The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ

Матфей 1

1 Давид xaaн база Aвраам өгбeниң үpe-caдызы бoop Иисус Христостуң ада-өгбе даңзызы бо-дур. 2 Авраам Исаактың ачазы турган. Исаак – Иаковтуң, Иаков – Иуда биле ооң акы-дуңмаларының ачазы турган. 3 Иуда – Фарес биле Зерахтың (а оларның авазы – Фамар), Фарес – Хецроннүң, а Хецрон Арамның ачазы турган. 4 Арам – Аминадавтың, Аминадав – Наассоннуң, а Наассон Салмоннуң ачазы турган. 5 Салмон – Воозтуң ачазы (а Воозтуң авазы – Раав) турган. Вооз – Овидтиң ачазы (а Овидтиң авазы – Руф) турган. Овид – Иессейниң, 6 а Иессей Давид хаанның ачазы турган. Давид – Соломоннуң ачазы (а Соломоннуң авазы – Урияның кадайы) турган. 7 Соломон – Ровоамның, Ровоам – Авияның, а Авия Асафтың ачазы турган. 8 Асаф – Иосафаттың, Иосафат – Иорамның, а Иорам Озияның ачазы турган. 9 Озия – Иоафамның, Иоафам – Ахазтың, а Ахаз Эзекияның ачазы турган. 10 Эзекия – Манассияның, Манассия – Амостуң, а Амос Иосияның ачазы турган. 11 Иосия – Иехонияның болгаш ооң дуңмаларының өгбези турган. (Оларның чурттап турган үезинде израиль чонну Вавилонче көжүрүп үндүрген чүве-дир.) 12 Израиль чонну Вавилонче көжүрген соонда, Иехония Салафиилдиң ачазы апарган, а Салафиил Зоровавелдиң ачазы турган. 13 Зоровавел – Авиудтуң, Авиуд – Элиакимниң, а Элиаким Азорнуң ачазы турган. 14 Азор – Садоктуң, Садок – Ахимниң, а Ахим Элиудтуң ачазы турган. 15 Элиуд – Элеазарның, Элеазар – Маттанның, а Маттан Иаковтуң ачазы турган. 16 А Иаков Иосифтиң ачазы турган. Ол Иосиф болза Христос деп адаткан Иисусту божаан Марияның ашаа боор. 17 Ынчангаш Авраамдан Давидке чедир шупту он дөрт салгал, Давидтен израиль чонну Вавилонче көжүрүп үндүргенинге чедир база он дөрт салгал болгаш израиль чонну Вавилонче көжүргенинден Христостуң төрүттүнгенинге чедир база-ла он дөрт салгал солушкан. 18 Иисус Христос мынчаар төрүттүнген. Ооң авазы Марияны Иосиф-биле дүгдеп каан чүве-дир. Ынчалза-даа олар өгленчир бетинде, Марияның Ыдыктыг Сүлдеден иштелгени билдине берген. 19 Ооң душтуу боор Иосиф чөптүг-шынныг кижи турган болгаш, Марияны улус мурнунга бак атка киирбес дээш, кымга-даа дыңнатпайн, дүгдээшкинни бүдүү соксадыр деп шиитпирлээн. 20 Ынчалзажок ол ынчаар бодап алган турда, Дээрги-Чаяакчының төлээзи ооң дүжүнге көзүлгеш, мынча дээн: «Давидтиң оглу, Иосиф, Марияны кадай кылып аарындан кортпа. Чүге дээрге ооң иштинде Чаш төл Ыдыктыг Сүлдеден боттанган-дыр. 21 Мария оол уруг божуп алыр, а сен Ону Иисус деп адап аар сен, чүге дээрге Ол Бодунуң чонун бачыттарындан камгалаар-дыр ». 22 (Дээрги-Чаяакчының Бодунуң медээчизин дамчыштыр: «Көрүңер даан, арыг кыс иштели бергеш, оол уруг божуп алыр, Ону Эммануил деп ат-биле адаарлар» – деп чугаалаан чүүлү ынчаар боттанган-дыр. А Эммануил деп ат «Бурган бистиң-биле» дээн уткалыг.) 24 Иосиф оттуп келгеш, Дээрги-Чаяакчының төлээзиниң дужааганын ёзугаар, Марияны кадай кылып алган. 25 Ынчалза-даа Иосиф, кадайы оглун божуваан шаанда, ооң-биле эр, херээжен харылзаа кылып көрбээн. Иосиф оолду Иисус деп адап алган.

Матфей 2

1 Иисус Ирод хаанның чагырган үезинде Иудеяның Вифлеем хоорайга төрүттүнген. Элээн болгаш, Иерусалимче чөөн чүктен мерген угаанныг чурагачылар келген. 2 Олар: «Иудейлерниң чаа төрүттүнген Хааны кайыл? Бис Ооң сылдызы үнгенин чөөн чүкке көргеш, Аңаа мөгейип келдивис» – дээннер. 3 Ону дыңнааш, Ирод хаан болгаш Иерусалимде хамык улус катай-хаара дүвүреп үнген. 4 Ирод Бурганның дээди бараалгакчыларын болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларын дөгерезин чыып алгаш: «Христос каяа төрүттүнер ужурлугул?» – деп айтырган. 5 Олар аңаа: «Иудеяның Вифлеемге – деп харыылаан. – Чүге дээрге Бурганның медээчизиниң номунда мынчаар бижээн-дир: 6 „Иудея черинде турар Вифлеем, сен Иудеяның чагырга турар хоорайларындан чүнүң-биле-даа дора эвес сен, чүге дээрге Мээң израиль чонумну кадарар Чагырыкчы сенден үнер-дир“». 7 Ирод ынчан мерген угаанныгларны бүдүү келдирткеш, сылдыстың чырып үнген үезин ылавылап алган. 8 Ол оон мерген угаанныгларны Вифлеемче чорудупкаш: «Ынаар баргаш, Чаш төл дугайында бирден бирээ чокка билип алыңар. А тып алгаш, менче дыңнадыптар силер, мен база Аңаа мөгейип чедер мен» – деп чагып каан. 9 Хаанны дыңнап алгаш, олар чорупкан. Мерген угаанныгларның чөөн чүкке көрген сылдызы, Чаш төлдүң турган чериниң кырынга доктаай бергижеге чедир, оларның мурнунга чырып бар чораан. 10 Сылдысты көргеш, оларның өөрээнин чүге деңнээр! 11 Олар бажыңче киргеш, Чаш төл биле Ооң авазы Марияны көрүп кааш, доңгая кээп дүжүп, Аңаа мөгейгеннер. Оон боттарының эртине сугар аптаражыын ажыткаш, белектерин: алдынны база ладан, мирра деп чаагай чыттыг чүүлдерни Олче сунуп бараалгааннар. 12 Оон мерген угаанныглар дүжүнде Бургандан «Иродче барбаңар» деп кичээндириг алгаш, боттарының чуртунче өске оруктап чана бергеннер. 13 Мерген угаанныглар чоруй барганда, Иосифтиң дүжүнге Дээрги-Чаяакчының төлээзи кирип, мынча дээн: «Тур, Чаш төлдү болгаш Ооң авазын алгаш, Египетче дезивит. Сеңээ сагындырбаан шаамда, аңаа артар сен, чүге дээрге Ирод Чаш төлдү дилеп тыпкаш, узуткаар деп турар-дыр». 14 Иосиф туруп келгеш, Чаш төлдү Ооң авазы-биле кады алгаш, дүне Египетче чорупкан. 15 Ол аңаа Ирод өлгүжеге дээр чурттап турган. Дээрги-Чаяакчының Бодунуң медээчизин дамчыштыр: «Бодумнуң Оглумну Египеттен үндүр кыйгырып алган мен» – дээн сөстери ынчаар боттанган чүве-дир. 16 Мерген угаанныгларга мегеледип алганын билгеш, Ирод аажок килеңнеп үнген. Хаан оларның чугаазындан билип алганы үени барымдаалап, Вифлеемде база ооң чоок-кавызында ийи харлыг болгаш оон бичии эр хиндиктиг чаштарны дөгерезин өлүрерин шериглеринге дужааган. 17 Иеремия медээчини дамчыштыр Бурганның мынча дээн чүвези ынчалдыр боттанган: 18 «Рамада алгы-кышкы, ажыг-шүжүгнүң ыы-сыызы дыңналып тур. Рахил ажы-төлүнүң ажыын ажып ыглап, хөңнү чазалбайн тур, чүге дээрге оларны ышкынган-дыр!» 19 Ирод өлүп каарга, Дээрги-Чаяакчының төлээзи Египетте Иосифтиң дүжүнге кирген. 20 Ол мынча дээн: «Тур, Чаш төлдү Ооң авазы-биле кады алгаш, израиль черже ээп чанывыт. Чаш төлдүң өлүмүн күзээннер ам чок апарган-дыр». 21 Иосиф тургаш, Чаш төлдү Ооң авазы-биле кады алгаш, израиль черже чорупкан. 22 Ынчалза-даа Иудеяда Иродтуң орнунда ооң оглу Архелай хааннай берген деп дыңнааш, ынаар баарындан сезинген. Дүжүнде сагындырыг алгаш, Иосиф Галилея черинче чорупкан. 23 Ол ынаар баргаш, Назарет деп хоорайга чурттай берген. Дээрги-Чаяакчының медээчилерин дамчыштыр Христос дугайында: «Ону назорей деп адаар» – дээн сөстери ынчалдыр боттанган чүве-дир.

Матфей 3

1 Ол хүннерде Иудеяның ээн кургаг ховузунга Иоанн Медеглекчи чедип келгеш, суртаалдап эгелээн. 2 Ол: «Бачыдыңар миннип, Бурганче эглиңер! Дээрниң Чагыргазы чоокшулап келген-дир» – деп чугаалап турган. 3 Иоанның дугайында Исайя медээчи мынча деп чугаалаан турган: «Ээн кургаг ховуда алгырган кижиниң үнү дыңналган: „Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер! Ооң эртер кокпаларын дорттап бериңер“». 4 Иоанн теве дүгүнден кылган хептиг болгаш белинде хөм курлуг турган, а чиир чеми шартылаа болгаш ховунуң ары чигири болган. 5 Улус аңаа ынчан Иерусалимден, бүгү Иудеядан болгаш Иордан хемниң чоок-кавызында суурлардан кээп турган. 6 Боттарының бачыттарын ажыы-биле билинген улусту Иоанн Иорданның суунга суп турган. 7 Аңаа сугга суктурары-биле хөй фарисейлер болгаш саддукейлер кээп турарын көргеш, Иоанн оларга мынча дээн: «Силер, чылан сыскындылары! „Бурганның кел чыдар килеңинден чайлай бээр бис“ деп, силерни кым сагыш алындырды? 8 Бурганче ээлгениңерниң херек кырында үре-түңнелин көргүзүңер! 9 Чүгле: „Бистиң адавыс – Aвраам“ – деп сөстер-биле боттарыңарны аргалаарын семевеңер! Бурган бо чыдар даштардан-даа Авраамга ажы-төл чаяап шыдаар дээрзин силерге чугаалап тур мен. 10 Балды ыяштарның дөзүн кезеринге белен-дир. Эки чимис бербестээн ыяштарны одура шапкаш, отче киир октаптар. 11 Бачыдыңар миннип, Бурганче ээлгениңерниң демдээ кылдыр, силерни сугже суп тур мен. Ынчалза-даа менден күчү-күштүг Кижи мээң соомдан чоруп олурар. Мен Ооң идиин-даа тудуп алгаш чоруурунга төлеп чок мен. Ол силерни Ыдыктыг Сүлдеже, отче сугар-дыр. 12 Тараа үрезинин саваңдан арыглаар айыыр шагда-ла Ооң холунда-дыр, Ол тараа үрезинин үүжелей урар уургайынга чыып алыр, а саваңны өшпес отка өрттедиптер». 13 Иисус ол үеде Галилеядан Иордан хемче, Иоаннга сугга суктуруп аар дээш, чедип келген. 14 Иоанн баштай Ону соксадып: «Мен харын Силерге сугга суктурар ужурлуг мен. Силер чоп меңээ келдиңер?» – деп турган. 15 Ынчалза-даа Иисус: «Бо удаада ындыг болгай аан. Бурганның бисти кылзын деп күзээн бүгү чүвезин ынчалдыр күүседир бис» – деп харыылаан. Ынчаар орта, Иоанн чөпшээрешкен. 16 Сугга суктуруп алгаш, Иисус хемден үнүп кээри билек, дээр аңгайтыр ажыттына берген. Оон Иисус Бодунуң кырынче көге-буга дег бадып орар Бурганның Сүлдезин көрүп каан. 17 Ооң соонда дээрден үн дыңналган: «Бо дээрге Мээң ханы ынак оглум-дур, Ол Мээң сеткилимге кирер-дир!»

Матфей 4

1 Ыдыктыг Сүлде ынчан Иисусту эрликке күткүттүрери-биле ээн кургаг ховуже аппарган. 2 Дөртен хүн база дөртен дүн дургузунда шээрленгеш, Иисус аажок аштай берген. 3 Ынчан Аңаа күткүкчү эрлик чедип келгеш: «Сен шынап-ла Бурганның Оглу болзуңза, бо даштарга хлеб болу бээрин дужаавыт» – дээн. 4 Иисус мынча деп харыылаан: «Бижилгеде: „Кижи амытан чүгле хлеб-биле эвес, а Бурганның чугаалаан бүгү чүвезиниң ачызында амыдыраар болгай“ – деп бижээн-дир». 5 Эрлик ынчан Ону ыдыктыг хоорай Иерусалимче аппаргаш, Бурганның өргээзиниң кырының эриинге тургускаш, мынча дээн: 6 «Сен Бурганның Оглу болзуңза, черже шурай бер. Чүге дээрге Бижилгеде: „Ол Бодунуң төлээлеринге Сени чагып каарга, олар Сени, будуң дашка тептикпезин дээш, холдары-биле көдүрүп аарлар“ – деп бижээн-дир». 7 Иисус аңаа: «Бижилгеде оон ыңай: „Дээрги-Чаяакчы Бурганыңны шеневе!“ – деп база чарлык болган болгай» – деп харыылаан. 8 Эрлик ооң соонда Ону дыка бедик дагже үндүре бергеш, бо делегейниң хамык күрүнелерин бүгү өндүр-чаагайы-биле көргүскеш: 9 «Доңгая кээп дүжүп, меңээ мөгеер болзуңза, бо бүгүнү Сеңээ бээр мен» – дээн. 10 Иисус аңаа: «Ырап чор, эрлик! Бижилгеде: „Чүгле Дээрги-Чаяакчы Бурганыңга мөгейип чор, чүгле Аңаа бараан бол“ – деп бижээн-дир» – деп харыылаан. 11 Эрлик ынчан Ону каапкаш барган. Оон Иисуска дээрниң төлээлери чедип келгеш, Аңаа бараан болуп турганнар. 12 Иоанны кара-бажыңче киир октапканын дыңнааш, Иисус Галилеяже ээп келген. 13 Ол Назаретти каапкаш, Галилея хөлүнүң эриинде, Завулон биле Неффалимниң черинде турар Капернаум хоорайга чурттай берген. 14 Бурганның Исайя медээчини дамчыштыр чугаалаан сөстери ынчалдыр боттанган: 15 «Завулоннуң база Неффалимниң чери, Иордан хемниң ындында, далайже баар орукта өске чоннар чурттаан Галилея! 16 Караңгыга чурттап орган чон өндүр улуг чырык көрүп кагды, өлүмнүң хөлегези бүргээн черге чурттаан улуска чырык чайыннап келди». 17 Ол үеден бээр Иисус мынча деп суртаалдап эгелээн: «Бачыдыңар миннип, Бурганче эглиңер! Чүге дээрге Дээрниң Чагыргазы чоокшулап келген-дир». 18 Бир-ле катап Галилея хөлүнүң эрии-биле эртип бар чыткаш, Иисус ийи алышкыны: Пётр деп адаткан Симонну база ооң дуңмазы Андрейни көрүп каан. Олар балыкчылар турган болгаш, четкилерин хөлче салып турганнар. 19 Иисус оларга: «Мени эдериңер. Силерни кижилер тывыкчылары кылып каар мен» – дээн. 20 Алышкылар четкилерин каапкаш, ол дораан Ону эдерип чорупканнар. 21 Улаштыр бар чыткаш, Ол өске ийи алышкыны: Зеведейниң оглу Иаков биле ооң дуңмазы Иоанны көрүп каан. Олар ачазы Зеведей-биле кады хемеде четкилерин септеп органнар. Иисус оларны кый депкен. 22 Алышкылар ол дораан хемезин-даа, ачазын-даа каапкаш, Ону эдерип чорупканнар. 23 Иисус бүгү Галилеяны эргий кезип, синагогаларга улусту өөредип, Дээрниң Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап база кандыг-даа аарыг-аржыктан улусту экиртип чораан. 24 Ооң дугайында дамчыыр чугаа бүгү Сирияга тарай берген. Янзы-бүрү аарыг-човалаңга алыскан, күштүг аарышкыдан хинчектеткен, букшуураан, тыртар болгаш чартыктаан кижилерин улус Аңаа эккеп туруп берген. Иисус оларның шуптузун экиртип турган. 25 Галилеядан, Он-хоорайдан, Иерусалимден, Иудеядан болгаш Иорданның ол чарыындан келген мөөң чон Ону эдерип чораан.

Матфей 5

1 Мөөң чонну көрүп кааш, Иисус дагже үне берген. Ол орта олуруп аарга, өөреникчилери Ооң чанынга чедип келгеннер. 2 Иисус оларны өөредип, мынча дээн: 3 «Сагыш-хөңнү ядарааннар амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Дээрниң Чагыргазы оларныы боор. 4 Муңгарап ыглааннар амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Бурган оларны аргалап каар. 5 Биче сеткилдиглер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге чер-чуртту салгап алырлар. 6 Чөптүг-шынныг чорук кылыксааш, аштап-суксаан чүве дег, кызып чүткээннер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Бурган оларның ындыг күзелин бүрүнү-биле хандырар. 7 Өскелерге өршээлдиглер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Бурган оларга өршээлдиг боор. 8 Арыг чүректиглер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Бурганны көөрлер. 9 Амыр-тайбың нептередикчилери амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Бурган оларны ажы-төлүм деп адаар. 10 Чөптүг-шынныг чоруу дээш, истедип-сүрдүргеннер амыр-чыргалдыг, чүге дээрге Дээрниң Чагыргазы оларныы боор. 11 Мени эдергениңер дээш, улус силерни бак сөглээр, истеп-сүрер болгаш канчаар-даа нүгүлдээр болза, амыр-чыргалдыг силер. 12 Ол дээш өөрүп-байырлаңар! Чүге дээрге аажок улуг шаңнал силерни дээрге манаар. Силерниң мурнуңарда чурттап чораан Бурганның медээчилерин база ынчалдыр истеп-сүрүп турганнар». 13 «Силер – кижи төрелгетенниң дузу силер. Дус ажыг эвес апарза, ооң амданын чүнүң-биле дедир эгидерил? Ол ам чүге-даа херек чок апаар база ону чүгле улус таптай бассын дээш, үндүр октаары артар. 14 Силер – бүгү делегейниң чырыы силер. Даг кырында турар хоорай ажытталып шыдавас. 15 Кым-даа болза чырыткыны кывыскаш, сава-биле дуй базырбас, харын бажыңда хамык улуска чырызын дээш, ону колдуга салып каар. 16 Ачылыг ажыл-херээңер көзүлзүн база улус Дээрде Адаңарны алдаржытсын дээш, силерниң чырыыңар улус мурнунга база ынчалдыр чырызын». 17 «Мени ыдыктыг хоойлуну азы Бурганның медээчилериниң өөредиин күш чок болдурар дээш келген деп бодаваңар. Мен оларның өөредиин күш чок болдурар эвес, а боттандырар дээш келген мен! 18 Алыс шынны чугаалап тур мен: дээр биле чер-ле хевээр турар болза, ол бүгү боттанмаан шаанда, ыдыктыг хоойлудан чаңгыс-даа эң хензиг үжүк, чаңгыс-даа шыйыг читпес. 19 Ынчангаш айтыышкыннарның эң бичиизин-даа үрээр болгаш өскелерни база ынчаар кылырынга өөредир кижи Дээрниң Чагыргазынга адактың адаа боор. А айтыышкыннарны күүседир база өскелерни ынчаар өөредир кижи Дээрниң Чагыргазынга өндүр улуг боор. 20 Силерге чугаалап тур мен: фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан артык чөптүг-шынныг чурттавас болзуңарза, Дээрниң Чагыргазынче кирбес силер». 21 «Бурунгу өгбелеривиске: „Кижи өлүрбе! А өлүрүкчүнү шииткелге онаар-дыр“ – деп чугаалаанын дыңнаан силер. 22 А Мен ам силерге: „Өске кижиже килеңнээн кижи безин шииткелге төлептиг“ – деп тур мен. Кым өске кижиге: „Чөгенчиг хей!“ – дээрил, ону дээди иудей Чөвүлелге шиидип болур. Кым: „Мелегей!“ – дээрил, ону тамының оду-биле кезедип болур. 23 Сен өргүл салыр бедигээшче Бурганга өргүлүң аппаргаш, өске кижиниң сеңээ бир-ле хомудалын сактып келзиңзе, 24 өргүлүңнү бедигээш мурнунга каапкаш, баштай ол кижи-биле барып эптежип ал. Оон дедир келгеш, ам-на Бурганга өргүлүң кыл. 25 Сени буруудаткаш, шииткел черинче аппар чыдар кандыг-бир кижи бар болза, ооң-биле орук ара эрте дээре эптежип ал. Оон башка адаанчың сени шииткекчиге эккээр, а шииткекчи сени таңныылга хүлээдиптерге, ол сени кара-бажыңче киир октаптар. 26 Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: өреңни сөөлгү көпеекке чедир төлеп бербээн шааңда, оон үнүп шыдавас сен». 27 « „Кады чурттаан эжиңге өскерилбе“ – деп чугаалаанын дыңнаан силер. 28 А Мен силерге херээженче туралап кайгапкан кижи-ле ооң-биле сагыжында өскерлипкени ол деп чугаалап тур мен. 29 Оң карааң сени бачытче чыгаар болза, ону ушта казып, октавыт! Бүгү мага-бодуңну тамыже киир октадырының орнунга, ооң бир кезээнден адырлыры сеңээ дээре. 30 Оң холуң сени бачытче чыгаар болза, ону одура шаап, октавыт! Бүгү мага-бодуңну тамыже киир октадырының орнунга, ооң бир кезээнден адырлыры сеңээ дээре». 31 « „Кадайы-биле чарлып турар кижи чарлыышкын херечилелин аңаа бээр ужурлуг“ – деп чугаалаан-дыр. 32 А Мен болза кадайының самыыраанындан өске кандыг-бир чылдагаан-биле оон чарлып турар кижи ону ашаанга өскерлиринче албадапкан боор деп чугаалап тур мен. А ол ышкаш бодунуң ашаандан чарылган херээженни кадайланып алган кижи база ашак-кадайның аразында шынчы чорукту үрээни ол». 33 «Бурунгу өгбелеривиске: „Аксы-даңгырааңны сагып чор. Дээрги-Чаяакчының мурнунга аашкынган чүвеңни күүсет“ – деп чугаалаанын дыңнаан силер. 34 А Мен силерге шуут-ла даңгыраглаваңар деп чугаалап тур мен: дээр-биле-даа, чүге дээрге ол Бурганның дүжүлгези-дир; 35 чер-биле-даа, чүге дээрге ол болза Бурганның бут салыр ширтээ-дир; Иерусалим-биле-даа, чүге дээрге ол өндүр улуг Хаанның хоорайы-дыр; 36 бодуңнуң бажың-биле-даа, чүге дээрге чаңгыс-даа дүгүңнү ак азы кара кылып шыдаар эвес сен. 37 Чүгле ылап „ийе“ болза, „ийе“ деп, ылап „чок“ болза, „чок“ деп чоруңар. А аңаа немей чугаалаан бүгү чүве – эрликтен келген боор». 38 « „Карак дээш карак, диш дээш диш“ – дээнин дыңнаан силер. 39 А Мен силерге мынча деп тур мен: бузуттуг кижиге удурланма. Оң талакы чаагыңче дажыпкан кижиге солагай талазын база дөгеп бер. 40 Хөйлеңиң хунаап алыр дээш, чаргы-чаалы үндүрген кижиге тонуңну база уштуп бер. 41 Сени ооң-биле кады муң базым эртип, аңаа дузалаарынче албадапкан кижи-биле кады немей база бир муң базымны эрт. 42 Сенден диленген кижиге бер, сенден чегдинген кижиге бербес мен диве. 43 „Чаныңда кижиге ынак бол, а дайзыныңны көөр хөңнүң чок бол“ – деп чугаалаанын дыңнаан силер. 44 А Мен ам силерге мынча деп тур мен: дайзыннарыңарга ынак болуңар, силерни истеп-сүргеннер дээш, мөргүңер. 45 Ынчангаш Дээрде Адаңарның ажы-төлү боор силер. Ол Бодунуң хүнүнге бузуттуг-даа, буянныг-даа улустуң кырынга деңге хүннээрин чарлык бооп, эки-даа, бак-даа улусче чаъзын деңге чагдырып турар болгай. 46 Чүгле силерге ынак улуска ынак болзуңарза, чүү дээш шаңнал алыр силер? Үндүрүг хавырыкчылары база ынчалдыр кылып турар эвес бе? 47 Чүгле боттарыңарның чоок улузуңар-биле мендилежип чоруур болзуңарза, онзагай чүнү кылып чорууруңар ол? Өске чоннар улузу база ынчалдыр кылып турар эвес бе? 48 Ынчангаш Дээрде Адаңарның болбаазыраңгайы дег, ындыг болбаазыраңгай бооп көрүңер».

Матфей 6

1 «Көрдүңер бе, улус-ла силерни көрзүн дээш, чөптүг-шынныг херектерни улус мурнунга кыла бербеңер: ынчалзыңарза, Дээрде Адаңарның шаңналын албас силер. 2 Ынчангаш ядыыларга хайырлал берип тура, ийи арынныгларның, улус оларны мактазын дээш, синагогалар болгаш кудумчуларга кыла бээри дег, хөйге чарлаттынмаңар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунуң шаңналын пөктүр ап алганнар-дыр. 3 А сен чединмес кижиге дузалап туруңда, оң холуң чүнү кылып турарын солагай холуң билбезин. 4 Сээң ол хайырлалың чажыт болзун. Ынчан бүгү чажыт чүвени көрүп турар Адаң сени шаңнаар». 5 «Мөргүп тура, синагогалар болгаш кудумчу белдирлеринге туруп алгаш, кижи бүрүзү оларны көрзүн дээш, мөргүүрүнге ынак ийи арынныглар дег болбаңар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунуң шаңналын пөктүр ап алганнар-дыр. 6 А сен мөргүп тура, өрээлиңче кире бергеш, эжииң хаап алгаш, көзүлбес Адаңга мөргү. Ынчан бүгү чажыт чүвени көрүп турар Адаң сени шаңнаар. 7 А мөргүп тура, өске чоннар улузу дег, артык сөстер этпеңер. Олар хөй шуугаарывыска, Бурган бисти дыңнап каар деп кордаарлар. 8 Оларга дөмей болбаңар, чүге дээрге Адаңардан дилеп четтикпейн чыдырыңарда-ла, Ол силерге чүү херегин билир. 9 Мынчаар мөргүп чоруңар: „Дээрде Адавыс! Сээң адың алдаржызын! 10 Сээң Чагыргаң чедип келзин. Дээрге дег, черге база Сээң күзел-сорууң чогуп бүтсүн. 11 Амыдыраар хлеб-тараавысты биске бөгүн хайырла. 12 Биске өрелиг улусту өршээгенивис дег, өре-ширевисти база биске өршээ. 13 Бисти күткүлгеге алыспас кылып көр, ол ышкаш бузуттугдан бисти адырып көр. Чүге дээрге чагырга, күчү-күш база алдар Сеңээ кезээ мөңгеде хамааржыр-дыр. Аминь. “ 14 Улустуң үүлгедиглерин өршээр болзуңарза, Дээрде Адаңар база силерниң үүлгедиглериңерни өршээр. 15 А улустуң үүлгеткен багын өршээвес болзуңарза, Дээрде Адаңар база силерниң үүлгедиглериңерни өршээвес». 16 «Шээрленип тургаш, ийи арынныглар дег, хөлүе берген чорбаңар. Олар боттарының шээрленип турарын улус көрзүн дээш, арын-шырайын ажаавастар. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: олар бодунуң шаңналын пөктүр ап алганнар-дыр. 17 А сен шээрленип тура, бажың дүгүн эдип, арның чуп ал. 18 Шээрленип турарыңны чажыт бүгү чүвени көрүп турар Адаңдан өске кым-даа билбезин. Ынчан чажыт бүгү чүвени көрүп каар Адаң сени шаңнаарR». 19 «Бодуңарга эртине-байлакты черге чыгбаңар, аңаа ону үзүт-ховаган үгдередип кааптар, дат тудуп чиптер база оорлар бажыңче шургуп киргеш, оорлап аппаар. 20 Эртине-байлааңарны дээрге чыып алыңар, аңаа ону үзүт-ховаган-даа, дат-даа чивес база оорлар-даа шургуп киргеш, алгаш барбас. 21 Чүге дээрге эртине-байлааңар кайда болдур, чүрээңер база ында боор. 22 Мага-боттуң чырыткызы – карак ол-дур. Ынчангаш карактар-ла кадык болза, бүгү мага-бодуңну чырык дола бээр. 23 А карааң четпестээн болза, бүгү мага-бодуңну караңгы бүргээр. Ынчаарга, сенде бар чырык караңгы апарган болза, ол караңгы кайы хире дүмбей деп! 24 Кым-даа ийи дээргиге хары угда бараан бооп шыдавас: чок-ла болза бирээзин көрбес, а өскезинге ынак боор азы бирээзинге кызып бараан болгаш, өскезин тоовас боор. Силер база Бурганга болгаш акша-мөңгүнге хары угда бараан болуп шыдавас силер. 25 Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: амыдыраар дизе – чүнү ижер-чиирил деп; мага-бодуңарга – чүнү кедерил деп сагыш човаваңар. Амыдырал чүгле аъш-чемден хамаарышпас, а мага-боттуң чаагай чоруу чүгле хептен хамаарышпас. 26 Дээрниң куштарын көрүңер даан: олар тараа тарывас, дүжүдүн ажаавас, аңмаарже шыгжавас-тыр, ындыг-даа болза, Дээрде Адаңар оларны ашкарып-чемгерип турар-дыр. А силер куштардан оранчок үнелиг болгай силер! 27 Силерниң араңардан кайыңар ол бүгү дээш сагыш човааш, назынын оода-ла бир шак хире узадып шыдааныл? 28 Хеп-даа дээш чүге сагыш човаар силер? Шөлде лилия чечектерниң канчаар өзерин көрүңер даан: ажылдавас, аргыттынмас болгайлар. 29 Ынчалза-даа Соломон хаан безин бодунуң бүгү өндүр-чаагайы-биле ол чечектерниң оода кайы-бирээзи дег кеттинип көрбээнин силерге чугаалап тур мен. 30 Шөлде бөгүн бар, а даарта суугуже киир октаптар оът-сигенни безин Бурган ынчалдыр хепкерер болганда, силерни кайы хире хепкерер деп бодаар силер, биче бүзүрелдиглер! 31 Ынчангаш сагыш човаваңар база: „Чүнү чиир бис?“, „Чүнү ижер бис?“ азы „Чүнү кедер бис?“ – деп туруп бербеңер. 32 Өске чоннар улузу ол бүгү дээш хөлзеп чоруур. А Дээрде Адаңар силерге ол бүгү херек дээрзин билир. 33 Чүнү-даа мурнай Бурганның Чагыргазынга башкартырын кызыңар, Бурганның чөптүг-шынныг деп санаан чүвезинче чүткүңер. А Ол силерге арткан бүгү чүвени бээр. 34 Ынчангаш даартагы хүн дээш сагыш човаваңар. Даартагы хүн боду дээш боду сагыш човаар: хүн бүрүзүнде бодунуң ажаанзыралы баш ажыг боор».

Матфей 7

1 «Кымны-даа шиитпеңер, Бурган ынчан силерни база шиитпес. 2 Чүге дээрге өскелерни канчаар шиидер-дир силер, Бурган силерни база ынчаар шиидер, а кандыг хемчээл-биле хемчээп бээр силер, Бурган силерге база ынчаар хемчээп бээр. 3 Бодуңнуң карааңда чудукту эскербейн чыткаш, эжиңниң караанда чартыны чүге эскерип каар сен? 4 Бодуңнуң карааңда чудук бар хиреңде, эжиңге канчап: „Карааңда чартыны ап кааптайн“ – дээр сен? 5 Ийи арынныың ол-дур! Баштай бодуңнуң карааңда чудукту уштуп каавыт, эжиңниң караандан чартыны канчаар уштурун ынчан көрүп каар сен. 6 Ыттарга ыдыктыг чүүлдер каап бербеңер, хаваннар мурнунга ак шуру эртине чашпаңар. Оон башка ыттар эглип келгеш, силерже халдап кээр, а хаваннар эртинеңерни таптай базып кааптар». 7 «Дилениңер, Бурган силерге бээр; дилеңер, тып аар силер; эжикти соктаңар, Бурган силерге ажыдып бээр. 8 Диленген кижи бүрүзү алыр, дилээн кижи бүрүзү тып алыр, соктаан кижи бүрүзүнге ажыдып бээр. 9 Оглу хлеб айтырарга, силерниң араңардан кым олче даш сунарыл? 10 А балык айтырарга, кым чылан сунуп чыдарыл? 11 Бузуттуг-бак-даа тургаш, ажы-төлүңерге буянныг белек берип билир болзуңарза, дээрде Адаңар Оон диленген улуска кайы хире эки чүүлдерни бербес деп! 12 Ынчангаш силерге улус кандыг хамаарылгалыг боорун күзээр-дир силер, боттарыңар база улуска шак ындыг хамаарылгалыг болуңар. Моисейниң хоойлузунуң база медээчилерниң өөредииниң алыс утказы мында болдур ийин». 13 «Тар эжик дамчыштыр кириңер, чүге дээрге өлүм эжии алгыг, а ынаар чедире бээр орук делгем, хөй улус ол орук-биле бар чыдар. 14 Ынчалза-даа мөңге амыдыралдың эжии тар, а ынаар чедире бээр орук кызаа, ону тып чедип кээр улус эвээш». 15 «Меге медээчилерден кичээниңер. Олар силерже хой кежи эштип алган чедип кээр, а херек кырында араатан бөрүлер боор. 16 Оларны кылган ажылының үре-түңнелинден танып аар силер. Харагандан виноград чимизи азы тенниг оотпактан фига чимизи чыыр ийикпе? 17 Шак ынчаар эки ыяш чаагай чимис бээр, а багай ыяш багай чимис бээр. 18 Эки ыяш багай чимис берип шыдавас, а багай ыяш эки чимис берип шыдавас. 19 Эки чимис бербестээн ыяштарны кескеш, отче киир октаптар. 20 Ынчангаш ындыг улусту кылган ажылының үре-түңнелинден танып аар силер. 21 Мени: „Дээрги! Дээрги!“ – деп турар кижи болган-на Дээрниң Чагыргазынче кирип шыдавас, а чүгле Мээң Дээрде Адамның күзел-соруун күүседип чоруур кижи кирер. 22 Шииткел хүнүнде Меңээ хөй улус: „Дээрги! Дээрги! Силерниң адыңардан суртаалдавайн келдивис бе? Силерниң адыңар-биле буктарны үндүр сывыртавайн турдувус бе?. Силерниң адыңар-биле дыка хөй кайгамчык чүүлдерни кылбадывыс бе?“ – дижи бээр. 23 Мен ынчан оларга үзе сөглээр мен: „Мен силерни кажан-даа билбес чордум. Бачыт үүлгедикчилери, Менден ыраңар!“» 24 «Ынчангаш Мээң бо сөстеримни дыңнап турар база херек кырында сагып чоруур кижи бүрүзү бодунуң бажыңын даш кырынга тудуп алган угаанныг кижиге дөмей. 25 Чаъс кудуп, хемнер дажып, хат-шуурган киткээш, бажыңны хөме тавараан. А ол бузулбаан, чүге дээрге ооң таваан дашта салган-дыр. 26 Ынчаарга Мээң сөстеримни дыңнап турар, ынчалза-даа херек кырында сагывас кижи бүрүзү бодунуң бажыңын элезин кырынга туткан сээдең кижиге дөмей. 27 Чаъс кудуп, хемнер дажып, хат-шуурган киткээш, бажыңны хөме тавараан. А бажың коргунчуг дааш-биле буступ кээп дүшкен». 28 Иисус ол чугаазын доозуптарга, чыылган чон Ооң берген өөредиин кайгап ханмаан. 29 Чүге дээрге Ол улусту ном-хоойлу тайылбырлакчызы ышкаш эвес, а эрге-чагырга ээлээн кижи ышкаш өөредип турган.

Матфей 8

1 Иисус дагдан бадып кээрге, эңдерик хөй чон Ону эдерип чорупкан. 2 Аңаа кежи аарыг кижи чедип келгеш, Ооң мурнунга дис кырынга олура дүшкеш: «Дээрги! Күзээр-ле болзуңарза, мени арыглап каап шыдаар силер» – дээн. 3 Иисус холун сунуп, ол кижиге дээскеш, мынча дээн: «Күзеп тур мен, арыгланы бер!» Кеш аарыы дораан-на ол кижиден сойлу берген. 4 Иисус ынчан аңаа мынча дээн: «Дыңна, бо дугайында кымга-даа чугаалава. Бурганның бараалгакчызынга барып көстүп каг. Ооң соонда Моисейниң хоойлузунда айытканын ёзугаар Бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң-биле экирээниңни улуска херечилеп көргүскен боор сен». 5 Иисус Капернаумга чедип кээрге, чүс шериг баштыңы Аңаа чоокшулап келгеш, дуза дилээн. 6 Ол мынча дээн: «Дээрги, мээң бир чалчам бажыңымда чартыктааш, аажок хинчектенип чыдыр». 7 Иисус аңаа: «Мен ам баргаш, ону экиртип каар мен» – деп харыылаан. 8 Чүс шериг баштыңы мынча дээн: «Дээрги, бажыңымның эргинин Силерге артадырынга төлеп чок кижи-дир мен. Чүгле дужаап көрүңер: мээң чалчам ынчан экирий бээр. 9 Мен бодум чагырга адаанда кижи-дир мен, бодумнуң чагырган шериглерим база бар. Оларның бирээзинге „Бар“ дээримге, бар чыдар; өскезинге „Бээр кел“ дээримге, чедип кээр; чалчамга „Мону кыл“ дээримге, кылып каар болгай». 10 Иисус ындыг чугаа дыңнааш, кайгай берип, Ону эдерип чораан улуска мынча дээн: «Израиль чондан кымда-даа мындыг улуг бүзүрел барын көрбээнимни чугаалавас аргам чок-тур! 11 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: чөөн база барыын чүкте чурттардан келген хөй улус Дээрниң Чагыргазынга Авраам, Исаак болгаш Иаков олар-биле кады дойлаар олуттарны ээлептер. 12 А Дээрниң Чагыргазын салгаар ужурлуг турган улус дүмбей караңгыже үндүр сывыртадып аар. Аңаа чүгле ыы-сыы болгаш диштер кыжыраажы дыңналыр». 13 Иисус оон чүс шериг баштыңынга: «Чана бер. Бүгү чүве сээң бүзүрелиң ёзугаар болур» – дээн. Чүс шериг баштыңының чалчазы ол дораан экирий берген. 14 Иисус Пётрнуң бажыңынга келгеш, ооң кат-иези халыын аарыгдан изип-хып чыдарын көрүп каан. 15 Ол чыткан херээженниң холунга дээптерге, эъдиниң изии дораан чавырлы берген. Экирээн кижи туруп келгеш, Иисуска бараан болуп эгелээн. 16 Кежээ дүшкенде, Аңаа хөй букшуураан улус эккелгеннер. Ол Бодунуң сөзү-биле буктарны үндүр сывыртааш, хамык аарыг улусту экиртип каан. 17 Исайя медээчини дамчыштыр: «Ол бистиң човалаңывысты Боду чүктеп, бистиң аарыгларывысты ап алды» – деп медеглеттинген сөстер ынчаар боттанганы ол. 18 Ону долгандыр турар мөөң чонну көрүп кааш, Иисус өөреникчилеринге хөлдүң ол чарыынче эжиндирип кеже бээрин дужааган. 19 Аңаа бир ном-хоойлу тайылбырлакчызы чедип келгеш: «Башкы, кайнаар-даа баар болзуңарза, Силерни эдерер мен» – дээн. 20 Иисус: «Дилгилер үңгүрлүг болур, дээрниң куштары уялыг болур, а Кижи амытан Оглунга кум кыннып аар чер безин тывылбас-тыр» – деп харыылаан. 21 Ооң өске өөреникчизи Аңаа: «Дээрги! Баштай ачамны барып хөөржүдүп каарын чөпшээреңер» – дээн. 22 А Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Мени эдер! Өлүглер боттарының өлүг кижилерин хөөржүдүп тургай аан». 23 Иисус хемеже олуруптарга, өөреникчилери Ону эдерип олурупкан. 24 Хенертен хөлге күштүг шуурган эгелеп, чалгыглар хемени хөме шаап эгелээн. А Иисус удуп чыткан. 25 Өөреникчилери Ооң чанынга келгеш, Ону оттурупкаш: «Дээрги! Бисти камгалаңар, дүжүп өлдүвүс-ле!» – деп алгыржы бергеннер. 26 Иисус оларга мынча дээн: «Биче бүзүрелдиглер, чүге ындыг кортук силер?» Ол оон туруп келгеш, хат биле сугну томаарыыр кылдыр чагырарга, шуут-ла ыржым-шыпшың апарган. 27 Улус кайгаанындан аайын тыппайн турган: «Хат биле суг безин Аңаа чагыртып турар, бо чүү адам Кижил?» 28 Иисус хөлдүң ол чарыында Гадара черинче кежип кээрге, чевег-куйлардан Аңаа уткуй букшуураан ийи кижи үнүп келген. Олар аажок айыылдыг боорга, кым-даа ол оруктап чоруурундан сестир турган. 29 «Бурганның Оглу, Силерге бистен чүү херегил? – деп, олар алгыржып үнген. – Силер бисти доктааткан хуусаа бетинде хинчектээр дээш бээр келдиңер бе?» 30 Олардан ыракта бир кодан хаван одарлап чораан. 31 Буктар Иисустан дилеп, ээрежип эгелээннер: «Бисти бо улустан үндүр сывырар болзуңарза, кодан хаванче чорудуп көрүңер!» 32 Иисус оларга: «Барыңар!» – дээн. Буктар улустан үнгеш, хаваннарже кире бергеннер. Ол дораан кодан хаван чүмү-биле кадыр элден хөлче шурай бергеш, дүжүп өлүп калган. 33 Хаван кадарчылары дезип ыңай болган. Олар хоорайга баргаш, болган бүгү чүүлдү, букшуурааннар-биле чүү болганын база, чугаалап четкеннер. 34 Хоорайжылар ынчан дөгерези Иисуска уткуй үнүп келгеннер. Ону көрүп кааш, оларның чурттаан черинден чоруй баарын Оон дилеп эгелээннер.

Матфей 9

1 Иисус хөлдүң ол чарыынче хемелиг эжиндирип кеже бергеш, Бодунуң чурттаан хоорайынче ээп келген. 2 Ынчан элээн каш кижи Аңаа боттарының чартыктаан эжин дөжээниң кырынга көдүрүп эккелген. Иисус оларның бүзүрелин көргеш, чартыктаан кижиге: «Дидим бол, оглум! Бачыттарың өршээттинген-дир» – дээн. 3 Ынчан ном-хоойлу тайылбырлакчыларының чамдыызы иштинде мынча деп бодаан: «Бо кижи Бурганны дорамчылааны ол!» 4 Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, мынча дээн: «Силерниң чүректериңерде чүге ындыг бак сагыш барыл? 5 Чүү беленил? „Бачыттарың өршээттинген-дир“ – дээри бе азы: „Туруп келгеш, чорувут“ – дээри бе? 6 Ынчаарга Кижи амытан Оглу чер кырынга бачыттарны өршээр эргелиг дээрзин билип алыңар...» – Иисус ынчан чартыктаан кижиге мынча дээн: «Туруп келгеш, дөжээңни алгаш, бажыңыңче чорувут». 7 Ол кижи туруп келгеш, бажыңынче чорупкан. 8 Чыылган чон ону көргеш, коргуп-сүртеп, ындыг эрге-чагырганы кижи амытанга хайырлаан Бурганны алдаржыдып турган. 9 Иисус ол черден ыңай чорупкаш, Матфей дээр кижини көрүп каан. Ол кижи үндүрүг хавырар черинге бодунуң ажылын кылып олурган. Иисус аңаа: «Мени эдерип чорувут» – деп чугаалаан. Матфей туруп келгеш, Ону эдерип чорупкан. 10 Ооң соонда Иисус бир-ле катап Матфейниң бажыңынга чемненип олурда, аңаа хөй үндүрүг хавырыкчылары база өске-даа бачыттыг кижилер чыглып келген. Олар Иисус болгаш Ооң өөреникчилери-биле кады чемненгеннер. 11 Фарисейлер ону көргеш, Иисустуң өөреникчилеринден: «Силерниң Башкыңар чүге үндүрүг хавырыкчылары-биле база бачыттыг улус-биле кады чемненип олурарыл?» – деп айтырганнар. 12 Ону дыңнап кааш, Иисус мынча дээн: «Эмчи кадык эвес, а аарыг улуска херек болгай. 13 Баргаш: „Өргүлдү эвес, энерелдиг бооруңарны күзеп тур мен“ – дээн сөстерниң утказын билип алыңар. Мен бо делегейге „Актыг, бачыт чок бис“ дээр улусту эвес, а бачыттыг улусту кый дээр дээш келген мен!» 14 Ооң соонда Иисуска Иоанның өөреникчилери келгеш: «Чүге бис база фарисейлер үргүлчү шээрленир улус бис, а Силерниң өөреникчилериңер чүге шуут ынчанмазыл?» – деп айтырыг салганнар. 15 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Күдээ оол олар-биле кады турар шагда, куда доюнга ооң эштери оолдар кудараар деп бе? Ынчалза-даа күдээ оолду олардан чарып аппаар хүннер чедип кээр, чогум-на ынчан олар шээрлени бээр. 16 Кым-даа эрги хепке чаа пөстен чамашкы салбас, ынчаар болза, чамашкы эрги пөстү чыырылдыр тыртыптар, а ойбак оон-даа улуг апаар. 17 Кым-даа чаа дүшкен араганы эрги көгээржикче кутпас. Ынчаар болза, чаа арага көгээржикти деже тептер, ынчан арага-даа төктүп каар, көгээржик-даа сандан үнер. Чаа араганы чаа көгээржикче кудар херек, ынчан арага-даа, көгээржик-даа бүдүн-бүрүн артар». 18 Иисус олар-биле чугаалажып турда, Аңаа бир дарга кижи чедип келгеш, дис кырынга олуруп, мөгейгеш: «Мээң уруум өлүрүнүң кырында тур, ынчалза-даа Силер чедип келгеш, холуңарны аңаа дегзип көрүңер – ол дириг артар» – дээн. 19 Иисус өөреникчилери-биле кады ону эдерип чорупкан. 20 Хенертен он ийи чыл дургузунда ханы төктүп аараан херээжен кижи Иисустуң артындан чедип келгеш, Ооң хевиниң ужунга дээй каапкан. 21 Ол иштинде: «Ооң оода-ла хевинге дээпсимзе, экирий бээр боор мен» – деп бодаан. 22 Иисус эргилгеш, ону көрүп кааш: «Кызым, дидим бол! Бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды» – дээн. Шак ол өйден бээр демги херээжен кадык апарган. 23 Иисус дарганың бажыңынче кирип келгеш, шоор ойнакчыларын база аймап-хөлзээн чонну көрүп каан. 24 Ол: «Үнүп чоруңар! Бо уруг өлбээн, а удуп чыдар кижи ышкажыл» – дээн. Ынчаарга улус Ону кочулап эгелээн. 25 Хамык улусту албадап үндүрүптерге, Иисус уругнуң өрээлинче киргеш, ооң холундан тудуп аарга, ол туруп келген. 26 Болган чүүл дугайында дамчыыр чугаа ук черни бир кылдыр тарай берген. 27 Иисус оортан чоруптарга, ийи согур кижи Ону эдерип: «Давидтиң Оглу, бисти кээргеп көрүңер!» – деп кыйгырып чораан. 28 Иисус бажыңче кире бээрге, согурлар Аңаа чоокшулап келген. Ол: «Силерге Мээң дузалап шыдаарымга бүзүреп тур силер бе?» – деп айтырган. Согурлар: «Ийе, Дээрги!» – деп харыылааннар. 29 Иисус ынчан оларның карактарынга деггеш: «Бүзүрелиңер аайы-биле ынчалдыр болгай аан» – дээн. 30 Ол-ла дораан оларның карактары көре берген. А Иисус оларга: «Кым-даа Мени кымыл дээрзин билбес болзун» – деп аажок шыңгыы чагып каан. 31 Ынчалза-даа ол ийи кижи чоруй баргаш, Ооң дугайында чугааны чоок-кавыга тарадыпкан. 32 Олар оон чаа-ла чоруп турда, кезек улус Иисуска букшуураан, үнү чок кижи эккелген. 33 Букту үндүр сывырыптары билек, үнү чок кижи чугааланып эгелээн. Улус кайгап-харап: «Израильге ындыг чүвени улус кажан-даа көрбээн!» – дижип турган. 34 А фарисейлер: «Иисус буктарны оларның ноянының күжү-биле үндүр сывырып турар-дыр» – деп турганнар. 35 Иисус бүгү хоорайларны, суурларны эргий кезип, синагогаларга улусту өөредип, Дээрниң Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап база кандыг-даа аарыг-аржыктан экиртип чораан. 36 Чыылган мөөң чонну көргеш, Иисус улусту кээргей берген, чүге дээрге олар, кадарчызы чок хойлар дег, канчаар-даа харык чок база могап-турупкан болганнар. 37 Ол өөреникчилеринге мынча дээн: «Ажаар дүжүт хөй, а ажылдаар улус эвээш-тир. 38 Ынчангаш дүжүт ажаалдазының Ээзинден дилеңер: Ол шөлдерже ажылдаар улустан ам-даа чорутсун».

Матфей 10

1 Иисус Бодунуң эң чоок он ийи өөреникчизин чыып алгаш, оларга буктарны үндүр сывырар база кандыг-даа аарыг-аржыктан экиртир эрге-күштү берген. 2 Он ийи элчинниң аттары бо-дур: оларның баштайгызы боор Пётр деп адаткан Симон биле ооң дуңмазы Андрей, Зеведейниң оглу Иаков биле ооң дуңмазы Иоанн, 3 Филипп биле Варфоломей, Фома биле үндүрүг хавырыкчызы Матфей, Алфейниң оглу Иаков биле Фаддей, 4 Симон Кананит биле сөөлүнде барып Христосту садыпкан Иуда Искариот. 5 Иисус он ийи элчинин чорудуп тура, мындыг айтыышкын берген: «Өске чоннар улузунче-даа, Самарияның хоорайларынче-даа барбаңар. 6 Хамыктың мурнунда израиль чоннуң азып читкен хойлар дег улузунче барыңар. 7 Баргаш: „Дээрниң Чагыргазы чоокшулап келген-дир!“ – деп суртаалдаңар. 8 Аарыг улусту экиртиңер, өлүглерни катап диргизиңер, кеш аарыглыг улусту арыглаңар, буктарны үндүр сывыртаңар. Халаска алган силер – халаска бериңер. 9 Орукче үнерде, бодуңарга алдын, мөңгүн, чес чоостар албаңар. 10 Орукче үнерде, диленир хап-сава-даа, солуттунар хеп-даа, кедер идик-даа, даянгыыш-даа албаңар, чүге дээрге ажылдаан кижи амыдыраар аъш-чеминге төлептиг боор. 11 Кандыг-бир хоорайга азы суурга чедип келгеш, ында төлептиг кым барын билип алгаш, чоргужеге чедир ооң бажыңынга туруңар. 12 Ол бажыңче кирип келгеш, ээлерин мендилеңер. 13 Олар силерниң мендиңерге төлептиг болза, күзээн амыр-тайбыңыңар орта артып калзын, а төлептиг эвес болза, аңаа күзээн амыр-тайбыңыңар чогуп бүтпезин. 14 А кандыг-бир кижи силерни хүлээп албас база сөзүңерни дыңнавас болза, ол бажыңдан азы хоорайдан чоруп тура, будуңарда довуракты-даа кактап кааптыңар. 15 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: ол хоорайга көөрде, Содом биле Гоморрага безин шииткел хүнүнде өршээл улуг боор». 16 «Дыңнаңар, Мен силерни кокайлар аразынче хураганнарны дег чорудуп тур мен. Ынчангаш чыланнар дег кажар, көге-бугалар дег кем чок болуңар. 17 Улустан кичээниңер. Олар силерни шиидери-биле дээди Чөвүлелдерге хүлээдип, синагогаларга эриидей бээр. 18 Мен дээш силерни чагырыкчылар болгаш хааннар мурнунга эккеп тургузуптар, ынчан оларга база өске чоннар улузунга Мээң дугайымда херечилээр силер. 19 Олар силерни эккээрге, чүнү база канчаар чугаалаарыл деп сагыш човаваңар. Чүнү чугаалаарыңар силерге ол шакта илерей бээр. 20 Чүге дээрге силер эвес, а Адаңарның Сүлдези силерни дамчыштыр чугаалай бээр. 21 Акызы дуңмазын, ачазы ажы-төлүн өлүрери-биле бериптер. Ажы-төлү база ада-иезинге удур тура халааш, оларны өлүрери-биле бериптер. 22 Хамык улус Мен дээш силерни көрбестей бээр. Ынчалза-даа эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр. 23 Силерни бир хоорайга истеп-сүре берзе, өскезинче дезиптиңер. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: Израильдиң хамык хоорайларын эргий кезип четтикпээниңерде-ле, Кижи амытан Оглу чедип кээр. 24 Өөреникчи башкызындан бедивес, а чалча дээргизинден бедивес. 25 Өөреникчи башкызынга деңнешсе, сеткили ханар, а чалча дээргизинге деңнешсе, сеткили ханар. Бажың ээзин Веелзевул деп адаар болза, ооң өг-бүлезиниң улузун оон-даа дора кылдыр адавас бе? 26 Ынчангаш олардан кортпаңар. Көстү бербес хире чажыт чүү-даа чок база илерей бербес хире бүдүү чүү-даа чок. 27 Мээң силерге караңгыда чугаалаан чүвемни хүннүң чырыында чугаалаңар, силерниң кулааңарга сымыранган чүвемни шупту улуска дыңналдыр медеглеңер. 28 Кижилерден кортпаңар: олар мага-ботту өлүрзе-даа, сеткилиңерни өлүрүп шыдавас. Сеткилиңерни-даа, мага-бодуңарны-даа тамыже киир октааш, узуткап шыдаар Бургандан коргуңар. 29 Ийи бора-хөкпешти бир чес чоос-биле садып албас ийикпе? Ындыг-даа болза, Адаңарның күзел-соруу чокта, оларның чаңгызы-даа черже кээп дүшпес. 30 А силерниң бажыңар дүгүн безин санап каан болдур ийин! 31 Ынчангаш кортпаңар: силер эңдерик хөй бора-хөкпештен үнелиг силер! 32 Мени улус мурнунга ажыы-биле хүлээп көөр кижи бүрүзүн Мен база Дээрде Адамның мурнунга хүлээп көөр мен. 33 А Менден улус мурнунга ойталаар кижиден Мен база Дээрде Адамның мурнунга ойталаар мен». 34 «Мени бо делегейже амыр-тайбың эккээр дээш келген деп бодаваңар. Амыр-тайбың эвес, а аңгылажыг хылыжы эккээр дээш келген мен. 35 Мен оглун ачазындан, уруун авазындан, кеннин кунчуундан аңгылаар дээш келген мен. 36 Кижиге өг-бүлезиниң улузундан өжээнниг дайзыннар турбас апаар. 37 Ава-ачазынга Менден артык ынак кижи Меңээ таарышпас. Оглу-кызынга Менден артык ынак кижи Меңээ таарышпас. 38 Бодунуң шаажылал ыяжын чүктевес база Мени эдерип чорбас кижи Меңээ таарышпас. 39 Бодунуң амы-тынын камгалап алыксаан кижи амы-тынын ышкынып алыр. Ынчаарга амы-тынын Мен дээш ышкынар кижи амы-тынын тып алыр. 40 Силерни хүлээп аар кижи Мени хүлээп ап турары ол, а Мени хүлээп аар кижи Мени айбылап чоруткан Адамны хүлээп ап турары ол. 41 Бурганның медээчизин, медээчи-дир сен дээш, хүлээп аар кижи медээчи кижинии дег шаңнал алыр. А чөптүг-шынныг кижини, чөптүг-шынныг-дыр сен дээш, хүлээп аар кижи ооң алыры дег шаңнал алыр. 42 Бо ынай, кошкак улустуң бирээзинге, Мээң өөреникчим болганы дээш, аяк ишти-даа соок суг кудуп бээр кижи бар болза, ол бодунуң шаңналын канчап-даа чидирбес дээрзин силерге чугаалап тур мен».

Матфей 11

1 Бодунуң он ийи өөреникчизинге суртаалдап дооскаш, Иисус Галилеяның хоорайларынга улусту өөредири-биле база суртаалдаары-биле улаштыр чорупкан. 2 Кара-бажыңга чыткан Иоанн Христостуң кандыг ажыл-үүле кылып турарын дыңнааш, Олче бодунуң өөреникчилерин: «Чедип кээр ужурлуг Кижи Силер силер бе азы өскезин манаар бис бе?» – деп айтырары-биле чорудупкан. 4 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Көрүп база дыңнап турар чүвеңерни Иоаннга дамчыдып чедиңер: 5 согурлар каракталып, аскактар кылаштап, кеш аарыглыглар арыгланып, дүлейлер дыңнап, өлгеннер катап дирлип, ядыыларга Буянныг Медээни дыңнадып турарын чугаалаар силер. 6 Меңээ бүзүрелин чидирбес кижи амыр-чыргалдыг боор». 7 Иоанның өөреникчилери чоруй баарга, Иисус чонга ооң дугайында чугаалап эгелээн: «Ээн кургаг ховуже чүнү көөр дээш барып чордуңар? Хатка чайгаткан кулузунну бе? 8 Ындыг эвес болза, чүнү көрүп чордуңар? Каас-коя хептиг кижини бе? Ынчалза-даа каас-коя хептиг улус хааннар ордуларынга чурттаар болгай. 9 Чүнү көөр бис деп бодадыңар? Бурганның медээчизин бе? Ийе, медээчини. Харын силерге чугаалап тур мен: ол – медээчиден-даа артык кижи-дир. 10 Бижилгеде ол дугайында Бурганның: „Көр даан, Мээң төлээм Сээң мурнуңда орукту белеткеп берзин дээш, ону Сени мурнай чорудуп тур мен“ – дээн кижизи ол-дур. 11 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: чер кырынга чурттап чораан бүгү улустуң аразында Иоанн Медеглекчиден артык бедик кижи чок. Ынчалза-даа Дээрниң Чагыргазында эң чөгенчиг кижи оон улуг боор. 12 Иоанн Медеглекчиниң суртаалдап эгелээн хүннеринден эгелээш, амдыгаа чедир Дээрниң Чагыргазынга удур халдаашкын чоруп келген база хөй улус Чагырганы күш-биле эжелеп алыксап турар. 13 Бурганның хамык медээчилери болгаш ыдыктыг хоойлу Иоанның кээр мурнунда ол бүгүнүң дугайында өттүр билип медеглеп турганнар. 14 А хүлээп аар деп бодаар болзуңарза, Иоанн дээрге чедип кээр ужурлуг Илия ол-дур. 15 Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын! 16 Бо салгалдың улузун Мен кымның-биле деңнээйн? Олар базаар шөлүнге олуруп алгаш, бир чамдыызы өскелеринге мынча деп алгырышкан бичии уруглар олчаан-дырлар: 17 „Бис силерге лимбилеп бердивис, а силер самнавадыңар. Бис силерге кажыыдал ыры ырлап бердивис, а силер ыглашпадыңар“. 18 Иоанн чедип келгеш, аъш-чем чивес, арага ишпес боорга, олар: „Букшуураан“ – дижир-дир. 19 Кижи амытан Оглу чедип келгеш, чемненир, ижер боорга, олар: „Көрүңер, чазый, арагачы хей-дир, үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачытка борашканнарның өңнүү-дүр“ – дижир-дир. А мерген угаан бодунуң ажыл-херээ-биле шынзыттынар». 20 Оларның аразынга дыка хөй кайгамчык чүүлдерни кылырга-даа, бачыттар үүлгедиринден ойталаваан хоорайларның чурттакчыларын Иисус ынчан буруудадып эгелээн: 21 «Хоразин, ат болур сен! Вифсаида, ат болур сен! Силерге көргүскеним дег кайгамчык чүүлдер Тир, Сидон хоорайларга болгулаан болза, олар шагда-ла бачыттарын миннип, качыгдалдың самдар хевин кедип, баштарын хүл-биле бызаарлар ийик. 22 Ынчангаш шииткел хүнү кээрге, силерге көөрде, Тир биле Сидонга безин өршээл улуг боорун чугаалап тур мен. 23 Капернаум, сен база-ла дээрге чедир көдүрлүрүн кордадың бе? Чок, тамыже дүңдерлип дүжер сен! Чүге дээрге сеңээ көргүскеним дег кайгамчык чүүлдерни Содомга база кылган болза, ол хоорай бөгүнге чедир турар ийик. 24 Ынчангаш шииткел хүнү кээрге, сеңээ көөрде, Содомга безин өршээл улуг боорун силерге чугаалап тур мен!» 25 Иисус ол өйде мынча дээн: «Ачай, дээр биле черниң Дээргизи! Бо чүүлдерни мерген угаанныглар болгаш эртем-билиглиглерден чажыргаш, чаштарга көргүскениң дээш, Сени алдаржыдып тур мен! 26 Ийе, Ачай, Сээң күзел-сорууң ындыг болган. 27 Бүгү чүүлдү Адам Меңээ хүлээдип берген. Адазындан аңгы кым-даа Оглун билбес, Оглу болгаш Оглунуң ону айтып бээрин күзээн улузундан өске кым-даа Адазын база билбес». 28 «Могап турупкан, аар чүък чүктээн улус дөгере Меңээ келиңер! Мен силерге тамчык-дышты хайырлаар мен. 29 Мээң чагыгларымны бодуңарга хомут дег кеткеш, Менден өөренип алыңар, Мен биче сеткилдиг болгаш чөпшүл чүректиг мен, ынчангаш чуртталгаңарны тамчык-дыш бүргей бээр. 30 Чүге дээрге Мээң чагыгларым хомуду чиик база Мээң чүдүртүр чүъгүм аар эвес».

Матфей 12

1 Ол үеде, амыр-дыш хүнүнде, Иисус тарып каан шөлдү таварты бар чыткан. Ооң өөреникчилери аштааш, сыпта тараа баштарын үзе соккаш, ууштап чий бергеннер. 2 Фарисейлер ону көргеш, Аңаа мынча дээннер: «Көрүңер! Силерниң өөреникчилериңер амыр-дыш хүнүнде ыдыктыг хоойлунуң хораан чүвезин кылып турлар». 3 Иисус ынчан олардан айтырыг салган: «Боду-даа, кады чораан өөрү-даа аштай бээрге, Давид хаанның чүнү кылганын номчуваан силер бе? 4 Ол Бурганның өргээзинче киргеш, ооң боду-даа, кады чораан улузу-даа чип болбас, а чүгле Бурганның бараалгакчылары чиир ужурлуг ыдыктаан хлебти чипкен болгай. 5 Амыр-дыш хүнүнде Бурганның бараалгакчылары Бурганның өргээзинге ажылдап, оозу-биле ол хүннү сагывайн турарын, ынчалза-даа буруулуг диртпезин Моисейниң хоойлузундан номчуваан силер бе? 6 А мында Бурганның өргээзинден-даа артык чугула Кижи барын чугаалап тур мен. 7 Бижилгеде: „Өргүлдү эвес, энерелдиг бооруңарны күзеп тур мен“ – дээн сөстерниң утказын билген болзуңарза, буруу чок улусту буруу шаппас ийик силер. 8 Ийе, Кижи амытан Оглу – амыр-дыш хүнүнүң-даа Дээргизи-дир!» 9 Ол черден чорупкаш, Иисус демги фарисейлерниң синагогазынга кирип келген. 10 Аңаа када берген холдуг кижи турган. Фарисейлер Иисустан: «Амыр-дыш хүнүнде улус экиртирин ыдыктыг хоойлу чөпшээрээр бе?» – деп айтырганнар. (Херек кырында олар Ону буруудадыр эвин бодап турганнар.) 11 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Силерниң кайы-бирээңер хойлуг турган, а оозу амыр-дыш хүнүнде оңгарже кире берген дижик. Ол баргаш, хоюн ушта тыртып албас чүве бе? 12 А кижи хойдан оранчок үнелиг! Ындыг болганда, амыр-дыш хүнүнде буян кылырын чөпшээрээн-дир». 13 Иисус оон када берген холдуг кижиге: «Холуң бээр сун» – дээн. Ол холун сунуп бээрге, оозу ол дораан, өскези дег, кадык апарган. 14 А фарисейлер үнгеш, Иисусту канчап чок кылырын сүмележи бергеннер. 15 Иисус ону билип кааш, оортан чоруй барган. Эңдерик хөй чон Ону эдерип чорупкан, а Ол хамык улусту экиртип каан. 16 Ынчалза-даа Иисус экирээннерге Ооң дугайында улуска чугаалаарын хоруп каан. 17 Бурганның Исайя медээчини дамчыштыр мынча дээн сөстери ынчаар боттанган чүве-дир: 18 «Мээң шилип алган Чалчам бо-дур. Мээң ханы ынак Кижим, Мээң сеткилимге кирер Кижи – Ол-дур. Мен Ону Бодумнуң Сүлдем-биле бүргээр мен. Ол өске чоннар улузунга чөптүг шииткелди медеглээр! 19 Ол алгырбас база кырышпас, улус Ооң үнүн кудумчуларга дыңнавас. 20 Чөптүг шииткелди тиилелгеже эккелбээн шаанда, Ол шала сынган хыыргыышты сыйбас, имистелген чырыткыны өжүрбес. 21 Хамык чоннар Ооң адынга идегээр». 22 Ооң соонда Иисуска артында согур, артында үнү чок букшуураан кижи эккелгеннер. Иисус ону экиртип каарга, ол чугааланып база көрүп эгелээн. 23 Улус аажок кайгап: «Бо Иисус Давидтиң Оглу бооп болур бе?» – деп айтырып турган. 24 Фарисейлер ону дыңнааш: «Буктарны Ол чүгле оларның чагырыкчызы Веелзевулдуң күжү-биле үндүр сывырып турар-дыр» – дээннер. 25 Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, мынча дээн: «Иштинден аңгыланып эгелээн күрүне бүрүзү үр болбайн буураар, аңгыланчып, кырышкан хоорай азы өг-бүле бүрүзү бүдүн турбас. 26 Эрлик боду эрликти үндүр сывырар болза, ол боду бодунга удур месилдешкени ол-дур. Ооң күрүнези бүдүн туруп шыдаар бе? 27 Мен Веелзевулдуң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар болзумза, силерниң өөреникчилериңерге буктарны үндүр сывырар күштү кым берип турарыл? Ынчангаш өөреникчилериңер боттары силерни шииткей аан. 28 Ынчалза-даа Мен буктарны Бурганның Сүлдези-биле үндүр сывырып турар болзумза, Бурганның Чагыргазы силерге ылап-ла келгени ол-дур. 29 Мөге-шыырак кижини баштай хүлүп албас болза, кым ооң бажыңынче кирип, эт-хөреңгизин оорлап шыдаарыл? Чүгле хүлүп алгаш, ол ооң бажыңын үптеп шыдаар. 30 Мээң-биле кады эвес кижи Меңээ удур база ол ышкаш Мээң-биле кады чыгбас кижи төтчеглеп турар. 31 Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: улустуң кандыг-даа бачыды база бак сөгленири өршээттинер, ынчалза-даа Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээри өршээттинмес. 32 Кижи амытан Оглунга удур сөс сөглээн кижи бар болза, ону өршээп болур, ынчалза-даа Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээр кижи ам-даа, кажан-бир шагда-даа өршээл албас. 33 Ыяшты эки деп санаар болзуңарза, ооң чимизи база чаагай боор, а ыяшты ирик деп санаар болзуңарза, ооң чимизи база багай боор. Ыяшты чимизинден танып аар. 34 Чылан сыскындылары! Бузуттуг-бак хиреңерде, канчап буянныг чүве чугаалаар силер? Кижиниң чүрээнде чүү бар болдур, ол ооң аксындан үнер болгай. 35 Буянныг кижи буян шыгжаан черинден буянын уштуп кээр, а бузуттуг кижи бузут шыгжаан черинден бузудун уштуп эккээр. 36 Шииткел хүнү кээрге, шупту улус эдипкен хоозун сөзү дээш харыы тударын силерге чугаалап тур мен. 37 Сөзүңнү барымдаалап, сени агартыр азы шиидер». 38 Ынчан чамдык ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Иисуска: «Башкы, Силерниң биске кандыг-бир кайгамчык демдектен көргүзериңерни күзеп тур бис» – дээннер. 39 Иисус мынча деп харыылаан: «Бузуттуг болгаш бачыттыг салгал! Бадыткал демдээн негезиңерзе-даа, Иона медээчини дамчыштыр бергенинден өске демдек көрбес силер. 40 Ионаның далай амытанының хырнынга үш дүн-хүннү эрттиргени дег, Кижи амытан Оглу база черниң ханы дүвүнге үш дүн-хүн дургузунда турар. 41 Ниневияның чурттакчылары шииткел хүнүнде бо салгалдың улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээрлер, чүге дээрге ниневийжилер Ионаның суртаалын дыңнааш, бачыдын билингеннер-дир. А ам мында Ионадан-даа артык улуг Кижи бар-дыр! 42 Мурнуу чүктүң кадыны Шииткел хүнүнде бо салгалдың улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээр, чүге дээрге ол кадын Соломон хаанның мерген угаанныг өөредиин дыңнаар дээш, черниң өске кыдыындан кээп чораан-дыр. А ам мында Соломондан-даа артык улуг Кижи бар-дыр!» 43 «Бук кижиден үне бергенде, амыр-дыш дилеп, суг чок черлерге тояап-тояап, дилээн чүвезин тыппайн баар. 44 Ол ынчан мынча дээр: „Каапканым эрги бажыңымче дедир чана берейн“. Оон демги кижиже ээп келгеш, чурттап турган черин аштап-ширбип, эдип-чазап каанын база ооң ээн турарын эскерип каар. 45 Бук ынчан чоруткаш, бодундан-даа каржы өске чеди букту эдертип эккелгеш, ол кижиже кирип, аңаа чурттай бээрлер. Ынчан ол кижиниң сөөлгү байдалы мурнунда турганындан-даа дора апаар. Бо салгалдың бузуттуг улузу-биле база ындыг болур». 46 Иисус чон-биле чугаалажып турда, Ооң авазы биле дуңмалары бажың даштынга чедип келгеннер: олар Ооң-биле чугаалажыр бодаан чүве-дир. 47 Бир кижи Аңаа: «Аваңар биле дуңмаларыңар даштын Силер-биле чугаалажыр бодап келген-дир» – дээн. 48 А Иисус ол кижиге: «Мээң авам база ха-дуңмам кымнар болур чүвел?» – дээн. 49 Оон Бодунуң өөреникчилеринче холу-биле айыткаш, мынча дээн: «Мээң авам база ха-дуңмам бо-дур. 50 Дээрде Ачамның күзел-соруун күүседип чоруур кижи бүрүзү Мээң ха-дуңмам база авам боор болгай».

Матфей 13

1 Ол хүн Иисус бажыңдан үнгеш, хөл эриинге барып олуруп алган. 2 Ону эңдерик хөй чон үглеп кээрге, Ол хемеже олуруп аар ужурга таварышкан, а хамык улус эрикке турган. 3 Иисус угаадыглыг чугаалар дузазы-биле оларга хөй чүве чугаалап берген. «Тараа чажыкчызы тараа үрезини чажып үнүп келген – деп, Ол эгелеп алган. – Чажыкчы үрезинин чажып турда, ооң чамдыызы орук кыдыынга кээп дүшкен – куштар ужуп келгеш, ол үрезинни соктап чипкен. 5 Чамдыызы сай-даштыг, хөрзүнү чуга черже кээп дүшкен. Ол үрезиннер удатпайн өзүп үнүп келген, чүге дээрге хөрзүн кылын эвес болган. 6 Ынчалза-даа хүн хүннеп келгеш, өзүмнерни өрттендир шонуптарга, ханы дазыл тыртпаанындан, олар кадып калган. 7 Чамдыызы тенниг хонакче кээп дүжерге, ол тенниг хонак сырый өскеш, оларны боой базырыпкан. 8 А бир чамдыызы үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеш, чашканындан чүс, алдан база үжен дакпыр хөй дүжүт берген. 9 Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» 10 Иисустуң өөреникчилери чоокшулап келгеш, Аңаа айтырыг салганнар: «Силер улусту чүге угаадыглыг чугаалар дузазы-биле ойзуп өөредир силер?» 11 Иисус мынча деп харыылаан: «Силерге Дээрниң Чагыргазының чажыттарын билип алырын хайырлаан-дыр, а оларга ону хайырлаваан-дыр. 12 Кымда чүве барыл, аңаа оон-даа хөйнү эгээртинмес кылдыр бээр. А кымда чүве чогул, ооң бар чүвезин безин хунаай бээр. 13 Олар көрзе-даа, эскербес, дыңназа-даа, дыңнавас база угаап билбес боорга, оларга угаадыглыг чугаалар чугаалап турар мен. 14 Исайяның дараазында өттүр билген медеглели олар-биле ынчалдыр боттанганы ол-дур: „Дыңнааш-даа, угаап билбес-тир силер, көргеш-даа, эскербес-тир силер. 15 Бо дээрге чүректери дашталып калган, кулаан кумнап, караан хаптап алган чон-дур – оон башка караа-биле көрүп, кулаа-биле дыңнап, чүрээ-биле угаап билиптер турган ийик; оон башка олар Менче чедип кээр ийик, а Мен оларны экиртир ийик мен“. 16 А силерниң карааңар көрүп, кулааңар дыңнап турар – амыр-чыргалдыг-дыр силер. 17 Силерге алыс шынын чугаалап тур мен: Бурганның хөй медээчилери болгаш чөптүг-шынныг улус силерниң көрүп турар чүвеңерни көрүксээн-даа болза, көрбээннер база силерниң дыңнап турар чүвеңерни дыңнаксаан-даа болза, дыңнавааннар». 18 «Ынчангаш тараа чажыкчызы дугайында угаадыглыг чугааның тайылбырын дыңнаңар. 19 Дээрниң Чагыргазының дугайында медээни дыңнап олура, ону угаай албас кижи турар болза, эрлик чедип келгеш, ооң чүрээнде чашкан медээни оорлап аппаар. Орук кыдыынче чашкан үрезин ол-дур. 20 А сай-даштыг черже чашкан үрезин дээрге медээни дыңнаан дораан-на, ону өөрүшкү-биле хүлээп алыр кижи-дир. 21 Ынчалза-даа ол кижи бодунда дазыл чок болгаш, турум эвес боор. Ооң соонда медээ ужун бергелерге азы истеп-сүрүүшкүнге таваржы бээр болза, ол-ла дораан күткүттүрүп, өскээр чайгыла бээр. 22 Тенниг хонакка чашкан үрезин дээрге медээни дыңнап турар, ынчалза-даа амгы амыдыралының ажаанзырал-човаа база байлакшыл дуурайы медээни боой базырыптарга, ооң үрезини дүжүт бербес кижи-дир. 23 А үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черге чашкан үрезин дээрге медээни дыңнааш, угаап шыдаар кижи-дир. Ындыг кижи чашканындан чүс, алдан база үжен дакпыр хөй дүжүт бээр». 24 Оон Иисус оларга база бир угаадыглыг чугаа чугаалап берген: «Дээрниң Чагыргазы бо үлегерге дөмей болуп турар. Бодунуң шөлүнге эки үрезин тарып алган кижи турган. 25 Дүне, хамык улус удуп чыдырда, ооң дайзыны келгеш, кызыл-тас аразынга бок үнүш тарып каапкаш, арлы берген. 26 Оон кызыл-тас сыптары өзүп үнгеш, кулакталы бээрге, бок үнүштер база үнүп келген. 27 Шөлдүң ээзинге чалчалары келгеш: „Дээрги! Силер шөлге эки үрезин тарыдыңар чоп. Ында бок үнүш кайыын келген чоор?“ – дээннер. 28 Ээзи оларга: „Бир дайзынымның үүлгеткен херээ-дир ол“ – дээн. Чалчалары аңаа: „Бис баргаш, бок үнүштү чулуп кааптаалы бе?“ – дээннер. 29 Ол ээ кижи: „Хей боор, бокту чулуп тура, кызыл-тасты база чулуп кааптар силер, хоржок. 30 Кады өскейлер аан. Дүжүт ажаар үе кээрге, тараа кезикчилеринге мынча дээр мен: ‘Баштай бок үнүштү кезип, чыггаш, моожалай баглааш, өрттедиптиңер, а кызыл-тасты аңмаарымче ажаап калыңар’“ – деп харыылаан». 31 Иисус оларга улаштыр өске угаадыглыг чугаа чугаалаан: «Дээрниң Чагыргазы бир кижиниң шөлүнге тарып алганы горчица үрезининге дөмей. 32 Ол хамык үрезиннерниң эң бичиизи-даа болза, өзүп үнгеш, бүгү-ле чемниг үнүштерниң эң улуу апаар. Ол ыяш дег улгады бээр, дээрниң куштары безин аңаа ужуп кээп, ооң будуктарынга уя тудар». 33 Иисус оларга база бир угаадыглыг чугаа чугаалаан: «Дээрниң Чагыргазы херээжен кижиниң дыка хөй далганга холааш, бүгү далган хөөй бергижеге чедир булгап турары ажыткыга дөмей-дир». 34 Иисус ол бүгүнү чонга угаадыглыг чугаалар дузазы-биле чугаалаан. Ол чүнү-даа тайылбырлаарда, угаадыглыг чугаалар чокка чугаалап көрбээн. 35 Бурганның бир медээчизиниң: «Аксымны угаадыглыг чугаа-биле ажыдайн, өртемчейни чаяаганындан бээр чажыт чүвени медээлээйн» – дээн сөстери ынчалдыр боттанганы ол-дур. 36 Иисус оон чонну тарадыпкаш, бажыңче кире берген. Ооң өөреникчилери Аңаа чоокшулап келгеш: «Шөлде бок үнүш дугайында угаадыглыг чугааны тайылбырлап берип көрүңерем» – дээннер. 37 Ол мынча деп харыылаан: «Эки үрезин тараан кижи дээрге Кижи амытан Оглу-дур. 38 Шөл – бо делегей-дир, эки үрезин – Дээрниң Чагыргазынга хамааржыр улус-тур, а бок үнүш – эрликтиң улузу-дур. 39 Оларны тараан дайзын – эрлик-тир. Дүжүт ажаалдазы – бо делегейниң төнчүзү-дүр, тараа кезикчилери – дээрниң төлээлери-дир. 40 Бо делегейниң төнчүзүнде база бок үнүштү бөлгеш, отка өрттедири дег болур. 41 Кижи амытан Оглу Бодунуң төлээлерин чорудуптарга, олар Ооң Чагыргазындан улусту бачытче чыгап база бузут үүлгедип турганнарның дөгерезин аңгылай үскеш, 42 оттуг суугуже киир октаптарлар. Ол улус аңаа ыглап-сыктап, диштерин кыжырадыр. 43 А чөптүг-шынныг улус Адазының Чагыргазынга хүн дег чырыыр. Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» 44 «Дээрниң Чагыргазы шөлде хөөп каан эртинеге дөмей. Ону тып алган кижи база катап чажыра хөөп кааш, аажок өөрүп чоруткаш, бодунда бар шупту чүвени садыпкаш, эртине хөмген шөлдү садып алган. 45 Дээрниң Чагыргазы оон ыңай бо үлегерге дөмей бооп турар. Чараш ак шуру эртине дилээн садыгжы турган. 46 Ол үнелиг борбак ак шуру көрүп кагза, ону холга киирип алыр дээш, бодунда бар шупту чүвени барып садыптар. 47 Дээрниң Чагыргазы оон ыңай бо үлегерге дөмей бооп турар. Хөлче киир кааптарга, эңмежок хөй янзы-бүрү балык туттунган четки турган. 48 Четки дола бээрге, балыкчылар ону эрикче ушта тырткаш, олургулапкаш, эки балыкты аргаан хааржакче чыып алган, а багайын үндүр октапкан. 49 Бо делегейниң төнчүзү кээрге, база ындыг боор. Дээрниң төлээлери келгеш, бузуттугларны чөптүг-шынныг улустан аңгылай үскеш, 50 оларны оттуг суугуже киир октаптарлар. Аңаа ыы-сыы, диштер кыжыраажы дыңналыр». 51 Иисус өөреникчилеринден: «Бо бүгүнү билдиңер бе?» – деп айтырган. Олар: «Ийе» – деп харыылааннар. 52 А Иисус оларга мынча дээн: «Ынчангаш Дээрниң Чагыргазының дугайында медээге бүзүрээн кандыг-даа бижээчи чүү-хөө шыгжаар өрээлинден эрги-даа, чаа-даа эт-сеп ужулган бажың ээзинге дөмей-дир». 53 Угаадыглыг чугааларын чугаалап дооскаш, Иисус оортан чоруй барган. 54 Ол Бодунуң төрээн хоорайынга чедип келгеш, улусту синагогага өөредип эгелээн. Дыңнааннар шуптузу кайгап-харап: «Ооң ындыг мерген угааны база күжү кайыын келгенил? – дижип турганнар. – 55 Ол дээрге бызаңчы кижи оглу эвес ийикпе? Ооң авазын Мария дээр, а дуңмаларын Иаков, Иосий, Симон болгаш Иуда дивес чүве бе? 56 Ооң кыс дуңмалары база мында, бистиң аравыста эвес чүве бе? Ол бүгү Аңаа кайыын келгенил?» 57 Ынчангаш Ону хүлээп көрбээннер. Ынчан Иисус оларга: «Бурганның медээчизи каяа-даа алдар-хүндүлүг боор, ону чүгле бодунуң хоорайынга база бажыңынга үнелеп көрбес чүве» – дээн. 58 Улуста бүзүрел чогундан Ол аңаа хөй кайгамчык чүүлдер кылбайн барган.

Матфей 14

1 Галилеяның ынчангы чагырыкчызы Ирод Иисустуң дугайында дыңнап кааш, 2 дүжүметтеринге мынча дээн: «Иоанн Медеглекчи ылап ол-дур. Ол өлүглер аразындан катап дирилген-дир! Ынчангаш ындыг кайгамчык чүүлдер кылып шыдаар-дыр!» 3 Ооң мурнуу чарыында Ирод Иоанны тудуп хоругдааш, бодунуң акызы Филипптиң кадайы Иродиаданың ужун кара-бажыңче октаптарын дужааган. 4 Чүге дээрге Иоанн аңаа: «Ол херээженни кадайланыр эргең чок» – деп чугаалап шаг болган чүве-дир. 5 Ирод ону өлүрер бодаан, ынчалза-даа Иоанны Бурганның медээчизи деп хүлээп көөр чондан корткан. 6 Ирод төрүттүнген хүнүн байырлап турда, Иродиаданың уруу аалчылар мурнунга самнааш, Иродтуң сеткилинге аажок таарышкан. 7 Ынчангаш ол уругга: «Чүнү-даа дилээр болзуңза, дөгерезин бээр мен» – деп даңгыраглаан. 8 Авазынга хөөктүрткен уруг мынча деп дүжүрген: «Меңээ ам дораан Иоанн Медеглекчиниң бажын калбак тавакка салгаш, эккелиңер». 9 Хаан муңгарай берген. Ынчалза-даа аалчылар мурнунга аазаан аксы-сөзүн ээлээр дээш, уругнуң күзелин хандырарын дужаагаш, 10 Иоанның бажын кезип эккээри-биле кара-бажыңче улус чорудупкан. 11 Тавакта салган башты эккелгеш, уругга хүлээдирге, ол ону авазынга аппарып берген. 12 Иоанның өөреникчилери чедип келгеш, ооң мага-бодун ап алгаш, ажаап кааннар. Оон баргаш, Иисуска ол дугайында дыңнатканнар. 13 Иисус ону дыңнап кааш, чааскаан турары-биле, оортан ээн черже хемелиг эжиндирип чорупкан. Ынчалза-даа улус ону билип кааш, хоорай-суурларындан үнгеш, Ону эдерип чорупкан. 14 Иисус хемеден дүжүп кээрге, Ону хөй чон манап турар болган. Ол улусту кээргей бергеш, аарааннарны экиртип каан. 15 Кежээ дүшкенде, өөреникчилери Аңаа чедип келгеш: «Бо чер ээн-дир, шак база орайтаан-дыр. Улусту тарадыптыңар, чоок-кавы суурларже баргаш, аъш-чемден садып алзыннар» – дээннер. 16 Иисус оларга: «Улусту тараткан херээ чок. Силер оларны чемгериңер» – деп харыылаан. 17 Өөреникчилери Аңаа: «Бисте мында чүгле беш хлеб биле ийи балыктан өске чүү-даа чок-тур» – дээр болганнар. 18 Ол: «Ооңарны бээр эккелиңер» – дээн. 19 Иисус оон чонга оът кырынче олурарын айыткаш, беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже көрүнгеш, аъш-чем дээш, Бурганга өөрүп четтирген. Ол ооң соонда хлебти кезектей үзе тырткаш, өөреникчилеринче дамчыткан, а олар чонга үлеп берген. 20 Шупту улус ону чигеш, тода берген. Өөреникчилер чем артыы-биле он ийи аргаан хааржакты долдуруп алганнар. 21 Херээженнер болгаш бичии уругларны санаваска, 5000 эр кижи чемненген чүве-дир. 22 Иисус оон дораан-на Бодунуң өөреникчилеринге: «Хемеге олурупкаш, хөлдүң ол чарыынче эжиндирип кеже бериңер» – деп дужааган. А Боду чонну чандырар дээш артып калган. 23 Чонну тарадыпкаш, Иисус чааскаан мөргүүрү-биле дагже үне берген. Кежээ дүшкен, Ол аңаа чааскаан турган. 24 А өөреникчилериниң хемези ол өйде эриктен ыракка чораан. Ынчан хат көдүрлүп келгеш, чалгыглар хемени часкап турган. 25 Даң аткалакта, Иисус оларже хөлдүң суун кырлап чорупкан. 26 Ооң суг кырлап чоруурун көргеш, өөреникчилери медээжок кортканындан: «Хей-сүнезин-дир!» – деп алгыржы бергеннер. 27 Иисус ол-ла дораан олар-биле чугаалажы берген: «Орталаныңар, Мен-дир мен, кортпаңар!» 28 Харыызынга Пётр мынча дээн: «Дээрги, бо Силер болзуңарза, меңээ база Силерже суг кырлап чеде бээрин дужаап көрүңерем». 29 Иисус: «Бээр кел!» – дээн. Пётр хемеден дүшкеш, Иисусче углай суг кырлап базыпкан. 30 Ынчалза-даа хаттың күштелгенин көргеш, ол коргуксап, сугже дүжүп эгелээш: «Дээрги, мени камгалаңар!» – деп алгырыпкан. 31 Иисус ол дораан холун сунгаш, Пётрну тудуп алгаш: «Бүзүрелиң бичезин. Чүге чигзинериң ол?» – деп чугаалаан. 32 Олар хемеге олуруптарга, хат соксай берген. 33 Хемеге орган улус дөгере Аңаа мөгейгеш: «Силер ылап-ла Бурганның Оглу-дур силер!» – дээн. 34 Олар хөлдү кежир эжиндиргеш, Геннисаретке эрикче үнүп келгеннер. 35 Тус чер улузу ол дораан Иисусту танып кааш, Ооң келгениниң дугайында медээни чоок-кавыны бир кылдыр тарадыпкан. Иисуска хамык аарыг улусту эккелгеш, 36 оода-ла Ооң хевиниң эдээнге дээрин оларга чөпшээрээрин дилеп турганнар. Аңаа дегген кижи бүрүзү экирий бээр болган.

Матфей 15

1 Иисуска ынчан Иерусалимден фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чедип келген. 2 «Силерниң өөреникчилериңер чүге ада-өгбениң ёзу-чаңчылын тоовазыл? – деп, олар айтырган. – Чүге чемненир бетинде холун чугбазыл?» 3 Иисус мынча деп харыылаан: «А силер чүге ёзу-чаңчылыңар сагыыр дээш, Бурганның айтыышкынын тоовайн турар силер? 4 Ол чугаалаан ийик чоп: „Ачаң биле аваңны хүндүлеп чор“ база „Ава-ачазын бак сөглээр кижини өлүмге онаар херек“. 5 А силерниң чугааңар ёзугаар ава-ачазынга: „Менден алыр ужурлуг чүвеңерни Бурганга өргүүрүм ол-дур“ – дээр кижи турар болза, 6 ооң ада-иезин хүндүлээри албан эвес бооп турар-дыр. Ынчаар кылгаш, боттарыңарның ёзу-чаңчылыңар дээш, Бурганның сөзүн хажыдып турар-дыр силер. 7 Ийи арынныглар! Силерниң дугайыңарда Исайя медээчи Бурганның өмүнээзинден шын-на чугаалаан-дыр: 8 „Бо чон Мени сөс кырында хүндүлээр, а сеткил-чүрээ-биле Менден ырак. 9 Оларның Меңээ мөгейиишкини хей чүве-дир, чүге дээрге оларның өөредии – чүгле кижилер чогааткан сагылга-дүрүмнер-дир“». 10 Чонну кыйгырып алгаш, Иисус мынча дээн: «Дыңнааш, билип аарын кызыңар. 11 Кижини аас дамчып кирип кээр чүве бужартатпас, харын аксындан үнер чүве бужартадыр». 12 Өөреникчилери ынчан Аңаа чедип келгеш: «Силерниң сөстериңер фарисейлерни хорададыпканын билир силер бе?» – деп айтырганнар. 13 Иисус оларга: «Кандыг-даа тарымал үнүштү, ону Дээрде Адам тарып олуртпаан-на болза, дазылы-биле тура соп кааптар. 14 Оларже сагыш салбаңар. Олар дээрге согурларны чедип чоруур согурлар ышкажыл. А согурну согур кижи чедер болза, олар ийилээ оңгарже кээп дүжер» – деп харыылаан. 15 Пётр Аңаа харыылап: «Биске бо угаадыглыг чугааны тайылбырлап берип көрүңерем» – дээн. 16 «Таанда-ла силер ам-даа билип шыдавааныңар ол бе? – деп, Иисус айтырган. – 17 Силерниң аксыңар дамчып кирер чүве хырныңарга баргаш, оон мага-боттан үне бээр деп билбезиңер ол бе? 18 А аксыңардан үнер чүве чүрээңерден кээр. Ол харын кижини бужартадыр. 19 Чүректен бузуттуг бодалдар, өлүрүкчү чорук, кады чурттаан эжинге шынчы эвес чорук, самыыраар чорук, оор чорук, нүгүл, бак сөглеттинер чорук үнер. 20 Кижини бужартадыр чүүлдер ол-дур. А холун чугбайн, аъш-чем чиири кижини бужартатпас». 21 Иисус оортан Тир биле Сидоннуң чоок-кавызында черлерже чорупкан. 22 Аңаа ол черлерниң чурттакчызы бир хананей херээжен ыыткыр мынча дээн: «Дээрги, Давидтиң Оглу! Мени кээргеп көрүңер! Уруум букшуурааш, ат болду». 23 А Иисус аңаа харыылап аксындан сөс үндүрбээн. Ооң өөреникчилери Аңаа чоокшулап келгеш, дилеп эгелээннер: «Бо херээженни ыңай чорудуп көрүңер. Ол үргүлчү бистен чыда калбайн, кулаавысты коңгалап-ла чор!» 24 Иисус оларга: «Мени чүгле израиль чоннуң азып читкен хойларынче чоруткан чүве» – деп харыылаан. 25 Херээжен кижи чоокшулап келгеш, Иисустуң мурнунга дис кырынга олура дүшкеш: «Дээрги, меңээ дузалаңар!» – дээн. 26 Ол: «Уругларның аъш-чемин хунаап алгаш, ыттарга каап бээрге, кайын боор» – деп харыылаан. 27 «Ийе, Дээрги, ынчалза-даа ыттар безин ээлериниң столундан кээп дүшкен тогланчылар чиир болгай» – деп, херээжен чугаалаан. 28 Иисус ынчан аңаа мынча дээн: «Херээжен, сээң бүзүрелиң улуг-ла-дыр. Дилээң боттаныр-дыр». Таптыг-ла ол өйде ооң уруу экирий берген. 29 Иисус оруун уламчылап, Галилея хөлүнүң эриин дургаар чорупкан. Ол дагже үнгеш, орта олуруп алган. 30 Аскак-бүскек, согур, бертик-бежел, үнү чок база өске-даа аарыгдан аараан улузун эккеп, мөөң чон Аңаа кээп туруп берген. Олар аарыг улузун Иисустуң буттарының баарынче эккеп салырга, Ол аарааннарны экиртип турган. 31 Үнү чоктарның чугаалап, бертиктерниң экирип, аскактарның кылаштап база согурларның каракталып турарын көргеш, хамык чон кайгап-харап, Израильдиң Бурганын алдаржыдып турган. 32 Бодунуң өөреникчилерин кый деп алгаш, Иисус оларга мынча дээн: «Бо улусту кээргээр-дир мен: олар Мээң чанымга үш хонук турду, а ам чиир аъш-чеми артпаан-дыр. Мен оларны аш хевээрзин моон чорудар хөңнүм чогул, олар орукка харыксырап каар». 33 А өөреникчилер мынча дээннер: «Бис моон, ээн черден, ынча хөй чонну тоттуруптар хлебти канчап тывар бис?» 34 Иисус: «Силерде чеже хлеб барыл?» – деп айтырган. Олар: «Чеди хлеб болгаш элээн каш бичии балык бар» – деп харыылааннар. 35 Иисус хамык улуска черже олуруптарын дужааган. 36 Ол чеди хлеб биле балыктарны алгаш, Бурганга өөрүп четтирген соонда, хлебти кезектей үзе тырткылааш, өөреникчилеринге үлеп эгелээн. А олар чонга үлеп турган. 37 Улус ону шупту тоткуже чиген болгаш арткан кескиндилерни чыггаш, чеди аргаан хааржакты долдуруп алган. 38 Херээженнер биле бичии уругларны санаваска, 4000 эр кижи чемненген чүве-дир. 39 Чонну тарадыпкаш, Иисус хемеже олурупкаш, Магдала деп черже эжиндирип чорупкан.

Матфей 16

1 Ол черге Иисусту фарисейлер болгаш саддукейлер үглеп келгеш, Ону шенээр сагыштыг, дээрден кайгамчык демдектен көргүссүн деп туруп бергеннер. 2 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Хүн ажар шакта: „Кызыл хаяа бар, даарта аяс боор-дур аа“, 3 а даң бажында: „Дээр хүрең-кызыл, агаар чүдерээр-дир“ – дижир силер. Дээрже көргеш, агаарның кандыызын билип каар хиреңерде, бо үениң демдектерин ылгап шыдавас-тыр силер. 4 Бузуттуг болгаш бачыттыг салгал бадыткал демдээ манап турар де. Ынчалза-даа оларга Иона медээчини дамчыштыр бергенинден өске демдек турбас». Иисус ынча дээш, оларны каггаш, чоруй барган. 5 Иисустуң өөреникчилери ол чарыкче эжиндирип кеже бергеннер, а аъш-чем алырын уттупкан болганнар. 6 Иисус оларга: «Дыңнаңар, фарисейлер биле саддукейлерниң ажыткызындан кичээниңер» – дээн. 7 Олар аразында ону сайгарып: «Бис хлеб албаан боорувуска, ынча дээн эвеспе» – дишкен. 8 Иисус оларның чүнү чугаалашканын билир болгаш, мынча дээн: «Биче бүзүрелдиглер, хлеб албаан бис дижип чоондуңар? 9 Амдыгаа дээр билип чадааныңар ол бе? 5000 кижини беш хлеб тоттуруптарга, чем артыы-биле чеже аргаан хааржак долдуруп алчык силер? 10 А 4000 кижини чеди хлеб тоттуруптарга, чем артыы-биле чеже аргаан хааржак долдуруп алчык силер? 11 Мээң чугаам хлеб дугайында эвес деп канчап билбес улус силер? Фарисейжи болгаш саддукейжи ажыткыдан кичээниңер!» 12 Ол хлеб хөөдер ажыткыдан эвес, а фарисейлер болгаш саддукейлерниң өөредиинден оларны кичээндирген-дир деп өөреникчилери ынчан билип каан. 13 Филипптиң Кесариязының чоок-кавызынга чедип келгеш, Иисус өөреникчилеринден айтырган: «Улус Кижи амытан Оглун кым деп билип турар-дыр?» 14 Олар: «Чамдык улус Силерни Иоанн Медеглекчи, өскелери – Илия, а бир чамдыызы – Иеремия азы Бурганның өске-бир медээчизи дээр-дир» – деп харыылааннар. 15 Иисус олардан: «А силер Мени кым деп бодаар силер?» – деп айтырган. 16 Симон Пётр: «Силер – Христос, дириг Бурганның Оглу-дур силер» – деп харыылаан. 17 Иисус аңаа мынча дээн: «Иоанның оглу Симон, амыр-чыргалдыг-дыр сен, чүге дээрге ону сеңээ улус эвес, а Дээрде Адам илереткен-дир. 18 Ынчангаш Мен сеңээ мынча деп тур мен: сээң адың – Пётр, даш болур. Оон ол даш үндезинге Меңээ бүзүрээн улустуң ниитилелин тудуп үндүрер мен, тамының күштери ону базып шыдавас. 19 Мен сеңээ Дээрниң Чагыргазындан дүлгүүрнү бээр мен, черге хүлээн чүвеңни дээрге база хүлүп каан боор, а черге хостап салган чүвеңни дээрге база хостап салыпкан турар». 20 Иисус оон өөреникчилеринге Ону Христос-тур деп кымга-даа чугаалавазын шыңгыы чагып каан. 21 Иисус ол үеден эгелээш, Бодунуң өөреникчилеринге Ол Иерусалимче баар, баштыңнарның, Бурганның дээди бараалгакчыларының болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларының холундан хөй хилинчекти көрүп эртер ужурлуун база Ол аңаа өлүртүп каар, ынчалза-даа үшкү хүнде катап дирлип кээр дээрзин ажыы-биле чугаалап эгелээн. 22 Пётр Ону кыдыынче кый депкеш, Аңаа чөрүже берген: «Дээрги! Канчап ындыг боорул! Ындыг чүве Силер-биле болбас ужурлуг!» 23 А Ол Пётрже көрнүп келгеш, мынча дээн: «Менден ырап чор, эрлик! Сен Мени оруумдан астыктырып тур сен, чүге дээрге бодалдарың Бурганныы эвес, улустуу-дур». 24 Иисус оон Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: «Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодунуң күзел-бодалындан ойталазын база бодунуң белдир-ыяжын чүктеп алгаш, Мени эдерзин. 25 Бодунуң амы-тынын камгалап алыр дээн кижи амы-тынын ышкынып алыр, а амы-тынын Мен дээш ышкынган кижи амы-тынын тып алыр. 26 Бүгү делегейни холунга киирип-даа алгаш, амы-тынын оскунар болза, ооң ол кижиге ажыы чүл? Амы-тынын дедир эгидер дээш, ол кижи чүнүң-биле төлээрил? 27 Кижи амытан Оглу Бодунуң Адазының өндүр чырыынга бүргеткен, Бурганның төлээлери-биле кады чедип келгеш, кижи бүрүзүн ооң кылган ажыл-херээниң аайы-биле шаңнаар азы шиидер. 28 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: мында турар улустуң аразында, өлбейн чыткаш-ла, Бодунуң Чагыргазын хүлээп алгаш чедип келген Кижи амытан Оглун көрүп каар улус бар-дыр».

