी थे नोकरस्‍यासे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा “चु म्‍हि मी येशूला चेला हिन्‍ना” भिसी भिजी। 70 पत्रुससे दोःसी आहिन भिसी भिजी। जजाकी लिच्‍छा दोःसी थेरी राप्‍सी चिबा म्‍हिगदेसे पत्रुसदा “पक्‍कान, ए येशूला चेला हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ए गालीलला म्‍हि हिन्‍ना” भिसी भिजी। 71 पत्रुससे दोःसी, “ङाइ लुसीला ताम पाङ्बा हिन्‍सम परमेश्‍वरला सजाय ङाथोरी खइ भिसी घ्रान फाबान ह्राङसे भिबा म्‍हिदा ङाइ ङोसेबा आरे” भिसी भिजी। 72 पत्रुससे थेह्रङ् भिमैछ्‌याम दोःसी नागा क्राजी। “न्‍हीरेम नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा सोमरेमधोना एसे ङादा ङोसेबान आरे भिला” भिसी येशूसे सुङ्बा ताम ढन्‍सी पत्रुस घ्‍वाँ घ्‍वाँ क्राजी।

Mark 15

1 स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे थेरी मुबा यहूदी धर्मगुरुगदेदेन छ्‌याम जम्‍मान म्‍हिगदे सल्‍लाह लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा खीसी पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्सी जिम्‍मा पिन्‍जी। 2 जमाहेन्‍से पिलातससे येशूदा “तिग ए यहूदीगदेला ग्‍ले हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे “थे मी ह्राङसेन सुङ्बा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 3 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे येशूदा ल्‍हानान तामरी दोष लबाला लबान लजी। 4 थेतबासेलमा पिलातससे येशूदा दोःसी, “एला तिगै जोहाब आरे? च्‍यागो, थेनीगदेसे एला बिरोध लसी एदा ल्‍हानान दोष लबान मुला” भिसी भिजी। 5 तर येशूसे तिगै जोहाब आपिन्‍नी। चु म्राङ्सी पिलातस उदेक तजी। 6 मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला धुइरी पिलातससे म्‍हिगदेसे धम्‍बा झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइमुबा। 7 थे धुइरी बारब्‍बा भिबा आज्‍यबा गे लबा म्‍हि गिक झ्‍याल्‍खानरी मुबा। थेसे आन्‍दोलनरी म्‍हि साइबा मुबा। 8 ओच्‍छे म्‍हिला हुल खसी पिलातसदा “निबा दिङरी ह्रङ् चु पाल्सेनोन झ्‍याल्‍खानरी मुबा म्‍हि गिकदा पुइसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 9 म्‍हिगदेसे चुह्रङ् भिमाहेन्‍से पिलातससे “ङाइ चु यहूदीगदेला ग्‍लेदा ख्‍लासी पिन्‍गै भिसी एनीगदेसे म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। 10 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे डाह लसी येशूदा ङा मुबा ग्‍लारी भबा हिन्‍ना भिबा ताम पिलातसदा था मुबा। 11 तर परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेदा थीसी, “येशूदा आहिन, बारब्‍बादा ख्‍लासी पिन्‍गो!” भिपुङ्जी। 12 ओच्‍छे पिलातससे “चु यहूदीगदेला ग्‍ले भिबा म्‍हिदा ङाइ तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, 13 “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो!” भिसी यहूदीगदे क्रिङ्बारी छ्‌याइजी। 14 पिलातससे “तिग्‍दा? चुसे थेह्रङ्बा आज्‍यबा गे तिग लबा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। तर थेनीगदेसे झन क्रिङ्बान, “चुदा क्रुसरी टाँगब लसी साइगो” भिसी भिजी। 15 पिलातसदा थे म्‍हिला हुलदा ताङ्ना लबा सेम मुबा। थेतबासेलमा थेसे बारब्‍बादा पुइजी। तर येशूदा चा कोर्रासे तोसी क्रुसरी टाँगब लसी साइबाला लागिरी रोमी सिपाहीगदेदा जिम्‍मा पिन्‍जी। 16 जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे येशूदा सिपाहीगदेला हाकिम चिबा प्रेटोरियन भिबा दिम न्‍हङरी भोर्जी। ओच्‍छे जम्‍मान सिपाहीगदेदा ङ्‌योइजी। 17 ओच्‍छे थेनीगदेसे ग्‍लेला ह्रङ्‌बान वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान क्‍वान्‍सी पिन्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे पुजुला फेटा स्‍होसी येशूदा थोइसी पिन्‍जी। 18 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “लास्‍सो यहूदीगदेला ग्‍ले, फ्‍याफुल्‍ला” भिबान सलाम लजी। 19 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा थो स्‍वाबान माला कडीसे थोबोरी तोसी फ्‍या लजी। 20 थेह्रङ् लसी येशूदा खिसी लमाहेन्‍से थेनीगदेसे थे वाला वाला पिङगै छोनना क्‍वान स्‍युसी पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूदा थेलान क्‍वान क्‍वान्‍सी क्रुसरी टाँगब लसी साइबारी भोर्जी। 21 थेनीगदेसे येशूदा भोर्बान लबा धुइरी कुरेनी भिबा ग्‍लाला सिमोनदा खबान लबा स्‍याप्‍जी। थे अलेक्‍जेन्‍डरदेन रूफसला आबा मुबा। जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे थेदा कर लसी येशूला क्रुस पुइपुङ्जी। 22 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा गलगथा भिबा ग्‍लारी भोर्जी। गलगथा भिबा चा “खप्‍परला ग्‍ला” हिन्‍ना। 23 गलगथारी धोमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा अङगुरला निङगुरी लठेब तबा मन युसी पिन्‍जी। तर येशूसे थे आसोल्‍नी। 24 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूला क्‍वान भो लसी खाल्‍दा खजिबा परब तबा चीम भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चिट्ठा युजी। 25 येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी स्‍य्‍होला नौ बजब तमुबा। 26 येशूदा दोष लबा तामरी “चु यहूदीगदेला ग्‍ले” भिसी भ्रिबा मुबा। 27 थेनीगदेसे येशूदा क्रुसरी टाँगब लबा धुइरी य्‍हो न्‍हीदाएनोन गिकदा दाहिनेपट्टि गिकदा देब्रेपट्टि क्रुसरी टाँगब लजी। 28 परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा ताम चुह्रङ् लसी पूरा तजी, “थेदा अपराधीगदेदा ह्रङ्नोन लजी।” 29 थेग्‍याम भ्रबा म्‍हिगदेसे थोबो य्‍होङ्बान, “लु, परमेश्‍वरला मन्‍दिर फुप्‍सी सोमरेरीन दोःसी स्‍होला भिबा म्‍हि दान्‍दे एसे ह्राङसे ह्राङदान जोगब लउ, ओच्‍छे क्रुसग्‍याम मार फाप्‍गो” भिसी येशूदा खिसी लजी। 31 थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसेएनोन थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी, “चुसे स्‍य्‍हान्‍दोदा चा जोगब लखम्‍जी। तर ह्राङसे ह्राङदा चा जोगब लआखम्‍नी। चु इस्राएलीगदेला ग्‍ले थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट क्रुसग्‍याम मार फाप्‍सी खगै, ओच्‍छे जे य्‍हाङसे थेदा विश्‍वास लला!” भिसी ठट्टा लजी। ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम क्रुसरी टाँगब लबा म्‍हिगदेसेनोन येशूदा खिसी लजी। 33 धिनना बाह्र बजेहेन्‍से तीन बजेधोना य्‍हुल्‍सा नाङनोन धोपधोप तजी। 34 ङ्‍यसे तीन बजेरीक्‍यार येशूसे घ्रेन काइरी क्रिङ्बान, “इलोइ इलोइ लामा सबखथनी?” भिसी सुङ्जी। चु भिबा चा “ङाला परमेश्‍वर, ङाला परमेश्‍वर, ह्राङसे ङादा तिग्‍दा ख्‍लाबा?” भिबा हिन्‍ना। 35 चुह्रङ् लसी क्रिङ्बा म्राङ्सी थेरी राप्‍सी चिबागदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “च्‍यागो, चुसे मी एलियादा गा ङ्‌योइबा चीम” भिसी भिजी। 36 ओच्‍छे थेनीगदे न्‍हङरी गिकसे चा यार्सी निसी अङगुरला कम्‍बा निङगुरी क्‍वानगेन ब्‍लुम्‍सी माला कडीरी खीसी येशूदा ख्‍वामा, “भ्रान्‍गो, भ्रान्‍गो, चुदा एलिया खसी क्रुसग्‍याम मार तेःला वा? च्‍यागे” भिसी भिजी। 37 जमाहेन्‍से घ्रेन काइरी क्रिङ्सी येशूला सा निजी। 38 थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी मुबा पर्दा ह्राङनोन तोरहेन्‍से मारधोना पख्‍ले न्‍ही तसी ढेजी। 39 चुह्रङ् लसी येशूला सा निबा म्राङ्सी थेरी क्रुसला ङाच्‍छापट्टि राप्‍सी चिबा रोमी कप्‍तानसे “चु मी साँच्‍चिन परमेश्‍वरला झानोन चीम” भिसी भिजी। 40 थेरी कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेसे थारेङग्‍याम च्‍यासी चिबा मुबा। थेनीगदे न्‍हङरी मरियम मग्‍दलिनी, जजा याकूबदेन योसेफला आमा मरियम ओच्‍छे सलोमी मुबा। 41 येशू गालीलरी मुबा धुइरी थेनीगदे येशूला लिच्‍छा लिच्‍छा भ्रसी येशूला सेवा लमुबा। ओच्‍छे थेरी यरूशलेमधोना येशूदेन छ्‌याम खबा ल्‍हानान म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन मुबा। 42 चु धिन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना ङाच्‍छाकुनु मुबा। 43 थे धिनकुनु ङ्‍यसे अरिमाथिया भिबा शहरला योसेफ भिबा म्‍हि आलोङ्नान पिलातस मुबा ग्‍लारी निसी येशूला लास ह्रीजी। थे योसेफ यहूदी सभाला मुल सदस्‍या मुबा। थेएनोन परमेश्‍वरसे शासन लबा धुइ खला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 44 येशू सिजी भिबा ताम थेःसी पिलातस उदेक तजी। ओच्‍छे थेसे रोमी कप्‍तानदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइसी येशू साँच्‍चिन सिबा हिन्‍ना कि आहिन भिसी ङ्‌योइबा छार्बा लजी। 45 रोमी कप्‍तानसे येशू साँच्‍चिन सिबा हिन्‍ना भिमाहेन्‍से पिलातससे येशूला लास योसेफदा भोर्बारी पिन्‍जी। 46 योसेफसे ज्‍यबा खाल्‍ला सुतिला क्‍वान ग्‍लुसी भजी। ओच्‍छे येशूला लास क्रुसग्‍याम मार तेःसी थे सुतिला क्‍वानरी रिल्‍जी। थेग्‍याम येशूला लासदा भोर्सी युङबाला पहरारी ठ्वाइसी स्‍होबा धुर्सा न्‍हङरी भोर्सी थान्‍जी। जमाहेन्‍से युङबा ब्‍लिङ्बान भसी धुर्साला म्रापरी थान्‍जी। 47 मरियम मग्‍दलिनीदेन योसेफला आमा मरियमसे येशूला लास थान्‍बा ग्‍ला च्‍यासी चिमुबा।

Mark 16

1 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिन निमाहेन्‍से थेनोन धिनकुनु ङ्‍यसे मरियम मग्‍दलिनी, याकूबला आमा मरियमदेन सलोमीसे येशूला लासरी फोर्बाला लागिरी ज्‍यबा बास्‍ना खबा छ्‌युगु ग्‍लुजी। 2 न्‍हङगरदङ आइतवार स्‍य्‍होरी धिनी फेबा धुइरी थेनीगदे येशूदा थान्‍बा धुर्सारी निजी। 3 “य्‍हाङदा थे धुर्साला म्रापरी मुबा युङबा खाल्‍से ब्‍लिङ्सी पिन्‍ना?” भिसी थेनीगदे ग्‍यामरीक्‍यार ताम लबान निजी। 4 तर धुर्साला ङाच्‍छापट्टि धोसी च्‍यामा, थे घ्रेन युङबा ङाच्‍छान ब्‍लिङ्सी थान्‍बा म्राङ्जी। 5 थेनीगदे धुर्सा न्‍हङरी वाङ्सी च्‍यामा, धुर्साला दाहिनेपट्टि तार क्‍वान क्‍वान्‍सी चिबा भ्‍योन म्‍हि गिकदा म्राङ्जी। चु म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 6 तर थे भ्‍योन म्‍हिसे थेनीगदेदा “थालोङ्‍गो! क्रुसरी साइबा नासरतला येशूदा एनीगदेसे म्‍हाइबान मुला भिबा ताम ङादा था मुला। थेदा सिबाग्‍याम सोना लसी जिन्‍बा मुला। येशू चुरी आरे। एनीगदेन खसी थेदा थान्‍बा ग्‍ला च्‍यागो। 7 दाहेन्‍से निसी थेला चेलागदेदा ओच्‍छे खास लसी पत्रुसदा ‘एनीगदे भन्‍दा ङाच्‍छा येशू गालील अञ्‍चलरी फेप्‍बान मुला। थेसे सुङ्बा ह्रङ्नोन एनीगदेसे थेरी थेदा म्राङ्ला भिसी पाङ्सी पिन्‍गो’” भिसी भिजी। 8 जमाहेन्‍से थेनीगदे लोङ्सी फितफित धर्सी धुर्साग्‍याम थोन्‍सी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे चु ताम खालैदा आपाङ्नी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ल्‍हानान लोङ्‌बा मुबा। 9 आइतवार स्‍य्‍होरीन येशू सिबाग्‍याम सोमाहेन्‍से जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा मरियम मग्‍दलिनी मुबा ग्‍लारी फेप्‍जी। थे मरियमला ल्‍हुइग्‍याम येशूसे गोर निस म्‍हङ ताप्‍बा मुबा। 10 जमाहेन्‍से मरियम मग्‍दलिनी येशूला चेलागदे मुबा ग्‍लारी निसी चु ताम थेःना लजी। सेमरी ल्‍हानान दुख तसी थेनीगदे क्रासी चिबा मुबा। 11 येशू सोसी ह्राङ मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी भिबा ताम मरियमसे थेनीगदेदा भिजी। तर थेनीगदेसे चु ताम पत्‍याब आतनी। 12 जमाहेन्‍से चेला न्‍ही नाम्‍सारीक्‍यार निबान लबा धुइरी ह्राङला ङाच्‍छापट्टि येशूदा अर्गुन रूपरी म्राङ्जी। 13 ओच्‍छे थेनीगदे स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदे मुबा ग्‍लारी निसी चु ताम थेःना लजी। तर स्‍य्‍हान्‍दो चेलागदेसे थेनीगदेला ताम पत्‍याब आतनी। 14 जमाहेन्‍से येशू च्‍युक गिक चेलागदे चबान लबा धुइरी थेनीगदे मुबा ग्‍लारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेनीगदेला सेम कोङ्बादेन म्‍हिगदेसे येशू सिबाग्‍याम सोजी भिसी पाङ्बा ताम विश्‍वास आलबासे लमा येशूसे थेनीगदेदा बङ्जी। 15 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “एनीगदे जम्‍बुलिङला जम्‍मान ग्‍लारी निसी जम्‍मान म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लउ। 16 विश्‍वास लसी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बागदेसे थार्बा याङ्ला। तर विश्‍वास आलबा जतिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 17 ओच्‍छे विश्‍वास लबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चुह्रङ्बा चिनुगदे तला थेनीगदेसे ङाला मिनरी म्‍हङगदे ताप्‍ला, ओच्‍छे छार छार ग्‍योइरी ताम लला। 18 ओच्‍छे थेनीगदेसे पुख्री चुङ्सैनोन, बिख थुङ्सैनोन थेनीगदेदा तिगै आत। थेनीगदेसे आखम्‍बा म्‍हिगदेथोरी या थान्‍सी प्रार्थना लमाहेन्‍से थे म्‍हिगदे खम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 19 चुह्रङ् लसी चेलागदेदेन छ्‌याम ताम लमाहेन्‍से प्रभु येशूदा स्‍वर्गरी भोर्जी। ओच्‍छे येशू परमेश्‍वरला दाहिने छ्‌यापट्टि मुल ठिरी धन्‍छ्‌याजी। 20 जमाहेन्‍से चेलागदे जम्‍मान ग्‍लारी निसी येशूला बारेरी पाङ्सी भ्रजी। थेनीगदेदेन छ्‌याम तसी प्रभुसे गे लजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थेःना लबा तामदा प्रभुसे उदेकला गेग्‍याम चु हिन्‍ना चीम भिसी विश्‍वास तना लजी।

Luke 1

1 परमेश्‍वरसे ङन्‍ना गुङरी लबा गेला बारेरी ल्‍हानान म्‍हिगदेसे भ्रिबारी छ्‌याइबा मुला। 2 ङाच्‍छाहेन्‍सेन येशूसे लबा गेदेन लोप्‍बा ताम म्राङ्बा म्‍हिगदेसे ङन्‍दा थेःना लजी। 3 थेतबासेलमा माननीय थियोफिलस, ङाइएनोन ङाच्‍छाहेन्‍सेन जम्‍मान ताम म्‍हाइसी घोबासे लमा ह्राङला लागिरी मेलोसेन भ्रिमा ज्‍यबा तला भिसी म्‍हन्‍जी। 4 तिग्‍दा भिसम ह्राङदा पाङ्बा तामगदेरी सत्‍य ताम घोगै भिसी ङाइ चु ह्राङला लागिरी भ्रिबा हिन्‍ना। 5 यहूदिया य्‍हुल्‍साला हेरोद ग्‍लेला धुइरी अबिया भिबा समूहरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा जकरिया भिबा म्‍हि मुबा। थेला म्रिङ एलीशिबाएनोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा हारूनना वंशरी न्‍हबा मुबा। 6 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा जम्‍मान ताम ङ्‌यान्‍बासे लमा थे न्‍हीनोन परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा म्‍हि मुबा। 7 तर एलीशिबाग्‍याम कोला आतबासे लमा थे न्‍हीला कोलागदे आरेबा मुबा। थे न्‍हीला दिङएनोन निसी जिन्‍बा मुबा। 8 तिरेकुनु जकरिया ह्राङला समूहला पालोरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबान मुबा। 9 परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा समूहला ठिम अन्‍छार चिट्ठा युमा, परमप्रभुला मन्‍दिर न्‍हङरी वाङ्सी धूप म्राबा गे जकरियाला मिनरी थोन्‍जी। 10 परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी धूप म्राबा धुइरी म्‍हिला हुल मङग्‍यार प्रार्थना लसी चिबा मुबा। 11 धूप म्राबान लबा धुइरी जकरियासे धूप म्राबा ग्‍लाला दाहिनेपट्टि स्‍वर्गदूत खसी राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 12 स्‍वर्गदूतदा म्राङ्सी जकरिया आत्तेब तसी लोङ्जी। 13 तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो जकरिया, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एला प्रार्थना सान्‍बा मुला। दाहेन्‍से एला म्रिङ एलीशिबासे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍गो। 14 थे न्‍हबा धुइरी ए ल्‍हानान ताङ्ला, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो ल्‍हानान म्‍हिगदेएनोन ताङ्ला। 15 तिग्‍दा भिसम थे परमप्रभुला ङाच्‍छापट्टि घ्रेन म्‍हि दोला। ओच्‍छे थेसे अङगुरला निङगुदेन खजिबै अर्गु ङ्‌य्‍होइबा स्‍हे आथुङ्‌। थे आमाला फोरी खमाहेन्‍सेन परमेश्‍वरला आत्‍मा थेदेन छ्‌याम तला। 16 थेसे ल्‍हानान इस्राएलीगदेदा परमप्रभु परमेश्‍वरला ग्‍यामरी दोःसी भला। 17 आबागदेला सेम कोलागदेपट्टि तना लबारी ओच्‍छे परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा स्‍होसी प्रभुला ग्‍याम च्‍यासी चिबा य्‍हुल स्‍होबाला लागिरी थे प्रभुला ङाच्‍छा एलियाला आत्‍मादेन शक्तिरी भ्रला। 18 जमाहेन्‍से जकरियासे स्‍वर्गदूतदा “ङाइ चु ताम खाह्रङ् लसी विश्‍वास लसे? तिग्‍दा भिसम ङा खेप्‍बा दोसी जिन्‍जी ओच्‍छे ङाला म्रिङलाएनोन दिङ निसी जिन्‍बा मुला” भिसी भिमा, 19 स्‍वर्गदूतसे जकरियादा “ङा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा राप्‍सी चिबा गब्रिएल हिन्‍ना। ङादा परमेश्‍वरसे एदेन छ्‌याम ताम लबारी ओच्‍छे चु ज्‍यबा समाचार पाङ्‌बारी पुइखबा हिन्‍ना। 20 एसे ङाइ पाङ्बा ताम विश्‍वास आलबासे लमा चु ताम पूरा आततेधोना एसे ताम पाङ्‌आखम। तर चु ताम ततोःबा धुइरी तनोन तला” भिसी भिजी। 21 जकरिया परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी घइना चिबासे लमा मङग्‍यार जकरियादा भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदेदा सुर्दा तजी। 22 थे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङ‍ग्‍याम मङग्‍यार थोन्‍सी खमा थेसे तिगै ताम पाङ्आखम्‍नी। थेतबासेलमा मङग्‍यार मुबा म्‍हिगदेसे थेसे तिगै म्राङ्जीनम भिसी म्‍हन्‍जी। जकरियासे थे म्‍हिगदेदा या लिप्‍बान ताम लबारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थे ताम पाङ्आखम्‍बाला आखम्‍बान तजी। 23 परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी पूजा लतोःबा ह्राङला पालो जिन्‍माहेन्‍से जकरिया दिमरी निजी। 24 तिगै धिन लिच्‍छा थेला म्रिङ एलीशिबा न्‍हसेला तजी। जमाहेन्‍से एलीशिबा ला ङाधोना दिम ख्‍लासी खानङएनोन आनिनी। 25 ओच्‍छे थेसे “दाहेन्‍से खालैसे ङादा हेला थालगै भिसी परमेश्‍वरसे ङादा दया लसी चु लबा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 26 गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा नाम्‍सारी मरियम भिबा कन्‍याकेटी गिक मुबा। थेदा दाऊद ग्‍लेला वंशला योसेफ भिबा म्‍हिसे ब्‍याह लबारी ह्रीबा मुबा। एलीशिबा न्‍हसेला तबा ला ढु तमा परमेश्‍वरसे गब्रिएल स्‍वर्गदूतदा मरियम मुबा ग्‍लारी पुइखजी। 28 जमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत थे कन्‍याकेटी मुबा ग्‍लारी निसी, “लास्‍सो माइ, एदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान दयामाया लबा मुला। थेतबासेलमा एदेन छ्‌याम परमप्रभु मुला” भिसी भिजी। 29 स्‍वर्गदूतला ताम थेःसी मरियम उदेक तजी। ओच्‍छे “आहिन, चु तिग भिबा?” भिसी सेमरी म्‍हन्‍जी। 30 तर स्‍वर्गदूतसे थेदा “थालोङ्‍गो मरियम, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एदा ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 31 दाहेन्‍से ए न्‍हसेला तला ओच्‍छे एसे झा गिक न्‍हला। एसे थेला मिन येशू थान्‍गो। 32 थे घ्रेन म्‍हि दोला ओच्‍छे थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा भिला। परमप्रभु परमेश्‍वरसे थेदा दाऊदला य्‍हुल्‍सारी शासन लबारी ग्‍ले स्‍होला। 33 थेसे सदनना लागिरी याकूबला वंशथोरी शासन लला। ओच्‍छे थेला शासन खाइमै आजिन” भिसी भिजी। 34 स्‍वर्गदूतला चुह्रङ्बा ताम थेःसी मरियमसे “चु खाह्रङ् लसी तला? तिग्‍दा भिसम ङाइ ब्‍याह लबान आरे” भिसी भिजी। 35 स्‍वर्गदूतसे मरियमदा “एथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खला। ओच्‍छे एसे जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिसे कोला न्‍हला। थेतबासेलमा थे कोलादा परमेश्‍वरला झा भिला। 36 च्‍यागो, एला ह्राङला म्‍हि एलीशिबादाएनोन दिङ निबासे लमा कोला आन्‍ह भिसी भिमुबा। तर दान्‍दे थे न्‍हसेला तबा ला ढु तबा मुला। 37 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे लआखम्‍बा गे तिगै आरे” भिसी मरियमदा जोहाब पिन्‍जी। 38 ओच्‍छे मरियमसे स्‍वर्गदूतदा “ङा परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि हिन्‍ना, ङादा ह्राङसे भिबा ह्रङ्नोन तगै” भिसी भिमाहेन्‍से स्‍वर्गदूत निजी। 39 तिगै धिन लिच्‍छा मरियम योना योना लसी यहूदिया अञ्‍चलला गङपट्टिला नाम्‍सा गिकरी निजी। 40 ओच्‍छे जकरियाला दिमरी वाङ्सी एलीशिबादा “लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला” भिजी। 41 मरियमसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा एलीशिबासे थेःमाहेन्‍से एलीशिबाला फोरी मुबा कोला भोल्‍जी। ओच्‍छे एलीशिबाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। 42 जमाहेन्‍से एलीशिबासे घ्रेन काइ लसी, “म्रिङम्‍हेमेगदे न्‍हङरी ए परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि हिन्‍ना। ओच्‍छे एला फोरी मुबा कोलादाएनोन ल्‍हानान मोलम पिन्‍बा मुला। 43 खाल्‍ला दयासे लमा ङा ह्रङ्बाला दिमरी ङाला प्रभुला आमा खजी? 44 च्‍यागो, एसे लास्‍सो फ्‍याफुल्‍ला भिबा ङाइ थेःमैछ्‌याम ङाला फोरी मुबा कोला ताङ्सी भोल्‍जी। 45 परमप्रभुसे सुङ्बा ताम पूरा तला भिसी विश्‍वास लबासे लमा एसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला।” भिसी भिजी। 46 ओच्‍छे मरियमसे चुह्रङ् भिसी व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी, “ङाला परमप्रभु परमेश्‍वरदा जयजयकार तगै। 47 ङादा थार्बा पिन्‍बा परमेश्‍वरदेन छ्‌याम ङा सेमहेन्‍सेन ताङ्‍बा मुला। 48 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा तेन्‍बा ङा ह्रङ्‌बा जजा म्‍हिदाएनोन वास्‍ता लबा मुला। दाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे ङादा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हि भिसी भिला। 49 तिग्‍दा भिसम जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमप्रभु परमेश्‍वरसे ङाला लागिरी घ्रेन गे लसी पिन्‍बा मुला। परमप्रभुन परमेश्‍वर हिन्‍ना। 50 परमेश्‍वरदा मान लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे जुकजुकधोनान दया लला। 51 ओच्‍छे सेमरी ङा ह्रङ्‌बा खालै आरे भिसी भ्रबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ह्राङला शक्तिसे ससा बङबङ तना लबा मुला। 52 शासन लबा म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थेला ग्‍लाग्‍याम तेःबा मुला। ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरसे घ्रेन म्‍हि स्‍होबा मुला। 53 ओच्‍छे फोख्रेन्‍बागदेदा परमेश्‍वरसे सदन ज्‍यबा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍सी म्रेन्‍ना लबा मुला। तर फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेदा तिगै आपिन्‍ना या थान्‍थान पुइबा मुला। 54 परमेश्‍वरसे ह्राङसे लबा दया ढन्‍सी ह्राङदा तेन्‍बा इस्राएलीगदेदा ह्रो लबा मुला। 55 ओच्‍छे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदा सुङ्बा ह्रङ् अब्राहामदेन थेला सन्‍तानगदेदा जुकजुकधोनाला लागिरी दया लबा मुला।” 56 मरियम ला सोमधोना एलीशिबादेन छ्‌यामनोन चिसी ह्राङला दिमरी निजी। 57 ओच्‍छे एलीशिबासे कोला न्‍हबा धुइ तसी थेसे झा न्‍हजी। 58 जमाहेन्‍से परमप्रभु परमेश्‍वरसे एलीशिबादा दया लबा मुला भिबा थेःसी थेला ह्राङला म्‍हिदेन खिम्‍जेमगदे ल्‍हानान ताङ्जी। 59 कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमाहेन्‍से थेनीगदे थे कोलाला खतना लबारी खजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे कोलाला मिन थेला आबाला ह्रङ्‌बान जकरिया थान्‍बारी छ्‌याइजी, 60 तर थेला आमासे “आहिन, थेला मिन यूहन्‍ना थान्‍तोःला” भिसी भिमा, 61 थेनीगदेसे “थेह्रङ्बा मिन एला ह्राङला म्‍हि न्‍हङरी खालैला आरे” भिसी भिजी। 62 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेला आबादा झाला मिन तिग थान्‍बा भिसी या लिप्‍सी ङ्‌योइमा, 63 जकरियासे पाटी गिक ह्रीसी थे पाटीरी थेला मिन यूहन्‍ना हिन्‍ना भिसी भ्रिजी। चुह्रङ्बा म्राङ्सी थेनीगदे जम्‍मान उदेक तजी। 64 थेनोन धुइरी जकरियासे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। 65 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेला खिम्‍जेमगदे जम्‍मान उदेक तसी लोङ्‌बा खजी। ओच्‍छे यहूदियाला गङरीक्‍यारला नाम्‍सा नाङनोन चु ताम थेःजी। 66 चु ताम थेःबा जति जम्‍मासेन “लिच्‍छा चु कोला खाह्रङ्बा तला” भिसी ह्राङ ह्राङला सेमरी म्‍हन्‍जी। तिग्‍दा भिसम थे कोलादेन छ्‌याम परमेश्‍वर मुबा। 67 यूहन्‍नाला आबा जकरियाथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा ह्रङ्नोन थेसे पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 68 “इस्राएलीगदेला परमप्रभु परमेश्‍वरला जयजयकार तगै तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वर फेप्‍खसी ह्राङला म्‍हिगदेदा ह्रो लसी पापग्‍याम फेबा मुला! 69 परमेश्‍वरसे थेदा तेन्‍बा दाऊदला वंशरी य्‍हाङदा थार्बा पिन्‍बा शक्तिशाली म्‍हि गिक पुइखबा मुला। 70 य्‍हाङला शत्रुगदेदेन य्‍हाङदा हेला लबागदेग्‍याम थार्बा पिन्‍ना भिबा ताम दङबोरीन परमेश्‍वरसे ह्राङला अगमवक्तागदेग्‍याम सुङ्सी जिन्‍बा मुबा। 72 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे य्‍हाङला आखे म्‍हेमेदेन छ्‌याम लबा ह्राङला कबुल ढन्‍सी य्‍हाङदा दया लबा मुला। 73 थे कबुल परमेश्‍वरसे य्‍हाङला म्‍हेमे अब्राहामदेन छ्‌याम लबा मुबा। 74 थेतबासेलमा शत्रुगदेग्‍याम थार्बा याङ्बाला लागिरी आलोङ्ना य्‍हाङ सोतेधोना परमेश्‍वरला ङाच्‍छापट्टि ज्‍यबा म्‍हि दोसी य्‍हाङसे ज्‍यबा गे लसी परमेश्‍वरदा तेन्‍म्‍याङ्‍गै। 76 ङाला झा, दाहेन्‍से एदा जम्‍मासेन जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला अगमवक्ता भिसी भिला। तिग्‍दा भिसम ए प्रभुला ङाच्‍छा ङाच्‍छा निसी थेला ग्‍याम स्‍होला। 77 ओच्‍छे पापला दोष मेटब तमाहेन्‍से थार्बा याङ्ला भिसी एसे परमेश्‍वरला म्‍हिगदेदा लोप्‍ला। 78 तिग्‍दा भिसम य्‍हाङला परमेश्‍वर दया लबा परमेश्‍वर हिन्‍ना। थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे य्‍हाङ मुबा ग्‍लारी स्‍वर्गग्‍याम य्‍हाल पुइखला। 79 परमेश्‍वरसे धोपधोपरी भ्रबादेन सिला भिसी लोङ्‌बा म्‍हिगदेदा य्‍हाल पिन्‍ना। ओच्‍छे थेनोन य्‍हालसे य्‍हाङदा शान्‍तिला ग्‍यामरी भ्रपुङ्ला।” 80 यूहन्‍ना परमेश्‍वरला आत्‍माग्‍याम ज्ञान बुद्धि याङ्बान घ्रेन तबान निजी। ओच्‍छे इस्राएलीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबा धुइ आततेधोना यूहन्‍ना तोङतोङबा ग्‍लारी चिजी।

