Ijo 1st John

/1 Ani ne titari koro ifie ngho timi yemi, ani ne wa nan ka nate yemi, ani ne wa toru-ma ka wa weke erete yemi, ani ne wa digi ka digite yemi, bari wa bara ma eke korete yemi, numo egberi mi gbolomo gho. Nte numo mi wo mie barainmote, nte wa ain erete, bari onya-tiete, numo mi gba eke o pre, befie befie numo mi ne, Dau bei na timi, nte bari mie barainmo eke wa prete yemi. Ani ne w'erete, bari nate yemi bu wa wo gba barainmo eke o ka preyo, anire omene ka wa na ogbo-suomo-ye nyana mokune: inye, nte wa ogbo-suomo-yemi Dau bei na, bari o Yai Jisos Kraist bei na, na emi. Nte mama ayema wa wo ge-yo, anire wa biobele mi bo bein mokune. Nte mi osomu mi ne wa o gho nate, bari gba eke o preyo yemi, animi, Ayeba tukpa ebe barami, nte o gho atankoro bise bene bene ye fa. Wa begha-mene, wa o na ogbo-suomo-ye nyana worio mebete, wa atankoro mi gho timi monde-yo mebeba, wa osobute, kokobai-yemi mie gha-yo. Nte wa tukpa mi gho monde monde-a, o tukpa mi gho emi barami, wa dumo dumo na ogbo-suomo-ye nyanate, nte o Yai Jisos Kraist bei oduaima sei mabise gho wa sugere pagamo nyo. Wa sei nyana gha-e wa webe webe-a, wa bodu wa wo legimo-yo, nte kokobai-yemi wa gho fa. Wa seima wa weke paga paga-a, ori kesite, bari koria nimi, wa seima eke wa bogomote, bari koria-gha mie-aye mabise gho wa sugere pagamo nyo. Wa sei mie gha-e wa webe webe-a, wa or'eke osobu-bo miete, nte or'egberi mi wa gho fa.

/2 In'owoma kalai, mama ayema a wo ge bo eke o preyo anire o sei mie gha mokune; Nte kumo sei mie mie-a, Dau bei na wa na ogbo-gho-tiebo wa wo nyana worio, Jisos Kraist koriaye-mie-bo bei. Nte ori wa seima gho domo-mie-bo bei; nte wa yaima kieri gha, nte bebe segboru mbise yaima ka. Nte mimi re gho wa o nimi worio barami wa wo nimi nyo, wa ora be-ologo ma kokoyo mebeba. Kumo ne begha-mene, a o nimi worio mebete, ora be-ologo ma koko gha bomi, osobu-bo, nte kokobai-yemi ibo gho fa. Nte tubo tubo tene or'egberi mi koko-bo koko-bo, ibo gho Ayeba tari mi kesibara gho wo mie gbasiamote; Mimi re gho wa o gho emi barami wa wo nimi nyo. Kumo ne begha-mene, A o gho emi ebe bomi, o monde barambu ibo ka wo monde na fia nimi. Tari worio mongu, ewo ologo a wo ge bo eke o pre gha, nte elemu ologo ne titari koro ifie ngho o nyana worio yemi bu, elemu ologo mi egberi mi ne o nate yemi. A bari gbori ewo ologo ge bo eke o pre-yo, ani ye ne ori na o na gho kesi nimi yemi, animi, atankoro mi bogo fayo eresine, nte kesi tukpa mi oruguro gho koro korete. Kumo ne begha-mene, a tukpa mi gho emi ebete, emene munabo na fiagha bomi, atankoro mi gho timi bo woku bu late. Kumo ne emene munabo tari worio bomi, tukpa mi gho emi, nte kumo mie-begemo din-ye bise ibo gho fa. Nte kumo ne emene munabo na fiagha bomi, atankoro mi gho emi, bari atankoro mi gho timi monde-yo, nte ibo