Lingala God's Simple Plan

Likilimba Na Sasaipi

Zambi nyoso asirasali mabe, akukani na nkembo na Nzambe te; Baroma 3:23

Zambi kufuta na kulamabe azi kukufa, kasi matabisi, Nzambe apisi pamba, azi kubika na mikolo mikolo, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 6:23

Zambi pua na neema bino asirazui kubikisa, soko bino andimi; kasi kundima yango azi na bino te, azi matabisi na Nzambe; pua na basala te, boyo motu moko te akuki kusifa ye pinza. Baefeso 2:8-9

Kasi mofutisa yango, kusemama kunakuna, alingaki te kutia mobeli misu na ye pai na lora, kasi ye apikaki panzi na ye, kuluba, Nzambe, oti ngolu pai na ngai, motu mabe. Luka 18:13

Zambi Nzambe alingaki mokili mingi, boyo Ye apisaki Mototo moko Ye abuti, boyo soko motu andimeli Ye, ye akufa na mikolo mikolo te, kulamoko ye atikala na kubika na mikolo mikolo. Zambi Nzambe atumaki Mototo na Ye na mokili zambi na kutia ngwanga pai na mokili te; kasi boyo mokili akuki abiki zambi na Ye. Yoane 3:16-17

Kumika moko te asirasali bino, gudi na oyo azi kusala batu nyoso: kasi Nzambe abungi bino te, Ye atika Jaboro te na kumika bino aliki makasi na bino; kasi sikamoko na kumika yango, Ye asala likula njela na kukima, boyo bino akuki kulika ye. I Bakorinto 10:13

Zambi ngai aibi solosolo, soko kukufa, soko kubika, soko bamalaika, soko batu makasi, soko kula na lelo, soko kula ndeli, soko kula na likolo, soko lula na si, soko kula na si, soko biroko nyoso mosusu Nzambe asirajalisi, bo akuki kulungula bisu te na kulinga na Nzambe, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 8:38-39

Zambi sunga na Toli azi Kristu, boyo Ye ati alima batu nyoso na kundimela Ye. Baroma 10:4

Zambi Ye alubi, "Na tangu na kulinga Ngai aokaki yo, Na mikolo na kubikisa, Ngai asalisaki yo": otali, sasaipi azi tangu na kulinga; otali, sasaipi azi mikolo na kubikisa. II Bakorinto 6:2

Ndo soko bo aokaki monoko oyo, ye atubelaki motima na bo, nasima bo alubaki na Petero na bamesaze mosusu, "Bandeko, bisu asala boni?" Nasima Petero alubaki na bo, "Opasi motima, okamati batizimo, bino moko moko na kombo na Yesu Kristu, pua na kulungula kulamabe na bino; nasima bino akamata matabisi na Molimo Bipuru. Basala Na Bamesaze 2:37-38

Bino olati motu na sasaipi, Nzambe asirajalisi motu yango pua na kusala kula alima, pua na kula bipuru na solo menimeni. Baefeso 4:24

Pilamoko azali na Buku, "Motu alima azi te, te, moko te;" Baroma 3:10

Boyo, pilamoko zambi na motu moko kulamabe aingelaki mokili, nasima zambi na kulamabe kukufa akumaki; nasima boyo kukufa akamataki batu nyoso, zambi nyoso asirasali mabe; Baroma 5:12

Zambi, soko bisu azalaki kwanza na makasi te, soko tangu asirakuki, Kristu akufaki pua na batu na kugina Nzambe. Baroma 5:6

Kasi Nzambe azi kumenisa bisu kulinga na Ye pinza, zambi, tangu bisu azalaki kwanza batu mabe, Kristu akufaki pua na bisu. Baroma 5:8

Nasima batu ameni solo Ye azi Mototo makasi na Nzambe zambi na molimo bipuru na Ye, zambi na kulungula na kukufa; mobeli Yesu Kristu Mokonzi na bisu: Baroma 1:4

Kuiba sasaipi Kristu asiralunguli na kukufa, boyo Ye akufi gutu te; kukufa akuki kutikala mokonzi na Ye gutu te. Baroma 6:9

Kuluba, soko yo amenisi na dada na yo Yesu azi Mokonzi na yo, nasima andimi na motima na yo Nzambe asiralunguli Ye na kukufa, yo akamata kubikisa: Baroma 10:9

Zambi, "Soko motu nini abingela kombo na Mokonzi, ye akamata kubikisa. Baroma 10:13

Zambi ngai aibi solosolo, soko kukufa, soko kubika, soko bamalaika, soko batu makasi, soko kula na lelo, soko kula ndeli, soko kula na likolo, soko lula na si, soko kula na si, soko biroko nyoso mosusu Nzambe asirajalisi, bo akuki kulungula bisu te na kulinga na Nzambe, sopo na Kristu Yesu Mokonzi na bisu. Baroma 8:38-39