Luke 2

1 थे धुइरी रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर अगस्‍टससे जम्‍मान य्‍हुल्‍साला म्‍हि झ्‍याबाला लागिरी जम्‍मालान मिन भ्रिउ भिसी कुल्‍जी। 2 सिरिया भिबा ग्‍लाला हाकिम कुरेनियस मुबा धुइरी चुह्रङ् लसी म्‍हिगदे झ्‍याबा ङाच्‍छा रेम तबा मुबा। 3 जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदे मिन भ्रिबारी ह्राङ ह्राङला आखे म्‍हेमेला नाम्‍सारी निजी। 4 थे धुइरी योसेफ गालील अञ्‍चलला नासरत भिबा ग्‍लारी चिबा मुबा। थेएनोन ह्राङला मिन भ्रिबारी यहूदिया अञ्‍चलला बेथलेहेम भिबा दाऊदला शहररी निजी। तिग्‍दा भिसम थे दाऊद ग्‍लेला वंशला मुबा। 5 ओच्‍छे योसेफसे ह्राङसे ब्‍याह लबारी छ्‌याइबा मरियमदाएनोन छ्‌यामनोन भोर्सी बेथलेहेमरी मिन भ्रिबारी निजी। थे धुइरी मरियम न्‍हसेला मुबा। 6 थेनीगदे बेथलेहेमरी मुमान मरियमसे कोला न्‍हबा धुइ तजी। 7 जमाहेन्‍से मरियमसे बेथलेहेमरीन ह्राङला थेबा झा न्‍हजी। थे झादा ल्‍हेथानरी रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे खजिबै दिमरी चिबा ग्‍ला आयाङ्नी। 8 थे ग्‍लाला ङामला पाङग्‍यालरी गोठालोगदे म्‍हुनङ ग्‍युगदे ख्रुङ्‌सी चिबा मुबा। 9 थेनोन धुइरी थेनीगदेसे स्‍वर्गदूत गिक म्राङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदेला क्‍युर्नोन परमेश्‍वरला स्‍हेरसे य्‍हाल य्‍हाल तजी। चुह्रङ् तबा म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 10 तर स्‍वर्गदूतसे थेनीगदेदा “थालोङ्‍गो! तिग्‍दा भिसम ङाइ एनीगदेला लागिरी थार्बा पिन्‍बा समाचार भसी खबा मुला। चु समाचार जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी हिन्‍ना। 11 तिनी दाऊदला शहररी एनीगदेदा पापग्‍याम थार्बा पिन्‍बा म्‍हि गिक न्‍हबा मुला। थेनोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट प्रभु हिन्‍ना। 12 ओच्‍छे एनीगदेला लागिरी चिनु चा चु तला, एनीगदेसे कोला गिकदा ल्‍हेथानसे रिल लसी म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा स्‍याप्‍ला।” 13 थेनोन धुइरी स्‍य्‍हान्‍दो स्‍वर्गदूतला हुल म्राङ्जी। ओच्‍छे थे स्‍वर्गदूतगदेसे परमेश्‍वरदा धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबारी छ्‌याइजी, 14 “स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरला जयजयकार, जम्‍बुलिङरी जुन म्‍हिदा परमेश्‍वरसे धम्‍बा मुला थेनीगदेदा शान्‍ति तगै!” 15 स्‍वर्गदूतगदे स्‍वर्गरी निमाहेन्‍से गोठालोगदेसे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी “लु, भ्रउ, य्‍हाङदा परमेश्‍वरसे सुङ्बा चु ल्‍हेङमो च्‍याबारी बेथलेहेमरी निइ” भिसी भिजी। 16 जमाहेन्‍से थेनीगदे योना योना लसी बेथलेहेमरी निजी। थेरी थेनीगदेसे मरियमदेन योसेफ ओच्‍छे लैनु कोलादा चा म्‍हे मुइदा खोले पिन्‍बा डूँडरी नाइसी थान्‍बा म्राङ्जी। 17 जमाहेन्‍से थे कोलाला बारेरी थेनीगदेदा स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा ताम थेनीगदेसे जम्‍मान म्‍हिगदेदा थेःना लजी। 18 ओच्‍छे गोठालोगदेसे पाङ्बा ताम थेःबा म्‍हिगदे जम्‍मान उदेक तजी। 19 तर मरियमसे चा चु जम्‍मान ताम म्‍हन्‍सी सेमरीन थान्‍जी। 20 ओच्‍छे स्‍वर्गदूतसे भिबा ह्रङ्नोन म्राङ्बासे लमा गोठालोगदेसे परमेश्‍वरदा घ्रेन मानदेन जयजयकार लसी धन्‍यवादला व्‍हाइ गोबान निजी। 21 थे कोला न्‍हसी भ्रेःरे तमा खतना लबा धुइरी थेला मिन येशू थान्‍जी। थेला मिन आमाला फोरी खबा भन्‍दा ङाच्‍छान स्‍वर्गदूतसे पाङ्बा मुबा। 22 ओच्‍छे मोशाला ठिम अन्‍छार थेनीगदे चोख्‍याब लबा धुइ तमाहेन्‍से येशूदा थेला आबादेन आमासे परमप्रभुला ङाच्‍छा अर्पण लबाला लागिरी यरूशलेमरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भजी। 23 परमप्रभुसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी भ्रिबा अन्‍छार जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा न्‍हबा झा परमप्रभुला लागिरी फेसी थान्‍तोःबा मुबा। 24 ओच्‍छे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा अन्‍छार जोर गिक ढुकुर तसै जोर गिक परेवा तसै परमप्रभुदा फुल्‍तोःबासे लमा थेनीगदे बलि फुल्‍बारी खजी। 25 थे धुइरी यरूशलेमरी शिमियोन भिबा म्‍हि गिक मुबा। थे परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छार भ्रबादेन परमेश्‍वरदा तेन्‍बा म्‍हि मुबा। थेदा परमेश्‍वरसे इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बा म्‍हि पुइखला भिसी सुङ्बा ताम पूरा लला भिसी भ्रान्‍सी चिबा मुबा। 26 ओच्‍छे “थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा आम्राङ्तेधोना ए आसि” भिसी परमेश्‍वरला आत्‍मासे ङाच्‍छान थेदा पाङ्बा मुबा। 27 परमेश्‍वरला आत्‍मासे कुल्‍बा ह्रङ् शिमियोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी निजी। थे धुइरी येशूला आबादेन आमासे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार तिग लतोःबा मुबा, थे लबारी येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी भसी खजी। 28 जमाहेन्‍से शिमियोनसे लैनु येशूदा कुरी किन्‍सी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍सी चुह्रङ् भिजी, 29 “परमप्रभु ह्राङसे सुङ्बा ताम पूरा तबा मुला। दाहेन्‍से ह्राङदा तेन्‍बा म्‍हि ङा सिसै ढुक्‍क मुला। 30 तिग्‍दा भिसम ह्राङसे कबुल लबा ह्रङ्नोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा ङाइ म्राङ्सी जिन्‍बा मुला। 31 चु कोलादा ह्राङसे जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी पुइखबा हिन्‍ना। 32 अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा ख्रीष्‍टसेन ह्राङला ग्‍याम उन्‍ना, ओच्‍छे चुसे लमा इस्राएलीगदेसे मान याङ्ला।” 33 ओच्‍छे शिमियोनसे लैनु येशूला बारेरी पाङ्बा ताम थेःसी येशूला आबादेन आमा उदेक तजी। 34 जमाहेन्‍से शिमियोनसे मरियमदा मोलम पिन्‍बान भिजी, “च्‍यागो, चु लैनु इस्राएलीगदेदा थार्बा पिन्‍बादेन नाश लबाला लागिरी परमेश्‍वरसे पिन्‍बा चिनु हिन्‍ना। थेदा ल्‍हानान म्‍हिगदेसे बिरोध लला। 35 थेतबासेलमा ल्‍हानान म्‍हिला सेमरी म्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरसे उन्‍ना। ओच्‍छे एला सेमरी ल्‍हानान दुख तला।” 36 थेरी आशेर वंशला फनुएलला झामे हन्‍ना भिबा बोगल ब्‍लिसे ब्‍लि दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। थे अगमवक्तास्‍या मुबा, ब्‍याह तसी निस दिङ तमा थेला ह्रेम्‍बो सिजी। ओच्‍छे थे फोइथान चिसी धिन म्‍हुननोन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी प्रार्थना लबान परमेश्‍वरदा तेन्‍मुबा। 38 थेनोन धुइरी हन्‍ना खसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरसे यरूशलेमदा पापग्‍याम फेबा धुइदा भ्रान्‍सी चिबा म्‍हिगदेदा थे कोलाला बारेरी पाङ्सी पिन्‍जी। 39 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार लतोःबा जम्‍मान गे जिन्‍ना लसी गालील अञ्‍चलला ह्राङलान नासरत शहररी निजी। 40 लैनु येशू घ्रेन घ्रेन तबान खमाहेन्‍से थेला बुद्धिएनोन खजी। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला मोलम थेदेन छ्‌याम मुबा। 41 मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडरी चाडला ठिम अन्‍छार येशूला आबा आमा दिङएदङसे यरूशलेमरी निबा लमुबा। थेतबासेलमा येशू च्‍युक न्‍ही दिङ तमाएनोन येशूला आबादेन आमासे येशूदा छ्‌यामनोन भोर्सी यरूशलेमरी निजी। 43 चाड धङ्‍सी जिन्‍माहेन्‍से थेनीगदे दिमरी निजी। तर येशू चा यरूशलेमरीन धन्‍छ्‌याजी। चु ताम थेला आबादेन आमासे था आयाङ्नी। 44 येशूला आबादेन आमासे येशू म्‍हिला हुलरी मुला तला भिसी म्‍हन्‍सी तिरेला ग्‍याम भ्रसी निजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा ह्राङला म्‍हिदेन ङोसेबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी निसी म्‍हाइजी, 45 तर आस्‍याप्‍बासे लमा थेनीगदे थेदा म्‍हाइबान यरूशलेमरी दोःसी खजी। 46 थेनीगदेसे सोमरेरी येशूदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी स्‍याप्‍जी। थेरी थे यहूदी धर्मगुरुगदेदेन छ्‌याम धन्‍छ्‌यासी थेनीगदेसे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी, ङ्‌योइबा छार्बा लसी धन्‍छ्‌याबा मुबा। 47 थेरी येशूला ताम ङ्‌यान्‍सी चिबागदे येशूसे ताम घोसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी उदेक तबा मुबा। 48 येशूला आबादेन आमासे थेदा म्राङ्सी उदेक म्‍हन्‍सी थेला आमासे “च्‍यागो झा, एला आबादेन ङा एदा म्‍हाइमा म्‍हाइमा हैरान तजी, एसे चुह्रङ् तिग लबा?” भिमा, 49 येशूसे थेनीगदेदा “ह्राङनीसे ङादा तिग्‍दा म्‍हाइबा? ङा ङाला आबाला दिमरी चितोःबा भिसी ह्राङनीदा था आरे?” भिसी सुङ्जी। 50 तर थेला आबादेन आमासे चु ताम आघोनी। 51 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला आबा आमादेन छ्‌यामनोन नासरतरी फेप्‍जी। ओच्‍छे ह्राङला आबा आमासे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी धन्‍छ्‌याजी। तर थेला आमासे चु जम्‍मान ताम ह्राङला सेमरीन थान्‍जी। 52 ओच्‍छे येशू परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला दयामायारी घ्रेन घ्रेन तमाहेन्‍से बुद्धिनोन बढब तबान निजी।

Luke 3

1 रोमी ग्‍याल्‍बो कैसर तिबेरियाससे शासन लबा च्‍युक ङा दिङ तमा पन्‍तियस पिलातस भिबा म्‍हि यहूदिया अञ्‍चलला हाकिम मुबा। जमा धुइरी हेरोद गालील अञ्‍चलला ग्‍ले मुबा, ओच्‍छे थेला आले फिलिप इतुरियादेन त्राखोनितिस भिबा ग्‍लाला ग्‍ले मुबा, थेह्रङ् लसीन लुसानियास अबिलेने अञ्‍चलला ग्‍ले मुबा। 2 ओच्‍छे हन्‍नासदेन कैयाफा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हि मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरसे जकरियाला झा तोङतोङबा ग्‍लारी चिबा यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी ह्राङला बचन पुइखजी। 3 यूहन्‍नासे म्‍हिगदेदा ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगो, ओच्‍छे बप्‍तिस्‍मा किन्‍गो। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेला पापला दोष मेटब लला भिबान थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लबान यर्दन स्‍योङला क्‍यारमारला जिल्‍लारीक्‍यार खजी। 4 चु ताम यशैया भिबा अगमवक्तासे चुह्रङ् लसी भ्रिबा मुबा, “तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार म्‍हि गिक क्रिङ्बान चुह्रङ् भिसी भ्रला, ‘परमप्रभुला ग्‍याम तयार लउ, ओच्‍छे परमप्रभु भ्रबाला लागिरी थेला ग्‍याम सोजो स्‍होउ, 5 मुबा जे गङदेन होपगदे सम्‍म स्‍होला, ओच्‍छे काङलाङ कुङलीङबा ग्‍यामगदे सोजो तला ओच्‍छे पगल पोगल मुबा ग्‍लाएनोन सम्‍म तला। 6 जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरसे पिन्‍बा थार्बा म्राङ्ला।’” 7 थेतबासेलमा यूहन्‍नासे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी, “पुख्रीला कोलागदे, एनीगदेदा परमेश्‍वरला बोमोग्‍याम स्‍योरम्‍याङ्ला भिसी खाल्‍से भिजी? 8 चुदे एनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबान हिन्‍सम परमेश्‍वरदा सेम निबा गे लउ, ओच्‍छे एनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ङनी अब्राहामला कोलागदे भिसी पाङ्‌बारी थाम्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे अब्राहामला लागिरी चु युङबागदेग्‍यामसेनोन कोलागदे स्‍होबारी खम्‍ला। 9 च्‍यागो, दोङ थाबारी तरी थीसी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा ज्‍यबा रो आरोबा जम्‍मान दोङ टाहेन्‍सेन थासी मेरी फर्ला।” 10 जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे यूहन्‍नादा “थेह्रङ् भिसम दाहेन्‍से ङन्‍से तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइमा, 11 यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “जुन म्‍हिदेन छ्‌याम स्‍हुर्दम न्‍ही मुला थेसे आरेबा म्‍हिदा पिन्‍गै, ओच्‍छे जुन म्‍हिदेन छ्‌याम चबा स्‍हे मुला थेसे आरेबागदेदा भो लसी पिन्‍गै” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 12 ओच्‍छे तिरो दुइबा म्‍हिगदेएनोन यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी बप्‍तिस्‍मा किन्‍बारी खसी, “गुरु, ङन्‍से चा तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। 13 यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “एनीगदेसे तिरो दुइमा सरकारसे तोगब लबा भन्‍दा ल्‍हाना थाकिन्‍गो” भिसी भिजी। 14 ओच्‍छे सिपाहीगदेएनोन खसी, “ङन्‍से चा तिग लउ?” भिसी ङ्‌योइजी। यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “खालैदा अत्‍याचार लसी आहिन्‍बा तामदा हिन्‍ना भिसी टाङगा थाकिन्‍गो, ह्राङला खतोःबा जे टाङगा किन्‍सी सन्‍तोक लसी चिउ” भिसी भिजी। 15 जमा धुइरी म्‍हिगदेसे थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा मुबा। थेतबासेलमा थेनीगदेसे यूहन्‍नादा म्राङ्सी चुनोन ख्रीष्‍ट हिन्‍ना वा भिसी सेमरी म्‍हन्‍सी चिबा मुबा। 16 तर यूहन्‍नासे थेनीगदेदा “ङाइ एनीगदेदा क्‍युइसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। तर ङा भन्‍दा शक्तिशाली फेप्‍खबान मुला ङा थेला लखमला तुना ब्‍लबाधोनाला आरे। थेसे एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मादेन मेसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍ना। 17 ग्‍वा य्‍हाप्‍बा नाख्‍ले थेलान छ्‌यारी मुला। थेसे खलारी ग्‍वा ज्‍यना लसी य्‍हाप्‍सी ग्‍वा जति भकारीरी युला। ओच्‍छे पोलोवा जति खाइमै आसिबा मेरी ख्राङ्ला” भिसी भिजी। 18 चुह्रङ् लसी यूहन्‍नासे अर्गु ल्‍हानान अर्ती पिन्‍सी, लोप्‍सी म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लजी। 19 तर हेरोद ग्‍लेसे ह्राङला आले चाङ हेरोदियास भिबादा थान्‍बासे लमा थेला जम्‍मान पाप गे म्राङ्सी यूहन्‍नासे थेदा बङ्बा मुबा। 20 थेतबासेलमा थेसे यूहन्‍नादा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌सी पापथोरी झन पाप गे लजी। 21 म्‍हिगदेसे बप्‍तिस्‍मा किन्‍बान लबा धुइरी येशूसेनोन बप्‍तिस्‍मा किन्‍जी। थेसे प्रार्थना लबान लबा धुइरी स्‍वर्ग ठोङ्‌बा म्राङ्जी। 22 ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मा थेथोरी ढुकुर ह्रङ् लसी फाप्‍खजी। ओच्‍छे स्‍वर्गग्‍याम “ए ङाइ सेमहेन्‍से माया लबा ङाला झा हिन्‍ना, ए म्राङ्सी ङा ल्‍हानान ताङ्‍बा मुला” भिबा काइ खजी। 23 येशूसे ह्राङला गे लबारी छ्‌याइबा धुइरी येशू बोगल गिकसे च्‍युइ दिङ तबा मुबा। जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशू योसेफलान झा भिसी म्‍हन्‍बा मुबा। योसेफ एलीला झा मुबा। 24 एली मत्तातला झा, मत्तात लेवीला झा, लेवी मल्‍कीला झा, मल्‍की यान्‍नाला झा, यान्‍ना योसेफला झा, 25 योसेफ मत्ताथियासला झा, मत्ताथियस आमोसला झा, आमोस नहूमला झा, नहूम इसलीला झा, इसली नग्‍गैला झा, 26 नग्‍गै माथला झा, माथ मत्ताथियासला झा, मत्ताथियस सेमैनला झा, सेमैन योसेखला झा, योसेख योदाला झा, 27 योदा योआननला झा, योआनन रेसाला झा, रेसा यरुबाबेलला झा, यरुबाबेल शालतिएलला झा, शालतिएल नेरीला झा, 28 नेरी मल्‍कीला झा, मल्‍की अद्दीला झा, अद्दी कोसामला झा, कोसाम एलमादमला झा, एलमादम एर्‌ला झा, 29 एर् यहोशूला झा, यहोशू एलीएजरला झा, एलीएजर योरीमला झा, योरीम मत्तातला झा, मत्तात लेवीला झा, 30 लेवी शिमियोनला झा, शिमियोन यहूदाला झा, यहूदा योसेफला झा, योसेफ योनानला झा, योनान एल्‍याकीमला झा, 31 एल्‍याकीम मलेआला झा, मलेआ मिन्‍नाला झा, मिन्‍ना मत्ताथाला झा, मत्ताथा नातानला झा, नातान दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान, 32 दाऊद यिशैला झा, यिशै ओबेदला झा, ओबेद बोअजला झा, बोअज सल्‍मोनला झा, सल्‍मोन नहशोनला झा, 33 नहशोन अम्‍मीनादाबला झा, अम्‍मीनादाब आरामला झा, आराम हेस्रोनला झा, हेस्रोन फारेसला झा, फारेस यहूदाला झा, 34 यहूदा याकूबला झा, याकूब इसहाकला झा, इसहाक अब्राहामला झा, अब्राहाम तेरहला झा, तेरह नाहोरला झा, 35 नाहोर सरूगला झा, सरूग रऊला झा, रऊ पेलेगला झा, पेलेग एबेरला झा, एबेर शेलहला झा, 36 शेलह केनानला झा, केनान अर्पक्षदला झा, अर्पक्षद शेमला झा, शेम नोआला झा, नोआ लेमेखला झा, 37 लेमेख मतूशेलहला झा, मतूशेलह हनोकला झा, हनोक येरेदला झा, येरेद महलालेलला झा, महलालेल केनानला झा, 38 केनान एनोशला झा, एनोश शेतला झा, शेत आदमला झा, आदम परमेश्‍वरला झा मुबा।

Luke 4

1 परमेश्‍वरला आत्‍मा येशूथोरी फेप्‍खमाहेन्‍से येशू यर्दन स्‍योङग्‍याम दोःजी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला आत्‍मासे थेदा तोङतोङबा ग्‍लारी भोर्जी। 2 थेरी शैतानसे येशूदा बोगल न्‍ही धिनधोना फसब लबारी म्‍हाइजी। ओच्‍छे बोगल न्‍ही धिनधोना येशूसे तिगै आसोल्‍नी। थेतबासेलमा येशूदा ल्‍हानान फोख्रेन्‍जी। 3 थेनोन धुइरी शैतानसे येशूदा “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍बान हिन्‍सम चु युङबादा गेङ स्‍होउ” भिसी भिजी। 4 ओच्‍छे येशूसे शैतानदा “गेङसे जे म्‍हि आसो भिसी बचनरी भ्रिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 5 जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा नोबा गङरी भोर्सी जम्‍बुलिङला जम्‍मान य्‍हुल्‍सागदे उन्‍बान, “ङाइ ह्राङदा चु जम्‍मान य्‍हुल्‍साला ग्‍लेदेन चु जम्‍मान धन सम्‍पत्तिला मालिक स्‍होला, तिग्‍दा भिसम चु जम्‍मान ङादा पिन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङाला सेमसे म्‍हन्‍बादा ङाइ पिन्‍ना। 7 थेतबासेलमा ह्राङसे ङादा फ्‍या लजी भिसम चु जम्‍मान ह्राङला तला” भिसी भिमा, 8 येशूसे थेदा “बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरदा फ्‍या लउ, ओच्‍छे थेदा जे तेन्‍गो’” भिसी सुङ्जी। 9 दोःसी शैतानसे येशूदा यरूशलेमरी भोर्सी परमेश्‍वरला मन्‍दिरला थोबोरी राप्‍पुङ्जी। ओच्‍छे थेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी भिजी, “ह्राङ पक्‍कान परमेश्‍वरला झा हिन्‍सम चु ग्‍याम मार छ्‌योङ्‍गो, 10 तिग्‍दा भिसम बचनरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘परमेश्‍वरसे ह्राङदा जोगब लबाला लागिरी ह्राङला स्‍वर्गदूतगदेदा कुल्‍ला। 11 ओच्‍छे एला काङ युङबारी थाठोक्‍गै भिसी थेनीगदेसे एदा या यारीन ताला’ भिसी भ्रिबा मुला।” 12 तर येशूसे थेदा “बचनरी चुह्रङ्बाएनोन भ्रिबा मुला, ‘एसे ह्राङला परमप्रभु परमेश्‍वरला सेम च्‍याबा गे तिगै थालउ’” भिसी सुङ्जी। 13 जमाहेन्‍से शैतानसे येशूदा तिगै लसी फसब लबारी आखम्‍बासे लमा दोःसी मौका आयाङ्‌तेधोना थेसे येशूदा ख्‍लासी निजी। 14 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरला आत्‍माला शक्तिरी येशू गालील अञ्‍चलरी दोःसी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थेला बारेरी क्‍यारमारला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 15 येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम दिमरी फेप्‍सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेला जयजयकार लजी। 16 जमाहेन्‍से येशू ह्राङ छर्बा नासरत नाम्‍सारी फेप्‍खजी। ओच्‍छे थे सदन ह्रङ् लसी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी फेप्‍सी परमेश्‍वरला बचनग्‍याम पढब लबारी छ्‌याइजी। 17 ओच्‍छे थेदा यशैया अगमवक्तासे भ्रिबा किताब पढब लबाला लागिरी पिन्‍जी। जमाहेन्‍से थे ठोङ्सी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा ग्‍ला तेःसी पढब लजी। 18 “परमप्रभु परमेश्‍वरला आत्‍मा ङादेन छ्‌याम मुला। तिग्‍दा भिसम प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ओच्‍छे झ्‍याल्‍खानरी मुबागदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लसी झ्‍याल्‍खानग्‍याम तेःबारी, मी आम्राङ्बागदेदा मी म्राङ्ना लबारी ओच्‍छे दुखरी मुबागदेदा दुखग्‍याम फेबारी, 19 थेह्रङ् लसीन ह्राङला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे थार्बा पिन्‍बा धुइ खसी जिन्‍बा मुला भिसी थेःना लबारी परमेश्‍वरसे ङादा धम्‍सी पुइखबा हिन्‍ना।” 20 जमाहेन्‍से येशूसे किताब बन्‍द लसी थेरी मुबा म्‍हिदा पिन्‍सी धन्‍छ्‌याजी। यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा च्‍यासी चिबा मुबा। 21 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा चु ताम तिनी एनीगदेसे ङ्‌यान्‍ना ङ्‌यान्‍नान पूरा तबा मुला” भिसी सुङ्जी। 22 येशूसे सुङ्बा दयामायाला ताम थेःसी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍सी जम्‍मासेन थेला तामदा ज्‍यबा भिजी। ओच्‍छे “चु योसेफला झा आहिन?” भिसी थेनीगदेसे भिजी। 23 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङादा पक्‍कान चु उखान भिला ‘डाक्‍टर, ह्राङसे ह्राङदान खम्‍ना लउ। एसे कफर्नहुमरी उदेकला गे लजी भिसी ङन्‍से थेःमुबा थे गे एसे ह्राङला नाम्‍सारीनोन लउ’ भिसी पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 24 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, खजिबै अगमवक्तादा ह्राङलान नाम्‍सारी मान आल। 25 तर ङ्‌यान्‍गो, चु सत्‍य हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एलियाला धुइरी इस्राएलरी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदे ल्‍हानान मुबा। थे धुइरी सोम दिङसे ला ढुधोना नाम आखबासे लमा य्‍हुल्‍सा नाङनोन अनिकाल तबा मुबा। 26 तर परमेश्‍वरसे एलियादा स्‍य्‍हान्‍दो खालै मुबा ग्‍लारी आपुइना सीदोनला सारपत भिबा नाम्‍सारी मुबा ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे मुबा ग्‍लारी जे पुइजी। 27 थेह्रङ् लसीन एलीशा अगमवक्ताला धुइरीएनोन इस्राएलरी कोरे खबा म्‍हिगदे ल्‍हानान मुबा। तर थेनीगदे न्‍हङरी सिरिया य्‍हुल्‍साला नामान भिबा कोरेला जे कोरे म्‍हाजी। तर स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे खालैलान आम्‍हानी।” 28 चु ताम थेःसी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा बोमो खजी। 29 जमाहेन्‍से थेरी मुबा म्‍हिगदेसे येशूदा शहरग्‍याम मङग्‍यार तेःजी। थे शहर गङरी मुबा, थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा गङला जोरी भोर्सी ह्रिल्‍ना लबारी छ्‌याइजी। 30 तर येशू थे म्‍हिगदेला गुङग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍जी। 31 जमाहेन्‍से येशू गालीलला कफर्नहुम भिबा शहररी फेप्‍जी। ओच्‍छे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला बचनग्‍याम लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 32 येशूसे लोप्‍बा म्राङ्सी थेनीगदे उदेक तजी। तिग्‍दा भिसम येशूसे अधिकार लसी म्‍हिगदेदा लोप्‍बा मुबा। 33 यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक मुबा। थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिसे क्रिङ्बान, 34 “नासरतला येशू, ह्राङसे ङन्‍दा तिग लबारी छ्‌याइबा? तिग ह्राङ ङन्‍दा साइबारी फेप्‍खबा हिन्‍ना? ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा परमेश्‍वरला म्‍हि भिसी ङादा था मुला” भिसी भिजी। 35 चुह्रङ् भिबा थेःसी येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‍बान, “कुटिसी चिउ! थे म्‍हिग्‍याम थोन्‍सी निउ!” सुङ्मैछ्‌याम थे म्‍हिदा जम्‍मान म्‍हिला ओन्‍छाङरी लछार पछार लसी थोन्‍सी निजी, तर थे म्‍हिदा तिगै आतनी। 36 चु म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे उदेक म्‍हन्‍सी, “चु म्‍हिला बोली बचनरी खाह्रङ्बा अधिकार चीम, थेला अधिकारदेन शक्तिसे कुल्‍मैछ्‌याम म्‍हङगदे थोन्‍सी यार्बा चीम!” भिसी भिजी। 37 ओच्‍छे येशूसे लबा गे कफर्नहुम शहरला क्‍यारमारला जम्‍मान ग्‍लारी थेःजी। 38 येशू यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमग्‍याम थोन्‍सी सिमोनना दिमरी फेप्‍जी। थेरी सिमोनना स्‍युमी छवा खसी आखम्‍बा मुबा। ओच्‍छे दिमरी मुबागदेसे “थेदा खम्‍ना लसी पिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 39 जमाहेन्‍से येशू सिमोनना स्‍युमीला ङामरी फेप्‍सी छवादा म्‍हासी निउ भिसी सुङ्मा थेला छवा म्‍हाजी। ओच्‍छे सिमोनना स्‍युमी तुरुन्‍तन रेःसी थेनीगदेदा क्‍योङ्बारी छ्‌याइजी। 40 ओच्‍छे धिनी घल्‍माहेन्‍से म्‍हिगदेसे ल्‍हानान थरीला रोगसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा येशू मुबा ग्‍लारी भजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेथोरी ह्राङला या थान्‍सी थेनीगदे जम्‍मादान खम्‍ना लजी। 41 जमाहेन्‍से ल्‍हानान म्‍हिगदेला ल्‍हुइग्‍याम म्‍हङगदे चुह्रङ् भिबान क्रिङ्सी थोन्‍जी, “ह्राङ परमेश्‍वरला झा हिन्‍ना।” तर येशूसे थे म्‍हङगदेदा बङ्‍बान दोःसी तिगै ताम पाङ्आपुङ्नी। तिग्‍दा भिसम येशू थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना भिसी थे म्‍हङगदेसे ङोसेबा मुबा। 42 स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से येशू सुनसान ग्‍लारी फेप्‍जी। जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलसे म्‍हाइबान येशू मुबा ग्‍लारी धोखजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “ङन्‍दा ख्‍लासी थाफेप्‍गो” भिसी रोकब लबारी म्‍हाइजी। 43 तर येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ अर्गु ग्‍लागदेरीएनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लतोःबा मुला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे ङादा चुलान लागिरी पुइखबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 44 जमाहेन्‍से येशू यहूदियाला यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमगदेरी फेप्‍सी थार्बा पिन्‍बा समाचार थेःना लजी।

