The Old Testament of the Holy Bible

Sáng-thế Ký 1

1:1 Ban ñaàu Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân trôøi ñaát. 1:2 Vaû, ñaát laø voâ h́nh vaø troáng khoâng, söï môø toái ôû treân maët vöïc; Thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi vaän haønh treân maët nöôùc. 1:3 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Phaûi coù söï saùng; th́ coù söï saùng. 1:4 Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy söï saùng laø toát laønh, beøn phaân saùng ra cuøng toái. 1:5 Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët teân söï saùng laø ngaøy; söï toái laø ñeâm. Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù nhöùt. 1:6 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Phaûi coù moät khoaûng khoâng ôû giöơa nöôùc ñaëng phaân reơ nöôùc caùch vôùi nöôùc. 1:7 Ngaøi laøm neân khoaûng khoâng, phaân reơ nöôùc ôû döôùi khoaûng khoâng caùch vôùi nöôùc ôû treân khoaûng khoâng; th́ coù nhö vaäy. 1:8 Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët teân khoaûng khoâng laø trôøi. Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù nh́. 1:9 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Nhöơng nöôùc ôû döôùi trôøi phaûi tuï laïi moät nôi, vaø phaûi coù choă khoâ caïn baøy ra; th́ coù nhö vaäy. 1:10 Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët teân choă khoâ caïn laø ñaát, coøn nôi nöôùc tuï laïi laø bieån. Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñieàu ñoù laø toát laønh. 1:11 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Ñaát phaûi sanh caây coû; coû keát hoät gioáng, caây traùi keát quaû, tuøy theo loaïi maø coù hoät gioáng trong ḿnh treân ñaát; th́ coù nhö vaäy. 1:12 Ñaát sanh caây coû: coû keát hoät tuøy theo loaïi, caây keát quaû coù hoät trong ḿnh, tuøy theo loaïi. Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñieàu ñoù laø toát laønh. 1:13 Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù ba. 1:14 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Phaûi coù caùc v́ saùng trong khoaûng khoâng treân trôøi, ñaëng phaân ra ngaøy vôùi ñeâm, vaø duøng laøm daáu ñeå ṇ̃nh th́ tieát, ngaøy vaø naêm; 1:15 laïi duøng laøm v́ saùng trong khoaûng khoâng treân trôøi ñeå soi xuoáng ñaát; th́ coù nhö vaäy. 1:16 Ñöùc Chuùa Trôøi laøm neân hai v́ saùng lôùn; v́ lôùn hôn ñeå cai tṛ ban ngaøy, v́ nhoû hôn ñeå cai tṛ ban ñeâm; Ngaøi cuơng laøm caùc ngoâi sao. 1:17 Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët caùc v́ ñoù trong khoaûng khoâng treân trôøi, ñaëng soi saùng ñaát, 1:18 ñaëng cai tṛ ban ngaøy vaø ban ñeâm, ñaëng phaân ra söï saùng vôùi söï toái. Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñieàu ñoù laø toát laønh. 1:19 Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù tö. 1:20 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Nöôùc phaûi sanh caùc vaät soáng cho nhieàu, vaø caùc loaøi chim phaûi bay treân maët ñaát trong khoaûng khoâng treân trôøi. 1:21 Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân caùc loaøi caù lôùn, caùc vaät soáng hay ñoäng nhôø nöôùc maø sanh nhieàu ra, tuøy theo loaïi, vaø caùc loaøi chim hay bay, tuøy theo loaïi. Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñieàu ñoù laø toát laønh. 1:22 Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho caùc loaøi ñoù maø phaùn raèng: Haơy sanh saûn, theâm nhieàu, laøm cho ñaày daăy döôùi bieån; coøn caùc loaøi chim haơy sanh saûn treân ñaát cho nhieàu. 1:23 Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù naêm. 1:24 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Ñaát phaûi sanh caùc vaät soáng tuøy theo loaïi, töùc suùc vaät, coân truøng, vaø thuù röøng, ñeàu tuøy theo loaïi; th́ coù nhö vaäy. 1:25 Ñöùc Chuùa Trôøi laøm neân caùc loaøi thuù röøng tuøy theo loaïi, suùc vaät tuøy theo loaïi, vaø caùc coân truøng treân ñaát tuøy theo loaïi, Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy ñieàu ñoù laø toát laønh. 1:26 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Chuùng ta haơy laøm neân loaøi ngöôøi nhö h́nh ta vaø theo töôïng ta, ñaëng quaûn tṛ loaøi caù bieån, loaøi chim trôøi, loaøi suùc vaät, loaøi coân truøng boø treân maët ñaát, vaø khaép caû ñaát. 1:27 Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi nhö h́nh Ngaøi; Ngaøi döïng neân loaøi ngöôøi gioáng nhö h́nh Ñöùc Chuùa Trôøi; Ngaøi döïng neân ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöơ. 1:28 Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho loaøi ngöôøi vaø phaùn raèng: Haơy sanh saûn, theâm nhieàu, laøm cho ñaày daăy ñaát; haơy laøm cho ñaát phuïc tuøng, haơy quaûn tṛ loaøi caù döôùi bieån, loaøi chim treân trôøi cuøng caùc vaät soáng haønh ñoäng treân maët ñaát. 1:29 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Naày, ta seơ ban cho caùc ngöôi moïi thöù coû keát hoät moïc khaép maët ñaát, vaø caùc loaøi caây sanh quaû coù hoät gioáng; aáy seơ laø ñoà aên cho caùc ngöôi. 1:30 Coøn caùc loaøi thuù ngoaøi ñoàng, caùc loaøi chim treân trôøi, vaø caùc ñoäng vaät khaùc treân maët ñaát, phaøm gioáng naøo coù söï soáng th́ ta ban cho moïi thöù coû xanh ñaëng duøng laøm ñoà aên; th́ coù nhö vaäy. 1:31 Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy caùc vieäc Ngaøi ñaơ laøm thaät raát toát laønh. Vaäy, coù buoåi chieàu vaø buoåi mai; aáy laø ngaøy thöù saùu.

Sáng-thế Ký 2

1:1 Aáy vaäy, trôøi ñaát vaø muoân vaät ñaơ döïng neân xong roài. 2:2 Ngaøy thöù baûy, Ñöùc Chuùa Trôøi laøm xong caùc coâng vieäc Ngaøi ñaơ laøm, vaø ngaøy thöù baûy, Ngaøi nghæ caùc coâng vieäc Ngaøi ñaơ laøm. 2:3 Roài, Ngaøi ban phöôùc cho ngaøy thöù baûy, ñaët laø ngaøy thaùnh; v́ trong ngaøy ñoù, Ngaøi nghæ caùc coâng vieäc ñaơ döïng neân vaø ñaơ laøm xong roài. 2:4 Aáy laø goác tích trôøi vaø ñaát khi ñaơ döïng neân, trong luùc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân trôøi vaø ñaát. 2:5 Vaû, luùc ñoù, chöa coù moät caây nhoû naøo moïc ngoaøi ñoàng, vaø cuơng chöa coù moät ngoïn coû naøo moïc ngoaøi ruoäng, v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chöa coù cho möa xuoáng treân ñaát, vaø cuơng chaúng coù moät ngöôøi naøo caøy caáy ñaát nöơa. 2:6 Song coù hôi nöôùc döôùi ñaát bay leân töôùi khaép cuøng maët ñaát, 2:7 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi beøn laáy buïi ñaát naén neân h́nh ngöôøi, haø sanh khí vaøo loă muơi; th́ ngöôøi trôû neân moät loaøi sanh linh. 2:8 Ñoaïn, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi laäp moät caûnh vöôøn taïi EÂ-ñen, ôû veà höôùng Ñoâng, vaø ñaët ngöôøi maø Ngaøi vöøa döïng neân ôû ñoù. 2:9 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi khieán ñaát moïc leân caùc thöù caây ñeïp maét, vaø traùi th́ aên ngon; giöơa vöôøn laïi coù caây söï soáng cuøng caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. 2:10 Moät con soâng töø EÂ-ñen chaûy ra ñaëng töôùi vöôøn; roài töø ñoù chia ra laøm boán ngaû. 2:11 Teân ngaû thöù nhöùt laø Bi-soân; ngaû ñoù chaûy quanh xöù Ha-vi-la, laø nôi coù vaøng. 2:12 Vaøng xöù naày raát cao; ñoù laïi coù nhuơ höông vaø bính ngoïc. 2:13 Teân soâng thöù nh́ laø Ghi-hoân, chaûy quanh xöù Cu-sô. 2:14 Teân soâng thöù ba laø Hi-ñeâ-ke, chaûy veà phía ñoâng bôø coơi A-si-ri. Coøn soâng thöù tö laø soâng Ô-phô-raùt. 2:15 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñem ngöôøi ôû vaøo caûnh vöôøn EÂ-ñen ñeå troàng vaø giöơ vöôøn. 2:16 Roài, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn daïy raèng: Ngöôi ñöôïc töï do aên hoa quaû caùc thöù caây trong vöôøn; 2:17 nhöng veà caây bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc th́ chôù heà aên ñeán; v́ moät mai ngöôi aên chaéc seơ cheát. 2:18 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Loaøi ngöôøi ôû moät ḿnh th́ khoâng toát; ta seơ laøm neân moät keû giuùp ñôơ gioáng nhö noù. 2:19 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi laáy ñaát naén neân caùc loaøi thuù ñoàng, caùc loaøi chim trôøi, roài daăn ñeán tröôùc maët A-ñam ñaëng thöû xem ngöôøi ñaët teân chuùng noù laøm sao, haàu cho teân naøo A-ñam ñaët cho moăi vaät soáng, ñeàu thaønh teân rieâng cho noù. 2:20 A-ñam ñaët teân caùc loaøi suùc vaät, caùc loaøi chim trôøi cuøng caùc loaøi thuù ñoàng; nhöng veà phaàn A-ñam, th́ chaúng t́m ñöôïc moät ai giuùp ñôơ gioáng nhö ḿnh heát. 2:21 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho A-ñam nguû meâ, beøn laáy moät xöông söôøng, roài laáp tḥt theá vaøo. 2:22 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi duøng xöông söôøng ñaơ laáy nôi A-ñam laøm neân moät ngöôøi nöơ, ñöa ñeán cuøng A-ñam. 2:23 A-ñam noùi raèng: Ngöôøi naày laø xöông bôûi xöông toâi, tḥt bôûi tḥt toâi maø ra. Ngöôøi naày seơ ñöôïc goïi laø ngöôøi nöơ, v́ noù do nôi ngöôøi nam maø coù. 2:24 Bôûi vaäy cho neân ngöôøi nam seơ ĺa cha meï maø dính díu cuøng vôï ḿnh, vaø caû hai seơ trôû neân moät tḥt. 2:25 Vaû, A-ñam vaø vôï, caû hai ñeàu traàn truoàng, maø chaúng hoå theïn.

Sáng-thế Ký 3

1:1 Vaû, trong caùc loaøi thuù ñoàng maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laøm neân, coù con raén laø gioáng quæ quyeät hôn heát. Raén noùi cuøng ngöôøi nöơ raèng: Maø chi! Ñöùc Chuùa Trôøi haù coù phaùn daën caùc ngöôi khoâng ñöôïc pheùp aên traùi caùc caây trong vöôøn sao? 3:2 Ngöôøi nöơ ñaùp raèng: Chuùng ta ñöôïc aên traùi caùc caây trong vöôøn, 3:3 song veà phaàn traùi cuûa caây moïc giöơa vöôøn, Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn raèng: Hai ngöôi chaúng neân aên ñeán vaø cuơng chaúng neân ñaù-ñoäng ñeán, e khi hai ngöôi phaûi cheát chaêng. 3:4 Raén beøn noùi vôùi ngöôøi nöơ raèng: Hai ngöôi chaúng cheát ñaâu; 3:5 nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi bieát raèng heă ngaøy naøo hai ngöôi aên traùi caây ñoù, maét ḿnh môû ra, seơ nhö Ñöùc Chuùa Trôøi, bieát ñieàu thieän vaø ñieàu aùc. 3:6 Ngöôøi nöơ thaáy traùi cuûa caây ñoù boä aên ngon, laïi ñeïp maét vaø quí v́ ñeå môû trí khoân, beøn haùi aên, roài trao cho choàng ñöùng gaàn ḿnh, choàng cuơng aên nöơa. 3:7 Ñoaïn, maét hai ngöôøi ñeàu môơ ra, bieát raèng ḿnh loûa loà, beøn laáy laù caây vaû ñoùng khoá che thaân. 3:8 Loái chieàu, nghe tieáng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ñi ngang qua vöôøn, A-ñam vaø vôï aån ḿnh giöơa buïi caây, ñeå traùnh maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi. 3:9 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi keâu A-ñam maø phaùn hoûi raèng: Ngöôi ôû ñaâu? 3:10 A-ñam thöa raèng: Toâi coù nghe tieáng Chuùa trong vöôøn, beøn sôï, bôûi v́ toâi loûa loà, neân ñi aån ḿnh. 3:11 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn hoûi: Ai ñaơ chæ cho ngöôi bieát raèng ḿnh loûa loà? Ngöôi coù aên traùi caây ta ñaơ daën khoâng neân aên ñoù chaêng? 3:12 Thöa raèng: Ngöôøi nöơ maø Chuùa ñaơ ñeå gaàn beân toâi cho toâi traùi caây ñoù vaø toâi ñaơ aên roài. 3:13 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn hoûi ngöôøi nöơ raèng: Ngöôøi coù laøm ñieàu chi vaäy? Ngöôøi nöơ thöa raèng: Con raén doă daønh toâi vaø toâi ñaơ aên roài. 3:14 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi beøn phaùn cuøng raén raèng: V́ maày ñaơ laøm ñieàu nhö vaäy, maày seơ ḅ ruûa saû trong voøng caùc loaøi suùc vaät, caùc loaøi thuù ñoàng, maày seơ boø baèng buïng vaø aên buïi ñaát troïn caû ñôøi. 3:15 Ta seơ laøm cho maày cuøng ngöôøi nöơ, doøng doơi maày cuøng doøng doơi ngöôøi nöơ ngḥch thuø nhau. Ngöôøi seơ giaøy ñaïp ñaàu maày, coøn maày seơ caén goùt chaân ngöôøi. 3:16 Ngaøi phaùn cuøng ngöôøi nöơ raèng: Ta seơ theâm ñieàu cöïc khoå boäi phaàn trong côn thai ngheùn; ngöôi seơ cḥu ñau ñôùn moăi khi sanh con; söï duïc voïng ngöôi phaûi xu höôùng veà choàng, vaø choàng seơ cai tṛ ngöôi. 3:17 Ngaøi laïi phaùn cuøng A-ñam raèng: V́ ngöôi nghe theo lôøi vôï maø aên traùi caây ta ñaơ daën khoâng neân aên, vaäy, ñaát seơ ḅ ruûa saû v́ ngöôi; troïn ñôøi ngöôi phaûi cḥu khoù nhoïc môùi coù vaät ñaát sanh ra maø aên. 3:18 Ñaát seơ sanh choâng gai vaø caây taät leâ, vaø ngöôi seơ aên rau cuûa ñoàng ruoäng; 3:19 ngöôi seơ laøm ñoå moà hoâi traùn môùi coù maø aên, cho ñeán ngaøy naøo ngöôi trôû veà ñaát, laø nôi maø coù ngöôi ra; v́ ngöôi laø buïi, ngöôi seơ trôû veà buïi. 3:20 A-ñam goïi vôï laø EÂ-va, v́ laø meï cuûa caû loaøi ngöôøi. 3:21 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi laáy da thuù keát thaønh aùo daøi cho vôï choàng A-ñam, vaø maëc laáy cho. 3:22 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Naày, veà söï phaân bieät ñieàu thieän vaø ñieàu aùc, loaøi ngöôøi ñaơ thaønh moät böïc nhö chuùng ta; vaäy baây giôø, ta haơy coi chöøng, e loaøi ngöôøi giô tay khieán cuơng haùi traùi caây söï soáng maø aên vaø ñöôïc soáng ñôøi ñôøi chaêng. 3:23 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi beøn ñuoåi loaøi ngöôøi ra khoûi vöôøn EÂ-ñen ñaëng caøy caáy ñaát, laø nôi coù ngöôøi ra. 3:24 Vaäy, Ngaøi ñuoåi loaøi ngöôøi ra khoûi vöôøn, roài ñaët taïi phía ñoâng vöôøn EÂ-ñen caùc thaàn cheâ-ru-bin vôùi göôm löôơi choùi loøa, ñeå giöơ con ñöôøng ñi ñeán caây söï soáng.

Sáng-thế Ký 4

1:1 A-ñam aên ôû vôùi EÂ-va, laø vôï ḿnh; ngöôøi thoï thai sanh Ca-in vaø noùi raèng: Nhôø Ñöùc Gieâ-hoâ-va giuùp ñôơ, toâi môùi sanh ñöôïc moät ngöôøi. 4:2 EÂ-va laïi sanh em Ca-in, laø A-beân; A-beân laøm ngheà chaên chieân, coøn Ca-in th́ ngheà laøm ruoäng. 4:3 Vaû, caùch ít laâu, Ca-in duøng thoå saûn laøm cuûa leă daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 4:4 A-beân cuơng daâng chieân ñaàu loøng trong baày ḿnh cuøng môơ noù. Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoaùi xem A-beân vaø nhaän leă vaät cuûa ngöôøi; 4:5 nhöng chaúng ñoaùi ñeán Ca-in vaø cuơng chaúng nhaän leă vaät cuûa ngöôøi; cho neân Ca-in giaän laém maø gaèm neùt maët. 4:6 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn hoûi Ca-in raèng: Côù sao ngöôi giaän, vaø côù sao neùt maët ngöôi gaèm xuoáng? 4:7 Neáu ngöôi laøm laønh, haù chaúng ngöôùc maët leân sao? Coøn nhö chaúng laøm laønh, th́ toäi loăi ŕnh ñôïi tröôùc cöûa, theøm ngöôi laém; nhöng ngöôi phaûi quaûn tṛ noù. 4:8 Ca-in thuaät laïi cuøng A-beân laø em ḿnh. Vaû, khi hai ngöôøi ñöông ôû ngoaøi ñoàng, th́ Ca-in xoâng ñeán A-beân laø em ḿnh, vaø gieát ñi. 4:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hoûi Ca-in raèng: A-beân, em ngöôi, ôû ñaâu? Thöa raèng: Toâi khoâng bieát; toâi laø ngöôøi giöơ em toâi sao? 4:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hoûi: Ngöôi ñaơ laøm ñieàu chi vaäy? Tieáng cuûa maùu em ngöôi töø döôùi ñaát keâu thaáu ñeán ta. 4:11 Baây giôø, ngöôi seơ ḅ ñaát ruûa saû, laø ñaát ñaơ haû mieäng cḥu huùt maùu cuûa em ngöôi bôûi chính tay ngöôi laøm ñoå ra. 4:12 Khi ngöôi troàng tæa, ñaát chaúng sanh hoa lôïi cho ngöôi nöơa; ngöôi seơ löu laïc vaø troán traùnh, treân maët ñaát. 4:13 Ca-in thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Söï h́nh phaït toâi naëng quaù mang khoâng noåi. 4:14 Naày, ngaøy nay, Chuùa ñaơ ñuoåi toâi ra khoûi ñaát naày, toâi seơ laùnh maët Chuùa, seơ ñi löu laïc troán traùnh treân ñaát; roài, xaûy coù ai gaëp toâi, hoï seơ gieát ñi. 4:15 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Bôûi côù aáy, neáu ai gieát Ca-in, th́ seơ ḅ baùo thuø baûy laàn. Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn ñaùnh ñaáu treân ḿnh Ca-in, haàu cho ai gaëp Ca-in th́ chaúng gieát. 4:16 Ca-in beøn lui ra khoûi maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø ôû taïi xöù Noát, veà phía ñoâng cuûa EÂ-ñen. 4:17 Ñoaïn, Ca-in aên ôû cuøng vôï ḿnh, naøng thoï thai vaø sanh ñöôïc Heâ-noùc; Ca-in xaây moät caùi thaønh ñaët teân laø Heâ-noùc, tuøy theo teân con trai ḿnh. 4:18 Roài, Heâ-noùc sanh Y-raùt; Y-raùt sanh Neâ-hu-ña-eân; Neâ-hu-ña-eân sanh Meâ-tu-sa-eân; Meâ-tu-sa-eân sanh Leâ-meùc. 4:19 Leâ-meùc cöôùi hai vôï; moät ngöôøi teân laø A-ña, moät ngöôøi teân laø Si-la. 4:20 A-ña sanh Gia-banh; Gia-banh laø toå phuï cuûa caùc daân ôû traïi vaø nuoâi baày suùc vaät. 4:21 Em ngöôøi laø Giu-banh, toå phuï cuûa nhöơng keû ñaùnh ñôøn vaø thoåi saùo. 4:22 Coøn Si-la cuơng sanh Tu-banh-Ca-in laø ngöôøi reøn ñuû thöù khí giôùi beùn baèng ñoàng vaø baèng saét. Em gaùi cuûa Tu-banh-Ca-in laø Na-a-ma. 4:23 Leâ-meùc beøn noùi vôùi hai vôï ḿnh raèng: Hôơi A-ña vaø Si-la! haơy nghe tieáng ta; Naày, vôï Leâ-meùc haơy laéng tai nghe lôøi ta: ÖØ! Ta ñaơ gieát moät ngöôøi, v́ laøm thöông ta, Vaø moät ngöôøi treû, v́ ñaùnh söng baàm ta. 4:24 Neáu Ca-in ñöôïc baûy laàn baùo thuø, Leâ-meùc seơ ñöôïc baûy möôi baûy laàn baùo oaùn. 4:25 A-ñam coøn aên ôû vôùi vôï ḿnh; ngöôøi sanh ñöôïc moät con trai ñaët teân laø Seát; v́ vôï raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ cho toâi moät con trai khaùc theá cho A-beân maø ñaơ ḅ Ca-in gieát roài. 4:26 Seát cuơng sanh ñöôïc moät con trai, ñaët teân laø EÂ-noùt. Töø ñaây, ngöôøi ta baét ñaàu caàu khaån danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Sáng-thế Ký 5

1:1 Ñaây laø saùch cheùp doøng doơi cuûa A-ñam. Ngaøy maø Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi, th́ ngöôøi laøm neân loaøi ngöôøi gioáng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi; 5:2 Ngaøi döïng neân ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöơ, ban phöôùc cho hoï, vaø trong ngaøy ñaơ döïng neân, ñaët teân laø ngöôøi. 5:3 Vaû, A-ñam ñöôïc moät traêm ba möôi tuoåi, sanh moät con trai gioáng nhö h́nh töôïng ḿnh, ñaët teân laø Seát. 5:4 Sau khi A-ñam sanh Seát roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm naêm, sanh con trai con gaùi. 5:5 Vaäy, A-ñam höôûng thoï ñöôïc chín traêm ba möôi tuoåi, roài qua ñôøi. 5:6 Seát ñöôïc moät traêm naêm tuoåi, sanh EÂ-noùt. 5:7 Sau khi Seát sanh EÂ-noùt roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm baûy naêm, sanh con trai con gaùi. 5:8 Vaäy, Seát höôûng thoï ñöôïc chín traêm möôøi hai tuoåi, roài qua ñôøi. 5:9 EÂ-noùt ñöôïc chín möôi tuoåi, sanh Keâ-nan. 5:10 Sau khi sanh Keâ-nan roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm möôøi laêm naêm, sanh con trai con gaùi. 5:11 Vaäy, EÂ-noùt höôûng thoï ñöôïc chín traêm naêm tuoåi, roài qua ñôøi. 5:12 Keâ-nan ñöôïc baûy möôi tuoåi, sanh Ma-ha-la-le. 5:13 Sau khi Keâ-nan sanh Ma-ha-la-le roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm boán möôi naêm, sanh con trai con gaùi. 5:14 Vaäy, Keâ-nan höôûng thoï ñöôïc chín traêm möôøi tuoåi, roài qua ñôøi. 5:15 Ma-ha-la-le ñöôïc saùu möôi laêm tuoåi, sanh Gieâ-reät. 5:16 Sau khi Ma-ha-la-le sanh Gieâ-reät roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm ba möôi naêm, sanh con trai con gaùi. 5:17 Vaäy, Ma-ha-la-le höôûng thoï ñöôïc taùm traêm chín möôi laêm tuoåi, roài qua ñôøi. 5:18 Gieâ-reät ñöôïc moät traêm saùu möôi hai tuoåi, sanh Heâ-noùc. 5:19 Sau khi Gieâ-reät sanh Heâ-noùt roài, coøn soáng ñöôïc taùm traêm naêm, sanh con trai con gaùi. 5:20 Vaäy, Gieâ-reät höôûng thoï ñöôïc chín traêm saùu möôi hai tuoåi, roài qua ñôøi. 5:21 Heâ-noùc ñöôïc saùu möôi laêm tuoåi, sanh Meâ-tu-seâ-la. 5:22 Sau khi Heâ-noùc sanh Meâ-tu-seâ-la roài, ñoàng ñi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi trong ba traêm naêm, sanh con trai con gaùi. 5:23 Vaäy Heâ-noùc höôûng thoï ñöôïc ban traêm saùu möôi laêm tuoåi. 5:24 Heâ-noùc ñoàng ñi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, roài maát bieät, bôûi v́ Ñöùc Chuùa Trôøi tieáp ngöôøi ñi. 5:25 Meâ-tu-seâ-la ñöôïc moät traêm taùm möôi baûy tuoåi, sanh Leâ-meùc. 5:26 Sau khi Meâ-tu-seâ-la sanh Leâ-meùc roài, coøn soáng ñöôïc baûy traêm taùm möôi hai naêm, sanh con trai con gaùi. 5:27 Vaäy, Meâ-tu-seâ-la höôûng thoï ñöôïc chín traêm saùu möôi chín tuoåi, roài qua ñôøi. 5:28 Leâ-meùc ñöôïc moät traêm taùm möôi hai tuoåi, sanh moät trai, 5:29 Ñaët teân laø Noâ-eâ, maø noùi raèng: Ñöùa naày seơ an uûy loøng ta veà coâng vieäc vaø veà söï nhoïc nhaèn maø ñaát baét tay ta phaûi laøm, laø ñaát Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ruûa saû. 5:30 Sau khi Leâ-meùc sanh Noâ-eâ roài, coøn soáng ñöôïc naêm traêm chín möôi laêm naêm, sanh con trai con gaùi. 5:31 Vaäy, Leâ-meùc höôûng thoï ñöôïc baûy traêm baûy möôi baûy tuoåi, roài qua ñôøi. 5:32 Coøn Noâ-eâ, khi ñeán naêm traêm tuoåi, sanh Sem Cham vaø Gia-pheát.

Sáng-thế Ký 6

1:1 Vaû, khi loaøi ngöôøi khôûi theâm nhieàu treân maët ñaát, vaø khi loaøi ngöôøi ñaơ sanh ñöôïc con gaùi roài, 6:2 caùc con trai cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi thaáy con gaùi loaøi ngöôøi toát ñeïp, beøn cöôùi ngöôøi naøo vöøa loøng ḿnh maø laøm vôï. 6:3 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Thaàn ta seơ chaúng haèng ôû trong loaøi ngöôøi luoân; trong ñieàu laàm laïc, loaøi ngöôøi chæ laø xaùc tḥt; ñôøi ngöôøi seơ laø moät traêm hai möôi naêm maø thoâi. 6:4 Ñôøi ñoù vaø ñôøi sau, coù ngöôøi cao lôùn treân maët ñaát, v́ con trai Ñöùc Chuùa Trôøi aên ôû cuøng con gaùi loaøi ngöôøi maø sanh con caùi; aáy nhöơng ngöôøi maïnh daïn ngaøy xöa laø tay anh huøng coù danh. 6:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va thaáy söï hung aùc cuûa loaøi ngöôøi treân maët ñaát raát nhieàu, vaø caùc yù töôûng cuûa loøng hoï chæ laø xaáu luoân; 6:6 th́ töï traùch ñaơ döïng neân loaøi ngöôøi treân maët ñaát, vaø buoàn raàu trong loøng. 6:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Ta seơ huûy dieät khoûi maët ñaát loaøi ngöôøi maø ta ñaơ döïng neân, töø loaøi ngöôøi cho ñeán loaøi suùc vaät, loaøi coân truøng, loaøi chim trôøi; v́ ta töï traùch ñaơ döïng neân caùc loaøi ñoù. 6:8 Nhöng Noâ-eâ ñöôïc ôn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:9 Naày laø doøng doơi cuûa Noâ-eâ. Noâ-eâ trong ñôøi ḿnh laø moät ngöôøi coâng b́nh vaø toaøn veïn, ñoàng ñi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi. 6:10 Noâ-eâ sanh ba con trai laø Sem, Cham vaø Gia-pheát. 6:11 Theá gian baáy giôø ñeàu baïi hoaïi tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñaày daăy söï hung aùc. 6:12 Naày, Ñöùc Chuùa Trôøi nh́n xem theá gian, thaáy ñieàu baïi hoaïi, v́ heát thaûy xaùc tḥt laøm cho ñöôøng ḿnh treân ñaát phaûi baïi hoaïi. 6:13 Ñöùc Chuùa Trôøi beøn phaùn cuøng Noâ-eâ raèng: Kyø cuoái cuøng cuûa moïi xaùc tḥt ñaơ ñöa ñeán tröôùc maët ta; v́ côù loaøi ngöôøi maø ñaát phaûi ñaày daăy ñieàu hung haêng; vaäy, ta seơ dieät-tröø hoï cuøng ñaát. 6:14 Ngöôi haơy ñoùng moät chieác taøu baèng caây goâ-phe, ñoùng coù töøng phoøng, roài treùt chai beà trong cuøng beà ngoaøi. 6:15 Vaäy, haơy laøm theo theá naày: Beà daøi taøu ba traêm thöôùc, beà ngang naêm möôi thöôùc, beà cao ba möôi thöôùc. 6:16 Treân taøu ngöôi seơ laøm moät cöûa soå, beà cao moät thöôùc, vaø chöøa moät cöûa beân hoâng; ngöôi seơ laøm moät töøng döôùi, moät töøng giöơa vaø moät töøng treân. 6:17 Coøn ta ñaây, ta seơ daăn nöôùc luït khaép treân maët ñaát, ñaëng dieät tuyeät caùc xaùc tḥt coù sanh khí ôû döôùi trôøi; heát thaûy vaät chi ôû treân maët ñaát ñeàu seơ cheát heát. 6:18 Nhöng ta seơ laäp giao öôùc cuøng ngöôi, roài ngöôi vaø vôï, caùc con vaø caùc daâu cuûa ngöôi, ñeàu haơy vaøo taøu. 6:19 Veà caùc loaøi sanh vaät, ngöôi haơy daăn xuoáng taøu moăi loaøi moät caëp, coù ñöïc coù caùi, coù troáng coù maùi, haàu cho ôû cuøng ngöôi ñaëng giöơ troøn söï soáng; 6:20 chim tuøy theo loaïi, suùc vaät tuøy theo loaïi, coân truøng tuøy theo loaïi, moăi thöù hai con, seơ ñeán cuøng ngöôi, ñeå ngöôi giöơ troøn söï soáng cho. 6:21 Laïi, ngöôi haơy laáy caùc thöù ñoà aên ñem theo, ñaëng ñeå daøng laøm löông thöïc cho ngöôi vaø caùc loaøi ñoù. 6:22 Noâ-eâ laøm caùc ñieàu naày y nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn daën.

Sáng-thế Ký 7

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Noâ-eâ raèng: Ngöôi vaø caû nhaø ngöôi haơy vaøo taøu, v́ veà ñôøi naày ta thaáy ngöôi laø coâng b́nh ôû tröôùc maët ta. 7:2 Trong caùc loaøi vaät thanh saïch, haơy ñem theo moăi loaøi baûy caëp, ñöïc vaø caùi; coøn loaøi vaät khoâng thanh saïch moăi loaøi moät caëp, ñöïc vaø caùi. 7:3 Cuơng haơy ñem theo nhöơng chim trôøi, moăi thöù baûy caëp, troáng vaø maùi, ñeå giöơ gioáng ôû treân khaép maët ñaát. 7:4 V́ coøn baûy ngaøy nöơa, ta seơ laøm möa xuoáng maët ñaát, trong boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm; ta seơ tuyeät dieät khoûi ñaát heát caùc loaøi cuûa ta ñaơ döïng neân. 7:5 Ñoaïn, Noâ-eâ laøm theo moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh. 7:6 Vaû, khi luït xaûy ra, vaø nöôùc traøn treân maët ñaát, th́ Noâ-eâ ñaơ ñöôïc saùu traêm tuoåi. 7:7 V́ côù nöôùc luït, neân Noâ-eâ vaøo taøu cuøng vôï, caùc con trai vaø caùc daâu ḿnh; 7:8 loaøi vaät thanh saïch vaø loaøi vaät khoâng thanh saïch, loaøi chim, loaøi coân truøng treân maët ñaát, 7:9 töøng caëp, ñöïc vaø caùi, troáng vaø maùi, ñeàu ñeán cuøng Noâ-eâ maø vaøo taøu, y nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn daën ngöôøi. 7:10 Sau baûy ngaøy, nöôùc luït xaûy coù treân maët ñaát. 7:11 Nhaèm naêm saùu traêm cuûa ñôøi Noâ-eâ, thaùng hai, ngaøy möôøi baûy, chaùnh ngaøy ñoù, caùc nguoàn cuûa vöïc lôùn noå ra, vaø caùc ñaäp treân trôøi môû xuoáng; 7:12 möa sa treân maët ñaát troïn boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm. 7:13 Laïi cuơng trong moät ngaøy ñoù, Noâ-eâ vôùi vôï, ba con trai: Sem, Cham vaø Gia-pheát, cuøng ba daâu ḿnh ñoàng vaøo taøu. 7:14 Hoï vaø caùc loaøi, thuù röøng tuøy theo loaïi, suùc vaät tuøy theo loaïi, coân truøng treân maët ñaát tuøy theo loaøi, chim tuøy theo loaïi, vaø heát thaûy vaät naøo coù caùnh, 7:15 ñeàu töøng caëp theo Noâ-eâ vaøo taøu; nghóa laø moïi xaùc tḥt naøo coù sanh khí, 7:16 moät ñöïc moät caùi, moät troáng moät maùi, ñeàu ñeán vaøo taøu, y nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn daën; ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoùng cöûa taøu laïi. 7:17 Nöôùc luït phuû maët ñaát boán möôi ngaøy; nöôùc döng theâm naâng hoûng taøu leân khoûi maët ñaát. 7:18 Treân maët ñaát nöôùc lôùn vaø döng theâm nhieàu laém; chieác taøu noåi treân maët nöôùc. 7:19 Nöôùc caøng döng leân boäi phaàn treân maët ñaát, heát thaûy nhöơng ngoïn nuùi cao ôû döôùi trôøi ñeàu ḅ ngaäp. 7:20 Nöôùc döng leân möôøi laêm thöôùc cao hôn, maáy ngoïn nuùi ñeàu ngaäp. 7:21 Caùc xaùc tḥt haønh ñoäng treân maët ñaát ñeàu cheát ngoät, naøo chim, naøo suùc vaät, naøo thuù röøng, naøo coân truøng, vaø moïi ngöôøi. 7:22 Caùc vaät coù sanh khí trong loă muơi, caùc vaät ôû treân ñaát lieàn ñeàu cheát heát. 7:23 Moïi loaøi ôû treân maët ñaát ñeàu ḅ huûy dieät, töø loaøi ngöôøi cho ñeán loaøi thuù, loaøi coân truøng, cuøng loaøi chim trôøi, chæ coøn Noâ-eâ vaø caùc loaøi ôû vôùi ngöôøi trong taøu maø thoâi. 7:24 Nöôùc döng leân treân maët ñaát troïn moät traêm naêm möôi ngaøy.

Sáng-thế Ký 8

1:1 Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù laïi Noâ-eâ cuøng caùc loaøi thuù vaø suùc vaät ôû trong taøu vôùi ngöôøi, beøn khieán moät traän gioù thoåi ngang qua treân ñaát, th́ nöôùc döøng laïi. 8:2 Caùc nguoàn cuûa vöïc lôùn vaø caùc ñaäp treân trôøi laáp ngaên laïi; möa treân trôøi khoâng sa xuoáng nöơa. 8:3 Nöôùc giöït khoûi maët ñaát, laàn laàn vöøa haï vöøa giöït; trong moät traêm naêm möôi ngaøy nöôùc môùi bôùt xuoáng. 8:4 Ñeán thaùng baûy, ngaøy möôøi baûy, chieác taøu taáp treân nuùi A-ra-raùt. 8:5 Nöôùc cöù laàn laàn haï cho ñeán thaùng möôøi; ngaøy moàng moät thaùng ñoù, maáy ñænh nuùi môùi loä ra. 8:6 Ñöôïc boán möôi ngaøy, Noâ-eâ môû cöûa soå ḿnh ñaơ laøm treân taøu, 8:7 thaû moät con quaï ra; quaï lieäng ñi lieäng laïi cho ñeán khi nöôùc giöït khoâ treân maët ñaát. 8:8 Ngöôøi cuơng thaû moät con boø caâu ra, ñaëng xem thöû nöôùc haï bôùt treân maët ñaát chöa. 8:9 Nhöng boø caâu chaúng t́m ñöôïc nôi naøo ñaùp chôn xuoáng, beøn bay trôû veà trong taøu cuøng ngöôøi, v́ nöôùc coøn khaép caû treân maët ñaát. Noâ-eâ giô tay baét laáy boø caâu, ñem vaøo taøu laïi vôùi ḿnh. 8:10 Ñoaïn, ngöôøi ñôïi baûy ngaøy nöơa, laïi thaû boø caâu ra khoûi taøu; 8:11 ñeán chieàu boø caâu veà cuøng ngöôøi, vaø naày, trong moû tha moät laù OÂ-li-ve töôi; Noâ-eâ hieåu raèng nöôùc ñaơ giaûm bôùt treân maët ñaát. 8:12 Ngöôøi ñôïi baûy ngaøy nöơa, thaû boø caâu ra; nhöng chuyeán naày boø caâu chaúng trôû veà cuøng ngöôøi nöơa. 8:13 Nhaèm naêm saùu traêm moät cuûa ñôøi Noâ-eâ, ngaøy moàng moät, thaùng gieâng, nöôùc ñaơ giöït baøy maët ñaát khoâ; Noâ-eâ beøn giôû mui taøu maø nh́n; naày, maët ñaát ñaơ se. 8:14 Ñeán thaùng hai, ngaøy hai möôi baûy, ñaát ñaơ khoâ roài. 8:15 Ñöùc Chuùa Trôøi beøn phaùn cuøng Noâ-eâ raèng: 8:16 Haơy ra khoûi taøu, ngöôi, vôï caùc con vaø caùc daâu ngöôi. 8:17 Haơy thaû ra vôùi ngöôi moïi vaät soáng cuûa caùc xaùc tḥt ñaơ ôû cuøng ngöôi: naøo chim, naøo thuù, naøo coân truøng boø treân ñaát, haàu cho chuùng noù sanh saûn, vaø theâm nhieàu treân maët ñaát. 8:18 Vaäy, Noâ-eâ cuøng vôï ngöôøi, caùc con trai vaø caùc daâu ngöôøi ra khoûi taøu. 8:19 Caùc thuù, raén, chim cuøng moïi vaät haønh ñoäng treân maët ñaát tuøy theo gioáng ñeàu ra khoûi taøu. 8:20 Noâ-eâ laäp moät baøn thôø cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ngöôøi baét caùc suùc vaät thanh saïch, caùc loaøi chim thanh saïch, baøy cuûa leă thieâu daâng leân baøn thôø. 8:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va höôûng laáy muøi thôm vaø nghó thaàm raèng: Ta chaúng v́ loaøi ngöôøi maø ruûa saû ñaát nöơa, v́ taâm taùnh loaøi ngöôøi vaăn xaáu xa töø khi coøn tuoåi treû; ta cuơng seơ chaúng haønh caùc vaät soáng nhö ta ñaơ laøm. 8:22 Heă ñaát coøn, th́ muøa gieo gioáng cuøng muøa gaët haùi, laïnh vaø noùng, muøa haï cuøng muøa ñoâng, ngaøy vaø ñeâm, chaúng bao giôø tuyeät ñöôïc.

Sáng-thế Ký 9

1:1 Ñöùc Chuùa Trôøi ban phöôùc cho Noâ-eâ cuøng caùc con trai ngöôøi, maø phaùn raèng: Haơy sanh saûn, theâm nhieàu, laøm cho ñaày daăy treân maët ñaát. 9:2 Caùc loaøi vaät ôû treân ñaát, caùc loaøi chim trôøi, vaø caùc vaät haønh ñoäng treân ñaát, cuøng caùc caù bieån, ñeàu seơ kinh khuûng ngöôi vaø ḅ phuù vaøo tay ngöôi. 9:3 Phaøm vaät chi haønh ñoäng vaø coù söï soáng th́ duøng laøm ñoà aên cho caùc ngöôi. Ta cho moïi vaät ñoù nhö ta ñaơ cho thöù coû xanh. 9:4 Song caùc ngöôi khoâng neân aên tḥt coøn hoàn soáng, nghóa laø coù maùu. 9:5 Quaû thaät, ta seơ ñoøi maùu cuûa söï soáng ngöôi laïi, hoaëc nôi caùc loaøi thuù vaät, hoaëc nôi tay ngöôøi, hoaëc nôi tay cuûa anh em ngöôøi. 9:6 Heă keû naøo laøm ñoå maùu ngöôøi, th́ seơ ḅ ngöôøi khaùc laøm ñoå maùu laïi; v́ Ñöùc Chuùa Trôøi laøm neân ngöôøi nhö h́nh cuûa Ngaøi. 9:7 Vaäy, caùc ngöôi haơy sanh saûn, theâm nhieàu, vaø laøm cho ñaày daăy treân maët ñaát. 9:8 Ñöùc Chuùa Trôøi cuơng phaùn cuøng Noâ-eâ vaø caùc con trai ngöôøi raèng: 9:9 Coøn phaàn ta ñaây, ta laäp giao öôùc cuøng caùc ngöôi, cuøng doøng doơi caùc ngöôi, 9:10 vaø cuøng moïi vaät soáng ôû vôùi ngöôi, naøo loaøi chim, naøo suùc vaät, naøo loaøi thuù ôû treân ñaát, töùc laø caùc loaøi ôû trong taøu ra, cho ñeán caùc loaøi vaät ôû treân ñaát. 9:11 Vaäy, ta laäp giao öôùc cuøng caùc ngöôi, vaø caùc loaøi xaùc tḥt chaúng bao giôø laïi ḅ nöôùc luït huûy dieät, vaø cuơng chaúng coù nöôùc luït ñeå huûy hoaïi ñaát nöơa. 9:12 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Ñaây laø daáu chæ veà söï giao öôùc maø ta laäp cuøng caùc ngöôi, cuøng heát thaûy vaät soáng ôû vôùi caùc ngöôi, traûi qua caùc ñôøi maơi maơi. 9:13 Ta ñaët moáng cuûa ta treân töøng maây, duøng laøm daáu chæ söï giao öôùc cuûa ta vôùi ñaát. 9:14 Phaøm luùc naøo ta goùp caùc ñaùm maây treân maët ñaát vaø phaøm moáng moïc treân töøng maây, 9:15 th́ ta seơ nhôù laïi söï giao öôùc cuûa ta ñaơ laäp cuøng caùc ngöôi, vaø cuøng caùc loaøi xaùc tḥt coù söï soáng, th́ nöôùc chaúng bao giôø laïi trôû neân luït maø huûy dieät caùc loaøi xaùc tḥt nöơa. 9:16 Vaäy, caùi moáng seơ ôû treân maây, ta nh́n xem noù ñaëng nhôù laïi söï giao öôùc ñôøi ñôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cuøng caùc loaøi xaùc tḥt coù söï soáng ôû treân ñaát. 9:17 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn cuøng Noâ-eâ raèng: Ñoù laø daáu chæ söï giao öôùc maø ta ñaơ laäp giöơa ta vaø caùc xaùc tḥt ôû treân maët ñaát. 9:18 Caùc con trai cuûa Noâ-eâ ôû trong taøu ra laø Sem, Cham vaø Gia-pheát. Vaû, Cham laø cha cuûa Ca-na-an. 9:19 Aáy ñoù, laø ba con trai cuûa Noâ-eâ, vaø cuơng do nôi hoï maø coù loaøi ngöôøi ôû khaép treân maët ñaát. 9:20 Vaû, Noâ-eâ khôûi caøy ñaát vaø troàng nho. 9:21 Ngöôøi uoáng röôïu say, roài loơa theå ôû giöơa traïi ḿnh. 9:22 Cham laø cha Ca-na-an, thaáy söï traàn truoàng cuûa cha, th́ ra ngoaøi thuaät laïi cuøng hai anh em ḿnh. 9:23 Nhöng Sem vaø Gia-pheát ñeàu laáy aùo choaøng vaét treân vai ḿnh, ñi thuøi lui ñeán ñaép khuaát thaân cho cha; vaø bôûi hoï xaây maët qua phía khaùc, neân chaúng thaáy söï traàn truoàng cuûa cha chuùt naøo. 9:24 Khi Noâ-eâ tænh röôïu roài, hay ñöôïc ñieàu con thöù hai ñaơ laøm cho ḿnh, 9:25 beøn noùi raèng: Ca-na-an ñaùng ruûa saû! Noù seơ laøm moïi cho caùc toâi tôù cuûa anh em noù. 9:26 Ngöôøi laïi noùi raèng: Ñaùng ngôïi khen Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Sem thay; Ca-na-an phaûi laøm toâi cho hoï! 9:27 Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi môû roäng ñaát cho Gia-pheát, cho ngöôøi ôû nôi traïi cuûa Sem; coøn Ca-na-an phaûi laøm toâi cuûa hoï. 9:28 Sau khi luït, Noâ-eâ coøn soáng ba traêm naêm möôi naêm. 9:29 Vaäy, Noâ-eâ höôûng thoï ñöôïc chín traêm naêm möôi tuoåi, roài qua ñôøi.

Sáng-thế Ký 10

1:1 Ñaây laø doøng doơi cuûa Sem, Cham vaø Gia-pheát, ba con trai cuûa Noâ-eâ; sau khi luït, hoï sanh con caùi. 10:2 Con trai cuûa Gia-pheát laø Goâ-me, Ma-goác, Ma-ñai, Gia-van, Tu-banh, Meâ-sieác, vaø Ti-ra. 10:3 Con trai cuûa Goâ-me laø Aùch-keâ-na, Ri-phaùt, vaø Toâ-ga-ma. 10:4 Con trai cuûa Gia-van laø EÂ-li-sa vaø Ta-reâ-si, Kít-sim vaø Ñoâ-ña-nim. 10:5 Do hoï maø coù ngöôøi ta ôû traøn ra caùc cuø lao cuûa caùc daân, tuøy theo xöù, tieáng noùi, chi phaùi vaø daân toäc cuûa hoï maø chia ra. 10:6 Con trai cuûa Cham laø Cuùc, Mích-ra-im, Phuùt vaø Ca-na-an. 10:7 Con trai cuûa Cuùc laø Seâ-ba, Ha-vi-la, Saùp-ta, Ra-eâ-ma vaø Saùp-teâ-ca; con trai cuûa Ra-eâ-ma laø Seâ-la vaø Ñeâ-ñan. 10:8 Cuùc sanh Nim-roát, aáy laø ngöôøi baét ñaàu laøm anh huøng treân maët ñaát. 10:9 Ngöôøi laø moät tay thôï saên can ñaûm tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Bôûi côù ñoù, coù tuïc ngöơ raèng: Heät nhö Nim-roát, moät tay thôï saên can ñaûm tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va! 10:10 Nöôùc ngöôøi sô-laäp laø Ba-beân, EÂ-reát, A-caùt vaø Ca-ne ôû taïi xöù Si-neâ-a. 10:11 Töø xöù ñoù ngöôøi ñeán xöù A-si-ri, roài laäp thaønh Ni-ni-ve, Reâ-hoâ-boâ-ti, Ca-laùch, 10:12 Vaø thaønh Reâ-sen, laø thaønh raát lôùn, ôû giöơa khoaûng thaønh Ni-ni-ve vaø Ca-laùch. 10:13 Mích-ra-im sanh hoï Lu-ñim, hoï A-na-mim, hoï Leâ-ha-bim, hoï Naùp-tu-him, 10:14 hoï Baùt-ru-sim, hoï Caùch-lu-him (bôûi ñoù sanh hoï Phi-li-tin), vaø hoï Caùp-toâ-rim. 10:15 Ca-na-an sanh Si-ñoân, laø con tröôûng nam, vaø Heách, 10:16 cuøng hoï Gieâ-bu-sít, hoï A-moâ-rít, hoï Ghi-reâ-ga-sít, 10:17 hoï Heâ-vít, hoï A-reâ-kít, hoï Si-nít, 10:18 hoï A-va-ñít, hoï Xeâ-ma-rít, hoï Ha-ma-tít. Keá ñoù, chi toäc Ca-na-an ñi taûn laïc. 10:19 Coøn ṇ̃a-phaän Ca-na-an, veà höôùng Gheâ-ra, chaïy töø Si-ñoân tôùi Ga-xa; veà höôùng Soâ-ñoâm, Goâ-moâ-rô, Aùt-ma vaø Seâ-boâ-im, chaïy ñeán Leâ-sa. 10:20 Ñoù laø con chaùu cuûa Cham, tuøy theo hoï haøng, tieáng noùi, xöù vaø daân toäc cuûa hoï. 10:21 Sem, toå phuï cuûa hoï Heâ-be vaø anh caû cuûa Gia-pheát, cuơng coù sanh con trai. 10:22 Con trai cuûa Sem laø EÂ-lam, A-söï-rô, A-baùc-saùt, Luùt vaø A-ram. 10:23 Con trai cuûa A-ram laø U-xô, Hu-lô, Gheâ-te vaø Maùch. 10:24 Coøn A-baùc-saùt sanh Seâ-laùch; Seâ-laùch sanh Heâ-be, 10:25 Heâ-be sanh ñöôïc hai con trai; teân cuûa moät ngöôøi laø Beâ-leùc, v́ ñaát trong ñôøi ngöôøi ñoù ñaơ chia ra; treân cuûa ngöôøi em laø Gioác-tan. 10:26 Gioác-tan sanh A-moâ-ñaùt, Seâ-leùp, Ha-sa-ma-veát vaø Gieâ-raùch, 10:27 Ha-ñoâ-ram, U-xa, Ñieác-la, 10:28 OÂ-banh, A-bi-ma-eân, Seâ-ba, 10:29 OÂ-phia, Ha-vi-la vaø Gioâ-baùp. Heát thaûy caùc ngöôøi ñoù laø con trai cuûa Gioác-tan. 10:30 Coơi ñaát cuûa caùc ngöôøi ñoù ôû veà phía Seâ-pha, chaïy töø Meâ-sa cho ñeán nuùi Ñoâng phöông. 10:31 Ñoù laø con chaùu cuûa Sem, tuøy theo hoï haøng, tieáng noùi, xöù vaø daân toäc cuûa hoï. 10:32 Aáy laø caùc hoï haøng cuûa ba con trai Noâ-eâ tuøy theo ñôøi vaø daân toäc cuûa hoï; laïi cuơng do nôi hoï maø caùc daân chia ra treân maët ñaát sau côn nöôùc luït.

Sáng-thế Ký 11

1:1 Vaû, caû thieân haï ñeàu coù moät gioïng noùi vaø moät thöù tieáng. 11:2 Nhöng khi ôû Ñoâng phöông dôøi ñi, ngöôøi ta gaëp moät ñoàng baèng trong xöù Si-neâ-a, roài ôû taïi ñoù. 11:3 Ngöôøi naày noùi vôùi ngöôøi kia raèng: Heø! chuùng ta haơy laøm gaïch vaø haàm trong löûa. Luùc ñoù, gaïch theá cho ñaù, coøn chai theá cho hoà. 11:4 Laïi noùi raèng: Naøo! chuùng ta haơy xaây moät caùi thaønh vaø döïng leân moät caùi thaùp, choùt cao ñeán taän trôøi; ta haơy lo laøm cho raïng danh, e khi phaûi taûn laïc khaép treân maët ñaát. 11:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn ngöï xuoáng ñaëng xem caùi thaønh vaø thaùp cuûa con caùi loaøi ngöôøi xaây neân. 11:6 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Naày, chæ coù moät thöù daân, cuøng ñoàng moät thöù tieáng; vaø kia ḱa coâng vieäc chuùng noù ñöông khôûi laøm; baây giôø chaúng coøn chi ngaên chuùng noù laøm caùc ñieàu ñaơ quyeát ṇ̃nh ñöôïc. 11:7 Thoâi! chuùng ta, haơy xuoáng, laøm loän xoän tieáng noùi cuûa chuùng noù, cho hoï nghe khoâng ñöôïc tieáng noùi cuûa ngöôøi naày vôùi ngöôøi kia. 11:8 Roài, töø ñoù Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho loaøi ngöôøi taûn ra khaép treân maët ñaát, vaø hoï thoâi coâng vieäc xaây caát thaønh. 11:9 Bôûi côù ñoù ñaët teân thaønh laø Ba-beân, v́ nôi ñoù Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm loän xoän tieáng noùi cuûa caû theá gian, vaø töø ñaây Ngaøi laøm cho loaøi ngöôøi taûn ra khaép treân maët ñaát. 11:10 Ñaây laø doøng doơi cuûa Sem: Caùch hai naêm, sau côn nöôùc luït, Sem ñöôïc moät traêm tuoåi, sanh A-baùc-saùt. 11:11 Sau khi Sem sanh A-baùc-saùt roài, coøn soáng ñöôïc naêm traêm naêm, sanh con trai con gaùi. 11:12 A-baùc-saùt ñöôïc ba möôi laêm tuoåi, sanh Seâ-laùch. 11:13 Sau khi A-baùc-saùt sanh Seâ-laùch roài, coøn soáng ñöôïc boán traêm ba naêm, sanh con trai con gaùi. 11:14 Seâ-laùch ñöôïc ba möôi tuoåi, sanh Heâ-be. 11:15 Sau khi Seâ-laùch sanh Heâ-be roài, coøn soáng ñöôïc boán traêm ba naêm, sanh con trai con gaùi. 11:16 Heâ-be ñöôïc ba möôi boán tuoåi, sanh Beâ-leùc. 11:17 Sau khi Heâ-be sanh Beâ-leùc roài, coøn soáng ñöôïc boán traêm ba möôi naêm, sanh con trai con gaùi. 11:18 Beâ-leùc ñöôïc ba möôi tuoåi, sanh Reâ-hu 11:19 Sau khi Beâ-leùc sanh Reâ-hu roài, coøn soáng ñöôïc hai traêm chín naêm, sanh con trai con gaùi. 11:20 Reâ-hu ñöôïc ba möôi hai tuoåi, sanh Seâ-ruùc. 11:21 Sau khi Reâ-hu sanh Seâ-ruùc roài, coøn soáng ñöôïc hai traêm baûy naêm, sanh con trai con gaùi. 11:22 Seâ-ruùc ñöôïc ba möôi tuoåi, sanh Na-coâ. 11:23 Sau khi Seâ-ruùc sanh Na-coâ roài, coøn soáng ñöôïc hai traêm naêm, sanh con trai con gaùi. 11:24 Na-coâ ñöôïc hai möôi chín tuoåi, sanh Tha-reâ. 11:25 Sau khi Na-coâ sanh Tha-reâ roài, coøn soáng ñöôïc moät traêm möôøi chín naêm, sanh con trai con gaùi. 11:26 Coøn Tha-reâ ñöôïc baûy möôi tuoåi, sanh Aùp-ram, Na-coâ vaø Ha-ran. 11:27 Ñaây laø doøng doơi cuûa Tha-reâ: Tha-reâ sanh Aùp-ram, Na-coâ vaø Ha-ran; Ha-ran sanh Loùt. 11:28 Ha-ran qua ñôøi taïi queâ höông ḿnh, töùc laø U-ru, thuoäc veà xöù Canh-ñeâ, khi cha ngöôøi laø Tha-reâ haơy coøn soáng. 11:29 Aùp-ram vaø Na-coâ cöôùi vôï; vôï Aùp-ram teân laø Sa-rai, coøn vôï Na-coâ teân laø Minh-ca; Minh-ca vaø Dích-ca töùc laø con gaùi cuûa Ha-ran. 11:30 Vaû, Sa-rai son seû, neân ngöôøi khoâng coù con. 11:31 Tha-reâ daăn Aùp-ram, con trai ḿnh, Loùt, con trai Ha-ran, chaùu ḿnh, vaø Sa-rai, vôï Aùp-ram, töùc daâu ḿnh, ñoàng ra khoûi U-rô, thuoäc veà xöù Canh-ñeâ, ñaëng qua xöù Ca-na-an. Khi ñeán Cha-ran th́ laäp gia cö taïi ñoù. 11:32 Tha-reâ höôûng thoï ñöôïc hai traêm naêm tuoåi, roài qua ñôøi taïi Cha-ran.

Sáng-thế Ký 12

1:1 Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Ngöôi haơy ra khoûi queâ höông, voøng baø con vaø nhaø cha ngöôi, maø ñi ñeán xöù ta seơ chæ cho. 12:2 Ta seơ laøm cho ngöôi neân moät daân lôùn; ta seơ ban phöôùc cho ngöôi, cuøng laøm noåi danh ngöôi, vaø ngöôi seơ thaønh moät nguoàn phöôùc. 12:3 Ta seơ ban phöôùc cho ngöôøi naøo chuùc phöôùc cho ngöôi, ruûa saû keû naøo ruûa saû ngöôi; vaø caùc chi toäc nôi theá gian seơ nhôø ngöôi maø ñöôïc phöôùc. 12:4 Roài Aùp-ram ñi, theo nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daïy; Loùt ñoàng ñi vôùi ngöôøi. Khi Aùp-ram ra khoûi Cha-ran, tuoåi ngöôøi ñöôïc baûy möôi laêm. 12:5 Aùp-ram daăn Sa-rai, vôï ḿnh, Loùt, chaùu ḿnh, caû gia taøi ñaơ thaâu goùp, vaø caùc ñaày tôù ñaơ ñöôïc taïi Cha-ran, töø ñoù ra, ñeå ñi ñeán xöù Ca-na-an; roài, chuùng ñeàu ñeán xöù Ca-na-an. 12:6 Aùp-ram traûi qua xöù naày, ñeán caây deû boäp cuûa Moâ-reâ, taïi Si-chem. Vaû, luùc ñoù, daân Ca-na-an ôû taïi xöù. 12:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng Aùp-ram maø phaùn raèng: Ta seơ ban cho doøng doơi ngöôi ñaát naày! Roài taïi ñoù Aùp-ram laäp moät baøn thôø cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñaáng ñaơ hieän ñeán cuøng ngöôøi. 12:8 Töø ñoù, ngöôøi ñi qua nuùi ôû veà phía ñoâng Beâ-teân, roài ñoùng traïi; phía taây coù Beâ-teân, phía ñoâng coù A-hi. Ñoaïn, ngöôøi laäp taïi ñoù moät baøn thôø cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø caàu khaån danh Ngaøi. 12:9 Keá sau, Aùp-ram vöøa ñi vöøa ñoùng traïi laàn laàn ñeán Nam phöông. 12:10 Baáy giôø, trong xöù ḅ côn ñoùi keùm; söï ñoùi keùm aáy lôùn, neân Aùp-ram xuoáng xöù EÂ-díp-toâ maø kieàu nguï. 12:11 Khi haàu vaøo ñaát EÂ-díp-toâ, Aùp-ram beøn noùi cuøng Sa-rai, vôï ḿnh, raèng: Naày, ta bieát ngöôi laø moät ngöôøi ñôøn baø ñeïp. 12:12 Gaëp khi naøo daân EÂ-díp-toâ thaáy ngöôi, hoï seơ noùi raèng: Aáy laø vôï haén ñoù; hoï seơ gieát ta, nhöng ñeå cho ngöôi soáng. 12:13 Ta xin haơy xöng ngöôi laø em gaùi ta, haàu cho seơ v́ ngöôi maø ta ñöôïc troïng ñaơi vaø giöơ toaøn maïng ta. 12:14 Aùp-ram vöøa ñeán xöù EÂ-díp-toâ, daân EÂ-díp-toâ nh́n thaáy ngöôøi ñôøn baø ñoù ñeïp laém. 12:15 Caùc trieàu thaàn cuûa Pha-ra-oân cuøng thaáy ngöôøi vaø traèm-troà tröôùc maët vua; ñoaïn ngöôøi ñôøn baø ḅ daăn vaøo cung Pha-ra-oân. 12:16 V́ côù ngöôøi, neân Pha-ra-oân haäu ñaơi Aùp-ram, vaø Aùp-ram ñöôïc nhieàu chieân, boø, löøa ñöïc, löøa caùi, laïc ñaø, toâi trai vaø tôù gaùi. 12:17 Song v́ Sa-rai, vôï Aùp-ram, neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va haønh phaït Pha-ra-oân cuøng nhaø ngöôøi ḅ tai hoïa lôùn. 12:18 Pha-ra-oân beøn ñoøi Aùp-ram hoûi raèng: Ngöôi ñaơ laøm chi cho ta vaäy? Sao khoâng taâu vôùi ta raèng laø vôï ngöôi? 12:19 Sao ñaơ noùi raèng: ngöôøi ñoù laø em gaùi toâi? neân noăi ta ñaơ laáy naøng laøm vôï. Baây giôø, vôï ngöôi ñaây; haơy nhaän laáy vaø ñi ñi. 12:20 Ñoaïn, Pha-ra-oân haï ḷnh cho quan quaân ñöa vôï choàng Aùp-ram cuøng heát thaûy taøi vaät cuûa ngöôøi ñi.

Sáng-thế Ký 13

1:1 Aùp-ram ôû EÂ-díp-toâ daăn vôï cuøng caùc taøi vaät ḿnh vaø Loùt ñoàng trôû leân Nam phöông. 13:2 Vaû, Aùp-ram raát giaøu coù suùc vaät, vaøng vaø baïc. 13:3 ngöôøi vöøa ñi vöøa ñoùng traïi, töø Nam phöông trôû veà Beâ-teân vaø A-hi, 13:4 laø nôi ñaơ laäp moät baøn thôø luùc tröôùc. ÔÛ ñoù Aùp-ram caàu khaån danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 13:5 Vaû, Loùt cuøng ñi vôùi Aùp-ram, cuơng coù chieân, boø, vaø traïi. 13:6 Xöù ñoù khoâng ñuû choă cho hai ngöôøi ôû chung, v́ taøi vaät raát nhieàu cho ñeán ñoăi khoâng ôû chung nhau ñöôïc. 13:7 Trong khi daân Ca-na-an vaø daân Pheâ-reâ-sít ôû trong xöù, xaûy coù chuyeän tranh giaønh cuûa boïn chaên chieân Aùp-ram cuøng boïn chaên chieân Loùt. 13:8 Aùp-ram noùi cuøng Loùt raèng: Chuùng ta laø coát nhuïc, xin ngöôi cuøng ta chaúng neân caơi laăy nhau vaø boïn chaên chieân ta cuøng boïn chaên chieân ngöôi cuơng ñöøng tranh giaønh nhau nöơa. 13:9 Toaøn xöù haù chaúng ôû tröôùc maët ngöôi sao? Vaäy, haơy ĺa khoûi ta; neáu ngöôi laáy beân höơu, ta seơ qua beân taû. 13:10 Loùt beøn ngöôùc maét leân, thaáy khaép caùnh ñoàng baèng beân soâng Gioâ-ñanh, laø nôi (tröôùc khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va chöa phaù huûy thaønh Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô) thaûy ñeàu coù nöôùc chaûy töôùi khaép ñeán Xoa; ñoàng où cuơng nhö vöôøn cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø nhö xöù EÂ-díp-toâ vaäy. 13:11 Loùt beøn choïn laáy cho ḿnh heát caùnh ñoàng baèng beân soâng Gioâ-ñanh vaø ñi qua phía Ñoâng. Vaäy, hai ngöôøi chia reơ nhau. 13:12 Aùp-ram ôû trong xöù Ca-na-an, coøn Loùt ôû trong thaønh cuûa ñoàng baèng vaø dôøi traïi ḿnh ñeán Soâ-ñoâm. 13:13 Vaû, daân Soâ-ñoâm laø ñoäc aùc vaø keû phaïm toäi troïng cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 13:14 Sau khi Loùt ĺa khoûi Aùp-ram roài, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Haơy nhöôùng maét leân, nh́n töø choă ngöôi cho ñeán phöông baéc, phöông nam, phöông ñoâng vaø phöông taây: 13:15 V́ caû xöù naøo ngöôi thaáy, ta seơ ban cho ngöôi vaø cho doøng doơi ngöôi ñôøi ñôøi. 13:16 Ta seơ laøm cho doøng doơi ngöôi nhö buïi treân ñaát; theá th́, neáu keû naøo ñeám ñaëng doøng doơi ngöôi vaäy. 13:17 Haơy ñöùng daäy ñi khaép trong xöù, beà daøi vaø beà ngang; v́ ta seơ ban cho ngöôi xöù naày. 13:18 Ñoaïn aùp-ram ñôøi traïi ḿnh ñeán ôû nôi luøm caây deû boäp taïi Mam-reâ, thuoäc veà Heáp-roân, vaø laäp taïi ñoù moät baøn thôø cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Sáng-thế Ký 14

1:1 Trong ñôøi Am-ra-pheân, vua Si-neâ-a; A-ri-oùc, vua EÂ-la-sa; Keát-roâ-Lao me, vua EÂ-lam, vaø Ti-ñanh, vua Goâ-im, 14:2 boán vua hieäp laïi tranh chieán cuøng Beâ-ra, vua Soâ-ñoâm; Bi-reâ-sa, vua Goâ-moâ-rô; Si-neâ-aùp, vua Aùt-ma; Seâ-meâ-beâ, vua Xeâ-boâ-im, vaø vua Beâ-la, töùc laø Xoa. 14:3 Caùc vua naày hieäp laïi taïi truơng Si-ñieâm, baây giôø laø bieån muoái. 14:4 Trong möôøi hai naêm caùc vua naày ñeàu laø chö-haàu cuûa vua Keát-roâ-Lao me; nhöng qua naêm thöù möôøi ba, th́ hoï daáy loaïn. 14:5 Nhaèm naêm thöù möôøi boán, Keát-roâ-Lao-me cuøng caùc vua ñoàng minh keùo quaân ñeán deïp daân Reâ-pha-im ôû ñaát Aùch-teâ-roùt-Ca-na-im, daân Xu-xin taïi ñaát Ham, daân EÂ-mim ôû trong ñoàng baèng Ki-ri-a-ta-im, 14:6 vaø daân Hoâ-rít taïi nuùi Seâ-i-rô, cho ñeán nôi Eân-Ba-ran, ôû gaàn ñoàng vaéng. 14:7 Ñoaïn, caùc vua thaâu binh trôû veà, ñeán Suoái Xöû ñoaùn, töùc Ca-ñe, haơm ñaùnh khaép mieàn daân A-ma-leùc, vaø daân A-moâ-rít ôû taïi Haùt-saùt soân-Tha-ma. 14:8 Caùc vua cuûa Soâ-ñoâm, Goâ-moâ-rô, Aùt-ma, Xeâ-boâ-im vaø vua Beâ-la, töùc laø Xoa, beøn xuaát traän vaø daøn binh ñoùng taïi truơng Si-ñieâm, 14:9 ñaëng choáng cöï cuøng Keát-roâ-Lao-me, vua EÂ-lam; Ti-ñanh, vua Goâ-im; Am-ra-pheân, vua Si-neâ-a, vaø A-ri-oùc, vua EÂ-la-sa; boán ṿ ñöông ṇ̃ch cuøng naêm. 14:10 Vaû, trong truơng Si-ñieâm coù nhieàu hoá nhöïa chai; vua Soâ-ñoâm vaø vua Goâ-moâ-rô thua chaïy, sa xuoáng hoá, coøn keû naøo thoaùt ñöôïc chaïy troán treân nuùi. 14:11 Beân thaéng traän beøn cöôùp laáy heát cuûa caûi vaø löông thöïc cuûa Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, roài ñi. 14:12 Giaëc cuơng baét Loùt, laø chaùu cuûa Aùp-ram, ôû taïi Soâ-ñoâm, vaø heát thaûy gia taøi ngöôøi, roài ñem ñi. 14:13 Coù moät ngöôøi thoaùt ñöôïc chaïy ñeán baùo ñieàu ñoù cuøng Aùp-ram, laø ngöôøi Heâ-bô-rô. Aùp-ram ôû taïi luøm caây deû boäp cuûa Mam-reâ, laø ngöôøi A-moâ-rít, anh cuûa Eách-coân vaø A-ne; ba ngöôøi naày ñaơ coù keát-öôùc cuøng Aùp-ram. 14:14 Khi Aùp-ram hay ñöôïc chaùu ḿnh ḅ quaân giaëc baét, beøn chieâu taäp ba traêm möôøi taùm gia nhaân ñaơ taäp luyeän, sanh ñeû nôi nhaø ḿnh, maø ñuoåi theo caùc vua ñoù ñeán ñaát Ñan. 14:15 Ñoaïn Aùp-ram chia boïn ñaày tôù ḿnh ra, thöøa ban ñeâm xoâng haơm quaân ngḥch, ñaùnh ñuoåi theo ñeán ñaát Hoâ-ba ôû veà phía taû Ña-maùch. 14:16 Ngöôøi thaâu veà ñuû heát caùc taøi vaät maø quaân giaëc ñaơ cöôùp laáy; laïi cuơng daăn chaùu ḿnh, laø Loùt cuøng gia taøi ngöôøi, ñôøn baø vaø daân chuùng trôû veà. 14:17 Sau khi Aùp-ram ñaùnh baïi Keát-roâ-Lao-me vaø caùc vua ñoàng minh, thaéng traän trôû veà, th́ vua Soâ-ñoâm ra ñoùn röôùc ngöôøi taïi truơng Sa-ve, töùc laø truơng Vua. 14:18 Meân-chi-xeâ-ñeùc, vua Sa-lem, sai ñem baùnh vaø röôïu ra. Vaû, vua naày laø thaày teá leă cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi Chí cao, 14:19 chuùc phöôùc cho Aùp-ram vaø noùi raèng: Nguyeän Ñöùc Chuùa Trôøi Chí cao, laø Ñaáng döïng neân trôøi vaø ñaát, ban phöôùc cho Aùp-ram! 14:20 Ñaùng ngôïi khen thay Ñöùc Chuùa Trôøi Chí cao ñaơ phoù keû thuø ngḥch vaøo tay ngöôi! Ñoaïn, Aùp-ram laáy moät phaàn möôøi veà caû cuûa giaëc maø daâng cho vua ñoù. 14:21 Vua Soâ-ñoâm beøn noùi cuøng Aùp-ram raèng: Haơy giao ngöôøi cho ta, coøn cuûa caûi, th́ ngöôi thaâu laáy. 14:22 Aùp-ram ñaùp laïi raèng: Toâi giô tay leân tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi Chí cao, Chuùa Teå cuûa trôøi vaø ñaát, maø theà raèng: 14:23 Heă cuûa chi thuoäc veà vua, daàu ñeán moät sôïi chæ, hay laø moät sôïi daây giaøy ñi nöơa, toâi cuơng chaúng heà laáy; e vua noùi ñöôïc raèng: Nhôø ta laøm cho Aùp-ram giaøu coù, 14:24 chæ moùn chi cuûa nhöơng ngöôøi treû ñaơ aên, vaø phaàn cuûa caùc ngöôøi cuøng ñi vôùi toâi, laø A-ne, Eách-coân vaø Mam-reâ; veà phaàn hoï, hoï haơy laáy phaàn cuûa hoï ñi.

Sáng-thế Ký 15

1:1 Sau caùc vieäc ñoù, trong söï hieän thaáy coù lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Hôơi Aùp-ram! ngöôi chôù sôï chi; ta ñaây laø moät caùi thuaăn ñôơ cho ngöôi; phaàn thöôûng cuûa ngöôi seơ raát lôùn. 15:2 Aùp-ram thöa raèng: Laïy Chuùa Gieâ-hoâ-va, Chuùa seơ cho toâi chi? Toâi seơ cheát khoâng con, keû noái nghieäp nhaø toâi laø EÂ-li-eâ-se, ngöôøi Ña-maùch. 15:3 Aùp-ram laïi noùi raèng: Naày, Chuùa laøm cho toâi tuyeät-töï; moät keû toâi tôù sanh ñeû taïi nhaø toâi seơ laøm ngöôøi keá nghieäp toâi. 15:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Keû ñoù chaúng phaûi laø keû keá nghieäp ngöôi ñaâu, nhöng ai ôû trong gan ruoät ngöôi ra, seơ laø ngöôøi keá nghieäp ngöôi. 15:5 Ñoaïn, Ngaøi daăn ngöôøi ra ngoaøi vaø phaùn raèng: Ngöôi haơy ngoù leân trôøi, vaø neáu ngöôi ñeám ñöôïc caùc ngoâi sao th́ haơy ñeám ñi. Ngaøi laïi phaùn raèng: Doøng doơi ngöôi cuơng seơ nhö vaäy. 15:6 Aùp-ram tin Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ Ngaøi keå söï ñoù laø coâng b́nh cho ngöôøi. 15:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñaáng ñaơ daăn ngöôi ra khoûi U-rô, thuoäc veà xöù Canh-ñeâ, ñeå ban cho ngöôi xöù naày laøm saûn nghieäp. 15:8 Aùp-ram thöa raèng: Laïy Chuùa Gieâ-hoâ-va, bôûi côù chi toâi bieát raèng toâi seơ ñöôïc xöù naày laøm saûn nghieäp? 15:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaùp raèng: Ngöôi haơy baét ñem cho ta moät con boø caùi ba tuoåi, moät con deâ caùi ba tuoåi, moät con chieân ñöïc ba tuoåi, moät con cu röøng vaø moät con boø caâu con. 15:10 Aùp-ram baét ñuû caùc loaøi vaät ñoù, moå laøm hai, ñeå moăi nöûa con moăi beân ñoái vôùi nhau, nhöng khoâng moå caùc loaøi chim ra laøm hai. 15:11 Coù nhöơng chim aên moài bay ñaùp treân maáy con thuù cheát ñoù, song Aùp-ram ñuoåi noù ñi. 15:12 Vaû, khi maët trôøi vöøa laën, th́ Aùp-ram nguû meâ; naày moät côn kinh haơi, toái taêm nhaäp vaøo ḿnh ngöôøi. 15:13 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Aùp-ram raèng: Phaûi bieát raèng, doøng doơi ngöôi seơ nguï trong moät xöù chaúng thuoäc veà chuùng noù, laøm toâi moïi cho daân xöù ñoù vaø ḅ hoï haø hieáp boán traêm naêm. 15:14 Nhöng, ta seơ ñoaùn phaït daân maø doøng doơi ngöôi seơ laøm toâi moïi ñoù; roài khi ra khoûi xöù, th́ seơ ñöôïc cuûa caûi raát nhieàu. 15:15 Coøn ngöôi seơ b́nh yeân veà nôi toå phuï, höôûng loäc giaø sung söôùng, roài qua ñôøi. 15:16 Ñeán ñôøi thöù tö, doøng doơi ngöôi seơ trôû laïi ñaây, v́ toäi loăi cuûa daân A-moâ-rít chöa ñöôïc ñaày daăy. 15:17 Khi maët trôøi ñaơ laën, th́nh ĺnh söï toái ṃt giaùng xuoáng; ḱa coù moät loø lôùn khoùi leân, vaø moät ngoïn löûa loøe ngang qua caùc xaùc tḥt ñaơ moå, 15:18 Ngaøy ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va laäp giao öôùc cuøng Aùp-ram, maø phaùn raèng: Ta cho doøng doơi ngöôi xöù naày, töø soâng EÂ-díp-toâ cho ñeán soâng lôùn kia, töùc soâng Ô-phô-raùt, 15:19 laø xöù cuûa caùc daân Keâ-nít, Keâ-neâ-sít, Caùt-moâ-nít 15:20 Heâ-tít, Pheâ-reâ-sít, Reâ-pha-im, 15:21 A-moâ-nít, Ca-na-an, Ghi-eâ-ga-sít vaø Gieâ-bu-sít.

Sáng-thế Ký 16

1:1 Vaû, Sa-rai, vôï cuûa Aùp-ram, vaăn khoâng sanh con; naøng coù moät con ñoøi EÂ-díp-toâ, teân laø A-ga. 16:2 Sa-rai noùi cuøng Aùp-ram raèng: Naày, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laøm cho toâi son seû, vaäy xin oâng haơy laïi aên ôû cuøng con ñoøi toâi, coù leơ toâi seơ nhôø noù maø coù con chaêng. Aùp-ram beøn nghe theo lôøi cuûa Sa-rai. 16:3 Sau khi Aùp-ram ñaơ truù nguï möôøi naêm taïi xöù Ca-na-an, Sa-rai, vôï ngöôøi, baét A-ga, laø con ñoøi EÂ-díp-toâ ḿnh, ñöa cho choàng laøm haàu. 16:4 Ngöôøi laïi cuøng con ñoøi, th́ naøng thoï thai. Khi con ñoøi thaáy ḿnh thoï thai, th́ khinh bæ baø chuû ḿnh. 16:5 Sa-rai noùi cuøng Aùp-ram raèng: Ñieàu sæ nhuïc maø toâi ḅ ñaây ñoå laïi treân oâng. Toâi ñaơ phuù con ñoøi toâi vaøo loøng oâng, maø töø khi noù thaáy ḿnh thoï thai, th́ laïi khinh toâi. Caàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va xeùt ñoaùn giöơa toâi vôùi oâng. 16:6 Aùp-ram ñaùp cuøng Sa-rai raèng: Naày, con ñoøi ñoù ôû trong tay ngöôi, phaân xöû theå naøo, maëc yù ngöôi cho vöøa daï. Ñoaïn Sa-rai haønh haï A-ga, th́ naøng troán ñi khoûi maët ngöôøi. 16:7 Nhöng thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va thaáy naøng ôû trong ñoàng vaéng gaàn beân suoái nöôùc, nôi meù ñöôøng ñi vaø Su-rô, 16:8 th́ hoûi raèng: Hôơi A-ga, ñoøi cuûa Sa-rai, ngöôi ôû ñaâu ñeán, vaø seơ ñi ñaâu? Naøng thöa raèng: Toâi laùnh xa maët Sa-rai, chuû toâi. 16:9 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va daïy naøng raèng: Ngöôi haơy trôû veà chuû ngöôi, vaø cḥu luïy döôùi tay ngöôøi. 16:10 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn raèng: Ta seơ theâm doøng doơi ngöôi nhieàu, ñoâng ñaûo ñeán ñoăi ngöôøi ta ñeám khoâng ñaëng nöơa. 16:11 Laïi phaùn raèng: Naày, ngöôi ñöông coù thai, seơ sanh moät trai, ñaët teân laø Ích-ma-eân; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù nghe söï saàu khoå cuûa ngöôi. 16:12 Ñöùa treû ñoù seơ nhö moät con löøa röøng; tay noù seơ ṇ̃ch cuøng moïi ngöôøi, vaø tay moïi ngöôøi seơ ṇ̃ch laïi noù. Noù seơ ôû veà phía ñoâng ñoái maët cuøng heát thaûy anh em ḿnh. 16:13 Naøng goïi Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø ñaơ phaùn cuøng ḿnh, danh laø "Ñöùc Chuùa Trôøi hay ñoaùi xem," v́ naøng noùi raèng: Chính taïi ñaây, toâi haù chaúng coù thaáy ñöôïc Ñaéng ñoaùi xem toâi sao? 16:14 Bôûi côù aáy, ngöôøi ta goïi caùi gieáng naày ôû veà giöơa khoaûng cuûa Ca-ñe vaø Beâ-re, laø gieáng La-chai-Roi. 16:15 Roài naøng A-ga sanh ñöôïc moät con trai; Aùp-ram ñaët teân ñöùa trai ñoù laø Ích-ma-eân. 16:16 Vaû laïi, khi A-ga sanh Ích-ma-eân cho Aùp-ram, th́ Aùp-ram ñaơ ñöôïc taùm möôi saùu tuoåi.

Sáng-thế Ký 17

1:1 Khi Aùp-ram ñöôïc chín möôi chín tuoåi, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ñeán cuøng ngöôøi vaø phaùn raèng: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng; ngöôi haơy ñi ôû tröôùc maët ta laøm moät ngöôøi troïn veïn. 17:2 Ta seơ laäp giao öôùc cuøng ngöôi, laøm cho doøng doơi ngöôi theâm nhieàu quaù-boäi. 17:3 Aùp-ram beøn saáp ḿnh xuoáng ñaát; Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng ngöôøi raèng: 17:4 Naày, phaàn ta ñaây, ta ñaơ laäp giao öôùc cuøng ngöôi; vaäy ngöôi seơ trôû neân toå phuï cuûa nhieàu daân toäc. 17:5 Thieân haï chaúng coøn goïi ngöôi laø Aùp-ram nöơa, nhöng teân ngöôi laø Aùp-ra-ham, v́ ta ñaët ngöôi laøm toå phuï cuûa nhieàu daân toäc. 17:6 Ta seơ laøm cho ngöôi sanh saûn raát nhieàu, laøm cho ngöôi thaønh nhieàu nöôùc; vaø caùc vua seơ do nôi ngöôi maø ra. 17:7 Ta seơ laäp giao öôùc cuøng ngöôi, vaø cuøng haäu töï ngöôi traûi qua caùc ñôøi; aáy laø giao öôùc ñôøi ñôøi, haàu cho ta laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ngöôi vaø cuûa doøng doơi ngöôi. 17:8 Ta seơ cho ngöôi cuøng doøng doơi ngöôi xöù maø ngöôi ñöông kieàu nguï, töùc toaøn xöù Ca-na-an, laøm cô nghieäp ñôøi ñôøi. Vaäy, ta seơ laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. 17:9 Ñoaïn, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Aùp-ra-ham raèng: Phaàn ngöôi cuøng doøng doơi ngöôi, töø ñôøi noï sang ñôøi kia, seơ giöơ söï giao öôùc cuûa ta. 17:10 Moăi ngöôøi nam trong voøng caùc ngöôi phaûi cḥu pheùp caét b́; aáy laø giao öôùc maø caùc ngöôi phaûi giöơ, töùc giao öôùc laäp giöơa ta vaø caùc ngöôi, cuøng doøng doơi sau ngöôi. 17:11 Caùc ngöôi phaûi cḥu caét b́; pheùp ñoù seơ laø daáu hieäu cuûa söï giao öôùc giöơa ta cuøng caùc ngöôi. 17:12 Traûi qua caùc ñôøi, moăi ngöôøi nam trong voøng caùc ngöôi, hoaëc sanh ñeû taïi nhaø, hoaëc ñem tieàn ra mua nôi ngöôøi ngoaïi bang, chaúng thuoäc veà doøng gioáng ngöôi, heă leân ñöôïc taùm ngaøy roài, ñeàu phaûi cḥu pheùp caét b́. 17:13 Chôù khaù boû laøm pheùp caét b́ cho ai sanh taïi trong nhaø ngöôi, hay ñem tieàn ra mua veà; söï giao öôùc cuûa ta seơ laäp ñôøi ñôøi trong xaùc tḥt cuûa caùc ngöôi vaäy. 17:14 Moät ngöôøi nam naøo khoâng cḥu pheùp caét b́ nôi xaùc tḥt ḿnh, seơ ḅ truaát ra khoûi ngoaøi daân söï ḿnh; ngöôøi ñoù laø keû boäi lôøi giao öôùc ta. 17:15 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Aùp-ra-ham raèng: coøn Sa-rai, vôï ngöôi, chôù goïi laø Sa-rai nöơa; nhöng Sa-ra laø teân ngöôøi ñoù. 17:16 Ta seơ ban phöôùc cho naøng, laïi do nôi naøng ta seơ cho ngöôi moät con trai, Ta seơ ban phöôùc cho naøng, naøng seơ laøm meï caùc daân toäc; nhöơng vua cuûa caùc daân toäc seơ do nôi naøng maø ra. 17:17 Aùp-ra-ham beøn saáp ḿnh xuoáng ñaát, cöôøi vaø noùi thaàm raèng: Hoà deă ngöôøi ñaơ traêm tuoåi roài, maø sanh con ñöôïc chaêng? Coøn Sa-ra, tuoåi ñaơ chín möôi, seơ sanh saûn ñöôïc sao? 17:18 Aùp-ra-ham thöa cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi raèng: Chôù chi Ích-ma-eân vaăn ñöôïc soáng tröôùc maët Ngaøi! 17:19 Ñöùc Chuùa Trôøi beøn phaùn raèng: Thaät vaäy, Sa-ra vôï ngöôi, seơ sanh moät con trai, roài ngöôi ñaët teân laø Y-saùc. Ta seơ laäp giao öôùc cuøng noù, ñeå laøm giao öôùc ñôøi ñôøi cho doøng doơi cuûa noù. 17:20 Ta cuơng nhaäm lôøi ngöôi xin cho Ích-ma-eân. Naày, ta ban phöôùc cho ngöôøi, seơ laøm cho ngöôøi sanh saûn vaø theâm nhieàu quaù-boäi; ngöôøi seơ laø toå phuï cuûa möôøi hai ṿ coâng-haàu, vaø ta laøm cho ngöôøi thaønh moät daân lôùn. 17:21 Nhöng ta seơ laäp giao öôùc ta cuøng Y-saùc, ñoä khoaûng naày naêm tôùi Sa-ra phaûi sanh cho ngöôi. 17:22 Khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn xong, th́ Ngaøi töø Aùp-ra-ham ngöï leân. 17:23 Chaùnh ngaøy ñoù, Aùp-ra-ham baét Ích-ma-eân, con trai ḿnh, vaø heát thaûy caùc ngöôøi nam trong nhaø, hoaëc sanh taïi ñoù, hoaëc ñem tieàn ra mua veà, maø laøm pheùp caét b́ cho, y nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaûi daën. 17:24 Vaû, khi Aùp-ra-ham cḥu pheùp caét b́, th́ ñaơ ñöôïc chín möôi chín tuoåi; 17:25 coøn Ích-ma-eân, con ngöôøi, khi cḥu pheùp caét b́, th́ ñöôïc möôøi ba tuoåi. 17:26 Cuơng trong moät ngaøy ñoù, Aùp-ra-ham vaø Ích-ma-eân cḥu pheùp caét b́, 17:27 vaø moïi ngöôøi nam trong nhaø, hoaëc sanh taïi ñoù, hoaëc ñem tieàn ra mua nôi ngöôøi ngoaïi bang, ñoàng cḥu pheùp caét b́ vôùi ngöôøi.

Sáng-thế Ký 18

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng Aùp-ra-ham nôi luøm caây deû boäp cuûa Mam-reâ, ñöông khi ngoài nôi cöûa traïi luùc trôøi naéng ban ngaøy. 18:2 Aùp-ra-ham nhöôùng maét leân, thaáy ba ngöôøi ñöùng tröôùc maët. Vöøa khi thaáy, beøn baét töø cöûa traïi chaïy ñeán tröôùc maët ba ngöôøi ñoù, saáp ḿnh xuoáng ñaát, 18:3 vaø thöa raèng: Laïy Chuùa, neáu toâi ñöôïc ôn tröôùc maët Chuùa, xin haơy gheù laïi nhaø keû toâi tôù Chuùa, ñöøng boû ñi luoân. 18:4 Xin caùc ñaáng haơy cho pheùp ngöôøi ta laáy chuùt nöôùc röûa chôn caùc ñaáng, vaø xin haơy naèm nghæ maùt döôùi coäi caây naày. 18:5 Toâi seơ ñi ñem moät mieáng baùnh cho caùc ñaáng aên vöơng loøng, roài seơ dôøi goùt leân ñöôøng; v́ côù aáy, neân môùi quaù boä laïi nhaø keû toâi tôù caùc ñaáng vaäy. Caùc ñaáng phaùn raèng: Haơy cöù vieäc laøm nhö ngöôi ñaơ noùi. 18:6 Ñoaïn, Aùp-ra-ham laät ñaät vaøo traïi ñeán cuøng Sa-ra maø raèng: Haơy mau mau laáy ba ñaáu boät loïc nhoài ñi, roài laøm baùnh nhoû. 18:7 Aùp-ra-ham beøn chaïy laïi baày, baét moät con boø con ngon, giao cho ñaày tôù mau mau naáu doïn; 18:8 roài laáy môơ-söơa vaø söơa cuøng con boø con ñaơ naáu xong, doïn ngay tröôùc maët caùc ñaáng; coøn ngöôøi th́ ñöùng haàu tröôùc maët, döôùi coäi caây. Vaäy caùc ñaáng ñoù beøn aên. 18:9 Caùc ñaáng hoûi Aùp-ra-ham raèng: Sa-ra, vôï ngöôi, ôû ñaâu? Ñaùp raèng: Ḱa, naøng ôû trong traïi kia. 18:10 Moät ñaáng noùi raèng: Trong ñoä moät naêm nöơa, ta seơ trôû laïi ñaây vôùi ngöôi khoâng sai, vaø chöøng ñoù, Sa-ra, vôï ngöôi, seơ coù moät con trai. Sa-ra ôû nôi cöûa traïi sau löng ñaáng ñoù, nghe caùc lôøi naày. 18:11 Vaû, Aùp-ra-ham cuøng Sa-ra ñaơ giaø, tuoåi taùc ñaơ cao; Sa-ra khoâng coøn chi nöơa nhö theá thöôøng ngöôøi ñôøn baø. 18:12 Sa-ra cöôøi thaàm maø raèng: Giaø nhö toâi theá naày, deă coøn ñöôïc ñieàu vui ñoù sao? Coøn chuùa toâi cuơng ñaơ giaø roài! 18:13 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn hoûi Aùp-ra-ham raèng: Côù sao Sa-ra cöôøi nhö vaäy maø raèng: Coù quaû thaät raèng toâi giaø ñeán theá naày laïi coøn sanh saûn chaêng? 18:14 Haù ñieàu chi Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm khoâng ñöôïc chaêng? Ñeán kyø ñaơ ṇ̃nh, trong moät naêm nöơa, ta seơ trôû laïi cuøng ngöôi, vaø Sa-ra seơ coù moät con trai. 18:15 V́ Sa-ra sôï, neân choái maø thöa raèng: Toâi coù cöôøi ñaâu! Nhöng Ngaøi phaùn raèng: Thaät ngöôi coù cöôøi ñoù! 18:16 Caùc ñaáng ñeàu ñöùng daäy maø ñi, ngoù veà phía, Soâ-ñoâm. Aùp-ra-ham cuơng theo ñeå tieăn böôùc caùc ñaáng. 18:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Leơ naøo ta giaáu Aùp-ra-ham ñieàu chi ta seơ laøm sao? 18:18 v́ Aùp-ra-ham chaéc seơ ñöôïc trôû neân moät daân lôùn vaø cöôøng thaïnh; caùc daân toäc treân theá gian ñeàu seơ nhôø ngöôøi maø ñöôïc phöôùc. 18:19 Ta ñaơ choïn ngöôøi ñaëng ngöôøi khieán daïy caùc con cuøng noäi nhaø ngöôøi giöơ theo ñaïo Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laøm caùc ñieàu coâng b́nh vaø ngay thaúng; theá th́, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm cho öùng nghieäm lôøi Ngaøi ñaơ höùa cuøng Aùp-ra-ham. 18:20 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Tieáng keâu oan veà Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô thaät laø quaù, toäi loăi caùc thaønh ñoù thaät laø troïng. 18:21 Ta muoán ngöï xuoáng, ñeå xem xeùt chuùng noù aên ôû coù thaät nhö tieáng ñaơ keâu thaáu ñeán ta chaêng; neáu chaúng thaät, th́ ta seơ bieát. 18:22 Vaäy, th́ ñaáng beøn töø ñoù ñi qua höôùng Soâ-ñoâm; nhöng Aùp-ra-ham haơy coøn ñöùng chaàu tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:23 Aùp-ra-ham laïi gaàn vaø thöa raèng: Chuùa seơ dieät ngöôøi coâng b́nh luoân vôùi ngöôøi ñoäc aùc sao? 18:24 Ngoä trong thaønh coù naêm möôi ngöôøi coâng b́nh, Chuùa cuơng seơ dieät hoï heát sao? Haù chaúng tha thöù cho thaønh ñoù v́ côù naêm möôi ngöôøi coâng b́nh ôû trong sao? 18:25 Khoâng leơ naøo Chuùa laøm ñieàu nhö vaäy, dieät ngöôøi coâng b́nh luoân vôùi keû ñoäc aùc; ñeán ñoăi keå ngöôøi coâng b́nh cuơng nhö ngöôøi ñoäc aùc. Khoâng, Chuùa chaúng laøm ñieàu nhö vaäy bao giôø! Ñaáng ñoaùn xeùt toaøn theá gian, haù laïi khoâng laøm söï coâng b́nh sao? 18:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Neáu ta t́m ñöôïc trong Soâ-ñoâm naêm möôi ngöôøi coâng b́nh, v́ t́nh thöông baáy nhieâu ngöôøi ñoù ta seơ tha heát caû thaønh. 18:27 Aùp-ra-ham laïi thöa raèng: maëc daàu toâi ñaây voán laø tro buïi, song toâi cuơng daùm caû gan thöa laïi cuøng Chuùa. 18:28 Haơy trong naêm möôi ngöôøi coâng b́nh ruûi thieáu heát naêm; v́ côù naêm ngöôøi thieáu Chuùa seơ dieät heát caû thaønh chaêng? Ngaøi traû lôøi raèng: Neáu ta t́m ñöôïc coù boán möôi laêm ngöôøi, ta chaúng dieät thaønh ñaâu. 18:29 Aùp-ra-ham cöù thöa raèng: Ngoä trong thaønh chæ coù boán möôi ngöôøi coâng b́nh, th́ seơ ra sao? Ngaøi phaùn raèng: Ta seơ chaúng dieät ñaâu, v́ t́nh thöông boán möôi naày. 18:30 Aùp-ra-ham cöù tieáp: Toâi xin Chuùa ñöøng giaän, th́ toâi seơ thöa: Ngoä trong ñoù chæ coù ba möôi ngöôøi, th́ seơ ra sao? Ngaøi phaùn: Neáu ta t́m trong ñoù coù ba möôi ngöôøi, th́ ta chaúng dieät ñaâu. 18:31 Aùp-ra-ham thöa raèng: Toâi ñaây cuơng caû gan thöa cuøng Chuùa: Neáu chæ coù hai möôi ngöôøi, th́ laïi laøm sao? Ngaøi raèng: V́ t́nh thöông hai möôi ngöôøi ñoù, ta seơ chaúng dieät thaønh ñaâu. 18:32 Aùp-ra-ham laïi thöa: Xin Chuùa ñöøng giaän, ñeå cho toâi thöa chæ moät laàn naày nöơa: Ngoä chæ coù möôøi ngöôøi, th́ nghó laøm sao? Ngaøi phaùn raèng: Ta cuơng seơ chaúng dieät thaønh ñaâu, v́ t́nh thöông möôøi ngöôøi ñoù. 18:33 Khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn xong cuøng Aùp-ra-ham, th́ Ngaøi ngöï ñi; coøn Aùp-ra-ham trôû veà traïi ḿnh.

Sáng-thế Ký 19

1:1 Loái chieàu, hai thieân söù ñeán Soâ-ñoâm; luùc ñoù, Loùt ñöông ngoài taïi cöûa thaønh. Khi Loùt thaáy hai thieân söù ñeán, ñöùng daäy maø ñoùn röôùc vaø saáp ḿnh xuoáng ñaát. 19:2 Ngöôøi thöa raèng: Naày, laïy hai chuùa, xin haơy ñeán ôû nhaø cuûa keû toâi tôù, vaø haơy nghæ ñeâm taïi ñoù. Hai chuùa haơy röûa chôn, roài saùng mai thöùc daäy leân ñöôøng. Hai thieân söù phaùn raèng: Khoâng, ñeâm naày ta seơ ôû ngoaøi ñöôøng. 19:3 Nhöng Loùt coá môøi cho ñeán ñoăi hai thieân söù phaûi ñi laïi vaøo nhaø ḿnh. Ngöôøi daâng moät böơa tieäc, laøm baùnh khoâng men, vaø hai thieân söù beøn duøng tieäc. 19:4 Hai thieân söù chöa ñi naèm, maø caùc ngöôøi nam ôû Soâ-ñoâm, töø treû ñeán giaø, töùc caû daân, ñeàu chaïy ñeán bao chung quanh nhaø. 19:5 Boïn ñoù goïi Loùt maø hoûi raèng: Nhöơng khaùc ñaơ vaøo nhaø ngöôi buoåi chieàu toái nay ôû ñaâu? Haơy daăn hoï ra ñaây, haàu cho chuùng ta ñöôïc bieát. 19:6 Loùt beøn ra ñeán cuøng daân chuùng ôû ngoaøi cöûa, roài ñoùng cöûa laïi, 19:7 vaø noùi cuøng hoï raèng: Naày, toâi xin anh em ñöøng laøm ñieàu aùc ñoù! 19:8 Ñaây, toâi saün coù hai con gaùi chöa choàng, toâi seơ ñöa chuùng noù cho anh em, roài maëc t́nh anh em tính laøm sao tuøy yù; mieăn ñöøng laøm cho haïi cho hai ngöôøi kia; v́ côù ñoù, neân hoï ñeán nuùp boùng maùi nhaø toâi. 19:9 Boïn daân chuùng noùi raèng: Ngöôi haơy traùnh choă khaùc! Laïi tieáp raèng: Ngöôøi naày ñeán ñaây nhö keû kieàu nguï, laïi muoán ñoaùn xeùt nöơa sao! Vaäy, thoâi! chuùng ta seơ ñaơi ngöôi baïc-teä hôn hai khaùch kia. Ñoaïn, hoï laán eùp Loùt maïnh quaù, vaø traøn ñeán ñaëng phaù cöûa. 19:10 Nhöng hai thieân söù giô tay ra, ñem Loùt vaøo nhaø, vaø ñoùng cöûa laïi, 19:11 ñoaïn, haønh phaït boïn daân chuùng ôû ngoaøi cöûa, töø treû ñeán giaø, ñeàu quaùng loøa maét, cho ñeán ñoăi t́m cöûa meät maø khoâng ñöôïc. 19:12 Hai thieân söù beøn hoûi Loùt raèng: Ngöôi coøn coù ai taïi ñaây nöơa chaêng? Reå, con trai, con gaùi vaø ai trong thaønh thuoäc veà ngöôi, haơy ñem ra khoûi heát ñi! 19:13 Chuùng ta seơ huûy dieät choă naày, v́ tieáng keâu oan veà daân thaønh naày ñaơ thaáu leân ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va, neân Ngaøi sai chuùng ta xuoáng maø huûy dieät. 19:14 Loùt beøn ñi ra vaø noùi cuøng reå ñaơ cöôùi con gaùi ḿnh raèng: Haơy choåi daäy, ñi ra khoûi choán naày, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ huûy dieät thaønh. Nhöng caùc chaøng reå töôûng ngöôøi noùi chôi. 19:15 Ñeán saùng, hai thieân söù hoái Loùt vaø phaùn raèng: Haơy thöùc daäy, daăn vôï vaø hai con gaùi ngöôi ñöông ôû ñaây ra, e khi ngöôi cuơng cheát laây veà vieäc h́nh phaït cuûa thaønh nöơa chaêng. 19:16 Nhöng Loùt laàn löơa; v́ côù Ñöùc Gieâ-hoâ-va thöông xoùt Loùt, neân hai thieân söù naém laáy tai keùo ngöôøi, vôï cuøng hai con gaùi ngöôøi, vaø daăn ra khoûi thaønh. 19:17 Vaû, khi hai thieân söù daăn hoï ra khoûi roài, moät trong hai v́ noùi raèng: Haơy chaïy troán cöùu laáy maïng, ñöøng ngoù laïi sau vaø cuơng ñöøng döøng böôùc laïi nôi naøo ngoaøi ñoàng baèng; haơy chaïy troán leân nuùi, keûo phaûi boû ḿnh chaêng. 19:18 Loùt ñaùp laïi raèng: Laïy Chuùa, khoâng ñöôïc! 19:19 Naày, toâi tôù ñaơ ñöôïc ôn tröôùc maët Chuùa; Chuùa ñaơ toû loøng nhôn töø raát lôùn cuøng toâi maø cöùu troøn söï soáng toâi. Nhöng toâi chaïy troán leân nuùi khoâng ḳp tröôùc khi tai naïn ñeán, th́ toâi phaûi cheát. 19:20 Ḱa, thaønh kia ñaơ nhoû, laïi cuơng gaàn ñaëng toâi coù theá aån ḿnh. Oâi! chôù chi Chuùa cho toâi aån ñoù ñaëng cöùu troøn söï soáng toâi. Thaønh naày haù chaúng phaûi nhoû sao? 19:21 Thieân söù phaùn raèng: Ñaây, ta ban ôn naày cho ngöôi nöơa, seơ khoâng huûy dieät thaønh cuûa ngöôi ñaơ noùi ñoù ñaâu. 19:22 Mau mau haơy laïi aån ñoù, v́ ta khoâng laøm chi ñöôïc khi ngöôi chöa vaøo ñeán nôi. Bôûi côù aáy, neân ngöôøi ta goïi teân thaønh naày laø Xoa. 19:23 Khi maët trôøi moïc leân khoûi ñaát, th́ Loùt vaøo ñeán thaønh Xoa. 19:24 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va giaùng möa dieâm sanh vaø löûa töø nôi Ngaøi treân trôøi sa xuoáng Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, 19:25 huûy dieät hai thaønh naày, caû ñoàng baèng, heát thaûy daân söï cuøng caùc caây coû ôû nôi ñaát ñoù. 19:26 Nhöng vôï cuûa Loùt quay ngoù laïi ñaëng sau ḿnh, neân hoùa ra moät töôïng muoái. 19:27 Aùp-ra-ham daäy sôùm, ñi ñeán nôi maø ngöôøi ñaơ ñöùng chaàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 19:28 ngoù veà höôùng Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, cuøng khaép xöù ôû ñoàng baèng, th́ thaáy töø döôùi ñaát bay leân moät luoàng khoùi, nhö khoùi cuûa moät loø löûa lôùn. 19:29 Vaû, khi Ñöùc Chuùa Trôøi huûy dieät caùc thaønh nôi ñoàng baèng, töùc laø thaønh Loùt ôû, th́ nhôù ñeán Aùp-ra-ham, cöùu Loùt ra khoûi choán phaù tan ñoù. 19:30 Loùt ôû Xoa th́ sôï haơi, neân cuøng hai con gaùi ḿnh boû ñoù maø leân nuùi, ôû trong moät hang ñaù kia. 19:31 Coâ lôùn noùi cuøng em ḿnh raèng: Cha ta ñaơ giaø, maø khoâng coøn ai treân maët ñaát ñeán saùnh duyeân cuøng ta theo nhö theá thöôøng thieân haï. 19:32 Heø! chuùng ta haơy phuïc röôïu cho cha, vaø laïi naèm cuøng ngöôøi, ñeå löu truyeàn doøng gioáng cha laïi. 19:33 Ñeâm ñoù, hai naøng phuïc röôïu cho cha ḿnh; naøng lôùn ñeán naèm cuøng cha; nhöng ngöôøi chaúng hay luùc naøo naøng naèm, luùc naøo naøng daäy heát. 19:34 Qua ngaøy mai, cḥ noùi cuøng em raèng: Naày, ñeâm hoâm qua ta ñaơ naèm cuøng cha roài; hoâm nay chuùng ta haơy phuïc röôïu cho cha nöơa, roài em haơy laïi naèm cuøng ngöôøi, ñeå löu truyeàn doøng gioáng cha laïi. 19:35 Ñeâm ñoù, hai naøng laïi phuïc röôïu cho cha ḿnh nöơa, roài naøng nhoû thöùc daäy laïi naèm cuøng cha; nhöng ngöôøi chaúng hay luùc naøo naøng naèm, luùc naøo naøng daäy heát. 19:36 Vaäy, hai con gaùi cuûa Loùt do nôi cha ḿnh maø thoï thai. 19:37 Naøng lôùn sanh ñöôïc moät con trai, ñaët teân laø Moâ-aùp; aáy laø toå phuï cuûa daân Moâ-aùp ñeán baây giôø. 19:38 Ngöôøi em cuơng sanh ñaëng moät con trai, ñaët treân laø Beân-Am-mi; aáy laø toå phuï cuûa daân Am-moân ñeán baây giôø.

Sáng-thế Ký 20

1:1 Aùp-ra-ham töø ñoù ñi ñeán mieàn Nam, kieàu nguï taïi Gheâ-ra, ôû veà giöơa khoaûng Ca-ñe vaø Su-rô. 20:2 Aùp-ra-ham noùi veà Sa-ra, vôï ḿnh raèng: Noù laø em gaùi toâi. A-bi-meâ-leùc, vua Gheâ-ra sai ngöôøi baét Sa-ra. 20:3 Nhöng trong côn chieâm bao ban ñeâm, Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ñeán cuøng vua A-bi-meâ-leùc maø phaùn raèng: Naày, ngöôi seơ cheát bôûi côù ngöôøi ñôøn baø maø ngöôi ñaơ baét ñeán; v́ naøng coù choàng roài. 20:4 Vaû, vua A-bi-meâ-leùc chöa ñeán gaàn ngöôøi ñoù, neân thöa raèng: Laïy Chuùa, Chuùa haù seơ huûy dieät caû moät daân coâng b́nh chaêng? 20:5 Ngöôøi ñoù haù chaúng noùi vôùi toâi raèng: aáy laø em gaùi toâi chaêng? vaø chaùnh ngöôøi nöơ haù chaúng noùi raèng: aáy laø anh toâi sao? Toâi laøm söï naày bôûi loøng ngay thaúng vaø tay thanh khieát cuûa toâi. 20:6 Trong côn chieâm bao, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn nöơa raèng: Ta cuơng bieát ngöôi v́ loøng ngay thaúng maø laøm ñieàu ñoù; bôûi côù aáy, ta môùi ngaên trôû ngöôi phaïm toäi cuøng ta, vaø khoâng cho ñoäng ñeán ngöôøi ñoù. 20:7 Baây giôø, haơy giao ñôøn baø ñoù laïi cho choàng noù, v́ choàng noù laø moät ñaáng tieân tri, seơ caàu nguyeän cho ngöôi, th́ ngöôi môùi ñöôïc soáng. Coøn nhö khoâng giao laïi, th́ phaûi bieát raèng ngöôi vaø heát thaûy ai thuoäc veà ngöôi quaû haún seơ cheát. 20:8 Vua A-bi-meâ-leùc daäy sôùm, ñoøi caùc toâi tôù ḿnh ñeán, thuaät laïi heát moïi lôøi, th́ hoï laáy laøm kinh ngaïc. 20:9 Roài, A-bi-meâ-leùc ñoøi Aùp-ra-ham maø noùi raèng: Ngöôi ñaơ laøm ǵ cho ta vaäy? Ta coù laøm ñieàu chi maát loøng chaêng maø ngöôi laøm cho ta vaø caû nöôùc phaûi ḅ moät vieäc phaïm toäi lôùn döôøng naày? Ñoái cuøng ta, ngöôi ñaơ laøm nhöơng vieäc khoâng neân laøm ñoù. 20:10 Vua A-bi-meâ-leùc laïi noùi cuøng Aùp-ra-ham raèng: Ngöôi coù yù ǵ maø laøm nhö vaäy? 20:11 Aùp-ra-ham ñaùp: Toâi töï nghó raèng: Trong xöù naày thaät khoâng coù ai kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, th́ hoï seơ v́ côù vôï toâi maø gieát toâi chaêng. 20:12 Nhöng noù cuơng thaät laø em gaùi toâi, em moät cha khaùc meï; vaø toâi cöôùi noù laøm vôï. 20:13 Khi Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho toâi phaûi löu laïc xa nhaø cha, th́ toâi coù noùi vôùi naøng raèng: Naày laø ôn cuûa ngöôi seơ laøm cho ta: Heă choă naøo chuùng ta seơ ñi ñeán, haơy noùi veà ta: Aáy laø anh toâi. 20:14 Ñoaïn, vua A-bi-meâ-leùc ñem chieân vaø boø, toâi trai cuøng tôù gaùi cho Aùp-ra-ham, vaø traû Sa-ra vôï ngöôøi laïi, maø phaùn raèng: 20:15 Naày, xöù ta saün daønh cho ngöôi; ngöôi thích ñaâu th́ ôû ñoù. 20:16 Roài vua phaùn cuøng Sa-ra raèng: Ñaây, ta ban cho anh ngöôi moät ngaøn mieáng baïc; soá tieàn ñoù duøng cho ngöôi nhö moät böùc maøn che tröôùc maét veà moïi vieäc ñaơ xaûy ra cuøng ngöôi; vaø moïi ngöôøi ñeàu seơ cho ngöôi laø coâng b́nh. 20:17 Aùp-ra-ham caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi, th́ Ngaøi chöơa ḅnh cho vua A-bi-meâ-leùc, vôï cuøng caùc con ñoøi ngöôøi; vaäy, hoï ñeàu coù con. 20:18 Vaû, luùc tröôùc, v́ vuï Sa-ra, vôï Aùp-ra-ham, neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho caû nhaø A-bi-meâ-leùc ñeàu son seû.

Sáng-thế Ký 21

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeán vieáng Sa-ra, theo nhö lôøi Ngaøi ñaơ phaùn, vaø laøm cho naøng nhö lôøi Ngaøi ñaơ noùi. 21:2 Sa-ra thoï thai, sanh moät con trai cho Aùp-ra-ham trong khi tuoåi ñaơ giaø, ñuùng kyø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ ṇ̃nh. 21:3 Aùp-ra-ham ñaët teân ñöùa trai maø Sa-ra ñaơ sanh cho ḿnh laø Y-saùc. 21:4 Ñuùng taùm ngaøy, Aùp-ra-ham laøm pheùp caét b́ cho Y-saùc theo nhö lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn daën. 21:5 Vaû, khi Y-saùc ra ñôøi, th́ Aùp-ra-ham ñaơ ñöôïc moät traêm tuoåi. 21:6 Sa-ra noùi raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho toâi moät vieäc vui cöôøi; heát thaûy ai hay ñöôïc cuơng seơ vui cöôøi veà söï cuûa toâi. 21:7 Laïi noùi raèng: Haù ai daùm noùi vôùi Aùp-ra-ham raèng Sa-ra seơ cho con buù ö? v́ toâi ñaơ sanh moät ñöùa trai trong luùc ngöôøi giaø yeáu roài. 21:8 Ñöùa treû lôùn leân, th́ thoâi buù. Chaùnh ngaøy Y-saùc thoâi buù, Aùp-ra-ham baøy moät tieäc lôùn aên möøng. 21:9 Sa-ra thaáy ñöùa trai cuûa A-ga, ngöôøi EÂ-díp-toâ, ñaơ sanh cho Aùp-ra-ham, cöôøi côït, 21:10 th́ ngöôøi noùi vôùi Aùp-ra-ham raèng: Haơy ñuoåi con ñoøi vôùi con noù ñi ñi, v́ ñöùa trai cuûa con ñoøi naày seơ chaúng ñöôïc keá nghieäp cuøng con trai toâi laø Y-saùc ñaâu. 21:11 Lôøi naày laáy laøm buoàn loøng Aùp-ra-ham laém, v́ côù con trai ḿnh. 21:12 Nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Aùp-ra-ham raèng: Ngöôi chôù buoàn böïc v́ con trai vaø con ñoøi ngöôi. Sa-ra noùi theå naøo, haơy nghe theo tieáng ngöôøi noùi; v́ do nôi Y-saùc seơ sanh ra doøng doơi löu danh ngöôi. 21:13 Ta cuơng seơ laøm cho ñöùa trai cuûa con ñoøi trôû neân moät daân, v́ noù cuơng do moät nôi ngöôi maø ra. 21:14 Aùp-ra-ham daäy sôùm, laáy baùnh vaø moät baàu nöôùc, ñöa cho A-ga; ñeå caùc moùn ñoù treân vai naøng, vaø giao ñöùa trai cho naøng, roài ñuoåi ñi. Naøng ra ñi, ñi doâng daøi trong ñoàng vaéng Beâ-e-Seâ-ba. 21:15 Khi nöôùc trong baàu ñaơ heát, naøng ñeå ñöùa treû döôùi moät coäi caây nhoû kia, 21:16 ñi ngoài ñoái dieän caùch xa xa daøi chöøng moät khoaûng teân baén; v́ noùi raèng: Oâi! toâi nôơ naøo thaáy ñöùa treû phaûi cheát! Naøng ngoài ñoái dieän ñoù, caát tieáng la khoùc. 21:17 Ñöùc Chuùa Trôøi nghe tieáng ñöùa treû khoùc, th́ thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi töø treân trôøi keâu naøng A-ga maø phaùn raèng: Hôơi A-ga! Ngöôi coù ñieàu ǵ vaäy? Chôù sôï chi, v́ Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ nghe tieáng ñöùa treû ôû ñaâu ñoù roài. 21:18 Haơy ñöùng daäy ñôơ laáy ñöùa treû vaø giô tay naém noù, v́ ta seơ laøm cho noù neân moät daân lôùn. 21:19 Ñoaïn, Ñöùc Chuùa Trôøi môû maét naøng ra; naøng beøn thaáy moät caùi gieáng nöôùc, vaø ñi laïi muùc ñaày baàu cho ñöùa treû uoáng. 21:20 Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp ñöùa treû; noù lôùn leân, ôû trong ñoàng vaéng, coù taøi baén cung. 21:21 Noù ôû taïi trong ñoàng vaéng Pha-ran; meï cöôùi cho noù moät ngöôøi vôï queâ ôû xöù EÂ-díp-toâ. 21:22 Veà thuôû ñoù, vua A-bi-meâ-leùc vaø Phi-coân, quan toång binh ḿnh, noùi cuøng Aùp-ra-ham raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi vuøa giuùp ngöôi trong moïi vieäc ngöôi laøm. 21:23 Vaäy baây giôø, haơy chæ danh Ñöùc Chuùa Trôøi maø theà raèng: Ngöôi seơ chaúng gaït ta, con ta cuøng doøng gioáng ta. Nhöng ngöôi seơ ñaơi ta vaø xöù ngöôi ñöông truù nguï, moät loøng töû teá nhö ta ñaơ ñaơi ngöôi vaäy. 21:24 Aùp-ra-ham ñaùp raèng: Toâi xin theà. 21:25 Aùp-ra-ham phaøn naøn cuøng vua A-bi-meâ-leùc veà vuï moät gieáng kia ḅ ñaày tôù ngöôøi chieám ñoaït. 21:26 Vua A-bi-meâ-leùc beøn noùi raèng: Ta chaúng hay ai ñaơ laøm neân noâng noåi ñoù; chính ngöôi chaúng cho ta hay tröôùc; ngaøy nay ta môùi roơ ñaây maø thoâi. 21:27 Ñoaïn, Aùp-ra-ham baét chieân vaø boø, daâng cho vua A-bi-meâ-leùc; roài hai ngöôøi keát öôùc cuøng nhau. 21:28 Aùp-ra-ham löïa ñeå rieâng ra baûy con chieân tô trong baày; 21:29 th́ vua A-bi-meâ-leùc hoûi raèng: Laøm chi ñeå baûy con chieân tô ñoù rieâng ra vaäy? 21:30 Ñaùp raèng: Xin vua haơy nhaän laáy baûy con chieân tô naày maø chaùnh tay toâi daâng cho, ñaëng laøm chöùng raèng toâi ñaơ ñaøo caùi gieáng naày. 21:31 Bôûi côù aáy, neân hoï ñaët teân choă naày laø Beâ-e-Seâ-ba; v́ taïi ñoù hai ngöôøi ñeàu ñaơ theà nguyeän cuøng nhau. 21:32 Vaäy, hai ngöôøi keát öôùc cuøng nhau taïi Beâ-e-Seâ-ba. Ñoaïn vua A-bi-meâ-leùc cuøng quan toång binh Phi-coân ñöùng daäy, trôû veà xöù Phi-li-tin. 21:33 Aùp-ra-ham troàng moät caây me taïi Beâ-e-Seâ-ba, vaø ôû ñoù ngöôøi caàu khaån danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi haèng-höơu. 21:34 Aùp-ra-ham truù nguï laâu ngaøy taïi xöù Phi-li-tin.

Sáng-thế Ký 22

1:1 Khi moïi vieäc kia ñaơ xong, th́ Ñöùc Chuùa Trôøi thöû Aùp-ra-ham; Ngaøi phaùn raèng: Hôơi Aùp-ra-ham! Ngöôøi thöa raèng: Coù toâi ñaây. 22:2 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Haơy baét ñöùa con moät ngöôi yeâu daáu, laø Y-saùc, vaø ñi ñeán xöù Moâ-ri-a, nôi ñoù daâng ñöùa con laøm cuûa leă thieâu ôû treân moät hoøn nuùi kia maø ta seơ chæ cho. 22:3 Aùp-ra-ham daäy sôùm, thaéng löøa, ñem hai ñaày tôù vaø con ḿnh, laø Y-saùc, cuøng ñi; ngöôøi cuơng chaët cuûi ñeå duøng veà cuûa leă thieâu, roài ñi ñeán nôi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ truyeàn daïy. 22:4 Qua ñeán ngaøy thöù ba, Aùp-ra-ham nhöôùng maét leân thaáy nôi ñoù ôû loái ñaèng xa, 22:5 th́ noùi cuøng hai keû ñaày tôù raèng: Haơy ôû laïi ñaây vôùi con löøa; ta cuøng ñöùa treû seơ ñi ñeán choán kia ñaëng thôø phöôïng, roài seơ trôû laïi vôùi hai ngöôi. 22:6 Aùp-ra-ham laáy cuûi veà cuûa leă thieâu, chaát treân Y-saùc, con ḿnh; roài ngöôøi caàm löûa vaø dao trong tay, vaø caû hai cha con ñoàng ñi. 22:7 Y-saùc beøn noùi cuøng Aùp-ra-ham, cha ḿnh raèng: Hôơi Cha! Ngöôøi ñaùp: Con ôi! cha ñaây. Y-saùc noùi: Cuûi ñaây, löûa ñaây, nhöng chieân con ñaây coù ñaëng laøm cuûa leă thieâu? 22:8 Aùp-ra-ham raèng: Con ôi! chính Ñöùc Chuùa Trôøi seơ saém saün laáy chieân con ñaëng duøng laøm cuûa leă thieâu; roài caû hai cha con cöù ñoàng ñi. 22:9 Hoï ñeán choán Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn daïy; taïi ñoù, Aùp-ra-ham laäp baøn thôø, chaát cuûi leân, troùi Y-saùc con ḿnh laïi, ñeå leân ñoáng cuûi treân baøn thôø. 22:10 Aùp-ra-ham beøn giô tay ra caàm laáy dao ñaëng gieát con ḿnh. 22:11 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø treân trôøi keâu xuoáng maø raèng: Hôơi Aùp-ra-ham, Aùp-ra-ham! Ngöôøi thöa raèng: Coù toâi ñaây. 22:12 Thieân söù phaùn raèng: Ñöøng tra tay vaøo ḿnh con treû vaø chôù laøm chi haïi ñeán noù; v́ baây giôø ta bieát raèng ngöôi thaät kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, bôûi côù khoâng tieác vôùi ta con ngöôi, töùc con moät ngöôi. 22:13 Aùp-ra-ham nhöôùng maét leân, xem thaáy sau löng moät con chieân ñöïc, söøng maéc trong buïi caây, beøn baét con chieân ñöïc ñoù daâng laøm cuûa leă thieâu thay cho con ḿnh. 22:14 Aùp-ra-ham goïi choă ñoù laø Gieâ-hoâ-va Di-reâ. Bôûi côù aáy, ngaøy nay coù tuïc ngöơ raèng: Treân nuùi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ coù saém saün. 22:15 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø treân trôøi keâu Aùp-ra-ham laàn thöù nh́ maø raèng: 22:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: V́ ngöôi ñaơ laøm ñieàu ñoù, khoâng tieác con ngöôi, töùc con moät ngöôi, th́ ta laáy chaùnh ḿnh ta maø theà raèng: 22:17 seơ ban phöôùc cho ngöôi, theâm doøng doơi ngöôi nhieàu nhö sao treân trôøi, ñoâng nhö caùt bôø bieån, vaø doøng doơi ñoù seơ chieám ñöôïc cöûa thaønh quaân ngḥch. 22:18 Bôûi v́ ngöôi ñaơ vaâng theo lôøi daën ta, neân caùc daân theá gian ñeàu seơ nhôø doøng doơi ngöôi maø ñöôïc phöôùc. 22:19 Ñoaïn Aùp-ra-ham trôû veà nôi hai ngöôøi ñaày tôù; hoï ñöùng daäy, ñoàng nhau ñi veà Beâ-e-Seâ-ba. Aùp-ra-ham cöù ôû taïi Beâ-e-Seâ-ba. 22:20 Sau caùc vieäc ñoù, ngöôøi ta thuaät laïi vôùi Aùp-ra-ham tin naày raèng: Naày, naøng Minh-ca cuơng sanh con cho em ngöôi, laø Na-coâ. 22:21 Con tröôûng nam laø Uùt-xô, em trai laø Bu-xô, Keâ-mu-eân, cha cuûa A-ram; 22:22 Keâ-seát, Ha-xoâ, Phin-ñaùt, Díp-laùp vaø Beâ-tu-eân; 22:23 Beâ-tu-eân laø ngöôøi sanh Reâ-be-ca. Minh-ca sanh taùm ngöôøi con trai ñoù cho Na-coâ, em cuûa Aùp-ra-ham. 22:24 Coøn ngöôøi vôï nhoû, teân laø Reâ-u-ma, cuơng sanh con, laø Teâ-la, Ga-ham, Ta-haùch vaø Ma-a-ca.

Sáng-thế Ký 23

1:1 Sa-ra höôûng thoï ñöôïc moät traêm hai möôi baûy tuoåi. Aáy laø bao nhieâu naêm cuûa ñôøi Sa-ra. 23:2 Sa-ra qua ñôøi taïi Ki-ri-aùt-A-ra-ba, töùc laø Heáp-roân, thuoäc veà xöù Ca-na-an. Aùp-ra-ham ñeán cḥu tang cho Sa-ra vaø than khoùc ngöôøi. 23:3 Ñoaïn, Aùp-ra-ham ñöùng daäy tröôùc ngöôøi cheát ḿnh vaø noùi cuøng daân hoï Heách raèng: 23:4 Ta laø moät khaùch kieàu nguï trong voøng caùc ngöôi; xin haơy cho moät nôi moä ṇ̃a trong xöù caùc ngöôi, ñeå choân ngöôøi thaùc cuûa ta. 23:5 Daân hoï Heách ñaùp raèng: 23:6 Laïy Chuùa, xin haơy nghe chuùng toâi: giöơa chuùng toâi, chuùa töùc laø moät quaân tröôûng cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; haơy choân ngöôøi cheát cuûa chuùa nôi moä ṇ̃a naøo toát hôn heát cuûa chuùng toâi. Trong boïn chuùng toâi chaúng coù ai tieác moä ṇ̃a ḿnh, ñaëng choân ngöôøi cheát cuûa chuùa ñaâu. 23:7 Aùp-ra-ham beøn ñöùng daäy, saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët caùc daân cuûa xöù, töùc daân hoï Heách, 23:8 maø noùi raèng: Neáu caùc ngöôi baèng loøng cho choân ngöôøi cheát ta, th́ haơy nghe lôøi, vaø caàu xin Eùp-roân, con cuûa Xoâ-ha giuøm ta, 23:9 ñaëng ngöôøi nhöôïng cho ta hang ñaù Maëc-beâ-la, ôû veà taän ñaàu ñoàng ngöôøi, ñeå laïi cho ñuùng giaù, haàu cho ta ñöôïc trong voøng caùc ngöôi moät nôi moä ṇ̃a. 23:10 Vaû, Eùp-roân, ngöôøi Heâ-tít, ñöông ngoài trong boïn daân hoï Heách, ñaùp laïi cuøng Aùp-ra-ham tröôùc maët daân hoï Heách vaăn nghe vaø tröôùc maët moïi ngöôøi ñeán nôi cöûa thaønh, maø raèng: 23:11 Khoâng, thöa chuùa, haơy nghe lôøi toâi: Hieän tröôùc maët daân toâi, toâi xin daâng cho chuùa caùnh ñoàng, vaø cuơng daâng luoân caùi hang ñaù ôû trong ñoù nöơa; haơy choân ngöôøi cheát cuûa chuùa ñi. 23:12 Aùp-ra-ham saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët daân cuûa xöù, 23:13 vaø noùi laïi cuøng Eùp-roân hieän tröôùc maët daân cuûa xöù ñöông nghe, maø raèng: Xin haơy nghe, ta traû giaù tieàn caùi ñoàng, haơy nhaän laáy ñi, th́ ta môùi choân ngöôøi cheát ta, 23:14 Eùp-roân ñaùp raèng: 23:15 Thöa Chuùa, haơy nghe lôøi toâi: moät mieáng ñaát giaù ñaùng boán traêm sieác-lô baïc, maø toâi cuøng chuùa, th́ coù giaù chi ñaâu? Xin haơy choân ngöôøi cheát cuûa chuùa ñi. 23:16 Aùp-ra-ham nghe theo lôøi Eùp-roân, tröôùc maët daân hoï Heách caân boán traêm sieác-lô baïc cho ngöôøi, laø baïc thoâng duïng nôi caùc tay buoân baùn. 23:17 Vaäy, caùi ñoàng cuûa Eùp-roân, taïi Maëc-beâ-la, naèm ngang Mam-reâ, nghóa laø caùi ñoàng ruoäng hang ñaù, caùc caây coái ôû trong vaø chung quanh theo giôùi haïn ñoàng, 23:18 ñeàu tröôùc maët coù caùc daân hoï Heách cuøng moïi ngöôøi ñeán cöûa thaønh, nhaän chaéc cho Aùp-ra-ham laøm saûn nghieäp. 23:19 Sau caùc vieäc ñoù, Aùp-ra-ham choân Sa-ra, vôï ḿnh, trong hang ñaù cuûa ñoàng Maëc-beâ-la, naèm ngang Nam-reâ taïi Heáp-roân, thuoäc veà xöù Ca-na-an. 23:20 Ñoàng vaø hang ñaù ñeàu coù caùc ngöôøi hoï Heách nhaän chaéc, ñeå laïi cho Aùp-ra-ham duøng laøm moä ṇ̃a.

Sáng-thế Ký 24

1:1 Vaû, Aùp-ra-ham ñaơ giaø, tuoåi ñaơ cao; trong moïi vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho ngöôøi. 24:2 Aùp-ra-ham noùi cuơng ngöôøi ñaày tôù ôû laâu hôn heát trong nhaø ḿnh, coù quyeàn quaûn tṛ caùc gia taøi, maø raèng: Xin haơy ñaët tay leân ñuøi ta, 24:3 vaø ta seơ bieåu ngöôi chæ Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa trôøi vaø ñaát, maø theà raèng: ngöôi khoâng cöôùi moät coâ naøo trong boïn con gaùi cuûa daân Ca-na-an, töùc giöơa daân aáy ta truù nguï, laøm vôï cho con trai ta. 24:4 Nhöng haơy ñi veà queâ höông ta, trong voøng baø con ta, cöôùi moät ngöôøi vôï cho Y-saùc, con trai ta. 24:5 Ngöôøi ñaày tôù thöa raèng: Coù leơ ngöôøi con gaùi khoâng khöùng theo toâi veà xöù naày; vaäy, coù phaûi toâi daăn con trai oâng ñeán xöù maø oâng ñaơ ra ñi khoûi chaêng? 24:6 Aùp-ra-ham noùi raèng: Haơy caån thaän, ñöøng daăn con ta veà xöù ñoù! 24:7 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi, laø Ñaáng ñaơ ñem ta ra khoûi nhaø cha ta vaø xöù sôû ta, coù phaùn vaø theà raèng: Ta seơ cho doøng doơi ngöôi xöù naày! Chaùnh Ngaøi seơ sai thieân söù ñi tröôùc ngöôi, vaø nôi ñoù ngöôi haơy cöôùi moät vôï cho con trai ta. 24:8 Neáu ngöôøi con gaùi khoâng khöùng theo, th́ ngöôi seơ khoûi maéc lôøi cuûa ta bieåu ngöôi theà; maø daău theá naøo ñi nöơa, chôù ñem con ta veà choán ñoù. 24:9 Ñoaïn, ngöôøi ñaày tôù ñeå tay leân ñuøi Aùp-ra-ham chuû ḿnh, vaø theà seơ laøm theo nhö lôøi ngöôøi ñaơ daën bieåu. 24:10 Ñoaïn, ngöôøi ñaày tôù baét möôøi con laïc ñaø trong baày cuûa chuû ḿnh, ñem theo ñuû caùc taøi vaät cuûa chuû ñaơ giao, roài ñöùng daäy ñi qua xöù Meâ-soâ-boâ-ta-mi, ñeán thaønh cuûa Na-coâ. 24:11 Ngöôøi cho laïc ñaø naèm qú goái xuoáng nghæ ôû ngoaøi thaønh, gaàn beân moät gieáng kia, vaøo buoåi chieàu, ñeán giôø cuûa nhöơng con gaùi ra ñi xaùch nöôùc. 24:12 Ngöôøi noùi raèng: Hôơi Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuû Aùp-ra-ham toâi ôi! xin ngaøy nay cho toâi gaëp ñieàu maø toâi t́m kieám, vaø haơy laøm ôn cho chuû Aùp-ra-ham toâi! 24:13 Naày, toâi ñöùng gaàn beân gieáng naày, caùc con gaùi cuûa daân trong thaønh seơ ra ñi xaùch nöôùc, 24:14 xin cho ngöôøi gaùi treû naøo maø toâi noùi nhö vaày: "Xin naøng haơy nghieâng b́nh, cho toâi uoáng nhôø hôùp nöôùc," maø naøng traû lôøi raèng: "Haơy uoáng ñi, roài toâi seơ cho caùc laïc ñaø ngöôi uoáng nöơa," laø chaùnh ngöôøi maø Chuùa ñaơ ṇ̃nh cho Y-saùc, keû toâi tôù ngöôøi; vaø nhôø ñoù toâi seơ bieát raèng Chuùa ñaơ laøm ôn cho chuû toâi vaäy. 24:15 Ngöôøi ñaày tôù chöa döùt lôøi, naày, naøng Reâ-be-ca vaùc b́nh treân vai ñi ra. Naøng laø con gaùi cuûa Beâ-tu-eân, Beâ-tu-eân laø con trai cuûa Minh-ca, vôï Na-coâ, em trai cuûa Aùp-ra-ham. 24:16 Ngöôøi gaùi treû ñoù thaät raát ñeïp, coøn ñoàng trinh, chöa gaû cho ai. Naøng xuoáng gieáng nhaän ñaày b́nh nöôùc, roài trôû leân. 24:17 Ñaày tôù beøn chaïy laïi tröôùc maët naøng vaø noùi raèng: Xin haơy cho toâi uoáng moät hôùp nöôùc trong b́nh. 24:18 Naøng ñaùp raèng: Thöa chuùa, haơy uoáng ñi; roài naøng laät ñaät ñôơ b́nh xuoáng tay vaø cho ngöôøi uoáng. 24:19 Khi ñôơ cho ngöôøi uoáng xong roài, naøng laïi tieáp raèng: Toâi cuơng seơ xaùch cho maáy con laïc ñaø chuùa uoáng nöơa, chöøng naøo uoáng ñaơ th́ thoâi. 24:20 Naøng laät ñaät ñoå nöôùc b́nh ra maùng, chaïy xuoáng gieáng xaùch nöôùc theâm nöơa cho heát thaûy caùc con laïc ñaø uoáng. 24:21 Coøn ngöôøi ngoài laøm thinh maø nh́n naøng, ñeå cho bieát Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm thaønh coâng vieäc ḿnh ñi ñaây hay chaêng. 24:22 Khi laïc ñaø vöøa thoâi uoáng, ngöôøi ñaày tôù beøn laáy moät khoanh vaøng naëng ñöôïc nöûa sieác-lô vaø ñoâi xuyeán naëng ñöôïc möôøi sieác-lô, 24:23 maø noùi raèng: Naøng laø con ai? xin noùi cho toâi bieát. Trong nhaø cha naøng coù choă naøo cho toâi ôû nghæ ban ñeâm chaêng? 24:24 Naøng ñaùp raèng: Toâi laø con gaùi cuûa Beâ-tu-eân, chaùu noäi cuûa Minh-ca vaø Na-coâ. 24:25 Roài laïi noùi: Nhaø chuùng toâi coù nhieàu rôm vaø coû, vaø cuơng coù choă ñeå cho ôû nghæ nöơa. 24:26 Ngöôøi beøn cuùi ñaàu vaø saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 24:27 maø noùi raèng: Ñaùng ngôïi khen thay Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuû Aùp-ra-ham toâi! Ngaøi chaúng ngôùt thöông xoùt vaø thaønh thöïc ñoái cuøng chuû toâi! Khi ñöông ñi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va daăn daét toâi ñeán nhaø anh em cuûa chuû toâi vaäy. 24:28 Ngöôøi gaùi treû ñoù chaïy veà, thuaät chuyeän naày laïi cho noäi nhaø meï ḿnh. 24:29 Vaû, naøng Reâ-be-ca coù moät anh, teân laø La-ban. La-ban chaïy ñeán ngöôøi ñaày tôù ñoù ôû gaàn beân gieáng. 24:30 Vöøa thaáy khoanh vaøng vaø ñoâi xuyeán nôi tay em gaùi ḿnh, vaø ñaơ nghe chuyeän Reâ-be-ca thuaät laïi raèng: Ngöôøi naày noùi vaäy! th́ ñi ñeán ngöôøi, ñöông ñöùng gaàn beân maáy con laïc ñaø, ôû nôi gieáng nöôùc, 24:31 maø thöa raèng: Hôûi ngöôøi ñaơ ñöôïc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban phöôùc! Xin môøi vaøo. Sao ñöùng ngoaøi naày vaäy? Toâi ñaơ söûa soaïn nhaø vaø doïn-deïp moät nôi cho maáy con laïc ñaø roài. 24:32 Ngöôøi ñaày tôù beøn vaøo nhaø; La-ban coåi yeân cho laïc ñaø, ñem coû cuøng rôm cho caùc thuù ñoù; roài laáy nöôùc ñaëng röûa chôn cho ngöôøi ñaày tôù vaø maáy keû ñi theo. 24:33 Ñoaïn, ngöôøi nhaø baøy böơa vaø môøi aên; nhöng ngöôøi ñaày tôù noùi: Khoâng, toâi khoâng aên ñaâu, neáu chöa noùi ñöôïc nhöơng ñieàu toâi caàn phaûi noùi. La-ban ñaùp raèng: Haơy noùi ñi! 24:34 Ngöôøi beøn noùi raèng: Toâi laø ñaày tôù cuûa Aùp-ra-ham. 24:35 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho chuû toâi boäi phaàn, trôû neân thaïnh vöôïng; Ngaøi cho chuû toâi chieân, boø, baïc, vaøng, toâi trai tôù gaùi, laïc ñaø vaø löøa. 24:36 Vaû, Sa-ra, vôï chuû toâi, trôû veà giaø, coù sanh moät con trai cho ngöôøi; ngöôøi ñaơ giao gia taøi ḿnh laïi heát cho con trai ñoù. 24:37 Chuû toâi laïi coù baét toâi theà raèng: Ngöôi chôù cöôùi cho con trai ta moät ngöôøi vôï naøo trong boïn con gaùi cuûa daân Ca-na-an, laø xöù ta ñöông truù nguï; 24:38 nhöng haơy veà nhaø cha ta, trong voøng baø con ta, maø cöôùi cho noù moät ngöôøi vôï taïi ñoù. 24:39 Toâi noùi cuøng chuû toâi raèng: Coù leơ ngöôøi con gaùi khoâng khöùng theo toâi veà. 24:40 Chuû ñaùp raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø Ñaáng ta phuïc söï seơ sai thieân söù theo ngöôi, laøm cho thaønh coâng vieäc ngöôi ñi; vaø ngöôi seơ cöôùi cho con trai ta moät ngöôøi vôï trong voøng baø con ta, taïi nhaø cha ta. 24:41 Vaäy, neáu khi ngöôi ñi veà baø con ta, maø hoï khoâng khöùng gaû cho, th́ ngöôi seơ ñöôïc gôơ lôøi theà naëng cuûa ngöôi ñaơ theà cuøng ta ñoù. 24:42 Ngaøy nay, khi ñi ñeán gieáng kia, toâi coù caàu raèng: Laïy Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuû Aùp-ra-ham toâi! Xin ñoaùi ñeán maø giuùp coâng vieäc cuûa toâi ñi ñaây cho ñöôïc thaønh! 24:43 Naày, toâi ngoài gaàn beân gieáng naày: caàu xin heă ngöôøi gaùi treû naøo seơ ra xaùch nöôùc maø toâi noùi cuøng naøng raèng: Xin cho toâi uoáng moät hôùp nöôùc trong b́nh; 24:44 maø seơ traû lôøi raèng: Haơy uoáng ñi, tröôùc toâi seơ xaùch cho caùc laïc ñaø ngöôi uoáng nöơa, xin cho ngöôøi gaùi treû ñoù laø vôï maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ṇ̃nh cho con trai cuûa chuû toâi! 24:45 Chöa döùt lôøi thaàm nguyeän, boăng ñaâu naøng Reâ-be-ca vaùc b́nh treân vai ñi ra, xuoáng gieáng xaùch nöôùc. Toâi noùi vôùi naøng raèng: Xin cho toâi uoáng hôùp nöôùc. 24:46 Naøng laät ñaät haï b́nh treân vai xuoáng maø noùi raèng: Haơy uoáng ñi, roài toâi seơ cho caùc laïc ñaø ngöôi uoáng nöơa; vaäy toâi coù uoáng vaø naøng cuơng coù cho caùc laïc ñaø uoáng nöơa. 24:47 Toâi beøn hoûi naøng raèng: Naøng laø con gaùi ai? Naøng ñaùp: Toâi laø con gaùi cuûa Beâ-tu-eân, chaùu noäi cuûa Na-coâ vaø Minh-ca. Toâi lieàn ñeo caùi khoanh nôi loă muơi vaø ñoâi xuyeán vaøo tay naøng. 24:48 Ñoaïn, toâi cuùi ñaàu vaø saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ngôïi khen Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuû Aùp-ra-ham toâi, maø ñaơ daăn toâi vaøo ñöôøng chaùnh ñaùng, ñeå choïn ñöôïc cho con trai ngöôøi con gaùi cuûa em chuû toâi. 24:49 Vaäy, baây giôø, neáu caùc oâng muoán laáy loøng töû teá vaø trung tín ñoái cuøng chuû toâi, xin haơy toû ñieàu ñoù cho, daàu khoâng, xin cuơng noùi cho bieát, haàu cho toâi seơ xaây veà beân höơu hay laø veà beân taû. 24:50 La-ban vaø Beâ-tu-eân ñaùp raèng: Ñieàu ñoù do nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø ra, chuùng toâi ñaâu noùi ñöôïc cuøng ngöôi raèng quaáy hay raèng phaûi. 24:51 Ḱa, Reâ-be-ca ñöông ôû tröôùc maët ngöôi, haơy daăn noù ñi, ñeå noù ñöôïc laøm vôï cuûa con trai chuû ngöôi, theo nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn ṇ̃nh. 24:52 Ñaày tôù cuûa Aùp-ra-ham vöøa nghe lôøi hai ngöôøi noùi xong, lieàn saáp ḿnh xuoáng ñaát tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 24:53 Ngöôøi laáy ñoà trang söùc baèng baïc, vaøng, vaø aùo xoáng trao cho Reâ-be-ca; roài cuøng laáy caùc vaät quí daâng cho anh vaø meï naøng. 24:54 Ñoaïn ngöôøi ñaày tôù cuøng caùc ngöôøi ñi theo ngoài aên uoáng; roài nguû taïi ñoù. Qua ngaøy sau, khi hoï ñaơ thöùc daäy, ngöôøi ñaày tôù noùi raèng: Xin haơy cho toâi trôû veà chuû. 24:55 Nhöng anh vaø meï naøng raèng: Haơy cho ngöôøi gaùi treû ôû laïi cuøng chuùng toâi ít ngaøy nöơa, ñoä chöøng möôøi böơa, roài noù seơ ñi. 24:56 Ñaày tôù ñaùp raèng: Xin chôù caàm toâi treă laïi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù laøm vieäc ñi ñöôøng toâi ñöôïc thaønh. Haơy cho toâi ñi, trôû veà nhaø chuû toâi. 24:57 Hoï ñaùp raèng: Chuùng ta haơy goïi ngöôøi gaùi treû ñoù vaø hoûi yù noù ra sao; 24:58 beøn keâu Reâ-be-ca vaø noùi raèng: Con muoán ñi cuøng ngöôøi naày chaêng? Naøng raèng: Toâi muoán ñi. 24:59 Ñoaïn, hoï cho Reâ-be-ca, em gaùi ḿnh, vaø ngöôøi vuù cuûa naøng, ñi veà theo ngöôøi ñaày tôù cuûa Aùp-ra-ham vaø caùc keû ñi theo. 24:60 Hoï chuùc phöôùc cho Reâ-be-ca maø raèng: Hôơi em gaùi chuùng ta! Chuùc cho em ñöôïc trôû neân meï cuûa öùc trieäu ngöôøi, vaø cho doøng doơi em ñöôïc chieám laáy cöûa thaønh cuûa quaân ngḥch. 24:61 Reâ-be-ca vaø caùc ñoøi naøng ñöùng daäy, leân côơi laïc ñaø, ñi theo ngöôøi ñaày tôù ñoù. Vaäy, ngöôøi ñaày tôù daăn Reâ-be-ca ñi. 24:62 Baáy giôø Y-saùc ôû taïi nam phöông töø gieáng La-chai-Roi trôû veà; 24:63 loái chieàu, ngöôøi ñi ra ngoaøi ñoàng ñaëng suy ngaăm; nhöôùng maét leân, ḱa ngoù thaáy laïc ñaø ñaâu ñi ñeán. 24:64 Naøng Reâ-be-ca cuơng nhöôùng maét leân, beøn chôït thaáy Y-saùc; lieàn nhaûy xuoáng laïc ñaø, 24:65 vaø hoûi ñaày tôù raèng: Ngöôøi ôû ñaèng tröôùc maët toâi ñi laïi trong ñoàng ñoù laø ai: Ñaày tôù thöa raèng: Aáy laø chuû toâi ñoù. Naøng beøn laáy luùp che maët laïi. 24:66 Roài, ñaày tôù thuaät cho Y-saùc nghe heát caùc vieäc maø ḿnh ñaơ laøm; 24:67 Y-saùc beøn daăn Reâ-be-ca vaøo traïi cuûa Sa-ra, meï ḿnh, cöôùi laøm vôï, vaø yeâu meán naøng. Vaäy, Y-saùc ñöôïc giaûi phieàn sau khi meï ḿnh qua ñôøi.

Sáng-thế Ký 25

1:1 Aùp-ra-ham cöôùi moät ngöôøi vôï khaùc, teân laø Keâ-tu-ra. 25:2 Ngöôøi sanh cho Aùp-ra-ham Xim-ram, Gioác-chan, Meâ-ñan, Ma-ñi-an, Dích-baùc vaø Su-aùch. 25:3 Gioác-chan sanh Seâ-ba vaø Ñeâ-ñan; con chaùu cuûa Ñeâ-ñan laø hoï A-chu-rim, hoï Leâ-tu-chim vaø hoï Leâ-um-mim. 25:4 Con trai cuûa Ma-ñi-an laø EÂ-pha, EÂ-phe, Ha-noùc, A-bi-ña vaø Eân-ña. Caùc ngöôøi treân ñaây ñeàu laø doøng doơi cuûa Keâ-tu-ra. 25:5 Aùp-ra-ham cho Y-saùc heát thaûy gia taøi ḿnh; coøn cho caùc con doøng thöù nhöơng tieàn cuûa; 25:6 roài, khi coøn soáng, ngöôøi sai hoï qua ñoâng phöông maø ôû, caùch xa con doøng chaùnh, laø Y-saùc. 25:7 Aùp-ra-ham höôûng thoï ñöôïc moät traêm baûy möôi laêm tuoåi; 25:8 ngöôøi tuoåi cao taùc lôùn vaø ñaơ thoûa veà ñôøi ḿnh, taét hôi, ñöôïc qui veà nôi toå toâng. 25:9 Hai con trai ngöôøi, Y-saùc vaø Ích-ma-eân, choân ngöôøi trong hang ñaù Maëc-beâ-la taïi nôi ñoàng cuûa Eùp-roân, con trai Soâ-ha, ngöôøi Heâ-tít, naèm ngang Mam-reâ. 25:10 Aáy laø caùi ñoàng maø luùc tröôùc Aùp-ra-ham mua laïi cuûa daân hoï Heách; nôi ñoù hoï choân Aùp-ra-ham cuøng Sa-ra, vôï ngöôøi. 25:11 Sau khi Aùp-ra-ham qua ñôøi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban phöôùc cho Y-saùc con trai ngöôøi. Y-saùc ôû gaàn beân caùi gieáng La-chai-Roi. 25:12 Ñaây laø doøng doơi cuûa Ích-ma-eân, con trai cuûa Aùp-ra-ham, do nôi naøng A-ga, ngöôøi EÂ-díp-toâ, con ñoøi cuûa Sa-ra, ñaơ sanh. 25:13 Vaø ñaây laø treân caùc con trai cuûa Ích-ma-eân, saép thöù töï theo ngaøy ra ñôøi: Con tröôûng nam cuûa Ích-ma-eân laø Neâ-ba-gioát; keá sau Keâ-ña, Aùt-beâ-eân, Mi-boâ-sam, 25:14 Mích-ma, Ñu-ma, Ma-sa, 25:15 Ha-ña, Theâ-ma, Gieâ-thu, Na-phích, vaø Keát-ma. 25:16 Ñoù laø caùc con trai cuûa Ích-ma-eân vaø teân cuûa hoï tuøy theo laøng vaø nôi ñoùng traïi maø ñaët. Aáy laø möôøi hai ṿ coâng haàu trong daân toäc cuûa hoï. 25:17 Ích-ma-eân höôûng thoï ñöôïc moät traêm ba möôi baûy tuoåi, roài taét hôi maø qua ñôøi, ñöôïc qui veà nôi toå toâng. 25:18 Doøng doơi ngöôøi ôû tröôùc maët anh em ḿnh, töø Ha-vi-la cho ñeán Xu-xô, ñoái ngang EÂ-díp-toâ, chaïy qua A-si-ri. 25:19 Ñaây laø doøng doơi cuûa Y-saùc, con trai Aùp-ra-ham. Aùp-ra-ham sanh Y-saùc. 25:20 Vaû, khi Y-saùc ñöôïc boán möôi tuoåi, th́ cöôùi Reâ-be-ca, con gaùi cuûa Beâ-tu-eân vaø em gaùi cuûa La-ban, ñeàu laø daân A-ram, ôû taïi xöù Pha-ñan-A-ram. 25:21 Y-saùc khaån caàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho vôï ḿnh, v́ naøng son seû. Ñöùc Gieâ-hoâ-va caûm ñoäng lôøi khaån caàu ñoù, neân cho Reâ-be-ca thoï thai. 25:22 Nhöng v́ thai ñoâi laøm cho ñuïng nhau trong buïng, th́ naøng noùi raèng: Neáu quaû thaät vaäy, côù sao ñeàu naày xaûy ñeán laøm chi? Ñoaïn naøng ñi hoûi Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 25:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Hai nöôùc hieän ôû trong buïng ngöôi, vaø hai thöù daân seơ do loøng ngöôi maø ra; daân naày maïnh hôn daân kia, vaø ñöùa lôùn phaûi phuïc ñöùa nhoû. 25:24 Ñeán ngaøy naøng phaûi sanh nôû, naày hai ñöùa sanh ñoâi trong buïng naøng ra. 25:25 Ñöùa ra tröôùc ñoû hoàng, loâng cuøng ḿnh nhö moät aùo tôi loâng; ñaët teân laø EÂ-sau. 25:26 Keá em noù laïi ra sau, tay naém laáy goùt EÂ-sau; neân ñaët teân laø Gia-coáp. Khi sanh hai ñöùa con naày th́ Y-saùc ñaơ ñöôïc saùu möôi tuoåi. 25:27 Khi hai ñöùa trai naày lôùn leân, th́ EÂ-sau trôû neân moät thôï saên gioûi, thöôøng giong ruoåi nôi ñoàng ruoäng; coøn Gia-coáp laø ngöôøi hieàn laønh cöù ôû laïi traïi. 25:28 Y-saùc yeâu EÂ-sau, v́ ngöôøi coù taùnh öa aên tḥt röøng; nhöng Reâ-be-ca laïi yeâu Gia-coáp. 25:29 Moät ngaøy kia, Gia-coáp ñöông naáu canh, EÂ-sau ôû ngoaøi ñoàng veà laáy laøm meät moûi laém; 25:30 lieàn noùi cuøng Gia-coáp raèng: Em haơy cho anh aên canh ǵ ñoû ñoù vôùi, v́ anh meät moûi laém. Bôûi côù aáy, ngöôøi ta goïi EÂ-sau laø EÂ-ñoâm. 25:31 Gia-coáp ñaùp raèng: Nay anh haơy baùn quyeàn tröôûng nam cho toâi ñi. 25:32 EÂ-sau ñaùp raèng: Naày, anh gaàn thaùc, quyeàn tröôûng nam ñeå cho anh duøng laøm chi? 25:33 Gia-coáp ñaùp laïi raèng: Anh haơy theà tröôùc ñi. Ngöôøi beøn theà; vaäy, ngöôøi baùn quyeàn tröôûng nam cho Gia-coáp. 25:34 Roài, Gia-coáp cho EÂ-sau aên baùnh vaø canh phaïn ñaäu; aên uoáng xong, ngöôøi beøn ñöùng daäy ñi. Vaäy, EÂ-sau khinh quyeàn tröôûng nam laø theá.

Sáng-thế Ký 26

1:1 Tröø côn ñoùi keùm thöù nhöùt trong ñôøi Aùp-ra-ham, baáy giôø taïi xöù laïi coù moät laàn nöơa. Y-saùc beøn ñi ñeán A-bi-meâ-leùc, vua Phi-li-tin, taïi Gheâ-ra. 26:2 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ñeán cuøng ngöôøi vaø phaùn raèng: Chôù xuoáng xöù EÂ-díp-toâ; haơy ôû laïi xöù maø ta seơ chæ cho. 26:3 Haơy nguï trong xöù naày, ta seơ ôû cuøng ngöôi vaø ban phöôùc cho ngöôi; v́ ta seơ cho ngöôi cuøng doøng doơi ngöôi caùc xöù naày vaø ta seơ laøm thaønh lôøi ta ñaơ theà cuøng Aùp-ra-ham, cha ngöôi. 26:4 Ta seơ theâm doøng doơi ngöôi nhieàu nhö sao treân trôøi, seơ cho hoï caùc xöù naày; heát thaûy daân theá gian ñeàu seơ nhôø doøng doơi ngöôi maø ñöôïc phöôùc; 26:5 v́ Aùp-ra-ham ñaơ vaâng lôøi ta vaø ñaơ giöơ ñieàu ta phaùn daïy, ḷnh, luaät vaø leä cuûa ta. 26:6 Vaäy, Y-saùc ôû taïi Gheâ-ra. 26:7 Bôûi naøng Reâ-be-ca saéc-saûo dung nhan, neân khi daân xöù ñoù hoûi thaêm vôï ngöôøi, th́ ngöôøi ñaùp raèng: "Aáy laø em gaùi toâi," e khi noùi: "Aáy laø vôï toâi," th́ hoï seơ gieát ḿnh chaêng. 26:8 Vaû, ngöôøi nguï taïi xöù ñoù cuơng ñaơ laâu; moät ngaøy kia A-bi-meâ-leùc, vua Phi-li-tin, ngoù ngang qua cöûa soå, thaáy Y-saùc ñöông giôơn chôi cuøng Reâ-be-ca, vôï ngöôøi, 26:9 beøn ñoøi Y-saùc maø raèng: Quaû thaät laø vôï ngöôi ñoù; sao coù noùi: Aáy laø em gaùi toâi? Y-saùc ñaùp raèng: V́ toâi coù thaàm noùi: Chôù khaù v́ naøng maø toâi phaûi boû ḿnh. 26:10 A-bi-meâ-leùc hoûi: Ngöôi laøm chi cho chuùng ta vaäy? Ngoä coù moät ngöôøi daân ñeán naèm cuøng vôï ngöôi, ngöôi laøm cho chuùng ta phaûi phaïm toäi! 26:11 A-bi-meâ-leùc beøn truyeàn ḷnh cho caû daân chuùng raèng: Keû naøo ñoäng ñeán ngöôøi naày, hay laø vôï ngöôøi naày, th́ seơ ḅ xöû töû. 26:12 Y-saùc gieo hoät gioáng trong xöù ñoù; naêm aáy gaët ñöôïc boäi traêm phaàn; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho. 26:13 Ngöôøi neân thaïnh vöôïng, cuûa caûi caøng ngaøy caøng theâm cho ñeán ñoăi ngöôøi trôû neân raát lôùn. 26:14 Ngöôøi coù nhieàu baày chieân, baày boø vaø toâi tôù raát ñoâng; bôûi côù aáy, daân Phi-li-tin ñem loøng ganh gheû. 26:15 Maáy caùi gieáng luùc tröôùc ñaày tôù cuûa Aùp-ra-ham, cha ngöôøi, ñaơ ñaøo, baây giôø ñeàu ḅ daân Phi-li-tin laáp ñaát laïi heát. 26:16 A-bi-meâ-leùc noùi cuøng Y-saùc raèng: Haơy ra khoûi nôi ta, v́ ngöôi thaïnh vöôïng hôn chuùng ta boäi phaàn. 26:17 Vaäy, Y-saùc boû choán naày ñi ñeán ñoùng traïi taïi truơng Gheâ-ra vaø ôû ñoù. 26:18 Y-saùc beøn ñaøo laïi maáy caùi gieáng ngöôøi ta ñaơ ñaøo trong ñôøi Aùp-ra-ham, cha ḿnh, maø ḅ daân Phi-li-tin laáp ñaát laïi khi Aùp-ra-ham qua ñôøi, vaø ñaët teân maáy gieáng ñoù nhö teân cuûa cha ḿnh ñaơ ñaët. 26:19 Caùc ñaày tôù cuûa Y-saùc coøn ñaøo theâm gieáng nôi truơng, gaëp ñöôïc moät gieáng nöôùc maïch. 26:20 Nhöng boïn chaên chieân Gheâ-ra tranh giaønh cuøng boïn chaên chieân cuûa Y-saùc, maø raèng: Ngöôøi ñoù cuûa chuùng ta; neân ngöôøi ñaët teân gieáng naày laø EÂ-seùt. V́ boïn chaên chieân ñoù coù tranh giaønh cuøng ḿnh. 26:21 Keá aáy, caùc ñaày tôù ñaøo moät gieáng khaùc, th́ ḅ tranh giaønh nhau nöơa; ngöôøi ñaët teân gieáng naày laø Sít-na. 26:22 Ñoaïn, ngöôøi boû choă ñoù ñi ñaøo moät gieáng khaùc; veà gieáng naày, hoï khoâng tranh giaønh nhau, neân ngöôøi ñaët teân laø Reâ-hoâ-boát, maø raèng: Baây giôø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ñeå cho chuùng ta ñöôïc roäng raơi, vaø ta seơ ñaëng tḥnh vöôïng trong xöù. 26:23 Y-saùc ôû ñoù ñi, dôøi leân Beâ-e-Seâ-ba. 26:24 Ñeâm ñoù Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ñeán cuøng ngöôøi vaø phaùn raèng: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, cha ngöôi; chôù sôï chi, ta ôû cuøng ngöôi, seơ ban phöôùc cho vaø theâm doøng doơi ngöôi, v́ côù Aùp-ra-ham laø toâi tôù ta. 26:25 Y-saùc laäp moät baøn thôø, caàu khaån danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø ñoùng traïi taïi ñoù. Ñoaïn, caùc ñaày tôù ngöôøi ñaøo moät caùi gieáng taïi nôi aáy. 26:26 Vua A-bi-meâ-leùc ôû Gheâ-ra ñi ñeán vieáng Y-saùc, coù A-hu-saùt, baïn ḿnh, vaø Phi-coân, quan toång binh ḿnh, ñi theo. 26:27 Y-saùc beøn hoûi raèng: Caùc ngöôøi gheùt toâi, ñaơ ñuoåi toâi ra khoûi nôi ḿnh, sao coøn ñi ñeán toâi maø chi? 26:28 Chuùng ñaùp raèng: Chuùng toâi ñaơ thaáy roơ raøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä ngöôøi, neân noùi vôùi nhau raèng: Phaûi coù moät lôøi theà giöơa chuùng toâi vaø ngöôøi, ñeå chuùng ta keát giao öôùc vôùi ngöôøi. 26:29 Haơy theà raèng: Ngöôøi chaúng bao giôø laøm haïi chuùng toâi, nhö chuùng toâi ñaơ khoâng ñoäng ñeán ngöôøi, chæ haäu ñaơi ngöôøi vaø cho ñi b́nh yeân. Baây giôø ngöôøi ñöôïc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban phöôùc cho. 26:30 Y-saùc baøy moät böơa tieäc, caùc ngöôøi ñoàng aên uoáng. 26:31 Qua ngaøy sau, chuùng ñaäy sôùm, laäp lôøi theà vôùi nhau. Roài, Y-saùc ñöa caùc ngöôøi ñoù ñi veà b́nh yeân. 26:32 Cuøng trong ngaøy ñoù, caùc ñaày tôù cuûa Y-saùc ñeán ñem tin cho ngöôøi hay veà gieáng hoï ñaơ ñaøo, raèng: Chuùng toâi ñaơ thaáy coù nöôùc. 26:33 Ngöôøi beøn ñaët teân caùi gieáng ñoù laø Si-ba. V́ côù ñoù neân teân thaønh aáy laø Beâ-e-Seâ-ba cho ñeán ngaøy nay. 26:34 Khi EÂ-sau ñöôïc boán möôi tuoåi, cöôùi Giu-ñít, con gaùi cuûa Beâ-e-ri, ngöôøi Heâ-tít; vaø Baùch-maùt, con gaùi cuûa EÂ-loân, cuơng ngöôøi Heâ-tít. 26:35 Hai daâu ñoù laø moät söï cay ñaéng loøng cho Y-saùc vaø Reâ-be-ca.

