NZIA YA UTANGIIO

"Kila Uandiko niwaveveewe ni Ngai"

Ndeto ya Ngai i thayu, na ni nthangaau, na ni mbui km uvyu ula mui ngali
syeli. Aevelania 4:12.

Ndeto yakma ikeethiwa iilyi ta uu ila yumaa kanyw'ani wakwa: ndikanzyokea
mana, indi ikeanisya undu nendete, nayo ikaaila, unduni ula namitumie. Isaia
55:11.

Uvuan'yo wa ndeto syaku nuetae kyeni. Savuli 119:130.

Kutw'ikithw'a kwa nthi

Mwambililyoni Ngai niwatw'ikithisye matu na nthi. Na Ngai oona kila kindu
wombie, na, sisya, kyai kiseo muno. Mwambililyo 1:1, 31

Syindu syonthe nisyatw'ikithiw'e niwe; na ate vo vati kindu o na kimwe
kyaatw'ikithw'a kati wa ila syatw'ikithiw'e. Yoana 1:3

Kutw'ikithw'a kwa mundu

Na Ngai atw'ikithya mundu na muvw'ano wake, na muvw'ano wa Ngai amutw'ikithya;
muume na muka amatw'ikithya. Na Ngai amaathima. Mwambililyo 1: 27, 28

Na Yeova Ngai oomba mundu na kitoo kya nthi, na amuvevea mithumu ya thayu
manyiuuni make; na mundu atw'ika kyuu ki thayu. Na Yeova Ngai avanda muunda
ngaliko ya wumiloni wa syua, nthini wa Eteni; na nikw'o wamwiie mundu ula
wombie. Mwambililyo 2:7, 8

Na Yeova Ngai oosa mundu, na amwia muundani wa Eteni oseuvasye na kusuviaa. Na
Yeova Ngai amwiaia mundu, akimwia, Wa kila muti wa muundani nutonya uya o undu
ukwenda: indi wa muti wa kumanyithya useo na uthuku, ndukaye: nikwithiwa
muthenya ula ukaya waw'o ndukatia ukw'a. Mwambililyo 2:15-17

Undu nai yookie

Na indi nzoka yai nzeleke muno kwi nyamu o na yiva ya kithekani ila Yeova Ngai
wombie. Na yamwia mundu muka atii, Ni w'o, Ngai niwaisye, Mutikaye ma miti
yonthe ya muundani ?

Na indi mundu muka eea nzoka, Mosyao ma miti ya muundani nitutonya uya: indi
usyao wa muti ula wi kati wa muunda, Ngai niwaisye, Muikaye waw'o, o na
muikakiite, muikese ukw'a.

Na nzoka yamwia mundu muka, Muikakw'a nongi: nundu Ngai niwisi kana muthenya;
ula mukaya waw'o, nivo mukasalukw'a metho, nenyu mukeethiwa ta Ngai, mukimanya
useo na uthuku.

Na yila mundu muka wonie kana muti ni museo wa uya, na ni wa kwendeesya
methoni, na ni muti wa kwendwa kwa kuivya mundu, atw'a usyao waw'o na, aya; na
ingi anenga muume, nake aya. Mwambililyo 3:1-6

Na Yeova Ngai eeta u mundu muume, amukulya . . . Nuite wa muti, ula nakwiaie
ndukaye? Na mundu muume asungia, Mundu muka ula wanengie ethiwe nakwa, niwe
unengie wa muti, na naya.

Na Yeova Ngai akulya mundu muka, undu uu wikie nata ? Na mundu muka asungia,
Nzoka ningengie, na naya.