Матфей 17

1 Алды хүн эрткенде, Иисус Пётрну, Иаковту болгаш ооң дуңмазы Иоанны эдерткеш, чүгле ол үш кижи-биле кады бедик дагже үне берген. 2 Аңаа, олар көрүп турда, Ооң хевир-шырайы өскерли берген: арны хүн дег чырып, а хеви чырыктан өңгүр апарган. 3 Хенертен оларга Моисей биле Илия көстүп келгеш, Иисус-биле чугаалажып эгелээн. 4 Пётр Аңаа мынча дээн: «Дээрги, мында турарывыс эки-дир! Күзээр болзуңарза, үш чадырдан тип берээли: бирээзин – Силерге, өскезин – Моисейге, база бирээзин – Илияга». 5 Ол ынча деп турар аразында, чырык булут көжүп келгеш, оларны шыва апкан. Булут аразындан үн дыңналган: «Бо дээрге Мээң ханы ынак Оглум-дур! Ол Мээң сеткилимге кирер-дир! Ону дыңнап чоруңар!» 6 Үннү дыңнааш, олар аажок сүртеп, черже доңгая кээп дүшкеннер. 7 Иисус оларже чоокшулай бергеш, холун дегзип: «Кортпаңар, тургулаңар!» – дээн. 8 Олар долгандыр көргеш, Иисустан өске кымны-даа көрбээннер. 9 Олар дагдан бадып олурда, Иисус оларга шыңгыы чагып каан: «Кижи амытан Оглу өлүглер аразындан катап дирилбээн шаанда, маңаа көрген чүвеңер дугайында кымга-даа чугаалаваңар!» 10 Өөреникчилери ынчан Оон: «Чүге ном-хоойлу тайылбырлакчылары Илия Христосту мурнай кээр ужурлуг деп турарыл?» – деп айтырыг салганнар. 11 «Хамык чүвени чурумчудуп, аайлаар дээш, Илияның мурнай кээр ужурлуу чөп болгай – деп, Иисус харыылаан. – 12 Илияның шагда-ла чедип келгенин силерге чугаалап тур мен. Ынчалза-даа улус ону танывайн баргаш, кара туразында аажылап, бак көрген. Кижи амытан Оглу база шак ынчалдыр олардан хилинчек көөр». 13 Ооң Иоанн Медеглекчиниң дугайында чугаалаанын өөреникчилери ынчан билип каан. 14 Олар чонче ээп кээрге, бир кижи Иисусче чоокшулап келгеш, Ооң мурнунга дис кырынга олура дүжүп: 15 «Дээрги, мээң оглумну кээргеп көрүңер! – дээн. – Ол тыртып аарааш, хинчектени берди: үргүлчү отче, сугже шураар-дыр. 16 Мен ону Силерниң өөреникчилериңерже аппардым, ынчалза-даа олар ону экиртип чадашты». 17 Иисус харыы кылдыр: «О, бо салгалдың бүзүрел чок, будалган улузу! Силер-биле чеже мынчап чоруур мен?! Силерни чежеге дээр шыдажып кээр мен?! Оолду Менче эккелиңер!» – дээн. 18 Иисус букту хоруптарга, ол оолдан үне берген, а демгизи ол-ла дораан каң-кадык апарган. 19 Иисус чааскаан турар өйде, өөреникчилери Аңаа чедип келгеш: «Бис чүге ол букту үндүр сывырып шыдавадывыс?» – деп айтырганнар. 20 Ол мынча деп харыылаан: «Силерниң бүзүрелиңер биче болган-дыр. Алыс шынны чугаалап тур мен: силерде оода-ла горчица үрезини хире бүзүрел бар болза, бо дагга: „Туружуңдан көже бер“ – дээр болзуңарза, ол көже бээр ийик, силерге кылып болбас хире чүү-даа турбас ийик». 22 Олар шупту Галилеяга кады турар өйде, Иисус өөреникчилеринге мынча дээн: «Кижи амытан Оглун удавас улус холунга тудуп бээр-дир. 23 Ол улус Ону өлүрүп каар, ынчалза-даа үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр». Өөреникчилери аажок муңгарай берген. 24 Олар шупту Капернаумга чедип келгенде, Пётрга Бурганның өргээзиниң үндүрүүн хавырар улус чедип келгеш: «Башкыңар үндүрүг төлээр бе?» – деп айтырган. 25 Пётр: «Төлээр!» – деп харыылааш, бажыңче кире берген. Ол чүнү-даа чугаалап четтикпээнде, Иисус баштай айтырыг салган: «Сен чүү деп бодаар сен, Симон? Бо делегейниң хааннары кымдан албан-үндүт хавырар ийик? Бодунуң ажы-төлүнден бе азы өске улустан бе?» 26 Пётр: «Өске улустан» – деп харыылаан. Иисус: «Ынчаарга бодунуң ажы-төлүн үндүрүгден хостааны ол-дур – деп түңнеп каан. – 27 Ынчалза-даа эрге-чагырга улузун хомудатпаалыңар. Хөлче баргаш, сыырткыыжың шывадааш, бир дугаар туттунган балыкты ушта шелгеш, аксын ажыдывыт. Оон бодуң дээш-даа, Мен дээш-даа үндүрүг төлээринге четчир чоосту тып алгаш, ийилдиривистиң үндүрүүвүстү төлеп каг».

Матфей 18

1 Ол өйде Иисуска өөреникчилери чедип келгеш: «Дээрниң Чагыргазында кым эң чугулал?» – деп айтырыг салганнар. 2 Иисус бир чаш уруг кый деп алгаш, ону оларның аразынга тургускаш, 3 мынча дээн: «Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: амгы байдалыңардан өскерли бербес болзуңарза база бичии уруглар дег апарбас болзуңарза, Дээрниң Чагыргазынче кирбес силер. 4 Ынчангаш бодун томаарткаш, чаш уруг дег апарган кижи Дээрниң Чагыргазынга эң чугула кижи боор. 5 Мындыг чаш уругну Мээң адымны бодааш, хүлээп ап турар кижи Мени база хүлээп ап турар. 6 А Меңээ бүзүрээн ындыг бичии улустуң кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи турар болза, ооң мойнунга дээрбе дажы баглааш, далай дүвүнче киир октаптары безин ол кижиге эки салым боор ийик. 7 Күткүлгелери дээш, бо делегей ат болур! Ол бүгү күткүлгелерниң кээри албан, ынчалза-даа оларның кээриниң чылдагааны болган кижи ат болур! 8 Холуң азы будуң сени бачытче чыгай берзе, ону одура шаап, октавыт! Ийи холдуг азы ийи буттуг чорааш, мөңге отче киир октадыр орнунга, мөңге амыдыралче чаңгыс холдуг азы чаңгыс буттуг киргени дээре. 9 Карааң сени бачытче чыгай берзе, ону ушта каскаш, октавыт! Ийи карактыг чорааш, тамының одунче киир октадыр орнунга, мөңге амыдыралче чаңгыс карактыг киргени дээре». 10 «Көрдүңер бе, бо бичии уругларның чаңгызын-даа дора көрбеңер. Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: оларны карактаан дээрниң төлээлери Мээң дээрде Адамның чанында доктаамал турар. 12 Чүү деп бодаар силер? Чүс хойлуг кижи оларның бирээзин чидирипсе, арткан тозан тозун дагларга каапкаш, читкен хоюн дилеп чоруппас бе? 13 А тып алганда, читпээн тозан тозунга бодаарга, демги хою дээш өөрүшкүзү улуг боор деп силерге алыс шынны чугаалап тур мен. 14 Дээрде Адаңар база шак ындыг: бо бичии уругларның чаңгызы-даа чиде бээрин Ол күзевейн турар». 15 «Эжиң сеңээ удур бачыт үүлгеткен болза, өске улус дыңнавайн турда, хомудалың барып сөгле. Ол сени дыңнаар болза, ону бодуңче ээлдирип алганың ол. 16 А ол сени дыңнавас болза, бир азы ийи кижиден эдертип ал, чүге дээрге кандыг-даа херекти бадыткаар дизе, ийи азы үш херечиниң өчүү херек. 17 Оларны база дыңнавас болза, Бурганга бүзүрээннер ниитилелинге чугаала. Бүзүрээннер ниитилелин-даа дыңнавас болза, аңаа өске чон кижизинге азы үндүрүг хавырыкчызынга дег хамаарылгалыг бол. 18 Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: черге чүнү хүлүүр-дүр силер, ону дээрге база хүлүп каан болур; а черге чүнү хостап салыр-дыр силер, ону дээрге база хостап салыпкан болур. 19 База катап чугаалап тур мен: силерниң ийиңер черге кандыг-бир чүвени эп-сеткилдиг дилеп, мөргүүр болза, олар чүнү-даа дилезе, Дээрде Адам шуптузун бээр. 20 Чүге дээрге Мээң адымны хүндүлээр дээш ийи азы үш кижи каяа чыглырыл, Мен база аңаа турар мен». 21 Пётр ынчан Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: «Дээрги, меңээ удур бачыт үүлгедир эжим бар болза, мен ону чеже удаа өршээр ужурлуг мен? Чеди бе?» 22 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Чок, чеди эвес, а чеден катап чеди удаа. 23 Дээрниң Чагыргазы дараазында үлегерге дөмей. Бодунуң чалчаларындан өре-шире негеп, санажыр дээн хаан турган. 24 Хаан санажып эгелээрге, 10,000 шоодай мөңгүн акша өрелиг бир кижини эккелген. 25 Өрелиг кижиниң төлээр харык-шинээ чок боорга, хаан ооң бодун, кадайын, уруг-дарыын база бар-ла эт-хөреңгизин өрезин дуглай садыпсын деп дужааган. 26 Чалча хаанның буттарынче доңгая кээп дүшкеш: „Хензиг-ле манап көрүңерем! Төндүр төлеп бериптер мен!“ – дээн. 27 Хаан чалчазын кээргей бергеш, ооң хамык өрезин өршээгеш, салып чорудупкан. 28 А ол чалча оон үнгеш, аңаа чүс мөңгүн чоос өрелиг бодунуң бир чалча эжинге таваржы берген. Ол эжин боой тудуп: „Өрең төле!“ – деп негеп эгелээн. 29 Өрелиг эжи дис кырынга олурупкаш, аңаа сөгүрүп: „Хензиг-ле манап көрем! Төлеп бериптер мен!“ – деп чаннып эгелээн. 30 Ынчалза-даа демгизи манаксавайн, өрелиг эжин аппаргаш, өрезин эгиткиже, кара-бажыңче суктуртуп каан. 31 Ол бүгүнү көрген өске чалчалар аажок хөңнү баксырааш, чүү болганын хаанынга дамчыдып четкеннер. 32 Хаан ынчан демги чалчазын кыйгырткаш, мынча дээн: „Өөдежок чалча! Мен хамык өреңни дилээң ёзугаар өршээвежик мен бе?! 33 Сени өршээп кааным дег, эжиңни база өршээр ужурлуг эвес сен бе?“ 34 Килеңнээн дээрги ол чалчаны аңаа хамык өрезин эгитпээже эриидээри-биле кара-бажыңче суктуртуп каан. 35 Шуптуңар эш-өөрүңерни сеткилиңер ханызындан өршээвес болзуңарза, Дээрде Адам силерни база ынчалдыр аажылаар».

Матфей 19

1 Чугаалап дооскаш, Иисус Галилеяны каггаш, Иордан хемниң ол чарыында Иудеяның черлеринче чорупкан. 2 Мөөң чон Ону эдерип чораан, а Ол аңаа улусту экиртип турган. 3 Чамдык фарисейлер Иисуска чедип келгеш, Ону шенээр сагыштыг, айтырыг салган: «Эр кижи кандыг-даа чылдагаан-биле кадайындан чарлып болур бе?» 4 Харыызынга Ол мынча дээн: «А силер Чаяакчы эң эгезинде эр биле кыс кижини чаяаган дээнин номчувааныңар ол бе? 5 Оон мынча дээн болгай: „Эр кижи ада-иезин каапкаш, кадайы-биле катчы бээр, олар ам ийи эвес, а чаңгыс мага-бот апаар“. 6 Ынчангаш олар ам ийи эвес, а чаңгыс мага-бот боор-дур. Бурганның каттыштырган чүвезин кижи чарып болбас ужурлуг». 7 А олар Оон айтырыг салган: «Ынчаарга Моисей чүге эр кижиге кадайынга чарлыр дугайында бижик бергеш, ону чандырыптар деп чарлык болганыл?» 8 «Чүректериңер доң дош боорга, Моисей силерге кадайларыңардан чарлырын чөпшээрээн-дир – деп, Иисус харыылаан. – Ынчалза-даа эгезинде ындыг эвес турган. 9 Кадайының самыыраанындан өске, кандыг-бир чылдагаан-биле оон чарылгаш, өске кадай алган кижи ашак-кадайның шынчы чоруун үрээни ол болур деп тур мен». 10 А өөреникчилери Аңаа мынча дээн: «Кадайының мурнунга эр кижиниң хүлээлгелери ындыг боор болза, шуут өгленмээни дээре-дир оң!» 11 Иисус: «Мээң чугаалаан чүвемни шупту улус эвес, а чүгле Бурганның ындыг арга бергени улус хүлээп ап шыдаар – деп харыылаан. – 12 Эр улустуң өг-бүле тудуп шыдавазында элээн каш чылдагаан бар: чамдык улус төрүмелинден эр чаяаны чок боор, чамдыктарын өске улус акталап каан боор, а чамдыызы Дээрниң Чагыргазы дээш өг-бүле тударындан ойталаар. Ону хүлээп ап шыдаар кижи хүлээп алгай аан!» 13 Ол үеде Иисус оларга холун дегзип, мөргүзүн дээш, бир улус Аңаа бичии уруглар эккелген. А Ооң өөреникчилери оларны эккелген улусту эрттирбейн турганнар. 14 Иисус ынчан мынча дээн: «Бичии уруглар Меңээ кээп турзун, оларга шаптыктап, эртерин хоруваңар! Дээрниң Чагыргазы олар ышкаш улустуу боор». 15 Иисус оларга холун дээскеш, ол черден чоруй барган. 16 Бир кижи Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: «Башкы! Мөңге амыдырал чедип аар дизимзе, мен кандыг буян кылыйн?» 17 «Чүге буян дугайында Менден айтырдың? – деп, Иисус харыылаан. – Чүгле чаңгыс Бурган буянныг. А мөңге амыдыралды алыр дизиңзе, Бурганның айтыышкыннарын сагып чор». 18 «А кандыгларын?» – деп, демгизи айтырган. Иисус мынча дээн: «Кижи өлүрбе, кады чурттаан эжиңге өскерилбе, оорлава, мегелеп херечилеве, 19 ада-иеңни хүндүлеп чор, чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол». 20 Аныяк эр Аңаа: «Мен ол бүгүнү сагып келдим. Меңээ ам чүү четпейн турары ол?» – дээн. 21 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Болбаазыраңгай кижи болуксазыңза, хамык эт-хөреңгиңни барып садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп беривит, ынчан дээрлерге эртине-байлактыг боор сен. А ооң соонда келгеш, Мени эдерип чорувут». 22 Ол сөстерни дыңнааш, аныяк эр муңгаргай чорупкан, чүге дээрге ол аажок бай кижи турган. 23 Иисус ынчан Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бай кижиге Дээрниң Чагыргазынче кирери дыка-ла берге! 24 База катап чугаалаайн: бай кижиниң Бурганның Чагыргазынче киреринден тевениң тевене үдүн өттүр өде бээри белен». 25 Өөреникчилери ону дыңнааш, аажок кайгап: «Ынчаарга кым камгалалды ап шыдаарыл?» – деп айтырганнар. 26 Иисус оларже топтап көргеш, мынча дээн: «Кижи ону шыдавас, ынчалза-даа Бурганның шыдавас чүвези чок». 27 Пётр ынчан Аңаа: «Көрүңер даан, бис хамык бар чүвевисти каапкаш, Силерни эдерип чоруптувус. Ынчаарга биске ол дээш, чүү боорул?» – дээн. 28 А Иисус оларга мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ам кээр чаа делегейге Кижи амытан Оглу Бодунуң чайынналган дүжүлгезинге саадаптарга, силер – мени эдерген улус – Израильдиң он ийи аймаан шиидери-биле он ийи дүжүлгеге олургулаптар силер. 29 Мен дээш, бажыңнарын, ха-дуңмазын, ада-иезин, ажы-төлүн азы черин кааптар кижи бүрүзү оон чүс катап хөйнү алыр база мөңге амыдыралды салгап алыр. 30 Ынчалза-даа хөй ам баштайгылар бооп турарлар – сөөлгүлер апаар, а ам сөөлгүлер бооп турарлар – баштайгылар апаар».

Матфей 20

1 «Дээрниң Чагыргазы дараазында үлегерге дөмей болуп турар. Бир-ле кижи Бодунуң шөлүнге ажылдаар улус хөлезилээр дээш, эртен эрте үнүпкен. 2 Шөл ээзи ажылчыннарга хүнде бир мөңгүн чоос төлээр бооп дугуржуп алгаш, оларны виноград шөлүнче чорудупкан. 3 Хүн үнгенден бээр үш шак болганда, ол базаарже баргаш, чүнү-даа кылбайн турар өске улусту көрүп каан. 4 „Силер база мээң виноград шөлүмге барып ажылдаңар. Чогууру-биле төлээр мен“ – деп, ол чугаалаан. Демги улус чорупкан. 5 А ээ кижи үш шак болгаш, оон база үш шак болгаш, базаарже барып, база-ла ынчаар кылгылаан. 6 Ажыл шагының төнеринге чедир бир шак артканда, ол ынаар база катап чеде бергеш, ында турар улусту көрүп кааш: „Чүге хүннү бадыр чүнү-даа кылбайн тур силер?“ – деп айтырган. 7 Олар аңаа: „Бисти кым-даа хөлезилеп албады“ – деп харыы бергеннер. Ээ кижи ол улуска: „Силер база виноград шөлүнче барыңар“ – дээн. 8 Кежээ дүшкенде, шөл ээзи бодунуң ажыл башкарыкчызынга мынча дээн: „Ажылдааннарны чыггаш, оларның-биле сөөлүнде хөлезилээним улустан эгелээш, баштайгыларынга чедир санаш“. 9 Ээ кижиниң сөөлүнде хөлезилеп алган улузу келгеш, кижи бүрүзү бир мөңгүн чоосту ап үнген. 10 Баштай хөлезилеттинген улус ынчан оон-даа хөйнү алыр бис деп бодаан, ынчалза-даа олар база бир-бир мөңгүн чоос алган. 11 Төлевирин алгаш, олар виноград шөлүнүң ээзинге ажынып: 12 „Бо сөөлгү улус бир шак ажылдады, бис изиг хүн адаанга хүнзедир ажылдап келдивис, а силер оларны биске деңнээр-дир силер“ – деп турганнар. 13 Ынчаарга ээ кижи оларның бирээзинге мынча деп харыылаан: „Мен сени хомудатпадым, өңнүк. Сен мээң-биле бир мөңгүн чооска дугуржуп алдың чоп. 14 Төлевириң алгаш, чорувут. А мен бо сөөлгү кижиге сеңээ бергеним хирени бериксеп тур мен. 15 Акшамны бодум баш билир эргем чок кижи мен бе? Азы мээң экииргээм дээш, адааргаарың ол бе?“ 16 Шак ынчаар сөөлгүлер – баштайгылар, а баштайгылар – сөөлгүлер апаар». 17 Иерусалимче бар чыткаш, Иисус он ийи элчинин улустан өскээр аппаргаш, оларга мынча дээн: 18 «Дыңнаңар, Иерусалимче чоокшулап кел чор бис. Аңаа Кижи амытан Оглун Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынга тудуп бериптер. Олар Ону өлүрер кылдыр шииткеш, 19 Ону дорамчылазын, эттеп-эриидезин база хере шапсын дээш, өске чоннар улузунга тудуп бериптер. Ынчалза-даа үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр». 20 Иисуска ооң соонда Зеведейниң кадайы оолдары-биле кады келгеш, мөгейип бараалгааш, Оон бир чүве дилээн. 21 Иисус оон: «Чүнү күзеп турарыңар ол?» – деп айтырган. Демги кадай мынча дээн: «Силерниң Чагыргаңарга ийи оглум: бирээзи – оң талаңарга, а өскези – солагай талаңарга оруп аарын аазап көрүңер». 22 Иисус: «Чүнү дилеп турарыңарны билбес-тир силер. Мээң ам ижерим дашканы ижип шыдаар силер бе?» – деп харыылаан. Олар: «Шыдаар бис» – дээннер. 23 Иисус оларга мынча дээн: «Мээң хилинчээмниң дашказын ижер силер, а кымның Мээң оң азы солагай таламга олурарын хайырлаары Менден хамаарышпас: аңаа Адамның айтып кааны улус орар». 24 Ону дыңнааш, арткан он элчин демги ийизинге хорадап үнген. 25 Ынчалза-даа Иисус оларны кый деп алгаш, мынча дээн: «Өске чоннарның чагырыкчылары боттарының улузун дарлап турарын, а даргалары оларны бастып турарын билир болгай силер. 26 А силерниң араңарга ындыг чүве турбазын! Силерниң араңарда алдар-хүндүлүг болуксаар кижи бар болза, чалчаңар болзун. 27 Силерниң араңарга бир дугаар болуксаан кижи бар болза, кулуңар болзун. 28 Чүге дээрге Кижи амытан Оглу база-ла улус Аңаа бараан болзун дээш эвес, харын Боду бараан боору-биле база Бодунуң амы-тынының өртээ-биле хөй улусту хостап аар дээш келген болгай». 29 Иисус өөреникчилери-биле кады Иерихондан чоруп турда, оларны мөөң чон эдерип чораан. 30 Орук кыдыынга орган ийи согур кижи оларның чаны-биле Иисустуң эртип бар чыдарын дыңнааш: «Дээрги! Давидтиң Оглу, бисти кээргеп көрүңер!» – деп алгыржып үнген. 31 Улус согурларны кончуп: «Ыыттаваңар!» – деп соксадырга, олар оон-даа ыыткыр алгыржыр болган: «Дээрги! Давидтиң Оглу, бисти кээргеп көрүңер!» 32 Иисус доктаай дүшкеш, оларны кый депкен. Ол: «Менден чүнү кылып берзин деп күзеп тур силер?» – дээн. 33 Олар Аңаа: «Дээрги, бистиң карактарывыс көстүп келзин» – деп харыылааннар. 34 Иисус кээргей бергеш, оларның карактарынга холун дээскен. Согурлар ол-ла дораан көре бергеш, Ону эдерип чорупканнар.

Матфей 21

1 Олар Иерусалимге чоокшулап келгеш, Елеон дааның чанында Виффагия суурга чедип келгенде, Иисус ийи өөреникчизин бурунгаар айбылапкаш, 2 оларга чагып каан: «Мурнуңарда суурже барыңар. Аңаа баргаш, ол дораан кыс элчигенни болгаш ооң чанында аныяк элчигенчигешти баглап каан турарын көрүп каар силер. Оларны чешкеш, Меңээ эккелиңер. 3 А кандыг-бир кижи силерден бир чүве айтырза: „Олар Дээргиге херек апарды“ – деп харыылаңар. Оларны ээзи доп-дораан салыптар». 4 Медээчиниң аксы-биле: «Сион-кыска мынча деңер: „Көр даан, Хааның сенче кел чыдыр. Биче сеткилдиг Хааның элчиген, ажылчын элчиген оглу мунуп алган кел чыдыр“» – дээн сөстер ынчаар боттанганы ол. 6 Өөреникчилер чоруткаш, бүгү чүвени Иисустуң чугаалаан аайы-биле кылганнар. 7 Олар элчигенчигешти иези-биле кады эккелгеш, хевин оларга чонай салгаш, Иисусту олуртупканнар. 8 Эңдерик хөй чон хевин Ооң мурнунда орукка дөжей сала берген, а өскелери ыяш будуктарын сыккаш, орукка чада салып чораан. 9 Ооң мурнунга база соонга бар чыткан эңдерик хөй чон ыыткыр алгыржып турган: «Осанна! Давидтиң Оглунга алдар-мактал! Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Кижи алгадып-йөрээтсин! Осанна! Өрү дээрде Бурганга алдар-мактал!» 10 Иисус Иерусалимче кирип кээрге, бүгү хоорай хөлзеп үнген. Улус: «Бо Кымыл?» – деп айтыржып турган. 11 А мөөң чон: «Бо дээрге Бурганның медээчизи Галилеяның Назарет чурттуг Иисус-тур» – деп харыылаар болган. 12 Оон Иисус Бурганның өргээзиниң иштинче киргеш, ында садыг-наймаа кылып турган хамык улусту үндүр сывыртапкаш, акша солукчуларының столдарын болгаш көге-буга сатканнарның баартактарын аңдара октагылапкан. 13 Иисус оларга мынча дээн: «Бижилгеде: „Мээң өргээм мөргүл өргээзи деп адаттырар“ деп бижиттинген болгай, а силер ону дээрбечилер уязы кылып алган-дыр силер!» 14 Согур болгаш аскак-бүскек улус Бурганның өргээзинге Аңаа чедип кээрге, Ол аарыг улусту экиртип каан. 15 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Ооң кылып турган кайгамчык чүүлдерин көргеш база Бурганның өргээзинде бичии уругларның: «Осанна!R Давидтиң Оглунга алдар-мактал!» – деп алгыржып турарын дыңнааш, килеңней берип, 16 Аңаа: «Оларның чүү деп турарын дыңнап тур сен бе?!» – дээннер. Иисус оларга: «Ийе – деп харыылаан. – Силер Бижилгеде: „Бичии уруглар болгаш эмер чаштарның аксындан алдар-макталды үндүрүп аар сен“ дээнин кажан-даа номчувааныңар ол бе?» 17 Иисус оон оларны каапкаш, хоорайдан Вифания суурже чоруй баргаш, аңаа хонуп алган. 18 Эртенинде, хоорайже чанып ора, Иисус аштай берген. 19 Орук кыдыында фига ыяжын көрүп кааш, Ол аңаа чеде берген, ынчалза-даа бүрүлерден өске чүнү-даа тыппаан. Ол ынчан ыяшка: «Моон соңгаар сеңээ кажан-даа чимис үнмес болзун!» – дээн. Фига ыяжы дораан-на кургап калган. 20 Өөреникчилер ону көргеш, кайгап: «Фига ыяжы канчап ындыг дүрген кадып калды?» – деп айтырганнар. 21 Иисус мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бүзүрээр-ле, чигзинмес-ле болзуңарза, фига ыяжы-биле болган чүүлдү кылыр хамаанчок, бо дагга безин: „Турулгаш, далайже дүже бер!“ – дээр болзуңарза, шак ынчаар бүде бээр. 22 Бүзүрээр-ле болзуңарза, мөргүп тура, дилээн чүвеңерниң дөгерезин алыр силер». 23 Иисус Бурганның өргээзинче кирип келгеш, улусту өөреди бээрге, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш чоннуң баштыңнары Аңаа чедип келгеш, айтырыг салганнар: «Сен бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып тур сен? Сеңээ ол эрге-чагырганы кым берди?» 24 А Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Мен база силерге бир айтырыг салыйн. Меңээ харыылаптар болзуңарза, силерниң айтырыыңарга база харыылаар мен. 25 Иоанның сугже сугар эргези Бургандан келген бе азы кижилерден бе?» Олар аразында сүмележи берген: «Бис: „Бургандан“ – дизивиссе, Ол: „Ынчаарга силер чүге Иоаннга бүзүревээниңер ол?“ – дээр болгай. 26 А: „Кижилерден“ – дээр дээш, чондан коргар-дыр бис, чүге дээрге хамык улус Иоанны Бурганның медээчизи деп санаар болгай». 27 Олар Иисуска: «Билбес-тир бис» – деп харыылааннар. Ол ынчан мынча дээн: «Мен база бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып турарымны силерге чугаалавас мен». 28 «А ам мындыг чүүл дугайында чүү деп бодаар силер че? Ийи оолдуг бир кижи турган-дыр. Бирги оглунга баргаш, ол мынча дээн: „Оглум, бөгүн баргаш, виноград шөлүнге ажылдап көр“. 29 Оозу баштай: „Барбас мен“ – дээн, а ооң соонда өскээр боданыпкаш, чорупкан. 30 Ачазы өске оглунга баргаш, база-ла ынча дээн. Демгизи: „Баар мен, дээрги“ – деп харыылаза-даа, барбайн барган. 31 Оларның кайызы ачазының аайындан эртпээн-дир?» Олар: «Биргизи» – деп харыылааннар. Иисус ооң соонда оларга мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: үндүрүг хавырыкчылары болгаш самыын-садар херээженнер Бурганның Чагыргазынче силерни мурнай кирер. 32 Чүге дээрге Иоанн силерге шын орук айтып, баштай чедип кээрге, силер аңаа бүзүревээн-дир силер. А олар Иоаннга бүзүрээн болгай. Ол бүгүнү көргеш безин, дөмей-ле бачыдыңар миннип, Бурганче ээлбээн база аңаа бүзүревээн-дир силер». 33 «Ам өске угаадыглыг чугаадан дыңнаңар. Бир кижи бодунуң ээлээн черинге виноград тарып алган. Ол ону долгандыр кажаалааш, чимизин сы бастырар уургай каскаш, таңныылдаар суурга тудуп каан. Ооң соонда ол виноград шөлүн ажаакчыларга ачылалга берипкеш, боду өске чуртче чоруй барган. 34 Дүжүт ажаар үе кээрге, ол бодунуң үлүүн алыр дээш, виноград ажаакчыларынче чалчаларын чорудупкан. 35 Ынчалза-даа олар ооң чалчаларын тудуп алгаш, бирээзин эттеп, өскезин өлүрүп кааннар, а үшкүзүн даш-биле соп каапканнар. 36 Шөл ээзи ынчан оон-даа хөй өске чалчаларын ыткан, ынчалза-даа виноград ажаакчылары оларны база шак ынчаар аажылааннар. 37 Адак соонда ээ кижи оларже бодунуң оглун чорудупкаш: „Мээң оглумну албан хүндүлеп көөрлер“ – деп бодаан. 38 Ынчалза-даа виноград ажаакчылары ооң оглун көргеш: „Бо-даа салгакчызы-дыр! Ону өлүрүп каапкаш, өнчүзүн олчалап аалы“ – дээннер. 39 Олар ону сегирип алгаш, виноград шөлүнден үндүре бергеш, өлүрүп кааннар. 40 Чүл че, шөлдүң ээзи чедип келгеш, виноград ажаакчыларын канчап кааптарыл?» 41 Олар Аңаа: «Ол хортаннарны каржызы-биле узуткааш, дүжүт ажаар өйде ооң үлүүн бээр өске ажаакчыларга виноград шөлүн ачыладып каар» – деп харыылааннар. 42 Иисус оларга мынча дээн: «Силер Бижилгеден номчувааныңар ол бе кай: „Тудугжуларның херекчок дээш октапкан дажы эң чугула даш апарган. Дээрги-Чаяакчы ынчалдыр кылган, ону көөрү биске кайгамчык-тыр!“ 43 Ынчангаш Бурганның Чагыргазын силерден хунаап аарын база „дүжүдүн“ бээр чонга бериптерин силерге чугаалап тур мен. 44 Кым ол дашче кээп ужарыл, чуурулдур ужуп аар, а кымче ол даш кээп дүжерил ону чылча базып каар». 45 Иисустуң угаадыглыг чугааларын дыңнааш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш фарисейлер Ооң оларның дугайында чугаалап турарын билип кааннар. 46 Олар Иисусту тудуп хоругдаар деп барганнар, ынчалза-даа Ону Бурганның медээчизи деп хүлээп турар чондан кортканнар.

Матфей 22

1 Иисус оларны угаадыглыг чугаалар дузазы-биле өөредирин уламчылап, мынча дээн: 2 «Дээрниң Чагыргазы дараазында үлегерге дөмей. Бодунуң оглунуң куда доюн кылган бир хаан турган. 3 Ол чалаан аалчыларынче чалчаларын ыткан, ынчалза-даа чалатканнар келиксевейн барган. 4 Хаан өске чалчаларын ыдып, оларга чагып каан: „Чалаан улузумга чугаалаңар: ‘Дойга белеткелим доозулду, семиртир азыраан молдургаларым, шарыларым соп алдым, бүгү чүве белен. Куда доюнче моорлаңар’“. 5 Ынчалза-даа чалаттырганнар тоовайн, боттарының ажыл-херектерин кылып, тарай бергеннер. Бирээзи шөлче үнүпкен, өскези садыглаар черинче чорупкан, 6 а чамдыктары ооң чалчаларын сегирип алгаш, дорамчылап өлүрүп каапканнар. 7 Хаанның килеңи хайынгаш, шериглерин ыдарга, олар өлүрүкчүлерни шаажылааш, ол улустуң хоорайын өрттедипкеннер. 8 А ооң соонда хаан чалчаларынга мынча дээн: „Куда доюнга хамык чүве белен-дир, ынчалза-даа чалаан улузум алдар-хүндүге төлеп чок болган-дыр. 9 Ам орук белдирлеринче баргаш, таварышкан улустуң шуптузун дойже чалаңар“. 10 Чалчалар ынчан кудумчулар кезип үнгеш, таварышкан-на чонну: эки-даа, бак-даа улусту чыып эккелгеннер. Аалчылар дойлаар черни долдур ээлепкен. 11 Хаан аалчыларын көөрү-биле үнүп келгеш, байырлалда кедер хеви чок кижи көрүп каан. 12 Ол аңаа мынча дээн: „Өңнүк, сен бээр канчап байырлал хеви чок кирип келдиң?“ Оозу ыыттаваан. 13 Хаан ынчан чалчаларынга: „Ооң хол, будун хүлээш, дашкаар, улус ыглажып, диштерин кыжырадып турар караңгыдыва, үндүр октаптыңар“ – деп дужааган. 14 Чалаттырганнар хөй, а шилиттингеннер эвээш болдур ийин». 15 Фарисейлер ынчан үне бергеш, Иисусту, сөзүнге сылдаглап, канчап тудуп алырын дугуржуп эгелээннер. 16 Олар Иисусче боттарының өөреникчилерин иродианнар-биле катай чорудупканнар. «Башкы! – деп, айбылаткан улус чугаалаан. – Силерни шынчы база Бурганның алыс шын оруунга өөредип чоруур кижи деп билир бис. Кижилерни ылгай көрбес болгаш, оларның эрге-ажыынга бараан болбас-тыр силер. 17 Ынчаарга Силерниң бодалыңар чүл, биске чугаалап көрүңерем: императорга үндүрүг төлээр ужурлуг бис бе азы чок бе?» 18 Иисус оларның кара сагыштыын билгеш, мынча дээн: «Ийи арынныглар, Мени чүге шенеп тур силер? 19 Үндүрүг төлээр чоозуңарны Меңээ көргүзүңер». Аңаа мөңгүн чоос эккеп бээрге, 20 Иисус олардан: «Мында кымның чурук-дүрзүзү база ады бар-дыр?» – деп айтырган. 21 Олар: «Императорнуң» – деп харыылааннар. Иисус ынчан: «Ынчаарга императорга – императорнуун, а Бурганга – Бурганныын бериңер» – дээн. 22 Ындыг сөстер дыңнааш, оларның аксы хак деп, Иисустан ырап чоруй барганнар. 23 Ол-ла хүн «Өлген улус катап дирилбес» дижир саддукейлер Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: 24 «Башкы, Моисей биске: „Кандыг-бир эр кижи ажы-төл чок тургаш, өлү бээр болза, ооң дуңмазы дулгуяк чаавазы-биле өгленгеш, бодунуң өлген акызының үре-салгалын уламчылаар ужурлуг“ – деп чугаалаан-дыр. 25 Бистиң аравыска чеди алышкы чораан дижик. Улуу кадайлангаш, ажы-төл арттырбайн, өлүп калган. Ооң кадайы улуг чуржузунга кадай бооп арткан. 26 Ийиги, үшкү дуңмазы болгаш шупту чеди алышкы-биле база ындыг болган. 27 Адак соонда ол кадай база мөчээн. 28 Хамык өлген улус катап дирлип кээрге, херээжен кымның кадайы боорул? Алышкылар ону чеделээн кадайланып чорааннар болгай». 29 Харыызынга Иисус мынча дээн: «Соора барган-дыр силер, чүге дээрге Бижилгелерни-даа, Бурганның күчү-күжүн-даа билбес-тир силер. 30 Катап дирилген улус кадай-даа албас, ашакка-даа барбас, харын Бурганның дээрде төлээлеринге дөмей болур. 31 А өлүглер аразындан катап дирлиишкинге хамаарыштыр Бурганның силерге: 32 „Мен – Авраамның Бурганы, Исаактың Бурганы болгаш Иаковтуң Бурганы-дыр мен“ – дээнин номчуваан силер бе? Ол – өлүглерниң эвес, а дириглерниң Бурганы-дыр». 33 Улус Иисусту дыңнааш, Ооң берген өөредиин магадап ханмааннар. 34 Фарисейлер Иисус Бодунуң харыызы-биле саддукейлерниң аксын дуй шаапкан деп дыңнааш, чаңгыс черге чыглып келгеннер. 35 Ынчан оларның бирээзи, ном-хоойлу тайылбырлакчызы, Иисусту шенеп, айтырыг салган: 36 «Башкы, ыдыктыг хоойлуда эң чугула айтыышкын кайызыл?» 37 Ол мынча дээн: « „Бодуңнуң Бурганың Дээрги-Чаяакчыга бүгү-ле чүлдү-чүрээңден, бүгү-ле сеткил-сагыжыңдан, бүгү-ле угаан-сарыылыңдан ынак бол“. 38 Бо дээрге бирги болгаш эң чугула айтыышкын-дыр. 39 А ийиги айтыышкын аңаа дөмейлешкек: „Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол“. 40 Бо ийи айтыышкында бүгү ыдыктыг хоойлу болгаш медээчилерниң өөредии туттунуп турар». 41 Ону долгандыр чыглып келген фарисейлерден Иисус айтырыг салган: 42 «Бурганның шилип алган Христозун чүү деп бодаар силер: Ол кымның Оглул?» Олар Аңаа: «Давидтиң Оглу-дур» – деп харыылааннар. 43 Иисус оларга мынча дээн: «Ынчаарга Давид Бурганның Сүлдезинге башкарткаш, чүге Ону Дээргим деп адааныл: 44 „Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге мынча дээн: ‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда, Мээң оң таламга олур’“. 45 Бир-тээ Давид Ону Дээргим деп турар болганда, Христос канчап Давидтиң Оглу боорул?» 46 Кым-даа Аңаа удур чаңгыс сөс-даа эдип шыдаваан. Ол хүнден эгелээш, кым-даа Аңаа кандыг-бир айтырыг салып дидинмээн.

Матфей 23

1 Иисус ынчан чон-биле база Бодунуң өөреникчилери-биле чугаалажы берген. 2 Ол мынча дээн: «Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Моисейниң салгакчылары-дыр. 3 Силер бүгү чүвени оларның айыткан аайы-биле кылыңар, ынчалза-даа оларның ажыл-херээн өттүнмеңер, чүге дээрге олар өөредип турар чүвезин боттары сагывас-тыр. 4 Олар угдунмас аар чүъктү улустуң эгиннеринге чүктедип турарлар, а боттары чаңгыс салаазын безин шимчедип, улуска дузалажыр хөңнү чок-тур. 5 А кандыг-бир чүве кылза, чүгле ат чолуп кылырлар, оларның хаваанда болгаш холунда Бижилге шыгжаан хапчыгаштары калбарып, а шыва тонунуң салбакталчак хаажылары узап бар-ла чыдар. 6 Олар найыр-дойларга база синагогаларга хүндүткелдиг дөрге орарынга ынак. 7 Олар улус чыглыр шөлдерге амыр-менди дыңнаарынга база улуска: „Башкы!“ – деп адаттырарынга ынак. 8 А силерни „башкылар“ деп адавазын, чүге дээрге силерде чүгле чаңгыс Башкы бар, а силер шупту акы-дуңмашкы силер. 9 Черге кымны-даа „ачай“ деп адаваңар, чүге дээрге силерде чүгле чаңгыс Дээрде саадаан Ада бар. 10 Силерни „башкарыкчы“ деп адавазын, чүге дээрге силерде чаңгыс Башкарыкчы – Христос бар. 11 Силерниң араңарда эң чугулаңар чалчаңар болзун. 12 Бодун өрү көрдүнер кижи дора көрдүрер, а бодун боду дора көрген кижи өрү көдүртүр. 13 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Силер улустан Дээрниң Чагыргазын дуглап, боттарыңар-даа ынаар кирбес, ынаар кириксээннерни-даа киирбес-тир силер. 15 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Чаңгыс-даа бол кижини иудей шажынче ээлдирип аар дээш, далайны кежип, черни эртип турар-дыр силер, а ээлдирип алгаш, ону бодуңардан ийи катап дора бужар амытанче хуулдуруптар-дыр силер. 16 Согур баштакчылар, ат болур силер! Мынча деп турар-дыр силер: „Кандыг-бир кижи Бурганның өргээзи-биле даңгыраглаар болза, ол чүү-даа дивээн-дир, а Бурганның өргээзинде алдын-биле даңгыраглаар болза, ол аазаашкынын күүседир ужурлуг“. 17 О, согур сээдеңнер! Чүү чугулал: алдын бе азы ол алдынны ыдыктаан Бурганның өргээзи бе?! 18 Оон ыңай мынча деп турар-дыр силер: „Кандыг-бир кижи өргүл салыр бедигээш-биле даңгыраглаар болза, ол чүү-даа дивээн-дир, а аңаа салган өргүл-биле даңгыраглаар болза, ол аазаашкынын күүседир ужурлуг“. 19 Согурлар! Чүү чугулал: өргүл бе азы ол өргүлдү ыдыктаан бедигээш бе?! 20 Өргүл салыр бедигээш-биле даңгыраглаар кижи ында салган өргүл-биле база даңгыраглап турары ол-дур. 21 Бурганның өргээзи-биле даңгыраглаан кижи ында чурттаан Бурган-биле база даңгыраглап турары ол. 22 Дээр-биле даңгыраглаан кижи Бурганның дүжүлгези болгаш ында саадаан Бурган-биле база даңгыраглап турары ол-дур. 23 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Мята, койнут болгаш тмин деп оъттарның дүжүдүнүң оннуң бир кезиин берип-даа турзуңарза, ыдыктыг хоойлуда эң чугула чүүлдерни: шын шииткелди, энерелди болгаш шынчы чорукту херекке албас-тыр силер. Баштайгызын кылыр ужурлуу шын, а сөөлгүзүн кылырын база утпаза эки. 24 Согур баштакчылар! Ымырааны шүүп кааптар, а тевени ажырыптар-дыр силер! 25 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Аяк-тавааңарның даштын аштап-арыглап-даа турзуңарза, ишти-хөңнүңерни чазый-харам чорук база бузут долган-дыр. 26 Согур фарисей! Баштай аяаңның иштин аштап-арыглап ал, ынчан ооң дашты база арыг боор. 27 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Агарты чугайлаан чевеглерге дөмей-дир силер: оларның дашты чараш ышкаш, а иштин өлүг сөөктер база янзы-бүрү бужар чүүлдер долган! 28 Силер база ындыг силер: даштыңардан көөрге, Бурганга шынчы улус ышкаш көстүр силер, а ишти-хөңнүңерни ийи арынныг база кем-буруулуг чорук долган. 29 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер, ат болур силер! Ийи арынныглар! Бурганның медээчилеринге чевег тураскаалдары тудуп, чөптүг-шынныг улустуң чевеглеринде тураскаалдар каастап: 30 „Ада-өгбевистиң үезинде чурттап чораан болзувусса, медээчилерниң ханын төгеринге олар-биле кады киришпес ийик бис“ – деп турар-дыр силер. 31 Силер ооң-биле, „Медээчилерни өлүрүп чораан улустуң салгакчылары бис“ деп, боттарыңарга удур херечилээниңер ол-дур. 32 Ындыг болганда, уламчылаңар-ла, ада-өгбеңерниң эгелээн чүвезин эчизинге чедириңер-ле! 33 Чыланнар база чылан сыскындылары! Тамыже дүжүрер шииткелден канчап ойлаар силер! 34 Мен силерже медээчилерни, мерген угаанныгларны, башкыларны чорудуп тур мен, а силер оларның чамдыызын өлүрүп база хере шава бээр силер, өскелерин синагогаларыңарга эриидеп база хоорайдан хоорайже сывыртай бээр силер. 35 Кем-буруу чок Авелдиң ханындан эгелээш, өргүл салыр бедигээш биле Бурганның өргээзиниң аразынга өлүрүп кааныңар Берехияның оглу Захарияның ханынга чедир, чер кырынга төгүлген бүгү чөптүг-шынныг улустуң ханы дээш, шииткелди чүктээр силер. 36 Алыс шынны чугаалап тур мен: ол бүгү кеземче бо салгалга дүжер!» 37 «О, Иерусалим, Иерусалим! Бурганның медээчилерин өлүрүп турар база сенче чорутканнарны даш-биле соккулап каар хоорай! Куштуң бодунуң чаш төлдерин чалгынының адаанга чыып аары дег, Мен чеже катап Иерусалимниң чурттакчыларын чыып аарын күзедим, ынчалза-даа силер ону күзеведиңер! 38 Ол-дур, силерниң өргээңер ээн кагдынар-дыр. 39 „Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Кижи алгадып-йөрээтсин!“ – дей бээриңер шаг-үе келбээн шаанда, Мени ам черле көрбезиңерни чугаалап тур мен».

Матфей 24

1 Иисус оон Бурганның өргээзинден үнгеш, бар чыдырда, өөреникчилери Аңаа чоокшулап келгеш: «Бурганның өргээзиниң тудугларының чаражын!» – деп барганнар. 2 Иисус оларга мынча дээн: «Бо бүгүнү көрүп тур силер бе? Силерге алыс шынны чугаалап тур мен: маңаа туружундан шимчевээн даш безин артпас, шупту тудуглар үрегдеттирип-буступ каар». 3 Иисус Елеон даанга чааскаан олурда, өөреникчилери Аңаа чедип келгеш, айтырыг салганнар: «Ол айыыл-халап кажан боорун биске чугаалаңарам. Силерниң чедип кээриңерни болгаш бо делегейниң төнчүзүн кандыг демдек бадыткаарыл?» 4 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Кандыг-даа улуска дуурайладып аарындан кичээниңер. 5 Чүге дээрге хөй-ле кижи Мээң адым тудуп: „Мен – Христос-тур мен“ – деп келгеш, эңдерик улусту мегелеп кааптар. 6 Чоокта дайын-чааның шимээнин болгаш ыракта дайын-чаалар дугайында чугааларны дыңнап каар силер. Ындыг-даа болза, кортпаңар. Ол бүгү болур ужурлуг, ынчалза-даа бүгү чүвениң ылаптыг төнчүзү ол эвес-тир. 7 Ийе, бир чонче өске чон, бир күрүнеже өске күрүне халдай бээр. Чер болганга аш-чут база чер шимчээшкиннери болур: 8 ол бүгү, божаан херээженниң эъдиниң аарыы дег, хилинчектиң чүгле эгези-дир. 9 Силерни ынчан хилинчектээр дээш, улуска тудуп берип, өлүрүп эгелээр. Мээң адым ужун бүгү кижи төрелгетен силерни көөр хөңнү чок апаар. 10 Эңдерик улус бо моондакты ажып шыдавастап, бот-боттарын сатчып база көрүшпестеп эгелээр. 11 Хөй меге медээчилер ынчан тыптып келгеш, эңмежок улусту мегелеп кааптар. 12 Бузут ынчалдыр нептерээрге, эңдерик улустуң ынакшылы соой бээр. 13 Ынчалза-даа ол бүгүнү эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр. 14 Дээрниң Чагыргазының дугайында бо Буянныг Медээни бүгү делегейге, хамык чоннарга медеглээн турар, бүгү чүвениң төнчүзү чүгле ооң соонда кээр». 15 «Ол дугайында Даниил медээчиниң чугаалааны, ыдыктыг черде турар хоозуралдың бужар чудун көрүп кагзыңарза (номчуп орар кижи шын угаазын!), 16 Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин. 17 Бажыңының кырынга турган кижи, эт-севин алыр дээш, бажыңынче дүжүп кирбезин. 18 Шөлге ажылдап чораан кижи, идик-хевин алыр дээш, бажыңынче ээп келбезин. 19 Ол хүннерде иштиг-сааттыг болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! 20 Кыжын азы амыр-дыш хүнүнде деспес дээш мөргүңер. 21 Бо делегейни чаяаганындан бээр, амдыгаа чедир кажан-даа болбаан база моон соңгаар кажан-даа болбас коргунчуг хилинчек ол үеде болур. 22 Бурган ол хүннерниң санын кызырбаан болза, амылыг кижи бүрүзү менди үнмес ийик. Ынчалза-даа Бодунуң шилип алганы улус дээш, Бурган ол хүннерниң санын кызырар. 23 Силерге ынчан кандыг-бир кижи: „Көр, Христос бо-дур!“ азы „Ол бо-дур!“ – дээр болза, аңаа бүзүревеңер! 24 Чүге дээрге боттарын „Христос мен“ дээр азы „Медээчи мен“ дээр улус тыптып келгеш, болдунар-ла болза, Бурганның шилип алган улузун безин мегелээр дээш, өндүр улуг бадыткал демдектери болгаш кайгамчык чүүлдер көргүзер. 25 Дыңнаңар, Мен силерни баш бурунгаар сагындырдым. 26 Ынчангаш силерге: „Көрүңер, Христос ээн кургаг ховуда-дыр!“ – дээр болза, ынаар барбаңар азы: „Көрүңер, Ол мында, дуу бажыңда чаштынып турар-дыр“ – дээр болза, бүзүревеңер. 27 Чөөн чүктен кызаш дээш, барыын чүкке чедир кызаңнаан чаңнык дег, Кижи амытан Оглу ынчалдыр ээп кээр. 28 Кайда сек чыдарыл, аңаа сек чиир куштар чыглып кээр». 29 «Ол хүннерниң айыыл-халавы болуп эрткен дораан-на, хүн караа өжер, ай чырытпастай бээр, сылдыстар дээрден кээп дүжер база дээрниң күчү-күштери сириңейнип, божаңнай бээр. 30 Кижи амытан Оглунуң кээриниң демдээ ол үеде дээрге көстүп кээр. Күчү-күжү биле өндүр чырыынга бүргеткен, дээрниң булуттарын кырлап кел чыдар Кижи амытан Оглун көрүп кааш, чер кырында хамык аймак-чон кажыыдап база ыглажып эгелээр. 31 Ол, трубаны ыыткыр этсип, Бодунуң шилип алган улузун чырык черниң дөрт чүгүнден, өртемчейниң бир кыдыындан өске кыдыынга чедир чыып эккелзин дээш, Бодунуң төлээлерин чорудуптар». 32 «Фига ыяжындан үлегер-чижектен алыңар: ооң будуктары хөөп, бүрүлери частып кээрге, чай удавас дүжер дээрзин эндевес болгай силер. 33 Шак ынчалдыр, ол бүгүнү көргеш, Кижи амытан Оглу мырыңай бо, эжик аксында келген дээрзин билип алыңар. 34 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бүгү чүве боттанмаан шаанда, бо салгалдың улузу өлүп читпес. 35 Дээр биле чер эстип-хайлы бээр, а Мээң сөстерим эстип-хайылбас». 36 «А ол хүннүң база шактың кажан кээрин кым-даа: дээрниң төлээлери-даа, Оглу-даа билбес – чүгле Бурган Ада Боду билир. 37 Нойнуң үезинде болуп турганы дег, Кижи амытан Оглунуң чедип кээр хүнүнде база ындыг боор. 38 Ол хүннерде, суг халавының мурнуу чарыында, Нойнуң бажың-хемезинге олурупканы хүнге чедир, улус-чон ижип-чип, кадай ап база ашакка барып келген болгай. 39 Суг халап келгеш, оларның шуптузун узуткап каггыжеге чедир, олар чүнү-даа угаап бодавааннар. Кижи амытан Оглу чедип кээрге, база шак ындыг боор. 40 Ийи кижи ынчан шөлде ажылдап турар болза, бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар. 41 Ийи херээжен дээрбеге тараа дээрбелеп турар болза, бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар. 42 Ынчангаш одуг-сергек болуңар, чүге дээрге Дээргиңерниң кандыг хүнде чедип кээрин билир эвес силер. 43 Мону база билип алыңар: бажың ээзи дүнекиниң каш шакта оор кээрин билир турган болза, ол удувас ийик база бодунуң бажыңын оорлаттырбас ийик. 44 Ынчангаш силер база белен болуңар, чүге дээрге Кижи амытан Оглу силерниң манаваан шагыңарда чедип кээр». 45 «Шынчы болгаш сарыылдыг чалча кандыг болурул? Бажың ээзи бир чалчазын өскелериниң бажынга салгаш, оларга аъш-чемни чогуур үезинде бээр кылдыр томуйлап каан дижик. 46 Ээзи чедип келгеш, ооң ынчалдыр ажылдап турарын көрүп каар болза, ол чалча амыр-чыргалдыг. 47 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ээзи ону бүгү ээлээн чүвезиниң бажынга олуртуп каар. 48 А ол чалча ойлук чок болуп, бүдүү иштинде: „Мээң дээргим ам дораан келбес-ле болгай“ – дээш, 49 өске чалчаларны эттеп-соп, а боду чилбиленип, арагачылар-биле пактай берген дижик. 50 Ындыг чалчаның ээзи ооң манавааны хүнде база бодавааны шакта чедип келгеш, 51 ону чула кезеткеш, ийи арынныг улус-биле дөмей кылдыр аажылаар. Аңаа ыы-сыы үнер база диштер кыжыраажы дыңналыр».

Матфей 25

1 «Ол хүнде Дээрниң Чагыргазы мындыг үлегерге дөмей. Үс куткан деңнерин туткаш, күдээже уткуштур үнүпкен он кыс турган. 2 Оларның бежи угаанныг, а бежи мелегей чүве-дир. 3 Мелегей кыстар деңнерин ап алза-даа, немей кудар үзү чок болганнар. 4 А угаанныг кыстар деңнери-биле катай саваларда үзүн база ап алганнар. 5 Күдээ оол саадай бээрге, бүгү кыстарның бажы согаш кыннып, удуй бергеннер. 6 Дүн ортузунда: „Көрүңер, күдээ кел чор! Ону уткуп үнүңер!“ – деп кыйгы дыңналган. 7 Ол дораан хамык кыстар тура халышкаш, деңнерин кыпсып эгелээннер. 8 Мелегей кыстар угаанныгларынга: „Үзүңерден бичииден бериңерем, деңнеривис өжүп тур“ – дээннер. 9 А угаанныг кыстар: „Чок, бербес бис, оон башка үс силерге-даа, биске-даа четпейн баар. Ооң орнунга садыгжыларже баргаш, садып алыңар“ – деп харыылааннар. 10 Олар үс садып ап чоруур аразында, күдээ чедип келген. Белен турган беш кыс ооң-биле кады куда доюнче кире бээри билек, оларның соондан эжикти хаапкан. 11 Ооң соонда арткан кыстар чедип келгеш: „Дээрги! Дээрги! Эжииң ажыдып көр!“ – дээннер. 12 А ол: „Чок, силерни билбезим ылап шын“ – деп харыылаан. 13 Ынчангаш серемчилелдиг болуңар, чүге дээрге Кижи амытан Оглунуң чедип кээр хүнүн-даа, шагын-даа билбес болгай силер». 14 «Ынчан ырак чуртче чоруп тура, бодунуң чалчаларын кый деп алгаш, эт-хөреңгизин оларга карактадып каан кижи-биле болганы дег болур. 15 Ол бир чалчазынга – беш, өскезинге – ийи, а үшкүзүнге – бир шоодай мөңгүн акша берип каан. Кижи бүрүзүнге ооң шыдаар шаг-шинээн барымдаалап бергеш, боду чорупкан. 16 Беш шоодай мөңгүн алган кижи ол акшаны дораан саарылгаже кииргеш, немей бешти ажылдап алган. 17 Ийи шоодай мөңгүн алган кижи база ийини немей ажылдап алган. 18 А бир шоодай мөңгүн алган кижи баргаш, оңгар каскаш, дээргизиниң акшазын ынаар хөөп каан. 19 Үр үе эрткен соонда, чалчаларның дээргизи ээп келгеш, оларга карактадып каан акшазы дээш, харыы тударын негээн. 20 Беш шоодай акша алган кижи келгеш, немей база бешти эккелген. Ол мынча дээн: „Дээрги, силер меңээ беш шоодай акша берген силер, а бо мээң немей ажылдап алганым беш шоодай акша-дыр“. 21 Дээргизи аңаа: „Кончуг эки-дир, сен эки болгаш шынчы чалча-дыр сен! Сен бичии херек башкарарынга шынчың көргүстүң, ам сеңээ улуг ажыл-херек дагзыр мен. Мээң өөрүшкүм үлежип көр“ – дээн. 22 Ийи шоодай акша алган кижи база чедип келгеш: „Дээрги, силер меңээ ийи шоодай акша бээриңерге, немей база ийини ажылдап алдым“ – дээн. 23 Дээргизи аңаа: „Кончуг эки-дир, сен эки болгаш шынчы чалча-дыр сен! Сен бичии херек башкарарынга шынчың көргүстүң, ам сеңээ улуг ажыл-херек дагзыр мен. Мээң өөрүшкүм үлежип көр“ – дээн. 24 Ооң соонда бир шоодай акша алган кижи чедип келгеш, мынча дээн: „Дээрги, мен силерни каржы-хажагай кижи деп билир мен: тарываан-даа чериңерден ажаап аар, чашпаан-даа чериңерден чыып аар болгай силер. 25 Мен силерден сезиндим, ынчангаш акшаңарны черге хөөп кагдым. Акшаңар бо-дур, ап ап көрүңер“. 26 Дээргизи аңаа: „Сөлгүжок бак, чалгаа чалча! Тарываан-даа черимден ажаап аарымны, чашпаан-даа черимден чыып аарымны билир ышкажыл сен. 27 Ындыг болганда, мээң акшамны саарылгаже киирер турган-дыр сен, мен ынчан ээп келгеш, акшамны орулгазы-биле катай алгай эртик мен. 28 Ооң бир шоодай акшазын хунаап алгаш, он шоодай акшалыг кижиге бериптиңер. 29 Чүвези бар кижиге оон-даа немей бээр, ол ынчан артыкшылдыг боор, а чүвези чок кижиниң бар бичии-даа чүвезин хунаап алыр. 30 Бо сөлгүжок бак чалчаны дашкаар, улус ыглап-сыктап, диштерин кыжыраткан караңгыже үндүр октаптыңар“ – дээн». 31 «Бодунуң өндүр чырыынга бүргеткен Кижи амытан Оглу хамык төлээлеринге үдеткен чедип келгеш, Бодунуң чайынналган дүжүлгезинге саадаптар. 32 Ооң мурнунга бүгү чоннар чыглып кээр. Ол улусту, кадарчының хоюн өшкүзүнден үзери дег, ийи кезекке үзүп аар. 33 Ол хоюн – оң талазынга, а өшкүзүн – солагай талазынга бөлүп аар. 34 Хаан ынчан оң талазында турарларга мынча дээр: „Мээң Адамга алгадып-йөрээткеннер, бээр келиңер! Өртемчейни чаяаганындан бээр силерге белеткээн Дээрниң Чагыргазын салгап алыңар. 35 Чүге дээрге Мен аштап турумда, силер Мени чемгерип кагдыңар; суксап турумда, силер Мээң суксунум хандырдыңар; чер кезип чорумда, силер Мени хоргададып алдыңар; 36 чанагаш турумда, силер Мени хепкерип кагдыңар; аарып чыдырымда, силер Мени ажаап-карактап келдиңер; кара-бажыңга чыдырымда, силер Меңээ ужуражып турдуңар“. 37 Чөптүг-шынныг улус ынчан Аңаа мынча деп харыылаар: „Дээрги, кажан бис аштап туруңарда көргеш, Силерни чемгерген улус боор бис, суксап туруңарда көргеш, суксунуңар хандырган улус боор бис? 38 Чер кезип чоруңарда көргеш, хоргадал берген улус боор бис; чанагаш туруңарда көргеш, хепкерген улус боор бис? 39 Кажан бис аарып туруңарда көргеш, Силерни ажаап-карактаан улус боор бис; кара-бажыңга чыдырыңарда көргеш, ужурашкан улус боор бис? Кажан ынчалган улус боор бис?“ 40 Хаан оларга мынча деп харыылаар: „Алыс шынны чугаалап тур мен: Мээң бо эң бичии дуңмаларымның бирээзинге ол бүгүнү кылганыңар дээрге-ле ону Меңээ база кылганыңар ол-дур“. 41 А ооң соонда Хаан солагай талазында турарларга мынча дээр: „Менден ырап чоруңар, каргыштыг хейлер! Эрликке болгаш ооң төлээлеринге белеткээн мөңге отче барыңар. 42 Мен аштап турдум, а силер Мени чемгербедиңер; Мен суксап турдум, а силер Мээң суксунум хандырбадыңар; 43 Мен чер кезип чордум, а силер Мени хоргадатпайн бардыңар; чанагаш турдум, а силер Мени хепкербедиңер, аарып турдум база кара-бажыңга чыттым, а силер Менче сагыш салбадыңар“. 44 Олар ынчан мынча дээр: „Дээрги, кажан бис Силерниң аштап, суксап азы чер кезип турганыңарны, чанагаш чорааныңарны, аарып азы кара-бажыңга чытканыңарны көргеш, Силерге дузалаваан улус боор бис? Кажан ынчалган улус боор бис?“ 45 Хаан оларга: „Алыс шынны чугаалап тур мен: Мээң эң бичии бо улузумнуң бирээзинге ол бүгүнү кылбааныңар дээрге-ле ону Меңээ база кылбааныңар ол-дур“ – деп харыылаар. 46 Олар ынчан мөңге кеземчеже чоруптар, а чөптүг-шынныг улус мөңге амыдыралды алыр».

Матфей 26

1 Иисус ол чугаазын төндүргеш, Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: 2 «Хосталыышкын байырлалынга чедир ийи хүн арткан-дыр, Кижи амытан Оглун садыпкаш, белдир-ыяшка хере шаварын билип алыңар». 3 Ол өйде Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш чоннуң баштыңнары Бурганның дээди бараалгакчызы Каиафаның ордузунга чыглып келгеш, 4 Иисусту дуюкаа тудуп аарын болгаш өлүрүп каарын дугуржуп алганнар. 5 Олар: «Чүгле байырлал үезинде ынчап болбас. Оон башка чон хөлзээзин үндүрүп болур» – деп дугурушканнар. 6 Иисус Вифанияга, кежи аарыг чораан Симоннуң бажыңынга турган. 7 Ол чемненип чыдырда, үнелиг чаагай чыттыг үс куткан алебастр доңгалыг херээжен Аңаа чоокшулап келгеш, үзүн Ооң бажынче кудуп, чаап берген. 8 Ооң өөреникчилери ону көргеш, хорадап үнгеннер: «Ындыг чарыгдалдың ажыы чүл? 9 Ол үстү хөй акшага садыпкаш, ядыыларга үлеп берип болур турган болгай!» 10 Иисус ону билгеш, оларга мынча дээн: «Ол херээженни дүвүретпейн көрүңер, Меңээ эки херек кылган кижи-дир! 11 Ядыылар силер-биле үргүлчү кады турар, а Мен силер-биле үргүлчү кады турбас мен. 12 Мээң мага-бодумче чаагай чыттыг үзүн кудуп бергеш, ол Мени орнукшударынга белеткеп кагды. 13 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бүгү делегейге, Буянныг Медээни суртаалдаан чер бүрүзүнге, улус бо херээженниң кылган херээниң дугайында чугаалажып, ону сактып чоруур». 14 Он ийи элчинниң бирээзи боор Иуда Искариот ынчан Бурганның дээди бараалгакчыларынга четкеш, чугаа кылган: 15 «Иисусту силерге садыпсымза, меңээ чүнү бээр силер?» Олар аңаа үжен мөңгүн чоос санап бергеннер. 16 Оон бээр-ле Иуда, Иисусту садыптар дээш, эптиг таварылга дилеп эгелээн. 17 Хаарган далганнар байырлалының бирги хүнүнде өөреникчилери Иисуска чоокшулап келгеш, айтырыг салганнар: «Хосталыышкын байырлалының кежээки чемин Силерге каяа белеткеп бээр бис?» 18 Ол мынча дээн: «Хоорайда айтып бээрим кижиге баргаш: „Башкы: ‘Мээң үем чоокшулап келди. Мен Хосталыышкын байырлалын өөреникчилерим-биле кады сээң бажыңыңга байырлаар мен’ – дээр чүве-дир“ – деп чугаалаңар». 19 Өөреникчилери Иисустуң оларга чугаалаан аайы-биле кылгаш, байырлалдың кежээки чемин белеткеп кааннар. 20 Кежээ дүшкенде, Ол он ийи элчини-биле кады чемненири-биле олурупкан. 21 Кежээки чемни чип ора, Иисус: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силерниң бирээңер Мени садыптар-дыр» – дээн. 22 Аажок муңгараан өөреникчилер удаа-дараа айтырып эгелээн: «Ол мен эвес-ле боор мен аа, Дээрги?» 23 Харыызынга Ол мынча дээн: «Мээң-биле кады чаңгыс тавактан чем чип турар кижи Мени садыптар-дыр! 24 Бижилгеде ол дугайында бижээни дег, Кижи амытан Оглу оруун эртер ужурлуг, ынчалза-даа Ону садыптар кижи ат болур! Ол кижиниң шуут төрүттүнмээн боору эки ийик!» 25 Ону садыптар дээн Иуда ынчан: «Мен канчап ол боор мен, Башкы?» – деп айтырган. Иисус аңаа: «Бодуң ынча деп тур сен» – деп харыылаан. 26 Олар чемненип олурда, Иисус хлебти алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, ону үзе тыртып, өөреникчилеринге бербишаан, мынча дээн: «Алгаш, чиңер, бо дээрге Мээң мага-бодум-дур». 27 А ооң соонда Ол дашканы көдүргеш, Бурганга өөрүп четтиргеш, ону өөреникчилеринге сунгаш, мынча дээн: «Дөгереңер ижиңер, 28 бо дээрге хөй улустуң бачыттарын өршээри-биле төгерим, чагыг-керээ чарар Мээң ханым-дыр. 29 Силерге чугаалап тур мен: Адамның Чагыргазынга силер-биле кады чаа арага ижер хүнүм келбээн шаанда, Мен ам моон соңгаар виноград арагазы ишпес мен». 30 Олар ыдыктыг ырны ырлашкаш, Елеон даанче чорупканнар. 31 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Бижилгеде: „Кадарчызын соп каарымга, кодан хой тарай маңнажы бээр“ – деп бижээни дег, силер шупту бо дүне Менден ойталаар-дыр силер. 32 Ынчалза-даа катап дирилгеним соонда, Мен Галилеяга мурнай чедип келгеш, силерни аңаа манаар мен». 33 А Пётр Аңаа: «Улус Силерден шупту-даа ойталаар болза, мен кажан-даа ынчанмас мен!» – деп харыылаан. 34 Иисус аңаа: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: бо дүне-ле, аскыр-дагаа алгырар бетинде, Менден үш катап ойталаар-дыр сен» – дээн. 35 Пётр: «Силер-биле кады өлүр-даа апаар болзумза, Силерден черле ойталавас мен!» – дээн. Өске өөреникчилер база ынча деп аашкынар болганнар. 36 Иисус оон өөреникчилери-биле кады Гефсимания дээр черге чедип келгеш, оларга мынча дээн: «Маңаа олуруңар, Мен ол аразында дөө ынаар барып, мөргүп алыйн». 37 Ол Пётрну база Зеведейниң ийи оглун эдертип алгаш, качыгдап, ундарап эгелээн. 38 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Качыгдал мээң сеткилимни өлүмнүү-биле карартыр базып тур. Маңаа туруңар, Мээң-биле кады сергелеңнеп, удуваңар». 39 Иисус олардан элээн ырай бергеш, черге доңгайып чыдыпкаш, мөргүп эгелээн: «Ачай! Болдунар-ла болза, хилинчектиң бо дашказы Менден чайлай берзин! Ындыг-даа болза, бүгү чүве Мээң эвес, а Сээң күзел-сорууң ёзугаар болзун». 40 Иисус өөреникчилеринче ээп келгеш, оларның удуп чыдарын көргеш, Пётрга мынча дээн: «Силер Мээң-биле кады оода чаңгыс шак иштинде сергек болуп шыдавааныңар ол бе? 41 Күткүлгеге алыспас дээш, серемчилелдиг болуп, мөргүңер. Сеткил-сагыш – сергек, а мага-бот – суларгай болгай». 42 База катап ырадыр кылаштай бергеш, Иисус мынчаар мөргүй берген: «Ачай! Хилинчектиң бо дашказы Менден чайлаттынмайн, ону Мен албан ижер ужурлуг болзумза, Сээң күзел-сорууң чогуп бүтсүн!» 43 Ол ээп кээрге, өөреникчилери ам база удуп чыткан: оларның карактары шимдинип турган. 44 Оларны каапкаш, катап ырадыр кылаштай бергеш, Иисус биеэги-ле сөстери-биле үшкү удаа мөргүй берген. 45 Иисус оон өөреникчилеринче ээп келгеш, оларга мынча дээн: «Силер ам-даа удуп дыштанмышаан силер бе? Дыңнаңар, шак-үе келген-дир, Кижи амытан Оглун бачыттыглар холунга тудуп берип турар-дыр. 46 Тургулаңар, чоруулуңар! Саттыныкчы мырыңай бо келди, көрүңер!» 47 Иисус ынча дээри билек, он ийи элчинниң бирээзи боор Иуда чедип келген. Иуда Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш чоннуң баштыңнарының чорудупканы, хылыштар, моңнар-биле чепсегленген хөй улус эдертип эккелген. 48 Саттыныкчы оларга: «Ошкап каарым кижи Иисус ол боор – деп демдек айтып, – Ону тудуп алыр силер» – деп дугуржуп алган турган. 49 Иуда ол-ла дораан Иисуска чеде бергеш: «Амыр-менди-ле, Башкы!» – дээш, Ону ошкап каан. 50 А Иисус аңаа мынча дээн: «Өңнүк, чүнү кылыр дээш келген ийик сен, ону кыл». Чепсектиг улус ынчан чедип келгеш, Иисусту тудуп алганнар. 51 Иисустуң чанынга турганнарның бирээзи хылыжын ушта тырткаш, Бурганның дээди бараалгакчызының чалчазының кулаан одура шаапкан. 52 Иисус аңаа мынча дээн: «Хылыжың хыннап ал! Хылыш көдүрген кижи боду хылыштан өлүр чүве. 53 Азы сен Мени Адамдан дилег кылып шыдавас деп бодадың бе? Ол Меңээ он ийи түмен ажыг дээрниң төлээлерин чорудуп бээр турган ийик! 54 А ындыг таварылгада Бижилгелер канчап боттанырыл? Ол бүгү шак ынчаар боттаныр ужурлуун бижээн-не болгай!» 55 Иисус ынчан чыылган чонга мынча дээн: «Силер чүге Мени тудуп аарда, хылыштарлыг, моңнарлыг чедип келдиңер? Кай, Мен дээрбечи-дир мен бе? Мен хүннүң-не Бурганның өргээзинге улус өөредип турдум, а силер Меңээ хол дегбедиңер чоп. 56 Медээчилерниң бижилгелери боттанзын дээш, бо бүгү болуп турар-дыр». Өөреникчилери ынчан Ону каапкаш, дезе бергеннер. 57 Иисусту тудуп алган улус Ону Бурганның дээди бараалгакчызы Каиафага эккелген. Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш чоннуң баштыңнары ында шагда-ла чыглып келген болган. 58 (А Пётр Бурганның дээди бараалгакчызының бажыңының хериминге чедир Иисусту бүдүү эдерип чедип келген. Ол ынаар киргеш, хамык херектиң төнчүзүн көөрү-биле таңныылдар аразынга олуруп алган.) 59 Иисусту өлүрүп шиидер дээш, Бурганның дээди бараалгакчылары база бүгү дээди иудей Чөвүлел Иисуска удур меге херечилелдер тыварын оралдашкан. 60 Меге херечилел кылган улус хөй-даа турган болза, олар Ону буруудадыр чылдак тыппаан. Адак сөөлүнде ийи меге херечи келгеш: 61 «„Бурганның өргээзин үрегдеп-бускаш, ону үш хүн дургузунда катап тудуп тургузуп шыдаар мен“ – деп турган кижи бо-дур» – дээннер. 62 Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан туруп келгеш: «Чүге харыылавайн тур сен? Бо улус сеңээ удур чүнү херечилеп турары ол?» – дээн. 63 Ынчалза-даа Иисус ыыттаваан. Бурганның дээди бараалгакчызы Оон айтырган: «Дириг Бурганның мурнунга биске чугаалап көр, Сен – Христос, Бурганның Оглу сен бе?» 64 Иисус аңаа: «Силер бодуңар ынча дидиңер – дээн. – А Мен силерниң шуптуңарга чугаалап тур мен: моон соңгаар Кижи амытан Оглун Күчүлүг Бурганның оң талазында олурар база дээрниң булуттарын кырлап чоруур кылдыр көөр силер». 65 Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан кеткен хевин ора соп каапкаш, мынча дээн: «Ол Бурганны дорамчылап тур! Биске ам херечилерниң херээ чүл? Силер шупту Ооң Бурганны дорамчылаанын дыңнадыңар! 66 Кандыг шииткел үндүрер силер че?» Харыызынга олар: «Ол буруулуг-дур, өлүр ужурлуг-дур!» – дээннер. 67 Ооң соонда олар Ооң арнынче дүкпүрүп, эттеп эгелээннер. Өскелери Ооң артындан чаактарынче дажып: 68 «Христос, Сени кым дажыпты? Өттүр билип медегле!» – деп турганнар. 69 А Пётр бажың даштынга херим иштинге олурган. Бир чалча херээжен аңаа чоокшулап келгеш: «Сен база Галилея чурттуг Иисус-биле кады турдуң чоп» – дээн. 70 Ынчалза-даа Пётр хамык улус мурнунга оон ойталап: «Чүнү соора эдип турарың ол?» – дээн. 71 Ол үнер эжикче чоруптарга, ону көрүп каан өске чалча херээжен ында турган улуска мынча дээн: «Бо кижи база Иисус-биле кады чораан чүве». 72 Пётр база катап ойталап: «Ол Кижини билбес мен» – деп даңгыраглаан. 73 Элээн үе эрткенде, орта турган улус Пётрга чоокшулап келгеш: «Сен ылап-ла оларның бирээзи-дир сен, чугаалаар аяныңдан-на илдең-дир» – дээннер. 74 Пётр ынчан база катап аашкынып, чыгаанга кирип эгелээн: «Мен ол Кижини шуут билбес мен!» Ол өйде аскыр-дагаа алгыра берген. 75 Пётр Иисустуң: «Аскыр-дагаа алгырар бетинде, Менден үш удаа ойталаар-дыр сен» – дээн сөстерин сактып келген. Ол ооң соонда үнгеш, ишкирнип ыглай берген.

Матфей 27

1 Эртен эрте Бурганның дээди бараалгакчылары, чоннуң баштыңнары дөгере чөвүлежип чугаалашкаш, Иисусту өлүрер деп шиитпир үндүргеннер. 2 Олар Ону хүлээш, чагырыкчы Пилатка аппарып хүлээдип бергеннер. 3 Иисусту садыпкан Иуда Ооң шииттирип алганын көргеш, кем-буруузун миннип, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш баштыңнарга үжен мөңгүн чоозун эгидип бергеш: 4 «Буруу чок кижини садып, бачыт үүлгеттим» – деп турган. А демгилери: «Биске ол кандыг хамаанныг чүвел? Ол сээң херээң-дир» – деп харыылааннар. 5 Иуда чоостарын Бурганның өргээзинге тө чажыпкаш, чоруй баргаш, моңну берген. 6 Бурганның дээди бараалгакчылары чоостарны чыып алгаш: «Бо акша хан өртээ болган төлээде, ону Бурганның өргээзиниң акша-мөңгүн чыыр хааржаанга суп болбас» – дээннер. 7 Олар сүмелешкеш, ол акша-биле «Дой сава кылыкчызының шөлү» дээр, даштыкы улусту хөөржүдер черни садып аарын шиитпирлээннер. 8 Ынчангаш бөгүнге дээр ол шөлдү «Ханныг шөл» деп адап турар. 9 Иеремия медээчини дамчыштыр баш бурунгаар чугаалаан медеглел ынчаар боттанган: «Олар израиль чоннуң Ол дээш доктааткан өртээ – үжен мөңгүн чоосту ап алгаш, 10 Дээрги-Чаяакчының меңээ дужааганы дег, „Дой сава кылыкчызының шөлү“ дээш берипкеннер». 11 Иисусту чагырыкчының мурнунга тургузуп каан. «Сен – иудей хаан сен бе?» – деп, Пилат Оон айтырган. Иисус: «Силер бодуңар ынча дидиңер» – деп харыылаан. 12 А Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш баштыңнар Ону буруудады бээрге, Иисус оларга кандыг-даа харыы бербээн. 13 Пилат ынчан Аңаа мынча дээн: «Дыңнавайн тур сен бе? Сеңээ удур буруудадыышкыннарның хөйүн көрбес бе?!» 14 Ынчалза-даа Иисус чагырыкчыга харыылавайн барып, ону аажок кайгаткан. 15 Чагырыкчы Хосталыышкын байырлалында чоннуң шилээни бир херектенни хостап бээр чаңчылдыг турган. 16 Ол үеде Варавва дээр билдингир херектен кара-бажыңга чыткан чүве-дир. 17 Улус чыглып кээрге, Пилат олардан айтырган: «Мен силерге кымны хостап берейн? Кайызын хостап алыксап тур силер: Варавваны бе азы Христос деп адаар Иисусту бе?» 18 (Иисусту адааргаан сагыш-биле аңаа тудуп эккелгенин Пилат билип турган.) 19 Пилат шииткел үндүрер бедик черге олурда, ооң кадайы аңаа сөс дамчыттырыпкан: «Ол кем-буруу чок кижи-биле үрелдешпе! Мен бо дүне дүжүмде Ол дээш аажок човаг-хинчек көрдүм». 20 Ынчалза-даа Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш баштыңнар чонну Иисусту өлүрүп шиидерин, а Варавваны хостаарын дилээр кылдыр көгүдүп каапканнар. 21 Чагырыкчы олардан: «Бо ийи кижиниң кайызын хостап берейн, кымны дээр силер?» – деп айтырган. Улус шупту: «Варавваны!» – деп алгырган. 22 Пилат оларга мынча дээн: «А Христос деп адаар Иисусту канчаайн?» Шуптузу аңаа: «Ону хере шаап шаажылаңар!» – дээр болган. 23 Чагырыкчы: «Чогум чүү дээш? Ол кандыг кемниг херек кылганыл?» – деп айтырган. Ынчалза-даа олар улам ыыткыр алгыржып-ла турган: «Ону хере шавыңар!» 24 Пилат чүнү-даа кылып шыдавазын база үймээн-даа үнер чыгыы апарганын көргеш, суг алдыртып алгаш, чон мурнунга холдарын чуггаш: «Мен бо кижиниң өлүмү дээш буруу чок мен, бодуңар харыылаңар» – дээн. 25 Ынчаарга чон: «Ооң өлүмү дээш кеземче бистиң база ажы-төлүвүстүң кырынга дүшсүн» – деп харыылаан. 26 Пилат ынчан улуска Варавваны хостап берген, а Иисусту кымчылааш, хере шавары-биле аппаарын дужааган. 27 Пилаттың шериглери ынчан Иисусту чагырыкчының ордузунче аппарганнар. Ону долгандыр бүдүн батальон хире шериг чыглып келген. 28 Олар Ооң хевин ужулгаш, Аңаа хааннар кедер хүрең-кызыл тон кедирип кааннар. 29 Оон тенниг харагандан оваадай өрээш, Ооң бажынга кедиргеш, оң холунга даянгыыш тудускаш, Иисусту дорамчылап, Ооң мурнунга дискектенип ора дүшкеш: «Иудей хаан алдаржызын!» – деп кочулап пат болганнар. 30 Олар Олче дүкпүрүп, даянгыыш-биле бажынче соп пат болганнар. 31 Иисусту дорамчылап мага хангаш, хүрең-кызыл тонну ужулгаш, Ооң Бодунуң хевин кедиргеш, хере шавары-биле алгаш чорупканнар. 32 Орук ара оларга Киринея чурттуг Симон деп кижи таваржы бээрге, шериглер ону Иисустуң белдир-ыяжын көдүрер кылдыр албадапканнар. 33 Голгофа азы «Баш сөөгү» деп адаар черге чедип келгеш, 34 олар Иисуска бир-ле ажыг чүүл холаан арага бергеннер. Ол шенеп көргеш, ишпейн барган. 35 Иисусту белдир-ыяшка хере шаап кааш, шериглер Ооң хевин алыр дээш үлүг тыртып, аразында үлежип алганнар. 36 А ооң соонда олар Ону кадарып олуруп алганнар. 37 Иисустуң кем-буруузун айтып: «Иудей хаан Иисус бо-дур» деп бижээн самбыражыгашты Ооң бажының кырынга кадап каан турган. 38 Ооң-биле кады өске ийи дээрбечини база: бирээзин Ооң оң талазынга, а өскезин солагай талазынга хере шаап каан. 39 Эрткен-дүшкен улус Ооң талазынче баштары-биле дорамчылалдыг айтып, кочулап турган: 40 «„Бурганның өргээзин үреп-бускаш, үш хүн дургузунда тудуп тургузуптар мен“ – деп турдуң чоп! Бодуңну Бодуң камгала! Бурганның Оглу шын болзуңза, белдир-ыяштан дүжүп кел!» 41 Бурганның дээди бараалгакчылары, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш баштыңнар демнежип алгаш, база-ла Ону кочулап турганнар: 42 «Өскелерни камгалап турган, а Бодун камгалап шыдавас де! Израильдиң хааны де! Ол белдир-ыяштан дүжүп келзин, бис ынчан Аңаа бүзүрей бээр бис! 43 Ол Бурганга ынанып турду. Ынчангаш Ол Бурганга эргим болза, Бурган ам Ону камгалап алзын! Ол Бодун Бурганның Оглу мен деп турду чоп!» 44 Ооң-биле кады хере шаптырган дээрбечилер база Ону бак сөглеп турган. 45 Хүн үнгенден бээр алдыгы шактан тоску шакка чедир бүгү чер кырын дүмбей караңгы шыва апкан. 46 А тоску шак үезинде Иисус: «Эли, Эли, лема савахфани?» ( «Мээң Бурганым, Мээң Бурганым, чүү дээш Мени кааптың?» – дээни ол.) – деп ыыткыр алгырыпкан. 47 Чоогунга турган улустуң чамдыызы ону дыңнааш: «Ол Илияны кый деп тур» – деп турган. 48 Оларның бирээзи дораан маңнап чеде бергеш, суг сиңирер губка ап алгаш, ону ажыг виноград арагазынга өттүрүп алгаш, өрген бажынга кедиргеш, ижиртири-биле Иисусче сунган. 49 Арткан өөрү: «Адыр! Ону камгалаары-биле Илияның кээр-келбезин көөр-дүр» – деп турганнар. 50 Иисус база катап ыыткыр алгырган соонда, Ооң амы-тыны үстү берген. 51 Ол өйде Бурганның өргээзинде аскан көжеге үстүнден адаанга чедир ийи чара орлу берген. Чер сириңейнип, хая-даштар буступ калган. 52 Чевеглер ажыттынып, Бурганның хөй-ле улузунуң өлүг мага-боттары катап дирли берген. 53 Олар чевеглеринден үнгеш, Иисустуң катап дирилгениниң соонда ыдыктыг хоорайга чедип келгеннер. Оларны хөй улус суглуг караа-биле көрген. 54 Чүс шериг баштыңчызы база Иисусту таңныылдап турган шериглер чер шимчээшкинин болгаш өске-даа бүгү болган чүүлдерни көргеш, аажок сестип: «Ол ылап-ла Бурганның Оглу-дур!» – деп турганнар. 55 Орта хөй херээженнер база ол бүгүнү ырактан хайгаарап турганнар. Олар Иисуска бараан бооп, Ону Галилеядан үдеп келген улус чүве-дир. 56 Херээженнерниң аразынга Мария Магдалина, Иаков биле Иосийниң авазы Мария база Зеведейниң оолдарының авазы турган. 57 Кежээ дүшкенде, Аримафея чурттуг Иосиф деп бай кижи чедип келген. Ол база Иисустуң өөреникчизи турган. 58 Ол Пилатка келгеш, Иисустуң мага-бодун дилеп алган. А Пилат мага-ботту аңаа бээрин дужааган. 59 Мага-ботту дүжүрүп алгаш, Иосиф ону арыг пөс шывыг-биле ораагаш, 60 хаяда оя шаап алганы бодунуң чаа чевег-куюнга орнукшудуп каан. Чевег-куйнуң аксын, улуг даш чууп эккеп, дуглап кааш, Иосиф чоруй барган. 61 А Мария Магдалина болгаш база бир Мария чевег-куйнуң дужунга олуруп калганнар. 62 Пятницаны солуп кээр даартазында хүндүс Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш фарисейлер Пилатка келгеш, 63 мынча дээннер: «Хайырааты! Ол мегечи дириг тургаш: „Үш хүн эртерге, катап дирлир мен“ – деп чугаалаанын сактып келдивис. 64 Ынчангаш үшкү хүнге чедир чевегни кадарар айтыышкындан бер. Оон башка Ооң өөреникчилери чедип келгеш, мага-ботту оорлап аппаарлар, а оон чонга: „Ол өлүглер аразындан катап дирилди“ – деп чарлай бээрлер. Ол сөөлгү меге баштайгызындан-даа дора болур». 65 Пилат оларга: «Таңныылдардан берейн. Баргаш, бодуңар баш билип кадарыңар» – деп харыылаан. 66 Олар чоруткаш, таңныылдар тургузуп, дашка таңма баскаш, чевег-куйну кадарып эгелээннер.

Матфей 28

1 Амыр-дыш хүнү эрткенде, улуг-хүннүң даң бажында, Мария Магдалина болгаш база бир Мария чевег-куйну көөрү-биле чедип келгеннер. 2 Хенертен күштүг чер шимчээшкини болган: Дээрги-Чаяакчының төлээзи дээрден дүжүп келгеш, чевег-куйга кээп, дашты чууй идипкеш, ооң кырынга олуруп алган. 3 Ооң хевир-шырайы чаңныкка дөмей, а хеви хар дег ак болган. 4 Оон корткаш, таңныылдар сириңейнип, өлүг-даа дег кээп дүшкеннер. 5 Дээрниң төлээзи херээженнерге мынча дээн: «Силер кортпаңар. Хере шаптырткан Иисусту дилеп чедип келгениңерни билир мен. 6 Ол мында чок. Силерге Ооң чугаалап турганы дег, Ол катап дирли берген. Бээр келгеш, Ооң чыткан черинче көрүңер даан. 7 А ооң соонда дүрген чоруткаш, Ооң өөреникчилеринге барып: „Ол өлүглер аразындан катап дирилгеш, силерни мурнай Галилеяга чеде бээр. Ону аңаа көрүп каар силер“ – деп дыңнадыңар. Силерге Мээң чугаалаар дээн чүвем бо-дур». 8 Олар чевегден дүрген-не үне халышкаш, коргуп-иргип-даа, аажок өөрүп-даа, ол бүгүнү Иисустуң өөреникчилеринге чугаалаар дээш чүгүржүпкеннер. 9 Хенертен Иисус Боду оларга уткуй бо келген. Ол: «Амыр-менди-ле!» – деп мендилээн. Херээженнер чоокшулай бергеш, доңгая кээп дүшкүлээш, Ооң буттарындан кужактап, Аңаа мөгейип турганнар. 10 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Кортпаңар! Баргаш, „Галилеяже чоруптуңар“ деп Мээң ха-дуңмамга чугаалаңар. Олар Мени аңаа көрүп каар». 11 Херээженнер орукка бар чыдырда, таңныыл шериинден элээн каш кижи ол бүгү болган чүүлдү Бурганның дээди бараалгакчыларынга дыңнадып, хоорайга чедип келген. 12 А демгилери баштыңнар-биле кады сүмелешкеш, шериглерге хөй акша бергеш, 13 оларга мынча дээннер: «„Ооң өөреникчилери дүне када келгеш, бис удуп чыдырывыста, мага-ботту оорлап аппарган-дыр“ – деп хамык улуска чугаалаңар. 14 А ол херектиң сураа чагырыкчының кулаанга чеде берзе, сагыш човаваңар: силерге багай чүү-даа болбас кылдыр бис ооң-биле дугуржуп каар бис». 15 Шериглер акшаны ап алгаш, айыткан аайы-биле кылганнар. Ол чугаа иудейлер аразынга калбаа-биле нептерээш, бөгүнге дээр артып калган. 16 А он бир өөреникчи Галилеяже, Иисустуң чеде бериңер дээн даанче чорупканнар. 17 Орта Ону көрүп кааш, олар Аңаа мөгейгеннер, ындыг-даа болза, чамдыктары чигзинигге алзыпкан. 18 Иисус чоокшулап келгеш, олар-биле чугаалажып, мынча дээн: «Дээрге база черге бүгү эрге-чагырганы Меңээ берген-дир. 19 Ынчангаш барыңар, Аданың, Оглунуң болгаш Ыдыктыг Сүлдениң ады-биле бүгү чоннарны сугже суп, оларны Мээң өөреникчилерим боор кылдыр ээлдириңер. 20 Силерге Мээң бүгү айтыышкыннарымны сагыыр кылдыр оларны өөредиңер. Мен кажан кезээде, бо делегейниң төнчүзүнге чедир силер-биле кады мен».

Марк 1

1 Бурганның Оглу Иисус Христос дугайында Буянныг Медээниң эгези бо-дур. 2 Исайя медээчиниң номунда мынча деп бижиттинген: «Көр даан, Мээң төлээм Сээң орууңну белеткеп берзин дээш, ону Сени мурнай чорудуп тур мен». 3 «Ээн кургаг ховуда алгырган кижиниң үнү: „Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер! Ооң эртер кокпаларын дорттап бериңер“». 4 Ынчангаш ээн кургаг ховуга Иоанн Медеглекчи чедип келген. Ол улуска: «Бачыттарыңар дээш өршээл алыр дизиңерзе, бачыдыңар миннип, Бурганче ээлгениңер демдээ кылдыр сугга суктурар ужурлуг силер» – деп суртаалдап турган. 5 Улус аңаа бүгү Иудеядан база Иерусалим хоорайдан боттарының бачыттарын ажыы-биле миннир дээш кээп турган, а Иоанн оларны Иордан хемге сугже суп турган. 6 Иоанн теве дүгүнден кылган хептиг база белинде хөм курлуг чораан, а ооң чиир чеми шартылаа болгаш ховунуң ары чигири болган. 7 Ол улуска мындыг суртаал берген: «Менден күчү-күштүг Кижи мээң соомдан чоруп олурар. А мен доңгайгаш, Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок кижи-дир мен. 8 Мен силерни сугже суктум, а Ол силерни Ыдыктыг Сүлдеже сугар». 9 Ол хүннерде Галилеяның Назарет хоорайдан Иисус чедип келген. Иоанн Ону база Иордан хемче суккан чүве-дир. 10 Иисус сугдан үнүп ора, дээрниң аңгайтыр ажыттына бергенин база Ооң кырынче көге-буга дег бадып орар Бурганның Сүлдезин көрүп каан. 11 Оон дээрден мынча дээн үн дыңналган: «Сен Мээң ханы ынак Оглум-дур сен, Мээң сеткилимге кирер-дир сен». 12 Ооң соонда ол-ла дораан Ыдыктыг Сүлде Ону ээн кургаг ховуже чорудупкан. 13 Ээн кургаг ховуга Ол дөртен хүн дургузунда эрликке күткүттүрүп, аң-мең аразынга чурттап келген. Дээрниң төлээлери Аңаа бараан болуп турган. 14 Иоанны тудуп хоругдаанының соонда, Иисус Бурганның Буянныг Медээзин суртаалдап, Галилеяга чедип келген. 15 Ол: «Доктааткан үе келген-дир, Бурганның Чагыргазы чоокшулаан-дыр: бачыдыңар миннип, Бурганче эглиңер база Буянныг Медээге бүзүреңер!» – деп суртаалдап турган. 16 Бир-ле катап Иисус Галилея хөлүнүң чаны-биле эртип бар чыткаш, четкилерин хөлче салып турган балыкчылар Симон болгаш ооң дуңмазы Андрейни көрүп каан. 17 Иисус оларга мынча дээн: «Мени эдериңер. Силерни кижилер тывыкчылары кылып каар мен». 18 Алышкылар четкилерин каапкаш, ол-ла дораан Ону эдерип чорупканнар. 19 Оон Ол бичии ырадыр кылаштай бергеш, Зеведейниң оглу Иаков биле ооң дуңмазы Иоанны көрүп каан, олар база-ла хемеде четкилерин септеп олурган. 20 Иисус оларны база дораан кый деп алган. Олар ачазы Зеведейни хөлечиктери-биле катай хемеге каапкаш, Иисусту эдерип чорупканнар. 21 Олар шупту Капернаум хоорайга чедип келген. Үр болбаанда, Иисус амыр-дыш хүнүнде синагогаже кирип келгеш, улусту өөреди берген. 22 Ооң берген өөредиин улус кайгап ханмаан, чүге дээрге Иисус оларны ном-хоойлу тайылбырлакчылары ышкаш эвес, а эрге-чагырга ээлээн кижи ышкаш өөредип турган. 23 Ол синагогага букка алыскан бир кижи алгырып үнген: 24 «Назарет чурттуг Иисус, Силерге бистен чүү херегил? Силер бисти узуткаар дээш келдиңер бе? Силерни кымыл дээрзин билир мен, Силер – Бурганның Ыдыктыг Төлээлекчизи-дир силер!» 25 Иисус букка: «Ыыттава, ол кижиден үне бер!» – деп шыңгыы дужааган. 26 Бук ынчан ол кижини курулдурупкаш, ыыткыр алгырбышаан, оон үне берген. 27 Шупту улус кайгап-харааш, аразында: «Чүү деп чүвел бо? Ол Кижи буктарны безин чагырарга, олар Аңаа чагыртып турар, кандаай ындыг чаа, күштүг өөредиг чүвел бо?» – деп турган. 28 Удатпаанда Ооң дугайында дамчыыр чугаа бүгү Галилеяга тарай берген. 29 Иисус Иаков болгаш Иоанн-биле кады синагогадан үнгеш, үр болбайн, Симон биле Андрейниң бажыңынга чеде бергеннер. 30 Симоннуң кат-иези халыын аарыгдан аарып чыдар боорга, олар Иисуска дораан чугаалааннар. 31 Ол чыткан херээженче чоокшулап келгеш, ооң холундан тудуп алгаш, тургузуп эккелген. Демги херээженниң эъдиниң изии дораан чавырлы берген, экирээн кижи ол дораан оларга бараан болуп эгелээн. 32 Кежээ дүшкенде, хүн ажа бергенде, Иисуска бар-ла турган аарыг-аржык болгаш букшуураан улусту эккелгеш туруп бергеннер. 33 Хоорайның бүгү чурттакчылары хаалга аксынга чыглып келген. 34 Янзы-бүрү аарыгларга алыскан хөй кижини Ол ынчан экиртип каан. Хөй буктарны кижилерден үндүр сывыртапкаш, оларга Ооң дугайында чугаалаарын хоруп каан, чүге дээрге буктар Ол кым дээрзин билир турган. 35 Иисус дараазында эртен чер чырываанда-ла тургаш, дашкаар үнгеш, ээнзиргей черге барып, Бурганга мөргүп турган. 36 Симон болгаш Ооң-биле кады чораан улус Ону дилеп чорупкан. 37 Оон Иисусту тып алгаш, Аңаа: «Хамык улус Силерни дилеп тур» – дээннер. 38 Иисус оларга мынча дээн: «Чоок-кавы суурлар болгаш хоорайларже бараалыңар, Мен аңаа база суртаалдаайн, чүге дээрге кылыр дээш келген херээм-не ол болгай!» 39 Иисус бүгү Галилеяны эргий кезип, синагогаларга суртаалдап база буктарны үндүр сывыртап чоруп берген. 40 Бир-ле катап Иисуска кежи аарыг кижи чедип келгеш, Ооң мурнунга дис кырынга олура дүшкеш, Аңаа: «Күзээр-ле болзуңарза, Силер мени арыглап каар силер» – деп чалынган. 41 Иисус ону кээргей бергеш, холун сунуп, кежи аарыг кижиге деггеш, аңаа мынча дээн: «Күзеп тур мен, арыгланы бер!» 42 Кеш аарыы ол-ла дораан демги кижиден адырлы берген. Ооң кежи арыгланы берип, каң-кадык апарган. 43 Иисус оон ол кижини чорудуп тура, аңаа шыңгыы чагып каан: 44 «Дыңна, кымга-даа бо дугайында чугаалава. Баргаш, Бурганның бир-ле бараалгакчызынга көстүп каг, оон Моисейниң хоойлузунда айытканын ёзугаар, арыгланганың дээш, Бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң-биле экирээниңни улуска херечилеп көргүскен боор сен». 45 А ол кижи чоруткаш, болган таварылганың дугайында шупту улуска чарлап, үзүк-соксаал чок чугаалап эгелээн. Ынчангаш Иисус хоорайларже көзүлдүр кээр арга чок апаргаш, хоорай даштында ээнзиргей черлерге туруп алыр ужурга таварышкан. Улус Аңаа дөмей-ле чер болгандан кээп туруп берген.