Sáng-thế Ký 27

1:1 Bôûi Y-saùc ñaơ giaø, maét laøng chaúng thaáy ñöôïc nöơa, beøn goïi EÂ-sau, con tröôûng nam, maø raèng: Hôơi con! EÂ-sau thöa raèng: Coù con ñaây. 27:2 Ngöôøi beøn noùi raèng: Naày, cha ñaơ giaø roài, chaúng bieát ngaøy naøo phaûi cheát; 27:3 vaäy baây giôø, cha xin con haơy laáy khí giôùi, oáng teân vaø cung con, ra ñoàng saên tḥt röøng cho cha, 27:4 doïn moät moùn ngon tuøy theo cha sôû thích; roài daâng leân cho cha aên, ñaëng linh hoàn cha chuùc phöôùc cho con tröôùc khi cheát. 27:5 Vaû, ñöông khi Y-saùc noùi cuøng EÂ-sau con trai ḿnh, th́ Reâ-be-ca coù nghe. EÂ-sau beøn ra ñoàng saên tḥt röøng ñaëng ñem veà cho cha. 27:6 Reâ-be-ca noùi cuøng Gia-coáp, con trai ḿnh, raèng: Naày, meï coù nghe cha noùi cuøng EÂ-sau, anh con, vaø daën raèng: 27:7 Haơy ñem tḥt röøng veà cho cha, doïn moät moùn ngon cha aên; ñaëng tröôùc khi qua ñôøi, cha seơ chuùc phöôùc cho con tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:8 Vaäy, con ôi! baây giôø, haơy nghe meï vaø laøm theo lôøi meï bieåu: 27:9 Haơy ra ngoaøi baày, baét hai deâ con toát, roài meï seơ doïn cho cha con moät moùn ngon, tuøy theo ngöôøi sôû thích; 27:10 con seơ ñem cho cha aên, ñaëng ngöôøi chuùc phöôùc con tröôùc khi qua ñôøi. 27:11 Gia-coáp thöa laïi cuøng meï raèng: Thöa meï, EÂ-sau, anh con, coù loâng, coøn con laïi khoâng. 27:12 Coù leơ cha seơ rôø ḿnh chaêng, coi con nhö keû phænh gaït, th́ con chaéc laáy cho ḿnh söï ruûa saû, chôù chaúng phaûi söï chuùc phöôùc ñaâu. 27:13 Meï ñaùp raèng: Con ôi! xin söï ruûa saû ñoù ñeå cho meï cḥu; haơy cöù nghe lôøi meï, ra baét hai deâ con. 27:14 Vaäy, Gia-coáp ñi baét hai deâ con, ñem laïi cho meï, laøm moùn ngon, tuøy theo cha sôû thích. 27:15 Ñoaïn Reâ-be-ca laáy quaàn aùo toát nhöùt cuûa EÂ-sau, con tröôûng nam, saün ñeå trong nhaø, maø maëc vaøo cho Gia-coáp, con uùt ḿnh; 27:16 roài ngöôøi laáy da deâ con bao hai tay vaø coå, v́ tay vaø coå Gia-coáp khoâng coù loâng. 27:17 Reâ-be-ca beøn ñeå moùn ngon vaø baùnh cuûa ḿnh ñaơ doïn vaøo tay con uùt ḿnh. 27:18 Gia-coáp böng ñeán cha ḿnh vaø noùi raèng: Thöa cha! Y-saùc ñaùp: Coù cha ñaây; con laø ñöùa naøo ñoù? 27:19 Gia-coáp thöa: Toâi laø EÂ-sau, con tröôûng nam cuûa cha; con ñaơ laøm theo lôøi cha daën bieåu; xin cha daäy, ngoài aên laáy tḥt saên cuûa con, ñaëng linh hoàn cha seơ chuùc phöôùc cho con. 27:20 Y-saùc hoûi raèng: Sao con ñi saên ñöôïc mau theá? Thöa raèng: Aáy nhôø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha xui toâi gaëp mau vaäy. 27:21 Y-saùc noùi cuøng Gia-coáp raèng: Hôơi con! haơy laïi gaàn ñaëng cha rôø thöû xem coù phaûi laø EÂ-sau, con cuûa cha chaêng? 27:22 Gia-coáp beøn laïi gaàn Y-saùc; ngöôøi rôø vaø noùi raèng: Tieáng noùi th́ cuûa Gia-coáp, coøn hai tay laïi cuûa EÂ-sau. 27:23 Ngöôøi chaúng nhaän bieát ñaëng v́ hai tay cuơng coù loâng nhö cuûa anh, laø EÂ-sau. Vaäy Y-saùc chuùc phöôùc cho. 27:24 Ngöôøi laïi hoûi raèng: Aáy con thaät laø EÂ-sau, con trai ta, phaûi chaêng? Gia-coáp thöa: Phaûi, con ñaây. 27:25 Y-saùc beøn noùi: Haơy doïn cho cha aên laáy tḥt saên cuûa con, ñaëng linh hoàn cha chuùc phöôùc cho con. Gia-coáp doïn cho ngöôøi aên, cuơng coù ñem röôïu cho ngöôøi uoáng nöơa. 27:26 Roài Y-saùc cha ngöôøi noùi raèng: Hôơi con! haơy laïi gaàn vaø hoân cha. 27:27 Gia-coáp beøn laïi gaàn vaø hoân ngöôøi. Y-saùc ñaùnh muøi thôm cuûa aùo con, lieàn chuùc phöôùc cho, vaø noùi raèng: Naày, muøi höông cuûa con ta Khaùc naøo muøi höông cuûa caùnh ñoàng maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho. 27:28 Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi cho con söông moùc treân trôøi xuoáng, Ñöôïc maøu môơ cuûa ñaát, vaø dö daät luùa ḿ cuøng röôïu. 27:29 Muoân daân phaûi phuïc con, Caùc nöôùc phaûi qú laïy tröôùc maët con! Haơy ñöôïc quyeàn chuû caùc anh em, Caùc con trai cuûa meï con phaûi qú laïy tröôùc maët con! Ai ruûa saû con seơ ḅ ruûa saû laïi, Ai caàu phöôùc cho con, seơ ñöôïc ban phöôùc laïi! 27:30 Vöøa khi Y-saùc chuùc phöôùc cho Gia-coáp xuoáng, vaø vöøa khi Gia-coáp luøi ra khoûi nôi cha ḿnh, th́ EÂ-sau, anh ngöôøi, ñi saên trôû veà. 27:31 Ngöôøi cuơng doïn moät moùn ngon, daâng leân cho cha vaø thöa raèng: Xin daäy, ngoài aên tḥt saên cuûa con trai cha, ñaëng linh hoàn cha chuùc phöôùc cho con. 27:32 Y-saùc, cha ngöôøi, hoûi: Con laø ñöùa naøo? Thöa raèng: Toâi laø EÂ-sau, con tröôûng nam cuûa cha. 27:33 Y-saùc laáy laøm caûm ñoäng qua ñoăi maø noùi raèng: Vaäy, coøn ñöùa naøo ñaơ saên tḥt röøng, vaø ñaơ daâng leân cho cha ñoù? Tröôùc khi con veà, cha ñaơ aên heát roài, vaø chuùc phöôùc cho noù; noù laïi seơ ñöôïc ban phöôùc vaäy. 27:34 Vöøa nghe döùt lôøi cha, th́ EÂ-sau la leân moät tieáng raát lôùn, vaø raát thaûm thieát maø thöa cuøng cha raèng: Cha ôi! xin haơy chuùc phöôùc cho con luoân nöơa! 27:35 Nhöng Y-saùc laïi ñaùp: Em con ñaơ duøng möu keá ñeán cöôùp söï chuùc phöôùc cuûa con roài. 27:36 EÂ-sau lieàn noùi raèng: Coù phaûi v́ ngöôøi ta goïi noù laø Gia-coáp maø ñoù hai laàn chieám laáy ṿ toâi roài chaêng? Noù ñaơ chieám quyeàn tröôûng nam toâi, vaø laïi baây giôø coøn chieám söï phöôùc laønh cuûa toâi nöơa. Tieáp raèng: Cha chaúng coù daønh söï chuùc phöôùc chi cho toâi sao? 27:37 Y-saùc ñaùp raèng: Naày, cho ñaơ laäp noù leân laøm chuû con, vaø ñaơ cho caùc anh em laøm toâi noù; vaø ñaơ döï ḅ luùa ḿ vaø röôïu cho noù. Vaäy, cha seơ laøm chi cho con ñaây? 27:38 EÂ-sau thöa raèng: Cha ôi! cha chæ coù söï chuùc phöôùc ñoù thoâi sao? Haơy chuùc phöôùc cho con vôùi, cha! Roài EÂ-sau caát tieáng leân khoùc. 27:39 Y-saùc cha ngöôøi, ñaùp raèng: Naày, nôi con ôû seơ thieáu maøu môơ cuûa ñaát, Cuøng söông-moùc treân trôøi sa xuoáng. 27:40 Con seơ nhôø göôm môùi ñöôïc soáng. Vaø laøm toâi tôù cho em con. Song khi con löu laïc raøy ñoù mai ñaây, Seơ beû caùi aùch cuûa em treân coå con vaäy. 27:41 EÂ-sau trôû loøng gheùt Gia-coáp v́ côù cha ḿnh chuùc phöôùc cho ngöôøi, beøn noùi thaàm trong loøng raèng: Ngaøy tang cuûa cha ñaơ haàu gaàn; vaäy, ta seơ gieát Gia-coáp, em ta, ñi. 27:42 Hoï ñem lôøi EÂ-sau, con lôùn, thuaät laïi cuøng Reâ-be-ca, th́ ngöôøi sai goïi Gia-coáp, con uùt ḿnh, maø noùi raèng: Naày, EÂ-sau, anh con, toan gieát con ñeå baùo thuø. 27:43 Vaäy, baây giôø, hôơi con, haơy nghe lôøi meï, ñöùng daäy, chaïy troán qua nhaø La-ban, caäu con, taïi Cha-ran, 27:44 vaø haơy ôû cuøng ngöôøi ít laâu, cho ñeán luùc naøo côn giaän cuûa anh con qua heát. 27:45 Khi côn giaän anh con boû qua roài, vaø noù queân vieäc con ñaơ gaây neân vôùi noù, th́ meï seơ bieåu con veà. Coù leơ ñaâu meï phaûi cḥu maát caû hai ñöùa trong moät ngaøy ö? 27:46 Reâ-be-ca noùi cuøng Y-saùc raèng: Toâi ñaơ chaùn, khoâng muoán soáng nöơa, v́ côù maáy con gaùi hoï Heách. Neáu Gia-coáp cöôùi moät trong maáy con gaùi hoï Heách maø laøm vôï, töùc moät ngöôøi con gaùi trong xöù nhö caùc daân ñoù; thoâi, toâi coøn soáng maø chi?

Sáng-thế Ký 28

1:1 Y-saùc beøn goïi Gia-coáp, chuùc phöôùc cho vaø daën raèng: Con chôù choïn moät ngöôøi vôï naøo heát trong boïn con gaùi Ca-na-an. 28:2 Haơy ñöùng daäy, ñi qua xöù Pha-ñan-A-ram, taïi nhaø Beâ-tu-eân, oâng ngoaïi con, vaø cöôùi ôû ñoù moät ngöôøi vôï trong caùc con gaùi cuûa La-ban, laø caäu con. 28:3 Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng ban phöôùc cho con, laøm con sanh saûn, theâm nhieàu vaø trôû neân moät ñaùm daân ñoâng. 28:4 Caàu xin Ngaøi ban cho con vaø doøng doơi con phöôùc laønh cuûa Aùp-ra-ham, haàu cho xöù con ñaơ kieàu nguï seơ laøm saûn nghieäp cho con, töùc xöù Ngaøi ñaơ ban cho Aùp-ra-ham! 28:5 Roài Y-saùc sai Gia-coáp ñi qua xöù Pha-ñan-A-ram, ñeán nhaø La-ban, con trai Beâ-tu-eân, voán ngöôøi A-ram, laïi laø anh cuûa Reâ-beâ-ca, meï cuûa Gia-coáp vaø EÂ-sau. 28:6 EÂ-sau thaáy Y-saùc ñaơ chuùc phöôùc cho Gia-coáp, vaø sai ñi qua xöù Pha-ñan-A-ram ñaëng cöôùi vôï; vaø trong luùc ñöông chuùc phöôùc coù daën raèng: Chôù cöôùi vôï trong boïn con gaùi Ca-na-an; 28:7 laïi ñaơ thaáy Gia-coáp vaâng lôøi cha me ñi qua xöù Pha-ñan-A-ram ñoù, 28:8 th́ bieát raèng boïn con gaùi Ca-na-an khoâng vöøa yù Y-saùc, cha ḿnh; 28:9 neân ngöôøi beøn ñi ñeán nhaø Ích-ma-eân (ngoaøi hai ngöôøi vôï ñaơ coù roài) cöôùi theâm naøng Ma-ba-laùt, con gaùi cuûa Ích-ma-eân, chaùu noäi cuûa Aùp-ra-ham vaø em cuûa Neâ-ba-gioát. 28:10 Gia-coáp töø Beâ-e-Seâ-ba ñi ñeán Cha-ran, 28:11 tôùi moät choă kia, maët trôøi ñaơ khuaát, th́ qua ñeâm taïi ñoù. Ngöôøi laáy moät hoøn ñaù laøm goái ñaàu, vaø naèm nguû taïi ñoù; 28:12 beøn chieâm bao thaáy moät caùi thang baéc töø döôùi ñaát, ñaàu ñeán taän trôøi, caùc thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñi leân xuoáng treân thang ñoù. 28:13 Naày, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï treân ñaàu thang maø phaùn raèng: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, toå phuï ngöôi, cuøng laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc. Ta seơ cho ngöôi vaø doøng doơi ngöôi ñaát maø ngöôi ñöông naèm nguû ñaây. 28:14 Doøng doơi ngöôi seơ ñoâng nhö caùt buïi treân maët ñaát, traøn ra ñeán ñoâng taây nam baéc, vaø caùc chi hoï theá gian seơ nhôø ngöôi vaø doøng doơi ngöôi maø ñöôïc phöôùc. 28:15 Naày, ta ôû cuøng ngöôi, ngöôi ñi ñaâu, seơ theo ǵn giöơ ñoù, vaø ñem ngöôi veà xöù naày; v́ ta khoâng bao giôø boû ngöôi cho ñeán khi ta laøm xong nhöơng ñieàu ta ñaơ höùa cuøng ngöôi. 28:16 Gia-coáp thöùc giaác, noùi raèng: Thaät Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän coù trong nôi ñaây maø toâi khoâng bieát! 28:17 Ngöôøi baét sôï vaø noùi raèng: Choán naày ñaùng kinh khuûng thay thaät laø ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi, thaät laø cöûa cuûa trôøi! 28:18 Ngöôøi daäy sôùm, laáy hoøn ñaù cuûa ḿnh duøng goái ñaàu, döïng ñöùng leân laøm caây truï, ñoå daàu leân treân choùt truï ñoù; 28:19 roài ñaët teân choán naày laø Beâ-teân; coøn nguyeân khi tröôùc teân thaønh laø Lu-xô. 28:20 Gia-coáp beøn khaán vaùi raèng: Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi ôû cuøng toâi, ǵn giöơ toâi trong luùc ñi ñöôøng, cho baùnh aên, aùo maëc, 28:21 vaø neáu toâi trôû veà b́nh an ñeán nhaø cha toâi, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laø Ñöùc Chuùa Trôøi toâi. 28:22 Hoøn ñaù ñaơ duøng laøm truï ñaây seơ laø ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi, Vaø toâi seơ noäp laïi cho Ngaøi moät phaàn möôøi moïi cuûa caûi maø Ngaøi seơ cho toâi.

Sáng-thế Ký 29

1:1 Ñoaïn, Gia-coáp leân ñöôøng, ñi ñeán xöù cuûa daân Ñoâng phöông. 29:2 Ngöôøi nh́n xem, thaáy moät caùi gieáng trong ñoàng ruoäng, gaàn ñoù coù ba baày chieân naèm nghæ, v́ nôi naày laø choán ngöôøi ta cho caùc baày chieân uoáng nöôùc. Hoøn ñaù ñaäy treân mieäng gieáng raát lôùn. 29:3 Caùc baày chieân ñeàu hieäp laïi ñoù, roài hoï laên hoøn ñaù treân mieäng gieáng ra, cho caùc baày uoáng nöôùc; ñoaïn, laên ñaù laïi choă cuơ, ñaäy treân mieäng gieáng. 29:4 Gia-coáp hoûi maáy tay chaên chieân raèng: Hôơi caùc anh! caùc anh ôû ñaâu ñaây? Boïn ñoù ñaùp raèng: Chuùng toâi ôû Cha-ran ñeán. 29:5 Ngöôøi hoûi: Caùc anh coù bieát La-ban, con trai Na-coâ, chaêng? Ñaùp raèng: Chuùng toâi bieát. 29:6 Laïi hoûi: Ngöôøi ñoù ñöôïc maïnh gioûi chaêng? Ñaùp raèng: Ngöôøi vaăn ñöôïc maïnh gioûi, vaø naày, Ra-cheân, con gaùi ngöôøi, döông ñi ñeán cuøng baày chieân kia. 29:7 Ngöôi noùi: Naày, trôøi haơy coøn sôùm, chöa phaûi laø giôø nhoùm hieäp caùc suùc vaät; vaäy, caùc anh haơy cho baày chieân uoáng nöôùc, roài thaû ñi aên laïi ñi. 29:8 Ñaùp raèng: Chuùng toâi laøm nhö vaäy chaúng ñöôïc; phaûi ñôïi caùc baày hieäp laïi ñuû heát roài, baáy giôø môùi laên hoøn ñaù treân mieäng gieáng ra, cho baày uoáng nöôùc ñöôïc. 29:9 Vaû, ñöông luùc ngöôøi coøn noùi chuyeän cuøng boïn ñoù, th́ Ra-cheân daét baày chieân cuûa cha naøng ñeán, vi naøng voán laø ngöôøi chaên chieân. 29:10 Khi vöøa thaáy Ra-cheân, con gaøi La-ban, caäu ḿnh, th́ ngöôøi lieàn laïi gaàn laên hoøn ñaù ra khoûi mieäng gieáng, cho baày chieân cuûa La-ban, caäu ḿnh, uoáng nöôùc. 29:11 Gia-coáp hoân Ra-cheân, caát tieáng leân khoùc; 29:12 roài noùi cho naøng bieát raèng ḿnh laø baø con vôùi cha naøng, töùc con trai cuûa Reâ-beâ-ca. Naøng beøn chaïy veà thuaät laïi cho cha hay. 29:13 Vöøa khi nghe noùi Gia-coáp, con trai cuûa em gaùi ḿnh, th́ La-ban chaïy ñeán tröôùc maët ngöôøi, oâm choaøng laáy maø hoân, roài môùi vaøo nhaø. Gia-coáp thuaät laïi cho La-ban nghe caùc vieäc ñaơ xaûy qua. 29:14 La-ban beøn ñaùp raèng: Thaät vaäy, chaùu laø coát nhuïc cuûa caäu; roài Gia-coáp ôû moät thaùng cuøng caäu. 29:15 Ñoaïn, La-ban noùi cuøng Gia-coáp raèng: v́ côù chaùu laø baø con cuûa caäu, chaùu giuùp coâng khoâng cho caäu thoâi sao? Tieàn coâng bao nhieâu haơy noùi cho caäu bieát. 29:16 Vaû, La-ban coù hai con gaùi, con lôùn teân laø Leâ-a; con nhoû teân laø Ra-cheân. 29:17 Maét Leâ-a yeáu, coøn Ra-cheân h́nh dung ñeïp ñeơ, veû maët toát töôi. 29:18 Gia-coáp yeâu Ra-cheân neân noùi raèng: V́ naøng Ra-cheân, con uùt caäu, toâi seơ giuùp vieäc trong baûy naêm. 29:19 La-ban traû lôøi raèng: Thaø caäu gaû noù cho chaùu hôn laø gaû cho moät ngöôøi khaùc; haơy ôû vôùi caäu. 29:20 Vaäy, Gia-coáp v́ Ra-cheân, phaûi giuùp vieäc trong baûy naêm: nhöng bôûi yeâu naøng, neân coi baûy naêm baèng chöøng ñoâi ba böơa. 29:21 Keá ñoù, Gia-coáp noùi cuøng La-ban raèng: Haïn toâi ñaơ maơn roài; ñaâu! xin caäu haơy giao vôï toâi laïi ñaëng toâi ñeán gaàn cuøng naøng. 29:22 La-ban beøn môøi caùc ngöôøi trong xoùm, baøy moät böơa tieäc; 29:23 ñeán chieàu toái, baét Leâ-a, con gaùi ḿnh, ñöa cho Gia-coáp, roài chaøng ñeán cuøng naøng. 29:24 La-ban laïi caét con ñoøi Xinh-ba theo haàu Leâ-a, con gaùi ḿnh. 29:25 Saùng böơa sau, môùi bieát laø naøng Leâ-a, th́ Gia-coáp hoûi La-ban raèng: Caäu ñaơ ñaơi toâi caùch chi vaäy? Coù phaûi v́ Ra-cheân maø toâi môùi giuùp vieäc cho nhaø caäu chaêng? Sao caäu löøa-gaït toâi? 29:26 La-ban ñaùp raèng: Phong tuïc ôû ñaây chaúng phaûi ñöôïc gaû em uùt tröôùc, roài cḥ caû sau. 29:27 Haơy ôû vôùi ñöùa naày troïn moät tuaàn ñi, roài ta seơ gaû luoân ñöùa kia cho; veà ñöùa kia chaùu phaûi giuùp coâng cho caäu theâm baûy naêm nöơa. 29:28 Gia-coáp theo lôøi, ôû cuøng Leâ-a troïn moät tuaàn, roài La-ban gaû Ra-cheân con gaùi ḿnh, cho chaøng, 29:29 vaø caét con ñoøi Bi-la theo haàu Ra-cheân con gaùi ḿnh. 29:30 Gia-coáp ñi laïi cuøng Ra-cheân, thöông yeâu naøng hôn Leâ-a. Vaäy, ngöôøi ôû giuùp vieäc nhaø La-ban theâm baûy naêm nöơa. 29:31 Ñöùc Gieâ-hoâ-va thaáy Leâ-a ḅ gheùt, beøn cho naøng sanh saûn; coøn Ra-cheân laïi son seû. 29:32 Leâ-a thoï thai, sanh moät con trai, ñaët teân Ru-beân; v́ noùi raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ thaáy söï cöïc khoå toâi; baây giôø choàng seơ yeâu meán toâi. 29:33 Naøng thoï thai nöơa vaø sanh moät con trai, ñaët teân Si-meâ-oân; v́ noùi raèng. Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù nghe bieát toâi ḅ gheùt, neân cho theâm ñöùa naøy. 29:34 Naøng thoï thai nöơa vaø sanh moät con trai; naøng raèng: Laàn naày choàng seơ dính díu cuøng toâi, v́ toâi ñaơ sanh cho ngöôøi ba con trai; bôûi côù ñoù, ñaët teân laø Leâ-vi. 29:35 Naøng thoï thai nöơa, sanh moät con trai, vaø noùi raèng: Laàn naày toâi ngôïi khen Ñöùc Gieâ-hoâ-va; v́ côù aáy, ñaët teân laø Giu-da. Ñoaïn, naøng thoâi thai ngheùn.

Sáng-thế Ký 30

1:1 Ra-cheân thaáy ḿnh chaúng sanh con cho Gia-coáp, th́ ñem loøng ghen gheùt cḥ, noùi cuøng Gia-coáp raèng: Haơy cho toâi coù con, baèng khoâng, toâi cheát. 30:2 Gia-coáp noåi giaän cuøng Ra-cheân maø raèng: Haù ta ñöôïc thay quyeàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va, maø khoâng cho ngöôi sanh saûn sao? 30:3 Ra-cheân raèng: Naày con ñoøi Bi-la cuûa toâi, haơy laïi cuøng noù, haàu cho noù sanh ñeû thay cho toâi, ñaëng phaàn toâi bôûi noù cuơng coù con nöơa. 30:4 Vaäy, Ra-cheân ñöa Bi-la laøm haàu Gia-coáp, vaø ngöôøi ñi laïi cuøng naøng. 30:5 Bi-la thoï thai, sanh moät con trai cho Gia-coáp. 30:6 Ra-cheân raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ xeùt toâi coâng b́nh, nhaäm lôøi toâi, neân cho toâi moät con trai; v́ côù aáy, naøng ñaët teân ñöùa trai ñoù laø Ñan. 30:7 Bi-la, con ñoøi cuûa Ra-cheân, thoï thai nöơa, vaø sanh moät con trai thöù nh́ cho Gia-coáp. 30:8 Ra-cheân raèng: Toâi ñaơ heát söùc choáng cöï vôùi cḥ toâi, vaø toâi ñöôïc thaéng; v́ côù aáy, naøng ñaët teân ñöùa trai naày laø Neùp-ta-li. 30:9 Leâ-a thaáy ḿnh thoâi sanh saûn, beøn baét Xinh-ba, con ñoøi ḿnh, laøm haàu cho Gia-coáp. 30:10 Xinh-ba, con ñoøi cuûa Leâ-a, sanh moät con trai cho Gia-coáp. 30:11 Leâ-a raèng: Phöôùc bieát döôøng bao! roài ñaët teân ñöùa trai ñoù laø Gaùt. 30:12 Xinh ba, con ñoøi cuûa Leâ-a, sanh moät con trai thöù nh́ cho Gia-coáp; 30:13 th́ Leâ-a raèng: Toâi laáy laøm vui möøng döôøng bao! v́ caùc con gaùi seơ xöng ta ñöôïc phöôùc; naøng beøn ñaët teân ñöùa trai ñoù laø A-se. 30:14 Nhaèm muøa gaët luùa ḿ, Ru-beân ñi ra ñoàng gaëp ñöôïc nhöơng traùi phong giaø, ñem veà daâng cho Leâ-a, meï ḿnh. Ra-cheân beøn noùi cuøng Leâ-a raèng: Xin cḥ haơy cho toâi nhöơng traùi phong giaø cuûa con cḥ ñoù. 30:15 Ñaùp raèng: Cöôùp choàng tao haù laø moät vieäc nhoû sao, neân maày coøn muoán laáy traùi phong giaø cuûa con trai tao nöơa? Ra-cheân raèng: ÖØ thoâi! choàng ta haơy ôû cuøng cḥ toái ñeâm nay, ñoåi cho traùi phong giaø cuûa con cḥ ñoù. 30:16 Ñeán chieàu, Gia-coáp ôû ngoaøi ñoàng veà, th́ Leâ-a ñeán tröôùc maët ngöôøi maø noùi raèng: Chaøng haơy laïi cuøng toâi, v́ toâi ñaơ duøng traùi phong giaø cuûa con toâi cḥu thueâ ñöôïc chaøng; vaäy, ñeâm ñoù ngöôøi laïi naèm cuøng naøng. 30:17 Ñöùc Chuùa Trôøi nhaäm lôøi Leâ-a, naøng thoï thai vaø sanh cho Gia-coáp moät con trai thöù naêm. 30:18 Naøng raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ ñeàn coâng toâi, v́ côù toâi ñaơ trao con ñoøi cho choàng; vaäy, naøng ñaët teân ñöùa con trai ñoù laø Y-sa-ca. 30:19 Leâ-a thoï thai nöơa, sanh moät con trai thöù saùu cho Gia-coáp, 30:20 beøn noùi raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho toâi moät vaät quí baùu; laàn naày choàng seơ ôû cuøng toâi, v́ ñaơ sanh cho ngöôøi saùu con trai roài. Naøng ñaët teân ñöùa con trai naày laø Sa-bu-loân. 30:21 Keá ñoù, naøng sanh moät con gaùi, ñaët teân laø Ñi-na. 30:22 Ñöùc Chuùa Trôøi nhôù laïi Ra-cheân, beøn nhaäm lôøi vaø cho naøng sanh saûn. 30:23 Naøng thoï thai, sanh moät con trai, maø raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ röûa söï xaáu hoå cho toâi roài; 30:24 beøn ñaët teân ñöùa trai ñoù laø Gioâ-seùp; laïi noùi raèng: Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va theâm cho moät con trai nöơa! 30:25 Khi Ra-cheân ñaơ sanh Gioâ-seùp th́ Gia-coáp thöa cuøng La-ban raèng: Xin caäu cho toâi thoâi, ñaëng trôû veà queâ höông toâi; 30:26 xin giao vôï vaø con laïi cho toâi, maø toâi ñaơ ñaëng v́ côù giuùp caäu, ñeå toâi ñi; bôûi caäu cuơng bieát raèng toâi ñaơ giuùp coâng vieäc cho caäu theå naøo. 30:27 La-ban ñaùp raèng: Öôùc ǵ caäu ñöôïc nhôø ôn chaùu! Caäu cuơng ñoaùn roơ raøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ v́ chaùu maø ban phöôùc cho caäu vaäy. 30:28 Laïi noùi raèng: Chaùu haơy ṇ̃nh coâng giaù chaùu ñi, roài caäu seơ traû cho! 30:29 Gia-coáp ñaùp: Caäu bieát toâi giuùp ñôơ caäu theå naøo, vaø veà tay toâi baày suùc vaät caäu ñöôïc ra sao. 30:30 Tröôùc khi toâi ñeán, suùc vaät cuûa caäu thaät ít, nhöng töø khi toâi ñeán ôû, th́ theâm nhieàu quaù boäi. Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho caäu töø khi toâi böôùc chôn vaøo nhaø naày; baây giôø bieát chöøng naøo toâi seơ ñöôïc lo vieäc nhaø toâi? 30:31 La-ban raèng: Caäu seơ cho chaùu caùi ǵ baây giôø? Ñaùp raèng: Seơ chaúng cho toâi chi caû. Neáu thuaän theo lôøi naày, th́ toâi seơ cho aên vaø chaên baày suùc vaät caäu nöơa: 30:32 Ngaøy nay toâi seơ ñi kieåm soaùt caùc baày chieân vaø baày deâ cuûa caäu; trong baày chieân baày deâ, heă con naøo coù raèn, coù ñoám, cuøng chieân saéc ñen, th́ toâi seơ ñeå rieâng ra; aáy seơ laø phaàn coâng giaù cuûa toâi ñoù. 30:33 Moät mai caäu ñi xem xeùt coâng giaù toâi, th́ loøng ngay thaúng toâi seơ laøm chöùng tröôùc maët caäu. Heă ôû veà phaàn beân toâi, caùc con deâ naøo khoâng coù raèn vaø ñoám, caùc chieân con naøo khoâng coù saéc ñen, th́ seơ cho laø aên caép. 30:34 La-ban ñaùp: ÖØ thoâi! ñöôïc nhö lôøi chaùu noùi. 30:35 Chaùnh ngaøy ñoù, La-ban lieàn ñeå rieâng caùc deâ ñöïc coù soïc, coù ñoám, caùc deâ caùi ñoù raèn, coù ñoám, caùc vaät naøo coù ñeùm traéng vaø caùc chieân con coù saéc ñen, giao cho maáy con trai ḿnh; 30:36 roài ñeå Gia-coáp cuøng ḿnh ôû caùch xa nhau chöøng ba ngaøy ñöôøng; Gia-coáp beøn chaên baày suùc vaät cuûa La-ban chæ coøn laïi. 30:37 Ñoaïn, Gia-coáp laáy nhaønh baïch döông, nhaønh boà ñaøo vaø nhaønh baù-tieân töôi, loät voû ñeå baøy laèn da traéng ôû trong ra. 30:38 Ngöôøi ñeå nhöơng nhaønh ñaơ loät voû trong maùng tröôùc maët con chieân, laø nôi caùc thuù ñoù ñeán uoáng; khi ñeán uoáng nöôùc th́ con chieân coù giao hieäp nhau. 30:39 Caùc con chieân ngoù thaáy nhöơng nhaønh ñoù maø giao hieäp nhau th́ sanh chieân con coù soïc, coù raèn vaø coù ñoám. 30:40 Gia-coáp ñeå rieâng chieân con ra, roài ñeå chieân caùi trong baày cuûa La-ban tröôùc maët caùc con coù soïc vaø coù saéc ñen; nhöng baày ḿnh th́ rieâng ra, khoâng ñeå gaàn baày cuûa La-ban. 30:41 Vaû, moïi laàn caùc con chieân maïnh maäp giao hieäp, th́ Gia-coáp ñeå caùc nhaønh ñoù döôùi maét trong maùng uoáng nöôùc, ñaëng chuùng noù ñoái nhaønh maø giao hieäp cuøng nhau. 30:42 Nhöng khi naøo con chieân gaày oám, th́ ngöôøi khoâng ñeå nhaønh nhö vaäy; theá th́, caùc chieân con gaày oám ñeå veà phaàn La-ban, coøn chieân con maïnh maäp laïi veà phaàn Gia-coáp. 30:43 Vaäy, ngöôøi trôû neân raát giaøu, coù nhieàu baày suùc vaät, toâi trai, tôù gaùi, laïc ñaø vaø löøa.

Sáng-thế Ký 31

1:1 Gia-coáp ñöôïc nghe lôøi caùc con La-ban noùi raèng: Gia-coáp ñaơ laáy heát gia taøi cha ta, vaø v́ nhôø cuûa cha ta, neân môùi ñöôïc giaøu coù döôøng aáy. 31:2 Gia-coáp cuơng ñeå yù coi neùt maët caäu, nhaän bieát raèng ngöôøi chaúng ñoái ôû vôùi ḿnh nhö tröôùc nöơa. 31:3 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Gia-coáp raèng: Haơy trôû veà xöù cuûa toå phuï ngöôi, choán baø con ngöôi, ta seơ phuø hoä ngöôi. 31:4 Gia-coáp beøn sai ngöôøi goïi Ra-cheân vaø Leâ-a ñeán nôi caàm baày suùc vaät cuûa ḿnh ngoaøi ñoàng, 31:5 vaø noùi cuøng hoï raèng: Ta thaáy saéc maët cha hai ngöôi ñoái cuøng ta chaúng coøn nhö tröôùc nöơa, nhöng nhôø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha ta phuø hoä ta. 31:6 Chaùnh hai ngöôi cuơng bieát raèng ta ñaơ giuùp cha hai ngöôi heát söùc, 31:7 coøn cha hai ngöôi laïi khinh baïc vaø möôøi laàn thay ñoåi coâng giaù ta; nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng cho pheùp ngöôøi laøm haïi ta chuùt naøo. 31:8 Khi ngöôøi daïy raèng: Caùc con chieân coù ñoám duøng laøm coâng giaù ngöôi, quaû caùc con chieân ñeàu sanh con ra coù soïc. 31:9 Theá th́, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ baét suùc vaät cuûa cha hai ngöôi cho ta ñoù! 31:10 Ñöông trong luùc chieân giao hieäp nhau, ta nhöôùng maét leân, chieâm bao thaáy caùc chieân ñöïc ñöông giao hieäp cuøng chieân caùi ñeàu coù soïc, coù raèn vaø coù ñoám. 31:11 Thieân söù Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng ta trong moäng raèng: Hôơi Gia-coáp! Ta beøn thöa: Coù toâi ñaây. 31:12 Thieân söù raèng: Hôơi nhöôùng maét leân maø nh́n: heát thaûy chieân ñöïc ñöông giao hieäp cuøng chieân caùi ñeàu coù soïc, coù raèn vaø coù ñoám; v́ ta ñaơ thaáy caùch La-ban aên ôû cuøng ngöôi roài. 31:13 Ta ñaây laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Beâ-teân, töùc nôi ngöôi ñaơ thoa daàu ñaàu caây truï vaø ñaơ khaán vaùi ta. Baây giôø, haơy ñöùng daäy, ra khoûi xöù baày vaø trôû veà xöù cuûa baø con ngöôi. 31:14 Ra-cheân vaø Leâ-a ñaùp cuøng ngöôøi maø raèng: Chuùng toâi coøn moät phaàn chi hay laø cô nghieäp chi nôi nhaø cha chuùng toâi chaêng? 31:15 V́ ngöôøi ñaơ gaû baùn chuùng toâi vaø aên xaøi heát tieàn baïc baùn nöơa, haù ngöôøi chaúng ñaơi chuùng toâi nhö ngöôøi döng ö? 31:16 Caùc taøi vaät maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaït nôi tay cha chuùng toâi töùc laø cuûa chuùng toâi vaø cuûa con caùi chuùng toâi. Vaäy baây giôø, chaøng haơy laøm theo moïi lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaûi daïy. 31:17 Gia-coáp beøn ñöùng daäy, ñôơ vôï vaø con leân löng laïc ñaø, 31:18 daăn heát thaûy suùc vaät vaø cuûa caûi ḿnh, töùc suùc vaät ḿnh ñaơ gaây döïng ôû Pha-ñan-A-ram, ñaëng trôû veà cuøng Y-saùc, cha ḿnh, ôû Ca-na-an. 31:19 Trong luùc La-ban maéc ñi hôùt loâng chieân ngöôøi, th́ Ra-cheân aên caép caùc pho töôïng thôø trong nhaø cuûa cha ḿnh. 31:20 Gia-coáp gaït La-ban, v́ khoâng noùi raèng, ḿnh muoán ñi troán. 31:21 Vaäy, ngöôøi ñöùng daäy, ñem theo heát thaûy taøi vaät ḿnh, troán ñi ngang qua soâng, thaúng tuoát veà nuùi Ga-la-aùt. 31:22 Ñeán ngaøy thöù ba, ngöôøi ta hoïc laïi cuøng La-ban raèng Gia-coáp ñaơ troán ñi roài. 31:23 Ngöôøi beøn ñem caùc anh em ḿnh ñuoåi theo Gia-coáp trong baûy ngaøy ñöôøng, vaø theo ḳp taïi nuùi Ga-la-aùt. 31:24 Nhöng trong côn chieâm bao luùc ban ñeâm, Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán cuøng La-ban, ngöôøi A-ram, maø phaùn raèng: Daàu laønh daàu döơ, theá naøo ngöôi khaù giöơ ḿnh ñöøng noùi chi cuøng Gia-coáp heát. 31:25 Vaäy, La-ban theo ḳp Gia-coáp. Vaû, Gia-coáp ñöông ñoùng traïi treân nuùi; La-ban vaø caùc anh em ngöôøi cuơng ñoùng traïi treân nuùi Ga-la-aùt. 31:26 La-ban noùi cuøng Gia-coáp raèng: Chaùu ñaơ laøm chi vaäy? Chaùu ñaơ gaït caäu vaø daăn maáy ñöùa gaùi caäu nhö phu tuø giaëc. 31:27 Sao troán nheïm, gaït vaø khoâng cho caäu hay tröôùc? Coù leơ caäu ñöa ñi raát vui veû, tieáng haùt, tieáng ñôøn vaø tieáng troáng phuï ñöa. 31:28 Chaùu laøm caùch daïi doät vaäy, khoâng ñeå cho caäu hoân con trai vaø con gaùi caäu. 31:29 Tay caäu coù ñuû quyeàn laøm haïi chaùu; nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha chaùu ñaơ maùch baûo cuøng caäu toái hoâm qua raèng: Daàu laønh daàu döơ, ngöôi khaù giöơ ḿnh ñöøng noùi chi cuøng Gia-coáp heát. 31:30 Baây giôø, v́ loøng chaùu mong moûi veà nhaø cha chaùu, neân ñaơ ra ñi; nhöng côù sao chaùu laïi aên caép caùc pho töôïng caäu? 31:31 Gia-coáp ñaùp raèng: V́ côù toâi e caäu baét hai ngöôøi con gaùi laïi chaêng. 31:32 Nhöng t́m nôi ai ñöôïc caùc pho töôïng cuûa caäu, th́ ai ñoù seơ ḅ cheát ñi! Taïi tröôùc maët caùc anh em chuùng ta, caäu haơy kieåm soaùt caùc moùn nôi toâi ñi, vaø haơy laáy vaät chi thuoäc veà caäu. Vaû, Gia-coáp voán khoâng hay raèng Ra-cheân ñaơ troäm maáy pho töôïng ñoù. 31:33 Vaäy, La-ban vaøo traïi Gia-coáp, traïi Leâ-a, traïi hai ngöôøi ñoøi, chaúng t́m ñöôïc chi caû. Ñoaïn, ôû traïi Leâ-a böôùc ra ñi vaøo traïi Ra-cheân. 31:34 Vaû, Ra-cheân coù laáy maáy pho töôïng ñoù, giaáu döôùi baønh laïc ñaø, roài ngoài leân treân. La-ban soaùt luïc khaép traïi chaúng gaëp pho töôïng. 31:35 Naøng beøn thöa cuøng cha raèng: V́ trong ḿnh con coù vieäc rieâng cuûa ñôøn baø, neân ñöùng daäy röôùc chaúng ñöôïc; xin chuùa chôù giaän con chi heát. Ngöôøi kieám, nhöng chaúng thaáy pho töôïng ñaâu heát. 31:36 Gia-coáp beøn noåi giaän raày loän cuøng La-ban, maø raèng: Toâi coù aùn ǵ, toäi ǵ, maø caäu haèm haèm ñuoåi theo nhö vaäy! 31:37 Caäu ñaơ soaùt luïc caùc ñoà haønh lyù toâi, coù kieám ñöôïc moùn chi thuoäc veà nhaø caäu chaêng? Haơy ñem moùn ñoù ra tröôùc maët anh em toâi cuøng anh em caäu, ñaëng hoï xeùt ñoaùn ñoâi ta. 31:38 Ḱa, ñaơ hai möôi naêm toâi aên ôû nôi nhaø caäu, chieân cuøng deâ caäu naøo coù saûo thai, vaø toâi chaúng heà aên tḥt chieân ñöïc cuûa baày caäu bao giôø; 31:39 cuơng chaúng heà ñem veà cho caäu moät con naøo ḅ xeù; baèng coù, chính toâi cḥu ñeàn ñoù thoâi. Caäu côù ñoøi luoân nhöơng con ḅ aên caép ban ngaøy vaø aên troäm ban ñeâm. 31:40 Ban ngaøy toâi cḥu naéng noàng, ban ñeâm cḥu laïnh luøng, nguû naøo coù an giaác ñöôïc ñaâu. 31:41 Ñoù trong hai möôi naêm toâi ôû taïi nhaø caäu laø theá; trong möôøi boán naêm giuùp vieäc, ñeå ñöôïc hai con gaùi caäu, vaø saùu naêm ñaëng laơnh laáy baày suùc vaät cuûa caäu, maø caäu laïi coøn thay ñoåi möôøi laàn coâng giaù toâi. 31:42 Neáu Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha toâi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, laø Ñaáng maø Y-saùc kính sôï, khoâng phuø hoä toâi, chaéc baây giôø caäu ñuoåi toâi ra tay khoâng, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ xem thaáy noăi ñau-khoå toâi cuøng coâng vieäc hai tay toâi laøm, neân ñeâm qua Ngaøi ñaơ xeùt coâng b́nh roài ñoù. 31:43 La-ban ñaùp cuøng Gia-coáp maø raèng: Caùc ñöùa gaùi naày laø con cuûa caäu; caùc ñöùa treû naày laø treû cuûa caäu; caùc baày suùc vaät töùc laø baày suùc vaät cuûa caäu, vaø caùc vaät chi chaùu thaáy ñöôïc töùc laø cuûa caäu heát; ngaøy nay caäu seơ laøm chi ñöôïc cuøng caùc con gaùi hai laø caùc chaùu caäu ñoù? 31:44 Vaäy baây giôø, heø! chuùng ta keát-öôùc cuøng nhau, ñeå duøng laøm chöùng cho caäu vaø chaùu. 31:45 Gia-coáp laáy moät hoøn ñaù, döïng ñöùng leân laøm truï; 31:46 vaø noùi cuøng caùc anh em ḿnh raèng: Haơy löôïm goùp ñaù laïi. Chuùng beøn goùp ñaù laïi, chaát thaønh moät ñoáng, roài ngoài leân treân aên böơa. 31:47 La-ban ñaët treân ñoáng ñaù ñoù laø Y-eâ-ga Sa-ha-du-ta; coøn Gia-coáp keâu laø Ga-leùt. 31:48 La-ban noùi raèng: Ñoáng ñaù naày ngaøy nay laøm chöùng cho caäu vaø chaùu ñoù. Cho neân chuùng goïi laø Ga-leùt. 31:49 Maø cuơng goïi laø Mích-ba, v́ La-ban coù noùi theâm raèng: Khi chuùng ta phaân caùch nhau, caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va coi soùc caäu vaø chaùu. 31:50 Neáu chaùu haønh haï caùc con gaùi caäu, neáu cöôùi vôï khaùc nöơa, th́ haơy giöơ ḿnh! Chaúng phaûi ngöôøi thöôøng soi xeùt ta ñaâu, beøn laø Ñöùc Chuùa Trôøi laøm chöùng cho chuùng ta vaäy. 31:51 La-ban laïi noùi cuøng Gia-coáp raèng: Naày ñoáng ñaù, naày caây truï ḿnh caäu ñaơ döïng leân giöơa caäu vaø chaùu ñaây. 31:52 Ñoáng ñaù naày vaø caây truï naày laøm chöùng raèng caäu chaúng qua khoûi ñaây, ñi ñeán nôi chaùu, vaø chaùu cuơng chaúng vöôït khoûi ñaây, ñi ñeán nôi caäu, trong khi coù yù muoán laøm haïi nhau. 31:53 Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Na-coâ, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha caùc ngöôøi ñoù ñoaùn xeùt cho chuùng ta! Gia-coáp chæ Ñaáng cuûa Y-saùc, cha ḿnh, kính sôï maø theà. 31:54 Ñoaïn, ngöôøi daâng moät cuûa leă taïi treân nuùi, vaø môøi caùc anh em ḿnh duøng baùnh. Vaäy, chuùng duøng baùnh, roài ôû ban ñeâm treân nuùi. 31:55 La-ban daäy sôùm, hoân caùc con trai vaø caùc con gaùi ḿnh, vaø chuùc phöôùc cho, roài ñi trôû veà nhaø ḿnh.

Sáng-thế Ký 32

1:1 Gia-coáp cöù ñi ñöôøng, coù thieân söù Ñöùc Chuùa Trôøi gaëp ngöôøi. 32:2 Khi Gia-coáp thaáy caùc ṿ naày, noùi raèng: Aáy laø traïi quaân cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi! Neân ngöôøi ñaët teân choă ñoù laø Ma-ha-na-im. 32:3 Gia-coáp sai söù giaû ñeán tröôùc cuøng EÂ-sau, anh ḿnh, trong xöù Seâ-i-rô thuoäc veà ṇ̃a-phaän EÂ-ñoâm; 32:4 ngöôøi beøn daën raèng: Caùc ngöôi haơy thöa cuøng EÂ-sau, chuùa ta nhö vaày: Gia-coáp, keû toâi tôù chuùa, coù noùi nhö vaày raèng: Toâi ñaơ nguï taïi nhaø La-ban ñeán ngaøy nay; 32:5 coù boø, löøa, chieân, toâi trai, tôù gaùi; vaäy, xin sai ñi noùi cho chuùa hay tröôùc, haàu cho nhôø ñöôïc ôn tröôùc maët chuùa toâi. 32:6 Caùc söù giaû trôû veà noùi cuøng Gia-coáp raèng: Chuùng toâi ñaơ ñi ñeán EÂ-sau, anh cuûa chuû; naày ngöôøi ñöông ñem boán traêm ngöôøi ñeán ñeå röôùc chuû. 32:7 Gia-coáp raát sôï haơi vaø saàu naơo, beøn chia caùc daân ñi theo, cuøng caùc baày chieân, boø, laïc ñaø ra laøm hai ñoäi, maø raèng: 32:8 Neáu EÂ-sau ñeán haơm ñaùnh moät trong hai ñoäi, th́ ñoäi coøn laïi seơ thoaùt ñöôïc. 32:9 Ñoaïn, Gia-coáp caàu raèng: Hôơi Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï Aùp-ra-ham toâi! Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha Y-saùc toâi, töùc laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Ngaøi coù phaùn daïy toâi raèng: Haơy trôû veà xöù ngöôi vaø nôi baø con ngöôi, roài ta seơ laøm ôn cho ngöôi! 32:10 Toâi laáy laøm heøn moïn khoâng ñaùng cḥu caùc aân hueä vaø caùc ñieàu thaønh thöïc maø Ngaøi ñaơ laøm cho keû toâi tôù Ngaøi; v́ luùc tröôùc khi qua soâng Gioâ-ñanh chæ coù caây gaäy toâi, maø ngaøy nay toâi laïi trôû neân hai ñoäi quaân naày. 32:11 Vaäy, caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi giaûi cöùu toâi khoûi tay EÂ-sau, anh toâi, v́ e ngöôøi ñeán ñaùnh toâi vaø ñaùnh luoân meï vôùi con nöơa. 32:12 Vaû, Ngaøi coù noùi raèng: Quaû thaät vaäy, ta seơ laøm ôn cho ngöôi, vaø laøm cho doøng doơi ngöôi ñoâng nhö caùt baơi bieån, ngöôøi ta seơ khoâng bieát sao ñeám ñöôïc, v́ ñoâng ñuùc quaù. 32:13 Ngöôøi ôû ban ñeâm taïi ñoù, laáy caùc vaät coù hieän trong tay ñeå laøm moät cuûa leă daâng cho EÂ-sau, anh ḿnh, 32:14 laø hai traêm deâ caùi vaø hai chuïc deâ ñöïc; hai traêm chieân caùi vaø hai chuïc chieân ñöïc; 32:15 ba chuïc laïc ñaø caùi coù con ñöông buù, boán chuïc boø caùi vaø möôøi boø ñöïc; hai chuïc con löøa caùi vaø möôøi löøa con. 32:16 Roài, giao moăi baày rieâng ra nôi tay ñaày tôù ḿnh vaø daën raèng: Caùc ngöôi haơy ñi tröôùc ta vaø daăn baày naày caùch moät khoaûng ñeán baày kia. 32:17 Ngöôøi daën teân daăn baày ñi tröôùc heát nhö vaày: Khi EÂ-sau, sanh ta, gaëp vaø hoûi ngöôi raèng: Ngöôi ôû vôùi ai, ñi ñaâu, vaø baày suùc vaät tröôùc maët ngöôi ñoù thuoäc veà ai? 32:18 th́ haơy thöa raèng: Cuûa Gia-coáp, keû toâi tôù chuùa; aáy laø moät leă gôûi daâng cho EÂ-sau, chuùa toâi; vaø naày, chaùnh ḿnh ngöôøi ñöông theo sau. 32:19 Gia-coáp cuơng daën y lôøi cho teân daăn baày thöù nh́, thöù ba vaø heát thaûy ngöôøi theo coi chöøng caùc baày, vaø laïi noùi: Khi gaëp EÂ-sau, caùc ngöôi haơy nhôù lôøi ñoù, 32:20 vaø noùi nhö vaày: Naày, Gia-coáp, keû toâi tôù chuùa, ñöông theo sau chuùng toâi. V́ ngöôøi thaàm nghó raèng: Ḿnh ñem leă naày daâng tröôùc cho EÂ-sau nguoâi giaän ñaơ, roài ḿnh seơ giaùp maët sau; coù leơ ngöôøi tieáp röôùc ḿnh moät caùch thuaän hieäp ñoù. 32:21 Vaäy, leă naày ñem ñi tröôùc, coøn ngöôøi, ñeâm ñoù ôû laïi traïi. 32:22 Ban ñeâm, ngöôøi thöùc daäy, daăn hai vôï, hai teân ñoøi vaø möôøi moät ñöùa con ḿnh ñi qua raïch Gia-boác. 32:23 Ngöôøi ñem hoï qua raïch, vaø heát thaûy cuûa caûi ḿnh qua nöơa. 32:24 Vaû, moät ḿnh Gia-coáp ôû laïi; th́ coù moät ngöôøi vaät loän vôùi ḿnh ñöôïc raïng ñoâng. 32:25 Khi ngöôøi ñoù thaáy ḿnh khoâng thaéng noåi, beøn ñaùnh vaøo xöông hoâng Gia-coáp; xöông hoâng lieàn traët trong khi vaät loän. 32:26 Ngöôøi ñoù beøn noùi: Trôøi ñaơ raïng ñoâng roài; thoâi ñeå cho ta ñi; nhöng Gia-coáp ñaùp raèng: Toâi chaúng cho ngöôøi ñi ñaâu, neáu ngöôøi khoâng ban phöôùc cho toâi. 32:27 Ngöôøi ñoù hoûi: Teân ngöôi laø chi? Ñaùp raèng: Teân toâi laø Gia-coáp. 32:28 Ngöôøi laïi noùi: Teân ngöôi seơ chaúng laøm Gia-coáp nöơa, nhöng teân laø Y-sô-ra-eân, v́ ngöôi ñaơ coù vaät loän cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ngöôøi ta; ngöôi ñeàu ñöôïc thaéng. 32:29 Gia-coáp hoûi: Xin cho toâi bieát teân ngöôøi. Ñaùp raèng: Laøm sao ngöôi hoûi teân ta? Roài ngöôøi naày ban phöôùc cho Gia-coáp taïi ñoù. 32:30 Gia-coáp ñaët teân choă ñoù laø Pheâ-ni-eân, vaø noùi raèng: Toâi ñaơ thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi ñoái maët cuøng toâi vaø linh hoàn toâi ñöôïc giaûi cöùu. 32:31 Khi qua nôi Phi-ni-eân, thaáy maët trôøi moïc roài; vaø ngöôøi ñi gieïo caúng. 32:32 Bôûi côù ñoù, cho ñeán ngaøy nay daân Y-sô-ra-eân chaúng bao giôø aên gaân baép veá cuûa loái xöông hoâng; v́ ngöôøi ñoù coù ñaùnh vaøo xöông hoâng Gia-coáp, nôi gaân cuûa baép veá.

Sáng-thế Ký 33

1:1 Gia-coáp nhöôùng maét leân vaø nh́n, ḱa, EÂ-sau daăn boán traêm ngöôøi ñi ñeán. Ngöôøi beøn chia caùc con cho Leâ-a, Ra-cheân, vaø cho hai teân ñoøi; 33:2 saép hai teân ñoøi vaø con caùi hoï ôû tröôùc; keá ñeán Leâ-a vaø con caùi naøng; Ra-cheân cuøng Gioâ-seùp ôû sau choùt. 33:3 Coøn ngöôøi, th́ ñi tröôùc hoï vaø saáp ḿnh xuoáng ñaát baûy laàn cho ñeán khi tôùi gaàn anh ḿnh. 33:4 Nhöng EÂ-sau chaïy ñeán tröôùc maët ngöôøi, oâm choaøng coå maø hoân, roài hai anh em ñeàu khoùc. 33:5 Ñoaïn, EÂ-sau nhöôùng maét leân thaáy maáy ngöôøi ñôøn baø vaø con caùi, th́ hoûi raèng: Caùc ngöôøi maø em coù ñoù laø ai? Ñaùp raèng: Aáy laø con caùi maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ cho keû toâi tôù anh. 33:6 Hai teân ñoøi vaø con caùi hoï laïi gaàn ngöôøi, saáp ḿnh xuoáng. 33:7 Leâ-a vaø caùc con caùi naøng cuơng laïi gaàn, saáp ḿnh xuoáng; ñoaïn, Ra-cheân vaø Gioâ-seùp laïi gaàn, vaø saáp ḿnh xuoáng. 33:8 EÂ-sau hoûi: Toaùn quaân anh ñaơ gaëp ñi tröôùc ñoù, em tính laøm chi? Ñaùp raèng: Aáy ñeå nhôø ñöôïc ôn tröôùc maët chuùa toâi. 33:9 EÂ-sau noùi: Hôơi em! anh ñaơ ñöôïc ñuû roài; vaäy, haơy laáy laïi vaät chi cuûa em ñi. 33:10 Thöa raèng: Xin anh, khoâng. Neáu em ñöôïc ôn tröôùc maët anh, haơy nhaäm laáy leă vaät bôûi tay em laøm ra ñi; v́ em thaáy ñöôïc maët anh khaùc naøo ngöôøi ta thaáy ñöôïc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø anh ñaơ ñeïp loøng tieáp röôùc em. 33:11 Xin anh haơy nhaäm laáy leă vaät em ñaơ daâng cho anh, v́ Ñöùc Chuùa Trôøi cho em ñaày daăy aân hueä, vaø em coù ñuû heát. Ngöôøi naøi xin EÂ-sau quaù ñeán ñoăi phaûi cḥu nhaäm laáy. 33:12 EÂ-sau noùi: Heø, ta haơy leân ñöôøng! Anh seơ ñi tröôùc em. 33:13 Gia-coáp ñaùp: Chuùa bieát raèng caùc ñöùa traû yeáu laém, vaø em laïi maéc coi chöøng chieân vaø boø caùi ñöông coù con buù; neáu eùp ñi mau chæ trong moät ngaøy, chaéc caû baày phaûi cheát heát. 33:14 Xin chuùa haơy ñi tröôùc keû toâi tôù chuùa, coøn toâi seơ ñi tôùi chaäm chaäm theo böôùc moät cuûa suùc vaät ñi tröôùc vaø cuûa caùc treû, cho ñeán chöøng naøo tôùi nhaø chuùa taïi xöù Seâ-i-rô. 33:15 EÂ-sau noùi: Vaäy, anh xin ñeå laïi cuøng em moät vaøi ngöôøi tuøy tuøng cuûa anh. Gia-coáp ñaùp raèng: Chi vaäy? mieăn em ñöôïc nhôø ôn tröôùc maët chuùa thoâi! 33:16 Noäi ngaøy ñoù, EÂ-sau baét ñöôøng trôû veà Seâ-i-rô. 33:17 Gia-coáp ñi ñeán Su-coát; beøn caát moät nhaø cho ḿnh ôû, vaø maáy caùi leàu cho suùc vaät; cho neân hoï ñaët teân choán naày laø Su-coát. 33:18 Gia-coáp ôû xöù Pha-ran-A-ram ñeán thaønh Si-chem thuoäc veà xöù Ca-na-an, ñöôïc b́nh an. Ngöôøi ñoùng taïi tröôùc thaønh, 33:19 beøn mua mieáng ñaát choă ngöôøi ñoùng traïi, giaù moät traêm mieáng baïc cuûa con Heâ-moâ, cha Si-chem. 33:20 Nôi ñoù ngöôøi laäp moät baøn thôø, ñaët treân laø En-Eân-oâ-heâ-Y-sô-ra-eân.

Sáng-thế Ký 34

1:1 Naøng Ñi-na, con gaùi cuûa Leâ-a sanh cho Gia-coáp, ñi ra thaêm boïn con gaùi cuûa xöù ñoù. 34:2 Si-chem, con trai Heâ-moâ, ngöôøi Heâ-vít, hoaøng töû xöù ñoù, thaáy naøng, th́ cöôùp ñi, naèm vôùi naøng vaø laøm ñieám nhuïc naøng. 34:3 Taâm hoàn chaøng vaán-vít cuøng Ñi-na, con gaùi Gia-coáp, thöông meán con gaùi tô ñoù, laáy lôøi ngon ngoït noùi cuøng naøng. 34:4 Si-chem noùi cuøng Heâ-moâ, cha ḿnh, raèng: Haơy cho toâi con gaùi naày laøm vôï. 34:5 Vaû, Gia-coáp hay ñöôïc raèng chaøng laøm hö danh giaù Ñi-na, con gaùi ḿnh, nhöng caùc con trai ḿnh maéc ôû ngoaøi ñoàng cuøng suùc vaät, neân ngöôøi laøm thinh ñeán khi hoï trôû veà. 34:6 Luùc ñoù, Heâ-meâ, cha Si-chem, ñeán cuøng Gia-coáp ñaëng noùi chuyeän cuøng ngöôøi. 34:7 Caùc con trai Gia-coáp ôû ngoaøi ñoàng trôû veà, vöøa hay ñöôïc vieäc aáy, beøn noåi noùng vaø giaän laém, v́ vieäc oâ danh maø Si-chem ñaơ xui cho hoï Y-sô-ra-eân, naèm cuøng con gaùi cuûa Gia-coáp, laø vieäc chaúng bao giôø neân laøm. 34:8 Heâ-moâ noùi cuøng hoï raèng: Taâm hoàn Si-chem, con trai toâi, ñaơ dan-díu cuøng con gaùi caùc oâng; xin haơy gaû naøng cho noù laøm vôï. 34:9 Haơy keát sui-gia cuøng nhau; caùc oâng gaû con gaùi cho chuùng toâi, roài cöôùi caùc con gaùi chuùng toâi laïi. 34:10 Haơy ôû cuøng chuùng toâi; xöù saün daønh cho caùc oâng; haơy ôû, buoân baùn vaø döïng cô nghieäp taïi ñoù. 34:11 Si-chem thöa cuøng cha vaø caùc anh em cuûa ngöôøi con gaùi raèng: Xin cho toâi ñöôïc ôn tröôùc maët caùc oâng, vaø ñieàu chi caùc oâng noùi, toâi xin naïp cho. 34:12 Xin haơy ñoøi moät leă cöôùi cho lôùn, sính nghi cho cao, toâi xin naïp theo y lôøi caùc oâng noùi; nhöng haơy gaû con gaùi ñoù cho toâi laøm vôï. 34:13 Caùc con trai Gia-coáp ñaùp laïi cuøng Si-chem vaø Heâ-moâ, cha chaøng, cuøng duøng möu noùi chuyeän vôùi hoï, v́ Si-chem ñaơ laøm maát danh giaù cuûa Ñi-na, em gaùi ḿnh. 34:14 Caùc ngöôøi aáy noùi raèng: Gaû em gaùi chuùng toâi cho ai chaúng cḥu pheùp caét b́, aáy laø moät vieäc chuùng toâi laøm khoâng ñöôïc, v́ seơ laø moät noăi nhuoác nha cho chuùng toâi vaäy. 34:15 Chuùng toâi seơ nhaäm lôøi caùc oâng ñöôïc, laø khi naøo caùc oâng trôû neân gioáng nhö chuùng toâi, töùc laø moïi ngöôøi nam cḥu pheùp caét b́; 34:16 vaäy, chuùng toâi seơ gaû con gaùi chuùng toâi cho caùc oâng, vaø seơ cöôùi con gaùi caùc oâng laïi; ñoaïn ta seơ ôû chung nhau, thaønh ra moät daân maø thoâi. 34:17 Coøn neáu khoâng khöùng nghe theo lôøi, vaø khoâng cḥu pheùp caét b́, th́ chuùng toâi baét con gaùi laïi vaø ñi ôû nôi khaùc. 34:18 Bao nhieâu lôøi hoï noùi laøm cho ñeïp daï Heâ-moâ vaø Si-chem, con trai ngöôøi. 34:19 Chaøng treû tuoåi ñoù khoâng ngaàn ngaïi caùc vieäc hoï ñaơ ṇ̃nh, v́ con gaùi cuûa Gia-coáp ñeïp loøng chaøng. Vaû, chaøng ñaây laø moät ngöôøi quí troïng hôn moïi ngöôøi trong nhaø cha ḿnh. 34:20 Vaäy, Heâ-moâ vaø Si-chem, con trai ngöôøi, ñi ñeán cöûa thaønh ḿnh, noùi cuøng daân trong thaønh nhö vaày: 34:21 Caùc ngöôøi ñoù aên ôû hoøa thuaän giöơa voøng chuùng ta; vaäy cho hoï ôû trong xöù ñaëng buoân baùn. Naày, xöù cuơng roäng cho hoï ôû; chuùng ta seơ cöôùi con gaùi hoï laøm vôï, vaø gaû caùc con gaùi chuùng ta laïi. 34:22 Nhöng hoï baèng loøng ôû cuøng chuùng ta ñaëng thaønh moät daân, mieăn khi naøo caùc ngöôøi nam trong boïn ḿnh phaûi cḥu pheùp caét b́ chính nhö moïi ngöôøi nam cuûa hoï vaäy. 34:23 Theá th́, haù raèng caùc suùc vaät, caùc taøi saûn vaø caùc baày cuûa hoï seơ chaúng thuoäc veà chuùng ta sao? thoâi, ta haơy nhaän theo hoï ñieàu ñoù ñi, ñeå hoï ôû chung cuøng chuùng ta. 34:24 Moïi ngöôøi ñi ra cöûa thaønh ḿnh ñeàu nghe theo lôøi Heâ-moâ vaø Si-chem, con trai ngöôøi, vaø heát thaûy ngöôøi nam ñi ra cöûa thaønh ḿnh ñeàu cḥu pheùp caét b́. 34:25 Ñeán ngaøy thöù ba, khi moïi ngöôøi ñöông ñau ñôùn, th́ hai con trai Gia-coáp, laø Si-meâ-oân vaø Leâ-vi, anh naøng Ñi-na, caàm moăi ngöôøi moät thanh göôm, thöøa khi ai naáy yeân oån, xoâng vaøo thaønh gieát heát thaûy ngöôøi nam. 34:26 Hai ngöôøi laïi laáy göôm gieát Heâ-moâ vaø Si-chem, con trai ngöôøi, ñem naøng Ñi-na ra khoûi nhaø Si-chem, roài ñi. 34:27 V́ côù hoï laøm maát danh giaù em gaùi ḿnh, neân caùc con trai Gia-coáp xoâng vaøo nhöơng xaùc cheát vaø phaù cöôùp thaønh; 34:28 baét caùc baày chieân, boø, löøa, cuøng vaät chi trong thaønh vaø ngoaøi ñoàng; 34:29 cöôùp ñem ñi heát taøi vaät, caùc con treû vaø ñôøn baø, cuøng moïi vaät chi ôû trong nhaø vaäy. 34:30 Gia-coáp beøn noùi cuøng Si-meâ-oân vaø Leâ-vi raèng: Bay xui cho tao boái roái, laøm cho daân xöù naày, laø ngöôøi Ca-na-an vaø ngöôøi Pheâ-reâ-sít, oaùn gheùt tao vaäy. Tao ñaây, chæ coù ít ngöôøi; neáu hoï hieäp laïi ñaùnh tao, th́ chaéc tao vaø noäi nhaø ñeàu ḅ taøn haïi. 34:31 Ñaùp raèng: Chuùng toâi nôơ cḥu ngöôøi ta ñaơi em gaùi chuùng toâi nhö con ñó sao?

Sáng-thế Ký 35

1:1 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Gia-coáp raèng: Haơy choåi daäy, ñi leân Beâ-teân maø ôû, vaø haơy laäp nôi ñoù moät baøn thôø cho Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng hieän ra cuøng ngöôi ñöông luùc chaïy troán khoûi EÂ-sau, anh ngöôi. 35:2 Gia-coáp beøn noùi cuøng vôï con vaø moïi keû ñi theo ḿnh raèng: Haơy deïp caùc töôïng thaàn ngoaïi bang khoûi giöơa caùc ngöôi, laøm cho ḿnh ñöôïc thanh saïch vaø thay aùo xoáng ñi. 35:3 Ñoaïn, chuùng ta haơy choåi daäy, ñi ñeán Beâ-teân, nôi ñoù ta seơ laäp moät baøn thôø cho Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Ñaáng ñaơ traû lôøi ta trong luùc nguy hieåm, vaø ñaơ phuø hoä ta trong khi ñi ñöôøng. 35:4 Hoï beøn ñöa cho Gia-coáp caùc töôïng thaàn ngoaïi bang cuûa ḿnh, vaø caùc voøng ñeo nôi tai; roài ngöôøi choân maáy vaät ñoù döôùi goác caây deû boäp, gaàn thaønh Si-chem. 35:5 Ñoaïn, chuùng khôûi haønh. Ñöùc Chuùa Trôøi beøn giaùng söï kinh haơi cho caùc thaønh ôû chung quanh ñoù, neân hoï chaúng daùm ñuoåi theo caùc con trai cuûa Gia-coáp. 35:6 Gia-coáp cuøng moïi keû ñi theo ñeán taïi Lu-xô (laø thaønh Beâ-teân), thuoäc veà xöù Ca-na-an. 35:7 Ngöôøi laäp taïi ñoù moät baøn thôø, ñaët teân choán naày Eân-Beâ-teân, v́ laø nôi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ hieän ra cuøng ngöôøi trong luùc chaïy troán khoûi anh ḿnh. 35:8 Khi ñoù Ñeâ-boâ-ra, muï vuù cuûa Reâ-be-ca, qua ñôøi, ñöôïc choân thaân döôùi thaønh Beâ-teân taïi goác deû boäp; nhôn ñoù ngöôøi ta goïi laø caây A-loân-Ba-cuùt. 35:9 Khi ôû xöù Pha-ñan-A-ram ñeán, Ñöùc Chuùa Trôøi laïi hieän ra cuøng Gia-coáp nöơa, ban phöôùc cho ngöôøi, 35:10 vaø phaùn raèng: Teân ngöôi laø Gia-coáp, sau naày seơ chaúng goïi Gia-coáp nöơa, nhöng seơ ñaët laø Y-sô-ra-eân. Roài Ngaøi ñaët teân ngöôøi laø Y-sô-ra-eân. 35:11 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn raèng: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng; ngöôi haơy sanh saûn vaø theâm nhieàu; moät daân cho ñeán nhieàu daân ñeàu seơ do nôi ngöôi maø sanh, cuøng caùc vua seơ do nôi ḿnh ngöôi maø ra. 35:12 Xöù ta ñaơ cho Aùp-ra-ham vaø Y-saùc th́ ta seơ cho ngöôi cuøng doøng doơi ngöôi. 35:13 Ñöùc Chuùa Trôøi beøn ngöï leân khoûi nôi Ngaøi ñaơ phaûi cuøng Gia-coáp. 35:14 Ngöôøi döïng moät caây truï ñoù taïi nôi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn cuøng ḿnh, daâng leă quaùn vaø töôùi daàu vaøo. 35:15 Ñoaïn, Gia-coáp ñaët teân nôi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phaùn cuøng ḿnh laø Beâ-teân. 35:16 ÔÛ töø Beâ-teân ñi, hoï coøn caùch Eân-phuø-hoä-raùt chöøng vaøo thoâi ñöôøng, th́ Ra-cheân sanh nôû. Vieäc sanh nôû cuûa ngöôøi thaät ñau ñôùn. 35:17 Trong khi khoù sanh, baø muï noùi raèng: Ñöøng sôï chi, v́ naøng coøn moät con trai nöơa. 35:18 Vaû, bôûi Ra-cheân gaàn truùt linh hoàn, v́ ñöông côn haáp hoái, neân ngöôøi ñaët ñöùa con trai ñoù teân laø Beâ-noâ-ni; coøn cha noù laïi ñaët teân laø Beân-gia-min. 35:19 Vaäy, Ra-cheân qua ñôøi, ñöôïc choân beân con ñöôøng ñi veà EÂ-phô-raùt, töùc laø Beát-leâ-hem. 35:20 Gia-coáp döïng moät moä-bia; aáy laø moä-bia cuûa Ra-cheân ñeán ngaøy nay haơy coøn di tích. 35:21 Keá ñoù, Y-sô-ra-eân ñi, ñoùng traïi ôû ngoaøi nôi thaùp EÂ-ñeå. 35:22 Vaû, nhaàm khi Y-sô-ra-eân nguï taïi xöù naày, th́ Ru-beân coù ñeán naèm cuøng Bi-la, vôï leơ cuûa cha ḿnh; Y-sô-ra-eân hay ñöôïc vieäc ñoù. 35:23 Vaû, Gia-coáp coù ñöôïc möôøi hai con trai. Con cuûa Leâ-a laø Ru-beân, tröôûng nam cuûa Gia-coáp; keá nöơa laø Si-meâ-oân, Leâ-vi, Giu-ña, Y-sa-ca vaø Sa-bu-loân. 35:24 Con cuûa Ra-cheân vaø Gioâ-seùp vaø Beân-gia-min. 35:25 Con cuûa Bi-la, ñoøi cuûa Ra-cheân laø Ñan vaø Neùp-ta-li; 35:26 vaø con cuûa Xinh-ba, ñoøi cuûa Leâ-a, laø Gaùt vaø A-se. Aáy ñoù laø caùc con trai cuûa Gia-coáp sanh taïi xöù Pha-ñan-A-ram. 35:27 Gia-coáp ñeán cuøng Y-saùc, cha ḿnh, ôû Mam-reâ, taïi thaønh Ki-ri-aùt-A-ra-ba, töùc laø Heáp-roân, nôi Aùp-ra-ham vaø Y-saùc ñaơ kieàu nguï. 35:28 Y-saùc höôûng thoï ñöôïc moät traêm taùm möôi tuoåi. 35:29 Ngöôøi tuoåi cao taùc lôùn, thoûa maơn veà ñôøi ḿnh, taét hôi, ñöôïc veà cuøng toå phuï. EÂ-sau vaø Gia-coáp, hai con trai, choân ngöôøi.

Sáng-thế Ký 36

1:1 Ñaây laø doøng doơi cuûa EÂ-sau, töùc laø EÂ-ñoâm vaäy. 36:2 EÂ-sau cöôùi caùc vôï trong boïn con gaùi xöù Ca-na-an, laø A-ña, con gaùi EÂ-loân, ngöôøi Heâ-tít; OÂ-hoâ-li-ba-ma, con gaùi A-na, chaùu ngoaïi cuûa Xi-beâ-oân, ngöôøi Heâ-vít, 36:3 cuøng Baùch-maùt, con gaùi Ích-ma-eân, vaø laø em gaùi cuûa Neâ-ba-gioát. 36:4 A-ña sanh EÂ-li-pha cho EÂ-sau; Baùch-maùt sanh Reâ-u-eân; 36:5 coøn OÂ-hoâ-li-ba-ma sanh Gieâ-uùc, Gia-lam vaø Coâ-ra. Aáy ñoù laø caùc con trai cuûa EÂ-sau sanh taïi xöù Ca-na-an. 36:6 EÂ-sau daăn caùc vôï, con trai, con gaùi ḿnh, moïi ngöôøi nhaø, caùc baày chieân, luïc-suùc, vaø taøi vaät ḿnh ñaơ gaây döïng taïi xöù Ca-na-an, dôøi qua xöù khaùc, caùch xa Gia-coáp, em ḿnh. 36:7 Vaû, v́ côù hai anh em cuûa caûi nhieàu, baày suùc vaät ñoâng, xöù ñöông kieàu nguï khoâng ñuû ñaát duøng nöơa, neân ôû chung nhau chaúng ñöôïc. 36:8 Vaäy, EÂ-sau, töùc laø EÂ-ñoâm, ôû treân nuùi Seâ-i-rô. 36:9 Ñaây laø doøng doơi EÂ-sau, toå phuï daân EÂ-ñoâm, ôû treân nuùi Seâ-i-rô. 36:10 Ñaây laø teân caùc con trai EÂ-sau: A-ña-vôï ngöôøi, sanh EÂ-li-pha; Baùch-maùt, cuơng vôï ngöôøi, sanh Reâ-u-eân. 36:11 Con trai cuûa EÂ-li-pha laø Theâ-ma, OÂ-ma, Xeâ-phoâ, Ga-tham vaø Keâ-na. 36:12 Thim-na, vôï leơ EÂ-li-pha, con trai cuûa EÂ-sau, sanh A-ma-leùc cho ngöôøi. Ñoù laø chaùu cuûa A-ña, vôï EÂ-sau. 36:13 Coøn ñaây laø con trai cuûa Reâ-u-eân: Na-haùt, Xeâ-raùch, Sam-ma vaø Mích-xa. Aáy laø caùc chaùu cuûa Baùch-maùt, cuøng vôï EÂ-sau. 36:14 Vaø maáy ngöôøi naày laø con trai cuûa OÂ-loâ-li-ba-ma, vôï cuûa EÂ-sau, con gaùi A-na, chaùu ngoaïi Xi-beâ-oân. Naøng sanh cho EÂ-sau Gieâ-uùc, Gai-lam, vaø Coâ-ra. 36:15 Ñaây laø caùc tröôûng toäc trong voøng con chaùu EÂ-sau: Caùc con trai EÂ-li-pha con tröôûng nam cuûa EÂ-sau, laø tröôûng toäc Theâ-man, tröôûng toäc OÂ-ma, tröôûng toäc Xeâ-phoâ, tröôûng toäc Keâ-na, 36:16 tröôûng toäc A-ma-leùc. Ñoù laø caùc tröôûng toäc do nôi EÂ-li-pha sanh taïi xöù EÂ-ñoâm, vaø laø caùc chaùu cuûa A-ña. 36:17 Ñaây laø caùc con trai cuûa Reâ-u-eân, con EÂ-sau: tröôûng toäc Na-haùt, tröôûng toäc Xeâ-raùch, tröôûng toäc Sam-ma, vaø tröôûng toäc Mích-xa. Ñoù laø caùc tröôûng toäc do nôi Reâ-u-eân sanh ra taïi xöù EÂ-ñoâm, vaø laø caùc chaùu cuûa Baùch-maùt. 36:18 Ñaây laø caùc con trai cuûa OÂ-lo-li-ba-ma, vôï EÂ-sau: tröôûng toäc Gieâ-uùc, tröôûng toäc Gia-lam, vaø tröôûng toäc Coâ-ra. Ñoù laø maáy tröôûng toäc do OÂ-hoâ-li-ba-ma, vôï EÂ-sau, con gaùi cuûa A-na, sanh ra. 36:19 Aáy laø caùc con trai cuûa EÂ-sau, töùc laø EÂ-ñoâm, vaø ñoù laø maáy tröôûng toäc cuûa hoï. 36:20 Ñaây laø caùc con trai cuûa Seâ-i-rô, ngöôøi Hoâ-rít, thuôû xöa ôû taïi xöù ñoù: Loâ-than, Soâ-banh, Xi-beâ-oân, A-na, 36:21 Ñi-soân, Eùt-xe, vaø Ñi-san. Ñoù laø maáy con trai cuûa Seâ-i-rô, tröôûng toäc daân Hoâ-rít, ôû taïi xöù EÂ-ñoâm. 36:22 Caùc con trai cuûa Loâ-than laø Hoâ-ri vaø Heâ-man; coøn Thim-na laø em cuûa gaùi Loâ-than. 36:23 Ñaây laø caùc con trai cuûa Soâ-banh: Anh-van, Ma-na-haùt, EÂ-banh, Seâ-phoâ, vaø OÂ-nam. 36:24 Ñaây laø caùc con trai cuûa Xi-beâ-oân: Ai-gia vaø A-na. Aáy laø A-na coù t́m ñaëng suoái nöôùc soâi nôi ñoàng vaéng, trong khi chaên löøa cho Xi-beâ-oân, cha naøng. 36:25 Ñaây laø con caùi cuûa A-na: Ñi-soân vaø OÂ-hoâ-li-ba-ma, con gaùi ngöôøi. 36:26 Ñaây laø con trai cuûa Ñi-soân: Hem-ñan, Eách-ban, Dít-ran vaø Keâ-ran. 36:27 Ñaây laø con trai cuûa Eùt-xe: Binh-han, Xa-van vaø A-can. 36:28 Ñaây laø con trai cuûa Ñi-san: Uùt-sô vaø A-ran. 36:29 Coøn ñaây laø caùc tröôûng toäc daân Hoâ-rít: tröôûng toäc Loâ-than, tröôûng toäc Soâ-banh, tröôûng toäc Xi-beâ-oân, tröôûng toäc A-na, 36:30 tröôûng toäc Ñi-soân, tröôûng toäc Eùt-xe, vaø tröôûng toäc Ñi-san. Ñoù laø caùc tröôûng toäc cuûa daân Hoâ-rít, ôû taïi xöù Seâ-i-rô. 36:31 Tröôùc khi daân Y-sô-ra-eân chöa coù moät vua naøo cai tṛ, th́ ñaây laø caùc vua tṛ v́ xöù EÂ-ñoâm; 36:32 Beâ-la, con trai Beâ-oâ, tŕ v́ xöù EÂ-ñoâm; teân thaønh ngöôøi laø Ñin-ha-ba. 36:33 Vua Beâ-la baêng, Gioâ-baùp, con trai Xeâ-raùch, ngöôøi Boát-ra, leân keá ṿ. 36:34 Vua Gioâ-baùp baêng, Hu-sam, ngöôøi xöù Theâ-man, leân keá ṿ. 36:35 Vua Hu-sam baêng, Ha-ñaùt, con trai Beâ-ñaùt, leân keá ṿ. Aáy laø vua naày ñaùnh thaéng daân Ma-ñi-an taïi ñoàng Moâ-aùp; vaø teân thaønh ngöôøi laø A-vít. 36:36 Vua Ha-ñaùt baêng, Sam-la, ngöôøi Ma-reâ-ca leân keá ṿ. 36:37 Vua Sam-la baêng, Sau-lô, ngöôøi Reâ-hoâ-boát ôû treân meù soâng, leân keá ṿ. 36:38 Vua Sau-lô baêng, Ba-anh-Ha-man, con trai Aïc-boà, leân keá ṿ. 36:39 vua Ba-anh-Ha-nan baêng, Ha-ña leân keá ṿ. Teân thaønh ngöôøi laø Ba-u; vôï ngöôøi laø Meâ-heâ-ta-beâ-eân, con gaùi cuûa Maùt-reát, chaùu ngoaïi Meâ-xa-haùp. 36:40 Ñaây laø tröôûng toäc do nôi EÂ-sau sanh ra, keå theo chi toäc, ṇ̃a haït vaø teân ḿnh: tröôûng toäc Thim-na, tröôûng toäc Anh-va, tröôûng toäc Gieâ-heát, 36:41 tröôûng toäc OÂ-hoâ-li-ba-ma, tröôûng toäc EÂ-la, tröôûng toäc Phi-noân, 36:42 tröôûng toäc Keâ-na, tröôûng toäc Theâ-man, tröôûng toäc Meùp-xa, 36:43 tröôûng toäc Maùc-ñi-eân aø tröôûng toäc Y-ram. Ñoù laø caùc tröôûng toäc cuûa EÂ-ñoâm, tuøy theo nhaø ôû trong xöù cuûa hoï. Toå phuï cuûa daân EÂ-ñoâm laø EÂ-sau.

Sáng-thế Ký 37

1:1 Gia-coáp, taïi xöù cuûa cha ḿnh ñaơ kieàu nguï, laø xöù Ca-na-an. 37:2 Ñaây laø chuyeän doøng doơi cuûa Gia-coáp. Gioâ-seùp, tuoåi möôøi baûy, chaên chieân vôùi caùc anh ḿnh; ngöôøi ñi keát baïn cuøng con trai Bi-la vaø con Xinh-ba, hai vôï cha ḿnh. Gioâ-seùp thuaät laïi vôùi cha caùc chuyeän xaáu cuûa hoï noùi. 37:3 Vaû, Y-sô-ra-eân thöông yeâu Gioâ-seùp hôn nhöơng con trai khaùc, v́ laø con muoän ḿnh, neân may cho chaøng moät caùi aùo daøi coù nhieàu saéc. 37:4 Caùc anh thaáy cha thöông Gioâ-seùp hôn boïn ḿnh, beøn sanh loøng ganh gheùt, chaúng coù theá laáy lôøi töû teá noùi cuøng chaøng ñöôïc. 37:5 Gioâ-seùp coù naèm chieâm bao, thuaät laïi cho caùc anh ḿnh nghe; hoï caøng theâm ganh gheùt nöơa. 37:6 Ngöôøi noùi raèng: Toâi coù ñieàm chieâm bao, xin caùc anh haơy nghe toâi thuaät: 37:7 Chuùng ta ñöông ôû ngoaøi ñoàng boù luùa, naày boù luùa toâi ñöùng döïng leân, coøn boù luùa cuûa caùc anh ñeàu ñeán ôû chung quanh, saáp ḿnh xuoáng tröôùc boù luùa toâi. 37:8 Caùc anh ngöôøi beøn ñaùp raèng: Vaäy, maày seơ cai tṛ chuùng ta sao? maày seơ haønh-quyeàn treân chuùng ta sao? Hoï caøng ganh gheùt hôn nöơa, v́ ñieàm chieâm bao vaø lôøi noùi cuûa chaøng. 37:9 Gioâ-seùp laïi naèm chieâm bao nöơa, thuaät cuøng caùc anh ḿnh raèng: Toâi coøn moät ñieàm chieâm bao nöơa: Naày maët trôøi, maët traêng, vaø möôøi moät ngoâi sao ñeàu saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët toâi! 37:10 Chaøng thuaät chieâm bao ñoù laïi cho cha vaø caùc anh ḿnh nghe; nhöng cha chaøng quôû maø hoûi raèng: Ñieàm chieâm bao cuûa maày ñoù coù nghóa chi? Coù phaûi tao, meï, vaø caùc anh maày ñeàu phaûi ñeán saáp ḿnh xuoáng ñaát tröôùc maët maày chaêng? 37:11 Caùc anh laáy laøm ganh gheùt chaøng; coøn cha laïi ghi nhôù laáy ñieàu ñoù. 37:12 Caùc anh chaøng ñi chaên chieân cuûa cha taïi Si-chem. 37:13 Y-sô-ra-eân noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Caùc anh con coù chaên baày chieân taïi Si-chem chaêng? Laïi ñaây, ñaëng cha sai con ñi ñeán chuùng noù. Gioâ-seùp ñaùp raèng: Coù con ñaây. 37:14 Y-sô-ra-eân bieåu raèng: Con haơy ñi, xem thöû caùc anh con ra sao, vaø caùc baày chieân theå naøo; roài ñem tin veà cho cha hay. Vaäy, töø truơng Heáp-roân, ngöôøi sai Gioâ-seùp ñi ñeán Si-chem. 37:15 Coù moät ngöôøi gaëp chaøng ñi laïc trong ñoàng ruoäng, lieàn hoûi vaø noùi cuøng chaøng raèng: Ngöôi t́m chi? 37:16 Ñaùp raèng: Toâi t́m caùc anh toâi. Xin haơy chæ giuøm toâi hoï chaên baày chieân nôi naøo. 37:17 Ngöôøi noùi: Caùc anh ngöôi ôû ñaây ñi roài, v́ toâi coù nghe hoï noùi raèng: Ta haơy ñi ñeán Ñoâ-ta-in. Vaäy, Gioâ-seùp, ñi t́m caùc anh ḿnh, gaëp ñöôïc taïi Ñoâ-ta-in. 37:18 Caùc anh thaáy chaøng ñi ôû ñaøng xa, chöa ñeán gaàn, th́ ñaơ laäp möu ñeå gieát chaøng. 37:19 Chuùng beøn noùi nhau raèng: Ḱa, thaèng naèm moäng ñeán kia! 37:20 Baây giôø, naøo! chuùng ta haơy gieát noù ñi, quaêng xuoáng moät caùi hoá nöôùc naøo ñoù; ñoaïn ta seơ noùi raèng noù ñaơ ḅ thuù röøng xeù aên, roài seơ xem caùc ñieàm chieâm bao cuûa noù ra sao. 37:21 Ru-beân nghe qua lôøi ñoù, lieàn giaûi cöùu chaøng ra khoûi ra caùc anh maø raèng: Chuùng ta ñöøng gieát cheát noù; 37:22 laïi tieáp: Chuùng ta chôù neân laøm ñoå maùu ra; haơy lieäng noù trong caùi hoá nöôùc nôi ñoàng vaéng kia, vaø ñöøng tra tay vaøo ḿnh noù. Ngöôøi noùi vaäy, coù yù muoán giaûi cöùu chaøng khoûi tay hoï, ñeå traû chaøng veà cuøng cha ḿnh. 37:23 Vöøa khi Gioâ-seùp ñeán gaàn caùc anh, hoï beøn loät aùo chaøng, laø aùo coù nhieàu saéc ñöông maëc trong ḿnh; 37:24 roài, baét chaøng ñem quaêng trong hoá nöôùc. Vaû, hoá khoâ caïn, chaúng coù nöôùc. 37:25 Ñoaïn, hoï ngoài laïi aên. Nhöôùng maét leân chôït thaáy moät ñoaøn daân Ích-ma-eân ôû phía Ga-la-aùt ñi ñeán, treân löng laïc ñaø hoï chôû ñaày thuoác thôm, nhuơ höông vaø moät döôïc ñöông ñem ñi ñeán xöù EÂ-díp-toâ. 37:26 Giu-ña beøn noùi cuøng caùc anh em raèng: Gieát em ta maø giaáu maùu noù, coù duøng cho ta ñöôïc vieäc chi? 37:27 Heø! haơy ñem baùn noù cho daân Ích-ma-eân vaø ñöøng tra tay vaøo ḿnh noù; v́ noù laø em, laø coát nhuïc cuûa chuùng ta. Caùc anh em ñeàu nghe theo lôøi ngöôøi noùi. 37:28 Vaû, khi nhöơng laùi-buoân Ma-ñi-an ñi ngang qua, caùc anh keùo Gioâ-seùp leân khoûi hoá nöôùc, roài baùn chaøng giaù hai möôi mieáng baïc cho daân Ích-ma-eân ñem qua xöù EÂ-díp-toâ. 37:29 Ru-beân trôû laïi hoá; naày Gioâ-seùp ñaâu maát roài; beøn xeù aùo ḿnh, 37:30 trôû laïi nôi caùc em ḿnh maø raèng: Oâi! ñöùa treû ñaâu maát roài! coøn toâi, seơ ñi ñaâu. 37:31 Caùc anh gieát moät con deâ ñöïc, roài laáy aùo Gioâ-seùp nhuùng vaøo trong maùu; 37:32 ñoaïn, gôûi caùi aùo nhieàu saéc ñoù ñem veà cho cha ḿnh vaø daën noùi raèng: Ñaây laø vaät chuùng toâi ñaơ kieám ñöôïc. Vaäy, xin haơy nh́n coi, coù phaûi aùo cuûa con trai cha chaêng. 37:33 Gia-coáp nh́n vaø noùi raèng: Aáy laø aùo cuûa con trai ta ñoù; moät thuù döơ ñaơ xeù caáu noù! Quaû thaät Gioâ-seùp ñaơ ḅ phaân thaây roài! 37:34 Ngöôøi xeù quaàn aùo ḿnh ra, laáy bao quaán ngang hoâng, vaø ñeå tang laâu ngaøy cho con trai ḿnh. 37:35 Heát thaûy con trai, con gaùi hieäp laïi an uûy ngöôøi, nhöng khoâng cḥu; beøn noùi raèng: Ta ñeå tang luoân xuoáng choán aâm phuû cuøng con ta! Aáy ñoù, cha Gioâ-seùp khoùc than chaøng nhö vaäy. 37:36 Caùc laùi buoân Ma-ñi-an ñem Gioâ-seùp ñeán xöù EÂ-díp-toâ, baùn cho Phoâ-ti-pha, quan tḥ veä cuûa Pha-ra-oân.

Sáng-thế Ký 38

1:1 Trong luùc ñoù, Giu-ña, ĺa xa caùc anh em ḿnh, ñeán ôû cuøng moät ngöôøi A-ñu-lam, teân laø Hi-ra. 38:2 Taïi ñoù, Giu-ña thaáy con gaùi cuûa moät ngöôøi Ca-na-an, teân laø Su-a, beøn cöôùi laøm vôï, vaø aên ôû cuøng naøng. 38:3 Naøng thoï thai, sanh ñöôïc moät con trai, ñaët teân laø EÂ-rô. 38:4 Naøng thoï thai nöơa, sanh ñöôïc moät con trai ñaët teân laø OÂ-nan; 38:5 laïi sanh theâm moät con trai, ñaët teân laø Seâ-la. Vaû, luùc vôï sanh saûn, th́ Giu-ña nguï taïi Keâ-xíp. 38:6 Giu-ña cöôùi cho EÂ-rô, con tröôûng nam, moät ngöôøi vôï teân laø Ta-ma. 38:7 Nhöng EÂ-rô ñoäc aùc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, neân Ngaøi gieát ngöôøi ñi. 38:8 Giu-ña beøn bieåu OÂ-nan raèng: Con haơy laïi gaàn vôï anh con, keát baïn cuøng naøng nhö em choàng, ñaëng noái doøng doơi cho anh. 38:9 OÂ-nan bieát raèng doøng doơi naày seơ chaúng thuoäc veà ḿnh, neân ñöông khi ñeán cuøng naøng, th́ laøm rôi rôùt xuoáng ñaát, ñeå ñöøng sanh doøng doơi cho anh. 38:10 Nhöng ñieàu ngöôøi laøm vaäy khoâng ñeïp loøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, neân Ngaøi cuơng gieát ngöôøi luoân ñi. 38:11 Ñoaïn, Giu-ña bieåu Ta-ma, daâu ḿnh, raèng: Haơy veà ôû goùa beân nhaø cha con, cho ñeán chöøng naøo Seâ-la, con trai cha, seơ trôû neân khoân lôùn. V́ ngöôøi noùi raèng: Chuùng ta haơy coi chöøng, e khi noù cuơng cheát nhö hai anh noù chaêng. Ta-ma beøn ñi veà ôû nhaø cha ḿnh. 38:12 Ngaøy qua thaùng laïi, con gaùi cuûa Su-a, vôï Giu-ña, qua ñôøi. Khi ñaơ nguoâi loøng, th́ Giu-ña ñi cuøng baïn laø Hi-ra, ngöôøi A-ñu-lam, leân ñeán nôi maáy thôï hôùt loâng chieân ḿnh, taïi Thim-na. 38:13 Ngöôøi ta cho naøng Ta-ma hay ñieàu ñoù maø raèng: Naày, oâng gia ngöôi ñi khieán Thim-na ñaëng hôùt loâng chieân. 38:14 Naøng beøn coåi aùo goùa buïa ḿnh laïi, roài ngoài tröôùc cöûa thaønh EÂ-na-im, beân con ñöôøng ñi veà Thim-na; laøm vaäy laø v́ naøng ñaơ thaáy Seâ-la khoân lôùn roài, nhöng hoï khoâng gaû ḿnh cho chaøng laøm vôï. 38:15 Giu-ña thaáy naøng, cho laø moät kî nöơ, v́ naøng che maët, 38:16 beøn laïi gaàn maø noùi raèng: Haơy cho ta ñeán cuøng naøng; v́ côù ngöôi khoâng bieát naøng laø daâu ḿnh. Naøng ñaùp raèng: Ngöôi seơ cho toâi moùn chi ñaëng ñi ñeán cuøng toâi? 38:17 Ñaùp raèng: Ta seơ gôûi cho naøng moät con deâ con cuûa baày ta. Naøng hoûi: Ngöôøi seơ cho toâi moät cuûa chi laøm tin, cho ñeán chöøng naøo seơ gôûi con deâ? 38:18 Ñaùp raèng: Ta seơ cho naøng cuûa chi laøm tin baây giôø? Naøng ñaùp: Con daàu, daây vaø caây gaäy cuûa ngöôøi ñöông caàm nôi tay. Ngöôøi lieàn cho, ñi laïi cuøng naøng; naøng thoï thai v́ ngöôøi vaäy. Ñoaïn, naøng ñöùng daäy maø ñi, 38:19 coåi luùp ra vaø maëc quaàn aùo goùa buïa laïi. 38:20 Giu-ña caäy baïn A-ñu-lam ḿnh ñem cho con deâ con ñaëng chuoäc maáy vaät tin nôi tay ngöôøi ñôøn baø naày; nhöng t́m naøng chaúng thaáy. 38:21 Baïn beøn hoûi daân taïi nôi naøng ôû raèng: Ngöôøi kî nöơ khi tröôùc ôû ngoaøi ñöôøng nôi cöûa thaønh EÂ-na-im ñaâu roài? Hoï ñaùp raèng: ÔÛ ñaây chaúng coù moät kî nöơ naøo heát. 38:22 Baïn beøn trôû veà Giu-ña maø raèng: Toâi kieám naøng khoâng ñaëng; vaø daân nôi ñoù coù noùi: ôû ñaây chaúng coù moät kî nöơ naøo. 38:23 Giu-ña raèng: Naày, toâi ñaơ gôûi deâ con ñeán, maø baïn chaúng thaáy naøng; vaäy, ñeå cho naøng giöơ laáy cuûa tin ñoù, chaúng neân gaây ñieàu nhô nhuoác cho chuùng ta. 38:24 Caùch chöøng ba thaùng sau, ngöôøi ta coù hoïc laïi cuøng Giu-ña raèng: Ta-ma, daâu ngöôi, ñaơ laøm kî nöơ, vaø v́ noâng noåi ñoù, naøng ñaơ hoang-thai. Giu-ña ñaùp: Haơy ñem noù ra thieâu ñi. 38:25 Ñöông khi ngöôøi ta ñem naøng ra, th́ naøng sai ñeán noùi cuøng oâng gia raèng: Xin cha haơy nh́n laïi con daáu, daây vaø gaäy naày laø cuûa ai. Toâi thoï thai do nôi ngöôøi maø coù caùc vaät naày. 38:26 Giu-ña nh́n bieát maáy moùn ñoù, beøn noùi raèng: Naøng phaûi hôn ta, v́ ta khoâng ñöa Seâ-la, con trai ta, cho naøng. Ñoaïn, ngöôøi khoâng aên ôû cuøng naøng nöơa. 38:27 Ñeán kyø sanh nôû, naày trong buïng naøng coù thai ñoâi. 38:28 Ñöông luùc sanh nôû, moät trong hai ñöùa ñöa tay ra tröôùc; baø muï baét laáy tay buoäc moät sôïi chæ ñieàu, vaø noùi raèng: Ñöùa naày ra tröôùc. 38:29 Nhöng noù ruùt tay vaøo, th́ ñaây, anh noù laïi ra. Baø muï noùi raèng: Maày, toâng raùch döôøng naày! Hoï ñaët teân laø Pheâ-reát. 38:30 Keá em noù ra sau, laø ñöùa nôi tay coù sôïi chæ ñieàu, vaø hoï ñaët teân laø Seâ-raùch.

Sáng-thế Ký 39

1:1 Vaû, Gioâ-seùp ḅ ñem qua xöù EÂ-díp-toâ, th́ Phoâ-ti-pha, ngöôøi boån xöù, laøm quan tḥ veä cuûa Pha-ra-oân, mua chaøng nôi thay daân Ích-ma-eân ñaơ daăn ñeán. 39:2 Gioâ-seùp ôû trong nhaø chuû ḿnh, laø ngöôøi EÂ-díp-toâ, ñöôïc Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä, neân thaïnh lôïi luoân. 39:3 Chuû thaáy Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä chaøng vaø xui cho moïi vieäc chi chaøng laơnh laøm nôi tay ñeàu ñöôïc thaïnh vöôïng. 39:4 Vaäy, Gioâ-seùp ñöôïc ôn tröôùc maët chuû ḿnh; chuû caét chaøng haàu vieäc, ñaët cai quaûn cöûa nhaø, vaø phoù cuûa caûi ḿnh cho chaøng heát. 39:5 Töø khi ngöôøi ñaët Gioâ-seùp cai quaûn cöûa nhaø cuøng heát thaûy cuûa caûi ḿnh roài, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va v́ Gioâ-seùp ban phöôùc cho nhaø ngöôøi; söï ban phöôùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va buûa khaép moïi vaät cuûa ngöôøi laøm chuû, hoaëc trong nhaø, hoaëc ngoaøi ñoàng. 39:6 Ngöôøi giao heát cuûa caûi ḿnh cho Gioâ-seùp coi soùc, chaúng lo ñeán vieäc naøo nöơa, tröø ra caùc phaàn vaät thöïc cuûa ḿnh aên maø thoâi. Vaû, Gioâ-seùp h́nh dung ñeïp ñeơ, maët maøy toát töôi. 39:7 Sau caùc vieäc naày, vôï chuû ñöa maét cuøng Gioâ-seùp, maø noùi raèng: Haơy laïi naèm cuøng ta. 39:8 Chaøng töø choái vaø ñaùp raèng: Chuû ñaơ giao nôi tay toâi moïi vaät cuûa ngöôøi, vaø naày, chuû chaúng lo bieát ñeán vieäc chi trong nhaø nöơa; 39:9 trong nhaø naày chaúng ai lôùn hôn toâi, vaø chuû cuøng khoâng caám chi toâi, tröø ra moät ḿnh ngöôi, v́ laø vôï cuûa chuû toâi. Theá naøo toâi daùm laøm ñieàu ñaïi aùc döôøng aáy, maø phaïm toäi cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi sao? 39:10 Thöôøng ngaøy ngöôøi doă daønh maëc daàu, th́ Gioâ-seùp chaúng khaáng nghe lôøi duï doă naèm cuøng hay laø ôû cuøng ngöôøi chuùt naøo. 39:11 Moät ngaøy kia, Gioâ-seùp vaøo nhaø ñaëng laøm coâng vieäc; vaû, chaúng coù ngöôøi nhaø naøo ôû ñoù, 39:12 th́ ngöôøi beøn naém aùo chaøng maø raèng: Haơy naèm cuøng ta! Nhöng chaøng lieàn tuoät aùo ñeå laïi trong tay ngöôøi maø chaïy troán ra ngoaøi. 39:13 Khi ngöôøi thaáy aùo coøn laïi nôi tay ḿnh, vaø chaøng ñaơ chaïy troán ra ngoaøi nhö vaäy, 39:14 beøn goïi ngöôøi nhaø maø noùi raèng: Bay coi! Hoï kheùo ñem vaøo nhaø moät thaèng Heâ-bô-rô ñeå choïc gheïo ta. Noù laïi gaàn toan naèm cuøng ta, nhöng ta la lôùn leân. 39:15 Vöøa khi noù nghe ta caát tieáng la, th́ tuoät aùo laïi beân ta, chaïy troán ra ngoaøi. 39:16 Ngöôøi beøn ñeå aùo cuûa Gioâ-seùp beân ḿnh ñôïi khi chuû veà nhaø, 39:17 hoïc laïi cuøng chuû y nhö lôøi tröôùc, raèng: Thaèng noâ leä Heâ-bô-rô maø oâng kheùo ñem veà nhaø ñaơ ñeán gaàn ñaëng choïc gheïo toâi; 39:18 nhöng khi toâi caát tieáng la leân, noù tuoät aùo laïi beân toâi, roài chaïy troán ra ngoaøi. 39:19 Vöøa khi chuû cuûa Gioâ-seùp nghe lôøi vôï noùi raèng: Ñoù, keû noâ leä oâng laøm ñieàu nhö vaäy, th́ noåi giaän phöøng phöøng, 39:20 beøn baét chaøng ñem boû vaøo tuø, laø nôi caàm caùc keû phaïm toäi cuûa vua. Vaäy, chaøng ôû tuø taïi ñoù. 39:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä Gioâ-seùp vaø toû loøng nhaân töø cuøng chaøng, laøm cho ñöôïc ôn tröôùc maët chuû nguïc. 39:22 Chuû nguïc giao heát caùc keû tuø trong tay Gioâ-seùp, chaúng vieäc chi laøm qua khoûi ñöôïc chaøng. 39:23 Chuû nguïc chaúng soaùt laïi nhöơng vieäc ñaơ ôû nôi tay Gioâ-seùp, v́ coù Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä chaøng, xui cho vieäc chi chaøng laøm cuơng ñöôïc thaïnh vöôïng

Sáng-thế Ký 40

1:1 Maáy vieäc naày qua roài, xaûy coù quan töûu chaùnh vaø quan thöôïng thieän cuûa vua EÂ-díp-toâ phaïm ñeán chuùa ḿnh. 40:2 Pha-ra-oân noåi giaän cuøng hai quan ḿnh, laø töûu chaùnh vaø thöôïng thieän, 40:3 beøn ñem hoï caàn nguïc taïi dinh quan tḥ veä, laø nôi ñöông caàm Gioâ-seùp. 40:4 Quan tḥ veä caét phaàn Gioâ-seùp haàu vieäc hai quan ñoù; hoï ḅ ngoài nguïc moät ít laâu. 40:5 Cuøng trong moät ñeâm, quan töûu chaùnh vaø quan thöôïng thieän cuûa vua EÂ-díp-toâ ñöông ḅ caàm nguïc, thaáy moät ñieàm chieâm bao, moăi ngöôøi moät chieâm bao, vaø moăi chieâm bao coù yù nghóa roơ raøng. 40:6 Saùng mai, Gioâ-seùp ñeán cuøng hoï, nh́n thaáy saéc buoàn böïc, 40:7 beøn hoûi raèng: Ngaøy nay sao hai quan coù saéc maët aâu saàu vaäy? 40:8 Ñaùp raèng: Chuùng toâi coù thaáy moät ñieàm chieâm bao maø khoâng ai baøn giuøm. Gioâ-seùp raèng: Söï baøn chieâm bao haù chaúng do nôi Ñöùc Chuùa Trôøi ö? Xin haơy thuaät laïi ñieàm chieâm bao cuûa hai quan cho toâi nghe ñi. 40:9 Quan töûu chaùnh thuaät ñieàm chieâm bao ḿnh laïi cho Gioâ-seùp maø raèng: Trong chieâm bao, toâi thaáy moät goác nho ôû tröôùc maët toâi; 40:10 goác nho ñoù laïi coù ba nhaønh. Döôøng nhö thaáy nhaønh naûy choài, troå boâng, chuøm coù traùi chín th́ phaûi. 40:11 Tay toâi ñöông caàm caùi cheùn cuûa Pha-ra-oân; toâi haùi nho ñoù, eùp nöôùc nho vaøo, roài daâng töûu boâi vaøo tay Pha-ra-oân. 40:12 Gioâ-seùp noùi: YÙ-nghóa chieâm bao ñoù laø theå naày: Ba nhaønh nho töùc laø ba ngaøy. 40:13 Trong ba ngaøy nöơa, Pha-ra-oân seơ tha quan ra khoûi nguïc, phuïc chöùc laïi, quan seơ daâng caùi cheùn cuûa Pha-ra-oân vaøo tay ngöôøi nhö cuơ, nhö khi coøn laøm chöùc töûu chaùnh. 40:14 Song khi quan ñöôïc höôûng laïc laïi roài, xin nhôù ñeán toâi, laøm ôn taâu cuøng Pha-ra-oân veà noåi toâi, vaø ñem toâi ra khoûi choán naày. 40:15 V́ toâi ḅ ngöôøi ta baét ñem ra khoûi xöù cuûa ngöôøi Heâ-bô-rô, vaø taïi ñaây toâi cuơng chaúng coù laøm ǵ maø ḅ caàm nôi lao-lung naày. 40:16 Quan thöôïng thieän thaáy Gioâ-seùp baøn moäng ñöôïc toát, beøn noùi: Coøn trong ñieàm chieâm bao cuûa toâi ñaây, toâi ñoäi ba gioû baùnh traéng treân ñaàu; 40:17 trong gioû cao hôn heát, coù ñuû moùn thöïc vaät cuûa thôï laøm baùnh haáp cho Pha-ra-oân; chim ñaùp vaøo gioû treân ñaàu toâi aên caùc moùn ñoù. 40:18 Gioâ-seùp ñaùp raèng: YÙ-nghóa chieâm bao naày laø, ba gioû, töùc laø ba ngaøy. 40:19 Trong ba ngaøy nöơa, Pha-ra-oân seơ xöû traûm quan, sai ñem treo leân caây cho chim choùc aên tḥt quan vaäy. 40:20 Ñeán ngaøy thöù ba, laø ngaøy sanh-nhöït cuûa Pha-ra-oân, ngöôøi beøn baøy tieäc ñaơi caû quaàn thaàn, vaø tha quan töûu chaùnh cuøng quan thöôïng thieän ra khoûi nguïc. 40:21 Pha-ra-oân phuïc chöùc quan töûu chaùnh laïi nhö xöa, ñaëng quan naày daân töûu boâi vaøo tay ḿnh; 40:22 nhöng laïi haï ḷnh ñem treo quan thöôïng thieän, y nhö lôøi Gioâ-seùp ñaơ baøn ra. 40:23 Ñoaïn, quan töûu chaùnh chaúng coøn nhôù ñeán Gioâ-seùp nöơa; queân ngöôøi ñi.

Sáng-thế Ký 41

1:1 Caùch hai naêm sau, Pha-ra-oân naèm chieâm bao thaáy ḿnh ñöùng beân bôø soâng. 41:2 Naày ñaâu döôùi soâng ñi leân baûy con boø maäp vaø toát, aên coû trong bung. 41:3 Roài naày, baûy con boø khaùc, xaáu daïng, gaày guoäc, ôû döôùi soâng ñi theo leân sau, ñeán ñöùng gaàn caùc con boø tröôùc treân bôø soâng. 41:4 Baûy con boø xaáu daïng, gaày guoäc nuoát baûy con boø maäp toát. Pha-ra-oân beøn thöùc giaác. 41:5 Vua naèm nguû laïi, chieâm bao laàn thöù nh́, thaáy baûy gieù luùa chaéc, toát töôi, moïc chung treân moät coäng raï. 41:6 Keá ñoù, baûy gieù luùa khaùc leùp vaø ḅ gioù ñoâng thoåi haùp, moïc theo baûy gieù luùa kia. 41:7 Baûy gieù luùa leùp nuoát baûy gieù luùa chaéc. Pha-ra-oân beøn thöùc giaác; vaø naày, thaønh ra moät ñieàm chieâm bao. 41:8 Saùng mai, taâm thaàn ngöôøi baát ṇ̃nh, truyeàn ñoøi caùc phaùp-sö vaø caùc tay baùc só xöù EÂ-díp-toâ ñeán, thuaät laïi ñieàm chieâm bao ḿnh cho hoï nghe; nhöng chaúng coù ai baøn ñöôïc ñieàm chieâm bao ñoù cho vua heát. 41:9 Quan töûu chaùnh beøn taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Baây giôø, toâi nhôù ñeán loăi cuûa toâi. 41:10 Ngaøy tröôùc, beä haï noåi giaän cuøng quaàn thaàn, coù caàm nguïc quan thöôïng thieän vaø toâi nôi dinh quan tḥ veä. 41:11 Trong luùc ñoù, cuøng moät ñeâm kia, chuùng toâi coù thaáy ñieàm chieâm bao, chieâm bao moăi ngöôøi ñeàu coù yù nghóa rieâng roơ raøng. 41:12 Taïi ñoù, cuøng chung nguïc, coù moät ngöôøi Heâ-bô-rô, coøn treû, keû gia-ñinh cuûa quan tḥ veä; chuùng toâi thuaät laïi cho chaøng nghe ñieàm chieâm bao cuûa ḿnh; chaøng baøn roơ ra cho ai moăi chieâm bao naáy. 41:13 Roài ra, coâng vieäc xaûy ñeán y nhö lôøi chaøng baøn: beä haï phuïc chöùc toâi laïi, vaø xöû treo quan kia. 41:14 Pha-ra-oân beøn sai ñi ñoøi Gioâ-seùp; hoï laäp töùc tha ngöôøi ra khoûi nguïc, caïo maët maøy cho, bieåu thay ñoåi aùo xoáng, roài vaøo chaàu Pha-ra-oân. 41:15 Pha-ra-oân phaùn cuøng Gioâ-seùp raèng: Traăm coù thaáy moät ñieàm chieâm bao maø chaúng ai baøn ra. Vaäy, traăm nghe raèng khi ngöôøi ta thuaät ñieàm chieâm bao laïi cho, th́ ngöôi baøn ñöôïc. 41:16 Gioâ-seùp taâu raèng: Ñoù chaúng phaûi toâi, nhöng aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñem söï b́nh an ñaùp cho beä haï vaäy. 41:17 Pha-ra-oân phaùn raèng: Naày, trong ñieàm chieâm bao traăm ñöông ñöùng beân bôø soâng. 41:18 Naày ñaâu baûy con boø maäp vaø toát döôùi soâng ñi leân, ñeán aên coû trong böng. 41:19 Roài baûy con boø khaùc xaáu daïng gaày guoäc ñi theo leân sau; thaät traăm chaúng thaáy trong xöù EÂ-díp-toâ naày coù boø xaáu daïng nhö vaäy bao giôø. 41:20 Baûy con boø xaáu daïng gaày guoäc ñoù nuoát baûy con boø maäp toát tröôùc kia, 41:21 nuoát vaøo buïng, maø döôøng nhö khoâng coù nuoát, v́ caùc con boø ñoù vaăn xaáu daïng nhö xöa. 41:22 Traăm beøn thöùc giaác; roài laïi thaáy ñieàm chieâm bao khaùc, laø baûy gieù luùa chaéc toát töôi moïc chung treân moät coäng raï. 41:23 Keá ñoù, baûy gieù luùa khaùc, khoâ, leùp, ḅ gioù ñoâng thoåi haùp, moïc theo baûy gieù luùa kia; 41:24 vaø baûy gieù luùa leùp ñoù laïi nuoát baûy gieù luùa chaéc. Traăm ñaơ thuaät ñieàm chieâm bao naày cho caùc phaùp-sö, nhöng khoâng ai giaûi nghóa ra ñöôïc. 41:25 Gioâ-seùp taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Hai ñieàm chieâm bao cuûa beä haï thaáy ñoù ñoàng moät nghóa maø thoâi; Ñöùc Chuùa Trôøi maùch cho beä haï bieát tröôùc nhöơng vieäc Ngaøi seơ laøm. 41:26 Baûy con boø maäp toát ñoù, töùc laø baûy naêm; baûy gieù luùa chaéc ñoù cuơng laø baûy naêm. Aáy chæ ñoàng moät ñieàm chieâm bao vaäy. 41:27 Baûy con boø xaáu daïng gaày guoäc leân theo sau baûy con boø kia, töùc laø baûy naêm; vaø baûy gieù luùa leùp ḅ gioù ñoâng thoåi haùp ñoù, töùc laø baûy naêm ñoùi keùm. 41:28 Aáy laø ñieàu toâi ñaơ taâu cuøng beä haï roài: Ñöùc Chuùa Trôøi coù cho beä haï thaáy nhöơng vieäc Ngaøi seơ laøm. 41:29 Naày, trong khaép xöù EÂ-díp-toâ seơ coù baûy naêm ñöôïc muøa dö daät. 41:30 Nhöng baûy naêm ñoù laïi lieàn tieáp baûy naêm ñoùi keùm; daân boån xöù ñeàu seơ queân söï dö daät ñoù, vaø aùch ñoùi keùm seơ laøm cho toaøn xöù hao moøn. 41:31 Vaø v́ söï ñoùi keùm lieân tieáp naày lôùn quaù, neân thieân haï chaúng coøn thaáy chi veà söï dö daät ñoù nöơa. 41:32 Neáu ñieàm chieâm bao ñeán hai laàn cho beä haï, aáy bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ quyeát ṇ̃nh ñieàu ñoù roài, vaø Ngaøi mau mau lo laøm cho thaønh vaäy. 41:33 Baây giôø beä haï khaù choïn moät ngöôøi thoâng minh trí-hueä, laäp ngöôøi leân laøm ñaàu trong xöù EÂ-díp-toâ, 41:34 cuøng laäp caùc uûy vieân trong xöù, ñeå goùp moät phaàn naêm cuûa soá thaâu vaøo trong baûy naêm ñöôïc muøa dö daät ñoù. 41:35 Hoï haơy thaâu goùp heát thaûy muøa maøng trong baûy naêm ñöôïc muøa dö daät seơ ñeán sau naày, cuøng thaâu thaäp luùa ḿ saün daønh cho Pha-ra-oân, duøng laøm löông ñeå daønh trong caùc thaønh, vaø hoï haơy giöơ ǵn laáy. 41:36 Caùc löông thöïc naày phaûi ñeå daønh cho baûy naêm ñoùi keùm seơ ñeán trong xöù EÂ-díp-toâ, haàu cho xöù naày khoûi ḅ dieät bôûi söï ñoùi keùm ñoù. 41:37 Caùc lôøi naày ñeïp yù Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn. 41:38 Pha-ra-oân phaùn cuøng quaàn thaàn raèng: Chuùng ta haù deă t́m moät ngöôøi nhö ngöôøi naày, coù thaàn minh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñöôïc sao? 41:39 Pha-ra-oân phaùn cuøng Gioâ-seùp raèng: V́ Ñöùc Chuùa Trôøi xui cho ngöôi bieát moïi vieäc naày, th́ chaúng coøn ai ñöôïc thoâng minh trí-hueä nhö ngöôi nöơa. 41:40 Vaäy, ngöôi seơ leân cai tṛ nhaø traăm; heát thaûy daân söï cuûa traăm ñeàu seơ vaâng lôøi ngöôi. Traăm lôùn hôn ngöôi chæ v́ ngöï ngoâi vua maø thoâi. 41:41 Pha-ra-oân laïi phaùn cuøng Gioâ-seùp raèng: Haơy xem! traăm laäp ngöôi caàm quyeàn treân caû xöù EÂ-díp-toâ. 41:42 Vua lieàn coåi chieác nhaăn trong tay ḿnh, ñeo vaøo tay Gioâ-seùp, truyeàn maëc aùo vaûi gai ṃn, vaø ñeo voøng vaøng vaøo coå ngöôøi; 41:43 roài, truyeàn cho leân ngoài sau xe vua, coù ngöôøi ñi tröôùc hoâ raèng: Haơy qú xuoáng! Aáy, Gioâ-seùp ñöôïc laäp leân caàm quyeàn caû xöù EÂ-díp-toâ laø vaäy. 41:44 Pha-ra-oân phaùn cuøng Gioâ-seùp: Ta laø Pha-ra-oân, nhöng neáu chaúng coù ngöôi, th́ trong caû xöù EÂ-díp-toâ khoâng coù ai giô tay ñöa chôn leân ñöôïc. 41:45 Pha-ra-oân ñaët teân Gioâ-seùp laø Xa-phô-naùt-Pha-neâ-aùch, ñöa naøng Aùch-naùt, con gaùi Phoâ-ti-pheâ-ra, thaày caû thaønh Oân, cho ngöôøi laøm vôï. Ngöôøi thöôøng tuaàn haønh trong xöù EÂ-díp-toâ. 41:46 Vaû, khi Gioâ-seùp ra maét Pha-ra-oân, vua EÂ-díp-toâ, th́ ngöôøi ñaơ ba möôi tuoåi. Vaäy, ngöôøi töø taï Pha-ra-oân maø ñi tuaàn khaép xöù EÂ-díp-toâ. 41:47 Trong baûy naêm ñöôïc muøa dö daät, ñaát sanh saûn ra ñaày daăy. 41:48 Gioâ-seùp beøn thaâu goùp heát thaûy löông thöïc cuûa baûy naêm ñoù trong xöù EÂ-díp-toâ, vaø chöùa löông thöïc naày khaép caùc thaønh; trong moăi thaønh, ñeàu daønh chöùa hoa lôïi cuûa caùc ruoäng ôû chung quanh thaønh ñoù. 41:49 Vaäy, Gioâ-seùp thaâu goùp luùa ḿ raát nhieàu, nhö caùt nôi bôø bieån, cho ñeán ñoăi ngöôøi ta ñeám khoâng ñöôïc, v́ ñaày daăy voâ soá. 41:50 Tröôùc khi ñeán naêm ñoùi keùm, th́ Aùch-naùt, con gaùi Phoâ-ti-pheâ-ra, thaày caû thaønh Oân, sanh cho Gioâ-seùp hai con trai. 41:51 Gioâ-seùp ñaët teân ñöùa ñaàu loøng laø Ma-na-se, v́ noùi raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laøm cho ta queân ñieàu cöïc nhoïc, vaø caû nhaø cha ta. 41:52 Ngöôøi ñaët teân ñöùa thöù nh́ laø Eùp-ra-im, v́ noùi raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho ta ñöôïc höng vöôïng trong xöù maø ta ḅ khoán khoå. 41:53 Baûy naêm ñöôïc muøa dö daät trong xöù EÂ-díp-toâ beøn qua, 41:54 th́ baûy naêm ñoùi keùm khôûi ñeán, y nhö lôøi Gioâ-seùp ñaơ baøn tröôùc. Khaép caùc xöù khaùc cuơng ñeàu ḅ ñoùi, nhöng trong caû xöù EÂ-díp-toâ laïi coù baùnh. 41:55 Ñoaïn, caû xöù EÂ-díp-toâ ñeàu ḅ ñoùi, daân chuùng ñeán keâu caàu Pha-ra-oân xin löông. Pha-ra-oân phaùn cuøng boån daân raèng: Haơy ñi ñeán Gioâ-seùp, roài laøm theo lôøi ngöôøi seơ chæ baûo cho. 41:56 Khi khaép xöù ḅ ñoùi keùm, th́ Gioâ-seùp môû moïi kho luùa maø baùn cho daân EÂ-díp-toâ. 41:57 Xöù caøng ñoùi nhieàu nöơa; vaû, v́ khaép theá gian ñeàu ḅ ñoùi quaù, neân ñaâu ñaâu cuơng ñoå ñeán EÂ-díp-toâ muøa luùa nôi Gioâ-seùp baùn.

Sáng-thế Ký 42

1:1 Gia-coáp thaáy xöù EÂ-díp-toâ coù luùa baùn ra, beøn noùi cuøng caùc con trai ḿnh raèng: Sao bay ngô ngaån nh́n nhau vaäy? 42:2 Laïi raèng: Naày, cha nghe döôùi xöù EÂ-díp-toâ coù luùa baùn; bay haơy xuoáng ñoù mua luùa cho chuùng ta, haàu cho chuùng ta soáng vaø khoûi cheát, chôù! 42:3 Möôøi ngöôøi anh cuûa Gioâ-seùp beøn xuoáng EÂ-díp-toâ ñaëng mua luùa. 42:4 Nhöng Gia-coáp khoâng cho Beân-gia-min, em Gioâ-seùp, ñi cuøng caùc anh; v́ nghó raèng: Ta neân giöơ chöøng, keûo xaûy ra ñieàu ruûi ro cho noù. 42:5 Xöù Ca-na-an baáy giôø cuơng ñoùi, neân caùc con trai cuûa Y-sô-ra-eân cuơng ñoå xuoáng EÂ-díp-toâ mua luùa nhö caùc ngöôøi khaùc. 42:6 Vaû, luùc naày, chaùnh Gioâ-seùp cai tṛ trong nöôùc, vaø baùn luùa cho caû daân boån xöù. Caùc anh Gioâ-seùp beøn ñeán, saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët ngöôøi. 42:7 Gioâ-seùp thaáy, nh́n bieát caùc anh ḿnh; nhöng giaû laøm maët laï cuøng hoï, noùi moät caùch xaúng raèng: Caùc ngöôi ôû ñaâu ñeán? Ñaùp raèng: ÔÛ xöù Ca-na-an ñeán ñaëng mua luùa. 42:8 Vaäy, Gioâ-seùp nh́n bieát caùc anh ḿnh; nhöng hoï nh́n laïi chaúng ra. 42:9 Gioâ-seùp nhôù laïi ñieàm chieâm bao ḿnh ñaơ thaáy veà anh em ḿnh, lieàn theùt raèng: Caùc ngöôi laø thaùm töû, ñeán ñaây ñaëng doøm haønh nhöơng nôi yeáu oùp cuûa xöù ta. 42:10 Ñaùp raèng: Thöa chuùa, chaúng phaûi vaäy; caùc toâi tôù chuùa ñeán ñaëng mua luùa maø thoâi. 42:11 Chuùng toâi ñaây ñeàu laø con moät cha, voán nhaø löông thieän, chaúng phaûi laø thaùm töû ñaâu. 42:12 Ngöôøi ñaùp laïi raèng: Chaúng phaûi; caùc ngöôi ñeán ñaëng doøm haønh nhöơng nôi yeáu oùp cuûa xöù naày. 42:13 Ñaùp raèng: Keû toâi tôù chuùa coù möôøi hai anh em, con cuûa moät cha, nguyeân xöù Ca-na-an; naày moät ngöôøi ñaơ ñi maát bieät, coøn ngöôøi uùt hieän baây giôø haơy ôû taïi nhaø cuøng cha chuùng toâi. 42:14 Gioâ-seùp noùi: Aáy quaû thaät nhö ta noùi, caùc ngöôi laø thaùm töû. 42:15 Ñaây laø ñieàu ta thöû caùc ngöôi: Ta chæ maïng Pha-ra-oân maø theà raèng, heă em uùt caùc ngöôi khoâng ñeán ñaây th́ chaúng bao giôø caùc ngöôi ra khoûi choán naày ñöôïc. 42:16 Haơy sai moät ngöôøi naøo trong boïn caùc ngöôi veà daăn em uùt xuoáng; coøn bao nhieâu th́ phaûi ôû tuø laïi ñaây. Lôøi caùc ngöôi phaûi thöû ñaơ, roài ta seơ bieát caùc ngöôi noùi ñoù coù quaû thaät chaêng. Neáu chaúng thaät, th́ ta chæ maïng Pha-ra-oân theà raèng, caùc ngöôi laø thaùm töû ñoù. 42:17 Ñoaïn, Gioâ-seùp truyeàn ñem giam hoï chung trong nguïc ba ngaøy. 42:18 Ngaøy thöù ba, Gioâ-seùp noùi cuøng hoï raèng: Ta kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi; haơy laøm nhö ñieàu naày, th́ ñöôïc soáng. 42:19 Neáu caùc ngöôi voán nhaø löông thieän, th́ haơy ñeå moät ngöôøi naøo ôû tuø laïi ñaây, coøn bao nhieâu ñem löông thöïc veà nuoâi ñoùi cho nhaø caùc ngöôi. 42:20 Ñoaïn, haơy daăn em uùt xuoáng ñaây, th́ lôøi caùc ngöôi seơ cho laø thaät, vaø caùc ngöôi chaúng phaûi cheát. Vaäy, hoï nghe theo. 42:21 Hoï beøn noùi vôùi nhau raèng: Quaû thaät chuùng ta cam toäi cuøng em ta ra; v́ luùc tröôùc ta thaáy taâm hoàn noù buoàn thaûm khi noù xin nhôø ôn, nhöng ta khoâng khöùng cho; vaäy neân tai vaï naày môùi xaûy ñeán cho chuùng ta. 42:22 Ru-beân ñaùp raèng: Anh haù khoâng coù noùi cuøng caùc em raèng: Chôù phaïm toäi naày cuøng ñöùa treû ñoù sao? Nhöng caùc em khoâng nghe; neân baây giôø huyeát noù ñoøi chuùng ta thöôøng laïi. 42:23 Vaû, Gioâ-seùp vaăn duøng ngöôøi thoâng ngoân noùi chuyeän laïi cuøng caùc anh, neân hoï töôûng Gioâ-seùp chaúng nghe hieåu. 42:24 Gioâ-seùp xaây maët qua choă khaùc maø khoùc. Ñoaïn xaây maët laïi noùi chuyeän cuøng hoï; beøn baét Si-meâ-oân trong voøng anh em, truyeàn troùi laïi tröôùc maët hoï. 42:25 Gioâ-seùp truyeàn ñaày tôù xuùc luùa ñoå ñaày bao vaø ñeå baïc laïi trong ñoù cho moăi ngöôøi anh em, cuơng ñeå theâm löông thöïc duøng doïc ñöôøng. Ñaày tôù laøm y nhö lôøi. 42:26 Ñoaïn, anh em chaát maáy bao luùa leân löng löøa, roài ñi. 42:27 Ñeán quaùn, moät ngöôøi trong boïn môû bao ra cho löøa aên thoùc, thaáy baïc ḿnh ôû taïi mieäng bao; 42:28 beøn noùi cuøng anh em raèng: Baïc cuûa toâi traû laïi, hieän trong bao toâi ñaây! Caùc anh em nhaùt gan, vöøa noùi vôùi nhau, vöøa run, maø raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laøm chi cho chuùng ta ñaây? 42:29 Caùc anh em trôû veà cuøng Gia-coáp, cha ḿnh, taïi xöù Ca-na-an, thuaät laïi cho ngöôøi nghe moïi noăi ñaơ xaûy ñeán, raèng: 42:30 ngöôøi ñöông laøm chuùa taïi xöù EÂ-díp-toâ noùi vôùi chuùng toâi caùch xaúng xôùm, cho chuùng toâi laø thaùm töû. 42:31 Song chuùng toâi coù thöa cuøng ngöôøi raèng: Chuùng toâi voán nhaø löông thieän, naøo coù phaûi laø thaùm töû ñaâu. 42:32 Chuùng toâi ñöôïc möôøi hai anh em, con moät cha; moät ngöôøi ñaơ ñi maát bieät, coøn ngöôøi uùt hieän baây giôø ôû nhaø cuøng cha, taïi xöù Ca-na-an. 42:33 Ngöôøi laøm chuùa xöù ñoù daïy raèng: Laøm nhö vaày, ta môùi cho caùc ngöôi laø löông thieän: Haơy ñeå laïi cuøng ta moät ngöôøi naøo trong boïn caùc ngöôi, coøn bao nhieâu seơ ñem löông thöïc veà nuoâi ñoùi cho nhaø caùc ngöôi; 42:34 ñoaïn, haơy daăn em uùt ñeán cho ta. Vaäy, ta môùi bieát raèng caùc ngöôi chaúng phaûi laø thaùm töû, nhöng laø ngöôøi löông thieän; ta seơ giao em laïi cho, vaø caùc ngöôi seơ ñöôïc buoân baùn trong xöù naày. 42:35 Vaû, ñöông khi caùc anh em truùt luùa ḿ ra bao, naày ñaâu, trong moăi bao coù goùi baïc cuûa moăi ngöôøi; cha vaø caùc anh em thaáy nhöơng goùi baïc ḿnh, ñeàu laáy laøm sôï haơi. 42:36 Gia-coáp, cha hoï beøn noùi raèng: Bay laøm maát caùc con tao; Gioâ-seùp ñaơ maát bieät, Si-meâ-oân cuơng maát bieät; maø baây giôø, laïi muoán daăn Beâ-gia-min ñi nöơa sao! Caùc noâng noăi naày ñeàu ñoå laïi cho tao heát! 42:37 Ru-beân thöa laïi cuøng cha raèng: Cha haơy giao em nôi toâi, toâi seơ daăn veà cho. Ví baèng chaúng daăn em veà, th́ cha haơy gieát hai ñöùa con trai toâi ñi. 42:38 Nhöng Gia-coáp ñaùp raèng: Con uùt tao seơ chaúng ñi xuoáng vôùi bay ñaâu; v́ anh noù ñaơ cheát roài, chæ coøn moät ḿnh noù maø thoâi. Neáu ñieàu ruûi ro chi xaûy ñeán cho noù nôi doïc ñöôøng bay ñi, töùc nhieân bay laøm cho keû toùc baïc naày ñau loøng xoùt daï xuoáng aâm phuû.

Sáng-thế Ký 43

1:1 Vaû, söï ñoùi keùm trong xöù lôùn laém. 43:2 Khi noäi nhaø ñaơ aên heát löông thöïc ôû xöù EÂ-díp-toâ ñem veà roài, th́ cha caùc ngöôøi aáy daïy raèng: Bay haơy trôû xuoáng mua moät ít löông thöïc cho chuùng ta. 43:3 Giu-ña thöa: Ngöôøi ñoù coù noùi quyeát cuøng caùc con raèng: Ví em uùt khoâng theo xuoáng vôùi caùc ngöôi, th́ seơ khoâng bao giôø thaáy maët ta. 43:4 Neáu cha cho em ñi vôùi, th́ chuùng toâi môùi xuoáng EÂ-díp-toâ mua löông thöïc cho cha ñöôïc. 43:5 Baèng khoâng, th́ chuùng toâi chaúng trôû xuoáng ñaâu, v́ ngöôøi ñoù ñaơ noùi raèng: Ví em uùt khoâng theo xuoáng vôùi caùc ngöôi, th́ seơ khoâng bao giôø thaáy maët ta. 43:6 Y-sô-ra-eân quôû raèng: Sao bay kheùo teä cuøng tao, maø toû cho ngöôøi aáy raèng bay coøn moät em nöơa? 43:7 Thöa raèng: Ngöôøi ñoù hoûi kyơ caøng veà chuùng toâi, vaø veà baø con chuùng toâi raèng: Thaân-phuï caùc ngöôi coøn soáng chaên? coø coù moät ngöôøi anh em naøo nöơa chaêng? Chuùng toâi coù ñaùp caùc lôøi hoûi ñoù. Haù deă bieát ngöôøi ñoù seơ daën chuùng toâi raèng: Haơy ñem em uùt xuoáng ñaây, sao? 43:8 Giu-ña laïi thöa cuøng Y-sô-ra-eân cha ḿnh, raèng: Haơy cho ñöùa treû theo con, th́ chuùng toâi seơ ñöùng daäy ñi, haàu cho chuùng ta, naøo caùc con, naøo cha, naøo caùc chaùu cuûa cha ñaây ñeàu ñöôïc soáng vaø khoûi cheát. 43:9 Con seơ baûo laơnh em cho; cha seơ cöù nôi con maø ñoøi em. Neáu khoâng daăn em veà khoâng ñeå em tröôùc maët cha, th́ con ñaây seơ cam toäi cuøng cha maơi maơi. 43:10 Vaû, neáu khoâng coù ñieàu duøng daèng, th́ chuùng toâi ñaơ ñi vaø veà ñöôïc hai laàn roài. 43:11 Ñoaïn, Y-sô-ra-eân, cha caùc anh em, noùi raèng: Neáu vieäc ñaơ theå kia, th́ bay phaûi laøm theå naày: Haơy laáy trong ñoà haønh lyù nhöơng thoå saûn quí nhöùt cuûa xöù ta: moät ít nhuơ höông vaø maät ong, caùc höông hoa vaø moät döôïc, phi töû vaø haïnh nhaân, ñem daâng cho ngöôøi ñoù laøm cuûa leă. 43:12 Haơy ñem theo moät soá tieàn baèng hai, ñaëng thoái hoài tieàn maø hoï ñaơ ñeå laïi nôi mieäng bao cuûa bay: coù leơ laø moät söï loän chaêng. 43:13 Bay haơy ñöùng daäy ñi, daăn em uùt theo vaø trôû xuoáng ñeán ngöôøi ñoù. 43:14 Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng xui cho bay ñöôïc ôn tröôùc maët ngöôøi, vaø tha ñöùa em kia vaø Beân-gia-min cho bay. Coøn phaàn cha, neáu phaûi maát con, th́ cha cḥu phaän vaäy! 43:15 Vaäy, caùc anh em ñem theo cuûa leă vaø moät soá tieàn baèng hai, cuøng daăn Beân-gia-min ñoàng ñöùng daäy ñi xuoáng EÂ-díp-toâ, maø ra maét Gioâ-seùp. 43:16 Vöøa khi Gioâ-seùp thaáy Beân-gia-min ñi theo xuoáng vôùi, beøn truyeàn cho quaûn gia raèng: Haơy ñua caùc ngöôøi naày vaøo nhaø trong, baét con ǵ laøm tḥt vaø naáu doïn ñi; v́ tröa naày hoï seơ duøng böơa cuøng ta. 43:17 Quaûn gia laøm theo y nhö lôøi daën, ñöa hoï vaøo nhaø Gioâ-seùp. 43:18 Anh em thaáy ḿnh phaûi ñöa vaøo nhaø Gioâ-seùp, th́ sôï haơi, vaø noùi vôùi nhau raèng: Aáy cuơng v́ soá tieàn ñaơ ñeå laïi vaøo bao chuùng ta laàn tröôùc, neân hoï môùi ñem chuùng ta vaøo choán naày, ñaëng t́m côù xoâng vaøo ñaùnh chuùng ta, baét chuùng ta laøm toâi moïi, vaø chieám ñoaït maáy con löøa cuûa chuùng ta. 43:19 Maáy anh em beøn ñeán gaàn quaûn gia cuûa Gioâ-seùp, thöa cuøng ngöôøi taïi ngoaøi cöûa 43:20 maø raèng: Xin chuùa tha loăi cho! anh em chuùng toâi ñaơ ñeán ñaây moät laàn roài, ñaëng mua löông thöïc; 43:21 vaø khi trôû veà ñeán nhaø quaùn, môû caùc bao ra, naày soá baïc cuûa moăi ngöôøi ñeàu ôû taïi mieäng bao ḿnh; caân naëng bao nhieâu ñeàu y nhö baáy nhieâu. Naày, chuùng toâi coù ñem laïi soá baïc ñoù, 43:22 vaø cuơng coù ñem theâm soá baïc nöơa ñaëng mua löông thöïc. Chaúng bieát ai ñeå baïc laïi trong bao chuùng toâi. 43:23 Quaûn gia ñaùp raèng: Moïi vieäc ñeàu b́nh yeân! ñöøng sôï chi caû! Aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, töùc Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha caùc ngöôi, ñaơ ban vaät quí vaøo bao. Coøn baïc caùc ngöôi th́ ñaơ coù giao cho ta. Ñoaïn, ngöôøi daăn Si-meâ-oân ñeán cuøng anh em; 43:24 roài ñöa anh em vaøo nhaø Gioâ-seùp, ñem nöôùc ra cho röûa chôn, vaø cuơng cho nhöơng löøa aên coû nöơa. 43:25 Caùc anh em beøn söûa soaïn cuûa leă, ñôïi tröa Gioâ-seùp veà; v́ coù hay raèng ḿnh seơ aên böơa taïi nhaø naày. 43:26 Khi Gioâ-seùp trôû veà, caùc anh em beøn laáy cuûa leă ñaơ ñem theo, daâng cho Gioâ-seùp taïi nhaø; roài cuøng saáp ḿnh xuoáng ñaát tröôùc maët ngöôøi. 43:27 Ngöôøi lieàn hoûi thaêm hoï maïnh gioûi theå naøo, vaø noùi raèng: Ngöôøi cha giaø maø caùc ngöôi ñaơ noùi cuøng ta ñoù ñöôïc maïnh khoûe chaêng? coøn soáng chaêng? 43:28 Ñaùp raèng: Keû toâi tôù chaùu, laø cha chuùng toâi, vaăn maïnh khoûe vaø coøn soáng. Ñoaïn, hoï cuøi ñaàu vaø laïy. 43:29 Gioâ-seùp nhöôùng maét thaáy Beân-gia-min, em ruoät, con trai cuûa meï ḿnh, th́ hoûi raèng: Ñoù coù phaûi em uùt maø caùc ngöôi ñaơ noùi cuøng ta chaêng? Vaø tieáp raèng: Con uùt ôi! caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ôn cho ngöôi! 43:30 V́ thaáy em ḿnh, neân Gioâ-seùp taát loøng caûm ñoäng, laät ñaät böôùc ra ngoaøi, t́m nôi naøo ñaëng khoùc. Ngöôøi vaøo phoøng nhaø trong vaø khoùc. 43:31 Ñoaïn, röûa maët, böôùc ra, laøm boä chaéc gan maø noùi raèng: Haơy doïn böơa aên ñi. 43:32 Ngöôøi ta doïn cho Gioâ-seùp aên rieâng, vaø cho caùc anh em aên rieâng. Ngöôøi EÂ-díp-toâ aên chung cuøng ngöôøi cuơng doïn cho ngoài rieâng nöơa; v́ ngöôøi EÂ-díp-toâ coù taùnh gôùm ngöôøi Heâ-bô-rô, neân khoâng aên chung ñöôïc. 43:33 Vaäy, caùc anh em beøn ngoài laïi tröôùc maët Gioâ-seùp, lôùn nhoû tuøy theo thöù töï ḿnh, ngô ngaån maø nh́n nhau. 43:34 Gioâ-seùp sai ñem maáy moùn ñoà aên tröôùc maët ḿnh cho caùc anh em; nhöng phaàn Beân-gia-min laïi nhieàu gaáp naêm cuûa caùc ngöôøi khaùc. Hoï uoáng vaø aên ngon vui cuøng Gioâ-seùp.

Sáng-thế Ký 44

1:1 Gioâ-seùp beøn truyeàn ḷnh cho quaûn gia raèng: Heă caùc ngöôøi ñoù chôû noåi bao nhieâu, th́ haơy ñoå löông thöïc cho hoï ñaày bao baáy nhieâu, roài ñeå baïc cuûa moăi ngöôøi laïi nôi mieäng bao hoï. 44:2 Laïi haơy ñeå caùi cheùn baèng baïc ta taïi mieäng bao chung vôùi baïc mua luùa cuûa ngöôøi uùt nöơa. Quaûn gia beøn laøm y nhö lôøi Gioâ-seùp daën ḿnh. 44:3 Ngaøy mai, trôøi vöøa saùng, ngöôøi ta cho caùc ngöôøi ñoù vaø löøa veà. 44:4 Khi ñi ra khoûi thaønh chöa xa, Gioâ-seùp noùi cuøng quaûn gia raèng: Ngöôi haơy ñöùng daäy, ñuoåi theo maáy ngöôøi ñoù; khi theo ḳp roài, haơy noùi raèng: Sao caùc ngöôi laáy oaùn traû ôn nhö vaäy? 44:5 Coù phaûi caùi cheùn naày laø cuûa chuùa ta thöôøng duøng uoáng röôïu vaø boùi chaêng? Caùc ngöôi ñaơ laøm moät vieäc chaúng thieän ñoù. 44:6 Quaûn gia theo ḳp, laëp laïi maáy lôøi aáy; 44:7 caùc anh em beøn ñaùp raèng: Sao chuùa noùi nhö vaäy? Chaúng bao giôø keû toâi tôù chuùa coù töôûng laøm ñeán vieäc theá naày! 44:8 Ñaây, töø xöù Ca-na-an chuùng toâi coù ñem baïc ñaơ ñöôïc nôi mieäng bao xuoáng giao laïi cho ngöôøi thay; deă naøo laïi coù yù mong aên caép baïc hay vaøng cuûa dinh chuû ngöôøi sao? 44:9 Xin cho keû toâi tôù naøo maø ngöôøi t́m ñöôïc caùi cheùn ñoù phaûi cheát ñi, vaø chính chuùng toâi seơ laøm toâi moïi cho chuùa. 44:10 Quaûn gia ñaùp: ÖØ thoâi! haơy laøm nhö lôøi caùc ngöôi ñaơ noùi: ta t́m ñöôïc cheùn nôi ai th́ ngöôøi ñoù seơ laøm toâi moïi cho ta ñoù; coøn caùc ngöôøi th́ voâ toäi. 44:11 Töùc th́, moăi ngöôøi laät ñaät haï bao ḿnh xuoáng ñaát vaø môû ra. 44:12 Quaûn gia luïc soaùt, baét töø bao anh caû laàn ñeán bao em uùt. Caùi cheùn beøn t́m ñaëng trong bao Beâ-gia-min. 44:13 Moăi ngöôøi xeù aùo ḿnh ra, chaát bao luùa leân löng löøa, roài cuøng trôû laïi thaønh. 44:14 Giu-ña cuøng anh em ñoàng vaøo ñeán nhaø Gioâ-seùp, ngöôøi haơy coøn ôû nôi ñoù; hoï beøn saáp ḿnh xuoáng ñaát tröôùc maët ngöôøi. 44:15 Gioâ-seùp hoûi: Caùc ngöôi gaây neân noâng noăi chi vaäy? Haù chaúng bieát moät keû nhö ta ñaây coù taøi boùi sao? 44:16 Giu-ña ñaùp: Chuùng toâi seơ noùi cuøng chuùa laøm sao? seơ phaân laïi laøm sao? seơ chöơa ḿnh chuùng toâi laøm sao? Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ thaáu roơ ñieàu gian aùc cuûa toâi tôù chuùa roài. Naày, chuùng toâi cuøng keû ñaơ ḅ baét ñöôïc cheùn nôi tay ñeàu laøm keû toâi tôù cho chuùa. 44:17 Nhöng Gioâ-seùp ñaùp raèng: Ta chaúng heà coù yù laøm nhö vaäy ñaâu! Ngöôøi maø ñaơ ḅ baét ñöôïc cheùn nôi tay seơ laøm toâi moïi ta; coøn caùc ngöôi haơy trôû veà nhaø cha ḿnh b́nh yeân. 44:18 Giu-ña beøn laïi gaàn Gioâ-seùp maø thöa raèng: V́ chuùa ngang vai Pha-ra-oân, xin loăi chuùa, chôù noåi giaän cuøng keû toâi tôù, ñeå toâi noùi moät lôøi cho chuùa nghe. 44:19 Chuùa coù hoûi keû toâi tôù raèng: Caùc ngöôi coøn cha hay laø anh em naøo chaêng? 44:20 Coù thöa laïi cuøng chuùa raèng: Chuùng toâi coøn moät cha giaø, cuøng moät con trai ñaơ sanh muoän cho ngöôøi. Anh ruoät ñöùa naày ñaơ cheát roài, neân trong voøng caùc con cuûa meï noù, noù coøn moät ḿnh, vaø cha thöông noù laém. 44:21 Vaû, chuùa coù daën raèng: Haơy daăn noù xuoáng ñeán ta, haàu cho ta thaáy noù ñöôïc taän maét. 44:22 Vaø chuùng toâi coù thöa laïi cuøng chuùa raèng: Ñöùa treû chaúng ĺa cha ñöôïc; neáu ĺa ra th́ cha seơ cheát. 44:23 Nhöng chuùa laïi daïy: Neáu em uùt khoâng theo caùc ngöôi xuoáng ñaây, th́ caùc ngöôi chaúng coøn thaáy maët ta nöơa. 44:24 Neân khi chuùng toâi trôû veà nhaø keû toâi tôù chuùa, laø cha toâi, th́ chuùng toâi coù thuaät laïi cho ngöôøi nghe nhöơng lôøi cuûa chuùa. 44:25 Keá aáy, cha laïi bieåu chuùng toâi raèng: Haơy trôû xuoáng ñaëng mua moät ít löông thöïc. 44:26 Chuùng toâi thöa laïi raèng: Khoâng ñöôïc; nhöng neáu em uùt ñi theo cuøng, th́ môùi trôû xuoáng ñöôïc; baèng khoâng, th́ chuùng toâi khoâng theá ra maét ngöôøi ñoù. 44:27 Keû toâi tôù chuùa, laø cha toâi, ñaùp raèng: Baây bieát raèng vôï ta sanh cho ta hai ñöùa con trai; 44:28 moät ñöùa ñaơ töø ta ñi maát-bieät; ta cuơng ñaơ noùi: Chaéc ñaơ ḅ thuù döơ xeù roài, v́ ñeán baây giôø chöa thaáy laïi. 44:29 Neáu baây coøn daét ñöùa naày ñi khoûi maët ta nöơa, ruûi coù ñieàu tai haïi chi xaûy ñeán cho noù, töùc nhieân baây seơ laøm cho keû toùc baïc naày ñau loøng xoùt daï maø xuoáng aâm phuû. 44:30 Cha thöông em uùt toâi laém ñeán ñoăi hai linh hoàn khaéng khít nhau; neáu baây giôø, khi toâi trôû veà nôi keû toâi tôù chuùa, laø cha toâi, maø khoâng coù em uùt ñoù, 44:31 th́ khi vöøa thaáy con uùt khoâng coøn nöơa, chaéc ngöôøi seơ cheát. Neáu vaäy, caùc toâi tôù chuùa seơ laøm cha giaø toùc baïc cuûa chuùng toâi, cuơng laø keû toâi tôù chuùa, ñau loøng xoùt daï xuoáng aâm phuû. 44:32 V́ keû toâi tôù naày coù cḥu baûo laơnh ñöùa con uùt ñoù maø thöa raèng: Neáu con khoâng ñem em veà cho cha, th́ seơ cam toäi cuøng cha maơi maơi. 44:33 Vaäy baây giôø, xin cho keû toâi tôù chuùa ôû toâi moïi theá cho ñöùa treû, ñaëng noù theo trôû leân cuøng caùc anh ḿnh. 44:34 V́, neáu ñöùa treû khoâng theo veà, laøm sao toâi daùm veà cuøng cha toâi? Oâi, toâi nôơ naøo thaáy ñieàu tai hoïa cuûa cha toâi ö!

Sáng-thế Ký 45

1:1 Baây giôø, Gioâ-seùp khoâng coøn theå naøo caàm loøng cho ñaäu ñöôïc tröôùc maët caùc ngöôøi haàu chung quanh, beøn la leân raèng: Haơy ñuoåi hoï ra heát thaûy! Khi Gioâ-seùp toû thaät cuøng caùc anh em ḿnh, th́ khoâng coù moät ngöôøi naøo khaùc ôû taïi ñoù heát. 45:2 Ngöôøi caát tieáng leân khoùc; daân EÂ-díp-toâ nghe vaø nhaø Pha-ra-oân nghe nöơa. 45:3 Gioâ-seùp noùi cuøng anh em raèng: Toâi laø Gioâ-seùp. Cha toâi coøn soáng chaêng? Nhöng tröôùc maët ngöôøi caùc anh em boái roái, chaúng ñaùp lôøi ñöôïc. 45:4 Ngöôøi laïi noùi raèng: Caùc anh em haơy laïi gaàn toâi. Hoï beøn laïi gaàn. Ngöôøi noùi: Toâi laø Gioâ-seùp, em maø caùc anh ñaơ baùn ñaëng ḅ daăn qua xöù EÂ-díp-toâ. 45:5 Baây giôø, ñöøng saàu naơo, vaø cuơng ñöøng tieác chi veà ñieàu caùc anh ñaơ baùn toâi ñaëng ḅ daăn ñeán xöù naày; v́ ñeå giöơ ǵn söï soáng caùc anh, neân Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ sai toâi ñeán ñaây tröôùc caùc anh. 45:6 Ḱa, hai naêm roài trong xöù ñaơ ḅ ñoùi keùm, vaø coøn naêm naêm nöơa seơ khoâng coøn caøy caáy chi, gaët haùi chi ñöôïc heát. 45:7 Ñöùc Chuùa Trôøi sai toâi ñeán ñaây tröôùc, ñaëng laøm cho caùc anh coøn noái doøng treân maët ñaát, vaø nöông moät söï giaûi cöùu lôùn ñaëng giöơ ǵn söï soáng cho anh em. 45:8 Khoâng, chaúng phaûi caùc anh sai toâi ñeán ñaây ñaâu, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi; Ngaøi döôøng ñaët toâi laøm cha Pha-ra-oân, cai quaûn caû nhaø ngöôøi, v́ tṛ khaép xöù EÂ-díp-toâ. 45:9 Caùc anh haơy mau mau trôû veà cha toâi ñi, vaø noùi vôùi ngöôøi raèng: Gioâ-seùp, con cuûa cha, coù noùi nhö vaày: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ ñaët toâi laøm chuùa caû xöù EÂ-díp-toâ, cha haơy xuoáng vôùi toâi; xin ñöøng chaäm treă, 45:10 cha, caùc con, caùc chaùu, caùc chieân, boø cuøng taøi vaät cuûa cha seơ ôû taïi xöù Goâ-sen gaàn toâi ñaây. 45:11 ÔÛ ñoù toâi seơ nuoâi cha, (v́ coøn naêm naêm ñoùi keùm nöơa), e khi cha, ngöôøi nhaø cha, vaø heát thaûy loaøi vaät cuûa cha phaûi ḅ aùch maø hao moøn. 45:12 Naøy, caùc anh vaø Beân-gia-min, em toâi, ñaơ thaáy taän maét raèng, chaùnh mieäng toâi ñaơ noùi chuyeän cuøng caùc anh em ñoù. 45:13 Vaäy, haơy thuaät laïi caùc ñieàu vinh hieån cuûa toâi taïi xöù EÂ-díp-toâ, cuøng moïi vieäc maø anh em ñaơ thaáy cho cha nghe, vaø haơy mau mau dôøi cha xuoáng ñaây. 45:14 Ñoaïn, ngöôøi oâm laáy coå Beân-gia-min, em ḿnh, maø khoùc; Beân-gia-min cuơng oâm coå ngöôøi maø khoùc. 45:15 Ngöôøi cuơng oâm caùc anh ḿnh maø khoùc. Ñoaïn, anh em noùi chuyeän cuøng ngöôøi. 45:16 Laäp töùc, tieáng ñoàn ñeán nhaø Pha-ra-oân raèng: Anh em Gioâ-seùp ñaơ ñeán. Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn nghe laáy laøm ñeïp daï. 45:17 Pha-ra-oân beøn phaùn cuøng Gioâ-seùp raèng: Haơy daën caùc anh em ngöôi raèng: Haơy chôơ ñoà leân löøa, ñi trôû veà xöù Ca-na-an, 45:18 röôùc cha vaø ngöôøi nhaø cuûa caùc ngöôi xuoáng ôû cuøng ta. Ta seơ nhöôïng cho vaät toát nhaát trong xöù EÂ-díp-toâ, vaø caùc ngöôi seơ höôơng maàu môơ cuûa ñaát. 45:19 Coøn ta daën ngöôi haơy noùi laïi cuøng hoï nhö vaäy: Haơy ñem xe coä töø xöù EÂ-díp-toâ veà cho con nhoû vaø vôï ḿnh, cuøng dôøi cha caùc ngöôi xuoáng ñaây. 45:20 Ñöøng tieác taøi vaät ḿnh, v́ vaät toát nhaát cuûa xöù EÂ-díp-toâ seơ veà phaàn caùc ngöôi. 45:21 Caùc con trai cuûa Y-sô-ra-eân laøm y nhö lôøi; Gioâ-seùp vaâng maïng Pha-ra-oân, ñöa nhöơng xe coä cho anh em ḿnh, vaø luoân vaät thöïc duøng trong luùc ñi ñöôøng. 45:22 Ngöôøi cuơng ñöa aùo xoáng maëc ñoåi thay cho moăi ngöôøi, coøn Beân-gia-min, ngöôøi cho traêm mieáng baïc cuøng naêm boä aùo xoáng. 45:23 Ngöôøi cuơng sai ñem veà cho cha ḿnh möôøi con löøa chôơ caùc vaät quí nhaát trong xöù EÂ-díp-toâ, möôøi con löøa caùi chôơ luùa, baùnh, vaø löông thöïc ñeå daønh duøng trong khi cha ñi ñöôøng. 45:24 Vaäy, Gioâ-seùp ñöa anh em ḿnh leân ñöôøng. Laïi daën hoï raèng: Xin anh em ñöøng caûi laăy nhau doïc ñöôøng. 45:25 Caùc anh em ôû EÂ-díp-toâ trôû leân vaø ñeán xöù Ca-na-an, nôi Gia-coáp, cha ḿnh, 45:26 thuaät laïi lôøi naày maø raèng: Gioâ-seùp haơy coøn soáng; laïi aáy laø ngöôøi ñang cai tṛ caû xöù EÂ-díp-toâ. Nhöng loøng Gia-coáp vaăn voâ t́nh v́ ngöôøi khoâng tin lôøi hoï noùi. 45:27 Anh em thuaät laïi cho ngöôøi nghe moïi lôøi Gioâ-seùp ñaơ noùi; Gia-coáp vöøa thaáy caùc xe coä cuûa Gioâ-seùp sai ñem veà ñaëng röôùc ḿnh, th́ taâm thaàn ngöôøi tænh laïi, 45:28 beøn noùi raèng: Thoâi, bieát roài; Gioâ-seùp, con trai ta, haơy coøn soáng; ta seơ ñi thaêm noù tröôùc khi ta qua ñôøi.

