Yohan 1

Gum lox Im Ju

1 Yam jah koe Gumlox, Gumlox an ot mai Siyiex, Gumlox an mawh Siyiex heue. 2 Yam jah Nawh ka ot mai Siyiex. 3 Pa koe kuceu koe kheu yuh Nawh mai ceu pa koe pa ang Nawh yuh ang koe tix ceu kawx heue. 4 Ka daux Nawh koe Ju Pa Im mai Ju Pa Im an mawh Pa riang kawn pui heue. 5 Pa riang an ca jhan riang ka daux pa faik, pa faik ang chix pex kieh pa riang an yeet heue.

Yohan Kham Mhai Sakse Pa Riang

6 Pui lih hoek tix kaux, pa hoik ploi hoek khaing Siyiex ceu kaux nawh mawh Yohan heue. 7 Nawh hoek ti mawh cao kham mhai rug, sonsang pon nawh ti kham mhai rug grawng pa riang, yuh ka mawx sonsang yum rhawm pui khawmuik kheu nawh heue. 8 Nawh ang mawh pa riang, viang mawh nan nawh hoek ti kham mhai rug grawng pa riang heue. 9 pa riang tete, pa chix tawx pa riang ka kawn pui ku kaux, hoik hoek piang haktiex heue. 10 Nawh hoik ot ka piang haktiex, haktiex in mawh pa yuh Nawh, viang mawh nan haktiex in ang tawng ka Nawh heue. 11 Nawh hoek ka cie Nawh, kix pa mawh cie Nawh ang rieb Nawh. 12 Pui pa rieb ka Nawh, pui pa yum rhawm ka ceu kaux Nawh khankix Nawh tawx akhuang kieh mawh kawn Siyiex heue. 13 Kaw an keh kheu nham ang mawh, kheu alo nex ang mawh, kheu alo kawn pui ang mawh, mawh kheu Siyiex heue.

Gumlox Hoik Lih Mawh Nex

14 Gumlox an hoik lih mawh Nex mai ot sinax ex, ex pon yaox min pakngai Nawh, pa awm min pakngai kawn Keeing Cao tix kaux khaing, pa naog bwanson pa mawh meh heue. 15 Yohan kham mhai rug grawh grawng Nawh, kok yo ah nin, “In mawh kaw pa krai aux, kaw pa tak sang hoek khaix aux nie ting khaing aux, kheu hoik dawg koe Nawh ka aux heue.” 16 Mawh kheu pa naog daux Nawh, ex khawmuik hoik pon, bwanson piang bwanson heue. 17 Grawh grawng nawh, lox lai beenli hoik tawx ka Mose, bwanson pa mawh meh hoik lih hoek kheu Yesux Khrit heue. 18 Yam mawx ang ah, pui ang sax yaox Siyiex tix kaux kawx. Mawh Kawn Cao tix kaux khaing pa ot piang naok Keeing Cao, mawh pa hoik plak jhi kieh tawng Nawh heue.

Lox Sidiex Yohan

19 In mawh mhai rug pa kham Yohan, yam ploi pui Yudax cao giex kaing li kix pui Lewix khankix hu khaing veng Yerusaliem ti sang chawk ka nawh, “Maix mawh mawx?” 20 Yohan ang mox mai krai sidawng ah nin, “Aux ang mawh Cao Khrit” 21 Kix baox chawk nawh, “Phan mawh nan maix mawh pui yuh ka mawx? Maix mawh Eliyax lie?” Nawh baox ah nin, “Aux ang mawh” “Maix mawh Cao jhai an lie?”? Nawh baox deeh pawk lox in, “Ang mawh heue.” 22 Kix baox ah nin ka nawh, “Maix mawh mawx? Krai ka ex liak, sonsang koe ex lox ti sang krai ka pui pa ploi ex hoek. Sang ah maix ka grawng tokaux tix yuh ka mawx?” 23 Nawh baox ah nin, “Aux mawh, Lox pa kok yo daux tiag, kieh krax Simiang rahsee heue.Awm lox pa hoik krai cao jhai Isayax” 24 Pui pa hoik ploi kix hoek khankix mawh Pharishie. 25 Kix baox chawk ka nawh ah nin, “Phan maix ang mawh Cao Khrit, ang mawh Eliyax, ang mawh Cao jhai an, yuh patix maix lai cubcom pui ka rawm lie?” 26 Yohan baox pawk lox ah nin, “Aux cubcom ka daux rawm heue, viang mawh nan koe Kaw pa ot sigreung pex tix kaux, pa ang pex tawng. 27 Mawh Nawh heue, pa hoek khaix aux, pa nie ting khaing aux, pie maox kiep Nawh ang aux keung ti kah” 28 Ceu in mawh pa yuh daux yaong Betanix, plak toi rawm Yawdan ka dee cubcom Yohan heue.

Kawn Yung Siyiex

29 Singaix pasax Yohan yaox Yesux hoek ka nawh ah nin, “Jhak ka Kawn Yung Siyiex pa teei phimap haktiex hu heue. 30 Nawh mawh pa hoik krai aux, Kaw pa tak sang hoek khaix aux nie ting khaing aux, kheu hoik dawg koe Nawh ka aux heue. 31 Aux ang tawng Nawh glang ka an, viang mawh nan sonsang tawng pui Isarelax ka Nawh aux tom hoek ti tawx cubcom heue.” 32 Yohan kham mhai rug ah nin, “Aux hoik yaox Khuan Cao lih khaing raoma awm sikaux tum piang Nawh. 33 Aux ang tawng Nawh glang ka an, viang mawh nan Kaw pa ploi aux hoek tawx cubcom, hoik ah nin ka aux, maix tak yaox Khuan singax lih ot piang Nawh, maix tak tawng nawh mawh cao cubcom ka daux Khuan Singax heue. 34 “Ceu in aux hoik yaox mai aux kham mhai rug grawng mawh Nawh Kawn Siyiex heue.”

Kawncau Pa Liang

35 Singaix pasax Yohan baox deeh cung tau mai kawncau nawh ra kaux. 36 Nawh jhak yam hu Yesux ah nin, “Jhak ka Kawn Yung Siyiex heue.” 37 Kawncau ra kaux an mhong lox pa ah nawh mai kiex hawt khaix Yesux heue. 38 Yesux deeh gi mai yaox kiex hawt khaix tix, Nawh ah nin, “Sawg pax patix?” Kiex deeh ah nin ka Nawh Cao. “Rabi eue, ot Maix dee mawx?” 39 Nawh baox ah nin ka kiex, “Hoek! pax tak sang yaox heue.” Mawh kheu nan kiex hu mai yaox dee ot Nawh Cao kheu hoik hoek bawg yam kao taix, singaix an kiex tom ot mai Nawh heue. 40 Daux kiex ra kaux pa mhong lox krai Yohan hawt khaix Nawh Cao, tix kaux mawh Andare pux Simon Petrux. 41 Dom an nawh sawg ti yaox puxke nawh Simon mai ah nin ka nawh, “Ex hoik yaox “Misiyax” dee bleeh “Misiyax” mawh “Cao Taoh”. 42 Andare viex puxke tix Simon hoek ka Yesux heue. Yesux jhak ka nawh ah nin, “Maix mawh Simon kawn Yonax, tak sang kok maix mawh Kephax heue.” (Dee bleeh Kephax mawh Petrux dee bleeh Petrux mawh Rang.)

Kok Philipux Mai Nasanilax

43 Singaix pasax Yesux koe rhawm ti hu daux Meung Galilie mai Nawh Cao yaox Philipux mai ah nin ka nawh, “Hawt Aux heue.” 44 Philipux mawh pui Biesedax veng dee ot Andare Petrux heue. 45 Philipux sawg ti yaox Nasanilax mai ah nin ka nawh, “Ex hoik yaox Kaw pa hoik tiiem Mose grawng Nawh ka daux lai beenli pa hoik tiiem cao jhai khankix kawx grawng Nawh, pa mawh Yesux kawn Yosiep pui veng Nazariet heue.” 46 Nasanilax baox chawk ah nin ka nawh, “Ceu pa mhawm chix lih ka daux veng Nazariet tix ceu ceu lie?” Philipux baox ah nin ka nawh, “Hoek ti jhak heue.” 47 Yesux yaox pa hoek Nasanilax ka tix ah nin, “Jhak heue, pui Isarelax tete, pa ang chix pie lhen” 48 Nasanilax chawk ah nin ka Nawh Cao, “Maix tawng aux yuh ka mawx?” Yesux deeh pawk lox ka nawh ah nin, “Ka ang Philipux nyang bax kok maix, yam ot maix greem khaox ruh, Aux hoik dawg yaox maix heue.” 49 Nasanilax baox pawk lox ah nin ka Nawh, “Rabi eue, Maix mawh Kawn Siyiex, Simiang pui Isarelax heue.” 50 Yesux pawk lox ah nin ka nawh, “Kheu hoik krai Aux ka maix, Aux yaox maix ot greem khaox ruh maix tom yum rhawm kah lie? Maix tak sang pon ti yaox ceu pa nie lheu ting khaing in sax heue.” 51 Nawh Cao baox ah nin ka nawh, “Aux krai lox tete ka maix, khaix in maix tak sang yaox baoh raoma mai kawncau Siyiex haok haok lih lih, ka piang Kawn kawn pui heue.”

Yohan 2

Kapaox Daux Veng Kanax

1 Khaix an daux loe singaix miex Yesux kawx ot mai pui ih kapaox daux veng Kanax ka daux meung Galilie heue. 2 Lheu khaing an, kix ghaok Yesux mai kawncau Nawh khankix hoek ti ih kapaox tan heue. 3 Yam ang rawm plix siiet kub, miex Yesux ah nin ka Nawh Cao, “Rawm plix siiet kix ang lai koe heue.” 4 Yesux deeh ah nin ka kiex, “Bun eue, Aux koe pa yuh mai pax ceu patix? Bawg yam Aux ang nyang bax hoek” 5 Miex Nawh ah nin ka pui cau khankix, “Nawh nhie pex yuh ceu pa yuh ka mawx ang ah, yuh awx” 6 Ka dee an koe ang simaox liah mu, awm pa khaw mai been pui Yudax khankix ti kieh singax heue. Tix mu ang, kub sau rawm ra loe glawm. 7 Yesux ah nin ka kix, “Sau rawm tom naog ka daux ang khankix awx.” Kix sau rawm tom naog. 8 Yesux ah nin ka kix, “Yam in pug ti hu tawx ka cao kwang kaing kapaox heue.” pui khankix yuh awm pa ah Yesux heue. 9 Yam cim cao kwang kaing kapaox ti yaox rawm pa hoik kieh mawh rawm plix siiet, kheu ang nawh tawng ka grawng rawm plix siiet hoek khaing dee mawx, viang mawh nan pui cau pa pug rawm khankix tawng heue. Nawh kok ka kaw pa teei ti koe moeng, 10 Ah nin ka nawh, “Pui ku kaux viex ti tawx rawm plix siiet pa mhawm phao ka khaix hoik nyaux pui tom sak, viex pa ang mhawm khaix, viang mawh nan maix deuh rawm plix siiet pa mhawm tom yam in heue.” 11 In mawh mhai daox am pa liang Yesux tiyuh ka daux veng Kanax, daux meung Galilie, kheu nan min pakngai Nawh sidawng, kawncau Nawh khankix yum rhawm ka Nawh heue. 12 Khaix an Nawh Cao hu ka veng Kapeniom, miex Nawh, pux Nawh khankix mai kawncau Nawh khankix, kix ang ot tan miex ngaix tix.

Kieh Nyiex Bwan Singax

13 Ang rheung, sivoe sang yuh pui Yudax pawie Pasakha, Yesux hu ka veng Yerusaliem heue. 14 Nawh Cao yaox pui pa coh mawie, yung, sikaux mai pui pa loh mau ngawm ti coh ka daux nyiex bwan tan heue. 15 Nawh teei maox siah klia ti yuh pa sang sivied, grheu kix lih khawmuik khaing daux nyiex bwan, khawm yung, khawm mawie khankix Nawh klup ti tik mau pui pa loh mau, Nawh cot pheen kix cang klud. 16 Nawh ah nin ka pui pa coh sikaux khankix, “Teei ceu in lih heue, paw kieh nyiex Keeing Aux mawh dee coh kraung” 17 Kawncau Nawh khankix doh keud grawng hoik tiiem ti deuh ah nin, “Krax moh Aux son nyiex Maix rup daux rhawm aux awm hax ngu heue.” 18 Cao kaing pui Yudax khankix chawk ah nin ka Nawh Cao. “Pa yuh Maix ceu in khankix, Maix sang jhi ex yaox mhai pa daox am ceu patix?” 19 Yesux deeh pawk ah nin, “Yieh nyiex bwan in laux daux loe ngaix Aux tak sang deeh cox heue.” 20 Mawh kheu nan pui Yudax ah nin, “Yam sum nyiex bwan in, hoik rheung tixpon liah num Maix keud ti sang deeh pon cox daux loe singaix khaing lie?” 21 Viang mawh nan, Nawh sang ah ka nyiex bwan Tokaux tix heue. 22 Khaix hoik deeh kaoh im Nawh Cao khaing krax yum, kawncau Nawh doh keud ka lox pa hoik krai Nawh, kix yum rhawm ka gum lox phuk lai sigang khri, mai lox pa hoik krai Yesux heue.

Tawng Rhawm Kawn Pui

23 Ka daux veng Yerusaliem glang pawie Pasakha, pui hun yum rhawm ka ceu kaux Yesux, kheu hoik yaox kix mhai pa daox am pa yuh Nawh Cao heue. 24 Viang mawh nan Yesux ang een rhawm ti tawx tokaux tix ka kix, kheu tawng Nawh pui khawmuik heue. 25 Nawh ang lo cao pa kham mhai rug grawng pui, kheu hoik tawng tokaux Nawh pa koe ka daux kawn pui heue.

Yohan 3

Yesux Mai Nikawdimux

(Grawng deeh baox keh)

1 Yam an koe Pharishie tix kaux, pa kaux Nikawdimux, pa mawh simiang giex kaing pui Yudax tix kaux. 2 Nawh hoek ka Yesux yam ponsawm ah nin, “Sara cao gau eue, yix tawng Maix mawh cao gau pa kaoh khaing Siyiex, kheu pui tix kaux kawx ang chix yuh mhai pa daox am pa yuh Maix inkix, phan Siyiex ang ot tau mai Maix heue.” 3 Yesux pawk ah nin, “Aux krai lox tete ka maix, phan pui ang baox deeh keh tix bawg, nawh ang pon ti yaox Meung Siyiex heue.” 4 Nikawdimux baox ah nin, “Pui pa riex ju sang deeh pon keh yuh ka mawx? Nawh deeh chix laig ka daux vaig miex tix mai baox deeh chix keh kah lie 5 Yesux baox deeh pawk lox ah nin, “Aux krai lox tete ka maix, phan pui ang keh daux rawm mai Khuan, nawh ang pon ti laig ka daux Meung Siyiex. 6 Pa keh khaing nex mawh nex mai pa keh khaing Khuan mawh khuan heue. 7 Paw daox am kheu hoik krai Aux ka maix, maix tak baox deeh keh 8 Bhaung kienie, simie ti phlu dee mawx nawh phlu tan maix pon mhong lox nawh, viang mawh nan ang maix tawng kaoh khaing dee mawx mai sang hu dee mawx. Pui pa keh daux Khuan ku kaux kawx awm an heue.” 9 Nikawdimux baox pawk lox mai ah nin ka Nawh, “Ceu in khankix tak chix mawh yuh ka mawx?” 10 Yesux deeh pawk ah nin, “Maix mawh cao gau ka daux pui Isarelax tix kaux ang maix tawng ceu in lie?” 11 Aux krai lox tete ka maix ex krai ceu pa tawng ex mai kham mhai rug grawng pa hoik yaox ex pex ang rieb ti teei mhai rug pa kham ex. 12 Phan Aux hoik krai grawng ceu pa dex mai haktiex in pex ang yum rhawm kah, phan Aux krai grawng ceu pa dex mai meung raoma, pex sang chix yum rhawm kah yuh ka mawx? 13 Pui tix kaux kawx ang sax haok ka meung raoma, lheu khaing Kaw pa lih khaing meung raoma, pa mawh Kawn kawn pui pa ot ka daux meung raoma heue. 14 Awm hoik yaog Mose siuing ka daux tiag, ka Kawn kawn pui kawx, tak sang yaog yuh nan heue. 15 Can pui pa yum rhawm ka Nawh Cao khankix ang lai hoek krax laux leeing tak pon ju leeing ju heue. 16 “Mawh kheu Siyiex kied moh haktiex sigrien sigre, Nawh tom tawx Kawn tix pa koe tix kaux khaing, son can pui pa yum rhawm ka Nawh khankix, tak ang lai hoek krax laux leeing, tak pon ju leeing ju heue. 17 Siyiex ploi Kawn Nawh hoek sonsang prawng, ciyang ka haktiex ang mawh, ploi hoek sonsang hoek haktiex krax taoh kheu Nawh heue. 18 Kaw pa yum rhawm ka Nawh Cao ang hoek krax prawng, ciyang, kaw pa ang yum rhawm ka Nawh, krax prawng, ciyang hoik koe piang nawh, kheu ang nawh yum rhawm ka ceu kaux Kawn Siyiex pa koe tix kaux khaing heue. 19 Tak hoek krax prawng, ciyang kheu pa riang hoik hoek piang haktiex in, kawn pui nie lheu moh ka pa faik khaing pa riang, in mawh kheu pa yuh kix mawh pa caox heue. 20 Grawh grawng nawh, pa yuh pa caox ku kaux daux pui nieh jhak ka pa riang ang hoek ka pa riang, son ang pa yuh tix sang lih heue. 21 Kaw pa yuh pa mawh meh hoek ka pa riang, sonsang sidawng pa yuh tix, grawng mawh pa hoik yuh ka daux Siyiex heue.”

Yesux Mai Yohan

22 Khaix ceu in khankix, Yesux mai kawncau Nawh khankix hu ka daux meung Yudax, Nawh ot mai kix tan mai tawx krax cub com heue. 23 Yohan kawx cub com daux Enon dex veng Salim, kheu haoh rawm tan kix hoek tix cubcom heue. 24 Kheu yam an ang nyang bax sau Yohan ka daux thawng heue. 25 Yam an kawncau Yohan khankix mai pui Yudax tix kaux thung thiang paox tix grawng pa kieh singax. 26 Kix hoek ka Yohan mai ah nin ka nawh, “Rabi eue, Kaw pa ot plak toi rawm Yawdan tau mai maix, pa kham maix mhai rug grawng Nawh, Nawh tawx krax cub com yam in, pui khawmuik hu ka Nawh” 27 Yohan baox pawk lox ah nin, “Pui ang chix pon tix ceu kawx phan ang mawh pa tawx Siyiex ka nawh. 28 Tokaux pex mawh mhai rug grawng pa hoik krai aux, Aux ang mawh Cao Khrit, viang mawh nan aux mawh kaw pa hoik ploi ka sivoe Nawh khaing 29 Kaw pa pon moeng yam yuh kapaox, mawh kaw pa yuh kapaox heue, viang mawh nan paox grawm nawh pa cung dex nawh, kied gaux rhawm kheu mhong nawh lox kaw pa yuh kapaox. Awm an krax gaux rhawm aux hoik naog heue. 30 Nawh tak sang baox nie ting hu, aux tak sang baox nie deeh iak hu heue.

Kaoh Khaing Meung Raoma

31 “Kaw pa kaoh khaing dee long mawh pa ting piang khawmuik. Kaw pa kaoh khaing haktiex mawh pa dex dawd mai haktiex chix krai grawh grawng haktiex khaing. Kaw pa kaoh khaing raoma mawh pa ting piang khawmuik. 32 Nawh kham mhai rug grawng pa hoik yaox, hoik mhong Nawh, pui tix kaux kawx, ang rieb ti teei mhai rug pa kham Nawh. 33 Kaw pa rieb ti teei mhai rug pa kham Nawh, hoik tawk cum ka nawh grawng mawh Siyiex pa kaux sijax heue. 34 Kaw pa ploi Siyiex Nawh hoek chix krai gumlox Siyiex, kheu Siyiex ang tiag ti tawx Khuan kah heue. 35 Keeing Cao moh ka Kawn Cao hoik tawx kuceu khawmuik ka daux tawm taix Nawh heue. 36 Kaw pa yum rhawm ka Kawn Cao koe ju leeing ju, kaw pa ang yum rhawm ka Kawn Cao ang lai pon ti yaox ju, viang mawh nan pa song rhawm Siyiex koe piang nawh heue.”