Na Yeova Ngai eea nzoka, Nundu niwikie uu, nuumaniwe, we, kwi indo syonthe, na
kwi nyamu syonthe sya kithekani; ukaendaa na ivu, na ukaisaa kitoo mithenya
yonthe ya thayu waku: na ngeekia umaitha kati wenyu we na mundu muka, na kati
wa usyao waku na usyao wake: akatumba mutwe waku, naku ukatumba kitiinyo
kyake. Amwia mundu muka, Ngaingivya muno woo waku wa kusyaa; wooni ukasyaa
syana; na kwenda kwaku kukeethiwa kwa muemeu, nake akasumbika iulu waku.

Na amwia Atamu, Nundu niweethukiisye wasya wa mukau, na ingi waya wa muti,
ula nakwiaie, ngikwia, Ndukaaye waw'o: nthi niumaniwe nundu waku; ukaisaa wayo
wooni matuku onthe ma thayu waku; miw'a nayo na thangila ikakumeesya; naku
ukaisaa nyunyi sya muundani; yuutiani ya uthyu waku ukaisaa liu, kuvika yila
ukasyoka muthangani; nundu nivo waumiw'e: nundu wi kitoo, na nukasyoka
kitooni. Mwambililyo 3:9, 11-19

Na mukunga usu munene naw'o ni nzoka ila nguu, yitawa Ndevili, na ingi Satani,
mukengani wa nthi yonthe. Uvuan'yo 12:9

Kwondu wa uu, nundu wa mundu umwe nai yalikile kuu nthi, na kikw'u kwondu wa
nai; na kwa uu kikw'u kyavikia andu onthe, nikwithiwa onthe nimeekie nai.
Alomi 5:12

Undu Ngai wonaa uthuku wa andu

Ithyonthe ta malondu nitwaaite; nitweethyuuie kila umwe na kuatiia nzia yake
mwene. Isaia 53:6

Yeova asyaiisye ana ma andu e ituni, Asisye ethiwa ve umwe ula wi na umanyi,
Ula umumanthaa Ngai. Onthe nimathukite utee; onthe vamwe nimatw'ikite avuku;
Vai umwe wikaa nesa, aiee, o na umwe. Savuli 14:2,3

0 tondu kuandikitwe, Kui mulungalu, aiee, o na umwe. . . . Na nzia ya muuo
matyaamimanya: Kumukia Ngai kui methoni moo. . . . Nundu onthe nimeekie nai,
na maivikiaa utaio wa Ngai. Alomi 3 :10, 17, 18, 23

Indi mothuku menyu nimamutaanitye inyw'i na Ngai wenyu, na nai syenyu
nivithite uthyu wake kwenyu. Isaia 59:2

Wendo wa Ngai kwa andu

Nundu Ngai niwendete nthi, niwanenganie Mwana wake e umwe, ni kana o ula
umwitikilaa ndakae, indi ethiwe na thayu utathela. Yoana 3:16

Akimuvoya Ngai Yesu aisye: Na thayu utathela niw'o uu, ni kana makumanye we
Ngai ula wa w'o weka, na ula wamutumie, nake ni Yesu Klisto. Yoana 17 :3

Unduni uu wendo wa Ngai niwonanitw'e kwitu, nundu Ngai niwamutumie Mwana
wake kuu nthi, ula wasyaiwe e umwe, ni kana twithiwe na thayu kwondu wake. Uu
niw'o wendo, ti ithyi twamwendie Ngai, indi niwe watwendie ithyi, na atuma
Mwana wake ethiwe nthembo ya wiw'anithyo kwondu wa nai situ. 1 Yoana 4:9, 10

Kuka kwa Mwana wa Ngai kuu nthi

Indi wianiu wa ivinda wooka, Ngai atuma Mwana wake. Akalatia 4:4

Ni ndeto ya kuikiiwa, na niyailwe ni kwitikilwa ni andu onthe, kana Klisto
Yesu ookie kuu nthi kumatangiia andu athe. 1 Timotheo 1:15