Luke 5

1 परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बाला लागिरी ल्‍हानान म्‍हिगदे येशूला क्‍युर्सीन तोर हुइ मार हुइ लबान मुबा। थेतबासेलमा येशू गनेसरेत भिबा घ्‍योइला कुनीरी राप्‍सी धन्‍छ्‌याबा मुबा। 2 ओच्‍छे येशूसे घ्‍योइला कुनीरी दोँगा न्‍ही म्राङ्जी। थे धुइरी माझीगदे दोँगा ख्‍लासी ह्राङ ह्राङला घ्‍याङ ख्रुबान मुबा। 3 थेरी मुबा दोँगा गिक चा सिमोनना मुबा। येशू सिमोनना दोँगारी क्रेःसी, “दोँगा जजाकी क्‍याथाङ भोर्गो” भिसी सिमोनदा सुङ्जी। थे दोँगारी धन्‍छ्‌यासी म्‍हिगदेदा लोप्‍बारी छ्‌याइजी। 4 लोप्‍सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे सिमोनदा “दोँगा नुप्‍बा ग्‍लारीक्‍यार भोर्गो, ओच्‍छे तार्ङा चुङ्बारी घ्‍याङ रोप्‍गो” भिसी सुङ्जी। 5 चु थेःसी सिमोनसे येशूदा “गुरु, ङन्‍से म्‍हुन गिक घ्‍याङ क्‍लाङ्सैनोन तार्ङा गिकनोन आस्‍याप्‍नी। तर ह्राङसे कुल्‍बासे लमा ङाइ घ्‍याङ रोप्‍ला” भिसी भिजी। 6 ओच्‍छे थेनीगदेसे घ्‍याङ रोप्‍माहेन्‍से तार्ङा ल्‍हानान स्‍याप्‍बासे लमा घ्‍याङनोन ढेबारी छ्‌याइजी। 7 थेतबासेलमा थेनीगदेसे अर्गु दोँगारी मुबा ह्राङला ह्रोगदेदा गुहार ह्रीजी। जमाहेन्‍से थेनीगदे खसी तार्ङा तेःबारी छ्‌याइजी। तार्ङा तेः‍मा तेः‍मा दोँगा न्‍हीरीन तार्ङा ल्‍हानान तबासे लमा दोँगा न्‍हीनोन डुबब तबारी छ्‌याइजी। 8 चु म्राङ्सी सिमोन पत्रुससे येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लसी, “प्रभु, ङा पापी म्‍हि हिन्‍ना। थेतबासेलमा ह्राङ ङा मुबाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी भिजी। 9 तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान तार्ङा स्‍याप्‍बासे लमा सिमोनदेन थेला ह्रोगदे उदेक तजी। 10 ओच्‍छे सिमोनदेन छ्‌याम ढिक्‍सी गे लबा जब्‍दियाला झागदे याकूबदेन यूहन्‍नादाएनोन ल्‍हानान उदेक तजी। जमाहेन्‍से येशूसे सिमोनदा “थालोङ्‍गो, दाहेन्‍से ए तार्ङा चुङ्बा म्‍हि आहिन, तर एसे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वर मुबा ग्‍लारी भला” भिसी सुङ्जी। 11 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे दोँगा घ्‍योइला कुनीरी भसी ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान स्‍हेगदे ख्‍लासी येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 12 तिरेकुनु येशू शहर गिकरी मुबा। ओच्‍छे थेनोन शहररी मुबा कोरे खबा म्‍हि गिकसे येशूदा म्राङ्जी। जमाहेन्‍से थे येशूला ङामरी खसी फ्‍या लबान, “प्रभु, ह्राङला सेम मुसम ह्राङसे ङादा खम्‍ना लखम्‍ला” भिसी भिमा, 13 येशूसे थेदा ह्राङला छ्‌यासे थुर्सी, “ए खम्‍गै भिबा ङाला सेम मुला, ए खम्‍गो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम थेला कोरे म्‍हाजी। 14 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, एसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो! बरु ए निसी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिदा उन्‍गो। ओच्‍छे एला कोरे म्‍हाजी भिसी म्‍हिगदेसे था याङ्बाला लागिरी परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमसे कुल्‍बा अन्‍छार बलि फुल्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 15 जमाकुनुहेन्‍से झन जम्‍मान ग्‍लारी येशूसे लबा गेला बारेरी थेःजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदे येशूला ताम ङ्‌यान्‍बारीदेन ह्राङला रोग म्‍हागै भिसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 16 तर येशू चा सुनसान ग्‍लारी फेप्‍सी प्रार्थना लबा मुबा। 17 तिरेकुनु येशूसे म्‍हिगदेदा लोप्‍बान लबा धुइरी गालील अञ्‍चलदेन यहूदिया अञ्‍चलला नाम्‍सा नाम्‍साग्‍यामसे ओच्‍छे यरूशलेमग्‍याम खबा फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेएनोन थेरी मुबा। येशूदेन छ्‌याम आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा परमप्रभुला शक्ति मुबा। 18 थेनोन धुइरी म्‍हिगदेसे कुज्‍या म्‍हि गिकदा खाटरीन पुइसी भजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा दिम न्‍हङरी येशूला ङाच्‍छापट्टि भोर्बारी म्‍हाइजी। 19 तर म्‍हिला हुलसे लमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा येशूला ङाच्‍छापट्टि भोर्बाला लागिरी ग्‍याम आयाङ्नी। थेतबासेलमा थेनीगदेसे थे कुज्‍या म्‍हिदा मङग्‍यारग्‍यामसे छानारी भोर्जी। ओच्‍छे छाना होक्‍सी थेदा तीबा नान्‍बादेन छ्‌यामनोन येशूला ङाच्‍छापट्टि धोना लजी। 20 थे म्‍हिगदेला विश्‍वास म्राङ्सी येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ङाइ एला पापला दोष मेटब लबा मुला” भिसी सुङ्जी। 21 येशूसे चुह्रङ् सुङ्बा म्राङ्सी यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे “ह्राङसे ह्राङदान परमेश्‍वर स्‍होसी ताम लबा चु म्‍हि खाल हिन्‍ना? म्‍हिगदेला पापला दोष मी परमेश्‍वरसे जे मेटब लखम्‍मुला” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। 22 येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेला सेमरी तिग्‍दा चुह्रङ्बा म्‍हन्‍बा? 23 चु कुज्‍या म्‍हिदा ‘एला पाप माफ तबा मुला’ भिबादेन ‘रेःसी भ्रउ’ भिबारी खजिबा चा सजिलो मुला? 24 तर च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चु जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेला पापला दोष मेटब लबा अधिकार मुला भिबा तामला प्रमाण ङाइ एनीगदेदा उन्‍ना।” जमाहेन्‍से येशूसे थे कुज्‍या म्‍हिदा “ए रेःगो, ओच्‍छे एला तीबा नान्‍बा पुइसी दिमरी निउ।” 25 येशूसे थेह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थे कुज्‍या म्‍हि डोङ रेःसी ह्राङला तीबा नान्‍बा पुइसी परमेश्‍वरला जयजयकार लबान दिमरी निजी। 26 जमाहेन्‍से थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी उदेक म्‍हन्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला जयजयकार लबान, “तिनी य्‍हाङसे ल्‍हानान उदेकला गे म्राङ्जी” भिसी भिजी। 27 थेग्‍याम फेप्‍बान लबा धुइरी येशूसे लेवी भिबा तिरो दुइबा म्‍हिदा तिरो दुइबा ग्‍लारी चिबान लबा म्राङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 28 जमाहेन्‍से लेवीसे जम्‍मान स्‍हे ख्‍लासी रेःजी ओच्‍छे येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। 29 ओच्‍छे लेवीसे येशूदा ह्राङला दिमरी भोज सोल्‍बारी ङ्‌योइजी। थेरी येशूदेन छ्‌याम भोज चबारी चिबा म्‍हिगदे न्‍हङरी तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन ल्‍हानान स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेएनोन मुबा। 30 जमाहेन्‍से फरिसीगदेदेन थेनीगदेला धर्मगुरुगदेसे येशूला चेलागदेदा बिरोध लबान, “तिग्‍दा एनीगदे तिरो दुइबा म्‍हिगदे ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो पापीगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 31 येशूसे थेनीगदेदा “खम्‍बा म्‍हिदा डाक्‍टर आतोः, तर आखम्‍बा म्‍हिदा जे डाक्‍टर तोःला! 32 थेतबासेलमा परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा मुबा म्‍हिगदेदा आहिन, तर ङनी पापी हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःगै भिसी ङ्‌योइबारी ङा खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 33 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे येशूदा “यूहन्‍नाला चेलागदे सदन फोइथान चिसी प्रार्थना लमुला। ओच्‍छे फरिसीगदेला चेलागदेसेनोन थेह्रङ्नोन लमुला। तर ह्राङला चेलागदेसे चा तिग्‍दा फोइथान चिसी प्रार्थना आलबा?” भिसी ङ्‌योइमा, 34 येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हाछार जन्‍तीगदेदेन छ्‌याम मुतेधोना थेनीगदेदा खाह्रङ् लसी फोइथान चिउ भिखम्‍ला? 35 तर म्‍हाछार थेनीगदेग्‍याम फेसी भोर्बा धुइरी जे थेनीगदे फोइथान चिला” भिसी सुङ्जी। 36 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा उखान गिकएनोन सुङ्बान, “खालै म्‍हिसे बोक्‍टो क्‍वानरी छार क्‍वानगेन्‍से आख्‍या। थेह्रङ् लसी ख्‍याजी भिसम छार क्‍वानएनोन न्‍होङ्ला ओच्‍छे छार क्‍वानगेन बोक्‍टो क्‍वानदेन छ्‌याम ढिकएनोन आढिक। 37 ओच्‍छे खालै म्‍हिसे ढिला बोक्‍टो ताङरी अङगुरला कलिलो निङगु आयु, युजी भिसम कलिलो निङगुसे ढिला बोक्‍टो ताङ भोसी ढेला। जमाहेन्‍से निङगु ङेला ओच्‍छे ढिला ताङएनोन गे आखेल्‍बा तला। 38 थेतबासेलमा कलिलो निङगु छार ढिला ताङरी युसी थान्‍तोःबा मुला। 39 खालैसे चिप्‍बा निङगु थुङ्सी कलिलो निङगु थुङ्बा सेम आल, तिग्‍दा भिसम थेसे चिप्‍बा निङगुन ज्‍यबा भिला।”

Luke 6

1 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशू बुग्‍याम फेप्‍बान मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेसे ग्‍वाला नम थुसी यारी न्‍हइसी चबारी छ्‌याइजी। 2 तर फरिसीगदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “थेनीगदेदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु लबारी आतबा गे एनीगदेसे तिग्‍दा लबा?” भिसी भिमा, 3 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन पढब लबा आरे? दाऊदसे थेदेन छ्‌याम मुबागदे फोख्रेन्‍बा धुइरी थेसे तिग लजी? 4 थेसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हिगदे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दोसे चबारी आतबा गेङ परमेश्‍वरला दिमरी वाङ्सी तेःसी चजी। ओच्‍छे थेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबागदेदाएनोन पिन्‍मा खालैसेन तिगै भिजी?” 5 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनना प्रभु हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 6 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा अर्गु धिनकुनु येशूसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम न्‍हङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला बारेरी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थेरी दाहिने या खर्बा म्‍हि गिक मुबा। 7 ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु येशूसे थे म्‍हिला खर्बा या खम्‍ना लला वा भिसी यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे दोष लबाला लागिरी चिवा लसी चिबा मुबा। 8 तर येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “ए रेःसी चुरी राप्‍गो” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थे म्‍हि राप्‍जी। 9 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम चु तामला जोहाब पिन्‍गो, ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु ज्‍यबा लबादेन नइबा लबा, अथवा म्‍हि सोना लबादेन सिना लबा खजिबा चा ज्‍यबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 10 ओच्‍छे येशूसे ह्राङला क्‍युर्सीन मुबा म्‍हिगदेदा स्‍हीसी थे या खर्बा मुबा म्‍हिदा “एला या तन्‍गब लउ!” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेसे या तन्‍गब लमैछ्‌याम थेला या खम्‍जी। 11 चु म्राङ्सी फरिसीगदेदा बोमो रेःसी दाहेन्‍से येशूदा तिग लबा भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी सल्‍लाह लजी। 12 तिरेकुनु येशू गङरी फेप्‍सी म्‍हुन गिकनोन परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लजी। 13 ओच्‍छे स्‍य्‍हो तमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदे न्‍हङरी च्‍युक न्‍ही चेलादा धम्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेदा मुल चेला भिसी मिन थान्‍जी। 14 सिमोनदा येशूसे पत्रुस भिसी सुङ्जी, थेला आले अन्‍द्रियास ओच्‍छे याकूब, यूहन्‍ना, फिलिप, बारथोलोमाइ, 15 मत्ती, थोमा, अल्‍फयसला झा याकूब ओच्‍छे सिमोन। चु सिमोनदा ह्राङला य्‍हुल्‍सादा माया लबा म्‍हि भिसी भिमुबा। 16 ओच्‍छे याकूबला झा यहूदा, ओच्‍छे यहूदा इस्‍करियोत चुनोन यहूदा इस्‍करियोतसे लिच्‍छा येशूदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍जी। 17 येशू ह्राङसे धम्‍बा चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम मार फाप्‍सी सम्‍म ग्‍लारी फेप्‍खसी राप्‍सी धन्‍छ्‌याजी। जमाहेन्‍से येशूदेन छ्‌याम भ्रबा म्‍हिला हुल ओच्‍छे यहूदिया अञ्‍चलला जम्‍मान ग्‍लादेन यरूशलेम, ओच्‍छे टुरोसदेन सीदोन भिबा ग्‍लाग्‍याम म्‍हिला हुल 18 येशूसे लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बारी ओच्‍छे ह्राङ ह्राङला रोगगदे म्‍हाना लबारी खजी। थेरी म्‍हङसे स्‍याप्‍सी आखम्‍बा म्‍हिगदेएनोन खम्‍जी। 19 थेतबासेलमा जम्‍मान म्‍हिगदेसे येशूदा थुर्बारी म्‍हाइमुबा। तिग्‍दा भिसम येशूदेन छ्‌याम म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा शक्ति मुबा। थे शक्तिग्‍याम रोगसे स्‍याप्‍बा जम्‍मान म्‍हिगदे खम्‍जी। 20 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा स्‍हीबान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दुख याङ्बा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेलान हिन्‍ना। 21 फोख्रेन्‍बा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा परमेश्‍वरसे म्रेन्‍ना लला। ओच्‍छे क्राबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदे ताङ्सी ङेःम्‍याङ्‍ला। 22 “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा विश्‍वास लबासे लमा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा हेला लसी नाम्‍साग्‍यामसे तेःला ओच्‍छे जम्‍मासेन एनीगदेदा खिसी लमाएनोन एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला। 23 “थे धुइरी एनीगदे फुरफुर ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम स्‍वर्गरी एनीगदेसे घ्रेन इनाम याङ्ला। एनीगदेदा दुख पिन्‍बागदेला आखे म्‍हेमेगदेसेनोन अगमवक्तागदेदा चुह्रङ्‌नोन लमुबा। 24 फ्‍युक्‍पोगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे मोजमजा लसी जिन्‍बा मुला। 25 म्रेन्‍बागदे, एनीगदे फोइथाननोन चितोःला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। ओच्‍छे ताङ्बागदे दुख नासी क्रासी चितोःला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 26 म्‍हिगदेग्‍याम मान याङ्बागदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला आखे म्‍हेमेगदेसेनोन फट्टा अगमवक्तागदेदा चुह्रङ्‌नोन लमुबा। 27 “तर ङाइ लोप्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बागदेदा ङाइ भिला, एनीगदेसे ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, ओच्‍छे ह्राङदा हेला लबागदेदा ज्‍यबा व्‍यवहार लउ। 28 एनीगदेदा केःबागदेदा परमेश्‍वरसे मोलम पिन्‍गै भिसी प्रार्थना लउ। ओच्‍छे खालैसे एनीगदेदा आज्‍यबा लजी भिसम थेनीगदेदा ज्‍यबा तगै भिसी परमेश्‍वरदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। 29 खालैसे एदा ग्रम्‍बा गिकरी तोजी भसम अर्गुपट्टिला ग्रम्‍बाएनोन तासी पिन्‍गो। ओच्‍छे एला स्‍कोट भोर्बारी छ्‌याइबादा स्‍हुर्दमदाएनोन पिन्‍गो। 30 एदेन छ्‌याम ह्रीबागदेदा पिन्‍गो, ओच्‍छे एसे थेदेन छ्‌याम दोःसी थाह्रीगो। 31 एनीगदेदा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे जस्‍तो व्‍यवहार लगै भिसी म्‍हन्‍बा मुला, एनीगदेसेनोन स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा थेह्रङ्नोन लउ। 32 “चुदे एनीगदेदा माया लबादा जे एनीगदेसे माया लजी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसेनोन ह्राङदा माया लबागदेदा माया लमुला। 33 ओच्‍छे एनीगदेसे ह्राङदा ज्‍यबा लबादा जे ज्‍यबा लजी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसेनोन थेह्रङ्नोन लमुला। 34 चुदे एनीगदेसे दोःसी याङ्बा सेम लसी खालैदा छे पिन्‍जी भिसम एनीगदेदा तिग ज्‍यबा तला? तिग्‍दा भिसम पापीगदेसे जे जति छे पिन्‍बा मुला ओतेन किन्‍बा आश लसी पापीगदेदान छे पिन्‍बा मुला। 35 तर ह्राङला शत्रुगदेदा माया लउ, जम्‍मादान ज्‍यबा लउ, दोःसी किन्‍बा सेम लसी छे थापिन्‍गो ओच्‍छे एनीगदेला मान घ्रेन तला। एनीगदे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला सन्‍तान तला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे बैगुनीदेन ह्राङला जे ग्‍याम च्‍याबा म्‍हिगदेदाएनोन दया लमुला। 36 थेतबासेलमा एनीगदेला परमेश्‍वर आबासे दया लबा ह्रङ् एनीगदेसेनोन दया लउ। 37 “स्‍य्‍हान्‍दोदा दोष लसी थाभ्रउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा दोष आल। म्‍हिगदेला निसाफ लसी थाभ्रउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेला निसाफ आल। म्‍हिगदेदा माफ पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा माफ पिन्‍ना। 38 म्‍हिगदेदा पिन्‍गो ओच्‍छे परमेश्‍वरसेनोन एनीगदेदा पिन्‍ना। परमेश्‍वरसे मी छुइसी छुइसी पिन्‍ना ओच्‍छे जुन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा पिन्‍ना, थेनोन दप्‍बा स्‍हेसे एनीगदेसे याङ्ला।” 39 येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तिग मी आम्राङ्बा म्‍हिसे मी आम्राङ्बा म्‍हिदान डोर्‍याब लखम्‍ला? चुदे थेसे डोर्‍याब लजी भिसम थे न्‍हीनोन व्‍हाङरी ताइला। 40 ओच्‍छे खजिबै चेला ह्राङला गुरु भन्‍दा घ्रेन आत, तर थेसे लोप्‍सी जिन्‍माहेन्‍से गुरु ह्रङ्‌बान तला। 41 “स्‍य्‍हान्‍दोला गोरी सेः भ्रबा म्राङ्बासे ह्राङला गोरी मुइ भ्रबा तिग्‍दा आम्राङ्बा? 42 ह्राङला गोरी भ्रबा मुइ आम्राङ्बासे खाह्रङ् लसी आलेदा ‘खाइ, एला गोला सेः तेःसी पिन्‍ना भिसी भिखम्‍ला।’ कप्‍टी, ङाच्‍छा ह्राङला गोला मुइ तेःगो, ओच्‍छे जे एसे आलेला गोरी भ्रबा सेः तेःबारी खम्‍ला। 43 “ज्‍यबा दोङरी आज्‍यबा रो आरो ओच्‍छे आज्‍यबा दोङरी ज्‍यबा रो आरो। 44 जम्‍मान दोङ थेरी रोबा रो अन्‍छार ङोसेला। पुजुला दोङग्‍याम अञ्‍जीर आथु ओच्‍छे पोलाङला दोङग्‍यामएनोन अङगुर आथु। 45 तिग्‍दा भिसम ज्‍यबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम ज्‍यबान ताम थोन्‍मुला ओच्‍छे नइबा सेम मुबा म्‍हिला सेम न्‍हङ‍ग्‍याम नइबान ताम थोन्‍मुला। थेतबासेलमा म्‍हिला सेम न्‍हङरी जे मुला थेनोन थेला सुङग्‍याम पाङ्ला। 46 “ङाइ कुल्‍बा ताम आङ्‌यान्‍सम तिग्‍दा ङादा ‘प्रभु, प्रभु’ जे भिबा? 47 ङा मुबा ग्‍लारी खबा म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍ना ओच्‍छे ङाइ कुल्‍बा अन्‍छार गे लला। थे खाह्रङ्बा म्‍हि हिन्‍ना भिबा ताम ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला। थे म्‍हिसे 48 ह्राङला दिम स्‍होबा धुइरी जग नुप्‍ना ख्‍वसी स्‍होजी। ओच्‍छे नाम, भाल खमा थे दिमरी टजी। तसैनोन थे दिम आफुप्‍नी, तिग्‍दा भिसम थे दिमला जग नुप्‍ना ख्‍वसी स्‍होबा मुबा। 49 तर जुन म्‍हिसे ङाइ पाङ्बा ताम थेःसी थे अन्‍छार गे आल थे म्‍हि चा जग नुप्‍ना आख्‍वना दिम स्‍होबा म्‍हि ह्रङ्‌बा हिन्‍ना। थेतबासेलमा नाम, भाल बाढी खबा धुइरी थे दिमरी टसी थे दिम फुप्‍सी ल्‍हानान नोक्‍सान तजी।”

Luke 7

1 चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू कफर्नहुम भिबा ग्‍लारी फेप्‍जी। 2 थेरी रोमी कप्‍तान गिकला नोकर आखम्‍ना सिबारीन छ्‌याइबा मुबा। थेसे थे नोकरदा ल्‍हानान माया लमुबा। 3 थेतबासेलमा थेसे ह्राङला नोकरदा खम्‍ना लगै भिसी येशूदा फेप्‍खउ भिसी ङ्‌योइबाला लागिरी यहूदी गन्‍बागदेदा पुइजी। तिग्‍दा भिसम थेसे येशूला बारेरी थेःबा मुबा। 4 जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी बिन्‍ती लबान, “थे ह्राङला दया याङ्तोःबा खाल्‍ला म्‍हि हिन्‍ना। 5 तिग्‍दा भिसम थेसे य्‍हाङ यहूदी य्‍हुलदा माया लमुला, ओच्‍छे थेसेन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिम स्‍होसी पिन्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 6 जमाहेन्‍से येशू थेनीगदेदेन छ्‌याम फेप्‍जी। येशू कप्‍तानला दिम ङामरी धोमा, कप्‍तानसे ह्राङला ह्रोगदेदा चुह्रङ् भिउ भिसी येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी, “प्रभु ह्राङसे दुख थालउ। तिग्‍दा भिसम ह्राङ ङाला दिमरी फेप्‍खबाधोनाला ङा आरे। 7 ङाएनोन ह्राङ मुबा ग्‍लारी खबाधोनाला आम्‍हन्‍नी। थेतबासेलमा ह्राङसे ङाला नोकर खम्‍गै भिसी सुङ्‍ जे सुङ्सैनोन थे खम्‍ला। 8 तिग्‍दा भिसम ङाएनोन ङाला हाकिमला तहरी चिबा म्‍हि हिन्‍ना। ङाला तहरीनोन सिपाहीगदे मुला। ङाइ कोइदा निउ भिमा निमुला, कोइदा खउ भिमा खमुला। ओच्‍छे ङाला नोकरदा ङाइ चुह्रङ् लउ भिमा थेसे थेह्रङ्नोन लमुला” भिसी भिजी। 9 थेला चुह्रङ्बा ताम थेःसी येशू उदेक तजी, ओच्‍छे म्‍हिला हुलपट्टि दोःसी, “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, इस्राएल य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे न्‍हङरीनोन ङाइ चुह्रङ्बा घ्रेन विश्‍वास मुबा म्‍हि आस्‍याप्‍नी” भिसी सुङ्जी। 10 जमाहेन्‍से कप्‍तानसे येशू मुबा ग्‍लारी पुइबा म्‍हिगदे दोःसी दिमरी निमा, थे नोकर खम्‍सी जिन्‍बा म्राङ्जी। 11 न्‍हङगरदङ येशू नाइन भिबा शहररी फेप्‍मा ह्राङला चेलागदेदेन म्‍हिला हुलएनोन येशूदेन छ्‌याम निजी। 12 ओच्‍छे येशू शहररी धोबारीन छ्‌याइमा सिबा म्‍हि भबान मुबा। थे सिबा म्‍हि ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेला गिक जेन झा मुबा। ओच्‍छे शहरला म्‍हिगदेएनोन थेदेन छ्‌याम मुबा। 13 थे म्रिङम्‍हेमेदा म्राङ्सी प्रभुदा सेमहेन्‍सेन दया रेःजी। ओच्‍छे थेदा “ए थाक्रागो” भिसी सुङ्जी। 14 जमाहेन्‍से येशू सिबाला ङामरी फेप्‍सी सिबादा थुर्जी। चुह्रङ् लसी थुर्मैछ्‌याम सिबा पुइबा म्‍हिगदे थेन तजी। जमाहेन्‍से येशूसे सिबा म्‍हिदा “कोला, रेःगो” भिसी सुङ्जी। 15 जमाहेन्‍से सिबा म्‍हि रेःसी ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइजी। ओच्‍छे येशूसे थेदा थेला आमादा जिम्‍मा पिन्‍जी। 16 चु म्राङ्सी जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान चुह्रङ् भिजी, “य्‍हाङला गुङरी घ्रेन अगमवक्ता गिक फेप्‍खबा मुला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिदा दया लबा मुला।” 17 जमाहेन्‍से येशूसे लबा गेला बारेरी यहूदियाला जम्‍मान ग्‍लारीदेन ङाम ङामला जम्‍मान जिल्‍लारी थेःजी। 18 यूहन्‍नाला चेलागदेसे येशूसे लबा जम्‍मान गे ह्राङला गुरु यूहन्‍नादा पाङ्जी। जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे ह्राङला चेला न्‍हीदा ङ्‌योइसी, 19 “ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी येशू मुबा ग्‍लारी ङ्‌योइबारी पुइजी। 20 जमाहेन्‍से थेनीगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी, “ङन्‍से फेप्‍खला भिसी आश लसी चिबा थार्बा पिन्‍बा ग्‍ले ह्राङनोन हिन्‍ना कि स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा भ्रान्‍तोःबा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइबारी बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नासे ङन्‍दा ह्राङ मुबा ग्‍लारी पुइखबा हिन्‍ना भिसी भिजी। 21 थे धुइरी येशूसे रोगसे स्‍याप्‍बा ल्‍हानान म्‍हिगदेदेन म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबान मुबा। ओच्‍छे मी आम्राङ्बा ल्‍हानान म्‍हिगदेला मी म्राङ्ना लजी। 22 जमाहेन्‍से यूहन्‍नाला चेलागदेदा येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे जुन जुन ताम म्राङ्बादेन थेःबा मुला, थेनोन ताम यूहन्‍ना मुबा ग्‍लारी निसी पाङ्‍गो। मी आम्राङ्बागदेला मी म्राङ्ना लबा मुला, कुज्‍यादेन कोरे खबा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबा मुला, नाब्‍यङ आथेःबागदेदा थेःना लबा मुला, सिबागदेदा सोना लबा मुला, ओच्‍छे प्राङबोगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। 23 जुन म्‍हिसे शङ्का आलना विश्‍वास लला थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्ला।” 24 यूहन्‍नाला चेलागदे दोःसी निमाहेन्‍से येशूसे यूहन्‍नाला बारेरी म्‍हिला हुलदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे तोङतोङबा ग्‍लारी तिग च्‍याबारी निबा मुबा? तिग लाबासे य्‍होङ्बा मा दोङ च्‍याबारी निबा हिन्‍ना? 25 ओच्‍छे एनीगदे तिग च्‍याबारी थोन्‍बा मुबा? ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बा म्‍हिदा च्‍याबारी? च्‍यागो, थेह्रङ्बा ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍बादेन मोजमजा लबा म्‍हि मी ग्‍लेखाङरी जे चिबा मुला। 26 एनीगदे तिग च्‍याबारी निमुबा? तिग अगमवक्तादा च्‍याबारी निबा आहिन? हिन्‍ना, ङाइ पाङ्ला एनीगदेसे स्‍य्‍हान्‍दो अगमवक्तागदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिकदा म्राङ्बा मुला। 27 थे अगमवक्ता थेनोन हिन्‍ना, थेला बारेरी परमेश्‍वरला बचनरी चुह्रङ्बा भ्रिबा मुला, ‘च्‍यागो, ङाइ ङाला समाचार भोर्बा म्‍हिदा एला ङाच्‍छा ङाच्‍छा पुइखला। थेसे एला लागिरी ग्‍याम स्‍होला’। 28 “थेतबासेलमा च्‍यागो, दान्‍देधोना न्‍हबा कोलागदे न्‍हङरी यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि खालै आरे। तसैनोन परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी जुन म्‍हि जजा मुला थे म्‍हि यूहन्‍ना भन्‍दा घ्रेन म्‍हि तला।” 29 ओच्‍छे तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे यूहन्‍नाला ताम थेःसी, “परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी थेग्‍याम बप्‍तिस्‍मा किन्‍बा मुबा। 30 तर फरिसीगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे चा परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम गे आखेल्‍बा ताम हिन्‍ना भिसी यूहन्‍नाग्‍याम बप्‍तिस्‍मा आकिन्‍बा मुबा। 31 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ्बा म्‍हिगदेदा ङाइ तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? थेनीगदे खाह्रङ्बा मुला भिसम, 32 बजाररी चिबा कोलागदे ह्रङ्‌बा मुला। थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी कल लमुला, ‘ङन्‍से एनीगदेला लागिरी बाँसुरी ह्राप्‍सी पिन्‍जी, तर एनीगदे आस्‍य्‍हनी। ओच्‍छे ङन्‍से दुखला व्‍हाइ गोजी, तर एनीगदे आक्रानी?’ 33 तिगै चबा थुङ्बादेन अङगुरला निङगुएनोन आथुङ्बा बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना खमा एनीगदेसे ‘थेदा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि’ भिसी भिबा मुबा। 34 परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि चा चबा थुङ्बा लसी भ्रजी। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे ङादा ‘च्‍यागो, ल्‍हानान चबा स्‍हेदेन ल्‍हानान निङगु कासी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबा, तिरो दुइबादेन पापीगदेला ह्रो’ भिसी भिमुला! 35 तर परमेश्‍वरग्‍याम बुद्धि याङ्बागदेसे जे परमेश्‍वरला बुद्धि ठीक हिन्‍ना भिसी था याङ्बा मुला।” 36 फरिसीगदे न्‍हङला गिकसे येशूदा सोल छ्‌योइबारी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेला दिमरी फेप्‍सी येशू सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 37 थे शहररी मुबा पापी म्रिङम्‍हेमे गिकसे फरिसीला दिमरी येशू सोल छ्‌योइबारी फेप्‍खजी भिबा थेःसी सिङ्‍गमरमरला बोतलरी अत्तर भसी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 38 थे येशूला ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला ङामरी राप्‍सी क्राजी, ओच्‍छे थेला मीख्‍लीसे येशूला स्‍य्‍हाप भम्‍जी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला क्रासे येशूला स्‍य्‍हाप फ्‍यासी च्‍योक लसी येशूला स्‍य्‍हापरी अत्तर फोर्बारी छ्‌याइजी। 39 चुह्रङ् लबा म्राङ्सी येशूदा ङ्‌योइबा फरिसीसे “चु म्‍हि अगमवक्ता हिन्‍सम थेदा थुर्बा म्रिङम्‍हेमे खाह्रङ्बा म्रिङम्‍हेमे भिसी ङोसेसेला मुबा। तिग्‍दा भिसम चु पापीस्‍या हिन्‍ना” भिसी ह्राङला सेम न्‍हङरी म्‍हन्‍जी। 40 थेसे सेमरी चुह्रङ्बा ताम म्‍हन्‍बा था याङ्सी येशूसे फरिसीदा “सिमोन ङाइ एदा ताम गिक पाङ्तोःबा मुला” भिसी सुङ्मा, थेसे “सुङ्‍गो गुरु” भिसी भिजी। 41 “च्‍यागो, म्‍हि न्‍हीसे साहू गिकदेन छ्‌याम छे किन्‍बा मुबा गिकसे ग्‍यार्जा ङा ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे बोगल न्‍हीसे च्‍युइ टाङगा किन्‍बा मुबा। 42 थे न्‍हीसेन छे फाआखम्‍बासे लमा साहूसे थे न्‍हीदान माफ पिन्‍जी। थेतबासेलमा, लु, पाङ्‍गो थे न्‍ही न्‍हङरी खजिबासे चा साहूदा ल्‍हाना माया लला” भिसी ङ्‌योइमा, 43 “ल्‍हाना माफ याङ्बासे” भिसी सिमोनसे भिमा, “एसे ठीक भिजी” भिसी येशूसे थेदा सुङ्जी। 44 ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेपट्टि दोःसी येशूसे सिमोनदा चुह्रङ् सुङ्जी, “चुदा च्‍यागो, ङा एला दिमरी खमा एसे ङादा काङ ख्रुबारी क्‍युइएनोन आपिन्‍नी तर चुसे मी ङाला काङ मीख्‍लीसे ख्रुसी ह्राङला क्रासे फ्‍यासी पिन्‍जी। 45 एसे ङादा च्‍योक लसी फ्‍याआफुल्‍नी, तर चुसे मी खमाहेन्‍सेन ङाला काङरी च्‍योक लबाला लबान मुला। 46 ओच्‍छे एसे ङाला थोबोरी छ्‌युगु फोर्सी आपिन्‍नी। तर चुसे मी ङाला काङरी अत्तर फोर्सी पिन्‍जी। 47 थेतबासेलमा एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुसे ल्‍हानान पाप लसैनोन माफ याङ्सी जिन्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम चु म्रिङम्‍हेमेसे ल्‍हानान मान लबा मुला। तर जुन म्‍हिदा जजाकी जे माफ लला, थेसे जजाकी जे मान लला।” 48 ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एला पाप माफ तबा मुला” भिसी सुङ्जी। 49 थेरी चबारी चिबा म्‍हिगदेसे चु ताम थेःसी, “पाप माफ लबा चु म्‍हि खाल हिन्‍ना?” भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी भिबारी छ्‌याइजी। 50 ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “एला विश्‍वाससे लमा एसे थार्बा याङ्बा मुला, ए ढुक्‍क तसी निउ” भिसी सुङ्जी।