Yohan 4

Yesux Mai Bun Samarix

1 Mawh kheu nan yam an Siyiex tawng Pharishie hoik mhong grawng pon Nawh kawncau mai cubcom ka pui nie lheu khaing Yohan, 2 Viang mawh nan tokaux Yesux ang tawx krax cubcom, mawh kawncau Nawh pa cubcom khaing. 3 Nawh lih khaing meung Yudax mai baox deeh hu ka meung Galilie heue. 4 Nawh caw ti hu preeng ka daux meung Samarix, 5 Mawh kheu nan Nawh Cao hoek ka veng pa kaux Sukha, dex ka haktiex pa tawx Yakop ka kawn nawh Yosiep heue. 6 Ka dee an koe rawm daux Yakop, Yesux taug kheu hu krax mai ngawm dex rawm daux tan. Yam an dex hoek liah taix heue. 7 Bun Samarix tix kaux hoek ti kin rawm, Yesux ah nin ka nawh, “Tawx Aux nyaux rawm liak” 8 Mawh kheu yam an kawncau Nawh khankix hoik hu ti liag pa ih ka daux veng heue. 9 Bun Samarix baox ah nin ka Nawh Cao, “Kheu Maix pa mawh pui Yudax chix mhaing ti nyaux rawm ka aux pa mawh bun Samarix lieh?” Grawh grawng nawh, pui Yudax ang sax yuh paox pie mai pui Samarix. 10 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Phan maix tawng bwanson totaix pa tawx Siyiex mai Kaw pa ah, Tawx Aux nyaux rawm mawh mawx? Maix sang mhaing rawm ka Nawh mai Nawh tak sang tawx rawm im ju ka maix heue.” 11 Bun an baox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, Maix ang koe ceu pa pug rawm, kheu rawm daux in kied raux tete, kheu nan Maix chix pon rawm im ju ka dee mawx? 12 Maix khex lheu ting khaing keeing ex Yakop pa tawx rawm daux in ka ex lie? tokaux nawh mai kawn nawh to brie nawh hoik nyaux ka rawm daux in. 13 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Pui pa nyaux rawm in ku kaux tak sang deeh nyaux nie rawm heue. 14 Viang mawh nan, pui mawx ang ah pa nyaux rawm pa tawx Aux, tak ang lai baox deeh sang nyaux nie rawm tix bawg kawx, viang mawh nan rawm pa sang tawx Aux ka nawh tak sang mawh rawm daux pa lih rawm ka daux nawh, tom kieh mawh ju pa im leeing ju” 15 Bun an baox ah nin ka Nawh, “Simiang eue, tawx rawm an ka aux liak, son ang aux sang nyaux nie rawm khaix in son ang aux lai baox yaox ti hoek krax glang gleeing ti kin rawm tin” 16 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Hu kok mex maix deeh hoek tin” 17 Bun an baox pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Aux ang koe mex” Yesux baox ah nin ka nawh, “Pa ah maix, Aux ang koe mex, caw tete. 18 Kheu maix hoik koe mex phwan kaux mai kaw pa koe maix yam in, ang lai mawh mex maix, pa ah maix mawh pa mawh meh heue.” 19 Bun an baox ah nin ka Nawh, “Simiang eue, aux tawng Maix mawh Cao jhai heue. 20 Pa mawh tax du ex dix, krub ka gawng in, pex ah dee khaw pui ti krub mawh ka daux veng Yerusaliem” 21 Yesux baox ah nin ka nawh, “Bun eue, yum rhawm ka lox Aux, bawg yam tak sang hoek, pex tak ang krub Keeing Cao ka piang gawng in mai ka daux veng Yerusaliem. 22 Pex krub ka pa ang pex tawng, ex krub ka pa tawng ex, kheu krax taoh hoek khaing pui Yudax heue. 23 Viang mawh nan, bawg yam tak sang hoek, mai hoik hoek yam in, yam krub pui ka Keeing Cao tete, tak krub ka daux khuan mai ka daux pa mawh meh, kheu sawg Keeing Cao ka pui pa krub ka Nawh yuh nan heue. 24 Siyiex mawh Khuan mai pui pa krub ka Nawh, tak krub Nawh ka daux khuan mai ka daux pa mawh meh heue.” 25 Bun an baox ah nin ka Nawh Cao, “Aux hoik tawng grawng sang hoek Misiyax, Kaw pa kok mawh Cao Khrit, yam hoik hoek Nawh, Nawh tak sang krai kuceu khawmuik ka ex heue.” 26 Yesux baox ah nin ka nawh, “Aux pa sikah mai maix mawh Nawh heue.” 27 Yam an kawncau Nawh deeh hoek mai daox deng kheu sikah Nawh mai bun an. Viang mawh nan tix kaux kawx ang chawk ka Nawh, “Maix sawg patix? Phan ang mawh nan Maix sikah mai bun an yuh ka mawx?” 28 Bun an deuh aw rawm nawh tan mai deeh hu ka daux veng mai ah nin ka pui khankix, 29 “Hoek ti jhak ka Pui tix kaux, pa hoik krai aux can ceu pa hoik yuh aux khawmuik. Khiex chix mawh Nawh Cao Khrit lie?” 30 Kix lih khaing daux veng hu ka Nawh. 31 Yam an kawncau Nawh khankix khyox khaw mai ah nin ka Nawh Cao, “Rabi eue, ih priex ceeix ha” 32 Viang mawh nan Nawh baox pawk lox ah nin ka kix, “Aux koe priex ih pa ang pex tawng” 33 Mawh kheu in kawncau Nawh tix kaux lai tix kaux ah nin ka paox tix, “Khex hoik viex ex priex ih tix kaux kaux tawx ka Nawh lie?” 34 Yesux baox ah nin ka kix, “Priex ih Aux mawh pa yuh alo Kaw pa ploi Aux hoek mai pa yuh kaing Nawh tom hoik heue. 35 Pex ah, khaix in pon khix sax, tak hoek bawg yam vawg nghox, ang mawh lie? Aux krai ka pex, jhak heue, yaog ngai pex jhak ka kaung ma khankix, nghox hoik kaux hoik lheung heue, yam khaw ti vawg hoik hoek heue. 36 Kaw pa vawg tak pon ngawh riang tix mai pa khrawm plix son leeing ju. Kaw pa rhuat mai kaw pa vawg tak sang pon ti gaux rhawm tau heue. 37 Grawh grawng nawh lox pa hoik koe pa ah nin, tix kaux mawh cao rhuat tix kaux mawh cao vawg hoik mawh tete heue. 38 Aux ploi pex hu vawg dee ang pex sax yuh kaing, tang kaux hoik yuh kaing pex hoik laig ka daux kaing pa yuh kix heue.” 39 Ka daux veng an pui Samarix tom nie yum rhawm ka Nawh Cao, kheu krai bun an lox pa ah nin, “Nawh hoik krai grawng can ceu pa hoik yuh aux khawmuik” 40 Kheu nan, yam hoek pui Samarix ka Nawh, kix khyox khaw Nawh ot mai kix, Nawh Cao ot tan ra singaix. 41 Pui hun baox yum rhawm kheu gumlox Nawh Cao. 42 Kix ah nin ka bun an, “Yam in ex yum rhawm kheu lox pa hoik krai maix ang mawh. Mawh kheu tokaux ex hoik mhong lox Nawh mai tawng grawng in mawh Cao Khrit tete, pa mawh Cao pa taoh ka kawn pui haktiex heue.”

Pui Galilie Rieb Yesux

43 Khaix an ra singaix Nawh lih khaing tan mai hu ka daux meung Galilie. 44 Kheu tokaux Yesux hoik kham mhai rug grawng Cao jhai ang koe min plakngai, ka daux meung tokaux tix. 45 Yam hoek Nawh ka daux meung Galilie, pui Galilie khankix rieb Nawh, kheu hoik yaox kix pa yuh Nawh daux pawie ka veng Yerusaliem, kheu ot kix ka daux pawie an heue.

Pai Kawn Simex Simiang

46 Nawh deeh hoek ka Kanax daux meung Galilie dee hoik kieh Nawh rawm mawh rawm plix siiet. koe simiang tix kaux, pa saux kawn ka daux veng Kapeniom. 47 Yam mhong nawh grawng hoik kaoh Yesux khaing meung Yudax, hoek ka daux meung Galilie, nawh hu ka Nawh Cao mai khyox khaw ka Nawh Cao, sonsang lih hoek Nawh ti cox kawn nawh moi. Mawh kheu saux kawn nawh dex yum heue. 48 Mawh kheu nan Yesux ah nin ka nawh, “Phan maix ang yaox mhai ceu pa daox am khankix maix ang tau ti yum rhawm kah” 49 Simiang an baox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, ka ang kawn aux nyang bax yum lih hoek liak” 50 Yesux baox ah nin ka nawh, “Hu dee hu maix heue, kawn maix tak klawd ju heue.” Pui an yum rhawm ka lox pa krai ka nawh mai nawh hu dee hu tix heue. 51 Yam kawn tak ing nawh, kawncau nawh khankix kuan ti rieb nawh mai krai grawng klawd ju kawn nawh heue. 52 Mawh kheu in nawh chawk kix grawng jah kawn nawh ti vai yam mawx. Kix baox pawk lox ah nin, “Jhawm saux nawh grai kaw kawx bawg yam aliah nari” 53 Mawh kheu in keeing nawh tawng grawng bawg yam an mawh, bawg yam krai Yesux lox in ka nawh, “Kawn maix tak klawd ju heue.” Tokaux nawh mai pui daux nyiex nawh khawmuik yum rhawm heue. 54 In mawh mhai pa daox am, pa yuh Yesux ra bawg tix bawg khaix lih Nawh khaing meung Yudax hoek ka daux meung Galilie heue.

Yohan 5

Pai Jhawm Saux Ka Rawm Dung

1 Khaix in koe pawie pui Yudax tix mu, Yesux haok hu ka veng Yerusaliem. 2 Ka daux veng Yerusaliem dex Siviex Yung, koe rawm dung tix mu, pa kok plak lox Hebrie Betesadax. Rawm dung an koe grah phwan lhang heue. 3 Ka piang grah an khankix pui pa koe jhawm saux it tan kied hun tete. Pui dugngai, pui laux caong pui yum tix plak, kix krox yam yung yiang rawm an. 4 Kheu, yam hoek bawg yam, kawncau Siyiex tix kaux lih hoek yuh rawm an yung yiang. Khaix yung yiang rawm an pui mawx pon laig ka sivoe paox tix daux dung an, jhawm saux tokaux nawh moi heue. 5 Pui pa saux tixngoe daix num tix kaux ot ka dee an. 6 Yam yaox Yesux it nawh tan, tawng grawng hoik rheung ot nawh tan awm an, Nawh Cao chawk ka nawh ah nin, “Maix mie ti moi lie?” 7 Pui pa saux an baox pawk lox ah nin, “Simiang eue, yam yung yiang rawm, ang koe pui pa teei aux sau ka daux rawm dung an tix kaux kawx, yam hu aux pui tang kaux pon laig ka sivoe aux heue.” 8 Yesux ah nin ka nawh, “Kaoh heue, teei kraung it maix hu heue.” 9 Pui an moi dom mawx dom an mai teei kraung it tix hu. Singaix an mawh singaix twah heue. 10 Mawh kheu nan pui Yudax ah nin ka kaw pa hoik moi an, “Singaix mawh ngaix twah pa viex maix kraung it tix hu ang khaw mai beenli” 11 Viang mawh nan kaw an baox pawk lox ah nin, “Kaw pa cox aux moi hoik ah nin ka aux, “Teei kraung it maix hu heue.” 12 Kix baox chawk ka nawh, “Mawh pui mawx pa nhie maix teei kraung it maix hu?” 13 Viang mawh nan kaw pa hoik moi an, ang tawng cao cox tix moi. Kheu koe pui hun ka dee an. Yesux hoik lih hu khaing tan. 14 Khaix an Yesux yaox nawh ka daux nyiex bwan ah nin ka nawh, maix hoik moi saux, khaix in paw lai baox yuh phimap, phan ang mawh nan, ha pa lheu nu kox hoek piang maix heue.” 15 Pui an hu krai ka pui Yudax, Kaw pa cox nawh moi mawh Yesux. 16 Mawh kheu nan pui Yudax tuktiak tukte ka Yesux sawg ti pah Nawh yum, kheu hoik yuh Nawh ceu in khankix singaix twah heue. 17 Viang mawh nan Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Keeing Aux yuh kaing tom hoek yam in Aux kawx yuh heue.” 18 Mawh kheu jao in pui Yudax nie sawg ti pah Nawh yum, kheu yuh Nawh singaix twah laux, ang joeng mawh nan Nawh kok Siyiex mawh Keeing tix, kheu Nawh hoik yuh ti kieh tokaux tix sidu mai Siyiex heue. Siawp Sibrawm Kawn Cao 19 Mawh kheu nan Yesux baox pawk lox ka kix ah nin, “Aux krai lox tete ka pex, Kawn Cao ang chix yuh nong nong tix ceu kawx, viang mawh nan Nawh yuh kheu ceu pa yaox Nawh pa yuh Keeing Cao, Kawn Cao kawx yuh ceu an heue. 20 Kheu Keeing Cao moh Kawn Cao, Nawh tom jhi Nawh yaox ceu pa yuh tix khawmuik. Nawh tak jhi Nawh yaox kaing pa nie lheu ting khaing in, sonsang kieh pex daox deng kah heue. 21 Grawh grawng nawh awm kieh Keeing Cao pui yum deeh kaoh im, viang mawh Kawn Cao kawx, koe rhawm ti sang kieh pui mawx im kawx, chix tix heue. 22 Keeing Cao ang prawng pui tix kaux kawx, viang mawh nan Nawh hoik tawx krax prawng ka Kawn Cao khawmuik. 23 Kheu son kawn pui khawmuik sang yungyi ka Kawn Cao, awm yungyi kix ka Keeing Cao. Kaw pa ang yungyi ka Kawn Cao, ang yungyi ka Keeing Cao pa ploi Nawh hoek heue. 24 Aux krai lox tete ka pex, kaw pa mhong lox Aux pa yum rhawm ka Kaw pa ploi Aux hoek, hoik koe ju leeing ju ang hoek krax ciyang, hoik luan khaing krax yum laig ka daux ju pa im heue. 25 Aux krai lox tete ka pex, bawg yam nari tak sang hoek, hoik hoek yam in mai yam tak mhong pui pa hoik yum khankix lox Kawn Siyiex kix pa mhong tak im heue. 26 Grawh grawng nawh, awm koe ju Keeing Cao ka daux tokaux tix, Nawh tawx Kawn Cao koe ju ka daux tokaux tix awm an. 27 Nawh hoik tawx sibrawm ka Kawn Cao ti ciyang, kheu mawh Nawh Kawn kawn pui heue. 28 Paw daox deng ka ceu in, kheu bawg yam tak sang hoek, yam can pa ot ka daux simeeig khawmuik tak mhong lox Nawh lih hoek, 29 Kix pa hoik yuh pa mhawm deeh kaoh ka son pa im ju heue. Kix pa hoik yuh pa caox pa ang mhawm, tak deeh kaoh ka son krax prawng pa ciyang heue.

Mhai Rug Pa Kham Yesux

30 “Aux ang chix yuh nong nong tix ceu kawx, Aux prawng awm pa mhong Aux, krax prawng Aux, mawh pa rahsee. Mawh kheu ang Aux sawg ti yuh alo tokaux tix, viang mawh nan Aux yuh alo Keeing Cao pa ploi Aux hoek heue. 31 Phan Aux kham mhai rug grawng tokaux tix, mhai rug Aux ang mawh pa mawh pa meh. 32 Mawh tang kaux pa kham mhai rug grawng Aux mai Aux tawng grawng mhai rug pa kham Nawh grawng Aux mawh pa mawh meh heue. 33 Pex hoik ploi hu ka Yohan nawh hoik kham mhai rug ka pa mawh pa meh. 34 Viang mawh nan, Aux ang rieb ti teei mhai rug pa kham pui, viang mawh nan Aux tom krai ceu in khankix sonsang hoek pex krax taoh heue. 35 Nawh mawh kawk ngu pa rup pa jhan riang pex koe rhawm ti gaux rhawm ka daux pa riang nawh tivud khaing. 36 Viang mawh nan Aux koe mhai rug pa nie lheu ting khaing mhai rug pa kham Yohan, kheu kaing pa hoik tawx Keeing Cao ka Aux, sonsang yuh tom hoik, pa mawh kaing ceu pa yuh Aux in, mawh pa kham mhai rug son Aux grawng pa hoik ploi Keeing Cao Aux hoek heue. 37 Keeing Cao pa hoik ploi Aux hoek, hoik kham mhai rug grawng Aux. Ang pex sax mhong lox Nawh tix bawg kawx, ang pex sax yaox grang Nawh tix bawg kawx. 38 Gumlox Nawh ang ot ka daux pex, mawh kheu ang pex yum rhawm ka Kaw pa ploi Nawh hoek heue. 39 Pex sawg daux Phuk lai sigang khri kheu ce pex ti sang pon ju leeing ju ka daux phuk lai an heue. Phuk lai an mawh pa kham mhai rug ka grawng Aux. 40 Sonsang pon pex ju pa im pex ang lai hoek ka Aux heue. 41 Aux ang rieb ti teei min pakngai pa tawx kawn pui. 42 Viang mawh nan, Aux tawng grawng krax moh Siyiex ang koe ka daux pex. 43 Aux hoek ka daux ceu kaux Keeing Aux pex ang rieb ti teei Aux, phan tang kaux hoek ka daux ceu kaux tokaux tix, pex tak sang rieb ti teei ka kaw an. 44 Pex chix yum rhawm yuh ka mawx? Pex pa sawg ti pon min pakngai ka paox tix, tix kaux lai tix kaux pex ang sawg ti pon min pakngai ka Siyiex pa koe tix kaux khaing. 45 Paw ce Aux sang deuh phimap ka pex plak sivoe ngai Keeing Cao. Pa sang deuh phimap ka pex kawn koe tix kaux, pa mawh Mose pa een pex rhawm tix kah heue. 46 Grawh grawng nawh phan pex hoik yum rhawm ka Mose, pex tak sang yum rhawm ka Aux, kheu hoik tiiem nawh grawng Aux heue. 47 Viang mawh nan phan pex ang yum rhawm ka lox ceu pa tiiem Mose, pex tak sang chix yum rhawm ka lox Aux yuh ka mawx?”

Yohan 6

Tawx Pui Phuan Rheng Ih

1 Khaix an Yesux hu plak toi rawm nhawng Galilie, pa mawh nhawng Tiberix. 2 Cub pui pa kied hun hawt Nawh, kheu hoik yaox kix mhai pa daox am pa yuh Nawh piang kix pa koe jhawm saux heue. 3 Yesux haok hu ka piang gawng tix mu ngawm tau mai kawncau Nawh khankix tan. 4 Yam an dex sang hoek bawg yam pawie Pasakha pui Yudax. 5 Yesux yaog ti jhak yaox cub pui pa kied hun hoek ka Nawh Cao mai ah nin ka Philipux, “Sonsang yaox pui inkix ti ih Ex sang pon ti liag blah dee mawx?” 6 Ceu pa ah Nawh ka Philipux in mawh pa cheuk ti yaox nawh, kheu tokaux Nawh Cao sang yuh ka mawx, Nawh hoik tawng. 7 Philipux baox pawk lox ah nin ka Nawh, “Teei mau denari ra yieh liag blah kawx, ang tau ti kub son kix ku kaux tix kaux ceeix ceeix. 8 Kawncau Nawh tix kaux, Andare, pa mawh pux Simon Petrux ah nin ka Nawh Cao. 9 “Kawn nyawm pa ot tin tix kaux, koe blah nghox ca pa lang sidax phwan lon mai kax iak ra mu, viang mawh nan son pui nie ding nie dod sang koe bwanson yuh ka mawx?” 10 Yesux ah nin, “Kieh pui khankix ngawm heue.” Ka dee an kied nie pu rib tete. Kix dex koe phwan rheng. 11 Yesux teei blah an mai yaog yaw bwanson mai gwieh ti tawx ka pui pa ngawm tan khankix Nawh teei kax gwieh ka kix awm an, kix moh miex ding, tawx ding heue. 12 Khaix hoik ih kix tom sak, Nawh Cao ah nin ka kawncau Nawh khankix, “Khrawm pa max pa lheu khankix, son ang tidtix sang grai” 13 Mawh kheu nan kix deeh khrawm pa max pa lheu, blah phwan lon an khaix hoik ih pui, deeh naog kao ra phliex heue. 14 Mawh kheu nan yam yaox pui mhai pa daox am pa hoik yuh Nawh Cao kix ah nin, “Kaw in mawh Cao jhai an tete pa hoek piang haktiex heue.”

Yesux Hu Piang Rawm

15 Mawh kheu tawng Yesux grawng koe rhawm kix ti sang giex ti khin Nawh yuh simiang, Nawh tom baox deeh lih hu nong nong ka piang gawng heue. 16 Yam hoek ponbo kawncau Nawh khankix, lih hu ka rawm nhawng. 17 Kix laig ka daux reu tix mu, hu plak veng Kapeniom. Yam an praix hoik faik Yesux ang nyang bax hoek ka kix. 18 Kheu phlu bhaung ting, pukpak rawm haok hwan heue. 19 Khaix hoik vai kix reu hu loe pon lag, kix yaox Yesux hu ka caong tix piang rawm hoek ka dex reu, kix die lhat kah 20 Viang mawh nan Nawh Cao ah nin ka kix, “Mawh Aux heue, paw lhat kah” 21 Kheu nan kix tom rieb ti teei Nawh laig daux reu dom mawx dom an, reu hoek ka praok dee sang hu kix heue.

Pui Hun Sawg Yesux

22 Singaix pasax cub pui hun cung toi rawm nhawng plak an, kix hoik yaox koe reu iak tan tix mu khaing, Yesux ang laig mai kawncau Nawh khankix, yam laig kix ka daux reu an, kawncau Nawh khankix hoik hu nong nong heue. 23 Viang mawh nan reu iak hoek khaing veng Tiberix hoek dex dee pon kix ti ih blah khaix hoik yaog yaw Nawh Cao bwanson. 24 Yam yaox cub pui hun Yesux, kawncau Nawh khankix ang ot tan, tokaux kix laig daux reu hu sawg Yesux ka daux veng Kapeniom. 25 Yam yaox kix Nawh Cao plak toi rawm nhawng, kix ah nin ka Nawh, “Rabi eue, Maix hoek tin yam mawx?”

