Zhuang Gospel of Mark

Majgoj Saw 1

1 Daeglwg Cangqdiq Yehsuh Gihduz dih ndei siuhsiz dwg yienghneix heijdaeuz hih, 2 cingq luj bonj saw Hijcaiqyaq boux cenz gij vah Cangqdiq neix sij gij vah Cangqdiq naeuz: Neq, gou ij baij bouxcai gou bae gaxgonq mwngz hwj cwnjbiq diuz roen ndei he hawj mwngz. 3 De youq rogndoi hemq naeuz: “Cwnjbiq diuz roen he hawj bouxcawj; coih diuz roen soh hwj hawj de byaij.” 4 Gij vah neix cingq lingz okdaeuj lo; cingqgawq Yozhanq ok daeuj lo. De youq rogndoi guh bang vunz sijlij, couh dwg naeuz cenzgangj gvanhhih nginh loek gaij goqma ndaej mienx coih dih sijlij. 5 Yiengq sojmiz hih Youzdaiq Saengj caeuq Yehluqsajlaengj Singz hih vunz cungj bae daengz Yozhanq mwnq nginh loek caemh youq diuz dah Yozdanq hawj de bang gyoengqde sijlij. 6 Mwhde Yozhanq dwg daenj diuz buh aeu fwn lozdoz ma guh he, rwet gyaeb sai naeng hwj, gw nex, dwg gw duz daek caeuq dangzrwi ndoi he. 7 Yozhanq bang gyoengqde sijlij mwhde doiq gyoengq vunzlai gangj naeuz: “Ij miz boux he baezneix ij daeuj. Gannaeuz de daeuj gajlaeng gou lah, hoeng, de beij gou veijdaq ndaej lai lo; de daiqlienz gou bang de riuj haizcauj cungj mbouj lwnz daengz gou hwx. 8 Gou cijmboujgoq aeu raemx ma sijlij hawj faenhsou lah. De nej, de dwg yungh Hoenzsaenz Cangqdiq ma hawj faenhsou sijlij hih.” 9 Mwhde Yehsuh daj Gyahliqliq Saengj dih Mbanj Nazsajlwz daeuj daengz diuz dah Yozdanq mwnq hawj Yozhanq sijlij. 10 Couh youq mwh de sijlij ndaej daj ndaw raemx hwnj ma hih mwhde, de sawqmwh yawjraen aen mbwn luj boiq mbek yienghmwnq mbek lig gvangq lo, Hoenzsaenz Cangqdiq luj duz roegguqgap yienghmwnq mbin roengz gwnz ndang de daeuj. 11 Caemh miz sing daj gwnzmbwn doiq de naeuz: “Mwngz dwg daeglwg gou. Gou gig aiq mwngz; mwngz hawj gou roxnginh hab'eiq habhoz.” 12 Gajlaeng Hoenzsaenz Cangqdiq couh coi de hawj de bae rogndoi; 13 yiengq de caemh bae. Couh yienghneix, de youq rogndoi youq seiqcib ngoenz, caemh ngaiz Sajdanq fangzvuengz sawq. Rogndoi mwnq caemh miz nyaen youq, hoeng, de miz bouxcai Cangqdiq swqhaeuh de hwj. 14 Goq mbouj geijlwh caez, Yozhanq ngaiz gyaeng haeuj ndaw lauz bae. Yehsuh couh bae dieg Gyahliqliq cenzgangj Cangqdiq dih ndei siuhsiz. 15 De naeuz: “Mwhde couh daengz lo; Cangqdiq dih gienzveih couh ij fazveih lo. Faenhsou ij daj ndaw sim nginh loek gaijgoq, sinq Cangqdiq dih ndei siuhsiz.” 16 Yiengq miz ngoenz he, Yehsuh ndij goq henz huz Gyahliqliq bae, de yawjraen Sihmaenz caeuq daegnuengx de Anhdwzlez youq ndaw huz dwk bya. (Song boux de dwg canghdwkbya he.) 17 Yehsuh raen le, couh doiq song boux de naeuz: “Faenhsou daeuj gaen gou bax! Gou ij hawj faenhsou bienqbaenz daixlingh cungj canghbya, ij hawj faenhsou ndaej vunz, mbouj dwg ndaej bya.” 18 Song boux de dingq le, muengxbya hah, gijmaz hah cungj mbouj aeu, couh gaen Yehsuh bae lo. 19 Yehsuh doiq song boux de yienghneix naeuz le, gajlaeng de caiq byaij bae di he. Yiengq de caiq yawjraen song daeglwg Sihbiqdaiq, Yajgoz caeuq Yozhanq; song boux de youq gwnz ruz fong vangx. 20 De raen le, couh heuh song boux de. Song boux de raen de heuh le, couh majcangq hwnj ma gaen Yehsuh bae, ajcaih daxboh gyoengqde caeuq doengh boux guq daeuj dwk bya mwnq youq gwnz ruz lo. 21 Couh yienghneix, gajlaeng Yehsuh caeuq doengh boux de bae Gyahbwznungz Singz. Daengz ngoenz ngoenzyietbaeg, de couh bae veiqdangz son vunz. 22 Yiengq gij vunz dingq de gangj hih vah cungj raen geizheih ij rai, baenxlai miz vi, caeuq doenghheij fazliz cenhgyah mwnq gangj hih mbouj doengz. 23 Couh youq mwhneix, miz boux ngaiz fangz doz he. Boux de youq ndaw veiqdangz sawqmwh hemq Yehsuh naeuz: 24 “Aex! Mbanj Nazsajlwz dih Yehsuh, mwngz daeuj dineix guxmaz nex? Mwngz ijsiengj daeuj cawz gyoengqraeuz haj? Gou rox mwngz dwg byawz hah; mwngz couh dwg boux gvi hawj Cangqdiq he hih boux vunz mwnq he!” 25 Yehsuh dingq le, ndaq de naeuz: “Haep bak! Mboujcwnj gangj vah! Majcangq daj gwnz ndang de ok ma!” 26 Yehsuh ngamq ndaq gawq neix sat bak, duz fangz couh hawj boux vunz mwnq fatbanghmou, saenz dwddwd hwj hemq vauxvaux, gajlaeng couh daj gwnz ndang de ok ma lo. 27 Gyoengq vunz raen yienghneix le, cungj raen geizheih ij rai bae, couh lwnh naeuz: “Geizheih lo! Gijn'x dwg gijmaz saeh nex? Mij rox naeuz miz vunz ndaej yienghneix guh! Cingqcaen dwg miz cungj gienz he; de gingqyienz miz cungj gienz miz rengz he ndaej mingqlingq fangz, fangz caemh dingq de nex!” 28 Couh yienghneix, gvanhhih Yehsuh dih siuhsiz cungj cenz bae baenx cenz Gyahliqliq goqdoh. 29 Gajlaeng Yehsuh daj veiqdangz ok ma le, couh caeuq Yajgoz caeuq Yozhanq bae daengz ndaw ranz Sihmaenz caeuq Anhdwzlez. 30 Mwhde mehdai Sihmaenz ngaiz fatbingh fatndat, ninz youq gwnz congz. Yehsuh ngamq baex daengz he, couh miz vunz naeuz de ni. 31 Yehsuh dingq gyoengqde naeuz le, couh bae daengz henz ndang mehdai de, yawj de, couh rag dawz gij fawz de raeuz de hwnq. De ngamq baex hwnq he, gij ndat couh majcangq doiq lo, mehdai de couh doq ndei lo. Ndei le, couh ok daeuj daih gyoengqde. 32 Ngoenz mwnq gyangjngoenz doek le, miz haujlai vunz daiq doenghheij vunz miz bingh he, mboujguenj bingh maz, caeuq doenghheij vunz ngaiz fangz doz he, cungj daiq daeuj hawj Yehsuh, hawj de yw. 33 Yiengq baenx cenz singz hih vunz cungj caemh daeuj bakdou mwnq comz. 34 Yehsuh raen yienghneix le, couh yw ndei doenghheij vunz bingh mwnq, caemh bang vunz boenq fangz, vanzlij haep mbouj hawj doenghheij fangz he gangj vah, aenvih gyoengqde rox de dwg byawz. 35 Daengz ngoenz daixngeih ranz mijyaengz rongh haem, Yehsuh couh ok bae lo. De bae daengz rogndoi mwnq fwz mij vunz he gag gouz Cangqdiq haenh Cangqdiq. 36 Yiengq, Sihmaenz caeuq linghvaih sam boux gaen de mwnq cungj dauqcawq bae cimh de. 37 Gajlaeng, cimhraen de le, couh doiq de naeuz: “Lauxsae, gyoengqraeuz daixgya cungj cimh mwngz.” 38 Yehsuh dingq le, han naeuz: “Gyoengqraeuz bae doenghheij seiqhenz mbanj mwnq bae; gou haemq ndei ndaej youq mwnq cenzgangj gij ndei siuhsiz Cangqdiq, aenvih gou dwg vih gij saeh neix hwj ok daeuj he.” 39 Couh yienghneix, Yehsuh byaij baenx cenz Gyahliqliq Saengj goqdoh, bae gak aen veiqdangz cenzgangj gij vah Cangqdiq, caemh bang vunz boenq fangz. 40 Yiengq, miz baez he, miz boux hwnj mazfung he daeuj cimh Yehsuh. De daeuj le, couh youq dangqnaj de gvih hwj gouz de naeuz: “Goengjsae hax, gouz mwngz yw ndei gou bax! Hauhnaeuz mwngz haenj nex, mwngz gaengjdingq ndaej yw gou ndei hih!” 41 Yehsuh raen de yienghneix le, couh hojsik hwj iet fawz oemj laeng de bae naeuz: “Gou haenj yw mwngz hah; mwngz ndei lo bax!” 42 Yehsuh ngamq baex gangj gawq neix sat bak he, gij bingh mazfung boux de couh doq ndei lo. 43 Boux de ndei le, Yehsuh couh hawj de maj lo. De hawj de maj hih mwhde, vanzlij naeuz boux de naeuz: 44 “Mwngz ciengeiz mbouj ndaej gangj gij saeh neix naeuz vunz ni; mwngz caenh bae laeng boux guh dajbwiz he, hawj de gyenjcaz yawj, caemh ij ciuq Mohsih dih gveihdingq dawz gij dajbwiz bae bwiz Cangqdiq, hawj gij vunzlai cingqmingz naeuz mwngz bingh ndei lo, couh ndaej lo.” 45 Yehsuh gan yienghneix naeuz lah, hoeng, boux de maj le, ciuqyiengh gangj naeuz vunz ni gij saeh neix, guh hawj de mij banqfaz caiq ndaej seizbienh haeuj singz bae haem lo. Sojhij, de cij ndei youq rogndoi youq lo, hoeng, gij vunz ciuqyiengh daj gak dieg daeuj cimh de.

Majgoj Saw 2

1 Gajlaeng goq geij ngoenz le, Yehsuh caiq haeuj Gyahbwznungz Singz bae. Yiengq, gij vunz dingq naeuz de dauq ma daengz Gyahbwznungz Singz, rox naeuz de youq ndaw ranz youq le, 2 couh miz haujlai vunz daeuj laeng de mwnq dingq de gangj gij vah Cangqdiq, daeuj hwj ndaw ranz rim bae, daiqlienz bakdou rog neix cungj miz vunz rim bae. 3 De cingq gangj hih mwhde, miz seiq boux vunz aeu damqgyaq ma ram boux vunz gyad he daeuj hawj de yw. 4 Hoeng, vunz daiq lai lai; mij banqfaz ndaej ram haeujbae daengz dangqnaj Yehsuh. Gajlaeng, gyoengqde couh hwnj gwnz dingjranz bae cek vax, couh dawz boux vunz gyad mwnq daiqlienz aen damqgyaq de cungj daj gwnz dingjranz duengq roengz cungqgyan vunzlai bae daengz dangqnaj Yehsuh. 5 Yehsuh raen gyoengqde baenxlai miz sinqsim le, couh doiq boux vunz gyad mwnq naeuz: “Baengzyoux hax, gij coih mwngz gaenq ndaej mienx lo.” 6 Yiengq doengh boux Youzdaiq fazliz cenhgyah naengh youq mwnq he raen Yehsuh yienghneix naeuz le, ndaw sim couh naemj naeuz: 7 “Geizheih, boux vunz bouxn'x dwg byawz nex? Gingqyienz gamj gangj gij vah daekcoih Cangqdiq he! Cawz Cangqdiq ok, mij'z vunz ndaej mienx coih hax.” 8 Gyoengqde yienghneix naemj naeuz le, Yehsuh dangjciengz couh rox daengz ndaw sim gyoengqde ngeix gijmaz lo, couh doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou vihmaz ij yienghneix ngeix nej? 9 Gou rox faenhsou mbouj sinq gou miz gij gienz Cangqdiq ndaej hawj vunz mienx coih he, aenvih mienx coih, vunz yungh ra ma yawj mbouj raen hih. Hoeng, hauhnaeuz gou heuh hawj vunz ndaej ndwn hwnjdaeuj nex, faenhsou couh rox gou miz gij gienz Cangqdiq lo. 10 Gou seizneix couh cingqmingz hawj faenhsou yawj, gou, Vunz dih Daiqbiuj, dwg lajmbwn boux miz gienz ndaej mienx coih he dih vunz lo.” De gangj doengh gawq neix sat le, couh doiq boux vunz gyad mwnq naeuz: 11 “Gou naeuz hawj mwngz ndwn hwnjdaeuj! Dawz gij demh ninz mwngz maj ranz lo bax!” 12 Yehsuh ngamq gangj gawq neix sat, boux vunz gyad mwnq couh doq youq dangqnaj vunzlai ndwn hwnjdaeuj, couh soujsib gij demh ninz de maj ranz lo. Yiengq youq mwnq sojmiz hih vunz raen de ndaej byaij le, cungj yawj hwj ra byaengqbyat bae. Gajlaeng gyoengq vunzlai couh haenh Cangqdiq, caemh naeuz: “Gyoengqraeuz coengzlaiz cungj mij raen miz cungj saeh neix goq!” 13 Yehsuh yw boux vunz gyad mwnq ndei le, youhcaiq bae daengz Gyahliqliq Huz. De bae hih mwhde, miz baenx haujlai vunz gaen de bae, yiengq de couh doq bae doq doiq gyoengq vunzlai gangj gvanhhih Cangqdiq dih ndei siuhsiz. 14 De cingq byaij bae hih mwhde, de yawjraen Liqveiq daeglwg Yaqlwzfeih naengh youq mwnq sou ceiq mwnq guh sou ceiq. De raen le, couh heuh de, doiq de naeuz: “Aex, daeuj! Mwngz daeuj gaen gou bax!” Liqveiq raen Yehsuh yienghneix doiq de naeuz le, couh doq gaen Yehsuh bae lo. 15 Gajlaeng Yehsuh vanzlij bae ndaw ranz de gw haeux, doengh boux lwgsae de caemh gaen de bae gw. Mwhde caemh miz baenx haujlai vunz guh sou ceiq he caeuq baenx haujlai vunz vaih he caeuq de itheij gw, aenvih luj doengh cungj vunz neix siengzseiz caemh gaen Yehsuh hwj. 16 Yiengq miz doenghheij gaep haeuj Fazliqcaiq baij he hih fazliz cenhgyah rox le, couh doiq doengh boux lwgsae Yehsuh naeuz: “De vihmaz caeuq doengh boux guh sou ceiq he caeuq doengh boux vunz vaih he gw haeux gw laeuj nej?” 17 Yehsuh dingq le, couh han naeuz: “Gou daeuj dineix mbouj dwg hawj gij vunz mij'z coih he gaijgoq nej; dwg hawj gij vunz miz coih he nginh loek gaijgoq lah. Couh dwg naeuz, ndang cangq hih vunz mbouj yungh canghyw nej; yungh canghyw hih cungj dwg doenghheij vunz miz bingh hih lah.” 18 Yehsuh yienghneix han gyoengqde le, gajlaeng couh miz vunz daeuj cam Yehsuh naeuz: “Yiengq, vihmaz gij lwgsae Yozhanq caeuq gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he, gyoengqde lekdungx, hoeng, gij lwgsae mwngz vihmaz mbouj lekdungx nej?” Boux mwnq yienghneix naeuz dwg aenvih mwhneix ngamqluj gij lwgsae Yozhanq caeuq gij lwgsae gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he lekdungx. 19 Yehsuh dingq le, couh yungh gij beijgangj he ma doiq gyoengqde naeuz: “Gojyez moq aeu yah cingj laeuj, doengh boux buenx gojyez moq he mbouj ndaej mbouj gw laeuj nej. Cijaeu gojyez moq vanzlij gw, gyoengqde couh gaengjdingq ij buenx gw. 20 Hoeng, baex daengz ngoenz vunz daeuj gaemh dawz gojyez moq bae he, daengz mwhmwnq, gyoengqde couh ij lekdungx lo.” 21 Yehsuh caiq naeuz: “Mij'z vunz aeu vangq boiq moq he ma fong haeuj diuz buh gaeuq he bae nej; hauhnaeuz yienghmwnq, vangq boiq moq mwnq cij dawz diuz buh gaeuq mwnq vaih engqgya gvangq. 22 Caemh mij'z vunz dawz laeuj moq coux haeuj daehnaeng gaeuq bae; yienghmwnq ngaiz gij laeuj moq cengq aen daehnaeng gaeuq ceg. Laeuj caemh roh okdaeuj, daeh caemh vaih. Sojhij gij vunz cungj dwg dawz laeuj moq coux haeuj daehnaeng moq bae.” 23 Miz ngoenz ngoenzyietbaeg he, Yehsuh caeuq gij lwgsae de byaij goq reih mienh he bae. Boux lwgsae de iek le, couh yot aeu riengz mienh ma nu hwj gw. 24 Yiengq, gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he raen le, couh doiq Yehsuh naeuz: “Yawj veiq, gij lwgsae mwngz vihmaz ij youq ngoenz ngoenzyietbaeg yot mienh ma nu hwj gw nej? Nanzdauh gyoengqde mbouj rox youq ngoenz ngoenzyietbaeg guh hong dwg famqfaz hih maz?” 25-26 Gajlaeng, Yehsuh han naeuz: “Nanzdauh faenhsou mij doeg goq youq ndaw Singqgingh ndaw de sij naeuz hih, couh dwg mwh Yaqbijyaqdah guh boux goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz hih mwhde, Daqveiq goengjvuengz neix caeuq gyoengq gaen henz ndang de youq mwh iek he guh gijmaz saeh mah? De haeuj ndaw cangqbungz Cangqdiq bae, aeu gij bingj baij coengq bwiz Cangqdiq he ma gw, caemh aeu hawj gyoengq gaen henz ndang de gw. Gij bingj dajbwiz mwnq, bouxlawz cungj mbouj ndaej gw, caenhgag goengjsae dajbwiz cij ndaej gw he; bouxlawz gw nex, couh suenq veizfanj Mohsih dih fazliz lo. Doenghgij neix faenhsou mij doeg goq mah?” 27 Yehsuh yienghneix naeuz le, vanzlij naeuz: “Ngoenz ngoenzyietbaeg dwg laeb hawj vunz hih lah, mbouj dwg vunz laeb hawj ngoenz ngoenzyietbaeg law. 28 Sojhij, gvanhhih ngoenz ngoenzyietbaeg, caenhgag gou, Vunz dih Daiqbiuj, cij miz gienz naeuz guxmaz he.”