Sáng-thế Ký 46

1:1 Y-sô-ra-eân ra ñi, ñem theo caùc taøi vaät ḿnh. Ñeán Beâ-e-Seâ-ba, ngöôøi baøy cuûa leă daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc, cha ḿnh. 46:2 Trong moät söï hieän thaáy ban ñeâm kia, Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn cuøng Y-sô-ra-eân raèng: Hôơi Gia-coáp, Gia-coáp! Y-sô-ra-eân ñaùp raèng: Coù toâi ñaây. 46:3 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa cha ngöôi. Haơy xuoáng EÂ-díp-toâ, ñöøng sôï chi, v́ taïi ñoù ta seơ laøm cho ngöôi thaønh moät nöôùc lôùn. 46:4 Chaùnh ta seơ xuoáng ñeán ñoù vôùi ngöôi, vaø chaùnh ta cuơng seơ daăn ngöôi veà chaúng sai. Gioâ-seùp seơ vuoát maét ngöôi nhaém laïi. 46:5 Töø Beâ-e-Seâ-ba, Gia-coáp khôûi ñi; caùc con trai Y-sô-ra-eân ñeå Gia-coáp, cha ḿnh, cuøng caùc vôï vaø con ḿnh leân xe coä cuûa Pha-ra-oân ñaơ sai ñeán röôùc nhöơng ngöôøi ñoù. 46:6 Chuùng cuơng ñem theo caùc suùc vaät vaø cuûa caûi ḿnh ñaơ gaây döïng taïi xöù Ca-na-an, maø ñi ñeán cöù EÂ-díp-toâ. 46:7 Vaäy, Gia-coáp cuøng caû nhaø ngöôøi, naøo caùc con trai, naøo caùc chaùu trai, naøo caùc con gaùi, naøo caùc chaùu gaùi, thaûy ñeàu xuoáng xöù EÂ-díp-toâ. 46:8 Ñaây laø teân caùc con trai cuûa Y-sô-ra-eân, töùc laø Gia-coáp, ñeán xöù EÂ-díp-toâ: Con tröôûng nam cuûa Gia-coáp laø Ru-beân. 46:9 Caùc con trai cuûa Ru-beân laø Heâ-noùc, Pha-lu, Heát-roân, vaø Caït-mi. 46:10 Caùc con trai cuûa Si-meâ-oân laø Gieâ-mu-eân, Gia-min, OÂ-haùt, Gia-kin, Xoâ-ha, vaø Sau-lô, töùc con cuûa ngöôøi vôï xöù Ca-na-an. 46:11 Caùc con trai cuûa Leâ-vi laø Gheït-soân, Keâ-haùt, vaø Meâ-ra-ri. 46:12 Caùc con trai cuûa Giu-ña laø EÂ-rô, O-nan, Seâ-la, Pheâ-reát vaø Seâ-raùch. Nhöng EÂ-rô vaø O-nan ñaơ thaùc taïi xöù Ca-na-an; con cuûa Pheâ-reát laø Heát-roân, vaø Ha-mun. 46:13 Caùc con trai cuûa Y-sa-ca laø Thoâ-la, Phu-va, Gioùp vaø Sim-roân. 46:14 Caùc con trai cuûa Sa-bu-loân laø Seâ-reát, EÂ-loân, vaø Gia-leâ-eân. 46:15 Vaû, caùc con trai, vaø moät con gaùi teân laø Ñi-na, maø Leâ-a sanh cho Gia-coáp khi ôû taïi Pha-ñan-A-ram, cuøng caùc chaùu ñoù, heát thaûy laø ba möôi ba ngöôøi. 46:16 Caùc con trai cuûa Gaùt laø Xi-phi-oân, Ha-ghi, Su-ni, Eùt-boân, EÂ-ri, A-roâ-ñi vaø A-reâ-li. 46:17 Caùc con trai cuûa A-se laø Dim-na, Dích-vaø, Dích-vi, vaø Beâ-ri-a, cuøng Seâ-raùch, em gaùi caùc ngöôøi ñoù. Con cuûa Beâ-ri-a laø Heâ-be, vaø Manh-ki-eân. 46:18 Vaû, caùc con cuûa naøng Xinh-ba sanh cho Gia-coáp, cuøng caùc chaùu ñoù, heát thaûy laø möôøi saùu ngöôøi. Naøng laø con ñoøi cuûa cuûa La-ban ñaơ cho theo haàu Leâ-a, con gaùi ḿnh. 46:19 Caùc con trai cuûa Ra-cheân, vôï Gia-coáp, Gioâ-seùp, vaø Beân-gia-min. 46:20 Gioâ-seùp ñaơ coù con taïi xöù EÂ-díp-toâ, laø Ma-na-se, vaø Eùp-ra-im, maø Aùch-naùt, con gaùi cuûa Phoâ-ti-pheâ-ra, thaày caû thaønh Oân, ñaơ sanh cho ngöôøi. 46:21 Caùc con trai cuûa Beân-gia-min laø Beâ-la, Beâ-keâ, Aùch-beân, Gieâ-ra, Na-a-man, EÂ-hi, Roâ-sô, Moáp-bim, Hoáp-bim, vaø A-reát. 46:22 Vaû, caùc con trai cuûa Ra-cheân sanh cho Gia-coáp, cuøng caùc chaùu ñoù, heát thaûy laø möôøi boán ngöôøi. 46:23 Con trai cuûa Ñan laø Hu-sim. 46:24 Caùc con trai cuûa Neùp-ta-li laø Giaùt-seâ-eân, Gu-ni, Dít-se, vaø Si-lem. 46:25 Vaû, caùc con trai cuûa naøng Bi-la sanh cho Gia-coáp, cuøng caùc chaùu ñoù, heát thaûy laø baûy ngöôøi. Naøng laø con ñoøi cuûa La-ban ñaơ cho theo haàu Ra-cheân, con gaùi ḿnh. 46:26 Caùc ngöôøi ñi ñeán xöù EÂ-díp-toâ vôùi Gia-coáp, töùc laø caùc ngöôøi do nôi Gia-coáp sanh, neáu khoâng keå caùc naøng daâu, th́ heát thaûy laø saùu möôi saùu ngöôøi. 46:27 Con cuûa Gioâ-seùp ñaơ sanh taïi EÂ-díp-toâ ñöôïc hai. Vaäy, caùc ngöôøi thuoäc veà nhaø Gia-coáp ñi ñeán EÂ-díp-toâ, coïng heát thaûy laø baûy möôi ngöôøi. 46:28 Gia-coáp sai Giu-ña ñi ñeán tröôùc ñaëng xin Gioâ-seùp ñöa ḿnh vaøo bôø coơi Goâ-sen. Vaäy, hoï ñeàu vaøo xöù Goâ-sen. 46:29 Gioâ-seùp thaéng xe ñi leân Goâ-sen, ñoùn Y-sô-ra-eân, cha ḿnh. Ngöôøi ra maét cha, oâm choaøng laáy ngöôøi vaø khoùc moät hoài laâu. 46:30 Y-sô-ra-eân noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Chôù chi cho cha cheát baây giôø ñi! v́ cha ñaơ thaáy ñöôïc maët con, vaø bieát con vaăn coøn soáng. 46:31 Ñoaïn Gioâ-seùp noùi cuøng anh em vaø ngöôøi nhaø cha ḿnh raèng: Toâi seơ leân tröôùc taâu cho Pha-ra-oân hay raèng: Anh em vaø caû nhaø cha toâi, ôû xöù Ca-na-an ñaơ ñeán cuøng toâi. 46:32 Hoï voán laøm ngheà chaên chieân, nuoâi baày suùc vaät; coù daăn theo heát baày chieân, boø vaø caùc taøi vaät cuûa ḿnh. 46:33 Vaø khi Pha-ra-oân truyeàn goïi anh em maø hoûi raèng: Caùc ngöôi laøm ngheà chi? 46:34 Th́ haơy taâu raèng: Keû toâi tôù chuùa cuøng toå phuï chuùng toâi vaăn laøm ngheà nuoâi suùc vaät töø thuôû coøn nhoû cho ñeán giôø. Aáy haàu cho anh em ñaëng ôû laïi xöù Goâ-sen, v́ daân EÂ-díp-toâ coù taùnh gôùm gheâ heát thaûy keû chaên chieân laém.

Sáng-thế Ký 47

1:1 Gioâ-seùp ñeán taâu moïi ñieàu ñoù cho Pha-ra-oân hay, vaø noùi raèng: Cha vaø anh em toâi ñaơ ôû xöù Ca-na-an ñeán, coù ñem theo chieân, boø, cuøng caùc taøi vaät cuûa ḿnh. Hieän baây giôø ñöông ôû trong xöù Goâ-sen. 47:2 Ngöôøi beøn ñöa naêm ngöôøi trong boïn anh em ḿnh vaøo yeát kieán Pha-ra-oân. 47:3 Pha-ra-oân hoûi: Caùc ngöôi laøm ngheà chi? Taâu raèng: Keû toâi tôù beä haï laø keû chaên chieân, nhö toå phuï chuùng toâi khi tröôùc. 47:4 Roài laïi taâu raèng: Aáy ñaëng kieàu nguï trong xöù maø keû toâi tôù beä haï ñaơ ñeán; v́ xöù Ca-na-an ñoùi keùm lôùn laém, khoâng coøn ñoàng coû chi heát cho baày suùc vaät aên. Vaäy, xin pheùp cho keû toâi tôù beä haï nguï taïi xöù Goâ-sen. 47:5 Pha-ra-oân phaùn cuøng Gioâ-seùp nhö vaày: Cha vaø anh em ngöôi ñaơ ñeán cuøng ngöôi; 47:6 vaäy, xöù EÂ-díp-toâ saün daønh cho ngöôi; haơy cho cha vaø anh em ôû choán naøo toát hôn heát trong xöù; haơy cho ôû taïi xöù Goâ-sen vaäy. Vaø neáu trong caùc ngöôøi ñoù, ngöôi bieát ai gioûi, haơy ñaët hoï chaên caùc baày suùc vaät cuûa ta. 47:7 Ñoaïn, Gioâ-seùp daăn Gia-coáp, cha ḿnh, ñeán yeát-kieán Pha-ra-oân. Gia-coáp chuùc phöôùc cho Pha-ra-oân. 47:8 Pha-ra-oân hoûi Gia-coáp raèng: Ngöôi höôûng thoï ñöôïc bao nhieâu tuoåi? 47:9 Gia-coáp taâu raèng: Ngöôøi naêm toâi soáng ôû ñôøi phieâu löu heát thaûy laø moät traêm ba möôi naêm; caùc naêm cuûa ñôøi toâi laáy laøm ngaén-nguûi vaø laïi nhoïc nhaèn, chaúng baèng nhöơng naêm b́nh sanh cuûa toå phuï toâi khi ngöôøi ôû phieâu löu ñoù. 47:10 Gia-coáp chuùc phöôùc cho Pha-ra-oân moät laàn nöơa, roài lui ra khoûi maët ngöôøi. 47:11 Vaäy, Gioâ-seùp vaâng maïng Pha-ra-oân, ṇ̃nh choă ôû cho cha vaø anh em ḿnh, cho hoï moät sôû ñaát toát nhöùt trong xöù EÂ-díp-toâ laøm saûn nghieäp, taïi mieàn Ram-se. 47:12 Gioâ-seùp, tuøy theo soá ngöôøi, caáp löông thöïc cho cha, anh em vaø caû nhaø cha ḿnh. 47:13 Vaû, söï ñoùi keùm lôùn laém, neân trong khaép xöù chaúng coøn löông thöïc nöơa; xöù EÂ-díp-toâ vaø xöù Ca-na-an ñeàu ḅ hao moøn v́ aùch ñoùi keùm ñoù. 47:14 Gioâ-seùp thaâu heát baïc tieàn trong xöù EÂ-díp-toâ vaø xöù Ca-na-an, töùc giaù tieàn cuûa muoân daân mua luùa; roài chöùa baïc ñoù vaøo kho Pha-ra-oân. 47:15 Khi baïc tieàn trong xöù EÂ-díp-toâ vaø xöù Ca-na-an ñaơ heát, th́ taát caû daân EÂ-díp-toâ ñeàu ñeán cuøng Gioâ-seùp maø keâu raèng: Xin cho chuùng toâi löông thöïc; leơ naøo v́ côù heát tieàn maø chuùng toâi phaûi cheát tröôùc maët chuùa sao? 47:16 Gioâ-seùp ñaùp raèng: Neáu heát baïc tieàn roài, haơy giao suùc vaät caùc ngöôi cho ta, ta seơ phaùt löông thöïc ñoåi laïi. 47:17 Ñoaïn, daân chuùng beøn daăn suùc vaät laïi cho Gioâ-seùp; Gioâ-seùp phaùt löông thöïc ñoåi laáy ngöïa, baày chieân, baày boø, vaø löøa. Naêm ñoù, ngöôøi thaâu caùc baày suùc vaät cuûa hoï maø ñoåi theá löông thöïc cho. 47:18 Maơn naêm roài, naêm sau daân chuùng laïi ñeán keâu cuøng ngöôøi raèng: tieàn baïc saïch trôn, baày suùc vaät ñaơ giao cho chuùa; baây giôø chæ saün daønh cho chuùa boån thaân vaø ñaát ruoäng. 47:19 Leơ naøo chuùng toâi vaø ñaát ruoäng phaûi hao moøn tröôùc maët chuùa sao? Haơy mua ñoåi laáy löông thöïc chuùng toâi vaø ñaát ruoäng luoân ñi. Vaäy, chuùng toâi cuøng ñaát ruoäng seơ laøm toâi moïi cho Pha-ra-oân. Haơy cho gioáng chi ñaëng gieo, haàu cho chuùng toâi soáng khoûi cheát, vaø ñaát khoâng phaûi boû hoang. 47:20 Gioâ-seùp beøn mua heát thaûy ruoäng ñaát trong xöù EÂ-díp-toâ cho Pha-ra-oân; v́ söï ñoùi keùm thuùc giuïc neân moïi ngöôøi EÂ-díp-toâ ñeàu ñem baùn ruoäng ḿnh; vaäy, ruoäng ñaát ñeàu thuoäc veà Pha-ra-oân. 47:21 Coøn daân chuùng, töø ñaàu naày ñeán ñaàu kia, ngöôøi ñeàu dôøi veà ôû trong caùc thaønh. 47:22 Song ruoäng ñaát cuûa nhöơng thaày caû th́ Gioâ-seùp khoâng mua ñeán, v́ nhöơng thaày caû coù laơnh moät phaàn löông cuûa Pha-ra-oân ñaơ ṇ̃nh; vaäy, hoï aên phaàn löông thöïc cuûa Pha-ra-oân ñaơ caáp cho. Theá cho neân nhöơng thaày caû chaúng ñem baùn ñaát cuûa ḿnh. 47:23 Gioâ-seùp noùi cuøng daân chuùng raèng: Naày, ta ñaơ mua caùc ngöôi vaø ruoäng ñaát cho Pha-ra-oân; ñaây, hoät gioáng cho caùc ngöôi ñaëng gieo maï trong ruoäng ñoù. 47:24 Ñeán muøa gaët, phaûi noäp cho Pha-ra-oân moät phaàn naêm, coøn boán phaàn kia ñeå cho caùc ngöôi laøm gioáng gieo maï, duøng löông thöïc cho ḿnh, cho ngöôøi nhaø cuøng cho caùc con nhoû ḿnh. 47:25 Daân chuùng noùi raèng: Chuùa ñaơ cöùu maïng chuùng toâi! Caàu xin cho chuùng toâi ñöôïc nhôø ôn tröôùc maët chuùa, th́ seơ laøm toâi moïi cho Pha-ra-oân. 47:26 Veà vieäc ñoù, Gioâ-seùp beøn ṇ̃nh moät luaät, cho ñeán ngaøy nay haơy coøn, buoäc ñaát EÂ-díp-toâ phaûi noäp thueá cho Pha-ra-oân moät phaàn naêm hoa lôïi ḿnh. Chæ ñaát ruoäng cuûa nhöơng thaày caû chaúng thuoäc veà Pha-ra-oân. 47:27 Vaäy, Y-sô-ra-eân truù nguï taïi mieàn Goâ-sen thuoäc veà xöù EÂ-díp-toâ, gaây ñöôïc cô nghieäp taïi ñoù, sanh saûn vaø theâm leân boäi phaàn. 47:28 Gia-coáp kieàu nguï trong xöù EÂ-díp-toâ ñöôïc möôøi baûy naêm, höôûng thoï ñöôïc moät traêm boán möôi baûy tuoåi. 47:29 Khi ngaøy gaàn cheát, Y-sô-ra-eân goïi Gioâ-seùp, con trai ḿnh, maø noùi raèng: Neáu cha ñöôïc nhôø ôn tröôùc maët con, xin haơy ñeå tay treân ñuøi cha caäy heát loøng nhôn töø vaø thaønh thöïc ôû cuøng cha, xin con ñöøng choân cha taïi ñaát EÂ-díp-toâ. 47:30 Khi cha an-giaác cuøng toå phuï roài, haơy ñem cha ra khoûi EÂ-díp-toâ; choân chung cuøng moà maû cuûa ngöôøi. Gioâ-seùp thöa raèng: Con seơ laøm y theo lôøi cha daën. 47:31 Gioâ-seùp noùi: Con haơy theà ñi. Gioâ-seùp beøn theà. Ñoaïn, Y-sô-ra-eân qú laïy nôi ñaàu giöôøng ḿnh.

Sáng-thế Ký 48

1:1 Vaû, khi caùc vieäc ñoù qua roài, coù ngöôøi noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Naày cha ngöôøi ñau; Gioâ-seùp beøn ñem Ma-na-se vaø Eùp-ra-im, hai ñöùa con trai ḿnh, cuøng ñi ñeán. 48:2 Hoï cho Gia-coáp hay vaø noùi raèng: Naày Gioâ-seùp, con trai oâng, ñeán thaêm oâng ñoù; Y-sô-ra-eân coá göôïng ngoài daäy treân giöôøng. 48:3 Gia-coáp noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng ñaơ hieän ra, baø ban phöôùc cho cha taïi Lu-xô, trong xöù Ca-na-an, 48:4 maø phaùn raèng: Naày ta seơ laøm cho ngöôi sanh saûn vaø theâm nhieàu, laøm thaønh moät hoäi daân; ta seơ cho doøng doơi ngöôi xöù naày laøm cô nghieäp ñôøi ñôøi. 48:5 Baây giôø, hai ñöùa con trai ñaơ sanh cho con taïi xöù EÂ-díp-toâ tröôùc khi cha ñeán, laø Eùp-ra-im vaø Ma-na-se, cuơng seơ thuoäc veà cha nhö Ru-beân vaø Si-meâ-oân vaäy. 48:6 Coøn maáy ñöùa maø con sanh keá ñoù, th́ seơ thuoäc veà con; veà phaàn höôûng cô nghieäp, chuùng noù seơ ñoàng moät theå cuøng anh em ḿnh. 48:7 Khi cha ôû Pha-ñan trôû veà xöù Ca-na-an, th́ Ra-cheân cheát doïc ñöôøng coù maët cha, gaàn EÂ-phô-raùt; cha choân ngöôøi ôû beân con ñöôøng ñi veà EÂ-phô-raùt (töùc laø Beát-leâ-hem). 48:8 Y-sô-ra-eân thaáy caùc con trai Gioâ-seùp, beøn hoûi raèng: Nhöơng ñöùa naày laø ai? 48:9 Gioâ-seùp thöa raèng: Aáy laø nhöơng con trai cuûa con maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ cho taïi xöù naày. Y-sô-ra-eân laïi noùi: Xin haơy ñem ñeán ñaây, ñaëng cha chuùc phöôùc cho chuùng noù. 48:10 Vaû, maét cuûa Y-sô-ra-eân giaø neân laøng, chaúng thaáy chi nöơa, beøn bieåu chuùng noù laïi gaàn, oâm choaøng vaø hoân. 48:11 Y-sô-ra-eân noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Tröôùc cha töôûng chaúng coøn thaáy ñöôïc maët con, nhöng baây giôø Ñöùc Chuùa Trôøi laïi laøm cho cha thaáy ñöôïc ñeán doøng doơi con nöơa. 48:12 Gioâ-seùp daăn hai ñöùa con trai ra khoûi hai ñaàu goái cha ḿnh, roài saáp ḿnh xuoáng ñaát. 48:13 Ñoaïn, ngöôøi daăn hai ñöùa treû laïi gaàn cha; tay höơu th́ daăn Eùp-ra-im sang qua phía taû cuûa cha, coøn tay taû daét Ma-na-se sang qua phía höơu. 48:14 Y-sô-ra-eân ñöa tay maët ra, ñeå treân ñaàu Eùp-ra-im, laø ñöùa nhoû, coøn tay traùi laïi ñeå treân ñaàu Ma-na-se. Ngöôøi coù yù rieâng ñeå tay nhö vaäy, v́ Ma-na-se laø ñöùa lôùn. 48:15 Roài ngöôøi chuùc phöôùc cho Gioâ-seùp raèng: Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi maø toå phuï toâi laø Aùp-ra-ham vaø Y-saùc ñaơ thôø phöôïng; laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ chaên nuoâi toâi töø khi môùi loït loøng cho ñeán ngaøy nay, 48:16 thieân söù ñaơ cöùu toâi ra ngoaøi voøng hoaïn naïn, haơy ban phöôùc cho hai ñöùa treû naày; noái danh toâi vaø toå phuï toâi laø Aùp-ra-ham vaø Y-saùc, vaø cho chuùng noù theâm leân nhieàu voâ soá treân maët ñaát! 48:17 Nhöng Gioâ-seùp thaáy cha ḿnh ñeå tay höơu treân ñaàu Eùp-ra-im, th́ coù yù baát b́nh, lieàn naém laáy tay cha ñaơ ñeå leân ñaàu Eùp-ra-im maø traùo ñoåi qua ñaáu Ma-na-se, 48:18 roài thöa raèng: Chaúng phaûi vaäy, cha. Ñöùa naày ñaàu loøng, ñeå tay höơu cha treân ñaàu noù môùi phaûi chôù. 48:19 Nhöng cha ngöôøi khoâng cḥu vaø caơi raèng: Cha bieát, con, cha bieát. Noù seơ trôû neân moät daân; noù cuơng seơ lôùn vaäy, con; song theå naøo em noù cuơng seơ lôùn hôn vaø doøng doơi noù seơ thaønh ra voâ soá nöôùc. 48:20 Trong ngaøy ñoù, ngöôøi chuùc phöôùc cho hai ñöùa con trai naày maø noùi raèng: Aáy v́ ngöôi maø daân Y-sô-ra-eân seơ chuùc phöôùc nhau raèng: Caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi laøm cho ngöôi ñöôïc gioáng nhö Eùp-ra-im vaø Ma-na-se. Vaäy, Gia-coáp ñaët Eùp-ra-im tröôùc Ma-na-se. 48:21 Y-sô-ra-eân laïi noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Naày, cha seơ thaùc, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi seơ phuø hoä vaø ñem caùc con trôû veà xöù toå phuï. 48:22 Coøn cha seơ cho con moät phaàn ñaát troåi hôn caùc anh em, laø phaàn ñaát cuûa cha ñaơ duøng cung-kieám ñoaït laáy cuûa daân A-moâ-rít ñoù.

Sáng-thế Ký 49

1:1 Gia-coáp goïi caùc con trai ḿnh laïi vaø noùi raèng: Haơy hoäi laïi ñaây, cha seơ noùi nhöơng ñieàu phaûi xaûy ñeán cho caùc con ngaøy sau. 49:2 Hôơi caùc con trai Gia-coáp, haơy hoäi laïi maø nghe; Nghe lôøi Y-sô-ra-eân, cha cuûa caùc con. 49:3 Hôơi Ru-beân! con laø tröôûng nam cuûa cha, Söùc löïc cha, vaø ñaàu tieân söï maïnh meơ cha; Voán coù söï toân troïng vaø quyeàn naêng toùt chuùng. 49:4 Con soâi traøo nhö nöôùc, neân seơ chaúng phaàn hôn ai! V́ con ñaơ leân giöôøng cha. Con leân giöôøng cha beøn laøm oâ laøm dô ñoù! 49:5 Si-meâ-oân vaø Leâ-vi laø anh em ruoät. Thanh göôm chuùng noù thaät khí giôùi hung taøn. 49:6 Caàu cho taâm hoàn cha chôù coù ñoàng möu, Vinh hieån cha chôù hieäp cuøng hoäi hoï; V́ hoï ñaơ gieát ngöôøi trong côn giaän döơ, Caét nhöôïng boø ñöïc v́ yù rieâng ḿnh. 49:7 Ñaùng ruûa saû thay côn giaän döơ hoï, v́ thaät laø hung maïnh! Ñaùng ruûa saû thay khí giaän hoï, v́ döơ daèn thay! Ta seơ phaân chia hoï ra trong nhaø Gia-coáp, Tan laïc hoï trong daân Y-sô-ra-eân. 49:8 Hôơi Giu-ña! caùc anh em seơ khen ngôïi con, Tay con chaän coå quaân ngḥch, Caùc con trai cha seơ qú laïy tröôùc maët con. 49:9 Giu-ña laø moät sö töû tô; Hôơi con! Con baét ñöôïc moài roài tha veà. Noù suïm goái, naèm khaùc naøo sö töû ñöïc, Nhö sö töû caùi; haù ai daùm khieán ngoài leân? 49:10 Caây phuû vieät chaúng heà dôøi khoûi Giu-ña, Keû laäp phaùp khoâng döùt khoûi giöơa chôn noù, Cho ñeán chöøng Ñaáng Si-loâ hieän tôùi, Vaø caùc daân vaâng phuïc Ñaáng ñoù. 49:11 Ngöôøi buoäc löøa tô ḿnh vaøo goác nho, Löøa con ḿnh vaøo nhaønh nho toát nhöùt. Ngöôøi giaët aùo xoáng ḿnh vaøo röôïu nho, Cuøng laáy huyeát nho lau aùo tôi ḿnh. 49:12 Maét ngöôøi ñoû v́ côù röôïu, Raêng nhieàu traéng v́ côù söơa. 49:13 Sa-bu-loân seơ ôû nôi gaønh bieån, Töùc laø nôi coù taøu ñaäu; Bôø coơi ngöôøi chaïy veà höôùng Si-ñoân. 49:14 Y-sa-ca laø moät con löøa maïnh meơ, Naèm nghæ giöơa chuoàng; 49:15 Thaáy raèng söï yeân oån laø toát laønh, Vaø ñaát-ñai ñeïp laém thay. Ngöôøi ñaơ ruøn vai vaùc gaùnh naëng, Phaûi vaâng phuïc nhöơng ñieàu söu-ḍch. 49:16 Ñan seơ xöû ñoaùn daân chuùng ḿnh, Nhö moät trong caùc chi phaùi Y-sô-ra-eân. 49:17 Ñan seơ laø moät con raén treân ñöôøng, Moät con raén luïc trong choán neûo cuøng, Caén voù ngöïa, Laøm cho keû côơi phaûi teù nhaøo. 49:18 Hôơi Gieâ-hoâ-va! toâi troâng ôn chöûng-cöùu cuûa Ngaøi! 49:19 Coøn Gaùt seơ ḅ moät ñaïo binh xoâng ñaùnh, Nhöng ngöôøi xoâng ñaùnh laïi vaø ñuoåi theo. 49:20 Do nôi A-se coù thöïc vaät ngon, Ngöôøi seơ cung caáp myơ ṿ cho caùc vua. 49:21 Neùp-ta-li laø nai caùi thaû chuoàng Noùi baøy nhieàu lôøi vaên hoa. 49:22 Gioâ-seùp laø choài cuûa caây töôi toát, Moïc gaàn beân suoái nöôùc; Nhaønh nhaùnh phuû bao treân ngoïn töôøng. 49:23 Keû caàm cung ñaơ gheïo-choïc ngöôøi, Baén teân vaøo, vaø haơm ñaùnh; 49:24 Nhôø tay Ñaáng toaøn naêng cuûa Gia-coáp, Neân cung ngöôøi vaăn beàn-chaéc; Nhôø Ñaáng Chaên chieân, laø Ñaù cuûa Y-sô-ra-eân, Neân hai tay ngöôøi theâm maïnh. 49:25 Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Cha seơ giuùp ñôơ con; Ñaáng toaøn naêng seơ ban phöôùc cho con, Töùc laø phöôùc laønh ôû choán trôøi cao xuoáng, Cuøng phöôùc laønh ôû nôi vöïc roäng thaúm leân, Phöôùc laønh cuûa vuù, vaø cuûa loøng meï. 49:26 Phöôùc laønh cha chuùc cho con vöôït laàn leân Cao hôn caùc phöôùc laønh cuûa toå phuï cha, Cho ñeán caùc choùt nuùi ñôøi ñôøi: Caùc phöôùc naày seơ ôû nôi ñaàu Gioâ-seùp, Nôi traùn cuûa chuùa caùc anh em ḿnh. 49:27 Beân-gia-min laø moät con choù soùi hay caáu-xeù; Ban mai ñi ñaùnh cheát moài, Chieàu phaân chia moài ñaơ ñöôïc. 49:28 Caùc ngöôøi ñoù laø ñaàu tröôûng cuûa möôøi hai chi phaùi Y-sô-ra-eân; vaø ñoù laø lôøi cuûa cha hoï noùi ñöông khi chuùc phöôùc cho, chuùc moät lôøi phöôùc rieâng cho moăi ngöôøi vaäy. 49:29 Ñoaïn, ngöôøi ra ḷnh cho caùc con trai maø raèng: Cha seơ veà nôi toå toâng, caùc con haơy choân cha chung cuøng toå phuï, nôi hang ñaù taïi ñoàng ruoäng Eùp-roân, ngöôøi Heâ-tít, 49:30 töùc laø hang ñaù ôû trong ñoàng Maëc-beâ-la, ngang Mam-reâ, thuoäc veà xöù Ca-na-an, maø Aùp-ra-ham ñaơ mua laøm moä ṇ̃a luoân vôùi ñoàng ruoäng cuûa Eùp-roân 49:31 Aáy nôi ñoù, ngöôøi ta ñaơ choân Aùp-ra-ham vaø Sa-ra, vôï ngöôøi; Y-saùc vaø Reâ-be-ca, vôï ngöôøi; maø laïi nôi ñoù cha cuơng ñaơ choân Leâ-a nöơa. 49:32 Caùi ñoàng ruoäng cuøng hang ñaù ôû taïi ñoù ñaơ mua cuûa daân hoï Heách vaäy. 49:33 Khi troái maáy lôøi naày cho caùc con ḿnh xong, th́ Gia-coáp ñeå chôn vaøo giöôøng laïi, roài taét hôi, ñöôïc veà cuøng toå toâng ḿnh.

Sáng-thế Ký 50

1:1 Gioâ-seùp beøn cuùi ñaàu xuoáng maët cha ḿnh, hoân ngöôøi vaø khoùc. 50:2 Ñoaïn, Gioâ-seùp bieåu maáy thaày thuoác haàu vieäc ḿnh, duøng thuoác thôm xoâng cho xaùc cha; thaày thuoác beøn xoâng cho Y-sô-ra-eân. 50:3 Boán möôi ngaøy xoâng thuoác haàu qua, v́ aáy laø haïn ngaøy duøng xoâng thuoác; daân EÂ-díp-toâ khoùc ngöôøi trong baûy möôi ngaøy. 50:4 Khi maơn tang roài, Gioâ-seùp beøn noùi cuøng quaàn thaàn Pha-ra-oân raèng: Neáu toâi ñöôïc ôn tröôùc maët caùc ngöôi, xin haơy thuaät laïi lôøi naày cho Pha-ra-oân nghe: 50:5 Cha toâi coù bieåu toâi theà maø raèng: Naày, cha seơ cheát, con haơy choân cha nôi moä ṇ̃a ta ñaơ mua saün roài trong xöù Ca-na-an. Vaäy baây giôø, toâi phaûi leân ñoù choân cha toâi, roài seơ trôû xuoáng. 50:6 Pha-ra-oân beøn phaùn raèng: Haơy trôû leân choân cha ngöôi, y nhö lôøi ngöôøi ñaơ baét theà ñoù. 50:7 Gioâ-seùp dôøi xaùc cha ḿnh trôû leân choân; quaàn thaàn Pha-ra-oân, caùc böïc tröôûng laơo trong ñeàn, caùc böïc tröôûng laơo trong xöù EÂ-díp-toâ, 50:8 heát thaûy noäi nhaø Gioâ-seùp, caùc anh em vaø noäi nhaø cha ḿnh ñeàu ñi leân theo ñöa vôùi ngöôøi; trong Goâ-sen chæ coøn nhöơng ñöùa treû vaø chieân, cuøng boø cuûa hoï maø thoâi. 50:9 Laïi cuơng coù ñem ngöïa vaø xe theo leân nöơa: thaät laø moät ñaùm xaùc raát ñoâng thay! 50:10 Khi ñeán saân ñaïp luùa cuûa A-taùt, ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh, th́ hoï laøm leă khoùc than raát neân troïng theå taïi ñoù; ñoaïn, Gioâ-seùp ñeå tang cha trong baûy ngaøy. 50:11 Daân Ca-na-an, töùc laø daân xöù aáy, thaáy khoùc than nôi saân ñaïp luùa A-taùt, th́ noùi raèng: Aáy laø moät ñaùm khoùc than troïng theå cuûa daân EÂ-díp-toâ ñoù! Bôûi côù aáy ngöôøi ta goïi caùi saân naày teân laø A-beân-Mích-ra-im ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh. 50:12 Vaäy, caùc con trai Gia-coáp laøm theo lôøi cha troái laïi, 50:13 dôøi xaùc ngöôøi veà xöù Ca-na-an, choân trong hanh ñaù cuûa ñoàng Maëc-beâ-la ngang Mam-reâ, maø Aùp-ra-ham ñaơ mua luoân vôùi ñoàng ruoäng Eùp-roân, ngöôøi Heâ-tít, ñeå duøng laøm moä ṇ̃a. 50:14 Choân cha xong roài, Gioâ-seùp cuøng caùc anh em vaø caùc ngöôøi ñi leân theo ñöa xaùc cha, ñeàu trôû xuoáng xöù EÂ-díp-toâ. 50:15 Caùc anh Gioâ-seùp thaáy cha ḿnh cheát roài, th́ noùi vôùi nhau raèng: Coù leơ Gioâ-seùp seơ ganh gheùt chuùng ta, vaø traû thuø vieäc aùc chuùng ta ñaơ laøm cho ngöôøi chaêng. 50:16 Caùc anh beøn sai ngöôøi ñeán noùi cuøng Gioâ-seùp raèng: Tröôùc khi qua ñôøi, cha em coù troái raèng: 50:17 Haơy noùi laïi cho Gioâ-seùp nhö vaày: Oâi! xin haơy tha ñieàu aùc, toäi phaïm cuûa caùc anh con ñi, v́ chuùng noù ñaơ loăi cuơng con ñoù; nhöng baây giôø cha xin con haơy tha toäi keû toâi tôù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi cha. Nghe qua maáy lôøi naày, Gioâ-seùp beøn khoùc. 50:18 Chaùnh caùc anh ngöôøi ñeán saép ḿnh xuoáng döôùi chôn maø noùi raèng: Caùc anh ñaây thaät laø keû toâi tôù cuûa em ñoù. 50:19 Gioâ-seùp ñaùp raèng: Caùc anh ñöøng sôï chi, v́ toâi haù thay maët Ñöùc Chuùa Trôøi sao? 50:20 Caùc anh toan haïi toâi, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi laïi toan laøm ñieàu ích cho toâi, haàu cho cöùu söï soáng cho nhieàu ngöôøi, y nhö ñaơ xaûy ñeán ngaøy nay, vaø giöơ ǵn söï soáng cuûa daân söï ñoâng ñaûo. 50:21 Vaäy, ñöøng sôï, toâi seơ caáp döôơng caùc anh vaø con caùi caùc anh. Ñoaïn, Gioâ-seùp an uûy caùc anh, vaø laáy lôøi eâm ḍu maø noùi cuøng hoï. 50:22 Gioâ-seùp cuøng nhaø cha ḿnh kieàu nguï taïi xöù EÂ-díp-toâ; ngöôøi höôûng thoï ñöôïc moät traêm möôøi tuoåi. 50:23 Ngöôøi thaáy ñöôïc caùc con chaùu Eùp-ra-im ñeán ñôøi thöù ba, vaø cuơng coù ñöôïc naâng niu treân goái ḿnh caùc con cuûa Ma-ki, töùc con trai cuûa Ma-na-se, nöơa. 50:24 Keá, Gioâ-seùp noùi cuøng caùc anh em raèng: Em seơ cheát, nhöng Ñöùc Chuùa Trôøi seơ ñeán vieáng caùc anh em thaät; ñem caùc anh em veà xöù maø Ngaøi ñaơ theà höùa cuøng Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp. 50:25 Gioâ-seùp bieåu caùc con trai cuûa Y-sô-ra-eân theà maø raèng: Quaû thaät, Ñöùc Chuùa Trôøi seơ ñeán vieáng caùc anh em; xin anh em haơy dôøi haøi coát toâi khoûi xöù naày. 50:26 Ñoaïn, Gioâ-seùp qua ñôøi, höôûng thoï ñöôïc moät traêm möôøi tuoåi. Ngöôøi ta xoâng thuoác thôm cho xaùc Gioâ-seùp, vaø lieäm trong moät quan taøi taïi xöù EÂ-díp-toâ.

Xuất Ê-díp-tô Ký 1

1:1 Ñaây laø teân caùc con trai cuûa Y-sô-ra-eân, moăi ngöôøi ñeàu daăn ngöôøi nhaø ḿnh ñi vôùi Gia-coáp ñeán xöù EÂ-díp-toâ: 1:2 Ru-beân, Si-meâ-oân, Leâ-vi vaø Giu-ña; 1:3 Y-sa-ca, Sa-bu-loân vaø Beân-gia-min; 1:4 Ñan, Neùp-ta-li, Gaùt, vaø A-se. 1:5 Heát thaûy nhöơng ngöôøi bôûi Gia-coáp sanh ra, ñöôïc baûy möôi ngöôøi; Gioâ-seùp ñaơ ôû taïi xöù EÂ-díp-toâ. 1:6 Vaû, Gioâ-seùp vaø anh em ngöôøi cuøng moïi keû ñoàng ñôøi ñoù ñeàu cheát heát. 1:7 Con chaùu Y-sô-ra-eân theâm nhieàu laï luøng, naåy nôû ra, vaø trôû neân raát cöôøng thaïnh; caû xöù ñeàu ñaày daăy. 1:8 Nhöng baáy giôø taïi nöôùc EÂ-díp-toâ, coù moät vua môùi leân ngoâi, chaúng quen bieát Gioâ-seùp. 1:9 Vua phaùn cuøng daân ḿnh raèng: Naày, daân Y-sô-ra-eân ñoâng vaø maïnh hôn chuùng ta; 1:10 heø! ta haơy duøng chöôùc khoân ngoan ñoái cuøng hoï, keûo hoï theâm nhieàu leân, moät mai neáu coù côn chinh chieán xaûy ñeán, hoï seơ hieäp cuøng quaân ngḥch ñaùnh laïi ta, vaø ra khoûi xöù chaêng. 1:11 Vaäy, ngöôøi EÂ-díp-toâ beøn ñaët caùc keû ñaàu xaâu ñeå baét daân Y-sô-ra-eân laøm xaâu khoù nhoïc; hoï xaây thaønh Phi-thom vaø Ram-se duøng laøm kho taøng cho Pha-ra-oân. 1:12 Nhöng ngöôøi EÂ-díp-toâ caøng baét laøm khoù nhoïc chöøng naøo, daân Y-sô-ra-eân caøng theâm nhieàu leân, vaø traøn ra chöøng naáy. Ngöôøi EÂ-díp-toâ beøn ñem loøng ghen gheùt daân Y-sô-ra-eân, 1:13 baét laøm coâng vieäc nhoïc nhaèn, 1:14 gaây cho ñôøi daân aáy neân cay ñaéng, v́ noăi khoå sôû nhoài ñaát, laøm gaïch vaø moïi vieäc khaùc ôû ngoaøi ñoàng. Caùc coâng vieäc naày ngöôøi EÂ-díp-toâ baét daân Y-sô-ra-eân laøm nhoïc nhaèn laém. 1:15 Vua xöù EÂ-díp-toâ cuơng phaùn cuøng caùc baø muï cuûa daân Heâ-bô-rô, moät ngöôøi teân Sieáp-ra vaø moät ngöôøi teân Phu-a, 1:16 maø raèng: Khi caùc ngöôi ñi röôùc thai cho ngöôøi ñaøn baø Heâ-bô-rô, heă thaáy sanh con trai, th́ haơy laøm cho cheát ñi; coøn con gaùi, th́ haơy ñeå cho soáng. 1:17 Nhöng caùc baø muï kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, chaúng laøm theo lôøi vua EÂ-díp-toâ phaùn daën, ñeàu ñeå cho caùc con trai soáng heát. 1:18 Vua xöù EÂ-díp-toâ beøn ñoøi nhöơng baø muï maø phaùn raèng: Sao caùc ngöôi laøm nhö vaäy, ñeå cho nhöơng con trai soáng? 1:19 Caùc baø muï taâu raèng: Aáy taïi ngöôøi ñaøn baø Heâ-bô-rô chaúng phaûi nhö ngöôøi ñaøn baø EÂ-díp-toâ; v́ hoï maïnh khoûe hôn, ñaơ sanh nôû tröôùc khi muï ñeán. 1:20 Ñöùc Chuùa Trôøi ban ôn cho nhöơng baø muï; daân söï gia theâm vaø trôû neân ñoâng ñuùc. 1:21 Aáy vaäy, v́ baø muï coù loøng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, neân Ngaøi laøm cho nhaø hoï ñöôïc thaïnh vöôïng. 1:22 Pha-ra-oân beøn truyeàn ḷnh cho caû daân ḿnh raèng: Phaøm con trai cuûa daân Heâ-bô-rô môùi sanh, haơy lieäng xuoáng soâng; coøn con gaùi, th́ ñeå cho soáng.

Xuất Ê-díp-tô Ký 2

1:1 Vaû, coù moät ngöôøi trong hoï Leâ-vi ñi cöôùi con gaùi Leâ-vi laøm vôï. 2:2 Naøng thoï thai, vaø sanh moät con trai; thaáy con ngoä, neân ñem ñi giaáu trong ba thaùng. 2:3 Nhöng giaáu laâu hôn nöơa khoâng ñöôïc, naøng beøn laáy moät caùi röông maây, treùt chai vaø nhöïa thoâng, roài ñeå ñöùa treû vaøo, ñem thaû trong ñaùm saäy döïa meù soâng. 2:4 Ngöôøi cḥ ñöùa treû ñöùng xa nôi ñoù ñaëng cho bieát noù seơ ra sao. 2:5 Vaû, baáy giôø, con gaùi Pha-ra-oân xuoáng soâng taém, coøn caùc con ñoøi ñi daïo chôi treân meù soâng; coâng chuùa thaáy caùi röông maây ñoù giöơa ñaùm saäy, beøn sai con ñoøi ḿnh ñi vôùt leân. 2:6 Coâng chuùa môû röông ra, thaáy ñöùa treû, laø moät ñöùa con trai nhoû ñöông khoùc, beøn ñoäng loøng thöông xoùt maø raèng: Aáy laø moät ñöùa con cuûa ngöôøi Heâ-bô-rô. 2:7 Ngöôøi cḥ ñöùa treû beøn noùi cuøng coâng chuùa raèng: Toâi phaûi ñi keâu moät ngöôøi vuù trong boïn ñaøn baø Heâ-bô-rô ñaëng cho döùa treû buù chôù? 2:8 Coâng chuùa ñaùp raèng: Haơy ñi ñi. Ngöôøi gaùi treû ñoù keâu meï cuûa ñöùa treû. 2:9 Coâng chuùa noùi raèng: Haơy ñem ñöùa treû naày veà nuoâi buù cho ta; ta seơ traû tieàn coâng cho. Ngöôøi ñaøn baø aüm ñöùa treû maø cho buù. 2:10 Khi lôùn khoân roài, ngöôøi beøn daăn noù vaøo cho coâng chuùa, naøng nhaän laøm con, vaø ñaët teân laø Moâi-se, v́ naøng noùi raèng: Ta ñaơ vôùt noù khoûi nöôùc. 2:11 Vaû, ñang luùc ñoù, Moâi-se ñaơ lôùn khoân roài, ra ñi ñeán cuøng anh em ḿnh, xem thaáy coâng vieäc nhoïc nhaèn cuûa hoï; cuơng thaáy moät ngöôøi EÂ-díp-toâ ñaùnh moät ngöôøi Heâ-bô-rô trong voøng anh em ḿnh; 2:12 ngoù quanh quaát chaúng thaáy ai, beøn gieát ngöôøi EÂ-díp-toâ ñem vuøi trong caùt. 2:13 Qua ngaøy sau, Moâi-se ñi ra nöơa, thaáy hai ngöôøi Heâ-bô-rô ñaùnh loän, beøn noùi cuøng ngöôøi coù loăi raèng: Sao ngöôi ñaùnh ngöôøi ñoàng loaïi ḿnh? 2:14 Nhöng ngöôøi ñoù ñaùp raèng: Ai ñaët ngöôi laøm vua, laøm quan aùn cho chuùng ta? Coù phaûi muoán gieát ta nhö ñaơ gieát ngöôøi EÂ-díp-toâ kia chaêng? Moâi-se sôï, noùi raèng: Chaéc thaät, vieäc naày phaûi laäu roài. 2:15 Pha-ra-oân hay vieäc ñoù, th́ t́m gieát Moâi-se; nhöng ngöôøi troán ñi khoûi maët Pha-ra-oân, döøng chaân taïi xöù Ma-ñi-an, vaø ngoài gaàn beân moät caùi gieáng. 2:16 Vaû, thaày teá leă xöù Ma-ñi-an coù baûy con gaùi; caùc naøng ñoù ñeán gieáng xaùch nöôùc ñoå ñaày maùng ñaëng cho baày chieân cha ḿnh uoáng. 2:17 Nhöng caùc keû chaên chieân ñeán ñuoåi ñi; Moâi-se beøn ñöùng daäy, binh vöïc caùc naøng ñoù vaø cho nhöơng baày chieân uoáng nöôùc. 2:18 Khi maáy naøng trôû veà nhaø Reâ-u-eân, cha ḿnh, th́ ngöôøi hoûi raèng: Sao böơa nay caùc con veà sôùm vaäy? 2:19 Thöa raèng: Moät ngöôøi EÂ-díp-toâ cöùu chuùng toâi ra khoûi tay boïn chaên chieân, vaø cuơng coù xaùch nöôùc nhieàu quaù cho baày chieân uoáng nöơa. 2:20 Cha laïi hoûi raèng: Ngöôøi ñoù baây giôø ôû ñaâu? Sao caùc con boû ngöôøi ñi? Haơy môøi ñeán ñaëng aên baùnh. 2:21 Moâi-se öng ôû cuøng ngöôøi naày, ngöôøi beøn gaû Seâ-phoâ-ra, con gaùi ḿnh, cho Moâi-se. 2:22 Naøng sanh moät con trai; Moâi-se ñaët teân laø Gheït-soân v́ noùi raèng: Toâi kieàu nguï nôi ngoaïi bang. 2:23 Sau caùch laâu, vua xöù EÂ-díp-toâ baêng; daân Y-sô-ra-eân than thôû keâu van v́ phaûi phuïc ḍch khoå sôû; tieáng keâu van leân thaáu Ñöùc Chuùa Trôøi. 2:24 Ngaøi nghe tieáng than thôû chuùng, nhôù ñeán söï giao öôùc ḿnh keát laäp cuøng Aùp-ra-ham, Y-saùc vaø Gia-coáp. 2:25 Ñöùc Chuùa Trôøi ñoaùi laïi daân Y-sô-ra-eân, nhaän bieát caûnh ngoä cuûa chuùng.

Xuất Ê-díp-tô Ký 3

1:1 Vaû, Moâi-se chaên baày chieân cho Gieâ-troâ, oâng gia ḿnh, laø thaày teá leă taïi xöù Ma-ñi-an; daăn baày chieân qua phía beân kia ñoàng vaéng, ñeán nuùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, laø nuùi Hoâ-reáp. 3:2 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng ngöôøi trong ngoïn löûa, giöơa buïi gai kia. Ngöôøi nh́n thaáy caû buïi gai ñang chaùy, nhöng khoâng heà taøn. 3:3 Moâi-se beøn noùi raèng: Ta haơy teû böôùc laïi ñaëng xem söï laï lôùn naày, v́ côù sao buïi gai chaúng taøn chuùt naøo. 3:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va thaáy ngöôøi teû böôùc laïi xem, Ñöùc Chuùa Trôøi beøn ôû giöơa buïi gai goïi raèng: Hôơi Moâi-se, hôơi Moâi-se! Ngöôøi thöa raèng: Coù toâi ñaây! 3:5 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Chôù laïi gaàn choán naày, Haơy coåi giaày ngöôi ra, v́ choă ngöôi ñang ñöùng laø ñaát thaùnh. 3:6 Roài Ngaøi laïi noùi: Ta laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ngöôi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Gia-coáp. Moâi-se lieàn che maët, v́ sôï nh́n ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi. 3:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Ta ñaơ thaáy roơ raøng söï cöïc khoå cuûa daân ta taïi xöù EÂ-díp-toâ, vaø coù nghe thaáu tieáng keâu reâu v́ côù ngöôøi ñoác coâng cuûa noù; phaûi, ta bieát ñöôïc noăi ñau ñôùn cuûa noù. 3:8 Ta ngöï xuoáng ñaëng cöùu daân naày khoûi tay ngöôøi EÂ-díp-toâ, daăn töø xöù aáy leân ñeán moät xöù kia ñeïp ñeơ vaø roäng raơi, ñöôïm söơa vaø maät, töùc laø nôi daân Ca-na-an, daân Heâ-tít, daân A-moâ-rít, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít vaø daân Gieâ-bu-sít ôû. 3:9 Naày, tieáng keâu reâu cuûa daân Y-sô-ra-eân thaáu ñeán ta, vaø ta ñaơ thaáy daân EÂ-díp-toâ haø hieáp chuùng noù theå naøo; 3:10 vaäy baây giôø, haơy laïi ñaây, ñaëng ta sai ngöôi ñi ñeán Pha-ra-oân, ñeå daét daân ta, laø daân Y-sô-ra-eân, ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 3:11 Moâi-se beøn thöa raèng: Toâi laø ai, daùm ñi ñeán Pha-ra-oân, ñaëng daét daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ? 3:12 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Ta seơ ôû cuøng ngöôi; naày laø ñieàu laøm daáu cho ngöôi bieát raèng ta ñaơ sai ngöôi ñi: Khi ngöôi daét daân söï ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ roài, th́ caùc ngöôi seơ phuïng söï Ñöùc Chuùa Trôøi taïi treân nuùi naày. 3:13 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi raèng: Naày, toâi seơ ñi ñeán daân Y-sô-ra-eân, noùi cuøng hoï raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï caùc ngöôi sai ta ñeán cuøng caùc ngöôi; nhöng neáu hoï hoûi: Teân Ngaøi laø chi? th́ toâi noùi vôùi hoï laøm sao? 3:14 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Ta laø Ñaáng Töï Höơu Haèng Höơu; roài Ngaøi laïi raèng: Haơy noùi cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: Ñaáng Töï Höơu ñaơ sai ta ñeán cuøng caùc ngöôi. 3:15 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ngöôi seơ noùi cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï caùc ngöôi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Gia-coáp, sai ta ñeán cuøng caùc ngöôi. Aáy ñoù laø danh ñôøi ñôøi cuûa ta, aáy seơ laø kyû nieäm cuûa ta traûi qua caùc ñôøi. 3:16 Haơy ñi, hoäi hieäp caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân, maø noùi cuøng hoï raèng: Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï caùc ngöôi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Gia-coáp, ñaơ hieän ra cuøng ta maø phaùn raèng: Thaät vaäy, ta ñaơ thaêm vieáng caùc ngöôi, thaáy ñieàu hoï ñaơi caùc ngöôi taïi xöù EÂ-díp-toâ, 3:17 neân ta ñaơ phaùn raèng: Ta seơ ruùt caùc ngöôi ra khoûi caûnh khoå taïi xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng ñem leân xöù cuûa daân Ca-na-an, daân Heâ-tít, daân A-moâ-rít, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít, töùc laø moät xöù ñöôïm söơa vaø maät. 3:18 Daân söï seơ vaâng theo lôøi ngöôi; vaäy, ngöôi vaø caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân haơy ñi yeát-kieán vua xöù EÂ-díp-toâ maø taâu raèng: Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Heâ-bô-rô, ñaơ hieän ra cuøng chuùng toâi. Vaây baây giôø, xin ñeå cho chuùng toâi ñi ñeán nôi ñoàng vaéng, caùch chöøng ba ngaøy ñöôøng ñaëng daâng cuûa leă cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi. 3:19 Vaû, ta bieát raèng daău laáy quyeàn löïc eùp buoäc vua EÂ-díp-toâ, th́ ngöôøi cuơng chaúng bao giôø cho caùc ngöôi ñi! 3:20 Nhöng ta seơ giô tay ra haønh xöù EÂ-díp-toâ baèng caùc pheùp laï ta laøm giöơa xöù ñoù, sau roài hoï seơ cho caùc ngöôi ñi. 3:21 Ta seơ laøm cho daân naày ñöôïc ôn tröôùc maét ngöôøi EÂ-díp-toâ; vaäy, khi naøo caùc ngöôi ra ñi, th́ seơ chaúng ra ñi tay khoâng; 3:22 nhöng moăi ngöôøi ñaøn baø seơ hoûi xin ngöôøi nöơ laân caän, cuøng keû ôû taïm nhaø ḿnh nhöơng ñoà baèng vaøng, baèng baïc vaø quaàn aùo, maëc laáy cho con trai con gaùi ḿnh. Caùc ngöôi seơ loät traàn daân EÂ-díp-toâ laø nhö vaäy.

Xuất Ê-díp-tô Ký 4

1:1 Moâi-se thöa raèng: Nhöng daân ñoù seơ chaúng tin vaø chaúng vaâng lôøi toâi, v́ seơ noùi raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaúng coù hieän ra cuøng ngöôi ñaâu. 4:2 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Trong tay ngöôi caàm vaät chi? Thöa raèng: Moät caây gaäy. 4:3 Phaùn raèng: Haơy neùm xuoáng ñaát ñi. Ngöôøi beøn neùm xuoáng ñaát, gaäy hoùa ra moät con raén; Moâi-se chaïy troán noù. 4:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy giô tay ngöôi ra naém ñuoâi noù. Ngöôøi giô tay ra naém, th́ noù höôøn laïi caây gaäy trong tay. 4:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Aáy ñeå cho chuùng noù tin raèng Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ḿnh, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Aùp-ra-ham, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-saùc, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Gia-coáp, ñaơ hieän ra cuøng ngöôi. 4:6 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn raèng: Haơy ñaët tay ngöôi vaøo loøng. Ngöôøi lieàn ñaët vaøo, roài laáy ra. Naày, tay ngöôøi noåi phung traéng nhö tuyeát. 4:7 Ñoaïn, Ngaøi phaùn raèng: Haơy ñaët tay ngöôi vaøo loøng laïi; ngöôøi beøn ñaët vaøo, roài laáy ra. Ḱa, tay trôû laïi nhö tḥt ḿnh. 4:8 Laïi phaùn: Neáu khi naøo daân ñoù chaúng tin ngöôi vaø chaúng vaâng theo tieáng cuûa daáu thöù nhaát, th́ seơ tin theo tieáng cuûa daáu thöù nh́. 4:9 Vaû laïi, neáu daân chaúng tin caû hai daáu naày, vaø khoâng vaâng theo lôøi ngöôi, th́ haơy laáy nöôùc döôùi soâng maø laøm traøn ngaäp treân maët ñaát; nöôùc maø ngöôi ñaơ laáy döôùi soâng leân ñoù, seơ thaønh maùu treân maët ñaát vaäy. 4:10 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Oâi! laïy Chuùa, töø hoâm qua, hoâm kia, hay laø töø luùc Chuùa phaùn daïy keû toâi tôù Chuùa, toâi vaăn chaúng phaûi moät tay noùi gioûi, v́ mieäng vaø löôơi toâi hay ngaäp ngöøng. 4:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn raèng: Ai taïo mieäng loaøi ngöôøi ra? hay laø ai ñaơ laøm caâm, laøm ñieác, laøm saùng, laøm môø? Coù phaûi ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaêng? 4:12 Vaäy baây giôø, haơy ñi; ta seơ ôû cuøng mieäng ngöôi vaø daïy ngöôi nhöơng lôøi phaûi noùi. 4:13 Moâi-se thöa raèng: Oâi! laïy Chuùa, Chuùa muoán sai ai ñi, th́ sai. 4:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn noåi giaän cuøng Moâi-se maø phaùn raèng: Coù phaûi A-roân, ngöôøi Leâ-vi, laø anh ngöôi chaêng? Ta bieát ngöôøi ñoù coù taøi noùi gioûi, vaø ḱa, ngöôøi ñang ñi ñeán ñoùn ngöôi ḱa; khi thaáy ngöôi, chaéc seơ vui möøng trong loøng. 4:15 Vaäy ngöôi haơy noùi cuøng ngöôøi, vaø saép ñeå nhöơng lôøi trong mieäng ngöôøi. Khi hai ngöôi noùi, ta seơ ôû cuøng mieäng ngöôi vaø mieäng anh ngöôi, daïy caùc ngöôi nhöơng ñieàu ǵ phaûi laøm. 4:16 Aáy laø ngöôøi ñoù seơ noùi cuøng daân söï theá cho ngöôi, duøng laøm mieäng ngöôi, coøn ngöôi seơ döôøng nhö Ñöùc Chuùa Trôøi cho ngöôøi vaäy. 4:17 Ngöôi haơy caàm laáy gaäy naày nôi tay, ñeå duøng laøm caùc daáu laï. 4:18 Moâi-se beøn ñi, trôû veà Gieâ-troâ, oâng gia ḿnh, maø thöa raèng: Xin cha haơy cho toâi trôû veà nôi anh em toâi taïi xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng thaêm thöû hoï coøn soáng chaêng. Gieâ-troâ beøn noùi cuøng Moâi-se raèng: Con haơy ñi b́nh yeân. 4:19 Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Moâi-se taïi Ma-ñi-an raèng: Haơy trôû veà xöù EÂ-díp-toâ, v́ maáy ngöôøi t́m gieát ngöôi ñaơ cheát heát roài. 4:20 Moâi-se beøn ñôơ vôï vaø con ḿnh leân löng löøa, trôû veà xöù EÂ-díp-toâ. Ngöôøi cuơng caàm caây gaäy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi theo trong tay. 4:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Khi trôû veà xöù EÂ-díp-toâ, haơy caån thaän veà caùc daáu laï cuûa ta ñaơ giao nôi tay ngöôi maø laøm tröôùc maët Pha-ra-oân; nhöng ta seơ khieán ngöôøi cöùng loøng chaúng cho daân söï ñi. 4:22 Vaäy, ngöôi phaûi taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn nhö vaày: Y-sô-ra-eân laø con ta, töùc tröôûng nam ta, 4:23 neân ta coù phaùn cuøng ngöôi raèng: Haơy cho con ta ñi, ñeå noù phuïng söï ta, maø ngöôi ñaơ töø choái khoâng cho noù ñi. Naày, ta seơ gieát con trai ngöôi, laø con tröôûng nam cuûa ngöôi. 4:24 Vaû, ñang khi ñi ñöôøng, Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra tröôùc maët Moâi-se nôi nhaø quaùn, vaø kieám theá gieát ngöôøi ñi. 4:25 Seâ-phoâ-ra laáy con dao baèng ñaù, caét döông b́ cuûa con ḿnh, vaø quaêng döôùi chaân Moâi-se, maø noùi raèng: Thaät, chaøng laø huyeát lang cho toâi! 4:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va tha choàng; naøng beøn noùi raèng: Huyeát lang! laø v́ côù pheùp caét b́. 4:27 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng A-roân raèng: Haơy ñi ñeán ñoàng vaéng, ñoùn röôùc Moâi-se. A-roân beøn ñi, gaëp Moâi-se taïi nuùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø hoân ngöôøi. 4:28 Moâi-se thuaät laïi cho A-roân moïi lôøi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va sai ḿnh truyeàn, vaø caùc daáu laï maø Ngaøi ñaơ daïy ḿnh laøm. 4:29 Vaäy, Moâi-se ñi cuøng A-roân, nhoùm laïi caùc tröôûng laơo daân Y-sô-ra-eân. 4:30 A-roân beøn thuaät heát caùc lôøi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng Moâi-se, vaø laøm nhöơng daáu laï tröôùc maët daân söï. 4:31 Chuùng beøn tin, hieåu raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ thaêm vieáng daân Y-sô-ra-eân, vaø thaáy ñieàu cöïc khoå cuûa ḿnh; chuùng beøn cuùi ñaàu vaø thôø laïy.

Xuất Ê-díp-tô Ký 5

1:1 Keá sau, Moâi-se vaø A-roân ñeán taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Y-sô-ra-eân coù phaùn nhö vaày: Haơy cho daân ta ñi, ñaëng noù giöơ moät leă cho ta taïi ñoàng vaéng. 5:2 Nhöng Pha-ra-oân ñaùp raèng: Gieâ-hoâ-va laø ai maø traăm phaûi vaâng lôøi ngöôøi, ñeå cho daân Y-sô-ra-eân ñi? Traăm chaúng bieát Gieâ-hoâ-va naøo heát; cuơng chaúng cho daân Y-sô-ra-eân ñi nöơa. 5:3 Moâi-se vaø A-roân taâu raèng: Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Heâ-bô-rô ñaơ ñeán cuøng chuùng toâi; xin haơy cho pheùp chuùng toâi ñi vaøo nôi ñoàng vaéng, caùch chöøng ba ngaøy ñöôøng, ñaëng daâng teá leă cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi, keûo Ngaøi khieán ḅnh ḍch hay vieäc göôm dao haønh chuùng toâi chaêng. 5:4 Vua xöù EÂ-díp-toâ phaùn raèng: Hôơi Moâi-se vaø A-roân, sao caùc ngöôi xui cho daân chuùng boû coâng vieäc nhö vaäy? Haơy ñi laøm coâng vieäc ḿnh ñi! 5:5 Pha-ra-oân laïi phaùn raèng: Ḱa, daân söï trong xöù baây giôø ñoâng ñuùc quaù, hai ngöôøi laøm cho chuùng noù phaûi nghæ vieäc ö! 5:6 Trong ngaøy ñoù, Pha-ra-oân truyeàn ḷnh cho caùc ñoác ḍch vaø phaùi vieân raèng: 5:7 Caùc ngöôi ñöøng phaùt rôm cho daân söï laøm gaïch nhö luùc tröôùc nöơa; chuùng noù phaûi töï ñi kieám goùp laáy. 5:8 Nhöng caùc ngöôi haơy haïn soá gaïch y nhö cuơ, chôù tröø bôùt chi caû; v́ hoï bieáng nhaùc, laáy côù maø ñoàng keâu leân raèng: Heø! ñi daâng teá leă cho Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta! 5:9 Haơy gaùn coâng vieäc naëng cho chuùng noù, haàu cho chuùng noù maéc coâng vieäc, chaúng xieâu veà lôøi giaû doái nöơa. 5:10 Caùc ñoác ḍch vaø phaùi vieân beøn ra, noùi cuøng daân chuùng raèng: Pha-ra-oân coù phaùn nhö vaày: Ta chaúng cho caùc ngöôi rôm nöơa. 5:11 Haơy töï ñi kieám laáy rôm ôû ñaâu ñi; song chaúng tröø bôùt coâng vieäc caùc ngöôi chuùt naøo. 5:12 Baáy giôø, daân chuùng beøn ñi raûi khaép xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng goùp goác raï theá cho rôm. 5:13 Caùc ñoác ḍch laïi hoái raèng: Haơy laøm cho xong phaàn vieäc caùc ngöôi, y coá ṇ̃nh, ngaøy naøo cho roài ngaøy naáy, cuơng nhö khi coù phaùt rôm. 5:14 Nhöơng phaùi vieân trong voøng daân Y-sô-ra-eân maø caùc ñoác ḍch cuûa Pha-ra-oân ñaơ laäp leân treân daân ñoù, ḅ ñaùnh vaø quôû raèng: Sao hoâm qua vaø ngaøy nay, caùc ngöôi chaúng laøm xong phaàn ṇ̃nh veà vieäc ḿnh laøm gaïch y nhö tröôùc? 5:15 Caùc phaùi vieân cuûa daân Y-sô-ra-eân beøn ñeán keâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Sao beä haï ñaơi keû toâi tôù nhö vaäy? 5:16 Ngöôøi ta chaúng phaùt rôm cho, laïi cöù bieåu chuùng toâi raèng: Haơy laøm gaïch ñi! Naày toâi tôù cuûa beä haï ñaây ḅ ñoøn; loăi taïi daân cuûa beä haï. 5:17 Nhöng vua ñaùp raèng: Caùc ngöôi laø ñoà bieáng nhaùc, ñoà bieáng nhaùc! Bôûi côù ñoù neân noùi vôùi nhau raèng: Heø! ñi teá Ñöùc Gieâ-hoâ-va! 5:18 Vaäy baây giôø, cöù ñi laøm vieäc ñi, ngöôøi ta chaúng phaùt rôm cho ñaâu, nhöng caùc ngöôi phaûi noäp gaïch cho ñuû soá. 5:19 Vaäy, caùc phaùi vieân cuûa daân Y-sô-ra-eân laáy laøm boái roái, v́ ngöôøi ta coù noùi cuøng ḿnh raèng: Caùc ngöôi chaúng ñöôïc tröø soá gaïch ñaơ ṇ̃nh cho ḿnh ngaøy naøo roài ngaøy naáy. 5:20 Khi lui ra khoûi Pha-ra-oân th́ hoï gaëp Moâi-se vaø A-roân ñôïi taïi ñoù, 5:21 beøn noùi raèng: Hai ngöôi ñaơ laøm cho chuùng toâi ra muøi hoâi haùm tröôùc maët Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn, maø trao thanh göôm vaøo tay hoï ñaëng gieát chuùng toâi. Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va xem xeùt vaø xöû ñoaùn hai ngöôi! 5:22 Moâi-se beøn trôû veà cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø thöa raèng: Laïy Chuùa! sao Chuùa ñaơ laøm haïi cho daân söï naày? Chuùa sai toâi ñeán maø chi? 5:23 Töø khi toâi ñi yeát kieán Pha-ra-oân ñaëng nhaân danh Chuùa maø noùi, th́ ngöôøi laïi ngöôïc ñaơi daân naày, vaø Chuùa chaúng giaûi cöùu daân cuûa Chuùa.

Xuất Ê-díp-tô Ký 6

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Baây giôø ngöôi haơy xem nhöơng ñieàu ta seơ haønh Pha-ra-oân; v́ nhôø tay quyeàn naêng eùp buoäc vua ñoù seơ tha vaø ñuoåi daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù ḿnh. 6:2 Ñöùc Chuùa Trôøi laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:3 Ta ñaơ hieän ra cuøng Aùp-ra-ham, cuøng Y-saùc, vaø cuøng Gia-coáp, toû ḿnh laø Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn naêng; song veà danh ta laø Gieâ-hoâ-va, th́ ta chöa heà toû cho hoï bieát. 6:4 Ta cuơng coù laäp giao öôùc cuøng hoï, ñeå ban xöù Ca-na-an cho, laø xöù hoï ñaơ kieàu nguï nhö khaùch ngoaïi bang. 6:5 Ta cuơng coù nghe lôøi than thôû cuûa daân Y-sô-ra-eân ḅ ngöôøi EÂ-díp-toâ baét laøm toâi moïi, beøn nhôù laïi söï giao öôùc cuûa ta. 6:6 Vaäy neân, ngöôi haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ruùt caùc ngöôi khoûi gaùnh naëng maø ngöôøi EÂ-díp-toâ ñaơ gaùn cho, cuøng giaûi thoaùt khoûi voøng toâi moïi; ta seơ giô thaúng tay ra, duøng söï ñoaùn phaït naëng maø chuoäc caùc ngöôi. 6:7 Ta seơ nhaän caùc ngöôi laøm daân ta, vaø ta seơ laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi; caùc ngöôi seơ bieát ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, ñaơ ruùt caùc ngöôi khoûi gaùnh naëng cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ. 6:8 Ta seơ daét caùc ngöôi vaøo xöù ta ñaơ theà ban cho Aùp-ra-ham, cho Y-saùc, cho Gia-coáp, maø cho caùc ngöôi xöù ñoù laøm cô nghieäp: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:9 Moâi-se noùi laïi nhö vaäy cho daân Y-sô-ra-eân; nhöng v́ ḅ saàu naơo vaø vieäc toâi moïi naëng neà, neân chaúng nghe Moâi-se chuùt naøo. 6:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:11 Haơy ñi taâu cuøng Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ, phaûi cho daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù ḿnh. 6:12 Nhöng Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Naày, toâi laø moät keû vuïng mieäng; daân Y-sô-ra-eân chaúng coù nghe lôøi toâi, Pha-ra-oân haù seơ khöùng nghe lôøi toâi sao? 6:13 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân, beøn truyeàn cho hai ngöôøi phaûi ñi ñeán daân Y-sô-ra-eân vaø Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng ñem daân ñoù ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 6:14 Ñaây laø caùc tröôûng toäc cuûa nhöơng hoï haøng daân Y-sô-ra-eân. Caùc con trai cuûa Ru-beân, töùc laø tröôûng nam Y-sô-ra-eân, laø: Heâ-noùc, Pha-lu, Heát-roân vaø Caït-mi. Ñoù laø nhöơng hoï haøng cuûa Ru-beân. 6:15 Caùc con trai cuûa Si-meâ-oân laø: Gieâ-mu-eân, Gia-min, OÂ-haùt, Gia-kin, Xoâ-ha vaø Sau-lô laø con cuûa vôï xöù Ca-na-an. Ñoù laø hoï haøng cuûa Si-meâ-oân. 6:16 Ñaây laø teân caùc con trai cuûa Leâ-vi, tuøy theo doøng doơi cuûa hoï: Gheït-soân, Keâ-haùt, vaø Meâ-ra-ri. Leâ-vi höôûng thoï ñöôïc moät traêm ba möôi baûy tuoåi. 6:17 Caùc con trai cuûa Gheït-soân, tuøy theo hoï haøng ḿnh: Líp-ni vaø Si-meâ-y. 6:18 Caùc con trai cuûa Keâ-haùt laø: Am-ram, Dít-seâ-ha, Heáp-roân, vaø U-xi-eân. Keâ-haùt höôûng thoï ñöôïc moät traêm ba möôi ba tuoåi. 6:19 Caùc con trai cuûa Meâ-ra-ri laø: Maùch-li, vaø Mu-si. Ñoù laø caùc hoï haøng cuûa Leâ-vi, tuøy theo doøng doơi cuûa hoï. 6:20 Vaû, Am-ram laáy Gioâ-keâ-beát, laø coâ ḿnh, laøm vôï; naøng sanh cho ngöôøi A-roân vaø Moâi-se. Am-ram höôûng thoï ñöôïc moät traêm ba möôi baûy tuoåi. 6:21 Caùc con trai cuûa Dít-seâ-ha laø: Coâ-reâ, Neâ-pheát vaø Xieác-ri. 6:22 Caùc con trai cuûa U-xi-eân laø: Mi-sa-eân, Eân-sa-phan, vaø Sít-ri. 6:23 A-roân cöôùi EÂ-li-seâ-ba, con gaùi cuûa A-mi-na-ñaùp, em cuûa Na-ha-soân; naøng sanh cho ngöôøi Na-ñaùp, A-bi-hu, EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma. 6:24 Caùc con trai cuûa Coâ-reâ laø: Aùt-si, Eân-ca-na vaø A-bi-a-saùp. Ñoù laø caùc hoï haøng cuûa daân Coâ-reâ. 6:25 EÂ-leâ-a-sa, con trai cuûa A-roân, cöôùi con gaùi cuûa Phu-ti-eân laøm vôï; naøng sanh Phi-neâ-a cho ngöôøi. Ñoù laø caùc tröôûng toäc cuûa nhaø toå phuï ngöôøi Leâ-vi, tuøy theo hoï haøng ḿnh vaäy. 6:26 Aáy, A-roân vaø Moâi-se naày, töùc laø ngöôøi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daïy raèng: Haơy tuøy theo cô ñoäi, ñem daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 6:27 Aáy laø hai ngöôøi taâu cuøng Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng ñem daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù ñoù; aáy laø Moâi-se vaø A-roân naày. 6:28 Vaäy, trong ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se taïi xöù EÂ-díp-toâ, 6:29 th́ Ngaøi coù truyeàn raèng: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haơy taâu laïi cuøng Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ, heát thaûy moïi lôøi ta seơ phaùn cuøng ngöôi. 6:30 Moâi-se beøn thöa raèng: Naày, toâi laø ngöôøi vuïng mieäng: Pha-ra-oân haù seơ nghe toâi sao?

Xuất Ê-díp-tô Ký 7

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy xem, ta laäp ngöôi nhö laø Ñöùc Chuùa Trôøi cho Pha-ra-oân, coøn A-roân, anh ngöôi, seơ laøm keû tieân tri cuûa ngöôi. 7:2 Haơy noùi laïi moïi lôøi ta seơ truyeàn daïy ngöôi, roài A-roân, anh ngöôi, seơ taâu cuøng Pha-ra-oân, ñaëng ngöôøi thaû daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù ḿnh. 7:3 Ta seơ laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng, vaø theâm nhieàu daáu laï pheùp kyø cuûa ta trong xöù EÂ-díp-toâ. 7:4 Nhöng Pha-ra-oân seơ chaúng nghe caùc ngöôi ñaâu; ta seơ tra tay vaøo ñaát EÂ-díp-toâ, duøng nhöơng söï ñoaùn-phaït naèng-neà, ñaëng ruùt khoûi xöù ñoù caùc quaân ñoäi ta, laø daân Y-sô-ra-eân. 7:5 Khi naøo ta tra tay vaøo xöù EÂ-díp-toâ maø ruùt daân Y-sô-ra-eân ra khoûi giöơa voøng ngöôøi EÂ-díp-toâ, th́ hoï seơ bieát ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 7:6 Moâi-se vaø A-roân beøn laøm y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 7:7 Vaû, khi hai ngöôøi taâu cuøng Pha-ra-oân, th́ Moâi-se tuoåi ñaơ ñöôïc taùm möôi, coøn A-roân taùm möôi ba. 7:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 7:9 Khi naøo Pha-ra-oân truyeàn cho caùc ngöôi: Haơy laøm pheùp laï ñi, th́ ngöôi seơ noùi cuøng A-roân raèng: Haơy laáy caây gaäy cuûa anh, lieäng tröôùc maët Pha-ra-oân, gaäy seơ hoùa thaønh moät con raén. 7:10 Vaäy, Moâi-se vaø Pha-ra-oân ñeán cuøng Pha-ra-oân vaø laøm nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ ñaơ phaùn daën. A-roân lieäng caây gaäy ḿnh tröôùc maët Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn, gaäy lieàn hoùa thaønh moät con raén. 7:11 Coøn Pha-ra-oân beøn ñoøi caùc baùc só vaø thaày phuø chuù, laø nhöơng thuaät-só EÂ-díp-toâ; phaàn hoï, cuơng caäy pheùp phuø chuù ḿnh maø laøm gioáng in nhö vaäy. 7:12 Moăi ngöôøi lieäng gaäy ḿnh, lieàn hoùa thaønh raén; nhöng gaäy cuûa A-roân nuoát caùc gaäy cuûa hoï. 7:13 Theá maø loøng Pha-ra-oân vaăn cöùng coûi, chaúng nghe Moâi-se vaø A-roân, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn. 7:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Pha-ra-oân ñaơ raén loøng, töø choái khoâng ñeå cho daân söï ñi. 7:15 Sôùm mai Pha-ra-oân seơ ngöï ra bôø soâng, ngöôi haơy ra maét ngöôøi vaø caàm theo tay caây gaäy ñaơ bieán ra con raén ñoù. 7:16 Ngöôi haơy taâu raèng: Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Heâ-bô-rô, sai toâi ñeán gaàn beä haï, ñaëng taâu raèng: Haơy tha cho daân ta ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc ta trong ñoàng vaéng; maø ñeán baây giôø ngöôi khoâng nghe ta chuùt naøo. 7:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn nhö vaày: V́ vieäc naày, ngöôi seơ bieát ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va: Naày ta laáy gaäy trong tay ta maø ñaäp nöôùc ôû döôùi soâng, nöôùc seơ trôû neân huyeát. 7:18 Caù döôùi soâng seơ cheát, vaø soâng seơ hoâi thuùi ñi; ngöôøi EÂ-díp-toâ uoáng nöôùc soâng laáy laøm gheâ gôùm. 7:19 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy truyeàn cho A-roân raèng: Caàm laáy caây gaäy anh, giô tay ra treân nöôùc xöù EÂ-díp-toâ, treân raïch, soâng, baøu, vaø khaép moïi nôi coù nöôùc trong xöù, haàu cho nöôùc hoùa thaønh huyeát; caû xöù EÂ-díp-toâ, vaø trong nhöơng b́nh chöùa nöôùc baèng goă, baèng ñaù ñeàu seơ coù huyeát heát thaûy. 7:20 Vaäy, Moâi-se vaø A-roân beøn laøm y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ daën ḿnh. Tröôùc maët Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn, A-roân giô gaäy leân, ñaäp nöôùc soâng, heát thaûy nöôùc soâng beøn hoùa thaønh huyeát. 7:21 Caù döôùi soâng cheát, nöôùc soâng hoâi-thuùi, ngöôøi EÂ-díp-toâ khoâng theå uoáng ñöôïc; vaäy, huyeát lan khaép caû xöù EÂ-díp-toâ. 7:22 Song caùc thuaät só caäy phuø chuù ḿnh cuơng laøm ñöôïc nhö vaäy, loøng Pha-ra-oân cöùng coûi, khoâng nghe Moâi-se vaø A-roân chuùt naøo, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn. 7:23 Pha-ra-oân xaây ñi veà ñeàn ḿnh, loøng chaúng ñeå veà maáy ñieàu ñoù chuùt naøo. 7:24 Vaû, v́ heát thaûy ngöôøi EÂ-díp-toâ uoáng nöôùc soâng chaúng ñöôïc, neân ñaøo xung quanh soâng t́m nöôùc maø uoáng. 7:25 Sau khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaäp soâng th́ ñöôïc baûy ngaøy.

Xuất Ê-díp-tô Ký 8

1:1 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñi ra maét Pha-ra-oân, vaø taâu cuøng ngöôøi raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn nhö vaày: Haơy tha cho daân ta ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc ta. 8:2 Neáu ngöôi khoâng tha cho ñi, naày ta seơ giaùng tai naïn eách nhaùi khaép bôø coơi ngöôi. 8:3 Soâng seơ sanh ñoâng ñuùc eách nhaùi, boø leân vaøo cung ñieän, phoøng nguû, vaø treân giöôøng ngöôøi, vaøo nhaø ñaày tôù vaø daân söï ngöôi, trong loø beáp, cuøng nôi nhoài boät laøm baùnh cuûa ngöôi. 8:4 Eách nhaùi seơ boø leân ḿnh ngöôi, leân ḿnh daân söï vaø moïi ñaày tôù ngöôi. 8:5 Vaäy, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy truyeàn cho A-roân raèng: Haơy caàm gaäy giô tay ra treân raïch, treân soâng vaø treân baøu, khieán eách nhaùi traøn leân xöù EÂ-díp-toâ. 8:6 A-roân giô tay ḿnh treân caùc soâng raïch xöù EÂ-díp-toâ, eách nhaùi boø leân lan khaép xöù. 8:7 Caùc thuaät só cuơng caäy phuø chuù ḿnh laøm y nhö vaäy, ñaëng khieán eách nhaùi boø leân xöù EÂ-díp-toâ. 8:8 Pha-ra-oân beøn ñoøi Moâi-se vaø A-roân maø phaùn raèng: Haơy caàu nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå Ngaøi khieán eách nhaùi caùch xa ta vaø daân söï ta; th́ ta seơ tha daân Heâ-bô-rô ñi teá Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:9 Moâi-se beøn taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Xin haơy ṇ̃nh chöøng naøo toâi phaûi v́ beä haï, ñaày tôù cuøng daân söï beä haï maø caàu khaån Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå tröø eách nhaùi ĺa khoûi beä haï vaø cung ñieän, chæ coøn döôùi soâng maø thoâi. 8:10 Vua ñaùp raèng: Ñeán ngaøy mai. Moâi-se raèng: Seơ laøm y theo lôøi, haàu cho beä haï bieát raèng chaúng coù ai gioáng nhö Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi. 8:11 Vaäy, eách nhaùi seơ ĺa xa beä haï, cung ñieän, toâi tôù, cuøng daân söï cuûa beä haï; chæ coøn laïi döôùi soâng maø thoâi. 8:12 Moâi-se vaø A-roân beøn lui ra khoûi Pha-ra-oân; Moâi-se keâu caàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va veà vieäc eách nhaùi maø Ngaøi ñaơ khieán ñeán cho Pha-ra-oân. 8:13 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm y theo lôøi Moâi-se; eách nhaùi trong nhaø, trong laøng, ngoaøi ñoàng ñeàu cheát heát. 8:14 Ngöôøi ta doàn eách nhaùi laïi töø ñoáng, vaø caû xöù hoâi thuùi laém. 8:15 Nhöng Pha-ra-oân thaáy ñöôïc khoûi naïn, beøn raén loøng, chaúng nghe Moâi-se vaø A-roân chuùt naøo, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn. 8:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy truyeàn cho A-roân raèng: Haơy giô gaäy anh ra, ñaäp buïi treân ñaát: buïi seơ hoùa muoăi khaép caû xöù EÂ-díp-toâ. 8:17 Hai ngöôøi laøm y nhö vaäy. A-roân caàm gaäy giô tay ra, ñaäp buïi treân ñaát, buïi lieàn hoùa thaønh muoăi, bu ngöôøi vaø suùc vaät; heát thaûy buïi ñeàu hoùa thaønh muoăi trong xöù EÂ-díp-toâ. 8:18 Caùc thuaät só cuơng muoán caäy phuø chuù ḿnh laøm nhö vaäy, ñeå hoùa sanh muoăi, nhöng laøm chaúng ñaëng. Vaäy, muoăi bu ngöôøi vaø suùc vaät. 8:19 Caùc thuaät só beøn taâu cuøng Pha-ra-oân raèng: Aáy laø ngoùn tay cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi; nhöng Pha-ra-oân cöùng loøng, chaúng nghe Moâi-se vaø A-roân chuùt naøo, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn. 8:20 Keá ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Naày Pha-ra-oân seơ ngöï ra meù soâng, ngöôi haơy daäy sôùm, ñi ra maét ngöôøi, maø taâu raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn nhö vaày: Haơy tha cho daân ta ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc ta. 8:21 V́ neáu ngöôi khoâng cho ñi, naày, ta seơ sai ruoài moøng bu nôi ngöôi, quaàn thaàn, daân söï vaø cung ñieän ngöôi; nhaø cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ ñeàu seơ ḅ ruoài moøng bu ñaày, vaø khaép treân ñaát nöơa. 8:22 Nhöng ngaøy ñoù, ta seơ phaân bieät xöù Goâ-sen ra, laø nôi daân ta ôû, khoâng coù ruoài moøng, haàu cho ngöôi bieát raèng ta, Gieâ-hoâ-va, coù ôû giöơa xöù. 8:23 Ta seơ phaân bieät daân ta cuøng daân ngöôi. Ñeán mai, daáu laï naày taát seơ coù. 8:24 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn laøm y nhö lôøi. Vaäy, trong cung ñieän Pha-ra-oân, nhaø cöûa cuûa quaàn thaàn ngöôøi cuøng caû xöù EÂ-díp-toâ ñeàu coù ruoài moøng voâ soá, ñaát ḅ ruoài moøng huûy hoaïi. 8:25 Pha-ra-oân beøn ñoøi Moâi-se vaø A-roân maø phaùn raèng: Haơy ñi daâng teá leă cho Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi trong xöù. 8:26 Nhöng Moâi-se taâu raèng: Laøm nhö vaäy chaúng tieän, v́ caùc cuûa leă maø chuùng toâi seơ teá Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi, laø moät ñieàu gôùm gheâ cho ngöôøi EÂ-díp-toâ. Neáu chuùng toâi daâng cuûa leă gôùm gheâ tröôùc maét ngöôøi EÂ-díp-toâ, hoï haù chaúng lieäng ñaù chuùng toâi sao? 8:27 Chuùng toâi seơ ñi trong ñoàng vaéng, chöøng ba ngaøy ñöôøng, daâng teá leă cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi, y nhö lôøi Ngaøi seơ chæ baûo. 8:28 Pha-ra-oân beøn phaùn raèng: Ta seơ tha caùc ngöôi ñi daâng teá leă cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, ôû nôi ñoàng vaéng, nhöng ñöøng ñi xa hôn. Haơy caàu nguyeän cho ta vôùi! 8:29 Moâi-se taâu raèng: Naày, toâi seơ lui ra khoûi beä haï, caàu nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho; ngaøy mai ruoài moøng seơ ĺa xa Pha-ra-oân, quaàn thaàn, vaø daân söï ngöôøi. Nhöng xin Pha-ra-oân chôù cöù gaït chuùng toâi maø khoâng tha daân söï ñi daâng teá leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:30 Moâi-se beøn lui ra khoûi Pha-ra-oân, vaø caàu nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 8:31 Ngaøi laøm y nhö lôøi Moâi-se, ruoài moøng ĺa xa Pha-ra-oân, quaàn thaàn, vaø daân söï ngöôøi, khoâng coøn laïi moät con naøo. 8:32 Nhöng laàn naày, Pha-ra-oân laïi cöùng loøng nöơa, khoâng cho daân söï ñi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 9

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñi ra maét Pha-ra-oân maø taâu raèng: Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Heâ-bô-rô, coù phaùn nhö vaày: Haơy tha daân ta ñi, ñaëng chuùng noù haàu vieäc ta; 9:2 v́ neáu ngöôi töø choái khoâng tha ñi, coøn caàm laïi nöơa, 9:3 naày tay cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ tra vaøo caùc suùc vaät cuûa ngöôøi ngoaøi ñoàng, vaøo ngöïa, löøa, laïc ñaø, boø vaø chieân: seơ coù ḍch leä raát lôùn. 9:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaân bieät suùc vaät cuûa daân Y-sô-ra-eân cuøng suùc vaät cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ, seơ chaúng coù moät con naøo cuûa daân Y-sô-ra-eân ḅ cheát. 9:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ṇ̃nh kyø maø raèng: Ñeán mai, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm söï ñoù taïi trong xöù. 9:6 Vöøa ñeán mai, Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm söï ñoù, heát thaûy suùc vaät cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ ñeàu cheát; nhöng cuûa daân Y-sô-ra-eân chaúng cheát moät con naøo. 9:7 Pha-ra-oân sai ngöôøi ñi xeùt, thaáy chaúng coù moät con suùc vaät naøo cuûa daân Y-sô-ra-eân cheát heát. Nhöng Pha-ra-oân raén loøng, chaúng cho daân söï ñi. 9:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: Haơy hoát trong trong loø ñaày tay caùc ngöôi, roài taïi tröôùc maët Pha-ra-oân, Moâi-se seơ vaûi tro ñoù leân trôøi. 9:9 Tro seơ hoùa thaønh buïi khaép caû xöù EÂ-díp-toâ, vaø sanh nhieàu gheû choác cöông muû treân ḿnh ngöôøi vaø suùc vaät trong khaép caû xöù EÂ-díp-toâ. 9:10 Vaäy, hai ngöôøi hoát tro trong loø, ñöùng tröôùc maët Pha-ra-oân, roài Moâi-se vaûi tro leân trôøi, th́ sanh ra gheû choác cöông muû treân ḿnh ngöôøi ta vaø suùc vaät. 9:11 Caùc thuaät só ñöùng tröôùc maët Moâi-se khoâng ñöôïc, v́ côù gheû choác ñaơ sanh treân ḿnh caùc thuaät só nhö treân ḿnh cuûa heát thaûy ngöôøi EÂ-díp-toâ. 9:12 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng, khoâng nghe Moâi-se vaø A-roân chuùt naøo, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng Moâi-se. 9:13 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ngöôi haơy thöùc daäy sôùm, ra maét Pha-ra-oân maø taâu raèng: Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa daân Heâ-bô-rô, coù phaùn nhö vaày: Haơy tha daân ta ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc ta; 9:14 v́ laàn naày ta seơ giaùng caùc tai naïn cho loøng ngöôi, quaàn thaàn, vaø daân söï ngöôi, haàu cho ngöôi bieát raèng khaép theá gian chaúng coù ai baèng ta. 9:15 Neáu baây giôø, ta ñaơ giô tay ra haønh haïi ngöôi ḅnh ḍch, th́ ngöôi cuøng daân ngöôi ñeàu ñaơ ḅ dieät khoûi ñaát roài. 9:16 Nhöng v́ côù naày ta ñeå ngöôi coøn soáng, laø cho ngöôi thaáy quyeàn naêng cuûa ta, haàu cho danh ta ñoàn khaép caû thieân haï. 9:17 Neáu ngöôi coøn caûn trôû, khoâng ñeå cho daân ta ñi, 9:18 th́ mai, taïi giôø naày, ta seơ laøm moät ñaùm möa ñaù lôùn, ñeán ñoăi taïi xöù EÂ-díp-toâ töø khi khai saùng cho ñeán ngaøy nay chaúng coù ñaùm möa naøo gioáng nhö vaäy. 9:19 Theá th́, baây giôø haơy sai ñem luïc suùc vaø moïi vaät thuoäc veà ngöôi ôû ngoaøi ñoàng vaøo, cho khoûi hieåm ngheøo. Möa ñaù seơ rôùt xuoáng treân moïi ngöôøi vaø vaät ñang ôû ngoaøi ñoàng khoâng vaøo nhaø, th́ seơ cheát heát. 9:20 Nhöơng keû naøo trong quaàn thaàn Pha-ra-oân coù loøng kính sôï lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laät ñaät ruùt ñaày tôù vaø suùc vaät ḿnh veà nhaø; 9:21 coøn keû naøo chaúng chuù yù veà lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ñeå ñaày tôù vaø suùc vaät ḿnh ôû ngoaøi ñoàng. 9:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy giô tay ngöôi leân trôøi, laøm möa ñaù rôùt xuoáng treân caû xöù EÂ-díp-toâ, treân ḿnh ngöôøi, suùc vaät, vaø khaép rau coû ngoaøi ñoàng. 9:23 Moâi-se beøn giô gaäy ḿnh leân trôøi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho saám ñoäng, möa ñaù sa, löûa chaïy treân maët ñaát. Vaäy, Ñöùc Gieâ-hoâ-va khieán möa ñaù sa treân xöù EÂ-díp-toâ. 9:24 Vaû, coù möa ñaù sa xuoáng vaø löûa chaùy raát maïnh pha loän vôùi, ñeán noăi töø khi xöù EÂ-díp-toâ laäp quoác ñeán giôø, chaúng coù gioáng nhö vaäy. 9:25 Theá th́, trong caû xöù EÂ-díp-toâ, möa ñaù laøm haïi moïi vaät ôû ngoaøi ñoàng, naøo ngöôøi ta, naøo suùc vaät, naøo rau-coû, vaø laøm gaơy caây coái nöơa. 9:26 Chæ ñaát Goâ-sen, laø nôi daân Y-sô-ra-eân ôû, chaúng coù möa ñaù maø thoâi. 9:27 Pha-ra-oân beøn truyeàn ñoøi Moâi-se vaø A-roân maø phaùn raèng: Laàn naày traăm ñaơ phaïm toäi; Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø coâng b́nh; traăm cuøng daân söï traăm laø keû phaïm toäi. 9:28 Haơy caàu nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haàu cho tan saám seùt vaø möa ñaù; roài traăm seơ tha caùc ngöôi ñi, khoâng ñôïi laâu nöơa ñaâu. 9:29 Moâi-se beøn ñaùp raèng: Vöøa khi toâi ra khoûi thaønh, toâi seơ giô tay leân Ñöùc Gieâ-hoâ-va, saám seùt seơ laëng, möa ñaù seơ tan, haàu cho beä haï bieát raèng traùi ñaát thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:30 Nhöng toâi bieát raèng beä haï vaø quaàn thaàn chöa kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi. 9:31 Vaû, trong luùc ñoù, luùa maïch troå boâng, caây gai coù hoa, neân luùa maïch vaø gai ḅ ñaäp naùt; 9:32 coøn luùa ḿ vaø tieåu maïch troå muoän, neân khoâng ḅ ñaäp. 9:33 Vaäy, Moâi-se lui khoûi Pha-ra-oân, ñi ra thaønh, giô tay leân Ñöùc Gieâ-hoâ-va, saám seùt vaø möa ñaù taïnh, möa beøn ngôùt hoät treân maët ñaát. 9:34 Khi Pha-ra-oân thaáy möa, möa ñaù vaø saám seùt ñaơ taïnh roài, ngöôøi vaø quaàn thaàn laïi raén loøng, cöù phaïm toäi nöơa. 9:35 Vaäy Pha-ra-oân cöùng loøng, khoâng tha daân Y-sô-ra-eân ñi, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se maø phaùn.

Xuất Ê-díp-tô Ký 10

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñi ñeán Pha-ra-oân, v́ ta ñaơ laøm raén loøng ngöôøi vaø loøng quaàn thaàn, ñeå laøm cho caùc daáu laï cuûa ta toû ra giöơa hoï, 10:2 haàu cho ngöôi thuaät cuøng con vaø chaùu ḿnh nhöơng coâng vieäc to taùt ta ñaơ laøm treân daân EÂ-díp-toâ, caùc daáu laï ta ñaơ laøm giöơa voøng hoï, ñaëng caùc ngöôi bieát raèng ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 10:3 Moâi-se vaø A-roân beøn ñi ñeán Pha-ra-oân maø taâu raèng: Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi daân Heâ-bô-rô, coù phaùn nhö vaày: Ngöôi khoâng cḥu haï ḿnh tröôùc maët ta cho ñeán chöøng naøo? Haơy tha daân ta ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc ta. 10:4 Neáu töø choái, khoâng cho daân ta ñi, naày, ngaøy mai ta seơ sai caøo caøo ñeán ṇ̃a phaän ngöôi; 10:5 noù seơ phuû rôïp treân maët ñaát, ngöôøi ta chaúng coøn thaáy ñaát nöơa; noù seơ caén xaû nhöơng vaät chi coøn laïi, töùc vaät naøo traän möa ñaù coøn chöøa laïi; noù cuơng caén xaû nhöơng caây moïc ngoaøi ñoàng ruoäng caùc ngöôi, 10:6 vaøo ñaày cung ñieän ngöôi, dinh thaát cuûa quaàn thaàn ngöôi, vaø nhaø cöûa cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ: aáy laø moät ñieàu toå phuï ngöôi, ñeán noăi thæ toå ngöôi, cuơng chaúng bao giôø thaáy töø khi hoï ñaơ coù treân maët ñaát cho ñeán ngaøy nay. Ñoaïn, Moâi-se xaây maët lui ra khoûi Pha-ra-oân. 10:7 Quaàn thaàn Pha-ra-oân taâu raèng: Ñeán chöøng naøo ngöôøi naày môùi thoâi gaøi baăy ta? Haơy tha daân aáy ñi, ñeå chuùng noù haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng noù! Beä haï chöa bieát raèng nöôùc EÂ-díp-toâ ñaơ ḅ nguy vong sao? 10:8 Hoï beøn truyeàn ñoøi Moâi-se vaø A-roân trôû laïi cuøng Pha-ra-oân; ngöôøi noùi raèng: Haơy ñi haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi. Heát thaûy nhöơng ai laø ngöôøi phaûi ñi? 10:9 Moâi-se taâu raèng: Chuùng toâi ñi, seơ ñem nam phuï laơo aáu vaø chieân boø theo, v́ veà phaàn chuùng toâi, aáy laø moät leă cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 10:10 Pha-ra-oân noùi raèng: Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû cuøng caùc ngöôi! Hoà deă ta cho caùc ngöôi cuøng con caùi ñeàu ñi sao! Khoâng! quaû thaät khoâng cho ñaâu, v́ caùc ngöôi coù möu aùc! 10:11 Khoâng ñöôïc vaäy ñaâu, chæ caùc ngöôi, laø ñaøn oâng, phaûi ñi haàu vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ laø ñieàu caùc ngöôi ñaơ xin. Ñoaïn, hoï beøn ñuoåi Moâi-se vaø A-roân khoûi tröôùc maët Pha-ra-oân. 10:12 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy giô tay ngöôi ra treân xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng khieán caøo caøo traøn leân xöù ñoù, caén xaû rau coû vaø moïi vaät chi treân ñaát möa ñaù coøn chöøa laïi. 10:13 Vaäy, Moâi-se beøn giô gaäy ḿnh ra treân xöù EÂ-díp-toâ, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va daăn ngoïn gioù ñoâng thoåi treân xöù soøng ngaøy vaø ñeâm ñoù; qua saùng mai gioù ñoâng ñaơ daăn caøo caøo ñeán. 10:14 Caøo caøo traøn leân khaép caû xöù EÂ-díp-toâ, vaø sa xuoáng trong ṇ̃a haït xöù aáy nhieàu voâ soá. Tröôùc kia chaúng bao giôø coù baèng soá ñoù, sau naày cuơng chaúng heà seơ coù baèng nhö vaäy. 10:15 Caøo caøo bao phuû khaép maët ñaát cuûa caû xöù, vaø xöù thaønh ra toái taêm, caén xaû caùc rau coû ngoaøi ñoàng cuøng traùi caây maø möa ñaù coøn chöøa laïi; trong khaép xöù EÂ-díp-toâ chaúng coøn chuùt xanh töôi chi cho caây coái hay laø cho coû rau ôû ngoaøi ñoàng ruoäng nöơa. 10:16 Pha-ra-oân voäi ñoøi Moâi-se vaø A-roân ñeán maø phaùn raèng: Traăm ñaơ phaïm toäi cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, vaø cuøng caùc ngöôi nöơa. 10:17 Nhöng baây giôø, xin xaù toäi cho traăm laàn naày; vaø haơy caàu giuøm Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, haàu cho ít nöơa Ngaøi khieán xa traăm caùi vaï cheát naày. 10:18 Moâi-se beøn lui ra khoûi Pha-ra-oân, vaø khaån nguyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 10:19 Ñöùc Gieâ-hoâ-va daăn ngoïn gioù taây ñeán raát maïnh, ñem caøo caøo ñi ñuoåi xuoáng Bieån ñoû; khaép ṇ̃a haït EÂ-díp-toâ chaúng coøn moät con caøo caøo naøo. 10:20 Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng: ngöôøi chaúng tha daân Y-sô-ra-eân ñi. 10:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy giô tay ngöôi leân trôøi, haàu cho treân xöù EÂ-díp-toâ coù söï toái taêm daøy ñeán noăi ngöôøi ta rôø ñuïng ñeán ñöôïc. 10:22 Vaäy, Moâi-se giô tay ḿnh leân trôøi, beøn coù söï toái taêm raát daøy trong ba ngaøy taïi xöù EÂ-díp-toâ; 10:23 trong ba ngaøy ñoù ngöôøi ta khoâng thaáy nhau ñöôïc, khoâng ai nhôùm khoûi choă ḿnh ñöôïc. Nhöng trong choán daân Y-sô-ra-eân ôû th́ coù aùnh saùng cho hoï. 10:24 Pha-ra-oân beøn ñoøi Moâi-se maø phaùn raèng: Haơy ñi haàu vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va; con treû caùc ngöôi ñi theo nöơa; chæ baày chieân vaø boø ôû laïi thoâi. 10:25 Nhöng Moâi-se taâu raèng: Chính beä haï haơy caáp cho chuùng toâi caùc con sinh vaø vaät chi duøng laøm cuûa leă thieâu ñeå daâng cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi. 10:26 Caùc baày luïc suùc seơ theo chuùng toâi nöơa, khoâng coøn ñeå laïi moät moùng chaân naøo; v́ chuùng toâi seơ duøng maáy con thuù ñoù maø haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi. Chuùng toâi bieát vaät chi duøng ñeå thôø phöôïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, chæ khi naøo seơ ñeán nôi ñoù. 10:27 Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng, neân ngöôøi khoâng khöùng cho daân Y-sô-ra-eân ñi. 10:28 Pha-ra-oân noùi raèng: Haơy lui ra khoûi ta cho raûnh! Khaù giöơ ḿnh ñöøng thaáy maët ta nöơa, v́ ngaøy naøo ngöôi thaáy maët ta th́ seơ cheát! 10:29 Moâi-se beøn noùi raèng: Beä haï noùi phaûi laém; toâi chaúng heà thaáy maët beä haï nöơa ñaâu.

Xuất Ê-díp-tô Ký 11

1:1 Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ta seơ giaùng cho Pha-ra-oân vaø xöù EÂ-díp-toâ moät tai vaï nöơa; ñoaïn, ngöôøi seơ tha caùc ngöôi ñi khoûi ñaây. Khi ngöôøi ṇ̃nh tha ñi, th́ seơ ñuoåi caùc ngöôi ra khoûi ñaây. 11:2 Vaäy, haơy noùi cuøng daân söï vaø daën raèng moăi ngöôøi baát luaän nam hay nöơ phaûi xin keû laân caän ḿnh nhöơng ñoà baèng baïc vaø baèng vaøng. 11:3 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho daân söï ñöôïc ôn tröôùc maët ngöôøi EÂ-díp-toâ; Moâi-se cuơng laø moät ngöôøi raát toân troïng trong xöù EÂ-díp-toâ, tröôùc maét quaàn thaàn cuûa Pha-ra-oân vaø tröôùc maét daân aáy. 11:4 Moâi-se noùi: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn nhö vaày: Chöøng giöơa ñeâm ta seơ ra tuaàn haønh xöù EÂ-díp-toâ. 11:5 Heát thaûy con tröôûng nam trong xöù EÂ-díp-toâ seơ cheát, töø thaùi töû cuûa Pha-ra-oân ngoài treân ngai ḿnh, cho ñeán con caû cuûa ngöôøi ñoøi ôû sau coái, vaø luoân moïi con ñaàu loøng cuûa suùc vaät nöơa. 11:6 Trong caû xöù EÂ-díp-toâ seơ coù tieáng keâu la inh oûi, cho ñeán ñoăi chöa heà coù, vaø cuơng seơ chaúng bao giôø coù gioáng nhö vaäy nöơa. 11:7 Nhöng, trong caû daân Y-sô-ra-eân daàu ñeán moät con choù cuơng seơ chaúng suûa hoaëc ngöôøi, hoaëc vaät; haàu cho caùc ngöôi bieát raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaân bieät daân Y-sô-ra-eân cuøng ngöôøi EÂ-díp-toâ laø döôøng naøo. 11:8 Naày, quaàn thaàn cuûa beä haï seơ xuoáng cuøng toâi, saáp ḿnh tröôùc maët toâi maø raèng: Ngöôi vaø caû daân söï theo ngöôi haơy ñi ñi! Ñoaïn, toâi seơ ñi ra. Moâi-se beøn lui ra khoûi Pha-ra-oân laáy laøm giaän laém. 11:9 Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Moâi-se raèng: Pha-ra-oân chaúng khöùng nghe ngöôi ñaâu, haàu cho caùc daáu laï ta theâm leân trong xöù EÂ-díp-toâ. 11:10 Moâi-se vaø A-roân beøn laøm caùc daáu laï tröôùc maët Pha-ra-oân; nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng, neân ngöôøi chaúng tha daân Y-sô-ra-eân ñi khoûi xöù ḿnh.

Xuất Ê-díp-tô Ký 12

1:1 Taïi xöù EÂ-díp-toâ, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 12:2 Thaùng naày ṇ̃nh laøm thaùng ñaàu cho caùc ngöôi, töùc laø thaùng gieâng trong quanh naêm. 12:3 Haơy noùi cho toaøn hoäi chuùng Y-sô-ra-eân raèng: Ñeán ngaøy moàng möôøi thaùng naày, moăi gia tröôûng tuøy theo nhaø ḿnh phaûi baét moät con chieân con. 12:4 Neáu nhaø ít ngöôøi quaù aên khoâng heát moät chieân con, haơy chung cuøng ngöôøi raát laân caän ḿnh, tuøy theo soá ngöôøi; vaø haơy tính cho moăi chieân con tuøy söùc ngöôøi aên heát. 12:5 Caùc ngöôi haơy baét hoaëc trong baày chieân, hoaëc trong baày deâ, chieân con ñöïc hay laø deâ con ñöïc, tuoåi giaùp nieân, chaúng t́ vít chi, 12:6 ñoaïn ñeå daønh cho ñeán ngaøy möôøi boán thaùng naày; roài caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân seơ gieát noù, vaøo loái chieàu toái. 12:7 Hoï seơ laáy huyeát ñem boâi treân hai caây coät vaø maøy cöûa cuûa nhaø naøo aên tḥt chieân con ñoù. 12:8 Ñeâm aáy hoï seơ aên tḥt chieân quay vôùi baùnh khoâng men vaø rau ñaéng. 12:9 Chôù aên tḥt nöûa chín nöûa soáng hay laø luoäc trong nöôùc, nhöng phaûi quay treân löûa caû vaø ñaàu, gioø, vôùi boä loøng. 12:10 Caùc ngöôi chôù ñeå chi coøn laïi ñeán saùng mai; neáu coøn laïi, haơy thieâu ñi. 12:11 Vaäy, aên tḥt ñoù, phaûi nhö vaày: Daây löng coät, chaân mang giaøy, tay caàm gaäy, aên hoái haû; aáy laø leă Vöôït-qua cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 12:12 Ñeâm ñoù ta seơ ñi qua xöù EÂ-díp-toâ, haønh haïi moïi con ñaàu loøng xöù EÂ-díp-toâ, töø ngöôøi ta cho ñeán suùc vaät; ta seơ xeùt ñoaùn caùc thaàn cuûa xöù EÂ-díp-toâ; ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 12:13 Huyeát boâi treân nhaø caùc ngöôi ôû, seơ duøng laøm daáu hieäu; khi ta haønh haïi xöù EÂ-díp-toâ, thaáy huyeát ñoù, th́ seơ vöôït qua, chaúng coù tai naïn huûy dieät caùc ngöôi. 12:14 Caùc ngöôi haơy ghi ngaøy ñoù laøm kyû nieäm; traûi caùc ñôøi haơy giöơ laøm moät leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc laø moät leă laäp ra ñôøi ñôøi. 12:15 Trong baûy ngaøy phaûi aên baùnh khoâng men: vöøa ñeán ngaøy thöù nhaát, haơy deïp men khoûi nhaø ñi; v́ heă ai aên baùnh coù men töø ngaøy thöù nhaát cho ñeán ngaøy thöù baûy, th́ seơ ḅ truaát ra khoûi Y-sô-ra-eân. 12:16 Ngaøy thöù nhaát, seơ coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh; qua ngaøy thöù baûy caùc ngöôi cuơng seơ coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh nöơa. Trong maáy ngaøy ñoù chaúng neân laøm coâng vieäc chi, chæ lo saém ñoà aên cho moăi ngöôøi caàn aên maø thoâi. 12:17 Vaäy, caùc ngöôi haơy giöơ leă baùnh khoâng men, v́ chaùnh ngaøy ñoù ta ruùt quaân ñoäi caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ; neân chi, traûi caùc ñôøi phaûi giöơ ngaøy ñoù nhö moät leă laäp ra ñôøi ñôøi. 12:18 Ngaøy möôøi boán thaùng gieâng, chieàu laïi, caùc ngöôi seơ aên baùnh khoâng men cho ñeán chieàu ngaøy hai möôi moát thaùng ñoù. 12:19 Trong baûy ngaøy khoâng neân coøn thaáy men taïi nhaø caùc ngöôi; v́ baát luaän ngöôøi ngoaïi bang hay laø ngöôøi boån xöù, heă ai aên baùnh coù men seơ ḅ truaát khoûi hoäi chuùng Y-sô-ra-eân. 12:20 Chôù neân aên baùnh coù men; khaép nôi caùc ngöôi ôû ñeàu phaûi aên baùnh khoâng men. 12:21 Vaäy, Moâi-se nhoùm laïi caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân maø noùi raèng: Haơy ñi baét moät con trong baày cho moïi nhaø caùc ngöôi, vaø gieát noù laøm leă Vöôït-qua. 12:22 Roài haơy laáy moät chuøm kinh giôùi nhuùng vaøo huyeát trong chaäu, boâi leân maây vaø hai caây coät cöûa, ñoaïn, trong caùc ngöôi chôù ai ra khoûi cöûa nhaø ḿnh cho ñeán saùng mai. 12:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñi qua ñaëng haønh haïi xöù EÂ-díp-toâ; khi thaáy huyeát nôi maøy vaø hai caây coät cöûa, Ngaøi seơ vöôït qua, khoâng cho keû tieâu dieät vaøo nhaø caùc ngöôi ñaëng haønh haïi. 12:24 Haơy giöơ leă naày nhö moät leä laäp ra ñôøi ñôøi cho caùc ngöôi vaø con chaùu caùc ngöôi. 12:25 Khi naøo caùc ngöôi vaøo xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ban cho, nhö lôøi Ngaøi ñaơ phaùn, th́ haơy giöơ leă naày. 12:26 Khi con chaùu caùc ngöôi hoûi raèng: Leă naày laø nghóa chi? 12:27 Haơy ñaùp raèng: Aáy laø cuûa teá leă Vöôït-qua cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ khi Ngaøi haønh haïi xöù EÂ-díp-toâ th́ Ngaøi ñi vöôït qua caùc nhaø daân Y-sô-ra-eân, vaø cöùu nhaø chuùng ta ñoù. 12:28 Daân Y-sô-ra-eân beøn cuùi ñaàu laïy, roài ñi, laøm theo nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se vaø A-roân. 12:29 Vaû, khi giöơa ñeâm, Ñöùc Gieâ-hoâ-va haønh haïi moïi con ñaàu loøng taïi xöù EÂ-díp-toâ, töø thaùi töû cuûa Pha-ra-oân ngoài treân ngai ḿnh, cho ñeán con caû ngöôøi ḅ tuø, vaø heát thaûy con ñaàu loøng cuûa suùc vaät. 12:30 Ñang luùc ban ñeâm, Pha-ra-oân, quaàn thaàn cuøng heát thaûy ngöôøi EÂ-díp-toâ ñeàu chôø daäy; coù tieáng keâu la inh oûi trong xöù EÂ-díp-toâ, v́ chaúng moät nhaø naøo laø khoâng coù ngöôøi cheát. 12:31 Trong ñeâm ñoù, Pha-ra-oân beøn ñoøi Moâi-se vaø A-roân maø phaùn raèng: Hai ngöôi vaø daân Y-sô-ra-eân haơy chôø daäy, ra khoûi giöơa voøng daân ta maø ñi haàu vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhö caùc ngöôi ñaơ noùi. 12:32 Cuơng haơy daăn boø vaø chieân ñi, nhö lôøi caùc ngöôi ñaơ noùi, vaø caàu phöôùc cho ta nöơa. 12:33 Ngöôøi EÂ-díp-toâ thuùc giuïc daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù mau mau, v́ noùi raèng: Chuùng ta ñeàu cheát heát! 12:34 Vaäy, daân söï ñeàu ñem boät nhoài roài chöa men ñi, vaø boïc nhöơng thuøng nhoài boät trong aùo tôi vaùc leân vai ḿnh. 12:35 Vaû, daân Y-sô-ra-eân coù laøm y theo lôøi Moâi-se ñaơ daën, xin ngöôøi EÂ-díp-toâ nhöơng ñoà baèng baïc vaø baèng vaøng cuøng aùo xoáng. 12:36 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho daân söï ñöôïc ôn tröôùc maét ngöôøi EÂ-díp-toâ, neân hoï baèng loøng cho; vaø daân Y-sô-ra-eân loät traàn ngöôøi EÂ-díp-toâ vaäy. 12:37 Daân Y-sô-ra-eân ñi töø Ram-se ñeán Su-coát, soá khoâng keå con nít, ñöôïc chöøng saùu möôi vaïn ngöôøi ñaøn oâng ñi boä. 12:38 Laïi coù voâ soá ngöôøi ngoaïi bang ñi leân chung luoân vôùi chieân, boø, suùc vaät raát nhieàu. 12:39 Chuùng beøn haáp baùnh khoâng men baèng boät cuûa ḿnh ñaơ ñem theo töø xöù EÂ-díp-toâ; boät khoâng men, v́ côù ḅ ñuoåi khoûi xöù EÂ-díp-toâ khoâng theá chaäm treă, vaø cuơng chaúng saém ḳp löông thöïc chi ñöôïc. 12:40 Vaû, th́ kieàu nguï cuûa daân Y-sô-ra-eân taïi xöù EÂ-díp-toâ ñöôïc boán traêm ba möôi naêm. 12:41 Khi maơn boán traêm ba möôi naêm roài, th́, cuơng trong ngaøy ñoù, caùc quaân ñoäi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 12:42 Aáy laø moät ñeâm ngöôøi ta phaûi giöơ cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ Ngaøi ruùt daân Y-sô-ra-eân khoûi xöù EÂ-díp-toâ. Traûi caùc ñôøi, caû daân Y-sô-ra-eân phaûi giöơ ñeâm ñoù, ñeå toân troïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 12:43 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: Ñaây laø luaät leä veà leă Vöôït-qua: Phaøm ngöôøi ngoaïi bang chaúng ñöôïc aên leă ñoù. 12:44 Coøn veà phaàn keû toâi moïi, laø ngöôøi boû tieàn ra mua, ngöôi haơy laøm pheùp caét b́ cho, th́ hoï môùi ñöôïc aên. 12:45 Khaùch ngoaïi bang vaø keû laøm thueâ cuơng chaúng ñöôïc pheùp aên leă ñaâu. 12:46 Leă ñoù chæ aên noäi trong nhaø; ngöôi ñöøng ñem tḥt ra ngoaøi, vaø cuơng ñöøng laøm gaơy moät caùi xöông naøo. 12:47 Heát thaûy hoäi chuùng Y-sô-ra-eân phaûi giöơ leă Vöôït-qua. 12:48 Khi moät khaùch ngoaïi bang naøo kieàu nguï nhaø ngöôi, muoán giöơ leă Vöôït-qua cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ moïi ngöôøi nam cuûa hoï phaûi cḥu pheùp caét b́; ñoaïn, hoï môùi ñöôïc ñeán gaàn giöơ leă naày, vaø ñöôïc coi nhö ngöôøi sanh trong xöù. Nhöng ai khoâng cḥu pheùp caét b́, th́ chaúng ñöôïc aên ñaâu. 12:49 Cuơng ñoàng moät luaät cho ngöôøi sanh trong xöù cuøng khaùch ngoaïi bang naøo ñeán kieàu nguï giöơa caùc ngöôi. 12:50 Toaøn daân Y-sô-ra-eân ñeàu laøm nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se vaø A-roân. 12:51 Cuơng trong ngaøy ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ruùt daân Y-sô-ra-eân, tuøy theo quaân ñoäi, ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ.

Xuất Ê-díp-tô Ký 13

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 13:2 Trong voøng daân Y-sô-ra-eân baát luaän ngöôøi hay vaät, haơy v́ ta bieät rieâng ra thaùnh moïi con ñaàu loøng; bôûi con ñaàu loøng thuoäc veà ta. 13:3 Moâi-se noùi cuøng daân söï raèng: Haơy kyû nieäm ngaøy naày, v́ laø ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va duøng tay quyeàn naêng ruùt caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc laø khoûi nhaø noâ leä; neân chôù ai aên baùnh coù men. 13:4 Ngaøy nay, nhaèm thaùng luùa troă, caùc ngöôi ra ñi. 13:5 Vaäy khi naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñöa ngöôi vaøo bôø coơi xöù daân Ca-na-an, daân Heâ-tít, daân A-moâ-rít, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít roài, laø moät xöù ñöôïm söơa vaø maät, vaø laø xöù Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï seơ ban cho ngöôi, th́ ñeán trong thaùng naày haơy giöơ leă thaùnh ñoù. 13:6 Trong baûy ngaøy haơy aên baùnh khoâng men; ñeán ngaøy thöù baûy seơ coù leă kính Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 13:7 Phaûi aên baùnh khoâng men trong baûy ngaøy; khaép caû ṇ̃a haït ngöôi seơ khoâng thaáy baùnh coù men, hoaëc men taïi nôi ngöôi nöơa. 13:8 Trong ngaøy ñoù haơy giaûi nghóa cho con trai ngöôi raèng: Aáy v́ vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho ta, khi ta ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 13:9 Ñieàu ñoù seơ laøm moät daáu hieäu nôi tay ngöôi, laøm moät kyû nieäm ghi nôi traùn ôû giöơa caëp maét ngöôi, haàu cho luaät phaùp cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû nôi mieäng ngöôi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ duøng tay quyeàn naêng ruùt ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 13:10 Haèng naêm, ñeán kyø, ngöôi phaûi giöơ leă naày. 13:11 Khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ñöa ngöôi vaøo bôø coơi xöù Ca-na-an, nhö Ngaøi ñaơ theà cuøng ngöôi, vaø toå phuï ngöôi, khi Ngaøi ñaơ ban xöù ñoù cho roài, 13:12 th́ haơy ñem daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhöơng con tröôûng nam cuøng caû con ñaàu loøng ñöïc cuûa suùc vaät ngöôi, v́ chuùng noù ñeàu seơ thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 13:13 Nhöng moăi con löøa ñaàu loøng, ngöôi phaûi baét chieân con hay laø deâ con maø chuoäc; baèng khoâng, ngöôi haơy vaën coå noù. Ngöôi cuơng chuoäc moïi tröôûng nam trong voøng con trai ngöôi. 13:14 Vaû, moät mai con trai ngöôi hoûi raèng: Ñieàu ñoù coù yù nghóa chi? th́ haơy ñaùp raèng: Aáy v́ côù Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ duøng tay quyeàn naêng ruùt chuùng ta ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc laø nhaø noâ leä; 13:15 vaø khi Pha-ra-oân cöùng loøng khoâng tha chuùng ta ñi, Ngaøi beøn gieát heát caùc con ñaàu loøng trong xöù ñoù, töø con tröôûng nam ngöôøi ta cho ñeán con ñaàu loøng suùc vaät. V́ côù ñoù, ta daâng teá leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moïi con ñöïc sanh ñaàu loøng, vaø ta chuoäc con tröôûng nam trong voøng con trai ta. 13:16 Aáy seơ laøm moät daáu hieäu nôi tay ngöôi, vaø aán chí nôi traùn giöơa caëp maét ngöôi, ñeå nhaéc cho nhôù raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ duøng tay quyeàn naêng ruùt chuùng ta ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 13:17 Vaû, khi Pha-ra-oân tha daân Y-sô-ra-eân ñi, Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng daăn daân aáy ñi theo ñöôøng veà xöù Phi-li-tin, laø ñöôøng gaàn hôn heát, v́ Ngaøi noùi raèng: E khi daân thaáy traän maïc, dôøi loøng trôû veà xöù EÂ-díp-toâ chaêng. 13:18 Cho neân Ñöùc Chuùa Trôøi daăn chuùng ñi voøng theo ñöôøng trong ñoàng vaéng, veà höôùng Bieån-doû. Daân Y-sô-ra-eân caàm khí giôùi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 13:19 Moâi-se dôøi haøi coát Gioâ-seùp theo ḿnh, v́ Gioâ-seùp coù baét daân Y-sô-ra-eân theà quyeát raèng: Chaéc Ñöùc Chuùa Trôøi seơ vieáng caùc ngöôi; haơy dôøi haøi coát ta theo caùc ngöôi khoûi ñaây. 13:20 Vaû, chuùng ñi khoûi Su-coát, ñoùng traïi taïi EÂ-tam, ôû cuoái ñaàu ñoàng vaéng. 13:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñi tröôùc daân söï, ban ngaøy ôû trong moät truï maây, ñeå daăn ñöôøng ñi; ban ñeâm trong moät truï löûa, ñeå soi saùng cho chuùng, haàu cho ñöôïc ñi luoân ngaøy vaø ñeâm. 13:22 Ban ngaøy truï maây chaúng bao giôø caùch xa daân söï, truï löûa ban ñeâm cuơng vaäy.

Xuất Ê-díp-tô Ký 14

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 14:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân trôû laïi ñoùng traïi taïi tröôùc Phi-Ha-hi-roát, ngang Ba-anh-Seâ-phoân, giöơa khoaûng Mít-ñoân vaø bieån. Caùc ngöôi haơy ñoùng traïi ñoái dieän nôi naày, gaàn bieån. 14:3 Chaéc Pha-ra-oân seơ noùi veà daân Y-sô-ra-eân raèng: Daân ñoù laïc ñöôøng ḅ khoán trong ñoàng vaéng roài. 14:4 Ta seơ laøm cho Pha-ra-oân cöùng loøng, ngöôøi seơ ñuoåi theo daân ñoù; nhöng ta seơ v́ Pha-ra-oân vaø caû toaùn binh ngöôøi ñöôïc raïng danh; ngöôøi EÂ-díp-toâ seơ bieát ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Daân Y-sô-ra-eân beøn laøm nhö vaäy. 14:5 Vaû, hoï baùo cuøng vua EÂ-díp-toâ raèng daân Heâ-bô-rô ñaơ troán ñi roài. Loøng Pha-ra-oân vaø quaàn thaàn ñoái cuøng daân ñoù beøn thay ñoåi, noùi raèng: Chuùng ta ñaơ laøm chi vaäy, tha daân Y-sô-ra-eân ñi ñeå khoûi phuïc ḍch ta nöơa sao? 14:6 Pha-ra-oân beøn thaéng xe vaø ñem daân ḿnh theo. 14:7 Ngöôøi ñem saùu traêm xe thöôïng haïng vaø heát thaûy xe trong xöù EÂ-díp-toâ, treân moăi xe ñeàu coù chieán binh caû. 14:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ, cöùng loøng, ñuoåi theo daân Y-sô-ra-eân; nhöng daân naày ñaơ ra ñi moät caùch daïn dó. 14:9 Ngöôøi EÂ-díp-toâ vaø caû ngöïa xe, lính kî, cuøng toaùn binh cuûa Pha-ra-oân ñeàu ñuoåi theo daân Y-sô-ra-eân, gaëp ñang ñoùng ñoàn nôi bôø bieån, gaàn Phi-ha-hi-roát, ngang Ba-anh-Seâ-phoân. 14:10 Vaû, khi Pha-ra-oân ñeán gaàn, daân Y-sô-ra-eân ngöôùc maét leân, thaáy daân EÂ-díp-toâ ñuoåi theo, beøn laáy laøm haơi huøng, keâu van Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:11 Chuùng laïi noùi cuøng Moâi-se raèng: Xöù EÂ-díp-toâ haù chaúng coù nôi moä phaàn, neân noăi ngöôøi môùi daăn chuùng toâi vaøo ñoàng vaéng ñaëng cheát sao? Ngöôøi ñöa chuùng toâi ra xöù EÂ-díp-toâ ñeå laøm chi? 14:12 Chuùng toâi haù chaúng coù noùi cuøng ngöôøi taïi xöù EÂ-díp-toâ raèng: Ñeå maëc chuùng toâi phuïc ḍch daân EÂ-díp-toâ, v́ thaø raèng phuïc ḍch hoï coøn hôn phaûi cheát nôi ñoàng vaéng? 14:13 Moâi-se ñaùp cuøng daân söï raèng: Chôù sôï chi, haơy ôû ñoù, roài ngaøy nay xem söï giaûi cöùu Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm cho caùc ngöôi; v́ ngöôøi EÂ-díp-toâ maø caùc ngöôi ngoù thaáy ngaøy nay, th́ chaúng bao giôø ngoù thaáy nöơa. 14:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ chieán cöï cho, coøn caùc ngöôi cöù yeân laëng. 14:15 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Sao ngöôi keâu van ta? Haơy baûo daân Y-sô-ra-eân cöù ñi; 14:16 coøn ngöôi haơy giô gaäy leân, ñöa tay treân maët bieån, phaân reơ nöôùc ra, th́ daân Y-sô-ra-eân seơ xuoáng bieån ñi nhö treân ñaát caïn. 14:17 Coøn ta seơ laøm cho daân EÂ-díp-toâ cöùng loøng theo daân Y-sô-ra-eân xuoáng bieån, roài ta seơ ñöôïc raïng danh v́ Pha-ra-oân, caû ñaïo binh, binh xa, vaø lính kî ngöôøi. 14:18 Khi naøo ta ñöôïc raïng danh v́ Pha-ra-oân, binh xa, cuøng lính kî ngöôøi, th́ ngöôøi EÂ-díp-toâ seơ roơ raøng ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy. 14:19 Thieân söù cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ ñi tröôùc traïi quaân cuûa daân Y-sô-ra-eân loän laïi ñi sau; coøn truï maây voán ñi tröôùc traïi quaân, laïi ôû veà sau; 14:20 truï maây ñöùng veà giöơa khoaûng traïi ngöôøi EÂ-díp-toâ vaø traïi daân Y-sô-ra-eân, laøm aùng maây toái taêm cho ñaøng naày, soi saùng ban ñeâm cho ñaøng kia; neân troïn caû ñeâm hai traïi chaúng heà xaùp gaàn nhau ñöôïc. 14:21 Vaû, Moâi-se giô tay ra treân bieån, Ñöùc Gieâ-hoâ-va daăn traän gioù ñoâng thoåi maïnh ñeán ñuøa bieån laïi troïn caû ñeâm; Ngaøi laøm cho bieån baøy ra khoâ, nöôùc phaân reơ. 14:22 Daân Y-sô-ra-eân xuoáng bieån, ñi nhö treân ñaát caïn; coøn nöôùc laøm thaønh moät taám vaùch ngaên beân höơu vaø beân taû. 14:23 Ngöôøi EÂ-díp-toâ beøn ñuoåi theo; heát thaûy ngöïa, binh xa cuøng lính kî cuûa Pha-ra-oân ñeàu theo xuoáng giöơa bieån. 14:24 Vaû, ñeán canh saùng, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû trong loøng truï maây vaø löûa, nh́n ra thaáy traïi quaân EÂ-díp-toâ, beøn laøm cho hoï phaûi roái loaïn. 14:25 Ngaøi thaùo baùnh xe cuûa hoï, khieán daăn daét cöïc nhoïc. Ngöôøi EÂ-díp-toâ beøn noùi nhau raèng: Ta haơy troán khoûi daân Y-sô-ra-eân ñi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va theá daân ñoù maø chieán cöï cuøng chuùng ta. 14:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy giô tay ngöôi ra treân bieån, nöôùc seơ trôû laáp ngöôøi EÂ-díp-toâ, binh xa vaø lính kî cuûa chuùng noù. 14:27 Moâi-se beøn giô tay ḿnh ra treân bieån, loái saùng mai, nöôùc trôû laáp phuû ñaùy bieån laïi, ngöôøi EÂ-díp-toâ chaïy troán ḅ nöôùc chaän; vaäy Ñöùc Gieâ-hoâ-va xoâ hoï xuoáng giöơa bieån. 14:28 Theá th́, nöôùc trôû laïi bao phuû binh xa, lính kî cuûa caû ñaïo binh Pha-ra-oân ñaơ theo daân Y-sô-ra-eân xuoáng bieån, chaúng coøn soùt laïi moät ai. 14:29 Song daân Y-sô-ra-eân ñi giöơa bieån nhö treân ñaát caïn; nöôùc laøm thaønh vaùch ngaên beân höơu vaø beân taû. 14:30 Trong ngaøy ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va giaûi cöùu daân Y-sô-ra-eân thoaùt khoûi tay ngöôøi EÂ-díp-toâ; daân aáy thaáy ngöôøi EÂ-díp-toâ cheát treân baơi bieån. 14:31 Daân Y-sô-ra-eân thaáy vieäc lôùn lao maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laøm cho ngöôøi EÂ-díp-toâ, neân kính sôï Ngaøi, tin Ngaøi vaø Moâi-se, laø toâi tôù Ngaøi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 15

1:1 Ñoaïn, Moâi-se vaø daân Y-sô-ra-eân haùt baøi ca naày cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, raèng: Toâi ca tuïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ Ngaøi raát vinh hieån oai nghieâm. Ngaøi ñaơ lieäng xuoáng bieån ngöïa vaø ngöôøi côơi ngöïa. 15:2 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø söùc maïnh vaø söï ca tuïng cuûa toâi: Ngaøi ñaơ trôû neân Ñaáng cöùu toâi. Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, toâi ngôïi khen Ngaøi; Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï toâi, toâi toân kính Ngaøi. 15:3 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø moät chieán só; Danh Ngaøi laø Gieâ-hoâ-va. 15:4 Ngaøi ñaơ neùm xuoáng bieån binh xa Pha-ra-oân vaø caû ñaïo binh cuûa ngöôøi; Quan töôùng keùn choïn cuûa ngöôøi ñaơ ḅ ñaém nôi Bieån ñoû, 15:5 Nhöơng löôïn soùng ñaơ vuøi laáp hoï roài; Hoï ch́m ñeán ñaùy bieån nhö moät hoøn ñaù vaäy. 15:6 Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Tay höơu Ngaøi coù söùc maïnh vinh hieån thay. Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Tay höơu Ngaøi huûy quaân ngḥch tan ñi. 15:7 Bôûi söï caû theå cuûa oai nghieâm Ngaøi, Ñaùnh ñoå keû daáy ngḥch cuøng ḿnh. Ngaøi noåi giaän phöøng phöøng, Ñoát hoï chaùy nhö rôm ra. 15:8 Loă muơi Ngaøi thôû hôi ra, nöôùc beøn doàn laïi, Löôïn soùng ñoå döïng nhö moät bôø ñeâ; Vöïc saâu ñoïng laïi nôi ruùn bieån. 15:9 Quaân ngḥch raèng: Ta ñuoåi theo, ta seơ ñuoåi ḳp Ta seơ chia phaân cuûa giaëc; Taâm hoàn ta seơ thoûa nguyeän nôi hoï; Ta ruùt göôm ra, tay ta huûy dieät hoï. 15:10 Ngaøi ñaơ thôû hôi ra Bieån vuøi laáp quaân ngḥch laïi; Hoï ḅ ch́m nhö cuïc ch́ Nôi ñaùy nöôùc saâu. 15:11 Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! trong voøng caùc thaàn, ai gioáng nhö Ngaøi? Trong söï thaùnh khieát, ai ñöôïc vinh hieån nhö Ngaøi. Ñaùng sôï, ñaùng khen Hay laøm caùc pheùp laï? 15:12 Ngaøi ñaơ ñöa tay höơu ra, Ñaát ñaơ nuoát chuùng noù. 15:13 Ngaøi laáy loøng thöông xoùt d́u daét Daân naày maø Ngaøi ñaơ chuoäc laïi; Ngaøi ñaơ duøng naêng löïc ñöa noù Veà nôi ôû thaùnh cuûa Ngaøi. 15:14 Caùc daân toäc nghe bieát vieäc naày ñeàu run sôï, Côn kinh haơi aùp-haơm daân xöù Pha-leâ-tin. 15:15 Caùc quan tröôûng xöù EÂ-ñoâm beøn laáy laøm boái roái; Maáy maët anh huøng nôi Moâ-aùp ñeàu kinh hoàn; Caû daân Ca-na-an ñeàu maát vía 15:16 Söï hoaûng hoát kinh haơi giaùng cho chuùng noù; Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! v́ quyeàn cao nôi caùnh tay Ngaøi, Chuùng noù ñeàu ḅ caâm nhö ñaù, Cho ñeán chöøng naøo daân Ngaøi vöôït qua; Cho ñeán khi daân maø Ngaøi ñaơ chuoäc, vöôït qua roài. 15:17 Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! Ngaøi ñöa daân aáy vaøo, vaø laäp nôi nuùi cô nghieäp Ngaøi, Töùc laø choán Ngaøi ñaơ saém saün, ñeå laøm nôi ôû cuûa Ngaøi, Hôơi Chuùa! laø ñeàn thaùnh maø tay Ngaøi ñaơ laäp. 15:18 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ cai tṛ ñôøi ñôøi kieáp kieáp. 15:19 V́ ngöïa cuûa Pha-ra-oân, binh xa, cuøng lính kî ngöôøi ñaơ xuoáng bieån; Vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ vuøi daäp nöôùc bieån leân treân, Nhöng daân Y-sô-ra-eân ñi giöơa bieån nhö ñi treân ñaát caïn. 15:20 Nöơ tieân tri Mi-ri-am, laø em gaùi A-roân, tay caàm troáng côm, caùc ñaøn baø ñeàu ñi ra theo ngöôøi, caàm troáng côm vaø muùa. 15:21 Mi-ri-am ñaùp laïi raèng: Haơy ca tuïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ Ngaøi raát vinh hieån oai nghieâm; Ngaøi ñaơ lieäng xuoáng bieån ngöïa vaø ngöôøi côơi ngöïa. 15:22 Ñoaïn, Moâi-se ñem daân Y-sô-ra-eân ñi khoûi Bieån ñoû, ñeán nôi ñoàng vaéng Su-rô; troïn ba ngaøy ñi trong ñoàng vaéng, kieám chaúng ñöôïc nöôùc ñaâu caû. 15:23 Keá ñeán ñaát Ma-ra, nhöng v́ nöôùc taïi ñoù ñaéng, uoáng chaúng ñöôïc, neân chi choă naày goïi laø Ma-ra. 15:24 Daân söï beøn oaùn traùch Moâi-se raèng: Chuùng toâi laáy chi uoáng? 15:25 Moâi-se keâu van Ñöùc Gieâ-hoâ-va; Ngaøi beøn chæ cho ngöôøi moät caây goă, ngöôøi laáy lieäng xuoáng nöôùc, nöôùc beøn hoùa ra ngoït. Aáy taïi ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ṇ̃nh luaät leä cuøng laäp phaùp ñoä cho daân söï, vaø taïi ñoù Ngaøi thöû hoï. 15:26 Ngaøi phaùn raèng: Neáu ngöôi chaêm chæ nghe lôøi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laøm söï ngay thaúng tröôùc maët Ngaøi, laéng tai nghe caùc ñieàu raên vaø giöơ moïi luaät leä Ngaøi, th́ ta chaúng giaùng cho ngöôi moät trong caùc ḅnh naøo maø ta ñaơ giaùng cho xöù EÂ-díp-toâ; v́ ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñaáng chöơa ḅnh cho ngöôi. 15:27 Ñoaïn, daân söï ñeán ñaát EÂ-lim; nôi ñoù coù möôøi hai suoái nöôùc, vaø baûy möôi caây chaø laø; daân söï ñoùng traïi taïi ñoù, gaàn beân suoái nöôùc.

Xuất Ê-díp-tô Ký 16

1:1 Nhaèm ngaøy möôøi laêm thaùng hai, sau khi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân ôû nôi EÂ-lim ñi ñeán ñoàng vaéng Sin, naèm veà giöơa khoaûng EÂ-lim vaø Si-na-i. 16:2 Caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân oaùn traùch Moâi-se vaø A-roân taïi nôi ñoàng vaéng, 16:3 noùi cuøng hai ngöôøi raèng: Oâi! thaø raèng chuùng toâi cḥu cheát veà tay Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi xöù EÂ-díp-toâ, khi coøn ngoài keà noài tḥt vaø aên baùnh chaùn heâ! V́ hai ngöôøi daăn daét chuùng toâi vaøo nôi ñoàng vaéng naày ñeàu ḅ cheát ñoùi. 16:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Naày, ta seơ töø treân trôøi cao laøm möa baùnh xuoáng cho caùc ngöôi. Daân söï seơ ñi ra, moăi ngaøy naøo thaâu baùnh ñuû cho ngaøy naáy, ñaëng ta thöû daân coi coù ñi theo luaät leä cuûa ta hay chaêng. 16:5 Qua ngaøy thöù saùu, daân söï seơ döï ḅ phaàn ñaơ goùp, vaø seơ ñöôïc phaàn gaáp baèng hai cuûa ḿnh thöôøng thaâu haèng ngaøy. 16:6 Moâi-se vaø A-roân beøn noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Chieàu nay caùc ngöôi seơ nhaän bieát raèng aáy laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ruùt caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, 16:7 vaø saùng mai seơ thaáy söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ Ngaøi ñaơ nghe lôøi caùc ngöôi oaùn traùch Ngaøi roài. Vaû laïi, chuùng ta laø ai maø caùc ngöôi oaùn traùch chuùng ta? 16:8 Moâi-se noùi: Chieàu naày Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaùt tḥt cho caùc ngöôi aên, roài saùng mai baùnh nhieàu dö daät, v́ Ngaøi ñaơ nghe lôøi caùc ngöôi oaùn traùch Ngaøi roài. Theá th́, chuùng ta laø ai? Nhöơng lôøi oaùn traùch chaúng phaûi ñoå veà chuùng ta ñaâu, nhöng veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy. 16:9 Moâi-se noùi cuøng A-roân raèng: Haơy noùi cho caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân raèng: Caùc ngöôi haơy ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ Ngaøi ñaơ nghe lôøi oaùn traùch cuûa caùc ngöôi roài. 16:10 Vaû, khi A-roân noùi cuøng caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân, th́ hoï xaây maët veà phía ñoàng vaéng, thaáy söï vinh quang cuûa Ngaøi hieän ra trong ñaùm maây. 16:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 16:12 Ta ñaơ nghe lôøi oaùn traùch cuûa daân Y-sô-ra-eân. Vaäy, ngöôi haơy noùi cuøng chuùng noù raèng: Loái chieàu caùc ngöôi seơ aên tḥt; saùng mai seơ aên baùnh no neâ, vaø seơ bieát ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 16:13 Vaäy, chieàu laïi, coù chim cuùt bay leân phuû treân traïi quaân; ñeán saùng mai laïi coù moät lôùp söông ôû chung quanh traïi quaân. 16:14 Lôùp söông ñoù tan ñi, treân maët ñoàng vaéng thaáy coù vaät chi nhoû, troøn, nhö hoät söông ñoùng treân maët ñaát. 16:15 Khi daân Y-sô-ra-eân thaáy, beøn hoûi nhau raèng: Caùi chi vaäy? V́ chaúng bieát vaät ñoù laø ǵ. Moâi-se beøn noùi cuøng daân söï raèng: Aáy laø baùnh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban cho caùc ngöôi laøm löông thöïc ñoù. 16:16 Naày laø lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën: Haơy tuøy söùc aên cuûa moăi ngöôøi, vaø tuøy soá ngöôøi trong traïi maø goùp cho moăi teân moät oâ-me. 16:17 Daân Y-sô-ra-eân beøn laøm nhö vaäy, keû th́ löôïm nhieàu, ngöôøi th́ löôïm ít, 16:18 cöù löôøng töø moâ-me; ai löôïm nhieàu chaúng ñöôïc troäi, ai löôïm ít cuơng chaúng thieáu; moăi ngöôøi löôïm vöøa ñuû söùc ḿnh aên. 16:19 Moâi-se noùi cuøng daân söï raèng: Ñöøng ai ñeå dö laïi cho ñeán saùng mai. 16:20 Nhöng daân söï chaúng nghe theo lôøi Moâi-se, moät vaøi ngöôøi ñeå dö laïi ñeán saùng mai; th́ saâu hoùa ôû trong, vaät sanh muøi hoâi haùm. Moâi-se beøn noåi giaän cuøng hoï. 16:21 Vaäy, haèng buoåi sôùm mai moăi ngöôøi löôïm vöøa ñuû söùc ḿnh aên; khi maët trôøi naéng noùng th́ vaät ñoù tan ra. 16:22 Ñeán ngaøy thöù saùu, daân söï löôïm löông thöïc gaáp hai; moăi ngöôøi hai oâ-me. Caùc hoäi tröôûng ñeán thuaät laïi cho Moâi-se roơ. 16:23 Ngöôøi ñaùp raèng: Aáy laø lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn raèng: Mai laø ngaøy nghæ, töùc ngaøy Sa-baùt thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haơy nöôùng moùn chi caùc ngöôi muoán nöôùng, haơy naáu moùn chi caùc ngöôi muoán naáu; heă coøn dö, haơy ñeå daønh ñeán saùng mai. 16:24 Daân söï beøn ñeå daønh cho ñeán saùng mai, y nhö lôøi Moâi-se ñaơ truyeàn; vaät ñoù chaúng sanh muøi hoâi haùm vaø cuơng chaúng hoùa saâu chuùt naøo. 16:25 Moâi-se beøn noùi raèng: Böơa nay haơy aên ñoà ñoù ñi, v́ laø ngaøy Sa-baùt cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va; hoâm nay caùc ngöôi chaúng t́m thaáy vaät ñoù ôû trong ñoàng ñaâu. 16:26 Caùc ngöôi löôïm trong saùu ngaøy, nhöng qua ngaøy thöù baûy laø ngaøy Sa-baùt, seơ chaúng coù ñaâu. 16:27 Ngaøy thöù baûy, moät vaøi ngöôøi trong voøng daân söï ra ñaëng löôïm laáy, nhöng t́m chaúng thaáy chi heát. 16:28 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Caùc ngöôi chaúng cḥu vaâng giöơ ñieàu raên vaø luaät phaùp ta cho ñeán chöøng naøo? 16:29 Haơy suy nghó raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ cho caùc ngöôi ngaøy Sa-baùt; vaäy neân, ñeán ngaøy thöù saùu Ngaøi laïi cho caùc ngöôi löông thöïc ñuû hai ngaøy. Trong ngaøy thöù baûy, moăi ngöôøi phaûi ôû yeân choă ḿnh, chôù ai ra khoûi nhaø. 16:30 Theá th́, ngaøy thöù baûy daân söï ñeàu nghæ ngôi. 16:31 Nhaø Y-sô-ra-eân ñaët teân löông thöïc naày laø ma-na; noù gioáng nhö hoät ngoø, saéc traéng, muøi nhö baùnh ngoït pha maät ong. 16:32 Moâi-se noùi raèng: Lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën nhö vaày: Haơy ñoå ñaày moät oâ-me ma-na, ñaëng löu truyeàn traûi caùc ñôøi, haàu cho thieân haï thaáy thöù baùnh ta ñaơ cho caùc ngöôi aên nôi ñoàng vaéng, khi ta ruùt caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 16:33 Moâi-se laïi noùi cuøng A-roân raèng: Haơy laáy moät caùi b́nh ñöïng ñaày moät oâ-me ma-na, ñeå tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaëng löu truyeàn caùc ñôøi. 16:34 A-roân beøn ñeå b́nh ñoù tröôùc söï chöùng côù, haàu cho ñöôïc löu truyeàn y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 16:35 Daân Y-sô-ra-eân aên ma-na traûi boán möôi naêm, cho ñeán khi vaøo bôø coơi xöù Ca-na-an, laø xöù coù ngöôøi ta ôû. 16:36 Vaû, oâ-me laø moät phaàn möôøi cuûa eâ-pha.

Xuất Ê-díp-tô Ký 17

1:1 Caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân ñi töø ñoàng vaéng Sin, ñi töøng traïm, tuøy theo ḷnh Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñoùng traïi taïi Reâ-phi-ñim; ôû ñoù chaúng coù nöôùc cho daân söï uoáng. 17:2 Daân söï beøn kieám côù caơi loän cuøng Moâi-se maø raèng: Haơy cho chuùng toâi nöôùc uoáng. Moâi-se ñaùp raèng: Sao caùc ngöôi kieám côù caơi loän cuøng ta? Sao öôùm thöû Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy? 17:3 Daân söï ôû ñoù khoâng coù nöôùc, ḅ khaùt, neân oaùn traùch Moâi-se maø raèng: Sao ngöôøi khieán chuùng toâi ra xöù EÂ-díp-toâ, haàu cho chuùng toâi, con vaø caùc baày suùc vaät phaûi cḥu cheát khaùt theá naày? 17:4 Moâi-se beøn keâu caàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø raèng: Toâi phaûi xöû theá naøo cuøng daân naày? Thieáu ñieàu hoï neùm ñaù toâi! 17:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaùp cuøng Moâi-se raèng: Haơy caàm gaäy cuûa ngöôi ñaơ ñaäp döôùi soâng, daăn theo nhöơng tröôûng laơo Y-sô-ra-eân, roài ñi tröôùc maët daân söï. 17:6 Naày ta seơ ñöùng ñaèng tröôùc ngöôi, ôû treân hoøn ñaù taïi Hoâ-reáp kia, ngöôi haơy ñaäp hoøn ñaù, th́ nöôùc töø ñoù chaûy ra, daân söï seơ uoáng laáy. Moâi-se beøn laøm nhö vaäy tröôùc maët caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân. 17:7 Ngöôøi ñaët teân nôi naày laø Ma-sa vaø Meâ-ri-ba, v́ côù vieäc caơi loän maø daân Y-sô-ra-eân kieám côù gaây cuøng ngöôøi, vaø v́ hoï ñaơ öôùm thöû Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø noùi raèng: Coù Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû giöơa chuùng ta hay chaêng? 17:8 Vaû, khi ñoù, daân A-ma-leùc ñeán kheâu chieán cuøng Y-sô-ra-eân taïi Reâ-phi-ñim. 17:9 Moâi-se beøn noùi cuøng Gioâ-sueâ raèng: Haơy choïn laáy traùng só cho chuùng ta, ra chieán ñaáu cuøng daân A-ma-leùc; ngaøy mai ta seơ ñöùng nôi ñaàu noång, caàm gaäy cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi trong tay. 17:10 Gioâ-sueâ beøn laøm y nhö lôøi Moâi-se noùi, ñeå cöï chieán daân A-ma-leùc; coøn Moâi-se, A-roân vaø Hu-rô leân treân ñaàu noång. 17:11 Vaû, heă ñang khi Moâi-se giô tay leân, th́ daân Y-sô-ra-eân thaéng hôn; nhöng khi ngöôøi xuïi tay xuoáng, daân A-ma-leùc laïi thaéng hôn. 17:12 Tay Moâi-se moûi, A-roân vaø Hu-rô beøn laáy ñaù keâ cho ngöôøi ngoài, roài ôû hai beân ñôơ tay ngöôøi leân; tay ngöôøi chaúng lay ñoäng cho ñeán khi maët trôøi laën. 17:13 Gioâ-sueâ laáy löôơi göôm ñaùnh baïi A-ma-leùc vaø daân söï ngöôøi. 17:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy cheùp ñieàu naày trong saùch laøm kyû nieäm, vaø haơy noùi cho Gioâ-sueâ bieát raèng ta seơ boâi saïch kyû nieäm veà A-ma-leùc trong thieân haï. 17:15 Moâi-se laäp leân moät baøn thôø, ñaët teân laø "Gieâ-hoâ-va côø xí cuûa toâi"; 17:16 vaø noùi raèng: Bôûi v́ A-ma-leùc coù giô tay leân ngḥch cuøng ngoâi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va chinh chieán vôùi A-ma-leùc töø ñôøi naày qua ñôøi kia.

Xuất Ê-díp-tô Ký 18

1:1 Gieâ-troâ, thaày teá leă xöù Ma-ñi-an, oâng gia cuûa Moâi-se, hay ñöôïc moïi ñieàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laøm cho Moâi-se cuøng Y-sô-ra-eân, laø daân söï Ngaøi, vaø nghe Ngaøi ñaơ daăn daân aáy ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 18:2 Ngöôøi beøn daăn Seâ-phoâ-ra, vôï Moâi-se, ñaơ cho trôû veà nhaø cha, 18:3 cuøng hai con trai, moät teân laø Gheït-soân, v́ Moâi-se ñaơ noùi raèng: Toâi kieàu nguï nôi ngoaïi bang; 18:4 vaø moät teân laø EÂ-li-eâ-se, v́ ngöôøi laïi coù noùi: Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï toâi ñaơ vuøa giuùp vaø giaûi cöùu toâi khoûi göôm Pha-ra-oân. 18:5 Vaäy, Gieâ-troâ, oâng gia cuûa Moâi-se, ñeán vôùi hai con trai vaø vôï Moâi-se, thaêm ngöôøi nôi ñoàng vaéng, choă ñoùng traïi gaàn beân nuùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 18:6 Ngöôøi beøn sai baùo cuøng Moâi-se raèng: Ta laø Gieâ-troâ, oâng gia cuûa ngöôi, ta cuøng vôï ngöôi vaø hai con trai naøng ñeán thaêm ngöôi. 18:7 Moâi-se ra ñoùn röôùc oâng gia ḿnh, moïp xuoáng vaø hoân ngöôøi, hoûi thaêm nhau, roài vaøo traïi. 18:8 Moâi-se lieàn thuaät cho oâng gia ḿnh bieát moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va v́ Y-sô-ra-eân ñaơ laøm cho Pha-ra-oân vaø ngöôøi EÂ-díp-toâ, moïi ñieàu khoå nhoïc xaûy ñeán cho ḿnh doïc ñöôøng vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ giaûi thoaùt daân Y-sô-ra-eân theá naøo. 18:9 Gieâ-troâ laáy laøm vui möøng veà caùc ôn maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laøm cho Y-sô-ra-eân, giaûi cöùu daân aáy khoûi tay ngöôøi EÂ-díp-toâ. 18:10 Gieâ-troâ noùi raèng: Ñaùng ngôïi khen Ñöùc Gieâ-hoâ-va thay! laø Ñaáng ñaơ giaûi cöùu caùc ngöôi ra khoûi tay ngöôøi EÂ-díp-toâ vaø tay Pha-ra-oân, vaø giaûi cöùu daân söï ra khoûi quyeàn cuûa ngöôøi EÂ-díp-toâ. 18:11 Baây giôø ta bieát raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø lôùn hôn heát caùc thaàn, v́ khi ngöôøi EÂ-díp-toâ caäy loøng kieâu ngaïo daáy leân, th́ Ngaøi thaéng ñöôïc chuùng noù. 18:12 Gieâ-troâ, oâng gia cuûa Moâi-se, beøn baøy moät cuûa leă thieâu vaø caùc leă vaät maø daâng cho Ñöùc Chuùa Trôøi; roài A-roân vaø caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân ñeán aên baùnh cuøng oâng gia cuûa Moâi-se, tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi. 18:13 Qua ngaøy sau, Moâi-se ra ngoài xeùt ñoaùn daân söï; daân söï ñöùng chöïc tröôùc maët ngöôøi töø sôùm mai ñeán chieàu. 18:14 Oâng gia thaáy moïi ñieàu ngöôøi laøm cho daân söï, beøn hoûi raèng: Con laøm chi cuøng daân söï ñoù? Sao con chæ ngoài moät ḿnh, coøn caû daân söï ñöùng chöïc tröôùc maët töø sôùm mai cho ñeán chieàu nhö vaäy? 18:15 Moâi-se beøn thöa raèng: Aáy v́ daân söï ñeán cuøng toâi ñaëng hoûi yù Ñöùc Chuùa Trôøi. 18:16 Khi naøo hoï coù vieäc chi, th́ ñeán cuøng toâi, toâi xeùt ñoaùn ngöôøi naày cuøng ngöôøi kia, vaø cho hoï bieát nhöơng maïng ḷnh vaø luaät phaùp cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. 18:17 Nhöng oâng gia laïi noùi raèng: Ñieàu con laøm ñoù chaúng tieän. 18:18 Quaû thaät, con cuøng daân söï ôû vôùi con seơ ḅ ñuoái chaúng sai, v́ vieäc ñoù naëng neà quaù söùc con, moät ḿnh gaùnh chaúng noåi. 18:19 Baây giôø, haơy nghe cha khuyeân con moät lôøi, caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuø hoä cho. Veà phaàn con, haơy laøm keû thay maët cho daân söï tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø ñem tŕnh moïi vieäc cho Ngaøi hay. 18:20 Haơy laáy maïng ḷnh vaø luaät phaùp Ngaøi maø daïy hoï, chæ cho bieát con ñöôøng naøo phaûi ñi, vaø ñieàu chi phaûi laøm. 18:21 Nhöng haơy choïn laáy trong voøng daân söï maáy ngöôøi taøi naêng, kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, chaân thaät, gheùt söï tham lôïi, maø laäp leân treân daân söï, laøm tröôûng cai tṛ hoaëc ngaøn ngöôøi, hoaëc traêm ngöôøi, hoaëc naêm möôi ngöôøi, hoaëc möôøi ngöôøi, 18:22 ñaëng xeùt ñoaùn daân söï haèng ngaøy. Neáu coù vieäc can heä lôùn, hoï haơy giaûi leân cho con; coøn nhöơng vieäc nhoû moïn, chính hoï haơy xeùt ñoaùn laáy. Haơy san bôùt gaùnh cho nheï; ñaëng hoï chia gaùnh cuøng con. 18:23 Neáu con laøm vieäc naày, vaø Ñöùc Chuùa Trôøi ban ḷnh cho con, con chaéc seơ cḥu noåi ñöôïc, vaø caû daân söï naáy seơ ñeán choă ḿnh b́nh yeân. 18:24 Moâi-se vaâng lôøi oâng gia ḿnh, laøm y nhö loïi ñieàu ngöôøi ñaơ daïy. 18:25 Vaäy, Moâi-se beøn choïn trong caû Y-sô-ra-eân nhöơng ngöôøi taøi naêng, laäp leân treân daân söï, laøm tröôûng cai tṛ, hoaëc ngaøn ngöôøi, hoaëc traêm ngöôøi, hoaëc naêm möôi ngöôøi, hoaëc möôøi ngöôøi; 18:26 hoï xeùt ñoaùn daân söï haèng ngaøy. Caùc vieäc khoù hoï giaơi leân cho Moâi-se; nhöng chính hoï xeùt laáy caùc vieäc nhoû. 18:27 Ñoaïn, Moâi-se ñeå cho oâng gia ḿnh trôû veà xöù ngöôøi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 19

1:1 Thaùng thöù ba, sau khi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, trong ngaøy ñoù daân Y-sô-ra-eân ñeán nôi ñoàng vaéng Si-na-i. 19:2 Töø Reâ-phi-ñim ra ñi, ñeán nôi ñoàng vaéng Si-na-i, ñoùng traïi taïi ñoù, ñoái dieän cuøng nuùi. 19:3 Moâi-se beøn leân ñeán Ñöùc Chuùa Trôøi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû treân nuùi goïi ngöôøi maø phaùn raèng: Ngöôi haơy noùi nhö vaày cho nhaø Gia-coáp, vaø toû ñieàu naày cho daân Y-sô-ra-eân: 19:4 Caùc ngöôi ñaơ thaáy ñieàu ta laøm cho ngöôøi EÂ-díp-toâ, ta chôû caùc ngöôi treân caùnh chim öng laøm sao, vaø daăn caùc ngöôi ñeán cuøng ta theå naøo. 19:5 Vaäy, baây giôø, neáu caùc ngöôi vaâng lôøi ta vaø giöơ söï giao öôùc ta, th́ trong muoân daân, caùc ngöôi seơ thuoäc rieâng veà ta, v́ caû theá gian ñeàu thuoäc veà ta. 19:6 Caùc ngöôi seơ thaønh moät nöôùc thaày teá leă, cuøng moät daân toäc thaùnh cho ta. Baáy nhieâu lôøi ñoù ngöôi seơ noùi laïi cuøng daân Y-sô-ra-eân. 19:7 Moâi-se ñeán ñoøi caùc tröôûng laơo trong daân söï, thuaät cuøng hoï moïi lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ daën ḿnh noùi laïi. 19:8 Caû daân söï ñoàng thinh ñaùp raèng: Chuùng toâi xin laøm moïi vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. Moâi-se beøn thuaät laïi lôøi cuûa daân söï cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:9 Ngaøi phaùn raèng: Naày, ta seơ ôû trong ñaùm maây ṃt ṃt ñi ñeán ngöôi; ñaëng khi naøo ta phaùn cuøng ngöôi, th́ daân söï nghe vaø tin caäy ngöôi luoân luoân. Ñoaïn, Moâi-se ñem lôøi cuûa daân söï thöa laïi cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñi ñeán cuøng daân söï, khieán daân giöơ ḿnh thaùnh saïch ngaøy nay vaø ngaøy mai, cuøng phaûi giaët aùo xoáng ḿnh. 19:11 Qua ngaøy thöù ba, daân khaù saün saøng, v́ ngaøy ñoù Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ giaùng laâm tröôùc maét daân söï taïi nuùi Si-na-i. 19:12 Vaû, ngöôi haơy phaân ṇ̃nh giôùi haïn cho daân söï ôû chung quanh nuùi, vaø daën raèng: Khaù giöơ ḿnh ñöøng leo leân nuùi, hoaëc ñuïng ñeán chaân; heă keû naøo ñuïng ñeán th́ seơ ḅ xöû töû. 19:13 Chôù ai tra tay vaøo ḿnh ngöôøi ñoù, nhöng ngöôøi ñoù phaûi ḅ lieäng ñaù hoaëc baén teân; baát luaän vaät hay ngöôøi, cuơng chaúng ñeå cho soáng ñaâu. Khi keøn thoåi leân, daân söï seơ ñeán gaàn nuùi. 19:14 Moâi-se xuoáng nuùi ñeán cuøng daân söï, khieán hoï giöơ ḿnh thaùnh saïch, vaø giaët aùo xoáng ḿnh. 19:15 Ngöôøi daën daân söï raèng: Trong ba ngaøy haơy saün saøng chôù ñeán gaàn ñaøn baø. 19:16 Qua saùng ngaøy thöù ba, coù saám vang chôùp nhoaùng, moät aùng maây ṃt ṃt ôû treân nuùi, vaø tieáng keøn thoåi raát vang ñoäng; caû daân söï ôû trong traïi quaân ñeàu run haơi. 19:17 Moâi-se beøn bieåu daân ra khoûi traïi quaân nghinh tieáp Ñöùc Chuùa Trôøi; daân söï döøng laïi taïi chaân nuùi. 19:18 Vaû, baáy giôø, khaép nuùi Si-na-i ñeàu ra khoùi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû trong löûa giaùng laâm nôi ñoù; khoùi ra khaùc naøo khoùi cuûa loø löûa lôùn kia, vaø caû hoøn nuùi ñeàu rung ñoäng caùch ḳch lieät. 19:19 Tieáng keøn caøng vang ñoäng; Moâi-se noùi, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaùp tieáng laïi. 19:20 Ñöùc Gieâ-hoâ-va giaùng-laâm treân choùt nuùi Si-na-i, ñoøi Moâi-se leân, Moâi-se beøn leân. 19:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Haơy xuoáng caám daân söï ñöøng xoâng pha ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø nh́n, e nhieàu ngöôøi trong boïn phaûi cheát chaêng. 19:22 Daàu nhöơng thaày teá leă ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaûi giöơ ḿnh thaùnh saïch, keûo Ngaøi haïi hoï chaêng. 19:23 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Daân söï chaúng ñöôïc leân nuùi Si-na-i ñaâu, v́ Ngaøi coù caám chuùng toâi maø phaùn raèng: Haơy phaân ṇ̃nh giôùi haïn chung quanh nuùi, vaø phaân bieät nôi ñoù laø ñaát thaùnh. 19:24 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Haơy ñi xuoáng, roài ñem A-roân leân cuøng ngöôi, song nhöơng thaày teá leă vaø daân söï chôù xoâng pha ñaëng leân ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va, e Ngaøi haïi hoï chaêng. 19:25 Vaäy, Moâi-se ñi xuoáng, noùi laïi cho daân söï nghe.

