Turkish 1st John

/1 Hayat Kelawmy hakkynda, baxlangyjtan var olany, ixittiqimizi, ghzlerimizle 
ghrdwqwmwzw, temaxa ettiqimizi ve ellerimizin dokunduqunu.
Ve hayat izhar olundu, ve ghrdwk, ve xehadet ediyoruz, ve Babanyn nezdinde 
olup bize izhar olunan hayaty, ebediw hayaty, size ilawn ediyoruz.
Evet, ghrdwqwmwzw ve ixittiqimizi size de ilawn ediyoruz; ta ki, sizin de 
bizimle beraber mwxareketiniz olsun; gerjek mwxareketimiz de Baba ile ve Oqlu 
Isa Mesih iledir.
Sevincimiz de ikmal olunsun diye, bu xeyleri size yazyyoruz.
Ondan ixittiqimiz ve size ilawn etmekte olduqumuz haber xudur ki Allah nurdur 
ve onda hij karanlyk yoktur.
Eqer onunla mwxareketimiz vardyr diyor ve karanlykta ywrwyorsak, yalan 
shyliyoruz ve hakikati yapmyyoruz.
Fakat kendisi nurda olduqu gibi, eqer nurda ywrwrsek, birbirimizle 
mwxareketimiz olur, ve onun Oqlu Isanyn kany bizi her gwnahtan temizler.
Eqer gwnahymyz yoktur dersek, kendi kendimizi aldatyryz, ve bizde hakikat 
olmaz.
Eqer gwnahlarymyzy ikrar edersek, gwnahlarymyzy bize baqyxlamak, ve bizi her 
haksyzlyktan temizlemek ijin o sadyk ve awdildir.
Eqer gwnah ixlemedik dersek, onu yalancy ederiz, ve bizde onun kelawmy olmaz.

/2 Ey kwjwk jocuklarym, gwnah ixlemiyesiniz diye, bu xeyleri size yazyyorum; 
ve eqer biri gwnah ixlerse, Babanyn nezdinde Xefaatjimiz, salih Isa Mesih, 
vardyr.
Ve kendisi gwnahlarymyza, ve yalnyz bizim gwnahlarymyza deqil, fakat bwtwn 
dwnyaya kefarettir.
Ve eqer onun emirlerini tutarsak, onu tanydyqymyzy bununla biliriz.
Onu tanyyorum, diyen ve onun emirlerini tutmyyan yalancydyr, ve kendisinde 
hakikat yoktur.
Fakat kim onun shzwnw tutarsa, gerjekten Allahyn sevgisi onda ikmal edilmix 
olur; onda olduqumuzu bununla biliriz.
Onda duruyorum diyene, o nasyl ywrwdw ise, kendisi de hyle ywrwmek gerektir.
Ey sevgililer, size yeni emir deqil, fakat baxlangyjtan size olan eski emri 
yazyyorum; eski emir ixittiqiniz shzdwr.
Size tekrar yeni bir emir yazyyorum, o xey onda ve sizde hakikiwdir; jwnkw 
karanlyk gejmekte, ve hakikiw nur zaten parlamaktadyr.
Nurda olduqunu shyliyen ve kardexinden nefret eden ximdiye kadar 
karanlyktadyr.
Kardexini seven nurda durur, ve onda swrjme ebebi yoktur.
Fakat kardexinden nefret eden karanlyktadyr, ve karanlykta ywrwyor, ve nereye 
gittiqini bilmiyor, jwnkw karanlyk onun ghzlerini khr etmixtir.
Ey kwjwk jocuklar, size yazyyorum, jwnkw onun ismi uqruna gwnahlarynyz size 
baqixlandy.
Ey babalar, size yazyyorum, jwnkw baxlangyjtan olany tanyyorsunuz; Ey genjler, 
size yazyyorum, jwnkw xeriri yendiniz; Ey kwjwk jocuklar, size yazyyorum, 
jwnkw Babayy tanyyorsunuz.
Ey babalar, size yazdym, jwnkw baxlangyjtan olany tanyyorsunuz; Ey genjler, 
size yazdym, jwnkw kuvvetlisiniz ve Allahyn shzw sizde duruyor, ve xeriri 
yendiniz.
Dwnyayy ve dwnyada olan xeyleri sevmeyin; Eqer bir kimse dwnyayy severse, onda 
Babanyn sevgisi yoktur.