Luke 8

1 जमाहेन्‍से येशू शहर शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सा तसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान फेप्‍जी। थेला च्‍युक न्‍ही चेलागदेएनोन थेदेन छ्‌यामनोन मुबा। 2 ओच्‍छे येशूसे म्‍हङसे स्‍याप्‍बादेन रोगग्‍याम खम्‍ना लबा कोइ कोइ म्रिङम्‍हेमेगदेएनोन येशूदेन छ्‌याम मुबा, थेनीगदे न्‍हङरी मरियम मग्‍दलिनी भिबा म्रिङम्‍हेमेला ल्‍हुइग्‍याम येशूसे गोर निस म्‍हङ ताप्‍बा मुबा। 3 ओच्‍छे सुसन्‍नादेन हेरोद ग्‍लेला दिमरी गे लबा म्‍हिगदे न्‍हङला खुजास भिबा मुल म्‍हिला म्रिङ योअन्‍नाएनोन येशूदेन छ्‌याम मुबा। ओच्‍छे थेनीगदेदेन स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेगदेसे ह्राङलान टाङगासे येशूदा ह्रो लमुबा। 4 जमाहेन्‍से नाम्‍सा नाम्‍साग्‍याम म्‍हिला हुल खसी येशू मुबा ग्‍लारी पोप तजी। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 5 “च्‍यागो, ब्‍लु ढ्वबा म्‍हि गिक ब्‍लु ढ्वबारी भ्रजी। थे म्‍हिसे ब्‍लु ढ्वमा कोइ ब्‍लु ग्‍यामरी परब तजी। थे ब्‍लु म्‍हिसे नाङ्जी ओच्‍छे चरागदे खसी चजी। 6 कोइ ब्‍लु चा युङबाला घह्रङ मुबा सरी परब तजी, ओच्‍छे फुइमैछ्‌याम सिजी। तिग्‍दा भिसम थे स खर्बा मुबा। 7 कोइ ब्‍लु चा पुजु झाङरी परब तजी। ओच्‍छे थे ब्‍लु पुजुदेन छ्‌याम छ्‌यामनोन ल्‍हेसी निसैनोन पुजु दोङला हापसे लमा थे दोङरी तिगै आरोनी। 8 तर कोइ ब्‍लु चा ज्‍यबा सरी परब तजी, ओच्‍छे थे दोङरी दोब्‍बर, तेब्‍बर, चौबरधोना रोजी।” चुदे सुङ्माहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा “जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला, थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।” 9 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा चु उखानना अर्थ तिग भिसी ङ्‌योइजी। 10 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाइ एनीगदेदा म्‍हिसे था आयाङ्‍बा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला ताम घोखम्‍बा ज्ञान बुद्धि पिन्‍बा मुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा चा उखानग्‍याम पाङ्बा मुला। थेतबासेलमा ‘थेनीगदेसे च्‍याबाम च्‍याला तर आम्राङ्, ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍बा मुला तर आघो।’ 11 “च्‍यागो, चु उखानना अर्थ चुनोन हिन्‍ना, चु ब्‍लु भिबा चा परमेश्‍वरला बचन हिन्‍ना। 12 ग्‍यामला कुनीरीक्‍यार परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍बाम ङ्‌यान्‍ना तर सेमरी थान्‍बारी चा आखम्‍मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे विश्‍वास लसी थार्बा थायाङ्‌गै भिसी शैतान खसी थेनीगदेला सेमग्‍याम परमेश्‍वरला बचन ब्‍यन्‍सी भोर्मुला। 13 थेह्रङ् लसीन युङबाला घह्रङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा थेनीगदेसे परमेश्‍वरला बचन ज्‍यबा म्‍हन्‍सी विश्‍वास मी लला। तर थेनीगदेला विश्‍वासला टा आरेबासे लमा तिगै धिन लिच्‍छा थेनीगदेदा तबा दुखसे लमा थेनीगदेसे विश्‍वास लबा ख्‍लाला। 14 ओच्‍छे पुजु झाङ न्‍हङरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा थेनीगदेसे जम्‍बुलिङरी म्राङ्बा धन सम्‍पत्तिदेन मोजमजा, ओच्‍छे थेनीगदेदा तबा धन्‍दा सुर्दासे लमा विश्‍वासरी कोङ्‌सी चिआखम्‍बासे लमा थेनीगदेला विश्‍वासग्‍याम तिगै आरो। 15 तर ज्‍यबा सरी परब तबा ब्‍लुला अर्थ चा जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी ह्राङला ज्‍यबा सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लला। ओच्‍छे थेला विश्‍वासग्‍याम गोल्‍से गोल्‍से ज्‍यबा रोगदे रोबान निला। 16 “खालैसे नाङसल म्रासी फामसे घप्‍सी आथान, ओच्‍छे खाट धिरीएनोन छुम्‍सी आथान। तर दिम न्‍हङरी खबा म्‍हिगदेदा य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 17 ल्‍हुसैनोन आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे। ओच्‍छे छुम्‍सी थान्‍सैनोन आघोबा स्‍हे तिगै आरे। 18 जुन म्‍हिसे ङाइ लोप्‍बा तामदा सेम लसी ङ्‌यान्‍ना, थेदा ङाइ अझ घोना लला। तर ङाइ लोप्‍बा ताम आङ्‌यान्‍बादा चा थेसे जुन घोबा मुला थे तामएनोन म्‍हाना लला।” 19 थे धुइरी येशूला आमादेन आलेगदे येशूदा स्‍याप्‍बारी येशू मुबा ग्‍लारी खजी। तर येशूला क्‍युर्सीन म्‍हिला हुल मुबासे लमा थेनीगदेसे येशूदा स्‍याप्‍बारी आखम्‍नी। 20 जमाहेन्‍से थेरी मुबा खालै म्‍हिसे “ह्राङदा स्‍याप्‍बारी ह्राङला आमादेन आलेगदे मङग्‍यार भ्रान्‍सी चिबा मुला” भिमा, 21 “च्‍यागो, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍ना थेनोन ङाला आमादेन आलेगदे हिन्‍ना” भिसी येशूसे थेनीगदे जम्‍मादान सुङ्जी। 22 तिरेकुनु येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम दोँगारी क्रेःमाहेन्‍से “लु, य्‍हाङ समुन्‍द्रला क्‍याम्‍सङपट्टि निइ” भिसी चेलागदेदा सुङ्जी। जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम क्‍याम्‍सङ फेप्‍जी। 23 थेनीगदे फेप्‍बान लबा धुइरी येशू दोँगारीन छुप निजी। जमाहेन्‍से समुन्‍द्ररी घ्रेन लाबालुङसर खजी, लाबालुङसरसे लसी समुन्‍द्ररी छाल रेःजी, छालसे लमा दोँगा डुबब तबारी छ्‌याइजी, जमाहेन्‍से थेनीगदेदा आपत विपत तजी। 24 जमाहेन्‍से चेलागदे येशूला ङामरी खसी येशूदा छिङ्बान, “गुरु, य्‍हाङ सिबारी छ्‌याइजी” भिसी भिजी। चेलागदेला चुह्रङ्बा ताम थेःसी येशू स्‍हेङ्‌सी लाबालुङसरदा बङ्जी। बङ्मैछ्‌याम लाबालुङसर म्‍हासी शान्‍त तजी। 25 येशूसे थेनीगदेदा “खाइ, एनीगदेला विश्‍वास” भिसी सुङ्मा, थेनीगदे लोङ्सी उदेक म्‍हन्‍बान ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी “चु खाल? लाबालुङसरसेनोन थेसे कुल्‍बा ताम ङ्‌यान्‍बा चीम” भिसी ताम लजी। 26 येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गालील अञ्‍चलला क्‍याम्‍सङपट्टि गेरासेनस भिबा ग्‍लारी धोखजी। 27 येशू दोँगाग्‍याम फप्‍मैछ्‌याम थे शहररी मुबा म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। थे क्‍वान आक्‍वान्‍नान भ्रबा ल्‍हानान तसी जिन्‍बा मुबा। ओच्‍छे थे दिमरी आचिना धुर्सारीक्‍यार चिबा मुबा। 28 थेसे येशूदा म्राङ्मैछ्‍याम क्रिङ्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि ख्‍लुप तसी, “जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन परमेश्‍वरला झा येशू ह्राङसे ङादा तिग लबा सेम मुला? ङादा दुख थापिन्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। 29 तिग्‍दा भिसम येशूसे थे म्‍हङदा थे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निउ भिसी कुल्‍बा मुबा। थेदा थे म्‍हङसे ल्‍हानान रेम चुङ्बा मुबा। थे म्‍हिदा या काङरी च्‍याल्‍दासे खीसी ख्रुङ्‌सी चिसैनोन म्‍हङला शक्तिसे लमा थेसे च्‍याल्‍दा फ्राटफ्रेट टाङ्सी थे ह्रिरीक्‍यार यार्मुबा। 30 येशूसे थेदा “एला मिन तिग?” भिसी ङ्‌योइमा, “ङा हुल हिन्‍ना” भिसी भिजी। तिग्‍दा भिसम थे म्‍हिला ल्‍हुइरी ल्‍हानान म्‍हङ मुबा। 31 ओच्‍छे म्‍हङगदेसे “ङन्‍दा ल्‍हानान नुप्‍बा व्‍हाङरी थापुइगो” भिसी येशूदेन छ्‌याम बिन्‍ती लजी। 32 थे ग्‍लाला ङामला गङरी ढ्वला बथान छबान मुबा। थेतबासेलमा थे म्‍हङगदेसे ङन्‍दा थे ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्पुङ्‍गो भिसी बिन्‍ती लमा थेनीगदेदा येशूसे “निउ” भिसी सुङ्जी। 33 जमाहेन्‍से थे म्‍हङगदे थे म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी ढ्वागदे न्‍हङरी वाङ्माहेन्‍से थेरी मुबा जम्‍मान ढ्वागदे गङग्‍याम समुन्‍द्ररी छ्‌योङ्सी सिजी। 34 चुह्रङ् तबा म्राङ्सी ढ्वा छबा म्‍हिगदे यार्जी। ओच्‍छे नाम्‍सा नाम्‍सादेन शहर शहररी निसी थेनीगदेसे म्राङ्बा जम्‍मान ताम थेःना लजी। 35 थेनीगदेसे पाङ्बा ताम थेःसी ल्‍हानान म्‍हिगदे च्‍याबारी येशू मुबा ग्‍लारी खमा, थेनीगदेसे ङाच्‍छा म्‍हङसे स्‍याप्‍सी म्‍योसी भ्रबा म्‍हि खम्‍सी क्‍वान क्‍वान्‍सी येशूला ङामरी चिबा म्राङ्जी। चु म्राङ्सी थेनीगदे लोङ्जी। 36 थे म्‍हङसे स्‍याप्‍बा म्‍हि खाह्रङ् लसी खम्‍जी भिसी म्राङ्बा म्‍हिगदेसे थेरी च्‍याबारी खबा म्‍हिगदेदा पाङ्जी। 37 जमाहेन्‍से गेरासेनस भिबा नाम्‍साला क्‍यारमारला म्‍हिगदेसे येशूदा “ङनी मुबा ग्‍लाग्‍याम फेप्‍गो” भिसी बिन्‍ती लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ल्‍हानान लोङ्सी उदेक तबा मुबा। थेतबासेलमा येशू थे ग्‍लाग्‍याम दोँगारी क्रेःसी फेप्‍बारी छ्‌याइमा, 38 येशूसे म्‍हङ ताप्‍सी खम्‍ना लबा म्‍हिसे “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निबा” भिसी येशूदेन छ्‌याम बिन्‍ती लमा येशूसे थेदा, 39 “ए ह्राङला दिमरी निउ ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एला लागिरी खाह्रङ्बा गे लबा मुला, थे ताम जम्‍मादान थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। जमाहेन्‍से थे म्‍हि निसी येशूसे ह्राङला लागिरी लबा गेला बारेरी शहरला जम्‍मान ग्‍लारी थेःना लबान भ्रजी। 40 जमाहेन्‍से येशू दोःसी फेप्‍खमाहेन्‍से म्‍हिला हुलसे येशूदा फ्‍याफुल्‍जी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे येशू फेप्‍खला भिसी भ्रान्‍सी चिमुबा। 41 थेनोन धुइरी याइरस भिबा यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लबान, “ङाला दिमरी फेप्‍खउ” भिसी बिन्‍ती लजी। 42 तिग्‍दा भिसम थेला गिक जेन मुबा च्‍युक न्‍ही दिङला झामे सिबारीन छ्‌याइबा मुबा। जमाहेन्‍से येशू फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हिगदेसे तोर हुइ मार हुइ लबारी छ्‌याइजी। 43 थेरी का निबा बेथासे स्‍याप्‍सी च्‍युक न्‍ही दिङ तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। थेसे ह्राङला जम्‍मान सम्‍पत्ति खर्च लसी मन लसैनोन थेदा खालैसे खम्‍ना लआखम्‍बा मुबा। 44 थेतबासेलमा थे येशूला ग्‍यापग्‍याम खसी येशूला क्‍वान्‍ना जोरी थुर्जी। थेसे येशूला क्‍वान थुर्मैछ्‌याम थेला का निबा बेथा म्‍हाजी। 45 जमाहेन्‍से येशूसे “ङादा खाल्‍से थुर्जी” भिसी सुङ्मा, जम्‍मासेन “ङाइ थुर्बा आहिन” भिसी भिजी। तर पत्रुससे चा “गुरु, ह्राङदा म्‍हिगदेसे तोर हुइ मार हुइ लबान मुला” भिसी भिजी। 46 तर येशूसे “आहिन, ङादा खालैसे थुर्बा मुला, तिग्‍दा भिसम ङाग्‍याम ङाला शक्ति थोन्‍सी निबा ङाइ था याङ्जी” भिसी सुङ्जी। 47 जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे ह्राङ लासी चिबारी आतनम भिसी फितफित धर्बान येशूला ङाच्‍छापट्टि खसी फ्‍या लबान येशूदा तिग्‍दा थुर्जी ओच्‍छे थुर्मैछ्‌याम ह्राङ खाह्रङ् लसी खम्‍जी भिबा ताम जम्‍मान म्‍हिगदेला ङाच्‍छापट्टि पाङ्जी। 48 ओच्‍छे येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा “झामे, एला विश्‍वाससे लमा ए खम्‍बा मुला, ए ढुक्‍क तसी निउ” भिसी सुङ्जी। 49 येशूसे ताम लबान लबा धुइरी याइरसला दिमग्‍याम म्‍हि गिक खसी याइरसदा “ह्राङला झामे सिसी जिन्‍जी। दाहेन्‍से गुरुदा दुख थापिन्‍गो” भिसी भिजी। 50 तर येशूसे याइरसदा “थालोङ्‍गो, एसे विश्‍वास जे लउ, ओच्‍छे एला झामे सोला” भिसी सुङ्जी। 51 याइरसला दिमरी धोमाहेन्‍से येशूसे पत्रुस, याकूब, यूहन्‍नादेन थे माइला आबादेन आमादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान दिम न्‍हङरी खआपुङ्नी। 52 याइरसला दिमरी पोप तबा म्‍हिगदे थे माइ सिजी भिसी क्राबा क्रिङ्बा लसी चिबा मुबा। येशूसे थेनीगदेदा “थाक्रागो, थे सिबा आरे, म्‍हेर्सी चिबा मुला” भिसी सुङ्जी। 53 येशूला ताम थेःसी थेनीगदेसे ङेःबान येशूदा खिसी लजी। तिग्‍दा भिसम थे माइ सिसी जिन्‍बा मुला भिसी थेनीगदेदा था मुबा। 54 तर येशूसे थे माइला यारी चुङ्सी, “माइ, ए रेःगो” भिसी सुङ्मैछ्‌याम, 55 थे माइला आत्‍मा दोःसी खजी ओच्‍छे थे डोङ रेःजी। जमाहेन्‍से येशूसे “चु माइदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 56 चु म्राङ्सी थे माइला आबादेन आमा उदेक तजी। तर येशूसे थेनीगदेदा “चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी।

Luke 9

1 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा ङ्‌योइसी थेनीगदेदा म्‍हङगदे ताप्‍बादेन रोगगदे म्‍हाना लबा शक्तिदेन अधिकार पिन्‍सी, 2 परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी ओच्‍छे आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लबारी पुइजी। 3 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे ग्‍यामला लागिरी कडी, झोला, चबा स्‍हे, टाङगा ओच्‍छे पोबा क्‍वान तिगै थाभोर्गो। 4 जुन दिमला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान लला, थे नाम्‍साग्‍याम थोन्‍सी आनितेधोना एनीगदे थे दिमरीन चिउ। 5 तर जुन ग्‍लाला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान आल, एनीगदे थे शहरग्‍याम थोन्‍बा धुइरी दाहेन्‍से ङन्‍से लतोःबा गे लसी जिन्‍जी। एनीगदेसे तिग लतोःबा लउ भिसी काङला धुलु खर्सी पिन्‍गो।” 6 जमाहेन्‍से चेलागदे नाम्‍सा नाम्‍सारी निसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 7 चु जम्‍मान गेला बारेरी थेःसी गालील अञ्‍चलरी शासन लबा हेरोद अलमल तजी। तिग्‍दा भिसम कोइ कोइ म्‍हिसे येशूदा “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना सिबाग्‍याम सोसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। 8 कोइ कोइसे चा “एलिया दोःसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइसे चा “ओन्‍माला अगमवक्तागदे न्‍हङरी गिक सिबाग्‍याम सोसी खजीम” भिसी भिबा मुबा। 9 थेतबासेलमा हेरोद ग्‍लेसे “चुह्रङ्बा उदेकला गे लबा म्‍हि खाल हिन्‍ना? तिग्‍दा भिसम यूहन्‍नाला थोबो मी ङाइनोन आपुङ्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। ओच्‍छे थेसे तिरेम येशूदा स्‍याप्‍बा सेम लजी। 10 येशूसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबारी पुइबा मुल चेलागदे दोःसी खसी थेनीगदेसे लबा जम्‍मान गे येशूदा पाङ्जी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा जे भोर्सी बेथसेदा भिबा शहररी फेप्‍जी। 11 तर चु ताम था याङ्सी म्‍हिला हुल येशू मुबा ग्‍लारी निजी। जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा खपुङ्जी। ओच्‍छे म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लजी। 12 धिनी घल्‍बारी छ्‌याइमाहेन्‍से च्‍युक न्‍ही चेलागदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूदा “म्‍हिगदेदा चुग्‍याम निपुङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम चु ग्‍लारी तिगै आरे। थेतबासेलमा थेनीगदे क्‍यारमारला नाम्‍सारी निसी चबा थुङ्बादेन चिबा ग्‍ला ढिक्‍ना लगै” भिसी भिजी। 13 तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसेन चुगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍गो” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “ङन्‍देन छ्‌याम गोर ङा गेङदेन तार्ङा न्‍ही जे मुला। आतसम ङनी निसी चु जम्‍मान म्‍हिगदेला लागिरी चबा स्‍हे ग्‍लुसी भतोःला” भिसी भिजी। 14 थेरी हजार ङा ते चा ह्रेम्‍फेबे जे मुबा। ओच्‍छे येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “म्‍हिगदेदा बोगल न्‍हीसे च्‍युइला लाम लसी चिपुङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 15 ओच्‍छे चेलागदेसे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन लसी चिपुङ्जी। 16 जमाहेन्‍से येशूसे गोर ङा गेङदेन तार्ङा न्‍ही छ्‌यारी थोसी स्‍वर्गपट्टि स्‍हीसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍जी। ओच्‍छे येशूसे गेङदेन तार्ङा क्‍युइसी म्‍हिगदेदा भो लसी पिन्‍गो भिसी चेलागदेदा कुल्‍जी। 17 जमाहेन्‍से जम्‍मान म्‍हिगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बा भ्राइभ्रुइ चेलागदेसे दुइमा च्‍युक न्‍ही सोली तजी। 18 तिरेकुनु येशू गिक जेन प्रार्थना लसी धन्‍छ्‌याबा मुबा। थे धुइरी थेला चेलागदेएनोन छ्‌यामनोन मुबा। ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हिगदेसे ङादा खाल भिबा चीम?” भिसी ङ्‌योइमा, 19 थेनीगदेसे “ह्राङदा खालैसे बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍ना भिबा मुला, खालैसे एलिया, ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोगदेसे चा ओन्‍माला अगमवक्तागदे न्‍हङला गिक सिबाग्‍याम सोसी खजीम भिबा मुला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 20 जमाहेन्‍से येशूसे दोःसी चेलागदेदा “तर एनीगदेसे चा ङा खाल भिसी म्‍हन्‍मुला?” भिसी ङ्‌योइमा, पत्रुससे “ह्राङ परमेश्‍वरसे पुइखबा थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 21 जमाहेन्‍से येशूसे, “च्‍यागो, एनीगदेसे चु ताम खालैदा थापाङ्‍गो” भिसी कुल्‍जी। 22 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसे ल्‍हानान दुख नातोःला। ओच्‍छे यहूदी गन्‍बागदे, परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे बिरोध लसी साइला। तसैनोन थेदा सिबाग्‍याम सोमरेमाकुनु सोना लला” भिसी सुङ्जी। 23 जमाहेन्‍से येशूसे थेरी मुबा जम्‍मान म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्‍हि ङाला चेला दोबा सेम मुसम थेसे ह्राङला ज्‍याननोन माया मारब लसी ह्राङला क्रुस ह्राङसेन धिन धिननोन पुइसी ङादेन छ्‌याम भ्रगै। 24 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला, थे म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ह्राङला ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे चा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 25 चुदे खालै म्‍हिसे जम्‍बुलिङनोन यारी किन्‍सी थेला ज्‍याननोन निजी भिसम तिग ज्‍यबा तला? 26 ओच्‍छे खालै म्‍हि ङादेन ङाला तामरी पेःजी भिसम परमेश्‍वरला स्‍वर्गदूतगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि ङाला आबा परमेश्‍वरला य्‍हालदेन शक्तिरी खमा थेदा ह्राङला भिबारी पेःला। 27 तर एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुरी मुबा म्‍हिगदे न्‍हङला कोइ कोइ म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा आम्राङ्तेधोना आसि।” 28 येशूसे चु ताम सुङ्सी भ्रेःरे तमा पत्रुस, यूहन्‍नादेन याकूबदा प्रार्थना लबारी गङरी भोर्सी फेप्‍जी। 29 थेरी येशू प्रार्थना लबान लबा धुइरी येशूला स्‍य्‍हाल पोजी। ओच्‍छे येशूला क्‍वान धिनीला स्‍हेर ह्रङ्‌बान य्‍हाल य्‍हाल तजी 30 ओच्‍छे म्‍हि न्‍ही येशूदेन छ्‌याम ताम लबा म्राङ्जी। थे म्‍हि न्‍ही मोशादेन एलिया मुबा। 31 थेनीगदेला स्‍य्‍हाल य्‍हाल य्‍हाल तबा मुबा। ओच्‍छे येशू यरूशलेमरी सितोःला भिबा तामला बारेरी येशूदेन छ्‌याम ताम लबान मुबा। 32 थे धुइरी चा पत्रुस ओच्‍छे थेदेन छ्‌याम मुबागदे म्‍हेर्बा मुबा। थेनीगदे फातछोर्मा येशू स्‍वर्गला य्‍हालरी ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि न्‍हीएनोन येशूदेन छ्‌याम राप्‍सी चिबा म्राङ्जी। 33 ओच्‍छे थे म्‍हि न्‍ही येशू मुबाग्‍याम दोःसी निबारी छ्‌याइमा पत्रुससे “गुरु, य्‍हाङ चुरी मुबा ज्‍यबा तजीम। दाहेन्‍से ङन्‍से चुरी छाप्रो सोम स्‍होइ, गिक ह्राङला लागिरी, गिक मोशाला लागिरी ओच्‍छे गिक एलियाला लागिरी” भिसी भिजी। तर पत्रुसदा तिग ताम पाङ्तोःबा थे था आरेमुबा। 34 पत्रुससे चुह्रङ् पाङ्ना पाङ्नान खसु खसी थेनीगदेदा घप्‍जी। चु म्राङ्सी चेलागदे लोङ्जी। 35 ओच्‍छे खसु न्‍हङ‍ग्‍याम चुह्रङ्बा काइ थेःजी, “चु ङाइ धम्‍बा ङाला झा हिन्‍ना, चुसे भिबा ताम एनीगदेसे ङ्‌यान्‍गो।” 36 चु काइ थेःसी जिन्‍माहेन्‍से चेलागदेसे थेरी येशूदा जे म्राङ्जी। जमाहेन्‍से थेनीगदे कुटिसी चिजी। ओच्‍छे थेनीगदेसे म्राङ्बा चु ताम थे धुइरी खालैदा आपाङ्नी। 37 न्‍हङगरदङ येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम गङग्‍याम मार फेप्‍खबा धुइरी म्‍हिला हुल गिक येशूदा स्‍याप्‍बारी खजी। 38 ओच्‍छे थे म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे क्रिङ्बान भिजी, “गुरु, ङाला झादा च्‍यासी पिन्‍गो, तिग्‍दा भिसम चु ङाला गिक जेन झा हिन्‍ना! 39 थेदा म्‍हङसे घरिघरि चुङ्‍मुला, ओच्‍छे थे क्रिङ्सी सिबा तेबान तमुला। जमाहेन्‍से थेला सुङग्‍याम बोप्‍स्‍या तेःबा मुला, ओच्‍छे थे म्‍हङसे लछार पछार आलतेधोना थेदा आख्‍लामुला। 40 ङाइ थे म्‍हङ ताप्‍सी पिन्‍गो भिसी ह्राङला चेलागदेदा भिजी, तर थेनीगदेसे म्‍हङ ताप्‍आखम्‍नी।” 41 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “विश्‍वास आलबादेन नइबा सेम थोबा म्‍हिगदे, खाइमाधोना ङा एनीगदेदेन छ्‌याम तला? खाइमाधोना ङाइ एनीगदेदा नासे?” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे येशूसे थे म्‍हिदा “एला झादा चुरी भउ” भिसी सुङ्जी। 42 ओच्‍छे थेसे ह्राङला झादा भना भनान थेला झादा थे म्‍हङसे चुङ्सी भ्‍याङ्‍जी। तर येशूसे थे म्‍हङदा बङ्‌सी थे कोलादा खम्‍ना लसी थेला आबादा पिन्‍जी। 43 परमेश्‍वरला शक्ति म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। ओच्‍छे थेरी मुबा म्‍हिगदे येशूला गे म्राङ्सी उदेक तसी चिबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा, 44 “च्‍यागो, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। एनीगदेसे चु ताम खाइमै थाम्‍लेःगो” भिसी सुङ्जी। 45 तर चेलागदेसे चु ताम आघोनी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे चु ताम घोखम्‍बा ज्ञान आयाङ्बासे लमा येशूसे तिग सुङ्जी भिसी म्‍हन्‍बारीनोन आखम्‍नी। ओच्‍छे थेनीगदे लोङ्बासे लमा चु तामला अर्थ तिग भिसी येशूदा ङ्‌योइबारी आखम्‍नी। 46 थे धुइरी चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी खाल घ्रेन भिसी ताम लबान मुबा। 47 येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी कोला गिकदा ह्राङला ङामरी भसी थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 48 “च्‍यागो, जुन म्‍हिसे चुह्रङ्बा कोलादा ङाला मिनरी वास्‍ता लला, थेसे ङादाएनोन वास्‍ता लला, ङादा वास्‍ता लबासे ङादा पुइखबा ङाला आबादाएनोन वास्‍ता लला। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी जुन म्‍हि जम्‍मान भन्‍दा जजा मुला, थेनोन घ्रेन तला।” 49 जमाहेन्‍से यूहन्‍नासे, “गुरु, ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हि गिकसे म्‍हङ ताप्‍बा म्राङ्जी। तर ङन्‍से थेदा थेह्रङ् लआपुङ्नी, तिग्‍दा भिसम थे ङनी ह्रङ् ह्राङदेन छ्‌याम आभ्रमुला।” 50 तर येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे थेह्रङ् थालउ, तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे एनीगदेला बिरोध आल थे म्‍हि एनीगदेपट्टिला हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 51 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङ स्‍वर्गरी फेप्‍बा धुइ तबासे लमा यरूशलेमरी निनोन तोःला भिसी पक्‍का लजी। 52 ओच्‍छे येशूसे कोइ कोइ समाचार भोर्बा म्‍हिगदेदा ङाच्‍छान जम्‍मान ताम तयार लबाला लागिरी सामरियाला नाम्‍सा गिकरी पुइजी। 53 येशू यरूशलेमरी फेप्‍बारी छ्‌याइबा ताम था याङ्सी सामरिया नाम्‍साला म्‍हिगदेसे येशूदा चिआपुङ्नी। 54 चु म्राङ्सी येशूला चेला याकूबदेन यूहन्‍नासे, “प्रभु, ङन्‍से स्‍वर्गग्‍याम मे ताइना लसी थेनीगदेदा नाश लगै भिसी भिउ भिबा ह्राङला सेम मुला?” भिसी भिमा, 55 येशू चेलागदेपट्टि दोःसी थेनीगदेदा बङ्जी। 56 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेदा भोर्सी अर्गु नाम्‍सापट्टि फेप्‍जी। 57 ओच्‍छे येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम यरूशलेमपट्टि फेप्‍बान लबा धुइरी म्‍हि गिक खसी येशूदा “ह्राङ खानङदमान फेप्‍सै ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम निला” भिसी भिजी। 58 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “च्‍यागो, ल्‍हुन्‍दीगदे चिबारी ऊ मुला, ओच्‍छे चरागदे चिबारीनोन जङ मुला, तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबारीनोन ग्‍ला आरे” भिसी सुङ्जी। 59 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिकदा येशूसे “ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। तर थेसे “प्रभु, ङाच्‍छा ङाला सिबा आबादा ल्‍हुसी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला” भिसी भिजी। 60 येशूसे थेदा “सिबागदेदा सिबागदे ह्रङ्बासेन ल्‍हुगै तर ए चा निसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लउ” भिसी सुङ्जी। 61 दोःसी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “ङाएनोन ह्राङदेन छ्‌याम भ्रला, तर ङाच्‍छा ङा दिमरी निसी जम्‍मादान ङा येशूदेन छ्‌याम निजी भिसी पाङ्सी खला” भिसी भिजी। 62 थेदा येशूसे, “मोइबा धुइरी ग्‍याप दोःसी च्‍याबा म्‍हि चा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी गे आखेल” भिसी सुङ्जी।