Xuất Ê-díp-tô Ký 20

1:1 Baáy giôø, Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn moïi lôøi naày, raèng: 20:2 Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñaơ ruùt ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, laø nhaø noâ leä. 20:3 Tröôùc maët ta, ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc. 20:4 Ngöôi chôù laøm töôïng chaïm cho ḿnh, cuơng chôù laøm töôïng naøo gioáng nhöơng vaät treân trôøi cao kia, hoaëc nôi ñaát thaáp naày, hoaëc trong nöôùc döôùi ñaát. 20:5 Ngöôi chôù qú laïy tröôùc caùc h́nh töôïng ñoù, vaø cuơng ñöøng haàu vieäc chuùng noù; v́ ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø, heă ai gheùt ta, ta seơ nhôn toäi toå phuï phaït laïi con chaùu ñeán ba boán ñôøi, 20:6 vaø seơ laøm ôn ñeán ngaøn ñôøi cho nhöơng keû yeâu meán ta vaø giöơ caùc ñieàu raên ta. 20:7 Ngöôi chôù laáy danh Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi maø laøm chôi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaúng caàm baèng voâ toäi keû naøo laáy danh Ngaøi maø laøm chôi. 20:8 Haơy nhôù ngaøy nghæ ñaëng laøm neân ngaøy thaùnh. 20:9 Ngöôi haơy laøm heát coâng vieäc ḿnh trong saùu ngaøy; 20:10 nhöng ngaøy thöù baûy laø ngaøy nghæ cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: trong ngaøy ñoù, ngöôi, con trai, con gaùi toâi trai tôù gaùi, suùc vaät cuûa ngöôi, hoaëc khaùch ngoaïi bang ôû trong nhaø ngöôi, ñeàu chôù laøm coâng vieäc chi heát; 20:11 v́ trong saùu ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ döïng neân trôøi, ñaát, bieån, vaø muoân vaät ôû trong ñoù, qua ngaøy thöù baûy th́ Ngaøi nghæ: vaäy neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban phöôùc cho ngaøy nghæ vaø laøm neân ngaøy thaùnh. 20:12 Haơy hieáu kính cha meï ngöôi, haàu cho ngöôi ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho. 20:13 Ngöôi chôù gieát ngöôøi. 20:14 Ngöôi chôù phaïm toäi taø daâm. 20:15 Ngöôi chôù troäm cöôùp. 20:16 Ngöôi chôù noùi chöùng doái cho keû laân caän ḿnh. 20:17 Ngöôi chôù tham nhaø keû laân caän ngöôi, cuơng ñöøng tham vôï ngöôøi, hoaëc toâi trai tôù gaùi, boø, löøa, hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi. 20:18 Vaû, caû daân söï nghe saám vang, tieáng keøn thoåi, thaáy chôùp nhoaùng, nuùi ra khoùi, th́ run raåy vaø ñöùng caùch taän xa. 20:19 Daân söï beøn noùi cuøng Moâi-se raèng: Chính ḿnh ngöôøi haơy noùi cuøng chuùng toâi th́ chuùng toâi seơ nghe; nhöng caàu xin Ñöùc Chuùa Trôøi chôù phaùn cuøng, e chuùng toâi phaûi cheát chaêng. 20:20 Moâi-se ñaùp raèng: Ñöøng sôï chi, v́ Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng laâm ñaëng thöû caùc ngöôi, haàu cho söï kính sôï Ngaøi ôû tröôùc maët caùc ngöôi, cho caùc ngöôi khoâng phaïm toäi. 20:21 Vaäy, daân söï ñöùng caùch taän xa, coøn Moâi-se ñeán gaàn ñaùm maây ñen ḳt coù Ñöùc Chuùa Trôøi ngöï ôû trong. 20:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ngöôi haơy noùi cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: Caùc ngöôi ñaơ thaáy ta töø treân trôøi phaùn xuoáng cuøng; 20:23 vaäy, chôù ñuùc töôïng thaàn baèng baïc hay baèng vaøng maø saùnh vôùi ta. 20:24 Ngöôi haơy laäp cho ta moät baøn thôø baèng ñaát, treân ñoù phaûi daâng cuûa leă thieâu, cuøng cuûa leă thuø aân cuûa ngöôi, hoaëc chieân hay boø. Phaøm nôi naøo coù ghi nhôù danh ta, ta seơ ñeán vaø ban phöôùc cho ngöôi taïi ñoù. 20:25 Neáu ngöôi laäp cho ta moät baøn thôø baèng ñaù, chôù duøng ñaù chaïm, v́ neáu ngöôi duøng ñoà ñeå chaïm th́ seơ laøm ñaù ñoù ra oâ ueá. 20:26 Ngöôi chôù ñi töø böïc thang leân baøn thôø ta, haàu cho söï loơa loà ngöôi khoâng toá loä.

Xuất Ê-díp-tô Ký 21

1:1 Ñaây laø luaät leä ngöôi phaûi truyeàn cho daân söï: 21:2 Neáu ngöôi mua moät ngöôøi ñaày tôù Heâ-bô-rô, noù seơ haàu vieäc cho saùu naêm; nhöng qua naêm thöù baûy noù seơ ñöôïc thaû ra, khoâng phaûi thoái tieàn. 21:3 Neáu noù vaøo ôû moät ḿnh, th́ seơ ra moät ḿnh; neáu coù vôï, th́ seơ ra vôùi vôï. 21:4 Neáu ngöôøi chuû cöôùi vôï cho, vaø neáu vôï sanh ñöôïc con trai hay gaùi, th́ noù seơ ra moät ḿnh, vôï vaø con thuoäc veà chuû. 21:5 Neáu keû toâi moïi noùi raèng: Toâi thöông chuû, vôï vaø con toâi, khoâng muoán ra ñöôïc töï do, 21:6 th́ ngöôøi chuû seơ daăn noù ñeán tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, bieåu laïi gaàn cöûa hay laø coät, roài laáy muơi duøi xoû tai; noù seơ haàu vieäc ngöôøi chuû ñoù troïn ñôøi. 21:7 Neáu ai baùn con gaùi ḿnh laøm con ñoøi, con gaùi ñoù khoâng ñöôïc ra nhö caùc ñaày tôù kia. 21:8 Neáu chuû tröôùc ñaơ öng laáy con ñoøi laøm haàu, roài sau laïi chaúng muoán, th́ chuû phaûi bieåu chuoäc naøng laïi, chôù khoâng coù pheùp gaït, roài ñem baùn naøng cho keû ngoaïi bang. 21:9 Nhöng neáu chuû ṇ̃nh ñeå cho con trai ḿnh, th́ phaûi xöû vôùi naøng theo pheùp nhö con gaùi ḿnh vaäy. 21:10 Neáu chuû coù laáy ngöôøi khaùc, th́ ñoái vôùi ngöôøi thöù nhaát chaúng ñöôïc pheùp giaûm ñoà aên, ñoà maëc, vaø t́nh nghóa vôï choàng chuùt naøo. 21:11 Neáu ngöôøi chuû khoâng laøm theo ba ñieàu naày, naøng ñöôïc pheùp ra khoâng, chaúng phaûi thoái tieàn laïi. 21:12 Keû naøo ñaùnh cheát moät ngöôøi, seơ ḅ xöû töû. 21:13 Nhöôïc baèng keû ñoù chaúng phaûi möu gieát, nhöng v́ Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ phuù ngöôøi ḅ gieát vaøo tay keû ñoù, th́ ta seơ laäp cho ngöôi moät choă ñaëng keû gieát ngöôøi aån thaân. 21:14 Coøn nhöôïc baèng keû naøo daáy leân cuøng ngöôøi laân caän maø laäp möu gieát ngöôøi, th́ daău raèng noù nuùp nôi baøn thôø ta, ngöôi cuơng baét maø gieát ñi. 21:15 Keû naøo ñaùnh cha hay meï ḿnh, seơ ḅ xöû töû. 21:16 Keû naøo baét ngöôøi vaø baùn, hoaëc giöơ laïi trong tay ḿnh, seơ ḅ xöû töû. 21:17 Keû naøo maéng cha hay meï ḿnh, seơ ḅ xöû töû. 21:18 Khi hai ngöôøi ñaùnh loän nhau, ngöôøi naày ñaùnh ngöôøi kia baèng ñaù hay laø ñaám cuù, khoâng ñeán ñoăi phaûi cheát, nhöng phaûi naèm lieät giöôøng, 21:19 neáu ñöùng daäy choáng gaäy ñi ra ngoaøi ñöôïc, ngöôøi ñaùnh ñoù seơ ñöôïc tha toäi. Nhöng chæ phaûi ñeàn tieàn thieät haïi trong maáy ngaøy nghæ vaø nuoâi cho ñeán khi laønh maïnh. 21:20 Khi ngöôøi chuû laáy gaäy ñaùnh ñaày tôù trai hay gaùi ḿnh vaø cheát lieàn theo tay, th́ chaéc phaûi ḅ phaït. 21:21 Song neáu ñaày tôù trai hay gaùi coøn soáng moät hai ngaøy, ngöôøi chuû khoûi toäi, v́ noù voán laø taøi saûn cuûa chuû. 21:22 Neáu ngöôøi ta ñaùnh nhau, ñuïng nhaèm moät ngöôøi ñaøn baø coù thai, laøm cho phaûi saûo, nhöng chaúng ḅ söï haïi chi khaùc, th́ keû ñaùnh nhaèm ñoù phaûi boài thöôøng theo lôøi choàng ngöôøi seơ ṇ̃nh, vaø traû tieàn tröôùc maët quan aùn. 21:23 Coøn neáu coù söï haïi chi, th́ ngöôi seơ laáy maïng thöôøng maïng, 21:24 laáy maét thöôøng maét, laáy raêng thöôøng raêng, laáy tay thöôøng tay, laáy chaân thöôøng chaân, 21:25 laáy phoûng thöôøng phoûng, laáy baàm thöôøng baàm, laáy thöông thöôøng thöông. 21:26 Neáu ai ñaùnh nhaèm con maét ñaày tôù trai hay gaùi ḿnh, laøm cho maát ñi, th́ haơy tha noù ra töï do, v́ côù maát con maét. 21:27 Neáu ai laøm ruïng moät raêng cuûa ñaày tôù trai hay gaùi ḿnh, th́ haơy tha noù ra töï do, v́ côù maát moät raêng. 21:28 Ví coù moät con boø baùng nhaèm moät ngöôøi ñaøn oâng hay ñaøn baø phaûi cheát ñi, con boø seơ ḅ neùm ñaù cheát, ngöôøi ta khoâng neân aên tḥt noù; coøn ngöôøi chuû boø seơ ñöôïc voâ toäi. 21:29 Nhöng ngoä töø tröôùc con boø coù taät hay baùng vaø chuû ñaơ ḅ maéng voán maø khoâng caàm giöơ, neáu boø naày coøn gieát moät ngöôøi ñaøn oâng hay ñaøn baø, th́ noù seơ ḅ neùm ñaù, vaø chuû seơ ḅ xöû töû nöơa. 21:30 Nhöôïc baèng ngöôøi ta ṇ̃nh giaù cho chuû boø chuoäc maïng, chuû phaûi chuoäc maïng ḿnh y nhö giaù ñaơ ṇ̃nh. 21:31 Neáu boø baùng nhaèm moät ñöùa con trai hay laø con gaùi, ngöôøi ta cuơng seơ chieáu theo luaät naày. 21:32 Con boø baùng nhaèm moät ñöùa ñaày tôù trai hay gaùi, chuû boø phaûi traû ba chuïc sieác lô baïc cho chuû noù; roài boø seơ ḅ neùm ñaù cheát. 21:33 Neáu ai môû mieäng haàm hay laø ñaøo haàm maø chaúng ñaäy laïi, vaø neáu coù boø hay laø löøa teù xuoáng ñoù, 21:34 chuû haàm seơ boài thöôøng giaù tieàn cho chuû cuûa suùc vaät, nhöng suùc vaät ḅ gieát ñoù seơ veà phaàn ḿnh. 21:35 Baèng boø cuûa ai baùng nhaèm boø cuûa keû laân caän ḿnh phaûi cheát ñi, hai ngöôøi haơy baùn boø soáng ñoù, chia tieàn vaø chia luoân con boø cheát nöơa. 21:36 Neáu ngöôøi chuû ñaơ toû töôøng tröôùc raèng boø ḿnh coù taät hay baùng, maø khoâng lo caàm giöơ, chuû phaûi laáy boø thöôøng boø, nhöng boø cheát seơ veà phaàn ngöôøi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 22

1:1 Ví ai baét troäm boø hay chieân, roài gieát hoaëc baùn ñi, th́ phaûi thöôøng naêm con boø cho moät con, vaø boán con chieân cho moät con. 22:2 Neáu keû troäm ñang caïy cöûa maø ḅ baét vaø ñaùnh cheát ñi, th́ keû ñaùnh cheát chaúng phaûi toäi saùt nhaân. 22:3 Song neáu ñaùnh cheát trong khi maët trôøi ñaơ moïc roài, th́ ḅ toäi saùt nhaân. Keû troäm phaûi boài thöôøng; baèng chaúng coù chi, th́ seơ ḅ baùn v́ toäi troäm caép ḿnh. 22:4 Neáu vaät maø keû troäm ñaơ laáy, hoaëc boø, löøa hay chieân, haơy coøn thaáy soáng trong tay, th́ keû troäm phaûi boài thöôøng gaáp hai. 22:5 Ngoä ai laøm hö haïi trong ruoäng hay laø vöôøn nho, thaû suùc vaät ḿnh vaøo aên trong ruoäng ngöôøi khaùc, th́ ai ñoù phaûi laáy hoa lôïi toát nhaát cuûa ruoäng hay laø vöôøn nho ḿnh maø thöôøng boài. 22:6 Neáu löûa noåi ñoát buïi gai vaø chaùy lan qua luùa ñaơ boù, muøa maøng, hay laø ñoàng ruoäng, th́ keû noåi löûa ñoù phaûi boài thöôøng troïn moïi vaät ñaơ ḅ chaùy. 22:7 Khi ai giao tieàn baïc bay ñoà vaät cho keû laân caän ḿnh giöơ, ruûi ḅ troäm caép taïi nhaø keû laân caän ñoù, neáu teân troäm ñaơ ḅ baét ñöôïc, th́ noù phaûi thöôøng gaáp hai. 22:8 Neáu keû troäm khoâng ḅ baét ñöôïc, th́ chuû nhaø cho gôûi phaûi daăn ñeán tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi, ñaëng theà raèng ḿnh chaúng heà ñaët tay vaøo taøi vaät cuûa keû laân caän ḿnh. 22:9 Trong moïi vieäc gian laän naøo, hoaëc veà moät con boø, moät con löøa, moät con chieân, aùo xoáng hay laø moät vaät chi ḅ maát, maø coù ngöôøi noùi raèng: "quaû thaät laø ñoà ñoù", th́ phaûi ñem duyeân côù hai ñaøng ñeán tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi; keû naøo ḅ Ngaøi xöû phaït phaûi thöôøng boài cho keû laân caän ḿnh gaáp hai. 22:10 Nhöôïc baèng ngöôøi naøo giao löøa, boø, chieân, hoaëc suùc vaät naøo khaùc cho keû laân caän ḿnh giöơ vaø ḅ cheát, gaơy moät gioø hay laø ḅ ñuoåi ñi, khoâng ai thaáy, 22:11 th́ hai ñaøng phaûi laáy danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø theà, haàu cho bieát raèng ngöôøi giöơ suùc vaät coù ñaët tay treân taøi vaät cuûa keû laân caän ḿnh chaêng. Ngöôøi chuû con vaät phaûi nhaän lôøi theà, vaø ngöôøi kia chaúng boài thöôøng. 22:12 Coøn neáu con vaät ḅ baét troäm, th́ ngöôøi laơnh giöơ phaûi thöôøng boài cho chuû noù. 22:13 Neáu con baät ḅ thuù röøng xeù cheát, ngöôøi laơnh giöơ phaûi ñem noù ra laøm chöùng, seơ khoâng phaûi boài thöôøng vaät ḅ xeù ñoù. 22:14 V́ ai möôïn ngöôøi laân caän ḿnh moät con vaät maø noù gaơy moät gioø, hoaëc ḅ cheát, khoâng coù maët chuû, th́ ai ñoù phaûi boài thöôøng. 22:15 Neáu chuû coù maët taïi ñoù, th́ khoâng phaûi boài thöôøng. Neáu con vaät ñaơ cho möôùn, th́ giaù muôùn theá cho tieàn boài thöôøng. 22:16 Neáu keû naøo hoøa duï vaø naèm vôùi moät ngöôøi gaùi ñoàng trinh chöa höùa giaù, th́ keû ñoù phaûi noäp tieàn sính vaø cöôùi naøng laøm vôï. 22:17 Nhöôïc baèng cha naøng quyeát töø choái khoâng gaû, th́ keû ñoù phaûi noäp tieàn baèng soá tieàn sính cuûa ngöôøi gaùi ñoàng trinh. 22:18 Ngöôi chôù ñeå caùc ñoàng coát soáng. 22:19 Keû naøo naèm cuøng moät con vaät seơ ḅ xöû töû. 22:20 Keû naøo teá caùc thaàn khaùc hôn moät ḿnh Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ḅ dieät. 22:21 Ngöôi chôù neân baïc ñaơi khaùch ngoaïi bang, vaø cuơng chaúng neân haø hieáp hoï, v́ caùc ngöôi ñaơ laøm khaùch kieàu nguï taïi xöù EÂ-díp-toâ. 22:22 Caùc ngöôi chôù öùc hieáp moät ngöôøi goùa buïa hay laø moät keû moà coâi naøo. 22:23 Neáu öùc hieáp hoï, vaø hoï keâu van ta, chaéc ta seơ nghe tieáng keâu cuûa hoï; 22:24 côn noùng giaän ta phöøng leân, seơ laáy göôm gieát caùc ngöôi, th́ vôï caùc ngöôi seơ trôû neân goùa buïa, vaø con caùc ngöôi seơ moà coâi. 22:25 Trong daân ta coù keû ngheøo naøn ôû cuøng ngöôi, neáu ngöôi cho ngöôøi möôïn tieàn, chôù xöû vôùi hoï nhö ngöôøi cho vay, vaø cuơng chaúng neân baét hoï cḥu lôøi. 22:26 Neáu ngöôi caàm aùo xoáng cuûa keû laân caän ḿnh laøm cuûa tin, th́ phaûi traû cho hoï tröôùc khi maët trôøi laën; 22:27 v́ laø ñoà chæ coù che thaân, laø aùo xoáng che ñaäy da ḿnh; ngöôøi laáy chi maø nguû? Neáu ngöôøi ñeán keâu van ta, taát ta seơ nghe lôøi ngöôøi, v́ ta laø Ñaáng hay thöông xoùt. 22:28 Ngöôi chôù neân noùi loäng ngoân cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø cuơng ñöøng ruûa saû vua chuùa cuûa daân söï ngöôi. 22:29 Ngöôi chôù treă naûi maø daâng cho ta nhöơng hoa quaû ñaàu muøa cuûa ngöôi chöùa trong vöïa vaø röôïu eùp chaûy nôi baøn eùp. Ngöôi cuơng phaûi daâng cho ta con trai ñaàu loøng ngöôi. 22:30 Veà phaàn chieân vaø boø ngöôi cuơng haơy laøm nhö vaäy; trong baûy ngaøy ñaàu, con ñaàu loøng ôû cuøng meï noù, qua ngaøy thöù taùm ngöôi haơy daâng noù cho ta. 22:31 Caùc ngöôi seơ laøm ngöôøi thaùnh cuûa ta, chôù neân aên tḥt chi ḅ thuù röøng xeù ôû ngoaøi ñoàng; haơy lieäng cho choù aên.

Xuất Ê-díp-tô Ký 23

1:1 Ngöôi chôù ñoàn huyeăn; chôù huøa cuøng keû hung aùc ñaëng laøm chöùng doái. 23:2 Ngöôi chôù huøa ñaûng ñoâng ñaëng laøm quaáy; khi ngöôi laøm chöùng trong vieäc kieän caùo, chôù neân trôû theo beân phe ñoâng maø phaïm söï coâng b́nh. 23:3 Ngöôi chôù tö ṿ keû ngheøo trong vieäc kieän caùo. 23:4 Nhöôïc baèng ngöôi gaëp boø hay löøa cuûa keû thuø ngḥch ḿnh ñi laïc th́ buoäc phaûi ñem veà cho hoï. 23:5 Ngoä ngöôi thaáy löøa cuûa keû gheùt ḿnh ḅ chôû naëng phaûi qụ, chôù khaù boû ngô, phaûi cöùu noù cho ñöôïc nheï. 23:6 Trong côn kieän caùo, ngöôi chôù phaïm quyeàn lôïi cuûa ngöôøi ngheøo ôû giöơa voøng ngöôi. 23:7 Ngöôi phaûi traùnh xa caùc lôøi giaû doái; chôù gieát keû voâ toäi vaø keû coâng b́nh, v́ ta chaúng heà tha keû gian aùc ñaâu. 23:8 Ngöôi chôù nhaäm cuûa hoái loä, v́ cuûa hoái loä laøm môø maét ngöôøi thöôïng trí, vaø laøm maát duyeân do cuûa keû coâng b́nh. 23:9 Ngöôi chôù hieáp ñaùp ngöôøi ngoaïi bang, v́ caùc ngöôi ñaơ kieàu nguï taïi xöù EÂ-díp-toâ, chính caùc ngöôi hieåu bieát loøng khaùch ngoaïi bang laø theá naøo. 23:10 Traûi saùu naêm ngöôi haơy gieo trong ñaát, thaâu laáy hoa lôïi, 23:11 nhöng qua naêm thöù baûy haơy ñeå ñaát hoang cho nghæ; haàu cho keû ngheøo khoå trong daân söï ngöôi ñöôïc nhôø laáy hoa quaû ñaát ñoù, coøn dö laïi bao nhieâu, thuù vaät ngoaøi ñoàng aên laáy. Cuơng haơy laøm nhö vaäy veà vöôøn nho vaø caây oâ-li-ve. 23:12 Luoân trong saùu ngaøy ngöôi haơy laøm coâng vieäc ḿnh, nhöng qua ngaøy thöù baûy haơy nghæ, haàu cho boø vaø löøa ngöôi ñöôïc nghæ; cuøng con trai cuûa ñaày tôù gaùi vaø ngöôøi ngoaïi bang ñöôïc döôơng söùc laïi. 23:13 Ngöôi khaù giöơ heát moïi lôøi ta phaùn cuøng ngöôi. Chôù xöng ñeán danh caùc thaàn khaùc; chôù cho nghe danh ñoù ôû nôi mieäng ngöôi ra. 23:14 Moăi naêm ba kyø ngöôi seơ giöơ leă kính ta. 23:15 Ngöôi haơy giöơ leă baùnh khoâng men; phaûi aên baùnh khoâng men trong baûy ngaøy veà muøa thaùng luùa troă, nhö lôøi ta ñaơ phaùn daën; v́ trong thaùng ñoù ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. Laïi chaúng ai neân tay khoâng ñeán tröôùc maët ta. 23:16 Ngöôi haơy giöơ leă muøa maøng, töùc laø muøa hoa quaû ñaàu tieân cuûa coâng lao ngöôi veà caùc gioáng ngöôi ñaơ gieo ngoaøi ñoàng; vaø giöơ leă muøa gaët veà luùc cuoái naêm, khi caùc ngöôi ñaơ haùi hoa quaû cuûa coâng lao ḿnh ngoaøi ñoàng roài. 23:17 Moăi naêm ba kyø caùc ngöôøi nam phaûi ñeán tröôùc maët Chuùa, töùc laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:18 Ngöôi chôù daâng huyeát cuûa con sinh teá ta chung vôùi baùnh coù pha men; coøn môơ cuûa noù daâng nhaèm ngaøy leă kính ta, chôù ñeå troïn ñeâm ñeán saùng mai. 23:19 Nhöơng hoa quaû ñaàu muøa cuûa ñaát, ngöôi phaûi ñem ñeán ñeàn thôø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ngöôi chôù neân naáu deâ con trong söơa meï noù. 23:20 Ñaây naày, ta sai moät thieân söù ñi tröôùc maët ngöôi, ñaëng phuø hoä trong luùc ñi ñöôøng, vaø ñöa ngöôi vaøo nôi ta ñaơ döï ḅ. 23:21 Tröôùc maët ngöôøi, ngöôi khaù giöơ ḿnh, phaûi nghe theo lôøi, chôù neân phaûn ngḥch; ngöôøi seơ chaúng tha toäi ngöôi ñaâu, v́ danh ta ngöï trong ḿnh ngöôøi. 23:22 Nhöng neáu ngöôi chaêm chæ nghe lôøi ngöôøi, cuøng laøm theo moïi lôøi ta seơ phaùn, ta seơ thuø ngḥch cuøng keû thuø ngḥch ngöôi, vaø ñoái ṇ̃ch vôùi keû ñoái ṇ̃ch ngöôi. 23:23 V́ thieân söù ta seơ ñi tröôùc maét, ñöa ngöôi vaøo xöù cuûa daân A-moâ-rít, daân Heâ-tít, daân Pheâ-reâ-sít, daân Ca-na-an, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít, roài ta seơ dieät chuùng noù. 23:24 Ngöôi chôù qú laïy vaø haàu vieäc caùc thaàn chuùng noù; chôù baét chöôùc coâng vieäc hoï, nhöng phaûi dieät heát caùc thaàn ñoù vaø ñaïp naùt caùc pho töôïng hoï ñi. 23:25 Ngöôi haơy haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; Ngaøi seơ ban ôn cho vaät aên uoáng cuûa ngöôi vaø tieâu tröø caùc ḅnh hoaïn giöơa voøng ngöôi. 23:26 Trong xöù ngöôi seơ chaúng coù ñaøn baø saûo thai hay laø ñaøn baø son seû. Ta seơ cho ngöôi ñöôïc tröôøng thoï. 23:27 Ta seơ sai söï kinh khieáp ta ñi tröôùc, heă ngöôi ñeán daân naøo, ta seơ laøm cho daân aáy vôơ chaïy laïc ñöôøng, vaø cho keû thuø ngḥch ngöôi xaây löng tröôùc maët ngöôi. 23:28 Ta seơ sai ong loă ñi tröôùc ñaùnh ñuoåi daân Heâ-vít, daân Ca-na-an, daân Heâ-tít khoûi tröôùc maët ngöôi. 23:29 Ta seơ chaúng ñuoåi chuùng noù ñi heát trong moät naêm ñaâu, e khi xöù seơ trôû neân ñoàng vaéng, vaø loaøi thuù röøng sanh saûn ra ñoâng, haïi ngöôi chaêng; 23:30 nhöng ta seơ ñuoåi chuùng noù laàn laàn khoûi tröôùc maët ngöôi, cho ñeán chöøng naøo soá ngöôi theâm nhieàu vaø coù theå caàm ñaát ñoù laøm saûn nghieäp. 23:31 Ta seơ phaân ṇ̃nh bôø coơi ngöôi töø Bieån ñoû chí bieån Phi-li-tin, töø ñoàng vaéng ñeán soâng caùi; v́ ta seơ giao phuù daân ñoù vaøo tay ngöôi, vaø ngöôi seơ ñuoåi chuùng noù khoûi maët ḿnh. 23:32 Ngöôi ñöøng keát giao öôùc cuøng chuùng noù, hoaëc cuøng caùc thaàn cuûa chuùng noù. 23:33 Hoï seơ chaúng ôû trong xöù ngöôi ñaâu, e khi chuùng noù xui cho ngöôi phaïm toäi cuøng ta maø haàu vieäc caùc thaàn hoï chaêng; ñieàu ñoù chaéc seơ thaønh moät caùi baăy cho ngöôi vaäy.

Xuất Ê-díp-tô Ký 24

1:1 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ngöôi vaø A-roân, Na-ñaùp, vaø A-bi-hu cuøng baûy möôi tröôûng laơo Y-sô-ra-eân haơy leân cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû ñaèng xa maø laïy. 24:2 Chæ moät ḿnh Moâi-se seơ ñeán gaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø thoâi, coøn hoï khoâng ñeán gaàn, vaø daân söï cuøng khoâng leân cuøng ngöôøi. 24:3 Moâi-se beøn ñeán thuaät laïi cho daân söï moïi lôøi phaùn cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø caùc luaät leä, th́ chuùng ñoàng thinh ñaùp raèng: Chuùng toâi seơ laøm moïi lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn daïy. 24:4 Moâi-se cheùp heát moïi lôøi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va; roài daäy sôùm, xaây moät baøn thôø nôi chaân nuùi, döïng möôøi hai caây truï chæ veà möôøi hai chi phaùi Y-sô-ra-eân. 24:5 Ngöôøi sai keû trai treû cuûa daân Y-sô-ra-eân ñi daâng cuûa leă thieâu vaø cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va baèng con boø tô. 24:6 Moâi-se laáy phaân nöûa huyeát ñöïng trong caùc chaäu, coøn phaân nöûa th́ röôùi treân baøn thôø. 24:7 Ñoaïn, ngöôøi caàm quyeån saùch giao öôùc ñoïc cho daân söï nghe, th́ daân söï noùi raèng: Chuùng toâi seơ laøm vaø vaâng theo moïi lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn chæ. 24:8 Moâi-se beøn laáy huyeát röôùi treân ḿnh daân söï maø noùi raèng: Ñaây laø huyeát giao öôùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laäp cuøng caùc ngöôi y theo moïi lôøi naày. 24:9 Ñoaïn, Moâi-se vaø A-roân, Na-ñaùp vaø A-bi-hu cuøng baûy möôi tröôûng laơo daân Y-sô-ra-eân ñeàu leân nuùi, 24:10 ngoù thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân, döôùi chaân Ngaøi coù moät vaät gioáng bích ngoïc trong ngaàn, khaùc naøo nhö saéc trôøi thanh-quang. 24:11 Ngaøi chaúng tra tay vaøo nhöơng ngöôøi toân troïng trong voøng daân Y-sô-ra-eân; nhöng hoï ngoù thaáy Ñöùc Chuùa Trôøi, th́ aên vaø uoáng. 24:12 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy leân nuùi, ñeán cuøng ta vaø ôû laïi ñoù; ta seơ ban cho ngöôi baûng ñaù, luaät phaùp vaø caùc ñieàu raên cuûa ta ñaơ cheùp ñaëng daïy daân söï. 24:13 Moâi-se beøn chôø daäy cuøng Gioâ-sueâ, keû haàu ḿnh, roài Moâi-se ñi leân nuùi Ñöùc Chuùa Trôøi. 24:14 Ngöôøi beøn noùi cuøng caùc tröôûng laơo raèng: Haơy ñôïi chuùng toâi taïi ñaây cho ñeán chöøng naøo trôû veà cuøng caùc ngöôi. Naày, A-roân vaø Hu-rô ôû laïi cuøng caùc ngöôi, ai coù vieäc chi haơy hoûi hai ngöôøi ñoù. 24:15 Vaäy, Moâi-se leân nuùi, maây che phuû nuùi. 24:16 Söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû taïi nuùi Si-na-i; trong saùu ngaøy maây phuû nuùi, qua ngaøy thöù baûy Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï trong ñaùm maây goïi Moâi-se. 24:17 Caûnh traïng cuûa söï vinh quang Ñöùc Gieâ-hoâ-va nôi ñænh nuùi, tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân, khaùc naøo nhö ñaùm löûa höøng. 24:18 Moâi-se vaøo giöơa ñaùm maây, leân nuùi, ôû taïi ñoù trong boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm.

Xuất Ê-díp-tô Ký 25

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 25:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân ñaëng hoï daâng leă vaät cho ta; caùc ngöôi haơy nhaän laáy leă vaät cuûa moïi ngöôøi coù loøng thaønh daâng cho. 25:3 Naày laø leă vaät caùc ngöôi seơ nhaän laáy cuûa hoï: vaøng, baïc, vaø ñoàng; 25:4 chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaûi gai ṃn, loâng deâ, da chieân ñöïc nhuoäm ñoû, 25:5 da caù nöôïc, caây si-tim, 25:6 daàu thaép, höông lieäu ñaëng laøm daàu xöùc vaø höông, 25:7 bích ngoïc cuøng caùc thöù ngoïc khaùc ñeå gaén vaøo eâ-phoùt vaø baûng ñeo ngöïc. 25:8 Hoï seơ laøm cho ta moät ñeàn thaùnh vaø ta seơ ôû giöơa hoï. 25:9 Haơy laøm ñieàu ñoù y nhö kieåu ñeàn taïm cuøng kieåu caùc ñoà duøng maø ta seơ chæ cho ngöôi. 25:10 Vaäy, chuùng haơy ñoùng moät caùi hoøm baèng caây si-tim; beà daøi hai thöôùc röôơi, beà ngang moät thöôùc röôơi, vaø beà cao cuơng moät thöôùc röôơi, 25:11 laáy vaøng roøng boïc trong, boïc ngoaøi, vaø chaïy ñöôøng vieàn chung quanh hoøm baèng vaøng. 25:12 Ngöôi cuơng haơy ñuùc boán khoen baèng vaøng ñeå taïi boán goùc hoøm: hai caùi beân hoâng naày, hai caùi beân hoâng kia, 25:13 cuøng laøm hai caây ñoøn baèng caây si-tim, boïc vaøng; 25:14 roài loøn ñoøn vaøo khoen hai beân hoâng hoøm, ñeå duøng ñoøn khieâng hoøm. 25:15 Ñoøn seơ ôû trong khoen luoân, khoâng neân ruùt ra. 25:16 Ngöôi haơy caát vaøo trong hoøm baûng chöùng maø ta seơ ban cho. 25:17 Ngöôi cuơng haơy laøm moät caùi naép thi aân baèng vaøng roøng, beà daøi hai thöôùc röôơi, beà ngang moät thöôùc röôơi. 25:18 Laïi laøm hai töôïng cheâ-ru-bin baèng vaøng giaùt moûng, ñeå hai ñaàu naép thi aân, 25:19 loù ra ngoaøi, moät töôïng ôû ñaàu naày vaø moät töôïng ôû ñaàu kia. 25:20 Hai cheâ-ru-bin seơ seø caùnh ra, che treân naép thi aân, ñoái dieän nhau vaø xaây maët vaøo naép thi aân. 25:21 Ngöôi haơy ñeå naép thi aân treân hoøm, roài ñeå vaøo trong hoøm baûng chöùng maø ta seơ ban cho. 25:22 Ta seơ gaëp ngöôi taïi ñoù, vaø ôû treân naép thi aân, giöơa hai töôïng cheâ-ru-bin, treân hoøm baûng chöùng, ta seơ truyeàn cho ngöôi caùc maïng ḷnh veà daân Y-sô-ra-eân. 25:23 Ngöôi cuơng haơy ñoùng moät caùi baøn baèng caây si-tim; beà daøi hai thöôùc, beà ngang moät thöôùc, vaø beà cao moät thöôùc röôơi, 25:24 boïc baèng vaøng roøng, vaø chaïy moät ñöôøng vieàn chung quanh; 25:25 roài leân be cho töù vi baøn, cao chöøng boán ngoùn tay vaø chaïy cho be moät ñöôøng vieàn vaøng. 25:26 Laïi ñuùc boán caùi khoen vaøng, tra vaøo boán goùc nôi chaân baøn. 25:27 Khoen seơ ôû gaàn be, ñeå xoû ñoøn khieâng baøn. 25:28 Ngöôi haơy chuoát ñoøn baèng caây si-tim, boïc vaøng, roài ngöôøi ta seơ duøng khieâng baøn ñoù. 25:29 Laïi haơy laáy vaøng roøng maø laøm dóa, cheùn, chaäu, vaø ly ñaëng duøng laøm leă quaùn. 25:30 Treân baøn ngöôi seơ ñeå baùnh traàn thieát cho coù luoân luoân tröôùc maët ta. 25:31 Ngöôi cuơng haơy laøm chaân ñeøn baèng vaøng roøng. Caùi chaân, caùi thaân, caùi ñaøi, caùi baàu cuøng caùi hoa cuûa ñeøn ñeàu laøm baèng vaøng ñaùnh giaùt. 25:32 Hai beân thaân ñeøn seơ coù saùu nhaùnh nöùt ra, haï nhaùnh ôû beân naày vaø ba nhaùnh ôû beân kia. 25:33 Trong saùu nhaùnh nöùt ra treân chaân ñeøn, moăi nhaùnh ñeàu seơ coù ba caùi ñaøi h́nh nhö hoät haïnh nhaân cuøng baàu vaø hoa. 25:34 Treân thaân chaân ñeøn, laïi cuơng seơ coù boán caùi ñaøi h́nh hoät haïnh nhaân, baàu vaø hoa. 25:35 Trong saùu nhaùnh töø thaân chaân ñeøn nöùt ra, heă cöù moăi hai nhaùnh th́ döôùi coù moät caùi baàu. 25:36 Baàu cuøng nhaùnh cuûa chaân ñeøn ñeàu baèng vaøng roøng nguyeân mieáng ñaùnh giaùt. 25:37 Ngöôi cuơng haơy laøm baûy caùi theáp ñeøn, ñaëng heă khi thaép th́ chieáu tröôùc chaân ñeøn. 25:38 Keùo baét tim cuøng ñoà ñöïng taøn ñeøn cuơng seơ baèng vaøng roøng. 25:39 Ngöôøi ta seơ duøng moät ta laâng vaøng roøng laøm chaân ñeøn naày vaø caùc ñoà phuï tuøng cuûa chaân ñeøn. 25:40 Vaäy, ngöôi haơy xem, cöù laøm y nhö kieåu ñaơ chæ cho treân nuùi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 26

1:1 Ngöôi haơy duøng möôøi böùc maøn maø laøm ñeàn taïm, maøn deät baèng vaûi gai ṃn, chæ tím, ñoû ñieàu vaø ñoû saëm, coù theâu caùc h́nh cheâ-ru-bin cöïc xaûo. 26:2 Moăi böùc maøn beà daøi hai möôi taùm thöôùc, beà roäng boán thöôùc. Caùc böùc ñeàu ñoàng côơ vôùi nhau. 26:3 Moăi naêm böùc maøn seơ keát dính laïi nhau. 26:4 Ngöôi haơy thaét voøng chæ tím nôi trieâng cuûa böùc maøn thöù nhaát ôû ñaàu böùc nguyeân; vaø cuơng laøm nhö vaäy cho ñaàu choùt cuûa böùc maøn cuoái trong böùc nguyeân thöù nh́. 26:5 Laïi laøm naêm chuïc caùi voøng cho böùc maøn thöù nhaát, vaø naêm chuïc caùi voøng nôi ñaàu trieâng böùc nguyeân thöù nh́; caùc voøng hai beân seơ ñoái nhau. 26:6 Cuơng haơy laøm naêm möôi caùi moùc baèng vaøng, roài moùc böùc nguyeân naày qua böùc nguyeân kia, haàu cho ñeàn taïm keát laïi thaønh moät. 26:7 Ngöôi cuơng haơy keát möôøi moät böùc maøn baèng loâng deâ, ñeå duøng laøm bong che treân ñeàn taïm. 26:8 Beà daøi moăi böùc maøn ba chuïc thöôùc, beà roäng boán thöôùc, möôøi moät böùc ñoàng moät côơ vôùi nhau. 26:9 Ngöôi haơy keát naêm böùc maøn naày rieâng ra, vaø saùu böùc maøn kia rieâng ra; nhöng haơy gaáp ñoâi böùc maøn thöù saùu ôû tröôùc ñeàn taïm. 26:10 Laïi thaét naêm chuïc caùi voøng nôi trieâng maøn thöù nhaát, neùm veà cuoái cuûa böùc nguyeân thöù nhaát, vaø naêm chuïc caùi voøng nôi trieâng maøn cuûa böùc nguyeân thöù nh́; 26:11 cuơng laøm naêm chuïc caùi moùc baèng ñoàng, moùc vaøo voøng, roài hieäp caùi bong laïi, ñeå noù thaønh ra moät. 26:12 Nhöng coøn dö, töùc laø phaân nöûa cuûa böùc maøn dö trong böùc bong nguyeân, th́ seơ xuû xuoáng phía sau ñeàn taïm; 26:13 phaàn beà daøi dö trong caùc böùc maøn cuûa bong, beân naày moät thöôùc, beân kia moät thöôùc, th́ seơ xuû xuoáng hai beân hoâng ñeàn taïm ñaëng che vaäy. 26:14 Ngöôi haơy laøm moät taám laù phuû baèng da chieân ñöïc nhuoäm ñoû ñeå treân bong, vaø keát moät taám laù phuû baèng da caù nöôïc ñaép leân treân nöơa. 26:15 Ngöôi cuơng haơy laøm nhöơng vaùn cho vaùch ñeàn taïm baèng caây si-tim. 26:16 Moăi taám tröôùng möôøi thöôùc, hoaønh moät thöôùc röôơi, 26:17 coù hai caùi moäng lieàn nhau; heát thaûy caùc taám vaùn vaùch ñeàn taïm ngöôi cuơng seơ laøm nhö vaäy. 26:18 Veà phía nam ñeàn taïm, ngöôi haơy laøm hai möôi taám vaùn; 26:19 döôùi hai möôi taám vaùn haơy ñaët boán möôi loă moäng baèng baïc; cöù hai loă moäng ôû döôùi, ñeå cḥu hai caùi moäng cuûa moăi taám vaùn. 26:20 Laïi haơy laøm hai möôi taám vaùn veà phía baéc ñeàn taïm, 26:21 vaø boán möôi loă moäng baèng baïc, cöù döôùi moăi taám coù hai loă moäng. 26:22 Ngöôi cuơng haơy laøm saùu taám vaùn veà phía sau ñeàn taïm, töùc laø veà höôùng taây. 26:23 Veà hai goùc phía sau ñeàn taïm, phaûi laøm hai taám vaùn, 26:24 khít nhau töï döôùi chí treân bôûi moät caùi khoen ôû nôi ñaàu; hai caùi goùc ñeàu laøm nhö vaäy. 26:25 Theá th́, coù taùm taám vaùn vaø möôøi saùu loă moäng baèng baïc; cöù hai loă moäng ôû döôùi moăi moät taám vaùn. 26:26 Laïi, ngöôi haơy laøm naêm caây xaø ngang baèng goă si-tim cho nhöơng taám vaùn veà phía beân naày, 26:27 naêm caây xaø ngang veà phía beân kia vaø naêm caây xaø ngang khaùc nöơa veà phía sau cuûa ñeàn taïm, töùc laø höôùng taây. 26:28 Caây xaø ngang giöơa seơ ôû veà thaân giöơa nhöơng taám vaùn, chaïy suoát töø ñaàu naày ñeán ñaàu kia. 26:29 Cuơng haơy laáy vaøng boïc vaùn cuøng xaø ngang, vaø laøm nhöơng khoen baèng vaøng, ñaëng xoû caùc caây xaø ngang. 26:30 Ngöôi phaûi döïng ñeàn taïm y nhö kieåu ñaơ chæ cho ngöôi treân nuùi vaäy. 26:31 Ngöôi haơy laøm moät böùc maøn baèng vaûi gai ñaäu ṃn, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, coù theâu nhöơng h́nh cheâ-ru-bin cöïc xaûo; 26:32 roài xuû maøn ñoù treân boán truï baèng caây si-tim, boïc vaøng, döïng treân boán loă truï baèng baïc; caùc moùc truï ñeàu baèng vaøng. 26:33 Ngöôi seơ treo maøn ñoù vaøo moùc döôùi böùc bong, roài ôû phía trong maøn ñeå hoøm baûng chöùng; maøn naày duøng phaân bieät cho caùc ngöôi nôi thaùnh vaø nôi chí thaùnh. 26:34 Ñoaïn, haơy ñeå caùi naép thi aân treân hoøm baûng chöùng, ñaët trong nôi chí thaùnh. 26:35 Beân ngoaøi böùc maøn veà phía baéc ñeàn taïm th́ ñeå caùi baøn; coøn caây chaân ñeøn th́ ñeå veà phía nam ñoái ngang caùi baøn. 26:36 Veà cöûa Traïi ngöôi haơy laøm moät böùc maøn baèng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaûi gai ñaäu ṃn, coù theâu cöïc xaûo; 26:37 roài laøm cho böùc maøn naày naêm caùi truï baèng caây si-tim, boïc vaøng; ñinh noù cuơng baèng vaøng, vaø ñuùc naêm loă truï baèng ñoàng.

Xuất Ê-díp-tô Ký 27

1:1 Ngöôi cuơng haơy ñoùng moät baøn thôø baèng caây si-tim, h́nh vuoâng, naêm thöôùc beà daøi, naêm thöôùc beà ngang, vaø beà cao ba thöôùc. 27:2 Nôi boán goùc baøn thôø haơy laøm söøng loù ra vaø boïc ñoàng. 27:3 Nhöơng ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø th́ haơy laøm baèng ñoàng: b́nh ñöïng tro, vaù, aûng, næa vaø b́nh höông. 27:4 Laïi laøm cho baøn thôø moät taám raù baèng löôùi ñoàng; vaø nôi boán goùc raù laøm boán caùi khoen baèng ñoàng; 27:5 roài ñeå raù ñoù döôùi thaønh baøn thôø, töø döôùi chaân leân ñeán nöûa beà cao. 27:6 Cuơng haơy chuoát ñoøn khieâng baøn thôø baèng caây si-tim, boïc ñoàng, 27:7 roài xoû vaøo nhöơng khoen; khi khieâng ñi, ñoøn seơ ôû hai beân baøn thôø. 27:8 Baøn thôø seơ ñoùng baèng vaùn, troáng boäng, laøm y nhö ñaơ chæ cho ngöôi treân nuùi vaäy. 27:9 Ngöôi cuơng haơy laøm caùi haønh lang cho ñeàn taïm. Veà phía nam cuûa haønh lang laøm boá vi baèng vaûi gai ñaäu ṃn, daøi traêm thöôùc, 27:10 cuøng hai chuïc caây truï vaø hai chuïc loă truï baèng ñoàng; ñinh vaø nuoâng truï th́ baèng baïc. 27:11 Veà phía baéc cuơng vaäy; boá vi ñoù coù traêm thöôùc beà daøi, hai chuïc caây truï vaø hai chuïc loă truï baèng ñoàng; ñinh vaø nuoâng truï th́ baèng baïc. 27:12 Boá vi cuûa haønh lang veà phía taây coù naêm chuïc thöôùc beà daøi, möôøi caây truï vaø möôøi loă truï. 27:13 Beà ngang cuûa haønh lang phía tröôùc, töùc laø phía ñoâng, coù naêm chuïc thöôùc: phía höơu 27:14 coù möôøi laêm thöôùc boá vi, ba caây truï vaø ba loă truï; 27:15 phía taû coù möôøi laêm thöôùc boá vi, ba caây truï vaø ba loă truï. 27:16 Coøn cöûa haønh lang coù moät böùc maøn daøi hai chuïc thöôùc baèng vaûi gai ñaäu ṃn, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, coù theâu, cuøng voán caây truï vaø boán loă truï. 27:17 Heát thaûy truï xung quanh haønh lang ñeàu seơ coù nhôø nuoâng baïc chaép laïi vôùi nhau; ñinh truï th́ baèng baïc, loă truï th́ baèng ñoàng. 27:18 Beà daøi cuûa haønh lang ñöôïc moät traêm thöôùc, beà ngang, moăi phía, naêm chuïc thöôùc, beà cao naêm thöôùc; boá vi seơ baèng vaûi gai ñaäu ṃn, coøn nhöơng loă truï th́ baèng ñoàng. 27:19 Heát thaûy ñoà phuï tuøng duøng veà caùc vieäc phuïng söï trong ñeàn taïm, cuøng caây noïc cuûa ñeàn taïm vaø caây noïc cuûa haønh lang, ñeàu seơ laøm baèng ñoàng. 27:20 Ngöôi haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân ñem ñeán daàu loïc oâ-li-ve eùp, ñaëng thaép ñeøn cho ñeøn saùng luoân luoân. 27:21 Trong hoäi maïc, ôû ngoaøi maøn, tröôùc hoøm baûng chöùng, A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ lo söûa soaïn ñeøn, haàu cho tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeøn chaùy luoân luoân töø toái cho ñeán saùng. Aáy laø moät luaät ñôøi ñôøi cho doøng doơi daân Y-sô-ra-eân phaûi giöơ.

Xuất Ê-díp-tô Ký 28

1:1 Trong voøng daân Y-sô-ra-eân, ngöôi haơy choïn A-roân, anh ngöôi, cuøng caùc con trai ngöôi, laø Na-ñaùp, A-bi-hu, EÂ-leâ-a-sa, vaø Y-tha-ma, laäp leân laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 28:2 Ngöôi haơy cheá boä aùo thaùnh cho A-roân, anh ngöôi, ñeå ngöôøi ñöôïc vinh hieån trang söùc. 28:3 Haơy truyeàn cho heát thaûy keû thoâng minh, laø ngöôøi ta ñaơ ban ñaày tính trí hueä, cheá boä aùo cho A-roân, ñaëng bieät ngöôøi rieâng ra thaùnh, haàu cho ngöôøi laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 28:4 Ñaây laø boä aùo maø hoï seơ cheá: Baûng ñeo ngöïc, eâ-phoùt, aùo daøi, aùo laù trong theâu, muơ vaø ñai. Theá th́, hoï seơ cheá boä aùo thaùnh cho A-roân, anh ngöôi, cuøng caùc con trai ngöôøi, ñeå caùc ngöôøi ñoù laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 28:5 Hoï seơ duøng kim tuyeán, chæ maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ṃn. 28:6 Hoï seơ cheá eâ-phoùt baèng kim tuyeán, chæ maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn theâu cöïc xaûo. 28:7 Hai beân eâ-phoùt laøm hai ñai vai, ñaâu ñaàu vaøo eâ-phoùt. 28:8 Ñai ñeå coät eâ-phoùt ôû phía ngoaøi, seơ laøm nguyeân mieáng moät cuơng nhö coâng vieäc eâ-phoùt, baèng kim tuyeán, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn. 28:9 Ngöôi haơy laáy hai vieân bích ngoïc maø khaéc caùc teân con trai Y-sô-ra-eân ôû treân: 28:10 saùu teân treân vieân bích ngoïc naày, saùu teân treân vieân bích ngoïc kia, tuøy theo thöù töï ngaøy sinh cuûa hoï. 28:11 Phaûi khaéc caùc teân con trai Y-sô-ra-eân treân hai vieân bích ngoïc ñoù, nhö caùch cuûa thôï khaéc con daáu, vaø khaûm trong khuoân baèng vaøng. 28:12 Ñoaïn gaén hai vieân bích ngoïc ñoù treân hai ñai vai eâ-phoùt, duøng laøm ngoïc kyû nieäm veà con chaùu Y-sô-ra-eân; A-roân seơ mang teân cuûa hoï treân hai vai ḿnh laøm kyû nieäm tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:13 Ngöôi cuơng haơy laøm moùc gaøi baèng vaøng, 28:14 ñaùnh hai sôïi daây chuyeàn nhoû baèng vaøng roøng nhö h́nh daây, roài ñeå chuyeàn ñaùnh nhö theá vaøo moùc gaøi. 28:15 Baûng ñeo ngöïc veà söï xeùt ñoaùn, ngöôi cuơng phaûi laøm cho cöïc xaûo, y nhö eâ-phoùt; töùc laø baèng kim tuyeán, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn. 28:16 Baûng ñeo ngöïc h́nh vuoâng vaø may loùt; beà daøi moät em-ban, beà ngang moät em-ban. 28:17 Ngöôi haơy gaén boán haøng ngoïc vaøo baûng ñeo ngöïc: haøng thöù nhaát gaén ngoïc maơ naơo, ngoïc hoàng bích, vaø ngoïc luïc böûu; 28:18 haøng thöù nh́, ngoïc phæ tuùy, ngoïc lam böûu vaø ngoïc kim cöông; 28:19 haøng thöù ba, ngoïc hoàng böûu, ngoïc baïch maơ naơo, vaø ngoïc töû tinh; 28:20 haøng thöù tö, ngoïc huyønh bích, ngoïc hoàng maơ naơo, vaø bích ngoïc. Caùc ngoïc naày seơ khaûm vaøo khuoân baèng vaøng. 28:21 Soá caùc ngoïc ñoù heát thaûy laø möôøi hai vieân, tuøy theo teân caùc con trai Y-sô-ra-eân; treân moăi vieân ngoïc seơ khaéc teân cuûa moät trong möôøi hai chi phaùi Y-sô-ra-eân, nhö ngöôøi ta khaéc con daáu vaäy. 28:22 Ngöôi haơy laøm caùc sôïi chuyeàn baèng vaøng roøng ñaùnh nhö h́nh daây, chuyeàn treân baûng ñeo ngöïc; 28:23 roài laøm hai khoanh baèng vaøng ñeå ôû hai goùc ñaàu treân baûng. 28:24 cuøng coät hai sôïi chuyeàn vaøng vaøo hai khoanh nôi hai ñaàu baûng, 28:25 vaø hai ñaàu sôïi chuyeàn coät vaøo moùc gaøi, ñoaïn gaén treân hai ñai vai eâ-phoùt veà phía ñaèng tröôùc ngöïc. 28:26 Ngöôi cuơng haơy laøm hai caùi khoanh baèng vaøng nöơa, ñeå vaøo hai goùc ñaàu döôùi cuûa baûng ñeo ngöïc, veà phía trong eâ-phoùt. 28:27 Laïi laøm hai khoanh khaùc nöơa baèng vaøng, gaén vaøo hai ñaàu döôùi ñai vai eâ-phoùt neùm veà phía tröôùc, ôû treân ñai gaàn choă giaùp moái. 28:28 Roài moät sôïi daây maøu tím seơ coät hai caùi khoanh cuûa baûng ñeo ngöïc laïi cuøng hai caùi khoanh eâ-phoùt, haàu cho noù dính vôùi ñai, ñöøng rôùt khoûi eâ-phoùt. 28:29 Theá th́, khi naøo A-roân vaøo nôi thaùnh, seơ mang treân loøng ḿnh teân caùc con trai Y-sô-ra-eân nôi baûng ñeo ngöïc veà söï xeùt ñoaùn, ñaëng giöơ laøm kyû nieäm luoân luoân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:30 Treân baûng ñeo ngöïc cuûa söï xeùt ñoaùn, ngöôi haơy gaén u-rim vaø thu-mim vaøo, ñaëng khi A-roân ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va th́ caùc moùn ñoù seơ ôû treân loøng ḿnh. Aáy vaäy, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, A-roân seơ mang söï xeùt ñoaùn cuûa con trai Y-sô-ra-eân treân loøng ḿnh luoân luoân. 28:31 Ngöôi cuơng haơy may aùo daøi cuûa eâ-phoùt toaøn baèng vaûi tím. 28:32 ÔÛ giöơa aùo coù moät loă troøng ñaàu vaøo; vieàn chung quanh, deät nhö loă aùo giaùp maët löôùi, ñeå cho khoûi teùt. 28:33 Nôi bieân döôùi haơy thaét traùi löïu maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, cuøng chuoâng vaøng nhoû ñan treùo nhau ôû voøng theo vieàn, 28:34 nghóa laø moät caùi chuoâng roài keá moät traùi löïu, ôû voøng khaép chung quanh vieàn aùo. 28:35 Khi A-roân haàu vieäc teá leă, seơ maëc aùo ñoù; vaø khi vaøo hay ra nôi thaùnh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ngöôøi ta seơ nghe tieáng chuoâng vaøng nhoû, vaø A-roân khoûi cheát vaäy. 28:36 Ngöôi cuơng haơy laøm moät caùi theû baèng vaøng roøng, treân ñoù khaéc nhö ngöôøi ta khaéc con daáu, raèng: Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:37 Roài laáy moät sôïi daây maøu tím buoäc theû ñoù ñeå treân ñaèng tröôùc caùi muơ. 28:38 Theû ñoù seơ ôû treân traùn A-roân; A-roân gaùnh toäi loăi cuûa daân Y-sô-ra-eân phaïm trong khi hoï daâng cuûa leă thaùnh; theû ñoù seơ ôû nôi traùn A-roân luoân luoân, ñeå daân söï ñöôïc ñeïp yù Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:39 Ngöôi haơy cheá moät caùi aùo laù maëc trong baèng vaûi gai ṃn, moät caùi muơ baèng vaûi gai ṃn vaø moät caùi ñai theâu. 28:40 Ngöôi cuơng haơy cheá cho caùc con trai A-roân aùo laù, ñai vaø muơ, haàu cho hoï ñöôïc vinh hieån vaø trang söùc. 28:41 Ñoaïn, haơy laáy caùc boä aùo ñoù maëc cho A-roân, anh ngöôi, cuøng caùc con trai ngöôøi; haơy xöùc daàu cho, laäp vaø bieät rieâng ra thaùnh, ñeå hoï laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 28:42 Haơy cheá cho hoï quaàn loùt trong baèng vaûi gai, ñaëng che söï loơa loà, maëc töø ngang löng quaàn cho ñeán baép veá. 28:43 A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ maëc quaàn ñoù trong khi vaøo hoäi maïc hay laø ñeán gaàn baøn thôø ñaëng laøm vieäc teá leă trong nôi thaùnh, th́ chaúng maéc toäi vaø chaúng cheát ñaâu. Aáy laø moät maïng ḷnh ñôøi ñôøi cho A-roân vaø doøng doơi ngöôøi.

Xuất Ê-díp-tô Ký 29

1:1 Ñaây laø ñieàu ngöôi seơ laøm ñaëng bieät rieâng A-roân vaø con trai ngöôøi rieâng ra thaùnh, ñeå hoï laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 29:2 Haơy baét moät con boø tô ñöïc vaø hai con chieân ñöïc khoâng t́ vít, duøng boät ḿ thieät ṃn laøm baùnh khoâng men, baùnh nhoû khoâng men nhoài vôùi daàu, vaø baùnh traùng khoâng men taåm daàu; 29:3 roài ñeå caùc baùnh ñoù trong moät gioû daâng luoân leân cuøng boø tô ñöïc vaø hai chieân ñöïc. 29:4 Ñoaïn, ngöôi seơ bieåu A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi ñeán gaàn nôi cöûa hoäi maïc, roài laáy nöôùc taém cho hoï. 29:5 Keá ñoù, laáy boä aùo maëc cho A-roân, töùc laø aùo laù maëc trong, aùo daøi cuûa eâ-phoùt, eâ-phoùt, vaø baûng ñeo ngöïc, roài laáy ñai cuûa eâ-phoùt thaét löng cho ngöôøi; 29:6 ñoaïn ñoäi caùi muơ leân ñaàu vaø ñeå theû thaùnh treân muơ, 29:7 cuøng laáy daàu xöùc ñoå treân ñaàu vaø xöùc cho ngöôøi. 29:8 Laïi bieåu caùc con trai A-roân ñeán gaàn maëc aùo laù cho hoï, 29:9 roài laáy ñai thaét löng vaø ñoäi muơ cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi. Theá th́, chöùc teá leă seơ bôûi maïng ḷnh ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho hoï. Ngöôi laäp A-roân vaø caùc con trai ngöôøi laø theá. 29:10 Ñoaïn, haơy daét con boø tô ñöïc laïi gaàn tröôùc hoäi maïc, A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ nhaän tay ḿnh treân ñaàu con boø ñoù. 29:11 Ngöôi haơy gieát boø ñöïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, taïi nôi cöûa hoäi maïc; 29:12 roài laáy huyeát boø ñoù, nhuùng ngoùn tay vaøo, boâi caùc söøng cuûa baøn thôø, vaø ñoå khaép döôùi chaân baøn thôø. 29:13 Cuơng haơy laáy heát thaûy nhöơng môơ boïc ruoät, taám da moûng boïc gan, hai traùi caät vaø môơ treân traùi caät, maø ñem xoâng treân baøn thôø. 29:14 Nhöng ôû ngoaøi traïi quaân haơy thieâu heát tḥt, da, vaø phaån cuûa con boø ñöïc ñoù; aáy laø moät cuûa leă chuoäc toäi vaäy. 29:15 Ngöôi cuơng haơy baét moät trong hai con chieân ñöïc, A-roân vaø caùc con trai ngöôi seơ nhaän tay ḿnh treân ñaàu noù; 29:16 roài gieát chieân ñöïc ñoù, laáy huyeát maø röôùi khaép chung quanh treân baøn thôø. 29:17 Keá ñoù, saû chieân ra töøng mieáng, röûa saïch boä loøng vaø gioø ñi, roài ñeå leân treân caùc mieáng ñaơ saû vaø ñaàu noù; 29:18 ñoaïn xoâng caû con chieân ñöïc taïi treân baøn thôø; aáy laø moät cuûa leă thieâu, coù muøi thôm daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy. 29:19 Ñoaïn, ngöôi haơy baét con chieân ñöïc thöù nh́, A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ nhaän tay ḿnh treân ñaàu noù; 29:20 roài ngöôi gieát chieân ñöïc ñoù, laáy huyeát boâi nôi traùi tai höơu cuûa A-roân vaø cuûa caùc con trai ngöôøi, treân ngoùn caùi baøn tay maët vaø ngoùn caùi baøn chaân maët; huyeát coøn dö haơy röôùi chung quanh treân baøn thôø. 29:21 Ngöôi haơy laáy huyeát ôû nôi baøn thôø vaø daàu xöùc maø raûy treân ḿnh vaø quaàn aùo A-roân, cuøng treân ḿnh vaø quaàn aùo caùc con trai ngöôøi. Nhö vaäy, A-roân cuøng quaàn aùo ḿnh, caùc con trai ngöôøi cuøng quaàn aùo hoï seơ ñöôïc bieät rieâng ra thaùnh. 29:22 V́ côù chieân ñöïc ñoù duøng laøm leă truyeàn chöùc, neân ngöôi haơy laáy môơ, ñuoâi, môơ boïc ruoät, taám da moûng boïc gan, hai traùi caät, cuøng môơ treân traùi caät vaø gioø beân höơu, 29:23 laïi laáy luoân moät oå baùnh, moät baùnh nhoû nhoài vôùi daàu, vaø moät caùi baùnh traùng ôû trong gioû baùnh khoâng men ñeå tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 29:24 roài ngöôi ñeå maáy moùn ñoù trong loøng baøn tay A-roân, vaø trong loøng baøn tay cuûa caùc con trai ngöôi, maø ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 29:25 Ñoaïn, haơy laáy ra khoûi baøn tay hoï ñem xoâng treân baøn thôø, ôû treân cuûa leă thieâu, ñeå cho coù muøi thôm tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 29:26 Cuơng haơy laáy caùi o chieân ñöïc veà leă laäp A-roân maø ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Aáy seơ veà phaàn ngöôi. 29:27 Vaäy, ngöôi seơ bieät rieâng ra thaùnh caùi o vaø gioø cuûa chieân ñöïc ñaơ duøng laøm leă laäp A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi, töùc laø o ñaơ ñöa qua ñöa laïi, vaø gioø ñaơ giô leân. 29:28 Leă vaät naày seơ do nôi Y-sô-ra-eân daâng cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi tuøy theo maïng ḷnh ñôøi ñôøi ñaơ laäp, v́ laø moät ñieàu ban cho bôûi trong caùc cuûa leă thuø aân cuûa daân Y-sô-ra-eân, töùc laø moät cuûa leă giô leân maø hoï daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy. 29:29 Nhöơng aùo thaùnh cuûa A-roân seơ ñeå laïi cho caùc con trai noái sau ngöôøi, ñeå hoï maëc aùo ñoù, ñöôïc xöùc daàu vaø laäp trong chöùc teá leă. 29:30 Ai trong voøng con trai ngöôøi ñöôïc laøm thaày teá leă theá cho ngöôi, maø ñeán hoäi maïc ñaëng haàu vieäc taïi nôi thaùnh, th́ seơ maëc aùo ñoù trong baûy ngaøy. 29:31 Ñoaïn, ngöôi haơy baét con chieân ñöïc duøng laøm leă thieát laäp maø naáu tḥt noù trong moät nôi thaùnh. 29:32 A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ aên tḥt chieân ñöïc ñoù, cuøng baùnh trong gioû nôi cöûa hoäi maïc. 29:33 Vaäy, hoï seơ aên caùc moùn naày, bôûi ñoù ñöôïc chuoäc toäi, ñeå laäp vaø bieät hoï rieâng ra thaùnh; nhöng khaùch ngoaïi bang chaúng ñöôïc aên, v́ caùc moùn ñoù ñaơ bieät rieâng ra thaùnh roài. 29:34 Neáu tḥt leă thieát laäp vaø baùnh coøn dö laïi ñeán ngaøy mai, ngöôi haơy thieâu trong löûa, chôù neân aên, v́ laø cuûa ñaơ bieät rieâng ra thaùnh. 29:35 Vaäy, theo moïi ñieàu ta phaùn daën, ngöôi haơy laøm cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi, vaø laäp hoï trong baûy ngaøy. 29:36 Moăi ngaøy haơy daâng moät con boø tô ñöïc ñaëng chuoäc toäi, vaø daâng v́ baøn thôø moät cuûa leă chuoäc toäi cuøng xöùc daàu cho ñeå bieät baøn thôø rieâng ra thaùnh. 29:37 Trong baûy ngaøy ngöôi haơy laøm leă chuoäc toäi cho baøn thôø vaø bieät rieâng ra thaùnh; baøn thôø seơ trôû neân raát thaùnh, phaøm vaät chi ñuïng ñeán ñeàu seơ ñöôïc neân thaùnh vaäy. 29:38 Ñaây laø caùc ñieàu ngöôi seơ daâng leân baøn thôø: Hai chieân con moät tuoåi, moăi ngaøy thöôøng thöôøng nhö vaäy. 29:39 Buoåi sôùm mai ngöôi haơy daâng moät trong hai chieân con; con thöù nh́ haơy daâng vaøo buoåi chieàu toái. 29:40 Vôùi con chieân thöù nhaát, haơy daâng moät phaàn möôøi boät ḿ ṃn nhoài vôùi moät phaàn tö hin daàu eùp, vaø cuøng leă quaùn moät phaàn tö hin röôïu nho. 29:41 Veà con chieân thöù nh́ haơy daâng vaøo buoåi chieàu toái vôùi moät cuûa leă vaø moät leă quaùn y nhö leă sôùm mai; aáy laø moät cuûa leă thieâu, coù muøi thôm daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 29:42 Aáy laø moät cuûa leă thieâu maø caùc ngöôi phaûi daâng luoân luoân, traûi qua caùc ñôøi, taïi cöûa hoäi maïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø nôi ta seơ giaùng laâm maø phaùn cuøng ngöôi. 29:43 Vaäy, ta seơ coù taïi ñoù cuøng daân Y-sô-ra-eân; choă naày seơ v́ söï vinh hieån ta maø ñöôïc bieät rieâng ra thaùnh. 29:44 Ta seơ bieät hoäi maïc cuøng baøn thôø rieâng ra thaùnh; cuøng bieät A-roân vaø caùc con trai ngöôøi rieâng ra thaùnh nöơa, ñaëng hoï laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 29:45 Ta seơ ôû giöơa daân Y-sô-ra-eân, laøm Ñöùc Chuùa Trôøi daân aáy. 29:46 Daân aáy seơ bieát ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa chuùng noù, ñaơ ñem chuùng noù ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaëng ôû giöơa voøng hoï. Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï.

Xuất Ê-díp-tô Ký 30

1:1 Ngöôi cuơng haơy ñoùng moät caùi baøn thôø baèng caây si-tim, ñeå xoâng höông. 30:2 Maët baøn seơ vuoâng, beà daøi moät thöôùc, beà ngang moät thöôùc, vaø beà cao hai thöôùc; baøn thôø seơ coù boán söøng loù ra. 30:3 Ngöôi haơy boïc vaøng roøng treân maët, boán caïnh chung quanh vaø caùc söøng; coøn töù vi chaïy ñöôøng vieàn vaøng. 30:4 Döôùi ñöôøng vieàn ñoù, nôi hai beân, haơy laøm hai caùi khoen baèng vaøng, ñeå xoû ñoøn duøng ñaëng khieâng. 30:5 Haơy chuoát ñoøn khieâng baèng caây si-tim, boïc vaøng. 30:6 Ngöôi seơ ñeå baøn thôø ñoù tröôùc böùc maøn che hoøm baûng chöùng ñoái cuøng naép thi aân treân hoøm, laø nôi ta seơ gaëp ngöôi. 30:7 Moăi buoåi sôùm mai, khi A-roân laøm ñeøn, seơ xoâng höông taïi nôi ñoù. 30:8 Vaøo luùc chieàu toái, khi A-roân thaép ñeøn, cuơng seơ xoâng höông: aáy laø moät thöù höông phaûi xoâng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va luoân luoân, traûi qua caùc ñôøi. 30:9 Treân baøn thôø naày chôù xoâng höông laï, hoaëc daâng cuûa leă thieâu, cuûa leă chay hay laø leă quaùn naøo heát. 30:10 Nhöng traûi qua caùc ñôøi, moăi naêm moät laàn, A-roân seơ laáy huyeát cuûa con sinh teá chuoäc toâi, boâi treân söøng baøn thôø naày ñaëng chuoäc toäi cho noù. Aáy seơ laø moät vieäc raát thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 30:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: 30:12 Khi naøo ngöôi ñieåm soá daân Y-sô-ra-eân ñaëng keâ soå, moăi teân phaûi noäp tieàn ñeàn maïng ḿnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haàu cho khoûi maéc tai naïn chi trong khi keâ soå. 30:13 Keû naøo coù teân trong soå phaûi noäp nöûa sieác-lô, tuøy sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caän naëng hai möôi gheâ-ra; vaäy, nöûa sieác-lô, töùc laø cuûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 30:14 Moïi ngöôøi coù teân vaøo soå töø hai möôi tuoåi saép leân seơ daâng cuûa naày cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 30:15 Khi daâng cuûa naày cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaëng ñeàn maïng ḿnh, ngöôøi giaøu khoâng noäp troäi, ngöôøi ngheøo khoâng noäp thieáu nöûa sieác-lô. 30:16 Vaäy, ngöôi thaâu tieàn ñeàn maïng cuûa daân Y-sô-ra-eân, roài duøng tieàn ñoù vaøo vieäc hoäi maïc; aáy laø moät kyû nieäm cuûa daân Y-sô-ra-eân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaëng ñeàn maïng ḿnh. 30:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se nöơa raèng: 30:18 Ngöôi haơy laøm moät caùi thuøng vôùi chaân thuøng baèng ñoàng, ñaëng röûa ḿnh ôû trong, roài ñeå giöơa khoaûng cuûa hoäi maïc vaø baøn thôø, vaø ñoå nöôùc vaøo. 30:19 A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi seơ röûa tay vaø chaân ḿnh ôû trong. 30:20 Khi hoï vaøo hoäi maïc seơ laáy nöôùc röûa ḿnh, haàu cho hoï khoûi cheát; vaø khi laïi gaàn baøn thôø ñaëng phuïng söï, töùc laø xoâng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, hoï cuơng phaûi giöơ nhö vaäy. 30:21 Theá th́, hoï haơy röûa tay vaø chaân, haàu cho khoûi cheát. Aáy laø moät leä ñôøi ñôøi cho A-roân, cuøng doøng doơi ngöôøi traûi qua caùc ñôøi. 30:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 30:23 Haơy goùp caùc höông lieäu toát nhaát: moät döôïc nöôùc naêm traêm sieác-lô; höông nhuïc queá phaân nöûa soá ñoù, töùc laø hai traêm röôơi; höông xöông boà hai traêm röôơi; 30:24 queá-b́ naêm traêm, ñeàu theo sieác-lô nôi thaùnh, vaø moät hin daàu oâ-li-ve. 30:25 Ngöôi haơy laáy caùc höông lieäu ñoù theo pheùp hoøa höông, cheá ra moät thöù daàu thôm duøng laøm daàu xöùc thaùnh. 30:26 Ñoaïn, laáy xöùc cho hoäi maïc cuøng hoøm baûng chöùng, 30:27 baøn thôø cuøng caùc ñoà phuï tuøng, chaân ñeøn cuøng caùc ñoà phuï tuøng, baøn thôø xoâng höông, 30:28 baøn thôø cuûa leă thieâu cuøng caùc ñoà phuï tuøng, caùi thuøng vaø chaân thuøng. 30:29 Aáy vaäy, ngöôi seơ bieät caùc vaät naày rieâng ra thaùnh, haàu cho laøm raát thaùnh, heă moùn chi ñuïng ñeán, ñeàu seơ ñöôïc neân thaùnh. 30:30 Ngöôi cuơng haơy xöùc daàu cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi, bieät hoï rieâng ra thaùnh, ñeå laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 30:31 Laïi haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Veà phaàn ta, daàu naày seơ laø daàu xöùc thaùnh traûi qua moïi ñôøi caùc ngöôi. 30:32 Chôù neân ñoå treân xaùc tḥt loaøi ngöôøi, vaø cuơng ñöøng laøm daàu naøo khaùc theo pheùp hoøa höông ñoù; daàu naày laø thaùnh, cuơng seơ thaùnh cho caùc ngöôi. 30:33 Heă ai cheá moät thöù hoøa höông gioáng nhö vaäy, vaø ñem röôùi treân ḿnh ngöôøi ngoaïi bang, seơ ḅ truaát khoûi voøng daân söï. 30:34 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se nöơa raèng: Haơy laáy caùc höông lieäu, töùc toâ hieäp höông, loa yeåm höông, phong chi höông, cuøng thanh nhuơ höông, moăi thöù baèng nhau, 30:35 theo pheùp hoøa höông, cheá ra moät thöù höông, maën, trong vaø thaùnh. 30:36 Haơy nghieàn noù ra boät, roài ñeå tröôùc hoøm baûng chöùng trong hoäi maïc, töùc laø nôi ta seơ gaëp ngöôi: veà phaàn caùc ngöôi, höông naày seơ laø moät vaät raát thaùnh. 30:37 Coøn thöù höông maø ngöôi seơ cheá, chôù cheá gioáng nhö pheùp hoøa höông naày; aáy laø moät vaät ngöôi neân bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 30:38 Heă keû naøo laøm gioáng y nhö vaäy ñaëng ngöûi muøi, seơ ḅ truaát khoûi voøng daân söï.

Xuất Ê-díp-tô Ký 31

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se nöơa raèng: 31:2 Naày, ta ñaơ keâu teân Beát-sa-leâ-eân, con trai cuûa U-ri, chaùu cuûa Hu-rô, trong chi phaùi Giu-ña. 31:3 Ta ñaơ laøm cho ngöôøi ñaày daăy Thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï khoân ngoan, söï thoâng saùng, vaø söï hieåu bieát ñeå laøm moïi thöù ngheà thôï, 31:4 ñaëng baøy ra vaø cheá taïo ñoà vaøng, baïc vaø ñoàng, 31:5 ñaëng khaùc vaø khaûm ngoïc, ñeơo goă vaø laøm ñöôïc moïi thöù ngheà thôï. 31:6 Ñaây, ta laïi cho moät ngöôøi phuï vieäc, teân laø OÂ-hoâ-li-aùp, con trai cuûa A-hi-sa-maïc, trong chi phaùi Ñan. Ta cuơng ñaơ ban söï thoâng minh cho moïi ngöôøi taøi naêng, haàu cho hoï laøm caùc vieäc ta ñaơ phaùn daën ngöôi, 31:7 laø hoäi maïc, hoøm baûng chöùng, naép thi aân ôû treân hoøm, cuøng ñoà duøng trong hoäi maïc; 31:8 baøn thôø cuøng ñoà phuï tuøng, chaân ñeøn baèng vaøng roøng vaø ñoà phuï tuøng, baøn thôø xoâng höông, 31:9 baøn thôø daâng cuûa leă thieâu cuøng ñoà phuï tuøng, caùi thuøng vaø chaân thuøng; 31:10 aùo leă, aùo thaùnh cho A-roân thaày teá leă caû, vaø boä aùo cho caùc con trai ngöôøi, ñaëng laøm chöùc teá leă; 31:11 daàu xöùc, vaø höông thôm cuûa nôi thaùnh. Caùc ngöôøi ñoù phaûi laøm heát thaûy theo lôøi ta ñaơ phaùn daën ngöôi. 31:12 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 31:13 Phaàn ngöôi, haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Nhaát laø caùc ngöôi haơy giöơ ngaøy sa-baùt ta, v́ laø moät daáu giöơa ta vaø caùc ngöôi, traûi qua moïi ñôøi, ñeå thieân haï bieát raèng ta, laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laøm cho caùc ngöôi neân thaùnh. 31:14 Vaäy, haơy giöơ ngaøy sa-baùt, v́ laø moät ngaøy thaùnh cho caùc ngöôi. Keû naøo phaïm ñeán ngaøy ñoù, phaûi ḅ xöû töû; keû naøo laøm moät vieäc chi trong ngaøy ñoù, cuơng seơ ḅ truaát khoûi voøng daân söï. 31:15 Ngöôøi ta seơ laøm coâng vieäc trong saùu ngaøy, nhöng qua ngaøy thöù baûy laø ngaøy sa-baùt, töùc laø ngaøy nghæ, bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Trong ngaøy sa-baùt heă ai laøm moät vieäc chi seơ ḅ xöû töû. 31:16 Aáy vaäy, daân Y-sô-ra-eân seơ giöơ ngaøy sa-baùt traûi caùc ñôøi cuûa hoï, nhö moät giao öôùc ñôøi ñôøi. 31:17 Aáy laø moät daáu ñôøi ñôøi cho ta cuøng daân Y-sô-ra-eân, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ döïng neân trôøi vaø ñaát trong saùu ngaøy, qua ngaøy thöù baûy Ngaøi nghæ vaø laáy söùc laïi. 31:18 Khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn xong cuøng Moâi-se taïi nuùi Si-na-i, beøn cho ngöôøi hai baûng chöùng baèng ñaù, vôùi ngoùn tay Ñöùc Chuùa Trôøi vieát ra.

Xuất Ê-díp-tô Ký 32

1:1 Daân söï thaáy Moâi-se ôû treân nuùi chaäm xuoáng, beøn nhoùm laïi chung quanh A-roân maø noùi raèng: Naøo! haơy laøm caùc thaàn ñeå ñi tröôùc chuùng toâi ñi, v́ veà phaàn Moâi-se naày, laø ngöôøi ñaơ daăn chuùng toâi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, chuùng toâi chaúng bieát ñieàu chi ñaơ xaûy ñeán cho ngöôøi roài. 32:2 A-roân ñaùp raèng: Haơy moät nhöơng voøng vaøng ñeo nôi tai vôï, con trai vaø con gaùi caùc ngöôi ñi, roài ñem laïi cho ta. 32:3 Heát thaûy ñeàu loät voøng vaøng nôi tai ḿnh maø ñem laïi cho A-roân; 32:4 ngöôøi nhaän laáy nôi tay hoï, vaø duøng ñuïc laøm thaønh moät boø con ñuùc. Daân chuùng noùi raèng: Hôơi Y-sô-ra-eân! naày laø caùc thaàn cuûa ngöôi ñaơ ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 32:5 A-roân thaáy vaäy, beøn laäp moät baøn thôø tröôùc maët töôïng boø ñoù; ñoaïn, ngöôøi la leân raèng: Saùng mai seơ coù leă toân troïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va! 32:6 Saùng mai daân chuùng beøn thöùc daäy sôùm, daâng caùc cuûa leă thieâu vaø leă thuø aân; ngoài maø aên uoáng, ñoaïn ñöùng daäy maø vui chôi. 32:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy xuoáng ñi, v́ daân maø ngöôi ñöa ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaơ baïi hoaïi roài, 32:8 voäi boû ñaïo ta truyeàn daïy, ñuùc moät con boø tô, moïp tröôùc töôïng boø ñoù vaø daâng cuûa leă cho noù maø noùi raèng: Hôơi Y-sô-ra-eân! ñaây laø caùc thaàn ñaơ daăn ngöôi leân khoûi xöù EÂ-díp-toâ! 32:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ta ñaơ xem thaáy daân naày, ḱa laø moät daân cöùng coå. 32:10 Vaû, baây giôø haơy ñeå maëc ta laøm, haàu cho côn thaïnh noä ta noåi leân cuøng chuùng noù, dieät chuùng noù ñi; nhöng ta seơ laøm cho ngöôi thaønh moät daân lôùn. 32:11 Moâi-se beøn naøi xin Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi raèng: Laïy Ñöùc Gieâ-hoâ-va, sao noåi thaïnh noä cuøng daân Ngaøi? laø daân maø Ngaøi ñaơ duøng quyeàn lôùn lao maïnh meơ ñöa ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 32:12 Sao ñeå cho ngöôøi EÂ-díp-toâ noùi raèng: Ngaøi ñöa chuùng noù ra khoûi xöù ñaëng laøm haïi cho, gieát ñi taïi trong nuùi, cuøng dieät chuùng noù khoûi maët ñaát? Caàu xin Chuùa haơy nguoâi côn giaän vaø boû qua ñieàu tai hoïa maø Ngaøi muoán giaùng cho daân Ngaøi. 32:13 Xin Chuùa haơy nhôù laïi Aùp-ra-ham, Y-saùc, Y-sô-ra-eân, laø caùc toâi tôù Ngaøi, maø Ngaøi coù chæ ḿnh theà cuøng hoï raèng: Ta seơ theâm doøng doơi caùc ngöôi leân nhieàu nhö sao treân trôøi, ta seơ ban cho doøng doơi ñoù caû xöù maø ta chæ phaùn, vaø hoï seơ ñöôïc xöù aáy laøm cô nghieäp ñôøi ñôøi. 32:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn boû qua ñieàu tai hoïa maø Ngaøi noùi raèng seơ giaùng cho daân ḿnh. 32:15 Ñoaïn, Moâi-se ôû treân nuùi trôû xuoáng, tay caàm hai baûng chöùng; hai baûng chöùng coù vieát hai beân, maët naày vaø maët kia. 32:16 Hai baûng ñoù laø vieäc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laøm ra; chöơ cuơng laø chöơ cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi khaéc treân baûng. 32:17 Vaû, Gioâ-sueâ nghe daân chuùng la leân, beøn noùi cuøng Moâi-se raèng: Trong traïi quaân coù tieáng chieán ñaáu. 32:18 Moâi-se ñaùp raèng: Chaúng phaûi tieáng keâu veà thaéng traän, cuơng chaúng phaûi tieáng keâu veà thua traän; nhöng ta nghe tieáng keû haùt. 32:19 Khi ñeán gaàn traïi quaân, Moâi-se thaáy boø con vaø söï nhaûy muùa, beøn noåi giaän, lieäng hai baûng chöùng khoûi tay ṃnh, beå ra nôi chaân nuùi; 32:20 ñoaïn laáy boø con cuûa chuùng ñaơ ñuùc ñem ñoát trong löûa, roài nghieàn cho ñeán thaønh ra buïi, raûi treân maët nöôùc, vaø cho daân Y-sô-ra-eân uoáng. 32:21 Moâi-se beøn noùi cuøng A-roân raèng: Daân naày laøm chi anh, maø anh xui cho chuùng phaïm toäi naëng döôøng aáy? 32:22 A-roân ñaùp raèng: Xin chuùa toâi ñöøng noåi giaän, chuùa bieát raèng daân naày chuyeân laøm ñieàu aùc! 32:23 Hoï coù noùi cuøng toâi raèng: Haơy laøm caùc thaàn ñi tröôùc chuùng toâi; v́ veà phaàn Moâi-se naày, laø ngöôøi ñaơ daăn chuùng toâi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, chuùng toâi chaúng bieát coù ñieàu chi xaûy ñeán cho ngöôøi roài. 32:24 Toâi beøn noùi cuøng chuùng raèng: Ai coù vaøng haơy loät ra! Hoï beøn ñöa cho toâi, toâi boû vaøo löûa, vaø bôûi ñoù thaønh ra boø con naày. 32:25 Vaû, Moâi-se thaáy daân söï buoâng lung, v́ A-roân ñeå hoï buoâng lung, ñeán ñoăi ḅ sæ nhuïc trong voøng caùc thuø ngḥch, 32:26 th́ ngöôøi ñöùng nôi cöûa traïi quaân maø noùi raèng: Ai thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haơy ñeán cuøng ta ñaây! Heát thaûy ngöôøi Leâ-vi ñeàu nhoùm laïi gaàn beân ngöôøi. 32:27 Ngöôøi truyeàn cho hoï raèng: Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân, coù phaùn nhö vaày: Moăi ngöôøi trong caùc ngöôi haơy ñeo göôm beân ḿnh, ñi qua ñi laïi trong traïi quaân, töø cöûa naày ñeán cöûa kia, vaø moăi ngöôøi haơy gieát anh em, baïn höơu, vaø keû laân caän ḿnh. 32:28 Daân Leâ-vi beøn laøm y nhö lôøi Moâi-se; trong ngaøy ñoù coù chöøng ba ngaøn ngöôøi ḅ cheát. 32:29 Vaû, Moâi-se ñaơ truyeàn raèng: Ngaøy nay moăi ngöôøi trong voøng caùc ngöôi haơy daâng tay ḿnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, chaúng saù chi ñeán con trai hay laø anh em ḿnh, haàu cho caùc ngöôi ñöôïc ôn phöôùc vaäy. 32:30 Ngaøy mai, Moâi-se noùi cuøng daân söï raèng: Caùc ngöôi ñaơ phaïm moät toäi raát troïng; song baây giôø ta leân ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va, coù leơ ta seơ ñöôïc chuoäc toäi caùc ngöôi chaêng. 32:31 Vaäy, Moâi-se trôû leân ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø thöa raèng: Oâi! daân söï naày coù phaïm moät toäi troïng, laøm cho ḿnh caùc thaàn baèng vaøng; 32:32 nhöng baây giôø xin Chuùa tha toäi cho hoï! Baèng khoâng, haơy xoùa teân toâi khoûi saùch Ngaøi ñaơ cheùp ñi. 32:33 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Keû naøo phaïm toäi cuøng ta, ta seơ xoùa noù khoûi saùch ta. 32:34 Baây giôø, haơy ñi, daăn daân söï ñeán nôi ta ñaơ chæ phaùn. Naày thieân söù ta seơ ñi tröôùc ngöôi; nhöng ngaøy naøo ta h́nh phaït th́ seơ phaït toäi chuùng noù. 32:35 Ñöùc Gieâ-hoâ-va haønh phaït daân söï laø vaäy, v́ daân söï laø goác phaïm veà töôïng boø vaøng maø A-roân ñaơ laøm ra.

Xuất Ê-díp-tô Ký 33

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Naày, ngöôi cuøng daân söï maø ngöôi ñaơ daăn ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ haơy töø ñaây ñi leân xöù ta ñaơ theà ban cho Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp, raèng: Ta seơ ban xöù ñoù cho doøng doơi ngöôi. 33:2 Ta seơ sai moät thieân söù ñi tröôùc ngöôi, vaø seơ ñuoåi daân Ca-na-an, daân A-moâ-rít, daân Heâ-tít, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít, 33:3 ñaëng ñöa caùc ngöôi vaøo xöù ñöôïm söơa vaø maät; nhöng ta khoâng cuøng leân vôùi ngöôi ñaâu, v́ ngöôi laø daân cöùng coå, e ta dieät ngöôi doïc ñöôøng chaêng. 33:4 Khi daân söï nghe lôøi haêm naày, beøn ñeàu ñeå tang, khoâng ai ñeo ñoà trang söùc heát. 33:5 V́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân: Caùc ngöôi laø daân cöùng coå, neáu ta cuøng leân vôùi caùc ngöôi chæ trong moät luùc, th́ ta seơ dieät caùc ngöôi! Vaäy, baây giôø, haơy caát ñoà trang söùc trong ḿnh ngöôi ñi, ñaëng ta bieát lieäu ñaơi ngöôi caùch naøo. 33:6 Theá th́, töø nuùi Hoâ-reáp, daân Y-sô-ra-eân ñaơ loät caùc ñoà trang söùc ḿnh. 33:7 Moâi-se laáy Traïi ñem döïng xa ra ngoaøi traïi quaân, goïi laø hoäi maïc, phaøm ai muoán caàu khaån Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ra ñeán hoäi maïc ôû ngoaøi traïi quaân. 33:8 Vöøa khi Moâi-se ra ñeán Traïi, th́ caû daân söï choåi daäy, moăi ngöôøi ñöùng nôi cöûa traïi ḿnh, ngoù theo Moâi-se cho ñeán khi naøo ngöôøi vaøo trong Traïi roài. 33:9 Vöøa khi ngöôøi vaøo ñoù, th́ truï maây giaùng xuoáng döøng taïi cöûa Traïi, vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se. 33:10 Caû daân söï thaáy truï maây döøng taïi cöûa Traïi, beøn ñöùng daäy, roài moăi ngöôøi ñeàu saáp ḿnh xuoáng nôi cöûa traïi ḿnh. 33:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoái dieän phaùn cuøng Moâi-se, nhö moät ngöôøi noùi chuyeän cuøng baïn höơu ḿnh. Ñoaïn, Moâi-se trôû veà traïi quaân, coøn keû haàu treû cuûa ngöôøi, teân laø Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun, khoâng ra khoûi Traïi. 33:12 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Naày, Chuùa phaùn cuøng toâi raèng: Haơy ñem daân söï naày leân! Song Chuùa chaúng cho toâi bieát Chuùa sai ai ñi cuøng toâi. Vaû, Chuùa coù phaùn raèng: Ta bieát ngöôi v́ danh ngöôi, vaø ngöôi ñöôïc ôn tröôùc maët ta. 33:13 Vaäy baây giôø, neáu toâi ñöôïc ôn tröôùc maët Chuùa, xin cho toâi bieát ñöôøng cuûa Chuùa, ñeå cho toâi bieát Chuùa vaø ñöôïc ôn tröôùc maët Ngaøi. Xin cuơng haơy nghó raèng daân naày laø daân cuûa Ngaøi! 33:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaùp raèng: Chính ḿnh ta seơ ñi cuøng ngöôi, vaø ta seơ cho ngöôi an nghæ. 33:15 Moâi-se thöa raèng: Neáu chính ḿnh Ngaøi chaúng ñi, xin ñöøng ñem chuùng toâi leân khoûi ñaây. 33:16 Laáy côù chi maø ngöôøi ta seơ bieát raèng toâi cuøng daân söï Ngaøi ñöôïc ôn tröôùc maët Ngaøi? Coù phaûi khi naøo Ngaøi cuøng ñi vôùi chuùng toâi chaêng? Theá th́, toâi cuøng daân söï Ngaøi seơ ñöôïc phaân bieät vôùi muoân daân treân maët ñaát. 33:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ta seơ laøm ñieàu ngöôi caàu xin ta, v́ ngöôi ñöôïc ôn tröôùc maët ta, vaø ta bieát ngöôi bôûi danh ngöôi vaäy. 33:18 Moâi-se thöa raèng: Toâi xin Ngaøi cho toâi xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi! 33:19 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raøng: Ta seơ laøm cho caùc söï nhaân töø ta phaùt ra tröôùc maët ngöôi; ta hoâ danh Gieâ-hoâ-va tröôùc maët ngöôi; laøm ôn cho ai ta muoán laøm ôn, vaø thöông xoùt ai ta muoán thöông xoùt. 33:20 Ngaøi laïi phaùn raèng: Ngöôi seơ chaúng thaáy ñöôïc maët ta, v́ khoâng ai thaáy maët ta maø coøn soáng. 33:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn: Ñaây coù moät choă gaàn ta, ngöôi haơy ñöùng treân hoøn ñaù; 33:22 khi söï vinh hieån ta ñi ngang qua, ta seơ ñeå ngöôi trong boäng ñaù, laáy tay ta che ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ta ñi qua roài. 33:23 Ta seơ ruùt tay laïi, vaø ngöôi thaáy phía sau ta; nhöng thaáy maët ta chaúng ñöôïc.

Xuất Ê-díp-tô Ký 34

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñuïc hai baûng ñaù nhö hai baûng tröôùc; roài ta seơ vieát treân hai baûng naày caùc lôøi ñaơ ôû nôi hai baûng kia, maø ngöôi ñaơ laøm beå. 34:2 Ngaøy mai, haơy chöïc cho saün, vöøa saùng leân treân ñænh nuùi Si-na-i, ñöùng tröôùc maët ta taïi ñoù. 34:3 Khoâng ai neân leân theo cuøng ngöôi heát, khaép nuùi khoâng neân thaáy coù ngöôøi, vaø chieân, boø cuơng chaúng neân aên coû nôi nuùi naày nöơa. 34:4 Moâi-se beøn ñuïc hai baûng ñaù, y nhö hai baûng tröôùc; daäy sôùm, caàm theo tay hai baûng ñoù leân treân nuùi Si-na-i, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 34:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï xuoáng trong ñaùm maây, ñöùng gaàn beân Moâi-se vaø hoâ danh Gieâ-hoâ-va. 34:6 Ngaøi ñi ngang qua maët ngöôøi, hoâ raèng: Gieâ-hoâ-va! Gieâ-hoâ-va! laø Ñöùc Chuùa Trôøi nhaân töø, thöông xoùt, chaäm giaän, ñaày daăy aân hueä vaø thaønh thöïc, 34:7 ban ôn ñeán ngaøn ñôøi, xaù ñieàu gian aùc, toäi troïng, vaø toäi loăi; nhöng chaúng keå keû coù toäi laø voâ toäi, vaø nhôn toäi toå phuï phaït ñeán con chaùu traûi ba boán ñôøi. 34:8 Moâi-se laät ñaät cuùi ñaàu xuoáng ñaát vaø thôø laïy, maø thöa raèng: 34:9 Laïy Chuùa! Neáu toâi ñöôïc ôn tröôùc maët Chuùa, xin haơy ñi giöơa chuùng toâi, v́ daân naày laø moät daân cöùng coå. Xin haơy tha söï gian aùc cuøng toäi loăi, vaø nhaän chuùng toâi laøm cô nghieäp Chuùa. 34:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn raèng: Naày, ta laäp moät giao öôùc. Tröôùc maët caùc daân söï cuûa ngöôi, ta seơ laøm caùc pheùp laï chöa heà coù laøm treân caû maët ñaát, hay laø nôi daân naøo; vaø toaøn daân söï maø trong ñoù coù ngöôi, seơ xem thaáy vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ, v́ ñieàu ta seơ laøm cuøng ngöôi laø moät ñieàu ñaùng kinh khieáp. 34:11 Haơy caån thaän veà ñieàu ta truyeàn cho ngöôi hoâm nay. Naày, ta seơ ñuoåi khoûi tröôùc maët ngöôi daân A-moâ-rít, daân Ca-na-an, daân Heâ-tít, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít. 34:12 Haơy caån thaän ñöøng laäp giao öôùc cuøng daân cuûa xöù maø ngöôi seơ vaøo, e chuùng noù seơ thaønh caùi baăy giöơa ngöôi chaêng. 34:13 Nhöng caùc ngöôi haơy phaù huûy baøn thôø, ñaäp beå pho töôïng vaø ñaùnh haï caùc thaàn chuùng noù. 34:14 V́ ngöôi ñöøng saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët Chuùa naøo khaùc, bôûi Ñöùc Gieâ-hoâ-va töï xöng laø Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø; Ngaøi thaät laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø vaäy. 34:15 Haơy caån thaän ñöøng laäp giao öôùc cuøng daân cuûa xöù ñoù, e khi chuùng noù haønh daâm cuøng caùc taø thaàn chuùng noù vaø teá caùc taø thaàn cuûa chuùng noù, coù keû môøi, roài ngöôi aên cuûa chuùng hoï chaêng. 34:16 Laïi ñöøng cöôùi con gaùi chuùng noù cho con trai ngöôi, e khi con gaùi chuùng noù haønh daâm vôùi caùc taø thaàn chuùng noù, quyeán duï con trai ngöôi cuơng haønh daâm cuøng caùc taø thaàn cuûa chuùng noù nöơa chaêng. 34:17 Ngöôi chôù ñuùc thaàn töôïng. 34:18 Ngöôi haơy giöơ leă baùnh khoâng men. Nhaèm kyø thaùng luùa troă, haơy aên baùnh khoâng men trong baûy ngaøy, nhö ta ñaơ truyeàn daën ngöôi; v́ nhaèm thaùng ñoù ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 34:19 Caùc con tröôûng nam ñeàu thuoäc veà ta; cuøng caùc con ñöïc ñaàu loøng cuûa baày suùc vaät ngöôi, hoaëc boø hoaëc chieân cuơng vaäy. 34:20 Nhöng ngöôi seơ baét moät chieân con hay laø deâ con maø chuoäc moät con löøa ñaàu loøng. Neáu chaúng chuoäc noù, ngöôi haơy beû coå noù. Ngöôi seơ chuoäc caùc con tröôûng nam ḿnh; vaø chôù ai ñi tay khoâng ñeán chaàu tröôùc maët ta. 34:21 Trong saùu ngaøy ngöôi haơy laøm coâng vieäc, nhöng qua ngaøy thöù baûy haơy nghæ, daău muøa caøy hay muøa gaët ngöôi cuơng phaûi nghæ vaäy. 34:22 Ñaàu muøa gaët luùa ḿ, ngöôi haơy giöơ leă cuûa caùc tuaàn leă; vaø cuoái naêm giöơ leă muøa maøng. 34:23 Thöôøng naêm ba laàn, trong voøng caùc ngöôi, moăi ngöôøi nam seơ ra maét Chuùa Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân. 34:24 V́ ta seơ ñuoåi caùc daân khoûi tröôùc maët ngöôi, ta seơ môû roäng bôø coơi ngöôi; vaø trong khi ngöôi leân ra maét Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, moăi naêm ba laàn, th́ seơ chaúng ai tham muoán xöù ngöôi heát. 34:25 Ngöôi chôù daâng huyeát cuûa con sinh teá ta cuøng baùnh pha men; tḥt cuûa con sinh veà leă Vöôït-qua chôù neân giöơ ñeán saùng mai. 34:26 Ngöôi seơ ñem daâng hoa quaû ñaàu muøa cuûa ñaát sanh saûn vaøo ñeán Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ngöôi chôù naáu tḥt deâ con trong söơa meï noù. 34:27 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy cheùp caùc lôøi naày; v́ theo caùc lôøi naày maø ta laäp giao öôùc cuøng ngöôi vaø cuøng Y-sô-ra-eân. 34:28 Moâi-se ôû ñoù cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong boán möôi ngaøy vaø boán möôøi ñeâm, khoâng aên baùnh, cuơng khoâng uoáng nöôùc; Ñöùc Gieâ-hoâ-va cheùp treân hai baûng ñaù caùc lôøi giao öôùc, töùc laø möôøi ñieàu raên. 34:29 Khi Moâi-se tay caàm hai baûng chöùng ñi xuoáng nuùi Si-na-i, chaúng bieát raèng da maët ḿnh saùng röïc bôûi v́ ḿnh haàu chuyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 34:30 Nhöng A-roân cuøng caû daân Y-sô-ra-eân nh́n Moâi-se thaáy maët ngöôøi saùng röïc, sôï khoâng daùm laïi gaàn. 34:31 Moâi-se beøn goïi hoï, A-roân cuøng caùc hoäi tröôûng ñeán gaàn; roài noùi chuyeän cuøng hoï. 34:32 Keá sau, caû daân Y-sô-ra-eân ñeán gaàn, ngöôøi truyeàn daën caùc ñieàu cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh nôi nuùi Si-na-i. 34:33 Moâi-se thoâi noùi chuyeän cuøng hoï, lieàn laáy luùp che maët ḿnh laïi. 34:34 Khi Moâi-se vaøo tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaëng haàu chuyeän Ngaøi, th́ dôû luùp leân cho ñeán chöøng naøo lui ra; ñoaïn ra noùi laïi cuøng daân Y-sô-ra-eân moïi lôøi Ngaøi ñaơ phaùn daën ḿnh. 34:35 Daân Y-sô-ra-eân nh́n maët Moâi-se thaáy da maët ngöôøi saùng röïc, th́ Moâi-se laáy luùp che maët ḿnh cho ñeán khi naøo vaøo haàu chuyeän Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Xuất Ê-díp-tô Ký 35

1:1 Moâi-se nhoùm heát hoäi chuùng Y-sô-ra-eân laïi maø noùi raèng: Ñaây laø caùc vieäc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daïy laøm: 35:2 Ngöôøi ta seơ laøm coâng vieäc trong saùu ngaøy, nhöng ñeán ngaøy thöù baûy seơ laø moät leă thaùnh, töùc laø ngaøy sa-baùt bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ai laøm coâng vieäc trong ngaøy ñoù seơ ḅ xöû töû. 35:3 Nhaèm ngaøy sa-baùt chôù noåi löûa trong nhaø naøo cuûa caùc ngöôi heát. 35:4 Moâi-se noùi cuøng caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân raèng: Ñaây laø caùc lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën: 35:5 Haơy laáy moät leă vaät chi ôû nhaø caùc ngöôi maø daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Heă ngöôøi naøo coù loøng thaønh daâng cho, haơy ñem leă vaät cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: vaøng, baïc vaø ñoàng; 35:6 chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaûi gai ṃn, loâng deâ, 35:7 da chieân ñöïc nhuoäm ñoû, da caù nöôïc, caây si-tim, 35:8 daàu thaép, caùc thöù höông lieäu ñaëng cheá daàu xöùc vaø höông thôm, 35:9 bích ngoïc, vaø caùc thöù ngoïc khaùc ñeå duøng khaûm cho eâ-phoùt vaø baûng ñeo ngöïc. 35:10 Trong voøng caùc ngöôi maáy ngöôøi khoân ngoan hôn heát haơy ñeán laøm moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën; 35:11 ñeàn taïm, traïi vaø bong cuûa ñeàn taïm, moùc, vaùn, xaø ngang, truï vaø loă truï; 35:12 hoøm baûng chöùng vaø ñoøn khieâng, naép thi aân cuøng maøn che nôi chí thaùnh; 35:13 caøi baøn vaø ñoøn khieâng, caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn cuøng baùnh traàn thieát; 35:14 chaân ñeøn, ñoà phuï tuøng, caùc ñeøn vaø daàu thaép ñeøn; 35:15 baøn thôø xoâng höông cuøng ñoøn khieâng; daàu xöùc, höông lieäu, vaø böùc maøn cöûa ñeàn taïm; 35:16 baøn thôø daâng cuûa leă thieâu vaø raù ñoàng; ñoøn khieâng vaø caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø; caùi thuøng vaø chaân thuøng; 35:17 boá vi che haønh lang, truï, loă truï, vaø böùc maøn cuûa cöûa haønh lang; 35:18 caùc noïc cuûa ñeàn taïm, cuøng noïc vaø daây cuûa haønh lang; 35:19 boä aùo leă duøng veà coâng vieäc trong nôi thaùnh; boä aùo thaùnh cho A-roân, thaày teá leă caû, vaø boä aùo cho caùc con trai ngöôøi ñaëng laøm chöùc teá leă. 35:20 Caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân beøn lui ra khoûi maët Moâi-se. 35:21 Moïi ngöôøi coù loøng caûm ñoäng, vaø moïi ngöôøi coù loøng thaønh, ñeàu ñem leă vaät ñeán daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå laøm coâng vieäc hoäi maïc, caùc ñoà phuï tuøng vaø boä aùo thaùnh. 35:22 Phaøm ngöôøi nam cuøng nöơ, töùc moïi keû coù loøng thaønh, ñeàu ñeán ñem nhöơng hoa tai, nhaăn, khaâu, kieàng, caùc thöù trang söùc baèng vaøng vaø heát thaûy ñeàu daâng leă vaät baèng vaøng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 35:23 Keû naøo ôû nhaø ḿnh coù chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaûi gai ṃn, loâng deâ, da chieân ñöïc nhuoäm ñoû, vaø da caù nöôïc ñeàu ñem ñeán. 35:24 Heă ai coù chi laøm leă vaät baèng baïc hay baèng ñoàng, ñeàu ñem daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø heă ai coù caây si-tim nôi nhaø ḿnh duøng hieäp veà caùc coâng vieäc teá leă, ñeàu ñem ñeán. 35:25 Phaøm ngöôøi ñaøn baø kheùo th́ chaùnh tay ḿnh keùo chæ laáy vaø ñem ñeán moùn chi hoï ñaơ keùo roài, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø chæ gai ṃn. 35:26 Coøn maáy ngöôøi ñaøn baø coù caûm ñoäng vaø taøi kheùo th́ keùo chæ loâng deâ. 35:27 Caùc böïc toân tröôûng trong daân söï ñem bích ngoïc vaø caùc thöù ngoïc khaùc ñeå khaûm cho eâ-phoùt vaø baûng ñeo ngöïc; 35:28 daàu thaép ñeøn, caùc höông lieäu ñeå cheá daàu xöùc vaø daàu thôm. 35:29 Caû daân Y-sô-ra-eân, nam hay nöơ, phaøm ai coù loøng caûm ñoäng xui cho ḿnh t́nh nguyeän quyeân vaøo caùc coâng vieäc Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën nôi Moâi-se, ñeàu ñem daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùc leă t́nh nguyeän vaäy. 35:30 Moâi-se noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Naày Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ keâu danh Beát-sa-leâ-eân, con trai cuûa U-ri, chaùu cuûa Hu-rô, trong chi phaùi Giu-ña. 35:31 Ngaøi phuù cho ngöôøi ñaày daăy Thaàn cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, söï khoân ngoan, söï thoâng saùng, vaø söï hieåu bieát, ñeå laøm moïi thöù ngheà thôï, 35:32 ñaëng baøy ra vaø laøm ñoà vaøng, baïc vaø ñoàng, 35:33 ñaëng khaéc vaø khaûm caùc thöù ngoïc, ñaëng chaïm caây laøm caùc ñoà kheùo leùo. 35:34 Ngaøi laïi phuù cho ngöôøi taøi daïy doă, vaø cuơng ñoàng ban cho OÂ-hoâ-li-aùp, con cuûa A-hi-sa-maïc, trong chi phaùi Ñan nöơa; 35:35 Ngaøi phuù cho hai ngöôøi ñoù ñaày söï khoân ngoan ñaëng laøm caùc coâng ngheä veà thôï theâu, thôï deät nhieàu maøu, töùc laø maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ṃn; ñeå baøy ra vaø laøm caùc thöù coâng ngheä kheùo.

Xuất Ê-díp-tô Ký 36

1:1 Beát-sa-leâ-eân, OÂ-hoâ-li-aùp vaø caùc ngöôøi khoân kheùo, töùc laø ngöôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phuù cho söï khoân ngoan vaø söï thoâng saùng ñaëng laøm caùc coâng vieäc ṇ̃nh duøng veà vieäc teá leă nôi thaùnh, ñeàu laøm moïi vieäc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 36:2 Vaäy, Moâi-se beøn goïi Beát-sa-leâ-eân, OÂ-hoâ-li-aùp, vaø caùc ngöôøi khoân kheùo maø trong loøng hoï Ñöùc Gieâ-hoâ-va phuù söï thoâng saùng cuøng caùc ngöôøi coù loøng caûm ñoäng xui ḿnh ñeán gaàn, ñaëng laøm coâng vieäc. 36:3 Tröôùc maët Moâi-se, hoï thaâu caùc leă vaät cuûa daân Y-sô-ra-eân ñaơ ñem ñeán, ñeå laøm caùc coâng vieäc ṇ̃nh duøng vaø söï teá leă nôi thaùnh. Nhöng moăi buoåi sôùm mai, daân söï laïi ñem ñeán leă vaät t́nh nguyeän nöơa. 36:4 Theá th́, caùc ngöôøi khoân kheùo laøm moïi coâng vieäc cuûa nôi thaùnh, ñeàu taïm ñ́nh, 36:5 ñeán noăi cuøng Moâi-se raèng: Daân söï ñem ñeán dö boäi phaàn ñaëng laøm caùc coâng vieäc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 36:6 Theo ḷnh truyeàn cuûa Moâi-se, hoï beøn ñi rao töø traïi quaân raèng: Baát kyø ngöôøi nam hay nöơ, chôù laøm coâng vieäc veà leă vaät cuûa nôi thaùnh nöơa! Vaäy hoï caám daân söï khoâng cho ñem ñeán chi theâm nöơa heát. 36:7 V́ ñaơ ñuû caùc vaät lieäu ñaëng laøm heát thaûy coâng vieäc, cho ñeán ñoăi coøn dö laïi nöơa. 36:8 Caùc ngöôøi khoân kheùo trong voøng nhöơng ngöôøi laøm coâng vieäc, duøng möôøi böùc maøn baèng vaûi gai ñaäu ṃn, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, theâu h́nh cheâ-ru-bin cöïc xaûo, maø döïng ñeàn taïm. 36:9 Moăi böùc maøn ñeàu daøi hai möôi taùm thöôùc, roäng boán thöôùc; caùc böùc ñeàu ñoàng côơ nhau. 36:10 Hoï keát moăi naêm böùc maøn dính laïi nhau; 36:11 thaét voøng baèng chæ tím nôi trieâng cuûa böùc maøn thöù nhaát, ôû ñaàu böùc nguyeân; vaø cuơng laøm nhö vaäy cho trieâng cuûa böùc maøn ôû nôi choùt trong böùc nguyeân thöù nh́. 36:12 Hoï thaét naêm chuïc voøng theo trieâng cuûa böùc maøn ôû ñaàu cuûa böùc nguyeân thöù nhaát, vaø naêm chuïc voøng theo trieâng böùc maøn ôû choùt cuûa böùc nguyeân thöù nh́; caùc voøng ñoái nhau. 36:13 Ñoaïn cheá naêm chuïc caùi moùc baèng vaøng, moùc böùc naày vôùi böùc kia, ñeå cho ñeàn taïm keát laïi thaønh moät. 36:14 Keá ñoù, hoï duøng loâng deâ keát möôøi moät böùc maøn, ñeå laøm bong treân ñeàn taïm. 36:15 Beà daøi moăi böùc maøn ba möôi thöôùc, beà roäng boán thöôùc: möôøi moät böùc maøn ñeàu ñoàng côơ nhau. 36:16 Hoï keát naêm böùc maøn rieâng ra; vaø saùu böùc maøn khaùc rieâng ra; 36:17 thaét naêm chuïc caùi voøng nôi trieâng böùc choùt cuûa böùc nguyeân thöù nhaát, vaø naêm chuïc voøng nôi trieâng böùc ôû ñaàu cuûa böùc nguyeân thöù nh́; 36:18 laøm naêm chuïc caùi moùc baèng ñoàng, moùc böùc bong hieäp laïi thaønh moät. 36:19 Hoï cuơng laøm cho ñeàn taïm moät taám laù phuû baèng da chieân ñöïc nhuoäm ñoû, vaø moät taám laø phuû baèng da caù nöôïc ñaép leân treân. 36:20 Hoï duøng vaùn baèng caây si-tim laøm vaùch cho ñeàn taïm. 36:21 Moăi taám vaùn möôøi thöôùc veà daøi, moät thöôùc röôơi beà ngang. 36:22 Moăi taám coù hai caùi moäng lieân nhau: caû vaùn ñeàn taïm ñeàu laøm moät caùch. 36:23 Vaäy, hoï laøm vaùn cho ñeàn taïm: hai chuïc taám veà phía nam; 36:24 döôùi hai chuïc taám laøm boán chuïc loă moäng baèng baïc: döôùi moăi taám coù hai loă moäng, ñeå cḥu hai caùi moäng. 36:25 Hoï cuơng laøm hai chuïc taám vaùn ôû phía baéc ñeàn taïm, 36:26 vaø boán chuïc loă moäng baèng baïc; döôùi moăi taám coù hai loă moäng. 36:27 Veà phía ñaèng sau cuûa ñeàn taïm, töùc laø phía taây, hoï laøm saùu taám vaùn, 36:28 vaø veà hai goùc sau th́ laøm hai taám vaùn. 36:29 Hai taám vaùn goùc ra khít vôùi nhau töø döôùi chí treân bôûi moät caùi khoen ôû nôi ñaàu; hai goùc hai beân ñeàu laøm nhö vaäy. 36:30 Theá th́, coù taùm taám vaùn vaø möôøi saùu loă moäng baèng baïc, döôùi moăi taám coù hai loă moäng. 36:31 Hoï laøm naêm caây xaø ngang baèng goă si-tim caëp maáy taám vaùn veà phía beân naày cuûa ñeàn taïm, 36:32 naêm caây xaø ngang khaùc veà phía beân kia, vaø naêm caây xaø ngang khaùc nöơa veà phía sau ñeàn taïm, töùc laø phía taây. 36:33 Hoï laøm caây xaø ngang giöơa, ñaëng loøn qua thaân giöơa caùc taám vaùn töø ñaàu naày ñeán ñaàu kia, 36:34 vaø boïc vaøng maáy taám vaùn. Hoï laøm caùc khoen cuûa vaùn baèng vaøng, ñaëng xoû xaø ngang qua, vaø boïc vaøng caùc caây xaø ngang. 36:35 Hoï laïi cheá moät böùc maøn baèng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn, theâu h́nh cheâ-ru-bin cöïc xaûo, 36:36 roài laøm boán caây truï baèng goă si-tim, boïc vaøng, cuøng ñinh baèng vaøng; ñuùc boán loă truï baèng baïc cho maáy caây truï ñoù. 36:37 Hoï cuơng cheá cho cöûa vaøo Traïi moät taám maøn baèng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn: aáy laø moät coâng vieäc theâu thuøa. 36:38 Hoï cuơng laøm naêm caây truï cuøng ñinh, roài boïc vaøng treân ñaàu truï, vaø caùc caây nuoâng; coøn naêm loă truï th́ baèng ñoàng.

Xuất Ê-díp-tô Ký 37

1:1 Ñoaïn, Beát-sa-leâ-eân ñoùng hoøm baèng caây si-tim, beà daøi hai thöôùc röôơi, beà ngang moät thöôùc röôơi, vaø beà cao moät thöôùc röôơi. 37:2 Ngöôøi boïc vaøng roøng beà trong vaø beà ngoaøi, cuøng chaïy ñöôøng vieàn chung quanh. 37:3 Ñuùc boán caùi khoen vaøng ñaëng gaén boán goùc: hai caùi beân hoâng naày, hai caùi beân hoâng kia. 37:4 Ngöôøi cuơng chuoát caùc ñoøn baèng caây si-tim, boïc vaøng; 37:5 roài xoû ñoøn ñoù vaøo khoen hai beân hoâng, ñaëng khieâng hoøm. 37:6 Ngöôøi cuơng laøm moät caùi naép thi aân baèng vaøng roøng, beà daøi hai thöôùc röôơi, beà ngang moät thöôùc röôơi. 37:7 Laøm hai töôïng cheâ-ru-bin baèng vaøng ñaùnh giaùt ñeå nôi hai ñaàu naép thi aân, 37:8 moät töôïng ôû ñaàu naày vaø moät töôïng ôû ñaàu kia, loù ra nôi hai ñaàu naép. 37:9 Hai cheâ-ru-bin seø caùnh ra che treân naép thi aân, ñoái dieän nhau vaø xaây maët vaøo naép thi aân. 37:10 Ngöôøi cuơng ñoùng moät caùi baøn baèng caây si-tim; beà daøi hai thöôùc, beà ngang moät thöôùc, beà cao moät thöôùc röôơi; 37:11 boïc baèng vaøng roøng, vaø chaïy moät ñöôøng vieàn chung quanh. 37:12 Laïi cuøng leân be cho töù vi baøn cao chöøng boán ngoùn tay, vaø chaïy cho be moät ñöôøng vieàn vaøng. 37:13 Ngöôøi ñuùc boán caùi khoen vaøng tra vaøo boán goùc, taïi nôi chaân baøn. 37:14 Caùc khoen ôû gaàn nôi be ñeå xoû ñoøn vaøo, ñaëng khieâng baøn; 37:15 ngöôøi chuoát ñoøn baèng caây si-tim, boïc vaøng, ñaëng khieâng baøn. 37:16 Laïi cuơng laáy vaøng roøng maø laøm caùc ñoà duøng baøy treân baøn: dóa, cheùn, ly, vaø chaäu, ñeå duøng laøm leă quaùn. 37:17 Ngöôøi cuơng laøm chaân ñeøn baèng vaøng roøng; caùi chaân, caùi thaân, caùi ñaøi, caùi baàu, vaø caùi hoa ñeàu laøm ra baèng vaøng ñaùnh giaùt. 37:18 Hai beân thaân ñeøn coù saùu nhaùnh nöùt ra, ba nhaùnh ôû beân naày vaø ba nhaùnh ôû beân kia. 37:19 Trong saùu nhaùnh nöùt ra treân thaân chaân ñeøn, moăi nhaùnh ñeàu coù ba caùi ñaøi h́nh nhö hoät haïnh nhaân, cuøng baàu vaø hoa. 37:20 Treân thaân chaân ñeøn laïi cuơng coù boán caùi ñaøi h́nh nhö hoät haïnh nhaân, cuøng baàu vaø hoa. 37:21 Trong saùu nhaùnh töø thaân chaân ñeøn nöùt ra, heă cöù moăi hai nhaùnh, th́ döôùi coù moät caùi baàu. 37:22 Baàu vaø nhaønh cuûa chaân ñeøn ñeàu baèng vaøng roøng nguyeân mieáng ñaùnh giaùt. 37:23 Ngöôøi cuơng laøm baûy caùi theáp ñeøn, keùo baét tim vaø ñoà ñöïng taøn baèng vaøng roøng. 37:24 Ngöôøi duøng moät ta laâng vaøng roøng, maø laøm chaân ñeøn vaø caùc ñoà phuï tuøng cuûa chaân ñeøn. 37:25 Ngöôøi cuơng ñoùng moät caùi baøn thôø xoâng höông baèng caây si-tim, h́nh vuoâng, beà daøi moät thöôùc, beà ngang moät thöôùc, vaø beà cao hai thöôùc. Baøn thôø coù boán söøng loù ra. 37:26 Ngöôøi boïc vaøng roøng treân maët, boán caïnh chung quanh vaø caùc söøng; töù vi cuơng chaïy döôøng vieàn vaøng. 37:27 Döôùi ñöôøng vieàn ñoù, nôi hai beân goùc, ngöôøi laøm hai caùi khoen vaøng ñeå xoû ñoøn, ñaëng khieâng. 37:28 Ngöôøi chuoát ñoøn baèng caây si-tim vaø boïc vaøng. 37:29 Ngöôøi cuơng cheá daàu thaùnh ñeå xöùc, vaø höông thanh saïch baèng caùc höông lieäu theo ngheà thôï cheá höông.

Xuất Ê-díp-tô Ký 38

1:1 Ngöôøi cuơng ñoùng baøn thôø veà cuûa leă thieâu baèng caây si-tim, h́nh vuoâng, beà daøi naêm thöôùc, beà ngang naêm thöôùc vaø beà cao ba thöôùc. 38:2 Ngöôøi laøm nôi boán goùc baøn thôø nhöơng söøng loù ra, boïc ñoàng. 38:3 Roài laøm caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø baèng ñoàng: chaûo nhoû, vaù, aûng, næa, vaø b́nh höông. 38:4 Laïi laøm moät taám raù baèng löôùi ñoàng ñeå döôùi thaønh baøn thôø, töø chaân leân ñeán ngang giöơa, 38:5 vaø ñuùc caùi khoen cho boán goùc raù löôùi ñoàng, ñaëng xoû ñoøn khieâng. 38:6 Ñoaïn, chuoát ñoøn khieâng baèng caây si-tim, vaø boïc ñoàng; 38:7 xoû ñoøn vaøo khoen nôi hai beân baøn thôø, ñaëng khieâng baøn ñi. Ngöôøi ñoùng baøn thôø baèng vaùn, troáng boäng. 38:8 Ngöôøi duøng caùc taám göông cuûa maáy ngöôøi ñaøn baø haàu vieäc nôi cöûa hoäi maïc, cheá ra moät caùi thuøng vaø chaân thuøng baèng ñoàng. 38:9 Ngöôøi cuơng laøm haønh lang: veà phía nam maáy böùc boá vi cuûa haønh lang baèng vaûi gai ñaäu ṃn, daøi traêm thöôùc; 38:10 hai chuïc caây truï vaø hai chuïc loă truï baèng ñoàng, ñinh vaø nuoâng truï baèng baïc. 38:11 Veà phía baéc, cuơng moät traêm thöôùc boá vi, hai chuïc caây truï vaø hai chuïc loă truï baèng ñoàng, ñinh vaø nuoâng truï baèng baïc. 38:12 Veà phía taây, naêm chuïc thöôùc boá vi, möôøi caây truï, vaø möôøi loă truï baèng ñoàng, ñinh vaø nuoâng truï baèng baïc. 38:13 Veà phía tröôùc, laø phía ñoâng, cuơng naêm chuïc thöôùc: 38:14 nghóa laø beân höơu cuûa haønh lang möôøi laêm thöôùc boá vi ba caây truï vaø ba loă truï; 38:15 beân taû cuûa haønh lang cuơng möôøi laêm thöôùc boá vi, ba caây truï vaø ba loă truï. 38:16 Heát thaûy boá vi cuûa haønh lang ôû chung quanh ñeàu baèng vaûi gai ñaäu ṃn; 38:17 caùc loă truï baèng ñoàng, ñinh, nuoâng baèng baïc, vaø ñaàu truï boïc baïc. Heát thaûy truï cuûa haønh lang ñeàu nhôø coù nuoâng baïc chaép vôùi nhau. 38:18 Taám maøn nôi cöûa haønh lang laøm theâu thuøa baèng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn; beà daøi hai chuïc thöôùc, beà cao (tuøy theo beà khoå cuûa vaûi) naêm thöôùc, ñoàng côơ vôùi beà cao cuûa caùc boá vi chung quanh haønh lang. 38:19 Boán caây truï vaø boán loă truï baèng ñoàng, ñinh, ñoà boïc ñaàu truï, vaø nhöơng nuoâng ñeàu baèng baïc. 38:20 Caùc noïc cuûa ñeàn taïm vaø cuûa haønh lang chung quanh ñeàu baèng ñoàng. 38:21 Ñaây laø soå toång coäng veà ñeàn taïm, laø ñeàn taïm chöùng côù theo ḷnh truyeàn cuûa Moâi-se bieåu ngöôøi Leâ-vi laøm ra, nhôø Y-tha-ma, con trai cuûa thaày teá leă caû A-roân, cai quaûn. 38:22 Beát-sa-leâ-eân, con trai U-ri, chaùu Hu-rô, thuoäc veà chi phaùi Giu-ña, laøm theo moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se, 38:23 vaø keû giuùp ngöôøi laø OÂ-hoâ-li-aùp, con trai A-hi-sa-maïc, thuoäc veà chi phaùi Ñan, laøm thôï chaïm, keû baøy veơ, thôï theâu thuøa baèng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø baèng chæ gai ṃn. 38:24 Heát thaûy vaøng ñaơ hieäp duøng vaøo caùc coâng vieäc nôi thaùnh (aáy laø vaøng daâng) ñöôïc hai möôi chín ta laâng, baûy traêm ba chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh. 38:25 Baïc cuûa maáy ngöôøi hoäi chuùng coù keå soå toång coäng ñöôïc moät traêm ta laâng, moät ngaøn baûy traêm baûy möôi laêm sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh. 38:26 Heát thaûy ngöôøi naøo coù keå soå, töø hai möôi tuoåi saép leân, nghóa laø saùu traêm ba ngaøn naêm traêm naêm chuïc ngöôøi, moăi ngöôøi noäp nöûa sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh. 38:27 Vaäy, phaûi moät traêm ta laâng baïc ñaëng ñuùc caùc loă truï cuûa nôi thaùnh, vaø loă truï maøn; moät traêm ta laâng cho moät traêm loă truï, töùc moät ta laâng vaøo moăi loă truï. 38:28 Coøn moät ngaøn baûy traêm baûy möôi laêm sieác-lô dö laïi, th́ duøng laøm ñinh truï, boïc ñaàu truï vaø laáy nuoâng chaép caùc truï vôùi nhau. 38:29 Ñoàng ñem daâng coäng ñöôïc baûy chuïc ta laâng, hai ngaøn boán traêm sieác-lô. 38:30 Hoï duøng ñoàng ñoù laøm loă truï cuûa cöûa hoäi maïc, baøn thôø baèng ñoàng, raù baèng ñoàng, caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø; 38:31 caùc loă truï cuûa haønh lang chung quanh, caùc loă truï cuûa cöûa haønh lang, caùc noïc cuûa ñeàn taïm, vaø caùc noïc cuûa haønh lang chung quanh.

Xuất Ê-díp-tô Ký 39

1:1 Hoï duøng chæ maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm maø cheá boä aùo ṇ̃nh cho söï teá leă trong nôi thaùnh, vaø boä aùo thaùnh cho A-roân, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:2 Vaäy, hoï cheá eâ-phoùt baèng kim tuyeán, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø vaûi gai ñaäu ṃn. 39:3 Hoï caêng vaøng laù ra, caét thaønh sôïi chæ maø xen cuøng chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø chæ gai ṃn, cheá thaät cöïc xaûo. 39:4 Hoï may hai ñai vai eâ-phoùt, ñaâu hai ñaàu dính laïi. 39:5 Ñai ñeå coät eâ-phoùt, phía ngoaøi, laøm nguyeân mieáng moät y nhö coâng vieäc cuûa eâ-phoùt: baèng kim tuyeán, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø baèng chæ gai ñaäu ṃn, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:6 Hoï khaûm trong khuoân vaøng caùc bích ngoïc coù khaéc teân caùc chi phaùi Y-sô-ra-eân, nhö ngöôøi ta khaéc con daáu. 39:7 Hoï ñeå caùc ngoïc ñoù treân ñai vai eâ-phoùt ñaëng laøm ngoïc kyû nieäm veà daân Y-sô-ra-eân, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn daën Moâi-se. 39:8 Hoï cuơng cheá baûng ñeo ngöïc cöïc xaûo, nhö coâng vieäc eâ-phoùt: baèng kim tuyeán, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, vaø chæ gai ñaäu ṃn. 39:9 Baûng ñeo ngöïc may loùt, h́nh vuoâng, beà daøi moät em-ban, beà ngang moät em-ban. 39:10 Hoï nhaän boán haøng ngoïc: haøng thöù nhaát, ngoïc maơ naơo, ngoïc hoàng bích, vaø ngoïc luïc böûu; 39:11 haøng thöù nh́, ngoïc phæ tuùy, ngoïc lam böûu, vaø ngoïc kim cöông; 39:12 haøng thöù ba, ngoïc hoàng böûu, ngoïc baïch maơ naơo, vaø ngoïc töû tinh; 39:13 haøng thöù tö, ngoïc huyønh bích, ngoïc hoàng maơ naơo, vaø bích ngoïc. Caùc ngoïc naày ñeàu khaûm vaøng. 39:14 Soá ngoïc laø möôøi hai, tuøy theo soá danh cuûa caùc con trai Y-sô-ra-eân. Moăi vieân ngoïc coù khaéc moät teân trong möôøi hai chi phaùi Y-sô-ra-eân nhö ngöôøi ta khaéc con daáu. 39:15 Ñoaïn, treân baûng ñeo ngöïc hoï cheá caùc sôïi chuyeàn baèng vaøng roøng, ñaùnh laïi nhö h́nh daây. 39:16 Cuơng laøm hai caùi moùc vaø hai caùi khoanh baèng vaøng, ñeå hai khoanh nôi hai goùc ñaàu baûng ñeo ngöïc; 39:17 cuøng coät hai sôïi chuyeàn vaøng vaøo hai khoanh ñoù. 39:18 Roài chuyeàn hai ñaàu cuûa hai sôïi chuyeàn vaøo moùc gaøi nôi ñai vai eâ-phoùt, veà phía tröôùc ngöïc. 39:19 Cuơng laøm hai khoanh vaøng khaùc ñeå vaøo hai goùc ñaàu döôùi cuûa baûng ñeo ngöïc, veà phía trong eâ-phoùt. 39:20 Laïi laøm hai khoanh vaøng khaùc nöơa ñeå nôi ñaàu döôùi cuûa hai ñai vai eâ-phoùt, veà phía tröôùc, ôû treân ñai, gaàn choă giaùp moái. 39:21 Hoï laáy moät sôïi daây maøu tím, coät hai caùi khoanh cuûa baûng ñeo ngöïc laïi cuøng hai caùi khoanh eâ-phoùt, haàu cho noù dính vôùi ñai vaø ñöøng rôùt khoûi eâ-phoùt, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:22 Hoï cuơng cheá aùo daøi cuûa eâ-phoùt baèng vaûi thöôøng toaøn maøu tím. 39:23 Coå ñeå troøng ñaàu vaøo, ôû veà chính giöơa aùo, nhö loă aùo giaùp, coù vieàn chung quanh cho khoûi teùt. 39:24 Nôi troân aùo, thaét nhöơng traùi löïu baèng chæ xe ṃn maøu tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm; 39:25 laïi laøm chuoâng nhoû baèng vaøng roøng, gaén giöơa hai traùi löïu, voøng theo chung quanh troân aùo; 39:26 cöù moät traùi löïu, keá moät caùi chuoâng nhoû, voøng theo chung quanh troân aùo duøng ñeå haàu vieäc, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:27 Hoï cuơng cheá aùo laù maëc trong baèng vaûi gai ṃn, deät thöôøng, cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi; 39:28 luoân caùi muơ, ñoà trang söùc cuûa muơ, vaø quaàn loùt trong, ñeàu baèng vaûi gai ñaäu ṃn; 39:29 cuøng caùi ñai baèng vaûi gai ñaäu ṃn, chæ tím, ñoû ñieàu, ñoû saëm, coù theâu, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:30 Hoï cuơng duøng vaøng laù roøng cheá caùi theû thaùnh, khaéc treân ñoù nhö ngöôøi ta khaéc con daáu, raèng: Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va! 39:31 Roài laáy moät sôïi daây tím ñaëng coät ñeå treân muơ, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:32 Caùc coâng vieäc cuûa ñeàn taïm vaø hoäi maïc laøm xong laø nhö vaäy. Daân Y-sô-ra-eân laøm y nhö moïi lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 39:33 Hoï ñem ñeàn taïm ñeán cho Moâi-se: Traïi vaø caùc ñoà phuï tuøng cuûa Traïi, noïc, vaùn, xaø ngang, truï vaø loă truï; 39:34 bong da chieân ñöïc nhuoäm ñoû, bong da caù nöôïc vaø caùi maøn; 39:35 hoøm baûng chöùng vaø ñoøn khieâng, cuøng naép thi aân; 39:36 baøn vaø ñoà phuï tuøng cuûa baøn cuøng baùnh traàn thieát; 39:37 chaân ñeøn baèng vaøng roøng, theáp ñeøn ñaơ saép saün, caùc ñoà phuï tuøng cuûa chaân ñeøn vaø daàu thaép, 39:38 baøn thôø baèng vaøng, daàu xöùc, höông lieäu, taám maøn cuûa cöûa Traïi; 39:39 baøn thôø baèng ñoàng vaø raù ñoàng, ñoøn khieâng, caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø, thuøng vaø chaân thuøng; 39:40 caùc boá vi cuûa haønh lang, truï, loă truï, maøn cuûa cöûa haønh lang, daây, noïc, heát thaûy ñoà phuï tuøng veà vieäc teá leă cuûa ñeàn taïm; 39:41 boä aùo leă ñaëng haàu vieäc trong nôi thaùnh, boä aùo thaùnh cho A-roân, thaày teá leă caû, vaø boä aùo cuûa caùc con trai ngöôøi ñeå laøm chöùc teá leă. 39:42 Daân Y-sô-ra-eân laøm moïi coâng vieäc naày y nhö maïng ḷnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn cho Moâi-se. 39:43 Moâi-se xem caùc coâng vieäc laøm, thaáy hoï ñeàu laøm y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën; ñoaïn Moâi-se chuùc phöôùc cho hoï.

Xuất Ê-díp-tô Ký 40

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 40:2 Ngaøy moàng moät thaùng gieâng, ngöôi seơ döïng ñeàn taïm. 40:3 Haơy ñeå trong ñoù caùi hoøm baûng chöùng, roài laáy maøn phuû laïi. 40:4 Cuơng haơy ñem baøn ñeán, chöng baøy caùc ñoà treân baøn cho coù thöù töï, cuøng chaân ñeøn vaø thaép caùc ñeøn; 40:5 cuơng haơy ñeå baøn thôø baèng vaøng duøng xoâng höông tröôùc hoøm baûng chöùng, roài xuû taám maøn nôi cöûa ñeàn taïm. 40:6 Cuơng haơy ñeå baøn thôø veà cuûa leă thieâu ñaèng tröôùc cöûa ñeàn taïm; 40:7 vaø ñeå caùi thuøng ôû giöơa khoaûng hoäi maïc vaø baøn thôø; roài ñoå nöôùc vaøo; 40:8 laïi chöøa haønh lang chung quanh vaø xuû taám maøn nôi cöûa haønh lang. 40:9 Ñoaïn, ngöôi haơy laáy daàu xöùc maø xöùc ñeàn taïm vaø caùc ñoà ñeå trong ñoù; bieät rieâng ñeàn taïm ra thaùnh, th́ seơ laøm thaùnh vaäy. 40:10 Cuơng haơy xöùc daàu baøn thôø veà cuûa leă thieâu, vaø caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø; roài bieät rieâng ra thaùnh, th́ baøn thôø seơ laøm raát thaùnh. 40:11 Cuơng haơy xöùc daàu cho thuøng vaø chaân thuøng; bieät thuøng rieâng ra thaùnh. 40:12 Ñoaïn, haơy daăn A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi ñeán gaàn cöûa hoäi maïc, roài taém hoï trong nöôùc. 40:13 Ngöôi haơy maëc aùo thaùnh cho A-roân, xöùc daàu vaø bieät ngöôøi rieâng ra thaùnh; vaäy ngöôøi seơ laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. 40:14 Haơy daăn caùc con trai ngöôøi ñeán gaàn, roài maëc aùo laù cho hoï; 40:15 xöùc daàu cho nhö ngöôi ñaơ xöùc cho cha hoï, th́ hoï seơ laøm chöùc teá leă tröôùc maët ta. Söï xöùc daàu seơ phong cho hoï chöùc teá leă maơi maơi traûi qua caùc ñôøi. 40:16 Moâi-se laøm y nhö moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh. 40:17 Ñeán ngaøy moàng moät thaùng gieâng veà naêm thöù hai, th́ ñeàn taïm ñaơ döïng. 40:18 Moâi-se döïng ñeàn taïm, ñeå maáy loă truï, ñoùng vaùn, thaû xaø ngang vaø döïng truï. 40:19 Ngöôøi caêng bong treân ñeàn taïm, roài traûi laù phuû bong leân treân, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:20 Ñoaïn, ngöôøi cuơng laáy baûng chöùng, ñeå trong hoøm, xoû ñoøn khieâng vaøo, ñeå naép thi aân leân treân hoøm. 40:21 Ngöôøi khieâng hoøm vaøo ñeàn taïm vaø treo maøn ñeå che choă chí thaùnh, phuû hoøm baûng chöùng laïi, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:22 Ngöôøi cuơng ñeå caùi baøn trong hoäi maïc, veà phía baéc ñeàn taïm ôû ngoaøi böùc maøn; 40:23 roài saép moät haøng baùnh ôû treân, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö lôøi Ngaøi ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:24 Ñeå chaân ñeøn trong hoäi maïc veà phía nam, ñoái dieän cuøng caùi baøn. 40:25 Ngöôøi thaép ñeøn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö lôøi Ngaøi ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:26 Ñeå baøn thôø baèng vaøng tröôùc böùc maøn trong hoäi maïc; 40:27 treân ñoù ngöôøi xoâng höông, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:28 Ngöôøi cuơng xuû maøn nôi cöûa ñeàn taïm. 40:29 Ñoaïn, ngöôøi ñeå baøn thôø veà cuûa leă thieâu nôi cöûa ñeàn taïm, daâng treân ñoù cuûa leă thieâu vaø cuûa leă chay, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:30 Cuơng ñeå thuøng veà giöơa khoaûng hoäi maïc vaø baøn thôø, cuøng ñoå nöôùc vaøo ñaëng taém röûa; 40:31 Moâi-se, A-roân cuøng caùc con trai cuûa A-roân, röûa tay vaø chaân ḿnh vaøo ñoù. 40:32 Khi naøo hoï vaøo hoäi maïc vaø laïi gaàn baøn thôø th́ röûa ḿnh, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 40:33 Chung quanh ñeàn taïm vaø baøn thôø, ngöôøi cuơng chöøa haønh lang, vaø xuû maøn nôi cöûa haønh lang. Aáy, Moâi-se laøm xong coâng vieäc laø nhö vaäy. 40:34 Aùng maây bao phuû hoäi maïc vaø söï vinh hieån cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaày daăy ñeàn taïm, 40:35 cho ñeán noăi Moâi-se vaøo chaúng ñaëng, v́ aùng maây bao phuû ôû treân vaø söï vinh hieån cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaày daăy ñeàn taïm. 40:36 Vaû, trong caùc söï haønh tŕnh cuûa daân Y-sô-ra-eân, khi naøo aùng maây töø ñeàn taïm ngöï leân th́ hoï ra ñi; 40:37 coøn neáu aùng maây khoâng ngöï leân th́ hoï cuơng khoâng ñi, cho ñeán ngaøy naøo aùng maây ngöï leân. 40:38 V́ trong caùc söï haønh tŕnh cuûa daân Y-sô-ra-eân, th́ aùng maây cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû treân ñeàn taïm ban ngaøy, vaø coù löûa ôû treân ñoù ban ñeâm hieän tröôùc maët caû daân Y-sô-ra-eân.

Lê-vi Ký 1

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø trong hoäi maïc goïi Moâi-se maø phaùn raèng: 1:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi ngöôøi naøo trong voøng caùc ngöôi daâng cuûa leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi daâng suùc vaät, hoaëc boø, hoaëc chieân. 1:3 Neáu leă vaät cuûa ngöôi laø cuûa leă thieâu baèng boø, th́ phaûi duøng con ñöïc khoâng t́ vít, daâng leân taïi cöûa hoäi maïc, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå ñöôïc Ngaøi ñeïp loøng nhaäm laáy. 1:4 Ngöôi seơ nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh, noù seơ ñöôïc nhaäm theá cho, haàu chuoäc toäi cho ngöôøi. 1:5 Ñoaïn, ngöôøi seơ gieát boø tô tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, roài caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă, seơ daâng huyeát leân, vaø röôùi chung quanh treân baøn thôø taïi nôi cöûa hoäi maïc. 1:6 Keá ñoù, loät da con sinh, vaø saû tḥt ra töøng mieáng. 1:7 Caùc con trai thaày teá leă A-roân seơ chaâm löûa treân baøn thôø, chaát cuûi chuïm löûa; 1:8 roài caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă saép caùc mieáng tḥt, ñaàu vaø môơ leân treân cuûi ñaơ chuïm löûa nôi baøn thôø. 1:9 Ngöôøi seơ laáy nöôùc röûa boä loøng vaø gioø, roài thaáy teá leă ñem heát moïi phaàn xoâng nôi baøn thôø; aáy laø cuûa leă thieâu, töùc moät cuûa leă duøng löơa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 1:10 Neáu leă vaät ngöôøi laø cuûa leă thieâu baèng suùc vaät nhoû, hoaëc chieân hay deâ, th́ phaûi daâng moät con ñöïc khoâng t́ vít, 1:11 gieát noù nôi höôùng baéc cuûa baøn thôø, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; roài caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă, seơ röôùi huyeát chung quanh treân baøn thôø; 1:12 saû tḥt töøng mieáng, ñeå rieâng ñaàu vaø môơ ra; thaày teá leă seơ chaát caùc phaàn ñoù treân cuûi ñaơ chuïm löûa nôi baøn thôø. 1:13 Ngöôøi seơ laáy nöôùc röûa boä loøng vaø gioø; ñoaïn thaày teá leă daâng vaø xoâng heát moïi phaàn treân baøn thôø; aáy laø cuûa leă thieâu, töùc moät cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 1:14 Neáu leă vaät ngöôøi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø moät cuûa leă thieâu baèng chim, th́ phaûi duøng cu ñaát hay laø boø caâu con. 1:15 Thaày teá leă seơ ñem noù ñeán baøn thôø, vaën röùt ñaàu ra, roài xoâng treân baøn thôø; vaét huyeát chaûy nôi caïnh baøn thôø. 1:16 Ngöôøi seơ gôơ laáy caùi dieàu vaø nhoå loâng, lieäng gaàn baøn thôø, veà höôùng ñoâng, laø choă ñoå tro; 1:17 ñoaïn xeù noù ra taïi nôi hai caùnh, nhöng khoâng cho rôøi, roài thaày teá leă seơ ñem xoâng treân baøn thôø, taïi treân cuûi ñaơ chuïm löûa; aáy laø cuûa leă thieâu, töùc moät cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Lê-vi Ký 2

1:1 Khi naøo ai daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät cuûa leă chay, th́ leă vaät ngöôøi phaûi baèng boät loïc coù cheá daàu, vaø ñeå nhuơ höông leân treân. 2:2 Ngöôøi seơ ñem ñeán cho caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă; thaày teá leă seơ laáy moät naém boät loïc cheá daàu vaø heát thaûy nhuơ höông, ñem xoâng laøm kyû nieäm treân baøn thôø; aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 2:3 Phaàn chi trong cuûa leă chay coøn laïi seơ thuoäc veà A-roân vaø caùc con trai ngöôøi; aáy laø moät vaät chí thaùnh trong caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 2:4 Khi naøo ngöôi duøng vaät chi haáp loø laøm cuûa leă chay, th́ phaûi laáy boät ṃn laøm baùnh nhoû khoâng men nhoài daàu, vaø baùnh traùng khoâng men thoa daàu. 2:5 Neáu ngöôi duøng vaät chieân trong chaûo ñaëng laøm cuûa leă chay, th́ phaûi baèng boät ṃn khoâng pha men, nhoài vôùi daàu, 2:6 beû ra töø mieáng vaø cheá daàu treân. Aáy laø cuûa leă chay. 2:7 Neáu ngöôi duøng vaät chieân trong chaûo lôùn ñaëng laøm cuûa leă chay, th́ phaûi baèng boät ṃn vôùi daàu. 2:8 Cuûa leă chay ñaơ saém söûa nhö caùch naày, ngöôi seơ ñem daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, giao cho thaày teá leă, vaø ngöôi seơ ñem ñeán baøn thôø. 2:9 Thaày teá leă seơ laáy ra phaàn phaûi daâng laøm kyû nieäm, xoâng treân baøn thôø; aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 2:10 Phaàn chi trong cuûa leă chay coøn laïi seơ thuoäc veà A-roân vaø caùc con trai ngöôøi; aáy laø moät vaät chí thaùnh trong caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 2:11 Heă cuûa leă chay caùc ngöôi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ chôù daâng vôùi men; v́ caùc ngöôi chôù duøng men hay maät xoâng vôùi cuûa leă chi duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 2:12 Caùc ngöôi ñöôïc daâng nhöơng vaät ñoù cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhö cuûa leă ñaàu muøa; nhöng chaúng neân ñoát treân baøn thôø nhö cuûa leă coù muøi thôm. 2:13 Phaûi neâm muoái caùc cuûa leă chay; chôù neân daâng leân thieáu muoái; v́ muoái laø daáu hieäu veà söï giao öôùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laäp cuøng ngöôi; treân caùc leă vaät ngöôi phaûi daâng muoái. 2:14 Neáu ngöôi duøng hoa quaû ñaàu muøa ñaëng laøm cuûa leă chay teá Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi baèng gieù luùa rang, hoät luùa môùi taùn ra, 2:15 ñoå daàu vaøo vaø theâm nhuơ höông. Aáy laø cuûa leă chay. 2:16 Ñoaïn, thaày teá leă laáy moät phaàn hoät taùn ra vôùi daàu vaø heát thaûy nhuơ höông maø xoâng laøm kyû nieäm. Aáy laø cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Lê-vi Ký 3

1:1 Phaøm khi naøo ai daâng cuûa leă thuø aân baèng boø, hoaëc ñöïc hoaëc caùi, th́ phaûi daâng leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, khoâng t́ vít chi. 3:2 Ngöôøi seơ nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh cuûa ḿnh, roài gieát noù taïi cöûa hoäi maïc; caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă, seơ raûy huyeát chung quanh treân baøn thôø. 3:3 Do cuûa leă thuø aân naày, ngöôøi seơ daâng laøm cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, môơ chaøi vaø môơ boä loøng; 3:4 hai traùi caät, môơ treân hai traùi caät nôi caïnh hoâng, vaø taám da moûng boïc gan, gôơ gaàn nôi hai traùi caät. 3:5 Caùc con trai A-roân seơ xoâng maáy moùn ñoù nôi baøn thôø treân cuûa leă thieâu ñaơ chaát treân cuûi chuïm löûa roài; aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 3:6 Neáu ngöôøi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuûa leă thuø aân baèng chieân, hoaëc ñöïc hoaëc caùi, th́ phaûi daâng leân khoâng t́ vít chi. 3:7 V́ cuûa leă baèng chieân con th́ phaûi daâng noù leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 3:8 nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh, roài gieát noù tröôùc cöûa hoäi maïc; caùc con trai A-roân seơ raûy huyeát chung quanh treân baøn thôø. 3:9 Do cuûa leă thuø aân naày, ngöôøi phaûi daâng laøm cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, môơ vaø caùi ñuoâi nguyeân, chaët gaàn cuoái xöông soáng, môơ chaøi vaø môơ boä loøng; 3:10 hai traùi caät, môơ treân hai traùi caät nôi caïnh hoâng, vaø taám da moûng boïc gan, gôơ gaàn nôi hai traùi caät. 3:11 Thaày teá leă seơ xoâng caùc moùn ñoù treân baøn thôø; aáy laø thöïc vaät veà cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 3:12 Neáu cuûa leă ngöôøi baèng con deâ caùi, th́ phaûi daâng leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 3:13 nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh, roài gieát noù tröôùc hoäi maïc; caùc con trai A-roân seơ raûy huyeát chung quanh treân baøn thôø. 3:14 Do cuûa leă thuø aân naày, ngöôøi phaûi daâng laøm cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, môơ chaøi vaø môơ boä loøng, 3:15 hai traùi caät, môơ treân hai traùi caät nôi caïnh hoâng vaø taám da moûng boïc gan, gôơ gaàn nôi hai traùi caät. 3:16 Thaày teá leă seơ xoâng caùc moùn ñoù treân baøn thôø; aáy laø thöïc vaät veà cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm. Heát thaûy môơ ñeàu thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 3:17 Aáy ñoù laø luaät leä ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi, maëc daàu ôû nôi naøo: ngöôi chaúng neân aên môơ hay laø huyeát.

Lê-vi Ký 4

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 4:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo ai laàm lôơ maø phaïm moät trong caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laøm ñieàu chaúng neân laøm; 4:3 neáu laø thaày teá leă cḥu xöùc daàu roài maø phaïm toäi, vaø v́ côù ñoù gaây cho daân söï phaûi maéc toäi, th́ v́ toäi ḿnh ñaơ phaïm, ngöôøi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät con boø tô khoâng t́ vít chi, ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi. 4:4 Ngöôøi seơ daăn boø tô ñoù ñeán cöûa hoäi maïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhaän tay ḿnh treân ñaàu noù, roài gieát noù tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 4:5 Thaày teá leă cḥu xöùc daàu roài seơ laáy huyeát boø tô ñem vaøo trong hoäi maïc, 4:6 nhuùng ngoùn tay ḿnh trong huyeát, raûy baûy laàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñoái ngang böùc maøn nôi ñeàn thaùnh. 4:7 Ñoaïn, thaày teá leă seơ boâi huyeát treân caùc söøng cuûa baøn thôø xoâng höông ôû trong hoäi maïc, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø ñoå heát thaûy huyeát boø tô nôi chaân baøn thôø veà cuûa leă thieâu, ñeå tröôùc cöûa hoäi maïc. 4:8 Ngöôøi phaûi gôơ nhöơng môơ cuûa con boø duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, töùc laø môơ chaøi vaø môơ boä loøng, 4:9 hai traùi caät, môơ treân hai traùi caät nôi caïnh hoâng, taám da moûng boïc gan, gôơ gaàn nôi hai traùi caät, 4:10 nhö gôơ caùc phaàn naày cuûa boø tô duøng laøm cuûa leă thuø aân; roài thaày teá leă seơ xoâng caùc moùn ñoù treân baøn thôø veà cuûa leă thieâu. 4:11 Coøn da, heát thaûy tḥt, ñaàu, gioø, boä loøng vaø phaån, 4:12 töùc con boø tô nguyeân, ngöôøi phaûi ñem ra khoûi traïi quaân ñeán moät nôi tinh saïch, laø choă hoï ñoå tro, roài chaát treân cuûi nôi löûa vaø thieâu noù ñi: töùc laø thieâu noù taïi choă ñoå tro vaäy. 4:13 Neáu caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân v́ laàm lôơ phaïm moät trong caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laøm ñieàu khoâng neân laøm, maø voán khoâng töï bieát, vaø v́ côù ñoù phaûi maéc toäi; 4:14 neáu toäi phaïm aáy vöøa môùi loä ra, th́ hoäi chuùng phaûi daâng moät con boø tô ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi, daăn noù ñeán tröôùc hoäi maïc. 4:15 Caùc hoäi tröôûng phaûi nhaän tay ḿnh treân ñaàu boø tô, roài gieát noù tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 4:16 thaày teá leă cḥu xöùc daàu roài seơ ñem huyeát con boø tô vaøo hoäi maïc, 4:17 nhuùng ngoùn tay ḿnh trong huyeát, raûy baûy laàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñoái ngang böùc maøn. 4:18 Ñoaïn, ngöôøi seơ boâi huyeát treân caùc söøng cuûa baøn thôø trong hoäi maïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, roài ñoå huyeát heát döôùi chaân baøn thôø veà cuûa leă thieâu, ñeå tröôùc cöûa hoäi maïc. 4:19 Ngöôøi cuơng gôơ heát thaûy môơ ñem xoâng treân baøn thôø. 4:20 Caùch daâng con boø tô naày cuơng nhö caùch daâng con boø duøng laøm leă chuoäc toäi: aáy vaäy, thaày teá leă seơ chuoäc toäi cho hoäi chuùng vaø toäi hoäi chuùng seơ ñöôïc tha. 4:21 Ñoaïn, ngöôøi phaûi ñem con boø tô ñoù ra ngoaøi traïi quaân, thieâu ñi nhö ñaơ thieâu con boø tô tröôùc: aáy laø cuûa leă chuoäc toäi cho hoäi chuùng. 4:22 Ví baèng moät quan tröôûng naøo, v́ laăm lôơ phaïm moät trong caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, maø laøm ñieàu khoâng neân laøm, vaø v́ côù ñoù maéc toäi; 4:23 khi naøo ngöôøi ta toû ra cho quan tröôûng ñoù bieát toäi ḿnh ñaơ phaïm, th́ ngöôøi phaûi daăn ñeán laøm cuûa leă ḿnh, moät con deâ ñöïc khoâng t́ vít chi, 4:24 nhaän tay ḿnh treân ñaàu deâ ñöïc ñoù, roài gieát noù tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi nôi gieát caùc con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu: aáy laø cuûa leă chuoäc toäi. 4:25 Thaày teá leă seơ nhuùng ngoùn tay ḿnh trong huyeát cuûa con sinh teá chuoäc toäi, boâi treân caùc söøng baøn thôø veà cuûa leă thieâu, vaø ñoå huyeát döôùi chaân baøn thôø; 4:26 ñoaïn xoâng heát môơ treân baøn thôø nhö caùch xoâng môơ veà cuûa leă thuø aân. Aáy vaäy, thaày teá leă seơ chuoäc toäi cho ngöôøi, vaø toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha. 4:27 Neáu moät ngöôøi naøo trong daân chuùng, v́ laăm lôơ phaïm moät trong caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø laøm ñieàu khoâng neân laøm, vaø v́ côù ñoù phaûi maéc toäi; 4:28 khi naøo ngöôøi ta toû cho ngöôøi ñoù bieát toäi ḿnh ñaơ phaïm, th́ ngöôøi phaûi v́ côù toäi ḿnh daăn ñeán moät con deâ caùi khoâng t́ vít chi, duøng laøm cuûa leă, 4:29 nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh teá chuoäc toäi, roài gieát noù trong nôi gieát con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu. 4:30 Thaày teá leă seơ nhuùng ngoùn tay ḿnh trong huyeát, boâi treân caùc söøng baøn thôø veà cuûa leă thieâu, vaø ñoå heát huyeát döôùi chaân baøn thôø; 4:31 roài, gôơ heát môơ nhö caùch gôơ môơ veà cuûa leă thuø aân, ñem xoâng treân baøn thôø, laøm cuûa leă coù muøi thôm daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Aáy vaäy, thaày teá leă seơ chuoäc toäi cho ngöôøi ñoù, th́ toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha. 4:32 Neáu cuûa leă chuoäc toäi ngöôøi baèng chieân con, th́ phaûi daâng moät con caùi chaúng t́ vít chi, 4:33 nhaän tay ḿnh treân ñaàu con sinh teá chuoäc toäi, roài gieát noù taïi nôi gieát con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu. 4:34 Ñoaïn, thaày teá leă seơ nhuùng ngoùn tay ḿnh trong huyeát, boâi treân caùc söøng baøn thôø veà cuûa leă thieâu, vaø ñoå heát huyeát döôùi chaân baøn thôø; 4:35 gôơ heát môơ nhö caùch gôơ môơ cuûa chieân con duøng laøm cuûa leă thuø aân, ñem xoâng treân baøn thôø nhö caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Aáy vaäy, thaày teá leă seơ chuoäc toäi cho ngöôøi ñoù, th́ toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha.

Lê-vi Ký 5

1:1 Khi ngöôøi naøo laøm chöùng ḅ baét theà roài, vaø phaïm toäi v́ khoâng toû ra ñieàu ḿnh ñaơ thaáy hay laø ñaơ bieát, th́ ngöôøi ñoù seơ mang toäi ḿnh. 5:2 Khi ai seơ ñuïng ñeán moät vaät oâ ueá, hoaëc thaây cuûa con thuù nhaø khoâng tinh saïch, hoaëc thaây cuûa con thuù röøng khoâng tinh saïch, hoaëc thaây cuûa loaøi coân truøng naøo khoâng tinh saïch, maø khoâng töï bieát, th́ seơ ḅ oâ ueá vaø maéc toäi. 5:3 Khi ai, hoaëc töï bieát hay khoâng bieát, seơ ñuïng ñeán söï oâ ueá naøo cuûa loaøi ngöôøi, khoâng cöù ḅ oâ ueá caùch naøo, th́ cuơng seơ maéc toäi. 5:4 Khi ai noùi sô yù theà thoát laøm aùc hay laø laøm thieän, maëc daàu caùch naøo, tröôùc khoâng ngôø ñeán, roài sau laïi töï bieát, th́ ai ñoù seơ maéc toäi trong ñieàu naày hay laø ñieàu kia. 5:5 Vaäy, khi naøo ai maéc toäi veà moät trong caùc ñieàu naày, th́ phaûi xöng ḿnh phaïm toäi chi, 5:6 roài v́ toäi ḿnh ñaơ phaïm, daăn ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät con caùi trong baày suùc vaät nhoû, hoaëc chieân caùi hay laø deâ caùi, ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi; th́ thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi. 5:7 Neáu khoâng phöông theá lo cho coù moät chieân caùi hay laø moät deâ caùi ñöôïc, th́ phaûi v́ toäi ḿnh ñaơ phaïm, ñem ñeán cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät caëp cu hay laø caëp boà caâu con: moät con duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, moät con duøng laøm cuûa leă thieâu. 5:8 Ngöôøi seơ ñem caëp ñoù ñeán cho thaày teá leă; thaày teá leă seơ daâng tröôùc con duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaën röùt ñaàu gaàn nôi gaùy coå khoâng gaơy ĺa ra; 5:9 ñoaïn raûy huyeát cuûa con sinh teá chuoäc toäi treân moät phía cuûa baøn thôø; huyeát coøn dö laïi th́ vaét döôùi chaân baøn thôø; aáy laø moät cuûa leă chuoäc toäi. 5:10 Coøn chim kia, ngöôøi phaûi tuøy theo leä ñaơ ṇ̃nh, duøng laøm moät cuûa leă thieâu. Aáy vaäy, thaày teá leă seơ v́ ngöôøi ñoù laøm leă chuoäc toäi ngöôøi ñaơ phaïm, th́ toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha. 5:11 Neáu khoâng phöông theá lo cho coù moät caëp cu hay laø caëp boà caâu con ñöôïc, th́ ngöôøi v́ toäi ḿnh ñaơ phaïm, phaûi ñem moät phaàn möôøi eâ-pha boät loïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, khoâng neân ñoå daàu treân vaø cuơng khoâng neân theâm nhuơ höông, v́ laø moät cuûa leă chuoäc toäi. 5:12 Ngöôøi seơ ñem boät ñoù ñeán thaày teá leă; thaày teá leă seơ boác moät naém laøm kyû nieäm. vaø xoâng treân baøn thôø nhö caùch xoâng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: aáy laø moät cuûa leă chuoäc toäi. 5:13 Aáy vaäy, thaày teá leă seơ v́ ngöôøi ñoù laøm leă chuoäc toäi ngöôøi ñaơ phaïm veà moät trong maáy ñieàu naày, th́ toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha; boät coøn dö laïi seơ thuoäc veà thaày teá leă nhö trong cuoäc cuûa leă chay vaäy. 5:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 5:15 Khi naøo ai ôû baát trung, laàm lôơ phaïm ñeán vaät thaùnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ai ñoù v́ söï maéc loăi ḿnh, phaûi daăn ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät con chieân ñöïc khoâng t́ vít chi baét ôû trong baày, ñaùnh giaù baèng sieác-lô baïc, tuøy theo sieác-lô cuûa ñeàn thaùnh: aáy seơ laø moät cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 5:16 Ngöôøi ñoù phaûi boài thöôøng vaø phuï theâm moät phaàn naêm giaù tṛ cuûa vaät ḿnh ñaơ phaïm ñeán nôi ñeàn thaùnh, roài giao vaät ñoù cho thaày teá leă. Thaày teá leă seơ duøng chieân con ñöïc veà cuûa leă chuoäc söï maéc loăi maø laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi aáy, vaø toäi ngöôøi seơ ñöôïc tha. 5:17 Khi naøo ai phaïm moät trong caùc ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø khoâng töï bieát, vaø laøm ñieàu khoâng neân laøm, th́ ai doù seơ maéc loăi vaø mang laáy toäi ḿnh. 5:18 Ngöôøi v́ söï loăi ḿnh phaûi daăn ñeán thaày teá leă moät con chieân ñöïc, khoâng t́ vít chi baét trong baày, tuøy theo yù ngöôi ñaùnh giaù; roài thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc loăi cho ngöôøi ñaơ laàm lôơ phaïm toäi vaø khoâng töï bieát, th́ loăi ngöôøi seơ ñöôïc tha. 5:19 Aáy laø cuûa leă chuoäc söï maéc loăi: ngöôøi haún phaûi maéc loăi cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy.