Марк 2

1 Элээн каш хүн эрткенде, Иисус база катап Капернаумга чедип келген. Ол бир бажыңда турар-дыр деп медээ дыңналы берген. 2 Хөй улус чыглып келген болгаш, бажыңның ишти-даштында эртер-дүжер хос чер чок апарган. Иисус улуска суртаалдап эгелээн. 3 Дөрт кижи Аңаа чартыктаан эжин көдүрүп эккелген. 4 Улустуң хөйүнден Иисусче чоокшулаар арга чогун көргеш, олар Ооң турганы бажыңның дээвиирин чазып-адыргаш, аңаа үт ойгаш, чартыктаан кижини чыткан дөжээ-биле катай дүжүрүп келгеннер. 5 Иисус оларның бүзүрелин көргеш, чартыктаан кижиге: «Оглум! Бачыттарың өршээттинген-дир» – дээн. 6 Аңаа олурган ном-хоойлу тайылбырлакчыларының чамдыызы иштинде мынча деп бодаан: 7 «Бо Кижи чүге ынча деп турарыл? Ол дээрге Бурганны дорамчылааны ол ышкажыл! Бургандан аңгыда кым бачытты өршээп шыдаар эргелигил?» 8 Иисус оларның иштинде чүнү бодап турарын ол дораан билип кааш, мынча дээн: «Силер чүректериңерде чүге ынчаар бодап орарыңар ол? 9 Чүү беленил? Чартыктаан кижиге: „Бачыттарың өршээттинген-дир“ – дээри бе азы: „Туруп келгеш, дөжээңни алгаш, чоруй бар“ – дээри бе? 10 Ынчаарга Кижи амытан Оглу чер кырынга бачыттарны өршээр эргелиг дээрзин билип алыңар...» Иисус чартыктаан кижиге мынча дээн: 11 «Сеңээ чугаалап тур мен: туруп келгеш, дөжээңни алгаш, бажыңыңче чорувут». 12 Хамык улус көрүп турда, аарыг кижи туруп келгеш, дөжээн алгаш, үнүп чоруй барган. Улус шупту кайгап-харай бергеш, Бурганны алдаржыдып: «Мындыг чүве бис кажан-даа көрбээн бис!» – деп турганнар. 13 Оон Иисус база катап хөл эриинче үнүп келген. Бүгү чон Ону хүрээлеп келген, а Ол оларны өөредип турган. 14 Иисус хөл кыдыы-биле эртип бар чыткаш, үндүрүг хавырар черге Алфейниң оглу Левий бодунуң ажылын кылып олурда, көрүп кааш: «Мени эдерип чорувут» – дээн. Левий туруп келгеш, Ону эдерип чорупкан. 15 Иисус өөреникчилери-биле кады Левийниң бажыңынга чемненип чыдырда, хөй үндүрүг хавырыкчылары болгаш өске-даа бачыттыг кижилер база Ооң-биле кады чемненген. Иисусту эдерип чоруур ындыг янзы улус эңмежок турган чүве-дир. 16 Фарисейлерге хамааржыр ном-хоойлу тайылбырлакчылары Ооң үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачыттыг кижилер-биле кады чемненип турарын көргеш, Ооң өөреникчилеринден: «Силерниң Башкыңар үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачыттыг кижилер-биле канчап кады чемненир чүвел?» – деп айтырганнар. 17 Ону дыңнап кааш, Иисус оларга мынча дээн: «Эмчи кадык улуска эвес, а аарыг улуска херек болгай. Мен „Актыг, бачыт чок бис“ дээр улусту эвес, а бачыттыг улусту кый дээр дээш келген мен!» 18 Иоанның өөреникчилери болгаш фарисейлер шээрленир турган. Элээн каш кижи Иисуска чедип келгеш: «Чүге Иоанның база фарисейлерниң өөреникчилери шээрленип турарыл, а Силерниң өөреникчилериңер шээрленмезил?» – дээн. 19 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Куда доюнга келген күдээ оолдуң эштери оолдар, күдээ оол олар-биле кады олурда, шээрленип шыдаар бе? Күдээ оол олар-биле кады турда, оларның кудараан херээ чүл? 20 Ынчаарга күдээ оолду олардан чарып аппаар хүннер кээр-ле болгай, шак-ла ынчан олар кударап база шээрлени бээр. 21 Кым-даа эрги хепке чаа пөстен чамашкы салбас. Ынчаар болза, чаа чамашкы эрги хепти чыырылдыр тыртыптар, а ойбак оон-даа улуг апаар. 22 Кым-даа чаа дүшкен араганы эрги көгээржикче кутпас. Ынчаар болза, чаа арага көгээржикти деже тептер, ынчан арага-даа төктүп каар, көгээржик-даа сандан үнер. Чаа араганы чаа көгээржикче кудар херек». 23 Бир-ле катап Иисус амыр-дыш хүнүнде тарып каан шөлдү таварты бар чыткан. Ооң өөреникчилери орук ара сыпта тараа баштарын үзе соккаш, ууштап чий бергеннер. 24 Фарисейлер Аңаа мынча дээн: «Көрүңер! Амыр-дыш хүнүнде кылбас ужурлуг чүүлдү олар чүге кылып турарыл?» 25 Иисус оларга мынча дээн: «Боду база кады чораан өөрү аажок аштай бээрге, Давид хаанның чүнү кылганын силер таанда-ла Бижилгеден номчувааныңар ол бе? 26 Авиафар дээрзи Бурганның дээди бараалгакчызы турган үеде, Давид хаан канчанган ийик? Ол Бурганның өргээзинче киргеш, Бурганның бараалгакчыларындан өске кым-даа чивес ужурлуг ыдыктаан хлебти чигеш, кады чораан улузунга база берген болгай». 27 Оон Иисус мынча деп немеп каан: «Бурган кижини амыр-дыш хүнү дээш эвес, а амыр-дыш хүнүн кижи дээш чаяап каан. 28 Ынчангаш Кижи амытан Оглу – амыр-дыш хүнүнүң-даа Дээргизи-дир!»

Марк 3

1 Иисус ооң соонда катап база синагогага кирип келген. Ол өйде аңаа када берген холдуг кижи турган. 2 Чамдык улус, Иисусту буруудадыр чылдак тып алыр бодааш, Ол амыр-дыш хүнүнде экирти бербес ирги бе деп, Ооң чүнү кылырын хайгаарап турганнар. 3 Иисус када берген холдуг кижиге: «Улустуң ортузунче туруп ал» – дээн. 4 А демги улуска Ол мынча дээн: «Амыр-дыш хүнүнде чүнү кылыр ужурлугул: буянны бе азы бузутту бе? Амы-тынны камгалап аар бе азы узуткаар бе?» Ынчалза-даа олар ыытташпаан. 5 Иисус улусче килеңнеп, эргий кайгааш, оларның чүректериниң дашталганы дээш аажок муңгарап, демги кижиге: «Холуң бээр сун» – дээн. Ол сунуп бээрге, ооң холу кадык апарган. 6 Фарисейлер үне бергеш, ол-ла дораан Иисусту канчап чок кылырын иродианнар-биле кады сүлчээлежип, чугаа кыла бергеннер. 7 Иисус оортан Бодунуң өөреникчилери-биле кады хөлче чорупкан. Галилея, Иудея, Идумея черлеринде, Иерусалимде, Иорданның ол чарыында база харын-даа Тир биле Сидон хоорайларның чоок-кавызында чурттаан чон Ону эдерип чоруп олурган. Иисустуң кылган кайгамчык чүүлдериниң дугайында дамчыыр чугаа чер болганга нептерээн болгаш, улустуң Аңаа кээп турганы ол. 9 Чыылган хөй чон Ону кыза бербезин дээш, Ол Аңаа хемеден белеткеп бээрин өөреникчилеринге чугаалап каан. 10 Иисус хөй кижини экиртип каан, ынчангаш аарыг-аржык улус Аңаа дээрин кордап, Олче чүткүп-ле турган. 11 Ону көрүп каан санында-ла, букшуураан кижилер база Ооң мурнунга доңгая кээп дүшкүлээш, алгыржы бээр болган: «Силер – Бурганның Оглу силер!» 12 Ынчалза-даа Иисус Ону кым дээрзин чугаалаарын оларга шыңгыызы-биле хоруп турган. 13 Ооң соонда Иисус дагже үне бергеш, күзээн улузун кый дээрге, олар Аңаа чедип келген. 14 Иисус оларның аразындан он ийи кижини шилип алгаш, элчиннер деп адап каан. Олар үргүлчү-ле Ооң-биле кады чоруур ужурлуг турган. Иисус оларны суртаалдадып чорудар дээш база аарыглар экиртир, буктар үндүр сывырар эрге-күштүг болзуннар дээш, белеткеп турган. 16 Иисустуң шилип алган он ийи кижизи бо-дур: Ооң Пётр деп адааны Симон, 17 Воанергес азы «Диңмирээшкин оолдары» деп адаткан Зеведейниң оолдары Иаков биле Иоанн, 18 Андрей, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Алфейниң оглу Иаков, Фаддей, Симон Кананит 19 база сөөлүнде Ону садыпкан Иуда Искариот. 20 Иисус бажыңче дагын ээп кээрге, мөөң чон база катап тырылдыр чыглып келген болгаш, Иисустуң база Ооң өөреникчилериниң чемненир безин чай-хозу чок апарган. 21 Ындыг дээрзин дыңнап кааш, Ооң чоок төрел кижилери Ону ап алыры-биле чеде бергеннер, чүге дээрге улус: «Ооң угааны анаа эвес-тир» – деп турар болган. 22 А Иерусалимден чедип келген ном-хоойлу тайылбырлакчылары мынча дээн: «Ооң Бодунче буктарның чагырыкчызы Веелзевул кире берген болгаш, ооң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар-дыр!» 23 Иисус ынчан оларны кый деп алгаш, угаадыглыг чугаалар чугаалап, тайылбырлаан: «Эрлик канчап бодун боду үндүр сывыртаар чүвел? 24 Иштинден аңгыланып эгелээн күрүне бүдүн туруп шыдавайн, буурап дүжер. 25 Азы аңгыланчып, кырышкан өг-бүле база бүдүн туруп шыдавас. 26 Эрлик боду бодунга удур месилдежип, иштинден аңгыланып турар болза, ол быражып шыдавас: ооң төнчүзү келгени ол-дур. 27 Мөге-шыырак кижини баштай хүлүп албас чүве болза, кым ооң бажыңынче кирип, эт-хөреңгизин үптеп шыдаарыл? Чүгле хүлүп алгаш, ол ооң бажыңын үптеп шыдаар. 28 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: улустуң кандыг-даа бачыттары база канчаар-даа бак сөгленири өршээттинер. 29 Ынчалза-даа Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээр кижи бар болза, ол кажан-даа өршээл албас, харын бачыт аңаа мөңгези-биле артып каар». 30 Иисуска удурланып: «Олче бук кире берген-дир» – дижир улус бар боорга, Ол ынча дээн чүве-дир. 31 Ооң соонда Иисустуң авазы база дуңмалары чедип келгеш, бажыңче кирип чадашкаш, Ону кый дээри-биле улус ыдыпкан. 32 Иисусту долгандыр хөй улус олурган. Аңаа ынчан мынча деп дамчыткан: «Силерниң аваңар база эр, кыс дуңмаларыңар даштын Силерни айтырып тур». 33 Ол оларга мынча деп харыылаан: «Мээң авам база акы-дуңмам кымнар чүвел?» 34 Бодунуң чанында олурган улусту эргий көргеш, Ол мынча дээн: «Мээң авам база акы-дуңмам бо-дур. 35 Бурганның күзел-соруун күүседип чоруур кандыг-даа кижи Мээң акы-дуңмам база авам боор болгай».

Марк 4

1 Иисус база катап хөл эриинге улусту өөредип эгелээн. Ооң чанынга хөй чон чыглып келген, ынчангаш Ол хемеге олурупкаш, эриктен бичии ырадыр эжиндире берген, а бүгү чон хөл кыдыынга артып калган. 2 Иисус улуска угаадыглыг чугаалар чугаалап, оларны хөй чүвеге өөредип турган: 3 «Дыңнаңар! Тараа чажыкчызы үрезин чажып үнүп келген. 4 Ол үрезинин чажып турда, чамдыызы орук кыдыынга кээп дүжерге, куштар ужуп келгеш, ол үрезиннерни соктап чипкен. 5 Чамдыызы сай-даштыг, хөрзүнү чуга черже кээп дүшкен. Ол үрезин удатпайн өзүп үнүп келген, чүге дээрге хөрзүн кылын эвес болган. 6 А хүн хүнней бергеш, ол өзүмнерни өрттендир шонуптарга, ханы дазыл тыртпаанындан, олар кадып калган. 7 Чамдыызы тенниг хонак аразынче кээп дүжерге, тенниг хонак сырый өскеш, оларны боой базырыпкан, ынчангаш олар кулакталбайн-даа барып, дүжүт бербээн. 8 А бир чамдыызы үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеш, мандып өскеш, чашканындан үжен, алдан, харын-даа чүс дакпыр хөй дүжүт берген». 9 Иисус оон оларга: «Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» – дээн. 10 Чон тарап чоруй барганда, Иисус-биле кады он ийи элчин база өске-даа өөреникчилер артып калган. Олар Оон бо угаадыглыг чугааның утказын айтырганнар. 11 Иисус мынча дээн: «Силерге Бурганның Чагыргазының чажыдын билип аар арганы хайырлаан-дыр, а Чагырганың даштында турар болгаш, ону билбес улуска бүгү чүвени угаадыглыг чугаалар дамчыштыр ажыдып берген. 12 Олар көрзе-даа, эскербес-тир, дыңназа-даа, дыңнавас база угаап билбес-тир. А оон башка олар Бурганче эглип кээп, өршээл алыр ийик». 13 Иисус оон оларга мынча дээн: «Таанда-ла бо угаадыглыг чугааны билбейн турарыңар ол бе? Ынчаарга өске кандыг-даа угаадыглыг чугааны канчап билип алыр улус боор силер? 14 Тараа чажыкчызы дээрге Бурганның медээзин чажып турар кижи-дир. 15 Орук кыдыынга кээп дүшкен үрезинге дөмей улус бар боор-дур. Олар Бурганның медээзин дыңнап турар, ынчалза-даа ол-ла дораан эрлик чедип келгеш, оларның сеткилинде чашкан медээни оорлап аппаар-дыр. 16 Өске улус сай-даштыг черге чашкан үрезинге дөмей боор-дур. Олар медээни дыңнап кааш, ол-ла дораан өөрүшкү-биле хүлээп алырлар, 17 ынчалза-даа алыс бодунда дазыл чок болгаш, турум эвес боорлар. Ооң соонда медээ ужун бергелерге азы истеп-сүрүүшкүнге таваржы бээр болза, олар дораан-на күткүттүрүп, өскээр чайгыла бээрлер. 18 Өске улус тенниг хонакка чашкан үрезинге дөмей боор-дур. Олар база медээни дыңнап турар. 19 Ынчалза-даа амгы амыдыралының ажаанзырал-човаа, байлакшыл дуурайы база өске-даа күзел-бодалдар оларны чардыктырып, медээни боой базырыптар болгаш, оларның үрезини дүжүт бербес. 20 А үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черге чашкан үрезинге дөмей улус база бар. Олар медээни дыңнап база хүлээп ап турар болгаш, чашканындан үжен, алдан, харын-даа чүс дакпыр хөй дүжүттү бээрлер». 21 «Чырыткыны кывысканда, ону сава-биле дуй базырар дээш азы орун адаанга салып каар дээш бажыңче киирер ийик бе? Чок, ону колдуже салып каар болгай. 22 Көстүп келбес кандыг-даа чажыт чүве чок база ажыттынып билдине бербес кандыг-даа ажытталчак бүдүү чүве чок. 23 Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» 24 Оон ыңай Ол мынча дээн: «Дыңнаан чүвеңерни угаап-бодап чоруңар. Кандыг хемчээл-биле хемчээп бээр-дир силер, силерге база ындыызы-биле хемчээп бээр болгаш харын-даа аңаа немей бээр. 25 Кымда чүве барыл, аңаа оон-даа хөйнү бээр, а кымда чүве чогул, ооң бар чүвезин безин хунаай бээр». 26 Иисус улаштыр мынча дээн: «Бурганның Чагыргазы черже үрезин чашкан кижиге дөмей. 27 Дүне ол кижи удуп чыдар, а хүндүс туруп кээр, ол өйде үрезинниң канчаар өзүп, үнүп кел чыдарын боду билбес болур. 28 Чүге дээрге чер боду-ла үрезинни чайгаар өстүрүп чыдар: баштай көк өзүмнү, ооң соонда тараа бажын, дараазында баш долдур арбын тарааны. 29 Тараа быжа бээрге, демги тараажы ол-ла дораан хол кадыырын тудуп алыр, чүге дээрге дүжүт ажаар үе келген-дир». 30 Иисус ооң соонда мынча дээн: «Бурганның Чагыргазын чүнүң-биле дөмейлей көөрүл азы ону кандыг угаадыглыг чугаа-биле чуруп көргүзерил? 31 Хөрзүнге тарып турда, чер кырында бар бүгү үрезиннерниң эң бичиизи боор горчица үрезининге ол дөмей-дир. 32 А тарып каарга, горчица үрезини өзүп үнгеш, бүгү чемниг үнүштерниң эң улуу апаар, ооң адырарып келген будуктарының чаглаанга дээрниң куштары безин уя тудуп шыдаар болгай». 33 Иисус шак ындыг хөй угаадыглыг чугаалар-биле улуска Бурганның медээзин, оларның дыңнааш, билип шыдаар шаа-биле, суртаалдап келген. 34 Оларны Ол угаадыглыг чугаалар чокка черле өөредип көрбээн, а өөреникчилери-биле чааскаан арткаш, оларга бүгү чүвени тайылбырлап берип турган. 35 Ол-ла хүннүң кежээзинде Иисус өөреникчилеринге: «Хөлдүң ол чарыынче кеже берээли» – дээн. 36 Олар чонну каапкаш, Иисустуң чонну өөредип олурганы хемезинге олурупкаш, эжиндирип чорупканнар. Оларга өске хемелер база каттыжа берген. 37 Хөлге күштүг шуурган көдүрлүп келген болгаш, чалгыглар хемени часкаарга, ону суг долуп эгелээн. 38 А Иисус хемениң соңгу бажынга, сыртыкка бажын салгаш, удуп чыткан. Өөреникчилери Ону оттурупкаш: «Башкы! Сугга дүжүп өлдүвүс-ле, Силерниң херекке албазыңар ол бе?!» – дээннер. 39 Иисус туруп келгеш, хатты хоруп кааш, сугга: «Ыыттава, соксап көр!» – деп дужааган. Хат оожургай берген, шуут-ла ыржым апарган. 40 Ол өөреникчилеринге: «Чүге ындыг кортук силер? Бүзүрелиңер чогу ол бе?» – дээн. 41 Олар аажок коргуп-сүртээш: «Хат-даа, суг-даа Аңаа чагыртып турар, бо чогум Кымыл аан?» – деп аразында чугаалажып турганнар.

Марк 5

1 Олар хөлдүң ол чарыында Гераса черинче эжиндирип кежип келгеннер. 2 Иисус хемеден дүжүп кээрге, Аңаа уткуй чевеглерлиг куйлардан букшуураан кижи үне халып келген. 3 Ол кижи хөөржүдүлге куйларынга чурттап турган, ону илчирбе-биле безин кым-даа хүлүп чадап каан чүве-дир. 4 Ону чаңгыс эвес удаа илчирбе-биле хүлүп-шарып көрген, ынчалза-даа ол илчирбени үзе шаапкаш, хүлүгден чештинип чоруй баар турган. Ону кым-даа томаартып чадап каан чүве-дир. 5 Ол кижи дүне-хүндүс дивейн, чевеглер, тейлер аразынга алгырып-кышкырып, даштар-биле соккуланып чоруур турган. 6 Иисусту ырактан-на көрүп кааш, ол кижи Аңаа маңнап чеде бергеш, Ооң баарынга доңгая кээп дүшкеш, 7 ыыткыр үн-биле алгырган: «Силерге менден чүү херегил, Иисус, Дээди Өрүкү Бурганның Оглу? Мени хилинчектевезиңерни Бурганның ады-биле даңгыраглап көрүңер!» 8 Чүге дээрге Иисус дем: «Бук, бо кижиден үнүп чоруй бар!» – деп каан чүве-дир. 9 Иисус ол кижиден айтырган: «Сээң адың кымыл?» Демгизи: «Мээң адым Дүк-түмен, чүге дээрге бис дыка хөй бис» – деп харыылаан. 10 Буктар Иисустан оларны ол чер-чурттан үндүр сывырбазын дилеп эгелээн. 11 Ол өйде даг эдээнге бир кодан хаван одарлап чораан чүве-дир. 12 Буктар Иисустан: «Бисти бо хаваннарже чорудуп көрүңерем, оларже кире берээли» – деп ээрешкеннер. 13 Иисус чөпшээрээрге, буктар кижиден үнгеш, хаваннарже кире бергеннер. Бүгү кодан – 2000 хире хаван кадыр элден хөлче шурай бергеш, дүжүп өлүп калган. 14 А хаван кадарчылары дезе маңнашкаш, болган чүүлдүң дугайында чоок-кавы хоорай-суурларга чугаалап турганнар. Чогум чүү болганын көөр-дүр дээш, чурттакчы чон чыглып келген. 15 Олар Иисустуң чанынга келгеш, дүк-түмен буктарга алыскан турган кижи хевин кедип алган, угаан-сегээни орталаны берген олурарын көрүп кааш, коргуп-сүртей бергеннер. 16 Болган чүүлдү көрүп турган улус букшуураан кижи-биле база хаваннар-биле чогум чүү болганын чугаалап берген. 17 Ынчан коргуп-сүртээн улус оларның чер-чуртундан ырап чоруурун Иисустан дилеп эгелээн. 18 Иисус хемезинге олуруп турда, буктарындан адырылган демги кижи Ооң-биле кады чоруур чөпшээрел айтырган. 19 Ынчалза-даа Ол аңаа чөпшээревейн, мынча дээн: «Бажыңыңда улузуңче чана бергеш, Дээрги-Чаяакчының сеңээ чүнү кылганын, Ооң сеңээ кандыг өршээл хайырлаанын шупту улуска чугаалап бер». 20 Ынчангаш ол кижи чана бергеш, Он-хоорай девискээринге Иисустуң аңаа чүнү кылганын улуска чугаалап эгелээн. Бүгү чон кайгап-хараар болган. 21 Иисус дедир ол чарыкче хемелиг кежип кээрге, Ооң чанынга хөй чон чыглы берген. Ол хөл эриинге артып калган. 22 Синагога даргаларының бирээзи боор Иаир деп кижи аңаа чедип келгеш, Иисусту көрүп каан. Ол Иисустуң мурнунче кээп дүшкеш, 23 Оон аажок дилээн: «Мээң уруум өлүп чыдыр, ол экирий берип, дириг артар кылдыр, аңаа холуңар дегзип көрүңерем!» 24 Иисус ооң-биле кады чорупкан. Мөөң чон Ону бүгү талаларындан үглеп, кызавышаан, Ооң соондан чоруп олурган. 25 Ынчан ол черге он ийи чыл дургузунда ханы төктүп аараан херээжен кижи турган. 26 Ол херээжен хөй-ле эмчилерге чеже-даа эмнеткен, хамык бар кошкулун хей черге чарып каапкан, ынчалза-даа ооң кадыы улам-на дорайтап бар чыткан. 27 Иисустуң дугайында дыңнап кааш, ол херээжен улус аразы-биле иткилежип эрткеш, Ооң артындан чоокшулап келгеш, Ооң кеткен хевинге дээй каапкан. 28 «Мен оода-ла Ооң кеткен хевинге дээпсимзе, экирий бээр мен» деп бодаан чүве-дир. 29 Ол-ла дораан ооң ханы төгүлбейн барган, аарыындан экирээнин билип каапкан. 30 Иисус Бодундан күш үне бергенин ол дораан эскерип кааш, мөөң чонче эргий кайгааш: «Мээң хевимге кым дээпти?» – деп айтырган. 31 Өөреникчилери кайгай бергеш, мынча дээннер: «Силерни хүрээлээн чоннуң кызып-кыйып турарын көрбейн турар эвес силер, „Меңээ кым дээпти?“ – деп ол чүңер ирги?» 32 Ынчалза-даа Иисус кымның дээпкенин билип аар дээш, долгандыр көрүп туруп берген. 33 Бодунуң кадык апарганын билип кааш, демги херээжен кортканындан сириңейнип, чеде бергеш, Ооң мурнунга доңгая кээп дүшкеш, чүвениң байгы-ла шынын Аңаа чугаалаан. 34 Иисус аңаа мынча дээн: «Кызым, бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды, амыр-тайбың чорувут, аарыыңдан адырылган-дыр сен». 35 Иисус ону чугаалап турар аразында, синагога даргазы Иаирниң бажыңындан медээ эккелген улус келгеш: «Сээң урууң өлүп калды. Башкыны ам хей-ле шүүдетпе» – дээннер. 36 Ынчалза-даа Иисус ону дыңнааш, синагога даргазынга: «Кортпа, чүгле бүзүре!» – дээн. 37 Ол Пётрдан, Иаковтан база ооң дуңмазы Иоанндан өске кымның-даа Ооң-биле кады чоруурун чөпшээревээн. 38 Иаирниң бажыңынга чедип келгеш, Ол аажок улуг хөлзээзин-дүвүрелди база ишкирнигип ыглап-сыктаан улусту көрүп каан. 39 Иисус бажыңче кирип келгеш: «Чүге дойлуп-хөлзеп, ыглап-сыктап тур силер? Бо уруг өлбээн, а анаа удуп чыдар кижи ышкажыл» – дээн. 40 Демги улус Ону кочулап, каттыржы берген. Иисус оларның шуптузун дашкаар үндүрүпкеш, Боду уругнуң ада-иези болгаш үш өөреникчизи-биле кады уругнуң чыткан өрээлинче кире берген. 41 Ол кысчыгаштың холундан тудуп алгаш, мынча дээн: «Талифа, куми!» (ол дээрге: «Кызыжак, сеңээ чугаалап тур мен, туруп кел!» – дээни ол). 42 Уруг ол-ла дораан туруп келгеш, кылаштап эгелээн (ооң хары он ийи чедип турган чүве-дир). Ону көрген улус аажок кайгап-хараан. 43 Болган чүүл дугайында кымга-даа чугаалавазын Иисус оларга шыңгыы чагып каан, а уругга чемден бээрин айыткан.

Марк 6

1 Иисус оортан чоруткаш, Бодунуң өөреникчилери-биле кады төрээн хоорайынче ээп келген. 2 Амыр-дыш хүнү үнүп кээрге, Ол синагогага чонну өөредип эгелээн. Дыңнап турган дыка хөй улус кайгап-харап, чугаалажы берген: «Ооң бо хамык чүвези кайыын келгенил? Ындыг мерген угаанны Аңаа кым бергенил? Ол ындыг кайгамчык чүүлдерни чаяап турар-дыр! 3 Ол дээрге Марияның оглу, Иаков, Иосий, Иуда база Симоннуң акызы, бызаңчы кижи эвес ийикпе? Ооң кыс дуңмалары база бистиң аравыста эвес чүве бе?» Ынчангаш олар Ону хүлээп көрбээн. 4 Иисус оларга: «Бурганның медээчизи каяа-даа алдар-хүндүлүг боор, ону чүгле бодунуң хоорайынга, чоок улузунуң аразынга база бажыңынга үнелеп көрбес чүве» – дээн. 5 Ынчангаш Ол аңаа кандыг-даа кайгамчык чүүл кылып чадап каан, чүгле элээн каш аарыг кижиге холун дээскеш, экиртип каан. 6 Иисус ол улустуң бүзүрел чогун аажок элдепсинген. Ол ооң соонда чоок-кавы суурларны эргий кезип, улусту өөредип чорупкан. 7 Иисус он ийи элчинин Бодунче кыйгырып алгаш, оларга буктарны үндүр сывырар эрге-күштү бергеш, ийи-ийилеп, тарадыр чорудуп эгелээн. 8 Иисус оларга мындыг чагыг берген: «Орукче үнерде, даянгыыштан өске чүнү-даа албаңар: аъш-чем-даа, хап-сава-даа, акша-мөңгүн-даа албаңар. 9 Идиктериңер кеткеш, кеткен хевиңерден өске хеп албаңар. 10 Кандыг бажыңче кирип келген-дир силер, ол черден чорбаан шааңарда, аңаа чурттап артып калыңар. 11 А кандыг-бир черге силерни хүлээп албас азы тооп дыңнавас болза, ол черден чорууруңарда, ол улуска херечилел-сагындырыг кылдыр буттарыңар довураан кактап кааптыңар». 12 Өөреникчилер чорупкаш, бачыдын миннип, Бурганче эглириниң чугулазын улуска суртаалдап эгелээннер. 13 Олар хөй буктарны үндүр сывыртааннар база хөй-ле аарыг улусту олива үзү-биле чаап тургаш, экиртип кааннар. 14 Иисустуң ады чер болганга нептереп, билдингир апарган болгаш, Ирод хаан база Ооң дугайында дыңнап каан. Чамдык улус мынча дээр болган: «Иоанн Медеглекчи өлүглер аразындан катап дирилген-дир, ынчангаш ол ам ындыг кайгамчык чүүлдер кылып турар-дыр». 15 Өскелери: «Ол – Илия-дыр» – дээр болган. А чамдыктары: «Ол – эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи-дир» – дээннер. 16 А Ирод ол бүгүнү дыңнааш: «Ол болза мээң бажын кестиртип кааным Иоанның катап дирилгени ол-дур» – дээн. 17 Ол үеде Ирод бодунуң акызы Филипптиң кадайы Иродиаданы кадайланып алган турган, а Иоанн Иродка: «Акыңның ап чораан кижизин кадайланыр эргең чок» – деп чугаалап шаг болган. Ынчангаш Ирод Иоанны кара-бажыңга хоругдап каарын дужааган турган. 19 Иродиада Иоаннга хорадааш, ону өлүртүп каар арга-хорга дилей берген. Ынчалза-даа ол чүнү-даа канчап чадап каан, 20 чүге дээрге Ирод Иоанны ыдыктыг, чөптүг-шынныг кижи деп билир болгаш, оон сестир база хүндүлээр турган, а ындыг болганда, кадагалаар чораан. Иоанның суртаалдары ону хөлзедип-даа турган болза, Ирод ол чугааларны магадап дыңнаар турган. 21 Ынчалза-даа эптиг өй тыпты берген. Иродтуң төрүттүнген хүнү кээрге, ол дойже бодунуң ызыгууртан дүжүметтерин, шериг баштыңчыларын база Галилеяда эң хүндүткелдиг улусту чалап алган. 22 Ол дойга Иродиаданың уруу самнааш, Иродка база ооң аалчыларынга аажок тааржып, оларны магададыпкан. Ирод ол уругга: «Күзээн-не чүвеңни менден диле, сеңээ ону бээр мен» – дээн. 23 Ирод оон аңаа мынча деп даңгыраглаан: «Менден чүнү-даа дилээр болзуңза, күрүнемниң чартыын-даа болза, сеңээ бээр мен!» 24 Ол уруг үнгеш, авазындан сүме айтырган: «Чүнү дилээр мен?» Оозу: «Иоанн Медеглекчиниң бажын диле» – дээн. 25 Уруу далаш-биле хаанга дедир келгеш, мынча деп дилээн: «Меңээ ам дораан Иоанн Медеглекчиниң бажын калбак тавакка салгаш, эккеп бээриңерни күзээр-дир мен». 26 Хаан аажок муңгараан, ынчалза-даа аалчыларының мурнунга аксы-сөзүн берген болгаш, уругга ойталавас-тыр деп бодап алган. 27 Ынчангаш хаан ол-ла дораан Иоанның бажын эккээрин дужаагаш, бир шериин ыдыпкан. 28 Шериг кижи баргаш, кара-бажыңга Иоанның бажын одура шапкаш, тавакка салып алгаш, демги уругга эккелген. А ол уруг ону авазынга аппарып берген. 29 Иоанның өөреникчилери ону дыңнап кааш, чедип келгеннер база ооң мага-бодун ап алгаш, чевег-куйга орнукшудуп кааннар. 30 Элчиннер шупту Иисуска ээп келгеш, чүнү кылганын база чонну чүү чүвеге өөреткенин Аңаа дөгерезин чугаалап бергеннер. 31 Иисус оларга: «Ээн черже аңгыланып чоруптаалыңар, аңаа кезек дыштанып алыр силер» – дээн. Чүге дээрге эңдерик улус Аңаа кээп, дойлуп-ла турган болгаш, оларга чемненир безин хос-чай тывылбас болган. 32 Ынчангаш олар ээн, озалааш черже чүгле боттары хемелиг эжиндирип чорупканнар. 33 Ынчалза-даа оларның эжиндирип чорупканын көрген база оларны кымнар дээрзин билир улус ол черже бүгү суурлардан, хемени мурнаар дээш, эрик кыдыы-биле маңнажыпкаш, ынаар мурнап чеде берген. 34 Иисус хемеден үнүп келгеш, манап турган хөй чонну көргеш, оларны кээргей берген, чүге дээрге олар кадарчызы чок хойларга дөмей болган. Ынчангаш Ол улусту хөй чүвеге өөредип эгелээн. 35 Кежээликтей, хүн ажып турда, Ооң өөреникчилери Аңаа чедип келгеш: «Бо чер ээн-дир, шак-үе база орайтаан-дыр. 36 Улусту тарадыптыңар, чоок-кавы суурларже баргаш, боттарынга чиир чемден садып алзыннар» – дээннер. 37 Ынчалза-даа Иисус: «Силер оларны чемгериңер» – деп харыылаан. Өөреникчилери: «Кай, барык 200 мөңгүн чоос-биле чем саткаш, бо хамык улусту чемгерер ужурлуг бис бе?» – деп айтырган. 38 Ол оларга: «Силерде чогум каш хлеб бар-дыр? Баргаш, көрүп көрүңерем» – дээн. Олар баргаш, санап эккелгеш: «Беш хлеб болгаш ийи балык бар-дыр» – дээннер. 39 Иисус ынчан улусту ногаан оът-сигенниг черге бөлүктей олуртуптарын дужааган. 40 Ынчангаш шупту улус чүс-чүс база бежен-бежен кижи кылдыр бөлүктей олуруп алган. 41 А Ол беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже көрүнгеш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, хлебтерни кезектей үзе тырткылааш, өөреникчилеринге дамчыдып эгелээн. А олар хлебти улуска үлеп турган. Оон ийи балыкты база шупту улуска чедиштир үледипкен. 42 Шупту улус ону чигеш, тода берген. 43 Харын-даа чем артыын чыггаш, он ийи аргаан хааржакты долдуруп алганнар. 44 Чемни 5000 эр кижи чиген чүве-дир. 45 Иисус оон дораан Бодунуң өөреникчилеринге: «Хемеге олурупкаш, хөлдүң ол чарыында Вифсаида суурже эжиндирип кеже бериңер» – деп дужааган. А Боду чонну чандырар дээш, артып калган. 46 Улус тарай бээрге, Иисус мөргүп аары-биле дагже чорупкан. 47 Кежээ дүшкенде, өөреникчилерниң хемези хөл ортузунга чораан, а Ол эрикке чааскаан турган. 48 Удур хат хадып турар болгаш, оларга эжиндирериниң бергезин Иисус көрүп каан. Даң аткалакта, Ол хөлдүң суун кырлап оларже чорупкаш, хемени эрте база бээр бодаан. 49 Ынчалза-даа олар Ооң суг кырлап чоруурун көргеш, бо-даа хей-сүнезин-дир деп бодааш, кортканындан алгыржы бергеннер. 50 Ону көргеш, өөреникчилер шупту аажок корткан. Ынчалза-даа Иисус ол-ла дораан олар-биле чугаалажып эгелээн: «Орталаныңар, Мен-дир мен, кортпаңар!» 51 Оон Ол хемеге олар-биле кады олуруп алган. Хат ол-ла дораан оожургай берген. Өөреникчилер аажок кайгап-хараан. 52 Чүге дээрге Ооң хлебтер-биле кылганы кайгамчык чүүлдү безин билип шыдаваан улус чүве-дир. Оларның чүректериниң чүве билбези ол хире болган. 53 Ол чарыкче кежип, Геннисарет черинге доктаап турупканнар. 54 Олар хемеден дүжүп кээри билек, чурттакчы чон Иисусту танып каан. 55 Улус чоок-кавы черлерни эргий халышкаш, аарыг улузун чыткан дөжектери-биле катай Ону ында турар деп дыңнааны черже эккелгеш турупканнар. 56 Ол кандыг-даа хоорайларга, суурларга, турлагларга чедип кээрге, чурттакчылар аарыг кижилерин төп шөлдерже үндүргеш туруп берген. Ооң хевиниң оода-ла эдээнге дээрин чөпшээрээрин улус Иисустан дилеп турган. Аңаа дегген кижи бүрүзү экирий бээр болган.

Марк 7

1 Иерусалимден чедип келген фарисейлер болгаш элээн каш ном-хоойлу тайылбырлакчызы Иисустуң чанынга чыглып келгеннер. 2 Олар Ооң чамдык өөреникчилериниң холдарын чугбайн, арыг эвес байдалда чемненип олурарын эскерип кааннар. 3 (Херектиң ужуру чүдел дээрге, бүгү иудейлер, а фарисейлер кымдан-даа артык, ада-өгбезиниң чаңчылдарын шыңгыы сагыыр, тускай чурумчуткан аайы-биле холун чугбаан шаанда, чемненип олурбас улус чүве-дир. 4 Базаардан садыглашкаш келгеш, олар холун чугбаан шаанда, чем чивес турган. Оларның сагыыр кылдыр хүлээп алган оон-даа өске дыка хөй сагылга-дүрүмнери бар, чижээлээрге, аяктарны, дөмбүңнерни, чес сакпыңнарны, дөжектерни чурумчуткан аайы-биле чууру дээн ышкаш.) 5 Ынчангаш фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларының Иисустан: «Чүге Силерниң өөреникчилериңер ада-өгбениң ёзу-чаңчылын тоовазыл? Чүге олар арыг эвес холдарын чугбайн, чем чиирил?» – деп айтырганы ол. 6 Иисус мынча деп харыылаан: «Ийи арынныг силерниң дугайыңарда Исайя медээчи Бурганның өмүнээзинден шын-на бижээн-дир: „Бо чон Мени сөс кырында хүндүлээр, а сеткил-чүрээ-биле Менден ырак. 7 Оларның Меңээ мөгейиишкини хей чүве-дир, чүге дээрге оларның өөредии – чүгле кижилер чогааткан сагылга-дүрүмнер-дир“. 8 Силер Бурганның айтыышкыннарын тоовайн каапкаш, улустуң чаңчылдарын эдерер-дир силер». 9 Оон Ол мынча дээн: «Силер боттарыңарның сагылга-дүрүмнериңер сагыыр дээш, Бурганның айтыышкыннарын тоовайн каапканыңар кончуг-ла эки-дир! 10 Моисей силерге Бурганның айтыышкынын дамчыткан-на болгай: „Ачаң биле аваңны хүндүлеп чор“, ол ышкаш: „Ачазын азы авазын бак сөглээр кижини өлүмге онаар херек“. 11 А силерниң чугааңар ёзугаар кандыг боор-дур? Ава-ачазынга: „Менден алыр ужурлуг чүвеңерни Бурганга өргүүрүм ол-дур“ – дээр кижи бар болза, силер аңаа ава-ачазынга чүнү-даа кылырын чөпшээревейн баар-дыр силер. 13 Силер ооң-биле Бурганның сөзүн, боттарыңарның-на саналдаан чаңчылдарыңар дээш, күш чок болдуруп турар-дыр силер. Өске-даа шак ындыг чүүлдерни эңдере кылып чоруур-дур силер». 14 Иисус чонну база катап чыып алгаш, мынча дээн: «Шуптуңар Мени дыңнааш, билип аарын кызыңар. 15 Кижиже дашкаартан кирип кээр чүү-даа чүве ону бужартадып шыдавас. Кижиниң бодундан үнүп кээр чүве харын ону бужартадыр». 17 Иисус чонну каапкаш, бажыңче кирип кээрге, өөреникчилери демги угаадыглыг чугааның дугайында Оон айтырган. 18 Ол оларга мынча дээн: «Таанда-ла силер ам-даа билип шыдавааныңар ол бе? Кижиже дашкаартан кирип кээр чүү-даа чүве ону бужартадып шыдавас дээрзин көрбээниңер ол бе? 19 Чүге дээрге ол кижиниң чүрээнче эвес, а ишти-хырнынче киргеш, оон мага-боттан үне бээр болгай». (Шак ынчалдыр Ол бүгү аъш-чем аймаан арыг деп чарлаан.) 20 Оон ыңай мынча дээн: «Кижиниң бодундан үнүп турар чүве харын ону бужартадыр. 21 Кижиниң иштинден, ооң чүрээнден үнер чүүлдер бо-дур: бузуттуг-бак бодалдар, самыыраар чорук, ооржу база өлүрүкчү чорук, 22 кады чурттаан эжинге шынчы эвес чорук, чазый чорук, кара сагыш, меге, туттунмас самыыраашкын, адааргал, хоп-нүгүл, бодун тогдунары база сээдең чорук. 23 Кижиниң иштинден үнер бо бүгү бузут харын ону бужартадып турар». 24 Иисус Галилеядан үнгеш, Тир болгаш Сидон хоорайларның чоок-кавызынче чорупкан. Ол бир бажыңга туруп алгаш, өске улус Ооң келгенин билбес боорун күзээн, ынчалза-даа дөмей-ле ону чажырып шыдаваан. 25 Уруу букка алыскан бир херээжен база Иисустуң келгенин билип каан. Ол херээжен доп-дораан ынаар чеде бергеш, Ооң буттарының баарынга доңгая кээп дүшкен. 26 Ол херээжен иудей эвес, а Сирияның Финикиязы чурттуг кижи болган. Херээжен Иисустан ооң уруунче кире берген букту үндүр сывырып бээрин ээрежип эгелээн. 27 Иисус: «Уругларның чемин хунаап алгаш, ыттарга каап бээрге, кайын боор» – дээн. 28 А ол херээжен: «Дээрги, а ыттар база-ла уругларның чемненген столундан кээп дүшкен тогланчы чыып чиир ышкажыгай» – дээн. 29 Иисус ынчан: «Ындыг харыың дээш, бук сээң урууңдан үне берди, чана бер» – дээн. 30 Ол херээжен бажыңынга чедип келгеш, көөрге, уруу орун-дөжээнде чыдар, а бук оон үне берген болган. 31 Иисус Тирниң чоок-кавызындан үнгеш, Сидон хоорайны таварып эрткеш, Он-хоорай девискээрин таварыштыр Галилея хөлүнче чорупкан. 32 Ол черге улус үнү чок, дүлей бир-ле кижини Иисуска эккелгеш, аңаа холун дегзип, экиртирин Оон дилээн. 33 Иисус ону кыдыынче аппаргаш, Бодунуң салааларын ооң кулактарынче суккаш, оон дүкпүрүпкеш, демги кижиниң дылынга дээй каапкан. 34 Ол ооң соонда карактарын дээрже шиглей көрүнгеш, хандыр улуг тынгаш, аңаа: «Эффафа!» – дээн. (Ол дээрге «Ажыттын!» дээни ол.) 35 Демги кижи ол-ла дораан дыңнап турар апарган, ооң дылы чештинип, иле-тода чугаалап эгелээн. 36 Иисус бо дугайында кымга-даа чугаалаваңар деп дужааган. Ынчалза-даа Ол шыңгыы хораан тудум, шупту улустуң ол бүгү дугайында медээни тарадыры дам баар болган. 37 Олар аажок кайгап-харап, мынча деп турганнар: «Ооң кылып турар хамык чүвези эки-дир. Ол дүлей улусту – дыңнап турар, үнү чок улусту – чугаалап турар кылып каар-дыр!»

Марк 8

1 Ол-ла хүннерде Иисустуң чанынга база катап мөөң чон чыглып келген, а оларның чиир чеми чок болган. Иисус өөреникчилерин кый деп алгаш, оларга мынча дээн: 2 «Бо улусту кээргээр-дир мен: олар Мээң чанымга үш хонук турду, а ам чиир чеми артпаан-дыр. 3 Оларны бажыңнарынче аш хевээр чорудуптар болзумза, орукка харыксырап каарлар, чамдыызы кайы ырактан келген-не болгай». 4 Ооң өөреникчилери: «Мындыг ээн черге бо улустуң шуптузун чемгериптер хире хлебти кайыын тып алыр бис?» – деп кайгай бергеннер. 5 Иисус олардан: «Силерде каш хлеб барыл?» – деп айтырган. Олар: «Чеди» – деп харыылаан. 6 Иисус хамык улуска черже олуруптарын дужааган. Оон чеди хлебти алгаш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, оларны кезектей үзе тырткылааш, өөреникчилеринге дамчыдып берген. Олар хлебти чонга үлеп берген. 7 Өөреникчилеринде аңаа немей каш бичежек балык база бар болган. Иисус Бурганга өөрүп четтиргеш, балыктарны база чонга үлеп бээрин өөреникчилеринге дужааган. 8 Улус тоткуже чиген, а арткан кескиндилер-биле чеди аргаан хааржакты долдуруп алганнар. 9 Аңаа 5000 хире кижи турган. Иисус оларны чандырыпкан, 10 а Боду ол-ла дораан өөреникчилери-биле кады хемеге олурупкаш, Далмануфа девискээринге эжиндирип келген. 11 Ол черге Иисуска фарисейлер чедип келгеш, Ооң-биле маргыжып эгелээннер. Иисусту шенээр дээш, дээрден кайгамчык демдектен көргүссүн деп Оон негей бергеннер. 12 Иисус хандыр улуг тынгаш, мынча дээн: «Бо үениң улузу чүге-ле Менден бадыткал демдээ негээрил? Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бо салгалдың улузунга бадыткал демдээ турбас». 13 Ол оон оларны каапкаш, хемеге олуруп алгаш, ол чарыкче эжиндирип кеже берген. 14 Иисустуң өөреникчилери хлеб хүнезиннеп алырын уттуп алган болганындан, хемеде чүгле чаңгыс хлеб бар болган. 15 Орук ара Иисус оларны кичээндирип чораан: «Көрдүңер бе, фарисейлерниң база Иродтуң ажыткызындан кичээнип чоруңар». 16 Ооң чүнү чугаалаанын билип чадашкаш, өөреникчилери аразында: «Бисте хлеб чок боорга, Ол ынча дээн эвеспе?» – деп чугаалажы бергеннер. 17 Оларның чүнү чугаалажып турарын билир болгаш, Иисус мынча дээн: «Хлеб албааныңар дугайында чугаалашкаш чоор силер. Таанда-ла силер ам-даа көрбес база угаап билбес хевээр силер бе? Силерниң чүректериңер чүве билбес хевээр бе? 18 Карактыг хиреңерде, көрбезиңер ол бе? Кулактыг хиреңерде, дыңнавазыңар ол бе? Таанда-ла сагынмас-тыр силер бе? 19 Мен беш хлебти 5000 кижиге чедиштир үлептеримге, чеже аргаан хааржак ишти чем артынчызы чыып алчык силер?» Олар: «Он ийи» – деп харыылааннар. 20 «А Мен чеди хлеб-биле 4000 кижини тоттур чемгериптеримге, чеже аргаан хааржак ишти чем артынчызы чыып алчык силер?» Олар: «Чеди» – деп харыылааннар. 21 Ол ынчан олардан база катап айтырган: «Таанда-ла ам-даа билип шыдавайн тур силер бе?» 22 Олар Вифсаидага чедип кээрге, Иисуска согур кижи эккелгеш, аңаа холун дегзип, экиртип каарын дилээннер. 23 Согур кижини Ол холундан чедип алгаш, суурдан үндүре берген. Оон ооң карактарынче дүкпүрүпкеш, Бодунуң холдарын олче салгаш: «Кандыг-бир чүве көре-дир сен бе?» – деп айтырган. 24 Оозу көрүп туруп-туруп: «Эрткен-дүшкен кижилерни көрүп тур мен. Олар ыяштарга дөмей-дир» – деп харыылаан. 25 Иисус ынчан холдарын база катап ооң карактарынга дээскен. Ооң соонда демги кижи каракталы бергеш, хамык чүвени тода көрүп турар апарган. 26 Иисус ол кижиге: «Суурже ээп кирбе» – деп чагып кааш, бажыңынче чорудупкан. 27 Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады Галилеядан Филипптиң Кесариязы хоорайны хүрээлээн суурларже чорупкан. Орук ара Ол олардан: «Мени улус Кым деп билип турарыл?» – деп айтырган. 28 Өөреникчилер мынча деп харыылаан: «Чамдыктары Силерни Иоанн Медеглекчи дээр-дир, өскелери – Илия, а үшкүлери – эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи дээр-дир». 29 Иисус ынчан: «А силер Мени кым деп бодаар силер?» – деп айтырган. Пётр мынча деп харыылаан: «Силер – Бурганның шилип алган Христозу-дур силер». 30 Иисус оларга Ону кым дээрзин кымга-даа чугаалавазын дужаап каан. 31 Иисус ынчан оларны мынча деп өөредип эгелээн: «Кижи амытан Оглу хөй хилинчекти көрүп эртер ужурлуг-дур, Ону баштыңнар, Бурганның дээди бараалгакчылары база ном-хоойлу тайылбырлакчылары тооп көрбес, а оон өлүртүп каар, ынчалза-даа Ол үшкү хүнде катап дирлип кээр». 32 Ол дугайында Иисус ажыы-биле чугаалап берген. А Пётр Ону кыдыынче кый депкеш, Ооң-биле чөрүже берген. 33 Иисус Бодунуң өөреникчилеринче көрнүп келгеш, Пётрга шыңгыы чугаалаан: «Менден чайлап чор, эрлик! Бодалдарың Бурганныы эвес, а улустуу-дур». 34 Иисус ооң соонда чонну болгаш өөреникчилерин кый деп алгаш, оларга мынча дээн: «Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодунуң күзел-бодалындан ойталазын база бодунуң белдир-ыяжын чүктеп алгаш, Мени эдерип чорупсун. 35 Бодунуң амы-тынын камгалап алыр дээн кижи амы-тынын ышкынып аар, а амы-тынын Мен дээш база Буянныг Медээ дээш ышкынган кижи амы-тынын камгалап аар. 36 Бүгү делегейни холга киирип-даа алза, амы-тынын чок кылып аар болза, ооң ол кижиге ажыы чүл? 37 Амы-тынын дедир эгидер дээш, ол кижи чүнүң-биле төлээрил? 38 Бо самыыраан база бачыттыг салгалдың аразынга чурттап чорааш, Менден болгаш Мээң сөстеримден ыядып-човаар кижи бар болза, Кижи амытан Оглу база дээрниң ыдыктыг төлээлери-биле кады Бодунуң Адазының өндүр чырыынга бүргеткен чедип келгеш, ол кижиден ыядып-човаар болгай».

Марк 9

1 Аңаа немей мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: мында турар улустуң чамдыызы, өлбейн чыткаш-ла, Бурганның күчү-күш-биле бүргеткен Чагыргазы келген турарын көрүп каар». 2 Алды хүн эрткенде, Иисус Пётрну, Иаковту база Иоанны эдерткеш, чүгле ол үш кижи-биле кады бедик дагже үне берген. Аңаа, олар көрүп турда, Ооң хевир-шырайы өскерли берген. 3 Ооң хеви чайынналчак ак боорда, кымның-даа ынчалдыр будуп шыдавазы дег, аккыр апарган. 4 Хенертен Илия биле Моисей ийи көстүп келгеш, Иисус-биле чугаалажы берген. 5 А Пётр Иисуска мынча дээн: «Башкы, мында турарывыс эки-дир! Үш чадырдан тип берээли: бирээзин – Силерге, бирээзин – Моисейге, үшкүзүн – Илияга». 6 Пётр чүнү чугаалаар аайын тыппайн, дөмей эдипкен, чүге дээрге өөреникчилер аажок корга берген чүве-дир. 7 Ол өйде булут көжүп келгеш, оларны шыва апкан, а булут аразындан үн дыңналган: «Бо дээрге Мээң ханы ынак Оглум-дур, Ону дыңнап чоруңар!» 8 Ол-ла дораан долгандыр кайгаттынгаш, өөреникчилер Иисустан башка олар-биле кады турар кижи көрбээннер. 9 Дагдан бадып олура, Иисус оларны шыңгыы сагындырып каан: «Кижи амытан Оглу өлүглер аразындан катап дирилбээн шаанда, бо көрген чүүлүңер дугайында кымга-даа чугаалавас силер». 10 Олар ук болуушкуннуң чажыдын кадагалап арттырза-даа: «„Өлүглер аразындан катап дирлир“ дээрге чүү дээни ол?» – деп, аразында бо-ла чугаалажы бээр турганнар. 11 Өөреникчилер Иисустан: «Чүге ном-хоойлу тайылбырлакчылары Илия Христосту мурнай кээр ужурлуг деп турарыл?» – деп айтырган. 12 Ол мынча деп харыылаан: «Хамык чүвени чурумчудуп, аайлаар дээш, Илияның мурнай кээр ужурлуу чөп болгай. А Бижилгеде Кижи амытан Оглунуң дугайында мынчаар база биживээн чүве бе: „Ол хөй хилинчекти көрүп эртер база улуска дора көрдүрер“. 13 Силерге чугаалап тур мен: Илия чедип келген, а улус ону, Бижилгеде ооң дугайында бижээни дег, шак ынчаар кара туразында аажылап, бак көрген». 14 Иисус ол үш өөреникчизи-биле артып калган өөреникчилеринге чедип келгеш, оларны хөй чон хүрээлеп алганын база олар-биле ном-хоойлу тайылбырлакчыларының маргыжып турарын көрүп каан. 15 Хамык улус Иисусту көрген дораан-на кайгай берип, Аңаа уткуй маңнажып келгеш, мендилешкен. 16 А Ол олардан: «Бо улус-биле чүнүң дугайында маргыжып тур силер?» – деп айтырган. 17 Чон аразындан бир кижи Аңаа мынча дээн: «Башкы! Мен Силерге оглумну эккелдим. Олче бук кире бергеш, үн-чугаа чок кижи кылып кагды. 18 Бук ону аажок хилинчектээр-дир: кырынче шурай бергеш, черже ужур октаптарга, оолдуң аксындан көвүк төктүп, диштерин кыйыраткаш, көжүп каар-дыр. Мен Силерниң өөреникчилериңерден букту оглумдан үндүр сывырып бээрин диледим, ынчалза-даа олар чадап кагды». 19 Иисус оларга: «О, бо салгалдың бүзүрел чок улузу! Силер-биле Мен чеже мынчап чоруур мен? Силерни чежеге дээр шыдажып кээр мен? Оолду Менче эккелиңер» – дээн. 20 Оолду Иисуска эккелгеннер. Ооң бугу Иисусту көрүп кааш-ла, оолду курулдуруп эгелээн. Оол кээп дүшкеш, черге сириңейнип база чуглуп эгелээн, ооң аксындан көвүк төктү берген. 21 Иисус ынчан ооң ачазындан: «Кажандан бээр мынчап барган кижил бо?» – деп айтырган. Демгизи: «Чажындан-на. 22 Бук оглумну чок кылыр дээш, ону от болгаш сугже киир октап шаг болду. Силер шыдаар болзуңарза, бисти кээргеп, дузалап көрүңер!» – деп харыылаан. 23 Иисус аңаа мынча дээн: «„Шыдаар болзуңарза“ – деп ол чүү дээриң ол? Бүзүрээр-ле болзуңза, бүзүрээн кижиниң кылып шыдавас чүвези чок». 24 Оолдуң ачазы ол-ла дораан: «Бүзүреп тур мен! Четчип өспээн бүзүрелимниң быжыгарынга дузалап көрүңер!» – деп алгырган. 25 Оларже хөй чон кел чоруурун көрүп кааш, Иисус букка дужааган: «Кижини үнү чок болгаш дүлей кылып каар бук, сеңээ дужаап тур мен: бо кижиден үне бер, моон соңгаар олче кажан-даа дедир кирбе!» 26 Бук кыпсынчыдыр кышкырыпкаш, оолду курулдур сириледипкеш, оон үне берген. Оол өлүг кижи ышкаш чыдар боорга, улустуң хөй кезии: «Бо-даа өлген-дир» – деп турган. 27 Ынчалза-даа Иисус оолдуң холундан туткаш, өндейтиптерге, оозу туруп келген. 28 Оон Иисус бажыңче кирип кээрге, Ооң өөреникчилери өске улус чок турда: «Бис чүге ол букту үндүр сывырып шыдаваанывыс ол?» – деп айтырганнар. 29 Иисус оларга: «Ындыг букту чүгле Бурганга тейлеп тургаш, үндүр сывырып болур» – деп харыылаан. 30 Ол черден үнгеш, Иисус биле Ооң өөреникчилери Галилея таварты чорупканнар. Өске кым-даа ол дугайында билген турарын Иисус күзевээн. 31 Чүге дээрге Ол Бодунуң өөреникчилери-биле кады аңгыланып алгаш, оларны өөредирин күзээн. Иисус оларга мынча деп чораан: «Кижи амытан Оглун улус холунга тудуп бериптер, оон Ол өлүртүп каар, ынчалза-даа үшкү хүнде катап дирлип кээр». 32 Ынчалза-даа олар Ооң чүнү чугаалаанын билип чадап кааннар, а айтырарындан дидинмээннер. 33 Иисус өөреникчилери-биле кады Капернаумга чедип келген. Олар бажыңга турда, Иисус мынча деп айтырган: «Орук ара чүнүң дугайында чугаалажып чордуңар?» 34 Ынчалза-даа олар ыытташпаан, чүге дээрге орук ара оларның кайызы эң чугула боорун маргыжып чораан улус чүве-дир. 35 Иисус ынчан он ийи элчинин кый деп эккелгеш: «Кайы-бирээңер эң улууңар болуксаар болза, ол силер бүгүдениң эң бичиизи апарзын база шуптуңарга чалча болзун» – дээн. 36 Ол чаш уругну көдүргеш, оларның аразынга ону куспактап алгаш тура, өөреникчилеринге мынча дээн: 37 «Кым мындыг чаш уругларның бирээзин Мээң адымны бодааш, хүлээп ап турарыл, ол кижи Мени база хүлээп ап турар. А Мени хүлээп ап турар кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп ап турары ол-дур». 38 Иоанн Иисуска мынча дээн: «Башкы! Силерниң адыңар-биле буктарны үндүр сывырып турар кижи көргеш, ону кылырын хоруп кагдывыс, чүге дээрге ол кижи бистиң-биле кады эвес-ле болгай». 39 Иисус мынча деп харыылаан: «Ону хоруваңар, чүге дээрге Мээң адымдан кайгамчык чүүл кылып чоруур кижи ол-ла дораан Мени бак сөглей берип шыдавас. 40 Биске удурланмас кижи бис-биле бир аай боор. 41 Христостуң өөреникчилери болганыңар дээш, силерге бир аяк суг ижирткен кижи бар болза, ол бодунуң шаңналын канчап-даа чидирбес дээрзин силерге чугаалап тур мен. 42 А Меңээ бүзүрээн ындыг бичии улустуң кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи турар болза, ооң мойнунга дээрбе дажы баглааш, далайже киир октаптары безин аңаа дээре салым боор ийик. 43 Бир эвес холуң сени бачытче чыгай бээр болза, ону одура шаавыт. Ийи холдуг чорааш, тамының өшпес одунга өрттенириниң орнунга, мөңге амыдыралче чаңгыс холдуг киргени дээре. 45 Бир эвес будуң сени бачытче чыгай бээр болза, ону одура шаавыт. Ийи буттуг чорааш, тамыже киир октаттырарының орнунга, мөңге амыдыралче аскак-бүскек киргени дээреR. 47 Бир эвес карааң сени бачытче чыгай бээр болза, ону казып каавыт. Ийи карактыг чорааш, курттар үзүк-соксаал чок хемирер база оду кажан-даа өшпес тамыже киир октаттырарының орнунга, Бурганның Чагыргазынче чаңгыс карактыг киргени дээре. 49 Кижи бүрүзүн от-биле дузаар. 50 Дус – эки бүдүмел, ынчалза-даа ол ажыг эвес апаар болза, ооң амданын чүнүң-биле дедир эгидерил? Силерде дус бар болзун, араңарда эп-найыралдыг амыдыраңар».

Марк 10

1 Ол черлерден чорупкаш, Иисус Иудеяның Иордан хемниң ол чарыында черлерге чедип келген. Ооң чанынга база катап хөй чон чыглып эгелээн, а Ол чаңчылчаан аайы-биле оларны өөреди берген. 2 Иисуска элээн каш фарисей база чедип келген. Олар Ону шенеп, айтырыг салганнар: «Эр кижиге кадайындан чарлып болур бе?» 3 Ол олардан удур айтырган: «А Моисей силерге чүү деп чарлык болган ийик?» 4 Олар мынча дээн: «Моисей эр кижиге кадайынга чарлыышкын бижии бергеш, ону чандырыптарын чөпшээрээн болгай». 5 Иисус оларга мынча дээн: «Чүректериңер дашталган боорга, Моисей ол айтыышкынны силерге арттырган-дыр. 6 Ынчалза-даа Бижилгеде бижээни дег, делегейни чаяап тура, Бурган эр биле кыс кижини чаяаган. 7 Ынчангаш эр кижи ада-иезин каапкаш, кадайы-биле катчы бээр, олар ам ийи эвес, а чаңгыс мага-бот апаар. Ынчанганда олар ам ийи эвес, а чаңгыс мага-бот боор-дур. 9 Бурганның каттыштырган чүвезин кижи чарып болбас ужурлуг». 10 Ооң соонда олар бажыңга олурда, өөреникчилери база катап Иисустан ол дугайында айтырарга, 11 Ол мынча деп харыылаан: «Бодунуң кадайындан чарылгаш, өске кадай алган кижи ашак-кадайның шынчы чоруун үрээн-дир. 12 А ол ышкаш бодунуң ашаандан чарылгаш, өске ашакка барып алган херээжен кижи база ашак-кадайның шынчы чоруун үрээн-дир». 13 Иисус оларга холун дегзип кагзын дээш, бир-ле улус Аңаа бичии уруглар эккээрге, Ооң өөреникчилери оларны эрттирбейн турган. 14 Иисус ону көрүп кааш, ажына бергеш, өөреникчилеринге мынча дээн: «Чаш уруглар Меңээ кээп турзун, оларга шаптыктап, эртерин хоруваңар! Бурганның Чагыргазы олар ышкаш улустуу боор. 15 Алыс шынны чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазын чаш уруг ышкаш хүлээп албас кижи Олче кажан-даа кирбес». 16 Иисус бичии уругларны кужактап алгаш, оларга холун дегзип, алгап-йөрээп каан. 17 Иисус оруун уламчылап чоруп турда, бир кижи маңнап келгеш, Ооң мурнунга дис кырынга олура дүшкеш: «Буянныг Башкы! Мөңге амыдыралды алыр дизимзе, мен чүнү кылыйн?» – деп айтырган. 18 Иисус мынча деп харыылаан: «Мени чүге буянныг деп адап тур сен? Чүгле чаңгыс Бургандан өске, кым-даа буянныг эвес. 19 Ооң айтыышкыннарын билир болгай сен: „Кижи өлүрбе, кады чурттаан эжиңге өскерилбе, оорлава, мегелеп херечилеве, улусту когаратпа, ада-иеңни хүндүлеп чор“». 20 Демги кижи Аңаа: «Башкы, мен ол бүгүнү бичиимден-не сагып келдим» – дээн. 21 Иисус олче ынакшыл-биле топтап көргеш, мынча дээн: «Сенде ам-даа бир-ле чүүл четпейн турар-дыр. Баргаш, сенде бар-ла бүгү чүвени садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп беривит, сен ынчан дээрге эртине-байлактыг боор сен. Ооң соонда келгеш, Мени эдерип чорувут». 22 А ол кижи хараадай бергеш, муңгаргай өскээр кылаштап чорупкан, чүге дээрге аажок бай кижи турган. 23 Иисус долгандыр эргий көргеш, өөреникчилеринге: «Бай-шыдалдыг улуска Бурганның Чагыргазынче кирери дыка-ла берге!» – дээн. 24 Өөреникчилерни ол сөстер кайгадыпкан, ынчалза-даа Иисус база катап мынча дээн: «Ажы-төлүм, Бурганның Чагыргазынче кирери дыка-ла берге! 25 Бай кижиниң Бурганның Чагыргазынче киреринден тевениң тевене үдүн өттүр өде бээри белен». 26 Олар оон-даа артык кайгай бергеш, бот-боттарынга: «Ынчаарга камгалалды кым ап шыдаарыл?» – деп турганнар. 27 Иисус оларже топтап көргеш, мынча дээн: «Улуска ол болдунмас, ынчалза-даа Бурганга эвес. Бурганның шыдавас чүвези чок». 28 Пётр ынчан Аңаа мынча дээн: «Көрүңер даан, бис хамык бар чүвевисти каапкаш, Силерни эдерип чоруптувус». 29 Иисус мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мен дээш болгаш Буянныг Медээ дээш бажыңын, ха-дуңмазын, ава-ачазын, ажы-төлүн база черлерин каапкаш барган кижи бүрүзү, 30 истедип-сүрдүрер-даа болза, амгы бо амыдыралынга-ла оон чүс катап хөй бажыңны, ха-дуңманы, аваларны, ажы-төлдү база черлерни алыр, а келир үеде – мөңге амыдыралды алыр. 31 Ындыг-даа болза, хөй ам баштайгылар бооп турарлар – сөөлгүлер апаар, а ам сөөлгүлер бооп турарлар – баштайгылар апаар». 32 Олар Иерусалимче улаштыр бар чыдырда, Иисус мурнап чоруп олурган. Өөреникчилери элдепсинип бар чыткан, а Ону эдерген чон коргуп-сүртеп чоруп олурган. Ол он ийи элчинин кый деп алгаш, Ооң-биле чүү болур ужурлуун оларга база катап чугаалап эгелээн: 33 «Дыңнаңар, Иерусалимче чоокшулап кел чор бис. Аңаа Кижи амытан Оглун Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынга тудуп бериптер. Олар Ону өлүрер кылдыр шииткеш, өске чоннар улузунга тудуп бериптер. 34 Шак ол улус Ону дорамчылаар, Олче дүкпүрүп-каккырар, эттеп-эриидээр база өлүрүп каар. Ынчалза-даа үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр». 35 Зеведейниң оолдары Иаков биле Иоанн Иисуска чедип келгеш, мынча дээннер: «Башкы! Бистиң дилээвисти күүседип бээриңерни күзеп тур бис». 36 Иисус: «Силерге чүнү кылып бээримни күзеп тур силер?» – деп айтырган. 37 Олар: «Силер алдарлыг дүжүлгеге чагырып эгелээриңерге, Силерниң чаныңарга: бирээвис – оң талаңарга, өскевис – солагай талаңарга олурарывысты хайырлап көрүңер» – деп харыылааннар. 38 Иисус оларга мынча дээн: «Чүнү дилеп турарыңарны билбес-тир силер. Мээң ам ижерим дашканы ижип шыдаар силер бе? Мээң шыдажып эртерим дег, шак ындыг хилинчекке суктурарын силер база шыдажып эртип шыдаар силер бе?» 39 Олар: «Шыдаар бис» – деп харыылааннар. Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Мээң ам ижерим хилинчектиң дашказын силер база ижер силер, Мээң хилинчекке суктурарым дег, силер база хилинчекке суктурар силер. 40 Ынчалза-даа Мээң оң азы солагай таламга олурарын хайырлаары Менден хамаарышпас. Аңаа Бурганның олурзун деп айтып кааны улус орар». 41 Өске он элчин ол чугаа дугайында дыңнап кааш, Иаков биле Иоаннга хорадай бергеннер. 42 Иисус ынчан оларны чыып алгаш, мынча дээн: «Өске чоннарның чагырыкчылары боттарының улузун дарлап турарын, а даргалары оларны бастып турарын билир болгай силер. 43 А силерниң араңарга ындыг чүве турбазын! Силерниң араңардан алдар-хүндүлүг болуксаар кижи бар болза, чалчаңар болзун. 44 Силерниң араңарга бир дугаар болуксаан кижи бар болза, шупту улустуң кулу болзун. 45 Кижи амытан Оглу база улус Аңаа бараан болзун дээш эвес, харын Боду оларга бараан боору-биле база Бодунуң амы-тынының өртээ-биле хөй улусту хостап аар дээш келген болгай». 46 Ооң соонда олар Иерихон хоорайга чедип келген. Иисус Бодунуң өөреникчилери болгаш хөй чон-биле кады Иерихонну каггаш, үнүп чоруп турда, Вартимей дээр (Тимейниң оглу дээни ол) согур диленчи кижи орук кыдыынга олурган чүве-дир. 47 Ооң чаны-биле Назарет чурттуг Иисустуң эртип бар чыдарын дыңнап кааш, ол алгырып үнген: «Давидтиң Оглу Иисус! Мени кээргеп көрүңер!» 48 Хөй кижи согурну соксадып: «Ыыттава!» – деп кончуп эгелээн. Ынчалза-даа ол улам дыңзыдыр алгыра берген: «Давидтиң Оглу! Мени кээргеп көрүңер!» 49 Иисус доктаай бергеш: «Ону кый деп эккелиңер» – дээн. Олар согур кижиге чеде бергеш: «Кортпа! Туруп кел, Ол сени кый деп тур!» – дээннер. 50 Вартимей каъттангызын эктинден дүжүр октапкаш, шалыпкын тура халааш, Иисуска чеде берген. 51 Иисус: «Менден чүнү күзеп тур сен? Чүнү кылып берейн?» – деп айтырган. Согур кижи Аңаа: «Башкы! Мээң карактарым көре берген болза!» – дээн. 52 Иисус аңаа: «Чорувут, бүзүрелиң сени камгалап-экиртип кагды» – деп харыылаан. Демги кижиниң карактары ол-ла дораан көре берген, ол Иисусту эдерип чорупкан.

Марк 11

1 Иисус өөреникчилери-биле кады Иерусалимден ырак эвесте Елеон дааның чанында турар Виффагия биле Вифания дээр суурларга чоокшулап келгеш, ийи өөреникчизин бурунгаар айбылап чорудупкан. 2 Оларга Ол мынча деп чагаан: «Мурнуңарда чыдар суурже барыңар. Ынаар кире берген дораан-на, кымның-даа мынчага дээр мунуп көрбээни аныяк элчигенни баглап каан турарын көрүп каар силер. Ону чешкеш, бээр эккелиңер. 3 А кандыг-бир кижи силерден: „Чүге ынчап тур силер?“ – деп айтырар болза, аңаа: „Элчиген Дээргиге херек апарды, оон Ол ону дедир эгидип бээр“ – деп харыылаар силер». 4 Өөреникчилер чоруткаш, кудумчуда хаалга чанында баглап каан аныяк элчигенни тып алгаш, чеже бергеннер. 5 Аңаа көрүп турган улустуң чамдыызы олардан: «Чүге ынчап тур силер? Чүге ону чеже бердиңер?» – деп айтырган. 6 Өөреникчилери Иисустуң айытканын ёзугаар харыылаарга, ол улус элчигенчигешти ап алырын оларга чөпшээрээн. 7 Аныяк элчигенни эккелгеш, өөреникчилер боттарының хевин аңаа чонактай салгылапкан, а Иисус ону мунуп алган. 8 Иисус Иерусалимче бар чорда, хөй улус Ооң оруунга боттарының хевин, а өскелери – ыяштардан кескен ногаан бүрүлерлиг будуктарны чада салып берип чорааннар. 9 Иисустуң мурнунга база соонга чораан улус алгыржып турган: «Осанна! Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Кижи алгадып-йөрээтсин! 10 Бистиң адавыс Давидтиң ам келир Чагыргазы алгадып-йөрээтсин! Осанна! Өрү дээрде Бурганга алдар-мактал!» 11 Иерусалимге келгеш, Иисус Бурганның өргээзинче кире бергеш, хамык чүвени эргий көрген. Орайтай берген боорга, Ол он ийи элчини-биле кады Вифания суурже чорупкан. 12 Даартазында хүндүс олар суурдан үнүп чоруп турда, Иисус аштай берген. 13 Ол фига ыяжын ырактан-на эскерип кааш, ооң чимистери бар-чогун көөрү-биле чоокшулап келген. Ынчалза-даа Ол бүрүлерден өске чүнү-даа тыппаан, чүге дээрге ыяштың чимис бээр үези ам-даа келбээн болган. 14 Иисус ынчан ыяшка: «Моон соңгаар сеңээ кажан-даа чимис үнмес болзун!» – дээн. Өөреникчилери Ооң ол сөстерин дыңнап турган. 15 Олар Иерусалимге чедип кээрге, Иисус Бурганның өргээзиниң шөлүнче киргеш, ында садыг-наймаа кылып турган кижилерни үндүр сывыртап эгелээн. Ол акша солукчуларының столдарын база көге-буга сатканнарның баартактарын аңдара октап, 16 Бурганның өргээзиниң шөлүн таварыштыр улустуң бараан-сараан көдүрүп эрттирерин чөпшээревээн. 17 Ол оларны мынча деп өөредип эгелээн: « „Мээң өргээм бүгү чоннарның мөргүл өргээзи деп адаттырар“ деп, Бижилгеде бижиттинмээн чүве бе? А силер ону дээрбечилер уязы кылып алган-дыр силер!» 18 Ону дыңнааш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Иисусту узуткаар арга дилеп эгелээн. Олар Оон коргуп турган, чүге дээрге бүгү чон Ооң өөредиин магадап хүлээп алыр болган. 19 Орай кежээ Иисус өөреникчилери-биле кады хоорайдан чоруй барган. 20 А эртенинде, фига ыяжының чаны-биле эртип бар чыткаш, ооң дазылынга чедир кургап калганын көрүп кааннар. 21 Дүүн чүү болганын сактып келгеш, Пётр Иисуска мынча дээн: «Башкы! Көрүңер даан, Силерниң каргапканыңар фига ыяжы кургап калган-дыр!» 22 Иисус мынча деп харыылаан: «Бурганга бүзүреңер! 23 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бир эвес кайы-бирээңер бо дагга: „Турулгаш, далайже дүже бер“ – дээш, чугаазы бүде бээринге чүрээнде бичии-даа чигзиниг чок бүзүрээр болза, шак ынчаар бүде бээр. 24 Ынчангаш силерге чугаалап тур мен: мөргүп тургаш, дилээн чүвеңерни дөгерезин алганыңарга бүзүреңер – ынчан ону алыр силер! 25 Мөргүп тура, бир кижиге удур сагыштыг болзуңарза, ону өршээңер. Ынчан Дээрде Адаңар база силерниң бачыттарыңарны өршээр». 27 Олар Иерусалимче ээп келгеннер. Иисус Бурганның өргээзиниң шөлүнге кылаштап турда, Аңаа Бурганның дээди бараалгакчылары, ном-хоойлу тайылбырлакчылары база баштыңнар чедип келгеннер. 28 Олар: «Сен бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып турарың ол? Сеңээ ол эрге-чагырганы кым берди?» – деп айтырганнар. 29 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Мен база силерге бир айтырыг салыйн. Меңээ харыылаптар болзуңарза, силерниң айтырыыңарга база харыылаар мен. 30 Иоанның сугже сугар эргези Бургандан келген бе азы кижилерден бе?» 31 Олар аразында сүмележи берген: «Бир эвес бис: „Бургандан“ – дээр болзувусса, Ол: „Ынчаарга силер чүге Иоаннга бүзүревээниңер ол?“ – дээр болгай». 32 А: «Кижилерден» – дептер дээш, чондан кортканнар, чүге дээрге шупту улус Иоанны Бурганның медээчизи деп санап турган. 33 Ынчангаш: «Билбес-тир бис» – деп харыылааннар. Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Мен база бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып турарымны силерге чугаалавас мен».

Марк 12

1 Иисус оларны база катап угаадыглыг чугаалар-биле өөредип эгелээн: «Бир кижи виноград шөлү тарып алган. Ол ону долгандыр кажаалааш, чимизин сы бастырар уургай каскаш, таңныылдаар суурга тудуп каан. Ооң соонда ол виноград шөлүн ажаакчыларга ачылалга берипкеш, боду өске чуртче чоруй барган. 2 Дүжүт ажаар үе кээрге, шөл ээзи виноград ажаакчыларынче, дүжүттүң аңаа хамааржыр кезиин ап алзын дээш, бодунуң бир чалчазын чорудупкан. 3 Ынчалза-даа олар чалчаны эттеп-эттеп, хол куруг дедир ойладыпканнар. 4 Демги кижи оларже база бир чалчазын ыдыпкан, ынчалза-даа виноград ажаакчылары ооң бажын ханзырадыр чара шапкаш, дорамчылап, сывыртапканнар. 5 Шөл ээзи ынчан оларже үшкү чалчазын чорудуптарга, олар ону өлүрүп кааннар. Ээ кижи өске-даа хөй чалчаларын чоруткан, а демгилери чамдыызын эттеп-согар, чамдыызын өлүрүп каар болган. 6 Шөл ээзиниң ынак оглу база бар турган. Адак соонда оглун чорудуп тура, ол: „Оода-ла мээң оглумну хүндүлеп көөрлер боор“ – дээн. 7 А виноград ажаакчылары аразында чугаалашкан: „Бо-даа салгакчызы-дыр! Ону өлүрүп каапсывысса, ооң өнчүзү бистии апаар“. 8 Ынчангаш олар ону сегирип алгаш, өлүргеш, мага-бодун виноград шөлүнден үндүр октапканнар. 9 Виноград шөлүнүң ээзи ол бүгүнүң соонда чүнү канчаарыл? Ол чедип келгеш, виноград ажаакчыларын өлүрүп кааптар, а виноград шөлүн өске улуска бериптер. 10 Кай, ону Бижилгеден номчуваан силер бе: „Тудугжуларның херекчок дээш октапкан дажы эң чугула даш апарган. 11 Дээрги-Чаяакчы ынчалдыр кылган, ону көөрү биске кайгамчык-тыр!“». 12 Иудейлерниң баштыңнары ол угаадыглыг чугаа оларның дугайында дээрзин билгеш, Иисусту тудуп хоругдаар арга дилей бергеннер, ынчалза-даа чондан кортканнар. Ынчангаш олар Ону каапкаш, чоруй барганнар. 13 Ооң соонда иудейлерниң баштыңнары Иисусту сөзүнге сылдаглап тудуп алыр дээш, Олче чамдык фарисейлер болгаш иродианнарны ыдыпканнар. 14 Олар Иисуска чедип келгеш, айтырыг салганнар: «Башкы! Силерни шынчы база кижилерниң эрге-ажыынга бараан болбас кижи деп билир бис. Чүге дээрге кижилерни ылгап көрбес-тир силер, харын Бурганның алыс шын оруунга өөредир-дир силер. Ынчаарга императорга үндүрүг төлээр ужурлуг бис бе азы чок бе? Төлээр азы төлевес бис бе?» 15 Иисус оларның ийи арынныын билгеш: «Мени чүге шенеп тур силер? Меңээ мөңгүн чоостан эккеп көргүзүңер» – дээн. 16 Аңаа чоосту эккээрге, Ол: «Мында кымның чурук-дүрзүзү база ады бар-дыр?» – деп айтырган. Олар: «Императорнуң» – деп харыылааннар. 17 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Ынчаарга императорга – императорнуун, а Бурганга – Бурганныын бериңер». Олар Ооң харыызын кайгааш, аксы хак дээннер. 18 Ооң соонда: «Өлген улус катап дирилбес» – дижир саддукейлер Иисуска чедип келгеш, айтырыг салганнар: 19 «Башкы! Моисей биске мынча деп бижээн болгай: „Бир эвес эр кижи ажы-төл чок тургаш, өлү бээр болза, ооң дуңмазы дулгуяк чаавазы-биле өгленгеш, бодунуң өлген акызының үре-салгалын уламчылаар ужурлуг“. 20 Чеди алышкы бар өг-бүле турган дижик. Оларның улуу кадайланып алгаш, ажы-төл арттырбайн, өлүп калган. 21 Ол херээженге оон бичии дуңмазы өгленип алгаш, база-ла ажы-төл арттырбайн, өлүп калган. Дараазында дуңмазы-биле база-ла ындыг болган. 22 Ол херээженни кадайланып чораан чеди алышкының чаңгызы-даа ажы-төл арттырбаан. Адак сөөлүнде херээжен база өлүп калган. 23 Хамык өлген улус катап дирлип кээрге, канчаарыл? Ол кымның кадайы боорул? Алышкылар ону чеделээн кадайланып чораан болгай». 24 Иисус мынча деп харыылаан: «Силер Бижилгелерни-даа, Бурганның күчү-күжүн-даа билбес болгаш, соора барган эвес силер бе? 25 Өлүг улус катап дирилгеш, кадай-даа албас, ашакка-даа барбас, харын Бурганның дээрде төлээлеринге дөмей болур. 26 А өлүглер аразындан катап дирлиишкинге хамаарыштыр силер Моисейниң номундан: „Мен – Авраамның Бурганы, Исаактың Бурганы болгаш Иаковтуң Бурганы-дыр мен“ – деп, Бурганның Моисейге хып турар чадаң ыяштан чугаалаанын номчувааныңар ол бе? 27 Бурган – өлүглерниң эвес, а дириглерниң Бурганы-дыр! Силер соора билип турар-дыр силер, саддукейлер!» 28 Ном-хоойлу тайылбырлакчыларының бирээзи ол маргылдааны дыңнап тура, Иисустуң кайы хире эки харыылап турганын эскерип кааш, Аңаа чедип келгеш: «Шупту айтыышкыннарның кайызы эң чугула боорул?» – деп айтырыг салган. 29 Иисус мынча деп харыылаан: «Эң чугула айтыышкын бо-дур: „Дыңна, Израиль! Бистиң Бурганывыс Дээрги-Чаяакчы – дың чаңгыс Дээрги-Чаяакчы-дыр. 30 Бодуңнуң Бурганың Дээрги-Чаяакчыга бүгү-ле чүлдү-чүрээң-биле, бүгү-ле сеткил-сагыжың-биле, бүгү-ле угаан-сарыылың-биле, шыдаар-ла шааң-биле ынак бол“. 31 Ийи дугаар айтыышкын бо: „Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол“. Бо ийи айтыышкындан чугула кандыг-даа айтыышкын чок». 32 Ном-хоойлу тайылбырлакчызы мынча дээн: «Эки-ле чугааладыңар, Башкы. „Бурган дың чаңгыс база Оон өске Бурган чок“ – деп, Силер шын чугааладыңар. 33 Аңаа бодунуң бүгү-ле чүлдү-чүрээ-биле, бүгү-ле угаан-сарыылы-биле, шыдаар-ла шаа-биле ынак боору база чанында кижиге бодунга боду дег ынак боору – өргүлдерниң бүгү хевирлеринден аажок чугула-дыр». 34 Иисус ном-хоойлу тайылбырлакчызының ол хире угаан-сарыылдыг харыылап турарын көргеш, аңаа мынча дээн: «Сен Бурганның Чагыргазындан ырак эвес-тир сен». Оон бээр-ле кым-даа Аңаа айтырыг салырын дидинмээн. 35 Сөөлүнде, чонну Бурганның өргээзинге өөредип тура, Иисус мынча дээн: «Чүге ном-хоойлу тайылбырлакчылары Бурганның шилип алган Христозун Давидтиң Оглу-дур деп турарыл? 36 Давид боду, Ыдыктыг Сүлдеге башкарткаш, мынча дээн болгай: „Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге мынча дээн: ‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда, Мээң оң таламга олур’“. 37 Давид боду Ону Дээргим деп адаан-дыр. Ындыг болганда, Христос канчап Давидтиң оглу боорул?» Дыка хөй чон Иисусту магадап дыңнап турган. 38 Иисус чонну улаштыр өөредип, мынча дээн: «Ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан кичээнип чоруңар. Олар каас-коя тоннар кедеринге база улус чыылган шөлдерге хүндүледиринге ынак болгай. 39 Олар синагогалар болгаш найыр-дойларга эң хүндүткелдиг черлерге саадаарынга ынак улус. 40 Олар дулгуяк кадайның эт-хөреңгизин сыырыпкаш, ооң соонда карак чаап үр мөргүүр улус. Ындыгларны эң-не шыңгыы кеземче манап турар». 41 Иисус өргүл кылдыр берген акша-мөңгүн чыыр хааржак мурнунга олуруп алгаш, Бурганның өргээзинге улустуң акша өргүп турарын хайгаарап эгелээн. Бай улус хөй түңнүг акша салгылаар болган. 42 А оон бир-ле ядыы дулгуяк кадай чедип келгеш, бир рим көпеек хире үнелиг ийи эң үүрмек чоосту салган. 43 Иисус өөреникчилерин чыып алгаш, мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бо ядыы дулгуяк кадай өргүл салган улустуң шуптузундан хөйнү салды. 44 Олар боттарының артыкшылдыг байындан салып турду, а ол кадай, ындыг ядыы турбуже, бодунуң амыдыраарынга херек бар-ла кошкулун салып кагды».

Марк 13

1 Иисус Бурганның өргээзинден үнүп орда, Ооң өөреникчилериниң бирээзи Аңаа мынча дээн: «Башкы! Көрүңерем, онза-ла чараш даштар-дыр база онза-ла тудуглар-дыр!» 2 Иисус аңаа: «Сен бо улуг, чараш орду-сүмелерни кайгап тур сен бе? Оларның шуптузун үрегдеп-бузуп кааптар, маңаа туружундан шимчевээн даш безин артпас» – деп харыылаан. 3 Ооң соонда Ол Елеон даанга, Бурганның өргээзиниң чиге дужунга олурда, Пётр, Иаков, Иоанн болгаш Андрей олар өске өөреникчилерден аңгы чедип келгеш, айтырыг салганнар: 4 «Ол бүгү кажан болу бээрил, ук болуушкуннар чоокшулап келгенин кандыг бадыткал демдектеринден билип алыр бис, чугаалап бериңерем?» 5 Иисус оларга мынча дээн: «Кандыг-даа улуска дуурайладып аарындан кичээниңер. 6 Хөй кижи: „Христос – мен-дир мен“ – деп, Мээң адым тудуп чедип келгеш, эңдерик улусту мегелеп кааптар. 7 Чоокта дайын-чааның шимээнин болгаш ыракта дайын-чаалар дугайында чугаалар дыңназыңарза, кортпаңар. Ол бүгү болган турар ужурлуг, ынчалза-даа бүгү чүвениң чогум төнчүзү ол эвес-тир. 8 Бир чонче өске чон база бир күрүнеже өске күрүне халдай бээр. Чер болганга чер шимчээшкиннери болгаш аш-чут болур. Ынчалза-даа ол бүгү, божаан херээженниң эъдиниң аарыы дег, хилинчектиң чүгле эгези-дир. 9 Серемчилелдиг болуңар! Силерни шиидери-биле дээди Чөвүлелдерге хүлээдир база синагогаларга эттеп-согар. Мээң дугайымда херечилеп, чагырыкчылар болгаш хааннар мурнунга турар силер. 10 Ынчалза-даа чүнүң-даа мурнунда Буянныг Медээни бүгү чоннарга суртаалдаан турар ужурлуг силер. 11 Силерни кажан-даа бол тудуп алгаш, шиидери-биле аппарза, чүнү чугаалаар чоор деп, баш бурунгаар сагыш човаваңар. Чүнү чугаалаарыңар силерге ол шакта илерей бээр, чүге дээрге боттарыңар эвес, а Ыдыктыг Сүлде Боду чугаалай бээр. 12 Акызы дуңмазын, ачазы ажы-төлүн өлүрери-биле бериптер. Ажы-төлү база ада-иезинге удур тура халааш, оларны өлүмге онаары-биле бериптер. 13 Мээң адым ужун бүгү улус силерни көөр хөңнү чок апаар. Ынчалза-даа ол бүгүнү эчизинге чедир шыдашкан кижи камгалалды алыр». 14 «Кажан бодунуң турбас ужурлуг черинде турар хоозуралдың бужар чудун көрүп кагзыңарза (номчуп орар кижи шын угаазын!), ынчан Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин. 15 Бажыңының кырынга турган кижи, эт-севин алыр дээш, бажыңынче дүжүп кирбезин. 16 Шөлге ажылдап чораан кижи, идик-хевин алыр дээш, бажыңынче ээп келбезин. 17 Ол хүннерде иштиг-сааттыглар болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! 18 Ол бүгү кыжын болу бербезин дээш, мөргүңер. 19 Чүге дээрге Бурганның делегейни чаяаган үезинден бо хүнге чедир болуп көрбээн база моон соңгаар кажан-даа болбас ындыг коргунчуг айыыл-халап ол хүннерде болур. 20 Бир эвес Дээрги-Чаяакчы ол хүннерниң санын кызырбаан болза, амылыг кижи бүрүзү оон менди үнмес ийик. Ынчалза-даа Бодунуң шилип алган улузун бодааш, Дээрги ол хүннерниң санын кызырып берген. 21 Силерге ынчан кандыг-бир кижи: „Көр, Христос мында!“ азы: „Христос дуу ында!“ – дээр болза, аңаа бүзүревеңер. 22 Ол үеде боттарын „Христос мен“ база „Бурганның медээчизи мен“ дижип чоруур улус тыптып кээр. Болдунар-ла болза, Бурганның шилип алган улузун безин мегелээр дээш, олар силерге янзы-бүрү бадыткал демдектери болгаш кайгамчык чүүлдер көргүзер. 23 Ындыг болганда, кичээниңер. Мен силерни манап турар бүгү чүвени баш бурунгаар сагындырып турарым бо». 24 «Ынчаарга ол хүннерниң бүгү айыыл-халавы болуп каапкан соонда, хүн караа өжер, ай чырытпастай бээр, 25 сылдыстар дээрден кээп дүжер база дээрниң күчү-күштери сириңейнип, божаңнай бээр. 26 Улус ынчан өндүр улуг күчү-күжү болгаш чайынналчак чырыы-биле булуттарда кел чоруур Кижи амытан Оглун көрүп каарлар. 27 Ол Бодунуң төлээлерин чырык черниң дөрт чүгүнден, өртемчейниң бир кыдыындан өске кыдыынга чедир Бодунуң шилип алган улузун чыып эккелзиннер дээш, чорудуптар». 28 «Фига ыяжындан үлегер-чижектен алыңар: ооң будуктары хөөп, бүрүлери частып кээрге, чай удавас дүжер дээрзин эндевес болгай силер. 29 Шак-ла ынчалдыр ол бүгүнүң боттанып эгелээнин көрүп кагзыңарза, Кижи амытан Оглу бо, эжик аксында келген дээрзин билип алыңар. 30 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бүгү чүве боттанмаан шаанда, бо салгалдың улузу өлүп читпес. 31 Дээр биле чер эстип-хайлы бээр, а Мээң сөстерим эстип-хайлы бербес». 32 «А ол хүннүң база шактың кажан кээрин кым-даа: дээрниң төлээлери-даа, Бурганның Оглу-даа билбес – чүгле Бурган Ада билир. 33 Серемчилелдиг болуңар база кезээде белен болуңар, чүге дээрге ол үениң кажан кээрин билир эвес силер. 34 Ырак орукче аъттаныр дээн кижиниң бажыңын чалчаларынга арттырып кааш, кижи бүрүзүнге кылыр ажыл-херекти айтып каанынга база хаалгачызынга „Одуг-сергек таңныылдап олур“ деп айтыышкын бергенинге ол манаашкынны дөмейлеп боор. 35 Ынчангаш силер база-ла одуг-сергек болуңар! Чүге дээрге бажың Ээзиниң кажан ээп келирин билбес-ле болгай силер: та кежээ, та дүн ортузунда, та аскыр-дагаа алгырар өйде азы хүн үнүп орда... 36 Силер манавайн туруңарда, Ол хенертен ээп келгеш, удуп чыдарыңарны көрүп кагбазын! 37 Ынчангаш силерге чугаалаан чүвемни бүгү улуска база чугаалап тур мен: одуг-сергек болуңар!»

Марк 14

1 Хосталыышкын болгаш Хаарган далганнар байырлалынга чедир ийи хүн арткан турган. Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Иисусту кажарлап тудуп алгаш, өлүрүп каар эптиг арга дилей бергеннер. 2 Олар мынча деп турган: «Чүгле байырлал үезинде ынчап болбас. Оон башка чон хөлзээзин үндүрүп болур». 3 Иисус Вифанияда кежи аарыг чораан Симоннуң бажыңынга чемненип олурда, бажыңче алебастр доңгалыг бир херээжен кирип келген. Ол доңгаже арыг нард үнүштен кылган улуг үнелиг чаагай чыттыг үс куткан болган. Ол саваның аксын буза шапкаш, чаагай чыттыг үзүн Иисустуң бажынче кудуп, чаап берген. 4 Чамдык улус аңаа хорадаксап, аразында чугаалажы берген: «Чаагай чыттыг үстү чарыгдаан ажыы чүл? Ону 300 ажыг мөңгүн чоос өртекке садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп берип болур турган-на болгай». 6 Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: «Соксаңар, ону дүвүретпейн көрүңер. Ол Меңээ эки херек кылды ышкажыл. 7 Ядыылар силер-биле үргүлчү кады турар, күзээр болзуңарза, оларга кажан-даа ачы-дуза көргүзүп шыдаар силер, а Мен силер-биле үргүлчү кады турбас мен. 8 Ол херээжен бодунуң шыдаар шаа-биле кылды: Мээң мага-бодумну орнукшударынга баш удур белеткеп, үс-биле чаап берди. 9 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бүгү делегейге, Буянныг Медээни суртаалдаан чер бүрүзүнге, улус бо херээженниң кылган херээниң дугайында чугаалажып, ону сактып чоруур». 10 Ынчан Иисустуң он ийи элчининиң бирээзи боор Иуда Искариот Ону садыптар дээш, Бурганның дээди бараалгакчыларынче чорупкан. 11 Олар ону дыңнааш, амырап, аңаа акша төлээрин аазааннар. Иуда оон бээр-ле Иисусту оларга садыптар эптиг таварылга манап эгелээн. 12 Хаарган далганнар байырлалының бирги хүнүнде, кажан Хосталыышкын байырлалында чиир хураганны дөгерер үе кээрге, өөреникчилери Иисуска мынча дээн: «Силерниң байырлал чеми чиир чериңерни каяа белеткезин деп күзээр силер?» 13 Иисус ынчан оларның ийизин чорудуп, мынча деп чагаан: «Хоорайже барыңар. Ынаар кире бээриңерге, суглуг доңга туткан кижи уткужуп кээр эвеспе. Ону эдерип чоруптуңар. 14 Ол кижиниң кире бээри бажыңче киргеш, бажың ээзинге: „‘Өөреникчилерим-биле кады Хосталыышкын байырлалының кежээки чемин четтирерим өрээл кайдал?’ – деп, Башкы айтырып тур“ – дээр силер. 15 Бажың ээзи силерге аайлап-белеткеп каан үстүкү делгем өрээлди айтып бээр. Биске шупту чүвени аңаа белеткеп каар силер». 16 Ийи өөреникчи чорупкан. Олар хоорайже киргеш, шупту чүвени Иисустуң оларга чугаалаан аайы-биле тып алгаш, байырлалдың кежээки чемин белеткеп кааннар. 17 А кежээ дүшкенде, Иисус ынаар Бодунуң он ийи элчини-биле кады чедип келген. 18 Олар олуруп алгаш, чемненип эгелээрге, Ол: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силерниң бирээңер – ам Мээң-биле кады чемненип олурар кижи – Мени садыптар-дыр» – дээн. 19 Өөреникчилер аажок муңгарай бергеш, кижи бүрүзү Оон соңнуг-мурнуг айтырып эгелээн: «Мен эвес-ле боор мен аа?» 20 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Ол дээрге он ийи элчинниң бирээзи, ам Мээң-биле кады чаңгыс тавактан чем чип орар кижи-дир. 21 Бижилгеде ол дугайында бижээни дег, Кижи амытан Оглу оруун эртер ужурлуг, ынчалза-даа Ону садыптар кижи ат болур! Ол кижи шуут төрүттүнмээни боору дээре ийик!» 22 Олар чемненип олурда, Иисус хлебти алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, ону үзе тыртып, өөреникчилеринге берип тура, мынча дээн: «Ап алыңар, бо дээрге Мээң мага-бодум-дур». 23 А ооң соонда Ол дашканы көдүргеш, Бурганга өөрүп четтиргеш, өөреникчилеринге сунуп бээрге, олар шупту ол дашкадан ишкен. 24 Иисус оларга мынча дээн: «Бо дээрге хөй улус дээш төгерим, чагыг-керээ чарар Мээң ханым-дыр. 25 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазынга чаа арага ижер хүнүм келбээн шаанда, Мен ам моон соңгаар виноград суксуну – араганы ишпес мен». 26 Олар ыдыктыг ырны ырлашкаш, Елеон даанче чорупканнар. 27 Иисус оларга мынча дээн: «Бижилгеде: „Кадарчызын соп каарымга, хойлар тарай маңнажы бээр“ – деп бижээни дег, силер шупту Менден ойталаар-дыр силер. 28 Ынчалза-даа катап дирилгеним соонда, Мен Галилеяга мурнай чедип, силерни аңаа манаар мен». 29 А Пётр Аңаа: «Улус Силерден шупту-даа ойталаар болза, мен кажан-даа ынчанмас мен» – дээн. 30 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: бо дүне-ле, аскыр-дагаа ийи катап алгырар бетинде, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен». 31 Ынчалза-даа Пётр улам-на маргып: «Силер-биле кады өлүр-даа апаар болзумза, Силерден черле ойталавас мен!» – деп аашкынган. Өске өөреникчилери база ынча дижир болган. 32 Ооң соонда олар Гефсимания дээр черге чедип кээрге, Иисус Бодунуң өөреникчилеринге: «Мен мөргүп алыйн, силер маңаа олуруңар» – дээн. 33 Иисус Пётрну, Иаковту болгаш Иоанны эдертип алган. Ол ундаралга база хөлзээзин-дүвүрелге алзыпкан. 34 «Мээң сеткилимни качыгдал өлүмнүү-биле карартыр базып тур – деп, Ол оларга чугаалаан. – Маңаа туруңар база сергек болуп, удуваңар!» 35 Элээн ырай бергеш, Иисус черже доңгая кээп дүшкеш, болдунар чүве болза, хилинчектиң ол үе-шагы Оон чайлазын дээш, мөргүп эгелээн. 36 Ол мынча дээн: «Авва, Ачай! Сээң шыдавас чүвең чок болгай. Хилинчектиң бо дашказын Менден чайлады берем! Ынчалза-даа бүгү чүве Мээң эвес, а Сээң күзел-сорууң ёзугаар болзун». 37 Иисус өөреникчилеринче ээп келгеш, оларның удуп чыдарын көргеш, Пётрга чугаалаан: «Симон, удуй бердиң бе? Сен таанда-ла чаңгыс шак иштинде удувайн барып шыдавааның ол бе? 38 Күткүлгеге алыспас дээш, серемчилелдиг болуп, мөргүңер-ле. Сеткил-сагыш – сергек, а мага-бот – суларгай болгай». 39 Иисус база катап ырай бергеш, демги-ле сөстери-биле мөргүп турган. 40 Ооң соонда Ол катап ээп кээрге, өөреникчилери ам база удуп чыткан. Оларның карактары шимдинип турган, а ол ышкаш Аңаа чүнү-даа харыылаар аайын тыппааннар. 41 Үшкү удаа оларже дедир чедип келгеш, Иисус мынча дээн: «Силер ам-даа удуп дыштанмышаан силер бе? Болзун че. Шак-үе келген, Кижи амытан Оглун бачыттыглар холунга тудуп берип турар-дыр. 42 Тургулаңар, чоруулуңар. Саттыныкчы бо келди, көрүңер!» 43 Иисус ынча деп турда-ла, он ийи элчинниң бирээзи боор Иуда чедип келген. Ооң-биле кады Бурганның дээди бараалгакчыларының, ном-хоойлу тайылбырлакчыларының болгаш баштыңнарның чорутканы, хылыштар, моңнар-биле чепсегленген хөй улус кел чыткан. 44 Саттыныкчы оларга демдек айтып, дугуржуп алган турган: «Ошкап каарым кижи Иисус ол боор. Ону тудуп алгаш, шыңгыы кадарып, аппаар силер». 45 Иуда ол дораан Иисусче чоокшулап келгеш: «Башкы!» – дээш, Ону ошкап каан. 46 Иисуска холдарын дегзип, Ону тудуп алганнар. 47 Ооң чанынга турган өөреникчилерниң бирээзи хылыжын ушта тырткаш, Бурганның дээди бараалгакчызының чалчазының кулаан одура шаапкан. 48 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Силер чүге Мени тудуп аарда, хылыштарлыг, моңнарлыг чедип келдиңер? Кай, Мен дээрбечи-дир мен бе? 49 Мен хүннүң-не силер-биле кады Бурганның өргээзинге улус өөредип келдим, а силер Меңээ хол дегбээн болгай силер. Ынчалза-даа Бижилгелерниң сөстери боттанзын». 50 Хамык өөреникчилер ынчан Иисусту каапкаш, дезе бергеннер. 51 Ооң өөреникчилериниң аразынга чораан, чанагаш эът-бодун чүгле пөс шывыг-биле шып алган аныяк оол харын Иисусту эдерип чорупкан. Чепсегленген улус ону база сегирип аарга, ол оол шывыын оларның холунга каапкаш, чанагаш боду дезип чоруй барган. 53 Иисусту Бурганның дээди бараалгакчызының бажыңынга эккелгеннер. Ында Бурганның кол-кол бараалгакчылары, чоннуң баштыңнары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чыглып келген болган. 54 (А Пётр Бурганның дээди бараалгакчызының бажыңының хериминиң иштинге чедир Иисусту бүдүү эдерип келгеш, таңныылдар аразынга отка чыннып олуруп алган.) 55 Бурганның дээди бараалгакчылары база бүгү дээди иудей Чөвүлел Иисусту өлүрүп шиидер чылдагаан бар болзун дээш, Аңаа удур буруудаткан херечилел тыварын оралдашса-даа, чүнү-даа тыппааннар. 56 Иисуска удур меге херечилел кылган улус хөй-даа болза, оларның ол херечилелдери аразында дүүшпес болган. 57 Ооң соонда элээн каш меге херечи туруп келгеш, Аңаа удур херечилел кылып, мынча дээннер: 58 «Бис Ооң: „Кижи холу-биле туткан Бурганның бо өргээзин үрегдеп-бускаш, үш хүн дургузунда өске, кижи холу-биле тутпаан өргээден тудуп тургузуптар мен“ – деп турганын дыңнаан бис». 59 Ынчалза-даа оларның безин херечилелдери дүүшпес болган. 60 Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан Иисустуң мурнунга туруп алгаш: «Чүге харыылавайн тур сен? Бо улустуң сеңээ удур чүнү херечилеп турары ол?» – деп айтырган. 61 Ынчалза-даа Иисус ыыттаваан болгаш чүнү-даа харыылаваан. Бурганның дээди бараалгакчызы Оон база катап айтырыг салган: «Сен ылап-ла Христос, йөрээлдиг Бурганның Оглу сен бе?» 62 Иисус мынча деп харыылаан: «Ийе, Мен мен. Моон соңгаар силер шупту Кижи амытан Оглунуң Күчүлүг Бурганның оң талазында олурарын база дээрниң булуттарынга бүргеттирген кел чыдарын көөр силер». 63 Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан кеткен хевин ора соп каапкаш, мынча дээн: «Биске ам херечилерниң херээ чүл? 64 Силер Ооң Бурганны дорамчылаанын дыңнадыңар. Кандыг шииткел үндүрер силер?» Олар шупту: «Ол буруулуг база өлүр ужурлуг» – деп чугаалааннар. 65 Чамдык улус Олче дүкпүрүп-каккырып эгелээн. Иисустуң карактарын шарып алгаш, Ооң бажынче шанчып: «Өттүр билип медегле!» – деп турганнар. Ооң соонда таңныылдар база Ону аппаргаш, эттеп-соп эгелээннер. 66 Пётр ам-даа херим иштинден үнмээн турда, Бурганның дээди бараалгакчызының чалча херээженнериниң бирээзи ынаар чеде берген. 67 Ол херээжен отка чыннып олурган Пётрну көрүп кааш, олче топтап көргеш: «Сен база Назарет чурттуг Иисус-биле кады турган сен» – дээн. 68 Ынчалза-даа Пётр ойталап каапкан. Ол: «Билбезим херек-тир, чүнү чугаалап турарыңның ужур-утказын билбейн тур мен» – дээш, бажың мурнунда шөлче үне берген. Ынчан аскыр-дагаа алгыра берген. 69 А чалча херээжен ону аңаа көрүп кааш, улуска база катап: «Бо кижи база оларның бирээзи-дир» – дээн. 70 Ынчалза-даа Пётр база-ла ойталап каапкан, а элээн болганда, аңаа турган улус Пётрга: «Оларның бирээзи болбайн канчаар сен, Галилеядан келген ышкаш-тыр сен» – дээн. 71 Ол даңгыраглап, аашкынып эгелээн: «Силерниң чугаалап турарыңар ол Кижини мен шуут билбес мен». 72 Ол дораан аскыр-дагаа ийиги удаа алгырыпкан, а Пётр Иисустуң аңаа чугаалаан сөстерин сактып келген: «Аскыр-дагаа ийи катап алгырар бетинде, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен». Ол ишкирнип ыглай берген.