da muyo yo ka ibo wo nimi gha, atankoro mi ibo atoru ma mie mangamote mi eresine. A ge bo eke o preyo, in'owoma kalai, o ire mi eresine, ora seima eke o bogomote eresine. A ge bo eke o pre-yo, dau ongu, titari koro ifiemi gho emi bo bei o wo nimi worio mi eresine; A ge bo eke o pre-yo, asawo, sei-bo bei o wo nengimote mi eresine; A ge bo eke o prete, owoma kalai, o Dau bei nimi worio mi eresine. A ge bo eke o prete, dau ongu, ori ne titari koro ifiemi gho emi bo bei o wo nimi worio mi eresine; A ge bo eke o prete, asawo, o kuro nimi eresine, nte Ayeba egberi mi o gho emi, nte o bari sei-bo bei nengimote mi eresine. Segboru mi tari kuma, anigha segboru mi gho emi ayema ka; Kumo segboru mi tari tari-a, Dau bei tari mi ibo gho fa. Animi, segboru mi gho emi ayema-bise, imeni mi sei tari ayema ka, toru-ma bubele sei ayema ka, bari numo mi papabio bomo mi ka, Dau bei gho bo gha yai, nte segboru mi re gho emi aye eresine. Nte segboru mi bogo fayo, bari ainya sei tari ayema ka: nte kumo ne Ayeba ton-yemi mie bomi re, timi befie befie la nyo. Owoma kalai, mi kunemo ifiemi: nte anti-Kraist boyo mebe barami o wo nan worio, woku bu ka gho tongha tongha anti-Kraist bo pagate: ani-bara re gho ain kunemo ifiemi barami wa wo nimi. Ein wa gho paga mu, nte ein wa ongu gha; ein wa ongu mainbe, ein wa na timi ntimi: nte ein paga mute, anire ein bise wa ongu gha barami eke mie barainmo mokune. Nte omene Tonton-Bo bei saramo-yemi nyanate, bari yema-bise nimite. O kokobai-yemi nimi gha bara gho a ge bo eke o pre gha, nte or'ain nimi worio mi eresine, nte animi, osobu bise bene bene kokobai-yemi gho fa eresine. Osobu bomi tubo, nte kumo ne Jisos, Kraist bei barami pigi-yo bomi? mi-bomi, anti-Kraist bomi, anibo ne Dau bei na Yai bei na pigi-yo bomi bu. Tubo tubo tene Yai bei pigi-yo bomi, anibo mi bu Dau bei ka nyana gha: kumo ne Yai bei eke paga-yo bomi, Dau bei ka nyana worio bo. Omene ebeba, barasinte ani ye ne titari koro ifiemi gho o nate yemi, o na timi; Ani ye ne titari koro ifiemi gho o nate yemi o na emi ebeba, omene ka Yai bei na, Dau bei na gho timi nyo. Nte mi be-yemi ne eke wa beworio yemi, befie befie numo mi bu. Mama ayema a wo ge bo eke o prete, eni ne o kore-mondemo mu irimo nyo mongu mein gbolomo gho. Nte omene ebeba, saramo-yo ye ne o o gho danekete yemi o gho emi, nte dumo bari o telimo nyo bara o wo doge na fia-gha; nte o saramo-yo yemi yema-bise gbolomo gho o telimo-yo barambu, nte ain kokobai nimi, nte osobu gha, nte ain eke o telimote barambu o bari weke o gho timi nimi. Nte woku in'owoma kalai, o gho timi; anire o bo barainmo paga paga-a, wa biokpomo-ye nyana nyo, nte o bo mi gho, o torugo mi gho bugerere gha nyo. O koria nimi barami o wo nimi worio mebeba, kumo ne koria-yemi mie-yo bo-mbise ka o gho dite barami, o wo nimi nyo.