Majgoj Saw 3

1 Caiq miz baez he, Yehsuh youq ngoenz ngoenzyietbaeg bae veiqdangz. Yiengq youq ndaw veiqdangz mwnq miz boux he cik fawz de vej hwj. 2 Yiengq, youq mwnq miz vunz doiq Yehsuh mbouj muenx, couh demq yawj siengj yawj Yehsuh dwg mbouj dwg youq ngoenz ngoenzyietbaeg yw bingh, yw boux fawz vej mwnq, muzdiz dwg siengj ra congxmbongq cimh cingqgiq ma gauq de, aenvih youq ngoenz ngoenzyietbaeg yw bingh couh suenq veizfanj Youzdaiq fazliz lo. 3 Gajlaeng Yehsuh yawj ndaej ok gyoengqde dih yimhmaeuz le, couh doiq boux fawz vej mwnq naeuz: “Daeuj, daeuj dangqnaj vunzlai ndwn hwj.” Yehsuh yienghneix naeuz le, boux de caemh dingq Yehsuh hwj ndwn youq dangqnaj vunzlai. 4 Yehsuh yienghneix naeuz le, couh doiq gyoengq vunzlai naeuz: “Gou cam faenhsou, youq ngoenz ngoenzyietbaeg, wnggai guh saeh ndei, cixnaeuz guh saeh yak saeh rwix; gouq vunz cixnaeuz haih vunz nej? Sou naeuz.” Gyoengq vunz dingq de yienghneix cam le, cungj mij saek boux ok sing. 5 Yehsuh yawjraen yienghneix le, couh aeuqheiq hwj cimyawj gyoengq vunz, rox naeuz aen sim gyoengqde simgyeng raixcaix le, couh roxnginh siengsim ij rai bae, couh doiq boux fawz vej mwnq naeuz: “Iet gij fawz mwngz okdaeuj.” Boux de dingq le, caemh iet gij fawz de okdaeuj. Boux de baex iet okdaeuj he, cik fawz de couh doq ndeindwt hwnjdaeuj lo. 6 Yiengq, doenghheij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he raen yienghneix le, cungj ndatheiq hwj ij rai bae, couh majcangq ok veiqdangz ma, bae caeuq doenghgij vunz gaep haeuj Hihliz dangjbaij mwnq doxcimciek hwj ij baenzlaw ndaej cawz Yehsuh bae. 7 Yiengq Yehsuh rox le, couh caeuq doenghheij lwgsae de daj veiqdangz ok ma bae daengz henz huz. De bae hih mwhde, miz baenx haujlai vunz gaen de bae; gyoengqde dwg daj Gyahliqliq daeuj gaen de he. 8 Yiengq caemh miz haujlai vunz dingq daengz gvanhhih Yehsuh soj guh hih saeh le, cungj daj Youzdaiq Saengj hah, Yehluqsajlaengj hah, Hijdujmaij hah, doiqmienh diuz dah Yozdanq hah, simqciq dajlwh Daiqwj hah, Sihdoenq hah, caeuq seiqhenz song aen singz neix hah, cungj daeuj daengz de mwnq cimh de gaen de. 9 Yehsuh raen yienghneix vunz daiq lai lai le, couh naeuz gij lwgsae de, hawj gyoengqde ra aen ruz iq he hwj cwnjbiq, mienxndaej ngaiz vunzlai caenx le, couh ndaej hwnj ruz bae lo, 10 aenvih de yw ndei baenx haujlai vunz bingh, sojhij sojmiz miz bingh hih vunz cungj buekmingh caenx haeujbae dep Yehsuh, siengj dep de mo de. 11 Doenghheij vunz ngaiz fangz doz he raen de le, cungj bomz youq dangqnaj de, hemq naeuz: “Mwngz dwg lwg Cangqdiq! Mwngz dwg lwg Cangqdiq!” 12 Hoeng, Yehsuh dingq le, dauq mingqlingq gyoengqde, mbouj hawj gyoengqde naeuz de dwg bouxlawz hawj vunz rox. 13 Gajlaeng, Yehsuh hwnj bya bae. De heuh doenghheij lwgsae de hab'eiq he gaen de bae; gyoengqde caemh gaen de bae. 14 Yiengq de couh youq ndaw gyoengqde genj aeu cibngeih boux okdaeuj, an gyoengqde heuh ‘dwzbaijyienz,’ hawj gyoengqde gaen henz ndang de, caemh baij gyoengqde bae cenzgangj Cangqdiq dih ndei siuhsiz, 15 caemh nyok gij gienz ndaej boenq fangz he hawj gyoengqde. 16 Gyoengqde couh dwg: Sihmaenz (Sihmaenz Yehsuh caemh an coh hawj de heuh Bijdwz), 17 caemh miz song daeglwg Sihbiqdaiq, Yajgoz caeuq daegnuengx de Yozhanq (Yehsuh caemh an coh hawj song boux de heuh Buenqnizgiz; ‘Buenqnizgiz’ couh dwg ‘daeglwg byajraez’ dih iqswh), 18 vanzlij miz Anhdwzlez, Feihliz, Bahdohlozmaij, Majdaiq, Dohmaj, caeuq Yajgoz daeglwg Yaqlwzfeih, caeuq Dazdaiq, caeuq Gizcwnq Dangj dih Sihmaenz, 19 vanzlij miz buenqduz cuzmaiq Yehsuh dih Youzdaq, Gyahloz vunz, couh dwg cibngeih boux neix. 20 Yehsuh senj laebdingh gyoengq neix ndei le, couh roengz bya ma lo. De ngamq baex haeuj ranz he, gyoengq vunzlai couh daeuj gvaengz de, gvaengz hwj cienfanh lai he, guh hwj de caeuq gyoengq lwgsae de mij banqfaz gw haeux bae. 21 Yiengq, gij beixnuengx caencik de dingq naeuz miz gij saeh neix le, cungj naeuz de vangh lo. Gajlaeng gyoengqde couh daeuj sujcij de. 22 Yiengq dajlwh Yehluqsajlaengj daeuj hih doengh boux fazliz cenhgyah he engqgya naeuz de naeuz: “De ngaiz Bezsihbuz duz fangzvuengz neix doz youq gwnz ndang de.” Vanzlij caiq naeuz: “De dwg gauq fangzvuengz boenq fangz he.” 23 Yehsuh rox le, couh heuh gyoengqde goq daeuj, yungh gij beijgangj he ma doiq gyoengqde naeuz: “Fangzvuengz ij baenz gag boenq fangzvuengz nej? 24 Hauhnaeuz aen gueklawz ndaw guek de gag luenh hih, aen guek mwnq couh mbouj baenz maz guek lo; baih liux bae. 25 Caiq hauhnaeuz ranzlawz doxceng doxnauh hih, ranzlawz caemh gaengjdingq ngaiz siksanq liux bae. 26 Caemh doxdoengz, hauhnaeuz fangzvuengz bonjfaenh gag hoenx bonjfaenh, yiengq aen guek de mijyaengz siksanq liux haz? 27 “Mij'z vunz ndaej ndonj haeuj ranz boux akak rengzrengz he bae ciengj aeu gij doxgaiq de, cizfeih sien ndaej dawz boux de goenj hwnjdaeuj, cij ndaej ciengj aeu gij doxgaiq de, mijn'x gaengjdingq mbouj ndaej. 28 “Gou saedsaeh naeuz sou ni, vunz soj famh hih coih caeuq soj gangj gij vah daekcoih hih cungj ndaej nyiuz, 29 hoeng, gangj gij vah daekcoih Hoenzsaenz Cangqdiq hih vunz yungjyenj mbouj ndaej nyiuz, couh ij yungjyenj rap coih.” 30 Yehsuh yienghneix naeuz dwg aenvih gyoengqde bangjlaih de ngaiz fangz doz. 31-32 Couh youq mwh Yehsuh gangj doenghgij vah neix hih mwhde, daxmeh de caeuq doenghheij nuengxau de daeuj cimh de, hoeng, aenvih gij vunz gvaengz naengh youq henz ndang de daiq lai lai, mbouj ndaej haeuj bae dep de,couh ndwn youq rog neix, hawj vunz haeuj bae naeuz de ni. Yiengq couh miz vunz naeuz de ni naeuz: “Neq, yawj veiq, daxmeh mwngz caeuq gij beixnuengx mwngz youq rog mwnq, ij cimh mwngz.” 33 Yehsuh dingq le, dauq han naeuz: “Byawz dwg meh gou? Byawz dwg beixnuengx gou?” 34 Yehsuh gangj doengh gawq neix le, couh yawjyawj doenghgij vunz naengh youq seiqhenz de, couh naeuz: “Faenhsou yawj hux, doenghheij vunz neix couh dwg meh gou, beixnuengx gou!” 35 De vanzlij caiq naeuz: “Famz dingq gij vah Cangqdiq ciuq gij cawjeiq Cangqdiq bae guh hih couh dwg meh gou, beixnuengx gou.”

Majgoj Saw 4

1-2 Gajlaeng, Yehsuh caiq bae henz Gyahliqliq Huz, bae mwnq yungh beijgangj ma son vunz hawj vunz rox haujlai saeh, hoeng, aenvih mwhde gij vunz daeuj gvaengz de dingq de gangj vah lai hux lai, yiengq de cij ndei hwnj aen ruz dingz youq henz huz he bae naengh, hawj gyoengq vunzlai ndwn youq gwnz hamq. Yehsuh hwnj ruz bae le, couh doiq gyoengq vunzlai gangj; 3 de naeuz: “Faenhsou ij dawz haeuj rwz dingq! Couh dwg miz boux nungzminz he, de bae dajroek. 4 Roek hih mwhde, miz hih ceh ngaiz doek youq henz roen. Doengh ceh ngaiz doek youq henz roen he, couh ngaiz roeg mbin roengzdaeuj dot gw liux. 5 Miz hih ceh ngaiz doek youq mwnq miz rin doem dinj he. Doengh ceh doek youq mwnq miz rin doem dinj neix hwnj ndaej vaiq. 6 Ceh de ngamq baex did he, gyangjngoenz baex cik he, couh doq reuq lo, aenvih gwnz rin doem dinj mbouj laeg, go de caemh mij'z rag. 7 Miz hih ceh ngaiz doek youq ndaw caz oen he, caeuq go oen doxcaenx hwnj, caemh caenx hwj hwnj mbouj ndaej, caemh mbouj ndaej dawz ceh dawz mak. 8 Hoeng doengh ceh doek youq ndaw doem biz he, baex did hwnjdaeuj he couh noengq nwtnwt lo, caemh beij ceh doek mwnq sou ndaej lai baenx samcib boix, roekcib boix, simqciq lai baenx bak boix cungj miz.” 9 Yehsuh gangj doengh gawq neix le, couh naeuz: “Daxbaenh gou soj gangj hih, faenhsou ijaeu dawz haeuj rwz!” 10 Gajlaeng gyoengq vunzlai sanq maj lo. Gyoengqde sanq maj le, lij Yehsuh caeuq cibngeih boux lwgsae de caeuq doenghgij vunz gaen de he, couh cam Yehsuh, cam de gvanhhih gij beijgangj neix dwg gijmaz iqswh. 11 Yehsuh dingq le, han gyoengqde naeuz: “Gij miqmiz ndaw guek Cangqdiq caenhgag ndaej hawj faenhsou rox. Mbouj dwg faenhsou hih, couh yungh beijgangj ma gangj, 12 gangj hawj gyoengqde dingq cix dingq mbouj rox, yawj cix yawj mbouj ok, mijn'x hauhnaeuz gyoengqde rox cix yawj ndaej ok nex couh nginh loek gaijgoq, couh ndaej mienx coih lo.” 13 De caiq doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou mbouj rox gij beijgangj neix, ij baenz ndaej rox sojmiz hih beijgangj hwj?” 14 De yienghneix gangj le, couh naeuz: “Boux dajroek mwnq soj roek hih ceh couh dwg daiqbiuj gij vah Cangqdiq. 15 Doengh ceh doek youq henz roen mwnq, couh dwg naeuz vunz dingq gij vah Cangqdiq le, couh majcangq miz Sajdanq fangzvuengz daeuj daj ndaw sim gyoengqde dued aeu bae. 16 Doengh ceh doek youq gwnz rin mwnq, couh dwg vunz dingq gij vah Cangqdiq; gannaeuz dingq hwj cienfanh angq he lah, 17 hoeng, caeng youq ndaw sim mbouj laeg, ndat ndaej yaep he. Gajlaeng baex roeb daengz miz nanh cixnaeuz vih gij vah Cangqdiq hwj ngaiz roeb daengz bwkhaih he, couh doq caepcat liux lo, mij sinq lo. 18 Doengh ceh doek youq ndaw caz oen mwnq, couh dwg naeuz vunz dingq gij vah Cangqdiq lo, 19 hoeng, gajlaeng vihliux saenghhoz dih saepsaep soiqsoiq hwj yousim hah, cienzngaenz hah, siengjmuengh hah hwj gaz dawz lo, mbouj ndaej guh gij saeh youq ndaw lwgra Cangqdiq miz yungh he. 20 Hoeng, doengh ceh doek youq ndaw doem biz mwnq nex, couh dwg naeuz vunz dingq gij vah Cangqdiq le, couh caeng youq ndaw sim laeg hux laeg, caemh ndaej guh gij saeh youq ndaw lwgra Cangqdiq suenq dwg miz yungh he. Cungj vunz neix couh luj ceh doek youq ndaw doem biz mwnq; gajlaeng, sou ndaej hih beij ceh doek mwnq lai baenx samcib boix, roekcib boix, simqciq baenx bak boix.” 21 Yehsuh vanzlij caiq naeuz: “Miz byawz diemj daeng le, caiq dawz aen de coengq haeuj ndaw gang bae, cixnaeuz dawz aen de coengq haeuj laj congz bae? Danghyienz mbouj miz! Dauqfanj, dwg ij dawz aen de coengq hwnj gwnz daiz bae lah. 22 Sojhij, mboujguenj miz geijlai miqmiz, cungj ij gangj okdaeuj hawj vunz rox; mij'z naeuz yo miqmiz hwj. 23 Sojhij, faenhsou ijaeu dawz haeuj rwz dingq!” 24 De vanzlij caiq naeuz: “Faenhsou ijaeu dawz haeuj rwz dingq faenhsou soj dingq daengz hih. Faenhsou dingq geijlai, Cangqdiq couh hawj faenhsou rox geijlai. Mbouj danhcij naeuz yienghneix, vanzlij hawj faenhsou rox ndaej engqgya lai, 25 aenvih famz gaenq miz hih, engqgya ij lai hawj; famz mbouj miz hih, yaepm'x daiqlienz de soj miz hih cungj ngaiz dued aeu bae liux.” 26 Yehsuh vanzlij caiq naeuz: “Aen guek Cangqdiq couh luj boux youq ndaw reih dajroek. 27 Boux de roek le, doengxhaemh ma ninz, doengxhaet hwnq; doengh ceh de roek mwnq baenzlawz ngez, baenzlawz hwnj, de caemh mbouj rox. 28 Doem ndaej hawj doengh go haeuxmienh gag hwnj hwnjdaeuj; go de sien hwnj daengz ganj, gajlaeng daengz ok riengz, caiq gajlaeng daengz miz ceh mbot baenz haeux baenz mienh. 29 Daengj ndaej daeng sou le, vunz couh dawz liemz bae gvej, aenvih mwhneix couh dwg dajsou dih giqcez lo.” 30 Yehsuh vanzlij caiq naeuz: “Aen guek Cangqdiq dwg luj baenzlawz yiengh nej? Gou ij aeu gijmaz ma beijgangj nej? 31 Gou naeuz sou ni, aen guek Cangqdiq luj ceh byaekgat he. Gannaeuz ceh de baenxlai iq, dwg sojmiz hih ceh ceiq iq he lah, 32 hoeng, dawz ceh de roek roengz doem bae le, daengj daengz ceh de did hwnjdaeuj, couh menhmenh hung baenz go byaek hunghung he lo, hung hwj beij sojmiz hih byaek cungj lij hung, simqciq daiqlienz roeg cungj ndaej youq gwnz nge de caux rongz bae.” 33 Couh yienghneix, Yehsuh yungh baenx haujlai beijgangj ma doiq gyoengq vunz gangj, son gyoengq vunz, hawj gyoengq vunz rox guek Cangqdiq dih dauhleix, caemh dwg gangj sojmiz beijgangj gyoengqde dingq ndaej rox he. 34 Couh dwg naeuz, de doiq gyoengq vunz gangj, cungj dwg yungh beijgangj he, hoeng, hauhnaeuz caenhgag doiq doenghheij lwgsae de gangj nex, de couh dawz doenghgij beijgangj de cek naeuz gyoengqde ni cingsuj. 35 Couh youq haemh mwnq, Yehsuh doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Raeuz bae hamq huz baihmwnq bax.” 36 Yehsuh yienghneix naeuz le, gyoengq lwgsae de couh daj gyoengq vunzlai mwnq ok ma hwnj aen ruz Yehsuh naengh mwnq bae, caeuq de itheij goq hamq huz doiqmienh mwnq bae lo. Yiengq mwhde caemh miz ruz gaen gyoengqde itheij goq bae. 37 Gyoengqde cingq naengh ruz goq bae hih mwhde, sawqmwh gwnz huz fan rumz hung hwnjdaeuj; rumz ci hwj gij raemx biu haeuj ndaw ruz bae yungyiemj raixcaix, guh hwj aen ruz ij caem senxsenx bae. 38 Hoeng, Yehsuh mwhneix vanzlij youq rieng ruz demh raeuj hwj ninz hwj ndaek fwjfwq. Gyoengq lwgsae de raen yienghneix le, cungj simvueng hwj vaiqdi heuh Yehsuh singj, naeuz: “Lauxsae, lauxsae, yaepm'x gyoengqraeuz cungj ngaiz rai liux bae! Mwngz vanzlij ninz haj? Mwngz guxmaz mbouj guenj hax?” 39 Yehsuh dingq gyoengq lwgsae de yienghneix hemq le, couh ndwn hwnjdaeuj ndaq gij rumz caeuq gij bohlangq naeuz: “Majcangq dingz! Majcangq dingz!” De yienghneix ndaq le, rumzrumz raemxraemx couh majcangq doq dinghcub lo. 40 Gajlaeng Yehsuh couh doiq doengh boux lwgsae de naeuz: “Faenhsou vihmaz yienghneix lau nej? Vihmaz lij mbouj sinq gou nej?” 41 Gyoengqde raen yienghneix le, bouxboux cungj raen geizheih, cixcaemh lau hwj ij rai bae, cungj doxlwnh naeuz: “Geizheih lo, geizheih lo, boux vunz bouxn'x dauqdaej dwg byawz hax? De mingqlingq rumz caeuq raemx; raemx caeuq rumz gingqyienz cungj dingq de!”

Majgoj Saw 5

1 Couh yienghneix, Yehsuh caeuq doengh boux lwgsae de naengh ruz bae daengz hamq huz Gyahliqliq doiqmienh mwnq; mwnq dwg haeuj dieg Gwzlahsinh he. 2 Gyoengqde bae daengz le, Yehsuh ngamq baex roengz ruz hwnj hamq he, couh doq miz boux ngaiz fangz doz daj ndaw diegmoh ok ma he byaij goq laeng de mwnq daeuj. 3-4 Boux de siengzseiz cungj dwg youq ndaw diegmoh youq he. Gannaeuz miz vunz aeu lienh ma lienh fawz lienh ha de goq hwj lah, hoeng, cungj ngaiz de ndaej cengq gat ndaej duet okdaeuj, cungj mij'z vunz ndaej guenj ndaej goq de. 5 De ngwnzngoenz youq ndaw diegmoh caeuq youq rogndoi hemq vauxvaux, caemh aeu rin ma gag heh bonjfaenh. 6-8 De daj lizgyae raen Yehsuh le, couh riq goqdaeuj. Yehsuh raen le, couh haep duz fangz doz youq gwnz ndang boux de naeuz: “Dihduz fangz yak mwngz, daj gwnz ndang de ok ma!” Gajlaeng boux de couh gvih bomz youq dangqnaj de, hemq naeuz: “Yehsuh, daeglwg ceiq veijdaq dih Cangqdiq, gou caeuq mwngz miz maz gvanhaeh nex? Gou baengh Cangqdiq hwj gouz mwngz, gaejyungh fad gou hawj gou souh nanh!” 9 Yehsuh dingq le, couh cam boux de naeuz: “Mwngz heuh maz coh lah?” Boux de han naeuz: “Gou heuh Gyoengq Bing, aenvih gyoengqraeuz miz baenx gyoengq.” 10 De yienghneix han de le, vanzlij caiq gouz Yehsuh, gouz sam gouz seiq, gouz mbouj hawj Yehsuh boenq gyoengqde ok mwnq dieg mwnq bae. 11 Yiengq ngamqluj mwhneix, youq mwnq mbouj geijlwh gyae miz ndaek gyoengq mou he youq bangxbya gw doxgaiq; 12 gyoengq fangz couh gouz Yehsuh naeuz: “Gouz mwngz hawj gyoengqraeuz haeuj laeng gyoengq mou mwnq bae bax.” 13 Yiengq Yehsuh caemh dapwngq gyoengqde. Gajlaeng, gyoengq fangz couh daj gwnz ndang boux de ok ma, ndaenj haeuj gwnz ndang gyoengq mou mwnq bae lo. Yiengq gyoengq mou mwnq couh cung roengz ndaw huz bae rai liux lo. Gyoengq mou mwnq daihgaiq miz songcien duz yienghneix. 14 Gij vunz ciengx mou mwnq raen yienghneix le, couh majcangq riq deuz, riq bae daengz ndaw singz caeuq bae daengz lajmbanj, bae gangj naeuz vunz ni gij saeh neix. Gij vunz dingq le, cungj ok daeuj siengj yawjyawj dauqdaej dwg gijmaz saeh. 15 Gyoengq vunz daengz Yehsuh mwnq le, yawjraen boux ngaiz fangz doz mwnq gaenq daenj buh ndei seuqset hwj naengh youq mwnq, vunz caemh singqsag lo, couh rox de mij ngaiz gyoengq fangz doz laem lo. Gyoengq vunz raen yienghneix le, cungj lau liux. 16 Yiengq doengh boux caenra raen gij saeh neix he couh gangj naeuz gyoengq vunzlai ni boux ngaiz fangz doz mwnq caeuq gyoengq mou mwnq hih saeh. 17 Gyoengq vunz dingq le, cungj lau hwj ij rai bae, couh gouz Yehsuh, hawj Yehsuh bae daixlingh mwnq, mbouj youq mwnq dieg gyoengqde mwnq youq. 18 Couh yienghneix, Yehsuh couh dauq hwnj ruz bae. Couh ij dauq ma hih mwhde, boux ngaiz fangz doz goq mwnq dauq gouz Yehsuh, ijsiengj gaen Yehsuh bae. 19 Hoeng, Yehsuh mij dapwngq boux de, dauq doiq boux de naeuz: “Mwngz maj ranz bax; bae naeuz doenghheij beixnuengx caencik mwngz ni Cangqdiq baenzlawz hojsik mwngz caeuq baenzlawz bang mwngz guh baenxlai ndei hih saeh.” 20 Boux de dingq le, caemh ciuq Yehsuh raengq hih yienghmwnq bae guh lo; de bae daengz dieg Dihgyahbohlij le, couh gaihcij cenzgangj Yehsuh baenzlawz doiq de soj guh hih saeh, gangj hwj hawj gij vunz mwnq cungj raen geizheih ij rai bae. 21 Gajlaeng Yehsuh youhcaiq naengh ruz bae baih huz baih de. De ngamq baex hwnj hamq he, couh miz baenx haujlai vunz daeuj gvaengz de. 22 Yiengq, youq mwnq miz boux heuh Yazluj he; de dwg dieg mwnq hih boux veiqdangz daeuzdaeuz he. De daeuj daengz dangqnaj Yehsuh couh gvih bomz roengz dangqnaj Yehsuh bae, 23 couh gouz hux gouz de naeuz: “Lauxsae, lauxsae, dahniq gou bingh hwj cienfanh youqgaenj he, ij rai senxsenx lo! Gouz mwngz vaiq bae oemj fawz haeuj laeng de bae yw de, gouq de.” 24 Yehsuh dingq boux de yienghneix naeuz le, couh gaen boux de bae. Hoeng, Yehsuh bae hih mwhde, miz baenx haujlai vunz gvaengz de gaen de, gvaengz hwj nyaed yubyub bae. 25 Couh youq mwhneix, miz boux vunzbaz he, de ndwennaengz miz gij doxgaiq mwnq daeuj, cungj daeuj mbouj dingz goq, gaenq yienghneix baenx cibngeih bi lo. 26 Gannaeuz de vah bae sojmiz hih ngaenz bae hawj canghyw yw lah, hoeng, cungj mij saek boux canghyw yw ndaej ndei de; mbouj gangjnaeuz yw ndaej ndei lo, vanzlij engqgya hojyouq, vanzlij engqgya yied ngoenz yied youqgaenj. 27-28 Yiengq de dingq naeuz gvanhhih Yehsuh dih saeh le, ndaw sim de couh gag naemj: “Cijaeu gou ndaej mo dawz gij buh de, gou couh ndaej ndei lo.” De yienghneix naemj le, couh domh mwhneix caenx bae daengz baixlaeng Yehsuh, couh mo diuz buh de. 29 De ngamq baex mo he, gij doxgaiq couh majcangq doq dingz lo, de caemh roxnginh gij bingh de gaenq ndei lo. 30 Couh youq mwhneix, Yehsuh caemh majcangq rox gij bonjsaeh ndaej yw bingh de daj gwnz ndang de mwg okbae lo. De couh veq ndang goqma cam gyoengq vunzlai naeuz: “Byawz mo diuz buh gou lah?” 31 Yiengq gij lwgsae de raen de yienghneix cam le, dauj cam de naeuz: “Lauxsae, hawjm'z yawj hux, miz baenx lai vunz daeuj gvaengz mwngz caenx mwngz; mwngz ij baenz naeuz miz vunz mo mwngz nej?” 32 Hoeng, Yehsuh vanzlij dwg dauqcawq yawjyawj, siengj yawj boux vunzbaz mo de mwnq. 33 Boux vunzbaz mwnq dingq le, rox naeuz muenz mbouj goq Yehsuh lo, couh saenz dedded hwj goq dangqnaj de daeuj gvih bomz roengzbae, naeuz de ni bonjfaenh de vihmaz ij mo de, caeuq mo de le couh majcangq ndei he, gij saeh neix. 34 Yehsuh dingq le, couh doiq boux vunzbaz mwnq naeuz: “Dahniq hax, gij sinqsim mwngz ndaej gouq mwngz lo. Gij bingh mwngz gaenq ndei liux lo; mwngz couh coengqsim maj bax!” 35 Couh youq mwh Yehsuh gangj doenghgij vah neix hih mwhde, miz vunz daj ndaw ranz Yazluj veiqdangz dih daeuzdaeuz he daeuj naeuz Yazluj ni, naeuz: “Dahlwg mwngz gaenq rai lo; mboujyungh mazfanz lauxsae lo bax.” 36 Yehsuh dingq le, couh doiq Yazluj naeuz: “Gaejyungh lau; cijaeu sinq!” 37 Couh yienghneix, Yehsuh daiq Bijdwz caeuq Yajgoz caeuq Yozhanq daegnuengx Yajgoz bae ndaw ranz Yazluj lo, hoeng, de mbouj hawj gizdah vunz gaen de bae, caenhgag daiq sam boux neix sat lo. 38 De bae daengz ranz de le, yawjraen ndaw ranz de gij vunz luenh yobyob, daej hwj gog saxsax. 39 Yehsuh raen yienghneix le, couh haeuj ndaw ranz de bae doiq gyoengq vunz naeuz: “Faenhsou vihmaz daej hwj nauhyied foenxfoenx bae nej? Dahlwg neix mij dwg rai law; dwg ninz ralaep lah.” 40 Gyoengq vunz dingq de yienghneix naeuz le, engq riu de. Gajlaeng Yehsuh couh boenq gyoengqde okbae, caenhgag hawj bohmeh dah de caeuq sam boux lwgsae de gaen de haeuj ndaw fungh dah de bae sat lo. 41 De haeuj bae daengz le, couh rag dawz gij fawz dah de, couh doiq de naeuz: “Daqliqdaq, gujmij!” Gawq neix dih gij iqswh de dwg naeuz: “Dahniq hax, gou naeuz hawj mwngz hwnq!” 42 Yehsuh ngamq gangj gawq neix sat bak, dah de couh majcangq hwnq hwnjdaeuj, couh doq byaij lo. (Mwhde dah de gaenq ndaej cibngeih bi lo.) Bohmeh de caeuq sam boux lwgsae gaen haeuj bae mwnq raen yienghneix le, cungj doeksaet hwj ij rai bae, baenxlai geizheih. 43 Gajlaeng, Yehsuh couh raengq bohmeh dah de caeuq doengh boux lwgsae de, raengq gyoengqde ciengeiz mbouj ndaej gangj naeuz vunz ni gij saeh neix. De caemh raengq naeuz aeu doxgaiq hawj dah de gw.