Ai kuu nthi, na i nthi yatw'ikithiw'e niwe, na nthi ndiamwisi. Yoana 1:10

Kusyawa kwa Mwiaii Yesu

Na kusyawa kwa Yesu Klisto kwailyi uu: Yila Meli inyia wake wevaitw'e ni
Yosevu, matambite kutwaana, ooneka e na ivu ya Veva Mutheu. Na uu w'onthe
utw'ikite, ni kana wianiw'e ula waneeniwe ni Mwiaii na kanyw'a wa mwathani,
akyasya, Sisya, mwiitu akethiwa e ivu, na akasyaa kavisi, Nako syitwa yako
makaketa Imanueli; na ualyulo wayo ni, Ngai vamwe naitu. Mathayo 1 :18, 22,23

Naku ukaketa syitwa yako YESU (Mutangiii); nundu mwe ukatangiia andu make kuma
naini syoo. Mathayo 1:21

Mwiaii Yesu kuu nthi

Uvoo wa Yesu wa Nasaleti, o undu Ngai wamwitikisye Veva Mutheu, o na vinya:
ula waendaa aiika nesa, na aimavosya onthe ala manyamaaw'a ni ndevili;
nikwithiwa Ngai ai vamwe nake. Meko ma Atumwa 10:38

Na Yesu anganga ndua syonthe na misyi, aimanyisya masinakokeni moo, na
aitavan'ya uvoo museo wa usumbi, na aivosya mowau ma mithemba yonthe na kila
wonzu. Mathayo 9:35

Na makomano manene mooka vala ui, me na syonze, na ililinda, na ala
mataneenaa, na ala au mamutha, na angi aingi, mamaia mauuni ma Yesu; na
amavosya. Mathayo 15:30

/12 Mwiaii Yesu niwathanie kikw'u na kuthayuuka ingi kwake

Nundu amamanyiasya amanyiw'a make, na kumea, Mwana wa mundu nunukunenganwe
mokoni ma andu, na makamuaa; na mamuaa, itina wa matuku atatu akathayuuka.
Maliko 9:31

Yesu amea ... Nyie, ninyie muithi ula museo: muithi museo nunuuwia thayu wake
nthi undu wa malondu. Kwondu wa uu Asa numbendete, nundu ningwia thayu wakwa
nthi, ni kana niwose ingi. Vai mundu unuumbena thayu, indi no nyie nguwia
nthi. Ni na ukumu wa kuwia nthi, na ni na ukumu wa kuwosa ingi. Mwiao uu
noosie kwa Asa wakwa. Yoana 10:7,11,17, 18

Mwiaii Yesu niwakw'iie ngelan'yoni undu wa nai situ

Na mavika vandu vetawa King'ala, mamwamba vo. ... Na Yesu asya, Asa, maekee;
nikwithiwa matimanya undu mekwika. Luka 23:33,34

Niwavuthiw'e, na kulewa ni andu; ai mundu wa mawoo, na mumanyi wa thina. . . .
Ni w'o, we niwakuie mathina maitu, na eeyaikya mawoo maitu; na uu w'onthe
ithyi twamwona kwithiwa ni mukune, kukunwa ni Ngai, na kuthinw'a. Indi
niwatonyiwe kwondu wa mavityo maitu, auauikw'a kwondu wa mothuku maitu....
naitu nituvoetw'e kwondu wa makunwa make. Ithyonthe ta malondu nitwaaite;
nitweethyuuie kila umwe na kuatiia nzia yake mwene; nake Yeova amwaikisye
uthuku witu ithyonthe. ... Niwavetiwe aume nthi ya ala me thayu kwondu wa
ivityo ya andu makwa. ... Na nimamuseuvisye mbua vamwe na ala athuku, o na
vamwe na ula muthwii kikw'uni kyake; o na kau we ndaaika ung'endu, o na vatyai
ukengani kanyw'ani wake nongi. ... Nikwithiwa niwetikisye thayu wake kuvika
akw'a, nake niwatalanilw'e na avitan'ya: indi niwakuie nai ya aingi, na
amavoyea avitan'ya. Isaia 53:3-6, 8,9, 12