/3 Digi tobara timi tari Dau bei weke wa prete, animi, Ayeba owoma-e webe eke wa tin nyo yomi gho: nte ani-barambu wa emi bara; Mimi-eresine segboru mi wa nimi gha, ain o nimi gha mi eresine. Tari worio mongu, woku wamene Ayeba owoma suote, nte wa timi nyo bara re mani wo mie barainmo gha nimi; Wa nimi worio, animi, o mie bo barainmo pagamo nyo mebeba, wa ori rembe nyo; o emi barambu wa weke or'ere nyo eresine. Nte kumo ne mi ikomo-yemi ibo gho wo nyana worio bomi, emene bodu mie pagamote, ori ka paga nimi barambu gho. Kumo ne sei-mie-yo bomi, ologo mi seimo-yemi ka mie-yo bo: nte sei mi ologo mi seimo-yo yemi eresine. Nte o nimi worio, animi, sei sogiosin mbara eresine, o bo barainmo paga barami, nte o gho sei fa. Tubo tubo tene o gho timi-bo timi-bo, sei mie gha; tubo tubo tene sei mie-yo bo bo, or'ere gha nimi, anigha o nimi ka o nimi gha nimi. In'owoma kalai, gbori kumo o kore mu irimo kuma: kumo ne koriaye-mie-yo bomi koria nimi-bo, o koria nimi barambu gho. Kumo ne sei mie-yo bomi, devul bei bo; titari koro ifiemi re gho devul bei sei mieyo eresine; Mimi-eresine Ayeba Yai bei bo barainmo pagate, anire o devul bei aferema seimo mokune. Tubo tubo tene Ayeba gho dite bo bo, sei mie gha, o imgbo mi ibo gho emi mi eresine: nte ibo inete sei mie mbara fa, ibo Ayeba gho dite mi eresine. Mimi gho Ayeba owoma mein bo barainmo pagate, bari devul bei owoma mein ka: tubo tubo tene koria-ye-mie mie gha bomi, Ayeba gho bo gha bo, anigha emene munabo tari gha bomi ka. Mi osomu mi ne titari koro ifiemi gho o nate yemi, animi, wa dumo dumo tari ebe barami. Ken ne sei-bo bei gho bo bo bei barami gha, nte o emene muna-owei bei ba; Nte tei ne o o ba? ora fere ma sei, nte o muna-owei bei yaima bari koria eresine. Gelegu gelegu kuma, muna-ongu, segboru mi o na fiagha-yo mebeka. Wa fe re dugo bogo eke numo mute barami wa wo nimi worio, wa muna-ongu mein tari mi eresine: kumo ne tari gha bomi, fe gho emi. Tubo tubo tene emene munabo na fiagha bo bo, kumo ba-bo; nte kumo-ba-bo ebebo mbise befie befie numo ibo gho fa barami o wo nimi worio. Mimi re gho wa tari mi nimite, animi, o emene numo mi koromo eke wa prete mi eresine: nte wamene ka wa numo ma koromo eke muna-ongu mein pre na fia nimi. Nte tubo tubo tene, mi segboru mi ebi ayema worite ibo munabo dogeyo barami erete, ibo gho emene digi-toru-koro-koro mi gban-yo mebeba, Ayeba tari mi tobara eke ibo gho timi nimi?. In'owoma kalai, barasinte wa bebe-kulo na, beleu na kieri eke tari kuma; nte mie-bara na, bari kokobai bara na re gho. Mimi re gho wamene kokobai-yemi ongu barami wa wo nimi nyo, nte wa bioma mie eke o torugo gho kesimo nyo. Tei tei tene wa bioma pele-seimo eke wa pre-ye ye; animi, Ayeba duba eke wa bioma nengi nimi mi eresine, nte bari yema-bise ka nimi worio. Tari worio mongu, wa bioma pele-seimo eke wa pre gha ebeba, wa Ayeba gho biokpomo-ye nyana worio. Nte tei tei tene, wa bi-ye bi-ye, wa o gho wo daneke nyo, wa ora be-ologo ma kokote, bari o torugo mi bubele nimi ayema mie-yo mi eresine. Nte mi o be-ologo mi, animi, wa o Yai Jisos Kraist bei ire mi gho meremu nyo barami, bari dumo dumo ka tari, o be-ologo eke wa pre worio barambu gho. Nte kumo ne ora be-ologo ma koko bomi o gho emi, nte o ka bari ibo gho emi; Nte mimi re gho o wa gho emi barami wa wo nimi nyo, o eke wa prete Teme bei dugo tolu gho.