Yesux Mawh blah Im Ju

26 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Aux krai lox tete ka pex, pex sawg Aux kheu hoik yaox pex mhai pa daox am ang mawh, viang mawh nan mawh kheu hoik pon pex ti ih blah tom sak heue. 27 Paw coca yuh ti pon pa ih pa chix laux leeing, viang mawh nan coca sonsang pon pa ih pa kaux tom pon ju leeing ju, pa sang tawx Kawn kawn pui ka pex. Kheu mawh Nawh Siyiex, pa hoik tawk Keeing Cao cum ka heue.” 28 Mawh kheu nan kix tom chawk Nawh ah nin, “Ex tak lai yuh ka mawx, sonsang pon ex ti yuh kaing Siyiex?” 29 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Kaing Siyiex mawh pa yum rhawm pex ka Kaw pa ploi Nawh hoek heue.” 30 Mawh kheu nan kix tom baox ah nin ka Nawh, “Maix sang yuh ex yaox mhai pa daox am sonsang yum rhawrn ex ka Maix ceu patix? Maix sang yuh kaing ceu patix? 31 Tax du ex khankix hoik pon ti ih Mannax ka daux tiag, awm hoik tiiem ti deuh ah nin, “Nawh tawx blah ka kix khaing meung raoma sonsang ih heue.” 32 Mawh kheu nan Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Aux krai lox tete ka pex, ang lai mawh pa tawx Mose blah khaing raoma ka pex. Viang mawh nan mawh Keeing Aux pa tawx blah pa mawh meh khaing raoma ka pex heue. 33 Grawh grawng nawh blah Siyiex mawh pa lih hoek khaing Raoma tawx ju pa im ka haktiex heue.” 34 Mawh kheu nan kix tom baox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, tawx blah an ka ex ku bawg yam” 35 Yesux baox ah nin ka kix, “Aux mawh blah pa im ju heue, kaw pa hoek ka Aux tak ang lai cai rhawm kaw pa yum rhawm ka Aux tak ang lai sang nyaux nie rawm tix bawg kawx heue. 36 Aux hoik krai ka pex grawng pa hoik yaox pex ka Aux, viang mawh kawx nan pex ang yum rhawm ka Aux heue. 37 Can pa tawx Keeing Cao ka Aux, hoek ka Aux khawmuik, pui pa hoek ka Aux, Aux ang doh tik vud tix bawg kawx. 38 Grawh grawng nawh Aux lih hoek khaing raoma sonsang yuh alo tokaux tix ang mawh, Aux hoek ti yuh alo Cao pa ploi Aux hoek beue. 39 In mawh alo Cao pa ploi Aux hoek, mawh pa ang kieh Aux grai yuh pui pa tawx Nawh Cao ka Aux tix kaux kawx, viang mawh nan kieh kix deeh kaoh singaix sidah khaix heue. 40 Grawh grawng nawh in mawh alo Keeing Aux, sonsang pon pui pa yaox ka Kawn Cao pa yum rhawrn ka Nawh ku kaux, ju leeing ju. Aux sang kieh kix deeh kaoh singaix sidah khaix heue.” 41 Yam an pui Yudax khankix salao ka Nawh Cao kheu hoik ah Nawh, “Aux mawh blah pa lih hoek khaing raoma” 42 Kix ah nin, “In mawh Yesux kawn Yosiep ang mawh lie? Miex keeing Nawh, ex kawx tawng ang mawh lie? Nawh ah, Aux mawh pa lih hoek khaing raoma, yuh ka mawx?” 43 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “tix kaux lai tix kaux paw salao ka paox tix heue. 44 Pui tix kaux kawx ang pon hoek ka Aux. Phan Keeing Cao pa ploi Aux hoek ang bluh nawh hoek, can pui pa hoek ka Aux, Aux tak deeh kieh nawh kaoh singaix sidah khaix heue. 45 Awm pa hoik tiiem daux Lai cao jhai khankix, Siyiex tak gau ka kix khawmuik Pui pa hoik mhong pa hoik pon krax gau khaing Keeing Cao ku kaux hoek ka Aux heue. 46 Pui tix kaux kawx ang sax yaox ka Keeing Cao, mawh ngie Cao pa kaoh khaing Siyiex, pa hoik yaox ka Keeing Cao heue. 47 Aux krai lox tete ka pex, kaw pa yum rhawm hoik koe ju leeing ju. 48 Aux mawh blah pa im ju heue. 49 Tax du pex khankix dix ih Mannax daux tiagtu, viang mawh nan kix hoik yum heue. 50 In mawh blah pa lih hoek khaing raoma pui pa yaox ti ih kah tak ang lai yum heue. 51 Aux mawh blah pa im ju pa lih hoek khaing raoma, phan pui ih blah in nawh tak im leeing ju. Blah pa sang tawx Aux mawh nex Aux heue, Aux sonsang tawx sonsang im ju kawn pui haktiex heue.” 52 Kheu in pui Yudax khankix tix kaux lai tix kaux thung thiang paox ti ah nin, “Pui in sang chix tawx ex ih nex tix yuh ka mawx?” 53 Mawh kheu nan Yesux tom baox ah nin ka kix, “Aux krai lox tete ka pex, phan pex ang ih nex Kawn kawn pui, mai ang nyaux nham Nawh, pex ang koe ju pa im ka daux tokaux pex. 54 Pui pa ih nex, mai nyaux nham Aux, koe ju leeing ju Aux tak deeh kieh nawh kaoh singaix sidah khaix heue. 55 Grawh grawng nawh nex Aux mawh ceu pa ih tete nham Aux mawh ceu pa nyaux tete. 56 Pui pa ih nex mai pa nyaux nham Aux ot ka daux Aux, mai Aux ot ka daux nawh. 57 Awm mawh Keeing Cao pa im Ju pa ploi Aux hoek, Aux im ju kheu Keeing Cao, awm an kaw pa ih ka Aux tak im ju kheu Aux heue. 58 Blah in mawh pa lih hoek khaing raoma ang awm mannax pa hoik ih hoik yum tax du pex khankix, kheu pui pa ih blah in tak im ju leeing ju heue.” 59 Nawh krai lox in, yam sidiex gau Nawh ka daux nyiex sidiex veng Kapenion heue.

Gum lox Leeing Ju

60 Yam mhong kawncau Nawh khankix ka lox in, kix Pui hun ah nin, “Lox in mawh pa nu tete, pui mawx chix nghiet kah?” 61 Viang mawh nan kheu tawng Yesux ka daux rhawm tix grawng pa salao kawncau Nawh khankix grawng in Nawh tom ah nin ka kix, “Pex laux rhawm kheu lox in lie?” 62 Phan pex yaox Kawn kawn pui deeh haok hu dee hoik ot Nawh phao ka, pex sang ce yuh ka mawx? 63 Mawh khuan pa kieh im ju, nex ang koe bwanson tidtix. Lox pa hoik krai Aux ka pex mawh khuan ju pa im heue. 64 Viang mawh nan ka daux pex koe tix blah pa ang yum rhawm” Mawh kheu hoik tawng Yesux tom yam jah grawng mawh pui mawx pa ang lai yum rhawm, kaw pa sang tik tawx Nawh heue. 65 Nawh Cao tom ah nin, “Mawh kheu jao in Aux hoik krai ka pex, pui tix kaux kawx ang pon hoek ka Aux, phan ang mawh Keeing Cao pa kieh nawh hoek” 66 Mawh kheu in kawncau Nawh deeh blak tix, ang lai hu mai Nawh Cao heue. 67 Yesux ah nin ka kawncau Nawh kao ra kaux, “Pex kawx sang lih hu khaing Aux lie?” 68 Simon Petrux pawk lox ah nin ka Nawh, “Simiang eue, ex tak sang hu ka pui mawx? Maix koe gumlox ju leeing ju. 69 Ex hoik yum rhawrn mai tawng grawng mawh Maix Kawn Siyiex pa singax heue. 70 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Aux hoik laug ti teei pex kao ra kaux ang mawh lie? Viang mawh nan ka daux pex tix kaux mawh phi caox heue.” 71 Nawh sang ah ka Yudax Isakariut, kawn Simon, kheu mawh nawh kaw pa sang tik tawx Nawh Cao mai ka daux cub kawncau kao ra kaux nawh mawh nang tix kaux heue.

Yohan 7

Yesux Mai Pux Nawh

1 Khaix an Yesux hu lai ling ka daux meung Galilie. Nawh ang hu ka daux meung Yudax, kheu pui Yudax sawg ti pah Nawh Cao yum heue. 2 Yam an dex hoek pawie nyiex bang pui Yudax. 3 Mawh kheu nan pux Nawh Cao khankix ah nin ka Nawh, “Lih hu khaing tin mai hu ka meung Yudax heue, sonsang yaox kawncau Maix khankix ka kaing pa yuh Maix heue. 4 Grawh grawng nawh pui tix kaux kawx, ang yuh tix ceu kawx dee glip, phan nawh sang kieh pui tawng pa yuh tix sidawng. Phan Maix yuh ceu in khankix, kieh haktiex tawng Maix sidawng heue.” 5 Mawh kheu pie pux Nawh khankix kawx ang yum rhawm ka Nawh Cao kix tom ah nan heue. 6 Mawh kheu nan Yesux ah nin ka kix, “Bawg yam Aux ang nyang bax hoek, viang mawh nan bawg yam pex hoik khaw ku bawg yam heue. 7 Pui haktiex ang chix koeng ka pex, kix koeng ka Aux, mawh kheu kham Aux mhai rug grawng pa yuh kix mawh pa caox. 8 Pex haok hu ka pawie an heue. Aux ang lai hu ka pawie an, kheu bawg yam Aux ang nyang bax naog” 9 Khaix hoik ah Nawh nan, Nawh Cao deeh ot ka daux meung Galilie heue.

Yesux Hu Daux Pawie

10 Khaix hoik haok hu pux Nawh khankix ka pawie an, Nawh Cao kawx haok hu heue. Viang mawh nan Nawh ang hu dee sidawng, briex mox ti hu heue. 11 Mawh kheu nan pui Yudax khankix sawg Nawh daux pawie mai chawk ah nin, “Ot Nawh dee mawx?” 12 Cub pui pa ot tan thung thiang paox tix grawng Nawh Cao. Tix blah ah, “Nawh mawh pui mhawm” tang kaux tix blah ah, “Nawh ang mawh pui mhawm, viang mawh nan Nawh thong cub pui hun lud heue.” 13 Viang mawh nan, pui tix kaux kawx ang krai grawng Nawh dee sidawng, kheu lhat kix ka pui Yudax khankix heue. 14 Yam dex hoek bawg yam greung yuh pawie, Yesux haok hu ka daux nyiex bwan mai sidiex gau heue. 15 Pui Yudax khankix daox deng ka lox Nawh ah nin, “Kaw in ang gau lai kawx, Nawh chix tawng lai yuh ka mawx?” 16 Mawh kheu nan Yesux baox pawk lox ka kix ah nin, “Lox sidiex gau Aux in ang mawh cie Aux, viang mawh nan mawh cie Cao pa ploi Aux hoek heue. 17 Phan pui tix kaux kaux koe rhawm ti yuh alo Nawh Cao, nawh tak sang tawng lox sidiex gau Aux in, mawh pa kaoh khaing Siyiex lie, phan ang mawh nan mawh pa lak keud Aux ti ah lie. 18 Cao pa lak keud ti krai khaing tokaux tix, mawh pa sang sawg son min pakngai tokaux tix. Viang mawh nan, Cao pa sawg min pakngai son Cao pa ploi Nawh hoek mawh pa mawh meh ka daux Kaw an ang koe pa ang rahsee tix ceu kawx heue. 19 Mose hoik tawx lox lai beenli ka pex ang mawh lie? Viang mawh nan pex ang hawt tiyuh awm lox lai beenli an tix kaux kawx. Pex lai sawg ti pah Aux yum yuh ka mawx?” 20 Cub pui hun an baox pawk lox ah nin, “Maix koe phicaox heue, pui mawx sawg ti pah Maix yum?” 21 Yesux pawk lox ah nin, “Aux hoik yuh kaing tix ceu, pex khawmuik daox deng kah heue. 22 Mose hoik tawx been pa pat hak ka pex, viang mawh nan ang mawh pa kaoh khaing Mose, mawh pa kaoh khaing tax du pex viang mawh singaix twah kawx, pex pat hak pui heue. 23 Phan sang pat hak singaix twah, son ang sang yuh lox lai beenli pa tawx Mose laux, kheu cox Aux pui moi singaix twah pex song rhawm ka Aux lie? 24 Paw prawng ca hawt grang pa yaox pex plak praix, prawng rahsee heue.”

Mawh Cao Khrit lie?

25 Yam an pui veng Yerusaliem tix blah ah nin, “In mawh Kaw pa sawg kix ti pah yum ang mawh lie? 26 Jhak heue, Nawh krai lox dee sidawng kix ang tie ah tidtix ka Nawh heue. Khex hoik tawng simiang khankix grawng mawh Nawh Khrit tete lie?” 27 Pui in kaoh khaing dee mawx ex hoik tawng. Viang mawh nan, yam sang hoek Cao Khrit, pui tix kaux kawx ang tawng grawng hoek Nawh khaing dee mawx” 28 Yam sidiex gau Yesux ka daux nyiex bwan, Nawh kok yo ah nin, “Pex tawng ka Aux mai Aux khaoh khaing dee mawx, pex hoik tawng heue. Aux hoek kheu alo Tokaux tix ang mawh, viang mawh nan Cao pa ploi Aux hoek mawh pa mawh meh heue. Pex ang tawng ka Nawh. 29 Aux tawng Nawh heue, mawh kheu kaoh Aux khaing Nawh mai Nawh mawh pa ploi Aux hoek heue.” 30 Mawh kheu nan kix sawg ti giex teei Nawh Cao, viang mawh nan, kheu ang bawg yam Nawh nyang bax hoek, pui tix kaux kawx ang pon ti giex Nawh. 31 Viang mawh nan ka daux cub pui hun an, pui tom nie yum rhawm ka Nawh Cao mai kix ah nin, “Yam tak sang hoek Cao Khrit, Nawh tak sang yuh ex yaox mhai pa daox am lheu khaing pa yuh Pui in lie?”

Ploi Pui Cau Giex Yesux

32 Yam mhong Pharishie lox sikah lawh maw pui khankix grawng Nawh, cao giex kaing li pa ting khankix mai Pharishie khankix ploi pui cau khankix hu giex ka Nawh. 33 Yam an Yesux ah nin ka kix, “Aux baox ot tau mai pex tivud khaing mai Aux deeh hu ka Cao pa ploi Aux hoek. 34 Pex tak sang sawg Aux, viang mawh nan, pex ang lai yaox Aux mai dee ot Aux, pex ang pon ti hoek kah 35 Mawh kheu nan pui Yudax khankix tix kaux lai tix kaux ah nin ka paox tix, “Pui in sang hu dee mawx, son ang ex lai pon ti yaox Nawh? Nawh sang hu ka pui pa hoik prung prang hu sinax pui Helasax, sidiex gau ka pui Helasax khankix lie? 36 Lox pa ah Nawh nin, Pex tak sang sawg Aux, viang mawh nan pex ang lai yaox Aux dee ot Aux, pex ang pon ti hoek kah, sang ah Nawh ka patix?”

Rawm Klawng Im Ju

37 Singaix sidah yuh pawie, singaix pa ting lhaong,Yesux cung mai kok yo ah nin, “Phan pui tix kaux kaux sang nyaux nie rawm, kieh nawh hoek ka Aux mai nyaux heue. 38 Pui pa yum rhawm ka Aux, awm hoik koe ka daux Phuk lai singang khri, Rawm klawng pa im ju tak sang lih hu ka daux nawh heue.” 39 Pui pa yum rhawm ka Nawh tak sang pon, nawh sang krai grawh grawng Khuan Cao, grawh grawng nawh yam an ang nyang bax tawx Khuan Cao, kheu ang nyang bax tawx min pakngai Yesux heue.

Krax Yaox Pui Hun Ang Awm

40 Mawh kheu nan daux cub pui hun tix blah yam mhong kix lox ceu in, kix ah nin, “Kaw in mawh Cao jhai an tete heue.” 41 Tang kaux ah nin, “In mawh Khrit heue.” viang mawh nan, tix blah ah nin, “Khex sang lih hoek Cao Khrit khaing daux meung Galilie lie? 42 Hoik krai ka daux Phuk lai sigang khri, grawng sang hoek Cao Khrit ka daux ru Davit, khaing yaong dee ot Davit, Bieliehiem, ang mawh lie?” 43 Cub pui hun an tang gwieh paox tix kheu Nawh heue. 44 Kix tix blah simie ti teei Nawh, viang mawh nan, kix ang giex Nawh tix kaux kawx.

Pui Yudax Ang Yum rhawm

45 Yam an pui cau khankix deeh hoek ka cao giex kaing li pa ting mai ka Pharishie khankix, kix chawk kix ah nin, “Yuh patix pex ang viex Nawh hoek?” 46 Pui cau khankix baox pawk lox ah nin, “Pui tix kaux kawx ang sax krai lox awm Nawh tix bawg kawx” 47 Pharishie khankix baox pawk lox ah nin, “Pex khex nghiet lox pie lhen Nawh lie?” 48 Simiang mai Pharishie khankix yum rhawm ka Nawh tix kaux kaux lie? 49 Viang mawh nan, cub pui hun pa ang tawng lox lai beenli khankix pon pa jhax lawg heue. 50 Nikawdimux pa ot ka daux cub kix tix kaux, pa hoik hoek ka Yesux yam pon sawm ah nin, 51 “Lai beenli ex chix prawng ca ka pui, ka sang ciied ti mhong lox nawh mai tawng grawng pa yuh nawh lie?” 52 Kix baox pawk lox mai ah nin ka nawh, “Maix kawx mawh pui Galilie lie? Sawg ti yaox son tokaux tix mai maix sang tawng cao jhai ang lih khaing meung Galilie tix kaux kawx.” 53 Kix tang ing ka daux nyiex pui mawx nyiex pui an heue.

Yohan 8

Viex Bun Phit Hoek Ka Yesux

1 Yesux hu ka gawng Sanlun. 2 Yam ponngawb cao cao Nawh deeh hoek ti laig ka daux nyiex bwan mai pui khawmuik khawm leeing hoek ka Nawh, Nawh ngawm mai gau ka kix heue. 3 Pui tiem lai mai Pharishie khankix viex bun tix kaux pa hoik yaox kix yam phit vao nawh, kieh nawh ot sinax pui tan. 4 Kix ah nin ka Nawh Cao, “Sara Cao Gau eue, bun in mawh pa pon giex dom yam phit vao nawh heue. 5 Daux lai beenli Mose nhie ex teei simaox dheem pui pa yuh nan yum. Viang mawh nan, Maix sang ah grawng nawh yuh ka mawx?” 6 Kix ah nin kheu sang cheuk kix ti yaox Nawh sonsang yaox dee deuh phimap ka piang Nawh Cao heue. Yam an Yesux nom ti tiiem piang tiex ka giien taix tix. 7 Kheu ca chawk kix Nawh law lawx, Nawh cung mai ah nin ka kix, “Kaw pa ang koe phimap ka daux pex, kieh nawh teei simaox dheem ka nawh ka ha” 8 Nawh Cao deeh nom ti tiiem piang tiex. 9 Kix pa hoik mhong lox an, rhawm kix chix keud chix tawng deeh kieh kix doh ka phimap tokaux tix, tix kaux lai tix kaux lih hu, jah ka pui riex ju khaing paox tix, tom sidah hoek ka pui awn ju. Kix prah Yesux ot nong nong bun an cung sinax tan tix kaux khaing heue. 10 Yam an Yesux yaog ti kaoh ang lai yaox pui tang kaux tix kaux kawx, yaox ngie bun an tix kaux khaing, Nawh Cao ah nin ka nawh, “Bun eue, pui pa deuh phimap piang maix ot dee mawx? Pui tix kaux kawx ang prawng see maix lie?” 11 Nawh deeh ah nin, “ang prawng tix kaux kawx Simiang eue” Yesux baox ah nin, “Aux kawx ang prawng maix, hu heue. Khaix in paw baox yuh krax lud tix bawg kawx”

Mawh Pa Riang Haktiex

12 Yam an Yesux baox ah nin ka kix tix bawg, “Aux mawh pa riang haktiex heue. Kaw pa hawt khaix Aux tak ang hu ka daux pa faik, nawh tak sang pon pa riang im ju heue.” 13 Pharishie khankix ah nin ka Nawh Cao, “Maix kham mhai rug grawng tokaux tix, mhai rug Maix ang mawh pa mawh meh heue.” 14 Yesux deeh pawk ah nin ka kix, “Viang Aux kham mhai rug grawng tokaux tix kawx, mhai rug Aux mawh pa mawh pa meh, kheu tawng Aux dee kaoh Aux mai dee sang hu Aux heue. Viang mawh nan, ang pex tawng dee kaoh Aux mai dee sang hu Aux. 15 Pex prawng hawt nex nham heue, Aux kienie ang prawng ka pui tix kaux kawx. 16 Phan Aux prawng, pa prawng Aux mawh pa mawh pa meh, kheu ot Aux nong nong ang mawh, Keeing Cao pa ploi Aux hoek ot tau mai Aux heue. 17 Hoik tiiem ti deuh daux lai beenli pex, grawng lox kham pui ra kaux mhai rug mawh pa mawh meh. 18 Aux mawh Kaw pa kham mhai rug grawng Tokaux tix, Keeing Cao pa ploi Aux hoek kham mhai rug ka grawng Aux heue.” 19 Kheu nan kix baox chawk Nawh Cao ah nin, “Keeing Maix ot dee mawx?” Yesux baox pawk ah nin, “Pex ang tawng ka Aux, ka Keeing Aux kawx pex ang tawng. Phan pex tawng ka Aux, Keeing Aux kawx, pex tak sang tawng heue.” 20 Yam sidiex gau Nawh daux nyiex bwan, Nawh krai lox ceu in ka daux lawg dee deuh mau. Tix kaux kawx ang giex Nawh kheu bawg yam Nawh ang nyang bax hoek heue.