Klisto niwakwie kwondu wa nai situ kwianana na maandiko. 1 Akolintho 15:3

Mwiaii Yesu niwathayuukie kuma kwa akw'u

Uu niw'o kuandikitwe, kana Klisto akanyamaw'a, na kuthayuuka muthenya wa
katatu kuma akw'uni; na kana ualyulo wa ngoo na kuekewa nai kutavanw'e
syitwani yake mbaini syonthe. Luka 24:46,47

Mundu usu Ngai niwamuthayuukisye muthenya wa katatu, na amumilya onanw'e, ti
kwa andu onthe, indi kwa ngusi ila Ngai wambie unyuva. Meko ma Atumwa 10:40,
41

Indi yuyu Klisto niwathayuukiw'e kuma kwa akw'u, usyao wa mbee wa ala
makomete. Nundu nikwithiwa kikw'u nikyookie kwondu wa mundu, kuthayuuka kwa
akw'u nakw'o nikwookie kwondu wa mundu. Nundu o undu onthe makusaa nthini wa
Atamu, o ta uu nthini wa Klisto onthe makeethiwa thayu. 1 Akolintho 15:20-23

Mwiaii Yesu niwasyokie ituni

Niweyonanisye mwene kwamo na mawonan'yo maingi ma w'o, e thayu, itina wa
kunyamaa kwake, akimaumilila ivinda ya mithenya miongo ina, na aineena
maundu ma usumbi wa Ngai.

... Ambatw'a iulu masyaitye; na ithweo yamwosa auma methoni moo. Meko ma
Atumwa 1:3,9

Na vate ngananio nzama ya kumukia Ngai ni nene; We ula wonaniw'e e na mwii,
Atalilwa ulungalu vevani, Ooneka ni alaika, Atavanw'a kwa Andu-ma-mbai-ingi,
Eetikilwa kuu nthi, Atwawa iulu utheuni mutisu. 1 Timotheo 3:16

Nzia ya Ngai ya utangiio

Niika ata kana ndangiiwe? . . . Mwitikile Mwiaii Yesu, na nuutangiiwa. Meko
ma Atumwa 16:30, 31

Alyulai ngoo indi, mwithyuue, nai syenyu syanangwe. Meko ma Atumwa 3:19

Alyulai ngoo, na muivatiswa kila mundu syitwani ya Yesu Klisto, mwone uekeo wa
nai syenyu; na mukoosa muthinzio wa Veva Mutheu. Meko ma Atumwa 2:38

Ethiwa nitukumbula nai situ, we e kithito, na ni mulungalu wa utuekea nai
situ, na kututhesya undu ute ulungalu w'onthe. 1 Yoana 1:9

Ethiwa ukamumbula Yesu na kanyw'a waku kana niwe Mwiaii, na ukeetikila ngooni
yaku kana Ngai niwamuthayuukisye kumumya akw'uni, ukatangiiwa: nundu mundu
niwitikilaa na ngoo kuvikia ulungalu; na niwumbulaa na kanyw'a kuvikia
utangiio. Alomi 10:9, 10

Nundu nimutangiiitwe na mumo kwondu wa muikiio; naw'o ndumite kwa inyw'i ene,
ni muthinzio wa Ngai. Aeveso 2:8

Nundu, O ula ukekaua syitwa ya Mwiaii, nukatangiiwa. Alomi 10:13

Mwiaii Yesu asya: Ula wukaa kwakwa ndikamwikya nza nongi. Yoana 6:37

Utangiio kwondu wa kikw'u kya Klisto

Indi yu nthini wa Klisto Yesu inyw'i ala mwai kuasa nimuthengeew'e ni nthakame
ya Klisto. Aeveso 2:13