Luke 10

1 जमाहेन्‍से येशूसे स्‍य्‍हान्‍दो बोगल सोमसे च्‍युइ चेलागदेदा धम्‍जी। ओच्‍छे ह्राङ फेप्‍बारी छ्‌याइबा नाम्‍सादेन शहररी ह्राङ फेप्‍बा भन्‍दा ङाच्‍छा थेनीगदेदा गोर न्‍ही न्‍ही लसी पुइजी। 2 पुइबा धुइरी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, बाली मी ल्‍हानान मिन्‍बा मुला, तर बाली दुइबा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे। थेतबासेलमा बाली दुइबा म्‍हिगदे पुइखउ भिसी बालीला दोप्‍ता प्रभुदेन छ्‌याम प्रार्थना लउ। 3 दाहेन्‍से एनीगदे निउ। ङाइ एनीगदेदा फार्बागदेला गुङरी ग्‍युला कोलादा पुइबा ह्रङ् लसी पुइला। 4 ओच्‍छे एनीगदेसे टाङगा, झोला, लखम तिगै थापुइगो। ओच्‍छे ग्‍यामरी खालैदेन छ्‌याम ल्‍हाना ताम थालउ। 5 “ओच्‍छे एनीगदे जुन दिमरी वाङ्ला ङाच्‍छा ‘थे दिमला म्‍हिदा शान्‍ति तगै’ भिसी मोलम पिन्‍गो। 6 थे दिमरी एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बा म्‍हि मुसम थेनीगदेसे शान्‍ति याङ्ला। तर एनीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍बा म्‍हि आरेसम एनीगदेसे पिन्‍बा मोलम एनीगदेदान दोःसी खला। 7 ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेदा जस्‍तो चबा स्‍हे पिन्‍सै चबा थुङ्बा लसी थेनोन दिमरी चिउ। तिग्‍दा भिसम गे लबा म्‍हिसे ज्‍याला याङ्तोःमुला। ओच्‍छे एनीगदे दिम दिमरी वाङ्सी ज्‍यबा ज्‍यबा चबा स्‍हे म्‍हाइसी थाभ्रउ। 8 “थेह्रङ् लसी एनीगदे शहरगदेरी निबा धुइरी थे शहरला म्‍हिगदेसे मान लसी चबा थुङ्बारी पिन्‍बा स्‍हे चउ। 9 ओच्‍छे थेरी आखम्‍बा म्‍हिगदेदा खम्‍ना लउ, ‘ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी थेनीगदेदा पाङ्‍गो। 10 तर खजिबै शहररी एनीगदे निमा थे शहरला म्‍हिगदेसे एनीगदेदा मान आलनी भिसम थे शहरला ग्‍यामरी थोन्‍सी, 11 ‘ङन्‍से ङन्‍ना काङरी भेर्बा एनीगदेला नाम्‍साला धुलु सुत्तै एनीगदेलान नाम्‍सारी खर्बा मुला। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से पाङ्बा ताम एनीगदेसे आङ्‌यान्‍नी। तर च्‍यागो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला भिबा एनीगदेसे था याङ्‍गो’ भिसी थेनीगदेदा पाङ्‍गो। 12 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धिनकुनु थे शहरला म्‍हिगदेला गति भन्‍दा मी सदोम शहरला म्‍हिगदेला गति नाखम्‍बा तला। 13 “खोराजीनदेन बेथसेदाला म्‍हिगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला नाम्‍सारी लबा ह्रङ्‌बा उदेकला गेगदे टुरोसदेन सीदोन शहररी लबा हिन्‍सम ओन्‍मान थेनीगदेसे बोरा क्‍वान्‍सी मेफ्रा फोर्सी ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा 14 तर परमेश्‍वरसे निसाफ लबा धुइरी एनीगदेला गति भन्‍दा टुरोसदेन सीदोनला म्‍हिगदेला गति नाखम्‍बा तला। 15 कफर्नहुमला म्‍हिगदे, तिग एनीगदे स्‍वर्गरीन धोला भिसी म्‍हन्‍मुला? आधो! एनीगदेदा मी नर्गरी भ्‍याङ्‍ला।” 16 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “एनीगदेला ताम ङ्‌यान्‍बासे ङाला तामदाएनोन ङ्‌यान्‍ना, एनीगदेला ताम आङ्‌यान्‍बासे ङाला तामएनोन आङ्‌यान। ओच्‍छे ङाला ताम आङ्‌यान्‍बासे ङादा पुइखबाला तामएनोन आङ्‌यान” भिसी सुङ्जी। 17 येशूसे पुइबा बोगल सोमसे च्‍युइ न्‍ही चेलागदे ताङ्बान येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “प्रभु ङन्‍से ह्राङला मिनरी म्‍हङगदेदा कुल्‍मा थेनीगदेसे ङ्‌यान्‍जी” भिसी भिजी। 18 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ शैतानदा स्‍वर्गग्‍याम तिप्‍लीङ ह्रङ् लसी ताइबा म्राङ्जी। 19 ओच्‍छे ङाइ एनीगदेदा पुख्रीदेन बिच्‍छीदा नाङ्सी भ्रबादेन एनीगदेदा ह्राङला शत्रुगदेला जम्‍मान शक्तिदा ढाबा अधिकार पिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदेदा तिगै स्‍हेसेएनोन न्‍होङ्ना लआखम। 20 तसैनोन म्‍हङगदेदा ह्राङला धिरी थान्‍म्‍याङ्जी भिसी एनीगदे थाताङ्‍गो। तर ह्राङला मिन स्‍वर्गरी भ्रिबा मुला भिसी एनीगदे ताङ्‍गो” भिसी सुङ्जी। 21 थेनोन धुइरी येशूथोरी परमेश्‍वरला आत्‍मा फेप्‍खजी। ओच्‍छे येशू ताङ्सी, “मुदेन जम्‍बुलिङला प्रभु आबा, ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ह्राङसे ज्ञान बुद्धि मुबा म्‍हिगदेदेन सेबा घोबा म्‍हिगदेग्‍याम छुम्‍सी थान्‍बा ताम तिगै आसेबा म्‍हिगदेदा उन्‍सी पिन्‍जी। हिन्‍ना आबा, चुह्रङ् लमान ह्राङ ताङ्जी। 22 “ङाला आबासे ङादा जम्‍मान स्‍हे जिम्‍मा पिन्‍बा मुला। ओच्‍छे ङा खाल भिसी ङाला आबादा बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदा था आरे। थेह्रङ् लसीन आबा खाल भिसी झादेन झासे आबादा ङोसेना लबा म्‍हिगदेसे बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालैदान आबा खाल हिन्‍ना भिसी था आरे।” 23 जमाहेन्‍से येशू ह्राङला चेलागदेपट्टि दोःसी थेनीगदेदा जे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे म्राङ्बा मुला, चु ताम म्राङ्बागदे चा परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा म्‍हिगदे हिन्‍ना। 24 तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान अगमवक्तागदेदेन ग्‍लेगदेसे एनीगदेसे म्राङ्बा चु तामगदे च्‍याबारी म्‍हाइमुबा। तर थेनीगदेसे आम्राङ्‌नी, ओच्‍छे एनीगदेसे थेःबा ताम थेनीगदेसे थेःबारी म्‍हाइजी, तर थेःबारी आम्‍याङ्नी।” 25 तिरेकुनु यहूदी धर्मगुरु गिक येशू मुबा ग्‍लारी खसी येशूला सेम च्‍याबारी थेसे “गुरु जुकजुकधोना आसिबा जुनी याङ्बारी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा, 26 येशूसे थेदा “परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी तिग भ्रिबा मुला? एसे पढब लबा आरे?” भिसी सुङ्जी। 27 जमाहेन्‍से थेसे येशूदा “ह्राङला सेमहेन्‍सेन, ह्राङला प्राणसे, ह्राङला बुद्धिसे ओच्‍छे ह्राङला शक्तिसे एसे परमप्रभु ह्राङला परमेश्‍वरदा माया लउ। ओच्‍छे एसे ह्राङला खिम्‍जेमदा ह्राङदा ह्रङ्नोन माया लउ” भिसी भ्रिबा मुला। 28 भिसी भिमा, येशूसे थेदा “एसे ठीक भिजी दाहेन्‍से एसे थेह्रङ्नोन लउ। जमाहेन्‍से ए जुकजुकधोना सोला” भिसी सुङ्जी। 29 तर थे म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान ङा ठीक मुला भिसी उन्‍बाला लागिरी “थेह्रङ् भिसम ङाला खिम्‍जेम खाल हिन्‍ना?” भिसी येशूदा ङ्‌योइजी। 30 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हि गिक यरूशलेमग्‍याम यरीहो भिबा ग्‍लापट्टि निबान लमा थेदा य्‍होगदेसे स्‍याप्‍सी लिगन्‍डीन लसी सिबाधोनान तोजी। 31 ओच्‍छे छिन्‍नङ लिच्‍छा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि थेग्‍यामसेन खजी। तर थेसे थे य्‍होगदेसे तोसी सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सीनोन आम्राङ्बा स्‍होसी निजी। 32 थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दो लेवी गिकएनोन थेग्‍यामसेन खजी थेसेनोन थे सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सीनोन आम्राङ्बा स्‍होसी निजी। 33 तर स्‍य्‍हान्‍दो सामरी य्‍हुलला म्‍हि गिकएनोन थेग्‍यामसेन खजी। थे सिबा तेबान तबा म्‍हिदा म्राङ्सी थेदा ल्‍हानान दया रेःजी। 34 जमाहेन्‍से थे सिबा तेबान तबा म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी थेसे थे म्‍हिला पोरगदेरी छ्‌युगुदेन अङगुरला निङगु फोर्सी क्‍वानगेनसे खीजी। ओच्‍छे थेसे थे म्‍हिदा ह्राङलान गधाथोरी थान्‍सी म्‍हिगदे बास चिबा पाटी गिकरी भोर्सी म्‍हुन गिक ह्राङसेन थे म्‍हिला सयार लजी। 35 न्‍हङगरदङ निबा धुइरी थेसे थे पाटीला धनीदा म्‍हुइला डबल न्‍ही पिन्‍सी थेसे ‘ज्‍यना लसी चुला सयार लउ, अझ खर्च ल्‍हानान निसम ङा दोःसी खमा ह्राङदा पिन्‍ना’ भिसी भिजी।” 36 येशूसे थेदा “एला बिचाररी चु म्‍हि सोम न्‍हङरी खजिबा चा थे य्‍होसे स्‍याप्‍बा म्‍हिला खिम्‍जेम तजी?” भिसी ङ्‌योइमा, 37 थेसे येशूदा “थे य्‍होगदेसे तोबा म्‍हिदा दया लबा म्‍हि” भिसी भिजी। ओच्‍छे येशूसे थेदा “दाहेन्‍से निसी एसेनोन थेह्रङ्नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 38 ओच्‍छे येशू ह्राङला चेलागदेदेन छ्‌याम फेप्‍बान लमा नाम्‍सा गिकरी धोजी, थे नाम्‍सारी मुबा मार्था भिबा म्रिङम्‍हेमेसे येशूदा ह्राङला दिमरी ङ्‌योइजी। 39 थे म्रिङम्‍हेमेला मरियम भिबा आङा गिक मुबा, थे चा येशूला ङामरी चिसी येशूला ताम ङ्‌यान्‍मुबा। 40 मार्था चा येशूदा क्‍योङ्बाला लागिरी चबा स्‍हे स्‍होबा गेरी कोल्‍सी चिबा मुबा। ओच्‍छे थे येशूला ङामरी खसी, “प्रभु, चबा स्‍हे स्‍होबारी आङासे ङादा ह्रो आलबा ह्राङसे म्राङ्बा आरे? ह्राङसे ङादा ह्रो लबारी निउ भिसी थेदा सुङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 41 तर येशूसे थेदा “मार्था, ए ल्‍हानान तामरी धन्‍दा सुर्दा जे लमुला। 42 तर तोःबा स्‍हे गिक जेन मुला, थेनोन स्‍हे मरियमसे धम्‍बा मुला। थेतबासेलमा थेग्‍याम चु आब्‍यन” भिसी सुङ्जी।

Luke 11

1 तिरेकुनु येशूसे ग्‍ला गिकरी प्रार्थना लबान मुबा। येशूसे प्रार्थना लसी जिन्‍माहेन्‍से थेला चेला गिकसे “प्रभु, यूहन्‍नासे ह्राङला चेलागदेदा प्रार्थना लबारी लोप्‍सी पिन्‍बा ह्रङ् लसी ङन्‍दाएनोन प्रार्थना लबारी लोप्‍सी पिन्‍गो” भिसी भिमा, 2 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे चुह्रङ् लसी प्रार्थना लउ” भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वर आबा, ह्राङदा जम्‍मासेन मान लगै, ओच्‍छे जम्‍मानथोरी ह्राङला शासन खगै। 3 ङन्‍से धिन धिननोन चतोःबा स्‍हे ङन्‍दा धिन धिननोन पिन्‍गो। 4 ङन्‍ना पाप माफ लसी पिन्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङन्‍सेनोन ङन्‍दा बिरोध लसी पाप लबागदेदा माफ लबा मुला। ओच्‍छे ङन्‍दा पापरी फसब तबा ग्‍यामरी भ्रआपुङ्‍गो।” 5 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे न्‍हङरी खालैला ह्रो गिक मुला भिसी म्‍हन्‍गो। थे म्‍हुन गुङरी थे ह्रो मुबा ग्‍लारी निसी ‘ङादा गोर सोम गेङ भउले ज्‍योज्‍यो, 6 ङाला दिमरी थारेङग्‍याम डोन्‍बो गिक खबा मुला। दान्‍दे ङादेन छ्‌याम चबा स्‍हे तिगै आरे’ भिसी भिमा, 7 थेला ह्रोसे दिम न्‍हङ‌ग्‍यामसेन ‘ङा म्राप ढुङ्सी कोलागदेदेन छ्‌याम म्‍हेर्सी जिन्‍जी। थेतबासेलमा ङादा दुख थापिन्‍गो। दान्‍दे ङा रेःसी एदा तिगै पिन्‍आखम’ भिसी भिजी। 8 तर ङाइ एनीगदेदा पाङ्ला, थे ह्रोसे थेदा ह्रो म्‍हन्‍सी तिगै आपिन्‍सैनोन थेसे ह्रीबाला ह्रीबान लमाहेन्‍से थे रेःसी थेदा तोःतेधोना पिन्‍ना। 9 “थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ह्रीसम पिन्‍ना, म्‍हाइसम स्‍याप्‍ला ओच्‍छे म्रापरी ढ्वक ढ्वक लसम एनीगदेला लागिरी म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 10 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्रीला थेदा पिन्‍ना, ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्‍हाइला थेसे स्‍याप्‍ला ओच्‍छे जुन म्‍हिसे म्रापरी ढ्वाक ढ्वाक लला थेदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍ना। 11 “ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी खाल्‍ला आबासे चा ह्राङला कोलासे गेङ ह्रीमा युङबा, तार्ङा ह्रीमा पुख्री, 12 ओच्‍छे नागाफुम ह्रीमा बिच्‍छी पिन्‍ना? आपिन। 13 एनीगदे पापी तसीनोन ह्राङला कोलागदेदा ज्‍यबा स्‍हे पिन्‍बारी सेमुला भिसम एनीगदेला स्‍वर्गरी मुबा परमेश्‍वर आबासे थेदेन छ्‌याम ह्रीबागदेदा गाते ल्‍हाना लसी ह्राङला आत्‍मा पिन्‍ना।” 14 येशूसे म्‍हङसे स्‍याप्‍सी ताइ दोबा म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थे ताइ दोना लबा म्‍हङ ताप्‍जी। जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे ताम पाङ्‌बारी छ्‌याइबा म्राङ्सी थेरी मुबा म्‍हिगदे उदेक तजी। 15 तर थेनीगदे न्‍हङरी कोइ कोइसे “चु म्‍हिसे मी म्‍हङगदेला ग्‍ले बालजिबुलला शक्तिग्‍याम जे म्‍हङगदे ताप्‍बा हिन्‍ना” भिसी भिजी। 16 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो कोइ कोइसे चा येशूला सेम च्‍याबाला लागिरी “ङन्‍दा स्‍वर्गला चिनु गिक उन्‍सी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 17 तर येशूसे थेनीगदेला सेमला ताम था याङ्सी थेनीगदेदा “च्‍यागो, जुन य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी तोबा छेबा लला, थे य्‍हुल्‍सा नाश तला, ओच्‍छे जुन दिमला म्‍हिगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरीन तोबा छेबा लला, थे दिमएनोन फुप्‍ला।” 18 थेतबासेलमा शैतानएनोन ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी आढिक्‍नी भिसम खाह्रङ् लसी थेला य्‍हुल्‍सा टुला? तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ङादा बालजिबुलला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा मुला भिसी भिबा मुला। 19 ङाइ बालजिबुलला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍मुला भिसम एनीगदेला चेलागदेसे चा खाल्‍ला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा हिन्‍ना? थेतबासेलमा एनीगदेला गल्‍ती थेनीगदेसेन उन्‍ना। 20 तर ङाइ परमेश्‍वरला शक्तिग्‍याम म्‍हङ ताप्‍बा मुला भिसम एनीगदेला गुङरी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खसी जिन्‍बा मुला। 21 ओच्‍छे भङ्‍बा म्‍हिसे हतियार थोसी ह्राङला दिम ख्रुङ्जी भिसम थेला मालसामान खालैसे भोरआखम। 22 तर थे भन्‍दान भङ्‍बा म्‍हि खजी भिसम थेदा ढासी थेसे भर लबा जम्‍मान हतियारगदे ब्‍यन्‍ना, ओच्‍छे थेला जम्‍मान मालसामान ब्‍यन्‍सी जम्‍मादान भो लसी पिन्‍ना। 23 जुन म्‍हि ङादेन छ्‌याम आढिक, थे म्‍हि ङाला बिरोधी तला। ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ङादेन छ्‌याम गे आल थे म्‍हिसे ङाला बिरोधरी गे लला। 24 “म्‍हङ म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी निमाहेन्‍से थेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबारी तोङतोङबा ग्‍लारीक्‍यार ग्‍ला म्‍हाइसी भ्रला, तर थेसे खानङएनोन ब्‍लप्‍बा न्‍हबा ग्‍ला आयाङ्माहेन्‍से ‘ङा जुन म्‍हिला ल्‍हुइग्‍याम थोन्‍सी खजी थेनोन म्‍हिला ल्‍हुइरी चिबारी निइ’ भिसी दोःसी निला। 25 ओच्‍छे थे म्‍हङ दोःसी खमा थेसे ङाच्‍छा ह्राङ चिबा ग्‍ला साङसाङबा म्राङ्ला। 26 जमाहेन्‍से थे म्‍हङ निसी ह्राङ भन्‍दा नइबा अर्गु गोर निस म्‍हङगदे भसी थे म्‍हि न्‍हङरी वाङ्सी चिमुला। थेतबासेलमा थे म्‍हिला गति ङाच्‍छाला भन्‍दा लिच्‍छाला गति झन नइबा तला।” 27 येशूसे चु ताम सुङ्बान लमा म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम क्रिङ्बान म्रिङम्‍हेमे गिकसे “ह्राङदा न्‍हसी ङ्‍हे ख्‍वाबा आमासे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्बा मुला,” भिसी भिजी। 28 तर येशूसे “जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरला बचन ङ्‌यान्‍सी परमेश्‍वरसे कुल्‍बा अन्‍छार लला, थे म्‍हिसे परमेश्‍वरग्‍याम झन मोलम याङ्ला,” भिसी सुङ्जी। 29 येशूला क्‍युर्नोन म्‍हिला हुल तमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे दान्‍देला म्‍हिगदे खाह्रङ्बा नइबा म्‍हि! उदेकला चिनु जे म्‍हाइबा। तर योना अगमवक्ताला चिनु बाहेक अर्गु चिनु आउन। 30 निनवे शहरला म्‍हिगदेला लागिरी योना चिनु तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दान्‍देला म्‍हिगदेला लागिरी चिनु हिन्‍ना। 31 निसाफ लबा धुइरी ल्‍होग्‍याम खबा ग्‍लेस्‍यासे दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना, तिग्‍दा भिसम थे सोलोमन ग्‍लेला ज्ञान बुद्धिला ताम ङ्‌यान्‍बारी ल्‍हानान थारेङग्‍याम खबा मुबा। तर च्‍यागो, चुरी सोलोमन ग्‍ले भन्‍दा घ्रेन म्‍हि मुसैनोन थेला ताम आङ्‌यान्‍नी। 32 निसाफ लबा धुइरी निनवे शहरला म्‍हिगदे रेःसी दान्‍देला म्‍हिगदेला दोष उन्‍ना। तिग्‍दा भिसम योना अगमवक्तासे पाङ्बा ताम ङ्‌यान्‍सी थेनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा मुबा। तर च्‍यागो, चुरी योना अगमवक्ता भन्‍दा घ्रेन म्‍हि गिक मुला। 33 “खालैसे नाङसल म्रासी फामसे घप्‍सी आथान, ओच्‍छे छुम्‍सीनोन आथान। बरु दिम न्‍हङरी खबा म्‍हिगदेदा य्‍हाल तगै भिसी नोबा ग्‍लारी थान्‍ना। 34 एला मी एला ल्‍हुइला लागिरी नाङसल ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। एला मी ज्‍यबा मुसम एसे ज्‍यना लसी म्राङ्ला। तर एला मी ज्‍यबा आरेसम एसे तिगै म्राङ्बारी आखम ओच्‍छे ए धोपधोपरी भ्रतोःला। 35 थेतबासेलमा ए होशियार तउ, तिग्‍दा भिसम एला ल्‍हुइरी मुबा नाङसल सिसी धोपधोप थातगै। 36 चुदे एनीगदेला ल्‍हुइरी तिगै धोपधोप आतना जम्‍मान ल्‍हुइ य्‍हाल तजी भिसम नाङसलसे एनीगदेदा य्‍हाल तना लबा ह्रङ्नोन एनीगदेला पूरान ल्‍हुइ य्‍हाल तला।” 37 येशूसे चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से फरिसी गिकसे येशूदा सोल छ्‌योइबारी ह्राङला दिमरी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से येशू थेला दिमरी फेप्‍सी सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 38 तर येशूसे छ्‌या आस्‍याल्‍ना सोल्‍बा म्राङ्सी थे फरिसी उदेक तजी। 39 थे उदेक तबा म्राङ्सी प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी फरिसीगदेसे खोरेदेन खार्बाला पाखापट्टि म्‍याप्‍सी चोखो स्‍होबा ह्रङ् लसी एनीगदेएनोन म्‍हिदा उन्‍बारी चोखो दोबा स्‍होमुला। तर एनीगदेला सेम लोभदेन नइबा तामसे प्‍लिङ्बा तमुला। 40 एनीगदे खाह्रङ्बा मूर्ख म्‍हि, जुन‍से पाखापट्टि स्‍होजी, थेसेन न्‍हङपट्टिनोन स्‍होबा आहिन? 41 एनीगदेदेन छ्‌याम मुबा स्‍हेगदे प्राङबोगदेदा पिन्‍गो। जमाहेन्‍से एनीगदेला लागिरी जम्‍मान स्‍हे चोखो तला। 42 परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा फरिसीगदे, एनीगदेसे परमेश्‍वरदा बाबरीदेन जिरा ओच्‍छे अर्गु मसलाला दोङला भो च्‍युइला भो गिक मी पिन्‍मुला, तर एनीगदेसे म्‍हिगदेदा ठीक निसाफदेन परमेश्‍वरदा लतोःबा मायाला भिसम तिगै वास्‍ता आलमुला। तर एनीगदेसे चु गे न्‍हीनोन लतोःबा मुबा। 43 परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा फरिसीगदे, एनीगदेसे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला मुल ठिरी चिबारीदेन बजाररी स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी सेम लमुला। 44 परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबागदे, एनीगदे म्‍हिगदेसे आम्राङ्बा धुर्सा ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थेतबासेलमा म्‍हिगदेसे था आयाङ्ना चुह्रङ्बा धुर्साथोरी भ्रमुला।” 45 ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे न्‍हङला गिकसे येशूदा “गुरु ह्राङसे चुह्रङ् सुङ्सी ङन्‍नाएनोन बेइज्‍जत लबा मुला” भिसी भिमा, 46 येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी धर्मगुरुगदेएनोन परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा म्‍हिगदे हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे म्‍हिगदेदा पुइनोन आखम्‍बा धोइ काप्‍बा मुला। तर एनीगदेसे चा या जुम्‍बीसेनोन आथुर्मुला। 47 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा म्‍हिगदे, एनीगदेसे ह्राङला आखे म्‍हेमेगदेसे साइबा अगमवक्तागदेला धुर्सा स्‍होबा मुला। 48 तर एनीगदेला आखे म्‍हेमेसे तिग लमुबा थे एनीगदेला गेग्‍यामसेन उन्‍बा मुला। ओच्‍छे थेन्‍ना गेदेन एनीगदेला गे ढिक्‍बा मुला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे अगमवक्तागदेदा साइजी, ओच्‍छे एनीगदेसे चा म्‍हिदा उन्‍बाला लागिरी अगमवक्तागदेला धुर्सा स्‍होबा मुला। 49 थेतबासेलमा परमेश्‍वरसे ह्राङला ज्ञान बुद्धिग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्बा मुला, ‘ङाइ थेनीगदे मुबा ग्‍लारी अगमवक्तादेन मुल चेला पुइखला थेनीगदेसे कोइदा साइला कोइदा ल्‍हानान दुख पिन्‍ना।’ 50 थेतबासेलमा जम्‍बुलिङ छ्‌यामाहेन्‍से दान्‍देधोना साइबा अगमवक्तागदेला सजाय दान्‍देला म्‍हिगदेसे याङ्ला। 51 ओच्‍छे हाबिलहेन्‍से परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङला चोखो ग्‍लादेन धूप म्राबा ग्‍लाला गुङरी साइबा जकरियाधोनाला सजाय दान्‍देला म्‍हिगदेला थोबोरी खला। 52 “परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्तोःबा यहूदी धर्मगुरुगदे, एनीगदेदेन छ्‌याम परमेश्‍वरला ज्ञान, बुद्धिला म्राप ठोङ्‌बा साँचो मुला। तसैनोन एनीगदे न्‍हङरी आवाङ्नी ओच्‍छे न्‍हङरी वाङ्बारी म्‍हाइबा म्‍हिगदेदाएनोन वाङ्आपुङ्नी।” 53 येशू थेग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍बारी छ्‌याइमा यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेसे येशूदा ल्‍हानान बिरोध लसी ल्‍हानान तामगदे ङ्‌योइबारी छ्‌याइजी। 54 येशूसे जोहाब पिन्‍मा खानङै गल्‍ती स्‍याप्‍ला वा भिसी थेनीगदेसे दाउ च्‍यासी चिजी।

Luke 12

1 थे धुइरी थेरी झ्‍यासीन झ्‍याबारी आखम्‍बाधोनाला म्‍हिगदे पोप तबासे लमा गिकसे गिकदा नाङ्बारी छ्‌याइजी, ओच्‍छे जम्‍मान भन्‍दा ङाच्‍छा येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बारी छ्‌याइजी, “एनीगदे फरिसीगदेला खमीरग्‍याम जोगब तसी चिउ। थे खमीर चा थेनीगदेसे म्‍हन्‍बा कप्‍टी ताम हिन्‍ना। 2 घप्‍सी आम्राङ्बा स्‍हे तिगै आरे, ओच्‍छे छुम्‍सी था आयाङ्बा स्‍हे तिगै आरे। 3 थेतबासेलमा जुन ताम एनीगदेसे धोपधोपरी पाङ्ला थे ताम य्‍हाल तमा थेःला। ओच्‍छे दिम न्‍हङरी सा ताम लसी पाङ्बा ताम दिमला धुरीग्‍याम थेःना लला। 4 येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाला ह्रोगदे ङ्‌यान्‍गो, एनीगदे ह्राङदा साइबा म्‍हि म्राङ्सी थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थेसे एनीगदेला ल्‍हुइदा जे साइला, तर आत्‍मादा चा साइबारी आखम। 5 तर एनीगदे खाल्‍देन छ्‌याम लोङ्तोःला थे ताम ङ्‌यान्‍गो, जुनदेन छ्‌याम एनीगदेदा साइसी नर्गरी भ्‍याङ्‍बा शक्ति मुला, थे म्राङ्सी जे लोङ्‍गो। 6 तिग डबल न्‍हीरी च्‍युर्गन ङा ग्‍लुबारी आखम? खम्‍ला। तसैनोन थे न्‍हङला गिकदाएनोन परमेश्‍वरसे आम्‍लेः। 7 ओच्‍छे एनीगदेला थोबोला क्राएनोन परमेश्‍वरसे झ्‍यासी जिन्‍बा मुला। थेतबासेलमा एनीगदे थालोङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हानान च्‍युर्गनगदे भन्‍दा मी एनीगदे ल्‍हानान घ्रेन मुला। 8 “ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ङादा म्‍हिला ओन्‍छाङरी सेमहेन्‍से प्रभु भिसी पाङ्ला, परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिसेनोन थेदा परमेश्‍वरला दूतगदेला ओन्‍छाङरी चु ह्राङलान हिन्‍ना भिसी पाङ्ला। 9 तर जुन म्‍हिसे म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ङादा ङाइ थेदा ङोसेबा आरे भिसी भिला, ङाइएनोन परमेश्‍वरला दूतगदेला ओन्‍छाङरी थेदा सेबान आरे भिसी पाङ्ला। 10 च्‍यागो, जुन म्‍हिसे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला बिरोधरी ताम लला, थेसे माफ याङ्ला। तर परमेश्‍वरला आत्‍माला बिरोधरी ताम लबा म्‍हिसे खाइमै माफ आयाङ्‌। 11 “म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेतादेन शासन लबा म्‍हिगदे ओच्‍छे न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्बा धुइरी खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍बा भिसी एनीगदेसे धन्‍दा सुर्दा थालउ। 12 तिग्‍दा भिसम थे धुइरी खाह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍तोःला भिसी एनीगदेदा परमेश्‍वरला आत्‍मासेन लोप्‍ला।” 13 म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम म्‍हि गिकसे येशूदा “गुरु, ङाला ज्‍योज्‍योदा अंश भो लसी पिन्‍गो भिसी सुङ्सी पिन्‍गो” भिसी भिमा, 14 येशूसे थेदा “एनीगदेला निसाफ लबादेन अंश भो लसी पिन्‍बारी ङादा खाल्‍से अधिकार पिन्‍बा मुला” भिसी सुङ्जी। 15 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे होशियार तसी लोभग्‍याम जोगब तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम म्‍हिदेन छ्‌याम जतिन धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थेसे म्‍हिदा सत्‍यला जुनी आपिन” भिसी सुङ्बान, 16 थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा, थेला बुरी ल्‍हानान बाली रोजी। 17 थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे सेम सेमरी चुह्रङ् भिजी, ‘ङादेन छ्‌याम बाली थान्‍बा ग्‍ला आरे, ङाइ तिग लसे?’ 18 ओच्‍छे थेसे चुह्रङ् भिजी, ‘दाहेन्‍से ङाइ चुह्रङ् लला, जम्‍मान ढुकुटीगदे फुप्‍सी घ्रेन घ्रेन स्‍होला, ओच्‍छे जम्‍मान बालीदेन मालसामान थेरीन थान्‍ना। 19 ओच्‍छे थेसे ह्राङला सेम न्‍हङ न्‍हङरी चुह्रङ् भिसी भिजी, “ङाइ ल्‍हानान दिङधोनादा छ्‌योबा बाली पोप लबा मुला। थेतबासेलमा ङा सुख शान्‍तिरी चबा थुङ्बादेन मोजमजा लसी चिला।” 20 “तर परमेश्‍वरसे थेदा ‘मूर्ख, तिनी म्‍हुनङनोन एला प्राण ङाइ किन्‍ना, एसे पोप लसी थान्‍बा धन सम्‍पत्ति खाल्‍से चला?’ भिसी सुङ्जी।” 21 चु उखान सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे “ह्राङला लागिरी धन सम्‍पत्ति पोप लबा म्‍हिला गति चुह्रङ्बान तला। परमेश्‍वरसे चुह्रङ्बा म्‍हिगदेदा फ्‍युक्‍पो आम्‍हन्‍मुला” भिसी सुङ्जी। 22 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, ‘सोबाला लागिरी तिग चसे, तिग क्‍वान्‍से भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ।’ 23 तिग्‍दा भिसम चबा थुङ्बादेन क्‍वान्‍बा भन्‍दा एनीगदेला प्राणदेन ल्‍हुइ घ्रेन हिन्‍ना। 24 एनीगदेसे कावागदेदा च्‍यागो! थेनीगदेसे न्‍ह कमाइ लला, न्‍ह बाली धुइला, न्‍ह थेनीगदेला ढुकुटीन मुला। तसैनोन परमेश्‍वरसे थेनीगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍बान मुला। एनीगदे मी चरागदे भन्‍दा ल्‍हानान घ्रेन मुला। 25 एनीगदे न्‍हङरी खाल्‍से धन्‍दा सुर्दा लसी छिन्‍नङला लागिरी आयू काप्‍खम्‍ला? 26 चुदे जजा गे मी लआखम्‍मुला भिसम तिग्‍दा एनीगदे अर्गु तामला धन्‍दा सुर्दा लबा? 27 “एनीगदेसे म्‍हेन्‍दोदा च्‍यागो, थेनीगदेसे न्‍ह गे लला, न्‍ह क्‍वान राला। तर च्‍यागो, सोलोमन ग्‍लेदेन छ्‌याम ल्‍हानान धन सम्‍पत्ति मुसैनोन थे म्‍हेन्‍दो तेएनोन जेबा आरेमुबा। 28 तिनी ल्‍हेबान निसी न्‍हङगर खर्माहेन्‍से मेरी फर्बा छेदा मी परमेश्‍वरसे चुह्रङ् लसी जेना लमुला भिसम झन एनीगदेदा परमेश्‍वरसे गाते जेना लला? खाइ एनीगदेला विश्‍वास? 29 थेतबासेलमा एनीगदेसे तिग चबा, तिग थुङ्बा भिसी धन्‍दा सुर्दा लसी म्‍हाइसी थाभ्रउ। 30 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरदा ङोआसेबा जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेसे चा चुह्रङ् लसी धन्‍दा सुर्दा लमुला। तर एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे तोःला भिसी परमेश्‍वर आबादा था मुला। 31 थेतबासेलमा ङाच्‍छा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्‍हाइगो। जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेदा चु जम्‍मान स्‍हे पिन्‍ना।” 32 दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ङाला कोलागदे, एनीगदे थालोङ्‍गो! तिग्‍दा भिसम एनीगदेला परमेश्‍वर आबा ल्‍हानान ताङ्सी एनीगदेदा थेसे ह्राङला य्‍हुल्‍सा पिन्‍बारी छ्‌याइबा मुला। 33 थेतबासेलमा एनीगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा धन सम्‍पत्ति चूङ्सी खबा टाङगा प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। ओच्‍छे खाइमै आन्‍होङ्बा ढुकुटी स्‍होसी ह्राङला लागिरी स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति सोसी थान्‍गो। थेरी य्‍होएनोन आख, बुलुङसेनोन आच। 34 तिग्‍दा भिसम जुन ग्‍लारी एनीगदेला धन सम्‍पत्ति मुला, एनीगदेला सेमएनोन थेरीन तला।” 35 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे ह्राङला क्‍वान क्‍वान्‍सी नाङसल म्रासी तयार लसी चिउ। 36 ओच्‍छे एनीगदे ब्‍याहला भोजरी निसी खबा मालिकदा भ्रान्‍सी चिबा नोकर ह्रङ्‌बान तउ। तिग्‍दा भिसम मालिक खसी म्राप ढ्वक ढ्वक लमैछ्‌याम थेनीगदेसे ह्राङला मालिकदा म्राप ठोङ्सी पिन्‍मुला। 37 च्‍यागो, थे नोकरगदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला, ह्राङला मालिक खबा धुइरी थेनीगदेदा छोर्सी चिबा म्राङ्जी। थेतबासेलमा थेसे केः खीसी ह्राङला नोकरगदेदा चबा स्‍हे पिन्‍ना। 38 थे नोकरगदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला, मालिक म्‍हुन गुङरी अथवा स्‍य्‍हो तबा धुइरी खसैनोन ह्राङला नोकरगदे छोर्सी चिबा म्राङ्जी। 39 तर एनीगदेसे चु तामएनोन था याङ्‍गो, दिमला म्‍हिसे य्‍हो खबा धुइ था याङ्सम थेसे ह्राङला दिम न्‍हङरी य्‍हो वाङ्आपुङ्‍। 40 थेह्रङ् लसीन एनीगदेएनोन होशियार तसी छोर्सी चिउ। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिएनोन एनीगदेसे आम्‍हन्‍बा धुइरी खला। 41 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, चु उखान ङन्‍ना लागिरी जे सुङ्बा कि स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेला लागिरीनोन सुङ्बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 42 प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दिमरी गे लबा बुद्धि मुबादेन भर्तुप्‍पा म्‍हि खाल हिन्‍ना? मालिकसे दिमला स्‍य्‍हान्‍दो नोकरगदेदा ठीक ठीक धुइरी चबा थुङ्बा ढिक्‍ना लसी पिन्‍बारी जिम्‍मा पिन्‍थान्‍जी।” 43 मालिक दोःसी खबा धुइरीनोन थेसे मालिकसे कुल्‍सी ‍थान्‍बा ह्रङ् लसी गे लबा म्राङ्जी भिसम इनाम याङ्बा नोकर थेनोन हिन्‍ना। 44 च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, मालिकसे थेह्रङ्बा नोकरदा ह्राङला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना। 45 तर थे आज्‍यबा नोकरसे ‘ङाला मालिक योनान आख’ भिसी म्‍हन्‍सी, ङ्‍य्‍होइबा म्‍हिगदेदेन छ्‌याम चिसी चबा थुङ्बा लसी ह्राङदेन छ्‌यामनोन गे लबा नोकरगदेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लजी भिसम, 46 थेला मालिक थेसे आम्‍हन्‍बा धिनदेन धुइरी धोखसी मालिकसे थेदा ल्‍हानान सजाय पिन्‍ना। ओच्‍छे थेदा परमेश्‍वरदा विश्‍वास आलबा म्‍हिगदे मुबा ग्‍लारी भ्‍याङ्‍ला। 47 “ह्राङला दिमला मालिकला सेमला ताम था याङ्सीनोन सेम निबा गे आलबा नोकरसे तोबा चला। 48 तर ह्राङला मालिकला सेमला ताम था आयाङ्ना तोबा चबा खाल्‍ला गे लसैनोन थे नोकरदा ल्‍हाना आतोः। ओच्‍छे जुन म्‍हिदा ल्‍हाना पिन्‍बा मुला थेसेनोन ल्‍हानान पिन्‍तोःला। थेह्रङ् लसीन जुन म्‍हिदा ल्‍हानान जिम्‍मा पिन्‍बा मुला थेदेन छ्‌याम ल्‍हानान किन्‍ना। 49 “च्‍यागो, ङा जम्‍बुलिङरी मे सल्‍कब लबारी खबा हिन्‍ना। बरु ङाच्‍छान सल्‍कब तबा हिन्‍सै तसेला मुबा। 50 ङाइ दुखला बप्‍तिस्‍मा किन्‍तोःबा मुला, थे बप्‍तिस्‍मा आकिन्‍तेधोना ङादा शान्‍ति आत। 51 तिग एनीगदेसे ङा जम्‍बुलिङरी म्‍हिगदेदा ढिक्‍ना लबारी खबा भिसी म्‍हन्‍बा? आहिन, ङा मी एनीगदेदा फेना लबारी खबा हिन्‍ना। 52 दाहेन्‍से गोर ङा म्‍हिला थेमे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी फेला। ओच्‍छे न्‍हीला बिरोधरी सोम, सोमला बिरोधरी न्‍ही रेःला। 53 थेह्रङ् लसीन आबाला बिरोधरी झा, झाला बिरोधरी आबा, आमाला बिरोधरी झामे, झामेला बिरोधरी आमा ओच्‍छे स्‍युमीला बिरोधरी चाङ, चाङला बिरोधरी स्‍युमी रेःला।” 54 जमाहेन्‍से म्‍हिला हुलदाएनोन येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “जम्‍बुलिङला न्‍हुपग्‍याम खसु थोन्‍माहेन्‍से ‘दाहेन्‍से नाम खला’ भिसी एनीगदेसे भिमुला, ओच्‍छे थेह्रङ्नोन तमुला। 55 थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङला ल्‍होपट्टिसे लाबा खबारी छ्‌याइमाहेन्‍से ‘दाहेन्‍से छेप्‍बा छला’ भिसी एनीगदेसे भिमुला, ओच्‍छे थेह्रङ्नोन तमुला। 56 कप्‍टीगदे, एनीगदेसे सदेन मुरी च्‍यासी तिग तबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम चा था याङ्मुला। तर दान्‍दे तिग तबारी छ्‌याइबा मुला भिबा ताम चा तिग्‍दा था आयाङ्बा? 57 “‘ङाइ लबा गे ठीक मुला कि आरे’ भिसी एनीगदेसे तिग्‍दा पक्‍का आलबा? 58 खालैसे एदा मुद्दा युसी न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी भोर्जी भिसम, थे म्‍हिदेन छ्‌याम ग्‍यामरीन ढिक्‍गो। आहिन्‍सम थेसे एदा न्‍यायाधीशला ङाच्‍छापट्टि राप्‍पुङ्ला। ओच्‍छे न्‍यायाधीशसे सिपाहीगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से सिपाहीगदेसे भोर्सी झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। 59 एसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एसे जम्‍मान टाङगा आफातेधोना थेग्‍याम थोन्‍बारी आम्‍याङ्‍।”