Majgoj Saw 6

1 Yehsuh daj mwnq ok ma le, couh dauq maj daengz dieg bonjdeih de Mbanj Nazsajlwz; gij lwgsae de caemh gaen de bae. 2 Daengz ngoenz ngoenzyietbaeg, de couh bae veiqdangz son vunz. Yiengq, gyoengq vunz dingq de gangj hih vah cungj raen geizheih ij rai bae, couh naeuz: “Boux vunz bouxn'x, daj nwjhwh ndaej rox gij saeh neix nex? Byawz hawj gij coengjmingz neix hawj de nex? De gingqyienz vanzlij ndaej guh doenghgij geizmiuj he nex! 3 De mbouj dwg boux moegciengh mwnq maz? Mbouj dwg daeglwg Majliqyaq maz? Doengh daegnuengx de mbouj dwg Yajgoz, Yozsih, Youzdaq caeuq Sihmaenz maz? Doengh dahnuengx de mbouj dwg cungj youq gyoengqraeuz dineix maz?” Gyoengqde yienghneix naeuz le, couh dwgcaengz de. 4 Yiengq Yehsuh rox gij vunz doiq de yienghneix le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Gou naeuz sou ni, mij saek boux boux cenz gij vah Cangqdiq youq ndaw ranz bonjfaenh cixnaeuz youq dieg bonjfaenh ndaej miz vunz soenhcungq de.” 5 Couh yienghneix, gajlaeng de couh mbouj ndaej youq dieg bonjdeih bonjfaenh guh gijmaz geizmiuj hih saeh haem lo, caenhgag oemj fawz yw ndei geij boux vunz bingh sat lo. 6 De raen doenghgij vunz mwnqde mbouj sinq de, yiengq cungj roxnginh geizheih raixcaix. Gajlaeng de couh bae doenghheij mbanj seiqhenz mwnqde bae son vunz gvanhhih guek Cangqdiq dih saeh. 7 Miz baez he, Yehsuh heuh cibngeih boux dwzbaijyienz de daeuj doxcomz, daeuj soengq gienz soengq bonjsaeh hawj gyoengqde, hawj gyoengqde ndaej boenq fangz, caemh naeuz hawj gyoengqde song boux song boux caemh suj hwj bae, 8 vanzlij raengq gyoengqde naeuz: “Faenhsou bae nex, mbouj ndaej daiq gij gw, mbouj ndaej raek daeh caeuq ngaenz; caenhgag ndaej dawz faexdwngx, gijmaz cungj mbouj ndaej raek. 9 Ndaej daenj haiz bae, hoeng, mbouj ndaej raek buh bae.” 10 De vanzlij raengq naeuz: “Faenhsou mboujguenj bae daengz mwnqlawz, haeuj ranzlawz bae youq, couh ij youq daengz faenhsou ij bae daixlingh mwnq bae. 11 Hauhnaeuz miz dieglawz hih vunz mbouj vuenhringz faenhsou caemh mbouj dingq gij vah faenhsou hih, faenhsou couh mbouj youq dieg mwnq youq. Yiengq faenhsou ok ma hih mwhde, couh ij saemq din hawj gij boenqcingh gwnz din doek youq mwnq, caemhdangq naeuz gingjgauq gyoengqde.” 12 Couh yienghneix, Yehsuh raengq doenghgij vah neix sat le, gyoengqde couh ok bae lo, ok bae naeuz hawj vunz nginh loek gaij goqma, 13 caemh bang baenx haujlai ngaiz fangz doz he boenq fangz, caiq aeu youz ma cat hawj haujlai vunz bingh, bang gyoengqde gouzhaenh Cangqdiq, yw gyoengqde ndei. 14 Gajlaeng, gvanhhih Yehsuh sojmiz hih geizmiuj hih saeh cungj cenz bae cienfanh gvangq he. Yiengq goeng Hihliz, couh dwg goeng dang dieg Gyahliqliq dih daeuzdaeuz he, de caemh dingq daengz lo. Hoeng, de gaenhbaenj mbouj rox dauqdaej dwg byawz guh hih, aenvih miz hih vunz naeuz: “Dwg bang vunz guh sijlij dih Yozhanq dauqlix hwj guh hih, sojhij cij miz doenghgij bonjsaeh he guh doenghgij geizmiuj neix.” 15 Caemh miz hih vunz naeuz: “Dwg Hijliqyaq boux cenz gij vah Cangqdiq dauqlix hwj guh he.” Caemhcaiq miz hih vunz naeuz: “Dwg boux luj dangq doenghbaez hih boux cenz gij vah Cangqdiq he guh hih lah.” 16 Goeng de dingq daengz doenghgij neix le, dauq naeuz: “Ox! De couh dwg boux ngaiz gou raemj ndaek raeuj de gat hih Yozhanq; de dauqlix lo!” 17-18 Gangj daengz Yozhanq gij saeh neix, dwg yienghneix:Yienzlaiz goeng Hihliz aeu meh nuengxsimj bonjfaenh de ma guh yah; meh de couh dwg heuh Hihlozdij. Yiengq Yozhanq ndaq goq de, naeuz: “Mwngz aeu meh nuengxsimj mwngz ma guh yah dwg mbouj deng hih, dwg famqfaz hih.” Gajlaeng, goeng Hihliz vih ij bungj hawj Hihlozdij sim'angq, couh mingqlingq hawj vunz bae dawz Yozhanq, dawz de goenj hwj gyaeng haeuj ndaw lauz bae. 19 Hoeng, Hihlozdij mbouj fug, vanzlij dwg haemz de, cungj siengj cimh miz gihveiq cawz de bae, caenh ceng mij banqfaz hoh lo, 20 caemhcaiq gyacangq aenvih goeng Hihliz rox Yozhanq dwg haeuj gij vunz Cangqdiq he, dwg boux simndei simsoh hih vunz he, sojhij cix lau de cix ij baujhuq de. Goeng de moix it mbat dingq Yozhanq gangj vah, gannaeuz de dingq le ndaw sim de mbouj onj lah, hoeng, de vanzlij ciuqyiengh haenj dingq. 21 Gajlaeng, miz ngoenz he, Hihlozdij ngamqluj daengj daengz miz gihveiq lo, couh dwg goeng Hihliz dih ngoenzseng. Ngoenz mwnq goeng de cingj doenghheij vunz gaen henz ndang de caeuq doenghheij gywnhcangj he caeuq doenghheij Gyahliqliq dih lingjdauj daeuj goq ngoenzseng de. 22 Ngoenz mwnq, dahlwg Hihlozdij ok daeuj diuquj hawj vunz yawj, guh hwj goeng Hihliz caeuq doenghgij vunz daeuj goq ngoenzseng gw laeuj he cungj angq hwj ij rai. Goeng Hihliz raen yienghneix le, couh doiq dah de naeuz: “Naeuz gou ni, mwngz ijsiengj aeu gijmaz, gou couh hawj mwngz gijmaz.” 23 Goeng de mbouj danhcij yienghneix naeuz, vanzlij yiengq dah de fazsiq naeuz: “Mboujguenj mwngz gouz gou gijmaz, gou cungj hawj; cungjsuenq naeuz mwngz naeuz aeu aen guek gou dingxfaen, gou cungj hawj mwngz.” 24 Dah de dingq goeng Hihliz yienghneix naeuz le, couh bae cam daxmeh de, cam naeuz: “Gou wnggai aeu gijmaz nej?” Daxmeh de dingq le, couh doiq de naeuz: “Aeu ndaek raeuj boux guh sijlij dih Yozhanq.” 25 Dah de dingq daxmeh de yienghneix naeuz le, couh majcangq bae naeuz goeng Hihliz ni; de naeuz: “Gou muengh goengjvuengz majcangq dawz ndaek raeuj boux guh sijlij dih Yozhanq coengq youq ndaw buenz daeuj hawj gou.” 26 Goeng Hihliz dingq le, mbouj rox hih ij baenzlaw guh, cienfanh simnyap he, hoeng, aenvih de youq dangqnaj gyoengq hek baujcingq goq, sojhij mbouj ndei doi lo. 27 Gajlaeng, de couh majcangq baij boux bing he bae ndaw lauz raemj aeu ndaek raeuj Yozhanq ma. Couh yienghneix, boux bing de couh bae ndaw lauz raemj ndaek raeuj Yozhanq, 28 dawz ndaek raeuj Yozhanq coengq youq ndaw buenz hwj dawz ma hawj dah de lo; dah de couh dawz bae hawj daxmeh de. 29 Gajlaeng gyoengq lwgsae Yozhanq dingq daengz gij saeh neix le, couh bae ndaw lauz dawz gij seihaiz Yozhanq bae moek. 30 Gajlaeng baij bae hih gyoengq dwzbaijyienz mwnq dauq ma lo, ma gangj naeuz Yehsuh ni gyoengqde soj guh soj cenzgangj hih. 31 Gyoengq dwzbaijyienz gangj doenghgij saeh neix naeuz de ni sat le, Yehsuh couh doiq gyoengqde naeuz: “Daeuj, faenhsou gaen gou bae rogndoi mwnq fwz he bae yietbaeg bax.” De yienghneix naeuz dwg aenvih gij vunz daeuj cimh gyoengqde daiq lai lai, guh hwj gyoengqde cungj mij banqfaz gw haeux bae. 32 Couh yienghneix, gyoengqde couh naengh ruz bae daengz mwnq rogndoi fwz he lo. 33 Hoeng, gyoengqde bae hih mwhde, miz haujlai vunz raen gyoengqde, rox dwg gyoengqde le, couh daj gak mbanj gak singz doxciengj ganj bae. Gajlaeng gyoengq vunz engq ganj bae daengz mwnq beij Yehsuh gyoengqde vanzlij daengz ndaej vaiq. 34 Daengj daengz Yehsuh ngamq baex roengz ruz hwnj hamq he, de couh raen miz baenx haujlai vunz youq mwnq daengj de, caenh lujnaeuz gyoengq yiengz mij'z vunz hen mij'z vunz ciengx he nwih, couh hojsik gyoengqde. Gajlaeng, couh gaihcij doiq gyoengqde gangj vah, doiq gyoengqde gangj haujlai dauhleix. 35 Daengz mbwn ij laep hih mwhde, cibngeih boux lwgsae de doiq de naeuz: “Lauxsae, mbwn gaenq ij laep lo, caiq gyacangq dineix dwg rogndoi he. 36 Hawj gyoengq vunz sanq lo bax; hawj gyoengqde bae heij mbanj seiqhenz mwnq cawx gijmaz gw bax.” 37 Yehsuh dingq le, dauq han naeuz: “Faenhsou aeu gij gw hawj gyoengqde gw bax!” Gajlaeng gyoengq lwgsae han naeuz: “Mwngz cingqcaen ij hawj gyoengqraeuz cawx gij gw hawj gyoengqde gw haj? Hauhnaeuz yienghneix, ij vah bae songbak ngaenz cij ndaej gaeuq.” 38 Yehsuh dingq le, doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou yawjyawj faenhsou miz geijlwh aen bingj.” Gyoengqde yawj le, han naeuz: “Gyoengqraeuz miz haj aen bingj caeuq song duz bya.” 39 Yehsuh dingq le, couh doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Hawj gyoengqde faen baenx suj baenx suj hwj naengh youq ndaw anj nyaengq ndei hwj.” 40 Gyoengq lwgsae de dingq le, caemh ciuq de naeuz hih yienghmwnq bae nganhbaiz, faen gyoengq vunz, faen it suj bak boux cix miz, hajcib boux cix miz, faen hawj gyoengq vunz naengh ndei. 41 Gyoengq vunz naengh ndei le, Yehsuh couh dawz haj aen bingj caeuq song duz bya, muengh hwnj mbwn bae docih Cangqdiq. Docih le, couh euj baenx mbiengj baenx gyeh hwj ndenq hawj gyoengq lwgsae de, hawj gyoengq lwgsae de faen hawj gyoengq vunz gw. 42 Gajlaeng gyoengq vunz bouxboux cungj ndaej gw; mbouj danhcij naeuz ndaej gw, vanzlij ndaej gw daengz imq, 43 gw daengz lw, lw hwj gyoengq lwgsae coux ndaej baenx cibngeih lamz rim. 44 Mwhde youq mwnq daihgaiq miz hajcien vunz, vunzbaz caeuq lwgngez mbouj suenq. 45 Gyoengq vunz gw sat le, Yehsuh couh majcangq ci gyoengq lwgsae de hwnj ruz bae, hawj gyoengqde sien bae doiqmienh huz baih de mwnq aen mbanj heuh Bwzcaiqdaq he. Bonjfaenh de lij gag youq gajlaeng hwj ij hawj gyoengq vunz sanq maj. 46 Daengj gyoengq vunz sanq maj le, de couh gag hwnj bya bae gouzhaenh Cangqdiq. 47 Yiengq daengz haemh lo. Gyoengq lwgsae de gaenq naengh ruz bae daengz cungqgyan huz lo, hoeng, Yehsuh vanzlij gag youq baih huz baihneix. 48 Gajlaeng daihgaiq daengz ranz ij rongh hih mwhde, de yawjraen gyoengq lwgsae de vih ngig rumz hwj cienfanh dwgrengz vad ruz he. De raen yienghneix le, couh byaij goq gwnz raemx, siengj byaij goq gyoengqde mwnq bae. 49-50 Hoeng, gyoengq lwgsae de raen de byaij youq gwnz raemx le, cungj naemqnaeuz dwg fangz lah, couh lau hwj hemq hwnjdaeuj. De raen yienghneix le, couh vaiqdi doiq gyoengqde naeuz: “Gaej lau! Dwg gou lah; coengqsim bax!” 51 De yienghneix naeuz le, couh hwnj aen ruz gyoengqde bae caeuq gyoengqde. De baex hwnj ruz bae he, rumz couh majcangq doq dingz lo, guh hwj gyoengqde raen cienfanh geizheih he. 52 Gyoengqde raen geizheih dwg aenvih gyoengqde daengz mwhneix cungj mijyaengz rox gij saeh haj aen bingj caeuq song duz bya hih gij saeh neix; gyoengqde cungj mijyaengz singqsag goqdaeuj, cungj lij ngawzngoed. 53 Couh yienghneix, gyoengqde naengh ruz bae daengz doiqmienh huz hih dieg Gwznizsajlwz, couh youq mwnq dingz. 54 Yiengq gyoengqde ngamq baex hwnj hamq he, gij vunz dieg mwnq couh majcangq rox naeuz dwg Yehsuh lo. 55 Gajlaeng, gyoengq vunz mwnq couh vaiq bae lieb baenx cenz dieg mwnq goqdoh, bae dawz doenghgij vunz miz bingh he coengq hwnj gwnz damqgyaq bae ram bae cimh Yehsuh. 56 Gyoengq vunz mboujguenj Yehsuh bae daengz mwnqlawz, bae daengz ndaw singz haj cixnaeuz bae daengz lajmbanj, gyoengqde cungj ram vunz bingh bae daengz de mwnq, gouz de hawj gij vunz bingh dekdek gij dinbuh de. Gajlaeng, sojmiz ndaej mo ndaej dek daengz gij dinbuh de hih cungj bingh ndei lo.