Nthakame ya Yesu Mwana wake nitutheasya nai syonthe. 1 Yoana 1:7

Nikwithiwa kwai kwenda kuseo kwa Ithe ati wianiu w'onthe wikalae nthini wake
(Klisto); na kwondu wake kusyiw'anithya syindu syonthe nake mwene, aetete muuo
kwondu wa nthakame ya ngelan'yo yake. Akolosai 1 :19,20

Nimwoovoiw'e mume mwikalileni wenyu wa mana ... na muiaaovow'a na syindu ila
syanangikaa, ta vetha kana thaavu; indi mwovoetw'e na nthakame yi vata muno,
... nayo ni nthakame ya Klisto. 1 Vetelo 1:18,19

Nthini wa Klisto twi na wovosyo witu kwondu wa nthakame yake, uekeo wa mavityo
maitu, kwianana na uthwii wa mumo wake. Aeveso 1:7

Nundu thayu wa mwii wi nthakameni; ... nundu nthakame niyo yiw'anithasya
mundu nundu yi thayu. Alivai 17:11

Na kwa uu ethiwa mundu o na wiva e nthini wa Klisto, ni kyumbe kyeu: maundu
ala makuu ni mavitu; sisyai, nimatw'ikite meu. 2 Akolintho 5:17

Veva Mutheu

Mwiaii Yesu asya: Nakwa ngamuvoya Asa, nake akamunenga Mutetheesya ungi,
ethiwe nenyu mavinda onthe, nake niwe Veva wa w'o: ula nthi itatonya kumwosa;
nundu ndimwonaa, o na ndimwisi: indi inyw'i nimumwisi; nundu ekalaa nenyu, na
akeethiwa e nthini wenyu. Yoana 14:16,17

Indi ula Mutetheesya, nake ni Veva Mutheu, ula Asa wimutuma syitwani yakwa,
akamumanyisya maundu onthe. Yoana 14:26

Na muikew'ithye Veva Mutheu wa Ngai woo, nake nthini wake mwikiitwe usiilo
kuvika muthenya wa wovosyo. Aeveso 4:30

Kinyaai mutongoew'e ni Veva, na muikeanisya mimeo ya mwii. Akalatia 5:16

Nundu onthe ala matongoeaw'a ni Veva wa Ngai, asu ni o ana ma Ngai. Alomi
8:14

Indi usuwai ni Veva. Aeveso 5:18

Indi usyao wa Veva ni wendo, utanu, muuo, wumiisyo, kwika angi nesa, useo,
kithito, uuu, witing'o. Akalatia 5:22,23

Kwikalaa na thayu mutheu

Nundu uu niw'o ula wendetwe ni Ngai, naw'o ni kuvathwa kwenyu. 1 Athesalonika
4:3

Mwiaii Yesu avoyie: Mavathe methiwe atheu nthini wa ula w'o: ndeto yaku niyo
w'o. Yoana 17:17

Twikale naini ni kana mumo wingive ? Aiee, kuikethiwe uu. Ithyi ala twakwie
kwa nai, tukekala vo ingi ata ? Italei ene kwithiwa mwi akw'u kwa nai, indi
mwi thayu kwa Ngai nthini wa Klisto Yesu. Alomi 6:1,2, 11

Indi yu nimuthaitw'e kuma naini, na mwatw'ika athukumi ma Ngai, mwi na usyao
wenyu kuvika kuvathika, na muminukilyo ni thayu utathela. Alomi 6:22

Na Ngai wa muuo mwene namuvathan'ye mwithiwe atheu vyu; veva na ngoo na mwii
syithiwe syi nima, itailiilika uthuku akyuka Mwiaii waitu Yesu Klisto. E na
kithito ula umwitaa inyw'i, nake akeeka uu. 1 Athesalonika 5:23, 24