Марк 15

1 Эртен эрте Бурганның дээди бараалгакчылары, баштыңнар болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары база бүгү дээди иудей Чөвүлел чөвүлежип хуралдаан. Олар Иисусту хүлээш, аппаргаш, Пилатка хүлээдип бергеннер. 2 Пилат Иисустан: «Сен – иудей хаан сен бе?» – деп айтырган. Иисус: «Силер бодуңар ынча дидиңер» – деп харыылаан. 3 Бурганның дээди бараалгакчылары Иисуска хөй буруу онааган. 4 Ынчангаш Пилат Оон база катап айтырган: «Чүге чүнү-даа харыылавас сен? Сеңээ удур буруудадыышкыннарның хөйүн көрбес сен бе!» 5 Ынчалза-даа Иисус Пилатка чүнү-даа харыылавайн баргаш, ону аажок кайгаткан. 6 Хосталыышкын байырлалында Пилат чоннуң шилээни бир херектенни хостап бээр чаңчылдыг турган. 7 Ынчан тура халыышкын үезинде өлүрүүшкүн кылган үймээнчилерниң бирээзи болур Варавва дээр кижи хоругдадып алган чыткан. 8 Чыылган чон Пилаттан ооң оларга үргүлчү кылып келген келдередиин кылырын негей берген. 9 Пилат олардан: «Силерге иудей хаанны хостап берейн, күзээр силер бе?» – деп айтырган. 10 (Бурганның дээди бараалгакчылары Иисуска адааргааш, Ону аңаа тудуп эккелгенин Пилат билип турган.) 11 А Бурганның дээди бараалгакчылары чонну Пилаттан Варавваны хостаарын дилээр кылдыр көгүдүп-хөөктүрүп алганнар. 12 Пилат олардан: «Силерниң иудей хаан деп турарыңар демги Кижини мээң канчаарымны күзеп тур силер?» – деп база катап айтырган. 13 Олар харыызынга: «Ону хере шаап шаажылаңар!» – деп алгыржы бергеннер. 14 А Пилат олардан: «Чогум чүү дээш? Ол кандыг кемниг херек үүлгеткенил?» – деп айтырган. Ынчалза-даа чыылган чон улам ыыткыр алгыржы берген: «Ону хере шавыңар!» 15 Пилат чыылган чоннуң күзелин хандырар дээш, оларга Варавваны хостап берген, а Иисусту кымчылааш, хере шавары-биле аппаарын дужааган. 16 Шериглер Иисусту Пилаттың ордузунуң мурнунда преторий дээр шөлче киире бергеш, бүдүн батальон шеригни чыып алганнар. 17 Олар Аңаа хааннар кедер хүрең-кызыл тон кедиргеш, тенниг будуктардан оваадай өрээш, Ооң бажынга салып кааннар. 18 «Иудей хаан алдаржызын!» – деп, олар алгыржып турганнар. 19 Олар Ооң бажынче мерге-биле улдап, Олче дүкпүрүп-каккырып, Ооң мурнунга дискектенип ора дүшкеш, Аңаа сөгүрээн улус өттүнүп, дорамчылап турганнар. 20 Иисусту дорамчылап мага хангаш, шериглер хүрең-кызыл каас-коя тонну ужулгаш, Ооң Бодунуң хевин кедиргеш, хере шавары-биле алгаш чорупканнар. 21 Киринея чурттуг Симон деп кижи шөлден ээп чанып олургаш, оларга орук ара ужуражы берген. (Ол Александр биле Руфустуң ачазы чүве-дир.) Шериглер ону Иисусту хере шавар дээн белдир-ыяшты көдүрүп чоруур кылдыр албадапканнар. 22 Иисусту Голгофа азы «Баш сөөгү» дээр черге эккелгеннер. 23 Шериглер Аңаа мирра холаан арага ижиртирге, Ол ынаваан. 24 Иисусту белдир-ыяшка хере шаап кааш, олар Ооң хевин алыр дээш үлүг тыртып, аразында үлежип алганнар. 25 Ону хере шаап каанда, хүн үнгенден бээр үшкү шак турган. 26 Иисустуң кем-буруузун айыткан самбыражыгашта: «Иудей хаан» – деп бижээн болган. 27 Ооң-биле кады ийи дээрбечини база: бирээзин – Ооң оң талазынга, өскезин – солагай талазынга хере шаап каан. 29 Эрткен-дүшкен улус Иисусту бак сөглеп, Ооң талазынче бажы-биле дорамчылалдыг айтып, кочулап турган: «Че, чүл моң? „Бурганның өргээзин үрегдеп-бускаш, үш хүн дургузунда тудуп тургузуптар мен“ – деп турдуң чоп! 30 Белдир-ыяштан дүжүп кээп, Бодуңну Бодуң камгала!» 31 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары база Иисусту кочулап, аразында чугаалажып турганнар: «Өскелерни камгалап турган, а Бодун камгалап шыдавас де! 32 Ам бо Христос, Израильдиң хааны, белдир-ыяштан дүжүп келзин, бис ону көөр болзувусса, Аңаа бүзүрей бээр бис!» Иисус-биле кады хере шаптырган ийи дээрбечи безин Ону бак сөглеп турган. 33 Хүн үнгенден бээр алдыгы шактан тоску шакка чедир бүгү чер кырын дүмбей караңгы шыва апкан. 34 А тоску шак үезинде Иисус ыыткыр алгырыпкан: «Элои, Элои, лема савахфани?!» ( «Мээң Бурганым, Мээң Бурганым, чүү дээш Мени кааптың?!» – дээни ол.) 35 Чоогунга турган улустуң чамдыызы ону дыңнааш: «Дыңнаңарам, Ол Илияны кый деп тур» – дишкен. 36 Оларның бирээзи маңнап чеде бергеш, ажыг виноград арагазынга суг сиңирер губканы өттүрүп, өрген бажынга кедиргеш, ижиртири-биле Иисусче сунган. Ол кижи мынча дээн: «Адыр! Ону дүжүрүп алыр дээш, Илияның кээр-келбезин көрээли». 37 Ыыткыр алгырыпкан соонда, Иисустуң амы-тыны үстү берген. 38 Ол өйде Бурганның өргээзиниң иштинде аскан көжеге үстүнден адаанга чедир ийи чара орлуп калган. 39 Иисустуң чиге мурнунга турган чүс шериг баштыңчызы Ооң тынындан канчаар чарылганын көргеш: «Бо кижи ылап-ла Бурганның Оглу турган-дыр!» – дээн. 40 Чамдык херээженнер база болган чүүлдү ырактан хайгаарап турган. Оларның аразынга Мария Магдалина, бичии Иаков биле Иосийниң авазы Мария база Саломия олар турган. 41 Иисус Галилеяга чоруп турда, бо херээженнер Ону эдерип, Аңаа дузалажып турган чүве-дир. Иерусалимче Ооң-биле кады чедип келген өске-даа хөй херээженнер база ол черге турганнар. 42 Ол хүн байырлалга белеткел хүнү азы амыр-дыш хүнүнүң бүдүүзү турган. Кежээ дүжүп кел чыткан. 43 Дээди иудей Чөвүлелдиң алдар-хүндүлүг кежигүнү боор, Бурганның Чагыргазының кээрин манап чоруур Аримафея чурттуг Иосиф дээр кижи чедип келгеш, Пилатче дидим базып кире берген. Ол Пилаттан Иисустуң мага-бодун аңаа бээрин дилээн. 44 Иисустуң ындыг дүрген өлү бергенин дыңнааш, Пилат пат кайгап калган. Ол демги чүс шериг баштыңчызын кыйгырткаш, Иисустуң кажан өлгенин айтырган. 45 Чүс шериг баштыңчызындан ылап-ла ындыг дээрзин билип алгаш, Пилат мага-ботту Иосифке бээрин чөпшээрээн. 46 Иосиф чуга пөс садып алгаш, Иисустуң мага-бодун дүжүрүп, ол пөзү-биле ораап алгаш, хаяда оя каккан чевег-куйга орнукшудуп каан. Чевег-куйнуң аксын, улуг даш чууп эккеп, дуглап каан. 47 А Мария Магдалина биле Иосийниң авазы Мария Иисусту кайда орнукшудуп каанын көрүп алганнар.

Марк 16

1 Амыр-дыш хүнү эрткенде, Мария Магдалина, Иаковтуң авазы Мария болгаш Саломия олар, Иисустуң мага-бодун барып чаап каар-дыр дээш, чаагай чыттыг үстер садып алганнар. 2 Улуг-хүнде, эртен эрте, хүн чаа-ла үнүп олурда, херээженнер чевег-куйже чорупкан. 3 Орук ара олар: «Чевег-куйнуң аксын дуглаан дашты кым биске чайладыр чууп бээрил?» – деп аразында чугаалажып чорааннар. 4 А чедип келгеш, ол аажок улуг дашты кыдыынче чууктап каанын көрүп кааннар. 5 Олар чевег-куйнуң иштинче кире бергеш, ооң оң талазында ак хеп кеткен аныяк оолдуң олурарын көрүп кааш, элдепсинип корга бергеннер. 6 Ол оол мынча дээн: «Кортпаңар. Силер хере шаптырып шаажылаткан Назарет чурттуг Иисусту дилеп чедип келген-дир силер. А Ол катап дирли берген, Ол ам мында чок. Ооң мага-бодунуң чыткан чери бо-дур. 7 А ам баргаш, Ооң өөреникчилеринге, ылаңгыя Пётрга мынча деп чугаалаңар: „Ол силерни мурнай Галилеяга чеде бээр. Ооң силерге чугаалааны дег, Ону аңаа көрүп каар силер“». 8 Херээженнер коргуушкунга алзып, чевег-куйдан үнгеш, халчып ыңай-ла болганнар. Олар кымга-даа чүнү-даа чугаалавааннар, чүге дээрге кортканы ол хире болган. 9 Улуг-хүнде эртен эрте Иисус, катап дирилгениниң соонда эң баштай, чеди букту биеэде бир оон үндүр сывыртап бергени Мария Магдалинага кээп көзүлген. 10 Ол херээжен чоруткаш, Ооң ажыын ажып ыглажып турган өөреникчилерге чүү болганын чугаалап четкен. 11 Иисус дириг деп, а Мария Ону көрген деп дыңнааш, олар аңаа бүзүревээн. 12 Иисус ооң соонда ийи өөреникчизинге база, олар көдээ черже бар чыдырда, өске хевир-шырайлыг бооп көзүлген. 13 Ол ийи өөреникчи ээп келгеш, арткан өөрүнге чугаалаан, ынчалза-даа оларга база-ла бүзүревээннер. 14 Адак сөөлүнде Иисус он бир элчинге, олар чемненип олурда, кээп көзүлген. Иисус оларны бүзүрели четпес болганы дээш, Ону катап дирилген турда көрген улуска бүзүрээр хөңнү чок болган чөрүүзү дээш, чемелээн. 15 Иисус оларга мынча дээн: «Бүгү делегейни эргий кезип, бүгү кижи төрелгетенге Буянныг Медээни суртаалдаңар. 16 Бүзүрей бергеш, сугга суктурар кижи – камгалал алыр, а бүзүревес кижи – шииттирип алыр. 17 Бурган бүзүрээн улусту дамчыштыр дараазында кайгамчык демдектерин илередир: олар Мээң адым-биле буктарны үндүр сывыртаар болгаш чаа дылдарга чугаалажыр; 18 чыланнарны холга тудуп аарга база өлүмнүг хоран ижерге, оларга хора халдавас. Олар холдарын аарыг улуска дегзирге, демгилери экирий бээр». 19 Дээрги Иисус оларга бо бүгүнү чугаалааш, дээрже көдүрлүп үне бергеш, Бурганның оң талазынга барып олурупкан. 20 Ооң өөреникчилери тарап чоруткаш, чер болганга Буянныг Медээни суртаалдай бергеннер. Дээрги-Чаяакчы оларны деткип, оларның сөстерин кайгамчык демдектери-биле бадыткап турган. Аминь.

Лука 1

1 Бистиң аравыска болган болуушкуннар дугайында тоожуушкуннарны элээн хөй кижи бижип шенээн болгай. 2 Болган чүүлдү эгезинден тура көрүп келген, Медээни нептередип турган улус ол бүгүнү биске база дамчыдып чугаалаан чүве. 3 Ол бүгүнү мен база эгезинден тура хынамчалыг шинчилеп көргеш, болган чүүлдүң дес-дараалашкак бижимелин силерге кылып бээрин шиитпирледим, онза хүндүткелдиг Феофил. 4 Силерге чагып-сургаан өөредиг ылап быжыг үндезинниг дээрзинге силерни ыяк шынзыксын деп бодааным ол. 5 Иудеяга Иродтуң хааннап турган үезинде Захария деп аттыг кижи чурттап чораан. Ол Авияның ээлчээнден Бурганның бараалгакчызы турган. Ооң Елисавета деп аттыг кадайы Аароннуң ук-ызыгуурундан үнген кижи чүве-дир. 6 Олар ийилээ чөптүг-шынныг бооп, Дээрги-Чаяакчының бүгү-ле чагыгларын болгаш айтыышкыннарын хажык чок сагып чорааннар. 7 Елисавета ачы-үре чок болганындан, оларга ажы-төл турбаан база ийилдирзиниң назы-хары дөгүй берген улус чүве-дир. 8 Бир-ле катап ооң ээлчээниң Бурганга бараалгакчыларының өргээге ажылдаар үези кээрге, Захария Бурганның мурнунга бараан болуп эгелээн. 9 Дээрги-Чаяакчының өргээзинче киргеш, айдызаар үлүг, бараалгакчыларның чаңчылын ёзугаар, ынчан аңаа онаажып-тыр. 10 Ол ёзулалды кылыр ужурлуг өйде эңдерик хөй чон даштыгаа туруп алгаш, мөргүп турган. 11 Ынчан Захарияга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келгеш, айдызаар өргүл бедигээжиниң оң талазынга туруп алган. 12 Захария ону көрүп кааш, аймап-хөлзеп, корга берген. 13 Дээрниң төлээзи аңаа мынча дээн: «Захария, кортпайн көр. Мөргүлүңнү Бурган дыңнап каан-дыр, кадайың Елисавета ам сеңээ оол божуп бээр-дир, ону Иоанн деп адап аар сен. 14 Сен өөрүп-хөглээр-дир сен, хөй улус база ооң төрүттүнгени дээш өөрүп-байырлаар-дыр. 15 Чүге дээрге ол Бурганның мурнунга өндүр улуг болур-дур: виноград арагазы болгаш өске-даа эзиртир суксун ишпес-тир, авазының хырнынга чорааш-ла, Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттирер-дир. 16 Ол хөй израильчилерни оларның Бурганы Дээрги-Чаяакчыже ээлдирер-дир. 17 Илияныы дег сорук-күштү бодунга сиңиргеш, ол Дээрги-Чаяакчыны мурнай чедип кээр-дир. Ол адаларның чүректерин ажы-төлүнче, хай-чагырга чоктарның бодал-сагыжын чөптүг-шынчы улустуң бодал-сагыжынче ээлдирер-дир база Дээрги-Чаяакчының кээринге чонну белеткээр-дир». 18 Захария дээрниң төлээзинге мынча дээн: «А ону ылап шын деп канчап билип аар мен? Бодум-даа чөнээн, кадайым-даа база кыраан болгай». 19 Дээрниң төлээзи аңаа мынча деп харыылаан: «Мен Бурганның мурнунда бараан болуп турар Гавриил-дир мен. Ол мени сээң-биле чугаалажып, бо буянныг медээни дамчытсын дээш, чорутту. 20 Сеңээ бадыткал демдээ бо-дур: мээң сөстеримге бүзүревейн барганың дээш, сээң ам үнүң чок апаар, бо бүгүнүң боттаныр хүнүнге чедир чүве чугаалаар харыың чок болур». 21 Ол аразында чыылган чон Захарияны манап, ооң Бурганның өргээзинде саадай бергенин кайгап турган. 22 А ол үнүп келгеш, оларга чүве чугаалап чадап каан. Улус ону ыдыктыг өргээге Бургандан ажыдыышкын көрген кижи-дир деп билген. Захария оон олар-биле имнежип чугаалашкан болгаш олчаан үнү чок бооп арткан. 23 Ооң бараан боор хүннери эрте бээрге, ол бажыңынче чанып келген. 24 Элээн үе эрткен соонда, ооң кадайы Елисавета иштели бергеш, оозун беш ай дургузунда өске улустан чажырып келген. Ол мынча деп турган: 25 «Улустуң меңээ онааганы бак адымны көрүп кааш, ону ап каары-биле Дээрги-Чаяакчының меңээ ам ынчаар кылганы ол-дур!» 26 Елисаветаның иштелгениниң алдыгы айында Бурган Бодунуң төлээзи Гавриилди Галилеяның Назарет хоорайында Мария деп аттыг кысче чорудупкан. Мария Давид хаанның салгалы болур Иосиф дээр кижи-биле дүгдешкен турган. 28 Дээрниң төлээзи аңаа чедип келгеш: «Амыр-менди, Бурганның авыралын алган кыс! Дээрги-Чаяакчы сээң-биле-дир!» – дээн. 29 Кыс ооң ол сөстеринден эпчоксунгаш, «Бо чүү уткалыг амыр-менди болду» деп, аайын тыппайн барган. 30 Оон дээрниң төлээзи аңаа мынча дээн: «Мария, кортпа. Бурган сеңээ авыралын хайырлаан-дыр. 31 Ам иштелип-сааттангаш, Оол божуп алгаш, Аңаа Иисус деп ат тыпсыр сен. 32 Ол өндүр улуг болур база Дээди Өрүкүнүң Оглу деп адаттырар. Дээрги-Бурган-Чаяакчы Аңаа Ооң ада-өгбези Давидтиң дүжүлгезин хүлээдир-дир. 33 Ол Иаковтуң ук-салгалын мөңгези-биле хааннаар, Ооң Чагыргазы төнчү чок болур». 34 Мария дээрниң төлээзинден: «Мен ашакка барбаан болганымда, канчап ындыг болурул?» – деп айтырган. 35 Дээрниң төлээзи аңаа мынча деп харыылаан: «Ыдыктыг Сүлде сенче бадып кээр, Дээди Өрүкүнүң күжү сени бүргей аптар. Ынчангаш божуп аарың Ыдыктыг Чаш төл Бурганның Оглу деп адаттырар. 36 Сээң төрелиң Елисавета база үре-төл чок диртсе-даа, кыраан назынында иштелип, оолдуг болур-дур, оозу ам мырыңай алды айлыг-дыр. 37 Чүге дээрге Бурганның кылып шыдавазы чүве чок». 38 Мария ынчан мынча дээн: «Дээрги-Чаяакчының чалчазы-дыр мен. Мээң-биле бүгү чүве силерниң сөглээниңер ёзугаар болзунам». Оон дээрниң төлээзи чоруй барган. 39 Каш хонганда, Мария дөгертингеш, Иудеяның даглыг черинде турар Елисаветаның чурттаан хоорайынче далаштыг чорупкан. 40 Захарияның бажыңынга кирип келгеш, ол Елисаветаны мендилээн. 41 Елисавета Марияның мендилээнин дыңнап каары билек, ооң иштинде чаш төл шимчеп эгелээш, Елисавета Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкен. 42 Ол дыңзыг үн-биле йөрээл салган: «Херээженнерниң аразында алгадып-йөрээдир сен! Сээң иштиңде боттанган Чаш төл алгадып-йөрээдир-дир! 43 Дээргимниң иези бажыңымга кирип кээр деп аас-кежии меңээ канчап онаашканы ол? 44 Мени мендилээн сөзүң кулаамга дыңналыры билек, иштимде чаш төлүм өөрээштиң, шимчеп эгеледи. 45 Ынчангаш Дээрги-Чаяакчының аңаа аазаан чүвези бүдеринге бүзүрээн херээжен амыр-чыргалдыг-дыр!» 46 Мария мынча дээн: «Дээрги-Чаяакчыны мээң сеткилим алдаржыдып тур. 47 Камгалакчым болур Бурганым дээш, мээң ишти-хөңнүм өөрүп-байырлады, 48 чүге дээрге Бодунуң томаанныг, чаржынчыг чалчазынче Ол ээ көрдү. Ынчангаш моон соңгаар бүгү салгалдар мени амыр-чыргалдыг деп санаар-дыр. 49 Күчүлүг Бурган меңээ өндүр улуг херекти кылып кагды, Ооң ады ыдыктыг-дыр! 50 Ону хүндүлеп чоруурларны Ооң энерели салгалдан салгал дамчып бүргей алыр. 51 Ол Бодунуң холунуң күчүзүн көргүстү: улуургактарны оларның бодал-сагыжы-биле катай тарадыр сывырыпты. 52 Чагырыкчыларны дүжүлгезинден дүжүргеш, базындырганнарны өрү көдүрүп тур. 53 Аштааннарны кежик-биле магазын хандыргаш, байыыргааннарга чүнү-даа бербейн, сывырып тур. 54 Ада-өгбевиске Боду чугаалааны дег, Aвраамга болгаш ооң салгалынга кезээ мөңгеде энерелдиг болур дээн аазаашкынын утпайн, Бодунуң чалчазы боор израиль чонга Ол дузалады». 56 Мария Елисавета-биле кады үш ай хире тургаш, бажыңынче чанып келген. 57 Елисавета, божуур үези кээрге, оол уруг божуп алган. 58 Дээрги-Чаяакчы Бодунуң өндүр улуг энерелин аңаа ынчаар көргүскен деп дыңнаан кожалары база төрелдери ооң-биле кады өөрүп-байырлап турганнар. 59 Сески хүнде олар чаш төлдү кыртыжап демдектээри-биле чедип келгеш, оолду ачазының ады-биле Захария деп адаар дей бергеннер. 60 Ынчаарга оолдуң авазы: «Чок, ооң ады Иоанн болур чүве» – деп удурланган. 61 Олар аңаа: «Сээң төрелдериңде ындыг аттыг кым-даа чок-тур» – деп харыылааннар. 62 Ооң адазындан: «Оглуңну кым деп адаар сен?» деп имнеп айтырганнар. 63 Захария самбыражыгаш алдыртып алгаш: «Ооң ады – Иоанн» деп бижип каан. Хамык улус кайгай берген. 64 Дораан-на Захарияның чугаа-сөзү үнүп келген, ол чугааланып, Бурганны алдаржыдып эгелээн. 65 Ынчан чоок-кавыда чурттаан улус шупту коргуп-сүртей берген, а ол болуушкун дугайында чугаа-соот Иудеяның даглыг чуртун бир кылдыр нептерей берген. 66 Ону дыңнаан кижи бүрүзү: «Бо чаш төл кым болур ирги?» – деп айтырып турган. Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының күжү Иоанн-биле кады ылап-ла бар болган. 67 Иоанның ачазы Захария база Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, өттүр билип медеглеп эгелээн: 68 «Бодунуң чонунга дузалап чедип келгеш, аңаа хосталганы хайырлаан Дээрги-Чаяакчы – Израильдиң Бурганы алдаржызын! 69 Бодунуң ыдыктыг медээчилерин дамчыштыр үе-дүпте-ле аазап кааны дег, Бодунуң чалчазы Давидтиң салгалындан камгалаар күжүн Ол биске берди. 71 Бистиң дайзыннарывыстан база бисти көөр хөңнү чок бүгү улустуң холундан Ол бисти камгалаар. 72 Бистиң ада-өгбевиске энерелдиг боорун база Бодунуң ыдыктыг чагыг-керээзин утпайн сактып чоруурун Ол аазаан. 73 Ол дайзыннарывыстың холундан бисти адырар деп Aвраам өгбевиске берген даңгыраанга шынчы бооп артты. Ынчангаш бис ам бүгү чуртталгавыста Ооң мурнунга арыг чүректиг, чөптүг-шынныг бооп, Аңаа коргуш чогу-биле бараан боор бис. 76 А сен, чаш оглум, Дээди Өрүкүнүң медээчизи деп адаттырар сен, чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының оруун белеткеп бээр дээш, Ону мурнай чоруур-дур сен. 77 Камгалал оларның бачыдын өршээрин дамчыштыр кээрин сен Ооң чонунга билиндирер-дир сен. 78 Бурганывыстың өршээл болгаш ынакшылының ачызында дээрден чаа хүн биске хаяаландыр чырып кээр. 79 Ол үнүп келгеш, бодунуң чырыы-биле дүмбей караңгыда база өлүмнүң хөлегези бүргээн черде чурттаан бүгү улусту херелдендир чырыдыптар болгаш амыр-тайбыңче баар орукту биске айтып бээр». 80 А чаш төл өзүп-мандып, сагыш-сеткили быжыгып олурган. Израиль чоннуң мурнунга чедип кээр үе-шагы келгижеге чедир, ол ээн кургаг ховуга чурттап турган.

Лука 2

1 Ол үеде Август император Рим күрүнезиниң бүгү девискээринге чоннуң чизезин кылыр дугайында чарлык үндүрген. 2 Сирияны Квиринийниң чагырып турган үезинде кылган баштайгы чизе ол болган. 3 Кижи бүрүзү бодунуң төрүттүнген хоорай-суурунга барып даңзыладыры-биле чоруур ужурга таварышкан. 4 Давидтиң ук-ызыгуурундан үнген болгаш, Иосиф база-ла Галилеяның Назарет хоорайындан Давидтиң төрээн хоорайы Вифлеемче чизеледир дээш чорупкан. Иосифтиң дүгдешкен душтуу болур, ынчан иштиг турган Мария база ооң-биле кады чорупкан чүве-дир. 6 Вифлеемге кээрге, Марияның божуур ай-хүнү үнүп келген. 7 Ол бодунуң дун Оглун божааш, Ону чөргеп-шарааш, мал чемгерер шагжага салып алган, чүге дээрге хоначалар бажыңындан оларга чыдар чер тывылбаан. 8 Ол чер чурттуг кадарчылар ырак эвес шөлге, кодан хойларын харагалзап, хонуп чытканнар. 9 Хенертен оларның мурнунга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келген база Дээрги-Чаяакчының өндүр чырыы оларны хөме чырыдыпкан. Кадарчылар медээжок корга берген, 10 ынчалза-даа дээрниң төлээзи оларга мынча дээн: «Кортпаңар. Мен бүгү чонга хамааржыр аажок өөрүшкүлүг Медээ силерге дыңнадып тур мен. 11 Силерниң Камгалакчыңар, Дээрги Христос бөгүн Давидтиң төрээн хоорайында төрүттүнген-дир! 12 Силерге бадыткал демдээ бо-дур: чөргеп-шарааш, мал чемгерер шагжада салып каан чыдар Чаш төлдү тып алыр силер». 13 Хенертен дээрниң ол төлээзинге дээрниң эңдерик хөй аг-шерии катчып келгеш, Бурганны алдаржыдып эгелээн: 14 «Өрү дээрде Бурганга алдар! Чер-делегейде Ооң сеткилинге кирер кижилерге амыр-тайбың догунназын!» 15 Дээрниң төлээлери оларны каггаш, дээрже көдүрлүп үне бээрге, кадарчылар аразында: «Дээрги-Чаяакчы биске чүнүң дугайында чугаалаан ирги, Вифлеемге ам дораан баргаш, ында чүү болганын көрүп көрээлем» – деп сүмелешкеннер. 16 Олар ынаар дүвү-далаш чеде бергеш, Марияны, Иосифти база мал чемгерер шагжада чыткан Чаш төлдү тып алганнар. 17 Олар Ону көргеш, Чаш төлдүң дугайында оларга дээрниң төлээзи чүү дээнин тө каап бергеннер. 18 Дыңнаан улус шуптузу кадарчыларның чугаазын кайгап ханмаан. 19 А Мария ол бүгүнү бодунуң чүрээнге кадагалап алгаш, ол дугайында бодап чораан. 20 Оларга чугаалааны олчаан кылдыр бүгү чүвени көрүп база дыңнап алганы дээш, кадарчылар Бурганны алдаржытпышаан база мактавышаан, ээп чана бергеннер. 21 Сес хүн эрткенде, Чаш төлдү кыртыжап демдектээр өй кээрге, Ол иезиниң иштинге боттаныр мурнунда-ла дээрниң төлээзиниң адап бергени Иисус деп атты Аңаа тывыскан. 22 Моисейниң хоойлузунда айыткан арыгланыр хуусаа доостурга, Мария биле Иосиф Чаш төлдү Дээрги-Чаяакчыга бараалгадыр дээш, Иерусалимге эккелгеннер. 23 Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда мынча деп бижээн чүве-дир: «Баштай төрүттүнген эр хиндиктиг төл бүрүзүн Дээрги-Чаяакчыга бараалгадып, ыдыктыг деп санаар». 24 Ол ышкаш Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда айытканы дег, олар ийи көге-буганы азы ийи көгээзинни өргүүр ужурлуг турганнар. 25 Ол өйде Иерусалимге Симеон деп аттыг кижи чораан. Ол чөптүг-шынныг, Бурганга бердинген база Израильге аргалалдың кээрин манап чоруур кижи турган. Ыдыктыг Сүлде ону бүргеп алган турган. 26 Ыдыктыг Сүлде Симеонга: «Дээрги-Чаяакчының шилээн Христозун көрбээн шааңда өлбес сен» – деп баш бурунгаар чугаалаан чүве-дир. 27 Ол Ыдыктыг Сүлдеге башкарткаш, Бурганның өргээзинге кирип келген. Чаш төл Иисустуң ада-иези Бурганның хоойлузунда айыткан ёзулалды кылдыртыр дээш, Ону аңаа эккээрге, 28 Симеон Иисусту холунга көдүрүп алгаш, Бурганга өөрүп четтирип, мынча дээн: 29 «Чагырыкчывыс! Бодуңнуң аазаан аксың-биле Сен ам чалчаң мени, амыр-тайбың мөчүзүн дээш, салып турарың бо-дур. 30 Чүге дээрге бүгү чоннарга Сээң белеткеп кааның Камгалакчыны суглуг караам-биле көрдүм. Ол болза өске чоннар улузунга күзел-сорууң ажыдар чырык-тыр база Сээң израиль чонуңнуң ат-алдары-дыр». 33 Иисустуң ада-иези оларның Оглунуң дугайында Симеоннуң чугаалаан чүвезин дыңнааш, элдепсине бергеннер. 34 Симеон оларны алгап-йөрээгеш, Ооң иези Марияга мынча дээн: «Бо Чаш төл дээш, Израильге хөй улус дүңдерлип дүжер-дир, хөй улус өрү көдүрлүр-дүр. Ол – Бурганның бадыткал демдээ-дир, ынчалза-даа хөй улус Аңаа удурланыр-дыр. 35 Сээң сеткилиңни база селеме өттүр балыглаар ышкаш-тыр. Хөй-ле улустуң чажыт бодалдары Ооң ачызында ажыттынар-дыр». 36 Орта Асирниң аймаандан үнген Фануилдиң уруу Анна медээчи база турган. Ол чөнүк кадай чүве-дир. Анна ашаа-биле өгленгеш, чеди-ле чыл кады чурттаан, 37 а ооң соонда бүгү чуртталгазында дулгуяк болуп арткан. Ам ооң хары сезен дөрт четкен чүве-дир. Ол кажан-даа Бурганның өргээзин каап көрбээн, харын аңаа дүн-хүн дивейн, Бурганга мөргүүр болгаш шээрленир турган. 38 Ол өйде Анна база оларга чоокшулап келгеш, Бурганга өөрүп четтиргенин илереткеш, Иерусалимниң хосталырын манаан кижи бүрүзүнге Чаш төлдүң дугайында чугаалай берген. 39 Дээрги-Чаяакчының хоойлузунда айыткан бүгү чүүлдү кылган соонда, олар Галилеяже, боттарының чурттап турган хоорайы Назаретче чанып келгеннер. 40 Чаш төл өзүп-мандып, эът-хан кирип, угаан-сарыылы четчип орган, а Бурганның ээ көрүүшкүнү Ооң Бодунда бар болган. 41 Чылдың-на Хосталыышкын байырлалының үезинде Иисустуң ада-иези Иерусалимге кээр турган. 42 Ол он ийи харлапканда, олар база-ла чаңчылчаан аайы-биле байырлалга чедип келгеннер. 43 Байырлал хүннери эрте бээрге, ада-иези ээп чаныпкан, а элээди Иисус Иерусалимге артып калган. Ооң ада-иези ону эскербейн, 44 Ол өске таныыр улузу-биле кады чанып олурар деп бодааннар. Ынчалдыр хүнзедир чоруп келгеш, Ону төрелдери болгаш таныш өөрүнүң аразындан дилеп эгелээннер. 45 Тып чадап кааш, Иисусту дилеп, Иерусалимче дедир ээп келгеннер. 46 Олар Ону чүгле үш хүн эрткенде, Бурганның өргээзинден, башкылар аразында турупкан, оларны дыңнап база олардан айтырыглар салып олурган черинге тып алганнар. 47 Ону дыңнап олурган улус шуптузу Ооң билиин болгаш угаанныг харыыларын магадаар болган. 48 Ону көрүп кааш, ада-иези кайгай берген, а Ооң иези Оглундан: «Оглум! Сен бисти ынчап канчаарың ол? Ачаң биле мен аажок муңгарап-хөлзеп, Сени дилеп шаг болдувус» – деп айтырган. 49 Ол ада-иезинге: «Мени чүге дилей бердиңер? Азы Ачамның өргээзинге кээр ужурлуумну билбээниңер ол бе?» – дээн. 50 Ынчалза-даа ада-иези Ооң чүнүң дугайында чугаалаанын билбээннер. 51 Оон Ол ада-иези-биле кады Назаретче чанып келгеш, оларның аайындан эртип көрбээн. А Ооң иези ол бүгү болган чүүлдү утпайн, бодунуң чүрээнге кадагалап алган. 52 Иисус улам-на угаан-сарыыл кирип, өзүп-мандып орган, а Бурганның болгаш кижилерниң Аңаа ээ көрүүшкүнү күштелип орган.

Лука 3

1 Тиверийниң Римге император болганындан бээр он бешки чылында, Понтий Пилат – Иудеяның чагырыкчызы, Ирод – Галилеяның башкарыкчызы, ооң дуңмазы Филипп – Траконит болгаш Итурея девискээрлерниң башкарыкчызы, а Лисаний – Авиленеяның башкарыкчызы турда, 2 Анна биле Каиафа ийи Бурганның дээди бараалгакчылары турган чүве-дир. Ол чылын ээн кургаг ховуга Захарияның оглу Иоаннга Бурган онзагай медээ чедирген. 3 Ооң соонда Иоанн Иордан хемниң ол-бо талаларында черлерни кезип, бачыттары дээш өршээл алыры-биле, Бурганче эглирин база ооң бадыткалы кылдыр сугга суктурарын улуска суртаалдап чораан. 4 Ол дугайында Исайя медээчиниң номунда шагда-ла мынчаар бижээн турган: «Ээн кургаг ховуда алгырып турар кижиниң үнү дыңналган: „Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер! Ооң эртер кокпаларын дорттап бериңер! 5 Ыйгылааш чер бүрүзү оргу апарзын, бүгү даглар, тейлер чавызай берзин. Ээр-дагыр оруктар дортталзын, а оңгул-чиңгил оруктар дескилежи берзин. 6 Бүгү кижи амытан ынчан Бурганның камгалалын көрүп каар!“». 7 Аңаа сугга суктурар дээш келген мөөң чонга Иоанн мынча деп турган: «Силер, чылан сыскындылары! „Бурганның кел чыдар килеңинден чайлай бээр бис“ – деп, силерни кым сагыш алындырды? 8 Бурганче ээлгениңерниң херек кырында үре-түңнелдиин көргүзүңер база: „Бистиң адавыс Aвраам“ – деп сөстер-биле боттарыңарны аргалаарын семевеңер! Бурган бо чыдар даштардан-даа Авраамга ажы-төлдү чаяап шыдаар дээрзин силерге чугаалап тур мен. 9 Балды ыяштарның дөзүн кезеринге шагда-ла белен. Эки чимис бербестээн ыяштарның шуптузун одура кескеш, отче киир октаар». 10 Чон Иоанндан: «Ынчаарга бис чүнү кылыылы?» – деп айтырган. 11 Ол мынча деп харыылаан: «Ийи хөйлеңниг кижи хөйлеңи чок кижи-биле үлешсин; а аъш-чемниг кижи база шак ынчаар кылзын». 12 Үндүрүг хавырыкчылары база сугга суктурары-биле чедип келгеш: «Башкы, бис чүнү кылыылы?» – деп айтырганнар. 13 Ол мынча деп харыылаан: «Силерге өйлей айытканындан арттыр чүнү-даа алымнап негевеңер». 14 Чамдык шериглер база оон айтырыг салганнар: «А бис канчаар бис?» Ынчаарга Иоанн: «Кымны-даа базымчалаваңар, күш-биле азы нүгүл-биле акшазын хунааваңар, шалыңыңар хирези-биле амыдыраңар» – деп харыылаан. 15 Бүгү чон идегелдиг манап келген болгаш, Иоанның дугайында: «Бо кижи Христос эвес ирги бе?» деп бүдүү бодап турган. 16 А Иоанн шуптузунга мынча дээн: «Мен силерни сугже суп тур мен, ынчалза-даа менден күчү-күштүг Кижи кел чыдар, мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок мен. Ол силерни Ыдыктыг Сүлдеже, отче сугар-дыр. 17 Тараа үрезинин саваңдан арыглаар айыыр Ооң холунда-дыр, Ол тараа үрезинин үүжелей урар уургайынга чыып алыр, а саваңны өшпес отка өрттедиптер». 18 Иоанн улусту өөредип, Буянныг Медээни ындыг болгаш өске-даа сөстер-биле оларга суртаалдап турган. 19 А Иоанн Ирод чагырыкчыны бодунуң акызының кадайы Иродиаданы кадайланып алганы дээш база ооң үүлгеткени өске-даа бүгү кемниг херектери дээш сойгалаарга, 20 ол бүгү каржы үүлгедиглеринге немелде кылдыр Ирод Иоанны кара-бажыңнаттырып каан. 21 Бүгү чон сугга суктуруп турда, Иисус база ону эртип алган. Ол сугга суктуруп алгаш, мөргүп турда, дээр аңгайтыр ажыттына берген соонда, 22 Ыдыктыг Сүлде көге-буга хевирлиг болуп алгаш, Олче бадып кээрге, дээрден мынча дээн үн дыңналган: «Сен Мээң ханы ынак Оглум-дур сен, Мээң сеткилимге кирер-дир сен!» 23 Бодунуң бараан болуушкунун эгелээрде, Иисус үжен хире харлыг турган. Улус Ону Иосифтиң оглу-дур деп бодап турган. А Ооң өске өгбелериниң даңзызы бо-дур: Илий, 24 Маттат, Левий, Мелхий, Ианнай, Иосиф, 25 Маттафий, Амос, Наум, Эслим, Наггей, 26 Маат, Маттафий, Семей, Иосиф, Иуда, 27 Иоаннан, Рисай, Зоровавел, Салафиил, Нирий, 28 Мелхий, Аддий, Косам, Элмодам, Ир, 29 Иисус, Элиезер, Иорим, Маттат, Левий, 30 Симеон, Иуда, Иосиф, Ионам, Элиаким, 31 Мелеай, Менна, Маттафай, Нафан, Давид, 32 Иессей, Овид, Вооз, Сала, Наассон, 33 Аминадав, Админ, Арни, Хецрон, Фарес, Иуда, 34 Иаков, Исаак, Авраам, Фарра, Нахор, 35 Серух, Рагав, Фалек, Евер, Сала, 36 Кайнан, Арфаксад, Сим, Ной, Ламех, 37 Мафусал, Энох, Иаред, Малелеил, Каинан, 38 Энос, Сиф, Адам – Бурган.

Лука 4

1 Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттирген Иисус Иордан хемден ээп кээрге, Сүлде Ону ээн кургаг ховуже аппарган. 2 Аңаа Иисус дөртен хүн дургузунда эрликке күткүттүрүп келгеш, ол үеде чүнү-даа чивээн, а ол хүннер эрткенде, аажок аштай берген. 3 Ынчан эрлик Аңаа мынча дээн: «Сен шынап-ла Бурганның Оглу болзуңза, бо дашка хлеб болу бээрин дужаавыт». 4 Иисус мынча деп харыылаан: «Бижилгеде: „Кижи амытан чүгле хлеб-биле амыдыравас“ – деп бижээн болгай». 5 Эрлик Иисусту бедик черже үндүре бергеш, карак чивеш дээр аразында делегейниң хамык күрүнелерин Аңаа көргүскен. 6 Оон эрлик Аңаа мынча дээн: «Сеңээ бо бүгү күрүнелерни оларның эрге-чагыргазы болгаш өндүр-чаагайы-биле катай-хаара бериптер мен, чүге дээрге ол бүгү мээң эргемде; ону күзээн кижимге берип боор мен. 7 Меңээ мөгеер-ле болзуңза, бо бүгү Сээңии болур». 8 Иисус мынча деп харыылаан: «Бижилгеде: „Чүгле Дээрги-Чаяакчы Бурганыңга мөгейип чор, чүгле Аңаа бараан бол“ – деп бижээн болгай». 9 Ооң соонда эрлик Ону Иерусалимге эдертип эккелгеш, Бурганның өргээзиниң кырының эриинге тургускаш, мынча дээн: «Бурганның Оглу шын болзуңза, моон черже шурай бер, 10 чүге дээрге Бижилгеде „Ол Бодунуң төлээлеринге Сени камгалаар кылдыр чагыг бээр“ деп база „Олар сени, буттарың дашка илдикпезин дээш, холдары-биле көдүрүп аарлар“ деп бижээн ийик чоп». 12 Иисус мынча деп харыылаан: « „Дээрги-Чаяакчы Бурганыңны шеневе“ – деп чугаалаан болгай». 13 Эрлик ынчан Иисусту күткүдерин соксаткаш, эптиг өйге чедир Ону каапкаш, чоруй барган. 14 Иисус Галилеяже Сүлдениң күжүнге бүргеттирген чедип келген, а Ооң дугайында дамчыыр чугаалар ол кезек черлерге тарай берген. 15 Ол синагогаларга улусту өөреди берген, а шупту улус Ону алдаржыдып турган. 16 Иисус Бодунуң өзүп-доруккан хоорайы Назаретке чедип келген. Бир-ле катап Ол Бодунуң чаңчыккан аайы-биле амыр-дыш хүнүнде синагогага кирип келгеш, Бижилгени номчууру-биле улус мурнунга туруп алган. 17 Аңаа Исайя медээчиниң дүрүг номун ап бергеннер. Ол номну чада туткаш, мынча деп бижээн черни тып алган: 18 «Дээрги-Чаяакчының Сүлдези мени бүргээн-дир – Ол мени түрегдээннерге буянныг медээни дыңнатсын дээш шилип чаап каан. Ол Мени туттурганнарга хосталганы, согурларга каракталырын, дарлаттырганнарга адырлып хосталырын чарлаары-биле база Дээрги-Чаяакчының өршээлиниң чылы келгенин медеглээри-биле чоруткан». 20 Иисус номну дүргеш, бараан болукчуга берипкеш, олуруп алган. Синагогада бүгү улустуң карактары Олче угланып келген. 21 Оон Ол улуска чугаалап эгелээн: «Бөгүн Бижилгениң ол сөстери ону дыңнап турар силерниң мурнунга боттанып турары бо-дур». 22 Шупту улус Ооң дугайында эки херечилел кылып, Ооң чугаалаан сөзүнүң чеченин аажок магадап: «А Ол Иосифтиң оглу эвес ийикпе?» – дижип турган. 23 Иисус оларга мынча дээн: «Чугаажок-ла, силер Меңээ: „Эмчи, бодуңну бодуң экиртип ал“ деп үлегер домактың чугаалааны ышкаш, „Капернаум хоорайга чүнү кылып турганыңны дыңнаан бис, ону маңаа, төрээн чериңге база кылып көрем“ – дижир боор силер». 24 Улаштыр мынча дээн: «Ынчалза-даа силерге алыс шынны чугаалап тур мен: Бурганның кандыг-даа медээчизин ооң төрээн черинге хүлээп көрбес болур. 25 Ылап шынын силерге чугаалап тур мен: Илия медээчиниң чурттап турган үезинде, кажан үш чыл алды ай дургузунда дээр кааңнап, бүгү чуртка кончуг улуг аш болу бергенде, Израильге дыка хөй дулгуяк кадайлар турган. 26 Ындыг-даа болза, Бурган Илияны өске кымче-даа эвес, а Сидон хоорай чоогунда Сарепта деп черде чурттаан дулгуяк кадайже чоруткан чүве-дир. 27 Элисей медээчиниң чурттап турган үезинде Израильге кежи аарыг хөй улус турган, ындыг-даа болза, Сирия чурттуг Неемандан аңгыда, оларның чаңгызын-даа Бурган арыглаваан чүве-дир». 28 Ону дыңнааш, синагогада шупту улус килеңней берген. 29 Олар тура халышкаш, Иисусту хоорайдан үндүр сывырып, Ону кадыр элден дүжүр октаптар дээш, хоорайның турары дагжыгаш кырынче аппарганнар. 30 Ынчалза-даа Ол улус аразы-биле өде кылаштап чоруй барган. 31 Оон Иисус Галилеяның Капернаум хоорайынче бадып келгеш, амыр-дыш хүнүнде чонну өөредип эгелээн. 32 Ооң канчаар өөредип турарын шупту улус кайгап ханмаан, чүге дээрге Ооң сөзү эрге-чагыргалыг болган. 33 Синагогага букшуураан бир кижи турган, ол ыыткыр алгыра берген: 34 «Эй! Назарет чурттуг Иисус, Силерге бистен чүү херегил? Силер бисти узуткаар дээш келдиңер бе? Силерни кым дээрзин билир мен, Силер – Бурганның Ыдыктыг Төлээлекчизи-дир силер!» 35 Иисус букка: «Ыыттава, ол кижиден үне бер!» – деп шыңгыы дужаарга, бук демги кижини улус мурнунга ойтур октааш, аңаа кандыг-даа хора чедирбейн, оон үнүп чоруй барган. 36 Ону көрген улус кайгап-харап шаг болгаш, аразында мынча дижип турган: «Бо чүү мындыг чүвел? Буктарны безин дужаарга, олар үнгүлей бээр, ындыг чагырга база күш ол Кижиде бар деп аан?» 37 Ооң дугайында дамчыыр чугаа ол кезек черлерни бир кылдыр тарай берген. 38 Синагогадан үнгеш, Ол Симоннуң бажыңынче чорупкан; а Симоннуң кат-иези халыын аарыгдан аарааш, аажок эъди изип чыдар боорга, аңаа дузалап көөрүн Иисустан дилээннер. 39 Ол чыткан херээженниң кырынче ээккеш, халыын аарыгны соксаарын дужаарга, оозу херээженни каапкаш барган. Херээжен дораан-на туруп келгеш, оларга бараан болуп кирипкен. 40 Хүн ажып турда, шупту улус боттарының янзы-бүрү аарыглардан аараан кижилерин Аңаа эккелгеш туруп берген. Ол кижи бүрүзүнге холу-биле деггеш, экиртип турган. 41 Хөй кижилерден буктар: «Силер – Бурганның Оглу-дур силер!» – деп кышкырбышаан, үне халчып турганнар. Ынчалза-даа Ол Ону Христос деп билир дээрзин чугаалаарын оларга хоруп каан. 42 Даң адып кээрге, Иисус озалааш черже чорупкан. А чон Ону дилеп эгелээш, тып чеде бергеш, салбайн арттырып аарын бодап, чорбайн көөрүн ээрежип шаг болган. 43 Ынчалза-даа Ол оларга мынча дээн: «Мен Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни өске хоорай-суурларга база суртаалдаар ужурлуг мен; ол дээш Мени чоруткан болгай». 44 Ынчангаш Иисус Иудеяның синагогаларынга суртаалдап чоруп берген.

Лука 5

1 Бир-ле катап Иисус Геннисарет хөлдүң чанынга турда, чон Бурганның сөзүн дыңнаар дээш, Ону ол-бо чүктен кызып, бөлдүнчүп келген. 2 Иисус хөлдүң кыдыынче үндүр тыртып каан ийи хемени көрүп каан. Балыкчылар хемелеринден дүшкеш, четкилерин чуп турар болган. 3 Симоннуң хемезинге кээп турупкаш, Иисус эриктен элээн ырадыр эжиндире бээрин оон дилээн. Ооң соонда олуруп алгаш, чонну хемеден өөредип эгелээн. 4 Өөредирин төндүрүпкеш, Ол Симонга: «Терең черже эжиндире бер. Четкилерни балык тудары-биле салыптыңар» – дээн. 5 Симон Аңаа мынча деп харыылаан: «Башкы, бис дүннү өттүр балыктааш, чүнү-даа тудуп албадывыс. Ынчалза-даа Силерниң айтыышкыныңар аайы-биле кылып, четкилерни салыптайн». 6 Ынчаар кылгаштың, олар эңдерик хөй балык тудуп алган, харын-даа оларның четкилери тывыштың аарындан үстүп турган. 7 Балыкчылар ынчан өске хемеде олурган эштерин дузалажып кээр кылдыр медээлээрге, олар эжиндирип келгеш, ийи хемени балык-биле сугже дүжер чыгыы кылдыр чык долдур чүдүрүп алганнар. 8 Ону көргеш, Симон Пётр Иисустуң мурнунга дискектенип ора дүшкеш: «Мени каапкаш барыңар, Дээргим! Чүге дээрге бачыттыг кижи-дир мен!» – дээн. 9 Ынча хөй балык туттунганын көргеш, Пётр болгаш ооң кады чораан эштери аажок кайгааннар. 10 Оларның аразынга Симоннуң кады ажылдап турган улузу – Зеведейниң оолдары Иаков биле Иоанн база турган. Иисус оон Симонга мынча дээн: «Кортпа, моон соңгаар кижилер тывыкчызы болур сен». 11 Олар хемелерин эрикче үндүр тырткаш, хамык чүвени каапкаш, Ону эдерип чорупканнар. 12 Бир-ле катап Иисус бир хоорайга турда, кежи аарыг кижи чедип келген. Ол Иисусту көрүп кааш, Ооң мурнунга доңгая кээп дүшкеш, мынча деп дилеп эгелээн: «Дээрги! Күзээр-ле болзуңарза, мени арыглап каап шыдаар силер». 13 Иисус холун сунгаш, аарыг кижиге дээскеш: «Күзеп тур мен, арыгланы бер!» – дээн. Ол дораан кеш аарыы ол кижиден сойлуп калган. 14 Иисус аңаа мындыг айтыышкын берген: «Бо дугайында кымга-даа чугаалава, харын моон чоруткаш, Бурганның бараалгакчызынга көстүп каг, оон Моисейниң хоойлузунда айытканын ёзугаар, арыгланганың дээш Бурганга өргүлден кыл. Сен ол өргүлүң-биле экирээниңни улуска херечилеп көргүскен боор сен». 15 Ынчалза-даа Иисустуң дугайында дамчыыр чугаа улам нептереп, Ону дыңнаар дээн база аарыг-аржыын экиртир дээн улус Олче мөөңү-биле чыглып кээп-ле турган. 16 А Иисус озалааш, ээн черлерже удаа-дараа чоруп, мөргүп ап турган. 17 Бир-ле катап Иисус чонну өөредип орда, Галилеяның база Иудеяның бүгү суурларындан болгаш Иерусалимден чыглып келген фарисейлер биле ном-хоойлу тайылбырлакчылары база Ооң дыңнакчыларының аразынга олурганнар. Дээрги-Чаяакчының аарыг кижилерни экиртир күчү-күжү Иисуста бар турган. 18 Элээн каш кижи чартыктаан эжин дөжээ-биле катай шыргалай көдүрүп эккелгеш, ону Иисустуң мурнунга салып каар дээш, бажыңче киирерин оралдажы берген. 19 Кижиниң хөйүнден эрттире бээр арга тып чадааш, олар бажың кырынче үнгеш, дээвиирни үттеп-часкаш, ол кижини дөжээ-биле катай улус ортузунче, мырыңай Иисустуң мурнунче дүжүрүп келгеннер. 20 Оларның ындыг бүзүрелин көргеш, Ол чартыктаан кижиге мынча дээн: «Өңнүк, бачыттарың өршээттинген-дир». 21 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер ажынып, иштинде мынча деп бодааннар: «Кым Мен деп бодап, Бурганны дорамчылаары ол? Бургандан аңгы кым бачытты өршээп шыдаар эргелигил?» 22 Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, мынча деп харыылаан: «Силер чүректериңерде чүге ынчаар бодап орарыңар ол? 23 Чүү беленил? „Бачыттарың өршээттинген-дир“ – дээри бе азы: „Туруп келгеш, чорувут“ – дээри бе? 24 Ынчаарга Кижи амытан Оглу чер кырынга бачыттарны өршээр эргелиг дээрзин билип алыңар...» – Иисус оон чартыктаан кижиге мынча дээн: «Туруп келгеш, дөжээңни алгаш, бажыңыңче чорувут!» 25 Демгизи ол дораан оларның мурнунга туруп келгеш, бодунуң дөжээн алгаш, Бурганны алдаржытпышаан, бажыңынче чорупкан. 26 Шупту улус кайгай берип, Бурганны алдаржыдып турган. Аңаа чыылганнар коргуп-сүртеп: «Бис бөгүн кайгамчык херектерни көрдүвүс!» – деп турганнар. 27 Ооң соонда Иисус дашкаар үнүп келген. Ол үндүрүг хавырар черинге бодунуң ажылын кылып олурган Левий дээр кижини көрүп кааш, аңаа: «Мени эдерип чорувут» – дээн. 28 Левий туруп келгеш, хамык чүвезин каапкаш, Иисусту эдерип чорупкан. 29 Оон Левий бодунуң бажыңынга Иисусту хүндүлеп, улуг дой кылган. Дойга дыка хөй үндүрүг хавырыкчылары база өске-даа улус чыглып кээп, олар-биле кады чемненгеннер. 30 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Иисустуң өөреникчилеринге мынча деп хыйланып турганнар: «Силер чүге үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачыттыг кижилер-биле кады ижип-чип турарыңар ол?» 31 Иисус ону дыңнааш, мындыг харыы берген: «Эмчи кадык эвес, а аарыг улуска херек болгай. 32 Мен „Актыг, бачыт чок бис“ дээр улусту эвес, а бачыттыг улусту бачыттарын миннип, Бурганче эглиринче кыйгырар дээш келген мен!» 33 База-ла улус Иисуска мынча дээн: «Иоанның өөреникчилери үргүлчү шээрленир база мөргүүр-дүр, фарисейлерниң-даа өөреникчилери база ындыг-дыр, а Силернии күзээнде-ле ижип-чип турар-дыр». 34 Иисус мынча деп харыылаан: «Куда доюнга күдээ оол-биле кады келген ооң эштери оолдарны, күдээ оол олар-биле кады орда, шээрлениринче албадап болур бе? 35 Ынчалза-даа күдээ оолду олардан чарып аппаар үе кээрге, олар ынчан шээрлени бээр». 36 Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген: «Эрги хепке кым-даа чаа хептен ора тырткан чамашкы салбас. Ынчаар болза, чаа хеп сандан үнер, а эрги хепке чаа хептен алган чамашкы салырга, таарышпайн баар. 37 Кым-даа чаа араганы эрги көгээржикче кутпас. Ынчаар болза, чаа арага эрги көгээржикти деже тептер, ынчан арага-даа төктүп каар, көгээржик-даа сандан үнер. 38 Чаа араганы чаа көгээржикче кудар херек. 39 Ол ышкаш эрги арага ишкен кижи чаа арага күзевес, чүге дээрге: „Эргизи эки-дир“ – дээр».

Лука 6

1 Бир-ле катап амыр-дыш хүнүнде Иисус тарып каан шөлдү таварты бар чыдырда, Ооң өөреникчилери сыпта тараа баштарын үзе соккаш, холу-биле ууштап чий бергеннер. 2 Чамдык фарисейлер: «Амыр-дыш хүнүнде кылырын ыдыктыг хоойлу хораан чүвени силер чүге кыла бердиңер?» – деп айтырганнар. 3 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Боду-даа, кады чораан өөрү-даа аштай бээрге, Давид хаанның чүнү кылганын номчувааныңар ол бе? 4 Ол Бурганның өргээзинче киргеш, чүгле Бурганның бараалгакчылары чип болур ужурлуг ыдыктаан хлебти алгаш, боду чий бергенин база кады чораан өөрүнге чирткенин билбес силер бе?» 5 Оон мынча деп немеп каан: «Кижи амытан Оглу – амыр-дыш хүнүнүң безин Дээргизи-дир!» 6 Өске бир амыр-дыш хүнүнде Иисус чонну өөредири-биле база-ла синагогага кирип келген. Аңаа оң холу када берген кижи турган. 7 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Иисусту буруудадыр чылдагаан тып алыр сорулга-биле, Ол амыр-дыш хүнүнде экирти бербес ирги бе деп, кичээнгейлиг хайгаарап турганнар. 8 Иисус оларның бодалдарын билир болгаш, када берген холдуг кижиге: «Бээр тургаш, улустуң ортузунче үнүп кел» – дээн. Демгизи тургаш, улустуң ортузунче үнүп келген. 9 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Силерге Мен айтырыг салыйн: амыр-дыш хүнүнде чүнү кылыр ужурлугул: буянны бе азы бузутту бе? Амы-тынны камгалап аар бе азы узуткаар бе?» 10 Иисус оларның шуптузун эргий кайгааш, демги кижиге мынча дээн: «Холуң бээр сун». Ол сунуп бээрге, ооң холу кадык апарган. 11 Фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары хорадаанындан өдү чарлы бер чазып, Иисусту канчапса экил дээрзин аразында чугаалажы бергеннер. 12 Иисус ол хүннерде дагже мөргүүрү-биле үне бергеш, дүннү өттүр Бурганга мөргүп келген. 13 Хүн үнүп кээрге, Ол Бодунуң өөреникчилерин кый деп алгаш, оларның аразындан он ийизин шилээш, элчиннер деп адап каан. 14 Оларның аттары бо-дур: Иисустуң Пётр деп адааны Симон, ооң дуңмазы Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, 15 Матфей, Фома, Алфейниң оглу Иаков, Зилот деп адаткан Симон, 16 Иаковтуң оглу Иуда болгаш сөөлүнде барып саттыныкчы апарган Иуда Искариот. 17 Олар-биле кады дагдан бадып келгеш, Иисус оргу шынаага доктаап туруп алган. Аңаа Ооң дыка хөй өске өөреникчилери болгаш бүгү Иудеядан, Иерусалимден, а ол ышкаш далай эриинде турар Тир, Сидон хоорайлардан келген эңдерик чон чыглып келген. 18 Олар Ону дыңнаар дээш база аарыг-аржыындан экириир дээш кээп турганнар, а букшуураан улус база экирип турган. 19 Кижи бүрүзү Аңаа холу-биле дээй кааптарын оралдажып, чүткүп турган, чүге дээрге бүгү улусту экиртиптер күчү-күш Оон үнүп турар болган. 20 Бодунуң өөреникчилерин эргий көргеш, Иисус мынча дээн: «Ядыылар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге Бурганның Чагыргазы силернии болур. 21 Ам аштап-суксааннар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге тода бээр силер. Ам муңгарап ыглааннар, амыр-чыргалдыг силер, чүге дээрге каттыржып-хөглей бээр силер. 22 Кижи амытан Оглу дээш улус силерге көөр хөөн чок болуп, силерни дорамчылаар база үндүр-киир сывыртаар, ат-алдарыңарны бужартадыр болза, ынчан амыр-чыргалдыг силер. 23 Ол хүн кээрге, аажок өөрүп-байырлаңар, чүге дизе силерни аажок улуг шаңнал дээрде манап турар. Силерни көөр хөңнү чок улустуң өгбелери Бурганның медээчилерин база-ла шак ынчалдыр аажылап чорааннар. 24 А байлар, ат болур силер, чүге дээрге боттарыңарның аргалалыңарны шагда-ла алган силер. 25 Ам эмин эрттир тотканнар, ат болур силер, чүге дээрге аштап-суксай бээр силер. Ам каттыржып турарлар, ат болур силер, чүге дээрге ыглап-сыктап, ондап-остай бээр силер. 26 Хамык улус силерниң дугайыңарда экини чугаалаар болза, ат болур силер, оларның өгбелери меге медээчилерни база-ла шак ынчалдыр хүлээп ап чораан». 27 «Ынчалза-даа силерге, Мени дыңнап турар улуска, чугаалап тур мен: дайзыннарыңарга ынак болуңар, силерни көөр хөңнү чок улуска буяндан кылып чоруңар, 28 силерни каргап турарларны алгап-йөрээңер база силерни дорамчылап турарлар дээш мөргүңер. 29 Сээң бир чаагыңче дажыпкан кижиге өске чаагың база дөгеп бер. Сээң тонуң хунаап ап турар кижиге хөйлеңиң база уштуп бер. 30 Сенден кым-даа диленип кээр болза, беривит; сээң чүвең алган кижиден орнун дедир негеве. 31 Силерге улус кандыг хамаарылгалыг боорун күзей-дир силер, улуска база шак ындыг хамаарылгалыг болуңар. 32 Чүгле силерге ынак улуска ынак болзуңарза, чүнүң-биле өскелерден дээредээр силер? Бачыттыглар база оларга ынак улуска ынак болгай. 33 Чүгле силерге буян кылып чоруур улуска буян кылыр болзуңарза, силер кандыг ачы-хавыяалыг болур силер? Бачыттыглар база ынчаар кылып чоруур болгай. 34 Дедир эгидип бээр боор деп идегээриңер улуска чээлиге бээр болзуңарза, өскелерден чүнүң-биле дээредээр силер? Бачыттыглар база, дедир ынча хирени алыр дээш, бачыттыгларга чээлиге берип турар болгай. 35 А силер дайзыннарыңарга ынак болуңар база оларга буяндан кылыңар, орнун дедир эгидип алыр дивейн, чээлиге бериңер. Ынчан силерниң шаңналыңар улуг болур база Дээди Өрүкү Бурганның ажы-төлү болур силер, а Ол өөрүп четтирерин билбес-даа улуска, бузуттуг-даа улуска буянныг болгай. 36 Адаңарның өршээлдии дег, силер база өршээлдиг болуңар». 37 «Кымны-даа шиитпеңер, Бурган ынчан силерни база шиитпес; буруудатпаңар, Ол ынчан боттарыңарны база буруудатпас; өршээңер, Ол ынчан боттарыңарны база өршээр. 38 Бериңер, Бурган силерге база бээр. Элбек-долу, дыгып-тыраан, харын-даа эриин ажып турар хемчээл-биле силерге узуп бээр, чүге дээрге кандыг хемчээл-биле хемчээп бээр-дир силер, Бурган силерге база ынчалдыр хемчээп бээр». 39 Иисус оларга мындыг угаадыглыг чугаа база чугаалап берген: «Бир согур кижи өске согур кижини чедип алгаш, баштап шыдаар бе? Олар ийилээ оңгарже кээп дүшпес чүве бе? 40 Өөреникчи башкызындан бедивес, ынчалза-даа эчизинге чедир өөренген кижи башкызы дег апарып болур. 41 Бодуңнуң карааңда чудукту эскербейн тургаш, эжиңниң караанда чартыны чүге эскерип каар сен? 42 Азы бодуңнуң карааңда чудукту эскербейн тура, эжиңге канчап: „Эжим, сээң карааңда чартыны ап кааптайн“ – дээр сен? Ийи арынныың ол-дур! Баштай бодуңнуң карааңда чудукту уштуп каавыт, эжиңниң караанда чартыны канчаар уштурун ынчан көрүп каар сен». 43 «Багай чимис бээр эки ыяш чок, чаагай чимис бээр багай ыяш база чок. 44 Кандыг-даа ыяшты ооң чимизинден билип аар. Харагандан фига чимизи чыгбазын база ыт-кадындан виноград чимизи чыгбазын кым-даа билир. 45 Буянныг кижи бодунуң чүрээнге шыгжап чорааны буянны уштуп бээр, а бузуттуг кижи бодунуң чүрээнге чыып чорааны бузутту уштуп бээр, чүге дээрге кижиниң чүрээн долган чүве ооң аксындан үнер». 46 «Мени чүге „Дээрги, Дээрги“ деп адаар силер, а Мээң чугаалааным ёзугаар чүге кылбас силер? 47 Меңээ келгеш, Мээң сөстеримни дыңнап алгаш, чугаалаан аайым-биле кылып чоруур кижи кымга дөмей боорун Мен ам силерге көргүзүп берейн. 48 Ындыг кижи бажың тударда, черни ханыладыр каскаш, таваан даш кырынга салып алган тудугжуга дөмей боор. Үерлээн суг келгеш, ооң бажыңын хөме алза-даа, ону шимчедип шыдавас, чүге дээрге ыяк быжыг кылдыр тудуп каан-дыр. 49 А Мээң сөзүмнү дыңназа-даа, ону сагывас кижи таваан салбайн, бажың туткан кижиге дөмей-дир. Үер суу хөме алырга, ооң бажыңы дораан буступ кээп дүжер. Ол бажыңдан чүгле бузундулар артар».

Лука 7

1 Чонга чугаазын төндүргеш, Иисус Капернаумга чедип келген. 2 Аңаа бир чүс шериг баштыңчызының аажок үнелээр чалчазы аарааш, өлүрүнүң кырында чыткан. 3 Ол чүс шериг баштыңчызы Иисустуң дугайында дыңнап кааш, Ол чедип кээп, ооң чалчазын экиртип берзин деп дилээр кылдыр, иудей баштыңнарны Олче чорудупкан. 4 Олар Иисуска чедип келгеш, мынча деп дилээннер: «Силерниң ачы-дузаңар алырынга чүс шериг баштыңчызы төлептиг кижи. 5 Ол бистиң чонга ынак-тыр, харын-даа биске синагога безин туттуруп берди». 6 Иисус олар-биле кады чорупкан. Ол ооң бажыңынга чоокшулап кээрге, чүс шериг баштыңчызы Аңаа мынча деп дамчытсын дээш, эштерин чорудупкан: «Дээрги, бодуңарны хей-ле човатпаңар, Силерни бажыңымче киирип, хүлээринге төлеп чок кижи-дир мен. 7 Ынчангаш бодумну төлептиг эвес деп санааш, Силерге бодум барбааным ол. Силер чүгле дужаап көрүңерем, ынчан мээң чалчам экирий бээр. 8 Мен бодум чагырга адаанда кижи-дир мен, ол ышкаш мээң чагырганым шериглер база бар. Оларның бирээзинге: „Бар“ – дээримге, бар чыдар; өскезинге: „Бээр кел“ – дээримге, чедип кээр; чалчамга: „Мону кыл“ – дээримге, кылып каар болгай». 9 Ындыг сөстер дыңнааш, Иисус кайгай берип, Бодун эдерип чораан чонче эргилип келгеш, мынча дээн: «Израиль чон аразынга безин мындыг улуг бүзүрелге таварышпаанымны силерге чугаалап тур мен». 10 Сөс чедирип чораан улус чүс шериг баштыңчызының бажыңынче ээп келгеш, аарыг чалчаның экирий бергенин көрүп кааннар. 11 Ооң соонда үр болбаанда, Иисус Наин дээр хоорайже чорупкан. Ооң өөреникчилери болгаш өске хөй чон Ону эдерип чораан. 12 Иисус ол хоорайның хаалгазынга чоокшулап кээрге, оон дулгуяк иениң эр чаңгыс оглу болур өлген кижини үндүрүп бар чыткан, а иени хөй чон эдерип чораан. 13 Аваны көрүп кааш, Дээрги Иисус ону кээргей бергеш: «Ыглавайн көр» – деп дилээн. 14 Иисус кылаштап баргаш, өлүг мага-бот салган хааржакка дээптерге, ону көдүрүп чораан улус тура дүшкен. Ол ынчан: «Аныяк оол! Сеңээ чугаалап тур мен: туруп кел!» – дээн. 15 Өлүг чыткаш, дирлип келген кижи ковайгаш, чугааланып эгелээрге, Иисус ону иезинге хүлээдип берген. 16 Улус шупту коргуп-сүртээш, Бурганны алдаржыдып: «Өндүр улуг медээчи биске чедип келди. Бурган Бодунуң чонун камгалаар дээш келген-дир» – деп турган. 17 Иисустуң дугайында ындыг медээ бүгү Иудеяга база ооң чоок-кавызы черлерге тарай берген. 18 Иоанның өөреникчилери ол бүгүнүң дугайында аңаа чугаалап чеде бергеннер. 19 Иоанн оларның ийизин кый деп алгаш, Дээрги Иисустан мынча деп айтырары-биле айбылапкан: «Чедип кээр ужурлуг Кижи Силер силер бе азы өскезин манаар бис бе?» 20 Олар Иисуска келгеш: «Бисти Иоанн Медеглекчи Силерден: „Чедип кээр ужурлуг Кижи Силер бе азы өскезин манаар бис бе?“ – деп айтырары-биле чорудупту» – дээннер. 21 Иисус ынчан хөй улусту аарыг-аржыындан, аза-бугундан экиртип, арыглап каан, хөй согур кижилерни каракталдырып каан турган. 22 Ол айбычыларга мынча деп харыылаан: «Силер баргаш, көрген, дыңнаан чүвеңерни Иоаннга чугаалап чедиңер: согурлар каракталып, аскактарның буду бастынып, кеш аарыглыглар арыгланып, дүлейлерниң кулаа дыңнай берип, өлгеннер катап дирлип база ядыыларга Буянныг Медээни дыңнадып турар-дыр деңер. 23 Меңээ бүзүрелин чидирбес кижи амыр-чыргалдыг болур». 24 Иоанның айбычылары чоруй баарга, Иисус чонга ооң дугайында чугаалап эгелээн: «Ээн кургаг ховуже чүнү көөр дээш барып чордуңар? Хатка чайгаткан кулузунну бе? 25 Ындыг эвес болза, чүнү көрүп чордуңар? Каас-коя хептиг кижини бе? Ынчалза-даа каас-коя хеп кедер база бай-шыырак чурттап чоруур улус хааннар ордуларынга турар болгай. 26 Чүнү көөр бис деп бодадыңар? Бурганның медээчизин бе? Ийе, медээчини. Харын-даа силерге чугаалап тур мен: ол – медээчиден-даа артык кижи-дир. 27 Бижилгеде ол дугайында Бурганның: „Көр даан, Мээң төлээм Сээң мурнуңда орукту белеткеп берзин дээш, Сени мурнай ону чорудуп тур мен“ – дээн кижизи ол-дур. 28 Чер кырынга чурттап чораан бүгү улустуң аразында Иоанндан артык кижи чогун Мен силерге чугаалап тур мен, ындыг-даа болза, Бурганның Чагыргазында эң чөгенчиг кижи оон улуг болур. 29 Бүгү чон, оон туржук, үндүрүг хавырыкчылары безин Иоанның суртаалын дыңнааш, Бурганның бодалын шын деп хүлээп көргеш, аңаа барып, сугга суктуруп алганнар-дыр. 30 А фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Бурганның күзел-соруун хүлээп албайн, сугга суктурарындан ойталааннар-дыр. 31 Ынчангаш бо салгалдың улузун Мен кымның-биле деңнээйн? Кандыг улузул ол? 32 Олар кудумчуга олуруп алгаш, бот-боттарынга: „Бис силерге лимбилеп бердивис, а силер самнавадыңар; бис силерге кажыыдал ыры ырлап бердивис, а силер ыглашпадыңар“ – деп алгырышкан бичии уруглар олчаан-дырлар. 33 Иоанн Медеглекчи чедип келгеш, хлеб-даа чивес, арага-даа ишпес боорга, силер ону: „Букшуураан-дыр“ – деп баар-дыр силер. 34 Кижи амытан Оглу чедип келгеш, чемненир, ижер боорга, силер Ону: „Көрүңер даан, чазый, арагачы хей-дир, үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачытка борашканнарның өңнүү-дүр“ – деп баар-дыр силер. 35 А мерген угаан бүгү үре-түңнели-биле шынзыттынар». 36 Фарисейлерниң бирээзи Иисусту кады чемнениринче чалаарга, ол фарисейниң бажыңынга келгеш, хөлестеп чыдып алган. 37 Ол өйде ук хоорай чурттуг бир-ле бачыттыг херээжен Иисустуң фарисейниң бажыңында чемненип олурарын билип алгаш, ынаар чаагай чыттыг үс куткан алебастр сава эккелген. 38 Ол Иисустуң артынга, Ооң буттарының чанынга туруп алгаш, ыглап-сыктай берген. Ооң карааның чажы Иисустуң буттарынче дамдылаарга, ол бажының дүгү-биле оозун чодуп, Ооң буттарын ошкап база чаагай чыттыг үс-биле чаап берип турган. 39 Иисусту чалаан фарисей ону көргеш, иштинде бүдүү чугааланган: «Бо кижи ылап-ла Бурганның медээчизи турган болза, Аңаа дээп турар херээжен – бачыттыг кижи дээрзин Ол билгей эртик». 40 Иисус аңаа: «Симон! Мен сеңээ бир чүве чугаалаайн дээш» – дээн. Демгизи: «Чугаалап көрүңер, Башкы» – деп харыылаан. 41 Иисус мынча дээн: «Чээли бээр бир кижиге өрелиг ийи кижи турган: бирээзи беш чүс, өскези бежен мөңгүн чоос өрелиг чүве-дир. 42 Кайызының-даа өре төлээр харыы чок боорга, ол ийилдирзиниң өрезин өршээген. Чугаалап көрем, оларның кайызы аңаа артык ынак болурул?» 43 Симон: «Ооң хөй өрезин өршээгени кижи деп бодаар мен» – деп харыылаан. Иисус аңаа: «Сен шын шиитпирледиң» – дээн. 44 Оон Ол херээженче эргилип келгеш, Симонга мынча дээн: «Бо херээженни көрүп тур сен бе? Мен сээң бажыңыңга кирип келдим, ынчаарга сен Меңээ бут чуур суг безин бербедиң, а ол Мээң буттарымны карааның чажы-биле чуггаш, бажының дүгү-биле чодуп берди. 45 Сен Мени мендилеп тургаш, безин ошкавадың, а ол бо бажыңга келгенимден бээр, Мээң буттарымны соксаал чок ошкап келди. 46 Сен Мээң бажымны үс-биле чагбадың, а ол улуг үнелиг чаагай чыттыг үс-биле Мээң буттарымны чаап берди. 47 Сеңээ чугаалап тур мен: ооң хөй бачыттары өршээттинген болгаш, ынакшылы ындыг улуг болган-дыр. А эвээш-биче бачыттары өршээттинген кижиниң ынакшылы база бичии боор». 48 Ооң соонда Иисус демги херээженге: «Бачыттарың өршээттинген-дир» – дээн. 49 Өске аалчылар дөгерези аразында: «Бачыттарны безин өршээп турар бо чүү ындыг Кижил?» – деп айтыржып турган. 50 А Иисус ол херээженге: «Бүзүрелиң сени камгалап кагды, амыр-тайбың чоруй бар» – дээн.

Лука 8

1 Ооң соонда Иисус Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап, хоорай, суурларны эргий кезип чорупкан. Ооң-биле кады он ийи элчини болгаш 2 Ооң буктардан адырып база аарыг-аржыктан экиртип кааны элээн каш херээжен чораан: бодундан чеди букту Аңаа үндүр сывырткан Магдалина деп аттыг Мария, 3 Иродтуң бажың эргелекчизи Хузаның кадайы Иоанна, Сусанна база өске-даа хөй херээженнер ол чүве-дир. Олар хууда эт-хөреңгизи-биле Иисуска болгаш Ооң өөреникчилеринге дузалажып турганнар. 4 Өске хоорайлардан Иисуска кээп турган хөй чон чыглы бээрге, Ол оларга мындыг угаадыглыг чугаа чугаалаан: 5 «Тараа чажыкчызы үрезин чажып үнүп келген. Үрезинин чажып турда, чамдыктары орук кыдыынга кээп дүжерге, оларны таптай базып каапкан база дээрниң куштары соктап чипкен. 6 Чамдыктары сай-даштыг черже кээп дүшкеш, шымырарып үнүп келгеш-ле, кадып калган, чүге дээрге оларга өл-шык чедишпээн. 7 Өскелери тенниг хонак үнер черже кээп дүжерге, тенниг хонак өзүп келгеш, оларны боой базырыпкан. 8 Артканнары үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеш, мандып өскеш, чашканындан чүс катап хөй дүжүт берген». Ону чугаалап дооскаш: «Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!» – деп кыйгырган. 9 Иисустуң өөреникчилери бо угаадыглыг чугааның утказын Оон айтырганнар. 10 Ол мынча дээн: «Силерге Бурганның Чагыргазының чажыттарын билип алырын хайырлаан-дыр, а өске улус көрзе-даа, эскербезин база дыңназа-даа, билбезин дээш, оларга чүгле угаадыглыг чугаалар хайырлаан-дыр. 11 Бо угаадыглыг чугааның утказы мындыг: үрезин дээрге Бурганның медээзи-дир. 12 Орук кыдыынга кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнап турар кижилер-дир. Ынчалза-даа ооң соонда оларга эрлик чедип келгеш, дыңнаан чүвезинге бүзүрей бербезиннер база камгалал албазыннар дээш, оларның чүректеринден медээни алгаш баар. 13 Сай-даштыг черже кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнааш, өөрүшкү-биле хүлээп алыр, ынчалза-даа дазылы чок кижилер-дир. Олар элээн үе дургузунда бүзүреп-даа турза, шенелделер үези кээрге, Бургандан хая көрнү бээрлер. 14 Тенниг хонак үнер черже кээп дүшкеннери дээрге, өске улус ышкаш, медээни дыңнап турар кижилер-дир. Ынчалза-даа олар ажаанзырал-човаанга, байлакшылга база амгы амыдыралының чыргал-таалалынга элзеттиргеш, оон оспаксырай бээр, оларның үрезини дүжүт бербес. 15 Үнүш-дүжүткүр хөрзүннүг черже кээп дүшкеннери дээрге медээни дыңнааш, ону боттарының буянныг болгаш арыг чүректеринге кадагалап шыгжааш, туруштуг чоруунуң ачызында дүжүдүн бээр кижилер-дир. 16 Кым-даа болза чырыткыны кывыскаш, ону сава-биле дуй базырбас азы орун адаанга салбас, харын кирген улус чырыкты көрзүн дээш, колдуга салып каар. 17 Көстүп келбес кандыг-даа чажыт чүве чок база ажыттынып билдине бербес кандыг-даа ажытталчак бүдүү чүве чок. 18 Ынчангаш канчаар дыңнап турарыңарже кичээнгейден салыңар: чүге дээрге кымда чүве барыл, аңаа оон-даа хөйнү бээр, а кымда чүве чогул, ооң „бодумнуу-дур“ деп бодаар чүвезин безин хунаап аар». 19 Иисуска бир-ле катап иези болгаш дуңмалары чедип келгеш, Ону үглээн чон дыка хөй болганындан Олче эртер дээш чадап кааннар. 20 Иисуска улус мынча дээн: «Аваңар база дуңмаларыңар даштын Силерни көрүксеп турлар». 21 Ол мынча деп харыылаан: «Мээң авам база ха-дуңмам дээрге Бурганның чугаалаан чүүлүн дыңнааш, сагып чоруур улус ол-дур». 22 Бир-ле хүндүс Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады хемеге олурупкаш, оларга: «Хөлдүң ол чарыынче кеже берээли» – дээн. Ынчангаш эжиндирип чорупканнар. 23 Олар эжиндирип чоруп орда, Иисус удуп калган. А хөлге күштүг шуурган көдүрлү берген, чалгыглар ынчан хемени ажыр шаап эгелээрге, оларның байдалы озалдыг апарган. 24 Өөреникчилери Иисусту оттурупкаш: «Хайырааты! Хайырааты! Дүжүп өлдүвүс-ле!» – дээннер. Ол оттуп келгеш, шуурган биле калчаараан сугну: «Соксаңар!» – деп хоруурга, олар оожургай берген. 25 Ол ынчан өөреникчилеринге: «Силерниң бүзүрелиңер кайы чүвел?» – дээн. Олар кайгап-магадааш база коргуп-сүртээш, удур-дедир: «Суг биле шуурганны безин дужаарга, Аңаа чагыртып турар – бо чогум Кымыл?» – деп айтыржырынга өй болганнар. 26 Галилея девискээринге дужааш эрикте чыдар Гераса черинге эжиндирип келгеннер. 27 Иисус эрикче дүжүп кээрге, хоорайдан Аңаа уткуштур букшуураан кижи үнүп келген. Ол кижи шагдан бээр кандыг-даа хеп кетпес, бажыңынга эвес, а хөөржүдүлге куйларынга чурттаар турган. 28 Иисусту көрүп кааш, ол Ооң баарынче доңгая кээп дүшкеш, ыыткыр үн-биле: «Силерге менден чүү херегил, Иисус, Дээди Өрүкү Бурганның Оглу? Силерден дилеп тур мен: мени хилинчектевейн көрүңер» – деп алгырыпкан. 29 Чүге дээрге Иисус букка ол кижиден үне бээрин дужааган чүве-дир. Ооң мурнунда ол бук ону үргүлчү аайынга киирип ап келген, ынчангаш тудуп хоругдадып, илчирбе-биле холдарын, буттарын хүлүттүрүп шаг болган кижи чүве-дир. Ынчалза-даа ол илчирбени үзе соп кааптарга, демги бук ону ээнзиргей черлерже дезерин албадаар турган. 30 Иисус оон: «Сээң адың кымыл?» – деп айтырган. Ол: «Дүк-түмен» – деп харыылаан, чүге дээрге ол кижиже дыка хөй буктар кире берген болган. 31 Буктар Иисустан оларны тамыже чорутпазын дилеп эгелээннер. 32 Ол черден ырак эвес дагга бир кодан хаван одарлап чораан. Буктар Иисустан: «Хаваннарже кире бээрин чөпшээреп көрүңер» – деп дилээннер. Ол чөпшээрепкен. 33 Буктар кижиден үнгеш, хаваннарже кире бээрге, бүгү кодан кадыр элден хөлче шурай бергеш, дүжүп өлүп калган. 34 Хаван кадарчылары чүү болганын көрүп кааш, маңнажып чоруткаш, хоорай биле суурларга ол бүгүнүң дугайында чугаалап четкеннер. 35 Улус чүү болганын көөрү-биле чыглып келген. Иисуска чоокшулап келгеш, буктарын үндүр сывыртаттырып алган кижини көрүп кааннар. Ол кижи Иисустуң буттарының чанында идик-хептиг база угааны орталаны берген олурар боорга, олар коргуп-сүртей берген. 36 Болган чүүлдү көргеннер букшуураан кижиниң канчап экирээнин өске улуска чугаалап турганнар. 37 ГерасаR чериниң бүгү чону Иисусту оларның аал-оранындан ырап чоруурун дилээн, чүге дээрге оларның кортканы ындыг күштүг болган. Ол ынчан хемезинге олурупкаш, дедир эжиндире берген. 38 Буктары үнүп чоруй барган кижи: «Мени эдертип алыңар» – деп, Иисустан дилеп шаг болган. Ынчалза-даа Ол ону чорудуп: 39 «Бажыңыңче чана бергеш, Бурганның сеңээ чүнү кылганын бирден бирээ чокка чугаалап бер» – дээн. Ол кижи чоруй баргаш, Иисустуң аңаа кандыг буян кылганын чугаалап, хоорайны бир кылдыр кезип чоруп берген. 40 Иисус өске эрикче кежип кээрге, мөөң чон Ону мендилеп уткаан, чүге дээрге олар шупту Ону манап турган болган. 41 Синагога даргазы Иаир дээр кижи чедип келгеш, Иисустуң мурнунче доңгая кээп дүшкеш, бодунуң бажыңынче кирерин Оон дилеп эгелээн. 42 Чүге дээрге ооң он ийи хире харлыг дың чаңгыс уруу өлүрүнүң кырында чыткан. Иисус ынаар бар чыдырда, мөөң чон Ону үглеп, сыңмарланчып турган. 43 Он ийи чыл дургузунда ханы төктүп аараан херээжен база аңаа турган. Ол эмчилерге бүгү эт-хөреңгизин төлевирге берипкен-даа болза, чаңгызынга-даа экиртир эмнедип чадап каан. 44 Ол Иисустуң артынга чедип келгеш, Ооң хевиниң ужунга дээй кааптарга, ол-ла дораан ооң ханы төгүлбестей берген. 45 Иисус: «Меңээ кым дээпти?» – деп айтырган. Кым-даа: «Мен-дир мен» – дивес боорга, Пётр: «Хайырааты, эңдерик чон Силерни үглеп алган, кызып-кыйып, ызыртыр сүрүп чоруур-дур» – дээн. 46 Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: «Чок, бир-ле кижи Меңээ дээпти, күжүмнүң Менден үне бергенин эскерип кагдым». 47 Демги херээжен ооң кылган чүвези канчап-даа эскертинмейн барбазын билгеш, сири-кавы чоокшулап кээп, Ооң мурнунга кээп дүшкеш, чүге Аңаа деггенин база канчап ол дораан экирий бергенин хөй улус мурнунга чугаалап берген. 48 Иисус аңаа мынча дээн: «Кызым, бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды, амыр-тайбың чорувут». 49 Иисус ону чугаалап турар аразында, синагога даргазының бажыңындан бир кижи үнүп келгеш, аңаа мынча дээн: «Сээң урууң өлү берди, Башкыны ам хей-ле шүүдетпе». 50 Ынчалза-даа Иисус ону дыңнап кааш, Иаирге мынча дээн: «Кортпа, чүгле бүзүрелиң ышкынма, ынчан урууң экирип, камгалал алыр». 51 Бажыңга чедип келгеш, Ол Пётр, Иоанн, Иаковтан база уругнуң ада-иезинден аңгы улустуң Ооң-биле кады ынаар кирерин чөпшээревээн. 52 Бажыңда улус шупту ол уругнуң ажыын ажып ыглашкан турган, ынчалза-даа Иисус: «Ыглаваңар, бо уруг өлбээн, а удуп чыдар кижи ышкажыл» – дээн. 53 Уругну өлген деп билир болгаш, олар Ону кочулап, каттыржы бергеннер. 54 А Иисус уругнуң холундан тудуп алгаш: «Туруп кел, кызыжак!» – деп кый дээн. 55 Уругнуң амы-тыны мага-бодунче ээп кээп, ол доп-дораан тура халаан. Иисус аңаа аъш-чемден бээрин дужааган. 56 Уругнуң ада-иези кайгай берген, а Иисус болган чүүлдүң дугайында кымга-даа чугаалавазын оларга чагып каан.

Лука 9

1 Иисус Бодунуң он ийи элчинин чыып алгаш, оларга аарыг-аржыкты эмнээр күчү-күштү болгаш бүгү буктарны үндүр сывырар эргени берген. 2 Оон Иисус оларны Бурганның Чагыргазын суртаалдазын дээш база аарыг кижилерни экиртсин дээш чорудупкан. 3 Ол элчиннерге мынча дээн: «Орукка бодуңарга чүнү-даа албаңар: даянгыыш-даа, хап-сава-даа, хлеб-даа, акша-мөңгүн-даа албаңар; солуп кедер хеп-даа албаңар. 4 Силерни хүлээп алыр кандыг-бир бажыңга кирип келзиңерзе, ол черден чоруур үе келгижеге чедир аңаа туруңар. 5 А бир эвес силерни кандыг-бир черге хүлээп албас болза, ол хоорайдан үнүп бар чыда, ооң чурттакчыларынга херечилел-сагындырыг кылдыр буттарыңарның довураан кактап кааптыңар». 6 Олар суурларны дургаар кезип чорупкаш, каяа-даа баргаш, Буянныг Медээни медеглеп база улусту экиртип чорааннар. 7 Галилеяның чагырыкчызы Ирод болуп турар бүгү чүүлдер дугайында дыңнап кааш, аайын тыппайн турган, чүге дээрге чамдык улус: «Бо дээрге Иоанның өлүглер аразындан катап дирилгени ол-дур» – дээр болган. 8 Өскелери: «Илия медээчиниң келгени ол-дур», а чамдыктары: «Эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзиниң катап дирилгени ол-дур» – деп турганнар. 9 Ирод мынча дээн: «Иоанның бажын мен кестиртип кагдым чоп. Ооң дугайында ындыг чүүлдер дыңнап турарым ам бо Кым тыптып келди?» Ынчангаш ол Иисусту көөр арга дилей берген. 10 Элчиннер ээп келгеш, кылган бүгү чүвезиниң дугайында Иисуска чугаалап бергеннер. Оон Ол элчиннерин эдертип алгаш, чүгле олар-биле кады Вифсаида дээр хоорайга чеде берген. 11 Ындыг-даа болза, улус ону билип каапкаш, Ооң соондан чеде берген. Иисус оларны хүлээп алгаш, Бурганның Чагыргазының дугайында чугаалап берип, эмнээшкин хереглээн кижилерни экиртип турган. 12 Кежээликтей, хүн ажып турда, он ийи элчин Аңаа чедип келгеш, мынча дээн: «Бо улусту чорудуптуңар, чоок-кавыда чурттакчылыг черлерге, суурларга баргаш, хонуп-дүжүп база аъш-чем тып алзыннар, чүге дээрге бис мында ээн черде-дир бис». 13 Ынчалза-даа Ол өөреникчилеринге: «Силер оларны чемгериңер» – дээн. Олар: «Бисте чүгле беш хлеб биле ийи балык бар-дыр, кай, бо хамык улуска четчир аъш-чем садып эккээр бис бе?» – деп харыылааннар. 14 Олаага 5000 хире эр кижи турган чүве-дир. Ынчалза-даа Иисус өөреникчилеринге мынча дээн: «Бо улусту бежен-бежен кижи кылдыр бөлүктей олуртуптуңар». 15 Олар улусту черге ынчаар олуртупканнар. 16 Ол ынчан беш хлеб биле ийи балыкты алгаш, дээрже көрүнгеш, аъш-чем дээш Бурганга өөрүп четтирген болгаш хлеб биле балыкты кезектей үзе тырткылааш, чонга үлээри-биле өөреникчилеринге дамчыдып берген. 17 Шупту улус ону чигеш, тода берген, а артып калган кескиндилерни чыырга, он ийи аргаан хааржак долуп турар болган. 18 Бир-ле катап Иисус улус чок черге мөргүп олурда, өөреникчилери база Ооң-биле кады турганнар. Иисус олардан: «Мени улус Кым деп билип турарыл?» – деп айтырган. 19 Оларның харыызы мындыг болган: «Чамдык улус Силерни Иоанн Медеглекчи-дир деп, өскелери – Илия-дыр деп, а чамдыктары – катап дирлип келген эрте-бурунгу медээчилерниң бирээзи-дир деп бодап турар-дыр». 20 Ол немей айтырган: «А силер Мени Кым деп бодаар силер?» Пётр: «Силер Бурганның шилип алган Христозу-дур силер» – деп харыылаан. 21 Ынчалза-даа Иисус бо дугайында кымга-даа чугаалавазын дужаап кааш, 22 мынча деп немей чугаалаан: «Кижи амытан Оглу хөй хилинчекти көрүп эртер ужурлуг-дур, чоннуң баштыңнарынга, Бурганның дээди бараалгакчыларынга болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларынга тооп көрдүрбес-тир база өлүртүп каар-дыр, ынчалза-даа оон үшкү хүнде катап дирлип кээр-дир». 23 Иисус шупту улуска мынча дээн: «Мени эдерер дээн кижи бар болза, ол бодунуң күзел-бодалындан ойталазын, бодунуң белдир-ыяжын хүн бүрүде чүктеп алгаш, Мени эдерип чорупсун. 24 Бодунуң амы-тынын камгалап аар дээн кижи амы-тынын ышкынып аар, а амы-тынын Мен дээш ышкынган кижи амы-тынын камгалап аар. 25 Бүгү делегейни холга киирип-даа алгаш, бодунуң амы-тынын ышкынып аар азы көңгүс херекчок чүве кылып аар болза, ол кижиге ооң ажыы чүл? 26 Менден база Мээң сөстеримден ыядып-човаар кижи бар болза, Кижи амытан Оглу база Бодунуң, Адазының болгаш дээрниң ыдыктыг төлээлериниң өндүр чырыы-биле чедип келгеш, ол кижиден ыядып-човаар болгай. 27 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: мында турар улустуң чамдыызы, өлбейн чыткаш-ла, Бурганның Чагыргазын көрүп каарлар». 28 Ол сөстерни чугаалаан соонда сес хире хонганда, Иисус Пётрну, Иоанны болгаш Иаковту эдерткеш, мөргүүрү-биле дагже үне берген. 29 Мөргүп тура, Ооң хевир-шырайы өскерли берген, а хеви чайынналчак аккыр апарган. 30 Ийи эр кижи көстүп келгеш, Ооң-биле чугаалажы берген, ол дээрге Моисей биле Илия болган. 31 Олар база-ла өндүр чырык апарган чедип келгеш, Иисустуң Иерусалимге болур деп барган өлүмүнүң дугайында чугаалап турганнар. 32 Пётр база ооң кады чораан өөрү уйгуга алзыпкан болганнар, ынчалза-даа оттуп келгеш, Ооң өндүр чырык хевирин база Ооң-биле кады турган ийи эр кижини көрүп кааннар. 33 Демги ийи эр Оон ырап бар чыдырда, Пётр Иисуска мынча дээн: «Хайырааты, мында турарывыс эки-дир! Үш чадырдан тип берээли: бирээзин – Силерге, бирээзин – Моисейге база бирээзин – Илияга». Чүнү чугаалап турарын Пётр боду-даа эки билбээн. 34 Пётр ынча деп турар аразында, булут көжүп келгеш, оларны шыва апкан. Булутче шымны бергеш, өөреникчилер аажок корткан. 35 А булут аразындан үн дыңналып: «Бо дээрге Мээң шилип алган Оглум-дур, Ону дыңнап чоруңар» – дээн. 36 Ол үн дыңналган соонда, Иисус чааскаан арткан болган. Өөреникчилери аксынче суг пактаан дег апарып, көрген чүвезиниң дугайында ол хүннерде кымга-даа чугаалавааннар. 37 Дараазында хүндүс Иисус үш өөреникчизи-биле дагдан бадып кээрге, оларны хөй чон уткуп алган. 38 Хенертен чон аразындан бир-ле кижи алгыра берген: «Башкы! Дилеп тур мен, эр чаңгыс оглумну көрүп көрүңерем! 39 Бук ону бо-ла аайынга киирип алгаш, хенертен алгырты бээр-дир, аксындан көвүк төгүлгүже курулдурар-дыр. Бук аңаа черле амыр-дыш бербейн хилинчектеп, ат кыла берди. 40 Мен Силерниң өөреникчилериңерден букту үндүр сывырып бээрин дилээримге, олар чадап кагды». 41 Иисус мынча деп харыылаан: «О, бо салгалдың бүзүрел чок, будалган улузу! Силер-биле чеже мынчап чоруур мен, силерни чеже шыдажып кээр мен? Оглуңну бээр эккел». 42 Оол кылаштап кел чыдырда, бук ону черже ойтур октааш, курулдуруп эгелээн, ынчалза-даа Иисус букту соксаткаш, элээди оолду экирткеш, адазынга хүлээдип берген. 43 Шупту улус Бурганның өндүр улуг күжүн кайгап турган. Улус Иисустуң кылган хамык чүүлүн кайгап турда, Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: 44 «Мээң силерге ам чугаалаар чүвемни кичээнгейлиг дыңнаңар: Кижи амытан Оглун удавас улус холунга тудуп бээр-дир». 45 Ынчалза-даа олар Ооң чүнү чугаалаанын билип чадап кааннар, чүге дээрге чугааның утказын билип шыдавас кылдыр олардан чажырып каан турган, а Иисустан ол дугайында айтырарындан дидинмээннер. 46 Иисустуң өөреникчилери оларның кайызы эң чугула болурун аразында маргыжа бергеннер. 47 Иисус оларның ындыг бодалын билгеш, бир чаш уруг ап алгаш, Бодунуң чанынга тургускаш, 48 оларга мынча дээн: «Бо чаш уругну Мен дээш хүлээп алыр кижи Мени база хүлээп ап турар. А Мени хүлээп алган кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп ап турар. Силерниң араңарда эң бичииңер эң улууңар ол болур». 49 Иоанн мынча деп харыылаан: «Хайырааты! Силерниң адыңар-биле буктарны үндүр сывырып турар кижи көргеш, ону кылырын хоруп кагдывыс, чүге дээрге ол кижи бистиң-биле кады чоруп турар эвес». 50 Иисус аңаа мынча дээн: «Ону хоруваңар, чүге дээрге силерге удурланмас кижи силер-биле бир аай болур». 51 Иисусту бо делегейден дээрже үндүрүп алгаш баар үе чоокшулап орда, Ол Иерусалимче чоруурун быжыы-биле шиитпирлеп алган. 52 Бодун мурнай айбычыларын чорудупкан. Олар чоруткаш, бүгү чүвени Аңаа белеткеп бээри-биле Самарияның бир суурунга чедип келгеннер. 53 Ынчалза-даа аңаа: «Ону хүлээп албас бис» – дээннер, чүге дээрге Ооң Иерусалимче бар чыдары илдең болган. 54 Ындыызын көргеш, Ооң өөреникчилери Иаков биле Иоанн мынча дээннер: «Дээрги! Күзээр силер бе? Дээрден дүшкеш, оларны узуткап каарын отка чугаалаалы бе?» 55 Ынчалза-даа Иисус хая көрүнгеш, оларга хоруп каан. Оон олар өске суурже чорупкан. 57 Олар орукка чорда, бир кижи Иисуска: «Кайнаар-даа баар болзуңарза, мен Силерни эдерер мен» – дээн. 58 Иисус аңаа: «Дилгилер үңгүрлүг болур, дээрниң куштары уялыг болур, а Кижи амытан Оглунга кум кыннып аар чер безин тывылбас-тыр» – деп харыылаан. 59 А өске бир кижиге Ол: «Мени эдерип чорувут» – дээн. Ынчалза-даа ол кижи мынча дээн: «Дээрги! Баштай ачамны барып хөөржүдүп каарын чөпшээреңер». 60 А Иисус аңаа: «Өлүглер боттарының өлүг кижилерин хөөржүдүп тургай аан, а сен чоруткаш, Бурганның Чагыргазының дугайында медегле» – деп харыылаан. 61 База бир кижи мынча дээн: «Дээрги, мен силерни эдерип чоруптайн! Ынчалза-даа баштай өг-бүлем-биле байырлажып алырын чөпшээреп көрүңер». 62 Ынчалза-даа Иисус аңаа: «Андазын сывын тудуп алгаш, хая көрнүп турар кижи Бурганның Чагыргазынга таарышпас болур» – деп харыылаан.