Lê-vi Ký 6

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:2 Khi naøo ai maéc toäi phaïm ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va, hoaëc noùi doái cuøng ngöôøi laân caän ḿnh veà ñoà vaät gôûi hay laø tin maø giao cho, hoaëc veà moät taøi vaät troäm caép, hoaëc giöït laáy cuûa ngöôøi laân caän ḿnh; 6:3 hoaëc neáu xí ñöôïc moät cuûa maát maø noùi doái veà cuûa ñoù, hoaëc theà doái veà moät trong caùc vieäc ngöôøi ta phaïm toäi ñöôïc; 6:4 khi naøo ñaơ phaïm vaø maéc loăi nhö vaäy, th́ phaûi traû laïi vaät ḿnh ñaơ aên caép, hoaëc vaät ñaơ giöït laáy, hoaëc vaät ñaơ tin gôûi cho, hoaëc vaät laøm maát xí ñöôïc, 6:5 hoaëc veà caùc moùn ngöôøi ñaơ theà doái: ngöôøi phaûi thöôøng nguyeân laïi vaø phuï theâm moät phaàn naêm giaù tṛ maø giao cho chuû vaät ñoù ngaøy naøo ḿnh daâng cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 6:6 Tuøy theo söï ñaùnh giaù cuûa ngöôi, ngöôøi aáy phaûi baét trong baày moät chieân ñöïc khoâng t́ vít chi, daăn ñeán thaày teá leă maø daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaëng laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi ḿnh; 6:7 thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ loăi ngöôøi seơ ñöôïc tha, baát luaän loăi naøo ngöôøi ñaơ maéc. 6:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:9 Haơy truyeàn ḷnh naày cho A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi: Naày laø luaät veà cuûa leă thieâu: Cuûa leă thieâu phaûi ôû treân ñoáng löûa taïi baøn thôø troïn ñeâm cho ñeán saùng mai, vaø löûa cuûa baøn thôø giöơ cho chaùy luoân. 6:10 Thaày teá leă seơ maëc aùo laù trong vaø quaàn baèng vaûi gai che thaân ḿnh, roài hoát tro cuûa löûa ñaơ ñoát cuûa leă thieâu treân baøn thôø, vaø ñoå gaàn beân baøn thôø; 6:11 ñoaïn coåi aùo naày, maëc aùo khaùc, ñem tro naày ra ngoaøi traïi quaân, ñoå trong moät nôi tinh saïch. 6:12 Löûa treân baøn thôø phaûi chaùy luoân luoân, khoâng neân taét. Moăi buoåi saùng thaày teá leă seơ laáy cuûi chuïm löûa theâm, saép cuûa leă thieâu leân treân, vaø xoâng nhöơng môơ veà cuûa leă thuø aân taïi ñoù. 6:13 Löûa haèng chaùy luoân luoân treân baøn thôø, chaúng neân taét. 6:14 Ñaây laø luaät veà cuûa leă chay: Caùc con trai A-roân phaûi daâng cuûa leă naày taïi phía tröôùc baøn thôø, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:15 Hoï seơ laáy moät naém boät loïc trong cuûa leă chay vaø daàu, cuøng heát thaûy nhuơ höông ôû treân, ñem xoâng treân baøn thôø laøm kyû nieäm veà moät cuûa leă coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:16 Phaàn coøn dö laïi, A-roân vaø caùc con trai ngöôøi seơ aên khoâng pha men, taïi moät nôi thaùnh, töùc laø aên taïi haønh lang cuûa hoäi maïc. 6:17 Hoï khoâng neân naáu boät ñoù vôùi men; aáy laø phaàn ta cho hoï do trong caùc cuûa leă ta, duøng löûa daâng leân; thaät laø moät vaät chí thaùnh nhö cuûa leă chuoäc toäi vaø cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 6:18 Phaøm ngöôøi nam trong voøng con caùi A-roân, seơ aên laáy; aáy laø moät luaät leä ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi veà nhöơng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: ai ñuïng ñeán nhöơng cuûa leă ñoù seơ neân thaùnh. 6:19 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:20 Naày laø cuûa leă A-roân vaø caùc con trai ngöôøi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong ngaøy hoï cḥu pheùp xöùc daàu: Moät phaàn möôøi eâ-pha boät loïc laøm cuûa leă chay thöôøng thöôøng; saùng moät phaân nöûa, chieàu moät phaân nöûa. 6:21 Cuûa leă ñoù seơ chieân saün treân chaûo troän vôùi daàu; chín roài, ngöôi phaûi ñem ñeán caét ra töø mieáng saün daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:22 Con trai naøo cuûa A-roân cḥu xöùc daàu ñaëng theá cho ngöôøi laøm thaày teá leă cuơng phaûi daâng cuûa leă naày. Aáy laø moät luaät leä ñôøi ñôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va: hoï phaûi xoâng heát troïn cuûa leă naày. 6:23 Phaøm cuûa leă chay cuûa thaày teá leă naøo th́ phaûi ñoát heát, khoâng neân aên. 6:24 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:25 Haơy truyeàn cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi raèng: Ñaây laø luaät veà cuûa leă chuoäc toäi: Phaûi gieát con sinh teá chuoäc toäi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi nôi ngöôøi ta gieát con sinh veà cuûa leă thieâu; aáy laø moät vaät chí thaùnh. 6:26 Thaày teá leă ñöùng daâng con sinh teá chuoäc toäi, phaûi aên tḥt noù trong moät nôi thaùnh, töùc laø trong haønh lang cuûa hoäi maïc. 6:27 Heă ai ñuïng ñeán tḥt con sinh seơ neân thaùnh, vaø neáu huyeát noù vaêng treân aùo naøo, th́ phaûi giaët aùo ñoù trong moät nôi thaùnh. 6:28 Noài ñaát duøng naáu tḥt ñoù seơ ñaäp beå ñi, neáu noài naáu baèng ñoàng th́ seơ caïo vaø röûa nöôùc cho saïch. 6:29 Heă ngöôøi nam trong voøng nhöơng thaày teá leă seơ aên tḥt ñoù: aáy laø moät vaät chí thaùnh. 6:30 Nhöng chaúng neân aên tḥt con sinh teá chuoäc toäi coù huyeát noù ñem vaøo hoäi maïc ñaëng laøm leă chuoäc toäi nôi ñeàn thaùnh: haơy ñoát noù ñi.

Lê-vi Ký 7

1:1 Ñaây laø luaät leä veà cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, aáy laø moät vaät chí thaùnh: 7:2 Trong nôi ngöôøi ta gieát con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu, th́ haơy gieát con sinh teá chuoäc söï maéc loăi, roài röôùi huyeát ôû chung quanh treân baøn thôø. 7:3 Ñoaïn daâng heát thaûy môơ, ñuoâi vaø môơ chaøi, 7:4 hai traùi caät vaø môơ hai traùi caät nôi caïnh hoâng vaø taám da moûng boïc gan, gôơ gaàn nôi hai traùi caät. 7:5 Thaày teá leă seơ xoâng heát treân baøn thôø laøm cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: aáy laø moät cuûa leă chuoäc söï maéc loái. 7:6 Moïi ngöôøi nam trong voøng nhöơng thaày teá leă seơ aên tḥt ñoù taïi trong moät nôi thaùnh; aáy laø moät vaät chí thaùnh. 7:7 Cuûa leă chuoäc söï maéc loăi cuơng nhö cuûa leă chuoäc toäi, ñoàng moät luaät leä nhau; con sinh seơ thuoäc veà thaày teá leă naøo ñaơ duøng noù laøm leă chuoäc toäi. 7:8 Coøn thaày teá leă daâng cuûa leă thieâu cho ai, seơ ñöôïc mieáng da cuûa con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu ñoù. 7:9 Phaøm cuûa leă chay naøo, hoaëc naáu trong loø, hoaëc chieân treân chaûo hay laø nöôùng treân vó, th́ thuoäc veà thaày teá leă ñaơ ñöùng daâng. 7:10 Phaøm cuûa leă chay, hoaëc cheá daàu, hoaëc khoâ, phaûi cöù moät möïc phaân cho caùc con trai A-roân. 7:11 Ñaây laø luaät leä veà cuûa leă thuø aân maø ngöôøi ta phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 7:12 Neáu ai daâng cuûa leă ñoù ñaëng caûm taï, th́ phaûi daâng chung vôùi cuûa leă thuø aân nhöơng baùnh nhoû khoâng pha men, cheá daàu, baùnh traùng khoâng pha men thoa daàu, boät loïc troän laøm baùnh nhoû cheá daàu; 7:13 laïi phaûi theâm baùnh coù pha men maø daâng vôùi cuûa leă thuø aân caûm taï. 7:14 Hoï seơ laáy moät phaàn trong moăi leă vaät laøm cuûa leă chay giô leân daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; cuûa leă ñoù seơ thuoäc veà thaày teá leă ñaơ röôùi huyeát cuûa con sinh teá thuø aân. 7:15 Tḥt cuûa con sinh teá caûm taï thuø aân th́ phaûi aên heát noäi ngaøy ñaơ daâng leân, khoâng neân ñeå soùt chi laïi ñeán saùng mai. 7:16 Neáu cuûa leă daâng veà vieäc thöôøng nguyeän hay laø laïc yù, th́ phaûi aên con sinh ñoù noäi trong ngaøy ñaơ daâng leân; coøn dö laïi th́ aên ngaøy mai. 7:17 Nhöng phaàn coøn dö laïi ñeán ngaøy thöù ba th́ phaûi thieâu ñi. 7:18 Neáu ai aên tḥt cuûa leă thuø aân trong ngaøy thöù ba, th́ ngöôøi naøo daâng cuûa leă ñoù seơ chaúng ñöôïc nhaäm vaø chaúng keå chi cuûa leă ñoù cho ngöôøi nöơa; aáy laø moät ñieàu gôùm gheâ, ai aên tḥt ñoù seơ mang laáy toäi ḿnh. 7:19 Cuơng chaúng neân aên tḥt ñaơ ñuïng ñeán vaät chi oâ ueá; phaûi thieâu ñi. Coøn tḥt naøo aên ñöôïc, ai tinh saïch môùi neân aên. 7:20 Ai ñaơ ḅ oâ ueá, laïi aên tḥt cuûa leă thuø aân vaăn thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 7:21 Neáu ai ñuïng ñeán söï oâ ueá, hoaëc cuûa loaøi ngöôøi, hoaëc cuûa loaøi vaät hay laø ñieàu ǵ gheâ gôùm, maø laïi aên tḥt cuûa leă thuø aân vaăn thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 7:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 7:23 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Chaúng neân aên moät thöù môơ naøo cuûa boø, chieân hay laø deâ. 7:24 Môơ cuûa con thuù naøo cheát hay laø ḅ xeù seơ ñöôïc duøng veà moïi vieäc, nhöng caùc ngöôi khoâng neân aên; 7:25 v́ ai aên môơ cuûa nhöơng thuù ngöôøi ta duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 7:26 Trong nôi naøo caùc ngöôi ôû chaúng neân aên huyeát, hoaëc cuûa loaøi chim hay laø cuûa loaøi suùc vaät. 7:27 Phaøm ai aên moät thöù huyeát naøo seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 7:28 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 7:29 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Ngöôøi naøo daâng cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, phaûi ñem ñeán cho Ngaøi leă vaät do trong cuûa leă thuø aân ḿnh. 7:30 Chaùnh tay ngöôøi seơ ñem phaàn phaûi duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; töùc laø môơ vaø caùi o, caùi o ñeå ñaëng duøng laøm cuûa leă ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 7:31 roài thaày teá leă seơ xoâng môơ treân baøn thôø, coøn caùi o th́ thuoäc veà phaàn A-roân vaø caùc con trai ngöôøi. 7:32 Caùc ngöôi cuơng seơ cho thaày teá leă caùi gioø höơu veà cuûa leă thuø aân ñaëng laøm cuûa leă giô leân. 7:33 Coøn ai trong voøng caùc con trai A-roân daâng huyeát vaø môơ cuûa con sinh teá thuø aân, th́ seơ ñöôïc phaàn caùi gioø höơu. 7:34 V́ trong nhöơng cuûa leă thuø aân cuûa daân Y-sô-ra-eân ta laáy caùi o maø hoï ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët ta, vaø caùi gioø maø hoï daâng giô leân, ñaëng ban cho thaày teá leă A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, chieáu theo luaät leä ñôøi ñôøi maø daân Y-sô-ra-eân phaûi giöơ theo. 7:35 Aáy laø phaàn trong nhöơng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø pheùp xöùc daàu seơ truyeàn cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi trong ngaøy naøo laäp hoï laøm chöùc teá leă tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 7:36 aáy laø ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën daân Y-sô-ra-eân phaûi ban cho hoï töø ngaøy hoï cḥu pheùp xöùc daàu. Aáy laø moät luaät leä ñôøi ñôøi traûi qua caùc theá ñaïi. 7:37 Ñoù laø luaät veà cuûa leă thieâu, veà cuûa leă chay, veà cuûa leă chuoäc toäi, veà cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, veà cuûa leă phong chöùc vaø veà cuûa leă thuø aân, 7:38 maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn cho Moâi-se taïi treân nuùi Si-na-i khi Ngaøi daën bieåu daân Y-sô-ra-eân daâng cuûa leă ḿnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong ñoàng vaéng Si-na-i.

Lê-vi Ký 8

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 8:2 Haơy ñem A-roân cuøng caùc con trai ngöôøi, aùo xoáng, daàu xöùc, con boø tô laøm cuûa leă chuoäc toäi, hai con chieân ñöïc, vaø gioû baùnh khoâng men; 8:3 roài nhoùm hieäp caû hoäi chuùng taïi cöûa hoäi maïc. 8:4 Moâi-se beøn laøm y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn daën, hoäi chuùng nhoùm hieäp taïi nôi cöûa hoäi maïc. 8:5 Moâi-se noùi cuøng hoäi chuùng raèng: Ñaây laø caùc ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën laøm theo. 8:6 Ñoaïn, Moâi-se bieåu A-roân vaø caùc con trai ngöôøi laïi gaàn, roài laáy nöôùc röûa hoï. 8:7 Ngöôøi maëc aùo laù trong cho A-roân, coät ñai löng, maëc aùo daøi, maëc eâ-phoùt vaø coät ñai eâ-phoùt. 8:8 Ngöôøi cuơng ñeo baûng ñeo ngöïc vaø gaén vaøo baûng u-rim vaø thu-mim, 8:9 ñoäi caùi maơo leân ñaàu, phía tröôùc maơo buoäc theû vaøng, töùc laø traøng thaùnh, y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 8:10 Keá ñoù, Moâi-se laáy daàu xöùc, xöùc cho ñeàn taïm vaø caùc vaät ôû taïi ñoù bieät rieâng ra thaùnh, 8:11 raûy daàu baûy laàn treân baøn thôø vaø xöùc daàu cho baøn thôø cuøng caùc ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø, caùi thuøng vaø chaân thuøng, ñaëng bieät rieâng ra thaùnh. 8:12 Ngöôøi cuơng ñoå daàu xöùc treân ñaàu A-roân, xöùc cho ngöôøi ñaëng bieät rieâng ra thaùnh. 8:13 Ñoaïn, Moâi-se bieåu caùc con trai A-roân laïi gaàn, maëc aùo laù trong cho, coät ñai, ñoäi maơo leân ñaàu, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 8:14 Ngöôøi bieåu ñem con boø tô duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi laïi gaàn, A-roân vaø caùc con trai ngöôøi nhaän tay ḿnh treân ñaàu noù. 8:15 Moâi-se gieát noù, laáy huyeát, roài duøng ngoùn tay boâi huyeát treân chung quanh söøng cuûa baøn thôø, laøm cho baøn thôø neân thanh saïch; ñoaïn ñoå huyeát döôùi chaân baøn thôø; nhö vaäy, ngöôøi bieät baøn thôø rieâng ra thaùnh, ñeå laøm leă chuoäc toäi taïi ñoù. 8:16 Ngöôøi laáy heát thaûy môơ chaøi, taám da moûng boïc gan, hai traùi caät vôùi môơ cuûa hai traùi caät, roài ñem xoâng treân baøn thôø. 8:17 Coøn con boø, da, tḥt vaø phaån noù, th́ ngöôøi ñem thieâu ôû ngoaøi traïi quaân, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 8:18 Ngöôøi cuơng bieåu ñem con chieân ñöïc duøng laøm cuûa leă thieâu laïi gaàn, A-roân vaø caùc con trai ngöôøi nhaän tay ḿnh treân ñaàu noù; 8:19 roài Moâi-se gieát noù vaø röôùi huyeát chung quanh treân baøn thôø; 8:20 ñoaïn saû tḥt ra töø mieáng, ñem xoâng caùi ñaàu, maáy mieáng ñoù vaø môơ. 8:21 Ngöôøi laáy nöôùc röûa boä loøng vaø gioø, roài xoâng troïn con chieân ñöïc treân baøn thôø; aáy laø moät cuûa leă thieâu coù muøi thôm, töùc moät cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 8:22 Ngöôøi cuơng bieåu ñem con chieân ñöïc thöù nh́ laïi gaàn, töùc laø con chieân ñöïc veà leă phong chöùc; A-roân vaø caùc con trai ngöôøi nhaän tay ḿnh treân ñaàu con chieân ñöïc ñoù. 8:23 Moâi-se gieát noù, laáy huyeát boâi treân traùi tai höơu cuûa A-roân, treân ngoùn caùi cuûa baøn tay maët vaø treân ngoùn caùi cuûa baøn chaân maët. 8:24 Moâi-se cuơng bieåu caùc con trai A-roân ñeán gaàn, boâi huyeát nôi traùi tai höơu hoï, treân ngoùn caùi cuûa baøn tay maët vaø treân ngoùn caùi cuûa baøn chaân maët; ñoaïn, Moâi-se röôùi huyeát chung quanh treân baøn thôø. 8:25 Keá ñoù, ngöôøi laáy môơ, ñuoâi, heát thaûy môơ chaøi, taám da moûng boïc gan, hai traùi caät vôùi môơ cuûa hai traùi caät vaø caùi gioø höơu; 8:26 laïi laáy trong gioû baùnh khoâng men ñeå tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, moät caùi baùnh nhoû khoâng men, moät caùi baùnh nhoû coù daàu, vaø moät caùi baùnh traùng, ñeå maáy baùnh ñoù treân nhöơng môơ vaø gioø höơu, 8:27 ñoaïn ñeå heát thaûy trong tay A-roân vaø tay caùc con trai ngöôøi; hoï ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:28 Moâi-se laáy caùc moùn ñoù khoûi tay hoï, ñem xoâng nôi baøn thôø taïi treân cuûa leă thieâu; aáy laø cuûa leă veà söï phong chöùc coù muøi thôm, töùc laø cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:29 Moâi-se cuơng laáy caùi o cuûa con chieân ñöïc veà leă phong chöùc vaø ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø phaàn thuoäc veà Moâi-se, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ngöôøi. 8:30 Keá aáy, Moâi-se laáy daàu xöùc vaø huyeát treân baøn thôø raûy treân A-roân vaø treân quaàn aùo ngöôøi, treân caùc con trai ngöôøi vaø treân quaàn aùo hoï, bieät A-roân vaø quaàn aùo ngöôøi, caùc con trai ngöôøi vaø quaàn aùo hoï rieâng ra thaùnh. 8:31 Ñoaïn, Moâi-se noùi cuøng A-roân vaø caùc con trai ngöôøi raèng: Caùc ngöôøi haơy naáu tḥt taïi cöûa hoäi maïc, vaø aên taïi ñoù vôùi baùnh ôû trong gioû veà leă phong chöùc, y nhö ta ñaơ phaùn daën raèng: A-roân vaø caùc con trai ngöôøi seơ aên tḥt ñoù. 8:32 Nhöng caùc ngöôi phaûi thieâu tḥt vaø baùnh coøn dö laïi. 8:33 Trong baûy ngaøy caùc ngöôi khoâng neân ñi ra khoûi cöûa hoäi maïc cho ñeán chöøng naøo nhöơng ngaøy phong chöùc ḿnh ñöôïc troïn roài, v́ vieäc phong chöùc caùc ngöôi seơ traûi qua baûy ngaøy. 8:34 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën laøm y nhö hoâm nay ngöôøi ta ñaơ laøm, ñeå laøm leă chuoäc toäi cho caùc ngöôi. 8:35 Vaäy, haơy ôû troïn ngaøy caû ñeâm taïi cöûa hoäi maïc trong baûy böơa, ǵn giöơ maïng ḷnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haàu cho caùc ngöôi khoûi thaùc, v́ Ngaøi ñaơ truyeàn daën ta nhö vaäy. 8:36 A-roân vaø caùc con trai ngöôøi laøm moïi ñieàu y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va caäy Moâi-se truyeàn daën vaäy.

Lê-vi Ký 9

1:1 Qua ngaøy thöù taùm, Moâi-se goïi A-roân vaø caùc con trai ngöôøi cuøng nhöơng tröôûng laơo cuûa Y-sô-ra-eân, 9:2 roài daïy A-roân raèng: Haơy baét moät con boø con ñöïc ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi, moät con chieân ñöïc laøm cuûa leă thieâu, ñeàu khoâng t́ vít chi, vaø daâng leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:3 Ngöôi haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Caùc ngöôi haơy baét moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, moät con boø con vaø moät con chieân con khoâng t́ vít chi, moät tuoåi, ñaëng duøng laøm cuûa leă thieâu, 9:4 moät con boø tô, moät con chieân ñöïc ñaëng duøng laøm cuûa leă thuø aân, ñeå daâng leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø moät cuûa leă chay cheá daàu; v́ ngaøy nay Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ hieän ra cuøng caùc ngöôi. 9:5 Vaäy, hoï daăn ñeán tröôùc hoäi maïc nhöơng vaät Moâi-se ñaơ daën bieåu; roài caû hoäi chuùng ñeán gaàn ñöùng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:6 Moâi-se noùi raèng: Ñaây laø caùc ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn daën; haơy laøm ñi, th́ söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ hieän ra cuøng caùc ngöôi. 9:7 Ñoaïn, Moâi-se noùi cuøng A-roân raèng: Ngöôi haơy ñeán gaàn baøn thôø daâng cuûa leă chuoäc toäi vaø cuûa leă thieâu cuûa ngöôi ñi, ñeå v́ ngöôi vaø v́ daân söï laøm leă chuoäc toäi; laïi cuøng haơy daâng cuûa leă cuûa daân söï vaø laøm leă chuoäc toäi cho hoï, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën vaäy. 9:8 A-roân beøn laïi gaàn baøn thôø, gieát boø con ñöïc duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi. 9:9 Caùc con trai ngöôøi ñem huyeát ñeán; ngöôøi nhuùng ngoùn tay vaøo, boâi treân caùc söøng baøn thôø, roài ñoå huyeát döôùi chaân baøn thôø. 9:10 Ngöôøi laáy ñem xoâng treân baøn thôø môơ, hai traùi caät vaø taám da moûng boïc gan cuûa con sinh teá chuoäc toäi, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 9:11 Coøn tḥt vaø da, ngöôøi ñem ra thieâu ngoaøi traïi quaân. 9:12 Ñoaïn, ngöôøi gieát con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu. Caùc con trai A-roân ñem huyeát ñeán, ngöôøi röôùi chung quanh treân baøn thôø. 9:13 Hoï cuơng ñem cho A-roân tḥt cuûa leă thieâu saû ra töø mieáng vaø daàu, roài ngöôøi xoâng heát treân baøn thôø. 9:14 Ñoaïn, ngöôøi röûa boä loøng vaø caùc gioø, ñem xoâng treân cuûa leă thieâu nôi baøn thôø. 9:15 Ngöôøi cuơng daâng cuûa leă cuûa daân söï; baét con deâ ñöïc duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi cho daân söï, gieát noù vaø daâng leân ñaëng chuoäc toäi, y nhö cuûa leă ñaàu tieân; 9:16 laïi ngöôøi cuơng daâng cuûa leă thieâu theo luaät leä ñaơ ṇ̃nh. 9:17 Keá ñoù, ngöôøi daâng cuûa leă chay, truùt ñaày buïm tay ḿnh ñem xoâng treân baøn thôø, ngoaïi tröø cuûa leă thieâu hoài ban mai. 9:18 Ngöôøi cuơng v́ daân söï gieát con boø tô vaø con chieân ñöïc laøm cuûa leă thuø aân. Caùc con trai A-roân ñem huyeát ñeán, vaø ngöôøi röôùi chung quanh treân baøn thôø. 9:19 Hoï cuơng ñem ñeán cho ngöôøi môơ cuûa con boø tô vaø con chieân ñöïc, ñuoâi, môơ treân boä loøng, hai traùi caät, vaø taám da moûng boïc gan; 9:20 ñeå nhöơng môơ naày treân o, roài xoâng môơ nôi baøn thôø. 9:21 Ñoaïn, A-roân laáy caùi o vaø gioø höơu ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö Moâi-se ñaơ daën bieåu. 9:22 A-roân giô tay ḿnh treân daân söï chuùc phöôùc cho; sau khi daâng cuûa leă chuoäc toäi, cuûa leă thieâu, vaø cuûa leă thuø aân, th́ ngöôøi böôùc xuoáng khoûi baøn thôø. 9:23 Moâi-se vaø A-roân beøn vaøo hoäi maïc, keá laïi ra chuùc phöôùc cho daân söï; söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng caû daân söï: 9:24 moät ngoïn löûa töø tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va loùe ra thieâu hoùa cuûa leă thieâu vaø môơ treân baøn thôø. Caû daân söï thaáy, ñeàu caát tieáng reo möøng vaø saáp maët xuoáng ñaát.

Lê-vi Ký 10

1:1 Hai con trai A-roân, Na-ñaùp vaø A-bi-hu, moăi ngöôøi ñeàu caàm lö höông ḿnh, ñeå löûa vaøo, boû höông leân vaø daâng moät thöù löûa laï tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø ñieàu Ngaøi khoâng phaùn daën hoï. 10:2 Moät ngoïn löûa töø tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va loøe ra, nuoát tieâu hoï vaø hoï cheát tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 10:3 Moâi-se beøn noùi cuøng A-roân raèng: Aáy laø ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ toû ra khi Ngaøi phaùn raèng: Ta seơ nhôø nhöơng keû laïi gaàn ta maø ñöôïc toân thaùnh vaø ñöôïc vinh hieån tröôùc maët caû daân söï. A-roân nín laëng. 10:4 Moâi-se goïi Mi-sa-eân vaø Eân-sa-phan, hai con trai cuûa U-xi-eân, chuù cuûa A-roân, maø daïy raèng: Haơy laïi gaàn khieâng thaây hai anh em caùc ngöôi khoûi tröôùc nôi thaùnh, ñem ra ngoaøi traïi quaân. 10:5 Vaäy, hoï ñeán gaàn khieâng thaây coøn maëc aùo laù trong ra ngoaøi traïi quaân, y nhö lôøi Moâi-se ñaơ bieåu. 10:6 Ñoaïn, Moâi-se noùi cuøng A-roân, EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma, hai con trai ngöôøi, maø raèng: Caùc ngöôi chôù ñeå ñaàu traàn vaø chôù xeù aùo ḿnh, e khi phaûi cheát vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi giaän cuøng caû hoäi chuùng chaêng; nhöng anh em caùc ngöôi, laø caû nhaø Y-sô-ra-eân, phaûi neân khoùc v́ côù löûa thieâu hoùa maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi phöøng leân. 10:7 Ñöøng ra khoûi cöûa hoäi maïc, e caùc ngöôi phaûi cheát chaêng; v́ daàu xöùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû treân caùc ngöôi. Hoï beøn laøm theo lôøi Moâi-se. 10:8 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng A-roân raèng: 10:9 Khi naøo vaøo hoäi maïc, ngöôi vaø caùc con trai ngöôi chôù neân uoáng röôïu hay laø uoáng vaät chi coù taùnh say, e phaûi cheát chaêng: aáy laø moät maïng ḷnh ñôøi ñôøi, traûi caùc theá ñaïi, 10:10 haàu cho caùc ngöôi ñöôïc phaân bieät ñeàu thaùnh vaø ñieàu chaúng thaùnh, söï khieát vaø söï chaúng khieát, 10:11 vaø daïy daân Y-sô-ra-eân caùc maïng ḷnh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn daën cho. 10:12 Moâi-se noùi cuøng A-roân, EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma, laø hai con trai A-roân coøn laïi, maø raèng: Haơy laáy cuûa leă chay coøn dö laïi veà cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø haơy aên ñi khoâng pha men, gaàn baøn thôø, v́ laø moät vaät chí thaùnh. 10:13 Phaûi aên cuûa leă naày taïi nôi thaùnh, v́ laø phaàn cuûa ngöôi vaø cuûa caùc con trai ngöôi trong nhöơng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; bôûi v́ ñaơ phaùn daën ta laøm nhö vaäy. 10:14 Coøn caùi o daâng ñöa qua ñöa laïi, vaø caùi gioø daâng giô leân, ngöôi, caùc con trai vaø caùc con gaùi ngöôi haơy aên taïi moät nôi tinh saïch, v́ caùc ñieàu ñoù ñaơ ban cho laøm phaàn rieâng cuûa ngöôi vaø cuûa caùc con trai ngöôi, do nhöơng cuûa leă thuø aân cuûa daân Y-sô-ra-eân. 10:15 Hoï seơ ñem ñeán caùi gioø daâng giô leân vaø caùi o daâng ñöa qua ñöa laïi vôùi nhöơng môơ ṇ̃nh thieâu hoùa, ñeå daâng ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Nhöơng ñieàu ñoù seơ thuoäc veà ngöôi vaø caùc con trai ngöôi chieáu theo luaät leä ñôøi ñôøi, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën vaäy. 10:16 Vaû, Moâi-se t́m con deâ ñöïc duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, thaáy noù ñaơ ḅ thieâu, beøn noåi giaän cuøng EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma, hai con trai A-roân coøn laïi vaø noùi raèng: 10:17 Sao caùc ngöôi khoâng aên tḥt con sinh teá chuoäc toäi trong nôi thaùnh? V́ laø moät vaät chí thaùnh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban cho caùc ngöôi, haàu gaùnh laáy toäi cuûa hoäi chuùng, vaø laøm leă chuoäc toäi cho hoï tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 10:18 Naày, huyeát noù khoâng coù ñem vaøo trong nôi thaùnh; quaû ñaùng caùc ngöôi aên sinh leă trong nôi thaùnh, y nhö lôøi ta ñaơ daën bieåu. 10:19 Nhöng A-roân ñaùp raèng: Ḱa, ngaøy nay hoï ñaơ daâng cuûa leă chuoäc toäi vaø cuûa leă thieâu cuûa ḿnh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; vaø sau khi vieäc ruûi naày xaûy ra, neáu laïi ngaøy nay toâi aên cuûa leă chuoäc toäi, haù coù ñeïp loøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaêng? 10:20 Moâi-se phaûi nghe lôøi ñaùp aáy, beøn nhaän cho phaûi.

Lê-vi Ký 11

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 11:2 Haơy noùi vôùi daân Y-sô-ra-eân raèng: Trong caùc loaøi vaät treân maët ñaát, naày laø nhöơng con caùc ngöôi ñöôïc pheùp aên: 11:3 Heă loaøi vaät naøo coù moùng reơ ra, chaân chia hai vaø nhôi, th́ caùc ngöôi ñöôïc pheùp aên. 11:4 Nhöng chaúng neân aên con naøo chæ nhôi khoâng, hay laø chæ coù moùng reơ khoâng: con laïc ñaø, noù nhôi, nhöng khoâng coù moùng reơ; neân haơy caàm noù laø loaøi vaät khoâng saïch; 11:5 con chuoät ñoàng, noù nhôi, nhöng khoâng coù moùng reơ, neân haơy caàm noù laø loaøi vaät khoâng saïch; 11:6 con thoû röøng, noù nhôi nhöng khoâng moùng reơ; neân haơy caàm noù laø loaøi vaät khoâng saïch; 11:7 con heo, noù coù moùng reơ, chaân chia hai, nhöng khoâng nhôi; neân haơy caàm noù laø loaøi vaät khoâng saïch. 11:8 Caùc ngöôi khoâng neân aên tḥt vaø cuơng khoâng neân ñuïng ñeán thaây caùc thuù ñoù; phaûi caàm laø vaät khoâng saïch. 11:9 Nhöơng loaøi vaät ôû döôùi nöôùc maø caùc ngöôi ñöôïc pheùp aên, laø loaøi vaät naøo, hoaëc ôû döôùi bieån, hoaëc ôû döôùi soâng, coù vaây vaø coù vaûy. 11:10 Phaøm vaät naøo hoaëc döôùi bieån, hoaëc döôùi soâng, töùc caùc loaøi sanh saûn trong nöôùc, maø khoâng coù vaây vaø chaúng coù vaûy, th́ caùc ngöôøi khoâng neân aên, phaûi laáy laøm gôùm ghieác cho caùc ngöôi. 11:11 Nhöơng loaøi naày, khaù laáy laøm gôùm ghieác cho ḿnh, chôù neân aên tḥt noù, vaø haơy caàm thaây noù laø ñieàu gôùm ghieác. 11:12 Caùc loaøi vaät naøo ôû trong nöôùc khoâng coù vaây vaø chaúng coù vaûy, th́ phaûi laáy laøm gôùm ghieác cho caùc ngöôi. 11:13 Trong caùc loaøi chim, nhöơng gioáng caùc ngöôi phaûi caàm baèng gôùm ghieác, khoâng neân aên, laø chim öng, chim ngaïc, où bieån; 11:14 chim laơo öng vaø con dieàu, tuøy theo loaïi chuùng noù; 11:15 caùc thöù quaï, 11:16 chim ñaø ñieåu, chim uït, chim thuûy keâ, chim boø caéc vaø caùc loaïi gioáng chuùng noù; 11:17 chim meøo, chim thaèng coäc, con coø quaém, 11:18 con haïc, chim thaèng beø, con coàng coäc, 11:19 con coø, con dieäc vaø caùc loaïi gioáng chuùng noù; chim reơ quaït vaø con dôi. 11:20 Heă coân truøng naøo hay bay, ñi boán caúng, th́ caùc ngöôi haơy laáy laøm gôùm ghieác. 11:21 Nhöng trong loaïi coân truøng naøo hay bay vaø ñi boán caúng, caùc ngöôi ñöôïc aên con naøo coù caúng ñaëng nhaûy treân ñaát; 11:22 laø con caøo caøo tuøy theo loaïi noù, con ve tuøy theo loaïi noù, chaâu chaáu tuøy theo loaïi noù, con deá tuøy theo loaïi noù. 11:23 Caùc loaøi coân truøng khaùc hay bay vaø coù boán caúng, th́ caùc ngöôi phaûi laáy laøm gôùm ghieác. 11:24 Caùc ngöôi seơ v́ loaïi ñoù maø ḅ oâ ueá; ai ñuïng ñeán xaùc cheát loaøi ñoù seơ ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 11:25 Ai mang xaùc cheát loaøi ñoù phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, vaø ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 11:26 Caùc thuù naøo coù moùng reơ ra, nhöng khoâng coù chaân chia hai vaø khoâng nhôi, taát phaûi laáy laøm oâ ueá cho caùc ngöôi; ai ñuïng ñeán seơ ḅ oâ ueá. 11:27 Trong gioáng ñi boán caúng, heă con naøo ñi treân baøn caúng, th́ keå laø khoâng saïch cho caùc ngöôi; ai ñuïng ñeán xaùc cheát noù seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái; 11:28 coøn ai mang xaùc cheát noù seơ giaët aùo xoáng ḿnh, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái; caùc loaøi ñoù laø khoâng saïch cho caùc ngöôi. 11:29 Trong loaøi ñi boø treân maët ñaát, naày laø nhöơng loaøi laáy laøm khoâng saïch cho caùc ngöôi: con chuoät nhuûi, con chuoät laét, con raén moái, tuøy theo loaïi chuùng noù; 11:30 con caéc keø, kyø ñaø, con thaïch suøng, con kyø nhoâng vaø con caéc keù. 11:31 Trong caùc loaøi coân truøng, nhöơng loaøi ñoù laáy laøm khoâng saïch cho caùc ngöôi: ai ñuïng ñeán xaùc cheát noù seơ ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 11:32 Baát luaän vaät naøo, heă loaøi naày cheát rôùt nhaèm treân, th́ ñeàu ḅ oâ ueá, hoaëc ñoà baèng caây, aùo xoáng, da, bao, töùc caùc vaät ngöôøi ta thöôøng duøng; phaûi ngaâm ñoà ñoù trong nöôùc, seơ ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái, roài môùi tinh saïch laïi. 11:33 Neáu vaät chi cuûa noù rôùt nhaèm ñoà saønh, caùc vaät chi ñöïng ôû trong ñeàu seơ ḅ oâ ueá; phaûi ñaäp beå ñoà saønh ñoù ñi. 11:34 Phaøm ñoà aên naøo vaø caùc vaät uoáng, maëc daàu ñeå trong ñoà saønh naøo maø ḅ nöôùc ñoà saønh ñoù nheåu vaøo, seơ laây oâ ueá. 11:35 Phaøm vaät naøo ḅ moät vaøi mieáng xaùc cheát noù rôùt nhaèm, seơ laây oâ ueá; daàu loø, daàu beáp, cuơng phaûi phaù tan; noù ñaơ ḅ oâ ueá; caùc ngöôi phaûi caàm noù laø oâ ueá vaäy. 11:36 Coøn moät caùi suoái, hoaëc moät hoà chöùa nhieàu nöôùc, ñeàu cöù ñöôïc keå tinh saïch; nhöng heă ai ñuïng ñeán xaùc cheát noù th́ seơ laây oâ ueá. 11:37 Neáu vaät chi cuûa xaùc cheát noù rôùt nhaèm treân hoät gioáng naøo ngöôøi ta gieo, th́ hoät gioáng ñoù cöù keå tinh saïch. 11:38 Nhöng neáu ngöôøi ta coù ñoå nöôùc treân hoät gioáng ñoù vaø neáu vaät ǵ cuûa xaùc cheát rôùt nhaèm, th́ hoät gioáng ñoù seơ ḅ oâ ueá cho caùc ngöôi. 11:39 Khi moät con thuù naøo caùc ngöôi ñöôïc duøng laøm thöïc vaät cheát ñi, heă ai ñuïng ñeán xaùc noù seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 11:40 Keû naøo aên tḥt cuûa xaùc noù phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, vaø ḅ laây oâ ueá cho ñeán chieàu toái; coøn ai khieâng xaùc noù seơ giaët aùo xoáng, vaø ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 11:41 Phaøm loaøi coân truøng naøo boø treân maët ñaát ñeàu laø söï gôùm ghieác, khoâng neân aên tḥt noù. 11:42 Vaäy, khoâng neân aên tḥt caùc loaøi coân truøng ñi boø treân maët ñaát, laø con naøo boø baèng buïng, con naøo ñi boán caúng hay laø ñi nhieàu caúng, v́ chuùng noù laø moät söï gôùm ghieác. 11:43 Caùc ngöôi chôù v́ moät con naøo trong loaøi coân truøng maø laây cho thaân ḿnh phaûi gôùm ghieác, khoâng tinh saïch hay laø oâ ueá. 11:44 V́ ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi; ta laø thaùnh, neân caùc ngöôi phaûi neân thaùnh, th́ seơ ñöôïc thaùnh. Caùc ngöôi chôù v́ moät con naøo cuûa loaøi coân truøng treân maët ñaát maø laøm laây oâ ueá cho thaân ḿnh. 11:45 V́ ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaëng laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi; caùc ngöôi phaûi neân thaùnh, v́ ta laø thaùnh. 11:46 Ñoù laø luaät leä veà loaøi suùc vaät, loaøi chim trôøi, caùc sinh vaät ñoäng döôùi nöôùc vaø caùc loaøi coân truøng treân maët ñaát, 11:47 ñeå phaân bieät con khoâng saïch vôùi con tinh saïch, con thuù aên ñöôïc cuøng con thuù khoâng aên ñöôïc.

Lê-vi Ký 12

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 12:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo moät ngöôøi ñaøn baø thoï thai vaø sanh moät con trai, th́ phaûi ḅ oâ ueá trong baûy ngaøy, nhö trong kyø kinh nguyeät. 12:3 Qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi ta phaûi laøm pheùp caét b́ cho ñöùa treû. 12:4 Ñoaïn, ngöôøi ñaøn baø phaûi kieâng trong ba möôi ba ngaøy ñöông khi huyeát ḿnh ñöôïc saïch, khoâng neân ñuïng moät vaät thaùnh naøo hay laø ñi tôùi nôi thaùnh cho ñeán kyø laøm thanh saïch ñöôïc troïn roài. 12:5 Coøn neáu ngöôøi sanh con gaùi, th́ seơ ḅ oâ ueá trong hai tuaàn, nhö trong kyø kinh nguyeät; phaûi kieâng trong saùu möôi saùu ngaøy haàu cho huyeát ḿnh ñöôïc saïch. 12:6 Khi kyø laøm ḿnh cho thanh saïch veà ñöùa trai hay gaùi ñaơ troïn roài, ngöôøi ñaøn baø phaûi daâng cho thaày teá leă taïi cöûa hoäi maïc moät chieân con moät tuoåi, ñaëng laøm cuûa leă thieâu, vaø moät boø caâu con hoaëc moät cu con ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi. 12:7 Thaày teá leă seơ daâng con sinh ñoù tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi; söï löu huyeát ngöôøi seơ ñöôïc saïch. Ñoù laø luaät leä veà ngöôøi ñaøn baø sanh con trai hay laø con gaùi. 12:8 Coøn neáu ngöôøi khoâng theá lo cho coù moät chieân con, th́ phaûi baét hai chim cu, hoaëc hai con boø caâu con, con naày duøng laøm cuûa leă thieâu, con kia duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi; thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi, vaø ngöôøi seơ ñöôïc saïch.

Lê-vi Ký 13

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 13:2 Khi moät ngöôøi naøo da treân ḿnh noåi söng, muït lôû, hoaëc moät ñeùm traéng, döôøng seơ trôû thaønh treân da ḿnh moät vít phung, th́ ngöôøi ta phaûi daăn ngöôøi ñoù ñeán thaày teá leă A-roân, hay laø ñeán moät trong caùc con trai ngöôøi laø nhöơng thaày teá leă. 13:3 Thaày teá leă seơ khaùm vít ôû treân da thaân ngöôøi; neáu loâng vít ñoù ñaơ trôû thaønh traéng, vaø neáu vít huûng xuoáng saâu hôn da thaân ḿnh, aáy laø moät vít phung: thaày teá leă khaùm roài seơ ṇ̃nh ngöôøi naày laø oâ ueá. 13:4 Coøn neáu coù moät ñeùm traéng treân da thaân ngöôøi, ñeùm khoâng suûng xuoáng saâu hôn da, vaø neáu loâng khoâng trôû thaønh traéng, th́ thaày teá leă phaûi giam ngöôøi ñoù trong baûy ngaøy. 13:5 Qua ngaøy thöù baûy, thaày teá leă seơ khaùm ngöôøi, neáu vít ñoù ngöøng laïi, khoâng aên lan treân da, th́ phaûi giam ngöôøi moät laàn thöù nh́ baûy ngaøy nöơa. 13:6 Qua ngaøy thöù baûy, thaày teá leă seơ khaùm ngöôøi laïi; neáu vít ñoù ñaơ taùi, khoâng aên lan treân da, th́ thaày teá leă seơ ṇ̃nh ngöôøi ñoù laø tinh saïch; aáy laø muït lôû maø thoâi. Ngöôøi ñoù phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, th́ seơ ñöôïc tinh saïch. 13:7 Nhöng neáu sau khi ngöôøi ñaơ ñeán tröôùc maët thaày teá leă ñeå ñöôïc ṇ̃nh laø tinh saïch, muït lôû coøn phaùt laïi treân da, th́ ngöôøi phaûi ñeán thaày teá leă moät laàn thöù nh́. 13:8 Thaày teá leă seơ khaùm cho, neáu muït lôû ñaơ aên lan treân da th́ phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; aáy laø ḅnh phung vaäy. 13:9 Khi coù moät vít phung treân ngöôøi naøo, th́ phaûi daăn ngöôøi ñoù ñi toû ḿnh cuøng thaày teá leă. 13:10 Thaày teá leă khaùm cho; neáu coù noåi söng saéc traéng treân da laøm cho loâng trôû thaønh traéng, vaø coù moät laèn tḥt chín ñoù nôi choă söng ñoù, 13:11 aáy laø ḅnh phung thaâm nieân trong da cuûa thaân ngöôøi, thaày teá leă seơ ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá, khoâng neân giam hoï, v́ ñaơ ḅ oâ ueá roài. 13:12 Coøn neáu phung lôû treân da, bao phuû heát da cuûa ngöôøi coù vít ñoù, töø ñaàu chí chaân, khaép nôi naøo thaày teá leă doøm thaáy ñöôïc, 13:13 th́ thaày teá leă phaûi khaùm cho; neáu phung bao phuû cuøng heát tḥt, th́ seơ ṇ̃nh ngöôøi coù vít laø tinh saïch; ngöôøi ñaơ hoùa traéng cuøng ḿnh, neân ñöôïc tinh saïch vaäy. 13:14 Nhöng ngaøy naøo phaùt ra tḥt chín ñoû, th́ ngöôøi ḅ oâ ueá. 13:15 Khi thaày teá leă thaáy tḥt chín ñoû th́ phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; tḥt chín ñoû laø oâ ueá; aáy laø ḅnh phung vaäy. 13:16 Nhöng neáu tḥt chín ñoû thay ñi, hoùa ra traéng, th́ ngöôøi phaûi ñi toû ḿnh cuøng thaày teá leă; 13:17 thaày teá leă khaùm cho, vaø neáu vít ñaơ trôû thaønh traéng, th́ phaûi ṇ̃nh ngöôøi coù vít laø tinh saïch, v́ ñaơ ñöôïc tinh saïch roài. 13:18 Khi moät ngöôøi naøo treân da thaân ḿnh coù muït choác ñaơ chöơa laønh, 13:19 vaø taïi choă muït choác coù noåi söng saéc traéng hay laø moät ñeùm traéng hoàng, th́ ngöôøi ñoù phaûi ñi toû ḿnh cuøng thaày teá leă; 13:20 thaày teá leă khaùm cho; neáu caùi ñeùm huûng saâu hôn da, vaø neáu loâng trôû thaønh traéng, th́ thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; aáy laø moät vít phung ñaơ lôû trong muït choác vaäy. 13:21 Coøn neáu thaày teá leă khaùm, khoâng thaáy loâng traéng trong choă ñeùm, khoâng huûng saâu hôn da, vaø thaáy ñaơ trôû thaønh taùi, th́ haơy giam ngöôøi ñoù trong baûy ngaøy. 13:22 Neàu ñeùm aên lan treân da th́ thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; aáy laø moät vít phung vaäy. 13:23 Coøn neáu vít caàm cöï moät choă, khoâng aên lan ra, aáy laø theïo cuûa muït choác; thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø tinh saïch. 13:24 Khi ngöôøi naøo ḅ phoûng löûa treân da, vaø daáu phoûng laø moät ñeùm traéng hoàng hay laø traéng, 13:25 th́ thaày teá leă khaùm cho; neáu trong ñeùm loâng trôû thaønh traéng, vaø neáu ñeùm huûng saâu hôn da, aáy laø ḅnh phung lôû trong muït phoûng vaäy. Thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi naày laø oâ ueá; aáy laø moät vít phung. 13:26 Coøn neáu thaày teá leă khaùm, khoâng thaáy loâng traéng trong ñeùm, khoâng huûng saâu hôn da, vaø thaáy ñaơ taùi roài, th́ haơy giam ngöôøi naày trong baûy ngaøy. 13:27 Qua ngaøy thöù baûy thaày teá leă khaùm ngöôøi, neáu ñeùm aên lan treân da, th́ phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; aáy laø vít phung. 13:28 Coøn neáu ñeùm caàm cöï moät choă, khoâng aên lan treân da vaø taùi ñi, aáy laø söng phoûng. Thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø tinh saïch, v́ laø theïo phoûng löûa. 13:29 Khi naøo moät ngöôøi nam hay nöơ coù vít treân ñaàu, hoaëc nôi raâu, 13:30 th́ thaày teá leă khaùm vít ñoù. Neáu vít huûng saâu hôn da, coù loâng nhoû vaøng vaøng, th́ thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi ra oâ ueá; aáy laø taät ñoøng ñanh, töùc laø ḅnh phung cuûa ñaàu hay laø cuûa raâu. 13:31 Coøn neáu khi thaày teá leă khaùm vít ñoøng ñanh, thaáy vít khoâng huûng saâu hôn da, vaø khoâng thaáy coù loâng ñen, th́ phaûi giam ngöôøi coù vít ñoøng ñanh trong baûy ngaøy. 13:32 Qua ngaøy thöù baûy thaày teá leă khaùm vít; neáu ñoøng ñanh khoâng aên lan ra, khoâng coù loâng vaøng vaøng, vaø khoâng huûng saâu hôn da, 13:33 th́ ngöôøi ñoù phaûi caïo goït, nhöng khoâng neân caïo goït choă vít ñoøng ñanh, roài thaày teá leă seơ giam ngöôøi moät laàn thöù nh́ baûy ngaøy nöơa. 13:34 Ñoaïn ngaøy thöù baûy, thaày teá leă khaùm cho; neáu ñoøng ñanh khoâng aên lan treân da, khoâng huûng saâu hôn da, th́ thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø tinh saïch; keû ḅnh phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, th́ seơ ñöôïc tinh saïch. 13:35 Nhöng neáu sau khi ngöôøi ñaơ ñöôïc ṇ̃nh laø tinh saïch, ñoøng ñanh laïi coøn aên lan treân da, th́ thaày teá leă phaûi khaùm cho. 13:36 Neáu ñoøng ñanh ñaơ aên lan treân da roài, thaày teá leă khoâng caàn t́m thaáy loâng vaøng vaøng, ngöôøi ñaơ ḅ oâ ueá. 13:37 Nhöng neáu ñoøng ñanh xem boä ngöøng laïi, vaø ñaơ loá moïc loâng ñen, ñoøng ñanh ñaơ laønh: ngöôøi ñaơ ñöôïc tinh saïch, vaø thaày teá leă phaûi ṇ̃nh ngöôøi laø tinh saïch. 13:38 Khi naøo ngöôøi nam haơy nöơ treân da thaân ḿnh coù nhöơng ñeùm traéng, 13:39 thaày teá leă seơ khaùm cho. Neáu treân da thaân ngöôøi coù nhöơng ñeùm traéng xanh, aáy laø moät ñeùm traéng lôû treân da maø thoâi: ngöôøi vaăn tinh saïch. 13:40 Khi moät ngöôøi naøo ñaàu ruïng toùc, aáy laø moät ngöôøi soùi ñaàu: ngöôøi vaăn tinh saïch. 13:41 Neáu ngöôøi ruïng toùc veà phía maët, aáy laø moät ngöôøi soùi traùn: ngöôøi vaăn tinh saïch. 13:42 Coøn neáu trong choă soùi phía tröôùc hay laø phía sau coù moät vít traéng hoàng, aáy laø ḅnh phung lôû ra ôû choă soùi phía tröôùc hay laø phía sau. 13:43 Thaày teá leă phaûi khaùm cho; neáu nôi söng cuûa vít trong choă soùi phía tröôùc hay laø phía sau coù maøu traéng hoàng, gioáng nhö ḅnh phung taïi da cuûa thaân ngöôøi, 13:44 th́ ngöôøi naày ḅ phung, thaày teá leă seơ ṇ̃nh ngöôøi laø oâ ueá; vít ngöôøi ôû nôi ñaàu. 13:45 Vaû, ngöôøi ñaơ ḅ vít phung roài phaûi xeù quaàn aùo, ñaàu traàn, che raâu laïi la raèng: OÂ-ueá! OÂ-ueá! 13:46 Troïn luùc naøo ngöôøi coù vít, th́ seơ ḅ oâ ueá, phaûi ôû moät ḿnh ngoaøi traïi quaân. 13:47 Khi naøo leân moác treân quaàn aùo, nhö vít phung, baát luaän treân quaàn aùo baèng loâng chieân hay quaàn aùo baèng vaûi gai, 13:48 treân canh hay treân chæ baèng gai, hoaëc baèng loâng chieân, treân da hay laø treân moùn naøo baèng da; 13:49 neáu vít ñoù maøu xanh xanh hay ñoû ñoû, treân quaàn aùo hoaëc treân da, treân canh hoaëc treân chæ hay laø treân moùn naøo baèng da, th́ phaûi coi nhö ḅnh phung, ñem ñeán toû cho thaày teá leă. 13:50 Thaày teá leă seơ khaùm cho, vaø giam moùn coù vít aáy trong baûy ngaøy. 13:51 Qua ngaøy thöù baûy, thaày teá leă khaùm vít laïi; neáu vít aên lan treân quaàn aùo, treân canh hay chæ, treân da hay treân moùn chi baèng da, th́ phaûi coi nhö ḅnh phung aên luoàn; moùn ñoù ḅ oâ ueá. 13:52 Vaäy, ngöôøi phaûi ñoát quaàn aùo, canh hay chæ baèng loâng chieân hoaëc baèng gai, hoaëc caùc moùn chi laøm baèng da, ôû treân noù maø ñaơ ḅ vít, v́ laø moät ḅnh phung aên ruoàng: phaûi thieâu ñi. 13:53 Coøn neáu thaày teá leă khaùm, chaúng thaáy vít ñoù aên lan treân quaàn aùo, treân canh hay treân chæ, hoaëc caùc moùn chi laøm baèng da, 13:54 th́ ngöôøi haơy bieåu hoï ñem giaët moùn coù vít ñoù ñi, roài giam noù moät laàn thöù nh́ trong baûy ngaøy nöơa. 13:55 Khi giaët roài, thaày teá leă seơ khaùm laïi, neáu vít ñoù khoâng phai maøu vaø cuơng chaúng aên lan ra, th́ moùn ñoù laø oâ ueá: ngöôi haơy ñem thieâu ñi, v́ laø moät thöù vít moác aên vaøo beà traùi hay laø beà maët. 13:56 Coøn neáu sau khi giaët roài, thaày teá leă thaáy vít ñaơ taùi, th́ phaûi gôơ noù khoûi quaàn aùo, da, canh hay chæ ñi. 13:57 Neáu vít moác coøn loù leân laïi treân quaàn aùo, treân canh hay chæ, hoaëc treân moùn chi baèng da, th́ phaûi coi nhö moät vít phung, vaø thieâu moùn coù vít ñoù ñi. 13:58 Nhöng quaàn aùo, canh hay chæ, hoaëc moùn naøo baèng da maø ngöôi ñaơ giaët, vaø vít ñaơ laën roài, th́ haơy ñem giaët moät laàn thöù nh́ nöơa, ñoaïn seơ ñöôïc tinh saïch. 13:59 Ñoù laø luaät leä veà vít leân moác nhö phung treân quaàn aùo baèng loâng chieân hay baèng vaûi gai, treân canh hay chæ, hoaëc treân moùn chi baèng da, chieáu theo luaät leä ñoù laø phaûi ṇ̃nh laø tinh saïch hay laø oâ ueá.

Lê-vi Ký 14

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 14:2 Naày laø luaät leä cho keû phung veà ngaøy noù ñöôïc saïch. Ngöôøi ta seơ daăn ngöôøi phung ñeán thaày teá leă: 14:3 thaày teá leă seơ ra ngoaøi traïi quaân maø khaùm ḅnh cho. Neáu vít phung cuûa ngöôøi ḅnh laønh roài, 14:4 th́ veà phaàn ngöôøi phaûi ñöôïc saïch, thaày teá leă seơ truyeàn ñem hai con chim vaăn soáng vaø tinh saïch, caây höông nam, maøu ñoû saëm vaø nhaønh kinh giôùi. 14:5 Thaày teá leă bieåu caét coå moät trong hai chim ñoù trong chaäu saønh, treân nöôùc chaûy. 14:6 Ñoaïn, baét laáy chim coøn soáng vôùi caây höông nam, maøu ñoû saëm, nhaønh kinh giôùi, ñem nhuùng trong huyeát cuûa chim kia ñaơ caét coå treân nöôùc chaûy. 14:7 Thaày teá leă phaûi raûy huyeát baûy laàn treân ngöôøi ñöôïc saïch phung, vaø ṇ̃nh ngöôøi laø tinh saïch, roài thaû con chim coøn soáng ra ngoaøi ñoàng. 14:8 Keû ñöôïc saïch seơ giaët aùo xoáng ḿnh, caïo heát loâng, taém trong nöôùc, roài seơ ñöôïc tinh saïch. Keá ñoù ngöôøi ñöôïc vaøo traïi quaân, nhöng phaûi ôû ngoaøi traïi ḿnh trong baûy ngaøy. 14:9 Qua ngaøy thöù baûy ngöôøi seơ caïo heát loâng, toùc, raâu, vaø loâng maøy ḿnh, giaët quaàn aùo vaø taém ḿnh trong nöôùc, th́ seơ ñöôïc tinh saïch. 14:10 Qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi baét hai chieân con ñöïc khoâng t́ vít chi, moät chieân con caùi chöa giaùp naêm, khoâng t́ vít chi, ba phaàn möôøi eâ-pha boät loïc, cheá daàu, laøm cuûa leă chay, vaø moät loùt daàu; 14:11 thaày teá leă laøm leă neân thanh saïch seơ ñem ngöôøi ñöông ñöôïc saïch vaø caùc vaät ñoù ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi cöûa hoäi maïc. 14:12 Keá ñoù, thaày teá leă seơ baét moät trong hai chieân con ñöïc daâng laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi vôùi moät loùt daàu, vaø ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:13 Ñoaïn, ngöôøi gieát chieân con ñoù trong nôi thöôøng gieát caùc con sinh duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi vaø cuûa leă thieâu, töùc laø trong moät nôi thaùnh, v́ cuûa leă chuoäc söï maéc loăi thuoäc veà thaày teá leă nhö cuûa leă chuoäc toäi vaäy; aáy laø moät vaät chí thaùnh. 14:14 Thaày teá leă seơ laáy huyeát cuûa con sinh teá chuoäc söï maéc loăi boâi treân traùi tai höơu cuûa ngöôøi ñöôïc saïch, treân ngoùn caùi tay maët vaø treân ngoùn caùi chaân maët; 14:15 ñoaïn laáy loùt daàu ñoå trong baøn tay taû ḿnh, 14:16 nhuùng ngoùn tay höơu vaøo daàu trong baøn tay taû ḿnh, maø raûy baûy laàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:17 Daàu coøn laïi trong baøn tay ḿnh, thaày teá leă seơ laáy boâi treân traùi tai höơu cuûa ngöôøi ñöôïc saïch, treân ngoùn caùi tay maët vaø ngoùn caùi chaân maët, töùc treân lôùp huyeát cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 14:18 Daàu coøn dö laïi trong baøn tay ḿnh, thaày teá leă seơ ñoå treân ñaàu ngöôøi ñöôïc saïch; vaäy thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:19 Ñoaïn, thaày teá leă seơ daâng cuûa leă chuoäc toäi ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi ñöôïc saïch söï oâ ueá ḿnh. Keá ñoù, thaày teá leă seơ gieát con sinh duøng laøm cuûa leă thieâu, 14:20 daâng leân vôùi cuûa leă chay treân baøn thôø; vaäy, thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi naày, th́ ngöôøi naày seơ ñöôïc tinh saïch. 14:21 Nhöng neáu ngöôøi ñoù ngheøo naøn, khoâng phöông theá ñuû daâng nhöơng leă vaät naày, th́ phaûi baét moät chieân con ñöïc duøng laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, daâng ñöa qua ñöa laïi ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh, moät phaàn möôøi boät loïc cheá daàu laøm cuûa leă chay vaø moät loùt daàu. 14:22 Tuøy theo phöông theá ḿnh, ngöôøi cuơng ñem noäp hai con chim cu hay laø hai boø caâu con; con naày duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, con kia duøng laøm cuûa leă thieâu. 14:23 Qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi phaûi v́ söï neân thanh saïch ḿnh, ñem noäp caùc leă vaät naày cho thaày teá leă taïi cöûa hoäi maïc, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:24 Thaày teá leă seơ baét chieân con ñöïc ṇ̃nh laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, vaø moät loùt daàu, roài daâng leân ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:25 Ñoaïn, ngöôøi gieát chieân con duøng laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, laáy huyeát boâi treân traùi tai höơu cuûa keû ñöôïc saïch, treân ngoùn caùi tay maët vaø treân ngoùn caùi chaân maët. 14:26 Roài thaày teá leă ñoå daàu vaøo baøn tay taû ḿnh, 14:27 ngoùn tay höơu nhuùng laáy daàu ñoå trong baøn tay taû, raûy baûy laàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 14:28 vaø boâi treân traùi tai höơu cuûa ngöôøi ñöôïc saïch, treân ngoùn caùi tay maët vaø treân ngoùn caùi chaân maët, taïi nôi ñaơ boâi huyeát cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 14:29 Daàu coøn dö laïi trong baøn tay, thaày teá leă seơ ñoå treân ñaàu ngöôøi ñöôïc saïch, ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:30 Ñoaïn, thaày teá leă seơ daâng moät trong hai con chim cu, hoaëc moät trong hai con boà caâu con, tuøy theo vaät hoï noäp, 14:31 daâng con naày duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, con kia duøng laøm cuûa leă thieâu, vôùi cuûa leă chay. Vaäy, thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi ñöôïc saïch tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:32 Ñoù laø luaät leä veà leă neân thanh saïch cuûa keû ngheøo naøn ḅ vít phung. 14:33 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 14:34 Khi naøo caùc ngöôi seơ vaøo xöù Ca-na-an, maø ta seơ cho caùc ngöôi laøm saûn nghieäp, neáu ta giaùng moác vít moác nhö vít phung trong nhaø naøo cuûa xöù caùc ngöôi seơ ñöôïc laøm saûn nghieäp, 14:35 chuû nhaø ñoù phaûi ñeán caùo cuøng thaày teá leă raèng: Toâi thaáy nhö coù moät vít moác trong nhaø. 14:36 Tröôùc khi vaøo khaùm vít moác ñoù, thaày teá leă phaûi truyeàn hoï ñem ñoà ñaïc trong nhaø ra heát, haàu cho khoûi ḅ laây oâ ueá; sau dôøi xong, thaày teá leă seơ vaøo ñaëng khaùm nhaø. 14:37 Ngöôøi seơ xem vít ñoù, neáu noù ôû nôi vaùch coù loă maøu xanh xanh, hoaëc ñoû ñoû, boä saâu hôn maët vaùch, 14:38 th́ thaày teá phaûi ñi ra ñeán cöûa ngoaøi, nieâm nhaø laïi trong baûy ngaøy. 14:39 Ngaøy thöù baûy, thaày teá leă trôû laïi, neáu thaáy vít aên lan ra treân vaùch nhaø, 14:40 th́ phaûi truyeàn gôơ maáy cuïc ñaù ḅ vít laây, lieäng ra ngoaøi thaønh trong moät nôi dô daùy; 14:41 ñoaïn bieåu ngöôøi ta caïo trong nhaø vaø chung quanh nhaø, vaø hoát boû buïi caïo ñoù ra ngoaøi thaønh trong moät nôi dô daùy; 14:42 roài laáy ñaù khaùc traùm vaøo choă ñaù cuơ, vaø ñem hoà môùi toâ laïi khaép nhaø. 14:43 Nhöng neáu sau khi ñaơ gôơ maáy cuïc ñaù, caïo nhaø vaø toâ laïi, vít ñoù trôû laïi ôû trong nhaø, 14:44 th́ thaày teá leă phaûi ñeán khaùm nöơa. Neáu thaáy vít aên lan ra, aáy laø moät vít phung aên ruoàng nhaø; nhaø ñaơ ḅ oâ ueá. 14:45 Vaäy, hoï phaûi phaù nhaø ñi, ñaù, goă vaø hoà, roài ñem ñoå heát thaûy ngoaøi thaønh trong moät nôi dô daùy. 14:46 Trong luùc nieâm nhaø, ai ñi vaøo th́ seơ ḅ laây oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 14:47 Ai nguû, hoaëc aên trong nhaø ñoù phaûi giaët quaàn aùo ḿnh. 14:48 Nhöng sau khi nhaø ñaơ toâ roài, neáu thaày teá leă trôû laïi, khaùm thaáy vít khoâng aên lan trong nhaø, th́ phaûi ṇ̃nh nhaø laø tinh saïch, v́ vít ñoù ñaơ laønh roài. 14:49 Ñaëng laøm leă neân thanh saïch cho nhaø, ngöôøi phaûi laáy hai con chim, caây höông nam, maøu ñoû saëm vaø nhaønh kinh giôùi; 14:50 gieát moät con chim trong chaäu saønh, treân nöôùc chaûy, 14:51 roài laáy caây höông nam, nhaønh kinh giôùi, maøu ñoû saëm, vaø con chim soáng, nhuùng heát trong huyeát con chim ñaơ caét coå treân nöôùc chaûy, vaø raûy baûy laàn treân nhaø. 14:52 Vaäy, ngöôøi duøng huyeát con chim, nöôùc chaûy, con chim soáng, caây höông nam, nhaønh kinh giôùi, vaø maøu ñoû saëm ñaëng laøm leă khieán nhaø neân thanh saïch. 14:53 Ñoaïn, ngöôøi thaû con chim soáng bay ra ngoaøi thaønh ñeán nôi ruoäng; ngöôøi seơ laøm leă chuoäc toäi cho nhaø, th́ nhaø seơ ñöôïc saïch. 14:54 Ñoù laø luaät leä veà caùc thöù vít phung vaø taät ñoøng ñanh, 14:55 veà vít moác treân quaàn aùo vaø nhaø ôû, nhö vít phung, 14:56 veà choă söng, choă lôû ra vaø choă ñeùm, 14:57 ñaëng daïy cho bieát khi naøo oâ ueá, vaø khi naøo tinh saïch. Ñoù laø luaät leä veà ḅnh phung vaäy.

Lê-vi Ký 15

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 15:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Phaøm ngöôøi nam naøo thaân ḿnh ḅ ḅnh baïch tröôïc, th́ v́ côù ñoù ḅ oâ ueá; 15:3 söï oâ ueá ngöôøi bôûi nôi baïch tröôïc: hoaëc thaân ḿnh chaûy baïch tröôïc ra hay laø öù laïi, th́ ngöôøi ḅ oâ ueá. 15:4 Heă giöôøng naøo ngöôøi ḅnh baïch tröôïc naèm, ñeàu seơ ḅ oâ ueá: vaø caùc vaät naøo ngöôøi ngoài treân cuơng seơ ḅ oâ ueá. 15:5 Ai ñuïng ñeán giöôøng ngöôøi, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:6 Ai ngoài treân vaät chi maø ngöôøi ḅnh baïch tröôïc ñaơ ngoài, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:7 Ai ñuïng ñeán ḿnh ngöôøi ḅnh baïch tröôïc, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:8 Neáu ngöôøi ḅnh baïch tröôïc nhoå nhaèm ngöôøi naøo tinh saïch, th́ ngöôøi ñoù phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:9 Heă xe naøo ngöôøi ḅnh baïch tröôïc ngoài leân ñeàu seơ ḅ oâ ueá. 15:10 Heă ai ñuïng ñeán baát kyø vaät chi döôùi ḿnh ngöôøi ḅnh baïch tröôïc, ñeàu seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. Coøn ai mang caùc vaät ñoù, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:11 Ai ḅ ngöôøi ḅnh baïch tröôïc rôø ñeán maø neáu ngöôøi ḅnh ñoù khoâng röûa tay ḿnh trong nöôùc, th́ ai ñoù phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:12 Ñoà saønh ḅ ngöôøi ḅnh baïch tröôïc ñuïng ñeán, phaûi ñaäp beå ñi, coøn ñoà goă, th́ röûa trong nöôùc. 15:13 Vaû, khi ngöôøi nam ḅ ḅnh baïch tröôïc ñaơ laønh roài, th́ phaûi tính töø ngaøy laønh ñeán baûy ngaøy, keá giaët quaàn aùo ḿnh vaø taém trong nöôùc chaûy; ñoaïn, ngöôøi seơ ñöôïc tinh saïch. 15:14 Qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi baét cho ḿnh hai chim cu, hay laø hai con boø caâu con, ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, taïi cöûa hoäi maïc, vaø ñöa cho thaày teá leă. 15:15 Thaày teá leă seơ daâng con naày laøm cuûa leă chuoäc toäi, con kia laøm cuûa leă thieâu; vaäy, thaày teá leă v́ côù ḅnh baïch tröôïc, seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:16 Heă ngöôøi nam di tinh, phaûi taém troïn ḿnh trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:17 Phaøm quaàn aùo vaø da ḅ dính, phaûi giaët röûa trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:18 Khi naøo ngöôøi nam vaø ngöôøi nöơ giao caáu nhau, th́ phaûi taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá cho ñeán chieàu toái. 15:19 Khi naøo moät ngöôøi nöơ coù kinh nguyeät, phaûi cḥu oâ ueá trong baûy ngaøy; heă ai ñuïng ñeán ngöôøi, seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:20 Phaøm vaät ǵ ngöôøi naèm hay ngoài treân trong luùc ḿnh khoâng saïch, seơ ḅ oâ ueá. 15:21 Ai ñuïng ñeán giöôøng ngöôøi, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:22 Ai ñuïng ñeán vaät ǵ ngöôøi ñaơ ngoài treân, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:23 Neáu coù vaät chi nôi giöôøng, hoaëc treân ñoà ngöôøi ngoài, heă ai ñuïng ñeán, seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:24 Ví baèng moät ngöôøi nam giao caáu cuøng ngöôøi nöơ ñoù, vaø söï oâ ueá kinh nguyeät dính ngöôøi nam, th́ ngöôøi nam seơ ḅ oâ ueá trong baûy ngaøy; phaøm giöôøng naøo ngöôøi naèm ñeàu cuơng seơ ḅ oâ ueá. 15:25 Khi moät ngöôøi nöơ ngoaøi kyø kinh nguyeät ḿnh laïi coù löu huyeát nhieàu ngaøy, hoaëc laø ḅ maát quaù kyø, seơ ḅ oâ ueá troïn trong luùc löu huyeát nhö trong luùc kinh nguyeät ḿnh vaäy. 15:26 Trong troïn luùc löu huyeát, baát kyø giöôøng naøo ngöôøi naèm treân seơ nhö caùi giöôøng cuûa kyø kinh nguyeät, vaø moïi vaät naøo ngöôøi ngoài treân, ñeàu seơ ḅ oâ ueá nhö trong kyø kinh nguyeät vaäy. 15:27 Ai ñuïng ñeán caùc vaät ñoù seơ ḅ oâ ueá; phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 15:28 Khi naøo huyeát ngöôøi nöơ caàm laïi roài, phaûi tính töø ngaøy laønh ñeán baûy ngaøy, ñoaïn seơ ñöôïc tinh saïch. 15:29 Qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi baét hai con chim cu, hoaëc hai con boø caâu con, ñem ñeán thaày teá leă taïi cöûa hoäi maïc. 15:30 Thaày teá leă phaûi daâng con naày laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaø con kia laøm cuûa leă thieâu; vaäy, thaày teá leă v́ côù söï löu huyeát oâ ueá ngöôøi seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:31 Theá th́, caùc ngöôi seơ phaân caùch daân Y-sô-ra-eân ra xa söï oâ ueá cuûa hoï, keûo hoï laøm oâ ueá hoäi maïc ta vaăn ôû giöơa hoï, maø phaûi cheát trong söï oâ ueá ḿnh chaêng. 15:32 Ñoù laø luaät leä veà ngöôøi naøo ḅ ḅnh baïch tröôïc hay laø v́ côù di tinh ḅ oâ ueá, 15:33 veà ngöôøi nöơ coù kyø kinh nguyeät, veà moïi ngöôøi, hoaëc nam hay nöơ, ḅ baïch tröôïc, vaø veà ngöôøi nam giao caáu cuøng ngöôøi nöơ trong khi kinh nguyeät.

Lê-vi Ký 16

1:1 Sau khi hai con trai cuûa A-roân cheát trong luùc ñeán gaàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ Ngaøi phaùn cuøng Moâi-se, 16:2 maø raèng: Haơy noùi cuøng A-roân, anh ngöôi, chôù vaøo luoân luoân trong nôi thaùnh ôû phía trong böùc maøn, tröôùc naép thi aân treân hoøm baûng chöùng, e ngöôøi phaûi cheát chaêng; v́ ta ôû trong maây hieän ra treân naép thi aân. 16:3 Naày, A-roân seơ vaøo nôi thaùnh nhö vaày: Ngöôøi phaûi baét moät con boø ñöïc tô, duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaø moät con chieân ñöïc duøng laøm cuûa leă thieâu. 16:4 Ngöôøi seơ maëc aùo laù trong thaùnh baèng vaûi gai ṃn, thaân döôùi maëc moät caùi quaàn baèng vaûi gai, thaét moät ñai baèng vaûi gai vaø ñoäi treân ñaàu moät caùi maơo baèng vaûi gai. Aáy laø boä aùo thaùnh maø ngöôi seơ maëc laáy khi ñaơ taém ḿnh trong nöôùc. 16:5 Do nôi hoäi chuùng Y-sô-ra-eân, ngöôøi seơ baét hai con deâ ñöïc duøng laøm cuûa leă chuoäc toäi vaø moät con chieân ñöïc duøng laøm cuûa leă thieâu. 16:6 A-roân seơ daâng con boø tô ḿnh laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaø ngöôøi seơ laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh vaø cho nhaø ḿnh. 16:7 Keá ñoù ngöôøi phaûi baét hai con deâ ñöïc, ñem ñeå tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, taïi nôi cöûa hoäi maïc. 16:8 Ñoaïn, A-roân baét thaêm cho hai con deâ ñöïc, moät thaêm veà phaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va, moät thaêm veà phaàn A-xa-seân. 16:9 A-roân seơ bieåu daăn con deâ ñöïc baét thaêm veà phaàn Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi gaàn vaø daâng noù laøm cuûa leă chuoäc toäi. 16:10 Coøn con baét thaêm veà phaàn A-xa-seân, seơ ñeå soáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå laøm leă chuoäc toäi treân noù, roài thaû noù ra nôi ñoàng vaéng ñaëng noù veà A-xa-seân. 16:11 Vaäy, A-roân seơ daâng con boø tô ḿnh, laø con sinh teá chuoäc toäi, gieát noù laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh vaø cho nhaø ḿnh; 16:12 ñoaïn laáy lö höông ñaày than höïc ñoû treân baøn thôø tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø moät voác höông boät, maø ñem vaøo phía trong böùc maøn. 16:13 Ngöôøi phaûi boû höông treân löûa, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haàu cho ngoïn khoùi höông bao phuû naép thi aân ôû treân hoøm baûng chöùng, th́ ngöôøi khoâng cheát. 16:14 Ngöôøi cuơng phaûi laáy huyeát con boø tô ñoù, duøng ngoùn tay raûy treân naép thi aân, veà phía ñoâng, vaø raûy baûy laàn veà phía tröôùc naép thi aân. 16:15 Ñoaïn, ngöôøi gieát con deâ ñöïc duøng veà daân chuùng laøm cuûa leă chuoäc toäi; ñem huyeát noù vaøo phía trong böùc maøn; duøng huyeát con deâ ñöïc ñoù cuơng nhö ñaơ duøng huyeát con boø tô, töùc laø raûy treân naép thi aân vaø tröôùc naép thi aân vaäy. 16:16 Ngöôøi v́ côù söï oâ ueá, söï vi phaïm vaø toäi loăi cuûa daân Y-sô-ra-eân phaûi laøm leă chuoäc toäi cho nôi thaùnh vaø cho hoäi maïc ôû giöơa söï oâ ueá cuûa hoï. 16:17 Khi thaày teá leă vaøo ñaëng laøm leă chuoäc toäi nôi thaùnh cho ñeán khi ngöôøi ra, th́ chaúng neân coù ai ôû taïi hoäi maïc; vaäy, ngöôøi seơ laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh, cho nhaø ḿnh, vaø cho caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân. 16:18 Ñoaïn, ngöôøi ra, ñi ñeán baøn thôø ôû tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho baøn thôø; ngöôøi laáy huyeát con boø tô ñöïc vaø con deâ ñöïc, boâi chung quanh nhöơng söøng cuûa baøn thôø. 16:19 Roài duøng ngoùn tay raûy huyeát baûy laàn treân baøn thôø, laøm cho baøn thôø neân saïch vaø thaùnh, v́ côù nhöơng söï oâ ueá cuûa daân Y-sô-ra-eân. 16:20 Khi thaày teá leă ñaơ laøm leă chuoäc toäi cho nôi thaùnh, cho hoäi maïc, vaø cho baøn thôø roài, th́ ngöôøi phaûi daâng con deâ ñöïc coøn soáng kia. 16:21 A-roân seơ nhaän hai tay ḿnh treân ñaàu con deâ ñöïc coøn soáng, xöng treân noù caùc gian aùc vaø söï vi phaïm, töùc nhöơng toäi loăi cuûa daân Y-sô-ra-eân, vaø chaát treân ñaàu noù, roài nhôø moät ngöôøi chöïc saün vieäc naày maø sai ñuoåi noù ra, thaû vaøo ñoàng vaéng. 16:22 Vaäy, con deâ ñöïc ñoù seơ gaùnh treân ḿnh caùc toäi aùc cuûa daân Y-sô-ra-eân ra nôi hoang ṇ̃a. 16:23 A-roân seơ trôû vaøo hoäi maïc, coåi boä aùo baèng vaûi gai ṃn ḿnh ñaơ maëc ñaëng vaøo nôi thaùnh, vaø ñeå taïi ñoù. 16:24 Roài laáy nöôùc taém ḿnh trong moät nôi thaùnh, maëc aùo laïi, ñi ra, daâng cuûa leă thieâu veà phaàn ḿnh, vaø cuûa leă thieâu veà phaàn daân chuùng, ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh vaø cho daân chuùng. 16:25 Ngöôøi cuơng phaûi laáy môơ cuûa con sinh teá chuoäc toäi maø xoâng treân baøn thôø. 16:26 Ngöôøi naøo daăn con deâ ñöïc veà phaàn A-xa-seân, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém ḿnh trong nöôùc, ñoaïn môùi seơ ñöôïc vaøo traïi quaân. 16:27 Nhöng ngöôøi ta phaûi ñem ra ngoaøi traïi quaân con boø tô ñöïc vaø con deâ ñöïc ñaơ daâng leân laøm cuûa leă chuoäc toäi, maø huyeát noù ñaơ ñem vaøo nôi thaùnh ñaëng laøm leă chuoäc toäi; roài phaûi laáy da, tḥt vaø phaån cuûa hai thuù ñoù maø ñoát trong löûa. 16:28 Keû naøo ñöùng ñoát phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém ḿnh trong nöôùc, ñoaïn môùi ñöôïc vaøo traïi quaân. 16:29 Ñieàu naày seơ laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho caùc ngöôi: ñeán moàng möôøi thaùng baûy, caùc ngöôi phaûi eùp linh hoàn ḿnh, khoâng neân laøm moät vieäc naøo, baát kyø ngöôøi boån xöù hay laø keû khaùch kieàu nguï giöơa caùc ngöôi; 16:30 v́ trong ngaøy ñoù ngöôøi ta seơ laøm leă chuoäc toäi cho caùc ngöôi, ñeå caùc ngöôi ñöôïc tinh saïch: chaéc caùc ngöôi seơ ñöôïc saïch nhöơng toäi loăi ḿnh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy. 16:31 Aáy seơ laø moät leă Sa-baùt, moät ngaøy nghæ cho caùc ngöôi, phaûi eùp linh hoàn ḿnh; ñoù laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi vaäy. 16:32 Thaày teá leă ñaơ ñöôïc pheùp xöùc daàu vaø laäp laøm chöùc teá leă cho cha ḿnh, seơ maëc laáy boä aùo vaûi gai, töùc laø boä aùo thaùnh, maø laøm leă chuoäc toäi. 16:33 Ngöôøi seơ chuoäc toäi cho nôi thaùnh, cho hoäi maïc, cho baøn thôø, cho nhöơng thaày teá leă, vaø cho caû daân cuûa hoäi chuùng. 16:34 Moăi naêm moät laàn phaûi laøm leă chuoäc toäi cho daân Y-sô-ra-eân, ñaëng laøm cho saïch caùc toäi loăi cuûa chuùng; aáy seơ moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho caùc ngöôi vaäy. A-roân laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se.

Lê-vi Ký 17

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 17:2 Haơy noùi cuøng caû daân Y-sô-ra-eân raèng: Naày laø lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn daën: 17:3 Neáu moät ngöôøi nam trong nhaø Y-sô-ra-eân gieát moät con boø, moät con chieân con, hoaëc moät con deâ trong traïi quaân hay laø ngoaøi traïi quaân, 17:4 chaúng ñem ñeán cöûa hoäi maïc ñaëng daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, tröôùc ñeàn taïm cuûa Ngaøi, th́ huyeát seơ ñoå toäi veà ngöôøi; ngöôøi ñaơ laøm ñoå huyeát ra, neân seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 17:5 Aáy haàu cho daân Y-sô-ra-eân laáy cuûa leă ḿnh gieát ngoaøi ñoàng, daăn ñeán thaày teá leă, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, taïi cöûa hoäi maïc, ñaëng daâng leân laøm cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 17:6 Thaày teá leă seơ röôùi huyeát con sinh treân baøn thôø cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeå taïi cöûa hoäi maïc, vaø xoâng môơ coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 17:7 Daân Y-sô-ra-eân cuơng chaúng neân daâng cuûa leă ḿnh cho ma quæ nöơa, maø thoâng daâm cuøng noù. Ñieàu naày seơ laøm moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho hoï traûi qua caùc theá ñaïi. 17:8 Vaäy, ngöôi haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Phaøm ngöôøi naøo trong voøng daân Y-sô-ra-eân hay laø keû khaùch kieàu nguï giöơa hoï, daâng moät cuûa leă thieâu hay laø moät cuûa leă chi, 17:9 maø chaúng ñem ñeán taïi cöûa hoäi maïc ñaëng daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ngöôøi ñoù seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 17:10 Phaøm ngöôøi naøo cuûa nhaø Y-sô-ra-eân hay laø keû khaùch kieàu nguï giöơa hoï, aên huyeát chi cuơng maëc, th́ ta seơ noåi giaän cuøng keû aên ñoù, truaát noù khoûi daân söï ḿnh; 17:11 v́ sanh maïng cuûa xaùc tḥt ôû trong huyeát; ta ñaơ cho caùc ngöôi huyeát röôùi treân baøn thôø ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho linh hoàn ḿnh; v́ nhôø sanh maïng maø huyeát môùi chuoäc toäi ñöôïc. 17:12 Bôûi côù ñoù ta ñaơ phaùn cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Trong voøng caùc ngöôi khoâng ai neân aên huyeát; keû khaùch kieàu nguï giöơa caùc ngöôi cuơng khoâng neân aên huyeát. 17:13 Coøn neáu ai, hoaëc daân Y-sô-ra-eân. hoaëc keû khaùch kieàu nguï giöơa hoï, ñi saên ñöôïc moät con thuù hay laø con chim aên tḥt ñöôïc, th́ phaûi ñoå huyeát noù ra, roài laáy buïi ñaát laáp laïi; 17:14 v́ sanh maïng cuûa moïi xaùc tḥt, aáy laø huyeát noù, trong huyeát coù sanh maïng. Bôûi côù aáy, ta ñaơ phaùn cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Caùc ngöôi khoâng neân aên huyeát cuûa xaùc tḥt naøo; v́ sanh maïng cuûa moïi xaùc tḥt, aáy laø huyeát noù; ai aên seơ ḅ truaát dieät. 17:15 Heă ngöôøi naøo, hoaëc sanh ñeû taïi xöù, hoaëc keû khaùch, aên tḥt cuûa moät con thuù cheát hay laø ḅ xeù, phaûi giaët quaàn aùo ḿnh, taém trong nöôùc, ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái, ñoaïn ñöôïc tinh saïch laïi. 17:16 Coøn neáu ngöôøi khoâng giaët quaàn aùo vaø khoâng taém, th́ seơ mang toäi ḿnh.

Lê-vi Ký 18

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 18:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi. 18:3 Caùc ngöôi chôù laøm theo nhöơng ñieàu ngöôøi ta laøm hoaëc taïi xöù EÂ-díp-toâ, laø nôi caùc ngöôi ñaơ kieàu nguï, hoaëc taïi xöù Ca-na-an, laø xöù ta daăn caùc ngöôi ñi ñeán: chôù ñi theo thoùi tuïc hoï. 18:4 Caùc ngöôi haơy tuaân maïng ḷnh ta, ǵn giöơ luaät phaùp ta ñaëng noi theo: Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi. 18:5 Vaäy, haơy giöơ luaät phaùp vaø maïng ḷnh ta, ngöôøi naøo laøm theo, th́ seơ nhôø noù maø ñöôïc soáng: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:6 Chôù moät ai trong voøng caùc ngöôi ñeán gaàn cuøng ngöôøi nöơ baø con ḿnh ñaëng caáu hieäp: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:7 Chôù caáu hieäp cuøng meï ḿnh; baèng caáu hieäp, taát laøm nhuïc cho cha meï. 18:8 Chôù caáu hieäp cuøng keá maău, baèng caáu hieäp, aáy laøm nhuïc cho cha ḿnh. 18:9 Chôù caáu hieäp cuøng cḥ em ḿnh, hoaëc moät cha khaùc meï, hoaëc moät meï khaùc cha, hoaëc sanh taïi trong nhaø, hoaëc sanh ôû ngoaøi. 18:10 Chôù caáu hieäp cuøng chaùu gaùi, hoaëc chaùu gaùi noäi, hoaëc chaùu gaùi ngoaïi; baèng caáu hieäp, aáy laø gaây nhuïc cho ḿnh. 18:11 Chôù caáu hieäp cuøng con gaùi cuûa keá maău bôûi cha ḿnh sanh ra, v́ laø em gaùi ngöôi. 18:12 Chôù caáu hieäp cuøng cḥ em cuûa cha ngöôi; v́ laø coát nhuïc cuûa cha ngöôi. 18:13 Chôù caáu hieäp cuøng cḥ em cuûa meï ngöôi; v́ laø coát nhuïc cuûa meï ngöôi. 18:14 Chôù caáu hieäp cuøng baùc gaùi hay thím ngöôi; baèng caáu hieäp, aáy laø gaây nhuïc cho anh em cuûa cha ngöôi. 18:15 Chôù caáu hieäp cuøng daâu ngöôi; v́ laø vôï cuûa con trai ḿnh. 18:16 Chôù caáu hieäp cuøng cḥ daâu hay em daâu ngöôi; neáu caáu hieäp, aáy laøm nhuïc cho anh em ngöôi vaäy. 18:17 Chôù caáu hieäp cuøng moät ngöôøi ñaøn baø luoân vôùi con gaùi cuûa ngöôøi ñaøn baø nöơa. Chôù laáy chaùu gaùi noäi ngöôi, hoaëc chaùu gaùi ngoaïi ngöôi ñaëng caáu hieäp cuøng hoï; chuùng noù ñeàu laø coát nhuïc gaàn; laøm vaäy, aáy laø moät vieäc aùc duïc. 18:18 Chôù laáy vôï luoân vôùi cḥ em ngöôøi maø caáu hieäp cuøng noù gaàn beân vôï chaùnh ḿnh ñöông khi ngöôøi coøn soáng, e khi sanh ghen töông. 18:19 Trong luùc ngöôøi nöơ coù kinh nguyeät, chôù ñeán gaàn maø caáu hieäp. 18:20 Chôù naèm cuøng vôï ngöôøi laân caän ḿnh, maø gaây cho ḿnh ḅ oâ ueá vôùi ngöôøi. 18:21 Chôù baét con caùi ḿnh ñaëng daâng cho thaàn Mo-loùc, chôù laøm oâ danh Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:22 Chôù naèm cuøng moät ngöôøi nam nhö ngöôøi ta naèm cuøng moät ngöôøi nöơ; aáy laø moät söï quaùi gôùm. 18:23 Chôù naèm cuøng moät con thuù naøo, maø gaây cho ḿnh ḅ oâ ueá vôùi noù; moät ngöôøi ñaøn baø chôù naèm cuøng thuù vaät naøo; aáy laø moät söï quaùi gôùm. 18:24 Caùc ngöôi chôù laøm moät trong maáy vieäc ñoù maø töï gaây cho ḿnh oâ ueá; bôûi daân maø ta seơ ñuoåi khoûi tröôùc maët caùc ngöôi ñaơ thaønh oâ ueá v́ côù laøm caùc vieäc ñoù. 18:25 Ñaát v́ chuùng noù maø ḅ oâ ueá; ta seơ phaït toäi aùc hoï; ñaát seơ möûa daân noù ra vaäy. 18:26 Coøn caùc ngöôi, hoaëc daân boån xöù, hoaëc keû khaùch kieàu nguï giöơa caùc ngöôi, phaûi giöơ luaät phaùp vaø maïng ḷnh ta, ñöøng laøm moät trong nhöơng ñieàu quaùi gôùm naày. 18:27 V́ nhöơng ñieàu quaùi gôùm aáy, nhöơng ngöôøi ôû taïi xöù tröôùc caùc ngöôi ñaơ laøm; vaø ñaát v́ côù ñoù phaûi thaønh oâ ueá. 18:28 Vaäy, chôù laøm ñaát thaønh oâ ueá, e khi ñaát möûa caùc ngöôi ra, nhö ñaơ möûa daân cö truù taïi xöù tröôùc caùc ngöôi chaêng; 18:29 v́ phaøm ai laøm moät trong nhöơng ñieàu quaùi gôùm aáy seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 18:30 Theá th́, caùc ngöôi phaûi giöơ ñieàu ta phaùn daën, ñeå ñöøng laøm theo moät trong caùc thoùi tuïc gôùm ghieác naøo ñaơ laøm tröôùc caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi chôù v́ caùc thoùi tuïc ñoù maø gaây cho ḿnh oâ ueá. Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi.

Lê-vi Ký 19

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 19:2 Haơy truyeàn cho caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân raèng: Haơy neân thaùnh, v́ ta Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôøi, voán laø thaùnh. 19:3 Ai naáy phaûi toân kính cha meï ḿnh vaø giöơ nhöơng ngaøy sa-baùt ta: Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:4 Chôù xaây veà h́nh töôïng vaø cuơng chôù ñuùc töôïng taø thaàn: Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:5 Khi caùc ngöôi daâng cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi daâng moät caùch cho ñöôïc nhaäm; 19:6 aên noäi trong ngaøy daâng ñoù vaø ngaøy mai; coøn phaàn chi dö laïi qua ngaøy thöù ba, th́ phaûi thieâu ñi. 19:7 Neáu ngöôøi ta ñeå aên ñeán ngaøy thöù ba, aáy laø moät ñieàu gôùm ghieác chaúng ñöôïc nhaäm. 19:8 Ai aên cuûa leă nhö vaäy seơ mang laáy toäi aùc ḿnh, v́ ñaơ laøm vaät thaùnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ra oâ ñoäc: ngöôøi ñoù seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 19:9 Khi caùc ngöôi gaët luùa trong xöù ḿnh, chôù coù gaët ñeán cuoái ñaàu ñoàng, vaø chôù moùt laïi nhöơng boâng coøn soùt; 19:10 caùc ngöôi chôù caén moùt nho ḿnh, ñöøng nhaët nhöơng traùi rôùt roài, haơy ñeå cho maáy ngöôøi ngheøo vaø keû khaùch: Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:11 Caùc ngöôi chôù aên troäm aên caép, chôù noùi doái, vaø chôù löøa ñaûo nhau. 19:12 Caùc ngöôi chôù chæ danh ta maø theà doái, v́ ngöôi laøm oâ danh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:13 Chôù öùc hieáp keû laân caän ḿnh, chôù cöôùp giöït cuûa hoï. Tieàn coâng cuûa keû laøm möôùn ngöôi, chôù neân ñeå laïi trong nhaø ḿnh cho ñeán ngaøy mai. 19:14 Chôù neân ruûa saû ngöôøi ñieác, chôù ñeå tröôùc maët ngöôøi muø vaät chi laøm cho ngöôøi vaáp teù; nhöng haơy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:15 Caùc ngöôi chôù phaïm söï baát nghóa trong vieäc xeùt ñoaùn, chôù thieân ṿ ngöôøi ngheøo, chôù neå keû quyeàn theá; haơy cöù theo coâng b́nh maø xeùt ñoaùn keû laân caän ngöôi. 19:16 Chôù buoâng lôøi phao vu trong daân söï ḿnh, chôù laäp möu keá ngḥch söï soáng cuûa keû laân caän ḿnh: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:17 Chôù coù loøng ghen gheùt anh em ḿnh; haơy söûa daïy keû laân caän ḿnh, ñöøng v́ côù hoï maø phaûi maéc toäi. 19:18 Chôù toan baùo thuø, chôù giöơ söï baùo thuø cuøng con chaùu daân söï ḿnh; nhöng haơy yeâu thöông keû laân caän ngöôi nhö ḿnh: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:19 Caùc ngöôi haơy giöơ nhöơng maïng ḷnh ta. Chôù ñeå loaøi vaät khaùc gioáng phuû laăn nhau; chôù gieo ruoäng ngöôi hai thöù gioáng, vaø chôù maëc ḿnh baèng aùo deät nhieàu thöù chæ. 19:20 Neáu moät ngöôøi nam naèm vaø caáu hieäp cuøng moät ñöùa tôù gaùi ñaơ höùa gaû cho moät ngöôøi, nhöng chöa chuoäc ra, hoaëc chöa ñöôïc phoùng moïi; th́ hai ngöôøi ñeàu seơ ḅ h́nh phaït, maø khoâng phaûi ñeán cheát, v́ ñöùa tôù gaùi chöa ñöôïc phoùng moïi. 19:21 Ngöôøi nam v́ loăi ḿnh seơ daăn moät con chieân ñöïc ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi cöûa hoäi maïc, maø laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi. 19:22 Thaày teá leă seơ duøng con chieân ñöïc laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi ñaơ phaïm, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; vaäy, toäi ngöôøi ñaơ phaïm seơ ñöôïc tha. 19:23 Khi caùc ngöôi seơ vaøo xöù Ca-na-an, vaø ñaơ troàng caùc thöù caây traùi roài, haơy coi caùc traùi chieáng noù khoâng saïch, nhö chöa cḥu pheùp caét b́; trong ba naêm caùc ngöôi haơy coi noù khoâng saïch, chôù neân aên; 19:24 nhöng qua naêm thöù tö, caùc traùi noù seơ neân thaùnh laøm cuûa leă khen ngôïi Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:25 Qua naêm thöù naêm, caùc ngöôi phaûi aên traùi, haàu cho caây theâm hoa quaû: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:26 Caùc ngöôi chôù aên vaät chi coù huyeát, chôù duøng boùi khoa, chôù laøm thuaät soá. 19:27 Chôù caét meù toùc ḿnh cho troøn, vaø chôù neân phaù khoùe raâu ḿnh. 19:28 Chôù v́ keû cheát maø caét tḥt ḿnh, chôù xaêm veơ treân ḿnh: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:29 Chôù nhuïc con gaùi ngöôi khieán noù laøm kî nöơ, ñeå trong xöù khoâng coù ñieàu daâm loaïn vaø ñaày daăy nhöơng aùc duïc. 19:30 Caùc ngöôi phaûi giöơ nhöơng sa-baùt ta, vaø toân kính nôi thaùnh ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:31 Caùc ngöôi chôù caàu ñoàng coát hay laø thaày boùi; chôù hoûi chuùng noù, e v́ chuùng noù maø caùc ngöôi phaûi ḅ oâ ueá: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:32 Tröôùc maët ngöôøi toùc baïc, ngöôi haơy ñöùng daäy, kính ngöôøi giaø caû, vaø kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 19:33 Khi keû khaùch naøo kieàu nguï trong xöù caùc ngöôi, th́ chôù haø hieáp ngöôøi. 19:34 Keû khaùch kieàu nguï giöơa caùc ngöôi seơ keå nhö keû ñaơ sanh ñeû giöơa caùc ngöôi; haơy thöông yeâu ngöôøi nhö ḿnh, v́ caùc ngöôi ñaơ laøm khaùch kieàu nguï trong xöù EÂ-díp-toâ: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 19:35 Caùc ngöôi chôù phaïm söï baát nghóa trong vieäc xeùt ñoaùn, hoaëc söï ño, söï caân, hay laø söï löôøng. 19:36 Caùc ngöôi phaûi coù caân thieät, traùi caân baèng ñaù ñuùng, moät eâ-pha thieät, vaø moät hin thieät: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, Ñaáng ñaơ daăn caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 19:37 Vaäy, caùc ngöôi haơy ǵn giöơ laøm theo caùc luaät phaùp vaø caùc maïng ḷnh ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Lê-vi Ký 20

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 20:2 Ngöôi haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Phaøm ai trong daân Y-sô-ra-eân hay laø keû khaùch kieàu nguï giöơa voøng hoï, duøng moät trong caùc con ḿnh daâng cho thaàn Mo-loùc, th́ chaéc seơ ḅ xöû töû: daân boån xöù phaûi neùm ñaù ngöôøi aáy. 20:3 Coøn ta seơ noåi giaän cuøng ngöôøi ñoù, truaát noù khoûi daân söï ḿnh, v́ noù ñaơ noäp con caùi ḿnh cho thaàn Mo-loùc, laøm cho nôi thaùnh ta oâ ueá, vaø laøm oâ danh thaùnh ta. 20:4 Neáu daân boån xöù nhaém maét khi ngöôøi ñoù daâng moät trong caùc con caùi noù cho thaàn Mo-loùc maø chaúng gieát noù ñi, 20:5 th́ ta ñaây seơ noåi giaän cuøng ngöôøi ñoù vaø nhaø noù, roài truaát noù cuøng nhöơng keû naøo theo noù maø thoâng daâm cuøng thaàn Mo-loùc, ra khoûi daân söï ḿnh. 20:6 Neáu ai xaây veà ñoàng coát vaø thaày boùi maø thoâng daâm cuøng chuùng noù, th́ ta seơ noåi giaän cuøng ngöôøi ñoù, truaát noù ra khoûi daân söï ḿnh. 20:7 Caùc ngöôi haơy laøm saïch ḿnh, vaø haơy neân thaùnh, v́ ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 20:8 Caùc ngöôi haơy giöơ laøm theo nhöơng luaät phaùp ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñaáng laøm cho caùc ngöôi neân thaùnh. 20:9 Khi moät ngöôøi naøo chöûi cha maéng meï ḿnh, th́ phaûi ḅ xöû töû: noù ñaơ chöûi ruûa cha meï; huyeát noù seơ ñoå laïi treân ḿnh noù. 20:10 Neáu ngöôøi naøo phaïm toäi taø daâm cuøng vôï cuûa ngöôøi khaùc, hay laø phaïm toäi taø daâm cuøng vôï ngöôøi laân caän ḿnh, ngöôøi nam cuøng ngöôøi nöơ ñoù ñeàu phaûi ḅ xöû töû. 20:11 Neáu ngöôøi naøo naèm cuøng vôï cha ḿnh, aáy laø gaây nhuïc cho cha ḿnh, th́ hai ngöôøi ñeàu haún phaûi ḅ xöû töû; huyeát hoï seơ ñoå laïi treân ḿnh hoï. 20:12 Neáu ngöôøi naøo naèm cuøng daâu ḿnh, hai ngöôøi ñeàu haún phaûi ḅ phaït xöû töû; v́ hoï phaïm moät söï gôùm ghieác; huyeát hoï seơ ñoå laïi treân ḿnh hoï. 20:13 Neáu moät ngöôøi nam naèm cuøng moät ngöôøi nam khaùc, nhö naèm cuøng ngöôøi nöơ, th́ hai ngöôøi ñoù ñeàu haún phaûi ḅ xöû töû, v́ hoï ñaơ laøm moät söï gôùm ghieác; huyeát hoï seơ ñoå laïi treân ḿnh hoï. 20:14 Neáu moät ngöôøi nam laáy caû vaø meï con laøm vôï; aáy laø moät söï taø aùc; haơy thieâu caû ba ñi, haàu cho söï taø aùc ñoù khoâng coøn trong voøng caùc ngöôi. 20:15 Neáu moät ngöôøi nam caáu hieäp cuøng thuù vaät, th́ haún phaûi ḅ xöû töû, vaø caùc ngöôi haơy gieát thuù ñoù ñi. 20:16 Neáu moät ngöôøi nöơ laïi gaàn moät con thuù ñaëng caáu hieäp cuøng noù, ngöôi haơy gieát ngöôøi nöơ vaø con thuù ñoù ñi; huyeát noù seơ ñoå laïi treân ḿnh noù. 20:17 Neáu moät ngöôøi nam laáy cḥ em gaùi ḿnh, hoaëc moät cha khaùc meï, hoaëc moät meï khaùc cha, vaø hoï caáu hieäp nhau; aáy laø söï ñieám nhuïc; hoï seơ ḅ truaát khoûi tröôùc maët daân söï ḿnh; ngöôøi ñaơ gaây nhuïc cho cḥ em ḿnh; ngöôøi seơ mang toäi aùc ḿnh. 20:18 Neáu moät ngöôøi nam naèm cuøng moät ngöôøi nöơ trong luùc coù kinh nguyeät, vaø ngöôøi nam loä ra nguyeân huyeát cuûa ngöôøi nöơ, vaø chaùnh ngöôøi nöơ cuơng loä ra nguyeân huyeát ḿnh, th́ caû hai ñeàu seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 20:19 Chôù caáu hieäp cuøng cḥ em cuûa meï hay laø cḥ em cuûa cha ngöôi, v́ laø gaây nhuïc cho thaân toäc ḿnh; hai ngöôøi ñeàu seơ mang toäi aùc ḿnh. 20:20 Neáu ngöôøi nam naèm cuøng baùc gaùi hay thím ḿnh, töùc laø gaây nhuïc cho chuù baùc ḿnh; hai ngöôøi ñeàu seơ mang söï h́nh phaït cuûa toäi ḿnh. Hoï seơ cheát tuyeät töï. 20:21 Neáu moät ngöôøi nam laáy vôï cuûa anh em ḿnh, aáy laø söï oâ ueá; ngöôøi ñoù ñaơ gaây nhuïc cho anh em ḿnh. Hai ngöôøi ñoù seơ tuyeät töï. 20:22 Caùc ngöôi haơy ǵn giöơ laøm theo nhöơng luaät phaùp vaø maïng ḷnh ta, haàu cho xöù maø ta daăn caùc ngöôi ñeán ôû khoâng möûa caùc ngöôi ra. 20:23 Chôù neân noi theo thoùi tuïc cuûa daân maø ta seơ ñuoåi ra khoûi tröôùc maët caùc ngöôi, v́ hoï ñaơ laøm nhöơng ñieàu ñoù, vaø ta laáy laøm gôùm ghieác laém. 20:24 Ta ñaơ phaùn cuøng caùc ngöôi raèng: Aáy laø caùc ngöôi seơ ñöôïc xöù cuûa daân ñoù; ta cho caùc ngöôi xöù aáy ñaëng laøm saûn nghieäp; aáy laø moät xöù ñöôïm söơa vaø maät: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, ñaơ phaân reơ caùc ngöôi cuøng caùc daân. 20:25 Vaäy, haơy phaân bieät thuù tinh saïch vôùi thuù oâ ueá, chim oâ ueá vôùi chim tinh saïch; chôù gaây cho ḿnh ra gôùm ghieác v́ loaøi vaät, v́ chim choùc, v́ caùc loaøi coân truøng treân maët ñaát, maø ta ñaơ daïy caùc ngöôi phaân bieät nhö loaøi oâ ueá. 20:26 Ñoái cuøng ta caùc ngöôi haơy neân thaùnh, v́ ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø thaùnh; ta ñaơ phaân reơ caùc ngöôi vôùi caùc daân, ñeå caùc ngöôi thuoäc veà ta. 20:27 Khi naøo moät ngöôøi nam hay nöơ laøm ñoàng coát, hay laø boùi khoa, th́ haún seơ ḅ xöû töû; ngöôøi ta seơ neùm ñaù chuùng noù: huyeát chuùng noù seơ ñoå laïi treân ḿnh chuùng noù.

Lê-vi Ký 21

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy noùi cuøng nhöơng thaày teá leă, laø caùc con trai A-roân, maø raèng: Thaày teá leă chôù v́ moät ngöôøi cheát trong daân söï laø laøm cho ḿnh ra oâ ueá; 21:2 tröø ra v́ baø con thaân thích ḿnh, v́ meï, cha, con trai, con gaùi, anh em ḿnh, 21:3 vaø v́ cḥ em ruoät ḿnh coøn ñoàng trinh, chöa choàng, th́ ngöôøi ñöôïc v́ cḥ em ñoù laøm cho ḿnh ra oâ ueá. 21:4 Ngöôøi laø ñaàu tröôûng trong daân söï ḿnh, chôù laøm ḿnh ra tuïc maø ḅ oâ ueá. 21:5 Caùc thaày teá leă chôù neân laøm soùi treân ñaàu; chôù caïo meùp raâu ḿnh, ñöøng caét tḥt ḿnh. 21:6 Hoï seơ bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, vaø chôù laøm oâ danh Ngaøi, v́ hoï daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùc cuûa leă duøng löûa thieâu; töùc laø thöïc vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh: hoï phaûi neân thaùnh. 21:7 Thaày teá leă chôù neân cöôùi moät ngöôøi kî nöơ hay laø keû daâm oâ; cuơng chaúng neân cöôùi ngöôøi ḅ choàng ñeå, v́ thaày teá leă ñaơ bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh. 21:8 Vaäy, ngöôi haơy keå thaày teá leă nhö thaùnh, v́ ngöôøi daâng thöïc vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi; ngöôøi seơ laø thaùnh cho ngöôi, v́ ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø thaùnh, Ñaáng laøm cho caùc ngöôi neân thaùnh vaäy. 21:9 Neáu con gaùi thaày teá leă ñi daâm oâ, töï laøm neân kî nöơ, aáy laø laøm oâ danh cho cha noù, noù phaûi ḅ thieâu löûa. 21:10 Thaày teá leă ñöôïc quyeàn troïng hôn caùc anh em ḿnh, ñaơ ñöôïc röôùi daàu xöùc treân ñaàu ḿnh, ñöôïc bieät rieâng ra thaùnh, ñeå maëc ḿnh baèng boä aùo thaùnh, chaúng neân ñeå ñaàu traàn vaø xeù aùo ḿnh. 21:11 Ngöôi chôù ñi ñeán cuøng moät keû cheát, chôù v́ cha hay meï maø laøm ḿnh ra oâ ueá. 21:12 Ngöôøi chaúng neân ñi ra khoûi nôi thaùnh, ñöøng laøm cho nôi thaùnh cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh ra oâ ueá, v́ caùi maơo daàu xöùc cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi vaăn ôû treân ñaàu ngöôøi: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 21:13 Ngöôøi phaûi cöôùi gaùi ñoàng trinh laøm vôï. 21:14 Ngöôøi chaúng neân cöôùi ñaøn baø goùa, ḅ ñeå, daâm oâ hay laø kî nöơ, nhöng phaûi cöôùi moät ngöôøi ñoàng trinh trong voøng daân söï ḿnh. 21:15 Ngöôøi chaúng neân laøm oâ danh doøng hoï ḿnh giöơa daân söï ngöôøi, v́ ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho ngöôøi neân thaùnh. 21:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 21:17 Haơy noùi cuøng A-roân maø raèng: Phaøm ai trong doøng hoï ngöôi, traûi caùc ñôøi, coù moät taät ḅnh trong thaân theå, chôù ñeán gaàn maø daâng thöïc vaät cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh. 21:18 Phaøm ai coù moät taät khoâng ñöôïc ñeán gaàn, nhö ñaây: ngöôøi muø, queø, seäp muơi hay laø töù chi khoâng ñeàu; 21:19 ngöôøi gaơy chaân hay gaơy tay, 21:20 ngöôøi coù böôùu hay laø loûng khoûng, coù vaûy caù maét hay laø coù gheû choác, coù laùt hay laø coù hoøn nang daäp. 21:21 Phaøm con chaùu thaày teá leă A-roân, coù taät trong ḿnh, khoâng ñöôïc ñeán gaàn daâng cuûa leă duøng löûa daâng leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Neáu coù moät taät trong ḿnh, khoâng ñöôïc ñeán gaàn daâng thöïc vaät cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh. 21:22 Ngöôøi ñöôïc aên thöïc vaät cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, laø caùc vaät chí thaùnh vaø caùc vaät bieät rieâng ra thaùnh; 21:23 nhöng khoâng ñöôïc ñi ñeán gaàn baøn thôø, v́ coù taät nôi ḿnh. Ngöôi chôù laøm caùc nôi thaùnh ta ra oâ ueá, v́ ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laøm caùc nôi ñoù neân thaùnh. 21:24 Moâi-se noùi nhö vaäy cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, cuøng cho caû daân Y-sô-ra-eân.

Lê-vi Ký 22

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 22:2 Haơy truyeàn cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi raèng phaûi kieâng cöơ nhöơng cuûa leă thaùnh cuûa daân Y-sô-ra-eân, daâng bieät rieâng ra thaùnh cho ta, haàu cho chuùng chôù laøm oâ danh thaùnh ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:3 Haơy noùi vôùi hoï raèng: Phaøm ai trong doøng gioáng caùc ngöôi vaø trong voøng con chaùu caùc ngöôi ñaơ ḅ oâ ueá, ñeán gaàn caùc vaät thaùnh maø daân Y-sô-ra-eân bieät rieâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ai ñoù seơ ḅ truaát khoûi tröôùc maët ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:4 Phaøm ai laø con chaùu cuûa A-roân ḅ ḅnh phung hay laø baïch tröôïc, th́ chaúng ñöôïc aên vaät bieät rieâng ra thaùnh cho ñeán chöøng naøo ñöôïc tinh saïch. Ai ñuïng ñeán moät ngöôøi ñaơ ḅ oâ ueá bôûi xaùc cheát, ai coù di tinh, 22:5 hay laø ai ñuïng ñeán hoaëc loaøi coân truøng, hoaëc moät ngöôøi ḅ söï oâ ueá naøo laøm cho ḿnh oâ ueá, th́ cuơng phaûi moät theå aáy. 22:6 Ai ñuïng ñeán caùc vaät ñoù seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái, khoâng ñöôïc aên vaät bieät rieâng ra thaùnh, nhöng phaûi taém ḿnh trong nöôùc. 22:7 Sau khi maët trôøi laën, ngöôøi seơ ñöôïc saïch laïi, roài môùi ñöôïc pheùp aên caùc vaät thaùnh, v́ laø ñoà aên cuûa ngöôøi. 22:8 Ngöôøi chaúng neân aên moät con thuù naøo cheát töï nhieân hay laø ḅ xeù, haàu khoûi ḅ oâ ueá: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:9 Vaäy, hoï phaûi giöơ ñieàu ta phaùn daën, keûo mang toäi loăi vaø cheát chaêng, v́ ñaơ laøm caùc vaät thaùnh nay ra oâ ueá: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho hoï neân thaùnh. 22:10 Chaúng moät keû khaùch ngoaïi bang naøo ñöôïc aên vaät thaùnh; keû naøo ôû taïi nhaø thaày teá leă hay laø ngöôøi laøm möôùn, cuơng chaúng ñöôïc aên vaät thaùnh. 22:11 Nhöng keû naøo thaày teá leă laáy baïc mua veà, vaø keû sanh ñeû taïi nhaø ngöôøi, th́ ñöôïc pheùp aên ñoà aên cuûa ngöôøi. 22:12 Neáu con gaùi cuûa thaày teá leă keát thaân cuøng keû khaùch ngoaïi bang, th́ seơ khoâng ñöôïc aên vaät thaùnh daâng giô leân. 22:13 Coøn neáu con gaùi cuûa thaày teá leă ñaơ goùa hay laø ḅ ñeå, khoâng coù con, trôû veà nhaø cha ôû nhö buoåi coøn thô, th́ naøng seơ ñöôïc aên ñoà aên cuûa cha ḿnh, nhöng chaúng keû khaùch ngoaïi bang naøo neân aên. 22:14 Neáu ai laàm aên moät vaät thaùnh, th́ phaûi ñeàn laïi cho thaày teá leă giaù cuûa vaät thaùnh ñoù, vaø phuï theâm moät phaàn naêm. 22:15 Thaày teá leă chôù laøm oâ ueá cuûa leă maø daân Y-sô-ra-eân daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:16 Ai aên vaät thaùnh ñaơ daâng nhö vaäy seơ mang toäi ḿnh ñaơ phaïm, v́ ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho caùc vaät ñoù neân thaùnh. 22:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 22:18 Haơy truyeàn cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, cuøng cho caû daân Y-sô-ra-eân, maø raèng: Heă ngöôøi nhaø Y-sô-ra-eân hay laø keû khaùch kieàu nguï giöơa hoï, maø daâng cuûa leă thieâu cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, hoaëc cuûa leă khaán nguyeän, hay laø cuûa leă laïc yù, haàu cho ñöôïc nhaäm, 22:19 phaûi daâng moät con ñöïc khoâng t́ vít chi baét trong baày boø, hoaëc chieân con hay laø deâ caùi. 22:20 Caùc ngöôi chôù daâng moät con vaät naøo coù t́ vít, v́ noù seơ khoâng ñöôïc nhaäm. 22:21 Khi moät ngöôøi naøo daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät cuûa leă thuø aân baèng boø hay chieân, hoaëc daâng traû leă khaán nguyeän hay laø laïc yù, haàu cho con sinh ñöôïc nhaäm, phaûi khoâng coù moät t́ vít chi treân ḿnh. 22:22 Caùc ngöôi chôù daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät con thuù naøo hoaëc muø maét, queø caúng, ḅ xeù, gheû choác, hay laø laùt; caùc ngöôi chôù baét noù laøm cuûa leă duøng löûa daâng leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va treân baøn thôø. 22:23 Caùc ngöôi ñöôïc baét moät con boø hay chieân con coù gioø daøi, hoaëc ngaén quaù maø laøm cuûa leă laïc yù; nhöng veà cuûa leă khaán nguyeän, con thuù nhö vaày quaû seơ chaúng ñöôïc nhaäm. 22:24 Caùc ngöôi chôù daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi xöù ḿnh moät con thuù naøo hoøn nang ḅ daäp naùt, röùt hay laø thieán ñi. 22:25 Chôù nhaän nôi tay keû khaùch ngoaïi bang moät con sinh naøo ḅ nhö vaäy ñaëng daâng laøm thöïc vaät cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, v́ noù ñaơ ḅ hö vaø coù t́ vít treân ḿnh, khoâng ñöôïc nhaäm v́ caùc ngöôi ñaâu. 22:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 22:27 Heă con boø con, con chieân con hay con deâ con, phaûi ôû quaån theo meï trong baûy ngaøy sau khi loït loøng; nhöng qua ngaøy thöù taùm veà sau seơ ñöôïc nhaäm laøm cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:28 Baát kyø boø caùi hay chieân caùi, caùc ngöôi chôù gieát noù vaø con noù trong moät ngaøy. 22:29 Khi caùc ngöôi daâng cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi daâng theá naøo cho cuûa leă v́ caùc ngöôi ñöôïc nhaäm. 22:30 Cuûa leă ñoù phaûi aên noäi ngaøy, khoâng neân ñeå chi laïi cho ñeán sôùm mai: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:31 Vaäy, haơy giöơ laøm theo caùc ñieàu raên ta: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 22:32 Ñöøng laøm oâ danh thaùnh ta, th́ ta seơ ñöôïc toân thaùnh giöơa daân Y-sô-ra-eân: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm cho caùc ngöôi neân thaùnh, 22:33 töùc Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, ñeå laøm Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi: Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Lê-vi Ký 23

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 23:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Naày laø nhöơng ngaøy leă cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùc ngöôi haơy rao truyeàn ra laø caùc hoäi thaùnh. 23:3 Ngöôøi ta laøm vieäc trong saùu ngaøy, nhöng qua ngaøy thöù baûy laø ngaøy sa-baùt, moät ngaøy nghæ, töùc moät söï nhoùm hieäp thaùnh; ñöøng laøm moät coâng vieäc ǵ; aáy laø leă sa-baùt cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong nhöơng nôi caùc ngöôi ôû. 23:4 Naày laø nhöơng leă cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc nhöơng söï nhoùm hieäp thaùnh, caùc ngöôi phaûi rao truyeàn ra khi ñeán kyø nhaát ṇ̃nh. 23:5 Ñeán ngaøy möôøi boán thaùng gieâng, vaøo buoåi chieàu toái, aáy laø leă Vöôït-qua cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 23:6 qua ngaøy raèm thaùng naày, aáy laø leă baùnh khoâng men ñeå kính troïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; caùc ngöôi seơ aên baùnh khoâng pha men trong baûy ngaøy. 23:7 Ngaøy ñaàu, caùc ngöôi seơ coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh, chaúng neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt. 23:8 Trong baûy ngaøy caùc ngöôi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhöơng cuûa leă duøng löûa daâng leân; ñeán ngaøy thöù baûy, seơ coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh nöơa, caùc ngöôi ñöøng laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo heát. 23:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 23:10 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ vaøo xöù maø ta seơ ban cho, vaø ñaơ gaët muøa maøng roài, th́ haơy ñem ñeán cho thaày teá leă moät boù luùa ñaàu muøa cuûa caùc ngöôi. 23:11 Qua ngaøy sau leă sa-baùt, thaày teá leă seơ daâng boù luùa ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, haàu cho boù luùa ñoù ñöôïc nhaäm. 23:12 Chaùnh ngaøy daâng boù luùa ñöa qua ñöa laïi ñoù, caùc ngöôi cuơng phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät chieân con giaùp naêm, khoâng t́ vít chi, ñaëng laøm cuûa leă thieâu; 23:13 vaø daâng theâm moät cuûa leă chay baèng hai phaàn möôøi boät loïc cheá daàu, laøm cuûa leă duøng löûa daâng leân, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vôùi moät phaàn tö hin röôïu, laøm leă quaùn. 23:14 Caùc ngöôi chôù aên hoaëc baùnh, hoaëc hoät luùa rang, hoaëc luùa ñang ôû trong gieù cho ñeán chaùnh ngaøy naày, töùc laø ngaøy caùc ngöôi ñem daâng cuûa leă cho Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh. Maëc daàu ôû nôi naøo, aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho con chaùu caùc ngöôi. 23:15 Keå töø ngaøy sau leă sa-baùt, laø ngaøy ñem boù luùa daâng ñöa qua ñöa laïi, caùc ngöôi seơ tính baûy tuaàn leă troïn: 23:16 caùc ngöôi tính naêm möôi ngaøy cho ñeán ngaøy sau cuûa leă sa-baùt thöù baûy, th́ phaûi daâng moät cuûa leă chay môùi cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:17 Caùc ngöôi haơy töø nhaø ḿnh ñem ñeán hai oå baùnh ñaëng laøm cuûa leă daâng ñöa qua ñöa laïi; baùnh ñoù laøm baèng hai phaàn möôøi boät loïc haáp coù pha men: aáy laø cuûa ñaàu muøa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:18 Caùc ngöôi cuơng phaûi daâng luoân vôùi baùnh, baûy chieân con giaùp naêm chaúng t́ vít chi, moät con boø tô, vaø hai con chieân ñöïc vôùi cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo, ñaëng laøm cuûa leă thieâu teá Ñöùc Gieâ-hoâ-va: aáy laø moät cuûa leă duøng löûa xoâng, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:19 Caùc ngöôi cuơng phaûi daâng moät con deâ ñöïc ñaëng laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaø hai chieân con giaùp naêm, ñaëng laøm cuûa leă thuø aân. 23:20 Thaày teá leă seơ laáy caùc cuûa leă ñoù vôùi hai oå baùnh baèng luùa ñaàu muøa, vaø hai chieân con, daâng ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; caùc vaät ñoù seơ bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø thuoäc veà thaày teá leă. 23:21 Caùc ngöôi haơy rao truyeàn söï nhoùm hieäp trong chaùnh moät ngaøy ñoù; phaûi coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh, chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. Aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi, maëc daàu ôû nôi naøo. 23:22 Khi caùc ngöôi gaët luùa trong xöù ḿnh, chôù gaët taän ñaàu ñoàng, vaø chôù moùt luùa soùt laïi; haơy ñeå phaàn ñoù cho ngöôøi ngheøo vaø cho keû khaùch ngoaïi bang: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 23:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 23:24 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Ngaøy moàng moät thaùng baûy, seơ coù cho caùc ngöôi moät ngaøy nghæ, moät leă kyû nieäm laáy tieáng keøn thoåi maø rao truyeàn, töùc laø moät söï nhoùm hieäp thaùnh vaäy. 23:25 Chôù laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo; phaûi daâng caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: 23:27 Ngaøy moàng möôøi thaùng baûy naày laø ngaøy leă chuoäc toäi; caùc ngöôi seơ coù söï nhoùm hieäp thaùnh; haơy eùp taâm hoàn ḿnh vaø daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùc cuûa leă duøng löûa daâng leân. 23:28 Ngaøy ñoù chaúng neân laøm coâng vieäc naøo, v́ laø ngaøy chuoäc toäi, trong ngaøy ñoù phaûi laøm leă chuoäc toäi cho caùc ngöôi tröôùc maët Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh. 23:29 Trong ngaøy ñoù, heă ai khoâng eùp taâm hoàn ḿnh, seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh. 23:30 Vaø heă ai laøm moät coâng vieäc ǵ, th́ ta seơ dieät hoï khoûi daân söï ḿnh. 23:31 Caùc ngöôi chaúng neân laøm coâng vieäc chi heát, aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi, maëc daàu ôû nôi naøo. 23:32 Aáy seơ laø moät leă sa-baùt, moät ngaøy nghæ cho caùc ngöôi; caùc ngöôi phaûi eùp taâm hoàn ḿnh. Ngaøy moàng chín thaùng ñoù, caùc ngöôi phaûi giöơ leă sa-baùt ḿnh, töø chieàu nay ñeán chieàu mai. 23:33 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 23:34 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Ngaøy raèm thaùng baûy naày laø leă leàu taïm, traûi qua baûy ngaøy ñaëng toân kính Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:35 Ngaøy thöù nhaát seơ coù söï nhoùm hieäp thaùnh, caùc ngöôi chaúng neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. 23:36 Trong baûy ngaøy phaûi daâng caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; qua ngaøy thöù taùm, caùc ngöôi coù moät söï nhoùm hieäp thaùnh nöơa, cuơng daâng cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Aáy seơ laø moät hoäi troïng theå; chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo heát. 23:37 Ñoù laø nhöơng leă troïng theå cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, maø caùc ngöôi phaûi rao truyeàn laø söï nhoùm hieäp thaùnh, ñaëng daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhöơng cuûa leă duøng löûa daâng leân, cuûa leă thieâu, cuûa leă chay, cuûa leă thuø aân, leă quaùn, vaät naøo ñaơ ṇ̃nh theo ngaøy naáy. 23:38 Ngoaøi ra, caùc ngöôi phaûi cöù giöơ leă sa-baùt cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, cöù daâng cho Ngaøi caùc leă vaät ḿnh, caùc cuûa leă khaán nguyeän vaø laïc yù. 23:39 Nhöng ñeán ngaøy raèm thaùng baûy, khi caùc ngöôi ñaơ thaâu-hoaïch thoå saûn ḿnh roài, haơy giöơ moät leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong baûy ngaøy. Böơa thöù nhaát seơ laø ngaøy nghæ, vaø böơa thöù taùm cuơng seơ laø ngaøy nghæ. 23:40 Böơa thöù nhaát, caùc ngöôi phaûi laáy traùi caây toát, taøu chaø laø, nhaønh caây raäm, vaø caây döông lieău, roài vui möøng trong baûy ngaøy tröôùc maët Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 23:41 Moăi naêm, vaøo thaùng baûy, caùc ngöôi phaûi giöơ leă naày cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhö vaäy trong baûy ngaøy. Aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi. 23:42 Heát thaûy ai sanh trong doøng Y-sô-ra-eân seơ ôû nôi traïi trong baûy ngaøy, 23:43 haàu cho doøng doơi caùc ngöôi bieát raèng khi ta ñem daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, ta cho hoï ôû trong nhöơng traïi: Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 23:44 Aáy vaäy, Moâi-se truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân bieát caùc leă cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø leă naøo.

Lê-vi Ký 24

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 24:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân ñem daàu oâ-li-ve eùp, trong saïch, ñaëng thaép ñeøn, ñeå giöơ cho ñeøn chaùy luoân luoân. 24:3 A-roân seơ laøm ñeøn ñoù trong hoäi maïc, ngoaøi böùc maøn che hoøm baûng chöùng, haàu cho ñeøn chaùy luoân luoân, töø chieàu toái ñeán saùng mai, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi. 24:4 A-roân seơ ñeå caùc ñeøn treân chaân ñeøn baèng vaøng, cho ñeøn chaùy luoân luoân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 24:5 Ngöôi cuơng phaûi laáy boät loïc, haáp möôøi hai oå baùnh; moăi oå caân naëng hai phaàn möôøi eâ-pha; 24:6 ñoaïn saép ra hai haøng saùu oå treân caùi baøn baèng vaøng roøng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 24:7 cuøng raéc nhuơ höông thaùnh treân moăi haøng, ñeå laøm kyû nieäm treân baùnh, nhö moät cuûa leă duøng löûa daâng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 24:8 Moăi ngaøy sa-baùt, ngöôøi ta seơ saép baùnh naày tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va luoân luoân, do nôi daân Y-sô-ra-eân cung caáp; aáy laø moät giao öôùc ñôøi ñôøi. 24:9 Caùc baùnh ñoù seơ thuoäc veà A-roân vaø caùc con trai ngöôøi; hoï phaûi aên taïi moät nôi thaùnh, v́ laø vaät chí thaùnh cho hoï, bôûi caùc cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Aáy laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi. 24:10 Coù moät ñöùa con trai, meï laø ngöôøi Y-sô-ra-eân, vaø cha laø ngöôøi EÂ-díp-toâ, ñi ra giöơa voøng daân Y-sô-ra-eân, ñaùnh loän taïi nôi traïi quaân vôùi moät ngöôøi Y-sô-ra-eân. 24:11 Ñöùa trai ñoù noùi phaïm ñeán vaø ruûa saû danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va; ngöôøi ta daăn noù ñeán Moâi-se, beøn giam noù vaøo nguïc cho ñeán chöøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn ṇ̃nh phaûi xöû laøm sao. 24:12 Meï noù teân laø Seâ-loâ-mít, con gaùi cuûa Ñieäp-ri, thuoäc veà chi phaùi Ñan. 24:13 Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 24:14 Haơy ñem keû ñaơ ruûa saû ra ngoaøi traïi quaân, heát thaûy ai ñaơ coù nghe noù phaûi ñaët tay ḿnh treân ñaàu noù, vaø caû hoäi chuùng phaûi neùm ñaù noù. 24:15 Ñoaïn haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Ngöôøi naøo ruûa saû Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh seơ mang söï h́nh phaït cuûa toäi ḿnh. 24:16 Ai noùi phaïm ñeán danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va haún seơ ḅ xöû töû; caû hoäi chuùng seơ neùm ñaù noù: maëc daàu noù laø keû khaùch ngoaïi bang hay laø sanh trong xöù, heă khi naøo noùi phaïm ñeán danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ seơ ḅ xöû töû. 24:17 Keû naøo ñaùnh cheát moät ngöôøi naøo, maëc daàu keû ñoù laø ai, seơ ḅ xöû töû. 24:18 Keû naøo ñaùnh cheát moät suùc vaät, phaûi thöôøng laïi, nghóa laø maïng ñeàn maïng. 24:19 Khi moät ngöôøi naøo laøm thöông tích cho keû laân caän ḿnh, th́ ngöôøi ta phaûi laøm thöông tích cho ngöôøi ñoù laïi nhö chính ngöôøi ñaơ laøm: 24:20 gaơy ñeàn gaơy, maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng. Ngöôøi ta seơ laøm cho ngöôøi aáy ñoàng moät thöông vít nhö chính ngöôøi ñaơ laøm cho ngöôøi khaùc. 24:21 Keû naøo laøm cheát moät suùc vaät, th́ seơ thöôøng laïi; coøn keû naøo gieát cheát moät ngöôøi, th́ phaûi ḅ xöû töû. 24:22 Baát luaän keû khaùch ngoaïi bang hay laø ngöôøi trong xöù, caùc ngöôi cuơng phaûi duøng moät luaät leä: v́ ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 24:23 Vaäy, Moâi-se noùi laïi cuøng daân Y-sô-ra-eân, bieåu ñem keû ñaơ ruûa saû ra khoûi traïi quaân roài neùm ñaù noù. Theá th́, daân Y-sô-ra-eân laøm y nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn daën Moâi-se.

Lê-vi Ký 25

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se taïi treân nuùi Si-na-i raèng: 25:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi caùc ngöôi ñaơ vaøo xöù ta seơ ban cho roài, th́ ñaát phaûi nghæ, giöơ moät leă sa-baùt cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 25:3 Trong saùu naêm, ngöôi seơ gieo ruoäng vaø hôùt nho ḿnh, cuøng thaâu hoaïch thoå saûn. 25:4 Nhöng naêm thöù baûy seơ laø naêm sa-baùt, ñeå cho ñaát nghæ, töùc laø moät naêm sa-baùt cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; ngöôi chaúng neân gieo ruoäng ḿnh hay laø hôùt nho ḿnh; 25:5 chaúng neân gaët laïi nhöơng chi ñaơ töï moïc leân sau khi muøa maøng, vaø ñöøng haùi nho cuûa vöôøn nho khoâng hôùt söûa: aáy seơ laø moät naêm cho ñaát nghæ. 25:6 Phaøm vaät ǵ maø ñaát sanh saûn trong naêm sa-baùt, seơ duøng laøm ñoà aên cho ngöôi, cho toâi trai tôù gaùi ngöôi, cho keû laøm thueâ cuûa ngöôi, vaø cho keû ngoaïi bang kieàu nguï vôùi ngöôi; 25:7 cuøng luoân cho luïc suùc vaø thuù vaät ôû trong xöù ngöôi nöơa; heát thaûy thoå saûn duøng laøm ñoà aên vaäy. 25:8 Ngöôi cuơng haơy tính baûy tuaàn naêm töùc baûy laàn baûy naêm; th́ giôø cuûa baûy tuaàn naêm naày seơ laø boán möôi chín naêm; 25:9 roài ñeán ngaøy moàng möôøi thaùng baûy, töùc laø ngaøy chuoäc toäi, caùc ngöôi phaûi thoåi keøn vang trong khaép xöù. 25:10 Caùc ngöôi phaûi laøm cho naêm thöù naêm möôi neân thaùnh, vaø rao truyeàn söï töï do cho heát thaûy daân trong xöù. Aáy seơ laø naêm haân hæ cho caùc ngöôi; ai naáy ñeàu ñöôïc nhaän laïi cô nghieäp ḿnh, vaø ai naáy ñeàu trôû veà gia quyeán ḿnh. 25:11 Naêm thöù naêm möôi naày laø moät naêm haân hæ cho caùc ngöôi, khoâng neân gieo, khoâng neân gaët vaät chi ñaát töï sanh saûn, vaø cuơng chaúng neân haùi nho khoâng coù hôùt söûa, 25:12 v́ laø moät naêm haân hæ, seơ laøm thaùnh cho caùc ngöôi; phaûi aên nhöơng thoå saûn. 25:13 Trong naêm haân hæ naày, caùc saûn nghieäp ñeàu seơ trôû veà nguyeân chuû. 25:14 Neáu caùc ngöôi baùn hay laø mua vaät chi vôùi keû laân caän ḿnh, th́ chôù laän anh em ḿnh. 25:15 Ngöôøi seơ cöù laáy soá naêm töø sau naêm haân hæ maø mua vôùi keû laân caän ḿnh; coøn ngöôøi, cöù laáy theo soá naêm coù hoa lôïi maø baùn. 25:16 Tuøy theo soá naêm sau naêm haân hæ, ngöôi seơ buø theâm giaù; tuøy theo soá naêm ít, ngöôi seơ giaûm bôùt giaù; v́ theo soá muøa gaët maø ngöôøi baùn cho ngöôi. 25:17 Chôù ai trong voøng caùc ngöôi laøm laän keû laân caän ḿnh; nhöng haơy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, v́ ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 25:18 Caùc ngöôi khaù laøm theo maïng ḷnh ta, ǵn giöơ luaät phaùp ta vaø noi theo, nhö vaäy seơ ñöôïc aên ôû b́nh yeân trong xöù. 25:19 Ñaát seơ sanh saûn hoa lôïi cho caùc ngöôi, caùc ngöôi seơ aên no vaø ñöôïc ôû b́nh yeân trong xöù. 25:20 V́ caùc ngöôi noùi raèng: Neáu chuùng toâi chaúng gieo, chaúng gaët muøa maøng, th́ trong naêm thöù baûy seơ laáy chi maø aên? 25:21 Naêm thöù saùu, ta seơ giaùng phöôùc cho caùc ngöôi, vaø naêm aáy seơ truùng muøa buø ba naêm. 25:22 Naêm thöù taùm, caùc ngöôi seơ gieo vaø aên hoa lôïi cuûa muøa maøng cuơ cho ñeán muøa maøng môùi cuûa naêm thöù chín. 25:23 Ñaát khoâng ñöôïc ñoaïn maơi; v́ ñaát thuoäc veà ta, caùc ngöôi ôû cuøng ta nhö keû khaùch ngoaïi bang vaø keû kieàu nguï. 25:24 Trong khaép xöù maø caùc ngöôi seơ ñöôïc laøm saûn nghieäp, haơy cho pheùp chuoäc ñaát laïi. 25:25 Neáu anh em ngöôi trôû neân ngheøo, vaø baùn moät phaàn saûn nghieäp ḿnh, th́ ngöôøi baø con gaàn coù quyeàn chuoäc laïi, phaûi ñeán chuoäc phaàn ñaát anh em ngöôøi ñaơ baùn. 25:26 Neáu ngöôøi naøo khoâng coù ai ñöôïc quyeàn chuoäc laïi, nhöng töï lo cho coù chi chuoäc laïi ñöôïc, 25:27 th́ phaûi tính töø naêm ñaơ baùn boài soá troäi cho chuû mua, roài ngöôøi seơ ñöôïc nhaän saûn nghieäp ḿnh laïi. 25:28 Neáu nguyeân chuû khoâng t́m ñuû giaù ñaëng traû cho, ñaát baùn seơ thuoäc veà ngöôøi chuû mua cho ñeán naêm haân hæ; ñoaïn ñaát seơ ra khoûi tay chuû mua vaø veà nguyeân chuû. 25:29 Neáu ngöôøi naøo baùn moät caùi nhaø ôû trong thaønh coù vaùch boïc, th́ coù ñöôïc pheùp chuoäc laïi cho ñeán giaùp moät naêm sau khi baùn; pheùp chuoäc laïi cuûa ngöôøi chæ trong moät naêm troïn vaäy. 25:30 Coøn neáu khoâng chuoäc laïi tröôùc khi giaùp haïn moät naêm troïn, th́ nhaø ôû trong thaønh coù vaùch boïc ñoù seơ veà chuû mua vaø doøng doơi ngöôøi maơi maơi; ñeán naêm haân hæ nhaø ñoù khoâng ra khoûi tay hoï. 25:31 Nhöng caùc nhaø ôû nôi höông thoân khoâng coù vaùch boïc laáy, th́ keå nhö ruoäng ñaát; chuû baùn coù pheùp chuoäc laïi; ñeán naêm haân hæ nhaø seơ veà nguyeân chuû. 25:32 Coøn veà caùc thaønh cuûa ngöôøi Leâ-vi, vaø veà caùc nhaø cuûa hoï ôû trong thaønh ñoù, th́ ngöôøi Leâ-vi luoân luoân coù quyeàn chuoäc laïi. 25:33 Ai mua cuûa ngöôøi Leâ-vi moät caùi nhaø taïi trong thaønh ngöôøi Leâ-vi, ñeán naêm haân hæ nhaø ñoù seơ veà nguyeân chuû; v́ caùc nhaø cöûa taïi trong nhöơng thaønh ngöôøi Leâ-vi laø saûn nghieäp cuûa hoï giöơa daân Y-sô-ra-eân. 25:34 Nhöơng ruoäng ñaát thuoäc veà thaønh ngöôøi Leâ-vi khoâng pheùp baùn, v́ laø nghieäp ñôøi ñôøi cuûa hoï. 25:35 Neáu anh em ôû gaàn ngöôi trôû neân ngheøo khoå, taøi saûn ngöôøi laàn laàn tieâu moøn, th́ haơy cöùu giuùp ngöôøi, maëc daàu laø keû khaùch kieàu nguï, haàu cho ngöôøi cöù ôû cuøng ngöôi. 25:36 Chôù aên lôøi, cuơng ñöøng laáy lôïi ngöôøi; nhöng haơy kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, th́ anh em ngöôi seơ ôû cuøng ngöôi. 25:37 Chôù cho ngöôøi vay baïc aên lôøi vaø ñöøng cho möôïn löông thöïc ñaëng laáy lôøi. 25:38 Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng ban cho caùc ngöôi xöù Ca-na-an, vaø laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 25:39 Neáu anh em ôû gaàn ngöôi trôû neân ngheøo khoå, ñem baùn ḿnh cho ngöôi, chôù neân baét ngöôøi laøm vieäc nhö toâi moïi; 25:40 ngöôøi ôû nhaø ngöôi nhö keû laøm thueâ, ngöôøi ôû ñaäu, seơ giuùp vieäc ngöôi cho ñeán naêm haân hæ: 25:41 ñoaïn ngöôøi vaø con caùi ngöôøi thoâi ôû nhaø ngöôøi, trôû veà nhaø vaø nhaän laáy saûn nghieäp cuûa toå phuï ḿnh. 25:42 V́ aáy laø nhöơng toâi tôù ta maø ta ñaơ ñem ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ; khoâng neân baùn hoï nhö ngöôøi ta baùn toâi moïi. 25:43 Ngöôi chôù laán löôùt maø khaéc baïc hoï, nhöng phaûi kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 25:44 Coøn toâi trai tôù gaùi thuoäc veà ngöôi, th́ seơ do caùc daân chung quanh ḿnh maø ra; aáy do nôi nhöơng daân ñoù maø caùc ngöôi mua toâi trai tôù gaùi. 25:45 Caùc ngöôi cuơng coù pheùp mua toâi moïi trong boïn con caùi cuûa keû khaùch kieàu nguï nôi ḿnh vaø cuûa hoï haøng chuùng noù sanh ra trong xöù caùc ngöôi; vaäy, hoï seơ laøm saûn nghieäp cuûa caùc ngöôi. 25:46 Caùc ngöôi ñeå hoï laïi laøm cô nghieäp cho con chaùu ḿnh; haèng giöơ hoï nhö keû toâi moïi. Nhöng veà phaàn anh em caùc ngöôi, laø daân Y-sô-ra-eân, th́ khoâng ai neân laán löôùt maø khaéc baïc anh em ḿnh. 25:47 Khi moät khaùch ngoaïi bang hay laø moät ngöôøi kieàu nguï nôi ngöôi trôû neân giaøu, coøn anh em ngöôi ôû cuøng hoï laïi neân ngheøo, ñem baùn ḿnh cho keû khaùch ngoaïi bang kieàu nguï nôi ngöôi, hay laø cho moät ngöôøi naøo trong nhaø keû khaùch ngoaïi bang aáy, 25:48 sau khi ñaơ ñem baùn ḿnh roài, th́ seơ coù pheùp chuoäc laïi: moät anh em ngöôøi ñöôïc chuoäc ngöôøi laïi, 25:49 hoaëc baùc chuù, hoaëc con cuûa baùc chuù; hoaëc moät ngöôøi thaân thích cuơng ñöôïc chuoäc ngöôøi laïi; hay laø neáu ngöôøi coù theá, th́ chaùnh ngöôøi phaûi chuoäc ḿnh laáy. 25:50 Ngöôøi seơ tính cuøng chuû mua töø naêm naøo ḿnh ñaơ baùn ḿnh cho ñeán naêm haân hæ; vaø giaù baùn seơ tính theo soá naêm nhieàu hay ít: töùc laø tính nhö ngaøy coâng cuûa ngöôøi laøm thueâ vaäy. 25:51 Neáu coøn nhieàu naêm th́ haơy cöù soá naêm naày, caân phaân theo giaù ñaơ baùn ḿnh maø chuoäc laïi; 25:52 neáu ñeán naêm haân hæ coøn ít naêm, th́ haơy tính vôùi chuû mua cöù theo soá naêm naày maø thoái hoài soá mua ḿnh laïi. 25:53 Hoï ñoái cuøng chuû nhö moät ngöôøi laøm thueâ naêm, chöù khoâng neân laán löôùt maø khaéc baïc ngöôøi tröôùc maët ngöôi. 25:54 Neáu ngöôøi khoâng ñöôïc chuoäc laïi bôûi caùc theá aáy, ñeán naêm haân hæ ngöôøi vaø caùc con trai ngöôøi seơ ñöôïc ra töï do. 25:55 V́ daân Y-sô-ra-eân laø toâi tôù ta, töùc caùc toâi tôù ta ñaơ ñem ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi.

Lê-vi Ký 26

1:1 Caùc ngöôi chôù laøm nhöơng h́nh töôïng; hoaëc h́nh chaïm, hoaëc h́nh ñuùc; chôù döïng trong xöù ḿnh moät hoøn ñaù naøo coù daïng-h́nh, ñaëng saáp ḿnh tröôùc maët h́nh ñoù, v́ ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 26:2 Haơy giöơ leă sa-baùt ta, vaø toân kính nôi thaùnh ta. Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 26:3 Neáu caùc ngöôi tuaân theo luaät phaùp ta, ǵn giöơ caùc ñieàu raên ta vaø laøm theo, 26:4 th́ ta seơ giaùng möa thuaän-th́, ñaát seơ sanh hoa lôïi, vaø caây ngoaøi ñoàng seơ keát boâng traùi. 26:5 Muøa ñaäp luùa seơ laàn ñeán muøa haùi nho, muøa haùi nho seơ laàn ñeán muøa gieo maï; caùc ngöôi seơ aên no, ôû b́nh yeân trong xöù ḿnh. 26:6 Ta seơ giaùng söï b́nh ṭnh trong nöôùc, caùc ngöôi nguû khoâng sôï ai doïa; ta seơ dieät nhöơng loaøi thuù döơ khoûi xöù, göôm giaùo chaúng ñöa qua xöù caùc ngöôi. 26:7 Caùc ngöôi ñuoåi theo quaân ngḥch, hoï seơ ḅ göôm sa ngaơ tröôùc maët caùc ngöôi. 26:8 Naêm ngöôøi trong caùc ngöôi seơ ñuoåi theo moät traêm; moät traêm trong caùc ngöôi seơ ñuoåi theo moät muoân, vaø quaân ngḥch seơ ḅ göôm sa ngaơ tröôùc maët caùc ngöôi. 26:9 Ta seơ ñoaùi laïi cuøng caùc ngöôi, laøm cho sanh saûn vaø theâm nhieàu, cuøng keát laäp giao öôùc vôùi caùc ngöôi. 26:10 Caùc ngöôi seơ aên hoa lôïi cuơ ḿnh, vaø ñem caùi cuơ ra ñaëng chöøa choă cho caùi môùi. 26:11 Ta seơ laäp choă ôû ta giöơa caùc ngöôi, taâm hoàn ta khoâng heà gheâ gôùm caùc ngöôi ñaâu. 26:12 Ta seơ ñi giöơa caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi seơ laøm daân ta. 26:13 Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, haàu cho khoûi laøm toâi moïi. Ta ñaơ beû gaơy caùi aùch cuûa caùc ngöôi, laøm cho caùc ngöôi ñi ngöôùc ñaàu leân. 26:14 Song neáu caùc ngöôi khoâng nghe ta, khoâng laøm theo caùc ñieàu raên naày, 26:15 neáu khinh bæ maïng ḷnh ta, vaø taâm hoàn caùc ngöôi ngḥch cuøng luaät phaùp ta, ñeán noăi khoâng laøm theo nhöơng ñieàu raên ta, maø boäi söï giao öôùc ta, 26:16 th́ naày laø nhöơng ñieàu ta seơ giaùng cho caùc ngöôi: Ta seơ giaùng cho caùc ngöôi söï kinh khuûng, ḅnh toån vaø reùt laøm hö moøn con maét vaø nhoïc meät taâm hoàn. Caùc ngöôi gieo maï luoáng coâng, quaân thuø ngḥch seơ aên heát. 26:17 Ta seơ noåi giaän cuøng caùc ngöôi; caùc ngöôi seơ ḅ quaân thuø ngḥch ñaùnh ñaäp; keû naøo gheùt caùc ngöôi seơ laán löôùt caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi seơ chaïy troán khoâng ai ñuoåi theo. 26:18 Neáu ñeán ñoăi vaäy maø caùc ngöôi khoâng khöùng nghe ta, ta seơ v́ côù toäi phaïm, theâm gaáp baûy laàn ñaëng söûa phaït caùc ngöôi, 26:19 vaø ta seơ deïp söï kieâu ngaïo veà naêng löïc caùc ngöôi. Ta seơ khieán trôøi caùc ngöôi cöùng nhö saét vaø ñaát trô nhö ñoàng; 26:20 naêng löïc ḿnh hao moøn voâ ích, ñaát khoâng sanh saûn hueâ lôïi, caây coái khoâng keát boâng traùi. 26:21 Neáu caùc ngöôi phaûn ñoái cuøng ta, vaø khoâng muoán nghe ta, th́ ta seơ tuøy theo toäi phaïm giaùng tai vaï treân caùc ngöôi gaáp baûy laàn nöơa. 26:22 Ta seơ sai nhöơng thuù ñoàng ñeán tha con caùi caùc ngöôi ñi, aên haïi suùc vaät, dieät soá ngöôøi ra ít; vaø ñöôøng neûo caùc ngöôi seơ vaéng tanh. 26:23 Daău ñeán nhöơng vieäc aáy maø caùc ngöôi cöù khoâng phuïc söï söûa phaït ta, cöù phaûn ñoái cuøng ta, 26:24 th́ ta ñaây cuơng seơ ngḥch laïi cuøng caùc ngöôi, vaø v́ côù toäi loăi, seơ giaùng tai vaï cho caùc ngöôi gaáp baûy laàn nöơa. 26:25 Ta seơ khieán göôm giaùo ñeán treân caùc ngöôi ñaëng baùo thuø söï giao öôùc ta; khi caùc ngöôi hoäi hieäp trong nhöơng thaønh ḿnh, ta seơ giaùng ḍch haïch ñeán giöơa caùc ngöôi, vaø noäp caùc ngöôi vaøo tay thuø ngḥch. 26:26 Khi ta daăn söï ñoùi keùm ñeán, möôøi ngöôøi nöơ seơ nöôùng baùnh cuûa caùc ngöôi trong moät loø, caân baùnh trao laïi cho caùc ngöôi; caùc ngöôi seơ aên maø khoâng no. 26:27 Daàu ñeán noăi vaäy, maø caùc ngöôi cöù khoâng khöùng nghe ta, coøn phaûn ñoái cuøng ta, 26:28 th́ ta cuơng seơ ngḥch laïi cuøng caùc ngöôi caùch giaän döơ, vaø v́ côù toäi loăi caùc ngöôi, seơ söûa phaït gaáp baûy laàn nöơa. 26:29 Caùc ngöôi seơ aên tḥt con trai con gaùi ḿnh; 26:30 ta seơ huûy dieät nhöơng nôi cao caùc ngöôi, phaù ñoå nhöơng h́nh maët trôøi, vaø ñeå thaây caùc ngöôi choàng treân thaây cuûa h́nh töôïng ḿnh, taâm hoàn ta seơ gheâ gôùm caùc ngöôi. 26:31 Ta seơ laøm cho thaønh caùc ngöôi ra vaéng veû, caùc nôi thaùnh quaïnh hiu, vaø ta chaúng coøn höôûng muøi thôm veà cuûa leă caùc ngöôi nöơa. 26:32 Ta seơ laøm xöù ra ñoài baïi, ñeán noăi keû thuø ngḥch ôû taïi ñoù cuơng laáy laøm laï. 26:33 Ta seơ taûn laïc caùc ngöôi trong caùc daân vaø ruùt göôm ra ñuoåi theo sau caùc ngöôi: xöù caùc ngöôi seơ hoang vu, thaønh seơ vaéng veû. 26:34 Troïn trong luùc ñaát boû hoang vu, vaø caùc ngöôi ôû trong ñaát cuûa keû thuø ngḥch, khi ñoù ñaát seơ ñöôïc an nghæ höôûng nhöơng naêm sa-baùt. 26:35 Troïn luùc ñaát boû hoang vu seơ ñöôïc an nghæ; v́ luùc caùc ngöôi coøn ôû ñaát ñoù, noù khoâng ñöôïc an nghæ trong nhöơng naêm sa-baùt cuûa caùc ngöôi. 26:36 Coøn ai trong caùc ngöôi soáng soùt laïi, ta seơ laøm cho hoï nhaùt gan trong xöù cuûa thuø ngḥch ḿnh; tieáng laù khua seơ laøm cho hoï chaïy troán, khaùc naøo chaïy troán tröôùc löôơi göôm, teù ngaơ maø khoâng ai ñuoåi theo. 26:37 Ngöôøi naày vaáp ngaơ treân ngöôøi kia nhö tröôùc ngoïn göôm, voán chaúng ai röôït ñuoåi theo hoï; caùc ngöôi khoâng theå cḥu noåi tröôùc maët quaân thuø ngḥch ḿnh. 26:38 Caùc ngöôi seơ ḅ cheát maát giöơa caùc daân, ñaát keû thuø ngḥch seơ nuoát caùc ngöôi. 26:39 Ai trong caùc ngöôi coøn soáng, seơ v́ côù gian aùc ḿnh vaø gian aùc cuûa toå phuï maø hao moøn trong xöù keû thuø ngḥch ḿnh. 26:40 Khi aáy, hoï seơ nhaän gian aùc ḿnh, vaø gian aùc cuûa toå phuï ḿnh, nhöơng toäi loăi hoï ñaơ phaïm, vaø söï choáng traû hoï ñaơ cöï cuøng ta, 26:41 ñeán ñoăi ta cuơng choáng traû laïi, daăn hoï vaøo xöù keû thuø ngḥch. Baáy giôø neáu loøng khoâng cḥu caét b́ cuûa hoï seơ töï haï ḿnh xuoáng, vaø seơ phuïc ñieàu söûa phaït veà gian aùc ḿnh, 26:42 th́ ta seơ nhôù laïi söï giao öôùc ta ñaơ laäp cuøng Gia-coáp, cuøng Y-saùc, cuøng Aùp-ra-ham, vaø ta seơ nhôù laïi xöù naày. 26:43 V́ xöù ḅ hoï boû hoang seơ ñöôïc nghæ baáy nhieâu naêm sa-baùt tuøy theo hoï boû hoang vu bao nhieâu: hoï seơ cḥu h́nh phaït cuûa gian aùc ḿnh, bôûi v́ ñaơ khinh bæ maïng ḷnh ta, vaø taâm hoàn hoï ñaơ laáy laøm gheâ gôùm caùc luaät phaùp ta. 26:44 Daău vaäy, ñöông khi hoï ḅ ôû trong xöù keû thuø ngḥch ḿnh, ta cuơng chaúng boû hoï ñaâu, chaúng gheâ gôùm hoï ñeán phaûi hao moøn heát, vaø chaúng boäi söï giao öôùc ta laäp cuøng hoï ñaâu, v́ ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. 26:45 Ta v́ hoï seơ nhôù laïi söï giao öôùc ñaơ laäp cuøng toå phuï hoï maø ta ñaơ ñem ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ tröôùc maët caùc daân, ñaëng laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa hoï. Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 26:46 Ñoù laø caùc ñieàu leä, maïng ḷnh, vaø luaät phaùp maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhôø Moâi-se,

Lê-vi Ký 27

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 27:2 Haơy truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo coù ai duøng loaøi ngöôøi maø khaán nguyeän, th́ ngöôi haơy ṇ̃nh giaù cho; giaù ñoù thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:3 Neáu ngöôi ṇ̃nh giaù veà moät ngöôøi nam töø hai möôi ñeán saùu möôi tuoåi, th́ haơy ṇ̃nh cho naêm chuïc sieác-lô baïc, tuøy theo sieác-lô nôi thaùnh. 27:4 Neáu laø moät ngöôøi nöơ, haơy ṇ̃nh giaù ba chuïc sieác-lô baïc. 27:5 Neáu laø moät ñöùa con treû töø naêm ñeán hai möôi tuoåi, th́ haơy ṇ̃nh giaù hai chuïc sieác-lô cho moät ñöùa trai, vaø möôøi sieác-lô cho moät ñöùa gaùi. 27:6 Ví baèng moät ñöùa treû töø moät thaùng ñeán naêm tuoåi, th́ haơy ṇ̃nh giaù naêm sieác-lô baïc cho moät ñöùa trai, vaø ba sieác-lô baïc cho moät ñöùa gaùi. 27:7 Neáu moät ngöôøi giaø caû töø saùu möôi tuoåi trôû leân, ngöôi haơy ṇ̃nh giaù möôøi laêm sieác-lô baïc cho moät ngöôøi nam, vaø möôøi sieác-lô baïc cho moät ngöôøi nöơ. 27:8 Baèng ngöôøi khaán nguyeän raát ngheøo khoå, khoâng noäp ñöôïc giaù tieàn ngöôi ṇ̃nh, th́ haơy ñem ñeán tröôùc maët thaày teá leă cho ngöôøi nhaát ṇ̃nh cho. Thaày teá leă seơ tuøy theo phöông theá ngöôøi khaán nguyeän maø nhaát ṇ̃nh giaù vaäy. 27:9 Neáu khaán nguyeän veà thuù vaät duøng laøm cuûa leă daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ heă con thuù naøo daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laø vaät thaùnh. 27:10 Ngöôøi ta khoâng neân ñoåi hay laø theá moät con toát cho moät con xaáu, hay laø moät con xaáu cho moät con toát. Neáu theá moät con naøo cho moät con khaùc, th́ con naày vaø con theá ñeàu seơ neân vaät thaùnh. 27:11 Neáu laø thuù vaät oâ ueá khoâng pheùp duøng laøm cuûa leă daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi ñem con thuù ñoù ñeán tröôùc maët thaày teá leă, 27:12 roài thaày teá leă seơ tuøy theo con thuù xaáu hay toát maø ṇ̃nh giaù. Hoï seơ theo giaù ṇ̃nh cuûa thaày teá leă maø traû. 27:13 Coøn neáu muoán chuoäc laïi, th́ phaûi phuï theâm moät phaàn naêm giaù cuûa ngöôi ṇ̃nh. 27:14 Neáu ai bieät nhaø ḿnh ra thaønh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ thaày teá leă seơ tuøy theo nhaø toát hay xaáu maø ṇ̃nh giaù; hoï phaûi nhaän laáy giaù cuûa thaày teá leă ñaơ ṇ̃nh. 27:15 Coøn neáu keû ñaơ bieät nhaø ḿnh ra thaùnh muoán chuoäc noù laïi, th́ phaûi phuï theâm moät phaàn naêm giaù ngöôi ñaơ ṇ̃nh, roài nhaø seơ thuoäc veà ngöôøi. 27:16 Neáu ai bieät moät phaàn ruoäng toå nghieäp ḿnh ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ngöôi haơy ṇ̃nh giaù tuøy theo soá hoï gieo, nghóa laø cöù naêm chuïc sieác-lô baïc moăi moät oâ-me maïch nha gioáng. 27:17 Neáu bieät ruoäng ḿnh ra thaùnh töø naêm haân hæ, hoï seơ nhaän giaù ngöôi ṇ̃nh; 27:18 coøn neáu hoï bieät ruoäng ḿnh ra thaùnh sau naêm haân hæ, th́ thaày teá leă cöù theo soá naêm coøn laïi ñeán naêm haân hæ maø ṇ̃nh giaù ruoäng, vaø tröø laïi giaù ngöôi ṇ̃nh. 27:19 Neáu ngöôi ñaơ bieät ruoäng ḿnh ra thaùnh muoán chuoäc noù laïi, th́ phaûi phuï theâm moät phaàn naêm giaù ngöôi ṇ̃nh, roài ruoäng seơ thuoäc veà ngöôøi. 27:20 Coøn ví ngöôi khoâng chuoäc laïi, vaø ngöôøi ta baùn ruoäng cho ngöôøi khaùc, th́ khoâng ñöôïc chuoäc laïi nöơa. 27:21 Khi ñeán naêm haân hæ, ruoäng ra khoûi tay chuû mua, th́ seơ trôû neân thaùnh, bieät rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhö moät sôû ruoäng caám: noù seơ laøm saûn nghieäp cho thaày teá leă. 27:22 Neáu ai bieät ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät sôû ruoäng ḿnh mua, chôù chaúng phaûi cuûa toå nghieäp, 27:23 th́ thaày teá leă seơ tuøy theo giaù ngöôi ṇ̃nh maø ñaùnh giaù ñeán naêm haân hæ, roài chaùnh trong ngaøy ñoù, ngöôøi naày phaûi noäp soá tieàn nhaát ṇ̃nh, v́ laø moät vaät bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:24 Naêm haân hæ, ruoäng ñoù seơ trôû veà chuû baùn, töùc laø trôû veà nguyeân chuû. 27:25 Vaû, phaøm caùc giaù ṇ̃nh ñeàu cöù theo sieác-lô nôi thaùnh: moät sieác-lô giaù hai chuïc gheâ-ra. 27:26 Song khoâng ai ñöôïc bieät ra thaùnh con ñaàu loøng cuûa suùc vaät ḿnh, hoaëc boø, hoaëc chieân, v́ caùc con ñaàu loøng theo pheùp ñaơ thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va roài. 27:27 Coøn neáu laø moät con thuù khoâng saïch, hoï phaûi tuøy theo giaù ngöôi ṇ̃nh, phuï theâm moät phaàn naêm maø chuoäc noù laïi; neáu con thuù chaúng chuoäc laïi, th́ phaûi ñem baùn tuøy theo giaù ṇ̃nh cuûa ngöôi. 27:28 Phaøm vaät caám, töùc laø heát thaûy vaät chi maø moät ngöôøi haèng daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va do nhöơng cuûa ḿnh coù, hoaëc ngöôøi, hoaëc loaøi vaät, hoaëc ruoäng toå nghieäp, th́ chaúng ñöôïc pheùp baùn, cuơng khoâng ñöôïc pheùp chuoäc laïi; heă vaät ǵ caám, th́ bieät ra chí thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:29 Heă ai ñaơ ḅ phuù cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ khoâng ñöôïc pheùp chuoäc laïi, hoï haún phaûi ḅ gieát. 27:30 Phaøm thueá moät phaàn möôøi thoå saûn, baát kyø vaät gieo hay laø hoa quaû cuûa caây, ñeàu thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø moät vaät thaùnh, bieät rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:31 Neáu ai muoán chuoäc laïi vaät chi veà moät phaàn möôøi cuûa ḿnh, th́ phaûi phuï theâm moät phaàn naêm. 27:32 Coøn veà moät phaàn möôøi cuûa baày boø hay laø chieân, töùc laø moïi vaät chi ñi ngang döôùi gaäy, con thöù möôøi seơ laø thaùnh, bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:33 Hoï khoâng neân phaân bieät con toát hay laø con xaáu, vaø cuơng khoâng neân ñoåi. Neáu ñoåi, th́ con thuù ḅ ñoåi, vaø con ñoåi, caû hai ñeàu bieät rieâng ra thaùnh: khoâng pheùp chuoäc noù laïi. 27:34 Ñoù laø caùc maïng ḷnh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va truyeàn cho Moâi-se veà daân Y-sô-ra-eân taïi treân nuùi Si-na-i.