Majgoj Saw 7

1 Miz ngoenz he, gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he caeuq geij boux Youzdaiq fazliz cenhgyah he daj Yehluqsajlaengj daeuj daengz Yehsuh mwnq doxcomz. 2 Yiengq gyoengqde yawjraen gij lwgsae Yehsuh miz hih vunz mij ciuq gij laehbeih Fazliqcaiq baij vunz yienghmwnq swiq fawz cij gw haeux hih yienghmwnq, couh nginhnaeuz yienghmwnq mbouj hab he. 3 (Yienzlaiz Youzdaiq vunz, dwzbez dwg doenghheij gaep haeuj Fazliqcaiq baij dih Youzdaiq gyauqbaij he, gyoengqde cungj dwg ciuq dangqlaux dih laehbeih, ij swiq fawz cij ndaej gw haeux, 4 caeuq hauhnaeuz bae gai cawx gij gw ma, mbouj sien saj raemx hawj gij de suenq dwg hab gij laehbeih gyoengqde nex, caemh mbouj gw gij de. Mbouj danhcij naeuz yienghneix, vanzlij miz baenx haujlai laehbeih haem, beijgangj naeuz: cenj hah, guenq hah, doengh aen aeu doengz ma guh hih doengh aen dajcoux he hah, cungj ij yomx raemx hawj aen de mbaeq hwj bienqbaenz hab gij laehbeih gyoengqde bae.) 5 Gyoengqde yawjraen yienghneix le, couh gvaiq Yehsuh naeuz: “Vihmaz gij lwgsae mwngz mbouj ciuq gij laehbeih dangqlaux yienghmwnq swiq fawz le cij gw haeux nej?” 6-7 Yehsuh dingq le, couh han gyoengqde naeuz: “Hijcaiqyaq boux cenz gij vah Cangqdiq neix youq ndaw Singqgingh ndaw de doiq doengh cungj vunz gyajcang guh simndei simsoh hih faenhsou naeuz goq naeuz: Cangqdiq naeuz: ‘Doenghgij vunz neix conghbak naeuz soenhgingq gou, hoeng, ndaw sim gyoengqde dauq mbouj leix gou. Gyoengqde engq dawz vunz dih laehbeih caeuq gveihdingq ma dangqbaenz gij mingqlingq gou. Gyoengqde baiq gou dwg mij'z yungh hih.’ De naeuz hih doengh gawq neix dwg deng hih.” 8 Yehsuh gangj daengz dineix le, vanzlij caiq naeuz: “Faenhsou caenhrox yawjnaek gij laehbeih vunz dingh okdaeuj he, dauq mij leix gij mingqlingq Cangqdiq.” 9 De vanzlij caiq naeuz: “Faenhsou vih ij ciuq gij laehbeih faenhsou hwj yungh cungj banjdaeuz he ma vwt gij mingqlingq Cangqdiq. 10 Cangqdiq dunghgoq Mohsih hwj hawj de naeuz goq, naeuz: Ij yawjdij bohmeh. Caemh naeuz: Famz ndaq bohmeh hih, boux de gaengjdingq ij ngaiz gajrai. 11 Hoeng, faenhsou nej? Faenhsou dauq naeuz: Hauhnaeuz miz vunz doiq bohmeh naeuz: ‘Gou gaenq dawz baenjlaiz ij ciengx ij hawj faenhsou hih, gaenq aeu bae soengq hawj Cangqdiq lo,’ 12 boux de yienghneix naeuz, faenhsou couh naeuz boux de mboujyungh yauqgingq bohmeh lo. 13 Faenhsou yienghneix guh caemhdangq dawz gij laehbeih faenhsou ma dingj gij vah Cangqdiq lo. Faenhsou vanzlij guh baenx haujlai luj yienghneix dih saeh.” 14 Couh vih yienghneix, Yehsuh heuh gyoengq vunzlai daeuj doxcomz, doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou ij dingq gij vah gou, caemh ijaeu rox, 15 couh dwg naeuz daj rog haeuj bae daengz gwnz ndang vunz hih mbouj ndaej hawj Cangqdiq dwgcaengz nej; hawj Cangqdiq dwgcaengz hih dauq dwg daj gwnz ndang vunz ok daeuj cij ndaej hawj Cangqdiq dwgcaengz lah.” 16 Yehsuh yienghneix doiq gyoengq vunz gangj sat le, couh naeuz: “Daxbaenh gou soj gangj hih faenhsou ijaeu dawz haeuj rwz.” 17 Yehsuh gangj sat doengh gawq neix le, couh haeuj ranz maj lo. Haeuj maj le, gyoengq lwgsae de couh cam de gij beijgangj de dwg gijmaz iqswh. 18 Yiengq Yehsuh couh doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou caemh luj gyoengqde mbouj rox haj? Faenhsou mbouj rox daj rog gw doxhaeuj hih mbouj ndaej hawj Cangqdiq dwgcaengz haj? 19 Aenvih daj rog gw doxhaeuj hih mbouj dwg haeuj ndaw sim, dauq dwg roengz dungx lah. Gw roengz dungx hih cungj ij baiz okdaeuj.” (Yehsuh yienghneix naeuz dwg ceij sojmiz hih gij gw youq ndaw lwgra Cangqdiq suenq dwg hab ndaej gw he.) 20 De vanzlij caiq naeuz: “Hawj Cangqdiq dwgcaengz hih cungj dwg dajlaeng vunz ok daeuj hih, 21 aenvih dajlaeng vunz ok daeuj couh dwg daj ndaw sim vunz ok daeuj hih gak cungj doegdoeg siebsieb hih siengjfap. Gij siengjfap neix ndaej hawj vunz famh coih guh gij hawj vunz gangj mbouj ndaej ok bak he, 22 guxcaeg hah, gaj vunz hah, guhyoux hah, damsim hah, guh doeg guh sieb hah, yaeuh vunz coemx vunz hah, siengj doenghgij ndaengndwet yalw he hah, rahoengz hah, bangjlaih vunz hah, gyauhngauq hah, guh gij saeh ngawz he hah. 23 Sojmiz hih doenghgij doegsieb yalw neix cungj dwg daj ndaw sim vunz ok daeuj hih; cungj dwg ndaej hawj Cangqdiq dwgcaengz hih.” 24 Gajlaeng Yehsuh daj mwnq okdin bae dieg Daiqwj. De bae daengz le, couh haeuj aen ranz he bae youq. Baenjlaiz de mbouj siengj hawj vunz rox de youq mwnq hih, hoeng, cungj muenz mbouj goq. 25-26 Yiengq, mwnq miz boux vunzbaz Hihlaz vunz linghvaih minzcuz he, dwg youq Siqliqfeihnizgih seng he, dahlwg de ngaiz fangz doz. De rox naeuz Yehsuh youq mwnq le, couh bae cimh Yehsuh, bae daengz dangqnaj de bomz roengz doem bae gouz de, hawj de bang dahlwg de boenq duz fangz doz youq gwnz ndang de okdaeuj. 27 Yehsuh raen yienghneix le, couh doiq de naeuz: “Sien hawj gyoengq lwg gw imq gaenq; dawz gij gw gyoengq lwg gveng hawj ma gw dwg mbouj hab hih.” 28 Boux vunzbaz mwnq dingq le, couh han naeuz: “Dwg hah, bouxcawj hax; mwngz naeuz ndaej deng hih. Hoeng, duz ma youq laj daiz caemh ndaej gw gij loenq lwgngez doek youq laj daiz hih hah.” 29 Yehsuh dingq de yienghneix han de le, couh naeuz: “Mwngz maj bax; baengz gawq vah mwngz neix, duz fangz doz youq gwnz ndang dahlwg mwngz gaenq ok ma lo.” 30 Gajlaeng boux vunzbaz mwnq couh maj lo. Maj le, raen dahlwg de ninz youq gwnz congz, cingqgawq mij fangz doz haem lo. 31 Gij saeh neix goq le, Yehsuh caiq daj dieg Daiqwj ok ma byaij goq Sihdoenq dauq ma daengz dieg Dihgyahbohlij dih Gyahliqliq Huz. 32 Yiengq, mwnq miz vunz daiq boux youh nuk youh ngoemx he daeuj cimh Yehsuh, daeuj gouz de hawj de oemj fawz hawj boux nukngoemx mwnq, yw de. 33 Yehsuh raen le, couh daiq boux nukngoemx mwnq liz gyoengq vunzlai, goq henz he bae, mbouj siengj hawj vunz rox, couh aeu lwgfawz bonjfaenh bae yaek haeuj duj rwz boux nukngoemx mwnq bae, caiq byiq myaiz swk haeuj diuz linx boux de bae. 34 De yienghneix guh le, couh muengh hwnj mbwn bae, diem ndaek gaemz heiq naek he, couh doiq boux de naeuz: “Hijfazdaq!” Yehsuh naeuz gawq neix dih iqswh dwg naeuz: “Ndei lo.” 35 Yehsuh ngamq baex naeuz gawq neix sat bak he, boux de duj rwz de couh doq ndaej dingqri, diuz linx de caemh doq unq, ndaej gangj vah okdaeuj lo. 36 Gajlaeng Yehsuh couh raengq doengh boux rox gij saeh neix he naeuz mbouj hawj gyoengqde dawz gij saeh neix cenz okbae; hoeng, mboujguenj Yehsuh baenzlawz raengq, gyoengqde engqgya yied cenz gij saeh neix. 37 Sojmiz dingq daengz gij saeh neix hih vunz cungj raen geizheih ij rai, cungj naeuz: “De soj guh hih saeh baenz hwx! Gingqyienz ndaej hawj rwznuk ndaej dingqri, ngoemx ndaej gangj vah!”

Majgoj Saw 8

1 Gij saeh neix goq mbouj geijlwh caez, miz baez he, miz baenx haujlai vunz daeuj Yehsuh mwnq doxcomz. Yiengq de raen gij vunz mij gijmaz gw, couh heuh gyoengq lwgsae de goq daeuj, doiq gyoengqde naeuz: 2 “Gou saedsaeh hojsik gyoengq vunz neix, aenvih gyoengqde gaenq gaen gou baenx sam ngoenz lo; seizneix caemh mbouj miz gijmaz gw haem lo. 3 Yiengq, hauhnaeuz gou hawj gyoengqde dungxiek maj ranz nex, hoengjlau gyoengqde daengz dangjroen dingx mbouj ndaej hwj ngaiz laemx lah, aenvih gyoengqde miz hih vunz dwg daj gyae daeuj he.” 4 Gyoengq lwgsae de dingq le, couh han naeuz: “Hoeng, dineix dwg rogndoi hah; nwj bae cimh miz gij gw he ndaej hawj doenghheij vunz neix gw imq nej?” 5 Gajlaeng Yehsuh cam gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou miz geijlwh aen bingj hax?” Gyoengqde han naeuz: “Miz caet aen.” 6 Yehsuh dingq gyoengq lwgsae de naeuz miz bingj le, couh hawj gyoengq vunzlai youq mwnq naengh ndei hwj. Hawj gyoengq vunz naengh ndei le, de couh dawz caet aen bingj hwnjdaeuj docih Cangqdiq. Docih le, couh euj ndenq hawj gyoengq lwgsae de, hawj gyoengq lwgsae de faen hawj gyoengq vunzlai gw. 7 Gyoengq lwgsae caemh vanzlij miz geij duz bya iq. Yehsuh caemh dawz doengh duz bya neix hwnjdaeuj docih Cangqdiq, caemh euj hwj aeu hawj gyoengq lwgsae, hawj gyoengqde faen hawj gyoengq vunzlai gw. 8 Couh yienghneix, gyoengq vunz mwnq bouxboux cungj ndaej gw; mbouj danhcij naeuz ndaej gw, vanzlij ndaej gw daengz imq, gw daengz lw, lw hwj gyoengq lwgsae coux ndaej baenx caet lamz rim. 9 Mwhde youq mwnq daihgaiq miz seiqcien vunz yienghneix. Yehsuh daengj gyoengqde gw imq le, couh hawj gyoengqde sanq maj lo. 10 Yehsuh hawj gyoengq vunz sanq maj le, couh majcangq caeuq gyoengq lwgsae de naengh ruz bae dieg Daqmajnujdah. 11 Yiengq gyoengqde bae daengz mwnq le, youq mwnq miz gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he couh daeuj caeuq Yehsuh doxeuq, sawq de, ij hawj de guh gij geizmiuj he daj gwnzmbwn coengq roengzdaeuj ndaej cingqmingz naeuz de dwg bouxlawz hwj hawj gyoengqde yawj. 12 Yehsuh rox gij haexnyangj gyoengqde le, couh gangznaek hwj naeuz: “Aen nienzdaiq neix hih vunz hax, vihmaz ij gouz yawj geizmiuj ndaej cingqmingz nej? Gou saedsaeh naeuz sou ni lo, faenhsou gaej muengh naeuz caiq ndaej yawjraen geizmiuj ndaej cingqmingz hih saeh lo!” 13 De yienghneix naeuz le, couh baet hangx deuz lo. Gajlaeng, de youhcaiq caeuq gyoengq lwgsae de naengh ruz goq doiqmienh huz baih de bae lo. 14 Yiengq bae hih mwhde, gyoengq lwgsae de lumz raek gij gw he bae. Gwnz ruz caenhgag miz aen bingj dog; gijmaz ndaej gw hih cungj mbouj miz. 15 Youq gwnz ruz, Yehsuh doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou ijaeu siujsim, ijaeu daezfuengz gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he caeuq goeng Hihliz dih yauqmuj.” 16 Gyoengq lwgsae de dingq de yienghneix doiq gyoengqde naeuz le, couh lwnh yebyeb naeuz: “Lauxsae de yienghneix naeuz dwg mbouj dwg vih gyoengqraeuz mbouj daiq bingj hax!” 17 Gajlaeng, Yehsuh rox gyoengqde lwnh gijmaz le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou vihmaz ij lwnh mbouj miz bingj gij saeh neix nej? Nanzdauh faenhsou vanzlij mijyaengz singqsag, mijyaengz rox haj? Aen sim faenhsou mazmwnh lo mah? 18 Faenhsou miz ra, hoeng, yawj mbouj raen mah? Faenhsou miz rwz, hoeng, dingq mbouj ri mah? Faenhsou caemh mbouj ndaejgeiq 19 gou euj haj aen bingj faen hawj hajcien vunz gw gij saeh neix lo mah? Gajlaeng faenhsou dawz lij lw hih coux hwnjdaeuj ndaej geijlwh lamz rim nej?” Gyoengq lwgsae de dingq de yienghneix naeuz le, han naeuz: “Ndaej cibngeih lamz.” 20 Gajlaeng Yehsuh caiq naeuz: “Mwh gou euj caet aen bingj faen hawj seiqcien vunz gw nej, faenhsou caemh coux ndaej geijlwh lamz rim?” Gyoengqde caiq han naeuz: “Caet lamz rim.” 21 Gajlaeng de couh naeuz: “Yiengq faenhsou vanzlij mijyaengz rox haj?” 22 Couh yienghneix, gyoengqde couh naengh ruz bae daengz doiqmienh huz aen mbanj heuh Bwzcaiqdaq he. Yiengq, aen mbanj mwnq miz boux rafangz he; miz vunz daiq de daeuj cimh Yehsuh, gouz Yehsuh lax de hawj de ndei. 23 Yehsuh raen yienghneix le, couh ying gij fawz boux rafangz mwnq ok rog mbanj bae. Ok bae le, couh byiq myaiz haeuj cehra boux de bae, caiq oemj fawz hwnj gwnz ndang boux de bae, cam boux de naeuz: “Mwngz yawj ndaej raen gijmaz lwi?” 24 Yehsuh yienghneix cam le, boux de couh ngiengx raeuj hwnjdaeuj baex yawj he, couh naeuz: “Ox! Gou ndaej yawjraen vunz lo; gyoengqde luj baenx go baenx go faex, byaij bae byaij dauq.” 25 Gajlaeng, Yehsuh caiq oemj fawz haeuj cehra de bae. Yiengq de baex byaengq yawj he, couh majcangq yawj ndaej raen, yawj ndaej cingsuj lo. 26 Boux de yawj ndaej raen le, Yehsuh couh hawj de maj ranz lo. Yehsuh vanzlij raengq boux de naeuz: “Maj ranz couh cigcig maj daengz ranz bae; mbouj ndaej youq ndaw mbanj daengz law youq law.” 27 Gajlaeng Yehsuh caeuq gyoengq lwgsae de caiq yiengq fueng Gaijsajliqyaq-Feihlizbij Singz hih doenghheij mbanj seiqhenz de bae. Bae hih mwhde, Yehsuh cam gyoengq lwgsae de naeuz: “Heijvunz naeuz gou dwg byawz?” 28 Gyoengq lwgsae de han naeuz: “Miz hih vunz naeuz mwngz dwg bang vunz sijlij dih Yozhanq, caemh miz hih vunz naeuz mwngz dwg Hijliqyaq, caemhcaiq miz hih vunz naeuz mwngz dwg dangq doenghbaez hih boux cenz gij vah Cangqdiq hih boux he.” 29 Gajlaeng, Yehsuh caiq cam gyoengq lwgsae de naeuz: “Yiengq faenhsou nej? Faenhsou naeuz gou dwg bouxlawz nex?” Bijdwz couh han naeuz: “Mwngz dwg Gihduz, Cangqdiq baij daeuj dih vuengz.” 30 Yehsuh dingq le, couh raengq gyoengqde ciengeiz mbouj ndaej gangj naeuz vunz ni de dwg bouxlawz. 31 Daj mwhmwnq hwnj, Yehsuh couh gaihcij doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Gou, Vunz dih Daiqbiuj, bietdingh ij ngaiz souh daengz haujlai dih haemzhoj, ngaiz gij vunz gangj vah couh baenz he caeuq doengh boux goengjsae dajbwiz he caeuq doengh boux fazliz cenhgyah he yiem, simqciq ngaiz haihrai. Hoeng, daengz daixsam ngoenz couh ndaej dauqlix hwnjdaeuj.” 32 Yehsuh gangj gij saeh neix naeuz gyoengq lwgsae de ni cingcing sujsuj, yiengq Bijdwz dingq le, engq rag Yehsuh goq henz he bae gienq de, naeuz de mbouj wnggai gangj gij saeh neix. 33 Hoeng, Yehsuh dauq veq ndang goqma yawj, yawj haeuj laeng gyoengq lwgsae de bae, ndaq Bijdwz naeuz: “Dihduz lwg fangz Sajdanq mwngz, deuz! Mwngz siengj hih cungj fap neix mbouj dwg Cangqdiq dih siengjfap, dauq dwg vunz dih siengjfap lah.” 34 De yienghneix ndaq naeuz Bijdwz le, couh heuh gyoengq vunzlai caeuq gyoengq lwgsae de goq daeuj, couh doiq gyoengqde naeuz: “Hauhnaeuz bouxlawz ijsiengj daeuj gaen gou hih, couh ij sijndaej diuz mingh bonjfaenh, ij ngoenzngoenz gwed aen gyaq cixcib bonjfaenh daeuj gaen gou cij ndaej, 35 aenvih doengh boux ijsiengj gouq gij mingh bonjfaenh hih, dauqfanj ngaiz vwt mingh; doengh boux vih gou caeuq vih gij ndei siuhsiz hwj ngaiz vwt mingh hih, dauqfanj ndaej gouq mingh. 36 Doengh boux ndaej baenx cenz lajmbwn hih, fanjgoqma dauq ngaiz vwt diuz mingh bonjfaenh, yiengq ij miz maz ik nex? 37 De ij miz gijmaz ndaej vuenh diuz mingh bonjfaenh de nej? 38 Youq aen nienzdaiq doegsieb mbouj miz sim gaen Cangqdiq neix, famz miz vunz dawz gou caeuq dawz gij vah gou ma dangqbaenz mij naj doiq vunz, saetnaj saetnyaenq hih nex, daengz mwh gou, Vunz dih Daiqbiuj, daeuj hih mwhde, gou luj Bohmbwn yienghmwnq najrongh, caeuq bouxcai de itheij daeuj, daengz mwhmwnq, gou caemh mbouj nginh boux de; nginh de caemh roxnginh saetnaj saetnyaenq.”