Лука 10

1 Ооң соонда Дээрги Иисус баштайгыларынга немей чеден ийи өөреникчини шилип алган. Оларны ийи-ийилеп үскеш, Бодунуң чедер дээни бүгү хоорайлар болгаш чурттакчылыг черлерже Бодун мурнай чорудупкан. 2 Оларга мынча дээн: «Ажаар дүжүт хөй, а ажылдаар улус эвээш-тир. Ынчангаш дүжүт ажаалдазының Ээзинден дилеңер: Ол шөлдерже ажылдаар улустан ам-даа чорутсун. 3 Барыңар! Мен силерни кокайлар аразынче хураганнарны дег чорудуп тур мен. 4 Шоодай, хап-сава, идик-даа албаңар база орукка кымның-биле-даа менди солчуп, чугаалашпаңар. 5 Кандыг-бир бажыңга кирип келгеш, баштай: „Бо бажыңга амыр-тайбың доктаазын!“ – деп чугаалаңар. 6 Бир эвес ында амыр-тайбыңга төлептиг кижи бар болза, күзээн амыр-тайбыңыңар аңаа боттанып артар, а бир эвес чок болза, аңаа күзээшкиниңер чогуп бүтпес. 7 Ол бажыңга туруп алыңар, ынчангаш ээлеринде кандыг аъш-чем бар болдур, ону ижип-чиңер, чүге дээрге ажылдаан кижи төлевир алырынга төлептиг болур. Бажыңнар кезип чоруп бербеңер. 8 Кандыг-бир хоорайже кирип кээриңерге, силерни аңаа хүлээп алыр болза, силерге чүнү салып бээр-дир, ону чиңер. 9 Ол хоорайда аарыг кижилерни экирткеш, оларга: „Бурганның Чагыргазы силерже чоокшулап келген-дир!“ – деп чоруңар. 10 Кандыг-бир хоорайже кирип кээриңерге, силерни хүлээп албас болза, ол хоорайның кудумчуларынга мынча деп кылаштажыр силер: 11 „Силерниң хоорайыңарга бистиң будувуска чыпшынган довуракты безин силерге удурланып, кактап берип тур бис. Ындыг-даа болза, Бурганның Чагыргазы чоокшулап келгенин билип алыңар!“ 12 Шииткел хүнүнде ол хоорайга көөрде, Содом хоорайга безин өршээл улуг боорун силерге чугаалап тур мен». 13 «Хоразин, ат болур сен! Вифсаида, ат болур сен! Силерге көргүскеним дег кайгамчык чүүлдер Тир, Сидон хоорайларга болгулаан болза, олар шагда-ла бачыттарын миннип, качыгдалдың самдар хевин кедип, баштарын хүл-биле бызап аарлар ийик. 14 Ынчангаш шииткел хүнүнде силерге көөрде, Тир биле Сидонга безин өршээл улуг болур. 15 Капернаум, сен база-ла дээрге чедир көдүрлүрүн кордадың бе? Чок, тамыже дүңдерлип дүжер сен! 16 Силерни дыңнап турар кижи Мени база дыңнап турары ол, силерни хүлээп көрбейн турар кижи Мени база хүлээп көрбейн турары ол, а Мени хүлээп көрбейн турар кижи Мени айбылап чоруткан Бурганны база хүлээп көрбейн турары ол». 17 Чеден ийиR өөреникчи Иисуска өөрүшкүлүг ээп келгеш: «Дээрги! Силерниң өмүнээңерден дужаарывыска, буктар безин биске чагыртып тур» – дээннер. 18 Иисус оларга мынча дээн: «Мен дээрден чаңнык ышкаш кээп дүшкен эрликти көрдүм. 19 Мен силерге чыланнарны, хоралыг скорпион курттарны таптай базар эргени база дайзыныңарның күжүн бүрүнү-биле чагырар эргени бердим, ол бүгү силерге хора чедирбес. 20 Ындыг-даа болза, буктарның силерге чагыртып турары дээш эвес, а силерниң аттарыңарның дээрде бижиттингени дээш амыраңар». 21 Ол шакта Ыдыктыг Сүлде Иисусту өөрүшкү-биле бүргептерге, Ол мынча дээн: «Ачай, дээр биле черниң Дээргизи! Бо чүүлдерни мерген угаанныглар болгаш эртем-билиглиглерден чажыргаш, чаштарга көргүскениң дээш, Сени алдаржыдып тур мен! Ийе, Ачай, Сээң күзел-сорууң ындыг болган. 22 Бүгү чүүлдү Адам Меңээ хүлээдип берген. Оглу Кым дээрзин Адазындан өске кым-даа билбес, а Адазы Кым дээрзин Оглундан база Оглунуң ону айтып бээрин күзээн улузундан өске кым-даа билбес». 23 Оон өөреникчилеринче эргилип келгеш, чүгле олар дыңнаар кылдыр чугаалаан: «Силерниң көрүп турар чүвеңерни көрген карактар амыр-чыргалдыг-дыр! 24 Силерге чугаалап тур мен: Бурганның хөй медээчилери болгаш хааннар силерниң көрүп турар чүвеңерни көрүксээн-даа болза, көрбээннер база силерниң дыңнап турар чүвеңерни дыңнаксаан-даа болза, дыңнавааннар». 25 Ном-хоойлу тайылбырлакчыларының бирээзи туруп келгеш, Иисусту шенээр сагыштыг: «Башкы! Мөңге амыдыралды салгап алыр дизимзе, чүнү кылзымза экил?» – дээн. 26 Иисус оон мынча деп айтырган: «Ыдыктыг хоойлуда чүнү бижээнил? Канчаар номчуур-дур сен?» 27 Демгизи мынча деп харыылаан: «Бодуңнуң Бурганың Дээрги-Чаяакчыга бүгү-ле чүлдү-чүрээң-биле, бүгү-ле сеткил-сагыжың-биле, шыдаар-ла шааң-биле, бүгү-ле угаан-сарыылың-биле ынак бол», а оон ыңай: «Чаныңда кижиге бодуңга бодуң дег ынак бол». 28 Иисус аңаа мынча дээн: «Сен шын харыыладың, ынчалдыр кылып чоруур болзуңза, кезээ мөңгеде амылыг артар сен». 29 Ынчалза-даа демгизи, бодун агартынар дээш, Иисустан айтырган: «А мээң ынак болур ужурлуум чанымда кижим деп кымыл?» 30 Харыызынга Иисус мынча дээн: «Бир кижи Иерусалимден Иерихонче бар чыткаш, орук ара дээрбечилер холунга кире берген. Олар ооң идик-хевин уштуп алгаш, эттеп-эттеп, ишти тынныг чыттырзын каапкаш барганнар. 31 Таварылга бооп, ол орук-биле Бурганның бир бараалгакчызы кел чыткаш, демги кижини көрүп кааш, оруктуң өске кыдыы-биле оюп эрте берген. 32 Бир левит кижи база-ла ол черге чедип келгеш, ону көрүп кааш, оруктуң өске кыдыы-биле оюп эрте берген. 33 Оон Самария чурттуг бир кижи чорук кылып чорааш, чыткан кижиге база таваржы берген. Ол ону көрүп кааш, кээргей берип, 34 аңаа чеде бергеш, балыгларын эм үс болгаш арага-биле чуггаш, шарып берген. Оон бодунуң элчигенинге олурткаш, аалчылар бажыңынга эккеп, ону аңаа ажаап-карактап турган. 35 А даартазында чоруп тура, аалчылар бажыңының эргелекчизинге ийи мөңгүн чоос бергеш, мынча дээн: „Бо кижини ажаап-карактап туруп көрем, бир эвес чарыгдалың моон көвүдей берзе, дедир кел чыткаш, сеңээ төлеп бээр мен“. 36 Чүү деп бодаар сен, ол үш кижиниң кайызы дээрбечилер холунга кирген кижиниң эң ынак, чанында кижизи болганыл?» 37 Ном-хоойлу тайылбырлакчызы: «Аңаа энерелин көргүскен кижи» – деп харыылаан. Иисус ынчан аңаа: «Сен база ынчаар кылып чор» – дээн. 38 Өөреникчилери-биле кады оруун уламчылап чорупкаш, Иисус бир-ле суурга чедип келген. Аңаа Марфа деп аттыг херээжен Ону бажыңынче чалап алган. 39 Марфа Мария деп дуңмалыг турган. Ол Дээрги Иисустуң буттарының чанынга олуруп алгаш, Ооң чугаазын дыңнап эгелээн. 40 А Марфа аъш-чемин салып, дүвүреп турган болгаш, Аңаа чоокшулай бергеш, мынча дээн: «Дээрги! Дуңмамның хамык ажылды менче чууй каапкаш олурары Силерге сагыш чованчыг эвес-тир бе? Меңээ дузалашсын деп аңаа чугаалап көрүңерем». 41 Дээрги Иисус мынча деп харыылаан: «Марфа, Марфа! Сен хөй-ле чүве дээш сагыш човап, дүвүрээр-дир сен. 42 А херектиг чүве чүгле чаңгыс. Мария эки үлүгнү шын шилип алган-дыр, ону ам оон хунаап аары болдунмас».

Лука 11

1 Бир-ле катап Иисус бир черге мөргүп олурган. Оон Ол мөргүлүн төндүрүптерге, өөреникчилериниң бирээзи Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Иоанның бодунуң өөреникчилерин мөргүл кылырынга өөреткени дег, бисти база мөргүп билир кылдыр өөредип калыңарам». 2 Иисус өөреникчилеринге чугаалаан: «Мынча деп мөргүүр силер: Адавыс! Сээң адың алдаржызын, Сээң Чагыргаң чедип келзин. 3 Амыдыраар хлеб-тараавысты хүн бүрү биске хайырла. 4 Биске буруулуг кижи бүрүзүн өршээривис дег, бачыттарывысты база биске өршээ! Ол ышкаш күткүлгеге алыспас кылып каап көр ». 5 Оон Иисус оларга мынча дээн: «Силерниң кайы-бирээңер өңнүктүг дижик. Ол кижи өңнүүнге дүн ортузунда чеде бергеш, аңаа мынча дээн дижик: „Өңнүк! Меңээ үш хлебтен чегдирип көр, 6 чүге дээрге орук-суурга чораан эжим кирип келди, а менде ону чемгерери-биле салып бээр чүү-даа чок-тур“. 7 А демгизи бажыңындан мынча деп харыылаан-дыр: „Мени хөлзетпейн көр, эжик-хаалгам дүкчүп алдым, ажы-төлүм-биле кады удуп чыдыптывыс. Мен туруп, сеңээ хлеб ап берип шыдавас мен“. 8 Силерге чугаалап тур мен: бир эвес ол чүгле өңнүү-биле найыралы дээш, туруп кээп, хлевин бербес-даа болза, өңнүү оон салдынмайн, дилеп туруп берзе, чежени дилээн болдур, ынчаны аңаа бээр апаар. 9 Ынчангаш Мен силерге чугаалап тур мен: дилениңер – Бурган силерге бээр; дилеңер – тып аар силер; эжикти соктаңар – Бурган силерге ажыдып бээр. 10 Диленген кижи бүрүзү алыр, дилээн кижи бүрүзү тывар, эжикти соктаан кижи бүрүзүнге ажыдып бээр. 11 Силерниң араңарда балык айтырган оглунче балык орнунга чылан сунар ада бар бе? 12 Азы чуурга айтырган оглунче скорпион сунар ада бар бе? 13 Бир-тээ, бузуттуг-бак-даа тургаш, ажы-төлүңерге буянныг белек берип шыдаар болзуңарза, силерниң дээрде Адаңар Оон диленгеннерге Ыдыктыг Сүлдени бербес деп бе?» 14 Бир-ле катап Иисус кижини үнү чок кылыр букту бир кижиден үндүр сывырыпкан. Ол бук үне бээрге, үнү чок кижи чугааланып эгелээн, а аңаа турган чон кайгап-харай берген. 15 Чамдык улус: «Иисус буктарның чагырыкчызы Веелзевулдуң күжү-биле оларны үндүр сывырып турар-дыр» – деп турган. 16 А өскелери, Иисусту күткүдер сагыштыг, дээрден кайгамчык демдек көргүзерин Оон дилээннер. 17 Ынчалза-даа Иисус ол улустуң сагыжын өттүр билгеш, оларга мынча дээн: «Иштинден аңгыланып эгелээн кандыг-даа күрүне сандарап-буураар, ол ышкаш аңгыланчып, кырышкан өг-бүле бүдүн турбас. 18 Бир эвес эрлик база бодунга удур боду демисежир болза, ооң күрүнези бүдүн туруп шыдаар бе? А силер Мени Веелзевулдуң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар дээр-дир силер. 19 Мен Веелзевулдуң күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар болзумза, силерниң өөреникчилериңерге буктарны үндүр сывырар күштү кым берип турарыл? Ынчангаш өөреникчилериңер боттары силерни шииткей аан. 20 А бир эвес Мен Бурганның күжү-биле буктарны үндүр сывырып турар болзумза, Бурганның Чагыргазы силерге ылап-ла келгени ол-дур. 21 Мөге-шыырак кижи чепсегленгеш, бодунуң бажыңын камгалаар болза, ооң эт-хөреңгизи бүдүн-бүрүн артар. 22 А оон артык күштүг кижи олче халдап келгеш, ону тиилеп үнзе, ооң идегеп органы чепсээн хунаагаш, эт-хөреңгизин олчалап аппаар. 23 Мээң-биле кады эвес кижи Меңээ удур болур база Мээң-биле кады чыгбас кижи төтчеглеп турар. 24 Бук кижиден үне бергенде, амыр-дыш дилеп, суг чок черлерге тояап-тояап, дилээн чүвезин тыппайн баар. Ол ынчан: „Каапканым эрги бажыңымче дедир чана берейн“ – дээр. 25 Оон демги кижиже эглип келгеш, чурттап турган черин аштап-ширбип, эдип-чазап каанын эскерер. 26 Бук ынчан чоруткаш, бодундан артык каржы чеди букту эдертип эккээр, оон олар демги кижиже кирип, аңаа чурттай бээрлер. Ынчан ол кижиниң байдалы мурнунда турганындан-даа дора апаар». 27 Ол ону чугаалап турда, бир-ле херээжен чон аразындан дыңзыг үн-биле Аңаа: «Силерни божааш, эмзирип өстүрген ава амыр-чыргалдыг-дыр!» – дээн. 28 Иисус: «Бурганның медээзин дыңнааш, ону сагып чоруур улус оон-даа амыр-чыргалдыг!» – деп харыылаан. 29 Чон эңдере чыглып кээрге, Иисус чугаалап эгелээн: «Ам чурттаан салгалдың будалганы кончуг-дур. Олар кайгамчык демдек-даа негеп турза, оларга Иона медээчиниң бергенинден өске демдек турбас. 30 Ниневия чурттугларга Иона боду бадыткал демдээ апарганы дег, бо салгалдың улузунга Кижи амытан Оглу база ындыг болур. 31 Мурнуу чүктүң кадыны Шииткел хүнүнде бо салгалдың улузу-биле кады турупкаш, оларны буруудады бээр, чүге дээрге ол кадын Соломон хаанның мерген угаанныг өөредиин дыңнаар дээш, черниң өске кыдыындан кээп чораан-дыр. А ам мында Соломондан-даа артык улуг Кижи бар-дыр. 32 Ниневияның чурттакчылары бо салгалдың улузу-биле шииткел хүнүнде чаргылдажып туруп келгеш, оларны шиидип каарлар, чүге дээрге олар Ионаның суртаалын дыңнааш, бачыдын билингеннер-дир, а ам мында Ионадан-даа артык улуг Кижи бар-дыр». 33 «Чырыткыны кывыскаш, кым-даа ону улус көрбес черже чажыра салбас азы сава-биле дуй базырбас, харын бажыңче кирген улус чырыкты көрзүн дээш, колдуга салып каар. 34 Мага-бодуңнуң чырыткызы – карактарың ол-дур. Карактарың кадык болза, бүгү мага-бодуңну база чырык долган болур; а карактарың четпестээн болза, мага-бодуңну база караңгы бүргээр. 35 Ынчангаш бодуңда бар чырык караңгыже шилчий бербезин дээш, таптыг көр. 36 Бүгү мага-бодуңну чырык долган база ында чаңгыс-даа караңгы кезек чок болза, чырыткының сени херелдендир чырытканы дег, бүгү бодуң херелдендир чырый бээр». 37 Иисус ону чугаалап доозупканда, бир фарисей Ону бажыңынче дүштеки чем чиири-биле чалаан. Ол чедип келгеш, хөлестеп чыдып алган. 38 Иисустуң чемненир бетинде холдарын чуп албаанын көргеш, фарисей кайгай берген. 39 Ынчалза-даа Дээрги Иисус аңаа мынча дээн: «Ийе, силер, фарисейлер, аяк-тавааңарның даштын аштап-арыглап-даа турзуңарза, ишти-хөңнүңерни чазый-харам чорук болгаш бузут долган-дыр. 40 Сарыыл чоктар! Даштын чаяаган Бурган иштин база чаяаган болбас чүве бе? 41 Аяк-саваңарда бар хамык чүвени ядыыларга үлеп бериптиңер, ынчан бүгү бодуңар арыгланы бээр. 42 Фарисейлер, ат болур силер, чүге дээрге рута, мята болгаш өске-даа үнүштериңер дүжүдүнүң оннуң бир кезиин Бурганга берип-даа турзуңарза, чөптүг чорукту болгаш Бурганның ынакшылын тооп көрбес-тир силер. Баштайгызын кылыр ужурлуу шын, ынчалза-даа сөөлгүзүн кылыры эң чугула. 43 Фарисейлер, ат болур силер, чүге дээрге синагогаларга хүндүткелдиг дөрге олурарынга болгаш улус чыглыр шөлдерге мактал-хүндү алырынга ынак-тыр силер. 44 Ат болур силер, чүге дээрге демдектеп кагбаан чевеглерге дөмей-дир силер – улус оларны билбейн таптай базып, бужартадып турар». 45 Иисус ынча дээрге, ном-хоойлу тайылбырлакчыларының бирээзи: «Башкы! Ону чугаалааш, Силер бисти база хомудадыптыңар» – деп чугаалаан. 46 Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: «Ном-хоойлу тайылбырлакчылары, силер база ат болур силер, чүге дээрге кижилерге угдунмас аар чүъктү чүктедип кааш, оларга дузалаары-биле чаңгыс салааңар безин шимчетпес-тир силер. 47 Ат болур силер: Бурганның медээчилериниң чевеглеринге тураскаалдар тургузуп турар-дыр силер, а оларны силерниң-не ада-өгбеңер өлүрүп каан болгай. 48 Силер ооң-биле ада-өгбеңерниң үүлгеткен херектерин чүүлзүнгениңерни херечилээниңер ол-дур: олар медээчилерни өлүрүп каан, а силер медээчилерниң чевеглеринге тураскаалдар тургузуп турар-дыр силер. 49 Ынчангаш Бурганның мерген угааны чугаалаан болгай: „Оларже медээчилерим болгаш элчиннеримни чорудуп берейн; ынчан олар чамдыызын өлүрүп каарлар, а өскелерин истеп-сүре бээрлер“. 50 Бо салгалдың улузун бүгү медээчилерниң делегейни чаяаганындан бээр төгүлген ханы дээш: Авелдиң өлүмүнден эгелээш, өргүл салыр бедигээш биле Бурганның өргээзиниң аразынга өлүрткен Захарияның өлүмүнге чедир – кеземчеге онааштырар. Ийе, бо салгалдың улузу, ол бүгү дээш кеземчеге онаажырыңарны чугаалап тур мен. 52 Ном-хоойлу тайылбырлакчылары, ат болур силер, чүге дээрге билиглерден дүлгүүрнү холгаарлап, хунаап алгаш, боттарыңар-даа билиг чедип албаан, өскелерниң-даа ону чедип алырынга шаптыктаан-дыр силер». 53 Иисус сөзүн доозупкаш, чоруп турда, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер Аңаа аажок ажынып-хорадап, хөй-ле айтырыглар салып, 54 Ооң аксындан үнген сөстер дозуп шаг болганнар.

Лука 12

1 Ол аразында хөй муң чон чыглып келгеш, үңмерлежип, бот-боттарын иткилежип турган. Иисус баштай Бодунуң өөреникчилеринге чугаалап эгелээн: «Фарисей ажыткыдан азы ийи арынныг чоруктан кичээнип чоруңар. 2 Көстү бербес хире чажыт чүү-даа чок база илерей бербес хире бүдүү чүү-даа чок. 3 Ындыг болганда, силерниң караңгыда чугаалаан чүвеңер хүн чырыында дыңналы бээр, а чажыт өрээлге сымыранган чүвеңер бажың кырындан шупту улуска чарлаттына бээр». 4 «Мээң өңнүктерим, силерге чугаалап тур мен: кижилерден кортпаңар, олар чүгле мага-ботту өлүрүп каар, оон ыңай силерге чүнү-даа кылып шыдавас. 5 Кымдан коргар ужурлууңарны силерге чугаалаайн: силерни өлүргеш, оон тамыже киир октаптар эрге-чагыргалыг Бургандан коргуп чоруңар. Ийе, Оон коргар ужурлууңарны силерге чугаалап тур мен. 6 Беш бора-хөкпешти ийи чес чоос-биле садып албас ийикпе? Ынчалза-даа оларның чаңгызын-даа Бурган утпаан болдур ийин. 7 А Бурган силерниң бажыңарда дүктерни безин санап каан деп билип алыңар. Ынчангаш кортпаңар, силер эңдерик хөй бора-хөкпештерден үнелиг силер. 8 Силерге чугаалап тур мен: Мени улус мурнунга ажыы-биле хүлээп көөр кижини Кижи амытан Оглу Бурганның төлээлериниң мурнунга база ажыы-биле хүлээп көөр. 9 А Менден улус мурнунга ойталаар кижиден Мен база Бурганның төлээлериниң мурнунга ойталаар мен. 10 Кижи амытан Оглунга удур сөс сөглээн кижи бүрүзү өршээл алыр, а Ыдыктыг Сүлдени бак сөглээр кижиге өршээл турбас. 11 Силерни синагогаларже, чагырыкчылар болгаш эрге-чагырга ээлээн кижилер мурнунче эккелзе, чүнү чугаалаарыл база канчаар камгаланырыл деп сагыш човаваңар. 12 Ыдыктыг Сүлде ол өйде чүнү чугаалаарын силерге өөредип каар». 13 Чон аразындан бир кижи Иисуска: «Башкы! Салгап алган өнчүвүстү мээң-биле үлежир кылдыр акымга чугаалап көрүңерем» – дээн. 14 А Ол демги кижиден: «Өңнүк, силерни шиидер азы өнчүңер үлээр эргени Меңээ кым берген чүвел?» – деп айтырган. 15 Ооң соонда улуска мынча дээн: «Көрдүңер бе, алыксак-чиксек чоруктан кичээнип чоруңар, кижиниң амыдыралы ооң эт-хөреңгизиниң элбээнден хамаарышпас болгай». 16 Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген: «Бир бай кижиниң шөлүнге чаагай дүжүт үнген. 17 Ол ынчан иштинде бүдүү боданган: „Канчаар кижи боор мен? Дүжүдүм шыгжаар черим чок болгай“. 18 Оон шиитпирлеп ап-тыр: „Мынчаар кылыптайн адырам: бодумнуң бар-ла аңмаарларымны бускаш, чаа, алгыг аңмаарлардан тудуп алгаш, ынаар бүгү тараамны база эт-хөреңгимни чыып алыйн. 19 Ынчангаш бодумга мынча дээйн: ‘Сенде хөй чылдарда үзүп-төтпес эңдерик эртине-байлак шыгжаттынган-дыр – чыргап-таала, ижип-чи база хөгле’“. 20 Ынчалза-даа Бурган аңаа мынча дээн: „Сээдеңмей! Бо дүне-ле амы-тыныңны сенден алгаш баар-дыр; чыып-шыгжап алган ол чүвең кымга дуза чедирерил?“ 21 Эртине-байлакты бодунга чыып ап чоруур, а Бурганның мурнунга ёзулуг байлакшыл чок кижи ындыг салымга таваржыр». 22 А өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Ынчангаш Мен силерге чугаалап тур мен: амыдыраар дизе, чүнү чиирил деп; мага-бодуңарга-даа чүнү кедерил деп сагыш човаваңар. 23 Амыдырал чүгле аъш-чемден хамаарышпас, а мага-боттуң чаагай чоруу чүгле хептен хамаарышпас. 24 Каарганнарже көрүп көрүңер даан: олар тараа-даа тарывас, дүжүт-даа ажаавас-тыр, оларда аңмаарлар-даа, тараа урар черлер-даа чок-тур, ындыг-даа болза, Бурган оларны ашкарып-чемгерип турар-дыр. А силер куштардан оранчок үнелиг болгай силер. 25 Силерниң араңардан кайыңар ол бүгү дээш сагыш човааш, назынын оода-ла бир шак хире узадып шыдааныл? 26 Бир-тээ ыя ол-даа хирени кылып шыдавас болзуңарза, арткан хамык чүве дугайында сагыш човаан херээңер чүл? 27 Лилия чечектерниң канчаар өзерин бодап көрүңер даан: ажылдавас, аргыттынмас ышкажыктар, ынчалза-даа Соломон хаан безин бодунуң бүгү өндүр-чаагайы-биле ол чечектерниң оода кайы-бирээзи дег кеттинип көрбээнин силерге чугаалап тур мен. 28 Шөлде бөгүн бар, а даарта суугуже киир октаттына бээр оът-сигенни безин Бурган ынчаар хепкерип турар болганда, а силерни кайы хире хепкерер деп бодаар силер, биче бүзүрелдиглер! 29 Ынчангаш силер: „Чүнү чиир азы чүнү ижер улус боор бис?“ – деп сагыш човаваңар, ол дээш ажаанзыраваңар. 30 Бо делегейниң улузу ол бүгү дээш хөлзеп чоруур. А Дээрде Адаңар ол бүгү силерге херек дээрзин билир. 31 Ынчангаш силер Ооң Чагыргазынга башкартырын кызыңар, а Ол силерге бо бүгүнү бээр. 32 Кортпайн көр, бичежек кодан-сүрүүм! Силерниң Адаңар Чагырганы силерге бээрин күзеп турар болгай. 33 Эт-хөреңгиңерни саткылапкаш, ядыыларга үлеп бериптиңер. Боттарыңарга эргижиреп-элевес барба-савалардан кылып алыңар, эвээжеп төнмес эртине-байлакты дээрлерге чыып алыңар; аңаа олче оор-даа чоокшулавас, үзүт-ховаган-даа ону үгдередип чивес. 34 Чүге дээрге силерниң эртине-байлааңар кайда болдур, чүректериңер база ында болур». 35 «Кезээде белен болуңар: кеткен хевиңер куржанып алгаш олуруңар, колдуда чырыткыңар хып турар болзун. 36 Боттарының дээргизи куда доюндан келгеш, эжик соктаарга, дораан ажыдып бээр дээш, ооң чанып кээрин манап орар чалчаларга дөмей болуңар. 37 Дээргизи чедип кээрге, бут кырында одуг манап турар чалчалар амыр-чыргалдыг. Силерге алыс шынын чугаалап тур мен: ол дээрги чалчаның хевин кеткеш, оларны столга олуртуп алгаш, боду оларга бараан болур. 38 Дээргизи дүн ортузунда азы оон-даа орай өйде чедип келгеш, оларның одуг-сергек олурарын көрүп каар чалчалар амыр-чыргалдыг. 39 Мону база билип алыңар: бажың ээзи каш шакта оор кээрин билир турган болза, бодунуң бажыңын оорлаттырбас ийик. 40 Силер база белен болуңар, чүге дээрге Кижи амытан Оглу силерниң манаваан шагыңарда чедип кээр». 41 Пётр ынчан: «Дээрги! Бо угаадыглыг чугааны чүгле биске чугаалап тур силер бе азы шупту улуска бе?» – деп айтырган. 42 Дээрги Иисус мынча дээн: «Шынчы болгаш сарыылдыг ажыл-херек эргелекчизи кандыг болурул? Бажың ээзи чалчаларының бирээзин өскелериниң бажынга салгаш, оларга аъш-чемни чогуур үезинде үлээр кылдыр томуйлап каан дижик. 43 Ээзи чедип келгеш, ооң ынчалдыр кылып турарын көрүп каар болза, ол эргелекчи амыр-чыргалдыг. 44 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ээзи ону бүгү ээлээн чүвезиниң бажынга олуртуп каар. 45 А бир эвес ол эргелекчи чалча бодунга боду: „Мээң дээргим ам дораан келбес-ле болгай“ – дээш, өске эр, херээжен чалчаларны эттеп-соп, ижип-чип, эзиртир арагалап эгелээн дижик. 46 Ындыг чалчаның ээзи ооң манавааны хүнде база бодавааны шакта чедип келгеш, ону чула кезеткеш, бүзүрел чок өске улус-биле дөмей аажылаар. 47 Дээргизиниң күзел-соруун билир хирезинде-ле, белен эвес болган азы дээргизиниң аңаа чугаалап каанын ёзугаар кылбайн барган чалча сылба шаптырар. 48 А ээзиниң күзел-соруун билбейн, кеземчеге чүүлдежир үүлгедиг кылган чалча эвээш кеземче алыр. Кымга хөйнү берген болдур, оон хөйнү айтырар база кымга хөйнү бүзүреп дааскан болдур, ооң харыысалгазы улуг болур». 49 «Мен черге от кыпсыр дээш чедип келдим, ол оттуң шагда-ла өөскүй бээрин күзээрим аттыг! 50 Сугга суктурган кижи дег, хилинчээмге суктурар ужурлуг мен, ооң боттанырын манааш, Мээң халаазырап турарымны кандыг дээр! 51 Силер Мени черге амыр-тайбың бээр дээш келген деп бодадыңар бе? Чок! Харын аңгылажыышкын бээр дээш чедип келдим. 52 Моон соңгаар беш кижилиг өг-бүле аңгыланчы бээр: үжү ийизинге удур база ийизи үжүнге удур апаар. 53 Адазы оглунга удур болгаш оглу адазынга удур; иези уруунга удур болгаш уруу иезинге удур; кунчуу кеннинге удур болгаш кенни кунчуунга удур апаар». 54 Иисус чонга мынча деп турган: «Барыын чүктен кара булуттуң көдүрлүп кел чыдарын көргеш, силер ол дораан: „Чаъс чаар-дыр“ – дээриңерге, удавайн чаъс чаай бээр ийик чоп. 55 Мурнуу чүктен хат хадып келгенин эскергеш, силер: „Изиир-дир“ – дээриңерге, ылап ындыг болур ийик чоп. 56 Ийи арынныглар! Чер биле дээрже көргеш, агаарның кандыызын билип каар хиреңерде, бо үениң кандыызын канчап билип шыдавас силер? 57 Шын кайдазын чүге боттарыңар шиитпирлей албас силер? 58 Сээң-биле чаргылдажып, сени буруудаткан кижи-биле шииткел черинче бар чыткаш, орук ара ооң-биле эптежип аарын оралдаш, оон башка ол сени шииткекчиге эккээр, а шииткекчи херектеннер таңныылынга хүлээдип бээр, а ол кара-бажыңче киир октаптар. 59 Сеңээ чугаалап тур мен: сөөлгү үүрмек чоозуңну кактап тургаш, өреңни төлеп бербээн шааңда, оон үнүп шыдавас сен».

Лука 13

1 Ол өйде аңаа турган чамдык улус Иисуска чедип келгеш, Бурганга өргүл кылып тура, Пилат чагырыкчыга өлүртүп каан Галилея чурттуглар дугайында Аңаа чугаалаан чүве-дир. 2 Иисус мынча деп харыылаан: «Ынчаар когараанын бодаарга, ол Галилея чурттуглар арткан бүгү галилейжилерден бачыттыг турган деп бодадыңар бе? 3 Силерге чугаалап тур мен: чок! Ынчалза-даа бачыдыңар миннип, Бурганче ээлбес болзуңарза, шуптуңар база ынчалдыр өлүр силер. 4 Азы Силоамның суургазы кырынче кээп ужарга, өлүр бастыртып каан он сес кижи база Иерусалимниң арткан бүгү чурттакчыларындан улуг буруулуг болган деп бодадыңар бе? 5 Силерге чугаалап тур мен: чок! Ынчалза-даа бачыдыңар миннип, Бурганче ээлбес болзуңарза, шуптуңар база ынчалдыр өлүр силер». 6 Оон Иисус мындыг угаадыглыг чугаа чугаалаан: «Бир кижиниң шөлүнге фига ыяжы өзүп үнүп турган. Оон ол ыяжының чимизин чыып аары-биле чеде бээрге, чүү-даа үнмээн болган. 7 Ол ынчан чимистиг үнүштер ажаакчызынга мынча дээн: „Көрем, мен бо фига ыяжының чимизин чыып аары-биле үш чыл улай келгеш, куруг болдум; ам ону кезип каавыт! Хей-ле чер ээлеп турган херээ чүл ооң?“ 8 Ынчалза-даа демгизи аңаа мынча дээн: „Дээрги! Ону ам-даа бир чылда арттырып каап көрүңерем. Мен ооң черин үлдүрерткеш, чемишчидер мен. 9 Келир чылын чимизин берип эгелээр чадавас, а бербес болза, ону кезип кааптыңар“». 10 Иисус амыр-дыш хүнүнде синагогаларның бирээзинге суртаал кылып турган. 11 Аңаа аарыынга алыскаш, бүшкүгүр апарган херээжен кижи турган. Ол херээженни аарыыр кылып каан бук он сес чыл дургузунда хөндүрлүр арга бербээн чүве-дир. 12 Иисус ону көрүп кааш, кый депкеш: «Херээжен, бодуңнуң аарыыңдан адырылган-дыр сен» – дээн. 13 Оон Ол холдарын аңаа дегзиптерге, херээжен доп-дораан хөндүрлү бергеш, Бурганны алдаржыдып эгелээн. 14 Синагога даргазы ынчан Иисустуң амыр-дыш хүнүнде кижи экирткенинге хорадап, чонга: «Ажылдазын дээн алды хүн бар-дыр, эмненири-биле амыр-дыш хүнүнде эвес, а ол хүннерде кээп туруңар» – дээн. 15 Дээрги Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Ийи арынныглар! Силерниң кайыңар-даа бодунуң шарызын азы элчигенин амыр-дыш хүнүнде кажаада турар черинден чежип алгаш, суггарары-биле чедип аппарбас ийик бе? 16 Ынчаарга эрликтиң мырыңай он сес чыл дургузунда хүлүп келгени Aвраамның бо уруун амыр-дыш хүнүнде ол хүлүг-бегинден хоставас турган бе?» 17 Иисус ону чугаалаан соонда, Аңаа удурланып турган улус шуптузу ыядып-човай берген, а бүгү чон Иисустуң кылып турганы кайгамчык ажыл-херээ дээш өөрүп турган. 18 Оон Иисус мынча дээн: «Бурганның Чагыргазы чүге дөмейил база Ону чүнүң-биле дөмейлей көөр мен? 19 Ол бир кижиниң сесерлиинге тарып алганы хензиг горчица үрезининге дөмей-дир, ол үрезин өзүп келгеш, улуг ыяш дег апаарга, дээрниң куштары безин ооң будуктарынга уя тудуп алганнар». 20 Оон улаштыр мынча дээн: «Бурганның Чагыргазын чүнүң-биле дөмейлей көрейн? 21 Херээжен кижиниң дыка хөй далганга холааш, бүгү далган хөөй бергижеге чедир булгап турары ажыткыга Ол дөмей-дир». 22 Иисус хоорайлар, суурлар таварты, орук ара чонну өөретпишаан, Иерусалимче шиглей чоруп олурган. 23 Бир-ле кижи Оон: «Дээрги, камгалал алыр кижилер чүгле каш санныг бе?» – деп айтырган. 24 Иисус мынча деп харыылаан: «Бурганның Чагыргазынче тар эжик дамчыштыр эрте бээрин кызыдыңар, чүге дээрге хөй кижи ынаар кирерин оралдажыр, ынчалза-даа шыдавас дээрзин силерге чугаалап тур мен. 25 Бажың Ээзи бир-ле туруп келгеш, эжиин хаап аарга, силер даштыгаа туруп калгаш, эжик соктап: „Дээрги, биске ажыдып көрүңерем!“ – деп чанныр силер. А Ол мынча деп харыылаар: „Мен силерни-даа, кайыын келгениңерни-даа билбес мен“. 26 Ынчан: „Бис Силер-биле кады ижип-чип турдувус чоп, Силер кудумчуларывыска бисти өөредип турдуңар чоп“ – дээр силер. 27 А Ол мынча деп харыылаар: „Мен силерни-даа, кайыын келгениңерни-даа билбес мен, бузуттуг херектер үүлгедикчилери, дөгереңер Менден ырап чоруңар!“ 28 Авраам, Исаак болгаш Иаковтуң база бүгү медээчилерниң Бурганның Чагыргазында турарын, а силерни Оон үндүр ойладып турарын көрүп каар силер. Ынчан ыглап-сыктап, дижиңер кыжырадыр силер. 29 Чөөн болгаш барыын чүктен, соңгу болгаш мурнуу чүктен улус чедип келгеш, Бурганның Чагыргазынга дойга олурар олуттарын ээлеп алыр. 30 Ынчаарга амгы амыдыралда сөөлгүлер аңаа баштайгылары апаар, а ам баштайгылар – сөөлгүлери апаар». 31 Ол өйде Иисуска элээн каш фарисей чедип келгеш: «Бо черге турбайн, өске-бир черже чоруй барыңар, чүге дээрге Ирод Силерни өлүрер деп тур!» – дээннер. 32 Ол мынча деп харыылаан: «Баргаш, ол хоралыг дилгиге Менден мындыг сөс чедириңер: „Мен бөгүн болгаш даарта буктарны үндүр сывырар база улусту экиртир мен, а үшкү хүнде ажыл-херээмни төндүрер мен“. 33 Ындыг-даа болза, Мен бөгүн, даарта болгаш соңгузу хүн оруум уламчылаар ужурлуг мен, чүге дээрге Бурганның медээчизи Иерусалимниң даштынга өлүр деп чүве турбас ужурлуг! 34 О, Иерусалим, Иерусалим! Бурганның медээчилерин өлүрүп турар, сенче чорутканнарны даш-биле соккулап каар хоорай! Куштуң чаш төлдерин чалгынының адаанга чыып аары дег, Мен чеже катап Иерусалимниң чурттакчыларын чыып аарын күзедим, ынчалза-даа силер ону күзеведиңер! 35 Ол-дур эвеспе, силерниң өргээңер ээн кагдынган-дыр. „Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Кижи алгадып-йөрээтсин!“ – деп чугаалай бээриңер үе-шаг келбээн шаанда, Мени ам көрбезиңерни силерге чугаалап тур мен».

Лука 14

1 Бир-ле катап амыр-дыш хүнүнде Иисус бир дарга фарисейниң бажыңынга чемненир дээш чедип келген. Фарисейлер Иисустуң чүнү кылырын кичээнгейлиг хайгаарап турганнар. 2 Ооң мурнунга суг ыжыындан хаваңнап аараан кижи олурган. 3 Иисус ынчан фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан мынча деп айтырган: «Амыр-дыш хүнүнде улус экиртирин ыдыктыг хоойлу чөпшээрээр бе?» 4 Олар ыытташпаан. Иисус ынчан демги кижиге холун дээскеш, экиртип кааш, бажыңынче чорудупкан. 5 Оон оларга мынча дээн: «Силерниң бирээңерниң оглу азы шарызы-даа амыр-дыш хүнүнде кудукче кире берген болза, таанда-ла ол-ла дораан баргаш, ушта тыртып албас силер бе?» 6 Олар аңаа удур чугаалаптар чүве тыппааннар. 7 Чалаткан аалчыларның чамдыызы стол артынга эң хүндүлүг олуттарны шилип ап турарын эскерип кааш, Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалаан: 8 «Куда доюнче сени чалаар болза, эң хүндүлүг олут ээлеве, сенден-даа алдар-хүндүлүг кым-бир кижи база чалаткан туруп болур болгай. 9 Ынчан сени болгаш ол кижини чалаан ээ кижи сеңээ чедип келгеш: „Бо кижиге олудуң чайлап бер“ – дээр болгай. Сен кочу-шоотка кирип, бажың ээзинден эң ырак олут ээлээр апаар сен. 10 Сени дойже чалаар болза, аңаа чеде бергеш, дөрден эң ырак олутту ээлеп ал, ынчан сени чалаан ээ кижи сеңээ келгеш: „Өңнүк, оон чоок черже олуруп ал“ – дээрге, бүгү чалаткан аалчылар мурнунга алдар-хүндүң улгады бээр. 11 Бодун өрү көрдүнер кижи бүрүзү дора көрдүрер, а бодун дора көрген кижи бүрүзү өрү көдүртүр». 12 Оон Иисус Ону чалаан бажың ээзинге мынча дээн: «Дүштеки азы кежээки дойлаашкынче улус чалап тура, харыы чалаашкын кылып, сеңээ орнун тургузуп берип шыдаар эш-өөрүңнү, акы-дуңмаңны, төрелдериңни азы бай кожаларыңны чалаары-биле кызыгаарланма. 13 А аалчылар чалап тура, ядыылар, бертик-бежелдер, аскак-бүскектер болгаш согурларны чала. 14 Ынчан амыр-чыргалдыг болур сен: оларның сеңээ харыы тудуп, өөрүп четтиргенин илередир харыы чок, ынчангаш чөптүг-шынныг кижилер катап дирлир өйде Бурган сени шаңнаар». 15 Ону дыңнап кааш, Иисус-биле кады хөлестеп чытканнарның бирээзи Аңаа: «Бурганның Чагыргазынга аштанып-чемненир кижи амыр-чыргалдыг-дыр!» – дээн. 16 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Бир кижи улуг дой кылгаш, дыка хөй аалчы чалаан. 17 Дойлаар үе кээрге, ол чалатканнарже бодунуң чалчазын: „Чедип келиңер, хамык чүве шагда-ла белен“ деп сөгледири-биле чорудупкан. 18 Ынчалза-даа шупту чалаткан улус бир аай ойталап эгелээн. Биргизи мынча дээн: „Мен шөлде чер садып алдым, ону барып көөрү меңээ чугула апарды, буруудатпайн көрем“. 19 Өскези мынча дээн: „Мен беш эжеш шары садып алгаш, оларны шенеп көөрү-биле чоруптум, буруудатпайн көрем“. 20 Үшкүзү мынча дээн: „Мен мырыңай чаа өгленип алдым, ынчангаш кээп шыдавас-тыр мен“. 21 Чалча ээп келгеш, ээзинге шупту чүвени чугаалаан. Бажың ээзи ынчан ажына бергеш, чалчазынга мынчаар дужааган: „Хоорайның хамык улуг-биче кудумчуларын шалыпкын эргий кезээш, бүгү-ле ядыы, бертик-бежел, согур болгаш аскак-бүскек улусту бээр эдертип эккел“. 22 Чалчазы оон: „Силерниң дужаалыңарны күүсеттим, ынчалза-даа хос олуттар ам-даа бар-дыр“ – деп чугаалаан. 23 Дээрги чалчазынга мынча дээн: „Орук-кокпаларны эргий кезээш, мээң бажыңымны аалчылар дола бээр кылдыр, бүгү-ле душкан улузуңну албадал-биле бээр эккел. 24 Сеңээ чугаалап тур мен: баштай чалааным улустуң кайызы-даа ам мээң доюмга келбес“». 25 Иисус-биле кады мөөң чон чоруп олурган. Ол чонче эргилип келгеш, мынча дээн: 26 «Мени эдерип чоруур дээн, ынчалза-даа ада-иезинге, кадайынга, ажы-төлүнге, ха-дуңмазынга болгаш харын-даа бодунуң амы-тынынга ынаа Меңээ ынаандан артык кижи бар болза, ол Мээң өөреникчим болуп шыдавас. 27 Бодунуң белдир-ыяжын чүктеп чорбас база Мени эдерип чорбас кижи Мээң өөреникчим болуп шыдавас. 28 Силерниң араңардан бир-ле кижи таңныыл суургазы тудуп аар дээн дижик. Ол баштай олуруп алгаш, тудугну төндүреринге акша-хөреңгизи четчирин билип алыр дээш, бүгү чарыгдалдарын санавас чүве бе? 29 Оон башка, ол кижи суурганың таваан салып алгаш, төндүр тудуп шыдавайн барза, ындыызын көрген бүгү улус: 30 „Бо кижи тудугну эгелеп кааш, төндүрер харыы чок болду“ – дижип, ону шоодар болгай. 31 Азы бир хаан өске хаанга удур дайылдажып үнер дээн дижик. Ол баштай олуруп алгаш, олче 20,000 шериглиг кел чыдар удурланыкчызынга удур 10,000 шериглиг чаалажып шыдаар-шыдавазын боданмас чүве бе? 32 Бир эвес ооң чаалажыр харыы чок болза, удурланыкчызы ам-даа ырак чорда, тайбың керээзиниң негелделерин билип аары-биле, элчилерин олче чорудар болгай. 33 Силер база боттарыңарда бар бүгү чүведен шак ынчалдыр ойталаваан болзуңарза, Мээң өөреникчилерим болуп шыдавас силер. 34 Дус – эки бүдүмел, ынчалза-даа ол ажыг эвес апарза, ооң дуссуун чүнүң-биле дедир эгидерил? 35 Ол дус черге чемишчидилге кылдыр безин ажыглаттынмас болгай, ону чүгле үндүр октаары артар. Дыңнаар кулаа бар кижи дыңназын!»

Лука 15

1 Бир-ле катап бүгү үндүрүг хавырыкчылары болгаш бачыттыг кижилер Иисусту дыңнаар дээш чыглып келген. 2 А фарисейлер болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары: «Ол бачыттыг кижилер-биле харылзажып, оларның-биле кады чемненип олурар-дыр» – деп химиренчип турганнар. 3 Ынчаарга Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген: 4 «Силерниң араңарга чүс хойлуг кижи тургаш, оларның бирээзин чидирипкен дижик. Ол тозан тозун ээн одарга арттырып кааш, чиде бергенин тып алгыжеге чедир, ону дилеп чоруппас бе? 5 А тып алгаш, ону эктинче өөрүшкү-маңнайлыг салып алыр. 6 Оон бажыңынче аппаргаш, эш-өөрү болгаш кожаларын кый деп алгаш, оларга: „Өөрүшкүмнү үлежиңер, мен читкен хоюмну тып алдым!“ – дээр. 7 Силерге чугаалап тур мен: дээрлерге шак-ла ынчаар, амыдыралын өскертири албан эвес „Миннир ужурлуг бачыдым чок“ дээр тозан тос кижиге бодаарга, бачыдын миннип, Бурганче ээлген чаңгыс-ла бачыттыг кижи дээш, өөрүшкү улуг болур». 8 «Азы кандыг-бир херээжен он мөңгүн чоостуг тургаш, оларның бирээзин чидирипкен дижик. Ол чырыткызын кыпсып албас бе база, ол чоозун тып алгыжеге чедир, бажың иштин бир кылдыр ширбип, хынамчалыг дилей бербес бе? 9 А тып алгаш, эш-өөрү болгаш кожаларын кый деп алгаш, оларга: „Өөрүшкүмнү үлежиңер, мен чидирипкен чоозумну тып алдым“ – дээр. 10 Силерге чугаалап тур мен: дээрлерге шак-ла ынчаар, бачыдын миннип, Бурганче ээлген чаңгыс-ла бачыттыг кижи дээш, Бурганның төлээлери өөрүүр». 11 Оон Иисус мынча дээн: «Ийи оолдуг бир кижи чораан чүве-дир. 12 Биче оглу ачазынга мынча дээн: „Ачай! Эт-хөреңгивистиң меңээ онаажыр кезээн үзүп берип көр“. Ынчаарга ачазы эт-хөреңгизин оолдарының аразынга үлеп берген. 13 Үр болбаанда, биче оглу үлүүн дөгерезин садыпкаш, акшазын ап алгаш, ырак чуртче чорупкан. Ол аңаа будалып чурттааш, бодунуң бүгү акша-хөреңгизин төтчеглеп каапкан. 14 Ооң хамык өнчүзүнден чүү-даа артпаанда, ол чуртка улуг аш эгелээн, оол аштап-түрей берген. 15 Оол барып, демги черниң чурттакчыларының бирээзинге хөлезиленип туруп алган, а ол кижи аңаа бодунуң шөлүнде хаваннарын кадартып каан. 16 Демги оол аштаанындан хаван чеми-биле-даа хырнын долдурарынга белен турган, ынчалза-даа ону безин кым-даа аңаа бербес бооп-тур. 17 Угаан кире бергеш, ол мынча дээн: „Мээң ачам чеже хире хөлезилеттинген чалчалыг ийик, олар шупту хырын быжыы-биле чемненип турар болгай, а мен мында аштап өлүр четтим-не! 18 Ачамга чеде бергеш, аңаа мынча дээйн: ‘Ачай! Мен дээрде Бурганга-даа, силерге-даа удур бачыт үүлгеттим. 19 Мен ам силерниң оглуңар деп ададырынга төлеп чок болу бердим, оода-ла чалчаларыңар бирээзи кылдыр мени хүлээп ап көрүңерем’“. 20 Оон ачазынче чорупкан. Оглу чоокшулап келбээнде-ле, ачазы ону көрүп кааш, кээргей берип-тир. Ачазы оглунга маңнап чеде бергеш, ону кужактааш, ошкап эгелээн. 21 Оглу аңаа мынча дээн: „Ачай! Мен дээрде Бурганга-даа, силерге-даа удур бачыт үүлгеттим. Мен ам силерниң оглуңар деп ададырынга төлеп чок болу бердим“. 22 А ачазы бодунуң чалчаларынга мынча дээн: „Эки дээн хепти саадал чокка эккелгеш, ону хепкерип калыңар, ооң холунга билзектен, а будунга идиктен кедириңер. 23 Семиртир азырап каан молдургадан эккелгеш, соп бериңер: ам дой кылып, хөглээр бис. 24 Чүге дээрге мээң бо оглум өлүг тургаш, ам дирлип келген-дир, чидип чорааш, ам тыптып келген-дир“. Ынчангаш олар байырлап-дойлап эгелээн. 25 Улуг оглу ол өйде шөлге турган, оон чанып кел чыда, бажыңынга чоокшулап келгеш, ыр-шоор биле танцы-самның шимээнин дыңнап каан. 26 Ол чалчаларның бирээзин кый деп алгаш: „Бо чүү болуп турар чүвел?“ – деп айтырган. 27 Демгизи аңаа: „Сээң дуңмаң чанып кээрге, ачаң семиртир азырап каан молдурга соп берди, чүге дээрге оглу дириг-менди ээп келген-дир“ – деп харыылаан. 28 Акызы хорадай бергеш, бажыңче кирбес-тир деп бодап алган. Ачазы үнүп келгеш: „Кирип көрем“ – деп дилей берген. 29 Ынчалза-даа ол ачазынга мынча деп харыылаан: „Көр даан, ачай, мен силерге мынча чыл дургузунда чалчаңар дег бараан болуп, чугаалаан сөзүңерниң аайындан эртпейн келдим, ынчалза-даа силер меңээ, эш-өөрү-биле кады хөглеп-байырлазын дээш, кажанда-даа өскүс анай безин берип көрген эвес силер. 30 А силерниң бо оглуңар самыын-садар херээженнер-биле будалып, эт-хөреңгиңерни төтчеглеп каапкаш чедип кээрге, силер аңаа семиртир азырап каан молдурга соп бердиңер!“ 31 Ачазы ынчан аңаа мынча дээн: „Оглум! Сен үргүлчү-ле мээң-биле кады сен, менде бар бүгү чүве сээңии болгай. 32 Сээң бо дуңмаңның өлүг тургаш, ам дирлип келгени дээш база чидип чорааш, ам тыптып келгени дээш өөрүп-хөглевейн, чүү дээш өөрүп-хөглээр бис?!“»

Лука 16

1 А Бодунуң өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Бир бай кижиниң ажыл-агый эргелекчизи ээзиниң эт-хөреңгизин самчыгдап турар деп сойгалаткан чүве-дир. 2 Ээзи эргелекчини кыйгырткаш, аңаа: „Сээң дугайыңда чүнү дыңнап турарым ол? Бодуңнуң башкарылгаң дугайында меңээ харыыдан тут, моон соңгаар бо албан-дужаалга артып каап шыдавас-тыр сен“ – дээн. 3 Эргелекчи ынчан мынча деп боданган: „Мен ам чүнү канчаайн? Ээм мени ажылымдан халаар деп барды. Чер казыптар хире күш-шыдалым бар эвес, улустан хайырлал дилээр дээрге, ыядынчыг-дыр. 4 А, ындыг эвес, мени бо ажылдан үндүрүптерге, улус мени бажыңнарынга хүлээп алыр кылдыр чүнү кылыр ужурлуумну ам-на билип кааптым!“ 5 Ол бодунуң дээргизинге өрелиг бүгү улусту кыйгыртып алгаш, биргизинден айтырган: „Мээң ээмге өрең чежел?“ 6 Демгизи: „Чүс доскаар үс“ – деп харыылаан. Эргелекчи аңаа: „Хол үжүүң алгаш, олургаш, бежен кылдыр дүрген эде бижи“ – дээн. 7 Оон өскезинден айтырган: „А сээң өрең чежел?“ Оозу: „Чүс шоодай кызыл-тас“ – деп харыылаан. Эргелекчи аңаа: „Хол үжүүң алгаш, сезен деп бижи“ – дээн. 8 Бузурукчу эргелекчини, ооң тывынгыр чоруу дээш, ээзи безин мактап каан. Ийет, бо делегейниң улузу ажыл-херээн чогудар дээнде, чырыктың ажы-төлүнден артык тывынгыр болдур ийин. 9 Силерге чугаалап тур мен: бо делегейге чыып алган эртине-байлааңар ажыглап, боттарыңарга эш-өөрден тып алыңар, ынчан бо делегейниң бүгү чүвези төне бээрге, олар силерни мөңге турар өргээлеринге хүлээп алыр. 10 Хензиг чүвеге шынчы кижи улуунга база шынчы болур, а хензиг чүвеге шынчы эвес кижи улуунга база шынчы эвес болур. 11 Ынчангаш силерге бо делегейниң эртине-байлаан бүзүреп болбас чүве болза, алыс шын эртине-байлакты кым силерге бүзүрээрил? 12 Ол ышкаш силерге өскениң эт-хөреңгизин бүзүреп болбас чүве болза, бодуңарныын кым силерге бүзүрээрил? 13 Кандыг-даа чалча ийи дээргиге хары угда бараан бооп шыдавас: чок-ла болза бирээзин көөр хөңнү чок, а өскезинге ынак боор азы бирээзинге кызып бараан болгаш, өскезин тоовас боор. Силер база Бурганга болгаш акша-мөңгүнге хары угда бараан болуп шыдавас силер». 14 Ол бүгүнү акша-мөңгүнге ынак фарисейлер база дыңнаан болгаш, Иисусту кочулап, каттыржып турганнар. 15 Ол фарисейлерге мынча дээн: «Силер боттарыңарны өске улус мурнунга чөптүг-шынныг кылдыр көргүзерин оралдажыр-дыр силер, ынчалза-даа Бурган чүректериңерни билир. Кижилерниң үнелиг деп санаар чүвези Бурганның мурнунга чүдек-бужар болур. 16 Ыдыктыг хоойлу болгаш медээчилерниң Бижилгелери Иоанның мурнунда-ла бар турган. Ынчаарга Иоанның чедип келген үезинден бээр, Бурганның Чагыргазының дугайында Буянныг Медээни суртаалдап эгелээн, а кижи бүрүзү ол Чагыргаже кирер дээш, чүткүдүп турар-дыр. 17 Ындыг-даа болза, ыдыктыг хоойлунуң оода чаңгыс шыйыы күжүн чидирериниң орнунга, дээр биле черниң чок апаары белен! 18 Бодунуң кадайындан чарылгаш, өске кадай алган кижи бүрүзү ашак-кадайның шынчы чоруун үрээни ол. А ол ышкаш бодунуң ашаандан чарылган херээженни кадайланып алган кижи база ашак-кадайның шынчы чоруун үрээни ол». 19 Иисус улаштыр чугаалаан: «Бир бай кижи турган, ол каас-коя хеп кедип, хүннүң-не өөрүп-байырлап келген. 20 А ооң хаалгазының баарынга Лазар деп аттыг, бүгү боду оюлганнап кодурлаан ядыы кижи чыдар турган. 21 Ол байның столундан кээп дүшкен аъш-чем артынчызы-биле хырнын дүптээр дээш манап чыдар күжүр чүве-дир. Ыттар безин келгеш, ооң оюлганнаан балыгларын чылгап берип турганнар. 22 Ядыы кижи өлүп каарга, дээрниң төлээлери ону дээрже – Aвраамның чанында хүндүлүг черже алгаш барганнар. Бай кижи база өлүп каарга, ону орнукшудуп кааннар. 23 Тамыга баргаш, хилинчектенип чыда, ол бай кижи карактарын өрү хере көрүпкеш, ынаар ыракта Авраамны болгаш ооң чанында олурар Лазарны көрүп каан. 24 Бай кижи ынчан: „Авраам, ачам, мени кээргеп, Лазарны бээр чорудуп көр. Ол салаазының бажын сугга өттүргеш, мээң дылымны шыгытсын. Чүге дээрге мен бо чалбыыш-отка хилинчектенип, ат болдум“ – деп кыйгырган. 25 Ынчаарга Авраам мынча деп харыылаан: „Оглукум, сен чуртталгаңда чүгле эки чүүлдү-ле четтирип чорааныңны сактып келем, а Лазар чүгле багын четтирип келди чоп. Ам кээп, ол мында аргалалын алды, а сен хилинчек көре бердиң. 26 Оон аңгыда сээң-биле бистиң аравыста канчаар-даа аажок ханы оңгар чыдып турар-дыр, ынчангаш кандыг-бир кижи моон сенче эртер-даа дээш, эртип шыдавас-тыр, ол ышкаш оон база кым-даа бээр эртип шыдавас-тыр“. 27 Бай кижи мынча дээн: „Ынчаарга Лазарны мээң төрелдеримче чорударын сенден дилеп тур мен, ачам. 28 Мен беш дуңмалыг кижи болгай мен, оларның кайызы-даа маңаа кээп, мен ышкаш хилинчектенмезин дээш, Лазар оларны баш бурунгаар сагындырып кагзын“. 29 Авраам аңаа: „Оларда Моисей база Бурганның өске-даа медээчилери бар болгай, оларны дыңнап чорзуннар“ – деп харыылаан. 30 А бай кижи мынча дээн: „Чок, Авраам ада, өлгеш, катап дирилген кижилерниң кайы-бирээзи оларга чеде бээр болза, олар ынчан бачыдын минни бээр ийик“. 31 Ынча дээрге, Авраам: „Бир эвес олар Моисейни база өске-даа медээчилерни дыңнавас чүве болза, өлген кижилерниң кайы-бирээзи-даа катап дирлип келгеш, оларны бүзүретпес-тир ийин“ – деп харыылаан».

Лука 17

1 А Бодунуң өөреникчилеринге Иисус мынча дээн: «Күткүлгелерниң кээри чайлаш чок, ынчалза-даа оларның кээриниң чылдагааны болган кижи ат болур! 2 Бо бичии улустуң кайы-бирээзин бачытче чыгапкан кижи бар болза, ооң мойнунга дээрбе дажы баглааш, далайже киир октаптары безин ол кижиге оон дээре салым болур ийик. 3 Кичээнгейлиг болуңар! Бир эвес эжиң бачыт үүлгедипсе, ону чемелеп чугаала, а бир эвес бачыдын миннир болза, ону өршээ. 4 А бир эвес ол сеңээ удур хүнде чеди катап буруулуг херек үүлгеткеш, чеди катап дедир келгеш: „Буруулуг-дур мен“ – дээр болза, ону өршээ». 5 Дээрги Иисустуң элчиннери бир-ле катап Аңаа: «Бүзүреливисти өстүрүп көрүңер» – дээннер. 6 Дээрги мынча деп харыылаан: «Бир эвес силерде оода-ла горчица үрезини хире бүзүрел бар болза, силер ынчан бо фига ыяжынга: „Дазылыңдан тура тырттылгаш, бодуңну далайга солуй олуртувут“ – дээр болзуңарза, ол силерге чагыртыр ийик. 7 Силерниң бирээңер чер чарып азы хой кадарып хүнзээр чалчалыг дижик. Ол шөлден чанып кээрге, аңаа: „Дүрген кирем, олургаш, чемненип көрем“ – деп чугаалавас болгай сен. 8 Оон байтыгай, мынча дээр болгай сен: „Меңээ чемден белетке, оон эде кеттингеш, ижип-чип олурумда, меңээ бараан бол, а ооң соонда бодуң ижип-чип боор сен“. 9 Айыткан аайыңар-биле бараалгааны дээш, чалчаңарга ооң соонда өөрүп четтиргениң илеретпес-ле болгай сен. 10 Силер база шак ындыг болуңар, „кылыңар“ деп айыткан бүгү чүүлдү кылып каапкаш: „Бис дээрге төлеп чок чалчалар-дыр бис, чүгле хүлээлгевис күүсеткенивис ол-дур“ – деп чугаалаңар». 11 Иисус Иерусалимче углап, Самария биле Галилеяның аразында кызыгаарны дургаар чоруп олурган. 12 Ол бир-ле суурже кирип кел чыдырда, Ону кеш аарыглыг он кижи уткуп алган. Олар элээн ырадыр туруп алгаш, 13 ыыткыр үн-биле кый дей бергеннер: «Иисус, Хайырааты, бисти кээргеп көрүңер!» 14 Оларны көрүп кааш, Ол: «Баргаш, Бурганның бараалгакчыларынга көстүп калыңар» – дээн. Олар чорупкаш, орук ара арыгланып, экирий бергеннер. 15 Оларның бирээзи экирий бергенин көрүп кааш-ла, Иисусче эглип келгеш, ыыткыр үн-биле Бурганны алдаржыдып эгелээн. 16 Ол Иисустуң мурнунче кээп дүшкеш, Аңаа өөрүп четтиргенин илереткен. Ол болза Самария чурттуг кижи болган. 17 Иисус мынча деп айтырган: «Арыгланган он кижи турган эвес чүве бе? А арткан тозу кайыл? 18 Бо даштыкы кижиден аңгыда, оларның чаңгызы-даа Бурганны алдаржыдып, ээп келбээни ол бе?» 19 Оон демги кижиге: «Че, чорувут, бүзүрелиң сени экиртип-камгалап каан-дыр» – дээн. 20 Бир-ле катап фарисейлер Иисустан Бурганның Чагыргазы кажан кээрин айтырарга, Ол мынча деп харыылаан: «Бурганның Чагыргазы көскү кылдыр чедип келбес. 21 Кым-даа: „Ол мында-дыр“ азы: „Ол дуу ында-дыр“ – деп шыдавас, чүге дээрге Бурганның Чагыргазы силерниң араңарда-дыр». 22 Оон Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: «Кижи амытан Оглунуң оода чаңгыс хүнүн-даа болза аажок көрүксей бээриңер үе чедип кээр, ынчалза-даа көрүп шыдавас силер. 23 Улус силерге: „Ол мында-дыр“ азы „Дуу ында-дыр“ – дижир, ынчалза-даа ынаар барбаңар база сүрүп маңнаваңар. 24 Чүге дээрге Кижи амытан Оглу Бодунуң чедип кээр хүнүнде, кызаш кынгаш, дээрни бир кыдыындан өске кыдыынга чедир чайынналдыр чырыдыпкан чаңнык дег болур. 25 Ынчалза-даа мурнунда Ол хөй хилинчекти көрүп эртер база бо салгалдың улузунга тооп көрдүрбес ужурлуг. 26 Нойнуң үезинде ынчаар болуп турганы дег, Кижи амытан Оглунуң чедип кээр хүннеринде база-ла ындыг болур. 27 Бажың-хемезинче Нойнуң кире бергени хүнге чедир улус-чон ижип-чип, кадай ап база ашакка барып келген болгай. Оон суг халавы хөме алгаш, оларның шуптузун чок кылып каан ийик чоп. 28 Лоттуң үезинде база-ла шак ындыг болган. Кижилер ижип-чип, садыглап-даа, боттары-даа садыг кылып, тарып-олуртуп база тудуг кылып турганнар. 29 Ынчалза-даа Лоттуң Содом хоорайны каггаш үнүпкен хүнүнде дээрден оттуг күгүрден бүткен чаъс чаггаш, оларның шуптузун чок кылып каан ийик чоп. 30 Кижи амытан Оглу чедип кээрге, база шак ындыг болур. 31 Ол хүн боду бажыңының кырында турар, а эт-севи бажың иштинде чыдар кижи оозун алыры-биле дүшпезин; а шөлге чораан кижи база ээп чанмазын. 32 Лоттуң кадайын сактып келиңер! 33 Амы-тынын арттырып алыр дээш чүткээн кижи – амы-тынындан чарлыр, а амы-тынындан чарылган кижи – амы-тынын кадагалап алыр. 34 Силерге чугаалап тур мен: ол дүне ийи кижи кады удуп чыдырда, оларның бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар. 35 Ийи херээжен кады тараа дээрбелеп турар болза, бирээзин алгаш баар, а өскезин арттырып каар». 37 Өөреникчилери Иисустан: «Ол каяа болурул, Дээрги?» – деп айтырганнар. «Кайда сек барыл, аңаа сек чиир куштар чыглып кээр» – деп, Иисус харыылаан.

Лука 18

1 Өөреникчилериниң үргүлчү мөргүүр болгаш идегелин чидирбес ужурлуун көргүзер дээш, Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалап берген. 2 Ол мынча дээн: «Бир-ле хоорайга Бургандан-даа кортпас, улустан-даа ыятпас шииткекчи турган. 3 Ол-ла хоорайга бир дулгуяк кадай чурттап чораан. Ол шииткекчиге үргүлчү кээп: „Чөптүг шииткел үндүрүп, мени хомудаткан кижиден камгалап көрүңер“ – деп дилеп шаг болган чүве-дир. 4 Ынчаарга шииткекчи элээн үр ынаваан. Ынчалза-даа адак соонда ол мынча деп боданган: „Мен Бургандан-даа кортпас, улустан-даа ыятпас болзумзажок, 5 бо дулгуяк кадай меңээ амыр-дыш бербестеди. Моон соңгаар мээң кулаам коңгалап, кээп-ле турбазын дээш, ооң чаргызын үзүп берейн адырам“». 6 Оон Дээрги Иисус мынча дээн: «Арын-нүүр чок шииткекчиниң чүнү чугаалаанын дыңнап тур силер бе? 7 А Бурган Олче дүн-хүн дивейн кыйгы салган, Бодунуң шилип алган улузун канчап камгалавас чүвел? Ол харыызын саададыр деп бе? 8 Бурган оларны доп-дораан камгалаарын Мен силерге чугаалап тур мен. Ындыг-даа болза, Кижи амытан Оглу ээп келгеш, чер кырындан ындыг бүзүрелди тывар ирги бе?» 9 Боттары чөптүг-шынныг дээрзинге бүзүрээр, а өскелерни куду көрүп чоруур чамдык улуска Иисус дараазында угаадыглыг чугааны чугаалап берген: 10 «Бирээзи фарисей, а өскези үндүрүг хавырыкчызы болур ийи кижи мөргүүрү-биле Бурганның өргээзинче кирип келген. 11 Фарисей аңгы туруп алгаш, тейлеп эгелээн: „Бурганым, мээң өске улус дег: дээрбечилер, арын-нүүр чоктар дег, самыырааннар азы оода-ла бо үндүрүг хавырыкчызы дег болбааным дээш, Сеңээ өөрүп четтирдим. 12 Мен чеди хонук дургузунда ийи катап шээрленип, ап турар бүгү олча-ажыымның оннуң бир кезиин Сеңээ берип турар-дыр мен“. 13 А үндүрүг хавырыкчызы ырадыр туруп алгаш, дээрже карактарын көдүрерин безин диттип чадаан, а чүгле бодунга чөгенген хевирлиг хөрээн шанчып: „Бурганым, бачыттыг меңээ өршээлиң көргүс“ – дээн. 14 Бо кижи бажыңынче чанарда, фарисейге көөрде, Бурганга агартырып алганын силерге чугаалап тур мен. Бодун өрү көрдүнер кижи бүрүзү дора көрдүрер, а бодун дора көрген кижи бүрүзү өрү көдүртүр». 15 Иисус оларга холу-биле дегзин дээш, улус Аңаа бичии уругларын эккеп турган. А өөреникчилери, ону көргеш, оларны эрттирбейн турганнар. 16 Ынчалза-даа Иисус бичии уругларны Бодунче кый деп алгаш, мынча дээн: «Чаш уруглар Меңээ кээп турзун, оларга шаптыктап, эртерин хоруваңар! Чүге дээрге Бурганның Чагыргазы олар ышкаш улустуу боор. 17 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазын чаш төл дег кылдыр хүлээп албас кижи канчап-даа ынаар кирбес». 18 Бир дарга кижи Иисустан: «Буянныг Башкы! Мөңге амыдыралды алыр дизимзе, мен чүнү кылыйн?» – деп айтырган. 19 Иисус аңаа мынча дээн: «Мени чүге буянныг деп адап тур сен? Чүгле чаңгыс Бургандан өске, кым-даа буянныг эвес. 20 Ооң айтыышкыннарын билир болгай сен: кады чурттаан эжиңге өскерилбе, кижи өлүрбе, оорлава, мегелеп херечилеве, ада-иеңни хүндүлеп чор». 21 Демгизи: «Мен ол бүгүнү бичиимден-не сагып келдим» – дээн. 22 Ону дыңнааш, Иисус аңаа мынча дээн: «Сенде ам-даа бир чүүл четпейн турар-дыр: бодуңда бар бүгү чүвени садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп беривит, ынчан дээрлерге эртине-байлактыг боор сен. Оон чедип келгеш, Мени эдерип чорувут». 23 Дарга ону дыңнааш, аажок муңгарай берген, чүге дээрге ол кедергей бай кижи чүве-дир. 24 Иисус ооң муңгарай бергенин көргеш, мынча дээн: «Бай-шыдалдыг улустуң Бурганның Чагыргазынче кирери дыка-ла берге! 25 Бай кижиниң Бурганның Чагыргазынче киреринден тевениң ине үдүн өттүр эрте бээри белен». 26 Ону дыңнаан улус: «Ынчаарга камгалалды кым ап шыдаарыл?!» – деп айтырган. 27 Иисус: «Улуска болдунмас чүвени Бурган кылып шыдаар» – деп харыылаан. 28 Пётр ынчан: «Көрүңер даан, бис хамык бар чүвевисти каапкаш, Силерни эдерип чоруптувус» – дээн. 29 Иисус оларга: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазы дээш, бодунуң өг-бүлезин: ада-иезин, акы-дуңмазын, алган кадайын азы ажы-төлүн каапкаш барган кижи бо үедеги амыдыралында оон оранчок хөйнү, а келир үеде – мөңге амыдыралды алыр» – деп харыылаан. 31 Бодунуң он ийи элчинин кый деп алгаш, Иисус оларга мынча дээн: «Дыңнаңар, Иерусалимче чоокшулап бар чыдыр бис, Кижи амытан Оглунуң дугайында Бурганның медээчилери дамчыштыр бижээн бүгү чүве аңаа боттаныр-дыр. 32 Ону өске чоннар улузунга тудуп бериптер, олар Ону дорамчылап-бастыр, бак сөглээр база Олче дүкпүрүп-каккырар. 33 Ону эттеп-согар база өлүрүп каар. Ынчалза-даа үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр». 34 Ындыг-даа болза, өөреникчилери бо бүгүден чүнү-даа билбээннер, чүге дээрге Иисустуң чугаазының утказын олардан чажырып каан болган. 35 Иисус Иерихон хоорайже чоокшулап кээрге, орук кыдыынга бир согур кижи хайырлал диленип олурган чүве-дир. 36 Ооң чаны-биле мөөң чон шуужуп эртип турарын дыңнап кааш, ол чүү болуп турарын айтырган. 37 Олар аңаа: «Назарет чурттуг Иисус эртип бар чор» – деп харыылааннар. 38 Согур кижи ынчан: «Давидтиң Оглу, Иисус! Мени кээргеп көрүңер!» – деп алгырып үнген. 39 Мурнунга чоруп олурган улус аңаа: «Ыыттава!» – дижип турган, ынчалза-даа согур кижи улам ыыткыр кышкырган: «Давидтиң Оглу! Мени кээргеңерем!» 40 Иисус тура дүшкеш, ол кижини эккээрин дужааган. Демгизи чедип кээрге, Ол оон: 41 «Менден чүнү күзеп тур сен? Чүнү кылып берейн?» – деп айтырган. Ол кижи: «Дээрги, карактарым көре берген болза!» – деп харыылаан. 42 Иисус аңаа мынча дээн: «Карактарың көре берзин! Бүзүрелиң сени экиртип-камгалап кагды!» 43 Согур кижиниң карактары ол-ла дораан көре берген. Ол Бурганны алдаржытпышаан, Иисусту эдерип чорупкан. А бүгү чон, ону көргеш, Бурганны алгап-мактап турган.

Лука 19

1 Иисус Иерихон хоорайны таварты эртип бар чыткан. 2 Аңаа Закхей деп аттыг, үндүрүг хавырыкчыларының даргазы болур бай-шыдалдыг кижи турган. 3 Закхей келген улустуң кайызы Иисус боорун билип алыксаан, ынчалза-даа улус артындан Ону көрүп чадап каан, чүге дээрге дурт-сыны чолдак кижи чүве-дир. 4 Закхей ынчан мурнунче эрте чүгүргеш, Иисусту көөрү-биле фига ыяжынче үне берген, чүге дээрге Ол ооң баарында орук-биле эртер ужурлуг болган. 5 Иисус ол черге чедип келгеш, өрү көргеш, Закхейге мынча дээн: «Закхей, дүрген бээр дүш, Мен бөгүн сээң бажыңыңга доктаар ужурлуг мен». 6 Закхей далаш-биле дүжүп келгеш, Ону бодунуң бажыңынга өөрүшкү-маңнайлыг уткуп-хүлээп алган. 7 Ол бүгүнү көрүп турган шупту улус таарзынмайн: «Иисус бачыттыг кижиниң бажыңынга аалчы болду!» – деп химиренчип эгелээн. 8 А Закхей туруп келгеш, Дээрги Иисуска: «Дээрги! Аазап тур мен: эт-хөреңгимниң чартыын ам ядыыларга үлеп бериптейн, а бир эвес кандыг-бир кижиден артыкка мегелеп алган болзумза, оон дөрт катап хөйнү дедир эгидип берейн!» – дээн. 9 Иисус мынча дээн: «Камгалал бөгүн бо бажыңда келген-дир; бо кижи база Aвраамның үре-салгалы болуру чөп-түр! 10 А Кижи амытан Оглу читкен чүвени тып алыр база камгалаар дээш келген болгай». 11 Ону дыңнап турган улуска Иисус аңаа улаштыр бир угаадыглыг чугаа чугаалап берген. Чүге дээрге Ол Иерусалимге чоокшулап келген турган боорга, улус Бурганның Чагыргазы удавас дүжүп кээр деп манап турган чүве-дир. 12 Иисус мынча дээн: «Бир ызыгууртан кижи ырак чурт четкеш кээр деп барган. Ол аңаа хаан дүжүлгезин ап алгаш, оон дедир чанып кээр сорулгалыг турган. 13 Чоруур бетинде, ол бодунуң он чалчазын келдирткеш, оларга он алдын чоос үлеп бергеш: „Бо акшаны мен келгижемге чедир саарылгага киириштирип, ажыглаңар“ – дээн. 14 А албаты чон ону көөр хөңнү чок болгаш, демги ырак чуртка баргаш: „Ол кижиниң биске хаан болурун күзевейн тур бис“ – деп сөс чедирзиннер дээш, ооң соондан элчилер чорудупканнар. 15 А ол кижи дөмей-ле чуртунуң хааны апаргаш, ээп чанып келген. Оларның кандыг ажык-орулга алганын билип алыры-биле, демги акша берген чалчаларын ол келдиртип-тир. 16 Бирги чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңарны он чедир өстүрүп алдым“ – дээн. 17 Ээзи ону мактап каан: „Эр хей! Эки чалча-дыр сен. Бичии чүвеге безин шынчы болганың дээш, ам он хоорайны эргелеп-башкарар сен“. 18 Ийиги чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңарны беш чедир өстүрүп алдым“ – дээн. 19 Ээзи аңаа мынча дээн: „Сен база беш хоорайны эргелеп-башкарар сен“. 20 Өске бир чалча чедип келгеш: „Дээрги, бир чоозуңар бо-дур, мен ону аржыылга ораап алгаш, шыгжап чыттым. 21 Чүге дээрге силерден корттум: каржы-хажагай кижи-ле болгай силер: салып кагбаан-даа чүвеңерни ап алыр, тарып кагбаан-даа чүвеңерни ажаап алыр“ – дээн. 22 Ээзи ынчан мынча дээн: „Бодуңнуң аксы-сөзүң аайы-биле сени шиидер мен, сөлгүжок бак чалча! Сен мени каржы-хажагай, салып кагбаан-даа чүвезин ап алыр, тарып кагбаан-даа чүвезин ажаап алыр кижи дээрзин билир турдуң де?! 23 Ынчаарга акшамны саарылгаже чүге киирбээниң ол? Мен чедип келгеш, орулгазын алгай-ла мен!“ 24 Оон чанынга турган улуска ээ: „Ооң бир чоозун алгаш, он чоос ажылдап алган кижиге бериптиңер“ – дээн. 25 Ынчалза-даа олар аңаа: „Дээрги, демги кижиде ол чокка-ла он чоос бар-дыр“ – дээннер. 26 Хаан мынча деп харыылаан: „Силерге чугаалап тур мен: чүвези бар кижиге оон-даа немей бээр, а чүвези чок кижиниң бичии бар чүвезин безин хунаап алыр. 27 А мээң оларга хаан болурумну күзевейн турган дайзыннарымны бээр эккелгеш, көрүп турумда, узуткап калыңар“». 28 Ону чугаалап дооскаш, Иисус Иерусалимче оруун уламчылап чорупкан. 29 Елеон дааның чанында турар Виффагия биле Вифания суурларга чоокшулап келгеш, Ол Бодунуң ийи өөреникчизин бурунгаар айбылапкаш, мынча дээн: 30 «Мурнуңарда чыдар суурже барыңар. Ынаар кире бергеш, кымның-даа мынчага дээр мунуп көрбээни аныяк элчигенни баглап каан турарын көрүп каар силер. Ону чешкеш, бээр эккелиңер. 31 Бир эвес кандыг-бир кижи силерден: „Элчигенни чүге чеже бердиңер?“ – деп айтырар болза, аңаа: „Ол Дээргиге херек апарды“ – дээр силер». 32 Айбыга барганнар чорупкаш, бүгү чүвени Иисустуң чугаалааны дег кылдыр тып алганнар. 33 Олар аныяк элчигенни чежип турда, ооң ээлери: «Элчигенни чүге чеже бердиңер?» – деп айтырганнар. 34 Олар: «Ол Дээргиге херек апарды» – деп харыылааннар. 35 Олар элчигенни эккелгеш, боттарының хевин чонактай салгылааш, Иисусту олуртупканнар. 36 Оон Ол Иерусалимче бар чыдырда, улус хептерин орук дургаар Ооң мурнунга чадып берип чораан. 37 Иисус Елеон даандан бадар кудургайга чедип кээрге, чыылган хөй өөреникчилер көргени кайгамчык чүүлдер дээш, Бурганны өөрүшкү-маңнайлыы-биле ыыткыр алдаржыдып эгелээннер: 38 «Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Хаан алгадып-йөрээтсин! Дээрге амыр-тайбың доктаазын, өрү дээрде Бурганга алдар!» 39 Чон аразынга турган чамдык фарисейлер Иисуска: «Башкы, өөреникчилериңерни соксадып көрүңер!» – дээннер. 40 А Ол: «Олар ыытташпайн баар болза, даштар алгыржып эгелээрин силерге чугаалап тур мен» – деп харыылаан. 41 Хоорайга чедип келгеш, ону көрүп тура, Иисус ооң ажыын ажып ыглап, 42 мынча дээн: «О, сен оода-ла бөгүн чүү чүве сеңээ амыр-тайбың эккээрин билген болзуңза! Ынчалза-даа ону ам сээң карактарыңга ажытпаан-дыр. 43 Чүге дээрге дайзыннарыңның сени долгандыр оңгуланып-быжыглангаш, сени бүзээлээри база сенче бүгү чүктерден халдаары хүннер чедип кээр. 44 Олар сени тавааңга чедир үреп-бускаш, чурттакчыларыңны ханаларың иштинге кырып каар. Олар сени хүл-далган кылдыр чылча базар, чүге дээрге Бурганның сеңээ камгалал саналдап келген үезин билбейн эрттирипкен-дир сен». 45 Иисус оон Бурганның өргээзинге кирип келгеш, ында садыг-наймаа кылган улусту үндүр сывыртап, оларга: 46 «Бижилгеде: „Мээң өргээм мөргүл өргээзи болзун“ – деп бижиттинген болгай, а силер ону дээрбечилер уязы кылып алган-дыр силер!» – деп турган. 47 Бурганның өргээзинге Иисус хүннүң-не улусту өөредип турган. А Бурганның дээди бараалгакчылары, ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш чоннуң баштыңнары Ону өлүрүп каар эптиг өй манап турганнар. 48 Ындыг-даа болза, олар ону канчаар кылыр аайын тыппааннар, чүге дээрге бүгү чон Иисустуң чаңгыс-даа сөзүн эрттирбезин кызып, туда дыңнааш турар болган.

Лука 20

1 Оон Иисус бир-ле катап Бурганның өргээзинге чонну өөредип, Буянныг Медээни оларга медеглеп турда, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чоннуң баштыңнары-биле кады Аңаа чедип келгеш: 2 «Биске чугаала! Сен бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып тур сен? Сеңээ ол эрге-чагырганы кым берди?» – дээннер. 3 Иисус мынча деп харыылаан: «Мен база силерден бир чүве айтырайн, харыылаңарам: 4 Иоанның сугже сугар эргези Бургандан келген бе азы кижилерден бе?» 5 Олар аразында сүмележи бергеннер: «Бир эвес бис: „Бургандан“ – дээр болзувусса, Ол: „Ынчаарга силер чүге Иоаннга бүзүревээниңер ол?“ – дээр болгай. 6 А бир эвес: „Кижилерден“ – дээр болзувусса, шупту улус бисти даштар-биле соккулап кааптар, чүге дээрге олар Иоанны Бурганның медээчизи деп санаар болгай». 7 Ынчангаш: «Кымдан дээрзин билбес бис» – деп харыылааннар. 8 Иисус оларга мынча дээн: «Мен база бо бүгүнү кандыг эрге-чагырга-биле кылып турарымны силерге чугаалавас мен». 9 Оон Иисус чонга мындыг угаадыглыг чугаа чугаалап эгелээн: «Бир кижи виноград шөлү тарып алгаш, оозун виноград ажаакчыларынга ачыладып кааш, боду үр үе дургузунда өске чуртче чоруй барган. 10 Виноград ажаап аар үе-даа келген. Ажаакчылар дүжүттүң аңаа хамааржыр кезиин берзиннер дээш, демги ээ кижи оларже чалчазын чорудупкан. Ынчалза-даа виноград ажаакчылары ону эттеп-эттеп, хол куруг дедир ойладыпканнар. 11 Ол ынчан база бир чалчазын ыткан. Ынчалза-даа олар ону база эттеп-эттеп, чүнү-даа бербейн, дорамчылалдыг сывыртапканнар. 12 Оон ол кижи үшкү чалчазын база ыткан. Ынчалза-даа олар ону кемдедир эттээш, виноград тараан шөлден үндүр октапканнар. 13 Шөлдүң ээзи ынчан мынча дээн: „Чүнү канчаар кижи боор мен? Ынак оглумну чорудуп көрейн, канчап билир, оода-ла ону хүндүлеп көөрлери чадавас“. 14 Ынчалза-даа виноград ажаакчылары ооң оглун көргеш, аразында мынча деп шиитпирлээннер: „Бо-даа салгакчызы-дыр! Ону өлүрүп каапсывысса, ооң өнчүзү бистии апаар“. 15 Олар ону виноград шөлүнден үндүре бергеш, өлүрүп каапканнар. Ол бүгүнүң соонда виноград шөлүнүң ээзи оларны канчап кааптарыл? 16 Ол чедип келгеш, виноград ажаакчыларын өлүрүп кааптар, а виноград шөлүн өске улуска бериптер». Иисусту дыңнап турган улус: «Ындыг чүве болбас болзун!» – дээннер. 17 Ынчалза-даа Иисус оларже көрнүп келгеш, мынча дээн: «Ынчаарга Бижилгеде: „Тудугжуларның херекчок дээш, октапкан дажы эң чугула даш апарган“ – дээн сөстер чүнү көргүскен деп? 18 Кым ол дашче кээп дүжерил, чуурулдур ужуп аар, а кымче ол даш кээп дүжерил, ону чылча базып каар». 19 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары ол угаадыглыг чугаа оларның дугайында дээрзин билгеш, Иисусту ол-ла дораан тудуп хоругдаар арга дилей бергеннер, ынчалза-даа чондан кортканнар. 20 Ынчангаш олар Иисусту кичээнгейлиг хайгааравышаан, Ооң бир-ле сөзүнге сылдаглап тудуп алгаш, Римден олурткан чагырыкчының эргезинге хүлээдип бээр сорулга-биле ак сеткилдиг улус болуп баажыланган авыяас кижилерни Олче ыдып турганнар. 21 Олар Иисустан мынча деп айтырган: «Башкы, бистиң билиривис-биле, Силер чөптүг шынны чугаалап база аңаа өөредип турар болгай силер. Кижилерни ылгай көрбейн, Бурганның алыс шын оруунга өөредир-дир силер. 22 Ынчаарга императорга үндүрүг төлээр ужурлуг бис бе азы чок бе?» 23 Иисус оларның кара сагыштыын билгеш: 24 «Меңээ мөңгүн чоостан көргүзүңерем: ында кымның чурук-дүрзүзү база кымның ады бар-дыр?» – деп айтырган. Олар: «Императорнуң» – деп харыылааннар. 25 Иисус оларга мынча дээн: «Ынчаарга императорга – императорнуун, а Бурганга – Бурганныын бериңер». 26 Олар Иисусту чон мурнунга Ооң чугаалаан чүвезинге сылдаглап, холга киирип чадап кааннар. Ооң харыызын кайгааш, оларның аксы хак дээн. 27 Ооң соонда «Өлген улус катап дирилбес» деп бадыткаар саддукейлерниң чамдыызы Иисуска чедип келгеш, айтырыг салган: 28 «Башкы! Моисей биске мынча деп бижээн болгай: „Бир эвес кадайлыг кижи ажы-төл чок тургаш, өлү бээр болза, ооң дуңмазы дулгуяк чаавазы-биле өгленип алыр база ооң-биле бодунуң өлген акызының үре-салгалын үспес ужурлуг“. 29 Ындыг болза, чеди алышкы чораан дижик. Биргизи кадайланып алгаш, ажы-төл чок өлүп калган. 30 Ооң ол кадайын ийигизи, ооң соонда үшкүзү дээш-ле, улаштыр шуптузу ап келгеш, чеделээн ажы-төл арттырбайн, өлү бергеннер. 32 Адак соонда кадай база өлүп калган. 33 Хамык өлген улус катап дирлип кээрге, ол ам кымның кадайы боорул? Алышкылар ону чедээлээн кадайланып чораан болгай». 34 Иисус мынча деп харыылаан: «Бо делегейде ам чурттаан улус кадай ап база ашакка барып турар-дыр. 35 А келир үеде өлүглер аразындан катап дирлиринге база чаа амыдыралдыг болурунга төлептиг улус кадай-даа албас база ашакка-даа барбас. 36 Чаа амыдыралынга олар дээрниң төлээлеринге дөмей апарып, өлүр тын чок болурлар. Олар Бурганның ажы-төлү апаарлар, чүге дээрге өлгеш, катап дирилген-дирлер. 37 Моисей хып турар чадаң ыяшка Дээрги-Чаяакчыга таваржы бергеш, Ону Авраамның Бурганы, Исаактың Бурганы болгаш Иаковтуң Бурганы деп адааш, өлген улустуң катап дирлири ылаптыг дээрзин ооң-биле көргүскен болгай. 38 Бурган – өлүглерниң эвес, а дириглерниң Бурганы-дыр! Бурганга хамааржыр бүгү улус дириг-дир!» 39 Ном-хоойлу тайылбырлакчыларының чамдыызы: «Башкы, Силер эки харыы бердиңер!» – деп харыылааннар. 40 Ооң соонда кым-даа Оон кандыг-бир чүве айтырарындан дидинмээн. 41 Оон Иисус оларга мынча дээн: «Улус чүге Бурганның шилип алган Христозун „Давидтиң Оглу-дур“ дижирил? 42 Давид боду Ыдыктыг ырлар номунда мынча деп турар болгай: „Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге мынча дээн: ‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда, Мээң оң таламга олур’“. 44 Бир-тээ Давид Ону Дээргим деп адаан болганда, Христос канчап Давидтиң оглу болурул?» 45 Бүгү чон дыңнап турда, Ол Бодунуң өөреникчилеринге мынча дээн: 46 «Ном-хоойлу тайылбырлакчыларындан кичээнип чоруңар. Олар каас-коя тоннар кедеринге база улус чыылган шөлдерге хүндүледиринге ынак, синагогаларга база найыр-дойларга эң хүндүткелдиг черлерге саадаарынга ынак болгайлар. 47 Олар дулгуяк херээженнерниң эт-хөреңгизин сыырыпкаш, ооң соонда арын чаап үр мөргүүрлер. Ындыгларны эң-не шыңгыы кеземче манап турар».

Лука 21

1 Иисус ыңай-бээр көрүнгеш, Бурганның өргээзиниң акша-мөңгүн чыыр аптаразынче өргүлдерин салып турган бай улусту көрүп каан. 2 Ийи эң үүрмек чоос салып чыткан ядыы дулгуяк кадайны база көрүп каан. 3 Ол мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен, бо ядыы дулгуяк херээжен шупту улустан хөйнү салды. 4 Чүге дээрге шупту улус боттарының артыкшылдыг байындан Бурганга өргүл салып турду, а ол, ындыг ядыы хирезинде, бодунуң амыдыраарынга херек бүгү кошкулун салып кагды». 5 Чамдык улус Бурганның өргээзиниң дугайында, ооң кайы хире чараш даштар болгаш Бурганга өргүп салган белектер-биле каастаттынганының дугайында чугаалажы бергеннер. Ынчалза-даа Иисус мынча дээн: 6 «Силерниң мында магадап көрүп турарыңар бүгү чүвени шуптузун үрегдеп-бузуп кааптар. Маңаа туружундан шимчевээн даш безин артпас – ындыг үе чедип кээр». 7 Иисустан мынча деп айтырганнар: «Башкы, а ол бүгү кажан болу бээрил? Ук болуушкуннар чоокшулап келгениниң кандыг бадыткал демдектери турарыл?» 8 Ол мынча деп харыылаан: «Силерни дуурайлап кааптарындан кичээниңер, Мээң адым тудуп: „Христос – мен-дир мен“ – деп база „Ол үе келген-дир“ – дижип, хөй кижи чедип кээр. Оларны эдере бербеңер. 9 А дайын-чаалар болгаш үймээн-хөлзээзиннер дугайында дыңнааш, кортпаңар, баштай ол бүгү болур ужурлуг, ынчалза-даа бүгү чүвениң ылап төнчүзү ындыг дораан келбес». 10 Оон Ол улаштыр мынча дээн: «Бир чонче өске чон база күрүнеже күрүне халдай бээр. 11 Күштүг чер шимчээшкиннери, чер болганга аш-чут, аарыг-аржык, коргунчуг болуушкуннар болгаш дээрден келген өндүр улуг, кайгамчык демдектер болгулаар. 12 Ынчалза-даа ол бүгү болур бетинде, силерни тудуп хоругдап, истеп-сүрүп эгелээр. Мээң адым дээш, силерни хааннар болгаш чагырыкчыларның холунга тудуп берип, синагогаларга шиидип, кара-бажыңнарже киир октап эгелээр. 13 Ынчан силерге Мээң дугайымда херечилээр арга тыптып кээр. 14 Ынчангаш боттарыңарны камгалаары-биле чүнү чугаалаарыл деп, баш бурунгаар ажаанзыраваңар. 15 Чүге дээрге Мен силерге удурланыкчыларыңарның кайызы-даа удур туржуп база чаргылдажып шыдавазы чечен дыл болгаш мерген угаанны бээр мен. 16 Ада-иеңер-даа, акы-дуңмаңар-даа, дөргүл-төрелиңер-даа, эш-өөрүңер-даа силерге өскерли бээр, харын-даа силерниң чамдыыңарны өлүрүп каар. 17 Мээң адым ужун бүгү улус силерни көөр хөңнү чок апаар. 18 Ынчалза-даа бажыңардан чаңгыс дүк безин кээп дүжүп читпес. 19 Ол бүгүнү шыдажып эртер болзуңарза, амы-тыныңарны камгалап алыр силер». 20 «Иерусалимни аг-шериг бүзээлеп алган турарын көрүп кагзыңарза, ооң буурап дүжери удавас дээрзин билип алыңар. 21 Ынчан Иудеяда чурттаан улус дагларже дезипсин; а хоорайның бодунда турар улус оон үнүп чорупсун; а чоок-кавы суурларга турган улус хоорайже дедир барбазын. 22 Чүге дээрге Бижилгеде бижиттинген бүгү чүвениң боттаныр ужурлуу кеземче үезиниң келгени ол-дур. 23 Ол үеде иштиг-сааттыг болгаш эмер чаш уруг-дарыглыг улус ат болур! Бүгү чуртту улуг айыыл-халап хөме алыр, бо чонну Бурганның килеңи таварыыр. 24 Улустуң чамдыызы хылыштың чидиг бажындан калыр, а чамдыызын өске чоннарже тудуп алгаш баар. Өске чоннар улузунуң тергиидээр үези төнгүжеге чедир, олар Иерусалимни таптай базып кээр». 25 «Хүнге, айга болгаш сылдыстарга кайгамчык демдектер көстүр, а далайның шимээргеп, хөлзээринден аймаараан чоннар чер кырынга сүрээдеп, мөгүдей бээрлер. 26 Чер бөмбүрзээнче кел чыдар айыыл-халапты манааш, корткан улустуң тыны үстүп эгелээр, чүге дээрге дээрниң аг-шерии сириңейнип, божаңнай бээр. 27 Олар ынчан улуг күчү-күжү-биле база өндүр чырыы-биле булут кырлап кел чыдар Кижи амытан Оглун көрүп каарлар. 28 А ол бүгү боттанып эгелээрге, саң дорт туруп алгаш, баштарыңар өрү көдүрүңер, чүге дээрге хосталгаңар чоокшулап келген-дир». 29 Оон Иисус оларга угаадыглыг чугаа чугаалаан: «Фига ыяжынче база шупту-ла өске ыяштарже топтап көрүңер даан: 30 оларның бүрүлери частып эгелээрге, чай удавас дээрзин эндевес болгай силер. 31 Шак ынчалдыр, ол бүгүнүң боттанып эгелээнин көрүп кагзыңарза, Бурганның Чагыргазы чоокшулап келгенин билип алыңар. 32 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: ол бүгү чүве боттанмаан шаанда, бо салгалдың улузу өлүп читпес. 33 Дээр биле чер эстип-хайлы бээр, а Мээң сөстерим эстип-хайлы бербес». 34 «Оваарымчалыг болуңар: силерниң чүректериңер үен-даян хөглээшкинге, арагалаашкынга болгаш амыдыралдың сагышсыралдарынга алзып, дашталбазын база ол хүн хенертен, какпа дег, кырыңарга келбезин. Чүге дээрге ол хүн чер кырын ээлей чурттаан бүгү улуска чедип кээр. 36 Ынчангаш бо бүгү кел чыдар айыыл-халаптардан чайлай бээр харыктыг болур дээш база Кижи амытан Оглунуң мурнунга бараалгаар дээш, үргүлчү серемчилелдиг болуңар, а ол ышкаш мөргүңер». 37 Иисус хүннүң-не Бурганның өргээзинге өөредип турган, а кежээ дүжерге, Елеон даанче чоруткаш, аңаа хонуп ап турган. 38 А бүгү чон Ону дыңнаары-биле даң бажында-ла Бурганның өргээзинге чыглып кээр болган.