Dân-số Ký 1

1:1 Ngaøy moàng moät thaùng hai, naêm thöù hai, sau khi daân Y-sô-ra-eân ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se ôû trong hoäi maïc, taïi ñoàng vaéng Si-na-i, maø raèng: 1:2 Haơy döïng soå caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, cöù ñeám töøng teân cuûa heát thaûy nam ñinh, 1:3 töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong Y-sô-ra-eân ñi ra traän ñöôïc; ngöôi vaø A-roân seơ keâ soå chuùng noù tuøy theo ñoäi nguơ cuûa hoï. 1:4 Trong moăi chi phaùi phaûi coù moät ngöôøi giuùp ñôơ caùc ngöôi, töùc laø ngöôøi laøm toäc tröôûng cuûa chi phaùi ḿnh. 1:5 Ñaây laø teân nhöơng ngöôøi seơ giuùp ñôơ caùc ngöôi: Veà chi phaùi Ru-beân, EÂ-lít-su, con trai cuûa Seâ-ñeâu; 1:6 veà chi phaùi Si-meâ-oân, Seâ-lu-mi-eân, con trai cuûa Xu-ri-ha-ñai; 1:7 veà chi phaùi Giu-ña, Na-ha-soân, con trai cuûa A-mi-na-ñaùp; 1:8 veà chi phaùi Y-sa-ca, Na-tha-na-eân, con trai cuûa Xu-a; 1:9 veà chi phaùi Sa-bu-loân, EÂ-li-aùp, con trai cuûa Heâ-loân; 1:10 veà con chaùu Gioâ-seùp, nghóa laø veà chi phaùi Eùp-ra-im, EÂ-li-sa-ma, con trai cuûa A-mi-huùt; veà chi phaùi Ma-na-se, Ga-ma-li-eân, con trai cuûa Pheâ-ñaùt-su; 1:11 veà chi phaùi Beân-gia-min, A-bi-ñan, con trai cuûa Ghi-ñeo-ni; 1:12 veà chi phaùi Ñan, A-hi-eâ-xe, con trai cuûa A-mi-sa-ñai; 1:13 veà chi phaùi A-se, Pha-ghi-eân, con trai cuûa Oùc-ran; 1:14 veà chi phaùi Gaùt, EÂ-li-a-saùp, con trai cuûa Ñeâ-u-eân; 1:15 veà chi phaùi Neùp-ta-li, A-hi-ra, con trai cuûa EÂ-nan. 1:16 Ñoù laø nhöơng ngöôøi ñöôïc goïi töø trong hoäi chuùng, voán laø quan tröôûng cuûa caùc chi phaùi toå phuï ḿnh, vaø laø quan töôùng quaân ñoäi Y-sô-ra-eân. 1:17 Vaäy, Moâi-se vaø A-roân nhaän laáy caùc ngöôøi aáy maø ñaơ ñöôïc xöôùng teân; 1:18 ñeán ngaøy moàng moät thaùng hai, truyeàn nhoùm caû hoäi chuùng, cöù keå teân töøng ngöôøi töø hai möôi tuoåi saép leân maø nhaäp soå theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï. 1:19 Vaäy, Moâi-se keâ soå chuùng noù taïi ñoàng vaéng Si-na-i, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 1:20 Con chaùu Ru-beân, laø tröôûng nam cuûa Y-sô-ra-eân, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân cuûa heát thaûy nam ñinh töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Ru-beân ñi ra traän ñöôïc, 1:21 soá laø boán möôi saùu ngaøn naêm traêm. 1:22 Con chaùu Si-meâ-oân, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân cuûa heát thaûy nam ñinh töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Si-meâ-oân ñi ra traän ñöôïc, 1:23 soá laø naêm möôi chín ngaøn ba traêm. 1:24 Con chaùu Gaùt, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Gaùt ñi ra traän ñöôïc, 1:25 soá laø boán möôi laêm ngaøn saùu traêm naêm möôi. 1:26 Con chaùu Giu-ña, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Giu-ña ñi ra traän ñöôïc, 1:27 soá laø baûy möôi boán ngaøn saùu traêm. 1:28 Con chaùu cuûa Y-sa-ca, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Y-sa-ca ñi ra traän ñöôïc, 1:29 soá laø naêm möôi boán ngaøn boán traêm. 1:30 Con chaùu cuûa Sa-bu-loân, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Sa-bu-loân ñi ra traän ñöôïc, 1:31 soá laø naêm möôi baûy ngaøn boán traêm. 1:32 Veà haäu töï Gioâ-seùp, laø con chaùu Eùp-ra-im, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Eùp-ra-im ñi ra traän ñöôïc, 1:33 soá laø boán möôi ngaøn naêm traêm. 1:34 Con chaùu Ma-na-se, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Ma-na-se ñi ra traän ñöôïc, 1:35 soá laø ba möôi hai ngaøn hai traêm. 1:36 Con chaùu Beân-gia-min, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Beân-gia-min ñi ra traän ñöôïc, 1:37 soá laø ba möôi laêm ngaøn boán traêm. 1:38 Con chaùu Ñan, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Ñan ñi ra traän ñöôïc, 1:39 soá laø saùu möôi hai ngaøn baûy traêm. 1:40 Con chaùu A-se, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi A-se ñi ra traän ñöôïc, 1:41 soá laø boán möôi moát ngaøn naêm traêm. 1:42 Con chaùu Neùp-ta-li, doøng doơi hoï tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh, cöù keå töøng teân, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong chi phaùi Neùp-ta-li ñi ra traän ñöôïc, 1:43 soá laø naêm möôi ba ngaøn boán traêm. 1:44 Ñoù laø nhöơng ngöôøi maø Moâi-se, A-roân, vaø möôøi hai quan tröôûng Y-sô-ra-eân keâ soå; moăi quan tröôûng keâ soå cho toâng toäc ḿnh. 1:45 Theá th́, heát thaûy nhöơng ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân ñaơ ñöôïc nhaäp soå tuøy theo toâng toäc ḿnh, töø hai möôi tuoåi saép leân, töùc laø moïi ngöôøi trong Y-sô-ra-eân ñi ra traän ñöôïc, 1:46 soá laø saùu traêm ba ngaøn naêm traêm naêm möôi. 1:47 Nhöng ngöôøi Leâ-vi, theo chi phaùi toå phuï ḿnh, khoâng keâ soå chung vôùi nhöơng chi phaùi khaùc. 1:48 V́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Moâi-se raèng: 1:49 Ngöôi chôù keâ soå chi phaùi Leâ-vi, vaø cuơng ñöøng döïng boä hoï chung vôùi daân Y-sô-ra-eân; 1:50 nhöng haơy caét phaàn ngöôøi Leâ-vi coi soùc ñeàn taïm chöùng côù, heát thaûy ñoà ñaïc vaø caùc moùn thuoäc veà ñeàn taïm. Aáy laø ngöôøi Leâ-vi seơ chuyeân-vaän ñeàn taïm vaø heát thaûy ñoà ñaïc noù, cuøng seơ laøm coâng vieäc veà ñeàn taïm vaø ñoùng traïi ôû chung quanh ñeàn taïm. 1:51 Khi naøo ñeàn taïm dôøi choă, th́ ngöôøi Leâ-vi seơ thaùo dôơ noù; khi naøo ñeàn taïm döøng laïi, th́ hoï seơ döïng noù leân; coøn ngöôøi ngoaïi ñeán gaàn seơ ḅ xöû töû. 1:52 Daân Y-sô-ra-eân moăi ngöôøi phaûi ñoùng ôû trong traïi quaân ḿnh, vaø moăi traïi quaân, töøng ñoäi nguơ, phaûi ñoùng gaàn beân ngoïn côø ḿnh. 1:53 Nhöng ngöôøi Leâ-vi seơ ñoùng traïi chung quanh ñeàn taïm chöùng côù, ñeå ñöøng coù söï giaän döơ cuøng hoäi-daân Y-sô-ra-eân; ngöôøi Leâ-vi seơ coi soùc ñeàn taïm chöùng côù. 1:54 Daân Y-sô-ra-eân laøm y nhö moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se vaäy.

Dân-số Ký 2

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 2:2 Daân Y-sô-ra-eân moăi ngöôøi phaûi ñoùng traïi gaàn beân ngoïn côø ḿnh, ôû döôùi baûng hieäu cuûa toâng toäc ḿnh, ñoái ngang nhau vaây chung quanh hoäi maïc. 2:3 Traïi quaân Giu-ña seơ ñoùng taïi höôùng ñoâng, veà phía maët trôøi moïc, vôùi ngoïn côø vaø nhöơng ñoäi nguơ cuûa ḿnh. Quan-tröôûng cuûa ngöôøi Giu-ña laø Na-ha-soân, con trai cuûa A-mi-na-ñaùp; 2:4 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coïng baûy möôi boán ngaøn saùu traêm ngöôøi. 2:5 Chi phaùi Y-sa-ca phaûi ñoùng traïi beân Giu-ña; quan tröôûng cuûa ngöôøi Y-sa-ca laø Na-tha-na-eân, con trai Xu-a; 2:6 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coïng naêm möôi boán ngaøn boán traêm ngöôøi. 2:7 Keá ñeán chi phaùi Sa-bu-loân; quan tröôûng cuûa ngöôøi Sa-bu-loân laø EÂ-li-aùp, con trai cuûa Heâ-loân, 2:8 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng naêm möôi baûy ngaøn boán traêm ngöôøi. 2:9 Vaäy, caùc ngöôøi ñaơ keâ soå theo traïi quaân Giu-ña, töøng ñoäi nguơ, coäng moät traêm taùm möôi saùu ngaøn boán traêm ngöôøi. Hoï phaûi ñi tieân phong. 2:10 Ngoïn côø cuûa traïi quaân Ru-beân vaø nhöơng ñoäi nguơ ḿnh, phaûi ñoùng veà höôùng nam. Quan tröôûng cuûa ngöôøi Ru-beân laø EÂ-li-su, con trai cuûa Seâ-ñeâu; 2:11 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng boán möôi saùu ngaøn naêm traêm ngöôøi. 2:12 Chi phaùi Si-meâ-oân phaûi ñoùng traïi beân Ru-beân; quan tröôûng cuûa ngöôøi Si-meâ-oân laø Seâ-lu-mi-eân, con trai cuûa Xu-ri-ha-ñai; 2:13 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng naêm möôi chín ngaøn ba traêm ngöôøi. 2:14 Keá ñeán chi phaùi Gaùt; caùc quan tröôûng cuûa ngöôøi Gaùt laø EÂ-li-a-saùp, con trai cuûa Reâ-u-eân; 2:15 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng boán möôi laêm ngaøn saùu traêm naêm möôi ngöôøi. 2:16 Vaäy, caùc ngöôøi ñaơ keâ soå theo traïi quaân Ru-beân, töøng ñoäi nguơ, coäng moät traêm naêm möôi moát ngaøn boán traêm naêm möôi ngöôøi. Hoï phaûi ñi thöù nh́. 2:17 Sau aáy, hoäi maïc seơ ñi vôùi traïi quaân Leâ-vi, ôû giöơa caùc traïi quaân khaùc; traïi quaân Leâ-vi seơ ñi theo thöù töï nhö ñaơ ñoùng, moăi ngöôøi theo haøng nguơ vaø theo ngoïn côø ḿnh. 2:18 Ngoïn côø cuûa traïi quaân Eùp-ra-im vaø nhöơng quaân ñoäi ngöôøi phaûi ñoùng veà höôùng taây; quan tröôûng cuûa ngöôøi Eùp-ra-im laø EÂ-li-sa-ma, con trai A-mi-huùt; 2:19 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng boán möôi ngaøn naêm traêm ngöôøi. 2:20 Chi phaùi Ma-na-se phaûi ñoùng traïi beân Eùp-ra-im; quan tröôûng cuûa ngöôøi Ma-na-se laø Ga-ma-li-eân, con trai cuûa Pheâ-ñaùt-su; 2:21 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng ba möôi hai ngaøn hai traêm ngöôøi. 2:22 Keá ñeán chi phaùi Beân-gia-min; quan tröôûng cuûa ngöôøi Beân-gia-min laø A-bi-ñan, con trai cuûa Ghi-ñeo-ni; 2:23 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng ba möôi laêm ngaøn boán traêm ngöôøi. 2:24 Vaäy, caùc ngöôøi ñaơ keâ soå theo traïi quaân Eùp-ra-im, töøng ñoäi nguơ, coäng moät traêm taùm ngaøn moät traêm ngöôøi. Hoï phaûi ñi thöù ba. 2:25 Ngoïn côø cuûa traïi quaân Ñan vaø nhöơng quaân ñoäi hoï phaûi ñoùng veà höôùng baéc. Quan tröôûng cuûa ngöôøi Ñan laø A-hi-eâ-xe, con trai cuûa A-mi-sa-ñai; 2:26 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng saùu möôi hai ngaøn baûy traêm ngöôøi. 2:27 Chi phaùi A-se phaûi ñoùng traïi beân Ñan; quan tröôûng cuûa ngöôøi A-se laø Pha-ghi-eân, con trai cuûa Oùc-ran; 2:28 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng boán möôi moát ngaøn naêm traêm ngöôøi. 2:29 Keá ñeán chi phaùi Neùp-ta-li; quan tröôûng cuûa ngöôøi Neùp-ta-li laø A-hi-ra, con trai cuûa EÂ-nan; 2:30 vaø quaân ñoäi ngöôøi, cöù theo keâ soå, coäng naêm möôi ba ngaøn boán traêm ngöôøi. 2:31 Vaäy, caùc ngöôøi ñaơ keâ soå theo traïi quaân Ñan, coäng moät traêm naêm möôi baûy ngaøn saùu traêm ngöôøi. Hoï theo ngoïn côø ḿnh phaûi ñi haäu binh. 2:32 Ñoù laø nhöơng ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân maø ngöôøi ta tu boä tuøy theo toâng toäc ḿnh. Trong caùc traïi quaân heát thaûy ngöôøi ñaơ keâ soå töøng ñoäi nguơ laø saùu traêm ba ngaøn naêm traêm naêm möôi ngöôøi. 2:33 Nhöng ngöôøi Leâ-vi khoâng nhaäp soå chung vôùi daân Y-sô-ra-eân, tuøy theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn cho Moâi-se. 2:34 Daân Y-sô-ra-eân y theo moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se, beøn ñoùng traïi tuøy theo ngoïn côø ḿnh, vaø moăi ngöôøi ra ñi tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc ḿnh.

Dân-số Ký 3

1:1 Naày laø doøng doơi cuûa A-roân vaø Moâi-se, veà ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se taïi treân nuùi Si-na-i. 3:2 Naày laø teân caùc con trai A-roân: Tröôûng nam laø Na-ñaùp, A-bi-hu, EÂ-leâ-a-sa, vaø Y-tha-ma. 3:3 Ñoù laø teân caùc con trai A-roân, töùc nhöơng thaày teá leă ñaơ cḥu pheùp xöùc daàu, vaø ñöôïc laäp leân ñeå laøm chöùc teá leă. 3:4 Vaû, Na-ñaùp vaø A-bi-hu ñaơ thaùc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va khi hai ngöôøi daâng moät thöù löûa laï tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi trong ñoàng vaéng Si-na-i. Hai ngöôøi naày khoâng coù con. Coøn EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma laøm chöùc teá leă tröôùc maët A-roân, laø cha ḿnh. 3:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 3:6 Haơy khieán chi phaùi Leâ-vi laïi gaàn, ñaët tröôùc thaày teá leă A-roân, ñeå ngöôøi Leâ-vi phuïc söï ngöôøi. 3:7 Ngöôøi Leâ-vi seơ giöơ chöùc phaän cuûa ngöôøi vaø chöùc phaän cuûa caû hoäi chuùng veà tröôùc hoäi maïc maø laøm nhöơng coâng vieäc cuûa ñeàn taïm. 3:8 Cuơng phaûi coi soùc heát thaûy ñoà ñaïc cuûa hoäi maïc vaø moïi vaät chi daân Y-sô-ra-eân giao cho ñaëng duøng laøm coâng vieäc cuûa ñeàn taïm. 3:9 Vaäy, ngöôi phaûi giao ngöôøi Leâ-vi cho A-roân vaø cho caùc con trai ngöôøi; v́ ñaơ laáy hoï töø trong voøng daân Y-sô-ra-eân maø ban troïn cho A-roân roài. 3:10 Vaäy, ngöôi seơ laäp A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, ñeå laøm chöùc teá leă; ngöôøi ngoaïi ñeán gaàn seơ ḅ xöû töû. 3:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 3:12 Naày, töø giöơa daân Y-sô-ra-eân ta choïn laáy ngöôøi Leâ-vi theá cho heát thaûy con ñaàu loøng cuûa daân Y-sô-ra-eân; vaäy, ngöôøi Leâ-vi seơ thuoäc veà ta. 3:13 V́ heát thaûy con ñaàu loøng ñeàu thuoäc veà ta; ngaøy xöa khi ta haønh haïi caùc con ñaàu loøng trong xöù EÂ-díp-toâ, ta ñaơ bieät rieâng ra thaùnh cho ta heát thaûy con ñaàu loøng trong Y-sô-ra-eân, baát luaän loaøi ngöôøi hay thuù vaät; chuùng noù ñeàu seơ thuoäc veà ta. Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 3:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se taïi trong ñoàng vaéng Si-na-i maø raèng: 3:15 Haơy keâ soå con chaùu Leâ-vi, tuøy theo toâng toäc vaø hoï haøng chuùng noù, keâ heát thaûy nam ñinh töø moät thaùng saép leân. 3:16 Moâi-se beøn keâ soå ngöôøi Leâ-vi theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn daën ngöôøi vaäy. 3:17 Ñaây laø caùc con trai cuûa Leâ-vi keå töøng teân: Gheït-soân, Keâ-haùt, vaø Meâ-ra-ri. 3:18 Ñaây laø teân cuûa caùc con trai Gheït-soân, tuøy theo hoï haøng ḿnh: Líp-ni vaø Si-meâ-y. 3:19 Ñaây laø caùc con trai cuûa Keâ-haùt tuøy theo hoï haøng ḿnh: Am-ram, Dít-sa, Heáp-roân vaø U-xi-eân; 3:20 vaø caùc con trai cuûa Meâ-ra-ri, tuøy theo hoï haøng ḿnh, laø: Maùch-li vaø Mu-si. Ñoù laø nhöơng hoï haøng cuûa ngöôøi Leâ-vi, tuøy theo toâng toäc cuûa hoï. 3:21 Hoï haøng Líp-ni vaø hoï haøng Si-meâ-y thuoäc veà Gheït-soân. Ñoù laø hai hoï haøng cuûa Gheït-soân vaäy. 3:22 Nhöơng ngöôøi trong hoï Gheït-soân ñöôïc tu boä, keå moïi nam ñinh töø moät thaùng saép leân, soá laø baûy ngaøn naêm traêm ngöôøi. 3:23 Caùc hoï haøng cuûa Gheït-soân ñoùng traïi veà phía taây, sau ñeàn taïm. 3:24 Quan tröôûng cuûa toâng toäc Gheït-soân laø EÂ-li-a-saùp, con trai cuûa La-eân. 3:25 Chöùc phaän cuûa con chaùu Gheït-soân trong hoäi maïc laø coi soùc moïi vaät chi can ñeán ñeàn taïm vaø Traïi, töùc laø taám bong cuûa Traïi vaø böùc maøn cuûa cöûa hoäi maïc, 3:26 caùc boá vi cuûa haønh lang, vaø böùc maøn cuûa cöûa haønh lang bao phuû chung quanh ñeàn taïm vaø baøn thôø, cuøng daây chaïc veà caùc vieäc cuûa ñeàn taïm. 3:27 Hoï haøng Am-ram, hoï haøng Dít-sa, hoï haøng Heáp-roân vaø hoï haøng U-xi-eân thuoäc veà Keâ-haùt. Ñoù laø nhöơng hoï haøng cuûa Keâ-haùt. 3:28 Cöù keå moïi nam ñinh töø moät thaùng saép leân, soá laø taùm ngaøn saùu traêm ngöôøi coù chöùc phaän saên soùc nôi thaùnh. 3:29 Caùc hoï haøng cuûa con chaùu Keâ-haùt ñoùng traïi beân hoâng ñeàn taïm veà phía nam. 3:30 Quan tröôûng cuûa toâng toäc Keâ-haùt laø EÂ-li-sa-phan, con trai cuûa U-xi-eân. 3:31 Ngöôøi Keâ-haùt coi soùc hoøm baûng chöùng, caùi baøn, chaân ñeøn, caùc baøn thôø, vaø nhöơng ñoà ñaïc cuûa nôi thaùnh ñeå duøng veà vieäc thôø phöôïng, luoân vôùi böùc maøn vaø caùc vaät chi can ñeán. 3:32 Toång tröôûng cuûa ngöôøi Leâ-vi laø EÂ-leâ-a-sa, con trai cuûa thaày teá leă A-roân, ñöôïc ñaët leân quaûn tṛ nhöơng ngöôøi coi soùc nôi thaùnh. 3:33 Hoï haøng Maùch-li vaø hoï haøng Mu-si thuoäc veà Meâ-ra-ri. Ñoù laø hai hoï haøng cuûa Meâ-ra-ri vaäy. 3:34 Nhöơng ngöôøi trong boïn Meâ-ra-ri ñöôïc tu boä, keå moïi nam ñinh töø moät thaùng saép leân, soá laø saùu ngaøn hai traêm ngöôøi. 3:35 Quan tröôûng cuûa toâng toäc Meâ-ra-ri laø Xu-ri-eân, con trai cuûa A-bi-hai. Con chaùu Meâ-ra-ri ñoùng traïi beân hoâng ñeàn taïm veà phía baéc, 3:36 coù phaàn coi soùc caùc taám vaùn cuûa ñeàn taïm, caây xaø ngang, truï, loă truï, nhöơng ñoà ñaïc, vaø moïi vieäc thuoäc veà ñoù, 3:37 nhöơng truï ôû chung quanh haønh lang vaø loă truï, nhöơng noïc vaø daây chaïc cuûa truï. 3:38 Nhöơng ngöôøi ñoùng traïi tröôùc ñeàn taïm veà phía ñoâng, töùc tröôùc hoäi maïc veà phía maët trôøi moïc, laø Moâi-se, A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, coù chöùc phaän saên soùc nôi thaùnh theá cho daân Y-sô-ra-eân. Ngöôøi ngoaïi ñeán gaàn seơ ḅ xöû töû. 3:39 Heát thaûy ngöôøi Leâ-vi maø Moâi-se vaø A-roân vaâng maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va tu boä, tuøy theo hoï haøng cuûa hoï, keå moïi nam ñinh töø moät thaùng saép leân, soá laø hai möôi hai ngaøn ngöôøi. 3:40 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy keâ soå heát thaûy con tröôûng nam cuûa daân Y-sô-ra-eân, töø moät thaùng saép leân, vaø haơy döïng soå teân chuùng noù. 3:41 Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ngöôi phaûi choïn laáy cho ta ngöôøi Leâ-vi theá cho caùc con tröôûng nam trong daân Y-sô-ra-eân; cuơng phaûi baét suùc vaät cuûa ngöôøi Leâ-vi theá cho moïi con suùc vaät ñaàu loøng cuûa daân Y-sô-ra-eân. 3:42 Vaäy, Moâi-se keâ soå caùc con tröôûng nam cuûa daân Y-sô-ra-eân, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ngöôøi. 3:43 Heát thaûy nhöơng con tröôûng nam keå töøng teân, töø tuoåi moät thaùng saép leân, theo söï keâ soå hoï, laø hai möôi hai ngaøn hai traêm baûy möôi ba ngöôøi. 3:44 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 3:45 Haơy choïn laáy nhöơng ngöôøi Leâ-vi theá cho heát thaûy con tröôûng nam cuûa daân Y-sô-ra-eân, vaø suùc vaät cuûa ngöôøi Leâ-vi theá cho suùc vaät cuûa daân Y-sô-ra-eân; vaäy, caùc ngöôøi Leâ-vi seơ thuoäc veà ta. Ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 3:46 Coøn veà söï chuoäc laïi con tröôûng nam cuûa daân Y-sô-ra-eân, keâ soå hôn soá ngöôøi Leâ-vi hai traêm baûy möôi ba, 3:47 th́ ngöôi phaûi thaâu moăi ngöôøi naêm sieác-lô, tuøy theo sieác-lô nôi thaùnh; moät sieác-lô laø hai chuïc gheâ-ra. 3:48 Ngöôi phaûi giao baïc cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi; aáy laø baïc chuoäc laïi nhöơng con tröôûng nam troåi hôn. 3:49 Vaäy, Moâi-se thaâu baïc chuoäc laïi nhöơng con tröôûng nam troåi hôn soá ngöôøi Leâ-vi ñaơ chuoäc laïi. 3:50 Baïc maø ngöôøi thaâu veà nhöơng con tröôûng nam cuûa daân Y-sô-ra-eân, coäng ñöôïc moät ngaøn ba traêm saùu möôi laêm sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh. 3:51 Moâi-se vaâng maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, giao baïc chuoäc laïi cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se.

Dân-số Ký 4

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 4:2 Trong ngöôøi Leâ-vi haơy döïng soå caùc con chaùu Keâ-haùt, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa chuùng noù, 4:3 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø heát thaûy ngöôøi naøo coù theå giuùp coâng vaøo hoäi maïc. 4:4 Naày seơ laø phaàn vieäc cuûa con chaùu Keâ-haùt taïi trong hoäi maïc. Hoï seơ coi soùc nôi chí thaùnh. 4:5 Khi naøo dôøi traïi quaân ñi, A-roân vaø caùc con trai ngöôøi seơ ñeán gôơ böùc maøn maø bao laáy hoøm baûng chöùng; 4:6 ñoaïn ñaép leân moät taám phuû baèng da caù nöôïc, traûi treân moät taám næ toaøn baèng maøu ñieàu xanh vaø xoû ñoøn khieâng vaøo. 4:7 Cuơng traûi moät taám næ maøu ñieàu xanh treân caùi baøn veà baùnh traàn thieát; ôû treân baøn th́ saép dóa, cheùn, toä vaø chaäu veà nhöơng leă quaùn; baùnh haèng traàn thieát cuơng seơ coù ôû treân nöơa. 4:8 Roài traûi treân caùc vaät ñoù moät taám næ maøu ñoû saëm, ñaép moät taám phuû baèng da caù nöôïc vaø xoû ñoøn khieâng vaøo. 4:9 Cuơng phaûi laáy moät taám næ maøu ñieàu xanh maø ñaäy chaân ñeøn thaép, caùc theáp ñeøn, keùo hôùt tim, ñoà ñöïng tro, vaø caùc b́nh daàu maø ngöôøi ta duøng veà chaân ñeøn. 4:10 Roài ñeå chaân ñeøn vaø heát thaûy ñoà phuï tuøng trong moät taám phuû baèng da caù nöôïc, ñeå leân treân caùi seà. 4:11 Hoï phaûi traûi treân baøn thôø baèng vaøng moät taám næ maøu ñieàu xanh vaø ñaép moät taám phuû baèng da caù nöôïc, roài xoû ñoøn khieâng vaøo. 4:12 Laïi, cuơng phaûi laáy heát thaûy ñoà ñaïc duøng veà coâng vieäc nôi thaùnh, ñeå trong moät taám næ maøu ñieàu xanh, roài ñaép moät taám phuû baèng da caù nöôïc vaø ñeå leân treân caùi seà. 4:13 Phaûi hoát tro cuûa baøn thôø, traûi ôû treân moät taám næ maøu ñoû ñieàu, 4:14 ñeå leân treân heát thaûy ñoà ñaïc duøng veà coâng vieäc cuûa baøn thôø, töùc laø nhöơng lö höông, nóa, vaù, cheùn, cuøng nhöơng ñoà phuï tuøng cuûa baøn thôø. Roài ñaép treân baøn thôø moät taám phuû baèng da caù nöôïc vaø xoû ñoøn khieâng vaøo. 4:15 Sau khi A-roân vaø caùc con trai ngöôøi ñaơ ñaäy-ñieäm nôi thaùnh vaø caùc ñoà ñaïc thaùnh xong, khi dôøi traïi quaân ñi, th́ caùc con chaùu Keâ-haùt phaûi ñeán ñaëng khieâng caùc ñoà ñaïc ñoù; hoï chaúng neân ñuïng vaøo nhöơng vaät thaùnh, e phaûi cheát chaêng. Trong hoäi maïc, aáy laø ñoà maø caùc con chaùu Keâ-haùt phaûi khieâng ñi. 4:16 EÂ-leâ-a-sa, con trai thaày teá leă A-roân, seơ coi veà daàu thaép ñeøn, höông-lieäu, cuûa leă chay haèng hieán, daàu xöùc, caû ñeàn taïm, vaø heát thaûy vaät chi ôû trong nôi thaùnh vôùi ñoà phuï tuøng cuûa nôi thaùnh. 4:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 4:18 Haơy laøm theå naøo cho toâng toäc Keâ-haùt chôù ḅ truaát khoûi chi phaùi Leâ-vi, 4:19 vaø haơy laøm ñieàu naày cho chuùng noù, ñeå khi ñeán gaàn nôi chí thaùnh, chuùng noù ñöôïc soáng, chaúng phaûi cheát: A-roân vaø caùc con trai ngöôøi phaûi ñeán caét coâng vieäc cho moăi ngöôøi, vaø ñoà chi hoï phaûi khieâng ñi. 4:20 Daău moät laùt, chuùng noù chôù neân vaøo ñaëng xem nhöơng vaät thaùnh, e phaûi cheát chaêng. 4:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 4:22 Cuơng haơy döïng soå caùc con chaùu Gheït-soân, tuøy theo toâng toäc vaø hoï haøng hoï. 4:23 Töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, ngöôi khaù keâ soå heát thaûy nhöơng ngöôøi naøo coù theå laøm coâng vieäc trong hoäi maïc. 4:24 Naày laø chöùc vieäc cuûa caùc hoï haøng Gheït-soân, hoaëc phaûi laøm hoaëc phaûi khieâng ñoà: 4:25 hoï seơ mang nhöơng taám maøn cuûa ñeàn taïm vaø hoäi maïc, taám bong cuûa hoäi maïc, taám laù-phuû baèng da caù nöôïc ôû treân, vaø böùc maøn cuûa cöûa hoäi maïc; 4:26 caùc boá vi cuûa haønh lang ôû chung quanh ñeàn taïm vaø baøn thôø, böùc maøn cuûa cöûa haønh lang, nhöơng daây chaïc, vaø heát thaûy ñoà duøng veà caùc vaät ñoù, cuøng laøm caùc coâng vieäc veà nhöơng moùn aáy. 4:27 Heát thaûy coâng vieäc cuûa con chaùu Gheït-soân, moùn chi hoï phaûi khieâng ñi, vaø vieäc chi hoï phaûi laøm ñieàu seơ theo ḷnh A-roân vaø caùc con trai ngöôøi chæ bieåu; ngöôøi phaûi giao cho hoï coi soùc moïi moùn chi phaûi khieâng ñi. 4:28 Trong hoäi maïc, aáy laø coâng vieäc cuûa caùc hoï haøng con chaùu Gheït-soân. Hoï seơ giöơ chöùc phaän ḿnh döôùi quyeàn cai tṛ cuûa Y-tha-ma, con trai thaày teá leă A-roân. 4:29 Ngöôi phaûi keâ soå con chaùu Meâ-ra-ri, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, 4:30 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø heát thaûy ngöôøi naøo coù theå giuùp coâng vaøo hoäi maïc. 4:31 Veà caùc coâng vieäc cuûa con chaùu Meâ-ra-ri trong hoäi maïc, naày laø vaät hoï phaûi coi soùc vaø khieâng ñi: nhöơng taám vaùn cuûa ñeàn taïm, caùc xaø ngang, truï, loă truï, 4:32 caùc truï chung quanh haønh lang vaø loă truï, noïc, daây chaïc, cuøng heát thaûy ñoà ñaïc vaø caùc vaät chi duøng veà vieäc ñoù; caùc ngöôi seơ keâ soå töøng teân nhöơng vaät chi hoï phaûi coi soùc vaø khieâng ñi. 4:33 Ñoù laø heát thaûy vieäc cuûa caùc hoï haøng Meâ-ra-ri, veà nhöơng coâng vieäc trong hoäi maïc maø hoï phaûi laøm ôû döôùi quyeàn cai tṛ cuûa Y-tha-ma, con trai thaày teá leă A-roân. 4:34 Vaäy, Moâi-se, A-roân vaø nhöơng hoäi tröôûng keâ soå con chaùu Keâ-haùt, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, 4:35 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø heát thaûy ngöôøi naøo coù theå giuùp coâng trong hoäi maïc; 4:36 vaø nhöơng ngöôøi maø ngöôøi ta keâ soå, tuøy theo hoï haøng ḿnh, coäng ñöôïc hai ngaøn baûy traêm naêm möôi. 4:37 Ñoù laø nhöơng ngöôøi cuûa caùc hoï haøng Keâ-haùt ñaơ ḅ keâ soå, töùc laø heát thaûy ngöôøi haàu vieäc trong hoäi maïc maø Moâi-se vaø A-roân keâ soå, y theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn daïy. 4:38 Coøn con chaùu cuûa Gheït-soân ñaơ ḅ keâ soå, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, 4:39 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø heát thaûy ngöôøi coù theå giuùp coâng trong hoäi maïc, 4:40 coäng ñöôïc hai ngaøn saùu traêm ba möôi. 4:41 Ñoù laø nhöơng ngöôøi veà caùc hoï haøng con chaùu Gheït-soân ñaơ ḅ keâ soå, töùc laø moïi ngöôøi haàu vieäc trong hoäi maïc maø Moâi-se vaø A-roân tu boä y theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 4:42 Coøn nhöơng ngöôøi veà hoï haøng con chaùu Meâ-ra-ri ñaơ ḅ keâ soå, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, 4:43 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø moïi ngöôøi coù theå giuùp coâng trong hoäi maïc, 4:44 coäng ñöôïc ba ngaøn hai traêm. 4:45 Ñoù laø nhöơng ngöôøi veà caùc hoï haøng con chaùu Meâ-ra-ri ñaơ ḅ keâ soå. Moâi-se vaø A-roân laáy boä daân, y theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn daïy. 4:46 Heát thaûy nhöơng keû trong ngöôøi Leâ-vi maø Moâi-se, A-roân, vaø caùc quan tröôûng Y-sô-ra-eân tu boä, tuøy theo hoï haøng vaø toâng toäc cuûa hoï, 4:47 töø ba möôi tuoåi saép leân cho ñeán naêm möôi, töùc laø moïi ngöôøi ñeán ñaëng haàu vieäc vaø khieâng ñoà trong hoäi maïc, 4:48 coäng ñöôïc taùm ngaøn naêm traêm taùm möôi. 4:49 Ngöôøi ta tu boä ngöôøi Leâ-vi tuøy theo maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn daïy, caét phaàn cho moăi ngöôøi vieäc ḿnh phaûi laøm, vaø vaät chi ḿnh phaûi khieâng ñi; ngöôøi ta tu boä daân tuøy theo lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se vaäy.

Dân-số Ký 5

1:1 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 5:2 Haơy bieåu daân Y-sô-ra-eân ñuoåi ra ngoaøi traïi quaân heát thaûy ngöôøi phung, ngöôøi coù ḅnh baïch tröôïc, vaø ngöôøi v́ côù ñuïng ñeán moät xaùc cheát naøo ñaơ ḅ oâ ueá. 5:3 Baát luaän nam hay nöơ, caùc ngöôi phaûi ñuoåi hoï ra ngoaøi traïi quaân, haàu cho hoï khoâng laøm cho traïi quaân ḅ oâ ueá, laø nôi ta ngöï ôû trong. 5:4 Daân Y-sô-ra-eân beøn laøm nhö vaäy, ñuoåi hoï ra khoûi traïi quaân, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn ḷnh cho Moâi-se vaäy. 5:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 5:6 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: Khi moät ngöôøi nam hay nöơ phaïm moät trong nhöơng toäi ngöôøi ta thöôøng phaïm, cho ñeán can phaïm cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø v́ côù ñoù phaûi maéc toäi, 5:7 th́ ngöôøi aáy phaûi xöng toäi ḿnh ñaơ phaïm ra, vaø traû tang vaät laïi ñuû, vaø theâm moät phaàn naêm giaù vaät maø giao cho ngöôøi ḿnh ñaơ maéc toäi cuøng. 5:8 Neáu ngöôøi naày khoâng coøn, vaø khoâng baø con naøo ñeå laơnh tang vaät ñoù laïi, th́ vaät aáy seơ veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc laø veà thaày teá leă, ngoaïi tröø con chieân ñöïc veà leă chuoäc toäi maø thaày teá leă seơ duøng ñaëng chuoäc toäi cho ngöôøi maéc toäi ñoù. 5:9 Phaøm leă vaät chi bieät rieâng ra thaùnh maø daân Y-sô-ra-eân daâng cho thaày teá leă, ñeàu seơ thuoäc veà ngöôøi. 5:10 Nhöơng vaät bieät rieâng ra thaùnh maø moăi ngöôøi daâng seơ thuoäc veà ngöôøi; vaät chi moăi ngöôøi ban cho thaày teá leă, chaéc seơ thuoäc veà ngöôøi vaäy. 5:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 5:12 Haơy noùi cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Neáu moät ngöôøi ñaøn baø loăi ñaïo vaø phaïm toäi baát chaùnh cuøng choàng, 5:13 neáu coù moät ngöôøi nam gian daâm cuøng naøng maø vieäc nheïm khuaát maét choàng; neáu naøng ḅ oâ ueá kín nhieäm, khoâng coù chöùng côù ñoái cuøng naøng, vaø naøng khoâng ḅ baét taïi traän; 5:14 neáu taùnh ghen phaùt nôi ngöôøi choàng ghen vôï ḿnh, hoaëc ñaơ thaät ḅ oâ ueá, hoaëc khoâng coù ḅ oâ ueá, 5:15 th́ ngöôøi naày phaûi daăn vôï ḿnh ñeán tröôùc maët thaày teá leă, vaø v́ naøng ñem theo moät phaàn möôøi eâ-pha boät maïch nha duøng laøm cuûa teá leă. Ngöôøi chôù neân cheá daàu vaøo, vaø cuơng chaúng neân boû nhuơ höông leân treân, v́ laø moät cuûa leă chay veà söï ghen töông, moät cuûa leă chay kyû nieäm ñaëng nhaéc toäi gian aùc. 5:16 Thaày teá leă seơ bieåu ngöôøi nöơ ñeán gaàn, ñöùng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 5:17 Keá ñoù thaày teá leă laáy nöôùc thaùnh ñoå vaøo chaäu ñaát, hoát buïi ôû treân ñaát cuûa ñeàn taïm maø boû trong nöôùc. 5:18 Ñoaïn, thaày teá leă phaûi bieåu ngöôøi nöơ ñöùng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, loät traàn ñaàu naøng, ñeå cuûa leă kyû nieäm treân loøng baøn tay naøng, nghóa laø cuûa leă chay veà söï ghen töông; vaø thaày teá leă phaûi coù nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû trong tay ḿnh. 5:19 Thaày teá leă phaûi baét ngöôøi nöơ theà, vaø noùi cuøng naøng raèng: Neáu chaúng moät ngöôøi nam naøo naèm cuøng ngöôi, vaø neáu ñöông döôùi quyeàn choàng ngöôi khoâng coù loăi ñaïo vaø khoâng ḅ oâ ueá, th́ chaúng phaûi maéc moät ñieàu haïi naøo cuûa nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû naày. 5:20 Coøn neáu ñöông döôùi quyeàn choàng, maø ngöôi loăi ñaïo; neáu ngöôi ḅ oâ ueá, vaø neáu moät ngöôøi naøo khaùc hôn choàng ñaơ naèm cuøng ngöôi 5:21 baáy giôø thaày teá leă phaûi baét ngöôøi nöơ laáy moät lôøi theà truø eûo maø theà, vaø noùi cuøng naøng raèng: Caàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va khieán cho ngöôi trôû neân moät maàm ruûa saû vaø truø eûo giöơa voøng daân söï ngöôi, laøm cho ngöôi oám loøi hoâng vaø ph́nh buïng leân; 5:22 nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû naày khaù chun vaøo ruoät gan laøm cho buïng ngöôi ph́nh leân vaø oám loøi hoâng. Ngöôøi nöơ seơ noùi raèng: A-men, a-men! 5:23 Keá ñoù, thaày teá leă phaûi vieát caùc lôøi truø eûo naày trong moät cuoán saùch, roài laáy nöôùc ñaéng boâi ñi. 5:24 Thaày teá leă seơ bieåu ngöôøi nöơ uoáng nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû, nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû seơ vaøo trong ḿnh naøng ñaëng laøm cay ñaéng cho naøng. 5:25 Ñoaïn, thaày teá leă seơ laáy khoûi tay ngöôøi nöơ cuûa leă chay veà söï ghen töông, ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø daâng leân treân baøn thôø. 5:26 Roài laáy moät naém cuûa leă chay kyû nieäm vaø xoâng treân baøn thôø; keá bieåu ngöôøi nöơ uoáng nöôùc ñaéng. 5:27 Vaû, khi naøo thaày teá leă bieåu ngöôøi uoáng nöôùc ñaéng roài, neáu quaû ngöôøi coù ḅ oâ ueá phaïm toäi baát chaùnh cuøng choàng ḿnh, th́ nöôùc ñaéng giaùng ruûa saû seơ vaøo ḿnh laøm cay ñaéng cho naøng, buïng naøng seơ ph́nh leân, hoâng naøng oám loøi, vaø ngöôøi nöơ naày seơ laøm moät maàm ruûa saû giöơa voøng daân söï ḿnh. 5:28 Coøn neáu ngöôøi nöơ khoâng ḅ oâ ueá, vaăn thanh saïch, th́ naøng seơ chaúng ḅ moät ñieàu haïi naøo, vaø seơ sanh con. 5:29 Ñoù laø luaät leä veà söï ghen töông khi moät ngöôøi ñaøn baø, ôû döôùi quyeàn choàng ḿnh, loăi ñaïo vaø ḅ oâ ueá; 5:30 hoaëc khi naøo taùnh ghen phaùt sanh nôi ngöôøi choàng maø ghen vôï ḿnh: ngöôøi phaûi ñem vôï ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø thaày teá leă seơ laøm cho naøng heát thaûy ñieàu chi luaät leä naày truyeàn daïy. 5:31 Ngöôøi choàng seơ voâ toäi, coøn ngöôøi ñaøn baø ñoù seơ mang laáy toäi ḿnh.

Dân-số Ký 6

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:2 Haơy noùi cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Baát luaän ngöôøi nam hay nöơ, khi höùa nguyeän Na-xi-reâ ñaëng bieät ḿnh rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 6:3 th́ phaûi kieâng cöơ röôïu vaø vaät uoáng say; chaúng neân uoáng hoaëc giaám röôïu, hoaëc giaám cuûa vaät uoáng say; laïi cuơng chaúng neân uoáng moät thöù nöôùc naøo baèng traùi nho, hay laø aên nho töôi, hoaëc nho khoâ. 6:4 Troïn trong luùc ngöôøi bieät ḿnh rieâng ra, chôù aên moùn chi cuûa nho sanh saûn heát, töø hoät ñeán da. 6:5 Troïn trong luùc höùa nguyeän Na-xi-reâ ḿnh, chôù neân duøng dao caïo ñaàu; ngöôøi seơ neân thaùnh, vaø phaûi ñeå toùc moïc cho ñeán chöøng naøo kyø bieät ḿnh rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ñöôïc maơn. 6:6 Troïn trong luùc ngöôøi bieät ḿnh rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va chôù ñeán gaàn ngöôøi cheát. 6:7 Ngöôøi chôù v́ cha hoaëc v́ meï, v́ anh hoaëc v́ cḥ ñaơ cheát, maø laøm cho ḿnh ḅ oâ ueá, v́ daáu chæ söï bieät rieâng ra cho Ñöùc Chuùa Trôøi vaăn ôû treân ñaàu ngöôøi. 6:8 Troïn trong luùc höùa nguyeän Na-xi-reâ, ngöôøi ñöôïc bieät ra thaùnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 6:9 Neáu ai cheát th́nh ĺnh gaàn beân ngöôøi, laøm cho oâ ueá ñaàu ḿnh ñaơ bieät rieâng ra thaùnh, th́ phaûi caïo ñaàu ḿnh trong ngaøy ñöôïc saïch, töùc laø ngaøy thöù baûy; 6:10 qua ngaøy thöù taùm, ngöôøi phaûi ñem hai chim cu hay laø hai boø caâu con ñeán cho thaày teá leă taïi cöûa hoäi maïc. 6:11 Thaày teá leă seơ daâng con naày laøm cuûa leă chuoäc toäi, con kia laøm cuûa leă thieâu, vaø chuoäc toäi cho ngöôøi ñaơ phaïm, v́ côù xaùc cheát. Vaäy, trong ngaøy ñoù ngöôøi seơ bieät ñaàu ḿnh rieâng ra thaùnh. 6:12 Theá th́, ngöôøi phaûi bieät rieâng ra cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhöơng ngaøy veà nguyeän Na-xi-reâ ḿnh laïi, vaø daâng moät con chieân ñöïc giaùp naêm laøm cuûa leă chuoäc söï maéc loăi, vaø nhöơng ngaøy tröôùc khoâng keå nöơa, v́ söï Na-xi-reâ ḿnh ñaơ ḅ oâ ueá. 6:13 Naày laø luaät leä veà ngöôøi Na-xi-reâ: Khi naøo nhöơng ngaøy Na-xi-reâ ḿnh ñaơ maơn, ngöôøi ta phaûi ñem ngöôøi ñeán taïi cöûa hoäi maïc; 6:14 ngöôøi phaûi daâng cuûa leă ḿnh cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc laø moät con chieân con giaùp naêm khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thieâu, moät con chieân caùi giaùp naêm khoâng t́ vít, laøm cuûa leă chuoäc toäi, vaø moät con chieân ñöïc khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thuø aân; 6:15 moät gioû baùnh khoâng men baèng boät loïc, baùnh nhoû töôùi daàu, baùnh traùng khoâng men thoa daàu, luoân vôùi cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo caùc leă kia. 6:16 Thaày teá leă seơ ñem nhöơng cuûa leă naày ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø daâng cuûa leă chuoäc toäi cuøng cuûa leă thieâu cuûa ngöôøi; 6:17 roài ngoaïi tröø gioû baùnh khoâng men, daâng luoân con chieân ñöïc laøm cuûa leă thuø aân, cuøng daâng cuûa leă chay vaø leă quaùn cuûa ngöôøi. 6:18 Taïi cöûa hoäi maïc, ngöôøi Na-xi-reâ phaûi caïo ñaàu ḿnh ñaơ bieät rieâng ra, laáy toùc boû vaøo löûa döôùi cuûa leă thuø aân. 6:19 Sau khi ngöôøi Na-xi-reâ caïo ñaàu roài, thaày teá leă seơ laáy caùi vai chín cuûa chieân ñöïc, moät caùi baùnh nhoû khoâng men trong gioû, moät baùnh traùng khoâng men vaø ñeå trong loøng hai baøn tay ngöôøi, 6:20 roài ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va: aáy laø moät vaät thaùnh veà thaày teá leă vôùi caùi o ñöa qua ñöa laïi vaø caùi gioø daâng giô leân. Keá ñoù, ngöôøi Na-xi-reâ ñöôïc pheùp uoáng röôïu. 6:21 Ñoù laø luaät leä veà ngöôøi Na-xi-reâ ñaơ höùa nguyeän, vaø ñaây laø cuûa leă ngöôøi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va veà nguyeän Na-xi-reâ ḿnh, ngoaïi tröø cuûa leă naøo ngöôøi coù theå daâng theâm. Ngöôøi phaûi theo luaät leä veà söï Na-xi-reâ ḿnh maø laøm theo lôøi höùa nguyeän cuûa ḿnh vaäy. 6:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 6:23 Haơy noùi cuøng A-roân vaø caùc con trai ngöôøi maø raèng: Caùc ngöôi phaûi chuùc phöôùc cho daân Y-sô-ra-eân nhö vaày: 6:24 Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban phöôùc cho ngöôi vaø phuø hoä ngöôi! 6:25 Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va chieáu saùng maët Ngaøi treân ngöôi, vaø laøm ôn cho ngöôi! 6:26 Caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoaùi xem ngöôi vaø ban b́nh an cho ngöôi! 6:27 Hoï phaûi ñaët danh ta treân daân Y-sô-ra-eân nhö vaày, th́ ta ñaây seơ ban phöôùc cho daân ñoù.

Dân-số Ký 7

1:1 Khi Moâi-se ñaơ döïng xong ñeàn taïm, vaø ñaơ xöùc daàu cuøng bieät rieâng ra thaùnh heát thaûy ñoà ñaïc cuûa ñeàn taïm, xöùc daàu vaø bieät rieâng ra thaùnh baøn thôø vaø heát thaûy ñoà ñaïc cuûa baøn thôø roài, 7:2 th́ caùc tröôûng toäc cuûa Y-sô-ra-eân, töùc laø caùc quan tröôûng veà nhöơng chi phaùi maø ñaơ cai tṛ cuoäc tu boä daân, ñeàu ñem daâng leă vaät cuûa ḿnh. 7:3 Vaäy, caùc quan tröôûng daăn leă vaät ḿnh ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va: Saùu xe coä, h́nh nhö caùi kieäu, vaø möôøi hai con boø ñöïc, nghóa laø moăi hai quan tröôûng ñoàng daâng moät xe coä, vaø moăi moät ngöôøi daâng moät con boø ñöïc; hoï daâng leă vaät ñoù tröôùc ñeàn taïm. 7:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy thaâu nhaän caùc leă vaät cuûa nhöơng ngöôøi naày, ñeå duøng vaøo coâng vieäc hoäi maïc; vaø haơy giao cho ngöôøi Leâ-vi, 7:5 töùc laø cho moïi ngöôøi tuøy theo chöùc phaän ḿnh. 7:6 Vaäy, Moâi-se beøn nhaän laáy caùc xe coä vaø nhöơng boø ñöïc, giao cho ngöôøi Leâ-vi. 7:7 Ngöôøi giao cho con chaùu Gheït-soân hai xe coä vaø boán con boø ñöïc, tuøy theo chöùc phaän cuûa hoï. 7:8 Ngöôøi giao cho con chaùu Meâ-ra-ri boán xe coä vaø taùm con boø ñöïc, tuøy theo chöùc phaän cuûa hoï, coù Y-tha-ma, con trai thaày teá leă A-roân, laøm quaûn lyù. 7:9 Nhöng ngöôøi khoâng coù giao chi cho con chaùu Keâ-haùt, v́ hoï maéc phaàn coâng vieäc veà nhöơng vaät thaùnh, vaø gaùnh vaùc nhöơng vaät ñoù treân vai ḿnh. 7:10 Trong ngaøy baøn thôø ñöôïc xöùc daàu, caùc quan tröôûng daâng leă vaät ḿnh tröôùc baøn thôø veà cuoäc khaùnh thaønh noù. 7:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Caùc quan tröôûng phaûi ñem leă vaät ḿnh veà cuoäc khaùnh thaønh baøn thôø, ngöôøi naày th́ ngaøy nay, ngöôøi kia th́ ngaøy kia. 7:12 Ngöôøi daâng leă vaät ḿnh ngaøy ñaàu, laø Na-ha-soân, con trai cuûa A-mi-na-ñaùp, thuoäc veà chi phaùi Giu-ña. 7:13 Leă-vaät ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh; caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:14 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:15 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:16 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:17 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa Na-ha-soân, con trai A-mi-na-ñaùp. 7:18 Ngaøy thöù hai, Na-tha-na-eân, con trai cuûa Xu-a, quan tröôûng Y-sa-ca, daâng leă vaät ḿnh. 7:19 Ngöôøi daâng moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:20 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:21 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:22 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:23 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa Na-tha-na-eân. con trai Xu-a. 7:24 Ngaøy thöù ba, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Sa-bu-loân, laø EÂ-li-aùp, con trai cuûa Heâ-loân. 7:25 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi dóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh; caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:26 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:27 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:28 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:29 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa EÂ-li-aùp, con trai Heâ-loân. 7:30 Ngaøy thöù tö, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Ru-beân, laø EÂ-lít-su, con trai Seâ-ñeâu. 7:31 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh; caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:32 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:33 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:34 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:35 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa EÂ-lít-su, con trai Seâ-ñeâu. 7:36 Ngaøy thöù naêm, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Si-meâ-oân, laø Seâ-lu-mi-eân, con trai Xu-ri-ha-ñai. 7:37 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh; caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:38 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:39 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:40 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:41 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa Seâ-lu-mi-eân, con trai Xu-ri-ha-ñai. 7:42 Ngaøy thöù saùu, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Gaùt, laø EÂ-li-a-saùp, con trai Ñeâ-u-eân. 7:43 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:44 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:45 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:46 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:47 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa EÂ-li-a-saùp, con trai Ñeâ-u-eân. 7:48 Ngaøy thöù baûy, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Eùp-ra-im, laø EÂ-li-sa-ma, con trai A-mi-huùt. 7:49 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:50 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:51 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:52 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:53 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa EÂ-li-sa-ma, con trai A-mi-huùt. 7:54 Ngaøy thöù taùm, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Ma-na-se, laø Ga-ma-li-eân, con trai Pheâ-ñaùt-su. 7:55 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:56 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:57 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:58 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:59 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa Ga-ma-li-eân, con trai Pheâ-ñaùt-su. 7:60 Ngaøy thöù chín, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Beân-gia-min, laø A-bi-ñan, con trai Ghi-ñeo-ni. 7:61 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:62 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:63 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:64 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:65 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa A-bi-ñan, con trai Ghi-ñeo-ni. 7:66 Ngaøy thöù möôøi, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Ñan, laø A-hi-eâ-xe, con trai A-mi-sa-ñai. 7:67 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:68 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:69 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:70 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:71 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa A-hi-eâ-xe, con trai A-mi-sa-ñai. 7:72 Ngaøy thöù möôøi moät, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu A-se, laø Pha-ghi-eân, con trai cuûa Oùc-ran. 7:73 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôøi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:74 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:75 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:76 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:77 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa Pha-ghi-eân, con trai Oùc-ran. 7:78 Ngaøy thöù möôøi hai, ñeán quan tröôûng cuûa con chaùu Neùp-ta-li, laø A-hi-ra, con trai EÂ-nan. 7:79 Leă-vaät cuûa ngöôøi laø moät caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, moät caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh, caû hai caùi ñeàu ñaày boät loïc nhoài daàu, duøng veà cuûa leă chay; 7:80 moät caùi cheùn vaøng naëng möôøi sieác-lô, ñaày thuoác thôm; 7:81 moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, moät con chieân con giaùp naêm, duøng veà cuûa leă thieâu; 7:82 moät con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 7:83 vaø veà cuûa leă thuø aân, hai con boø ñöïc, naêm con chieân ñöïc, naêm con deâ ñöïc, vaø naêm con chieân con giaùp naêm. Ñoù laø leă vaät cuûa A-hi-ra, con trai EÂ-nan. 7:84 Aáy laø nhöơng leă vaät cuûa caùc quan tröôûng daân Y-sô-ra-eân daâng veà cuoäc khaùnh thaønh baøn thôø, khi baøn thôø ñöôïc xöùc daàu: Möôøi hai ñóa baïc, möôøi hai chaäu baïc, möôøi hai cheùn vaøng; 7:85 moăi caùi ñóa baïc naëng moät traêm ba möôi sieác-lô, vaø moăi caùi chaäu baïc naëng baûy chuïc sieác-lô. Toång coäng soá baïc cuûa caùc ñóa vaø chaäu laø hai ngaøn boán traêm sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh. 7:86 Möôøi hai caùi cheùn vaøng ñaày thuoác thôm, moăi caùi möôøi sieác-lô, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh; toång coäng soá vaøng cuûa cheùn naëng ñöôïc moät traêm hai möôi sieác-lô. 7:87 Toång coäng soá boø ñöïc veà cuûa leă thieâu laø möôøi hai con, vôùi möôøi hai con chieân ñöïc, möôøi hai con chieân con giaùp naêm cuøng nhöơng cuûa leă chay caëp theo, vaø möôøi hai con deâ ñöïc duøng veà cuûa leă chuoäc toäi. 7:88 Toång coäng soá boø ñöïc veà cuûa leă thuø aân laø hai möôi boán con vôùi saùu möôi con chieân ñöïc, saùu möôi con deâ ñöïc, saùu möôi con chieân con giaùp naêm. Aáy laø leă vaät daâng veà cuoäc khaùnh thaønh baøn thôø, sau khi baøn thôø ñöôïc xöùc daàu roài. 7:89 Khi Moâi-se vaøo hoäi maïc ñaëng haàu chuyeän cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ngöôøi nghe Tieáng noùi cuøng ḿnh töø treân naép thi aân ñeå treân hoøm baûng chöùng, ôû giöơa hai cheâ-ru-bin, ngöôøi haàu chuyeän cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaäy.

Dân-số Ký 8

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: 8:2 Haơy noùi cuøng A-roân: Khi naøo ngöôøi ñaët caùc ñeøn, th́ baûy ngoïn ñeøn phaûi chieáu treân phía tröôùc chaân ñeøn. 8:3 A-roân beøn laøm nhö vaäy; ñaët baûy ngoïn ñeøn treân phía tröôùc chaân ñeøn, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 8:4 Vaû, chaân ñeøn ñaơ laøm theo caùch naày; laøm baèng vaøng ñaùnh giaùt, cho ñeán caùi chaân vaø nhöơng caùi hoa ñeàu ñaùnh giaùt. Aáy vaäy, ngöôøi ta laøm chaân ñeøn theo nhö kieåu maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ chæ cho Moâi-se xem. 8:5 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 8:6 Haơy choïn laáy ngöôøi Leâ-vi ôû trong voøng daân Y-sô-ra-eân vaø doïn cho hoï ñöôïc saïch. 8:7 Naày laø ñieàu ngöôi phaûi laøm cho hoï ñöôïc saïch: Ngöôi phaûi raûy nöôùc röûa toäi treân ḿnh hoï; hoï phaûi caïo heát thaûy cuøng ḿnh, giaët quaàn aùo, vaø doïn cho ḿnh ñöôïc saïch. 8:8 Ñoaïn, hoï phaûi baét moät con boø ñöïc vôùi cuûa leă chay baèng boät loïc nhoài daàu caëp theo; coøn ngöôi baét moät con boø ñöïc tô thöù nh́ duøng veà cuûa leă chuoäc toäi; 8:9 roài bieåu ngöôøi Leâ-vi ñeán gaàn tröôùc hoäi maïc vaø nhoùm caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân. 8:10 Vaäy, ngöôøi phaûi bieåu ngöôøi Leâ-vi ñeán gaàn tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, roài daân Y-sô-ra-eân seơ ñaët tay treân ḿnh ngöôøi Leâ-vi. 8:11 A-roân seơ daâng ngöôøi Leâ-vi laøm cuûa leă do phaàn daân Y-sô-ra-eân maø ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø hoï seơ ñöôïc phaàn laøm coâng vieäc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:12 Ñoaïn, ngöôøi Leâ-vi seơ ñaët tay treân ñaàu hai con boø ñöïc, vaø ngöôi phaûi daâng con naày laøm cuûa leă chuoäc toäi vaø con kia laøm cuûa leă thieâu cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi Leâ-vi. 8:13 Keá ñoù, ngöôi phaûi bieåu ngöôøi Leâ-vi ñöùng tröôùc maët A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, roài daâng hoï nhö moät cuûa leă ñöa qua ñöa laïi cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 8:14 Nhö vaäy ngöôi seơ bieät rieâng ra ngöôøi Leâ-vi vôùi daân Y-sô-ra-eân, vaø ngöôøi Leâ-vi seơ thuoäc veà ta. 8:15 Sau vieäc aáy, ngöôøi Leâ-vi seơ ñeán ñaëng laøm coâng vieäc cuûa hoäi maïc. Aáy, ngöôi seơ laøm cho hoï ñöôïc saïch vaø daâng nhö cuûa leă ñöa qua ñöa laïi vaäy. 8:16 Bôûi v́, giöơa daân Y-sô-ra-eân ngöôøi Leâ-vi ban troïn cho ta; ta ñaơ choïn laáy hoï veà ta theá cho heát thaûy con ñaàu loøng cuûa daân Y-sô-ra-eân. 8:17 V́ chöng heát thaûy con ñaàu loøng trong daân Y-sô-ra-eân ñeàu thuoäc veà ta, baát luaän ngöôøi hay vaät; ta ñaơ bieät chuùng noù rieâng ra cho ta trong ngaøy ta haønh haïi moïi con ñaàu loøng taïi xöù EÂ-díp-toâ, 8:18 vaø ta ñaơ choïn laáy ngöôøi Leâ-vi theá cho moïi con ñaàu loøng cuûa daân Y-sô-ra-eân. 8:19 Bôûi trong daân Y-sô-ra-eân ta ñaơ choïn ngöôøi Leâ-vi ban troïn cho A-roân vaø caùc con trai ngöôøi, ñaëng laøm coâng vieäc cuûa daân Y-sô-ra-eân ôû trong hoäi maïc, cuøng laøm leă chuoäc toäi cho daân Y-sô-ra-eân, haàu cho khi hoï ñeán gaàn nôi thaùnh, chaúng coù tai haïi chi trong daân Y-sô-ra-eân. 8:20 Vaäy, Moâi-se, A-roân, vaø caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, ñoái cuøng ngöôøi Leâ-vi laøm heát moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se veà hoï; daân Y-sô-ra-eân ñoái cuøng ngöôøi Leâ-vi ñeàu laøm nhö vaäy. 8:21 Ngöôøi Leâ-vi beøn laøm cho ḿnh ñöôïc saïch khoûi toäi, vaø giaët aùo xoáng ḿnh; roài A-roân daâng hoï nhö cuûa leă ñöa qua ñöa laïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laøm leă chuoäc toäi cho, ñeå doïn hoï ñöôïc saïch. 8:22 Sau roài, ngöôøi Leâ-vi ñeán ñaëng laøm coâng vieäc ḿnh trong hoäi maïc tröôùc maët A-roân vaø tröôùc maët caùc con trai ngöôøi. Ñoái cuøng ngöôøi Leâ-vi, ngöôøi ta laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se veà hoï. 8:23 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 8:24 Naày laø leä ṇ̃nh veà ngöôøi Leâ-vi: Töø hai möôi laêm tuoåi saép leân, ngöôøi Leâ-vi phaûi ñeán nhaäp ban trong coâng vieäc cuûa hoäi maïc. 8:25 Nhöng ñeán naêm möôi tuoåi, ngöôøi seơ ra ban, chaúng laøm coâng vieäc nöơa; 8:26 ngöôøi phaûi cöù giuùp ñôơ anh em ḿnh trong hoäi maïc, coi soùc vieäc chi ñaơ giao cho, nhöng khoâng neân laøm coâng vieäc nöơa. Ngöôi phaûi ñoái cuøng ngöôøi Leâ-vi maø laøm nhö vaäy veà chöùc phaän cuûa hoï.

Dân-số Ký 9

1:1 Thaùng gieâng naêm thöù hai, sau khi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se trong ñoàng vaéng Si-na-i raèng: 9:2 Daân Y-sô-ra-eân phaûi giöơ leă Vöôït-qua theo kyø nhaát ṇ̃nh. 9:3 Caùc ngöôi phaûi giöơ leă ñoù theo kyø nhaát ṇ̃nh, töùc laø ngaøy möôøi boán thaùng naày, vaøo buoåi chieàu toái; caùc ngöôi phaûi laøm theo heát thaûy leä ṇ̃nh vaø luaät phaùp veà leă ñoù. 9:4 Vaäy, Moâi-se noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân ñeå hoï giöơ leă Vöôït-qua. 9:5 Daân Y-sô-ra-eân giöơ leă Vöôït-qua trong tuaàn thaùng gieâng, ngaøy möôøi boán, vaøo buoåi chieàu toái, taïi ñoàng vaéng Si-na-i, laøm y moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 9:6 Vaû, coù maáy ngöôøi v́ côù xaùc cheát maø ḅ oâ ueá, khoâng ñöôïc giöơ leă Vöôït-qua trong ngaøy ñoù, beøn ñeán tröôùc maët Moâi-se vaø A-roân, 9:7 maø thöa cuøng Moâi-se raèng: Chuùng toâi ḅ laây oâ ueá v́ xaùc cheát cuûa loaøi ngöôøi; sao taïi trong daân Y-sô-ra-eân chuùng toâi phaûi ḅ caát phaàn daâng cuûa leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va theo kyø ñaơ chæ? 9:8 Moâi-se ñaùp raèng: Haơy ñôïi ñeå ta bieát ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ truyeàn daïy veà caùc ngöôi. 9:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: 9:10 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi moät ngöôøi trong voøng caùc ngöôi hay laø trong voøng haäu ñaïi caùc ngöôi ḅ oâ ueá v́ côù xaùc cheát, hoaëc maéc ñi xa, th́ cuơng buoäc phaûi giöơ leă Vöôït-qua cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:11 Maáy ngöôøi ñoù phaûi giöơ leă naày ngaøy möôøi boán thaùng hai, vaøo buoåi chieàu toái, aên baùnh khoâng men cuøng rau ñaéng, 9:12 chôù neân ñeå chi coøn dö laïi ñeán saùng lai, vaø cuơng chaúng neân beû gaơy nhöơng xöông; phaûi giöơ theo moïi luaät leä veà leă Vöôït-qua vaäy. 9:13 Nhöng coøn ai tinh saïch vaø khoâng coù ñi xa, neáu chaúng giöơ leă Vöôït-qua th́ seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh: v́ ngöôøi aáy chaúng daâng cuûa leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong kyø nhaát ṇ̃nh; ngöôøi seơ mang laáy toäi ḿnh. 9:14 Khi moät khaùch ngoaïi bang kieàu nguï giöơa caùc ngöôi maø muoán giöơ leă Vöôït-qua cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi giöơ theo leä ṇ̃nh vaø luaät phaùp veà leă Vöôït-qua. Ñoàng coù moät luaät leä cho caùc ngöôi, cho khaùch ngoaïi bang, vaø cho ngöôøi naøo sanh taïi trong xöù. 9:15 Vaû, ngaøy ngöôøi ta döïng ñeàn taïm, th́ truï maây bao phuû ñeàn taïm vaø Traïi chöùng côù; ban chieàu döôøng coù moät vaàng löûa ôû treân ñeàn taïm cho ñeán saùng mai. 9:16 Haèng coù nhö vaäy; ban ngaøy truï maây bao phuû ñeàn taïm, vaø ban ñeâm gioáng nhö coù löûa. 9:17 Moăi khi truï maây caát leân khoûi Traïi, th́ daân Y-sô-ra-eân ra ñi; trong nôi naøo truï maây döøng laïi, th́ daân Y-sô-ra-eân haï traïi ôû ñoù. 9:18 Daân Y-sô-ra-eân ra ñi theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø haï traïi theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Troïn trong luùc truï maây ngöï treân ñeàn taïm, th́ daân Y-sô-ra-eân cöù ñoùng traïi. 9:19 Khi naøo truï maây ngöï laâu treân ñeàn taïm, th́ daân Y-sô-ra-eân vaâng theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, chaúng heà ra ñi. 9:20 Nhöng khi naøo truï maây ngöï ít ngaøy treân ñeàn taïm, th́ daân Y-sô-ra-eân cöù vaâng theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø haï traïi vaø ra ñi. 9:21 Khi truï maây ngöï taïi ñoù töø buoåi chieàu ñeán saùng mai, vaø khi ñeán saùng mai truï maây caát leân, th́ ra ñi; khoâng cöù ngaøy hay ñeâm truï maây caát leân, th́ hoï ra ñi. 9:22 Truï maây ngöï treân ñeàn taïm hoaëc hai ngaøy, hoaëc moät thaùng, hoaëc laâu hôn nöơa, th́ daân Y-sô-ra-eân cöù ñoùng traïi, khoâng heà ra ñi; nhöng khi truï maây caát leân, th́ hoï ra ñi. 9:23 Daân Y-sô-ra-eân haï traïi vaø ra ñi tuøy theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; hoï theo chöông tŕnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, tuøy maïng Ngaøi ñaơ caäy Moâi-se maø truyeàn cho.

Dân-số Ký 10

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 10:2 Haơy laøm hai oáng loa baèng baïc, ñaùnh giaùt, duøng cho ngöôi ñeå nhoùm hieäp hoäi chuùng vaø truyeàn cho caùc traïi quaân ra ñi. 10:3 Khi naøo ngöôøi ta thoåi loa, toaøn hoäi chuùng seơ nhoùm laïi gaàn beân ngöôi, taïi cöûa hoäi maïc. 10:4 Neáu ngöôøi ta thoåi chæ moät oáng loa, th́ caùc quan tröôûng, töùc laø caùc quan töôùng ñoäi-quaân Y-sô-ra-eân phaûi nhoùm laïi gaàn beân ngöôi; 10:5 khi caùc ngöôi thoåi tieáng vang, th́ nhöơng traïi quaân ôû veà höôùng ñoâng phaûi ra ñi. 10:6 Khi caùc ngöôi thoåi tieáng vang laàn thöù nh́, th́ nhöơng traïi quaân ôû veà höôùng nam phaûi ra ñi; ngöôøi ta seơ thoåi tieáng vang khi naøo caùc traïi quaân phaûi ra ñi vaäy. 10:7 Khi nhoùm hoäi chuùng, caùc ngöôi phaûi thoåi, nhöng ñöøng thoåi tieáng vang. 10:8 Caùc con trai A-roân, laø nhöơng thaày teá leă, seơ thoåi nhöơng oáng loa. Töø ñôøi naày sang ñôøi kia, aáy seơ laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho caùc ngöôi. 10:9 Khi naøo trong xöù caùc ngöôi phaûi ra chieán traän cuøng keû thuø ngḥch xoâng ñaùnh ḿnh, th́ phaûi thoåi loa tieáng vang; Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi seơ nhôù laïi caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi seơ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi keû thuø ngḥch. 10:10 Trong nhöơng ngaøy vui möøng, trong caùc leă troïng theå vaø ñaàu thaùng cuûa caùc ngöôi, th́ phaûi thoåi loa khi daâng nhöơng cuûa leă thieâu vaø cuûa leă thuø aân ḿnh; loa seơ duøng laøm kyû nieäm tröôùc maët Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 10:11 Xaûy trong ngaøy hai möôi thaùng hai, naêm thöù hai, th́ truï maây caát leân khoûi ñeàn taïm chöùng côù. 10:12 Daân Y-sô-ra-eân, theo chöông tŕnh ñaơ ṇ̃nh, ra töø ñoàng vaéng Si-na-i, vaø truï maây döøng laïi taïi ñoàng vaéng Pha-ran. 10:13 Vaäy, daân Y-sô-ra-eân vaâng maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va caäy Moâi-se truyeàn cho, maø ra ñi laàn thöù nhaát. 10:14 Ngoïn côø cuûa traïi quaân Giu-ña, tuøy theo caùc ñoäi nguơ ḿnh, ñi tröôùc. Na-ha-soân, con trai A-mi-na-ñaùp, thoáng laơnh quaân ñoäi Giu-ña. 10:15 Na-tha-na-eân, con trai Xu-a, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Y-sa-ca. 10:16 EÂ-li-aùp, con trai Heâ-loân, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Sa-bu-loân. 10:17 Baáy giôø, ñeàn taïm ñaơ thaùo dôơ, roài con chaùu Gheït-soân vaø con chaùu Meâ-ra-ri khieâng ñeàn taïm, beøn ra ñi. 10:18 Keá ñoù, ngoïn côø cuûa traïi quaân Ru-beân ra ñi, tuøy theo caùc ñoäi nguơ ḿnh. EÂ-lít-su, con trai Seâ-ñeâu, thoáng laơnh quaân ñoäi Ru-beân. 10:19 Seâ-lu-mi-eân, con trai Xu-ri-ha-ñai, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Si-meâ-oân. 10:20 EÂ-li-saùp, con trai Ñeâ-u-eân, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Gaùt. 10:21 Baáy giôø, caùc ngöôøi Keâ-haùt khieâng nhöơng vaät thaùnh ra ñi; ngöôøi ta döïng ñeàn taïm leân ñöông luùc ñôïi hoï ñeán. 10:22 Ñoaïn, ngoïn côø cuûa traïi quaân con chaùu Eùp-ra-im ra ñi, tuøy theo ñoäi nguơ ḿnh. EÂ-li-sa-ma, con trai A-mi-huùt, thoáng laơnh quaân ñoäi Eùp-ra-im. 10:23 Ga-ma-li-eân, con trai Pheâ-ñaùt-su, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Ma-na-se. 10:24 A-bi-ñan, con trai Ghi-ñeo-ni, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Beân-gia-min. 10:25 Roát laïi, ngoïn côø cuûa traïi quaân Ñan ra ñi, tuøy theo caùc ñoäi nguơ ḿnh; noù laøm haäu binh cuûa caùc traïi quaân khaùc. A-hi-eâ-xe, con trai A-mi-sa-ñai, thoáng laơnh quaân ñoäi Ñan. 10:26 Pha-ghi-eân, con trai Oùc-ran, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi A-se. 10:27 A-hi-ra, con trai EÂ-nan, thoáng laơnh quaân ñoäi cuûa chi phaùi Neùp-ta-li. 10:28 Ñoù laø thöù töï veà söï caát binh ñi cuûa daân Y-sô-ra-eân, tuøy theo caùc ñoäi nguơ ḿnh; aáy, hoï ra ñi laø nhö vaäy. 10:29 Vaû, Moâi-se noùi cuøng Hoâ-baùp, con trai Reâ-u-eân, ngöôøi Ma-ñi-an, töùc laø anh vôï ḿnh, maø raèng: Chuùng toâi ñi ñeán xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn raèng: Ta seơ ban xöù ñoù cho caùc ngöôi. Xin anh haơy ñi cuøng chuùng toâi, chuùng toâi seơ ñaơi anh töû teá; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù höùa ban ôn cho daân Y-sô-ra-eân. 10:30 Hoâ-baùp ñaùp raèng: Toâi khoâng ñi ñaâu, nhöng toâi seơ ñi veà xöù sôû toâi, laø nôi baø con toâi. 10:31 Moâi-se laïi noùi raèng: Toâi xin anh chôù boû chuùng toâi, v́ anh bieát nôi naøo trong ñoàng vaéng chuùng toâi coù theá haï traïi ñöôïc; anh seơ döôøng nhö con maét cho chuùng toâi vaäy. 10:32 Neáu anh ñi cuøng chuùng toâi, th́ chuùng toâi seơ laøm cho anh höôûng ôn laønh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm cho chuùng toâi. 10:33 Vaäy, daân Y-sô-ra-eân ra ñi töø nuùi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñi trong ba ngaøy ñöôøng; hoøm giao öôùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñi tröôùc trong luùc ba ngaøy ñöôøng naày, ñaëng t́m cho daân moät nôi an nghæ. 10:34 Trong luùc ban ngaøy, khi daân Y-sô-ra-eân dôøi traïi quaân ñi, th́ truï maây cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû treân hoï. 10:35 Khi hoøm giao öôùc ñi, th́ Moâi-se noùi raèng: Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, xin choåi daäy, ñeå keû thuø ngḥch Ngaøi ḅ taûn laïc, vaø keû naøo gheùt Ngaøi chaïy troán tröôùc maët Ngaøi! 10:36 Khi ngöôøi ta ñeå hoøm giao öôùc xuoáng, th́ Moâi-se noùi raèng: Hôơi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, xin trôû laïi cuøng muoân vaøn cuûa Y-sô-ra-eân!

Dân-số Ký 11

1:1 Vaû, daân söï beøn laèm baèm, vaø ñieàu ñoù chaúng ñeïp taïi Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ñöùc Gieâ-hoâ-va nghe, côn thaïnh noä Ngaøi noåi leân, löûa cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaùy phöøng phöøng giöơa daân söï vaø thieâu hoùa ñaàu cuøng traïi quaân. 11:2 Daân söï beøn keâu la cuøng Moâi-se; Moâi-se caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ löûa ngöøng laïi. 11:3 Ngöôøi ta ñaët teân choă naày laø Tha-beâ-ra, v́ löûa cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ chaùy giöơa daân söï. 11:4 Boïn daân taïp ôû trong daân Y-sô-ra-eân sanh loøng tham muoán, ñeán noăi daân Y-sô-ra-eân laïi khoùc nöơa maø raèng: Ai seơ cho chuùng toâi aên tḥt? 11:5 Chuùng toâi nhôù nhöơng caù chuùng toâi aên nhöng khoâng taïi xöù EÂ-díp-toâ, nhöơng döa chuoät, döa gang, cuû kieäu, haønh, vaø toûi. 11:6 Baây giôø, linh hoàn chuùng toâi ḅ khoâ heùo, khoâng coù chi heát! Maét chæ thaáy ma-na maø thoâi. 11:7 Vaû, Ma-na h́nh nhö hoät ngoø, saéc nhö traân chaâu. 11:8 Daân söï ñi taûn ra vaø hoát laáy, roài nghieàn baèng coái xay, hay laø giaơ baèng coái giaơ, naáu trong moät caùi noài vaø laøm baùnh; neám gioáng nhö baùnh nhoû coù pha daàu. 11:9 Khi ban toái muø söông xuoáng treân traïi quaân, th́ ma-na cuơng xuoáng nöơa. 11:10 Vaäy, Moâi-se nghe daân söï khoùc, moăi ngöôøi ôû trong nhaø ḿnh, taïi nôi cöûa traïi ḿnh: côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi leân phöøng phöøng, 11:11 vaø Moâi-se laáy laøm buoàn böïc veà ñieàu ñoù. Moâi-se beøn thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Sao Ngaøi laøm cho toâi tôù Ngaøi buoàn? Sao toâi chaúng ñöôïc ôn tröôùc maët Ngaøi, vaø sao Ngaøi laïi chaát gaùnh naëng cuûa heát thaûy daân söï naày treân ḿnh toâi? 11:12 Toâi haù coù thoï thai daân naày sao? haù coù sanh ñeû noù sao? maø Ngaøi laïi phaùn bieåu toâi raèng: Haơy aüm daân naày trong loøng ngöôøi, nhö ngöôøi cha nuoâi boàng ñöùa treû buù, cho ñeán xöù maø Ngaøi coù theà höùa ban cho toå phuï cuûa chuùng noù. 11:13 Toâi seơ coù tḥt ôû ñaâu ñaëng phaùt cho caû daân söï naày? bôûi v́ hoï khoùc veà toâi maø raèng: Haơy cho chuùng toâi aên tḥt. 11:14 Toâi khoâng theá moät ḿnh gaùnh heát daân söï naày, v́ thaät laø raát naëng neà cho toâi quaù! 11:15 Neáu Chuùa ñaơi toâi nhö vaäy, vaø neáu toâi ñöôïc ôn tröôùc maët Chuùa, xin thaø gieát toâi ñi, ñeå toâi khoâng thaáy söï khoán naïn toâi! 11:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy nhoùm hieäp cho ta baûy möôi ngöôøi trong böïc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân, töùc laø nhöơng keû ngöôi bieát laø tröôûng laơo vaø cai quaûn daân söï; haơy daăn caùc ngöôøi aáy ñeán hoäi maïc, ñöùng taïi ñoù vôùi ngöôi. 11:17 Ñoaïn, ta seơ ngöï xuoáng, noùi chuyeän taïi ñoù vôùi ngöôi; ta seơ laáy Thaàn caûm ngöôi maø ban cho nhöơng ngöôøi ñoù, ñeå hoï cḥu gaùnh naëng veà daân söï vôùi ngöôi, vaø ngöôi khoâng phaûi gaùnh moät ḿnh. 11:18 Ngöôi phaûi truyeàn cho daân söï raèng: Ngaøy mai phaûi doïn ḿnh ra thaùnh, th́ caùc ngöôi seơ aên tḥt. V́ chöng loă tai Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù nghe caùc ngöôi khoùc maø raèng: Ai seơ cho chuùng toâi aên tḥt, v́ chuùng toâi laáy laøm sung söôùng taïi xöù EÂ-díp-toâ, bôûi côù ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ban tḥt cho caùc ngöôi, th́ caùc ngöôi seơ aên. 11:19 Chaúng phaûi caùc ngöôi seơ aên tḥt moät ngaøy, hai ngaøy, naêm ngaøy, möôøi ngaøy hay laø hai möôi ngaøy ñaâu; 11:20 nhöng cho ñeán moät thaùng troïn, cho ñeán chöøng naøo tḥt traøn ra loă muơi, vaø caùc ngöôi ngaùn ñi, v́ caùc ngöôi ñaơ boû Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû giöơa ḿnh, vaø khoùc tröôùc maët Ngaøi, maø raèng: V́ sao chuùng toâi ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ? 11:21 Moâi-se thöa raèng: Trong daân söï toâi ñöông ôû ñaây, coù saùu traêm ngaøn ngöôøi ñaøn oâng, maø Ngaøi coù phaùn raèng: Ta seơ phaùt tḥt cho daân naày aên trong moät thaùng troïn. 11:22 Ngöôøi ta haù seơ gieát chieân vaø boø ñeán ñoăi ñöôïc ñuû cho hoï sao? hay laø ngöôøi ta haù seơ gom heát thaûy caù döôùi bieån ñeán noăi ñöôïc ñuû cho hoï sao? 11:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Tay cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ vaén laïi sao? Ngöôi seơ xem thöû ñieàu ta ñaơ phaùn cuøng ngöôi coù xaûy ñeán hay chaêng. 11:24 Moâi-se beøn ñi ra, thuaät laïi caùc lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho daân söï, roài nhoùm hieäp baûy möôi ngöôøi trong böïc tröôûng laơo cuûa daân söï, ñaët ñeå xung quanh Traïi. 11:25 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn ngöï xuoáng trong maây, phaùn cuøng Moâi-se; Ngaøi laáy Thaàn caûm ngöôøi vaø ban cho baûy möôi ngöôøi tröôûng laơo. Vöøa khi Thaàn ôû treân baûy möôi ngöôøi tröôûng laơo, beøn ñöôïc caûm ñoäng noùi tieân tri, nhöng khoâng cöù noùi maơi. 11:26 Coù hai ngöôøi ôû laïi trong traïi quaân; moät ngöôøi teân laø Eân-ñaùt, moät ngöôøi teân laø Meâ-ñaùt, ñöôïc Thaàn caûm ñoäng, noùi tieân tri taïi traïi quaân. Hai ngöôøi naày thuoäc veà boïn ñöôïc bieân teân, nhöng khoâng coù ñeán hoäi maïc. 11:27 Moät ñöùa trai treû chaïy thuaät laïi cuøng Moâi-se raèng: Eân-ñaùt vaø Meâ-ñaùt noùi tieân tri trong traïi quaân. 11:28 Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun, laø ngöôøi haàu vieäc Moâi-se, ñaùp laïi maø raèng: Hôơi Moâi-se, chuùa toâi, haơy caám chuùng noù! 11:29 Moâi-se ñaùp raèng: Ngöôi ganh cho ta chaêng? Oâi! chôù chi caû daân söï cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeàu laø ngöôøi tieân tri, vaø chôù chi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban Thaàn cuûa Ngaøi cho hoï! 11:30 Moâi-se vaø maáy ngöôøi tröôûng laơo ñeàu lui vaøo traïi quaân. 11:31 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn khieán moät traän gioù noåi töø bieån, daăn nhöơng chim cuùt ñeán vaûi treân traïi quaân vaø xung quanh, beân naày traûi ra daøi chöøng moät ngaøy ñöôøng ñi, vaø beân kia traûi ra daøi chöøng moät ngaøy ñöôøng ñi, khoûi maët ñaát chöøng hai thöôùc beà cao. 11:32 Daân söï ñöùng daäy löôïm nhöơng cuùt trong ngaøy ñoù, ñeâm ñoù vaø troïn ngaøy sau; ai löôïm ít hôn heát coù möôøi oâ-me; ngöôøi ta caêng noù khaép chung quanh traïi quaân. 11:33 Tḥt vaăn coøn nôi raêng, chöa nhai, th́ côn giaän cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi leân cuøng daân söï, haønh daân söï moät tai vaï raát naëng. 11:34 Ngöôøi ta ñaët teân choă ñoù laø Kíp-roát Ha-tha-va; v́ taïi ñoù ngöôøi ta choân daân söï sanh loøng tham muoán. 11:35 Töø Kíp-roát Ha-tha-va daân söï ñi ñeán Haùt-seâ-roát, roài ngöøng laïi taïi ñoù.

Dân-số Ký 12

1:1 Mi-ri-am vaø A-roân noùi haønh Moâi-se veà vieäc ngöôøi nöơ EÂ-thi-oâ-bi maø ngöôøi ñaơ laáy; v́ ngöôøi coù laáy moät ngöôøi nöơ EÂ-thi-oâ-bi laøm vôï. 12:2 Hai ngöôøi noùi raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va chæ duøng moät ḿnh Moâi-se maø thoâi sao? Ngaøi haù khoâng duøng chuùng ta maø phaùn nöơa sao? Ñöùc Gieâ-hoâ-va nghe ñieàu ñoù. 12:3 Vaû, Moâi-se laø ngöôøi raát khieâm hoøa hôn moïi ngöôøi treân theá gian. 12:4 Th́nh ĺnh Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se, A-roân vaø Mi-ri-am raèng: Caû ba haơy ra ñeán hoäi maïc. Caû ba ñeàu ñi. 12:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï xuoáng trong truï maây ñöùng taïi cöûa hoäi maïc, roài goïi A-roân vaø Moâi-se; hai ngöôøi ñeàu ñeán. 12:6 Ngaøi phaùn cuøng hai ngöôøi raèng: Haơy nghe roơ lôøi ta. Neáu trong caùc ngöôi coù moät tieân tri naøo, ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ hieän ra cuøng ngöôøi trong söï hieän thaáy, vaø noùi vôùi ngöôøi trong côn chieâm bao. 12:7 Toâi tôù Moâi-se ta khoâng coù nhö vaäy, ngöôøi thaät trung tín trong caû nhaø ta. 12:8 Ta noùi chuyeän cuøng ngöôøi mieäng ñoái mieäng, moät caùch roơ raøng, khoâng lôøi ñoá, vaø ngöôøi thaáy h́nh Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Vaäy, caùc ngöôi khoâng sôï maø noùi haønh keû toâi tôù ta, laø Moâi-se sao? 12:9 Nhö vaäy, côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi phöøng phöøng cuøng hai ngöôøi; Ngaøi ngöï ñi. 12:10 Khi truï maây ruùt khoûi treân ñeàn taïm, th́ ḱa, Mi-ri-am ñaơ ḅ phung traéng nhö tuyeát. A-roân xaây laïi phía Mi-ri-am, thaáy ngöôøi ñaơ coù ḅnh phung. 12:11 A-roân beøn noùi cuøng Moâi-se raèng: Oâi, laïy chuùa toâi, xin chôù ñeå treân chuùng toâi toäi maø chuùng toâi ñaơ daïi phaïm vaø ñaơ maéc laáy. 12:12 Xin chôù ñeå naøng nhö moät ñöùa con saûo tḥt ñaơ hö heát phaân nöûa khi loït ra khoûi loøng meï. 12:13 Moâi-se beøn keâu van cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Oâi, Ñöùc Chuùa Trôøi! Toâi caàu khaån Ngaøi chöơa cho naøng. 12:14 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaùp cuøng Moâi-se raèng: Neáu cha naøng nhoå treân maët naøng, naøng haù khoâng mang hoå trong baûy ngaøy sao? Naøng phaûi caàm rieâng ngoaøi traïi quaân trong baûy ngaøy, roài sau seơ ñöôïc nhaän vaøo laïi. 12:15 Aáy vaäy, Mi-ri-am ḅ caàm rieâng ngoaøi traïi quaân trong baûy ngaøy, daân söï khoâng ra ñi cho ñeán chöøng naøo Mi-ri-am ñöôïc nhaän vaøo laïi. 12:16 Sau vieäc ñoù, daân söï ra ñi töø Haùt-seâ-roát, vaø haï traïi trong ñoàng vaéng Pha-ran.

Dân-số Ký 13

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 13:2 Haơy sai nhöơng ngöôøi ñi do thaùm xöù Ca-na-an, laø xöù ta ban cho daân Y-sô-ra-eân. Veà moăi moät chi phaùi, caùc ngöôi phaûi sai moät ngöôøi ñi; moăi ngöôøi laøm quan tröôûng cuûa chi phaùi ḿnh. 13:3 Tuøy theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Moâi-se töø ñoàng vaéng Pha-ran sai caùc ngöôøi naày ñi; heát thaûy laø quan tröôûng cuûa daân Y-sô-ra-eân. 13:4 Ñaây laø teân cuûa caùc ngöôøi aáy: Veà chi phaùi Ru-beân, Sam-mua, con trai Xa-cu; 13:5 veà chi phaùi Si-meâ-oân, Sa-phaùt, con trai cuûa Hoâ-ri; 13:6 veà chi phaùi Giu-ña, Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ; 13:7 veà chi phaùi Y-sa-ca, Di-ganh, con trai cuûa Gioâ-seùp; 13:8 veà chi phaùi Eùp-ra-im, Hoâ-seâ, con trai cuûa Nun; 13:9 veà chi phaùi Beân-gia-min, Phan-thi, con trai cuûa Ra-phu; 13:10 veà chi phaùi Sa-bu-loân, Gaùt-ñi-eân, con trai cuûa Soâ-ñi; 13:11 veà chi phaùi Gioâ-seùp, nghóa laø veà chi phaùi Ma-na-se, Ga-ñi, con trai cuûa Su-si; 13:12 veà chi phaùi Ñan, A-mi-eân, con trai cuûa Gheâ-ma-li; 13:13 veà chi phaùi A-se, Seâ-thu, con trai cuûa Mi-ca-eân; 13:14 veà chi phaùi Neùp-ta-li, Naùch-bi, con trai cuûa Vaáp-si; 13:15 veà chi phaùi Gaùt, Gu-eân, con trai cuûa Ma-ki. 13:16 Ñoù laø teân nhöơng ngöôøi maø Moâi-se sai ñi do thaùm xöù. Vaû, Moâi-se ñaët teân cho Hoâ-seâ, con trai Nun, laø Gioâ-sueâ. 13:17 Vaäy, Moâi-se sai ñi do thaùm xöù Ca-na-an, vaø daën raèng: Töø ñaây haơy leân Nam phöông, vaø vaøo mieàn nuùi; 13:18 roài seơ thaáy xöù ra sao, daân söï ôû ñoù neáu maïnh yeáu theå naøo, neáu soá ít hay nhieàu; 13:19 xöù daân ñoù ôû theá naøo, neáu toát hay xaáu; caùc thaønh daân ñoù ôû laøm sao, hoaëc chæ nhöơng nôi ñoùng traïi hay laø ñoàn luơy; 13:20 ñaát ra laøm sao, neáu maøu môơ hay laø xaáu, coù caây coái hay laø khoâng. Haơy can ñaûm vaø haùi laáy traùi caây xöù ñoù. Baáy giôø nhaèm muøa nho sôùm. 13:21 Vaäy caùc ngöôøi ñoù ñi leân do thaùm xöù, töø ñoàng vaéng Xin cho ñeán Reâ-hoáp, ñi veà Ha-maùt. 13:22 Hoï baét töø höôùng Nam ñi leân, ñeán thaønh Heáp-roân, laø nôi coù A-hi-man, Seâ-sai vaø Tanh-mai, con caùi cuûa A-naùc. Vaû, thaønh Heáp-roân ñaơ xaây töø baûy naêm tröôùc Xoâ-an, laø thaønh cuûa xöù EÂ-díp-toâ. 13:23 Caùc ngöôøi ñeán khe Eách-coân, caét taïi ñoù moät nhaønh nho coù moät chuøm nho; vaø hai ngöôøi khieâng laáy baèng caây saøo, luoân nhöơng traùi löïu vaø traùi vaû. 13:24 Ngöôøi ta goïi choă naày laø khe Eách-coân, v́ coù chuøm nho maø daân Y-sô-ra-eân ñaơ caét taïi ñoù. 13:25 Caùc ngöôøi ñi do thaùm xöù trong boán möôi ngaøy trôû veà. 13:26 Tôùi roài, beøn ñeán cuøng Moâi-se, A-roân vaø caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, trong ñoàng vaéng Pha-ran, taïi Ca-ñe, maø thuaät laïi moïi söï cho hai ngöôøi vaø caû hoäi chuùng nghe, cuøng ñöa cho xem hoa quaû cuûa xöù. 13:27 Vaäy, caùc ngöôøi aáy thuaät cho Moâi-se raèng: Chuùng toâi ñi ñeán xöù maø ngöôøi ñaơ sai chuùng toâi ñi; aáy quaû thaät moät xöù ñöôïm söơa vaø maät, naày hoa quaû xöù ñoù ñaây. 13:28 Maø, daân söï ôû trong xöù naày voán maïnh daïn, thaønh tŕ thaät vöơng vaøng vaø raát lôùn; chuùng toâi cuơng coù thaáy con caùi cuûa A-naùc ôû ñoù. 13:29 Daân A-ma-leùc ôû mieàn Nam, daân Heâ-tít, daân Gieâ-bu-sít vaø daân A-moâ-rít ôû trong nuùi; daân Ca-na-an ôû gaàn bieån vaø doïc daøi theo meù Gioâ-ñanh. 13:30 Ca-leùp beøn laøm cho daân söï, ñöông laèm baèm cuøng Moâi-se nín laëng ñi, maø noùi raèng: Chuùng ta haơy ñi leân vaø chieám xöù ñi, v́ chuùng ta thaéng hôn ñöôïc. 13:31 Nhöng nhöơng ngöôøi ñi cuøng Ca-leùp noùi raèng: Chuùng ta khoâng ñi leân cöï daân naày ñöôïc, v́ chuùng noù maïnh hôn chuùng ta. 13:32 Tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân, caùc ngöôøi ñoù phao phaûn xöù ḿnh ñaơ do thaùm maø raèng: Xöù maø chuùng toâi ñaơ ñi khaép ñaëng do thaùm, laø moät xöù nuoát daân söï ḿnh; heát thaûy nhöơng ngöôøi chuùng toâi ñaơ thaáy taïi ñoù, ñeàu laø keû h́nh voùc cao lôùn. 13:33 Chuùng toâi coù thaáy keû cao lôùn, töùc laø con chaùu cuûa A-naùc, thuoäc veà gioáng gieành giaøng; chuùng toâi thaáy ḿnh khaùc naøo con caøo caøo, vaø hoï thaáy chuùng toâi cuơng nhö vaäy.

Dân-số Ký 14

1:1 Caû hoäi chuùng beøn caát tieáng la leân, vaø daân söï khoùc loùc trong ñeâm ñoù. 14:2 Heát thaûy daân Y-sô-ra-eân laèm baèm cuøng Moâi-se vaø A-roân; caû hoäi chuùng noùi cuøng hai ngöôøi raèng: Chôù chi chuùng toâi ñaơ cheát trong xöù EÂ-díp-toâ, hay laø ñaơ cheát trong ñoàng vaéng naày! 14:3 V́ côù naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va daăn chuùng toâi vaøo xöù naày ñaëng ḅ göôm maø ngaơ? Vôï vaø con nhoû chuùng toâi seơ ḅ laøm moät mieáng moài. Veà phaàn chuùng toâi, haù chaúng khaù trôû veà xöù EÂ-díp-toâ hôn sao? 14:4 Roài daân söï noùi vôùi nhau raèng: Chuùng ta haơy laäp leân moät quan tröôûng, vaø trôû veà xöù EÂ-díp-toâ ñi. 14:5 Moâi-se vaø A-roân beøn saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët caû hoäi daân Y-sô-ra-eân. 14:6 Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun, vaø Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ, laø hai ngöôøi trong boïn ñi do thaùm xöù, beøn xeù aùo quaàn ḿnh. 14:7 Hai ngöôøi noùi cuøng caû hoäi daân Y-sô-ra-eân raèng: Xöù maø chuùng toâi ñaơ ñi khaép ñaëng do thaùm thaät laø moät xöù raát toát; 14:8 neáu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeïp loøng cuøng chuùng ta, aét seơ ñem chuùng ta vaøo xöù naày maø ban cho; aáy laø moät xöù ñöôïm söơa vaø maät. 14:9 Chæ caùc ngöôi chôù daáy loaïn cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø ñöøng sôï daân cuûa xöù, v́ daân ñoù seơ laø ñoà nuoâi chuùng ta, boùng che chôû hoï ñaơ ruùt ñi khoûi hoï roài, vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ôû cuøng ta. Chôù sôï chi. 14:10 Baáy giôø caû hoäi chuùng noùi neùm ñaù hai ngöôøi naày, nhöng söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra treân hoäi maïc, tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân. 14:11 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Daân naày khinh ta vaø khoâng tin ta cho ñeán chöøng naøo, maëc daàu caùc pheùp laï ta laøm giöơa chuùng noù? 14:12 Ta seơ giaùng cho daân söï naày ḍch leä vaø tieâu dieät phaàn cô nghieäp cuûa noù ñi; nhöng ta seơ laøm cho ngöôi thaønh moät daân lôùn hôn vaø maïnh hôn noù. 14:13 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Daân EÂ-díp-toâ coù hay raèng Chuùa caäy quyeàn naêng Chuùa ñem daân naày ra khoûi hoï; 14:14 vaø coù thuaät ñieàu ñoù cho daân xöù naày. Oâi Ñöùc Gieâ-hoâ-va! ngöôøi ta bieát raèng Chuùa ngöï giöơa daân naày, Chuùa hieän ra cho maét chuùng thaáy, truï maây Chuùa ôû treân daân naày, vaø Chuùa ñi tröôùc, ban ngaøy trong moät truï maây, ban ñeâm trong moät truï löûa. 14:15 Neáu Chuùa gieát heát daân naày nhö theå gieát moät ngöôøi, th́ caùc nöôùc ñaơ nghe noùi veà Chuùa seơ noùi raèng: 14:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng theå daăn daân naày vaøo xöù maø Ngaøi ñaơ theà ban cho; bôûi côù ñoù, Ngaøi gieát cheát chuùng noù trong ñoàng vaéng. 14:17 Vaû, baây giôø, toâi xin quyeàn naêng cuûa Chuùa hieän ra caùch oai nghieâm nhö Chuùa ñaơ noùi raèng: 14:18 Ñöùc Gieâ-hoâ-va voán chaäm noùng giaän vaø ñaày ôn; hay xaù ñieàu gian aùc vaø toäi loăi; nhöng khoâng keå keû coù toäi laø voâ toäi, vaø nhôn toäi toå phuï phaït con chaùu traûi ba boán ñôøi. 14:19 Toâi xin Chuùa tha toäi gian aùc cuûa daân naày tuøy theo ôn lôùn cuûa Chuùa, nhö Chuùa ñaơ tha töø xöù EÂ-díp-toâ ñeán ñaây. 14:20 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaùp raèng: Ta ñaơ tha nhö lôøi ngöôi xin. 14:21 Nhöng ta chæ söï haèng soáng ta maø quaû quyeát raèng, söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñaày daăy khaép traùi ñaát! 14:22 Trong moïi ngöôøi ñaơ thaáy söï vinh quang ta, pheùp laï ta ñaơ laøm taïi xöù EÂ-díp-toâ vaø nôi ñoàng vaéng, laø caùc ngöôi ñaơ thöû ta möôøi laàn vaø ñaơ khoâng nghe lôøi ta, 14:23 th́ chaúng moät ai seơ thaáy xöù maø ta theà höùa cho toå phuï chuùng noù. Chaúng ai maø ñaơ khinh ta seơ thaáy xöù ñoù ñaâu! 14:24 Nhöng v́ keû toâi tôù Ca-leùp ta khoâng ñoàng loøng cuøng chuùng noù, theo ta moät caùch trung tín, th́ ta seơ ñem ngöôi vaøo xöù maø ngöôøi ñaơ coù ñi, vaø doøng doơi ngöôi seơ ñöôïc xöù laøm saûn nghieäp. 14:25 Daân A-ma-leùc vaø daân Ca-na-an ôû trong truơng; ngaøy mai caùc ngöôi haơy trôû lui laïi sau, ñi ñeán ñoàng vaéng veà höôùng Bieån ñoû. 14:26 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân, maø raèng: 14:27 Ta seơ cḥu hoäi chuùng hung döơ naày hay laèm baèm cuøng ta cho ñeán chöøng naøo? Ta ñaơ nghe lôøi laèm baèm cuûa daân Y-sô-ra-eân oaùn traùch ta. 14:28 Haơy noùi vôùi daân chuùng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va noùi raèng: Ta chæ söï haèng-soáng ta maø theà, ta seơ ñaơi caùc ngöôi tuøy theo lôøi ta ñaơ nghe caùc ngöôi noùi; 14:29 nhöơng thaây caùc ngöôi seơ ngaơ naèm trong ñoàng vaéng naày. Caùc ngöôi maø ngöôøi ta ñaơ tu boä, heát thaûy bao nhieâu cuơng vaäy, töø hai möôi tuoåi saép leân, laø nhöơng keû ñaơ laèm baèm cuøng ta, 14:30 th́ chaúng heà ñöôïc vaøo xöù maø ta ñaơ theà cho caùc ngöôi ôû, ngoaïi tröø Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ, vaø Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun. 14:31 Nhöng ta seơ ñem vaøo xöù nhöơng con treû cuûa caùc ngöôi maø caùc ngöôi coù noùi raèng: Chuùng noù seơ ḅ laøm moät mieáng moài; roài chuùng noù seơ bieát xöù caùc ngöôi ñaơ cheâ bai. 14:32 Coøn nhöơng thaây caùc ngöôi seơ ngaơ naèm trong ñoàng vaéng naày. 14:33 Con caùi caùc ngöôi seơ chaên chieân nôi ñoàng vaéng trong boán möôi naêm, vaø seơ mang h́nh phaït v́ toäi thoâng daâm cuûa caùc ngöôi, cho ñeán chöøng naøo thaây cuûa caùc ngöôi ñaơ ngaơ raïp heát trong ñoàng vaéng. 14:34 Caùc ngöôi ñi do thaùm xöù bao nhieâu ngaøy, nghóa laø boán möôi ngaøy, th́ caùc ngöôi cuơng seơ mang h́nh phaït v́ toäi gian aùc ḿnh baáy nhieâu naêm, nghóa laø boán möôi naêm, moät naêm ñeàn cho moät ngaøy; baáy giôø caùc ngöôi seơ bieát ta ñaơ xaây khoûi caùc ngöôi. 14:35 Ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaơ phaùn: Ta seơ laøm ñieàu naày cho caû hoäi chuùng hung döơ naày ñaơ hieäp laïi ngḥch cuøng ta; chuùng noù seơ ḅ hao moøn vaø cheát taïi trong ñoàng vaéng naày. 14:36 Nhöơng ngöôøi maø Moâi-se ñaơ sai ñi do thaùm xöù, khi trôû veà coù xui cho caû hoäi chuùng laèm baèm cuøng Moâi-se, 14:37 vaø coù phao phaûn xöù, nhöơng ngöôøi naày ñeàu ḅ moät tai vaï haønh cheát tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 14:38 Nhöng trong boïn ngöôøi ñi do thaùm xöù, chæ coù Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun, vaø Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ, coøn soáng ñöôïc. 14:39 Moâi-se thuaät laïi nhöơng lôøi naày cho caû daân Y-sô-ra-eân; roài coù moät söï thaûm saàu raát lôùn trong daân söï. 14:40 Ñoaïn, daân söï daäy sôùm ñi leân choùt nuùi maø noùi raèng: Chuùng toâi ñaây seơ ñi leân tôùi choă Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn-höùa, v́ chuùng toâi coù phaïm toäi. 14:41 Song Moâi-se noùi raèng: Sao caùc ngöôi traùi maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va? Söï ñoù seơ chaúng may maén ñaâu. 14:42 Chôù ñi leân ñoù, e caùc ngöôi ḅ quaân ngḥch ñaùnh baïi chaêng; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng coøn ôû giöơa caùc ngöôi nöơa. 14:43 Ḱa, daân A-ma-leùc vaø daân Ca-na-an ôû ñaèng tröôùc caùc ngöôi, caùc ngöôi seơ ḅ göôm ngaơ raïp, bôûi v́ ñaơ boäi ngḥch cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khoâng ôû cuøng caùc ngöôi. 14:44 Nhöng daân söï coá yù ñi leân choùt nuùi; coøn hoøm giao öôùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø Moâi-se khoâng ñi ra khoûi traïi quaân. 14:45 Daân A-ma-leùc vaø daân Ca-na-an ôû trong nuùi naày ñoå xuoáng, ñaùnh baïi vaø phaân thaây daân Y-sô-ra-eân cho ñeán Hoït-ma.

Dân-số Ký 15

1:1 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 15:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi caùc ngöôi vaøo xöù maø ta ban cho caùc ngöôi ñaëng ôû, 15:3 vaø caùc ngöôi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät cuûa leă duøng löûa ñoát; hoaëc moät cuûa leă thieâu, hoaëc moät cuûa leă traû söï höùa nguyeän, hoaëc moät cuûa leă laïc yù, hay laø trong nhöơng leă troïng theå, caùc ngöôi muoán daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät cuûa leă coù muøi thôm baèng boø hay chieân, 15:4 th́ ai daâng leă vaät ḿnh phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät cuûa leă chay baèng moät phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài vôùi moät phaàn tö hin daàu. 15:5 Veà moăi con chieân con, ngöôi phaûi daâng moät leă quaùn baèng moät phaàn tö hin röôïu vôùi cuûa leă thieâu hay laø vôùi cuûa leă khaùc. 15:6 Nhöôïc baèng veà moät con chieân ñöïc, th́ ngöôi phaûi duøng moät cuûa leă chay baèng hai phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài vôùi moät phaàn ba hin daàu, 15:7 vaø moät phaàn ba hin röôïu laøm leă quaùn, maø daâng coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:8 Nhöôïc baèng ngöôi daâng moät con boø tô, hoaëc laøm cuûa leă thieâu, hoaëc laøm cuûa leă traû söï höùa nguyeän hay laø laøm cuûa leă thuø aân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 15:9 th́ phaûi daâng chung vôùi con boø tô moät cuûa leă chay baèng ba phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài vôùi nöûa hin daàu, 15:10 vaø daâng nöûa hin röôïu laøm leă quaùn: aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:11 Ngöôøi ta cuơng phaûi laøm nhö vaäy veà moăi con boø ñöïc, moăi con chieân ñöïc, moăi con chieân con, hay laø moăi con deâ con. 15:12 Tuøy theo soá con sinh maø caùc ngöôi seơ daâng, th́ phaûi laøm nhö vaäy cho moăi con. 15:13 Phaøm ngöôøi sanh ra trong xöù phaûi laøm nhö vaäy, khi naøo daâng moät cuûa leă duøng löûa ñoát, coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:14 Neáu moät khaùch ngoaïi bang kieàu nguï trong caùc ngöôi hay laø moät ngöôøi naøo ôû giöơa caùc ngöôi töø ñôøi naày sang ñôøi kia, duøng löûa daâng moät cuûa leă coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ phaûi laøm y nhö caùc ngöôi laøm vaäy. 15:15 Trong hoäi chuùng chæ ñoàng coù moät luaät leä cho caùc ngöôi vaø cho khaùch ngoaïi bang kieàu nguï giöơa caùc ngöôi. Aáy seơ laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho doøng doơi caùc ngöôi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; khaùch ngoaïi bang cuơng ñoàng nhö caùc ngöôi vaäy. 15:16 Seơ coù moät luaät vaø moät leä nhö nhau cho caùc ngöôi vaø cho khaùch ngoaïi bang kieàu nguï giöơa caùc ngöôi. 15:17 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn cuøng Moâi-se raèng: 15:18 Haơy noùi cho daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ vaøo xöù maø ta seơ daăn caùc ngöôi vaøo, 15:19 vaø aên baùnh cuûa xöù ñoù, th́ caùc ngöôi phaûi laáy moät leă vaät daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:20 Caùc ngöôi phaûi laáy ra moät caùi baùnh nhoû laøm leă vaät, töùc laø baùnh ñaàu-tieân veà boät nhoài cuûa caùc ngöôi; caùc ngöôi phaûi daâng y moät caùch nhö daâng giô leân leă vaät veà saân ñaïp luùa vaäy. 15:21 Töø ñôøi naày sang ñôøi kia, caùc ngöôi phaûi daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät leă vaät veà boät nhoài ñaàu tieân cuûa caùc ngöôi. 15:22 Khi caùc ngöôi laàm lôơ phaïm toäi, khoâng giöơ heát thaûy caùc ñieàu raên naày maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn cho Moâi-se, 15:23 nghóa laø moïi ñieàu chi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn cho caùc ngöôi, töø ngaøy Ñöùc Gieâ-hoâ-va truyeàn nhöơng ñieàu raên naày cho vaø veà ngaøy sau, trong nhöơng doøng doơi seơ ñeán cuûa caùc ngöôi, 15:24 neáu laø toäi phaïm v́ laàm lôơ maø hoäi chuùng khoâng hay bieát, th́ caû hoäi chuùng tuøy theo maïng ḷnh phaûi duøng moät con boø ñöïc tô daâng laøm cuûa leă thieâu coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, luoân vôùi cuûa leă chay cuøng leă quaùn caëp theo; vaø moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi. 15:25 Thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, th́ toäi hoäi chuùng seơ ñöôïc tha, v́ laø moät toäi phaïm laàm lôơ vaø v́ hoäi chuùng ñaơ ñem ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va leă vaät ḿnh, töùc laø moät cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, luoân vôùi cuûa leă chuoäc toäi ñaëng chöơa söï laàm lôơ ḿnh. 15:26 Caû hoäi daân Y-sô-ra-eân vaø khaùch ngoaïi bang kieàu nguï trong daân ñoù seơ ñöôïc tha toäi, v́ laø bôûi laàm lôơ maø caû daân söï ñaơ phaïm toäi. 15:27 Nhöôïc baèng chæ moät ngöôøi laàm lôơ phaïm toäi, th́ ngöôøi ñoù phaûi daâng moät con deâ caùi giaùp naêm laøm cuûa leă chuoäc toäi; 15:28 thaày teá leă seơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi ñaơ laàm lôơ maø phaïm toäi nhö vaäy tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø khi ñaơ laøm leă chuoäc toäi cho ngöôøi, th́ ngöôøi seơ ñöôïc tha. 15:29 Khi laàm lôơ maø phaïm toäi, th́ seơ coù ñoàng moät luaät leä cho caùc ngöôi, hoaëc laø sanh giöơa daân Y-sô-ra-eân hay laø khaùch kieàu nguï trong daân ñoù. 15:30 Nhöng ai coá yù phaïm toäi, hoaëc ngöôøi sanh trong xöù, hay laø khaùch ngoaïi bang, th́ ai ñoù khinh bæ Ñöùc Gieâ-hoâ-va; ngöôøi seơ ḅ truaát khoûi daân söï ḿnh, 15:31 v́ ngöôøi ñaơ khinh bæ lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø traùi maïng cuûa Ngaøi: ngöôøi haún seơ ḅ truaát dieät, toäi gian aùc ngöôøi ñoå laïi treân ḿnh ngöôøi. 15:32 Vaû, daân Y-sô-ra-eân ñöông ôû taïi ñoàng vaéng, gaëp moät ngöôøi löôïm cuûi trong ngaøy sa-baùt; 15:33 nhöơng keû gaëp ngöôøi ñöông löôïm cuûi daăn ngöôøi ñeán Moâi-se, A-roân, vaø caû hoäi chuùng. 15:34 Hoï baét ngöôøi giam tuø, v́ ñieàu phaûi laøm cho ngöôøi chöa nhaát ṇ̃nh. 15:35 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ngöôøi naày phaûi phaït xöû töû, caû hoäi chuùng haơy neùm ñaù ngöôøi ngoaøi traïi quaân. 15:36 Vaäy, caû hoäi chuùng ñem ngöôøi ra ngoaøi traïi quaân maø neùm ñaù, vaø ngöôøi cheát, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 15:37 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 15:38 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân vaø bieåu hoï töø ñôøi naày sang ñôøi kia haơy laøm moät caùi tua nôi caùc cheùo aùo ḿnh, vaø treân moăi tua keát moät sôïi daây maøu ñieàu. 15:39 Caùc ngöôi phaûi mang caùi tua naày; khi thaáy noù caùc ngöôi seơ nhôù laïi heát thaûy ñieàu raên cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø laøm theo, khoâng theo tö duïc cuûa loøng vaø maét ḿnh, laø ñieàu laøm cho caùc ngöôi sa vaøo söï thoâng daâm. 15:40 Nhö vaäy, caùc ngöôi seơ nhôù laïi maø laøm theo nhöơng ñieàu raên cuûa ta, vaø laøm thaùnh cho Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 15:41 Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaëng laøm Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. Ta laø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi.

Dân-số Ký 16

1:1 Vaû, Coâ-reâ, con trai cuûa Dít-seâ-ha, chaùu cuûa Keâ-haùt, chít cuûa Leâ-vi, giuïc theo ḿnh Ña-than vaø A-bi-ram, con trai cuûa EÂ-li-aùp, cuøng vôùi Oân, con trai cuûa Pheâ-leát, chaùu Ru-beân. 16:2 Caùc ngöôøi naày vôùi hai traêm naêm möôi ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân, voán laø quan töôùng cuûa hoäi, ngḥ vieân cuûa hoäi ñoàng, coù danh giaù, ñeàu hieäp nhau daáy ngḥch cuøng Moâi-se vaø A-roân, 16:3 maø raèng: Thoâi ñuû roài! v́ caû hoäi chuùng ñeàu laø thaùnh, vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï ôû trong; vaäy sao caùc ngöôi töï cao treân hoäi chuùng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va? 16:4 Moâi-se nghe ñieàu ñoù, beøn saáp maët xuoáng ñaát, 16:5 noùi cuøng Coâ-reâ vaø heát thaûy keû hieäp vôùi ngöôøi maø raèng: Saùng mai, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ toû cho bieát ai thuoäc veà Ngaøi vaø ai laø thaùnh; Ngaøi seơ khieán ngöôøi ñoù laïi gaàn Ngaøi, töùc khieán ngöôøi naøo maø Ngaøi ñaơ choïn laáy ñeán gaàn Ngaøi. 16:6 Hôơi Coâ-reâ, haơy laøm ñieàu naày: Ngöôi vaø heát thaûy keû hieäp vôùi ngöôi haơy caàm lö höông; 16:7 saùng mai haơy ñeå löûa ôû trong vaø boû höông ôû treân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ngöôøi naøo maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn, aáy laø ngöôøi thaùnh. Hôơi con chaùu Leâ-vi, thoâi ñuû roài! 16:8 Moâi-se noùi cuøng Coâ-reâ raèng: Hôơi con chaùu Leâ-vi, baây giôø haơy nghe. 16:9 Veà phaàn caùc ngöôi, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa Y-sô-ra-eân ñaơ bieät caùc ngöôi rieâng ra vôùi hoäi chuùng Y-sô-ra-eân, vaø khieán caùc ngöôi ñeán gaàn Ngaøi ñaëng laøm coâng vieäc trong ñeàn taïm cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaëng chöïc haàu vieäc tröôùc maët hoäi chuùng, vieäc aáy haù laø nhoû moïn sao? 16:10 Ngaøi bieåu ngöôi, heát thaûy anh em ngöôi vôùi con chaùu Leâ-vi ñeán gaàn Ngaøi, caùc ngöôi laïi coøn kieám chöùc teá leă nöơa sao? 16:11 V́ vaäy, ngöôi vaø toaøn beø ñaûng cuûa ngöôi ñeàu hieäp laïi ngḥch cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va! V́ A-roân laø ai maø caùc ngöôi laèm baèm cuøng ngöôøi? 16:12 Moâi-se sai ñoøi Ña-than vaø A-bi-ram, con trai EÂ-li-aùp; nhöng hai ngöôøi ñaùp raèng: Chuùng toâi khoâng ñi leân ñaâu. 16:13 Haù laø ñieàu nhoû moïn maø ngöôi ñaơ ñem chuùng ta ra khoûi xöù ñöôïm söơa vaø maät, ñaëng laøm cho chuùng ta cheát trong ñoàng vaéng, maø ngöôi laïi coøn muoán laán löôùt treân chuùng ta nöơa sao? 16:14 Quaû thaät, ngöôi khoâng coù daăn chuùng ta ñeán trong moät xöù ñöôïm söơa vaø maät ñaâu, ngöôi khoâng cho chuùng ta ñoàng ruoäng hay laø vöôøn nho laøm saûn nghieäp ñaâu! Ngöôi toan khoeùt maét cuûa daân naày ö? Chuùng ta khoâng ñi leân ñaâu. 16:15 Moâi-se noåi giaän laém, thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Xin ñöøng keå ñeán cuûa leă chay chuùng noù nöơa; toâi khoâng coù baét nôi chuùng noù moät con löøa naøo, vaø toâi cuơng khoâng coù laøm haïi moät ai trong boïn chuùng noù. 16:16 Ñoaïn, Moâi-se noùi cuøng Coâ-reâ raèng: Ngaøy mai ngöôi vaø toaøn beø ñaûng ngöôi vôùi A-roân haơy ra maét Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 16:17 Moăi ngöôøi haơy laáy lö höông ḿnh boû höông ôû trong, roài moăi ngöôøi daâng lö höông ḿnh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, töùc laø hai traêm naêm möôi caùi lö höông. Ngöôi vaø A-roân, moăi ngöôøi cuơng phaûi coù lö höông ḿnh. 16:18 Vaäy, moăi ngöôøi laáy lö höông ḿnh ñeå löûa vaøo, boû höông treân, roài ñöùng taïi cöûa hoäi maïc luoân vôùi Moâi-se vaø A-roân. 16:19 Coâ-reâ hieäp caû hoäi chuùng ngḥch laïi Moâi-se vaø A-roân taïi cöûa hoäi maïc; söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng caû hoäi chuùng. 16:20 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 16:21 Haơy taùch khoûi giöơa hoäi chuùng naày, th́ ta seơ tieâu dieät noù trong moät laùt. 16:22 Hai ngöôøi beøn saáp maët xuoáng maø raèng: Oâi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø Chuùa cuûa thaàn linh moïi xaùc tḥt! chæ coù moät ngöôøi phaïm toäi maø Chuùa laïi noåi giaän cuøng caû hoäi chuùng sao? 16:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 16:24 Haơy noùi cuøng hoäi chuùng maø raèng: Haơy dan ra khoûi chung quanh choă ôû cuûa Coâ-reâ, Ña-than, vaø A-bi-ram. 16:25 Moâi-se ñöùng daäy, ñi laïi phía Ña-than vaø A-bi-ram; caùc tröôûng laơo Y-sô-ra-eân ñi theo ngöôøi. 16:26 Ngöôøi noùi cuøng hoäi chuùng raèng: Baây giôø, haơy dan ra khoûi traïi cuûa caùc ngöôøi hung aùc naày, vaø chôù ñuïng ñeán vaät chi thuoäc veà hoï, e caùc ngöôi seơ cheát v́ nhöơng toäi cuûa hoï chaêng. 16:27 Vaäy, daân söï dan ra khoûi töù phía choă ôû cuûa Coâ-reâ, Ña-than, vaø A-bi-ram. Ña-than vaø A-bi-ram ra ñöùng taïi cöûa traïi vôùi vôï, con trai vaø con nít ḿnh. 16:28 Moâi-se beøn noùi raèng: Nhôø ñieàu naày caùc ngöôi seơ bieát raèng Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù sai ta ñaëng laøm caùc ñieàu naày, vaø ta chaúng laøm söï chi töï ta. 16:29 Neáu caùc keû ñoù cheát nhö moïi ngöôøi khaùc cheát, neáu hoï ñoàng cḥu soá phaän chung nhö moïi ngöôøi, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng coù sai ta. 16:30 Nhöng neáu Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm moät söï thaät môùi, neáu ñaát haû mieäng ra nuoát hoï vaø moïi moùn chi thuoäc veà hoï, neáu hoï coøn ñöông soáng maø xuoáng aâm phuû, th́ caùc ngöôi seơ bieát raèng nhöơng ngöôøi naày coù khinh bæ Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 16:31 Vöøa khi Moâi-se noùi döùt caùc lôøi naày, ñaát ngay döôùi chaân hoï beøn nöùt ra; 16:32 haû mieäng nuoát hoï, gia quyeán vaø heát thaûy phe Coâ-reâ cuøng taøi saûn cuûa chuùng noù. 16:33 Caùc ngöôøi ñoù coøn ñöông soáng vaø moïi vaät chi thuoäc veà hoï ñeàu xuoáng aâm phuû; ñaát laáp laïi vaø chuùng noù ḅ dieät khoûi hoäi chuùng. 16:34 Caû Y-sô-ra-eân ôû xung quanh nghe tieáng hoï la, ñeàu chaïy troán, v́ noùi raèng: Chuùng ta haơy coi chöøng, keûo ñaát nuoát chuùng ta chaêng! 16:35 Roài moät ngoïn löûa töø Ñöùc Gieâ-hoâ-va loøe ra thieâu hoùa hai traêm naêm möôi ngöôøi ñaơ daâng höông. 16:36 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 16:37 Haơy noùi vôùi EÂ-leâ-a-sa, con trai thaày teá leă A-roân, bieåu löôïm caùc lö höông ra khoûi choă löûa chaùy, vaø ñoå löûa cuûa caùc lö höông nôi xa, v́ lö höông ñaơ neân thaùnh. 16:38 Coøn nhöơng lö höông cuûa caùc ngöôøi ñaơ phaïm toäi cuøng sanh maïng ḿnh, ngöôøi ta phaûi laáy laøm thaønh nhöơng taám daùt moûng ñeå boïc baøn thôø. Bôûi caùc lö höông ñaơ daâng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ thaønh thaùnh; nhöơng taám daùt ñoù seơ duøng laøm moät daáu cho daân Y-sô-ra-eân. 16:39 Vaäy, EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, laáy nhöơng lö höông baèng ñoàng cuûa caùc ngöôøi ḅ thieâu ñaơ daâng leân, vaø ngöôøi ta laøm thaønh nhöơng taám daùt moøng ñeå boïc baøn thôø. 16:40 Aáy laø moät kyû nieäm cho daân Y-sô-ra-eân, ñeå ngöôøi naøo ngoaïi doøng A-roân chôù ñeán gaàn ñaëng xoâng höông tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, keûo e ñoàng soá phaän cuøng Coâ-reâ vaø beø ñaûng ngöôøi, theo lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn daïy. 16:41 Ngaøy mai, caû hoäi daân Y-sô-ra-eân laèm baèm cuøng Moâi-se vaø A-roân maø raèng: Hai ngöôøi ñaơ laøm cheát daân cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 16:42 Khi hoäi chuùng ñöông hieäp nhau ngḥch cuøng Moâi-se vaø A-roân, th́ ngoù veà höôùng hoäi maïc, xaûy thaáy truï maây bao phuû hoäi maïc, vaø söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra. 16:43 Moâi-se vaø A-roân ñeán ñöùng tröôùc hoäi maïc, 16:44 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 16:45 Haơy dan ra khoûi giöơa hoäi chuùng naày, th́ ta seơ tieâu dieät noù trong moät laùt. Nhöng hai ngöôøi saáp maët xuoáng ñaát, 16:46 roài Moâi-se noùi cuøng A-roân raèng: Haơy caàm laáy lö höông ñeå löûa töø treân baøn thôø vaøo, boû höông leân treân, mau mau ñi ñeán hoäi chuùng vaø laøm leă chuoäc toäi cho hoï; v́ söï thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ noåi leân, vaø tai vaï ñaơ phaùt khôûi. 16:47 A-roân beøn caàm laáy lö höông y nhö Moâi-se ñaơ bieåu, chaïy ñeán giöơa hoäi chuùng; ḱa, tai vaï ñaơ phaùt khôûi giöơa daân söï. A-roân beøn boû höông vaøo, vaø laøm leă chuoäc toäi cho daân söï. 16:48 Ngöôøi ñöùng giöơa keû cheát vaø keû soáng, th́ tai vaï beøn ngöøng laïi. 16:49 Coù möôøi boán ngaøn baûy traêm ngöôøi cheát v́ tai vaï naày, tröø ra nhöơng keû ñaơ ḅ cheát v́ côù Coâ-reâ. 16:50 Ñoaïn, A-roân trôû veà cuøng Moâi-se taïi cöûa hoäi maïc, roài tai vaï ngöøng laïi.

Dân-số Ký 17

1:1 Keá ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 17:2 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân vaø bieåu raèng: Moăi chi phaùi cuûa hoï phaûi ñem noäp cho ngöôi moät caây gaäy; nghóa laø möôøi hai caây gaäy bôûi caùc quan tröôûng cuûa moăi chi phaùi. 17:3 Ngöôi phaûi ñeà teân moăi ngöôøi treân caây gaäy cuûa ḿnh, vaø ñeà teân A-roân treân caây gaäy cuûa Leâ-vi; v́ phaûi coù moät caây gaäy cho moăi tröôûng toäc. 17:4 Ngöôi phaûi ñeå caùc gaäy ñoù trong hoäi maïc, tröôùc hoøm baûng chöùng, laø nôi ta gaëp ngöôi. 17:5 Heă ngöôøi naøo ta choïn laáy, th́ caây gaäy ngöôøi ñoù seơ troå hoa; vaäy ta seơ laøm cho nín ñi tröôùc maët ta nhöơng lôøi laèm baèm cuûa daân Y-sô-ra-eân ñaơ phaùt ra ñoái ngḥch cuøng caùc ngöôi. 17:6 Moâi-se noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân, th́ heát thaûy tröôûng toäc, tuøy theo chi phaùi ḿnh, ñem noäp cho ngöôøi moät caây gaäy, töùc laø möôøi hai caây. Gaäy cuûa A-roân ôû giöơa caùc caây gaäy khaùc. 17:7 Moâi-se ñeå nhöơng gaäy ñoù trong Traïi baûng chöùng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 17:8 Ngaøy mai, khi Moâi-se vaøo Traïi baûng chöùng, xaûy thaáy caây gaäy A-roân veà nhaø Leâ-vi ñaơ troå hoa: noù coù nöùt muït, sanh hoa vaø traùi haïnh nhôn chín. 17:9 Moâi-se beøn ruùt caùc caây gaäy khoûi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñem ñöa cho caû daân Y-sô-ra-eân; caùc ngöôøi ñeàu thaáy vaø moăi ngöôøi laáy gaäy ḿnh laïi. 17:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy ñem caây gaäy cuûa A-roân ñeå laïi tröôùc hoøm baûng chöùng, ñaëng giöơ laøm moät daáu cho con caùi phaûn ngḥch; ngöôi phaûi laøm cho nín ñi nhöơng lôøi laèm baèm ñoái ngḥch cuøng ta, haàu cho daân chuùng chaúng cheát. 17:11 Moâi-se laøm nhö vaäy, töùc laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh. 17:12 Daân Y-sô-ra-eân noùi cuøng Moâi-se raèng: Naày, chuùng toâi ḅ dieät, chuùng toâi ḅ cheát, chuùng toâi cheát maát heát thaûy! 17:13 Phaøm ai ñeán gaàn ñeàn taïm cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeàu cheát. Coù leơ chuùng toâi phaûi cheát heát sao?

Dân-số Ký 18

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng A-roân raèng: Ngöôi, caùc con trai ngöôi, vaø toâng toäc ngöôi phaûi mang laáy nhöơng toäi loăi phaïm trong nôi thaùnh; coøn ngöôi vaø caùc con trai ngöôi phaûi mang laáy nhöơng toäi loăi phaïm trong chöùc teá leă. 18:2 Cuơng haơy bieåu ñeán gaàn ngöôi caùc anh em ḿnh, laø chi phaùi Leâ-vi, töùc toâng toäc ngöôi, ñaëng caùc ngöôøi ñoù hieäp vôùi ngöôi vaø haàu vieäc ngöôi; nhöng ngöôi vaø caùc con trai ngöôi phaûi ôû tröôùc Traïi baûng chöùng. 18:3 Caùc ngöôøi ñoù seơ ǵn giöơ ñieàu chi ngöôi truyeàn daïy, vaø ñieàu naøo thuoäc veà caû Traïi; chæ khoâng neân laïi gaàn nhöơng vaät thaùnh, cuơng ñöøng laïi gaàn baøn thôø, e khi chuùng noù phaûi cheát, vaø caùc ngöôi cuơng cheát luoân chaêng. 18:4 Vaäy, caùc ngöôøi ñoù seơ hieäp vôùi ngöôi coi soùc ñieàu chi thuoäc veà hoäi maïc, vaø giöơ coâng vieäc cuûa Traïi; moät ngöôøi ngoaïi naøo chaúng neân ñeán gaàn caùc ngöôi. 18:5 Caùc ngöôi phaûi coi soùc ñieàu chi thuoäc veà nôi thaùnh vaø baøn thôø ñeå ñöøng coù söï thaïnh noä cuøng daân Y-sô-ra-eân nöơa. 18:6 Coøn ta ñaây, trong daân Y-sô-ra-eân ta ñaơ choïn laáy anh em caùc ngöôi, laø nhöơng ngöôøi Leâ-vi, maø ban cho caùc ngöôi, v́ ñaơ daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va roài, ñaëng laøm coâng vieäc cuûa hoäi maïc. 18:7 Nhöng ngöôi vaø caùc con trai ngöôi phaûi kyơ löôơng lo cho xong chöùc teá leă, quaûn tṛ caùc ñieàu chi thuoäc veà baøn thôø, vaø vaät chi ôû phía trong maøn; caùc ngöôi phaûi laøm vieäc ḿnh taïi ñoù. Chöùc teá leă cuûa caùc ngöôi laø moät vieäc ta phong cho nhö moät cuûa ban: ngöôøi ngoaïi naøo ñeán gaàn seơ ḅ xöû töû. 18:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng A-roân raèng: Naày ta cöû ngöôi coi soùc caùc leă vaät cuûa ta thaâu laáy veà moïi-vaät maø daân Y-sô-ra-eân ñaơ bieät rieâng ra thaùnh; cöù moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi ta ban nhöơng leă vaät naày cho ngöôi vaø cho caùc con trai ngöôi nhö moät phaàn rieâng maø pheùp xöùc daàu truyeàn cho. 18:9 Trong caùc vaät raát thaùnh khoâng coù thieâu hoùa maø daân Y-sô-ra-eân daâng cho ta, naày laø phaàn seơ thuoäc veà ngöôi: Heát thaûy leă vaät cuûa hoï, naøo cuûa leă chay, naøo cuûa leă chuoäc toäi, naøo cuûa leă chuoäc söï maéc loăi; nhöơng vaät raát thaùnh naày ñeàu seơ thuoäc veà ngöôi vaø caùc con trai ngöôi. 18:10 Ngöôi phaûi aên noù trong nôi raát thaùnh; moïi ngöôøi nam phaûi aên laáy, aáy seơ laøm moät vaät thaùnh cho ngöôi. 18:11 Vaät naày cuơng seơ thuoäc veà ngöôi: Phaøm leă vaät naøo maø daân Y-sô-ra-eân daâng giô leân vaø ñöa qua ñöa laïi, th́ ta cöù moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi maø ban cho ngöôi vaø caùc con trai con gaùi ngöôi. Ai trong nhaø ngöôi tinh saïch seơ ñöôïc aên caùc moùn ñoù. 18:12 Ta cuơng ñaơ ban cho ngöôi nhöơng vaät ñaàu muøa maø daân Y-sô-ra-eân seơ daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, heát thaûy phaàn daàu, röôïu ngoït vaø luùa mieán nhaát haïng. 18:13 Moïi hoa quaû ñaàu muøa cuûa ñaát sanh saûn maø daân Y-sô-ra-eân daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeàu seơ thuoäc veà ngöôi; ai trong nhaø ngöôi tinh saïch seơ ñöôïc aên laáy. 18:14 Phaøm vaät chi maø daân Y-sô-ra-eân phuù daâng seơ thuoäc veà ngöôi. 18:15 Moïi con ñaàu loøng cuûa caùc xaùc tḥt, hoaëc ngöôi, hoaëc vaät maø daân Y-sô-ra-eân daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeàu seơ thuoäc veà ngöôi; nhöng ngöôi phaûi chuoäc laïi con ñaàu loøng cuûa loaøi ngöôøi, vaø cuơng phaûi chuoäc laïi con ñaàu loøng cuûa thuù vaät oâ ueá. 18:16 Veà söï chuoäc laïi, ngöôi phaûi chuoäc laïi nhöơng con töø moät thaùng trôû ñi, theo giaù ṇ̃nh cuûa ngöôi, laø naêm sieác-lô baïc, theo sieác-lô cuûa nôi thaùnh laø hai möôi gheâ-ra. 18:17 Nhöng ngöôi chôù chuoäc laïi con ñaàu loøng cuûa boø caùi, hoaëc con ñaàu loøng cuûa chieân caùi hay laø con ñaàu loøng cuûa deâ caùi; aáy laø nhöơng vaät thaùnh. Ngöôi phaûi röôùi huyeát noù treân baøn thôø, vaø xoâng môơ noù laøm cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:18 Tḥt noù seơ thuoäc veà ngöôi nhö caùi o daâng ñöa qua ñöa laïi vaø caùi gioø höơu. 18:19 Ta cöù leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi ban cho ngöôi, caùc con trai vaø caùc con gaùi ngöôi, heát thaûy leă vaät thaùnh maø daân Y-sô-ra-eân daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: aáy laø moät giao öôùc baèng muoái ñôøi ñôøi, khoâng boû ñöôïc, tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho ngöôi vaø cho doøng doơi ngöôi. 18:20 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng A-roân raèng: Ngöôi seơ khoâng coù cô nghieäp trong xöù daân Y-sô-ra-eân; vaø chaúng seơ coù phaàn cho ngöôi giöơa daân ñoù; ta laø phaàn cuûa ngöôi, vaø laø cô nghieäp cuûa ngöôi ôû giöơa daân Y-sô-ra-eân. 18:21 Coøn veà con chaùu Leâ-vi, naày ta ñaơ ban cho laøm cô nghieäp, moïi thueá moät phaàn möôøi cuûa Y-sô-ra-eân laøm löông veà coâng vieäc ḿnh laøm trong hoäi maïc. 18:22 Daân Y-sô-ra-eân chôù laïi gaàn hoäi maïc nöơa, e phaûi maéc toäi vaø cheát chaêng. 18:23 Nhöng aáy laø ngöôøi Leâ-vi seơ laøm coâng vieäc cuûa hoäi maïc; baèng coù phaïm toäi, th́ töï mang laáy; chuùng noù seơ khoâng coù phaàn cô nghieäp giöơa daân Y-sô-ra-eân; aáy seơ laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi traûi qua caùc theá ñaïi. 18:24 V́ ta ñaơ ban cho ngöôøi Leâ-vi laøm cô nghieäp, nhöơng thueá moät phaàn möôøi cuûa daân Y-sô-ra-eân daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Bôûi côù ñoù, ta ñaơ phaùn veà hoï raèng: Hoï seơ khoâng coù cô nghieäp giöơa daân Y-sô-ra-eân. 18:25 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 18:26 Ngöôi cuơng phaûi truyeàn cho ngöôøi Leâ-vi raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ laơnh cuûa daân Y-sô-ra-eân thueá moät phaàn möôøi maø ta ñaơ ban veà phaàn daân ñoù ñaëng laøm cô nghieäp cuûa caùc ngöôi, th́ haơy laáy moät phaàn möôøi cuûa vaät thueá moät phaàn möôøi, laøm cuûa leă daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:27 Leă-vaät daâng giô leân cuûa caùc ngöôi seơ keå nhö luùa ḿ laáy nôi saân ñaïp luùa, vaø nhö söï ñaày daăy cuûa haàm röôïu. 18:28 Theá th́, trong nhöơng thueá moät phaàn möôøi maø caùc ngöôi laơnh nôi daân Y-sô-ra-eân, th́ cuơng phaûi laáy ra moät phaàn möôøi laøm leă vaät daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø giao leă vaät cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñoù cho A-roân, thaày teá leă. 18:29 Trong nhöơng leă vaät laơnh ñöôïc, caùc ngöôi phaûi laáy ra phaàn toát nhaát, bieät rieâng ra thaùnh maø daâng giô leân cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 18:30 Ngöôi phaûi noùi cuøng ngöôøi Leâ-vi raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ daâng giô leân phaàn toát nhaát cuûa thueá moät phaàn möôøi, th́ seơ keå cho ngöôøi Leâ-vi nhö hueâ lôïi cuûa saân ñaïp luùa, vaø nhö hueâ lôïi cuûa haàm röôïu vaäy. 18:31 Caùc ngöôi vaø gia quyeán caùc ngöôi phaûi aên noù trong nôi naøo cuơng ñöôïc, v́ laø coâng giaù ḿnh veà vieäc caùc ngöôi laøm trong hoäi maïc. 18:32 Bôûi côù aáy, khi caùc ngöôi ñaơ daâng giô leân phaàn toát nhaát, caùc ngöôi seơ khoâng maéc toäi, seơ khoâng laøm oâ ueá nhöơng vaät thaùnh cuûa daân Y-sô-ra-eân, vaø caùc ngöôi khoâng cheát ñaâu.

Dân-số Ký 19

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: 19:2 Naày laø leä ṇ̃nh cuûa luaät phaùp maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù truyeàn raèng: Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân vaø bieåu daăn ñeán ngöôøi moät con boø caùi tô saéc hoe, khoâng taät khoâng vít, vaø chöa mang aùch. 19:3 Ñoaïn phaûi giao noù cho EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, daăn ra ngoaøi traïi quaân, roài ngöôøi ta gieát noù tröôùc maët ngöôøi. 19:4 EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, seơ duøng ngoùn tay nhuùng huyeát noù raûy baûy laàn phía tröôùc cuûa hoäi maïc. 19:5 Ngöôøi ta seơ thieâu con boø caùi tô ñoù tröôùc maét ngöôøi, laø thieâu da, tḥt, vaø huyeát vôùi phaån noù. 19:6 Keá ñoù, thaày teá leă seơ laáy caây höông nam, chuøm kinh giôùi, vaø maøu ñoû saëm, lieäng vaøo giöơa ñaùm löûa thieâu con boø caùi tô. 19:7 Ñoaïn, thaày teá leă phaûi giaët aùo xoáng vaø taém ḿnh trong nöôùc, sau roài vaøo traïi quaân, ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 19:8 Keû naøo thieâu con boø caùi tô phaûi giaët aùo xoáng vaø taém ḿnh trong nöôùc, ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 19:9 Moät ngöôøi tinh saïch seơ hoát tro con boø caùi tô ñoå ngoaøi traïi quaân, trong moät nôi tinh saïch; ngöôøi ta phaûi giöơ tro ñoù cho hoäi daân Y-sô-ra-eân ñeå duøng laøm nöôùc taåy ueá: aáy laø moät cuûa leă chuoäc toäi. 19:10 Keû naøo hoát tro con boø caùi tô phaûi giaët aùo xoáng ḿnh vaø ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. Ñieàu naày seơ laøm moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho daân Y-sô-ra-eân vaø cho khaùch ngoaïi bang kieàu nguï giöơa daân ñoù. 19:11 Ai ñuïng ñeán moät xaùc cheát cuûa ngöôøi naøo seơ ḅ oâ ueá trong baûy ngaøy. 19:12 Ngaøy thöù ba vaø ngaøy thöù baûy, ngöôøi aáy phaûi duøng nöôùc naày laøm cho ḿnh ñöôïc saïch, th́ seơ ñöôïc saïch; coøn neáu ngaøy thöù ba vaø ngaøy thöù baûy khoâng laøm cho ḿnh ñöôïc saïch, th́ ngöôøi vaăn khoâng tinh saïch. 19:13 Phaøm ngöôøi naøo ñuïng ñeán xaùc cheát cuûa ngöôøi naøo vaø khoâng laøm cho ḿnh ñöôïc saïch, th́ seơ gaây cho ñeàn taïm cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ḅ oâ ueá. Ngöôøi ñoù seơ ḅ truaát khoûi Y-sô-ra-eân; v́ nöôùc taåy ueá khoâng coù raûy treân ḿnh ngöôøi, neân ngöôøi vaăn oâ ueá; söï oâ ueá cuûa ngöôøi vaăn ôû treân ḿnh ngöôøi vaäy. 19:14 Naày laø luaät phaùp khi coù moät ngöôøi naøo cheát trong traïi: baát kyø ai vaøo traïi vaø moïi vaät chi ôû trong ñeàu seơ ḅ oâ ueá trong baûy ngaøy. 19:15 Phaøm b́nh ñöïng naøo ñeå troáng, khoâng coù naép ñaäy buoäc theo, seơ ḅ oâ ueá. 19:16 Ngoaøi ñoàng, ai ñuïng ñeán hoaëc moät ngöôøi ḅ göôm gieát, hoaëc moät xaùc cheát, hoaëc haøi coát loaøi ngöôøi hay laø moät caùi maû, th́ seơ ḅ oâ ueá trong baûy ngaøy. 19:17 Veà keû ḅ oâ ueá, ngöôøi ta phaûi laáy tro cuûa con sinh ñaơ ḅ thieâu ñaëng chuoäc toäi, ñeå trong moät caùi b́nh vaø ñoå nöôùc chaûy leân treân. 19:18 Ñoaïn, moät ngöôøi tinh saïch seơ laáy chuøm kinh giôùi nhuùng vaøo nöôùc, roài raûy treân traïi, treân caùc b́nh, treân nhöơng ngöôøi coù taïi ñoù, vaø treân ngöôøi ñaơ ñuïng, hoaëc nhöơng haøi coát, hoaëc moät ngöôøi ḅ gieát, hoaëc moät xaùc cheát hay laø moät caùi maû. 19:19 Ngaøy thöù ba vaø ngaøy thöù baûy, ngöôøi tinh saïch phaûi raûy nöôùc ñoù treân ngöôøi ḅ oâ ueá, vaø ngaøy thöù baûy ngöôøi tinh saïch seơ laøm cho ngöôøi ñöôïc saïch, Ngöôøi ñöông ñöôïc saïch phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, taém ḿnh trong nöôùc, vaø ñeán chieáu toái môùi ñöôïc tinh saïch. 19:20 Coøn ngöôøi naøo seơ ḅ oâ ueá maø khoâng laøm cho ḿnh ñöôïc saïch, moät ngöôøi nhö vaäy seơ ḅ truaát khoûi hoäi chuùng; v́ ngöôøi ñaơ laøm cho nôi thaùnh cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ḅ oâ ueá. Nöôùc taåy ueá khoâng coù röôùi treân ḿnh ngöôøi: ngöôøi vaăn oâ ueá. 19:21 Aáy seơ laø moät leä ṇ̃nh ñôøi ñôøi cho daân söï. Ngöôøi naøo raûy nöôùc taåy ueá seơ giaët aùo xoáng ḿnh: keû naøo ñuïng ñeán nöôùc taåy ueá seơ ḅ oâ ueá ñeán chieàu toái. 19:22 Phaøm vaät chi maø ngöôøi oâ ueá ñuïng ñeán, ñeàu seơ ḅ laây oâ ueá; coøn ai ñuïng ñeán ngöôøi ñoù seơ ḅ laây oâ ueá ñeán chieàu toái.

Dân-số Ký 20

1:1 Thaùng gieâng, caû hoäi daân Y-sô-ra-eân tôùi ñoàng vaéng Xin; vaø döøng laïi taïi Ca-ñe. Mi-ri-am qua ñôøi vaø ñöôïc choân taïi ñoù. 20:2 Vaû, khoâng coù nöôùc cho hoäi chuùng uoáng; chuùng beøn daáy loaïn cuøng Moâi-se vaø A-roân. 20:3 Daân söï caơi-loän cuøng Moâi-se maø raèng: Anh em chuùng toâi ñaơ cheát tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, chôù chi chuùng toâi cuơng ñoàng cheát luoân theå! 20:4 Sao ngöôøi ñem hoäi chuùng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaøo ñoàng vaéng naày, laøm cho chuùng toâi vaø suùc vaät cuûa chuùng toâi phaûi cheát? 20:5 Sao ngöôøi khieán chuùng toâi ñi leân khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaëng daăn ñeán choă ñoäc naày, laø nôi ngöôøi ta khoâng gieo maï ñöôïc, vaø chaúng coù caây vaû, caây nho, caây löïu, vaø cuơng khoâng coù nöôùc uoáng? 20:6 Moâi-se vaø A-roân beøn lui khoûi maët hoäi chuùng, ñeán taïi cöûa hoäi maïc, saáp maët xuoáng ñaát; vaø söï vinh quang cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuøng hai ngöôøi. 20:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 20:8 Haơy caàm laáy caây gaäy ngöôi, roài vôùi A-roân anh ngöôi, haơy truyeàn nhoùm hoäi chuùng, vaø hai ngöôi phaûi noùi cuøng hoøn ñaù tröôùc maët hoäi chuùng, th́ hoøn ñaù seơ chaûy nöôùc ra; ngöôi seơ khieán nöôùc töø hoøn ñaù chaûy ra cho hoäi chuùng vaø suùc vaät cuûa hoï uoáng. 20:9 Vaäy, Moâi-se caàm laáy caây gaäy ôû tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhö Ngaøi ñaơ phaùn daën. 20:10 Moâi-se vaø A-roân truyeàn nhoùm hoäi chuùng ñeán tröôùc hoøn ñaù maø noùi raèng: Hôơi daân phaûn ngḥch! haơy nghe, chuùng ta haù deă khieán nöôùc chaûy töø hoøn ñaù naày ra cho caùc ngöôi ñöôïc sao? 20:11 Moâi-se giô tay leân, ñaäp hoøn ñaù hai laàn baèng caây gaäy ḿnh. Nöôùc beøn chaûy traøn ra nhieàu, hoäi chuùng uoáng, vaø suùc vaät hoï uoáng nöơa. 20:12 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân raèng: Bôûi v́ hai ngöôi khoâng coù tin ñeán ta, ñaëng toân ta neân thaùnh tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân, v́ côù ñoù, hai ngöôi seơ khoâng ñem hoäi chuùng naày vaøo xöù maø ta ñaơ cho noù ñaâu. 20:13 Aáy ñoù laø nöôùc cuûa Meâ-ri-ba, töùc laø nôi daân Y-sô-ra-eân caơi-traơ cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; Ngaøi töï neân thaùnh tröôùc maët daân ñoù. 20:14 Ñoaïn, töø Ca-ñe, Moâi-se sai söù giaû ñi ñeán vua EÂ-ñoâm ñaëng noùi raèng: Y-sô-ra-eân, laø em vua, coù noùi nhö vaày: Vua bieát caùc söï tai naïn ñaơ xaûy ñeán cho chuùng toâi, 20:15 vaø toå phuï chuùng toâi ñi xuoáng xöù EÂ-díp-toâ laø laøm sao? Chuùng toâi ñaơ ôû laâu taïi xöù EÂ-díp-toâ, nhöng daân xöù ñoù baïc ñaơi chuùng toâi vaø toå phuï chuùng toâi. 20:16 Chuùng toâi coù keâu la cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; Ngaøi coù nghe thaáu tieáng keâu, beøn sai moät thieân söù daăn chuùng toâi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. Naày, chuùng toâi hieän ôû taïi Ca-ñe, laø thaønh ôû nôi ñaàu bôø coơi cuûa vua. 20:17 Xin cho pheùp chuùng toâi ñi ngang qua xöù cuûa vua; chuùng toâi seơ chaúng ñi ngang qua ñoàng ruoäng, seơ chaúng ñi ngang vöôøn nho, vaø chuùng toâi cuơng seơ chaúng uoáng nöôùc caùc gieáng; chuùng toâi seơ ñi theo ñöôøng caùi cuûa vua, khoâng xaây qua beân höơu, cuơng khoâng xaây qua beân taû cho ñeán chöøng naøo ñaơ ñi ngang khoûi bôø coơi cuûa vua. 20:18 Nhöng EÂ-ñoâm ñaùp raèng: Ngöôi chôù khaù ñi ngang ranh ta; baèng cöôïng, ta seơ caàm göôm ra ñoùn ngöôi. 20:19 Daân Y-sô-ra-eân taâu raèng: Chuùng toâi ñi theo ñöôøng caùi; neáu chuùng toâi vaø baày suùc vaät chuùng toâi uoáng nöôùc cuûa vua, th́ chuùng toâi seơ traû tieàn. Xin chæ ñeå ñi boä ngang qua, khoâng chi khaùc nöơa. 20:20 Nhöng EÂ-ñoâm ñaùp raèng: Ngöôi chaúng ñöôïc qua ñaâu! EÂ-ñoâm beøn ñem quaân chuùng raát ñoâng, tay caàm binh khí, ra ñoùn Y-sô-ra-eân. 20:21 Aáy vaäy, EÂ-ñoâm khoâng cho pheùp Y-sô-ra-eân ñi ngang bôø coơi ḿnh; Y-sô-ra-eân trôû ñi khoûi ngöôøi. 20:22 Caû hoäi daân Y-sô-ra-eân ñi töø Ca-ñe ñeán nuùi Hoâ-rô. 20:23 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø A-roân treân nuùi Hoâ-rô, taïi bôø coơi xöù EÂ-ñoâm, maø raèng: 20:24 A-roân seơ veà nôi toå phuï ḿnh, v́ ngöôøi khoâng ñöôïc vaøo xöù maø ta ñaơ ban cho daân Y-sô-ra-eân ñaâu; bôûi v́ taïi nöôùc Meâ-ri-ba, caùc ngöôi ñaơ boäi ngḥch ñieàu raên ta. 20:25 Haơy baét A-roân vaø EÂ-leâ-a-sa, con trai ngöôøi, bieåu ñi leân nuùi Hoâ-rô; 20:26 ñoaïn haơy loät aùo xoáng A-roân maëc cho EÂ-leâ-a-sa, con trai ngöôøi. Aáy taïi ñoù A-roân seơ ñöôïc tieáp veà vaø qua ñôøi. 20:27 Vaäy, Moâi-se laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën; ba ngöôøi ñi leân nuùi Hoâ-rô, caû hoäi chuùng ñeàu thaáy. 20:28 Moâi-se loät aùo xoáng A-roân, maëc cho EÂ-leâ-a-sa, con trai ngöôøi. A-roân cheát taïi ñoù, treân choùt nuùi; roài Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa xuoáng. 20:29 Caû hoäi chuùng thaáy A-roân ñaơ taét hôi roài, beøn khoùc ngöôøi trong ba möôi ngaøy.

Dân-số Ký 21

1:1 Khi vua A-raùt, ngöôøi Ca-na-an, ôû nôi Nam phöông, hay raèng Y-sô-ra-eân theo ñöôøng do thaùm ñi ñeán, beøn haơm ñaùnh Y-sô-ra-eân, vaø baét maáy ngöôøi caàm tuø. 21:2 Y-sô-ra-eân beøn höùa nguyeän cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Neáu Chuùa phoù daân naày vaøo tay toâi, taát toâi seơ dieät caùc thaønh cuûa noù. 21:3 Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhaäm lôøi daân Y-sô-ra-eân vaø phoù daân Ca-na-an cho. Ngöôøi ta dieät heát daân ñoù vaø caùc thaønh cuûa noù, ñaët teân choă naày laø Hoït-ma. 21:4 Ñoaïn, daân Y-sô-ra-eân ñi töø nuùi Hoâ-rô veà höôùng Bieån ñoû, ñaëng ñi voøng theo xöù EÂ-ñoâm; giöơa ñöôøng daân söï ngaơ loøng. 21:5 Vaäy, daân söï noùi ngḥch cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi vaø Moâi-se maø raèng: Laøm sao ngöôøi khieán chuùng toâi leân khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaëng cheát trong ñoàng vaéng? V́ ñaây khoâng coù baùnh, cuơng khoâng coù nöôùc, vaø linh hoàn chuùng toâi ñaơ gheâ gôùm thöù ñoà aên ñaïm baïc naày. 21:6 Ñöùc Gieâ-hoâ-va sai con raén löûa ñeán trong daân söï, caén daân ñoù ñeán ñoăi ngöôøi Y-sô-ra-eân cheát raát nhieàu. 21:7 Daân söï beøn ñeán cuøng Moâi-se maø noùi raèng: Chuùng toâi coù phaïm toäi, v́ ñaơ noùi ngḥch Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø ngöôøi. Haơy caàu xin Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeå Ngaøi khieán raén ĺa xa chuùng toâi. Moâi-se caàu khaån cho daân söï. 21:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy laøm laáy moät con raén löûa, roài treo noù treân moät caây saøo. Neáu ai ḅ caén vaø nh́n noù, th́ seơ ñöôïc soáng. 21:9 Vaäy, Moâi-se laøm moät con raén baèng ñoàng, roài treo leân moät caây saøo; neáu ngöôøi naøo ñaơ ḅ raén caén maø nh́n con raén baèng ñoàng, th́ ñöôïc soáng. 21:10 Keá ñoù, daân Y-sô-ra-eân ñi vaø ñoùng traïi taïi OÂ-boát. 21:11 Ñoaïn, ñi töø OÂ-boát vaø ñoùng traïi taïi Y-gieâ-A-ba-rim, taïi ñoàng vaéng, ñoái ngang Moâ-aùp veà höôùng maët trôøi moïc. 21:12 Hoï ñi töø ñoù ñoùng traïi taïi ñeøo Xeâ-reát. 21:13 Roài töï ñoù ñi vaø ñoùng traïi phía beân kia Aït-noân, ôû trong ñoàng vaéng, vöøa ra bôø coơi daân A-moâ-rít; v́ Aït-noân laø giaùp-ranh cuûa daân Moâ-aùp vaø daân A-moâ-rít. 21:14 Bôûi côù ñoù, trong saùch chieán traän cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù noùi raèng: Va-heùp ôû taïi Su-pha, vaø truơng Aït-noân, 21:15 cuøng nhöơng trieàn truơng chaïy xuoáng phía A-rô, vaø ñuïng ranh Moâ-aùp. 21:16 Töø ñoù daân Y-sô-ra-eân ñeán Beâ-re, aáy ñoù laø caùi gieáng maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy nhoùm hieäp daân söï, ta seơ cho chuùng noù nöôùc. 21:17 Y-sô-ra-eân beøn haùt baøi naày: Hôơi gieáng, haơy tuoân leân! haơy ca haùt cho noù! 21:18 Gieáng maø caùc vua chuùa ñaơ khai, Caùc töôùc ṿ cuûa daân söï ñaơ ñaøo Vôùi phuû vieät cuøng caây gaäy ḿnh! 21:19 Keá ñoù, töø ñoàng vaéng daân Y-sô-ra-eân ñeán Ma-tha-na; roài töø Ma-tha-na ñeán Na-ha-li-eân; töø Na-ha-li-eân ñeán Ba-moát; 21:20 vaø töø Ba-moát ñeán truơng ôû trong bôø coơi Moâ-aùp, taïi choùt nuùi Phích-ga, laø nôi ngöôøi ta nh́n thaáy ñoàng baèng cuûa sa maïc. 21:21 Vaû, Y-sô-ra-eân sai söù giaû ñeán Si-hoân, vua daân A-moâ-rít, ñaëng noùi raèng: 21:22 Xin cho pheùp chuùng toâi ñi ngang qua xöù vua, chuùng toâi seơ khoâng xaây vaøo ñoàng ruoäng, hay laø vaøo vöôøn nho, vaø chuùng toâi cuơng seơ khoâng uoáng nöôùc caùc gieáng, cöù ñi ñöôøng caùi cuûa vua cho ñeán chöøng naøo qua khoûi bôø coơi vua. 21:23 Nhöng Si-hoân khoâng cho pheùp Y-sô-ra-eân ñi ngang qua bôø coơi ḿnh, beøn hieäp heát daân söï ḿnh ñi ra ñoùn Y-sô-ra-eân veà höôùng ñoàng vaéng; ngöôøi ñeán Gia-haùt, chieán traän cuøng Y-sô-ra-eân. 21:24 Song Y-sô-ra-eân duøng löôơi göôm ñaùnh baïi ngöôøi, vaø chieám xöù ngöôøi töø Aït-noân ñeán Gia-boác, ñeán daân Am-moân; v́ bôø coơi daân Am-moân beàn vöơng. 21:25 Y-sô-ra-eân chieám heát caùc thaønh naày, vaø ôû trong caùc thaønh daân A-moâ-rít, laø ôû taïi Heát-boân vaø trong caùc thaønh ṇ̃a-haït. 21:26 V́ Heát-boân laø thaønh cuûa Si-hoân, vua daân A-moâ-rít, laø vua ñaơ giao chieán cuøng vua tröôùc cuûa Moâ-aùp, chieám laáy khaép heát xöù ngöôøi ñeán Aït-noân. 21:27 Bôûi côù ñoù, nhöơng nhaø vaên só noùi raèng: Haơy ñeán Heát-boân! Thaønh Si-hoân phaûi xaây caát vaø laäp vöơng! 21:28 V́ coù moät ñaùm löûa bôûi thaønh Heát-boân, Moät ngoïn löûa bôûi thaønh Si-hoân maø ra; Noù thieâu ñoát A-rô cuûa Moâ-aùp, Caùc chuùa cuûa nôi cao Aït-noân 21:29 Hôơi Moâ-aùp, khoán thay cho ngöôi! Hôơi daân Keâ-moùc, ngöôi ñaơ dieät maát! Ngöôøi ñaơ noäp con trai ḿnh laøm keû troán traùnh, Vaø con gaùi ḿnh laøm phu tuø cho Si-hoân, vua A-moâ-rít. 21:30 Chuùng ta ñaơ baén teân nhaèm chuùng noù. Heát-boân ñaơ ḅ huûy dieät cho ñeán Ñi-boân. Chuùng ta ñaơ laøm taøn haïi ñeán Noâ-phaùch, Löûa ñaơ lan ñeán Meâ-ñeâ-ba. 21:31 Vaäy, Y-sô-ra-eân ôû trong xöù daân A-moâ-rít. 21:32 Moâi-se sai ñi do thaùm Gia-eâ-xe, chieám caùc thaønh boån haït vaø ñuoåi daân A-moâ-rít ôû taïi ñoù. 21:33 Ñoaïn, daân Y-sô-ra-eân trôû laïi ñi leân veà höôùng Ba-san, Oùc, vua Ba-san, vaø caû daân söï ngöôøi ñi ra ñoùn ñaëng chieán traän taïi Eát-reâ-i. 21:34 Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Ñöøng sôï ngöôøi, v́ ta ñaơ phoù ngöôøi, luoân daân söï vaø xöù ngöôøi vaøo tay ngöôi; ngöôi khaù laøm cho ngöôøi nhö ñaơ laøm cho Si-hoân, vua daân A-moâ-rít ôû taïi Heát-boân. 21:35 Vaäy, daân Y-sô-ra-eân ñaùnh baïi Oùc, caùc con trai ngöôøi vaø caû daân söï ngöôøi, cho ñeán chöøng khoâng coøn ngöôøi naøo ôû laïi; daân Y-sô-ra-eân chieám laáy xöù ngöôøi vaäy.