/4 Tari worio mongu, teme mabise meremu kuma, nte teme ma re doge-digi, wola a Ayeba gho bo nimi yai bai: tongha tongha osobu yeere-abere ongu paga segboru mi mute eresine. Mi-bara re gho Ayeba Teme bei o wo nimi nyo; teme ne Jisos Kraist imeni mi gho bo barami eke paga yai-mabise Ayeba gho bo nimi yai. Nte teme ne Jisos Kraist eke paga gha yai-mabise Ayeba gho bo gha yai, nte mi anti-kraist-bomi teme mi, ani ne o nan gha-mene, boyo mebe yemi; nte woku oruguro gho ain segboru mi gho emi. Omene Ayeba gho bo nimi ongu, in'owoma kalai, nte ein nengimote; animi, ori ne o gho emi bo bei duba eke segboru mi gho emi bo bei nengi nimi eresine. Eni segboru mi ongu; animi-eresine segboru mi ongu bara ein weke fie, nte segboru mi ein na-yo. Wamene Ayeba gho bo nimi ongu: kumo ne Ayeba nimi worio bomi, wa na-yo; kumo ne Ayeba gho bo gha bomi wa nan gha; Mimi re gho kokobai teme mi na, bari osobu teme mi na wa wo nimi. Tari worio mongu, barasinte wa dumo dumo tari: tari mi Ayeba gho bo nimi ye eresine; nte kumo ne tari worio bomi, Ayeba gho dite, bari Ayeba ka nimi worio. Kumo ne tari gha bomi, Ayeba nimi gha; animi, Ayeba tari eresine. Mimi re gho Ayeba tari mi wa gho wo mie barainmote, animi, Ayeba o kpokpo gbori Yai bei feremo eke segboru mi bo-mote barami, anire wa o dugo tolu gho numo mokune. Mimi re gho tari emi, wamene Ayeba tari bara gha, nte Ayeba re wa tarite, o Yai bei feremo bo wa seima gho domo-mie-bo suo. Tari worio mongu, Ayeba mi-bara eke wa tarite ebeba, wamene ka dumo dumo tari na fia nimi. Kumo bise mani din ifie gho Ayeba ere gha nimi: wa dumo dumo tari worio mebeba, Ayeba wa gho emi, nte o tari mi wa gho wo mie gbasiamote. Mimi re gho wamene o gho emi, nte, o ka bari wa gho emi barami wa wo nimi, animi, o o Teme bei eke wa prete mi eresine. Nte wa erete, bari onya-tie, animi, Dau bei Yai bei feremo bo segboru mi Duabo suote barami. Tubo tubo tene Jisos Ayeba Yai bei ebe barami eke paga-bo paga-bo, Ayeba ibo gho emi, nte ibo ka bari Ayeba gho emi. Nte tari ne Ayeba gho wa nyana worio yemi wa wo nimite, bari meremute; Ayeba tari eresine; nte kumo ne tari gho emi bomi, Ayeba gho emi, nte Ayeba ka bari ibo gho emi. Mimi re gho tari mi wa na wo mie gbasiamote, anire wa berepele ene mi gho biokpomo-ye nyana mokune; animi, o emi barambu, wa ka weke mi segboru mi gho emi eresine. Tari gho esin fa: nte gbasi-fa nimi tari, esin demo pagamo, esin famu-ijagba nyana worio eresine; nte kumo ne esin-yo bomi, tari gho mie gbasiamo gha nimi. Wa o tari, ori titari wa tari eresine. Kumo beghamene, a Ayeba tari worio mebete, emene munabo na fiagha ebeba, ibo osobu-bo: kumo ne emene ere worio munabo mi tari gha bomi, inete Ayeba ne ibo ere gha bo bei tari mbara fa eresine. Nte mi be-ologo mi ne wa o gho nyana worio yemi, animi, kumo ne Ayeba tari-yo bomi, emene munabo mi ka tari nyo barami.

