Uzbek 1st John


/1 Azaldan bor bwlgan Hayot Kalomi borasida biz exitib tamoxo kilgan, 
kwzlarimiz kwrgan, kwllarimiz sezganini sizlarga ma'lum kilmokdamiz.
Hayot zohir bwldi, Otaning huzuridagi abadiy Hayot bizga zohir bwldi; Biz Uni 
kwrdik va xohid bwlib sizlarga bildirmokdamiz.
Sizlar biz bilan munosabatda bwlinglar, deb mana xu kwrib exitganlarimizdan 
sizlarin habardor kilmokdamiz; Biz esa Ota bilan va Uning Wgli Iso Masih bilan 
munosabatdamiz.
Bularin sizlarning xodligingiz tugal bwlixi ujun yozyapmiz.
Masihdan exitib, sizlarga bildirayotgan habarimiz xuki, Hudo nur, Unda hej 
kanday korongilik ywk.
Agar U bilan aloka kilamiz, deb korongilikda yursak, yolgon gapirib, hakikatga 
hilof ix kilgan bwlamiz.
Birok Uning Wzi nurda bwlgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan 
aloka kilamiz va Uning Wgli Isoning koni bizni har kanday gunohdan pok kiladi.
Agar gunohimiz ywk desak, wz-wzimizni aldagan bwlamiz va kwnglimizda hakikat 
bwlmaydi.
Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Hudo gunohlarimizdan wtadi va bizni har 
turli nohaklikdan forig kiladi; Junki U Wz swzida sodik va adolatlidir.
Agar gunoh kilganimiz ywk desak, Hudoni yolgonji kilib kwygan bwlamiz va 
kalbimizdan Uning kalomi zhoi olmaidi.

/2 Ey farzandlarim, bularni xuning ujun yozyapmanki, sizlar gunoh kilmanlar; 
Bordiyu birortamiz gunoh kilib kwysak, Otaning oldida odil homiymiz, Iso Masih 
bor.
Uging Wzi yolgiz bizning gunohlarimiznigina emas, balki butun dunyoning 
gunohlarini yuvix ujun kurbon bwldi.
Agar biz Uning amrlariga rioya kilsak, Uni bilib olganimizga amin bwlamiz.
Uni bilaman deb turib, Uning amrlariga rioya kilmagan kixi yolgonji bwladi, 
unda hakikat ywk.
Kimki Masihning kalomiga rioya kilsa, u kixida Hudoning sevgisi hakikatan 
kamolga etgan bwladi; Biz Hudo bilan bir tan ekanimizni ana xundan bilib 
olamiz.
Hudo bilan bir tanman, degan kixi Masih yurganday yurmogi xart.
Ey mahbublarim, sizlarga yangi amrni emas, balki wzingiz dastlab kabul kilgan 
kadimgi amrni yozyapman; Kadimgi amr, sizlar exitgan Hudo kalomi.
Xu bilan birga, yangi amrni yozyapman desam ham bwladi, zero korongilik wtib, 
hakikiy nur hozirdan porlamokda; Bu hakikat Masihda ham, sizlarda ham ojik 
kwrinmokda.
Kimki nurda yuribman desayu, lekin birodaridan nafratlansa, u hali ham 
korongilikdadir.
Kimki birodarini sevsa, u nur ijida yaxaydi va kokinixga ywl kwymaydi.
Ammo birodaridan nafratlangan kixi korongilikda bwladi; U korongilikda 
yuradi-yu, kaerga borayotganini bilmaydi; junki korongilikda uning kwzlari kwr 
bwlgan.
Ey farzandlarim, sizlarga yozyapman: Masih nomi tufayli gunohlaringiz 
kejirilgan.
Ey otalar, sizlarga yozyapman: Azaldan bor Bwlganni bildingizlar; Ey yigitlar, 
sizlarga yozyapman: Yovuz xayton ustidan golib jikdingiz; Ey bolalar, sizlarga 
yozyapman: Sizlar Otamiz Hudoni tanib oldingiz.
Otalar, sizlarga yozdim: Siz azaldan bor Bwlganni tanib oldingiz; Yigitlar, 
sizlarga yozdim: Sizlar bakuvvatsizlar, Hudo kalomini dilingizda 
saklayotirsiz, Yovuz xayton ustidan golib jikdingizlar.
Dunyoga va undagi narsalarga muhabbat kwymanglar; Kim dunyoga muhabbat 
kwysa, uning kalbidan Otaning muhabbati zhoy olmaydi.
Junki dunyoga hos har bir narsa, tana nafsi, hirsli kwzlar, maixatga oid 
kibr-havo Otadan emas, balki dunyodandir.