Dân-số Ký 22

1:1 Ñoaïn daân Y-sô-ra-eân ñi, ñeán ñoùng traïi trong ñoàng baéng Moâ-aùp, beân kia soâng Gioâ-ñanh, ñoái-dieän Gieâ-ri-coâ. 22:2 Ba-laùc, con trai Xeáp-boâ, thaáy heát moïi ñieàu Y-sô-ra-eân ñaơ laøm cho daân A-moâ-rít. 22:3 Moâ-aùp laáy laøm sôï seät laém vaø kinh khuûng tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân, v́ daân ñoù raát ñoâng. 22:4 Vaäy, Moâ-aùp noùi cuøng caùc tröôûng laơo Ma-ñi-an raèng: Baây giôø, ñoaøn daân ñoâng naày seơ nuoát heát thaûy chung quanh ta, khaùc naøo con boø aên coû trong ñoàng vaäy. Ñöông luùc ñoù, Ba-laùc, con trai Xeáp-boâ, laøm vua Moâ-aùp. 22:5 Ngöôøi sai söù giaû ñeán cuøng Ba-la-am, con trai Beâ-oâ, ôû Pheâ-thoâ-rô, taïi treân meù soâng, trong xöù cuûa con caùi daân söï ḿnh, ñaëng goïi ngöôøi maø noùi raèng: Naày moät daân ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, phuû khaép maët ñaát, vaø ñoùng laïi ñoái ngang ta. 22:6 Vaäy, ta xin ngöôi haơy ñeán baây giôø, ruûa saû daân naày cho ta, v́ noù maïnh hôn ta. Coù leơ ta seơ ñaùnh baïi daân naày vaø ñuoåi noù khoûi xöù ñöôïc; v́ ta bieát raèng keû naøo ngöôi chuùc phöôùc cho, th́ ñöôïc phöôùc; coøn keû naøo ngöôi ruûa saû, th́ ḅ ruûa saû. 22:7 Vaäy, caùc tröôûng laơo Moâ-aùp ñi cuøng caùc tröôûng laơo Ma-ñi-an, trong tay coù leă vaät cho thaày boùi, ñeán cuøng Ba-la-am maø thuaät laïi nhöơng lôøi cuûa Ba-laùc. 22:8 Ngöôøi ñaùp raèng: Haơy ôû laïi ñaây ñeâm nay th́ ta seơ traû lôøi theo nhö lôøi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaùn cuøng ta. Caùc tröôûng laơo Moâ-aùp ôû laïi nhaø Ba-la-am. 22:9 Vaû, Ñöùc Chuùa Trôøi ñeán cuøng Ba-la-am vaø phaùn raèng: Nhöơng ngöôøi ngöôi coù trong nhaø laø ai? 22:10 Ba-la-am thöa cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi raèng: Ba-laùc, con trai Xeáp-boâ, vua Moâ-aùp, ñaơ sai ñeán toâi ñaëng noùi raèng: 22:11 Naày, moät daân ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, phuû khaép maët ñaát; haơy ñeán baây giôø, ruûa saû daân ñoù cho ta; coù leơ ta seơ ñaùnh baïi daân naày vaø ñuoåi noù ñöôïc. 22:12 Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn cuøng Ba-la-am raèng: Ngöôi chôù ñi vôùi chuùng noù, chôù ruûa saû daân naày, v́ daân naày ñöôïc ban phöôùc. 22:13 Sôùm mai Ba-la-am daäy, noùi cuøng caùc söù thaàn cuûa Ba-laùc raèng: Haơy trôû veà xöù caùc ngöôi, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng cho ta ñi cuøng caùc ngöôi. 22:14 Vaäy, caùc söù thaàn Moâ-aùp daäy, trôû veà Ba-laùc maø taâu raèng: Ba-la-am töø choái ñeán cuøng chuùng toâi. 22:15 Ba-laùc laïi sai nhieàu söù thaàn hôn vaø toân troïng hôn nhöơng ngöôøi tröôùc, 22:16 ñeán cuøng Ba-la-am maø raèng: Ba-laùc, con trai Xeáp-boâ, coù noùi nhö vaày: Ta xin ngöôi, chôù coù chi ngaên caûn ngöôi ñeán cuøng ta, 22:17 v́ ta seơ toân ngöôi raát vinh hieån, vaø laøm theo moïi ñieàu ngöôi seơ noùi cuøng ta. Ta xin ngöôi haơy ñeán ruûa saû daân naày. 22:18 Ba-la-am ñaùp cuøng caùc söù thaàn cuûa Ba-laùc raèng: Daàu Ba-laùc seơ cho ta nhaø ngöôøi ñaày vaøng vaø baïc, ta cuơng chaúng ñöôïc vöôït qua maïng cuûa Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa ta, ñaëng laøm moät vieäc hoaëc nhoû hay lôùn. 22:19 Song ta xin caùc ngöôi cuơng ôû laïi ñeâm nay, ñaëng ta bieát Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaùn ñieàu chi cuøng ta nöơa. 22:20 Trong luùc ban ñeâm, Ñöùc Chuùa Trôøi giaùng ñeán Ba-la-am maø phaùn raèng: Neáu caùc ngöôøi aáy ñeán ñaëng goïi ngöôi, haơy ñöùng daäy ñi vôùi chuùng noù; nhöng chæ haơy laøm theo lôøi ta seơ phaùn. 22:21 Vaäy, sôùm mai, Ba-la-am daäy, thaéng löøa caùi ḿnh vaø ñi vôùi caùc söù thaàn Moâ-aùp. 22:22 Nhöng côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi noåi phöøng leân, v́ ngöôøi ra ñi; thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñöùng treân ñöôøng ñaëng caûn ngöôøi. Vaû, ngöôøi ñaơ côơi löøa caùi ḿnh, vaø coù hai ñöùa ñaày tôù ñi theo. 22:23 Löøa caùi thaáy thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñöùng treân ñöôøng coù caây göôm traàn nôi tay, beøn teû ñöôøng ñi vaøo trong ruoäng; Ba-la-am ñaùnh noù ñaëng daăn noù vaøo ñöôøng laïi. 22:24 Nhöng thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñöùng trong ñöôøng nhoû cuûa vöôøn nho coù vaùch beân naày vaø beân kia. 22:25 Löøa thaáy thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va th́ neùp vaøo vaùch vaø eùp chaân Ba-la-am; ngöôøi ñaùnh noù. 22:26 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñi tôùi xa hôn, ñöùng trong moät ngaû raát heïp khoâng choă naøo trôû qua beân höơu hay laø beân taû; 22:27 löøa thaáy thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn naèm qụ döôùi Ba-la-am. Nhöng Ba-la-am noåi giaän, ñaùnh löøa baèng moät caây gaäy. 22:28 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-hoâ-va môû mieäng löøa ra, noù noùi cuøng Ba-la-am raèng: Toâi coù laøm chi cho ngöôøi, maø ngöôøi ñaơ ñaùnh toâi ba laàn? 22:29 Ba-la-am ñaùp cuøng löøa caùi raèng: Aáy laø taïi maày khinh nhaïo ta. Chôù chi ta coù caây göôm trong tay, ta ñaơ gieát maày roài! 22:30 Löøa noùi cuøng Ba-la-am raèng: Toâi haù chaúng phaûi laø löøa cuûa ngöôøi maø ngöôøi ñaơ côơi luoân ñeán ngaøy nay sao? Toâi haù coù thoùi laøm nhö vaäy cuøng ngöôøi chaêng? Ngöôøi ñaùp: Khoâng. 22:31 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn môû maét Ba-la-am ra, thaáy thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñöùng trong ñöôøng, tay caàm moät caây göôm. Ngöôøi cuùi ñaàu vaø saáp maët xuoáng ñaát. 22:32 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noùi: Sao ngöôi ñaơ ñaùnh löøa caùi ngöôi ba laàn? Naày, ta ñi ra ñaëng caûn ngöôi, v́ ta thaáy ngöôi ñi theo moät con ñöôøng daăn ḿnh ñeán nôi hö naùt. 22:33 Vaû, con löøa caùi coù thaáy ta, ñi teû tröôùc maët ta ba laàn, neáu noù khoâng ñi teû tröôùc maët ta, chaéc ta ñaơ gieát ngöôi roài vaø ñeå noù soáng. 22:34 Ba-la-am beøn thöa cuøng thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: Toâi coù phaïm toäi, v́ chaúng bieát ngöôøi ñaơ ñöùng trong ñöôøng ñaëng caûn toâi, baây giôø, neáu ngöôøi khoâng baèng loøng toâi ñi, toâi seơ trôû veà. 22:35 Thieân söù cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noùi cuøng Ba-la-am raèng: Haơy ñi cuøng caùc ngöôøi ñoù, nhöng chæ haơy noùi ñieàu chi ta seơ phaùn daën ngöôi. Ba-la-am beøn ñi cuøng caùc söù thaàn cuûa Ba-laùc. 22:36 Khi Ba-laùc hay raèng Ba-la-am ñeán, beøn ñi ra tôùi thaønh Moâ-aùp ôû gaàn khe Aït-noân, töùc laø ôû taän bôø coơi cuûa xöù, maø nghinh tieáp ngöôøi. 22:37 Ba-laùc noùi cuøng Ba-la-am raèng: Ta haù chaúng sai söù vôøi ngöôi sao? Sao ngöôi khoâng ñeán ta? Ta haù khoâng toân vinh hieån cho ngöôi ñöôïc sao? 22:38 Ba-la-am ñaùp cuøng Ba-laùc raèng: Naày toâi ñaơ ñeán cuøng vua, baây giôø toâi haù coù theå noùi ra lôøi ǵ chaêng? Toâi seơ noùi ñieàu chi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaët trong mieäng toâi vaäy. 22:39 Ba-la-am ñi cuøng Ba-laùc, ñeán Ki-ri-aùt-Huùt-soát. 22:40 Ba-laùc gieát nhöơng boø vaø chieân, sai daâng cho Ba-la-am vaø caùc söù thaàn ñaơ ñi vôùi ngöôøi. 22:41 Khi ñeán saùng mai, Ba-laùc ñem Ba-la-am leân Ba-moát-Ba-anh, laø nôi ngöôøi thaáy ñaàu cuøng traïi quaân Y-sô-ra-eân.

Dân-số Ký 23

1:1 Ba-la-am noùi cuøng Ba-laùc raèng: Haơy caát taïi ñaây cho toâi baûy caùi baøn thôø, cuøng saém saün cho toâi baûy con boø ñöïc vaø baûy con chieân ñöïc. 23:2 Ba-laùc laøm nhö Ba-la-am ñaơ noùi; hai ngöôøi daâng moät con boø ñöïc vaø moät con chieân ñöïc treân moăi baøn thôø. 23:3 Ñoaïn, Ba-la-am noùi cuøng Ba-laùc raèng: Vua haơy ñöùng gaàn cuûa leă thieâu cuûa vua, toâi seơ ñi; coù leơ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ hieän ra cuøng toâi chaêng, toâi seơ thuaät laïi cuøng vua ñieàu chi Ngaøi cho toâi thaáy. Ngöôøi ñi leân moät nôi cao troáng traûi. 23:4 Ñöùc Chuùa Trôøi hieän ra cuøng Ba-la-am, vaø Ba-la-am thöa cuøng Ngaøi raèng: Toâi coù laäp baûy caùi baøn thôø, vaø treân moăi baøn thôø toâi coù daâng moät con boø ñöïc vaø moät con chieân ñöïc. 23:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeå lôøi trong mieäng Ba-la-am vaø phaùn raèng: Haơy trôû veà cuøng Ba-laùc vaø noùi nhö vaäy. 23:6 Ba-la-am beøn trôû veà cuøng Ba-laùc; naày, ngöôøi vaø caùc söù thaàn Moâ-aùp ñöùng gaàn cuûa leă thieâu vua. 23:7 Ba-la-am beøn noùi lôøi ca ḿnh maø raèng: Ba-laùc, vua Moâ-aùp, sai vôøi toâi töø A-ram, Töø nhöơng nuùi Ñoâng-phöông, vaø noùi: Haơy ñeán ruûa saû Gia-coáp cho ta! Haơy ñeán, giaän maéng Y-sô-ra-eân! 23:8 Keû maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng ruûa saû, toâi seơ ruûa saû laøm sao? Keû maø Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng giaän maéng, toâi seơ giaän maéng laøm sao? 23:9 V́ töø ñænh caùc nuùi, toâi thaáy ngöôøi, Töø ñaàu cao goø ñoáng, toâi nh́n ngöôøi: Ḱa, laø moät daân ôû rieâng ra, Seơ khoâng nhaäp soá caùc nöôùc. 23:10 Ai ñeám ñöôïc buïi caùt cuûa Gia-coáp, Ai tu boä ñöôïc phaàn tö cuûa Y-sô-ra-eân? Ngöôøi coâng chaùnh thaùc theå naøo, toâi nguyeän thaùc theå aáy; Cuoái cuøng ngöôøi nghóa laøm sao, toâi nguyeän cuoái cuøng toâi laøm vaäy! 23:11 Baáy giôø, Ba-laùc noùi cuøng Ba-la-am raèng: Ngöôi ñaơ laøm chi vôùi ta? Ta thænh ngöôi ñeå ruûa saû nhöơng thuø ngḥch ta, ḱa ngöôi laïi chuùc phöôùc cho! 23:12 Ngöôøi ñaùp raèng: Toâi haù khoâng neân caån thaän noùi ñieàu Gieâ-hoâ-va ñaët vaøo mieäng toâi sao? 23:13 Ba-laùc beøn noùi: Vaäy, haơy ñeán cuøng ta trong moät choă khaùc, laø nôi ngöôi seơ thaáy daân naày, v́ ngöôi chæ ñaơ thaáy ôû ñaàu cuøng noù, chôù khoâng thaáy heát; ôû ñoù haơy ruûa saû noù cho ta. 23:14 Vaäy, ngöôøi daăn Ba-la-am ñeán ñoàng Xoâ-phim, treân choùt nuùi Phích-ga, laäp baûy caùi baøn thôø, vaø treân moăi caùi daâng moät con boø ñöïc vaø moät con chieân ñöïc. 23:15 Ba-la-am beøn noùi cuøng Ba-laùc raèng: Haơy ñöùng ñaây gaàn cuûa leă thieâu cuûa vua, coøn toâi seơ ñi laïi ñoù, ñoùn Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va hieän ra cuøng Ba-la-am, maø raèng: Haơy trôû veà cuøng Ba-laùc vaø noùi nhö vaäy. 23:17 Ba-la-am trôû veà cuøng Ba-laùc; ngöôøi vaø caùc söù thaàn Moâ-aùp ñöùng gaàn cuûa leă thieâu cuûa vua. Ba-laùc hoûi: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn chi? 23:18 Ba-la-am beøn noùi lôøi ca ḿnh maø raèng: Hôơi Ba-laùc, haơy ñöùng daäy vaø nghe! Hôơi con trai Xeáp-boâ, haơy laéng tai! 23:19 Ñöùc Chuùa Trôøi chaúng phaûi laø ngöôøi ñeå noùi doái, Cuơng chaúng phaûi laø con loaøi ngöôøi ñaëng hoái caûi. Ñieàu Ngaøi ñaơ noùi, Ngaøi haù seơ chaúng laøm ö? Ñieàu Ngaøi ñaơ phaùn, Ngaøi haù seơ chaúng laøm öùng nghieäm sao? 23:20 Naày, toâi ñaơ laơnh maïng chuùc phöôùc; Ngaøi ñaơ ban phöôùc, toâi chaúng caûi ñaâu. 23:21 Ngaøi chaúng xem toäi aùc nôi Gia-coáp, Vaø khoâng thaáy taø vaïy trong Y-sô-ra-eân; Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôøi, ôû cuøng ngöôøi, Trong Y-sô-ra-eân coù tieáng reo möøng cuûa vua. 23:22 Aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ ruùt daân ñoù ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ; Chuùng coù söùc maïnh nhö boø röøng vaäy 23:23 Khoâng coù phuø chuù nôi Gia-coáp, Cuơng chaúng coù boùi-khoa trong Y-sô-ra-eân, V́ ñeán kyø ṇ̃nh, seơ noùi veà Gia-coáp vaø Y-sô-ra-eân raèng: Vieäc Ñöùc Chuùa Trôøi laøm laï laø döôøng naøo! 23:24 Ḱa, moät thöù daân höng leân nhö sö töû caùi, Vaø döôïc leân khaùc naøo sö töû ñöïc; Chæ khi naøo ñaơ xeù ñöôïc moài môùi naèm xuoáng, Vaø uoáng huyeát nhöơng keû ḅ thöông. 23:25 Baáy giôø, Ba-laùc noùi cuøng Ba-la-am raèng: Chôù ruûa saû hoï, nhöng cuơng ñöøng chuùc phöôùc cho nöơa. 23:26 Ba-la-am ñaùp cuøng Ba-laùc raèng: Toâi haù chaúng coù noùi: Toâi phaûi laøm moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaùn daën sao? 23:27 Ba-laùc laïi noùi cuøng Ba-la-am raèng: Vaäy, haơy laïi, ta daăn ngöôi ñeán moät choă khaùc; coù leơ Ñöùc Chuùa Trôøi seơ öng cho ngöôi ruûa saû daân naày taïi ñoù chaêng. 23:28 Ba-laùc beøn daăn Ba-la-am ñeán choùt nuùi Pheâ-oâ, ñoái ngang ñoàng vaéng. 23:29 Ba-la-am noùi cuøng Ba-laùc raèng: Taïi ñaây, haơy laäp cho toâi baûy caùi baøn thôø, vaø saém saün baûy con boø ñöïc vaø baûy con chieân ñöïc. 23:30 Vaäy, Ba-laùc laøm theo nhö Ba-la-am ñaơ noùi; treân moăi baøn thôø, ngöôøi daâng moät con boø ñöïc vaø moät con chieân ñöïc.

Dân-số Ký 24

1:1 Ba-la-am thaáy roơ Ñöùc Gieâ-hoâ-va öng ban phöôùc cho Y-sô-ra-eân, th́ khoâng caäy ñeán phuø chuù nhö nhöơng laàn khaùc; nhöng ngöôøi xaây maët veà höôùng ñoàng vaéng, 24:2 nhöôùng maét leân thaáy Y-sô-ra-eân ñoùng traïi töøng chi phaùi, vaø Thaàn Ñöùc Chuùa Trôøi caûm ñoäng ngöôøi, 24:3 beøn noùi lôøi ca ḿnh maø raèng: Lôøi ca cuûa Ba-la-am, con trai Beâ-oâ, Lôøi ca cuûa ngöôøi coù maét môû ra, 24:4 Lôøi ca cuûa ngöôøi nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, Xem söï hieän thaáy cuûa Ñaáng Toaøn naêng, Saáp ḿnh xuoáng vaø maét môû ra: 24:5 Hôơi Gia-coáp! traïi ngöôi toát döôøng bao! Hôơi Y-sô-ra-eân! nhaø taïm ngöôi ñeïp bieát maáy! 24:6 Noù tröông ra nhö truơng nuùi, Khaùc naøo caûnh vöôøn ôû nôi meù soâng, Tôï caây traàm höông maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ troàng, Tæ nhö caây höông nam ôû nôi meù nöôùc. 24:7 Nöôùc chaûy traøn ngoaøi thuøng chöùa, Hoät gioáng cuûa ngöôøi nhuaàn töôùi dö daät, Vua ngöôøi seơ troåi cao hôn A-gaùt, Nöôùc ngöôøi ñöôïc cao leân. 24:8 Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ daăn ngöôøi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, Ngöôøi coù söùc maïnh nhö boø röøng, Seơ nuoát caùc nöôùc, töùc keû thuø ngḥch ḿnh, Beû gaơy xöông chuùng noù, ñaùnh chuùng noù baèng muơi teân ḿnh. 24:9 Ngöôøi suïm xuoáng, naèm nhö sö töû ñöïc, khaùc naøo sö töû caùi: Ai deă khieán ngoài leân? Phöôùc cho keû naøo chuùc phöôùc ngöôi, Ruûa saû keû naøo ruûa saû ngöôi. 24:10 Baáy giôø, Ba-laùc noåi giaän cuøng Ba-la-am, voă tay maø noùi cuøng Ba-la-am raèng: Ta ñaơ thænh ngöôi ñaëng ruûa saû keû thuø ngḥch ta; naày, ngöôi laïi chuùc phöôùc cho chuùng noù ñaơ ba laàn roài! 24:11 Vaäy, baây giôø, khaù chaïy trôû veà xöù ngöôi! Ta ñaơ noùi ta seơ toân ngöôi vinh hieån, nhöng naày, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caûn ngöôi nhaän laơnh. 24:12 Ba-la-am ñaùp cuøng Ba-laùc raèng: Toâi haù chaúng coù noùi cuøng caùc söù giaû vua ñaơ sai ñeán toâi raèng: 24:13 Daàu Ba-laùc cho toâi nhaø ngöôøi ñaày baïc vaø vaøng, toâi cuơng chaúng ñöôïc vöôït qua maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñeå laøm töï yù ñieàu phaûi hay laø ñieàu quaáy; toâi phaûi noùi ñieàu chi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phaùn! 24:14 Naày, baây giôø, toâi trôû cuøng daân toâi, haơy laïi, toâi seơ caùo cho vua bieát ñieàu daân naày ngaøy sau cuøng seơ laøm cho daân söï vua. 24:15 Ngöôøi beøn noùi lôøi ca ḿnh maø raèng: Lôøi ca cuûa Ba-la-am, con trai Beâ-oâ, Lôøi ca cuûa ngöôøi coù maét môû ra; 24:16 Lôøi ca cuûa ngöôøi nghe lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi, Bieát söï tri thöùc cuûa Ñaáng Chí cao, Xem söï hieän thaáy cuûa Ñaáng Toaøn naêng, Saáp ḿnh xuoáng maø maét töï môû ra: 24:17 Toâi thaáy Ngöôøi, nhöng chaúng phaûi baây giôø; Toâi xem Ngöôøi, nhöng chaúng phaûi ôû gaàn; Moät ngoâi sao hieän ra töø Gia-coáp, Moät caây phuû vieät troài leân töø Y-sô-ra-eân; Ngöôøi seơ ñaâm luûng Moâ-aùp töø ñaàu naày tôùi ñaàu kia, Huûy dieät daân hay daáy giaëc naày. 24:18 Ngöôøi seơ ñöôïc EÂ-ñoâm laøm cô nghieäp; Seơ ñöôïc Seâ-i-rô, laø keû thuø ngḥch ḿnh, laøm saûn nghieäp. Y-sô-ra-eân seơ toû ra söï cöôøng thaïnh ḿnh. 24:19 Ñaáng ra töø Gia-coáp seơ caàm quyeàn, Ngöôøi seơ dieät nhöơng daân soùt cuûa thaønh. 24:20 Ba-la-am cuơng thaáy A-ma-leùc, beøn noùi lôøi ca ḿnh raèng: A-ma-leùc ñöùng ñaàu caùc nöôùc; Nhöng sau cuøng ngöôøi seơ ḅ dieät vong. 24:21 Keá ñoù, Ba-la-am thaáy ngöôøi Keâ-nít, beøn noùi lôøi ca ḿnh raèng: Choă ôû ngöôi laø beàn vöơng, OÅ ngöôi ñoùng trong hoøn ñaù. 24:22 Nhöng Ca-in seơ ḅ hö naùt, Cho ñeán khi A-su-rô baét daăn tuø ngöôi. 24:23 Ngöôøi coøn noùi lôøi ca ḿnh raèng: Oâi! khi Ñöùc Chuùa Trôøi ñaơ laøm caùc ñieàu naày, ai seơ coøn soáng? 24:24 Nhöng seơ coù nhöơng taøu töø gaønh Kít-tim ñeán, Haø khaéc A-su, haø khaéc Heâ-be. Roài chính ngöôøi cuơng seơ ḅ tuyeät dieät. 24:25 Ñoaïn, Ba-la-am ñöùng daäy ñi veà boån xöù. Ba-laùc cuơng leân ñöôøng.

Dân-số Ký 25

1:1 Daân Y-sô-ra-eân ôû taïi Si-tim, khôûi thoâng daâm cuøng nhöơng con gaùi Moâ-aùp. 25:2 Con gaùi môøi daân söï aên sinh leă cuùng caùc thaàn ḿnh; daân söï aên vaø qú laïy tröôùc caùc thaàn chuùng noù. 25:3 Y-sô-ra-eân cuơng thôø thaàn Ba-anh-Pheâ-oâ, côn giaän cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn noåi leân cuøng Y-sô-ra-eân. 25:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy baét caùc ñaàu tröôûng cuûa daân söï, vaø treo leân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñoái cuøng maët trôøi, ñeå côn giaän cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va xaây khoûi Y-sô-ra-eân. 25:5 Vaäy, Moâi-se noùi cuøng caùc quan aùn Y-sô-ra-eân raèng: Moăi ngöôøi trong caùc ngöôi phaûi gieát nhöơng keû naøo thuoäc veà boïn cuùng thôø Ba-anh-Pheâ-oâ. 25:6 Naày, moät ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân daăn moät ngöôøi nöơ Ma-ñi-an ñeán giöơa anh em ḿnh, hieän tröôùc maét Moâi-se vaø caû hoäi daân Y-sô-ra-eân, ñöông khi hoäi chuùng khoùc taïi cöûa hoäi maïc. 25:7 Phi-neâ-a, con trai EÂ-leâ-a-sa, chaùu A-roân, thaày teá leă, thaáy söï naày, beøn ñöùng daäy giöơa hoäi chuùng, caàm moät caây giaùo, 25:8 ñi theo ngöôøi Y-sô-ra-eân vaøo trong traïi, ñaâm ngang daï döôùi cuûa ngöôøi Y-sô-ra-eân vaø ngöôøi nöơ; tai vaï giöơa daân Y-sô-ra-eân beøn ngöøng laïi. 25:9 Vaû, coù hai möôi boán ngaøn ngöôøi cheát veà tai vaï naày. 25:10 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 25:11 Phi-neâ-a, con trai EÂ-leâ-a-sa, chaùu A-roân, thaày teá leă, ñaơ xaây daân Y-sô-ra-eân khoûi côn giaän ta, v́ loøng kî taø thuùc giuïc loøng ngöôøi; vaäy, ta khoâng coù dieät daân Y-sô-ra-eân trong côn kî taø cuûa ta. 25:12 Bôûi côù ñoù, haơy caùo cuøng ngöôøi raèng: Ta öng cho ngöôøi söï giao öôùc b́nh yeân ta; 25:13 aáy veà phaàn ngöôøi vaø doøng doơi ngöôøi seơ laø söï giao öôùc veà moät chöùc teá leă ñôøi ñôøi, bôûi v́ ngöôøi coù loøng soát saéng veà Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, vaø coù chuoäc toäi cho daân Y-sô-ra-eân. 25:14 Vaû, ngöôøi Y-sô-ra-eân ḅ gieát chung vôùi ngöôøi nöơ Ma-ñi-an, teân laø Xim-ri, con trai Sa-lu, quan tröôûng cuûa moät toâng toäc, ngöôøi Si-meâ-oân. 25:15 Teân ngöôøi nöơ Ma-ñi-an ḅ gieát laø Coát-bi, con gaùi Xu-rô, ñaàu tröôûng cuûa moät toâng toäc Ma-ñi-an. 25:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 25:17 Haơy khuaáy roái ngöôøi Ma-ñi-an vaø haơm ñaùnh chuùng noù; 25:18 v́ chuùng noù ñaơ laáy möu chöôùc ḿnh maø khuaáy roái caùc ngöôi, doă daønh caùc ngöôi veà vieäc cuùng thôø Pheâ-oâ, vaø trong vieäc cuûa Coát-bi, con gaùi quan tröôûng Ma-ñi-an, laø cḥ chuùng noù ñaơ ḅ gieát trong ngaøy tai vaï, v́ côù vieäc cuùng thôø Pheâ-oâ.

Dân-số Ký 26

1:1 Xaûy sau tai vaï naày, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, con trai A-roân, thaày teá leă, maø raèng: 26:2 Haơy döïng soå caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân, töø hai möôi tuoåi saép leân, tuøy theo toâng toäc cuûa hoï, töùc laø heát thaûy ngöôøi trong Y-sô-ra-eân ñi ra traän ñöôïc. 26:3 Vaäy, Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân trong ñoàng Moâ-aùp gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ, maø raèng: 26:4 Haơy tu boä daân söï töø hai möôi tuoåi saép leân, nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se vaø daân Y-sô-ra-eân, maø ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 26:5 Ru-beân, con tröôûng nam cuûa Y-sô-ra-eân. Con trai Ru-beân laø Heâ-noùc; do nôi ngöôøi sanh ra hoï Heâ-noùc; do nôi Pha-lu sanh hoï Pha-lu; 26:6 do nôi Heát-roân sanh hoï Heát-roân; do nôi Caït-mi sanh ra hoï Caït-mi. 26:7 Ñoù laø caùc hoï cuûa Ru-beân, vaø nhöơng teân ngöôøi maø ngöôøi ta tu boä, coäng ñöôïc boán möôi ba ngaøn baûy traêm ba möôi. 26:8 Con trai Pha-lu laø EÂ-li-aùp. 26:9 Caùc con trai cuûa EÂ-li-aùp laø Neâ-mu-eân, Ña-than vaø A-bi-ram. Aáy laø Ña-than vaø A-bi-ram naày, tröôûng cuûa hoäi chuùng daáy loaïn cuøng Moâi-se vaø A-roân, taïi phe ñaûng Coâ-reâ, khi hoï daáy loaïn cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 26:10 Aáy, khi ñaát haû mieäng ra nuoát hai ngöôøi vaø Coâ-reâ cuøng nhöơng keû ñaơ hieäp ñaûng cheát luoân, luùc löûa thieâu nuoát hai traêm röôûi ngöôøi; hoï laøm göông nhö vaäy. 26:11 Nhöng caùc con trai Coâ-reâ khoâng cheát. 26:12 Caùc con trai Si-meâ-oân, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Neâ-mu-eân sanh ra hoï Neâ-mu-eân; do nôi Gia-min sanh ra hoï Gia-min; do nôi Gia-kin sanh ra hoï Gia-kin; 26:13 do nôi Xeâ-raùch sanh ra hoï Xeâ-raùch; do nôi Sau-lô sanh ra hoï Sau-lô. 26:14 Ñoù laø caùc hoï cuûa Si-meâ-oân: soá laø hai möôi hai ngaøn hai traêm ngöôøi. 26:15 Caùc con trai cuûa Gaùt, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Xeâ-phoân sanh ra hoï Xeâ-phoân; do nôi Ha-ghi sanh ra hoï Ha-ghi; do nôi Su-ni sanh ra hoï Su-ni; 26:16 do nôi Oùc-ni sanh ra hoï Oùc-ni; do nôi EÂ-ri sanh ra hoï EÂ-ri; 26:17 do nôi A-roát sanh ra hoï A-roát; do nôi A-reâ-li sanh ra hoï A-reâ-li. 26:18 Ñoù laø caùc hoï cuûa nhöơng con trai Gaùt, tuøy theo tu boä: soá laø boán möôi ngaøn naêm traêm ngöôøi. 26:19 Caùc con trai Giu-ña: EÂ-rô vaø OÂ-nan; nhöng EÂ-rô vaø OÂ-nan ñaơ qua ñôøi taïi xöù Ca-na-an. 26:20 Caùc con trai Giu-ña, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Seâ-la sanh ra hoï Seâ-la; do nôi Pheâ-reát sanh ra hoï Pheâ-reát; do nôi Xeâ-raùch sanh ra hoï Xeâ-raùch. 26:21 Caùc con trai cuûa Pha-reát: do nôi Heát-roân sanh ra hoï Heát-roân; do nôi Ha-mun sanh ra hoï Ha-mun. 26:22 Ñoù laø caùc hoï cuûa Giu-ña, tuøy theo tu boä: soá laø baûy möôi saùu ngaøn naêm traêm ngöôøi. 26:23 Caùc con trai Y-sa-ca, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Thoâ-la sanh ra hoï Thoâ-la; do nôi Phu-va sanh ra hoï Phu-va; 26:24 do nôi Gia-suùp sanh ra hoï Gia-suùp; do nôi Sim-roân sanh ra hoï Sim-roân. 26:25 Ñoù laø caùc hoï Y-sa-ca, tuøy theo tu boä: soá laø saùu möôi boán ngaøn ba traêm ngöôøi. 26:26 Caùc con trai Sa-bu-loân, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Seâ-reát sanh ra hoï Seâ-reát; do nôi EÂ-loân sanh ra hoï EÂ-loân; do nôi Gia-leâ-eân sanh ra hoï Gia-leâ-eân. 26:27 Ñoù laø caùc hoï cuûa Sa-bu-loân tuøy theo tu boä: soá laø saùu möôi ngaøn naêm traêm ngöôøi. 26:28 Caùc con trai Gioâ-seùp, tuøy theo hoï haøng ḿnh, laø Ma-na-se vaø Eùp-ra-im. 26:29 Caùc con trai Ma-na-se: do nôi Ma-ki sanh ra hoï Ma-ki, Ma-ki sanh Ga-la-aùt: do nôi Ga-la-aùt sanh ra hoï Ga-la-aùt. 26:30 Naày laø caùc con trai Ga-la-aùt: do nôi Gieâ-xe sanh ra hoï Gieâ-xe; do nôi Heâ-leùc sanh ra hoï Heâ-leùc; 26:31 do nôi Aùch-ri-eân sanh ra hoï Aùch-ri-eân; do nôi Si-chem sanh ra hoï Si-chem; 26:32 do nôi Seâ-mi-ña sanh ra hoï Seâ-mi-ña; do nôi Heâ-phe sanh ra hoï Heâ-phe. 26:33 Vaû, Xeâ-loâ-phaùt, con trai Heâ-phe, khoâng coù con trai, nhöng coù con gaùi. Teân caùc con gaùi Xeâ-loâ-phaùt laø Maùch-la, Noâ-a, Hoát-la, Minh-ca vaø Thieät-sa. 26:34 Ñoù laø caùc hoï Ma-na-se, tuøy theo tu boä: soá laø naêm möôi hai ngaøn baûy traêm ngöôøi. 26:35 Naày laø caùc con trai Eùp-ra-im, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Su-theâ-laùch sanh ra hoï Su-theâ-raùch; do nôi Beâ-ke sanh ra hoï Beâ-ke; do nôi Tha-chan sanh ra hoï Tha-chan. 26:36 Naày laø con trai cuûa Su-theâ-laùch: do nôi EÂ-ran sanh ra hoï EÂ-ran. 26:37 Ñoù laø hoï cuûa caùc con trai Eùp-ra-im, tuøy theo tu boä: soá laø ba möôi hai ngaøn naêm traêm ngöôøi. Aáy laø caùc con trai Gioâ-seùp, tuøy theo hoï haøng ḿnh vaäy. 26:38 Caùc con trai Beân gia-min, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Beâ-la sanh ra hoï Beâ-la; do nôi Aùch-beân sanh ra hoï Aùch-beân, do nôi A-chi-ram sanh ra hoï A-chi-ram; 26:39 do nôi Seâ-phu-pham sanh ra hoï Seâ-phu-pham; do nôi Hu-pham sanh ra hoï Hu-pham. 26:40 Caùc con trai Beâ-la laø A-reát vaø Na-a-man; do nôi A-reát sanh ra hoï A-reát; do nôi Na-a-man sanh ra hoï Na-a-man. 26:41 Ñoù laø caùc con trai Beân-gia-min, tuøy theo hoï haøng vaø tuøy theo tu boä: soá laø boán möôi laêm ngaøn saùu traêm ngöôøi. 26:42 Naày laø caùc con trai cuûa Ñan, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Su-cham sanh ra hoï Su-cham. Ñoù laø hoï cuûa Ñan; 26:43 hoï Su-cham, tuøy theo tu boä: soá laø saùu möôi boán ngaøn boán traêm ngöôøi. 26:44 Caùc con trai A-se, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Di-ma sanh ra hoï Di-ma; do nôi Dích-vi sanh ra hoï Dích-vi; do nôi Beâ-ri-a sanh ra hoï Beâ-ri-a. 26:45 Caùc con trai Beâ-ri-a: do nôi Heâ-be sanh ra hoï Heâ-be; do nôi Manh-ki-eân sanh ra hoï Manh-ki-eân. 26:46 Teân cuûa con gaùi A-se laø Seâ-raùch. 26:47 Ñoù laø nhöơng hoï cuûa caùc con trai A-se, tuøy theo tu boä: soá laø naêm möôi ba ngaøn boán traêm ngöôøi. 26:48 Caùc con trai Neùp-ta-li, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Giaùt-seâ-eân sanh ra hoï Giaùt-seâ-eân; do nôi Gu-ni sanh ra hoï Gu-ni; 26:49 do nôi Dít-se sanh ra hoï Dít-se: do nôi Si-lem sanh ra hoï Si-lem. 26:50 Ñoù laø caùc hoï cuûa Neùp-ta-li, tuøy theo hoï haøng vaø tu boä ḿnh: soá laø boán möôi laêm ngaøn boán traêm ngöôøi. 26:51 Ñoù laø nhöơng ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân maø ngöôøi ta tu boä laïi: soá laø saùu traêm moät ngaøn baûy traêm ba möôi ngöôøi. 26:52 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 26:53 Phaûi tuøy theo soá caùc danh maø chia xöù ra cho nhöơng ngöôøi naày laøm saûn nghieäp; 26:54 chi phaùi naøo soá daân ñoâng th́ ngöôi phaûi cho moät saûn nghieäp lôùn hôn, chi phaùi naøo soá daân ít, th́ phaûi cho moät saûn nghieäp nhoû hôn, töùc laø phaûi cho moăi chi phaùi saûn nghieäp ḿnh caân phaân cuøng soá tu boä. 26:55 Nhöng phaûi baét thaêm maø chia xöù ra; daân Y-sô-ra-eân seơ laơnh phaàn saûn nghieäp ḿnh theo teân cuûa caùc chi phaùi toå toâng. 26:56 Phaûi tuøy söï baét thaêm maø chia saûn nghieäp ra cho moăi chi phaùi, hoaëc soá daân ñoâng hay ít. 26:57 Naày laø ngöôøi Leâ-vi maø ngöôøi ta tu boä laïi, tuøy theo hoï haøng ḿnh: do nôi Gheït-soân sanh ra hoï Gheït-soân; do nôi Keâ-haùt sanh ra hoï Keâ-haùt; do nôi Meâ-ra-ri sanh ra hoï Meâ-ra-ri. 26:58 Naày laø caùc hoï Leâ-vi: hoï Líp-ni, hoï Heáp-roân, hoï Maùch-li, hoï Mu-si, hoï Coâ-reâ. Vaû, Keâ-haùt sanh Am-ram. 26:59 Teân vôï Am-ram laø Gioâ-keâ-beát, con gaùi cuûa Leâ-vi, sanh trong xöù EÂ-díp-toâ; naøng sanh cho Am-ram, A-roân, Moâi-se vaø cḥ cuûa hai ngöôøi laø Mi-ri-am. 26:60 Coøn A-roân sanh Na-ñaùp vaø A-bi-hu, EÂ-leâ-a-sa vaø Y-tha-ma. 26:61 Nhöng Na-ñaùp vaø A-bi-hu cheát trong khi daâng moät thöù löûa laï tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 26:62 Nhöơng nam ñinh maø ngöôøi ta tu boä töø moät thaùng saép leân, coäng ñöôïc hai möôi ba ngaøn; v́ ngöôøi Leâ-vi khoâng ñöôïc keå vaøo soá tu boä cuûa daân Y-sô-ra-eân, bôûi ngöôøi Leâ-vi khoâng ñöôïc phaàn saûn nghieäp giöơa daân Y-sô-ra-eân. 26:63 Ñoù laø söï tu boä maø Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, laøm veà daân Y-sô-ra-eân trong ñoàng baèng Moâ-aùp gaàn Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ. 26:64 Trong caùc ngöôøi naày khoâng coù moät ai thuoäc veà boïn maø Moâi-se vaø A-roân, thaày teá leă, ñaơ kieåm soaùt khi hai ngöôøi tu boä daân Y-sô-ra-eân taïi ñoàng vaéng Si-na-i. 26:65 V́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn veà boïn ñoù raèng: Chuùng noù haún seơ cheát trong ñoàng vaéng! Vaäy, chaúng coøn laïi moät teân, tröø ra Ca-leùp, con trai Gieâ-phu-neâ, vaø Gioâ-sueâ, con trai Nun.

Dân-số Ký 27

1:1 Caùc con gaùi cuûa Xeâ-loâ-phaùt, laø con trai Heâ-phe, chaùu cuûa Ga-la-aùt, chaét cuûa Ma-ki, chít cuûa Ma-na-se, thuoäc veà hoï haøng Ma-na-se, laø con trai cuûa Gioâ-seùp, ñeán gaàn; ñaây laø teân cuûa con gaùi ngöôøi: Maùch-la, Noâ-a, Hoát-la, Minh-ca vaø Thieät-sa. 27:2 Caùc con gaùi ñoù ñeán ra maét Moâi-se, EÂ-leâ-a-sa thaày teá leă, caùc quan tröôûng, vaø caû hoäi chuùng taïi cöûa hoäi maïc, maø noùi raèng: 27:3 Cha chuùng toâi ñaơ cheát trong ñoàng vaéng; ngöôøi chaúng phaûi veà phe ñaûng cuûa keû hieäp laïi ngḥch cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va töùc laø phe ñaûng Coâ-reâ; nhöng ngöôøi cheát v́ toäi loăi ḿnh, vaø khoâng coù con trai. 27:4 Côù sao danh cha chuùng toâi ḅ tröø ra khoûi giöơa hoï ngöôøi, bôûi khoâng coù con trai? Haơy cho chuùng toâi moät phaàn saûn nghieäp giöơa anh em cuûa cha chuùng toâi. 27:5 Moâi-se beøn ñem côù söï cuûa caùc con gaùi aáy ñeán tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 27:6 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 27:7 Caùc con gaùi Xeâ-loâ-phaùt noùi coù lyù; ngöôi phaûi cho chuùng noù moät phaàn saûn nghieäp giöơa anh em cuûa cha chuùng noù, töùc laø phaûi giao cho chuùng noù saûn nghieäp cuûa cha chuùng noù. 27:8 Ngöôi cuơng phaûi noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi moät ngöôøi naøo cheát khoâng coù con trai, th́ caùc ngöôi phaûi giao saûn nghieäp cuûa ngöôøi laïi cho con gaùi ngöôøi. 27:9 Nhöôïc baèng khoâng coù con gaùi, th́ phaûi giao saûn nghieäp cho anh em ngöôøi. 27:10 Ví baèng ngöôøi khoâng coù anh em, th́ phaûi giao saûn nghieäp cho chuù baùc ngöôøi. 27:11 Neáu khoâng coù chuù baùc, th́ phaûi giao saûn nghieäp ngöôøi cho ngöôøi baø con gaàn hôn heát; vaø ngöôøi aáy seơ ñöôïc laáy laøm cuûa. Aáy seơ laø moät luaät leä ñeå ṇ̃nh cho daân Y-sô-ra-eân, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 27:12 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy leân treân nuùi A-ba-rim naày vaø nh́n xem xöù maø ta ñaơ ban cho daân Y-sô-ra-eân. 27:13 Ngöôi seơ nh́n xem xöù ñoù, roài ngöôi cuơng seơ ñöôïc veà cuøng toå phuï, nhö A-roân, anh ngöôi, ñaơ ñöôïc veà vaäy; 27:14 bôûi v́, taïi ñoàng vaéng Xin, caùc ngöôi coù boäi ngḥch maïng ḷnh ta, trong luùc hoäi chuùng caơi coï, vaø v́ tröôùc maët chuùng noù, caùc ngöôi khoâng toân ta neân thaùnh veà vieäc nöôùc. Aáy laø nöôùc veà söï caơi coï taïi Ca-ñe, trong ñoàng vaéng Xin. 27:15 Moâi-se thöa cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va raèng: 27:16 Laïy Gieâ-hoâ-va laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa thaàn linh moïi xaùc tḥt, xin Ngaøi laäp treân hoäi chuùng moät ngöôøi 27:17 ñeå vaøo ra tröôùc maët chuùng noù khieán chuùng noù ra vaøo, haàu cho hoäi chuùng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va chôù nhö con chieân khoâng ngöôøi chaên. 27:18 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: Haơy choïn laáy Gioâ-sueâ con trai cuûa Nun, ngöôøi coù Thaàn caûm ñoäng; phaûi ñaët tay treân ḿnh ngöôøi; 27:19 roài ñem ngöôøi ra maét EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø caû hoäi chuùng, truyeàn ḷnh cho ngöôøi tröôùc maët hoï, 27:20 vaø trao phaàn vinh hieån ngöôi laïi cho ngöôøi, haàu cho caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân nghe ngöôøi. 27:21 Ngöôøi phaûi ra maét EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, roài ngöôøi seơ v́ Gioâ-sueâ caàu hoûi söï xeùt ñoaùn cuûa u-rim tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; theo ḷnh EÂ-leâ-a-sa, ngöôøi vaø caû hoäi chuùng Y-sô-ra-eân seơ ñi ra vaø ñi vaøo. 27:22 Vaäy, Moâi-se laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh, choïn laáy Gioâ-sueâ ñeå tröôùc maët EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø tröôùc maët caû hoäi chuùng, 27:23 ñaët tay treân ḿnh ngöôøi, vaø truyeàn ḷnh cho, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se phaùn daën vaäy.

Dân-số Ký 28

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 28:2 Haơy truyeàn ḷnh naày cho daân Y-sô-ra-eân maø raèng: Caùc ngöôi phaûi lo daâng cho ta trong kyø ṇ̃nh leă vaät vaø thöïc vaät cuûa ta, cuøng caùc cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho ta. 28:3 Vaäy, ngöôi phaûi noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Naày laø cuûa leă duøng löûa ñoát maø caùc ngöôi seơ daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: Moăi ngaøy, hai con chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thieâu haèng hieán. 28:4 Ngöôi phaûi daâng con naày vaøo buoåi sôùm mai vaø con kia vaøo buoåi chieàu toái; 28:5 coøn veà cuûa leă chay, th́ phaûi daâng moät phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài vôùi moät phaàn tö hin daàu oâ-li-ve eùp. 28:6 Aáy laø cuûa leă thieâu haèng hieán ñaơ laäp taïi nuùi Si-na-i. laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:7 Leă quaùn seơ baèng moät phaàn tö hin röôïu cho moăi moät chieân con. Ngöôi phaûi daâng leă quaùn baèng röôïu cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong nôi thaùnh. 28:8 Ngöôi phaûi daâng chieân con kia vaøo buoåi chieàu toái, vaø laøm moät cuûa leă chay vaø moät leă quaùn nhö buoåi sôùm mai; aáy laø moät cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:9 Ngaøy sa-baùt, ngöôi phaûi daâng hai chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, vaø hai phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài daàu laøm cuûa leă chay vôùi leă quaùn caëp theo. 28:10 Aáy laø cuûa leă thieâu veà moăi ngaøy sa-baùt, ngoaïi tröø cuûa leă thieâu haèng hieán vaø leă quaùn caëp theo. 28:11 Moăi ñaàu thaùng, caùc ngöôi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va hai con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thieâu; 28:12 ba phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài daàu duøng laøm cuûa leă chay veà moăi con boø ñöïc; hai phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài daàu duøng laøm cuûa leă chay veà con chieân ñöïc; 28:13 moät phaàn möôøi eâ-pha boät loïc nhoài daàu duøng laøm cuûa leă chay veà moăi con chieân con. Aáy laø moät cuûa leă thieâu coù muøi thôm, töùc moät cuûa leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:14 Leă quaùn seơ baèng phaân nöûa hin röôïu nho veà moăi con boø ñöïc, moät phaàn ba hin veà con chieân ñöïc vaø moät phaàn tö hin veà moăi con chieân con. Aáy laø cuûa leă thieâu veà caùc ñaàu thaùng trong naêm. 28:15 Ngoaïi tröø cuûa leă thieâu haèng hieán vaø leă quaùn caëp theo, cuơng phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi. 28:16 Ngaøy möôøi boán thaùng gieâng, phaûi giöơ leă Vöôït-qua cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 28:17 Qua ngaøy möôøi laêm seơ laø ngaøy leă; phaûi aên baùnh khoâng men trong baûy ngaøy. 28:18 Ngaøy thöù nhöùt caùc ngöôi seơ coù söï hoäi hieäp thaùnh: chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. 28:19 Caùc ngöôi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va hai con boø ñöïc tô, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, ñeàu khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thieâu. 28:20 Cuûa leă chay seơ baèng boät loïc nhoài daàu; caùc ngöôi phaûi daâng ba phaàn möôøi eâ-pha veà moät con boø ñöïc, hai phaàn möôøi eâ-pha veà con chieân ñöïc, 28:21 vaø moät phaàn möôøi eâ-pha veà moăi chieân con, 28:22 luoân moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ñaëng laøm leă chuoäc toäi cho caùc ngöôi. 28:23 Caùc ngöôi phaûi daâng caùc leă vaät naày, ngoaøi cuûa leă thieâu buoåi sôùm mai, laø moät cuûa leă thieâu haèng hieán. 28:24 Moăi böơa trong baûy ngaøy, caùc ngöôi phaûi daâng nhöơng leă vaät ngaàn aáy, nhö thöïc vaät veà cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. Ngöôøi ta phaûi daâng leă vaät ñoù ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán vaø leă quaùn caëp theo. 28:25 Ngaøy thöù baûy caùc ngöôi seơ coù söï hoäi hieäp thaùnh, chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. 28:26 Trong kyø leă cuûa caùc tuaàn, nhaèm ngaøy hoa quaû ñaàu muøa, khi caùc ngöôi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuûa leă chay môùi, th́ phaûi coù söï hoäi hieäp thaùnh; chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. 28:27 Caùc ngöôi seơ duøng hai con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, ñaëng laøm cuûa leă thieâu coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va; 28:28 cuûa leă chay seơ baèng boät loïc nhoài daàu, ba phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con boø ñöïc, hai phaàn möôøi eâ-pha veà con chieân ñöïc, 28:29 moät phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con chieân con; 28:30 cuơng phaûi daâng moät con deâ ñöïc, ñeå laøm leă chuoäc toäi cho ḿnh. 28:31 Ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán vaø cuûa leă chay caëp theo, caùc ngöôi cuơng phaûi daâng maáy leă vaät ñoù, khoâng t́ vít, vaø theâm nhöơng leă quaùn caëp theo.

Dân-số Ký 29

1:1 Ngaøy moàng moät thaùng baûy, caùc ngöôi seơ coù söï nhoùm hieäp thaùnh; chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo; veà phaàn caùc ngöôi, aáy seơ laø moät ngaøy ngöôøi ta thoåi keøn vaäy. 29:2 Caùc ngöôi phaûi duøng moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, daâng laøm cuûa leă thieâu coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 29:3 luoân vôùi cuûa leă chay baèng boät loïc nhoài daàu, ba phaàn möôøi eâ-pha veà con boø ñöïc, hai phaàn möôøi eâ-pha veà con chieân ñöïc, 29:4 moät phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con chieân con; 29:5 vaø daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ñeå laøm leă chuoäc toäi cho caùc ngöôi; 29:6 caùc ngöôi phaûi daâng nhöơng leă vaät naày ngoaøi cuûa leă thieâu ñaàu thaùng, vaø cuûa leă chay caëp theo, cuûa leă thieâu haèng hieán, vaø cuûa leă chay vôùi leă quaùn caëp theo, tuøy theo nhöơng leä ñaơ ṇ̃nh veà maáy cuûa leă ñoù, maø laøm cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 29:7 Ngaøy moàng möôøi thaùng baûy naày, caùc ngöôi seơ coù söï nhoùm hieäp thaùnh, phaûi eùp linh hoàn ḿnh, chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo. 29:8 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con boø ñöïc tô, moät con chieân ñöïc, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, laøm cuûa leă thieâu coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: 29:9 cuûa leă chay seơ baèng boät loïc nhoài daàu, ba phaàn möôøi eâ-pha veà con boø ñöïc, hai phaàn möôøi eâ-pha veà con chieân ñöïc, 29:10 moät phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con chieân con. 29:11 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă chuoäc toäi maø ngöôøi ta daâng trong ngaøy chuoäc toäi, cuûa leă thieâu haèng hieán vaø cuûa leă chay vôùi leă quaùn caëp theo. 29:12 Ngaøy raèm thaùng baûy, caùc ngöôi seơ coù söï nhoùm hieäp thaùnh. Chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo, nhöng caùc ngöôi phaûi giöơ moät leă cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong baûy ngaøy. 29:13 Caùc ngöôi phaûi duøng möôøi ba con boø ñöïc tô, hai con chieân ñöïc, vaø möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, daâng laøm cuûa leă thieâu, töùc laø cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va: 29:14 cuûa leă chay caëp theo seơ baèng boät loïc nhoài daàu, ba phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con boø ñöïc, hai phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con chieân ñöïc, 29:15 vaø moät phaàn möôøi eâ-pha veà moăi con chieân con. 29:16 Caùc ngöôi cuơng phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, vaø cuûa leă chay vôùi leă quaùn caëp theo. 29:17 Ngaøy thöù hai, caùc ngöôi phaûi daâng möôøi hai con boø ñöïc tô, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:18 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc, vaø chieân con cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:19 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán cuøng leă quaùn caëp theo. 29:20 Ngaøy thöù ba, caùc ngöôi phaûi daâng möôøi moät con boø ñöïc, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:21 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:22 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:23 Ngaøy thöù tö, caùc ngöôi phaûi daâng möôøi con boø ñöïc, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:24 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc, vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:25 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:26 Ngaøy thöù naêm, caùc ngöôi phaûi daâng chín con boø ñöïc, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:27 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc, vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:28 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:29 Ngaøy thöù saùu, caùc ngöôi phaûi daâng taùm con boø ñöïc, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:30 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc; chieân ñöïc, vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:31 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:32 Ngaøy thöù baûy, caùc ngöôi phaûi daâng baûy con boø ñöïc, hai con chieân ñöïc, möôøi boán chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, 29:33 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc, vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:34 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:35 Ngaøy thöù taùm, caùc ngöôi phaûi coù söï nhoùm hieäp troïng theå; chôù neân laøm moät coâng vieäc xaùc tḥt naøo; 29:36 phaûi duøng moät con boø ñöïc, moät con chieân ñöïc, vaø baûy chieân con ñöïc giaùp naêm, khoâng t́ vít, daâng laøm cuûa leă thieâu, töùc laø cuûa leă duøng löûa daâng leân coù muøi thôm cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 29:37 vôùi cuûa leă chay vaø caùc leă quaùn veà nhöơng boø ñöïc, chieân ñöïc, vaø chieân con, cöù theo soá nhö leä ñaơ ṇ̃nh. 29:38 Caùc ngöôi phaûi daâng moät con deâ ñöïc laøm cuûa cuûa leă chuoäc toäi, ngoaøi cuûa leă thieâu haèng hieán, cuøng cuûa leă chay vaø leă quaùn caëp theo. 29:39 Ñoù laø nhöơng leă vaät maø caùc ngöôi phaûi daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong nhöơng ngaøy leă troïng theå ḿnh, ñaëng laøm cuûa leă thieâu, cuûa leă chay, leă quaùn, vaø laøm cuûa leă thuø aân, ngoaøi nhöơng cuûa leă höùa nguyeän, vaø nhöơng cuûa leă laïc yù cuûa caùc ngöôi. 29:40 Moâi-se noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ngöôøi.

Dân-số Ký 30

1:1 Moâi-se cuơng noùi cuøng nhöơng quan tröôûng cuûa caùc chi phaùi Y-sô-ra-eân raèng: Naøy laø ñieàu maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn: 30:2 Khi moät ngöôøi naøo coù höùa nguyeän cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, hoaëc phaùt theà buoäc laáy loøng ḿnh phaûi giöơ moät söï ǵ, th́ chôù neân thaát tín. Moïi lôøi ra khoûi mieäng ngöôøi, ngöôøi phaûi laøm theo. 30:3 Khi moät ngöôøi nöơ, trong buoåi coøn thô aáu, ôû nhaø cha ḿnh, coù höùa nguyeän cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø buoäc laáy loøng ḿnh phaûi giöơ moät ñieàu chi, 30:4 neáu ngöôøi cha ñaơ bieát lôøi höùa nguyeän naøng, vaø söï buoäc loøng naøng töï cḥu laáy, maø ñoái vôùi naøng vaăn laøm thinh, th́ naøng phaûi laøm y lôøi höùa nguyeän, vaø giöơ moïi söï buoäc loøng ḿnh maø naøng töï cḥu laáy. 30:5 Coøn nhöôïc baèng ngaøy naøo cha maøng bieát maø caám ñi, th́ naøng seơ khoâng maéc lôøi höùa nguyeän ḿnh hay laø caùc söï buoäc loøng giöơ maø naøng ñaơ töï cḥu laáy; Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ tha toäi cho naøng, v́ cha naøng caám naøng vaäy. 30:6 Neáu ngöôøi nöơ aáy ñaơ keát hoân, hoaëc v́ höùa nguyeän, hoaëc v́ lôøi chi lôơ ra khoûi moâi maø naøng ñaơ cḥu laáy moät söï buoäc ḿnh, 30:7 nhöôïc baèng ngaøy naøo choàng naøng hay maø ñoái cuøng naøng vaăn laøm thinh, th́ naøng phaûi laøm y lôøi höùa nguyeän, vaø giöơ nhöơng söï buoäc loøng ḿnh maø naøng töï cḥu laáy. 30:8 Coøn neáu ngaøy naøo choàng ñaơ bieát, caám naøng ñi, huûy lôøi höùa nguyeän maø naøng maéc ñoù vaø lôøi ǵ lôơ ra khoûi moâi, maø v́ côù ñoù naøng ñaơ buoäc laáy ḿnh, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ tha toäi cho naøng. 30:9 Lôøi höùa nguyeän cuûa moät ngöôøi ñaøn baø goùa hoaëc moät ngöôøi ñaøn baø ḅ ñeå, moïi ñieàu chi ngöôøi ñaơ buoäc ḿnh, th́ phaûi giöơ laáy. 30:10 Neáu moät ngöôøi ñaøn baø ñaơ höùa nguyeän trong nhaø choàng ḿnh, hoaëc phaùt theà buoäc laáy loøng ḿnh phaûi giöơ moät söï ǵ, 30:11 vaø neáu choàng ñaơ hay, vaăn laøm thinh cuøng naøng, khoâng caám, th́ naøng phaûi laøm y lôøi höùa nguyeän vaø giöơ moïi söï buoäc loøng maø naøng ñaơ töï cḥu laáy. 30:12 Nhöng nhöôïc baèng ngaøy naøo choàng naøng hay bieát, huûy ñi, th́ moïi lôøi ñaơ ra khoûi moâi veà nhöơng söï höùa nguyeän, vaø veà söï buoäc loøng ḿnh seơ ḅ huûy ñi; choàng naøng ñaơ huûy caùc lôøi ñoù, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ tha toäi cho naøng. 30:13 Choàng naøng coù theå öng hay huûy moïi söï höùa nguyeän, vaø moïi lôøi theà maø naøng seơ buoäc ḿnh ñaëng eùp linh hoàn ḿnh. 30:14 Nhöôïc baèng choàng vaăn laøm thinh cuøng naøng ngaøy nay qua ngaøy mai, nhö vaäy choàng öng caùc söï höùa nguyeän cuûa naøng; choàng öng, v́ khoâng noùi chi ngaøy maø ngöôøi ñaơ hay bieát. 30:15 Coøn neáu choàng huûy caùc söï höùa nguyeän moät ít laâu sau khi ñaơ hay bieát th́ choàng seơ mang söï h́nh phaït veà toäi loăi cuûa vôï ḿnh. 30:16 Ñoù laø caùc leä ṇ̃nh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va truyeàn cho Moâi-se veà moät ngöôøi choàng vaø vôï ḿnh, moät ngöôøi cha vaø con gaùi ḿnh, buoåi thô aáu khi coøn ôû nhaø cha.

Dân-số Ký 31

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 31:2 Haơy baùo thuø daân Ma-ñi-an cho daân Y-sô-ra-eân; roài ngöôi seơ ñöôïc veà cuøng toå phuï. 31:3 Vaäy, Moâi-se truyeàn cho daân söï raèng: Trong caùc ngöôi haơy saém söûa binh khí maø ra traän haơm ñaùnh daân Ma-ñi-an ñaëng baùo thuø daân ñoù cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 31:4 Veà moăi chi phaùi Y-sô-ra-eân, caùc ngöôi phaûi sai moät ngaøn lính ra traän. 31:5 Vaäy, trong daân Y-sô-ra-eân ngöôøi ta cöù moăi chi phaùi choïn moät ngaøn lính, laø möôøi hai ngaøn ngöôøi saém söûa binh khí ñaëng ra traän. 31:6 Moâi-se sai möôøi hai ngaøn ngöôøi ñoù ra traän, töùc laø sai moät ngaøn ngöôøi veà moăi chi phaùi, vôùi Phi-neâ-a, con trai cuûa EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, ñem ñi theo ḿnh, nhöơng khí giôùi thaùnh cuøng keøn coù tieáng vang. 31:7 Vaäy, chuùng giao chieán cuøng daân Ma-ñi-an, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se, vaø gieát heát thaûy nam ñinh. 31:8 Trong caùc ngöôøi ḅ gieát chuùng cuơng gieát naêm vua Ma-ñi-an, laø: EÂ-vi, Reâ-kem, Xu-rô, Hu-rô, vaø Reâ-ba; cuơng laáy göôm gieát Ba-la-am, con trai cuûa Beâ-oâ. 31:9 Daân Y-sô-ra-eân baét ñaøn baø vaø con nít Ma-ñi-an daăn theo, cöôùp heát thaûy suùc vaät, baày chieân vaø cuûa caûi hoï, 31:10 ñoát heát nhöơng thaønh, nhaø ôû, vaø höông thoân chuùng noù, 31:11 cuơng laáy ñem theo heát thaûy cuûa ñoaït ñöôïc, baát kyø ngöôøi hay vaät. 31:12 Chuùng daăn nhöơng keû ḅ baét vaø nhöơng cuûa ñoaït ñöôïc ñeán cho Moâi-se, cho EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø cho hoäi daân Y-sô-ra-eân ñöông ñoùng traïi taïi ñoàng baèng Moâ-aùp, gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ. 31:13 Baáy giôø, Moâi-se, EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø heát thaûy hoäi tröôûng ñi ra ñoùn röôùc chuùng binh ngoaøi traïi quaân. 31:14 Moâi-se noåi giaän cuøng caùc quaân tröôûng, töùc laø quan töôùng moät ngaøn quaân vaø quan töôùng moät traêm quaân ñi ñaùnh giaëc naày trôû veà. 31:15 Moâi-se noùi cuøng hoï raèng: Caùc ngöôi ñeå heát thaûy ngöôøi nöơ coøn soáng sao? 31:16 Ḱa, aáy laø chuùng noù theo möu keá cuûa Ba-la-am maø duï doă daân Y-sô-ra-eân cuøng thôø Pheâ-oâ, vaø phaïm moät toäi troïng cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; vaø toäi ñoù xui cho hoäi chuùng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ḅ tai vaï. 31:17 Vaäy baây giôø, haơy gieát heát thaûy nam ñinh trong boïn con treû, vaø gieát ngöôøi nöơ naøo ñaơ keát baïn cuøng moät ngöôøi nam; 31:18 nhöng haơy ñeå soáng cho caùc ngöôi heát thaûy con gaùi chöa heà keát baïn cuøng ngöôøi nam. 31:19 Coøn veà phaàn caùc ngöôi, haơy ñoùng traïi ngoaøi traïi quaân trong baûy ngaøy. Ai coù gieát moät ngöôøi vaø coù ñuïng ñeán moät xaùc cheát, th́ ai ñoù cuøng keû ḅ baét, phaûi doïn cho ḿnh ñöôïc saïch ngaøy thöù ba vaø ngaøy thöù baûy. 31:20 Cuơng phaûi laøm cho saïch heát thaûy aùo xoáng, moïi vaät baèng da, moïi vaät baèng loâng deâ, vaø moïi ñoà ñaïc baèng caây. 31:21 EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, noùi cuøng nhöơng lính traän ñi veà, maø raèng: Naày laø ñieàu luaät phaùp daïy maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ truyeàn cho Moâi-se: 31:22 vaøng, baïc, ñoàng, saét, thieác, ch́, 31:23 töùc laø moïi vaät ñöa vaøo löûa ñöôïc, th́ caùc ngöôi phaûi ñöa ngang qua löûa ñaëng luyeän noù; nhöng ngöôøi ta cuơng phaûi duøng nöôùc taåy ueá maø laøm cho noù ñöôïc saïch nöơa. Coøn moïi vaät chi khoâng ñöa qua löûa ñöôïc, th́ phaûi ngaâm noù trong nöôùc. 31:24 Ngaøy thöù baûy caùc ngöôi phaûi giaët aùo xoáng ḿnh, th́ seơ ñöôïc saïch; ñoaïn môùi ñöôïc vaøo traïi quaân. 31:25 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 31:26 Ngöôi, EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø caùc quan tröôûng cuûa nhöơng toâng toäc, haơy döïng soå veà cuûa giaëc maø ngöôøi ta ñaơ ñoaït ñöôïc, naøo ngöôøi, naøo vaät, 31:27 roài chia cuûa ñoù cho caùc ngöôøi ñaơ ra traän vaø cho caû hoäi chuùng. 31:28 Trong phaàn thuoäc veà quaân binh ñaơ ra traän, hoaëc ngöôøi, hoaëc boø, hoaëc löøa hay chieân, ngöôi phaûi cöù thaâu moät phaàn trong naêm traêm maø ñoùng thueá cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 31:29 töùc phaûi thaâu thueá ñoù trong phaân nöûa thuoäc veà quaân binh vaø giao cho EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, laøm leă vaät daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 31:30 Coøn trong phaân nöûa kia thuoäc veà daân Y-sô-ra-eân, hoaëc ngöôøi, hoaëc boø, hoaëc löøa hay chieân, töùc caùc suùc vaät, ngöôi phaûi cöù moăi naêm chuïc maø ñeå rieâng ra moät, vaø giao cho ngöôøi Leâ-vi coù chöùc phaän coi soùc ñeàn taïm cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 31:31 Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, laøm y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 31:32 Vaû, cuûa giaëc coøn laïi maø quaân binh cöôùp laáy ñöôïc, laø saùu traêm baûy möôi laêm ngaøn con chieân caùi; 31:33 baûy möôi hai ngaøn con boø, 31:34 saùu möôi moát ngaøn con löøa ñöïc. 31:35 Ngöôøi nöơ chöa keát baïn cuøng ngöôøi nam naøo, heát thaûy ñöôïc ba möôi hai ngaøn ngöôøi. 31:36 Phaân nöûa thuoäc veà keû ñaơ ñi traän, laø ba traêm ba möôi baûy ngaøn naêm traêm con chieân caùi, 31:37 ñoùng thueá cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø saùu traêm baûy möôi laêm con; 31:38 ba möôi saùu ngaøn con boø, ñoùng thueá cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø baûy möôi hai con; 31:39 ba ngaøn naêm traêm con löøa ñöïc, vaø ñoùng thueá cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va saùu möôi moát con; 31:40 möôøi saùu ngaøn ngöôøi, vaø ñoùng thueá cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø ba möôi hai ngöôøi. 31:41 Moâi-se giao cho EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă cuûa thueá laøm leă vaät daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 31:42 Phaân nöûa kia thuoäc veà daân Y-sô-ra-eân, töùc laø phaân nöûa maø Moâi-se chia ra vôùi phaân nöûa cuûa quaân binh ñaơ ñi traän, 31:43 phaân nöûa naày thuoäc veà hoäi chuùng, soá laø ba traêm ba möôi baûy ngaøn naêm traêm con chieân caùi, 31:44 ba möôi saùu ngaøn con boø, 31:45 ba möôi ngaøn naêm traêm con löøa, 31:46 vaø möôøi saùu ngaøn ngöôøi. 31:47 Trong phaân nöûa naày thuoäc veà daân Y-sô-ra-eân, Moâi-se cöù moăi naêm chuïc th́ ñeå rieâng ra moät, baát luaän ngöôøi hay vaät, vaø giao cho ngöôøi Leâ-vi coù chöùc phaän coi soùc ñeàn taïm cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ḿnh. 31:48 Nhöơng quan tröôûng, töùc laø quan töôùng moät ngaøn quaân vaø quan töôùng moät traêm quaân, ñeán gaàn Moâi-se 31:49 maø raèng: Nhöơng keû toâi tôù oâng ñaơ döïng soå chieán só, laø ngöôøi ôû döôùi quyeàn chuùng toâi, vaø khoâng thieáu moät teân. 31:50 Moăi ngöôøi trong chuùng toâi coù ñem ñeán ñoà baèng vaøng ḿnh ñaơ ñöôïc, hoaëc daây chuyeàn, hoaëc voøng, hoaëc caø-raù, hoaëc hoa tai, hoaëc kieàng, laøm leă vaät daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaëng chuoäc toäi cho ḿnh tröôùc maët Ngaøi. 31:51 Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, beøn nhaän laơnh vaøng, vaø heát thaûy ñoà trang söùc laøm coâng kyơ. 31:52 Heát thaûy vaøng veà leă vaät maø nhöơng quan töôùng moät ngaøn quaân vaø quan töôùng moät traêm quaân daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, coäng laø möôøi saùu ngaøn baûy traêm naêm möôi sieác-lô. 31:53 Vaû, moăi ngöôøi trong quaân binh ñeàu coù cöôùp laáy vaät cho ḿnh. 31:54 Vaäy, Moâi-se vaø EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, nhaän laơnh vaøng cuûa quan töôùng ngaøn quaân vaø traêm quaân, roài ñem vaøo hoäi maïc laøm kyû nieäm veà daân Y-sô-ra-eân tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va.

Dân-số Ký 32

1:1 Vaû, con chaùu Ru-beân cuøng con chaùu Gaùt coù baày suùc vaät raát nhieàu; thaáy xöù Gia-eâ-xe vaø xöù Ga-la-aùt laø ñaát tieän hieäp nuoâi baày suùc vaät: 32:2 beøn ñeán thöa cuøng Moâi-se, EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø caùc hoäi tröôûng maø raèng: 32:3 A-ta-roát, Ñi-boân, Gia-eâ-xe, Nim-ra, Heát-boân, EÂ-leâ-a-sa, Seâ-bam, Neâ-boâ vaø Beâ-oân, 32:4 xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ñaùnh baïi tröôùc maët hoäi chuùng Y-sô-ra-eân, laø moät xöù tieän hieäp nuoâi baày suùc vaät, vaø caùc toâi tôù oâng coù baày suùc vaät. 32:5 Laïi tieáp raèng: Neáu chuùng toâi ñöôïc ôn tröôùc maët oâng, chôù chi ban xöù naày cho keû toâi tôù oâng laøm saûn nghieäp, xin ñöøng bieåu chuùng toâi ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh. 32:6 Nhöng Moâi-se ñaùp cuøng con chaùu Gaùt vaø con chaùu Ru-beân raèng: Anh em caùc ngöôi haù seơ ñi traän, coøn caùc ngöôi ôû laïi ñaây sao? 32:7 Sao caùc ngöôi xui daân Y-sô-ra-eân trôû loøng, khoâng khöùng ñi qua xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ cho? 32:8 Aáy, toå phuï caùc ngöôi cuơng laøm nhö vaäy khi ôû töø Ca-ñe-Ba-neâ-a, ta sai hoï ñi do thaùm xöù. 32:9 V́ toå phuï caùc ngöôi leân ñeán ñeøo Eách-coân, thaáy xöù, roài xui daân Y-sô-ra-eân trôû loøng, khoâng khöùng vaøo xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban cho. 32:10 Trong ngaøy ñoù, côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va phöøng leân vaø Ngaøi theà raèng: 32:11 Nhöơng ngöôøi ñi leân khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töø hai möôi tuoåi saép leân, seơ chaúng heà thaáy xöù maø ta ñaơ theà ban cho Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp, v́ caùc ngöôøi ñoù khoâng theo ta caùch trung thaønh, 32:12 tröø ra Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ, laø ngöôøi Keâ-nít, vaø Gioâ-sueâ, con trai cuûa Nun: hai ngöôøi ñoù ñaơ theo Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùch trung thaønh. 32:13 Aáy vaäy, côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi phöøng phöøng cuøng daân Y-sô-ra-eân, Ngaøi laøm cho daân ñoù ñi löu laïc trong ñoàng vaéng boán möôi naêm, cho ñeán chöøng naøo caû doøng doơi ñaơ laøm ñieàu aùc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va ḅ tieâu dieät heát. 32:14 Naày caùc ngöôi daáy leân theá cho toå phuï ḿnh, laø doøng doơi toäi nhaân, ñaëng gia theâm söùc thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuøng Y-sô-ra-eân nöơa. 32:15 V́ nhöôïc baèng caùc ngöôi ñi teû Ngaøi ra, th́ Ngaøi seơ cöù ñeå daân naày ôû trong ñoàng vaéng, vaø caùc ngöôi laøm cho daân cheát saïch heát vaäy. 32:16 Nhöng caùc ngöôøi ñoù ñeán gaàn Moâi-se maø raèng: Taïi ñaây, chuùng toâi seơ döïng chuoàng cho suùc vaät vaø thaønh cho con treû chuùng toâi; 32:17 roài chuùng toâi caàm binh khí laäp töùc ñaëng ñi tröôùc daân Y-sô-ra-eân cho ñeán chöøng naøo ñöa daân aáy vaøo coơi ñaơ phaân ṇ̃nh cho hoï. Coøn con treû chuùng toâi phaûi ôû trong thaønh kieân coá, v́ côù daân boån xöù. 32:18 Chuùng toâi khoâng trôû veà nhaø chuùng toâi tröôùc khi moïi ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân chöa laơnh ñöôïc saûn nghieäp ḿnh. 32:19 Chuùng toâi seơ chaúng ñöôïc chi vôùi daân Y-sô-ra-eân veà beân kia soâng Gioâ-ñanh hay laø xa hôn, v́ chuùng toâi ñöôïc saûn nghieäp ḿnh ôû beân naày soâng Gioâ-ñanh, veà phía ñoâng. 32:20 Moâi-se ñaùp cuøng caùc ngöôøi raèng: Neáu caùc ngöôi laøm ñieàu ñoù, neáu caàm binh khí ñaëng ñi chieán traän tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 32:21 neáu moïi ngöôøi caàm binh khí ñi ngang qua soáng Gioâ-ñanh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, cho ñeán khi naøo ñuoåi quaân-ngḥch chaïy khoûi tröôùc maët Ngaøi, 32:22 vaø neáu chæ trôû veà sau khi xöù ñaơ phuïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, th́ ñoái cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø Y-sô-ra-eân, caùc ngöôi seơ khoâng ḅ traùch moùc chi, vaø ñaát naày seơ laøm saûn nghieäp cho caùc ngöôi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 32:23 Coøn neáu khoâng laøm nhö vaäy, naày caùc ngöôi seơ phaïm toäi cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø phaûi bieát raèng toäi chaéc seơ ñoå laïi treân caùc ngöôi. 32:24 Vaäy, haơy caát thaønh cho con treû ḿnh, cuøng döïng chuoàng cho baày suùc vaät vaø laøm ñieàu caùc ngöôi ñaơ noùi. 32:25 Con chaùu Gaùt vaø con chaùu Ru-beân beøn noùi cuøng Moâi-se raèng: Caùc toâi tôù oâng seơ laøm ñieàu maø chuùa toâi phaùn daën. 32:26 Con treû, vôï, baày chieân, vaø heát thaûy suùc vaät chuùng toâi seơ ôû ñaây trong nhöơng thaønh xöù Ga-la-aùt; 32:27 coøn heát thaûy toâi tôù oâng seơ caàm binh khí, ñi ngang qua, saün ngöøa maø chieán traän tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhö chuùa toâi ñaơ phaùn daën. 32:28 Vaäy, Moâi-se veà phaàn caùc ngöôøi ñoù truyeàn ḷnh cho EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, cho Gioâ-sueâ, con trai Nun, vaø cho caùc quan tröôûng cuûa nhöơng chi phaùi daân Y-sô-ra-eân, 32:29 maø raèng: Neáu con chaùu Gaùt vaø con chaùu Ru-beân caàm binh khí ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh vôùi caùc ngöôi ñaëng chieán traän tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø neáu xöù phuïc caùc ngöôi, th́ caùc ngöôi phaûi ban cho hoï xöù Ga-la-aùt laøm saûn nghieäp. 32:30 Nhöng neáu hoï khoâng caàm binh khí maø ñi ngang qua vôùi caùc ngöôi, th́ hoï seơ coù saûn nghieäp giöơa caùc ngöôi trong xöù Ca-na-an. 32:31 Con chaùu Gaùt vaø con chaùu Ru-beân thöa raèng: Chuùng toâi seơ laøm ñieàu chi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng keû toâi tôù oâng. 32:32 Chuùng toâi seơ caàm binh khí ñi qua trong xöù Ca-na-an tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; nhöng chuùng toâi seơ laơnh saûn nghieäp ḿnh veà phía beân naày soâng Gioâ-ñanh. 32:33 Aáy vaäy, Moâi-se ban cho con chaùu Gaùt, con chaùu Ru-beân, vaø phaân nöơa chi phaùi Ma-na-se, laø con trai cuûa Gioâ-seùp, nöôùc cuûa Si-hoân, vua daân A-moâ-rít, vaø nöôùc cuûa Oùc, vua xöù Ba-san, töùc laø ban xöù vôùi nhöơng thaønh noù vaø caùc thaønh ṇ̃a-haït ôû chung quanh. 32:34 Con chaùu Gaùt beøn xaây caát Ñi-boân, A-ta-roát, A-roâ-e, 32:35 Aït-roát-Soâ-phan, Gia-eâ-xe, Gioâ-beâ-ha, 32:36 Beát-Nim-ra, vaø Beát-Ha-ran, laø nhöơng thaønh kieân coá. Cuơng döïng chuoàng cho baày suùc vaät nöơa. 32:37 Con chaùu Ru-beân xaây caát Heát-boân, EÂ-leâ-a-leâ, Ki-ri-a-ta-im, 32:38 Neâ-boâ, Ba-anh-Meâ-oân, teân caùc thaønh naày ḅ ñoåi, vaø Síp-ma; roài ñaët teân cho caùc thaønh naøo ḿnh xaây caát. 32:39 Con chaùu Ma-ki, laø con trai Ma-na-se, ñi vaøo chieám xöù Ga-la-aùt vaø ñuoåi ngöôøi A-moâ-rít ôû trong ñoù ra. 32:40 Vaäy, Moâi-se ban xöù Ga-la-aùt cho Ma-ki, laø con trai Ma-na-se, vaø ngöôøi ôû taïi ñoù. 32:41 Giai-rô, laø con trai Ma-na-se, ñi chieám caùc thoân daân A-moâ-rít, ñaët teân laø thoân Giai-rô. 32:42 Noâ-baùch ñi laáy thaønh Keâ-naùt vôùi caùc thaønh ṇ̃a haït, ñaët teân laø Noâ-baùch theo chaùnh danh ḿnh.

Dân-số Ký 33

1:1 Naày laø caùc nôi ñoùng traïi cuûa daân Y-sô-ra-eân khi hoï ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ tuøy theo caùc ñoäi nguơ, coù Moâi-se vaø A-roân quaûn lyù. 33:2 Moâi-se vaâng maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va cheùp söï haønh tŕnh cuûa daân chuùng, tuøy theo caùc nôi ñoùng traïi. Vaäy, naày laø caùc nôi ñoùng traïi tuøy theo söï haønh tŕnh cuûa hoï. 33:3 Ngaøy raèm thaùng gieâng, töùc ngaøy sau leă Vöôït-qua, daân Y-sô-ra-eân ra ñi töø Ram-se, caùch daïn dó, coù maét cuûa heát thaûy ngöôøi EÂ-díp-toâ thaáy. 33:4 Ngöôøi EÂ-díp-toâ choân nhöơng keû maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ haønh haïi giöơa boïn ḿnh, töùc laø heát thaûy con ñaàu loøng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ñoaùn xeùt caùc thaàn chuùng noù. 33:5 Daân Y-sô-ra-eân ñi töø Ram-se ñeán ñoùng traïi taïi Su-coát; 33:6 roài ñi töø Su-coát ñeán ñoùng traïi taïi EÂ-tam, ôû cuoái ñoàng vaéng. 33:7 Keá ñoù, ñi töø EÂ-tam voøng veà höôùng Phi-Ha-hi-roát, ñoái ngang cuøng Ba-anh-Seâ-phoân, vaø ñoùng traïi tröôùc Mít-ñoân. 33:8 Daân Y-sô-ra-eân boû Phi-Ha-hi-roát, ñi qua giöơa bieån veà höôùng ñoàng vaéng ñi ba ngaøy ñöôøng ngang ñoàng vaéng EÂ-tam, roài ñoùng traïi taïi Ma-ra. 33:9 Ñoaïn, ñi töø Ma-ra ñeán EÂ-lim; vaû, taïi EÂ-lim coù möôøi hai caùi suoái vaø baûy chuïc caây chaø-laø, beøn ñoùng traïi taïi ñoù. 33:10 Daân söï ñi töø EÂ-lim vaø ñoùng traïi gaàn Bieån ñoû. 33:11 Ñoaïn, di töø Bieån ñoû vaø ñoùng traïi taïi ñoàng vaéng Sin. 33:12 Ñi töø ñoàng vaéng Sin vaø ñoùng traïi taïi Ñaùp-ca. 33:13 Ñi töø Ñaùp-ca vaø ñoùng traïi taïi A-luùc. 33:14 Ñi töø A-luùc vaø ñoùng traïi taïi Reâ-phi-ñim, laø nôi khoâng coù nöôùc cho daân söï uoáng. 33:15 Daân Y-sô-ra-eân ñi töø Reâ-phi-ñim vaø ñoùng traïi trong ñoàng vaéng Si-na-i. 33:16 Keá ñoù, ñi töø ñoàng vaéng Si-na-i vaø ñoùng traïi taïi Kíp-roát Ha-tha-va. 33:17 Ñi töø Kíp-roát-Ha-tha-va vaø ñoùng traïi taïi Haùt-seâ-roát. 33:18 Ñoaïn, ñi töø Haùt-seâ-roát vaø ñoùng traïi taïi Rít-ma. 33:19 Ñi töø Rít-ma vaø ñoùng traïi taïi Ri-moân Pheâ-reát. 33:20 Ñi töø Ri-moân-Pheâ-reát vaø ñoùng traïi taïi Líp-na. 33:21 Ñi töø Líp-na vaø ñoùng traïi taïi Ri-sa. 33:22 Keá ñoù, ñi töø Ri-sa vaø ñoùng traïi taïi Keâ-heâ-la-tha. 33:23 Ñi töø Keâ-heâ-la-tha ñoùng traïi taïi nuùi Seâ-phe. 33:24 Ñi töø nuùi Seâ-phe vaø ñoùng traïi taïi Ha-ra-ña. 33:25 Ñi töø Ha-ra-ña vaø ñoùng traïi taïi Maùc-heâ-loát. 33:26 Ñoaïn, ñi töø Maùc-heâ-loát vaø ñoùng traïi taïi Ta-haùt. 33:27 Ñi töø Ta-haùt vaø ñoùng traïi taïi Ta-raùch. 33:28 Ñi töø Ta-raùch vaø ñoùng traïi taïi Mít-ga. 33:29 Ñi töø Mít-ga vaø ñoùng traïi taïi Haùch-moâ-na. 33:30 Ñi töø Haùch-moâ-na vaø ñoùng traïi taïi Moâ-seâ-roát. 33:31 Ñi töø Moâ-seâ-roát vaø ñoùng traïi taïi Beâ-ne-Gia-can. 33:32 Ñi töø Beâ-ne-Gia-can vaø ñoùng traïi taïi Hoâ-Ghi-gaùt. 33:33 Ñi töø Hoâ-Ghi-gaùt vaø ñoùng traïi taïi Doát-ba-tha. 33:34 Ñi töø Doát-ba-tha vaø ñoùng traïi taïi Aùp-roâ-na. 33:35 Ñoaïn, ñi töø Aùp-roâ-na vaø ñoùng traïi taïi EÂ-xi-oân-Gheâ-be. 33:36 Ñi töø EÂ-xi-oân-Gheâ-be vaø ñoùng traïi taïi ñoàng vaéng Xin, nghóa laø taïi Ca-ñe. 33:37 Keá ñoù, ñi töø Ca-ñe vaø ñoùng traïi taïi nuùi Hoâ-rô, ôû choùt ñaàu xöù EÂ-ñoâm. 33:38 A-roân, thaày teá leă, theo maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va leân treân nuùi Hoâ-rô, roài qua ñôøi taïi ñoù, nhaèm ngaøy moàng moät thaùng naêm, naêm thöù boán möôi sau khi daân Y-sô-ra-eân ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 33:39 Khi A-roân qua ñôøi treân nuùi Hoâ-rô, ngöôøi ñaơ ñöôïc moät traêm hai möôi ba tuoåi. 33:40 Baáy giôø, vua A-raùt, laø ngöôøi Ca-na-an, ôû mieàn nam xöù Ca-na-an, hay raèng daân Y-sô-ra-eân ñeán. 33:41 Daân Y-sô-ra-eân ñi töø nuùi Hoâ-rô vaø ñoùng traïi taïi Xa-moâ-na. 33:42 Ñi töø Xa-moâ-na vaø ñoùng traïi taïi Phu-noân. 33:43 Ñi töø Phu-noân vaø ñoùng traïi taïi OÂ-boát. 33:44 Keá ñoù, ñi töø OÂ-boát vaø ñoùng traïi taïi Y-gieâ-A-ba-rim, treân bôø coơi Moâ-aùp. 33:45 Ñi töø Y-gieâ-A-ba-rim vaø ñoùng traïi taïi Ñi-boân-Gaùt. 33:46 Ñi töø Ñi-boân-Gaùt vaø ñoùng traïi taïi Anh-moân-Ñíp-la-tha-im. 33:47 Keá aáy, ñi töø Anh-moân-Ñíp-la-tha-im vaø ñoùng traïi taïi nuùi A-ba-rim tröôùc Neâ-boâ. 33:48 Ñi töø nuùi A-ba-rim vaø ñoùng traïi taïi ñoàng baèng Moâ-aùp gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ. 33:49 Daân Y-sô-ra-eân ñoùng traïi gaàn ñoâng Gioâ-ñanh, töø Beát-Gieâ-si-moát chi A-beân-Si-tim trong ñoàng Moâ-aùp. 33:50 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se trong ñoàng Moâ-aùp gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ, maø raèng: 33:51 Haơy truyeàn cuøng daân Y-sô-ra-eân maø raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh ñaëng vaøo xöù Ca-na-an roài, 33:52 th́ phaûi ñuoåi heát thaûy daân cuûa xöù khoûi tröôùc maët caùc ngöôi, phaù huûy heát thaûy h́nh töôïng chaïm vaø h́nh ñuùc, cuøng ñaïp ñoå caùc nôi cao cuûa chuùng noù. 33:53 Caùc ngöôi seơ laơnh xöù laøm saûn nghieäp vaø ôû taïi ñoù; v́ ta ñaơ ban xöù cho caùc ngöôi ñaëng laøm cô nghieäp. 33:54 Phaûi baét thaêm chia xöù ra tuøy theo hoï haøng caùc ngöôi. Heă ai soá ñoâng, caùc ngöôi phaûi cho moät saûn nghieäp lôùn hôn; coøn heă ai soá ít, th́ phaûi cho moät saûn nghieäp nhoû hôn. Moăi ngöôøi seơ nhaän laơnh phaàn ḿnh baét thaêm ñöôïc; phaûi cöù nhöơng chi phaùi toå phuï caùc ngöôi maø chia xöù ra. 33:55 Coøn neáu caùc ngöôi khoâng ñuoåi daân cuûa xöù khoûi tröôùc maët ḿnh, th́ nhöơng keû naøo trong boïn hoï maø caùc ngöôi coøn chöøa laïi, seơ nhö gai trong con maét, vaø nhö choâng nôi hoâng caùc ngöôi, chuùng noù seơ theo baét rieát caùc ngöôi taïi trong xöù caùc ngöôi ôû; 33:56 roài xaûy ñeán ta seơ haønh haïi caùc ngöôi khaùc naøo ta ñaơ toan haønh haïi chuùng noù vaäy.

Dân-số Ký 34

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 34:2 Haơy truyeàn ñieàu naày cho daân Y-sô-ra-eân maø raèng: Caùc ngöôi seơ vaøo xöù Ca-na-an ñaëng laơnh xöù laøm saûn nghieäp, töùc laø xöù Ca-na-an khaép boán beà: 34:3 Mieàn nam seơ thuoäc veà caùc ngöôi, töø ñoàng vaéng Xin chaïy daøi theo EÂ-ñoâm. Aáy vaäy, giôùi haïn cuûa caùc ngöôi veà phía nam seơ chaïy töø ñaàu Bieån-maën veà beân höôùng ñoâng. 34:4 Giôùi haïn naày chaïy voøng phía nam cuûa nuùi Aïc-raùp-bim, ñi ngang veà höôùng Xin vaø giaùp phía nam Ca-ñe-Ba-neâ-a; ñoaïn chaïy qua Haùt-sa-Aùt-ña, vaø ñi ngang höôùng Aùt-moân. 34:5 Töø Aùt-moân giôùi haïn chaïy voøng veà loái suoái EÂ-díp-toâ vaø giaùp bieån. 34:6 Coøn veà giôùi haïn phía taây th́ caùc ngöôi seơ coù bieån lôùn duøng laøm haïn, aáy seơ laø giôùi haïn veà phía Taây. 34:7 Naày laø giôùi haïn cuûa caùc ngöôi veà phía Baéc: Töø bieån lôùn, caùc ngöôi seơ chaám nuùi Hoâ-rô laøm haïn; 34:8 töø nuùi Hoâ-rô, caùc ngöôi seơ chaám taïi ñaàu Ha-maùt laøm haïn; roài giôùi haïn seơ giaùp taïi Xeâ-ñaùt. 34:9 Giôùi haïn seơ chaïy veà höôùng Xíp-roân vaø aên cuoái Haùt-sa-EÂ-nan, ñoù laø giôùi haïn cuûa caùc ngöôi veà phía Baéc. 34:10 Phía ñoâng caùc ngöôi seơ chaám ranh ḿnh töø Haùt-sa-EÂ-nan tôùi Seâ-pham; 34:11 roài chaïy töø Seâ-pham xuoáng ñeán Ríp-la veà höôùng ñoâng cuûa A-in; ñoaïn chaïy xuoáng vaø giaùp gaønh bieån Ki-neâ-reát veà phía ñoâng. 34:12 Roát laïi, giôùi haïn seơ chaïy xuoáng veà phía soâng Gioâ-ñanh vaø giaùp Bieån-maën. Ñoù laø xöù caùc ngöôi seơ coù, cuøng caùc giôùi haïn noù xung quanh vaäy. 34:13 Moâi-se beøn truyeàn ḷnh naày cho daân Y-sô-ra-eân maø raèng: Aáy ñoù laø xöù caùc ngöôi seơ baét thaêm chia ra maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën cho chín chi phaùi vaø phaân nöûa cuûa moät chi phaùi. 34:14 V́ chi phaùi con chaùu Ru-beân, tuøy theo toâng toäc ḿnh, vaø chi phaùi con chaùu Gaùt, tuøy theo toâng toäc ḿnh, cuøng phaân nöûa chi phaùi Ma-na-se ñaơ laơnh phaàn saûn nghieäp ḿnh roài. 34:15 Hai chi phaùi vaø nöûa chi phaùi naày ñaơ nhaän laơnh saûn nghieäp ḿnh ôû phía beân kia soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ veà höôùng ñoâng, töùc veà phía maët trôøi moïc. 34:16 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng Moâi-se raèng: 34:17 Ñaây laø teân nhöơng ngöôøi seơ ñöùng chia xöù: EÂ-leâ-a-sa, thaày teá leă, vaø Gioâ-sueâ, con trai Nun. 34:18 Caùc ngöôi cuơng phaûi cöû moăi chi phaùi choïn moät quan tröôûng ñaëng chia xöù ra. 34:19 Ñaây laø teân caùc ngöôøi ñoù: Veà chi phaùi Giu-ña, Ca-leùp, con trai Gieâ-phu-neâ; 34:20 veà chi phaùi con chaùu Si-meâ-oân, Seâ-mu-eân, con trai A-mi-huùt; 34:21 veà chi phaùi Beân-gia-min, EÂ-li-ñaùt, con trai Kít-lon; 34:22 veà chi phaùi con chaùu Ñan, moät quan tröôûng teân laø Bu-ki, con trai Gioác-li; 34:23 veà con chaùu Gioâ-seùp; veà chi phaùi con chaùu Ma-na-se, moät quan tröôûng teân laø Ha-ni-eân, con trai EÂ-phaùt; 34:24 vaø veà chi phaùi con chaùu Eùp-ra-im, moät quan tröôûng teân laø Keâ-mu-eân, con trai Síp-tan; 34:25 veà chi phaùi con chaùu Sa-bu-loân, moät quan tröôûng teân laø EÂ-lít-sa-phan, con trai Phaùc-naùt; 34:26 veà chi phaùi con chaùu Y-sa-ca, moät quan tröôûng teân laø Pha-ti-eân, con trai A-xan; 34:27 veà chi phaùi con chaùu A-se, moät quan tröôûng teân laø A-hi-huùt, con trai Se-lu-mi; 34:28 vaø veà chi phaùi con chaùu Neùp-ta-li, moät quan tröôûng teân laø Pheâ-ña-eân, con trai A-mi-huùt. 34:29 Ñoù laø nhöơng ngöôøi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn bieåu ñöùng chia saûn nghieäp cho daân Y-sô-ra-eân trong xöù Ca-na-an.

Dân-số Ký 35

1:1 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se trong ñoàng Moâ-aùp, gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ, maø raèng: 35:2 Haơy bieåu daân Y-sô-ra-eân do trong phaàn saûn nghieäp ḿnh ñaơ coù, nhöôøng nhöơng thaønh cho ngöôøi Leâ-vi ñaëng ôû; cho luoân moät mieáng ñaát ôû chung quanh caùc thaønh ñoù. 35:3 Ngöôøi Leâ-vi seơ coù nhöơng thaønh ñaëng ôû; coøn ñaát chung quanh caùc thaønh naày seơ duøng cho suùc vaät, cho saûn vaät, vaø cho heát thaûy thuù vaät cuûa hoï. 35:4 Ñaát chung quanh thaønh maø caùc ngöôi nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi seơ laø moät ngaøn thöôùc chu vi, keå töø vaùch thaønh vaø ôû ngoaøi. 35:5 Vaäy caùc ngöôi phaûi ño, phía ngoaøi thaønh veà höôùng ñoâng hai ngaøn thöôùc, veà höôùng nam hai ngaøn thöôùc, veà höôùng taây hai ngaøn thöôùc, vaø veà höôùng baéc hai ngaøn thöôùc; caùi thaønh seơ ôû chính giöơa. Ñoù seơ laø ñaát cuûa nhöơng thaønh ngöôøi Leâ-vi. 35:6 Trong soá thaønh caùc ngöôi seơ nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi, seơ coù saùu caùi thaønh aån naùu maø caùc ngöôi phaûi chæ cho, ñeå keû saùt nhôn troán traùnh taïi ñoù; ngoaøi saùu thaønh ñoù, caùc ngöôi phaûi nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi boán möôi hai caùi thaønh. 35:7 Heát thaûy thaønh caùc ngöôi seơ nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi luoân vôùi ñaát, soá laø boán möôi taùm caùi. 35:8 Veà nhöơng thaønh do trong saûn nghieäp cuûa daân Y-sô-ra-eân maø caùc ngöôi seơ nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi phaûi laáy bôùt nhieàu hôn cuûa chi phaùi coù nhieàu, vaø laáy bôùt ít hôn cuûa chi phaùi coù ít; moăi chi phaùi nhöôøng cho ngöôøi Leâ-vi nhöơng thaønh caân phaân theo saûn nghieäp cuûa ḿnh seơ ñöôïc. 35:9 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng Moâi-se raèng: 35:10 Haơy noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân raèng: Khi naøo caùc ngöôi ñaơ ñi qua soâng Gioâ-ñanh ñaëng vaøo xöù Ca-na-an, 35:11 th́ phaûi löïa nhöơng thaønh duøng laøm thaønh aån naùu cho ḿnh, laø nôi keû saùt nhôn, v́ voâ yù ñaùnh cheát ai, chaïy aån naùu ḿnh ñöôïc. 35:12 Nhöơng thaønh ñoù seơ duøng laøm thaønh aån naùu ñeå troán khoûi keû baùo thuø huyeát, haàu cho keû saùt nhôn khoâng cheát cho ñeán chöøng naøo öùng haàu tröôùc maët hoäi chuùng ñaëng cḥu xeùt ñoaùn. 35:13 Vaäy, trong nhöơng thaønh caùc ngöôi nhöôøng cho, seơ coù saùu thaønh aån naùu cho caùc ngöôi. 35:14 Caùc ngöôi phaûi chæ ba thaønh phía beân kia soâng Gioâ-ñanh, vaø laäp ba thaønh khaùc trong xöù Ca-na-an; aáy seơ laø nhöơng thaønh aån naùu. 35:15 Saùu thaønh naày seơ duøng laøm choă aån naùu cho daân Y-sô-ra-eân, luoân cho khaùch ngoaïi bang vaø keû naøo kieàu nguï ôû trong daân ñoù, ñeå ai v́ voâ yù ñaùnh cheát moät ngöôøi coù theá chaïy aån ḿnh taïi ñoù. 35:16 Nhöng neáu ngöôøi aáy ñaùnh baèng ñoà saét, vaø ngöôøi ḅ ñaùnh cheát ñi, aáy laø moät keû saùt nhôn; keû saùt nhôn haún phaûi ḅ xöû töû. 35:17 Neáu ngöôøi ñaùnh baèng moät cuïc ñaù caàm nôi tay coù theá laøm cheát, vaø ngöôøi ḅ ñaùnh cheát ñi, aáy laø moät keû saùt nhôn; keû saùt nhaân haún phaûi ḅ xöû töû. 35:18 Cuơng vaäy, neáu ngöôøi ñaùnh baèng ñoà caây caàm nôi tay coù theá laøm cheát, vaø ngöôøi ḅ ñaùnh cheát ñi, aáy laø moät keû saùt nhôn; keû saùt nhôn haún phaûi ḅ xöû töû. 35:19 Aáy laø keû baùo thuø huyeát seơ laøm cho keû saùt nhôn phaûi cheát; khi naøo keû baùo thuø huyeát gaëp keû saùt nhôn th́ phaûi laøm cho noù cheát ñi. 35:20 Neáu moät ngöôøi naøo v́ loøng ganh gheùt xoâ laán moät ngöôøi khaùc, hay laø coá yù lieäng vaät chi treân ḿnh noù, vaø v́ côù ñoù noù ḅ cheát; 35:21 hoaëc v́ söï thuø ñaùnh baèng baøn tay, vaø v́ côù ñoù noù ḅ cheát, th́ ngöôøi naøo ñaùnh ñoù haún phaûi ḅ xöû töû. Aáy laø moät keû saùt nhôn; ngöôøi baùo thuø huyeát khi naøo gaëp keû saùt nhôn phaûi laøm cho noù cheát ñi. 35:22 Neáu v́ t́nh côø, vaăn hoøa thuaän nhau, maø ngöôøi coù laán xoâ, hoaëc lieäng vaät chi treân ḿnh ngöôøi kia, 35:23 hoaëc neáu khoâng phaûi thuø ngḥch chaúng coù yù laøm haïi, laïi khoâng thaáy maø laøm rôùt moät cuïc ñaù treân ḿnh ngöôøi kia, coù theá laøm cheát ñöôïc, vaø neáu ngöôøi cheát ñi, 35:24 th́ cöù theo luaät leä naày, hoäi chuùng phaûi xöû ñoaùn cho keû ñaơ ñaùnh vaø keû baùo thuø huyeát: 35:25 hoäi chuùng seơ giaûi cöùu keû saùt nhôn khoûi tay ngöôøi baùo thuø huyeát, vaø bieåu ngöôøi trôû veà thaønh aån naùu, laø nôi ngöôøi ñaơ chaïy aån ḿnh; vaø ngöôøi phaûi ôû ñoù cho ñeán chöøng naøo thaày teá leă thöôïng phaåm ñaơ ñöôïc xöùc daàu thaùnh qua ñôøi. 35:26 Nhöng neáu keû saùt nhôn ñi ra ngoaøi giôùi haïn cuûa thaønh aån naùu, laø nôi ngöôøi ñaơ chaïy aån ḿnh, 35:27 vaø neáu keû baùo thuø huyeát gaëp, gieát ngöôøi ôû ngoaøi giôùi haïn thaønh aån naùu, th́ keû baùo thuø huyeát seơ khoâng maéc toäi saùt nhôn. 35:28 V́ keû saùt nhôn phaûi ôû trong thaønh aån naùu cho ñeán chöøng naøo thaày teá leă thöôïng phaåm qua ñôøi, keû saùt nhôn seơ ñöôïc trôû veà trong saûn nghieäp ḿnh. 35:29 Baát luaän caùc ngöôi ôû nôi naøo, ñieàu naày phaûi duøng laøm moät luaät leä xeùt ñoaùn cho caùc ngöôi traûi qua caùc ñôøi. 35:30 Neáu ai gieát moät ngöôøi naøo, ngöôøi ta seơ cöù theo lôøi khai cuûa nhöơng ngöôøi chöùng maø gieát keû saùt nhôn; nhöng moät ngöôøi chöùng khoâng ñuû côù ñaëng gieát ai. 35:31 Caùc ngöôi chôù laơnh tieàn chuoäc maïng cuûa moät ngöôøi saùt nhôn ñaơ coù toäi vaø ñaùng cheát, v́ noù haún phaûi ḅ xöû töû. 35:32 Caùc ngöôi ñöøng laơnh tieàn chuoäc keû ñaơ chaïy aån ḿnh trong thaønh aån naùu, haàu cho noù trôû veà ôû trong xöù sau khi thaày teá leă qua ñôøi. 35:33 Caùc ngöôi chôù laøm oâ ueá xöù maø caùc ngöôi seơ ôû; v́ huyeát laøm oâ ueá xöù. Nhöôïc baèng coù keû laøm ñoå huyeát ra trong xöù, neáu khoâng laøm ñoå huyeát noù laïi, th́ khoâng theá chuoäc toäi cho xöù ñöôïc. 35:34 Vaäy, caùc ngöôi chôù laøm oâ ueá xöù, laø nôi caùc ngöôi seơ ôû, vaø chaùnh giöơa ñoù laø nôi ta seơ ngöï; v́ ta laø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ngöï giöơa daân Y-sô-ra-eân.

Dân-số Ký 36

1:1 Vaû, nhöơng tröôûng toäc Ga-la-aùt, laø con trai Ma-ki, chaùu Ma-na-se, trong doøng con chaùu Gioâ-seùp, ñeán gaàn vaø noùi tröôùc maët Moâi-se cuøng tröôùc maët caùc toång tröôûng cuûa nhöơng chi phaùi Y-sô-ra-eân, 36:2 maø raèng: Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng chuùa toâi baét thaêm chia xöù cho daân Y-sô-ra-eân laøm saûn nghieäp, vaø chuùa toâi coù laơnh maïng Ñöùc Gieâ-hoâ-va giao saûn nghieäp cuûa Xeâ-loâ-phaùt, anh chuùng toâi, cho caùc con gaùi ngöôøi. 36:3 Neáu caùc con gaùi keát hoân vôùi moät trong nhöơng con trai veà caùc chi phaùi khaùc cuûa daân Y-sô-ra-eân, saûn nghieäp chuùng noù seơ truaát khoûi saûn nghieäp cuûa toå phuï chuùng toâi maø theâm vaøo saûn nghieäp cuûa chi phaùi naøo chuùng noù seơ thuoäc veà; nhö vaäy phaàn ñoù phaûi truaát khoûi saûn nghieäp ñaơ baét thaêm veà chuùng toâi. 36:4 Khi ñeán naêm haân hæ cho daân Y-sô-ra-eân, saûn nghieäp chuùng noù seơ theâm vaøo saûn nghieäp cuûa chi phaùi naøo chuùng noù seơ thuoäc veà; nhö vaäy, saûn nghieäp chuùng noù seơ truaát khoûi saûn nghieäp cuûa chi phaùi toå phuï chuùng toâi. 36:5 Moâi-se beøn truyeàn caùc ḷnh naày cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho daân Y-sô-ra-eân maø raèng: Chi phaùi con chaùu Gioâ-seùp noùi coù lyù. 36:6 Naày laø ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn veà phaàn caùc con gaùi Xeâ-loâ-phaùt: Chuùng noù muoán keát thaân vôùi ai th́ muoán, nhöơng chæ haơy keát thaân vôùi moät trong nhöơng nhaø cuûa chi phaùi toå phuï ḿnh. 36:7 Nhö vaäy, trong daân Y-sô-ra-eân, moät saûn nghieäp naøo chaúng ñöôïc töø chi phaùi naày ñem qua chi phaùi khaùc, v́ moăi ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân seơ ôû ñeo theo saûn nghieäp veà chi phaùi toå phuï ḿnh. 36:8 Phaøm ngöôøi con gaùi naøo ñöôïc moät phaàn saûn nghieäp trong moät cuûa caùc chi phaùi Y-sô-ra-eân, th́ phaûi keát thaân cuøng moät ngöôøi cuûa moät nhaø naøo veà chi phaùi toå phuï ḿnh, haàu cho moăi ngöôøi trong daân Y-sô-ra-eân höôûng phaàn saûn nghieäp cuûa toå phuï ḿnh. 36:9 Vaäy, moät phaàn saûn nghieäp naøo chaúng ñöôïc töø chi phaùi naày ñem qua chi phaùi kia; nhöng moăi chi phaùi Y-sô-ra-eân seơ giöơ saûn nghieäp ḿnh vaäy. 36:10 Caùc con gaùi Xeâ-loâ-phaùt laøm nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën Moâi-se. 36:11 Maùch-la, Thieät-sa, Hoát-la, Minh-ca, vaø Noâ-a, caùc con gaùi cuûa Xeâ-loâ-phaùt, ñeàu keát thaân cuøng caùc con trai cuûa caäu ḿnh. 36:12 Chuùng noù keát thaân trong nhöơng nhaø cuûa con chaùu Ma-na-se, laø con trai Gioâ-seùp, vaø phaàn saûn nghieäp hoï coøn laïi trong chi phaùi toå phuï ḿnh. 36:13 Ñoù laø caùc maïng ḷnh vaø luaät leä maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ caäy Moâi-se truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân, taïi trong ñoàng baèng Moâ-aùp, gaàn soâng Gioâ-ñanh, ñoái ngang Gieâ-ri-coâ.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 1

1:1 Naày laø lôøi Moâi-se noùi cho caû Y-sô-ra-eân, beân kia soâng Gioâ-ñanh, taïi ñoàng vaéng, trong ñoàng baèng, ñoái ngang Su-phô, giöơa khoaûng Pha-ran vaø Toâ-pheân, La-ban, Haùt-seâ-roát, vaø Ñi-xa-haùp. 1:2 Töø Hoâ-reáp tôùi Ca-ñe-Ba-neâ-a, bôûi ñöôøng nuùi Seâ-i-rô, ñi möôøi moät ngaøy ñöôøng. 1:3 Nhaèm naêm boán möôi, ngaøy moàng moät thaùng möôøi moät. Moâi-se noùi cuøng daân Y-sô-ra-eân moïi ñieàu maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ bieåu ngöôøi phaûi noùi cuøng hoï. 1:4 Aáy laø sau khi ngöôøi ñaơ ñaùnh gieát Si-hoân, vua daân A-moâ-rít ôû taïi Heát-boân, vaø Oùc, vua Ba-san, ôû taïi Aùch-ta-roát vaø Eát-reâ-i. 1:5 Taïi beân kia soâng Gioâ-ñanh, trong xöù Moâ-aùp, Moâi-se khôûi giaûng giaûi luaät phaùp naày maø raèng: 1:6 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta coù phaùn cuøng chuùng ta taïi Hoâ-reáp maø raèng: Caùc ngöôi kieàu nguï trong nuùi naày ñaơ laâu quaù; 1:7 haơy voøng laïi vaø ñi ñeán nuùi daân A-moâ-rít, cuøng ñeán caùc mieàn ôû gaàn beân, töùc laø ñeán nôi ñoàng baèng, leân nuùi, vaøo xöù thaáp, ñeán mieàn nam, leân meù bieån, vaøo xöù daân Ca-na-an vaø Li-ban, cho ñeán soâng lôùn, laø soâng Ô-phô-raùt. 1:8 Ḱa, ta phoù xöù naày cho caùc ngöôi! Haơy vaøo vaø chieám laáy xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà ban cho toå phuï caùc ngöôi, laø Aùp-ra-ham, Y-saùc, Gia-coáp, cuøng cho con chaùu cuûa hoï. 1:9 Trong luùc ñoù ta coù noùi cuøng caùc ngöôi raèng: Moät ḿnh ta khoâng ñuû söùc cai tṛ caùc ngöôi. 1:10 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ gia theâm caùc ngöôi, ḱa ngaøy nay, caùc ngöôi ñoâng nhö sao treân trôøi. 1:11 Nguyeän Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï caùc ngöôi khieán caùc ngöôi theâm leân gaáp ngaøn laàn vaø ban phöôùc cho, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn cuøng caùc ngöôi. 1:12 Moät ḿnh ta laøm theá naøo mang laáy traùch nhieäm vaø gaùnh naëng veà ñieàu tranh tuïng cuûa caùc ngöôi? 1:13 Haơy choïn trong moăi chi phaùi caùc ngöôi nhöơng ngöôøi khoân ngoan, thoâng saùng, coù tieáng, vaø ta seơ laäp hoï leân laøm quan tröôûng caùc ngöôi. 1:14 Caùc ngöôi coù ñaùp raèng: Vieäc ngöôøi toan laøm thaät toát thay. 1:15 Baáy giôø, ta choïn laáy nhöơng ngöôøi quan tröôûng cuûa caùc chi phaùi, laø nhöơng ngöôøi khoân ngoan, coù tieáng, laäp leân laøm quan töôùng caùc ngöôi, hoaëc cai ngaøn ngöôøi, hoaëc cai traêm ngöôøi, hoaëc cai naêm möôi ngöôøi, hoaëc cai möôøi ngöôøi, vaø laøm quaûn lyù trong nhöơng chi phaùi cuûa caùc ngöôi. 1:16 Trong luùc ñoù, ta ra ḷnh cho nhöơng quan xeùt caùc ngöôi raèng: Haơy nghe anh em caùc ngöôi, vaø laáy coâng b́nh maø xeùt ñoaùn söï tranh tuïng cuûa moăi ngöôøi vôùi anh em ḿnh, hay laø vôùi khaùch ngoaïi bang ôû cuøng ngöôøi. 1:17 Trong vieäc xeùt ñoaùn, caùc ngöôi chôù tö ṿ ai; haơy nghe ngöôøi heøn nhö nghe ngöôøi sang, ñöøng coù sôï ai, v́ söï xeùt ñoaùn thuoäc veà Ñöùc Chuùa Trôøi. Phaøm vieäc naøo laáy laøm raát khoù cho caùc ngöôi, haơy ñem ñeán tröôùc maët ta th́ ta seơ nghe cho. 1:18 Vaäy, trong luùc ñoù, ta coù truyeàn cho caùc ngöôi moïi ñieàu ḿnh phaûi laøm. 1:19 Ñoaïn, boû Hoâ-reáp, chuùng ta traûi ngang qua ñoàng vaéng minh-moâng vaø gôùm gheâ maø chuùng ta thaáy kia, höôùng veà nuùi daân A-moâ-rít, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñaơ phaùn daën; roài chuùng ta ñeán Ca-ñe-Ba-neâ-a. 1:20 Baáy giôø, ta noùi cuøng caùc ngöôi raèng: Caùc ngöôi ñaơ ñeán nuùi cuûa daân A-moâ-rít maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ban cho chuùng ta. 1:21 Ḱa, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi phoù xöù naày cho ngöôi; haơy ñi leân, chieám laøm saûn nghieäp, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ngöôi ñaơ phaùn cuøng ngöôi; chôù aùi ngaïi, chôù kinh khuûng. 1:22 Caùc ngöôi heát thaûy beøn laïi gaàn ta vaø noùi raèng: Haơy sai nhöơng ngöôøi ñi tröôùc chuùng toâi, ñaëng do thaùm xöù vaø chæ baûo veà ñöôøng saù naøo chuùng toâi phaûi leân, vaø caùc thaønh chuùng toâi phaûi vaøo. 1:23 Lôøi naày ñeïp loøng ta; ta choïn möôøi hai ngöôøi trong caùc ngöôi, töùc moăi chi phaùi moät ngöôøi. 1:24 Möôøi hai ngöôøi ñoù ra ñi. leân nuùi, ñi ñeán khe Eách-coân vaø do thaùm xöù. 1:25 Hoï haùi caàm trong tay ḿnh nhöơng traùi caây xöù ñoù, ñem veà cho chuùng ta; thuaät laïi cuøng chuùng ta raèng: Xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ban cho thaät laø toát. 1:26 Nhöng caùc ngöôi khoâng muoán leân ñoù, vaø ñaơ boäi ngḥch maïng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, 1:27 laèm baèm trong traïi ḿnh maø raèng: Aáy bôûi Ñöùc Gieâ-hoâ-va gheùt chuùng ta, neân khieán chuùng ta ra xöù EÂ-díp-toâ, ñaëng phoù chuùng ta vaøo tay daân A-moâ-rít, ñeå tieâu dieät ñi. 1:28 Chuùng ta seơ ñi leân ñaâu? Anh em chuùng ta laøm cho chuùng ta tieâu gan v́ noùi raèng: Aáy laø moät daân ñoâng hôn vaø cao lôùn hôn chuùng ta; aáy laø nhöơng thaønh lôùn vaø kieân coá ñeán taän trôøi; vaû laïi, taïi ñoù, chuùng toâi coù thaáy nhöơng con chaùu cuûa daân A-na-kim. 1:29 Nhöng ta noùi cuøng caùc ngöôi raèng: Chôù aùi ngaïi vaø chôù sôï seät ǵ. 1:30 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñi tröôùc, chính Ngaøi seơ chieán-cöï cho caùc ngöôi, nhö Ngaøi ñaơ thöôøng laøm tröôùc maét caùc ngöôi taïi xöù EÂ-díp-toâ, 1:31 vaø trong ñoàng vaéng-laø nôi ngöôi thaáy raèng troïn doïc ñöôøng ngöôi ñi, cho ñeán khi tôùi choán naày, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ boàng ngöôi nhö moät ngöôøi boàng con trai ḿnh. 1:32 Daàu vaäy, caùc ngöôi vaăn khoâng tin Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, 1:33 laø Ñaáng ñi tröôùc daăn caùc ngöôi treân ñöôøng, ñeå t́m cho caùc ngöôi moät nôi ñoùng traïi; ban ñeâm trong ñaùm löûa, ban ngaøy trong ñaùm maây, ñaëng chæ con ñöôøng caùc ngöôi phaûi ñi. 1:34 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-hoâ-va nghe tieáng cuûa lôøi noùi caùc ngöôi, beøn noåi giaän vaø theà raèng: 1:35 Chaúng moät ai cuûa doøng doơi gian aùc naày seơ thaáy xöù toát ñeïp maø ta ñaơ theà ban cho toå phuï caùc ngöôi, 1:36 ngoaïi tröø Ca-leùp, con trai cuûa Gieâ-phu-neâ. Ngöôøi seơ thaáy xöù ñoù; vaø ta seơ ban cho ngöôøi cuøng con chaùu ngöôøi xöù maø ngöôøi ñaơ traûi qua, bôûi v́ ngöôøi coù theo Ñöùc Gieâ-hoâ-va caùch trung tín troïn veïn. 1:37 Laïi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va v́ côù caùc ngöôi cuơng noåi giaän cuøng ta, maø raèng: Ngöôi cuơng vaäy, seơ khoâng vaøo ñoù ñaâu. 1:38 Gioâ-sueâ, con trai Nun, laø ñaày tôù ngöôi, seơ ñöôïc vaøo ñoù. Haơy laøm cho ngöôøi vöơng loøng, v́ aáy laø ngöôøi seơ khieán daân Y-sô-ra-eân nhaän laáy xöù naày laûm saûn nghieäp. 1:39 Nhöơng con treû cuûa caùc ngöôi vaø caùc ngöôi ñaơ noùi raèng seơ thaønh moät mieáng moài, vaø nhöơng con trai caùc ngöôi hieän baây giôø chöa bieát ñieàu thieän hay laø ñieàu aùc, seơ vaøo xöù ñoù. Ta seơ ban cho chuùng noù xöù naày laøm saûn nghieäp; 1:40 nhöng caùc ngöôi haơy trôû veà, ñi ñeán ñoàng vaéng veà höôùng Bieån ñoû. 1:41 Luùc ñoù, caùc ngöôi beøn ñaùp cuøng ta maø raèng: Chuùng toâi ñaơ phaïm toäi cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va; chuùng toâi seơ ñi leân chieán traän vaø laøm moïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi ñaơ phaùn daën. Moăi ngöôøi trong caùc ngöôi ṇt binh khí vaø toan daïi doät ñi leân nuùi. 1:42 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng ta raèng: Haơy noùi cuøng daân söï: Chôù ñi leân vaø chôù chieán traän, v́ ta khoâng ngöï giöơa caùc ngöôi; e caùc ngöôi ḅ quaân thuø ngḥch ñaùnh baïi. 1:43 Ta coù thuaät laïi nhöơng lôøi naày, nhöng caùc ngöôi khoâng nghe ta, ngḥch maïng cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñaày söï kieâu ngaïo, keùo ñi leân nuùi. 1:44 Baáy giôø, ngöôøi A-moâ-rít ôû trong nuùi naày, ñi ra ñoùn vaø ñuoåi caùc ngöôi nhö theå ñoaøn ong, ñaùnh baïi caùc ngöôi taïi Seâ-i-rô cho ñeán Hoït-ma. 1:45 Khi trôû veà, caùc ngöôi coù khoùc loùc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng laéng tai vaø chaúng khöùng nghe tieáng cuûa caùc ngöôi. 1:46 Aáy v́ theá neân caùc ngöôi ôû taïi Ca-ñe laâu ngaøy, nhieàu ngaøy bieát döôøng bao!

Phục-truyền Luật-lệ Ký 2

1:1 Ñoaïn, chuùng ta trôû laïi ñi vaøo ñoàng vaéng veà höôùng Bieån ñoû, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ta, vaø chuùng ta ñi voøng laâu ngaøy quanh nuùi Seâ-i-rô. 2:2 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng ta maø raèng: 2:3 Caùc ngöôi ñi voøng nuùi naày cuơng ñaơ laâu roài, haơy trôû leân höôùng baéc. 2:4 Haơy truyeàn ḷnh naày cho daân söï: Caùc ngöôi seơ traûi qua ṇ̃a phaän cuûa anh em ḿnh, töùc laø con chaùu EÂ-sau, ôû taïi Seâ-i-rô, vaø chuùng noù seơ sôï caùc ngöôi. Nhöng haơy giöơ laáy ḿnh, 2:5 chôù coù tranh cuøng chuùng noù, v́ ta seơ khoâng cho caùc ngöôi xöù cuûa chuùng noù ñaâu, daàu ñeán noăi moät theûo ñaát baèng baøn chaân cuơng khoâng cho. Ta ñaơ ban cho EÂ-sau nuùi Seâ-i-rô laøm saûn nghieäp. 2:6 Caùc ngöôi seơ duøng tieàn baïc maø mua löông thöùc cuûa chuùng noù maø aên, nöôùc maø uoáng. 2:7 V́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ban phöôùc cho moïi coâng vieäc laøm cuûa tay ngöôi; Ngaøi ñaơ bieát cuoäc ñi ñöôøng ngöôi ngang qua ñoàng vaéng lôùn lao naày. Trong boán möôøi naêm naày, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi vaăn ôû cuøng ngöôi; ngöôi khoâng thieáu chi heát. 2:8 Vaäy, chuùng ta coù ñi ngang qua caùch xa anh em ta, laø con chaùu EÂ-sau, ôû taïi Seâ-i-rô, vaø baét ñi veà höôùng ñoàng vaéng Moâ-aùp, ñaëng traùnh con ñöôøng ñoàng baèng, cuøng EÂ-laùt vaø EÂ-xi-oân-Gheâ-be. 2:9 Ñöùc Gieâ-hoâ-va beøn phaùn cuøng ta raèng: Chôù ñöông ṇ̃ch vaø chôù chieán traän vôùi daân Moâ-aùp; v́ ta khoâng cho ngöôi chi trong xöù daân aáy laøm saûn nghieäp ñaâu, bôûi ta ñaơ ban A-rô cho con chaùu Loùt laøm saûn nghieäp. 2:10 (Luùc tröôùc, daân EÂ-mim ôû taïi ñoù. Aáy laø moät daân lôùn, ñoâng, h́nh gieàng giaøng nhö daân A-na-kim vaäy. 2:11 Ngöôøi ta cuơng cho daân naày laø daân gieàng giaøng nhö daân A-na-kim; nhöng daân Moâ-aùp goïi hoï laø EÂ-mim. 2:12 Daân Hoâ-rít luùc tröôùc cuơng ôû taïi Seâ-i-rô; song con chaùu EÂ-sau dieät daân aáy, ñoaït laáy xöù hoï vaø ôû theá cho, y nhö Y-sô-ra-eân laøm trong xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ban cho ngöôøi laøm saûn nghieäp). 2:13 Baây giôø, haơy ñöùng daäy, ñi ngang qua khe Xeâ-reát. Vaäy, chuùng ta coù ñi ngang khe Xeâ-reát. 2:14 Vaû, th́ giôø veà caùc cuoäc ñi ñöôøng cuûa chuùng ta, töø khi ĺa khoûi Ca-ñe-Ba-neâ-a, tôùi luùc ñi ngang qua khe Xeâ-reát, coäng laø ba möôi taùm naêm, cho ñeán chöøng caùc ngöôøi chieán só veà ñôøi aáy ñaơ dieät maát khoûi traïi quaân, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà cuøng caùc ngöôøi ñoù. 2:15 Vaû laïi, tay Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng tra vaøo hoï ñaëng dieät hoï khoûi traïi quaân, cho ñeán chöøng naøo hoï ñeàu tieâu dieät heát. 2:16 Xaûy khi caùc ngöôøi chieán só ñaơ ḅ tieâu dieät vaø cheát maát khoûi daân söï, 2:17 th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta maø raèng: 2:18 Ngaøy nay ngöôi seơ ñi ngang qua A-rô, bôø coơi cuûa daân Moâ-aùp, 2:19 vaø ñeán gaàn con chaùu Am-moân. Chôù ñöông ṇ̃ch vaø chôù chieán traän cuøng chuùng noù; v́ ta khoâng cho ngöôi chi heát cuûa xöù con chaùu Am-moân laøm saûn nghieäp, bôûi ta ñaơ ban xöù ñoù cho con chaùu cuûa Loùt laøm saûn nghieäp. 2:20 (Nguyeân xöù naày goïi laø xöù Reâ-pha-im. Xöa kia daân Reâ-pha-im ôû ñoù, daân Am-moân goïi laø Xam-xu-mim; 2:21 aáy laø moät daân lôùn, ñoâng, h́nh gieàng giaøng nhö daân A-na-kim. Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va dieät daân Reâ-pha-im tröôùc maët daân Am-moân; daân Am-moân ñoaït laáy xöù cuûa hoï vaø ôû theá cho. 2:22 Aáy Ngaøi ñaơ laøm cho con chaùu EÂ-sau, ôû taïi Seâ-i-rô, laø nhö vaäy, khi Ngaøi huûy dieät daân Hoâ-rít tröôùc maët con chaùu EÂ-sau; hoï chieám laáy xöù daân aáy vaø ôû theá vaøo choă cho ñeán ngaøy nay. 2:23 Coøn daân A-vim, ôû trong nhöơng laøng cho ñeán Ga-xa, daân Caùp-toâ-rim ôû töø Caùp-toâ ra huûy dieät hoï, vaø ôû theá vaøo cho). 2:24 Haơy ñöùng daäy ñi ngang qua khe Aït-noân. Ḱa, ta ñaơ phoù Si-hoân, vua Heát-boân, laø ngöôøi A-moâ-rít, cuøng xöù ngöôøi vaøo tay ngöôi; haơy khôûi chieám laáy vaø giao chieán cuøng ngöôøi. 2:25 Ngaøy nay, ta khôûi raûi treân caùc daân toäc trong thieân haï söï sôï haơi vaø kinh khuûng veà danh ngöôi, ñeán noăi khi nghe noùi veà ngöôi, caùc daân toäc ñoù seơ run raåy vaø ḅ söï kinh khuûng aùp haơm tröôùc maët ngöôi. 2:26 Baáy giôø, töø ñoàng vaéng Keâ-ñeâ-moát, ta sai söù giaû ñeán Si-hoân, vua Heát-boân, laáy lôøi hoøa haûo ñaëng noùi cuøng ngöôøi raèng: 2:27 Xin cho pheùp toâi ñi ngang qua xöù vua; toâi ñi theo ñöôøng caùi luoân luoân, khoâng xaây qua beân höơu hay beân taû. 2:28 Vua seơ nhaän laáy baïc baùn löông thöïc cho, ñeå toâi coù maø aên; seơ nhaän laáy baïc baùn nöôùc, ñeå toâi coù maø uoáng. Chæ haơy ñeå cho toâi ñi ngang qua luoân, 2:29 cuơng nhö con chaùu EÂ-sau ôû taïi Seâ-i-rô, vaø daân Moâ-aùp ôû taïi A-rô ñaơ cho pheùp vaäy, cho ñeán chöøng naøo toâi ñi qua Gioâ-ñanh, ñaëng vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi toâi ban cho toâi. 2:30 Nhöng Si-hoân, vua Heát-boân, khoâng khöùng chuùng ta ñi ngang qua ṇ̃a phaän ngöôøi; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ khieán cho taùnh ngöôøi ngoan ngaïch, loøng ngöôøi cöùng coûi, ñeå phoù ngöôøi vaøo tay ngöôi, y nhö ñieàu ñaơ xaûy ñeán ngaøy nay. 2:31 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: ḱa, töø baây giôø, ta phoù Si-hoân vaø xöù ngöôøi cho ngöôi. Haơy khôûi chieám laáy xöù ngöôøi ñaëng laøm cô nghieäp. 2:32 Vaäy, Si-hoân vaø caû daân söï ngöôøi ra ñoùn chuùng ta, ñaëng giao chieán taïi Gia-haùt. 2:33 Nhöng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta phoù ngöôøi cho chuùng ta, vaø chuùng ta ñaùnh baïi ngöôøi, caùc con trai cuøng caû daân söï cuûa ngöôøi. 2:34 Trong luùc ñoù, ta chieám heát caùc thaønh ngöôøi, khaán vaùi dieät heát caùc thaønh, caû ngöôøi nam, ngöôøi nöơ, vaø caùc con treû, khoâng chöøa laïi moät ai. 2:35 Chuùng ta chæ coù cöôùp laáy cho phaàn ḿnh suùc vaät vaø hoùa taøi cuûa caùc thaønh ḿnh ñaơ thaéng ñöôïc. 2:36 Töø A-roâ-e, ôû treân meù khe Aït-noân, vaø caùi thaønh ôû trong truơng, cho ñeán Ga-la-aùt, chaúng coù moät thaønh naøo laáy laøm kieân coá quaù cho chuùng ta; Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta ñaơ phoù caùc thaønh ñoù cho chuùng ta heát. 2:37 Chæn ngöôi khoâng coù laïi gaàn xöù cuûa con chaùu Am-moân, ôû doïc khaép meù khe Gia-boác, hoaëc caùc thaønh treân nuùi hay laø choă naøo Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta caám khoâng cho chuùng ta chieám laáy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 3

1:1 Baáy giôø, chuùng ta trôû laïi baét ñöôøng Ba-san ñi leân. Oùc, vua Ba-san, vaø caû daân söï ngöôøi ra ñoùn chuùng ta, ñaëng giao chieán taïi Eách-reâ-i. 3:2 Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Ngöôi chôù sôï, v́ ta ñaơ phoù ngöôøi, caû daân söï vaø xöù ngöôøi vaøo tay ngöôi; ngöôi seơ laøm cho ngöôøi nhö ngöôi ñaơ laøm cho Si-hoân, vua A-moâ-rít, ôû taïi Heát-boân. 3:3 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta cuơng coù phoù vaøo tay chuùng ta Oùc, vua Ba-san, vaø caû daân söï ngöôøi; chuùng ta coù ñaùnh baïi ngöôøi ñeán chöøng khoâng coøn laïi moät ai. 3:4 Trong luùc ñoù chuùng ta chieám laáy caùc thaønh cuûa ngöôøi, khoâng coù thaønh naøo maø ḿnh khoâng chieám laáy; töùc laø saùu möôi caùi thaønh vaø toaøn mieàn Aït-goáp, laø nöôùc cuûa Oùc trong xöù Ba-san. 3:5 Caùc thaønh naày voán laø ñoàn luơy coù vaùch cao, cöûa vaø caây gaøi; cuơng coù laáy nhöơng thaønh khoâng coù vaùch raát nhieàu. 3:6 Chuùng ta khaán vaùi taän dieät caùc thaønh naày, nhö chuùng ta ñaơ laøm cho Si-hoân, vua Heát-boân, töùc laø khaán vaùi dieät heát caùc thaønh, caùc ngöôøi nam, ngöôøi nöơ, vaø con treû. 3:7 Nhöng chuùng ta chieám laáy veà phaàn ḿnh heát thaûy suùc vaät vaø hoùa taøi cuûa caùc thaønh aáy. 3:8 Vaäy, trong luùc ñoù, chuùng ta chieám laáy cuûa hai vua A-moâ-rít, xöù beân kia soâng Gioâ-ñanh, töø khe Aït-noân ñeán nuùi Heït-moân 3:9 (daân Si-ñoân goïi nuùi Heït-moân laø Si-ri-oân; coøn daân A-moâ-rít ñaët teân laø Seâ-ni-rô); 3:10 caùc thaønh cuûa ñoàng baèng, toaøn Ga-la-aùt vaø toaøn Ba-san. 3:11 (V́ veà daân toäc Reâ-pha-im, chæ coù moät ḿnh Oùc, vua Ba-san, coøn laïi. Naày, caùi giöôøng baèng saét cuûa ngöôøi, haù chaúng coøn taïi Raùp-ba, thaønh cuûa con chaùu Am-moân sao? Beà daøi giöôøng laø chín thöôùc, beà ngang boán thöôùc, theo thöôùc tay ngöôøi nam). 3:12 Vaäy, trong luùc ñoù, chuùng ta chieám laáy xöù naày. Ta cho ngöôøi Ru-beân vaø ngöôøi Gaùt töø xöù A-roâ-e, ôû treân khe Aït-noân vaø phaân nöûa nuùi Ga-la-aùt, cuøng caùc thaønh cuûa noù. 3:13 Ta cho phaân nöûa chi phaùi Ma-na-se phaàn coøn laïi cuûa nuùi Ga-la-aùt, vaø toaøn Ba-san, nöôùc cuûa Oùc, töùc laø caû mieàn Aït-goáp cuøng toaøn Ba-san vaäy. Mieàn aáy goïi laø xöù Reâ-pha-im. 3:14 Giai-rô, con trai Ma-na-se, chieám laáy caû mieàn Aït-goáp cho ñeán giôùi haïn daân Gheâ-su-rít vaø Ma-ca-thít, ñaët teân ḿnh cho caùc thoân xöù Ba-san, laø thoân Giai-rô, ñeán ngaøy nay haơy coøn. 3:15 Ta cuơng cho Ma-ki xöù Ga-la-aùt. 3:16 Veà ngöôøi Ru-beân vaø ngöôøi Gaùt, ta cho phaàn Ga-la-aùt coù ranh ôû giöơa khe Aït-noân cho ñeán khe Gia-boát, laø giôùi haïn cuûa con chaùu Am-moân, 3:17 luoân vôùi ñoàng baèng Gioâ-ñanh, töø Ki-neâ-reát tôùi bieån cuûa ñoàng baèng, töùc laø Bieån maën, döôùi trieàn nuùi Phích-ga, veà phía ñoâng. 3:18 Vaû, trong luùc ñoù, ta truyeàn ḷnh naày cho caùc ngöôi, maø raèng: Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi coù phoù xöù naày cho caùc ngöôi ñaëng nhaän laáy laøm saûn nghieäp; heát thaûy nhöơng chieán só trong caùc ngöôi phaûi caàm binh khí ñi qua tröôùc anh em ḿnh, laø daân Y-sô-ra-eân. 3:19 Chæ nhöơng vôï, con treû, vaø suùc vaät caùc ngöôi (ta bieát raèng caùc ngöôi coù nhieàu suùc vaät) seơ ôû laïi trong nhöơng thaønh maø ta ñaơ cho caùc ngöôi, 3:20 ñeán chöøng naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va cho anh em caùc ngöôi söï an nghæ nhö ḿnh, vaø anh em cuơng nhaän ñöôïc xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ban cho hoï taïi phía beân kia soâng Gioâ-ñanh; ñoaïn moïi ngöôøi trong caùc ngöôi seơ trôû veà saûn nghieäp ḿnh maø ta ñaơ ban cho caùc ngöôi. 3:21 Ñang luùc aáy, ta cuơng truyeàn ḷnh naày cho Gioâ-sueâ maø raèng: Maét ngöôi coù thaáy moïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ laøm cho hai vua naày; Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm nhö vaäy cho caùc nöôùc naøo maø ngöôi seơ ñi qua. 3:22 Ñöøng sôï caùc nöôùc ñoù, v́ chính Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi tranh chieán cho caùc ngöôi. 3:23 Trong luùc naày, ta caàu khaån cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø raèng: 3:24 Laïy Chuùa Gieâ-hoâ-va, Chuùa ñaơ khôûi toû cho keû toâi tôù Chuùa söï oai nghieâm lôùn, vaø caùnh tay quyeàn naêng cuûa Chuùa; v́ treân trôøi döôùi ñaát haù coù thaàn naøo laøm ñöôïc vieäc vaø coâng söï quyeàn naêng gioáng nhö cuûa Chuùa chaêng? 3:25 Toâi xin Chuùa cho pheùp toâi ñi qua xem xöù toát töôi, nuùi ñeïp ñeơ naày, vaø Li-ban ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh. 3:26 Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va, bôûi côù caùc ngöôi, noåi giaän cuøng ta, khoâng nhaän lôøi ta, beøn phaùn raèng: Thoâi; chôù coøn noùi veà vieäc naày cuøng ta nöơa. 3:27 Haơy ñi leân choùt Phích-ga, ngöôùc maét ngöôi leân veà höôùng taây, höôùng baéc, höôùng nam, vaø höôùng ñoâng maø nh́n xöù aáy, v́ ngöôi seơ khoâng ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh naày ñaâu. 3:28 Song haơy truyeàn maïng ḷnh cho Gioâ-sueâ, laøm cho ngöôøi vöơng loøng beàn chí; v́ aáy laø ngöôøi phaûi ñi qua tröôùc maët daân naày, khieán chuùng nhaän laáy xöù maø ngöôi seơ thaáy. 3:29 Aáy vaäy, chuùng ta coù ôû trong truơng, ñoái ngang Beát-Pheâ-o.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 4

1:1 Hôơi Y-sô-ra-eân, baây giôø haơy nghe nhöơng maïng ḷnh vaø luaät leä maø ta daïy caùc ngöôi; haơy laøm theo, ñeå caùc ngöôi ñöôïc soáng vaø vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï caùc ngöôi ban cho caùc ngöôi nhaän ñöôïc. 4:2 Caùc ngöôi chôù theâm chi vaø ñöøng bôùt chi veà ñieàu ta truyeàn cho, ñeå giöơ theo caùc ñieàu raên cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi maø ta ñaơ truyeàn. 4:3 Nhaân ḍp cuûa Ba-anh-Pheâ-o, maét caùc ngöôi ñaơ thaáy ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laøm; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi coù dieät khoûi giöơa ngöôi moïi keû tin theo Ba-anh-Pheâ-o. 4:4 Coøn caùc ngöôi, laø nhöơng keû vaăn theo Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, ngaøy nay heát thaûy coøn soáng. 4:5 Naày ñaây, ta ñaơ daïy caùc ngöôi nhöơng maïng ḷnh vaø luaät leä y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ta ñaơ phaùn daën ta, ñeå caùc ngöôi laøm theo ôû giöơa xöù ḿnh seơ vaøo ñaëng nhaän laáy. 4:6 Vaäy, caùc ngöôi phaûi giöơ laøm theo caùc maïng ḷnh vaø luaät leä naày; v́ aáy laø söï khoân ngoan vaø söï thoâng saùng cuûa caùc ngöôi tröôùc maët caùc daân toäc; hoï nghe noùi veà caùc luaät leä naày, seơ noùi raèng: Daân naày laø moät daân khoân ngoan vaø thoâng saùng khoâng hai! 4:7 Vaû chaêng, haù coù daân lôùn naøo maø coù caùc thaàn ḿnh gaàn nhö chuùng ta coù Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi gaàn chuùng ta, moïi khi chuùng ta caàu khaån Ngaøi chaêng? 4:8 Laïi, haù coù nöôùc lôùn naøo coù nhöơng maïng ḷnh vaø luaät leä coâng b́nh nhö caû luaät phaùp naày, maø ngaøy nay ta ñaët tröôùc maët caùc ngöôi chaêng? 4:9 Chæ haơy giöơ laáy ngöôi, lo canh caån thaän linh hoàn ḿnh, e ngöôi queân nhöơng ñieàu maø maét ḿnh ñaơ thaáy, haàu cho chaúng moät ngaøy naøo cuûa ñôøi ngöôi nhöơng ñieàu ñoù ĺa khoûi loøng ngöôi: phaûi daïy cho caùc con vaø chaùu ngöôi. 4:10 Haơy nhôù ngaøy ngöôi chaàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi taïi Hoâ-reáp, khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Haơy nhoùm hieäp daân söï ñeå ta khieán chuùng nghe lôøi ta, haàu cho taäp kính sôï ta ñang luùc hoï coøn soáng nôi theá thöôïng, vaø daïy lôøi ñoù cho con caùi ḿnh. 4:11 Vaäy, caùc ngöôi laïi gaàn vaø ñöùng döôùi nuùi. Vaû, nuùi caû löûa chaùy cho ñeán taän trôøi; coù söï toái taêm, maây ṃt ṃt vaø ñen ḳt. 4:12 Töø trong löûa, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng caùc ngöôi; caùc ngöôi nghe moät tieáng noùi, nhöng khoâng thaáy moät h́nh traïng naøo; chæ nghe moät tieáng maø thoâi. 4:13 Ngaøi rao truyeàn cho caùc ngöôi bieát söï giao öôùc cuûa Ngaøi, töùc laø möôøi ñieàu raên, khieán caùc ngöôi ǵn giöơ laáy, vaø Ngaøi cheùp möôøi ñieàu raên aáy treân hai baûng ñaù. 4:14 Trong luùc ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng phaùn daën ta daïy caùc ngöôi nhöơng maïng ḷnh vaø luaät leä, ñeå caùc ngöôi laøm theo taïi trong xöù maø ḿnh seơ ñi vaøo nhaän laáy. 4:15 Vaäy, caùc ngöôi haơy caån thaän giöơ laáy linh hoàn ḿnh cho laém, v́ caùc ngöôi khoâng coù thaáy moät h́nh traïng naøo trong ngaøy Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, töø nôi giöơa löûa phaùn cuøng caùc ngöôi, taïi Hoâ-reáp; 4:16 e caùc ngöôi phaûi laøm hö hoaïi cho ḿnh chaêng, vaø laøm moät töôïng chaïm naøo, taïo h́nh traïng cuûa taø thaàn naøo, hoaëc h́nh cuûa ngöôøi nam hay ngöôøi nöơ, 4:17 hoaëc h́nh cuûa con thuù naøo ñi treân ñaát, hoaëc h́nh cuûa vaät naøo coù caùnh bay treân trôøi, 4:18 hoaëc h́nh cuûa loaøi coân truøng naøo boø treân ñaát, hay laø h́nh cuûa con caù naøo ôû trong nöôùc döôùi ñaát; 4:19 laïi, e khi ngöôi ngöôùc maét leân trôøi thaáy maët trôøi, maët traêng, caùc ngoâi sao, töùc laø toaøn caû thieân binh, th́ ngöôi ḅ quyeán duï qú xuoáng tröôùc caùc v́ ñoù, vaø thôø laïy caùc tinh tuù naày maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ chia phaân cho muoân daân döôùi trôøi chaêng. 4:20 Coøn caùc ngöôi, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ choïn vaø ruùt caùc ngöôi khoûi loø löûa baèng saét kia, laø xöù EÂ-díp-toâ, ñeå caùc ngöôi thaønh moät daân rieâng cuûa Ngaøi, y nhö caùc ngöôi ñaơ laø ñieàu ñoù ngaøy nay. 4:21 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va, v́ côù caùc ngöôi, noåi giaän cuøng ta, coù theà raèng ta khoâng ñöôïc ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh, vaø chaúng ñaëng vaøo xöù toát ñeïp maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp. 4:22 V́ ta phaûi cheát trong xöù naày, khoâng ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh ñöôïc; nhöng caùc ngöôi seơ ñi qua vaø nhaän laáy xöù toát ñeïp aáy. 4:23 Khaù caån thaän giöơ laáy ḿnh, chôù queân söï giao öôùc cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ laäp cuøng caùc ngöôi, vaø chôù laøm töôïng chaïm naøo, h́nh cuûa vaät naøo maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ caám; 4:24 v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi nhö moät ñaùm löûa tieâu chaùy, vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi hay kî taø. 4:25 Khi caùc ngöôi seơ coù con cuøng chaùu, vaø khi ñaơ ôû laâu trong xöù roài, neáu caùc ngöôi laøm baïi hoaïi ḿnh, laøm töôïng chaïm naøo, h́nh cuûa vaät chi maëc daàu, maø haønh aùc tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñeå choïc Ngaøi noåi giaän, 4:26 th́ ngaøy nay ta baét trôøi vaø ñaát laøm chöùng quyeát cho caùc ngöôi raèng caùc ngöôi seơ cheát voäi, vaø khuaát maét khoûi xöù maø ḿnh seơ ñi nhaän laáy taïi beân kia soâng Gioâ-ñanh. Caùc ngöôi chaúng ôû ñoù laâu daøi ñaâu, nhöng seơ ḅ taän dieät. 4:27 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ taûn laïc caùc ngöôi trong caùc nöôùc, chæ coøn laïi soá nhoû trong caùc nöôùc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ daăn caùc ngöôi vaøo; 4:28 ôû ñoù caùc ngöôi seơ cuùng thôø nhöơng thaàn baèng caây vaø baèng ñaù, laø coâng vieäc cuûa tay loaøi ngöôøi laøm neân, chaúng thaáy, chaúng nghe, chaúng aên, cuơng chaúng ngöûi. 4:29 ÔÛ ñoù ngöôi seơ t́m caàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø khi naøo heát loøng heát yù t́m caàu Ngaøi th́ môùi gaëp. 4:30 Khi ngöôi ḅ gian nan, vaø caùc vieäc naày xaûy ñeán cho ngöôi, baáy giôø trong ngaøy cuoái cuøng, ngöôi seơ trôû veà cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø vaâng theo tieáng Ngaøi. 4:31 V́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi laø Ñöùc Chuùa Trôøi hay thöông xoùt seơ khoâng boû ngöôi vaø khoâng huûy dieät ngöôi ñaâu; cuơng chaúng queân söï giao öôùc maø Ngaøi ñaơ theà cuøng caùc toå phuï ngöôi. 4:32 Vaäy, ngöôi haơy hoûi hoïc veà thôøi kyø coù tröôùc ngöôi, töø ngaøy Ñöùc Chuùa Trôøi döïng neân loaøi ngöôøi treân ñaát, töï goùc trôøi naày ñeán goùc trôøi kia, neáu bao giôø coù xaûy ra vieäc naøo lôùn döôøng aáy, hay laø ngöôøi ta coù nghe söï chi gioáng nhö vaäy chaêng? 4:33 töùc laø: haù coù moät daân toäc naøo nghe tieáng Ñöùc Chuùa Trôøi töø trong löûa phaùn ra nhö ngöôi ñaơ nghe, maø vaăn coøn soáng chaêng? 4:34 hay laø Ñöùc Chuùa Trôøi haù coù caäy laáy söï thöû thaùch daáu kyø, ñieàm laï, chieán tranh, caùnh tay quyeàn naêng giô thaúng ra, cuøng caäy coâng söï to taùt vaø gôùm gheâ, ñaëng thöû ñi chieám moät daân toäc cho ḿnh ôû giöơa moät daân toäc khaùc, nhö moïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ laøm cho caùc ngöôi taïi xöù EÂ-díp-toâ, döôùi maét ḿnh chaêng? 4:35 Ngöôi ñaơ chöùng kieán moïi ñieàu ñoù, ñeå nh́n bieát raèng Gieâ-hoâ-va, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi, chôù khoâng ai khaùc hôn Ngaøi. 4:36 Ngaøi töø treân trôøi khieán cho ngöôi nghe tieáng Ngaøi ñeå daïy ngöôi; treân ñaát Ngaøi khieán cho ngöôi thaáy ñaùm löûa lôùn Ngaøi, vaø töø trong löûa ngöôi coù nghe lôøi Ngaøi phaùn ra. 4:37 Bôûi v́ Ngaøi yeâu meán caùc toå phuï ngöôi, neân choïn laáy doøng doơi caùc ngöôøi aáy, vaø chaùnh Ngaøi nhôø quyeàn naêng lôùn ḿnh ruùt ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, 4:38 ñaëng ñuoåi khoûi tröôùc maët ngöôøi nhöơng daân toäc lôùn hôn vaø maïnh hôn ngöôi, ñaëng ñöa ngöôi vaøo xöù cuûa daân ñoù, vaø ban cho laøm saûn nghieäp, y nhö ñieàu aáy xaûy ñeán ngaøy nay. 4:39 Vaäy, ngaøy nay haơy bieát vaø ghi taïc trong loøng ngöôi raèng Gieâ-hoâ-va, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi treân trôøi cao kia vaø döôùi ñaát thaáp naày: chaúng coù ai khaùc. 4:40 Haơy giöơ nhöơng luaät leä vaø ñieàu raên cuûa Ngaøi, maø ngaøy nay ta truyeàn cho ngöôi, haàu cho ngöôi vaø con chaùu ngöôi ñeàu coù phöôùc, ôû laâu daøi trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi maơi maơi. 4:41 Moâi-se beøn bieät ra ba caùi thaønh ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh, veà höôùng maët trôøi moïc, 4:42 ñeå keû saùt nhaân voâ yù gieát ngöôøi laân caän ḿnh, maø khoâng coù gheùt tröôùc, ñöôïc theá troán traùnh vaø aån nuùp trong moät cuûa caùc thaønh naày, vaø ñöôïc soáng. 4:43 Aáy laø Beát-se nôi röøng vaéng, trong xöù ñoàng baèng, ñeå cho ngöôøi Ru-beân; Ra-moát nôi Ga-la-aùt, ñeå cho ngöôøi Gaùt, vaø Goâ-lan nôi Ba-san, ñeå cho ngöôøi Ma-na-se. 4:44 Naày laø luaät phaùp maø Moâi-se ñaët tröôùc maët daân Y-sô-ra-eân. 4:45 Naày laø chöùng côù, maïng ḷnh, vaø luaät leä maø Moâi-se truyeàn cho daân Y-sô-ra-eân khi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, 4:46 ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh, trong truơng ñoái ngang Beát-Pheâ-o, taïi xöù Si-hoân, vua daân A-moâ-rít, ôû Heát-boân, maø Moâi-se vaø daân Y-sô-ra-eân ñaùnh baïi khi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 4:47 Daân Y-sô-ra-eân chieám xöù ngöôøi luoân vôùi xöù Oùc, vua Ba-san, laø hai vua daân A-moâ-rít, ôû taïi beân kia soâng Gioâ-ñanh, veà höôùng maët trôøi moïc, töø A-roâ-e 4:48 treân bôø khe Aït-noân, cho ñeán nuùi Si-ri-oân, nghóa laø Heït-moân, 4:49 vaø toaøn ñoàng baèng beân kia soâng Gioâ-ñanh, veà phía ñoâng cho ñeán bieån cuûa ñoàng baèng, döôùi trieàn nuùi Phích-ga.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 5

1:1 Vaäy, Moâi-se goïi caû Y-sô-ra-eân maø noùi raèng: Hoơi Y-sô-ra-eân, haơy nghe nhöơng luaät leä vaø maïng ḷnh maø ngaøy nay ta rao truyeàn nôi loă tai caùc ngöôi; caùc ngöôi phaûi hoïc taäp vaø caån thaän laøm theo nhöơng ñieàu ñoù. 5:2 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta coù laäp giao öôùc cuøng chuùng ta taïi Hoâ-reáp. 5:3 Chaúng phaûi cuøng toå phuï chuùng ta maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laäp giao öôùc naày ñaâu, nhöng cuøng heát thaûy chuùng ta hieän ngaøy nay coøn soáng ñaây. 5:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi treân nuùi töø giöơa löûa, ñaơ ñoái dieän phaùn cuøng caùc ngöôi. 5:5 Ñang luùc ñoù, ta ñöùng giöơa Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaø caùc ngöôi, ñaëng truyeàn laïi lôøi cuûa Ngaøi cho caùc ngöôi; v́ caùc ngöôi sôï löûa, khoâng leân treân nuùi. Ngaøi phaùn raèng: 5:6 Ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñaơ ruùt ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc laø khoûi nhaø noâ leä. 5:7 Tröôùc maët ta ngöôi chôù coù caùc thaàn khaùc. 5:8 Ngöôi chôù laøm töôïng chaïm cho ḿnh, cuơng chôù laøm töôïng naøo gioáng nhö nhöơng vaät treân trôøi cao kia, hoaëc ôû nôi ñaát thaáp naày, hoaëc trong nöôùc döôùi ñaát. 5:9 Ngöôi chôù qú laïy tröôùc caùc h́nh töôïng ñoù, vaø cuơng ñöøng haàu vieäc chuùng noù; v́ ta laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø, heă ai gheùt ta, ta seơ nhôn toäi toå phuï phaït laïi con chaùu ñeán ba boán ñôøi, 5:10 vaø seơ laøm ôn ñeán ngaøn ñôøi cho nhöơng keû yeâu meán ta vaø giöơ caùc ñieàu raên ta. 5:11 Ngöôi chôù laáy danh cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi maø laøm chôi; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng caàm baèng voâ toäi keû naøo laáy danh Ngaøi maø laøm chôi. 5:12 Haơy giöơ ngaøy nghæ ñaëng laøm neân thaùnh, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ phaùn daën ngöôi. 5:13 Ngöôi haơy laøm heát coâng vieäc ḿnh trong saùu ngaøy; 5:14 nhöng ngaøy thöù baûy laø ngaøy nghæ cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: chôù laøm moät coâng vieäc naøo heát, hoaëc ngöôi, con trai con gaùi, toâi trai tôù gaùi cuûa ngöôi, hoaëc boø, löøa, hoaëc moät trong caùc suùc vaät cuûa ngöôi, hay laø khaùch ôû trong nhaø ngöôi, haàu cho toâi trai vaø tôù gaùi ngöôi cuơng ñöôïc nghæ nhö ngöôi. 5:15 Khaù nhôù raèng ngöôi ñaơ laøm toâi moïi nôi xöù EÂ-díp-toâ, vaø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi duøng tay quyeàn naêng giô thaúng ra ñem ngöôi ra khoûi ñoù; bôûi côù aáy cho neân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi coù daën bieåu ngöôi phaûi giöơ ngaøy nghæ. 5:16 Haơy hieáu kính cha meï ngöôi, nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi coù phaùn daën, haàu cho ngöôi ñöôïc soáng laâu vaø coù phöôùc treân ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho. 5:17 Ngöôi chôù gieát ngöôøi. 5:18 Ngöôi chôù phaïm toäi taø daâm. 5:19 Ngöôi chôù troäm cöôùp. 5:20 Ngöôi chôù laøm chöùng doái cho keû laân caän ḿnh. 5:21 Ngöôi chôù tham vôï cuûa keû laân caän ḿnh; chôù tham nhaø cuûa ngöôøi, hoaëc ruoäng, toâi trai tôù gaùi, boø, löøa hay laø vaät chi thuoäc veà keû laân caän ngöôi. 5:22 Taïi treân nuùi, giöơa löûa, maây vaø söï toái taêm, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù duøng tieáng lôùn phaùn nhöơng lôøi naày cho caû hoäi caùc ngöôi, Ngaøi khoâng theâm chi heát; ñoaïn Ngaøi ghi caùc lôøi ñoù treân hai baûng ñaù, vaø trao cho ta. 5:23 Vaû, trong khi caû nuùi phaùt löûa, caùc ngöôi vöøa nghe tieáng töø giöơa nôi toái taêm phaùn ra, th́ nhöơng quan tröôûng cuûa caùc chi phaùi, vaø nhöơng tröôûng laơo caùc ngöôi ñeán gaàn ta maø noùi raèng: 5:24 Ḱa, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi ñaơ toû ra söï vinh hieån vaø söï oai nghieâm Ngaøi cho chuùng toâi, vaø chuùng toâi coù nghe tieáng Ngaøi töø giöơa löûa phaùn ra; ngaøy nay chuùng toâi thaáy raèng Ñöùc Chuùa Trôøi coù phaùn cuøng loaøi ngöôøi vaø loaøi ngöôøi vaăn coøn soáng. 5:25 Nhöng baây giôø, côù sao chuùng toâi phaûi cheát? v́ ñaùm löûa lôùn naày seơ tieâu dieät chuùng toâi heát. Ví baèng chuùng toâi coøn coù nghe tieáng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi, th́ chuùng toâi phaûi cheát. 5:26 V́ trong loaøi ngöôøi, coù ai ñaơ nghe tieáng Ñöùc Chuùa Trôøi sanh hoaït töø giöơa löûa phaùn ra, nhö chuùng toâi maø vaăn coøn soáng? 5:27 Vaäy, oâng haơy ñi ñeán gaàn, nghe moïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi seơ phaùn, roài haơy truyeàn laïi cho chuùng toâi moïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi seơ nghe vaø laøm theo. 5:28 Ñang khi caùc ngöôi baøn cuøng ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va nghe nhöơng lôøi cuûa caùc ngöôi, neân phaùn cuøng ta raèng: Ta coù nghe nhöơng lôøi daân naày baøn cuøng ngöôi; chuùng noù noùi nhö vaäy laáy laøm thaäm phaûi. 5:29 OÀ! chôù chi daân naày thöôøng coù moät loøng kính sôï ta, haèng giöơ theo caùc ñieàu raên ta nhö theá, ñeå chuùng noù vaø con chaùu chuùng noù ñöôïc phöôùc ñôøi ñôøi! 5:30 Haơy ñi noùi cuøng daân söï raèng: Khaù trôû veà traïi ḿnh; 5:31 coøn ngöôi, haơy ôû laïi ñaây vôùi ta, ta seơ truyeàn caùc ñieàu raên, luaät leä, vaø maïng ḷnh maø ngöôi seơ daïy laïi cho, ñeå chuùng noù laøm theo caùc ñieàu ñoù trong xöù ta seơ ban cho hoï nhaän laáy. 5:32 Vaäy, caùc ngöôi khaù caån thaän laøm theo, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ phaùn daën caùc ngöôi; chôù xaây qua beân höơu, hoaëc qua beân taû. 5:33 Caùc ngöôi khaù ñi theo troïn ñöôøng maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ chæ cho, ñeå caùc ngöôi ñöôïc soáng, höôûng phöôùc, vaø ôû laâu daøi trong xöù maø ḿnh seơ nhaän ñöôïc.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6