/5 Tubo tubo tene Jisos, Kraist bei barami meremu bo bo, Ayeba gho dite: nte tubo tubo tene o di-bo bei tari bo bo, o gho dite bo bei ka tari worio. Mimi re gho Ayeba owoma mein wa wo tari worio barami wa wo nimi nyo, wa Ayeba tarite, bari ora be-ologo ma mie-yo ifiemi. Animi, mimi Ayeba tari mi eresine, wa ora be-ologo ma koko nyo yomi: nte ora be-ologo ma bioforomo gha. Tei tei tene Ayeba gho dite ye ye, segboru mi nengimo-yo eresine, nte mi nengimo-ye ne segboru mi nengimote yemi, wa meremu-bio mi bu. Nte tubo segboru mi nengimo-yo bomi, nte kumo ne Jisos, Ayeba Yai ebe barami meremu worio bomi?. Bei ori ne mindi na oduai na gho bo bo bei, Jisos Kraist bei bu; mindi kieri na bo gha, nte mindi na oduai na, na bo. Nte Teme bei re onya-tie-yo bobei Teme bei kokobai yemi eresine. Tra onya-tie ongu emi eresine, Teme bei na, mindi mi na, bari oduaima na: nte trai ma gboribu suo nimi. Wa konongu onya-ye daneke-yo mebeba, Ayeba onya-yemi duba-tein nimi: Ayeba onya-yemi mi ani, animi, o o Yai bei ye gho onya-tiete eresine. Kumo ne Ayeba Yai bei gho meremu bomi, o gho onya-tie yemi nyanate: kumo ne Ayeba meremu gha bomi, or'eke osobu-bo miete, Ayeba o Yai bei gbolomo gho tiete onya-yemi ibo wo meremu gha mi eresine. Nte onya-yemi mi ani, animi, Ayeba befie befie numo eke wa prete barami; nte mi numo mi o Yai bei gho emi. Kumo ne Yai bei nyana bomi, numo mi nyanate; kumo ne Ayeba Yai bei nyana gha bomi, numo mi nyana gha. Mama ayema a wo ge bo eke o prete, anire o befie befie numo nyana worio barami o wo nimi mokune, omene ne Ayeba Yai bei ire mi meremu worio mongu mein bu. Nte mi biokpomo-yemi ne wa nyana eke o pre worio yemi, animi, o ton-yemi barami gho wa bi-ye bi-ye gho o wa na-yo. Nte tei tei tene wa bi-ye bi-ye gho o wa na-yo mebe barami, wa wo nimi worio mebeba, wa o gho bite ayema wa wo nyanate barami ka wa wo nimite. Kumo emene munabo mani fe la gha nimi sei mie timite ere-ere-a, ibo bite Ayeba numo eke ibo pre nyo, mani fe la gha nimi sei mi mie-yo mongu mein eresine; Fe la nimi sei ka emi: mimi gho ibo bi-e a webe gha. Koria-gha-mie aye-mabise sei: nte fe la gha nimi sei ka emi. Wa nimi worio, tubo tubo tene Ayeba gho dite bo bo, sei mie gha; nte ori ne Ayeba gho bo dite bo bei, ibo koko worite, sei-bo bei ibo gbolo gha nyo. Wamene Ayeba ongu barami wa wo nimi worio, nte bebe segboru mbise sei-bo bei gho koroson nimi. Nte Ayeba Yai bei bote barami wa wo nimi worio, nte o ye-tugu-nimi ka eke wa prete, anire wa kokobai-nimi bo bei nimi mokune; nte wa kokobai bo bei gho emi, o Yai Jisos Kraist bei bu gho; Bei kokobai Ayeba bei na, bari befie befie numo mi na. In'owoma kalai, oru gho or'odu ma o wo koko sigimo wori.

free web site hit counter