Dunyo ham, uning nafsi ham wtib ketadi; Lekin Hudoning irodasini bazho 
keltirgan kixi abadiy yaxaydi.
Ey farzandlarim, dunyoning swnggi damlari keldi! Dazhzhol kelixini 
exitgansizlar, hozirdanok kwp dazhzhollar paydo bwldi; Ana xundan biz swnggi 
damlarni yaxayotganimizni bilamiz.
Ular wzmizning oramizdan jikdilar, lekin ular bizga karaxli emas; Agar bizga 
karaxli bwlganlarida edi, biz bilan kolgan bwlar edilar; Ular bizdan ayrilib 
ketdilar, ma'lum bwldiki, hammasi ham bizga karaxli emas.
Sizlar hammasini bilasizlar, junki siz tabarruk Masihning Ruhiga egasizlar.
Men buni, hakikatni bilmaydilar, deb yozayotganim ywk; Aksinja, sizlar 
hakikatni bilasizlar, xuningdek, har kanday yolgon hakikatdan paydo 
bwlmasligini bilasizlar.
Agar Isoning Masihligini inkor etuvji yolgonji bwlmasa, unda yolgonji kim? Ota 
va Wgilni kim inkor etsa, dazhzhol wxadir.
Kimda-kim Wgilni inkor etsa, unda Ota ywk; Kimda-kim Wgilni tan olsa, unda Ota 
ham bor.
Sizlar azaldan exitgan kalomni dilingizda saklanglar; Agar azalgan exitgan 
kalom dilingizda saklansa, sizlar ham Wgil, ham Ota bilan bir tan bwlasizlar.
Masihning bizlarga bergan va'dasi ana xu, ya'ni abadiy hayotdir.
Bularni sizlarni yanglixtiradiganlar borligi ujun yozdim.
Holbuki, sizlar Masihning Ruhini kabul kilgansizlar; Uning Ruhi ijingizda 
yaxayotgani ujun, sizlarga hej kimning biror narsa wrgatixiga ehtiyozh ywk; 
Masihning Ruhi hakikiy, sohta emas; U sizlarga hamma narsani wrgatadi; Masih 
sizlarga wrgatganidek, U bilan alokada bwlib yaxanglar.
Ha, farzandlarim, endi Masih bilan alokada bwlib yaxanglar, toki U olamga 
kaytib kelganda dadil bwlaylik, Uning oldida uyatga kolmaylik.
Agar Uning solih ekanligini bilar ekansizlar, xuni ham bilinglarki, twgri ix 
kilgan har bir kixi Uning farzandidir.

/3 Karanglar, Otamiz bizni bolalarim deb, kanday buyuk bir muhabbat kwrsatdi! 
Hakikatan ham, biz Uning bolalarimiz; Dunyo Otamizni tanimagani ujun, bizni 
ham tanimayapti.
Ey mahbublarim, hozir biz Hudoning bolalari bwlsak-da, kelazhakda nima 
bwliximiz hanuz noanik; Fakat xuni bilamizki, Iso Masih zohir bwlganda, biz U 
singari bwlamiz; U kanday bwlsa, xunday holda kwramiz.
Masihga bunday umid boglagan har bir kixi wzini poklaydi, junki Masih pokdir.
Gunoh kiluvji har bir kixi konunbuzar bilan tengdir; Gunoh, konunsizlik 
demakdir.
Masih esa gunohlarimizni aritix ujun paydo bwlganini bilasizlar; Unda gunoh 
ywk.
Masih bilan bir tan bwlgan hej kimsa gunoh kilmaydi; Kim gunoh kilib yursa, 
Uni kwrmagan ham, tanimagan ham.
Ey farzandlarim, hej kim sizlarni aldamasin; Masih kanday solih bwlsa, twgri 
ix kiluvji kixi ham U singari solihdir.
Gunoh kiluvji kixi esa iblis zotidir; Junki dastlab iblis gunoh kilgan; 
Hudoning Wgli esa iblisning ixlarini barbod kilmok ujun paydo bwldi.
Hudodan tugilgan hej bir kixi gunoh kilmaydi, junki Hudoning urugi uning ijida 
koladi; U Hudodan tugilgani ujun gunoh kila olmaydi.
Kimda-kim twgri ix kilmasa, birodarini sevmasa, u Hudo zotidan emas; Hudoning 
bolalari ham, iblisning bolalari ham xundan bilinadi.
Boxda sizlar Masihdan exitgan vasiyat xu: bir-birimizni sevaylik!.
Wz ukasini katl kilgan iblis zoti Kobilga whxamaylik; Kobil ukasini nima ujun 
wldirdi? Junki uning ixlari kabih, ukasining ixlari esa solih edi.