Majgoj Saw 9

1 Yehsuh vanzlij caiq doiq gyoengq vunz naeuz: “Gou saedsaeh naeuz sou ni, ndwn youq dineix hih vunz, miz mbangj hih vunz youq de lij lix hih mwhde ij ndaej raen aen guek Cangqdiq dih gij gienzveih de fazveih.” 2 Yehsuh gangj doenghgij vah neix goq roek ngoenz le, de couh daiq Bijdwz, Yajgoz caeuq Yozhanq sam boux neix hwnj aen bya sang he bae. Hwnj bae le, de couh youq dangqnaj sam boux de bienq lo, 3 bienq hwj diuz buh de bieg supsup myig myiengzmyiengz; youq lajmbwn mij'z vunz saeg boiq bieg ndaej saeg luj yienghmwnq youh bieg youh myig. 4 Couh youq mwhneix, sawqmwh Hijliqyaq caeuq Mohsih yienh youq dangqnaj sam boux de, caeuq Yehsuh gangj vah. 5 Bijdwz raen yienghneix le, mij rox dwg gijmaz saeh, couh doiq Yehsuh naeuz: “Lauxsae, lauxsae, gyoengqraeuz youq dineix baenz hwx! Raeuz dap sam aen cangqbungz, aen he hawj mwngz, aen he hawj Mohsih, lij miz aen he hawj Hijliqyaq.” 6 Gizsaed mwhde Bijdwz gaenhbaenj mbouj rox ij gangj gijmaz vah, aenvih gyoengqde raen yienghneix le, cungj lau hwj ij rai bae. 7 Gajlaeng, miz ndaek vangq fwj he daeuj guem gyoengqde, caemh miz sing daj ndaw fwj gangj vah okdaeuj naeuz: “Boux neix dwg daeglwg gou; gou gig aiq de. Faenhsou ijaeu dingq gij vah de.” 8 Bijdwz gyoengqde dingqri gij sing daj ndaw fwj yienghneix naeuz sat le, couh yawjyawj seiqhenz, hoeng, mij yawjraen saek boux, caenhgag yawjraen Yehsuh boux vunz dog youq mwnq sat lo. 9 Gajlaeng gyoengqde couh roengz bya ma. Roengz ma hih mwhde, Yehsuh raengq Bijdwz gyoengqde naeuz: “Vunz dih Daiqbiuj mijyaengz ndaej daj rai ndaej dauqlix cihsenz, faenhsou ciengeiz mbouj ndaej gangj naeuz vunz ni faenhsou soj yawjraen hih.” 10 Yehsuh yienghneix raengq Bijdwz gyoengqde, yiengq, gyoengqde caemh dingq de raengq, couh dawz gij saeh neix caeng youq ndaw sim hwj. Hoeng, gyoengqde vanzlij gag doxlwnh naeuz: “Daj rai ndaej dauqlix dauqdaej dwg gijmaz iqswh nej?” 11 Gajlaeng gyoengqde cam Yehsuh naeuz: “Mohsih dih fazliz cenhgyah vihmaz naeuz Hijliqyaq boux cenz gij vah Cangqdiq neix gaengjdingq ij sien daeuj gaxgonq nej?” 12 Yehsuh dingq gyoengqde yienghneix cam le, couh han naeuz: “Dwg hah, Hijliqyaq cingqcaen dwg ij daeuj gaxgonq guh ndei cwnjbiq hah, hoeng, ndaw Singqgingh ndaw de vihmaz ij sij naeuz Vunz dih Daiqbiuj bietdingh ij ngaiz souh daengz haujlai nanh caeuq ngaiz vunz yiem nej? 13 Gou saedsaeh naeuz sou ni, Hijliqyaq de gaenq daeuj lo, hoeng, gij vunz dauq ciuq gij cawjeiq bonjfaenh ma haenj baenzlaw doiq de couh baenzlaw doiq de, yawj de ngawz, caenh luj ndaw Singqgingh soj sij naeuz hih yienghmwnq.” 14 Gajlaeng, Yehsuh caeuq Bijdwz gyoengqde couh dauq maj daengz gyoengq lwgsae mwnq. Gyoengqde maj daengz le, raen miz baenx haujlai vunz daeuj gvaengz gyoengqde, caemh raen miz doenghheij fazliz cenhgyah he caeuq gyoengqde doxeuq. 15 Yiengq gyoengq vunz yawjraen Yehsuh le, cungj doeksaet hwj ij rai, couh riq goqbae dongx de. 16 Gajlaeng, Yehsuh couh cam gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou caeuq gyoengqde doxeuq gijmaz lah?” 17 Yiengq gyoengq vunzlai ndaw de miz boux he han naeuz: “Lauxsae, gou daiq daeglwg gou daeuj laeng mwngz dineix; de ngaiz fangz doz, hawj de mbouj ndaej gangj vah. 18 Duz fangz neix siengzseiz loengh de, hawj de laemx, hawj de bak ok fwdfauz cix haeb faenz haeb heuj, baenx ndang cungj gyeng gyaengxgyaengx bae. Gou gouz gij lwgsae mwngz bang boenq duz fangz neix okma goq hwj, hoeng, gyoengqde gaenhbaenj mbouj ndaej.” 19 Yehsuh dingq le, couh naeuz: “Haex! Doenghgij vunz aen nienzdaiq neix mbouj sinq hih faenhsou hax, gou lij ij youq faenhsou dineix geijlwh caez haem? Gou ij naenx faenhsou daengz seizlaw bae? Daiq daeglwg mwngz goq daeuj gou dineix bax!” 20 Yehsuh yienghneix naeuz le, couh miz vunz daiq daeg lwgngez mwnq goqdaeuj lo. Couh youq mwh daeg de goq daeuj hih mwhde, duz fangz doz mwnq baex yawjraen Yehsuh he, couh doq hawj daeglwg mwnq majcangq fatbanghmou, couh doq laemxdengx roengzbae, couh doq gyingj bae gyingj dauq bak cix ok fwdfauz. 21 Yehsuh raen yienghneix le, couh cam daxboh laeq de naeuz: “De ngaiz yienghneix ndaej geijlwh caez lo?” Daxboh laeq de han naeuz: “Daj lij iq cix ngaiz lo. 22 Miz haujlai mbat duz fangz neix dawz de gveng haeuj feiz gveng roengz raemx bae, ijsiengj haih de rai. Hauhnaeuz mwngz guh ndaej daengz, gou gouz mwngz hojsik hojsik raeuz, bang raeuz bax!” 23 Yehsuh dingq le, doiq de naeuz: “Mwngz daxbaenh naeuz ‘Hauhnaeuz mwngz guh ndaej daengz couh bang raeuz bax!’ Gou naeuz mwngz ni hax, mwngz naeuz ndaej deng lo; gou doiq doenghheij vunz miz sinqsim hih hax, mij'z naeuz guh mbouj daengz hih nej!” 24 Daxboh daeg de dingq Yehsuh yienghneix naeuz le, couh majcangq hemq hwnjdaeuj naeuz: “Gou miz sinqsim, hoeng, gou sinqsim mbouj gaeuq gyenhdingq; cingj mwngz bang gou bax!” 25 Couh youq mwhneix, Yehsuh yawjraen gyoengq vunzlai cungj humx goqdaeuj, yiengq de couh ndaq duz fangz mwnq naeuz: “Dihduz lwg fangz nukngoemx mwngz, gou mingqlingq mwngz daj gwnz ndang de ok ma, mboujcwnj mwngz caiq ndaenj haeuj gwnz ndang de bae.” 26 Yehsuh baex ndaq naeuz yienghneix he le, duz fangz mwnq couh majcangq hemq goggog hwnjdaeuj, hemq hwj daeg lwgngez mwnq caiq fatbanghmou donq he, youqgaenj raixcaix, ninz youq lajdoem caenh lujnaeuz rai hoh nwih le cij ok ma, guh hwj gyoengq vunz mwnq miz haujlai vunz cungj naeuz: “De gaenq rai lo!” 27 Couh youq mwhneix, Yehsuh couh rag dawz gij fawz daeg de raeuz de hwnq; daeg de caemh ndwn hwnjdaeuj lo. 28 Gajlaeng Yehsuh couh haeuj ranz maj lo. Daengj de haeuj maj le, gyoengq lwgsae de couh caegcaeg cam de naeuz: “Lauxsae, gyoengqraeuz vihmaz boenq duz fangz mwnq boenq mbouj okma hax?” 29 Yehsuh dingq le, han gyoengqde naeuz: “Ij boenq doengh cungj fangz neix nex, mbouj gouz Cangqdiq dwg mbouj ndaej hih.” 30-31 Gajlaeng, Yehsuh caeuq gyoengq lwgsae de daj mwnq ok ma, byaij goq Gyahliqliq Saengj bae. Aenvih Yehsuh ij son gyoengq lwgsae de, sojhij de mbouj siengj hawj vunz rox de bae mwnqlaw. De doiq gij lwgsae de naeuz: “Vunz dih Daiqbiuj ij ngaiz buenqduz cuzmaiq, ij ngaiz vunz haihrai, daengz daixsam ngoenz couh gaengjdingq ndaej dauqlix.” 32 Hoeng, gyoengq lwgsae de gaenhbaenj mbouj rox de gangj hih gawq vah neix dwg gijmaz iqswh, gyoengqde caemh mbouj gamj cam de. 33 Gajlaeng gyoengqde bae daengz Gyahbwznungz Singz. Yehsuh ngamq baex haeuj ranz bae he, de couh cam gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou youq dangjroen doxeuq gijmaz lah?” 34 Hoeng, gyoengqde cungj mij saek boux ok sing, aenvih gyoengqde youq dangjroen doxeuq byawz ceiq rem. 35 Gajlaeng, Yehsuh couh naengh roengzma, couh heuh cibngeih boux lwgsae de goq daeuj, doiq gyoengqde naeuz: “Hauhnaeuz byawz ijsiengj guh boux daeuzdaeuz he, couh bietdingh ij guh boux mbouj gyauhngauq mbouj yawj bonjfaenh dwg boux ak raixcaix rem raixcaix he, caemh bietdingh ij guh boux vunzhoiq he swqhaeuh baenx gyoengq vunz cij ndaej.” 36 De yienghneix naeuz le, couh daiq laeq lwgngez he goqdaeuj, hawj laeq de ndwn youq gyoengq lwgsae de mwnq hwj. Gajlaeng de caiq umj laeq de hwnjdaeuj doiq gyoengqde naeuz: 37 “Famz miz vunz aeunaj gou, yawjhwnj gou hwj daih lwgngez hih, caemhdangq daih gou lo; famz daih gou hih, mbouj danhcij naeuz dwg daih gou, dauq dwg daih baij gou daeuj hih Cangqdiq lah.” 38 Gajlaeng Yozhanq naeuz: “Lauxsae, gyoengqraeuz raen miz boux he hij gij mingzhiq mwngz ma boenq fangz, hoeng ngaiz gyoengqraeuz haed mbouj hawj boux de, aenvih boux de mij dwg luj gyoengqraeuz gaen mwngz haem.” 39 Yehsuh dingq le, couh doiq Yozhanq naeuz: “Gaejyungh haed de, aenvih mij'z vunz hij gij mingzhiq gou ma guh geizmiuj hih saeh le caiq fanjgoqma bangjlaih gou law. 40 Fanjcingq mbouj fanjdeiq raeuz hih couh dwg yungjhuq raeuz lo. 41 Gou saedsaed saehsaeh naeuz sou ni, mboujguenj byawz, famz dwg vih faenhsou dwg gvi haeuj Gihduz hwj hawj faenhsou cenj raemx he gw hih, de caemh gaengjdingq ndaej gaepfaenh cangjliq hih.” 42 Yehsuh caiq naeuz: “Hoeng, mboujguenj byawz yungx hawj boux mbouj suenq guxmaz he sinq gou he famh coih hih, boux vunz mwnq hozmboujyienz sien gag dawz famuh rin venj hwnj gwnz hoz bonjfaenh bae gveng roengz haij bae; yienghmwnq ndei goq de yungx hawj vunz famh coih bae. 43 Hauhnaeuz mwngz miz cik fawz he hawj mwngz famh coih hih, mwngz couh ij dawz cik de raemj bae; 44 yienghneix gannaeuz mwngz noix bae cik fawz he lah, hoeng, dauq ndaej seiqseiz lix, yienghmwnq giengz goq miz song cik fawz hoeng dauq ngaiz gveng roengz mwnq Cangqdiq fad fangz ndaw feiz mbouj rox maet he bae. 45 Caiq hauhnaeuz mwngz miz cik ha he hawj mwngz famh coih byaij loek hih, mwngz couh ij dawz cik de raemj bae; 46 yienghneix mwngz gannaeuz noix bae cik ha he lah, hoeng, dauq ndaej seiqseiz lix, yienghmwnq giengz goq miz song cik ha hoeng dauq ngaiz gveng roengz mwnq Cangqdiq fad fangz he bae. 47 Youhcaiq hauhnaeuz mwngz miz cehra he hawj mwngz famh coih hih, yiengq mwngz couh ij dawz ceh de vet bae; yienghneix gannaeuz mwngz noix bae cehra he lah, hoeng, dauq ndaej haeuj guek Cangqdiq bae, yienghmwnq giengz goq mwngz miz song cehra hoeng dauq ngaiz gveng roengz mwnq Cangqdiq fad fangz he, 48 mwnq miz duz non mbouj rox rai he, feiz mbouj rox maet he bae. 49 Youq mwnq gij vunz bouxboux cungj ngaiz feiz dangq gyu iep.” 50 De vanzlij caiq naeuz: “Gyu baenjlaiz miz yungh hih, hoeng, hauhnaeuz gij de bienq lo, mij veiqdauq lo, yiengq ij baenzlaw caiq ndaej hawj de ndaengq haem nej? Faenhsou ij wnggai luj gyu yienghmwnq ndaej hawj vunz miz yungh, diemz cix ndaej, fuengz naeuh cix ndaej he, yienghmwnq hawj vunz doxhuz.”

Majgoj Saw 10

1 Gajlaeng, Yehsuh caiq daj mwnq ok ma, bae Youzdaiq Saengj, bae daengz baih dah Yozdanq. Youq mwnq youhcaiq miz baenx haujlai vunz daeuj cimh de gvaengz de, de caemh doiq gyoengqde gangj gvanhhih guek Cangqdiq dih saeh. 2 Yiengq youq mwnq miz gij vunz gaep haeuj Fazliqcaiq baij he; gyoengqde siengj haih de, couh daeuj sawq de, cam de naeuz: “Guh goengjgvan hih ndaej mbouj ndaej caeuq mehyah bonjfaenh lizvwnh, mbouj aeu mehyah bonjfaenh nej?” 3 Yehsuh dingq le, han naeuz: “Mohsih dih fazliz dwg baenzlaw naeuz hih nej?” 4 Gyoengqde han naeuz: “Mohsih dih fazliz dwg dingh naeuz vunzsai sij mbaw saw lizvwnh he couh ndaej hawj mehyah de deuz lo.” 5 Yehsuh dingq le, caiq doiq gyoengqde naeuz: “Mohsih dingh diuz fazliz neix dwg aenvih aen sim faenhsou daiq gyeng lai, de cij dingh hawj faenhsou he. 6 Hoeng, daj gaihcij cauh mbwn cauh deih mwhde, Cangqdiq cauh vunz dwg cauh vunzsai caeuq vunzbaz hah. 7 Sojhij, vunzsai ij biek boh biek meh, ij caeuq yah doxcaeuq youq, luj baenz aen ndang he, mbouj faen mwngz gou. 8 Yiengq, giqyienz dwg yienghneix vwz, gvanjbaz couh mbouj caiq dwg song boux vunz haem lo, dauq dwg luj boux dog lah. 9 Sojhij, Cangqdiq boiq hawj hih couh mbouj ndaej faensanq bae.” 10 Yehsuh yienghneix doiq gyoengqde gangj sat le, couh haeuj ranz bae lo. Yiengq, doenghheij lwgsae de couh cam de gij saeh neix. 11 Gajlaeng, Yehsuh couh doiq doenghheij lwgsae de naeuz: “Famz caeuq mehyah bonjfaenh lizvwnh le caiq caeuq daixlingh boux gyezvwnh hih, couh dwg guhyoux, dwg doiq mbouj hwnj mehyah bonjfaenh lo. 12 Yiengq caemh doxdoengz, famz caeuq goengjgvan bonjfaenh lizvwnh le caiq caeuq daixlingh boux gyezvwnh hih, yiengq caemh dwg guhyoux lo.” 13 Gajlaeng, miz baez he, miz vunz daiq lwg daeuj cimh Yehsuh, siengj hawj Yehsuh laxlax gij lwg gyoengqde. Yiengq doenghheij lwgsae de raen le, couh naeuz gyoengqde. 14 Yehsuh raen doenghheij lwgsae de yienghneix le, couh aeuqheiq hwj doiq gyoengqde naeuz: “Mbouj ndaej laengz gyoengqde; hawj lwgngez goq daeuj gou dineix bax, aenvih aen guek Cangqdiq dwg gvi haeuj luj doenghheij lwgngez neix hih. 15 Gou saedsaeh naeuz sou ni, mboujguenj guxmaz vunz, hauhnaeuz mbouj ndaej luj lwgngez yienghmwnq sinqsim, couh mbouj ndaej haeuj guek Cangqdiq bae.” 16 De yienghneix naeuz le, couh umjumj laxlax gyoengq lwgngez, couh oemj fawz hoh fuk hawj gyoengqde. 17 Gij saeh neix goq le, caiq miz baez he, Yehsuh cingq ij ganjroen, yiengq miz boux he riq goqdaeuj gvih youq dangqnaj de, cam de naeuz: “Lauxsae, mwngz dwg vunz ndei; gou cam mwngz: Gou ij baenzlawz guh cij ndaej seiqseiz lix nej?” 18 Yehsuh raen yienghneix le, couh cam boux de naeuz: “Mwngz guxmaz naeuz gou dwg vunz ndei hax? Caenhgag Cangqdiq cij ndei; cawzok Cangqdiq, caiq mbouj miz vunz ndei haem lo. 19 “Gvanhhih seiqseiz lix gij saeh neix, mwngz caemh rox Cangqdiq dih gveihdingq, couh dwg: Mbouj ndaej gaj vunz, mbouj ndaej guhyoux, mbouj ndaej guxcaeg, mbouj ndaej guh gyaj cingqgiq, mbouj ndaej coemx vunz, ij yawjdij bohmeh.” 20 Gajlaeng boux de han naeuz: “Doenghgij gveihdingq neix gou daj lij iq cix guh daengz lo.” 21 Yehsuh dingq de yienghneix naeuz le, couh cimyawj de, roxnginh ndaw sim bonjfaenh haenj de, couh doiq de naeuz: “Hoeng mwngz noix yiengh he mij guh daengz, couh dwg noix mwngz mij dawz mwngz sojmiz hih gyadangq hai bae le, dawz sojmiz hih ngaenz faen hawj vunz gungz. Hauhnaeuz mwngz yienghneix guh, mwngz couh ndaej youq gwnzmbwn rom ndaej gij dijbauj he lo. Gajlaeng mwngz caemh ij daeuj gaen gou cij ndaej.” 22 Boux de baex dingq gij vah neix he le, couh najhawq cixcaemh duix liux hwj byaij deuz lo, aenvih boux de cienfanh fouqmiz he. 23 Yehsuh raen yienghneix le, couh yawjyawj seiqhenz couh doiq doenghheij lwgsae de naeuz: “Miz cienzngaenz dih vunz hax, hoj huh, hoj haeuj aen guek Cangqdiq bae huh!” 24 Gyoengq lwgsae dingq de gangj hih doenghgij vah neix cungj raen geizheih ij rai bae. Gajlaeng Yehsuh youhcaiq naeuz: “Baengzyoux hah, siengj haeuj aen guek Cangqdiq bae hoj huh! 25 Miz cienzngaenz hih vunz ijsiengj haeuj aen guek Cangqdiq bae hoj huh, beij duz lozdoz ndonj rwzcim vanzlij hoj hwx!” 26 Gyoengq lwgsae dingq de yienghneix gangj le, engqgya raen geizheih ij rai, couh cam de naeuz: “Yiengq dauqdaej dwg byawz ndaej gouq nex?” 27 Gajlaeng Yehsuh couh cimyawj gyoengqde, han naeuz: “Vunz guh mbouj daengz hih, Cangqdiq guh ndaej daengz, aenvih mij gijmaz Cangqdiq guh mbouj daengz hih nej!” 28 Couh youq mwhneix, Bijdwz youq henz ndang de dingq daengz gij vah neix le, couh han naeuz: “Hawjm'z yawj lux, raeuz gaenq vwt raeuz sojmiz hih hwj daeuj gaen mwngz lohwng!” 29 Yehsuh dingq le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Gou saedsaeh naeuz sou ni, famz dwg vih gou caeuq vih gij ndei siuhsiz Cangqdiq hwj vwt ranz, vwt beix, vwt nuengx, vwt boh, vwt meh, vwt lwg, vwt reih, vwt naz hih vunz, 30 youq seiq neix gaengjdingq ndaej lai baenx bak boix, couh dwg ranz hah, beixnuengx hah, bohmeh hah, lwg hah, reihnaz hah, cijmboujgoq ij ngaiz souh daengz bwkhaih, hoeng, daengz seiq laeng gaengjdingq ndaej daengz seiqseiz lix. 31 Hoeng, gou naeuz sou ni, miz haujlai baenjlaiz ndaej youq gaxgonq hih, dauqfanj ngaiz youq gajlaeng; miz haujlai baenjlaiz youq gajlaeng hih, dauqfanj ndaej youq gaxgonq.” 32 Yiengq youq mwh gyoengqde bae Yehluqsajlaengj hih mwhde, Yehsuh byaij bae gaxgonq. Gyoengq lwgsae de raen yienghneix le, cungj raen geizheih ij rai bae, gyoengq vunz gaen de he caemh roxnginh lau. De raen gyoengqde yienghneix le, couh caiq heuh cibngeih boux lwgsae de goq bae, goq henz he bae naeuz gyoengqde ni de ij ngaiz roeb daengz gijmaz saeh. De naeuz: 33 “Gyoengqraeuz seizneix ij bae Yehluqsajlaengj. Vunz dih Daiqbiuj couh ij ngaiz vunz cuzmaiq, dawz de gyau hawj goengjsae dajbwiz caeuq doenghheij fazliz cenhgyah he, ngaiz gyoengqde dingh coih, buenq hawj de rai, gajlaeng caiq ngaiz gyau hawj doenghgij vunz mbouj rox Cangqdiq he, 34 ngaiz gyoengqde dawz ma nyoujnyak gangjriu gaijmbwq, byiq myaiz hawj de, vanzlij aeu diuz bien naeng ma fad de, caiq gaj de rai. Hoeng, daengz daixsam ngoenz, de gaengjdingq ndaej dauqlix.” 35 Yehsuh yienghneix naeuz le, song daeglwg Sihbiqdaiq, Yajgoz caeuq Yozhanq, daeuj cam de naeuz: “Lauxsae, raeuz gouz mwngz yiengh he; muengh mwngz dapwngq raeuz.” 36 Yehsuh dingq le, cam naeuz: “Faenhsou ij gouz hawj gou guh gijmaz?” 37 Gyoengqde han naeuz: “Daengj baezneix mwngz naengh youq aen lungzeij rongh sagsag he hih mwhde, gouz mwngz hawj raeuz naengh youq henz ndang mwngz, boux he naengh youq baixgvaz, boux he naengh youq baihswix.” 38 Yehsuh dingq le, couh naeuz: “Faenhsou mbouj rox faenhsou gouz hih dwg gijmaz. Gou soj souh hih nanh, faenhsou ndaej souh lwi? Gou soj sijlij hih faenhsou ndaej lwi?” 39 Gyoengqde dingq le, couh doq han naeuz: “Raeuz souh ndaej.” Gajlaeng, Yehsuh naeuz: “Gou soj souh hih nanh, faenhsou gaengjdingq ij ngaiz souh; gou soj souh hih sijlij, faenhsou caemh gaengjdingq ij ngaiz souh. 40 Hoeng, cijmboujgoq naengh youq baihswix baixgvaz gou hih, mbouj dwg gou naeuz hawj couh ndaej hawj hih nej, dauq dwg Cangqdiq cwnjbiq hawj byawz couh hawj byawz lah.” 41 Yiengq lij cib boux lwgsae mwnq dingqri gij saeh neix le, couh aeuqheiq Yajgoz caeuq Yozhanq. 42 Couh vih yienghneix, Yehsuh couh heuh gyoengqde goq daeuj doxcomz, doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou caemh rox, doenghheij mbouj rox Cangqdiq hih vunz ndaw de, doenghheij nginhnaeuz dwg daeuzdaeuz he, gyoengqde cungj dwg guenjciq gij vunz de, cijveih gij vunz de. 43 Hoeng, faenhsou mbouj wnggai hah, dauq dwg faenhsou ndaw neix byawz ijsiengj dang ak hih, byawz couh ij guh bouxhoiq faenhsou; 44 byawz siengj dang daeuzdaeuz hih, byawz couh ij guh boux swqhaeuh vunz he, 45 aenvih Vunz dih Daiqbiuj daeuj mbouj dwg daeuj hawj vunz swqhaeuh de hih, dauq dwg de daeuj swqhaeuh vunz hih lah. Mbouj danhcij naeuz dwg yienghneix, vanzlij dwg vih ij cueg gij coih vunz hwj vwt diuz mingh bonjfaenh de hih.” 46 Gajlaeng Yehsuh caeuq gyoengq lwgsae de bae daengz Yehliqgoh Singz. Gyoengqde caeuq baenx gyoengq vunzlai ij daj Yehliqgoh Singz ok ma hih mwhde, miz boux gaujvaq rafangz he, gij coh de heuh Bahdijmaij, dwg daeglwg Dijmaij; de naengh youq henz roen guh gaujvaq. 47 Yiengq boux de baex dingqri naeuz dwg Nazsajlwz vunz dih Yehsuh byaij goqbae he le, couh hemq naeuz: “Daqveiq dih lwglan Yehsuh hax, hojsik hojsik gou bax!” 48 De yienghneix hemq le, couh miz haujlai vunz naeuz de, mbouj hawj de hemq, hoeng, vunz yied naeuz de, de yied engqgya hemq, hemq engqgya gog: “Daqveiq dih lwglan hax, hojsik hojsik gou bax!” 49 Yehsuh dingqri le, couh dingz roengzma, naeuz: “Hawj de goq daeuj.” Gajlaeng gyoengq vunz couh heuh boux rafangz mwnq doiq de naeuz: “Mwngz coengqsim bax! Hwnq, de heuh mwngz nex!” 50 Boux rafangz mwnq dingq le, couh majcangq gveng diuz buh baixrog de, couh doq diuq hwnjdaeuj, couh byaij goq Yehsuh mwnq bae. 51 Boux de goq bae le, Yehsuh couh cam boux de naeuz: “Mwngz ij hawj gou bang mwngz guh gijmaz?” Boux de han naeuz: “Lauxsae, gou siengj caiq ndaej yawjraen!” 52 Gajlaeng Yehsuh naeuz: “Mwngz maj bax; gij sinqsim mwngz ndaej yw mwngz ndei lo.” Yehsuh ngamq baex yienghneix naeuz he, boux de couh doq ndaej yawjraen lo. Boux de ndaej yawjraen le, couh gaen Yehsuh bae lo.