1:1 Vaû, naày laø ñieàu raên, luaät leä vaø maïng ḷnh maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ phaùn daën ta daïy laïi cho, ñeå caùc ngöôi laøm theo noù trong xöù maø caùc ngöôi seơ ñi vaøo nhaän laáy; 6:2 haàu cho ngöôi kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, troïn ñôøi, ngöôi vaø con chaùu ngöôi vaâng giöơ caùc luaät leä vaø ñieàu raên cuûa Ngaøi maø ta truyeàn cho ngöôi, ñeå ngöôi ñöôïc soáng laâu ngaøy. 6:3 Hôơi Y-sô-ra-eân, ngöôi haơy nghe laáy vaø caån thaän laøm theo, haàu cho ngöôi ñöôïc phöôùc vaø theâm leân nhieàu trong xöù ñöôïm söơa vaø maät, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ngöôi ñaơ phaùn höùa cuøng ngöôi. 6:4 Hôơi Y-sô-ra-eân! haơy nghe: Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta laø Gieâ-hoâ-va coù moät khoâng hai. 6:5 Ngöôi phaûi heát loøng, heát yù, heát söùc kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 6:6 Caùc lôøi maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay seơ ôû taïi trong loøng ngöôi; 6:7 khaù aân caàn daïy doă ñieàu ñoù cho con caùi ngöôi vaø phaûi noùi ñeán, hoaëc khi ngöôi ngoài trong nhaø, hoaëc khi ñi ngoaøi ñöôøng, hoaëc luùc ngöôi naèm, hay laø khi choåi daäy. 6:8 Khaù buoäc noù treân tay ḿnh nhö moät daáu, vaø noù seơ ôû giöơa hai con maét ngöôi nhö aán chí; 6:9 cuơng phaûi vieát caùc lôøi ñoù treân coät nhaø, vaø treân cöûa ngöôi. 6:10 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ daăn ngöôi vaøo xöù maø Ngaøi theà cuøng toå phuï ngöôi, laø Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp, ñaëng ban cho ngöôi, khieán ngöôi laáy ñöôïc nhöơng thaønh lôùn vaø toát maø ngöôi khoâng coù xaây caát; 6:11 nhöơng nhaø ñaày ñuû caùc thöù cuûa maø ngöôi khoâng coù chaát chöùa; caùc gieáng maø ngöôi khoâng coù ñaøo; caây nho vaø caây oâ-li-ve maø ngöôi khoâng coù troàng; khi ngöôi aên vaø ñöôïc no neâ, 6:12 khaù giöơ laáy ḿnh, keûo ngöôi queân Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñaáng ñaơ ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc laø khoûi nhaø noâ leä. 6:13 Ngöôi phaûi kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, phuïc söï Ngaøi, vaø laáy danh Ngaøi maø theà. 6:14 Chôù theo caùc thaàn khaùc trong nhöơng thaàn cuûa caùc daân toäc ôû xung quanh caùc ngöôi, 6:15 v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ngöï ôû giöơa ngöôi laø Ñöùc Chuùa Trôøi kî taø, e côn thaïnh noä cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi noåi leân cuøng ngöôi, vaø Ngaøi dieät ngöôi khoûi maët ñaát chaêng. 6:16 Caùc ngöôi chôù thöû Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, nhö ñaơ thöû Ngaøi taïi Ma-sa. 6:17 Khaù caån thaän giöơ laáy nhöơng ñieàu raên, chöùng côù, vaø luaät leä cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ñaơ truyeàn cho ngöôi. 6:18 Vaäy, ngöôi phaûi laøm ñieàu ngay thaúng vaø toát laønh tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, ñeå ngöôi ñöôïc phöôùc vaø vaøo nhaän laáy xöù toát ñeïp maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà höùa cuøng toå phuï ngöôi, ñeå ban cho ngöôi; 6:19 vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñuoåi heát nhöơng keû thuø ngḥch ra khoûi tröôùc maët ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn vaäy. 6:20 Veà ngaøy sau, khi con ngöôøi hoûi ngöôi raèng: Caùc chöùng côù, luaät leä, vaø maïng ḷnh naày laø chi, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng toâi ñaơ truyeàn cho cha? 6:21 th́ haơy ñaùp raèng: Chuùng ta ñaơ ḅ laøm toâi moïi cho Pha-ra-oân taïi xöù EÂ-díp-toâ, vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù duøng tay maïnh ñem chuùng ta ra khoûi xöù aáy. 6:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù laøm tröôùc maët chuùng ta nhöơng daáu kyø vaø pheùp laï raát lôùn lao ñaùng sôï, maø haïi xöù EÂ-díp-toâ, Pha-ra-oân, vaø caø nhaø ngöôøi; 6:23 Ngaøi ñaơ ñem chuùng ta ra khoûi xöù aáy, ñeå daăn vaøo xöù Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï chuùng ta; ñeå ban cho chuùng ta. 6:24 Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng chuùng ta khaù laøm theo caùc luaät leä naày, kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, haàu cho chuùng ta ñöôïc phöôùc luoân luoân, vaø ñöôïc Ngaøi baûo toàn söï soáng cho chuùng ta y nhö Ngaøi ñaơ laøm ñeán ngaøy nay. 6:25 Vaû, chuùng ta seơ ñöôïc xöng laø coâng b́nh neáu chuùng ta caån thaän laøm theo caùc ñieàu raên naày tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn daën vaäy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7

1:1 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ daăn ngöôi vaøo xöù ḿnh seơ nhaän ñöôïc, ñuoåi khoûi tröôùc maët ngöôi nhieàu daân toäc, laø daân Heâ-tít, daân Ghi-reâ-ga-sít, daân A-moâ-rít, daân Ca-na-an, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít, vaø daân Gieâ-bu-sít, töùc baûy daân toäc lôùn vaø maïnh hôn ngöôi, 7:2 khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ phoù cho caùc daân aáy cho, vaø ngöôi ñaùnh baïi chuùng, th́ phaûi dieät heát chuùng ñi, chôù laäp giao öôùc cuøng, vaø cuơng ñöøng thöông xoùt laáy. 7:3 Ngöôi chôù laøm sui gia vôùi chuùng, chôù gaû con gaùi ḿnh cho con trai hoï, cuơng ñöøng cöôùi con gaùi hoï cho con trai ḿnh, 7:4 v́ caùc daân toäc naày seơ duï con trai ngöôi ĺa boû ta maø phuïc söï caùc thaàn khaùc, roài côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi leân cuøng ngöôi, dieät ngöôi caùch voäi vaøng. 7:5 Nhöng ñoái cuøng caùc daân ñoù, caùc ngöôi phaûi laøm nhö vaày: phaù nhöơng baøn thôø, ñaäp beå nhöơng pho töôïng, ñaùnh haï caùc thaàn A-seâ-ra vaø ñoát nhöơng h́nh chaïm cuûa chuùng noù. 7:6 V́ ngöôi laø moät daân thaùnh cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; Ngaøi ñaơ choïn ngöôi trong muoân daân treân maët ñaát, ñaëng laøm moät daân thuoäc rieâng veà Ngaøi. 7:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va tríu meán vaø choïn laáy caùc ngöôi, chaúng phaûi v́ caùc ngöôi ñoâng hôn moïi daân khaùc ñaâu; thaät soá caùc ngöôi laø ít hôn nhöơng daân khaùc. 7:8 Nhöng aáy v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va thöông yeâu caùc ngöôi, vaø giöơ lôøi theà maø Ngaøi ñaơ laäp cuøng toå phuï caùc ngöôi, neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va nhôø tay maïnh ruùt caùc ngöôi ra, chuoäc khoûi nhaø noâ leä, vaø cöùu khoûi tay Pha-ra-oân, vua xöù EÂ-díp-toâ. 7:9 Vaäy neân, phaûi nhaän bieát raèng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, aáy laø Ñöùc Chuùa Trôøi, töùc Ñöùc Chuùa Trôøi thaønh tín, giöơ söï giao öôùc vaø nhaân töø ñeán ngaøn ñôøi cho nhöơng ngöôøi yeâu meán Ngaøi vaø vaâng giöơ caùc ñieàu raên Ngaøi; 7:10 vaø Ngaøi baùo öùng nhaơn tieàn cho nhöơng keû gheùt Ngaøi, maø huûy dieät chuùng noù ñi. Ngaøi khoâng tŕ hoaơn cuøng keû naøo gheùt Ngaøi ñaâu, seơ baùo öùng nhaơn tieàn cho keû ñoù. 7:11 Vaäy, khaù caån thaän laøm theo nhöơng ñieàu raên, luaät leä, vaø maïng ḷnh maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay. 7:12 Neáu ngöôi nghe caùc luaät leä naày, vaø ǵn giöơ laøm theo, th́ ñoái cuøng ngöôi, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ giöơ lôøi giao öôùc vaø söï thöông xoùt maø Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï ngöôi. 7:13 Ngaøi seơ yeâu meán ngöôi, ban phöôùc cho ngöôi, gia taêng ngöôi, ban phöôùc cho con caùi ngöôi, cho thoå saûn ngöôi, cho nguơ coác, röôïu, vaø daàu cuûa ngöôi, cho löùa ñeû cuûa boø caùi, chieân caùi ngöôi sai ñoâng treân ñaát maø Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï ngöôi, ñeå ban cho ngöôi. 7:14 Ngöôi seơ ñöôïc phöôùc hôn moïi daân: nôi ngöôi seơ chaúng coù ai son seû, hoaëc nam hay nöơ, hoaëc con ñöïc hay con caùi trong baày suùc vaät cuûa ngöôi. 7:15 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán caùc taät ḅnh ĺa xa ngöôi; vaø nhöơng ḅnh laây cuûa xöù EÂ-díp-toâ kia, maø ngöôi ñaơ bieát, th́ Ngaøi seơ chaúng giaùng cho ngöôi ñaâu, nhöng giaùng cho nhöơng keû naøo gheùt ngöôi. 7:16 Vaäy, phaûi dieät caùc daân toäc maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi phoù cho ngöôi, maét ngöôi chôù ñoaùi thöông chuùng noù, vaø ñöøng haàu vieäc caùc thaàn hoï; v́ aáy seơ laø moät caùi baăy cho ngöôi. 7:17 Neáu ngöôi noùi trong loøng raèng: Caùc daân toäc naày ñoâng hôn ta, laøm sao ñuoåi chuùng noù ra ñöôïc? 7:18 th́ chôù sôï, haơy nhôù laïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ laøm cho Pha-ra-oân vaø caû xöù EÂ-díp-toâ, 7:19 töùc laø nhöơng söï thöû thaùch lôùn lao maét ngöôi ñaơ thaáy, nhöơng daáu kyø pheùp laï, caùnh tay quyeàn naêng giô thaúng ra, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ caäy laáy, ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ: Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ñaơi nhö vaäy caùc daân toäc maø ngöôi sôï haơi ñoù. 7:20 Vaû laïi, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ sai nhöơng ong loă ñeán haïi chuùng noù, cho tôùi chöøng naøo nhöơng keû ñaơ thoaùt khoûi vaø troán nuùp, ḅ dieät heát tröôùc maët ngöôi. 7:21 Chôù v́ côù chuùng noù maø sôï haơi chi; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ngöï taïi giöơa ngöôi, laø Ñöùc Chuùa Trôøi raát lôùn vaø ñaùng sôï. 7:22 Nhöng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ laàn laàn ñuoåi caùc daân toäc naày khoûi tröôùc maët ngöôi; ngöôi khoâng theá dieät chuùng noù mau, e nhöơng thuù röøng theâm nhieàu leân maø haïi ngöôi chaêng; 7:23 song Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ phoù chuùng noù cho ngöôi, vaø khieán cho sa vaøo söï kinh hoaøng döơ doäi, cho ñeán chöøng naøo chuùng noù ḅ dieät maát. 7:24 Ngaøi seơ phoù caùc vua chuùng noù vaøo tay ngöôi, ngöôi phaûi xoùa danh caùc vua ñoù khoûi döôùi trôøi, chaúng coøn moät ai choáng cöï tröôùc maët ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ngöôi ñaơ dieät chuùng noù. 7:25 Caùc ngöôi phaûi thieâu ñoát nhöơng töôïng chaïm veà caùc thaàn chuùng noù. Chôù tham lam, cuơng chôù laáy cho ḿnh baïc hay vaøng boïc caùc töôïng aáy, e ngöôi phaûi maéc baăy chaêng; v́ vaät aáy laáy laøm gôùm ghieác cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 7:26 Chôù ñem vaøng gôùm ghieác naày vaøo nhaø ḿnh, e ngöôi cuơng ñaùng ḅ dieät nhö noù. Khaù gôùm gheâ vaø hieàm noù ñeán ñeàu, v́ laø moät vaät ñaùng dieät.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8

1:1 Haơy caån thaän laøm theo heát thaûy ñieàu raên maø ta truyeàn cho caùc ngöôi ngaøy nay, ñeå caùc ngöôi ñöôïc soáng, ñöôïc gia theâm, vaø ñöôïc vaøo nhaän laáy xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà cuøng toå phuï caùc ngöôi, ñeå ban cho caùc ngöôi. 8:2 Haơy nhôù troïn con ñöôøng nôi ñoàng vaéng maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ daăn ngöôi ñi trong boán möôi naêm naày, ñeå haï ngöôi xuoáng vaø thöû ngöôi, ñaëng bieát ñieàu coù ôû trong loøng ngöôi, hoaëc ngöôi coù ǵn giöơ nhöơng ñieàu raên cuûa Ngaøi hay chaêng. 8:3 Vaäy, Ngaøi coù haï ngöôi xuoáng, laøm cho ngöôi ḅ ñoùi, ñoaïn cho aên ma-na maø ngöôi vaø toå phuï ngöôi chöa heà bieát, ñeå khieán ngöôi bieát raèng loaøi ngöôøi soáng chaúng phaûi nhôø baùnh maø thoâi, nhöng loaøi ngöôøi soáng nhôø moïi lôøi bôûi mieäng Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø ra. 8:4 Trong boán möôi naêm naày aùo xoáng ngöôi khoâng hö moøn, chaân ngöôi chaúng phuø leân. 8:5 Vaäy, khaù nhaän bieát trong loøng raèng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi söûa phaït ngöôi nhö moät ngöôøi söûa phaït con ḿnh vaäy. 8:6 Haơy kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ǵn giöơ nhöơng ñieàu raên cuûa Ngaøi, ñi theo caùc ñöôøng loái Ngaøi; 8:7 v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ khieán ngöôi vaøo xöù toát töôi, coù nhieàu khe, suoái, nöôùc saâu phun leân trong truơng vaø treân nuùi; 8:8 xöù coù luùa ḿ, luùa maïch, daây nho, caây vaû, caây löïu; daàu oâ-li-ve vaø maät; 8:9 xöù ñoù ngöôi seơ aên baùnh ñaày ñuû, chaúng thieáu moùn chi; ñaù xöù ñoù laø saét, vaø töø trong nuùi ngöôi laáy ñoàng ra. 8:10 Vaäy, ngöôi seơ aên no neâ, vaø khong khen Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, v́ côù xöù toát töôi maø Ngaøi ñaơ ban cho. 8:11 Ngöôi khaù caån thaän, e queân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, khoâng giöơ ǵn nhöơng ñieàu raên, maïng ḷnh vaø luaät leä cuûa Ngaøi, maø ngaøy nay ta truyeàn cho ngöôi chaêng; 8:12 laïi e sau khi ñaơ aên no neâ, caát nhaø toát ñaëng ôû, 8:13 thaáy boø chieân cuûa ḿnh theâm nhieàu leân, baïc, vaøng, vaø moïi taøi saûn ḿnh dö daät roài, 8:14 th́ baáy giôø loøng ngöôi töï cao, queân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laø Ñaáng ñaơ ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc khoûi nhaø noâ leä chaêng. 8:15 Aáy laø Ngaøi ñaơ daăn ngöôi ñi ngang qua ñoàng vaéng meânh moâng gôùm ghieác naày, ñaày nhöơng raén löûa, boø keïp, ñaát khoâ khan, chaúng coù nöôùc; Ngaøi khieán nöôùc töø hoøn ñaù raát cöùng phun ra cho ngöôi; 8:16 laïi trong ñoàng vaéng, Ngaøi ban cho ngöôi aên ma-na maø toå phuï chöa heà bieát, ñeå haï ngöôi xuoáng vaø thöû ngöôi, haàu veà sau laøm ôn cho ngöôi. 8:17 Vaäy, khaù coi chöøng, chôù noùi trong loøng raèng: Aáy nhôø quyeàn naêng ta vaø söùc löïc cuûa tay ta maø ñoaït ñöôïc nhöơng saûn nghieäp naày. 8:18 Haơy nhôù laïi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, v́ aáy laø Ngaøi ban cho ngöôi söùc löïc ñoaït ñöôïc nhöơng saûn nghieäp, ñeå laøm troïn söï giao öôùc Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ laøm ngaøy nay. 8:19 Neáu ngöôi queân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi maø theo caùc thaàn khaùc, haàu vieäc vaø qú laïy tröôùc caùc thaàn aáy, th́ ngaøy nay ta caùo quyeát raèng: Caùc ngöôi haún seơ ḅ dieät maát! 8:20 Caùc ngöôi seơ ḅ dieät maát nhö nhöơng daân toäc kia maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va tuyeät dieät tröôùc maët caùc ngöôi, bôûi v́ khoâng nghe theo tieáng Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 9

1:1 Hôơi Y-sô-ra-eân, haơy nghe! ngaøy nay ngöôi seơ ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh, ñaëng chieám laáy caùc daân toäc lôùn vaø maïnh hôn ngöôi, nhöơng thaønh lôùn vaø töôøng cao ñeán trôøi, 9:2 moät daân to lôùn vaø taùc cao, laø con chaùu A-na-kim, maø ngöôi ñaơ bieát, vaø coù nghe moùi raèng: "Ai seơ ñöông ṇ̃ch noåi tröôùc maët con chaùu A-naùc?" 9:3 Vaäy, ngaøy nay phaûi bieát raèng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñi tröôùc ngöôi, nhö moät ñaùm löûa höøng, seơ tieâu dieät vaø haï xuoáng caùc daân naày tröôùc maët ngöôi; ngöôi seơ ñuoåi ra vaø dieät chuùng noù caùch mau, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng ngöôi. 9:4 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ñuoåi chuùng noù khoûi tröôùc maët ngöôi, chôù noùi trong loøng raèng: Aáy v́ côù söï coâng b́nh toâi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va khieán toâi vaøo nhaän laáy xöù naày; thaät laø bôûi söï gian aùc cuûa caùc daân toäc ñoù, neân Ñöùc Gieâ-hoâ-va môùi ñuoåi chuùng noù ra khoûi tröôùc maët ngöôi. 9:5 Ngöôi vaøo nhaän laáy xöù cuûa caùc daân toäc aáy, chaúng phaûi v́ côù söï coâng b́nh ngöôi, hay laø loøng chaùnh tröïc cuûa ngöôi ñaâu, nhöng v́ côù söï gian aùc cuûa chuùng noù, neân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ñuoåi chuùng noù ra khoûi tröôùc maët ngöôi, ñeå laøm cho öùng nghieäm lôøi höùa Ngaøi ñaơ theà cuøng caùc toå phuï ngöôøi, laø Aùp-ra-ham, Y-saùc vaø Gia-coáp. 9:6 Vaäy, khaù bieát raèng chaúng phaûi v́ côù söï coâng b́nh ngöôi maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi cho ngöôi nhaän laáy xöù toát töôi naày ñaâu; bôûi ngöôi vaăn laø moät daân cöùng coå. 9:7 Haơy nhôù laïi, chôù queân raèng, trong ñoàng vaéng ngöôi ñaơ choïc giaän Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Töø ngaøy ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ cho ñeán choán naày, ngöôi thöôøng phaûn ngḥch cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:8 Taïi Hoâ-reáp, caùc ngöôi cuơng ñaơ choïc giaän Ñöùc Gieâ-hoâ-va; neân Ngaøi noåi thaïnh noä toan dieät caùc ngöôi. 9:9 Khi ta ñi leân nuùi ñaëng laơnh hai baûng ñaù, töùc laø hai baûng veà söï giao öôùc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laäp cuøng caùc ngöôi, ta ôû treân nuùi boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm, khoâng aên baùnh, chaúng uoáng nöôùc; 9:10 vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va trao cho ta hai baûng ñaù, bôûi ngoùn tay Ñöùc Chuùa Trôøi vieát ra, coù ñuû nhöơng lôøi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø giöơa löûa, taïi treân nuùi, coù phaùn ra cuøng caùc ngöôi, trong ngaøy nhoùm hieäp. 9:11 Xaûy khi boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm maơn roài, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban cho ta hai baûng ñaù, töùc laø hai baûng veà söï giao öôùc. 9:12 Ñoaïn, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Haơy ñöùng daäy, mau mau xuoáng khoûi ñaây, v́ daân maø ngöôi ñem ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ ñaơ töï baïi hoaïi, voäi boû ñaïo cuûa ta ñaơ truyeàn cho, maø cheá cho ḿnh moät töôïng ñuùc. 9:13 Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi phaùn cuøng ta raèng: Ta nh́n xem daân naày, ḱa laø moät daân cöùng coå. 9:14 Haơy ñeå maëc ta dieät chuùng noù, vaø xoùa teân chuùng noù khoûi döôùi trôøi, roài ta seơ laøm cho ngöôi thaønh moät daân toäc maïnh vaø lôùn hôn daân aáy. 9:15 Vaäy, ta beøn xaây laïi ñi xuoáng nuùi, caû nuùi vaăn coù löûa chaùy: hai tay ta caàm hai baûng ñaù veà söï giao öôùc. 9:16 Baáy giôø, ta nh́n xem, ḱa caùc ngöôi ñaơ phaïm toäi cuøng Gieâ-hoâ-va. Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, raát voäi boû ñaïo Ngaøi ñaơ truyeàn cho, maø laøm cho ḿnh moät con boø con ñuùc. 9:17 Ta beøn naém hai baûng ñaù, lieäng ra khoûi tay, ñaäp beå tröôùc maët caùc ngöôi. 9:18 Ñoaïn, v́ côù caùc ngöôi laøm döơ, phaïm toäi troïng tröôùc maét Ñöùc Gieâ-hoâ-va, choïc cho Ngaøi giaän, neân ta laïi saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, trong boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm nhö laàn tröôùc, khoâng aên baùnh vaø chaúng uoáng nöôùc. 9:19 V́ ta sôï côn thaïnh noä vaø töùc giaän cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ noåi phöøng leân, ñaëng dieät caùc ngöôi; nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va coøn nhaäm lôøi ta laàn naày nöơa. 9:20 Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng noåi noùng phöøng cuøng A-roân, ñeán ñoăi muoán gieát ngöôøi; song ta cuơng caàu nguyeän cho A-roân trong luùc ñoù. 9:21 Ñoaïn, ta laáy vaät toäi loăi cuûa caùc ngöôi, töùc laø con boø con maø caùc ngöôi ñaơ laøm, ñem ñoát trong löûa, ñaäp beå ra töøng mieáng, nghieàn cho ñeán ñoăi noù tan ra buïi, roài ñoå buïi aáy nôi khe ôû treân nuùi chaûy xuoáng. 9:22 Caùc ngöôi cuơng coù choïc giaän Ñöùc Gieâ-hoâ-va taïi Tha-beâ-ra, taïi Ma-sa, vaø taïi Kíp-roát-Ha-tha-va. 9:23 Khi Ñöùc Gieâ-hoâ-va sai caùc ngöôi ñi töø Ca-ñe-Ba-neâ-a, coù daën raèng: Haơy ñi leân nhaän laáy xöù ta ban cho caùc ngöôi, th́ caùc ngöôi ñaơ boäi ngḥch maïng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, khoâng tin Ngaøi vaø khoâng nghe theo tieáng Ngaøi. 9:24 Töø ngaøy ta bieát caùc ngöôi cho ñeán baây giôø, caùc ngöôi thöôøng phaûn ngḥch cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 9:25 Vaäy, v́ côù Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn raèng Ngaøi toan dieät caùc ngöôi, neân ta cöù saáp ḿnh xuoáng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va trong boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm, 9:26 caàu khaån Ngaøi maø raèng: Chuùa Gieâ-hoâ-va oâi! xin chôù dieät daân söï cuûa Chuùa, laø cô nghieäp cuûa Chuùa, maø Chuùa ñaơ laáy söï oai nghieâm Ngaøi chuoäc laïi, vaø nhôø tay quyeàn naêng ruùt ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 9:27 Xin haơy nhôù ñeán nhöơng toâi tôù cuûa Chuùa laø Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp, chôù chaáp söï cöùng loøng, hung döơ, vaø toäi aùc cuûa daân naày, 9:28 e daân cuûa xöù maø Chuùa ñaơ ñem chuùng toâi ra khoûi ñoù, noùi raèng: Bôûi v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng theá ñem daân aáy vaøo xöù Ngaøi ñaơ höùa, vaø v́ Ngaøi gheùt chuùng noù, neân daăn chuùng noù ra khoûi xöù ñaëng gieát ñi trong ñoàng vaéng. 9:29 Song chuùng voán laø daân söï vaø cô nghieäp cuûa Chuùa, maø Chuùa ñaơ duøng quyeàn naêng lôùn vaø caùnh tay giô thaúng ra, ruùt ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 10

1:1 Trong luùc ñoù, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Haơy ñuïc bai baûng ñaù nhö hai baûng tröôùc, vaø haơy leân ñeán ta treân nuùi; ngöôi cuơng phaûi ñoùng moät caùi hoøm baèng caây. 10:2 Ta seơ vieát treân hai baûng naày nhöơng lôøi ñaơ coù treân hai baûng tröôùc maø ngöôi ñaơ ñaäp beå, roài ñeå hai baûng naày trong hoøm. 10:3 Vaäy, ta ñoùng moät caùi hoøm baèng caây si-tim, ñuïc hai baûng ñaù, y nhö hai baûng tröôùc, roài ñi leân treân nuùi, caàm hai baûng ñoù trong tay. 10:4 Ngaøi vieát treân hai baûng naày lôøi Ngaøi ñaơ vieát laàn tröôùc, töùc laø möôøi ñieàu raên maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va töø giöơa löûa taïi treân nuùi, coù phaùn cuøng caùc ngöôi, trong ngaøy nhoùm hieäp; roài Ñöùc Gieâ-hoâ-va trao cho ta. 10:5 Ta trôû ñi xuoáng nuùi, ñeå hai baûng vaøo hoøm maø ta ñaơ ñoùng, vaø hai baûng aáy coøn ôû taïi ñoù, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën ta vaäy. 10:6 Vaû, daân Y-sô-ra-eân ñi töø Beâ-roát Beâ-neâ-Gia-can ñeán Moâ-seâ-ra. A-roân qua ñôøi vaø ñöôïc choân taïi ñoù; EÂ-leâ-a-sa, con trai ngöôøi, laøm chöùc teá leă theá cho ngöôøi. 10:7 Töø ñoù, daân Y-sô-ra-eân ñi ñeán Guùt-goâ-ña, roài töø Guùt-goâ-ña ñeán Doát-ba-tha, laø xöù coù nhieàu soâng raïch. 10:8 Trong luùc aáy, Ñöùc Gieâ-hoâ-va bieät chi phaùi Leâ-vi rieâng ra, ñaëng khieâng hoøm giao öôùc cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, chaàu chöïc tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, phuïc söï Ngaøi, vaø nhaân danh Ngaøi chöùc phöôùc, cho ñeán ngaøy nay. 10:9 Bôûi côù ñoù, Leâ-vi khoâng phaàn, khoâng nghieäp vôùi anh em ḿnh; Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø cô nghieäp cuûa ngöôi y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ phaùn cuøng ngöôøi. 10:10 Vaäy, ta ôû treân nuùi trong boán möôi ngaøy vaø boán möôi ñeâm nhö laàn ñaàu, vaø laàn naày Ñöùc Gieâ-hoâ-va laïi nhaäm lôøi ta, baèng loøng khoâng dieät ngöôi. 10:11 Nhöng Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Haơy ñöùng daäy, ñi ñaàu daân söï, ñaëng chuùng noù vaøo nhaän laáy xöù maø ta ñaơ theà cuøng toå phuï chuùng noù, ñeå ban cho chuùng noù. 10:12 Vaäy, hôơi Y-sô-ra-eân, baây giôø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñoøi ngöôi ñieàu chi? haù chaúng phaûi ñoøi ngöôi kính sôï Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñi theo caùc ñaïo Ngaøi, heát loøng heát yù kính meán vaø phuïc söï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 10:13 giöơ caùc ñieàu raên vaø luaät leä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, ñeå ngöôi ñöôïc phöôùc? 10:14 Ḱa, trôøi vaø caùc töøng trôøi cao hôn trôøi, ñaát vaø moïi vaät ôû nôi ñaát ñeàu thuoäc veà Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 10:15 Chæn Ñöùc Gieâ-hoâ-va öa-ñeïp caùc toå phuï ngöôi vaø yeâu meán; roài trong muoân daân, Ngaøi ñaơ choïn doøng doơi hoï, töùc laø caùc ngöôi, y nhö caùc ngöôi thaáy ngaøy nay. 10:16 Vaäy, haơy tröø söï oâ ueá cuûa loøng ḿnh ñi, chôù cöùng coå nöơa; 10:17 v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc thaàn, vaø Chuùa cuûa caùc chuùa, töùc laø Ñöùc Chuùa Trôøi raát lôùn, coù quyeàn naêng vaø ñaùng sôï, khoâng thieân ṿ ai, chaúng nhaän cuûa hoái loä, 10:18 baøo chöơa coâng b́nh cho keû moà coâi vaø ngöôøi goùa buïa, thöông ngöôøi khaùch laï, ban ñoà aên vaø aùo xoáng cho ngöôøi. 10:19 Vaäy, caùc ngöôi phaûi thöông ngöôøi khaùch laï, v́ caùc ngöôi ñaơ laøm khaùch trong xöù EÂ-díp-toâ. 10:20 Ngöôi phaûi kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, phuïc söï Ngaøi, tríu meán Ngaøi, vaø chæ danh Ngaøi maø theà. 10:21 Aáy chính Ngaøi laø söï vinh quang ngöôi vaø laø Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, Ñaáng ñaơ laøm nhöơng vieäc lôùn lao vaø ñaùng kính naày, maø maét ngöôi ñaơ thaáy. 10:22 Khi toå phuï ngöôi xuoáng xöù EÂ-díp-toâ, soá coù baûy möôi ngöôøi; coøn baây giôø, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ laøm cho ngöôi nhieàu baèng soá sao treân trôøi vaäy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 11

1:1 Ngöôi phaûi kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø haèng ǵn giöơ ñieàu Ngaøi truyeàn ngöôi phaûi ǵn giöơ, töùc laø luaät leä, maïng ḷnh, vaø ñieàu raên cuûa Ngaøi. 11:2 Ngaøy nay, caùc ngöôi haơy nh́n bieát (v́ ta khoâng noùi cuøng con treû caùc ngöôi, bôûi chuùng noù chaúng bieát chi, vaø cuơng chaúng thaáy chi) nhöơng lôøi raên daïy cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, söï oai nghieâm Ngaøi, caùnh tay quyeàn naêng giô thaúng ra cuûa Ngaøi, 11:3 nhöơng pheùp laï vaø coâng vieäc Ngaøi laøm ra giöơa xöù EÂ-díp-toâ maø haïi Pha-ra-oân, vua EÂ-díp-toâ, vaø toaøn xöù ngöôøi. 11:4 Haơy nhaän bieát ñieàu Ngaøi laøm cho ñaïo binh EÂ-díp-toâ, ngöïa vaø xe EÂ-díp-toâ, trong khi chuùng ñuoåi theo caùc ngöôi, ḅ Ñöùc Gieâ-hoâ-va laáp nöôùc Bieån ñoû laïi, vaø huûy dieät chuùng noù ñeán ngaøy nay; 11:5 vieäc Ngaøi ñaơ laøm cho caùc ngöôi trong ñoàng vaéng cho ñeán khi tôùi choán naày; 11:6 vaø cuơng haơy nhaän bieát ñieàu Ngaøi laøm cho Ña-than, A-bi-ram, con trai EÂ-li-aùp, chaùu Ru-beân, khi ñaát taïi giöơa caû Y-sô-ra-eân haû mieäng nuoát hai ngöôøi, gia quyeán, luoân vôùi traïi vaø moïi vaät chi theo hoï. 11:7 V́ taän maét caùc ngöôi ñaơ thaáy heát thaûy nhöơng vieäc lôùn maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ laøm. 11:8 Vaäy, phaûi ǵn giöơ heát thaûy ñieàu raên maø ta truyeàn cho caùc ngöôi ngaøy nay, ñeå caùc ngöôi ñöôïc maïnh meơ, vaøo nhaän laáy xöù maø ḿnh seơ chieám ñöôïc, 11:9 haàu cho caùc ngöôi soáng laâu ngaøy treân ñaát maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà ban cho toå phuï caùc ngöôi vaø cho doøng doơi cuûa hoï, töùc laø xöù ñöôïm söơa vaø maät. 11:10 V́ xöù ngöôi seơ vaøo nhaän laáy chaúng phaûi nhö xöù EÂ-díp-toâ, laø nôi ḿnh ñaơ ra khoûi; taïi nôi aáy ngöôi gieo maï vaø phaûi nhôø laáy chaân ḿnh maø tuôùi, nhö moät vöôøn rau coû; 11:11 nhöng xöù caùc ngöôi seơ ñi vaøo nhaän laáy ñoù, laø moät xöù coù nuùi vaø truơng, nhôø möa trôøi maø ñöôïc thaám töôùi. 11:12 Aáy laø moät xöù Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi saên soùc, maét Ngaøi haèng ñoaùi xem noù töø ñaàu naêm ñeán cuoái. 11:13 Vaäy, neáu caùc ngöôi chaêm chæ nghe caùc ñieàu raên ta truyeàn cho caùc ngöôi ngaøy nay, heát loøng, heát yù kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø phuïc söï Ngaøi, 11:14 th́ ta seơ cho möa muøa thu vaø möa muøa xuaân xuoáng thuaän th́ taïi trong xöù caùc ngöôi; ngöôi seơ thaâu goùp nguơ coác, röôïu, vaø daàu cuûa ngöôi. 11:15 Ta cuơng seơ khieán ñoàng ruoäng ngöôi sanh coû cho suùc vaät ngöôi; ngöôi seơ aên vaø ñöôïc no neâ. 11:16 Caùc ngöôi khaù caån thaän, keûo loøng ḿnh ḅ duï doă, xaây boû Chuùa, maø haàu vieäc caùc thaàn khaùc, vaø qú laïy tröôùc maët chuùng noù chaêng; 11:17 e côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phöøng leân cuøng caùc ngöôi, Ngaøi ñoùng caùc töøng trôøi laïi, neân noăi chaúng coù möa nöơa, ñaát khoâng sanh saûn: nhö vaäy, caùc ngöôi seơ voäi cheát maát trong xöù toát töôi naày, laø xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ban cho caùc ngöôi. 11:18 Vaäy, haơy caát ñeå trong loøng vaø trong trí ḿnh nhöơng lôøi ta noùi cuøng caùc ngöôi, ñeo noù nhö moät daáu nôi tay, nhö moät aán chí giöơa hai con maét. 11:19 Haơy daïy noù laïi cho con caùi ḿnh, noùi ñeán hoaëc khi ngöôi ngoài ôû trong nhaø hay laø ñi ñöôøng, hoaëc khi ngöôi naèm hay laø khi choåi daäy. 11:20 Cuơng phaûi ghi caùc lôøi aáy treân coät nhaø vaø treân cöûa ḿnh, 11:21 haàu cho nhöơng ngaøy cuûa caùc ngöôi vaø cuûa con caùi caùc ngöôi ñöôïc nhieàu theâm trong xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà ban cho toå phuï caùc ngöôi, y nhö nhöơng ngaøy cuûa trôøi ôû treân ñaát. 11:22 V́ nhöôïc baèng caùc ngöôi caån thaän ǵn giöơ heát thaûy ñieàu raên naày maø ta truyeàn cho caùc ngöôi phaûi laøm laáy, kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, ñi theo caùc ñaïo Ngaøi, vaø tríu meán Ngaøi, 11:23 th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñuoåi nhöơng daân toäc naày ra khoûi tröôùc maët caùc ngöôi, khieán caùc ngöôi thaéng ñöôïc daân toäc lôùn vaø maïnh hôn ḿnh. 11:24 Phaøm nôi naøo baøn chaân caùc ngöôi seơ ñaïp ñeán, ñeàu thuoäc veà caùc ngöôi. Giôùi haïn caùc ngöôi seơ chaïy töø ñoàng vaéng tôùi Li-ban, töø soâng Ô-phô-raùt ñeán bieån taây. 11:25 Chaúng ai ñöùng noåi ñöôïc tröôùc maët caùc ngöôi; Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi seơ raûi söï kinh khuûng vaø sôï haơi trong khaép xöù caùc ngöôi seơ ñaïp chaân leân, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn. 11:26 Ḱa, ngaøy nay ta ñaët tröôùc maët caùc ngöôi söï phöôùc laønh vaø söï ruûa saû: 11:27 söï phöôùc laønh, neáu caùc ngöôi nghe theo caùc ñieàu raên cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, maø ta truyeàn cho ngaøy nay; 11:28 söï ruûa saû, neáu caùc ngöôi khoâng nghe theo caùc ñieàu raên cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, nhöng xaây boû ñöôøng ta chæ cho ngaøy nay, ñaëng ñi theo caùc thaàn khaùc maø caùc ngöôi khoâng heà bieát. 11:29 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi khieán ngöôi vaøo xöù ñaëng nhaän laáy, th́ phaûi rao söï chuùc laønh treân nuùi Ga-ri-xim, vaø söï chuùc döơ treân nuùi EÂ-banh. 11:30 Hai nuùi naày haù chaúng phaûi ôû beân kia soâng Gioâ-ñanh, qua khoûi ñöôøng taây, taïi ñaát daân Ca-na-an ôû trong ñoàng ruoäng, ñoái ngang Ghinh-ganh, gaàn nhöơng caây deû boäp cuûa Moâ-reâ sao? 11:31 V́ caùc ngöôi seơ ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh, ñaëng vaøo nhaän laáy xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ban cho; caùc ngöôi seơ laáy xöù laøm saûn nghieäp vaø ôû taïi ñoù. 11:32 Vaäy, phaûi caån thaän laøm theo heát thaûy nhöơng luaät leä vaø maïng ḷnh maø ngaøy nay ta ñaët tröôùc maët caùc ngöôi.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 12

1:1 Naày laø nhöơng luaät leä vaø maïng ḷnh maø troïn ñôøi ḿnh soáng treân ñaát caùc ngöôi phaûi ǵn giöơ laøm theo trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ngöôi ñaơ ban cho ngöôi nhaän laáy. 12:2 Phaøm nôi naøo nhöơng daân toäc, maø caùc ngöôi seơ ñuoåi ñi, ñaơ haàu vieäc caùc thaàn chuùng noù, hoaëc treân nuùi cao, hoaëc treân noång hay laø döôùi caây xanh, th́ caùc ngöôi phaûi huûy dieät saïch heát ñi. 12:3 Phaûi phaù ñoå baøn thôø, ñaäp beå pho töôïng, vaø thieâu nhöơng truï A-seâ-ra cuûa chuùng noù trong löûa; laïi laøm tan naùt nhöơng töôïng chaïm veà caùc thaàn chuùng noù, vaø xoùa teân caùc thaàn aáy cho khoûi choă ñoù. 12:4 Chôù tuøy tuïc chuùng noù maø phuïc söï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi; 12:5 song nôi naøo trong nhöơng chi phaùi caùc ngöôi, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi seơ choïn, ñaëng ñaët danh Ngaøi, töùc laø nôi ngöï cuûa Ngaøi, th́ caùc ngöôi phaûi t́m ñi ñeán ñoù, 12:6 ñem daâng taïi ñoù nhöơng cuûa leă thieâu, caùc hi sinh, thueá moät phaàn möôøi, leă vaät daâng giô leân, cuûa leă hoaøn nguyeän, cuûa leă laïc yù vaø caùc con ñaàu loøng cuûa baày boø vaø chieân; 12:7 roài caùc ngöôi seơ aên taïi ñoù, tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, vui veû cuøng gia quyeán ḿnh, v́ moïi vieäc tay ḿnh laøm ñaơ ñöôïc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho. 12:8 Chôù laøm nhö chuùng ta laøm ngaøy nay ñaây, laø moăi ngöôøi laøm tuøy yù ḿnh töôûng laø phaûi; 12:9 v́ caùc ngöôi chöa vaøo nôi an nghæ, vaø chöa höôûng laáy cô nghieäp maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 12:10 Vaäy, caùc ngöôi seơ ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh, ôû trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi ban cho laøm saûn nghieäp. Ngaøi seơ ban söï b́nh an cho caùc ngöôi, khoâng ñeå keû thuø ngḥch xung quanh haơm aùp, vaø khieán cho caùc ngöôi ñöôïc ôû yeân oån. 12:11 Baáy giôø, seơ coù moät choă maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi choïn, ñaëng cho danh Ngaøi ôû; aáy laø nôi caùc ngöôi seơ ñem daâng moïi ñieàu ta daën caùc ngöôi, töùc laø nhöơng cuûa leă thieâu, caùc hi sinh, thueá moät phaàn möôøi, leă vaät daâng giô leân, vaø moïi cuûa leă toát nhaát, maø caùc ngöôi höùa nguyeän daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 12:12 Caùc ngöôi, con trai, con gaùi, toâi trai vaø tôù gaùi cuûa caùc ngöôi seơ vui veû tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, luoân vôùi ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh caùc ngöôi. 12:13 Khaù coi chöøng, chôù daâng cuûa leă thieâu ḿnh trong nhöơng nôi naøo ngöôi thaáy; 12:14 nhöng phaûi daâng taïi nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn trong moät cuûa caùc chi phaùi ngöôi, vaø taïi ñoù ngöôi phaûi laøm moïi ñieàu ta truyeàn daën. 12:15 Song trong caùc thaønh ḿnh, ngöôi ñöôïc maëc yù gieát nhöơng thuù vaät vaø aên tḥt noù, tuøy theo söï phöôùc laønh maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban cho ngöôi; voâ luaän ngöôøi ḅ oâ ueá hay laø ngöôøi ñöôïc tinh saïch seơ ñeàu aên tḥt noù nhö aên con hoaøng döông vaø con nai ñöïc. 12:16 Chæ caùc ngöôi chôù aên huyeát; phaûi ñoå huyeát treân ñaát nhö nöôùc vaäy. 12:17 Cuûa thueá moät phaàn möôøi veà nguơ coác, veà röôïu hay laø daàu, cuøng nhöơng con ñaàu loøng cuûa baày boø hay chieân, vaät chi ngöôi höùa nguyeän daâng leân, caùc cuûa leă laïc yù, hay laø leă vaät daâng giô leân, th́ caùc ngöôi chaúng neân aên taïi trong caùc thaønh ḿnh. 12:18 Nhöng ngöôi, caùc con trai, con gaùi, toâi trai, vaø tôù gaùi ngöôi, cuøng ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh ngöôi, phaûi aên nhöơng vaät aáy tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, taïi choă Ngaøi seơ choïn; ngöôi seơ vui veû tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, veà moïi vieäc tay ngöôi ñaơ laøm. 12:19 Troïn ñôøi ngöôi ôû trong xöù, khaù giöơ ḿnh, chôù boû beâ ngöôøi Leâ-vi. 12:20 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ môû roäng bôø coơi ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn, vaø v́ ngöôi öôùc ao aên tḥt, neân noùi: Toâi muoán aên tḥt! th́ khaù tuøy yù aên laáy. 12:21 Neáu choă maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ choïn ñaëng ñaët danh, Ngaøi caùch xa ngöôi, ngöôi ñöôïc gieát boø hay chieân maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi, y nhö ta daën; roài tuøy yù ngöôi muoán, aên laáy noù trong thaønh ḿnh. 12:22 Phaûi aên tḥt aáy nhö aên con hoaøng döông vaø con nai ñöïc; voâ luaän ngöôøi ḅ oâ ueá hay laø ngöôøi tinh saïch cuơng ñeàu aên caû. 12:23 Song phaûi giöơ ḿnh, chôù aên huyeát; v́ huyeát laø söï soáng, neân chôù aên tḥt luoân vôùi söï soáng. 12:24 Ngöôi chôù aên huyeát: phaûi ñoå noù treân ñaát nhö nöôùc. 12:25 Ñöøng aên huyeát, haàu ngöôi vaø con chaùu ngöôi ñöôïc phöôùc, bôûi v́ coù laøm ñieàu ngay thaúng tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 12:26 Coøn veà thuù vaät ngöôi bieät rieâng ra thaùnh, hay laø höùa nguyeän daâng leân, th́ phaûi ñem noù theo ḿnh ñeán nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ choïn, 12:27 daâng tḥt vaø huyeát noù laøm cuûa leă thieâu treân baøn thôø cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; coøn huyeát caùc con sinh khaùc, th́ phaûi ñoå treân baøn thôø cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñoaïn môùi aên tḥt noù. 12:28 Haơy giöơ vaø nghe caùc ñieàu naày maø ta daën bieåu ngöôi, ñeå ngöôi vaø con chaùu ngöôi ñöôïc phöôùc ñôøi ñôøi, bôûi v́ laøm ñieàu toát laønh vaø ngay thaúng tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 12:29 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ dieät khoûi tröôùc maët ngöôi nhöơng daân toäc maø ngöôi ñi ñeán ñaëng ñuoåi ñi ñoù, khi ngöôi ñaơ ñuoåi chuùng noù roài, vaø ñöôïc ôû trong xöù chuùng noù, 12:30 th́ haơy giöơ laáy ḿnh, keûo sau khi chuùng noù ñaơ ḅ dieät khoûi tröôùc maët ngöôi, ngöôi sa vaøo baăy, baét chöôùc chuùng noù, maø hoûi raèng: Caùc daân toäc naày phuïc söï caùc thaàn ḿnh theá naøo? Ta cuơng muoán laøm theo vaäy nöơa. 12:31 Ngöôi chôù phuïc söï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi nhö vaäy, v́ moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va laáy laøm gôùm ghieác vaø gheùt, th́ chuùng noù ñaơ laøm cho caùc thaàn ḿnh: ñeán noăi chuùng noù thieâu con trai vaø con gaùi ḿnh trong löûa, ñeå cuùng thôø caùc thaàn ḿnh. 12:32 Caùc ngöôi khaù caån thaän laøm theo moïi ñieàu ta daën bieåu caùc ngöôi: chôù theâm hay laø bôùt chi heát.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 13

1:1 Neáu giöơa ngöôi coù noåi leân moät tieân tri hay laø moät keû hay chieâm bao laøm cho ngöôi moät daáu kyø hoaëc pheùp laï, 13:2 neáu daáu kyø hoaëc pheùp laï naày maø ngöôøi ñaơ noùi vôùi ngöôi ñöôïc öùng nghieäm, vaø ngöôøi coù noùi raèng: Ta haơy ñi theo haàu vieäc caùc thaàn khaùc maø ngöôi chaúng heà bieát, 13:3 th́ chôù nghe lôøi cuûa tieân tri hay laø keû chieâm bao aáy, v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi thöû caùc ngöôi, ñaëng bieát caùc ngöôi coù heát loøng heát yù kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi chaêng. 13:4 Caùc ngöôi phaûi theo Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi, kính sôï Ngaøi, ǵn giöơ caùc ñieàu raên Ngaøi, vaâng nghe tieáng phaùn Ngaøi, phuïc söï Ngaøi vaø tríu meán Ngaøi. 13:5 Nhöng ngöôøi ta phaûi gieát tieân tri hay laø keû chieâm bao aáy, v́ haén coù giuïc daáy loaïn cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi, (laø Ñaáng ñaơ ñem caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, chuoäc caùc ngöôi khoûi nhaø noâ leä), ñaëng xoâ ngöôi ra ngoaøi con ñöôøng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ chæ cho ngöôi ñi. Aáy, ngöôi seơ dieät keû hung aùc khoûi giöơa ḿnh laø nhö vaäy. 13:6 Khi anh em moät meï vôùi ngöôi, hay laø con trai, con gaùi ngöôi, vôï yeâu meán, hoaëc baïn höơu thieát ngöôi, giuïc ngöôi caùch maät nhieäm, maø raèng: Ta haơy ñi haàu vieäc caùc thaàn khaùc, maø ngöôi hay toå phuï ngöôi khoâng bieát, 13:7 töùc laø caùc thaàn cuûa nhöơng daân toäc ôû chung quanh, hoaëc gaàn hay xa ngöôi, töø ñaàu naày cuûa ñaát cho ñeán ñaàu kia, 13:8 th́ chôù cḥu theo noù, chôù khöùng nghe noù. Maét ngöôi ñöøng thöông tieác noù; chôù ñoäng loøng xoùt xa maø che chôû cho noù. 13:9 Ngöôi haún phaûi gieát noù, tay ḿnh phaûi tra vaøo ḿnh noù tröôùc heát ñaëng gieát ñi; roài keá sau tay cuûa caû daân söï. 13:10 Phaûi neùm ñaù cho noù cheát, v́ noù t́m theá giuïc ngöôi xa caùch Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laø Ñaáng ñaơ ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, töùc khoûi nhaø noâ leä. 13:11 Vaäy, caû Y-sô-ra-eân seơ hay ñieàu ñoù vaø sôï haơi, chaúng coøn laøm moät vieäc aùc döôøng aáy taïi giöơa ngöôi nöơa. 13:12 Khi ngöôi nghe noùi veà moät trong caùc thaønh maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi ôû, 13:13 raèng coù nhöơng keû gian taø töø giöơa ḿnh ra duï doă daân thaønh ñoù, maø raèng: Ta haơy ñi haàu vieäc caùc thaàn khaùc maø caùc ngöôi khoâng heà bieát, 13:14 th́ phaûi t́m kieám, hoûi thaêm, vaø tra xeùt cho kyơ caøng. Baèng ñieàu ngöôøi ta noùi laø chaân thaät vaø quaû quyeát, vaø neáu moät ñieàu gôùm ghieác nhö vaäy ñaơ phaïm giöơa ngöôi, 13:15 th́ ngöôi phaûi gieát daân söï thaønh aáy baèng löôơi göôm; phaûi duøng göôm taän dieät noù vaø moïi vaät ôû trong, luoân vôùi suùc vaät cuûa noù. 13:16 Ñoaïn, ngöôi phaûi gom heát thaûy cuûa cöôùp laïi giöơa phoá thaønh, roài ñoát heát thaønh vaø heát moïi cuûa cöôùp noù tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, th́ noù seơ thaønh moät ñoáng hö taøn maơi maơi, khoâng heà ñöôïc caát laïi nöơa. 13:17 Phaøm vaät ñaùng taän dieät, chaúng neân coøn ǵ dính laïi maûy may nôi tay ngöôi, ñeå khi ngöôi vaâng theo tieáng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ǵn giöơ caùc ñieàu raên Ngaøi, maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, vaø laøm ñieàu ngay thaúng tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 13:18 th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va nguoâi côn giaän Ngaøi, laøm ôn cho, vaø ñoaùi thöông ngöôi, khieán cho ngöôi theâm nhieàu leân, y nhö Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï ngöôi.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 14

1:1 Caùc ngöôi laø con caùi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi. Chôù v́ ngöôøi cheát maø caét tḥt ḿnh, hoaëc caïo giöơa hai con maét; 14:2 bôûi ngöôi laø moät daân thaùnh cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ choïn ngöôi trong caùc daân treân maët ñaát, haàu ngöôi laøm daân rieâng cuûa Ngaøi. 14:3 Chôù aên moät vaät chi gôùm ghieác. 14:4 Naày nhöơng loaøi vaät maø caùc ngöôi ñöôïc aên: con boø, con tröøu, con deâ caùi, 14:5 con nai ñöïc, con hoaøng döông, con höôu ñöïc, con deâ röøng, con sôn döông, con boø röøng, vaø con linh döông. 14:6 Trong nhöơng loaøi vaät, caùc ngöôi ñöôïc aên con naøo coù moùng reơ ra, chaân chia hai vaø nhôi, 14:7 nhöng trong nhöơng con vaät nhôi coù moùng reơ ra vaø chaân chia hai, naày laø nhöơng con caùc ngöôi khoâng pheùp aên: con laïc ñaø, con thoû röøng, vaø con thoû nhaø, chuùng noù nhôi; song khoâng coù moùng reơ ra: phaûi caàm noù laø khoâng saïch cho caùc ngöôi. 14:8 Con heo cuơng vaäy; v́ noù coù moùng reơ ra, nhöng khoâng nhôi: phaûi caàm noù laø khoâng saïch cho caùc ngöôi. Chôù aên tḥt cuûa caùc con vaät ñoù, vaø chôù ñuïng ñeán xaùc cheát chuùng noù. 14:9 Phaøm loaøi naøo ôû trong nöôùc, coù mang vaø coù vaûy, th́ caùc ngöôi ñöôïc aên; 14:10 nhöng con naøo khoâng coù mang, khoâng coù vaûy, th́ chaúng neân aên; phaûi caàm laø khoâng saïch cho caùc ngöôi. 14:11 Caùc ngöôi ñöôïc aên moïi con chim saïch. 14:12 Song, naày laø nhöơng con caùc ngöôi khoâng neân aên: chim öng, chim ngaïc, con keân keân; 14:13 con dieàu, con où, vaø moïi thöù laơo öng; 14:14 moïi thöù quaï; 14:15 chim ñaø ñieåu, con tu huù, chim thuûy keâ, vaø moïi thöù boø caéc; 14:16 chim meøo, chim uït, con haïc, 14:17 chim thaèng beø, con coøng coäc, chim thaèng coäc, 14:18 con coø, vaø moïi thöù dieäc; chim reơ quaït vaø con dôi. 14:19 Moïi loaøi coân truøng hay bay seơ laø khoâng saïch cho caùc ngöôi; chôù neân aên. 14:20 Caùc ngöôi ñöôïc aên moïi con chim saïch. 14:21 Caùc ngöôi chôù aên moät con thuù naøo cheát töï nhieân. Haơy ñöa noù cho ngöôøi khaùch nguï trong thaønh ḿnh, vaø ngöôøi aáy seơ aên noù, hay laø ḿnh cuơng ñöôïc baùn cho ngöôøi ngoaïi bang. V́ ngöôi laø moät daân thaùnh cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. Ngöôi chôù naáu tḥt deâ con trong söơa meï noù. 14:22 Moăi naêm ngöôi chôù queân ñoùng thueá moät phaàn möôøi veà hueâ lôïi cuûa gioáng ḿnh gieo, maø ñoàng ruoäng ḿnh sanh saûn. 14:23 Taïi tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, trong nôi Ngaøi seơ choïn ñaëng ñeå danh Ngaøi ôû, ngöôi phaûi aên vaät thueá moät phaàn möôøi veà nguơ coác, röôïu, daàu, vaø con ñaàu loøng cuûa baày boø hay chieân cuûa ngöôi, haàu cho ngöôi taäp haèng kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 14:24 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ban phöôùc cho, neáu ñöôøng ñi laáy laøm xa quaù cho ngöôi, ñeán noăi khoâng theá ñem noäp cuûa thueá moät phaàn möôøi aáy ñöôïc, v́ choă maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi choïn ñeå ñaët danh Ngaøi, caùch xa ngöôi, 14:25 th́ baáy giôø, ngöôi haơy ñoåi thueá moät phaàn möôøi ñoù ra baïc, caàm baïc naày trong tay, ñi ñeán nôi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ choïn, 14:26 roài ñöa baïc aáy ñoåi laáy moïi thöùc chi ḿnh öôùc ao, hoaëc boø hay chieân, hoaëc röôïu hay laø ñoà uoáng say, töùc laø moïi moùn chi ḿnh muoán. Ngöôi phaûi aên noù taïi ñoù, tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø vui veû vôùi gia quyeán ḿnh. 14:27 Chôù boû beâ ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh ngöôi, v́ ngöôøi khoâng coù phaàn, cuơng khoâng höôûng cô nghieäp chi chung vôùi ngöôi. 14:28 Cuoái haïn ba naêm, ngöôi phaûi laáy moät phaàn möôøi cuûa hueâ lôïi naêm aáy ra, chöùa taïi trong thaønh ḿnh. 14:29 Baáy giôø, ngöôøi Leâ-vi, voán khoâng coù phaàn chi, cuơng chaúng höôùng cô nghieäp chi chung vôùi ngöôi, luoân vôùi ngöôøi khaùch, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa ôû trong thaønh ngöôi, seơ ñeàu ñeán aên cho no neâ, haàu cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho moïi coâng vieäc tay ngöôi ñaơ laøm.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 15

1:1 Cuoái moăi naêm thöù baûy, ngöôi phaûi laøm naêm giaûi thích. 15:2 Naày laø leä cuûa söï giaûi thích. Phaøm chuû nôï phaûi giaûi thích moùn vay maø ḿnh ñaơ cḥu cho keû laân caän ḿnh vay: ngöôi chôù thuùc keû laân caän ḿnh hay laø anh em ḿnh traû laïi, v́ ngöôøi ta ñaơ cao rao naêm giaûi thích cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 15:3 Ngöôi ñöôïc thuùc ngöôøi ngoaïi bang traû laïi; song ví anh em ngöôi coù vaät chi thuoäc veà ḿnh, th́ phaûi tha vaät aáy cho ngöôøi. 15:4 Nhöng nôi ngöôi chaúng neân coù keû ngheøo naøn, v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va quaû haún ban phöôùc cho ngöôi trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi nhaän laáy laøm saûn nghieäp, 15:5 mieăn ngöôi chaêm chæ nghe theo tieáng cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, caån thaän laøm theo caùc ñieàu raên maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay. 15:6 V́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban phöôùc cho ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn; ngöôi seơ cho nhieàu nöôùc vay, coøn chaùnh ngöôi khoâng vay ai; ngöôi seơ quaûn haït nhieàu nöôùc, song caùc nöôùc aáy seơ chaúng quaûn haït ngöôi. 15:7 Neáu trong thaønh naøo cuûa xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho, ôû giöơa ngöôi coù moät ngöôøi anh em ḅ ngheøo, th́ chôù cöùng loøng naém tay laïi tröôùc maët anh em ngheøo cuûa ḿnh ñoù. 15:8 Nhöng khaù seø tay ḿnh ra, cho ngöôøi vay moùn chi caàn duøng trong söï ngheøo naøn cuûa ngöôøi. 15:9 Khaù coi chöøng, keûo coù moät aùc töôûng nôi loøng ngöôi, raèng: Naêm thöù baûy töùc laø naêm giaûi thích, haàu gaàn! Khaù coi chöøng keûo maét ngöôi chaúng ñoaùi thöông anh em ngheøo cuûa ḿnh, khoâng giuùp cho ngöôøi ǵ heát, e ngöôøi keâu cuøng Ñöùc Gieâ-hoâ-va veà ngöôi, vaø ngöôi seơ maéc toäi chaêng. 15:10 Ngöôi phaûi giuùp cho ngöôøi, chôù cho maø coù loøng tieác; v́ taïi côù aáy, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban phöôùc cho moïi coâng vieäc cuûa ngöôi, vaø moïi ñieàu ngöôi ñaët tay vaøo maø laøm. 15:11 V́ seơ coù keû ngheøo trong xöù luoân luoân, neân ta môùi daën bieåu ngöôi maø raèng: Khaù seø tay ḿnh ra cho anh em ḅ aâu lo vaø ngheøo khoù ôû trong xöù ngöôi. 15:12 Khi moät trong caùc anh em ngöôi, laø ngöôøi Heâ-bô-rô, baát luaän nam hay nöơ, ḅ baùn cho ngöôi, th́ seơ haàu vieäc ngöôi trong saùu naêm, song qua naêm thöù baûy, ngöôi phaûi giaûi phoùng ngöôøi. 15:13 Khi ngöôi giaûi phoùng ngöôøi, chôù cho ngöôøi ñi ra tay khoâng. 15:14 Phaûi caáp cho ngöôøi moät vaät chi, hoaëc trong baày ḿnh, hoaëc cuûa saân ñaïp luùa ḿnh, hoaëc cuûa haàm röôïu ḿnh, töùc laø caáp cho ngöôøi vaät bôûi trong cuûa caûi maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ban phöôùc cho ngöôi. 15:15 Haơy nhôù raèng ḿnh ñaơ laøm toâi moïi trong xöù EÂ-díp-toâ, vaø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ chuoäc ngöôi; bôûi côù aáy, ngaøy nay ta truyeàn cho ngöôi laøm caùc ñieàu naày. 15:16 Nhöng neáu keû toâi moïi ngöôi noùi raèng: Toâi khoâng muoán ñi ra khoûi nhaø chuû, v́ noù meán ngöôi vaø gia quyeán ngöôi, laáy laøm thoûa loøng phuïc ḍch ngöôi, 15:17 th́ baáy giôø, ngöôi phaûi laáy moät caùi duøi, ñeå tai ngöôøi keà cöûa maø xoû, vaäy ngöôøi seơ laøm toâi tôù ngöôi luoân luoân. Ngöôi cuơng phaûi laøm nhö vaäy cho tôù gaùi ḿnh. 15:18 Ngöôi chôù coù naëng loøng maø giaûi phoùng ngöôøi, v́ ngöôøi ñaơ phuïc ḍch ngöôi saùu naêm, aên phaân nöûa coâng giaù cuûa moät ngöôøi laøm möôùn; vaäy Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban phöôùc cho ngöôi trong moïi coâng vieäc ngöôi laøm. 15:19 Ngöôi phaûi bieät rieâng ra thaùnh cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi moïi con ñaàu loøng ñöïc sanh trong baày boø hay chieân cuûa ngöôi. Chôù caøy baèng con ñaàu loøng cuûa boø caùi ḿnh, vaø chôù hôùt loâng con ñaàu loøng cuûa chieân caùi ḿnh. 15:20 Moăi naêm, ngöôi vaø gia quyeán ngöôi seơ aên noù tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, taïi nôi maø Ngaøi seơ choïn. 15:21 Nhöng neáu noù coù t́ vít chi, queø hay ñui, hoaëc ḅ taät naëng khaùc, th́ chôù daâng noù cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 15:22 phaûi aên noù trong thaønh ḿnh: keû ḅ oâ ueá, vaø keû ñöôïc saïch cuơng ñeàu ñöôïc aên heát, nhö aên con hoaøng döông hay laø con nai ñöïc. 15:23 Chæn ngöôi chôù aên huyeát noù; phaûi ñoå huyeát treân ñaát nhö nöôùc vaäy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 16

1:1 Haơy giöơ thaùng luùa troă laøm leă Vöôït-qua cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, v́ aáy trong thaùng luùa troă, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñang ban ñeâm ñem ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 16:2 Taïi trong nôi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn ñeå danh Ngaøi ôû, ngöôi phaûi duøng con sinh baèng baày chieân vaø baày boø, daâng laøm leă Vöôït-qua cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 16:3 Vôùi leă Vöôït-qua, chôù aên baùnh pha men; trong baûy ngaøy ngöôi seơ aên baùnh khoâng men, töùc laø baùnh hoaïn naïn, ñaëng giöơ leă aáy, v́ ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ voäi vaøng; haàu cho troïn ñôøi ngöôi nhôù ngaøy ḿnh ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 16:4 Trong baûy ngaøy, khoâng neân thaáy men nôi nhaø ngöôi, hay trong khaép ṇ̃a phaän ngöôi, tḥt con sinh maø ngöôi ñaơ gieát luùc chieàu cuûa ngaøy thöù nhaát, th́ chôù ñeå ñeán saùng mai. 16:5 Ngöôi khoâng ñöôïc gieát con sinh veà leă Vöôït-qua trong moät thaønh naøo maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi; 16:6 nhöng chæ trong nôi maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ choïn ñeå danh Ngaøi ôû; aáy laø nôi maø ngöôi phaûi gieát con sinh veà leă Vöôït-qua, vaøo loái chieàu, vöøa khi maët trôøi laën, nhaèm giôø maø ngöôi ñaơ ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 16:7 Phaûi naáu tḥt con sinh, vaø aên taïi trong nôi maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ choïn, roài saùng mai trôû veà traïi ḿnh. 16:8 Trong saùu ngaøy, ngöôi phaûi aên baùnh khoâng men, vaø qua ngaøy thöù baûy, seơ coù moät leă troïng theå cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi: ngöôi chôù laøm moät coâng vieäc naøo. 16:9 Ngöôi phaûi ñeám baûy tuaàn; khôûi ñeán baûy tuaàn naày töø ngaøy ngöôøi ta tra caùi löôơi haùi vaøo muøa gaët; 16:10 keá ngöôi seơ giöơ leá baûy tuaàn cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi do tay ḿnh ñem daâng cuûa leă laïc yù, tuøy theo Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho ngöôi. 16:11 Ngöôi, con trai, con gaùi ngöôi, toâi trai vaø tôù gaùi ngöôi, ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh ngöôi, ngöôøi khaùch laï, keû moà coâi vaø ngöôøi goùa buïa ôû giöơa voøng ngöôi, ñeàu seơ vui veû taïi trong choă maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi seơ choïn ñeå danh Ngaøi ôû. 16:12 Phaûi nhôù laïi raèng ḿnh ñaơ laøm toâi moïi taïi xöù EÂ-díp-toâ, vaø khaù caån thaän laøm theo caùc luaät leä naày. 16:13 Khi ngöôi ñaơ thaâu hueâ lôïi cuûa saân ñaïp luùa vaø haàm röôïu ḿnh roài, th́ phaûi giöơ leă leàu taïm trong baûy ngaøy. 16:14 Ngöôi, con trai vaø con gaùi ngöôi, toâi trai vaø tôù gaùi ngöôi, ngöôøi Leâ-vi, khaùch laï, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa ñeàu seơ vui veû maø giöơ leă ñoù. 16:15 Trong baûy ngaøy ngöôi phaûi giöơ leă naày cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, taïi nôi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban phöôùc cho caùc muøa maøng vaø moïi coâng vieäc cuûa tay ngöôi; roài ngöôi seơ vui möøng troïn veïn. 16:16 Moïi ngöôøi nam trong caùc ngöôi, moăi naêm ba laàn, phaûi ra maét Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, taïi nôi maø Ngaøi seơ choïn: töùc laø nhaèm leă baùnh khoâng men, leă baûy tuaàn vaø leă leàu taïm; ngöôøi ta chaúng neân ñi tay khoâng ra maét Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 16:17 Moăi ngöôøi seơ daâng tuøy theo cuûa ḿnh coù, tuøy theo phöôùc maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 16:18 Ngöôi phaûi tuøy töøng chi phaùi ḿnh laäp nhöơng quan aùn trong caùc thaønh maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi; nhöơng quan aùn aáy seơ xöû ñoaùn daân söï caùch coâng b́nh. 16:19 Ngöôi chôù laøm ḍch söï chaùnh tröïc, chôù thieân ṿ ai, cuơng chaúng neân nhaän cuûa hoái loä; v́ cuûa hoái loä laøm cho muø maét keû khoân ngoan, vaø laøm roái lôøi cuûa ngöôøi coâng b́nh. 16:20 Ngöôi phaûi theo söï coâng b́nh caùch troïn veïn, ñeå ngöôi ñöôïc soáng vaø nhaän laáy xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 16:21 Gaàn beân baøn thôø maø ngöôi seơ laäp cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, chôù döïng leân h́nh töôïng cuûa thaàn A-seâ-ra baèng thöù caây naøo. 16:22 Cuơng chaúng neân döïng leân moät truï thôø naøo: Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi laáy laøm gheùt caùc vaät aáy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 17

1:1 Ngöôi chôù daâng cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi con boø ñöïc, hoaëc con chieân coù t́ vít, hay moät taät chi; v́ aáy laø moät söï gôùm ghieác cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 17:2 Khi ôû giöơa ngöôi, trong moät thaønh naøo maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi, coù moät ngöôøi nam hay nöơ laøm ñieàu aùc tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vi phaïm giao öôùc Ngaøi, 17:3 ñi haàu vieäc vaø qú laïy caùc thaàn khaùc, hoaëc maët trôøi, maët traêng, hay laø caû thieân binh, töùc laø ñieàu ta khoâng coù daïy bieåu; 17:4 khi ñieàu ñoù ñem hoïc cho ngöôi hay, th́ phaûi tra hoûi kyơ caøng, vaø neáu ñieàu ngöôøi ta noùi laø thaät, vaø quaû quyeát coù moät söï gôùm gheâ döôøng aáy ñaơ phaïm trong Y-sô-ra-eân, 17:5 th́ ngöôi phaûi daăn ngöôøi nam hay nöơ ñaơ laøm vieäc aùc ñoù ñeán cöûa thaønh, neùm ñaù cho chuùng noù cheát. 17:6 Cöù theo lôøi cuûa hai hoaëc ba ngöôøi chöùng môùi xöû töû keû ñaùng ḅ cheát; nhöng cöù lôøi cuûa moät ngöôøi chöùng khoâng ñuû xöû töû ngöôøi. 17:7 Tay cuûa caùc ngöôøi chöùng phaûi tra vaøo ḿnh noù ñaàu heát, ñaëng laøm cho noù cheát, keá sau tay cuûa caû daân söï. Nhö vaäy, ngöôi seơ caát keû hung aùc khoûi giöơa ḿnh. 17:8 Khi naøo trong thaønh ḿnh coù moät söï tranh tuïng, hoaëc v́ ñoå huyeát, hoaëc v́ giaønh xeù, hay laø v́ thöông tích, maø ngöôi phaân xöû laáy laøm khoù quaù, th́ phaûi ñöùng daäy, ñi leân choă maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ choïn, 17:9 ñeán gaàn nhöơng thaày teá leă veà chi phaùi Leâ-vi, cuøng ngöôøi ñang khi aáy laøm quan aùn, maø hoûi han hoï; hoï seơ toû cho ḿnh bieát söï phaùn xeùt ñaùng ṇ̃nh. 17:10 Ngöôi phaûi laøm y theo lôøi hoï toû daïy cho ḿnh taïi nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn, vaø khaù caån thaän laøm theo moïi lôøi daïy cuûa hoï. 17:11 Phaûi laøm theo luaät phaùp hoï daïy cho, vaø söï phaùn xeùt hoï giaûng ra, chôù xaây veà beân höơu hay beân taû maø boû caùc ñieàu giaûng cuûa hoï. 17:12 Song ngöôøi naøo ôû caùch kieâu ngaïo, khoâng khöùng vaâng theo thaày teá leă ñöùng taïi ñoù ñaëng haàu vieäc Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, hay laø khoâng vaâng quan aùn, th́ ngöôøi ñoù phaûi cheát, vaø ngöôi seơ caát söï aùc khoûi giöơa Y-sô-ra-eân. 17:13 Caû daân söï seơ nghe ñieàu aáy vaø baét sôï, khoâng coøn buoâng theo söï kieâu ngaïo nöơa. 17:14 Khi ngöôi ñaơ vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho, ñöôïc nhaän laáy vaø ôû taïi xöù ñoù roài, neáu ngöôi noùi: Toâi seơ laäp moät vua leân cai tṛ toâi, nhö caùc daân toäc chung quanh, 17:15 th́ khaù laäp moät vua leân cai tṛ ngöôi, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ choïn; phaûi laäp leân moät vua thuoäc veà anh em ngöôi; chôù neân laäp moät ngöôøi ngoaïi bang leân, khoâng phaûi anh em ngöôi. 17:16 Song vua aáy chaúng neân lo cho coù nhieàu ngöïa, chôù v́ muoán theâm nhieàu ngöïa maø daăn daân söï trôû laïi xöù EÂ-díp-toâ; bôûi Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn cuøng caùc ngöôi raèng: Caùc ngöôi seơ chaúng trôû veà ñöôøng ñoù nöơa. 17:17 Vua cuơng khoâng neân keùn nhieàu phi taàn, e loøng ngöôøi trôû xaáu xa; laïi chaúng neân thaâu goùp nhieàu baïc vaøng. 17:18 Vua khi töùc ṿ, vua phaûi chieáu theo luaät phaùp naày maø nhöơng thaày teá leă veà doøng Leâ-vi giöơ, cheùp moät baûn cho ḿnh. 17:19 Baûn aáy phaûi ôû beân vua troïn ñôøi, vua phaûi ñoïc ôû trong, ñeå taäp bieát kính sôï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, caån thaän laøm theo caùc lôøi cuûa luaät phaùp naày, vaø heát thaûy ñieàu raên naày, 17:20 keûo loøng vua löôùt treân anh em ḿnh, xaây veà beân höơu hay beân taû, ĺa boû ñieàu raên naày, haàu cho vua vaø con chaùu vua ñöôïc tṛ v́ laâu ngaøy giöơa Y-sô-ra-eân.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 18

1:1 Nhöơng thaày teá leă veà doøng Leâ-vi, vaø caû chi phaùi Leâ-vi khoâng coù phaàn, cuơng khoâng coù saûn nghieäp chung vôùi Y-sô-ra-eân. Chuùng seơ höôûng nhöơng cuûa teá leă duøng löûa daâng cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø cô nghieäp Ngaøi, maø nuoâi laáy ḿnh. 18:2 Vaäy, chuùng khoâng coù phaàn saûn nghieäp giöơa anh em ḿnh: Ñöùc Gieâ-hoâ-va laø cô nghieäp cuûa hoï, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn. 18:3 Vaû, naày laø phaàn ṇ̃nh maø nhöơng thaày teá leă seơ coù pheùp laáy trong caùc leă vaät cuûa daân söï daâng leân, hoaëc baèng boø ñöïc hay laø chieân: caùi cheûo vai, caùi haøm, vaø caùi buïng. 18:4 Ngöôi seơ caáp cho ngöôøi cuûa ñaàu muøa veà nguơ coác, röôïu, daàu vaø loâng chieân hôùt ñaàu tieân cuûa ngöôi; 18:5 v́ taïi trong caùc chi phaùi ngöôi, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ choïn thaày teá leă, ñeå ngöôøi vaø caùc con trai ngöôøi nhaân danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaàu chöïc vaø phuïc söï tröôùc maët Ngaøi ñôøi ñôøi khoâng döùt. 18:6 Khi moät ngöôøi Leâ-vi ôû baát luaän thaønh naøo choă naøo taïi trong Y-sô-ra-eân, maø thaønh taâm ñeán nôi Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ choïn, 18:7 vaø neáu ngöôøi nhaân danh Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ḿnh, haàu vieäc nhö heát thaûy anh em ḿnh, laø ngöôøi Leâ-vi, vaăn chaàu chöïc taïi ñoù tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, 18:8 th́ ngöôøi seơ coù moät phaàn löông thöïc baèng phaàn cuûa caùc anh em ḿnh, khoâng keå cuûa ngöôøi coù theå baùn ñöôïc veà cuûa toå-nghieäp ḿnh. 18:9 Khi ngöôi ñaơ vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho; chôù taäp baét chöôùc nhöơng söï gôùm ghieác cuûa caùc daân toäc ôû taïi ñoù. 18:10 ÔÛ giöơa ngöôi chôù neân coù ai ñem con trai hay con gaùi ḿnh ngang qua löûa, chôù neân coù thaày boùi, hoaëc keû hay xem sao maø boùi, thaày phuø thuûy, thaày phaùp, 18:11 keû hay duøng eám chuù, ngöôøi ñi hoûi ñoàng coát, keû thuaät soá, hay laø keû ñi caàu cong; 18:12 v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va laáy laøm gôùm ghieác keû laøm caùc vieäc aáy, vaø v́ caùc söï gôùm ghieác aáy, neân Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñuoåi caùc daân toäc ñoù khoûi tröôùc maët ngöôi. 18:13 Ngöôi phaûi ôû troïn veïn vôùi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 18:14 V́ nhöơng daân toäc maø ngöôi seơ ñuoåi ñi, nghe theo taø thuaät vaø boùi khoa; song veà phaàn ngöôi, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi khoâng cho pheùp ngöôi laøm nhö vaäy. 18:15 Töø giöơa anh em ngöôi, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ laäp leân moät ñaáng tieân tri nhö ta; caùc ngöôi khaù nghe theo ñaáng aáy! 18:16 Ñoù laø ñieàu chính ngöôi ñaơ caàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, taïi Hoâ-reáp, trong ngaøy nhoùm hieäp, maø raèng: Caàu xin toâi chôù nghe tieáng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi toâi nöơa, vaø chôù thaáy ñaùm löûa höøng naày nöơa, e toâi cheát chaêng. 18:17 Baáy giôø, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn cuøng ta raèng: Chuùng noù noùi coù lyù; 18:18 ta seơ laäp leân cho chuùng moät ñaáng tieân tri nhö ngöôi, thuoäc trong anh em chuùng, ta seơ laáy caùc lôøi ta ñeå trong mieäng ngöôøi, th́ ngöôøi seơ noùi cho chuùng moïi ñieàu ta phaùn daën ngöôi. 18:19 Baèng coù ai khoâng nghe theo lôøi ta maø ñaáng tieân tri nhaân danh ta noùi, th́ ta seơ haïch ai ñoù. 18:20 Coøn keû tieân tri coù loøng kieâu ngaïo, nhaân danh ta noùi ñieàu chi ta khoâng bieåu ngöôøi noùi hay laø nhaân danh caùc thaàn khaùc maø noùi, th́ keû tieân tri aáy phaûi cheát. 18:21 Neáu ngöôi noùi trong loøng raèng: Laøm sao chuùng ta nh́n bieát ñöôïc lôøi naøo Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng coù phaùn? 18:22 Khi keû tieân tri nhaân danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va noùi, ví baèng lôøi ngöôøi noùi khoâng xaûy ñeán vaø khoâng öùng nghieäm, aáy laø lôøi maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va chaúng coù phaùn. Keû tieân tri ñoù bôûi söï kieâu ngaïo maø noùi ra: chôù sôï ngöôøi.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 19

1:1 Khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ dieät caùc daân toäc cuûa xöù maø Ngaøi ban cho ngöôi, khi ngöôi ñaơ ñuoåi chuùng noù ñi, ñöôïc ôû trong caùc thaønh vaø caùc nhaø chuùng noù roài, 19:2 th́ phaûi ñeå rieâng ba caùi thaønh giöơa xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi nhaän laáy. 19:3 Ngöôi phaûi doïn ñöôøng, chia ra laøm ba phaàn ṇ̃a phaän cuûa xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp: aáy haàu cho keû saùt nhaân aån nuùp taïi ñoù. 19:4 Vaû, naày laø caùch maø ngöôøi ta phaûi ñaơi keû saùt nhaân aån nuùp taïi ñoù ñaëng baûo toàn söï soáng ḿnh. Neáu ai v́ voâ yù ñaùnh cheát keû laân caän ḿnh, khoâng coù ganh gheùt tröôùc; 19:5 thí duï, neáu ngöôøi ñoù ñi cuøng keû laân caän ḿnh vaøo röøng ñoán cuûi, tay ngöôøi ñang giô ŕu ra ñoán, ruûi löôơi ŕu suùt caùn truùng nhaèm keû laân caän, laøm cho keû aáy ḅ cheát ñi, th́ ngöôøi phaûi chaïy aån nuùp ḿnh trong moät cuûa ba caùi thaønh naày, ñaëng baûo toàn söï soáng ḿnh. 19:6 Baèng chaúng, keû baùo thuø huyeát, v́ noùng giaän chaïy ñuoåi theo keû saùt nhaân ñoù, vaø neáu ñöôøng daøi quaù, theo ḳp vaø ñaùnh ngöôøi cheát ñi, maëc daàu ngöôøi khoâng ñaùng cheát, bôûi töø tröôùc ngöôøi khoâng coù ganh gheùt keû laân caän ḿnh. 19:7 V́ vaäy, ta daën vaø phaùn cuøng ngöôi raèng: Haơy ñeå rieâng ba caùi thaønh. 19:8 Neáu ngöôi caån thaän laøm theo caùc ñieàu raên naày maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, töùc laø thöông meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, haèng ñi theo ñöôøng loái Ngaøi, 19:9 th́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ môû roäng bôø coơi ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï ngöôi, vaø ban cho ngöôi caû xöù maø Ngaøi ñaơ höùa ban cho toå phuï ngöôi, roài baáy giôø, ngöôi phaûi theâm ba thaønh nöơa vaøo ba thaønh tröôùc; 19:10 haàu cho huyeát voâ toäi khoâng ñoå ra giöơa xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp, vaø khoâng coù huyeát treân ḿnh ngöôi. 19:11 Nhöng neáu ai ganh gheùt keû laân caän ḿnh, gaøi möu haïi ngöôøi, noåi leân ñaùnh ngöôøi cheát, roài chaïy aån nuùp ḿnh trong moät cuûa caùc thaønh aáy, 19:12 th́ nhöơng tröôûng laơo cuûa thaønh keû ñoù, phaûi sai ñi keùo noù ra khoûi nôi, noäp vaøo tay keû baùo thuø huyeát, ñeå noù cheát ñi. 19:13 Maét ngöôi seơ khoâng thöông xoùt noù; nhöng phaûi tröø huyeát ngöôøi voâ toäi khoûi Y-sô-ra-eân, th́ ngöôi seơ ñöôïc phöôùc. 19:14 Ngöôi chôù dôøi moäc giôùi cuûa keû laân caän ḿnh maø caùc tieân nhaân ngöôi ñaơ caém nôi saûn nghieäp ngöôi seơ nhaän ñöôïc, taïi xöù Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi nhaän laáy. 19:15 Chöùng ñoäc chieác khoâng ñuû côù ṇ̃nh toäi cho ngöôøi naøo, baát luaän gian aùc, toäi loăi naøo maø ngöôøi ñaơ phaïm; cöù theo lôøi cuûa hai hay ba ngöôøi chöùng, th́ söï môùi ṇ̃nh toäi ñöôïc. 19:16 Khi moät ngöôøi chöùng doái daáy leân cuøng keû naøo ñaëng phao toäi cho, 19:17 th́ hai ñaøng coù tranh tuïng nhau phaûi öùng haàu tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, tröôùc maët nhöơng thaày teá leă vaø quan aùn laøm chöùc ñang th́ ñoù. 19:18 Caùc quan aùn phaûi tra xeùt kyơ caøng, neáu thaáy ngöôøi chöùng naày laø chöùng doái, ñaơ thöa gian cho anh em ḿnh, 19:19 th́ caùc ngöôi phaûi laøm cho haén nhö haén ñaơ toan laøm cho anh em ḿnh; vaäy, ngöôi seơ caát söï aùc khoûi giöơa ḿnh. 19:20 Coøn nhöơng ngöôøi khaùc hay ñieàu ñoù, seơ sôï, khoâng laøm söï hung aùc nhö theá ôû giöơa ngöôi nöơa. 19:21 Maét ngöôi chôù thöông xoùt: maïng ñeàn maïng, maét ñeàn maét, raêng ñeàn raêng, tay ñeàn tay, chaân ñeàn chaân.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 20

1:1 Khi naøo ngöôi ra giao chieán cuøng thuø ngḥch ḿnh, neáu thaáy ngöïa, xe vaø binh ñoâng hôn ḿnh, th́ chôù sôï; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, laø Ñaáng ñaơ khieán ngöôi leân khoûi xöù EÂ-díp-toâ, ôû cuøng ngöôi. 20:2 Luùc gaàn khai chieán, thaày teá leă seơ böôùc tôùi, noùi cuøng daân söï 20:3 maø raèng: Hôơi Y-sô-ra-eân, haơy nghe! Ngaøy nay caùc ngöôi ñi giao chieán cuøng thuø ngḥch ḿnh, loøng caùc ngöôi chôù nhaùt, chôù sôï, chôù run raåy, vaø chôù kinh khieáp v́ chuùng noù; 20:4 bôûi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi laø Ñaáng cuøng ñi vôùi caùc ngöôi, ñaëng v́ caùc ngöôi ñaùnh keû thuø ngḥch vaø giaûi cöùu cho. 20:5 Baáy giôø, caùc quan tröôûng seơ noùi cuøng daân söï maø raèng: Ai ñaơ caát moät nhaø môùi, maø chöa khaùnh thaønh? Haơy ñi trôø veà nhaø ḿnh, e cheát nôi chieán traän, roài moät ngöôøi khaùc seơ khaùnh thaønh chaêng. 20:6 Ai ñaơ troàng moät vöôøn nho vaø chöa haùi traùi? Haơy ñi trôû veà nhaø ḿnh, keûo cheát nôi chieán traän, roài moät ngöôøi khaùc seơ haùi traùi chaêng. 20:7 Ai ñaơ laøm leă hoûi moät ngöôøi nöơ, maø chöa cöôùi? Haơy ñi trôû veà nhaø ḿnh, e cheát nôi chieán traän, roài ngöôøi khaùc seơ cöôùi naøng chaêng. 20:8 Caùc quan tröôûng seơ cöù noùi tieáp cuøng daân söï maø raèng: Ai laø ngöôøi sôï vaø nhaát? Haơy ñi trôû veà nhaø ḿnh, e loøng cuûa anh em ḿnh taùn ñôûm nhö loøng ḿnh chaêng. 20:9 Vöøa khi caùc quan tröôûng noùi xong vôùi daân söï, th́ phaûi laäp nhöơng töôùng laøm ñaàu daân söï. 20:10 Khi ngöôi ñeán gaàn moät caùi thaønh ñaëng haơm, tröôùc phaûi giaûng hoøa cuøng noù. 20:11 Neáu thaønh ñoù ñaùp hoøa vaø môû cöûa cho ngöôi, th́ toaøn daân söï ôû ñoù seơ naïp thueá vaø phuïc ḍch ngöôi. 20:12 Ví baèng thaønh khoâng khöùng hoøa, nhöng khai chieán cuøng ngöôi, baáy giôø ngöôi seơ vaây noù. 20:13 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ phoù noù vaøo tay ngöôi, roài ngöôi gieát heát thaûy ngöôøi nam baèng löôơi göôm. 20:14 Song ngöôi phaûi thaâu cho ḿnh nhöơng ñaøn baø, con treû, suùc vaät, vaø moïi vaät chi ôû trong thaønh, töùc laø moïi cuûa cöôùp ñöôïc. Ngöôi seơ aên laáy cuûa cöôùp cuûa quaân ngḥch maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ban cho ngöôi. 20:15 Ngöôi phaûi ñoái ñaơi nhö vaäy cuøng caùc thaønh ôû caùch xa ngöôi, khoâng thuoäc veà nhöơng daân toäc naày. 20:16 Nhöng trong caùc thaønh cuûa nhöơng daân toäc naày, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp, th́ chôù ñeå soáng moät vaät naøo bieát thôû; 20:17 khaù taän dieät daân Heâ-tít, daân A-moâ-rít, daân Ca-na-an, daân Pheâ-reâ-sít, daân Heâ-vít, daân Gieâ-bu-sít, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ phaùn daën, 20:18 ñeå chuùng noù khoâng daïy caùc ngöôi baét chöôùc laøm theo nhöơng söï gôùm ghieác chuùng noù ñaơ laøm, ñaëng cuùng thôø caùc thaàn chuùng noù, e caùc ngöôi phaïm toäi cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi caùc ngöôi chaêng. 20:19 Khi ngöôi vaây moät thaønh naøo laâu ñaëng haơm chieám, chôù laáy ŕu chaët nhöơng caây cuûa thaønh ñoù, v́ ngöôi coù theå aên ñöôïc traùi noù. Vaäy, chôù chaët noù; v́ caây ngoaïi ñoàng haù laø moät ngöôøi ñeå ḅ ngöôi vaây sao? 20:20 Ngöôi chæ phaûi phaù haïi vaø chaët nhöơng caây ḿnh bieát chaúng phaûi laø caây aên traùi; haơy duøng noù caát ñoàn luơy ñeå ñaùnh thaønh ñang laøm giaëc vôùi ḿnh ñoù, cho ñeán chöøng naøo noù ñaàu haøng.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 21

1:1 Khi naøo trong ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi nhaän laáy, ngöôøi ta gaëp moät ngöôøi nam ḅ gieát, naèm saûi treân ñoàng, chaúng bieát ai ñaơ gieát, 21:2 th́ caùc tröôûng laơo vaø quan aùn cuûa ngöôi phaûi ñi ra, ño beà xa töø ngöôøi ḅ gieát ñeán caùc thaønh ôû chung quanh ngöôøi. 21:3 Ñoaïn, caùc tröôûng laơo cuûa thaønh gaàn ngöôøi ḅ gieát hôn heát, phaûi baét moät con boø caùi tô, chöa laøm vieäc hay mang aùch, 21:4 daăn noù ñeán moät doøng nöôùc haèng chaûy, gaàn ñoù khoâng ai caøy vaø gieo; roài, taïi nôi aáy, trong khe, vaën coå con boø caùi tô. 21:5 Nhöơng thaày teá leă, laø con trai Leâ-vi, seơ ñeán gaàn; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ choïn caùc ngöôøi aáy ñaëng phuïc söï Ngaøi, vaø nhaân danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va maø chuùc phöôùc cho; tuøy lôøi mieäng hoï laøm baèng, phaûi quyeát phaùn caùc söï tranh tuïng vaø thöông tích. 21:6 Baáy giôø, heát thaûy nhöơng tröôûng laơo cuûa thaønh ôû gaàn ngöôøi ḅ gieát hôn heát, seơ röûa tay ḿnh treân con boø caùi tô môùi ḅ vaën coå trong khe; 21:7 ñoaïn, caát tieáng noùi raèng: Tay chuùng toâi chaúng ñoå huyeát naày ra; maét chuùng toâi chaúng thaáy ǵ. 21:8 Laïy Ñöùc Gieâ-hoâ-va caàu xin Ngaøi tha toäi cho daân söï Ngaøi maø Ngaøi ñaơ chuoäc! Xin chôù keå huyeát voâ toäi cho daân Y-sô-ra-eân cuûa Ngaøi! Roài toäi saùt nhaân seơ ñöôïc tha cho hoï. 21:9 Nhö vaäy, ngöôi laøm ñieàu ngay thaúng taïi tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø caát huyeát voâ toäi khoûi giöơa ḿnh. 21:10 Khi naøo ngöôi ra chieán ñaáu cuøng quaân thuø ngḥch ḿnh, nhôø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi phoù chuùng noù vaøo tay ngöôi, vaø ngöôi daăn tuø chuùng noù, 21:11 neáu thaáy trong nhöơng tuø giaëc moät ngöôøi nöơ ḷch söï maø ḿnh aùi moä muoán laáy laøm vôï, 21:12 th́ phaûi daăn naøng veà nhaø ḿnh. Naøng seơ caïo ñaàu ḿnh, caét moùng tay; 21:13 loät aùo tuø, vaø ôû trong nhaø ngöôi khoùc cha meï ḿnh trong moät thaùng; keá aáy, ngöôi seơ ñeán cuøng naøng, laøm choàng naøng, vaø naøng seơ laøm vôï ngöôi. 21:14 Neáu ngaøy sau ngöôi khoâng öa naøng nöơa, naøng muoán ñi ñaâu, th́ phaûi cho naøng ñi maëc yù, vaø v́ ngöôi ñaơ laáy naøng laøm vôï, neân chaúng khaù baùn naøng laáy tieàn, hay ñaơi naøng nhö noâ leä. 21:15 Khi moät ngöôøi nam naøo coù hai vôï, vôï naày ñöôïc thöông, vôï kia ḅ gheùt, song caû hai ñeàu coù sanh con cho ngöôi, vaø con tröôûng nam thuoäc veà vôï ḅ gheùt, 21:16 khi ngöôi chia saûn nghieäp cho caùc con ḿnh, th́ chaúng ñöôïc pheùp trao quyeàn tröôûng nam cho con trai cuûa vôï ñöôïc thöông theá cho con trai cuûa vôï ḅ gheùt, bôûi noù voán laø tröôûng nam. 21:17 Nhöng ngöôi phaûi nhaän con trai cuûa vôï ḅ gheùt laøm con ñaàu loøng, chia moät phaàn baèng hai veà moïi vaät thuoäc veà ḿnh; v́ noù voán laø söï ñaàu tieân cuûa söùc maïnh ngöôi; quyeàn tröôûng nam thuoäc veà noù vaäy. 21:18 Khi ai coù moät ñöùa con khoù daïy vaø boäi ngḥch, khoâng nghe theo lôøi cha meï, vaø maëc daàu ḅ tröøng tṛ, noù vaăn khoâng khöùng vaâng lôøi, 21:19 th́ cha meï phaûi baét noù daăn ñeán tröôùc maët caùc tröôûng laơo cuûa thaønh ḿnh, taïi nôi cöûa thaønh. 21:20 Ñoaïn, cha meï seơ noùi cuøng caùc tröôûng laơo cuûa thaønh ḿnh raèng: Naày con chuùng toâi khoù daïy vaø boäi ngḥch, khoâng vaâng lôøi chuùng toâi, laøm keû hoang ñaøng say söa. 21:21 Baáy giôø, chuùng daân thaønh aáy seơ neùm ñaù cho noù cheát; nhö vaäy ngöôi seơ caát söï aùc khoûi giöơa ḿnh, vaø caû Y-sô-ra-eân seơ hay ñieàu ñoù maø baét sôï. 21:22 Khi moät ngöôøi naøo phaïm toäi ñaùng cheát, th́ haơy gieát noù, vaø treo leân truï h́nh, 21:23 thaây noù chôù ñeå treo treân truï h́nh caùch ñeâm, song phaûi choân trong noäi ngaøy ñoù; v́ keû naøo ḅ treo aét ḅ Ñöùc Chuùa Trôøi ruûa saû. Nhö vaäy, ngöôi chaúng laøm oâ ueá ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 22

1:1 Neáu ngöôi thaáy boø hay laø chieân cuûa anh em ḿnh ḅ laïc, th́ chôù laøm boä chaúng thaáy, phaûi daăn noù veà cho anh em ḿnh. 22:2 Ví baèng anh em ngöôi khoâng ôû gaàn ngöôi, vaø ngöôi khoâng quen bieát ngöôøi, th́ phaûi daét boø, chieân ñoù vaøo nhaø ngöôi, cho ñeán chöøng anh em ngöôi ñeán kieám, baáy giôø, phaûi traû noù laïi cho. 22:3 Ngöôi laøm nhö vaäy cho con löøa, aùo xoáng hay laø moïi vaät chi cuûa anh em ngöôi maát, laø ngöôi xí ñöôïc; chôù laøm boä khoâng thaáy. 22:4 Neáu ngöôi thaáy löøa hay boø cuûa anh em ḿnh teù treân ñöôøng, chôù laøm boä khoâng thaáy; khaù ñôơ noù ñöùng daäy. 22:5 Ngöôøi nöơ khoâng pheùp maëc quaàn aùo cuûa ngöôøi nam, vaø ngöôøi nam cuơng chaúng ñöôïc maëc quaàn aùo cuûa ngöôøi nöơ; v́ ai laøm ñieàu ñoù laáy laøm gôùm ghieác cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 22:6 Khi ngöôi gaëp ngoaøi ñöôøng, hoaëc ôû treân caây, hoaëc ôû döôùi ñaát, moät oå chim vôùi con hay laø tröùng, th́ chôù baét chim meï luoân vôùi chim con. 22:7 Phaûi ñeå cho chim meï ñi, baét con cho phaàn ḿnh, ñeå ngöôi ñöôïc phöôùc vaø soáng laâu. 22:8 Khi ngöôi caát moät caùi nhaø môùi, th́ phaûi laøm caâu lôn nôi maùi nhaø, keûo neáu ngöôøi naøo ôû treân ñoù teù xuoáng, ngöôi gaây cho nhaø ḿnh can ñeán huyeát chaêng. 22:9 Chôù troàng vöôøn nho ḿnh hai thöù con giaâm, e heát thaûy hoaëc con giaâm ngöôi ñaơ troàng, hay laø hoa lôïi cuûa vöôøn nho, ñeàu thuoäc veà nôi thaùnh. 22:10 Chôù caøy baèng moät con boø thaéng chung vôùi moät con löøa. 22:11 Chôù maëc baèng vaûi gai pha loän, loâng chieân vaø gai vôùi nhau. 22:12 Ngöôi phaûi keát tua nôi boán cheùo aùo choaøng cuûa ḿnh maëc. 22:13 Khi moät ngöôøi nam ñaơ cöôùi vôï, aên ôû cuøng naøng, roài sau laïi gheùt ñi, 22:14 phao cho nhöơng chuyeän khieán naøng maát danh giaù, vaø gieøm sieåm naøng, maø raèng: Toâi coù laáy ngöôøi nöơ ñoù, khi ñaơ ñeán gaàn, thaáy khoâng coøn ñoàng trinh, 22:15 baáy giôø, cha meï cuûa ngöôøi gaùi ñoù seơ laáy vaø baøy ra nhöơng daáu ñoàng trinh cuûa naøng tröôùc maët caùc tröôûng laơo thaønh ñoù, taïi nôi cöûa thaønh. 22:16 Ngöôi cha cuûa ngöôøi gaùi seơ noùi cuøng caùc tröôûng laơo raèng: Toâi coù gaû con gaùi toâi cho ngöôøi naày laøm vôï, maø ngöôøi laïi gheùt noù: 22:17 naày ngöôøi phao nhöơng chuyeän gaây cho noù maát danh giaù, maø raèng: Toâi khoâng thaáy con gaùi oâng coøn ñoàng trinh. Vaû, naày laø caùc daáu veà söï ñoàng trinh cuûa con gaùi toâi. Roài cha meï seơ traûi aùo xoáng naøng tröôùc maët caùc tröôûng laơo cuûa thaønh ñoù. 22:18 Baáy giôø, caùc tröôûng laơo thaønh ñoù seơ baét ngöôøi choàng maø ñaùnh phaït, 22:19 vaø bôûi v́ coù gieøm sieåm moät ngöôøi ñoàng trinh cuûa Y-sô-ra-eân, neân seơ baét vaï ngöôøi moät traêm sieác-lô baïc, vaø giao cho cha ngöôøi gaùi. Naøng seơ laøm vôï ngöôøi, vaø ngöôøi chaúng pheùp ñuoåi naøng ñi ngaøy naøo ngöôøi coøn soáng. 22:20 Nhöng neáu chuyeän ngöôøi noùi laø thaät, naøng chaúng phaûi ñoàng trinh, 22:21 th́ caùc tröôûng laơo phaûi daăn naøng ra ñeán cöûa nhaø cha naøng, baù taùnh cuûa thaønh aáy seơ laáy ñaù neùm cho naøng cheát, v́ naøng coù phaïm toäi gian aùc taïi Y-sô-ra-eân, maø haønh daâm trong nhaø cha ḿnh. Aáy, ngöôi seơ caát söï aùc khoûi giöơa ḿnh laø nhö vaäy. 22:22 Khi ngöôøi ta gaëp moät ngöôøi nam naèm cuøng moät ngöôøi nöơ coù choàng, th́ ngöôøi nam luoân vôùi ngöôøi nöơ, caû hai ñeàu phaûi ḅ cheát. Aáy, ngöôi seơ caát söï aùc khoûi Y-sô-ra-eân laø nhö vaäy. 22:23 Khi moät con gaùi ñoàng trinh ñaơ höùa gaû cho moät ngöôøi naøo, vaø coù moät ngöôøi khaùc gaëp naøng trong thaønh vaø naèm cuøng, 22:24 th́ caùc ngöôi phaûi daăn caû hai ngöôøi ra cöûa thaønh ñoù, laáy ñaù neùm cho caû hai ñeàu cheát: con gaùi treû, bôûi v́ khoâng coù la leân trong thaønh, ngöôøi con trai, bôûi v́ laøm maát danh giaù vôï ngöôøi laân caän ḿnh. Aáy, ngöôi seơ caát söï aùc khoûi giöơa ḿnh laø nhö vaäy. 22:25 Nhöng neáu ngöôøi nam gaëp con gaùi höùa gaû taïi trong ñoàng ruoäng, haønh hung naèm vôùi naøng, th́ chæ ngöôøi nam phaûi cheát moät ḿnh maø thoâi; 22:26 chôù laøm ñieàu chi cho con gaùi treû doù, v́ naøng khoâng coù phaïm toäi ñaùng cheát. Vieäc naày gioáng nhö söï moät ngöôøi daáy leân cuøng keû laân caän ḿnh vaø gieát ngöôøi ñi; 22:27 v́ ngöôøi nam gaëp con gaùi treû ñaơ höùa gaû ñoù ôû ngoaøi ñoàng: naøng coù theá la leân, maø khoâng ai giaûi cöùu. 22:28 Neáu moät ngöôøi nam gaëp moät con gaùi treû ñoàng trinh, chöa höùa gaû, baét naøng naèm cuøng, maø ngöôøi ta gaëp taïi traän, 22:29 th́ ngöôøi nam ñaơ naèm cuøng con gaùi treû ñoù phaûi naïp cho cha maøng naêm möôi sieác-lô baïc, roài naøng seơ laøm vôï ngöôøi, bôûi v́ ngöôøi coù laøm nhuïc naøng. Ngöôøi coøn soáng ngaøy naøo, th́ chaúng ñöôïc pheùp ñuoåi naøng ñi. 22:30 Chaúng ai neân laáy vôï keá cuûa cha ḿnh, cuơng ñöøng dôû vaït aùo cuûa cha ḿnh.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 23

1:1 Ngöôøi hoaïn, hoaëc v́ ngoaïi thaän ḅ daäp, hay laø ḅ caét, seơ khoâng ñöôïc pheùp vaøo hoäi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:2 Con ngoaïi t́nh khoâng ñöôïc pheùp vaøo hoäi cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, daàu ñeán ñôøi thöù möôøi cuơng chaúng vaøo ñöôïc. 23:3 Daân Am-moân vaø daân Moâ-aùp seơ khoâng ñöôïc pheùp vaøo hoäi Ñöùc Gieâ-hoâ-va, daàu ñeán ñôøi thöù möôøi cuơng chaúng heà bao giôø vaøo ñöôïc; 23:4 bôûi v́ khi caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ, chuùng noù khoâng ñem baùnh vaø nöôùc ra röôùc caùc ngöôi treân ñöôøng, vaø bôûi v́ chuùng noù coù möôùn Ba-la-am, con trai Beâ-oâ, ôû Pheâ-thoâ-rô taïi Meâ-soâ-boâ-ta-mi, ñi ñeán ruûa saû ngöôi. 23:5 Nhöng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi khoâng cḥu nghe Ba-la-am, beøn ñoåi söï ruûa saû ra söï chuùc phöôùc cho ngöôi, v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi thöông meán ngöôi. 23:6 Troïn ñôøi ngöôi chôù heà caàu söï b́nh an hoaëc söï ích lôïi cho chuùng noù. 23:7 Chôù laáy laøm gôùm ghieác ngöôøi EÂ-ñoâm, v́ laø anh em ḿnh. Cuơng chôù laáy laøm gôùm ghieác ngöôøi EÂ-díp-toâ, v́ ngöôi ñaơ laøm khaùch trong xöù ngöôøi, 23:8 con chaùu hoï sanh veà ñôøi thöù ba seơ ñöôïc pheùp vaøo hoäi Ñöùc Gieâ-hoâ-va. 23:9 Khi ngöôi keùo binh ra haơm ñaùnh quaân thuø ngḥch ḿnh, haơy coi chöøng veà moïi vieäc aùc. 23:10 Ví baèng trong caùc ngöôi coù ai khoâng ñöôïc tinh saïch bôûi moäng di xaûy ñeán luùc ban ñeâm, th́ ngöôøi ñoù phaûi ñi ra ngoaøi traïi quaân, chôù vaøo; 23:11 buoåi chieàu ngöôøi seơ taém trong nöôùc, roài khi maët trôøi vöøa laën, seơ vaøo traïi quaân laïi. 23:12 Ngöôi phaûi coù moät choă rieâng ôû ngoaøi traïi quaân; aáy laø nôi ngöôi phaûi ñi ra; 23:13 phaûi coù moät caây noïc vôùi ñoà tuøy thaân, khi naøo muoán ñi ra ngoaøi, haơy laáy caây noïc naày maø ñaøo, roài khi ñi, phaûi laáp phaån ḿnh laïi. 23:14 Bôûi v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñi giöơa traïi quaân ngöôi, ñaëng giaûi cöùu ngöôøi vaø phoù keû thuø ngḥch cho. Vaäy, traïi quaân ngöôi phaûi thaùnh, keûo Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi thaáy söï oâ ueá ô nôi ngöôi, vaø xaây maët khoûi ngöôi chaêng. 23:15 Khi toâi tôù troán khoûi chuû ḿnh chaïy ñeán nhaø ngöôi, chôù noäp noù laïi cho chuû; 23:16 noù seơ ôû vôùi ngöôi taïi giöơa xöù ngöôi, trong nôi naøo noù choïn, töùc trong moät thaønh naøo cuûa ngöôi maø noù laáy laøm öa thích; chôù haø hieáp noù. 23:17 Trong voøng con gaùi Y-sô-ra-eân, chôù coù ngöôøi naøo chuyeân söï buoân höông; trong voøng con trai Y-sô-ra-eân cuơng chôù coù ngöôøi naøo chuyeân söï taø daâm. 23:18 Maëc daàu söï höùa nguyeän ngöôi theå naøo, chôù ñem vaøo nhaø cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, hoaëc tieàn coâng cuûa moät con ñó, hay laø giaù traû cho moät con choù; v́ caû hai ñeàu laáy laøm gôùm ghieác cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 23:19 Ngöôi chôù ñoøi lôøi-laơi ǵ nôi anh em ḿnh veà tieàn baïc, veà ñoà aên hay laø veà moùn naøo maëc daàu ngöôøi ta cho vay, ñeå aên lôøi. 23:20 Ngöôi ñöôïc pheùp laáy lôïi ngöôøi ngoaïi bang, nhöng chôù laáy lôïi anh em ḿnh, ñeå Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho ngöôi veà moïi vieäc ngöôi seơ laøm trong xöù maø ngöôi seơ vaøo ñeå nhaän laáy. 23:21 Khi ngöôi höùa nguyeän cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, th́ chôù tŕ hoaơn laøm cho xong; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi haún seơ ñoøi söï hoaøn nguyeän aáy; baèng chaúng laøm cho xong, ngöôi seơ mang laáy toäi. 23:22 Nhöng neáu ngöôi khoâng höùa nguyeän, th́ khoâng phaïm toäi. 23:23 Khi moâi ngöôi ñaơ höùa cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi moät söï höùa nguyeän laïc yù, th́ khaù caån thaän laøm troïn lôøi ra khoûi mieäng ḿnh ñoù. 23:24 Khi ngöôi vaøo vöôøn nho cuûa keû laân caän ḿnh, th́ coù pheùp aên nho, tuøy theo mieäng aên ngon no neâ, song khoâng ñöôïc boû trong gioû ḿnh. 23:25 Khi ngöôi vaøo ñoàng luùa ḿ cuûa keû laân caän ḿnh, th́ ñöôïc pheùp laáy tay röùt gieù luùa; nhöng chôù ñaët löôơi haùi vaøo ñoàng luùa ḿ cuûa keû laân caän ḿnh.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 24

1:1 Khi moät ngöôøi nam cöôùi vôï, neáu naøng chaúng ñöôïc ôn tröôùc maët ngöôøi, bôûi ngöôøi thaáy nôi naøng moät söï xaáu hoå naøo, th́ ngöôøi ñöôïc vieát moät tôø ñeå, trao vaøo tay naøng, ñuoåi naøng khoûi nhaø ḿnh. 24:2 Khi naøng ñaơ ra khoûi nhaø ḿnh, ñi laøm vôï moät ngöôøi khaùc, 24:3 neáu ngöôøi choàng thöù nh́ laïi gheùt naøng, vieát cho moät tôø ñeå, trao vaøo tay naøng vaø ñuoåi khoûi nhaø ḿnh, hay laø ngöôøi choàng thöù nh́ naày cheát ñi, 24:4 th́ ngöôøi choàng thöù nhaát laø ngöôøi ñaơ ñuoåi naøng ñi, khoâng ñöôïc pheùp laáy naøng laïi laøm vôï, sau khi naøng ḅ oâ ueá. V́ aáy laø moät vieäc gôùm ghieác tröôùc maët Ñöùc Gieâ-hoâ-va; ngöôi chôù ñoå toäi cho xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp. 24:5 Khi moät ngöôøi nam môùi cöôùi vôï, th́ chôù ñi ñaùnh giaëc, vaø chôù baét ngöôøi gaùnh coâng vieäc chi; ngöôøi seơ ñöôïc thong thaû ôû nhaø trong moät naêm, vui veû cuøng ngöôøi vôï ḿnh ñaơ cöôùi. 24:6 Chôù cḥu caàm caùi thôùt coái döôùi hay laø treân; v́ aáy laø cḥu caàm söï soáng cuûa keû laân caän ḿnh. 24:7 Khi ngöôøi ta gaëp ai coù aên cöôùp moät ngöôøi anh em ḿnh trong daân Y-sô-ra-eân, vaø ñaơ baét laøm moïi hay laø ñaơ baùn ngöôøi, th́ teân bôïm aáy phaûi ḅ xöû töû; ngöôi seơ tröø söï aùc khoûi giöơa ḿnh vaäy. 24:8 Haơy coi chöøng tai vaï ḅnh phung, ñeå ǵn giöơ laøm theo moïi ñieàu maø thaày teá leă veà doøng Leâ-vi seơ giaûng daïy caùc ngöôi; caùc ngöôi phaûi coi chöøng maø laøm y nhö ta ñaơ daën bieåu nhöơng thaày teá leă. 24:9 Haơy nhôù laïi ñieàu Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi laøm cho Mi-ri-am doïc ñöôøng, khi caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ. 24:10 Khi ngöôi cho keû laân caän möôùn moät vaät chi, chôù vaøo nhaø ngöôøi ñaëng laơnh laáy cuûa caàm ngöôøi; 24:11 phaûi ñöùng ôû ngoaøi, ngöôøi maø ḿnh cho möôùn ñoù, seơ ñem cuûa caàm ra ngoaøi ñöa cho. 24:12 Nhöôïc baèng moät ngöôøi ngheøo, chôù laáy cuûa caàm ngöôøi maø ñi nguû. 24:13 Khaù traû cho ngöôøi tröôùc khi maët trôøi laën, haàu cho ngöôøi nguû coù aùo xoáng ñaùp, vaø chuùc phöôùc cho ngöôi; aáy seơ keå cho ngöôi laø coâng b́nh tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 24:14 Ngöôi chôù haø hieáp keû laøm möôùn ngheøo khoå vaø tuùng cuøng, baát luaän anh em ḿnh hay laø khaùch laï kieàu nguï trong xöù vaø trong thaønh ngöôi. 24:15 Phaûi phaùt coâng giaù cho ngöôøi noäi trong ngaøy ñoù, tröôùc khi maët trôøi laën; v́ ngöôøi voán ngheøo khoå, troâng mong laơnh coâng giaù aáy. Baèng khoâng, ngöôøi seơ keâu ñeán Ñöùc Gieâ-hoâ-va veà ngöôi, vaø ngöôi seơ maéc toäi. 24:16 Chôù v́ con maø gieát cha, cuơng ñöøng v́ cha maø gieát con. Phaøm ngöôøi naøo phaïm toäi, th́ phaûi gieát ngöôøi naáy. 24:17 Chôù ñoaùn xeùt baát coâng khaùch laï hay laø keû moà coâi; vaø chôù cḥu caàm aùo xoáng cuûa ngöôøi goùa buïa. 24:18 Khaù nhôù raèng ḿnh ñaơ laøm toâi moïi nôi xöù EÂ-díp-toâ, vaø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ chuoäc ngöôi khoûi ñoù. Cho neân ta daën bieåu ngöôi phaûi laøm nhö vaäy. 24:19 Khi ngöôi gaët trong ñoàng ruoäng, queân moät naém gieù luùa ôû ñoù, th́ chôù trôû laïi laáy. Naém gieù aáy seơ veà phaàn khaùch laï, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa, haàu cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho ngöôi trong moïi coâng vieäc cuûa tay ngöôi laøm. 24:20 Khi ngöôi rung caây oâ-li-ve ḿnh, chôù moùt nhöơng traùi soùt treân nhaùnh; aáy seơ veà phaàn khaùch laï, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa. 24:21 Khi ngöôøi haùi nho ḿnh, chôù moùt chi coøn soùt laïi; aáy seơ veà phaàn khaùch laï, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa. 24:22 Khaù nhôù raèng ḿnh ñaơ laøm toâi moïi trong xöù EÂ-díp-toâ; bôûi côù aáy, ta daën bieåu ngöôi phaûi laøm nhö vaäy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 25

1:1 Khi naøo ngöôøi ta coù tranh tuïng nhau, ñi ñeán toøa ñeå caàu quan aùn xeùt ñoaùn, th́ phaûi ṇ̃nh coâng b́nh cho ngöôøi coâng b́nh, vaø leân aùn keû coù toäi. 25:2 Nhöôïc baèng keû coù toäi ñaùng ḅ ñaùnh ñoøn, quan aùn phaûi khieán ngöôøi naèm xuoáng ñaát, ñaùnh ngöôøi tröôùc maët ḿnh, soá bao nhieâu ñoøn tuøy theo loăi cuûa ngöôøi ñaơ phaïm. 25:3 Quan aùn khieán ñaùnh ñoøn ngöôøi ñeán boán chuïc, chôù ñaùnh quaù, keûo neáu cöù ñaùnh hôn, th́ anh em ngöôi v́ côù h́nh phaït thaùi quaù aáy phaûi ra heøn tröôùc maët ngöôi chaêng. 25:4 Chôù khôùp mieäng con boø trong khi noù ñaïp luùa. 25:5 Khi anh em ruoät ôû chung nhau, coù moät ngöôøi cheát khoâng con, th́ vôï cuûa ngöôøi cheát chôù keát ñoâi cuøng ngöôøi ngoaøi; anh em choàng phaûi ñi ñeán cuøng naøng, cöôùi naøng laøm vôï, y theo boån phaän cuûa anh em choàng vaäy. 25:6 Con ñaàu loøng maø naøng sanh ra seơ noái danh cho ngöôøi anh em cheát, haàu cho danh cuûa ngöôøi aáy chôù tuyeät khoûi Y-sô-ra-eân. 25:7 Ví baèng ngöôøi kia khoâng ñeïp loøng laáy naøng, naøng phaûi leân ñeán cöûa thaønh, tôùi cuøng caùc tröôûng laơo maø noùi raèng: ngöôøi anh em choàng toâi khoâng cḥu löu danh anh em ngöôøi laïi trong Y-sô-ra-eân, vaø khoâng muoán cöôùi toâi y theo phaän söï anh em choàng. 25:8 Caùc tröôûng laơo cuûa thaønh aáy seơ goïi ngöôøi vaø noùi cuøng ngöôøi; neáu ngöôøi cöù noùi raèng: Toâi khoâng ñeïp loøng cöôùi naøng, 25:9 th́ cḥ em daâu ngöôøi seơ ñeán gaàn, tröôùc maët caùc tröôûng laơo, loät giaøy khoûi chaân ngöôøi, khaïc treân maët ngöôøi, ñoaïn caát tieáng noùi raèng: Ngöôøi naøo khoâng laäp laïi nhaø anh em ḿnh seơ ḅ laøm cho nhö vaäy! 25:10 Trong Y-sô-ra-eân seơ goïi nhaø ngöôøi laø nhaø keû ḅ loät giaøy. 25:11 Khi hai ngöôøi ñaùnh loän nhau, neáu vôï cuûa moät trong hai ngöôøi ñeán gaàn ñaëng giaûi cöùu choàng khoûi tay keû ñaùnh, vaø naøng giô tay naém nhaèm choă kín cuûa keû aáy, 25:12 th́ ngöôi phaûi chaët tay naøng ñi; maét ngöôi chôù thöông xoùt naøng. 25:13 Trong bao ngöôi chôù coù hai thöù traùi caân, moät thöù giaø vaø moät thöù non. 25:14 Trong nhaø ngöôi chôù coù hai thöù eâ-pha, moät thöù giaø vaø moät thöù non. 25:15 Phaûi duøng traùi caân ñuùng thaät vaø coâng b́nh, cuơng phaûi coù eâ-pha ñuùng thaät vaø coâng b́nh, ñeå ngöôi ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 25:16 V́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi laáy laøm gôùm ghieác ngöôøi naøo laøm caùc ñieàu naày vaø phaïm söï baát nghóa. 25:17 Haơy nhôù ñieàu A-ma-leùc ñaơ laøm cho ngöôi doïc ñöôøng, khi caùc ngöôi ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ; 25:18 theá naøo ngöôøi khoâng kính sôï Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeán ñoùn ngöôi treân ñöôøng, xoâng vaøo binh haäu ngöôi, ñaùnh caùc ngöôøi yeáu theo ngöôi, trong khi chaùnh ḿnh ngöôi moûi meät vaø nhoïc nhaèn. 25:19 Vaäy, khi Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ban söï b́nh an cho, vaø giaûi cöùu ngöôi khoûi moïi keû thuø ngḥch vaây phuû ngöôi trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi nhaän laáy laøm saûn nghieäp, th́ phaûi xoùa söï ghi nhôù A-ma-leùc khoûi döôùi trôøi. Chôù heà queân!

Phục-truyền Luật-lệ Ký 26

1:1 Khi ngöôi ñaơ vaøo trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi laøm saûn nghieäp, khi nhaän ñöôïc vaø ôû taïi ñoù roài, 26:2 th́ phaûi laáy hoa quaû ñaàu muøa cuûa thoå saûn ḿnh thaâu-hoaïch trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi, ñeå trong moät caùi gioû, roài ñi ñeán choă Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ choïn ñeå danh Ngaøi ôû. 26:3 Ngöôi seơ tôùi cuøng thaày teá leă laøm chöùc ñang th́ ñoù, maø noùi raèng: Ngaøy nay, tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi oâng, toâi nhaän bieát toâi ñaơ vaøo trong xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà cuøng toå phuï ban cho chuùng toâi. 26:4 Ñoaïn, thaày teá leă seơ laáy caùi gioû khoûi tay ngöôi, ñeå tröôùc baøn thôø cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 26:5 Ñoaïn, ngöôi caát tieáng noùi taïi tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi raèng: Toå phuï toâi laø ngöôøi A-ram phieâu löu, ñi xuoáng xöù EÂ-díp-toâ kieàu nguï taïi ñoù, soá ngöôøi ít, maø laïi trôû thaønh moät daân toäc lôùn, maïnh vaø ñoâng. 26:6 Ngöôøi EÂ-díp-toâ ngöôïc ñaơi vaø khaéc böùc chuùng toâi, baét laøm coâng ḍch nhoïc nhaèn. 26:7 Baáy giôø, chuùng toâi keâu van cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï chuùng toâi. Ñöùc Gieâ-hoâ-va nghe thaáu, thaáy söï gian nan lao khoå vaø söï haø hieáp cuûa chuùng toâi, 26:8 beøn duøng caùnh tay quyeàn naêng giô thaúng ra vaø caùc daáu kyø, pheùp laï lôùn ñaùng kinh khuûng, maø ruùt chuùng toâi khoûi xöù EÂ-díp-toâ, 26:9 daăn chuùng toâi vaøo nôi naày, vaø ban xöù naày cho, töùc laø xöù ñöôïm söơa vaø maät. 26:10 Vaäy baây giôø, Ñöùc Gieâ-hoâ-va oâi! toâi ñem nhöơng hoa quaû ñaàu muøa cuûa ñaát maø Ngaøi ñaơ ban cho toâi. Ñoaïn, ngöôi seơ ñeå hoa quaû ñoù tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø thôø laïy tröôùc maët Ngaøi; 26:11 roài ngöôi, ngöôøi Leâ-vi, vaø keû khaùch laï ôû giöơa ngöôi, luoân vôùi nhaø cuûa ngöôøi seơ vui veû veà caùc phöôùc laønh maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñaơ ban cho ngöôi. 26:12 Khi ngöôi ñaơ thaâu xong caùc thueá moät phaàn möôøi veà hueâ lôïi naêm thöù ba, laø naêm thueá moät phaàn möôøi, th́ phaûi caáp thueá ñoù cho ngöôøi Leâ-vi, khaùch laï, keû moà coâi, vaø cho ngöôøi goùa buïa, duøng laøm löông thöïc trong caùc thaønh ngöôi, vaø nhöơng ngöôøi aáy seơ aên no neâ; 26:13 roài ngöôi seơ noùi taïi tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, raèng: Toâi ñaơ ñem nhöơng vaät thaùnh khoûi nhaø toâi vaø caáp cho ngöôøi Leâ-vi, khaùch laï, keû moà coâi, cuøng ngöôøi goùa buïa, chieáu theo caùc maïng ḷnh maø Ngaøi ñaơ phaùn daën toâi; toâi khoâng phaïm, cuơng khoâng queân moät maïng ḷnh naøo cuûa Ngaøi. 26:14 Trong luùc tang cheá, toâi khoâng aên ñeán vaät thaùnh naày; khi ḅ oâ ueá, toâi khoâng ñuïng ñeán ñoù, vaø cuơng khoâng v́ moät ngöôøi cheát maø duøng ñeán; toâi vaâng theo tieáng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi toâi, vaø laøm y nhö moïi ñieàu Ngaøi ñaơ phaùn daën toâi. 26:15 Caàu Chuùa töø nôi cö-sôû thaùnh cuûa Ngaøi treân trôøi cao, ñoaùi xem vaø ban phöôùc cho daân Y-sô-ra-eân cuûa Ngaøi, cuøng ñaát maø Ngaøi ñaơ ban cho chuùng toâi, töùc laø xöù ñöôïm söơa vaø maät naày, y nhö Ngaøi ñaơ theà cuøng toå phuï chuùng toâi. 26:16 Ngaøy nay, Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi daën bieåu ngöôi laøm theo caùc luaät leä vaø maïng ḷnh naày; vaäy, phaûi heát loøng heát yù maø laøm theo caùch kyû cang. 26:17 Ngaøy nay, ngöôi höùa nhaän Gieâ-hoâ-va laøm Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñi theo ñöôøng loái Ngaøi, ǵn giöơ caùc luaät leä, ñieàu raên vaø maïng ḷnh Ngaøi, cuøng vaâng theo tieáng phaùn cuûa Ngaøi. 26:18 Ngaøy nay, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ höùa nhaän ngöôi laøm moät daân thuoäc rieâng veà Ngaøi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn cuøng ngöôi, vaø ngöôi seơ ǵn giöơ heát caùc ñieàu raên Ngaøi, 26:19 ñeå Ngaøi ban cho ngöôi söï khen ngôïi, danh tieáng, vaø söï toân troïng troåi hôn moïi daân maø Ngaøi ñaơ taïo, vaø ngöôi trôû neân moät daân thaønh cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn vaäy.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 27

1:1 Moâi-se vaø caùc tröôûng laơo truyeàn ḷnh naày cho daân söï: Haơy giöơ ǵn moïi ñieàu raên maø ta truyeàn cho caùc ngöôi ngaøy nay. 27:2 Khi ngöôi ñaơ qua soâng Gioâ-ñanh ñaëng vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi, th́ phaûi döïng nhöơng bia ñaù lôùn vaø thoa voâi. 27:3 Ñoaïn, khi ngöôi ñaơ ñi qua soâng Gioâ-ñanh, vaøo xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho, töùc laø xöù ñöôïm söơa vaø maät, y nhö Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï ngöôi ñaơ höùa cuøng ngöôi, th́ haơy ghi treân caùc bia ñaù ñoù nhöơng lôøi cuûa luaät phaùp naày. 27:4 Vaäy, khi caùc ngöôi ñaơ qua soâng Gioâ-ñanh roài, phaûi döïng nhöơng bia ñaù naày treân nuùi EÂ-banh, vaø thoa voâi, y theo ḷnh ta truyeàn cho caùc ngöôi ngaøy nay. 27:5 Taïi nôi aáy, ngöôi cuøng phaûi laäp moät baøn thôø cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, töùc laø moät baøn thôø baèng ñaù; chôù neân tra ñoà baèng saét vaøo noù. 27:6 Ngöôi phaûi laäp baøn thôø cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi baèng ñaù nguyeân khoái, vaø treân ñoù daâng nhöơng cuûa leă thieâu cho Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 27:7 Cuơng phaûi daâng cuûa leă thuø aân, aên taïi ñoù vaø vui veû tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi. 27:8 Ngöôi phaûi ghi treân caùc bia ñaù heát thaûy lôøi luaät phaùp naày, vaø khaéc cho thaät roơ raøng. 27:9 Moâi-se vaø nhöơng thaày teá leă veà doøng Leâ-vi noùi cuøng caû Y-sô-ra-eân raèng: Hôơi Y-sô-ra-eân, haơy nín vaø nghe! Ngaøy nay, ngöôi ñaơ trôû neân daân cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi; 27:10 vaäy, phaûi nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi vaø giöơ theo nhöơng ñieàu raên vaø luaät leä cuûa Ngaøi, maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay. 27:11 Ngaøy ñoù, Moâi-se cuơng truyeàn cho daân söï ḷnh naày: 27:12 Khi caùc ngöôi ñi qua soâng Gioâ-ñanh roài, th́ Si-meâ-oân, Leâ-vi, Giu-ña, Y-sa-ca, Gioâ-seùp, vaø Beân-gia-min phaûi ñöùng treân nuùi Ga-ri-xim, ñaëng chuùc phöôùc cho daân söï; 27:13 coøn Ru-beân, Gaùt, A-se, Sa-bu-loân, Ñan, vaø Neùp-ta-li phaûi ñöùng treân nuùi EÂ-banh, ñaëng ruûa saû. 27:14 Ngöôøi Leâ-vi seơ caát tieáng noùi lôùn leân cuøng moïi ngöôøi nam Y-sô-ra-eân, maø raèng: 27:15 Ñaùng ruûa saû thay ngöôøi naøo laøm töôïng chaïm hay laø töôïng ñuùc, laø vaät gôùm ghieác cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va, coâng vieäc bôûi tay ngöôøi thôï, döïng noù leân trong nôi kín nhieäm! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:16 Ñaùng ruûa saû thay ngöôøi naøo khinh bæ cha meï ḿnh! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:17 Ñaùng ruûa saû thay ngöôøi naøo dôøi moäc giôùi cuûa keû laân caän ḿnh! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:18 Ñaùng ruûa saû thay ngöôøi naøo laøm cho keû muø laïc ñöôøng! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:19 Ñaùng ruûa saû thay ngöôøi naøo laøm cong-vaïy pheùp chaùnh cuûa khaùch laï, keû moà coâi, vaø ngöôøi goùa buïa! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:20 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo naèm cuøng vôï keá cuûa cha ḿnh! V́ keû ñoù laøm nhuïc cha ḿnh. Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:21 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo naèm cuøng moät con thuù naøo! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:22 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo naèm cuøng cḥ em ḿnh, hoaëc moät cha khaùc meï, hoaëc moät meï khaùc cha! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:23 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo naèm cuøng baø gia ḿnh! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:24 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo ñaùnh troäm ngöôøi laân caän ḿnh! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:25 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo nhaän cuûa hoái loä ñeå gieát ngöôøi voâ toäi! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men! 27:26 Ñaùng ruûa saû thay keû naøo khoâng giöơ caùc lôøi cuûa luaät phaùp naày ñeå laøm theo! Caû daân söï phaûi ñaùp: A-men!

Phục-truyền Luật-lệ Ký 28

1:1 Neáu ngöôi nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi caùch trung thaønh, caån thaän laøm theo moïi ñieàu raên cuûa Ngaøi, maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, th́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ban cho ngöôi söï troåi hôn moïi daân treân ñaát. 28:2 Neáu ngöôi nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, naày laø moïi phöôùc laønh seơ giaùng xuoáng treân ḿnh ngöôi. 28:3 Ngöôi seơ ñöôïc phöôùc trong thaønh, vaø ñöôïc phöôùc ngoaøi ñoàng ruoäng. 28:4 Boâng traùi cuûa thaân theå ngöôi, hoa quaû cuûa ñaát ruoäng ngöôi, saûn vaät cuûa sinh suùc ngöôi, luoân vôùi löùa ñeû cuûa boø caùi vaø chieân caùi ngöôi, ñeàu seơ ñöôïc phöôùc; 28:5 caùi gioû vaø thuøng nhoài boät cuûa ngöôi ñeàu seơ ñöôïc phöôùc! 28:6 Ngöôi seơ ñöôïc phöôùc trong khi ñi ra, vaø seơ ñöôïc phöôùc trong khi vaøo. 28:7 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laøm cho keû thuø ngḥch daáy leân cuøng ngöôi ḅ ñaùnh baïi tröôùc maët ngöôi; chuùng noù seơ do moät ñöôøng ra ñaùnh ngöôi, roài do baûy ñöôøng chaïy troán tröôùc maët ngöôi. 28:8 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán phöôùc laønh ôû cuøng ngöôi taïi trong kho luùa vaø trong caùc coâng vieäc cuûa ngöôi; Ngaøi seơ ban phöôùc cho ngöôi trong xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 28:9 Neáu ngöôi ǵn giöơ nhöơng ñieàu raên cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø ñi theo ñöôøng loái Ngaøi, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laäp ngöôi laøm moät daân thaùnh cho Ngaøi, y nhö Ngaøi ñaơ theà cuøng ngöôi; 28:10 muoân daân cuûa theá gian seơ thaáy raèng ngöôi ñöôïc goïi theo danh Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø chuùng noù seơ sôï ngöôi. 28:11 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ laøm cho ngöôi ñöôïc cuûa caûi nhieàu dö daät, khieán cho hoa quaû cuûa thaân theå ngöôi, saûn vaät cuûa sinh suùc, vaø boâng traùi cuûa ñaát ruoäng ngöôi ñöôïc sanh nhieàu theâm trong xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà cuøng caùc toå phuï ngöôi ñeå ban cho ngöôi. 28:12 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ v́ ngöôi môû trôøi ra, laø kho baùu cuûa Ngaøi, ñaëng cho möa phaûi th́ giaùng xuoáng ñaát, vaø ban phöôùc cho moïi coâng vieäc cuûa tay ngöôi. Ngöôi seơ cho nhieàu nöôùc vay, coøn ngöôi khoâng vay ai. 28:13 Neáu ngöôi nghe theo caùc ñieàu raên cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi maø ngaøy nay ta truyeàn cho ngöôi ǵn giöơ laøm theo, vaø neáu khoâng ĺa boû moät lôøi naøo ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, maø xaây qua beân höûu hoaëc beân taû, ñaëng ñi theo haàu vieäc caùc thaàn khaùc, 28:14 th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñaët ngöôi ôû ñaèng ñaàu, chôù chaúng phaûi ñaèng ñuoâi, ngöôi seơ ôû treân cao luoân luoân, chôù chaúng heà ôû döôùi thaáp. 28:15 Nhöng neáu ngöôi khoâng nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, khoâng caån thaän laøm theo caùc ñieàu raên vaø luaät phaùp cuûa Ngaøi maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, th́ naày laø moïi söï ruûa saû seơ giaùng xuoáng treân ḿnh ngöôi vaø theo ḳp ngöôi. 28:16 Ngöôi seơ ḅ ruûa saû ôû trong thaønh vaø ngoaøi ñoàng ruoäng, 28:17 caùi gioû vaø thuøng nhoài boät cuûa ngöôi cuơng ḅ ruûa saû, 28:18 hoa quaû cuûa thaân theå ngöôi, boâng traùi cuûa ñaát ruoäng ngöôi, luoân vôùi löùa ñeû cuûa boø caùi vaø chieân caùi ngöôi, ñeàu seơ ḅ ruûa saû! 28:19 Ngöôi seơ ḅ ruûa saû khi ñi ra vaø luùc ñi vaøo. 28:20 V́ côù ngöôi laøm ñieàu aùc, vaø ĺa boû Ñöùc Gieâ-hoâ-va, neân trong moïi coâng vieäc ngöôi baét tay laøm, Ngaøi seơ khieán giaùng cho ngöôi söï ruûa saû, kinh khuûng, vaø haêm doïa cho ñeán chöøng naøo ngöôi ḅ huûy dieät vaø cheát maát voäi vaøng. 28:21 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán oân ḍch ñeo ñuoåi ngöôi cho ñeán chöøng naøo noù dieät ngöôi maát khoûi ñaát maø ngöôi seơ vaøo nhaän laáy. 28:22 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laáy ḅnh lao, ḅnh noùng laïnh, ḅnh phuø, söï naéng chaùy, söï haïn haùn, binh ñao, vaø saâu luùa maø haønh haïi ngöôi, khieán cho caùc noăi ñoù ñuoåi theo ngöôi cho ñeán khi ngöôi ḅ cheát maát. 28:23 Caùc töøng trôøi ôû treân ñaàu ngöôi seơ nhö ñoàng, vaø ñaát döôùi chaân ngöôi seơ nhö saét. 28:24 Thay v́ möa, Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán caùt vaø buïi töø trôøi sa xuoáng treân ñaát ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ngöôi ḅ huûy dieät. 28:25 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán ngöôi ḅ nhöơng keû thuø ngḥch ḿnh ñaùnh baïi. Ngöôi seơ do moät ñöôøng ra ñaùnh chuùng noù, roài do baûy ñöôøng chaïy troán tröôùc maët chuùng noù; ngöôi seơ ḅ xoâ ñuøa ñaây ñoù trong khaép caùc nöôùc cuûa theá gian. 28:26 Thaây ngöôi seơ laøm ñoà aên cho chim treân trôøi vaø thuù döôùi ñaát, khoâng ai ñuoåi chuùng noù ñi. 28:27 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ giaùng cho ngöôi gheû choác cuûa xöù EÂ-díp-toâ, tró laäu, gheû ngöùa, vaø laùc, maø ngöôi khoâng theå chöơa laønh; 28:28 laïi giaùng cho ngöôi söï saûng soát, söï ñui muø, vaø söï laûng trí; 28:29 ñang buoåi tröa, ngöôi seơ ñi rôø rôø nhö keû muø trong toái taêm; ngöôi khoâng ñöôïc may maén trong coâng vieäc ḿnh, haèng ngaøy seơ ḅ hieáp ñaùp vaø cöôùp giöït, chaúng ai giaûi cöùu cho. 28:30 Ngöôi seơ laøm leă hoûi moät ngöôøi nöơ, nhöng moät ngöôøi nam khaùc laïi naèm cuøng naøng; ngöôi caát moät caùi nhaø, nhöng khoâng ñöôïc ôû; ngöôi troàng moät vöôøn nho, song khoâng ñöôïc haùi traùi. 28:31 Con boø ngöôi seơ ḅ gieát tröôùc maët ngöôi, song ngöôi khoâng ñöôïc aên tḥt noù; löøa ngöôi seơ ḅ aên caép hieän maét ngöôi, nhöng khoâng ai traû noù laïi; chieân ngöôi seơ ḅ noäp cho keû thuø ngḥch, nhöng ngöôi khoâng coù ai giaûi cöùu noù. 28:32 Caùc con trai vaø con gaùi ngöôi seơ ḅ noäp cho daân ngoaïi bang coù maét ngöôi thaáy, haèng ngaøy hao moøn v́ troâng mong chuùng noù; song tay ngöôi khoâng coøn söùc cöùu vôùt. 28:33 Moät daân toäc maø ngöôi chöa heà bieát seơ aên laáy thoå saûn vaø moïi coâng lao cuûa ngöôi; ngöôi seơ ḅ hieáp ñaùp vaø giaøy ñaïp khoâng ngôùt; 28:34 trôû neân ñieân cuoàng v́ caûnh töôïng maét ḿnh seơ thaáy. 28:35 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ giaùng cho ngöôi moät thöù ung ñoäc taïi treân ñaàu goái vaø chaân, khoâng theå chöơa laønh ñöôïc, töø baøn chaân chí choùt ñaàu. 28:36 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ daăn ngöôi vaø vua maø ngöôi ñaơ laäp treân ḿnh, ñeán moät nöôùc maø ngöôi vaø toå phuï ngöôi chöa heà bieát. ÔÛ ñoù, ngöôi seơ haàu vieäc caùc thaàn khaùc baèng caây, baèng ñaù; 28:37 trong caùc daân toäc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ daăn ngöôi ñeán, ngöôi seơ thaønh moät söï kinh haơi, tuïc ngöơ, vaø tieáu ñaøm. 28:38 Ngöôi seơ ñem gieo nhieàu maï trong ruoäng ḿnh, nhöng muøa gaët laïi ít, v́ seơ ḅ caøo caøo aên saïch. 28:39 Ngöôi troàng nho, song khoâng ñöôïc uoáng röôïu vaø khoâng gaët haùi chi heát, v́ saâu boï seơ aên phaù ñi. 28:40 Ngöôi seơ coù caây oâ-li-ve trong caû ṇ̃a phaän ḿnh, nhöng khoâng ñöôïc xöùc daàu, v́ caây oâ-li-ve seơ ruïng traùi. 28:41 Ngöôi seơ sanh con trai vaø con gaùi, nhöng chuùng noù khoâng thuoäc veà ngöôi, v́ chuùng noù seơ ḅ baét laøm moïi. 28:42 Con raày seơ aên heát caây coái vaø thoå saûn cuûa ngöôi. 28:43 Khaùch laï ôû giöơa ngöôi seơ löôùt treân ngöôi caøng ngaøy caøng cao; coøn ngöôi, laïi haï xuoáng caøng ngaøy caøng thaáp: 28:44 hoï seơ cho ngöôi vay, coøn ngöôi chaúng heà cho vay laïi, hoï seơ ôû ñaèng ñaàu, coøn ngöôi ôû ñaèng ñuoâi. 28:45 Heát thaûy nhöơng söï chuùc ruûa saû naày seơ giaùng treân ngöôi, ñuoåi ngöôi vaø theo ḳp, cho ñeán chöøng naøo ngöôi ḅ huûy dieät, bôûi v́ ngöôi khoâng coù nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø khoâng giöơ caùc ñieàu raên vaø luaät leä maø Ngaøi truyeàn cho ngöôi. 28:46 Caùc söï ruûa saû naày seơ ôû treân ḿnh ngöôi vaø treân doøng doơi ngöôi nhö moät daáu kyø, söï laï ñeán ñôøi ñôøi. 28:47 Bôûi trong luùc dö daät moïi ñieàu, ngöôi khoâng vui loøng laïc yù phuïc söï Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 28:48 cho neân trong luùc ñoùi khaùt, trong luùc traàn truoàng, vaø thieáu thoán moïi ñieàu, ngöôi seơ haàu vieäc keû thuø ngḥch maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va sai ñeán ñaùnh ngöôi; hoï seơ tra aùch saét treân coå ngöôi, cho ñeán chöøng naøo tieâu dieät ngöôi. 28:49 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ töø nôi xa, töø ṇ̃a cöïc, khieán daáy leân ngḥch cuøng ngöôi moät daân toäc bay nhö chim öng, töùc laø moät daân toäc ngöôi khoâng nghe tieáng noùi ñöôïc, 28:50 moät daân toäc maët maøy hung aùc, khoâng neå-v́ ngöôøi giaø, chaúng thöông xoùt keû treû; 28:51 aên saûn vaät cuûa suùc vaät ngöôi, hoa quaû cuûa ñaát ruoäng ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ngöôi ḅ tieâu dieät; noù khoâng chöøa laïi nguơ coác, röôïu, daàu hay laø löùa ñeû cuûa boø vaø chieân ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ñaơ tieâu dieät ngöôi ñi. 28:52 Daân ñoù seơ vaây ngöôi trong caùc thaønh cuûa caû xöù maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi, cho ñeán chöøng naøo nhöơng vaùch cao lôùn vaø vöơng beàn kia maø ngöôi nhôø caäy ñoù, seơ ḅ ngaơ xuoáng. 28:53 Trong luùc ḅ vaäy, vaø khi quaân ngḥch laøm cho tuùng theá cuøng ñöôøng, ngöôi seơ aên hoa quaû cuûa thaân theå ḿnh, töùc laø aên tḥt cuûa con trai vaø con gaùi ḿnh, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban cho ngöôi. 28:54 Trong luùc ngöôi ḅ quaân ngḥch vaây taïi caùc thaønh ḿnh, laøm cho cuøng ñöôøng tuùng theá, ngöôøi nam naøo nhu nhöôïc vaø yeáu ôùt hôn heát trong caùc ngöôi seơ ngoù giaän anh em ḿnh, 28:55 vôï yeâu daáu vaø con caùi ḿnh coøn laïi, khoâng cḥu cho ai trong boïn ñoù tḥt cuûa con caùi ḿnh, maø ngöôøi seơ aên, bôûi ḿnh khoâng coøn chi heát. 28:56 Trong luùc ngöôi ḅ quaân ngḥch vaây taïi caùc thaønh ḿnh, laøm cho cuøng ñöôøng tuùng theá, ngöôøi nöơ naøo non nôùt vaø maûnh khaûnh hôn heát trong caùc ngöôi, v́ söï yeåu ñieäu hay laø söï saéc saûo ḿnh, voán khoâng ñaët baøn chaân xuoáng ñaát, 28:57 seơ nh́n giaän choàng raát yeâu cuûa ḿnh, con trai vaø con gaùi ḿnh, bôûi côù nhau boïc ra töø trong buïng, vaø nhöơng con caùi ḿnh sanh ñeû; v́ trong côn thieáu thoán moïi ñieàu, naøng seơ aên nheïm chuùng noù. 28:58 Neáu ngöôi khoâng caån thaän laøm theo caùc lôøi cuûa luaät phaùp naày, ghi trong saùch naày, khoâng kính sôï danh vinh hieån vaø ñaùng sôï naày laø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 28:59 th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ giaùng cho ngöôi vaø doøng gioáng ngöôi nhöơng tai vaï laï thöôøng, lôùn lao vaø laâu beàn, nhöïng chöùng ñoäc ḅnh hung. 28:60 Ngaøi seơ khieán giaùng treân ngöôi caùc ḅnh hoaïn cuûa xöù EÂ-díp-toâ maø ngöôi ñaơ run sôï ñoù, vaø noù seơ ñeo dính theo ngöôi. 28:61 Vaû laïi, caùc thöù chöùng ḅnh vaø tai vaï khoâng coù cheùp trong saùch luaät phaùp naày, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng seơ khieán giaùng treân ngöôi, cho ñeán chöøng naøo ngöôi ḅ tieâu dieät ñi. 28:62 Soá caùc ngöôi voán ñoâng nhö sao treân trôøi, nhöng v́ khoâng coù nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, neân chæ seơ coøn laïi ít. 28:63 Heă Ñöùc Gieâ-hoâ-va laáy laøm vui maø laøm laønh vaø gia theâm caùc ngöôi theå naøo, th́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va cuơng seơ laáy laøm vui maø laøm cho caùc ngöôi hö maát vaø tieâu dieät caùc ngöôi theå aáy. Caùc ngöôi seơ ḅ truaát khoûi xöù maø ḿnh vaøo nhaän laáy, 28:64 vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ taûn laïc ngöôi trong caùc daân, töø cuoái ñaàu naày cuûa ñaát ñeán cuoái ñaàu kia; taïi ñoù, ngöôi seơ haàu vieäc caùc thaàn khaùc baèng caây vaø baèng ñaù maø ngöôi cuøng toå phuï ngöôi khoâng heà bieát. 28:65 Trong caùc nöôùc aáy, ngöôi khoâng ñöôïc an ṭnh, baøn chaân ngöôi khoâng ñöôïc nghæ ngôi; nhöng taïi ñoù Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ban cho ngöôi moät taám loøng run sôï, maét môø yeáu, vaø linh hoàn hao moøn. 28:66 Söï soáng ngöôi vaăn khoâng chaéc tröôùc maët ngöôi; ngaøy vaø ñeâm ngöôi haèng sôï haơi, khoù lieäu baûo toàn söï soáng ḿnh. 28:67 Bôûi côù söï kinh khuûng ñaày daăy loøng ngöôi, vaø ḅ caûnh maét ngöôi seơ thaáy, neân sôùm mai ngöôi seơ noùi: Chôù chi ñöôïc chieàu toái roài! Chieàu toái ngöôi seơ noùi: Öôùc ǵ ñöôïc saùng mai roài! 28:68 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ khieán ngöôi ñi taøu trôû laïi xöù EÂ-díp-toâ, bôûi con ñöôøng maø tröôùc ta ñaơ noùi: Ngöôi khoâng thaáy noù nöơa; ôû ñoù, ngöôi seơ ñem baùn ḿnh cho keû thuø ngḥch laøm noâ vaø t́, nhöng khoâng coù ai mua!

Phục-truyền Luật-lệ Ký 29

1:1 Naày laø caùc lôøi cuûa söï giao öôùc maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va daën bieåu Moâi-se laäp cuøng daân Y-sô-ra-eân, trong xöù Moâ-aùp, ngoaøi söï giao öôùc Ngaøi ñaơ laäp cuøng chuùng taïi Hoâ-reáp. 29:2 Vaäy, Moâi-se goïi caû Y-sô-ra-eân maø noùi raèng: Caùc ngöôi ñaơ thaáy moïi ñieàu Ñöùc Gieâ-hoâ-va laøm trong xöù EÂ-díp-toâ döôùi maét caùc ngöôi cho Pha-ra-oân, quaàn thaàn vaø caû xöù ngöôøi, 29:3 töùc laø nhöơng söï thöû thaùch lôùn lao, daáu kyø, pheùp laï maø maét ngöôi ñaơ thaáy; 29:4 nhöng cho ñeán ngaøy nay Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng ban cho caùc ngöôi moät taám loøng ñeå bieát, maét ñeå thaáy hay laø tai ñeå nghe. 29:5 Ta ñaơ daăn daét caùc ngöôi boán möôi naêm trong ñoàng vaéng, aùo xoáng khoâng cuơ treân ḿnh ngöôi, giaøy khoâng moøn döôùi chaân ngöôi, 29:6 caùc ngöôi khoâng coù aên baùnh, uoáng röôïu hay laø vaät chi say, ñeå cho bieát raèng ta, Gieâ-hoâ-va, laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa caùc ngöôi. 29:7 Khi caùc ngöôi ñeán choán naày, Si-hoân, vua Heát-boân, vaø Oùc, vua Ba-san, ñi ra ñoùn ñaëng giao chieán cuøng chuùng ta; chuùng ta coù ñaùnh baïi hoï, 29:8 chieám xöù hoï vaø ban cho chi phaùi Ru-beân, Gaùt, vaø nöûa chi phaùi Ma-na-se, laøm saûn nghieäp. 29:9 Vaäy, caùc ngöôi khaù ǵn giöơ laøm theo nhöơng lôøi cuûa söï giao öôùc naày, haàu cho caùc ngöôi ñöôïc may maén trong moïi vieäc ḿnh laøm. 29:10 Heát thaûy caùc ngöôi, naøo tröôûng toäc, caùc chi phaùi, naøo caùc tröôûng laơo, naøo caùc quan cai, naøo moïi ngöôøi nam cuûa Y-sô-ra-eân, 29:11 nhöơng con treû vaø vôï caùc ngöôi, naøo keû khaùch laï ôû trong traïi quaân ngöôi, töø ngöôøi chaët cuûi cho ñeán ngöôøi xaùch nöôùc, ngaøy nay haơy ñeán chaàu tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, 29:12 ñaëng vaøo trong söï giao öôùc cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaø vaøo trong lôøi theà maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi laäp cuøng ngöôi ngaøy nay, 29:13 haàu cho ngaøy nay Ngaøi laäp ngöôi leân laøm daân cuûa Ngaøi, vaø Ngaøi laøm Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, y nhö Ngaøi ñaơ phaùn cuøng ngöôi, vaø theà cuøng toå phuï ngöôi, laø Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp. 29:14 Chaúng phaûi chæ vôùi caùc ngöôi maø ta laäp giao öôùc vaø lôøi theà naày thoâi; 29:15 nhöng laäp vôùi ngöôøi naøo ngaøy nay ñöùng taïi ñaây cuøng chuùng ta, tröôùc maët Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, luoân vôùi nhöơng ngöôøi naøo khoâng coù cuøng chuùng ta trong ngaøy nay. 29:16 Caùc ngöôi bieát söï kieàu nguï cuûa chuùng ta trong xöù EÂ-díp-toâ, vaø chuùng ta ñi ngang qua caùc nöôùc laø laøm sao. Ñang khi ñi ngang ṇ̃a phaän chuùng noù, 29:17 caùc ngöôi ñaơ thaáy söï gôùm ghieác cuûa chuùng noù, vaø nhöơng taø thaàn quaùi gôû baèng caây, baèng ñaù, baèng baïc, vaø baèng vaøng ôû nôi chuùng noù. 29:18 Trong caùc ngöôi, chôù coù ngöôøi nam, ngöôøi nöơ, hoï haøng hay laø chi phaùi naøo ngaøy nay trôû loøng boû Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta, ñaëng ñi haàu vieäc caùc thaàn cuûa nhöơng daân toäc aáy; trong caùc ngöôi cuơng chôù coù reă sanh ra vaät ñoäc vaø ngaûi cöùu. 29:19 Ai nghe caùc lôøi cuûa söï theà naày, chôù coù töï khoe nôi loøng raèng: Ta seơ ñöôïc b́nh an, daàu khi ta ñi theo söï cöùng loøng ta, ñeán noăi vaät ñöôïc töôùi vôùi vaät ḅ khoâ, ñeàu cuøng hö naùt. 29:20 Ñöùc Gieâ-hoâ-va khoâng khöùng tha toäi cho ngöôøi, nhöng baáy giôø, côn giaän vaø söï kî taø cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va noåi leân cuøng ngöôøi, vaø heát thaûy söï ruûa saû ghi trong saùch naày seơ chaát naëng treân ḿnh ngöôøi; Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ xoùa teân ngöôøi khoûi döôùi trôøi, 29:21 vaø bieät ngöôi ra khoûi caùc chi phaùi Y-sô-ra-eân, ñeå ḅ tai hoïa, chieáu theo heát caùc lôøi truø eûo cuûa giao öôùc ñaơ ghi trong saùch luaät phaùp naày. 29:22 Ñôøi sau, con chaùu sanh ra sau caùc ngöôi, vaø ngöôøi khaùch ôû phöông xa ñeán, khi thaáy nhöơng tai vaï vaø chöùng ḅnh maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ haønh haïi xöù naày, 29:23 khi thaáy toaøn xöù chæ dieâm, muoái, vaø chaùy tieâu, khoâng gioáng gieo, khoâng saûn vaät chi heát, chaúng moät thöù coû naøo moïc, gioáng nhö söï huûy hoaïi cuûa Soâ-ñoâm vaø Goâ-moâ-rô, Aùt-ma vaø Seâ-boâ-im ḅ Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaù dieät trong côn thaïnh noä Ngaøi, 29:24 th́ chuùng noù vaø caùc nöôùc seơ hoûi raèng: Sao Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơi xöù naày nhö theá? Caên côù cuûa söï thaïnh noä lôùn lao naày laø laøm sao? 29:25 Ngöôøi ta seơ ñaùp raèng: Aáy v́ hoï boäi giao öôùc maø Gieâ-hoâ-va, Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa toå phuï hoï, ñaơ laäp cuøng hoï, khi daăn hoï ra khoûi xöù EÂ-díp-toâ; 29:26 Aáy v́ hoï ñi haàu vieäc vaø thôø laïy caùc thaàn maø ḿnh chöa heà bieát, vaø Ngaøi khoâng phaân phaùt cho. 29:27 Côn thaïnh noä cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ noåi phöøng leân cuøng xöù naày, ñaëng giaùng treân noù caùc söï ruûa saû ghi trong saùch naày, 29:28 vaø trong côn thaïnh noä, hôøn giaän, vaø noåi noùng, Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ ruùt daân naày khoûi ñaát hoï, vaø neùm vaøo moät xöù khaùc, nhö ñieàu ñoù hieän coù ngaøy nay. 29:29 Nhöơng söï bí maät thuoäc veà Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta; song nhöơng söï baøy toû thuoäc veà chuùng ta, vaø con chaùu chuùng ta ñôøi ñôøi, ñeå chuùng ta laøm theo moïi lôøi cuûa luaät phaùp naày.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30

1:1 Khi caùc ñieàu naày ñaơ xaûy ñeán cho ngöôi, hoaëc phöôùc laønh, hoaëc ruûa saû, maø ta ñaơ ñaët tröôùc maët ngöôi, neáu trong caùc nöôùc, maø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñuoåi ngöôi ñeán, ngöôi ñem loøng nhaéc laïi nhöơng ñieàu aáy, 30:2 trôû laïi cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ngöôi vaø con chaùu ngöôi heát loøng heát yù vaâng theo tieáng phaùn cuûa Ngaøi, nhö moïi ñieàu ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay, 30:3 th́ baáy giôø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ thöông xoùt ngöôi, ñem nhöơng phu tuø ngöôi trôû veà, nhoùm hieäp ngöôi töø giöơa caùc daân, laø nôi Ngaøi ñaơ taûn laïc ngöôi ñoù. 30:4 Daău nhöơng keû ḅ ñaøy cuûa ngöôi ôû taïi cuoái trôøi, th́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi cuơng seơ töø ñoù nhoùm hieäp ngöôi laïi vaø ruùt ngöôi khoûi nôi ñoù. 30:5 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ñem ngöôi veà xöù maø toå phuï ngöôi ñaơ nhaän ñöôïc, vaø ngöôi seơ nhaän laáy noù; Ngaøi seơ laøm ôn cho ngöôi vaø gia theâm ngöôi nhieàu hôn toå phuï ngöôi. 30:6 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ caát söï oâ ueá khoûi loøng ngöôi vaø khoûi doøng doơi ngöôi, ñeå ngöôi heát loøng heát yù kính meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, haàu cho ngöôi ñöôïc soáng. 30:7 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ñoå caùc lôøi truø eûo naày treân keû thuø ngḥch ngöôi, treân keû naøo gheùt vaø baét bôù ngöôi. 30:8 Coøn ngöôi seơ hoái caûi, nghe theo tieáng phaùn cuûa Ñöùc Gieâ-hoâ-va, vaø laøm theo caùc ñieàu raên cuûa Ngaøi, maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay. 30:9 Khi ngöôi nghe theo tieáng phaùn cuûa Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ǵn giöơ caùc ñieàu raên vaø luaät leä cuûa Ngaøi ñaơ ghi trong saùch luaät phaùp naày, heát loøng heát yù trôû laïi cuøng Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, th́ Ngaøi seơ ban phöôùc ñaày-laáp, 30:10 laøm cho moïi coâng vieäc cuûa tay ngöôi ñöôïc thaïnh lôïi, khieán hoa quaû cuûa thaân theå ngöôi, saûn vaät cuûa sinh suùc, vaø boâng traùi cuûa ñaát ruoäng ngöôi ñöôïc tḥnh-vöôïng; v́ Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ laïi vui loøng nöơa maø laøm ôn cho ngöôi, nhö Ngaøi ñaơ vui loøng veà caùc toå phuï ngöôi. 30:11 Ñieàu raên naày maø ta truyeàn cho ngöôi ngaøy nay chaúng phaûi cao quaù ngöôi, hay laø xa quaù cho ngöôi. 30:12 Noù chaúng phaûi ôû treân trôøi, ñeå ngöôi noùi raèng: Ai seơ leân trôøi ñem noù xuoáng cho chuùng toâi nghe, ñaëng chuùng toâi laøm theo? 30:13 Noù cuơng chaúng phaûi ôû beân kia bieån, ñeå ngöôi noùi raèng: Ai seơ ñi qua beân kia bieån, ñem noù veà cho chuùng toâi nghe, ñaëng chuùng toâi laøm theo? 30:14 V́ lôøi naày raát gaàn ngöôi, ôû trong mieäng vaø trong loøng ngöôi, ñeå ngöôi laøm theo noù. 30:15 Haơy xem, ngaøy nay ta ñaët tröôùc maët ngöôi söï soáng vaø phöôùc laønh, söï cheát vaø tai hoïa, 30:16 v́ ngaøy nay, ta baûo ngöôi thöông meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, ñi trong caùc ñöôøng loái Ngaøi, vaø ǵn giöơ nhöơng ñieàu raên luaät leä vaø maïng ḷnh Ngaøi, ñeå ngöôi soáng, gia theâm, vaø Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ban phöôùc cho ngöôi trong xöù maø ngöôi seơ vaøo nhaän laáy. 30:17 Nhöng neáu loøng ngöôi xaây trôû, khoâng khöùng nghe theo, cḥu duï doă thôø laïy vaø haàu vieäc caùc thaàn khaùc, 30:18 th́ ngaøy nay ta toû cuøng caùc ngöôi raèng caùc ngöôi haún phaûi tuyeät dieät, khoâng ñöôïc soáng laâu treân ñaát maø ngöôi seơ ñi qua soâng Gioâ-ñanh ñaëng nhaän laáy. 30:19 Ngaøy nay, ta baét trôøi vaø ñaát laøm chöùng cho caùc ngöôi raèng ta ñaơ ñaët tröôùc maët ngöôi söï soáng vaø söï cheát, söï phöôùc laønh vaø söï ruûa saû. Vaäy, haơy choïn söï soáng, haàu cho ngöôi vaø doøng doơi ngöôi ñöôïc soáng, 30:20 thöông meán Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi, vaâng theo tieáng phaùn Ngaøi, vaø tríu meán Ngaøi; v́ Ngaøi laø söï soáng ngöôi vaø laøm cho ngöôi ñöôïc soáng laâu, ñaëng ngöôi ôû treân ñaát maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà ban cho caùc toå phuï ngöôi, laø Aùp-ra-ham, Y-saùc, vaø Gia-coáp.

Phục-truyền Luật-lệ Ký 31

1:1 Moâi-se ñeán giaûng cho caû Y-sô-ra-eân nhöơng baøi sau naày. 31:2 Ngöôøi noùi: Ngaøy nay ta ñöôïc moät traêm hai möôi tuoåi; khoâng theå ñi ra ñi vaøo nöơa; vaø Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng ta raèng: Ngöôi khoâng ñi ngang qua soâng Gioâ-ñanh naày ñaâu. 31:3 Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi seơ ñi ñaàu ngöôi. Ngaøi seơ dieät caùc daân toäc ôû ñaèng tröôùc ngöôi, vaø ngöôi seơ nhaän ñöôïc xöù chuùng noù; Gioâ-sueâ seơ ñi tröôùc ngöôi, y nhö Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ phaùn daën. 31:4 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ ñaơi chuùng noù nhö Ngaøi ñaơ ñaơi Si-hoân vaø Oùc, vua daân A-moâ-rít, vaø xöù chöùng noù maø Ngaøi ñaơ huûy phaù. 31:5 Ñöùc Gieâ-hoâ-va seơ phoù chuùng noù cho caùc ngöôi, vaø caùc ngöôi phaûi ñaơi chuùng noù tuøy theo ḷnh ta ñaơ truyeàn cho. 31:6 Haơy vöơng loøng beàn chí; chôù sôï chi vaø chôù kinh khuûng tröôùc maët caùc daân ñoù; v́ Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi ngöôi ñi cuøng ngöôi; Ngaøi chaúng ĺa khoûi ngöôi, chaúng töø boû ngöôi ñaâu. 31:7 Ñoaïn, Moâi-se goïi Gioâ-sueâ, noùi cuøng ngöôøi taïi tröôùc maët caû Y-sô-ra-eân maø raèng: Haơy vöøng loøng beàn chí; v́ ngöôi seơ vaøo vôùi daân naày trong xöù maø Ñöùc Gieâ-hoâ-va ñaơ theà ban cho toå phuï hoï, vaø ngöôi seơ chia xöù cho hoï. 31:8 Chaùnh Ñöùc G