Ang Pex Pon Hoek

21 Nawh baox ah nin ka kix tix bawg, “Aux sang hu heue. Pex tak sang sawg ka Aux mai pex tak yum ka daux phimap tix. Dee sang hu Aux ang pex pon ti hoek kah” 22 Mawh kheu nan pui Yudax khankix ah nin, “Nawh sang plaux tokaux tix yum lie? Kheu ah Nawh, Dee sang hu Aux ang pex pon ti hoek kah” 23 Nawh ah nin ka kix, “Pex mawh pa kaoh khaing plak greem, Aux mawh pa kaoh khaing dee long. Pex mawh pui haktiex in, Aux ang mawh pui haktiex in. 24 Mawh kheu nan Aux tom hoik krai ka pex, Pex tak yum ka daux phimap tix, grawh grawng nawh phan pex ang yum rhawm grawng mawh Aux Kaw an, pex tak sang yum ka daux phimap tix heue.” 25 Mawh kheu nan kix baox pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Maix mawh mawx?” Yesux baox ah nin ka kix, “Aux mawh awm pa hoik krai Aux ka pex tom yam jah heue. 26 Aux koe lox pa krai, pa prawng grawng pex kied nie tete, viang mawh nan, Kaw pa ploi Aux hoek mawh pa mawh meh ceu pa mhong Aux ka Nawh, Aux sidiex ceu an khankix ka haktiex heue.” 27 Ang kix tawng grawng krai Nawh grawh grawng Keeing Cao ka kix. 28 Mawh kheu nan Yesux ah nin ka kix, “Khaix hoik yaog pex Kawn kawn pui, yam an pex tak sang tawng grawng Aux mawh Kaw an grawng pa ang Aux yuh alo tokaux tix, tix ceu kawx, Aux sidiex ngie ceu pa gau Keeing Cao ka Aux khankix khaing. 29 Kaw pa ploi Aux hoek ot tau mai Aux, ang Nawh prah Aux ot nong nong, kheu yuh Aux ceu pa khaw rhawm Nawh ku jheung jheung heue.” 30 Yam krai Nawh ceu in khankix pui yum rhawm ka Nawh Cao haoh hun heue.

Kieh Pex Luan

31 Mawh kheu nan Yesux ah nin ka pui Yudax pa hoik yum rhawm ka Nawh khankix, “Phan pex ot ka daux gumlox Aux, pex mawh kawncau Aux tete heue. 32 Pex tak tawng pa mawh meh, mai pa mawh pa meh an tak sang kieh pex lawd luan” 33 Kix ah nin ka Nawh Cao, “Ex mawh ru Abraham, ang ex sax yuh siliex ka pui tix kaux kawx. Maix lai ah, tak sang kieh pex lawd luan, yuh ka mawx?” 34 Yesux baox deeh ah nin ka kix, “Aux krai lox tete ka pex, pui pa yuh phimap ku kaux daux pui mawh siliex phimap heue. 35 Siliex kienie, pon ti ot ka daux nyiex jheung jheung ang mawh. Pa mawh kawn pon ti ot ka daux nyiex jheung jheung heue. 36 Mawh kheu nan phan Kawn Cao kieh pex lawd luan, pex pon lawd luan tete. 37 Aux tawng pex mawh ru Abraham, viang mawh nan, pex sawg ti pah Aux yum kheu gumlox Aux ang ot ka daux pex. 38 Aux sidiex ceu pa hoik yaox Aux ka Keeing Aux khankix, viang pex kawx yuh ceu pa hoik yaox pex ka keeing pex heue.”

Kawn Praix Phicaox

39 Kix baox pawk lox ah nin ka Nawh, “Abraham mawh keeing ex” Yesux baox ah nin ka kix, “Phan pex mawh kawn Abraham, pex khaw ti yuh awm pa yuh Abraham. 40 Yam in pex sawg ti pah ka Aux, Kaw pa krai ceu pa mawh meh, pa hoik mhong tix khaing Siyiex ka pex. Abraham ang doh yuh nin. 41 Pex hawt yuh ceu pa yuh keeing pex.” Kix deeh ah nin “Ex ang mawh kawn sut, ex koe Keeing tix kaux khaing pa mawh Siyiex heue.” 42 Yesux baox ah nin ka kix, “Phan Siyiex mawh Keeing pex, pex tak sang moh Aux, kheu kaoh hoek Aux khaing Siyiex heue. Grawh grawng nawh, Aux hoek kheu alo Tokaux tix ang mawh, viang mawh nan mawh Nawh pa ploi Aux hoek heue. 43 Mawh kheu patix pex lai ang tawng lox Aux? Mawh kheu ang pex chix nghiet lox Aux heue. 44 Pex lih hoek khaing keeing pex pa mawh phi caox, pex simie ti yuh alo keeing pex. Tom yam jah mawh pa pah pui yum, ang cung ka daux pa mawh meh, kheu pa mawh meh ang koe daux nawh. Yam ah nawh lox pie lhen, nawh lak ah lox tokaux tix, kheu mawh nawh pa chix pie lhen nawh mawh keeing pa pie lhen heue. 45 Kheu krai Aux pa mawh meh, pex ang yum rhawm ka Aux. 46 Ka daux pex mawh mawx pa pon jhawp pon krai grawng koe phimap Aux? Phan Aux krai lox pa mawh meh, yuh patix pex lai ang yum rhawm ka Aux? 47 Kaw pa dex dawd mai Siyiex chix nghiet lox Siyiex, Kheu ang pex dex dawd mai Siyiex, pex tom ang chix nghiet ka lox Nawh heue.”

Yesux Mai Abraham

48 Yudax khankix deeh ah nin ka Yesux, “Pa ah yix, Maix mawh pui Samarix pa koe phicaox, khaw, ang mawh lie?” 49 Yesux deeh pawk ah nin, “Ang Aux koe phi caox, viang mawh nan Aux yungyi ka Keeing Aux, pex yuh pa ang yungyi ka Aux heue. 50 Aux ang sawg min pakngai tokaux tix. Koe tix kaux pa sawg min pakngai son Aux, pa sang prawng. 51 Aux krai tete ka pex, phan pui priex ti hawt lox Aux, nawh tak ang yaox krax yum tix bawg kawx heue.” 52 Yudax khankix baox ah nin ka Nawh Cao, “Yam in ex tawng Maix koe phi caox tete, Abraham cao jhai khankix hoik yum, Maix ah, Phan pui priex ti hawt lox Aux ang yaox ti cim krax yum tix bawg kawx 53 Khex lheu ting Maix khaing keeing ex Abraham pa hoik yum lie? Cao jhai khankix kawx hoik yum. Maix sang yuh tokaux Maix mawh mawx?” 54 Yesux baox pawk ah nin, “Phan Aux yaog yaw tokaux tix, pa yaog yaw an ang koe bwanson tidtix. Mawh Keeing Aux pa yaog yaw Aux, Kaw pa ah pex mawh Siyiex pex heue. 55 Pex ang lai tawng Nawh, viang mawh nan Aux tawng Nawh, phan Aux ah, ang Aux tawng Nawh, Aux tak awm nang pex pa mawh pui pie lhien. Aux tawng Nawh priex ti hawt lox Nawh heue. 56 Keeing pex Abraham gaux rhawm kheu tak sang yaox nawh singaix Aux, nawh hoik yaox ti gaux rhawm kah heue. 57 Kheu nan Yudax khankix ah nin ka Nawh, “Pie ju Maix ang nyang bax koe tixphwan num. Maix khex hoik yaox Abraham lie?” 58 Yesux baox ah nin ka kix, “Aux krai tete telai ka pex, ka ang Abraham nyang bax keh, Aux hoik dawg mawh heue.” 59 Kheu nan kix tom teei simaox sonsang dheem ka Nawh. Yesux mox tix, hu sinax kix lih khaing daux nyiex bwan heue.

Yohan 9

Pai Pui Dug Ngai

1 Yam lawng Yesux krax Nawh yaox pui pa dug ngai tom yam keh tix, tix kaux. 2 Kawncau Nawh khankix chawk Nawh ah nin, “Rabi eue, kaw in dug ngai kheu phimap mawx? Kheu tokaux nawh lie? Kheu miex keeing nawh lie?” 3 Yesux deeh pawk ah nin, “Ang mawh kheu phimap nawh, miex keeing nawh viang mawh nan mawh sonsang sidawng kaing Siyiex ka daux nawh, nawh tom yuh nin heue. 4 Aux tak yuh kaing Kaw pa ploi Aux ponngaix. Ponsawm tak sang hoek yam ang pui chix yuh kaing heue. 5 Yam ot Aux piang haktiex, Aux mawh pa riang haktiex heue.” 6 Khaix hoik ah Nawh nan, Nawh baig rawm myia piang tiex yuh tiex lan mai kraix ka ngai pui pa dug an. 7 Ah nin ka nawh, “Hu khoek ka daux dung Silawng heue.” Dee bleeh Silawng mawh ploi hu heue. Nawh hu khoek tix, nawh chix yaox yam deeh hoek heue. 8 Mawh kheu nan paox plawg nawh mai kix pa hoik yaox nawh glangka an yam caung nawh ti ih, ah nin, “Kaw in mawh pa ngawm caung ti ih ang mawh lie?” 9 Tang kaux tix blah ah, “Mawh nawh heue.” Tang kaux tix blah ah, “Ang lai mawh nawh, mawh pui pa awm nawh heue.” Tokaux nawh ah nin, “Aux mawh kaw an heue.” 10 Mawh kheu nan kix chawk nawh ah nin, “Phan mawh nan ngai maix hoik baoh yuh ka mawx?” 11 Nawh deeh ah nin, “Mawh pa kaux Yesux, Nawh yuh tiex lan kraix ka ngai aux mai ah nin ka aux, Hu khoek ka daux dung Silawng, kheu nan aux hu khoek ngai tix aux chix yaox heue.” 12 Kix chawk nawh ah nin, “Ot Nawh dee mawx?” Nawh deeh ah nin, “Aux ang tawng.”

Chawk Pui Dug Ngai

13 Kix teei kaw pa hoik dug ngai glang ka an mai viex nawh hu ka Pharishie khankix heue. 14 Singaix yuh Yesux tiex lan mai cox ngai nawh blah mawh singaix twah, 15 Mawh kheu nan Pharishie khankix baox deeh chawk nawh ah nin, “Ngai maix pon ti chix yaox yuh ka mawx?” Nawh ah nin ka kix, “Nawh kraix tiex lan ka ngai aux mai aux hu khoek ngai tix aux pon ti chix yaox heue” 16 Mawh kheu nan Pharishie tix blah ah nin, “Pui an ang mawh pa hoek khaing Siyiex, kheu ang Nawh twah klaung singaix twah” Pui tang kaux ah nin, “Pui caox chix yuh mhai pa daox am yuh nin yuh ka mawx?” Kheu nan kix tix kaux lai tix kaux tang lox siyox moing ang khaw paox tix. 17 Mawh kheu nan kix deeh baox chawk pui pa hoik dug ngai an ah nin, “Kheu cox Nawh ngai maix blah maix sang ah ka mawx grawng Nawh?” Nawh pawk ah nin, “Nawh mawh Cao jhai heue.” 18 Viang mawh nan, pui Yudax khankix ang yum rhawm grawng hoik dug ngai nawh tix bawg grawng hoik pon nawh ti chix yaox, ka ang kix nyang bax kok miex keeing kaw pa hoik pon ti yaox, 19 chawk kiex ah nin, “In mawh kawn pax, pa ah pax, dug ngai tom yam keh lie? Phan mawh nan yam in nawh lai chix yaox yuh ka mawx?” 20 Miex keeing nawh pawk lox ah nin, “Yiex tawng kaw in mawh kawn yiex pa dug ngai tom yam keh heue. 21 Viang mawh nan, mawh kheu patix nawh chix yaox yam in ang yiex tawng, yiex ang tawng Kaw pa cox ngai nawh blah heue. Nawh hoik riex ju, chawk ka nawh mai nawh tak krai grawng tokaux tix heue.” 22 Miex keeing nawh ah nan kheu lhat kiex ka pui Yudax khankix, grawh grawng nawh pui Yudax khankix hoik kum kawng paox tix yuh nin, phan pui tix kaux kaux rieb ti teei Yesux mai ah Nawh mawh Cao Khrit, tak sang grheu nawh lih khaing daux nyiex sidiex heue. 23 Mawh kheu in miex keeing nawh ah, “Nawh hoik riex ju, chawk ka nawh, nawh tak krai grawng tokaux tix heue.” 24 Kix baox kok pui pa hoik dug ngai an hoek ra bawg tix bawg mai ah nin ka nawh, “Yaog yaw Siyiex heue, ex hoik tawng Nawh mawh Pui phimap” 25 Mawh kheu nan pui dug ngai an tom baox pawk lox ah nin, “Mawh Nawh Pui phimap lie, Pui mhawm lie, ang aux tawng. Aux tawng tix ceu khaing, glang ka in aux dug ngai yam in aux hoik chix yaox heue.” 26 Kix baox chawk nawh ah nin, “Nawh yuh patix ka maix? Nawh cox ngai maix blah yuh ka mawx?” 27 Nawh pawk lox ka kix ah nin, “Pie yam in aux hoik krai ka pex, pex ang nghiet. Mawh kheu patix pex mie ti baox deeh mhong? Viang mawh pex kawx simie ti yuh kawncau Nawh lie?” 28 Yam an kix blin lox ka nawh ah nin, “Maix mawh kawncau Nawh, yix mawh kawncau Mose. 29 Yix tawng hoik sikah Siyiex mai Mose, viang mawh nan Pui in kaoh khaing dee mawx yix ang tawng” 30 Kaw an baox pawk lox ah nin ka kix, “Pex ang tawng Nawh kaoh khaing dee mawx, viang mawh nan Nawh hoik cox ngai aux blah, kheu nan koe dee daox deng kah, 31 Yix tawng grawng ang Siyiex nghiet lox pui phimap khankix, viang mawh nan phan pui krub ka Siyiex mai hawt yuh alo Nawh, Nawh nghiet lox kaw an heue. 32 Tom yam jah ti kaw haktiex dix, ang sax mhong tix bawg kawx, grawng pa chix cox ka pui pa hoik dug ngai tom yam keh tix kieh ngai nawh blah tix kaux kawx heue. 33 Phan Pui in ang mawh pa hoek khaing Siyiex, Nawh ang tau ti chix yuh tix ceu kawx” 34 Kix baox pawk lox mai ah nin ka nawh, “Maix mawh pa keh ka daux phimap maix gau ka yix lie?” Kix grheu ti tik nawh khaing nyiex sidiex heue.

Dug Ngai Plak Khuan

35 Yesux mhong grawng grheu kix ti tik nawh mai Nawh Cao yaox nawh mai chawk nawh ah nin, “Yum rhawm maix ka Kawn Siyiex lie?” 36 Nawh baox pawk lox mai chawk ah nin, “Simiang eue, sonsang yum rhawm aux ka Nawh, Nawh mawh mawx?” 37 Yesux deeh ah nin ka nawh, “Maix hoik yaox Nawh Kaw pa sikah mai maix yam in mawh Nawh heue.” 38 Nawh deeh ah nin, “Simiang eue, aux yum rhawm heue.” nawh krub ka Nawh Cao heue. 39 Yesux baox ah nin, “Aux hoek piang haktiex in sonsang prawng heue, yuh ka mawx ngai kix pa ang chix yaox khankix tak sang chix yaox, mai kix pa chix yaox khankix, tak sang dug kah heue. 40 Pharishie pa ot mai Nawh khankix tix blah mhong lox in chawk ah nin, “Viang yix kawx hoik dug ngai lie?” 41 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Phan ngai pex dug tete, pex ang koe phimap, viang mawh nan yam in pex ah, Ex chix yaox tix, kheu nan pex ca kawn koe phimap heue.”

Yohan 10

Grawng Cao Liang Yung

1 “Aux krai lox tete telai ka pex, kaw pa ang laig daux siviex kawg yung mai haok laig tang dah mawh pui briex heue. 2 Kaw pa laig ka daux siviex mawh cao pa liang yung heue. 3 Pui pau siviex chix paoh son nawh, yung khankix kawx nghiet ka lox nawh, nawh kok ceu kaux yung cie nawh mai thong kix lih. 4 Khaix hoik kieh Nawh yung cie tix lih khawmuik Nawh hu sivoe kix kheu yung khankix tawng lox Nawh kix tom hawt nawh heue. 5 Viang mawh nan, kix ang hawt khaix pui pa ang kix tawng, kix to khaing, kheu ang kix tawng lox nawh heue.” 6 Yesux krai lox tiag in ka kix, viang mawh nan ang kix tawng dee bleeh lox ceu pa krai Nawh ka kix heue.

Cao Liang Yung Pa Mhawm

7 Kheu nan Yesux baox ah nin ka kix, “Aux krai lox tete ka pex, Aux mawh siviex yung heue. 8 Can pui pa hoek ka sang hoek Aux khawmuik mawh pui briex, pui tud rhim, viang mawh nan yung khankix ang nghiet lox kix. 9 Aux mawh siviex, pui mawx ang ah phan nawh laig daux Aux, nawh tak hoek krax taoh mai laig laig lih lih yaox dee pon ti ih. 10 Pui briex hoek ngie sonsang briex mai pah yum yuh laux khaing. Aux hoek sonsang pon kix pa im ju mai sonsang pon kix ju pa im pa nie lheu khaing in heue. 11 Aux mawh cao pa liang yung pa mhawm heue. Cao liang yung pa mhawm pa tik ju tix yum son yung khankix. 12 Pui cang pa ang mawh cao liang yung, yam yaox nawh hoek sox la nawh grham yung khankix mai to khaing, kheu ang mawh cie nawh, Sox la kiied yung kieh prung prang tang to heue. 13 Nawh to kheu mawh nawh pui cang ang keud son yung khankix heue. 14 Aux mawh cao liang yung pa mhawm heue. Aux tawng cie Aux mai cie Aux tawng Aux. 15 Awm tawng Keeing Cao ka Aux, Aux tawng ka Keeing Cao mai Aux tik ju tix yum son yung khankix heue. 16 Aux kawn koe yung pa ang neuex daux kawg yung in, Aux tak viex kix hoek, kix tak nghiet ka lox Aux, tak sang mawh yung tix cub, cao liang yung tix kaux khaing. 17 Keeing Cao moh Aux kheu tik Aux ju tix yum, sonsang baox deeh teei Aux tix bawg heue. 18 Ang pui teei ju khaing Aux tix kaux kawx, viang mawh nan mawh Aux pa tang tik. Aux koe siawp ti tik. Mai Aux koe siawp ti deeh teei ju Aux heue. In mawh lox tawm pa pon Aux khaing Keeing Aux heue.” 19 Mawh kheu lox ceu inkix pui Yudax khankix baox tang lox siyox moing ang khaw paox tix heue. 20 Kix Pui hun ah nin, “Nawh koe phi caox mai yhot heue, pex lai nghiet lox Nawh yuh ka mawx?” 21 Tang kaux ah nin, “Lox Nawh in ang mawh lox pui pa laig phi caox. Phi caox khex chix cox pui dug ngai blah ngai lie?”

Yesux Yaox Ti Kham

22 Mawh yam yuh kix pawie tawx pong ka daux veng Yerusaliem daux bawg yam kwat, 23 Yesux hu lailing daux nyiex bwan piang grah Sawlamon. 24 Mawh kheu nan pui Yudax khankix hoek ti ot vung viang Nawh Cao mai ah nin ka Nawh, “Pa ang Maix sang kieh ex tawng grawng Maix sidawng tak sang koe miex grheung? Phan Maix mawh Cao Khrit krai ka ex sidawng heue.” 25 Yesux deeh ah nin ka kix, “Aux hoik krai ka pex, ang pex yum rhawm kah Kaing pa yuh Aux ka daux ceu kaux Keeing Cao mawh mhai rug grawng Aux heue. 26 Viang mawh nan, awm hoik krai Aux ka pex ang pex yum rhawm kheu ang pex mawh yung Aux. 27 Yung Aux nghiet lox Aux mai Aux tawng ka kix, kix hawt khaix Aux heue. 28 Aux tawx ju leeing ju ka kix, kix ang hoek krax laux leeing tix bawg kawx. Lheu khaing an pui tix kaux kawx ang pon rud ti teei kix khaing daux tawm taix Aux heue. 29 Keeing Aux pa tawx yung khankix ka Aux, mawh pa lheu ting khaing khawmuik pui tix kaux kawx ang pon rud ti teei kix khaing daux tawm taix Keeing Aux.