Лука 22

1 Хаарган далганнар байырлалы (азы Хосталыышкын байырлалы) чоокшулап олурган. 2 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чондан коргуп турганнар, ынчангаш Иисусту чажыды-биле өлүрүп каар эптиг арга дилей бергеннер. 3 Эрлик ынчан он ийи элчинниң бирээзи болур Искариот деп адаткан Иудаже кире берген. 4 Оон Иуда Иисусту оларга канчаар садыптарын дугуржуп алыр дээш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргаларынга чеде берген. 5 Олар амырай берип, Иудага акша төлээрин аазааннар. 6 А Иуда аксы-сөзүн бергеш, Иисустуң чанынга чон чок турда, Ону садыптар эптиг арга дилеп эгелээн. 7 Хосталыышкын байырлалынга чиир хураганны дөгерер хүн – Хаарган далганнар байырлалының бирги хүнү үнүп келген. 8 Иисус Пётр биле Иоанны айбылап чоруткаш: «Баргаш, байырлалда дойлаарывыс чемден белеткеп калыңар» – дээн. 9 Олар Оон: «Силер ону бисти каяа белеткеп кагзын деп күзеп тур силер?» – деп айтырганнар. 10 Ол мынча деп харыылаан: «Силер хоорайже кирип кээриңерге, суглуг доңга туткан кижи уткужуп кээр эвеспе. Ол кижиниң кире бээри бажыңче ону эдерип чеде бергеш, 11 бажың ээзинге мынча дээр силер: „‘Өөреникчилерим-биле кады Хосталыышкын байырлалының кежээки чемин четтирерим өрээл кайдал?’ – деп, Башкы сенден айтырып тур“. 12 Оон ол силерге аайлап-белеткеп каан үстүкү делгем өрээлди айтып бээр. Шупту чүвени аңаа белеткээр силер». 13 Олар чоруткаш, бүгү чүвени Иисустуң чугаалаан аайы-биле тып алгаш, байырлалдың чемин белеткеп кааннар. 14 Үе-шак кээрге, Иисус элчиннери-биле кады чемненири-биле олурупкан. 15 Иисус оларга мынча дээн: «Хосталыышкын байырлалының бо чемин хилинчээмниң мурнуу чарыында силер-биле кады четтирерин дыка-ла күзээн мен. 16 Силерге чугаалап тур мен: байырлал дою Бурганның Чагыргазынга болбаан шаанда, Мен оон ыңай ону четтирбес мен». 17 Оон Иисус дашканы тудуп алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, мынча дээн: «Мону хүлээп алгаш, араңарда үлүглей үлежип алыңар. 18 Силерге чугаалап тур мен: Бурганның Чагыргазы келбээн шаанда, виноград чимизиниң арагазын Мен оон ыңай ишпес мен». 19 Оон Иисус хлебти алгаш, Бурганга өөрүп четтиргеш, ону үзе тырткаш, оларже сунмушаан, мынча дээн: «Бо дээрге силер дээш берип турарым Мээң мага-бодум-дур. Мону Меңээ тураскаал кылдыр ынчаар кылып чоруңар». 20 Кежээки чем соонда, Иисус база катап дашканы алгаш, мынча дээн: «Бо дашка дээрге силер дээш төгерим Мээң ханым-биле чардынар чаа чагыг-керээ-дир. 21 Ынчаарга көрүңер! Мени садыптар кижиниң холу Мээң холум-биле кады стол кырында салдынган-дыр. 22 Кижи амытан Оглу Бодунуң салымынга уткуштур баш удур айытканын ёзугаар чоруур ужурлуг, ынчалза-даа Ону садыптар кижи ат болур!» 23 Өөреникчилер бот-боттарындан: «Бистиң аравыста ындыг чүве кылыптар кижи кымыл?» – деп айтыржып эгелээннер. 24 Оон өөреникчилер аразынга оларның кайызы эң чугула боорул деп маргылдаа база үнүп келген. 25 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Өске чоннар улузун хааннары чагырар боор чүве, а чагырыкчылар боттарын „ачы-буянныглар“ деп адазын дээр болгай. 26 А силер оларга дөмей болбаңар. Харын-даа силерниң араңарда эң улууңар эң бичеңер дег болзун, а башкарып турарыңар – бараан болган чалчаңар дег болзун. 27 Кым чугулал? Стол артында чемненип олурар кижи бе азы бараан болуп турар кижи бе? Чемненип олурары деп бодадыңар бе? А Мен силерниң араңарда бараан болган чалчаңар дег-дир мен. 28 Бүгү шенелделеримни Мээң-биле кады ажып эрткен болгай силер. 29 Ынчангаш, Мен база Чагырганы, Адамның Меңээ бергени дег, силерге берип тур мен. 30 Ындыг болганда, Мээң Чагыргам кээрге, Мээң столум артынга дойлаар силер; дүжүлгелерге саадапкаш, Израильдиң он ийи аймаан шиидер силер». 31 Оон Дээрги Иисус мынча дээн: «Симон, Симон, көрдүң бе! Кызыл-тасты богундан арыглаары дег, силерни шишкиир эргени эрлик негеп алыксап турду. 32 Ынчалза-даа Мен сен дээш, бүзүрелиң читпези дээш, мөргүп турдум. А сен ооң соонда, Менче катап эглип келгеш, ха-дуңмаң быжыктырып көр». 33 Пётр: «Дээрги, мен Силер-биле кады кара-бажыңче-даа, өлүмче-даа баарынга белен мен» – деп харыылаан. 34 Ынчаарга Иисус мынча дээн: «Сеңээ чугаалап тур мен, Пётр, бөгүн аскыр-дагаа алгыргалакта, Мени билбес болуп, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен». 35 Оон Иисус оларга мынча дээн: «Мен силерни шоодай, хап болгаш идик чокка чорудуп турумда, кандыг-бир чүвеге чединмес турдуңар бе?» Олар: «Чединмес чүвевис чок турган» – деп харыылааннар. 36 Ол өөреникчилеринге мынча дээн: «А ам кымда шоодай барыл, оозун ап алзын, хавыңарны база ап чоруңар. А кымда хылыш чогул, хевин садыпкаш, хылыштан садып алзын. 37 Бижилгеде Мээң дугайымда „Ону кем-херек үүлгедикчизи кылдыр санаан“ деп бижээн чүве боттаныр ужурлуун силерге чугаалап тур мен. Мээң дугайымда бижиттинген бүгү чүве удавас чогуп бүдер ужурлуг». 38 Олар мынча дээннер: «Дээрги, көрүңерем, бисте ийи хылыш бар-дыр». Иисус оларга: «Ол четчир» – деп каан. 39 Иисус хоорайдан үнгеш, чаңчыккан аайы-биле Елеон даанче чорупкан. Өөреникчилери база Ону эдерип чорупканнар. 40 Чедер черинге келгеш, Иисус оларга: «Күткүлгеге алыспазы-биле мөргүңер» – дээн. 41 А Боду олардан даш октам хире черже ырай бергеш, дискектенип олурупкаш, мынчаар мөргүй берген: 42 «Ачай, Сээң күзел-сорууң ындыг болза, хилинчектиң бо дашказын Менден чайлады берем. Ындыг-даа болза, бүгү чүве Мээң эвес, а Сээң күзел-сорууң ёзугаар болзун!» 43 Аңаа дээрниң төлээзи чедип келгеш, Ону быжыктыра берген. Хилинчээн төде бергеш, Иисус улам күштүг мөргүй берген, Ооң дери, ханның дамдылары дег, черже төктүп бадып турган. 45 Ол мөргүп алган соонда, туруп келгеш, өөреникчилерин барып көөрге, олар хилегдеп-муңгарааш, удуп калган болганнар. 46 Иисус оларга мынча дээн: «Чүге удуп чыдыр силер? Күткүлгеге алыспас дээш, туруңар база мөргүңер!» 47 Иисус ону чугаалап турда, мөөң чон бо келген, он ийи элчинниң бирээзи болур Иуда дээр кижи оларны баштап чораан. Оон ол Иисусту ошкап каар дээш, Аңаа чоокшулап келген. 48 Иисус аңаа: «Иуда, Кижи амытан Оглун таанда-ла ошкаашкын-биле садарың ол бе?» – дээн. 49 Херек кандыг шиглиг апарганын көргеш, Иисустуң чанынга турган өөреникчилери: «Дээрги, хылыштарывыс сегирип алыылы бе?» – деп айтырганнар. 50 Оларның бирээзи Бурганның дээди бараалгакчызының чалчазының оң талакы кулаан хылыш-биле одура шаапкан. 51 Иисус ынчан: «Соксаңар, ам болзун!» – дээн. Оон чалчаның кулаанга холу-биле деггеш, экиртип каан. 52 Ону тудуп хоругдаары-биле келген Бурганның дээди бараалгакчыларынга, Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргаларынга база баштыңнарга Иисус мынча дээн: «Силер чүге мени тудуп алыр дээш, хылыштарлыг, моңнарлыг келгениңер ол? Кай, Мен дээрбечи-дир мен бе? 53 Мен хүннүң-не силер-биле кады Бурганның өргээзинге турдум, ынчан силер Меңээ хол дегбээн болгай силер, ынчалза-даа ам – дүмбейге чагырткан силерниң үеңер келген-дир». 54 Олар Иисусту тудуп аппаргаш, Бурганның дээди бараалгакчызының бажыңынга эккелгеннер. А Пётр ырактан эдерип чоруп орган. 55 Чыылган улус херим иштинге от салгаш, дөгере чыннып олуруп алырга, Пётр база оларның аразынга олуруп алган. 56 Бир чалча херээжен от чырыынга Пётрну көрүп кааш, олче топтап кайгааш: «Бо кижи база Ооң-биле кады чораан чүве» – дээн. 57 Ынчалза-даа Пётр аңаа: «Дуңмам, мен Ону танывас мен» – деп чугаалааш, Иисустан ойталап каапкан. 58 Элээн болганда, өске бир кижи ону көрүп кааш: «Сен база оларның бирээзи-дир сен» – дээн. Ынчалза-даа Пётр: «Чок-чок, өңнүк!» – деп харыылаан. 59 Бир шак хире үе эрткенде, база бир кижи бүзүрелдиг чугаалаан: «Бо кижи ылап-ла Ооң-биле кады чораан-дыр, чүге дээрге Галилея чурттуг кижи ышкажыл». 60 Ынчалза-даа Пётр аңаа: «Өңнүк, чүү деп турарыңны билбейн-дир мен» – дээн. Пётр чугаазын төндүргелекте-ле, аскыр-дагаа алгыра берген. 61 Ол өйде Дээрги Иисус эргилип келгеш, Пётрже чиге көре каапкан. Пётр ынчан Дээргиниң: «Бөгүн, аскыр-дагаа алгырар бетинде, сен Менден үш катап ойталаар-дыр сен» – дээнин сактып келген. 62 Ол ооң соонда үнгеш, мөөредир ыглай берген. 63 Иисусту кадарган таңныылдар Ону бак сөглеп, эттеп эгелээннер. 64 Олар Ооң карактарын дуй шарааш: «Сени кым шанчыпты? Өттүр билип медегле!» – деп айтырып турганнар. 65 Олар оон-даа өске хөй дорамчылалды Аңаа сөглеп турганнар. 66 Хүн үнүп кээрге, чоннуң баштыңнары, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары чыглып келгеш, Иисусту дээди иудей Чөвүлелче киире бергеннер. 67 Оон: «Сен – Христос сен бе? Биске чугаала!» – дээннер. Иисус мынча деп харыылаан: «Мен силерге чугаалаарымга-даа, бүзүрээр эвес силер. 68 А Бодум-даа силерден айтырыг салзымза, харыылаар эвес силер. 69 Ынчалза-даа амдыгааштан эгелээш, „Кижи амытан Оглу күчү-күштүг Бурганның оң талазынга олуруп аар-дыр“». 70 Олар дөгере: «Ынчаарга Сен – Бурганның Оглу сен бе?» – деп айтырганнар. Иисус мынча деп харыылаан: «Мени Ол дээрзин боттарыңар чугаалап тур силер». 71 Олар ынчан: «Биске ам кандыг херечилел херегил? Боттарывыс-ла бүгү чүвени Ооң аксындан дыңнадывыс ышкажыл!» – дээннер.

Лука 23

1 Оон олар шупту туруп келгеш, Иисусту Пилатка хүлээдип бергеш, 2 Ону мынчаар буруудадып эгелээннер: «Бо кижи бистиң чонувусту үймээнче күткүп турарын тодараттывыс. Ол Бодун Христос азы Хаан мен деп чарлап, императорга үндүрүг төлээн херээ чок дээр-дир». 3 Пилат ынчан Оон айтырган: «Сен – иудей хаан сен бе?» Иисус аңаа: «Силер бодуңар ынча дидиңер» – деп харыылаан. 4 Пилат ынчан Бурганның дээди бараалгакчыларынга база чонга мынча дээн: «Бо кижини буруудадыр кандыг-даа чылдагаан тыппас-тыр мен». 5 Ынчалза-даа олар негеп-ле турган: «Ол бүгү Иудеяга Бодунуң өөредиин тарадып, чонну үймээнче ыдалап тур, баштай Галилеяга эгелеп алгаш, ам мында келгени бо-дур». 6 Пилат ону дыңнап кааш: «Ол Галилея чурттуг кижи бе?» – деп айтырган. 7 Оон Пилат Иисустуң Иродка чагырткан девискээрден келгенин билип алгаш, ол үеде база-ла Иерусалимге келген турган Иродче Ону чорудупкан. 8 Ирод Иисусту көрүп кааш, аажок өөрээн, чүге дээрге шагдан бээр Ону көрүксээн чүве-дир. Ол Иисустуң дугайында хөйнү дыңнаан база Ооң кандыг-бир кайгамчык чүүл кылырын көөр деп идегеп турган. 9 Ирод Аңаа хөй-ле айтырыглар салган, ынчалза-даа Иисус харыылаваан. 10 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары аңаа турарын уламчылап, Ону бар шаа-биле буруудадып-ла турганнар. 11 А Ирод бодунуң шериглери-биле кады Иисусту мага хандыр дорамчылап база кочулап алгаш, Аңаа каас-коя хеп кедиргеш, Пилатче дедир чорудупкан. 12 Пилат биле Ирод ол хүнден эгелээш, аразында өңнүк-тала апарганнар, а ооң мурнунда көрүшпес дайзыннар турган чүве-дир. 13 Пилат Бурганның дээди бараалгакчыларын, даргаларны база чонну чыгдыргаш, 14 оларга мынча дээн: «Силер меңээ бо кижини, чонну үймээнче күткүп турар-дыр дээш, эккелдиңер. Ынчаарга мен силер бүгүдениң мурнунга Ону байысаагаш, Аңаа онаап турар буруудадыышкыннарыңарны бадыткапкы дег кандыг-даа барымдаа тыппадым. 15 Ирод база-ла Ону буруулуг деп санавайн, дедир чорудупкан болду. Ону өлүрүп шаажылаар хире кандыг-даа чүве Ол кылбаан дээрзин көрүп тур силер. 16 Ынчангаш Ону кезеткеш, салыптарым ол-дур». 18 Ынчан бүгү улус, чаңгыс кижи дег, алгыржы берген: «Аңаа – өлүм! Биске Варавваны хостап бериңер!» 19 Варавва дээрге хоорайга үймээн үндүрген дээш база өлүрүкчү чорук дээш кара-бажыңнаткан турган кижи чүве-дир. 20 А Пилат Иисусту салып чорудуптарын күзээш, база катап үнүн бедидип, чугаа кылган. 21 Ындыг-даа болза, олар алгыржып-ла турган: «Ону хере шавыңар! Ону хере шавыңар!» 22 Пилат үшкү удаа оларга мынча дээн: «Бо кижи кандыг кемниг херек үүлгеткенил? Ону өлүрүп шиитки дег кандыг-даа буруу тыппадым. Мен Ону кезеткеш, салыптарым ол-дур!» 23 Ынчалза-даа олар бар шаа-биле алгыржып, Иисусту хере шаварын негеп туруп бергеннер. Чыылган улустуң алгы-кышкызы кедерей бээрге, 24 Пилат оларның негелдезин күүседип бээрин шиитпирлээн. 25 Ол чыылган улустуң дилээн ёзугаар үймээн үндүрген дээш база өлүрүкчү чорук дээш кара-бажыңнаткан Варавваны хостап салгаш, а Иисусту оларның күзелин ёзугаар шаажылаар кылдыр чөпшээрээн. 26 Шериглер Иисусту шаажылаары-биле аппар чорааш, шөлдерден чанып орган Киринея чурттуг Симон деп кижиге таварышкаш, ону тудуп алганнар. Олар аңаа белдир-ыяшты чүктеткеш, ону Иисустуң соондан көдүрүп чедиреринче албадапканнар. 27 Мөөң чон Иисусту эдерип чоруп орган. Чон аразында Ол дээш кажыыдап, ыглап-сыктаан дыка хөй херээжен улус турган. 28 Иисус оларже эргилип келгеш, мынча дээн: «Иерусалимниң херээженнери, Мээң ажыым ажып ыглашпаңар! Ооң орнунга боттарыңар дээш база ажы-төлүңер дээш, ыглажыңар. 29 Чүге дээрге улустуң: „Үре-төл чок, кажан-даа божуваан болгаш эмер чаш ажы-төлү чок херээженнер амыр-чыргалдыг“ – деп чугаалай бээри үе кел чыдар-дыр. 30 Улус ынчан дагларга: „Бисче кээп дүжүңер“ база тейлерге: „Бисти дуглай дүжүңер!“ – дижи бээр. 31 Ногаан ыяшты безин ынчаар аажылап турар болганда, кургаг ыяшты канчап кааптар деп?» 32 Ооң-биле кады шаажылаар дээш, ийи дерзии херектенни аппар чорааннар. 33 Баш сөөгү деп адаар черге чедип келгеш, орта Иисусту база херектеннерни: бирээзин Ооң оң талазынга, өскезин – солагай талазынга хере шаап кааннар. 34 Иисус мынча дээн: «Ачай! Оларны өршээ, чүнү кылып турарын билбес улус-тур». А шериглер Ооң идик-хевин, кымның чүнү алырын үлүг тыртып шиитпирлээш, үлежип алганнар. 35 Чыылган чон көрүп турган. А оларның даргалары Иисусту: «Өскелерни камгалап турган де! Бир эвес Ол Бурганның шилип алган Христозу болза, Бодун Боду камгалазын!» – деп кочулап турганнар. 36 Шериглер база чедип келгеш, Аңаа ажыг виноград арагазы берип, Ону дора көрүп: 37 «Сен – иудей хаан болзуңза, Бодуңну Бодуң камгалап ал!» – деп турганнар. 38 Иисустуң кырынга: «Бо – иудей хаан-дыр» – деп бижиктиг самбыражыгаш азып каан чүве-дир. 39 Хере шаптырган херектеннерниң бирээзи Ону: «Сен Христос болдуң чоп, Бодуңну база бисти камгала!» – деп бак сөглеп турган. 40 А өскези эжин соксадып, мынча дээн: «Бургандан кортпазың ол бе? Бодуң база ындыг шииткел алганыңны бода! 41 Бистиң шииттиргенивис чөптүг болгай, үүлгеткен херээвистиң кем-буруузу ол хире-дир, а Ол багай чүнү-даа кылбаан-дыр». 42 Оон ол Аңаа мынча дээн: «Иисус, Хаан болуп, чагырып келгеш, мени база сактып кээп көрүңерем». 43 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: бөгүн-не Мээң-биле кады дываажаңга турар сен». 44 Хүн үнгенден бээр алдыгы шактан тоску шакка чедир чер кырын дүмбей караңгы шыва апкан. 45 Хүн караа көзүлбестей берген, Бурганның өргээзиниң иштинде аскан көжеге ийи чара орлуп калган. 46 Иисус: «Ачай! Амы-тынымны Сээң холуңга хүлээдип тур мен» – дыңзыг үн-биле алгырыпкан. Ону чугаалааш, амы-тыны үстү берген. 47 Чүс шериг баштыңчызы бүгү болган чүүлдү көргеш, Бурганны алдаржыткаш: «Бо кижи ылап-ла актыг, чөптүг-шынныг турган-дыр!» – дээн. 48 Аңаа чыглып келген бүгү улус база болган чүүлдү көргеш, качыгдал илередип хөректерин шанчып, тарап чанып эгелээн. 49 А Иисусту билир чораан шупту улус база Галилеядан бээр Ону эдерип келген херээженнер ырадыр туруп алгаш, ол бүгүнү хайгаарап турганнар. 50 Ол черге Иосиф деп аттыг, Иудеяның Аримафея хоорайдан келген бир кижи турган. Ол болза дээди иудей Чөвүлелдиң кежигүнү, буянныг база чөптүг-шынныг, Бурганның Чагыргазының кээрин манап чоруур кижи чүве-дир. Иосиф дээди иудей Чөвүлелдиң Иисусту өлүрер деп шиитпир хүлээп аарынга-даа, ооң херектеринге-даа киришпейн барган. 52 Ол кижи Пилатка келгеш, Иисустуң мага-бодун дилеп алган. 53 Иосиф Ооң мага-бодун дүжүргеш, чуга пөс-биле ораагаш, хаяда оя каккан, мынчага дээр кымны-даа орнукшутпаан чевег-куйга орнукшудуп каан. 54 Ол хүн пятница турган, амыр-дыш хүнү үнүп орган. 55 Галилеядан Иисус-биле кады келген херээженнер Иосифти эдерип чеде бергеш, чевег-куйну база Ооң мага-бодун канчаар салганын көрүп алганнар. 56 Оон ээп келгеш, чаагай чыттыг үстер биле чаар чүүлдерни белеткеп алганнар. Ыдыктыг хоойлунуң айытканын ёзугаар амыр-дыш хүнүн олар дыштанып эрттирген.

Лука 24

1 А улуг-хүнде, эртен эрте, ол херээженнер белеткеп алган чаагай чыттыг чүүлдерин ап алгаш, чевег-куйга чедип келгеннер. 2 Чевег-куйнуң аксында дашты чайладыр идип каанын олар көрүп каан! 3 Оон иштинче кирип келгеш, Дээрги Иисустуң мага-бодун тыппааннар. 4 Олар аайын тыппайн турда, хенертен оларның мурнунга карак чылчырыктаар кылаңнааш хептерлиг ийи эр кижи көстүп келген. 5 Херээженнер корга бергеш, доңгая кээп дүжерге, демгилери оларга мынча дээн: «Дириг Кижини чүге өлүглер аразындан дилеп тур силер? 6 Ол мында чок: Ол катап дирли берген. Галилеяга тургаш-ла, Ооң силерге мынча дээнин сактып келиңер даан: 7 „Кижи амытан Оглун бачыттыг улус холунга хүлээдип бээр база хере шаап каар, а үшкү хүнде Ол катап дирлип кээр“». 8 Херээженнер ынчан Иисустуң ол сөстерин сактып келгеннер. 9 Чевег-куйдан ээп чедип келгеш, олар ол бүгүнү он бир элчинге база арткан бүгү улуска чугаалап бергеннер. 10 Ол херээженнер болза Мария Магдалина, Иоанна болгаш Иаковтуң авазы Мария база олар-биле кады турган өске-даа херээженнер чүве-дир. Олар бо бүгүнүң дугайын элчиннерге чугаалаарга, 11 демгилерге херээженнерниң чугаазы тоолзуг кылдыр сагындырган, ынчангаш оларга бүзүревейн барганнар. 12 Ынчалза-даа Пётр тура халааш, чевег-куйга маңнап четкеш, ээккештиң, иштинче бакылап көөрге, чүгле пөс шывыглар чыдар болган. Оон ол болган чүүлдү кайгап-харап чанып келген. 13 Ол-ла хүн Иисустуң ийи өөреникчизи Иерусалимден алдан °стадий черде турар Эммаус деп суурже базып үнүпкеннер. 14 Олар бүгү болган чүүлдер дугайында аразында чугаалажып чорааннар. 15 Өөреникчилер ол бүгүнүң дугайында чугаалажып бар чыдырда, Иисус Боду чедип келгеш, олар-биле кады чорупкан. 16 Ынчалза-даа оларның карактарын хаптап каан дег бооп, Ону танывайн барганнар. 17 Иисус олардан: «Силер чүү дугайында чугаалажып чорууруңар ол?» – деп айтырган. Демгилери муңгаргай арын-шырайлыг доктаай бергеннер. 18 Оларның Клеопа деп аттыг бирээзи Аңаа: «Бо хүннерде Иерусалимге чүү болуп турганын билбес кижи чаңгыс силер боор силер аа?» – дээн. 19 Иисус: «Чүнү ынча дээриңер ол?» – деп айтырган. Олар Аңаа мынча дээн: «Назарет чурттуг Иисус-биле болган бүгү чүүл дугайында аан. Ол Бурганның болгаш бүгү чоннуң мурнунга ажыл-херээ болгаш сөзү-биле күштүг медээчи турган. 20 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш даргаларывыс Ону өлүрер кылдыр тудуп берипкеш, хере шаап кааннар. 21 А бис Израильди хостаар кижи Ол боор деп идегеп турдувус. А оон ыңай мындыг чүүл база болган де: бөгүн, бо бүгү болгандан бээр үшкү хүнде, 22 аравыста турар херээженнерниң чамдыызы бисти кайгаткан болгай. Олар эртен эрте чевег-куйга барып чорааш, 23 Ооң мага-бодун тыппааннар-дыр. Дедир ээп келгеш, оларга дээрниң төлээлери көзүлгеш, Ону дириг бар кылдыр чугаалаан дижир болдулар. 24 Оон бистиң чамдыывыс чевег-куйга чеде бээрге, шупту чүве херээженнерниң чугаалааны олчаан болган, ынчалза-даа Иисустуң Бодун көрбээннер». 25 Иисус ынчан оларга мынча дээн: «Бурганның медээчилериниң чугаазынга бүзүрээр хире эвес, чүге ындыг сарыыл чок база даамчыргай чүректерлиг улус боор силер! 26 Христос бо бүгү хилинчекти шыдажып эрткеш, Бодунуң алдарын чедип алыр ужурлуг эвес чүве бе?» 27 Оон Ол Моисейниң хоойлузундан эгелеп алгаш, шупту медээчилерниң номнарын эргий шүүштүрүп, Бижилгеде Ооң дугайында бижээн чүүлдерни оларга тайылбырлап берген. 28 Олар чедер дээн суурунга чоокшулап келгенде, Иисус оруун уламчылаар аян-шинчилиин көргүскен. 29 Ынчалза-даа олар Оон салдыкпайн: «Бистиң-биле кады артып калыңар, хүн ажып, кежээ дүжүп орар болгай» – деп ээрежип эгелээннер. Ол бажыңга кирип келгеш, олар-биле кады артып калган. 30 Иисус олар-биле кады чемненип олурупкаш, хлебти алгаш, ол дээш Бурганга өөрүп четтиргеш, үзе тырткылааш, оларже сунган. 31 Оларның карактары ынчан ажыттынып келген болгаш, олар ам-на Иисусту танып кааннар, ынчалза-даа Ол каракка көзүлбес апарган. 32 Олар бот-боттарынга мынча дээннер: «Ол орук ара бистиң-биле чугаалажып чорда база Бижилгениң утказын биске тайылбырлап чорда, чүректеривис хып чорбажык бе?» 33 Оон доп-дораан тура халышкаш, Иерусалимче ээп келгеннер. Аңаа он бир элчинни база олар-биле кады чораан улусту катай-хаара тып чеде бээрге, 34 олар база мынча дижип турар болган: «Дээргивис ылап-ла катап дирилген-дир, оон Симонга кээп көзүлген-дир». 35 Оон демги ийи өөреникчи олар-биле орукка болган бүгү чүүлдү база Ол хлебти үзе тыртып турда, Ону танып каанын чугаалап бергеннер. 36 Олар ол дугайында чугаалап турда, Иисус Боду оларның аразынга туруп алгаш: «Амыр-менди-ле!» – дээн. 37 Өөреникчилер аймап-сүртей бергеш, хей чүве көрүп каан эвес бис бе деп бодааннар. 38 Ынчалза-даа Иисус оларга мынча дээн: «Чүге аймаарай бердиңер? Чүректериңерни чүге чигзиниг долганыл? 39 Хол-будумче көрүңер даан, бо – Мен-дир мен. Мени тудуп суйбап, топтап көрүңер: Менде бар деп көрүп турарыңар эът-бот болгаш сөөк-даяк хей чүведе бар эвес». 40 Ону чугаалааш, Иисус холдарын база буттарын оларга көргүскен. 41 Өөреникчилер өөрээн түлүү-биле ам-даа бүзүреп чадап, кайгап-харап турганнар. Иисус ынчан оларга: «Силерниң мында кандыг-бир чем бар бе?» – дээн. 42 Олар аңаа быжырган балыының кезиин ап бергеннер. 43 Ол ону ап алгаш, оларның мурнунга чип алган. 44 Оон Иисус оларга мынча дээн: «Моисейниң хоойлузунда, медээчилерниң номнары болгаш Ыдыктыг ырларда Мээң дугайымда бижээн бүгү чүве боттаныр ужурлуун силер-биле кады чоруур шаамда-ла чугаалап турдум чоп, ол чүве ам бо ышкажыл». 45 Ынчан Ол өөреникчилериниң угаанын Бижилгени угаап билиптер кылдыр ажыдып берген. 46 Иисус оларга мынча дээн: «Христос хилинчекти көрүп эртер база үшкү хүнде өлүглер аразындан катап дирлир ужурлуг дээрзин Ында бижээн-дир. 47 Иерусалимден эгелеп алгаш, бүгү делегейниң чоннарынга баар силер, бачыттары дээш өршээл алыры-биле оозун миннип, Бурганче эглирин Мээң өмүнээмден суртаалдаан турар ужурлуг. 48 Силер ол бүгүнүң херечилери-ле болгай силер. 49 Мен Адамның аазаан чүвезин силерге ам чорудуп бээр мен. А силер өрүтен күштү албаан шааңарда, Иерусалим хоорайга артып калыңар». 50 Иисус оларны Иерусалимден Вифанияга чедир эдерткеш, холдарын өрү көдүргеш, алгап-йөрээп каан. 51 Оларны алгап-йөрээп тура-ла, Ол олардан ырап, дээрже көдүрлүп үнүп эгелээн. 52 Өөреникчилери Аңаа мөгейип, доңгая кээп дүшкүлээш, Иерусалимче аажок өөрүшкү-маңнайлыг ээп келгеннер. 53 Оон Бурганны алдаржытпышаан, Бурганның өргээзинге доктаамал турганнар.

Иоанн 1

1 Эң эгезинде Сөс турган. Сөс Бурган-биле кады турган болгаш Сөс Бурган болуп турган. 2 Ол эгезинде-ле Бурган-биле кады турган. 3 Бүгү-ле бар чүве ол Сөстү дамчып чаяаттынган, чүү-даа чүве Ол чокка чаяаттынмаан. 4 Чаяаттынган бүгү чүвеге ол Сөс амыдыралдың үнер дөзү турган, а ол амыдырал кижи төрелгетенге чырык апарган. 5 Чырык караңгыда чырыдып турар, а караңгы Чырыкты хөме ап шыдаваан. 6 Бурганның айбылап чорутканы Иоанн деп аттыг кижи турган. 7 Ол кижи Чырыктың херечизи болур дээш база шупту улус ону дамчыштыр бүзүрезин дээш чедип келген. 8 Иоанн боду – Чырык эвес турган, а Чырыктың херечизи болур дээш келген кижи турган. 9 Ол Сөс – бо делегейге чедип келген ёзулуг Чырык болган. Ол кижи бүрүзүн чырыдып турар. 10 Ол Чырык Ооң Бодун дамчыштыр чаяаттынган делегейде бар турда-ла, делегей Ону танываан. 11 Ол Бодунуң албаты чонунга чедип келген, а олар Ону хүлээп албаан. 12 А Ону хүлээп алган база Ооң ады дээш бүзүрээн бүгү улуска Ол Бурганның ажы-төлү болур эргени хайырлаан. 13 Ол ажы-төл бойдустуң чаяап каанындан-даа, кижилерниң хандыкшылындан-даа, эр кижиниң күзээшкининден-даа төрүттүнмээн, а Бургандан төрүттүнген. Бурган Боду оларның Адазы-дыр. 14 Демги Сөс Кижи апаргаш, бистиң аравыска чурттап турган. Бис Ооң өндүр чырыын – авырал болгаш алыс шын-биле долдунган Адазының эр чаңгыс Оглунуң өндүр чырыын көрген бис. 15 Иоанн Ооң дугайында херечи болуп, улуска мынчаар медеглээн: «Мээң соомдан чедип кээр Кижи менден кончуг боор, чүге дээрге Ол мээң мурнумда-ла бар турган-дыр. Мээң чугаалап турганым Кижи ол-дур». 16 Биске херек бүгү чүве Ында бар, шуптувус Ооң авыралын бажывыс ажыр четтирип келдивис. 17 Бурган Бодунуң хоойлузун биске Моисейни дамчыштыр берген, а авырал биле алыс шын Иисус Христосту дамчыштыр келген болгай. 18 Бурганны кым-даа, кажан-даа көрбээн. Чүгле Адазы-биле тудуш харылзаалыг эр чаңгыс Оглу биске Адазын илереткен болгай. 19 Иоанның херечилээни бо-дур. Иерусалим чурттуг иудейлер Иоанндан: «Кым сен?» – деп айтырзын дээш, олче Бурганның бараалгакчыларын база левиттерни чорудупканнар. 20 Иоанн дорт харыы бээринден ойталавайн, ажыы-биле мынча дээн: «Мен Бурганның шилээн Христозу эвес мен». 21 Олар оон: «Ынчаарга чогум кым сен? Илия сен бе?» – деп айтырганнар. Ол: «Чок» – деп харыылаан. «Азы Бурганның аазааны медээчи сен бе?» – деп айтырганнар. Иоанн: «Чок» – деп харыылаан. 22 Олар ынчан: «Кым сен? – деп түңнелинде айтырганнар. – Бисти айбылап чорудупкан улуска чүү дээривисти чугаала. Бодуңну кым мен дээр сен?» 23 Ол мынча деп харыылаан: «Мен – Исайя медээчиниң чугаалааны дег: „Ээн кургаг ховуга: ‘Дээрги-Чаяакчыга оруктан белеткеңер!’ деп алгырган үн“ – мен». 24 А фарисейлерниң айбычылары оон мынча деп айтырган: «Сен Бурганның шилээн Христозу-даа, Илия-даа, Бурганның аазааны медээчи-даа эвес болзуңза, улусту чүге сугже суп турарың ол?» 26 Иоанн оларга: «Мен улусту сугже сугар мен, ынчалза-даа силерниң араңарда билбезиңер бир Кижи бар-дыр, 27 Ол мээң соомдан чедип кээр-даа болза, мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок амытан-дыр мен» – деп харыылаан. 28 Бо чугаа Иоанның улусту сугже сугар черинге – Иордан хемниң ындында Вифанияга болган. 29 Даартазында хүндүс Иоанн олче кел чыдар Иисусту көрүп кааш, мынча дээн: «Бо дээрге Бурганның Хураганы-дыр! Ол делегейниң улузунуң бачыдын чайладып аппаар. 30 Ооң дугайында: „Мээң соомдан чедип кээр Кижи менден кончуг боор, чүге дээрге Ол мээң мурнумда-ла бар турган-дыр“ – дээним демги Кижи ол-дур. 31 Мен Ол ылап кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа израильчилер Ону танып алзын дээш, улус-чонну сугже суп келген мен». 32 Оон Иоанн мынча деп херечилээн: «Дээрден көге-буга дег бадып келгеш, ол Кижиниң кырынга артып калган Ыдыктыг Сүлдени көрдүм. 33 Мен Ол кымыл дээрзин билбес турдум, ынчалза-даа улус-чонну сугже суксун дээш, мени айбылаан Бурган мынча дээн: „Сүлде Олче бадып келгеш, Ооң кырынга артып каар кижи көрзүңзе, улусту Ыдыктыг Сүлдеже сугар Кижи ол болур эвеспе“. 34 Мен ону көрген болгаш, „Ол – Бурганның Оглу-дур“ деп херечилеп тур мен». 35 Дараазында хүндүс Иоанн база катап бодунуң өөреникчилериниң ийизи-биле кады аңаа турган. 36 Эртип бар чыдар Иисусту көрүп кааш, Иоанн: «Бурганның Хураганы бо-дур!» – дээн. 37 Иоанның ол сөстерин дыңнааш, ооң өөреникчилериниң ийизи Иисусту эдерип чорупкан. 38 Иисус хая көрнүп келгеш, оларның Бодунуң соондан чоруп олурарын көрүп кааш: «Чүнү дилеп тур силер?» – деп айтырган. А олар: «Равви (ол дээрге „Башкы“ дээни ол), Силер кайда турар силер?» – деп айтырганнар. 39 «Бараалы че, көрүп аар силер» – деп, Ол харыылаан. А ынчан хүн үнгенден бээр онгу шак үези турган чүве-дир. Олар эдерип баргаш, Иисустуң кайда турарын көрүп алгаш, хүннү бадыр Ооң чанынга турганнар. 40 Иисустуң дугайында Иоанның сөстерин дыңнааш, Ону эдерип чорупкан ийи кижиниң бирээзи Симон Пётрнуң дуңмазы Андрей болган. 41 Андрей ол дораан бодунуң акызы Симонну тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Бис Мессияны (Бурганның шилээн Христозун дээни ол) тып алдывыс». 42 Оон акызын Иисуска эккелген. Иисус олче көрүнгеш: «Иоанның оглу Симон-на-дыр сен. Ам Кифа деп адаттырар сен» – дээн. (Ол дээрге «Даш» азы грек дылда «Пётр» дээни ол.) 43 Дараазында хүндүс Иисус Галилеяже чоруурун шиитпирлээн. Ол Филиппти тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Мени эдерип чорувут». 44 Филипп база-ла Вифсаидадан келген, Андрей биле Пётрнуң чаңгыс чер чурттуу кижи чүве-дир. 45 Филипп, бодунуң ээлчээнде, Нафанаилди тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Моисейниң хоойлузу болгаш медээчилерниң номнарында бижээн Кижини тып алдывыс. Ол болза Назарет чурттуг Иосифтиң оглу Иисус болду». 46 А Нафанаил: «Назареттен өөделиг чүве тыптыр деп бе ынчаш?» – дээр болган. Филипп аңаа: «Баргаш, бодуң көрүп көр даан» – деп харыылаан. 47 Олче кел чыдар Нафанаилди көрүп кааш, Иисус ооң дугайында мынча дээн: «Ынай-даа оп-меге чок, ёзулуг израильчи бо-дур». 48 Нафанаил Оон: «Сен мени канчап билир сен?» – деп айтырган. «Филипп сени кый дээр бетинде-ле, Мен сээң фига ыяжы адаанга турганыңны көрдүм» – деп, Иисус харыылаан. 49 Нафанаил Аңаа мынча деп харыылаан: «Башкы! Силер – Бурганның Оглу болгаш Израильдиң хааны-дыр силер!» 50 «„Мен сээң фига ыяжы адаанга турганыңны көрдүм“ дээримге, Меңээ бүзүреп турарың ол бе? – деп, Иисус аңаа чугаалаан. – Оон-даа өндүр улуг херектерни көре бээр сен». 51 Ол улаштыр мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: дээрниң аңгайтыр ажыттына бээрин база Бурганның төлээлериниң өрү үнүп турарын-даа, Кижи амытан Оглунче дүжүп бадып турарын-даа көрүп каар силер».

Иоанн 2

1 Ийи хүн эрткенде, Галилеяның Кана хоорайжыгажынга куда дою болган, а Иисустуң авазы аңаа киржип келген. 2 Иисус биле Ооң өөреникчилери база ынаар чалаткан чүве-дир. 3 Арага төне бээрге, авазы Иисуска: «Бо улустуң арагазы чок-тур» – дээн. 4 «Меңээ база силерге ол кандыг хамаан чүвел, авай? – деп, Иисус аңаа харыылаан. – Мээң үе-шагым ам-даа келбээн болгай». 5 Авазы арага кудукчуларынга: «Ооң айыткан аайы-биле кылыңар» – дээн. 6 Иудейлерниң арыгланып чунар ёзулалын сагыырынга херек, бирээзи-ле сезенден чүс чээрби литр ишкир алды улуг даш доскаар аңаа турган чүве-дир. 7 Иисус арага кудукчуларынга: «Доскаарларга сугдан долдур кудуңар» – деп чугаалаан. Олар доскаарларның эриин ажыр долдурупканнар. 8 Оон Иисус оларга: «Ам хымыш-биле ускулааш, куда доюнуң башкарыкчызынга аппарып бериңер» – дээн. Олар Ооң дужааган аайы-биле күүсеткеннер. 9 Арагаже хуулган сугну башкарыкчы амзап көрген. А ол бо араганы кайыын эккелгенин билбес, ону чүгле суг ускан чалчалар билир турган. Ынчан ол башкарыкчы күдээни кый деп алгаш, 10 аңаа мынча дээн: «Шупту улус баштай эки арагазын кудар, а оон улустуң эзирээнин ажыглап, багайын кудар болгай. А сен эки араганы мынчага дээр шыгжап турган-дыр сен». 11 Иисус ынчалдыр Галилеяның Каназынга кайгамчык бадыткалдарының баштайгызын кылгаш, ооң-биле Бодунуң өндүр күчү-күжүн көргүскен. Ынчангаш Ооң өөреникчилери Аңаа бүзүрей берген. 12 Иисус ооң соонда авазы, дуңмалары болгаш өөреникчилери-биле кады Капернаум хоорайже бадып келгеш, аңаа элээн каш хонганнар. 13 Иудейлерниң Хосталыышкын байырлалы чоокшулап олурар боорга, Иисус Иерусалимче чорупкан. 14 Бурганның өргээзиниң шөлүнде бода мал, хойлар болгаш көге-бугалар саткан улустуң база боттарының ажыл-херээн кылган акша солукчуларының олурарын Ол көрүп каан. 15 Иисус ынчан хендирден кымчы өрүп алгаш, Бурганның өргээзинден садыг кылган хамык улусту база хойлар биле бода малды үндүр ойладыпкаш, акша солукчуларының столдарын аңдара октап, акшазын тө чашканнап каапкан. 16 Көге-буга сатканнарга Иисус: «Ооңарны моон ырадыңар! Мээң Адамның өргээзин садыг-саарылга чери кылбаңар!» – деп дужааган. 17 Ооң өөреникчилери Бижилгеде мынча дээнин сактып келгеннер: «Сээң өргээңге дендии күштүг ынакшыл Мени от дег оя чиптер». 18 Ол өйде иудейлер киржи берип, Иисуска мынчаар харыылааннар: «Ынчаар кылыр эргең барын Сен кандыг кайгамчык демдек-биле биске шынзыдар сен?» 19 «Бурганның бо өргээзин үрегдеп-бузуп кааптыңар, Мен ону үш хүн дургузунда тудуп тургузуптар мен» – деп, Иисус оларга харыылаан. 20 Ынчаарга иудейлер мынча дээн: «Бурганның бо өргээзин дөртен алды чыл дургузунда тудуп келди, а Сен ону үш-ле хүн дургузунда тудуп тургузуптар сен бе?!» 21 А Ол Бурганның өргээзи деп тура, Бодунуң мага-бодунуң дугайында чугаалаан чүве-дир. 22 Иисус өлүглер аразындан катап дирлип келгенде, өөреникчилери Ооң бо сөстерин сактып келгеш, Ооң чугаалаан чүвезинге база Бижилгеге бүзүрей бергеннер. 23 Иисустуң Иерусалимге Хосталыышкын байырлалынга тургаш, кылып турары кайгамчык чүүлдерин көргеш, хөй улус Аңаа бүзүрей берген. 24 Ынчалза-даа Иисус Боду улуска бүзүревейн барган, чүге дээрге оларның кандыызын билир турган. 25 Ол ышкаш кандыг-бир кижи дугайында өске кижиниң Аңаа чугаалап бээрин Ол хереглевес болган. Кижиниң сеткилинде чүү барын Ол Боду билир турган.

Иоанн 3

1 Иудейлерниң даргаларының бирээзи болур, Никодим деп аттыг, фарисейлер бөлүүнге хамааржыр кижи турган. 2 Ол кижи бир-ле дүне Иисуска келгеш, Аңаа мынча дээн: «Башкы! Силерни Бурганның бисче чорутканы башкы деп билир бис. Чүге дээрге Бурганның дузазы чокта, кым-даа Силерниң кылып турарыңар дег кайгамчык чүүлдер кылып шыдавас». 3 Иисус аңаа: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: чүгле катап төрүттүнген кижи Бурганның Чагыргазын көрүп шыдаар» – деп харыылаан. 4 «Кырый берген кижи канчап катап төрүттүнерил? – деп, Никодим Аңаа чугаалаан. – Таанда-ла ол иезиниң иштинче дедир киргеш, катап төрүттүнүп кээр бе?» 5 Иисус мынча деп харыылаан: «Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: чүгле суг болгаш Сүлдеден төрүттүнген кижи Бурганның Чагыргазынче кирип шыдаар! 6 Кижи бойдустуң чаяаганы мага-боттуң амыдыралын ада-иезинден алыр, а Сүлдеге башкарткан амыдыралды чүгле Бурганның Сүлдезинден алыр. 7 Мээң сеңээ: „Силер катапR төрүттүнер ужурлуг силер“ – дээнимни элдепсинип кайгава. 8 Хат бодунуң туралаан черинге хадыыр. Сен ооң шимээнин дыңнап турар сен, ынчалза-даа ооң кайыын келгенин база кайнаар барганын билбес сен. Сүлдеге башкарткан амыдыралдыг кижи бүрүзү-биле база шак ындыг болур». 9 Никодим Оон: «Ол канчап ындыг болур чүвел?» – деп айтырган. 10 «Сен, Израильдиң башкызы эртип, ону канчап билбезиң ол? – деп, Иисус аңаа харыылаан. – 11 Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: бис чүгле билир чүвевис дугайында чугаалап, көрген чүвевис дугайында херечилеп турар бис, а силер бистиң херечилеливисти хүлээп алыр хөңнүңер чок-тур. 12 Мен бо делегейге хамааржыр чүүл дугайында силерге чугаалаарымга, Меңээ бүзүревейн тургаш, дээрге хамааржыр чүүл дугайында силерге чугаалаарымга, канчап Меңээ бүзүрээр силер? 13 Дээрден дүжүп келген Кижи амытан Оглундан өске, кым-даа дээрже көдүрлүп үнмээн-не болгай. 14 Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү мөңге амыдыралдыг болзун дээш, ээн кургаг ховуга Моисейниң чыланны өрү көдүргени дег, Кижи амытан Оглу база шак ынчаар бедидир көдүртүр ужурлуг». 16 Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзү өлбезин, харын мөңге амыдыралдыг болзун дээш, Бурган Бодунуң эр чаңгыс Оглун берипкен. Ооң бо делегейниң улузунга ынакшылы ол хире болган-дыр. 17 Бурган Бодунуң Оглун бо делегейже айбылап чорударда, бо делегейни шиидер дээш эвес, харын Ону дамчыштыр бо делегейни камгалаар дээш чоруткан болгай. 18 Бурганның Оглунга бүзүрээр кижи шииттирбес, а бүзүревес кижи – эрте дээре-ле шииттирип алган болур, чүге дээрге Бурганның эр чаңгыс Оглунуң адынга бүзүревейн барган-дыр. 19 Оларның шииттирер ужуру чүдел: бо делегейже Чырык чедип кээрге, кижилер ол Чырыкка көөрде, караңгыга артык ынак болганнар-дыр, чүге дээрге оларның үүлгеткен херектери бузуттуг-дур. 20 Бузут үүлгедип турар кижи бүрүзү чырыкты көөр хөңнү чок болур база ооң үүлгеткени бузуттуг херектер илерей бээринден корткаш, чырыктан дезе бээр. 21 А алыс шынның аайы-биле чурттап чоруур кижи ындыг эвес. Ооң ажыл-херээ Бурганга чүүлдежип турарын Чырык көргүссүн дээш, ол Чырыкче бар чыдар. 22 Иисус ооң соонда өөреникчилери-биле кады Иудеяже чедип келгеш, олар-биле кады аңаа элээн өйде артып калгаш, улусту сугже суп турган. 23 А Иоанн база-ла ол өйде Салимниң чоогунда суу элбек Енон деп черге улусту сугже сугарын уламчылаан. Улус аңаа сөктүп кээп турган, а ол оларны сугга суп турган. 24 (Ол үеде Иоанн ам-даа кара-бажыңнатпаан турган чүве-дир). 25 Бир-ле катап Иоанның өөреникчилери биле бир иудейниң аразынга арыглаашкын ёзулалы дугайында маргылдаа үнүп келген. 26 Олар Иоаннга чедип келгеш, мынча дээннер: «Башкы, Иорданның ол чарыынга кады турганыңар база Ооң дугайында херечилеп чугаалааныңар Кижини сактыр-дыр силер бе? Ынчаарга Ол база улусту сугже суп тур, а хамык улус Олче сөктүп кээп туруп берди». 27 Иоанн мынча деп харыылаан: «Кижи чүгле дээрниң аңаа даандырып берген чүвезин кылып шыдаар. 28 „Мен Христос эвес-тир мен, ынчалза-даа Бурган мени Ону мурнай чоруткан“ – дээнимни боттарыңар бадыткап болур силер. 29 Душтук кыс күдээ оолга хамааржыр. А күдээниң эжи оол ооң чанынга турар, ынчангаш күдээниң чугаазын дыңнааш, өөрүүр боор чүве. Меңээ база шак ындыг өөрүшкү ам-на келгени бо-дур. 30 Ол ам өзер ужурлуг, а мээң үүлем – бичиилеп чидери-дир». 31 Кым өрүтен келгенил, Ол өске бүгү улустан өндүр улуг болур. А черден тывылган кижи – боду чернии болур база черде дег кылдыр чугаалаар. Ынчалза-даа Кым дээрден кээрил, Ол өске бүгү улустан өндүр улуг. 32 Ол Бодунуң көрген болгаш дыңнаан чүвезин херечилеп чугаалап турар, чүгле кым-даа Ооң херечилелин хүлээп албас-тыр. 33 А Ооң херечилээн сөстерин хүлээп алган кижи Бурганның алыс шынныын бадыткап турары ол. 34 Бурганның айбылап чоруткан Кижизи Бурганның сөстерин чугаалаар, чүге дээрге Бурган Аңаа Сүлдени хемчээл чогу-биле берип турар. 35 Бурган Ада Оглунга ханы ынак-тыр база бүгү чүвени Ооң холунга тыпсып берген-дир. 36 Оглунга бүзүрээн кижи мөңге амыдыралдыг болур. А Оглун тооп дыңнаваан кижи мөңге амыдыралды көрбес, харын Бурганның килеңи ооң-биле артып каар.

Иоанн 4

1 Иисустуң, Иоаннга бодаарга, хөй өөреникчилер хаара тудуп база хөй улусту сугже суп турарын фарисейлер дыңнап каан. 2 (Чогум Иисус Боду эвес, а Ооң өөреникчилери улусту сугже суп турган чүве-дир.) 3 Ынча деп турарын билип алгаш, Иисус Иудеяны каггаш, дедир Галилеяже чорупкан. 4 Ооң оруу Самарияның черин таварып эртер турган. 5 Ынчангаш Иисус Самарияның Сихар деп хоорайынче чеде берген. Ол хоорай шаг шаанда Иаковтуң бодунуң оглу Иосифке берген ээлел черинден ырак эвесте турар чүве-дир. 6 Ында Иаковтуң кудуу бар болган. Орукка могап-шылай берген Иисус кудук чанынга дыштанып олуруп алган. Хүн дүъш чедип турган. 7 Самария чурттуг бир херээжен суг узуп алыр дээш чедип кээп-тир. Иисус аңаа: «Сууңдан Меңээ берем» – дээн. 8 Ооң өөреникчилери чем садып алыр дээш, хоорайже чорупкан турган. 9 Самарий херээжен Оон: «Сен иудей хиреңде, канчап самарий херээжен менден ижер суг дилээриң ол?» – деп айтырган. (Чүге дээрге иудейлер Самария чурттугларның ажыглаар савазын ажыглавас турган.) 10 Иисус: «Сен Бурганның бээр хайыразын база Кым сеңээ: „Сууңдан Меңээ берем“ – деп турарын билген болзуңза, бодуң-на Оон дилей бээр ийик сен, а Ол сеңээ амыдырал хайырлаар сугну бээр ийик» – деп харыылаан. 11 Херээжен Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Силерде суг узупку дег чүү-даа чок, а кудук ханы-дыр. Силерге ындыг суг кайыын кээр деп? 12 Бо кудуктуң суун боду, ажы-төлү болгаш мал-маганы ижип чораан база ону биске арттырып каан кижи – бистиң өгбевис Иаков болгай. Таанда-ла Силер канчап оон арта берген болдуңар?» 13 Иисус мынча деп харыылаан: «Бо сугну ижер кижи дагын суксай бээр. 14 А Мээң аңаа бээрим сугну ижер кижи кажан-даа суксавас. Мээң аңаа бээр суум ооң иштинге мөңге амыдыралче агып баткан суг бажы болу бээр». 15 «Дээрги – деп, херээжен Аңаа чугаалаан. – Моон соңгаар кажан-даа суксавас база бээр суглап келбес апаар кылдыр, меңээ ол сууңардан берип көрүңерем». 16 Иисус аңаа: «Ашааңны барып кый деп алгаш, бээр чедип кел» – дээн. 17 Херээжен Аңаа: «Ашак чок мен» – деп харыылаан. Иисус аңаа мынча дээн: «Ашаам чок деп, сен шынын чугааладың. 18 Беш катап ашакка барган-дыр сен. А ам олуртуп алган кижиң сээң ашааң эвес-тир. Сээң ол чугааң ылап шын болду». 19 Херээжен Аңаа мынча дээн: «Дээрги! Силерни Бурганның медээчизи дээрзин көрүп тур мен. 20 Бистиң ада-өгбевис бо дагга. Бурганга тейлеп чораан, а иудейлер силер болза, тейлээр чер чүгле Иерусалимде дээр-дир силер». 21 Иисус аңаа мынча дээн: «Угбакым, Меңээ бүзүреп көр, Бурган Адага бо дагга-даа, Иерусалимге-даа мөгейип тейлевейн баарыңар үе кел чыдар-дыр. 22 Силер, самарийжилер, чүү чүвеге тейлеп чорууруңарны билбес-тир силер, а иудейлер бис чүү чүвеге тейлеп чоруурувусту билир бис, чүге дээрге Бурганның камгалалы иудейлерни дамчыштыр кээр болгай. 23 Ынчалза-даа ёзулуг мөгейикчилерниң Бурган Адага сүлде болгаш алыс шындан мөгейип тейлей бээри ындыг үе кел чыдар, мырыңай келгени бо-дур. Ылап-ла ындыг мөгейикчилерни Ада Бодунга дилеп чоруур. 24 Бурган дээрге Сүлде-дир. Ынчангаш Аңаа мөгейип тейлээннер сүлде болгаш алыс шындан мөгейип тейлээр ужурлуг». 25 Херээжен Аңаа мынча дээн: «Мессия (Ону Христос деп база адаар) бо делегейге кээр ужурлуг деп билир-ле мен. Ол чедип келгеш, биске шупту чүвени тайылбырлап бээр». 26 «Ол – Мен-дир мен, сээң-биле чугаалажып турар аан» – деп, Иисус харыылаан. 27 Ол үеде Иисустуң өөреникчилери Ону каапкан черинче ээп келгеш, Ооң демги херээжен-биле чугаалажып турарын көргеш, кайгап калганнар. Ынчалза-даа кым-даа Иисустан Аңаа чүү херегин база Ооң чүге ол херээжен-биле чугаалажып турарын айтырбаан. 28 Ынчан самарий херээжен суглаар савазын каапкаш, хоорайже ээп келгеш, улуска мынча дээн: 29 «Кудукче баргаш, кылган бүгү чүүлүмнү меңээ чугаалап берген Кижиже көрүп көрүңерем: Ол Христос эвес ирги бе?» 30 Ынчангаш улус хоорайдан үнгеш, Иисусче чорупканнар. 31 Ол өйде өөреникчилери Иисустан: «Башкы, чемнениңер!» – деп дилеп турганнар. 32 А Ол: «Мээң аъш-чемим бар, силер ооң дугайында билбес-тир силер» – деп харыылаан. 33 Ынчаарга өөреникчилери аразында: «Өске-бир кижи Аңаа чем эккеп берген эвес ирги бе?» – дишкен. 34 Иисус оларга мынча дээн: «Мээң аъш-чемим болза Мени айбылап чоруткан Адамны тооп дыңнаары болгаш Ооң Меңээ дааскан ажыл-херээн эчизинге чедир кылыры болур. 35 „Ам дөрт ай эртсе, дүжүт ажаар үе кээр“ – деп чугаалашпас ийик силер бе? А мен силерге чугаалап тур мен: карактарыңарны хере көргеш, тараа шөлдеринче көрүңер даан, олар кайы хире алдын-сарыг апарып, тараазы бышкан-дыр! 36 Тараа ажаакчызы бодунуң шаңналын алыр боорда, мөңге амыдыралга херек дүжүттү база ап турар, ындыг болганда, тараа чажыкчызы-даа, дүжүт ажаакчызы-даа деңге өөрүүр апаар. 37 Чүге дээрге ол таварылгада „Бирээзи тарыыр, өскези ажаар“ деп үлегер сөс бадыткаттына бээр. 38 Мен силерни боттарыңарның ажаап-тарываан шөлүңерни ажаап алзын дээш чорудуп турарым бо – аңаа өске улус ажылдап каан, а силер оларның ажылының үре-түңнелин кады үлежип турарыңар бо». 39 «Кылган бүгү чүүлүмнү Ол меңээ чугаалап берди» – деп бадыткаан самарий херээженниң чугаазының аайы-биле ол хоорайдан элээн хөй самарийжилер Иисуска бүзүрей берген. 40 Самарийжилер Аңаа келгеш, олар-биле артып каарын Оон аажок дилээннер, ынчангаш Ол орта ийи хонган. 41 Иисустуң чугаазының аайы-биле оон-даа хөй улус Аңаа бүзүрей берген. 42 А демги херээженге олар мынча дээн: «Бистиң бүзүрей бергенивис ам чүгле сээң чугааларыңдан келбээн. Бис ам Ону боттарывыс дыңнаан болгаш, Ол ылап-ла бо делегейниң улузунуң Камгалакчызы-дыр деп билдивис». 43 Ийи хонганда, Иисус Галилеяже чорупкан. 44 Бурганның медээчизи бодунуң төрээн чуртунга алдар-хүндү көрбес дээрзин Ол Боду-ла чугаалап турган чүве-дир. 45 Иисус Галилеяга чедип кээрге, ол чер чурттуглар Ону эвилең-ээлдек уткуп-хүлээп алган: олар Иерусалимге болган байырлалга барып чораан болгаш, Ооң аңаа кылган кайгамчык чүүлдерин шуптузун көрген чүве-дир. 46 Иисус оон ооң мурнунда сугну арагаже хуулдурупкан чери болур Галилеяның Канаже ээп келген. Ол үеде Капернаум хоорайга хаанның бир дүжүмеди турган, а ооң оглу аарый берген болган. 47 Иисустуң Иудеядан Галилеяже ээп чанып келгенин дыңнааш, ол кижи Аңаа чедип келгеш: «Өлүп чыдар оглумну экиртип бээри-биле Капернаумче бадып кээп көрүңер» – деп Оон дилеп эгелээн. 48 Иисус аңаа мынча дээн: «Кайгамчык демдектерни көрбээн шааңарда, силерниң кайыңар-даа бүзүрээр ийик бе!» 49 Хаанның дүжүмеди: «Дээрги! Оглум өлбейн чыдырда, барып көрээли!» – дээн. 50 Иисус: «Чана бер че, оглуң дириг артар-дыр» – деп харыылаан. Ол кижи Иисустуң сөстеринге бүзүрээш, чоруй барган. 51 Орук ара ону чалчалары уткуп алгаш: «Оглуңар экирий берди» – дээннер. 52 «Каш шак үезинде оглум чүгээртеп эгеледи?» – деп, ол чалчаларындан айтырган. Олар аңаа: «Дүүн, хүн үнгенден бээр чедиги шак үезинде, ооң эъдиниң изии намдай берди» – деп харыылаан. 53 Иисустуң аңаа: «Оглуң дириг артар-дыр» – дээн шагында оглу экирий берген дээрзин адазы билип каан. Ынчан ол боду база бүгү өг-бүлези бүзүрей бергеннер. 54 Иудеядан Галилеяже ээп чанып келгеш, Иисустуң кылганы ийиги кайгамчык чүүл ол болган.

Иоанн 5

1 Ооң соонда иудей байырлал болган, Иисус ынчан Иерусалимче чорупкан. 2 Иерусалимде Хой хаалгазының чанында еврей дылда Вифезда дээр эштир чер, а ында серилеп каан беш өдүг бар турган. 3 Оларда эңдерик хөй аарыг: согур, аскак-бүскек, чартыктаан улус чыдар чүве-дир. 5 Аңаа үжен сес чыл дургузунда чартыктап аарып келген бир кижи турган. 6 Иисус ол кижиниң чыдарын көргеш база ооң ынча үр үеде аарып келгенин билир болгаш: «Экириирин күзеп тур сен бе?» – деп айтырган. 7 Аарыг кижи Аңаа мынча деп харыылаан: «Дээргим, суг чалгып дойлу бээрге, мени эштир черниң суунче суптар кижим чок күжүр-дүр мен. Сугга чедип чадап турумда-ла, өске кандыг-бир кижи мени мурнай кире берген боор-дур». 8 Иисус аңаа: «Тургаш, дөжээңни алгаш, кылаштап чорувут!» – дээн. 9 Аарыг кижи ол дораан экирий бергеш, дөжээн алгаш, кылаштап чорупкан. А ол чорук амыр-дыш хүнүнде болган чүве-дир. 10 Ынчангаш иудейлер экирээн кижиге мынча дээннер: «Бөгүн – амыр-дыш хүнү-дүр. Сен дөжээң көдүрбес ужурлуг сен!» 11 Ол оларга: «Мени экиртип каан Кижи меңээ: „Дөжээңни алгаш, кылаштап чорувут“ – дээн-не болгай» – деп харыылаан. 12 Ол кижиден: «Сеңээ: „Дөжээң алгаш, кылаштап чорувут“ – дээн кижи чогум Кым чүвел?» – деп айтырганнар. 13 Экирий берген кижи Ол чогум Кымыл дээрзин билбес болган, чүге дээрге Иисус ол дораан орта турган чон аразынче ажытталы берген чүве-дир. 14 Иисус ооң соонда Бурганның өргээзинден демги кижини тып алгаш, аңаа мынча дээн: «Көрем, сен ам кадык апардың. Сээң-биле оон-даа дора чүве болу бербезин дээш, моон соңгаар бачыт кылба». 15 Оон ол кижи иудей чагырыкчыларга баргаш, ону экиртип каан кижи Иисус-тур деп чугаалаан. 16 Ынчангаш иудейлер амыр-дыш хүнүнде ындыг чүүлдер кылганы дээш, Иисусту истеп-сүрүп эгелээннер. 17 Ынчаарга Иисус оларга: «Мээң Адам үргүлчү ажылдаар-дыр, Мен база ынчаар кылыр ужурлуг мен» – дээн. 18 Иудейлер ынчан Ону өлүрер арганы улам кызымак дилей бергеннер. Чүге дээрге Ол чүгле амыр-дыш хүнүнүң хоойлузун хажыткан эвес, харын Бурганны «Мээң Адам» деп адап, Бодун Бурганга деңней көрген болган. 19 Ынчаар орта Иисус оларга мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Адазы ажыл-херээн канчаар кылганын көрбээн шаанда, Оглу Бодунуң өмүнээзинден чүнү-даа кылып шыдавас. Адазы чүнү кылырыл, Оглу база-ла ону кылыр. 20 Чүге дээрге Адазы Оглунга ынак база Бодунуң кылып турар бүгү чүвезин Аңаа көргүзер. Оон-даа артык ажыл-херектерни Ол Оглунга көргүзүп бээр, силер ынчан улам-на кайгап магадаар силер. 21 Адазының өлүглерни канчаар диргизип, оларга амы-тынны хайырлап турары дег, Оглу база-ла күзээн улузунга амы-тынны хайырлаар. 22 Оон туржук, Адазы кымны-даа шиитпейн турар, Ол шиидер бүгү эргени Оглунга дамчыдып берген. 23 Бүгү улустуң Адазын хүндүлеп көөрү дег, олар Оглун база хүндүлеп көрзүн дээш, Ооң ынчанганы ол-дур. Оглун хүндүлеп көрбес кижи Ону айбылап чоруткан Адазын база хүндүлеп көрбейн турар-дыр. 24 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мээң сөзүмнү дыңнап турар болгаш Мени айбылап чоруткан Адамга бүзүрээр кижи бүрүзү мөңге амыдыралды алыр база шииткелге онаашпас, харын өлүмден амыдыралче шилчий берген болур. 25 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: өлүглер Бурганның Оглунуң үнүн дыңнап каар үе-шак кел чыдар, харын-даа ол хүн мырыңай чедип келген-дир. Кымнар ол үннү дыңнаарыл, амыдыралче эглип кээр. 26 Адазы Боду канчап амыдыралдың үнер дөзү болганыл, Оглун база Ол ынчалдыр амыдыралдың үнер дөзү кылып каан. 27 Адазы оон ыңай шиидер эргени база Оглунга хайырлаан, чүге дээрге Ооң Оглу – Кижи амытан Оглу-дур. 28 Ындыг боорга, элдепсинмеңер: чевеглерде чыдар бүгү улус Ооң үнүн дыңнааш, чевеглерден туруп кээри үе-шактың келгени бо-дур. 29 Ынчан буян кылып чорааннар катап дирилгеш, амыдыраар, а бузут-бак кылып чорааннар катап дирилгеш, шииттирер. 30 Мен чүнү-даа Бодумнуң эрге-чагыргам-биле кылып шыдавас мен. Мен канчаар дыңнап турар-дыр мен, ынчаар шиидер мен. Мээң шииткелим чөптүг шииткел болур, чүге дээрге Мен Бодумнуң күзел-соруумнуң аайы-биле эвес, а Мени айбылап чоруткан Адамның күзел-соруунуң аайы-биле кылыр мен». 31 «Мен Бодумнуң дугайымда Бодум херечилээр болзумза, Мээң сөстерим шынныг эвес. 32 Ынчалза-даа Мээң таламче херечилеп турар өске кижи бар. Мээң дугайымда ооң херечилеп турар чугаазы алыс шынныг дээрзин Мен билир мен. 33 Силер Иоаннче улус чорударыңарга, ол алыс шынны херечилээн болгай. 34 Ынчаарга кижилерниң херечилели Меңээ херекчок-даа болза, камгалалды алзыннар дээш, силерге ол дугайында чугаалап турарым бо. 35 Иоанн чырыдыр кыпкан чырыткы дег болган. А силер ооң чырыынга, хензиг-даа өйде болза, өөрүүрүнге чөпшээрешкен силер. 36 Ынчалза-даа Менде Иоанның бергенинден-даа артык күштүг херечилел бар. Мээң кылып чоруурум, Адамның кылзын дээш Меңээ берген ажыл-херээ – Мени Ооң айбылап чорутканының херечилели ол-дур! 37 Мени айбылап чоруткан Адам Боду Мээң дугайымда шак ынчаар херечилээн-дир. Силер Ооң үнүн кажан-даа дыңнаваан, Ооң хевир-шырайын кажан-даа көрбээн силер. 38 Силер Ооң сөзүн чүрээңерде шыгжавайн чоруур силер, чүге дээрге Ооң айбылап чорутканы Меңээ бүзүревес-тир силер. 39 Бижилгелер дузазы-биле мөңге амыдыралды алырын бодааш, оларны хынамчалыг шинчилеп чоруур силер. А олар база-ла Мээң дугайымда херечилеп турар болгай. 40 Ынчалза-даа Мээң дузам-биле амыдыралды алыр дээш, Меңээ чедип кээрин дөмей-ле күзевес-тир силер. 41 Кижилерден алдар-хүндү алыксавас мен. 42 Ынчалза-даа силерни өттүр билир мен: силерде Бурганга ынакшыл чок! 43 Мен силерге Адамның өмүнээзинден чедип келдим, а силер Мени хүлээп албайн тур силер. А өске-бир кижи бодунуң-на адын тудуп чедип кээрге, силер ону хүлээп алыр-дыр силер! 44 Бот-боттарыңардан алдар-хүндү дилээр, а дың чаңгыс Бургандан алдар-хүндү алыр дээш кыспас болганыңарда, канчап черле бүзүрей бээр силер?! 45 Чок, Мени Адамның мурнунга силерни буруудадыр дээш келген деп бодаваңар. Силерни боттарыңарның аажок идегеп турарыңар Моисей буруудады бээр. 46 Моисейге ылап-ла бүзүреп чораан болзуңарза, Меңээ база бүзүрей бээр ийик силер, чүге дээрге ол Мээң дугайымда бижээн-не болгай. 47 Силер ооң бижээн чүвезинге бүзүревес тургаш, Мээң силерге чугаалаан чүвемге канчап бүзүрээр силер?»

Иоанн 6

1 Ооң соонда Иисус Галилея (азы Тивериада) хөлүнүң ол чарыынче чорупкан. 2 Ооң соондан эңдерик хөй чон чоруп олурган, чүге дээрге аарыг кижилерни экиртип тура, Ооң кылганы кайгамчык чүүлдерни улус көрген чүве-дир. 3 Иисус даг кырынче үне бергеш, аңаа Бодунуң өөреникчилери-биле кады олуруп алган. 4 Иудей Хосталыышкын байырлалы чоокшулап орган. 5 Иисус эргий көргеш, Бодунче эжен-эңдерик чоннуң кел чыдарын көрүп кааш, Филиппке: «Оларны чемгерипки дег хлебти кайыын садып алыр бис?» – дээн. 6 Чүнү кылыр деп турарын Ол билир турган, ынчалза-даа Филиппти шенээр дээш, ынча дээн чүве-дир. 7 Филипп Аңаа: «Оларның кижи бүрүзүнге хензигни-даа бол бээр дизе, 200 мөңгүн чоос-биле безин хлеб сатса, четпейн баар-дыр» – деп харыылаан. 8 Иисустуң өөреникчилериниң бирээзи – Симон Пётрнуң дуңмазы Андрей Аңаа мынча дээн: 9 «Мында турар бир оолда беш арбай далганының хлеви болгаш ийи балыкчыгаш бар-дыр. Ынчалза-даа мынча хөй чонга ыя ол чүү боор деп?» 10 Иисус: «Улусту черге олуртуптуңар» – дээн. Ол кезек чер терең оът-сигенниг болган. А олургулапкан улус 5000 хире эр кижи чүве-дир. 11 Иисус хлебтерни алгаш, аъш-чем дээш, Бурганга өөрүп четтиргеш: «Олурган улуска үлеңер» – дээш, өөреникчилеринге берипкен. Балыкты база-ла ынчанган. Кым чежени күзээнил, аңаа ол хирени берип турган. 12 Улус тода бээрге, Иисус Бодунуң өөреникчилеринге: «Чүү-даа черге калбазы-биле, арткан кескиндилерни чыып алыңар» – дээн. 13 Өөреникчилер улус чемненген соонда беш арбай хлевиниң арткан кескиндилерин чыггаш, он ийи хааржакты долдуруп алганнар. 14 Улус Иисустуң кайы хире кайгамчык чүүл кылганын көргеш: «Бо делегейге кээр ужурлуг демги Медээчи ылап-ла бо-дур!» – дээннер. 15 А Иисус улустуң чедип келгеш, Ону хенертен тудуп алгаш, хаан кылып аар деп турарын билип кааш, база катап дагже чааскаан чоруй барган. 16 Кежээ дүжүп кээрге, Иисустуң өөреникчилери хөл кыдыынче бадып келген. 17 Оон хемеге олурупкаш, хөл кежилдир Капернаумче эжиндирип чорупканнар. Караңгылай берген, а Иисус ам-даа келбээн, сураг барган. 18 Күштүг хат хадыырга, хөл хөлзеп чыткан. 19 Олар чээрби беш азы үжен °стадий хире ырадыр эжиндире бергеш, хемеже хөлдү кырлап чоокшулап кел чыдар Иисусту көрүп кааннар. Өөреникчилер корга берген. 20 Иисус: «Мен-дир мен, кортпаңар!» – дээн. 21 Олар Ону хемеге күзелдии-биле олуртуп алганнар, хемези ынчан оларның эжиндирип бар чытканы эрикке ол дораан чеде берген. 22 Даартазында хөлдүң ындыы чарыынга артып калган чон аңаа чүгле чаңгыс хеме турганын сактып келген. Иисустуң хемеже өөреникчилери-биле кады олурбаанын база оларның чүгле боттары эжиндирип чорупканын улус база билир турган. 23 Ынчан Тивериададан элээн каш өске хеме Дээрги Иисустуң аъш-чем дээш, Бурганга өөрүп четтирип мөргүл кылганының соонда, улустуң хлеб чип олурган черинче эжиндирип чеде берген. 24 Улус чүү боор ийик, Иисустуң-даа, Ооң өөреникчилериниң-даа ында чогун көрүп кааш, хемелеринге дедир олургулапкаш, Ону дилеп, Капернаумче эжиндирип чорупкан. 25 Иисусту хөлдүң ол чарыындан тып алгаш, Оон: «Башкы, Силер кажан бээр чедип келдиңер?» – деп айтырганнар. 26 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силер Мени кайгамчык демдектерни көрүп, билгеш эвес, а тоттур хлеб чиген болгаш, дилеп турарыңар ол-дур! 27 Эстип-хайлы бээр аъш-чем дээш сагышсыравайн, мөңге амыдыралды берип шыдаар аъш-чем алыр дээш, кызып-кылайыңар. Ол чемни силерге Кижи амытан Оглу бээр, чүге дээрге Бурган Ада Боду Аңаа таарзынып, Ону демдектээн-дир». 28 Олар Оон: «Бистиң ажыл-херээвис Бурганга таарымчалыг болзун дизивиссе, чүнү кылыр ужурлуг бис?» – деп айтырганнар. 29 Иисус: «Силерниң Бурган дээш кылыр ажыл-херээңер дээрге-ле Ооң айбылап чорутканы Кижиге бүзүрээри ол-дур» – деп харыылаан. 30 Ынча дээрге, олар: «Силерге бүзүрей бээривис хире кандыг кайгамчык демдекти биске көргүзер силер? Чүнү кылыр силер? – деп айтырганнар. – 31 Бистиң ада-өгбевис ээн кургаг ховуга манна деп чемни чип турган болгай. Бижилгеде ол дугайында: „Оларга аъш-чем кылдыр дээрден баткан хлебти берген“ – деп бижээн-дир». 32 Иисус мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силерге дээрден хлебти Моисей эвес, а Мээң Адам берип турган, алыс шын хлебти дээрден Ол ам-даа берип турар. 33 Чүге дээрге Кым дээрден дүжүп келгеш, бо делегейге амыдыралды хайырлаарыл, Бурганның хлеви Ол болур». 34 Ынчан Аңаа мынча дээннер: «Дээргивис, биске ындыг хлебти үргүлчү берип туруңарам». 35 Иисус оларга мынча дээн: «Мен дээрге амы-тынны бээр хлеб-тир мен. Мени сурап кээр кижи кажан-даа аштавас база Меңээ бүзүрээн кижи кажан-даа суксавас. 36 Ынчалза-даа Мээң силерге чугаалап турганым дег, силер көрген-даа болзуңарза, бүзүревес-тир силер! 37 Адамның Меңээ берген бүгү чүвези Меңээ чедип кээр база Меңээ чедип келген кижини черле үндүр сывырбас мен. 38 Чүге дээрге Мен, дээрден дүжүп кээрде, Бодумнуң күзел-соруумнуң аайы-биле кылыр дээш эвес, а Мени айбылап чоруткан Адамның күзел-соруун күүседир дээш келген мен. 39 Мени айбылап чоруткан Адамның күзел-соруу мындыг: Ооң Меңээ берген чүвезинден чүнү-даа өлүрүп-чидирбези, харын оларны сөөлгү хүнде амыдыралче катап диргизери. 40 Мээң Адамның күзел-соруу – Оглун көргеш, Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзүнге мөңге амыдыралды бээри. Мен оон ол кижини сөөлгү хүнде катап диргизиптер мен». 41 Иисустуң: «Мен дээрге дээрден дүжүп келген хлеб-тир мен» – деп чугаалааны дээш, иудейлер Аңаа хорадап, хыйланы берген. 42 Олар мынча дээн: «Ол дээрге Иосифтиң оглу Иисус эвес чүве бе? Бис Ооң адазын-даа, авазын-даа билир-дир бис. Канчап черле Ол: „Мен дээрден дүжүп келдим“ – дээрил?» 43 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Хорадап, хыйланырын соксадыңар. 44 Мени айбылап чоруткан Адам кандыг-бир кижини хаара тутпас чүве болза, кым-даа Менче чедип кээп шыдавас. А кээр болза, Мен ону сөөлгү хүнде катап диргизер мен. 45 Медээчилерниң номнарында мынчаар бижээн: „Олар шуптузу Бургандан өөредиг алыр“. Адамны дыңнааш, Оон өөренип алган бүгү улус Меңээ чедип кээр. 46 Ынчалза-даа олар Аданы көрген дээни ол эвес-тир. Чүгле Бургандан келген Кижи, чүгле Ол чааскаан, Аданы көрген. 47 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бүзүрей берген кижи мөңге амыдыралдыг болганы ол. 48 Мен дээрге амыдырал хайырлаар хлеб-тир мен. 49 Силерниң ада-өгбеңер ээн кургаг ховуга манна дээр чем чип турдулар, ынчалза-даа өлгүлей бердилер. 50 А дээрден дүжүп кээр хлеб ындыг эвес: ону чиген кижи кажан-даа өлбес. 51 Мен дээрге дээрден дүжүп келген, амылыг хлеб-тир мен. Ол хлебти чиген кижи мөңге амыдыралды алыр. Мээң аңаа бээрим хлеб дээрге-ле Мээң мага-бодум ол-дур. Мен ону бо делегейниң улузу амыдыразын дээш, берип турар мен». 52 Ынчан иудейлер аразында изигленип маргыжа берген: «Ол Кижи канчап бисти чизин дээш, бодунуң мага-бодун берип шыдаар чүвел?» 53 Иисус мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бир эвес Кижи амытан Оглунуң мага-бодун чивес база Ооң ханын ишпес болзуңарза, бодуңарда амыдырал чок болур. 54 Мээң мага-бодумну чиир база Мээң ханымны ижер кижи мөңге амыдыралдыг болур, оон Мен ону сөөлгү хүнде катап диргизиптер мен. 55 Мээң мага-бодум – ёзулуг чем, а Мээң ханым – ёзулуг суксун болур. 56 Мээң мага-бодумну чиир болгаш Мээң ханымны ижер кижи Мээң-биле тудуш харылзаалыг болур, а Мен ооң боду-биле харылзаалыг артып каар мен. 57 Мени айбылап чоруткан амылыг Адамның ачызында Мээң амыдырап чоруурум дег, Мени чиир кижи база-ла Мээң ачымда амы-тынныг артар. 58 Дээрден дүжүп келген хлеб ындыг боор-дур. Ол силерниң ада-өгбеңерниң чип турган манназы дег эвес болур – олар өлүп калгылаан ийик чоп. А бо хлебти чиир кижи мөңге амыдыралдыг болур». 59 Иисус ону Капернаумнуң синагогазынга өөредиг берип тургаш, чугаалаан чүве-дир. 60 Иисустуң өөреникчилериниң элээн хөйү ону дыңнааш, химиренчи берген: «Кандыг кончуг берге өөредиг боор! Кым ону дыңнап шыдаарыл?» 61 Иисус Бодунуң өөреникчилериниң Ооң сөстеринге таарзынмайн турарын билир болгаш: «Силерни ол чайгылдырып тур бе? – деп айтырган. – 62 А бир эвес Кижи амытан Оглунуң ооң мурнунда турган черинче көдүрлүп үнүп бар чыдарын көрүп кагзыңарза, чүү болурул че? 63 Амы-тынны чүгле Сүлде бээр, а кижиниң күжү ынай-даа ажыглаттынмайн турар. Мээң силерге чугаалаан сөстерим – амы-тынны бээр Сүлде ол-дур. 64 Ынчалза-даа араңарда бүзүревес улус база бар-дыр». Иисус эгезинден тура-ла, кымның Аңаа бүзүревезин база кымның Ону садыптарын билир турган. 65 Оон мынча дээн: «Мээң Адам кандыг-бир кижиге ындыг арга бербес чүве болза, Менче кым-даа чедип кээп шыдавазын чогум-на ынчангаш силерге чугаалааным ол-дур». 66 Ол үеден эгелээш, Иисустуң өөреникчилериниң хөй кезии Ону каапкан база Ооң-биле кады чорбас апарган. 67 А Иисус он ийи элчининден: «Силер база ойлап чоруурун күзевейн-дир силер бе?» – деп айтырган. 68 Симон Пётр Аңаа мынча деп харыылаан: «Дээрги, кымга баар улус бис? Мөңге амыдыралды бээр сөстер Силерде-дир. 69 Бис ам Силерге бүзүрей бердивис база Силерни Бурганның Ыдыктыг Төлээлекчизи деп билип алдывыс». 70 Иисус: «Мен силерни он ийи элчин кылдыр шилип албажык мен бе? – деп харыылаан. – А силерниң бирээңер эрлик-тир оң!» 71 Ол Симон Искариоттуң оглу Иуданың дугайында чугаалап турган. Иуда, он ийи элчинниң бирээзи тургаш, Иисусту алызында барып садыпкан чүве-дир.

Иоанн 7

1 Иисус ооң соонда Галилеяны эргип чорупкан. Иудейлер Ону өлүрер деп турар боорга, Ол Иудеяга барбас деп шиитпирлеп алган. 2 Иудейлерниң Чадырлар байырлалы чоокшулап орган. 3 Иисустуң дуңмалары ынчан Аңаа мынча дээннер: «Бо черни каггаш, Иудеяже чоруп көрем! Сээң кылып турар ажыл-херээңни өөреникчилериң база көрзүн. 4 Чүге дээрге кым-даа бодунуң билдингир боорун күзээр болза, ажыл-херээн бүдүү кылбас. А Сен мындыг ажыл-херекти чаяап чоруур-дур сен, ынчангаш Бодуңну бо улус мурнунга көргүс!» 5 Ооң дуңмалары безин Аңаа бүзүревейн турган чүве-дир. 6 Иисус оларга мынча дээн: «Мээң үем ам-даа келбээн-дир. А силерге кандыг-даа үе тааржыр-дыр. 7 Бо делегейниң улузу силерни көөр хөңнү чок болу берип шыдавас, а Мени көөр хөңнү чок-тур, чүге дээрге Мен ооң ажыл-херээ бузуттуг дээрзин херечилеп турар-дыр мен. 8 А силер байырлалче барыңар. Мен амдыызында ол байырлалче барбаайн, чүге дээрге Мээң үем ам-даа келбээн-дир». 9 Ону чугаалааш, Иисус Галилеяга артып калган. 10 Ынчалза-даа дуңмалары байырлалче чорупкан соонда, Иисус база ынаар чорупкан, чүгле ажыы-биле эвес, а бүдүү. 11 Иудей чагырыкчылар байырлал үезинде Ону дилеп турган. Олар: «Ол Кижиңер кайдал?» – деп айтырар болганнар. 12 Чон аразынга база-ла Ооң дугайында маргыштыг хөй чугаа-соот үнген. Чамдыызы Ону: «Буянныг кижи-дир» – дээннер. А өскелери: «Чок, Ол чонну мегелеп турар-дыр» – деп удурланыр болган. 13 Ындыг-даа болза, иудей эрге-чагыргадан корткаш, кым-даа Ооң дугайында ажыы-биле чугаалаваан. 14 А байырлал орту кирип чорда, Иисус Бурганның өргээзинге кирип келгеш, өөредип эгелээн. 15 Иудей чагырыкчылар: «Каяа-даа өөренмээн хирезинде, Ол ынча хөй чүвени кайыын билип алган чоор?» – дижип, элдепсинип турган. 16 Иисус мынча деп харыылаан: «Мээң өөредиим – Мээңии эвес, а Мени айбылап чоруткан Адамныы чүве. 17 Ооң күзел-соруун чогудар дээн кижи, ол өөредиг Бургандан-даа келген болза азы Мен Бодумнуң өмүнээмден-даа чугаалаан болзумза, ооң дугайында билип аар. 18 Бодунуң өмүнээзинден чугаалап чоруур кижи бодунга алдар-хүндү чедип алыксаар. А Ону айбылап чоруткан Адазынга алдар-хүндү чедип алыксаар Кижи алыс шынны чугаалаар болгаш, Ооң чүрээнде меге чок болур. 19 Моисей силерге ыдыктыг хоойлуну берди чоп? Ынчалза-даа силерниң чаңгызыңар-даа ыдыктыг хоойлуну сагывайн чоруур-дур! Чүү дээш, мени өлүрер деп бардыңар?» 20 Чыылган чон: «Сен букшуурай бердиң бе? Кым Сени өлүрер дээн чүвел?» – деп харыылаан. 21 Иисус улаштыр мынча дээн: «Мен чаңгыс кайгамчык чүүл кылдым, а силер шупту кайгап калдыңар. 22 Моисей силерге кыртыжап демдектээрин айтып берген (херек кырында ол Моисейни эвес, а бурунгу өгбелерни дамчып келген-даа болза), ынчангаш силер оолдарыңарны амыр-дыш хүнүнде-даа кыртыжап демдектээр-дир силер. 23 Моисейниң хоойлузун хажытпас дээш, кижини амыр-дыш хүнүнде кыртыжап демдектеп болур турда, Мен кижини амыр-дыш хүнүнде бүдүн-бүрүнү-биле сегидип каарымга, чүге ол дээш, Менче хорадап турарыңар ол? 24 Эреңгейлеп шиитпеңер, а чөптүг шииткел-биле шиидиңер». 25 Ынчан Иерусалимниң чамдык чурттакчылары мынча дээннер: «Даргаларывыстың өлүрер деп турар кижизи Ол эвес чүве бе? 26 Ынчаарга көрүңер даан, Ол ажыы-биле өөредип тур, а кым-даа Аңаа удур чүве чугаалавас-тыр. Христос ылап-ла Бо-дур деп, бистиң даргаларывыс билир чадавас. 27 Ынчалза-даа бис Ону таныыр, Ооң кайыын келгенин билир-дир бис. А Христос чедип кээрге, Ооң кайыын кээрин кым-даа билбес болур дээн чүве болгай». 28 Иисус ынчан Бурганның өргээзинге өөредиг берип тура, дыңзыдыр мынча дээн: «Мени таныыр база Мээң кайыын келгенимни билир-дир силер бе? Дөмей-ле Мен Бодумнуң өмүнээмден келбээн мен. Мени айбылап чоруткан Адамга ылаптыы-биле бүзүреп боор, ынчалза-даа силер Ону билбес-тир силер. 29 А Мен Ону билир мен, чүге дээрге Мен Ооң чанындан келген мен. Ол Мени айбылап чоруткан чүве». 30 Ынчан олар Иисусту тудуп хоругдап алыр бодаан, ынчалза-даа кым-даа Олче хол көдүрбээн, чүге дээрге Ооң үе-шагы ам-даа келбээн болган. 31 Чон аразындан хөй кижи Аңаа бүзүрей берген. Олар: «Христос чедип кээр болза, бо кижиниң кылганындан хөй кайгамчык демдектер көргүзүп шыдаар бе кай?» – дижип турганнар. 32 Чонда Ооң дугайында ындыг чугаалар чоруп турарын фарисейлер дыңнап кааннар. Ынчан фарисейлер болгаш Бурганның дээди бараалгакчылары Ону тудуп хоругдаары-биле Бурганның өргээзиниң таңныыл шериин чорудупканнар. 33 Иисус ол өйде мынча деп турган: «Мен ам силер-биле ындыг-ла үр эвес кады турар мен, оон Мени айбылап чоруткан Адамче чоруптарым ол. 34 Мени дилей бээр силер, ынчалза-даа тыппас силер. Мен каяа турар-дыр мен, силер ынаар чедип кээп шыдавас силер». 35 Ынчан иудейлер боттарының аразында: «Биске тывылбайн баар кылдыр, Ооң кайнаар баар деп турары ол? Гректер аразында тоо быдаргай чурттаан бистиң чонче чоруткаш, гректерни өөредир дивээн бе? 36 Ооң: „Мени дилей бээр силер, ынчалза-даа тыппас силер“ база „Мен каяа турар-дыр мен, силер ынаар чедип кээп шыдавас силер“ – деп чугаазының ужур-утказы чүл?» – дижи бергеннер. 37 Байырлалдың адак сөөлгү, эң өндүр улуг хүнүнде Иисус туруп келгеш, дыңзыг үн-биле мынча дээн: «Кым суксай-дыр, Меңээ чедип келзин база суксунун хандырып алзын!. 38 Бижилгеде айтып каанын ёзугаар, кым Меңээ бүзүрээрил, ооң чүрээнден амыдырал хайырлаар суглуг хемнер агып бадар». 39 Иисуска бүзүрей берген улустуң алыр ужурлуу Ыдыктыг Сүлдениң дугайында Ооң ынчаар чугаалааны ол. Ол өйде Бурган Бодунуң Сүлдезин оларга ам-даа бербээн турган, а ооң ужуру болза, Иисустуң Адазынче ам-даа өрү көдүрүлбээнинде болган. 40 Иисустуң ол сөстерин дыңнааш, чамдык улус: «Ол манаанывыс Медээчи дээрзи ылап-тыр!» – дишкен. 41 Өскелери мынча дээннер: «Ол Христос-тур!» А бир чамдыызы: «Христос канчап Галилеядан чедип кээр чүвел? – дижип, удурланыр болган. – 42 Христос Давид хаанның үре-салгалы болур болгаш Давидтиң чурттап чораан хоорайы Вифлеемге төрүттүнер деп Бижилгеде чугаалаан-на болгай». 43 Чон аразынга Иисус дээш алгыш-кырыштыг маргылдаа үнген. 44 Чамдык улус Ону тудуп хоругдаар дей берген, ынчалза-даа кым-даа Олче хол көдүрбейн барган. 45 А Бурганның өргээзиниң таңныыл шерии дээди бараалгакчылар болгаш фарисейлерже ээп чедип кээрге, демгилери оларга: «Чүге силер Ону тудуп эккелбедиңер?» – дээр болган. 46 Бурганның өргээзиниң таңныыл шерии: «Ол кижи дег кылдыр кым-даа, кажан-даа чугаалап көрбээн» – деп харыылаан. 47 Фарисейлер оларга мынча дээн: «Таанда-ла, Ол силерни база мегелеп каапты бе? 48 А эрге-чагырга тутканнарның азы фарисейлерниң аразындан Аңаа бүзүрей берген чаңгыс-даа кижи бар-дыр бе? 49 Чүгле бо, Моисейниң хоойлузун билбес, бүдүүлүк улус ынчалды, Бурганның каргыжы оларга четкен-дир!» 50 Фарисейлерниң бирээзи болур, Иисуска дүне када кээп турган Никодим дээрзи олардан: 51 «Баштай ооң өчүүн дыңнап албайн база ооң чүнү үүлгедип каанын билип албайн чыда, ол кижиге шииткел онаарын бистиң ыдыктыг хоойлувус чөпшээрээр чүве бе?» – деп айтырган. 52 Олар аңаа харыы кылдыр: «Бо чүү болду? Сен база Галилеядан келген эвес сен бе? Бижилгени өөрен, ынчан Бурганның медээчизи Галилеядан келбес дээрзин билип каар сен» – дээннер. 53 Оон олар шупту бажыңнарынче тарап чангылай бергеннер.

Иоанн 8

1 А Иисус Елеон даанче чорупкан. 2 Эртен эрте Ол база катап Бурганның өргээзиниң девискээринге көстүп келген. Бүгү чон Ону үглей чыглып кээрге, Иисус, олуруп алгаш, оларны өөредип эгелээн. 3 Ол өйде ном-хоойлу тайылбырлакчылары болгаш фарисейлер бир херээженни, ол ашаанга өскерлип турда, туткаш, Иисуска эккелгеннер. Олар ол херээженни чон ортузунга тургускаш, 4 Иисуска мынча дээннер: «Башкы! Бо херээжен ашаанга өскерлип тура, туттурган-дыр. 5 Моисей бодунуң хоойлузунга ындыгларны даш-биле өлүр согарын биске дужаап чораан болгай. А Силер чүү дээр силер?» 6 Иисусту буруудадыр кандыг-бир чылдак тып алыр дээш ынча деп турганнары ол чүве-дир. Ынчалза-даа Иисус, доңгайып алгаш, салаазы-биле довуракка бир-ле чүве бижий берген. 7 Олар Оон салдыкпайн, айтыргаш туруп бээрге, Ол ковайып келгеш, оларга мынча дээн: «Силерниң араңарда кажан-даа бачыт кылбаан кижи ол херээженче дашты баштай октапсын!» 8 Оон катап-ла доңгайып алгаш, довуракка чүве бижиирин уламчылай берген. 9 Ону дыңнааш, улус чаңгыстап тарап эгелээн, эң баштай эң улуглары чоруй барып-тыр. Иисус биле чон ортузунга турган херээженден өске, кым-даа артпаан. 10 Иисус бажын көдүрүп келгеш, ол херээженден: «Дуңмам! Сээң буруудадыкчыларың кайыл? Сени кым-даа шиитпээни ол бе?» – деп айтырган. 11 Оозу: «Кым-даа шиитпеди, Дээргим» – деп харыылаан. Иисус аңаа мынча дээн: «Мен база сени буруудатпайн тур мен. Чорупкаш, моон соңгаар бачыт үүлгетпе». 12 Иисус база катап фарисейлер-биле чугаалажы берген: «Мен – бо делегейниң улузунга Чырык-тыр мен. Мени эдерген кижи караңгыга азып чорбас, харын амы-тын бээр чырыкты алган болур». 13 Фарисейлер мынча дээн: «Бодуң-на Бодуң дугайыңда херечилээр-дир сен. Ынчангаш Сээң херечилээниң күш чок болур». 14 Иисус мынча деп харыылаан: «Бодум-на Бодумнуң дугайымда безин херечилеп турзумза, Мээң сөстеримге бүзүреп болур. Чүге дээрге Мен кайыын келгенимни болгаш кайнаар чоруй баарымны билир-дир мен, а силер Мээң кайыын келгенимни болгаш кайнаар чоруй баарымны билбес-тир силер. 15 Силер кижилерниң хемчээ-биле шиидер-дир силер, а Мен кымны-даа шиитпес-тир мен. 16 А бир эвес Мен шиидип-даа турган болзумза, Мээң шииткелим алыс шынныг болур, чүге дээрге Мен чааскаан эвес мен: Мени айбылап чоруткан Адам Мээң-биле кады-дыр. 17 А силерниң ыдыктыг хоойлуңарда ийи кижиниң херечилээнинге бүзүреп болур дээн болгай. 18 Бодум-на Бодумнуң дугайымда херечилээнимден аңгыда, Мени айбылап чоруткан Адам база Мени дээш херечилээн-дир». 19 «А Сээң Адаң кайдал?» – деп, олар айтырган. Иисус: «Силер Мени-даа, Мээң Адамны-даа билбес силер – деп харыылаан. – Мени билир турган болзуңарза, Мээң Адамны база билгей эртик силер». 20 Иисус ол сөстерни Бурганның өргээзинге өөредиг берип тургаш, акша-мөңгүн өргүлү шыгжаар чер чанынга чугаалаан. Ынчаарга кым-даа Ону тудуп хоругдаваан, чүге дээрге Ооң үе-шагы ам-даа келбээн болган. 21 Иисус оларга: «Мен-даа чоруур дей бердим. А силер Мени дилей бээр силер, ынчалза-даа хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер. Мен кайнаар чоруй баар-дыр мен, силер ынаар чедип шыдавас силер» – деп немеп чугаалаан. 22 Иудейлер ынчан мынча дижи берген: «„Мен кайнаар чоруй баар-дыр мен, силер ынаар чедип шыдавас силер“ – деп чүзүл ооң, ынча деп турарын бодаарга, Ол амы-тынынга четтинер дээн эвес бе?» 23 Иисус мынча деп харыылаан: «Силер бо чер-делегейден силер, а Мен – өрүтен келген мен. Силер бо делегейден силер, а Мен бо делегейден эвес мен. 24 Ынчангаш Мен силерге: „Хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер“ – дидим. Бир эвес Мени Ол-дур деп бүзүревес болзуңарза, силер хай-бачыдыңар өршээттинмейн өлүр силер». 25 Олар Иисустан: «Сен чогум кым сен?» – деп айтырганнар. Иисус мынча деп харыылаан: «Кым Мен дээрзин силерге үргүлчү чугаалап келдим. 26 Силерниң дугайыңарда чугаалааш, силерни шиидип болгу дег чүвем-не хөй. Ынчалза-даа Мени бо делегейже айбылап чоруткан Адамдан дыңнаан чүвемни-ле маңаа чугаалап чоруур-дур мен, а Мени айбылап чоруткан Адам алыс шынны чугаалаар болгай». 27 Ол иудейлерге Бодунуң дээрде Адазының дугайында чугаалап турарын олар билбээн. 28 Иисус улаштыр мынча дээн: «Кижи амытан Оглун өрү көдүрүпкеш, Мени Ол-дур деп база Бодунуң өмүнээзинден чүнү-даа кылбайн чоруур деп биле бээр силер: Ада Мени чүү чүвеге өөреткенил, ону-ла чугаалап чоруур-дур мен. 29 А Мени айбылап чоруткан Адам Мээң-биле кады – Ол мени чааскаандырзымны кагбаан, чүге дээрге Мен кезээде-ле Аңаа таарымчалыг чүүлдү кылып чоруур мен». 30 Ооң ол сөстери дээш, хөй кижи Аңаа бүзүрей берген. 31 Ынчан Иисус Аңаа бүзүрээн иудейлерге мынча дээн: «Силер Мээң өөредиим ёзугаар чурттаар болзуңарза, Мээң ёзулуг өөреникчилерим болур силер. 32 Ынчан алыс шынны билип алыр силер – оон ол шын силерни хостуг кылып каар». 33 Олар Аңаа: «Бис – Aвраамның үре-салгалы бис, кажан-даа, кымның-даа кулдары болуп чорбаан бис! „Хостуг апаар силер“ деп сээң ол чүү дээриң ол чүвел?» – деп харыылааннар. 34 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: бачыт кылган кижи бүрүзү бачыттың кулу болур чүве. 35 Кул өг-бүлеге үргүлчү туруп шыдавас, а ээниң оглу аңаа үргүлчү турар. 36 Ынчангаш Оглу силерге хосталганы бээр болза, ынчан ёзулуг-ла хостуг болур силер. 37 Мен силерни Авраамның үре-салгалы деп билир мен. Ынчалзажок Мени өлүрер деп тур силер – чүге дээрге Мээң сөзүм силерже кирип, сиңмээн-дир. 38 Адамның чанынга тургаш, Мен чүнү көржүк мен, ол дугайында силерге чугаалап тур мен, а силер бодуңарның адаңардан дыңнаан чүвеңерни кылып турар-дыр силер». 39 Олар: «Бистиң адавыс – Авраам!» – деп харыылааннар. Иисус оларга мынча дээн: «Силер ылап-ла Авраамның ажы-төлү болзуңарза, ооң ажыл-херээн кылып чораай силер. 40 А силер дээрге ындыг эвес, Мени – Бодунуң Бургандан дыңнааны алыс шынны силерге чугаалап берген кижини – өлүрер деп турар-дыр силер! Авраам ынчап турган эвес. 41 Чок ыңар, силер бодуңарның адаңарның ажыл-херээн кылып чоруур-дур силер». «Бис сурас болуп төрүттүнмээн бис – деп, олар удурланып үнген. – Бистиң чаңгыс Адавыс – Бурган ол-дур». 42 Иисус оларга: «Силерниң Адаңар Бурган турган болза, Меңээ ынак болгай-ла силер, чүге дээрге Бургандан чедип келген болгаш, Мен ам мында турар-дыр мен. Бодум-на Бодумнуң өмүнээмден чедип келбээн мен – Бурган Мени айбылап чоруткан! – деп харыылаан. – 43 Чүге Мээң сөзүмнү билип албайн турар силер? Чүге дээрге Мээң медээмни дыңнап шыдавас-тыр силер. 44 Силерниң адаңар – эрлик-тир, ынчангаш силер бодуңарның адаңарның күзээн-не чүвезин күүседирин бодаар-дыр силер. А ол кезээде-ле кижи өлүрүкчүзү чораан база алыс шынны хүлээп көрбейн келген, чүге дээрге ооң бодунда алыс шын чок. Ол мегелей бергеш, бодунуң төрээн дылынга чугаалап турары ол, чүге дээрге ол боду мегечи-дир база нүгүл-мегениң адазы-дыр. 45 А Мен алыс шынны чугаалап турумда-ла, Меңээ бүзүревес-тир силер! 46 Силерниң араңардан кым Мени бачыттыг деп сойгалаар харыктыгыл? Мен силерге алыс шынны чугаалап турар болзумза, чүге меңээ бүзүревес силер? 47 Кым Бурганныыл, ол кижи Бурганның сөстерин тооп дыңнаар. Силер Бурганга хамаарышпас болгаш, Мээң сөстеримни тооп дыңнавазыңар ол-дур». 48 Оон иудейлер Иисуска: «Сени „Самариядан келген хей-дир“ деп база „Букшуураан-дыр бо“ деп, бис шынын чугаалап келген-дир бис» – дээннер. 49 Иисус мынча деп харыылаан: «Мен букшууравадым, харын Мээң Адамны хүндүлээр-дир мен, а силер Мени бак сөглеп, дора көөр-дүр силер. 50 Мен Бодумга алдар дилевейн тур мен. Дилеп тып база Мээң таламче шиидип турар өске Кижи бар болгай. 51 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мээң сөзүмнү бодунга кадагалап алыр кижи өлүмнү кажан-даа көрбес». 52 Иудейлер Аңаа мынча дээннер: «Сени букшуураан дээрзин бис ам-на ылап билдивис. Aвраам болгаш Бурганның медээчилери өлү бергилээн болгай. А Сен: „Мээң сөзүмнү бодунга кадагалап алыр кижи кажан-даа өлбес“ – дээр-дир сен. 53 Таанда-ла Сен бистиң өгбевис Авраамдан улуг сен бе? Ол ышкаш өлү бергилээн медээчилерден база улуг сен бе? Бодуңну Кым мен деп көргүзер бодап тур сен?» 54 Иисус мынча деп харыылаан: «Бодум-на Бодумну алдаржыдар болзумза, Мээң ол алдарым хей хоозун боор. Ынчалза-даа Мени Мээң Адам алдаржыдып турар – а силер Ону бистиң Бурганывыс дижир болгай силер! 55 Силер Ону черле билбес турган силер, а Мен Ону билир мен. „Ону билбес мен“ дээн болзумза, силер ышкаш мегечи болур ийик мен. Ынчалза-даа Мен Ону билир база Ооң сөзүн сагып чоруур мен. 56 Силерниң адаңар Aвраам Мээң кээр хүнүмнү көөрүн бодап келгеш, өөрүп-байырлап турган. Ол ону көрген-даа, аас-кежиктиг болган-даа!» 57 Ынчан иудейлер Аңаа мынча дээннер: «Сээң харың бежен безин четпээн-дир, а Авраам Сени көргени ол бе?» 58 Иисус оларга мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Авраамның төрүттүнериниң мурнунда-ла, МЕН-ДИР МЕН». 59 Ынчан олар Ону согар дээш, даштар сегирип алганнар. Ынчалза-даа Иисус ажытталы бергеш, Бурганның өргээзинден үнүп чоруй барган.