Jwnkw dwnyada olan her xey, bedenin xehveti, ve ghzlerin xehveti, ve hayat 
gururu, Babadan deqil, fakat dwnyadandyr.
Ve dwnya ve onun xehveti gejer, fakat Allahyn iradesini yapan ebediyen durur.
Ey kwjwk jocuklar, son saattir, ve Mesih muhalifi gelir diye ixitmix olduqunuz 
gibi, ximdi de jok Mesih muhalifleri jykmystyr; bundan biliyoruz ki son 
saattir.
Bizden jyktylar, fakat bizden deqildiler; jwnkw bizden olsalardy, bizimle 
beraber kalyrlardy; fakat hepsinin bizden olmadyklary izhar edilsin diye, 
jyktylar.
Ve sizin Mukaddes olan tarafyndan meshiniz vardyr, ve her xeyi bilirsiniz.
Hakikati bilmediqiniz ijin deqil, fakat onu, ve her yalanyn hakikatten 
olmadyqyny bildiqiniz ijin size yazdym.
Isanyn Mesih olduqunu inkawr eden yalancy deqilse, kim yalancydir? Babayy ve 
Oqulu inkawr eden, Mesih muhalifidir.
Oqulu her inkawr eden adamda Baba da yoktur; Oqulu ikrar eden adamda Baba da 
vardyr.
Baxlangyjtan ixittiqiniz sizde kalsyn; Eqer baxlangyjtan ixittiqiniz sizde 
kalyrsa, siz de Oqulda ve Babada kalacaksynyz.
Ve kendisinin bize ettiqi vait budur, ebediw hayattyr.
Bu xeyleri sizi saptyrmak istiyenler hakkynda size yazdym.
Ve size gelince, ondan aldyqynyz mesh sizde kalyr, ve bir kimsenin size 
hqretmesine ihtiyacynyz yoktur; fakat onun meshi her xey hakkynda size nasyl 
hqretirse, ve hakikiwdir ve yalan deqildir, ve size nasyl hqretti ise, onda 
durursunuz.
Ve ximdi, ey kwjwk jocuklar, eqer izhar olunursa, cesaretimiz olsun, ve kendi 
zuhurunda ondan utanmyyalym diye, onda durun.
Eqer onun salih olduqunu bilirseniz, salawh ixliyen her adamyn ondan doqduqunu 
da bilirsiniz.

/3 Bakin, Allahyn jocuklary jaqyrylalym diye, Baba bize ne jexit sevgi verdi; 
ve hyleyiz; Bu sebepten dwnya bizi tanymyyor, jwnkw onu tanymady.
Ey sevgililer, ximdi Allahyn jocuklaryyyz, ve ne olacaqymyz henwz izhar 
olunmady; Eqer o izhar olunursa, ona benzer olacaqymyzy biliriz, jwnkw onu 
olduqu gibi ghreceqiz.
Ve ona wmit baqlyyan her adam, o saf olduqu gibi, kendini saf kylar.
Her gwnah ixliyen xeriate tecavwz eder, ve gwnah xeriate tecavwzdwr.
Ve gwnahlary kaldyrsyn diye, onun izhar olunduqunu bilirsiniz; ve onda gwnah 
yoktur.
Onda duran her adam gwnah ixlemez, her gwnah ixliyen onu ghrmemix ve 
tanymamyxtyr.
Ey kwjwk jocuklar, kimse sizi saptyrmasyn; o salih olduqu gibi, salawh ixliyen 
salihtir.
Gwnah ixliyen Iblistendir, jwnkw Iblis baxlangyjtan beri gwnah ixliyor; Bunun 
ijin Allahyn Oqlu, Iblisin ixlerini jhzswn diye, izhar olundu.
Her Allahtan doqmux olan gwnah ixlemez, jwnkw onun tohumu kendisinde kalyr; ve 
gwnah ixliyemez, jwnkw Allahtan doqmuxtur.
Allahyn jocuklary ile Iblisin jocuklary bunda bellidir; salawh ixlemiyen ve 
kardexini sevmiyen her adam Allahtan deqildir.
Jwnkw baxlangyjtan ixittiqiniz tenbih xudur: birbirmizi sevelim.