Majgoj Saw 11

1 Gajlaeng Yehsuh caeuq gyoengq lwgsae de bae ijvanh daengz Yehluqsajlaengj mwnq gaenh aen mbanj Bwzfazgiz caeuq aen mbanj Bwzdaqniz song aen mbanj neix dih aen bya Gamjlamj mwnq. Yehsuh couh baij song boux lwgsae de sien bae gaxgonq; 2 de doiq song boux de naeuz: “Faenhsou bae aen mbanj dangqnaj mwnq. Faenhsou haeuj mbanj bae le, couh raen miz duz lawzlwg he lamh hwj; duz de mijyaengz miz vunz gwih goq haem. Faenhsou couh gej ying ma hawj gou. 3 Hauhnaeuz miz vunz cam faenhsou vihmaz ij gej duz de nex, faenhsou couh naeuz: ‘Bouxcawj raeuz ij yungh duz de; yungh ndaej le, couh daiq duz de dauq ma dineix boiz.’” 4 Yehsuh raengq sat le, song boux de couh bae lo. Song boux de bae le, cingqgawq gwhraix, ngamqluj Yehsuh soj raengq hih yienghmwnq, raen miz duz lawz he lamh youq bakdou he. Song boux de raen le, couh bae gej duz de. 5 Cingq gej hih mwhde, ndwn youq mwnq hih vunz miz geij boux cam naeuz: “Faenhsou vihmaz ij gej duz lawz neix hah?” 6 Gyoengqde yienghneix cam le, song boux de couh ciuq Yehsuh soj raengq hih yienghmwnq ma han gyoengqde; gajlaeng gyoengqde couh mij naeuz gijmaz lo, ajcaih song boux de ying bae lo. 7 Couh yienghneix, song boux de couh ying duz lawz ma hawj Yehsuh, caemh dawz diuz buh bonjfaenh gyoengqde goemq hwnj gwnz gumq duz lawz bae. Yehsuh couh gwih hwnjbae lo. 8 Mwh de ij okdin bae hih mwhde, caemh miz haujlai vunz aeu buh ma demh roen hawj de, caemh vanzlij miz hih vunz aeu rongfaex ma demh roen hawj de. 9 Gyoengq vunz gaen de gvaengz de bae, angq hwj nauhyied foenxfoenx hemq haenh naeuz: “Vanqseiq vanqseiq! Cangqdiq baij daeuj hih caen miz fuk; gyoengqraeuz wnggai haenh! 10 Couh ij ndaej dauq miz luj cojgoeng raeuz Daqveiq dih vuengz lux! Vanqseiq vanqseiq vanqvanqseiq hux!” 11 Couh yienghneix, Yehsuh bae daengz Yehluqsajlaengj, bae daengz gunghdenq Cangqdiq, bae dauqcawq yawjyawj. Hoeng mwhde mbwn gaenq laep lo, yiengq de couh caeuq cibngeih boux lwgsae de ok singz bae, bae daengz aen mbanj Bwzdaqniz. 12 Yiengq daengz ngoenz daixngeih, de couh caeuq gyoengqde daj aen mbanj Bwzdaqniz ok ma dauq haeuj singz bae. Couh youq mwh gyoengqde ok ma hih mwhde, de iek lo. 13 Gajlaeng de daj lizgyae yawjraen miz go uzvahgoj he, gij mbaw de mwn cupcup. De raen yienghneix le, couh byaij goqbae, siengj yawjyawj go de miz mbouj miz mak. Yiengq de bae daengz le, baenzlaw cimh cungj cimh mbouj raen miz saek aen mak, caenhgag miz mbaw lah, aenvih mwhde mbouj dwg daeng mwh dawz mak he. 14 Yehsuh raen yienghneix le, couh doiq go de naeuz: “Daj seizneix hwnj, yungjyenj mij'z vunz gw gij mak mwngz.” Mwh de naeuz gawq neix hih mwhde, gyoengq lwgsae de caemh dingqri gawq neix. 15 Couh Yienghneix, Yehsuh gyoengqde couh dauq haeuj bae daengz Yehluqsajlaengj Singz. De bae daengz le, couh haeuj gunghdenq Cangqdiq bae. De baex haeuj bae daengz he, couh majcangq boenq doenghgij vunz youq mwnq hai cawx doxgaiq he okma, caemh nyoengx aen daiz boux youq mwnq vuenh ngaenz he caeuq aen daengq boux hai roegguqgap he laemx. 16 De caiq mboujcwnj vunz dawz gij hai cawx dih doxgaiq byaij goq gunghdenq Cangqdiq, 17 caemh doiq gyoengq vunz mwnq naeuz: “Singqgingh ndaw de sij naeuz: ‘Gunghdenq Cangqdiq ij dwg sojmiz hih minzcuz gouzhaenh Cangqdiq dih deixfueng.’ Hoeng, faenhsou engq dawz de ma bienqbaenz rongzcaeg he lah.” 18 Yiengq youq mwnq hih doengh boux goengjsae dajbwiz he caeuq doengh boux fazliz cenhgyah he dingq daengz de gangj doenghgij vah neix le, couh siengj banqfaz ij gaj de, hoeng, caiq lau de, aenvih de gangj hih vah cungj hawj vunz raen roxnginh geizmiuj ij rai. 19 Gajlaeng, daengz haemh le, de caeuq gyoengq lwgsae de caemh luj bienqnaengz yienghmwnq ok singz bae lo. 20 Yiengq daengz haet daixngeih daihcaeux, de caeuq gyoengq lwgsae de haeuj singz bae hih mwhde, caiq byaij goq diuz roen gaxgonq miz go uzvahgoj mwnq bae. Gyoengqde yawjraen go uzvahgoj mwnq rai lo. 21 Bijdwz raen yienghneix le, couh ngeix daengz Yehsuh doiq go de gangj goq dih vah, couh doiq de naeuz: “Lauxsae, hawjm'z yawj hux, ngaiz mwngz naeuz hih go uzvahgoj mwnq gaenq ngaiz rai lo.” 22 Yehsuh dingq le, han naeuz: “Faenhsou wnggai doiq Cangqdiq miz sinqsim! 23 Gou saedsaeh naeuz sou ni, mboujguenj byawz, cijaeu de gamj naeuz gaengjdingq ndaej, mij maz ngeiz, cungjsuenq naeuz de doiq aen bya neix naeuz: ‘Daj dineix nod deuz, roengz haij bae!’ yienghneix naeuz, aen de cungj caemh dingq hih. 24 Sojhij, gou naeuz sou ni, famz dwg faenhsou gouz Cangqdiq hih, mboujguenj gouz gijmaz, cijaeu ndaw sim faenhsou sinq naeuz ndaej, yiengq couh gaengjdingq ndaej. 25 Cijmboujgoq mwh faenhsou gouz Cangqdiq hih mwhde, ngeix daengz miz vunz daekcoih faenhsou hih couh wnggai nyiuz boux de, yienghmwnq Bohmbwn caemh nyiuz faenhsou lo. 26 Hoeng, hauhnaeuz faenhsou mbouj nyiuz vunz, Bohmbwn faenhsou caemh mbouj nyiuz faenhsou lo.” 27 Couh yienghneix, Yehsuh caeuq gyoengq lwgsae de caiq bae daengz Yehluqsajlaengj, bae daengz gunghdenq Cangqdiq. Yiengq, de cingq youq gunghdenq Cangqdiq byaij hih mwhde, miz doengh goengjsae dajbwiz caeuq doengh boux fazliz cenhgyah he caeuq doengh boux vunz gangj vah couh baenz he daeuj cimh de, 28 saemjcam de naeuz: “Mwngz miz maz gienzliz guh gij saeh neix? Byawz hawj gij gienz neix hawj mwngz?” 29 Yehsuh dingq le, han gyoengqde naeuz: “Gou caemh ij cam faenhsou gawq he; hauhnaeuz faenhsou naeuz gou ni nex, gou caemh naeuz faenhsou ni gou miz maz gienzliz guh gij saeh neix lo. 30 Couh dwg naeuz, Yozhanq dih sijlij dwg byawz dih cawjeiq? Dwg Cangqdiq haj cixnaeuz dwg vunz nej? Naeuz gou ni.” 31 Gyoengqde dingq le, couh gangj yebyeb hwj doxcimciek naeuz: “Gyoengqraeuz ij baenzlaw naeuz nej? Hauhnaeuz raeuz naeuz: ‘Dwg Cangqdiq lah,’ yiengq de gaengjdingq naeuz: ‘Yiengq faenhsou vihmaz mbouj sinq Yozhanq nej?’ 32 Hoeng, hauhnaeuz raeuz naeuz: ‘Dwg vunz lah,’ yiengq gyoengq vunzlai gaengjdingq aeuqheiq, aenvih gyoengqde sinq Yozhanq dwg boux cenz gij vah Cangqdiq he.” 33 Gyoengqde yienghneix cimciek le, mij'z banqfaz, couh naeuz: “Gyoengqraeuz mbouj rox.” Yehsuh raen gyoengqde yienghneix naeuz le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Yiengq, gou caemh mbouj naeuz sou ni gou miz maz gienzliz ndaej guh gij saeh neix nej.”

Majgoj Saw 12

1 Yehsuh yienghneix han gyoengqde le, couh yungh gij beijgangj he ma doiq gyoengqde naeuz: “Miz boux he, de ndaem miz suen buzdauz he. Aen suen de caemh miz faex led goqbae hwj, caemh youq ndaw de vat guh aen ciz caq guh laeuj he, caiq hwnq aen gyenhciq dap he, couh co hawj vunz, gajlaeng couh bae vaihdieg youq lo. 2 “Yiengq daeng mwh ndaej sou mak he le, de couh baij bouxhoiq he ma laeng doengh boux co suen mwnq sou aeu faenh de wnggai ndaej he. 3 Hoeng, bouxhoiq de ngaiz doengh boux co suen mwnq doh donq he, doh hawj de bi fawz hoengq maj. 4 Maj le, bouxcawj suen mwnq caiq baij daixlingh boux ma. Daixlingh boux caemh ngaiz gyoengqde doh, doh hwj ndaek raeuj boux de sieng bae. Doh le, caiq dawz boux de ma nyoujnyak gaijmbwq, caemhcaiq hawj de bi fawz hoengq maj. 5 Gajlaeng, bouxcawj suen mwnq caiq baij boux he ma, hoeng, boux neix engqgya ngaiz gyoengqde gajgak rai. Gajlaeng, bouxcawj suen mwnq vanzlij baij haujlai vunzhoiq ma, hoeng, ciuqyiengh ngaiz doh hih doh, gaj hih gaj. 6 Gajlaeng bouxcawj suen mwnq caenh lij boux dog ndaej baij ma haem lo, couh dwg daeglwg de; daeglwg neix caemh dwg de gig aiq he. De mij banqfaz le, couh baij daeg de ma, ndaw sim de caemh gag naemj: ‘Gou baij daeglwg gou maj, saekseiz gyoengqde lij soenhcungq de haem.’ 7 “Hoeng, liuh mbouj daengz gyoengq co suen mwnq baex raen daeglwg de he, couh doxcimciek hwj naeuz: ‘Neq, boux ciep aeu aen suen neix hih daeuj lo. Daengj raeuz gajgak de bae; gajgak de bae le, baezneix aen suen neix mijyaengz dwg ndaej gvi hawj raeuz haz!’ 8 Gyoengqde yienghneix cimciek le, couh dawz daeg de gajgak rai, caiq dawz gij seihaiz daeg de gveng ok rog suen ma.” 9 Yehsuh gangj daengz dineix le, couh cam gyoengqde naeuz: “Faenhsou naemjnaemj yawj, bouxcawj suen mwnq ij baenzlawz doiq doengh boux co suen mwnq nej? De dwg mbouj dwg dawz doengh boux co suen mwnq gajgak bae nej? Gajgak bae le, caiq co hawj daixlingh boux nej? Gou saedsaeh naeuz sou ni, gaengjdingq dwg yienghneix. 10 Nanzdauh faenhsou mbouj rox, faenhsou mbouj doeg goq ndaw Singqgingh hih duenh neix mah? Canghranz vwt hih hengxdiuz, gajlaeng engq bienqbaenz aen ranz mbouj ndaej noix dih diuz gangqloz he. 11 Gij neix dwg Cangqdiq dih cawjeiq; youq ndaw lwgra raeuz dwg baenxlai geizmiuj hax.” 12 Yehsuh yienghneix doiq gyoengqde gangj le, gyoengqde dingq ndaej ok Yehsuh dih gij beijgangj neix dwg ceij gyoengqde he, couh aeuqheiq hwj siengj majcangq gaemh dawz de, hoeng gyoengqde lau gij vunzlai, mij banqfaz, gajlaeng cij ndei swhswh deuz lo. 13 Hoeng, gyoengqde mbouj fug, gajlaeng couh baij geij boux gaep haeuj Fazliqcaiq baij he caeuq geij boux gaep haeuj Hihliz dangjbaij he bae daengz Yehsuh mwnq, siengj demq yawj de gangj hih vah, siengj ra congxmbongq cimh cingqgiq ma gaemh dawz de. 14 Gyoengqde bae daengz le, couh cam Yehsuh naeuz: “Lauxsae, gyoengqraeuz rox mwngz dwg lauxsaed hih vunz; mboujguenj guxmaz vunz mwngz cungj mbouj yawj vunz guh saeh, cungj dwg yawj doxdoengz, cungj dwg saedsaed saehsaeh cenzgangj Cangqdiq hawj vunz baenzlawz goq saedceij hih. Yiengq raeuz cam mwngz, raeuz nab ceiq hawj goengjvuengz Lozmaj deng mbouj deng nej? 15 Wng mbouj wnggai nab hawj de nej?” Gyoengqde yienghneix cam le, Yehsuh yawj ndaej ok gyoengqde dih yimhmaeuz, couh doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou vihmaz ij sawq gou nej? Dawz maenz ngaenz he daeuj hawj gou yawj.” 16 Gajlaeng gyoengqde couh dawz maenz ngaenz he daeuj hawj de. De couh doiq gyoengqde naeuz: “Gij duzsiengq neix caeuq gij coh de dwg byawz hih nej?” Gyoengqde dingq le, han naeuz: “Dwg goengjvuengz Lozmaj, Gaijsaj.” 17 Yehsuh caiq doiq gyoengqde naeuz: “Yiengq goengjvuengz Lozmaj dih doxgaiq wnggai gvi hawj goengjvuengz Lozmaj; Cangqdiq dih doxgaiq caemh wnggai gvi hawj Cangqdiq.” Gyoengqde dingq Yehsuh yienghneix gangj le, cungj raen geizheih ij rai. 18 Yiengq caemh miz doenghgij vunz gaep haeuj Sajduhgaih baij he, siengzseiz naeuz mbouj miz dauqlix dih doenghgij vunz mwnq, daeuj cam Yehsuh naeuz: 19 “Lauxsae, Mohsih dih fazliz gveihdingq naeuz: ‘Hauhnaeuz miz vunz aeu yah ma, mijyaengz miz lwg haem cix ngaiz rai lo, lij mehyah de, yiengq daeg nuengxau de couh ij aeu meh beixsauj de ma guh yah, bang daeggo de miz lwg, hawj de miz daih gajlaeng.’ 20 Yiengq doenghbaez miz ranz he, miz caet goengjlungz nuengxau. Daeg daixdaeuz aeu yah ma, mijyaengz miz lwg haem hoeng cix ngaiz rai lo. 21 Daengz daeg daixngeih, caemh aeu meh beixsauj de ma guh yah, caemh mijyaengz miz lwg haem cixcaemh ngaiz rai lo. Yiengq daengz daeg daixsam caemh dwg yienghneix. 22 Caet daeg cungj caemh aeu goq meh neix, cungj caemh mij miz lwg couh ngaiz rai lo. Daengz gajlaeng, meh de caemh rai lo. 23 Yiengq daengz mwh dauqlix he, meh neix ij suenq dwg mehyah bouxlawz nej? Aenvih caet daeg cungj caemh aeu meh de goq.” 24 Yehsuh dingq le, han gyoengqde naeuz: “Faenhsou loek lo, aenvih faenhsou doiq Singqgingh gaenhbaenj mbouj rox cingsuj, caemh mbouj rox gij bonjsaeh Cangqdiq. 25 Aenvih vunzrai ndaej dauqlix le, dwg luj bouxcai Cangqdiq yienghmwnq mbouj aeu mbouj haq hih. 26 “Gangj daengz vunz rai le ndaej dauqlix, faenhsou mij doeg goq Mohsih sij youq ndaw bien ‘Caz Oen Feiz Dawz’ bien neix mah? Ndaw de sij miz Cangqdiq naeuz: Gou dwg cojgoeng faenhsou Yaqbwzlahhanj dih Cangqdiq, Hijsaj dih Cangqdiq, Yajgoz dih Cangqdiq. 27 Gij iqswh neix dwg naeuz, Cangqdiq dwg vunzlix dih Cangqdiq, mbouj dwg gij seihaiz vunz dih Cangqdiq. Faenhsou loek liux lo, haengzbaengzlaengz cungj loek liux lo.” 28 Yiengq youq mwnq miz boux fazliz cenhgyah he dingq daengz Yehsuh caeuq gyoengqde yienghneix lwnh le, roxnginh Yehsuh han gyoengqde han ndaej baenxlai ndei le, couh cam naeuz: “Cangqdiq dunghgoq Mohsih soj dingh hih cib diuz fazliz ndaw de diuzlawz ceiq cungqyauq nej?” 29 Yehsuh dingq le, han naeuz: “Ceiq cungqyauq hih dwg: Hijswzlez vunz hax, faenhsou dingq bax! Bouxcawj raeuz Cangqdiq caenhgag de cij dwg bouxcawj. 30 Mwngz ij caensim caen'eiq ndiep gyaez bouxcawj mwngz Cangqdiq. Diuz neix ceiq cungqyauq. 31 Gajlaeng daengz: Mwngz ij aiq gekleiz luj aiq bonjfaenh ityiengh. Song diuz neix, caiq mij saek diuz ndaej beij song diuz neix cungqyauq haem lo.” 32 Boux fazliz cenhgyah mwnq dingq Yehsuh yienghneix naeuz le, couh naeuz: “Lauxsae, mwngz naeuz ndaej deng raixcaix. Cangqdiq cijngamq miz boux dog; cawz de ok caiq mij saek boux haem lo. 33 Vunz caemh ij caensim caen'eiq ndiep gyaez de, caemh ij aiq vunz luj aiq bonjfaenh ityiengh. Gij neix beij doenghheij youq gwnz luz coemh hwj dajbwiz caeuq gak cungj dajbwiz hawj de hih lij giengz ndaej lai.” 34 Yehsuh raen de naeuz ndaej deng raixcaix le, couh doiq de naeuz: “Mwngz couh ijvanh ndaej gaep haeuj guek Cangqdiq lo.” Couh yienghneix, daj mbat mwnq hwnj, caiq mij'z vunz gamj cam Yehsuh gijmaz haem lo. 35 Gajlaeng miz baez he, Yehsuh youq ndaw gunghdenq Cangqdiq gaijyiz gvanhhih guek Cangqdiq hih saeh hih mwhde, de doiq gyoengq vunz naeuz: “Doenghheij fazliz cenhgyah he naeuz Gihduz dwg Daqveiq dih lwglan, 36 hoeng, Daqveiq bonjfaenh de vanzlij gag ciuq Hoenzsaenz Cangqdiq raengq hih yienghmwnq naeuz goq naeuz: Cangqdiq doiq bouxcawj gou naeuz: ‘Naengh youq baixgvaz gou, daengj gou dawz gij dizyinz mwngz coengq youq laj din mwngz.’ 37 Yiengq, giqyienz Daqveiq bonjfaenh de cungj gag heuh de ‘bouxcawj’ lo vwz, ciuq luj yienghneix ma gangj, de couh mbouj danhcij naeuz dwg lwglan Daqveiq, cixcaemh dwg bouxcawj Daqveiq lo.” Yehsuh yienghneix doiq gyoengq vunz gangj, gyoengq vunz dingq de gangj hwj maezgae bae. 38 Yehsuh yienghneix gangj naeuz sat le, vanzlij caiq doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou ij fuengz doenghheij fazliz cenhgyah he. Gyoengqde cungj haenj daenj buhbauz raez hwj byaij yoekyoek goq gai bae, haenj hawj vunzlai dongx gyoengqde, dongx gyoengqde ndei, 39 caemh haenj naengh ndaw veiqdangz dih mwnq daixdaeuz mwnq ndei he, haeuj daiz gw laeuj caemh haenj naengh mwnq ndei he. 40 Gyoengqde hangzciemq gw gij gyadangq mehmaiq; gouz Cangqdiq, caeuq Cangqdiq gangj vah lai hux lai, cungj dwg guh hawj vunz yawj he. Doengh cungj vunz neix, ij ngaiz fad beij vunz naek lai.” 41 Yehsuh gangj daengz dineix le, couh byaij goq doiqmienh aen sieng ndaw gunghdenq Cangqdiq bienqnaengz vunz gien ngaenz he bae naengh, siengj yawjyawj gij vunz gien ngaenz roengz ndaw sieng mwnq bae. Yiengq de yawjraen miz haujlai vunz fouq gien haujlai ngaenz roengzbae. 42 Gajlaeng de caemh yawjraen meh vunzmaiq vunz gungz he coengq song maenz cienzdoengz roengzbae; song maenz cienzdoengz mwnq mbouj ndaej dij daengz faen ngaenz he. 43 De yawjraen yienghneix le, couh heuh gyoengq lwgsae de goq daeuj, doiq gyoengqde naeuz: “Gou saedsaeh naeuz sou ni, mehmaiq vunz gungz mwnq coengq hih ngaenz beij sojmiz hih vunz coengq hih ngaenz cungj coengq ndaej lai, 44 aenvih gyoengq vunz coengq hih ngaenz doiq gyoengqde ma gangj mbouj suenq guxmaz ngaenz, hoeng, meh vunzmaiq mwnq nej, meh de soj coengq hih ngaenz dwg de sojmiz ij ciengx mingh hih ngaenz he.”