Иоанн 9

1 Иисус оон, эртип бар чыткаш, төрүмелинден согур кижи көрүп каан. 2 Ооң өөреникчилери: «Башкы! Бо кижиниң согур төрүттүнген ужуру чүдел, кым бачыт үүлгеткенил: ол боду бе азы ооң ада-иези бе?» – деп айтырганнар. 3 Иисус мынча деп харыылаан: «Ол боду-даа, ооң ада-иези-даа бачыт үүлгетпээн-дир, а Бурганның күчү-күжү аңаа бодарап көзүлзүн дээш, согур болганы ол-дур. 4 Хүн дурту төнмээнде, Мени айбылап чоруткан Адамның ажыл-херээн улаштыр кылыр ужурлуг бис. Дүн дүжүп кел чыдыр, ынчан кым-даа чүнү-даа кылып шыдавас болгай. 5 Бо делегейге турар шаамда, Мен – бо делегейге чырык-тыр мен». 6 Ону чугаалааш, Иисус черже дүкпүрүпкеш, чараазы-биле довуракты хоюткаш, оозу-биле согур кижиниң карактарын чаап берген. 7 Оон аңаа мынча дээн: «Баргаш, Силоамның (ол дээрге „Айбылаткан“ дээни ол) эштир хөөлбээнге арның чуп каавыт». Ол кижи барып чунуп каапкаш, оон караа көстүр апарган дедир ап четкен. 8 Ынчан ооң кожалары болгаш ону согур деп мурнунда көрген улус мынча дээннер: «Орта чоор бе? Хайырлал дилеп олурар кижи бо бе, кай?» 9 Чамдык улус: «Ийе, ол-дур» – дишкен. Өскелери: «Чок, ооң-биле дөмей кижи-дир» – деп удурланганнар. А демги кижи: «Мен-дир мен» – дээн. 10 Олар оон айтырганнар: «А сээң карааң канчап көре берди?» 11 Ол мынча деп харыылаан: «Иисус деп аттыг бир кижи хоюткан малгаш-биле карактарымны чаап бергеш: „Баргаш, Силоамга чунуп каавыт“ – диди. Мен баргаш, чунуп кааптым, оон караам көре берди». 12 Олар: «Ол кижи кайдал?» – деп айтырганнар. Демгизи: «Билбес мен» – дээн. 13 Мурнунда согур чораан ол кижини фарисейлерге эккелгеннер. 14 А Иисустуң хоюткан малгаш кылгаш, ооң караан ажыдып каан хүнү амыр-дыш хүнү турган чүве-дир. 15 Фарисейлер база-ла ооң караа канчап көстү бергенин ол кижиден айтырып эгелээннер. Ол мынча дээн: «Иисус мээң карактарымны хоюткан малгаш-биле чаап берди. Оон мен чунуп каапкаш, көре бердим». 16 Ынчан чамдык фарисейлер: «Ол кижи Бургандан эвес-тир, чүге дээрге амыр-дыш хүнүнүң хоойлузун сагывас-тыр» – дээннер. Өскелери: «Ынчаарга бачыттыг кижи канчап ындыг кайгамчык чүүлдерни кылып шыдаарыл?» – дижип, удурланыр болган. Ынчангаш оларның аразынга маргылдаа үнген. 17 Согур кижиден база катап: «Ол сээң карааңны көөр кылып каан дээр-дир сен. Ооң дугайында бодуң чүнү чугаалап болур сен?» – деп айтырганнар. Демгизи: «Ол – Бурганның медээчизи-дир» – деп харыылаан. 18 Иудейлер ол кижи баштай согур чорааш, оон караа көстү берген дээрзинге дөмей-ле бүзүрээрин күзевээннер. Олар караа көстү берген кижиниң ада-иезин келдиртип эккелгеш, 19 олардан: «Бо силерниң оглуңар бе? Ону согур төрүттүнүп келген деп тур силер бе? Ам көре бергени ол бе?» – деп айтырганнар. 20 Ооң ада-иези мынча деп харыылаан: «Бо дээрге бистиң оглувус деп база ол согур төрүттүнүп келген деп билир бис. 21 А ооң ам канчап көре бергенин база кым ооң карактарын көрүптер кылып бергенин билбес бис. Ооң бодундан айтырыптыңар, улуг апарган кижи-дир, боду чугаалап берзин». 22 (Иудей эрге-чагыргадан корткаш, ооң ада-иези ынчаар харыылаан. Ужуру чүдел дизе, Иисусту Бурганның шилээн Христозу деп хүлээп көрген кижини синагогадан аңгылаар дугайында шиитпирни иудей эрге-чагырга хүлээп апкан болган. 23 Ындыг болурга, ооң ада-иези: «Улуг апарган кижи-дир, ооң бодундан айтырыптыңар» – дээн чүве-дир.) 24 Ынчангаш согур чораан кижини ийиги удаа келдирткеш, аңаа: «Шынын чугаалап, Бурганны алдаржыт! Ол кижи бачыттыг дээрзи биске билдине берди» – дээннер. 25 Согур чораан кижи мынча деп харыылаан: «Ооң бачыттыын билбес мен, чаңгыс-ла билир чүвем: мен согур чордум, а ам көре бердим». 26 Олар оон катап-ла айтырган: «Ол сени канчапты? Сээң карааңны канчап көре бээр кылыпты?» 27 Согур чораан кижи оларга: «Мен силерге дем-не чугааладым, а силер дыңнавас чордуңар. Ам чүү болдуңар, база катап дыңнаксап тур силер бе? Азы боттарыңар база Ооң өөреникчилери болуксап тур силер бе?» – деп харыылаан. 28 Олар ону дора көрүп: «Сен-не харын Ооң өөреникчизи боор сен! А бис Моисейниң өөреникчилери-дир бис! 29 Бурганның Моисей-биле чугаалашканын билир бис, а ол Кижиниң дугайында, Ооң кайыын келгенин-даа билбес бис» – деп алгыржы бергеннер. 30 Караа көстү берген кижи оларга мынча деп харыылаан: «Кара элдеп! Ол караамның көөрүн эгидип берди, а силер Ооң кайыын келгенин ам-даа билбес-тир силер. 31 Ынчалза-даа Бурган бачыттыгларны дыңнавас, харын кымнар Аңаа мөгеерил база Ооң күзел-соруун күүседирил, чүгле ол улусту дыңнаар дээрзин билир бис. 32 Кандыг-бир кижи төрүмелинден согур кижиге карааның көөрүн эгидип берген деп чүве бо делегейниң тывылганындан бээр дыңналбаан херек-тир. 33 Ол Бургандан келбээн турган болза, чүнү-даа кылып шыдавас ийик!» 34 Фарисейлер аңаа харыылап: «Бүрүнү-биле бачытка алыскан бооп төрүттүнген бодуң, бисти өөредирин канчап семээр сен?!» – деп алгыргаш, ону үндүр сывыртапканнар. 35 Иисус ол кижиниң үндүр сывыртадып алганын дыңнааш, ону тып алгаш: «Сен Кижи амытан Оглунга бүзүрээр сен бе?» – деп айтырган. 36 Ол кижи: «Дээрги, Ол кымыл дээрзин чугаалап көрүңерем, мен база Аңаа бүзүрээйн дээш» – деп харыылаан. 37 Иисус аңаа: «Сен Ону көрген сен. Сээң-биле чугаалажып турар кижи Ол-дур» – дээн. 38 «Бүзүреп тур мен, Дээрги!» – деп, ол харыылааш, Ооң мурнунга дис кырынга мөгейип-тир. 39 Ынчан Иисус: «Мен бо делегейже караа көрбестер көрзүн дээш, а караа көөрлер согурара берзин дээш, шииткел кылып келген мен» – дээн. 40 Ону дыңнааш, Ооң чанынга турган фарисейлер Аңаа: «Чүүже? Таанда-ла бис база согур бис бе?» – дээннер. 41 Иисус мынча деп харыылаан: «Силер ылап-ла согур турган болзуңарза, бачыт дээш буруудавас ийик силер. Ынчалза-даа силер көрүп тур бис дижир-дир силер, ынчангаш бачыдыңар силерге артып каар».

Иоанн 10

1 «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: хой кажаазынче эжик дамчыштыр эвес, а кандыг-бир өске арга-биле кирер кижи – оор болгаш дээрбечи-дир. 2 А эжик дамчыштыр кирген кижи – хойларның кадарчызы ол-дур. 3 Таңныыл аңаа эжикти ажыдып бээр. Хойлар ооң үнүн дыңнаар, ынчангаш ол бодунуң хойларының адын адап кыйгыргаш, сүрүп үндүре бээр. 4 Ол бодунуң хойларын шуптузун үндүр сүрүп алгаш, оларның мурнунга чоруур, а хойлары ооң үнүн таныыр болгаш, ону эдерип чоруптарлар. 5 Хойлар өске кижини эдербес, харын хоюп маңнажы бээрлер, чүге дээрге өске кижиниң үнүн билир эвестер». 6 Иисус бо угаадыглыг чугааны иудейлерге чугаалап берген, ынчалза-даа Ооң чүнүң дугайында чугаалаанын олар билбейн барган. 7 Иисус улаштыр мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мен – хойларга эжик-тир мен. 8 Мээң мурнумда кээп турганнарның дөгерези – оорлар болгаш дээрбечилер-дир. Ынчалза-даа хойлар оларны дыңнавайн барган. 9 Мен – хойларга эжик-тир мен. Мени дамчыштыр кирер кижи камгалалды алыр. Ол эжик дамчыштыр кире бээр болгаш үне бээр база бодунга одар-белчиирни тып алыр. 10 Оор чүгле оорлаар, өлүрер болгаш үрегдеп-бузар дээш кээр. А Мен оларга амыдыралды – артыкшылдыг элбек амыдыралды эккээр дээш келген мен. 11 Мен – ачылыг кадарчы-дыр мен: ачылыг кадарчы бодунуң хойлары дээш, амы-тынын бээр болгай. 12 А хөлезиленикчи кижи ёзулуг кадарчы эвес-тир, хойлар ооңуу эвес-ле болгай, ол бөрү келгенин көрүп кааш, кодан хоюн каапкаш, дезе бээр. А бөрү хойларже шурай бергеш, тарадыр ойладыптар. 13 А хөлезиленикчи дезе бээр, чүге дээрге хөлезиленген болгаш, хойларже сагыш салбас. 14 Мен – ачылыг кадарчы-дыр мен, Бодумнуң хойларымны билир мен, Мээң хойларым база Мени билир. 15 Адамның Мени канчалдыр билири ышкаш, Адамны Мен база ынчалдыр билир мен. Мен амы-тынымны хойларым дээш бээр мен. 16 Менде бо кодандан эвес, өске хойлар база бар – Мен оларны база бөлүп эккээр ужурлуг мен. Олар база-ла Мээң үнүмнү дыңнаар, ынчангаш чаңгыс кадарчылыг чаңгыс кодан турар! 17 Ону катап хүлээп аар дээш, амы-тынымны берип турар боорумга, Адам Меңээ ынак. 18 Амы-тынымны Менден кым-даа хунаап албайн турар, Мен ону Бодум берип тур мен. Менде ону бээр эрге бар, ону катап хүлээп алыр эрге база бар. Адам Меңээ ынчалдыр айыткан». 19 Ооң сөстери дээш, иудейлер аразынга база катап аңгылаашкын, маргылдаа үнген. 20 Оларның дыка хөйү: «Ол-даа букшуураан-дыр, угааны база сээдеңнээн-дир. Чүге Ону дыңнаар силер?» – дээннер. 21 А өскелери: «Букшуураан кижиниң чугаазы эвес-тир бо. Кай, бук согурарган улустуң караан көөр кылып шыдаар бе?!» – деп турганнар. 22 Кыш дүжүп келген. Иерусалимге Бурганның өргээзин чаартырының байырлалы болган. 23 Иисус ынчан Бурганның өргээзинге, Соломоннуң серизи дээр черни дургаар кылаштап турган. 24 Иудейлер Ону үглеп келгеш: «Сен бисти чежеге дээр алаң кайгадып, шенеп кээр сен? Ылап-ла Христос болзуңза, биске ажыы-биле чугаала» – дээннер. 25 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Мен силерге чугаалап турдум чоп, ынчалза-даа бүзүрээрин күзеведиңер. Адамның өмүнээзинден кылып турарым ажыл-херек – Мени бадыткаар херечилел ол-дур. 26 Ынчалза-даа силер бүзүревес-тир силер, чүге дээрге Мээң хойларымның санынче кирбээн-дир силер. 27 Мээң хойларым Мээң үнүмнү дыңнап турар. Мен база оларны билир мен, олар Мени эдерип чоруур. 28 Мени эдерип чоруур улуска мөңге амыдыралды бээр мен, ынчангаш олар кажан-даа өлбес база кым-даа оларны кажан-даа Мээң холумдан ушта соп шыдавас. 29 Оларны Меңээ берген Адам хамык улустан өндүр улуг, ынчангаш кым-даа оларны Мээң Адамның холдарындан хунаап ап шыдавас. 30 А Адам биле Мен – тудуш чаңгыс бис». 31 Ону согар дээш, иудейлер ынчан база катап даштар сегирип алган. 32 Ынчаарга Иисус оларга: «Мен дыка хөй буянныг ажыл-херекти Адамның өмүнээзинден силерге көргүстүм. Оларның кайызы дээш, силер Мени даштар-биле согар деп турарыңар ол?» – дээн. 33 Иудейлер Аңаа мынча деп харыылаан: «Буянныг ажыл-херээң дээш, Сени согар диведивис. Харын Бурганны дорамчылааның дээш база Сээң, анаа кижи хиреңде, Бодуңну Бурган мен деп турарың дээш, Сени даштар-биле согар деп бардывыс». 34 Иисус оларга мынча дээн: «Силерниң ыдыктыг хоойлуңарда: „Мен: ‘Силер бурганнар-дыр силер’ – деп чугааладым“ – деп биживээн чүве бе? 35 Бурганның сөзү четкен улусту Ол бурганнар деп адап турар-дыр. А Бижилгени хажыдып болбас херек. 36 Силер канчап черле Адазының ыдыктааш, бо делегейже айбылап чорудупканы Мени: „Мен – Бурганның Оглу мен“ – депкен сөстерим дээш, „Бурганны дорамчылаан“ деп семээр силер че? 37 Адамның Мени кылзын дээн ажыл-херээн кылбайн турар болзумза, Меңээ бүзүревеңер! 38 А Мен ону кылып турар болзумза, Мээң чугаамга бүзүревейн-даа турзуңарза, Мээң ажыл-херээмге бүзүреңер! Адамны – Мээң-биле сырый харылзаалыг, а Мени – Адам-биле харылзаалыг дээрзин ынчан медереп билип алыр силер». 39 Олар ынчан Ону база катап тудуп хоругдаар бодааннар. Ынчалза-даа Иисус оларның холундан адырлып чоруй барган. 40 Иисус оон база катап Иорданның ол чарыынче, ооң мурнунда Иоанның улусту сугже суп турган черинче чоруй баргаш, орта артып калган. 41 Хөй улус Аңаа кээп турган. Олар: «Иоанн кандыг-даа кайгамчык чүүл кылган эвес. А ол Кижи дугайында чугаалап турган чүвези шын болган-дыр» – деп чугаалажыр болган. 42 Ынчангаш ол черге хөй улус Иисуска бүзүрей берген.

Иоанн 11

1 Лазар дээр кижи аарый берген чүве-дир. Ол Мария биле Марфа угбашкыларның чурттап олурганы Вифания суур чурттуг кижи турган. 2 А Мария дээрге Дээрги Иисусту чаагай чыттыг үс-биле чаггаш, Ооң буттарын бажының дүгү-биле чодуп берген херээжен ол чүве-дир. Ол аарый берген Лазарның дуңмазы турган. 3 Угбашкылар Иисуска мынча деп сөгледипкен: «Дээрги! Силерниң ынак кижиңер аарый берди». 4 Иисус ону дыңнааш, мынча дээн: «Бо аарыг эчизинде барып, өлүмге чедирбес, а Бурганның алдары нептерээринге – Бурганның Оглун алдаржыдарынга чедирер аарыг-дыр». 5 Иисус Марфага, ооң дуңмазынга база Лазарга ынак турган. 6 Ындыг-даа болза, Лазарның аарый бергенин дыңнааш, ынчан турган черинге ам-даа ийи хүн дургузунда артып калган. 7 Ооң соонда Ол өөреникчилеринге: «Ам Иудеяже дедир чоруулуңар» – дээн. 8 Өөреникчилери Аңаа: «Башкы! Иудейлер Силерни даштар-биле согар деп турганындан бээр үр болчук бе, а Силер база катап ынаар баарыңар ол бе?» – дээннер. 9 Иисус мынча деп харыылаан: «Хүнде он ийи шак бар эвес чүве бе? Хүндүс кылаштап чоруур кижи илдигип кээп дүшпес, чүге дээрге ол бо делегейниң чырыын көрүп чоруур. 10 А дүне кылаштап чоруур кижи илдигип кээп дүжер, чүге дээрге ол кижиниң чырыы чок-тур». 11 Иисус оларга ынча дээш, оон немеп каан: «Бистиң өңнүүвүс Лазар удуй берген-дир. Мен ону оттурар дээш чоруурум ол». 12 Ооң өөреникчилери: «Дээрги! Ол удуп чыдар болза, экирий бээр дээн-дир» – дээннер. 13 Иисус ол чугаазы-биле Лазарны өлген-дир деп турган, а өөреникчилери Ол анаа уйгу дугайында чугаалаан боор деп бодааннар. 14 Иисус ынчан оларга дорту-биле чугаалаан: «Лазар өлген-дир. 15 Силерни бодааш, бүзүрей бээриңер дээш, ооң-биле кады турбаанымга өөрүп тур мен. Че, ам олче бараалыңар». 16 Ийис дээр шола аттыг Фома ынчан арткан өөреникчилерге: «Баргаш, бис база Ооң-биле кады өлү берээли» – дээн. 17 Иисус ынаар чеде бергеш, Лазарның мага-бодун чевег-куйга суп, орнукшутканындан бээр дөрт хонганын билип алган. 18 Вифания Иерусалимниң чоогунга, он беш °стадий хире ырак черге турган. 19 Ынчангаш иудейлерниң аразындан хөй кижи оларның калган акызының кажыыдалын үлежир дээш, Марфа биле Марияга чедип келген чүве-дир. 20 Марфа Иисустуң кел чыдарын дыңнай сал-ла, Аңаа уткуштур үнүпкен, а Мария бажыңынга артып калган. 21 Марфа Иисуска: «Дээрги! Силер маңаа турган болзуңарза, мээң акым өлбес ийик. 22 Ынчалза-даа Бургандан Силер чүнү-даа дилээр болзуңарза, Бурган Силерге ам-даа болза бээрин билир мен» – дээн. 23 Иисус аңаа: «Акың катап дирлип кээр-дир» – дээн. 24 Марфа Аңаа: «Сөөлгү хүнде, катап дирлиишкин үезинде, ооң катап дирлип кээрин билир мен» – дээн. 25 Иисус аңаа: «Мен улусту өлүглер аразындан катап диргизип, оларга амы-тынны бээр мен. Меңээ бүзүрээр кижи, өлү-даа бээр болза, амыдыралче эглип кээр. 26 Чурттап чорааш, Меңээ бүзүрээр кижи база кажан-даа өлбес. Ындыг деп бүзүрээр сен бе?» – дээн. 27 Марфа Аңаа: «Ийе, Дээрги! Делегейже чедип кээр ужурлуг Бурганның Оглу, Христос – Ол силер-дир дээрзинге бүзүрээр мен» – дээн. 28 Ону чугаалааш, Марфа чорупкан, оон бодунуң дуңмазы Марияны бүдүү кый деп алгаш: «Башкы чедип келди. Ол сени кыйгырып тур» – дээн. 29 Мария дыңнай сал-ла, далаш-биле тура халааш, Аңаа уткуй чорупкан. 30 Иисус ам-даа суурже кирбээн, Марфаның Ону уткуп алган черинге хевээр турган чүве-дир. 31 Мария-биле кады бажыңга ону оожуктуруп турган иудейлер ооң далаш-биле тургаш, үне бергенин көргеш, ол чевегге баргаш, аңаа ыглап аар дээн-дир деп бодааш, ону эдерип чорупканнар. 32 А Мария Иисустуң турган черинге чеде бергеш, Ону көрүп кааш, Ооң мурнунче кээп дүшкеш, Аңаа: «Дээрги! Силер маңаа турган болзуңарза, акым өлбес ийик!» – дээн. 33 Иисус ооң ыглап турарын база ооң-биле кады келген ыглап-сыктаан иудейлерни көргеш, Боду база сеткилинден кажыыдап, хөлзей берген. 34 Оон Ол: «Силер ону кайда орнукшудуп кагдыңар?» – деп айтырган. Иудейлер Аңаа: «Дээрги, бараалыңар, Бодуңар көрүптер силер» – деп харыылааннар. 35 Иисус ыглай берген. 36 Иудейлер ынчан: «Ооң аңаа кайы хире ынак турганын көрүңер даан!» – деп турганнар. 37 А оларның чамдыктары: «Ол согур кижиниң караан көөр кылып каан болгай. Лазарны база өлбес кылдыр кылып каап шыдавас турган ирги бе?» – дижип турганнар. 38 Иисус, ишти-хөңнүнүң көдүрлүрү дам барып, чевегге чедип келген. Ол дээрге аксын даш-биле дуглап каан куй болган. 39 Иисус: «Дашты ап кааптыңар» – деп дужааган. Өлген кижиниң дуңмазы Марфа Аңаа: «Дээрги! Чыдый берип-тир. Ооң мөчээнинден бээр дөрткү хүн-дүр» – дээн. 40 Иисус Марфага мынча дээн: «„Бүзүрээр-ле болзуңза, Бурганның күчү-күжүн көөр сен“ – деп, Мен сеңээ чугаалаважык мен бе?» 41 Дашты ап каапканнар. Иисус карактарын дээрже углай көргеш, мынча дээн: «Адам! Мени дыңнап турарың дээш, Сеңээ өөрүп четтирдим. 42 Мени үргүлчү дыңнап турарыңны билир мен. Ынчалза-даа Мени Сээң айбылап чорутканыңга бүзүрезиннер дээш, мында турар улуска өнезин ынча дидим». 43 Ону чугаалааш, Ол ыыткыр үн-биле: «Лазар, куй иштинден үнүп кел!» – деп кый дээн. 44 Холдарын болгаш буттарын орнукшудулга шывыглары-биле ораап каан өлген кижи үнүп келген. Ооң арнын аржыыл-биле дуй шарып каан болган. Иисус улуска: «Ооң шывыгларын ап кааптыңар, хостуг кылаштазын!» – дээн. 45 Марияның бажыңынга келген база Иисустуң чүнү кылганын көрген хөй иудейлер ынчан Аңаа бүзүрей берген. 46 Ынчалза-даа оларның чамдыызы ээп келгеш, Иисустуң чүнү кылганын фарисейлерге чугаалап бергеннер. 47 Бурганның дээди бараалгакчылары база ол фарисейлер ынчан дээди Чөвүлелин чыгганнар. Олар мынча дээн: «Канчапса экил? Ол кижи хөй-ле кайгамчык чүүлдер кылгаш туруп берди. 48 Ону ол хевээр арттырып каар болзувусса, шупту улус Аңаа бүзүрей бээр. Римчилер ынчан Бурганывыс өргээзин болгаш чонувусту чок кылып каар». 49 Оларның бирээзи, ол чылын Бурганның дээди бараалгакчызы турган Каиафа дээрзи өөрүнге: «Чүү болуп турарын билбес-тир силер! 50 Бүгү иудей чон кырлырының орнунга, чон дээш, чаңгыс кижиниң өлүрү силерге дээре дээрзин угааптар шааңар чок-тур» – дээн. 51 Каиафа ону бодунуң мерген угаанныындан чугаалаваан, ынчалза-даа ол Бурганның ол чылгы дээди бараалгакчызы турган боорга, Иисустуң чон дээш өлүрүн Бурган ооң аксы-биле медеглээн. 52 Чүгле иудей чон эвес, а Бурганның тоо быдараан бүгү ажы-төлү чер болгандан чыглып келзин дээш, ынчаар болур ужурлуг турган. 53 Ол хүнден эгелээш, олар Иисусту канчап чок кылырын боданы бергеннер. 54 Ооң уржуундан Иисус иудейлерниң аразынга ажыы-биле көстүп, харылзашпас апарган. Ол оортан ээн кургаг хову чанында Эфраим дээр хоорайже чоруй баргаш, аңаа Бодунуң өөреникчилери-биле кады артып калган. 55 Иудейлерниң Хосталыышкын байырлалы чоокшулап орган болгаш, бүгү чурттан хөй улус арыглаашкын ёзулалдары сагыыр дээш, байырлал мурнуу чарыында Иерусалимче чорупкан чүве-дир. 56 Олар Иисусту дилеп турган база Бурганның өргээзинге чыылгаш, бот-боттарынга: «Силер чүү деп бодаар силер? Байырлалга Ол келбес боор аа?» – деп турганнар. 57 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш фарисейлер Иисустуң кайда турарын билир кижи бүрүзү Ону тудуп хоругдаары-биле оларга дыңнадыр ужурлуг деп дужаал таратканнар.

Иоанн 12

1 Хосталыышкын байырлалынга чедир алды хүн артканда, Иисус Ооң өлүглер аразындан катап диргискени Лазарның чурттап турганы Вифанияже чедип келген. 2 Аңаа Иисустуң алдар-хүндүзү дээш, кежээки чем белеткээн. Марфа бараан болуп, чем салган, а Лазар Ооң-биле база өске аалчылар-биле кады хөлестеп олурган. 3 Мария ынчан арыг нардтан кылган улуг үнелиг, бир литра хемчээлдиг чаагай чыттыг үстү алгаш, Иисустуң буттарын чаггаш, бажының дүгү-биле Ооң буттарын чодуп берген. Бажың ишти чаагай чыттыг үстен айдызалы берген. 4 Ооң өөреникчилериниң бирээзи болур, сөөлүнде барып Ону садыпкан Иуда Искариот ынчан: 5 «Чүге бо чаагай чыттыг үстү 300 мөңгүн чооска садыпкаш, акшазын ядыыларга үлеп берип болбас турганыл?» – дээн. 6 Ону Иуда ядыылар дээш сагыш салгаш эвес, а ооржу болган ужурунда чугаалаан чүве-дир: ол акша шыгжаар ниити хааржакты бодунга ап чораан болгаш, оон акшаны бодунуң хереглели дээш уштуп алыр чаңныг турган. 7 Иисус мынча дээн: «Аңаа дегбеңер! Ол херээжен Мени орнукшудар хүнге чедир үстү шыгжап чоруур ужурлуг турган-дыр. 8 Ядыылар силер-биле үргүлчү кады турар болгай, а Мен силер-биле үргүлчү турбас мен». 9 Ооң ында турарын эңдерик хөй иудейлер билип алгаш, чүгле Иисус дээш эвес, харын Ооң өлүглер аразындан катап диргискени Лазарны көөр дээш, ынаар чедип келгеннер. 10 Бурганның дээди бараалгакчылары ынчан Лазарны база өлүрер деп шиитпирлээн. 11 Чүге дээрге ооң уржуундан хөй иудейлер Иисуска чедип кээп, Аңаа бүзүреп турганнар. 12 Даартазында хүндүс байырлалга келген мөөң чон Иисусту Иерусалимче кел чыдар деп дыңнап каан. 13 Олар пальма ыяштың бүрүлүг будуктарын тудуп алгаш, Аңаа уткуштур үнүп келгеш: «Осанна! Дээрги-Чаяакчының өмүнээзинден кел чыдар Израильдиң Хааны алгадып-йөрээтсин!» – деп кыйгырып турганнар. 14 Иисус аныяк элчиген тыпкаш, ону мунуп алгаш чорупкан. Ол болза Бижилгеде: 15 «Сион-кыс, кортпа! Көр даан, сээң Хааның элчиген оглу мунган кел чор» – деп бижээни дег болган. 16 Ооң өөреникчилери эгезинде ону билип чадап кааннар. Ынчалза-даа Иисус алдаржый берген соонда, Бижилгеде Ооң дугайында ынчалдыр бижээнин база Ооң-биле ол бүгүнүң ынчалдыр болганын сактып келгеннер. 17 Иисус Лазарны чевегден үндүр кыйгыргаш, ону өлүглер аразындан катап диргизип турган өйде Ооң-биле кады чораан улус ол дугайында чугаалажы берген. 18 Чон ол кайгамчык чүүлдү Иисустуң кылганын дыңнаан болгаш, Ону уткуп үнүп келген чүве-дир. 19 А фарисейлер боттарының аразында: «Чүнү-даа кылып шыдавазывысты көрүп тур силер бе? Эңдерик улус Ону эдерип чорупту» – дишкеннер. 20 Иерусалимге байырлалче Бурганга мөгейип келгеннерниң аразында чамдык гректер база турган. 21 Олар Галилеяның Вифсаида чурттуг Филиппке чеде бергеш, оон дилег кылып: «Дээрги! Бис Иисусту көрүксеп тур бис» – дээннер. 22 Филипп чоруткаш, ол дугайын Андрейге чугаалаан, а ооң соонда Андрей биле Филипп ийилээ баргаш, Иисуска сөглээннер. 23 Иисус оларга мынча деп харыылаан: «Кижи амытан Оглунуң алдаржыыр шаг-үези ам келген-дир. 24 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: кызыл-тас үрезини хөрзүнче кээп дүшкеш, өлбес болза, ходугур чаңгыс үрезин бооп артар, а өлү берзе, элбек дүжүттү бээр. 25 Бодунуң амы-тынынга ынак кижи амы-тынын чидирип аар, а бо делегейге бодунуң амы-тынын кадагалаар хөңнү чок кижи оозун мөңге амыдырал дээш кадагалап аар. 26 Меңээ бараан болган кижи Мени эдерзин! Мен кайда турар болдур мен, Мээң чалчам база ында болур. Меңээ бараан болган кижини Мээң Адам алдаржыдар. 27 Мээң сеткилим аажок хөлзеп-дойлуп тур! Чүү деп чугаалаар кижи боор мен? „Адам! Мени ол шактан камгалап көр!“ дээр бе? Ынчалза-даа Мен ол шак дээш келген-не болгай мен! 28 Адам! Бодуңнуң адыңны алдаржыт-ла!» Ынчан дээрден: «Алдаржыткан мен, ам-даа алдаржыдар мен!» – дээн үн дыңналган. 29 Аңаа турган, ону дыңнаан чон: «Ол диңмирээшкин-дир» – дээн. А өскелери: «Ооң-биле дээрниң төлээзи чугаалашкан боор» – дээннер. 30 Иисус оларга мынча дээн: «Ол үн Мени дээш эвес, а силерни дээш болган-дыр. 31 Бо делегейни шиидер үе келген-дир. Бо делегейниң чагырыкчызы ам үндүр сывыртадыр-дыр. 32 Мени черден өрү көдүрүп үндүре бээрге, шупту улусту Бодумга хаара тудар мен». 33 Ооң кандыг өлүм-биле өлүрүн угаазыннар дээш, Иисус оларга ынча деп чугаалаан чүве-дир. 34 Ынчангаш чон Аңаа мынча деп харыылаан: «Христос мөңгези-биле амыдыраар дээрзин ыдыктыг хоойлудан билир бис. „Кижи амытан Оглу өрү көдүрлүп үне бээр“ деп, Силер канчап ынча дээр силер? Кижи амытан Оглу деп Ол кым чүвел?» 35 Оон Иисус оларга мынча дээн: «Чырык силер-биле кады ам-даа хензиг өйде турар-дыр. Силерни караңгы дүмбей бүргевезин дээш, ам дээрезинде – Чырык барда, орууңарны уламчылаңар. Чүге дээрге дүмбей караңгыда кылаштап чоруур кижи кайнаар бар чыдарын билбес болгай. 36 Ам дээрезинде, Чырык силер-биле кады турда, Аңаа бүзүреңер, ынчан Чырыктың ажы-төлү болур силер». Ону чугаалаан соонда, Иисус чоруй баргаш, олардан чашты берген. 37 Иудейлер көрүп турда, Иисус чеже-даа кайгамчык чүүлдер кылырга, олар Аңаа бүзүревээн. 38 Исайя медээчиниң: «Дээрги-Чаяакчы, бистен дыңнаан медээзинге кым бүзүрээнил? Дээрги-Чаяакчының күчү-күжү кымга ажыттынганыл?» – дээн сөзүнүң боттанганы ол болган. 39 Оларның чүге бүзүревээниниң дугайында демги-ле Исайя мынча дээн турган: 40 «Бурган оларның карактарын согурартып, чүректерин чөрүү кылып каан, ынчангаш олар карактары-биле көрбес, чүрээ-биле угаавас-тыр. Оон башка Менче эглип келгейлер, Мен ынчан оларны экирткей мен». 41 Христостуң өндүр чырыын көрген болгаш, Исайя ынча дээн база Ооң дугайында чугаалаан чүве-дир. 42 Ынчалза-даа чагырыкчылар аразындан безин Аңаа бүзүрей берген улус хөй болган. Олар чүгле фарисейлер ужун, оларны демгилери синагогалардан чара бербезин дээш, Аңаа бүзүрээнин ажыы-биле чугаалавааннар. 43 Чүге дээрге олар Бургандан кээр алдар-хүндүге көөрде, улус мурнунга ат-алдарга артык ынак болганнар. 44 Иисус: «Меңээ бүзүрээн кижи чүгле Меңээ эвес, харын Мени айбылап чоруткан Адамга бүзүрээн-дир. 45 Мени көрген кижи Мени айбылап чоруткан Адамны база көрүп турар. 46 Меңээ бүзүрээн кижи бүрүзү дүмбей караңгыга артпазын дээш, Мен бо делегейге чырык болуп келген мен. 47 Кандыг-бир кижи Мээң сөстеримни дыңнааш, сагывас болза, Мен ону шиитпес мен: чүге дээрге Мен бо делегейни шиидер дээш эвес, а камгалаар дээш келген мен. 48 Менден ойталаар база Мээң сөзүмнү хүлээп алыксавас кижи турар болза, ооң шииткекчизи бар: Мээң аңаа чугаалаан сөзүм шииткекчи болуп, ону сөөлгү хүнде шииде бээр. 49 Чүге дээрге Мен Бодумнуң өмүнээмден чугаалаваан мен, харын Мени айбылап чоруткан Адам чүнү база канчаар чугаалаарын Меңээ айтып-чагаан. 50 Ооң айтыышкыны мөңге амыдыралды бээр дээрзин билир мен. Ынчангаш чүгле Адамның чугаала деп айыткан чүвезин Мээң чугаалап турарым ол» – деп бүгү улуска дыңналдыр чугаалаан.

Иоанн 13

1 Хосталыышкын байырлалының бүдүүзү турган. Иисус Бодунуң бо делегейни каггаш, Адазынче ээп чоруур үе-шагының чедип келгенин билир турган. Ол бо делегейде Бодунуу боор улуска ынак турган база оларга ынакшылын эчизинге чедир көргүскен. 2 А эрлик Симон Искариоттуң оглу Иуданың сагыжынче Иисусту садыптар деп бодалды киирипкен турган. Иисус өөреникчилери-биле кады чемненип олурган. 3 Адазы бүгү чүвени Ооң холунга тыпсып бергенин, Бодунуң Бургандан келгенин болгаш ам Бурганче ээп чоруурун Иисус билип олурган. 4 Ынчангаш Ол туруп келгеш, Бодунуң хевин ужулгаш, лён пөс алгаш, ооң-биле куржанып алган. 5 Ооң соонда чунар саваже суг куткаш, өөреникчилериниң буттарын чуп, куржанып алган пөзү-биле чодуп эгелээн. 6 Иисус Симон Пётрга чедип кээрге, демгизи Аңаа: «Дээрги! Силер канчап мээң буттарым чуур дей бердиңер?» – дээн. 7 Ол аңаа: «Мээң чүнү кылып турарымны сен ам дээрезинде билбес-тир сен, ынчалза-даа сөөлүнде биле бээр сен» – деп харыылаан. 8 Пётр: «Хоржок! Мээң буттарым кажан-даа чугбас силер!» – дээн. Иисус аңаа: «Буттарың чугбас болзумза, сенде Мээң-биле тудуш, дөмей чүү-даа чок болур» – деп харыылаан. 9 Симон Пётр Аңаа: «Дээрги! Ынчаарга мээң чүгле буттарымны эвес, а холдарым биле бажымны база чуп бериңер!» – дээн. 10 Иисус: «Чунуп каапкан кижиниң чүгле буттарын чуур херек, чүге дээрге ооң бүгү боду арыг-дыр. Силер база арыг силер, ынчалза-даа шуптуңар эвес» – деп харыылаан. 11 Ол Бодун кым садыптарын билир турган, ынчангаш: «Шуптуңар эвес» – дээни ол. 12 Оларның буттарын чуп бергеш, Бодунуң хевин кедип алган соонда, Иисус база катап хөлестеп олурупкаш, оларга мынча дээн: «Силерге Мээң чүнү кылганымны билип тур силер бе? 13 Силер Мени Башкы болгаш Дээрги деп адаар-дыр силер, ол чугааңар шын болдур ийин – Мен ылап-ла ындыг мен. 14 Ынчангаш Дээргиңер болгаш Башкыңар болур Мен буттарыңар чуп бергенимде, силер база бот-боттарыңарның буттарыңарны чуп бээр ужурлуг силер. 15 Мээң силерге кылган чүвемни база шак ынчаар кылзыннар дээш, Мен силерге үлегер көргүстүм. 16 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: чалча бодунуң дээргизинден арта бербес, ону айбылап чоруткан кижиден айбылаткан төлээ база арта бербес. 17 Силер ам ону билир болганыңарда, ынчалдыр күүседип чоруур болзуңарза, амыр-чыргалдыг болур силер». 18 «Силерниң шуптуңарның дугайында чугаалавадым: шилип алган улузумну Мен билир мен. Ынчалза-даа Бижилгениң: „Мээң хлевим чип орган кижи Менче таваңгайын карарты“ дээн сөстери чогуп бүтсүн. 19 Ол бүгү боттаныр бетинде-ле, силерге ол дугайында чугаалап турарым бо. Оон ол бүгү боттаны бергенде, Мени Ол-дур деп бүзүрезиннер дээш, ынчаар кылдым. 20 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мээң айбылап чоруткан кижимни хүлээп аар кижи Мени хүлээп ап турары ол, а Мени хүлээп алган кижи Мени айбылап чоруткан Адамны хүлээп ап турары ол». 21 Ону чугаалаан соонда, Иисустуң сагыш-сеткили аажок хөлзеп, мынча дээн: «Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силерниң бирээңер Мени садыптар-дыр». 22 Өөреникчилери Ол кымны ынча дээнин аайын тыппайн, удур-дедир кайгажып каап турганнар. 23 Иисустуң онза ынак турганы бир өөреникчи Ооң чанынга хөлестеп олурган чүве-дир. 24 Иисустуң ынчап турар кижизи кымыл дээрзин айтырзын дээш, Симон Пётр демги өөреникчиже имней каапкан. 25 Оозу Иисусче ээккеш: «Дээрги! Ол кым ирги?» – деп айтырган. 26 Иисус: «Хлеб кескиндизин тавакче суп, шыгыткаш, Мээң тутсуп бээрим кижи ол болур» – деп харыылаан. Оон Ол кескиндини шыгыткаш, Симон Искариоттуң оглу Иудаже сунган. 27 Иуда хлеб кескиндизин тудуп аарга, дораан олче эрлик кире берген. Ынчан Иисус аңаа: «Кылыр ужурлуг херээңни дүрген кыл» – дээн. 28 Ынчалза-даа хөлестеп олурганнарның аразындан кым-даа Ооң ынча дээн ужурун билбейн барган. 29 Иудада акша сугар ниити хааржак бар болганда, Иисус аңаа: «Биске байырлалга херек чүведен садып каг» – дээн-дир азы ядыыларга кандыг-бир чүведен бээрин айыткан-дыр аа деп, чамдыктары даап бодап каан. 30 Иуда кескинди хлебти ап алгаш, дораан үне берген. Дүн дүшкен турган. 31 Иуда үне бээрге, Иисус мынча дээн: «Ам Кижи амытан Оглу алдаржый берди. Ооң алдары – Бурганның алдары-дыр. 32 Бурганның алдары Ону дамчыштыр илереп кээр болганда, Кижи амытан Оглунуң кайы хире өндүр улуун Бурган Боду улуска көргүзүптер. Ийе, дораан-на көргүзүптер. 33 Ажы-төлүм! Мен ам силер-биле кады үр турбас мен. Мени дилей бээр силер, ынчаарга Мээң иудейлерге чугаалааным ышкаш, силерге база ынча деп тур мен: Мен кайнаар чоруй баар-дыр мен, силер ынаар чедип шыдавас силер. 34 Чаа чагыгны силерге берип тур мен: бот-боттарыңарга ынак болуңар. Силерге Мээң ынаам ышкаш, силер база бот-боттарыңарга ынчаар ынак болуңар. 35 Силерниң араңарга ынакшыл-ла турар болза, силерни Мээң өөреникчилерим-дир деп делегейде хамык улус танып алыр». 36 Симон Пётр Иисустан: «Дээрги! Силер кайнаар баарыңар ол?» – деп айтырган. Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Мээң чоруй баарым черже сен ам Мээң соомдан чоруп шыдавас сен. Ынчалза-даа сөөлүнде чеде бээр сен». 37 Пётр Аңаа: «Дээрги! Чүге мен ам Силерни эдерип шыдавазым ол? Мен Силер дээш, амы-тыным-даа бээринге белен мен!» – дээн. 38 Иисус мынча деп харыылаан: «Мени дээш, амы-тыныңны бээр деп че? Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: аскыр-дагаа алгыргалакта, сен Мени танывас болуп, Менден үш катап ойталаар-дыр сен!»

Иоанн 14

1 «Силерниң чүректериңер муңгарап хөлзевезин! Бурганга бүзүрээриңер дег, Меңээ база бүзүреңер! 2 Адамның бажыңында чурттаар чер эмгежок. Ол ындыг эвес турган болза, Мен силерге чүге ону чугаалаар деп мен. Мен силерге турар чер белеткээр дээш, чоруурум бо-дур. 3 Ам чорупкаш, силерге турар чер белеткеп кагзымза, дедир чедип келгеш, Мээң турар черимге турзуннар дээш, силерни база Бодумче ап алыр мен. 4 А Мээң кайнаар чоруй баарым орукту билир болгай силер». 5 Фома Аңаа: «Дээрги! Кайнаар чоруптарыңарны билбес-тир бис. Ынчаарга орукту канчап билип алыр бис?» – дээн. 6 Иисус: «Мен дээрге орук, алыс шын база амыдырал-дыр мен. Чүгле Мени таварты дээрден башка, кым-даа Адамга кээп шыдавас – деп харыылаан. – 7 Силер Мени билир болзуңарза, Адамны база билген болур силер. Амдан эгелеп, силер Ону билир силер, харын-даа Ону көрген силер». 8 Филипп Аңаа: «Дээрги! Адаңарны биске көргүзүңерем, биске ол-ла четчир» – дээн. 9 Иисус аңаа: «Мен силерниң араңарга мынча үр болдум, а сен Мени билбезиң ол чүве бе, Филипп? Мени көрген кижи Адамны көрген болур. Сен канчап-ла: „Адаңарны биске көргүзүңерем“ – дээр сен?» – деп харыылаан. 10 «Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, а Адамны – Мээң-биле харылзаалыг дээрзинге бүзүревейн тур сен бе? Силерге чугаалап турар сөстеримни Бодумнуң өмүнээмден чугаалавайн тур мен: ол дээрге Менде бар Адамның Бодунуң ажыл-херээн чаяап турары ол-дур. 11 Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, а Адамны – Мээң-биле харылзаалыг деп, Меңээ бүзүреңер. Мээң сөстеримге бүзүревезиңерзе, кылган ажыл-херээм дээш, Меңээ бүзүреңер. 12 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Меңээ бүзүрей берген кижи Мээң кылып турарым ажыл-херекти база кылып шыдаар, харын-даа оон артыкты кылыр, чүге дээрге Мен ам Адамче чоруптар-дыр мен. 13 Силер Мээң адым адап, чүнү-даа дилээр болзуңарза, Оглун дамчыштыр Адам алдаржызын дээш, ону шуптузун күүседир мен. 14 Мээң адым адап, чүнү-даа дилээр болзуңарза, Мен силерге ону күүседир мен». 15 «Меңээ ынак болзуңарза, айтыышкыннарым сагыыр силер. 16 Адамдан ынчан дилээримге, Ол силерге кезээ мөңгеде силер-биле кады чоруур өске Болчукчуну бээр. 17 Алыс шынны көргүзүп турар Сүлде – Болчукчу ол-дур. Ону көрбес база билбес болганда, бо делегейниң улузу Ону хүлээп ап шыдавас. А силер Ону билир силер, чүге дээрге Ол силер-биле кады чоруур база силер-биле тудуш бар. 18 Силерни өскүссүреди каапкаш барбас мен, харын силерже ээп кээр мен. 19 Ам бичии болгаш, бо делегейниң улузу Мени оон ыңай көрбейн баар, ынчалза-даа силер Мени көөр силер. Мен амыдыраар мен, ынчангаш силер база амыдыраар силер. 20 Ол хүн кээрге, Мени – Адам-биле сырый харылзаалыг, силерни – Мээң-биле харылзаалыг, а Мени – силер-биле харылзаалыг дээрзин билип каар силер. 21 Кым Мээң айтыышкыннарымны шыгжап алганыл база оларны сагып чоруурул, ол кижи Меңээ ынак болур. Кым Меңээ ынагыл, ол кижиге Мээң Адам база ынак. Мен база ол кижиге ынак болуп, аңаа Бодумну көргүзер мен». 22 Искариот эвес, өске Иуда Аңаа: «Дээрги! Силер Бодуңарны бо делегейниң улузунга эвес, а чүгле биске көргүзер деп тур силер бе? Ол чүге ындыгыл?» – дээн. 23 Иисус аңаа мынча деп харыылаан: «Кым Меңээ ынагыл, ол Мээң сөзүмнү сагып чоруур. Адам ынчан аңаа ынак апаар, оон Адам-биле кады ол кижиге чеде бергеш, ооң-биле кады чурттай бээр бис. 24 Меңээ ынак эвес кижи Мээң сөстеримни сагывас. А силерниң дыңнап турар өөредииңер болза Мээңии эвес, а Мени айбылап чоруткан Адамныы-дыр. 25 Силер-биле кады турар болгаш, Мен ону силерге чугааладым. 26 Адамның силерге Мени дээш чорудуп бээри Болчукчу – Ыдыктыг Сүлде силерни хамык чүвеге өөредип каар база Мээң силерге чугаалааным бүгү чүвени силерге сагындырар. 27 Мен амыр-тайбыңны силерге арттырдым, силерге бээрим амыр-тайбыңым ол-дур. Бо делегейниң бээри дег эвес амыр-тайбыңны Мен силерге берип тур мен. Силерниң чүректериңер хөлзевезин, ол ышкаш кортпаңар. 28 Мээң силерге: „Силерден чоруптум, оон силерже катап ээп кээр мен“ – дээнимни дыңнадыңар чоп. Силер Меңээ ынак турган болзуңарза, Мээң ам Адамче чоруптарым дээш, өөрүүр ийик силер. Чүге дээрге Адам Менден өндүр улуг болгай. 29 Ынчангаш ол бүгү боттаны бээрге, Мээң чугаалаан чүвем шын дээрзинге бүзүрезиннер дээш, ол бүгү дугайында, боттанырының бетинде-ле, силерге чугаалап бердим. 30 Мен ам моон соңгаар силер-биле чугаалашпас мен, чүге дээрге бо делегейниң чагырыкчызы чоокшулап кел чор. Ооң Мени баш билир эргези чок, 31 ынчалза-даа Адамга ынаамны бо делегейниң улузу билип алзын дээш, Мен ам Адамның айыткан чүвезин кылыр мен. Тургулаңар, моон чоруулуңар!»

Иоанн 15

1 «Мен дээрге ёзулуг виноград сывы мен, а Мээң Адам – виноград ажаакчызы-дыр. 2 Мээң чимис үнмес шупту будуумну Ол одура кезип кааптар, а чимис үнер адырларымны, оон-даа хөй дүжүттү берзиннер дээш, арыглап кааптар. 3 Мээң силерге медеглээн сөзүмнүң ачызында ам арыгланы берген силер. 4 Силер – Мээң-биле тудуш харылзаалыг болур силер, а Мен – силер-биле харылзаалыг артып каар мен. Будук боду чайгаар чимистелип, дүжүт бербес, ол сыптың тудуш кезээ болур ужурлуг. Мээң-биле тудуш харылзаалыг артып калбас болзуңарза, силер база боттарыңар дүжүт эккеп шыдавас силер. 5 Мен дээрге сып мен, а силер – будуктар силер. Кым Мээң-биле тудуш харылзаалыг артып каарыл, Мен база ол кижи-биле тудуш харылзаалыг болур мен, ол ынчан элбек дүжүттү бээр. Мен чогумда, силер чүнү-даа кылып шыдавас силер. 6 А Мээң-биле харылзаа тутпаан кижи – үндүр октаттына берген, кадып калган будук дег. Ындыг будуктарны чыггаш, отче киир октап, өрттедиптер. 7 Силер Мээң-биле тудуш харылзаалыг болзуңарза база Мээң сөстерим силерде бар болза, күзээн-не чүвеңерни ынчан дилеңер, шуптузу бүде бээр. 8 Силер Мээң өөреникчилерим бооп, хөй дүжүттү бээр болзуңарза, Адам улам-на алдаржыыр. 9 Адамның Меңээ ханы ынаа дег, Мен база силерге ынак мен. Мээң ынакшылымга бүргеткеш амыдыраңар! 10 Мен база-ла Адамның чагыгларын сагааш, Ооң ынакшылынга бүргеткен амыдырап чоруурум бо. Силер база айтыышкыннарым сагыыр болзуңарза, Мээң ынакшылымга бүргеткеш амыдыраар силер. 11 Мээң өөрүшкүм силернии болзун дээш база өөрүшкүңер эгээртинмес долу болзун дээш, Мен ону силерге чугааладым. 12 Мээң силерге ынаам ышкаш, бот-боттарыңарга ынак болуңар. Мээң силерге чагыым ол-дур. 13 Бодунуң эш-өөрү дээш амы-тынын бээр кижиниң ынакшылындан дээди ынакшыл чок. 14 Мээң силерге айтыышкын кылдыр берген чүүлүмнү сагып чоруур болзуңарза, Мээң эш-өөрүм боор силер». 15 «Мен ам силерни чалчалар деп адавастай бердим, чүге дээрге чалча кижи ооң дээргизи чүнү кылып турарын билир эвес. Харын Мен силерни эш-өөрүм деп ададым, чүге дээрге Адамдан дыңнааным бүгү чүүлдү силерге чугаалап бердим. 16 Силер Мени шилип албаан силер, харын бо делегейге чоруур кылдыр база кажан кезээде артар дүжүдүн бээр кылдыр хүлээндирип, силерни Мен Бодум шилип алдым. Ынчан Мээң адым адап, чүнү-даа дилээриңерге, Адам силерге дөгерезин бээр. 17 Мээң силерге чагыым бо-дур: бот-боттарыңарга ынак болуңар!» 18 «Бо делегейниң улузу силерни көөр хөңнү чок болур болза, оларның баштай Мени көөр хөңнү чок апарганын сактып чоруңар. 19 Силер бо делегейге хамааржыр турган болзуңарза, ол силерге бодунуң улузунга дег ынак болур ийик. Ынчалза-даа силер бо делегейге хамаарышпас силер, чүге дээрге Мен силерни шилип алгаш, бо делегейден аңгыладым, ол дээш, бо делегей силерни көөр хөңнү чок-тур. 20 „Чалча бодунуң дээргизинден арта бербес“ – деп силерге чугаалаан сөзүмнү сактып чоруңар. Мени истеп-сүрүп турганда, силерни база истеп-сүре бээр. Мээң сөстеримни сагып чорааннар болза, силерниин база сагыырлар. 21 Мээң улузум бооруңарга, бо делегейниң улузу силерге ол бүгүнү кылыр, чүге дээрге олар Кым Мени айбылап чорутканын билбес-тирлер. 22 Мен бо делегейже келбээн азы олар-биле чугаалашпаан болзумза, олар бачыды дээш буруудавас ийик. А ам оларда бачыды дээш агартыныг чок-тур. 23 Мени көөр хөңнү чок кижи Адамны база көөр хөңнү чок. 24 Өске кымның-даа кылып шыдавазы ажыл-херекти Мен оларның аразынга кылбаан болзумза, олар бачыды дээш буруудавастар ийик. А ам олар ажыл-херээмни көргеш-даа, дөмей-ле Мени база Адамны көөр хөңнү чок-турлар. 25 Ынчангаш оларның ыдыктыг хоойлузунда: „Мени чылдагаан чок черге көөр хөңнү чок апарганнар“ деп бижээн чүүл чогуп бүткени ол». 26 «Мээң силерже Адамның чанындан чорудуптарым, Адамдан үнүп турар алыс шынның Сүлдези болур Болчукчу чедип кээр. Ол Мээң дугайымда херечилээр. 27 Силер база Мээң херечилерим силер, чүге дээрге эң эгезинден-не Мээң-биле кады турган силер».

Иоанн 16

1 «Мен ол бүгүнү силерниң бүзүрелиңер чайгыла бербезин дээш чугааладым. 2 Силерни синагогалардан үндүр сывыртаптар. Силерни өлүрген улус ооң-биле Бурганга бараан болуп турарывыс ол деп бодай бээр ындыг безин үе чедип кээр. 3 Олар силерни ынчалдыр аажылай бээр, чүге дээрге Адамны-даа, Мени-даа билбес-тирлер. 4 Ындыг үе чедип кээрге, Мээң силерге ол дугайында чугаалап турганымны сагынзыннар дээш, ол бүгүнү Мен силерге чугааладым». «Силерге ол бүгүнү эң эгезинде чугаалаваан мен, чүге дээрге силер-биле кады турган мен. 5 А ам Мени айбылап чоруткан Адамче чоруурум ол-дур. Ынчалза-даа силерниң кайыңар-даа Менден: „Кайнаар баарыңар ол?“ – деп айтырбас-тыр. 6 Мээң сөстеримни дыңнааныңар соонда, чүректериңерни муңгарал дола берген-дир. 7 Ынчалза-даа Мен силерге алыс шынны чугаалап тур мен: Мен чоруй барзымза, силерге ачы-дузалыг болур. Чүге дээрге Мен чорбазымза, Болчукчу силерге келбес, а чорупсумза, Ону силерже ыдыптар мен. 8 Оон Ол чедип келгеш, бачыт, чөптүг-шынныг чорук база Бурганның шииткели деп чүл ол дээрзин бо делегейниң улузунга көргүзүп, оларны сойгалаар. 9 Бачытты бо делегейниң улузу шын билбес-тир – олар Меңээ бүзүревес болгай. 10 Чөптүг-шынныг чорукту олар шын билбес-тир – Мен ам Адамче чоруй баар болгай мен, силер ам Мени көрбес силер. 11 Шииткелди база олар шын билбес-тир – бо делегейниң чагырыкчызы шииттирип алган болгай. 12 Оон-даа хөй чүвени силерге чугаалаар дээн мен, ынчалза-даа ам ону угаап шыдаар хире эвес-тир силер. 13 Алыс шынның Сүлдези чедип келгеш, силерни алыс шынче баар орук-биле эдерти бээр. Ол Бодунуң өмүнээзинден чугаалавас, а чүгле дыңнаан чүвезин силерге дамчыдар болгаш чүү болурун чугаалап бээр. 14 Ол Мени алдаржыдар, чүге дээрге чугаалаар бүгү чүвезин Менден алгаш, силерге дамчыдып бээр-дир. 15 Адамда бар бүгү чүве Мээңии-дир. Ынчангаш Сүлдениң Менден алгаш, силерге дамчыдып бээрин чугааладым. 16 Удатпайн, силер Мени көрбейн баар силер, оон көңгүс үр болбайн, катап көре бээр силер». 17 Иисустуң өөреникчилериниң чамдыызы ынчан аразында: «„Удатпайн, силер Мени көрбейн баар силер, оон көңгүс үр болбайн, катап көре бээр силер“ база „Мен Адамче чоруурум бо-дур“ – дээш, биске Ооң чүнү элдээртип турары ол? 18 А: „Удатпайн“ – деп, ол чүү дээри ол? Бис Ооң чүнү чугаалаанын билбес-тир бис» – деп чугаалажып турганнар. 19 Оларның чүнү айтырар деп бодаанын Иисус билир турган. Ынчангаш оларга мынча дээн: «Мээң: „Удатпайн, силер Мени көрбейн баар силер, оон көңгүс үр болбайн, катап көре бээр силер“ – дээш, чүнү элдээрткеним ол боор деп, бот-боттарыңардан айтыржып тур силер бе? 20 Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: силер ыглап-сыктап база кажыыдай бээр силер, а бо делегейниң улузу ол өйде өөрүп-хөглей бээр. Силер муңгараар силер, ынчалза-даа силерниң муңгаралыңар өөрүшкүже шилчий бээр. 21 Херээжен кижи божуур деп баргаш, муңгарай бээр, чүге дээрге ооң хилинчек көөр үези келген-дир. Ынчалза-даа чаш төлүн божуп алганда, өртемчейге кижиниң төрүттүнгени дээш өөрээнинден, хилинчээн уттуптар. 22 Силер ам шак-ла ындыг муңгаралга алыскан-дыр силер, ынчалза-даа Мен силерни база катап көрүп каарымга, силерниң чүрээңер өөрүй бээр, а ол өөрүшкүңерни кым-даа силерден хунаап ап шыдавас. 23 Ол хүн кээрге, Менден чүнүң-даа дугайында айтырбас силер. Алыс шынны силерге чугаалап тур мен: Мээң адым адап, Адамдан чүнү-даа дилээр болзуңарза, Ол силерге дөгерезин бээр. 24 Мынчага дээр силер Мээң адым адап, чүнү-даа дилевээн силер. Дилеңер, оон алыр силер, силерниң өөрүшкүңер эгээртинмес долу болур». 25 «Амдыгаа дээр Мен силерге элдээртиглиг чугаалар дузазы-биле чугаалап келдим. Ынчалза-даа силерге Адамның дугайында, элдээртиглиг чугаалар чокка, ажыы-биле чугаалай бээрим үе-шаг кел чор. 26 Ол хүн кээрге, Мээң адым адап, Оон дилеңер. А Мен Адамдан силер дээш ээрежип дилээримни чугаалавайн тур мен, 27 Адам Боду-ла силерге ынак. Силер Меңээ ынак апаргаш, Мээң Бургандан келгенимге бүзүрээн бооруңарга, Ол силерге ынак. 28 Мен Адамдан чоруткаш, бо делегейге чедип келдим, а ам бо делегейни каапкаш, база катап Адамче чоруурум бо-дур». 29 Ооң өөреникчилери Аңаа мынча дээн: «Силер ам кандыг-даа элдээртиглиг чугаа чокка, ажыы-биле чугаалап тур силер. 30 Силерниң хамык чүвени билириңерни база Силерден кымның-даа айтырыг салырын хереглевезиңерни ам билип тур бис. Ынчангаш Бургандан келгениңерге бүзүрей бердивис». 31 Иисус оларга мынча дээн: «Ам-на бүзүредиңер бе?! 32 Силер шуптуңар Мени чааскаандырзымны каапкаш, чүк санай тарай маңнажы бээриңер үе мыя бо келди, харын мырыңай дүжүп келди. Ынчалза-даа Мен херек кырында чааскаан эвес мен, чүге дээрге Адам Мээң-биле кады болгай. 33 Мээң-биле харылзааңар силерге амыр-тайбыңны берзин дээш, Мен силерге бо бүгүнү чугааладым. Силерни бо делегейде качыгдал манап турар, ынчалза-даа туттунуңар: Мен бо делегейни тиилээн мен!»

Иоанн 17

1 Ону чугаалааш, Иисус карактарын дээрже углай көрүнгеш, мынча дээн: «Адам! Шаг-үем чедип келди. Оглуң Сени алдаржыдып шыдазын дээш, Оглуңнуң алдарын улуска көргүс. 2 Ол Сээң Аңаа бүзүреп хүлээткен улузуңнуң шуптузунга мөңге амыдыралды берзин дээш, Сен Аңаа бүгү кижи төрелгетенни чагырар эргени бердиң. 3 А мөңге амыдырал дээрге-ле дың чаңгыс алыс шын Бурган болур Сени база Сээң айбылап чорутканың Иисус Христосту билип алыры болгай. 4 Сээң Меңээ кылзын дээш дааскан ажыл-херээңни күүсеткеш, Мен Сени чер кырынга алдаржыттым. 5 О, Адам, бо өртемчей бодарап тывылбаанда-ла, Мен Сээң-биле кады турумда, эдилеп чорааным Сээң өндүр чырыың-биле Мени ам алдаржыдып көр. 6 Сээң бо делегейден алгаш, Меңээ хүлээдип берген улузуңга Сээң адыңны ажыдып бердим. Олар Сээң улузуң болуп чораан, оон Сен оларны Меңээ хүлээдип бердиң. Олар Сээң сөзүңнү дыңнаар-дыр. 7 Сээң Меңээ бергениң хамык чүүл Сенден үнген дээрзин олар ам-на билип алды. 8 Чүге дээрге Сээң Меңээ берген сөстериңни оларга дамчыттым. Улус оларны хүлээп алгаш, Мээң Сенден келгенимни ылап деп билип кааннар база Мени Сээң айбылап чорутканыңга бүзүрей бергеннер. 9 Мен олар дээш, мөргүп тур мен. Бо делегейде шупту улус дээш эвес, а чүгле Сээң Меңээ берген улузуң дээш, мөргүп тур мен, чүге дээрге олар Сээң улузуң болгай. 10 Меңээ хамааржыр бүгү улус – Сээңии, а Сеңээ хамааржыры – Мээңии болгай. Мен оларны дамчыштыр алдаржый берген мен. 11 Мен ам бо делегейде эвес мен, Мен Сенче чоруптум, а олар бо делегейге артып каар. Ыдыктыг Адам! Бистиң тудуш чаңгызывыс ышкаш, олар база чаңгыс эптиг болзун дээш, Меңээ бергениң Бодуңнуң адыңның күжү-биле оларны кадагалап көр. 12 Мен олар-биле кады бо делегейге тургаш, Меңээ бергениң Бодуңнуң адыңның күжү-биле оларны кадагалап чордум. Ол улусту кадагалап шыдадым-даа: Бижилгениң сөзү боттанзын дээш, өлүп чидер чолга онаашкан чүгле чаңгыс кижиден аңгыда, оларның кайызы-даа өлүп читпеди. 13 А ам Сенче дедир чоруурум бо-дур. Мээң өөрүшкүм оларның чүректеринге эгээртинмес долу бар болзун дээш, амдыызында бо делегейге тургаш, ол бүгүнү чугааладым. 14 Мен оларга Сээң сөзүңнү дамчыттым, ынчангаш бо делегейниң улузу оларны көөр хөңнү чок апарган, чүге дээрге Мээң бо делегейден эвезим ышкаш, олар база бо делегейден эвес болгайлар. 15 Сээң оларны бо делегейден алгаш баарыңны дилевейн тур мен, харын оларны бузуттан камгалаарыңны дилеп тур мен. 16 Мээң бо делегейден эвезим ышкаш, олар база бо делегейден эвес-тирлер. 17 Оларны Бодуңнуң алыс шының-биле ыдыктап көр: Сээң сөзүң дээрге-ле алыс шын ол-дур. 18 Мени бо делегейже айбылап чорутканың ышкаш, Мен база оларны шак ынчаар бо делегейже айбылап чоруттум. 19 Олар база Сээң ылап шын улузуң болзун дээш, Мен Бодумну Сеңээ бүрүнү-биле бараан болурунга хүлээдип тур мен. 20 Чүгле олар дээш эвес, харын оларның өөредиин дамчыштыр Меңээ бүзүрей бээр бүгү улус дээш база дилеп тур мен. 21 Олар шупту чаңгыс эптиг болзуннар: Адам Сээң – Мээң-биле сырый харылзаалыың, а Мээң – Сээң-биле харылзаалыым дег, олар база шак ынчаар Бис-биле сырый харылзаалыг болзуннар. Бо делегейниң улузу Мени Сээң айбылап чорутканыңга бүзүрезин. 22 Бистиң тудуш чаңгызывыс дег, олар база ындыг тудуш чаңгыс болзуннар дээш, Меңээ бергениң өндүр бедик байдалды Мен оларга база берип каан мен. 23 Мен – олар-биле сырый харылзаалыг мен, а Сен – Мээң-биле харылзаалыг сен. Мени Сээң айбылап чорутканыңны база, Меңээ ышкаш, оларга ынааңны бо делегейниң улузу билип алзын дээш, олар база бүрүнү-биле тудуш чаңгыс болзуннар! 24 Адам! Сээң Меңээ берген улузуң Мээң турар черимге Мээң-биле кады турарын күзеп тур мен. Бо өртемчей чаяаттынар мурнунда-ла, Сен Меңээ ынак турдуң, ынчангаш Сээң Меңээ бергениң өндүр бедиимни олар көрзүн. 25 Чөптүг-шынныг Адам! Бо делегейниң улузу Сени билбейн барган. Ынчаарга Мен Сени билир мен, а Меңээ бүзүрээннер Мени Сээң айбылап чорутканыңны билирлер. 26 Сээң Меңээ ынакшылың дег, шак ындыг ынакшыл оларга турзун дээш база Мээң олар-биле сырый харылзаалыг болурум дээш, Мен Сээң адыңны оларга ажыдып берген мен база ам-даа ажыдар мен».

Иоанн 18

1 Адазынга ынчаар мөргүп алгаш, Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады Кедрон суунуң аккан шынаазының ындынче, сесерликтиг черже чорупкан. Ол сесерликче Бодунуң өөреникчилери-биле кады кире берген. 2 Саттыныкчы Иуда ол черни билир турган, чүге дээрге Иисус Бодунуң өөреникчилери-биле кады аңаа болганчок-ла чыглыр турган чүве-дир. 3 Ынчангаш Иуда рим шериглерни база Бурганның дээди бараалгакчыларының болгаш фарисейлерниң чорутканы таңныылдарны эдертип алгаш, ынаар чеде берген. Олар шупту деңнерлиг, чырыткыларлыг болгаш ок-чепсектиг болган. 4 Иисус Боду-биле чүү болурун дөгерезин билир болгаш, оларже уткуй үнгеш: «Кымны дилеп чор силер?» – деп айтырган. 5 Олар: «Назарет чурттуг Иисусту» – деп харыылааннар. Иисус оларга: «Мен-дир мен» – дээн. Саттыныкчы Иуда база олар-биле кады турган. 6 Иисус оларга: «Мен-дир мен» – деп чугаалаптарга, олар аткаар баскаш, черже доңгая кээп дүшкеннер. 7 Ол: «Кымны дилеп чор силер?» – деп база катап айтырган. Олар: «Назарет чурттуг Иисусту» – дээннер. 8 Иисус мынча деп харыылаан: «„Мен-дир мен“ деп силерге чугааладым чоп. Мени дилеп чоруур болзуңарза, бо улуска дегбейн, салып чорудуптуңар». 9 (Иисустуң: «Адам, Меңээ берген улузуңнуң аразындан Мен кымны-даа чидирбедим» – дээн сөзү ынчаар боттанган.) 10 Симон Пётр хылыштыг чораан болгаш, оозун ушта тырткаш, Бурганның дээди бараалгакчызының чалчазының оң талакы кулаан одура шаапкан. Чалчаның адын Малх дээр чүве-дир. 11 Ынчалза-даа Иисус Пётрга мынча дээн: «Хылыжың хыннап ал! Бо үлүг-дашканы Меңээ Адам берди. Таанда-ла Мен ону ишпес мен бе?» 12 Рим шериглер болгаш оларның баштыңчызы база иудей таңныылдар ынчан Иисусту туткаш, Ооң холдарын хүлүп алганнар. 13 Оон Ону баштай Аннага чедире бергеннер. Анна болза ол чылын Бурганның дээди бараалгакчызы турган Каиафаның каты чүве-дир. 14 «Бүгү чон дээш, чаңгыс кижиниң өлү бергени дээре» деп, иудейлерге сүме каткан Каиафа ол турган. 15 Иисусту Симон Пётр болгаш өске бир өөреникчи эдерип чораан. Ол өөреникчини Бурганның дээди бараалгакчызы таныыр турган, ынчангаш ол Иисус-биле кады Бурганның дээди бараалгакчызының коданынче кире берген. 16 А Пётр даштыгаа, хаалга чанынга туруп калган. Бурганның дээди бараалгакчызының таныыры демги өөреникчи оон үнүп келгеш, хаалгачы уруг-биле чугаалашкаш, Пётрну иштинче киире берген. 17 Хаалгачы чалча уруг ынчан Пётрга: «Сен база ол Кижиниң өөреникчилериниң бирээзи эвес сен бе?» – дээн. Пётр: «Чок» – деп харыылаан. 18 Соок боорга, чалчалар болгаш таңныылдар от ужудуп алгаш, чыннып турганнар. Пётр база-ла олар-биле кады чыннып туруп алган. 19 Бурганның дээди бараалгакчызы Иисусту Ооң өөреникчилериниң болгаш өөредииниң дугайында байысаай берген. 20 Иисус аңаа: «Мен бүгү улуска ажыы-биле чугаалап турдум. Мен кезээде хамык иудейлерниң үргүлчү чыглыр черлери – синагога болгаш Бурганның өргээзинге өөредип турдум. Мен ажыт-чажыт чокка суртаалдап турдум. 21 Чүге Мени байысаап тур силер? Мээң чүнү чугаалап турганымны дыңнаан улустан айтырыңар. Мээң чугаалап турган чүвемни олар билир-ле болгай» – деп харыылаан. 22 Иисус ону чугаалаптарга, чанынга турган бир таңныыл Ооң чаагынче дажыпкаш: «Бурганның дээди бараалгакчызы-биле Сээң канчаар чугаалажып турарың ол?» – дээн. 23 Иисус аңаа: «Мен соора барган болзумза, кижи бүрүзүнге соора барганымны көргүс, а шынын чугаалаан болзумза, Мени чүге дажыырың ол?» – дээн. 24 Анна Иисусту хүлүглүг хевээрзин Бурганның дээди бараалгакчызы Каиафаже чорудупкан. 25 Симон Пётр чылынмышаан хевээр турган. Ынчан улус оон: «Сен база Ооң өөреникчилериниң бирээзи эвес сен бе?» – деп айтырганнар. Ол ойталап: «Чок» – дээн. 26 Пётрга кулаан одура шаптырткан кижиниң төрели болур, Бурганның дээди бараалгакчызының база бир чалчазы ынчан: «Мен сени сесерликке, Ооң-биле кады туруңда көрген эвес ийик мен бе?» – дээн. 27 Пётр база катап ойталап каапкан. Оон дораан-на аскыр-дагаа алгыра берген. 28 Эртен эрте Иисусту Каиафадан рим чагырыкчының ордузунга чедире бергеннер. Арыг эвес апарбас дээш, ёзулал сагып, иудей эрге-чагырга улузу ордуже кирбээн, а олар ынаар кире берген болза, Хосталыышкын байырлалының чемин чип шыдавас апаар турган. 29 Ынчангаш Пилат оларга уткуй үнүп келген. Ол: «Силер Бо кижини чүү дээш буруудадып тур силер?» – деп айтырган. 30 Олар аңаа: «Ол чүнү-даа үүлгетпээн болза, бис Ону силерге эккелбес ийик бис» – деп харыылааннар. 31 Пилат оларга: «Силер Ону боттарыңар алгаш, хоойлуңар ёзугаар шиидиңер» – дээн. Иудейлер аңаа: «Кымны-даа өлүрүп шаажылаар эргевис чок» – деп удурланганнар. 32 (Иисустуң Бодунуң кандыг өлүм-биле өлүрүн баш удур чугаалаан сөстери ынчаар боттанганы ол). 33 Пилат ынчан ордузунче дедир кире бергеш, Иисусту кый деп алгаш: «Сен иудей хаан сен бе?» – деп айтырган. 34 Иисус: «Ону силер бодуңар ынча дидиңер бе азы силерге Мээң дугайымда өске улус чугаалады бе?» – деп удур айтырган. 35 Пилат мынча деп харыылаан: «Мен иудей-дир мен бе? Сээң-не чуртташтарың база Бурганның дээди бараалгакчылары Сени меңээ тудуп эккелди чоп. Чүнү үүлгеткен кижи сен?» 36 Иисус: «Мээң Чагыргам бо делегейден эвес чүве. Мээң Чагыргам бо делегейден турган болза, албатыларым иудейлерге Мени тудуп бериптезин дээш болчуп, сокчурлар ийик. Чок, Мээң Чагыргам моон эвес» – деп харыылаан. 37 Пилат Аңаа: «Ынчаарга Сен черле хаан ышкажың чүл?» – дээн. Иисус мынча деп харыылаан: «Мени хаан деп, силер бодуңар чугаалап тур силер. Мен алыс шынны херечилээр дээш төрүттүндүм база ол дээш, бо делегейге чедип келдим. Алыс шынга хамааржыр кым-даа болза, Мээң үнүмнү дыңнап турар». 38 Пилат Иисустан: «Алыс шын деп ол чүңүл?» – деп айтырган. Ону чугаалааш, Пилат база катап иудейлерже үнүп келгеш, оларга мынча дээн: «Мен бо кижиниң кандыг-даа кем-буруузун тыппас-тыр мен. 39 Силерниң ёзу-чаңчылыңар ёзугаар, Хосталыышкын байырлалы кээрге, силерге бир херектенни хостап бээр ужурлуг мен. „Иудей хаанны“ силерге хостап берейн, күзеп тур силер бе?» 40 Олар харыызынга база катап: «Ону эвес! Варавваны!» – деп алгыржып үнгеннер. Варавва дээрге дээрбечи кижи чүве-дир.

Иоанн 19

1 Пилат ынчан: «Иисусту аппаргаш, кымчылаңар!» – деп дужааган. 2 Шериглер тенниг харагандан оваадай өрээш, Ооң бажынга салгаш, хааннар кедер хүрең-кызыл хепти Аңаа кедирип кааннар. 3 Олар Иисустуң чанынга кээп: «Иудей хаан алдаржызын!» – дээш, Ооң чаагынче дажып турганнар. 4 Пилат база катап үнүп келгеш, иудейлерге: «Бо кижиниң кандыг-даа кем-буруузун тыппаанымны билзиннер дээш, мен Ону силерниң мурнуңарже үндүрүп келдим» – дээн. 5 Ынчан Иисус тенниг харагандан өрээн оваадайлыг база хааннар кедер хүрең-кызыл хептиг үнүп келген. Пилат оон оларга: «Ол бо-дур!» – дээн. 6 Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш таңныылдар Ону көрүп кааш-ла: «Ону хере шаап шаажылаңар! Хере шавыңар!» – деп алгыржы бергеннер. Пилат оларга: «Ону боттарыңар алгаш, хере шаап каңар, чүге дээрге мен Ооң кем-буруузун тыппадым» – дээн. 7 Иудейлер аңаа: «Бисте ыдыктыг хоойлу бар, а ону барымдаалаар болза, Ол өлүр ужурлуг, чүге дээрге Ол Бодун Бурганның Оглу мен дээн-дир» – деп удурланганнар. 8 Пилат ону дыңнааш, коргары дам барган. 9 Оон өргээзинче катап кире бергеш, Иисустан: «Кайыын келген сен?» – деп айтырган. Ынчалза-даа Иисус аңаа харыы бербээн. 10 Пилат Аңаа: «Мээң-биле чугаалажыр хөңнүң чогул бе? Сени хере шаап каар-даа эргениң база Сени салып чорудуптар-даа эргениң Менде барын билбезиң ол бе?» – дээн. 11 Иисус: «Өрүтен силерге бербээн болза, силерге Мээң бажым билир кандыг-даа эрге турбас ийик. Ынчангаш кым Мени силерге садыпкан ийик, ол кижиниң бачыды силерниинден улуг болур» – деп харыылаан. 12 Ону дыңнаан ояар, Пилат Иисусту хостап салыптар дээш кызыдып эгелээн. Ынчалза-даа иудейлер алгыржып-ла турган: «Ону хостап салыптар болзуңарза, силер императорнуң өңнүү эвес-тир силер. Бодун „Хаан мен“ деп турар кижи бүрүзү – императорга удур тура халаан кижи-дир!» 13 Пилат ол сөстерни дыңнап кааш, Иисусту дашкаар үндүртү бергеш, «Даш бедигээш» азы еврей дылда «Гаввафа» дээр черде шииткел олудунга олуруп алган. 14 Ынчан Хосталыышкын байырлалының бүдүүзү, дүъш үези турган. Пилат иудейлерге: «Силерниң хааныңар бо-дур!» – дээн. 15 Олар: «Ооңарны ырадыңар! Ырадыңар! Ону хере шаап шаажылаңар!» – деп алгыржы бергеннер. Пилат оларга: «Силерниң хааныңарны хере шавар кижи мен бе?» – дээн. Бурганның дээди бараалгакчылары: «Императордан өске хаан бисте чок» – деп харыылааннар. 16 Пилат ынчан Ону хере шавары-биле ам-на оларга хүлээдип берген. Шериглер Иисусту алгаш барган. 17 Иисус хоорайдан Бодунуң белдир-ыяжын чүктеп алган үнгеш, «Баш сөөгү» азы еврей дылда «Голгофа» дээр черге чедип келген. 18 Шериглер Ону аңаа белдир-ыяшка хере шаап кааннар. Иисус-биле кады өске ийи кижини база – Ону ортузунга, а оларны Ооң ол-бо талазынга хере шаап каан турган. 19 Пилат самбырага бижик бижиткеш, белдир-ыяшка быжыглазын деп дужааган. Ында: «Назареттен Иисус – иудей хаан» – деп бижээн болган. 20 Ол бижикти хөй иудейлер номчаан, чүге дээрге Иисусту хере шапкан чер хоорайдан ырак эвес турган кадында, үш аңгы: еврей, латин, грек дылдарда бижээн болган. 21 Иудейлерниң дээди бараалгакчылары Пилатка: «„Иудей хаан“ деп эвес, а „Ол иудей хаан мен деп адаттынган“ деп бижиңер» – дээннер. 22 Пилат: «Чүнү бижээн-дир мен, ону бижидим» – деп харыылаан. 23 Иисусту хере шапкан соонда, шериглер Ооң каъттангы хевин ап алгаш, шериглерниң саны-биле дөрт кезекке үлежип алганнар. Ол ышкаш хөйлеңин база ап алганнар. А хөйлеңин даарашкы чокка, бүдүнү-биле аргаан болган. 24 Ынчангаш бот-боттарынга: «Ону ора сокпаалы, ооң орнунга кымныы болур эвес деп, үлүг тыртаалы» – дишкеннер. (Бижилгениң: «Хептеримни аразында үлежип алганнар, хөйлеңим алыр дээш үлүг тыртып турганнар» дээн сөстери ынчаар боттанганы ол.) Шериглер ону ол олчаан күүсеткен. 25 Иисустуң белдир-ыяжының чанынга Ооң авазы, авазының дуңмазы, Клеопаның кадайы Мария болгаш Мария Магдалина олар турган. 26 Иисус авазын база ооң чанынга турган Бодунуң онза ынак өөреникчизин көрүп кааш, авазынга: «Силерниң оглуңар бо-дур, авай!» – дээн. 27 А өөреникчизинге: «Сээң аваң бо-дур!» – дээн. Оон бээр-ле демги өөреникчи Марияны бажыңынга тургузуп алган. 28 Бүгү чүве ам боттанганын билир болгаш, Иисус: «Суксаарымны!» – дээн. Бижилгениң сөзү ынчаар боттанганы ол. 29 Ол черге ажыг араганы долдур куткан сава турган. Шериглер суг сиңирер губканы ажыг арага-биле өттүргеш, шиш өрген бажынга кедиргеш, Ооң эрнинге чедире бергеннер. 30 Иисус араганы ижипкеш: «Боттаны берди!» – дээн. Оон Ооң амы-тыны үстү бээрге, бажы халаш дээн. 31 Ол хүн амыр-дыш хүнүнге белеткел хүнү болган. Амыр-дыш хүнүнде белдир-ыяштарга мөчү-сөөктер астынып артарын иудейлер күзевээн, артында-ла ол амыр-дыш хүнүнде улуг байырлал эртер турган. Ынчангаш олар шаажылаттырганнарның чодаларын сый шапкылааш, мага-боттарын белдир-ыяштардан дүжүрүп алырын Пилаттан дилээннер. 32 Шериглер чеде бергеш, баштай Иисус-биле кады хере шаптырткан бир кижиниң, оон өскезиниң чодаларын сый шаап кааннар. 33 А Иисуска чеде бээрге, Ол дем-не өлүп калган болган, ынчангаш олар Ооң чодаларын сый шаппайн барган. 34 Ынчалза-даа шериглерниң бирээзи чыда-биле Ооң быктын өттүр шанчыптарга, балыгдан хан биле суг төктү берген. 35 (Ол бүгүнү суглуг караа-биле көрген кижи, силерни бүзүрезин дээш, чугаалап турары бо. Ооң херечилели алыс шынныг, ол шынын чугаалаанын билир.) 36 Бижилгениң: «Ооң сөөктери сыктырбас» дээн сөстери ынчаар боттанганы ол. 37 А Бижилгениң өске черинде мынча деп турар: «Олар өттүр шанчып алганы Кижиже көөрлер». 38 Иисустуң өөреникчизи болур, ынчалза-даа иудей эрге-чагыргадан корткаш, оозун чажырар чораан Аримафея чурттуг Иосиф дээрзи ооң соонда Пилаттан Иисустуң мага-бодун дүжүрүп алыр чөпшээрел дилээн. Пилат чөпшээрээрге, Иосиф баргаш, Ооң мага-бодун алгаш барган. 39 Иисуска бир-ле катап дүне кээп чораан Никодим база чедип келгеш, чүс литра деңзилиг мирра биле алоэ холуксаазы чаагай чыттыг үс эккелген. 40 Олар оон Иисустуң мага-бодун алгаш, иудейлерниң өлген кижи орнукшудар чаңчылы ёзугаар, Ону чаагай чыттыг үс сиңирген чуга пөс шывыглар-биле ораап кааннар. 41 Ооң хере шаптырган черинге сесерлик турган, а ол сесерликке ам дээрезинде кымны-даа ажааваан чаа чевег-куй турган. 42 Амыр-дыш хүнүнүң бүдүүзү боорга, куй база чоок боорга, Иисусту аңаа ажаап кааннар.

Иоанн 20

1 Улуг-хүн эртенинде, ам-даа караңгы турда, Мария Магдалина чевег-куйга чедип келгеш, көөрге, куй аксы дуглаан дашты чайладыр чууп каан болган. 2 Ол маңнап чоруткаш, Симон Пётрга база Иисустуң онза ынак турганы өске өөреникчиге баргаш, оларга: «Дээргивисти чевег-куйдан алгаш барып-тырлар! Ону ам кайда салганын билбес-тир бис» – дээн. 3 Пётр биле өске өөреникчи доп-дораан чевег-куйже чорупканнар. 4 Олар ийилээн маңнажыпкан, ынчалза-даа өске өөреникчи Пётрдан дүрген чүгүрген болгаш, чевег-куйга баштай четкен. 5 Ол доңгайып бакылааш, чыткан шывыгларны көрүп каан, ынчалза-даа чевег-куйже кирбээн. 6 Ооң соон дарый Симон Пётр маңнап келген. Ол дораан-на чевег-куйже киргеш, чүгле чыткан шывыгларны 7 база Ооң бажынга чораан орнукшудулга аржыылын көрүп каан. Аржыылды шывыглар-биле кады эвес, а дүргеш, аңгы черде салып каан чыткан. 8 Баштай маңнап келген өске өөреникчи база ынчан чевег-куйже кирип келген. Ол бүгү чүвени көргеш, бүзүрей берген. 9 (Ынчалза-даа Христостуң өлүглер аразындан катап дирлир ужурлуун чугаалаан Бижилгени олар ам-даа билбейн турган.) 10 Өөреникчилер оон чана бергеннер. 11 А Мария чевег-куй даштынга ыглап турган. Ыглавышаан, ол чевег-куйже доңгайып бакылапкаш, 12 Иисустуң мага-боду чыткан черде – бирээзи Ооң бажының, а өскези буттарының орнунда олурар – дээрниң ак хептиг ийи төлээзин көрүп каан. 13 Олар оон: «Дуңмай, чүге ыглап тур сен?» – деп айтырганнар. Мария оларга: «Мээң Дээргимни алгаш барып-тырлар. Ону ам кайда салганын билбес-тир мен» – деп харыылаан. 14 Ол ынча дээш, хая көрүнгеш, бодунуң мурнунда Иисустуң турарын көрүп каан. Ынчалза-даа ол Ону танываан. 15 А Иисус аңаа: «Дуңмакым! Чүге ыгладың? Кымны дилеп чор сен?» – дээн. Айтырыг салган кижи сесерлик ажаакчызы-дыр деп бодааш, Мария Аңаа: «Хайырааты! Ону аппарган болзуңарза, кайда салганыңарны чугаалаңар, мен Ону барып ап алыйн» – дээн. 16 Иисус аңаа: «Мария!» – дээн. Оозу хая көрүнгеш, Иисуска еврейлеп: «Раввуни!» – дээн. («Башкы» дээни ол.) 17 Иисус аңаа мынча дээн: «Мени тутпайн көр! Мен ам-даа Адамче өрү көдүрлүп үнмээн-дир мен. Харын Мээң ха-дуңмамга баргаш, мону чугаалап көр: „Мээң база силерниң Адавысче, Мээң база силерниң Бурганывысче өрү көдүрлүп үнерим бо-дур“». 18 Мария Магдалина өөреникчилерге чеде бергеш, оларга: «Дээргини көрдүм!» – дээн. Оон Иисустуң чүнү чугаалаанын оларга дамчыткан. 19 Улуг-хүннүң кежээзинде Иисустуң өөреникчилери чыылгаш, иудейлерден коргуп, эжиктерин хаап алгылаан олурда, Ол кирип келген. Иисус оларның мурнунга туруп алгаш: «Амыр-менди-ле» – дээн. 20 Ынча дээш, Ол Бодунуң холдарын болгаш быктын оларга көргүскен. Дээрги Иисусту көрүп кааш, өөреникчилери аажок өөрээн. 21 Иисус оларга: «Амыр-менди-ле – деп катаптаан. – Адамның Мени айбылап чорутканы дег, Мен силерни база ынчалдыр айбылап чорудуп тур мен». 22 Иисус ол сөстерни чугаалааш, оларже тыныпкаш: «Ыдыктыг Сүлдени хүлээп алыңар! 23 Кымның бачыттарын өршээр силер, ооң бачыттары өршээттинген болур, а кымныын өршээвес силер, ооң бачыттары хевээр арткан болур» – дээн. 24 Ынчалза-даа, Иисус кээп турда, он ийи элчинниң бирээзи, Ийис деп шола аттыг Фома олар-биле кады турбаан чүве-дир. 25 Өске өөреникчилер аңаа: «Бис Дээргивисти көрдүвүс!» – дээн. Ынчан ол: «Ооң холдарында кадаглардан балыгларны көрбээн шаамда, ол балыгларга салаамны дээспээн шаамда, а Ооң быктында балыынга холумну дээспээн шаамда, бүзүревес мен!» – деп харыылаан. 26 Чеди хонган соонда, Ооң өөреникчилери, а Фома база олар-биле кады, бир бажыңга чыглып келгеннер. Эжикти дээктеп каан-даа болза, Иисус кирип келгеш, оларның мурнунга туруп алгаш: «Амыр-менди-ле!» – дээн. 27 Оон Фомага: «Салааңны бээр сун. Мээң холдарым бо-дур, көр даан. Холуңну бээр сунгаш, быктымда балыгга дегзип көр. Чигзинериң соксат! Харын бүзүре» – дээн. 28 Фома Аңаа: «Мээң Дээргим болгаш Бурганым!» – деп харыылаан. 29 Иисус аңаа: «Сен Мени көргеш, ам-на бүзүрей бердиң. А Мени көрбезе-даа, Меңээ бүзүрээннер – амыр-чыргалдыг» – дээн. 30 Иисус Бодунуң өөреникчилериниң мурнунга бо номда биживээн оон-даа өске дыка хөй кайгамчык чүүлдерни кылган. 31 Иисус – Бурганның Оглу, Христос дээрзинге силерни бүзүрезин дээш база Аңаа бүзүрээниңер ачызында амыдыралды алырыңар дээш, бо номда киирген бүгү чүүлдү бижээн.

Иоанн 21

1 Иисус ооң соонда Бодунуң өөреникчилеринге Тивериада хөлүнүң эриинге база катап кээп көзүлгеш барган. Ол мынчаар болган. 2 Симон Пётр, Ийис деп шола аттыг Фома, Галилеяның Кана чурттуг Нафанаил, Зеведейниң оолдары болгаш Ооң өске ийи өөреникчизи шупту кады чыглып келген турган. 3 Симон Пётр оларга: «Балыктапкаш кээйн» – дээн. Артканнары аңаа: «Бис база сээң-биле баар бис» – дээннер. Олар чорупкаш, хемеге олурупканнар, ынчалза-даа ол дүне чүнү-даа тутпааннар. 4 А даң адып келгенде, эрик кыдыында Иисус бо турган. Ынчалза-даа өөреникчилери Иисус ол-дур деп танываан. 5 Иисус олардан: «Оолдар! Че чүл, чиптер балыыңар бар бе?» – деп айтырган. Олар Аңаа: «Куруг бис» – деп харыылааннар. 6 Ол ынчан: «Четкиңерни хемениң оң талазынче киир октаптыңар, оон тудуп алыр силер» – дээн. Олар киир октапкаш, туттунган балыктың хөйүнден четкизин ушта тыртып чадап кааннар. 7 Иисустуң онза ынак өөреникчизи ынчан Пётрга: «Дээргивис ол-дур!» – дээн. Дээрги Иисус ол-дур деп дыңнап кааш, Симон Пётр хевин куржандыр шарып алгаш (чүге дээрге ол чанагаш турган), хөлче шурай берген. 8 А өске өөреникчилер балыктыг четкизин сөөртпүшаан, эрикче хемелиг эжиндирип чорупканнар. Олар эриктен шоолуг ырак эвес, 200 кыры дурту хире черге чорааннар. 9 Эрикче үнүп келгеш, кыпсып каан отту болгаш ынаар салып каан балыкты база ооң чанында хлебти көрүп кааннар. 10 Иисус оларга: «Ам чаа туткан балыыңардан каштан эккелиңер» – дээн. 11 Симон Пётр баргаш, 153 санныг улуг балыктар-биле долдунган четкизин эрикче үндүр сөөртүп келген. Балык ынча хөй-даа болза, четки орулбаан. 12 Иисус оларга: «Бээр кээп, чемнениңер» – дээн. Өөреникчилериниң аразындан кым-даа Оон: «Сен кым сен?» – деп айтырарындан дидинмээн. Ол – Дээргизи-дир деп, олар шупту билип каан. 13 Иисус чоокшулап келгеш, хлебти, оон балыкты алгаш, оларга үлеп берген. 14 Бодунуң өлүглерден катап дирилгениниң соонда, Иисустуң өөреникчилеринге үшкү удаа кээп көзүлгени ол болган. 15 Олар чемненип каапканда, Иисус Симон Пётрга мынча дээн: «Иоанның оглу, Симон! Сен Меңээ өскелерден артык ынак сен бе?» Пётр Аңаа: «Ындыг ийин, Дээрги. Силерге ынаамны билир-ле болгай силер» – деп харыылаан. Иисус аңаа: «Мээң хураганнарымны карактап чор» – дээн. 16 Оон өске удаада Ол Пётрдан: «Иоанның оглу, Симон! Сен Меңээ ынак сен бе?» – деп база катап айтырган. Пётр Аңаа: «Ындыг ийин, Дээрги. Силерге ынаамны билир-ле болгай силер» – деп харыылаан. Иисус аңаа: «Мээң хойларымче сагыш салып көр» – дээн. 17 Оон Иисус үшкү удаа аңаа: «Иоанның оглу, Симон! Сен Меңээ ынак сен бе?» – дээн. «Меңээ ынак сен бе?» – деп, оон үшкү удаа айтырган дээш, Пётр муңгарай бергеш: «Дээрги! Силер бүгү чүвени билир силер. Силерге ынаамны-даа билир силер» – деп харыылаан. Иисус аңаа мынча дээн: «Мээң хойларымны кадарып чор. 18 Алыс шынны сеңээ чугаалап тур мен: сен аныяк шааңда куруңну бодуң куржаттынгаш, туралаан-на чериңче чоруптар турдуң. А кырый бээр болзуңза, холдарыңны чада сунуптарыңга, өске кижи куруң куржап бээр болгаш сээң чоруксаваан чериңче аппаар». 19 (Пётрнуң кандыг өлүм-биле Бурганны алдаржыдарын угаадыр дээш, Иисус ону чугаалаан чүве-дир.) Ону чугаалааш, Ол Пётрга: «Мени эдерип чорувут!» – дээн. 20 Пётр хая көрүнгеш, Иисустуң онза ынак өөреникчизиниң ооң соондан бар чыдарын көрүп каан. Кежээки чем үезинде Иисусче ээккеш: «Дээрги, Силерни кым садыптар-дыр?» – дээн өөреникчи ол болган. 21 Ону көрүп кааш, Пётр Иисустан: «Дээрги! Ооң-биле чүү болурул?» – деп айтырган. 22 Иисус аңаа мынча дээн: «Мээң ээп кээримге чедир-даа ооң дириг чоруурун күзээр болзумза, сеңээ ол кандыг хамаанныг чүвел? Сен Мени эдерип чорувут!» 23 Ынчангаш демги өөреникчи өлбес-тир дээн чугаа-соот бүзүрээннерниң аразынга тарай берген. Ынчалза-даа Иисус аңаа: «Өлбес сен» – дивээн, а чүгле: «Ээп кээримге чедир-даа ооң дириг чоруурун күзээр болзумза, сеңээ ол кандыг хамаанныг чүвел?» – дээн. 24 Ол дугайында херечилээн болгаш ол бүгүнү бижээн өөреникчи ол болган. Ооң херечилели алыс шынныг дээрзин билир бис. 25 Иисус өске-даа хөй ажыл-херекти кылган. Ол бүгүнүң дугайында тодарадып бижиир дээр болза, бижиттинген номнарны бүгү делегейге-даа сыңырары болдунмас деп бодаар мен.