Kuvoya

Mwiaii Yesu asya: O na wiva w'onthe ula mwivoya syitwani yakwa, ngawika, ni
kana Asa ataiwe nthini wa Mwana. Ethiwa mukavoya undu o na wiva syitwani
yakwa, ngawika. Yoana 14:13,14

Mukikala nthini wakwa, na ndeto syakwa ikikala nthini wenyu, voyai ula
mukwenda w'onthe, na mukeekwa. Yoana 15:7

Maundu onthe o ala mukwitya mukivoya, itikilai kana nimuumosa na mukeethiwa
mwi namo. Maliko 11:24

Mukivoya nthini wa Veva mavinda onthe na mboya syonthe na kwisuva. Aeveso
6:18

Voyaai mutekueka; tungaai muvea kila unduni: nundu uu niw'o Ngai wendaa nthini
wa Klisto Yesu ngali i yenyu. 1 Athesalonika 5:17, l8

Uthukumi na wumiisyo

Ethiwa mundu o na wiva nunukwenda kumbikila, nielee mwene, na kwiyaikya
ngelan'yo yake, na akimbikila. Mathayo 16:24

Na Ngai nutonya kwingivya mumo w'onthe kwa inyw'i; ni kana inyw'i, mwianiwe
vyu mavinda onthe maunduni onthe, mwingive kila wiani museo. 2 Akolintho 9:8

Ilulumuyei, muteuthingithika, mukithangaaa muno mavinda onthe wiani wa
Mwiaii, nikwithiwa nimwisi kana kuthinia wia kwenyu ti kwa mana nthini wa
Mwiaii. 1 Akolintho 15:58

Nikwithiwa nimunengetwe kwondu wa Klisto, ti kumwitikua kw'oka, indi o na
kuthinw'a nakw'o kwondu wake. Avilivi 1: 29

Ethiwa mukathinw'a kwondu wa ulungalu, mwi aathime; na muikakie kutisya kwoo,
o na muikauuye. 1 Vetelo 3:14

Ethiwa mwivuthw'a kwondu wa syitwa ya Klisto, mwi aathime; nikwithiwa Veva wa
utaio, o Veva wa Ngai, ekalaa iulu wenyu. 1 Vetelo 4:14

Kuthaitha mivw'anano nikwavataniw'e ni Ngai

Nyie ninyie Yeova Ngai waku ... Ndukethiwe na ngai ingi ate o nyie.
Ndukeseuvisye muvw'anano mwasuvye, o na muvw'ano o na wiva wa kindu ki ituni
iulu, kana kila ki kuu nthi, kana kila ki manzini itheo wa nthi:
ndukamikunamie, o na ndukamithukume; nundu nyie Yeova Ngai waku ni Ngai wi
kiwiu. Kuma 20:2-5

Nundu ngai syonthe sya ngo sya andu ni mivw'anano; Indi Yeova niwombie matu.
Savuli 96:5

Nitwisi kana muvw'anano ti kindu kuu nthi, na ati kui Ngai ungi ate o umwe
weka. 1 Akolintho 8:4

Kwi Ngai o umwe, nake niwe Asa, ula syindu syonthe syumaa kwake, na ithyi twi
make; na kwi Mwiaii umwe, Yesu Klisto, na syindu syonthe ni kwondu wake, na
ithyi twi kwondu wake. 1 Akolintho 8:6

Yesu wamwiie, Thi, Satani: nundu nikuandikitwe, Muthaithae Mwiaii Ngai waku,
na muthukumae we, e weka. Mathayo 4:10

Uaai mamutha menyu ala me kuu nthi: ulaalai, na uvuku, na mimeo mithuku, na
kwenda maundu mathuku, na itomo, nayo ni kuthaitha mivw'anano; kwondu wa
maundu asu uthatu wa Ngai wukaa kwa ana ala matew'aa. Akolosai 3: 5, 6