Majgoj Saw 13

1 Yehsuh doiq gyoengq lwgsae de yienghneix gangj sat le, couh daj gunghdenq Cangqdiq ok ma. Ok ma hih mwhde, miz boux lwgsae he doiq de naeuz: “Vax! Lauxsae, hawjm'z yawj hux, gij rin hih baenxlai hung cix hwnq hwj baenxlai gyaeu!” 2 Yehsuh dingq le, couh doiq de naeuz: “Mwngz haenh doenghgij neix mah? Gou naeuz mwngz ni, daengz baezneix hih mwh he, dineix cungj ij ngaiz bingzbwd liux bae.” 3 Gajlaeng, Yehsuh bae daengz aen bya Gamjlamj, youq gwnz bya Gamjlamj naengh hwj yiengq gunghdenq Cangqdiq bae. Yiengq, Bijdwz, Yajgoz, Yozhanq caeuq Anhdwzlez couh caegcaeg cam de naeuz: 4 “Lauxsae, cingj mwngz naeuz raeuz ni, mwngz daxbaenh naeuz hih gij saeh mwnq daengz seizlaw ij fatseng hax? Gij saeh mwnq ij fatseng hih mwhde, ij miz gijmaz gingjdoengh hax?” 5 Yehsuh dingq le, han gyoengqde naeuz: “Mij'z vunz ndaej rox; caenhgag Cangqdiq cij rox. Hoeng gou naeuz sou ni, faenhsou ij siujsim, gaejyungh ngaiz vunz yaeuh, 6 aenvih baezneix ij miz haujlai vunz yungh gij coh gou ma gyajcang naeuz: ‘Gou dwg Gihduz,’ yienghneix naeuz hwj yaeuh baenx haujlai vunz. 7 Daengz mwh faenhsou raen luenh caeuq dingqri doxhoenx hih mwhde, faenhsou gaejyungh lau, aenvih doenghgij saeh neix gaengjdingq ij sien fatseng, hoeng, gij neix mbouj dwg naeuz dwg ciqgyaiq dih ngoenz gatsat law. 8 Daengz mwhde, minzcuz caeuq minzcuz, guek caeuq guek doxhoenx; diqcwnq hih diqcwnq, iekvangh hih iekvangh, doenghgij neix cungj dwg ij daengz souh nanh dih gingjdoengh lo, couh luj vunzbaz ij seng lwg yienghmwnq baenx raq baenx raq in'in hojyouq hojyouq yienghmwnq. 9 “Faenhsou caemh ij siujsim; daengz mwhde, faenhsou ij ngaiz vunz haih: ngaiz vunz gaemh dawz gyau hawj fazdingz, caemh ngaiz youq veiqdangz ngaiz vunz faexbien fad, caemhcaiq ngaiz vih gou hwj ngaiz bae daengz saengjcangj caeuq goengjvuengz mwnq bae benqhuq bonjfaenh caeuq guh cingqyinz. 10 Hoeng, mijyaengz daengz ciqgyaiq dih ngoenz gatsat cihsenz, guek Cangqdiq dih ndei siuhsiz gaengjdingq ij sien cenz hawj lajmbwn sojmiz hih minzcuz. 11 Yiengq, hauhnaeuz faenhsou ngaiz gaemh bae saemjbuenq nex, faenhsou gaejyungh you ij baenzlaw han gyoengqde; daengz mwhde, Hoenzsaenz Cangqdiq swhmboujyienz nyok hawj faenhsou goujcaiz, hawj faenhsou miz vah ndaej gangj, aenvih faenhsou soj gangj hih mbouj dwg gij vah faenhsou, dauq dwg Hoenzsaenz Cangqdiq hawj faenhsou gangj lah. 12 “Daengz mwhde, faenhsou caemh ij ngaiz gij vunz ndaw ranz bonjfaenh cuzmaiq: beixnuengx cuzmaiq beixnuengx, haih beixnuengx rai, boh cuzmaiq lwg, haih lwg rai, lwg ngig bohmeh, haih bohmeh rai. 13 Faenhsou caemh vih gou hwj ngaiz vunz haenq. Hoeng, cijaeu faenhsou gyenhciz naenxsim roengzbae, couh gaengjdingq ndaej gouq.” 14 Yehsuh de caiq naeuz: “Mwh faenhsou yawjraen cauh baenz boqvaiq hih Cangqdiq dwgcaengz hih ndwn youq mwnq mbouj hab ndwn hih mwhde, youq Youzdaiq Saengj hih vunz couh ij deuz hwnj bya bae.” (Doeg duenh neix hih vunz wnggai nienx ndei gij dauhleix de.) 15 “Hauhnaeuz miz vunz youq gwnz dingjranz hih, couh gaejyungh roengz ndaw ranz ma aeu doxgaiq, 16 caiq hauhnaeuz miz vunz youq ndaw reih hih caemh gaejyungh ma ranz aeu buh. 17 Daengz mwhmwnq, meh daiqndang caeuq meh daiqnauq miz nanh lo. 18 Daengz mwhmwnq, faenhsou wnggai gouz Cangqdiq, gouz de mbouj hawj gij saeh neix youq seizdoeng fatseng, 19 aenvih daengz mwhmwnq couh ij nanh dawz lo, daj Cangqdiq cauh mbwn cauh deih doxdaeuj daengz seizneix mbouj miz goq, baezneix caemh mbouj caiq miz. 20 Yiengq, hauhnaeuz Cangqdiq mbouj gemj doengh ngoenz nanh dawz he nex, couh mij'z vunz ndaej lix roengzbae. Cijmboujgoq nex, Cangqdiq vih gij vunz de senj okdaeuj he hwj gaenq dawz doengh ngoenz mwnq gemj noix lo. 21 “Daengz mwhmwnq, hauhnaeuz miz vunz doiq faenhsou naeuz: ‘Neq, yawj veiq, Gihduz youq dineix!’ cixnaeuz naeuz: ‘Neq, yawj veiq, Gihduz youq mwnq!’ yienghneix nex, faenhsou cungj mbouj ndaej sinq, 22 aenvih daengz mwhde ij miz gyaj dih Gihduz caeuq gyaj dih boux cenz gij vah Cangqdiq he ok daeuj guh doenghgij geizmiuj gingjgyauj he hwj yaeuh vunz, daiqlienz gij vunz Cangqdiq senj okdaeuj he cungj siengj yaeuh. 23 Sojhij, faenhsou ijaeu daezfuengz, aenvih gou gaenq sien dawz sojmiz hih naeuz faenhsou ni lo.” 24-25 De youhcaiq naeuz: “Daengz mwh nanh mwnq goq le, gij rengz guenjciq haeuj gwnzmbwn hih ij luenh; gyangjngoenz ij bienq laep, aen ndwen mij caiq rongh, ndaundeiq ij doek roengzma. 26 Daengz mwhmwnq, gij vunz ij yawjraen Vunz dih Daiqbiuj rongh sagsag myig myiengzmyiengz cienfanh miz vi miz rengz he caeuq gij fwj daj gwnzmbwn roengz daeuj. 27 De ij baij bouxcai Cangqdiq bae daengz ciqgyaiq gak dieg bae hawj doenghheij vunz de senj okdaeuj he daeuj doxcomz. 28 “Faenhsou wnggai coengz go uzvahgoj hag gij dauhleix neix: mwh go de gij nyod de bienq heu did mbaw hih mwhde, faenhsou couh rox seizhah ij daengz lo. 29 Caemh doxdoengz, mwh faenhsou yawjraen doenghheij saeh neix fatseng hih mwhde, faenhsou couh rox Vunz dih Daiqbiuj couh ij daeuj daengz lo, couh youq bakdou lo.” 30 De vanzlij caiq naeuz: “Gou saedsaeh naeuz sou ni, daih neix hih vunz vanz mijyaengz gvaqseiq haem, doenghgij saeh neix couh ij fatseng lo. 31 Mbwnmbwn deihdeih cungj cawzraeg liux, hoeng, gij vah gou yungjyenj mbouj rox raeg.” 32 De youhcaiq naeuz: “Hoeng, gou naeuz sou ni, mij vunz rox ngoenzlawz, seizlawz, daiqlienz bouxcai Cangqdiq caeuq daeglwg Cangqdiq cungj mbouj rox; caenhgag Cangqdiq Bohmbwn cij rox. 33 Faenhsou ij siujsim, ij singqsag, aenvih faenhsou mbouj rox ngoenz mwnq seizlaw daeuj daengz. 34 “Couh luj boux ij ok roen gyae bae he; de ij okdin bae hih mwhde, dawz ndaw ranz hih hong gyau hawj bouxhoiq guenj, caemh raengq boux souj dou de ij siujsim. 35 Sojhij, faenhsou ijaeu singqsag, aenvih faenhsou gaenhbaenj mbouj rox bouxcawj ij seizlaw ma, mbouj rox hih doengxhaemh haj cixnaeuz singjngwnz, mbouj rox hih gaeq haen haj cixnaeuz doengxhaet ma. 36 Yiengq, hauhnaeuz de sawqmwh ma nej, gaejyungh hawj de raen faenhsou ralaep lo. 37 Gou doiq faenhsou yienghneix naeuz, caemh doiq gyoengq vunzlai yienghneix naeuz, sungj hih ma naeuz, faenhsou ijaeu singqsag!”

Majgoj Saw 14

1 Miz baez he, couh dwg ij daengz aen ciet Bienqgoqbae he, caemh dwg aen ciet Cawz Yauqmuj he hih song ngoenz daixdaeuz de, doenghheij goengjsae dajbwiz he caeuq doenghheij fazliz cenhgyah he doxyuk hwj ij siengj banqfaz baenzlawz ndaej gaemh dawz Yehsuh byaeu Yehsuh. 2 Hoeng, gajlaeng gyoengqde naeuz: “Gyoengqraeuz mbouj ndaej youq aen ciet neix doengh fawz, hoengjlau gij vunzlai aeuqheiq le fanj hwnjdaeuj.” 3 Mwhneix, Yehsuh cingq youq aen mbanj Bwzdaqniz, youq laeng Sihmaenz boux hwnj mazfung goq neix gw haeux. Yiengq cingq gw hih mwhde, miz boux vunzbaz he dawz aen bingz aeu nyugsig ma guh he, ndaw de coux rim gij youz rang fwtfwt dijbauj he heuh naqdaz he, dawz daeuj. Dawz daeuj le, couh doh gij hoz aen de vaih, couh aeu gij youz rang neix raix hwnj gwnz raeuj Yehsuh bae. De yienghneix guh dwg soenhcungq de he. 4 Yiengq youq mwnq miz geij boux raen yienghneix le, couh yawj mbouj goq ra, couh aeuqheiq hwj lwnh naeuz: “Hozbiet yienghneix langqfeiq nej? 5 Bingz youz rang dijbauj neix gijmaj hai ndaej sambak lai ngaenz hwx; hauhnaeuz aeu ma bang vunz gungz nex, lij haemq ndei hwx.” 6 Hoeng, Yehsuh dingq le, dauq han naeuz: “Ajcaih de lo bax! Hozbiet ij diuqgaz de nej? De youq gwnz ndang gou guh hih dwg gienh ndeisaeh he nex. 7 Vunz gungz, faenhsou seizlaw bang mbouj ndaej, aenvih gyoengqde siengzseiz caeuq sou youq itheij, cijaeu faenhsou haenj. Hoeng, gou nej, gou mbouj siengzseiz caeuq sou youq hah. 8 Boux vunzbaz neix de gaenq caenh de soj ndaej guh daengz hih ma guh lo; de dawz gij youz rang he raix hwnj gwnz ndang gou daeuj, dwg vih baezneix ij cangq gou hwj guh ndei cwnjbiq lah. 9 Gou saedsaeh naeuz sou ni, mboujguenj Cangqdiq dih ndei siuhsiz cenz bae daengz lajmbwn hih goklaw, boux vunzbaz neix soj guh hih saeh caemh gaengjdingq miz vunz cenz bae daengz goklaw, vunz caemh gaengjdingq ndaejgeiq de.” 10 Gajlaeng, Yehsuh dih cibngeih boux lwgsae ndaw de miz boux Gyahloz vunz he, couh dwg Youzdaq; de bae cimh doengh boux goengjsae dajbwiz he, naeuz gyoengqde ni de ij dawz Yehsuh gyau hawj gyoengqde. 11 Yiengq gyoengqde dingq le, cungj angq hwj ij rai, couh dapwngq hawj de ngaenz. Couh daj mwhneix hwnj, Youzdaq couh siengj banqfaz ra congxmbongq ij baenzlawz ndaej gaemh dawz Yehsuh gyau hawj gyoengqde. 12 Yiengq daengz aen ciet Cawz Yauqmuj dih ngoenz daixdaeuz, couh dwg ij gaj yiengzlwg hwj cwnjbiq goq aen ciet Bienqgoqbae hih ngoenz mwnq, gyoengq lwgsae Yehsuh cam Yehsuh naeuz: “Lauxsae, mwngz ij hawj gyoengqraeuz bae mwnqlaw cwnjbiq goq aen ciet Bienqgoqbae hih haeuxcaeuz hawj mwngz nej?” 13 Yehsuh dingq le, couh heuh song boux lwgsae goq daeuj, doiq song boux de naeuz: “Faenhsou haeuj singz bae, couh yawjraen miz boux he, de riuj miz huz raemx he; faenhsou couh gaen de bae. 14 De haeuj aen ranzlawz bae, faenhsou caemh gaen de haeuj aen ranzlawz bae. Haeuj bae le, couh doiq boux cawjranz mwnq naeuz: ‘Lauxsae gou cam mwngz naeuz: “Aen fungh gou youq mwnqlaw lah? Gou ij caeuq lwgsae gou youq mwnq gw ciet Bienqgoqbae.”’ 15 Faenhsou yienghneix naeuz le, de couh gaengjdingq daiq faenhsou hwnj laeuz bae yawj, faenhsou caemh gaengjdingq raen miz aen fungh hung he, ndaw de baij hwj ndei ndwtndwt, gaiqgaiq cungj miz he; faenhsou couh youq mwnq cwnjbiq bax.” 16 Yehsuh yienghneix raengq le, song boux de couh haeuj singz bae lo. Yiengq song boux de bae soj roeb daengz hih cingqgawq luj Yehsuh soj gangj hih yienghmwnq. Gajlaeng gyoengqde couh youq mwnq cwnjbiq ndei ciet Bienqgoqbae dih haeuxcaeuz lo. 17 Yiengq daengz yiengqhaemh le, Yehsuh couh daiq cibngeih boux lwgsae de bae lo. 18 Gajlaeng gw haeux hih mwhde, Yehsuh doiq gyoengqde naeuz: “Gou saedsaeh naeuz sou ni, faenhsou ndaw neix miz boux he ij cuzmaiq gou; de seizneix cingq caeuq gou gw haeux nex.” 19 Yehsuh yienghneix gangj le, gyoengq lwgsae de cungj you hwj ij rai. Bouxboux cungj cam de naeuz: “Mbouj dwg gou bax?” 20 Gajlaeng Yehsuh han naeuz: “Dwg cibngeih boux faenhsou ndaw neix hih boux he; boux de caemh caeuq gou caemh demj aen vanj he gw bingj hwj. 21 Cingq luj ndaw Singqgingh ndaw de sij naeuz hih, Vunz dih Daiqbiuj ij ngaiz vunz haihrai. Hoeng, boux buenqduz cuzmaiq de mwnq satsoq lo! Boux de hozmboujyienz mbouj seng hwx.” 22 Yehsuh yienghneix gangj sat le, couh dawz aen bingj he hwnjdaeuj docih Cangqdiq. Docih le, couh euj faen hawj gyoengq lwgsae de, doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou gw bax; gij neix couh dwg daiqbiuj aen ndangdaej gou.” 23 De gangj sat gawq neix le, youhcaiq dawz aen cenj coux laeuj buzdauz he hwnjdaeuj docih Cangqdiq. Docih le, couh ndenq hawj gyoengqde; gyoengqde cungj caemh gw lo. 24 Gyoengqde gw le, Yehsuh couh naeuz: “Gij neix couh dwg daiqbiuj gij lwed gou, dwg daiqbiuj Cangqdiq yiengq vunz dinghlaeb dih baujcingq lienz diuzgyenq, dwg yungh gij lwed gou ma dingh hih. Gij lwed gou dwg vih vunz lai hwj ngaiz riuz hih. 25 Gou saedsaeh naeuz sou ni, daj seizneix hwnj, gou mbouj caiq gw saek ndik laeuj, cizfeih daengz gij gienzveih Cangqdiq youq lajmbwn fazveih, daengz mwhmwnq gou cij gw.” 26 Couh yienghneix, gajlaeng gyoengqde daixgya ciengq gij go haenh Cangqdiq. Ciengq sat le, couh ok ma yiengq aen bya Gamjlamj bae lo. 27 Gyoengqde bae hih mwhde, Yehsuh vanzlij caiq doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou bouxboux cungj ij mbouj nginh gou liz gou, aenvih ndaw Singqgingh ndaw de Cangqdiq naeuz: Gou ij doh rai boux ciengx yiengz; gyoengq yiengz couh ij sanq deuz liux. 28 Hoeng, daengj gou dauqlix le, gou sien bae daengz Gyahliqliq daengj faenhsou.” 29 Yiengq Bijdwz dingq le, couh naeuz: “Lauxsae hax, cungjsuenq naeuz gyoengq vunz cungj mbouj nginh mwngz liz mwngz, gou gaengjdingq nginh mwngz mbouj liz mwngz!” 30 Yehsuh dingq le, dauq han de naeuz: “Bijdwz, gou saedsaeh naeuz mwngz ni, couh youq ngwnzneix, cungj mijyaengz gaeq haen song mbat haem, mwngz cix miz sam mbat mbouj nginh gou lo.” 31 Bijdwz dingq le, ngengh euq naeuz: “Cungjsuenq naeuz gou gaengjdingq ngaiz caeuq mwngz ngaiz rai, gou cungj mbouj mbouj nginh mwngz.” Bijdwz yienghneix naeuz le, lij lw hih lwgsae cungj caemh yienghneix naeuz. 32 Gajlaeng, gyoengqde bae daengz mwnq dieg heuh Gwzsihmajniz he le, Yehsuh couh doiq gyoengq lwgsae de naeuz: “Faenhsou youq dineix naengh daengj gou bax; daengj gou bae gouzhaenh Cangqdiq gaenq.” 33 De yienghneix naeuz le, couh daiq Bijdwz caeuq Yajgoz caeuq Yozhanq itheij bae lo. Couh youq mwhneix, de couh gaihcij roxnginh siengsim gikheiq lo. 34 Gajlaeng de couh doiq sam boux de naeuz: “Gou siengsim ij rai bae; faenhsou youq dineix buenx gou, caemh ij daezsingj cij ndaej.” 35 Yehsuh de yienghneix naeuz sat le, couh gag byaij doxbae di he, couh bomz roengz doem bae ij gouz Cangqdiq, gouz Cangqdiq ndaej mbouj ndaej mbouj hawj gij nanh neix dawz de. 36 Yiengq de couh gouz naeuz: “Boh hax boh, mwngz mij'z naeuz gijmaz guh mbouj daengz hih; gou gouz mwngz mbouj hawj gou souh gij haemzhoj neix! Gannaeuz gou gouz mwngz yienghneix lah, hoeng, vanzlij dwg ciuq gij cawjeiq mwngz bae guh bax!” 37 De gouz sat le, couh dauq maj daengz sam boux lwgsae de mwnq. Ma le, engq raen sam boux de ralaep lo. De raen yienghneix le, couh heuh Bijdwz doiq de naeuz: “Sihmaenz, mwngz ralaep haj? Mwngz ndaej mbouj ndaej singjsangj yaep he hax? 38 Faenhsou ij baujciz singqsag, mbouj dingz hih gouz Cangqdiq cij dingx ndaej goq mbouj ngaiz yaeuh hah. Mijn'x gannaeuz ndaw sim faenhsou nyienh'eiq lah, hoeng, aen ndang faenhsou dauq mij giengz ndaej goq hax.” 39 De yienghneix gangj sat le, caiq dauqyungz bae gouz Cangqdiq, gouz hih vah caemh dwg caeuq daxbaenh ngamqngamq gouz hih doxdoengz. 40 Gouz sat le, de caiq dauq ma daengz sam boux lwgsae de mwnq. Dauq ma le, caemh ciuqyiengh raen gyoengqde vanzlij ralaep. Aenvih gyoengqde cengq cungj cengq mbouj ndaej hoi ra, gyoengqde caemh mbouj rox hih ij baenzlaw han de. 41 Gajlaeng Yehsuh youhcaiq bae gouz, youhcaiq ma mbat daixsam. Ma le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou vanzlij ralaep haj? Gaeuq lox, cizgyenh daengz lo. Yawj veiq, Vunz dih Daiqbiuj couh ij ngaiz vunz hai hawj vunz vaih lo. 42 Vaiq hwnq! Yawj veiq, boux buenqduz hai gou mwnq daeuj daengz lo! Gyoengqraeuz goq bae bax!” 43 Yehsuh vanzlij gangj gij vah neix hih mwhde, cibngeih boux lwgsae ndaw de dih Youzdaq daiq baenx gyoengq vunz goqdaeuj; gyoengqde dwg goengjsae dajbwiz caeuq fazliz cenhgyah caeuq doengh boux gangj vah couh baenz he baij daeuj he. Ndaw fawz gyoengqde cungj dawz miz giemq caeuq faexmbaenq hwj. 44-46 Youzdaq goq daeuj le, couh majcangq byaij daengz dangqnaj Yehsuh, couh heuh naeuz: “Lauxsae!” De heuh le couh doq cup de. Yiengq gyoengq vunz mwnq couh doq gaemh dawz Yehsuh lo, aenvih gaxgonq Youzdaq boux buenqduz cuzmaiq Yehsuh neix gaenq caeuq gyoengq vunz mwnq gangj ndei gij ngamqhauq neix lo, naeuz: ‘Faenhsou raen gou bae cup byawz, byawz couh dwg faenhsou ij dawz hih vunz lo.’ Couh yienghneix, Yehsuh couh ngaiz gyoengq vunz mwnq gaemh dawz gam bae lo. 47 Couh youq mwhneix, ndwn youq henz de hih boux lwgsae he couh doq yot fag giemq de okdaeuj, couh doq raemj duj rwz bouxhoiq goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz hih duj rwz he gat. 48 Yehsuh raen yienghneix le, couh doiq gyoengq vunz mwnq naeuz: “Faenhsou dawz giemq dawz faex hwj daeuj gaemh gou; nanzdauh gou dwg caeggeq mah? 49 Gou ngoenzngoenz cungj youq ndaw gunghdenq Cangqdiq son vunz, caeuq faenhsou youq itheij; faenhsou mij gaemh gou. Hoeng, faenhsou yienghneix guh cingq lingz ok youq ndaw Singqgingh ndaw de soj sij naeuz hih.” 50 Couh youq mwhneix, gij lwgsae de cungj mbouj leix de, cungj deuz liux lo. 51 Yiengq, miz boux hauxseng rangz he gwnz ndang de bangj miz vangq boiqmaz he gaen youq gajlaeng Yehsuh. Gyoengq vunz mwnq raen le, couh ij gaemh dawz de, 52 hoeng, de couh vwtvak vangq boiqmaz de loxgenz loxgangh hwj vaiqdi riq deuz lo. 53 Gajlaeng, gyoengq vunz mwnq gam dawz Yehsuh bae daengz ndaw fuj goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz. Youq mwnq caemh miz doenghheij goengjsae dajbwiz caeuq doengh boux gangj vah couh baenz he caeuq doenghheij fazliz cenhgyah he youq mwnq doxcomz. 54 Yehsuh ngaiz vunz gam dawz bae hih mwhde, Bijdwz gyae'gyae req gaen gajlaeng bae, itcig gaen bae daengz daxhongh ndaw fuj boux de, bae daengz mwnq gaen doenghheij gingjveiq mwnq naengh youq mwnq byoq feiz. 55 Yiengq doenghheij goengjsae dajbwiz caeuq baenx gyoengq veijyienzveiq youq mwnq doxcomz mwnq cungj siengj cimh cingqgiq ma gauq Yehsuh, buenq de rai, hoeng, cimh mij raen miz cingqgiq. 56 Mbouj danhcij yienghneix, caemh miz haujlai vunz daeuj bangjlaih de gauq de, hoeng gyoengqde soj bangjlaih soj gauq hih cungj mbouj doxdoengz. 57 Gajlaeng, youq mwnq caemhcaiq miz geij boux ndwn hwnjdaeuj luenh bangjlaih de naeuz: 58 “Gyoengqraeuz dingqri de naeuz goq naeuz: ‘Gou ij dawz aen gunghdenq Cangqdiq vunz hwnq baenz neix cek bae, sam ngoenz couh caiq ndaej doiqyungz hwnq hwnjdaeuj, hoeng, mbouj dwg vunz hwnq hih.’” 59 Gyoengqde yienghneix luenh gauq de, hoeng, gyoengqde soj gangj hih cungj mbouj doxdoengz. 60 Yiengq, goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz dingq gij vunz yienghneix gauq de le, couh ndwn hwnjdaeuj youq dangqnaj vunzlai cam Yehsuh naeuz: “Gyoengq vunz gauq mwngz, mwngz vihmaz mbouj gag buek nej?” 61 Goeng de yienghneix cam, hoeng, Yehsuh dauq mij han mij haemq de. Gajlaeng, goeng de caiq cam de naeuz: “Mwngz dwg mbouj dwg Gihduz, boux wnggai haenh dih Cangqdiq dih lwg?” 62 Yehsuh dingq le, han naeuz: “Dwg hah, gou couh dwg. Baezneix faenhsou gaengjdingq ij yawjraen Vunz dih Daiqbiuj naengh youq baixgvaz gienz akak rengzrengz dih Cangqdiq, caemh ij yawjraen de caeuq gij fwj daj gwnzmbwn roengz daeuj.” 63 Goeng de dingq de yienghneix naeuz le, couh aeuqheiq hwj gag mbek gij buh bonjfaenh, naeuz: “Gyoengqraeuz hozbiet ij cimh cingqgiq haem nej? 64 Faenhsou gaenq dingqri de gag gangj gij vah daekcoih Cangqdiq he lo. Faenhsou naeuznaeuz yawj baenzlaw guh bax!” Gyoengq vunz dingq le, couh naeuz: “Wnggai buenq de rai!” 65 Couh yienghneix, gajlaeng engq miz vunz byiq myaiz hawj de, caiq aeu boiq ma fung cehra de hwj cij gaemxgyienz dub de doiq de naeuz: “Mwngz naeuz mwngz dwg boux cenz gij vah Cangqdiq lo, yiengq mwngz naeuznaeuz yawj, byawz dub mwngz?” Gij vunz yienghneix gangj gij vah hoj dingq he ma nyoujnyak de le, doenghheij binggyep he caemh rag de goq bae baj fawz mbap de. 66 Mwhde Bijdwz caemh vanzlij youq daxhongh ndaw fuj goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz mwnq byoq feiz. Ngamqluj mwhneix dahhoiq goengjsae dajbwiz daeuzdaeuz caemh goq bae. 67 De yawjraen Bijdwz youq mwnq byoq feiz le, couh cimyawj de doiq de naeuz: “Mwngz soqlaiz cungj dwg caeuq Nazsajlwz vunz dih Yehsuh caemh buek vunz he.” 68 Bijdwz dingq de yienghneix naeuz le, engq mij nginh Yehsuh, dauq han naeuz: “Gou mbouj rox mwngz naeuz gijmaz hah.” De yienghneix han dah de le, couh ok daxhongh ma daengz bakdoumonz. Couh youq mwhneix, gaeq couh haen lo. 69 Goq ndaej yaep he le, dahhoiq mwnq caiq yawjraen de, yiengq dah de couh doiq gij vunz ndwn henz he naeuz: “Ndaek vunz ndaekn'x dwg caeuq boux mwnq caemh buek vunz he hah.” 70 Bijdwz dingq le, caemh mbouj nginh. Yiengq caiq goq ndaej yaep he, gij vunz ndwn youq henz de caiq miz vunz doiq de naeuz: “Mwngz couh dwg buek vunz gyoengqde! Aenvih mwngz caemh dwg Gyahliqliq vunz.” 71 Mbat neix Bijdwz dingq le, engqgya fazsiq naeuz: “Gou gaenhbaenj mbouj rox faenhsou naeuz hih boux vunz mwnq; hauhnaeuz gou dwg caeuq de caemh buek vunz he nex, couh ngaiz Cangqdiq fad!” doenghgij vah neix. 72 Couh youq mwh de gangj hih gij vah neix hih mwhde, gaeq couh caiq haen lo. Gaeq haen le, Bijdwz couh doq singjgeih daengz gaxgonq Yehsuh doiq de gangj naeuz goq naeuz: “Gaeq haen song mbat cihsenz mwngz miz sam mbat mbouj nginh gou,” gawq neix. De baex ngeix daengz he le, couh mbaet mbouj ndaej daej lo.