Ажыл-чорудулга 1

1 Феофил, баштайгы номумга Иисустуң эң эгезинден эгелээш, Бодунуң шилип алган элчиннеринге Ыдыктыг Сүлде дамчыштыр айтыышкыннарын бергеш, дээрже көдүрлүп үнгени хүнге чедир чүнү кылып база чүү чүвеге өөредип турганын силерге дөгерезин бижип берген мен. 3 Хилинчек көрүп, өлген соонда, Иисус ол улуска чедип кээп, хөй-ле бүзүренчиг барымдаалар-биле Бодун дириг кылдыр көргүскен. Ол оларга дөртен хонук дургузунда чедип кээп, Бурганның Чагыргазының дугайында чугаалап турган. 4 Оон бир-ле катап, олар-биле кады чемненип оргаш, Иисус мындыг айтыышкын берген: «Иерусалимни кагбаңар, а Мээң чугаалааным дег, Мээң Адамның силерге аазааны Ыдыктыг Сүлдениң кээрин манаңар. 5 Иоанн силерни сугже суп турган, а Мээң Адам, каш хүн эртерге, силерни Ыдыктыг Сүлдеже сугар-дыр». 6 Өөреникчилер база катап Иисус-биле ужуражып келгеш: «Дээрги, израиль күрүнени катап тургузарың үе-шаг ам келбээн бе?» – деп айтырганнар. 7 Ол оларга мынча дээн: «Аданың Бодунуң эрге-чагыргазы-биле доктаатканы үелер болгаш хуусааларны билири – силерниң херээңер эвес-тир! 8 Ынчаарга Ыдыктыг Сүлде силерже бадып кээрге, күчү-күштү хүлээп алгаш, Иерусалимге, бүгү Иудеяга, Самарияга база чер-делегейниң кыдыынга чедир Мээң херечилерим боор силер». 9 Ынча дээш, Иисус оларның караанга көзүлдүр дээрже көдүрлүп үнгеш, булутче ажытталы берген. 10 Олар дээрже топтап көрүп турда, хенертен ак хептиг ийи эр кижи оларга көстүп келгеш, 11 мынча дээннер: «Галилейжилер, чүге мында дээрже кайгап тур силер? Силерниң мурнуңарга дээрже көдүрлү берген Иисус, Ооң ам канчаар чоруй барганын көргениңер дег, шак-ла ынчаар дедир ээп кээр». 12 Ооң соонда Иисустуң өөреникчилери Елеон даандан баткаш, Иерусалимче ээп келгеннер. Ол даг Иерусалимден амыр-дыш хүнүнде эртерин чөпшээрээн чер хире ырак турган. 13 Олар хоорайже киргеш, делгем өрээлге чыглып келгеннер. Аңаа Пётр, Иоанн, Иаков, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Алфейниң оглу Иаков, Симон Зилот болгаш Иаковтуң оглу Иуда олар турган чүве-дир. 14 Өөреникчилер шупту үргүлчү чыглып, мөргүүр чаңчылдыг турганнар. Элээн каш херээжен болгаш Иисустуң авазы Мария база Ооң дуңмалары олар-биле кады орта кээп турганнар. 15 Каш хүн эрткенде, база бир шак ындыг чыышка 120 хире кижи чыылган турда, Пётр туруп келгеш, мынча дээн: 16 «Ха-дуңма, Иисусту садыпкаш, оон Ону тудуп хоругдаар улусту баштап кээр Иуда дугайында Ыдыктыг Сүлдениң Давидтиң аксы-биле Бижилгеде өттүр билип медеглээн чүвези боттаныр ужурлуг турган-дыр. 17 Иуда бистиң бирээвис турган, ол кылып келген ажыл-чорудулгавыска база киржип чораан». 18 (Ол бузуттуг үүлгедии дээш алган акшазы-биле чер садып алган, ынчалза-даа черже ок кадалдыр кээп ушкаш, хырны чарлып, ижин-шөйүндүзү уштуна берген. 19 Иерусалимде шупту улус ол дугайында билир турган болгаш, Иуданың черин боттарының дылынга Акелдама азы «Ханныг шөл» деп адааннар.) 20 «А Ыдыктыг ырлар номунда: „Аал-чурту ээн калзын, аңаа кым-даа чурттавазын“ база „Өске кижи ооң эрге-дужаалын эдилезин“ – деп бижээн болгай. 21 Ынчангаш Дээрги Иисус бистиң-биле кады турар үеде, үргүлчү аравыска чораан өске-бир кижиден шилип алыр ужурлуг бис. 22 Ол кижи Иоанның улусту сугже суп турган үезинден эгелеп, Иисустуң бистиң мурнувуска дээрже көдүрүлгенинге чедир аравыска чоруп турган, Иисустуң катап дирилгенин бистиң-биле кады көрген херечи болзун». 23 Олар ийи кижини: Варсава деп өске аттыг, Иуст деп шолалыг Иосифти база Матфийни саналдааннар. 24 Элчиннер: «Дээрги-Чаяакчы, кижи бүрүзүнүң сеткил-чүрээн билир болгай сен. Бо ийи кижиниң кайызын шилип алганыңны база 25 бодунуң турар ужурлуг черинче чорупкан Иуданың орнунга кымның элчин бооп, бараан болур ужурлуун көргүс» – деп мөргүп турганнар. 26 Оон олар үлүг шилип, төлге дажы октаарга, үлүг Матфийге онаашкан. Ол арткан он бир элчинге немей он ийигизи деп санаттыра берген.

Ажыл-чорудулга 2

1 Беженги хүннүң байырлалында шупту бүзүрээн улус чаңгыс бажыңга чыглып келген. 2 Хенертен дээрден кедергей күштүг шуурганның шимээнинге дөмей ыыт дыңналгаш, оларның турган бажыңын дола берген. 3 Оларга оттуг дылдарга дөмей бир-ле чүве көзүлген соонда, ол дылдар аңгыланза-ла, кижи бүрүзүнүң кырынга чаңгыстап турупкан. 4 Олар шупту Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, Ооң хайырлаан күжү-биле өске дылдарга чугаалап эгелээннер. 5 Иерусалимге ол өйде делегейниң чер-булуң бүрүзүнден чыглып келгилээн Бурганга мөгеер иудейлер база турган. 6 Шимээн дыңнааш, хөй чон чыглып келген. Улус аймап-хөлзей берген, чүге дээрге кижи бүрүзү дыңнаарга, элчиннер ооң төрээн дылында чугаалап турар болган. 7 Кайгаанындан аайын тыппайн, олар аразында чугаалажы берген: «Бо чугаалап турар улус дөгерези Галилеядан эвес чүве бе? 8 Бистиң кижи бүрүзү-биле олар ооң төрээн дылынга чугаалашкан кылдыр канчап дыңнап турар апардывыс? 9 Бистиң аравыста парфяннар, мидийлер, эламиттер, Месопотамияның, Иудея биле Каппадокияның, Понт биле Aсияның, 10 Фригия биле Памфилияның база Египеттиң чурттакчылары, Ливияның Киринея хоорай чоогунда девискээриниң улузу, Римден келгеннер, 11 иудейлер-даа, прозелиттер-даа, Криттиң чурттакчылары болгаш арабтар бар-дыр. Бис шуптувус олардан Бурганның өндүр улуг ажыл-херээниң дугайында төрээн дылдарывыска дыңнап турар-дыр бис!» 12 Олар элдепсингенинден болгаш аймаараанындан: «Бо чүү болду?» – деп удур-дедир айтыржып турганнар. 13 А чамдык улус: «Олар арага ижип алгаш, эзирип калганнар-дыр» – деп кочулаан. 14 Пётр өске он бир элчин-биле кады туруп келгеш, чонга чугаа кылып, дыңзыдыр мынча дээн: «Иудейлер база Иерусалимниң бүгү чурттакчылары! Бо бүгү чүү чүвел дээрзин тайылбырлап берейн. Мени кичээнгейлиг дыңнап көрүңер. 15 Бо улус, силерниң бодап турарыңар дег, эзирик эвес улус-тур, ам хүн үнгенден бээр чүгле үшкү шак ышкажыл. 16 Бо дээрге харын Иоил медээчиниң мынча дээн чүвези ол боор: 17 „Бурган чугаалаан: Сөөлгү хүннерде Бодумнуң Сүлдем-биле бүгү улусту бүргей аптар мен. Силерниң оглу-кызыңар өттүр билип медеглеп эгелээр, аныяк оолдарыңар онзагай көстүүшкүннер көөр, а кырганнар өттүр билген дүштер дүжээр. 18 Мен ол хүннерде эр, кыс чалчаларымны безин Бодумнуң Сүлдем-биле бүргей аптар мен, оон олар өттүр билип медеглей бээр. 19 Өрү дээрге база куду черге кайгамчык бадыткал демдектери – хан, от болгаш дүргектелген ышты көргүзер мен. 20 Дээрги-Чаяакчының өндүр улуг болгаш бүгү улуска илдең шииткел хүнү кээр бетинде, хүн дүмбей караңгы бооп, ай хан өңнүг бооп хуула бээр. 21 Ынчан Дээрги-Чаяакчының адын кыйгырган кижи бүрүзү камгалал алыр“. 22 Израиль чон, мээң чугаам дыңна: Назарет чурттуг Иисус дээрге Ону дамчыштыр кылган күчү-күштүг херектери-биле, кайгамчык чүүлдери-биле база бадыткал демдектери-биле „Мээң шилип алган Кижим-дир“ деп Бурганның шынзытканы Кижи ол турган. Ол бүгү силерниң араңарга болган болгаш, ону боттарыңар билир силер. 23 Иисусту силерниң холуңарга Бурганның бодап алганы-биле база баш удур көрүп кааны-биле хүлээдип бээрге, Ону бачыттыг улустуң холу-биле белдир-ыяшка хере шаап өлүрдүңер. 24 Ынчалза-даа Бурган Ону катап диргискеш, өлүмнүң туттуруундан хостап кагды, чүге дээрге өлүм Аңаа күш четпес болган-дыр. 25 Давид Христостуң адындан мынча дээн: „Дээрги-Чаяакчыдан үргүлчү карак салбайн чордум. Ол мээң-биле-дир, ынчангаш тендиш дивес мен. 26 Ынчангаш мээң чүрээм өөрүп-байырлаан, мээң дылым Сени кезээде мактап, өөрээн база мээң мага-бодум үргүлчү идегел-биле амыдыраар. 27 Сен мээң амы-тынымны өлүглер оранынга кагбас сен, Сеңээ бердинген чалчаңның ирип каарын болдурбас-ла болгай сен! 28 Сен меңээ амыдыралче орукту айтып бердиң, Сен мээң-биле кады турар болгаш, мени өөрүшкү-биле бүргээр сен!“ 29 Ха-дуңма! Улуг өгбевис Давидке хамаарыштыр ол өлген база ону хөөржүткен дээрзин бүзүрелдии-биле чугаалап болур мен. Ооң чевээ бөгүнге чедир бисте бар-дыр. 30 Давид боду өттүр билип медеглээр чаяанныг болгаш, „Дүжүлгеңге үре-салгалыңның бирээзин олуртур мен“ деп Бурганның аңаа даңгыраглап аазаанын билир турган. 31 Ол Христостуң катап дирлирин база баш бурунгаар чугаалап турган: „Ол өлүглер оранынга артпаан, Ооң мага-боду чевегге иривээн“. 32 Бурган Иисусту катап диргискен, а бис шупту ооң херечилери болдувус! 33 Бурган Ону Бодунуң оң талазынче өрү көдүрүп алган, Иисус аазаан Ыдыктыг Сүлдени Адазындан алгаш, ам көрүп база дыңнап турарыңар чүвени силерже сиңниктир бүргээни ол-дур. 34 Давид боду дээрже өрү көдүртпээн, ынчалза-даа ол: „Дээрги-Чаяакчы мээң Дээргимге: ‘Дайзыннарыңны буттарың адаанга эккеп салбаан шаамда, Мээң оң таламга олур’ – дээн“ – деп чугаалаан. 36 Ынчангаш Бурган Иисусту Дээрги база Христос кылдыр шилээнин билип ал, израиль чон! А силер Ону хере шаап турган-дыр силер». 37 Улус ону дыңнааш, сагыжы ыстап аарып, Пётрдан болгаш өске элчиннерден айтырганнар: «Ха-дуңма, бис ам чүнү кылыылы?» 38 Пётр мынча деп харыылаан: «Бачыттарыңар миннип, Бурганче эглиңер. Силерниң кижи бүрүзү Иисус Христостуң ады-биле сугга суктуруп, бачыттары дээш, өршээлден алзын, оон Ыдыктыг Сүлдени белек кылдыр алыр силер. 39 Ол бүгүнү силерге, үре-салгалыңарга, силерден ырак турар бүгү өске чоннарга, бистиң Бурганывыс Дээрги-Чаяакчының кый дээри бүгү улуска аазаан турган болгай». 40 Пётр өске-даа хөй сөстер-биле оларны сагындырып, ээрежип дилээн: «Бо самыыраан салгалдың бузут-багындан адырлып, камгалалды хүлээп ап көрүңер!» 41 Ооң суртаалын хүлээп алган бүгү улус сугга суктурган. Ол хүн бүзүрээннерниң санынга 3000 хире кижи немешкен. 42 Бүгү бүзүрээннер элчиннерден өөрениринге, аралажып чыглырынга, эп-сеткилдиң чемин үлежип чииринге болгаш мөргүүрүнге идепкейлиг киржип келгеннер. 43 Кижи бүрүзү Бурганны хүндүлээн коргуушкунга алзыпкан, а элчиннер хөй кайгамчык демдектерни кылып турган. 44 Бүзүрээннер дөгере кады турган, а оларның бүгү чүвези ниити турган. 45 Олар боттарының ээлел черлерин болгаш эт-хөреңгизин саткаш, бүгү чединмес улузунга үлеп бергеннер. 46 Хүн бүрүде олар Бурганның өргээзинге кады чыглып кээп, а оон бажыңнарынга өөрүшкү болгаш ак сагыш-биле эп-сеткилдиң чемин үлежип чип, 47 Бурганны алгап-мактап турганнар. Бүгү чон оларны чүүлзүнүп турган, а Дээрги-Чаяакчы оларның санынга камгалал алганнарны хүннүң-не немеп турган.

Ажыл-чорудулга 3

1 Бир-ле катап Пётр биле Иоанн мөргүл шагында (хүн үнгенден бээр тоску шакта) Бурганның өргээзинче мөргүүр дээш бар чытканнар. 2 Төрүмелинден бертик-межел бир кижи турган чүве-дир. Ону улус хүннүң-не көдүрүп эккелгеш, Бурганның өргээзиниң Кайгамчык каас деп адаар хаалгазының чанынга олуртуп каарга, ол Бурганның өргээзинче кирген улустан хайырлал диленир турган. 3 Кирер эжик аксынга Пётр биле Иоанны көрүп кааш, демги кижи олардан база дилени берген. 4 Пётр биле Иоанн олче топтап көргеш: «Бисче көрем» – дээннер. 5 Бертик-межел кижи олардан кандыг-бир чүве алырын кордап, топтап көрген. 6 Пётр ынчан: «Менде мөңгүн-даа, алдын-даа чок-тур, ынчалза-даа менде бар чүвени сеңээ берейн: Назарет чурттуг Иисус Христостуң адының күжү-биле туруп, кылашта!» – дээн. 7 Пётр ооң оң холундан туткаш, тургузуп кээри билек, бертик кижиниң таваңгайлары, дискектери күш кире берген. 8 Ол бут кырынга тура халааш, кылаштап эгелээн. Оон шурагылай аарак кылаштап база Бурганны алдаржыдып, олар-биле кады Бурганның өргээзинге кирип келген. 9 Хамык улус ооң Бурганны алгап-мактап, кылаштап турарын көрүп каан. 10 Бурганның өргээзиниң Кайгамчык каас хаалгазының чанынга хайырлал диленип олурган кижини олар танып кааннар. Ооң-биле болган чүүл улусту элдепсиндирип, кайгадыпкан. 11 Экирээн кижи Пётр биле Иоанндан салдынар ужур чок болган, а кайгап-хараан хамык улус Соломоннуң серизи дээр черге оларны үглеп келген. 12 Ону көргеш, Пётр мынча дээн: «Израиль чон! Чүге ол чүүл дээш, кайгап тур силер? Бис бо кижи кылаштай бээр кылдыр бодувустуң күжүвүс-биле база Бурганга бердингенивис-биле кылыпкан чүве дег, чүге бисче ынчаар кайгап тур силер? 13 Бистиң ада-өгбевистиң: Авраам, Исаак болгаш Иаковтуң Бурганы Бодунуң Чалчазы Иисусту ынчалдыр алдаржыткан-дыр. А силер Иисусту рим эрге-чагыргага хүлээдипкеш, Ону хостаар деп турган Пилаттың мурнунга Оон ойталаан силер. 14 Ыдыктыг, чөптүг-шынныг Кижиден ойталааш, өлүрүкчүнү силерге хостап бээрин дилээн силер. 15 Амыдыралдың Үнер дөзүн өлүрген силер! Ынчалза-даа Бурган Ону өлүглер аразындан катап диргизип каан, а бис ооң херечилери бис. 16 Бо кижини Иисустуң ады быжыктырган-дыр, чүге дээрге Ооң адының күжүнге бүзүрээн-дир бис. Көрүп турарыңар база билириңер бо кижини Иисуска бүзүрел шуптуңарның мурнунга бүрүнү-биле экиртип кагды. 17 Ынчаарга, ха-дуңма, силер-даа, силерниң баштыңчыларыңар-даа чүве билбезинден ынчаар кылганын билир мен. 18 Бурган Бодунуң медээчилериниң аксы-биле Христостуң хилинчек көөрүн баш бурунгаар медеглээш, бүгү чүвени ынчалдыр боттандырды-даа. 19 Силерниң бачыттарыңар өршээттинзин дээш, ооңарны миннип, Бурганче эглиңер! 20 Дээрги-Чаяакчы ынчан силерге чаартыныышкынның үезин хайырлаар база Христос кылдыр шилип бергени Иисусту чорудуп бээр. 21 Бодунуң ыдыктыг медээчилерин дамчыштыр Бурганның үе-дүпте-ле баш бурунгаар медеглээни дег, бүгү чүвени катап тургузар үе келгижеге чедир, Иисус дээрлерге артар ужурлуг. 22 Моисей мынча дээн болгай: „Бурганыңар Дээрги-Чаяакчы бодуңарның-на ха-дуңмаңар аразындан үнген мен ышкаш Медээчини силерге чорудуп бээр. Ол силерге чүнү-даа чугаалаар болза, тооп дыңнаар ужурлуг силер. 23 Ол Медээчини тооп дыңнавас кижи бүрүзүн чонунуң аразынга амылыг арттырбайн узуткап каар“. 24 Самуилден эгелээш, бүгү медээчилер бо хүннерни баш бурунгаар медеглеп турган. 25 А силер – Бурганның ада-өгбеңер-биле чарган чагыг-керээзиниң база медээчилерниң салгакчылары силер. Бурган ынчан Aвраамга мынча дээн болгай: „Сээң үре-салгалың дамчыштыр чер-делегейниң бүгү аймак-чоннары ачы-буян алыр“. 26 Бурган Бодунуң ынак Чалчазын катап диргискеш, Ол силерге ачы-буянын хайырлап, шуптуңарны бачыттыг оруктарындан чайлатсын дээш, Ону хамыктың мурнунда силерже чоруткан-дыр».

Ажыл-чорудулга 4

1 Пётр биле Иоанн чонга суртаалдап турда, оларга Бурганның бараалгакчылары, Бурганның өргээзиниң таңныылдар даргазы болгаш саддукейлер чедип келген. 2 Олар Пётр биле Иоанның чонну өөреткени дээш база Иисустуң ачызында өлүглер аразындан катап дирлип болурун суртаалдааны дээш хорадап турганнар. 3 Олар элчиннерни тудуп хоругдааш, кежээ дүжүп, орайтаан боорга, эртенге дээр кара-бажыңнап кааннар. 4 Ынчалза-даа суртаал дыңнааннарның хөйү Христоска бүзүрей берген, а бүзүрээн улустуң саны 5000 чоокшулап турган. 5 Даартазында хүндүс иудейлер даргалары, баштыңнар болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчылары Иерусалимге чыглып келген. 6 Бурганның дээди бараалгакчызы Анна, а ол ышкаш Каиафа, Иоанн, Александр база дээди бараалгакчының төрел бөлүүнүң өске-даа кежигүннери аңаа турганнар. 7 Олар Пётр биле Иоанны боттарының мурнунга тургускаш, байысаап эгелээннер: «Кандыг күш-биле база кымның өмүнээзинден бо бүгүнү кылган силер?» 8 Пётр ынчан, Ыдыктыг Сүлдеге бүргеткеш, мынча деп харыылаан: «Улус-чоннуң даргалары болгаш баштыңнар! 9 Бертик кижиге көргүскен буянывыс дээш, бөгүн бистен харыы негеп, ону канчаар экирткенивисти айтырып турар болзуңарза, 10 силер бүгүде база бүгү израиль чон билип алзын: силерниң хере шаап кааныңар, Бурганның өлүглер аразындан катап диргискени Назарет чурттуг Иисус Христостуң ады-биле ол кижи мурнуңарда каң-кадык турар-дыр! 11 Иисус дээрге тудугжулар силерниң херекчок дээш, октапканыңар, ынчалза-даа эң чугула апарган даш-тыр. 12 Камгалал чүгле Оон кээр, бистиң ооң ачызында камгалал алырывыс дээш, кижи амытанга берип каан өске ат чырык черде чок». 13 Пётр биле Иоанның дидимин көргеш, дээди иудей Чөвүлелдиң кежигүннери кайгай берген, чүге дээрге ол ийи кижи эртем-билиг чок, бөдүүн улус дээрзин эскергеннер чүве-дир. А оон Пётр биле Иоанның Иисус-биле кады турганын билип алганнар. 14 Экирээн кижи элчиннер чанында турар боорга, олар удур чугаалаптар чүве тыппаан. 15 Эрге-чагырга төлээлери ынчан Пётр биле Иоаннга Чөвүлел чыылган черден үнерин дужаагаш, аразында мынча деп сүмелешкеннер: 16 «Бо улусту канчаар бис? Оларның кайгамчык чүүл кылганын Иерусалимниң бүгү чурттакчылары билир болгай, а бис ону меге деп шыдавас-тыр бис. 17 Ынчаарга ол дугайында медээ чонга улам нептеревезин дээш, оларга Иисустуң адындан кымны-даа болза өөредирин хоруп каалы». 18 Олар элчиннерни катап кыйгырткаш, кандыг-даа таварылгада Иисустуң ады-биле өөретпезин база Ооң өмүнээзинден чугаалавазын дужааганнар. 19 Ынчалза-даа Пётр биле Иоанн: «Бодап көрүңер даан, Бурганга эвес, силерге чагыртырын Ол чүүлзүнер бе? 20 Бис көрген болгаш дыңнаан чүвевис дугайында ыыттавайн барып шыдавас бис» – деп харыылааннар. 21 Иудей даргалар оларны база катап котпактааш, хостап салыпканнар, а кеземче онаар аайын тыппааннар, чүге дээрге бүгү чон болган чүүл дээш Бурганны алдаржыдып турган. 22 Кайгамчыктыы-биле экирээн кижиниң хары дөртен ажа берген турган чүве-дир. 23 Пётр биле Иоанны салыптарга, олар боттарының эш-өөрүнге баргаш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш баштыңнарның оларга чугаалаан бүгү чүвезин дамчыдып бергеннер. 24 Бүзүрээннер ону дыңнааш, шупту чаңгыс аай Бурганга ыыткыр мөргүп, мынча дээннер: «Чагырыкчывыс! Сен дээрни, черни, далайны болгаш өртемчейде бар бүгү чүвени чаяаган сен! 25 Сен шагда-ла Ыдыктыг Сүлдең дамчыштыр бистиң өгбевис, Сээң чалчаң Давидтиң аксы-биле мынча дээн сен: „Чоннар чүге килеңнеп хөлзеп турарыл, аймактар чүге хоозун чүүлдер бодап турарыл? 26 Чер-делегейниң хааннары тура халчып, чагырыкчылар демнежип, Дээрги-Чаяакчыга база Ооң шилип алганы Христоска удур тулчуп үнер деп барган-дыр“. 27 Сээң шилип алган Ыдыктыг Чалчаң Иисуска удур Иерусалимге Ирод биле Понтий Пилат өске чоннар улузу болгаш иудейлер-биле кады чогум-на ынчалдыр сүлчээ кылып, бөлүглежип турган болгай. 28 Олар чыылгаш, Сээң күзел-сорууң болгаш эрге-чагыргаңның баш бурунгаар айыткан чүвезин боттандырган-дыр. 29 Дээрги-Чаяакчы, а ам оларның биске кыжанып турарын көрүп көрем. Сээң медээңни коргуш чок суртаалдаар күштү чалчаларың биске хайырлам. 30 Аарыг кижилерни экиртип, Бодуңнуң күжүңнү көргүзем, Сээң ыдыктыг Чалчаң Иисустуң ады-биле кайгамчык демдектерден кылып көрем!» 31 Бүзүрээн улус мөргүп доозуптары билек, оларның чыылган чери сириңейни берген, а олар шупту Ыдыктыг Сүлдеге бүргеттиргеш, Бурганның медээзин дидими-биле медеглей бергеннер. 32 Бүзүрээн улустуң сагыш-сеткил болгаш угаан-бодалы чаңгыс аай апарган. Оларның кайызы-даа бодунуң эт-хөреңгизин «Чүгле бодумнуу-дур» дивээн, харын оларда бар бүгү чүве ниити болуп турган. 33 Элчиннер Дээрги Иисустуң катап дирилгенин аажок күштүг херечилеп-ле турганнар, а Бурганның ачы-буяны оларның шуптузунда элбээ-биле бар болган. 34 Оларның аразынга чединмес кижилер турбаан, чүге дээрге ээлел черлиг азы бажыңныг улус өйлеп-өйлеп оозун садыпкаш, акшазын 35 элчиннерниң бүрүн эргезинге хүлээдип берип турган. Ол акшаны кижи бүрүзүнге ооң хереглелин ёзугаар үлеп бээр турган. 36 Чижек кылдыр элчиннерниң Варнава (ол ат «Деткикчи» дээн уткалыг) деп адаары, Кипр чурттуг Иосиф дээр левит кижи 37 бодунуң эдилээн шөлүн садыпкаш, акшазын элчиннерге эккеп берген.

Ажыл-чорудулга 5

1 Сапфира деп кадайлыг Анания дээр кижи база бодунуң эдилээн черин садыпкан. 2 Ынчалза-даа акшазының кезиин бодунга арттырып алган, а кадайы ону билир турган. Анания арткан акшазын эккелгеш, элчиннерге берипкен. 3 А Пётр аңаа мынча дээн: «Анания, чер саткаш, алган акшаң чамдыызын чажырыптар база Ыдыктыг Сүлдени мегелептер кылдыр эрлик чүге чүрээңни ынчаар чагырып алганы ол? 4 Ээлел чериң, ону садар бетинде, сээңии турбаан чүве бе? Садыпкаш, алган акшаң база сээңии эвес чүве бе? Ынчаар кылырын чүге бодап алдың? Сен улусту эвес, а Бурганны мегелээн-дир сен». 5 Ону дыңнааш, Анания, амы-тыны үстүп, кээп дүшкен. Ол дугайында дыңнаан бүгү улус аажок корткан. 6 Аныяк эрлер туруп келгеш, ооң мага-бодун ажаарынга белеткээш, үндүрүп, орнукшудуп кааннар. 7 Үш хире шак эрткенде, болган чүүл дугайында чүнү-даа билбес Ананияның кадайы бо чедип келген. 8 Пётр оон айтырган: «Чугаалап көрем, чериңерни ынча түңге садыпкан ийик силер бе?» Оозу: «Ийе, ынчага» – деп харыылаан. 9 Пётр ынчан аңаа мынча дээн: «Чүге силер Дээрги-Чаяакчының Сүлдезин шенээр деп дугуржуп алганыңар ол? Дыңна даан, ашааңны ажаап чораан улус эжик аксында келди, олар ам сени көдүрүп үндүре бээр». 10 Ол-ла дораан демги херээжен Пётрнуң мурнунга кээп дүжүп, амы-тыны үстү берген. Аныяк эрлер кирип келгеш, ооң өлүг чыдарын көргеш, мага-бодун үндүре бергеш, ашааның чанынга орнукшудуп кааннар. 11 Бүзүрээннерниң дөгерезин база ону дыңнаан шупту улусту улуг коргуушкун хөме апкан. 12 Элчиннер чон аразынга хөй-ле кайгамчык демдектерни кылганнар. Бүзүрээннер шупту Соломоннуң серизиниң адаанга чыглып турган. 13 Өске улустан кым-даа оларга каттыжарын дидинмээн, а чон оларны мактаар болган. 14 Харын оон-даа хөй, улам хөй улус, эр-херээжени катай-хаара, Дээрги-Чаяакчыга бүзүреп, ындыгларның саны көвүдеп-ле олурган. 15 Ооң түңнелинде улус аарыг кижилерин, чаны-биле эртип бар чыткан Пётрнуң оода-ла хөлегези оларның кайы-бирээзинге дээптеринге идегээш, кудумчуже үндүрүп, аңаа дөжектерге чыттырып туруп берген. 16 Ол чоок-кавыда хоорайлардан мөөң чон Иерусалимче сөктүп кээп, аараан-даа, буктарга алыскан-даа кижилерин элчиннерге эккээрге, олар шупту экирий бээр болган. 17 А Бурганның дээди бараалгакчызының, ооң чоок кижилериниң (а олар саддукейлерниң шажынчы бөлүүнүң улузу чүве-дир) адааргалы иштин ириде берген. 18 Олар элчиннерни тудуп хоругдааш, карачал чоннуң кара-бажыңынга суп каан. 19 Ынчалза-даа дүне када Дээрги-Чаяакчының төлээзи кара-бажың эжиин ажыткаш, оларны үндүре берген. 20 Ол мынча дээн: «Бурганның өргээзиниң иштинге туруп алгаш, чаа амыдырал дугайында улуска, чүве арттырбайн, чугаалап бериңер!» 21 Олар ону дыңнааш, эртен эрте Бурганның өргээзинче кирип, чонну өөредип эгелээннер. А Бурганның дээди бараалгакчызы болгаш ооң чоок кижилери чедип келгеш, дээди иудей Чөвүлелди база Израильдиң баштыңнарын дөгерезин чыггаш, элчиннерни эккелзин дээш, кара-бажыңче улус чорудупканнар. 22 Ынчалза-даа айбычылар кара-бажыңга кээрге, элчиннер тывылбайн барган. Олар оон ээп келгеш, чүү болганын дыңнадып: 23 «Кара-бажыңга кээп, көөрүвүске, хаалгазын ыяк быжыг дуглап каан, таңныылдар эжик аксында турар болду. Ынчалзажок ажыдыпкаш, оон кымны-даа тыппадывыс» – деп харыылааннар. 24 Ындыг сөстер дыңнааш, Бурганның дээди бараалгакчылары болгаш таңныылдар даргазы болган чүүлдүң аайын тып чадааннар. 25 Оон бир кижи келгеш, оларга: «Кара-бажыңнап каан улузуңар Бурганның өргээзинде чонну өөредип турлар!» – деп дыңнаткан. 26 Таңныылдар даргазы ынчан улузу-биле кады чоруткаш, элчиннерни эп-чөп-биле эккелген. Улуска даш-биле соктуруп кааптарындан корткаш, олар күш дөгевээн. 27 Таңныылдар элчиннерни эккелгеш, дээди иудей Чөвүлел мурнунга тургузупканнар. Бурганның дээди бараалгакчызы оларга: 28 «Ол кижиниң ады-биле улус өөредирин бис шыңгыы хорудувус чоп. Ындыг-даа болза, өөредииңерни бүдүн Иерусалимни бир кылдыр нептереткеш, Ооң өлүмү дээш бурууну база бисче чууй каар-дыр силер» – дээн. 29 Пётр болгаш өске элчиннер мынча деп харыылаан: «Кижилерге эвес, а Бурганга колдадыр чагыртыр ужурлуг бис. 30 Иисусту шаажылал ыяжынга хере шаап өлүрдүңер, а ада-өгбевистиң Бурганы Ону катап диргизип кагды. 31 Израиль чон бачыттарын билингеш, Бурганче эглип, өршээл алзын дээш, Бурган Иисусту Баштыңчы болгаш Камгалакчы кылдыр көргүзүп, Бодунуң оң талазынче өрү көдүрдү. 32 Ол бүгүнүң херечилери – бис-тир бис база Аңаа чагыртыр улуска Бурганның бергени Ыдыктыг Сүлде ол-дур». 33 Ону дыңнааш, Чөвүлел кежигүннери хорадаанындан өдү чарлы бер чазып, элчиннерни өлүрер дей бергеннер. 34 Оларның аразынга бүгү чонга хүндүткелдиг ном-хоойлу тайылбырлакчызы Гамалиил дээр фарисей турган. Ол дээди иудей Чөвүлелдиң мурнунга туруп келгеш, элчиннерни бичии када үндүрүптерин дужааган. 35 Оон ол Чөвүлелге мынча дээн: «Израильчилер! Бо улусту канчаар деп турарыңарны хынамчалыг боданып көрүңер. 36 Элээн каш чыл бурунгаар маңаа бодун өндүр улуг кижи кылдыр мегеленген Февда дээрзи турду чоп. Аңаа 400 хире кижи каттыжа берген болгай. Ынчалза-даа Февданы өлүрүп каарга, ону эдерген улус дөгере тарай халчы бергеш, сураг бардылар. 37 Ооң соонда чизе үезинде Галилея чурттуг Иуда келгеш, элээн хөй улус чыып алгаш, үймээн үндүрген ийик чоп. Ол база өлүртүп каан, а ону эдергеннер тарай халчы берген. 38 Ынчангаш ам силерге сүмем бо-дур: ол улуска дегбейн, сула салыптыңар. Бо херек кижилерден үнген болза, ол буурап дүжер. 39 А бир эвес ол Бургандан келген болза, оларны доктаадып шыдавас силер, харын Бурганга удур апаарыңар чадапчок». 40 Олар Гамалиилдиң сүмезин хүлээп алгаш, элчиннерни кыйгырткаш, эттеп-эттеп, Иисустуң адын суртаалдаарын хорааш, салып чорудупканнар. 41 Элчиннер Иисус дээш дорамчылал алырынга төлептиг болганынга өөрүп, дээди иудей Чөвүлелден чоруй барганнар. 42 Олар хүн бүрүде Бурганның өргээзинге-даа, бажыңнар кезип-даа, «Иисус дээрге Христос-тур» дээн Буянныг Медээни улуска чедирип, суртаалдаарын уламчылап турганнар.

Ажыл-чорудулга 6

1 Бүзүрээн улустуң саны улам көвүдеп турда, оларның аразында грек дылдыг иудейлер тус черниң иудейлеринге чарбыттынып эгелээннер. «Хүн бүрүнүң чемин үлеп турда, бистиң дулгуяк херээженнеривисти бо чер чурттуглар тоовайн баар-дыр» – деп, грек дылдыглар чугаалаар болган. 2 Он ийи элчин ынчан арткан бүгү бүзүрээннерни чыылдыргаш, мынча дээннер: «Бурганның медээзин суртаалдаар ажыл-херээвисти каапкаш, аъш-чем үлелгезинче сагыш салыр харыывыс чок-тур. 3 Ынчангаш силерниң араңардан Ыдыктыг Сүлде болгаш мерген угаанга бүргеткен, эки мөзүлүү билдингир чеди кижиден шилип ап көрүңер, ха-дуңма. Бо албан-хүлээлгени оларга дагзыр бис. 4 А боттарывыс үргүлчү мөргүп, Бурганның медээзин суртаалдап тураалы». 5 Ол саналды шупту чыылган улус чүүлзүнгеш, Иисуска бүзүрелге бүргеткен, Ыдыктыг Сүлдеге башкарткан кижи болур Стефанны, ол ышкаш Филиппти, Прохорну, Никанорну, Тимонну, Парменни болгаш Антиохия чурттуг прозелит Николайны шилип алганнар. 6 Ол улусту элчиннер мурнунга тургузуптарга, элчиннер оларга холдарын дегзип, мөргүп турганнар. 7 Бурганның медээзи тарап-ла турган, Иерусалимде бүзүрээннер саны улам көвүдеп-ле орган. Бурганның бараалгакчыларының аразында безин хөй улус бүзүрелге чагырты берген. 8 Бурганның авыралы болгаш күжү бүргээн демги Стефан дээр кижи чон аразынга өндүр улуг кайгамчык демдектерни кылып турган. 9 «Кулданыгдан хосталганнар синагогазы» дээр синагоганың чамдык кежигүннери: Киринеядан, Александриядан, Киликиядан болгаш Aсиядан келген иудейлер Стефанга удурланып, ооң-биле маргыжа бергеннер. 10 Ынчалза-даа Стефан чугаалай бээрге, мерген угаанга болгаш ооң аксы-сөзү-биле чугаалап турган Сүлдеге удурланыр харык чок болганнар. 11 Олар ынчан чамдык улусту Стефанга удур нүгүл кылып: «Бис ооң Моисейни база Бурганны бак сөглеп турганын дыңнадывыс» – дээр кылдыр бүдүү көгүдүп алганнар. 12 Олар ынчалдыр чонну, баштыңнарны болгаш ном-хоойлу тайылбырлакчыларын хөлзедиптерге, демгилери келгеш, Стефанны тудуп хоругдааш, дээди иудей Чөвүлелче аппарганнар. 13 Меге херечилерни эккеп тургузуптарга, олар мынча дээннер: «Бо кижи ыдыктыг өргээ биле хоойлуну доктаамал бак сөглеп келди. 14 Бис ооң: „Назарет чурттуг Иисус бо өргээни бузуп кааптар база Моисейниң биске арттырып каан чаңчылдарын өскертиптер“ – деп турганын дыңнаан бис». 15 Дээди иудей Чөвүлелде бүгү улус Стефандан карак салбайн кайгап олурган болгаш, ооң арны, дээрниң төлээзиниң арны дег, чырып келгенин көрүп каан.

Ажыл-чорудулга 7

1 Бурганның дээди бараалгакчызы ынчан оон: «Ол буруудадыышкыннар шынныг бе?» – деп айтырган. 2 Стефан мынча деп харыылаан: «Ха-дуңма болгаш адалар! Мени дыңнаңарам. Алдарлыг Бурган бистиң өгбевис Aвраамга ол Месопотамияга чурттап турган өйде, ооң Харранче көже бээриниң мурнуу чарыында, кээп көзүлген. 3 Бурган кээп көзүлгеш, аңаа мынча дээн: „Бодуңнуң чуртуңну база төрелдериңни каапкаш, Мээң айтып бээрим черже чорувут“. 4 Оон Авраам халдейлерниң чуртундан чорупкаш, Харранга чурттай берген. Ооң ачазы мөчээн соонда, Бурган Авраамны силерниң ам чурттап турарыңар бо черже көжүрүпкен. 5 Ол Авраамга хуу өнчү кылдыр улдуң хире-даа черни маңаа бербээн. Ынчалза-даа ол үеде Авраамга ажы-төл турбаан-даа болза, Бурган бо чуртту аңаа болгаш ооң үре-салгалынга ээлээр чер кылдыр бээрин аазаан. 6 Бурган аңаа мынча дээн: „Сээң үре-салгалың хары чуртче көжүртүпкен улус боор-дур. Олар аңаа 400 чыл иштинде кулданыг болгаш дарлал адаанга чурттап кээр-дир“. 7 Бурган улаштыр мынча дээн: „Ынчалза-даа Мен оларны дарлаан чонну шиидер мен. Оон олар ол чурттан чоруй баар база бо черге Меңээ мөгейип бараалгаар“. 8 Ооң соонда Ол Авраам-биле кыртыжап демдектээр ёзулал-биле шынзыткан чагыг-керээ чарган. Ынчангаш Авраам Исаактың адазы апаргаш, оглун ооң төрүттүнгенинден сески хүнде кыртыжап демдектээн. Ооң соонда Исаак – Иаковтуң адазы, а Иаков – он ийи улуг өгбениң адазы апарган. 9 Демги улуг өгбелер бичии дуңмазы Иосифке адааргааш, ону Египетче кул кылдыр садыпканнар. Ынчалза-даа Бурган ооң-биле кады болган. 10 Ол Иосифти бүгү айыыл-халаптан адыргаш, аңаа мерген угаанны база Египеттиң хааны фараоннуң эки хамаарылгазын берген. Фараон Иосифти бүгү Египеттиң база бодунуң ордузунуң чагырыкчызы кылып каан. 11 Оон бүгү Египетке болгаш ханаан черге аш-чут эгелеп, аажок улуг айыылды халдаткан. Бистиң өгбелеривис чиир чем тыппайн турган. 12 Египетте тараа барын дыңнааш, Иаков бистиң өгбелеривис болур оолдарын ынаар чорудупкан. Оларның Египетке бир дугаар барганы ол чүве-дир. 13 А олар ийиги удаа кээрге, Иосиф ам-на акыларынга бодунуң адын адап, ажыттынган, оон фараон база Иосифтиң төрелдерин билип алган. 14 Ооң соонда Иосиф бодунуң ачазы Иаковту болгаш чеден беш кижи санныг бүгү төрелдерин эккелдирип, улус чорудупкан. 15 Иаков Египетке чедип келген. Аңаа ол-даа, бистиң өгбелеривис-даа өлгүжеге чедир чурттааннар. 16 Оларның мага-боттарын Сихемче дедир аппаргаш, Авраамның Эммор деп кижиниң оолдарындан ол черге садып алганы чевегге орнукшудуп кааннар. 17 Бурганның Авраамга берген аазаашкыны күүсеттинер үе чоокшулаан тудум, Египетте бистиң чоннуң саны дыка көвүдеп олурган. 18 А Египетти ол аразында Иосифти билбес чаа хаан чагыра берген. 19 Ол хаан бистиң чонну кара сагыштыы-биле ажыглап, ада-өгбевисти каржызы-биле дарлап келген. Ол чаа төрүттүнген чаштарны безин үндүр октаарынче албадап, оларны өлүмге чыгап турган. 20 Ындыг өйде Моисей – Бурганга тааржыр чаш төл – төрүттүнген. Баштайгы үш айда ону ачазының бажыңынга ажаап өстүрген. 21 А чаш төлдү үндүр октаар ужурга таварышканда, ону фараоннуң уруу тып алгаш, бодунуң оглу дег азырап доруктурган. 22 Моисей Египеттиң бүгү-ле мерген угаанын шиңгээдип алгаш, ажыл-херекке, чугаа-сөске аажок салым-чаяанныг кижи болган. 23 Ол дөртен харлапкаш, ха-дуңмашкы израиль чонга душкаш кээрин шиитпирлээн. 24 Оларның бирээзин бастып турарын көргеш, Моисей дора көрдүрген кижиге болчуп, ооң өжээнин негеп, египет кижини өлүрүп каан. 25 Моисей Бурганның ону еврейлерге камгалал бээри-биле ажыглап турарын бодунуң чону билип каар боор деп бодаан, ынчалза-даа олар билбээн. 26 Даартазында, еврейлер аразында чокшуп турда, ол чедип келгеш, оларны эптештирерин кызып: „Ха-дуңмашкы улус эртип, чүге бот-боттарыңарны хомудадып турарыңар ол?“ – дээн. 27 Ынчалза-даа эжин хомудаткан кижи Моисейни ыңай идипкеш: „Кым сени бистиң даргавыс болгаш шииткекчивис кылып каан чүвел? 28 Азы дүүн египет кижини өлүргениң дег, мени база өлүрериң ол бе?“ – дээн. 29 Ону дыңнааш, Моисей мадиан черже дезипкен. Ол аңаа өске черден келген даштыкы кижи болуп чурттай бергеш, ийи оолдуг апарган. 30 Дөртен чыл эрткен соонда, Синай даг эдээнде ховуга, Моисейниң мурнунга, хып турар чадаң ыяш чалбыыжынга Дээрги-Чаяакчының төлээзи көстүп келген. 31 Ону көрүп кааш, Моисей аажок кайгап, топтап көөрү-биле чоокшулап келгеш, Дээрги-Чаяакчының үнүн дыңнап каан: 32 „Мен – сээң ада-өгбеңниң Бурганы, Авраам, Исаак болгаш Иаковтуң Бурганы-дыр мен“. Моисей кортканындан сириңейнип, чадаң ыяшче караан көдүрерин дидинмээн. 33 Дээрги-Чаяакчы аңаа мынча дээн: „Будуңда кеткен идииң уштуп ал. Базып турар чериң ыдыктыг чер-дир. 34 Египетте Мээң чонумну дарлап турарын көрдүм, ооң уё-човуурун дыңнадым. Ону хостаар дээш, бадып келдим. Ам сени Египетче айбылап чорудуп тур мен“. 35 Ол Моисей болза еврейлерниң: „Кым сени дарга болгаш шииткекчи кылып каан чүвел?“ – деп чугаалааш, хүлээп көрбээни база аңаа чадаң ыяшка көзүлген төлээзин дамчыштыр оларга дарга база хостакчы кылдыр Бурганның чорудуп бергени кижи ол болган. 36 Египеттиң черинге, Кызыл далайга база дөртен чыл дургузунда ээн кургаг ховуга кайгамчык чүүлдер болгаш көскү демдектер кылып тургаш, еврейлерни Египеттен үндүре берген Моисей ол болган. 37 Израиль чонга: „Бурган бодуңарның-на ха-дуңма чонуңар аразындан мен ышкаш медээчини илередип бээр“ – дээн демги-ле Моисей ол болган. 38 Ээн кургаг ховуга чыылган чонга Бурганның төлээзиниң Синай дагга аңаа ажыдып берген чүвезин чугаалаан кижи ол болган. Дээрги-Чаяакчының дириг сөстерин биске дамчыдып бээри-биле хүлээп ап тура, өгбелеривис-биле кады турган кижи ол болган. 39 Ынчалза-даа өгбелеривис аңаа чагыртырындан ойталап, хүлээп көрбээннер база сеткилинде Египетче эгли бергеннер. 40 Олар Ааронга мынча дээннер: „Бисти баштаар бурганнардан кылып бер че, бисти Египеттен үндүрүп эккелген демги Моисейниң канчап барганын билбес-тир бис“. 41 Олар ынчан бугажык хевирлиг дүрзү-бурган кылып алгаш, аңаа өргүл салгаш, боттарының холу-биле кылган чүвезиниң мурнунга өөрүп-байырлап турганнар. 42 А Бурган өгбелеривистен хая көрнү бергеш, оларның сылдыстарның аг-шериин бурганчыдып, мөгеер чоруун соксатпайн, каапкаш барган. Медээчилерниң номунда ону мынчаар бижээни дег боттанган: „Израиль чон! Ээн кургаг ховуга дөртен чыл дургузунда Меңээ янзы-бүрү өргүлдер кылган ийик сен бе? 43 Силер Молохтуң чадырын, бурганыңар Ремфанның сылдызын – мөгеер дээш, кылып алганыңар дүрзү-бурганнарны ап алгаш чордуңар чоп. Ынчангаш Мен силерни Вавилон ындынче шөлүптер мен“. 44 Ээн кургаг ховуга өгбелеривиске Херечилел майгыны турган. Ону Бурганның Моисейге берген айтыышкынын ёзугаар база аңаа көргүскен үлегери-биле кылган чүве-дир. 45 Өгбелеривис ол майгынны Моисейден хүлээп алгаш, Нуннуң оглу Иисустуң башталгазы-биле өске чоннарның черинге эккелгеш, ол черни эжелеп алганнар, чүге дээрге Бурган ол чоннарны өгбелеривистиң мурнундан үндүр сывырып турган. Демги майгын ол чуртка Давидтиң хааннаан үезинге чедир арткан. 46 Бурган Давидче ээ көрүнген, а ол израиль чоннуң Бурганынга өргээ тудар чөпшээрел бээрин Оон дилээн. 47 А Ооң ол өргээзин Соломон туткан. 48 Ындыг-даа болза, Дээди Өрүкү Бурган кижи холу-биле туткан өргээлерге чурттавас, ол дугайында Бурган медээчизин дамчыштыр мынча дээн: 49 „Дээр – Мээң дүжүлгем, чер – бут салыр ширтээм. Меңээ кандыг өргээ тудуп берип шыдаар силер? – деп, Дээрги-Чаяакчы чугаалаан. – Мээң дыштаныр черим каяа туруп боорул? 50 Ол бүгүнү Мээң холум чаяаган эвес чүве бе?“ 51 Чөрүү хейлер! Бурганның мурнунга чүрээ болгаш кулаа-биле арыг эвестер! Үргүлчү-ле Ыдыктыг Сүлдеге удурланып чоруур-дур силер, өгбелериңер кандыг чораан ийик, силер база ындыг силер. 52 Өгбелериңерге истедип-сүрдүрбээн чаңгыс-даа медээчи турган ийикпе? Чөптүг-шынныг Кижиниң чедип кээрин баш бурунгаар медеглээн улусту олар өлүрүп турду, а ам силер Ооң Бодун садыпкаш, өлүрүп кагдыңар. 53 Бурганның төлээлеринден Ооң ыдыктыг хоойлузун алдыңар, ынчалза-даа аңаа чагыртпайн бардыңар!» 54 Иудей даргалар ону дыңнааш, хорадаанындан диштерин кыжырадып турганнар. 55 А Стефан Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, дээрже топтап көргеш, Бурганның өндүр чырыын болгаш Ооң оң талазында турар Иисусту көрүп каан. 56 Ынчан ол: «Дыңнаңар, мен аңгайтыр ажыттына берген дээрни болгаш Бурганның оң талазында турар Кижи амытан Оглун көрүп тур мен» – дээн. 57 Олар ынчан кулактарын дуглап, дыңзыдыр алгыржыпканнар, оон Стефанче хөме шурай бергеннер. 58 Олар ону хоорай даштынче үндүр сөөрткеш, даш-биле соп эгелээннер. Ону буруудаткан херечилер каъттангыларын Савл дээр аныяк эрниң буттарының баарынга каап, кадартып кааннар. 59 Олар Стефанны даш-биле соп турда, Стефан: «Дээрги Иисус! Мээң амы-тыным хүлээп ал!» – деп мөргүп турган. 60 Оон дискектенип олуруп алгаш, дыңзыг үн-биле: «Дээрги-Чаяакчы, бо бачыды дээш, оларны буруудатпайн көр!» – деп чугаалаан соонда, Стефанның амы-тыны үстү берген.

Ажыл-чорудулга 8

1 Савл Стефанны өлүргенин чөпсүнген чүве-дир. Ол хүнде Иерусалимниң христиан ниитилелге удур аажок улуг истеп-сүрүүшкүн эгелээн болгаш, элчиннерден өске бүзүрээн улустуң шуптузу Иудея биле Самарияже тарап чоруй барган. 2 Бурганга бердинген улус Стефанны ажаап кааш, ооң ажыын ажып, ыы-сыызын төп пат болганнар. 3 А Савл бүзүрээннерни чок кылыр дээш кызыдып эгелээн: ол бажыңнарны эргий кезип, эр, херээжен улусту тудуп хоругдааш, кара-бажыңче киир октап турган. 4 А тарап чоруткан улус чедип барган черлеринге Буянныг Медээни суртаалдап турган. 5 Биеэги бир Филипп Самарияның кол хоорайынга келгеш, Христос дугайында суртаалдап эгелээн. 6 Чон Филипптиң чугаазын дыңнааш база ооң кылып турары кайгамчык чүүлдерин көргеш, олче кичээнгей салып эгелээн. 7 Чүге дээрге хөй-ле букшуураан улустуң буктары алгы-кышкы-биле үнүп, хөй-ле чартыктаан, бертик-бежел улус экирип турар болган. 8 Ол хоорайның чурттакчылары аажок өөрээннер. 9 А ооң мурнунда-ла ол хоорайга Симон дээр кижи чурттап чораан, ол бодун өндүр улуг кижи мен деп чугаалап, илби-шидизи-биле самарий чонну кайгадып турган. 10 Бүгү улуг-биче улус ону магадап дыңнап: «Бо кижиде Бурганның Өндүр улуг деп адаан күжү бар-дыр» – деп турганнар. 11 Ол бодунуң илби-шидизи-биле хамыкты кайгадып шаг болган болгаш, улус ону тооп дыңнаар турган. 12 Ынчалза-даа хоорайның чурттакчылары Бурганның Чагыргазы болгаш Иисус Христостуң дугайында суртаалдаан Филиппке бүзүрей берген соонда, хөй эр, херээжен улус сугга суктуруп алган. 13 Симон база бүзүрей бергеш, сугга суктуруп алган. Ол үргүлчү-ле Филипптен чыда калбайн эдерип, ооң кылып турганы өндүр улуг кайгамчык демдектерин көргеш, магадаар болган. 14 Самарияның чурттакчылары Бурганның медээзин хүлээп алганын дыңнааш, Иерусалимге турган элчиннер оларже Пётр биле Иоанны чорудупкан. 15 Олар баргаш, чаа бүзүрээн улус Ыдыктыг Сүлдени алыр кылдыр, олар дээш мөргүй бергеннер. 16 Чүге дээрге бүзүрээннер Дээрги Иисустуң ады-биле сугга суктуруп-даа алган болза, Ыдыктыг Сүлде оларның кайызынче-даа бадып келбээн турган. 17 Ынчан Пётр биле Иоанн оларга холдарын дээскен, оон олар Ыдыктыг Сүлдени хүлээп алган. 18 Элчиннер улуска холдарын дегзирге-ле, Ыдыктыг Сүлдениң бадып кээп турарын көрүп кааш, Симон элчиннерге акша саналдап: 19 «Холдарым дээскеним кижиже Ыдыктыг Сүлде бадып кээр кылдыр, меңээ база ындыг күштен бериңерем» – деп дилег кылган. 20 А Пётр аңаа мынча дээн: «„Бурганның белээн акша-биле садып ап шыдаар мен“ деп бодапкан болзуңза, акшаң сээң-биле кады хайлып чиде берзин! 21 Бистиң бараан болуушкунувуска киржир үлүг-хууң чок-тур, чүге дээрге сээң чүрээң Бурганның мурнунга шынчы эвес-тир. 22 Ол бузудуң дээш, бурууң билин база Дээрги-Чаяакчыга тейле, канчап билир, Ол ындыг бодалдарыңны өршээр чадавас. 23 Ажыг адааргал иштиң долганын база кара сагышка туттурганыңны көрүп тур мен». 24 Симон ынчан: «Силерниң чугаалааныңар ышкаш, хайлып чиде бербес кылдыр, мен дээш Дээрги-Чаяакчыга мөргүп көрүңер» – деп харыылаан. 25 А элчиннер ол черге боттарының херечи болган бүгү чүвезин улуска чугаалап, Дээрги-Чаяакчының медээзин суртаалдааш, Иерусалимче ээп келгеннер. Орук ара олар Самарияның хөй-ле суурларынга Буянныг Медээни медеглеп чорааннар. 26 А Филиппке Дээрги-Чаяакчының төлээзи мынча дээн: «Дораан мурнуу чүкче, Иерусалимден Газа хоорай баар кагдынган ээн орукче чорувут». 27 Ол дораан чорупкан. Ынчан бир-ле эфиоп кижи – Эфиопияның кандакиязы дээр кадынның ызыгууртан дүжүмеди болгаш кадынның эртине-байлааның кадагалакчызы – Бурганга мөгейип, Иерусалимге четкеш келген соонда, 28 ол-ла орук-биле чанып олурганнар. Эфиоп бодунуң чуузазынга саадапкаш, Исайя медээчиниң номун номчуп чораан. 29 Ыдыктыг Сүлде Филиппке мынча дээн: «Чуузага чеде бергеш, ооң чаны-биле базып олур». 30 Филипп чуузага чеде бергеш, дүжүметтиң Исайяны номчуп турарын дыңнап каан. «Номчаан чүүлүңерниң утказын билип турар-дыр силер бе?» – деп, Филипп айтырган. 31 «Кандыг-бир кижи тайылбырлап бээр болза дээрден башка, канчап билип алыр кижи мен?» – деп, демгизи харыылааш, чуузага кады олурарынче Филиппти чалаан. 32 Дүжүметтиң Бижилгеден номчуп олурган черинде мынча дээн болган: «Дөгерери-биле аппар чыдар дөтпе-хураган дег, дүгүн кыргыыр дээн хойнуң үн үндүрбези дег, ол аксын ажытпаан. 33 Ону дора көрүп, чөптүг шииткел кылбааннар. Ооң салгалының дугайында кым чугаалап шыдаарыл? Ону чер кырынга амылыг арттырбаан болгай». 34 Дүжүмет Филипптен: «Айтып берип көрем, медээчи мында кымның дугайында чугаалаан чоор: бодунуң дугайында бе азы өске кандыг-бир кижи дугайында бе?» – деп айтырган. 35 Филипп ынчан тайылбыр кылып, Бижилгениң ол черинден эгелээш, Иисус дугайында Буянныг Медээни аңаа медеглей берген. 36 Чоруп-ла оргаш, олар сугга чедип келгеннер. Дүжүмет мынча дээн: «Көрем, суг бо-дур. Мээң сугга суктуруп аарымга чүү шаптыктап турарыл?» 38 Ол чуузазын доктаадырын дужааган. Оон Филипп биле дүжүмет сугну сүзүп кире бээрге, Филипп ону сугже суккан. 39 Олар сугдан үнүп кээрге, Дээрги-Чаяакчының Сүлдези Филиппти алгаш барган. Дүжүмет бодунуң оруун өөрүшкү-маңнайлыг уламчылап чорупкан, а Филиппти ооң соонда черле көрүп көрбээн. 40 А Филипп Азот хоорайга чеде хона бергеш, оон Кесарияга чеде бергижеге чедир, таварып эрткени бүгү хоорайларга Буянныг Медээни суртаалдап чораан.

Ажыл-чорудулга 9

1 Ол аразында Савл Дээрги Иисустуң өөреникчилеринге кыжанып, оларның амы-тынынга чедерин бар шаа-биле кызып турган. Ол Бурганның дээди бараалгакчызынга чеде бергеш, 2 Дамаскының синагогаларынга көргүзери-биле бижээн чагааларны дилеп алган. Иисустуң өөредиин эдерген улусту Савл Дамаскыдан тып алыр болза, оларны эр-херээжен деп ылгавайн, хүлүп-бектээш, Иерусалимче эккеп болур деп чөпшээрелди чагааларда берген болган. 3 Савл Дамаск хоорайже чоокшулап бар чыдырда, хенертен ону дээрден чырык хөме чырыдыпкан. 4 Ол черже кээп ушкаш: «Савл! Савл! Мени чүге истеп-сүрүп тур сен?» – дээн үн дыңнап каан. 5 Ол: «Силер кым силер, Дээрги?» – дээн. Үн: «Мен – сээң истеп-сүрүп турарың Иисус-тур мен – деп харыылаан. – 6 А ам туруп келгеш, хоорайже чорувут. Аңаа баарыңга, сээң ам чүнү кылыр ужурлууңну улус чугаалап бээр». 7 Савл-биле кады чораан улус дылдары көжүп калган турган: олар үннү дыңнаарын дыңнааннар, ынчалза-даа кымны-даа көрбээннер. 8 Савл черден туруп келген, а карактарын ажыдыптарга, ол чүнү-даа көрбес апарган бооп-тур. Ынчангаш ооң-биле кады чораан улус ону холундан четкеш, Дамаскыже аппарганнар. 9 Ооң карактары үш хүн дургузунда согур хевээр турган, ынчан ол чүнү-даа ижип-чивээн. 10 Дамаскыга Иисуска бүзүрээн Анания дээр кижи турган. Дээрги-Чаяакчы аңаа ажыдыышкын кылып: «Анания!» – дээн. Оозу: «Дээрги-Чаяакчы, мында мен!» – деп харыылаан. 11 Дээрги-Чаяакчы аңаа мынча деп айыткан: «Бо дораан Дорт дээр кудумчуга бар, оон Иуданың бажыңындан Тарс хоорай чурттуг Савл дээр кижини айтыр, ол ам ында мөргүп турар-дыр. 12 Савл Менден ажыдыышкын алган: чедип келгеш, холдарын аңаа дээскеш, ооң карактарын экиртип бээр Анания дээр кижини көрген». 13 Анания мынча деп харыылаан: «Дээрги-Чаяакчы, мен ол кижи дугайында база Иерусалимде Сээң улузуңга удур ооң кылганы эңдерик бузуттуг үүлгедиглер дугайында хөй улустан дыңнаан мен. 14 А бээр кээрде, ол Сээң адыңга бүзүрээр бүгү улусту тудуп хоругдаар эргени Бурганның дээди бараалгакчызындан дилеп алгаш, чедип келген-дир». 15 Ынчаарга Дээрги-Чаяакчы аңаа: «Ынаар бар, чүге дээрге ол кижи – Мээң шилип алган чепсээм-дир. Ол Мээң адымны өске чоннарның, хааннарның болгаш израиль чоннуң мурнунга медеглээр. 16 Мээң адым ужун ооң ам кайы хире хилинчек көөрүн Бодум аңаа айтыр мен» – дээн. 17 Анания чорупкаш, ол бажыңче кире бергеш, Савлга холдарын дээскеш: «Дуңмам Савл! Бээр кел чоруңда, сеңээ уткушкан Дээрги Иисус сээң карактарың катап көре берзин дээш база Ыдыктыг Сүлде сени бүргезин дээш, мени сенче чорудупту» – дээн. 18 Ол дораан Савлдың карактарындан балык казырыы дег чүве адырлып кээп дүшкен соонда, ооң согуру эттине берген. Ол туруп келгеш, сугга суктуруп алган. 19 А ооң соонда Савл чемненип аарга, күжү катап эглип келген. Савл Иисустуң өөреникчилери-биле кады Дамаскыга каш хонган. 20 Ол синагогаларга Иисус дээрге Бурганның Оглу дээрзин дораан суртаалдап эгелээн. 21 Ону дыңнаан улус шупту кайгап: «Иерусалимге Иисуска бүзүрээн улусту чок кылырын кызып турган кижи ол эвес чүве бе? Оларны тудуп хоругдааш, Бурганның дээди бараалгакчыларынче аппаар дээш, ол бээр кел чораан эвес чүве бе?» – деп турганнар. 22 А Савлдың чугаазы улам күштүг, улам барымдаалыг болу берип, Иисус дээрге Христос дээрзин ол шынзыдарга, Дамаскыда чурттаан иудейлер удурланыр аайын тыппайн турган. 23 Элээн үр үе эрткенде, иудейлер ону өлүрер дээш, сүлчээ кылганнар. 24 Ынчалза-даа Савл оларның ол сагыжын билип каан. Олар ону өлүрер дээш, дүн-хүн дивейн, хоорай хаалгазын кадаргаш турупканнар. 25 А Савлдың өөреникчилери дүне када келгеш, ону аргаан хааржакка олурткаш, хоорай ханазының кырынче көдүргеш, ооң артынче бадырыпканнар. 26 Савл Иерусалимге келгеш, Иисустуң өөреникчилеринге каттыжып аарын оралдашкан. Ынчалза-даа олар шупту ооң өөреникчи апарганынга бүзүревейн, коргар болганнар. 27 Варнава ынчан ону эдертип алгаш, элчиннерге келгеш, Савлдың орукка чорааш, Дээрги-Чаяакчыны көргенин, Дээрги-Чаяакчының ооң-биле канчаар чугаалашканын база Иисустуң ады-биле ооң Дамаскыга кайы хире дидим суртаалдаанын оларга чугаалап берген. 28 Савл олар-биле кады артып калгаш, Иерусалимни хостуг эргий кезип, Дээрги-Чаяакчының ады-биле дидим суртаалдап турган. 29 Ол грек дылдыг иудейлер-биле чугаалажып тургаш, олар-биле маргыжыпкан, а олар ону өлүрер деп барганнар. 30 Бүзүрээннер ону билип кааш, Савлды Кесарияже аппаргаш, оон Тарсче чорудупканнар. 31 Бүгү Иудеяга, Галилеяга база Самарияга христиан ниитилелге амыр-тайбың дүжүп, ол быжыгып олурган. Бүзүрээн улус Дээрги-Чаяакчыны хүндүлеп, Оон коргуп чурттаар боорга база Ыдыктыг Сүлде оларны сорук киирерге, өөреникчилерниң саны көвүдеп кел-ле чыткан. 32 Хоорайларны эргий кезип чорааш, Пётр Лиддада чурттаан бүзүрээн улуска душчуп чеде берген. 33 Ол аңаа мунчурап аарааш, сес чыл дургузунда дөжээнден турбайн чыткан Эней дээр кижини тып алган. 34 Пётр ол кижиге: «Эней! Иисус Христос сени экиртир деп тур. Тургаш, дөжээң дүрүп ал» – дээн. Эней ол-ла дораан туруп келген. 35 Лидда биле Шароннуң бүгү чурттакчылары ооң экирээнин көргеш, Дээрги-Чаяакчыга бүзүрей бергеннер. 36 Иоппия хоорайга Иисустуң бир кыс өөреникчизи турган. Ооң адын Тавифа азы «Элик» дээр турган. Ол буянныг херектер кылып, ядыыларга хөй хайырлал берип чораан кижи чүве-дир. 37 Ол хүннерде Тавифа аарааш, өлген болган. Ооң мага-бодун чуггаш, бажыңының кырыкы өрээлинче салып кааннар. 38 А Лидда Иоппияның чоогунга турган, ынчангаш бүзүрээннер Пётрнуң Лиддада келгенин дыңнааш, олче ийи кижи чорудупкаш: «Дораан биске кээп көрүңер!» – деп ээрежип дилээннер. 39 Пётр дөгертингеш, олар-биле кады чорупкан. Ол чедип кээрге, ону кырында өрээлче киире бергеннер, а бүгү дулгуяк кадайлар ону үглеп келгеш, олар-биле кады турган үезинде Эликтиң даарап берген хөйлеңнерин болгаш өске-даа хевин ыы-сыылыг көргүзүп турганнар. 40 Пётр оларның дөгерезин өрээлден үндүрүпкеш, дис кырынга олура дүшкеш, мөргүп эгелээн. Оон өлген кижиже эргилгеш: «Тавифа, туруп кел!» – дээн. Ол херээжен карактарын ажыдып келгеш, Пётрну көрүп кааш, ковайып келген. 41 Пётр олче холун сунгаш, тургузуп алган. Оон ол бүзүрээннер болгаш дулгуяк кадайларны кый депкеш, Тавифа дириг дээрзин оларга көргүскен. 42 Ол болуушкун бүгү Иоппияга билдингир апарган болгаш, хөй улус Дээрги-Чаяакчыга бүзүрей берген. 43 А Пётр Иоппияга элээн хөй хүн чурттаан. Ол алгы-кеш эттээр Симоннуң бажыңынга турган.

Ажыл-чорудулга 10

1 Кесарияга Корнилий деп аттыг, рим шеригниң Италий дээр батальоннуң чүс шериг баштыңчызы кижи турган. 2 Ооң боду-даа, өг-бүлези-даа Бурганны аажок хүндүлээр, Аңаа бердинген улус турган. Ол ядыыларга хөй хайырлал бээр, Бурганга үргүлчү мөргүүр кижи чүве-дир. 3 Бир-ле катап, хүн үнгенден бээр тоску шак үезинде, Бурган аңаа ажыдыышкын кылган. Аңаа чедип келгеш: «Корнилий!» – дээн Бурганның төлээзин ол тода көрүп каан. 4 Корнилий корга берип, олче көрүнгеш: «Дээрги-Чаяакчы, чүү ирги?» – дээн. Бурганның төлээзи: «Мөргүлдер болгаш ядыыларга хайырлалдарыңны Бурган бодап алган-дыр. 5 Ам Пётр деп адаткан Симонну эккээр кылдыр Иоппияже улустан айбылавыт. 6 Ол кижи далай эриинде бажыңныг алгы-кеш эттекчизи Симон сугда турар-дыр» – деп харыылаан. 7 Корнилий-биле чугаалашкан Бурганның төлээзи чоруй баарга, ол бодунуң ийи чалчазын болгаш бодунуң чанынга турар хүлээлгелиг, Бурганга бердинген бир шеригни кый деп алган. 8 Ол чүү болганын, чүве арттырбайн, чугаалааш, оларны Иоппияже чорудупкан. 9 Даартагы хүннүң дүъш үезинде, ол улус хоорайга чоокшулап кел чыдырда, Пётр бажың кырынче мөргүп үне берген. 10 Ол аштааш, чемнениксей берген. Чем хайнып турар аразында, аңаа Бургандан ажыдыышкын келген. 11 Пётр аңгайтыр ажыттына берген дээрни база дөрт ужундан агаарга тудуп алгаш, черже бадырып олурар улуг пөске дөмей бир-ле чүвени көрүп каан. 12 Ол пөсте янзы-бүрү дөрт даванныг-даа, соястаар-даа дириг амытаннар база азырал эвес куштар бар болган. 13 Оон бир-ле үн дыңналып, аңаа: «Пётр, туруп келгеш, оларны дөгергеш, чи» – дээн. 14 Ынчалза-даа Пётр: «Черле хоржок, Дээрги-Чаяакчы! – деп харыылаан. – Мен кажан-даа бужар, арыг эвес чүве чип көрбээн мен». 15 Үн ынчан база катап чугаалааш, аңаа мынча дээн: «Бурганның арыглап каан чүвезин арыг эвес дивейн чор». 16 Үш удаа ынчанган соонда, пөс катап дээрже көдүрлүп үне берген. 17 Пётр Бургандан ол чүү уткалыг ажыдыышкын болганын аайын тыппайн турда, Корнилийниң айбылаан улузу Симоннуң бажыңы кайдазын айтырып четкеш, хаалга чанынга доктаай бергеннер. 18 Олар: «Пётр деп аттыг Симон мында бар бе?» – деп ыыткыр айтырганнар. 19 Пётр Бургандан ажыдыышкын дугайында боданып турар аразында, Ыдыктыг Сүлде аңаа мынча дээн: «Симон, сени үш кижи дилеп тур. 20 Доп-дораан адаанче дүже бер. Олар биле иудейлерниң аразында кандыг-даа ылгал кылбайн, ол улус-биле кады чорувут, чүге дээрге оларны Мен чоруттум». 21 Пётр адаанче дүжүп келгеш, ол улуска: «Дилеп турар кижиңер мен-дир мен. Кандыг херектиг келдиңер?» – дээн. 22 Олар мынча деп харыылаан: «Бисти Бурганга бердинген база Оон коргар, бүгү иудейлерниң хүндүлээри Корнилий дээр чүс шериг баштыңчызы кижи чорутту. Аңаа Бурганның ыдыктыг төлээзи силерни бодунуң бажыңынче чалап алгаш, чугаа-сөзүңерни дыңнаарын дужааган-дыр». 23 Пётр ынчан оларны бажыңче чалааш, аалчыларын ашкарып-чемгерген. Даартазында хүндүс Пётр дөгертингеш, олар-биле кады чорупкан, Иоппиядан чамдык бүзүрээннер база ону эдерип чорупканнар. 24 Оон бир хүн эрткенде, олар Кесарияга чедип келгеннер. Корнилий төрелдерин болгаш чоок эш-өөрүн чыып алгаш, оларны манап турган. 25 Пётр бажыңче кирип олурда, Корнилий ону уткааш, ооң мурнунче кээп дүжүп, мөгейген. 26 Ынчалза-даа Пётр ону көдүргеш: «Туруңар! Мен анаа кижи-дир мен» – дээн. 27 Оон ол Корнилий-биле чугаалашпышаан, бажыңче кирип келгеш, ында хөй улус чыылганын көрүп каан. 28 Пётр оларга мынча дээн: «Иудей кижиниң өске аймак-чон улузу-биле харылзажыры база оларның бажыңынга кирери хоруглуг дээрзин билир силер. Ынчалза-даа Бурган меңээ „Кымны-даа бужар, арыг эвес деп болбас ужурлуг сен“ деп айыткан. 29 Ынчангаш мени чалап, улус кээрге, удур чүве чугаалавайн, чедип келдим. Мени чүге келдирткениңерни ам айтырып көрейн». 30 Корнилий мынча дээн: «Мен дөрт хүн бурунгаар, бо өйде, бажыңымга мөргүп олурган мен, тоску шак үези турган чүве. Хенертен мээң мурнумга чайынналчак чырык хептиг кижи көстүп келген. 31 Ол мынча дээн: „Корнилий, Бурган мөргүлүң дыңнаан-дыр база ядыыларга хайырлалдарың бодап турар-дыр. 32 Ынчангаш Пётр деп аттыг Симонну сүрдүрүп, Иоппияже улустан чорудувут. Ол далай эриинде бажыңныг алгы-кеш эттекчизи Симон сугда аалдап турар-дыр“. 33 Мен ол дораан силерни сүрдүрүп, улус чорудуптум, чедип келгениңер кончуг эки-дир. Дээрги-Чаяакчының силерге: „Чугаала“ – деп дужааган бүгү чүвезин дыңнаар дээш, бис ам шупту мында, Бурганның мурнунда турарывыс бо-дур». 34 Пётр ынчан чыылган улуска чугаалап эгелээн: «Бурган улусту ылгай көрбес дээрзин ам-на билдим. 35 Кандыг-даа чоннуң иштинден Ону хүндүлээр база чөптүг чорукту барымдаалаар улус Ооң сеткилинге кирер-дир. 36 Бурганның израиль чонга чорудуп бергени медээ дугайында билир силер. Амыр-тайбың дугайында Буянныг Медээзин Ол бүгүдениң Дээргизи Иисус Христостуң аксы-биле медегледи. 37 Иоанның суртаалдааны сугга суктуруушкун соонда, Галилеядан эгелээш, бүгү Иудеяга чүү болуп турганын билир силер. 38 Бурган Назарет чурттуг Иисусту шилип алгаш, Ыдыктыг Сүлде биле күштү Аңаа хайырлаан. Бурган Иисус-биле кады болган, ынчангаш Иисус буянныг херектер кылып, эрликтиң салдарынга алыскан улустуң дөгерезин экиртип, чер болганга чоруп турган. 39 Бис Иисустуң иудейлер чуртунга база Иерусалимге кылып турган бүгү чүүлдериниң херечилери бис. Иудейлер Ону шаажылал ыяжынга кадай шаап өлүргеннер. 40 Ынчалза-даа Бурган Иисусту үшкү хүнде катап диргискеш, Ону улуска көстү бээр кылыпкан. 41 Бүгү чон эвес, а бис, Бурганның баш удур шилип алган херечилери, Ону көрдүвүс. Ол катап дирлирге, Ооң-биле кады аштанып-чемненип турдувус. 42 Ол биске улуска суртаалдаарын база дириглерни-даа, өлүглерни-даа шиитсин дээш, Бурганның салып кааны шииткекчи – Ол Боду дээрзин херечилээрин дужааган. 43 Бүгү медээчилер Ооң дугайында херечилеп, Аңаа бүзүрээн кижи бүрүзүнүң бачыттарын Ооң ады-биле өршээрин бадыткап турганнар». 44 Пётр ону чугаалап турда-ла, ооң суртаалын дыңнап турган бүгү улусче Ыдыктыг Сүлде бадып келген. 45 Пётр-биле кады келген кыртыжап демдектеткен бүзүрээннер Бурганның Ыдыктыг Сүлдени өске чоннар улузунга белек кылдыр бергенин көргеш, кайгап калганнар. 46 Чүге дээрге олар дыңнаарга, демги улус билдинмес дылдарда чугаалажып, Бурганны алдаржыда берген чүве-дир. Пётр ынчан мынча дээн: 47 «Бо улус Ыдыктыг Сүлдени бис ышкаш алды чоп! Ындыг болганда, оларның сугга суктурарын хоруп болур бе?» 48 Пётр оларга Иисус Христостуң ады-биле сугга суктурарын дужааган. Оон демги улус Пётрдан ам-даа каш хүн иштинде олар-биле артарын дилеп турганнар.

Ажыл-чорудулга 11

1 Өске чоннар улузу база Бурганның медээзин хүлээп алганын элчиннер болгаш Иудеяда бүзүрээн улус дыңнап каан. 2 Ынчангаш, Пётр Иерусалимге чедип кээрге, чамдык кыртыжап демдектеткен бүзүрээннер ону буруудады берген. 3 Олар: «Сен кыртыжап демдектетпээн улус бажыңнары кирип, олар-биле кады чемнендиң» – деп турганнар. 4 Пётр ынчан болган чүүлдү бирден бирээ чокка чугаалап эгелээн: 5 «Мен Иоппия хоорайга мөргүп олургаш, Бургандан ажыдыышкын алдым. Дөрт ужундан туткаш, дээрден бадырып олурар улуг пөске дөмей бир-ле чүве көрдүм. Ол чүве меңээ чоокшулап кээрге, 6 ынаар бакылапкаш, азырал болгаш черлик дөрт даванныг-даа, соястаар-даа дириг амытаннарны, азырал эвес куштарны көрүп кагдым. 7 Оон меңээ: „Пётр, туруп келгеш, оларны дөгергеш, чи“ – дээн үн дыңнап кагдым. 8 Мен: „Черле хоржок, Дээрги-Чаяакчы! Мен кажан-даа бужар азы арыг эвес чүве чип көрбээн мен“ – деп харыыладым. 9 Дээрден үн база катап чугаалады: „Бурганның арыглап каан чүвезин арыг эвес дивейн чор“. 10 Болган чүүл үш катап катаптады. Оон ол бүгү дээрже катап көдүрлүп үне берди. 11 Таптыг-ла ол өйде бистиң аалдап турганывыс бажыңга Кесариядан менче чоруткан үш кижи чедип келди. 12 Ыдыктыг Сүлде меңээ ол улус биле бистиң аравыста кандыг-даа ылгал кылбайн, олар-биле кады чоруурун айытты. Бо алды бүзүрээн ха-дуңмавыс база мени эдерип чорупту, оон бис Корнилийниң бажыңынга чеде бердивис. 13 Ол биске бодунуң бажыңынга Бурганның төлээзин көргенин чугаалады. Бурганның төлээзи аңаа: „Пётр деп аттыг Симонну сүрдүрүп, Иоппияже улустан чорудувут. 14 Сени болгаш бүгү өг-бүлеңни камгалаар сөстерни ол сеңээ чугаалап бээр“ – дээн болду. 15 Мен чугаалап эгелээримге, Ыдыктыг Сүлде, эгезинде бисче ышкаш, оларже база бадып келди. 16 Мен ынчан Дээрги Иисустуң: „Иоанн улусту сугже суп турган, а Бурган силерни Ыдыктыг Сүлдеже сугар-дыр“ – дээнин сактып келдим. 17 Ынчангаш Дээрги Иисус Христоска бүзүрей бээривиске, биске бергени белээн Бурган өске чоннар улузунга база берген болганда, Аңаа удурланыр хире чүү ындыг кижи мен?» 18 Ону дыңнааш, олар оожургай берип, Бурганны алдаржыдып: «Өске чоннар улузу база мөңге амыдыралды алзын дээш, Бурган оларга база бачыттарын миннип, Бодунче эглип кээр арганы хайырлаан-дыр» – дижип турганнар. 19 Стефан өлген соонда эгелээн истеп-сүрүүшкүннерден дескеш, тарай берген бүзүрээннер Финикия, Кипр болгаш Антиохияга чеде бергеннер. Олар Буянныг Медээни чүгле иудейлерге медеглеп чорааннар. 20 Ындыг-даа болза, оларның Кипрде болгаш Киринеяда чурттаан чамдыызы Антиохияга келгеш, Дээрги Иисус дугайында Буянныг Медээни өске чоннар улузунга база медеглеп турганнар. 21 Дээрги-Чаяакчының күжү олар-биле кады болуп, дыка хөй улус бүзүрээш, Дээрги-Чаяакчыже эгли берген. 22 Ол дугайында чугаа-соот Иерусалимниң христиан ниитилелинге дыңналырга, олар Антиохияже Варнаваны чорудупкан. 23 Варнава ынаар четкеш, Бурганның ол улуска көргүскен авыралын көргеш, аажок өөрүп, Дээрги-Чаяакчыга сеткилдиң ханызындан бердинер база шынчы боор кылдыр оларны сорук киирип турган. 24 Чүге дээрге ол болза Ыдыктыг Сүлдеге база бүзүрелге бүргеткен, буянныг кижи чүве-дир. Дыка хөй улус Дээрги-Чаяакчыны эдерип, Аңаа бүзүрей берген. 25 Варнава оон Тарсче Савлды дилеп чорупкаш, 26 ону тып алгаш, Антиохияга эккелген. Олар аңаа христиан ниитилелге бүдүн чыл дургузунда артып калгаш, дыка хөй улусту өөредип турганнар. Иисуска бүзүрээн улусту эң баштай Антиохияга христианнар деп адай берген. 27 Ол өйде Антиохияже Иерусалимден Бурганның медээчилери чеде берген. 28 Оларның бирээзи, Агав дээр кижи, туруп келгеш, Сүлдеге башкарткаш, бүгү делегейге улуг аш болурун медеглээн (ол аш-чут Клавдий императорнуң үезинде болган чүве-дир). 29 Бүзүрээн кижи бүрүзү ынчан бодунуң шыдаар шаа-биле Иудеяда ха-дуңмаларынче дузаламчы чорударын шиитпирлээн. 30 Олар ынчалдыр кылгаш, чыып алган акшазын Варнава биле Савлды дамчыштыр Иудеяда христиан ниитилелдиң удуртукчуларынче чорудупканнар.

Ажыл-чорудулга 12

1 Барык ол өйде Ирод хаан христиан ниитилелдиң чамдык улузун истеп-сүрүп эгелээн. 2 Ол Иоанның акызы Иаковту хылыш-биле шанчып өлүрерин дужааган. 3 Иудейлерге ол чорук тааржырын көргеш, Пётрну база тудуп хоругдап алган (ынчан Хаарган далганнар байырлалының хүннери турган чүве-дир). 4 Ирод Пётрну тудуп хоругдааш, ону кара-бажыңче киир октааш, ээлчег бүрүзү дөрт кижилиг болур дөрт бөлүк шеригге ону ээлчежип кадарарын дужааган. Чүге дээрге Ирод Хосталыышкын байырлалының соонда ону шиидери-биле чон мурнунче үндүрүп кээр бодаан. 5 Пётрну кара-бажыңга суккаш, кадартып каан, а бүзүрээннер Петр дээш Бурганга бар шаа-биле мөргүп турганнар. 6 Иродтуң ону чон мурнунче үндүрүп кээр деп турганы хүннүң бүдүүзүнде дүне Пётр ийи илчирбе-биле демирледип алгаш, ийи шериг аразынга удуп чыткан, а кара-бажыңның эжиин таңныылдар кадарып турган. 7 Хенертен Дээрги-Чаяакчының төлээзи чедип келгеш, кара-бажың иштин чайынналдыр чырыдыпкан. Дээрниң төлээзи Пётрнуң быктынче идип, ону оттурупкаш: «Дүрген тур» – дээрге, илчирбелер Пётрнуң холдарындан кээп дүшкен. 8 Дээрниң төлээзи Пётрга: «Идик-хевиң кедип ал» – дээрге, ол кеттинип алган. Оон дээрниң төлээзи: «Каъттангыдан дуй эштипкеш, мээң соомдан чорувут» – дээн. 9 Дээрниң төлээзиниң кылып турар хамык чүүлү херек кырында болуп турарын билбейн, Пётр ону эдерип үнүп келген. «Дүш көрген боор мен» деп, ол бодап чораан. 10 Бирги болгаш ийиги ээлчегниң таңныылдарының чаны-биле эрткеш, олар хоорайже үнер демир хаалгага чедип келгеннер. Хаалга боду-ла ажыттына берген, а олар үнүп келгеш, бир кудумчу дургаар кылаштап чорупканда, дээрниң төлээзи хенертен чоруй барган. 11 Пётр миннип келгеш, мынча дээн: «Ам ылап шын билдим: Дээрги-Чаяакчы Бодунуң төлээзин чоруткаш, мени Иродтуң холундан база иудей чоннуң меңээ онаар боор деп манап турганы шаажылалдан камгалаан-дыр». 12 Пётр ону медереп билгеш, Марк деп ады база бар Иоанның авазы Марияның бажыңынче чорупкан. Аңаа хөй чон чыылгаш, мөргүп турган чүве-дир. 13 Пётр хаалганы соктаптарга, Рода дээр чалча кыс дыңнаалап үне халаан. 14 Ол Пётрнуң үнүн танып кааш, өөрээнинден хаалганы ажыдарын-даа уттупкаш, дедир хире халааш: «Пётр хаалга аксында тур!» – дээн. 15 Улус: «Сээң угааның анаа эвес-тир» – дээннер. А ол: «Мээңии шын» – дээш турар болган. Улус аңаа: «Ол болза ону карактаан дээрниң төлээзи боор» – дээннер. 16 Ол аразында Пётр хаалганы соктап-ла турган. Хаалганы ажыдыпкан улус ону көрүп кааш, аажок кайгаан. 17 Оларже ыыттаваңар деп холу-биле айыткаш, Пётр Дээрги-Чаяакчының кара-бажыңдан ону канчаар үндүргенин чугаалааш: «Ол дугайында Иаковка база өске-даа бүзүрээн улуска дыңнадыңар» – дээн. Оон ол өске черже чоруй барган. 18 Хүн үнүп кээрге, шериглер аразынга улуг хөлзээзин үнген: кым-даа Пётр-биле чүү болганын билбес болган. 19 Ирод ону дилеп эгелээш, тып чадаан болгаш таңныылдарны байысаагаш, оларны шаажылаарын дужааган. Ооң соонда Ирод Иудеядан Кесарияже чорупкаш, аңаа артып калган. 20 Ол үеде Ирод Тир биле Сидоннуң чурттакчыларынга аажок килеңнээн турган. А олар хаанның кол чалчазы болур Власт дээр кижини бодунуң талазынче элзедип алгаш, чаңгыс эп-сеткил-биле хаанга чеде бергеш, эптежип алырын дилээннер, чүге дээрге оларның чуртун аъш-чем-биле Иродтуң чурту хандырып турган чүве-дир. 21 Ужуражыр кылдыр доктааткан хүнде Ирод хаан хевин кеткеш, дүжүлгезинге саадапкаш, чыылган чонга чугаа чугаалаан. 22 А чон: «Ол дээрге кижиниң эвес, а Бурганның үнү-дүр!» – деп алгыржып эгелээн. 23 Ирод Бурганны алдаржытпайн барган, ынчангаш Дээрги-Чаяакчының төлээзи ол дораан ону чылча берипкен. Ол курттарга диригге-ле чиртип, өлүп калган. 24 А Бурганның медээзи улам күш кирип, нептереп турган. 25 Варнава биле Савл оларга онааган даалганы күүсеткеш, Марк деп өске ады база бар Иоанны эдертип алгаш, Иерусалимче ээп келгеннер.

Ажыл-чорудулга 13

1 Антиохияның христиан ниитилелинге Бурганның медээчилери болгаш башкылар: Варнава, Нигер деп өске ады база бар Симеон, Киринея чурттуг Луций, Ирод чагырыкчы-биле кады кижизиттирип өскен Манаил болгаш Савл олар турганнар. 2 Олар Дээрги-Чаяакчыга бараан болуп база шээрленип турда, Ыдыктыг Сүлде мынча дээн: «Варнава биле Савлды меңээ аңгылап бериңер, Мээң оларны кылзын деп айытканым ажыл-херээнче барзыннар». 3 Медээчилер болгаш башкылар ынчан шээрленип, мөргүп алгаш, Варнава биле Савлга холдарын дээскеш, оларны чорудупканнар. 4 Ыдыктыг Сүлдениң айбылап чорутканы ийи элчин Селевкияже бада бергеш, оортан Кипр ортулукче эжиндирип чорупканнар. 5 Олар Саламин хоорайга келгеш, аңаа иудей синагогаларга Бурганның медээзин суртаалдааннар. Иоанн Марк база олар-биле кады чоруп, дузалап турган. 6 Олар ортулукту өттүр эрткеш, Паф хоорайга келгеннер. Аңаа оларга караң көрнүр еврей, меге медээчи Вариисус таваржы берген. 7 Ол Римден томуйлаан ортулук чагырыкчызы Сергий Павелдиң чоок кижизи турган. Чагырыкчы угаанныг кижи болган. Ол Бурганның медээзин дыңнаксааш, Варнава биле Савлды келдиртип алган. 8 Ынчалза-даа Элима (ол атты очулдурарга, «Караң көрнүр кижи» дээн уткалыг) дээрзи чагырыкчыны бүзүрелден астыктырар дээш кызып турган. 9 Савл (ооң Павел деп ады база бар турган) ынчан Ыдыктыг Сүлдеге бүргедипкеш, ол Элимаже топтап көргеш, мынча дээн: 10 «Эй, кара сагыжы, бузуду бажын ашкан хей, эрликтиң оглу, бүгү-ле буянныг чоруктуң дайзыны! Дээрги-Чаяакчының шын оруктарындан улусту астыктырарын черле соксавас сен бе? 11 Дыңнап көр, Дээрги-Чаяакчының холу сенче көдүрүлген-дир, ам согурара бергеш, элээн үеде хүн чырыы көрбес сен». Ол дораан дүмбей караңгы Элиманы хөме аптарга, ол оруун баштап бээр кижи дилеп, ыңай-бээр кылаштап эгелээн. 12 Болган чүүлдү көргеш, Дээрги-Чаяакчының өөредиин кайгап-хараан чагырыкчы бүзүрей берген. 13 Павел болгаш ону эдерген улус Пафтан эжиндирип чоруткаш, Памфилияның черинге эрикче дүшкеш, Пергия хоорайга келгеннер. Аңаа Иоанн олар-биле чарылгаш, Иерусалимче чана берген. 14 А олар Пергиядан оруун уламчылап үнгеш, Писидияда Антиохия хоорайга чедип келгеш, амыр-дыш хүнүнде синагогаже кирип, аңаа олуруп алганнар. 15 Моисейниң хоойлузу болгаш медээчилерниң номнарындан номчулгалар кылган соонда, синагога даргалары оларга мындыг сөс дамчыткан: «Ха-дуңма, силерде чонну быжыктырар медээ бар болза, чугаалап көрүңер». 16 Павел ынчан туруп келгеш, чүве чугаалаар дээнин холу-биле айыткаш, мынча дээн: «Израиль чон база Бурганга мөгеер өске улус, мени дыңнаңар! 17 Бо израиль чоннуң Бурганы бистиң өгбелеривисти шилип алган. Бистиң чонувус Египетке чурттап турда, Бурган оларны өстүрүп-көвүдеткеш, Бодунуң холунуң күжү-биле ол чурттан үндүре берген. 18 Дөртен хире чыл дургузунда Ол ээн кургаг ховуга оларны шыдажып келген. 19 Бурган Ханаанга чеди аңгы өске чонну хыдып каапкаш, оларның черин израиль чонга 450 чыл иштинде өнчү кылдыр берип каан. Ооң соонда Самуил медээчиниң үезинге чедир Бурган оларга баштыңчылар берип келген. 21 Ооң соонда чон бодунга хаандан бээрин дилээрге, Бурган оларга Вениаминниң аймаандан үнген Кистиң оглу Саулду берген. Саул дөртен чыл чагырган. 22 Оон Бурган ону дүжүлгеден дүжүргеш, оларга хаан кылдыр Давидти берген. Ол дугайында Бурган: „Мээң сеткилимге кирер кижини – Иессейниң оглу Давидти тып алдым. Ол Мээң күзел-соруумну күүседир“ – деп херечилээн. 23 А Бурган, Бодунуң аазааны дег, Израильге Давидтиң салгалындан Камгалакчы Иисусту хайырлаан. 24 Иисустуң чедип кээриниң бетинде, Иоанн бүгү израиль чонга бачыттарын миннип, Бурганче ээлгениниң бадыткалы кылдыр оларның сугга суктурар ужурлуун суртаалдап турган. 25 Бодунга даандырган ажыл-херекти төндүрүп тура, Иоанн мынча дээн: „Силер мени кым деп бодап тур силер? Чок, манап турар Кижиңер эвес-тир мен. Ол мээң соомда кээр, а мен Ооң идииниң шидиишкинин безин чежеринге төлеп чок мен“. 26 Ха-дуңма, Aвраамның салгакчылары база силерниң араңарда Бурганга мөгеер өске улус! Бисче камгалалдың бо медээзин чоруткан-дыр! 27 Иерусалимниң чурттакчылары болгаш оларның даргалары Иисусту танывайн барган. Олар Ону шииткеш, амыр-дыш хүнү кээрге-ле, номчуп турар медээчилерниң номнарында сөстерни ындыг янзылыг боттандырганы ол. 28 Ону өлүмге шиитки дег, кандыг-даа буруу Оон тыппаан-даа болза, олар Пилаттан Ону өлүрерин дилеп турганнар. 29 Ооң дугайында Бижилгеде баш бурунгаар чугаалаан бүгү чүвени боттандырган соонда, олар Иисусту шаажылал ыяжындан дүжүргеш, чевег-куйга салып кааннар. 30 Ынчалза-даа Бурган Ону өлүглер аразындан катап диргизиптерге, 31 ол бүгүнүң мурнунда Ооң-биле кады Галилеядан Иерусалимге келген улуска Иисус хөй хүннер дургузунда чедип кээп турган. Ам олар – израиль чоннуң мурнунга Ооң херечилери-дир. 32 Бурган бистиң өгбелеривиске берген аазаашкынын оларның ажы-төлү болур биске, Иисусту катап диргискеш, күүсеткен деп турар Буянныг Медээни силерге медеглээнивис бо. Ол дугайында ийиги Ыдыктыг ырда мынчаар бижээн: „Сен – Мээң Оглум сен, Мен бөгүн Сээң Адаң апардым!“ 34 Ооң мага-боду кажан-даа иривезин дээш, Иисусту өлүглер аразындан катап диргискениниң дугайында Бурган мынчаар чугаалаан: „Мен силерге Давидке аазааным ыдыктыг база ынаныштыг ачы-буянымны бээр мен“. 35 Өске Ыдыктыг ырда Ол мынча дээн: „Сеңээ бердинген Чалчаңның ирий бээрин болдурбас сен“. 36 Давид бодунуң үезинде Бурганның күзел-соруун чогудуп, бараан болуп турган, оон мөчээн. Ону ооң өгбелери-биле кады хөөржүдүп каан, ооң мага-боду ирий берген. 37 А Бурганның катап диргискен Кижизи ириишкинден чайлаан! 38 Ынчангаш, ха-дуңма, бачыттарыңарны өршээрин Иисус Христосту дамчыштыр медеглээнин билип ап көрүңер. 39 Бүзүрээн кижи бүрүзү Моисейниң хоойлузун ёзугаар агартынып шыдавазыңар бүгү чүве дээш, Иисус Христостуң ачызында агартыышкын алыр. 40 Медээчилерниң: „Шоодукчулар, кичээниңер! Кайгап-хараңар база өлүп чиде бериңер. Чүге дээрге улустан дыңнааш-даа, бүзүревейн баар чүүлүңерни чурттап чоруур үеңерде бүдүрер мен“ – деп чугаазын ёзугаар болур бүгү чүве силер-биле болу бээринден кичээниңер!» 42 Павел биле Варнава синагогадан чоруп турда, дараазында амыр-дыш хүнүнде база-ла ол дугайында чугаалап бээрин улус олардан дилээн. 43 Чыыш тараан соонда, хөй иудейлер база Бурганга мөгеер прозелиттер Павел биле Варнаваны эдерип чорупканнар. А олар улус-биле чугаалажып, Бурганның авыралынга артып каарын оларга бүзүредип турганнар. 44 Дараазында амыр-дыш хүнүнде Дээрги-Чаяакчының медээзин дыңнаар дээш, барык бүдүн хоорай чыглып келген. 45 Ынча хөй чон көргеш, иудейлерниң ишти ирип, Павелдиң чугаалап турар чүвезинге удурланып, ону бак сөглей бергеннер. 46 Павел биле Варнава ынчан дидими-биле мынча дээн: «Бурганның медээзин бир дугаар ээлчегде силерге суртаалдаар ужурлуг бис. Ынчалза-даа силер ону хүлээп көрбейн баргаш, боттарыңарны мөңге амыдыралга төлеп чок кылып турар болганыңарда, ам ол медээни өске чоннар улузунга медеглээр бис. 47 Чүге дээрге Дээрги-Чаяакчының биске берген айтыышкыны ындыг-дыр: „Камгалалым чер-делегейниң ужу-кыдыынга четсин дээш, Мен Сени бүгү чоннарга чырык кылып кагдым“». 48 Ону дыңнааш, өске чоннар улузу өөрүп-байырлап, Дээрги-Чаяакчының медээзин алдаржыдып турганнар. Мөңге амыдыралга баш бурунгаар шилиттинген бүгү улус бүзүрей берген. 49 Дээрги-Чаяакчының медээзи ол черни бир кылдыр нептерээн. 50 Ындыг-даа болза, иудей чүдүлге хүлээп алган алдар-хүндүлүг херээженнер болгаш хоорай даргалары иудейлерге күткүттүргеш, Павел биле Варнаваны истеп-сүрүп эгелээш, оларны ол черден үндүр ойладыпканнар. 51 Элчиннер ынчан ол улуска удур херечилел кылдыр буттарының довураан кактапкаш, Икония хоорайже чоруй барганнар. 52 А бүзүрээннер өөрүшкүге база Ыдыктыг Сүлдеге бүргеткен турганнар.

Ажыл-чорудулга 14

1 Иконияга Павел биле Варнава, өске черлерге кылып турганы дег, иудей синагогаже киргеш, барымдаалыы кончуг кылдыр суртаалдаарга, дыка хөй иудейлер база өске чоннар улузу бүзүрей бергеннер. 2 Ындыг-даа болза, бүзүревейн барган иудейлер өске чоннар улузунга христианнарны бактап, нүгүлдээш, оларга удур ыдалапканнар. 3 Павел биле Варнава аңаа элээн үр үеде артып калгаш, Бодунуң авыралын херечилеп, элчиннерниң холу-биле кайгамчык демдектер кылып турган Дээрги-Чаяакчының дугайында дидими-биле медеглеп келгеннер. 4 Хоорайның чурттакчылары ийи үстү берген: чамдыызы иудейлерни, а өскелери элчиннерни деткээн. 5 Өске чоннар улузу болгаш иудейлер боттарының даргалары-биле кады элчиннерге удур сүлчээлежип, оларга хора чедирер деп база оларны даш-биле соккулап каар деп барганнар. 6 А элчиннер ону билип кааш, Ликаонияның Листра биле Дервия деп хоорайларынче база оларның чоок-кавызынче дезип чоруй барганнар. 7 Олар аңаа Буянныг Медээни нептередирин уламчылааннар. 8 Листра хоорайга төрүмелинден бертик, кажан-даа кылаштап көрбээн, буттары бастынмас кижи турган. 9 Павел