Luke 13

1 थेनोन धुइरी थेरी मुबा कोइ कोइ म्‍हिगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी पाङ्जी। गालीलला म्‍हिगदेसे परमेश्‍वरदा बलि फुल्‍बान लमा पिलातस भिबा रोमी अञ्‍चलाधीशसे थेनीगदेदान साइजी। ओच्‍छे थेनीगदेला काएनोन पशुला कादेन छ्‌याम दोङ्जी। 2 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी जोहाब पिन्‍जी, “थे गालीलला म्‍हिगदेसे चुह्रङ् लसी दुख नाजी भिदेमा एनीगदेसे चु गालीलला म्‍हिगदेदा स्‍य्‍हान्‍दोगदे भन्‍दा ल्‍हानान पापी मुला भिसी म्‍हन्‍बा? 3 आहिन, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी भिसम एनीगदेएनोन थेह्रङ् लसीन नाश तला। 4 थेह्रङ् लसीन सिलोआम भिबा ग्‍लाला धरहरा गुर्सी सिबा च्‍युक भ्रेः म्‍हिगदे तिग यरूशलेमला स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे भन्‍दा पापी मुबा भिसी म्‍हन्‍बा? 5 आहिन, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेसे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि आदोःनी भिसम एनीगदेएनोन थेह्रङ् लसीन नाश तला।” 6 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “म्‍हि गिकसे वारीरी अञ्‍जीरला दोङ सूबा मुबा। थे म्‍हिसे थे अञ्‍जीरला दोङरी अञ्‍जीर रोजी वा भिसी च्‍याबारी खमा तिगै आस्‍याप्‍नी। 7 थेतबासेलमा थेसे ह्राङला वारीरी गे लबा म्‍हिदा ‘ङाइ अञ्‍जीर रोला वा भिसी च्‍याबा सोम दिङ तजी, तर दान्‍देधोना आरोनी। दाहेन्‍से चुदा थासी भ्‍याङ्‍गो’ भिसी भिमा, 8 थे गे लबा म्‍हिसे ‘अझ तिदिङ भ्रान्‍गो, ङाइ चु दोङला क्‍यारक्‍युर ख्‍वसी सार युला। 9 ओते लसीनोन आरोनी भिसम ह्राङसे चु दोङ थासी भ्‍याङ्‍खम्‍ला’ भिसी भिजी।” 10 येशूसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी लोप्‍बान मुबा। 11 थेरी म्‍हङसे स्‍याप्‍सी कुब्रे तबा म्रिङम्‍हेमे गिक मुबा। थे खाइमै सिधा तसी भ्रबारी आखम्‍मुबा। थे थेह्रङ् तबा च्‍युक भ्रेः दिङ तबा मुबा। 12 येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा म्राङ्सी ह्राङला ङामरी ङ्‌योइसी, “दाहेन्‍से ए खम्‍जी” भिसी सुङ्जी। 13 ओच्‍छे थेथोरी येशूसे ह्राङला छ्‌या थान्‍मैछ्‌याम थे कुब्रे तबा म्रिङम्‍हेमे खम्‍जी। जमाहेन्‍से थे म्रिङम्‍हेमेसे परमेश्‍वरला जयजयकार लबारी छ्‌याइजी। 14 येशूसे थे म्रिङम्‍हेमेदा ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु खम्‍ना लबा म्राङ्सी यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमला नेता बोमो खसी, “म्‍हिगदेदा गे लबा धिन साता गिकरी ढुरे मुनोन मुला। थेतबासेलमा चु ढुरे न्‍हङरी खसी खम्‍ना लउ, ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु आहिन” भिसी भिजी। 15 प्रभुसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “कप्‍टी, तिग एनीगदेसे ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु म्‍हे मुइदेन गधादा पुइसी क्‍युइ ख्‍वाबारी आभोर्मुला? 16 चु अब्राहामला सन्‍तानदा च्‍युक भ्रेः दिङधोना शैतानसे आख्‍लाबा मुबा भिसम, तिनी ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनुएनोन खम्‍ना लतोःबा आहिन?” 17 येशूसे चुह्रङ् लसी जोहाब पिन्‍बा म्राङ्सी, येशूला बिरोधीगदे पेःजी। तर थेरी मुबा म्‍हिगदे चा येशूसे लबा उदेकला गे म्राङ्सी ताङ्जी। 18 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा ङाइ तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खाह्रङ्बा मुला भिसम, 19 चु चा पच्‍छै ढापला ब्‍लु गिक ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। खालै म्‍हिसे घुर्‍यानरी ढ्वमाहेन्‍से थे ढाप फुइसी ल्‍हेबान निमुला। जमाहेन्‍से थे पच्‍छै ढापला दोङला हाँगारी चरागदेसे जङ स्‍होसी चिला” भिसी सुङ्जी। 20 दोःसी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा ङाइ तिगदेन छ्‌याम दाँजब लसे? 21 चु मी गेङरी युबा खमीर ह्रङ्‌बान हिन्‍ना। थे खमीर म्रिङम्‍हेमे गिकसे फाम सोम ब्रारी युसी ज्‍योप्‍ला। ओच्‍छे थे ब्रा आभोतेधोना थेसे घप्‍सी थान्‍ना।” 22 जमाहेन्‍से येशू शहर शहरदेन नाम्‍सा नाम्‍सारी फेप्‍सी म्‍हिगदेदा लोप्‍बान यरूशलेमरी फेप्‍जी। 23 थेनोन धुइरी म्‍हि गिकसे, “प्रभु, तिग थार्बा याङ्बा म्‍हिगदे ल्‍हाना आरे?” भिसी येशूदा ङ्‌योइमा, 24 येशूसे थेरी मुबा म्‍हिगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, साङरो म्रापग्‍याम वाङ्बारी भङ लउ। तिग्‍दा भिसम ल्‍हानान म्‍हिगदे वाङ्बारी म्‍हाइमुला, तसैनोन वाङ्बारी आखम्‍मुला। 25 दिमला मालिक रेःसी म्राप ढुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से एनीगदेसे मङग्‍यारग्‍याम ढ्वक ढ्वक लसी ‘गुरु, ङन्‍दा म्राप ठोङ्सी पिन्‍गो’ भिसी भिमा, थेसे एनीगदेदा ‘एनीगदे खाल हिन्‍ना? ओच्‍छे खानङग्‍याम खबा? ङाइ एनीगदेदा ङोसेबा आरे’ भिसी भिला। 26 एनीगदेसे ‘ह्राङ ङन्‍देन छ्‌यामनोन सोल्‍बा छ्‌योइबा लबा मुबा। ओच्‍छे ङन्‍ना नाम्‍सारीक्‍यार ह्राङसे लोप्‍बा मुबा’ भिसी भिमा, 27 थेसे एनीगदेदा ‘एनीगदे खाल हिन्‍ना? ङाइ ङोआसेनी। थेतबासेलमा पाप गे लबागदे, एनीगदे ङा मुबा ग्‍लाग्‍याम निउ’ भिसी भिला। 28 ओच्‍छे एनीगदेसे अब्राहाम, इसहाक, याकूबदेन जम्‍मान अगमवक्तागदेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी म्राङ्मा, ह्राङदा चा मङग्‍यार भ्‍याङ्‍मा क्राबा क्रिङ्बा लसी स्‍वा क्रेला। 29 स्‍यार, ल्‍हो, न्‍हुप, झ्‍याङ जम्‍मान ग्‍लाग्‍यामसे म्‍हिगदे खसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी थेदेन छ्‌यामनोन चबा थुङ्बा लबारी चिला। 30 तर च्‍यागो, दान्‍दे लिच्‍छा मुबागदे ङाच्‍छा तला, ओच्‍छे दान्‍दे ङाच्‍छा मुबागदे लिच्‍छा तला।” 31 थेनोन धुइरी कोइ कोइ फरिसीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खसी, “ह्राङ चुग्‍याम थोन्‍सी फेप्‍गो। तिग्‍दा भिसम ह्राङदा हेरोदसे साइबारी छ्‌याइबा मुला” भिसी भिमा, 32 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे निसी थे ल्‍हुन्‍दी ह्रङ्‌बा छट्टुदा चुह्रङ् भिउ, ‘तिनीदेन न्‍हङगर ङाइ म्‍हङगदे ताप्‍बादेन आखम्‍बागदेदा खम्‍ना लबा गे लला, ओच्‍छे रेनी ङाला गे जिन्‍ना।’ 33 ओच्‍छे तिनी, न्‍हङगर, रेनीकुनुधोनारी ङा यरूशलेम शहररी धोनोन तोःला। तिग्‍दा भिसम यरूशलेम शहररी बाहेक अर्गु ग्‍लारी अगमवक्तादा आसाइ! 34 “यरूशलेमला म्‍हिगदे, एनीगदेसे अगमवक्तागदेदा साइला ओच्‍छे परमेश्‍वरसे एनीगदे मुबा ग्‍लारी पुइखबागदेदा युङबासे तोला। ङाइ एनीगदेला कोलागदेदा नागा मामासे ह्राङला कोलागदेदा भ्‍याप्‍से घप्‍बा ह्रङ् लसी पोप लबारी म्‍हाइमा एनीगदेसे आङ्‌यान्‍नी। 35 दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे एनीगदेला दिम ख्‍लाला। च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ‘परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबादा मोलम याङ्बा म्‍हि’ भिसी आभितेधोना ङादा आम्राङ्।”

Luke 14

1 येशू ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु फरिसीगदेला नेता गिकला दिमरी सोल छ्‌योइबारी फेप्‍जी। थेरी मुबा फरिसीगदेसे येशूला चिवा लसी चिमुबा। 2 थेरी टाङ्‌बा बेथासे स्‍याप्‍बा म्‍हि गिक येशूला ङाच्‍छापट्टि मुबा। 3 येशूसे यहूदी धर्मगुरुगदेदेन फरिसीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु आखम्‍बा म्‍हिदा खम्‍ना लबारी तला कि आत?” भिसी ङ्‌योइमा, 4 थेनीगदे कुटिसी चिजी। ओच्‍छे येशूसे थे आखम्‍बा म्‍हिदा ह्राङला यासे थुर्सी खम्‍ना लमाहेन्‍से “दिमरी निउ” भिसी सुङ्जी। 5 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ब्‍लप्‍बा न्‍हबा धिनकुनु एनीगदेला कोलागदे अथवा ग्‍लाप इनार न्‍हङरी ताइजी भिसम तिग एनीगदेसे तुरुन्‍तन आतेःना चिला?” भिसी सुङ्मा, 6 थेनीगदेसे तिगै पाङ्‌बारी आखम्‍नी। 7 थेरी चबा थुङ्बारी खबा म्‍हिगदेसे मुल ठिगदे धम्‍सी चिबारी म्‍हाइबा म्राङ्सी येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, 8 “खालैसे एनीगदेदा ब्‍याहरी निम्‍तो पिन्‍जी भिसम मुल ठिरी चिबारी थाम्‍हाइगो। तिग्‍दा भिसम थेरी एनीगदे भन्‍दा घ्रेन म्‍हिदाएनोन निम्‍तो पिन्‍बा मुला तला। 9 एदेन थेदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हि खसी ‘चु ग्‍लारी थेदा चिपुङ्‍गो’ भिसी एदा चिबा ग्‍लाग्‍याम रेःपुङ्ला। जमा ए पेःसी जम्‍मान भन्‍दा धिरी चितोःला। 10 थेतबासेलमा एसे निम्‍तो याङ्बा धुइरी निसी जम्‍मान भन्‍दा धिला ग्‍लारी चिउ। जमाहेन्‍से एदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हि खसी ‘तोर धन्‍छ्‌यागो’ भिसी मुल ठिरी चिपुङ्ला। थे धुइरी एदेन छ्‌याम चबा थुङ्बारी चिबागदेला ओन्‍छाङरी एसे मान याङ्ला। 11 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होला थेदा जम्‍मान भन्‍दा जजा स्‍होला ओच्‍छे जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान जजा स्‍होला थेदा जम्‍मान भन्‍दा घ्रेन स्‍होला।” 12 येशूसे ह्राङदा निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हिदाएनोन चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे चबा थुङ्बारी ह्रोगदे, ह्राङला ज्‍योज्‍यो आलेगदे, ह्राङला म्‍हिगदेदेन फ्‍युक्‍पो खिम्‍जेमगदेदा जे थाङ्‌योइगो। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसेनोन एसे ह्रङ् लसीन निम्‍तो पिन्‍सी एला गुण फाला। 13 थेतबासेलमा एसे प्राङबोगदे, कुज्‍यागदेदेन मी आम्राङ्बा म्‍हिगदेदाएनोन ङ्‌योइगो। 14 थेह्रङ् लजी भिसम एसे मोलम याङ्ला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे एसे लबा गुण फाबारी आखम्‍सै परमेश्‍वरसे म्‍हन्‍बा अन्‍छारला गे लबा म्‍हिगदे सिबाग्‍याम सोबा धुइरी परमेश्‍वरसेन एसे लबा गुण फाला।” 15 येशूला ताम थेःसी येशूदेन छ्‌याम चबा थुङ्बा लबा म्‍हिगदे न्‍हङला गिकसे “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी चबा थुङ्बा लम्‍याङ्बागदे गाते ताङ्‍म्‍याङ्‍ला” भिसी भिजी। 16 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हि गिकसे घ्रेन भोज पिन्‍बारी ल्‍हानान म्‍हिगदेदा निम्‍तो पिन्‍जी। 17 भोज ठीक लसी जिन्‍माहेन्‍से ह्राङसे निम्‍तो पिन्‍बा म्‍हिगदेदा जम्‍मान ठीक तजी भिसी ङ्‌योइबारी ह्राङला नोकरदा पुइजी। 18 तर निम्‍तो याङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे निउ गिक गिक लसी चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, ‘गिकसे चा ङाइ बु ग्‍लुबा मुला थे च्‍याबारी नितोःला। थेतबासेलमा ङादा माफ लउ, ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 19 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दोसे चा ‘ङाइ हल ङा ग्‍लाप ग्‍लुबा मुला, तिनीन थे ग्‍लाप च्‍याबारी नितोःबा मुला। थेतबासेलमा ङादा माफ लउ, ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 20 थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दोसेनोन ‘ङाइ भर्खर जे ब्‍याह लबा मुला, थेतबासेलमा ङा खआम्‍याङ्‍’ भिसी भिजी। 21 नोकरसे चु ताम ह्राङला मालिकदा पाङ्माहेन्‍से दिमला मालिक बोमो खसी ‘ए शहरला ग्‍यामदेन गल्‍लीगदेरी निसी थेरी मुबा जम्‍मान प्राङबो, कुज्‍यादेन मी आम्राङ्बागदेदा ङ्‌योइसी चुरी भउ’ भिसी कुल्‍जी। 22 चुह्रङ् लसी जिन्‍माहेन्‍से नोकरसे दिमला मालिकदा ‘गुरु, ह्राङसे कुल्‍बा अन्‍छार ङाइ जम्‍मादान ङ्‌योइसी भजी, तसैनोन अझ ग्‍ला मुला’ भिसी भिमा, 23 मालिकसे ‘ए शहरला मुल ग्‍यामदेन गल्‍ली गल्‍लीरी निसी म्‍हिगदेदा कर लसी भसी खउ। तिग्‍दा भिसम ङाला दिम नाङनोन म्‍हिगदे तगै! 24 चु भन्‍दा ङाच्‍छा निम्‍तो याङ्बा म्‍हिगदे खालैसेनोन ङाला भोजला ब्रोइ म्‍य्‍हाङ्‍ आम्‍य्‍हाङ्‍’ भिसी भिजी।” 25 म्‍हिला हुल येशूदेन छ्‌याम निबान लबा धुइरी थेनीगदेपट्टि दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 26 “चुदे ङादेन छ्‌याम भ्रजी भिसम थेसे ह्राङला आबा आमा, म्रिङ, कोलागदे, ज्‍योज्‍यो आले, नाना आङा ओच्‍छे ह्राङलान ज्‍यानएनोन माया मारब आलनी भिसम थे ङाला चेला दोआखम। 27 जुन म्‍हिसे आसितेधोना ह्राङला दुख ह्राङसेन नासी ङादेन छ्‌याम आभ्र थे ङाला चेला दोआखम। 28 “चुदे एनीगदे न्‍हङरी खालै म्‍हिसे धरहरा स्‍होबा सेम लसम थेसे धरहरा स्‍होसी जिन्‍बाधोना गाते खर्च निला भिसी ङाच्‍छान हिसाब लतोःला। 29 थेह्रङ् आलनी भिसम थेसे धरहराला जग थान्‍सी धरहरा स्‍होसी जिन्‍ना लबारी आखम्‍नी भिसम चु म्राङ्बा जम्‍मान म्‍हिगदेसे थेदा खिसी लसी, 30 ‘चु म्‍हिसे स्‍होबारीम छ्‌याइमुबा तर स्‍होसी जिन्‍ना लबारी चा आखम्‍नी’ भिला। 31 “खजिबै ग्‍लेसे अर्गु य्‍हुल्‍साला ग्‍लेदेन छ्‌याम लडाइ लबारी निमा ह्राङदेन छ्‌याम मुबा हजार च्‍युइ सिपाहीगदे भोर्सी ह्राङदेन छ्‌याम लडाइ लबारी खबा बोगल गिक हजार सिपाहीदा ढाबारी खम्‍ला कि आखम थे ङाच्‍छान चिसी सल्‍लाह आल? 32 लडाइ लबारी आखम्‍नाम भिसी था याङ्माहेन्‍से ङाच्‍छान ढिक्‍बाला लागिरी स्‍य्‍हान्‍दो ग्‍ले मुबा ग्‍लारी ह्राङला ग्‍ले ब्‍लोन पुइला। 33 थेह्रङ् लसी एनीगदे न्‍हङला जुन म्‍हिसे ङाला लागिरी जम्‍मान स्‍हे ख्‍लाआखम थे म्‍हि ङाला चेला दोआखम। 34 “चजा ज्‍यबा स्‍हे हिन्‍ना, तर चजाला ङम्‍बा स्‍हे निजी भिसम थेदा दोःसी तिग्‍से ङम्‍ना लबा? 35 थे चजा न्‍ह साप्राला लागिरी गे खेल्‍बा तला न्‍ह सारनोन तला। जमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे थे चजा भ्‍याङ्‍ला। जुन म्‍हिदा ङ्‌यान्‍बा सेम मुला थेसे ङ्‌यान्‍सी घोउ।”

Luke 15

1 तिरेकुनु तिरो दुइबा म्‍हिगदेदेन पापीगदे जम्‍मान येशूला बचन ङ्‌यान्‍बारी थेला ङामरी खजी। 2 चु म्राङ्सी फरिसीदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे “चु म्‍हि मी पापीगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी थेनीगदेदेन छ्‌यामनोन चिसी चबा थुङ्बा लबा चीम” भिसी येशूला तामगन लबारी छ्‌याइजी। 3 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा उखान गिक सुङ्जी, 4 “एनीगदे खालै म्‍हिला ग्‍यार्जा गिक ग्‍यु न्‍हङरी गिक म्‍हाजी भिसम थेसे बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु ग्‍युगदेदा ख्‍लासी थे म्‍हाबा ग्‍यु आस्‍याप्‍तेधोना आम्‍हाइ? म्‍हाइला। 5 थे ग्‍यु स्‍याप्‍माहेन्‍से ताङ्सी ताङ्सी थेसे बमरी पुइसी दिमरी भला। 6 ओच्‍छे ह्राङला ह्रोगदेदेन खिम्‍जेमगदेदा ङ्‌योइसी एनीगदेएनोन ङा ह्रङ् लसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ‘ङाइ ङाला म्‍हाबा ग्‍यु स्‍याप्‍जी’ भिसी भिला। 7 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुह्रङ् लसीन ह्राङला पाप आख्‍लाना ङनी परमेश्‍वरला ङाच्‍छा ज्‍यबा दोसी ह्राङला पाप ख्‍लाआतोःबा बोगल ब्‍लिसे च्‍युक कु म्‍हिगदेला लागिरी भन्‍दा ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःबा म्‍हि गिकला लागिरी स्‍वर्गरी मुबागदे ल्‍हानान ताङ्ला। 8 दोःसी येशूसे उखान गिकग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालै म्रिङम्‍हेमे गिकदेन छ्‌याम म्‍हुइला गोर च्‍युइ डबल मुबा। थे डबल च्‍युइ न्‍हङरी डबल गिक म्‍हाजी भिसम थेसे थे डबल आस्‍याप्‍तेधोना नाङसल म्रासी दिम साङसिङ लसी आम्‍हाइ? म्‍हाइला। 9 ओच्‍छे थे म्‍हाबा डबल स्‍याप्‍माहेन्‍से थेसे ह्राङला ह्रोगदेदेन खिम्‍जेमगदेदा ङ्‌योइसी ‘एनीगदेएनोन ङा ह्रङ् लसी ताङ्‍गो। तिग्‍दा भिसम ङाइ ङाला म्‍हाबा डबल याङ्जी’ भिसी भिला। 10 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, थेह्रङ् लसीन खालै म्‍हिसे ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःजी भिसम थे पापी गिकला लागिरी परमेश्‍वरला दूतगदे परमेश्‍वरदेन छ्‌यामनोन ताङ्ला।” 11 दोःसी येशूसे उखान गिक सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हि गिकला झा न्‍ही मुबा। 12 थेला झा च्‍याङ्‍बासे चा आबादा ‘ङाला अंश भउ आबा’ भिसी भिजी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला सम्‍पत्ति झा न्‍हीदान भो लसी पिन्‍जी। 13 “तिगै धिन लिच्‍छा थे म्‍हिला झा च्‍याङ्बा ह्राङला जम्‍मान सम्‍पत्ति भोर्सी अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। थेसे थेरी मोजमजा लसी जम्‍मान सम्‍पत्ति जिन्‍ना लजी। 14 थेला जम्‍मान धन सम्‍पत्ति जिन्‍बा धुइरीन थे य्‍हुल्‍सारी ल्‍हानान अनिकाल तजी, ओच्‍छे थेसे ल्‍हानान दुख याङ्जी। 15 जमाहेन्‍से थे, थे य्‍हुल्‍साला म्‍हि गिक मुबा ग्‍लारी गे म्‍हाइबारी निजी। थे म्‍हिसे थेदा ह्राङला ढ्वा छबारी पुइजी। 16 थेदा खालैसे चबा थुङ्बा आपिन्‍बासे लमा थेसे ढ्वला दाना चसीन ह्राङला फो म्रेन्‍ना लबारी म्‍हाइजी। 17 “जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला दिम ढन्‍जी। ओच्‍छे चुह्रङ् भिबारी छ्‌याइजी, ‘ङाला दिमरी ङाला आबाला नोकरगदेसे म्रेन्‍ना चसीनोन लेङ्बाधोना चबा स्‍हे मुला। तर ङा चा भिसम चुरी फोइथाननोन सिबारी छ्‌याइबा मुला। 18 दाहेन्‍से ङा आबा मुबा ग्‍लारी निसी, “आबा, ङाइ परमेश्‍वरदेन ह्राङला बिरोधरी पाप लजी। 19 दाहेन्‍से ङा ह्राङला झा भिबाधोनाला आरे। तसैनोन ह्राङसे ङादा दया लसी ह्राङला नोकरगदे न्‍हङला गिक म्‍हन्‍सी थान्‍गो भितोःजी”’ भिसी म्‍हन्‍जी। 20 “जमाहेन्‍से थे आबा मुबा ग्‍लारी निजी। आबासे थेदा थारेङग्‍याम खबान लबा म्राङ्सी थेला सेमरी दया रेःजी। ओच्‍छे ताङ्सी झादा स्‍याप्‍बारी यार्बान निसी झादा हाप ख्‍वाइसी च्‍योक लजी। 21 ओच्‍छे झासे ‘आबा, ङाइ परमेश्‍वरदेन ह्राङला बिरोधरी पाप लबा मुला। ङा दाहेन्‍से ह्राङला झा भिबाधोनाला आरे’ भिसी भिजी। 22 तर आबासे ह्राङला नोकरगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिजी, ‘जम्‍मान भन्‍दा ज्‍यबा क्‍वान, च्‍याप‍देन लखम योना भसी चुदा क्‍वान्‍सी पिन्‍गो। 23 ओच्‍छे छोबा ह्रङ्‌बा बहर भसी साइगो। तिनी य्‍हाङसे भोज लइ। 24 तिग्‍दा भिसम चु ङाला झा सिबा मुबा दान्‍दे सोबा मुला, थे म्‍हाबा मुबा तर दान्‍दे याङ्बा मुला।’ जमाहेन्‍से जम्‍मान ताङ्सी भोज चबारी छ्‌याइजी। 25 “थे धुइरी थेला थेबा झा बुरी मुबा। थे बुग्‍याम खबा धुइरी दिमला ङामरी धोखमा दिमरी व्‍हाइ गोबादेन स्य्‍हबान लबा थेःजी। 26 जमाहेन्‍से थेसे नोकर गिकदा ङ्‌योइसी, ‘चुरी तिग लबा?’ भिसी ङ्‌योइमा, 27 नोकरसे थेदा ‘ह्राङला आले दोःसी दिमरी खबा मुला। चुह्रङ् लसी ह्राङला झा ज्‍यना लसी खबासे लमा आबासे जम्‍मान भन्‍दा छोबा बहर गिक साइबा मुला’ भिसी भिजी। 28 “चु ताम थेःसी थे बोमोसे दिम न्‍हङरी वाङ्बारी आम्‍हाइनी। थेतबासेलमा थेला आबा मङग्‍यार खसी थेदा व्‍हाम्‍बारी छ्‌याइजी। 29 तर थेसे आबादा ‘च्‍यागो, ङाइ चुदे दिङधोना ह्राङला नोकरसे ह्रङ् लसी जम्‍मान गे लसी ह्राङसे कुल्‍बा जम्‍मान तामएनोन ङ्‌यान्‍जी। तसैनोन ङाला ह्रोगदेदेन छ्‌याम ढिक्‍सी चबा थुङ्बा लबारी ह्राङसे ङादा खाइमै रा गिकधोना पिन्‍जी? 30 तर तिनी ह्राङला धन सम्‍पत्ति बेश्‍यागदेदेन छ्‌याम भ्रसी जिन्‍ना लबा झा दोःसी खमा चा थेला लागिरी छोबा बहर साइबा?’ भिसी भिमा, 31 आबासे थेदा ‘झा, ए मी सदन ङादेन छ्‌याम मुनोन मुला। ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति एलान हिन्‍ना। 32 तिनी य्‍हाङसे ताङ्सी भोज लतोःबा धिन हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम एला आले सिबा मुबा दान्‍दे सोबा मुला, म्‍हाबा मुबा दान्‍दे याङ्बा मुला’ भिसी भिजी।”