Majgoj Saw 15

1 Couh yienghneix, daengz ngoenz daixngeih daihcaeux le, doenghheij goengjsae dajbwiz he caeuq doenghheij boux gangj vah couh baenz he caeuq doenghheij fazliz cenhgyah he caeuq gyoengq veijyienzveiq he doxcomz hwj cimciek ij dawz Yehsuh goenj hwnjdaeuj, gam soengq bae hawj Bijlahdoh saengjcangj. Gyoengqde cimciek ndei le, couh soengq bae hawj de lo. 2 Yiengq, Bijlahdoh raen Yehsuh le, couh cam Yehsuh naeuz: “Mwngz dwg gij vunz Youzdaiq dih vuengz haj?” Yehsuh dingq le, han naeuz: “Mwngz naeuz ndaej deng lo.” 3-4 Gajlaeng Bijlahdoh youhcaiq cam Yehsuh, aenvih de roxdoenghheij goengjsae dajbwiz gauq Yehsuh haujlai saeh; sojhij de couh cam de naeuz: “Haex, gyoengqde gauq mwngz baenx lai, hoeng, mwngz vihmaz mbouj buek gyoengqde nej?” 5 Hoeng Yehsuh mboujguenj Bijlahdoh baenzlawz cam de, de vanzlij dwg mbouj han mbouj haemq de, guh hwj de raen geizheih ij rai bae. 6 Ciuq Bijlahdoh bienqnaengz gvenq he, moix daengz aen ciet Cawz Yauqmuj he, de cungj ij ciuq gij vunz dih yauhgyiuz coengq boux vunzfamh he. 7 Yiengq ngamqluj mwhneix, ndaw lauz gyaeng miz boux vunzfamh heuh Bahlahbah he. Boux Bahlahbah neix dwg boux gaep haeuj buek sauqfanj gaj vunz goq he, ngaiz gyaeng haeuj ndaw lauz bae he. 8 Cingq luj mwhneix aen ciet Cawz Yauqmuj he daengz lo; gyoengq vunzlai couh gouz Bijlahdoh hawj de ciuq bonjfaenh de bienqnaengz gvenq hih yienghmwnq coengq boux vunz he hawj gyoengqde. 9-10 Mwhneix, ndaw sim Bijlahdoh caemh gag rox, goengjsae dajbwiz dawz Yehsuh daeuj hawj de dwg haeuj gij rahoengz he. Gizsaed Yehsuh gaenhbaenj mbouj miz gijmaz coih,sojhij de couh cam gyoengq vunzlai naeuz: “Faenhsou ij hawj gou coengq boux Youzdaiq vunz dih vuengz hawj faenhsou mah?” 11 Bijlahdoh yienghneix cam le, doengh goengjsae dajbwiz lau de cingqcaen coengq Yehsuh le, couh nyongz gij vunzlai, nyongz hawj gyoengqde gouz Bijlahdoh coengq Bahlahbah, mbouj coengq Yehsuh. 12 Bijlahdoh rox yienghneix le, youhcaiq cam gyoengq vunzlai naeuz: “Yiengq boux faenhsou naeuz de dwg Youzdaiq vunz dih vuengz nej, gou ij baenzlaw buenq de?” 13 Gyoengq vunz dingq de yienghneix naeuz le, cungj daixgya hemq oxox naeuz: “Dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae! Dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae!” 14 Gij vunz yienghneix hemq le, Bijlahdoh vanzlij caiq cam gyoengq vunz naeuz: “Vihmaz nex? De famh gijmaz coih nex?” Hoeng, gyoengq vunzlai hemq engqgya gog, hemq naeuz: “Dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae! Dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae!” 15 Gajlaeng, Bijlahdoh ak mbouj goq gyoengq vunzlai, cix ijsiengj bungj gyoengq vunzlai hawj gyoengqde haenjheiq le, couh ciuq gyoengqde hemq hih yienghmwnq coengq Bahlahbah. Gajlaeng de couh mingqlingq hawj vunz aeu diuz bien naeng he ma fad Yehsuh, youhcaiq ajcaih vunz dawz de bae ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae vangraeh. 16 Couh yienghneix, gajlaeng Yehsuh couh ngaiz gyoengq binggyep dawz bae lo. Gyoengqde dawz de bae daengz ndaw fuj saengjcangj le, couh heuh baenx cenz yingz hih binggyep daeuj. 17 Gyoengqde caiq dawz diuz buhbauz aeuj raez he daeuj daenj hawj de, caiq aeu oen ma san aen mauh luj goengjvuengz daenj he hwj daenj hawj de, 18 caiq hemq goggog lengx de naeuz: “Youzdaiq vunz dih vuengz vanqseiq hwx!” 19 Gyoengqde doq hemq vanzlij doq aeu go em ma fad ndaek raeuj de, caiq byiq myaiz hawj de, caiq gvih roengzbae gyajcang baiq de sax de hwj. 20 Gyoengqde dawz de ma yienghneix nyoujnyak gangjriu gaijmbwq le, caiq dawz diuz buhbauz aeuj raez mwnq duet okma le, caiq doiqyungz dawz diuz buh de daenj hawj de boiz. Gajlaeng, gyoengqde couh daiq de okbae, ij dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae. 21 Couh yienghneix, Yehsuh ngaiz gyoengqde daiq bae lo. De ngaiz daiq bae hih mwhde, daengz buenqroen raen miz boux daj lajmbanj haeuj singz bae he. Boux de dwg vunz Gujliqnaiq he, gij coh de heuh Sihmaenz, dwg daxboh Yaqlizcanhdaq caeuq Lujfuz he. Gyoengqde raen le, couh gaemh dawz de ep de aemq aen gyaq cixcib Yehsuh bae. 22 Gyoengqde daiq Yehsuh bae daengz mwnq dieg heuh Gozgozdah he, couh dwg ‘dieg ndokraeuj he’ le, 23 couh dawz gij laeuj aeu mozyoz ma boiq he hawj Yehsuh gw, hoeng, Yehsuh it di cungj mbouj gw. 24 Gajlaeng, gyoengqde couh dawz de ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae lo. Ding le, caiq nipgaeu faen aeu doenghheij buh de. 25 Mwh gyoengqde ding de hwnj bae hih mwhde dwg cangquj gouj diemjcung yienghneix. 26 Youq gwnz gyaq cixcib gwnz de caemh ding miz baj baiz sij gauq Yehsuh miz coih he, couh dwg gawq “Youzdaiq vunz dih vuengz” he. 27 Gyoengqde caemh dawz song boux caeggeq ding hwnj gwnz gyaq cixcib bae, boux he ding youq baixgvaz, boux he ding youq baihswix. 28 Yienghneix cingq ngamq lingz ok ndaw Singqgingh ndaw de sij naeuz: “De ngaiz lez haeuj gij vunzfamh he bae,” gawq neix. 29 Yiengq miz gij vunz daj mwnq byaij goqbae he cungj lengx Yehsuh, ngauz raeuj naeuz: “Haex! Ijsiengj cek gunghdenq Cangqdiq, sam ngoenz couh ndaej doiqyungz hwnq baenz hih hax, 30 ndaej gag gouq bonjfaenh hah, daj gwnz gyaq cixcib roengz ma veiq!” 31 Daiqlienz doenghheij goengjsae dajbwiz he caeuq doengh boux fazliz cenhgyah he cungj caemh yienghneix lengx de naeuz: “De ndaej gouq heijvunz, dauq mbouj ndaej gag gouq bonjfaenh. 32 Haxhax! Hijswzlez dih vuengz, Gihduz, vaiqdi daj gwnz gyaq cixcib diuq roengzma hawj raeuz yawjyawj bax! Hawj raeuz yawj le, raeuz couh sinq lo!” Yiengq, daiqlienz caeuq Yehsuh doxdoengz ngaiz ding hih song boux mwnq cungj caemh yienghneix lengx de. 33 Yehsuh ngaiz ding hwnjbae le, dajlwh gyangjngoenz cingq itcig daengz yaquj sam diemjcung yienghneix, baenx cenz lajmbwn cungj laep cupcup liux. 34 Yiengq, daengz yaquj sam diemjcung yienghneix, Yehsuh hemq goggog naeuz: “Hijlozih, hijlozih! Lahmaj sajbahgozdaqniz?” Iqswh dwg naeuz: “Gou dih Cangqdiq, gou dih Cangqdiq! Mwngz vihmaz vwt gou?” 35 De yienghneix hemq le, ndwn youq henz de hih vunz dingqri le, couh naeuz: “Yawj veiq, de heuh Hijliqyaq boux cenz gij vah Cangqdiq neix!” 36 Yiengq youq mwnq miz boux he couh vaiqdi riq bae dawz gij haijmenz he yomx laeuj hwj cug haeuj diuz em he bae dawz ma yingx hawj Yehsuh sup gw, vanzlij doq hawj de doq naeuz: “Daengj yaep he Hijliqyaq daeuj mbouj daeuj gouq de roengz ma hax?” 37 Gajlaeng, Yehsuh caiq hemq goggog gawq he couh rai gatcaw lo. 38 Couh youq mwhneix, venj youq ndaw aen laeuz gunghdenq Cangqdiq hih fanyiemz mwnq cungj daj gwnz lig doxroengzma faen baenx song mbiengj bae. 39 Yiengq ndwn youq doiqmienh Yehsuh hih boux Lozmaj lienzcangj he raen Yehsuh yienghneix hemq couh rai gatcaw lo le, couh naeuz: “Ox! Boux neix cingqcaen dwg lwg Cangqdiq!” 40-41 Mwhde caemh miz doenghheij vunzbaz daj youq Gyahliqliq Saengj cix gaen Yehsuh swqhaeuh Yehsuh he hih ndwn youq gyae'gyae yawj doenghgij saeh neix fatseng. Gyoengqde couh dwg Mbanj Mazdaqlah dih Majliqyaq, vanzlij miz daixlingh boux Majliqyaq haem couh dwg daxmeh Siuj Yajgoz caeuq Yozsih song boux neix, vanzlij miz Sajlozmij, caemhcaiq vanzlij miz doenghheij vunzbaz gaen Yehsuh daeuj Yehluqsajlaengj hih caemh ndwn youq mwnq yawj. 42 Ngoenz mwnq cingq dwg ijvanh daengz ngoenzyietbaeg, couh dwg ngoenz guh ndei cwnjbiq ij goq ngoenz ngoenzyietbaeg hih ngoenz mwnq dih yiengqhaemh. 43 Miz boux daj aen singz Yaqliqmajdaiq daeuj he, gij coh de heuh Yozswz. Boux vunz neix dwg boux veijyienzveiq hih veijyienz, vunz caemh soenhcungq de he; de itcig cungj dwg muengh Cangqdiq dih gij gienzveih de ndaej fazveih. De mbeihung hwj bae laeng Bijlahdoh mwnq, bae gouz de aeu gij seihaiz Yehsuh. 44 Bijlahdoh dingq le, couh doeksaet Yehsuh gaenq rai lo, couh heuh lienzcangj daeuj cam, cam de Yehsuh dwg mbouj dwg gaenq rai lo. 45 Gajlaeng de rox Yehsuh gaenq rai lo le, couh dapwngq hawj de aeu gij seihaiz Yehsuh maj lo. 46 Yiengq, Yozswz couh bae cawx boiqmaz ma, couh daj gwnz gyaq cixcib gej Yehsuh roengzma, couh aeu boiqmaz ma gyuj de ndei hwj dawz de bae coengq haeuj ndaw moh rin vunz siuq guhbaenz he bae, youhcaiq gyingj ngauq rin hung he ma caet bakcongh moh de hwj. 47 Yiengq Mbanj Mazdaqlah dih Majliqyaq caeuq daxmeh Yajgoz caeuq Yozsih dih Majliqyaq caemh yawjraen gij seihaiz Yehsuh coengq youq ndaw de.

Majgoj Saw 16

1 Yiengq ngoenzyietbaeg ngamq baex goq he le, Mbanj Mazdaqlah dih Majliqyaq caeuq daxmeh Yajgoz caeuq Yozsih dih Majliqyaq caeuq Sajlozmij sam boux neix couh cawx yanghliuq cwnjbiq dawz bae hoz haeuj gij seihaiz Yehsuh bae. 2 Gajlaeng daengz ngoenzsinghgiz dih doengxhaet daihcaeux, gyangjngoenz ngamq baex hwnj he, gyoengqde couh bae aen moh coengq Yehsuh mwnq lo. 3 Gyoengqde bae hih mwhde, cungj doxcam naeuz: “Byawz ndaej bang raeuz nod ngauq rin caet bak moh mwnq deuz nex baenz hoh,” 4 aenvih ngauq rin mwnq daiq hung lai huh. Sojhij gyoengqde doq bae vanzlij doq yienghneix naeuz, danxdaeuz gyoengqde bae daengz le, baex ngiengx raeuj yawj he, engq raen ngauq rin hung mwnq gaenq gyingj deuz lo. 5 Gyoengqde raen yienghneix le, couh haeuj ndaw moh de bae. Baex haeuj bae yawj he, couh yawjraen miz boux hauxseng daenj buhbauz bieg he naengh youq baixgvaz gyoengqde. Gyoengqde raen le, cungj lau hwj ij rai bae. 6 Boux hauxseng mwnq raen gyoengqde lau le, couh doiq gyoengqde naeuz: “Gaej lau; faenhsou ij cimh boux ngaiz ding youq gwnz gyaq cixcib hih Mbanj Nazsajlwz vunz dih Yehsuh, de gaenq dauqlix lo; mbouj youq dineix haem lo. Hawjm'z yawj mwnq coengq de mwnq lux. 7 Faenhsou vaiq bae naeuz gyoengq lwgsae de ni caeuq naeuz Bijdwz ni, naeuz: ‘Yehsuh gaenq beij faenhsou sien bae daengz Gyahliqliq lo; faenhsou gaengjdingq youq mwnq ndaej raen de, cingq luj de gaxgonq naeuz sou ni goq hih.’” 8 Sam boux vunzbaz mwnq dingq le, cix doeksaet cix lau hwj dungxmbouq ndangsaenz bae, couh daj ndaw moh riq okma. Gajlaeng, gyoengqde gaenhbaenj mbouj gamj naeuz vunz ni gij saeh neix, aenvih gyoengqde lau. 9 Yehsuh youq ngoenzsinghgiz dih doengxhaet daihcaeux dauqlix lo. De dauqlix le, couh sien yienh hawj Mbanj Mazdaqlah dih Majliqyaq raen. Boux Majliqyaq neix couh dwg Yehsuh daj gwnz ndang de boenq caet duz fangz doz okma goq hih boux vunzbaz mwnq lo. 10 De raen Yehsuh le, couh bae naeuz doenghheij vunz siengzseiz gaen Yehsuh he ni. Doenghheij vunz neix cingq vih Yehsuh hwj siengsim daej nex. 11 Gyoengqde dingq naeuz Yehsuh dauqlix le vanzlij yienh hawj Majliqyaq raen hwj, hoeng, gyoengqde ciuqyiengh mbouj sinq. 12 Gij saeh neix goq le, gyoengq lwgsae ndaw de miz song boux bae lajmbanj. Youq dangjroen, Yehsuh bienq daixlingh cungj saeksiengq hwj yienh hawj song boux de raen. 13 Gajlaeng, song boux de caemh maj naeuz gizdah lwgsae ni, hoeng, gyoengq lwgsae cungj caemh vanzlij mbouj sinq. 14 Gajlaeng, miz mbat he, cib'it boux lwgsae de gw haeux, de couh yienh hawj gyoengqde raen, vanzlij gvaiq gyoengqde, gvaiq gyoengqde mbouj sinq, akeuq, aenvih gyoengqde mbouj sinq doenghheij vunz, de dauqlix le yienh hawj gyoengqde raen goq he. 15 De gvaiq gyoengqde le, vanzlij doiq gyoengqde naeuz: “Faenhsou ij bae daengz ciqgyaiq gak dieg bae cenzgangj naeuz sojmiz hih vunz ni Cangqdiq dih ndei siuhsiz. 16 Gou naeuz sou ni, doenghheij vunz sinq he caemh sijlij he couh ndaej gouq lo, hoeng, doenghheij vunz mbouj sinq he couh ij ngaiz dingh miz coih lo. 17 Sinq hih vunz couh ij miz gij geizmiuj hih saeh he hwj ndaej cingqmingz naeuz de dwg sinq he, couh dwg ndaej hij gij mingzhiq gou ma boenq fangz, ndaej gangj cungj vah Hoenzsaenz Cangqdiq hawj gangj he, 18 ndaej aeu fawz ma gaemh ngwz, gw gij miz doeg he caemh mbouj ngaiz sienghaih, oemj fawz hawj vunz bingh, vunz bingh couh ndaej ndei.” 19 Bouxcawj raeuz Yehsuh doiq gyoengqde gangj sat doenghgij vah neix le, couh ndaej ciep hwnj mbwn bae naengh youq baixgvaz Cangqdiq lo. 20 Gajlaeng, gyoengq lwgsae de caemh ciuq de raengq hih yienghmwnq bae guh lo. Gyoengqde dauqcawq bae cenzgangj Cangqdiq dih ndei siuhsiz. Bouxcawj raeuz Yehsuh bang gyoengqde, hawj gyoengqde ndaej guh doenghgij geizmiuj hih saeh hwj cingqmingz gyoengqde soj cenz hih ndei siuhsiz cungj dwg saedsaeh he, dwg deng he.

Zhuang New Testament