Ey birodarlarim, agar dunyo sizdan nafratlanayotgan bwlsa, hayratlanmanglar.
Biz wlim holatidan hayotga wtganimizni bilamiz, junki biz birodarlarimizni 
sevamiz; Kimki birodarini sevmasa, wlim holatida koladi.
Birodaridan nafratlangan har kanday kixi kotildir; Hej bir kotil esa abadiy 
hayotga ega bwlmasligini bilasizlar.
Masih bizlar ujun zhonini fido kildi, ana xundan biz muhabbatni bildik; Biz 
ham birodarlarimiz ujun zhonimizni berixga burjlimiz.
Agar biror kixi farovon hayot kejirayotgan bwlsa-yu, birodarini muhtozhlik 
holatida kwrib turib, kwnglini tox kilsa, kanday kilib u odamda Hudoning 
sevgisi zhoy oladi?.
Ey farzandlarim, biz swz yoki til bilangina emas, balki amalda va hakikatda 
seviximiz lozim.
Xu tarika biz hakikat ahli ekanimizga ixonj hosil kilamiz va Hudo oldida 
kwnglimiz hotirzham bwladi.
Agarda kwnglimiz bizni ayblasa, Hudo kwnglimizdan ulug ekanini bilamiz; Junki 
U hamma narsani anik biladi.
Ey mahbublarim, agar vizhdonimiz bizni kiynamasa, Hudo oldida dadil bwlamiz.
Va Undan nimaiki swrasak, U beradi; Junki biz Uning amrlarini bazho keltirib, 
Unga makbul bwlgan ixlarni kilayotirmiz.
Ilohiy amr, Hudoning Wgli Iso Masihga ixonixdan va huddi Iso Masih 
buyurganidek, bir-birimizni sevixdan iborat.
Kim Hudoning amrlarini bazho keltirsa, u Hudo bilan bir tan, Hudo ham u bilan 
bir tan bwladi; Hudo vuzhudimizda yaxayotganini xundan bilamizki, U bizga Wz 
Ruhini berdi.

/4 Ey mahbublarim, har kanday ruhga inonavermangiz; Hudodan 
bwlgan-bwlmaganligini bilix ujun ruhlarni sinovdan wtkazingiz; Junki dunyoda 
kwpgina sohta paygambarlar paydo bwlgan.
Odam vuzhudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan oluvji har bir ruh 
Hudodandir; Hudoning Ruhini xundan taniysizlar.
Odam vuzhudi bilan dunyoga kelgan Iso Masihni tan olmovji har kanday ruh 
Hudodan emas; Bu, dazhzholning ruhi; Dazhzhol kelixini sizlar exitgan 
edingizlar; Mana, hozirdan u dunyodadir.
Ey farzandlarim, sizlar Hudodansizlar va sohta paygambarlarni engdingizlar; 
Junki ijingizdagi Ruh dunyoda hukm surayotgan ruhdan ustundir.
Ular bu dunyodan, ularning gapi ham bu dunyoga oid, xuning ujun dunyo ularni 
tinglaydi.
Bizlar esa Hudodanmiz, kim Hudoni tanisa, u bizni tinglaydi; Hudodan bwlmagan 
bizni tinglamaydi; Ana xundan biz hakikat ruhini va aldax ruhini taniymiz.
Ey mahbublarim, bir-birimizni sevaylik; Junki sevgi Hudodandir; Har bir 
sevuvji kixi Hudodan tugilgan va Hudoni taniydi.
Sevmaydigan kixi Hudoni tanigani ywk; Junki Hudoning Wzi sevgidir.
Hudo bizga bwlgan muhabbatini ojik kwrsatdi: U yagoha Wglini dunyoga yuborib, 
U orkali bizga xayot bagixladi.
Biz Hudoni sevmagan edik, U bizni sevdi va Wz Wglini gunohlarimizni yuvix ujun 
kurbonlik kilib yubordi; Ana, bu muhabbatdir!.
Ey mahbublarim, Hudo bizni xunday sevganiga yaraxa, bizlar ham bir-birimizni 
seviximiz karzdir.
Hej kim hej kajon Hunoni kwrgan emas; Agar bir-birimizni sevsak, Hudo bizning 
ijimizda koladi va Uning muhabbati bizda kamol topadi.
Uning bizla bergan Ruhi orkali bilamizki, Hudo biz bilan, biz Hudo bilan bir 
tanmiz.
Ota Wz Wglini dunyoning Haloskori kilib yubordi, buni biz kwrdik va guvohlik 
beramiz.
Agar kim Isoni Hudoning Wgli deb tan olsa, Hudo u bilan, u Hudo bilan bir tan 
bwlib yaxaydi.