Xerirden olan ve kardexini hldwren Kain gibi deqil; Ve onu nijin hldwrdw? 
Jwnkw kendi ixleri khtw, fakat kardexinin ixleri salihti.
Ey kardexler, eqer dwnya sizden nefret ederse, xaxmayyn.
Biz hlwmden hayata gejtiqimizi biliriz, jwnkw kardexleri seviyoruz; Sevmiyen 
hlwmde kalyr.
Kardexinden nefret eden her adam katildir; ve bilirsiniz ki hij bir katilde, 
kendisinde duran ebediw hayat yoktur.
Sevgiyi bununla biliyoruz; jwnkw o bizim uqrumuza canyny verdi; bizim de 
kardexler uqruna canlarymyzy vermemiz gerektir.
Fakat kimde dwnya maly olur, ve kardexini ihtiyajta ghrwr, ve ona karxi 
xefkatini kaparsa, Allahyn sevgisi onda nasyl kalyr?.
Ey kwjwk jocuklar, shzle ve dille deqil, ancak ixle ve hakikatle sevelim.
Hakikatten olduqumuzu bununla bileceqiz, ve onun hnwnde ywreqimizi tatmin 
edeceqiz.
Jwnkw ywreqimiz bizi mahkuwm ederse, Allah ywreqimizden daha bwywktwr ve her 
xeyi bilir.
Ey sevgililer, eqer ywreqimiz bizi mahkuwm etmezse, Allahyn indinde 
cesaretimiz olur.
Ve her ne dilersek ondan alyryz, jwnkw onun emirlerini tutuyoruz, ve onun 
indinde makbul olan xeyleri yapyyoruz.
Ve onun emri xudur: bize emrettiqi gibi Oqlunun, Isa Mesihin, ismine inanalym 
ve birbirimizi sevelim.
Ve onun emirlerini tutan onda ve o da kendisinde durur; Ve onun bizde 
durduqunu bununla, bize verdiqi Ruhtan, biliriz.

/4 Ey sevgililer, her ruha inanmayyn, fakat Allahtan mydyr diye, ruhlary 
imtihan edin; jwnkw dwnyaya jok yalancy peygamberler jykmyxlardyr.
Allahyn Ruhunu xununla bilirsiniz: Isa Mesih bedende gelmixtir, diye ikrar 
eden her ruh Allahtandyr.
Ve Isayy ikrar etmiyen her ruh Allahtan deqildir; ve Mesih muhalifinin ruhu 
budur; onun gelmekte olduqunu ixittiniz ve zaten ximdi dwnyadadyr.
Ey kwjwk jocuklar, siz Allahtansynyz, ve onlary yendiniz; jwnkw sizde olan, 
dwnyada olandan daha bwywktwr.
Onlar dwnyadandyrlar; bu sebeple dwnyadan shylerler, ve dwnya onlary dinler.
Biz Allahtanyz, Allahy bilen bizi dinler, Allahtan olmyyan bizi dinlemez; 
Hakikat ruhunu ve sapyklyk ruhunu bundan biliriz.
Ey sevgililer, birbirimizi sevelim, jwnkw sevgi Allahtandyr, ve her seven adam 
Allahtan doqmuxtur, ve Allahy bilir.
Sevmiyen adam Allahy bilmez, jwnkw Allah sevgidir.
Allahyn sevgisi bizde xununla izhar olundu: Onun vasytasy ile yaxyyalym diye, 
Allah biricik Oqlunu dwnyaya ghnderdi.
Sevgi bundadir, biz Allahy sevdik deqil, ancak o bizi sevdi, ve gwnahlarymyza 
kefaret olarak Oqlunu ghnderdi.
Ey sevgililer, eqer Allah bizi bhylece sevdi ise, bizim de birbirimizi 
sevmemiz gerektir.
Hij bir vakit kimse Allahy ghrmemixtir; eqer birbirimizi seversek, Allah bizde 
durur ve onun sevgisi bizde ikmal edilmix olur.
Onun bizde ve bizim onda durduqumuzu xununla, bize Ruhundan vermix olmasy ile 
biliyoruz.
Ve biz ghrdwk ve xehadet ederiz ki Baba Oqlunu dwnyanyn Kurtarycysy olarak 
ghnderdi.
Her kim Isa Allahyn Oqludur diye ikrar ederse, Allah onda, ve o Allahta durur.