Luke 16

1 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिकला गे लबा नाइके गिक मुबा। ‘नाइकेसे ह्राङला धन सम्‍पत्ति नाश लजी’ भिसी म्‍हिगदेसे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा पाङ्जी। 2 जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला गे लबा नाइकेदा ङ्‌योइसी ‘म्‍हिगदेसे एला बिरोधरी पाङ्बा ताम तिग हिन्‍ना? दाहेन्‍से जम्‍मान हिसाब किताब ङादा घोना लउ। ओच्‍छे चु गे ख्‍लागो’ भिसी भिमा, 3 थे नाइकेसे चुह्रङ् भिसी म्‍हन्‍जी, ‘दाहेन्‍से ङादा मालिकसे गेग्‍याम तेःबारी छ्‌याइबा मुला, ङा तिग लइ? ख्‍वबा मोइबा लइ भिसम भङ आरे, ह्रीसी चबारी ङादा पेःबा खमुला। 4 दाहेन्‍से ङाइ तिग लतोःबा थे ङादा था मुला, ङादा मालिकसे गेग्‍याम तेःमाहेन्‍से म्‍हिगदेसे ङादा मान लला भिबा ताम ङाइ था याङ्सी जिन्‍बा मुला।’ 5 जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला मालिकला असामीगदेदा गिक गिक लसी ङ्‌योइजी। ओच्‍छे थेसे ङाच्‍छा खबा असामीदा ‘एदा ङाला मालिकला छे गाते मुला?’ भिसी ङ्‌योइमा, 6 थे असामीसे ‘हजार सोम लिटर छ्‌युगु मुला’ भिसी भिमाहेन्‍से थे नाइकेसे ‘दाहेन्‍से एला तमसुकरी हजार गिकसे ग्‍यार्जा ङा लिटर जे भ्रिउ’ भिसी भिजी। 7 थेह्रङ् लसी स्‍य्‍हान्‍दोदाएनोन ‘एदा ङाला मालिकला छे गाते मुला?’ भिसी ङ्‌योइमा, थे असामीसे ‘हजार गिक बोरा ग्‍वा मुला’ भिसी भिमाहेन्‍से थे नाइकेसे ‘एला तमसुकरी ग्‍यार्जा भ्रेः बोरा जे भ्रिउ’ भिसी भिजी। 8 “मालिकसे थे बेइमान नाइकेसे चलाक गे लबा म्राङ्सी थेला हर्गबढाइ लजी। तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङला म्‍हिगदे ह्राङला ह्रो स्‍होबारी परमेश्‍वरदा ङोसेबा म्‍हिगदे भन्‍दा ल्‍हानान चलाक तमुला। 9 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, एनीगदेसे ह्राङला लागिरी जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिसे ह्रो स्‍होउ। तिग्‍दा भिसम एनीगदेला धन सम्‍पत्ति जिन्‍सी निसैनोन थेनीगदेसे एनीगदेदा जुकजुकधोना चिबा ग्‍लारी मान लला। 10 येशूसे दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “खालैसे जजाबा तामरी विश्‍वासला गे लजी भिसम थेदा घ्रेन गेरीएनोन विश्‍वास लला। तर जजाबा तामरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम थेदा घ्रेन गेरीएनोन विश्‍वास आल। 11 थेतबासेलमा एनीगदेसे जम्‍बुलिङला धन सम्‍पत्तिरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम खाल्‍से एनीगदेदा सत्‍यला धन सम्‍पत्ति जिम्‍मा पिन्‍ना? 12 थेह्रङ् लसीन स्‍य्‍हान्‍दोला धन सम्‍पत्तिरी विश्‍वासला गे आलनी भिसम एनीगदेदा धन सम्‍पत्ति खाल्‍से पिन्‍ना? 13 “खजिबै नोकरसे मालिक न्‍हीला गे लबारी आखम। तिग्‍दा भिसम थेसे गिकदा हेला लला, स्‍य्‍हान्‍दोदा माया लला, अथवा गिकसे भिबा ताम ङ्‌यान्‍ना, स्‍य्‍हान्‍दोदा वास्‍तान आल। थेह्रङ् लसीन एनीगदेसेनोन परमेश्‍वरदेन धन सम्‍पत्ति न्‍हीलान गे लबारी आखम।” 14 चु ताम थेःसी थेरी मुबा फरिसीगदेसे येशूदा खिसी लजी। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे टाङगाला लिच्‍छा जे भ्रमुबा। 15 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेदा “म्‍हिगदेला ओन्‍छाङरी ह्राङसे ह्राङदान ङनी ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भ्रबा एनीगदेन हिन्‍ना। तर परमेश्‍वरदा एनीगदेला सेम खाह्रङ्बा मुला भिसी था मुला। तिग्‍दा भिसम म्‍हिगदेसे घ्रेन भिसी म्‍हन्‍बा तामगदे परमेश्‍वरला लागिरी ल्‍हानान नइबा खबा ताम हिन्‍ना। 16 “बप्‍तिस्‍मा पिन्‍बा यूहन्‍नाला धुइधोना मोशाला ठिमदेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा परमेश्‍वरला बचन थेःना लबा मुबा। थेनोन धुइहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुला। ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदे भङ लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बान मुला। 17 मुदेन जम्‍बुलिङ नाश तसैनोन परमेश्‍वरसे मोशादा पिन्‍बा ठिमरी मुबा ताम गिकनोन आम्‍हा। 18 “खालै म्‍हिसे ह्राङला म्रिङदेन छ्‌याम छोडपत्र लसी स्‍य्‍हान्‍दो म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लजी भिसम थे चा ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना। थेह्रङ् लसी थेसे ख्‍लाबा म्रिङम्‍हेमेदा जुन म्‍हिसे ब्‍याह लला थेएनोन ब्रेल्‍सी भ्रबा हिन्‍ना।” 19 दोःसी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “ग्‍ला गिकरी फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा। थेसे मलमलला महँगो क्‍वान क्‍वान्‍सी धिन धिननोन मोजमजा लसी चिमुबा। 20 तर थेला म्रापरी चा जिउ नाङ पोरनोन पोर मुबा लाजरस भिबा ह्रीबा म्‍हि गिकदा भसी थान्‍मुबा। 21 थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे चमा ताइबा भ्राइभ्रुइ चम्‍याङ्ला वा भिसी च्‍यासी चिमुबा। नगीगदे चा खसी थेला पोर ल्‍हेम्‍मुबा। 22 “तिरेकुनु थे प्राङबो म्‍हि सिजी। जमाहेन्‍से थेदा स्‍वर्गदूतगदेसे अब्राहामला ङामरी भोर्सी थान्‍जी। ओच्‍छे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिएनोन सिजी। 23 थे फ्‍युक्‍पो म्‍हि नर्गरी ल्‍हानान दुख नासी चिबा धुइरी थेसे च्‍यामा थारेङग्‍याम अब्राहामला ङामरी लाजरसदा म्राङ्जी। 24 ओच्‍छे थेसे क्रिङ्सी ‘आबा अब्राहाम, ङादा दया लसी लाजरसदा ङा मुबा ग्‍लारी पुइखउ। थेला या जुम्‍बी क्‍युइरी ब्‍लुम्‍सी ङाला लेरी थोपा गिक क्‍युइ ताइना लगै। तिग्‍दा भिसम ङा चुरी मेसे क्रोसी भोल्‍सी चिबा मुला’ भिसी भिजी। 25 “जमाहेन्‍से अब्राहामसे थेदा ‘झा, एसे तिग ढन्‍बा आरे? ए सोबा धुइरी ल्‍हानान सुख याङ्बा मुबा, तर लाजरससे चा ल्‍हानान दुख याङ्बा मुबा। दान्‍दे चा लाजरससे चुरी सुख शान्‍ति याङ्बा मुला, एसे चा दुख नासी चितोःबा मुला। 26 एदेन छ्‌याम ङन्‍ना गुङरी घ्रेन व्‍हाङ मुला। थेतबासेलमा क्‍याम्‍सङ झासम लबा सेम मुसैनोन क्‍याम्‍सङ झासम लबारी आखम्‍मुला’ भिसी भिजी। 27 “जमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ‘थेह्रङ् भिसम आबा अब्राहाम, ङाला बिन्‍ती मुला, लाजरसदा ङाला आबाला दिमरी पुइगो। 28 तिग्‍दा भिसम थेरी ङाला आले ङा मुला। थेसे थेनीगदेदा ङा ह्रङ् लसी थाभ्रउ भिसी पाङ्‌गै, आहिन्‍सम थेनीगदेएनोन चु दुख नातोःबा ग्‍लारी खला’ भिसी भिजी। 29 “जमाहेन्‍से अब्राहामसे, ‘थेनीगदेदेन छ्‌याम मोशादेन अगमवक्तागदेसे भ्रिबा परमेश्‍वरला बचन मुनोन मुला, एला आलेगदेसे थे बचनरी भ्रिबा ताम ङ्‌यान्‍सम तनोन तला’ भिसी भिजी। 30 “ओच्‍छे थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ‘आहिन अब्राहाम आबा, थेनीगदेदा ओतेसे जे आत। सिबा म्‍हिगदे न्‍हङला खालै सोसी थेनीगदे मुबा ग्‍लारी निजी भिसम थेनीगदे ह्राङ ह्राङला पाप ख्‍लासी परमेश्‍वरपट्टि दोःसेला मुबा’ भिसी भिजी। 31 “तर अब्राहामसे थेदा ‘मोशादेन अगमवक्तागदेला ताम आङ्‌यान्‍बागदेसे सिबा म्‍हि सोसी निसैनोन थेनीगदेसे विश्‍वास आल’ भिसी भिजी।”

Luke 17

1 येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, म्‍हिदा पापरी फसब लबा तामगदे मी खनोन खमुला। तर स्‍य्‍हान्‍दोदा पापरी फसब लबा म्‍हिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला। 2 जुन म्‍हिसे चु कोलागदेदा पाप लपुङ्ला थेह्रङ्बा म्‍हिदा पाप लपुङ्बा भन्‍दा खारेरी ह्रान्‍दा च्‍योसी समुन्‍द्ररी भ्‍याङ्‍बान ज्‍यबा तला। 3 थेतबासेलमा ह्राङला लागिरी होशियार तसी चिउ! एला आलेसे पाप लजी भिसम थेदा बङ्‍‌गो। ओच्‍छे थेसे ङाइ लबा पाप ख्‍लाला भिजी भिसम थेदा माफ लउ। 4 एला आलेसे एला बिरोधरी धिनना निसरेमधोना पाप लसैनोन निसरेमधोनान थेसे ङाइ लबा पाप ख्‍लाला भिजी भिसम थेदा माफ लउ।” 5 जमाहेन्‍से प्रभुला मुल चेलागदेसे प्रभुदा “प्रभु, ङन्‍ना विश्‍वास ल्‍हेना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 6 प्रभुसे थेनीगदेदा “एनीगदेदेन छ्‌याम पच्‍छैला ब्‍लु गिक तेःबा जे विश्‍वास मुजी भिसम चु किम्‍बुला दोङदा ‘ए प्‍योक्‍सी समुन्‍द्ररी निउ’ भिजी भिसम थे एनीगदेसे भिबा ह्रङ्नोन तला। 7 “एनीगदे न्‍हङरी खालैला नोकर बु मोइसी तसै ग्‍यु छसी तसै दिमरी खमा, एनीगदेसे थेदा ‘चबा थुङ्बा लउ’ भिसी खाइमै भिला? आभि। 8 बरु एनीगदेसे थेदा ‘निउ, ङाला लागिरी चबा थुङ्बा तयार लउ, ङाइ चसी आजिन्‍तेधोना ङादा क्‍योङ्सी चिउ, ओच्‍छे ए चउ’ भिसी भिला। 9 ह्राङसे कुल्‍बा अन्‍छार गे लबा थे नोकरदा एसे खाइमै धन्‍यवाद पिन्‍ना? आपिन। 10 थेह्रङ् लसीन एनीगदेदा कुल्‍बा जम्‍मान गे लसी जिन्‍माहेन्‍से ‘ङनी मी गे आखेल्‍बा नोकर हिन्‍ना। तिग्‍दा भिसम ङन्‍से लतोःबा गे जे लबा हिन्‍ना’ भिसी भिउ।” 11 येशू यरूशलेम भिबा शहररी फेप्‍बा धुइरी सामरियादेन गालील अञ्‍चलग्‍याम तबान फेप्‍जी। 12 येशू नाम्‍सा गिकरी वाङ्बारी छ्‌याइबा धुइरी कोरे खबा म्‍हि च्‍युइदा स्‍याप्‍जी। थे कोरे खबा म्‍हिगदे जजाकी क्‍याथाङनोन राप्‍सी, 13 “येशू गुरु, ङन्‍दा दया लउ” भिसी क्रिङ्‌जी। 14 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा म्‍हि मुबा ग्‍लारी निसी ह्राङदा उन्‍गो” भिसी सुङ्जी। ओच्‍छे थेनीगदे निना निनान ग्‍यामरीन खम्‍जी। 15 थेनीगदे न्‍हङला गिकसे ह्राङ खम्‍बा था याङ्सी परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान दोःसी खजी। 16 ओच्‍छे थे म्‍हिसे येशूदा धन्‍यवाद पिन्‍सी येशूला स्‍य्‍हापरी फ्‍या लजी। थे म्‍हि चा सामरी य्‍हुलला मुबा। 17 जमाहेन्‍से येशूसे “कोरेग्‍याम खम्‍बा म्‍हि च्‍युइ न्‍हङरी चु गिक जेन हिन्‍ना? स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि कु चा खानङ निजी? 18 परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बारी चु सामरी बाहेक स्‍य्‍हान्‍दो खालै आतनी?” भिसी सुङ्जी। 19 जमाहेन्‍से येशूसे थे सामरी य्‍हुलला म्‍हिदा “दाहेन्‍से ए रेःसी निउ, एला विश्‍वाससे लमा एला कोरे म्‍हाबा मुला” भिसी सुङ्जी। 20 फरिसीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खाइमा खला भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा म्राङ्ना लसी आख। 21 खालै म्‍हिसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चुरी मुला, थेरी मुला भिसी भिदेमा एनीगदेसे आम्राङ्। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा एनीगदेला गुङरीन मुला” भिसी सुङ्जी। 22 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे तिरेकुनु परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा च्‍याबा सेम लला, तसैनोन एनीगदेसे आम्राङ्। 23 म्‍हिगदेसे एनीगदेदा थे थेरी मुला, चुरी मुला भिसी भिला, जमा धुइरी एनीगदे थानिउ ओच्‍छे थेनीगदेला लिच्‍छा थाभ्रउ। 24 तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि तिप्‍लीङ खबा धुइरी मुला कुनी गिकग्‍याम अर्गु कुनीधोना य्‍हाल तबा ह्रङ् तला। 25 तर ङाच्‍छा थेसे ल्‍हानान दुखदेन म्‍हिगदेसे लबा बिरोध नातोःबा मुला। 26 “ओन्‍मा नोआला धुइरी तबा ह्रङ्नोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि दोःसी खबा धुइरीनोन तला। 27 नोआ पानी जहाजरी वाङ्बा धिनकुनुधोना म्‍हिगदे चबा थुङ्बादेन ब्‍याह लबान मुबा। थेनोन धुइरी नामदेन भाल बाढी खसी जम्‍मान नाश लजी। 28 “थेह्रङ् लसीन लोतला धुइरीनोन कोइ म्‍हिगदे चबा थुङ्बा, कोइ म्‍हिगदे ग्‍लुबा चूङ्बा, कोइ सूबा ओच्‍छे कोइ म्‍हिगदे दिम स्‍होबान मुबा। 29 लोत सदोमग्‍याम थोन्‍माकुनुन मुग्‍याम मेदेन बारूद ताइसी जम्‍मान नाश लजी। 30 “परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खबा धुइरीनोन थेह्रङ्नोन तला। 31 थे धुइरी तलाथोरी मुबा म्‍हिगदे ह्राङला सामान किन्‍बारी मार फाप्‍सी दिम न्‍हङरी थावाङ्‍गो, ओच्‍छे बुरी मुबागदेएनोन दिमरी दोःसी थानिउ। 32 थेह्रङ् लसीन एनीगदेसे लोतला म्रिङदा तबा ताम ढन्‍गो। 33 तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङला ज्‍यान जोगब लबारी म्‍हाइला थे म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी आयाङ्‌। तर ङाला लागिरी ज्‍याननोन पिन्‍खम्‍बा म्‍हिसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 34 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, म्‍हुनङ ग्‍ला गिकरीन म्‍हेर्सी चिबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला गिकदा थेरीन ख्‍लाला। 35 ओच्‍छे ह्रान्‍दारी ब्रा स्‍याङ्सी चिबा म्रिङम्‍हेमे न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला गिकदा थेरी ख्‍लाला। 36 थेह्रङ् लसीन बुरी मुबा म्‍हि न्‍ही न्‍हङरी गिकदा भोर्ला, गिकदा ख्‍लाला।” 37 जमाहेन्‍से चेलागदेसे येशूदा “खानङ प्रभु?” भिसी ङ्‌योइमा, येशूसे थेनीगदेदा “जुन ग्‍लारी सिबा जन्‍तु मुला थेरी गिद्धागदे पोप तमुला” भिसी सुङ्जी।

Luke 18

1 जमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदेदा “सदन प्रार्थना लसी चिगै ओच्‍छे खाइमै हरेस थाचगै” भिसी उखान गिक सुङ्जी। 2 “शहर गिकरी न्‍यायाधीश गिक मुबा। थेसे परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला वास्‍ता आलमुबा। 3 थेनोन शहररी ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे गिकएनोन मुबा। थे म्रिङम्‍हेमे घरिघरि थे न्‍यायाधीश मुबा ग्‍लारी निसी ‘ङादा ङाला बिरोधरी रेःबा म्‍हिग्‍याम ठीक निसाफ लसी पिन्‍गो’ भिसी भिमुबा। 4 “तिगै धिनधोना मी थेसे थे म्रिङम्‍हेमेला तामदा आङ्‌यान्‍नी। तर लिच्‍छा थेसे, ‘ङा परमेश्‍वरदेन म्‍हिगदेला वास्‍ता आलबा म्‍हि हिन्‍ना। 5 तर चु ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेसे ङादा ल्‍हानान दुख पिन्‍बासे लमा चुला ठीक निसाफ लसी पिन्‍तोःजी। आहिन्‍सम चु घरिघरि खसी ङादा छेर्ना लला’ भिसी सेमरी म्‍हन्‍जी।” 6 जमाहेन्‍से प्रभुसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, थे आज्‍यबा न्‍यायाधीशसे तिग लबा चीम, एनीगदेसे था याङ्‍गो। 7 थेह्रङ् लसीन परमेश्‍वरसे धिन म्‍हुननोन बिन्‍ती लबा ह्राङसे धम्‍बा ह्राङला म्‍हिला ठीक निसाफ आल? तिग ह्राङला म्‍हिदा ह्रो लबारी घइना लला? 8 च्‍यागो, परमेश्‍वरसे ह्राङला म्‍हिला ठीक निसाफ लबारी खाइमै घइना आल। तसैनोन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमा तिग चु जम्‍बुलिङरी ङादा विश्‍वास लबागदे स्‍याप्‍ला?” 9 ह्राङसे ह्राङदान ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी ढुक्‍क तसी स्‍य्‍हान्‍दोदा चा हेला लबा म्‍हिगदेदा येशूसे चुह्रङ् भिसी उखान गिक सुङ्जी, 10 “फरिसीदेन तिरो दुइबा म्‍हि प्रार्थना लबारी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी निजी। 11 ओच्‍छे फरिसीसे चुह्रङ् भिसी प्रार्थना लजी, ‘परमेश्‍वर ह्राङदा धन्‍यवाद मुला, तिग्‍दा भिसम ङा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदे ह्रङ्‌बा लोभी, बेइमानी, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी भ्रबा म्‍हि ह्रङ्‌बा आहिन। ओच्‍छे चु तिरो दुइबा म्‍हि ह्रङ्बाएनोन आहिन। 12 ङाइ सातारी न्‍हीरेम फोइथान चिसी प्रार्थना लबा मुला। ओच्‍छे ङाइ याङ्बा जम्‍मान स्‍हेला भो च्‍युइला भो गिक ह्राङदा पिन्‍बा मुला।’ 13 “तर तिरो दुइबा म्‍हि चा थारेङनोन राप्‍सी स्‍वर्गपट्टि आच्‍याना ह्राङला कु ठोक्‍बान, ‘परमेश्‍वर, ङा पापीदा दया लउ’ भिसी भिजी। 14 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु तिरो दुइबा म्‍हि चा स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हि भन्‍दा परमेश्‍वरदा सेम निबा म्‍हि दोसी ह्राङला दिमरी निजी। तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान घ्रेन स्‍होला थे म्‍हि जजा तला। तर जुन म्‍हिसे ह्राङसे ह्राङदान जजा स्‍होला थे म्‍हि घ्रेन तला।” 15 म्‍हिगदेसे ह्राङला कोलागदेदा येशूसे ह्राङला छ्‌या थान्‍सी मोलम पिन्‍गै भिसी येशू मुबा ग्‍लारी भजी। चु म्राङ्सी चेलागदेसे थेनीगदेदा बङ्जी। 16 तर येशूसे थेनीगदेदा ङ्‌योइसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “कोलागदेदा ङा मुबा ग्‍लारी खपुङ्‍गो, थेनीगदेला ग्‍याम थाकागो। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा चु कोलागदे ह्रङ्बालान हिन्‍ना। 17 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे चु कोलागदेसे ह्रङ् लसी परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सादा विश्‍वास आल, थे म्‍हि परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी खाइमै वाङ्‌आम्‍याङ्‌।” 18 यहूदी नेता गिकसे येशूदा “ज्‍यबा गुरु, जुकजुकधोनाला जुनी याङ्बाला लागिरी ङाइ तिग लतोःला?” भिसी ङ्‌योइमा, 19 येशूसे थेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एसे ङादा तिग्‍दा ज्‍यबा भिबा? परमेश्‍वर बाहेक खालै ज्‍यबा आरे। 20 परमेश्‍वरसे कुल्‍बा ताम एदा थानोन मुला। म्‍हि थासाइगो, स्‍य्‍हान्‍दोदेन छ्‌याम ब्रेल्‍सी थाभ्रउ, य्‍हो थालउ, लुसीला ताम पाङ्सी थाभ्रउ ओच्‍छे ह्राङला आबा आमादा मान लउ।” 21 जमाहेन्‍से थेसे, “चु जम्‍मान ताम मी ङाइ जत्‍धुगुहेन्‍सेन लसीन चिबा मुला” भिसी भिजी। 22 चु ताम थेःमाहेन्‍से येशूसे थेदा “अझ एसे गे गिक लतोःबा मुला, दाहेन्‍से एसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जम्‍मान धन सम्‍पत्ति चूङ्सी प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍गो। एसे स्‍वर्गरी धन सम्‍पत्ति याङ्ला, ओच्‍छे ङादेन छ्‌याम भ्रउ” भिसी सुङ्जी। 23 तर चु ताम थेःसी थे म्‍हिदा ल्‍हानान दुख ङ्‌हम्‍जी। तिग्‍दा भिसम थे ल्‍हानान फ्‍युक्‍पो मुबा। 24 थे म्‍हिला सेमरी ल्‍हानान दुख तबा था याङ्सी येशूसे चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेदा च्‍यासी फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी गाते गाह्रो मुला। 25 तिग्‍दा भिसम फ्‍युक्‍पो म्‍हिदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी वाङ्बारी भन्‍दा ऊँटदा दापला मीग्‍याम वाङ्बारी सजिलो मुला।” 26 चु ताम थेःबागदेसे येशूदा “थेह्रङ् भिसम खाल्‍से थार्बा याङ्ला?” भिसी ङ्‌योइजी। 27 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “चु गे म्‍हिसे लबारीन आखम्‍बा गे तसैनोन परमेश्‍वरसे लखम्‍ला” भिसी सुङ्जी। 28 ओच्‍छे पत्रुससे, “स्‍हीगो प्रभु, ङन्‍से ह्राङला दिमनामनोन ख्‍लासी ह्राङदेन छ्‌याम भ्रबा मुला” भिसी भिमा, 29 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, जुन म्‍हिसे ह्राङला दिम, म्रिङ, ज्‍योज्‍यो आले, आबा आमा, ओच्‍छे झा झामेदा परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला लागिरी ख्‍लाला, 30 थेसे दान्‍देन थे भन्‍दा ल्‍हाना याङ्ला, ओच्‍छे लिच्‍छा खबा धुइरी थेसे जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला” भिसी सुङ्जी। 31 येशूसे ह्राङला च्‍युक न्‍ही चेलागदेदा कुनी गिकरी भोर्सी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “च्‍यागो, य्‍हाङ यरूशलेमरी निबान मुला। दाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला बारेरी अगमवक्तागदेसे भ्रिबा ताम पूरा तला। 32 थेदा अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला यारी जिम्‍मा पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थे म्‍हिगदेसे थेदा खिसी लला ओच्‍छे थो स्‍वाबान बेइज्‍जत लला, 33 जमाहेन्‍से कोर्रासे तोला ओच्‍छे साइला। तसैनोन थे सोमरेमाकुनु सिबाग्‍याम सोला।” 34 तर चेलागदेसे चु ताम तिगै आघोनी। तिग्‍दा भिसम चु ताम म्‍हिला ज्ञान बुद्धिसे घोसी घोआखम्‍बा तबासे लमा येशूसे तिग सुङ्बा हिन्‍ना भिसी थेनीगदेसे म्‍हन्‍बारीएनोन आखम्‍नी। 35 येशू यरीहो शहरला ङामरी धोमा थेरी मी आम्राङ्बा म्‍हि गिक ग्‍यामला कुनीरी ह्रीसी चिमुबा। 36 थे मी आम्राङ्बा म्‍हिसे ह्राङला ङामग्‍याम म्‍हिला हुल निबान लबा थेःसी, “चुरी तिग तजी?” भिसी ङ्‌योइमा, 37 म्‍हिगदेसे थेदा “नासरतला येशू चुग्‍यामसेन फेप्‍बान मुला” भिसी भिजी। 38 जमाहेन्‍से थेसे क्रिङ्बान, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ” भिसी भिमा, 39 ङाच्‍छा भ्रबागदेसे थेदा कुटिसी चिउ भिसी बङ्जी। तर थेसे झन क्रिङ्बान, “दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान येशू, ङादा दया लउ” भिसी भिजी। 40 थेसे चुह्रङ् भिबा थेःसी येशू थेन तसी थेदा ह्राङ मुबा ग्‍लारी भपुङ्जी। ओच्‍छे थे ङामरी खमाहेन्‍से, 41 “ङाइ एला लागिरी तिग लउ भिसी म्‍हन्‍बा मुला?” भिसी ङ्‌योइजी। जमाहेन्‍से थेसे “प्रभु, ङाला मी म्राङ्ना लसी पिन्‍गो” भिसी भिजी। 42 येशूसे थेदा “लु, एसे म्राङ्‍गै, एसे विश्‍वास लबासे लमा एसे म्राङ्बा मुला” भिसी सुङ्जी। 43 येशूसे चुह्रङ् सुङ्मैछ्‌याम थेसे म्राङ्जी। ओच्‍छे थेसे परमेश्‍वरदा जयजयकार लबान येशूदेन छ्‌याम भ्रजी। चु म्राङ्बा म्‍हिगदेसेनोन परमेश्‍वरदा जयजयकार लजी।

Luke 19

1 येशू यरीहो शहरग्‍याम फेप्‍बान मुबा। 2 थेरी जखायस भिबा फ्‍युक्‍पो म्‍हि गिक मुबा। थे तिरो दुइबा म्‍हिगदे न्‍हङला मुल म्‍हि मुबा। 3 थेसे येशूदा खाल चीम भिसी च्‍याबारी म्‍हाइजी। तर म्‍हिला हुलसे लमा थेसे येशूदा आम्राङ्‌नी। तिग्‍दा भिसम थे मेबा मुबा। 4 थेतबासेलमा येशूदा च्‍याबारी थे ङाच्‍छा ङाच्‍छा यार्बान निसी अञ्‍जीरला दोङरी क्रेःजी। तिग्‍दा भिसम येशू थेग्‍यामसेन फेप्‍बारी छ्‌याइबा मुबा। 5 थेरी धोखमाहेन्‍से येशूसे तोरपट्टि स्‍हीसी जखायसदा “जखायस, ए योना मार फाप्‍सी खउ! तिग्‍दा भिसम तिनी ङा एला दिमरी चितोःबा मुला” भिसी सुङ्जी। 6 जमाहेन्‍से जखायस ताङ्सी मार फाप्‍सी येशूदा फ्‍याफुल्‍जी। 7 चु म्राङ्माहेन्‍से म्‍हिगदेसे “चु म्‍हि मी पापीला दिमरी डोन्‍बो दोसी निजी” भिसी येशूला तामगन लजी। 8 तर जखायससे “प्रभु, दाहेन्‍से ङाइ ङाला गङसल धन सम्‍पत्ति प्राङबोगदेदा भो लसी पिन्‍ना, ओच्‍छे ङाइ खालैदा ठगब लसी किन्‍बा मुसम थेदा भो ब्‍लि ल्‍हाना दोःसी पिन्‍ना” भिसी भिजी। 9 जमाहेन्‍से येशूसे थेदा “तिनीहेन्‍से चु दिमसे थार्बा याङ्बा मुला। तिग्‍दा भिसम जखायसएनोन अब्राहामला सन्‍तान हिन्‍ना। 10 परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि म्‍हाबागदेदा म्‍हाइबारीदेन थार्बा पिन्‍बारी खबा हिन्‍ना” भिसी सुङ्जी। 11 येशू यरूशलेमला ङामरी धोमुबा। म्‍हिगदेसे दाहेन्‍से परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा योनान खबान मुला भिसी म्‍हन्‍सी येशूला ताम ङ्‌यान्‍सी चिमुबा। थेतबासेलमा येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी उखान गिक सुङ्जी, 12 “खालै घ्रेन म्‍हि गिक ह्राङला ग्‍लारी शासन लबा सेम लसी थे य्‍हुल्‍साला ग्‍ले मुबा ग्‍लारी निजी। 13 निबा भन्‍दा ङाच्‍छा थेसे ह्राङला नोकर च्‍युइदा ङ्‌योइजी। ओच्‍छे जम्‍मादान म्‍हरला डबल गिक गिक पिन्‍सी ‘ङा आखतेधोना चु टाङगासे व्‍यापार लउ’ भिसी कुल्‍जी। 14 तर थेला य्‍हुल्‍साला म्‍हिगदेसे चा थेदा सेम आनिमुबा। थेतबासेलमा थे निसी जिन्‍माहेन्‍से ‘चु म्‍हिसे शासन लगै भिबा ङन्‍ना सेम आरे’ भिसी ग्‍ले ब्‍लोनदा पुइजी। 15 “तर थे म्‍हि शासन लबा अधिकार किन्‍सी खजी। जमाहेन्‍से थेसे ह्राङला नोकरगदेदा व्‍यापार लसी गाते स्‍होजी भिसी ङ्‌योइबारी ङ्‌योइजी। 16 ओच्‍छे ङाच्‍छा खबा नोकरसे ‘मालिक, ह्राङसे पिन्‍बा डबल गिकसे ङाइ डबल च्‍युइ स्‍होजी’ भिसी भिजी। 17 जमाहेन्‍से थे म्‍हिसे थेदा ‘स्‍याबास! ए ङाला ज्‍यबा नोकर हिन्‍ना! तिग्‍दा भिसम एसे ङादा जजा तामरी विश्‍वास उन्‍जी। थेतबासेलमा ङाइ एदा शहर च्‍युइरी शासन लबा अधिकार पिन्‍ना’ भिसी भिजी। 18 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरसे ‘मालिक, ह्राङसे पिन्‍बा डबल गिकसे ङाइ डबल ङा स्‍होजी’ भिसी भिजी। 19 जमाहेन्‍से थेदाएनोन थे म्‍हिसे ‘ए शहर ङाला मुल म्‍हि तला’ भिसी भिजी। 20 ओच्‍छे स्‍य्‍हान्‍दो नोकरएनोन खसी ‘मालिक, ङाइ ह्राङला म्‍हरला डबल रूमालरी झोर्सी थान्‍बा मुला, थे चुरी मुला। 21 ह्राङ खरो म्‍हि भिसी ङादा था मुबासे लमा ङादा लोङ्‌बा खजी, ह्राङसे व्‍यापार आलबा ग्‍लारी नाफा म्‍हाइमुला, ओच्‍छे तिगै आढ्‍वबा ग्‍लारी बाली दुइबारी म्‍हाइमुला’ भिसी भिजी। 22 थे शासन लबा म्‍हिसे थेदा ‘गे आखेल्‍बा नोकर! एला तामग्‍यामसेन ङाइ ए गे आखेल्‍बा चीम भिसी निसाफ लला। ङाइ व्‍यापार आलबा ग्‍लारी नाफा म्‍हाइमुला ओच्‍छे तिगै आढ्‍वबा ग्‍लारी बाली दुइबारी म्‍हाइबा खरो म्‍हि भिसी एदा थानोन चीम। 23 थेह्रङ् भिसम एसे तिग ङाइ पिन्‍बा डबल बैंकरी आथान्‍नी? एसे बैंकरी थान्‍बा हिन्‍सम ङाइ दोःसी ब्‍याजदेन थे डबल किन्‍म्‍याङ्सेला’ भिसी भिजी। 24 ओच्‍छे थेसे थेरी राप्‍सी चिबागदेदा ‘दाहेन्‍से थेग्‍याम थे म्‍हरला डबल ब्‍यन्‍सी गोर च्‍युइ डबल मुबादा पिन्‍गो’ भिसी भिजी। 25 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे ‘मालिक, थेदेन छ्‌याम मी ङाच्‍छालान गोर च्‍युइ डबल मुला’ भिसी भिमा, 26 थे शासन लबा म्‍हिसे थेनीगदेदा ‘एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम जुन म्‍हिदेन छ्‌याम मुला थेदा अर्गुएनोन पिन्‍ना। तर जुन म्‍हिदेन छ्‌याम आरे थेदेन छ्‌याम मुबा जजाकीएनोन थेग्‍याम ब्‍यन्‍ना। 27 थेतबासेलमा ङाइ शासन थालगै भिसी म्‍हन्‍बा ङाला शत्रुगदेदा चुरी भसी ङाला ङाच्‍छापट्टि साइगो’ भिसी कुल्‍जी।” 28 चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशू थेनीगदेला ङाच्‍छा ङाच्‍छा यरूशलेमपट्टि फेप्‍जी। 29 ओच्‍छे बेथफागेदेन बेथानिया नाम्‍साला ङामला जैतून भिबा गङरी धोखमाहेन्‍से येशूसे ह्राङला चेलागदे न्‍हङला न्‍हीदा पुइजी। 30 पुइबा धुइरी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनी जजाकी क्‍याथाङला नाम्‍सारी निउ। नाम्‍सारी धोमाहेन्‍से एनीगदेसे दान्‍देधोना खालै आक्रेःबा गधाला कोला गिक स्‍याप्‍ला। थेदा ब्‍लसी चुरी भसी खउ। 31 ब्‍लबारी छ्‌याइमा खालैसे एनीदा ‘चुदा तिग्‍दा ब्‍लबा’ भिसी ङ्‌योइजी भिसम, ‘चु प्रभुदा तोःबा मुला’ भिसी भिउ।” 32 जमाहेन्‍से थे चेला न्‍ही नाम्‍सारी निजी। ओच्‍छे थेरी थेनीसे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन गधाला कोला स्‍याप्‍जी। 33 थेनीसे थे गधाला कोलादा ब्‍लबारी छ्‌याइमा थे गधाला धनीसे “एनीसे चु गधाला कोलादा तिग्‍दा ब्‍लबा?” भिसी ङ्‌योइजी। 34 ओच्‍छे चेला न्‍हीसे “चु प्रभुदा तोःबा मुला” भिसी भिजी। 35 जमाहेन्‍से थे चेला न्‍हीसे गधाला कोलादा येशू मुबा ग्‍लारी भसी ह्राङला घ तीसी येशूदा थेथोरी धन्‍छ्‌यापुङ्जी। 36 येशू फेप्‍बारी छ्‌याइबा धुइरी म्‍हिगदेसेनोन ग्‍यामरी ह्राङ ह्राङला घगदे ती‍जी। 37 येशू यरूशलेम ङामला जैतून भिबा गङला ग्‍युरोरी धोखमा येशूदेन छ्‌याम भ्रबा चेलागदेसे येशूसे लबा उदेकला गेगदे ढन्‍सी ताङ्बान क्रिङ्सी चुह्रङ् भिसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍बारी छ्‌याइजी, 38 “परमप्रभुला मिनरी फेप्‍खबा ग्‍लेसे परमेश्‍वरग्‍याम मोलम याङ्‌गै, स्‍वर्गरी शान्‍ति तगै। ओच्‍छे स्‍वर्गरी धन्‍छ्‌याबा परमेश्‍वरदा मानदेन जयजयकार तगै। 39 म्‍हिला हुल न्‍हङ‍ग्‍याम फरिसीगदेसे येशूदा “गुरु, ह्राङला चेलागदेदा कुटिसी चिउ भिसी बङ्‍‌गो” भिसी भिजी। 40 तर येशूसे थेनीगदेदा “ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चुगदे कुटिसी चिजी भिसम युङबागदेन क्रिङ्बारी छ्‌याइला” भिसी सुङ्जी। 41 यरूशलेम ङामरी धोमा येशूसे शहरदा ह्राङला ङाच्‍छापट्टि म्राङ्सी क्राबान चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 42 “यरूशलेमला म्‍हिगदे, तिनी शान्‍तिला लागिरी तिग तोःला भिसी था याङ्बा हिन्‍सम तसेला, तर एनीगदेसे था आयाङ्नी! 43 थेतबासेलमा दाहेन्‍से एनीगदेला शत्रुगदे ढिक्‍सी क्‍युर्सीन खसी एनीगदेदा गुङरी झाङ्‌ला। 44 ओच्‍छे थेनीगदेसे एनीगदेला शहरला पर्खाल फुप्‍सी एनीगदेला शहरदा नाश लला। जमाहेन्‍से एनीगदेला कोलागदेदा साइला। तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरसे एनीगदेदा थार्ना लबा धुइदा एनीगदेसे ङोआसेनी।” 45 जमाहेन्‍से येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फेप्‍जी। ओच्‍छे परमेश्‍वरला मन्‍दिर न्‍हङरी चूङ्बागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्बान ताप्‍जी, 46 “च्‍यागो, परमेश्‍वरला बचनरी ‘ङाला दिम प्रार्थना लबा दिम तला’ भिसी भ्रिबा मुला। तर एनीगदेसे मी य्‍होगदे चिबा ग्‍ला स्‍होबा मुला।” 47 जमाहेन्‍से धिन धिननोन येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बारी छ्‌याइजी। थे धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी धर्मगुरुगदे ओच्‍छे थे य्‍हुल्‍साला नेतागदे ढिक्‍सी येशूदा साइबारी म्‍हाइमुबा। 48 तर थेनीगदेसे तिगै निउ आयाङ्नी। तिग्‍दा भिसम जम्‍मान म्‍हिगदेसे सेम लसी येशूला ताम ङ्‌यान्‍मुबा।