Mawh tix Kaux Khaing

30 Aux mai Keeing Aux mawh tix kaux khaing” 31 Yam an pui Yudax khankix baox deeh teei simaox sonsang dheem ka Nawh Cao. 32 Yesux baox pawk lox mai ah nin ka kix, “Aux hoik yuh pex yaox kaing pa mhawm pa kaoh khaing Keeing Aux kied nie tete. Ka daux kaing pa yuh Aux khankix an, mawh kheu grawh grawng kaing patix, pex tom sang teei simaox dheem ka Aux?” 33 Pui Yudax khankix deeh ah nin ka Nawh Cao, “Ex sang dheem Maix ka simaox kheu kaing pa mhawm ang mawh. Kheu salao Maix ka Siyiex kheu Maix pa mawh kawn yuh tokaux tix mawh Siyiex heue.” 34 Yesux deeh ah nin ka kix, “Daux lai been giex gang pex, Aux ah pex mawh siyiex heue ang mawh lie? 35 Phan Nawh Cao kok pui pa hoik pon lox khaing Siyiex mawh siyiex, lox lai sigang khri ang doh chix laux leeing, 36 Pex sang ah ka grawng Kaw pa hoik kieh Siyiex nawh singax mai ploi hoek piang haktiex, Maix salao ka Siyiex, kheu hoik krai Aux, Aux mawh Kawn Siyiex, lie? 37 Phan Aux ang yuh kaing Keeing Aux paw yum rhawm ka Aux. 38 Viang mawh nan, phan Aux yuh, viang pex ang yum rhawm ka Aux kawx, yum rhawm ka kaing khankix, sonsang tawng pex mai yum rhawm grawng ot Keeing Aux ka daux Aux mai grawng ot Aux ka daux Keeing Cao” 39 Kheu nan kix baox deeh sawg ti giex Nawh tix bawg, viang mawh nan Nawh Cao luan khaing daux tawm taix kix heue. 40 Nawh Cao baox deeh hu plak toi rawm Yawdan ka dee cubcom Yohan phao ka mai Nawh ot tan heue. 41 Pui hun hoek ka Nawh mai kix ah nin, “Yohan ang yuh mhai pa daox am, viang mawh nan, lox pa krai nawh grawng Pui in khawmuik mawh tete heue.” 42 Ka dee an pui hun yum rhawm ka Nawh Cao heue.

Yohan 11

Yum Lazarux

1 Pui tix kaux saux, pa mawh Lazarux pui yaong Betanix, dee ot Mathax mai pux nawh Marix heue. 2 In mawh Marix pa hoik teei sidah bhawng kraix ka Simiang mai teei hauk kaing tix awt ka caong Nawh Cao. Mawh prie nawh Lazarux pa koe jhawm saux heue. 3 Mawh kheu nan, nan kiex ploi pui hu ka Nawh Cao ah nin, “Simiang eue, kaw pa moh Maix koe jhawm saux heue.” 4 Yam mhong Yesux lox an Nawh Cao ah nin, “Jhawm saux an ang mawh jhawm saux tom yum, viang mawh nan mawh jhawm saux sonsang sidawng min pakngai Siyiex, sonsang koe min pakngai Kawn Siyiex heue.” 5 Yesux moh Mathax khawm prie nawh Lazarux heue. 6 Viang mawh nan yam hoik mhong Nawh grawng saux Lazarux, Nawh baox ot dee ot tix tan ra singaix. 7 Khaix an Nawh ah nin ka kawncau Nawh khankix, “Ex deeh hu daux meung Yudax tix bawg heue.” 8 Kawncau Nawh khankix ah nin ka Nawh, “Rabi eue, pui Yudax khankix sawg ti dheem Maix ka simaox, tak khraox mawh yam in Maix khex sang baox deeh hu tan tix bawg lie?” 9 Yesux deeh pawk lox ah nin, “tix singaix koe kao ra nari ang mawh lie? Pui mawx ang ah, phan hu yam pon ngaix ang lai sideeing caong tix kheu yaox nawh pa riang haktiex in. 10 Viang mawh nan, pui mawx ang ah, phan hu yam ponsawm sideeing caong tix, mawh kheu ang pa riang koe ka daux nawh” 11 Khaix an Nawh Cao baox ah nin ka kix, “Paox grawm ex Lazarux hoik laig it, viang mawh nan Aux sang hu so nawh siduad khaing pa it nawh heue.” 12 Mawh kheu nan kawncau Nawh khankix ah nin ka Nawh, “Simiang eue, phan nawh hoik laig it nawh tak sang moi heue.” 13 Yesux hoik krai grawng pa hoik yum nawh, viang mawh nan kix ce Nawh krai grawng laux lee ti it khaing. 14 Kheu nan Yesux tom krai sidawng ka kix yam an ah nin, “Lazarux hoik yum, 15 Aux gaux rhawm son pex, kheu ang Aux ot tan, pex tak sang yum rhawm kah, Ex hu ka nawh heue.” 16 Kheu nan Thomax pa kaux Didumux. Ah nin ka paox kawncau tix khankix, “Ex hu tau uik, ex tom yum tau mai nawh heue.”

Mawh Pa Deeh Kaoh Im

17 Yam hoek Yesux tan, sipaung Lazarux daux simeeig hoik koe pon ngaix heue. 18 Yaong Betanix dex veng Yerusaliem been ra lag. 19 Pui Yudax, hun hoek ka Mathax mai Marix, sonsang khu rhawm kiex kheu yum prie kiex heue. 20 Mawh kheu nan yam mhong Mathax grawng sang hoek Yesux, nawh hu rieb ka Nawh Cao, viang mawh nan Marix kawn ngawm ka daux nyiex heue. 21 Mathax ah nin ka Yesux, “Simiang eue, phan Maix ot tin prie aux tak ang yum. 22 Pie yam in kawx, aux tawng Maix rawg ka Siyiex ceu patix ang ah, Siyiex tak tawx ka Maix heue.” 23 Yesux ah nin ka nawh, “Prie maix tak deeh kaoh im heue.” 24 Mathax deeh ah nin ka Nawh Cao, “Aux tawng grawng sang deeh kaoh im nawh, yam deeh kaoh im pui yum singaix sidah sax heue.” 25 Yesux baox ah nin ka nawh, “Aux mawh ceu pa deeh kaoh im ju heue. Pui pa yum rhawm ka Aux, viang nawh hoik yum kawx, tak sang im heue. 26 Pui pa kawn im ku kaux, pa yum rhawm ka Aux, tak ang yum tix bawg kawx. Yum rhawm maix ka lox in lie?” 27 Nawh deeh ah nin ka Nawh Cao, “Mawh heue, Simiang, Aux hoik yum rhawm grawng mawh Maix Cao Khrit Kawn Siyiex. Kaw pa hoek piang haktiex in heue.”

Yesux Yiiem

28 Khaix hoik ah nawh nan, nawh briex hu kok pux nawh Marix ah nin, “Cao Gau hoik hoek, Nawh kok maix heue. 29 Yam mhong nawh lox an Marix nied ti kaoh hu ka Nawh Cao heue. 30 Yam an Yesux ang nyang hoek ka daux yaong, viang mawh nan Nawh kawn ot dee hoik rieb Mathax ka Nawh. 31 Pui Yudax khankix pa ot tau mai Marix daux nyiex pa khu rhawm nawh, yam yaox kix lih Marix, kix nied ti kaoh hawt khaix nawh, kheu ce kix nawh sang hu yiiem ka dee simeeig heue. 32 Mawh kheu nan yam hoik hoek Marix ka dee ot Yesux yaox Nawh, nawh krub dex caong Nawh Cao ah nin, “Simiang eue, phan Maix ot tin prie aux tak ang yum” 33 Yam yaox Yesux pa yiiem Marix, pui Yudax mai pa hoek ka nawh khanix, Nawh Cao ngia daux rhawm tix kied koe krax khi rhawm heue. 34 Chawk ah nin, “Pex sipaung nawh dee mawx?” Kix deeh ah nin ka Nawh, “Simiang eue, hoek ti jhak heue.” 35 Yesux yiiem heue. 36 Mawh kheu nan pui Yudax khankix ah nin, “Jhak yaox, Nawh phex moh nawh miex ding” 37 Viang kix tix blah ah nin, “Nawh kieh pui dug ngai chix blah, son ang Lazarux sang yum Nawh ang chix yuh lie?”

Lazarux Deeh Kaoh Im

38 Mawh kheu nan Yesux baox ngia daux rhawm tix, tix bawg, yam bleeh ka simeeig daux rang hoik thox daux ka simaox. 39 Yesux ah nin, “Greed ti tik simaox an heue.” Mathax, nan kaw pa hoik yum an ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, yam in nawh tee hoik cux sium, kheu nawh yum hoik koe pon ngaix heue.” 40 Yesux ah nin ka nawh, “Aux hoik krai phan maix yum rhawm maix tak yaox min pakngai Siyiex ang mawh lie?” 41 Kix greed ti tik simaox an. Yesux maong ah nin, “Keeing eue, Aux yaog yaw bwanson Maix kheu hoik nghiet Maix lox Aux. 42 Aux tawng grawng nghiet Maix lox Aux jheung jheung, viang yuh ka mawx kawx sonsang yum rhawm pui pa cung sivie tin, grawng pa ploi Maix Aux hoek, Aux tom ah nin” 43 Khaix ah Nawh nan, Nawh Cao yo lox ting sinum ah nin, “Lazarux eue, lih hoek heue.” 44 Kaw pa hoik yum an lih hoek. Taix caong nawh hoik pua ka man simeeig mai pakngai nawh hoik vien ka man pha ced. Yesux ah nin ka kix, “Yah ti ploi nawh heue.”

Kum Sonsang Pah Yesux

45 Mawh kheu nan pui Yudax pa hun hoek ka Marix pon ti yaox ceu pa yuh Nawh, yum rhawm ka Nawh heue. 46 Viang mawh nan kix tix blah hu ka Pharishie khankix krai kix mhong grawng ceu pa hoik yuh Yesux. 47 Mawh kheu nan cao giex kaing li mai Pharishie khankix, khrawm paox tix kum ah nin, “Ex sang yuh ka mawx son Kaw in, mhai daox am yuh Nawh kied nie heue. 48 Phan ex grham Nawh yuh nin, pui khawmuik tee yum rhawm ka Nawh, pui Romax tee rud ti teei dee ot ex khawm pui ex heue.” 49 Ka daux cub kix pui tix kaux, pa kaux Kayaphax, pa mawh cao giex kaing li pa ting piang paox tix khawmuik ka daux num an, ah nin ka kix, “Pex ang tawng tidtix. 50 Ang pex keud grawng pa yum pui tix kaux khaing son pui khawmuik, son ang pui Yudax sang laux leeing khawmuik, nie lheu mhawm son pex heue.” 51 Lox pa ah nawh an ang mawh lox pa lak keud tokaux nawh ti ah, viang mawh nan kheu yuh nawh cao giex kaing li pa ting piang paox tix ka daux num an, nawh tom hoik krai lox jhai grawng pa tak sang yum Yesux son pui ceu an heue. 52 Ang joeng mawh ngie son pui ceu an, viang mawh nan mawh sonsang deeh khrawm kawn Siyiex khankix pa hoik prung prang ku dah dee kieh mawh tix mu khaing. 53 Mawh kheu nan jah tom singaix an kix kum paox tix sonsang pah Nawh yum heue. 54 Mawh kheu nan khaix an Yesux ang lai hu sidawng sinax pui Yudax, Nawh lih khaing tan hu dee dex daux tiag, ka daux veng Epharim ot tau mai kawncau Nawh khankix. 55 Yam an dex hoek pawie Pasakha pui hun Yudax khankix lih khaing yaong dee ot kix haok ka veng Yerusaliem ka sang yuh pawie Pasakha, sonsang kieh tokaux tix singax heue. 56 Mawh kheu nan kix tom sawg Yesux yam cung kix ka daux nyiex bwan tix kaux lai tix kaux chawk ka paox ti ah nin, “Pex ce yuh ka mawx? Nawh sang hoek ka daux pawie in lie?” 57 Yam an cao giex kaing li pa ting khankix mai Pharishie khankix hoik tawm lox phan pui tix kaux kaux tawng dee ot Nawh Cao nhie kix krai, sonsang giex kix Nawh heue.

Yohan 12

Groi Sidah Bhawng Ka Yesux

1 Ka sang yuh pawie Pasakha liah singaix Yesux deeh hoek ka yaong Betanix, dee ot Lazarux kaw pa hoik kieh Yesux nawh deeh kaoh im khaing krax yum. 2 Mawh kheu nan kix khre priex bo son Nawh tan Mathax khan priex. Viang Lazarux kawx, mawh pa viex daux kix pa ngawm tau mai Nawh heue. 3 Yam an Marix teei sidah bhawng Nadu tix paong, pa kied ngawh tete kraix ka caong Yesux mai teei hauk kaing tix awt ka caong Nawh Cao. Pa sioe baux sidah bhawng an naog ka daux nyiex khawmuik heue. 4 Yam an Yudax Isakariut, pa mawh kawncau Nawh tix kaux, pa sang tik tawx Nawh, ah nin, 5 “Khex ang coh sidah bhawng in loe yieh denari tawx ka pui pa hot sia lie?” 6 Nawh ah nin kheu keud nawh son pui hot sia ang mawh, viang mawh nan hoik mawh kheu mawh nawh pui briex pa viex hau mau sax teei mau pa sau ka hau an heue. 7 Kheu nan Yesux ah nin, “Paw lai chuh ka nawh, kieh nawh priex sidah bhawng in son singaix yam sipaung Aux heue. 8 Grawh grawng nawh pui hot sia ot mai pex jheung jheung,viang mawh nan Aux ot mai pex jheung jheung ang mawh”

Kum Sonsang Pah Lazarux

9 Mawh kheu nan pui hun Yudax tawng ka grawng ot Yesux tan, kix hoek kheu Yesux khaing ang mawh, viang mawh nan hoek kheu simie kix ti yaox Lazarux pa hoik kieh Nawh Cao kaoh khaing krax yum. 10 Cao giex kaing li pa ting khankix, kum paox tix ka grawng sang pah khawm Lazarux yum. 11 Kheu jao nawh pui hun Yudax hoik lih hu mai yum rhawm ka Yesux heue.

Brug La Laig Daux Veng

12 Singaix pasax pui hun pa hoek haok ka pawie, yam mhong kix grawng sang hoek Yesux ka veng Yerusaliem, 13 Kix teei lhax khaox jhie yaong hu rieb Nawh Cao mai kok yo ah nin, “Hosanna, Kaw pa hoek ka daux ceu kaux Simiang ting bwanson, pa mawh Simiang Isarelax” 14 Khaix hoik yaox Yesux la awn ju tix mu, Nawh ngawm piang la an, awm pa hoik tiiem daux lai sigang khri ah nin, 15 “Kawn bun Zion eue, paw lhat, jhak heue, Simiang maix ngawm ka piang kawn la mai hoek ka maix heue.” 16 Pha ka kawncau Nawh khankix, ang lai tawng grawng ceu an khankix, viang mawh nan khaix hoik yaog min pakngai Yesux, kix doh keud ka pa hoik tiiem grawng Nawh Cao mai grawng pa hoik yu kix ceu an khankix ka Nawh heue. 17 Pui hun pa hoik ot mai Nawh Cao yam kok Nawh Lazarux lih khaing daux simeeig kieh nawh kaoh khaing krax yum, kham mhai rug heue. 18 Hoik mawh kheu khawm jao in cub pui hun an hoek ti rieb Nawh Cao, kheu hoik mhong kix grawng mhai pa daox am pa yuh Nawh an heue. 19 Mawh kheu nan Pharishie khankix tix kaux lai tix kaux ah nin ka paox tix, “Pex jhak heue, ang pex tie pon yuh tidtix, haktiex in hoik hawt Nawh khawmuik heue.”

Pui Helasax Sawg Ka Yesux

20 Ka daux pui khankix pa haok ti krub daux pawie, koe pui Helasax tix blah, 21 Mawh kheu nan inkix hoek ka Philipux pa mawh pui veng Biesedax meung Galilie ah nin, “Simiang eue, ex simie ti yaox Yesux heue.” 22 Philipux hu krai ka Andare, Andare mai Philipux hu krai ka Yesux heue. 23 Yesux deeh ah nin, “Bawg yam nari pa sang yaog min pakngai Kawn kawn pui hoik hoek. 24 Aux krai lox tete ka pax, phan simie nghox ca ang rau piang tiex mai ang laux kienie, ca mawh simie nghox tix mu khaing, viang mawh nan, phan laux, chix plix haoh hun. 25 Kaw pa moh ju tokaux tix tak sang som ju, kaw pa koeng ka ju tix piang haktiex in, tak sang priex ju son leeing ju heue. 26 Pui mawx ang ah phan nawh yuh kaing Aux, kieh hawt khaix Aux dee ot Aux kawncau Aux kawx, tak sang pon ti ot tan heue. Pui mawh ang ah, phan yuh son Aux Keeing Cao tak yaog nawh ting heue. 27 Bawg yam in Aux koe krax khi rhawm Aux tak sang ah ka mawx? Sang ah, Keeing eue. Taoh Aux khaing bawg yam nari in liak, lie? Viang mawh nan pa hoik hoek Aux mawh son bawg yam nari in heue. 28 Keeing eue, kieh yaog yaw ceu kaux Maix heue.” Yam an lox lih khaing raoma ah nin, “Aux hoik yaog yaw kah, Aux tak sang baox deeh yaog yaw kah tix bawg heue.” 29 Pui haoh pui hun pa cung dex tan mhong lox an ah nin, “mawh sinum praix heue.” Tang kaux khankix ah, “Mawh kawncau Siyiex pa sikah mai Nawh Cao” heue.

Krai Grawng Sang Kham Geu

30 Yesux pawk ah nin, “Lox an hoek son Aux ang mawh, hoek son pex heue. 31 Yam in hoik hoek bawg yam pa sang prawng ciyang ka haktiex, bawg yam in tak sang grheu simiang haktiex in lih heue. 32 Phan yaog Aux khaing haktiex in, Aux tak sang bluh pui khawmuik hoek ka Aux heue.” 33 Pa ah Nawh nan, Nawh Cao jhi grawng sang yum Nawh yuh ka mawx heue. 34 Pui hun khankix tom baox pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Ex mhong khaing daux lai beenli grawng tak sang ot Cao Khrit jheung jheung. Phan mawh nan, Maix lai ah tak sang yaog Kawn kawn pui? Kawn kawn pui mawh mawx?” 35 Mawh kheu nan Yesux pawk lox ah nin ka kix, “Pa riang kawn ot mai pex tivud khaing. Pex hu yam kawn koe pa riang awx. Phan ang mawh nan ha pa faik kox krup ka pex. Grawh grawng nawh kaw pa hu ka daux pa faik ang tawng dee hu tokaux tix. 36 Yum rhawm ka pa riang, Yam kawn koe pa riang pex, sonsang lih mawh pex kawn pa riang heue.”

Pa Ang Yum rhawm

Khaix hoik ah Yesux ceu an, Nawh lih hu mai mox tokaux tix khaing kix heue. 37 Viang Nawh hoik yuh mhai pa daox am nie ding nie dod plak sivoe kix kawx kix ang yum rhawm ka Nawh Cao. 38 Kheu nan lox pa krai cao jhai Isayax pa ah nin hoik naog, “Simiang eue, pui mawx hoik yum rhawm ka lox sidiex gau ex? Simiang hoik plak jhi sibrawm Nawh ka pui mawx?” 39 Mawh kheu nan kix tom ang pon ti yum rhawm kah, kheu hoik krai Isayax ah nin, 40 “Nawh tak kieh ngai kix dug, yuh rhawm kix kiien, son ang ngai kix chix yaox, son ang rhawm kix chix tawng mai son ang kix chix deeh hoek ka Aux, sonsang cox Aux ti kieh kix moi” 41 Isayax ah lox in mawh kheu hoik yaox nawh min pakngai Nawh Cao nawh tom hoik krai grawh grawng Nawh. 42 Pie simiang khankix kawx yum rhawm ka Nawh, viang mawh nan kheu lhat kix Pharishie, grheu kix lih khaing daux nyiex sidiex, ang kix kieh sidawng grawng pa rieb kix ka Nawh Cao. 43 Mawh kheu moh kix min pakngai pa tawx kawn pui nie lheu khaing min pakngai pa tawx Siyiex heue.

Kheu Gumlox Yesux

44 Yesux kok yo ah nin, “Pui pa yum rhawm ka Aux, yum rhawm ka Aux khaing ang mawh, yum rhawm ka Kaw pa ploi Aux hoek heue. 45 Pui pa yaox ka Aux, yaox ka Kaw pa ploi Aux hoek heue. 46 Aux mawh pa riang pa hoek piang haktiex, pui pa yum rhawm ka Aux ku kaux daux pui tak ang lai sang ot ka daux pa faik heue. 47 Pui mawx ang ah, phan mhong lox Aux khankix ang priex ti hawt kah, Aux ang prawng ang ciyang ka nawh, mawh kheu hoek Aux ti ciyang haktiex ang mawh, viang mawh nan hoek sonsang taoh haktiex in heue. 48 Pui pa tik ka Aux pa ang rieb ti teei lox sidiex gau Aux, Kaw pa sang prawng sang ciyang ka nawh hoik koe tix kaux. Gumlox pa krai Aux in mawh pa tak sang prawng sang ciyang ka nawh singaix sidah sax. 49 Mawh kheu lox pa krai Aux, ang mawh lox pa kaoh khaing tokaux tix. Mawh Keeing Cao pa ploi Aux hoek, tawm lox ka Aux grawng ceu pa sang krai sang sidiex Aux heue. 50 Aux tawng grawng lox pa tawm Nawh mawh ju leeing ju. Mawh kheu nan ceu pa krai pa sidiex Aux, mawh lox tawm jhawm krai Keeing Cao ka Aux heue.”