Ve biz Allahyn bize olan sevgisini biliriz ve ona inandyk; Allah sevgidir, ve 
sevgide duran Allahta durur, ve Allah onda durur.
Hwkwm gwnwnde cesaretimiz olsun diye, sevgi bizimle bunda ikmal edilmix olur; 
jwnkw o nasylsa, biz de bu dwnyada hyleyiz.
Sevgide korku yoktur; ancak kawmil sevgi korkuyu dyxary atar, jwnkw korkuda 
ixkence vardyr; ve korkan adam sevgide ikmal edilmemixtir.
Biz seviyoruz, jwnkw hnce o bizi sevdi.
Eqer bir adam: Allahy seviyorum, der ve kardexinden nefret ederse, yalancydyr; 
jwnkw ghrmwx olduqu kardexini sevmiyen, ghrmemix olduqu Allahy sevemez.
Ve onun tarafyndan, Allahy seven kardexini de sevsin, diye emrimiz vardyr.

/5 Isa Mesihtir, diye imam eden her adam Allahtan doqmuxtur; ve tevlit edeni 
seven her adam ondan doqmux olany sever.
Ne zaman Allahy sever, ve onun emirlerini yaparsak, bununla Allahyn 
jocuklaryny sevdiqimizi biliriz.
Jwnkw Allah sevgisi xudur ki onun emirlerini tutalym; ve onun emirleri aqyr 
deqildirler.
Jwnkw Allahtan doqmux olan herkes dwnyayy yener; ve dwnyayy yenmix olan galebe 
budur, yani, imanymyzdyr.
Isanyn Allahyn Oqlu olduquna iman edenden baxka, dwnyayy yenen kimdir?.
Su ve kan vasytasy ile, yalnyz su ile deqil, fakat su ile ve kan ile gelmix 
olan budur, Isa Mesihtir.
Ve xehadet eden Ruhtur, jwnkw Ruh hakikattir.
Jwnkw xehadet edenler wjtwr: Ruh ve su ve kan, ve wjw birde mutabyktyrlar.
Eqer insanlaryn xehadetini kabul ediyorsak, Allahyn xehadeti daha bwywktwr; 
jwnkw Allahyn kendi Oqlu hakkynda ettiqi xehadet budur.
Allahyn Oqluna iman edenin onda xehadeti vardyr; Allahyn iman etmiyen onu 
yalancy etmixtir; jwnkw Allahyn kendi Oqlu hakkynda ettiqi xehadete iman 
etmemixtir.
Ve xehadet budur ki Allah bize ebediw hayat verdi, ve bu hayat kendi 
Oqlundadyr.
Kendisinde Oqlu olanda hayat vardyr; kendisinde Allahyn Oqlu olmyyanda hayat 
yoktur.
Ebediw hayatynyz olduqunu bilesiniz diye, size, Allahyn Oqlunun ismine iman 
edenlere, bu xeyleri yazdym.
Onun huzurunda bizde olan cesaret budur ki eqer kendi iradesine ghre bir xey 
dilersek, bizi dinler.
Ve her dilediqimiz xeyde bizi dinlediqini bilirsek, kendisinden dilediqimiz 
dilekleri almakta olduqumuzu biliriz.
Eqer bir kimse kardexinin hlwme ghtwrmiyen bir gwnah ixlemekte olduqunu 
ghrwrse, diliyecek, ve hlwme ghtwrmiyen gwnah ixliyenlere Allah hayat 
verecektir; Hlwme ghtwren gwnah vardyr; onun hakkynda rica etsin demiyorum.
Her haksyzlyk gwnahtyr; ve hlwme ghtwrmiyen gwnah vardyr.
Allahtan doqmux olan her adamyn gwnah ixlemediqini biliriz; fakat Allahtan 
doqan kendini tutar, ve xerir ona dokunmaz.
Biliriz ki, biz Allahtanyz, ve bwtwn dwnya xerirdedir.
Ve biliyoruz ki, Allahyn Oqlu gelmixtir, ve hakikiw olany bilelim diye, bize 
anlayyx vermixtir, ve biz hakikiw olanda, yani, kendi Oqlunda, Isa Mesihteyiz; 
Hakikiw Allah ve ebediw hayat budur.
Ey kwjwk jocuklar, kendinizi putlardan koruyun.