Luke 20

1 तिरेकुनु येशू परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍बान मुबा ओच्‍छे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍साला समाचार थेःना लबान मुबा। थेनोन धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेदेन यहूदी गन्‍बागदे ओच्‍छे यहूदी धर्मगुरुगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 2 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा “ह्राङसे खानङग्‍याम अधिकार याङ्सी चु गे लबा हिन्‍ना? ह्राङदा चु अधिकार खाल्‍से पिन्‍बा हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइमा, 3 येशूसे थेनीगदेदा “ङाइएनोन एनीगदेदा ताम गिक ङ्‌योइला, थे ताम ङादा पाङ्‍गो। 4 यूहन्‍नासे पिन्‍बा बप्‍तिस्‍मा परमेश्‍वरग्‍याम हिन्‍ना कि म्‍हिग्‍याम हिन्‍ना?” भिसी ङ्‌योइजी। 5 जमाहेन्‍से थेनीगदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लबारी छ्‌याइजी, “परमेश्‍वरग्‍याम भिजी भिसम थेसे य्‍हाङदा ‘थेह्रङ् भिसम एनीगदेसे तिग्‍दा यूहन्‍नादा विश्‍वास आलबा?’ भिसी भिला। 6 तर म्‍हिगदेग्‍याम भिजी भिसम म्‍हिगदेसे य्‍हाङदा बिरोध लला। तिग्‍दा भिसम थेनीगदेसे यूहन्‍नादा अगमवक्ता भिसी विश्‍वास लबा मुबा।” 7 थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा “खाइ, थेसे चु अधिकार खानङग्‍याम याङ्जी ङन्‍दा था आरे” भिसी भिमा, 8 येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम ङाइएनोन चु गेगदे खाल्‍ला अधिकारग्‍याम लबा हिन्‍ना, थे एनीगदेदा आपाङ्” भिसी सुङ्जी। 9 जमाहेन्‍से येशूसे म्‍हिगदेदा उखान गिक सुङ्जी, “म्‍हि गिकसे वारीरी अङगुर सूसी अधियाँरी पिन्‍सी थे ल्‍हानान धिनना लागिरी अर्गु य्‍हुल्‍सारी निजी। 10 अङगुर मिन्‍बा धुइ तमाहेन्‍से थे फ्‍युक्‍पो म्‍हिसे ह्राङला भो किन्‍बाला लागिरी अधियाँ लबागदे मुबा ग्‍लारी ह्राङला नोकरगदेदा पुइजी। तर थे अधियाँ लबागदेसे थेदा तोबा ग्‍याङ्‍बा लसी तिगै आपिन्‍ना पुइजी। 11 थे वारीला धनीसे स्‍य्‍हान्‍दो नोकर गिकदा पुइजी। थेदाएनोन थे अधियाँ लबागदेसे तोसी बेइज्‍जत लसी थान्‍थान पुइखजी। 12 थेह्रङ् लसीन थेसे दोःसी स्‍य्‍हान्‍दो नोकरदाएनोन पुइजी थेदाएनोन थे अधियाँ लबागदेसे सिबाधोनान तोसी तेःजी। 13 “जमाहेन्‍से थे वारीला धनीसे ‘दाहेन्‍से ङाइ तिग लसे? ङाइ माया लबा ङाला झादान पुइतोःजी। ङाला झादा मी थेनीगदेसे मान लला वा?’ भिसी पुइजी। 14 तर थेदा म्राङ्सी अधियाँ लबागदेसे ‘चु मी य्‍हाङला धनीला झा हिन्‍ना, य्‍हाङसे थेदा साइगे। जमाहेन्‍से थेला सम्‍पत्ति य्‍हाङलान तला’ भिसी ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी ताम लजी। 15 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे थेदा अङगुर वारीग्‍याम मङग्‍यार भोर्सी साइजी।” चुह्रङ् सुङ्सी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “दाहेन्‍से थे वारीला धनीसे थेनीगदेदा तिग लला तला? 16 थे खसी अधियाँ लबा म्‍हिगदेदा साइला ओच्‍छे थे अङगुरला वारी स्‍य्‍हान्‍दोगदेदा स्‍होबारी पिन्‍ना।” भिसी सुङ्जी। चु थेःसी म्‍हिगदेसे “चुह्रङ्बाम खाइमै थातगै” भिसी भिजी। 17 ओच्‍छे येशूसे थेनीगदेला लीरी स्‍हीसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “थेह्रङ् भिसम परमेश्‍वरला बचनरी ‘जुन युङबादा दिम स्‍होबा कर्मीगदेसे गे आखेल भिसी भ्‍याङ्‍बा मुबा थेनोन युङबा दिमला सुर युङबा दोजी’ भिसी भ्रिबा चु तामला अर्थ तिग हिन्‍ना? 18 थे युङबाथोरी ताइबागदे जम्‍मान छारछिर निला, ओच्‍छे थे युङबा खालैथोरी ताइजी भिसम थेरी मुबा म्‍हि फ्‍लातफ्‍लेत निला।” 19 जमाहेन्‍से यहूदी धर्मगुरुगदेदेन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिगदेसे थे धुइरी येशूदा चुङ्बारी म्‍हाइजी। तिग्‍दा भिसम चु उखान येशूसे थेनीगदेलान बिरोधरी सुङ्बा हिन्‍ना भिबा ताम थेनीगदेदा था मुबा। तर थेनीगदे म्‍हिगदे म्राङ्सी लोङ्मुबा। 20 थेतबासेलमा थेनीगदेसे येशूदा चुङ्बारी दाउ च्‍याजी। थेनीगदेसे येशूदा तामग्‍याम फसब लसी रोमी अञ्‍चलाधीशला यारी जिम्‍मा पिन्‍बारी म्‍हाइमुबा। थेतबासेलमा ह्राङसे ह्राङदान ङा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भ्रबा म्‍हिगदेदा थेनीगदेसे येशू मुबा ग्‍लारी पुइजी। 21 थे म्‍हिगदे येशू मुबा ग्‍लारी निसी, “गुरु, ह्राङसे लोप्‍बा ताम ठीक हिन्‍ना। ह्राङसे खालैला ली स्‍हीसी गे आलमुला, ओच्‍छे ह्राङसे परमेश्‍वरला सत्‍य ग्‍याम उन्‍मुला भिसी ङन्‍दा था मुला। 22 थेतबासेलमा ङन्‍से रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरदा तिरो फाबा य्‍हाङला ठिम अन्‍छार ठीक हिन्‍ना कि आहिन?” भिसी ङ्‌योइजी। 23 तर येशूसे थेनीगदेला पापी सेम था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा “ङादा डबल गिक भउ। चु डबलरी मुबा छापदेन मिन खाल्‍ला हिन्‍ना?” भिसी सुङ्मा, थेनीगदेसे “रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला” भिसी जोहाब पिन्‍जी। 25 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “थेह्रङ् भिसम रोमी ग्‍याल्‍बो कैसरला जति कैसरदा पिन्‍गो, परमेश्‍वरला जति परमेश्‍वरदा पिन्‍गो” भिसी सुङ्जी। 26 थेनीगदेसे म्‍हिला ओन्‍छाङरी येशूदा खजिबै तामग्‍याम फसब लसी चुङ्बारी आखम्‍नी। ओच्‍छे येशूसे सुङ्बा तामरी थेनीगदे उदेक म्‍हन्‍सी कुटिसी चिजी। 27 जमाहेन्‍से सिबाग्‍याम दोःसी आसो भिसी विश्‍वास लबा कोइ कोइ सदुकीगदे येशू मुबा ग्‍लारी खजी। 28 ओच्‍छे थेनीगदेसे येशूदा चुह्रङ् भिसी ङ्‌योइजी, “गुरु, मोशासे य्‍हाङदा पिन्‍बा ठिम अन्‍छार खालैला ज्‍योज्‍योसे ब्‍याह लसी कोलागदे आतनान सिजी भिसम ज्‍योज्‍यो‍ला लागिरी कोलागदे तगै भिसी आलेसे चाङदा ब्‍याह लतोःला भिसी भ्रिबा मुला। 29 ग्‍ला गिकरी ज्‍योज्‍यो आले निस मुबा। थेबासे ब्‍याह लजी, तर कोलागदे आतनान थे सिजी। 30 थेह्रङ् लसीन पाराङसे चाङदा ब्‍याह लजी, थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी। 31 जमाहेन्‍से साँजीसे चाङदा ब्‍याह लजी, थेएनोन कोलागदे आतनान सिजी। थेह्रङ् लसी जम्‍मासेन पालोन पालो चाङदा ब्‍याह लजी। तर जम्‍मान कोलागदे आतनान सिजी। 32 ओच्‍छे थे म्रिङम्‍हेमेएनोन सिजी। 33 थेतबासेलमा ङन्‍दा सुङ्‍गो, सिबाग्‍याम सोना लजी भिसम थे म्रिङम्‍हेमे खजिबाला म्रिङ तला? तिग्‍दा भिसम थेनीगदे जम्‍मासेन थे म्रिङम्‍हेमेदेन छ्‌याम ब्‍याह लबा मुला।” 34 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “दान्‍देला म्‍हिगदेसे ब्‍याह लला, ओच्‍छे ब्‍याहएनोन लसी पिन्‍ना। 35 तर स्‍वर्गरी निम्‍याङ्सेला म्‍हिगदे सिबाग्‍याम सोना लबा धुइरी ब्‍याह लसी आपिन ब्‍याहएनोन आल। 36 ओच्‍छे थेनीगदे खाइमै आसि तिग्‍दा भिसम थेनीगदे स्‍वर्गदूतगदे ह्रङ्‌बान तला। ओच्‍छे सिबाग्‍याम सोना लबाला सन्‍तान तबासे लमा थेनीगदे परमेश्‍वरला सन्‍तान हिन्‍ना। 37 परमप्रभुसे लुङ्बा झाङग्‍याम मोशादा ‘ङा अब्राहामला परमेश्‍वर, इसहाकला परमेश्‍वर ओच्‍छे याकूबला परमेश्‍वर हिन्‍ना’ भिसी सुङ्बा ताम मोशासे भ्रिबा मुला। चु तामग्‍यामसेन सिबाग्‍याम सोना लमुला भिसी उन्‍बा मुला। 38 परमेश्‍वर सिबागदेला परमेश्‍वर आहिन, तर सोबागदेला परमेश्‍वर हिन्‍ना! थेतबासेलमा परमेश्‍वरला लागिरी जम्‍मान सोबा मुला।” 39 जमाहेन्‍से कोइ कोइ यहूदी धर्मगुरुगदेसे “गुरु, ह्राङसे सुङ्बा ताम ठीक हिन्‍ना” भिसी भिजी। 40 जमाहेन्‍से खालैसेन येशूदा तिगै ताम ङ्‌योइबारी आँट आलनी। 41 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हिगदेसे खाह्रङ् लसी थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍टदा दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान भिसी भिबा? 42 तिग्‍दा भिसम दाऊद ह्राङसेन भ्रिबा व्‍हाइला किताबरी चुह्रङ् भिसी भ्रिबा मुला, ‘परमप्रभुसे ङाला प्रभुदा ङाइ एला शत्रुगदेदा एला काङ धिरी आथान्‍तेधोना ए ङाला दाहिने यापट्टि चिउ भिसी सुङ्जी।’ 44 दाऊद ग्‍लेसेन ख्रीष्‍टदा प्रभु भिला भिसम खाह्रङ् लसी ख्रीष्‍ट दाऊद ग्‍लेला सन्‍तान तला?” 45 ओच्‍छे जम्‍मान म्‍हिगदेसे ङ्‌यान्‍बान लबा धुइरी येशूसे ह्राङला चेलागदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, 46 “एनीगदे यहूदी धर्मगुरुगदे म्राङ्सी होशियार तसी चिउ। तिग्‍दा भिसम थेनीगदे ज्‍यबा ज्‍यबा क्‍वान क्‍वान्‍सी कोर्बारी निमुला, ओच्‍छे बजाररीक्‍यार निमा म्‍हिगदेसे मान लगै भिसी सेम लमुला। थेह्रङ् लसीन यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमदेन भोज चबा ग्‍लारीनोन मुल ठिरी चिबारी सेम लमुला। 47 थेह्रङ् लसी थेनीगदेसे ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमेगदेला दिमनाम ब्‍यन्‍मुला ओच्‍छे म्‍हिगदेदा उन्‍बाला लागिरी ह्रेङ्बा ह्रेङ्बा प्रार्थना लमुला। थेह्रङ्बा म्‍हिगदेसे ल्‍हानान सजाय याङ्ला।”

Luke 21

1 येशूसे परमेश्‍वरला मन्‍दिररी फ्‍युक्‍पो म्‍हिगदेसे भेटी युबा ताङरी भेटी युबान लबा म्राङ्जी। 2 ओच्‍छे ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसेनोन डबल न्‍ही युबा म्राङ्जी। 3 चु म्राङ्सी येशूसे, “च्‍यागो, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो। स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे भन्‍दा चु ह्रेम्‍बो सिबा प्राङबो म्रिङम्‍हेमेसे ल्‍हानान भेटी युबा मुला। 4 तिग्‍दा भिसम स्‍य्‍हान्‍दो म्‍हिगदेसे ह्राङदेन छ्‌याम मुबा ल्‍हानान सम्‍पत्तिग्‍याम युजी, तर चु ह्रेम्‍बो सिबा म्रिङम्‍हेमे प्राङबो तसीनोन ह्राङदेन छ्‌याम मुबा जति जम्‍मान युजी” भिसी सुङ्जी। 5 तिरेकुनु चेलागदेसे, “ज्‍यबा ज्‍यबा युङबादेन म्‍हिगदेसे फुल्‍बा भेटीगदेग्‍याम जेना लसी स्‍होबा चु परमेश्‍वरला मन्‍दिर गाते जेबा!” भिसी ताम लबान मुबा। तर येशूसे थेनीगदेदा, 6 “तिरेकुनु चुह्रङ्बा धुइएनोन खाल, थे धुइरी दान्‍दे म्राङ्बा चु मन्‍दिरला युङबा गिकनोन बाँकी आचिना जम्‍मान फुप्‍ला” भिसी सुङ्जी। 7 ओच्‍छे थेनीगदेसे, “गुरु, चु तामगदे खाइमा तला? चुह्रङ् तबारी छ्‌याइजी भिसी खाह्रङ्बा चिनु म्राङ्ला?” भिसी ङ्‌योइमा, 8 येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदे होशियार तसी चिउ, खालैसे एनीगदेदा झुक्‍याब थालगै। तिग्‍दा भिसम ङाला मिन किन्‍सी ‘ङानोन थार्बा पिन्‍बा ख्रीष्‍ट हिन्‍ना’ भिसी ल्‍हानान म्‍हिगदे खला। ओच्‍छे ‘धुइ खसी जिन्‍बा मुला’ भिसी भिला, तर एनीगदेसे थेनीगदेला ताम थाङ्‌यान्‍गो। 9 ओच्‍छे लडाइ तजी भिबा ताम थेःसी एनीगदे आत्तेब थातउ, तिग्‍दा भिसम चु जम्‍बुलिङ नाश तबा भन्‍दा ङाच्‍छा चु तनोन तोःला। तर थेनोन धुइरी चु जम्‍बुलिङ नाश आत।” 10 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा दोःसी चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “म्‍हि य्‍हुलला बिरोधरी म्‍हि य्‍हुलनोन ओच्‍छे य्‍हुल्‍साला बिरोधरी य्‍हुल्‍सा रेःला। 11 ओच्‍छे घ्रेन घ्रेन सङगुल खला, जम्‍मान ग्‍लारी अनिकालदेन देसान खला। मुरी घ्रेन घ्रेन लोङ्‌बा खबा चिनुगदे म्राङ्ला। 12 “तर चु तबा भन्‍दा ङाच्‍छा म्‍हिगदेसे एनीगदेदा चुङ्सी दुख पिन्‍ना। ओच्‍छे यहूदीगदे ह्रुप तबा दिमरी जिम्‍मा लसी एनीगदेदा झ्‍याल्‍खानरी झाङ्‌ला। ओच्‍छे एनीगदेसे ङादा विश्‍वास लबासे लमा ग्‍लेदेन अञ्‍चलाधीशगदेला ङाच्‍छापट्टि भोर्ला। 13 थे धुइरी एनीगदेसे ङाला बारेरी पाङ्बा मौका याङ्ला। 14 तर एनीगदेसे ह्राङदा जोगब लबारी तिग पाङ्तोःबा भिसी धन्‍दा सुर्दा थालउ। 15 तिग्‍दा भिसम थे धुइरी एनीगदेसे तिग ताम पाङ्तोःबा थे ताम पाङ्‌बारी ङाइ एनीगदेदा ज्ञान बुद्धि पिन्‍ना। जमाहेन्‍से थेनीगदेसे एनीगदेला ताम थाबारी आखम ओच्‍छे एनीगदेसे पाङ्बा तामला जोहाबएनोन पिन्‍बारी आखम। 16 तर एनीगदेदा ह्राङलान आबा आमा, ज्‍योज्‍यो आले ओच्‍छे ह्राङला म्‍हिगदेदेन ह्रोगदेसेनोन चुङ्सी पिन्‍ना। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङला कोइ कोइदा मी म्‍हिगदेसे साइपुङ्‍ला। 17 थेह्रङ् लसीन ङादा विश्‍वास लबासे लमा एनीगदेदा जम्‍मान म्‍हिगदेसे हेला लला। 18 तर एनीगदेला थोबोला क्रा गिक सुत्तै आताइ। 19 जस्‍तोन दुख तसैनोन एनीगदेसे सेमहेन्‍सेन विश्‍वास लसी चिबासे लमा जुकजुकधोनाला जुनी याङ्ला। 20 “यरूशलेम शहरदा सिपाहीगदेसे घेरब लबा म्राङ्माहेन्‍से शहर नाश तबा धुइ खसी जिन्‍जी भिसी एनीगदेसे घोउ। 21 थे धुइरी यहूदिया अञ्‍चलरी मुबागदे गङरीक्‍यार यार्गै, शहर न्‍हङरी मुबागदेसे शहर ख्‍लागै ओच्‍छे नाम्‍सारी मुबागदे शहररी थाखगै। 22 तिग्‍दा भिसम थे धिन चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्बा धिन हिन्‍ना। ओच्‍छे परमेश्‍वरला बचनरी भ्रिबा जम्‍मान ताम पूरा तनोन तला। 23 थे धुइरी जिउ न्‍हीला म्रिङम्‍हेमेदेन कोलादा ङ्‍हे ख्‍वाबा आमागदेदा झन गाते ल्‍हानान दुख तला! ओच्‍छे य्‍हुल्‍सा नाङनोन ल्‍हानान दुख तला। चु य्‍हुलला म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरसे ल्‍हानान सजाय पिन्‍ना। 24 थे धुइरी कोइ कोइ म्‍हिगदेदा तरवारसे ताम्‍सी साइला, कोइ कोइदा चुङ्सी य्‍हुल्‍सा य्‍हुल्‍सारी भोर्ला। ओच्‍छे अर्गु य्‍हुलला म्‍हिगदेला धुइ आजिन्‍तेधोना थेनीगदेसे यरूशलेमरी रजाइँ लला। 25 “लनी धिनीदेन सारगदेरी खाइमै आम्राङ्बा चिनुगदे म्राङ्ला। ओच्‍छे समुन्‍द्र घुर्बादेन समुन्‍द्रला छालसे लमा जम्‍बुलिङला जम्‍मान म्‍हिगदे लोङ्सी आत्तेब तला। 26 जम्‍बुलिङरी तबारी छ्‌याइबा दुखला बारेरी था याङ्सी म्‍हिगदे लोङ्सी सिबा तेबान तला। तिग्‍दा भिसम मुरी मुबा जम्‍मान शक्ति याङयोङ तला। 27 जमाहेन्‍से परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा घ्रेन शक्तिदेन य्‍हाल य्‍हालरी खसुरी खबान लबा म्राङ्ला। 28 थेह्रङ् तमाहेन्‍से आलोङ्ना एनीगदेसे स्‍वर्गपट्टि च्‍यागो, तिग्‍दा भिसम एनीगदेदा योनान थार्ना लला।” 29 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा उखानग्‍याम चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “एनीगदेसे अञ्‍जीर दोङदेन अर्गु दोङगदे, 30 भुबा म्राङ्माहेन्‍से दाहेन्‍से छेप्‍बा छबा ला खबारी छ्‌याइजी भिसी था याङ्मुला। 31 थेह्रङ् लसीन ङाइ पाङ्बा ताम तबान लबा म्राङ्माहेन्‍से एनीगदेसे परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा खबा धुइ तबारी छ्‌याइजी भिसी था याङ्‍गो। 32 “च्‍यागो, एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, चु जम्‍मान ताम पूरा आततेधोना दान्‍देला म्‍हिगदे आसि। 33 मुदेन जम्‍बुलिङ म्‍हासी निसैनोन ङाला बचन खाइमै आम्‍हा।” 34 “तर एनीगदे होशियार तसी चिउ, आहिन्‍सम मोजमजा लसी ङ्‌य्‍होइसी भ्रबादेन ह्राङला ल्‍हुइला धन्‍दा सुर्दासे लमा एनीगदेला सेम न्‍होङ्ला। ओच्‍छे परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि खमा एनीगदे तिक्‍खुरीन पासोरी परब तबा ह्रङ् तला। 35 थेह्रङ् लसीन जम्‍बुलिङरी चिबा जम्‍मान म्‍हिगदेथोरी थे धिन खला। 36 थेतबासेलमा एनीगदे ‘थे लोङ्‌बा खबा धुइरी जोगब तबारीदेन परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिला ङाच्‍छा राप्‍बारी खम्‍गै भिसी प्रार्थना लसी छोर्सी चिउ’ भिसी सुङ्जी।” 37 थे धुइरी येशूसे धिनीरी म्‍हिगदेदा परमेश्‍वरला मन्‍दिररी लोप्‍मुबा, ओच्‍छे म्‍हुन तमाहेन्‍से जैतून भिबा गङरी बास स्‍य्‍हूबारी फेप्‍मुबा। 38 येशूला बचन ङ्‌यान्‍बाला लागिरी म्‍हिगदे स्‍य्‍होरीन परमेश्‍वरला मन्‍दिररी खमुबा।

Luke 22

1 मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी खमीर आयुना गेङ चसी धङ्बा चाड खबारी छ्‌याइमुबा। 2 थे धुइरी परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन यहूदी धर्मगुरुगदेसे येशूदा खाह्रङ् लसी साइबा भिसी दाउ च्‍यासी भ्रमुबा। तर थेनीगदे म्‍हिगदेदेन छ्‌याम लोङ्मुबा। 3 थे धुइरी च्‍युक न्‍ही चेलागदे न्‍हङला यहूदा इस्‍करियोत भिबा चेलाला सेम न्‍हङरी शैतान वाङ्‌जी। 4 जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोत परमेश्‍वरला मन्‍दिररी पूजा लबा मुल म्‍हिदेन मन्‍दिरला सिपाहीगदेला हाकिम मुबा ग्‍लारी निसी येशूदा चुङ्सी थेनीगदेला यारी जिम्‍मा लसी पिन्‍ना भिसी सल्‍लाह लजी। 5 जमाहेन्‍से थेनीगदे ताङ्सी यहूदा इस्‍करियोतदा टाङगा पिन्‍ना भिसी कबुल लजी। 6 जमाहेन्‍से यहूदा इस्‍करियोतसे तला, भिसी म्‍हिला हुल आरेबा धुइरी येशूदा चुङ्सी पिन्‍बारी दाउ च्‍यासी भ्रजी। 7 मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाड खसी जिन्‍बा मुबा। थे चाडकुनु ग्‍यु बोगो बलि पिन्‍तोःबा मुबा। 8 थे धुइरी येशूसे पत्रुसदेन यूहन्‍नादा “एनीगदे निसी य्‍हाङला लागिरी चाडला भोज तयार लउ” भिसी कुल्‍जी। 9 जमाहेन्‍से थेनीगदेसे “ङन्‍से भोज खानङ तयार लउ” भिसी येशूदा ङ्‌योइमा, 10 येशूसे थेनीगदेदा “एनीगदे शहररी धोमैछ्‌याम दर्बुङरी क्‍युइ पुइसी निबान लबा म्‍हि गिकदा स्‍याप्‍ला, एनीगदे थे म्‍हिला लिच्‍छा लिच्‍छा निउ। 11 ओच्‍छे थे म्‍हि जुन दिमरी वाङ्ला थे दिमला धनीदा ‘ङाइ ङाला चेलागदेदेन छ्‌याम चिसी मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज चबा कोठा खानङ मुला? भिसी ङन्‍ना गुरुसे ङ्‌योइबा मुला’ भिसी भिउ। 12 जमाहेन्‍से एनीगदेदा थेसे ङाच्‍छान जेना लसी थान्‍बा तलाथोला घ्रेन कोठा उन्‍सी पिन्‍ना। एनीगदेसे थेरीन य्‍हाङला लागिरी भोज तयार लउ” भिसी कुल्‍जी। 13 जमाहेन्‍से थेनीगदे निजी ओच्‍छे येशूसे सुङ्बा ह्रङ्नोन स्‍याप्‍जी। ओच्‍छे थेनीगदेसे थे मिश्र य्‍हुल्‍साग्‍याम फेसी खबा धिन‍दा ढन्‍सी धङ्बा चाडला भोज तयार लजी। 14 चबा धुइ तमाहेन्‍से येशू ह्राङला मुल चेलागदेदेन छ्‌याम सोल छ्‌योइबारी धन्‍छ्‌याजी। 15 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ दुख नाबा भन्‍दा ङाच्‍छा एनीगदेदेन छ्‌याम चिसी चु चाडला भोज चबा सेम ल्‍हानान मुबा। 16 थेतबासेलमा एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सारी चु भोजला अर्थ पूरा आततेधोना ङाइ चु भोज दोःसी आच” भिसी सुङ्जी। 17 जमाहेन्‍से येशूसे खोरे यारी थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍माहेन्‍से “ना, चु एनीगदे जम्‍मासेन भो लसी थुङ्‍गो। 18 एनीगदेसे ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, तिग्‍दा भिसम परमेश्‍वरला य्‍हुल्‍सा आखतेधोना ङाइ अङगुरला निङगु आथुङ्‌” भिसी सुङ्जी। 19 जमाहेन्‍से येशूसे यारी गेङ थोसी परमेश्‍वरदा धन्‍यवाद पिन्‍माहेन्‍से गेङ क्‍युइसी चेलागदेदा पिन्‍बान, “चु एनीगदेला लागिरी पिन्‍बा ङाला ल्‍हुइ हिन्‍ना। दाहेन्‍से ङादा ढन्‍सी चिबाला लागिरी एनीगदेसे चुह्रङ्‌नोन लउ” भिसी सुङ्जी। 20 थेह्रङ् लसीन गेङ चसी जिन्‍माहेन्‍से येशूसे खोरे थोसी चेलागदेदा चुह्रङ्‌ भिसी सुङ्जी, “चु खोरेरी मुबा अङगुरला निङगु ङाला काग्‍याम स्‍होबा छार कबुल हिन्‍ना। चु ङाला का एनीगदेला लागिरी बगब तबा मुला। 21 “तर च्‍यागो, ङादा चुङ्सी पिन्‍बा म्‍हि ङादेन छ्‌यामनोन चिसी चबान मुला। 22 परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हि मी परमेश्‍वरसे सुङ्बा अन्‍छार निनोन तोःला। तर परमेश्‍वरसे पुइखबा म्‍हिदा चुङ्सी पिन्‍बा म्‍हिसे चा परमेश्‍वरग्‍याम सजाय याङ्ला।” 23 चु ताम थेःसी चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी चुह्रङ्बा गे लबा म्‍हि खाल मुला तला? भिसी ताम लजी। 24 जमाहेन्‍से चेलागदे ह्राङ ह्राङ न्‍हङरी खाल घ्रेन भिसी ताम लबारी छ्‌याइजी। 25 चु ताम था याङ्सी येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “चु जम्‍बुलिङला ग्‍लेगदेदेन घ्रेन घ्रेन म्‍हिगदेसे म्‍हिगदेथोरी शासन लमुला। ओच्‍छे म्‍हिगदेसे थेनीगदेन ङन्‍दा दया लबा ज्‍यबा म्‍हि हिन्‍ना भिसी भिमुला। 26 तर एनीगदे चा थेह्रङ् तबारी आत। ओच्‍छे एनीगदे न्‍हङरी जुन घ्रेन मुला थे जजा दोगै ओच्‍छे नेता दोबासे चा स्‍य्‍हान्‍दोगदेला सेवा लगै। 27 तिग्‍दा भिसम चबारी चिबा मालिकदेन चबा पिन्‍बा नोकररी खजिबा चा घ्रेन हिन्‍ना? तिग चबारी चिबा मालिक घ्रेन आहिन? हिन्‍ना। तर ङा एनीगदेला ओन्‍छाङरी चबा पिन्‍बा नोकर ह्रङ्‌बान मुला। 28 एनीगदे चा ङादा दुख तमा ह्रो लबागदे हिन्‍ना। 29 थेतबासेलमा ङाला आबासे ङादा य्‍हुल्‍सा गिकला अधिकार पिन्‍बा ह्रङ् लसी ङाइएनोन एनीगदेदा थे य्‍हुल्‍साला अधिकार पिन्‍ना। 30 जमाहेन्‍से एनीगदेसे ङाला य्‍हुल्‍सारी टेबुल गिकरीन चबा थुङ्बा लला। ओच्‍छे इस्राएलला च्‍युक न्‍ही वंशला निसाफ लसी ठिरी चिला।” 31 जमाहेन्‍से येशूसे पत्रुसदा “सिमोन, सिमोन, शैतानसे एदा ग्‍वा य्‍हाप्‍बा ह्रङ् लसी य्‍हाप्‍बारी छ्‌याइबा मुला। 32 तर एला विश्‍वास याङयोङ थातगै भिसी ङाइ एला लागिरी प्रार्थना लजी। ए दोःसी ङादेन छ्‌याम खमाहेन्‍से एसे आलेगदेदा विश्‍वासरी कोङ्‌ना लउ। 33 जमाहेन्‍से पत्रुससे येशूदा “प्रभु, ङा ह्राङदेन छ्‌याम झ्‍याल्‍खानरी चितोःसै ह्राङदेन छ्‌याम सितोःसै सिबारी तयार मुला” भिसी भिजी। 34 तर येशूसे पत्रुसदा “पत्रुस, ङाला ताम ङ्‌यान्‍गो, न्‍हङगर स्‍य्‍होरी नागा क्राबा भन्‍दा ङाच्‍छा एसे ङादा ङोसेबान आरे भिसी सोमरेमधोना पाङ्ला” भिसी सुङ्जी। 35 येशूसे थेनीगदेदा “ङाइ एनीगदेदा टाङगा, झोला, लखम आभोर्ना निउ भिसी पुइमुबा। थे धुइरी एनीगदेदा तिगै स्‍हेला खाँचो तजी? भिसी ङ्‌योइमा, थेनीगदेसे “आतनी” भिसी भिजी। 36 जमाहेन्‍से येशूसे थेनीगदेदा चुह्रङ् भिसी सुङ्जी, “तर दाहेन्‍से टाङगा मुबासे टाङगा थोगो, झोला मुबासे झोला थोगो, ओच्‍छे जुन म्‍हिदेन छ्‌याम तरवार आरे