Yohan 13

Yesux Khoek Caong Kawncau

1 Ka sang yuh pawie Pasakha Yesux tawng nari bawg yam tak sang lih hu Nawh khaing haktiex hu ka Keeing Cao hoik hoek. Mawh kheu moh Nawh cie Nawh pa ot piang haktiex in, Nawh moh tom sidah heue. 2 Yam ih kix priex bo, kheu phi caox hoik sau pa keud pa sawn ka daux rhawm Yudax Isakariut, pa mawh kawn Simon, sonsang tik tawx nawh Yesux heue. 3 Yesux hoik tawng grawh grawng Keeing Cao hoik tawx khawmuik ka daux tawm taix Nawh grawng hoik lih hoek Nawh khaing Siyiex grawng tak sang deeh hu ka Siyiex. 4 Nawh Cao kaoh khaing pheen peeik kraung ceep tix mai teei man pha ced nhawt ka nyoi tokaux tix. 5 Khaix an Nawh teei rawm prauk sau ka daux klong ting jah ti khoek caong kawncau Nawh khankix awt caong kix ka man pha ced pa hoik nhawt Nawh ka nyoi tix heue. 6 Yam hoek Nawh ka Simon Petrux, Petrux ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, Maix khex sang khoek caong aux lie?” 7 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Grawh grawng pa yuh Aux ang maix nyang tawng yam in, viang mawh nan maix koi tawng khaix in sax” 8 Petrux baox ah nin ka Nawh Cao, “Ang aux doh kieh Maix khoek caong tix, tix bawg kawx” Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Phan Aux ang khoek caong maix, maix ang dex dawd mai Aux heue.” 9 Simon Petrux baox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, ang joeng mawh ngie caong aux khaing, viang khawm taix khawm kaing aux kawx khoek ka liak” 10 Yesux baox ah nin ka nawh, “Kaw pa hoik heem tix lo ngie pa khoek caong nawh khaing nawh hoik singax khawm kaux tix khawmuik. Pex hoik singax, viang mawh nan pex singax khawmuik ang mawh” 11 Mawh kheu hoik tawng Nawh kaw pa sang tik sang tawx Nawh, mawh kheu nan Nawh tom ah, “Pex singax khawmuik ang mawh” 12 Khaix hoik khoek Nawh caong kix hoik deeh ceep kraung tix, Nawh Cao deeh ngawm neung ah nin ka kix, “Pex tawng grawh grawng pa hoik yuh Aux ka pex lie? 13 Pex kok Aux mawh, Simiang cao gau pa ah pex caw tix, kheu mawh Aux nan heue. 14 Phan Aux pa mawh Simiang cao gau hoik khoek caong pex, viang pex kawx khaw ti khoek ka caong paox tix, tix kaux lai tix kaux heue. 15 Grawh grawng nawh, Aux hoik tawx pex riang dee sang hawt jawh, yuh ka mawx sonsang hawt yuh pex awm pa hoik yuh Aux ka pex heue. 16 Aux krai lox tete ka pex, siliex ang lheu ting khaing simiang nawh kaw pa hu ang lheu ting khaing cao pa ploi nawh hu. 17 Phan pex tawng ceu in khankix, phan pex hawt yuh, pex ting bwanson heue. 18 Ang Aux krai grawh grawng pex khawmuik. Aux tawng pui pa hoik laug Aux heue, viang mawh nan yuh ka mawx sonsang naog lox Phuk lai singang khri pa ah nin, Kaw pa ih blah Aux, yaog loek caong tix tiied ka Aux heue. 19 Jah tom yam in khaix in Aux sang grux krai ka pex grawh grawng ceu pa tak sang hoek ti mawh, ka ang nyang bax mawh, yuh ka mawx yam lih mawh ceu an, pex tak sang yum rhawm grawng mawh Aux Kaw an heue. 20 Aux krai lox tete ka pex, kaw pa rieb ti teei pui pa ploi Aux hu, rieb ti teei Aux heue. Kaw pa rieb ti teei Aux, rieb ti teei ka Kaw pa ploi Aux hoek heue.”

Grux Krai Pa Tik Pa Tawx

21 Khaix hoik krai Yesux ceu an, Nawh koe krax khi rhawm daux khuan tix kham mhai rug ah nin, “Aux krai lox tete ka pex, ka daux pex tix kaux tak sang tik sang tawx Aux heue.” 22 Kawncau Nawh khankix tix kaux lai tix kaux jhak ka paox tix keud jee keud blaong grawh grawng sang ah Nawh ka pui mawx. 23 Ka dex pheen tan kawncau daux kawncau Nawh tix kaux, neung ka piang naok Yesux, pa moh Yesux kah. 24 Mawh kheu nan Simon Petrux yib taix ka nawh ah nin, “Krai ex mhong liak, Nawh sang ah grawh grawng pui mawx?” 25 Nawh deeh neung piang naok Yesux chawk Nawh ah nin, “Simiang eue, mawh pui mawx?” 26 Yesux tom baox pawk lox ah nin, “Mawh kaw pa sang teei Aux blah tix bliah tawx ka nawh, khaix cub Aux daux klong heue.” Mawh kheu nan Nawh Cao teei blah tix bliah khaix hoik cub, Nawh tawx ka Yudax Isakariut kawn Simon heue. 27 Khaix hoik teei nawh blah an, Satan laig ka daux nawh, Yesux ah nin ka nawh, “Ceu pa sang yuh maix, nied ti yuh laung laung heue.” 28 Yam an pui pa ot ka pheen ang tawng tix kaux kawx Nawh sang ah nin ka nawh kheu ceu patix. 29 Tiblah ce nawh mawh kheu priex Yudax hau mau, yam ah Yesux nan, Nawh Cao nhie nawh, “Hu liag ceu pa lo ex son pawie” Phan ang mawh nan, kieh nawh tawx tix ceu ceu ka pui hot pui sia heue. 30 Khaix hoik teei Yudax blah an, nawh lih hu dom mawx dom an. Bawg yam an mawh yam ponsawm.

Lox Tawm Pingnyap

31 Khaix hoik lih hu nawh, Yesux ah nin, “Yam in hoik kieh Kawn kawn pui koe min pakngai hoik kieh Siyiex koe min pakngai ka daux Nawh heue. 32 Phan Siyiex koe min pakngai ka daux Nawh, Siyiex tak kieh Nawh koe min pakngai ka daux tokaux tix Nawh tak sang kieh Nawh koe min pakngai yam in heue. 33 Kawn nyawm Aux eue, Aux kawn ot mai pex tivud khaing. Pex tak sang sawg Aux awm hoik krai Aux ka pui Yudax khankix, Dee sang hu Aux pex ang pon ti hoek kah, Aux tom krai ka pex yam in heue. 34 Aux tawx gumlox pingnyap pa khraox ka pex, sonsang moh pex paox tix, tix kaux lai tix kaux, awm hoik moh Aux ka pex, sonsang moh pex paox tix, tix kaux lai tix kaux heue. 35 Phan pex tix kaux lai tix kaux moh paox tix, pui khawmuik tak tawng pex mawh kawncau Aux, kheu grawng an heue.”

Petrux Sang Thiang Ti tik

36 Simon Petrux baox chawk Nawh Cao ah nin, “Simiang eue, Maix sang hu dee mawx?” Yesux pawk lox ah nin, “Dee sang hu Aux maix ang pon ti hawt Aux yam in, viang mawh nan maix tak sang pon ti hawt Aux khaix in heue.” 37 Petrux baox chawk ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, mawh kheu patix aux ang pon ti hawt Maix yam in? Aux koe rhawm ti sang tik sang deuh ju tix yum son Maix heue.” 38 Yesux baox pawk lox ah nin, “Maix koe rhawm ti sang tik sang deuh ju tix yum son Aux lie? Aux krai lox tete ka maix, ka ang ia nyang ux maix tak sang thiang ti tik vud Aux loe bawg heue.”

Yohan 14

Yesux Mawh Daux Krax

1 “Paw kieh rhawm pex koe krax khi rhawm, yum rhawm ka Siyiex, ka Aux kawx yum rhawm heue. 2 Daux nyiex Keeing Aux koe lawg haoh hun, phan ang mawh nan Aux tak hoik krai ka pex, mawh kheu sang hu cox Aux dee ot son pex. 3 Phan Aux hu cox dee ot son pex, Aux tak deeh hoek teei pex hu sonsang ot tau mai Aux, pex kawx sang pon ti ot dee ot Aux heue. 4 Pex tawng krax dee pa sang hu Aux” 5 Thomax baox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, ex ang tawng dee sang hu Maix, ex khex chix tawng krax yuh ka mawx?” 6 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Aux mawh daux krax pa mawh meh mai ju heue. Phan ang mawh daux Aux pui tix kaux kawx ang pon ti hoek ka Keeing Cao. 7 Phan pex hoik tawng ka Aux, viang mawh Keeing Aux kawx pex tak tawng heue. Jah tom yam in pex tawng Nawh hoik yaox ka Nawh Cao” 8 Philipux ah nin ka Nawh, “Simiang eue, jhi ex yaox Keeing Cao liak, sonsang fah rhawm ex kah” 9 Yesux baox ah nin ka nawh, “Philipux eue, Aux hoik ot mai pex nie grheung nie grhaoh maix khex ang tawng Aux lie? Pui pa hoik yaox ka Aux, hoik yaox ka Keeing Cao, yuh ka mawx maix lai ah, Jhi ex yaox Keeing Cao? 10 Ang maix yum rhawm grawh grawng ot Aux ka daux Keeing Cao mai ot Keeing Cao ka daux Aux lie? Gumlox pa krai Aux khankix ang lai mawh lox pa kaoh khaing Aux. Viang mawh nan, mawh Keeing Cao pa ot ka daux Aux pa yuh kaing heue. 11 Yum rhawm ka grawh grawng ot Aux ka daux Keeing Cao grawng pa ot Keeing Cao ka daux Aux. Phan pex ang yum rhawm ka lox krai Aux yum rhawm kheu kaing yuh Aux khankix awx. 12 Aux krai lox tete ka pex, kaw pa yum rhawm ka Aux tak sang yuh kaing pa yuh Aux nawh tak sang yuh kaing pa nie lheu ting khaing inkix, kheu sang hu Aux ka Keeing Cao heue. 13 Pex sang rawg sang mhaing ceu patix ang ah, ka daux ceu kaux Aux, Aux tak sang yuh heue, yuh ka mawx sonsang koe min pakngai Keeing Cao, ka daux Kawn Cao heue. 14 Phan pex rawg mhaing tix ceu ceu ka daux ceu kaux Aux, Aux tak sang yuh heue. 15 Phan pex moh ka Aux, pex tak sang priex ti hawt lox pa tawm Aux khankix heue.

Lox Sijax Mukheu

16 Aux tak sang rawg mhaing ka Keeing Cao Nawh tak sang tawx Cao Teem ka pex tang kaux, sonsang ot Nawh mai pex leeing ju, 17 pa mawh Khuan pa dex mai pa mawh meh heue. Kheu haktiex ang tawng ang yaox Nawh, tom ang pon ti rieb ti teei Nawh. Viang mawh nan pex tawng Nawh kheu ot Nawh mai pex, Nawh tak ot ka daux pex heue. 18 Ang Aux lai prah ti kieh pex mawh kawn doe, Aux tak sang deeh hoek ka pex heue. 19 Khaix in ang rheung haktiex in ang lai pon ti yaox Aux, viang mawh nan pex tak yaox Aux, kheu im ju Aux, pex kawx tak sang im ju heue. 20 Ka daux singaix an, pex tak sang tawng grawng pa ot Aux ka daux Keeing Aux grawng pa ot pex ka daux Aux grawng pa ot Aux ka daux pex heue. 21 Kaw pa pon lox tawm Aux khankix priex ti hawt, mawh kaw pa moh ka Aux kaw pa moh ka Aux, Keeing Aux tak moh ka nawh Aux ka moh nawh plak jhi tokaux Aux ka nawh heue.” 22 Yudax, (Pa ang mawh Yudax Isakariut) chawk ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, Maix jhi yix yaox tokaux tix Maix ang jhi haktiex yaox yuh ka mawx?” 23 Yesux pawk lox ah nin ka nawh, “Phan pui moh ka Aux nawh tak sang priex ti hawt gumlox Aux, Keeing Aux tak moh ka kaw an, Yiex tak hoek ka nawh mai ot tau mai nawh heue. 24 Kaw pa ang moh ka Aux ang priex ti hawt gumlox Aux khankix, gumlox pa mhong pex ang mawh lox Aux, viang mawh nan mawh lox Keeing Cao pa ploi Aux hoek heue. 25 Aux hoik krai lox ceu in khankix ka pex, yam kawn ot Aux tau mai pex. 26 Viang mawh kawx nan, Cao Teem pex, pa mawh Khuan Singax Singeh, pa tak sang ploi Keeing Cao hoek ka daux ceu kaux Aux, Nawh tak sang gau pex kuceu khawmuik kieh pex doh keud ka lox pa hoik krai Aux ka pex khawmuik heue. 27 Aux deuh pa nhim mai pex, pa nhim Aux, Aux tawx ka pex. Pa tawx Aux ka pex ang awm pa tawx haktiex. Paw kieh rhawm pex koe krax khi rhawm, viang krax lhat graung kawx paw kieh koe awx. 28 Pex hoik mhong lox pa hoik krai Aux ka pex, viang Aux lih hu yam in, Aux tak sang deeh hoek ka pex heue. Phan pex moh Aux, pex sang gaux rhawm kheu hu Aux ka Keeing Cao, grawh grawng nawh Keeing Cao nie lheu ting khaing Aux heue. 29 Yam in Aux hoik grux krai ka sang hoek nawh ti mawh, sonsang yum rhawm pex yam tak hoek ceu an ti mawh heue. 30 Khaix in Aux tak ang lai baox sikah mai pex tom nie, kheu simiang haktiex sang hoek. Viang hoek kawx ang nawh koe tidtix ka daux Aux. 31 Viang mawh nan son sang tawng haktiex grawng pa moh keeing Cao mai grawng yuh Aux awm lox tawm jhawm krai Keeing Cao heue. Kaoh ex lih hu khaing tin heue.”

Yohan 15

Yesux Mawh Nhu Plix Siiet

1 “Aux mawh nhu plix siiet pa mawh meh Keeing Aux mawh cao pa pau sipeem. 2 Kak pa ang plix kukak Nawh kid titik, kak pa plix kukak sonsang nie chix plix khaing in, Nawh cox pawt mhawm mhawm heue. 3 Yam in pex hoik singax, kheu lox pa hoik krai Aux ka pex. 4 Ot ka daux Aux mai Aux ot ka daux pex. Awm kak ang chix plix nong nong phan nawh ang ot ka daux nhu miex, awm an phan pex ang ot ka daux Aux, pex ang chix plix. 5 Aux mawh nhu plix siiet, pex mawh kak khankix heue. Kaw pa ot ka daux Aux mai Aux ot ka daux nawh, chix plix plix haoh hun. Grawh grawng nawh phan pex tang tiah khaing Aux, pex ang chix yuh tidtix heue. 6 Phan pui ang ot ka daux Aux, teei titik nawh awm kak pa kroh hu heue. Pui khrawm kak khankix taing daux ngu mai gleeing kix heue. 7 Phan pex ot ka daux Aux mai gumlox Aux ot ka daux pex, pex simie ti rawg ceu patix ang ah, rawg heue. Tak sang yuh son pex. 8 Keeing Aux koe min plakngai, kheu pa plix pex plix haoh hun pex tak mawh kawncau Aux heue. 9 Awm hoik moh Keeing Cao ka Aux, Aux kawx hoik moh ka pex heue. Pex ot ka daux pa moh Aux awx. 10 Phan pex priex ti hawt lox pa tawm Aux khankix, pex tak ot ka daux pa moh Aux heue. Awm Aux kawx hoik priex ti hawt lox tawm Keeing Cao khankix ot ka daux pa moh Nawh heue. 11 Aux hoik krai lox ceu in khankix ka pex, yuh ka mawx sonsang ot pa gaux rhawm Aux ka daux pex sonsang naog krax gaux rhawm pex heue. 12 In mawh lox pa tawm Aux, pex tix kaux lai tix kaux moh paox tix, awm pa hoik moh Aux ka pex heue. 13 Krax moh pa lheu ting khaing pa deuh pui ju tix yum son paox grawm tix khankix ang koe. 14 Phan pex hawt yuh ceu pa hoik tawm Aux ka pex, pex mawh paox grawm Aux khankix heue. 15 Aux ang lai baox kok pex mawh siliex, kheu ang siliex tawng pa yuh simiang tix. Viang mawh nan Aux hoik kok pex mawh paox grawm, kheu hoik kieh Aux pex tawng can ceu pa hoik mhong Aux khaing Keeing Cao khawmuik heue. 16 Pex laug ti teei Aux ang mawh, viang mawh nan Aux hoik laug ti teei pex hoik ciak ti deuh pex, yuh ka mawx sonsang hu plix pex plix sonsang kaux cong plix pex heue. Kheu pex sang rawg ceu patix ang ah, ka Keeing Cao ka daux ceu kaux Aux, Nawh sang tawx ka pex. 17 Aux hoik tawm ceu in khankix ka pex, sonsang moh pex paox tix, tix kaux lai tix kaux heue.

Pa Koeng Haktiex Kah

18 Phan haktiex in koeng ka pex. Pex tawng grawh grawng haktiex hoik koeng ka Aux, ka sang koeng ka pex heue. 19 Phan pex dex dawd mai haktiex, haktiex tak moh ka pex, viang mawh nan kheu ang pex dex dawd mai haktiex, kheu hoik laug Aux ti teei pex lih khaing haktiex, haktiex tom koeng ka pex heue. 20 Doh keud ka lox pa hoik krai Aux ka pex, Siliex ang lheu ting khaing simiang nawh. Phan kix hoik tuktiak tukte ka Aux, viang pex kawx, kix tak sang tuktiak tukte kah heue. Phan kix hoik priex ti hawt gumlox Aux, viang lox pex kawx kix tak sang priex ti hawt heue. 21 Viang mawh nan kix tak sang yuh ceu in khawmuik ka pex, kheu ceu kaux Aux, in mawh kheu ang kix tawng ka Kaw pa ploi Aux hoek heue. 22 Phan Aux ang hoek ang sidiex ang gau ka kix, kix ang koe phimap, viang mawh nan yam in kix ang koe dee du grawh grawng phimap kix heue. 23 Pui pa koeng ka Aux, viang ka Keeing Aux kawx, kix koeng kah heue. 24 Phan Aux ang yuh kaing pa ang pui tang kaux sax yuh, ka sinax kix, kix ang lai koe phimap. Viang mawh kawx nan yam in kix hoik yaox hoik koeng ka Aux khawm ka Keeing Aux heue. 25 Viang mawh nan sonsang naog gumlox pa hoik tiiem ka daux lai beenli kix pa ah nin, Ang koe grawh grawng tidtix kix koeng ka Aux heue. 26 Viang mawh nan yam hoik hoek Cao Teem pa sang ploi Aux hoek khaing Keeing Cao ka pex, pa mawh Khuan pa mawh pa meh, pa lih hoek khaing Keeing Cao, Nawh tak sang kham mhai rug grawh grawng Aux heue. 27 Pex kawx tak sang kham mhai rug, mawh kheu hoik ot pex tau mai Aux tom yam jah heue.

Yohan 16

1 “Aux hoik krai lox ceu in khankix ka pex son ang pex sang laux rhawm heue. 2 Kix tak sang grheu ti tik pex lih khaing daux nyiex sidiex khankix, mawh heue, pui mawx ang ah pa pah pex yum bawg yam ce ti yuh kaing krub ka son Siyiex tak sang hoek heue. 3 Kix tak yuh ceu in khankix kheu ang kix lai tawng ka Keeing Cao khawm ka Aux heue. 4 Aux hoik krai grawh grawng ceu in khankix ka pex, yuh ka mawx yam hoek bawg yam nari pa sang lih mawh khankix pex tak sang doh keud ka pa hoik krai Aux grawh grawng khankix.