Hudo bizga nakadar muhabbat kwyganini bilamiz va bunga imonimiz komil.
Hudo sevgidir; Sevgini diliga zho kilgan kixi Hudo bilan bir tan bwlib 
yaxaydi, Hudo ham uning vuzhudida yaxaydi.
Xu tarika sevgi dilimizda kamol topadi va kiyomatda swrok bwlganda dadil 
bwlamiz; Junki biz bu dunyoda Masih yaxaganday yaxaymiz.
Sevgida kwrkuv ywk, aksinja, komil sevgi kwrkuvni kuvib jikaradi; Kwrkok 
kixida cebgi kamolotga etmagan, junki kwrkub zhazo tuxunjasi bilan boglikdir.
Biz Uni sevaylik, junki avval U bizni sevdi.
Agar biror kixi Hudoni sevaman desa-yu, birodaridan nafratlansa, u 
yolgonjidir; Kwrib turgan birodarini sevmasa, kwrmagan Hudoni kanday seva olar 
ekan?.
Kim Hudoni sevsa, birodarini ham sevmogi lozim, degan amrni biz masihdan 
olganmiz.

/5 Iso Masihdir deb ixongan har bir kixi Hudodan tugilgan; Otani sevgan har 
bir kixi bolasini ham sevadi.
Agar Hudoni sevsak va Uning amrlariga amal kilsak, Uning bolalarini ham 
seviximiz xaksizdir.
Hudoni sevix, Uning amrlarini bazho keltirix demakdir; Hudoning amrlari esa 
ogir emas.
Junki Hudoning har bir farzandi dunyoni yengadi; Mana xu bizning imonimiz 
dunyo ustidan golib jikdi.
Iso Hudoning Wgli deb inongan kixidan boxka kim ham dunyoni yenga olardi?.
Iso Masih suv va kon bilan keldi; U fakat suv bilan emas, suv va kon bilan 
keldi; Ruh esa U hakda guvohlik beradi, junki Ruh hakikatdir.
Xunday kilib osmonda ujtasi guvohlik beradi: Ota, Kalom va Mukaddas Ruh; Bu 
ujovi bir.
Erda ham ujtasi guvohlik beradi: Ruh, suv va kon; Bu ujovi bir.
Garji insonlarning guvohligini kabul kilsakda, ammo Hudoning guvohligi undan 
muhimrok, bu esa Hudoning Wz Wgli hakida bergan guvohligidir.
Kim Hudoning Wgliga inonsa, u wz yuragida Hudoning guvohligiga egadir; Hudoga 
inonmagan, ya'ni Uning Wz Wgli hakida bergan guvohligiga inonmagan kixi Hudoni 
yolgonji kilib kwygan bwladi.
Hudoning guvohligi xundan iboratki, Hudo bizlarga abadiy hayot berdi; Bu hayot 
esa Uning Wglida muzhassamdir.
Kim Hudoning Wgliga ega bwlsa, hayotga egadir; Kim Hudoning Wgliga ega 
bwlmasa, hayotga ega emas.
Men bularni sizlar abadiy hayotga egaligingizni bilinglar, deb yozdim; Junki 
sizlar Hudoning Wgli nomiga imon keltirgansizlar.
Biz Hudo huzuriga dadillik bilan kiramiz, junki bilamizki, Hudoning irodasiga 
kwra bir nima tilasak, U bizga kulok soladi.
Agar Hudo tilaklarimizni tinglayotganini bilsak, tilaklarimiz bazho bwlganini 
ham bilamiz.
Agar biror kixi birodarining gunoh kilayotganini kwrsayu, bu gunoh abadiy 
wlimga sabab bwlmasa, u ujun ibodat kilsin; Uning ibodati tufayli birodariga 
hayot bagixlanadi; Men buni gunohi abadiy wlimga sabab bwlmaydiganlar ujun 
aytyapman; Abadiy wlimga sabab bwladigan gunoh ham bor; Bunday gunoh ujun 
ibodat kiling, demayapman.
Har kanday yomonlik gunohdir, ammo hamma gunoh ham abadiy wlim bilan 
tugamaydi.
Hudodan tugilgan har bir odam gunoh kilmasligini bilamiz; Hudoning Wgli uni Wz 
panohida asraydi, yovuz xayton unga tegmaydi.
Bilamizki, bizlar Hudodanmiz, butun dunyo esa yevuz xaytonning hukmidadir.
Yana xuni ham bilamizki, Hudoning Wgli kelib, Hakni taniximiz ujun bizga 
akl-idrok berdi; Biz Hak bilan, Uning Wgli Iso Masih bilan bir tanmiz; U Hak 
Taolo va abadiy hayotdir.
Ey farzandlarim, butlardan saklaninglar; Omin.