Muisyo undu wa kulea utangiio wa Ngai

Ithyi tukavonoka ata, twavuthya utangiio unenevete uu? Aevelania 2:3

Ula ukilasya akatiiwa maundu asu; nakwa ngeethiwa Ngai wake, nake akeethiwa
mwana wakwa. Indi ala makiaa, na ala matetikilaa, na ala mathatasya, na
oaani, na ilaalai, na aoi, na athaithi ma mivw'anano, na onthe ala maneenaa
uvungu, kianda kyoo kikeethiwa iiani yila yakanaa mwaki na muviliti, nayo ni
kikw'u kya keli. Uvuan'yo 21:7, 8

Ula witikuaa u Mwana e na thayu utathela; indi ula utamwitikilaa Mwana ndakona
thayu, indi uthatu wa Ngai wikalaa iulu wake. Yoana 3:36

Nuu ula umwonetye kukia uthatu ula wukite ? Luka 3:7

Kutangiiwa kuma naini na kuma vinyani wa Satani

Na Ngai wa muuo akamutumba Satani ungu wa nyaii syenyu mituki. Alomi 16:20

Mukimutungia Asa muvea ... ula watutangiie kuma vinyani wa kivindu, na
kututhamya na kutulikya usumbini wa Mwana wake mwendwa. Akolosai 1:12,13

Kwondu wa uu Mwana wa Ngai niwonaniw'e, ni kana anange mawia ma ndevili. 1
Yoana 3:8

Mwiaii waitu Yesu Klisto, ula wenenganie mwene kwondu wa nai situ, ni kana
atutangiie tume nthi ino nthuku ya ivinda yii, kwianana na kwenda kwa Ngai,
Asa waitu: ndaia niyithiwe kwake tene na tene. Akalatia 1: 3-5

Ikiai miio yonthe ya kau ya Ngai, ni kana mutonye kusiiia maui ma Satani.
Aeveso 6:11

Indi muvea niwithiwe kwa Ngai, ula utunengae kukilya kwondu wa Mwiaii waitu
Yesu Klisto. 1 Akolintho 15:57

Kuka ingi kwa Klisto

Ngooka ingi, na ngamwosa inyw'i mwithiwe kwakwa; ni kana vala nii, nenyu
mwithiwe vo. Yoana 14:3

Yesu usu, ula woswa iulu ituni kuma vala mui, akooka o ta uu, o undu mwamwona
aithi ituni. Meko ma Atumwa 1:11

Nikwithiwa Mwiaii mwene akatheea kuma ituni, na wasya mutulu, na wasya wa
mulaika munene, na soo wa Ngai: na ala makwie nthini wa Klisto makathayuuka
mbee; na indi itina ithyi ala twi thayu ala twatialile, tukavulw'a vamwe nao
mathweoni, kumuthaua Mwiaii yayayani: na uu tukeethiwa vamwe na Mwiaii tene na
tene. 1 Athesalonika 4:16,17

Nitwisi kana, yila wionanw'a, tukavw'anana nake; nundu tukamwona we o undu
uilyi. 1 Yoana 3:2

Syaiisyai indi; nundu mutyisi muthenya ula Mwiaii wenyu wiuka . . . Nenyu
ikalai mwiyumbanitye; nundu saa ula mutataiie niw'o wiuka ula Mwana wa mundu.
Mathayo 24:42,44

Sisya, ngooka mituki; na ituvi yakwa yi vamwe nakwa, kumutuva kila mundu
kwianana na wia wake undu uilyi. Uvuan'yo 22:12

Ameni: uka, Mwiaii Yesu.

Uvuan'yo 22:20

KWA MUSOMI

Ndeto ila iandikitwe kavukuni kaa na ndeto syumitw'e Mbiviliani, nayo ni Ndeto
ya Ngai. Misoa nivangitwe kwianana na undu ula munene wayo. Nuikiithwa
kwithiwa na Mbivilia yaku mwene, na kumisoma, nundu noyo uvuan'yo wa Ngai kwa
andu onthe.