Kaing Yuh Khuan Singax

Aux krai ceu in khankix ka pex tom yam jah, kheu ot Aux tau mai pex heue. 5 Viang mawh nan yam in Aux sang hu ka Kaw pa hoik ploi Aux hoek, pex tix kaux kawx ang chawk Aux, Maix sang hu dee mawx? 6 Viang mawh nan kheu hoik krai Aux grawh grawng ceu in khankix ka pex, rhawm pex naog mai pa khi rhawm heue. 7 Viang mawh nan Aux krai lox pa mawh meh ka pex, pa hu Aux mhawm son pex heue. Grawh grawng nawh phan Aux ang hu cao teem ang lai hoek ka pex, viang mawh nan phan Aux hu Aux sang ploi Nawh hoek ka pex heue. 8 Yam hoik hoek Nawh tak sang plak jhi haktiex yaox ka phimap pa rahsee pa ciyang. 9 Mawh kheu ang kix yum rhawm ka Aux, Nawh sang plak jhi yaox grawh grawng phimap heue. 10 Mawh kheu hu Aux ka Keeing Cao kheu ang pex lai baox yaox Aux khaix in, Nawh tak sang plak jhi yaox grawh grawng pa rahsee heue. 11 Mawh kheu hoik prawng hoik ciyang ka simiang haktiex in, Nawh tak sang plak jhi yaox grawh grawng pa ciyang heue. 12 Aux kawn koe lox ceu pa sang krai ka pex tom nie ceu, viang mawh nan ang pex pon kham pon geu yam in. 13 Viang mawh nan pa mawh Khuan pa mawh meh hoik hoek, Nawh tak sang thong pex ka daux pa mawh meh khawmuik heue. Mawh kheu ang Nawh sang krai lox khaing tokaux tix, viang mawh nan Nawh tak sang krai can ceu pa mhong Nawh mai Nawh tak sang krai ka pex grawng ceu pa tak sang hoek khaix in heue. 14 Nawh tak sang kieh Aux koe min plakngai, kheu tak sang teei Nawh cie Aux krai ka pex heue. 15 Can ceu pa koe Keeing Cao khawmuik mawh cie Aux, mawh kheu nan Aux tom hoik krai ka pex, Nawh tak sang teei cie Aux krai ka pex heue.

Pa Laux rhawm Mai Pa Gaux rhawm

16 Khaix in rheung tivud khaing pex ang lai yaox Aux khaix in rheung tivud khaing pex tak sang baox deeh yaox Aux tix bawg” 17 Mawh kheu nan kawncau Nawh tix blah tix kaux lai tix kaux ah nin ka paox tix, “Pa ah Nawh, Khaix in rheung ti vud khaing pex ang lai yaox Aux khaix in rheung ti vud khaing pex tak sang baox deeh yaox Aux tix bawg pa ah nin, Mawh kheu hu Aux ka Keeing Cao, sang ah ka mawx?” 18 Mawh kheu nan kix baox ah nin, “Pa ah Nawh, Khaix in rheung ti vud khaing, Nawh sang ah ka mawx? Ex ang tawng lox pa krai Nawh heue.” 19 Yesux tawng grawng pa simie kix ti chawk lox ka Nawh mai Nawh Cao ah nin ka kix, “Pex tix kaux lai tix kaux chawk ka paox tix ka grawng lox pa krai Aux pa ah nin, Khaix in rheung ti vud khaing pex ang lai yaox Aux khaix in rheung tivud khaing pex tak sang baox deeh yaox Aux tix bawg, lie? 20 Aux krai lox tete ka pex, pex tak sang yiiem grai yiiem riag yiiem yo heue, viang mawh nan haktiex in tak sang gaux rhawm, pex kienie tak sang khi rhawm, viang mawh nan pa khi rhawm pex tak sang pluk pliak ti mawh pa gaux rhawm heue. 21 Yam saux yha bun, nawh koe pa khi rhawm, kheu bawg yam nari nawh hoik hoek. Viang mawh nan khaix hoik keh kawn, nawh gaux rhawm kheu hoik keh pui tix kaux piang haktiex ang nawh lai doh keud ka pa kham pa geu nawh khaix. 22 Awm an pex koe pa khi rhawm yam in, viang mawh nan Aux tak sang deeh yaox pex tix bawg rhawm pex tak sang gaux rhawm heue. Krax gaux rhawm pex tix kaux kawx ang pon rud pon teei khaing pex. 23 Ka daux singaix an pex tak ang chawk Aux ka lox tix ceu kawx. Aux krai lox tete ka pex, pex rawg ceu patix ang ah ka daux ceu kaux Aux ka Keeing Cao, Nawh tak tawx ka pex heue. 24 Tom yam in ang pex sax rawg tix ceu kawx ka daux ceu kaux Aux. Kheu krax gaux rhawm pex sang naog, rawg heue. Pex tak pon.

Yesux Hoik Pex Haktiex

25 “Aux hoik krai ceu in khankix ka daux lox tiag, viang mawh nan bawg yam ang Aux lai teei lox tiag tix krai ka pex tak sang hoek, yam an Aux tak teei lox sidawng krai grawh grawng Keeing Cao ka pex heue. 26 Ka daux singaix an pex tak sang rawg bwan ka daux ceu kaux Aux mai Aux ang krai ka pex, Aux sang rawg ka Keeing Cao son pex, 27 kheu tokaux Keeing Cao moh ka pex, mawh kheu moh pex ka Aux hoik yum rhawm grawng pa lih hoek Aux khaing Keeing Cao heue. 28 Aux lih hoek khaing Keeing Cao hoik hoek piang haktiex in Aux sang baox deeh lih khaing haktiex hu ka Keeing Cao heue.” 29 Kawncau Nawh khankix ah nin ka Nawh, “Yam in Maix ang krai lox tiag, Maix krai lox pa sidawng. 30 Yam in ex hoik tawng grawng tawng Maix kuceu khawmuik ang lo pui chawk ka Maix tix kaux kawx, kheu in ex yum rhawm grawng lih hoek Maix khaing Siyiex heue.” 31 Yesux baox pawk lox ah nin ka kix, “Yam in pex hoik yum rhawm lie? 32 Jhak heue, bawg yam nari tak sang hoek, mawh heue, pie yam in kawx hoik hoek, yam pex tak sang prung prang hu dee ot pui mawx dee ot pui an sang prah Aux ot nong nong. Viang mawh nan Aux ot nong nong ang mawh, kheu Keeing Cao ot tau mai Aux heue. 33 Aux hoik krai lox ceu in khankix ka pex, sonsang koe pex pa nhim ka daux Aux, ka piang haktiex in pex tak yaox krax kha rhawm, viang mawh nan kieh koe rhawm cong awx, Aux hoik pex ka haktiex in heue.”

Yohan 17

Rawg Bwan Son Kawncau

1 Khaix hoik ah Yesux ceu an khankix Nawh maong ti jhak ka raoma ah nin, “Keeing eue, bawg yam hoik hoek, kieh Kawn Maix koe min pakngai liak, son sang kieh Kawn Cao Maix koe min pakngai heue. 2 Awm hoik tawx Maix sibrawm ka Nawh piang ceu pui khawmuik, Nawh sang tawx ju leeing ju, ka can pui pa hoik tawx Maix ka Nawh khawmuik heue. 3 In mawh ju leeing ju, sonsang tawng kix ka mawh Maix Siyiex pa mawh meh tix kaux khaing Yesux Khrit pa hoik ploi Maix hoek heue. 4 Aux hoik kieh Maix koe min pakngai piang haktiex in. Kaing pa tawx Maix ka Aux son pa yuh tom hoik Aux hoik yuh uik heue. 5 Keeing eue tom ka ang haktiex nyang bax koe dix, min pakngai pa hoik pon Aux ka maix, yam in kawx baox yaog min pakngai maix ka Aux liak. 6 Aux hoik plak jhi ceu kaux Maix ka pui pa hoik tawx Maix ka Aux khaing haktiex. Kix hoik mawh cie Maix, Maix hoik tawx kix ka Aux kix priex tix hawt gumlox Maix heue. 7 Yam in kix hoik tawng grawng can ceu pa tawx Maix ka Aux khawmuik, mawh pa hoek khaing Maix. 8 Kheu gumlox pa hoik tawx Maix ka Aux, Aux hoik tawx ka kix, kix hoik rieb titeei ka khankix kix hoik tawng grawh grawng pa hoik lih hoek Aux khaing Maix tete, kix yum rhawm grawh grawng pa hoik ploi Maix Aux hoek heue. 9 Aux rawg bwan ka son kix, ang Aux rawg bwan ka son haktiex, viang mawh nan, Aux rawg bwan ka son pa hoik tawx Maix ka Aux khankix, kheu mawh kix cie Maix. 10 Cie Aux khawmuik mawh cie Maix, cie Maix mawh cie Aux, Aux koe min pakngai kheu kix heue. 11 Yam in ang Aux lai deeh ot ka piang haktiex in, viang mawh nan kix kawn ot piang haktiex in Aux sang deeh hoek ka Maix. Keeing pa singax eue, priex kix pa hoik tawx Maix ka Aux ka daux ceu kaux Maix liak, sonsang mawh kix tix kaux khaing awm mawh Aux tix kaux khaing heue. 12 Yam ot Aux mai kix piang haktiex in, Aux priex kix ka daux ceu kaux Maix, pui pa hoik tawx Maix ka Aux khankix Aux hoik kia hoik pau, ang laux leeing tix kaux kawx, lheu khaing kaw pa mawh kawn pa laux leeing, sonsang naog lox pa koe ka daux Phuk lai sigang khri heue. 13 Yam in Aux tak sang hoek ka Maix Aux krai ceu in khankix piang haktiex, sonsang koe kix pa gaux rhawm Aux tom naog ka daux kix heue. 14 Aux hoik tawx gumlox Maix ka kix haktiex koeng ka kix, kheu kix ang dex dawd mai haktiex, awm ang Aux lai dex dawd mai haktiex heue. 15 Aux ang lai rawg sonsang teei Maix kix lih khaing haktiex, viang mawh nan rawg sonsang priex Maix kix khaing pa caox heue. 16 Kix ang dex dawd mai haktiex, awm ang Aux lai dex dawd mai haktiex. 17 Kieh kix singax ka daux pa mawh meh Maix. Gumlox Maix mawh pa mawh meh heue. 18 Awm hoik ploi Maix Aux hoek ka piang haktiex in, viang Aux kawx hoik ploi kix hu ka piang haktiex heue. 19 Aux kieh tokaux tix singax son kix, kix kawx tak sang kieh tokaux tix singax ka daux pa mawh meh heue. 20 Aux ang lai rawg bwan ka son kix khaing, viang mawh nan rawg khawm son pui khankix pa tak sang yum rhawm ka Aux kheu gumlox kix heue. 21 Kheu kix khawmuik tak sang mawh tix kaux, Keeing Cao eue, awm ot Maix ka daux Aux, Aux ot ka daux Maix, yuh ka mawx kix kawx tak sang ot ka daux Aux sonsang yum rhawm haktiex grawng pa hoik ploi Maix Aux hoek heue. 22 Min pakngai pa hoik tawx Maix ka Aux, Aux hoik tawx ka kix, sonsang mawh kix tix kaux khaing, awm mawh Ax tix kaux khaing. 23 Aux ot ka daux kix mai Maix ot ka daux Aux, sonsang grum lih mawh kix tix kaux sonsang tawng haktiex grawng mawh Maix pa ploi Aux hoek grawh grawng hoik moh Maix ka kix, awm hoik moh Maix ka Aux heue. 24 Keeing eue, Aux simie ti kieh kix pa hoik tawx Maix ka Aux, ot tau mai Aux ka dee ot Aux, sonsang yaox kix min pakngai Aux, pa hoik tawx Maix ka Aux, mawh kheu hoik moh Maix ka Aux ka sang jah ti kaw num haktiex heue. 25 O Keeing pa rahsee, haktiex in ang lai tawng ka Maix, viang mawh nan Aux hoik tawng ka Maix, kix tawng grawng pa hoik ploi Maix Aux hoek heue. 26 Aux hoik kieh kix tawng ka ceu kaux Maix Aux tak sang baox kieh kix tawng heue, yuh ka mawx krax moh pa hoik moh Maix ka Aux, tak sang ot ka daux kix sonsang ot Aux ka daux kix heue.” Yohan

Yohan 18

Giex Yesux

1 Khaix hoik ah Yesux lox ceu an khankix, Nawh lih hu tau mai kawncau Nawh khankix ka plak toi rawm klawng Kedron, dee koe sipeem tix dah Nawh Cao mai kawncau Nawh khankix laig tan heue. 2 Yudax kaw pa sang tik tawx Nawh Cao kawx, tawng dee an, kheu Yesux hoik hu tan tau mai kawncau Nawh khankix law lawx heue. 3 Mawh kheu in Yudax viex pui naing cao giex kaing li pa ting khankix Pharishie khankix, viex ngu proh mai kawk ngu kraung naing hoek tan. 4 Mawh kheu hoik tawng Yesux grawng ceu pa tak sang hoek ka piang Nawh khawmuik, Nawh Cao tom hu chawk ka kix ah nin, “Sawg pex pui mawx?” 5 Kix deeh pawk lox ka Nawh Cao ah nin, “Sawg Yesux pui veng Nazariet” Yesux baox ah nin ka kix, “Mawh Aux heue.” Yudax kaw pa sang tik sang tawx Nawh Cao kawx, cung tau mai kix heue. 6 Yam krai Yesux ka kix, “Aux mawh Nawh heue.” kix deeh yawn plak khaix mai goh piang tiex heue. 7 Mawh kheu nan Nawh Cao baox deeh chawk ka kix, “Sawg pex pui mawx?” kix ah nin, “Sawg ka Yesux pui veng Nazariet heue.” 8 Yesux baox pawk lox ah nin, “Aux hoik krai ka pex grawng mawh Aux Nawh, mawh kheu nan phan pex sawg Aux, kieh pui in khankix hu dee hu kix heue.” 9 Kheu lox pa hoik ah Nawh nin, “Pui pa hoik tawx Maix ka Aux khankix, Aux ang kieh laux kieh leeing tix kaux kawx” tak naog heue. 10 Yam an Simon Petrux kheu koe nawh vaid tix kre lawd vaid an kid ti tik yhaok khawn dawm siliex cao giex kaing li pa mawh Malakhux heue. 11 Mawh kheu nan Yesux ah nin ka Petrux, “Teei vaid maix deeh sau ka daux phak tix. Kawk pa hoik tawx Keeing Cao ka Aux, Aux tak ang lai nyaux kah lie?”

Viex Yesux Hu Sivoe Annax

12 Yam an cao giex kaing naing pui naing nawh pui cau pui Yudax khankix giex Yesux phyawk Nawh Cao heue. 13 Kix tok Nawh hu ka sivoe ka Annax, kheu mawh nawh paox Kayaphax, cao giex kaing li pa ting piang paox tix daux num an. 14 Kayaphax mawh kaw pa hoik gau lox ka pui Yudax khankix, grawh grawng pa yum pui tix kaux son pui khankix mawh pa mhawm son kix heue.

Petrux Thiang Ti Tik Yesux

15 Simon Petrux mai kawncau tang kaux tix kaux hawt hu khaix Yesux heue. Kawncau an mawh pa tawng cao giex kaing li pa ting laig tau mai Yesux ka daux nyiex haw cao giex kaing li pa ting an. 16 Petrux kienie, cung dex siviex plak praix. Mawh kheu nan kawncau tang kaux an, pa tawng cao giex kaing li pa ting an, hu sikah ka bun pa pau siviex an viex Petrux laig heue. 17 Yam an bun pa pau siviex ah nin ka Petrux, “Maix kawx mawh kawncau Pui an tix kaux lie?” Nawh deeh ah nin, “Aux ang mawh” 18 Yam an siliex pui cau khankix hoik phlu gaox ngu mai cung tan. Kheu kwat yam an, kix cung ti co ngu Petrux kawx cung tau mai kix co ngu heue.

Chawk Ka Yesux

19 Yam an cao giex kaing li pa ting an chawk ka Yesux grawh grawng kawncau Nawh khankix grawh grawng pa sidiex pa gau Nawh. 20 Yesux baox pawk lox ka nawh ah nin, “Aux hoik krai sidawng ka haktiex khawmuik. Aux hoik sidiex hoik gau daux nyiex dee sidiex khankix mai daux nyiex bwan dee khrawm pui Yudax khankix paox tix jheung jheung Aux ang mox ti sidiex dee glip tix ceu kawx. 21 Maix lai chawk ka Aux yuh ka mawx? Chawk ka kix pa hoik mhong ka Aux, grawng pa hoik krai Aux patix ka kix, kix tawng grawng ceu pa hoik krai Aux khankix heue.” 22 Yam hoik ah Nawh Cao lox an, pui cau pa cung tan tix kaux teei taix tix simang ka Yesux ah nin, “Maix chix pawk lox cao giex kaing li pa ting yuh nan lie?” 23 Yesux pawk lox ah nin, “Phan Aux hoik ah pa caox pa ang khaw, tawx mhai rug grawh grawng pa caox pa ang khaw an, viang mawh nan phan Aux hoik krai ceu pa mhawm, yuh patix maix lai simang Aux?” 24 Annax deeh ploi Yesux hu ka Kayaphax pa mawh cao giex kaing li pa ting piang paox tix heue.

Baox Thiang Ti tik Yesux

25 Yam an Simon Petrux cung tan mai co ngu. Mawh kheu nan kix ah nin ka nawh, “Maix kawx mawh kawncau Nawh tix kaux lie?” Nawh thiang ah nin, “Aux ang mawh” 26 Siliex cao giex kaing li pa ting, pa mawh paox ceu kaw pa hoik kid Petrux ti tik yhaok tix kaux ah nin, “Aux hoik yaox ot tau maix mai Yesux ka daux sipeem ang mawh lie?” 27 Petrux baox deeh thiang tix bawg ia ux dom mawx dom an heue.

Tawx Yesux Ka Pilat

28 Pon ngawb cao cao kix viex Yesux lih khaing Kayaphax tuk Nawh hu ka daux nyiex haw. Viang mawh nan tokaux kix ang laig ka daux nyiex haw, sonsang luan kix khaing pa seeing brai mai pon ti ih pawie Pasakha heue. 29 Mawh kheu nan Pilat lih hu ka kix chawk ah nin, “Pex deuh phimap ceu patix ka Pui in?” 30 Kix baox pawk lox ah nin ka nawh, “Phan Pui in ang mawh Pui pa yuh pa caox, ang ex lai viex ti tawx Nawh ka maix” 31 Mawh kheu nan Pilat baox ah nin ka kix, “Pex teei Nawh prawng ca Nawh awm pa khaw mai beenli pex” Pui Yudax khankix baox ah nin ka nawh, “Ex ang koe been ti pah pui yum tix kaux kawx.” 32 Kheu sonsang naog lox pa hoik grux krai Yesux grawh grawng sang yum Nawh, ka krax yum pa yuh ka mawx heue. 33 Mawh kheu nan Pilat deeh laig ka daux nyiex haw kok Yesux mai chawk ah nin ka Nawh Cao, “Maix mawh Simiang Pui Yudax lie?” 34 Yesux baox pawk lox ah nin, “Lox in mawh lox pa lak keud maix tix ah lie, phan ang mawh nan mawh pui tang kaux pa hoik krai grawng Aux ka maix lie?” 35 Pilat baox pawk lox ah nin, “Aux mawh pui Yudax lie? Pui ceu Maix cao giex kaing li pa ting khankix, hoik tawx Maix ka aux. Maix hoik yuh ceu patix?” 36 Yesux baox pawk lox ah nin, “Meung Aux ang dex dawd mai haktiex in, phan meung Aux dex dawd mai haktiex in, kawncau Aux tak sang yuh naing son ang sang kieh tawx Aux ka daux tawm taix pui Yudax, viang mawh nan meung Aux ang dex dawd mai pa yuh nin” 37 Mawh kheu nan Pilat chawk ah nin ka Nawh Cao, “Phan mawh nan Maix mawh Simiang lie?” Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Awm pa ah maix, Aux mawh simiang heue, Mawh kheu in Aux tom keh mai hoek piang haktiex in, yuh ka mawx sonsang kham Aux mhai rug grawh grawng pa mawh meh. Pa dex dawd pa mawh meh ku kaux daux pui nghiet lox Aux heue.” 38 Pilat baox chawk ah nin ka Nawh Cao, “Pa mawh pa meh mawh patix?” Khaix hoik ah nawh nin, nawh deeh lih hu ka pui Yudax khankix tix bawg ah nin ka kix, “Aux ang yaox pa lud ka Kaw in tix ceu kawx.

Tawx Lox Pah Yesux

39 Viang mawh nan, pex koe been, pa kieh aux ploi pui tix kaux ka pex yam yuh pawie Pasakha, mawh kheu nan pex sang kieh aux ploi Simiang Pui Yudax ka pex lie?” 40 Yam an kix khawmuik baox kok tix bawg ah nin, “Ang sang kieh ploi Pui in, ploi ka Barabax heue.” Barabax mawh pui tud rhim heue.

Yohan 19

1 Khaix an Pilat teei Yesux kieh sivied Nawh. 2 Pui naing khankix taing mhok kat lawm sau ka piang kaing Nawh Cao teei kraung ceep raoh klai ceep ka Nawh. 3 Kix hoek ka Nawh Cao ah nin, “Simiang Pui Yudax eue, kieh nyawm ot heue.” Kix teei taix tix simang ka Nawh 4 Pilat deeh lih hu tix bawg ah nin ka pui khankix, “Jhak heue, aux viex Nawh lih ka pex, sonsang tawng pex grawng pa ang aux yaox dee lud ka daux Nawh tix ceu kawx” 5 Mawh kheu nan Yesux ceep mhok kat lawm ceep kraung ceep raoh klai lih hoek heue. Pilat ah nin ka kix, “Jhak ka Pui in heue.” 6 Yam cao giex kaing li pa ting khankix pui cau kix khankix yaox Nawh Cao kix kok yo ah nin, “Tawk Nawh piang khaox lhak heue. Tawk Nawh piang khaox lhak heue.” Pilat ah nin ka kix, “Pex tang teei Nawh tawk Nawh piang khaox lhak heue, kheu ang aux yaox deeh lud Nawh tix ceu kawx heue.” 7 Pui Yudax khankix baox pawk lox ah nin ka nawh, “Ex koe beenli phan hawt beenli ex Nawh khaw ti yum kheu Nawh yuh tokaux tix mawh Kawn Siyiex heue.” 8 Mawh kheu nan yam mhong Pilat lox an, nawh baox nie lhat kah. 9 Nawh deeh laig daux nyiex haw chawk Yesux ah nin, “Maix kaoh khaing dee mawx?” Viang mawh nan Yesux ang pawk lox tix gum kawx heue. 10 Yam an Pilat baox ah nin ka Nawh Cao, “Ang Maix sikah ka aux lie? Maix ang tawng grawng pa koe aux sibrawm ti ploi Maix, sibrawm ti tawk Maix piang khaox lhak lie?” 11 Yesux baox pawk lox ah nin ka nawh, “Maix ang tau ti koe sibrawm ti yuh tix ceu kawx ka Aux, phan ang tawx ka maix khaing dee long. Mawh kheu nan kaw pa teei ti tawx Aux ka maix nie lheu ting phimap heue.” 12 Jah tom yam an Pilat sawg ti ploi Nawh Cao, viang mawh nan pui Yudax khankix kok yo ah nin, “Phan maix ploi Pui in maix ang lai mawh paox pie simiang Kesa. Can pui ku kaux pa yuh tokaux tix mawh simiang mawh pui pa koeng ka simiang ting Kesa heue.” 13 Mawh kheu nan yam hoik mhong Pilat lox ceu an kix, nawh viex Yesux lih kieh Nawh ngawm dee ngawm cao prawng see, dee kok mawh Dee Tawm Simaox, Lox Hebrie kok mawh Kabathax. 14 Singaix an mawh singaix khre kix son pawie Pasakha dex hoek liah nari. Pilat ah nin ka pui Yudax khankix, “Jhak Simiang pex heue.” 15 Mawh kheu nan kix tom kok yo ah nin, “Teei ti tik Nawh. Teei ti tik Nawh. Tawk Nawh piang khaox lhak heue.” Pilat baox ah nin ka kix, “Aux tak sang teei ti tawk Simiang pex piang khaox lhak lie?” Cao giex kaing li pa ting khankix pawk lox ah nin, “Lheu khaing simiang Kiesa ex ang lai koe simiang tix kaux kawx heue.” 16 Yam an Pilat tawx Yesux ka kix, sonsang tawk Nawh piang khaox lhak. Kix teei Yesux tok Nawh hu heue.

Tawk Yesux Piang Khaox lhak

17 Nawh Cao klawm khaox lhak tokaux tix hu dee kok mawh Dee Siang Kaing. Daux lox Hebrie kok mawh Gawlaxgawthax heue. 18 Kix tawk Nawh Cao piang khaox lhak ka dee an mai tang kaux ra kaux kawx kix tawk tau mai Nawh Cao, tix kaux tix plak Yesux ot ka sinax heue. 19 Pilat tiiem ti deuh lai ka piang khaox lhak Nawh Cao pa ah nin, YESUX PWI VENG NAZARIET, SIMIANG YUDAX” 20 Pui Yudax haoh hun phat ti yaox lai an heue, mawh kheu dee tawk kix Yesux piang khaox lhak dex ka veng mai lai pa tiiem an mawh daux lox Hebrie, lox Romax mai lox Helasax heue. 21 Mawh kheu nan cao giex kaing li pui Yudax pa ting khankix hu ka Pilat ah nin, “Paw tiiem lai pa ah, Simiang Pui Yudax, viang mawh nan tiiem lox pa ah nin, Nawh ah, Aux mawh Simiang Pui Yudax” 22 Pilat baox pawk lox ah nin, “Pa hoik tiiem aux, aux hoik tiiem” 23 Mawh kheu nan khaix hoik tawk pui naing khankix Yesux ka piang khaox lhak, kix teei kraung ceep Nawh gwieh pon son, son pui naing tix kaux tix son, sibex kawx kix teei heue. Sibex an ang koe khaix caing, mawh pa hoik taing jah tom plak piang tom dee hoik. 24 Mawh kheu nan kix tix kaux lai tix kaux ah nin ka paox tix, “Ex paw riah sibex in, ex nieb ti yaox pui mawx sang pon” In mawh sonsang naog gumlox Phuk lai sigang khri pa ah nin, “Kix gwieh ti teei kraung ceep Aux mai nieb ti yaox teei sibex Aux” Kheu nan pui naing khankix tom yuh ceu an. 25 Yam an miex Nawh Cao mai pux o miex Nawh Cao Marix moeng Kalawphax mai Marix Magadalax khankix cung dex ka khaox lhak Cao Yesux heue. 26 Mawh kheu nan yam yaox Yesux miex Nawh mai kawncau pa moh Nawh cung dex tan, Nawh Cao ah nin ka miex Nawh, “Bun eue, jhak ka kawn maix heue.” 27 Khaix an Nawh Cao baox ah nin ka kawncau an, “Jhak ka miex maix heue.” Jah tom yam an kawncau an teei miex Nawh Cao ot mai tix ka daux nyiex nawh heue.

Grawng Yum Yesux

28 Khaix an kheu tawng Yesux grawng pa hoik hoik kuceu, sonsang naog gumlox Phuk lai sigang khri, Nawh Cao ah nin, “Aux sang nyaux nie rawm” 29 Ka dee an koe aw pa naog rawm sidah niex tix mu kix teei gai ploh pa awm tih, pa koe daux rawm sigrit sigra cub ka daux rawm sidah niex sau ka toh kak khaox Hesop yaog ti sau ka jheeh Nawh Cao. 30 Mawh kheu nan khaix hoik ih Yesux rawm sidah niex, Nawh Cao ah nin, “Hoik hoik khawmuik” Nawh nom kaing tix, deeh tawx Khuan tix heue.

Suat Paw Yesux Ka Pliah

31 Singaix an mawh Singaix Khre son ang sang koe tokaux yum khankix ka piang khaox lhak singaix twah, (mawh kheu singaix twah an mawh pa ting lhaong), pui Yudax khankix tom hu rawg mhaing ka Pilat mai kieh nawh nhie raig caong kix pot, sonsang pon ti tik kix kak heue. 32 Mawh kheu nan pui naing khankix hu mai raig caong kaw phao ka tix kaux pot mai tang kaux an pa hoik tawk tau mai Yesux. 33 Viang mawh nan, yam hoek kix ka Yesux yaox hoik yum Nawh Cao, kix ang lai raig caong Nawh pot heue. 34 Viang mawh nan, pui naing tix kaux teei pliah suat paw Nawh Cao, nham rawm lih dom mawx dom an heue. 35 Kaw pa hoik yaox grawh grawng an kham mhai rug, mhai rug nawh mawh pa mawh pa meh. Nawh tawng grawng lox pa krai nawh mawh pa mawh pa meh, yuh ka mawx viang pex kawx tak sang yum rhawm kah heue. 36 Grawh grawng nawh ceu in khankix hoik mawh sonsang naog lox Phuk lai sigang khri pa ah nin, “Si ang Nawh tak ang lai pot tix mu kawx heue.” 37 Daux Phuk lai sigang khri tang dah baox deeh ah nin, “Kix tak sang jhak ka Kaw pa hoik suat kix kah heue.”

Grawng Sipaung Ka Yesux

38 Khaix ceu in khankix, Yosiep pa mawh pui veng Arimase, pa mawh kawncau Yesux tix kaux, viang mawh nan nawh briex ti yuh kheu lhat nawh ka pui Yudax khankix, hu rawg hu mhaing ti teei tokaux yum Yesux, ka Pilat mai Pilat tawx akhwang ka nawh, mawh kheu nan nawh hu teei tokaux yum Nawh Cao heue. 39 Nikawdimux pa mawh kaw pa hoik hoek ka Nawh Cao yam ponsawm phao ka kawx, viex sidah bhawng pa mawh Muran mai Acaw pa hoik klao tau, dex tixngoe coi. 40 Mawh kheu nan kix teei tokaux yum Yesux mai teei man pua tokaux Nawh tau mai sidah bhawng an, awm sax koe been pui Yudax, yam sang sipaung kix pui heue. 41 Koe sipeem tix dah ka dex dee hoik tawk Nawh Cao piang khaox lhak ka daux sipeem an koe simeeig pa khraox tix dah, dee ang sax deuh pui tix kaux kawx heue. 42 Kheu singaix an mawh Singaix Khre pui Yudax kheu koe simeeig an dex dee an, kix tom deuh tokaux yum Yesux tan heue.

Yohan 20

Simeeig Pa Yi

1 Ka daux aliah singaix, singaix tix ponngawb cao cao yam kawn faik praix, Marix Magadalax hu ka simeeig, yaox hoik greeid simaox tix khaing daux simeeig heue. 2 Mawh kheu nan nawh tom to hu ka Simon Petrux kawncau tang kaux pa moh Yesux ah nin ka kiex, “Kix hoik teei Simiang lih khaing daux simeeig ang ex tawng dee hoik een kix Nawh Cao heue.” 3 Mawh kheu nan Petrux kawncau tang kaux an lih hu ka simeeig. 4 Kiex khawm ra kaux to hu tau, viang mawh nan kawncau tang kaux an luan khaing Petrux hoek ka simeeig sivoe heue. 5 Nawh nom ti jhak ka daux, nawh yaox man pua pa koe tan, viang mawh nan ang nawh laig ka daux heue. 6 Yam hoek Simon Petrux pa hawt khaix nawh, nawh laig ka daux simeeig yaox man pua khankix tan, 7 man pha ced pa hoik koe piang kaing Nawh Cao, ang lai koe tau mai man pua khankix, viang mawh nan hoik pua ti een tang dah heue. 8 Yam an kawncau tang kaux an pa hoik hoek ka simeeig ka sivoe an kawx, laig yaox mai yum rhawm kah heue. 9 Mawh kheu ang kix nyang bax tawng gumlox pa koe ka daux Phuk lai sigang khri, pa ah Nawh Cao tak sang deeh kaoh im khaing krax yum. 10 Kheu nan kawncau an deeh ing ka dee ot kiex heue.

Yesux Bleeh Ka Marix Magadalax

11 Viang mawh nan Marix cung ka plak praix simeeig yiiem heue. Yam yiiem nawh tan nawh nom ti jhak ka daux simeeig, 12 Nawh yaox kawncau Siyiex ra kaux ceep kraung pa paing ngawm ka dee hoik een tokaux yum Yesux kah, plak kaing Nawh tix kaux plak caong tix kaux heue. 13 Kiex chawk nawh ah nin, “Bun eue, yiiem maix kheu patix?” Nawh deeh ah nin ka kiex, “Mawh kheu hoik teei kix Simiang aux, ang aux tawng dee hoik een kix Nawh heue.” 14 Khaix hoik ah nawh nan, nawh deeh gi plak khaix tix yaox Yesux cung tan, viang mawh nan nawh ang tawng mawh Yesux heue. 15 Yesux chawk ah nin ka nawh, “Bun eue, yiiem maix kheu patix? Sawg maix pui mawx?” Nawh ce Nawh mawh kaw pa pau sipeem pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue, phan Maix hoik teei Nawh hu, krai aux mhong dee een maix Nawh liak aux tak sang teei ti viex Nawh hu heue.” 16 Yesux baox ah nin ka nawh, “Marix eue” nawh deeh gi ah nin ka Nawh Cao ka lox Hebrie, “Rabonix” Pa ah Rabonix mawh Cao Gau. 17 Yesux baox ah nin ka nawh, “Paw vi teeh Aux, kheu ang Aux nyang bax haok hu ka Keeing Cao. Viang mawh kawx nan hu ka puxaik Aux khankix krai kix grawh grawng pa sang haok Aux ka Keeing Aux Keeing pex Siyiex Aux mai Siyiex pex heue.” 18 Marix Magadalax hu krai ka kawncau khankix, “Aux hoik yaox Simiang heue.” grawh grawng pa hoik krai Nawh Cao ceu an khankix ka nawh heue.

Yesux Bleeh Ka Kawncau

19 Ka daux bo singaix an, ka daux aliah singaix, singaix tix khaix hoik nyeep dee ot kawncau khankix, kheu lhat kix ka pui Yudax khankix, Yesux hoek cung ka sinax kix ah nin, “Kieh pa nhim koe mai pex heue.” 20 Khaix ah Nawh nan, Nawh Cao jhi kix yaox taix Nawh, paw Nawh. Mawh kheu nan yam yaox kawncau khankix ka Simiang, kix tom koe krax gaux rhawm heue. 21 Yam an Yesux baox deeh ah nin ka kix, “Kieh pa nhim koe mai pex heue. Awm hoik ploi Keeing Cao Aux hoek, Aux kawx ploi pex hu yuh nan heue.” 22 Khaix hoik ah Nawh nan, Nawh Cao phlu piang kix ah nin, “Pex rieb ti teei ka Khuan Singax Singeh awx. 23 Pex ploi ka phimap pui mawx ang ah, tak sang ploi phimap nawh khankix heue. Pex deuh phimap ka pui mawh ang ah, tak sang ca kawn deuh ka phimap nawh khankix heue.”

Yesux Mai Thomax

24 Viang mawh nan yam hoek Yesux, Thomax pa mawh kawncau tix kaux ka daux kawncau kao ra kaux, pa kok mawh Didumux ang ot mai kix. 25 Mawh kheu nan kawncau tang kaux an khankix ah nin ka nawh, “Ex hoik yaox Simiang heue.” Viang mawh nan nawh deeh ah nin ka kix, “Phan aux ang yaox khaix dee tawk jim rhiem ka tawm taix Nawh ang pon ti sau gien taix aux ka daux khaix tawk jim rhiem ang pon ti sau taix aux ka paw Nawh, aux ang lai yum rhawm kah heue.” 26 Khaix an daix singaix, kawncau Nawh khankix deeh ot ka daux dee ot tan tix bawg Thomax kawx ot tan mai kix. Viang hoik nyeep siviex kawx, Yesux hoek cung sinax kix ah nin, “Kieh pa nhim koe mai pex heue.” 27 Yam an Nawh Cao ah nin ka Thomax, “Nyeu gien taix maix jhak ka tawm taix Aux nyeu taix maix sau ti yaox ka daux paw Aux. Paw kieh koe krax ang yum rhawm, viang mawh nan kieh koe krax yum rhawm heue.” 28 Thomax deeh pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Simiang aux Mai Siyiex aux” 29 Yesux baox ah nin ka nawh, “Kheu hoik yaox maix Aux maix tom yum rhawm kah Pui pa ang yaox yum rhawm khankix, ting bwanson heue.”

Pa Tiiem Ka Phuk Lai Inkix

30 Mhai pa daox am tang ceu pa yuh Yesux sivoe kawncau khankix, pa ang lai tiiem ka daux phuk lai in kied nie tete. 31 Viang mawh nan hoik tiiem ceu inkix, sonsang yum rhawm pex grawng mawh Yesux Cao Khrit, pa mawh Kawn Siyiex kheu yum rhawm pex, pex tak sang pon ju pa im ka daux ceu kaux Nawh Cao heue.

Yohan 21

Bleeh Ka Kawncau Aliah Kaux

1 Khaix ceu an khankix Yesux baox deeh jhi tokaux Nawh yaox ka kawncau Nawh tix blah ka dex rawm nhawng Tiberix Nawh jhi tokaux tix yaox yuh nin heue. 2 Simon Petrux Thomax pa kok mawh Didumux Nasanilax pui veng Kanax meung Galilie kawn Zebedie kawncau tang kaux ra kaux khankix ot tau heue. 3 Simon Petrux ah nin ka kix, “Aux sang hu sawg kax ha. ” Kix deeh ah nin ka nawh, “Ex kawx sang hu mai maix heue.” Kix lih hu laig ka daux reu daux sawm an kix ang pon tidtix. 4 Viang mawh nan, ponngawb yam jah praix ti riang, Yesux cung ka caong raog tan, viang mawh nan kawncau khankix ang tawng mawh Yesux. 5 Mawh kheu nan Yesux tom chawk ah nin ka kix, “Kawn praix eue, pex koe pa ih tix ceu ceu lie?” Kix pawk lox ah nin, “ang koe. ” 6 Nawh Cao baox ah nin ka kix, “Ploi rub pex ka plak khawn dawm reu pex tak sang pon heue.” Mawh kheu nan kix ploi rub ang pon bluh rub, kheu kied nie pon kax haoh hun. 7 Kawncau pa moh Yesux an ah nin ka Petrux, “Mawh Simiang heue.” Kheu nan yam mhong Simon Petrux grawh grawng mawh Nawh Simiang, nawh deeh ceep sibex nawh, phoh laig ka daux rawm nhawng heue. 8 Kawncau tang kaux khankix hoek ka daux reu mai bluh rub pa hoik naog kax hoek heue. Kheu ang kix singai khaing praok, dex koe tixphwan tawp khaing. 9 Yam hoik hoek kix ka praok kix yaox ngu swah pa groh kax, ka piang ngu an mai blah heue. 10 Yesux ah nin ka kix, “Viex kax pa pon pex yam in tix blah heue.” 11 Mawh kheu nan Simon Petrux laig ka daux reu mai bluh rub pa naog kax pa ting tiyieh tixphwan loe hoek ka praok, viang mawh kax nie ding dod, rub an ang griah ang laux heue.

Khre Pa Ih Son Kawncau

12 Yesux ah nin ka kix, “Hoek ti ih priex ngawb heue.” Kawncau khankix tix kaux kawx ang pon ti chawk Nawh, “Maix mawh mawx?” Kheu hoik tawng kix grawng mawh Nawh Simiang heue. 13 Yesux hoek teei blah mai kax tawx ka kix. 14 In mawh loe bawg tix bawg, pa jhi Yesux tokaux tix ka kawncau Nawh khankix, khaix hoik kaoh Nawh khaing krax yum heue.

Yesux Mai Petrux

15 Khaix hoik ih kix priex ngawb Yesux chawk ka Simon Petrux ah nin, “Simon kawn Yonax eue maix lheu moh ka Aux khaing inkix lie?” Nawh ah nin ka Nawh Cao, “Mawh heue, Simiang eue, Maix hoik tawng grawng pa moh aux ka Maix.” Nawh Cao baox ah nin ka nawh,” tawx kawn yung Aux khankix sawm heue.” 16 Nawh Cao baox chawk ka nawh ra bawg tix bawg ah nin “Simon kawn Yonax eue Maix moh ka Aux lie?” Nawh baox pawk lox ah nin ka Nawh Cao, “Mawh heue, Simiang eue, Maix tawng grawng pa moh aux ka Maix.” Nawh Cao baox ah nin ka nawh, “Liang yung Aux khankix heue.” 17 Nawh Cao baox chawk ka nawh loe bawg tix bawg ah nin, “Simon kawn Yonax eue maix moh ka Aux lie?” Petrux khi rhawm kheu hoik chawk Nawh Cao ka nawh tom hoek loe bawg, “Maix moh ka Aux lie?” Nawh ah nin ka Nawh Cao, “Simiang eue Maix tawng grawh grawng kuceu khawmuik, Maix tawng grawng pa moh aux ka Maix heue.” Yesux baox ah nin ka nawh, “Tawx yung Aux khankix sawm heue. 18 Aux krai lox tete ka maix, yam awn ju maix, maix chix nhawt maox rawd nyoi tokaux tix tiru maix pon hu dee simie maix ti hu. Viang mawh nan, yam hoik kuad maix, maix tak sang nyeu taix mai pui tang kaux tak sang nhawt maox rawd maix viex maix hu dee ang maix simie ti hu heue.” 19 Yam ah nan, Nawh Cao sang krai grawh grawng Petrux tak sang yum yuh ka mawx, sonsang koe min pakngai Siyiex kah heue. Khaix hoik ah Nawh nan, Nawh Cao baox ah nin ka nawh, “Hawt khaix Aux heue.”

Yesux Mai Kawncau Tang Kaux

20 Petrux deeh gi ti jhak plak khaix mai yaox kawncau pa moh Yesux, hawt hoek khaix kiex, nawh mawh kaw pa neung ka naok Yesux yam ih kix priex bo yam an nhaox chawk ah nin, “Kaw pa sang tik sang tawx Maix mawh mawx?” 21 Yam yaox Petrux ka nawh, nawh chawk ah nin ka Yesux, “Simiang eue, grawh grawng pui in sang yuh ka mawx?” 22 Yesux baox ah nin ka nawh, “Phan Aux sang kieh nawh ot tom deeh hoek Aux sax, sang dex dawd mai maix yuh ka mawx? Maix kienie hawt khaix Aux heue.” 23 Kheu an lox pa ah, “Kawn cau an tak ang lai yum,” tah hu ka puxaik khankix. Viang mawh nan Yesux ang ah, “Nawh tak ang lai yum. ” Nawh ah nin, “Phan Aux sang kieh nawh ot tom deeh hoek Aux sax, sang dex dawd mai maix yuh ka mawx?” 24 Mawh kawncau in pa kham mhai rug grawh grawng ceu in khankix pa tiiem grawh grawng ceu inkix ex tawng mhai rug pa kham nawh mawh pa mawh meh heue.

Lox Ghoik

25 Pa yuh Yesux tang ceu kawn koe haoh hun, phan tiiem grawh grawng kuceu khankix, ceu mawx ceu an, aux ce pie haktiex in kawx, ang doh kub sau phuk lai pa sang tiiem khankix heue.